Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14590

Full Text

. N q*


mA cwoto t="= a' lm %
| in l mBt- d Sa
Inpc=i umlO5O antl u M d habla ae-

L lB on t bao a
I ----------rettrbM


DIARIO DE LA MARINA

"E p:rlodlaio on lo *xtonO ma profl6n, *n ]o intno un acardoclo".-PEPIN RIVERO. ,


'*.; " .. \'* ''* \ '


J^.....S,^-.
S -O V a T"I I- p

*0ootoil I


ARO CXVI.-NUMERO 310.


MtatK O i0l ii3U (1.00-- Di 'I.a= NID


LA -ABANA. JUEVES. 30 -DE DICIEMBRE DE 194&.-SANTOS SABINO. MARCELO, SEVERO.DONATO YHONORIO. .AC0o04DO ALA TAVQ iC


PRECIO: 5 CENTAVOS


Lal Concentracin-de-los Colonos OF-R- ECERA El Primer Ministro- egipcio
-APOYO / sesn'ado p0r un estudiante
(Aplaudiendo un ejeuiplo de senalez v de E. APOYO sd red.
.patrioti..o


Ayer. coma etoba snunctiado, ge eoeltu6 It onrenriac.6n national
do lea eolonos. Destoe hcra trmnpran ltLs ctllt de Ia capital se le 1 t1ro
del tr 07v tanrt-dI to ga1nvso Oia to..,ra del cubano dt I Iterrt. del 4 ua-


Reselve poner en mnanos de
Ej-Lecan-km-la '-JR -io q-ae
- md u --- -r-'

deberi tomane en defnitiva

Acuerdos ratificados

cQue no ie queme una sola mata
de cana, piida el Presidente
de )a Asociaci6n N a cional
s. miles de colonoa quo, do today
(a f.apoltica.eoncurueron ay.r ,ar.
de at Parque Central. daspud de
bablr odo a It intotmcrlonea de lu
mi daiacaidas peronaltdades de in
Uarunik aod do- clonto eutone-io,
tifcaron todes to> acuerdoa ue hu.
bn do adopar Is Asamblte Nianltoa
do to Asoclac>An do Colnnoo de Cu-
ba. reopecto a to mndilfiocenn mun-
lonlial do I0 Ley ae L'nordlnsclan
Aurarrk,. v imbre etl arrotba)e de
SYt y mied airrtobal. @ iunalmento
seerc do It niad dol valor do Ia..
mila.& entt otru bpOlloelne hthua
?Ir ea rdlonns, par comenour laI
BT= de Is zatTa.
LA e ncntnirotdn naelonal colebra-
do an It larde do y,. que non
oeups, tuvo iS flnollda puntada-
mselr"gr a1 Goblerno que Im aecuerdos
qnu hub do adoptor a* samblea no-
c nntol. Tron reipaldadoea par It ltoll-
lilt 4lo colontna
eI qua h C'a 1 prei.
deno. do Si Aocrlacin de Colonos
de Cuba, doctor Miguel Angel Romne-
ro. hubo de expresroe en tlirmlnam
pnr deosml durroloi y pondoeado..
DOuput da der lha graeinu a Las
repro enltrionet de- tl iutorida-
dua y do dersuia entldades quo -e
Sl"rnn a Ia ronrenlracl6n. y de
r l pueblo de Cuba mu apoyo
0ae p.liiones de Ins rolnnos, deditd
(ro de recuerdo ml i btor Aiurelo
Anvgro, qoue ie encuentlra enferme
en Una cinica de ea capital.
~Lo bellea de La Habana. aftiadI6
el Dr. Raomro. se debe a tla eas'.
El 8t5 1 por cipnto de las exportacao-
nee de Cuba. son deo tutrar "'Do to-
da reo riqueL. afoadit. nods o poeo
btieoo lat ma)orIa de loam onaso."
Durol'nt ioel moors han estado emiu-
diando. o Itrabalondo Ioa represn.
tanles de Ito hacendado. de Ioa
colanot, en el Ministerno de Agt-
cultura, lpatr ltar a una saluci6n
del problema "No hemom logrado
una toluci6n que tatilofaa rI pro-
blemtoa quo oenfronlan loa eolonnoa'.
13 Dr. Rnmoirn. en el reoumen o
han d Ias manfttalactnnes do u
nradores qU1 it antecedleron en 00
ILWI dte l palanra. deoputo de extt-
rinrtiar Idilnto0 e0 n ceptmn. dl0n
a la miluf do colosni quf- v0e-
%an stoinisa a au oalabra. to oluinln-
to "Vayan a su ontrros do trobajn
0nn to 0n vubetrto coramtosdo. pu0s
ralamoad poranfdo_ on Qus ha d.
prroducr uno Dhrro n uo ailoa-
ollolls i0000000I 000. e| -

ooua*otin o a roatuA: eaTo0 So a,.
IaL IIfoiniPair *I comrt
"KMn- psota on mantot dIt lin
,irfblh Prlmldotle d0 ta Repsoblita
la .otltuinto dot pinhlteo qot. oooa
ooltenupa an -l0. motolnliMot 0 to
|.iiiintrn exMpfii |1 dfrid'lili ticl
\-r, t' pl o t Pri o d4r toiir. .
ri orom ~ to tnoo

Anie do e0mmttar et dstllto do to.
nroboroe doianadno tsar. extoer IMt
n.Nowtn uplrine o lI dar lii t prI
lcxelAn. Gtrx Ar~dal~n de im ,ji,'r,"ai&.
n Cblai Pudtni dob afnIs iuu-WierIn kl pi d* pI Muktua re1 Apnu-
1*00. lead Maull 70,0 0000 reiotrncl*
aI 1epUtntu do It norflMootdad runl-
so. qm huolo at or dootacuda. en
Itt'aMHI aB to pM6t10 l

Buscan en las pllos pasajeros d

lay runores dc qu. fueron v'to.
Loo buqucs y aviorns de E. U.
coita cubduba Iotruccoo< o
El tonstnie RoarI MohedaLIA PfirA.


If. de0 ngoocldado Prvns& do Is (Bnravndo qu t l aparuto oetab a
narina do Gurra do Cuba. no oIn- unau s3t mllt s*1 tur d Witarni. Y no
tnrmo qoo tn el E.doo Maynor Gbne- 0 vnlvi6 bser nada mk.
.t1 do Itoo o anndo. so l atrn l lowl tu o. at *Ilt nar I d*-
Ihildow noticia pocd teo del S or. mon del arolino, Mg o Inkit a bus-.
vilio do GuardacsUt*ta deo b da Fadoo quo d. en la'que participarvin ruarn.
Unldt' do Amrica. nottficando qno. i yt cinco oo n. o rne mltare V'n p-
s"cOn runtm"r i un rnfirmar. en un q rcAn dirlsble ri n ea l M uait. ia I
islur n" d de Cubla so hIllan atipervrivienpto del r liu onnos dote loo FEtlrantde r
aviftln q1 pVe xtlra%16 tlipndon realia.- I ropranit do qu i pit'l" rlt. ri]
hb \ t ries dlodro Porint Rico a :iW nat soi pr lo-on 7 doorsdtr*O r f,
Miami. tla paonlann do a me on fi ,roif ..
Con tl i vn el ot romndoorn at Y0rg. e in crwnhiotoiitlIII
r Po ctull a doricd. J(W de li* Attend.
vribsn. ahe dicltada )a rtrp-lenl n e
......... ". a.iota t .. .0 1a
t a.oo. ylad ....a rt.. :d uba necesitas
Is d....o o a t......nodustnoo didon


ow rfmnnllin inn"Irdlliptemenlr. pai : 1UOi dice
it rooat t n le toimeoltlut, I alFiltt n stdo
U oor < fGen ral. a fin doa irno illll|
I. TIMICIS 0 lik 0I.I.TIrldoin .n Nl. cre i., w Q )a, proAKticlvin k>cil
I o de ms iao o d- o'
V4 omov~la oi ootototnosM

rlfuata *O uilonria w lsia fi iea aIto N Ir a main ial. r.,li
MIlNMI. F' tads. di' N IAr, l, jr .od l i .ItnA |- I
o.,llola no riofelrmo.ado. OrOt ar 1- priS rl otc ) c
,eos As tl oa do o "o a lplan do .. ....
.-no.aI WT4to ,d h.r Om it digtn. ion pl em ein doWno do S. taictta Unt-
il.I ..doo r rlf0 oirn a iatni hean t ReOwyI N 1fl-to I tV on I. P lN
Al o lsoto ..n >I% p p. 0. Iats('% u. of.ado p ofwtald par Pm ltO etOT
sfiht i lt som|i mlxd noon -Ia o 10'f wasof F> I e1 p l pia fc' eno r nrii
rh. ... .1 .. .. r* -o .. 0 - .mll o I "P. O .,,i ... a OreI I ta
t. ._0o -d a toot 4 a osn acI n.. dO0YOll tOf oot tano .4 ao i i a (Inr Of
,, .,l. ,0 r" 11 r- .. ,a pa. .,l,.-e o ,tjo.Os 10 r 5 I /moatog Ia iri. S t ( ll 10 t .a1 olt u i iotvL ono ai aliat lr
I- armnsl l s a.rIO do ",e :
.000. pa ~o,, oae~ o~ o o'l tt,4 o. Ioo ma n.i r l oO.Ooai otetar itsi r,005
.00040 otos*.do ~a1 o. d Ivto o h it Ia 1(Who I ? otSoI h l6s O.1 Is n io
i t ,1 ot t 14, .o Ism o oor ses"" w r, ii t.a t -r .. Ma
,-.to ..lt ~_ d ." l..o too,. ti earns 50 0 Art ,,.| foo i.aa l (tin Ma

"a,, % o s eII. le 0L II I 0 *00 do 2 A'LT IaF % t o Ia M
01.1 .0rf. O.lth.1ar.t- oo.o to hi. ^^..l iootblrgtm *lorlt
It 1 A s l ,, .. 1 m s s h al ia. a aW o w .S1 n o ,
Ir - vi esat Irt.n i 0 ,.- ioeftale. g s t ,,our toi h atorao aa
so. t.o .o.Htito l*a 0,, ,, O* w.'q a maaoslpt edt aqosotta to hi
."**t*. ad Kfxtn gO *1 00 po>|T 0o tn oWi d r*
rem i.-trtswiTHik 411 *'iir' is tm rr m ri
t "a Motoew *.1i6.l#.. .r *i I0 paOm do f* tin rml tinUo e *l g
a . . o Id II 1 ta ,a o .. It .1 1 t t 1 d 0 0 t f d o
a-, .000 0 vlao.. % toa -'0Aoo -oot.oo .. ,~o~o ~ ~ o. 0'ol~aO
4...0. t toIII' 41 h... P t.".- t.o Ar. i t s I tn o o lo i toiTA ot "Ui
.. o.r atl** -0)" "" o 0' A,00"' do rn" T1 o $ eo .ueId-o6 tonounolm d
..s r<- ..o r... As G. 00 ro ro Isie mo Is.. H omA nau awufrfl *-h
Ao. 1.g. ipa a40 t.1 qo000 a to flto a,04G ___olt t
.S< olo oo*t A o o *5'" -** '"* "" 1* ron oono06a do^ (' oTeii
i. e-l' rarnA .*- II ",. evm* to ,w,,ag PON*t (-* ite U l owT pr
4,M... ** .- A r .,.. its."" A<,(% Idatl' Zfv1= am wo -aaa"W
ro- i t %- I" lnfrtl ilA
,ti~~~~ ~~~ 6.* *a- iFo' n MW i r ~ ~-ii4 rtt-f. as"
Ooo. .GAO 'oW
*.*u 0 i* s -n tO < 005 0 *- O nr-fgO <.0000U ('00' 009004 *ftt h *n
., so .t 0 1 A !00* .o-ot Adn"|. #. o oaWf (r O otAor so aftW1 If


Falleci6 el hiistoriador
lhallatto G. de Ruggiero

ROMA, Die. 0 4AP'- Outido do
Ruilrot. hLIlostor tYlidsoo lIt-
Ints., IllRci l hov. rm vicepro leo It& twl cITon itllano a t I Olntl-
irXtn CiOillral Cl enltflc I T ditl-
dtlndl tde l orINclitrw tUnna
ots nbrot mao r -motmtato I io lN-
lora. do IR tfio ott e In 1o otAtomtns.


diversificar sus


SRobert Butler

0rra 4 c 4na rflS aOrrena*ada
ma qo ootbn tograra mchoo
cat, Por un nivel nwjor do tl ,
iger ws ole sas do .1bt. on Ita ro

I a, romrhlilxn ion0 ftwIa angi ts no' t
Its n a otn.a o r 0 t
-IlJn- ieti.-lrt sn rt1| iw w rtf m Bil1

dol ttailx -h ttsm otot0 n tbo,0' ~
'o ""tlr It o o"n t a do t molbo -
- rlo ho ta l oso lito I H r ntI" n oo Io .


hrdt~nls p st 0 IM000 ln r ti00 i Jlt i p03 (50
O5'O~l kagroe* Mro DooMifacmo nd
ai am s il 0n ii 0wi000. te t elo.

n~l Mr n ll * o 0i0 l faorno dot pedo. pnl Tt
m A#,1 TOllu' oam i da iMan.AO -
IrOtactloi lOll e 00 ifif ran *0
I Wl. ho biadm onic o&Mt so habMa
oilm W111II > Mr Doicrtalos aeIna .
nww0 00 u rn k h on 00 *I g 0uanlc
toM I ngbilprvie #p* *M slultr M -?t
Rum I I*"%, o U ooh~ dop aow t 000050
Fl0al'f all Lmn Is ouaCooPh
NA ft om.A .A w khmsi
i a00on 00 a @I a itMM
I eRA., jsmtlg 0do o m WbW1 5 00 n w
isRwai rvcckaw at mr t'Trumna
l HmTTC culki* Ami ari b im ftt

O 0 0 0 0 0 d "So o t stmOs d o % I n & O otf r l
P l lmprM>if0 W MI TTub g e r du-
al le O ir to .%Ii tafgtl 0
Ml =u~ rQclJrtr tl*a om-m--
I0 un Vmn ftIlA OA- *I FWUMM I%
tou rr-<~ A wi it~
*A 4MiWt&pi!,Mv pn~ WilwVi


A LUR-0PA


COLUMNS

SUICIDES


INDONESAS


Iola nque n aus ges:n ce admiracotn. do lenctlleL de bondad. procia-
mabla el ltmpto ep.riotu que to onomaba. La profusion do banderas cm-
_hana a ._ceglehroden t._d.LacJL A.pileno dia. 1 tonica crinlliiomi qua die-
ron luego los oradores. hno de aI narde do .er una tis.ta tutn-",- cam-
pisina, buena, por Ins ruatro tcooados.
Lnpiiadou,.an.ri1"ji~anwnte-d-la* Bianos y .Lrampax1endiaid .a su
pies por Is mnlicia de roerlo prolesionales del de-orden. deo divislnls-
mo y del contstonsmoo, to colonos acluaron en to oqu e son en cuba-
nos enlteros, qu e planteJn uts ctiesloltnes a Is lu deo elItouje sienmpe
frazco y sin t edatiom del guiajiro. y qur podran "eiar msl o menos equli-
vocado. en oslo 0. e0i ailo. pt.rr. qoue acluan n ooodiencia a Imlpuioa
y a procedimients notlamente eubanos. n decir. fielet al eintres pro-
plo. pero ricles lambien at intetI de la onao16n
Lo.colonei tdorie.t on la% tde de 0aer una po cb& deo storloshisnioi.
Este peroidico. que tot tunnplimienlo de mu deber ) po.r .ooopia delte-
-minacitn,- hablg-p'blicado in-oroilonn ruyo medi1la ronista ern pedirI
prctLsamente la actltud asoumd. nse talndole at colono los peligroa do
clortao tendenci.ts. 4e o.'nplac hoy oo en reconocer-ron t mi 0sa1 liber-
Stad .y lusofle i. 1llpaci.n quoe artLarati el arliculo anteriar. pucs.convie-
ne repetir quo el DIARIO. polo opintr, no nieceoila oer movildo por "iNt-
teree' ill par 0ierI,. 1 00 d o' "festioiS". como podriAttn conoprobarlo
1oni tare mlmo a. l iia-t t1 lt I Ii'1.1ina quoe dtludIran dei orlgen del orticu-
lo anltofiir-. q.r ia lo,.itolr aro.ilid or loutos dtroiiene", por los orado-
rtI, par la man a m o i to del cnlhhato eo Is grail motoncltraci n de ayer.
ow pslirt mreawim.Atile '-uLilm. digli del mayor reipelo, y noerce.-
dorn detl plitod tinerero de .ua0l0OW velert por lt reapapriclot an Cr ba
de un amblen1e de olden dte cvlltiracidt., donde lto problenias9 "o
dilsutldo*, deltndilda. treueoti. con jultlcla pars todos y sin otlro t s-
trumento quo a de lIa Ley
Los colon expu'eoron o u ilouoacii n en formma ientillcs y fratnca, pe-
ro ronietda 0n el ma.rcot de L'I iran repeto par It Ley, par. 1t Go-
beorna. par It eilasencra de itna tsapjoalabtlidid tan alt& como a la
do aportar la 0uy1 Il empata eaomnn do producer el azcoar, rlente ge-
neral doe beneslar de mierlj. eje do Ita desventuro o blenandanza
det pueblo cubario. Una solucttin decoroa"a. un atencion ciert all tpro-
blema que planlean. et d i ju.altia coneederla. Cuando se manlfestlabatI
en Is tore. d ayer eron tforma sumamente declidda cotora la Ley deI
Arrendam,-nlo y ApArtertia,. quao bajo e l manto de ohar justicia at art--
culitor,. entuhre cien injiliIcla. ftaban Ieo colon defendietndo a CIt-
ba a pi.oo de quo la comoda corrieonte d la doemaogia dice quo hay
Cquo aetax Ist- t oe Arrnd-oiienio. ti lR1O0 E-LA l MARINA so
maniiesto contra esta Ley una y otra vet, analixAndo Ion etropicios
y contra% encioait de is Ly. Ahomr. reaenaodo Ia von del colono, que
eas ren ltojierrn, t d!8t pedrt albrrcaO a0__0l quoibt t Is Lty de
Arrendantento obedeca en los predio nue tro a otra comu que a Ia
delenu de un interest pormaioente de ol naionoalidadL.. Y &.01, a0i en el
Iraamire tio de todo to relacinnado coot 1 Ly de Coordionaci6n Axuca-
rert, leu colonot no perdition un solo instante Ia nocitn de to superior.
de lao alto. de lo colectivo
Eli. eiedente dot Comit EJecutilvo do la Asociaco6n Nacional de Co-
tlotnt do, Cubi, dtji.J con t-id la nutoridad que tierte, que "ini un_ cot.
deba i-r qouenIada' 'ri lo. canoipol de Cuba, lubrayando al tI onegociaio
au % .iolra u.. ..cida quoe a ointsigban elemontos q WOO..attan t en...lia
do lo colonos como de Cult. Manitesftacones como ea. pus.leron de
relieve n la tardeti de ayer u4n 1iecho cotIra el acul vienena. estrellarse
tlodalLai onidslan: el. de la ttlnta convitcci6n prot part de le calonoi.
de que a deopecho de cirtca s lemas un tanto exagerados. el axulcar la
obtenemoe entire t laod y iraci0s at aelluero dei lodod. Deducir de oahl
queo el altar debtc ervir a1 blet do todo. et n ta ley moral, contra Ia
quo no'oe levttl, nadlt .g nmtchoot mioai cuando I a reclamn\ toa homo-
brM de oI Ilerra. i ua 0o eotn en rl gui'o en el i0tno. qoie ow Lan In.
dispnoabthl a a too PDiltcsllan do oSuda m eooto Lra r oimnOOire. purqiow n0
no tuvlersO Cuba PaTy .% 0 oto caflao. elto aerila una factarlo y no tin
palo prodnleor Pnr enrieIna rde I crudeoa de rlortrioloaigni. to ropetl-
me. a Ilan toncnlrtirt ini oe &)ro r 'atim6. poir Ia rrdurn y prndo-
r-cil6n del olnaomtn Ia o&cion do qu ltoo dt-ivtionu. Io a vampitlrto. Io
aembridomre dail ni.i. no t endrai plasm ni reblda en el moino da Ioi quf.
n tin aOtlor u i tr. i0en del aiIauar aman at alucar. y revomnprnden
quo all tano'- puode nbiroietr et. Oax ondlolonl arequroidas par Claba
corn1 palm qotto h de r>..npoltr an loI mBrcs4i6s i stindo CiCM otrot
mute in preduetorfs. u4 no at@r enir e* lSd g'ul ao nsog hacomadadoa.
colonis o Irabaij eam. v-00 tin'* jialfti da t vw
y e*bmhi- Iw Iqromliilnt.,ir c i "
om tf ,IIrml* laaM ,1 pari s e6pJltfd 6e ,a
dailosAiln qouol @1Init, d it uosr prniAlwa. r6 oo 6@00 e1 0 BWeenta
d etriirr oa dolU eril pirt.n 0 tiT0r06U O rCrlM MI o 0t 0 a on ptfi,. to
quoe pid0m lamt ctlo. ts qll|I toipotr-a dnmlaca on uome eOCM 4enlra m11sa
&tll atio otaed a0otoia. d.itiguaor a anItonrI S. quo Mooai*lta lhu.o
poia a maioImerlo a nuni plaino repoi.aable orono All coiu no I.
ar dod o a nadito pdlliksl t0.c dti ltltitdaltoI 1 u a iUOntta. 4]10e odetlendan
ous p0tn0di de visual, a nadllt I' rt aladot lsani, detaeiur or1100 lt pIne-
SOoiBla 'd* tri 500l l.l"iia Oatt o t Illttl't S e 0l (ctomCioti del gd.-
ror, ahlklw a etitaikor riianl ii. o,oitfacbt- a t0 hai. i l ioae a Ia Ot dr
:am r*mlldail., de lado l |tIl.lthl..lt. de ol hbtot. Quiera DIto que oil
locha proxlnutia so lleaue a U0.0 ro.rdenacitdn de las rMtC micasm e nor aceandod s, coono.ai y trassoadroo., que a tI vit qua po.-
mtia inonna r rvdtatittdri xam*,noc tuMtoo. oaguei o to Imo qa odhoo 0e ontIdeo-
ran Iniuerlentrnt rifote retribudti. unita aluaclin quo connollde la po,
moral en t nue0nra lietrA
La cone-tr.iotnts national de \to colonoa t 'moisc in aptausas sincere.
tapnalneo ft int eto crinlol, Viva compareCOOcl doto I lierr.. quo'
meret-i cib, oja t I& la oinbrt Oiminomno del Aptslol. A la 'acttud ele-.
vada de lam rslponL. deb' dle crrmpolodr una actlitud lemejante por
It parte dotl Goblerno y del L'ongr-
*. -. on. Soilre rodo aqilt. tot Golootrno.
sha doie hur mcmo doIde sl muernt de ono
laya~sde Cuba a ott,"'t""""d"'o....
d~ab C L^U ia d aohucliiw poll~let. produtcidas pa-
ra causar eltoato, adntrandto dte
d o una vsow n aIblioquda d te otuct-.
ne t dictadao por lt toonomoia. or
el avion p l provitin. por la iincedd.
Creomoa no equivocarnot a l decor
-Qte las colonel,. ayer. dicron una 1
,.. '.r IO-l' pa.i ta una leccit~n: I& de c;ttc los
1en Unugar soprecia& problema de Cuba hay quereol -,d o
deovian Ia boiquecda hocis la I -vcrlo puando vr, ... n Cuba,
eso si 0lim a s bqUc d Cuba .lctn frnqtleat cotni tclr00y
New Orlaon capi6 un. mono-aje in. me-.desooiom.


to *
par h tfooman ooqooIbit 0Icn qto ho
oibldo nM iloener 'i r> nno"l> losI
proootilito nr d ooi pto nto, Ioo rl JU to
do.mrg' qlr l ..l, o. in taIPl ombl-
colndonaia61,TtI to I n iimot rlhls y
volio on tidea do to laoholbo ooto qnoe
oonoiot
ooll tlr td l del e t.l n irteor-llhfido a rl
lIt m llSAO ,< 1.o ),,ao m toil lorluoto w tS
'Jumfordo rs" ho ld ol oio'.l tdn aite
iltmo ll q 0ene 0.0 't.h l Otl toi-ot100

0 'Pt 0ng tn I o. olbd Into.alot. tIi.l,,Ijd Mllrinni de1r .'r m
ii-00000010 ho,, .-,ilott 0 tottirl lcorrl.|
llipnl l ot rlona itlo >oo lt l-le rh.olO altic
do toltlpoo i-bl1.o111, ,h lblr to ap o.ooo"
I le role o o ,r i e. ol. i .... ... i .
d ITlPI rl rin. ),w riif rm
ito ... 00 6 lA 0 lo I t l., r140.


4000 tooToso ole tiuci to tsiot Cool sot
C.* i I'$.to l orrn i 'A oo i
qe| a I(TAh4l.11 1.|11 :lll tll-lthd. 7,1,1r.1

Ilri"2nl000. qiou oitlblu,,ao porl
to41 ra tI ll, o'too o r l o'.., iotaae
toll quo i to 0 oiVihtdo a -onvom.
iont-ia. owrhe tololeo ooToittloOt on I6.0
"'dtto oAdetduesoo", Im-a, .oIo oaet
d" oto. 0.0 a. 0ioolimo00,f 1ton ito
'Lo xroo .oln lieIo* P tot bt4I a
m.o I tc io Os' oa al, .'E. _D.
$a soon-tode O5to-
1*n ilantoa qua Albert
fI nsgrin e,1I enfermo
PLINVA VOR K. It. 2 .poA gIn
cordwwo a.lgoo 5 ,no weo. 0 halls m.
chit4 "on" iem gitsIoolc bssootl u m
Piea y itoIIma -M Itmdo.)n sco.|dg.
Anernm W .am e, ,elasn'ri0f 5000
I 4gr" Sta avv me be dip elff?
m #I 41meetal Weosot 5 Ut R saklto
nPiol sm par. soointOrme a unt osao-
looseI p' ioeirma.


2.210,300 tonel


crudo exportar

EUus citota. anititadjo ofi-)altlln
en title 1Io olrao iregtionei oloa
total (licr r Ilc ha fijalo.
WASIIIN(;T)ON olwlrlbr 20 --
,,1 V !..rA.. 9ir t 11tuto Clootllo tio Aqit
.lr ... ..... ln l1140 i V 1 111 01 l.01
.0,00 to 04jii 9 1 t 1.. r nidi ie
lo I.. ... ,W 1 0 11<1 i t..ol o 1100l-
lioo inloit li A tIoo toor ll a.Iot.
tolboaoottr-ooalol to.r hpt
i >, l i d.n otn. -ll l lrl D olrl m l.o
:0 1. o Ar~toioi oo to to1 ~ii h l tie MR liltie PSI
H 2lfl nn.II rir iAo rl. dl D viil o'h lil l(1
, NI 11Aicill Inirn, o lrdli f llo 0i11'a
" 1% )'~ l l~im irirdnam di ll 4 -irM kin 'I j
Ott ',


I 0.1 l 140 i t d000 oN lsto'11o t: 1 oillh
do 0 l lo000 hlttto 0,.l0 10'ea100 ll lOP 0401ito
'1101'00mr d .ell 1Me I ocia l c~iuin' d, mn('on.t "do,
1940, Co1b10110 Olelloo il t tjo .loftoiiolII
dilo dg olINPo 2 oi elordao debdot
I In auollilnOln de i imt gril porle del
li on o too lcl 040 hi |lol Iuptll nio *ot
.ortt o dtooio ono rl 1 o tltoolo o 0110i
r Vp 1b.00tll nt 1i 0 lin00 0v
C irs mroo I e eo rlt 9 d .-o dooo Ioo do
0I0 on o ,l l T't n05 t0 lri4 li 0 0 pe0 a
mro ri o .or, d io 2 .S9 r 'h o o ood
O telto. l dr 04 ol 0
x)0 ta Ito, A ,eI0Iert do e 014. tla
tota"o al s snftqir PM


Program de J.----rresial--MPORTA E-
para la ayuda a Europal T .
rn-vcTA'~ f.Uv


I-- In ni -iluJJ

COLONATO


NATIONAL


Washington eitima 'que ha La Lao d dreel general Tomo.
-de--asttar- en-~Jha ayud 'toex pericidsta. veteran de
Fires rmil nilloneso en 1949 campafia independentitao

Se halla ya listo el eol e|ioO Arraoallax Iot ciudllesi

Tal gaslo represents u n HoNv se renlmri el Conmiti sie
faise important par seRguir Btoenoo Olcltos para obligar a
sostenlendo la guercra i r i aq 0i te .cen la% hosttlodadeo
Ws A S O IN G T 'O N ishc 2 9 A Pot A '. H A1 ,Tl li L n <1
;,ronotble qOe.. Esdo o t.0oldim,. di- -1I .-0 .10 b o tOl~ iro ot~ t 'i
te e0o ado promito, prole r tonr e ion aro-.bo t 1 01 ot. r nli O 0 0 I r
a ,us olado s. oc rirde ntales po r p .va- i0 U,, 0o e e. n .,pl lr
do to o da tr ti al millonesodo e do"'r. 0 ., t et .a o liithblcA. ,O- Id t 00n. I
reo. p0ero0 on10 rann- par1e-e tot 11 0ile0 401J itor .le 5tv0101' Ar o o-. .
dal co itart ea 1dr I- $ Cpoltttetsodo,,ito l .oi .0 0.1.i rl n5
iteoo* ilan ton eoom "ire$oo o lO lboa tootl d Matmet toFahty .Nokeson y l |etllt l etr,| ol O ilrobotbo dc .i0
bo- oe' h boos dp sttos do't e l ioto. Ilit too 1 Ithro os v o eo 1000.00 eitvt i000f0
tiotle y Aviscnidoo stol as onekts tpooiiooitt itrvn tia n iaIiiw Ilt
ter enviadae eos o r t e uXt otaI 1u01 a it ls t ol O l 'ot Mop elo l towo b ,oll k. titto.oo
otiton d Iu scoto en0riltoal. Por too 0"'00. c so olotid obdtto 10 0. ii oiloti.o i 10'ten.
to. oe priC a t ,onpm I. W elpeo"Ute po> ralltao itr rs DtIt ew- qo

en i E 1 C a i rg 011 bli"l bt1 Congrtto tuiulototo to tode.,-
ti ars|neni t2 e |' C lt's u talrodedlor a a dep t.. ...ill mirt|lones de ,'dItI1iC er '. ...kro]s t'itset, r ..... "e Ho~langllda ,ell h1,'t todjtos l

p eIan ton to a r no&oel laon e no1I0 e ted -io'rot toptl.> doi d tava yl tillt>
arme rotorete el capi. do ub fiscal. l n E C o le ittiib"llo biont 0 0ie as0 l f'l t l.-
c tala conmMenl.ark el P1 de eeulio, tea e < b-0 c l"ltu" ' jeC
Ea .antidadoc.,brirtiaa lg o ..u.... 0 M FtoN tite toe o AsPoos t oo" 'l" t too"tagi
p ~ompoqut o etam El 0 on 0. d f r I la ~ COliltlle d l 11D ilOf.4liti. t Ioloi, Iol.
emnpaque, embarque y oto. e asi CotM FNi o .kheiusid Ugh.ry i'f""' R" "" i "I ut.
el do los nuevo equiposio le o o de aerlipur i ll 0 ri oittsd i.spoild. itoi.
necesario cot nprnr. Atona funt-cioot id10. Y in, Y .tb toe.c t L* Ilaltontlr 01 00 p liltll l o.
tree t que el Congreso l pro4\ari est7eIt l tteretit.'. iota o ot It j nploleSrs
plaon cmod pal inarPanaute en to gue- Tropas y r ivenes del Partido too e xpulol:dos ie Jll a y oSumi
I ra I Via. i(i e ca e a ~ l eZ c reo t ..lendo... |tiukdoitprut ,iNiliahlilea.
Hoy otord- res cap.tiulo sobre l gts. l ncad ab n ezabai e cortc to te -i-o btitoo ltts V I't ti elt'.,> i TO,-
^^SI^tO ."**" diln^i col^ild sdi <,,c,a^
ton mnlbliaros nortoamerlacan ote el00 del Primer Ninistro asesinado1100140e0l,
e ixlecr or 1.oe traeri q u aI tenc i -u I t .1 n to ; l > i( re t, o o o
b- 'I Godisclt y etoltEl Id"n10 a Un1e l"ooli Ills iura |l tull
6;iae| -ncon el undo, y c-tnio se 111, CAIRO, dielenil:,e -"9,tAP-- Atcaiets il(01tn\1 hoy u*t ovd* joi
propaen'bte netto. b nrosso. renoOui e o i otpi too au m i lt s i-to n de i raiders i c id>ln l dni i to t loo o,,klt-,i Ia
n Sunllda it tidad tde Ilk ildtnrlal filel t -
-Itl strdensp rte are eot Berlin ex lltner u. iintlro lmhnlo> ld Fatnoiy o lo Cuihdti ur lo I 'oiieot.bloca o'tu
FA abastoeer a B brlin por mnedOeti d Nooirashy.o-h oesltndo oyer t t' tilt te s 01nte tie abo utndonar la pl.oAo 10 too
avionro cawsari otn deficit a aos fiter.,o ooitniol It- I. to \etrllo-
as erdoals de entAiAl ochenontso t t- dk o t ooto- ih o tncs os tI.l0u',mo lttlv nIco. 0'leiet qloe
tionoes de td6ares duraitse lte oti-o ,, t 00d tV'Oitonpa. ll eIl l po plol hI < tie0t.
fiscal. Cuando Mr. Trunoaoo pilt al E. cio. ybon el curteJo toeo.paslot 000l d gi'ite.110 0 y 0 tirltto 11"0
Congroso que0 utortm e 0 0 ut albbtt alooes 0 tobotOil(.00
del 30 de union. oficiol .ente estai" tjool l dOl ritodo Sandi. qoo-Oeon t .l n e .Itill boT iL1.
pidliendo oI Conxireu queapruebeo lotot1 0.ruoln 0:0on coitia 1Ot.aso. F1.oo Clu t lrovill0lrl.0 iTodo., o ito ll.
decisi l norteamerican: do peicnir n- a lo , dtoo eUtt e I m Itatidir dottit lb vet etn Boalt, -orentt. a to 0terr0bleo lon-. |.ttilntna. \ o dto ttt-doo "itila t tn il e oIt1 lllt 1 -'. t dW o. tror,i. ,
son avtiietico. hoo to opltlloo lo , .
l.-Ayuda a Gi-oclo p l'triltilbo. El bolblrOte. ooon oo bo IoO IIIC 00 o l itotr.0.. oo oto i
ii. ;t:l: el: ,]ogjbl.'ri "ioy al- 1aldtie to
presidteritlotootnto,, debo i ttterm oo oo l .oo Io to ilotid tl pootlca 0. I l- toe ubht'll oluillild oo- b)o" h .,,det-.
el brieve Isa narclgWltitud dep a yti|ab a 1,....it it | | . It l. t't ot "oloction e.o .1.o rot ..2
.o~l ... Tur..l eSt bute .U ul \.t.. ma r tl ,"r"' "' *IM,
Gr. cio p To- f oo. I e lnfornstt qoo toe booboo COO 1.0 no o t i too do*itlnllll l ra 10It h I .0 l lIl.ti O
itei oni doloa er phor r t o -tcltu do bltn tA o l ,l"` 1o01".V1% o0 ooo l o "loo o 1O booO.i' ot o , ,IV, i 00ll lo" i lot.. lo.
au ne tor y *lit dad x o "cientl o lolw f> : 4 11 li l t l^l .'tl"tl 11' 1 o1 111 .41o. i "-
Iono tcrt i o actualon, tret cieitto ve0til- i . ... . il0td pillO IO c io ,tlleo ld Iom qtldom
tictnic. niltlonls t de d6tarte. La au- tnloit... An101'1i11 d (ltt'l 0 id t '

Iaearg ^ *o000 tomoit-to tt tl iii 1^ *oo 1o ~) O00ct- ooolOb ooottot td.
da aOnrec. p Tltoquta .l.l. eJo ot EIl ll -ll ly- ..'o ooo #I tots o t t ot. ti parA
im e,,tr\egia n oltea na t e'llla. t ,n El.. I''ol ITolcl-lllo dc I, aolb l l
Incotot P0t1btcameote. es tO ol ntlodbl 10000e 0 t* o oooo lo .
de In tclociruo Tita m 'ins : ap istat tao boobo ti.oobtol to It lto lotl itO t outo
noacion liblsa a dettotdoil-oconl o nt lI 1 001 1 1 lb tliottPHI$tlottt CoOoo it.
to pcrl 0 e vo |oooo I otae pac ilt lolica (do Id1 2 .tie tot.t i' t i' o' t o itonsr n .
Itemool o ot lt .\loooo a .. ...5O Io~ lSIto.itoblet OII pcoitoo
l00 0.00t li ne.., u r Ott. 0 o,,lo.. moio- i. Ih!a b. 'lll .i d O,,. |aSmo l. i ,t-.,,
onr is ".wtosootn ati pora aootneo [1 C u. V leouoi,0 Cor.0
n ra Dowel:-i turslp soii 000000 .oouaoe t I IeI 10 v ll .o i otntoto 1.0,0,n 0Ill .i 0 Ii.


hm nun el o a) i i p ,A, W 1 I i u iii n -
c. dena de .ul.r ,,oii h,, eI .,al ui ,I r u iIV 0-os. on .000 ,' 04 boo t t otl.l'.,o t .. o.
to t yla 1 e lm truto t r I 0 I0 .l .. I mc; III IIo n d 0l Il l a0
U l nl o l oooo r -- n:U.is, { i s s4 l M wle lI doitt; bO It rlnnI
r -c... 1, t ,,,,a i o..n. ,..' rt a es a.. I ..... d ..10 f ...1.f. i|| 0 f1 0nn ld a ..,OT W
.baaar UnUf t lan y ooo dU o t o Y atoAo t rl F'r ,'t'I ''nl d to l Per III P"'l o It lisa. Olts.I,

.an..oIot. d no p,,. ou t ..... i.t... d s.. 0 u nto r Io- CL. o Min otro.i . Ie pt i l1po lle do laa illi a a i adl i l- in "nlde ti< oloi ll. j( U oi-


d ----ile ------ - on Is1'o t
litar pr ceolS ha 1D. le 0o do lra ,. e elobran .W oe los ,u. '
tor 91o 3dho ti io\t coot Ida p3000 inylitcdrs a )a Joma


r OR t- I l-tool n. p.u440blo1 tic lo ol l lia I"tei s t a i. to' ll .
lies t gid l eleame a py l | teKi Ii-lit d .rul. e 4 t t, lltlo e)O w''
lrs ot a Imrotodll a *t 0 dlio otl 1 to *. lrptre 000 to ot o (l' o t nlt': de d osesldn de Mu I ioz iarln,I~~l~n ftf~inifli~i Prwidtnif dW ktldo~mr at Rti'tle el el o~ei otaincio np
0o05 t o, b lotho UeitO *'Of nootleo o- ton Bo do M L itto' i lnt 1t1 Idn:ii 00 = el llr M drtDl nro, bisica r it
I a 00 000In do ei.,ta ooc r Lobeodcl Dl ., R l- 'os-eto d ito to i terito l olorn. r0e l-
o- e a a i I lo Pron '. di Pal 0 t ltt OIa Mld oi IT..nllit.i per todloer-
o is iolao o~ itoutaoavoa 0brt'oe t beoIn Ordt lit.- oilv ~e t a p'oduo
Lel.St-tiv pliane oo. l oh 1. lrqti r* rl s o i l ", P 0 ol o C O lo 1w. pa t-ooo 30 iso -


flpoo b Ao o ooinQustlt 10.b tor 11t11ido i orlr000 00 .ntoe.a- el' tln rl naioBlo i t.t ic Sl-
litctaO r I l tr \rlai o d S itN R tlo t Rv A fi AN, rlttuoibo ivlln d I, I
do. halltoo sledlotdo, Ol 0r0l0 denMr. del0 l n r l.tlll at ,0o1100 l l oit lod oe.o
B ie re hibid rias '""' i o'"'.... .,o! 0,., .....
rod. netoos p i,- e l Ol o I O lrotitio do'.i "- de PKIoI |Iero i orliomeu1 loti ot nilln lo-
elI w seOt rio ido. o i e.50.0 Mdr- l ti 0tid i \iiOla M I IonL los 0el'00 dr0 lt, I t tla e dtidori, Clloobit ciOllnit-.
aoalt. Io o po tliti so boon 0ete 0 ror lildCcanoe. lan bdo os ltneloo 000ltso 00; e l IoltjI tttbiio d ill tiot -itt 0000000


teaes, h eptroodaelon0.-itro T e D eS PdCo Aion- Sa, lt Jtlredel tadonl e a b Pt'u-Iter alo-oarl ilc Ito
la00 o botoia s, Sec 10o0 do -liomo.y Soi ot,. tot LoebPr ro Inut10, '. td,-,Por ePl o l tlbtoaI.0 P0r001Ritme. H to


Smic e >uo pct a ed.t .. er0....lonote torAntonio d aro o r lo i 0.1 tot.pl 0.0L0',t ito ..t.inc 0 ,,obl tIntRo Ior-
a sta li e Is pgi fl- ) 00p or h e1'o y & ra ll lao ioru lldiooe o tI. ,,rltu d rt to a ortliebotot roolr n I r-
ainr oll ntilela. rY elo it d eiIo t oRe- n dnt do eto x ti. d Itede iUj o dahs.


"ustf~raedoJ d f Lar a'r ....l *P '* ........ .lMu... *Eo ui ......... 0, c .. .
srli bh ic a: n e l P lo den e- ltto *A noal o Sio tO1 or Ih tot-i 0 rI aollll I tolor-1
1JCl o dt- ue l iSottito| o.o iodrlo o- pPe lcla so t Ol lnetiv in ,lto sdir llat tllo,'
rIdOr t ade o on itaro de R etbostn'l1- itt- iiltohilu ioititeat d o it tOn-
B ien recibidas lt1ntm, 0 os0e0Jfslllr Lnocin:olt6in: to Olt'i e- b, JroS e Cttcno tri L bei Ma r.


r ~ ~ plralnnai dellue~ dtC t1 ellrda elb. *S"'*v _" '* p"' C AIO.. Dnis bue 3de ItP Drl-lt Itl~ CO-m
-1 'dJocltor omert o P DeIE~znl Rl't r c h [Io a Gl~l)trl/Tl'66 J lior-d|erlIle rio ta
1l s bn s"l esrcdnln Cl e ' ues: e torrs iuo-li t) o metro et o Pal-. obul Thn ictbio. bpe iltolot. to ril pit.-
las b ases d el i] o putiy ano ao totit. .looito:el b I %po.woit turot ole IJAr it'ict h lItooa. l-


pdo carpa fnrlrol. 'v D Ai ntt A rt. tn e ) qoin mctpl>aroliInI lm ib.a-
o rt itur to oem .i"do C 0o ooer-auo 00 V tsilltn',L I ol .l H bl a1t1ito

JriiprAstolicw de La. ra' l d. MRINA dita.. ol norh. ,o
el brier pcd tai ontld'o m do fon -Po, et\iodo htHe-iiot000 itrl t iaOoet, t e r vr |!1


no C dtr al b ort prm plttna qau n t ialorot l it I ld Peboiloo A lrlton. lxb boM-Io 1ptiitll Y do r. icouoro .too

ni i r i u r o m li t I r i' r i d lr c O dr IO W I i M lrlf n r i kl 1101__ W-_ dr G U I Irl|>r______________or_ _
"J,*nd ~ ~" ol nttt n eD1iralo|r, ]aAgCo eent ADcthnildP.... Li, 'it IAIpX OAII, NItW91tleli I
m~ain~ll tle t~n de* C trUtUT-ted d e Mar-inlna. ,. *|lodoro PedroK Pwiwu: PrV i Die 39 W APde -- ixim J rgme I
Borgo.s0yodt to Polirba. -u,ovonl0*t JoomO ie 10Qoouito yJorge. todolhov.-tl t~o
a hlot ra nnrultsa inmt-joablut I. w C oras i es *YIce;toto Pore lie10 n O.inro, t leolt t-l itoA Haboto. -
Fn o on'otrA dtorolimnit ite ao non t ProoooaIUnlita' tEl tttdlo'. ?,I
A vmlo C r ul et bo hntol do toe 0000.Pai s2o Pde ia Lito.M RtTAAL 110.. 00-A ulola del s IC esftr l ir,
vo-i dstl yp- ows dot etl ormbo anrtolt f LOrttrli-totro oAtltb .'oAlrto s- .r-0

.lttetoo ol LAct ona o/eAtPt~ o rx ,
dtota tn c.Lark. d .oooltiotCgiri i sC l- II to Alttrina A..k. xlgtrol'otoi-. ii Irlopl o Henri knriiilla
i s nttill e a NwctIr ita o el notar. o til vaioot 00000, - too!.- IPARIS. Dic,200'ArI cEl bolrnito
na qoiten Ex ELo-Cn toan. doot toiepatoits 'New Ynork TInt's. -tolo'a Poets. o- -Hr. Io.to I o- tono-lQo1ocuobprto'. Itto .tol
pare OnI crorbom i iedo lotioino proonnloo Fra ldo Conooo-jtbtov DIARIO IC I1 A 0100 oh-t-00CiOlsr000000 .0
otioor itiooms qOurexo'oltooolarioooIN de- MARINA otokooolasiooolo til oaiboo u otitnolet- to
trooo.i dolot, o-onro, o piori oottone. bill. Toooilio.to boo uidoo t.. llske Itio Isob., o P400,lts lb otItrtoydo rotoorme bio
tobma.tri os, olt ooolo'o. tcoooisn0oooo o olt0.rolow tero scititilROito oil el Pala.- o(otboir ioo totlroroto linr t aWI 0. 000db.
riltoolsf ioorioniOltdnd 0 lrA,00 dot Ira., -u it-to r t In -I it-Ort21o-
bat., Maro-i on lot eiit le000.00 v ,oriooig


"f a n f II ...." "I;1 1 d ....I .... ...... r" 'i; tn ... l'," t|,i ..'.'.'..'..lr ilr.-.... .. ...... ....
ui rr m .t o t..o ...... .. o o no.- t.. ,,,,,, ,,, o.. otao d.I I.
0.00llnue natie S dr 0 de,,, t o ,A- -Ilob oib O00. Ooe Mo.

Sadasn Mdelaz dc r I .. de* nIr 11sr1 bobrtboo 0i- 00 00l 0 boo rligbnaltl -
. 'l,> n ^~i U I >l "elll ( ci Nlo -l lll hel i ll l tI. > l i id
I OgitoRlat d I~ rlllI1 iY n hVl tlt. A t ol~l bet too l bo toltolo en"n
SLii a los U Mtiloi dQuouM Ia-oo.. 4).t 1)-o1.lst otole rimnti asdo

a" C u ar W-hingo r l rl obl ao dx e 0 t(l, o',d,, ohh 0.0lC o .to'lhm ot0h m lfO ltonto rl o plloo't 00
5 1000) eo lloelottO1. t o1 o obo11, to. o I 00 ti l biotle ooo rri o ,objel o unir
lfeedora psileit n u lr rl e ldr itouro l lul otl 'l t .l .O-i".- ......0.. ''CI j i t 0000"00 00 ido Cblov ct~ldo Con
, Se ,Cg .s ,rari n nutlevo delf -i| Iicit : t) Y ljo M 'V'iell ', I l, I I, r'' A ,: I, I l 1 "I 1n t li ' u in M Dui l
Canoo toi 000l#it O 000'00000 brn l bint Ott dtoo 01wiidoont toT-
le por W al-ingltt. e Lasa ,0 io ibtol h oooroo *I to t ',ooooooi toooo. o t ol, o ItolhI II[1to too o o o lO ~ l.to, loito 01 0001Pl.

stto-odiniiultnspa |t ilim tl-t li l)) i ih ,ii0 iii,0 t dol-oll oi N 4 o l i lolderee del
I SIolt W heitt lnd n ul ltirt loo rIloll hioii Y, eo i'ltl..ioiii.. N1o no oh0.ot .'o npflnra I n u1ia
1 0 00 pr p itl i to otp b I Ot 000 00a0 Noio .0 Oobou adiumi pitoll.,al tn toot
i Oll t'l ol 140. (111. l nle t 111114" 1 o
ni o oli 0ol.l.T r 1 7 4 7 7 0 1, ov 1.011 1 0 ,1 6 o b ol '.l b o t o o 1 0 0 1 0 01. II t o p t oo ,l l tot- a 0 o lC d t
.. 0040 11000 tooto o 'lbooto I 147 000 >nl. i si ,40iln o i l bot i t, (. I ooooo-'ooo
lli" l. ai.. p ..... .. il |, ll. itO i10 w 0. ...00 1 .. ... I.t... | .. d l ....o t o i. .' |a


inn *urimlnl~utl io, iin Iiir i N, ^41 nn '~ niipll Sr ,r IMI r i~ibd !llfii ll'l ( tini lon dralfl.I
t Ioo 1. d .oIVd 0o nl0 01- nob (0 i'd .. .. .. idt.r .,0r.. d i n ,,
oiio.i oion Intioh .o iy 1 hIo tO 0 i00 104 ro bolrr to... r ; I, ,o It O l O l oooi. o/. l to-
11 dll.5t1100001 Oiit*le .oi ,l p it, 1 a41 ldio heoi(r.a",i" i" h, ,,,.o 0io. l ottoo o (tocloe, too
illoiltp, Kpiolto Ioro 'dt y liooo r l .riI I ,O4 ,0 ro pl0h I |,i Oo 0 0lr r irlr l POioor oIl,'boot to,

I t{olti b bo t nob., 0 00 o. oo ('idioo 4ibl itoo t gob- o nIt no oib ioo it ti oooi .-Ito.I 00f1.
til oo1 o bornl ltttirit41 OOOOCOII til cu ,ih thoo..iioJ pto i oto bo l ,oi o O ,oo .io 0.,00,,,,, ,,,a it ,oo ouo,d rio


rt so(O,'/oo I it into it o 1 tel' oil., :d thl tot, el rblob h0l0 o.r. .. o 01" 1 diTo do R ttiAt a ol lcn
b-Iiaolit ti ot hhitiboc nic tr m. 00000 p.I drio Oli ioC biI ,0rr> p o l I II I
I a 032120001d Fill o-ll to oj1oteiitoooo toac o ao o t oo on- b o ooo.ool'0110 otbot o
ElLP,0t ~O A 00 bi e0 0 t o ,It l. r e n oA l ove o to
47r000 ollhot 4 I 0oo e l. 0pnv' Pohlo. 0 i 00-I 0 I l ,"IrIV0000 ,i 000000 l lt ." bo o o m i n pot
ovo bohlo.i,.btcr leroito o ii o io r ....o..""opl' 0.0..4'00u .0l 4I 00Il dal
p bl at VtiV tooeo toontobt 1"to148 -Or ooll 1t lo t ooo I I o..o.o ... 11 toot. 0 oioo;oh-,Lo t .1 oloil).
n 010 oON -201l o lo 000a .o n~o (It V e bil ap e oat....00,l.- S t o o viotllotiot,
iloobab...i pototo Iooocoio A polao-tot, to. i i O i A n o toi1e id
I-m lo, opa lalo-atoem p do 0i4I6tl a, -I-sti dao0.o 0 00 ,'tal beoat.,. 00000 t00.l ot.. d o. 1000.0' lpn So
lofan apo abastto in'-ro ie0.00 0. o.. it o 0.-a Olt); 000.ltPt.oo. ..I" otana 40 hqu oio 0 ,t .


lo a s co ta i z e "1 noiop aIa .0le000n010Illb.. ..i. liatuo ot1d6t0tb) 11140 of to
Il ool ('iot' at' otl ran' h1 d o sI. .... ..o... ... .II ........1totdoti tonmre.

wit ott 0 d O .It~n l ai doi 0 0 0 lo Aiolf.osoaoi t 4o h ,11mila t A i... l ipo ,bo. ,.I too I,. co rn eotm mdiI' n i S.-
tli / r o i c d li i al l i e ( t mio 1 lex eo a[ lehl ( A. l De~ l lul ,I 'ito vll itr,.a

asle toeo toiOdad a ole1 ioo(n or(l h i oi oIOo dta'do to. p ooot rl timpia h .Itn. l OTn G. i.lBado
e llba io.oo 'at 1 AV o 1 eii hl.o .1a olo Iat oai/11. tr I i. i ft h. I'm. nso dl i r l i|Ast dl d ll
" ctI) U,50 1t n i~e Idi .y 100 l~r pl do Q. .t e ~lon v' a1,1tel I]- d. Aarltel [r [itu
"ol rn de 'v~ip I raw olon r a de( l fi*, rr r PI- mmolt- a 14 ionor,y-n rfrminenio 1 l. ,dv
AI 'l ..... de li. odfr~lrid .. (t IA.... ... ir ........... ... q... E -lJA cm t I d tI el 51
.. ... . d od 1949. -.... .. ,..a a, d. d o I .. . lem Isj P irn- lm eI .n-I o e RO T[] COIraIsI

r. ad -d jl 1.i 'liln l ~eI i, e rl


000 I~ ~ioo
.0,01... 1'-
t~r 00
a . t~ jtoffOS~~0(g5i~'I%


JIDMP. RL1


WASHINGTON DIe 29 ,INS El Uali..0 0 Ch0.oitj Kni Slek, a 1 Mespoo-
tecetorrltoi do E oi.Atl o r fU 1t.o 11- oii No .- v m li fto .oiU o- prnltolin les del
brltl Lovsett. mcajbtlrbo O Ifo (, -o n, toobooI o ttiI NaTtkio t roi. c no -r0 mina
bles" y do O"repC'0"os "a i.,lt ld 1 I. v I.,es boo o 0 ib L>.itltsotiilahoi ou tiodo
trOil'dndotll e omilliltilo a Pit 1. tooooioloi cl oo olouho ir. ,.lott6 al gobierno de
oiriental y Chint ChII,.:o
Xl port \oit st0ipo l'or ide I itotol n. l- ot. too, olto iJ t o ll 0 e0 el oueb ln do
Cia inorlemnootricoo.ia 0 ob. 0I0 ooloJ]' -1" Chinao 00.0 t.lqiOO ( 0t,"0 dto a ns ttbier.
tlsolento al encara elog|uniito otdeit boo- 00010 bloi ooooLooit f itolbuebe Oill eton.
deal Mindtxonyt poreot Ibq obto o lSt rto ahi It- iitoo bibn o trti A o ono-
hunlloro p o toy IsS Iota 'tt I MoooK oo 00.-o b00 oooo(t~tnr bC -tn t Shell
do, OuerrIa"l-I h poobo n t h 00 to loo1 to c reollo ado con l en ofl de-
oroo bl 0000 oooooobo 0-lhO.oto ot looo'o pa.
In ll itops thfng. i ono, too 1tic 0 ot o |op t i ne l oPala-
Eliooo a eni.0i ~too lo I00000 Ido hech,0 t (t to h tia o 0000r de habl
Ian li 1 Lo tv l odi to-iiin i . i,,.0 00000 n 0- 0 oorslov Adel
000000 ,Le bi.t 0..,0 0.0I,,,o' i, o. .ot..... ....II .. ..oi o o 0i.


__u


11


I;


: I


,NANKIN HOY

0 o L Cotdo, por Chiang Kai-Shek
I los alos jefes n ctionalistlas-
Decichrin la paz o 6a guterra-
!A Indicios coffifradictorios

lt iret-teo poioble que contain -
la retolencia, &I menos en
el l S'I orUi osa, una l ortaleza
1 N hN Cl*VlI Dit, 729 IAPl...oo
.. itooo loo. istik oio fe ron51t
UI .... o..t, t.o N tnl j porel t gen lol-


Sr, ,ln.1 cii, u- tt drll c.ir |C luo cteror
.. .... rl w,.. ot proboale ot n -e
P..1.01 I 0l l 0->-10. ]a00 tO iu- t K l do
S. I l. ,t Ur Iaixlt rim i t h ea o toti ne-
Joutom 'orreelal)a 0 I0 I ItI tIo to .01, Itoo ix1toln o1hat. Hayd 1 1i UIllllladY wniuott h11 ttltol~ldota pos.-
el f i to.I dex-de (1iti1 o a t.s ?ctorm
"a e o"r o oloio ...It..t t abit.a.ot Ctoons .
|pari ses xeuropeos sPllllo totltl a im t (
000111bolos opieCloths. OtolaxinEat lSoek


nccciario ~ ~ Ikmnad it ,, isr, ^> "'x"*l anticomunist o as Y00 0 mt t.iot. Sit ..odo de .....


.---. toab l oil 00 to p tMobodo anc tu ,one- .
oa t Cheno Chieng qtl a.stook oefoto
S T .t o Lie .P'onux"V -*l ovtllltclraw
Kl en ]a cmotx (ideto de Mlnelt
Fornrestal, ad-i-s, 0l colt. t I ra -ollt Id tColsi, ts.tidn rat le o Iom o-.


Hoit~o d >inii0100lt tIS Otoboi l d COIOitslttllt~rro Y0 ton 1L
necesarto qruc E., U. Crt- t.tk- 1 A -0.0 i- tInlil Idxl o t oItcit Weti o
sefrvocio militia r o( ligatlriou Slk enlibarr. dei loadi to td oI pro-
h liobtablidds Plc le o Ibnle. i, .,l lert au. .do
WASHITN TON. li2. l29. '.AP l;0 i. ttuy anmipbtn dos lactoreo:
El S.e 01etrtioo ots t Ieeto l swllpo'tl o I P t 0.1111P "ru t"orIn otrne Atidedlt os dt-
o.leli oliu to. l 0t Oliitllto t l innir t roqut| o.e< 1 t vicepres, i ldetII e de l sRa r e*
B, 1 ,iltl-Opm I li'l1titiliL'a.l iIt.itn u el l e e lU'1 i 1,'""* TwI" g ,' IvIS't' -l*r lI o n.

allo -Pto Itt lolotiooi .011 o ntit d# Jt.- ttt'itiMtoitt botton tolttforc Vt at" aIA
TI, a, S it'Io Lo tltlI 1 t .11 i O ti I0r 011 .0r00 to It inm iollmlto o l ltt litlo C om
-tlt'.o is II Lu t rlllt 1 1 oliOi x t0 l Cl toit"ot 001. 0l0 flineclooll.e do P e-
knlt< nl wtalkl iaf rl N. tl I ]i AiLlm, I*"uii a rillI ^ ^ lnL l on.
Illr ilPWl1. 001 0 t t oio1 O.1 tl, 00. 0 l o ti' to' olio ot, t IlKM lic -ltll i t.n co Il


,It'It- 'tIM Fn- itl i. o'1-1 iu~ 11 1 Il IILA C^ xj H Clth.rn t
*h kl~i0o no ulr"k{ 't lllr turpfi'i dihir I'T .III* u i tr:l. cuy'o nc~oure |l-a "-
|lim 1 VSln> ll iit xLl kifr i MWbi~ii i L nir IC :"'o 4 Ia.i l ilii iinru el tu ull vk-kta ut iu lk d ths t it, *& iluu m lk n o t M B
1111001 1ototltlolari 1o.1 Ik o tlto0t dl In Tii. d e0-0t O wloo de gt'on ittlt rio toera, df.
il, |n itt,. tio .olrlSr t io lollt 0;0, I m 01kit o> llotolo ililt oo & stlro t C no ino
w Ilb'lelI 1 0' 're l' c o t' o ol t oo-i- t I'l lt 000(.l0rttidu y Vi n r ttiteooBe1i, W M'.1 iialk. if r 4i 1XIU0- Oeuiai Pa'l Actnro l.itt es el j.-
{Is1oo4. < t, olol o tri .- .oe,>l o0.-.Io. -o l. ott lll- M t tOl.lioo S i 0.10l00tl 010 0 t -on
ru k mxlulo~l ml 1nt bv t- Cam'rrl (Cleneral lde KIal
IT- . t W tortttal.I 0'. o 0, l til t. 1 Ioll ,t e L C tin S 5 C1
TI0 ti01101011.1 L00ll'l ptxl A aI it 1t 1 t otIlllli-
Lu rl M-11\411.11 Imtlilki l tl kwb l k tt lt rarttP ielp'|antrip en el contlej
01010,0 tIlo 0M10 00.0 .ei Lli0 0 11 1 tiir to- h oo 001 001 1 ol lto ot too
. nh 1011, Lk o. 0101.l fi. "Cl ill0 tl 0100l t trno en
No ot l lir t Iljl0110'0 0 otPlid 'enttolet q l!i. t 10 i-lo rth n, i ittI (R n lrl ....
il4t 3 r >lClo 00i000 olr tie oi\ao 01m. 0l00t l t l00-l0 io tot 0 ttllI d u b Cad no po-o

a oo, I010 I Il olll, t I. .dl lot a l0 Ir ol ll 0l 0 olnl i tll it lolt ic I anlitt ol o
Iw., t I"t .lil1t0 0it l1 li li i tlr o it l o' kl lrtn o 'I' 1U YI cin k Oandan.p


clIrt d% 1 t l ofil" CIjRB. I t^. ,KI at' 14, r,,i. i n iin' Nortei 3p, etyo unCJ A
nicit i 10vl n It irtlttite m o dv t.1il tn mo l me u te. 0 1 010 Y .r.n.ir A n,-Ulotdloot 10 pots ) t l Nrolrm oilitiiln AIIII Iot 010.. frn oro Ptoltf ix pur Ilsoo r-
oV 'Il ..6Ag nl." to.0 i rie ena l..o- oT u Chun lW 2 ff.lo oan .
nh ui ndi l~ . .11ito UIto Nlplo i ttii r t Y, d f i i 5lh tir e dil ot it cu w @djtm .
hie16 eb IitMcOfD la ya deehi oIltItto. tpt t
Lo d cl 1et0 L o&tt ad L o Gd t e
I. t at r atn1 i. oi0 I de t aiiclu lolatlh %4 0. I .a rl ita gen ,
cnnU -aa-i dt tolsr' toVt' p a.. ot l c
rsRmudd do a1t|t ok a t. MwIIir n 1V 1 as -
1.atml oltooloso CMtfula ot0eotistltillM.0I... 0,ItL n .1) 0 "...00 OooZ.edo~IYl~
pa i'e00p5l0.000 o llo Isle,, 1 i. aol a Ito'. t th0 lnletl Ih Iit o peritodlalat s a

011 t tO li,0 i0,0 .01s,,,, -,ll., h, '1 tlg .la Nal.ktoIl *Ptoet lorto Ia
iisitot to iltd.ikwt: Pw il m t oinm.

IM Ole IM&,a .It drt l rs i ..Iiri hi ItIa im I n mol ,re
totoa Iloo id,1 ,o l.a oo II oola h 5 so ,be-ltg, di o 1Is, -
1 .olortn u N t a. of 0 otooJrbo


ntertt oihol i a It h ot~tltt op 0e0rh ,0 a to' to ', o~ ,,,, boto' ,,t:. Ii ccc.
Itlrat o l' 01. 5 "r.t -C "I 'iOr n 00 h l tI loll ole tt.h, i P. lloirlit'.l eol u 0
000c1 d 1 0,11.00 Drobl 0 n00 sdn.011.s 0 r r- 0 lloolt, rllorio 00 0 o 0Y tMl tldt g


... I A |lt '/I'llc I ....do I ll ue .q 1 W rt ml'n)
ItIolk 01tt1tar .-10In0n00el o 0 11o at to at hL eon

fAolenlo onltlaootoe..oO ol~t ,' otl lo~oNloexl 0n` 00espr0 (rl0 Ot el0 Cioberlos canh-'
ittoxiL tt11 KI &o bOfaIIldildi .o d olOar / e. o o.Ie i0ian 0to.wo. P
(iolturs, #a ll00000 e tt 0000-0010 ''000 ,1 11ii 0( .0 :,,looo elI i t ut- do
ltettttdui. tknt tobjnotutet a~o 51011~tillj lix. tFloook, Ito rlttivoo tie pcuiritompOIOO b ooo-
Ott-u. de I atar dt'toamsr ( lt 00tU., 00100ic ttlolbjit ao ur 010 telt tohittt0
natilti010 v oies tott o toloor n luc ma ligtsela t
110000 wis0 Boltaujotind ed ot tttlw watitrtioligtmetooKoator Tuong


Es increible" y de "repulsiva


falsedad", el proceder marxista

Lu declra el S ,crelariou Lovett. de E. U., refiri'ndose al
arretto -dlCl'ardenal Promado de flungria y a Is lista de
cr-muiales de guerra publicada po tlots ConUhistas chinos
f -- -


-Ii .Aq.
ak moani n-s- a a ationaaon a1 nir\Te u9fc sno ros' CTr IOAfl


PAIIA IA uDM DUIAKIU ODEu LAr. i, uMA.-JUL.%J,. jcj uC vIm...- i.ro- .. o-s"


Radio


Por ALIERTO G 0IRO 1
-El dit 9 de enere oe.inou-
___ eri "Ls UniLmnidd doll-
Aire del Circuito CMQ".
-"El ricii -crieoto". de Ro- R-
drigue Diaz., desde el 10 h m
de ene.-o en RHC Codes.
Azal. Dolor do Eitdmaqo.
--Las eIrmeno"s Mdrque,_ V6mito de liquido (
ecti an en varies progrq- D-latd-cd-n, Mal& rea
----- elel.. do CMQ. i an intaslnsl 1
-"Lo polote politico ol dia", ISnapetncia,,D*nuti
mayoeva e pofme do RHC, eintomas?. En-ye
doadt of peiximo lun;s. 1., 1.
S--AaUIgnf repldososento so 11bendeMB~cUli-
p-- ogromocimc6n d elnioa-
to CMBF, Onde Musical do
CMQ. OblObrs Pfblie
--4. pe on oe mundo, Obra Pblics
RHC, 8 y 20 p. m. presen- Loo petxealislu del PtC (Al fell-
tord key "1l observdor de aitae" I ma elnistr de 0. Nbllcac
M7". El eJecetlivn nacional de la Scci6n
--Es ch, "Vedevil del de Profesionales del PROAC Afelici-
a'lueso C0fl A^Krifto y tA al miabr dcO porsje i-
Ech*gyen. RHC. el exacto eumplinmlento dA su otreoi-
e -, .... mloiento de danr soluclun a loo odeui-
tor-cancijatil, vulvo l aIt niseo, asi conic pur ta labor qite
qcetlvidode ratdibls, on viene des-iarrollando al frente del de.
RHC pa itanoientou. l 1 q0 esp 1itii de selt
"C .ntlen.ll ificin da pru vltr ivallile il a it:l-.
-Programe do diet-Se- tir del trilnitule 1e0s, plmla rInioi-,
n~os 11" 1- I dldd I .a Iu blabs-
CI Osaud ic- .IiLIl ba I 111. ii l uI.ier- de Is
Y. t tindo listo para inatl girar conii1iianim figur-abm i: Jiiosefha Pedro.-
rt da 9 1 ad I = el ,- ". Walfredu Rivenr, Ratiel F~el'n.tl
i ols de eserns -onus el prod n "n aio e
gems Oaolsur': doo idi del nelle' v lmci darbocona Ceoa Coil-eoi
Alncrai Circuio idMQ n 0 n, Id Vila, Ab"li. Garcia Ricordu Ic '
minceA tondeo lao Aominmoo- la i -ns;,0 MaaicLqoa Maria L. Ilerinindez, .to-
de la larde por IS emonrs as Ra. So rn,* al alma
diorew'. I
dlacenoc
En ente 1ro1rona que lnlolen Ins ll:ts 'nAn qa 000 d. Cyer a dra.
doco, rater. Macn Fra v an"i I i "A13 'Am- d ia bea "
lrobl. Be arfrerln conferenclas q'le 1 06 L.4a,. rMii Caiii ern
a0 t ,ran lodes l1a rlm sa dael iber 'w y I .a [A"'c It
human. uand ia empire un lennua- -C.as0-a rad, cCodle ls-
)e Ino mpreniDle min perjuyl- h i S m, n hni o l i Rl- r Biydee r
ian de la mill eniriota rieridoan y IS Albeta nnsiaoim R.,to am ll pasdov
autenalildad mcla abeolula dI oas m- r -'
Cads audlnon ernaviarl de duo I ," ri *ima ne i= resa-a. Sarlbs
eornlderrmdlu do veine milnuinas y eo- J-,an Hetaill.-
latn a earo fade proferanrt v escer- I n N- easia 0-" 0 llasntanddo I1
loro dt oNol Ia nrisid. per. T-'o Li-rcmdioos.ha Onnc. Canks B.-
lentollie a eleuMara de Is Unver.- aes L.A radi n ia Mrnisa Ca .ft. e
vided do LA Halbana u ntri inaltlnu- I1 cr!nl ds Ina p1ad,-
coaqes daente. Despuoe de amb.ai im Visdo is-tlsea Perp nt "Ki.
roeatelrmiu a ptocfereo dislran.- usnI
Ip Dadris n I naerrgtdos breoe. 13 It La woa tcslildl. Ilbrlbm ai.
mone saobre materiaa eotrldoamente n-n AMU-ia l
rtclaosnada rn ius d t.-aciones 0 s.a "7 g .o s *aidan .
Las ncffrrenelas vesasrin sobre t- 4 "aM FordAndl as m nda 0a"
mi debacladmeste dnerdlnadntd i La nTia-10 ".. i tana
tnudrbdurni rmrdnad Gm LA nottill do L- evau. **Indiana'
El eunrao Inaugural de Is Unlver- i paiones i.--ioabla. promoostsi
mOd4d del Alre, ha sida litulmdn Mlrad I- li,-a a.. ir-np -
SEdadee y probltmaiens de nueitrn 4 40 sai M njooc ela Luto til-aP
llempos. En #1 am propane dar a Joe Piitna. Gin. Cal.ura S X".seti OonIlt-
nente negioneso eta nra de lam he- is do L' L "ledd s. a ou.'
n. docirlno. y proble pos v0ta11 5 IS Nise'snv s' .,
quo han vonldo modulandao I& exps- a isr la A Ioaa 11mlotl.
riensel del munda deade "m primers i. i oar iosrmocs id Pe-'ra prldsno J,
guerra mundul. ala coma lao progo.- 6-M NMole{os CMQ
:sn quo as ban afectuado en lIO prin. a in LA onfisiaa da (7
IStSl .ann. del ber y do lin prn- an @ t srB aln rs.
blemas que Ia humanldad confronta.. .'2* Nasiosi 7 n., r
Se troa do un crfue- msgnftcs, 0 WateSo*la n .. a 1mh. M ,ni do
del Circulmt CMQ. ni avof d Is usl ta dtllin N'0 l. Va o usdn.
ilitura do nu. .trn p1l. t Sfe re A f u.l fit. Ni e t a. Vr .o 0 arn
fueran menetve do lna nympes at 0
iplaussn ainrern quo sosirmiranente 1.211 La omo*s Piua.tr u ai Mrin o-
oto|rs tr a La rrmsnrm y pm dirn- .ruo.. Albai 0teal Rubl os -
rantn. lee hnmsno. Lula Ahutson LuisA.
AMI y -or Moste. y Angel Co- .n Asca .......
o1n O c. a- ii A ". pono "al dI-sn
Por adolantasd, aqul vo *I .splu. 's n-ds, cMae
0: Oslavlenin CUS
in numtrol i Callbiaisa edal Ja*en bln t O.b
C l t Cattlm0UO nriglnal do a 4a cii" u&a
o p lla y gs, y ovwrellot Is a 01 'vri|- in iic
bln *dmi da d lo riadlnyonte ad 1. M1.1 sp'rpoia

L ratna W.U.1mir- = ..
S pr-nnl 1 dotHC.Cadetna As. Ias I["s P,10 00
taDrllr dT IM 1 <*nero. a ,..t ;; a oS;D I
| P doe l 1. S19UaU. &l unj nnillr 11,0 M.-t es Umrur
qime roWlblta faon "IaTnd per mu- iion Comatmes iate pae norom
C has poremaui. 1.01 Pessm a-mU
Las Herman" ir<)uel, nium Ir _
pimenlnmiU ehitlullus quo gulatan mis maBd-Caa.Cl* OSILL m311 oC I tLO .tLn
en room prosonrtel6n quo bacon. a-
lAn isludisdn Sit vaone ropsames a M ... am 00o.0a.is, dalasa
csaelisem del C roiHo {CWQ. 3iompre ,I" i, .- 00' l
top *I mejoa do I f aloas Sot p I M a- a
Y soda ao aa. "U un Ceptpculn 00I a. ll"irtmo&
slmenpildle btr Ilegar a Is nmianra do 54 a. i- p '-. 0.4" srs '
M l P.., rattle ,,
Ratilievmir MU Ire- alt- a a B 7 ono-I r.l..ridot. inI
Fla"' a trilista. con g gimip rrrs "'o y& rat. t1114.ma
si's papole. do muie y mib cart.. 0 .u .s 0 i a......... Ra
r tcorttllas frmenlnoa, v ntrsa roS- ft-hu. onnil.im O'1cn
o" peol 0 2I-111t Lo 000rI1 qriO so 4 0 O.q..-I. An-i Mi Int-.
r@n-o n en el lobbY de CMQ. p or l. 5 O .,Is ". s s. Ceonjmun-
raill. "M ", haren chW le. @ buo n. lay as na 16s.,, Is l ais. 0s0a
a Cst A. he gmna elIa y 00.0 RS ,,iiiass;w nmt.
al.lu reponden raon magnnlfei husim nh a..'. nrsaa Slaa..
hlimnoir A u n conmpaherone de labor Y ,: a "LM iMt.- d id msr-
hba que renouer qi nl un* 0ola ma, oi Iv.l -
c-e h el buon enricttr de la 1 H1roma- iml: m,.'"tla ite lliotlo&a c .oo >
n ea Miqlutlie hi tarioadn Ion 0pire hliman Alvirtfts y Letov
aidn @ mounds lam iirmpre j ual I1 s iso D 10 y 44 del msO o"i -
fnnrl twin l a elgr-es, iltmim lita. l nin i 1 S I. as. i'-S Ca ,m Near*, ..
menorc platbra olnfelovn prit nodle 1;' Pc m Pois Caoaa.. n. 0t
Tres buena chilca, a n fin, y tris I1n1 lu,,iio o, Aim ci lito y O. o
fotrmildable arttllt.s, quo prestiglan A. Pa c
I c cla i y cuentan los admirsdors 1:0a ci ms -inmoroumnla. navb3
por Millar o y mnllares en todA 1l I:M p. m. hnnr l ind lujsr". h
rmpublea. as, P. M- '.3.1-4n1' "ico ia
3 onl n, I. 1. o acoi de l 5 doln-.
S1".a pelnoita poetic al di" d eso o 05ii a. f O.oo t an Cuob. diire..
do Ins oan M progarsinmas qmme oare- tlma 14 s tared:. ecn I dsn
1. 3"B'^' t10""*w''"^ o P. -." *In ICrWMe. dir I
cora RHC-Caden> Aril a partir del ,'.$:1 ,. L od. ,]ne, on-a ,I o.h
luni i re do enero. Sorl tcrito poa PO 5. am. V I, ianlitnso do 00 vtd". n
Garria Sitoedo v %i trasmitri a laos prilr Beremdd y Pail Diat
Obre endso cumrtln de In tarde. A 0 r "t aa W. r,-,. d.i ssl, a
mrov m na :4 ci anl". O idcis's 1 cw. ouuonnal
L& prograniociiin dA Is eomiora do 10i{ Ommoli soa
(UM 91r -cdad Musical dol Cirnls't(` A Md p "Iln i Tralces dAl dosoior' a
CMQ- scI alriAlando rasptCdamente Onlo r, Piat. i, nra 3moa 1 sinan
N Pl dla priimro de rnero. plado Is s N,,iricrr.
riiiisoAo hisbrA algucnn ciam hi es, pia44 in r-aioll d, 1, ominl.
Is ornitison prrtendo mnlofar cnda o s o. m T.\ s'o W-t r *a I
dtn n-la nsincra qumt offer slernpr as 0 41 a N. ONeitlcri d. oro aoiAlA
Io .."nIn s mii'o lil- Noi"s.1.o d
(O rIand M a'tines conol reotclld ccii a0 e t ii i c'mle stlt' 4rotm lar
G- Io Moslmo y Angel Camohbo, (i ourac nisnbomreaO, e Ollisic Car,.lsi
dirClcricr (if C*CQ. y P rCsUUadc con I I Ai
in- nfrr-, .ic A %r, rnoiy e n hls A m y o ult 00.0i.r t


grilvA. pr.' CIO y ti, oymuc3llr. 1 33 r, m,, jnc


Is. IMd Nclicico mo1 *M\I c" ooimli*io a 00 o' so ro~cinio, -. no dian -
rl atn ro. A rI.- I_ ne m tii 1 3 rn e aan Ac
*, n miIl A M ip o. ri ci mrioi e nfrcr t io n. in c
k, mui, t i o n q el oei OiI ner 0 r aio '70"-1,o
o"aipwnpolto do stiudo t sa n, uL di. isa J..,) Atq,,* n= r ,ed in soi ,f t <**' i ll I
3 ra,, i -msc to ti mialb t' ioda d st ,- aomi,.- r .,i.i -
e..pi i islii iiiii..i oa" e no e-l en e, '_ .
eiwi Nn lcmr mo C .-MWcYri9 10 r, a


0 on -p .j t t
"in 5l--5 d rlons cii ciii- .1t i1 sn a i, nooin is c1t tihs, .
0,oi do, arumors o An- ins i
Sn s11 a dic 4 Y t rome asOcri irs0-,l las, IT sOin, Ic Ism 00 C 0"0.. .
is,,~ ',' ,, S cmis a,, on ,,- bin ,,,* 50 ,,, C-i s ,-s----h-- -o ....
i-t ,l' (a p ieds .,, Obo atl 0 monl,., bOO m po-n Ophi < cVoim Os ci a,1 I Is i

do ass-sm Ir* s cil ,, ,0,,,t, boa 5 o 7
pen- O tlalooma~ Ace o t trtI* ,, i S d iia o 0sia. 0+. sm. si565,5i0. oplr,,~ia d oon ,O I oao i 5 l 1, cs i.m.= ic-ian.. ti.,ia0 i r0
so sai... 0Asl tt,01qtmocl 0 *a is ma.di.- Cciocoara I (anod
00... m isooc- soioio 1
rci't.ce-I A-- otoo s~so r, 400 0, [ 0001. .Con a. ic...... ,'5...


in0' 00.0 5o.oinsooihir. alas cts ii -

OS asa.et is ,, n t'l |t| $ 1t- ..~ . .,ai i a ...s ll.so o5 diisl t .no,,,.,' .. ci amI 1, t So.se.a. as a.. ,als '


Si el mal es del

-- .cfl


AC4EN lo satard.
Digelstwoom lenltu o dolorooa, Empacho qgitrico,
o de anqre, Acidez. Eructos agrios, Ardenti, Gas,
pi-oo-on,-lsl hebnarto, Fponaoo, Colicos, Fermernta-
Diarrea 0 .tr*crmenli 1n1,-. A.o, ;ni.n aao-,IA.


rioin, 4pr sntau *nfiermodd alguno do oetoe
coft un fresco del maravilloso potent* Bismigon y
Icat sal a


Tribimnaleo
Hibeas Caorpsqa a tafvor de Jsi
Dfan leaa
Ha etablcitdno el doctor Fernando
Busto recurso d HAlbeaa Corpus ante
la Audiencia habanera, en soicitud
eqTle-Timoc ecrt e-a Is ll iiad y'ae cx-
cluya del proeeio a Josa Dia Diaz.
proesado ron $2o5,00000 de fiaza por
tl Jttg)d ode lihmll-t lhIIAc La.Ciltr.
1 1; III- fl im i l-M -1 7Ft4ifio e br'a t io do
ttrov as.
)sbooe-leb00l0ielt'dt quoe so esto aao-
It nI ca eib srilad po ur tla Cult.mtitli-
-..... ri o ortilculu i 21 y pur Is Ociden
NI4 11 L i t1 .l plCioC doil cll elltt mimeidu
,mo dilito dr A ic qloi r o I hr-.I rl Ci ,i
4,oi Itie feliio N- 1,9, l Ar ,,ipoitn.',"
tail coinutit h no recrtetelllneole ei
ii.nor Jose Garcilaso dc la Vega en
lo ,,aarumim~o elI nortealloneicVlAo
chri ,Josph Parko, qie fuoe Ii-
heriado V co lhdi Ac Ie an Isna por
iA Sala Sigunda de nlo Criminal de
Ia Audiertria.
F."cr dlitol iinipMible cuild btiodo con
eol inorme del Gaboete Nacinals de
IdentLicnctin, quoe hizn el anilii,, del
otlltenio dAte Ins 31 pomos ocupasds
en el donmltlto de Diaz. que diq poar
resuitadmeon t bicarbonato de seas en
'ez de cocaine.
MiA aruserddM deAl oleil NomaroiuJ
.- d... de, Abogade
Dada cuenta poar Tesoreria ncon el
estadn comprartivo de Ins ingresat. y
egreson del Segura del Abogado dAl-
rante ios mees de septiembre y oc-
tubre del present afto, el Comlit mt
dil par enterado.
Con la cnomunlcacdl6n del doctor Os-
valdo Dortic6s Torrado. en reRacln
con el proyeeto de Ley creando !os
tribionales del Trabajo, el Cooniti
acroerda conferbr un voi1 de conflsn-
st a la MeI, para quc con vista la
forms en que seo ha a proabdo el pro-
vecto A vdeIo acordado o arespectnP ii
is aesoioi anterior, llevt a cabo In pro-
cedente


Gaceta 5tkial
EdRlcid dotel mislirel t d
Dlelambe d 1548
PRIMERA SECCION "
Pjader Lagtia0Uo v_____
HACIENDA Ley nuimero 1m2. o
difict!do Ley de Pago dA Alrasas a
rBattrOv i~~.tlvo -_ ----- -
ESTADO Kxequiatur a favor de
FPatmmcowui 'l1oocm it Aiurloualso it% RMi-
1i1tA Aloialta.
JUSTICIA- Decrclus. Cuitcetiiendo
dl'pernsas a Jontuiioi A Uliian0c. Moa-
-. 'I'. lurblm. Juaqouttl Mulrla y
Ni ina Urmintiehl.
Dlirerian Genural dA Juilria. Exp.
lianLM de Rugello Leoia.
IIACIENDA. Decretsi no'umeron
4257, Ascenso de Marinoa Ilesiat. 44261
L.msiva rejasiclnn de Connstantino Ca-
bairro, 34,. $64897. M para el M.
de Comunlcacionen. 4237. 15(W000
para gtasto Delegacion a Il Condo-
rencia do Radiodifusion 4348. 170..00i
part el M. de Comunlcacionel .
PenBoneso y Jublalaaloem. Avino.
Sobre carnet de G. Febles.
Dlirclan General de Admnaa. Re-
splilones n.'imers3s 1 687 a 21 7-M.
rpiolts. r.La.l0tfclas 'jcr Oleos, S A.
I) 0ims Circulair nimero 112"
AGRICULTURE. Negoclado de
Asaunte Amecareroa. Precio promnedlio
official al onpado por el azucar.
Neoetdid do roesa. Avito de Ve-
da dc cherinm criolla.
COMERCIO. Decreto nmlmero 44.,
Pasando en comiti6n a Angel A. Mi-
billones. Resoluciones nmmeroa 03 a
725. Autorizando a Pirex y Cia.
Dtireo da de Comereio. Aviso. Ti-
tulo de F. TejIeroa.
TRABAJO: Resoluciones numeroi s
1530 a 1532. Aprobando presupuestoas
de Dig Prov. Salud y Maternldad de
P del R v la Habhna.


Resumen Informativo.'


Po OSCAR CICERO.
Legarva. de Wishington y New o
____ York ,
A bordo de un Douglas de I* Pe
,iI,.,in Iilcrnalonal Airway, arriba
ii, prindemltes de W"lushington y
Ne- York, uIn siguientles piatsajero%,:
Finiik Allten. JorCe FaccmUe. Nich
Mir, Aruando Volddr y Fritz RaciI

Waan,,oh, 1 ) Neo Yu'ck 'ila Tuinpo
botdn "e um Bucanero de la Natlo


nal AirJines los medicos bepara
Aron-uton y sefhorat. Charles Arnold.
Diego Blanco y France" Rapusinski
la arti.ta Dorothy Aronso, el ingi
niero Goprgi Kolsh el jugqdor de
ba" -AH b-J; eaou. ns


--H'n4 ~iepi nco,-Rrr4-Mw-


j6n y Enrlque Pere7-
PFafiersB pars Wislmngton y New
York
LRumnb a.WishLngton 3 New York
via Tam.;n partieron a bordo de ur
Bucneori, de I* National Airlines lto:
sigulent-c pcajereos: Maria; Marceli
no y Canlnen Martines, Dmingin Prt,
do, Eamita Rodrlgucz. Apgel Pino.
Carios Pasqumini. Jos Albisa y Es-
slobon-Dino-_- --- 0- -.-.
ULerast a Jn.alcaa
ArritOaon procedente de Kingston
Jamaica, a bordo de oun Douglas de
ta-K-.-----M- -nyols --&sbttto'hsAols -
loin alulsilen ipaclfjerotx: el peritodis
Ia Hrim) Wallace: CGladvs Grant.
Abel Fernlndex y Antiu i 'Van L irc
de
Partiorou par* Jamaisc
Pamitl scojl rui'boO a Kialsisn, Jo
mluoct, L b u doe un Domtiulira .d c.
K. L. M. Ronyal Dutchl Atriei., h.,,
xitllelnits aim.ljet'. Aniotoiu V."
Vewln, Ios.otr Van Ryk, Anmi:ro HIo
rrero, JzO Octa. Maria FernAhndoz y
Gullcermno Daff(>c.
Psri-lrn pa rtel\ Porih
A boono de un DiuItas de Ia Pe
-i-Oian Ilternationol Atrw0AyN, par
lteron rumbo & Lima. Peruc y esna.
Is-. Iolgctilientls pa ajeros; Oscar
Alvart-, Laura Garrido. Alejondnr,.
Gontloe. Susasna v Lommo Jnhamowit:
Carmen Lguia, Vnolanda Maldonado
Serlo y Carda PertronQ. Anita y
Salvador Said. Joaquin Sias, Jorgec
Voto. Alne Webster y Raill Hurtado
LbetareB de Nuevot OrlcaBs
Proodlentes de Nueva Orleans.
aribaron a bordo de un Douglas do
la Chicoi a Southern Airlines, los
siguifinten pcajero: Luros Soutuya
Juan Cacao y aeno'ra: Mari Nakfi.
Christian Graves, Roland Baeman,
Mary y Richard Huchtlhausen, Ches-
ter 1Eorriane McGee.
PalrUera pars Nueva Orleanu
Rum", a Nuev aOrleans, partieroc
a bordo de un Douglaa de la Chira-
go Silomurm Airlines, ios stguicntes
0pasjro'; Iif Amen. rlinong Smtth
Josephlne Fenlcher. Donald Knopp
WtAihan. v Bettc Iord. Willard ra
con Smto lev G~iat. Henry Pilut, Ma
rie Baoinsyi v Ro er Fr'or


Palacio
Hixo ayer una visit al tsl16n de
po rodcistas do Palaclo ei subsecreto
rio de Gobernaci6n, doctor Alfredo
GonzhiTtt- l-u1e'oni n-alolrs-porm n-
que taiba estudiandode oacuerdoa
Is suxerencias qule n tal efecto Ir
hicliea el doctor RubWn de Leon, lma
lTis.du cl reani, laiW disoitans soaiCl
tudes d( licencias de rinaos que o-
him re-ioldo en el departamento.
Fl .n__ aondnate Zorrllle
El cuO.undant e EIneteriu Zorrilla,.
ayudaotie del seor Presideric deo la


del Estodo, doctor Corio Prmo, pa
que lo I repreentra en el ated del ne
plti duil ingenierno Gustavo Morenr
Ladtrc, ex miniirdo de Obrai PuNib
cc- --ii-ttiuvQ- lugtr .. a 1-cua
tro mcdi4 de d -


9
t
di
c|I


11
dllm
cII
A
-4
d
C
9
n


Tanobobnd coca ln W Cacicones (lier....
renlte el Coleiso de Abom das de La SEGUNDA SECCION De timl arcbarono ios siiuilicnte&
Hahinna. en relacion can o a denuncia pasajerosi
qumm 6onnula el doctor Ceeillo Carre- DEFF.NSA NACIONAL. lanrvon- A bomdo de Clppera de Ia Par-
rIe Perei. Inscripe en el mirnismo, con- elnin do I Propldid EKnstnj.i Reso- Amnerlmao Airw.e-. elo repreestnanio
trb la donctora Ilerminli Aiah bo a l- ihluonoi nunieiosi 0090 I 5 y lll s1 Ia CAnarx 1nicl Rnuern Piadi
,1.pi fi, el Coble o de Abotiados de a 1925 Dclorando exonerados t del 1. el nridco E nique Martineo, lio
MauI'.-:a per e arieno sutlluldon u itontrl a1 diitntos rxtrtnjeror,. bonrgadtio Sxtrc -WCets, T Roblcri Pui
-, o oer..[m inl,.Ii on oh cargLo dA I e- Poder Jdilal Ja1;: ei mtcrclor John Reinford; la
m tip., lIe n ,1 I. Junta do Asistelncl AUDI1NCIA D. I.A HABANA arlstla 'ra Love. Ia profesors Ade
v Previlot6Sn Socil on i elGobl-mo Psiiones Jlubllaciones de Juan lin Salmix Gumta\'on Halley. JolOr
Proi'nrtial do Matanzas. con inlrac. Ilar Sata.o Rlcardon Carrilln. Amurello Talllef.t, J miun Slcoas, Anl Altusn
rln del C6dlo dEtt Flci en vigor. Creso Tanner. Antlhao Jnqtitr rr % e mitco Alberta Chomal
Tramo.doir d e conflctPo ientrc mica- n. onier. Perna F. Jlrncnt oFernhAn- A Aori, d, in Ailkasc Ac Ia Coon
bitn, io derentes Calegew. s* Inte. do., Joait HSefrntndea Mena. Marl. Pa1il C,.banla de Avlacilin, elcn ail
reo diel Colelto do Abntadoa de MR- L Fllnondo Avalo. Antonio Gonmalox co R0t0i_.-, Valledor y oefora.
tan. Inso* hanteedentes,. nomcbrinda- rl.no.o Crellenio laoU "n Trine-. y trileron speotn Mitanl
se hIlstructor lI doctor L. Martinet Jusito Agel BcallAo Dilei Parc i llnol parlirnon Inos lgulien
Ay. AUDIENCIA DK PINAR DEL. R105O Phrdo lod t liier- Ad b io Pi
,Lu el maprteteouso nas tonb t Ia i- pensnasco xlblaClone- Is As MaIla A A Clippcas.6MIta Van
,to lil dldo nt'{r aloel sM r1.,I Vw l.t Lca alF Aniret,' ~Ah AVAM v mraritlk ;t" ~\
0 0 d o ct o r in a u or nlS iibL aaT a oh Q 0 i 1 6 G e o r g inacAc' R a ise ,
oo ,,r (Wes-do Abooan dkucdoie i iHre rtnoi, e enl n oCb- -o o. aco miotnos om.l
00 : d 't- Alareo. Ltaudroin Fotena. ,lar,
mmnai porI G eaanso S lco (io il co JUZOADtOS DR INSTiRUCCION ,ao Ic 'rnnder. Riilbon mGacia, Atgu.
rho Cilotim Is 1Stna mlea Naodoici. Coilvocalorios. dle lo JullaudofA de liti l, ooondo yA Vldail Mo.-ats.
ho^ *C le A o 'CiomIs i N rlonal Secctdloo Prinera I otroi -- A bordo eli Alkararen do AIa Con,
hc .ic e&,o d0 s oColedon Nontorlei JIIPZAD)OS CbnRKCCIONALF.S. 1 Atl C,.h.ai do AlAcrui.l. la citmll.
Coli\o'ocalonea dol J1119d0A0 doC ien-udittep Maimol Ten tell'stOchouma y Jor
Mllad ctirntA con PI ex ledlette fl or uegos. 0Se Retdirhl, v el cx cmnarAndantt dA
iiiiodim sto 0e tratar del trc i lado del t rc "Ilk illiuol acioonai. An ioMibl orIitN
Itoe Ileatciirrell CebAlhl, so act scole'a KRC).KA SECCIO0N Duilopi
timie t ntllnmo nt linocriba ell #1 Cleni. JUZGADOS CORRXCCIONAI.ES liegran do MoSles
ti ti Acboai dtdeA S.( In Grande Coniocatorlist de ons Ju.iardns deA CI-ko p nt A "o kill de uno'icl. Aie lkCuin-
,,,oolbm l. Ia loomIt .noa mcituie euu loofuere pi elsanoi.c do Aclaciin. am
b C,'lucg.' tleSnta C'lara JUtGADOS MUNICIPAIL.S Sotltm 00 ion o -ro'odeOner 0 M drc. Idnll -,tiet
"' l'r'it', el ocnoioe orrnnad ltar tlb Spiritus Aopren'ios atonra A Rn AorA y Armnadoa CSalrera y r eoora
tratr del tl A aodo del doctors MA- dripen yMonarora)-ArnadeACabr )10
.%n Sotnchez. Creep\ e acucerda (l0 lonuo'nO. lp arcmnce rabE tpes artildparia Miivea
el militia $ lnsebr cAeloti COlegiic t de y ainotl"O RuiinLIo a Mtxlcc, pairtca i horn
Abnagado do eSamoa Ia (I& rande.o tni. Tzlinldad Xp ac 1rb. V Lenti do itn Douglaos e is Compofumo Me
hit'n. prodocibendo in hbJa con n imieaio %i- ano.Ex. itcp ac trurnb E Trnimlhc xtins de AAcAsls6n. I-i pnrodist
tr oe el Colegio de Aboladon de San- L.CamsAuiey-Sii Kpps e rceds. muoh Mariblaisco Sabs Aloman. ministro
ul Clara. la 1glesl m y naroa sin caraera
Fliortda-Norlte. K cl. iceds, trab O i
RENSIBLE rALLKCIMIENTO A. Tosoey y itrns
Florida-Stor. Expao aceds Itroah
ternrindez. y otro, s__ L4lUtvia
MATANZAS, Die, 29, DIARIO,. Itsi- Nevitas"- xo.do aerial trsb. V Mae-
hbans. Ha casa do profundA pens tesinoaI y olrosi Sgun infnormi el sahor Octalon
cl sensible falleainliento de la no- Santa Cruz del Somr. E p. Icctdc Marti ,jefe del Centro de Teld gratos
finra madre del lesoreroA del Gobler- trah. R, Rodriuex y otro d estol ciudad, durante its 61t uirUlmaa
inc Prnov incal. senior Ca.rlos Truujillo VN.(tienteo. aip* Aceda, trib R P x hcrms 1loval- en loe sigulentes luig-
Damas. acaecido en la no anc de rex y OtaOi nrei del terrloriou naRcional Q. Ha-
ayer. en el pueblo de Miximo GA- -
mei Numeronsa> personcas e ban ANUNCIOS DE SUBASTAS rh. CMorcedlias. ODinscon B Hsn -
trsntadatdo all( pira asllltir l sepe- a. pMariel. CAo Mailn,. Candbelaria.
bin doIkrtusa damns, cum fame- Hospital doe Dn enters dA Cub.- V ncd vaPinLoa dlcRio, SCalaniorc
itm ucna do Ins mtanoreo afear*en 000Suhastia sunolhistrcs. Combo Nu Lao Pono. Saniago
oesta provincrli. Alberta Lori., to- Polocia NarilonAl--Subasla suminis- ,s Vlegais. La Sialud. AlquiiAn, C.
'PoinsI.tMeihie, San AntonA o Rio Blanco.
_r__pnr_________s___ |ir____________________ iOMrnano. Bruts. Calmtlo. A. Arenas,
P. BrT'a.n Mxorria BciurelormGuaoa-
ba -, on lo I jrocincat de o a Haba-
n 'nSag\a Ia Grande. Qiemnadas deo
Gains Sierra Morcsn. Carirnuani,
1iiabels SAgu en li ptovlincot de
S ontx Clar N1ueiltax, Milns y Sena-
d* c ip(n pI provlncia de CamitIiey.
SOmI)si VAeso. Babiney. R Cautol
o. p Vnrqt.e 0 Coao Mimbl, fImlt, Baones.
S I. r. ~4 ,l0ll CUt.e1 v MiTrno. on Is pro-
K 1 K c0 m s IArrt d Orlente. Reto del terrllo-
tin e C' A IKII V 1 A F*0UMI VC nicc ond.


I SU-S. muItLUA r.DLBLI5
Squa falleci As La Rnhona l ila *1 do ntelemhnc de
S Deblcrndo celthrire honrcis flinebore pot #i trnn dooe
AC e su % nAl a. cmaiAnA ii'erne 31,. a im criho do Ix mnatnA
1 Ia ihlo Sla Sn its Bi lo iRpi mrc. ml r vir iucida # hil.
aI sfte 'bon. en s,1 nnmbre y *it el do ION demlks fAmlliaref, rm
a 'las 'ortnona A t a "mtstad soe satian a arompitrl oen
1 ,a Iblnauia, WL di ellenlmbii dA I049
'donl. Tora rIcasa d v nril> o rod sInls MiicsMre r


'Goblcrntsci6n
leg, I ic s., do ns-n s
A n F. rl Nwrw deld QulbiOrWa eino de
S.mlllnAi Aolirlla dol MIn 1rlho de Oat-
0 rIti el6n rmntmUo pars ju vlda ale-
rre., I .,do ptieo n e e tiolntra c tnliei do de
. 1 s % r,,,, I 1 enter Arrcia. d l
Oliariprio c ai O ouardis Ruril eOnr OiltA ,
i- aMrl,,a, ,Ru, a RAacnin


Agricultura
I Ca=angr Canmpnuea do MatanBo
El ubecr tarlo tamnico del Mmn1i-
aria ho reoibido una comunicucifl
Wl Comtti Gestor Provincial Pro
onigrcao Campelino de Matanias
limolc- -uen-ida -Aeca -cuerdo -to-
madoa en dicho Congreao donde cse
eunieron delegados de Ins 22 Trmi-
o.1 dc la Provincia. estando raprcien
iotaryacanrcaorb f ltndadea-!tin -cft
adosi mas de sctte l11l Cnicmpelndn.
ll este Comjreo qued6 constlltii
o cl Cunilt Letstur 'Provilnclal Pf-
>ninotr Co isamcliinulo do MBiatiras. r
mul As.unio6 ls fmimluClicS de klili
ii Provinitail hostl t1nto sea rabift
a., .-iolltdi par rcuirdo dA in
'0,,0ler- ProvIncial.
I'aobio -,I 0 tontm el ocueirdo do ie
o'ltr al i subiicreta1'io ctrM1cn d
Agrciciltura, por Ia intervemcr0100 e
Sderncgarcin del d crieto do subihastl
t oe lit lamlnd prlmerA -amo deo I
ntbs Nortey on Ia inohtimmniimi 0
tarAntiza el mstoenLo de ais de ui
niliar Ae c ampes ins, 00c0 represcn
acin eee Cn mit i, al temtorlar In,
cic s anin cprovichamlne fon oresta
eS en Ia Zona mencionad.a


Defenna

Rtcepol6n a ontelale do l9a
Cuerpe Aranadot.
El minisirn de Defensa Naciona
aor RitmOn Nodal Jtmine, so hi
lirigido a I s dltintos jefes dA li
iuerpot Armadas, aci como la ICrc
lRoi y los Bombers, notifdcindol
a hora clnmo de Ia tarde en qi
3erin recibldos loa respemrtivci aricl
es durante Ia inemepol,6n del prime]
de nero, en Palscio.
RcBrscc donelda.
Se cmonocidc en l elMiniicrino do D
feas Naclonal quo ha tmdc deneg
Ido el recurso de alzada interpuis
nor la United Fruit Company cont
a resoliucin dieedt por el jei e d
Eitadio Mayonr dc Ia Marina dc Gu
rra. eon fecha i do loulc do 1-dM.


FARMAClA
D flOUI IiA DI

JOHNSON
OK ITURNO 1.08 [.UNmI
0O3i28 T AGUIAI
nrClRM. A-41M, A-tlt. M.-IMA PMso1
DR .00GARR. i Doo O
T 6444 F-6174^^
Calid ?J an~lv


-- .-""ai n F n
Arpi-l .466 1*0 ;Mr-


FA


I


DESDI
<-naraui
n y ,
Cuba 67'
Lux
MonoLerra
rejadillc
Ave. do
Sol 3.9
0-Reilly
Aguiorir
DESD
Vh'es 51
Consulai
Solud y
Sillmo' y
A gulia I
Etrell
Campan
Angeles
Maonrlqu
Gallano
Monolo@5
San Ld
Blinco
Nomrue
Neptuno
lado i
DESD A
/
Virttiudes
Sao Ilsa
PadreV


Av. M
lManimnc
kwv M
0524D0

Caliaad
LInes 25
Co l.r.
T1:. P. D. Nn o ,
1, A itK14 0 R A SItnt"a


LETICIA HERNANDEZ MESA ,.
n A r A 1.1 ,r( 0o BVnla.an .. 0, hac' air j" e 0 10 d 0i1coc omay

I .o I A
Ibert 1 It. N iti s;S p er atd t; ( u le t~r tiAlt vinp* i tar el rdoe r hkl t R + Tnr r r. Sin tmay
ci..... qslolp.11ec-41n 0 Idole0CSCos al
____ Lvina
rL~ca


FRANCA
rUNtR ARi A


MACEO Y PEPE ANTONIO

dUANABACOA

TKL r ONO Xo.I 4* |


- anCepo
Areas

I.e IS
almnb
lie,11.


RMAC I AS


)e turno hoy
JURVE8
1 BAEHIA A PASEDO Di
LMART1
-a 210 enLr* nftb-'
A.uiar M-_
70. entra Acosta y
A-S
ate eq a Tta. Rey M.
0 y V ,lle i A-s
SBlica 56M . M-2
. .. M -l
4a . . M-4
y Chacdn M-(
E PASEO Dl0 MARTI A
PADRE VARKILA
12 . A-8
do Y Cencos . M-4
Gerv'r1o . M'-
CampanArlo M.'
712 entree Maloia y
11 AlI
nro y Concordja A A.3
Sy Gloria .... A-8
s y Draonee . M 4
tri nnagoa Mi
T irtudems M-l
SM l
saro 151. osq lna i
v M-4
ole, v Apodaca M-l
S1i1. entra Cson-u.
Prado M
SPADR K VARKLA HAS"
AVKNIDA MKNOCAL
i Oquends U-I
*el c Ilapliol - U-i
's.ob, I oits I IU'.0l
'*rlm 410( 4 -
V'c ll y Neptiiio n U-5
iontov l Y Plifniclm 1.1-2
o Ams 57nj nd Al U
0 6 mOR 073 A 01
rnocal 16.5 A-'
- AVIr MKNOCAI. SIAST
L, RIO AI.MKNDARIM
1, entre J p K r-Il
aontr Praaieo y 1 r
t1. ontre r y G V-
F-4


URA. .PF.SD9 PE. MONT
Y RANTOs 8UARE.
a302. m" a rilores I-
II T Herndlo 17-
1.1 lins v Cortina 1.-1
.'*r011 0 y Cortlno I-
Rodrltubc .0 Larel I-A
)cfilbie 21I 1-
tubre 170l . -
trlubre 444 . I
201l S Ram6n M M
)ctubro Joeifn 1.-
Delitbro m 13 1-7
islohibe Cl. I-
enlurli y Vista Ale-
2-1
C BRI 0 -
lib 572 . U-
Air 441 . . 1-
adel Cerro 1I7 I-4
1 9 wq S NiColIA X-3
LUYANO-LAWTON
.1AS5 X
y nna. X-3
t6n Porvnir en X-.
Vlflanuva X-:
W 1 d Ae ib p
Dr~o d1 r prertar ow,
lieo ltodalo a dis-y T
d* Ibl IrA Maoy Junt
7 Abril II11 y K. J\
Apsie I MZF Me


1 fir.a 1.-- f.6 desir wado not el jefe4


300 Axi. dentro le minitDe-r-i P( ia .,n eI 'll nalcracia" que mun-
2 plan des abanhonn, #Ate era a e l rnA c. sur u come demomcracia co-
3019 terial mefJor para aer ilentadn drs. oAr muy otinta Aal etla y va nue(-
O' 'd do oentro y atutr> par a IsBr-cictn ras-democraci atriL nalmericana, tel
I d>o tqularda. Ospecle modern de cn "un nuevo y raro Cupido ml.
da "Huolrotlrmo" inO mante a d qu 0c coc- verMa on i cl joe do pa.
,. eu. o ,Uo M .1 menor Onttlo. n lofn.
ronoto Pt"i U.apa-pte d"o b rn


rA


Lo~nn a -s -


All


Ht flora en que-umauleigrn- mimw^^^


a I


M. . a 0


if


DEMOCRACIA Sco
NEGATIVE, A :Y f ,

NEGATVA '~' Pro fesionales'

PELIGROSA
EpoeUi pa I DIAUO DE LA Por *I Dr. Josi t Ra Ipes
MARINA.) Goldaris.
--T-A-defintc~n- S a .encll mejor seria decir. @ ,
element.,: so dice qum.ecta es, "-el O precoz en .1 ner.
gobienlo en quO el pueblo ejer'e In -Los tumores benignoPs e
soberaniu". I& rase Os b-Ola. pero vejjigo degenerna en csin-
Is realidad de su vlgerncia y su apli-
caci6n, es castsiernpre negative Ceres. l,
cuando no, Irresponsublte y cYnifit- -Se requiereI colaboraci6n
cada de continue. L. ni icalo- etteChl de re.di61ogs y -
da. Ia llamada Latinnamericana. ur.lo^os.
t(lguien opina qua major serfs de- _Hocen intersnte expQ-
cir, "Americaceltiberai exceptu:n- Hocen itere inteamip-
do los E.toddoo Unldo y I Canadai, riencias con la Vitamin
en lo cual el ciudadano, sin m mu- B-12.
-cultutra--i-srepeta v -I- da sa s _Eeren randp -ccptac.-slidwtro del ci eonn.o-le- _! rndps xitos
y proplo, pue en ello, i rau icalmen- -Los odont6logosl clernmn
ite estrlba a cum ejemplar '"demo- par au retire.
rracla", ; qtuJ dlas n lo que 3e dist,
es ejemplir pros el rest de nioes- -Un recuerdo pare Morton.
tri Continente. For el cnntroin.reodd on qu d
en nuestro0 repiblilcas latinonmer- sobre Its procidaYd aon quo d e-t
n canes. el hombre de Ia calle, e seir dei oicado yabordaUdolitcO n-
a por sistera y por\,ntocasi iinguna ,,berecante trbiajo el Dr.biC"dou
s. "educncin dc hogar", irrespetucoson Manehin en r a Reia de D. lda
Mociin en Is Revinla de MedicIna
eon primer lugsr y nuinca ti en v Cirugia de La Habanao, la prest-
e nlngun gobierno. por amuy popular olso publicai6rn quc fun& Y dirnlo
y copacitldo quc sea. y> (ic esce con verdadcro ein el Dr. Joa An
Sllpo de cludadatno, inuy .uS-. i&: sac leonlo Pre.on y Basa0ny.
cubano, venezolano. rhileno. bra- Declra rel Dr Machin', quo
I Slleiroi etc, eir. n re crt, l rcnttio g matlico iile i as posiblidades doe
J. de ltl tillts O trAitlcea toi pterz, om ic o otlia ilitoceri sloi ttnto mayorca
por demc-oniucer or e .oito Al n\oili i u.ii s vi itpdiuienlce s e100ace, 0n
S opinoi.r Io haioce. por li>,,l n nunto, I oIIt i t lt )ln i irtkp ell e dirl A nlU ioes-
p- or relextoii t Apartle VI c o 'io- c a d)oc.piestII S JT
% int ticlerago tcial., Scl lpic leO 0t0- lln IR ve~ wl,
e ostalr'n -ca'lel v deli liotin deIcli Coo>sidrill q i t itoido< Ins 1norre
i alteracltin diel ordcio publiti. C, leno.- o sioleo sh bniiiosHeb decb n tc s e onst-
0 do en l i1 proytc hitn il iagitalcior in. id ncildt nicoeiu'i dei ineraioco e ce-d
mimi-i cl~tPC c-0VA1donicPSA vs lo cc sg III.adcgciieiacusn de
pa Ao-lintlite p00riciddeo a tInos i nsmoso por I iccionnirritntei de
a po" ailo iitoindrldad d.ooio.>lca oc ormna Y colarnia. Qu6 dilUnta
it. Vie el r -paltrdacoa n -I p-oopiobn. VialSia tninrtacltdal ri oe' io0so00r0n-
in toi, IRSma dc its iel -cg denddo i-odict cica en titsprimers fatei
.It [ tlerado. atinque el pa 1 tici lile it-.
a % iroddo oiiiic el pr ida tiiii di- .,on ga por una mcis estreeha co-
. rlla n dtio ci inclii \ haoa nido plaborrcidn entre I lns raddi6togoa y lo
Ci dc mHe d maaianpati.%. io de,,, ci irAoos, pilcP ct n muchos cost' no ea
propia noililla. posiible stablecer diagndstticos sla-
apropt mi lanraiirp. ii V d'o" estlma cr iminal qula i Oe-
&I* lnorsncia propria, .u itn>oran- presiones de irritmet6n vesical y to-
Cia. por un laido. quei l.1iinic ex- re tondo hernntiaurt por primer
plolats oe gbernao, al 'nteiider ei vt n- o r oSn vstasl por un uroloingo.
y per nioema, qu i rIapnmctidd
]iplea dc ctie ciudadinn io hare *
A ml o pecoplir o cn I s roIteltoa si- ni relari6n o m elc rAncer, enfer-
In pooniabl, 't 0 l \ #1 al"mo ao inoedad qu si hiacindo lerrlbles
is fuera un previo acucrdo o -ntecn- csiragos en nueitra Apoca, hasta el
x I te-cordiale" en el sentido dH no puinto que SO It ha denominado cl
Sesa lentarlc el siu mejnoraii rnio rul- de la rivilizacion. recogimoa en 0ues-
te Rural. tra edicion del dominigo una intter-
10 oanit infornmacin obre t expe-
ro 'Puede decirse. Ilega.d.i qil., qile riecnciai qoe recalian .el norteiamori-
I1 "Dennocracci" ha ,ido rn lr ie-r can o Tom D Spis y el cubano aul-
pilhlic.s lcaiimianrrcrnao.r a lenl e 1 (mo GDrct* L pec. cnc loCailebh-
e-- eiecplar del cual min-os y isda iino rocio d e otrs 1hiliiscso ilvdirs 011-
I- de Ict grntado* hbressde e'aPt..-bvnd, tphrandoli sVitamina B-i1.
rSo Icon del Mundo. puedell sentri'siiol r-,oelen dl mir oioequaaoquia bhere-
i ttisfecrho y orgull o.Ns'i Entriddecorms ool el Acido Folio yv dich vitaiml-
ae- qUa no In ha llendo nc eltubsc na e realoro proble'ics qcte pcantia-
munse"have itamn o 1 rno d oe ban alm onedior I.anecias Iropica-
- tiempo ,pariniri, deintreo rc oU i i .oir.n, lnin-onrlahles peR a lons
historia particllarr de ccn 0un itioccnoorc dqrinterioreqnOs on matl-
lided de lin iflcticino. st sr nc per. r.n dr extrartos hephirtens.
milet, S pe-pan iuvvn. y rotumndn
ColtinttAciloo del Sci-, do i 0 nr0-. I tcnso o e on iicnoa s i eigacinino quo
,realorain en el finspial do lit Uni-
do coloniial. ohidao y hrlianida b.ci .e eridad do La HLIlana.
ci piibco, In ha nidc piil-~oiiiicioicent
SIsa replill ci L'mriqvo d H ta,
quo ccn el fiond"ioioleie a e,0: in 01)DONT01.(iGOS
mo Ro cuRaInioIi a Ilo hAr este A
ha oSalidn do cHi InII ioipi rit.i ra i Dr .1 I tRAigada Ctubax ha he-
- de rcidar dei ordicn 3 later nicp1ii rho ell"Orienile Odnnt6tgico" tiun
Ilia Icyca a Ins qucie 'icii ts~ m. llcmaiiiicnin a Ins dciiiisaiaapars Ill-
ctril ini'l liOi i Iacrllnierile'hs, ins char' ei lao r de ia Ley dc Retireo
itlaret dc ileocn en iris ,iplirna ce dc doha clseU, linl de eaJ po aS q ua
u ilIriine ll qi ie i l ,oIob I rui iid,, iili n10c rietooa CllI la minioa. el ln
W V t \ A. 10 .S Aid" I Ism tr consurgi tR.
sale de ooiioonta, 1o Ia shia 'o o'l iiiro coio. "
imparltr el al. a nic ,-oli. dc4(i c In, o ornifiisia pcr uni aocldn
PIMSArls trnls d- lil t sitrnins ul iltiro Mohl 1itn pi'tnstnp\bltra y sobtr e e
qoocIt ansmlcoi mm"ooIfo -eu 0 l (ionoeod. elnielVlcle e enruentra
ra. Aseguemo10 te w sino C tlloV in- estanimldao dedc bhare inco atmo, dl.
io, Aaio'emciiinto n soqra nci iiiii-l iihaim inoirtaii'a.
cl6n. fur re I i llo reirti 1iii n elo liil-
Ia o"'er o- dr -', i- o Al oi, wt. 'lo,idmi T c c dichai ci' c ita e in ra uerd '
cern, at ins I ps iido tI i prn el denstia Mortnn, en oi Iii-
Sdebo fimndarse ien ri]to.o a Frt .oi, hcli pa iiP n Ipnoier Ian Cousiaa que
responoable,i cilicto), rpooh "'len cJi pi %- i tor sm itenccidad.
dejlr de ldo.i i ci n fmedoEo, ioei iocacool~oclo. d..0 d- ii n y-cio linio- ^ ^ -""^ c .
.. .. .., ", ... ... ... . . .... ..a on iend a
fi0n ideal p$16iiciach, ndar ng ___
Eimna nidao coinsoniciaol i'\ a
q ien con O ,s ea ceptrc ,troS ric\lin 1 ea rinuado o is lnoa oersei
ol niargen de Inas, coodinon legnles, de erlilfctdoa pla e.
I dmo mactria rresponxsahlr. in Pi pnntcitaoi dnormimantooae IaIn-

empcrando do dcn co s cnde 1 Ic. onrcci -ohe na ns de iaoCompohia Cubansdot
erdad mtend aohlldy ralne etladspt memp: dor o desde t iCroii hov ",d( dtnr os de nuea omacuiia Ciubi n de 1i
Ssin hijon Aedamenti tegstrkdoxda iecitrocodd. stniaadols eno Ia pants.
y reconocido dentro de la lay y no d Taliapitedra, certificadoe quo han
uni dose VIC mn t r a "nril c idn rettrado I d la ciorculaei6n. pAr
unidndoseo dc noeracm fi, c-icon ii~omtlles. Aver foicron incineradns 1120
fin tin K sado responab i de isun coil peos de Ins mismos, de diveroas
mtit6n y feo cuImpldor dne sus I- denominarciones, y rotinlarli an ins
ye ciludadans dis Sucesi'os ha sta completPer oa ci-
Istas. ciniidnna sn i -lfra de $16 00,000.00,0 a que asclendan,
Estos ciudsdciccnos on ircreoonro-ca.
bin ny un eterrns estonbon elin lI Ayer ci setfor Dalama. tesicrerc oe-
buena march de uia i'erdideroA v eral de lia Republica onformd qye en
iIns T O ares dIas Iranscurrido dela Re-
cmerta democranciaconscietoe. Cono- tual emans el Royal BIank of Cant
do no riven a i i contrAv'niendod su eyes, croan c suo rertilfcados mintiles pon igual Suma
alrededor fors epidnnueos y endi- dr lo de nuevn r aculaci6n, do diver-
Doli mica quo son nia conionteo es- oas deconccaiciones.
.0 composici6ndSocial, que eunde y cFe Decreeod aordsado*1timnnmente.
.11 aiphar Soruc co sIitne
Sejerplo y dentro de IlodiISn cap El niinlstro reciread6lo Ins decretos
1 tciales de uca naci6n., presdocriles,- utolrizando l oii-
6443 Sc paso poor inipuentoon dretooio c gonientn
A indirecto, qua p Onl n BI'ASc, e- Siuspender a r broron edeertechno
acomondas y median. ic riiiirscnrancelar-s etr. drirainte tires m
Ac~ e elfiilo / o i qusirucc rrfhere cl decrelo 2277 del
4404 1 o4'etent con e11,lao. cpi" t"rnc rc c aorrentei. a In lImpnrtiactl6n d
N010 de esIPetipo Ae "madino mdaid;o.. oo o"cilinac crH i osipslec quo no aeon
1 M al quo c eI tIla nia ic ,xt rnsiroi n I g ,Esiadns Unidocs do Am irica.
Piis.nradc n, rr ics c i q ec .( r Dcrl oarc aphnblirles R Puert'o Ricon
lo Ita en l q u cue 'do Picaolo a itIt. 3 A, asks. i train arahe1 larin.c
R10010 tIelIa d e nts d ,ioi \"v rmo4 Ion1 prs s
4 c74 i'Cntaaoc lodo11 dAio ntao"icsii...Sue SoospeidiendoP ec rcoce del 8
P01s ccll Ins iscimc iac cinl i mc d-c 00nt00 por ar do H administrace'Zn
orcobritza idonnespecialesa ata.-
004r a e crbc c c Ao loodo c,, iccidO eno c Articulon Segundo del ca.-
p.i.. dc- a I ao- o ncc... II.io deI piitiitcrcrrro d H aInley de 20 de dl.
15211 icc Ac Ia Ccnniiiiimoicr an I dce ciembre do 030, coo ro1scic afecte
103dei Eclada cii ilua rio-h,, lnci. vet r ,e 'Inn caR1o C dn lAci Conocidn Naciosnal
do7' ieenasliodm n eli|i~,i ioiaooii cii Trcoospo-rtOe
TA coconpre ihutnl d, rirri--oioIollom, Drcicciimdc iciiiv-t lo ceoLcniurds do
cidnco. porh ion L'{1i-iooII erri esnc Icriin 30 Ac nepiiliobre do 104 Aidets-
1172 Niintsic tDe ii,,cnclnc n~ o A t nioci irnlcade meiiiiclpal Aol Cabins.
Kritl
cm0( ni l Ierol nlo bi DcioIc Ce'ien Ci'Orrluol~aodoi lissi ci Iriaera do
5402/ cate 11l11 Ac riiiiliiiidan ic ciioo l in l 0l1a 000 Oe 1040. aso iioiportarlones A.
1521 Innsi. staloid rnioca Ia h, i- i no-1 i OOC Inr i, frccod
Si ;ll "iio loa blenia c i, ,-0 ,,, coooo 000 oi,i,{ iinoiiico(~ -' 0110 ioccocc Ini
cii sintnde il- 0 ,ipii o. uK oo1 1Siioiduon al, oobo l c ar esn cia la dor c
Silll' iaoncos. ciioiido ieil C n#i nc 0000 lloi I'slob i Fan an Pacicrios..
c444 bic ice'ehiin ociioho,,oceTi ClO ett iii ,o 0 Slwnio~nioclo e l robeud Ac Acer.
Sil]| te, qooc Ic 000Oinc iCcO lii olrr in il-on ,han-,cm alnla' lao, Imporbarinoes
14.10 crrd-ceo eiiidsd ioc ni-coe rioceonto -ci anni ~t-idc craaa
12 Adol co latl pacic no1 niccrio cron-. iiioHtnaa'AIq~iriciua pnrcei Goblernat
wt iriitoiiccooccy o 10 eonrl oico-p e ll1 lrcoiohrala do C a'iciciici
1. e ishare othrbc Ac d ic,',I boac~ ...
si-nm do toi cida. cci-n \stian al 010h ie contit i-On c '1cii~ cnsai c pci-cnn.
isso0 tlflrico-in pcrosooluo 1 a I r v0 c osl iioinocooiessara n nmica 0.000 el
(1)2 miiiodnra Ilcia Ac so' moo ir~ cr oin c, lo llac todc gSchirton Ac bon-
eaporie Ac btlactlni ,,o hc.- 0 il.OioiCO dear dcccOt oriariibnc'hci~ndaol
11310l aniilcdmccliitirc q~l oi ) Iiioo oco 0l An coo dic'icdooo i ciO nlar
72 poca Ir b~icondno cocnoloal. Ic-ontt /in FI ionocoooo c ooto-riool -oibolrd y
44',7 ci aarat do lo taiiiiio ioi,'d iic co .. tla 'ne,, o ,c c dii do Ia f'aprila.
7422 t000 ra io Iiloflllln etocoiitm ina, 000000. co ocanto{ii lii ittuiirlo'in i-a-'ada, loi
7202 otenleo Ac "\onie 115000.0r 1110r ha O, no i'(,ic doeI incatlol' no dividosn
chliii y .vl 1 Iii d Icr ,l oiit,iii it Ito iiiitn teiitidi cel-c ld-ca Inre
16141 lo hiem-cooi ito oIia 5 e "ito .i~ 0'01 ell,o,,ooi1 el 10100lltii i ic l Aiccrmmi-
...... iuo y prcioo ol .... .. .i.,o ic. aqoi m ...... qo ... ...i. foods .. ..a
nl leatr nio(lie. yua 00ioiiiinc, (,'ra l l~lcoiooi h.stcrcopce yne~ a n-ai
t~~ *'olieslnariinlinncitienllide lonoe cI'lofat re,0 11ent~ila00]osdacor
poibilera, Ic anbc.t cO tdun acid ci.' e prondue O i 10 n
jpI a ol oroocTi ncooocl ucuco i' PAGINATMS.


niADin nI I AL MARINA _'IIV nl3 DF DIC O DF IQ48


Aen rm5


AM IVU


VfRmE

J.0o a l..S.
yV Ltp'.,o|J 3$O0


SiQueaniversario celebra la KLM,


La Compania A rea Mas Antigua


del Mundo, en 1949?
La "Concretera Nacional" obsequia a sus empleados
Les ofroci6 un almuerzo de confraternidda, aguinaldo y
pdlizaa de aeguro de vida
La omprsr "Concarter MAncOlonal. muroe de vld pare todo., Y adO
*Oudad quo o de ircadoi pmO lI ms on n.ipiWndldo Acrinrlwo.
gl9 n 0 pOt* fu'o U rua, 1lil Mtou qu ento an l IolC* a1&
qua ps deo o'll@Yu Io Oenu ea s .msno a lo tralbJadori quo
4114 pUia un pIorfeoln anllaedigsn"-
Y armsna on *nr palronca y trIbJ so hans ha hchlo asreo dore l 0 por au
dole. Non retrlmon I grinta acoit lbotlouldad y dvlo eloln I dafetnula
lerlmrlntb do quo I omprea s do 1e ltleromeo quo ma) co1Munc0
ol6 em Psscula un imuro do con. ut loatlron ar conmo obrcriOan. ha
IraltnrldAd ua S mp eo daf enlra 1o laids ravurablement comrnent.Ado y
quo dleiLlbuy sandaa p6linul d sa *pliaud:'m. .


Z ---- ------


HOY

JUEVES


Gran Venta Especial
GOTI GROCE..RY

MILAGROS, ENTIRE JUAN DELGADO Y GOICURIA


S VEL-Grcmde ......... -....... ........ $0.39
Jab6n CANDADO, barra de 3 Lbs. .... 0.69


Mayonesa JUNE DARY,


Peras Del Monte, 2 2 ...
Melocotones, 2 S ......

Pur6 Tomate Sanso ....

Tomale Natural .......


LICORES


1 Libra ...... 0.89


$0.57 CARES
0.39 Hamburguesa con puer-
0.06 co, propie pare relle-
no, libra . . . .
0.08 Pavo (Limpio), Libra .
Polio (limpio), Libra . .
,.A.


$0.28
0.52
0.68


Sidra Gc aItero ......... 0.58 Pan de "Ward- . . 0.1
Arroz Rexora, Libr. . 0.1
'm .. . 0.59 FrijolColorado, Libra . 0.1
Cr-vreci Americana . 0.25 udias Colilrnia, Libric 0.1

ill MA 31 PCTMAr.VA MOS ARMRTO RIkSTA LgI3 10 DC LLA ROCHE

AIMACTN ot VTvtw roso Y Ucoum CARNS ?uCA CONOmCADAs
Y VTrfTALUGOTI GROCERY

Milgris,. *t* in a Delgad. y Goicuia Santos Sarm Habian


9
6
7
5


oI


eriale do ofleinn quae exlvrisienu laltmiti pua r oll W d .oA lalbna, no1
darantoe much ti lenmp, hiluharhti quot l1o iarn btvorectrlo, 0uTIno porlque
vino a resolver el dcitor RtluNA do lihcIn dto silos que no ri esfeclt i n
Leor.a tin qu con elt Ilograme po. retovecldo, ya qua eo a duocu ntons
ier aI dia el department o en teo br-- nt -1p0o q9 a prponia, doa por Docre0o.
LI 5-oea rPoer ora paree, y eslo en iomAS
Important, tl -o aitn esotea real-.
En favor del mrinltro de Gober- iundo eam labor no reponde a nin-
naci6n y del director de l CCarters gn tin practice. ya qua dda la pre-
DIctllar, deberoon consignar qua cslpiitacln con qua se hare y no oen-
babilitaron Ire turnon pars hacer ia do el cobro de un Impuesto el pro-
renovaco6n: da 8 a 1 de la mathana pslto del Gobierno, debia itnerte
do 23 6 de la tarde. y d de 6 a d en cuenta1 silos qua llevan seo -do-
In noche, y qu asolamente en el tur- cumnnto a renovar no han contrnl-
no de oI nmaAana scudian lon cho- do onfermnedades qu a los Inhabiliten
fares a rcnovar u m Crterai an tan- para guiar vehiculos de motor, puep -
to que en lon de In tarde y la noche to que el imrmile qua e sM ilgu e
eran escasni persmanletndo ocloao estamparle Vn cufio y la firm del
el peronat.d Director, quedando ui los choteren
Por otra parts, los choferes tuvie- en aptitud do gular.
ron un ms res do plano para renovar Clarno mat quo si le fai mlts\ln
us documentos publlcitariot, por lo
quo no pueden alegar inorancla. iersnb-o vital par- conducir vehicu-.
qo., no meilna renueve, pero lam on-
Catolauon" fermedades a que nos referimos. y
Hema texamintnedo uscintamente quo son contaiogias. solamente un
tods los aspectos de a -asutl6on. y mdico puede apreciarla medlante
.1 petar do ello. creemoa convenlten- un erxamcn.


Fue destituido el Ejecutivo de la

Federacion Cubana de Transporte

Acordc el Conseja Obrero de ese sector efectluar unsa gran
concentracidon en el Parque Central en apoyo de ]as demandaa
de los trabajadores de los Omnibus Aliados del 30 por 100
Ayer.. a is nueve do I liarlno., pr estartlo tdo el apoyo a lam deman
d16i eonleno en el local del Si1ndl. dlop Iumg.oros.
Sodliliar drnminiiiro del TrabnJo
catlo do Molorlislma y Conduiclores do In drntliuci6i do lo delegadon obro-
Is lavenas Electric, el Con>elo Ni- roa mntle i Ccal dr Jibllaclone", Pe-
rlonIl de Oberorx dcl Transpirta. l I firer Hoirimn n ronmadoix y Ricardo To-
Mul t oileron deleoador de 5'1 slndl- rrro
-caiot dsicse e "tor del tribm)lo, do ColobrAirln do un Congreno Naclo-
todi Is Reptilbla ni|l del Tran)porle
ILa prInrotlenCIs del rladeo Co0)00o, Celebrcirdn dou ll rmon coneentra-
"oguin scuordo dopiado nl effects r- cl6n dcl transporle n el 1i'arque Cn-
cardt rntlaltlvmront on lots Irleginto Ira cit spoyon do las Ie riaidmi cd Iton
lor-nrio Porcot y J. ( sord$. imiioiiTn del 10 por rlinlo y e l ola-
rnImro l e Iiinltioiq. oiT consimnlerol blecrln'1lclo dci n 0 t,
ls-i la Iti> ne h I lk(n at risrllla meor-rbs hrhi a> roi11 f Vedp rr.d ,Ti del Traintpoiile rolleni11 dI.
r .lll n do Il Confederaritn dr Tro. ir -tpO 11riir T n 1 e0 I orOlItillirio
>ihoidor-tr do 'th, o r Tn hii r alnor itroci t Cn rimitiI cll Il rnmlId
Iretolado IIo spoyn a ( iimtln O lri itvo d ar In ('T'IFr,1r,cTlindle el
Kl oanmll-i e)reillu r iea irednri dihr hto.Tleh 'onpe 0JoN #Il emhl Imijr
C Il rn N n -ln n .s l Ic T i ha .)i l ori d e l c h1 o l i | |.T
T ra nt p o il rw e l < iii p 1i'H-ft ll X f .l ta r fill f oill O oh b ro I 4 xla ol h r lt6 n
lA e0"urneta girtldo de-littilhto, (10IM IN rwp s.r t intavi- l l rallopt lr l icitnl
ea r" aitoa q Uc~l11@tomr lhtoo del r omp nA1,I w" 1,11 tII I lO a er h titrle ill 1 Itls-
TI@ no aearnn r0 ar trm.betooc a \,erdild,
dlalarroonto ed~lllt V 2% rse~d ol ciar df, Gib Proan lit dlifltihcln
trnpo r rccin t iiti%', ii r, ll )iic',a. ioIn, i m iih6 c N carlonal del Trand
in r-y loIOIlf sl ,litl ull rIomu purtq ur iconl iderarla tin ori l ain il-
pilntrpsif railaB< im | Is perwworiis o lelilli d o It1 lrahba)sdrio(M
orlin muluono MrsTiTlu dl 0 oeoa.. rlIir tit ir e1 rurtc ienMpriacl
r ra0 Ios. oo arlacr. or -rir
= ,s is A au I R eflhm sc d i ( i m b ir-, pl I sd flul h dJ y .
roospsln In.ru..t.idel ,.ladoo ntlrInfores-
nlmmastofsralseysr1allar-laso st J Xir del (Iliobrno Ilk anu!6n
c"I I riump.-*re ciiari0,o rlIsohi

tilosiAl P- -s.da. ewr-tarlo do n ot t I a clreular nnioro UP, pr Ia iua.
Il r. if nc, n h .. ieri 1e P lo H a ll s .persl luee a In* cho farn do'a lqu' l
vera 'ta eio i. orr-orr vndsno rl, I Sorl.- lte r lIs cerrotrelr Central
twirn Pi' ts., Mrtsarlo de pr-vlhiln y Coordintlrn- clontll(lfa del trans-
isiatmenles. AiiOn, rennro. vlr., Lv. poile
It,' Oil sorwtuio de flneanlia; s- lrmplantoclan S6 Is Jornalcd del slio
nirto NeA5 *If-; JIS IAunmoo. *Esn- por ,ho n en luolas lax mrprean do
lst.o tA ptin. v rultiitur AlfredIvl c.n rl.F dl s Ripiblilcm
ilafe~ruhin. lloe'Arlodrr do' relaon n 05 llsuulp i :n, do 1 plqiu1ran par-
le"lie iuitra Ale luqui|er
lfnrltj.h (wr e~ ,rrtjiri 1,r rlliin l,,u lt n di pa iqlfr tM'(tIp~r
Aeuc0 Ceusad -A La alsu ocaw
rDepi ii Cs do1 d o e ni in dim i dilbo-
(jas wrlior Sicnlft crcrin U," io 1s polBra IM no o
I.la enileornl, I .Sindialo do t O ini rrriArima del nuit.' ,rtmli I)rr.11>"
Il>.11 Alsinis Pa 's .]-it in MWrs n i,7 1 .1 ti rirr.t tie rlati iur clin ii rat
Am .LM rua rv en Is e pf tT ron Igo do Maroa Hirlaroya.


P.tWItlo >. 1 o rpa l 1..
JaJl l, Colore. CaIa
Ir .e., 1.35
inn 'paducl rois. 'A
,ot Cain Ao troaI
!.3.


Al


S. 7


Pai^uslos J. opal L.e.
^ J.Jo. an colorc.. Ca|a
d etr .. 1.2S


> clnralo. Cnias JOIr0..SP.Ai.ldo J. linolin
*on prclas.o .nlal|
2.50


r. anI. c, lln2.75l
,.. lln ^....1,, 2.75


la epocac

Neptuno-San Nicolha-.Galiano


LA TIENDiA MNEJ SiETIA IY I'E NAS DARATO. VENM


*~lc

-s ____


Vence manana el termino parala Recrrer Amrica del Sur era o freciCasaQuintanaIA
una exposici6n artfstica un home aje a SAN M190ti'W5
..renovacin del Carnet Dactilar Trabaon de mis der 30 aait e
dcelas Americas han escogida a Sergio Carb6
Es muiy probable quoe e Ministro de Gobernacid6n dO un nueo tal fin. Cortesia de oGiace Line
plaza. para los cholferes de La Habana. coma se bari con 1, a r bo s periodista quierendhoel IrintrorDfir. C., 'Iene Un milunr dofie Woodo d elmouu ta- l.aiJ
cidrcn tei a finionrsecl e do 1saiRtea. Rada 4l. ttcrda r foli.r, ro dOOlO OmbCuajor la. Bestimoniarle su adhesion de
ie q u diar 3 1 a l. da s doi w treia -es 0 'ae- S ed-l .d t a i u ev e --
M ao i ons. dine l a ml os doce de lh In d hlcientem oente Las caus ,s de so 4 i .iralpeconado c i d e rr'lOn o
rohovence el pao coninedido pa. nefpacrt, nons on en primer erio- Aric- V tua ."l. enpartaunen- o 0-orI~ grau>.iame nte a~rter Ie ala i o nsule en" p"1a r imer tel rm '.f liA rnnt r~fd ldrn Defurknwl rictnt.^ S^ ^Sle i'
ra renotar geniaenie i Cartera on clnue hablendo aseido cranra p Aoi.. laCJUicHturaiom. de In Union P .-
NCilar. y aunqueel d-rectors de ese ,-i .&tenoer a 25.000 per-sonas. o ns erl crna. en Wa.i'oi,gtor, oars! or
deparamento door Rait Orns. o Iha tenido en cuentn elo umenlo pr.,- lrculaao trus e l oe pkl-les it In
C.a podWdor meorrar esaaontie cl i,-ersia ot ninroro de personas' ue rcOt osccoenwal de la ,In nol nel
nime ro deo Caierasn on no an \ c- o- n a %ehitculos de motor. y l e r oi ,r. oar cor oin ti de Is race Line
_-a oado- rstm oque q-a .-ne a Iqn __ropel ab.de ul* ci ra de Elta exp.cion sdo Drooadsd
nu n La n ibana donde hay 70.000. 06000, sFeio-baro, -p)erin ornia er, 01 On.OTh l0,.'-10 0S Ar-ToSe-
.... .. .Madernr X- pNar a c roel o-u ti.ro o L- __
do 01o3 rl i cardw oe no rcoecc.on
r pcrmrnente. hablindose aiadido or'a.s
pltur-s p er ,n ecientes a R dlintinit 1-
lerciio1ne priandsd ne los F_.tacioo Urn-
Esta xpoi1oridn. fo 'madi s on sra-
nao o qis reprvenakUmos oe o i tables st- ELECCION'E EN I-A Cla QI TM ANX-
ss de ci'orrntnente hcit Ode o Denonsi- .' RGALOS PkRk ASO NUIEVO Y $sN MkNIEL
rails con el nrommio do poneT en mm,-
soe a Ite oos on Daisertl"o de os -u r IIISA COI ON P DE RELOES Dd MESA
Oitrenitcnale~s dosioe se OOl'TSCei10.
on I ia ltsor noe io ereadoren rags sde- MOiELOS MUY ORIGINALES
l oo dey I s Aroerirca. eos.sUlu)en-
00 un 'brree o sewOiLa reepisrenti-
,o ri ,n de--'utLas e priden c lritn ri. I A~ ~w..' .TJ -
_-,_ _ _ _ .......... .., i og. .-cn-lr '

El ernbcjador

R1.Butlert o Rui a mSaOW iini i'.iii.i l ips Tiw." iihs J ,,ae nbidsiie Vl -I

'U, 111111W,11 11,e( 1 IC : le ] in e h el0, 1 roi0i1- 0 -110 O 1 / l
1.10hlivr,nlcai.OrsiOtII i, n A.%- diII -oOrr.Ir EL atDIARIO DE 1A MARINA
tice lir--rer, el ia 9a r 1, 07 L0- Orlilialn ii ISU o 101 ..
Repre''nten rai a&I Screinrio M i .1h 0 flul 110,11.__4-________I-_I
Alw.u h, Caijolado 0 or'sIa". a
MarOvisll en :a oma de po seifin A.1,0i iT l i c kinea Saii nlsi.o la iariolO
S del Gobernador L. Mufore Matniii 1'0 01. iAbhiri, ,iwrl 0 h, no, Ijari Si
___ __ IihlN~- ~r 11An i n. 0 r. 14 J ,% m1 rier;is 0' a rivo ra.- hrNn i ii m e f" bibU
I hlonorable Robert Butler. Em.
Airsdo. ne i n Esiados Unilon en
Cuba. arabs d le r nonbreado par el
dop.rtannento de .Iasado pars repre.
lerlar i -eretarto Marshall eli el
nolo do io ,lugor ,cni 1 del perliodo c "-
berean,nrema del doefor Luis Mun oz
MNacn nlecto lobe..ndo Lie Po..ao
Rn.v en iia panid as eleciones
El Emohaldor Butler muh do nL
HnikaI.a np or i moeren eI di, 29 ,1Fe
'lIlni roes deteinier.,ose parsaMir
1a i, nia Of Ae lo N ue vo en I Ilila
-Cde MrNiOilemo en Jamnaca. de dode
Pdfi- kaiim ianPoeiic Rico pars asii,tir 1
[As,. ...........de If....... 311....,,.c.. arr'e R reeves
He aqvilltoinakiamsalhblll adaparatInosvaolils do h Cau'ra ssoefeclurian el di de ero,resi-.n aOellas enA ii uevo N
DaeUIoen In qua on rediolde sltere do eempleads. toro quoa lender perandose ques sencuentre dRe re
a mlllame do sollltanto. gresonen La Habans sobre el din 3 do
...nrna oIrin i r o e. pr6ximo. d7jIso
holeraen Ienr p _los. uucienden a-unas eontinia iendo el mrono que cuan- Apn_.E'
euarenta ml E]sto quere decir, que do to Cartera Dactilar tui creada- Acompalfan &I Ernbajador, tose
so quedarin sin haber caunpltdo ef0 tora Butler, mu hijo Catherine, If, s"
routllto trelnt rl!cholerbods. tLa oomisones do empleadoa uorns Georg ,Tweed, do Duluth. uin-
No obatante nt-at.deotarudo ellnesota, vnAosef dre Katharine Ken-
mnistro do Gobornaci6h doctors et Aparto do ln tonconvenlentes sefna- 0n. d i.t Paul. Minnesotai qu Ac-
bsin de Loernquolaonnne docton -lades, hay quo agregar el nilmero i.tumente reiiden en is retidOeaci
coderl prdn-ogo parm In renovnc1d6r considerble do empleadom a ncomI-,Io nlk Embaloda -omo huisppodes dn iu
de In Cartera Da ciar en el interior ii n do Ia n a itfenlgunda plntilina de to n i I un i r.i-
de In Replblica. dmd oel nlmeroo ex- la C.rtnriDnctlar y lia romoclonhes
traordinario do Ins quo no so hsn peri6dicas do Ion mismas, cads noeznPauluon...o J,
pedido co-i on La Habana. emn-quo cambei un Miniatro. Risonsdruyi s I&Averildi PsPseoduopour o .
1110 a5d o rooninaret ion obhrofero pa- Duranlto ioa don Ilttir nah&m. an, gn.)
rapadi u"an pr'lvt rlre|oga. to I n i- eI mposibilidad do utilizeir el lwr-
r-i doIn uCaa ptrrrios. ns Dartiinr od Do scuerdo rcn la Instrucclones
u dl oa bioner ruoa doarteas depari del di mosetrn do Obran Piblbtms i.
Doncefactissdel fistemer chieererr refuerzos deotoirwdeprts-ae.lrroanuel Fables VeldtS, edl-
La aspiracl6n do eon chiaer-s, en jentos. tl oncesario prorrogur to IlieiO ul'b...A-
cuso qu 0110dmua `r6"vnildedocaso docomenononpo de.do- irctor general do Arquitecturst ar-
ri-no rarsT, InXron. paresc une r- iscr1o0 pdemldnc arite. ilre- ctot Angel de Urrifnila. larorR ac-
ile~ado 70 que ci iiorsonai ,asllnI- .Todo io d onIsnlairom ben tropan- A'enidas d los Aitaldeatnites, delloa
to. W, ass ahon e ii cuoninoqutImci- t conidi ot-inide "Pate, ell el eado, Ir,
re iI in ncet u C"ttil1do eniploadon a is C.arlero addi us
den laIn Cartel' Dactilar miles ddo Dactllar y ins ro annisionln. y at nticlo* qua ciiir scorter oil toda .s itexten-
nib doLo no ha dms-dot rop6tto do In dirtsentes lAsrlo J osal (n.
S rentsituallo de 1A rs-novncl&a. 7a Ior f -n s quo sq u an hi s Ioosbr m e- l ni u o.fl rolnlerlo d n Obai-ra Pblica i oqU
tinw en olin ortufi" no quor Isorsdot quo iru'chirdo ol- at toarini-sof I& ropliiaV.. o,
U011 ItI lb o|or tu nleme ,fr o quxi h alid u ucs ll Ill~ laJardnes y a txyiepblandii
Uorngk J' r reintricren stlls pito. -l s r-lholado. ronliuyn esla A-ri.
ilat [a~me c ,, ob da .90 m r Pioeu In- tn@I er~tclo" Por 'on tunas PA' d o lnks rh'l R de In calle (), Ix Ave-
S mp l ibi e a b i por e o p0= U ei da m ie L l aulo itid o do rea sr e d n te-.
ropil~eals tmspor 0h racao aitt ~ons! l'elis
pra ol Fatidn. quoe debtan rovvrtlr- Fals di Ido olerlikl
s e all bt ine fih v neiornro en o do
ion sorviclom do &i Coreorn Dacttllm, La rgscontldn aclitil de Is Car. If quo el es prorronga el plazo do Is
ortsankimao utinonim adnorltrlo i Qo- loei DActltar, ihen ltanibln ucolio an- rr-iusclln pars tom chrofere, del l -
tWrirnialh. quo lone tfunciinrl ndoi d l-ndoientloIn ra stente(tlo t &lu do ma. lei.rtie ld IR opblirca, dfce bhorer-e
lerulom i~oOrmb qo cliihimiil iiioiei um io It ia taian. n 'adhlh__. oalIIfr


r

. .\ e*


nrAtM Dr EFA MARINA.RIfVwS i3n nD b C.DE 1-48


DIARIO DE LA MARINA
r iNO ADO EN Ig S
Director dead@ 189 a 1919: Dan NIcdlA Rivers MuU.ll
T do ismd o 11- t191 basta manrzo 31 1944: Dr Jot L Rivero y Alona
detado pIs DIAIO DIX LA MAIWNA, Sociedad Anoima. contnil|uida
on Is eudad do La Hlabana .el 1 de enero de 1851. -
.-uaild iociaL Paseo de Mart N9 551. Apartado de Carreo. IG10.
. PRESIDENT DE LA EMPRESA:
ivias Heraimdens de Rivera.
VICEPRESIDENTES DE LA EMPRESA:
Dr. Jorge BarrMosey P idar y Elise* Gasmia
nT ADMINISTRATOR:
lead 1gmcil Rivers y Herindes Oscar Rilvers y HMernide

PRECIOUS DE SUSCRIPCION
B.ltsranser extra-Jero
errfteo- "A" B"


JAC =.=.. .. =. .. =. .. =.. =. . .0 .o . $ 1 _0
trm ............... ... 3so
C rntfb atne .............. 17 4 0 IQ 0 u 75... A
AJ50 w ^ TELEFONOSi

totogal dot ......... ..... A-lIT
-.rfede Redaed.. ..... MI-0 Admlnlatrador ........... M- 173M9
0e d0 i~nformacsan ...A-Oi7 --hai iin osw .....- -6
Crsoica Habanera ........ A-775 Talleres. .............ho-
Sports ............... M-58 Suic y Quejas .......... Z
rabado s............. M-3T Re A. C Eomercals ......... ..798
-6to.a o M.B501 An Clacifimadoa ...... -3902

----._EDITO.RIALES. ...__:_


-Apoyando-ana-mejor reglamentaci6n---...

del trdnsito


TANTAS vece hemos, pedido
Una preference alcncin a los
problems del trinsilo, al efeclo
de que te dicle una mejor tella-
moalacin del mismo, que soe sos
antaoja ocioao *I aludir a cual-
quiera do log trAbajoa cdiloriales
pot el DIARIO DE LA MARINA
ofr cicl A l a, auloridadeis com-
petentes, en au condition de voce-
to de sla pblica opinion. seilalan-
da medical adecuadaia a ea cada
dia mix apremiante necesiad de
1 urbc capitalinsa. de as viia de
comtnuicaci6. en gnecraL
Sabre tan imporiante asunto,
~ riiaTinor'd'os-wticiat-qu--pa-
recen complemenlars e en un solo
fin echficador: una dce ellai, es Ia
preocupaicin que expcrtnmental elt
doctor Ruben de Le, minisitro
de Gobernacioa. sabre una zona
social de tanto inlerds como Is que
corresp~ode al trinsito publics, at
r m d n i a a cl desenvolvimiento de
vehkuold~y p"i ones, so s0lo en-i
cauminado a evilar oel accideotei en
quo poliga Ia vda del ciudadano.
aiso tambisn *I ruido, el fatidico
ruido inneccario,. xtorsionador
del siltemsa nervioso y onemiga
juraclad de led Iranquilidad y ao-
.ielo.
Compefiera do esta- noeia eo-
la de que el senator Eocipi6a Pujol
--como *1 propio Ministro nun-
clara- d vasta zpexiaencia y
verdaders autoldad an Is matle-
iga. ha pusto a duopos sidn del
gobierno. para su e*studiao a m-
plantaci6n,. un cooidinado plan de
prueplos 'Y 0o0sdAl qy &l in
rpdrin dariea ieicuada teglamen-
Iadn a log *sldlipJes conflisot
del trind;lo. No olsai o. Ia Ceo-
masiSo Nacional do Tranapolte.
haila lan*l se* diclado Il nuevo
reglimento. ha dispuihlo iolren
In vitor lag fellia ,onells qmuo
fuoa.n eslablecidas para lai citu-
dacd. de La Habana. C*mazlley y
Santliago de Cuba, quodado Ih
refulaci6n do cad lminnino pet-
. dlistrB dlaamtobac4t Bdo- esi o-r
antsslo, prolvo oel studio que se
real"i y oytndo eo cd cda so a
l. autoridade, municipal** ret-
pectivas.
A fin de cuentti, haco un sho,
por no it mis lejo. que en laI
columnas del DIARIO DE LA
MARINA apareci6 por esta prOpi,
epoc una terie de diam articulos
dirglidqs a proponer al Gobierno,
principalmenite a loa dignlatrios
mai eatrechamente responsables
del trinsito como ison losI Minis-
trol do Gobernaci6n. Dfcnsia.
Obra, Publicas y Comunicaciones,
un pioyecio do relglamnentaci6on--a
base do disposkiones y medical a
tomar- en el que c incluia el
modo de corregir las deficienciat
del trtntilo, tantio en La Habana.,
comao en lot munictipio limfiro-
lfe. Mas no serrmos noonltroi quie-
nes aluclAmoins al plan del efitor
Pujol, aulor d lnot mencionadoi
artkiculoi. tino cI propio Ninislro
1V GohernAcitsn err el encrga-
do d hAcerlo, cono lo IvrrifrIco
ayer. en charla cnn lot pertoodlAs
Il DepArtmrennlo. lA cuiAl no
onimmo tcrhrirndo.
Halkloeditoo ntito o nc qute e
46cor de [,,,n ,e o |pone A olito
nee del I',noe dIt Micl0ror r:
acuerdo g1"tol de r" r111onlio tie
p toCepilt ) Mrtolral a tr oll. A
nlettrs J u bIl, eol ittnh tno r qur it

1?50 llf 'l~h l ll, p,, i r.i,. i ,<,m.
l rinrs p dtlotlt 05 1 l cl, sit 1 s11is
"6 :0n.o, ti ,l PlOt It imrt t',, ni,
IsAnern htowtl. tot tI i,


(t6 p tl \s I o dot l ,t l d r I,,t

t1 r5 ci o ti In ..... ,0 ,. o,,,
1104lo,111loti-t .

rti rtnloitl 1 .. co o , ,,. ,i >
lkinitretos Ot 51

ToIsv i M.o ..to ... 0- .. 1
Tosnihns inu--o'tos,.----,
esssdtas iin.nott \l 'ii to,,,

M t,.gi, qisr I -
do son is, ili, adaas,.
d6pa1taimnsrt X' -t,-

*e I* tlalt tsa m*os-is 0- -,"* r A*vT Wilt "n1 ,4H ,
4o s lit MM *e < its I
Aios rn msvtfs poit" -P.
*bi mant-is ol l4ia --

sbsriato *o I e.A0 .5i555

\I 'T S taltfi ii o i 4 0 1 t o e.
4,1K1;j~vta, toIfe Is@ viell.


automatical y demi calamicldades
publicas verdclader. ir i el decre-
to, que i bien prohlbiri algunas
co6ia, regulari olias.
No podia falltr -y el plan Jo
Eaoipisn Pujol t estatuye- un
Itribuln honoarifico, una recompen-
&a, una condecoracion a lom guar-
dadores y vigilantes del trinsilo,
a loIs cuerpos de Seguridad en cu-
yoa agents especiales radical Is
miaian de hacer cumplir el regla-
menlo. L.a polici'a del trinito
-poe ejemplo-- mencionada di-
rectamente por el Minitro en su
chata -no ha de quedlar, como
JauaatqufWigsssada.-Aosrsnocidci.
a pear de lo inapreciables servi-
cios que preots. En Iao ucesivo,
sus miembros rec;biran, en cda
ocaisi6n qu o toamerite, el peiga-
mino o ala medal honrosoa.
Grata aoticia. gran noticia, en
efeclo. para toda es Ia de que va
a mejorar -a resolverse *cso--
0) viejo problem del Itrinitlo, con
Su secuel a de ruidos ensordecedo-
res*y de moletias stn cuento. Ce-
lebrcmoslo asl, y diiiiamos nu-s-
nro aplauso, en principto, al m-
nistro de Gobernacitn. doctor Ru.
bin de Ladn, por aquello del vie-
jo refrain de que scomienzo quie-
ren lai cosal y'porque ahora pa-
rco qu V dle V era.,


IMA R M 0 N I AS -JAZUCARERS

Por GUSTAVO E. URR -- ^

COMENTANDO A CICERO fl^J


LOS periodistas y muchas prsAo.-
nas que no In son hab&ian son-
reldo al ver, cmons d.iscurria-Oscar
Cicero, el querldo camaradal de es-
t a casa. en su_
secc i n. "Viaie- --1-
ro" de is segun-
da 9lana.
Fue en nuostra,
c dem do yc


so en boca.deun
real o Imaging-
do com.paiero a2
evocac on Qe un -
viejo truco o una
traditional cicateria que solemos
sulrir los periodistas y la p-ensa
misan: apllcarnos 'la ganzia pare
-rfi"a r nem t ilidadea mate-
riales o batos de rosa 'para Ia va-
nidad personal medlantc la publl-
cidad. En cambio, restar today inM-
portancia l favor, a Una propagan._
da, a un servicio prestado de tan
buena voluntad coma jamia podria
conseguirsen medlant-p redo en pa-._;
sos y centavos: -"Haxme un ar-
itcullto" "P6nme una notlcina "
--Ven-on-el-foi 6etrralo da ai.-Uq
habra buffet
Sonrrlmnos cuonltos tenemol Una
-i-r cis-oev pe >ascia-deo. eslaer aotaa.
Sonrelimos porque raramenteg s
hlabla de ello y porque es un egols.
mio miedio cicirt-'. medio hipdcri.'
ta que atlige a todas las esteras del'
trsbajo eso de pedir desdeAando. El
plotolipo estlA eln el quo leJo do
pregunlar francamente loI que i-
nora provoc, Ia diacuslsn para
aprender sin tender quo agradecer-
In,
lsAy, en electo. quien uabe que
un solo articulo ex cape de ganar
una batalla y toda uina guerra po-
lemiirca. DO spu de conquistada la
victoria preliere medir el ecrito
por el nimero de palabras.
De esto han de saber mueho los
abogados. Pero ellos ablamenre
han cuidado de protegerse par me-
dio de la tremend> demand en co-
brode honeranrir.-Lcrabebn lot imn-
dicos. petro el mdico, en virtud de
su ministerao, es el ser mia santa-
nimentle coactlivo de la humanidad. Por
eo suele tutear a todlo el mundo
en mencas de familiaridad paica-
terapkutica y de autoridad sobre un
ser que todo lo espera de su m,-
dico. despuds de Dios. Por eoI y
porque ya los lenenmoas muy frllo.
los medidcsse inhiben ante todo
atisbo de pokmica can ios "prota.
no Y cuando reiben aus hono-
rarlo.s nos dan cabal ,ensaci6n de
que lot tonan coln clerta repugnan-
cia Tienen. no obilante, una ouerte
chentela de botelleroa entire lot quo
me lionro en figurar. Pero ei pica-
dor del nidico disla much de dar-
ac tono con sit victinm como el x-
ploltAdur del perlodlat y do los
perloddico.


Una ley positivamente necesaria


&A sdo pritenlado al Senado
un proyecto paor el tcial it t-
tabloece I Ley GCeneral do Con-
tmbilidad diel Esado. lI Provncia
y el Munieiptio. is cual eri tam-
bins do oligatoriao cumplimlento
par& Iqa orgaisiaomn aulnomoi
sujiloa a Ia i fcali:actiun del Tu-
bunal do Cu-ntz, y ctuyas disipo-
lcionos deberin cripeoiA a regir,
aegsa rei on It quinta y ultnim
dc lus tirantitalria. el (Ia Io. de
julio del pro6xim sis. o a l. Al
comenAr eol nuevo er trcilO Cu-
nomico.
-Legiullr sobre eia t ioioria uS
alg que contiluyc dead. haie
largo liempo una posliva nt eesoi-
dad nacional., y en dcemostracio6n
de ello recotdaremost que c n 1)-2
el entonces presidenie deo I Re-
puiblica, doctolar Alfredo ZA)as,
quien, por cierlo. al Asumir el cor-
go te enconlr6 cl Tesoro exhousto
y, ado "s, acon grsndie araiso,. o
sea. en condiciones muy parecidas
la I que lo h h illado el ctuial
Primer Mandatario. indicabi al
Congress sen Un meniaie. fCchado
el lb de enero del cxprcsado aAo.
que era rmcnester aboidar -la
rvorg.ntaciaZn de ls Hacienda P6-
blica. o cuaast al Istom&ea Coa-
taliblildad, aiplicacon v liquidacoitn
de Presiupiucost, facullitde dr IA
Inltervencion (b Gentral del Ft-
tAlo) pair presenir casoi gi r i ir-
gulrdardes, mitodon palt orrtili-
car los it'oius i dnole detallet ,..
P rIclaornotle rrsiondiendo a
C |a %C\ Ir i~s~t"ClAAY con%1,deatn-
lO nturorntr, oIts co ltoitutentl del
1040. o I l oitimrir d,,iio,, ,oo
tr na itotta al tlttlio drio n oqo ltlni".
rcc'oo i Irrcra-. de ] C 'on'tilUk lon
de lA Rcp tl'Ih a r. |lotritn a t II on-
treoit nn is~sro tictes h erooIrgto 115
t ne to t tin t lo us St ttc ol

ipara dtlAr -IA L d v Orlnia 10 del
Trautisol d r Curnl, v i1 le LGr-
nrto l de t sl)ttltltlsd tiel I ni to.
I" o,sI., sl tAnII1 S AIoot,,i. sa


t I Ir1, IA IIIs ot h A tI A, n o. ,el
totrtorls nta ,s 1 tobllnol, psI c- h
III rle I en iAd u l oosI utuItosol.,
e to toe I em I es ai le1 t1ooAlI1 lo11t1, itSr
M11 t las gtssA llluteC ulolsot e tn
h11^ntA.r I s. i '1 '1e b %t0e tnot ci ou
g;AnI CnIA 1-4 re'tMI,1,,ie, de Joe
itt o t ros I' i ca00 ts. t otI t it l-

t it-, it l-tltoll t o%( I t" 1A IA -
A'l, '1 j n I,o t A. I'll" r t .l Ir

tI1 ltll tbllh tt A nI]qu o" Irlri't t
illi -toh .tua sstst -t e t5 Oi
le oiubl oilT,11 q Its, &tet,,iti

a..l ., i -0. I,, ., I,. .. ,
1 . 00 0001, ,0. ,t

,. i -s ~, 41 t.


.ia ,,,. 1, A I %I
-, . .. | ,.-.0..I


dadea *,eguradorts Ircalmrnte pa-
ra cubritf riegom de servicto prti-
idsi. i favor del Estado. Il Pro-
vtncia. el Muiniripino y a orgiil-
mos autlnornomos, kalc l (i)rce rl
lector en elIo)a sman) U som
rior a ciuta quo comao arastia do WS opera-
cio.. tasa 4 dpsoata 02 is
Toorotla Gooral do la Repibica,
adrim o*Uidad dickas compa-
ias a atidad*t a coasitUIr gia-
rantia colateral a favor del Eata-
do, modiaits plizas de otraas o-
tldads a copalisa fiadoran s
a uirtasdo sa pop!is garas-
ia, por a cautdad aectacia pa-
rt ca"6ir ia pruporcita Wstlada
t sts artlculo..
En realidad resoulla absilula-
mente inadmisbles eso dc autort-
zar a laI compatia0 o cntidaddc
aweguradoraa, aunque solo is It-
miltarin a cubrtr ricsgos del Eslia-
do, lI ProvinciA. cl Municipio u
organiimos aulot6nomos y no tlam--
bidn dc particularesc, part quc
puedan extender poliznas afianzan-
do a funcionarioi y empleados pu-
blicos por una suma no superior
a cincuenta v e c cs lA cantidad
-por cierto bie n exigua- qut
como garantia de suo ovraciones
linen deposilad a en I Tesnoreri
General de aIs Repubica; yI roeul-
ta igualmante inadmiltble que se
leit concera que al sobrCpAsar laI
suma lasi haninzat -para cubrr ries-
goi de servmio, pr sitadon A Es-
lado, la Provincta, el Municipio y
lot orgAnsmot aut6nomnso. puo-
dan refortar su garanl a en la pro-
porctono opre "uo. en la form
expresads en el prepto cilado.
Pra cdemntirar basta qtui punito
hay dorecho a obictar dltsposicio6n
tan extremoadamrneuib6utal. basic
ron iecordar I prdad aspirditAsufrtdA
por el Eisado dobdo a I itolvhen-
cia de rompaftla agelutadnrtos qiue
Al or complthdas a Itacrr electivat
(luniat prostmlids msonloitte ptolitu
de la% msmosl puOr fcpleatdo, in-
Ifelto on 1 man,)od de indot idi-
loWti. dCiton (asaI glalattiR sor
Illa]lt, arois)a do, russnnTin eot -
itulsIrtmeuiite00msoiMAOitAdA, tVr 10
tisb nieletoc mnies sdIa IA{sr ip
ahlsloot tonl\elt d espnino te,,tis
oi to~tonIs |osr stti. rrc'ert u ,io
ell,, ("lI' 1A nM 41 ("111pleta Inni lnl-


I IAlio tit 010 valgitoot

00A M .Iu,(Olnldtltano|S Ott |# t -
a. lo, o-tIA&e l1 plc ous1 tc rrT-
sll, 1, qi0 resiousmu ,eguin Ic-
Moo% 0lt1-11 4(n 0.Ad a outs url I p ito-
...... to, enI, e ole Its stoe ,on-

l N ew i f.,k as 11146 i 1 ,'

I ,al ,i,aA,3.l h, m Fu ll .
- ,'- .oh s ,5,' e *1 .. |5 ho ~

si -,1, s ,. i .{ .i.n.,c et
-, 1,, ,- i 11.- 1Ta I Ii- Is 1.-

is. ,.,,.-.4,,., IS .,.at,,t ,te Is
o. .|,,4 -l, .4, bl a. so~


Po Rom- 7 Temas Educativos -
__________ ____________Pot RAMIRO GIJERRAI-


SLA METAMORFOSIS DE LA CULTURAL


pARIS. (APLA).-En el domi.
Snio del eplrltu, el sistema ob-
tlene, o allados, o (en Ruslia) sta-
llnisitas. En asto apaere primers
--Utia-mrittlu lstltreicion,'-cristia--
na y d lici. En Francia algunos doe
Ico elementoa mis incondiclonales
del stalinlamra han permanecldo In-
.separables del gran llamado Crl.s-
tlano.
Despuh.esti la mlstlificacidn na-
clonal. En todos lons paoes de Oc-
cidente. el objetivo perseguido es
impedir la recuperacidn ecoon6mi-
ca que amenaza arrasLrar estos pal-
ses hacla loa stadoa Unidos y'
Gran BretaAfa. Para hacer esto. los
stalnlnai inventan "laI defenoa na-
clonal de los pulses anenaxados
por Ios norteamenrtcanoa". Tratan
de establecer una Ideologin nacio-
nal sobre la premise que ensays-
ron durante la IResistencia. es de-
cir. una unidn de todais las fuer-
as ainceramenlto nacionalea, bajo
una meiocrs ecomunitata y para be-
neficto doe Moscrl
EsAla la mistiflciacl6n de Ia npers-
pectiva hist6ritca y. inalmente. la


Per Andr Mal tox
Derechos reservado por The
New Republic y Agencida
-Poerodiatica Latitotnme rcana
II I
celebrada mlsttficaci6n por conti-
nuidad revolucionaria. S e nos pidid
a Andre Gide y a ml que llevira-
mos a Hlitler as petlciones y las
protcstas contra la condena de Di-
miltrov inocente del Incendio del
Reichlstag. Fut un gran honor pa-
ra nosooros. Pero ahora Dimitrov,
en el Poder. rucls a Petkow que
es tnocente Quiktn ha sambiado?
Gide y yo o Dimitrov,
i4Desde quC rango se liene dere-
cho ahora a menllr enl Rusats Algiu-
nos etAn ent el juego y otros ue.-
ra de el Tnambikn es de valor pewn-
sar en el desprecio que Implican las
ticnicas paicolglcais. Ya sea iara
hacer qiue Ia genie copre Jabon o
para coneguirt iu svotc no hay
trcnica paticolsgica que no se base
el l desprceio hacla el conpra-
dor o Ivotante.


F- RONDA DEL TIEMPO
Por AQUILES CERTAD

LA CAPERUCITA ROJA


COMOO tl eli cuento. tiltulo d eleto
artilculo existent en *I mundo
unos eAores que a primera ,ista
aparectn Ilenois do sanltsedumbre,
pursmettenido la elhcidad do la r-
as hunmana. y que t lis dtr-ahiiar
un Irabajo bln ordeautdo a*can ito
colauille pars nmandecar su auall,, y
sdrttor la mejoran tajada del fetin.
Crto- queo no neceslsto py entncionar
su nonmbre. El solo hecho de es-
crilbrIn no. produce un ectbdo de
ani no tan especial como el qute
sitltiera stin udI a pobre captru-
cita al ver I o stlmillsb del lobo
diatrorado de alba abutellta Pero
los colmlllos do etos se6ores a
quienes me refiero oestin al descu-
bierto hace much tiempo. Los hlan
sarado bien atuers de aus mandil.-
bulas en saitit de aolemne compoi-
lura internaclonal, cuando algu-
nosa buenos hombres haln quenrdo
poner t u -oluntad tratando de
arreglar eslte embroilado mundo de
hoy. entoncen., uno do estos ceden-
lares, con von alade, gritando mas
que nadie segiln su costumbre, con
geston teatrales, aparece recusando
a Ins ot-is. a Ins de buenaivolun-
lad fabricando cualquier raion de
celofan. que no de otro material
serit tlempr- la rar.dn del senor
iobo Pero it lamentable, Io extro-
ft- do bot oeto en que intervienIn
caisructias ingenues y lobos Is-
dinos. eis que atn exislan en to-
ds piartes, hombres de nmucho \0-
ler, die talent y persionaltdad supe-
itrdes, de vieJa p ysildas culttiirs,
que vayan, trajeados lie apl"etir-
las Iras Ivt etngafis del lobo. Y is-
to ocsrro en tloda ets AmniCair
nuoitra, s I ncutla sig illainaodo
como l iusitre don Talishon de nas
harbas de chlvo, t Continenle dr
Ip slempre tibiaq e aranlia
Los eiitor-osai toe cut aeI ne re-
fters shora soin sutetpre intoisitus.
l-s ci(. tcriloret i ar rd.- A i plr
m'tiTn i m I o ioltact6t.s do sisncri-
dad para coti suitIpuetblos. do lUr-
ple osol Il 0 sroy-tunras 1itors
traosincor- do culte tcues at ittosnl rn
Iptolilar, qub rivesaleninasiia ac-
tiou y asbatir'a lporque A elias loIn
considers tleloteie shc-nlte suipo-
riotes on eo tpanoN as lanoenia
tie calundou imo eohs-its escl 1-es
oA t usyendo, s tottottliso. ot Rp
-t- ilqu lp rs ieetonfilltIn i o ot ti-odos
doe all.dtlstis"mt 0rod0ll Inl lo -li-
qll d l tlois t. tall 4% a is1 In di1s -
It,% sic iosnlot s ubos .I- .. atio "I le.,
r1oositttttioc ln bsi agt atIb d {tileOtt
1.1 S.. 1t'triVAR, 1.11 A In111 hll '1
drtde pri -evir v sla-I to I,,. all..
C"Alt-wl lea h~xt A gtIl1 I ... o-
tlot 1 11 b O ,sl cs 1 15. tlhatin t
lot inshc, Itihsoot it,1 to ti-s
to rItulrr1101t-os tisoi Crntoo
Alu~rycutspNde tot rut IIols0 en1
lat'le It ansorroOn u ~ ~$sldell
sil vnda are~dlIa die olenhtisu o.s
muttihlls isor |a Is lt Cottn tIII
ca tajo lt dot-cor tnt de toi hlot toAl
,- ih-mbret itlei \rVw Its ae In
d, 1. ogsr. -uI,,: a.s s ou
e,.1,4=,t I ..,, ,l [I,. % t A ..,m hien
r1.- to t- -a o I 1 .- s rs-to atl
.1. A I0 a-. I -n l cl oc. itt
,.- t. c inhlusts ro.., t" ea i-
ra .. f. ge *,, ,e, v- t,
asn e, Ianost. osr..,ti
-, -, t isiea. ,-,.,1,s1 .t s Idl, n|
.s- atI.l.e'. is lots itotil.
Oeclta is~ ,t e, frat4Jis, ttosan
in-u ta.sl -b-... ttlit,,se. osos1 I- ,s
,- i 0 |tAtl 1efit l -
.1. ~ ~ ~ AR lreeiaRsI C 'F


uIOt esperan Ins intelecitltti buto-
nestioli de Amirical para darle Is es-
palda at lobo:; pa ra decir de una
t-eo sit loalabr aclta p et-ttrnulaile
Pateciera couno st les a altsae In
volunlad. dorilda hpor tuu podero-
so narcr1lico. pora reiponodcr con
un "no" cotundi nacotllotstabs se
quilre, heCioMo, Lil l"no" quoe oloy
oeguru que serial hill perfertti de
suts tpropies e iintlnias conv'cchones,
eindod a x i lev \ca conto Itguraa
de atraccrin en las conaparsas qute
hlbilmente dirigen desde utn lej-
no patsdi onieves y famoson cuen-
tintas.
Pero es que ese pals ha elercido
siempre sobro elntonto de sbgtu-
nos Inelectuates una cornmo atrac-
Si6n o til vex curiosidad por ver-
lo, por sentirlo sobre si. que una
vet me dijo utn distinguido escri-
tor de mi pals, miembro de un
partldo reoalcitrantemente cat6lico
estas miomas palabras: "Yo no soy
partilario de esai genes. Tu lo
sabes muy bien. Pero at me ofrecen
la Emnbajada ali, Ia acepto". Y sl
dc otros compatriots mloa que
fueron alls., vteron to que tanto de-
sevban vet, y cambiaron su c6mo-
da poaici6n de allto socialisimo por
tun tlio de tranquilidad tropical.
rEn \ve de dinero pedlan pastas pa-
ra Insg dienti y betunes para oe
r.apatos; y en vei de reforar snt
rrreniR arrodilllada y supnisa, vol-
\'trona decor que no era prectso-
I irntle aqudl el pratiso ofrecido por
lo.u redentort, No es nec ritro
Agiganr nadio s mai esotos e)mploi.
1Pero l stgnifcar hasta el Agotg -
nioeotoaqutelrontnindoiooecriita-i ittt
Li.o.rscones definidas para ilt 'Inl-
Intas quuoe tsene tlen porbabitillados
dr riesultar cutaitrodico
Muchnos de mso inttelerlllIes le-
ado InfantIlmente do la mano a
ras manlrestaclones ernbandera-
(s it. etin bsen ve.tidas do naclo-
ni,.mo t roily doloridat por 1st|n
cii causa, In hosrn potr uunu stitn
de tilob Y all.no, cnloto en total
d.,orlenltclun. biocandoi stio don-
tie itblcarne o alern dindr ruolttr
til, pic oitu t(lla do icatlclern Is
slo-etoes dtli rltidon, le hot niuslio
1t- nigucro i-cloy quue outIritnd sn-
si o t tl i t-ol ( ( is l utebrle. tIe slS
ilwto s Mrso s> Yrli phslaudm 0 01V i
,-,el oloali et cuts insitins. y nie

ilr n(,rn rt|ll r ntnrn *tor \. pei--

l... la Y rdiro
],inr1. f rao il til* ql' slo tixlMPit
do-sitiauliso tint labsau
I tti-s tIPI let e0m5, husats-I boo bitouts
oirtde ial ten iltln ptiali ell V-
ttiitiiti V ugn luil setr- oio daltt
tt-.ciaddot tiodsnls ahow In ela-
entl qute itnol cailin asiadlIc nl
.tltitistando dh tu vo Goblerul ve-
lrloitnn ilahrbs* vlaitlo nimtui sAM-
Ile trio rni tls alndu de btlpestoito-
to, t-dcd
Vor el oier hod d jlbelie >n fttibliraO
tie ,ou coateas Gtistavo Machado.
rlerdo sli d It el lri P o la aI del
nie-sal In\lernofi l fu elatilstralo
o.... pi ds las sIre qus eot, prue-
I a.le quieItoen I hrthositlidaid del
G to,erns y do quo stel. ns nolenen
I ac-nan el muIriorin- Ii pe so6dulc
od stlliosnrlo 0 sehad., fat-el
-.o ,insrktrl ,e pi ls i aCO iin islerlm]
r 5 rn ,srb ,,, .0 t o,, lde lot 1- i. .
,eo.,s elos-sla', eah ,ut aiel go.-
h.trnn r.lo-u Is nuhier.os Slablecl-
do Ituocr lo- giuO ecapa r& ewo-
l6CeCs,.',i dl orse.s pubatun. ol r-
nter,,.niasademocraL-n del mundin
aei nleo,'nleCl,-nlrtilrs tn @letet~e-r
disln!a.o en su vilda nsah isaIritd


Nuestro problema esenclal ef:
"cdmo podemos impedir que las
ti6cnicas palcold6gicas destruyan lai
calidad del esplritu' Las masas
nunca han sldo aensiLbles al arto co-
mo tal, titato la aristocracia como
la burguesias aon masas en etr sen-
tidol. Llamo artlistas aquellos in-
dividuos que son sensibleo al con-
tenldo esperifico de un arte; los
otroa son sensibles al contenldo
sentimenltal. La tares apremianie
es substltir el Ilamado de una
culture totalitarta par la verdade-
ra creaclin de tina culture -demo-
cratica. No as cuestion de diriglr
hacia el arte a msas que son In-
diferenles; es cuesti6ln de abrir el
reino de la cultural todos aque-
Ilos que deseen frecuentarlo El
dereicho a Is cullurs es purse y sim-
pleonthic la voluntadl de lener ac-
ceso a ella.
El valor (uidsamental del artlis-
la eturopeo, deslde los escultores de
Chartclr hosta los grand lIndi-
vidualstas. dedle Rembrianidt has-
ti Victor Hugo. ha sldo la svolun-
lad de considerar el art- y la cul-
tuirccomo aobJto de conquista. El
genio esiuns bdferencia conquisla-
dta No hay geniot que copien, ge-
ntoasoervlles. St Ishuinanildad con-
tiole donIco de (t una pitnli sa elr-
Isa, es atiramente l trigira y
soberbia Varclsclonjcitel atlistta frcn-
o a Is obora quo 1i emn lon n mAsi
profundamen i., quoe adtmira isd
que nadle y que al mtsmaso lenmpa
desea destruir
El genio ie tin de>ctultiiolenlo
,obre el rul ste ttfunds Iresurreom-
ckin del psado. Una nulltra re-
nceo cuando honibres de genio,
buscando sit propi nierdlad. extraeo
de a ptrofundldAd de los slglos to-
do squtelltoq t uona ieltud sit ver-
dad Kl sverdadero heredero del
arte no es ni Amni-rsc ni Ru-
ata ....El Yerdadero hto-e.lero es Is
escuela "formalisto le Parti cu-
yas resurrecciones de tanto, igls
parsece una inmensat fansila.
La conquilata impllcita en el arie
creador necesita llbertad. Todo lo
que se opone a la voluntad de de.s-
cubrir es, si no muerte, paralysis de
las facultades mas fructiferas del
artlista. Proclamnamos sla necesidad
de manltener esta libertad contra
todo lo que Itrate de fiJar su rum-
bo poar adelantado. Y, paer sobre
todo. contra Ins oitodos de acc16n
psicoldgica pars fines politics ba-
sadoa en el lIlamado a la incons-
ciencia colectiva. No proclamamos
Is inconsciencia sino la concien-
cis. no Is indiferencnu sinsaa Isvo-
luntad; no la isnsnstea i sino laI
verdad. Pedimos libertad dc inves-
tugneroui no "'.hacut qui", porque
no In sabeitos. sino- ,.de ldnde'.,
coino en t cirenclas conlempord-
nens
Qun'eilons halliilr nutntos-vlores
on PlIpresrinte Todo pensomlento
rriiclnttrio hi bass en 1e pass-
dn. lorio nt l-tnflento sil linista en
un0 H-rgehinnlsno orienlado por uin
tlhirot Inontrolaboe. Lp que ne-
tesnitsnos es deetubrir elopirsents
Lo que nosoltro drfrodeonis shora
rt edrendildo antles dri fin de e-
t siglo por todas las grandpai na-
cio le d tridenle Quersnos de-
volver aFrancia el paIpel qu dos-
mpit-o rn ilaxs pocrss roman& y
gOicsi. en el siglo XIX. y que did
*% nno s Eurairops cuando era *I
nicot tieinptito nncentos do udtda-
cbs y do libortadl
iCuAndo fun grande Franclt'
Cuando tno 0e habia vueltoo con-
Ira sI niloina E nIttniversalsls. Pa-
rc el mundo. In Ina rit rancia s
nsA Ia det la ratfldrales y do Ita
rvoluhtinrl que Is do r Lls XIV ..
ra lnlci tnlil0u fllt los grtnn-dt quo
cusndo sbialso lll ulottons lostlhom-
bres, y dutde qtolqo lthontirrob oy
tn oil tgr-nnles e *Iili-tno do
1rFl can r I r~gtC.
istunsl e vIr IIet iritt de l tnue
ourtlbior S de t li C olue lnianott
Yo *ltt-ttoootits-idn b1 t tiut oaio1ii.s
d. 01 s1
AM n.' |dox nosotris a onosl
lib'erl~ ex ell el dom~nlni 'ei ~ t
Hiltt Petit p1r0I Ilanosol In areal-
lina de itbrivadl 1ollita y do liber-
toldr.piritlal no cali colln ese Lbe-
raolntnotpoltlicio itldenadol a inelr-
le ell el Inonenlo ell ttlole enfrenla
a los tallnl\tai dI gacaltis do
llborladti )eIs elrn del atado at
sPer'Icl n de td hlo a ctlauddnos-
Yo itdefeide-nnsa Is ftirLa dob .IS-
litd no. to pOll.st- prefernois In
fuei sso i porqui is Isterua eo tI
tinic arantitsdliaebersad

cli ts redo romo to hubleuas Igsll-
teat-s ido e lditslrh mclihcn Ls
tjllithi de Caraocassit i stalea-
Nisd dlupotnipsntrnsitlorislai y ytir-
.unlioncl~-las snreIO ismaeria. gill
d,slnsog de nidoiuona especte Qite
no ventgn hShp'. Psoas geAoss a
ceolirse usn ese rts do candor.
assabuollas on @ Icas tveonexnlann
Psorqa. on Vsenstuels nn pr-driamoa


Mi experiencia de arquitecto
coincide exactamente con la de pe-
riodlta: -"Hazime un eaqouehlte
ahi ligero, con lapiz, no mucha'co-
sa .." Y mucho menos: retribu-
cln. El ingenu pedigileho bien-
del proyecto. 0 bien: "Echame una
lnnirita on esle planito." Los dimi-
nutivos equivalen al "articulito":
ni pagos ni agradoecido.
--Todes-este -son -pecados-oenilaes
on verdad. Si los tildiramos do
abuoso. diriamos quoe son transito-
rios. A Ia primers resistdnrcia sagax-
mRnt. nrg~in4,,,I, ex tinmillri..
En el fondo contienen un sludable
germen de pragrsAo. El ptari't uLs-_
ThilbI do los periddicos y loa pe-
riodistais solo en apariencias des-
defta leer Ia prensa. En realtdad no

po enter y eso lo vs ganando Ia
culture. Y como son tantos y tan
natorios. sigun die la lecture de
petddlcos ae-r- e- 'lhnltrumnento do
lustrseion infallbleq de que nos ha-
ban lo oexbgetas.
Cuando a ml me proponen fir-
mar de balde un "planito" hecho
porel amipo que tiene mucha
IdeaS p a -ro, rlerdo -que
loI arquitectos somos penalmente
reeponzables durante qtlsee ar&"
-.-por ctialqittleri-rsvi--deeoi,--vil--
ble \i oculto, de la construccl6bn y
del iterreno en que hta so asiente.
Cuando ml angultijela insicte en
que no necesito "ir par alli", lejos
de impaclentarme reafirmo ml op-
Utmilmen. pO-qu un-pr6jimo mis
4abe que iI nombre de algun ar-
qultecto debe star mexclado en el
eafuero de fabricarse un techito.
No hare tantos ahtos que eate re-


PAMA 55I -'IIATDfl


O .C .
..XV


MUM UJA I KU ULPIUV ULo L^


I


quisito hubiers sido una sorprea domtuarta comans los mildico, V.Y dar-
nultante.l nos Ion poensaundo que no eo l el-
Llegsri el dia en que los arqui- fermida- qulein I n aegurm. l*
tectoa y los parlodlstas lengamos ablanda y la isupedtita a au salva-
clienlels tan globalmsnte oagura dor, saino el genulno progreno hu-
coma los mIdicos y que podamoas mano: quimlcamente puro.


IPOR ESOS CAMPOS DEL UlUb...

TUNA lustnte educadorml de oca- 60 afin y hemos vivido cineprita
cilin, alno cuando no sea mae- de ellos en estas precisma Casfpk-
ira, quo ha dedlic ad ran parte de fis que se merecen o trofi96Matros
su vida, con uns devocift y Un mAd patriots y enterado" '* -
espiriltu c I v I c odebores, an con~L gaolrns co-
)elaplre.s,. a I rrompidOs y ma snlesenfds de
formarcin moral hospedaje, que pueden oUpll con
o iiolrma ox-l f ^ laqo _^ ica lJov^ .Oa
Ira te- ccuela,lie- Agramonte.. l o Petraa odWs
los inifo y ado- [ Lo s ubrayado en Is cart. be de
oscen-ito y ade- Ia f isn mLSma S Noda,y tque ore-
rercantis de l it b o de Is Junta de Eduicaciin de
fiu i cin rde resi- Manguito 1 ice textualmente;
de, eni Cdapedes,
provincial de Ml iSrtn.S Petro a Noda.
tincsa dol aresai- Fi c La Ya a,
de 1-a r g-3rAfei.
atos. PFItrona Nod*. nie ha mcri- Sefiorita
Ito una carts dins pasadOs. sul- Conilstsindo su comunlcacdst de
nrnite dolorosa. Queda en ella de Ifecha 15 de octubre pridiso pass.
maniflttbo Isautuamrln de abando- do. I lnuourn'6 que 1I euctiela rural
no en que oa t cuenUsna ,s ents- nulmero 20, situada en i i finca .La
flansa en los ermpos. Como en Y3Yay'. en stel-curso eocolar no ha
otras muchal ocasiones. acudae a tfuclnado por rain de que Is
mi ml bucna amiga, sin quo rate maetra propitaria vieue disfrutan-
en mis manoe hacer otra coa que do de Ilcncias cgpmentle conce-
tratar de dar un poco de publici- didas y iO exltsten maestra otis-
dad a su mngwtioso Ilaman.tento ttutas dispontible pras at ender Ja
No desloo altertr punt nii rcoat refcrida sctoila.
en sla queja quoe exprfsa. ecrcla DeUd. atentamente,
con Is natural vehemenctr. La Dr. Ni oanor Gtme."
orrelnc. poar tanto; 5 oanaiitltdInI Prislditc-dt la-Jun5.t.
textuAlnwente, a lector que pueda do duicacil6n.
IA"a ui tU vksta por istas llteas. : -
a l-o autorld da escolar s ta Qua.- Nds "rrzigt, quo afrera par nil
ic.s puida conipetir ol irTinedoii I del lPtA1e 0I .oo'tiet cart0a mnil Ilor-
naOl quo pollen de nlllKtilestoiR le a adni la.idta .0te t.. l'rnia N,-
aqui la carts. a coutinllUcioni de da Conio oils -y eiltA 10 abi
im cfttcltoso oaluu0 blei-- yo, qoe ell union de ml r -
sLlev'a ra.il ciaulo aso. icuaislo tn mado ainTgo Sr. Ernesto WodTrl-
ahoslI la scuela tn MIaesUUeot L\ gutlf )' oy. lide Colon, v'lid hare
niias doe trce y once finos doe a algtn itelnili la fine A.La Ylaya,,
comaca.Itas no aibi leer, liorro- lare alic0 quil oingao clanaindo en
rctados ya too padre ,1 eIoperar deslerlo porqUe se preoate atncilton
ent vano, que shors tvien e maestra. a Ila escuela rural. y porque s pu-
han escrito a is Junta do Educa- bliquen la ItadlstiUca escolar Oom-
clit de Manuto.o y yo personal- p.eta de Il Reptibllca, y el peu-
mente, al eflor Mitnnito. Se ne ha pulto del MIllistenro de Bdiscacldn,
contestado Ia Icarta quoe I envto, y a fin de que el pals puedsa prt-
elso e ltodo. ciar con element s preclsos de jul-
El asuinto eo grave Reis o its rico. Ia fornma en que se inviertn
escuolas que me rodrian e.stAn en Ins trrtnta o cuarenta millealo
cant e1xtl condition que la tnues- anuatlcs del pre'upuestot del De-
ta. N Is excusa varlta prtinmero partaniento. Hasta ahora, nada so
no ha suatitultas: segrundo. la ca- habia conseguldo. A ] preoente, el
sa no es buenas: terreo. i ccmu- Ministro de Educacldn. Dr. Aure-
nicacltn c-s nula o mniala. llano Sanch ez Arango. etAI actuan-
Yo asistli a la eciteli rural do do con firmezro para t ratar do re-
ntfla, y ell 1 iX t t1911, IRs l -ats mnedlar tImale.s tan hontos, tanl
astaban ,peore. Mi ds nO, maestros gras-*o y tan destructivo pars
tintocs. no recuordo que fallisen nuestras i listOiticlciO republican
a SlIU claseo. an sol dla. rQcit` r.u V auetlra moral plibllca. Lo quo
la grave dolencla. rital s el i P do hacker. 0lo estoy haciendo.
de os ma etros? E-crl'ibo ion IRMta fretcuencia como
Conso Ud. oene uia tribute 0c- puedo sobre Ios problems de la
nerma para hablar. liable e.0to oducAcdln rural, y apoyo insiston-
Nonbre cel wereetarlo dc cads J.ui- Irnlntl. x rc 1 ars 1poO3-o pudeo Ha-
ta de Educacion. o el preoidcliite rln.Ic erslo ell Cuba. lI labor del
y tron secclnots doe Ia tla omuca nis- Mtinistlo- MUt. debo dlrirlo a mil
nma donde radical I EscueIla. n1R quertda amiga, no wtA a mil atlcan-
persona qUe eIMa leer, antiquer sea r Y Iesto illl Ie digo a Is qrta.
leor y e-rlbir, liars quO oclipo lr Nods, I lio iestarA loend l en .t Ii-
aUia mient.ras talte IA n acAtra o ncas tpulrlo S ill desmayo haclin-
cl tiacN3tl. y tlictdna ] ice nl]itt dolot. lilc~to qe II aitalisl4a quo
cailnpftlnos N le. Is en.wi itqtulura ofoca A Prtrona Nodsn la alnto
s poncr .mus iiuo" brcOs Que cobre \'n coin no iniuenc Intensildad. Si no
nwdio mu0ldo nolntras tribal Jr o iUt14e. basiarla I.A biurla. el crarntlo, lo que sI cir iana ltan admnirsl, pars que
debe llantar sui in rt ora d .ct-l- 05 sintli e obligsdo a hacorlo co-
ilellsa, so dioempsiado lara,. y noe Ino cubano, y mieoo nieotro quo
Itkne anitds a cuRntot cOintAusvt t oyi -'(N___Japonerias triviales y trascendentales
ap a s or CARl.OS D AVILA ------ I

N ,UEVA YORK, diclenibre -4 El beto co-lt do acluulldad de to-
IEEPS Conio Nurenibit; l. h dlias tancnlas cit cslos dials de Pas-
horeas de Tokto haut notificado a citu cundo Ia Iceyenda del muirda-
lois genernles y Jr(e do stlado de o nt l d oIt) t aits los htogare. Viene
ltodai las ntclo t.e. IA itnttoloisgla escatllnava siegun
nei de cul er c al Blder. el Apolo oescandlna-
alae e&Iple V il ititt cn la floeba Is-.
den us le'r, I)'tcldAde itonidrutPor to oel
Urt tiy-ncl'at 11tt, 1-dag l,"oo I ,Ir n'aldlto y to-
cormo ha dich do lo quee toc eli la iterra tlien
un Jrlista, t, que ser puriflcado ron el bebos. En
triunno de la nu laNoe tdoNu,,ldtd hay ramitas
rlero ut na dt de lo riidago colgando del marco
rrola de la I i" de ln puerit en thllbnet ho s.-
Y era Inunor gare."Ca aericano~s. Lt iinuchtchabqua
sun duds el pr.p0a.' debajo de esa rantla, y casiL
cipio que cayO toda stno 1tene itue ser purifi-
.vencido con las ejecucionea de Nu- cada por el beso de todom los hom-
remberg y de Tokio, el dc que los bres
pueblos no eran responsables por Por ctricro que el beso. purifisca-
ilas guerras p.orque obedeclan R los dor o no. es mas antiguo atun qua
Goblernos, y Ilos hombres de Go- la mitologin escandlinvo. Lleg ali
blerno tampoco eran responsables pareccr con Ila Creacil6n, el Gnesis
debido a que el derecho interna- habla del "saludo con besos sagra.
cional estaba construldo sobre cor- dos" No fue tan sagrado el del po-
teslas entire los Estados El resulta- zo de Jacob quoc estremercid a Ra-
do era qui no habia culpables de quel De am nstad fueron los besos
Ilas masacres perlidicas y colecli- que pareclan no tentcr in entire Da-
vao. Con todo, crece una escucil a vid v Jonatan Hay "besos eapiri-
quo considers peligroso este ipar- tual el Cantlr do los Cant.-
lamlentoradiral lie las llaada roe Lstoss lde Ia hipocresia y de
byes lie Ia gusrra Ln lrst ott one- I ttr, I quei hop tinfestan Ia vi-
rieano quo partlclp t inso Jitlinst da Itultiotlta enrn so raio on las
de Nuremberga tt escllto itte no Esrrlura tahlnt .l hipcrtta Ab-
puederreconcrlirse contlao I idera dir saltb, r tni,'ers d lc tonconspira-
qne un crirmitonlo rT rootunl, lotn rldr atrir1i de Ju1das
bdrbarn qtile sea pildrlF rtiHc. t ittrih ilo o is rcnree agis-
Ido pur 1na0 I0y diolado torr e -l toot, al qtt tore ot- bi-eos its rog-
cedor y, por adidtdira. derspius n'triral ooI bItl alai tllln.Cs et leg-
que el crtn-fn fiu rn.lrlido limonio dr Erasn.s iuirn esrribi6:
A uno le parece que t neIrt hot -'A dotodcttlnose'.Rtcl\-e qtiton
ca lde ToktioN so habn tlat -lrntoi( tri lltirrr oit i's i ogenie besoin-
verdad el Jopon de lis sinniet t dose eLtatido dln pritInb a li irn
samuriismaicdel ullto dilafile,-o ,i.tso art doo bmntrsosielfcn lsd
da y d t ]ourtro lt-o estti xnl. ettdo tlmednrseoilotIngtsterro
itnrhindoic llito t Orti solo tII, tot dl- nfss iot r Itdi
de los elernirltoo dil "Bushldo" qi la Idn b La Rcina Cristns rSIo-
form6 el aln a dirimgrnlir del Japtson it oi I I Enajadon r de Cromwell
Los otros dos eran rl concrpito dr qtrnt i1srlnaro a las damrsa de l
lealtad dentro de la )erarqutn Y ina Ctorlr osa delrlclora coalmbro In-
idea de intlegrldd personal queo]Jr. li-soe St tno hia do crer a boa
g6 basia 11 despretlo. corno rorrup- l. stoildoreso de to trlvIal rel beo
nor. de lids ilo pciuntarin Isay ,si- '.los iempos modernos. abundan-
so eit ito dl (it'" quQ Is uintlrbr- t Nit, sign flrcrl6n, pariti de In-
de s" i d "pod"t Itotlluoo pcirincitplo glatr l ra.
"ttisioldi" pcoiriA c onli r ni an'r- ior r'"10r qteur o trigin6 Mill, no
qlto l"porlr Iti icsdaso en las Sa-

tit M"rAthlt tt lit- till to del()ionic donds.
'vlillindo rl fU nn uen l dr lI Ino""1 e ( r tenlen donde un tIa-
.. I tidst p-osleo lOt itttit') "pritebi
"dotioe-tro Pit-to I'1"t tttArlhtlt Iol Ide lot niliotrh" trbe haber leldo
spldrm lier slt onnt- itrotlo et .lu. ncii- trt ti o -
l,.h ~ rl if r I. rf n>,. i rl ()e*e ^ i ^ r e bs l<, o rls a c
itnbit tle IO ny tra sn d il-3 lit srirl l0110 blire lrie-itoss dub qua laOto 1t-rc l ttt Sitfr 'iiilliiil r i lit- Clot-it I-001 tot dcmboso pdii S
eplren ,11d~~ | r -----------l_ hIifrr~ri.oprna (etl in bilgao deul ya
itlharts te ,o itrjrosa l|el Fit it XI\ t-11 it W-i trl 'gito XX era cln-
Icc, i-to ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ial~u~ tt01t}tIoil ii t| i-lotttiorot,t1e-os. dhoqrnina p
rio milt-i i' ,ititIi ido,, rl,,i Pt it de itdlinhtsl p iel llie, holrumo-
did aitoo t~oo otto,, I,,.. 0. 1011 it- t Entr leog1t, rotottote oa Ca"npa1
itt-o out- t1r~: r Itti rht o Ot Iit s hIt lit- hl ri-sit liii- tilt a n [lltsit ldi, Pdt-o
autos et iii- ti1t ittot ice title tir- tnt-co loos iiicc quc Fiora.,I atisnin-
rcde Ia sonttoLsti dlci 'fht'hii" n ', tie d "o npoi crea qie nin tuiso
Saitriok i 7t I ttitt 0011 ie[ 11111 i iiJ Ii15to I l' c tot~ 00 ino morlits., Io-
dants ote ic totito do ltu iot-arltd Tle 01 poitos~titr till pilat fralncis p-
Is Geisha.,ui ]arole Ymsihitit V ol boa u so aooaontc uno do eosut "be-
culomelirto Os oliroca lose o dcl 14 ri-s ilentoti y foict-lestlue muerden
lie dicienibre quo raosoIIS a rciltottit e]tlrtazititci cin elin-rule do isa ti-
de Iunultsa r ",r, tt- r.1 Ic IL.. b..-.-
clonds I ".e,-.r. ImoI.lr. In alI F.I beot qoe airectu ml Jipin
Gietnoo 00 Oigdtei ~rs \iir, r- 0l I,,toot-s 14 lie dints-mbre POdrIA ian
100-tiel' ecro luC i otiga,-loustys
In~amrr, n~.,s i', olrsr l FI msr Psisba Isowrrflo. pordilis L.a so--
101.0. cn |,L.ena..- icsrl.,e .-. 0e .lot~ hoia Yisatritl risas del Congre-
it 5-~ot-. s-c 0" -m .o I~tttsl Sot- 01 IF a tic olOn dei
e[mlo Star. el sts00 aI -,-...h. toe Ccomt, i do Flnsr,-mis Nalis meim
lade. totar.rns An.t pies* to, pacts cI presupesosb le dito tatimi-
cnisndo slrmar-. tier ,..3 olet r.0 -I",,0' tOn, ttle .er-. a t" Ella respan-
1o 1 rnlsr-,a ci ah~ loa,,,oc. ,lt', ii et,-, cot-, tint aletads Iu-
qtse con relra. Iv,,, s. its.n r,,'0s ss stont tichcuheni. no ci presutpdd'to
a istseozuoa d tot lose s ano i seas lie tsumtyasna su de-
cnntranflu .-- rrumbe 90oh Ur.


i.. ,. -. '.. I vi. T

ASO CXV. O


DIARIO DE LA MARINA.-IJUEVES. 30 DE DIC. DE 1948


Cr6nica Habanera


CONCHITA GALAN


Un "aladn eeerdbjatm* I* enaramM ea on ts teeha. ea maUve de eelo-
aer a. eumpleaine, a an. ftigrlt mauy celebhrada an nuantrs alnea.,
Is asefaerilta Conehlta Gatin y Bradamentet,*an de Ias hlJu del minlitra
sawulgado de Neagacle de EjpV&A, Exemo. Sr. Mauel Galda y Pacheeo
di Padllla y de sa genUili-lma tapea. Ida Bradamente.
LA setaorlfla Gla. coampendia de gyTal. bellesa y timpattia. ample
dtloatho &A," de edad em ent teel qua paari en el Club Kawam, de
Vasadero, donade le enca nter de tempord&.
GRAN FIESTA EN EL BILTMORE
Stein hemos venldo anuncia.ndo. el bUlo de la marcoe. se desarrollasi
Hbana BUtmore Yacht and Country tan timportante event. par& el aie
Club. Is elegLnte y prestwigos ,oci- ha hecho Mrio R. Arellano un de-
did que preside Il actor Armando corado preciceo, lleno de ortalnaitdtd.
Paz LLrrbitde. veatiri nun majoresa a- como todos log nuyos.
lo mataana vtiernes oar la traditional Lo mia aelecto de la axieedad ha-
fleata de fin de ao. Ina cual reaultar batMinera ya ha formnado su. partlea.
cnmo en atnos anvBrtores el m#a nrazn- Desde prWmer. hora retnart Ia ale-
do Uccets de lI noche. r del belle a los acordea de dca
Panr elo la directiva ha venido la- orqueatas de Drunera catetoria Que
borndo con enormae entuali.ssmo en e alternarin con un ufamado snpteta
todt Ion detallea de esata cena aue Seri Una tleaft.t unt>anlmuna nue
dart comienzo a a dtlas die e'la noche dejart un recuerdo imperecetdero en-
p.ra prolongarso ha.sta bten entra- tr oW tatslentza. cuva reatcA bring.
do Ia madrugada. daremoa con la preflerenncita nque me-
Alrededor de la pucina., en el mLa rete.
EL ARQUITECTO GUSTAVO MORENO


Ayer tardei con iun iian ncomipa.
Atamlnlp funron condlucildo haaita el
lular dePt u lltlme deacanno,. en |1


DE NIUEVO

A L/A VENTA


Montingaor impecoble madit
tirmpo, uondo despu4i del
bo o eisto tvest y fineimos
polvoa. Ud. sontlr6 poe mu-
cbot heras uno ogradlable
oianci6m da pulcritud.
D.d. $250
Distribuidorev
DAVILA Y GONZALIZ
Nophmo 627, Hobaono.


necr6poatia et Coile. hli- restos moi -
tales doe arquitacto GuAtavo Moreno
v Lastres. afable y dtilpiguldo cabs.
Iero de niiuetra sociedad. talletldo el
(tia anterior. repenrtinamente
Tanto en nuesiros ctrCulo.asoccialna
- C, 1rMi, te alproaeonales,a nup cap-
r e lnfir,rnaet eti ate"a'ios po- sit afa.
I'yilnt p geilileti, el arquiltecto Me-,
rten L.astres. ex misirtaie e Obrsa
t'tIblica y ex araladenitW ewiiarembrt
tie Imnor dotl Clilgli NaI.loit. do Ar-
qultectona
Sut mierteric cotell. titie 1 bh)ja miy
sensible qtea tod i-n stmos ia lamentar
Nucstra condolencia. miny ientida.
par i iilt itda, lIa eiAor Nena l.i6po
dte In Torre. y part nus hijna Gustavo
r Ntator. at corona par nusa ltja pai
litica. Cherht Ierntndes Daniel de
Morenno y An Maria Page det More-
no, y para sllt tin, el timado com-rn
pahern Enrlque t Moreno
Hasta depuets del dia 7 de enero
no podri rectiblr vlitas de paam laI
viuda de Moreno, to Ique hart a partir
de ens techA,'con mus hijos en stl cr.
sntdenta de a calle 34. numero 20
aqtilna a at, n el Vedado


Memorndum Socidl

BODAS
-Juan Federico Lamas Parra
y Joaefina LIpaz Paniagta,
a IaJ 7 p m. en la igltaia
det San Juan de Letran
--aydie Rloaaietl MIolina y
Gustavo Gonzalea Radclhtf.
a las 5 p m. en In parro-
quiat de Los Quemado.o en
Marianao.
SANTOS:
-S-bino y Anlsia.t


Para SAN MANUEL y REYES

, .., -- ,,.


1' ** a*
Rrloies Hermiticas, des& $29.00
Smonv" L WW 4w" ;L^- Mi no w" mUO
,toy, H0,.,ti o,, HdBB8o


_ - -. -. . ... . .. .... .. . . ^


DE DIAE NACIMIESTO AGRADECtMlENTO
.KstA.d dim en eatA.fecha-motivo r vevo Perez Dmera, jefe del E)er- La llegada de una hermaosa mifia- LA seAiora de Rubiales ie misteda Lc familares today dpi la sehtora-i cas.on de la muerte de tan bondado-
pordet cual I enviamo un t saludo de Cte Iruttto tercr e .de .s eliu ne h a ui n ma- en a clinic s de 2t y 0, en el Vedadoi, Marina ,Fi' v diIa e No- a -a f l dan a .nias conicrmo Idns que recibierona
te lic lta cidn- la bon dad osa dam a Sa M ue con gratulad a Se v 'iera tat r n .. ..al .- ,u ,.n ta las aleg ri . .I . el . e l ..o.br. ad o g n .clo o d o c tor d O el .. .. .. . d et...*e. l sa ene' rm eda d.
~~~I&caaion a aa'ettaDanm eracI uda det m-el cenai ., I Rnci ciimbdognecaiQga oria
T Ddmera viuda de. Perez. madrrepertz Ia qualpasarr su d a lc allor "icnar de ls epapea Jose Rubetlae y .Hctor Rcatme ste eledin ted t anetade, 6sl- t I QIe a complacdis. -
amantisima.del mayor general Geno. e1 los iafectos famtiliaras. iMatia Es.ther Cabrera Felire-ades .ple, pruehm, d afen d .ec ei i'ontlnua en 1a pgri SEFS)

HI.H


C-mn-kreslea. FeeJcenmar- e, e 1-e l

o ncbloit. 8 0

LutO Vsnit' de mnretal do&do cc.n t-ra:-'
.,-phJm.aa ,I,. p hkt ..C* Dauall.n ento il,.lu;6ane aan la tara. 2:7i)0
M.ed. J. t.,,4 k.onJ. .on.lJaJn. cc.,.n J h, nr;.s..ll..
J 00 par
B1te J. (n&. nia Y, a ". e-an i. *.,"
hli r.De y reeh 11 310

Ad,.n,- d. l to ,.rl. plateal.J. .-,n p.na.,
J. I" ., W r .,- Il .-. /it05
A J ,-m o d o .W..I l.,., J .< 0 n H .n ,- .
jorjoa t. on plumn. J. mincK t lanco, 2 005

Curdanetllsoa. platsacone. ltrl, y atluette.
.n lalnco. 45. Brocta. olga>nt... a 31 50
cJ unano. Puli.o I actenJoa Uetio, 22.0

"Vo,,u a. Noe". a*Imi, tt..ae periuino
aa Care., .anseo.zcria ncea.A lhcia.a, .en
.n...a. J uio,. $124

Pulpo y Gargtnpill Je. eino mental jori,,.
inaitantoi or0 rca ln ll.net.. lAnco a ,l
eentra. imiladt.l, 40 Pulsol i plata y
timili. >oeo en l.nc a 1075 y 21 50

Pa.1ulo.Je.1 ano1. anes -n ,aiman
tenotottn ,ce. con lleorasa t-lecol rorI
mea(& ,ez a.4 05

Bola. to. hline rit lacri. io-.eJ
,,repe.,ie id, flt-c, bera.da .... .t.-
rell.. frtdo rsal,C..,n tmacta, d.
moftanillh. 3,4


c/


a


Los detalles finos que realzaran subelleza en la noche de nmaiiana
Tan importantcs como tin Iu)oso vestido
P on los Accesorios ilpic o comrnplcmcntan, los
dcletaile que contrihviecn a real]zar ]a propia
h cllc7.a y clegancia, FIN D)I S1IGLO le ofrecc los mis
finno y rittcvop par a la ni)cic l nmaFiana: Joyveria,
p \ HolsanP, Pcr(imep, Guantcs, Mcdi.-, i Ilaf'elos, Adorno.

P/ *de c\de^.za.. N.uc.tr,,s ctr alccionc de Accesorios
S ia'cen el gustn mA, i0c)pi-.alo tienen epe
Srefinamicnto .e )cncl..a qiiC ii tcaloda mujcr

complace y halia. i\'clle bhoy mismo y
scleccione I que necesitel

*an rafael y iuila, m.59l


A&ar. di CiAa PdtAsr ,
Jartaa. GwaaatAa. Bl PO&BlI v Paefomca PLea laiA


.ft.E.~.~.JeaaL.~~Jni-r..en ~ ta .t ~qgwau~an en-a.~1.~n .n '.~e .n qqa.en. -a -


eq a.^


S PAGINA CINCO
. -N .w


0SiADiA n rw F A UADr nlKWliVrrc in D EIC. D F 1946


SAifeo T muilrz. elrec-
tar de -Casrtle" . S 2000
An6nlmo iJ M Z I . 1000
Sr Benito Garro P ... 300
Sr. Domrngo Orta S. 300
Sr. Manuel Luciano Torres 300
Total huta hoy i00
So rurga a J permonas qu deswen
eonirbuir a eOas ptido a nbrio hogan
ot nvioo antes del di 7 de enero,I
*I oiOc leporero del "Club Aten*",
Zuluta in6mero 63. esquina a Apo-

LA lILA DE JAVA* FOMKNTA BU
EUGADIO
BATAVIA. (APLAI-El- departa.-
menio oe Irlngaeton y Rsecanstruceiha
do IS Ila hi anunctad un progrp-
ma de bets puntes pra exumder IA
ianu imngadaj do Java. mamor el
abstaeueiCnto de agiu pota le par
Bt-ata y a umentar [a clapldad de
pflduccLuti de motergl et.ldrta do la


Lea en "EL SIGLO"
del Mircol- pasodo
y todm le MWoeeolem. -El Goblermo do Mjehade
Vite perr l Goblenro de Wa hUbiga-.
Matsana do Mas No. 1.13. Trilfono M-OL6.


ll. So liracul que I sontlruactor tonminh cnn ws reprosas conata
de "fpems corlad 2000.000 dT (o. -.40000 de lor nM: ls ilrsa hi
rie. munto 3JC 5O d6raoel. lJ jrs drilira 30000000 y Ian da ddrtmJ-
talacid doe onLtraieso elctrlcas rela 250000 de florines


Para Ilrd v alondulado mks natural w j h Iof > l l-. ar.awt u sv onoiss an e1 7
lllui&all -o ma ll4 hl,| roma 'To or, lamia i eeds i d ,,,,r, .. mmoenttt
in filit l Valide quo ,doletan cA OnI tlaldo I t l. aluc l d et- a Onduld,3 Prr.nan...-
PMrtttCMiarOT .L to C"aono %ol. con rlisal,.re pliati,-t. I qut
SlK da & a GlacallI, pWa Uda hoarmn an send ea un print al alIan. def lead,." I t-re
hello oadulade TOt qwB. garrnatt.s que du-I U.. qui (deil es .14i -mllj,.is oe H.ar un
rard tate amoe iB a sldo profesitnal. i1. belln |iclulal T,-n ,I e i a, dura meors inteoI


La precvoa Ella Wlgraon diot "Mi otdulado rTONt W r tan natural, qua ml
bhermatna Lila quisita tenr un "TOSI tmhitn. Estmon des-itido.s a quo f1
pro6ximo permanente que non hagasmo loS duo i r %A un TONIt!" .Purdo Ud.
ad*vinar qui germal lelva el TOIt? (\'r 1A oolutrin al pirl.


JA nahOt proo hey a6041o164 11 is M p0 * . Ondu>ado Prmar,,.nr I'it. T.. om f ti un ondlu-
lade do ema Pis IIo I.. N- r'ilten inor. V lyt'
oadtoladtu miA nti' Mochas doinna. qis otdl aCo.-ontilchradas a tpear
omn i ptrwin' pot .ot .1 ii.uiiau nrTOn qua Is
Ontultdon Tooest ,In h i' m ell-4 qu1P havsn 1lie
"41cI. INo pit-lnlt, el Ondultli, l'erstion iel CA.
40" T OAor uelia> p.'..il
Cw4. atibonito losv sasilists loolTanilooss. F~lr
lCoteo tdnos ltotm i ov rlntir ot ssilat ortcsTA-iB.
aes 4tsAe so tills evipi i nt--V itwd.Aviny ottlvni.
SHmO 41 "f n "I"- willi n i lf"-11 tll*4l,
a*i "g* 4tl^ltt tlOtitn e> pr 'o olimlinw n' 14041n41
t1.trotfo mo v\ot'P ti',l ,i rs c-ims rn,".Illrn vl
pfol otn ti lo, ; .I, n I,,.. r '
ifON I m ffitr .*rrdeor i0 l.-.ili I ..-I
qomal t al i ano1,1 ,t Ist.y il,,,I iqr, h.ts .i .
qnllo dih quo .r iv ., nr s'i..-Il I I 1.. ,.,


| sc*om wdi>- -B*- ..d n.I, l, q- lt.
|ta.,onlt ota -i.l.' l.lR. ta i].

Ib o" m dF-046. o.e t o ..ot q.....
ox paoeaalo |1.,.,. 0.. ioi i.,.h,,ia I.I-r.
p*I 'ito i *a t. .,-' = ,,.i-. Il i r ll

altiouI te l "e*<. ,lrtto,/. I., l .,, ... e .-
aereslta is .1 Id..,,ho .I. l|.r,--, 5 .. St ,,i
ow-",o t01 el ,-1-1- A IprslM,,-."i .,"*
e a st- 0 l(,lteP.0o.. Io.,. I h "I, l"' i. i 'bn11k r* S-AW* M ty A I r%01. .

Gifktt. Safety Razor Co.

Aeeq-leefl* 5.haoe Co.he


ITONI IS TAN FACIAL DIE NACERI
No so rrqulerrn prepnroiiin nil hAlilidAd eope-
oale. pors hArnsr un toitlo Ondnladp Tnil ..
IjI tan -sntll,. >oma enrellar rl t Vio on 10A rtit-
d,1is- '. I,, ,, ,i-1 el PermAnente TO -ti e plits por
quid mrl. dr-,,i o.ln do nutuirvo, oslo nun, ,0
hareninis ti,llsi,, i'rTanenteso a-ero rsoi
.'I ;, ; /.. ;. >*.'/. ,, (.,.* )


|[I eromininli mal pepelar.dI mrundt1


I P - R r--
r i ,. r. i s ., i..i1..t t..o.t h* o. Rfo n i.t T|,s.

.i.. -."
"2 '' '1I3


-jj~Ii


EnIs ll ttlmldad de Is familla, per el reeclente Ita qur guards Ia neaia,
so volebri syer tarde. Ia be"d de oI eavantadura sehorits Rosa Elena
SMnches Agramanto porteafeleonte a Is itcldtad habanera, can l stoer
Jamea Douglas Barn y Ortega. kilo do Mr. Auguarsline V. Burn. supervisor
del Royal Bank of Canada y de wesepoes Tolls Ortegs Echevarrla.
Esta ceremeonia do etartctor rellitoo uto presnftttda sexclglt~nmente
per Ias liltloi-i ys uoa e-IaBvo guard ltoe may releonie de so imAn-
Uilm madr.
FrrmaroB I a*e per ella.ls M dfieres Dr. Julia Fonseor. Dr. Franesco
Ale, Joaquln G06m. y Eduarda Quiri6s y per l, Iosn seAors Frank D;-
loand, Juid O0arls Echevarria, lenatlo Sinche AAgramonte y Rolando
Sinohes AgramBnto.

TIiMrORADISTAS
Rumbo a los poset-lone de I1fa toa -toRomageSa y crnora Aniparo Dial.
milia Ditz. en las Mines do Mttaa. Ra.ll Cowley y seiiora rEmon Ritio,
hambre. sali inocthe,. con el propuio. Francisco Chveir Fleuereido y efora
to de psar ail lel in de sito, un ru- Neche HRomagesC. las s a torrta., Car-
po atlecio de nuestra soirdad. lor- |men LuiLt n Maria Teresa Rosell y
mado par Inatclo Rivero, jet del R o. In los jivenes Larids Moreno screvta.-
lograbado del DIARIO, y sefniora Ada rio de Ia E nbaijadn de Cnlombia.
Soravllla: doctor F lpe Ri'vero y se.- .Jorge Dlax Miranda y Fehlipe e lgn-
ior Beoblta Dies Bridgn an, Ernes- co Riveroa, Jr
IA GKAN FIESTA DE "MULGOBA"
Todo, tdo eoti di.pustilo pars Ia Uns eonirida orqumlta y ')it aplia-
Iran liestla do malana. viernes, en dido con)unto amonlitrrin le baila-
!l pinloreaco y, bellis no reslauiirant blt.
Mulgoba", deo Santilagol de Ins Vr.- Infinidad de oo han sido reser-
gas. a ailo quint minutes de nueotr-5 3vds ,, rl teitono l-33t1 o 0M3 ix-
capital. tt |iltis 70. 0 dobdcn #or l litaduis
Un a grn eot Ia tradlcional do oean t .l,'' *tt' 7 8. o '0d Oc-
San SIlvatr. *I Ultlmo do atn. o U lbre i' L 0 4qttipo Agoa Dul, -
otrec*r on sm o alsodar "rwerdesol ou" '. b sa ll etl.airi
h uoe ha loirudo, conquistit el (or Muo na-rtldo o.rt hay., hale-
S=iauitelrastmltUi pa.r its alliclen- too, t *1ft'I ilr Nulgi. ', qt celo-
too incmparable&. br asi Be-ho dC inotal
WvrrsI BIMNANDKZ aN PRO ARTS MI'UICAI,
Pro Art* Muslcal he Aordadro co. .irtoro de Is tardr Uimt y rn, sara
meonar el o cAM on un audilcOn de I Isocnos aollon.do a iosA titis tres.
sits Jirarqiila artislica. A(, ha eio pecilvtas
rlnodo nada mono quo a Iveltte irr. Ivlle HrlrniAulndoe se ho limpuirstlo il
nindei, inuestl genial ptianIst. prA- *lI mondoiuaical con o tina rtlin
t(rvcvr doa eonclorto exlilvoa p.id. od primer m Itild, poea t.s tlor-
1 rec r .ottoo allieslus o ri ndo oil s ib '
is siuntsoco. El psrntro do ellaos ien ]* ano. t>rliunundo on Cubt y (iurra
drA exacta el lunos p xint, a1 s. dCuba.
nureve y media do Ia noch; rl se.' Pro Arte Musical r e enli"r9uillre de
gundo, el mireoles S, a IIe cinco y >auspliar estas Audiciouen
IAS CAKEEKAS DU CASA1,OS
ito AVm, s vrrA concurrldislimo Ia spacloseu terrain del ristocrAtilco
el Hir do de Marianao J ockey Club, tormart n sus parties
... nuestras mA conocldas familil ol
LaC"ompaM*a Orradar& de Orin- om0 eem ntlosot dntac0dms de Ia co-
lal atrk, quo prtdtdo el conocido re- Ionia norteamdricana
prerinto ta a Ia CAmiro. doctor In- .. .. .
dalila P larlt,. ha prepardo pars. ]Il Aodo prtxlmo n habrA ltamblAn
...... .. '._ a c._,.r.d- P.-ra carrern.
ests tarde un mornttic prootranma ra .
de Carrerus de cbal o que dari co- Y el domilngo, se ofreceri otro pro-
mienzo a lasI doky media de IA tar- grama do verdadero interi-, cele-
de. y conasti da ocho juntas. a cual brindote a continuacidon el acoatum-
mis reilda e Inlerentersn. brado t ballable, con loi concuro
AI ] S -r Ci dedo las damsn*la ellrn*as. ars ls que
-I .oon onl r er ?oitdi d |hari tr es vallosom prom los en efec-
fanitiUcos de ste gran deported Y en tilvo.
MASANA EN KL VEDADO TKWI CLUB
Or n onitui.asmo reins en IA so- s uniri part lucimlento de la is -
cledad habanero Dars ilsutir a 1 its o un salorno prtmoroso. del melor
fileta do fIn do fio one mteana gsICto, s'oon disefitos del notable A.rt.ie-
vldenes clebr rk en el rpvOtioso is Maxro R. ArellUno. y el cual aern
Vedado Tennis Club. obTr de Mlir re l famous o eddn del
alt. inoonmparable, do lux. color Paso del in-do,
y alonr, que a no dudarlo ecnr uno Tocasr*f dos orcliuesta., Ia Cubaney
d .los u ncotlei ntmlts importAn- y un conjunto criollo.
tei de If, clisle noci.e de San 81l- ] a ltl t dtrlblrn
Nwiz" oIM'ort Jwasihtolos cv dstribuiri-
Oraindm pr por.Umta M hn h.ho coan proatualr6n oron ia ty' vmatne-
en 1I almpilgtc cason*e del Tennist parsi e perA con I e mayorale-
A II lluMntl6n, "e resJuir li so lavI A A0 NueO.
lachulad. slaone s tO olft 0 lT-dirni. Tema pr* s cr6nics.
(Contlnto In to piglna BS TK)


Al prcscniar los ulihmos estilos en una
nueva y extcnsa line dc Mucbles Finos,
Clisicos y Modcrnos pat Sala, Living-
room, Comcdor y Dormitorio, comuni-
Camos a nuestros clientces quc, en las
compras que cfccttcn hasta cl 31 de
Dicicmbre del presented io, obtcndrin
una bonificacidn de Pascuas, que repre.
senta Ona rebaja de $S5.00 a $50.00, en
cl prccio fijo de Its mnismas.Creamos-y Disenamos

AlMueb/es para Ud.


MUEBLES Y DeCORACION INTERIOR

Distribuidores 'SIMMONS"


San Rafael y San Nicoldl


La NoHabae

Elegancia y Confort para su hogarBAR-RESTAURANT

KALAMAZOO
VIRTUDES No. 62 CENTRE PRADO Y CONSULADO

EL MAS NUEVO DE LA CAPITAL
Recibo *I Afio Nuevo en un amblento acogedor
y confortable

Cena complete, con aldira y todos los
platos cl&sicos ...... $4.00 el cubierto


PAGMA SEIS UVUGU Ut L.A-MMIMA.-JULVC--, 3U-Ur. Lim. Lm.


Tol, M-7044


MAPMA eew


AMC O
ARO CXV1


Arrestado por

hurtar cemento

en los mn u"eliles
_ "' ). .
3e trat d c un trabajadai. l&
que acusan por la suslraci6n
de 200 saco* de eec proacto

Eltenivile iRafael Lamps. ]d-la
Poltcld Marllime. cumpllendo 6rda-
no. C.nUrIcIs dads or eljde dg di-t
cha-cuer ade segur dad. yoTmalntf
rit usOns .dosdlanchali
Antonio Santan.perocedli snoche, en
r cureo t last actuaciones que viene
iehlizandd al repeto, I lt detenclon
niel cudadno Estbn .CarbalIlo Gon-
ZIl te 42 aslos deOdad y vecino de
Ollio namerot 4' ;ndiente tar-
e- Cna l ai A Ie, q n
sporvsvltdo polo ad s it di .coleia
como otior del hurto de 200 nacos "d
connciob ue a llgoAron an el vapor
lr>.a-.cd Saint Lo".
De Io aciuado por el oficlal polir_-
-10 1n tli 57pssT& iS~tl vtpor
lo-ine dv rvlernncia trajo un I.
,atanoii eartalea~no de cemento, on-
ire autt'n partlida hay una de S000
nao.r quo ~l~an consignradostd-l jr--
mlnedo inmportador. El bauro cosin.
t t. dncarg en el, muoUe del Ar-
sensl relth.nido sa openacj6n -1peY -
limrvlf deld l hutoque a io0a colsO-
,e. ntro i,,nn en untSC da e clorga-
n toore i,.rrvsipondiv'ntis.P.0g5id*nn-.
'poildol *i .
tiantl Sat intL"
De lo prildn d crino mial eaoe do
rrftrinc e rnlregaron pajaltohn-
io-^issvs-l ttuto>-v'tiwo 4d00-i dtirillr.v'Is 1( aitnvloore a i snuoa 1
rpoit| dv lo 500 nootns. pudleron darno
outire tnilo rl inspector do dlutrito
dr In AdimIotat oniEo fl vup tb tenden-
io del isuicelle que laitabat doecltntnt
aot- Is n l ,iiltiit is lnvte tilgltiones
perntierea, rrnnesuerwch fiel de -
dimlty t1')dor Curballo Oonii le.
7iia t ole lit iliniu iu cmral o tsra r
1o isst ti 5 ls rbsesionen de eos c&gn.
c.o sil sriv ni oisitrr Il dscumev.t-
ioIn al n'oparn dr In cuitl tslab ri-
lireodo laI* rontris prs hhover un ro-
eiirnits oleando dirho ornjodor quo
sr \ pibian -entrivtado enos docu.
El drirnido is1u gnir los cargo qu seo
In p hiiuli ttoitiitiiii.t Stint pOOsiutlsa p0-
huirtldo.

lodos los reembolsos y las

diet s uiereliquldar O. P.

El mislt-irt de itbrs Pibiocas. in
lnseltro MI nueil Fables Volduls. eslt
iolorrin:ini.o rel psO dr I0o cuatlio dt
diet!ido- qiu enconrirra al tomo r po-
e it,n It 1 crgo en el Minlsterlo dt
.Ohrns Pitbhitrs
I Yu sii tiltidos ls.< dv Ins obreros y
!tI'rlfd.. t- tisto nportunontidiv her

(or vnssviit' \e=l(ior ii palo de
L ils i l ,cs s rvtnsbolsoiA a I o Itrqlts -
vi'tos e ,itiinitros de so depetre

tid nvlinrtdo In cul vistado Consre
jn dc mIlittlros, ;iji!tlu\vi}ando qito vl
nttiiislrid iirine ud, Isa i bla unslue
lado iel ,.itg do lo aditldos qua poe
Igiiolrs ,:nueitons (tlcln lat Io n.
pcIlo'rc;, dc lai tirinda. yl vinisltro
rlilc.t it,,;uu l ci liM o it 1is itnitini-
tii- .5 itsllutiiiioo sti o iiiviudii quo vi
El'on rnvii niuttlnrs rl itsca. poe sir ds
tutni'i. orintut-d i t isi id'lih al it
uttcicitliipOra II iilaerttelun
It ii tin,, stitiuhr ei otytdiu o tihn
Tioiros i oseit it iiytiost-hii 0i O ttO
di ben ta uere ly u'em1o r 0. P.


tmw irot tto luO drv-OldIsain


zit anult FvMlPORTA VEIttClti.eit
inU: TRANSyORTK
QUllITO. i A'la -di.. s itniplorldo-
n. e, ui\-itatrno o ie vehlculnitt a mo-
tor en los irtinrou. nueet niros de
19.4 'iclitnyroit Il7 tjaun'la.s y 1.17,
S iiulnd(,t deilIro do Ins ctivlcaol6n dos
I imttlut ,lnuil buns. retitnrmolqua.ah
nfn rs r iin lhst @I prolodo d d 1947 I.
ti-r luirotnt S44 y 1,575 rSpecvlb lai-
Sniit )g pars los dO s gritlpOa.
. \ .


AA0CXii


DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES. 30"DE I)IC. DE 1948 -


Cronjica Habanera


ANA. MARIA IfN T .B


a. s ng(lana r tm errsiiea er
*I reittla do Aaa Maria Bamnel y
Bornal, aa JBB flle adoable da
Ial uert promeela social, detada.
de (ls y erqulisla bielbta.
La iAertea Bafel(. hiJa do I-
diaicfauldsM apm Rend Rea ni
y Maria Julia tBernal, brindari *ima
eeA oB su reaildancia dol Repaort
Amipllae lierno, pan esperar el nosvy aa&
aon 1 cfrupe do Sal amigur.
Reer an. taanla. alegre y animal.
da. aque rveAaerema.

ROLANDO- TORRICEcLAc Jr.--
En Isa clinical, de Miramart se en-
rtientr recluido, a censecuencia de
una deliada operaci6n de apendilei-
tIs que sutri6 a manna del hibil ci-
nijann dotnr Eduardln Deiregui. el
doctor Rnlandn Torricella y de la
Cnca, joven y talentcso abogado. hije
del entimeadn amigo Rolando Torriee.-
lla vicepresldente y director general -
dil Banrn Comercial Panamericano,
y de suc espcca Ana Luia die la Corn.
TI paccente, cuyno esladn ya muy
mtclasctorin, abandcnar-A a elinica en
eatca dial, Io qnUe celebrtmos.
CI'MPI.EAROS
Tica linda ceinrlla de cnuesira so-
irriidad, Malha 'Monrilcn y Far-, tan
rclebrada en In-n salonrs,-c eeri a ecn
ct fecha su cumplealnc. pcr c ue.,
mnclcco le hacerno iegar un encrdlal
eAictdn.

Tambiin felicllamon en eoite dia. n
cc cumplcie dieciclele alo de edad,
a Ia encantladora seflnrita Anita Qron-
tier y Man,. hija del doctor Carlos
OrnnIler y dle ou amalble emos a Ana
ilca Max.

tin .alcuco. e nenvrthiratleifeliitartlAn.
haremon llegar por madinc- d* evlat
lonra. hasa i1 llindicima aefiorilta
Martha Mcicriin y raea. enrantadoira -
fgllirtls dle iienIrnO c411ionee, qult hny
rciebtisa llt ccdpleaAcca.
TN I.A I.KOACION lie K FRANCIA
CO cclO c-ccde It lIaciIViclanf cee..
crac c-n del Auic Nccecco. el icinlslro
tit rrnrtncia. El ccn. aCAor Allcert J.
l caM rleY c-c i. eAnetoa i'e .acicarle, r.-
r-blrin ee i.a I' de e, nrI, Q jI,
I.gatrin lde -I .n0rln en el V.'eil.., a
lo- mlembroi o e Ia eolonia francesa
Ser le otncre y nmediA de Is ma-
racna a doce y media ad larde.
ANA MARIA. EN SIT ULTIMA
V'NCION Di ABONO
Con la tunciAn de pasadn madana
abdao, a lai. nueve y cuarto. en el
Auditorium. ternina Ana Maria mu
breve pcro brillanllmtima lemporada
en La Ilabana. Ya e encuentran a
la ventA, en Ia taquilla. la locailda-
den pArc eaa cafuncioln. quoe eUenta con
ItII procrtina belliccnio,. pum r con-
cime de ,ill recital de ddatlcas epaliu-
la por Ana Marla y cluteo Ita Isn-
tacitn del "ballet-" compleo "KIl
AIIicr Briajo'*. ccal mcisica del mae-
tr- Falla. Elt of ballkt Intlervienn
no ;,Io Ana Maria y el primer bai-
c-rin .-brtucI ile- la lno ia los vlin-
ta y el *",.p dce ballet" Integro.
c,1en,I. Ann Maria disfrula ie un
..icomo m mixima Intlicr-
,.Ic li El Anmor lricJo" en el mun-
do, l. dercoradon non orlatnal dl
rrrnaqcdo Tcrtoana. el mejor Pee-
Ias loemlliai crnmipsn" 1.3 ta hi-
r,,n nc-,erdls. -3..VI el primer bal-
c 1~1 chclrnt nimerdilo. y &.1-30 I
c.,-' isi.,~cncin nrimercr.
An* Maila ha idc r clacamlA In-
el, tc, i penor In Ina. arAa II IcclII SaI
dr el doilnnin.n

a Aa n o a ov 0 0 as i

Las Clk.4.. iei Isie-
Lre pue e de J w vt*

lutmfptal dia 1" l 111-
Corn pd .... Le *i-lisle o C.. T-, 1A. .gW
c.-"W~v (,#"A Po-. O"
-laps. JoC. .A.. .i* Cl..."** I t*f~^
c.^s say. (c*acls llu.a ..ii ,,s .c. ... Mae. 1 6

So
i P, k ft- S-f I|
V4nA4, J. lot T.*@ V~4cc9

Pac*. d. . . 1 4'c r-
U(<. Wc>a I- T a-c-o astw *


oniba ..c. 0 -e haScal c-ccl CN n~i c*
Mi*c- .Wlc-ac a

La M -cewqm 9.ac*S


CLUB 'DD PSOFESIONALKRs
E las s umnroaM tiostal qa currencia eri p .oequtda pcr Ia dit-
tblctrt.o efteto n nutrs clubesO. rectiva con gorroa .matrican. pitos.
Ipar despedir *I vAo, merece deta- etc, todo Io que o ontribciri- a dar
cars la quo celenbrari en el asim- mayor animaci6n a dicha fiesta.
pitico Club do Protfesilonales de Cu- La orquesta Miramar y el conitunto
ba. cuya directyiv. y con ella *1 ad- Balalaikla serin Ies .encargadoa lie in-
crnlhvltradoe aefior Leeopeldo do la B-. terpretar el programs bailable. desde
rrera, ha trabajada Inte-uamente pa. It diiei do Is noche. haasts I I incto
ra que lI misma reulte un verdade. ee Ia madrugadai
ro scontecimlento y uns hiesia rodc -.i
de lc mayoreti Incentioa. [.a ccla n I.cl ec" ul. cc,-cel.
- tc o a m p lia l s a lo n eT l e r r a zs d-r i .- I cc cc r c e _j ,n e a d ,,w c .
Club de .PProtewJnaie luciran en r"a c.edca
racl ide San Sicietre una prc,-ecsa La, seioras ae,ctcr-n die l,'io1w
decorac- y n una fa.uco.a ilu.rcina m l.Ilerm de smuklnlg. FEs ld c.-
cibh. A la enlrada en el Club Ia con 1.h


* ANIVKKRSARC


Celebra hoy. con toda fclicdad. el
tr-gIcntmocxtn anc\'-e-caro de tLe nc
lace, el doctor Josd Maria Zayas. ,x
administrator, de la Adc1tala, y sc.l
gentclisima esptxc..a Amehla Portali.
clcenes dstc-cltan de gracldel, cast-
deracones ec et sane de nclestr' dq-
ciedad.
-El couocido Industrial senior Jucl
SuUialI 0 u dislingcicda espoc a Jo.
ecicic Bcrr-.c- e ,,nicle,, en c e i e.
, .ect.t' c ,a rc ac-c.. ie lewt,,io.

,-, .,1 ci ...c .c 4 ,e1 D Preire pr
,e c:Iicr i l dpii de I-.cBicc ifc I c
, ..... ce.n..,,.e e..p.-.. Ccc.a Bei..
qcc cens.r crr c ai acccS,4 BcTcd. de
-c-c-c,, laic llllcI.c ah,0 5 c -acad ..


Ia N1TPCALER
-Igualmenlec cumplen \veinctcci#i-
'AnOI d6 dichas conyugalem el snAor
Rtul Gut.ilrrez SinchexI y e \>, pca
Elfenm>ia Taberntcli.
-El doctoW Servando Cultei de la
MoraCv ws elcncs-lor s epodsa Ncci-
Rcelc. al cicbcn a sa is Bodas de MuI-
seilcc. acre s d c teeliz nccacrlo-
T'l'.mbclcc hce arribc n al dicim-
.., a t, e ,,fte ,: el..I e r- e,ic.
I a.., -et ,.c .c ., cItoe.,, c .,~ .
.*1..---c0.11I

_. cc,,, ccc,,,da i.. .. cc-cc f,
1,- l 1 c .c h, ,cc Ic ...
Irf.e t.. z 1% h, l.. I ., '


. , + .~ PAGINA SIEftE


AVISO
AEV .IO. l" Preluquero doe Moda,. espcelailcaO
en TINTEFS INVISIBLES. avL, a o namerem
ellintelew rs$r nnev~mente al re"nt do
ered itacdo

Sal6n de Belleza 'EVfLIO"
PERSEVTRANCIA 257 TELEF. M-4060


..cl' ,,cc.c ...ccc F ,. ,c ic~JR R.
....... ... ... ......... c-,c ,- / .L
LI, c,,1, c ,,,,,,1 cc.


t EnA


,I -. , i|-en esposa Ida ElU-
i,. c.-r c-.' re'n.ir c\ secundo lnil
'- c i.... ct, Atgpccdn++-.- --.
,- ..cc .c r-posos Rnul Ros
,-. .. q,,ec,.es- celebran -in
o -ue- lcaliceo .
.'. n.t .n pal N-UgVE) .


c-c~fl5 ~bUS51c LO 0


escoger, por cada compra do 4.O0 *n adelmni* que Ud.haga.


PYkch "


4 4 4 4 4 *( 4 ^ c^ 4 4


Al ,


H, I


C1\


A) Svntvioia chaqutco n lultroi o Ailta.
i6n negro, cris corCmccnehlc en va-
riaccfi-eaicdcds< Con *opl~nindo
forto d leooda Tollani A. B. C y D
0.47?). $20

1) Cequaito ie Scalrcg d. lnnca andd,
ca(or lio. toia one0 ,0. vidc hl6-.
Ca 6 "4fattir C"*r/o bt~fnfldO f4f
kot o rai le lot In> p>cc'< c y cNm-
br- ,. TclTi A. R A C +C 67-471
$15

'c'riof" do 1 m1,1O trdi n cva e
dcm nc a n llnlac .,i4vcnc-lIe n .-~a
1,. I. -nc grii Tnodn eIwrnde I llfi
A.I y c, I ,740., $15

n) Clfcca id toIn Ian oie-do Man
c"Nosta, imci ocp lot anmhabeW. p
tt-cuctt @4cc-Manidai pc-c b-IcK>(c ci
c*lie tai w*4.d iCcewllB. pvnan.,
molf-c, ni- 4 a a Cec, sc-.,,|, $12
.y4 A74l.^4A<1a 363.


E. n-n ROcccc cde olo-acci do
fonlo~io [etl In bluin,
odo ndnc I c-1,4cpno c1i.
4K tnrcin cPc'co* dcrncecdos
cn Inc C9d4.11 c c lo,
ic.>ln ,.y 0.1 10 nl I A
4 4B2. 9.00
-< -


Un. gran .xhibl;c;on
F) quo compraoda docao cdcia
cnodilos on Crapi, co'0
*I ,lusirodo, ro,(conholio
*l priclo Oocco id 600
En ocq'Un, con.7 oy, mo0
into, c-lrdi. ccrqc.sn cc1i
12a o21.- l2,7 6.00


Gj fn Romain Elegacci-cnco
*$colo. Foplum sr conmbc n
con brillola Satcn qo. io
dtintiungua a In ipoldo
Mosiccn, |uch~c o r y
DoI 10 al 18 A 2-4R1
9.00


H) F Romomea. Muy finOt bo-
lona* Iobrado' cicrron hot-
to m6i aboco del lall*.
obice hilera do flIioo en
In inyn Naegro. futhlo, rey,
roar- lto.n Dil 10 I l 18.
47-dBd. 9,00


Una Chiaquela: he aid el complementW 0
ideal para su Traje.

....... ao Maa &... ...... 5 5........... Odaco 35
d.. . . .a2561. e
d~ mldm h .llm hte A.9.1.- v A9.11. i g~r LM iml 1, 0V N


lk I .-.-. 174 .t I. ci.......-------A A ^ aJ AI.A' .. A *i ^ -- I.-


srin imn,",.a'cidero


*^.,rl.,r v,,v A m AF LA MA N fPJ.., -- I I4 AF.% L E ... ..... -"


S INGRID CHARLES I
BERGMAN BOYER0I rvoa SIm OlI lClOM 0c OltONA 'o

St3G i. 4.; lE. aa..0 di f3a/jA
6. go. J. d -el. 6USTAVO V OLGA
=--- In---- ..me WHAS MAROUCE


RI1I C.-,o CARLOS OUINTANA
' i~l 12 BLLAS IRLS Im COiOS
SAILAULS DIRIGIOS POR GUSTAVO Ole1
4lAow"., A lu N- UMiTO 5AM
', Oe.a _LRU MAROZ I MLlD. EN6O 0. VALCLKC


RADIO -CJINE 'UMIVnm to MORMON
WM iIILl .1. -- SCATE
YovnnDARLO-A U VIDURYFA '" "T
Rod CAMERON Hem CARTER MAIEA y

REINA 2S?'""c

caia.( W. 1ICI4NOOLO S y ~out 'lcOOI .A CAS

''------------------- ----- _-.-_- ,- ~ -


HOY ENCANTO HOY
CUUUM lU mmista.
FORD-tHOLDEN

suef~os

SUNOWOS


DE ODIO
TIH MAN FROM COLORADO
Of COL POR TECHNICOLOR

., e4% REW


Escenario y Pantalaa

SN 0 T A S
MARINA 2 FUNCIONES EN MARTI" PARA DESPEDIR EL APO


I Noche de t eota odegria la de
milarta en el teairo "Mar" donde
la Cia eueana de Gdrrido y PLhero
se propane ofrear dosi trander ran-


oas a i a y a las 12 A esia nora
&e dari la biensvelda *a 1949 en un
-Mar --deo s.r-r-'-ia Lled tam.
bien esprando *1 ao rnuevo y es-
hi-i 1na doe moses del 1949 alege
y tells. MAfn a sera estrenado el
sainele-reVLSts& de Jses Sanabria.
"Bolas de Naidad". con magnilca
coreaglrafia de Gustajo Roig ) mu-
i= =-lnalon_ dMl joven --jaesro- Re-
Cgd 4g1-AG fM


dane do on utimenlluino de Ro sa- I
ri el de o2 luneta numerada y askin. -9
to de paico. 515 buLaca. delantero
60c*y terullt 40 cus. sfae s ----
lo=0 A~ par Icas elefonca M-T4Y
MAIM. e Posado m&Asane. At o Nuevo. ma-
11,1 nocha. a lWs 9.aiosprecio* ,i '0'4- 'm 'T-U -i tai-ro-
carriente. I& revisa -Broadway". do '-' 0 a r- ltimo duotel-. de
Alvaro Suireei y Nochebuena", sai.Alvao Suisro.. Da. 10. bomenaje a
note do Agssiod Rndrgim. do@ obru GarlIo y Pificro y dexpedidj de I.
que han ustoda Compefle.


Minui REX Y DUPLEX Manana
Funci6n Especial do A io Nuevo
A LAS I I1 DE LA NOCHE
"'REX" 45 MINUTES DE BUENA MUSIC PARA TODOS
Y ~Aihtli-Coros Ecogldom.
"DUPLEX" CINCO PRE E STRENOS MAGNIFICOS
Ademae d* su, Nuevo Programa d* Corta.
HORA Y MEDIA DE ALEGRIA Y BUEN HUMOR
So rtpalrnm lak radic oBaaes Uvca do a Dicha.
Lu -ttdmu pas rs es famelmoam eeepolale do ASO NUEVO ehtti a I s eont& em tqullla.


VEASE MAS ANUNCIOS TEATRALES Y LA CARTELERA EN LA PAGINA DIEZ


as Fablosas y A esgada's Aven

lk ilias Fablolsas y Arriespadas ...Aventuras; d ll:


FAUSTO
THE DEL MARS Novelty Act.
TRIQ AMERICA Excentricos music.
Los YALALTECAS bailey Inter.
I Cnl r OA UBflTA V 6 I eiiifTA


: WARNER
DICK Y BIONDY I ADRIAN CUNEOI
VELIA MARTINEZ JOSE GOULA MERCY LARA
'f iMANOLuN LARA ADOLFO G4ZMAN Y ORQ.


A43 ILMARINO

A S-exhibe.en 'CASABLAN(A" de Camagucy Y"(UBA~dc Santiago
HOY hasta el DOMINGO


F. NCON SPi
A LAS 12 DE LA
PRE-ESTREN(
iLA MEJOR PELICULA


Piaellidad aril I quo ililen *t.irs
mi in llrern e proela do urbonlame
A IS I N R In H M nicipal
A A N A. Cumpllenodo In,.r.ccion. del.
AIr Alcaldce el Jefe d Urbanlno ,n.
lenero setulor CarlosI Marurl t 1>h
nirtldo or e scrnito al Presldente del
'oltrirlo otvlneli de-A t.qultlc ECIALI 1. I .abla rogiandole que cinrcule en
Ire todoi los imemIbros de dlcha ins
N CH .. -ilucidn el l..to del artliculo nmr.r.
NOCIE 151 de I AI y de Impuestosa Munict
pals que impose una penalltdd it ul
al duplo n l Ins irbltrino corresp.
1 Ij dien.es. a todo el reoponoable porch
0 DE conemienzo de loda obra lsin Ia obtei
cgn previa do la licencia.
DEL ARO! Y
OY HNOY
ALKAZAR"
.APOLO,.
1MB FLORENCIA
HI. ARENA

LUCHAM ON..DJON'
LA IDA'.: RIVEN
. NOY EN EST MA5NA
n LAURim EU"POME A


ri HURACAN DE PASIONES
hSrpMwdao LA TAQUILLA S1 LIONEL CLAIRE
________________ASRIF A LAS 11P'MI A = AIRVR. IQ
~~~0~~~~~~ _________________LAS PUIJETAS RDW ID
0______ MATINEE 4.3 Y NOTRAEN EL CIRCO S. Y ARTIGAS A LAS 11.30 P.M.
N- tIiit oliepdliitn r rmv i V4&o tie~~gl -OA~ UNA 3010 NOCURN JOHN VO R
aim SUSCRIIASE T ANUNCIESE EN in pram eco d sOLAMENTK UM 7 )JOHN lODNEY I
W,4 MrA L I hill" 1A1 rmrTI~ Adl0 i's1 TV F NCION d
0.. go a 450 6 '. 1"~tile'r liQg i., i m am t-enIm M4voe:o &
EL oDIARIO DE LA MARINA. In' Vi FUNCI Saw,, y
tu stlld Aot't fuelp, el die -', uer n ir'i l n Ijn, jet calo- DIsaino lmri Fhr* l'|~irw e Ai Garga- I,, I1AtIi ... ",:~ .. rr. .. .... -
-- i n - -- -- i4 w i l' l 11 1 1 1n oti t l q
DEL BALLET ANA MARIA ...... ... ,Kreo't Ar If t A r r le ti # ... .. Ar #I v.tox f-InI bie.l ecil trsh Y o ?"Alto omitstco 101 n de4
Pean. nas a IAa -a o.an .oa 1, l loita r do 1 l 1 1 I dn Is tce h e o mpr K b It
AlOlol oge Iie 'Al 're Io heU% l atmoIptnt n~VI, o' lmds eAx
F.'s 0msssha w-, 0 5N ') 1i 1, #.,,, t 1.ne lieoi i co I le _d do
-Aoal~F~ac .111 a.1 h. a soI. 1n .... 111 ht ..A o nrbaVr i ,Vo%1 io(e ir o.I I nsa
1. Wsel .t_-et%-am rt, '1 )"I l-logi.1,n.0 10 1.4f o r n I r1. n el mt 'I" oNilA'.0 v, rt mqu ile,7vvw'
pa"tl ismp o lim f n. 4 del ,' d4'01 ro FI' A,,pa -1%10 "A.lu ell elr~~t 1,t?.. t' ; tt t... ' ',~# h it, i 1tt' ...1 I.... A d" r4 v wIm totloo I-c r 'Aide rIa ct'`` 10 "|tij Se t't 't'lcp e l w rin tntem Insm fit;o ,I.,t. ,* '
L'lm1,0 14 k--d P.i.m llix~~ i ll le a t -A t %t It, ,.tpliVi r otl td ~ rh .. x f t l, Ctl~ rf t 't -W- v i t n do .... vh~i enbl It~r' de # mte. cto. 'da MR Rum no ~ @ p 'j m tntad .altl e,\(,v h .
.11,%mr -ai ~iin .1 A Iee tljW.a le ec o ml dl.A =t :ElimEu~ 2
do 4 ll' I. an Jis Inb dinlit paeA fi ma nv* i iao

I 4 a6 'IsI-ii il.,w


VEASE CARTEL DEL DIA EN LA PAGINA VEINTICICO


| 0-0 DUPLEX -
-O ruada cntinu a-40 Aln.3ri4LP E
T40044 catll l o'I 'l.50 Il.m.
At"_acandiliomade poriect.
BERMUDA
C-o T lstoe d
lcm e pasedliaa d belexm alpm.i da ,se e
y mY wll,0 so 0 Bnormuda. C sumsl m a oi poa cle
mua 0.00i00*0 l 5 u nm da etUapoe ca n alsaq]a do
tamde u lil x. L ImDUSTXaA rALAlAC..ChcA
N *L0 ) o d ie a e. .aio pe
^ deatias4 401 ntale *Tlmel y onlaef). Opeasaleen ne coab..' ^
lon. praesome nbjeroa-qulime p ymehuc bAs eImAn Del toD lo
leUHnnamnl. E CAWTO MM DO9M1CANTA. Dt"rt ld caArd.
NolICLAI DE TE NACErDI(TrAL INTEN 0"t loo sa iia-
M P-L1MOOOKT. FOX MOVIETONE T ITANICO. AC-
TUALIDALD IACION ALL Tnojda lee ealolnco muedlsala y 0n-
dcaaies dtltal *I REX).
C50TrADA: N amT. T It Oil.

HOY REX -R
N,-3 14 7 yO AmWhW*e
Fatruft io all"l.u 4.49 le< II t 1 do4t a.
HAlo" sc~ele4 m. prfe-la.
LAS 11ERRAS BAJAS DE ESCOCIA
osTi~n liol...1 bTleoood o KCaxed. ala aq*nl se 4. lee ^
i i *^MM w'"61~t4"as I l1.len.lrlu *
ma polSida .al) I^n~A? oqlaoema P Plqoa
O- *ourma T op&al..l o. l UmoPl tse. -
KIM Moaee an o00easao p OiaoalTlda". .h _A~0
A TLIO MOTAIL El.llat= t I n.
re LA n.TIM INTOtCAAClO 9A'CA -
IITNOIAl. ao -S.0e.rti WANNIME PArlE. Mi0O .
MACTOAOtoAO OPA0OLA IC.I e
AS OTICSA NACONALCI. IT*&I& l@o amiote moedale 1
oaaM~e.l 4iatletu *| pliLCXI.--
^B~iOtTSIADAl M ale. p 0. ale


iULOS LUCHAMO POB UN IMPEROM
3LLO PMAARON FOR UNA MUJER=
UNA GOANDIOSA PELICULAI
UNA OGRANDIOIA CARACTERIZACION
DE GLENN FORD
LA A ARlANWCOS -poadls-tdoN.Y.
.O I ALSO En rzar fiui6n an Cub
ELVIRA DELOADO Soprano
MANRO ROMZU Y U ONQUESTA


-Ib


-i-----j *w .TKJ"


0 1


i


S ,. .' .A .V
AM .,,


DMARI nr ELA MARINA -n ; 3in 0D EDIC D 1948


PATINA tCn


I
. q.


AM OM

ES DE BUENA SUERTE...
Esperar .el AO NUEVO
Con ZAPATOS NUEVOS
-- Estrene ESTOS Precipsos y Finos ModelosI


Model. exealve de ua 17
dA&". en rase ner
Te n A . . 15
pleate, 2* 4Me eleler 2

Tambiin Tonemos Preciosidades de Me

A


-"iis


DIARIO 1 DEA MARINA-n M.30V iD n I W


SC r 6 n i c a H a b a n e r a

Result6-myiv animada lai meriendaque, con motive de sui pr6xinmo enlace,
SIe fui ofrecida ayer, en horos de la tarde, a -la sefiorita. Thais Gra
. s- -- ~la . .. __


Ill


Vis toe dlo I merleade, en honor eIa s eAorla Grae. on Ie qau oparrep Ia f(ejlad. rodeada del iarpo enu
Z- r do IU sagatlsluderas del sets
1TI-L Grail I ]Ia l be
a ,, -e "rta uw^ reilac rconl ri ls r ,o, N N,1'c % OiR C al' nl Il-PrAi F",% 'ierailai ,.i
II ,LJ2 1 O 1 -Ca fes a turraI 1 0 L ( .ls "to I..le 'l l'Ni l 1, ll ie1' P 1-'A
l e n.r. cr a p ,l h 'rI el s h S J "'n 1., ,d.a 'N .' I ,, ,h I T l .M .. I" I l, '". ,I "
de ltsf l t i l |e o l icl dsa rrL or O ,, ure e .11, I le'. -A4U1, 1 A ,r ,I .. A d--r, I.. I l ,, N rI e I 1.- -I,, 1 1. ll~ l etr.l' % i r
ildatie ,lthrA.a'. N.hAin Pi n is iri r i, e i,,I i
t u u honor se elebad Oink me- Eirne lia seholar.. se eneomitribAi nmsr-h, NIi & \Silvia\ Psrlenc. R
iinsia upapa americano sriendi. ademi's. Carnruela Caballero. LourdeA Salin., IsT-IHXe Romero.a 0tl1ia ClO
itr. Mn amue. nep ) .n Tuvo eecteo l amntpiltie acto ell Il Caballero d Riu,. Adia Torres de uirreer MaIBlia rlia deI "rnnir
e. n e resdecia dde Is toven -c fora Lc ,- tur Sillloi.iR Adolti Oli .ao-Ale dell Va- Lucia abl. b i ci'mel' 1.pe Al
Charol negre. dea Orcu de Oaballero, hermansii de lie de Per-co Car'nwr Htrrknlde. T Eloiee River-O>, R ti-iTlruhllo. Mai
I & novia. en el Vedado. oi l&icu.xi iiga, Otga Meai de Caballero, Lili. anjc Blitt ur, Clrsilvd\ (s 0iclx Mo
I2U g-lawll I.nsir n al I o 0 -sI' l Ollndlola Tu Tk di Te olm loria Eidi. di I.c- th RaoJa ir-Irn T*l-ueba. MatlI
20 .GraUd- R eea.ni, Rollulde Me- ierrido, Caridad Noeuea de PalacImIs. Oair-i Polac'mr y Marla Jw[a Tr
Coniarck y ILnS seftortt.s 5n Car- iri Napoles de Momecyra. Caoimtl i llo,
LA FIST DEFID d DNSAS dC LA %eftorita r................ ti
idelos Platudos y Dorados LA STA IN lI E Aho SANS d' ^ se r Till( o ir nicer
Uri fiesI a rgni-a-e p ier sirt- l e ucl |erlcs h r elr acti\- o "nm aittse'- p oti a si elebra'r A i. n -I iso -e d
rentor y por u esplendr se Ia dla diert Ie clrcrrnta reev.er I tl n rlc, *ts d--s iroo enB


capiendas- prIc iri rin miarir, r n n i Mcir n^ S '
m1trns vierrris, e>n Sans Sourel. e r
prntoresoer "ntghi-club" e LI CartL i-ini ai ,i P ctirerr o quince psn tn s
I ra 1A cena, habi~lndcoe (iJado 11
SANsRAFAELi255l1 leote ienta rre coilla p -r Ii v ir r, o i r Cin en Ia tilina ONCi
| di dier peris mro- ___
dileccio6 teINde fas n q'iss habitneras cr,in-,milo nm ,nio de Z P S p
Estat fieita hA de constIuirrr iro, ire fl oirrra R ener
acontecimiento scealadisimo so-v o I,as i re+,,es-isriai0e debrrar htcer",
AG IL Y GA IA O il el-a aredespedido eli efo de is-18 pel"r iari.rirr vis-err SarsII. urnc. ellr1r
esperandose en e dmetio del Is mayni ra.4de- aI noche o errl as rlilcrnri., do
larle a, ei f oi-a y pron-rteiiri do Prdo ni ,eroIr 1. i diez de z o r nI .
fa, nus, 194 Annarr setdodciaa I sets d ir l p'er dlendod %o-
licrnar-se rualhiviier rinorn'aca 6n poarel
Lucirlniraqueai aslones, aei comre tleorurio BO-tooT9
cat epiendida ,crra.. ciall re libi-. F ....todrrie o r a ir .....t.. ...
d ccorec.6n be lisiln..e qua he td .. .
Itemar podero~aanente la aleteolos in +it's,r tricessombrerosp r ti lros ,I, i
icA Is% t eve de I n -hire, s rine cit i irs' ue tiendirS e a ruielelll Is IIa
r lel halle. pars toa inr alaraISa cini i .aabii de I tre tat
de ia o drurada, estando arWratxado El h11'm .e preseirt abr dos \eir .,
por Ia plau dld ar-qile-sta que dir oe t vva, te is a strciil c 'a i
sli protcorst Ra fatel or0 ega. roi . ,1 ,jRiIoI d. o b ,i.es irr ...,,a
cronr-i R e ay Carironi N rotl ei in- Nag n eerds
dspeti-oabie ronrirnta 'In LsrI-ro ca irtrs hnE iinrI a res slebilld a i
de B..tiveti.d!c .Lrs clrcin .rla ICro larues Ieha lo na l
SEl ocunrti neL do requ ir nl.eINrariss raih)rmai do l h
F.I- naI-dr I n-rIlrl r. sv r rtaie r i l p ra pcs u a A iY al 1nmIi
ertn h eIpese r lea erca- rerias lm ri r "lN ,A-

1 SII uf .4llml lVO ,,er, ,le th 'SL el ...... V".'..,v.
11vjt verraidinrCrrrrrarrro. Cii se
tilte 11cerMiAse n iee ia-iNe 1IAcr R il
sp ilairs parcc isrwain dc i t r ia
IrIs 'tt aS irrltmv h"roils- ellirinele a Ic
q Iit I t l leA
tra i nch a e ieilcitar IsI-nll'tI


~ ~ ~ ~~I, o(4. .!+teRar I~bellcZa.., excelcioPal calidad... Io,1o 0 1lcauce
[ .1 nt q e cacqs clacii"der sati.,irse /,/e 'm.t

Atq e lisii, sa scil-i e
[ m ,.,,.,.,.".. :,.,.,,..::, "::, ..
L %f(J:a'.. 1['' ~a:' : j'7 }Ij. d..
I,+. "; r,. .... .... ):?': i.. . . ....,.l ,, .l,


Prcooo moseio coa 3mobl,
cirre do metll doido
In laVI *3.S
Erchiselpsloag ana ,S 7.50


600T


Asi Iiset. J si ,c i I, -e
amu| do, d 9 6.95
(C love 4.91


6Iecnif m~oa <(a ooejoe-
palare ale-scial
f. e y, l ,'a a ut a.95
In lava .95

tIZ +, i \,kd.-
\. il- e" _


S. PA(INA Nt1FV1E


REGALE PRODUCTSGAL .

En las pr.ximas fiestas-San Manuel y
e---O.--bqeqtai e. la prsunbaa de 9i -
atecto con AlIquno de los products enu-
merados al pie todos son par igu&l
nrtrecedoreq de su confianza. Sera un- .
excelente reqalo de buen gusto, de los
quo se enttegan y reciben con especial
agrado y se recuerdan siempre.


AGUA DE COLONIA ANEJA
JABON HENO DE PRAV]A
POLVOS TALCO GAL
PETROLEO GAL


6 MADI


DR. HILARIO GON2ALEZ ARRIETA
DIESUNDES Y REIVTNDICACIONES
EdIfclo Abr:u 503 SOS,.
H A B A N A


SUSCRIRASE Y ANUNCIESE EN EL oDIARIO DE LA MARINA*


LA FILO/OFiA
NEPTUNO -- SAN NICOLA -. LSAN MIGOUL


I i


^
- I


. .-4."


PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA.-JUEVT.S. 30 DE DIC DE 1 948 ..U LAV "


Catoli cismo

Pwer JUAN EMIUO FRIGULS
-To Deim la I Parroqui ite Mariaaas
--Gratitud Polonesa a las Iakibeiaas
-Fiesta de las Rosais en el Carmen
-Expouidcn Je I& Cruada del Sutuario -
EL CTCITLAe SANTORAL
ElitA expuesto In 1 Capilla de las Santos Sabino, Exuperanilo. Mar.
Ma'---Mrr. opraori2r. situada en ei- celo, Venustiano, Severoe. Donainr
nn esquina R Gerv'aio. A lns rinco Honorio y Anisia. ianllres. Lur e b7S
de I& tarde erA lit fincin tiecars- Liherin y Raimundo, obispos. Altf~
tiea con Rosario, Bendici6n y Reser- .6 y Velesc. confesores. La Traia


Cartelera eao FNEGRETEZI
ACTITALIDADES' La dahma tIncon- ROXY: lor d un dla. Pasporte a "LUYAN-
clt a. La rebelde y uaunlm, cor- RIo y sunto cortor. r- LA PRODUCCION CUBANI -
ten ROOSEVEL'T. R .tmo d r.and l'las ; A
ALAMEDA- 'El mlagro de lu caM:S- RienpnClacl6n |
fwanu. La iombra de Cain y asun- SA FRANCISCO. El lecher. La EL A GEL
n cornea. tes dte lA n c aOricone s y sunlto I. s
ALZAZAR: Lo Inconquistrbles. La on t" t a ,/
vida en un hilo y asuntos cornos SAN CARLOS- A Parts Sr re.alu al f -
ARENAL: Loa Inconqustable. Yo vl- Fesltral eti Mexico r t M ACA I D
vo ron l mmueie y .suneo cor- SANTOS SUAREZ: Paapomne a Rnio A-E LD--n
(0, Espansasibt Iltaoes n auunl RAFAEL *ALDO
ASTOR Tierrai de esperanu. Nuevas urraorLr ROSITA QUITAMA
nrolles di Ziegfeld y anun tCol ALON REGI0. SBolis neT El n A A*A INO NCHIGOY9
e.. .Mciable y u.meno cori"nS .oAln'"0
ASTRAL: Lm conatrbandlita. Cami- STRAND La mr.ne incbleW C IGNARRA oe n S
no al Cielo y uuntos cornoa. Otooo en pimiave'yr .v a munio- B0 DO W AiORki
-AVE ~ A imprian G .1 JrcemejQte co hop^ ,.-|| gaONPACMO
"iotr. Loe eontrrbandlistls y asun- TRTANON-&uW-0T dga on T IO- E -. _AM ,L
coes mi.. . .. a r tde Its cmpanms u .- ..


GRATSTI'TI POLAkA 4e- mpostrlsn de is Crutada d-- toe--- -
S-ntuaria CAMPOAMOR: Knife de- nidid- -Lt NIVt|RSAL El relnl R-eU-. T T.
)as l h sabelinaq H,)mbres de at-era y asunlm< c r- hnnrada asunt enr-n4
Con malaya do Ins distmtos envii En &l arzobispadq de La H ar,., t1,nr 108 jAh O
dou.yriee-qte*- ain-- a4t,-a :dari-Limalgur~da CUATRO CAMINOS: Sehnrs Tenma- ".'.NIDADE.S" El cha'tr negra. Per.0
belinan de Cuba han estado envian- d iez ar meridianoo expa, -... . A , LaLE pe r" Sa lm un eo rridi -'..
do a I l Europa Oriental. especial- de Ornamentos Rellgien os orl an he tol. A Isi 12: Vida par vtda I rDArO "eln m 2 n embdd n draor L
mente a Is martirixada Polonia, ne d per a Cruzada del Sanituarmo dr Reit s B tas. m 2 lo nrtexded doy a ,-r L
estAn recibiendo on La Haban dis- Ia-que es director el Padre Hilarin cumentaee |vlae s. r tetc WAd .NER- I Una %-tip marnta .u
tintai cartas de gratitud de faImilias Chaurr>ndo C. M.. y presidents ln G AN TEaro Inrla ) et c Simbad enl \ lOMANC
polonesas agradeciendo Ilos distintos sehorit' Luia Portill. aventurer. too Cerlos y gran show en I s I ,
paquetes envindes en caltdad de o- A e, n ho ra Su E CrIenca el Card NCANTO: Sue-os de odin. asuntoy cn&. .
corre. nil Artubispo de L Habana Ma7se comes y gran show en In es ena.
Entre s ltmap carts recib da or Manuel Arteaga bendecra o AU : Simbd l marine. >u.
-- par-rat haras -i & a y l en rr xra s. B .urann Btna qit a ba aretta too ceriaina y grain show Cn Itn e-
continuaci6n copiamosr textualmentc, expostci~n haste pu add el dia pri mon ,
en Is qua se refleja e gran blen hu.- e*m ei ninhnt padd nconiitail MAULi i ANE T ELICIDADIO t
ma-iarn quM esltn r.ealtando Ins mere pie Mira Pech o at pelrgrr.n y asuntoa i-r-
flama, a con mube mnj c se nvis on s Vte.-o L os .rnamen ats de es-- Epfr e-.Ai t ts. S
r- ... babr" l...... .. "* < it I ; satin d eel, e omB-^ ^* 'u*,,^0 ....icd e iade en, ell DIAMO s mre ..... ...... ". 70Y A F T r rt rpDO S n ... .. ..
ri6dlles a Europa. a rn 5gpun sqiadna lat iINLAY ) nE l asna p tia onar la p lei- A
La troduccl6n de Ia siguluente mis- la pcbres, lienando asi I& hermoasp LORi N NCIA: Lea inconqultabltes,
o s f d p ue t e minisern de viernia finalidad do I& Crutida del Santu ario naries asunt os co ras y antcle- A

yopee diea i- d. Iaii*I i** cande n1cntiuco de Ial i~ r~ apud dela~lp'"'( me empl GRA TEATRO: t C a. rianaeltero AiI itiit i I M~ /ti<^ ii I^ (Ii
en Ciba, Exsmn Sr. nRomn Debitcka, qte derde hacr ana as viene dedi ro d e I.yb
dice oil- candoa la Is yuda Art Ins temples sit, iGRAN TEATRO: (Marlanan)l AtIIJI
"My es,,imada ... .ors ren.irs en e. Ranch GOran.de, M,,ara,. .... EN-G H C
d"Coni tgitnias fii mia nn. stb& lDuirnet 104 Ia C0ttada del San Le oht asrunte can o CJ ASA B L pnCo NIGHT CL
yn retaresandsn de Ia Ftacian tin tdi ttario-- un aact6n dl Cardenil M "'G. y: Las rhIcA Harvey, -u y o rs de
tor m a rotydeprimida.
de marMo, prereipda y nuel Ateaga-hi repartido 893 pi i GRAM CINE: LA devoradora y Can.


r .... ... I .. .^ I dc , re- Armis espero el afi 199 a^no' o cre dlqc
penandn en et prvn de m Co valor aproxnitado d inlu rcierorne.
qlisns nijna pan clue, despuis dei a 4, r,'iiend, denanivon, a. HOLL.YWOOD: La A praai l o arer Y ay Ela :o O A ra o
.n.er i dia e i er.o a-n b nt e do N.o. ft rte pire Co y r I "Ot ue lo n
trabalo y de pan, pueda yn par a igienlaq caplla de Arangn, .Aro- S *poe la s hlistorlsadoes a Ias carridas de toros tNi-erNA: Tre r har triicaian Edi Juto Casino, campeon >es del ritmo y a "Orquesta Mlcgue6n"
nche ebear una crmnlda pirc eies. yo NiatneJO. Aguacate, Alto Songo mlaroii de l is campanas y iun- Adernmt don ds rn rIdes SHOWS, on Ios que pailiclpan:
Al liegir a rasa me entrs gian one tOriente) Barris Asui, Belhinal, B# La Soiiedad Cubans de Estiudios iiraris antnrizar nievamente en Cu- toe rertna.
cartsa si abet ripidamente, y ley e rrras. Bacuranio. Bainoes. auta tist6rticos Interrnaiiotnales. en la ba [in corridas de tos. GRAN CINEMA: El enemign pilbicnM
costn smbrn qtue me anuerian u San Ai lani de lea Bahon. %Cf5 iltIma season celebrada aconrdo, pr iEr relation ds motives que tiene del desiertn y asuntos carte.
paquele de Amirler. de ustedes pa- Tapaste Jarucn, Los Mis. San Ni onan tlr dd dirgitrse al Congreso de la di.tUnruida corporacian pars pro. LUX: tMarianIat Un dii con at dAi-
em mil hija Maria. Junto con In nl- rolls it G iinea. Puentes Grande; [a Repuihcsa expresando s i r opsiuin ducirsie si. alude at cablegrama de blo. El retin de los gangsters ADRIA ELEN batlarina espafiolay
fiea, con inmenee regoenjo estlbamos Nueva Paz, Miranda fOrinlei Cueva at proyectn d e lcy par el co al se In- Il As ociated Press, lechado en Naw asunuo cortos.
as eranda I& Iletad de asia mara- del i urria, Guanabe, Rancho Be) ernr., York el die nueve de Ion corrientes v MARAVILLA-S: I ametralladnra y
^in,"r" paquete. A- .tCbarAr Pe--, Santa a yc Me ld el die diem en cSi tie. Z DL
r^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ e Dumb ZOELA DEL RIO quXTERIOR cubana.PCA .ffRN~l ^ \^ \ ^S~ ^X f -" '- t 'S ^ 7'*
ehone seman u. lleg6. Y no uno sale, IncsaideO hasta. el nmero de eun American Human Associatimon s'lilt brava y asuntna caries.
,mine otra y un teerern I un ruarto, reelta r rhn. 'o taIa del Pr-edetntle de Is Repftlic.9 MkN,7Z.,NAR.F: Lis cumpar n a, Va- IMPERIO ARAGON, canzonetista espafiola.
Lea rnslct paquetes eran de vhveree. JA Cruzada del Sanhiari eue rio fuera restablecido en Cubs ca naries y enua carton.
No pueden ustedes loaghearo In pars, su labor con Is contrlbuctdn de .el brutal diporte do Ins corridas do ARTI: La Cua. Garrido-Pifierfo.. A
batrspidiulodale Is urnierpiteirlfn de las III- Broadway y NochebueunNRM iiti-i siita eiarma
at" I d uafuls o p,)s colpgios ineorporadoe a lot 0ObNRAraM R stlsa e arma
4rina iroleglo InrerporsdnK aC V i nilrunt intlucnri "e e-itair etam ,AXlId: La horn trccc, Bpilando na
ra nootera. Tu eancantada era ml coma Ia Domitliara, La Inmaculad 's gran nfena par ele a A I h t
h, qua snIa dr.rio.1 A e Mariann, nr ScL rmancha R la socieda ce el anor y asu lno cortIo.
hie jna. qulea pen aa he dumpid er Sn Apioald de MAruanao Nuetra S ESPECTACULO METROPOLITAN: El embruo de IA B'ENNY ROBERTS, maestro de ceremonies
.de a llno, r lo nueve e lcl d e tener hr de it Lurd l, Teres iann v,Y L AC L MAS gloria. El milagro de I Is cam-
[ nequin deade Amirica. Y ei Nueitra Sahara del Piltr, Nues FANTASTICO QUE HA Maunasr, stu.... co.,, PI .....ia.. 6.00 pp.
anti: s;in de stae A et Y,&Ies tecbra Set n del R osai.i Creche del VIST LA HABAN A .
dne in -t de rer. ldbit Vedadt, Nuestra SUira del Buterr Advi [U vIc-rd e "d, cn Connue noin on bar.... .00 p.p.
*I arimer s que d. l In s dine s pia-et mnseih ) San Francisco de Salts. An -, I MODELO ipuurncia y Carta de urra Ho on sk rnnnirvaciunu persor-innsuu ;
do ga Dn-ia qite Dies Ton deade" a 14A y om lttc(/tlfn Iternd t
large vId|Ri Que Dias Todueodea M direetiva efective lis schnrttas Lutea J A H:O Y ,MODERNO In'a muier pehlgrosa y Ticfonos: M-4220 M-5165 Manaer- P.AEZ
tea bendui d y le no Pogue Me drjn a pill A Glt l ul, r T i-e // Carla de uia ad itllera rt el i M 4 -16 Me A
nloed. ... I n e d. ... con ..n.. Partilir Al .la ..d.1 Ad&M ..... AG ,LU ; Y randoOs]rEsR NACIONAL Allik .... I Rancho. ---
i uuera posible,. alao de raps usada Hortenia Palacio, Angela Moreno : 'I I Gr ioso Axito GrandetO ubrmos sunios cnrtos y

-i-* a-des..'. ronc" el mu ti -_-n--------------- -- *. d Al~t an el p.~i M ttsen-h ,.r . xr.:e.lnrao u ,,L~dr...emnaau ou ^ f-f
to pars nl piarr .. .. e Cndentl nu e aYn pS NrTtR eao, do i-e coli nt , D O S _______ F1 Ir_._l __ __ ( e __ __b__, _ent_ l _ d__l lm_ _ M __ _m

tid p r eeole. un o r. e el r m ncAo--- f ----------------E-tdn J do o lss nd -l r ereTls nI er ~ ird L e ou i nr ,.|o d l -_-- .[
1ri mna l a dut. QlA tn o n ami.- gloo inorom lnOrado .nqu dedor nishrn,1 Il fl V M fA AALS1 EL O H lei dent, rortisl y runoticro o onRoR~ oslnplcl5biat er el A ct~>^ ^ */
Fires n adults. Qulenag am[. gIna ner orpras.a NETI Ftee brata. Patn pnr RIO ROJO* TAN GRANDIOSE Y T REAL, QUE NO HAY PALABRA PARA EXPRESARLO
I are mige stin pueelan efrer ri I.A Tnpoaaicid qea dende mal tus'/ _,-A' LA IDU 3 M a in


fi...r: :,.,, NUPCAL_ ^ U^ d- S DS ^ Ii ^ it S^ K T -"'. ,..r..s
IAEpscinA ^t A qui %, RBIllasBiolo cor(o-
aign, par II etatia M d-do P a de etart a berta -n Int s ti delo t l Aro- el # D S A I NODARSF,,r \da pur u-da y tia Clunldur Rao Ro" se tett7 cu Sub dLAStn at1thr Mu t Alino ,o n yi I nenr de in nrm Teins-o
pedurie, pare st puedo co praclo, bispado dte IA Habana diri una vxet Yddttr verdunna
icPnd ai|.n I1>bajs. de Intru rit- aisl per naOnt Is hr eron 1 la1 p piANA IAA. n cantad N.a rritiCA td a e Se abn LA puesto de aCt unr- par o runi ani, si rIuIdadCe c Cl hrita I tOda el 1n ltro atue AS-ra
tuns enfirSn a del enoan Y lt en r a Obra, cuye trnabeiel1rti.n .As Folhes de 7teeld y t s doi. tarn tA rta a rl a eAl aura it ar aoin t urlin n, IMP.) ue ou Inr e l uo grin rrenn, GuAude |. -a
te t .irti anutn dubhl rna.FA SCINANTE. nra-,ca. Intit nist,,it. esl,.l dlq do e-, ..e.. T ......u... Ilk t ailc tu1"rt
d ie p Ionn rna. oe tdirmrmeete nure 7 ACTOS ESTELARtS DEL PALACFE; namoradu r di. Bu rha ra iunlas halsle nnuuudu de oman re ralto, Alamneda. InfllA y ctirno -i Ln gnranirtrsununs,
.a, s.etr ,4 ..t ,a :RCO MAS FAMOSO Y MAs IIREAL!! I antm ao orias m rn se f inm ss % suradon par 1
nnae1 eA do 1Ai e usera Tn ye PLAZA El ml tie IA CrpnIo 3, Is pIn Ia A di A.TOS AN DRAa NO
un mardo muy bue y na n pui0ise GRANDE D0L MUNDO PI..A El atla, e di- lo yn ntmaani igl erne y cpt ,oi It Prcsitn.n ii di 'n LA COMEDIA: MANANA A LAS 9.45 LAS LEANDRASI.
ividarlo, yo qua. eon Al t.snlama -EL RINGLINQ- IIHERM OSAl Arnd..a o poi timber ,d. .d.... id tintu ,1, ;-tnI,,,oteo t a yu lo,0rn,. m o] .% l, p tW
.ed.i d"inetdhr. Ahltr ays ,>bt., EN EL EXTERIO R -Cm.mtio ad. a. baiop s sa da.d,,i n la,,t a, tc, t l a tin'eeo IoY ,,' .... di-I.inir e 1nut. -lutatper" Ion l el-s
no teong tunrisa pars ndusr mma l ATRACCIONEU SUPREMAS j1D "E/ F LL EI I doe In bntrals y l.a v nI'lrl di- tilrt a tr det udn t..... otn a ttnd, mt,. .t de dho rn fi-ddo dio-l ba lit. I Rtttado 10 ti -trn102. le tnn-ii
,trIAs m a rsa n ma dtotle . AMUNCLAGa SARA -gARaO LA DIL CIRCO ATAYDE hlrro nald oin toi. itt iner lto rs tnat- lonsa unit del uuctir idl gtnrlan autict-Ftu Li-it con
tde on ln nptilbedom it OIUNDA NEM& NA S ITA AMF- I PINM IP "tat'T,* ticat s l uiaml, de I s n, l tarn ad tu- A. li'ton 1..I n e -ta liie le di's ntaakn ntnritns
,nuiy'rl ent enstZseren sutee dc Isas -es m .* n AI(%flni CATyU'A e Estrenc il, I ,.rtijsir dt,,utdi ds attr iu t p Ie.,, ist adn i t,, aettu ,tudA ti a a
RKINA Yronqto r-ea 'rterltra Ncn ..etwI611 sef #do $ td u "omengo Minn fla- in n elm "
Ma senantont R," sinMA Putco ricln rara o u- iinutuall ny lut I ta nunll V IA raiuie llos ladsi atu unuMEeuttl-I
,, ....a Kiaik ............ r\11 ., Ale lla. ir del..... ...... ,, ,sn, ,,.,c,,N dfi,% h..
WLlaela Kiapib. tA HAlANA. diriembrs., tNCt uSO0 1 ( ,re en Cuba rAC In iao hltelt dbms
-L Aa rr t iii "r'lsutu unit elim m ,uadint cit l .tn usutc iablcen lir it s 11 p.cs, pa Ni-
Katowical.-LJGOCTA Vge s ehlIteNAC. IFMe Tt El hll o tel u itr last
i-i. ui-idr l t Ultt etaI n an ltiurut curl lut s du tau e. ala, ti-t, t ,, , dl r mit C a l il Jrati in tutu [ X p'(O |tl;t
,,i aM.a ae i It e. AMctt att, .. .. i ,tir, .....E L M F do ,- Ac lie .,, ......X CINKMA "tlcti y i-...e ie .- k ... -,d y d ,, a ..... t $. So,
Mi hlJa tambi4dn quler' dirligrnlcs La ri e durante ultlan t 1ebrntn dti 949 E L H M B R otnr ied iia, r 1 11111uutt i.nut t V'l l t u ,, Grandu 1. a V kd tV1r1uat i4 %e s 114.b bUt-casI
Igtina palabrma dte graIllud par In pr dis pomteldn de nc Jolles CelA td tir i ttild leillithitdoitii tet t 1, tl A
uqu,,.es....ittides: tr.est de ecitut CAtiicI dti l.. %i Y A LA CA EZA D L GRAM D E A C E Al 0 1.i,,:t -. e t .ll c., uut,,,. teii,, ........ inc Ab f_ ... oo,,,. .... ,
r eall csdomas ton palace del Caiiostlc anteiAuru', DESFILE DE ESTRELLAS i oiol\'k lla Iunlehes ik a bu ue-n 0 (1 bsucu. tui tics a
Iti ins donn ti "''n ae bsasac Sti obsa D"' r. Vatenutlin ' Ai-cnaa, '" Iumt I RiLh r Di iVOti iC Jle iita nltl dtl ntri pi ue oeiun is-ft ni cut ci p et~- RiMalta t lis AarMat lil ua le,|, J t a i
tititn me hn pr tdurticd Sraen ragnl s dent. dte Is i-cclii6 Cetitti Cubi R c a Dix 1Log Ia erfill
o,o Tn. m Jos d,...,osi ....nd pao AnllmtaoAilmvcl LO S A LZ A N A Ja e W y l ,i, ......o ft .. nsm.. .. .., ,..,, ........ Kilfi lH .,, 1 ....1 =,.. -
.rAe uAIt udy laro nida. ftecurdoen.- aqu i el rt d t e,-, Jane W yctth qtu-t ,o ,,. -. itt i o s tt o.,, l it g oiamI-ltia Dt ,t, Intl , O NEGREi"
In Ioe trOnTAnpTF INT FR( 'A t tBI FN- a l pubait i, V... ... .1-. , LAe ie ,In-
doc nesesarie loini adeeasa, ml nes ied n Ise. NI M Ulnnttt I d t ICTA~tVIIART MItIy 10111. 1APNA5~ Ml.c -t,5 ,uc -an at,~t~ute iinni ate- lt
Ieronatieniod nen aides. Yo caseay eb msmtni paandi tS Attno 55PACIO AC4O5ATA5 euN~aeaa -RAEVte~nA I ,R Il i ice, tA.Mupu a tntutl tc n
in e c te r ce r gre d n y ten a n u rva C a t tictra. Y ta sa tltt t de lts c-td I Q U I 4 A C S N .... r d IU O S eNC a I t1 p ro : i d o -- 1 d.u. I ic ,ui e uMui-r a rt ldeS d e n hs Atiuc. lul
Atlrti. MI p"arA todavJ& no he retire. blemas sociltes do Ia hers 11111.911 A 04LAN ALTUORA Y SAN 0I FT A R L ......i ....A eo o no, su d ia l A ver Ris o gres{ qurd ox'ldd\e e .r }tl n t!es .a o rub en ?.I-
ddo si In guc"n, no ". PdOTICSTORA DImAitANDO hAea de Gud C u e ...
Mararil K s ulmn nenSne t i ca ,i, TtI d, i- nt& teat te ieue s inruy b rnscin. Rio nRoo. nmlo Ruera, y Radwnun s de d I Cam-o
IAn' a side e LM mrclata p r ar T iiti- nn '11 itui ~ eyi-r~ta iara .ner i-es in itau dny tta -- p.munuit i o tnmOi
htsde aCa tdn piie dnra n rtcTma- ti- rb e nilnt de Irt exporla ci ones. tor- Cnar seo cierio en nuestris noAs se- c rul coma Uaar de As aBell AcIioeuuid
T a Dean @A Is pars- e a dA at Car t iral M anuel Are g v He. ras dUrante er l pc i Ado mt e ni-b- eras express nn lendriam ns qu eab L andrar. r natara u n n an l-
rmae e tur, C are nM nuel Ara uebrada t e.ti-atiembre. estuvn desniado a Israel. "tnventar una trase" can que ensal- mental uiadro del lamaso mhotni lis-
I14rla tc luseourt, aAre ALAS c2 Dn LAdcE $2E Eslattado Judio en ahora el secuntitd(i zarla par ser exactos cut In averdad: drd Las etoluctonnes a cargo del
Can motive del tin d e eo m a I ,A Corm hcin OrXA ntzAdorA girA IA [ r VM MAR'ANA A LAS 12 DE LA NOCHE rlitente de 17i-Trquift a c uinto al vn- I Comn Rio Ro)o no %sAlen p elicutas bailarin Herrv, Bell A In ciitrAda
na so electuart a lea Aehs Y media de ta t Centrales de Acc ao a C eto1CA dAL FUNCION ESPECIAL PARA ESPFRAR -i AAO. eiumi- re i- i ornprai, ni-gum ri-u-li "- ada o rtis s uiatt a cida lgncl e y Ri o tel T satra te ip-ansit entire el i-m
Ii tatn .I mrnacostumbrado To Deura Colnl.ioe.c, cuaviwanda &I istter-o - s p pri)p pe i del Sigen d e as s ocihd des t 'a es
a n a c t 1n d e .rs c. .s p a r l a_ f in s r- e n :e s .r tp ob- a d n a I n r ai- lu t e r o i u I te i it ea q u d e d el n io s t ica r n str i o s d.unl m b a s e d1 $ 2 l u nat u e y $ 1 0 nyl rrn;
reclbldz, dtlurau te *l nAo, en Ia pa rrut [hae er rca lldad bia obitn lt w'e start v eot, chdo Y in lrreleerrn a y a -teltuoi e rr t I una hulta pa ctn eale tne. b as a it
quta de Martanao a caro de t uonse hpain qtter e tluirnul iA il"tCiikn rduS e a a p o -
or -BI.rneitn Garcia ieeito. pas qttca finti ti-atatuad ms It, d''a ...c. . ...... ...at..c i-. .. . .. ....T ..A R T..A S
StridtraiI el hlcprnt,'utctli d c Ia C
... J.celvn.d,. de La i Las Fies as de Ia Victoria

tietitiesi-teatti-iu-iiHs-nni-utCal
S. ,i ~ ~~I La P\itni ln selliatia efett," Slttl e tt I 1' dt-to- f-l
,i-ati e tin do ead on IA "~rrequlA og& ..S.. ...t t, ......... n el gran CroS N O R IA
del Varnra n 'do .AFt'tinl Catt'Ith-A c-on setle fit r-'.4_.3.I
teldwi v tcreado ell"I,,ce, e er A r-
bu rn .... do l ..... Ai t. .., ti, .s. a i-nbtc i.. Sibado lo. de aho y domingo 2 de Enero 1949
A Inn i t s-ccrn a tParuinn ti- truc t Ci' tl. d lborv a- I-ta i'klrv de IA m ,
,, tuI A nupA tl e tnIr,-,,a bctndm a li ~i.n elnrsrtttt %Pir Ein icn Autu eu lrl mu i A m mn.s unptindrhlm lccd ~ ininu
dAr ztr.' isn al Ahisnn pt p ur los A n, I brr I-, wtrvrdmr,,It tri ,i nim,t-n : I Tj Ins iootrln'etrio do ru frit ila Iomp:orme No K
rris rertuidos duirinI cl sino ton rAlol u-t trianterVAintl, IA -run AS 12 DE LA AC i A A
-Itinden t...em p..dre ,, InI uei .......irA s d, .LK AZA R ,A S LA N C o .... do hutt t o ,M Anon n c........- ....o
el rd ..n. .e I It e ou t. p, ..... p str l en PARA ESPPRAR CL APO Ctrn- S ,nutos ), A^, l ,t dl,, ..pot M A TR IM O N IO
IAlIIII AFuestmi te Inn RnAss rlire Ians uinuerunA Is unit tul ur,'tloiuu MATIAN'A :TAS DE LA \ICTOl3IA, nwinuciando lorin St6,io nM T I O 1
hInucr t'Ir autn Tiret ta del Nbtt'n It -;d6n in el terre, e-A't Inuo lIs 60 n t or do n nn r Ina o prl:trn n Ins I"NTyTIC
nun Sn .t dno il e rivt on a r ra ol l ,- cl toneni o a r , 14 .-... m is ioir oxi'.
ltdo Padre Abeltrdta dd buA Stagrn. niirun ) dc(lIta (if 'A r N ic 1, -iiuindo n Ins 4 10 -on voindo fiincioni-n In -I N E IL G
'i Coi, anonr diretit d. in Putri nutral. EMuLIA T, w,
1 11 a a, ti e nanT ntiit n to r n p r e n lin cd n c o n $ 2n 0 0 0 1 x I ra n t i n t ai upl co y i ]c i k i n n i
6ar4din Ian ii eit edin I a c niumun d1 r ol n o de In lnttpotndn In nEt i ,i 1o 1 nr a, Ic a Vx P.RTOR ACRICOLAS NORTE
Al d"A S'I IIt Vitit,- y de IA rn'unutti I l tided r e intel 1- 1- yn nu t)or trinvindo i corto qiinlllia cu bcinia I Coti o (-,, %v A M-E1tRI (ANOS VISITAN
--n t ir de In rII-n s c i 1 ,N a li c ,-,iuloll. ) y out I'ra nan ittdan, tlttoor no (ll A,,

ri-t JA5Oia I uicuiuli'I Nl whI tdmel It) Lto lt de iti
l i %uill 5. tt mum ,l ltlcnbu' ua i" u v a... I... t ut 0.i RICH A RD D EN N ING SHEILA RYA N tin U qIIte le5 qu h'l e slr i o a tlll y do tie los osilon )in-I titi on dnO ,I P-t" t kliT t d s ai I1c-
t~-Il~~f ir] li tlel o r- ltw alisbn i~t - uj le V 00 wli t)u I'll C1 11)(111110 A oi tit?. cr1a lou~m ititnut jutdia inui-i ualr dlPl
At IAuamu lt n Ii I1 tilltm n1m- a a ittu, e nii ru 2'lb l C s fl tti mitt 'llwm I u a ll l l I tO I -\ IAANIrt I IA Itult u SIb lit iit'a tbiir i t ud r-
-iAtt ti 11 tlaLaWhl Itiebil IN iclulur a Staieln Sl
a-ti,- I t lutitttl Ott : '" I -u n l i la lull Iaht i,',tlhr" Vn -d' I-i" m'"u"s..... ....... .. Ilium st i Iintlul~ t ttO ciii lit 1111" t Itutl ti e n t in It tn ItW \11ay lurul-ular ii ntun l k-n ldui, It '. o t *lu~te umi,'ls-lua nt,~\ d atatuutia l'lnr Ken lue
....-I~ JN ttr BA--u.i I~ d-sarei iii d Ila ibu aa rinuln a lrtua el Ca-
i"' ,,,iibitt,, ,*,,,, tu,,,to ,,tint-ur nt seu hiu i cp ImtIlo u-u Cm mn,.s-l U. III RutiuradtLhcii"
," "~, .... ,," .- in "in 'i o i-a ',- int,, .. .. ,. :
in "V IC T O R IA rouo la d o it !, ,euo y A- -h* 11,1u1 suu u Mu tnt ytIIra tSYS C ilk UL l t _. lu ml mut m Ili- ti ve i H ,,i y
Il io 1 0ol''d vlfeli~ MIk O PI, 3lph@hw y l'mls B cimighl
r ,",'lj Hh" (1 11 ,, ..., tlesule soil i1w.4{,1dos pot Kenneth
,', ,', ruh ,0 lot"', olo f ,lw ,. ni est~ ( ah.1 dol ori, Vel/'mi~l bIIJ a irel~ado ajrlcolIa, y in-
....... ... . AI l (, . . .. .. ... .. . cob Center .. l'I'lftdo cu..ltural tie }In
21 -e _ --------- mbiliads. esa u rn, la xt~a.


SELECCIONES'

I NkRO u


titba di tu ti
u COMPRS Sai ]
mJeApAm t.lOYt .


Itf tAMA 4 ITMfrIAf/fTOO /JAVAJA Ff17MAO /I


7AfOrfA 1
AStQ//PAZ

A VFrNIDA

,FCOO/D IK^** H

gooaf wn
r=.W


Am Q wj A W


MA AANA
(2 de IN Nochn
UNVIV(SAL INTEnN&TIONAL
PRESINTA (N
PRE -ESTRENO de GALA

RAICES
E PASSION

TAP ROOTS Con
a I
VAN SUSAN
HEFLIN HAYWARD
COLOR- O IPO
TECHNICOLOr0


-


, 8IAtIu uD. LA RIANIA--JUEVES. 30 DE DIC DE 1q48 PAGINA ONCE-


-Th


!En todo acto social esta present

.s U idra favorite,

rLA INIGUALABLE SIDRA GlRO,PUALICIDAn O JLLA


IEXPANDIMAN LA EXPLOTACION
P0T2OLBKA DEL MCDIO
ORIENT!.

ML CAIRO. (APLAI -Los dirl
'nt01 doe Irandes coiMnpAiias ptroll
s ainarticana quste xplotan lo* y.
clmlanltA dl MedAlo Orlente confe
rncltarcn "n ett eludaid snbrre lio
plane do exponil6n quo ic Prettaraii
pars cit siexplottaclons Pilriani in1
vatlir a2.000,000 de d6larrt ct] r,
MidIn Orlinte an piixi ina cictlc,
*A r'... dulicar Ia aclu,
dQca I~r. M000 bartlel diarta.
Icoalritl un oloodueol hele *I M-
diloeTrineao y m)orar lau condlclonic
do lamotbroto locales. La. compAlli-
plonr ro nntrltar preronml eilipcio e
pelhiollditlo ptar* quit Irebojo en Arm
hil, liulrtritn alimentol lremctn en
rilplc quie le tranicprtlattla. en
avldn-tl el1 por nonal que al hallr
en e ,ligAllo Acr.abet. Una doe Ise
con>itaii ontlremtdli tlene plattnad.,
I eoni .,uccln de otin oleoductn cb
cis Hintic letal- GOsa. en-luoar odl
htror i rlminal oen Styl el a lUbd
no, coinra M hbla penado. Este po
>ibl ca-tiblo aodat bs a it deinura dai
Parlsmletno alrto an aprobtr el paa,
del airc ltcut por u lorrIllorlo y .r
heehlo O- quo *I departantrienlto t i Cr
macrio ootmdunldanse no permit li
export' li.n d ddcooife acero, pu
ddiadose o eatroilr el ranim silo ci
ecao 4# quoas Md aiolgi eme riemenino


5
1 In.


) _1 9 4 8

La garencia d* la lamosa dulcoria
LA CASA SUAREZ


(EJ Ox repostoro del Palaclo Proaldonclal).

Doseoa m tilS C(Icnile y nimlIO.i 11Io t l'i y ptipoero
Afo Nuevo. Y le htrind plir n el din dki Son M]tnnuel o*
Cacako mri exquisialoa do Almanondra 5 li coio L.Eiluchcs do
Bombonea Amaricanos. Euwopvoa y dal Pais.

La calildad do nueotro acirTiculos e.s sinnlim,- ie arotilli.

Sm L.aaro 10, a] lado dol Uni6n Club Tolelono M-7047.


1 9 4 9- -
Plibllcldad Plain A-4MtI.


SEl regal ideal

i San Maiiael y Reyes

VAI*ON DO AND Y.4 Ps,', V'o. ;, dlo.ot .
|1 3B l l s *o I fo ^ -. i ,m o l.s. r a ,,1t1c.' i to 1


Aa~ PA~A CA9~


- *AOC(LONA. SP A A

IMmIACLO LoCO4* cotoWA MIAO*i JAMiO AmfLAPMJ


C ronica Ha ba n e r a


Un cilido homenaje de siupatia le fui Iributado aver, eii -l "VVedado
Tennis Club", al niniustro de Hacienda, seior Antonio Prio Socarrais


Aparecen con eat m aottre Sr. Antonlo IPri asocarri.. Elitse Gusmln. violrpresidentr doe ea empreail ed or-
anlahudorem del almuersa, idr. AAnionlo Aria, Dr Julie Santullo., Mariou G IAendoa. nrlque Frammer y Hum-
beret l), Arluell.s ail como el vicrepresideate del 'ennin&. l .rr anda X.de le' tror, y NiMnolo Alctlde Inclt.,
Orianlzado pOT un gr-pol de tocivos .Anroo., J, Emilio Obredin, Carlci t. Antonio TaMaln Mar. o Iu..tillo \
pr-eldido p0ar o loulores. Marto I NI litr. lt.u'anuo Loper, P dr Rodlt- .I1 dinirctor de .AlerA.,. Ratul AlflutaC
|etdcOa, doctor Julio Sainully. -Arni- etL. Benanoin -,Clt-ia BeltrAi,, A,- OnClit'
tAn Humbcrto D. Arotcllea, c'plt1ig et Cloln tnareo Plobk Q. Metndomi.. t e. S i
Antonio Ariaus Citrn&dii y Enricioli I uC G MnitLLda Prinlitlho del FPortt. 1 enIl-o F.ntiltl Rebtull. Siuti-
Prouner, 3e celebro ayer alIn medioci t iklor Nelor 0 Mendorit. doctor Lul. -o terltaido Ca"oU" idotorl i Artutc
tin tmagnhlicn ala trer it el Ve- del Valle. ioclor Jitusto Corrllo. doctor crl, Ma tuo llbort, Miliiul tlt-
dedo Tennic Clubs. como lillncnatel Ailonlo Arturo Siqnchra de BtI4la- ibor.bar, HRulrio H IleV M'aoi.Albit -
de ulecto y simpati& al minLtutro doe allti Urbanro S Real. ; i1 adlnltni- Alfli- wo, Freddi Goudie. ittolo l-
Haclenda.. eor Antonio Poio So- itr tr ie la Aduiatt de LtA Habana. drIgte11s tionoe, CO'rk Artea.i Jillt
carrdi,. LUu Liilstit 0 te0ritntide. Morale t oItbli, Mitutn iA ottia. 00-
E aelor Prio. oUl eIIeg rsde ente- Ai.i.u,. Chlabau doctor Aniiiiando llgo Roilntl Jlinlme, ArmAndto li.-
rtles consilleracio .e en la It exlUslvti Rixllotli,.,t -idlin, 'Tonis MAciiln .,ll.'% .hliIt S01o l P. l b'lo P Aii -
socmiedad dr loa Martiles3-. se \tN to- P;t,i c MtiWiii Maiico Qurveit ltio1 A.tliAn tieAdro ulrt. llfaacl MDil`
de ao, en ei, te almuer- d numero- 0 |oc-tor Ftalk Trtlle.. QOscar Argotiellc. Jot'* i Flltlol Cinootit Annottt L. L Atlt-.
ias personaldads.t aloe ielroelAbAo Indalectlo Pertierra. Ricardo Adin t11- ro Ar8>iun.sull. Otsia\o Plren A"tt,
a oIs dtitntts sectora-c de la vida so- vt. idvitBlbe-tnt ,enesN. docrtOr iorto ntilliiti do i0.jlKeI-t. tt-Lrorlo reorc
ciol cubna Airgtell.sNi MArtin 0 Nleitcal, Alber- itRolirto 13 M-nida-a Vinel.t, Plart-
ecapue de .servirte los *,ctkwiil.- it ear OCatritd p dxto Roil iii- PC- di OrI C iOtlt' roldi inic-itco Poa
en la dos b areas teI la niabit l bol .it Aiol.o itlon jul doctor Enriliu Rb.ro M di-t. rt,.> Pt Perl.
we truliado Ia concurrenc a l R .I'ali lioi-.,eiti Otillermno Dia R tninaitAr 1.. lit F Atitr.r ldc l cato, "-
principal del piao alto. doand cs ha- okittiic Ooiov Ricarrdo Pertits dcrIt MI e'-'r .li. lititcho' dr Arts
Ill aban dLtpuestlas iAS n.A. Rilcardot MNidlit. i litirnio 8iva Jr A"Il> Hi' h"l"r C,tbteia. ni.ia'
9l Ia &presadenctia, adooliada I- F-,, i.-. Cklrdnl,.lon tqi r elrdo, t "o N le A I' I titnitt iodrdor1t t lo )u-
-corbetllec. de flares. taind Oliinio i %,o .o,, .oiortla BF-llrA i Joe rerrer .lS b ig'. .lr t ttte .. .,
fltotjelado, Junto a Ilo oroat t.ilndorr.i in ,-an -lo NbKoire. o-r. os r icxa trh E l- .l'iTa o ntI lo .r JtJ r 1oAnltono hllt-
citado, a.sl os o tambitii al Intntistro .i i Col,. i doctor Pdro Macitaldo .. O itintO r')ellAdo, Victor ailcl .s
oie 0owsiinlcactoote, tior Vlrgillo Pt- Cta O i|i,. il. ",, c ls t ai lire r l- bla it a1l, A,,lt "Bellt, Jo tHits
reI ULpeo, sfsr Juan elau. A. ttr .Ior 1 n1 j,11 alv.bnl. Jjs Ul U Niit. loodv Ibobanlirto Klotiot. i ttIel A
Ell O nuuano.i."l vtic'mitldeitol de la (i d citvor iN( M Siulblic| Siti:, nf.io A T'oirrlcel
ttprias del DIAJIO DE LiA MARI- I N.ir.tiit onwt\t1Nii',I lidintrdo olt.
NA: doctor Jorge Ca..nUO. .tub&ctcia- "Lktiot Dillin. Ohlirilto Ar, l itiill \ Aniliolo iPt l. iitiiP.
rio do Jstlitla. c Intenliero lerilsi,- Ihbl0tll tit'tiaiiirgri Nrolklv Itt Qilianiiaii 11W.
do R. de Ociro, vimrioldenlte diel -101io l'tcntr Pll, AAn erl Ati. Clha- [ .l
.Tetniluotue tamblttin cettlba, Is rc.- it tic itiaui. l' 1oi ll iibilt O toi Co i i nt, c iitii4l
pru-enta idn dell prreldre nle del Clio b l i I te.'l bo i Iri 1 .utl tiutti J Ai- ltr tii art e nal t eto .o i l li -
aiclor Jo..A Odieni irena. uttletn o l ** Mtuiti M ;lr i lt. r l.1 iell" eauai t Pr- i tewo itliO 0 Mie >l0cti a i oot iUic
hialI r.e at. Clt Ce do Ia calI[AI I10o 1IT- 0rn Rc il t l ittoilte .\t r Ostt -.Ile -t lit ii.ntt l ioi oi 1aii lr 1di1ii dt t itta.
d o a iL i ., dc I1 Tto eta Ut- otr Eitlh.h" tie ,>tl itt. l.do IthI l bl a.i tpoln ,\t o lirr
Eix Is It e.o itntt. rs iOl tte ll itrt t t t i1.11in C tittt t l e itiitndo oto i t w obJIt i i tlrto elrl liou coi t o c o t itttIt, l ri
Wiloti e t c)It Aac Ai -A', t N- Miiols t ta i .Aoii I Ni J1iett -. l \t A. Ii,,t IoI IIto itc T O c n o i i tt i ittilttot,
be lr, I ltid i lgo Altrilo a 1 ijiltrrltt Ctiervonte flit.i itttittltl o atirell q\e etir-t '
Doctor Jailetlo Pedroao. ('hlrhoii d'lort .i6,fA M N Iathat. Julio Taco- rl *Ale,-.

ANIMAtDOT %'rFIFT tirrKsin \. iri iiiil ntitt-athini, ei tit ie
Abrictrtn anto'hte il eildro icla t tdel -,,jjo-Ck M ltIrti L'ciL naintt o l' iiiN Ittiii ltArti'lrA
Ilepalrto Anptiarl6n d tcoe Al.tirt-I.lIt I illdn lociidr llte Ki ,I- hl'l tie ariA i iiis'l i 'a
gI seaotder Santiagl o Ihc rcelooo ittlo tt'hww lie.ititow. le do ]S- e-
p a rs tin an ttan do buflet ,tipvt el le, cha ol C e Ret, elp enicd ,it l l'tIri do.' tie lo .siliieit i tt I tn Itti hAnt
Subidirector ode ,lka entita Is I de 1 ut I'tians i, ",t'oorA Sil'il., Ko'l I'"(At'100t e' ai'tittu OtON Villi-
teria. 1 el tladni ldo ani, Sr I ,Ii t risocll'i ', itAllidO n si t IctL-r i A t t C It It Is t rltll'i tta tiltN l itche .t, a itt
d alailkia Molaine AurelnoCt Cm%" i Y le "tIt i olr (i t I ro. o, nl~ m l tttol iTt-
Ido ArtmllaA yq blonds. Ma, I Nl nra Sol It rltie PIutitit CAvrotl y j i-e'itia liDik ioidndi N. 1% imglsr
titol Alba. qiluene, rcttnrlian i. eoA oArA-_a lt IbhI. eern.ndo Cati cit tarelc lde otbic.,s r.tit)Aolte.s oor i
fecha Ire, ar.ica di -enltiom.a On y tt irfllorn KorlDa e aelta JocO trlnr- Aitloiro.
osatrimonht IeI N eliollt a t. alt Ried. Ii. iEtile t Ia cllt s-olnetirralAl, a
matrimonial y r 1i dir >c Is ichcCI cIletc v Io rnrurrri I
Los espoioc Artiga. retro i>l, M El alcalde t,.nicipadl odLe l.a .lutid le. r' ranit l "eqitacilt rol titio
tt gnup oIl earnings paresIce .i, el el~lor Lula OrItea y) .it encari-adora orro n a itlreir'c., ttti,t. tcorlets. la-
dulke auceso. con cub' iottion. esposa Dolore, An tln it Ott atot buitrto a IR
ciblcroni inicltldod de lialagoSY y-Lti tt. El prcsidernic del Centiro Vaco TraJe rtie etlQleta
gratulsclonec ddel Centin, dr iDeplctdiont del Co- iContnat en 1na tilglolpOEC I
Fletns. much& y mty tbelis lio- tercvoit tc lide1 ,linota. mletor Fran-_--
men. reciblodas par la smeora tie A- risco Sataleizt.) seliora Amalia Al-
l'Igco, ponltIl una nota de bttcnt gus- vtrez..
to en los salones El presidenle di ls RlIC-Cadetio a IA
Trosl s cocktails seSlotr16u int a- Azui, melior Amado Trithtdad y adeorn
"iado buffet. Fior Angel Citnic.'.zo ctavlaa en tono
La mesa. dispuesta en el rctadeor "brown". IF R
cstentaba tin primoroso adorno dei Dr Rolanda Mena y iclfor Rosa-
lardin "El Fenix" el (amoso jardin rio Jimonet. Edutardo Stblu Alonmit M IR M
del Purt ode Carlos III coaisstente vseficOra Berts Moraleda. Carloi del
en un original centerpiere con Iaya y safiora Manoltis Zlinmer-
-wedding bell" y claveles blancos mann. Frarnciloo S.,iragle Jr y me-
t partadoi alorn ChrIsty Santsnmarina. Ramn6n __t
Ameintz It & imptia fiesta a1hel tuitli Molina yBlanca Vila Aleu. tSo. AVlouSA
Cuaroetn Fondevilta Completando" esti part doe to re-.-
Cutaremoa tIeaoncurrencla tact 6n el comatitrcn Pablo Altare zr7 1 CALL, 111
EI mlnoisro del TrabaJo doctor de Cas., y cllorra Dolce birla tLO-
Folganda Sittianiast Y O$1cbll.* eatk rToo c del Cft~tilii0
Gioria Ptig. "habill]e" en ra Icehita i, (Jnven dsrna Lcudy GonaAlen
El miniatrn de Otrac Puihca tIn- I.a sefPrcnla Coca Cst-bAllto l
niero hloootiel Tebles y y ii -cpA YV loaneoor$ Julio Cesarc ( li1i.
Carmt Ternta Luenga. o, alasn et on try .ebutIl. dirctnr Ile ".1l Critoltt
mliii Go ITlAlIt CcWrhilo A trnninrt
rI embailodr ode Cuba. n oI ,Ar- Garcia Nitredi., Eslinc Diext B. o-
gentinm. doctor Oscar Goau .y elcnra bertc SAncl-r, Tor, c Sttiharo
Sarah MariaG utfirre.. Ian Inlee- Nitil ren coicl'cilto. .tasnt lMamltt
sante, Vab O Cruz
El )(le ode is Poticri Nacannl. es- Y eete rronilfta


LA DKSFEmIOA ot.i, AtO FIN Fl, CltASINlO SPAOL
ODti de aCtivldad en el clb dle corttt e n i u" info m pit eara Wtt msCe-
li plaro d6l Catlin F.pfol di La dadd
iabna,. dod icl ndo as sIneorq.%- Is Yn m lin dart u ( Ism Atimnoa foo
rmo Isi COomlio dol 1l> av. ita- li orltina denorado preparado ior
ro Il mTM l c lmtlnto de o l ifelrt Rulnlllo % C aJoreovlla. t ur perk tin
d. ftin 5r aflo. qip rxxtlecia atlintunr dlerrocmi de tr laccnlo, icil qt' J o.


ESPERE EL ANO en el


YOBANA CLUB
(ANTIGUO INTERNATIONAL)
on 23 y 10, Vedado.

y Fells A. lhitte O," iit.i. ili, ,'i.tt, ,e A,...
o ct rtv (t' -I t , I ~itr ,,tl l it,ot 'i


LA PART: BAILABLE A CARGO DE UN AFAMADO
CONJUNTO
R.s'rve *u nteo cn tlIompo por nuotlro

Telefono F-9326
PImolba I.i "'COCKTAIL YOANA"
GormaitRat Rmn Pronda. Adminlstradoe AJtredo Rublo.

YOBANA CLUB
r&cil Phrsio rTao-ci ,r Aulo


ACIKRCA DK LA NACIONAI.IZA-
(tION Ii) LA INIDUSTRIA DKI,
AICRO RN OLAN ORKtTANA
1,ONDIIE.S IAI'IA' Vi. uI
Irl la i tltitntrle Y o lcc Id |ri'|i hl
ciniertpriics llr it rlo u ic etito lit( rtin
pilailnIeri I nisti cnveilaii d Itl c-i-
io n ne il silo t oic| cailiet@n tInrl ii s i
110 OI IIIe R lldl iAc nt'1 1 lllA ill (10 10 h 11I1
d tilil d l ln el- d ulle l litie I lm nailm
cccii,.i hums tie irhlclit Ilttolillil a
et lit>'ii n linli Ia lmltrm, el l,.
'to 1" ie I i ill H llll I t (I"l1,
. tlil o l rl le I'al hi ll i d ll rI'm
to i itt ml o, Im l iOid l.al

,11 i ttleo. iseci, itla cin i tir ; o t
I ir 0li Ct iiil t I dintrplr il."
iiiito l .c lii,l cd ec c ti n c1ii a l lI Iititi V.
I co l.,' ItIti fcraic 1 Ilc 0 tcdellq (14,
.i,,1 ticintit l~iI i|. ItiqlrtiOttl e/ I (li
b alie R ilciecn qlit tue iittdiilo'o.
i,, pnI tlclltu relaic t ii eare Ilts rll".
tiui diputestiu~pa oiiin llnaOr ltitisitle
iileancncli I s apaild (d t Ie lII. illir-
on nto lenoor a In tihttitcie I
itic pseplenttm rlsM ,o piianult t-ro
i'omnparativalrieiti, preitilnmo, or e r-
Xlltromatinsia bruntia balm en ia di-
manda do acro)a. L Ls i Clittcid
avIti'tdol e produccini do In Indutmtrial
atinertIrglca brilonica on do 11 mitlo-
itel Ile lonaladas anoumei Cl aotie-
in minino lilalo ipon c (elcblerno
el de .llartena proouccitisna tin
AXirnoi" d t tIllt,0i i tonrleadai.
O.Cfo on iltitinox lrchi'lopliIninedilall.
nrnte priclanioa Is diroctl6n del
l'artidn t.anr tist s uhabla tde lilcr
tin objetivn ode 22 O.OOln ode toci.
a acintialec. incluon doe 23 .1101


j COLOIZBiA .FOMErTA 'IU PRO-
SDr.AROSATI DIiUC ClON SIalSlUMICA
IUJANO DEITISTA tBOGOTA. (APLA).-So inflorma
IDnCnlO DV .RADIO CIN' ) ol.c Co,ombia ha .ollcitato al Ban-
OALIANO V NEPTUNOe i1co Mundl ut prkstam de 28 millUo
Snet c de d61ares para adquirir en Ios
Aplento 96 Estaldos Unidos la mayor part de
eliono A-.9422 is t'otio qu e nccesi la para u pro-
yecto soacrurgica de Pla delI Rio, qua .
.4"%v) Fe 'espera rendtrh una produc
clon iP civil ditrta de 500 toneladay
d- l acero dcntro de cinco afnlw. La
o- anta or Belenctio proporcionara io.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN r.o....r. i .... dInterno..L.
r DA,,ra Ins reA Alo ne osteras mpost-
EL. aDIARIO DE LA MARINA) t..t... Ltengoque nuirie impor


San Manuel y ReyesSugerencias para Regalos de Gusto.

Los mas finos y prdacticos
regalos para obsequiar

a Manuel

Antes de comprar los

suyos, le convendria

visitor el Depto. de

Cabafleros de
SANCHEZ MOLA


Corbato puro sedr. de do.
no europeo, n coivl, m torron
ca(omtali. 4.00


Zopolilloi de pia de bocerro,
inportladols, coo acn d gomao,
6.75

PaAumlo de puro hilo ingft
Con iniCiale, C oio de I docena,
10.5Q


poplin merceriza.
zoanforinzado,
5.93


Ptiolma do ltnismo battota di
diseho a royoas, on main, vncrde
y oaul, 8.50


UNIA TINpA MIJOR I SAN RAPAtY V AMIhTAD


P. 'Uz stres do iondeida


--ni,


I


' III I J


II


J,
=


MADIA Tr I A IIAMMA
. N *'40


rsTAIranI rIr a Ma1nnAtA nTir-erc in''r nlItf rF." IQ 19


tA1A UULtG__ uuuu L> AUU sL a-j rivat.-J .Ycj. jL Mct u t V'a.- .Ua.


* ARO~


Musica y

Muisicos

DIE LA SOCIEDAD I 'FANTTL
DE BELLAS AXTES
La Sociedad Infantil de Bellas
Aes. ort uni >nttsucl. "ai ued.
ca sus- actitidaites- a los niom y
Jd6venes cubanos, tiene -en prepa-
raci6on su espectiaculo de Navidad
que sera tlevado a escena el pra-
ximon domingo 2 de enero de 1949 .
a las 4 de la tarde en el Teatro
Principal de la Comedia.
La obra que seri montada Ieva
-- -l..ille "?eaaareth o .1 Nrrmi"e-
to de Jesus-,, en dos acres y nueve
cradros. original del maestro Pe-
dro Boquet de Requesens. director
esoenico de la SIBA.
La obra sera montada con today
propredan cr entr-o rKomnbir-de-
la SIBA. Su Conjunto de Cnmara
serA dirigido por Carmela Pen-
sado.
Con gran entusiarsmo trabajan al
mayor exiro de esta empresa las
seforas Lucia SuArez de Agramon-
tc y Margarita Menendez de Mari-
na. president y vicepresidenta res-
--pectivyamentt. de la Sociedad In-
fantil de Bellas Art-esn......
En breve daremo miAs detalles.
Las localidades para eate espec-
.icuTo -h-$ean-snttttltaf-pre-t-tc--
lifnno F-7534.
BOCIEDAD DF AMIGOS DE
LA MU'SICA
Part el 4 oe enero tlene la So-
cied td AnIr. a ,r 14 Mi't, sir. Is pre-
enla t it-r. (lei glion glilalrila espa.-
nol Andres Ser..%i .- qti'en sert es-
rtchadn eenel Telrt. RIr'lera en un
program que consta. de obras de
Visaeo, Scarlatti. Ponce. Castenucvo-
Tedeaco, Tnrroba, Taasman, Cres-
pa, Granados y Alhbeni.
Proximamente daremos mas de-
talles.
APRENDAMOS
En Knoxville. Tennessee. aca-
ban de otrecerse loI primeros con-
ciertne sintf6nlcns para nito-. Fue-
ron atel 19 de noviemnbre con la
Oquetsta SinsAnica -de ea,,ciudad.
dirigidos par David Van Vactor.
Se dieron dos conciertos en vex
de une, nomto me pensaba, porque,
speinas e anuncib, lodt las loca-
lidades ame vendieron. El precio de
admtAsln furt de 25 ceitavo. Uno
de loas caniertM se did pars los
nifot de las escuelai de Knoxville
y el otrn para los del Condado cer-
Astl so hace verdadera labor-pa-
tridtica y cultural.
a RUDOLPH rIKUSNT
Recientemente embarci rumbr
Europa at admirado planita Rut
dolph Furkusny, quien ase dli4 Paris. Brusela y Roma done In-
terpretari l iltlma composicli6n
do Menotti; un Conclerto pars
piano.
?irkuany. recordarin nuestros
lectore ha actuado con much hxl-
to en nuestra capital.


Despidase del afo eu el elegante Restaurant 6' Bar

"THE COLONY"
Caoll 31 sq. a M. Vedado.
Telilono F-8370.
TABLE D'HOTE DE LUXE ESPECIAL

$6.00
Tambi6n so srvitn lon table dhoteo acostumbrados do
todo *I afo a prdoi corrionlfns.


gA C6i~sop?


'5-7


SSc imagine lo rica que serin'a una sopa

hecha con quince vegetables? Es difidl con-

seguirlos.Yscria costosa.Perola dticne usted

en cualquier dienda de comestibles, ya ad-

mirablemente preparada, con 15 vegecles

cescogidos y cocinados de modo que re-

dicnen coda su suscancia y valor nutritivo.

Pida Sopa dc Vegetalcs Campbell's.Y para darle aun mayor sustancla, la Sopa
do Vogetal,, Campbell' e*sta' cocinada
tenlendo como batse a mor ecoarn* do roe


No m'aIe >iltr rirrf Is SopS tie
Vegcales Camrnntelra. tan rirs.
fIAn smancsona. c ca l usna
omida c iompleA< Fn cinci
minrrra lpredet enerl hitsto en
I meis Agrtmrele igtrl anti.
>adn >e sIpa. ctnrtels aT '
otvirls' InoMienCre hit Ia
ssnaniida be Msr {sonlir airn Inns
ceitiS A rnt IrhAMO cgeallain
aps(lr-,llm opA t \' At-ils.
CamplVIV8 k ,nart t ,o4,o-


11 CLAUSE 01 SOPAS CAMPRMLL'
nlull IN"s-A t IOtQUt s01iA Y IANCA

SOPA OE VEGETALES.
V1O0TALI SOUP


VEGETABLE
ss^u^


El domingo pr6xlmo, dia 2. a las Fsplno. Francisco Psrez Amrnaga. I
once de la manana, contraerain nup- nacio Alvarez. Jr., y doctor Enrtqi
etas en la capilla de Santa Rita, en Juarez, Jr; y por Amnaro lo hara
Miramar, Ia agr-ciada seforit Sylvia a su vezlas seInores coronel Jossi I
Pedroso y Galguera y el seftor Amra- Prez Dominguez. Santos Boura. R
rm Blanco Rodrtguez. -f-el Pedroos. doctor Frank Pedroao
Otciara en la elegant cerenmonla luan Rodriguez.
monsetior Perez Serantles. obispo de La boda civil se elebrarA ante
Camagtley, y actuaran de padirinos notaro Dr Francisco Espino Agil
IA senora Flora Rodriguex de Blan- ro, tesitilcando en dicho actor. p
co y el sector Juan F. Pedroso y Vega, ella. los senores doctor Oscar Bon
madre de el. y padre de ella. re- chea. doctor Eladio Blanco Rabassa
pectlvamente doctor Pedro Rubiales, y por (l. I
rseftres Carlos Ball Rodriguez. cor
Los lestigo: ine l Raael Cat rarc,. Roberto Acev
Por Sylvia firmarin los sefiores do y Nicolas Cabezon
Manuel Galguera. doctor Francisco Reseftaremos esta bodas.
CENA DE FIN' DE AXn EN -TrROPICANA"


Ig-
ue
in
M.
La-
y
el
le-
,I-


LIVING INGLES
DC189Aso
--DAMASCO A ELECCION


CAMPANARIO N 407

ENTIRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE

AA-0181


r Prurbicidad Octavio T iaedez
ro-


Muy sona das Is t fiestas de "Tro- parto Buenravnta su cena de fin de
picana". han dejado slempre un re- srno.
ruerdo imperecmdero. y con el mof- La fiesta eurar rodeada de nirtl-
yor esplendorasoevrenen sucediendo ples rcentwnr'n
en Ia presente temporada. que ten- La AanrooAs orulrea espa-ota "Gra
drA su noche cumbre maftana, viern airron'. del Pasapoga de Madrid.
31 enr que celberar i el bellisinminy tegradI rim tos rha'raes de xpa-
aristocritrco teatro-reslaurant del re. tea. areranIra I bal bcle- riusn-
anicintek on Ins orquestas de Arman-
LA SOCIEDAD INFANTIL de otoneu. Jr y de Ernesll tre..Net,
DX BILLAS ARTES ademAs de tomar rarte en el shinw.
Seriror lot-arat e deatrie amiriLc
La SIBA. Sociedad cultural cutbra- de eilentrrel at gis ue tcooln un conlunio de a rOItsP, en Ia La rena me ha tilado err el t lcre do rmoda-s ao ver- concurrido "aTrpt-
11a. que Itanto se proerrcIPAtr4or Ia di- de Ian dna de Ia nadrigada. con Bitaits erpretac ni del t"tpnody Blue'. pes persons.y Ins title riroan .
vulgacrhIrr del arle er aria distintos Monrr rre, I nrdnirrra rIrntrpOre de en treflitpti de rrurr al : a el planra it, \na na o rlelr de eery euli brulitteai-I. ta reservaciones do maoms rson
msmlteats cioncsaen re irricalra nit-ca wtrireslrr t, ot),om la .jrare btiebarlte, rompoatisrlrir FtIn Nenrpa.. o. at et nrnrnde $10LID, y el deverir ir he ateii rdmidapo r o.arlicitri naitre Eric,
Irrl.U- rnda da r.....r. ao ta redo, ,o.... ......n .1oi i I"oriR-lar .a54gin Oe a.ri....dor "ri , re :'. tr ,r ....... e t~o- --
sir* a-ctoiry pubIhcr er elleera rrm
espfclartrlo do Navndad title, como to-
dos Irn aOta...a.I. a ad.irrar. n de ir -
fins y rnanrrres '.
Pa~rs c~omidrrrrgrr drm roeerreto. a
las de Ia rlAttd en el tealrr Prinrm- .' ,
pal die Is Cririerila corlarrrrrrriada Is
man gIlcxa ibra original del maest..ro
Pedro rrlretr corrr lnrlutCa dallAda"P.P
de ,sirrln atilioe a ,tliulada Naosa.
reto 'a i Na..r.renrotdel .iteas
retabler bibtco ell erd acres r yocho ,.'
c adros. iqre ....r terprer.a.a pr .'"
el CirAdror EscenIco de Isa SIRA v t
con Ia cooperacron de Ia "Schola Can,'.f
toruimr de Ia Adcarmia de La Salle
en Ia pare vocal 't I
Orquesta y direction iartuati..
cargo de Nena Bentles
ABRIDORES


"E DL U N D"
Ito:,bridor de ltaas Ininpensable*
pata tar areas de cos en todoaa o.
mentor prrncipalmente en estos dins
do riestaa Pascuales.
La especralrdad de estos abrttores
eonaiste
to. Protege Ias manos Ay Witoll u
citinarilenton
2o. AbreC ualquler class dat1m
deja completamente rnxdfi
los b$dord.
t e vent. en todas las prinripilre
Ferreler-ass y ocerims

Coorerr'iannlea.
rlMtribwidores:
irrreteria

"LA CASTELLANA"
Compontrlm No. W.4. atian


L.A INDIA! N'EV'O (RAN
MKRCADO) FARA ORAN
BBKTAIRA
NIrtvA tKl.t I .AI'A -0 ta.,i
tPr1'eim.-Uk u rairrediti ails t~t
tla on 'l @ 11 1 n1-rl o errritrop m11111ru11t1e
11.1 U. trX 11.1 i an1 t 1 As Is India rlr,"
1anixr l e s ala irrietr.rrjdm a tmi" irna ai l
rlrreiad dle orlriir d brllAnlrio. Art1n mI li. Pt 'mrn il I 1-1 fn Atrt ICUy rli I,
41 1 1 e l 1 ia rd r 1 11i"r e I ra l rt h rve l l t-
nt i n-, a r I orltiirt t N nr ofllIi
cil."PI I a is 1110110 l rtlla.rirrin ( eif CNrl
h.. sIrr FlC r- C iro nlidobritAt.......
I A leA t e lllit a oi en tor ra SaliAa "
t ollri .uelmirm %ii prede negat-re 1rr q
,mr laitnli-ns no aieinra han eisrd,
err rlalsti rinrdoi dt plmiIrt-lorai r iSr a Is
dra la is lao .derni. ia de arlilutnlna quu
recsesitI err las carlidmibos y psrun.
iruletwriunaPern prodt-rinr qiinitro.
p in I it rt-orIII ,a e*qillpnrr e.s cteirns
err' hrarrIlegladu drnde (IGran Brela
AA ell cantilddeada onrldermbIrls. t.
ri'ir lpsrtn r is l tritmestro ri,-n
Yt0CiVNi doirA ardas dotie leniri
i,-nsldr-sda ell e.1-s momtelinO li."
de hIn- ereiara rnernlies tde'tCGran Ore
11 e Tl nr.sIIldtOdr l5l in ingri
Mn";t ca Ie esterlna o a- poinle rea qre
ene it -.rrrr irsedestlrlneoiIAfnrT-"n essr
mai p a laIs m pra. en thn,i]alrart-,


nIFI-I.ICPS PASCUASII So Int dasrenonor colmnadn do bondlcionos do todon closes para ustod y para todon
lokis lryor.
nI C -n dnio Ernrciclo EslrlrltuiloR "Snn lfbnnclo ido Lroyoln" anids con nrlns Pnsicuns a Ict puortaa do vusBtrgo g-
noroa corn7,n.
Hrco .inimto tmnRaa. 1 Eminsnlnritmo CM(rdnnnl Arlinon. bondio In litrrit1n -rvldrn Pn In hrmosr lomain do El Calvo-
rI'. o tpNlrro illnlirn do Ion C (Iololhcop di In urnbtin. q a voin inmdin a In I rn ron!l.cnrt6n do unin Obro tan trascn-
dontl proma In nc-otdcnd cilx'irn. dio 1nn1Tbr- Inn difuindlido poTr odor on Pitson nlolicon do l mundo...
Con loa do-ntilvos anonoino ribiclrdon donid ontoncan, quo narido -roTo prolindamonlto. hnmos podldo repallzac
Inti obrns po s-iovln -ci lonos d nccosO. mrovlrnlIn io do tI-rCISn ,(llt1naS y Il cimn-irlocion.. PorO, cuando doblanr alzare
Ion muro. lannnmoR qit pom-r iIn O )brn po Iin nibsoliulc do rcrirruso.
En 1o prinnino pidrn sin nlontrci un r onl. contrlbucl6n do unno obironmur dlt p'.iono .. Ponsmoan quo serit la
somaillna do Ig niptrndn primrn Cor n do Earcriclos Esplrltunilod do Cubn .. L n somillo hn pi,-ndo ocho mesa asoterrada.
No cr iisltd qua ha Iloqado In hora do hacerla fruclttlcir, con ami tooporacl6n qonerona, con su aquinaldo do
Pactaua, C on Ut rethalO d1 Rayas?
Today porsonn qruo doaes cqnlribuir a osnta gran obrn dobor6 onvictr o onlrowir ni don-ltvo a tos Pddres de at Com-
potin do losui o nl Patronato.
Ld sr o r-onlodomenlto Crislo Nuostro Saior eon tu lutura Casa do- E)orcrlcios El lIs preminlard con abudcmncla.


PATRONAT6 PRO-CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
OFlCOS 104. Dpo. S01. Habana. P-r inlormno. Uamo ad t.l6Aono M.9901L


nAt-vwi r.^.-r
. \ .4.


MAOin01 i< r"r I A kliADI,%IA !- Ii'r1 In Fr nit 'r IA9


C-r0'n i ca H a~ban er a


Con motivo de sit reieteie regre-,o de E-ptmia fu, rfe-.tjada el nmartes
.__fitno, con una animadisinua fiesta. In bell aefiorita Rlo!ila Rubio


REE 0CO E aei 1/ b85


Holloltud do[ Monlolpio
doaC0.164 ESE CUIS QPuE TOr
TENDRA USTED MED
VK AIcAldo do Coldn to Interrsndo dol NUADO DE LOS POL
mrintro;otror Prfh tBwarrht I1 exen. X
0I6n doe pogn 4o tmimoatom a I Impor- X m as
ltacl6n to un mbulncla oton dotll-I
on a Iom rviclo mditcco* do s mu- DE
ulelt polltt l >' -o""--


DOS ADMIRAMOS LO
DIANTE EL USO CONTI.
VOS FACIALES:

E V ,.. Z...
rVINEUrIL PARIS.


Plan para un Futuro Venturoso


Con I (Itelad, sohorltt Ruble. op rrn to ondtrl4n. oAor Telilo (Ouruchlt viudl do Manstrbeftt. tou hUol Ue2t6
Jet"I M.n. *rbelta, S.lrlo Rubio R oR S rathb, plodrp d Rosit o ( 'sttntro Gorootlt y ('telli S r .huoor.A1
En su m .t ag (tfca restdeucalo do t 1 P Iit verde potr to Ingenio eros electri- Boliloll G >gota I. do tBotioll. Rl|A
mnera A erilda,. detl reparto Mhtuainai cln ..ode lI firms L. Soi 'y CI 1. Sitod QIin aboo do li.ll llh r- I T U I
br tindi Oanteanoc he unit sI npatct a ) F1 batiolr e 1 0ll \ O iiuho a dilm m e pe c i aneo de Ab aoltllU y .t l Al\a rez
alegre tHest. lat bondadosM dami Ten' tio hatia t iin tentrada In old itugada v d.i de d 'itllF.. 0 P P
a ,.,id i ar.....o I,,... .. lioi ........... .. ..c.n .enr dr 1, ,,, .,, ...i <., ,,,, t ,lori s C ,,hl ) Fl> ,I- M I N 1-M < $ i 0 0 P P .
E at ft honor de a I enc otaodora o.iooa tttom natr litiono Id VIido tooli, O tvli too L rre M ary
sefloti Ro olta Ro ubio Sarachuo M Ai Sriico Itbto y t oi siSarachu Co a -Froinhd. lto la F Stll "itlI,< LIano.' Sylvia
de tos espois Sirtcio Rubbo y Roa i.uio (orotil.y Celhy SohIr acho, G R A N S OW
Sorachif, que acaba de regrriar de Pauhno Gorot.lira y Noudeliina Nava'- Poodra, y i)ota ilaPrTlOn. Regina de
Espaoa. donde paso unas gratis v .rr Ji .n-Goro.talNi v Lep.pool4 i dr Ma 'crs. Carnill aP rei.. M l s d iOO ROnTA DE CADIZ y ANGUL SA AS'
cactonles. I n 'iiotlia. Antonio et'rnandez y Elo- Angeles Alot o,. (' ti Iniix trueb RO A DL D IZi
Un grupo numeroso de amistades din tNat a100'(tonro At0 : ty r tn l iaLo ino ta Ingtaturo mo sto tori o, .ton
de ta se ora tiuda de Manzarbeit t ore. l .naturre. M o Io odrIgt ez
,si corno de to sehorita Rubio. dis-n ri,stinFernandez, Mario S Fratqotu, .,. S,,1 ,.Oc Mato \'danif U)ALMI GARCIA OLGA Y TNY
tru t6 de sta fiesta, en tI qoue s e st n ii ar staie t Flo re n o Sanchez Co r itoo tat y Jli ta t \ba cld ux c a m p ai, de roosbo
'i6d u0 rico blitotety- e brindaron de-o' e ,twot" Alon .o... LfIoe nendeo 'Ieigooo aoo .O,s N atltO i hi. i ail.C h LIN D A A GillRO R kardo V al la ro.
ticiosas bebt das .,l c11tl de Carderna,,.. Artando V\ , ,N do too Atn 'tos ttod1"otiiou An
Ft tardin del fondo de t m co an niro lt-t I isthioo.Josor t Io.tonleso igut1 ang -
ro proicipalt de to Ifesta, apareca be- ho 't .Ao io tor ,rI.'tioi T Hii o if Ii -esnoioaera Auteos moostro do roorlso o
tt %mn n ten ti o m i ta d o c o n r e fl e c t o r e s d o ,t L a l .. w Ai a1 0 Z dota d i o od o d e I V M a r tg a h o d.os tdio iMa lohta L u i ts ,
A10t...... n Rosa.. i NihINKiwi Co N IY J U E V ELS 0 E IUOD A
ilMONTMARTRilo. s. il II C .iiidr Nc'lits l
Lta i0, fiesta i de fin de aIo, on prIic al t -de las t no v, dd o Id no- OI lgt i ron. t R...rv. ae :s: Maitre Roberwto: M- O
iontootliti.2-0 Itroolet o rooistitulr 0001 t CMo COi eI n tltttO~ l U111a i oooi
oitiooopia dosr ton e rle c stttuyta110 0 cl e t t'tol I o rwiot "Casinod,1 e a ..M n ... .iMiiot tl 'odIA AA. Ro-
serialdo o er n cnt l ..... to yir a ..pi.o t ........ i ot orno ....."C.. ... l".......... t t io,,iol,;' tolo ] LoIT/ T A Ti GIH T GU AN T .KUIAVANA
otem a soint ade pIs m 0bril0h nte- clul It, Ot o l 1 c l1 ortoiu o llt o iC. l.iode Mtit aritl o t .
s0 d t el dbre do vnue ai tall m li' i u :s i! oerab -s t'o h i d A lri IL O lo "o itli A" N -. -
ads N't nu b ".i wiicoraot iot to nt .tio i. FoiwA th n n:ot:M ian .t+i ototl 'oll ---. --
residl. 31. landa comirri AI ., asdw: pi tr In p ie do b ii-l e Ouicos 1 licklb lc
do I noc e,11.111o, B t, ,ioll totioliort t io io L e o.
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1o lan7e\l~! I ~li'l.(ll htilnlil l I h L. M kulvIPl hionllldo. jilill ll IM-
Eloo o sociedad lti buo o ro a re in0a ve0 t 0 o re0oo -bt el ioptou ddo o'olicon i t I (it t OAll v-to t iMt'oo de'd i. Atkl
dadeoo eoIntu.sa too paro disrutaroo d 0i,1 v t-ro u ni ,oi Alb kierni c lI oii it : ivn itlo l tt ii lilom'o l (ioit o Cot, t M ari' Bloitp .uan Loli Pa0o0 re00 l i s, t t o R iI Julit
ta oradiciooalt nocthe do Saon Silv t's o ia espan ola Anitaito -,of 'lordov '"' il) ooi I i% N Iitl io c;t lf t ,do Ao- olaioo Fetoer, Joo,Nd Moaoto (trin ao oooo Atd coo'a
tre, e o elo b elttnlin o "\oogfot-ctub" do In e\Ix lil I u o-it iict O lart ihuua ffuin DT t'i \id P" ho, Moio'iodfo .h o tu l o it f'g do, Arogelt Cuiooooo
'3 s" P. 000 et V ododo y ttlt so 1 it i t l al c ii 1 d e nas co a 0 m ac0 1 it'd c legu're 'P io S l n toh oF er na or i n t A l, s- A baditio ft otto n A bldin. N 'rg in tpn A i C o o tt ids on tI n opi tn C A TO RU FO
\ cooldo liaclondo prepaoratitos tong '1 ,'
niolfcos. loar m e ,yor delo teo do '1000 fto i orlin o 010c efel of i00 1 a
00l nOl0t l ot sOi. s000110 ao i t ti tiei It fill o tfe oio do Polo
No poi rmnsdeja (? i rire lr l r sn
Mobctono rbser\'acIoney do t ,o i sasOri 0 d o t o .
nie atao stoont o ino oto.oelf cbalro-otto i111 tll uonas, que hllm 1ju1'es. Ita do \'or
so Mta ltre Fra nofk. opu d elo do so tlc itta so oso ot- otln M l i iviArtre e 0 1gran A m1 -
Se 0 nfortoooo por ton te foolos U-S2,t07 v ooiool l, oo00 00l0 0 \ 0 ti c 10 a1t3os01101
U U-6406h Wilda orooclicdo goio
Soe sern ir ii ln cxqul.i lo "'di lnner" al So se r\irO ik in Con li dh d eiof In,
fpr clo doto l 01 00 1.1ios el oblerto
ritlendo tl,, 111'1l lllour Chais e"todo e t ol1 oy media% 0 abr tillib\o 0v hal
dooer peow. pa1n00 1.... 1- 0.. .... y 000 ..... ,.i .
Y" todos00 n concurr e0n se it rAgoro -
mytovict.........close'"de.... 1"1"'Seereal a n
.o o hbroro... . i . .i . ..0.0.0:."_ 4 S
tA buyn.ndot rI aikla 1a1 tic Is fiesay
riindtot'O Ark latO)tIitoil otiof r 'Y, L EGALU
INball....... 01g aL LR(kDECE:


(de mejornmiento
\'Vsitan l Alcalde Gonziolr
OrMe un Rrupo de vrtcinos de
A q u e I i populooo barnada
LA AsOclaciOn do Proplotittrl)x. Vi-
Ill00 r0 Comlerrfintes do Pogolotli
Mhrw0l001o. qoe preooide el wnor Jesol
Lapn v el seAor Jtallo 'Co-rrtia, re-
prisentAtiUvo do 1t SoCledod Reden-
cldon Sport Club vi'lsttaron a ltr'de
COoioAles Orue. lo aQx If exPit-sln -
ron deu t labor il pro del pneJora-
m0enlo de tquoelll populosa barrlada
obreor de Marianso. donde et\%. oor
sit cuen01. llffi0n 0 cl0bo u01A inteosoa
labor de htlolyraclrln.
Tambtln tl expumieron al IClaldo
OonlA*z Orue qnt Ueenr el propo-
slto de erigl-le 1in butto 1 ex repre-
snntantn Luta Vialdi Ca'roro. crea-
dor delo rimer barrto obrero de Ciu-
ba. que f114 Pogolottl. par colociroin
en el terreno de Varono CuAreo v
josin wli ti Oom0 v dsocubrlrlo el
dla 24 do febrero t ronmemoraroo
un aniversArlo mIn" do ,t uindncOi-o
de fta barri-ad.
Taroobln oolihltaron IOo 0' viA0.5
qu pot O In Bantl dr Mnt 000 Milt:,-
tal &e efototoentioreto tuna0ve 0 R:
mrn ren Ioa terr, ono Qoie e rst.A
avondilconndo en Nrona RluAtrz
.Itoo Migtol (l0omr0.
Al propto oiono oA ser010
oxrtco0door l r" 1n 1111Ariod1rion I
llCldf { (oNrIZ Orup drptl', dr
agrAdecerI to 300lolli do il0 \00l %Mw
ti PIwololt i,,p',11M,.6 roiti,,1111')"'
dno PooIote o piooIlt 1M rollo o 11r
vI'Rl con t, oipnilItIn,% olbrr nlpren-
dhtld por In A.ocnrliin di If ropl't la-
tIo qol pioino ctd prr.ltorlr fl l 11
cior ot, rnl coo In npol ontinldAdt WI
oi~rresplowta

Y... para mayor
complement
REGALE una
LindaCARTER

en la Calidad
y Color qua
venqa bien
con el Vestidol


SGran4" Almnac.ne


"LA OPERA"
GALIANO Y SAN MPGUtL
(La E aqtuina dl AHORRO)


Un Corte de Vestido
vEUDADEoAS pBECIOSIDADES EN
VvtDADEdoCPAS P"NuEVOS,

en Todol log Colores doeMOdc'
....o.o A el NegAroB


Cl


Incluyn -. .

RE E co P ........ ...... .... . 1.95

'REPE TYA 1.95
OSS CREP ... ......... 2.25
FAYA ATE, . ..... ................ 2.25
ANTL OPE .9........0 2.25
Mo R ........ .. 2.50

MOARES T2rnco s ... .75
tOAkTS Sul..O .. .. 2.65
CIEPE rIESTA .... 2. .75
CHEPE INTRIGUE .S, 2.75
CREPt SATI N ,.2.75
TERCIOPELO CHiFTFON' innuqabl 2.85
rAYA CORDON .... 1.75
sANTUNG TORNASOL ........ 1.75
T^FETAN TOR iSOL 50 pulidao 4.50
rTArET ANTORNAOLBrocaldo ... 3.50
BOCADO DE SED^A. o50 puda ............
If t ,urtlde ('30 v ,i0 o o en f tNust'r a Oll i to S lO


I.


AIn rM


PAGINA TRECE


S C,


pr


- I


SIN
. A .4,


PAGINA CA1DRCE


DIARIO DE LA MARINA.-IJUEVES 30 DEF DIC. DE 1948


La Republica al Dia

-Valde. ptrfeic. -P lIe inamv illded.
-Tm cads quaodum. -Le one an Vartianam.
S- aExdmenes d minulica.
PINARI DEL O10 t6n. ef cual insuLituy el derecho d&
Ceastal Orea tInamovilldad pra todos loe proeao-
Despud de haber per=anecido ce- rem de rtntros de Eneanisa Secu.,
rrado durnte vm-ios meas elI depar daria y Especiales. y que el itutu!
tamento- omer -cia enl a "Orozco" de interinidad en que 1n4u.ltmenLe
compr vericada por loa severe latnte est-r en aPosess del ulo
herman Menindez. pecfico o de capacidad legalmenme
Su primer medida en beneficlo d requerido, en su case lotalidad. -i
empleadcs, obrero y colono en ge- en det:imento de a disci lipna y mo
nemnw aabi: a l ci- -,
tcrditoa a los mismao qua lea hx1 IEl referido comitl tom6 uLmabin
permitioo ilevar en pocos dims lo ne el acnerdo de repudlar el Proyacin
ceario para tender sua hogares y de Le) psantdo en Is Camara poi
sus farr.ijas a muchcn padres de fa el doctor Alderegula. per el cual .i
mIlia. pretend, suspender pr un aeo is
mer media ue Ie da a much Y r deeis tunclonarias y emplim.
oporturiuad de tener cubiertas su dos l del PinIstey-to de Educaclin. yia
necesidades. u cho Proyecto de Ley viol Ic.
-dpuesto en el artlculo 52 de Ia Car.
te este cen el cp a Fundamental, en mu reh-laim con !
1ruti,^ Arita R nd.
Fu .-v-.its de!eat, c _entralc- ra artlculo 106 de Is propim Contltu
Bahia Ioands quien venla acompafta c. ka
do del sariento Federico Mindez Ve'- A. Machado.
ut. jeae del cuerpo, gum -dajurado' corrspomwL
del cnlual "Oro=co' y del cabo Do CAMAGUO T
mingo Fjenlteam. Jee del Apotlado de Nhlat ds Vairtl to
este centriaL El capltin Robaina. coi, Vertlentes vsam Invadldo material
freass atentas y cortesea y con gran mente per pregtigioo elements a
campa'linera- hizo patented im de ciaie dt leconlamo provincial, que
aS de servir a todos par Igual, y corrcapondlendo de mianmer ntusiLa
mer un amigo pars loe honradom Is a I la nvJtacldn qua lea hiciaran 1oa
-usen misgopara. lot qute poniAn diritenttdel-LClub do Losnen do as
fuera de a Lay. tia poblincldn. hicleron ato de pre
LA BABANA manca -i today claoe de vehiculor.
masta Brav dando una note usmpitlca de verdi
.. S rcelrbrd-en otaalonaa-dlcteo di- ataWaldad y da fltlia., de-
la tradticional velada en recuerdo d.i Jando una vez ms maeniado con plo-
los gra.ioes de Ia patrim.'" En Ia prr sullneitncia el opUmlmo recoai.
midencia, junto a l norsea Maria Via tortanto que slempre predomina er
quez viuda del general Delgado, At loda sutb reunlonem.
ernconlriujar. el auator Emilio Soron- El hIln.r eacogido pars ie magno
as. alcalde municipal., el cocandant- aconldilnjento no podia mr major
Jue Can.arho. ayudante del tionoMrd par LIaram di haermse boaque de.
hie Send, Presidents de ia Reptibiea central Vertienlam, provmisto. ademat
de iuwen oaltentlab i representaein; d IA tini-da eispm a y rmaonlzadors
doctor Lull Suarem Barromao. dilreci de su veide ramaje de lu buen sm.
.d e Cante de Orienitact6ln Inlanul ae In come dor y de bItle. tin connat
Torrenas. Rvdos Padrei Martinhl ) oGlier mucos allceitenI y como
Lanria Lureano Pino. Luis Brea. didadei. Pero en el caSo praunte, Co
ratiedrAtlro de la Unlveridad; GUI m lo tllr cuntanutae mobrepaMban de
llermo Linro e llilarlin Molilna. u ceapanidald. nec rulo uet eelebrar
asdente y ,ice del Liect;o doctor AnLi. el grsandioo banquets mobr el miuamo
bal Cauta, Joae Anaym Avla; Joea4 C*t5p. Pero proteglido pOr ii OiP
lApel raiabelta. president e tte bra d bieheheora d corpulenalom ar
Cablle-a do Coldn de emii local. boleI.
dad; tmleMnte Auguato Sorondi, sca-m. LAS mea, tormnban un emonne
pl6adn oil mirgento Raiafel MUi y cuadr/ihfto, 'r y on I part central
sotrea n repramentacln diel Hogar preisldieido el mact. 50 hballbai eI
del Verano- Andrea Baes. real. g0orberlimdor del dlxtritI C S, el pre
dente- cc In Dielemelin de-VetarensI- Cfdk _Club de Locat osal a*-
Luia Meninde:; lo Diams Glnc 5 rade Ft uidi r a mleid&.
Victor Maceo, preIdente ,del Club Is cluid de Cajmtlm, mior Arn
Maceoa y a derecha a lzquirda del onido. t eie d diael trlito mljtar id
eailrlas oiemldendclal represenuc a ie provincia, le c6naulim do BItadrm
de vefranom*. ociedadem colloncau. u- Unldda de Notrtanlricm e Ingliterrm.
torldadj eacoiire. inautitucionea i re Mr. G it. Blenveni y mefiaM. otnabs
mlto olcroa. studlaniads. el alJal perronajdades quu ahora no recuer.
do de .uinajty y el doctor Mwsuut 00 y eato correapommil acomalphAdoI
Dorta Duque a cargo del cual estuvn de mu .oa aiftor Ca ell U dGll b
el reiur.ien del acto trade. reato de los comenaale, re
1El pr:rema ema deienvolvil en l preentaiivosa del leanlmarno do toda hi
form itlulente: Hlmno Narionli provtanm a ecamagleyanam i total.
Is bendj del Insuluto de jRedu&c dad do Its intermntm diell rgai
cidn te 'dlorrenai-alabram de apertu- meo de Vertientea, eolmaron el apa
ra po er Hmsnio Garcia omez,;poe. rio qui ocupara eim mesa monu.
iti par is n5fI Aracel Durafiona; mentll. El minu emqulalto y variado.
dimcurso per Hilaridn Molina. vice. dul scompaledo de eloculntea dlcus-
preldents del LAceo: ;aelecdin muitt. as mereclendo demtsa ml *I -
cal lntorpretadi per lI banda del nunclido por el doctor Trnqufllno
Instiluto d Reiducaclin do Meno- d Miranda Tamblin ia6 muy clm
rem balo Is direccidn del prootsur brado ci gobmr dsdor dldilrlta C ,.
tenientc Vicente MoqiuerI; dtiucureir lt doF.or sUe cahiats splal.
por el doctor Emllio Sorndo. alcal m0 PtIlIo Echemandla. l mi elds
de muntclpl *1 c@ l hito ,ntrp de li tle lUnguldo do tI Jornadm
un bell rmeo de flora a Ia vludi del a l en gran pmrs ma debi @I aist
general Deilgad, Ia qua pld6 un ml. Wilto mania.-sdo. Il leliclitacuser
nuto de illencid on recuordo del In- por ell. Viou birda
Silne demapartidido comandianta Mi Valeat *
ual ("yul. el-ieldn musical pir OUNw111
Ir bands d&l InaUtuto de fladucm ANtUU
cin do Miunee-: oimla Ir al as En ta cadaml_ de mftr qua d
tudlinte Pedro Portsa Lsaatld. rig la miseore 0arlnt 1 isa1l Vliu
dihlctrim,, por Lauramno Pinn. =pat.' da de Alaores. a cilletraion la* sx-.
par el amrgent Rafael Mlllin: mile menea id cursno, o.eaia psrfas s
ri4n mumreal pr to banda do mui inor Areadin Meoccal. de-- do dcl
r y ryuumen del Wel por of tirm C'onamerv iorto lillorll do ica d.
rrdinarlo sdordo y emlnenle hombre La Hal.ailA. metuamido come socrtaris
iniblico, doctor Manuel Dorts Du del water Minoc lat dtlnulidm as
4cr teirits Margnt dll Castillo JarlLneio
Dlempi.i*e a is arordn del himno Una dilvingUlda y salectmis rcncurIs m
iiimir Iaesfill aquirl islerto y cull, cIa pisenri6 eIlatm exameni. ea.
iililh |Ind cu.11im lOea alumnae obluvlermi-
Jall A. ,ipAs. brillanlta calfllcmtonea.
coirreponmdl Pnlmt grade do plaa
MATANZAI Ana Marila Galbtian Sanpm. Heb,,
lildltm do ya Tallerlm Ibarra. Omcar blincheml R
Un violainto Incendlo ocurrido a i IlLta. R1,ih Rlmallna Rnma Amam..
n tin e Is mdirugadi demiruy luttal Bm"Uin*e Mclri
manis tris camas di amillm en I&, Mirth Geandih BMtIte.
qua rlsihldlin can ui lamlllar" )ow Tirsel grade .
maflaem Atlluro Diat. Jlel Pal t el vi Maria Z. Pi-ere Rodrigues. Arcelr,
glt a toI Pollela Nacionael Martiln do Feri, Vircenle.
Moir Aninos Padrin. prnpletio .c .. a. i-*.
linrTdo lea ires edlfrios deaitrul- Marlra ensydis Dai. .
dos Primmer graid am_ Y tieaall de IA
Paw a lea grandms duerzou rl. i.n.. d eS
lizeadns par lam autorldadea y par *I Ans Martia aibis n S epa.
pueblo, n- tu* poiable evitar que fu e S encuentrsn en et villa IS e
ran Pasnt do lJa llamas l tri.rl cars iora Ciandida Sanlilrteban viun, di
que pear AI en mu totailldd de made. Ferila y es hijas Melba y Lu Mts
TA dieron prontamente pasto del vo rica.
rax Inemidio qua deja An complti
deumnparu a mat ftamille qu nada Dei.tiS de una temporsda en L.I
pudlictn Ialvar. nl *In siquler sus Ilabline ha rrexreado iA sinora Del
roalu tirn NtmdAei de Zays, mcompaaada d,
,S etimm quo un corto circulte tu' su hija Edith.
el caiunte de In confalgracie-,-
Bamebo. Toma psajle para La libana el
corresponal eiinor Tomniks Reed. gerente de IS fir-
LAS VI.LAs ma Vlonda e Hi)os de J,. N. Reed.
tmnta Clara
1) Comitl Conjunto de Centron di La irnorita LlliA Quredo s en
Ftegundg Enf teania y Especiales d& cuentis, cntre nosor-, la cual \'sn
Santa Clara, Interado p dr deledad-r comingi i.itd dr sus sobrinAs iGel Mi
del inisltuto de Sgunia Eeanza. liUna y Gitorla Maria Suarez.
dte Ies etcuelau Normal para Mael-u
tros y uc Kindergarten. del Holn7 Trai t.na temporadi rne La iaba
Marl-ti Abreu y Prrcafeiona de Co na. hi- regireado el tenor Marli
Inercin, tomd iel acuerdo de apoynr y Victoria Carca.sst i tpsia Nr
I Pro-'tcto de Ley prersentalsdo aI Ser na Gannaira. arcompala dc so h.
noedo pli cl doctlr tfclor Pag s G.., In R.iiinto


SA


LUD C r oni c a H a b a n era EN AFNO NUEVO REGALE


pcrca ustedI LA DESPEDIDA DE ASO E EL GRAN CASINO.NACIONAL v AJ T AR LL
SAbir u pus na maf an viernes. naritn con swu programs balable PJV C
el xclumivo y mrletocrstico Gran Ca- him lu cno e la mdru da. "
alo Nadona]. pars mu tradiclonal Y habri un gran show, qua actua- ... .
Deide hoe moh d@ dodca.lo onaj, fl-a de delpedida de aafin qui is ri dos veces. a lai once y media de __
ai 00 mine.ros, odcnoel .* duda m i ru uno de los musdei es. is noche y a la una y media de a ..
act aouaa minmfo isc r dnae ,. I.; tacadom aconlecmienlosa dc Ia tempo- mugads.
romsoi poneanaoni do. MONDAUtlZ. rada nvernal. Par a cualquler lnormactd6n as i co- .. .
Siusan con nociJo i.0to .lo I La ociledad habanera, que tantau mo pra reservar mema puede lI-o s.f 1 .tt -
dil m.abolt" a>. lia~in.. ___ jinnr. .1 F .n _no -_.~.uM ii v*1 ae o lin lnlbe- a- -- J Q ^ ----- f -----i j~ --


dlf ia6mogo, a gado.i rnones tiirinao
lo[ aguao do Motdoa,-, e*bcftlladao
9ilamtoaf paritC66"is-lseaa
wonont~coi rdo Gondosm y Tcoso.o
trwervtm in is Gareiocanio t -ososmld
p proomadodi d.urt or i y
cusdacsol, pee lo quao is sfpa
co-as mais daoe sa, raisento un


legurO dm oiad peare
JAS aGUAls m MONAZ u it"smua N i


D ansa n. ti i ull ol, tI
ht.dim id ot bc r ha


Aga d. MONDARI
5015no A CAsGOit ii ag M O G. u McoMt
POIsol SiN i e ioIoNso x-<*is


a -[..y .il to, "' uAumt los .de ,,"
Preparado con los mAs ricos to-
mates criollos y delicioaamente
saxonado.


pruebelo y Kdir "S"

;QUE S.ABROSO!

So sohclilo Aqaslea ao i Ilan&tior.
Z icrlb4 al Apalsido 1022. Habanla u 0NACc
ml/ mtlly_____ _______ ______________u__

Pid k uga drii'oe itc a o l ~ to-unlmal, eto& RI N t
ISENORITAl ISE14ORAI ISUFRE


DOIURAD PERIODI
aaauwma-in da-tfllnh QfI PMda a ha mujSraM
*- -j ~ ^ ->~ -.-- j "oudok
*rfta~tooeptesto PiSngb5go=i
8L 01 haa'"mlss Lhad~ms
Ma ki ramlococa rusleaalea poeri- una mxyo rasitt~pda a Cu
dic bas ieti a re nirl tos es. Vea lo beneflci
tou q fla. taig"a y de mal usted miam le report.
hu" t el Oi ompuito VgetalWi bl un excelente tlnc
K Pinkham u lvtar caL Mce probase.
la9 v atotoBU i #1me par to usted?
COMPUESTOAL A/ &a
VIGETAL DE Os-*'t06.&


PLAYA DE MARIANAO
BALNEARIO "LA (ONCHA"


Temporada Extraordinaria


APERTURE


APERTURA


1 ENERO


1949


centr ide re-co. ha heca o;"s-- i re par los telfonos B-8147 y B-815
rva"conem -qu e pasan de secien- a Ser un conleclmiento a I fiestaI
.tocui-ert--. parn distrutar de easta rna sana e eel Casino.
M nocbhe de gala. que brindarla ie- Antes de lerminar esia nota qu
ma prelerente a nuesira crntuca, iemos decir. que hoy ueves. es r
k _t n e.n,^uchos y. muy us i ,,ca che de gala y por ese mosalvo. ae ve
encontrariss m riodas ns ocuren- en grande y complete animaci6n
Sencolrn ll lod los oncurren w e presentara como de co
,lumbre. tonmnand pat-l la fas-midat
A las diei de la noche. comeniard paumsre- iad baed ineIs-cfonalem
a -de b .... tnternneionaLes bM


a Ud luxe" que ha istd preparado par su na espass ola Trin Reyes y a mag- A
famsmoo "chef' y pars el que rige el niica pareja de rumba Rosita y Pe- X] w
io precio de quince pesos el cublerto. pito.
Parm les que no patipen de Ia Tamblsn so anuncia para esta no- L _
coslda. se ha fiIado un consumo mil- che el debut de b a exnoulla cantan-
__im de d d o...- _-__ e rovms -..cal vlene_.
iiectlmente de "radway. preredi-
Estre todoslIs asislenlem serin dl-. na de ran renombre
tribuldo lindlisimis regalos que han Como mia e remdeeronIl -'c-i
ido traidos eipesamentei de los Es- tuara nuestira gentuI clancionera Ell-
tads Unldo y ademias. gran canil. abaeth del RIo. la que al mima derisc-
dad.d* geos-, ois mairacas. ser- po ofreceriL ailgunaj de Sus canclonei
petiloa, confetti. etc que conlrl. Y com atrmaeci6n especial acituar l -
buirin a aumenlar a ialgarabla de In eas nuice el aplaudido ronjunilo So-
iltinma noche deli a nora Mantancera.
Las magnlcas orquestas del Casl- Otas lgran nohe del Casino.
no --a dirigids por el prolesor Ju- % _, e
11o-Gutler-en y 1. Anacaonan-, lcr- tCootinoa n s ia iralam QUINCEI

TAL Co-S- a" r
...U. ,--DUC parr
0 l i nl LI C mitR~
Sociales de ProvinciasD Pres-viesado1

PImNA. EL ,RIO ii Go tIl llui... n ..pritlonando .i. COLORETES: nT-
Oniaajay. nimncu in ld,' romv, conriftconndo BMOU
Contrjeron n rlnlo a senorl. un litrdin de Matanzais g8a T
(a Canmelina Meinendea Valdei, pro- Termlnadas las reremanlas en vl PARIS
teora de In5trIirci6n Piiblica en templino., luis dessdoi s I aslsten-
ejerclco, r 1l aenur Angel Gonzal lea itartiecron a la elegante rreaidenci
Alvares. del comercio iosl b de l aninble s po aitotBaiRn t C -ReN D E lat
Anite el .n.ari. doctor Sebastian doande tue ro pl didamente obse CoON DE
.Arssr ^Abaiolo. ele ooe a . Ieremo.- quiado, T nIOC: m
bu. na civl par la i msna. y por i sno- radro I. AGO.inTI. corrCsponail LJOSm : ns mut,
I-,o. che. ti reiglona. en Im morads de oIs LAS VILLAs
hnfamillsa de Im nocim ante un lindsuimo Ssnul-atplrllm.
altar de la i MiallaTOSa. a-tslucamentie El hogar formada por lo espo sas T Kmarai
dicorado, bendecsda par nuietrI pi- efiors E nrlque Garcia, cajero dIe &a PeLives i TAWNY, C
rrot el Padre Trinidad Torrebaja. sucunrsal del Banco Comercial Pan. PIRTT IN I
Z ueran padrlnos.Ins le hermanos do Americano, y Elsa Serra y Pruna se CiaLLE.
Casmelina. ia doctor Concepctdn ha visto favorecido con la llegada a
Menndez, diTrectora de la Escuela 61 con tod a fellcidad de una nifta.
p.. blHcs No, 3 y l doctor Riscardo Me- La-seflora Serra d GarcIRa uti- Eula lnoeepasrablrs predurts
niodn.e uspectoir escolar, tida en laB.inltca de Ia Cooperatieslva svden on region envasaes qi
ITitrtl o en el actor civil, pr sella: Mdica par Iel doctor Mariano Mi- etaltdad.
Pedro del Moral y Josu Manuel Al- guel Eciemendia y Garcia.
vwm par el;: Donato Gdmer. Tom-s Contentisimoas eatin eso padre
Mendaia y KEvilaslo Alonso. Testigos con la llegiadadee su primognlita.
ien el acto religioso. par ella: dotdo- -Tanmbln el hogar formado POT D pk
Sra Sotolongo. Mazpule, Miranda, Mo- Ins jdvenes esposos oefsores Mmnuel
Sreno Martine.; y poar i. Dlal Or- Flores Jr. y Otella Garcia. we tiente
tega Feinde Jofre, Quintero y se- fellm con motivo de lI llegoda a
bardtjua MaureuIII con toda felinidad de unun. an In
-La Directlra de sla locledad "Cen propia clinic de Ix CooperatIva M&-
Irao Progreslita" ha sido, tambikn. re- dica.
noviada parsa el ao 49., habiendio ide Tano laa madre, comoIa nueva e-s- lo dias pa icualeas. rrlbd a esta io-
designado president el seor Ranul plriltuenlta gonan de pertectas alud. calldad la seisorita Pllar HernAndex
Lorenio Gonxalex. unoa de sus mis -Despueis de largos padccimlentoi Perdomo, hua del efior Arcadiao Her-
aentuaiastas miembro; vi.ndonos pre- a unti. edad avaniada han dejado naindez y seflora Maria Carlidad Per-
clIadois a dear su publlncacin pars dt extstir en cila ciudad la respeta- domo de Hernandes.
oara oportunidad, en atencidn, na quc ble y dlstingulda oeiaorn M6nica Ma- Plar., vino procedentc do Santiago
ano s nos ha iscilitado todavinla Is re- drigol de la Cruz viluda de Valdivla. de Cluba, nnesra bell] capital de pr-
laciln de elegidos que heimos solci- y don Franclseco GSmei y iP reat, am. I- bi l i de p-
lad NOEP. [,s rniembrosa de antiguas y estima- 'incsI. done icure bachillersto.a
LA HABANA lot afmilis eapirituenas. Ray FOSTKR. cronista.
S Sa NlteaIh. Siu dtsapariclonei han aido muy
Con gTan lucitmiento han tenildo ;enUidax en alai mociedad. El aepello -
e i tcvto nn sita l festa Iatronliale. tie ambo ib r vci roncurrldioino.
lle sd a aabo xir r el club de icleones Serra CARBONKLI.. rorr.sponil | LU D
colt fiiis de utilidad pnblicx, yA que
d |J club estA ILev'ando A Cabo ISCAMAGUEY L I U I D
-onltruccld6n d anchas aceraM en o a Iil.
nuatsi r callc principal. 1 i rslta& 'ose a0 mayor n isto noss haccmoi ds V EL
......,. ,r.cpI. tint ...,.s>o .,, a. ... d e V E L O0 i
do tc dlc ia fleio a sido bistaia ec de tuin iinluinta bs od colebrada
mtlisfrctoria, poa is toqu m podrsts- isii Nu'tiix .d la gran marco
hacker alguni. obra. ontinuisudo ya Nis reform al le d is eon de rn rrc
ins s-ssnietiida iTr'nitiid Se deti Ftiot-tAndeotl uni
-In i mSiSdei GtiiiCal60 Melnloor Le melMiLii Mamtr. dels- ueva f u,
Sport Cllub ha I rnidoln-r uns IIll- radio lperlodili..
tlioa y corincrridln vr ld ci coeaul.- CerCtsoaiiA niliciel lurcidlinma Ue
S_ I hseenim *I ialisrali MAcce y de- iluvo io I lan IIglela d Sas
nts pitttri s l qu olrendarsiw su vt- res'inidi vy quii fiiera iresrliclida
do por I lberiad de Ciiis Nuntvis. por Is mAs granads da ia e ociednid dr
':-'1 lpleill. m usiscales v discuri'os nall an \'enel e% coltray ten
IIIIy -ai I'o<>la ahii\'+1 ul Iota con 1- .iqlillla cl(Tida donde inn iprefcladotv^f /
.,,sr l, i iipresentantes di Ins sooeda 'Oficiii el pAirroco Soln RonAn, he-
ira I ,Vales Ian cubtertelo r I'lro1ran11 blends ildo \M padrinls s ecI aror
de th'' vehlida Mi ehllclnAi7(n al Oinelioe Lamela Maura y la aenaors
Sresm I1d d te chiA socidad siefoi Vireena rernilande vsude dv Sededo A plclo i
liip.lo V'dal por lu labor de todos Suscribleron el plego matrimonial pAt N a
In sll ad ri seste di. on calidad ide Ialsgas dtie I novia Is SAN NICOLAS
FIrllx PKRKIL corresposil. seiora Celia FernsAndex y elnei -
MATANY-AS Magin Carrcras GoniAle, y par dl,
Pedro ssetasear. los seftores Luis Aranda y Pedro
it lev6 a effect ent i 1 arroqula Maura.
"Salsa Catalna'" ae estl poblac6in, La firm del contrato civil se eec- -
antece*Ireeserendo padre Angel Ji- tua ante el conocido abagado y no.
il net. la boda dIe la seforita Maria tario te Nuecitas, doctor Armando
Dolores Bie Ramot y el jbven Rey- Aranso MontiJo, slendo en esta oca-
nol Rodriguez Chllini sin Ions te.ltigos de Trinidad lot ie-
-- El sdorno floral del tempo con osres Maneiil A. CIspedes Enrique
D Eh sencilles y gusto, daba al sagrado re- Angulo. el doctor Antonio M. Martl.
m DE cito tin aspecto encantador. nez y a sefiorn Celia FernAndex. tis
I Fueron padrnos de la simptica En1 ests ocassl6n firmaron por el
l A parejta: Delia Bertha Rodriguez, compnaiero Lnmela Maura lons sefio-
p /profesora de Instrucci6n Puiblica. res Luis Coppolo, Francisco Perozo,
S hermana del novio, y el senor Radt el alcalde nuevitero doctor Sergio P.
GI Gonzalez. Brice y el doctor Bienvenido Benach
Suscriberon cl acta matrimonial Kn la capital de li Republica pa-
ean am cnv eelidad de testigos. los sefiores san los nuevos c6nyuges luft prime-
Teodoro R. Agostlnli y Alfredo Gon.- ros dins de luna dse miel.
rdad. al lAiz. par Ila novia:; y par el novao. Maria Quevedo PERALTA
.ribuyo a laIis scores Carlos Manuel Aguiar y
lre trum- ITeodoro Rangel ORIENTE
a que a I La boda notarial. celebrada n elv-s i
Es tan- minsmo tempo por el doctor Jesus RIo Cauta.
sitora- I Argain Martin, abogado y notaron Contrajeron nupcias en el poblado
oo era publihco. firmiando el pliego matrimoi- de Rafael Alfonso. dos jIvenes alta-
1niAl como testigos. los sedores: Ain- mente estimadoas n el seno de que-\
lonio Rulbal. Arturo Blanco y Pu. Ia sociedad. pertenecientes a distin-
I Ilso Faanindo por la novia; y por el guldas lamilins de Il region vilgicla-.
9 oios. lbs scanores Delia Cardens reuia. TrAtnsr dn Enrique Garcila v
RamoSn Quirante y Hector GonAilez Martlnez. cabo jefe del puato milf- I
I A los acordei de la I Is rcha snp. tar ds esta Iocalidad. donde es muy
-- cial hizo iu entrada del brazo de u aipreclado, con la sefiorila Chrids d
s l padrno In nova, luciendo un primo- Martl Rojas, hija dr los esposos se.
sroo traje de Crepe antelope ador- fior Vicntre Maril y 3 isora Eloaina
nudo con fino encase de Inglterra t llsa de Martl.
ihacisndola lucir mAs adorable usn -st a.scatectmlento supial tuvo Jam n
i-prinao crucifijo y aretes de oro y efecio eIRn la residenicia de los padres Jm n1
Srlllnmtes. doe Ins snni Ceremohia que rulit6ll
la tiara, bordada con fina pledras Ilicidisinia.
psirlhit de Ia que co igba el fi n. -PIara .Hnr al lador idi i famnlin t iGLAC


cocinado ali


sParue utI Kolax con m6s comodldad
compr "0q Cintur6n Santarie Koatexe -.-
Sggra ..... Auitabla . . Econ6mice.


ulmltas traaoiLaa de ldo Im-
ma roTriOUU.. ARAN.
OF YORK y TRADIVAML
i co ame de p i I

clvesaa 0lrea para eabl"ar
cs-t- le E, a:.lJBANQO
IT, FUC 04 LOU. FICrc-
O C9 1un SVc BIUT yy
ORIbINAL.

8 Tsudo asn a tl, at" -
y t-abidsam a(l Ulyp DeamaL
omiatum. --

a." taat: APRICOT BMIU.
CHEROKEE. NATtiALLY.
K. TEA RO. ROSE L RA.

a PRINCE MATCHABELU
ie aru m slar pa a" insriea r


ta loam BMrrOM Uada.


Alivio RApido
pars Is pid adodloida. irrttm


MWESINOLACTION
CIPEDOS
E Velo-King en la
gueteiAa


de rmqalo% I -
r SAN MIGUEL


...
a TA. -87 ed do T ll V Le
44


A, O CXV.DIARIO DE LA MARINA. --JUEVES. 30 DE DIC. DE IQ48


Crnni.a Habanera

CUMPLEAROS


DeNa do Ia m oderet ua bmebll", do Is slrdad habanera. Conchita
Fr"eriuAnde do Cuas y Cbemt, hIJa del aeor Antonioa Pedro Fernindea
do Cautre y 0de an q p Cnehita Chemat,. eelebra hlyO su rumpleaaos.
Eatre flareM y halage pauraee ma ilalilel ia sefiaorla Fernindet de
Cutra a b qee ualudamea.
L ANO NuIVO ENEw L -tN .
Con Una gran fiesta, qu e I Ignal dado fin a sus mtichls preparativns
que en ocasioneas anterior, revotiri que ingraran en aqiuella incomparable
extranrdlnario lucimientn celebrari terraza un ambient. lino y disltn-
I llegada del nuei n anhn maiana. gido.
vlerneo, al Country Club de Ia Ha- El artist de la decoram6n par ex-
bana. rclencia. Mar n R. Arellano. tendra a
La exclusilva ncticldad, que crmo de u cargo el udnrno que luctran aque-
roetumbre se verai favorerida en tan l1a dominio-, en el qiue pondra lna
efialada ncaoiln por cuantn vale y otea mas dr biran gusto el )ardin
aitgnifira en la ancredad hahanera. ha "Milagro. ejecuitando lat parole fio-
ral.
La orqucr-,r del prcftesnr Peon y el
coniJunto CGracano amenazaraniel
bate.
La reaefaremns.
InCTATITCDg
L~a sentora Marka Martinezde La-
INGLATERRA bourdett dea hatersaberpr este
to"l a*hK o I 1W(" medi en r, nmbre de ru esaro Pedro

'n li > pr \lundi agra.decmmifentn a ttdas
IIL.bordOtte y ff4 G. uy. ropn, IPr
qrl I p rl'sotan lat.dqt bmlentrnn da
qacnipaarles o f ni mfa r arrinern d o a-

n a rabnopdtlr tea 1 atn I rlatl i "l'of -
bae ra berau nanalsadea que por
I yniniralto no padre reelhlar.aiSilas
Av ar dr)Ia Tame, 1dA e0 1 ra8 eyr Ado de
A 4. AA. mIlid atie sitr lwsnaeel l-Aor aiaboutr-
letle
M amae a0141.
CENTRE"
Atendliendc al drco de I 4 sl,111101
daa. raMlalla de Ia 0on IAalA i rAbdi Pa
rh das, apr~olaoe el air adernn y elegaine
re tIrant JRadio e nt aria. deIo l
e IIr o i o l amula.,ola at a., en el Vedal i o a ,,irur nal|rNans
Negro, i o. Ve, Verde y Car. e tliaf de kA
anftO. to(6a 19 8 aCon tatl nin loa en sai dlh,-u a tI
Preciel $12.00 rra .a y ly irj,,ao ao ner re ao
daiarrinad,i se nrecerh 1a ,0 tin lnoal
re'n tiesan St lv stre. r inln ertqi;
silocna arncl

SFn el refd|ii n air ll ient i de I rA
din Centro" se darA caa-ta ixetrx gen-
I.as re~ler vat Iloneq de mesis sort
Aatendad pa i tel iel. on ,FO-1377f
taoD t PIPOSADA.
VELLOS

01 rpsicile rm fi"ladicafastla
pirnyTnatamelos VIre"
SEIORA SANCHEZ
F;arepego atllo S AMeNI COLAS N.. a1m AL"I
Cho'rl YFo le. Colo. ago_ gm _______________
y toan.ho. Timon 15 a Y RI .* I A
20aPreoloat $13.00 BR1ASIL AUItiOadA S500 LMRAIR-
Qt'K Dt. HIEREO 11MAN'GANKSO
A 1,O ESTADOR UNItie
RIO DP JANEIRO. aAPt.Aitn,
nortearrnerican a e hAllo e.tudi ,dr
ohrl r el terreno Ia Prhilrii ad d,
qun el Brar i l c a meotp e hiS-,tf crat
mrantao no ieiport ar n -rrHe r herr,
.,,: .ref tnilln~to 1 0 FIt LAd,-, Vt:11oA. Or',
a000n ian l- par 1949IBraWzi A proIP c
tar cn n pll asciclt in de rnrilr N i W
iolonola'a tde mineral ae hi erl n
.itlW.a ano-lmda ato manionlanesar pat
to do ,-tarl oi coamblaroa pr racart-,
ameriiann y el refto ,ariadr on doa-
re.crarA. Rlib, qaio-el frrsrlnea,
Iit ror urgenril 1 topn r rlc-&a H
narieva adei halearr' del tra r s o hat
oai r- )iia ,d cii 1 h narirra do to-i
laras a p'lr- id i |c I an A i g. .lo d-,
argn~lltre Calsodo 5t. Ccl irrira rar r41.a-am blroorl..,aI d
Chir1e lo a I I ter- n l irn a Air aa rtoI ra e ca i40 rlir
r, de,'" l.' ...a ...i........ car 1,I r'.
Precolo $13,O0 g~o e ,, b Hn. aliarsa eo, dv
raO1 -a P raraor l Cc lanr

ci rnla qw1e rP drl a f rMIlrla H e I W -
A r ell o lt ih- 1 r,, r u- a garac
11. JI Pa drrr -A

pt coo NlX~t ad e, 1racri oraga

noa no hall$ ar..r i M al nlc
.,ple|t tmk e l il' ll mq .t( ./ A ii- ,l,]

o 0 mty 0, Xko eMA d
a wt t* A i retl l ai c' r
Ca t 00 to*..aa. -Ac -' 0-vne
$19,oo00 ald-c01;A
noar- 10r.iar ,arlal

le e fa "" ..ir..lto.....-di...... r

IcoMIW?7I-Ia dl IC f ra ~larlar V'lln
J; A iaria 1. corn
docos~ ,-rrtat A, h i, lre in I nab a I t *.I"


$a. Golea, a"*J i ~O.ri~iA-~
I Ple 40 0 C 7* 1, 2... ", ++' "' > +''
e4 A 't-11 1 -1140 .-M. a


. ... . . . . . . . .../ .. .

Tendri la Esc. Tcnica Alem n, un taller de Ciiiematografia ;" I""'. -. 0ra dJ
_____' ____ '.'.a'.' ,. n -..,- ,, L. i ,T '5 r aamtl i H ondurai a raul-
Un oro.s-ts o we l la t m ,de f Filan I t I. I lmimLrit. lo s luana'mpca prai onan. doctor Aurvelarn Sar n h ,r z A4a 'Alenala b deic. ri6n oficlel Que 61
E f ,,,d, o. r, u,, h a, o, S .n c .t i rm a ri d o c u m e n tale s d e la in d u s tria s c u b a n as p a r e c oo p e r a r- ce r e l u nc o n a m ,en to d e ,od a : .a z g o. 4 fin d e cn n oc-f r P 1 m ^ ro be mo, Pe %, I^ n La Is to ra de p o( e -
A m ,ao a doctor CrIoc ail"- a la enseinanza. Ya cuenta con un taller de Imprenta. Informan moderna maquilharas que w. uicor- rWxi t'ar t ac' tera n va'c: i ro ai s n' del r idente d pel.
po=nI 'tndstta rrrnar.vs n'tcLor ;iist' r~nruituirin dannt* an ausen-
ECanco. d oct de Au rianuelo SM nio a m l i Or E u La1 n >pr c 1 rdusrf-n naciona .au nr tspar J. 5. l: f a..;i r: "- le .(ia .'a tuu'a n duranta su *auscn-
I.etrutl iOenercl a RAle- & l Ministro sobre los minspectores. Embarca hoy para Honduras ido el pmi ech prvciblea i ,c av Iu- n en Ln e Laloiatana .. ."'w L f n, e _c > Pan infarm6--los do sub- .
B an. nTfornmando.al abandoner fel A -- -- -. . taq r pcnrdar eHaint, hao.g ras ). e de incnc 'ort er. !A .a ;r .nca v -rtiars. cI tecnl co. doctor A i -
5e .pco mineral qo lais Eseuela lcu trito t obro Ia inataltAion d l to- n rema foridca v lmtaari documenta-fn bra- .br. mcstala da t n la nacnp n Iana 'u a cue i u'.' .. q%'. ,' n ,rA'i arnG i t y el adnm.nltrativo. Ma-
*idcna Indaurisi ha inmJualrdo su ti r de ord tografis v Cinemaztografls. ie S en du nustris cubsna s in n cun Mintr r cubnar.R a o Dan cenaal M tr sre ,,uCI, aivero Seuen, cada uno en iel
nuem curao con to tallerea de Im- ci cull dterA comennar a tuncionar deunceatr 1 attuadtlantsdo t'. ars- l I nspectorca Po] r nits a de n horai a- r. o .o n. r.sclaacho de los asuntosa ad u corom-
pren y Encudenacl6n debldimen- en e l rdximo mes do enero. arrollo ctual d dkhs industry F uprintnde de d has mdutri I aprtedn ro a .r reunion de ia ai ,. ::,ea r;eotee r l tCi cpie:*a
MI m andsdo y eulpada. [ &%e taller star" encarvado de eunararlo en esas laborec/s E.- ela.. doctor Ja,.eM M Nere1oN \ .. .qli.rnnlndew e de r, a, no, *c" o i-,'rera .estr de rrgrso en enta c.-
DeclarO edemas cl doctor Ifllgue. rreparar iet-icn en Inr., r ,. I L r ii.,-laa.al,._imiue..A cu e- ,ax--ae-f l* a aea-t..,- ...t. I M:.C ae- iojafo< ,ai ., -..........-......._. ..-.-.- cf,- -o c -d. d-csie r------
CASAS BE FIBRO-CEMENTO


ACEPTADAS MUNDIALMENTE COMO CONSTRUCCIONES ETERNAS!


SE COMPONENT OE.
PORTAL
SALA-COMEDOR
DOS AMPLIAS HABITACIONES
DOS CLOSETS-
BANO COMPLETE
COCINA

ESPECIFICACIONES:
STRUCTURAL DE SABICU
PISOS DE MOSAICOS
VENTANAS TIPO MIAMI
PUERTAS DE CEORO OE 2"
INSTALACION ELECTRIC OCULTA
ETC.


N.


7 00..04 W" ked"oI


Ahorasi pude hcersepropitari


Instalables en menos de 30 dias,

en cualquier parte de la Republica!


1*./._ H' Ya todos pueden disfrutar de las %entajas de vi ir casa pro-
\\\ b, \f k pia... estas magftficas casas, amplias y c6modas, construidas
S\totalmente de Fibro-cementcF, el material mAs resistente al
0 qo 010 sol y l1s Iluvias, viene n resolve el gran problent de la vl-
5', fienda a milares dic families quc, mes a mncs, pierden una
parte considerable de sus ingresos al pagar alquileres que no
recuperan jamlis!

\ ff tr il\rjrnr rinv, nl Ciunr.ui dralcr i ptr.. plnv'n. (ri...ti.. ,r.'

C rnn n pnrltitnidn(I pnra i nairrainni sa%'
"h26 "A 71
V ar t -ri( ar ifurrrrie% adirip wc (I

Q r ,COMPA1IIA CONSTRUCTORA

\WA 'EL MORRO, S. A.
r\r ,-' V L ^ ^ < L^V f ^ t I, n I ft lll' I ]n salillfi Ir/ts I1 /n11 i
Oficinam 0on.ral1s Manana do 06me No. 518, Tell. A.2404
70"" rAbrica y Txposlcl6n: Carrotera do Rancho Boyeroa y Crucero Armada.


riNm nu. 10i MATAN.A!
rAlal' tlRA*Y.i MATAN'O rr.Kr
Malmtaa Oaca*X N 1 Tolf 1M. Eon Juiri do tn 19
MAITr-lM MATAN7. A S


AI0 1 <'1% A it .V I
PIASTA CLARA
.iUrAilIN nP iini 1' /
ri'r.NTLS
Ar lir. i 1. rI t ra r rcO
rril Telf :;41
RANTA CI.ARA


IrNTamRIR DF I.A IsIA-
( Arit r.1'.

.1 I A t Atr N t' sr
CAMAr(crv .


OH II'NTE.
ira i, ata.
il vSTA\'n i Al[A 7AtILLA

Ht-i r'.iO


a *
VICENTE MARTINEZ ODIO.
Ait Manduley. I0C.
Vista Alegre
SANTIAGO DE CUBA


ASOCMi


y


PAGINA QUINCE
\ '' ' ''' '*' *
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA DICirEMBRBESODE 1948
I do el Cdtor Orlando Puente. a dis Cl- S a' " NO han cobrado Dicbre. lo maestros del interior
cadio Se tido h. ..omenaje a la memoi, a Traen a Cuba"ioa grabaqd6n 'nt = =ot ,e y- a much=s sns SA.CI SPU. t,. dd cenbro 29.. Nor. 00
de iodos~~~los actoe que..~eto n~trec olsto al MA.fOV uM St En to nohedse dto g tYud clausura onnia ot1soua-d doa -tra'soa.n
o. _.o,.nid ho eeaea.l...ora teotdo lo acooqueGoeVA.on ''", mti e tIs hoM- -IAs vo! TeAmen-Ido en iol as aones, de la.aociedad "ElGrn. da de ell ---spr d t d lmgsei n n no
*.d ie a Po en E U u topar no hobor porcildo itn han old tenidaen entoralac-
en Caill-oieirnaProe E .2tadcoEtnities doe r-tdo r~fastio aficionados, que tuk sus isaberes eorresapondtonte &t mools tulm~irtsio doe; ducacd~n, doctor
CiriOllod eI IS aviaoris UiUdoS en aLtll tc AmErica. l seoor Ro ldan tue el naugurada eL. psado domingo, sien- de diclmbre,'ett ontiando de ca l Aurellano SAnchlez An..
". .Durante el dia de y er hubo I Dw que narro, en su condicdon de locu- do muy visltada. todu lu -provincua at .&Itcutivo N- Dicho Ooleglo Nidctonl dt Msm-.
------..---..-.--- actvi4ades en Pal cio debildo a r. todo too actos ceobrkad en |conal de Oolo doe Mastros Nor-t. so ha dirido at Matro .
Per 8ERGIO ACEBAL rc -- I aa lator Protodente do Reoh caWshington y n Nueva or ser el doctor Carn ?lt.". n m u e u'-
Fucrzas combinadas del cEjrcilo, I& Manna y la Policia e mato ciot d" doctor carloe prto. N> atnor pi nn cteistpfrs01do or Ca dirtr lo pie YEquipalotur >oS f olWOes, rdacaooliclte d olola p ea cCors-
lo psad Junto a sum aLattv'ae moo Pt1,.o part, su recuerdo portel directort dceldinterior lo.scules. a.oeoeor rcie, nte do toe hoera a dichm
Quo son embustero todoa r ndieron guardian de honor en el mausolo. Presidieron el cercanos en ou roidenc a cmpoa lo tro 1 wks co.oe do intocid Pubic.ad de Ps do l" ronitenadas .etinsi.-o.'sclss en matsn.tdo AAa Nueoo.y, 3ue
los hombres, afirmo yo. __ _cioye r,, ,f 'i ci Angel l 1 "m Sin embargo en 1s Scretaria de la [d'bionAi eiecdttlcsi dlo t rom P i oeltimad ano compalnero EveUo d-p ,if ___c __.... I.noi- I o-roelitOe-on -mo-es-otu
Yo soy hombre y. par lo tanto, _____ M e---------------t-ten---- ------------ot,------anate mm et dis-24.
embustero tambien oy. Com todos oso ado, tuvo efecto
peo. -1 5 b- ,t 00_. en hI atrde r-doer enr o Necrpo- -
.tod=a oa hombres lo son? hs de Ci,. junto al pateon de ]as [
Fuerzao Armadas de tI Repuiblica. un
* respetuoso homenaje de recuerdo.
eonrmemonrando el- oncono aniversario
Bastidor. Colchn de muetles. de la muerte de aquel valeroao gru-
-roarineo--. Tnndo cutnao rp do e ioadres cubtoe a dnte grado
0 tOnte de tn Marina
orn 'noresta recordando de Guerra. Antonio enon
nAIrA LIFE? ;Ya In cre' etc de la flotilla, que pioteaba "La
Decirl 'no -on ncesario. anti Maria",. ocan el cbo mecanico
Manuel Naro nt"_ amoa et primer te.
Eta iron rotlhnnert B oniente deo Ejercito Alt-edo Jimenez. "
de fanta.l tine paladins piloteando "La Pinta"o, con el args- ,
y en San Rafael y Rayo. ft" at mando del primer teniente ...........
Ideo o marina de Guerra eliiano R i-
tech, con et morineorado sogundo
mecanico Roberta Medina Pobren.
Today persons de gusto Vlajaba. adem4d, en "La Santa Mal-
tient quo esperar et ado rioa". el brllitnte pertodLstao Ruydo
con ht aidra ZARNACINA, Luao Vtis. como crontsta official del
pars emperar dyiarutando vuelo y ostentandoal Ivex lt repre- -
del mis supremo delete senilecidn de Is Sociedad Colombista
deade quo toc alos tabios. Ptarnmericono quo taoouspiciaba.pro
taro de Col6n, de buena voluntady
dosotidoridod cantinentat. ---
wnno hXn& doci~ ~Fresca e sk s un en memorda de
D*n oodnero ibast ditembro L~udoa l pu d lo cubano to trageoia de
uay quaotom r em i, At pA l. tl c olda d tdoo res-a l rst o n t o- e -el
paro ratar ms "udab e.t valle deol d Coorsc corrcde Calt, on to-
*I rica FENIX MALTEADO, rritorio de t hermana repoblica de
un product de "La Estrella Colombia. tra doe sair majestuooa-
quso. padrasn to tr met to a nMort-nado ttottta deo ae-" Cci itniiu nnce fineo tofido do Cimde"e
ropuorvo military de Columbia, eonI to tc d fn EC
*u* to el ma 13na d do noviembro do 1937, 6ray, [alldi: 13 Gal 17K' 7.50
doit-b-habort icado en et de Punts do
Si un ,indiid eooe ..ntreoga, ..rrocitt. ott is. rniana repubtir.
pl ennpar emplo tIn inroeal, de Santo mtaint. dondeme rle Ni dog l c pz d pat
nando yo mo nads, el Tareo qu lIlevan el ombre del DeNeteril con pizas de pst
4m, a...... tidPda dubridar de nAmarica Dr San M\u
dvaolvarle d daat pu niatbod Seto y cepiilos cie maders con cordi "de
at misen individual IQuik' Conlormo at programs cosnlccton:: noIon 18.50
***"' Ai e Cen ...mpr: ..... nJuaneJ.R-l ny.on 8.50 .,,^ .Y.^rV^ W ^ ^
do par tos autoridsdeo militares y nn-
Una as uno y notaso pibls tales do to Rtpdblica, deodo lam pri-
en.stirloto n dos a mam: m..rs rhrra deo t. dc ds na, dod Ryer
sin ombego, n I me diers tuerzso combinadas del Ejdrcito,. t
un tceman a de un real. Marina PoUe(a Nacional intelaron
quo odo*u*dotelon pt-s om ntidad d Jofrendo Ito-t* jueve 6,eie DiaoS de R eyes..5.. /v ^^^^B 7 1^ ^^>
devotlvrlem d. udria des o sarCia de honor a isu ompale-
sain mucha dificultad. caldeo, deposithndooen el mau- o t m oo- d
sameon gran cantidad de ofrend~as tl-
Spritles. A lao tres de tI tarde frlama-
ran lila d rente a aqut. o otando di-
rA AC A S LAII fabrea oha iu oi-orna, lnando deEl a.o. ..odo.ayBRn-o
muobios. Par sean vorin io Juan Mendon Pfa&. Actuobo do is-
quo let vende md boratoo o de ceremonial elt enlente coronel
qus lode el munda. Ys mIs: Manuel Margollis.
to ntreoa sin dinera. La Pro .idoset
L & usueeied comprobo r {N Intograron Is presidenclo det aPt e
A LA el ntten JSe E CaAo Mayor del Ejprii-
de Angeles y Estrella estA. to, mayor general 1enovv 8e.ro
Demers. ol pasaidonto do Io Soctodod
ColambiotaPan-Americana. Dr. Mi-
S* *ouel Antel Camp,; Dr. Juan J. Rs-
moo; generat Ruperto Cabrera;c ar-r Masni co cintur6n de pied do sor.
La roms denial C2OLGAY nteles Quirino Uria, Pablo Crux, P- I.
quo lotdo uaando esiAn. reo Domingue, bJos kM. Acosta. Jete piente, taat: 30 .la 42, 7.S 0
: completamonte nueva: de t Cta Mil tar del Presidente deo
aoOra blanquea mon" Republics cuya represental6n os. /ort do d ur entido
to dentaduro y Tcntien tentaba; Julia Diea Argrtlelos, Casa-
un perfume singular. novas, Jeoe de Dirocci6n do to Mart- ropp o stogor 6.50
na de Guorra r omsdaro PedroK E. ap p xid .
S *= k Pasctual Barges, Jefe de Estado Mayor
deo dich cueo' teniente oronele I ,,
Si so panco do in afana B5sitla M *o 1atirigtio y Juan Con.
hocho con MATEVA isit, sueirs:; comandanic Trujlillo; cepit~in
satuInvlltdooade tije, Policarpe Chaviano, Jole del Bur6 doe
el -umt 1..o o la t ..ln marm hcd -nde P eq m doa M JZ drctto,
Waros altos oficialea do tI Marina Y
ldesco emon MKATSIVA, Poltiis: famiiiaro dq tol hdsarss doe-
tto nsomo. no in hoy t" dos,; o co*l* a dotidel rcit
baf 9.Joaquin Uaverios. di-
recior del Archiva Nleconal.
La nueva directive del -hlom idlo Dr .ua J. Reaso n'
ed Notarial de Oriente J me hl ~ue do
oll.sWovNotarial dodOrienteo ue s i'tn ,lldM.0 ;; eo:
pr ,,A% .PIdoctor mto Mo uchCA''ton rs Ano Orit oa. 0 osbrede"
posm. rolbrd on d iM an pdos uaa u ,a Marina sado uors a ri Dr Jac n I
mlosoi W oi l al I Is nuvo l dV 1,wo yst J Re0mo0. .acuyoc crs c L iel Co. o e o pid- Sterlinrg con monedc
q~l rqtr dlca hatl~eln dran umen en nombre do I glaocadmil Co-"
omb i,,di nPa ,,,merConna . 00 irad pi uas do cinco Centavo s, 9.50
tu intlereifiIicha nti l~ anteIbiitoonoiaa
I aft i 1411, Is cool quaddI nteorada Los [s 5r oradors lrierons o,& de Yugo$ enchspados, 10 00
p)as 44tooslqentoe noiombrao: dOlmm ps-cans tro andu Itwlll..,l'
flocan doctort Unuml~o uchL A smorionadas polobrs eno honor do
Doano: doctorErnest*Such lao hhWrote y lsm quo fueon esctucha.
pe; Primer W e nor: doctors 'Mario ds-dpar stdoda tooreunida c-., el ma-
1. labourtn o oainn;: Bundo aCoere: yor recogintienlo.
doctors. Marts L. CGlosAte Pootbo, Al ronchlur el Dr etoos hxicle-
i noa otMatn'as do caal 'oti uagitdamoen-
Toecraro: dloar R.doltt C. Mvtotel te i toqtue do Illenel. Y. tnatmen.
Mipyae: f crotarin: doctor ttnrlo ttl ia Roanda del O rvito cerre ot or.
nras Tvede& -to oetccutsttdo el H-irano Nsei,'nai Pantal6n de sport, de Pa~o de land.
. .. .. ,Cdrffehts, azul, 6eige. 30 al 44,19.50

Mcdida Para licon, do Pidtd Sterling,
~Con sdcacorchos, 24.50

Rdtd e do cia do sain brocddo Con to. -
rro dc Satn.Colorcsdnzulyvno, 4S.00 '

Loci6n Estrogknica de Dorothy Gray.
Clcrib, 00 Zrapacild do hioldo ce.rid

V E N T A E S P E C I A L Liavoro onchdpcido on oro, un rosa(o roe, 500 ia i 2, 8.5 pa d b~l
Buy orignut, 7.50 ro5 ]1,85
Rebajado de 3.'75 a 2.00 Son innumerabtos y variadfsimos los regoalos quo l
SoCCi6n do Artkcu(os do Hombro do EL ENCANTO

jsrodsil"A-,,.s str l),roIhy. (;r-a,, ho-'ita, venmCnsreCC pair~ lorbnS dos grii~rndcs~o n lsocasioncs pr6ximobs:

I to-tst,,,, as ,., roi-siliiti- s,,tatsris. Sain Mtanuel y Dfa de Poycs, puos sus Mobjostobdos
Aoraa mast loosr soot 1so-orlo Ot As jotsrotvne tdmIoi~n pobrobo aodultos quo tionen [a
esi to s-pr. ri s-rso- Jot lea cane nOtun
ITs0 Ia 2-1 host-as a1 d10 1. Ia stIsioh{ lu hau-
)io'tr15bo s- ossss isams' sr 1sl t osa.
ElI Ir-ass-i ,ise Cs ,sya,, ,~iur sio ,-cgcoiar'- -.-- Prestigic sus regoslos con lob ctiquetd
str,- 3.7~,,p ro,.ioais 0 distinguid 4 EL ENCANTO.


Piat.i Ilaja. Pls -tos Bcos.,'.
Joy, to do Cciufori'is Ssddlo eLotihor, ,' ,... Pijamag do ray6n suizo en rojo, lzu.I,
___________ c (on fote do gc amuziel,.1 50I- (lii ((J "vet-do, cdrmellOitd. A. B. C., 22.50


-J


*--^flKt


II I - L-- LPerspective

hispinica

Oanto con 41P
dre Ad~fe Ridritum&
Paw Artar ALFONSO WOSLO.
EN Monto Corbin I Uamib.o.
"l Curiti cubano". Atesudas,
corrme otros muchoe--ya ordenados
i j pumto do ordenars asn a eas-
Trrer saerdoatal-at eurso veranis-
go fotrecido par It "Unlvralidad Me-
ade- PlDayo." As 'ASntndacr. Y.
dead los prmeroa momentoa; nos
gan6 Ia voluntad y l1 apredo par
su simpatia. por 5 viva idad. par a
alegre y resbasane aptunsim. todo
Uo-coas extrnas y vlsible-mez-
e.lad, en Iso hondo, a ma rectitud,
a unsa intelgencia y a una diaS-'
plina moral que Ie ennobleda y tle
iluminaba la mirad..,
Recuerdo bien la maiaao en que
por pruniiera vez vino a ml. eon su
andar ripide' trava del patio es-
pacloo, euyiss baldoma ain east-
ban humndecidai por el rodo, y al-
---KdederI-dlcU l baei la aa adad
del elatitro, on meuitai diveruss.
tomaibamoe. proefesores y alumno.
en griupoi alnes, el reconfortador
desayuno.,.
Delgado. erguldo, con au roatro
de adolescente. Is sotana ango a
estilizando an figure, el Padre to-
drifuez vinm hel&a nuestra mes.
con una cordlsidad jubiloe. la ma-
no extendlda. la sonrita en a taxz.
gozoso de aquel .ncuentko lnespe-
rsda con dos compatrietas qua lIe-
gAibss Ad Cubal 01eor y ye.-
Luego, las frawies de rigor Me
lela con trecuenela En "Carteo-
Ite" en at DIARIO DE L.4 MA-
RINA Siempre habia deiseado
cxnoserne eatrechar ml mano.
Y ahora, allt, en Santander, leao
de Cuba. nos conocamosa
A partir de eas ocasi6n tuimos
erontertulios de sobremeu. Porquo.
ademis de la simpatla humans, que
es con que se brinda o t niegla
*in que intervenga el raciocinio, el
Padre Adollo Rodriguez gan6 pron-
to ml estimacidn a medlda que ful
deanubriendo aIsa cualidades de su
enpiritu y las calidades de su ta-
lenls.
Sorprendia que en moo tan bi-
onca hubiers tol hoqdura de jui-
Co. tal tirmexa de coresicicon y, sa-
ht todo, tal voluntad- nerica-
para la renuncia y el saerxticio. Ni
un adarme de frivolidad en aqidel
entlendimrint tan lucido. compre-
metldo, poer vo'acen y eon entu-
slamo, a uns area de sacerdocio
en lI que ha de lscharse. sin mis
armas que las que proporciona la
re. contra todas las mirsisi hu-
manes
El Padre AdoUo me narr paco a
poco au vids. Naciera en el put-
blectn de Minas. cerca de la ciu-
dad de Camagiley Tenis una
hermana. mis pequeAa. que aguar-
dabs au retrnso para casaret El
padre habia muerto, hacla muchos
aios .La madre, slld estaba, en el
pubietito rural, en ls casonas pro-
plas. prendida entrsafisblemente at siU
recuerdo [A vocaci6dn sacerdotAl
It vino de nAlo Nadle If inst6 ni Is
Indulo a que abraars la carrsra
ecleoliltica
-Y tu mami-la preguti'il\kna
Vea-. 5no opusc reperoe' oNB te-
mi6 que el aceiirdoclo te aprtara
do ella. hlacendo mnA4 trilste Ia o-
lodd do au viudos'
-r--reptiia on siuidslda, mso(
pacra llipr tahlc dud.a.- El Mcer.
dnie secular n set lt oblgado a
romper @I vintculsa aloriTve Wie a
manllens rer*a do ls miynsa Lae
domeinicns. Ia I4eieica'na, lna it-
ailts. eas, wok4 mils abonegadns y
In rceinclann lodn
I.xtien at Padre ntesrlHux huhn
de narrarme Aeino au vonacin oa-
'erdotal haIl6 estliminilo, prolecl6n
y Ayuda efctlvsi en Is nab|lsina.
en la anltraaible generoldad de Su
Ilultriltma. sal or Obiapo dt Ca-
maguiley aj lsa arcadas de Mon-
to Corbin, *l "curita cubano" me
hiso la apologia de Monsefor PA-
rta SFasit at. uno dA eaoa aatles
varoses dA Is IgieaiA que tlenson a
devocion hassA el prosneikmlo, no
ya de lost reyentes. line a ncltte
d< los ineriedulss
---Fn Canatuey x ae decla- In
adorn tMo el nitindo S i-olxxbxl el
sinxxinxO de 1xxndad No e el csi-
peo nl Ia etnlmacrion quie inspira
aiempre todo prelado Es niucho
mAs que cso. e Is venrscraciin ti
MI pushio
r.l Padre Adolton Rodriguie. dtA
a dlA. ocixtpba tin Win0 en ntstra
exmI Juan JNsaquin Oltero. iu ei-
roa y yo. anulAmos. an ocsione,.
emprender exc-xisiores automoax-
Il~ttSs A hluxrAra eerrxnns de San-
tander Santillans del Mar S-ota-
res AItinas' veces rit "eurt1 Ro-
driieit" lha con nnotrns Prrac-
tlia-isnte. I' considerihaomos 'oxno
sin irxembro de Ia families Cuan-
do termini% el cxrcn dc Versaco en
Monte CorbAn. el Padre Adollo we
despidid do nootrcs. rumbho a Viz-
cay,
-Adn me queda tin adn mas de
eitidtv -nos dJo-- tietio itrc a
toms Y violver s Cxibs ordena-
do Ciuando oftee ml primer Mi-
so. -n Camagtiley no In x lviden'
qxleadn cnmprometido4 a mislIr a
elli
No' ahbraa xnlit Isl' "iitrtAx rih-'
no' ao nos NlA dejandonos tin vs.
sisn dolnroi 'os n itix ax oncia Yd '
*.ttt.Wtrro hANW {t~dot A st tnl r.
eInai'samsi chinartsanxx oitxniar-
nximoi'xnaxi. y ,orixe |,xidi. a sux xxi-
rxirO fibro, Iantrliia. a six orxxii, x dxi
orus> tla alrr itslsdo n protiixxri.
rixaxido Icarstas~ da shldrh, ]a
h froics lerre ni esmamtlaeans ,
Un mi e deopsis e to o< Ins So4 isa-n ,sebeiatln, an dii 5 rme*
las taltin\ qlittn sln ico h l i Isln-
exixa eAsiHl is etneh cralin|l1 del


p,r~be i l~ r*n.-(| M ts hri ld -
l'xsu pail-ciadel" N exuse nd tixthl-'

l'icsi Al Isalti(o li ml eliersis, *C
B,,,-i <.d lsi as-i,* IV-. *,- 1\i le
,1ise sa ns' pecc 'ec tiix |%'ixs xi no adl

,.1.. rt,>H*r*) ,t\ w ^\ ,twmn ,, 4,
is *c ,ii .ii- rixocs xlii tN\ c, x c
Nxas|msx'x'.xs axit.u.ba ,{Pd,
lhi'Ai'lem*sa |qua ^nnW .chlib aaa
r..ix-la I'ix,la, Sxis= Itsr
tis Ai cshu. paxseam~ts',-IA aC
is-,snaii xt~ia ma. ibs Xtxenlu*sexqlxlxx


xis-si-s sixxxuiuin'exsin exixixia Ta'


ra1xa.oc xea Ax-se lxxx sniini is
xxxedheiixs.AecSsiaSisasii


macca..


DIARIO DE LA MARINA


LA HABANA. JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 1948 ,LA,,Co .. r. ,o,5.,-o, ,


DONDI PISA UN ILIOANTI
OIJA LAS HULLAS OIL


KIMBO


MADERAS
CpilUadas y on toaco. Madera do plno-tea do hola larqa
par Inqmioi. Tablas y alUarame para ncolrdoa. Cdrod
dc la molar calidad on today la. medidas..
PLYWOOD "MEDVALU'

Maderera Antonio Perez
35 ANOI 09 sinaMHctA AL 31MVIC30 CD -m CI--M* a
rAKBRICA 10. HAANA. TEL X406 1 X-3241

go geese ***gg


: Vea en la Agencia

0020S de la Habana:

3 Autom6viles
famososI

FORD...! LINCOLN...!

S MERCURY...!


S Todos models 1949
0 Tomamos en cambio carrots

de uso de cualquier marcaS Para Transporte de Caha

: Camiones FORD

0 De Super.construccion

Lm iwe vo models Fot wd (F-6,. F-7 y F-S) e ton comnh-vdo
S pra Koportar gronedes cargo# y vme "lote s com s m65 difkilt
Eqaipados cm 10 y 12 voocidaose. detorrollon una s norma
lrBcci,6n gr S rot toN*tc odoptomot aseto cs amloni a in neoa dades.
NIsot comic Ford puedn fr balior n lot colain mbs r*iroa-
ds y cargor on coda viie el Adoble o *4 tr-iple qu u i correto.
1 B modelo Ford "F-5" pueda cer sumxistrodo coe trsaccs deslon-
tars y trosera. VYmitoi o *ascribonos, gustosomenfe I daremoms
cva tes informed uted s oilcite.
S
nde Imnvrmw to" re la mnrnvillowo y c;ltenfka correct "MANK
MICAN CA". Un a (rn*t;6A r$xvinom riBe pret at lsfri<
nKer-rn.
..--,A,-- -.A- .-_101. -


S44k;#* Un< <4 WM0t(KWI 4-1 Treff't 91 IO"9~00 poqtt*A row
hsboics o hscn Ift hielaca AG 0 ItiAmatc paf 00160i
00


112,a/V4&knaiYW. ox

* Mwin'eI2II-l13 Tol1roes U-O1'0 6 fHbana *
' AUTO NATIONAL VENDE CON SERVICIO GARANTIZADO a


y 0 1n "Aro t vix I dx x-l 1. iNs |tra Adsu4AalutR rl4 ,s nflclarisa M
taMe. cillI t-Ils nl dc' ix-ntlf |tiiCO ix pTlat Ta Mlata n tsirrt Ibana. Na
...I.. .A....xix IAx..,,iV A.tt .i ,* ** ,,mmar #I ro .


his sssu al he xisf is1 Cixs5-a
Cw*x I ians, a*Iiiex x A a ix

s-Sds> 1'-t~I' x axx Ttixxaix >s xri
cixd xnsifIs s xix ~4cuisoh *sht,-osi w*xx ia
GO-5 ixdxxin 'xAx-.NA-~isCxx
in ccitxx""Sxi'sxxxoxnx. lx


.'ixeirxx Mxxxhia quxhac'rc,. mix-
et'h Tlt (t,*rn tw r rstenica en is
ianiisti Ii. ilexiccen da lSioti1 S tn^a
iosstam alias at ,05i..xian at i-isle
I Pt'x- a 'sar d1a xoitn. pacixismeV V
a-I atM't'tdl ci n tni x ro Frts ml"
I i;iixiilab~ ci".xi -~e dosxisA sidt
44 1 x'Wt.i 1111-1x


A

--------- *
ECISIETE .

ECISIETE J


istads asendo vendxidla ia mnoir d,
a misoiat a t.., d. I,,,da -,. R O
d af....nino du. r ... d ... g Ircltu do
Elaidna Unldn x G R 0 9
Medisnte tl in .urrdo Ine,'n.- .i x
aue Mixxri'o tx xi lsi\. ido .. .,- ,Las persenas qo tI- ihasls de
a cstxe tiru'ca n- pxtied r oer,, A@ Ditelembr M i1. 014A. tedrin
cads tiie.i del ipis isxx,, at xe, g csderecehe .a-rilelpar e aunss C.
de xlxr trasoutax *Ii el -i,- d ,11. i,..
exilexniedxdeiil.A i nxx xxi d is .e r. alirqs u I qa le pagar unas &-
duxct-M me, irat'xna Couxado x,a- n x ) a o. tpaika es Is. csae rs-t os-
ivtadxs s a P'41Iopm .... .a.ixt1 "' laxti en sss la 5 t a"mSad".
,as SIam5 1 i atslaL 1,, 11 'I'm" IXIIa


Le pedirtin a R.

Gailegos que

vuelva al powder

Afirmasc que una comision de
mililam,'s cene a l.a Habana
para hacerleI a proposici6n


OVERSEAS STOCK
7ILUETA alt e.


2:t 40I [o.W'SO-

S|TEEOW X-53 y X-2143}{{I]{{
I qLUYA 02- HABANA mmI/:::2.a


BOGOTA, dicembi 30 AP
s iUlidad de ix x a clioxax \de A I
n... MC iliar de L" ..a.asCollel deN
p-uextil' Presudente RoNiilo Gallegos
o I DI'dad I delaloueE R O
mente .I Podcr.. se ebo" pir el dia
rio "Ho, de 1 ncud.d front.... de En todai ctnlidades sobre
Coisulac. seuni rpMacsh o d xs n,9- aoyi y ob)etos. Se compran
poliusal n 1. a tap "ri \ ezolsAt a ue
copia el peri6dico 'I El F.spectdor' prend, pagando buenos
El eo'rres'ponsal ,iincia que seip
altns nfisi\ls-. del Ejercti crn o[lno I0
,nlaron hov hcih l.a Hshsna don.
dieAc .:7..ccmn..c.do a i ohpe o LA EQUIDAD
eca c nel x tld ,nrca in.'1 -c" i Nptus. I 6,
At ...... 1 de '.pa 1h, / de ;' .... P'*I"-- C...155,
'r" t.ce i ntenido 1 J1. nta U I
hMar xip Gohierno tnopieus con strx Ct ma a Cosialado
.......... mlebdchxdi' a a ,hnealers cai osqo
d i resistnci taie csx i i sentandn
todos n, apalsea a,.xex ran aI n 0 | o i _.
Fica ,d Ealdo i aGixixerixi' da
an. l")odo In Inrho v In laxgo di Amina
El hecho de qxi In% F.I ad nni xnllol rompxrendr Pin lo pel'rs li re dcl
des hal sdemoridin xindeliidaente onCiilnente fue el reconocnmirtx xde
il r'cnnio'rinentn Ac aI JAunia hilixiar lexs Gobicino, de facs o por ci' i flta
1qv xel Irprnpxt'Prccxd Cole TrxmuaNiInerprctrartnidHeiasrxxoil'hiiainieilcfdt'
ClxiiiI ninulridi'per-insixcn e in- la conference ia Anamericana ,de 11,
terrcstdi'en l m itnnto ds Vexrxcreix rl ol e1,a hi e. IxIln siiRii x, ixrox o el d,
ir-c e-enta xin tremxedxoxi i'ixiticilo 9p i i.r xir c ,,, , e" i, rlc xciit', .xx-- ,i ,
rs IA ni ,er acdnilt-lipciem 't, rnei~o- cionl-D ]
AtAade tor otrncn a tia qicr "* lessnxix xo es sixr xxi in 0-% dIPI, ,o .
de 1.0 ,0hs n ,,'1-'1.1- i-is-ol-xaL-,, c,, llxxr,.x Axtix .ix
. .i.. xxii arei a. . xxixn ........xd.x I.,


FELICIDADES
Para qua on 1940 a.s *l&ntia u lamslo tflls dobrdan laner
au cae blien upsilpada. Vea la *xhlblcl6n di Io) producloo

General Electric


on KASALTA Quinta Avsntdn y Calle 2. Mirammr
A TODAS HORAS
bale In datrircxn da mloo anoreo Tol6n. Tino Artimfnon y Woll
Refriqeradores
Conqeladorea
Cocinas Elictricas y de Gas do Botella
Lavadoras
Barqullleros para. Griddle Cakes
Spara Hot Cakes
ostadores automrticos de pan
L&mpaxras, Relojes, Bjcicletas
y cunba eaperateo *l-ctrico. puedan utitisars e n una
cma bim crtou tdida

TOLON TRADING COMPANY, S. A.

Zana, 572-674-576 Telf.L U-6143 Habana


iNxinsi a lxxxix cicii d c de iiixsx
Selixixei ixii u x ee~ ax xxx cixn\iie
elxslxixss Ic ,asia is'~si etni isea
A ". 'i,,a~ d le nt.,R e d '
cxxxixn cix 15-(i qu aM de]1l


Adx x ..x ...o, It '. del ie tr
del A I fa h,," 0, te1dwlhnw wlo pritia-
I ,il i'xi I ., xiiel .,n ni c i, c i .
dIc '23 i x d en io dx i041i ....x xi xs'
xI xi e ,x xii c l ittcii ,k T cx Apr-
ihcda' ci, ] l xa, O l Mims I
i, tIicei r b HillIc l ic x is
%1llexice Icfsixian ixaxtisaxixiaa illic.,


=- ...... I| H fallecidon .* Caracam el


cubano Mario E. Serrano
C A R A C A S. Vletixzua Dic 29
it.lxItedxI I.a xP !,i I JM is 1\ -
ber haMllido e; ,IA~i\" (l e t F, K"
Mal Io h mxSi t -Ii-i l 11,R11 .1i ,xiii
Ins eatis., dxi xtil iixo xcx 0'. 1% e.sia
un ale, I~ tt
"xtxx lli edwxu e lxii t 's elnixla l i-
Scixaixix all'Ni .xxsxIiocxiicix dei
h~ rail a %maii a i exnix viadwLi l
:aIxgistua, taln. No 3"1
El dri te aircxdo i Ix a |Oinaxtixo li1
ialti. ilxielto, ell\e mi el iitcloxx i i clo-
lla(|( 41 l i]allpea (if" e(S fel~lilum
El Cxdxier ltIxla eixci eCl iP apar-
Iaiiie'iio dilx bcolSo. allies' deic is'rd -
la'ibicrio


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL aDIARIO DE LA MO.RINAr


Pe rixia xs Eci la x F unehs


r.inm do EFesla Funchal
l15 .d ir.i. LIsboa ll',l, l>
OGibraltar, Cannes 4-s..1
T G0nove (hih.)O c mI srn n%

JAOILLO, {j,,,
JAGIILLO


GDYNI
AMERICA
LINE


T Ces o C F1 PT-arim* -Cabls- TOetse

Fobrero 3 Morno 26
Mayo 14 Jullo 2
T1,lsA8.1 ,1e8 a*,Co 1


- ------~-~------


PAGINA DI


Aument6 en este PORCELANAS Militar muerto 1948 *
a e t 0 0E ARTE FELIZ AN0 NUEVO
aio el trEfic O S, ALCAS AR en Sevilla en Iu 1.. d....a a s cl.n. y amigo.o la Crencia del
EL-ALCAZAR i BAR RESTAURANT
aereoen Madrh- "=.=..="Q. -vd .d" accident a reo L A V d C T O R I A"

Atendian las restricciones del Someten a tratamiento contra (FAMOSO POR SU ARROZ CON MARISCOS)
agua. Piden 3 aiios de circel ]a rabia a 300 personas en eli p
DesptdA Ill fill i reciba el nure o rnnSan Nanurl. en tot
para, e Duquesade. Vain a Antiledades- erez publo de Codo. Nuevo vicano bfhoe,, ,hl....m-- -toe,'.,, "f...... amilia'. s" "uido.
MA DRIP dJ i@MbV PR' F \ --t- --- SEVILLA, a-c'ln bie 2S LAP,- *
triico aereo en el ropuerto de Ba. Obleto do art.. Porcelammna Cuandto efctua i \uetlIos de i .. A la doce so repariracn las aqradables uvas.
rajas. prximo a esta capital, ha fLnc. Mu& bl IO Joy.. Mc un >'e N de' r i d ca ia. en [ a .. Amenizara lai parts musical el TRIO "LA VICTORIA"
aumentado consildersblemente La, Taiblsda. se sr) llo onsr < n, -..
21.000 entradas y salidas que e ef(- 'lla d eacrblr. Equlpahl. detl arodromo. mitadose. itio RESERVE SU MESA CON TIEMPO. OR NUESTRO
tuaron en el pamado siu se hanl elf- COMPRAS -PSTAMOS tenirnte Francisco Josas RE-SERVE SU MESA, CON TIEMPO. POR NUESTRO
V~oCNRS-PRESTAMOS ixxxi ircnoJxx
atdio a 30.000 en 1I948. -- -- .. ..AS N-9U ... "' eie Apoittlco d A T leo A-0634 Oficis y Luz
"Eta la Isaac~P."": n VETSMarrijecos iln:AUj t~O U
por este aroucrto 287.681 el 14 MADRID. dicienibre 1 '9 us t.
on rac cc w500000 ce xiZ. rte'TLA CASA VEREZ pL.-, edeixis procdntes do Puede parquear su auto.
biendole este notable aumento prin cos itnforman qiiei ha iomxado I.. ...i... '1 9 4 9
cipalmente anto tas I-omPafia. IR- Bx AZA y TM REY del caron de Vintuo Apcosxiiico x de
'eionales comns a as extrflii'xrai qi' MOt anrruecos pi adie uiincksco Aide- I-k. A,4i' 9 11
utilu m aron aerona ve de n a o r cftl p a -. TELE O N O A 232 gsundo iD oi re_,, --__ -.__........ .---
cadad. I(V.m do vi.do) El nuevo VIcaro que tirne 2 .---
En 14S se comezfi gn o rma rsia.'Eila rl d t_ de dad acrxo cpibi de ia N2 Ain|
Is Salida de aviones romerciale, xxio o.m nir. o. .. ...i t' .I 4 tic .:
cargamentos de truto.s espanoles. La pobl.-ia,.adin rfl. CEMENTO BLANCO
stendo potbltemente rrta clase _______e___ MADRID_, _diirmbre i -9AxlPN t'- -.- I.
transporte a ri-e el que mal hrieir pohlacion Iadril\ls. x.ii la. iill t'. U S- IX).
clos protducir, a te .oro cspao-i tis c c e d ii bulhie d 1is .
8 alon a' lac rtrlcclin > I a ntnl n pr ro .di ,Exs nc."c,"i N',:Pl r 2p,3" c PWE2i.
- MADRID, dlclembre -3 .r -,1 n or Cl po-l1ro1 etccl, on ., por clenno ,I s.
han atenuado ias restcxici ,,, r,, oblciclt rahajadol1a 1 1 40 l
..nuin.nents s ......... Espasa ........,rn. .....ii. PEREZ HERMANOS S. A.
ixadt'ttetina., no coriandon, ci au, ... uaoa sa lsfcc ,'e o'
tee hais I1nkeve de Inp,.. reliden a Ihs abittntes de ilb" (Establecidos desde 1914).
La mce ora enxi e basiti .. R p. ,.'.,~x
ha debido a las ultiim I... \I vrfx,. Rop ,. R o!.,, EKn psanl, n,>..o;. I, atee 19 o
fle.ara.n e nvel d, o.4 -4',.i., M-d ,li .,cid M..A O i iin x 1 ,.x ... .t Lhi\'icnc NO. 0' Tol:.: \ 143.
Tees sho paraS a Duques" de Va F.n >e p xtQ B d i. '.n/ o o.. SO.
,erleli M..... t', a .. .. ...... 4 11 aIII H A BA N A I "
MADRID. diciembie Ia P, la ixnreso ,,n, ,,rr,,,x x, i.x,, DHABANA X-1>,
bella Duquesi de Valeiilia prt txinnn-- fx' i __nirio_ caNn_'I_- o o\e__as it-...dd.li_ _ _--
x ... ... ..... .... ,-c.........1 B ilbao' B arcelona _,_ca,'_",,, _......
nano ainti xill consejo d o ioix t ,xx xiiia , s isox... ....
La Diqt.s.a. doAia Lu.s. lli'a N. At A x i .rigiro 66 Tel. A99't 9 1I ..i. a lo. ipaI's ,.... t " to 1a L ixii' F E I a N U E V
vaexi dei 33 tf doe edad. haiA p.io, k'xiai I I __________________________ FELIZ AN NUV
disti;ntas \'ec, t por IA a ,'etel l lsis e'l \ i s- 1A n all : bl"ll
ul IlO tiif tres afficisy hass sdo c-ndentadj
a pano denmultaspor masinde fi i fit a d l Lea d*sea a us clients, consumldores y amiqos
116n de psetas. Ti.ne l.. l r.l.., l. ... d (VEASE Is CroliIf atd SOCIE-;
*i...dEs d o, . C IDADES ESPAOLAS en i VINA Y COM PANIA
I tscalxa t hEuia cd eoxpara InrC, 1'C-,
,.es afsa doe eson "b, tob,,ya a. as cnUaA I ia VEINTIClNCO) sd Y ,sN
-ACASA MUXE' IA" itiudte olsPouo
. ...c i-ar *0r. 1ICO INTEtEKS giaVIT(d LNDL
-------- ----- ,MDC TKEI* ___________________ y iIOOOAVi
Mexico venders ^^.,.S,- ,. \ lonhn tic' (M Dbwdcr.. d. ,o. prod C.aw
I .,,,0a l n No -, | iplomal"Fo del FLAN DELYS" Y "VINO OROTAVI"
carne por n1ns- Per- i (conocia el E. BARNET, ANTES ESTRELLA. 213 TETONO M-8S6
de $14 millones FABRICA MOSAicos pl, (is41 i'i ix cd"] r..d .. 4
,o o ....,.....p l a n del ,lap 'n"
rbn.a dlla'.* '" t.alr'. .n mTOS bra'S . rilnjl Its r. VIIlie ('hinA l" 1V- lforni ani d so que la ae o-
E~s el cilculo que se ha hecho : -;, r' o U'CI O [ i I 1 -. re, enna\ ': fi' raiin. Por-
Es el cilculo qu4 0 e ha hecho x.x'': aquIlpo aurcpeo. LLn arno antes del ataquc a Ia NANKIN. I b)xir x i I.,n,lx t, s.. T- i.i.x Ninkin v Shansghi
para 1949. Empacari 150 C ) ,,s toi, lioxi'xt,xi1x llo pro bahia de Pearl Harbor b rprexvino l' clen .asesis nihitar,, ,, ,:r | AgrIO I lie dichixi oxticilal eisit
rears a industrla c,.'inmsr 'ra ', s '.IrcS .'..-? epspelal.x amerxcanaiiM rian i alsidolixtilo xxox 'xii xvnox iv'iiitiix detbido a que care-
il,.o JX40 -: 1 x s. ,, a luncia ronar tos nortecanmier icanos ti ein x rxIsutl, l iniiltars i chilla.i xiii xi x!t ii i xiliidi dtiploinlutlc y 5
CIUDAD MEXICO. dic a xen x .xre y sx- bid si a s ni ilxacA de lc >'lnni.iilin ax i IIIii. xlrix .'. IiS mxxm dillila l 1o
iUnited I- El coronel Jess A. Ass lexo,-': pro,. x i % O nIt!, NlUEVA IOHKt, t i rnbic 21. 9i ,At. t'i osc i ir nmeida. president de I na AsxI \a'011 do i l!' : s .1 i ix x' lx,- Ittixutio lt ,i n ,rth t. xxixxex M cln ini s l xe11 as III rte do Na itxi x ii lxxxe ix a iIC i ae'ardcs.tcdl
Gaxaderoa. predliJ que las e\pixt t i iY. :.8'ob' ii't l i t i del .iaPomi ixia a-il _ftN.L N
clones doe care n ixiCalsa lcall.iar tttaixlaillellxc hi ilxix c ax ties clx
Lin valor do iuiOs $145401000. l\ 19,49 s CASARE lan .... a l x h li xxe ', c a
Alineiida diiJ que Ja Ixrd e P 'ii jt" A tix xx4,Ixll to$ e los xlt.xdi., txniidga
ru~ghes 1ai1x lxx. pxlixxnos, c.x i xeli
3,I*carixeen cxsiscr-a'aempaca'AIt's-i 11111iiiC-11xIts, xx axiaxxii xxixxx xxii.del -
3w0 w100 cabeLas de ganado iel adio ex .ntisl diei
irantc A M Sxio le ha sido ost_1 'x i11 ixxcii l
b,1 .... .. .. a..N... .. Ixexa \eil xxxiii.r ili ] hay


I


I I I


ASO CXI


D&CANO OR IA PMXWIA
DR CUBRA


0
in


mi


11


. .. .. .. .. . ..... .... 1 ..


-I

.\ N .-' ,." .' .- **PROS Y CONTRAS PAGINA DIECIOCHO SPORTS 0,DARO D E LA MARINA.-JUEVES. 30 DE DIC. )E 1948 SP 0 RTS' AW CXVI


LA TELEVISION MARTIN MANTUVO AL ALMENDARES EN EL LUGAR

Por CorneliusRvtn -u I np ta Martin


N .FEW .ORK, diciemrre 20 iL'nitedi.-La television sera uno de
)'a1 os problema rr. s grandcs de los deported en los Estados Uni-
dois en 1949
Loe promor'.cs le ef-rnton deportivos. tanto amateurs coma pro-
fes-onales, estan preocuoaoi- r"- la idpe t eion a rau..a de que no 4a
_--ben setii-ayudara n 4r- pei.,-i..ara tn l._%l La.i. *_ Ailao se I. rspcc -
taiculos. Los funcrona.ec. n- IL trl, i.- on .t;n rl igd l que lTo pe.-
__ _mt-c-s -n .o puedon p.r:,l,,'r ,rIl.niE %amente s, la nusca f.-I-IcT a o:
comunecarcOn y nl-ahc-,,..-ri. -. -,rm apr iumrentr la p.pulari-
dad en lIs drportes o t i, re l crr, trAro. Ie p ,'judicara.
Algunos hechos -on .'I L.' r,,rui,-renr '- a ...' .'m-, ar, e' .,
boxcoe telev'isados en N, 'I .-.,--. ectofrinInn cnn.,derablemenlte en
la Ui-t.wa' pile-d.e ct-i *' r rprat n-a. eparhl.-, dr- video fue.
ron instalados en las o'- L.-', ,'r-a oir' ae f seb.l .
M[enore.: cpaP Noesark .,-r C.i, amoat deni,.-, l area de New
York. tuvscron poelur In,. ,,r. -.- a ca,iu.I *i l.1 IPl'l 'i-.n an los Cjue-
gos de los rqulpos de lac \MI r.. r'
Tanto cl boeco ror:o I I C..il lec'hinn la rulpa A la -li-jcLi.uon_
pero nhs'- sadorr; inp.:r i. .i. ncro'n qui airas oe.-at mas enlraron
en accion. El elvadin o. I'.. I .-I -la -.nil,da. 1I ropa. Ins al-
qutll.re-- y ha .'.t la tIc-', ." '"., r--ri ,nn a 1-' fanaircso el dm eniro
que se disponia r-ara los i. i.. ii enlpi'lenimienlo
Y .aianlu Insl p.nomo.r... I. p.'.-i'.n. han lirhr. qr %eu' ,'spertrcu-
lots eran si,nipte atire Ions' .1," ,,mn r Orn.in i, erda.e e P4 qell n,.
crns de lI.s psleos -ra'n -,.1- i.,n0 r. '4e. .- (.smn Jeie' Ccil n..
tenian burno. CquII ps e 1 a. II
.II s u \ Matx.J.-:, P M '. I Rr..--,.. \A ,n.i d Fi....-.lln
dl)n ri- 1943" era el rn .. r -n rirel n .1' I p% pqu n,. cl rlumn tie to-
)eo' a causa de la tele'i'-, Pcin que el purilcen se quedara en SLIS
bhogslCes en I149 y noliser\.r.. i., drner mallches fip b.'neo por Ia Ite-
levtosin En baseball. -'rins thaiegnesn plresidente die la L ga In.
terna .olsnal qlU incl ae ae' ,irk Jersney Cit etlla ama rrgadn
par lit Itelevision.
"Non es coro ni radio .I,,- t .-i,,ula el h6el-..All dijo Shaugnnesse
"La Inlevitsl.i jale'facr rl -ivts t '1e1 Isnalei-eo
Pelo las tarreras de 7.A.ill.,s Ian enconlfaidn benrfICnllsa II It.
I eeliscn pnlo que Ieepecia en 6- loncurrpnras. al igual que pI Der.-
by de Patines de Ruediis celeblado en New York.
El lonIhMall colgie-l tuvo en la television uno de sus prinlcipales
asu,"taos a dei uteir antiss del cnnelenzo de Ia temporada.
Wieliam Binlham de la Conlerencia del Este se opuso al "video".
"Si uno de I s grades desafilios es televlsado de costa a costa una
tarde sabatina, lesionari aIt concurrencias de Ins demnis deafioa de
loda la Nacin'", duijo. "Y especialmente lesionari la venta de lon
aientlns bAratas, aquellos de las punts y en las graduas altas. Aquella
persona que pague 3 por un asiento en la end zone, tendri una perfec-
ta vista del juego y gratis, viendo el dealio deade su casa".
La empreia 20th Century Sporting Club, que promotes los events
boxistlcna en *l Madison Square Garden, report que en 1l48 en 28 pro-
granas en el Garden st!o atrajeron $I.091.000 que eomparados alI
Il.878.000 de 33 programs en 1947, el una redlucci6n de S18,000 por
prog.-ama aproximadamente. La television sin embargo, pag6 1268,000
pir el derecho do televisar todo los programs boxiatecga en *I
Garden.
La 20th Century Sporting Club eulpa a la televielin de las p6rdi-
das que han tenido este ano, y cancelaron los aruerdoa que tenian pa-
ra televittar lhia pirogia-maS en la St. Nicholas Arena, una pequefea
arena quIe lenian.
Un nuevo Cable rCoaxitil. que comprenderi tlod la -parte eltte de leo
Fli:tadnt Unldoo, romenarit r opera on enero, y ya Me esti planeando ]a
espanainn de dii.o crabhle.
LA teleusltin ha llegada pars quedlarse, pero loa deportees no ma-
-I i i hacer rnn ella


Ft qatntetn d la Unlveeridad do Yale venel al dI le I i'ntverldad tri Nei
York. en Jiureg erlebradn l martl illilsm, en Madieillnn lquare Garden.
tno stare as 16 per 11 En I& l anlhntin sensa rm a Art Fiierslersid. it Valer
a aoh Swlm. 40 N'. Y *n ia ceeon. et primer hall f i no r rr> potr i
nrelnia. podrlA delierlr quo Ite illlaS JeeIan an PIes i If hllefl cllairS


El Juego de aaoek s eoba revesild. do aua rolaseadanlea extrasrdilnail. Perr priertea nes en maks de I eOna, el Almendares exponts a
Ear loglIa pane, quo lee des* qunlpas cansedlenates iml-osen l&a peripetasl delta a sldliad. plelt san rsal otead. Enx setn Ml (oto captIdA
del Habana. apareee el atmaner M. Angel Geaalas&i o t &I a desarrall del eleot nr. mencfleru a e rlIrdea Qolfllit. el Chloe Hdaldgo y Hairr


Confiado Vila BOX SCORE Salsamendi y Uriona pasea


en la victoria HABANA distancia en el estelar d(


El estilo opuesto de ambos
boxers Ie darta emotividad
al combat. Bukcr lure en
fo r m a. Debuts Folgado

p ta clrde terminarcn asl training
Ins d-,,. paleadorcs queise rncrenl.i.
rAi r. i tuerno estelsr del program
rna od-dnado para el Palacso de lo,
De,,lars el prxiino sealibado. Tltaii
el lucreledi t'i. e l ker icilOn eI cil
biacc O, J sl. ta an e rencieilarn lil In -
hine-enr oiitdiiretl y a stelebe cx
ctralar e ie brlnden &1 estIlrntado un,
de lib- ni ires \lncleeilcra q ue se ha
yan esCe llticado elI loel UtilnOl eicn

.is nctle tc 1sl que diedae trie I.
Psia adIi itdo t Veats nl I ru antl
fgr mesl respata ppro al ms1 -
meos or concideracridn que Vili ha
eambAldo t guantIe ontrc n lrts n nor
retandonIeeshe h prenpratiiorpace
coenlrtlreas Anmblelo n qita pr ello
penoed c piminoalcsidclciesis tie 1.e
ptledA 1(AV aIs onMluliis'l At que
liau po.sclltInde Tde IrlUO not So n
e rigules.
KI boul idlaiiefe ciinsyor nilerlds 5
tIlnei e ll leclon ideltcsla loe ie tilela
diareldlineoei pu o iuettoa deli bic dti
eow~rtul itt EAl@ L lIket' es to% boxer de
lisiesic.. alien Ie y do gie gl asdn, tl
ChIli V-I.. t!S lead,,l 1 Ickscdl1cccels'sQeeC
,in hIcble dice tic nineloa ei da sD
abhi qu. los tfnitica, qace asistania
I& \enlcac i aifl garcatistidon, ell1i
senacrildo, de ate preiedacscti iteu
co odhil -Tiec-,,, tde sanspinsaearn
pan&
La carteiera no s61o present el
Combace eeitrc 'ilA Y Ouker que do
par 41 ya cale Ia entrad.e En el tser
no senrithsnal debutalr- en en Cuba el
mna&sltefto Itxhtbsev-yTw-ight espain.
Anlonio Polgado, que vene precede
do de litallfana. par sus re.oaiantei
treiteI -sn Folgado harc see debutien
inuetritr Lola. entrentand'ose aJus
Arangc eludend legir3nentede be idetelc.
,un pleitil Coolti aEle boe idera
diee ase.il os.

a r, cid wredden icc- l,(.
nospad'isi,, tPcle l~ist q cire cs e'i
a, er-recibalre reliAt raon ieuna fle
los finilstble. poro lATFIs
Vn 1'. bills a retains epesenoor
enrscns'crn Adti teo StcArez rontr
Liarxro FPuin y Carleos Sncrh
eontre Nienliks P'crolreir -


V C H 0 A Z-.._
imbra l .. 4 5 0 3 o Proporcionando un descanso a los catedratico, el tun
Schuster s 0.. 0 0 I -
Th.omps.on 4 0 0 0 0 inoche marcho de calle derecha, al explotar de
P.dIarson lb 4 0 1 it 3 0 Careaga y Muguerza. que no pa aron Ie 15. Le
Anderson e 4 0 1 2 1 0-
rortnentalr rf 010 0 00
Torres 3b 4 0 0 1 3 0 Despes de lslempetad. vien l A I hora de Ios ca
Hidalgo 2b .. 3 0 0 4 S ,raltns A los dilas angustosios de da q;rdlarsre en 1 t
Yochim p I 0 1 0 1 0 .uelt. *termc lnablesi. sucedi Anil- c. uerdo de Ilo qu cati
Calvert p . 0 che un deliclo aparldo de called a rec geeerns mayor i l sei
C Colii I c .. a 0 ao a 0 0 i con'o irada i cordel F .Ea .I t ado e n. ,Inf lri,
P Garcia.cIi o a0 !gO a ii -coca qun nae elt'i plat airs rInsniendo su n Jlegosageol
-. I pobre ileol legionaris del dedo y 1,t srbarnei see toaque pa
Toe lirs 3 2 0 4124 1 I4 5 oporcleieesl consignsar qle enleel n i 'n e lde at I ces deceen
S l osirlo iprcl son en e lln el W e not t nlba iteneo i nel ragoi, l tIle a' i neeco de t
b. tei Ie" r illol u alen eli ell e 'nl h to ni n qetr l.ifbarial I& aael ill- pralL l'tli d Ic-is
A etMe d is fvelaea SSasaneeelte itey lc pu ri loal
A.LMEN ,ARF tIn lluo n po red ql. s ee easaid l le diuce re c ric ell n ieiee o ese lc iel
de% edine i t di e aiele, deele sar n Ale. Inllner Io, Ic elle ceelicl
N "C i 0 A F-I deic 1 cano .e tl se n e l slonrtr o de t e .le E mc csa I rlpar

t'more, oe~l .h' Rod n-u i ja .. Iald paa el paeroxi lm r x o~ oe na
le ses d n.. -c. I L,, I aonsi slnle "' Isa. e I c n I us el eitc el.eld cilc

Irvnsg rnif ll l 10 0 1 1 1 pn o rel sisn o fl ) e an %t
C t, er e1 et t... n 2 I I I9 0 r e, .ll C,,',_ r n n e1d" ii t lni. tll
lrr<le., t 0 2l 0 po e II 1' 8/a ,- d en c onr n| en lP tcccP.e .,tc L e Oslot ll e
Calbacs a.,4 0 127e1e1IRoxf1 L4in V istaI nes "'ase
p] p l .r ... 3 0 1 1 0 0 i r Ie r c h i -lloer'l urni ql
Valdvt.c .I.. teodeovis K far

Ma rtin Ito m i be. nbi'lleOisdu l T r~

Ill, ,,ie tile. ...... .FI ri bt kelg i frel d.if 4nA '*. *.... y ...... n
Marln p ., I .0 lgp'in n41I rr 1 dra 4 ......... "r v
ToI r les II 0.'( It I unn, ) yi as deconn cer
-.is. hrmeton usied s roilcpi
AnisaflAen per easlcds Annche de.h*bbel-se elrelniscotie e r zs se at decscalibi
aegcind Ijuege ide I In serie ncronial tdo en bierrcn dele sl
t sIba n Et T Eta-tin nlersonss entire los eUI ip sdel Co- sallb-is usars sice- I
Alosendlscr-i 1 0011 sI \-I in ice Santa Rtsll is III I Alegre inI CIesela l I i l tin de
RC ib' ee l Isc ridatd se .Sac lcgs de qic none stenepce Ilin
Ceisba Icncedcalseienlce. Ol s. beacsn ir ai
Catra es ~emtildAs G oilscflI cdi ecedreloIts eatlCepiltal race el P liif ti Del i De l ,e sib.01"c I ir
Con.. 1 ier i- en~tlds (in do eamll d~r Ins hoahhdAdri, en el floot | p lrie ea dev'enl
cio.al hito s CAe dietc ith basCibCu liicico ie i-i TaIllilu i cenl ro h i'odoe' de I
'ic\ l'.ses i t'IAesii i l e Ieeet cii At I r I dille O N 11id Ic .d lcnid ildid l
Sa'reie- hite s-lla i miItslli oetelcgUee i cltar eite[ -e tiodseetIc Iecle t ely i lts leIntli i utel
Basea robeadis-Jibcee Ih ecee ll reca dr e t-ieect1CeO e tll-c -1e doiel b vicce .c oh
Double plas a hdldosRaPae'sclcc I- 1 o le lopes i elC i dire olid d c- net, lepetledos'e el
Qu lldo ol aes Ifd.A as N UtVrletRICSe hbUodellostlradoI tiro l Itil t ii
Qtleedtdecs eec balei tt{.8 lit Ac tae iseteeeelct ep ril bel e 1,ii esl mcii
ilt-leslen otils M rtcien 7, Vesleece i i tles d e quele i serace teprodut ci c cI... ,marcc ins, uas d
Struck ot ,eocnredor, se hc bra pratfroi n c cdr erdl 00 d. [ s.lices ewil
dete. e inien ec alc letldeIIn It t aIls a aeselee ecnc citr
tases. piec Ioc ,-artn i ,,... ..liei Is e sera o pstibe r .... ,. ."c,
1 Cii erI ices fanaticos capetals rl d .e-s i, Ii --',. TontoS
HcL. a Inap p here R "''a ,-tss n. i 'Qliir.mm, Iuegoas en ,',",-r.. ,- e ,,,,, ,,lI, roec 'Ii
713 t 27 I lltenderse Is serle nAclonec i lerb n n a, a lbir z samercdisdec
Pitcher ganmc5 or teslartin tlni tmle tendrtic iugar c sque. enci lidad .sclcicsbr6 l bees
Pitcher tecc....de hl'sctnc p,)lsr lflnor deCilubCb Cibciael c c f,, ,ic f aIds .m...e
P cher rrot-d Yrich im 'Llj 'primers peseontlcio t e Il'pelllllo qulPIngr PI
Tlemp 2 nhnras 2110lmcinnlni s accpeonas oraentaAls del Vs e aA -ic ls i qe n c
Anneadvie Juho Frinquiz. cr en el flooIr del Clebi CubasEele reol" cu- to
mpis re.s e Itrc ,he. Rodriguez esltA seftlada p ra el p'roxems rmar- as recc Co nel
Ia cIt'2 Pattdden 4,, Cls 'uatro de ener, y. en sso tde {eras Or, ls bldendencla
-.. neees ltarsl Its arosra lno ames, lIns rnn marchIay rio
mdsmas tendrin lugar ,,n el pioplo p e),e o ,atties deeen
i ~~ln il el. .. el p.uo .e ._se.. ...y
la.. .DoleErliIa etdeirico c i ot so "see ,i rl it.c.al jereg,
FRONTON JAI ALAI [.a preseeitacidn de la s i15alegrl Iable aciden.oe I at si
..its te Alftrdo P... Piebli .el L.a bele o Pl pt.o n
sliba nl ie segofle- ile&le a utrs sbe ui- it ail dmI
Habana edol a I x
Pro'ssge-a ia scIal Pass eats s hrasbe a ntied nunaoiina e llc tiolo )eetes em,.- cc I.ca .a prleclele
toax sahry mediads te -s Inaseransa a E .li E A. Il a- ic icclin eedic
PHimt Pit .iITIDO s 30Ill sc sGi s c i aoi v e alu blalimda- icoah ecuatilmttle ad a id aerceldene I
sea Is Aldeeoiablanc-'eoes iee .c V... lces-i caue s osletiis de vteclbpotellecea sioti. t'uitido 61s1 Mai
h, Mecedee. icelles c ac lbas ke bei elt oemeen., cle In cis ce h. ns, c rierec
lul.ci del rc sdre cia ---c A ldica p1.cos l o,i Se cie l ccba, ,el I
li0IliiFl{.e I'll NI F LA s ccic cc 11 Cc 5 iistale cn u scrcrd a1olm cc"I dr, I cP -e c Ii
C, Ii; t,1 sensl .1- .11cY..... cc o" era 11g ilrc a ...... -is 1 cu cci C. d,, ii- pr- dir
I A la..ab^l PeaelcA'etlis .1ccc .c l l iecsclssc~se Iscliwv1 islAih,", e- Ic dcceAl A
5,FGt' i% O PARTIDO. 30 tIAce.- cecIdrAnl isa porluloidad de mic adc c i. zsc..cc v cicis Se,
RRs-.*, Gust, It bias,-I,, ci coApriire del proximo issPce aicc.c decos rlss c psi-dir
bra S isainaselleli11I v aseerco ocirce ocgohclre Oledoi orienccal rrcc icchn r-ic ccc I"cte nssi-w
lea A scar Ins primerons del A abeer a nontro lASrsnsa e sonassec- ,sit cIcch a siroc,
S me so lme [sndoo del ddecisles do It Asoelaridn de A icc lees p, cscl nc lice
]SEGI'sIcA QUINI LA. 5s A ion isi, del C0 1egl SAnSla i osalsl. qdelx Geese0 snsor ccci'
Irtc-,oen III Usg rio v satl, ,,, for ass eune camblnacstri6 s -nmesc aeria h r en
-c\r c,,ola Uriartl Y Aramihure reagreIcs y bin preparads Ir eldi


DAnION TOTAL


of&. a /1 /j Y01,01 //?X 1 0


CMiISETAS E.,AS'
S,,", 1 5 r', o :
Or.,, ko~to l.

' 4, 8, ? 'o.
".4 1, OO
cusd. .0 a1


PDMMOI p .oo A4 on


ILl U l Uniiuf Ia j BlrtJ~LU," V L*,wi gkL--

Sblanqueo a los rojos del Habana

El erpcntinero zurdo del Almendares le regal a la concurrenca
que abarrot6 el parque una exhibici6n inolvidable de pitching.
Un rally iazul en el octavo inning dcddi el duelo f0ormidable

Pwf ELADIO SECADES
M.,erie Martin eIs di I a ls fe ien- f didos en Ia pizarra FuA un sallaperl-
in d .el A lmendares I mis rica re- co par el box. Gilberto siguie con
crompeinsa poar todo lo qua han sufri- una linesa sca pers centrada a Is
do en @I me de diciembre. El .ner.lmanos de Miontyh Irvng En 'Ise-

rrenei que lien6 ltods Ila localidades 'dio, el Almendares amag6, en uno
y lados ions paslloi del Stadium deldee los aspectosi mais accidentados
Cerro uns exhibics6n memorable deldel juego. Lo que tenia aspecto de .
contestr. de coraje, de curvas. de des- cally. queds malogrado par obra v
S - .... ireu Lo q ue teniats en I mano ell noeisc.- a, i ,na teieio d ht. and.
S domador de Ico& no era un IltlgO. run.l, quei no tenl rain de ser en las.
S sins un pincel del mos ena. Borda Is cirtlintancias quie ahor misimo voy
pi pnts Le prendtl6 encisl en las cos- a describir. Caitezais sucumbi6 en
lurn. Cibri6 el titinerario de lons nuer- foul a Thompson. Mamner dispard
%aInning en trab*ajo qle se puede con.- unis lines enter left y center. leur
sidesr 'e em bell alarde dn i Iex- sigle. nada mis quer single, porque
ee 5 (H AIn x ade s hibllidd ade quee Knimbro reort 'y fele como un
S el passlempo puede ser capas. Per-1tanairo ComnpletiS Is hazars el Jar-
mllit NMorris Martin cuatrl hits die-' dinero centu:al de Ios roi)os haciendo
mi ,ads I y Ain import ancta y el ba.-in tiern de mar rvill a seegund ,. don-
hin es de i tnm postclon. para nn olvi- de rl -orrednr debto ser out a m edia
d^rle e l Tinuchn Hferpo., Iniwifr-o l'A~rmlle Pr ,rn uredo qnu, L tirmpo te
mccald de eisv as qete eron iplst co' riehlni e. .1 Chino Hidalgo ee Ie ca-
prdiIsWn y violence aotee provochcn't'o l ipelotal Coil ten .h mbre en
e a I Ir bun s ptlilbiea largos omur- pescioln Anonlador, y 1en pol" oul. po-
nicle lisa entileloesnle ella esperarse res lItellr tes t. menns
S hAlInlejo del tiltnto "Imm con o el hti nd-ni e l A lto nr ndno del
t le it-"ic n l i r-tre so cccedee Ito ( AlseIn-d^Aris s eone In ses6 sabre el
alal.ee tiepIandabaolsa eeqeebra y bio y Hx ianei eee ndesirende rho-
e1 4-1x A sparecr en el panora ima dn ilbi a antessals 'alel\tn In tersel
natin o crk ol ao l sIs bandel ea co el e pl d at l I n zsm lene Li. pe so se n trocar-
lalra. y l Ien aes dele, saule lIt- ,le ) HamnerrCa eeI d le In masPera
bt giseo te lo rcoin nb ndoelnoetanoe e l'.s 1tonia, de oAnderson a Geiberto
rel, tgae. qttlehns denotee del Alllendalres. q Trrs ai decision ea an sti. fue re--
ey eT fl d -spegap nd o lss esniaadsrtes. crispan- ,a & y r m pe c e proteisl sn tin n
r' Th e. do Ica pttel\esa en lumeeltos enloeqictdos Hidalgo oenebanse en el erccer In-

dm leas dlemos rcolendel docno tie a segneita ens lo eeemar dc o e hnepma

ia \i le fenu n enlab dontendo. qia egta- Ywtn, p drerpro de Ca ponzae Pde
>eon Ia d. cuIndo s l ies duse almendarst1 iea ro Il se qeued6 No puderon cpre-
surss6 de d baja pars rrebastarle a see gcercr sis ibombachos. porque Morris
rIhal ernlo tin caopeolnaen que enl clrn liqtild iKimblro. coiln tin ro-
aver p .re....a ,d. la aenl.i segur n....o, lair. ron Hamn e. r Can6 ex profo e
Saderlnr o n las mclles que reldean el' nSchuster y Thomlpson nrlasnitel@I
Stadium l aso demostre ones delran- eltento d Ins elxreomnistas con trn p-
no esteiar te do noche Era el fnlnsmo s en- inm6n At cusdro
d tn am quo etabs cont nido. q e ats- Ychine l. desptir de diponer de
td' elmp noI bi arrs cnn que spae ernba de o- Morris Martin en el torerc. Isan&6
.ilonado Pita dellas "n l portulen daddy de e nerdr- It dse a Jethro Hector elev6 un fly
se. Todos le avelores del l Almends- A Klmbro y estandt Gioufrldo on el
lculoatI, no pao nrcn hablan cad en cries is a A nem lasan deI palabera el galo anegir it
tintero el re
rindrendo Murn nonaisha todslaxs policies ye de ocs lxnss nan lsoenn r lxto a robo ds Is
iperaldeano ha intol asr llegcsron anslrlcpar lo eratermech EVI lero de Anderson full
em dias 1 po- partildanno del eqepa c cn el o- denMaisdo tlns Gionfrlio e rrl can
1atc. suirat ao s tvo inning del d*eclocc imdsi bel den fly ia H dalso Yc him aesca a ln
ade.rosa a Ira-
Ins. Et de sdersdebardl. st, ;I fo elnicetle- ieda Vlc pciroeslaelo entaat s eltAclSa-
ie Careass" eslc y el svecerlaocn trI l stands elo ii y onteyeciIr ec ng se s rdo6 del t
teseOleecrcin ell disileo o ell pnii -ao l e oe .i rcbeihs l c e ciial poriial tlo de Schusteri. Con-
eleCl 'N ldeidO h1" l,'" eto Yteel n lc t eeqoello cl n enos 1to l reinc aIlnatenslaron tin
eba lalcogica iculo ye sci trie e lle ebc del in- iaegle e ecohelr p car PI ceTler No
icda leonia qo ban, l, p de essdldo cc-ice que snAr ish- 'tyr q fe no dir qT e lon s nnll atc os del
I IlloA. Iii Ilk oeIA erlinee c sin Iel e dcheit i 'hilemendlf ares sn c ina t pie parn chi-
*4eo i- less I'10h rsic le eclC lcilI( e] u eA 1 11en 'clltr p oilc penelcee qtse le c snomocil.
"cAR I Ie cIe y Pcs l oi It e lln c i1ees'ascose'inrea el pbooistrdeloeAl
Vitltien lee seartctiincr c de l at miin ele lecsp ei ic-n n hias tlee ell cecerr ) pc-n -s'
ict' Cic ece-.Inodeosmilcres ie-corn, ccogel(icnioea11 1191cell ee c el decrnese soealcetide
qrec p-eernslati dns de oferlidcil de c-ecnesoeres dcbane lsssdecsclstc" QcIlAncdteslells
tOl(o $tit ein
r leloasncorstac cpcs accilncsell deol 'o corns else e eaci envIo dei Yohi.s CasllAsrs
deetst -n y pi leplcra produce tins line ti e confllerl
Rseo tAcl Ii pa Eili el cae i clso del c jeso sPe p l an- m s males d tHidalgo q tl o I p
Ire dncielenieenc tidlemnceca sc-es celceiciseilee rnec Ic" pilots a Peacon sientisdosblstrin
list ellecee be Is o ....i.t.i...Ilgmecs...eics...... I'leop ...edii el ...cmero.i. de CG
icml regiesetoi p nlriatlselsAencicsIiemesI~leofamlsaRI snho-erolaaprciner
rcchcrleo-ro ee- oln se il niede el I nilhh, p it do h sl e oc V.locI le oasc sn eil ens eclre los d,
ecistlis enpsef I tl 111 A'Ieae i leos celonos ila e bcn IntI l cd res ne ole r' Re pi,

ede ic neelntcrs svecildoe s t -aIn ilal p ars 1 a OcI e io\lea lo osegte hails It eclnrsdel del tilinlendia
F, e eec r .e CA cl i .Ci qOile ssip e eaello' e l Iseleceti e'Iti- l egec elloa lnc \eseleinle Ihs perdi.
hill... llth nic d paill tl ilnealpleiectee Ialeel lIce isanlc e dc Is \elocid d doe Ins
,liee sAlhceo r n. y Alineilctares. ace ci iedo deeietie'cpriee icinntng Sineedelnlere igo.
.1 elel v, ii 'elsl- .c.. debit c ........i. I c" ....r.... ..ic e I. .s.ite. Ite da I basse a Jetkroe
I br nto ll oil l i so es e icccantieelai do cl e noI 'ihe icttlor Ino enela ahsege tndic cone in
I "U.% ", 0 .4c t 11-11,6 ell el sexio inillllf Yoc'hIn, -\) oque deo sacifil io y Gionfl-ido rom-
Ar I. despcdi 0Sraleee llaoliii sec bolsiiie es tea#1 ol caofin do Is sepeerra, cnapu-
oa cVr cjllc.e ,ncnsda.sde Ocr o-clo. umome"N Ie 5ec s)aitdoe I prinees etrcrca del jueao.
a lo r tals si, ca. a .... .... c esIc ....... i.a....i.e. .s.'coecs ceecslin. esd hit parel@.center
ilsaitendclcoln. Iras esilanens epic nocupsan asiennos Gincnfrcd,,d~ pisacai santeals., per hli
Rilao leccsc enIssucgraderlasst'. no cle annO' de Mont Irvinlg Con *Iecot"Oce
,Ilee ciseIhabis
nele prineab i*Nsnt sole ]tEl eran podia irse Ha rrado. Connocs Sales de roletazo du-
to el pelotare bia que persr el desenlsre o vlos ricmn por el errlnren de Schuster,
I moXenein del gaumplroa de guiyesiier v sombrero d haciendo .core Gionfrldo Cafeiza-
Il msreoUrin
laent g.ano. pm ..n.........esi..ei pueisl., re se sums aI. leslecan un metralla-
ce Iox dos orte- sin importlrlh Is Irsgned de Itdetner el de tuberc qie esle' o Ires tl ca-
OpeleTst forxa-c que permsnecer en ]A capital mis rrorale del Almendxros. Quada un
di un partidot liempo del precino alacrin 00on tersecra y ottoon pri'e-
:sl Ante o posliblildad de qUe el Ha- ra. Miguel Angel Gonrnlez I @plica
lrol an Iae
Ica izadoa el bano appear a&I Almendsres del pri- Ia gr s a Yochirm y llamIans IR ar-
a b lasquo ba nme hlegsa. .e registrc un Ileneo emn-'mas&1eanadeense Calvert Cuan-
ii cue burden Ilnponcliecl.enDde lamselsede Ia tarde! do Yochirair quites@Igluante. baJa
piego elli Iabar empexi el desfile par cns torlaquetesIa c ibvta Y hace mutll. impresiona
4u in Sllgrave
notive stll peny eatlndo Morris Martin Re diritcee altcontemplarla*Idesahogo tremendo do
ieep I teleic do box prc enlcnctr Is contienda, el I.- us decltos del Almendares .. Calvert
Arrcolieeaehisca]cera tineelaicnbc-eopesaoe lnodounoianletcil nelncioecal aHam.
10 Cociee.c Eoi ] snlte-a dte eddeportecls o-IuIcer no-r y lis egelaoa is congestionsn.
"It" Al ic,,7 a n iie, e c rl ecc..ocee In peidi- Ahron Valdica.. f.e...a.s Connors n
cill-tnscnc(i dnade crnliesonid ieiiill) El Alsrcllda- hoen de iGlbelto RAnderson y par
-In rnetce Pra cnn, qele esah doeiedole qee so h cit. de ia brstlleesmiit ic aqeei y @I
cd Ldo' m cprme- Iltali aen vlisperas de sc er denpc cledOihr. lMorris lit cc orcbi el Innis
lees ma urcle del lideeao. hienc leer habelsexpe- de laonrmietis eanearnada engutllln
-senln RoeAsns crmsetsdo kin mcnsrcoen de sibmeiedone eln peonch@ ,
Ira S.ssamend" In can ls clase de perlon de aieboroto Todmvia In genoe del Habana no
PI ilrno Intert qce lanzo itries Mit cin onel primerPestbh Rmdiv resegnads can oI derrmti
inning In hire a KimbroPIe salu- y elerrid en el noveno el sagrcdo d-t
ti doeoinaeeelas '-sendsoneads ,drtI rrbchn sA patsino liMorris Martin

scrdotaeni inlerdv qeersRnochelir tde I nnochc a deatV a TlorRnmpann.
par itderrctarlo hbrciA qele icpan ire atl tfen6mena Tiocopsoin. con is ento-
enremA dte see cadrer c l.cn acireoicoi ics A] lhmico mbreeflicessa srike fthis
mnrhiSe s Kimbro. a S.chlotnt a"inea cr-etal qee le cis fres oat1Iole-
Thomlpoe n y less rpelotlcc 1 msi le err Ie a roi-I eec las eli, del Ileetlo
Liat.. abaedecesron l I se-tla e el- c i ceec sec i hll ; 1-1el lefte Car-
d ees leoa iter s iad r cili, a 11, ais7 lee ic -lies i-lc-cs llee Pe 101l Cec,-
Die ahil ehase In Ileteli t,, i il ct c u onI ,e elec I.i 1e1..lc els c It,
lolnlstae tide debilclrd Aeltnee a' talelia lie elel-,c pals afielc. cin cl
let nell n tllts eeiOl eila base poe Ice, ie Aetielecia e sa ishbiai lge.cccccA-
Ita lit par tiar a e a in ictdo rJ'11)0 I celse1ledeV 4 qe1n se etlitpollle las a ne
Inthrin I .. In s.nIcec I a n i eh l ol.. e nl, l in i-snA(, ercca-
los isceesies rel 'cslse I, i fiiti elntesF ectliede I menrtne- nten v c i entiecclel
aes el nceisoruo tie l]1 ice cc e hccec'es V nI cdnehroicesal Snlensdace~lses
niciel lel clafll eec r eic Il so inicine del psrciece secnlos si en \'ps rte,
illtlmll e ices. 0,-Icc Csh,,, is tacee ciinic un eI~ a- ichubeeen gais%
Th .s l eal Iiih dciii. s Ins aicseiidnria- dccc el'amtscrnssln
flAS li Aeieft del delnifot en1 lam e~no
P955" Y\'nhine icaciniclelhc eise,.cea cusia reoso csin~nlell'n del lrccolrc rho-
eebs~mbcec pilsirccoeo Icirechcicc,,e ciecdC"HshasocvAinseecdiceis n Is
oongeles Pnoeneeelu rli~,etcicnceodoehecsbcca tie plallensleepcsescnieslo feed
a dmilrable. ne selmeis pielc n, ciee rOnT ci ads Isn el siroide Castelionos
parail~lesnocelc-qcce sesc sea lsec ,s ceeTl~l stsrl InaeqtePil'e~lselcnusoet recannel.-Silm
gins srliM~lnksgI nrenla co I a careers menclinlc ai e lIuc iali
S Maria Mrlinsesnlersprac La -Isbana corns cm-
Itn e] prcmnerc ilerlg Iciihlci et .Ins cu y pars ei delsalte caono eepen-
psech6 .tJetirne y 5 tlt~ctl I..e dlo litrela qele enteresi m linda .1 puebslo
Is base pace becisi s Guliedlcee Peer ide Cuca.
deend0 pat reicl tiomniot Ia eels ejece o
Maolsnese a] p] cic clnb/ia h lstcc iab
beartipe bcrd elececic ilddlge, reercd
ei ar.... ..a...cle ci ..... inice brciai .. SUSCRIBASL0Y ANUNCIESE EN-
in srDbce ice reinisar de C"ecIeri, teeer-
pr bas asic e..c... tin...d EL arDIARIO DE LA MARINKs
VI prmerne hel a litareis Maclenin o
pl~a onPetd Fncanenlal enl el seg~undo in- ..-
rnen, ,rando ysbhabia dlaoutl prea-AO CXV P 0 T S DIlARIO DELAY NARMNA.-JUEVES. 30 DE DC.DE 1948 S P 0 R T S PAGINA DIEC EVE


CIENFUEGOS CONTRA EL MARIANA EN EL JUEGO DE HOY, EN EL CERRO


Elzurdo Besse contra Beers en


el encuentro de esta noche

El desafio de mnianan entire Habana y Cienfuegos se jugari por
]a tarde. Salvador tiene much fe en sus
tiene trees triunfos sobre los Monies Plateados del Marianao
ltern;u.nBsM que tiene troe vie tornf firmemente al line up y ns-
tonas csecutvss sobre los monjtf die debe ep que ttong a que au
irise5 do Marianao, doe de ella pr ente nuevainente, y McQuilln
avia lof nueve ceo: es la es eoti daedo sefiales do vida al bate.
lecci6n oildl de Salvador Hermnin' lo qu ignitic, qu e sus oportunoe
dez oar a ocupar el box en I encuen- batxzo, se harn sentirl
tro de esta noebe entire Ion petrole .- En o que respects a Richmond.
rof del Clenluegos y la novena de podemo decir que se esPo ra ^e e
Reinaldo Cordeiro. tome ho al line up. en vista de que-
Cree Salvador que utlizando un ye esta muy mnlorado de las p iesm
pitcher de la punters de Besse, quo En el juego de ests nocbe. Bes
obtuvo unmpresionante record en a li Uvar lt oponente a Clarence Beer.
Laga dlJ Petefic, podri anotat la Ique ha lido un pltche r de alltermtauvti
victoria pa da r un po ins de en el campeoinat, aunque slempre ha
avnc hacia los .deres del circulo. lanzado Luen beisboL Una do sus ul
los cuales epera pa.ar antes dr nai demostreciones tui aquel Inle
egar ai primero de lebrero. resented duelo de 15 innings con los
El popular lilder de loo petrolero rojos del Habana, a loi quo detuvo,
convencooo de que 'el Clenfuego es e firmernntc, par regisrr el maejoi
tan buena novena coma o el Habana y Jue8o dl afio.
el Almendares. cree que enero ha de Cordeiro confi much en sus ofer
ser el inee mis grande do u Uim. tas y crec quo este noche podri Pro-
l Aitnaendares tuvo su racha en porclonarle el ansdado riunfo.
novlemble: el Habana o levant ep Inlfesi ijagardsiperr In arde
diclembrt y thore ne to ca a noeotrc n ir pr a
-dice Salvador. "E club Cienfuego Mallta* viernes habr )juego d,
tiene malerilal sutlclente pare pelear beisbol pars despedir el iado. ofrecin
poar 0l carpeonato, y eso lo probari dose el tpecticulo, en Dia de las Da
durante lodo el me* do e ne cundo ma. a lastres en punto do is tarde
capture loo desuflo neceartoa para Hablans e Cienfuegos i one.n u des
sItuare en primer lua. tfoie anun.tado y, como han herb.
Conla much el lIlder petrolero en has a anor, deben proporcionar u.
el bitltis de Alex Crespo y Cocker buen show para depdItr 194M
Tripletll que haste el -presenta ht Ha ld&t una a&lnada decision de la
sido loa doe bales mi j leeivos del Uga pswr el juego de maftans par-
tim y ctes que Richmond, Fread, horas de la tarde a tifn dc que lo.
MIdu lies p Slolvo so unirin parsf ans tergsn despti t iempo sobrad
former un.a tuerte baterl. Silvto re Prae las fiestas de Ia noche


COMPILACION FINAL DEL CAMPEONATO
DE BASKET BALL JUNIOR DE LA UAAC

Compllm del delcasponato do Blketl-bcll Juvcul
corropondieznto a 1948

Eatado final del campeonato
Clubet J0.. T.. lempa Fig. TL Fog. Fp. FL Puiota
Universidldd.. ... 7 t t14M 1 12 147 54 130 1 278
Cutbanelea....7.. 2 1400 75 130 458 13 1 1
Alitict... .. 4.1102sIo6 129 M 117 1 248
Vedado........... ... 15 67 131 49 104 1 93
Cojimar .... I 1225 10 1 1 t101 4 171
Casino Epafiol . 1200 S 129 43 107 1 163
Asturias . . 0 6 120 3 150 5 110 2 111
UNVIDVESDAD DR LA CABANA
Aiets FUi. TI. Fag. Fp. Ft. "toes
Joei I. Marquet . .. ... 1.5 tI 0 123
Manuel Mione .. ... .. .. 1 1
MHrco Ferand ........ .. .. 15 IS 9 5 0 1
ailas =. Reye .. .. .. 2 2- e = 0 4
GCln Machado ........ ... I 1 3 8 12 0 40
Carlo G Lavin .. .. ..... 1 15 2 9 34
Carlos R. Triana .. .. 7 0 19
Domingo Mironet .. ....... 7 13 10 0 20
Carlos Flallo .. .. .... 4 4 1
Fausto Gutlrrt .. .. .. .. .. .. 2 1 3 5
Rent Rul 5.. .. .. 3 7 0 13
rernando SAnche .. .. 1 1 0 7
Sarlo GonziAli ... 0 13
Joa' M. Angu ere .. 0 0
Alfredo G, clenocal t I 3
Jn o Mi tip It 0
Marto Dtelspd" J _'
Ill 2 141 24 130 1 ;70
l'RrAAN.KIfCO
Atlleit Fl_ IrTV. s'l Fp. 0V. r- euw
Marin Gonizal .. .... 1 13 4 0 M
Rocllo Attdtno ... 1 21 0 M
r.ti Frniolliu ... .. . 13 31 0 42
1.t1tl Tervnttls 0 30 II 21 1 0 3.V
'Roberto MAH ou .. 14 4 3 1 14
('arlo Valudd . 3 0 4 11 0
'- ,eI,,, R ,,- .1,,s .oI 7 0 4 A 0 I1
4.7'2 l 7 0 It
7 >134 40 8 19 1 Iso
AT.LETICO DE CUBA
AItasu Fit. TI, Foerf P. Ft. Funtio
lobieril M ollot6o 14 1 0 "40
Oo r M ototc.troodlo 9 I 0 3 to 0I 0a
luls Tre lle 1 19 I n t J 0 Il
lero lto friAdl-t G 9 4 9t 30 4 9 0 0 21
(" rlot lelrnt mdie 17 34 14 !I 0 4q
R .11611 otlltons 7 71 14 1 6
Olooc.to Iio 1 I 7 1 ( 11
Jua> del Crl.to . 0
.2 .ntaOo> lierrroa. 0 0 0 1 0 0
lIt lo M O it I ll 4 01 I
.\Ihltot Fernandir 0 0 0 0
M "19 54 II? I 248
'F1) 1o0 TENNIM CLUB
Atletas Fit. TI Foeg. F. l Punts.i
it.AietO D ..Al .. . . 2 I0 0 1.a 0 a 0
Mlauricto Vils .14 4.. .. .. 2 1 13. 0 44
Fernando del Rio . 6 4 13 0 t16
Jan Sotolongo .. It1 I1 4 t: 0 2-
Franctco P r .. .. .. 4 11. ,1 7 1 D 1'I
MAnucl CG,,nollrt .. 13 3 12 0 "
Rarmtn Pilpg3o ... I 3 fi 0 0
R.Ia.el Lertf .. . 3 0 l 1
t.eoon LoriLdo .... ..
C.rhoo Nodnre'e . I 0 1 7 o 7,
r, t oen Voal .I. I 1 0
J,,Aquint Conmellas 0 1 0 0 o
87 131 49 114M I 1 I1
NA' TICO i)D COJIMAR
AtI. .F. TI. F F _FpFt. Punta"
car Mc.rt...o ... 2 1 4 10 40
IAntidoio Frn ndei . . .. .. 44 20 2 4J
M A NIrdlls .... 7 0 19
A~u r C Ilfm . . . 7 10 3 9 0 7 i7
1 -ii-~ 13 7 .4 0 Q N1
...... ...r ..n . .a 3 n ;
.c,..roiolari I I It 0 0 0
tc,to.o>Vlrtorcr |tlrrcnsr,0 ltio ( tandtrlll 0 0 0 I t I
nr l l In 0 I 3 0 1
S 1..1. M 0l1t 4 171


I+AHI.NO tiara Ol,
FI TI rFtg o t. rui
I 4A +

0 0 1 1 0 I 1
In 1 41 1) 1 l0
5 01 0 0
,I 1 .1 o a
ii a nt i n ii

0 1I 43 107 I 000

..r TI Fat ." r 1 n5.r,,4
0 1 6 II 8 34
4 53 9 30s 10
S l b 1 l 10 I
14 31 t,< I13 4.5
7 v te t* :3
o r ifl o


1 it a i a
0 9 0 0 0
0 $to 3 0 1
\ o 0 0 0
o ,a 0 0* 0
o 0 -' a, ... a
0.5 I .,0 1ItO 1 Ito
ras-al A510 7.
nsisol^oleto^f o^e to


AL BOX DEL CIENFUEGOS ESTA NOCHE Co"Stituye u xitoicarnaval Is Amateurs
.... r d 0 d Nutoevcr aaO l"


deportivo de Nueva'Orlea'ns pida ENEM NA
~Par RENE MOLINA

Ha sido una feliz idea de los deportistas de esa cudad, ya querLos aficionados A basket ballpodran
e ha4-ogrado Ia- mayor corriente turistica de to ll --Los ificioados- gr1- -oadet ni odr.
tihempos. Finalizari el sibado con el Sugar Bowl. Comentarloc -diciara el dis 1l 2 uan jste la UsiC.
Par PRESTON McGRAW, de I& PRENSA UNIDA Aunque oficalamenlcooto .... oI.d .s. dcast .....i onteg ..en ai mpIa -
puestaan1 en tro laciono ino to C0O i- ranzac de ganaro ecampeonato )u-
NEW OV1LE NS, dici embre 20_. entrids, quo cnjuntanienite con lo 00 torlas lPar ca l lpecuna o t rosenior de n o0. poor co.co tilo pete aron h ae-
New Orleans. que descubrid duran- policilo y toa vendedores do refreo- baketl ball dote a 1+onooc Atet to o ta los onalc det schedule l ie 1o -
deol us r 1, 1 to00 ptr~onntS quo reo-to ei jtego o dud do qi0 elor- naedadoeTenns y Unlroodud ren-
te ua depresin q anturist s .. .. .. O 's hot .. hanin 1ogs, totalde 93 ....... Illseg a dos. ab ....t...ua(o. t o.... ...... .........n ......
iet dt Santa Claus, abr16 adtiele a o- -ddo enisy nivrsda ien
ne uoa "semana del Ci ueloo D pars El ltunso on ta reg010 e00el Luke do ooooco do co- na otros combonado qoe loe
los tutristis. on et Carnasval Depor- E Po e, ntch ar r egnaiub neonir rt Laendnta- o _
tivo del Sugar Bowl ,c tloneshdeoucn.s ie mco clur e ni tto coO 00)0.oo t e prestarcoloorodo oa Ispugnau El
El Carnival come ottc 01 lunes:oiloOcott. P01 rt0cd paro n Oo ellclro botes del oprs tc rcIoI o ot locohol oooodo o los uosolotlddm do
lins eg la regait on Loabe Pontohar- Southern Yacht Club do Nueva Or-0 n P r 00 c oes kill evento extra que retina a todas
'asn. v terminarca eosi bado 0000 col t.ns del Faorhoope Yacht Club tie00 n lando I tao 100 .tolo W r ellt t dels sector, v de series
trsd1ciona jute0o do foot ball Sugar Alabama,o dell'oass Christlant Yach+i t ) 0 n 0a on l cn t onooes rostrc eqotpos do
Boe I centre o" 10ea0ns de North CA-'Club dote M.ssour. del Golp .crt Club, doopueb e s dect Mexico 00 Puerto Rico, constltuyen
wr, hlos Okolhco ma do Missouri, del Houston Club do Teo it d.a 12 At A 0tllootlO do goorantta respeoo a
liv, oc queo ehooob boor ils Acla xas y del Pentsacola de Florida,o d-dor do to citoo reourrculoento pleno do l categorla
ridn eportiv\- v los hotl, mvottk- Avyer mat rlocomentcat ol Toreto P do' fl eito 0 I r t"o nar111111o11A. q ot le or 0Inot0vo0 0qu 0no
rcno que el Carornaal o poritno di TtTen s del Sugar Bor wl eo el New tlll'Nolot so It se h tto t ol 1i pen0 oanshtar en estIst mo-
,e st .o s etooriprcsencoodo por ln -Orleans Countr) Clhtb,, tv t Inm td dee00 t b) IIo l C ot-
',rcantddad de turistas que hays vi- los meJnres tenntstnt; mnalt-utit e! inentos, Ila estado abandonada ulti-
akttdo di ho Et.oltao., bIInentoroIoott ",101 0I0ver+ il0
L oo ho t t h o estel" n Hellost shast1o I nlor ne oto est lln pa tto lcl pn dO oitnell _ _ __nan
loopo..y muochas personao epten dor- Ted SbhoerdS cr esoel (orlto n0o-000 hoo Itootoddo c r
1 .1 settot.e sea00 ni t 1 pasl100 SP oooro I 5 s 0I e e. l ntI ol ttic tlelOkV t '0000000d100l0 oPe
t* Atte ~s -que hay perstonas quaOtle li'+tln|- clut' lendISU cIl~a tnd Irlt klIe lelso~A~
_00. cuarto ell itoh ot ttoel ooloo l otos ltllll r C Iteolto latooo ot o s toiO +O o nelO pottoodII. o,, o a oe -t
..., l.coast, a O1... m ,lilote In ....... 1.1 t. 1 lN O, ... ..... t o.r o V ia, S d. e Ia tootooot e o0.. ,'2 ,o+Ite, l do, A V 2 O
,.... .. paro n', o I ', t I 17 ,, 0 "-'r t l tro-otico onsi --too s r os es l, A,3o. o ts rdctdarrion dr0i
.- ..... te0 ............ll ... .....,, ,,r," p ......liloo. p,,'.Is .oo ,.toroot toutoo... .,t.o... C, [inie n i i o i(re
to.ir otic dtn del Cornavc-l. dtto Fredo ld o porld"o d oWl tenn eg oulvall ko lot vstibhllolol dio' tode Ia r 0.0ta\ .-
I-. ,.[,, t oV, tadm nistrasdor gonelo tt die, t l,0glltose halsta o lnotolt l oo o evbo ,. y 0s00 spiao-ol, oiodea oor tttIooyoO. oltot I or o oldln,1013 Diroo-
.,,S~lt~l 1"porlti\vadin l+or IA noelte Iots ecimipot, boxtstl- "' IOpoctllll figural tilt I-,tscell\ "(" .. 1 III. en li1te Dvptol~e, R|I.llel Do>-
o potdoeo r vteoderot kl,00 ticketI00.0,1 te1 coo d t itO Vol std d de 1,outotonoolitst ot oo 01 lotcive t %n ick
I lo' de a .y 00 I 000es11 11 01). $rll'7do SwtV N.lie t t. oltlo cl,oo tit lo""- c0.0 o 1000. l arg Von(lI0o t,coo ,"t "I'l,,t, l t, 0n0o 000er OOnta lOti
7. r1*" --ktil l oe,\ btenons reditoku toot"111oe \ on ob 00)0 P00its ell 0el,
both, l ou tt "o_\1 Is've t K In,,,l 8 oIni t tt d too nu e so o l\, l tlot 111A,0 11- I OeOn tro do oloodocduea noon e l e o .-
c 10tro tho. h Io,,, pli'ni0 -t o o t'l00 ,0 aI teIn) o vlblato o lto, ,,1ctt" \to O d, 00 O oologaoioo noo o dIe rlvoo deoo An lt.
a.OlonttoO to ooo o titl td)1.n d 100 000)itle 110e0t cqu ser
ledo toeote s l bolt o I nto ono bnoo 't ooo eve cl exito 0 tr1a. cotoondo 1000. toloto l oetto0as senl0 O ol teoo )otoot, \oo 0 lost
,vO S L NEWl YORK t00t ... 0c ..........000000I o,. ito 0.o,. itoo t oo l, t t,,, t 00..... o,., le lot t'.oot M .., ....... 0-,i010, ,0,.1 ..............dttos
_NEW_ YORK_ elot .uo r 10Bowl0 hooy 0m rTeolrt y v 113- Sobrc el enl0 1qu0 r 0 tell t o ,o 00 an0e0 roloto) 000 oel aor o Adokaber-
Annttt 1e00 100e Ytooly .rc, s lootgarA coo- t i.0 0 0onde0 lki, t1,tonn,.o,\teo.nto nad t Ito GI l. que per tnece 0 IooInc oattIs
ASOS | SA S too I l SI L...ows.. Keootucky, 1J0ga0 tu0 l puio i a.. O t SIlol...... .....).. o log....... .0 ... ". u Io o o.... d .o...... i oBacr-or.t.
0 .U flU t-oooloooo boo C0000001nov nttt, r 0 11n0rn- o wkototolo po-\doooctoIlMsognrtltt ito-- di t. oldtit oteKos s001011
.3__CASH __Y __COooc.tnltltios 0.4o liotoo toeo. lb s je k~lo )toOii oo oo~~ooolo,100 TIOOtObotoroo t0000 ~p
Itanoalos t~nanlt+' 10015 OonO J t o-enctaldo o C tt' oi tolooo 10 2dos,000 q Taln1l r ilnforno el aroitD- otptbeo
I[ -%I IA Attain oIIASnat"Ol06 dalvLie
Tr' l\ta .3' (,eI, tie I I 5 rol-lestlltall tiSfilrentes panl~r3 Ill'. do qtela atliean\s eraa ldtdeiloie-
..e sso. Bo te. oelr La sadr ar- del...da oel C fle ", fri. llratenoche y Par jAC s U u u ,, 7 oooo oi,"... ol o ............lo) ..... 0100sp000 ..t... oo.t.o... lotlS., No, a 0 .. .. to to r
eeis tamle padres oluas trenet&o t MsriAl a. t n et Nuevo Stadium. A ,ooO.rrto p ote. a o oC8trotl-ooo t dot ut-o aotoooodonncool 1.1d 0 oo o i to ooodo 101.5 nooo ettooo 10r000a0le00a00
qre cmossetaoampaoa d esalro amenit.haea dclo etedo y ens at ua- 000 taes ttuI ootsidod. r Vootdooo Tennis 5 oortotAiseSor'12 dtie P 2lm,-s ieIA DGD
ldsd efttd tejiends san sadeon qua so extended ascl o o tvetii c amri e a ne- NEW YORK. dclenbrrL9o 20 noo. El 'lernesoti0 nooA b 0 0 eentos depor-oot. e\ nAoo et o eo ooe'io \ do,s 100s0 orgilntzadoc por Is aFondscin
ostiyst, ersa lodas lsogr"das freste a lIos LrFre les. pars qulenters s I eva Itder --Golpo-G odo at srd o L. os ntoO- 100lt, 01 a toecot iel loo lot. 1 ctom n. Adernos. Ont odt 0ntnna dtt, eosros ut bala deo lIBelt Vtcinou
el pilots Salrador Hen Ades. grafos yicro n os ti otro nt 0n\')ladooo ar a ror sa badoO aI 4 I t 4.2a tIy 4. itn o h 0000tie 0 o nt r el .totle oo do te Cuba. ol Conoll 0 estaS urv as di oono cione i se
para pr-osenctar oa Gloria J Thooop dr- la trdo. oora del Centro).to a. iCnoouo Eoa1MO Nel it Deiolto00o0 As- 100 eottcorosondo ielt ruo C do e titias quo
,ont. ooro& nUchechha boxo adorao i to- .K leqolpo--de Norto aohloooa oln 00est 000il Dis t el otrs o bi t0oodebe cottor-1I0 eta osidos eo'taadoocto r o lost nb
tesooooooat n ei Gomnusto Up1townoro n Iro botsoo oe ooioi'oo10 oo- "so obo ~ 0000 o~ocd~ ocob oc o t
u" : . .. . . . . . . .. .. . . . .. . r r v . .. . . n d o .s e .. . .. l . . c k a c d c z+ o .. .. ..o r .. ..i
i-Larlem. oos do cobego Souotherno i.ooctxsto dedutclon 1600ca5.%- e" p0000 Zete ott tooooto tl o oelortnlv d Aot 01 1n0 doI
Gloria Joano. be Detroit,. hiatar- od e nelt-ras 101t0 e elteamt deo Oklahomato Inmargen odo posi hdades aui ltin- o n a Dt po Itdo au dot lAo gonairardn
reltbtr una licenela del otadodo 001eest nl-otretndose 0e0 letioxi o rooooAo dou 0 .poroetporer on
NbowoYork eoil t p0001mo 000110 do Ito -to a dostli
ccornbnooNomteooo.dor .boxo. ontoIaeotntdeolt.i o port1d. codaolear ..... i ... ..tro
I doltcrmon c ,xmot 11oAs"do be 100l.000). sy ot cooodOr tolatoitoAvorecolooooelt oooodootocodo
Lu Ituo ha qle clients coi 001 l22 Ieoolcd| ol susOttS vitrina, por- o llono el El Atllttlco do otetCba tec.t.o\l 000\0 del fo tholot. lu todoorJos M N ILu
e etrooeo e1 oo otioble oatico del Sogoor Bwol, golpe oortal eo osos plane o at 0 'I00-0 100. 000obtuco ot p o- ello ia to.
AVdis oel sus cincot e me 2 pulgad hceoLo btt'o 00ll 1dres enl|830. der o los ,ervl" os oh Cotd o oasnro CootG or- o t eur
itotatlrae. y eeis dl eostos de pelear L.a A soiAroton Deportiva. pora- no 01a que reosultb tleoonado e0 100 tilac0 Todoos oiorput-ott pars ol mag.
contra cualqoooer mot)er que pese 1417 lettr o1m emOoas c rone it "colector do codenteoIo la semoon paocdo s 1000 10 000t 00o tto doportioo stooostoooie.
hibras o mantis, o eualquier hombiellt, e o"es tuna organtilacl0n lit,- liesir do ballnlare oe franc \in te V\ I k'$ a d anoo con Ka ,akei| o
0qu0 adposeoI=00br0 Ella tin0get -ado he caoodo to q oe tga oo tio gsta ellt 00 stnbi rnict oolti\to moestarrt atpto 100- \lo osn ooIan pronto so sobtenganv too
t.00,I o..o..contora uers. .y honbr'd. .v 'a ..lah a ... t, t 00s ots let.. ... proedrtoo d .to.
celebrado ocho co obatescont o pr00 Pert). Ptetro tIoo toohot 1000000are 10 l l- ned bolos del ontiante iles 1.0 Lo, 100tle 1f00al I t]seht lmnielo o do Ia
Iostlonal, stele eonotra Ionuoerel It llnoIantsc e 0rot 0 e told: eopoooo ooto1n eno ar'o o a noo bdol ; coolaban con el bo\'ooe n100 l ett oo ot\a 2100a0 noR l 'oatguoo \ ar o n.
contra 000 honbre 00 Too nt o t l o r clone, Co0 00 I It, 11c st, n ollst l ntlo 0 co tomo fgocora esicle r astao to 1q00 est00 1 1I.l A S CooIoNlulr Utin
00, noqoeool to en o l n tere or 00)00d0 to, 0 n110 toolIepor ta 00qt00 too i 'eOtto 1 1000qu tMiguelto I olanoo a ps in o00n- "\Ill, t o rotundo
a 'Nlow t O tos I p2tai ot \V el Car- tella cot)lnto, Pero au au. El Alicia neettalcl cltmto del
Otco oe sts rco boho eodos oo to tlch 01naval Deporttvo det SItool l ,o Il c. 1 -t I s
pubh dqOsO trr iea de do 11,48 seonA s defotlottcs ov hloo Ilooo ta o rdr0C0 100inienh1 c o 11 Atbalooo I tootsv n ti m
oublcodid or 1 it* ed Nio%%Yotgado iotlargasto l00e1JclIblIC ell titleICocs ongreot alrnb to.
es h~~r, -too.I o ",Im, 111XItt ots dllt obost OoO la1.1tote00 dss t 1 de10~l sectoor v so harno
A ud00l000que1do0),1-1r1115o oloonIlk) ohal o d oeldtdo 00 0 100ft 0l Pt1 re cltitr olos ont'rtIlos do C ,calo atleta y
W118i s ,olnl [ htIIio boo t'dOO0000 to T Q a11UINA ";100 F., o|ltoI 0 t a loo )ep tro Aiv Rt s s Ioqosoo set\eloado. c-Aolso et\
I las looooooooIoso IoeIoololtooolopo isk i toA.,dristocoto delo io too ell0 0ida sec.
otedn e37 odhsist2,01 W1 0le 0 r1 0 l h ,oene IA cal lII a t ot e t, I,,t ao ottqusp eto h ooolsttro a l ia t t1oootsup oro 00000 4 Nrtloo opbomo
etosonl. Enosi ttlto o toooor 0 0 000 1000101- l 1n0n)1n. n e- to oslilotnre, 0- | -oba r qols viest. b- i srA F or a ol n taeA eport i i d ol Ado,
tIo lo tri r ocvleetole on 0t pitsdo Is
1 1North Ad a.iaono hMsss o tl te r roo. crel uI tdoosoa, lt od st telto p ieoterla o ds n, Otttoo stroc ae s qua o 00 tlsr a rono o 'ec
AL It.O uo n teostacado Lt e leI iou10005to 8 tt. y OtlO 051011sollrcotlee atollf eec] r o010Alic1A, FAPr Dogt- i.
is-l.on mhtdJrton doInca.etrorda superior estaban bm- etola del AlIeO-
I I.o plerVoo. aqotetr de Wotltoslon es
llAo puIgaoilox ds 000o0ta0 0,Te1 ld0 re
ohs., I .1 sl rsb iettoolo ,tlc etaou301 e 1 ,0 ," .
parotlOslr qeos ufr0t' 4 t k? .
It, till compaJreo- tiee Ray "Stlal+I.f
Robintson c ampn\ .. mundt l d lAi e los
we liorrwlght0.
IAo pre lonta tqu ta|osot seo taceoo
shora n si .Qllot ahrA Is taenl0.'esa
0To.ooe*o de Can''oom l e n 1e 4"' -e Lc
derdttool"s o elsbie IA I20th Ceoll
tory Sporting Clb qaolo IV00 00 0,
lss teersonts ,oeroaSot a# Tolieo tie
CallX '%- otnol fir tanl l ttelan qe cmado
aul l 1n I ( d f.leas, otilre el anrren Am,
do cie una Are'n Aell M 2i'llatlan 11-0~
ofrecer onib 0001000 llaan el n too-
rsntodoe pectAdoios- A solo aqurOttie.o' O
tpersoo nas b qe salevo n oo .loo.ooo toqocito.
Club Fan deb Tornooo de oCuampeonet
Tsrr"tolrn meonotssI aron 0sc sNro
Los ztpatos CLUBMN sron on r.- 00 que0 tlos ston de dolbA boot.
10no0 do economlAinte el hombre eoe. potran sor sepsrados por teopors
so45()tits od Irpogran nroome-oodoeprogramso
gAnte. Nunci intits ode horx so nhbis con anletact6n
otrecido un za0ato de 1i cAlidid y dis- Nat Roger y Tex Sulolvan math.
nndi CLU MAN a boo pre+Ot rc- noakIer do is et20th Century Sporting
Ititot tl Clbto ean plan andone 0 tillizur0 0 oot
docoos qr CLIOMA coioor Johnny Flynntoeoo ol Gordon eno toho-o
r...0.marzo pnl 0 00 Ort... omt.. o ons..
__-- 0.J~ "- oa dtie su o ictoroa por ntoccaut sot-re
at ourdo Mello Bettina. ISullo-an doe
ctlar6: "Flynn reasmente ha vuoloct de
nuevo a los heavyweight con so ric-
Cuo'.do Looc Vaoo lDm arolb de
l?,oland e en eb.r.ro. rotooi .i ,Imooclc
ooa publlcidad qua I 1 a qu 0mer0er1 0
La rartn prlno lot ma 1010e 0s dorogooto
5, 1.. tW U '*a AGINCIAS Fpor Inlesposa,.tIAmadre teoltw tro.
I los. 92la no actual cobo las mujeres-o
Son Rof.e1,y Comilodo( 0 J ln s 10000 ono oo,.oo 0000000)
tottoatarn In Pqinect nos c lm-07 ew00 0
--tralnning etc ollas mooametot e me cn.o-
______________________________ Ila d ti e ov lontnos -itonooaoooos" doecoo
Serial xi i atolenes en eleso, firmans us m aling, etc I(t "Il
Vail Dom oefetu fo tre t notWinsro0
i,,t.ttit,,o i Itit ,,- I'ica N U M ER IT OS DEL Cirt. I ..D..l.otoel 011I0on,.ton,
bots ganaron tino cohlote. bior decl-

FI Instiltlo Naton ie caclo CAHP EQ NAO DE Dellannoit o ,en{ 6o a Marcel Cor-
otstoa mtpe voenoooinonandonoo Jnt5 Lllen)0A0pr5 a s.'er '0
.... . , LA LIGA CUBANA A%," .
N ,I i n s o. d o o. d 0 0, , l d o t o E l N q t ti c o d e 5 I a r l l a o "t0
exionoeo oo corre-rpootdlotrooot at o--t- --
.... ii0rlodo, dol to.i re ote curo.... eaoor o 5XCoal 1tK I.oss rt-Ts F y oil fico a des fill tie tR o j
Aootool'tso Kori o o e7 0ll Didlrt. Ilits Is-lei el js1oro do sinohol ) Avant ao jrlp~ianrnle ] lo aJo_
ca s e Ia b rdutrsiOtnno tloh-2o p v.crb'a ti'.do mboleio Crl . -he o do b l .. I is, ,0
Esioooolnol+. oc"oroc hoo-o 10 r~ t (; t 4+e 0 0 ome lclr~to 00 Ntoole Osooo
dotto yccoot ......0 .... 0...) P (+ ...} . 000 too "'tooN. ........ dro M ...... "too'cecohoooo, '0' J
bltottot .ctocodooob r ol Otoo o,1 oe Snoo tIobq tortbO1 o .... t I 0 I 000 Ftottoco iortrooooo ~oo,Idoor l~e ob-
0t0 InllI rtloo ttdcooo ,e0 la loot os eos rJltotstot lA I .. 0 03 I ms 0 0050r0c, porOr) 0000 OO),0b00t0, IbI- -,
t0000 No ~rno 2o 1o 07 h I~ do 0ene 1l +III ....-- 0 f0b 0000 o ots o-ip

Isef t tltoo art I '0:10000 000 MoD i -otoo0 1 1AO .0 1 1 4 b iesn \ o o de., uottooo
cisro 0 c Aly lAO .....'l0 soolgoo dl: totoioOi t('i ..Aorot.t


Odtolc~ooooooo oo s t 00 OOOS 00 11N b ooroo too Iolom, c ltooo, lot I-o ot, d
t ..ols 00 ..0 .... ..00. .0A00 boo arSo 00File D 't o c 0 1 1 ( d lintoto ro I. i a o to ntroo lob br ntooo IR k tie
I'l oo5ti atoie T ik.. I ln.1u w i A oistoot Vil- lr e i c1t tt %
booboo otto -- 011 44 10 n o tl Ottoo0 loooot I lototet tsi aisptl
Pohompot la l lb s~ 23 .20 Xrtsst no,4,.tll sin oloeedon tlto moo-
tl.sotfrlda lAo 0. 1 4 0030 0 flttnianbenb roio) qol aIooi dorotto l
Andercici Ito 11 010 4.1 700 tooo~tn mrO otoontotodo par qoto tootie
ilsot b~ NO 1702201 lt't~eoI{tlllolroootsa oteorolo, del
tl tK~o n 'iO I tote 2,= 311 Illontr Imctooool sotl ser"1 tllillttdldlo
Itahonsst IM t, to to 2@74 poor tooot, bo cI, o ltotq~ del CbjthI lott
R~hm IC' tOO 547 40 073 medln do orsootdes "tipltt~cadorea y 4


l~tt : !. ua o~r~ boo It Isu |tie I 4 titeb ,
Jo cos. Hoto Jc 0000o T~sttO ~ nt es. toot' tuslacthntqlo egeandlo
~50doe~lm Is mta sco to nu- r d n
A41 LKA lesnsloml~~ rioospmoo too tsndooatotosa q to tul toefro rtlse.
-- 0 t, o looe oo.ttoii q toeilrfl o p
S LIrE }osidJ teisc 4 k tto mro rrto lo d oo m cos) oo ad I1 os .
SaJcRl~sA Y&TuAtrI u I D IAtO DE LAMARcNA, .oa .i l ,,,, ,,,


Ibls-s

( h, to o
1',,",,-'l >':--'1 '.|t t1t,l,)i M 1P 00l.1 \ t 0,,,


S;,l ,,.1. t,,. .1,hh

t ,+ 1 %rr~ltl
o ,.o F...4 l
10+.000+ 0 tt ,+,-+,,
C ot20o
- X -4


riADIOn t I A UADINA TII ntrva' rIn -r snir" rr inA


SP 0 n T 5


A


HABRA UNA SERIES DE TENNIS ENTIRE JUGADORES MEXICANOS Y CUBANOS


..,, .XV 1


Topicos Futbolistios I


Por ePETER

.. Q.ienes forming el squad de los New York Americast-
-Todos los detales -Hay an jungador de 200 libras de center-forward
Habiamos quedado en hablar del Es rapidisimo y le sale poar los poros
--eso-de- o uloadoT la na Ito pue los yankees llaman "pepper".
York Americans y eso es l oque va- Sue crridas san txtracanarias y
mos a cuohplr. Que las deudas, d e- sus internadas peigrosas. ya qua tiec
ben pagarse. de acuerdo con el sen- pe un promedio de goals del coual
t-r de tos o' t lloo el is "M.-
Dijtamod que on el team quae noi tdn" nuetio.
traeria estea ia a La Habana Etno De interior derecha tenernos i Hy-
Sbhwa':cz. rbbion dos esc-cet-e,. 0o1 nes es-ocns. de quien ya htbIdm,.t1
alemanes y un talatno Qje el ir-- Er. el e)e -*e la lines d Alatque
to eran norteame ,canc.!. Y u. o el- lenaremos a J.hn O'Connell. oiro Cie
- --ioL- "_ Its juga edor q cue naca o entQ0L Es
Del hispano vamos a hablar pri- lados Unitdos. Peroa es nilo de esco-
mero. cs, quien ]e ensen6 a jugar des.
Se trata de Pcpe Novas u lace puas de meterle en l cabeza esa
vemnusiete atos.que %ot la Iluz en drogsa qua ea-el balomipi. O'Con.
I parian de Unanmuno Aprendi6 a nell es una de las Ilguras mas o-
jugar en la Villa y Carte. S1 no es bresalientes del equlpo. En sla s1at-
paridario del Atletic. Io es de los ma temporada tue electo comoa el
Me*eaguee. porque cuando march juador mias disti9guldo, o aeo.se ,l
de Madrid 'umnbo a New York. ya ma u tli a su club en Ia Liga Ame-
tenia diecisels anbo. y a cas edad. rlcana de Fitbol Pro3fesional. Ttene
gultibidim tl bahin hay que tIchrset. una gran exprlencbu. Jug6 contra
poique el indeferenfi.ano absotutOt el Liverpool" dec Ingl]aterra En
no existed El Pepe Novas ahora es; squalls ocasli6n, los dirlgentes tie se;
Joe Ntovos Y cutando venga a ver. equipo quisieron contratarlo pero no
Mr. Jn. 1 amas.e Cotailerva el jluego acept6t prqunie aoafrikb a i paor Ia
tipiro er Eapdana. EJ rial.do -urci toatl d oe ilerro
y tlene unai picardia gitana. Juega De Interior iquierda.t el aleinAn
de mnedio tiquierd Eisner. qua ya presntamoi.
Y ahina dTigamin algo sabre el Y die extreme de eae mants a
resto del squada" veremos al unico equlpler qua hay
'Quien es el goal-keeper a E el en loa Estadois UnIldo, qua es doc-
Btnjanirn del cigu.ipo No obatante tor. y por aiad lur., Itallano. Ya de
no aseguran. es el mejor paortera il habi&mos.
o los 'ltados Unlda. Par eat cue- De manera que no. queda en ear-
Itad eI qu' a pasar de sus .murtos tera hablar exclusivamente del ma-
iis haye ulde sele ieontdoa en va- naer. 0 por major decir del homn-
ngo jue|os Internacionaeles. Se llama bre de negocio del t.am. de Erno
Robert Yingling, pero sus compahie- Schwarcz, a qulen no tardarAn en
rosa se ahorran mas de la mitad lla- Ilmarle ael Connie Mack del no-
mandole "Bob". ccer", porque es el m as viejo. Aquli
Jake Lorenz. el defense isquler- te tiamariamos el 0. Par to menos
do stau compaiero de lines es ale- hactre mis de die afitoa out costa en
man,. nacia en los E.tlados Unildos. este brete del balon. Y el que cntra
No dice cuando. tYa pueden supo- en el balomptid., aunque quiera, no
ner par qua). Es el capiltan del equl- i o puede dejar. Es to onco en que
po y peae a 1o que l lector ya las mujereas no han podido con sntis
estA imaginando, de ubasubondades Io maridos. At quo Ie tire el bal6n. aun-
unico qua *ae cuenta es que puede que It peguen.
pasara loIs noventa minutes a gran Schwarcil cuando no esti Ilevando
velocidadi Pero ahor a conmentamos equipcs a tlo Eatadoa Uneldos., Ito ta-
noeotros: "Emo. alia en el Norte, que ca a pasear.
aqui, cuando tel hidle quema. no hay En tel afto 1940 JI_ u en New York
quien e reslsta". central el "Botalofto del Brasil y
En la llnea de medics, tenemis con el "Atante" de Mdxico. El aeo
en primer lugar uno de losa dos es- 41 llevSd al "Puente Grandes" die La
cocesca de lam cuales hablamo ya. Hiabana. Un aAo despues volvi6 el
En el ala opuesta, coma dijimos al "Atlanta". En el 44 votvieron a ju-
princpio, estia el hispano Mr Joe. tar en New Ytk loam cubanoa y tarn-
Y en el centro de la ltinesa mass ca- bln jugS6 el ILiverpool dtie Inglate-
mopolita, esti Ed Borkowakl que pa- rra. Ent el ano de 1947 llev6 Erno a
rece norteamericano poar u upecto loa Estadose Unldoes al "Hapoel". un
y otra cosa potr u apildo. Esa un cuado de Paltlina y eete miemo
hombac graCndX e de 20 lIbra. 4 no aiao volvi6. el "Liverpootl" y jug6
obsatante.a el clisicoa center-bath parn tamben el "'Djurgardetb ", de iatoeol-
tel juego de tree defense. El New so8 Suecla. (51 taeedes quieren. se
York Americana tine lame de mar hacos lno accof y no replten el
una de los conjulnto a loa que me- noimbre da eite equIpo auya pronun-
hos goal a Ie puede metei. y tel etlaeion cueta mi trabajo qua me-
mayor prcnentalje de ese e cualidad ae trle un goal).
Ie atrlbuye a a central medoi. A Ahora en elat ao doe 149 que eta
u lado CarseratIa. pareceria la I Is- al doblar de la esqulina. vendrin a
tina al lado de la L mTaytllact. La Habana par *u secondd time" y
Vamos a ver ehore la ilnea det ya tone Itrno Schwarctx todoes Io* pt-
ataque. y vames a reftrlrno ela- pales arreidgladoe pra llevar a la tie-
mente a los regulars, porqua en rre de Uncle Sam al tamosa o comrn-
esta ocsl6n& al menoea, a cronista, binado "Belfast Cattic", de Irlanda
a al menos, a. at eprter, no han Ye lo afticionados cubanos deien
Ikgado sluetlas ecrila de lo tqoUcql- ui todaas la carcterlticasc de c eu-
plar que ouegan cuando el regular dro qua Jugara una series de trres
di la polntn a- laIstlma. Juegos en el Gran Stadium Crrveua
En et ex.trmnou dercha etarA Ri,- Trnpilcal slo dias 9 11 y 1 de nerao.
chard Roberts tE tan oven, o ins Y el equlpa que I dard Il saltido
aon. quie at porter Tine* It aino de blenvtienlda irt aI del "lbrta"


Amadito Mir figurard en el cartel

del domingo en el Havana Boxing

Amadito Mir, cona'ri4ado a* crsa- Par d protito put to flyweiglht d Cuba. qu oatenta andltlcoa qua tl cartel dal dioitiingo
un record d qcho victaia n ddiq tuntiri a la mas destacdaa ttgu-
Dele* coleadaa coao proeallontali ru dtl boml cubano y qpe pase a
s lae pufita y qua lo doe s rMu ello reatirn prciols populares par-
Vftidr a mar ne doan e o* d asttxdo d ta baae d un pso la grada
Vag, hcsur* t al *Brtle tr-
lar del dorolnao an *I Havlui> BA-
xin| attrentini at o a mso-
rra. un vetartano del rlut s a
record alene encuentrt ri e L.u
Oalvani el hay eampedn batanswegtti
de Cuba. Armandlto Puntea Pi. JOr-
to Lal, e0c. T
Mir. qua d*sea uniat inuieva oportu-
ntdad prit el stt omato de la 112 I
libreas. destando eniMstrar su. con-
diclonee d. retador no pone repa-
rea en pelear y el Ps*e a un rcaord
en el. uae tlne.c vttorla obre Or-
lando rometa, tree vece. Rall uter- I
nAndez. J. FernAndez. R&ai PadillI.
Anl IPllal SAnchteI y Black Plo.,
va una plea dttlcit elt diommo g
n *1 coallUo do Zanja y Chsvea. por
cuanto qua Maorrane. S cons lderado
par SUN conocimlentos en el ring. co-
Ien un petlgromo rival para cualquier
hombre de mu peso.
Amadito Mir. coma semipr6, en cu-
ya categorla tleiar a oatenttar *I
cawnpeonato nacional paperweIght me-
lebr6 3B pale-i &-e laU Cuale 1nA6
?,5. ntabl6t y perdid 3 Ia qua lI
permltld Awr ronlderado por la ncri-
tlca y tanitians cotta"tno de Its" me-
lores b>xerrs mns destacadox de IA
raegorta en 4n divltsOn
= 4ettu dte Ingreisar en l proie-
itnneentsn logrts deetacarse hasta lIe-
gar a enfrenlars-ea Totams Vega en
palet por 0l capeion.ato flywetilht
nacaonal errdiendo ratt eel atlr ita--
mlenlo rn roniins pudi itndte tt ectre t
en reacitn contt est tples qPie 1a ce-
thebrl poer nimplinrt l t nlprt m t rIonmt e -i
tralido por clanttt u >tl t emnax
antis habia jadoi s ratt titttione
dee t c n atunsht c ,tti urett y It
rti snbs de tin sti que hor lt petr
di la adolratt-r tie ntt-s t11
en plia trrtvt, ln.a con TonAis Ve.
V a i- rm rt nipk n tw k-m l ttt t wo t ,,tt ett
round. n| reribir nnhwrid.on el^ T
itt r'rcttts derren io qi I 11 t
'trt i Aglr tIiAntliVt V ritc dee it.l
In rh m ta Iteit at e
tee iae1i-1110 i e tceiCle
r It-t tCamino pri I IIC., t lt si tl a


ituo toprol1 t' tat n tttf
m roeanlt din A*P tirala t
t v e;o Is r t t l e t oalt | 1t a t


161 ai- foh.ArWiiwilln.^M^~~ l 'i
e- It 'tlS."i p ,,t, taI' rs. t it;..On.

r .., .t inl t. i. t .in ,tt a P ,. 1t tia
n.oatt-e di Irlt l rA l .'.tat Ito , t i itle tt... e i ritlt 4, 04I I ,tt t(1 Ina d lcain e ,,,t,nt tt .,ht I.te' it.t>
pa1) e.11e irtde otttt- tt(tt te to' o te
.. e.. r,.e ct .. ti t.... it... .. it t i, e
ia,ait,, i, \ es,eatt,, o,,!, tsa d,- e ettct
ne pals r t'a .i r5 eIi-M L'sn t
t-n-v i W T ANUllAFr F.N| A
I0, anARIO tIA LA MARINA,
0,14" A"Vin ~'{, ellt" brl IA"

..,,1,00" r"-- a. " ... .1 I.. ..A M
X o 416 I ,1 e1 wA 'w" i ,- I,,I |

W,,, le IMeael|te, m
tee ro 0 .... .... . .... r w 0 V .
.I Wrotta i)-%.%r401 -
U LaflIAIL1 N LA MARINA*


Diez equipos de las Mayores van


a hacer training en La Florida

Los- Dodgems el Brooklyn. que la primavera pasda wfuon -a
Santo Domingo. vuelven al sur de Estados Unidos. Los dos
Chicago, Los Piratas y los Browns de San Luis van al oeste

Por MILTON RICHMAN, de h UNITED PRESS
Bean-t-""Atnfu-ia
led i- Florida. que reclama el titulo a Daytona Bach.
de la capital de la nacian beboleora o equipa de las Mnor tam.


b


Dien nan manilestado *aus deseoa d entrenarse en la Florida, aunque has-
sla el moment no ban ratificado o
seJerctlonado e lulger a donde pon-
Oran su canpo de enitrenamilento
Eaoa equipos y los poalbles pueblos
o cusdadre done posibtelmente te an.
trenartan son
El Jersey Cily en Jackson.ille; loas
GaLleteros del tlantia en Galneivi-
I]@, el Rocriester en Dea tona Beach;
el Chatianooga en Winter Garden;
los Osos del ewart en Haines Cty
los Jefei del Cyracuse en Plant Ci-
te. los Royals del Montreal en Vero
Beach. el Toronto en n Laurdale y
el Balimore en Holly-ood
La Camera te Cnmelrcio de Ia Iao.
rildd declare qte no eltan alinrmados
it.rque alttinos esttlp.s coma los
Cubs del hlctao, Chicago White
9S1. Pirads del Prrsourt V Bttivni
del SI Lo.ults se sayan a entrenar a
Ila Costs del Pacitfico
L-, aflormoanna lrcei que"e coos "chi-
Lse-outla i t0o1verTallt deaues quo
cornpretitlen qe el sol de Lallfornia.
no e niejor Pcro 1o que auceda de ahork n
adelaCte, es aose de esperar. Pea
por eaort. no hay quien le pueda qul-
tar a la Florida el litulo de la capi-
tal de la nacl6n beisbolera dturante la
prtmavera


Or


dura.rie !a prumavera, se eUa ego-u
lanando para la temporada de entre-
raaniento de 1949 en que 10 equips
de lo' Grandes Ligas 'oajaran" ps-
ra entirenarle en su 5leado Eatado.
De los 10 equ.pos solo el BrobKlyn
-sera gonsodexadoac iomo t & tI e oa.
tante al Estado
Los Dodgers ie entrenaron en i19l
en Ciudad Trujillo Republica Domrai.
nicana. Dacha ciudad esti aauiosa de
que los Dodgers a uelvan pero Branch
Rickey, president del Brooklyn ha
selecionado al pmtlioresco V e r o
Beach. una ceomniidad a 150 mllLas
al nort- de ihiami. coma el lugar don-
di los "pandillernos e evttrenaran
esta vez-
Los oltros nuet e etlaupos oe Ims MA-
yares volverat to, mtsM1os luOtdres
done sa entrenaron en la prnia.era
pasada.
Los Reds del Cinclnnall tiolverin
a Tampa. loi Pnillies u Clewatier.
el Detroit. a Lakeland. el Boston Bra-
ves. a Bradenlotn. lo4 Atllincoas del
Filadelfia, a Wet Pltim Beach, el
Bosaton Red Son a Srnsota lea Se-
nadori del Waahllngtai. a Orland,.
y los Cardenales del St. Louis, con-
"untamente cont lo Yankees del New
York se dividtran a St. Petersburg
para efectuar su training an dicho
pueblo
Sin embargo. lot equlpoa de laI
Mqyores tambltin estaran "acompada-
do' par algUnos leanms do la Me-
notes.
Los Coroneles del Loulavlle com-
partirtn a Bradenton con loe Braves.
mientra que los Sanlos del St. Paul.
una sucursal del Brooklyn. tamtbien
se acondtcionaran en Vera Beach con
el equltpo central. los Dodgers
Otros teams de los Menores que
at entrTcnario en la Flortda, muchos
de ellos en pueblos cercanoi a done
se entrenaran loe equipos de las Ma-
ores aque ellos pertenecen. son t1
'roledo que to hara en Bartow. los
Azules del Kansas City se acondicio-
tnaran en Lake Wales y los Millers
del Minneapolis han aeleccionado a
Sanford como el lugar pars su trai-
ning camp Loa Pajaros Rojos del
Columbus,. suursal del St Louis Car-

Piden la supresi6n de
'"Bookies" en N. Orleans

NEW ORLEANS. dlciemnbre 29
tUnlted).-MAs de 150 caballiluas de
Fair Groungs han pedtdo al goberna-
dor Earl Long. qua elimlne a los
"booklet" en Jefferson y St. Bernard.
La peticl6n fu6 flrmada y envlada
ol gobmirnador Lang. y hid uta reso-
luntin tomada en Fair Groundst de-
pUte que la concurrencta cay6 de
una mtaner Inesperada Taitbln so
rmtora que Fair Grounda lendrik que
cerrar deepotsdede terminadaIleln.
porada. ttno rnclben ayttda del exte.
t loi".
Un t ntembre del C,tntrul d Dl-
toreia qta ito n ootuoitttseuinoam-
bre fuese dado a la pttiblildao. de.
clart que lom tlbrri di Falr Grounds
ya "estin stetndt mar cado con elo
lAlyi rojo"
Lo "bookls" son lIlegales ln rel
atlado, Tprc en Jefrtrsun T St nHer-
nard, pueden operar ablertainente
Tambla6n los "bookies" opran ena
New Orleans. pro iune conatante iv
ilancia por part de la pollrl. lei
hae el trabaJo mas plitgrnio


iai'^


a (ltdclad dc to- drc...o
____ O ltmrsl.Q 50 4 laberem y


n Potr SALVATORs tin A, no habiendl oatostrado el plt-
ninro de stops Ia ineltor tiue de tcl
i te espernba, sit ten corrio stempre
. fresco queoestu'lierelct ncarrera aban- muty abiertotap'rdietido terreno en
* donando et tostemna anterior die trae Ins curva'
* ejemplres sn probar de laos (ncas -Do Motnte Libano solo cabe decir
. dec laryland o West Vitrginima. oque posiblemente no I e giustoi la pls-
ta. y Ia usualmente \nelon Lolin A
S "Sltuaicl6n caimplcIada" hio" una de lasi peorecs decmostracio-
tie quoe I hemosa 'tsto
Intetrada Ia dtvttiin de Handicap En deftinitlva. si estuvitramos obll-
* par eT bravo conjunito de Mayeto. gados a seleccionar el equipo cubaro
SMo Favorito. Cubanacin. Cadre. Se- de unmedilao. solamente ptodrlamos
creto. Bow to You, Calita C y otros. proponer cl envtio de Mm Preferido
" aspiran vrtlos mas a abrire thueco ttotmcte La Srcnan v Enrtoo. de
Sen tan distlnta cotradla. tanto ellntre l cutler los dos p.t ntro..I tl a.l i Nt
Sloa productim naconaltes comno erl tie- rodi rl calibre neces.lirto pnra hacer-
Smento Importado de ba talla de Bel- In fotei- a loi fltoridnnos
vesia. Tragtr Finding y demls de ca- Dilfn-icil va a i-iulla r e otnr till equl-
Slldad similar, ti, di r-tcio t et lat at ele tfuntlo-
El cromnlseahaha tenidot pica olir- tics tir fbatltt nIntiesi dr la frcha de
tu lnldad de enteraise de las poatbll- lit-nbarItle. i tI r presn Ian lIuns
dades die tloiJuvenletlO tqime s dipo-lOtttositvdosniol t Itlte twuutot pars
lieon a debutar a partIlr del pr6ximo i t itme lue itltrn Is nt1An dte Ceto-
coeleno ide t ao. emr- norrenelttunio- gtertl
I re d que MM Nerlo. itel bertnano it "-
e niter" de Mt Ptreferido. e. do prinlr
i. iettor....s Jesoi cis de sa Intos% s' tv4nibal1
elt oltsmlop It-e tablltide de s tot
incamo-eqtittov elstienspre ent las- n 1
is talts1'. 11" tianuelb b rlat i alirnt lCq r.
tol I ciesecotis te lts ptroiness elyE, Is.d it)v us. oil
16 enimladaIs xr "detsh. Fetnotn s
a tiec Agottelis hav r e las "lebesQun o Coutante li ies. e
I- luitientesa aa It totie o-tt-utin snre -A t -c
1n1 I' i .1 so entreoitaron ell til n tnelceba 11te e"-I
Sinm embargo. nr ,tle to circonitana t iletl-, \o 'en Itta bat-tsenr enla lade
I- cis ?tte l J u tista n et i Sin ilct Cuba- e il elllturto Ipincipa el tl tll o lramal
0 Florida1que ocon lt5nilo do $3.L, y a attuncmado tior el" tttbatdntteiPPepe
Isl dista/ncia do sets furlones scorda- NhtIllla Ell sitt ntei ior pletto, Mon-
ron los criadores coti Jerry Brady, tea sulent-6 a Constsmte potr ciucerno-
director da e Currern s d Tropical maimse tlutes tie tr ecIasa-
Park. exige Ia prenencla de cinra gamnett peleadu FiE aquelli oca-
productoS cuanoas deti e etr itsi t- stilt luaiaron MantesN Antibal frente
mlOrolee 13 1(I enera en I. ptine TIE)a C-coistainie .v ytitutues-. n aco noteA
rudana. y hastanel presented olatinl- duettt inta-gi ad in t r s gtittadotrnt
to Mi Preferldoa sit coanpmnero te retll ZI o:u t l a tttpToi e= be. i n-
,.tl da Promotee iluens oatr oe la te teitde c aa h .de l tdoiti, A ,Isnteva-
It a a ia d tote It- cotot tieitet'ti ci cParaell t el etr m-to. ae on-l
dot padn ilev r hlion tositlis ente Is tra j c ol1i1[tt it.tc s.-kiitlluon Eu decur. e5-
elosentacion narolo partdt al to\p n Anto p oltolt el puesto
atitmaterialetln l e b ocupO el veteran Ilu-
De blos qac.ari.ron.el 31 del P ,,- Trjiunf6 ea en Guayaquil
sado" marzo et Trop nrsal Park on que
seit i trunfadorn Bundlrab elo ltfuer- aI selecci6n paotailB efia
te finale cntra su pariente Rablio cm,
con Mi Preferido Ilevado par Avel-
no t Gmez n el tlercer aguer0, el be- GUAYAQUIL. ditiembre 29 tUni-
Ito potro mar Peloyn ea tuna ut -t ted-Ell uego femlLnto de basket
nlta.aieuroando agtiunsn ue eila ball entire Patonncnt v ln Focuelt Su-
nitgna edic"n de rlba-Itan't11'1c rmrl'l rime reahizo ant'e el pubhico mia*
naioollenptaiufurl
refadedmlo tane sal parc cuatrn fat- nu ccrno tcdese el dutilt deldbut
one MuftequitstanoInheoseoevato PnamAl< derrot6 a Ila Escuela Su-

(.nr ~ ~ ~ io W practicalccn fecha rnciente pot IolpartIor 1e12. At ootlemna., Ia Escusel
que debate descart.rsele del todo; Sos- uerior i paso detlanten 4el. par-
poha. plranrta lso nervmols que rel era- zo et la panat s cms-
stjt o meal el Vtaje anterior. no a, t6i l anotacion .nlc segundo Juarter.
apura su entren adoret gran "Barb n no perdtiendo desde entonces aiven-
in dindole lempo pars qume di cte- PVtNAMA 1 94-21
\to r-cupere su nit-a form. y p erot ul-1E O a T4 4 2 12
tl o Don Raul que Vtenia prnlctcatido L oiavdeille ONAL 4 4 2 2--1
dt manacra sensational. r IplotO poe El adelt2lt dli deittit ft. en-e
om leto e a n sit re aporicieln ck ntrn a dI a pnr la In r ntns c m t edef -lente,
ilt Preferid tint-ti Ia eunpertoriidd tecnuca de ans
Y Ion grve dcl caso es tier rlI i- pmae ttr opothb eni tunlo
to de Bow to Me 3' Linlace no ctaba satin es t onfrntaran los eqtuupai
untcamente corlto, pudindole durar do Citiuiia Fisic s tl tUncvet dad
inticho tmos ta Isotlina ell su oigtilen-
Cf .Altda. wino qua at eerIe eAtitna e4e'eeiona leo ne'ores
do uine "mano"n eviA6 qou ec It-ltit -ej
lilA formado tin lt....e... delsaJo dr dt'e afiio, Storttitg News
tnilentii6n antigua. In qr tia trtedo
lii producilrle ntnlot at I lom, h.ailtl n.
Is etoa pta qutie eltocas atde Prero ST 1.01115., dclenibret 2 1 -United,
I aiga doe rcirelactitr par algiunne- El r eT.a1eanalito dea.tnrtili "Tit Spol-
iatas {tgn Ntasn selrcttonot a hi t Va-eck.
Torpedero, el TrtAxino itval di Mt preldminte dIotaI- lndos det Cleve-
Perererido duranlItp aIAictntallmip { andt onitt el eJelutivoldctlax lG I .
1545 me conflrmr el doctor IAberlo del li.i mi. s dm4 atoiaado ie 111D4
It'clin qme c-ra idtltdoo qtite et6t Io l.outl tottdroati. tnaniart-tort ted
,tlificinrlmnnlt m rtlotadoion xte c n a il tel ettlAondt f(ti erta-citttatl our
~a-tssmtt-n~lapsu clit~tuiiti ettttoilet meltPlast mitt dest-adcado dI In trd
poradimpastadA i Flill Meyer pilotol
M rl teitlrthslm ti, tinonit t'adto corne
sy quo puirar.. aINI ttAtge Nit I dIle 111411
El dotoamr- .71thm e t t rlma nntlemtt E las l. sl4 itt 'u i 'S. il i ltli. p
tr i ne aresi oni ilbthndttt I It- cIk- 1 N\its rlerehla-r mi iti E i (;lenitondr
dtile itllta l (I fe liviain I tit8 gditna Ilurmnlltgtlt lade- In A elt ,-lt d ,tilt Sit
,erett-deitlaitthtin tliegttsnim rct a le tititli.e t-,tilro~tt tti~t-t toi-at istllle
Ilotisdi. times itt Im)asta tiatti atn a tilt itlela- deiot,'td ri tin ('lvSIctri t-t
u-tire cpirnittesl doeam1nt-i. t.bit ril e-A t ilt ., tit Iobaii t oitm sa

Soall tite% d hea t 0 a l iA tlo las tile lout .a. It- .t-1 1 r i grl ,,cx
I 'progv raxm sideltMonlalo'le lNeit re .nailr tIe ti titionIl ,it- Ntmt. tA m-k
tll IIdta i fel 1til t ripn Iota
I"h.ttiimat .r6".etc a vitttit.

l(ser Wooud gsre~hIe el ora m., lit,, lt., Nt-tn lam-b Jte,, It

eit bote "M~Iiso AIIuexrjen5' i-io to tic hbrtitm-e. Iti Nyaue m-i i iri
.a (aste Ilet-u. 5 te li1 itmedia
anTOiac.5tt idotrer-lite harin
mGar rteairt a me f.n1ttros illhd d Ils144-


tIerW oted aa micArera islandei F.e -itit l Arewna P orkdeDNewYo-k.
oat qoeLi i -rge lafalg, te 11 thre, de
carrot-a, at-e drt Ie Ito rahca do 16irk, aoquC6ti a Jackie CunningDham.
tint.reisas batnrIdles ,otrnc po tie 10 Itiras ode PaHaie. New Jersyey
I ~ ~ ~ ~ hl asfm~s o~ iaAmrc.pr dr.e l aetundnroun. ele url

DETadIT, q da elar qualtUo- et elODD
G tar Wo maneei .-En alem, I aParkhtdotsNe w Bobby
.Ne e alvt itd-n qtae yA togablno English. tie 12 hibrao, do1 Felt Riter.
"atU"-aputiti Wot~t Esc terdad uaqiieYk a TomyaJa Collns. dt- 127 p
.uimtIyma eloant ropat attc p. ro tret ro arlosdelan.cecclaocao
ine Peat I musoma itlbreett tlti ue e 'Olt
i In a rslleda tic tic bae-una1am- 3 Es Lou t 1i R,'tie d Peats. e 2rt
El polio v'etCs gantador tint Ttfefn libt-s:e tIc tolenltvl r.,enct-i a Kithert
Inttermnet-ioal llote i.-moiA tori dti.p oand. de 212 tbra. di Chiraga. en ci
uni c as-ia na .e hahli puiien a bitt do-niltn rotundru
,rI el pnto iioAt-eI boc -_En Dalemryi Cntau Jintmy Brat.
"NotiAe oua crerncentlduatteinhuSncmtisi do 120t-rlciNnrdvatk ienlliva
Am-itt-n i .sAtn V no liaen idea tlt- Tm Clnlton Taelnr de inld i de Nsey
Iqkteyr n iea il rh aeri dii Iti"C V'tsrk. i dti el t stut r o ntl ot-


Lorncito FernaMndez es ahora


el president de la Federacion

U1 balompii ubano parece que de ve-cad-va een caminode _Ir lo
qua antes fui. Las perspectivas son bells. Una fiesta
en la que se advirti6 optimism. Discursos, bocaditos y ponche
La Federaci6n de Fetbol -de La Ha- Hubo bocaditos y ponche. No obs.
bana ya tiene un nuevoa comlt di- tante hubo federativo que para de-
rectivo. EnI la noche del martes tom6 mostrar au condici6n de abstenmao. pi-
iQir, O ltMae grrKlp deA person s ote niao laiterv V la ca siepatco que
tueron designados por leaUr.aorim,.daad Q1oe1 71t p pt-" er qo1
eta 5,sa sais e di- im- '4 4 e, 1 s -ia llet-t i


que componen ese circuit. Lorenci-
to Fernendez, un viejo deportista.
ounque nue0vo en el sector del ba-
16n es quien preside. Y de lo que
logrart ese templado "guajiro" del
central Rosario conjuntamente con
los itros sefiores, Pepe Mier.. COB-
tantino de la Cueva,. ':cTrabuco" y Ju-
lio Guhierree. bay las mas bells pers-
pchtlais ya quo los quae ast ptCnsan
o hacn basados en do, artumentos
s6tidos Uno. Ia condici6n de depor-
tista de Lorenctto Y-ht otra. au tactao
en dirigir loI destlnost de la Iga
Professional de Fulbol. que Wue un
inixato deportwio c econolc nit t-
bi2n. at sem itenet-t cumintle quoettt
negoato tdi ata snturclelna noev tin
itpncno, sinio mAs btien tna hol'taltt
d is claro. Que nohay qtouenonr.
sino semebrar.
Como es natural, hut firio istma
noche en el salon chtifletno d lIn
Mntaa nadet Gdtc:o. n el Ca mnicro
U2. I sefoor .lost Dia: L eAlnrtes
del l atsno, quo venln actuando de
president pee acaldencts, se entargo
caomo es natural. olde r idAnd pol -
sedin a los q noniabtrdas Abuitdaron
lbs dtsrisoAs entre los federation l
praiont ta uan(bttit algtuns palabras
el doctor Jose Abella. cotmo Itnmentbtit
dae ac national Yuen nmeabre deI ts
Prensa. to hito el colmpafmerom taro-
lin Ferninder de o a Cc e lopa.
Do todos los dacurscos el queoiaks
lasaI Ia atenci n foa el delcnuevo
president Lorencto Femandeo tin-
lerpretando nosotrom a su waters de
decir las cosate. agradeol6 In dtstin-
ruin tie tue enigns.Pemo cato cahe
que a ese puesto no tea a buscar "fi-
guraeo, quo no io necesitta paoque i
tiente, y no le envanece Sane qte
"t"ett qut trabajtr y easttgirar el bol-
cilo. dta qotea no daba le% grfcias, par-
a tie en thdad I qote Ie habtat hrtn-
da itera-un floor qua no tento nins
que espinas
"Agradezcoa Isconfiantt que se de-
postsa en mn. diJo Lorencito, pern
despuas de reconocer qua to que hanib


echado sabre mis hombros es utta u.a
rea de Hnrcules. demostrar o por
lo menos trator, de hacerlo. conse
nieapre. para cando Ilttrpte ItA hora
del recuento, poderle decir a mis
amigos- Citiando torn ponesi6n del
cargo. no let ditIns grarlas Ahorn
son ustedes to$ qute tienen qtle dar-
melas a mi. porque h e cumplldo con
uantedes" --


VENCIDO REiNALDO GARRIDO

MIAMI BEACH, dic 29 I plP, Ft
los q l'atele s fintles dett calnlprotlato
lunlor de Irtnnts dei tontngeI otl
At Ilarmn. de Corait Goables iAerotr
a Hehaltdo Garrtdo. doe I lIlban..
6.2. 7-"


al turno estelar

stante Antonio

tine thy till detalle que retlsr
ie I1 alivictivo el parhido Lt'tnstan-
te teadrttac de N ci tictdio cttadro en
el aqllte, y) el echo put-de Jugar till
,Ad etts tde estc lnteresante estelar,
tendrentos till terier t 'rtltdo que lam-
btin prometelresuletrt calenttco die
princlpo a fln Jtugaran Veltta y
Aspetltin contra Agotttr minor y Or-
iLx Taonbibat eite parlido esi hbier
montado tentendo en ruenta un plei-
to rec-nt-le ANert Vlltas y Agottar
i tenor se b ma-tit ct rtier ptemtc
y Mlltnt hit \ trutmo unto deI los .ageft-
a rtttlonftandt tet n itti stt planes rc l.
mnen y prottduim..ntin parltdo ttit
eilott\o ybrtlante
En el turn esIelar de ayer por In
ttr-de, All a Abondo Ingraton una
rlrloria trlolsa sabre el pelin Agul.
naga y Huguea. qua no0pudieron pat
sar de 22 nosaticos El partldo de
ttltima hor- tambitn march sin grand.
des conoplicaclones. ganAndoles Veti
ts y Castro a la pareIa integrada pao
Agular menor y Orltc. en cuanto
it tnlcta.l mtrct1l. ttn bonito exiot pa.
ra Joselto Y Miranda. que superaror
par trees m rnaies a Pascau v Oano
dla
Anibal menor gac ol primer qul.
niela y Agtlar pequeftio se impuso er
la aegunda.
Ceittero

Frograma ofltial pars eita Larda
A lamatrei en panto
PRIMER PARTIDO a 25 tantos-
Ettebtott y Antbal. blattcos con
tra \tllar Buendtia. aitles .A
taro olr ambos del cttadro 13
PRIMER QUINIE1.A. 1 tantos-
usetio, Anbinl. tButendta, Miran
i dadi, Onandia
SEGUNDO PART1DO, a 30 tiotos-
Monies Y Antlal. blancotts contra
Cnnstanti y Atnto ttnorTutt A
oscar los prtnttrott dttl rtodro,
yoI nsitildott del 12 ymidlo
SEGUNDA QUINIF.L.At t i ttos.
Conattiatt, Atnttttttt Vittn,a At
TIRRC('F.R ATito. 3o0 nto -
Veltia t v Arp ltn. bltit to
Attt m- I v ltt tttttts A to-
tor ao isrtotttds At 12 tttrltttl


tt


* En toa coao, dorct aPsel colo-
pos yau perIo Paor a o0etodo
perHectoa GiMt qu,n o Gillette
y la Hoja Gdllvte'Azul ,. ilncor -
bunacidn ideal quo atemprt Ae*do

cbmodo, y segurat . umn
irtritorle lo pill e p


C P n T


Mi Preferido y Promete son los candidates que han


mostrado el calibre necesario para ir a La Florida


Si no aparecen a ultima hora ejemplares que no se toman par el moment en consideraci6n, va a
ser dificil integrar un equipo de cinco. Don Ra6l esti archivado con un absceso en process de
curacion y Torpedero se duda que puedan prepararlo a tiempo.i De no variar el panorama
actual, habri que acudir a La Serena y En rgico para cubrir la cuota reglamentaria Hfijada.


Aveaino y de tercaco-, renemigo
de Pepilto Gutierrez, le dijo que no
habia mas
El coquet6n saloncito federativo se
lieni. Nos record las reuniones de
temRos idosn Cuando esto del ba-
lonmiptie Ileg6 a conslitlr un elit de-
mia coo I Io es ahora el filtbol. En
Unia ocasiton llegamos a las oficinast
de don Claudto Conde. en Guanaba-
cos. v nos encontramos un carteLto
quae dcecia: "En horas de trabajo se
prohlbe hablar de futbol".
El balomplt cubano parece qur
tueltre par i sus ftu ercas Primeramnte
sr consigtlotttntt ar las fuerat. Ya
el de d arteI pm-Ir ,,,i el amateur con
s m- rarnale. -it- 1,i eti rrervasi
infanitlles. se cibiljan bouna maicm
balder. Cu ando se anunct6 eya con-
aunaautoi, pairecatti nu aetoo. Ahlra., &I
)ograr kner de acuerdoetalos hom-
bres ptrs o nlnbrar tes persons$ par
Il or eg.iinlto drelctri in,'a tIene viso
nde r ltdad De auioi quo todmos lon
rostm ros esa noche t otvtn ristaeloio
VaTiost punes. tgandi una matil-
Ica jugeIda con psets ortos y ubin
ntedidos v to natural es que conlsig-
ttos el goatl del truinfo qua ci et
lan de todaut los qtie Cra. Nos to
t fran con binaili6n del ealopl t
PA.

Torneuo entire


Merico y Cuba

Aprovechandalo que los tennistas
aztcas estarin de paso aquisetion
brindari una series coart. Notas.
El pri xtmo sibado Ilegarin a nues-
tra capital idet paso parac Mlion, toe
tegracntesa del teamn de tennis ma-
xcaoen qtue l st conpitiendo en cel
torntolivent l de Orange Bowl. en
Miamil each Cano fiae estelare
del conJunto stene hieha RamIreL.
Ra cato tpeaon nictonaltmexicana
quien en el inverno pasado ia nis
tarUgr en n ouCtrIa capRtal durante Ia
aeri- entire Cuba y oMxico en la opcl6n
Sa a cops ta lait yic que fui presentada
conjttntamente par la Dreczil6n Ge-
neral de Deporte s y Federact6n Ama-
teur Cubans de Lawn Tennis.
Aproverhandod a estancia do estos
lennistae. be DGD y aI FACLT vol-
verdn shora a presenter un enueo-
tra deportivo entt- antmon passes. tan
unidos sietnipre pot laros do afecto y
Sanistad Seta. i no obtante utina torn
rlpido., e etel cual veremnan a nues-
trs estreltla Juvnclesci hacerles fren-
to a ta rnliresentantle pneiearaanoa
tiatta.natol ada ,eojluridad. po-
dremml dar acotnoccr atpltla del&-
lies, o lt relactit ci li lls sa site. que
rnul qui tidll pri-is i no ot ten itt
ni ittdo"t-citro, pctlpat CIa Ion.

E.l ljuves lo ti enerlo eadiari ce
raido el plaro de inir pcIte para el
btatt "tq~tue est tenn psllapr ttuliot
en opin a In copa Federacitn o em-n
actualildad en picder del VTC Lis
t nscrltomesi, esunbtficando hombresn
tie Jugadores y pctt deterktn pre-
sentlarse en laIs ofcn el ti ade s Fedra-
ctdin Ai7ter Cubans doie Lawn Tell-
n s anles de lBas cinc de Ia trade delnt
luet'es 6 de enero. hore en quoeae
r conficcrIonard el tdraw.
La FACLT emi tsu iltima junta,
acrdi6 perntltIr a los campeones jto.-
y nilori; el jujar l enste evento, ail no-
ia que cualquiear club quo Ia del,
n p ueda presentar mels do un equipO.
tos tedran quitser do no maenos
r de cuatrol c ct s dle Astete ugadorea.
o El capitan podra see a no jugador.
- pero et este ultlimo case deberc ser
tito Ittdo enre el numero ya men-


Gavilin podrti hacer
147 librat pars &n

pelea con Williams
)r
o NEW YORK, die. 29. (APt'--t
campe6n light weight Ike Williams, y
I el contendientcctl eetroedo los wael-
ters,. GavlIn Kid, de Ia Habana. Cu-
b ha. ae enfrentarAn-en un encuentro
en quat Williamns no pondri en die-
cus16n su tntulo, en iel Madison Squa-
re Garden. el pr6ximo 28 do anero,
setna anunct6i a'-er Harry Markson,
director del clubi"Siglo X.X".
Gavtloan e compromete a pesar 147
I bras, que es el peso limtle do It
Sdirvistin de loti w a ters.
Fzta rsrO la aegau1ia vez quo am-
bon glotiadntores se entrenten La prc-
amerta -ca quet-In htcleron Williama
Ne snolaIvictorla par decili6n de
Issre tces. nit otu hboutl a dRiez rounds
celcrado'lantlt-en en el Madison. el
Ait 27 de febrertt proxtmopasado.
El entcttnrnro t enegran" mportan-
cin pora el drestcado boxeador cuba-
an no lqtue tt ilrtunfo sobre el monar-
0a detoe i tght welih-t le representa-
ttli tol ibtiena credenclal parscen-
freniarse at onarcar Ray (Sugarl
.Rithnsobt.1 1 tt no abandona eit I-
touo qttl ttposer ronon cnonsecuencia
l c la, difictltittit- qtte confronts pa-
to hto-er il teso litotte de tIIIa diit,6n


Al teclear eltas tlneas solo quedan
doa semanas mal contadas pars co-
rrer. seleccionar y enviar a Miami
donde deben compelir, loe cinco pro-
ductoas naclonales de la cosechae de
194I8 que han de medir su acero con
el de los Ilorldanos en el campeona-
to de Invitaltin que ofrece el Ga-
bles Racing Associtation en Tropical
Park
La nueva temparada Invernalm I I-
glsima quinta de las que en el Hi-
p6dromo de Martanao s celaebran, ha
comenirado en Inmejorables condicio-
ntes con una ugada cuantiosa en los
lbro y Mutua. la, I nueva regla 130I
tarrce encamtinada a dar fnl a las
uravas continues que eran de itoV
en tanto lto rcomisarlos carecieron de
arma par a castgar tales desatuericl
Sel poubltco. iqu ha aprectado rapl
damente las ventaJas deI la gatera ce
rrada altquedar cltminiadns factore
quo peseban gracmdeentiepi elm It
acrantcadatie tonpro a enco ntra.i a
Iueca la i diner I come em ntersa egutr'
dtid te qae i-%IIo' Tttrrtents ma ld
quedar alI t la attire d i blend cnot
quistada fanta
Ram) es t l dla 'Jh kesi o tili llt fa til
Iar de cAba119lh li nn tadOl CAIsaa
lem~tornda. ttene par I.;a ella01u
conlpetir con In teorroniee de 6
"1W(. baciendam dueortito papol en lan
itelas tie nst-emte anocalibre patn arrci
baq tte citit los qtte tenAs abutttdati e
et p mgrenia rloisa Isa quite n t
end Ia algiuns sute atrnAS./ abtondae
aegutdo sator, Ia polItica, de subvert
lonar Ia timportacine d titn Sanedo


*I


i PA i"SiN t/-PriiT

. N\ .4


Ordenan que salgan de Negev

las fuerzas militares judias

S Holanda ispoidri el cease de las hostilidades en )a "-
SIndoneia, en la media- noche del 31 de diciembre. En
el Consejo de Seuridad censuran duramente a Holanda
- PARS diaimbre 2- (AP).-M -ir con-sIdera serianmente la resolu-


saaso s ol-sarrua orsceo nnoy que
I ropas raellats rotiren del
dsto do Negev Paleltina meridio-
pal. que oI ejrci toa de Egipto e
Isa-sa fsip1daa ll i hostiidades.
apmobaido ai. con smilendaa, un
proycto britlnico de reaoluci6n, per
ocho votes a lavor y tres abtnenio-
nes. No b hubo votos e contrai. Esta


clones del rOnsejo.
El pcesidente del Consejo levant6
Ia sesnidn, anunciando que la prxinma
se celebrars en Lake Success, el 6
de nero.
Nleaa I ls Israelltas haber oupado
ammpoblasln nen territarto Esipcia
TEL AVIV, dlciemore a2. (AP).-
Un repoesentante del elercito israelita


No exige vi~


No exige vis
e+el Ecuado

los turis

Con tairjetas especiales
permnanecer trees mesa
pais. prorrogable a 6 m-
DALLS. DirAS. D 29. 2 CLAII,.
portante palo en la siniplific
os v tai-s entire los paises de
ferio Or-cidental consttuye I
qure acstu de adoptar el
el .Ecuador. a virtud de sla
turistas L.adrr entrar en ese
nLcoadad de una visa.


al fa l:ais mula .v a a : 1 es ....ce..que tro. de .. .rael mitnt. o s, stablecido nor una


sar i buego.
T.amhlr a prob6 el Coateo una en-
mbendo nrseantada par EIipto a usna
rf6tolu i I r vs a Pa.etina. por
d. oal ord-aen que la eom oni
do trw-a on .1 luger de a .ONU


loris. ogipola do Ralahn, y hablan po-
netrado liex klolmetros en territorio
egipcio,. segon queja elevada a la
ONU por el Gobierno de. El Cairo.
Ko obstante, admiti6 que "el ejircito
de Israel stac a a.ls fuir as a-ipnias


Ltongris ecuatoiano que sa
presndenlne Gal Ptiaa. se la
ultimo ufiaolmente ab sen
Long, gerente de la Braniff
tional Ait ways en Ecuador
De acuerdo con esa lei


0on0c quiera que las encuentra. p- PC
ro d.Ame.ca puedo ea etrar lII
rea el grueso de las oraciones e en el E'uador con s6lo pr
realiza dentro del territorio asignado tarjeta de turista que es
a Israel per las Naciones Unidas. Rei- p la cm i e
ter6 que las operaciones en el Negev poraajeis companies de rans
son ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~F pncametdelpez;ye saeo.E.posecat di una
son principalmehntde limpietd ; Y 3e larjetas podra rsidtr dur
roalian en escala limitada. mese .nc el pais y tenddri
Decline comnenlar la orden del Con- a otro period Igual prevla
sejo, disponlendo el cese del uego. en tal mniiido
Inclaterra no lntervendrA en defen- El sefrt William Beatte.
sa de (ilpt. 1 ste no La soliela de ulCf,. v c reten a ls Br
LONDRES. dicrembe 29 M.AP. ra i n..erao ls.iii empre.a
Un deleardo del Mn.nri,iro de Rflta- Bvas pillna. pudeu obtener
cones E ertores. al :rmenl ar el in. ilriela. e lisurolt al tener
fnrme reslilco a CaQuela s luerzastitalp is rasedidssad.,i nd ;sr-
roelltss hablan crLsZaIO1 Is fronler6 i orh, i. rrsPIrtn- arre
de oso pasi dijn quo iin hay ld pa*- tes
billdad inmediata de que se utilice a Ia i-uteva leoir.l'to.i6ii In
Iropas l glesas par &reh.. ar en. lpre-. t e .r.. e.timulo para acre.
sunta invasion. traico itlernacoarial del liaj
Egipto e Inglalerra concertaron un taribihii piara aunmeilar elC
tratado de ayuds mutual, on 1B36. nilree hrn dos, (osrlettiMeie qi
Agreg6 que Inglaterra no interven- el .lel.rierf-r Occidentlal
dri si Egipto no solicita su ayuda. y mis. e- una noble contribu
saA&1a6 como possible que Liuna palruHa Ecuado al inoble proxsoili d
larselita cruziara Ia a frontera, por char lIsi relacionet entre los
error. Unidos v la Armerica del Si


do las 6rdenes del Consejo.
Cuba Noruega. que reemplaza-
ran a Colombia y Blgica en 1el Con-
aJo. desdf l I 1 do enero aerin In-
vttadu a foroar rt do fa comisi6n
facalzadora do ia tregua. tan pron-
to carno sea poalble.
Al debatlre la resolueidn. Harold
Booley. delegfado brtlanlco. dijo ha-
bee r robldo un cablegrama envlado
por la ambajada Inglsaa en El Cairo.
ifnlormAndols qua las tropa lsraeli.
Ua reallJaban operacloneas fuera del
taTosro riqua lia tu4 asilfnado por
ai plan do dival6n.
Intfrts del delegada holaadil
Isondlatament< despuda do habereI
aprobado la rtsolul16n sabre Pales.
tins, *I Consejo Invlit a Informar al
deleada hnolandfs Jan Herman Van
Roeno qulen anuncl qoue Holanda dis-
arai la ,eaclt-6nde lta hotlilda-
do en ia mediannoche del 31 do dl-
ciembre. Van Royon agreg6 que
pronto sern puest o en libertlad R.
. Saokarno, presidents de la Repdbll-
ca Indonesia y lona mienmbroa del
ConJajo do initros, en el entlendi-
rnlento que las referidas personasa a
abotendrdn e desarrnllar actividades
que hagan peligrar Is seguridad pl-
bliea".
L s dejlarclrones hblandeaas se
p roduermon una horse despudr do ha-
be terminado el plaza de 4 horns
tijado per el Consaejo pars que Ho-
lands puaieae en libertad a laIs auto-
ridades republican indonesan.
anl VB R -que soe hallan
prdxlmn a terminar la hostllldades
en Java. In tode cae, en lo que can.
eerne a las ftuerzaa holandesas. las
hoastllidades en Java lerminarln a
mils tardar el 31 de diclembre. Peroe
en vista de la situacidn especial de
emergencia existent en Sumatra,
allf no podri efectuarse lIa ceaeidn
de laa hostilidadesa sino dos a Itres
dis mka tarde. Desde luego. conti-
nuari alendo necesarlo propeder con-
tra lton elements pertubadores que.
Individual a colectivamente. pongan
en pollgro la seguridad publicas u
otbtaculicen a impidan el abastecl-
milento de alimentoa y otras produc-
tos esonciales para la poblacl6n ne-C
cealtada".
SEl deolegada de India. M, J eatal.
ataed las deolaraciones de Van Royen.
diciendo quo can elas "Holanda re-
chasa en tirmino Inconfundiblea.
todo lo que It ha pedido el Consejo
qua hags'. Express que esti t n des-
acruerdo cnn Ia diimidad drel prresil
denti Soekarn contraeroraelcompro-
misne qu soeguIn s Ie 0exle por las
enndlrionen holandesas., I permill-
ri recuperar su llbfrtad
rarls El Khoiuiry, do Siria. djon qu
las declaraciones hnlandesas atian
hocthas "an cumpllmlento. no denlas
6rdenes dol Connsea do Sta riarld.
sinai dole dispisltn par su\ autnrl-
Hados miltrares Parete quo lea hsuhe-
san prlgunllsdn a Inm Ieneral"l hr
laqdees: CuoAndo croon ulstedes que
hahr rn lermlnadno na es Is respues-
A q.,a< da tICrnSBlja",
.larh Mallkt sr. riero, m9M q las
SMrlsratllcn hr.lanreioa 1 "caintsa lai
irn del alri nrsar al que e, }eI ren
I4 n tra dtia ma para acsaeturar la
miorle de tr vilimsa"
Rastlha (Iva'lan Rcstafia
eldol egam dritiniro, P S rails.
nanl srI ou rnnplacenlia anple Ias
derlaraclones hn ilandosas a instr ai
Cinelirln a leailar I dsasilno en Is et.
peranas de quo linorands scalars los
ioteoa do Is ONLY
Ph ili Jss1 do Atados lniedos.
apors qua 1olnd. no Ih dado
rominpIiento a Ia arden del tConseJo
sobroelrsec de InAs rhoatlidades y
la llbortad do loas giiobernantes repu-
blicanos, preri so ept- Ga a i lntle-
va alcidt del CinsJtioir oe esta sesAlrn
do In camision do treguayiaco-
msnidn coniular,eni el arA iE Er Opl-.
nt6n de Jesorip s i Wn las decaiaito- i
nos de an Rnyon no son artisfacto-
eras. pruehan que el Gablernorrlan-


para conserval

sus industries

Los fabricantes del o e r
dosean que no se desmantlclen
y manden a Rusia mis fibhncas
WASHINGTONI, diriemnbre 329 ,
P i-Lra rlndustram e- -eol eA-rio .1
Alollmaia estri andplandi idr,' euror
le sI ICnngrems do IeFitd, r L po.
ra "Iule sin 1oauntite el deoi lornel~o
nrirorria dc sius fiAbrlicro Un m
qulier puma as, so 0 n rlatrtrn e.1, si r
bre. expros m s indigna-io ti colntra InW
tactics quo esnitn.los. -"5vtAmellteco-
Pisda5 del aistlera norelonro ri'aria
"nustros antlgunq enemIca, m
dustrIAles nazis deo"rclo d'Zn Per- oI
tI naensco er ussrolan. revuhliv.,, ex.


septlembre doe 19WT, fechn en
lres terrcaa fueron unif ioadas
Secrrtarl do IDofrno AAflad
FOriltoI la Maeria y lIas Fue
reas Ureenr mao hombres. r
entre llinrrinto a "-t il iars e
rnor n todo lo n que r refiei
friamenito +.
El secretstio Foilieml te
pArrtalrio del servirio millltai
aorio y reconmlends ui u "luee
mlenatonade progranra de ayu
tar a Inas nclones roccideni
casia del estabiletonieinto mxil
un pral c iLc ail, fisctaul
raOel 30Rde S Jiririli unn
n-ento de tod.,- rls ibtastO de
l so s., ii,,e s A. 1:,V) millh
de, tre,

Excluven de fiatima
conspiradore-, arges
RLVFNOS AIRS dicirmbr
-A-La tcairo eiFeerni


NYo prohiben en resni quo n" o hy naisaheiexl oa nari gAdoIni li ner
tirts Q enn hy naa obet~b vimnatl mediAme imm2 an Ins
orr)1nen en qot ina rnacdns cenrida stum cii- rinmi acusada sadis de consptra
dadanas apelen al CnnCrep.sa sgtmnn- seminars al Preasidentc Perni
c1iesldo ,ro iradlctonal derecho de pe- v. gr,% .e enci.entran el
Espar un libro ic *Ln. nCpaoun ... t ...res .,rin
Domiamos a Alemaniy v rlloA de Sf l pequeho parlirdo
1 h I 'll deben ton.. el derecho de pe ........rresac.dos el 24 de septlemb
l i hlSrm y s trio a "e "o es d.arm.e f. Se r n......d haeher 1,
de Churchill b ricL alemanas prro env-arla a Ic Sderrocxr Io bkerb dndo
Unlidn Sovietica o uojatKltmY. lue- a Perdn v a al enaFrs
nr i.. allcimhe 29 Ai pA slirles a nloa conltribuyent i q ,El rx dciplnniati amerircan
1.0NDRX. dtciembr 29 f ArP )-- f- ns placen hajo el plan Y,\ aR"-Griffiths, u,en re.,de en
La EsWhada eospa6la ha ptiblicadn hall aopideipnmea q urea ren doquo
ina nota e0ts noche negando l atir. onm c s do ci s rr is qrm r
mnci6n quo hue reohentemenie Wins- l.ns sssflAClano letAroroIl ann redo Arnentink
on Churchilll en0 a C airn de oq volar" s enviadasnr p- In 'abrcra menorrAad cm, "l Auttor
Ccmunes de qu e iwu hLstorls de la Tounssamt y Hoo" doe DusIdo-f Se ual di icomitne
rierra "The Alhroin Storm" hIa .1. ~flal quae f IdfAbrira rem-ir i'ace -s
d erohlblida en Enpana quo dhebn ser deamonmardsi y xrit lr i Salrin 30.as sMidai
'-(o exlote nIno iln d braattcrrlO po. q o ".sn Ins tirtiros fsabrwar*e*xs quIc- anerioano n 6e d CoCre
ltico ne l gsa brs. rn a la publt audanon a perirstr e Alrmnm. ode- WASHIINOCTON dirie'mibre
fit n d sa obr. cuy onten mo di d s producerr io a hhdra ted l Al. clriicu' mlimhtars
r0 s ronriudo r mpra elc p bhlien e.pa.- ,Iro uillsdes en Ia ostr,',- t i e tior rle ns i hro, 000 soldad,
eq y ranwido Nr~l*1 I'b~c POP crb. n v otrmt ndilttr,m,, All C1111.
6im1 rn general paro lea calts"'aa U- Oeron noicanlons himrd'hest. osrirritrcatn sAidriln de CrtW
i-crdna en 1. prenosa de M iwrln adrioe yn, r relcno e. risrltnrnido I dr I o ndl'1C dr ee
P.-rclolma". dire Is n iilolada en por r r111s1do A cm is s |ll is pplnirs ml nivi deI
"Si Ia obrA nn s ha lmpreeo on for- carla 'rs
r do l.li., poltlririlente o" debs A KI KrrTIto ainuinci tnoclie
rilr- nl c.il leAilna do Io editorea minndlal. ;r unr qu p es, ha tin sen labs oTllranno 1a i"ptilmn
l. t ikciiIts Ion lasA a halls on la vl- Irslatds d aR lftca cmono un raala spattr r A t iea is r d vs tliadus Urh
icr'en-s do lI.Ta 1o I librerils spalia- to r el hcrrhm do qrtor d le me i ,i T.er ti dour de iCorm a o ru A citdo
I" axcarS on Irmonisr~a ciiCoietnirin ss i-irr s ia sa mi-i noi t rar
,"ro- e qttle s-.pa eia uno b hho e Ittch"r onre, a er4nrloii. ha neagda I paMrs et retlra do Ias. fItsr
jr.A. A. AA hh. w i~a t+]l v-lht,.


1'

KIt, I K 0i

ALVARO LOPEZ CONDE
MA rA I I rO N C0
tP< -<', *' o *ntl'frT" ra f rt I^T jJV A)1 rt d +ieji l et e es- u cass~~ nmht- aisilala.rtarnlslamn+ 67nili~asreta iisrnslC~ aIi's.r-.',s.ia dsit sns~di
i t ei\4 tt'{Y n I ,la ~fS A. "_ IS M#. l~m'l lIVA,-, llt.;% [ |j A In- I-, '. is,,, .| 1 n t
*iase~ntclsaIs-Is IftAlu 'i A"midolen Em19 AIrtIn ItA lo -1-st rt i .1 N r pit. silo WO W nir
p.,l|., isc . Ar. e ar it a"* Pon ats *I cadao er hnd t *I t'nm ernn rl dit i 'in An. iia r qi *sr
Is lslllonr I r o ddicrmlnrc Ori l1041
Mni5's W oToe1"r ,sr , l us. l* (st"asd. *1. 1 *0 1.dpo C lap ra.s -s *a tiln AsrI ssa.l l0.ll
aa*lJf T *AyI l1e (e-ls. 'adMa Msa|s 0. s*... roll 0 *ss>.na*. tA. aaall. r
dec 5 soda relipV a# rollf. P5a05 Kg., 11-11i Eate I A --Saltoi v rl lo
0 Fo'll~ I~llow 110,1M r T 96 I6me 0llob" pla llly. Ra Ialta lr h fl mob#D r I & r ot irarljArnef
11-I.. .. In. esa Mnkl81aM1i a1 4 Motw Mauao Ost:" % l Twa...

1FunerariaLA NATIONAL


lMTAWTA Y Uvt=rjmUMA. TauIw.. ,3M u -ilm.


S PA. VEN A
SPAGINA VEINIRJNA .*


DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES. 30 DE DIC. DE 1948


*


LLa..IZn: i


-F


er


t


-L


-4


Veabiesen eeapade- Is Ueblacibm from


-r


- V e del cttsiIVUnkmtat


11,


J


Ic


Proyectan en los E. U. 'crear

satellite artificial de la Tie

Desde un pueito mlitar establecido en ]a diminuta Ilunas
podrin ser lanzadas bombs cohetes controladas par ra
contra cualquier punto de nuestro planets. Detalles d
WASHINGTON, die 29. rAPti-Los cientlitcos alemanes del tiem
Falados Unidoa estudtan Ia poaibl.- guerra estudiaron un plan ci
dad de crear un puesto mililar que te en lanrar cohetes de grani
cuelgue de una diminuta "luna" en nccin destilnadoa a detenerse-
loe cielos. La revelacldn de este fan- a unan distancia fija de la T
tastico programs ha ido incluida en Estiman los hombres de cle
el Informed anual drigtdo alpres- la atrarcc6n de Ia gravitaciin
denie Truman r el secretario de ire se neutirsaliza a las ocho
Dofenas. James Forrestal. a nueve dqcrmns partes de In
Una teoria completamente extra.i ca a Ins Luna. que es aired
oticial Is a de que puede eatable- unas 250 mil mllas. Un sat
cerse iita plataforma satilitle a unas tificial de la Tierra servir
nueve decimas de Ia dsiancranala esIrtos usos.
Luna. mis alia de la distancias en Mlltaer: .Se podrianI lanzn
que ej0erc arian u Infltrencia Ia ] ra- tea slKulendo ondas de rauos
vedad de la Terra nicoso terniendo a la nvist e 1
No se ha dado ninguna t u ornla. itada I Tierra paor media de u
ciui oaciausal,. eai l nombre drl pr- m.rnor automatico qur no ex
yecto y Ia irdicact6n de que lis pci- presencia de hombres
moerons estudlos ralizadlias porel E'jr. No. a milliard: Daarrolln d
cio, la Manrina laIs lFuerzaso A.eroa. d i en leosrion. del radnr
Patin Atenda comh undaos halo un pro. ia%'egocio. isiiin actual d
yecto que tliene por nlbjtoo la direr. de In curvature de Ia Tierra.
ct6n ide proyetilres -So Seisot rie Forrestal tar
El estudi se encaentra r- an-un o- Ioi-tlt del rendi lon. naysCr
fASo trerco, port, nO sabe quo li-r1 lades err irilacin con lra irga
irde iniolic snreni- nationi a ciii
Is ralc Ciriu rio I is "
1 & In ulfNitaclin cdr lo crvicln
Ld Ala no
uschapieman a ,ire ...xr 00 5-l. ri, or
dona sort "mencos vulnetalbles


+a Tratase- en Berlin de saber Descubren una Dana Francia triple garantia

r a cuando acabara la- guerra fria nube de polvo respect a la rmgi6n del Ruhr

stas en el 'Unirerso
Se examian framente los'errores comctidos par ]a URSS ___ Consistecej ]a.formnaci6n d una nuva )junta de seguridad,
Spodrin y'so lega a la conclusion de que uinicamente cambiarai si Es de o a mayor densidad quo una autoridad intrnacional y la inclusion de francesas -
-n dicho -" "so persuade de que no puede derrotar a las democracias se conoce. Puede ier vista en los grupos dce control aliado sobre el carbon y el acero
esesm is E sin telescopio en el iverano
res nas BERLIN, diNciembre 29 iAP2 snn Lo p, Ile ,,rv-rnmstannciaA P d" "i A A rncllos de I. fun. di. Unidos conacedieran- ."FranH----
S i Cuales son las probabilidades ri r,,e. cr ein :.,.- la adin opcitn por In iNE lAV N Die.- 2 APt -La" 0 ... iIr-la -rm 1n d "n- y l loR dems paies que pudieran
cn d ermsne a 8s tria l coi l .,'l del "todo o nirda" Sen-tarR .n I rt trnol Interliada qur imperil- nreza rse al Pacto del Atlintico
icacionde dd a e .r L en IS n .' o"ra t .-Astrononuca .nmaricha .
Pura empe ar hay quo p rei ntn hacee in. r es dutucri iomprenderasdor-. turn un' o hh ..... dou ,rthc i t-r en ra ri I rennac imoenol de o-il t-na ahanza defrnsrau qire rneruye-
uI at naladela guerra d. eder i o -u., , ,, tenl zadhesio a esa po- li 0 i' ru be d- o paIr-u de i mi l' rinsma ntecu -
Ia medds r os lha politica s ovidtica harln -u o,,-,..F ,- r -ra io"tno d. s 1o .ooiotlii ii. run' c ra r g rr-as t dspecificsm de acci6
dGobierio idon e una sere dc error a o besbl m r1d A i | aees t r bccdin o aur nc lt a ldo e D-r r o l I ,:i ar contra todi ua nrro a ale-r
.o c p r 'b able pr,' aca r a Iran1- E puf g ran ade Clu un ra mm o ,do so e r o .,.re ,,,id ,I ,, ,.1
eUlR 1o' El mo ndi acrdo ntal estab o dE3e-1trda pr na t nu iuo u- oouin no u e nrt lin formu-deadaa- e, t Rilea d OV'Etin-le N S \m iNrY,- d1 rruIs pleh
e pa is sin n o u n oaperar con a IUrmon S'-rid do un rim de IIIcoi n 1-a a | I n r.11..." '. T ,; reconocen rqua la tI t .
bo lnj"r- or- m u n o duplanno I tin i-n- Ia.-a I c. ta wirto t ba rpw P inn I r RauFr- I FIhCER.
tuca despu.ds de ls terre Iu Re.n ..1 1 1 11a. .. R ic- P- -r- -rta da actualmwe ha de
la-+r`e4;- n" "r n s ro -s t i I er - ,,e . i u i .. n...hr .. r ...i.i.-n --i -- ,enaoror-
a-a d e! r-,a hzo estqi m un a e Man ia csu n .. a I err. vi un b rn-te rtsetr ck.tdo ire il Ot 11- t a ti( tar.-,Var rent a c.!. u dfu"'..c-an -- rctpre d,-rt derun. to-


huo osl u cauunemos ire 5-oe elul~nlio E".~l ta aSur-rp cl unrba rderni~airagn 't doa-ntn,1~la lscar p or \utia R i-ul irncino ha Saun rni u-i di i Lni ol t c d i ls-
am Johan s.no ernos r du na r e.Int i El u 'lea a ra 1. Europa n occi de n ro d ran doIa cdr ino che une aconstelac qon Ira el a id ,t do,, ,l .,. i 7 0al M ot t inicadi-o estasi-&
forhata John Ide
Inena ;Frtto dnllmmurtsta ejercta inftuencia natistad'o fterfes y estan denonsinvdllde In Cruz del Nortre i er zuvenlk .,' a 7'.+ 7,,- I t .... a lllscndcoe; cRe
nterns r' oda parte.. It ..das ata podr- derrocadospot- E n .... Constel t...urrarI d.anuii atliat ni tin tr-ia c d i,' 't 0 .\ e ir & ...r. l 'BI 1 .l r nu ....u..Ru. ta pe-
egislaci6r- Con algIun .r rcompromist-s inter- a Ifuirzart.p-rr- baa arntenar..rs Ado-rent Ia billanle Via Lutoea. Ia nub' ] a se. n' !0" q, r o E uavi ear a asi pre-
GrFe ~Unaic~cC'no& CuCMS 45 c tlseur-as del aesir soll bak.-njrj -d u
-ptico-l aoosses- a a- l gr. uajndra -rsnr dn auri-mrn c_ lo hirco- ..... Oun.......... .... b es. iosu-rma.__ m.cusen is 1st-xusa dre a. nmmnri io" tn 1 tl -,t. r ."na tin- '-t uau nt-~acri a paurria
breo ntd e na alunlad ha tiUnin Sos-minca v sir1 a~n-en rtto s tara :nminazar tin9 El mpio l r-'cdr o pla r mt tr Litn n I irtnI n.l r o ri .. rto r irra "ngiccaJ- n
snontar la doctrina Lomunista se hubiera S -id ru propl a egurdad l do ha ilrnan Sa r de- rit" i, n i 'at iaaquoe n le r la hrnlrRa d u-s d e lay de Ruhr
lrlai doa mfiltrar en ltad Ia Europa occt- [Ica, rUIrua baod ai i h Cl u pea I e d p r-'ode do e n 0 in ta itu ivi.u Aiim at\ b .
po drtest dental A ear prima legacaon has .I..ru rinIreli as. a.ru. disanrtI-s par- ..em .si FrcIns. a-" .-i. .,itr eir i i I s n-acanlcrn-eoh ur ie oisics
Ts e _. Lo t munisstas se hubieran ut I.-"ez ma rina s..L. o.. d rth"t"aii r r un. tot I'' 5 0m lin tintS n C SO ... I u-nitr D 2
Rle re ierado de esta manr l a an pronlurt Inl ca buisca La fecrhas f it a llo ire1 e1 deoa t brn iiuonto pI do uo Srn hisa N n l.l--] iei 14)IS. S O Wtcon.i Die 29.
derechoorh amenten que es- o usto decdriR inue lun-."19 nuandot itrnie n con Htlerr ier. no ado cuStu Iunt\tai-a y s c tore oere i i nu ,qunit in i ooi'na, a los in r-%-'n trrt t lro'td, a- aE! graefo William tH.
arohlcitui rope hubierta cabind par rcompnu et ne Cv z .orado rnporque no aten n u-unor l u it seo \, jkiarhosbinnrutshuna dc* Y adeouada it, d, It i,', .. a .l, i HInbi talote or ,nioi- e CC Llas do I'
In esr era de inn n dsfluenri drie ls iSo r. amroi op,,l\,u -,r, e l u ,,,trs, perot eo, 1 r i r, su, nt, ni--ru- Iw'pl I I t i--tontntntS ode Mchtgin. ha pro-
ger Vn o l siets Ctulaurido \uso-er'0 a A repatu-se o r",ob fpi-t'" cro 0mva prt-ftunddad sr haIr it i s ,ftir-Iin l%.t-i dr-ef po- 5 lt-1- t un ctl ti analo n la i or-
anutff Ps Ea ts ucl~a no f.rt.ar o , l a lit guerri Ifra., coiunidt oirdci Sr-u. urnta i tu1 a Sra C truir -II u, stlenleolu quoin ThFonn,. a- mi n I ,u-iii tCtlin in r -,nI do tio ap s a t o
Sde 1L, r =; \ =" eo me n" "". >'s, "- o eu a 1 .*"tnro *, 1. r.il "^d rs C ,s I n O F.'ca il't r / F7oec- 1:'t
no C. i ri li *, I ," ,^ ,i i . I,, !. el ', .- "'.,\ til l n- Cit-tr CI m ar1
,. n r..I.ilLa cur, , l" a i. i1!. c-.-n^- t"+ are a l n t. p. I i r J ii n e esa ,,-," i-cn u nr n a l i ra do, r.". . i ,t,ru e nt t,l, . t i. tt uoitl, 'l ) Iet e l- m, I, -t r" f
eidos rn -, c io d" rr dii ois I Itltani s dI uric rlln' I n t Ie, t.1\ l Int lin i uNivian ir e n .1 bil li--I-I nt- rluin s-r camn sa l ua mn na.
- l u auA nus leiciales Cnuudmn io t, o d tier, tin none pr ta itn.ltttc. t fr :0 i r-Vit trinda tt I C .- ri itu i ai I- s So P inait .
"ev,' -e'I',. k 1_1-po likerI., '. I : n ,en
ag.r i dos urln ins u o7tas nro oran niA ,Niti t u" .tt tt t i a l i .iu, tA lo, ,. o l ,in cr nutrnn nl I..( li m i I tira(1 CVtti ,' .' I ,' -""-, r ri t tc t o ino
slumen, d1 e p rda el Kremrlo i it prten to -- it s c m llF1, O u. u i. u m. i t i it' t li ,t -r triwteIo u r > -r ; u -rtn t
r-lich C ra mcau o br ad btty i c .,rri,, i t ut A sill rh Itt a ta I I in I nieo, l ot.e nua't~tibr min d rnr, n.-s ]x r inis [ otl~u i S~i'oll I t is i ., II .rr it ,,I,, ('!\ t' nt! r-.rlurta err m c~alroarhne
ucentarl et h elas r ah s fuer aaa na ntrves od, r tt n, dtcti i lovi c- 1n a t tr -sti la.l o, i oet10 i s In rIIt t ii; t .t tqueni l Ie r ..i ...nr .. n-I - u i dt en situ n r >p< n t I in.lrm aBimo-

S*'rp1 N^K ^ ^ ^.^ C0el'^n^tTtau. y '^ -c I v...'^'e^ ^ r .^ 'n dad^e,^ : "o", ri"a I,; ::t; n *cio
crr1, still) ijrtido u eOOdv nlltaei' ul., !,11 61 -it, iv'ta! 1nanallteoanie.

conl\o rio- MC d .Rela 0 %de o s e t rut mint in on1,t "ai itt, mp, it rI rl de ort l ofitt ci tao l tst ttrttittv .A d rVu:-t -,,Ir n ctil C1 1 I t cat v n r r ti"" n n n l nra-
Slrtadr Domino" ioln icnnun jnuur eanin~e in- idi t drt lur-is i orniu t id .vrrurncntn un i tcp. -t don ruim n~en Ini-drp cnnty1fr. Te i nubdrei bar -n tnt nii trr s rnhtirn rmini Ecl mun-s ca
runp rueae i D f. Sio Inc oh 0 1l0c rro-r u sr 'rru a ? it+.t t[n .i t d lltmu 'ir-in t ll ru-'n'un tim-inn tiruittur 150 ru -trat dr'.t "- -ti' a. ii (Iiii. I,"1 't0t, t. ' rnit \" Cn "f1i ido Hobbs.
Todla vi e n ral el ten aor a Ia l ioos iuyn uo tl dI In- irc, ,-I.It ud- dtn-r-l en lcr c. dEll n s l 'i tp tn (lap tll ft *t4. \ l n n
t an d io nC imn s a ),ur e a o eni ar S u'n i ti l 1 a p q l 0 r a o s t as m ^ Ao ri o u r u p o 0 1 ;r a dti f in c i rrl, u r at I o Lt u Mnul toi-ntci ira-sl ) I 1t et ,d l d irFBRdu l m is m u -
Es rdos Dor mns ideuruemuaud y oer setu Adt. 1te (rrta' t a t ela a\ Iscad n b ee t' i- i, r M 1 '" --r 1 l nee a-

U ---- a~nura ours l.' c pionica -mar B do-rrit t,-Iod lii. Irr~ ~ ii' ^ii^im na '* n'..nnn'"r"ifm r^ "''"" ",^.^ ""l l' o')*"' it-e-r" t *,^ smri nnslu er snA n
U unpuestas por ea eJerc- 0iroj00 filit" ,a u,-ansinvula not tonnuiricalill"hrkll-It' gc90i lit covorrelin de Hobbs

qdo,. por of I at i-no u' c ai orlem -en duGrr noel f o -n 3a2a0 l I&-
-- cxternuoada toga em AnheniIa ccied graii i r
r eate Cada ia e.ipn- durUne etrrn So\ie-Ilk. o da os u b i r a o telidtr l vFt(itI rw L rii Kirinnerio "htaelP rico.
irntia n lograba sus l- nJel'_t_.all- I . _t__--.p-______ ndeeldrodoLriiiuru-.cl-
un I -,......+\r+,+;a .... D t'Vtilv \e N caratrua a C~osta R ica '..... d.... ....... t. ..........","".....'......g-..... .
con era su g contrarlos d enibin,13- da.d ouicva ie-eno3NlNU VA OR K
Es correct decirclue18a ,N (st ol ont adIr 1l)rg en singon,,So a det-ups pareis adutf es u irrou a wpo e .,"Re rn
ida aiat les..nol padlerono-taIs1et-i aS loIiraci.no hoco par ml Goi o do aCie.os p r i-nmt tEat un r-s as o-
id adas para derrotarhi1a ro n dr a lm susaado
oha aq10Sa ienl do a ....o oct r i ntil r ol I e
r a pro'positos y 3otidificair el. oeste cot\- tnf ~ ~ot.tL l is[rtt
tra Rusts.ido I o -i--onAde o Ill-tend r a tln- s"I -Iol wal.
,.Pet que slgxlx6 Rusin. esa pohttca+ .dad Cie obser\-8r Qne O ft o l+.t r e e U IA R -
Los pa.ime~roz revcltuctoaiari0o ,,,e -eut- el enibalador nicarag~neenti \cn ashington. Sevilin grups alenuires, muhtares o pars enN E A Y R
pa do haLa ureao del par-tro mcutrondtcr .I casa,i s 5 a.id rmacn ones i ec1 as por el aobersS O de San inhntres no Autorirl Its
ant pr oin inure ohr ympheiioeanOin un dn o l u -i t n sr uTr-Lva e0all ,illA d a d
nai a l do 1 d el -grtldlyelmtlrr.ti
d phot&rns d e tac-n--- an intel roanin-IF jos en el sentido de que Puerto t o ler iu atacado Cle elie rue- p....tree m,...e, 70 West 49th Steer.
v er aniqurlauiadentoo -ei noectnclresu u- t Si--"l
po de I a deo"lon e -. .. .. i- IstINA ( s carigu n Di d29lablltiban rrtabrdolLer A c earscnOm n-amlenro' deoini 4 i ihls rio de Newl York1 ,b N.pa.
I ler nesodla r aanidoconu u 0esta "j .signado ef delrgado di 0, Y tndot
onsisten a-. .Pa .a.n hu -hrar oa tiLtu+e c t-Rt m lutaresco-udr r r r COtton1-bl o d olr e tarteI o soid so-I tAnfi t rh\ le a s
nedra qte elcapntar msmo esta a t-,n do cu u l ntdot. maysrigeneial 1, 0del
ira di d misdo" -u da i t- r i.nn Q te .e hai 'a-san rtm--n do C -ala lIt-er. tdl I d 0ltal ien te ntdlls I doSt ritve hm i C e' s quoll e 'I s pai o

fledue a u- oursha y a hicr eri-rn t- ,,maini-naCamponde \tarri citri-Intl M e "', ci ratss r oa.dn-is1as,
ie r r a.e Ic u m u n slulr- on Qru oloi n r u ,s t p a l u l urra st d ta n p L P. r as n it n t i c sa rs 01 ..a tu o ]A c m ui r e n s In te ri a ,f u te l d o o b ls Si-i, ml l tw uo. I n c fd s
ncut quo \|/,. Ilegar a" tin aet'erd'n Con tIl, l. ut, d.nuh tar- tnicaragtln- lcionvl sobrr t,., ta su~fc'r.,, o PuerFto h+ cili, o unrt areColl C'ut,kaedx ," ,,, rm habiliticlanes y alm
n ternsrorst e.... t' t ott' fronmerlago de 14l; Solenie llsutisittnct. mnotnflesta, cue erod o etlinesdp;ib" o u .e

m o p e e mad s qur ohrpoaaLhn.mo ne ien clu er ,nIaiNevI rl...Iru-lrih.s ura-orab les.im..urrbalr nr l re -
Iedor d o pdurmid do ra er e 'A--tC irsp rimf runner uLi e dCortanRi- C ur --r tindoa4 ado ni I-rae Is s ie ellSo S r spAA('01.slones pi, Inormsetfn adlo
ctutt b ea- IOaIFiri flisuner nltsa lunlocisna' mmhas - r in r ri d i I rn in d-%L s u t o I l iQAntJI RAdO
r 0a n iare i iala I\Vott hlui l aI base del conl l o i, irl,"I
oleoelrcat a i csrir, se d-Eluic No ,i cuxx tii dtoOobertua an ssiim AOurdoo n C S ttoro d er porrN al tratado. d"A nn
ta r c o ler b ie n tio r no r d wld e u n a g u e rris IF v ie 50tur~lle ullnu b Cierei n it l burn i i .Cu"rin ur ed om nn r ir m a u nt-do urs u ri c Lo us o R uirgrn lc. t a o (to r Iaro o m o in ____-_ ___ ____ ___ _-
.... h+- le,.,nt.nmiento ltint.rnos. Inn am ltti ,.i-.Ta.rc-i r ... a Arar r eiule.,ir'it16e...... O, de na duo annr o ..r.. aide n Ieua oil rdun i tl lotnI..lS, tt.iAVn
E egundo punto ue e.,grUP t
i~n ria In nuC,1aa i-i1Nu a in nun itrI t Ii leln mc ralli-\LdltAdnellsof \AM os isiini or-
mb ix ~ tirne ell conun es quo \~nou tel l. g [rt xrq lnsr-d + ]l~noCie t"Ol1:,ulta lit)onrden)(,Que r r" I R utl ~hr,. IIIA In qu, 1e e IA ,.
Lill t. . c c p tn d ,q t\, . ...i *; t. tra rti\-dIN) derMarie'nor v -o ......"' fieg .... turX+ ..I diand\ lot estlUCturn detadl.t ......
ig ri c 1 lelrcarlonnurc aunmli'strr-o1 csoln lj Riitn arI nd lt e in-ns h c run Inns mi turbot I rdr l reprun rlintAn ntnltnl tr ipseA,,
do eic~ ho i o nir\b-noo saieeirpoititnitt 10 Ol unm ot-a ince. IIIA I A u- rn slue i-am lu NcutuSm r ieulp t Is 1:-ti11 I P G 111
o r eid ruinm a c 6neo qcree elioest vlo t .uteu fr l o .t\. uI+ mAuiiuut _.. |un al h Itb naenteral-nau\ I)- air hu\ dIo rnurta ia, rido ru u Vr, u -id j Un j
let brad ho teestin0u)i111. ninurntiu Et IN i c r t is l tar l ,ute n t)r-,I lrana kin. g,- I11 i- n b im lut r tintr -r ae a ueI -rrnu N.lm ci nihrukL

y i itt ru len- u uA ur lut ariu h c n c l s in l u rii- n st--r ni lio n r itV 0I tl or nu -in l t p IVo i c e ~ ra ris lt a n i- n rr -sle r-l lt li l uu ion l I r l b r t m r
11f~uu- i c naelluuiliea 10 mlr utn anlar lsd nnicl mun s s lir it in C un itoisv [tuia do ia-s irica un it~o s c- I Aurtilr olnod cmnhn', Iuni N oV~ L IIE II J .
rn rn douinlr n \orm rurilngads nslI I bnd innas pa "o ritr'stau-tairic r-Ii e i-au- Ist"\ In. lila-s T '+ A rm ra I ndi ne'I l or or .}ioeirnd nt y l aue, i tarn,
1, dr1,11 1 crid,.......ll" ~alid ,, le..... M-.,.....do ., NOFS rIE7GO EL
hh utit t A unica ei|,pertenltea que tiletcil0 l t ' ohre l Ap~rarl~l del t~l~nll 1%, 1 .IL re ltntha .r ri, t-,, nalt I'v, IsC.le, t ]rr t) ier dno-r dilk. A n M" % ldn I1 a res de dstrtbuor el \vii, It,


nnr--snbre haison -ttia t i+lrt n~t ttne i-rr-i t l \ itg -' --- -'.- ..'- toinieldr4 ueon ser\iaruhnrceiniin-marlt% i-elaIisirtas IonmtsioquahIsschrtudas
ns br Ierra-Iaaiolt-del Cornrorftrca muIn bittV11

/ Pg~g~ll f .J g Ian-lb ll.i'fi a .d''C n l dn r .ru idtl i -sr i t- I I l i. : i ,J, 5 ccc hr x tlme u\orlout C ln I-ioiti si-pta tr okeLddelponl reInn saa u ae
unmrSo- la ell R s L 0 au roler-uurs rnrra o ls (i i (5#1 controlt' niuci i nuu-mru -.rr cutialn
(ll./l, cII ia II h hration d eorursIAre1delisguubi-ilIa ba A d elniprfil,-,V IAoIt
dis lsu s nt,. muir o .r ox Cr-rob, ... .1 c ar s it o cila is OhO dAto
anliojals'deli)Ar riulorbi.o;o., A I os drinnines sus lttviktscsouc5 Er VI runstiIklIvstisi lob snuinlirsam Aquouciue, "aamate
NtrI 141 (t El r ,.A elo 14.111s n unr lo-o In n-iIh1 a ,d srhlrct ire s c S i rltlt s ld i qll-cr u te Ir pr ttl Ito n e mr monq o I s la
ino sncpe11uIculovslbrNe sa1wir ase Pseclo sales c lt e Vure-ui A e.. il, atrun ar-Ium oa frs ni fna ls ios ur~o
-o a -- l OsSallere an--1 4 l a0e l r \ lsl ro ab tn usiraounr o rn -i- OsoI.,aankullslo il l--
auraI'sIaol i r luu il lor-uruin Sen lln uIIIt u b na tawalas nats st'sa(yig woa


1, titlermrmelal oAitt'lenlrll(r10 NiAM llaa dnitIhu~u solblddd -rcae lstrdelnalurnr aorm isolttourocEnarc ~ini oli Aaj, i~rraa
I a I 1 g1 nora l n Kau Si t- 1&i 1r ,m ua .....ouanell..... huas t o d n roodeqronscu...... eriur iumrin ,- ... -,I n t ,is ,rsotira ro e.m s enp laa ,
IV-e r ^m1ni b4a 9a tlfrnm mMlAI murt hrur/ itin de nir(s rsinaldin directs fsl{i e ci s r si n abe in nas qeena adk unasst
,a I,, aIltoo 1(1 (!

oern qu- clenoi druesPicrd a n ilolvsi u cranIa r dainl i ainrncrs oapIolotos.
re Al in ru do 0.i aacado Iarla .....erIa]vniba11ru i s la 1e ro 1 ulrrc T bian ina naIsrndl rot
Cirt]]an ntucios rurnorc, en WASHIN0.71,01N, Die X tull,U l) A 1,)5O penltdliOas les interesa Utantt deInslal N iA a s M AN 01!A u111
ro Ita ro acr a reoiln o II iar tc Nicaragua.doctorI macho I1(r estabs mrad d e st "Its l d eAr sellslotsgr I, C l a tEe
nurmo d A IatSub ciun r niloa ceronC aSrla S cAt iaucascu.ldu r AtIA n eontiarr amadoddel C rbul' t i el a( Vill, eu, s rbeha-tin uorreutourda! I&se rsidUa.sncds
Oslo o uti- del general ChuAng Kiln Shk pubr c- dadintI upol ci dns tints uu-r di- au-CAlentoar to t declare quo beAnen y conrurnuarAn ejercl.t.u A- i Columl rlpondatu A qna rimeabamnoeat
ddonscllclt)s. 1 i At lnai- dI ac -aPtOl aik fR I nru t IiCr r ...btando n inpie trl u-n attrectn loire 1 in 1AtpId nlA tL.sIcFititud'Itcon m crdstnt
tales Uul- c ic--vu hasai -,ucr el 1aoiu.m io dei CNmuir uo~nai- Nu .i-N YOiK, PIC 21Pc D- Lu- ) m-RuhruFs ai garanmllht a Fulrmat- o irhr biai-rnn ir- c OMtd IIonl cisd o CAllensAh
litar pa- lu-ma N Chin a, Dieur 9Or- Am rnoi a iel d eu ni-mun o de nuen PuertI S ui r Ias\ em l os or ditl Ine0-rtil de % francen .Ies e derecho urr tlitp:er nmmvr oicquel iJbaaesanstundo
Ltirbot Itnoun :\minia is AI)P a aI na t Ihums r c u e s dus ai n r m ldo dun i l tiOr -Iliusr cnil rio na mes I a Irinahen Id t li il. mnoirea -nttlsnras
IA d lcniu ela poe-n dunn-routiumne rt-an s i i rilhu r i d i i u u i qo n 1 0tn i da d s
141, ,&r& oicl....it, F R....... ,.It.. ..... U r . d ... ..... \ a ,.,,n o d,,j.,c*rn de....n or&..... .rl aIn.... o, F k-..... ... ...
ro tur Spa rca o rtsa enu r eI arInrAu rc enurc do bust- ti n t i-ant I ca odaic tr tl i tt llldo innrobertl d i llP minmuml N-m inu st al ml" d,
dw tieo l r-;s a rrcotid el erun !li u t ar iusr ono lnuarhmni de&u i ri- ia r broil- P I mhA t' losenro ,i latlairrlda do dunie d or-o (filetlrart tnr pm trildo Fr1.arrn r c a rid s bria n'Citones ds
ad "Ir, -atiltsert orn o aur uca a or maria dour. s lar ab rum mace. t ul em i-mar b ador a g roe- htlhvlstaritiir, ob deat gan c l sO-icTri- a ins an a cinllmo s do laJ. n-d" ,p
I 16en-- ea ine aism out-hI tlole insto ruduI d oi had si-r mind i-tumult unIs a no- bar | ld o E or ent ido da y t I a Icer- u-colatilmo r an dir-hs n in i& i nmrmm ivrs i de un munes en que In
pro-ra & h .'urrn r rI s b I or m N \o C allan do1cde I m,.-ifIa lnIg "h
t or 0a ...... o.... ido.. .... ...., . ia . iI tittutr... t irurutanuo rninir, ob ... ... slot pied bo..... .... a... It-Ir.n do a. u hnoriar del R al rr tn pru.er irslron
un a eg lI~d Yu d~s 1,1 ints de dmlzei,tlt. I-1, n~itteiw Id, a\ al les "par-a 1. IfvotPg.uliyt- Mr." ir."lizuld.
r~ite. I S ,no. cornst liu nnfiorcnac|r l uo(I, ams ednacmrlonm udoeIudo ipiiOrlusnfeailaeriruc e Is a ndutrc i udelnaner d teitri.mt im .
ire c --oefonica,p o oero a run .sonora .cl CaIAi ..-nr P ........ pi c r-.... ...don-s m o tomhr o ,ia pdeor ........g. hi s..ouriur..".mi" I aa bolos d ot 1D.CI ad ........ &n s s o. go
de A pe I-rAs eba sitru la ten ndeo n riu a de mlonI cci-Irrue n ai prI r irrstr iuriic u n t' h, nucn-n lIdod i i-abc mrd r IUI oa l itIndar oi n tn s+ rea ro1616srlel son
lsd per- Ireabinte.moloo tor-inlnumma nltt nresi i-a alma gr n -ptirt n puu sru Er airarseelmhpt- y esss / de rn-o a ne v o Ins -dere d' ohnentracs in" npelig:os LoEn run ucti -ha Ruueoonadasr
1 per. Morrh hsta aticra e0 i- m u-tble con. bIN a polt u ic uO cia diucrua nsnmetarn nauIdeuoil Of ua l. ottrim-u trei citel- C. rlaii dosg bralld needarnuIs las a-reio eiasia.ismioni eriednmllaoe nadaosmb-asT
I r p a l a lrs n sr a n A o n e x a c si m on te r i s tin I. o ie.) i rJ icmtm I n u "d Y a dorII sd a n teIa I na- 't i e s u -ln u m ie r nd u at s yo ] a s ( e rhtulnrnse s u i tnen z d rer taunn] at 1 ,1el o01im urer re ff sbuit -co m a e t ci v t e x
n,1 1 en tenclon~e, d el CeneTrI151,11o ChIR11g gurndildes I ,nit- ,unrul n tinelital Ie Sril coe ple Ills milima s o tr-FI6 de adminlttrnclon del Rqihr, irunlltias primer minisno Kefensky expires c6fmo
e\ con- rKa Shen. oloperiar-nutl I-in- rrou ar an i neahini Pao do L niltl Segundr plat Ins dar n-ia d(lure-Iaran i-rutun eAt li rai cio nsalem-adeque EE UU. loti a.
\brisc oa t r Ie tnto sRut in-acern delr Csbi in rio0 Porrjloe i onpiru iinrrrt rr ilur r v i ls pa imi-igr-nue -is rs o nl -tt'lr [uilose raes mdl M dniOllenas
l a b s t. d n h p rt ie u nu i. .n. u i d o t a l t u r t . . h 0 tm 0 e l O e l. . d ..oiFlm R cr a b l t n 'PI nudt i n i n .o r '. r A ti n r m. . r ni .n e n o n ui st e v a l lt . ..s labIn o m .o. .i- tor oo a s N ~ kuw n c
aire lim- ci ncirO 0 ento0 at-s i nitl e 5 fu lrto rdustr uA i-ief "I c rd de Al, rm n t i re obl s i nur te o s atis m ln t hoi InIro t usrhmit ens de pbra mnina aloIF 5 1 n ras S yilass It r tsn


is s-cidi 0llcco poarpinriin imnst nesis n nr~rn-umi e r smt de 000 ranum rilks tO 000 erne lumicboer ting a LA o cuiTeriie o
nlrntadvk Otr litmnnbable oen(e l neradrlsoinitot dLrtiri c ei hintm o liciti t nuip m tI en,% e.r-, r e rr mdeumra rspo "to IV cA n al n r ,, e ,sa e toi .r6t'r-Vs0e


su deisio ci c ) i s n rigrucuaitmo ia prii quiotoelGo It inn tonelinlu t10 A .w rhui a~ felmu in m i an de r ue samentlire I a isuF"" On ofmn n-ta ,d ilp e ie nthn
n C John pralilbra As tlur lt, s Irrrttb ta5rtn iritrelatvanmelupatrnpquastrl,,oi ni Im inure autos has n (q h 1m
'el Un vjl. ft l N, o Ielope rovite r n.,,e Fa J i lt rune aza rip u l uriR (Shi r t[ jllruviiii v n tra jper,(1n~sti r vo% k] Clg P \ent2La full 1qte diehn during en i,,A u note nd q+ l-
ha mar- sin u salute rue rae snublno uttui'd Peru ex ti-. sc m ri- -.p-i-seIA., Neav-rmr,,e'r urmuI.,aI rtrulacl ~n mayor es I umul oe r)e-n '. .A+r- 2Q O'n htl er/d ; ,f
in I it,, Ins Drinrlrol~es I'ldrcP. chi-li(,,x', } -ir el es ur d urnuu rollA rrrn Mue Alut Gr% rrAitt. inns e e i ieles.rniia i65op-da ihn muuiiuluaId .,aite rd t re c i n /bro i.
n eh H un- pnrs n qo Ch hiIns r ervn-I rt rnucutl t. ernoAur n".cr r- e Blucre- or ln ia tie Psim tNuthnira i-,mii tnt rmuim lerntoudo sit prhb enrnordl oe m ir K t
aodari mtin de rerIs nrrnr r(leio O ner n t- Tereer pr tnc ip 1 b ,. afu- it ., a oil o firn n dt -usiQr r l lb, dtn ( ls rot e unpromr6 80.0AWr e rts-,intr ooatr'
no inm ro ot itus d iFir a r b t-sv eo m ott is Nupr nl n', i-n d umuInebsl I n shl- n yN ye l i-tgulu n nt"(-iter l xc r ln" s dTAlSTa A LA VnnNTn

05 f 1(1 th c puo iuubdl r mi-ci 0, ut am I cu ss 11Imamr
a I M tlda d i dn~,I qudr tle In Rucria fri" ,, P u"ItIllhn ll "P r .IInr Atl C' Ig III P sefirMliornMa Il ene" IA es erna
nlnl- rains-i iris ic rlosisa usiirremebAAdo Os IIu r..i t e 1 Ofi ilnrh u nunS Clulnedla 5e 0In or i ae Nu- cIdal dan e r
ea hIan 1l" r "la Onorti e q ee llaa ) ltro I tta h c r~tt3 t l ....s. .,mlle ,ve +, ,tr+nIF. tel o pl AIR I S elxte cgi1 c idam |nda elnd e emn o n

formos mmR In- irusi ent,-r'Cs Iun -tmrck 11tI S ,intlin t I ci-t__________'1__________'A______
2e ann l rt a s e s eio nr nnn ci l t Iieirisn F unuittue s a Inn( ]nam
.. .... rcR u C lti r- cal v--111-..... .. .. :'"~ is1, ~ t. N, el....wl, cirri-( N~~l el l ~ 1 11(lm i it.. l Irlat u d t u n m iu
Iitmrar dr r ]t e A Oir k; h\ln, r er i \1 n itic lt ,im w d to? i i. or) l ircl i dr t'atn r tmug enitjr elle ite ior I'l ;rl Or x n t jr n nt' t
In a i* port|, e ers 'Rr l c;le"' IA rc I jtr %I s (i hibnll a rr'rklt ii fl iu ht la j T on rc, laq Naclonles trldllso
V it rl dia Cie fi e~+ ti mmmi- mm mmcmls .irrf
1tll6n rot no me Seton rl i e VIA d ote A fi ~lt~ ll+< l
. prm s I-ann .................. IA .... ........... ,i .. ,, A ua caliente gratis con

1nan 1al n roi s c r tull a rio Ch oar ,a ,am rtio( r dilutlrbnuuirtu r, rm unit rrmhirl, n
relneroe Erntornirimranu xroutr eel rimr he. 1.-ltad-n tu's.,| tun COng5 % JJ j j (J I Irdes 7 A* IJJr
oh.. e gsbhuion-t do rt Pl~n-P intro rolrrunmr- salmonl ,nite,. unslr~en rr ., 1muo p dsu u s .j(e 5~ V \ ( t ( ls U C ~ ~
0 c,,V PrIIa Collrm in dlocdtrP-r u uiT iris- isAl-
Irs.I ultud Nlo inIh ahr a nrc l v iniIn Inee 1.;r t lcdn .r n bi n r
Ta nn1il t rFl ra mS sane.-si i-til KIn 00 Re-e Ic uoirirre S lMhrktng tioiruse 15"0 '.. i;.O
r .c...er. rI i It 'rrmi loie nna .. ..... t in-la.. m.... n.Iri............ is- dl.' ,, ..
Tco a l... i.. t' tO......... ....... 11,1, m, ..... ......... ,il"l',. luslis u- h; l '", na ~ nido
of nd mlii'caId"1do
Cil A l N 1l oot-1 tlionSe t rnI ... rf lne'l ,. o r
Cuisur~n is burmms sne Narlutl\ de i Im n,-, .r mu. i tue,, 1ur.| -u(dlrunt eac oa
rirs oh tul eel lh n I Shrnug sl i a n r) ln uij i it ni, ee Bl". rI Vp r'.Io
la- tllar E -aaaulistr 10 bn murmur i t rm. i .e".r m In- nf- 1', 1turin -- iar
olo do 1t vilsi~n OPninr tun i Sea r l lllrt m rlaP
|)lre~lS lalerho,. shhilarl., anolrlosNsa's
Sii 1\ u-i'(wsianl nlrt niel N tinl ii- l rio I n Aioesnnia .
runs sllt ~ ( Fi n Intl+'' I, I ruc mcli- 110-011,111 ActusrtO tlta~ 20,

et5 -~ us t 'ls i ruhallrau rii , ii mirt nhv, mci ,, ',
ra" S ataln ru,.~ almtn +t,,, 0,,,1, a,,, l,. mum, unitI
I +~ In rl + I m a'r+it? 1 ?mr l ol~
tratleranrmcmnl I lSmeI n am+( d a iuslt" i
W h cI lorl. ilhuu.,* i onto thori-ut t W,, Is l.m irlltn I Irannloin ei rkl t
l-os114 Eshadius tsunlurn, rim tainsit ,mm || .... ...-. .
or osia unwirs te urlc01i Int el idlersl
Iro slaun Oas holumtrie o e tIc u ni Piia- N~fogocto Or Vracllsn4s
i dad cesrannltninr, niattl',d cc Ca de asn~t Imar pauirsc -
i- ndt-salca nla pm cluee o art el~eaila
1..dell Omnos,,,.est,~ r....... .r II:::::l PLICACIO11.INDUSTRALES S55
a Wesineganuthieurmeni -as ,+orAlS S
...a.c..a~rssfsara~ Osin e... ... ~...... aasa ...s.......... Sol~cite iniormes as

cil Presriornle Tmrerl n cam n .', sar**, ,+, i,-a1 o.ar tl
orrno. .c ,,s do ha melb .n ... OLINdl* is s-
m*rsr 7 :ipanre <'t, nPLCACI NES I DUSI,,,S S.A
...5' ....t... ;.. .- tOLIN, rr OR.lY 362 TtlI1fonoai A-4 227 y A-6296 Heben.
Ii'onaen rat.o oh o rcisra.5,.T* ateAm. _________r_____________________________


- I --hgas, Zi 0
b' PAoA ;nvmnm


. N 4*


1-


DIAROn DF IA MARINA -RIEV 0 DF EDi. DE 1948


Maumntos o que el manisstra de Eduaod6a. Dr. Astrollam Sinhe Axsag
soenbn lam coltrazpeara etl services dcl demyoen y to ctnrledos eseoo
ox el proxia. am do eoner. Jamit a i. I& Drs. SUvis Martelt. W3 eubaeies-
rtio adaiainUtatve y el tciadee. Meanel Isrer Sothin y Dr. Arsti%
Guatrt. lw 'dscosm ArercUi A celi guLAy ElJa.--Auteehe-Marheer-
MalJ p el @ ata R tmlde Lopela QlnUte,


Firman los contratos para dar


el desayuno escolar en enero


y convocaran nuevas subastas

Seri a base de chocolate malteado y leche. Adquirirn las
lats dcel primero a Medina S. A., al que adjudicaron dicha d
subasta. La lethe Ia compraron a ]a Compafiia de Alimecntosi
Susirribr ayer el minuira de Edu- nmrilnitroa t e periodistats qua por
c-:crin. Dr Aurelh.no Sinches At-n. acuordo mayoritrlo die dicha coma -
I lre contrlotl pra i I scr'lico del sian-tres aiuraitos contra do.-, sa
ruyuno y la moriends escolareM du- habis recomendodo, dpuesu, de exa-
rante In ptroirms veontlicuatrc tdl. minor laI inform" ticotler sabre c. d
lectivs, o aod. hutt el mmS do Ie- lidadeos de productoo y preci ct Ia
breron, aprovechiado I cridid lt do adqulsiclon del chocolate malteado,P
quo y& tsupne parn .filemencl6n; y que frectdA Medina. S. A a un pro-
ordtnA qu s convoeque a una nue- cia de o171 por il de noeveli 11. C
va subassta pars el resto del curS, brain.
eonaignande que espera loterr del S comprarin pars eas 34 dis
Conms-Jo de Ministros el cridito no- lectiva 16.37 latta, con un valor to-
costario para poder seouir brindande tal de 127.970.47.
.rc servrleho a la teareats La contraoa del carodn. per Igual
A preoncia de Itoo internLeU de iterminoa. lue adludica" at sehor E,:-
la Cocuison Local de Subowu o. s- rsto Ponso. y la del itronsprte, a Ia
noret. actor Aracelto Acuy. Jefc de rempatla Counlid-adas SR A, uniro
Personal y lries-; d.octr o isiuel A. l itidorem qu e s presentaron en uno
riilct, jetre de Presupueslo y Cuem. y otro renl6no
laj doctors Silvia Martell. jeia do EIn to quo respecta o I lectin-ron-
la Seccthn do NuirlclOn y Dietltlca; ,glo en quo no se presenLo ningun
Roinaide Lp t Quintana. Jefe del li citador--la Cosl s su idrl y -o
Atnmuen: y Manuel Rivero Setilen. acpt6i quo me adqurtowe dlrecttien.
mubecrclacrlo adrunistratvo y presl- lte i leche condensada do tI Corpa.
dente do o Csomi6n.o asi come delo Aa Naeional do Aismenoa S. A. per
doctor AUSiln Oultart. subM umar'no trotarse do una l cha condenasada do
tecnico do Eductioen. y j doctor An- fabnrcaclt6n national. T
tIonio Martilnt MaI, o e de la See- Lo cotrtao s at stuacrlbleron en el
re0t do Admlnstracltn. I forn e otl propl actor


Piden en el PRC medidas contra


]a actitud de varies piembros

E alaolde municipal do Martel. butaocl6n orrependolnto a 1 hlla.
lsdoa m rUno F'ranndei ,Pachoc m ritlstiea de su preoedad. y elr
mlembro de Is aamblea nalcteal del corempondlentr expedleonte de apro-F
Partldo iesvolucionarlo Cubano 'Au- nto pars el cobro dot impuesto te-
tilnttriico), ha dirlido un oeorto al or- rrltorial. Seolada quo par l entoe-
alasi na up or, o a se W cocld cls minlittro do Gobemrnaci6n so w-I
)tCutivo dr ti ctlada asamblem na- pendl6 Ia treeuelin do lt rosolucio-
trnal, en el qua exprema y scoallen ne dlrtadas per Ia alcaldia muntlel-
Io quo aqul an form condonoada pal do Marilet
irproduclmoi E-tlmRa irl exponento quo con dlchar
Qua o menuentr e Identiieado con reiolucl6n del Minlterilo s intrnlogd
,I pvares doctrnal. con el otmae 7io dispursto eon CorLsatlituclon. quo
.on S- ,Okltao. do at(irmacldn yr t, enqta a di to Autnocli Mt.nl-
defena deOl rlmOn municipal ci sie1pal ipIda el au Man @ u1pndlus
,',tnslona lAqrn o- protlmna en tIn isa rettluclrio ise no* avca t o y vr.
ttult--l [ganlimoa munial 100t.
" --"tata aol ro / o.o rat :a.slo ou^ntlc |e heeb.
11U exponel hn@ eooh ilatrioton dy t "i ooc, ar Is fmorm s.lIl'
I rlvl ` .o clivi. .on a f ._gu enl
'nel. y dabaldo Inoldnot do ,d am- Leo e slh at tnlrmnttret cliell
Ida. d .omprobactd6c Ye.intil adoconaultuiuon snt fl arante In-
-=--n de.. ,.ren.as c .te.tarada a/Irecinii del o pririranis dc-trinrl del
no rs'nutlunli timen1a per to ril- Pustrldil Resoluclonirw Cubano. puet.
bamAndne do(te "on Il inio comRplel
"1 .....l..J>l L.--k t ido-n de la icleranio noalr oul ae-
e WI rflOI-IUa a m teU / a d tiLson* on ,1 Amrt. ra do m
')eregrinacl& a latu rnai" do'amb"'ns"R di" s
~; . i-i, ttaluins, y tonstltuywda UM fie
no ,11 unwe o m pOst a|ct-1
de Marlano Glez. Rublerala ^uotonuiasem cl.p loz t'iaodo
. ulln el_ p t011 rogLam UttttutLoiMal
,A a ie d[o RIveot tonar"to acTads on eumpximlento dt Incise
de 11W" con tnorar hey. JuOvere Bgn del Art 17 trin do It ua-
6, a l us tua-ro do la aurd. eon tan latutat do numstro rstida, y mrI
perfo Mtnasto, l.a Tlrgia mu ers del Isa Ponen a nbro I as baoo doe I
ealuteao revoluclonartoU Malne per rmc del aftillad.. qa te .E del
OoMus]el Rubtee auairado *n sta lasrudo Revoliclonario Cubans AI
capItal tI ato 1e31 *I el xttprotn e diToa de G(lorri. Mu-
Eate homenajo do recordacit s nicipal 7 Deletadoe a i. CoieCli6nitn
loewada eet en Ia Necat poltei de Costtdiltryente. d.'itor Rtamro iCapi-
Cotlfn. dolndo a nan dadeo ctlla too blanc 0 GOraua'i atter difTI.lvla
camtbtlontore do Is Cootie do 1lM a rCulillr y0 *I tIlulo Oecm q,..no do
133 y loa d* ante. pao rtmdrl kle n is Constilucli. do l Ret-i,,billa
more'ldo tribute a aquSt qiq Inmo- program L'r.nitsilluCInal q, .e
lara sO .ida en holtocautO do las 11- aprobods per el Camir, Grror Na.
bertadM patrias conal dr erue parldo )i atsde *i
All Io remunican lea doctored P'. PAo do 1074 por rae D*rri., Prs.-
dro Vuleltno UrqulsAd y Aurtlio Ms- detnctl l) IW ncdidas ate, relaclo-
slque Landeta. president y aecr- nadas seo reahsil un ao contrarlo,
tarte do rnaam. ropectivamente. del cormo qiueda dlche a lns determlna-
rtmlti)llejcitive do la "Asoclaci6nl cones lIbresr de nuestrr'si podere
do Reioluclonarloa de 130", institu.- putbllct y laI Aliutonomi Munnci-
citn quo viel hoanrando Ia memo-rn- pal rstablecid., cnrstitucinstmenten
rta do loo hedMee y mrtires do I Re- En tal virtud el t I entnc pida a1
v...t. ctdtn. e.----; .... ... romnl nTcelihl del PRC lo siluten-
La tro rtnactdn pcartir do I. to:
puirta do la Noer peli de Colsn di- al Adopte el aciucrdo. en defecsta
rtiltrdel hast la tumenba dl lJovn rel prngr-am doctrinal dcl Pdartltd
miArtlr. deonde harn uito do la labras de conriderar la euetmIaon que ri-
lea aiwteuna perponca: Graclela Ci- iesenta Is prpuest i lq mrid-.
no y Gorrin. quo pronunciarl aI& pa. -df eorntnlrni "v 71 ecreto Presi-
labradi o d -rrtur.. el dnr-rnr Anto-. denial N" 404 d 18 dr ftebrer do
nin Tenlldo nqt im relircrl o los 1 94& cnmo tin sctl catrrio a los
Ideals que sutontaban los rrevlucio.- interesrc A (a s delrermnscinnAn so-
ntrlom; l doctnr Pedro Viscaino Ur- beransa del pt abln do Cuhba y do sum
qul e quo hablari sobrot Inr pars lntiti-ciones
nallda d GonDlesi Rubler, y el bi Prredter d condnerldad con
doctor Rubin LeArt. mintro 4 Go ClI dispuUesti on Im Artilrulors 24 y 75
btmracitit del actual Goblerno y me- d lo K1e tAtutne del Partildo. s de-
nador de Ia Retublica uirr is rPor nssabtilidad quo pu-
Agrpn nuestro Informantes qi1 lren hab sr ldni coretrotidasa por Ito
tsn iwtor tido co do r9cordaricn y' \lirdos. de nuitro part'do quo han
tributo a unma meoriat Impirrionan. Intern- nldo ern I reoal arcl n de alWes
to. qw ba li-prrdp a d a "As-tsli'-I ,, yt lc.on cIl,.,. bhan dado mo-
do lciCtnclnntla. dtc IMt. sra edts 1,b- |i, lual a nl qI roprtrntanlltvo
trliltu.ldo %r. I,.licto boirafirco dre Oon. de oi ri, prtid- poi.d lticu layn
NlA0 R u a- t te, t l 1&Or a la 'i n dri >l- Rsi. Tr In-
Soro 2 rs.is nlree 1" s is.ltin(ca dif b alte" s bterdyAin. uns \ csIu sit
rolroni l11rio.1 i *i stuIlilatdo. par- ditri il a A ituil X lrrno t ri. lt Clir
icnld.ltld 0. .IiCi. i i.,ubleto n e- r0 llt-nr 1 rntr al A o nrulha.
roo.r1' o 1 '1ir, s-s. tu a don. in ,r do elatiw i plrnr cri pI dtrilnnrso
r"lle f a e tcl i Is a rt nari d. Nl i- it Ar,1i r ts.ri n ,Ii e c l r' tl,;
sa del n W teri'. ii c La lia ." ,,li ., i-. lles'lr--n I,. "hl"7 ,, .. 'A o r-
55-t a a gcruiisr tuic i 5-'. i i riB r, er ,a Ic \ I. s,'l.cm irl Is
'Icr ic 1 Ai''Ill',- o NNu 1115t-5 risa
... . .c-'' n rr slrti p' i ... r ildt'o.im c dr ot
pirssiidot lw,, hIA IhorhisI 4s 1 a1i.4 r-
l6,,oad m iM ^dr dri}r ei|arvrido
"A, 0o- Is t*ilr 16% ,1 do rl atrT l # Ictlect
M A. ta 1 In. ll<- re Ile tHrtIi pin l di
... eei ,u,. ... ,,, i, ur Ia i ts n ts-et co-
o >tll.. y am rd -is.- ..--- T,, is s -srA c Islsir -ft
wilillaelowAl(r,6m~ i fci" meow
#4100 On K-ta 1 l r --us.'- to.-1'1u Ie dod, rulon bos-urs

4-.~ len h jA ni,.T4-" l.o TR iie ts-Ace- do its- n 'i i r \'Bitr sit,..
Oman Is .I ur cts o-os" s(. s u lor-rlost so ca'atom,|r-n i'l rot go IRlONTO-
- ii l l,-r. tlMo rAt o- A, u 1-1ti .'ri l Cmrl[ C-
1-.iltf, il - 1. L.-" Ir.-a-rti r11mr.' t.- B,IlIs > ip durlanrirl

(imf~ M~x :~"-=*- 'la (' 1'*"'"" dI* noi~'l-nlantet a<'<
ma-moi o >roi-ota tr- -t.O3 rho.r 'l- .sl n rti "rs s a coo.


**o*e *Fc--- Xo *. irt'rs dcl loIl ,tlitu. iriurrlis cc
banqi. aosw.P .eotd o sinvdc..,o dol ttii,, -co creisrrt on ss
ilionindseo ioea sl tl 5, I -e a i I le,, lr*ls e I r ps e ,

.0000t,,% 114 A i ro .i *l r ..,I. 1" ,, lT .. l i >a.
^mH...I' -r ,is.* I..-" ... del ro',Si-,
mails,, 'I Il i,, n I t Qi f,- s
,,ot,#i-c-at.I,, -er.

0-'el II ~sstt. .-+ l I+ .:r..+,,trai
ft ItW, ,, S dso de, 0%1
Al. -s-s, I 'l-
Ite .e pl-
Adua.,. VIA.


SActividades


Politicas

Se dlryifad *it lJefi' spvt -
c .J di d P s -der Zaydln
-Psi. CSnbrsrr limtttrmot~ec'Tsus
corrdligonsrc so dsrlit6 a Cama.-
gue., e efte provnctsl del Parludo
rbrsall1 oodos ernon dIn
-Spr prnp,2e -1 . . .i- ^ filar
dislmintotia l os do 1i r0cgtdr. en-
re ellos, Cfto do Avila. F arltd. Ja-
ubooico, Mardn y NuevoLno
El jefe provtncal del iberaismo
camagueyano n en. el prop tilo de
rcalizar cuantn as Lonea sea cecea.
in reocorpos-r en tau ilas
a e emenoa de P=--qutdaesd -.1rW
a1gun uempo d encuentran aleqado
de lu ascuvidad- allies.
-qalici edntM d vdbr'cld oa-
ttattoi
e"Ilcudetd de.Cecstsirfow-l-ase--
dadso lnauurda S nasM i6n "quin-
ce minute di vlbracl6jit autienuca,
que defend A I candidature de M.
Anteoo de Vea na., par, Prouldente
de Ia RepUblic vI li de Hokdo G6-
met Corti&. pars alculde del tir-
mlno.
LUder doe taa xrgtterista oetlee a
Esla nocsho parUn rumbo a Cama.
gaoJ -it qaecdo Udlr de U d arten-


Ie
pc

act
no,
de
..f.
nu
eio
ml
H
rd
Ce

to


rro outneinu. Jbe M. Pio Alvaieo.
ipularmenlte conocido per -Manie-
ill1". quien desdce hace much
tlvidadc& del Premier del Gobler.-
a, serador Vrmson.
oio Alvarez aistirA s un* rturl6n
sargento euttlcoa. que tendri
acto el ibado, en Sillta Rit luM-.
ria &. y en Is qu e serin tratoda
unta3 claciOteadoC -ou-i* prs-6xsi .
eorsarlocldn do oIa partido. J
ais do ad &begdo em Is C mt
do Uoprooost~antstm
He aqul It clelacn do too *bog-
* que foranum el eo.mite de co
ofaionilon an la* Casrr* do At-


--~Ki ls--peri>s< n taBo idr MW 4l pre*ldant oel eJeoUtve ulgMa do tI "AJetaele do Calmesi
y atres mlembrem do la CiBdtle osipet, u'oL1 o t(It-NatO t 6 bioToarai-oo ei- i
asUpteto do tI inormel eancrreasut de Ins c1alw do teds I& Repibllac ue uasllerean a dtbichs ieeOtal6a" amlteaU
bubo de adaptar t I* sambla d is Asectarl6n, sabre Is aoldiUo d I preblme quu t ee plaustdees .a

,' ...... __ t.-L_ __ ]_ 'FIRME EL COLONA


Lmiagniimo papeilue -u --a ei ai..

Reunion Internacional de Radio


presentanies:
Carlos Recio tcome triidente: -vi- Agrupados los paees de habla espaiola en defense de lo
ce, A. Jotcmino; GuailtrmusA Aae, .n-
cretesrIa: vice. Lui Grau y vocales: intereses de America. Una led6o de democracia al Soviet.
Salvador Acosta Causare. Ruben
Atonso Alvrez. Oscar M. de Alvars. Declaraciones del Subsecretario dce Comunicaciones de Cuba
do, Ansilmo Alliegro Mill, Manuel
Bialo Alberni Armando Cnitts Mi- El seteor 3-Carlos Maucstany Sinches que. faltoI de lortuna Jama rotor-
an#. CdSar- I. Ctamccho, Luis Co. suawecretaxio d e Comtunicctanea y narian s& Iuelol ptlroie y que, tr.Auni.-
Ildo Dias. Radio Crernmaita VAldi, preidenrite de li Deleaelft do Cuba siren de e Ulpo serv-rlatn dt con-
Ftrno ndo- e a--s Cruzi Chiner. -Antoe- en it -Cnternelnit- itternsoas l cde asuelo espirltual pars los mismaas, srt-
Mlo Diez Fernindez. Josit A. D. Orte- Altas Precuenciasc que estA celebrin-- 6 qua eit enst -emgrati n omtres"-
sa. ierancco Escobar Ques a.d As- s dao en Oudd de Mexico, hleoi a t dittclon pe r su omiportamten-
Vel Fer-nindei Valera,. Ces.os rayle nuetrao reporter en el citado Minls- to n eI patsderide rd;cabvn, po-
,oldars, Roberto G artia, Jorge Gar. torteri as lulentas- doeclaritclohe: niend cao ejemplo que koea tt.lit-
cia Iotiles't r Eduardo Lpr z t Is.t rE dI a 31 de t octubro del an el & n n. sas\idenst l en l Ins e sad e Ucidos
IMarceline Martinztor l Tapta. ot+sttonu
Masfcrnrd Srg boMejia Pri. r J- sruto co s-o ll6 a elbrarse oret I C;u- Ibta, aid e u l- eutds pear pr l cro-
adk M.ttsora Toamojo. Moetilze Mdos-, dad do Mitxico s loConlnsesrecs-Int~er- rmenriroleons.1hps-ode guers-r. Cr1.
Alfsedo 0-.uejo odotlos Prottic lamericana di R lodtswioides- Al- be lipeslia as-gumentasion dlisn-r
ta Ic i wtouen Vent; Lu VUU* ^ .S^do quo'dm io inmigrantes quor e iloga-


ria. Pastor l del Ri CArIe. l solr. 1iin n Frs-rli^ d tloti r'i -l r O i l o, n p

los leldu a *l dlue rnne plt n. / l"leS* tmU hlt l" qua,, flu1ttt da nnt wUt we* tam tneho df unat
Tanmb. Altn bo deS.irctni Smt l-ScndS! o i CtOs a s-ab ebI dIsttiilen dloT t btour ta n palslJdon do meriae ,m ro
ORoden. Alera L au mell. Segu .S* 1'1 "0,"1*""" 5.> oondo epcr netoa km WM Ce 9syil Cani wto& n~ b i W14 u
Slno CSoranoua. Jat uoareRivas. Jo- o/1,ru e s'.s- rladO nltoo )s t dn-i too rItia con l eo br i shbesIs.
ar TTa r usa noPatl Ucquo nTag y Vic- l7Ar01 oW e n etIsqcnal so- 'is i sot ills e q sntrIa der.c tle ent ml nber.
lro Veg oa lloIt Un io n' ru i' a i nlt s -ea orllnas cn del PAL ', At. rrP eideti er nr troll-I ldo rwirrid or pmhtira. e pl ltoies|.| l0 ^ecwl~a r ld Sl llr ?, e si ie pl r>oodebo d uo od ca-
Aetnltetd de i etrearlte Prectnei hl I a difficult e slserdin" l da t r -rasabelm nan ss lusa c. llu pa
do elos attedoses di t romentcs no to Cer0 hoscneia 'oustsib O" i.( Irldt quteair auein to bepU cn qul he-deIno r 106 411`1 1.SX1 46 l-cco LAS Vitt"",'fS"11 "1,00'; p< i>nd It, qu< hambl l-
Can maoroxo doctor dse nr s luc1 ll tlrdu toa soli ita de dIc ats o bbln .b at dor" Ci uda nei e 1tano pa-

i/btoresseIdoo qua v, otarsde en brlo" re, ion &or arest an a m rilwa cr r
per Inosaoeoaldias muntict Wee.low er~do I& fdr adomu ca n -er s r4. an& a~tscss a m-c aresbo i --l
siemcoa d del Dim tor ol p o a fr l nuinrore 4.senm~t-bis- m*ae tresmiohltaies do Upo asr3elal;
lone ar*(ore. Ba gterll e Ma % c i .t.e *.. oe 1 oj 'll ros t otald opia se m CIdo p narI & lt d In*teo
Ox~roo d o L ea V Illl oeiosi i. lnmllni bla, r-i s an^ tolal, dol com q~umol cipso-Be
Is-edo P ct ** Rosg a C oBU ty InAt- 14.000 tos-s fnoe(unccit y ci at os-Ine h u p l
.-Orlando Mis-rcrtla. C ropsa.tir so pequois alma deas --a
loion Gonxid t dl y lum onhani-role. a0 et-" o I sup in l mhr t o.tb r rl/ R inflor mido p re eri ciltol-
iodis. re dontsnr poAti os paro lt.o f "cu' .cia r. cia lor l I'. leo1 no Cilabnt -aus d efi difus t a dol Ie-
mu.teiptso Cd o trc ion n eru m -caida pals ...r quoe no-ilC? rCie- t- soa%,', enuc"Ites. do- unal mdef rer
raas "ir Hunrmient. el o nRan etnos ima tnj, asim en t sus o--cld'-',u'sile pelt-b- e es Ah itno. a hnuelan pa-MartiS. pr ieu o s p I n t 1. .. .o ha.u ati mot i e .... r q... Rylolaequo era boosUl reeos s- n o r-
S ia das Ia rqo e Ise ur dic ndo u teinl "uas' if Wtad. n 1'c c .. ir o ni qrl .nt doi l, qua btra biI-
qero aote peIn t repareo part i ci t in roll s a de xicE. ,sr i p, s; pl sp, gt tra h e o Otelcta des-l qI. lO
Ton ci pxtc macin do de orle > cIs ll- eW yo ro ode sulbs- qu se dnnorLs- Irltian tnradoIe&a -ma onb I la-
petal mtarsonrn lo i re no o ulo lci- cd'ii I or1ih ed s t ual pu. li > teioirtlssln 1 pd ea el
r..- r atd se nt ( ir eee n a Pa le qo bin s
oles do Las VItplla, Y ar t Sip ito . .. el. i -Ii tra8ner dleir A a I aq uo l l qon oin
Rrpabitieeeass de aosastna ey Inirlada is east ons-tirl a. Ovane ha urlshbispare, ltos lturli leai
ur tr I l e= in av ni las I t.a" on Iria d, td do *osucsR en l I usr o l runtnosidad do rtu
der". d.1 rl P out Ro tib~ticaio ott Is tLO doI bAastacion ses. d itu ats ius i I r owitime htal secsn haI d sd a ti-a-
pruoshocI .r do Curom ic.M panar on uut r Is-toal tie 10 sMies, Coersn 8cr Ca. ls-eeouII tursuulubhuitoua boies-etma
peelblomas Polbtticsio n's relaciuticon Calls-Il Ito lses dos s i r s-imta 0ColiAl rsi ninnp I)A 'l sri cbsI.ri s.. b ra ak
. Ia i ldiaa1do noi glutmr erUoas Is un-ill rrrs tqmao de untd rls- dola inr-ire- n hsur a .rimrCha s-rdeos Itis
Tambbi cousidetas r bussrton utiti- aruuti e crho u dIs t eru Ias t-e o si" -nii titaid nsderl ,ilaoe b retaeter r-dln


ronas 0 oa alblosoesi os oI'iscI su inery r aded t itduota .Ist a- stldbrnreirle eline r Ils


coTaper a ...^.... o~S ^ .... '.r+o+. d." ,, '.^,. .
solos qua >rdnA n of*ea 0 o tn I r irccal ra n'. t Irons.- .uca a o u 'aie ot r de IAp ndIsis h bro n ell r lscr A
tatl agam tnad l 0np -n drtmrll .ddetlr doen 0 5 r del d I IaCI& rls-ts lc l. I ic. r uroes ill&r r is con dl 1 Aosribl Os--
non. li OcsIon do In a q e er u'i driene qen rboc l o ltquoob ranrs on" rbd ori d AOtn-r Ilcoi .
l ..s. qru ad n. "v p to ,d r* ei alid, t adlo tds pisen "y drmalon ml r siu n sate wdanaure Prclrsin -con
del Psoi-t d, dol c. t nrm o A dne uria un(t-d do I abbau ss \ e qui h a- Irdiad t e ]crlrt s Rumit boras -la
1-r1 lbtle 17rlo ln o e n tr7l e d lot"s, o moan bloqu. las 5 par, s del eual.. n r
No "asa come ooretorte do Ram pa lso nentArentnl i ra -irosib E. M t ol-eoportutibe dI diucut.io ldo-
Alted.Poqe~e ~ 2~oiu* a siLoo ra, P&ubismhla 0ensi sor0 sdeI& Cs-ss-isbduuNo 3
r Vto oarsi.o s o nd R ee tesltls-e riegs doosnotsidrs tl r er-gr 0aia no ds. u n vorI nter-
ste Is C&M Oh ctuad0 is .oe g G tema IR-ye M Sn lvtisisn Pro-pretos-ide t do Isa presidetrICi, Is Dole--person a ad ofle.o cort ton o l meusi nr Nlou de a ni laein"r gai- bIn U staInencntore u c ll edto -
a bd Ih rop een nto Abs-sedo te o inr h r i la- n conutrisr t do lteri ble ernohIusel
it ho U deo lrS-acionra dpornVasdo an, c i nefnc .rsedentsdte Idiha o sl.icoa e deoIL penaal s ebrn uotsc ntonra uora.
ruler coue acid* llnQU an Pay dt e it o Cube. sr oC1l a rlo r stnt d n pos-dC-as-rlost e a


c arqu a peuoT cn s 1i-dde -- ter da olPir dl e -ue, Raus dIn on-r ledea.rAcnde Istrs AM le a6ble 1
esal sodal do ar deldosi tor -Psn-btlise sit o e nUr-uguay.ye l t pa-uuio, o labia ren t. etvo rc lfon dabe31 s- o l-or-I
t n a r e ers pa eol r ip Ia neie sorpr no is A a ei CC-


Ca l sndnmec d po ltico die llmo nRafael -a -lo to e- gen n Uis Los do 2EsS3 li. d eai o tUI r .u
Ledron r c uai to Iu s antr nv on I u- tots ri ) P lr.
:o to insuar ocur id sr el 4 cacrgol sdo0te ent el ,, Is o. lr ,-i 'a d l d lgad do be p Ris, dlr Savi-


Ar, hr c;n vflat^L un .1 J coiorl n eprabe- per ., r...u\,...tnt ,q . p h. dcra e la en tu o unmldtd por 1
tai rsor e a d dlalb cdol nlres ul osl o e blquep hbaa l ata i il--- ..r.... n-s ou R_ 8_no _tuI es-an prtme
t lt. s-ar s- sle ousi d hrir on c q o
I~t_.zt| "t mt 7. | ner rupa )a Arletv nt.~.. ,,,+. Ino eorm eron I deiso n, to& ru_
S t nt 'e po eta t callsdr elite s.no ts-- s per- s" drfern sd l pde irn -le ie l uInterp -
i m aero t-ni bc o melo0 tet o. a o o_ nii.a d, ,. l "lrtri- rol fs ro hM Is -s p bo a rIci da-
---- bl aris mu qulpeeiu sm-nr i hoo eln- ru uostiri ormeal do e l concn d t A bo ,l ru
litrted iltntc ua-d- s-nAonlodo.iea con .n.. .d&.a reoorgia. istue as Am aboio
En (ui dl tr l de l Vn a l ld Itntearen tl de eterilla ci o me ] necador men i \ arln de moconir*tr.1 a
a n Ia tso redid, si l esidan nt(le iArt i eus1 let eluso do Is palabcta. Elp
11 Ael Pl n d Cor r -stoade.ain P Bsps-o eyot en e toes.. Iab a, tendl Itua
dat n en el nn r d 11 e, co e sicu nastUrot nraje- --tu d i n aiu (I -
r|a s lra 0l0c1baI i cevr Sn el b ri-s-- -leetr-Inc.. ia elrcido l t ra io sir la L es
/did not; lift nehnl*. K c m n n,64 co* d e'* (^nt* ea c = l spn-
/ rc i I .elear Y uen e pcelort a n e r n | ble-pa -r s-a- bac o d -- is O- cderoI& I tus ilda poe o i
cl tndo n e" l l s-l' cs-i-rcanid sihpalabra. een. ln ersen o nVR8,s n in o et e las t.en primerel Ve- d dho et ri Ifusi tI. a debas. seniv ..... d Ps re rer--- s-r ses-quo s no e hU rt s b oclteddo VO-Pretativos del M.n o de n* t 1. tl, I llde Or Aoy DItOnre de Honor per
victims doe un hr cho c. ,inoso aesi-e en. No remoiei q ir it fe l- ld C aednd d s M xlco Ieou lsn dilt-
_l_ _ltl _arltrm .in S1 |l l i e c is s ei b lds-mayr-l r bos oro 1n I a I'..cons-.... tde A anibo"o a s.-..lt
En ll gusl a dlo l lito ral del Vr dad r. 1eele e rIn u de Mte e 1 Is s- n1 I0 s -:R scdlden s.Tat1 o ste M1 reoptl-e S,-r.

gar noc do e A P qt.. c.-.s-r.... .. - -- td-_rtp-r--ire o- irle o u ral pnretoS ne d e toin i rupo dar
i ~re @ Costihll doeLa Ch rors y I step s doste atbal pesnlgjon irs On mihSn di) BquoollrU-
Vcotsde Tennils Club. tro ress-aiadc La Dolegeeotin to Cuiboexo reason. coentra ha& esayeria do Is aAsamlc ia
cnle nsadir do pos-fIs Polls-a Mari-I-sable relni uniamirrto ses.c o.Sn ol pal-.-qui, omlisi elvrerodfis-ofnal. Pam be0
thins *I cadw ves-di ursa esujer tdo ha s, tA.t. qumie nra eo& ocisprensie *Asquoat eldl.-
i-sao bslunta. coma do 43 asroosdit tI- Habit abolldne 1l rIntento 00-Pi -Unguido It logs o dosIn haU .5.B.8.
edad s-uyas genii-alma sodstisrno- -tobictee bin (Upodo es-i-eycls ie bine r-a1-ido cdarns alocciecets do demo~--
s-mi, Is s-ual vostla isi t-aeu coloes-ne- l salcr@Idrcod rea o istootnsaporu
gsa s-on 0deolsns blocs-os.unis csqu-b o u as-sta oatabose- hstntores-bpe c edos-ias-i oc u" eos -tu~l@ rdad. s-tue
ElZ Ias~nmiida RedactiLarors. qua 0al~esi pa~r* st135 riotr~auraileA. rorgran. d In atro ero aAmllticea~r
.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ cl de-et escoeCbses l. rslls si t, no illps- se p iniccel@hIsc:tt-cs-stir n dr nscsrs-a 0iea tsons-ai-
ciiesl aiet oas.2 Anceisc" C toto doqul sernt iomasoueo .clir-tra- lon y hateo I&orn o rs- 22cc-
s-oss-srerss-.0itt-Ithaionus1r, q n anI am rca, 33ida
3. Angel IPiansllo rc. trn e C0rarnr otio r i uode ttl'i, n r-sd s- t-ia quo o el urir- a o
sosas of itit. -itd ad4~r-uc uuoitswdo t. sc srnbo siosb i l Ilahla. doll, iit-ora ricis mAC que 2 s-tIn curRri.ms t
c hisste Is louis-ha -Copliorsa' le ;irraIirra e srl for t trl s idr-luuuroula ,n ci bo octrih iuittu~
i-ris relrsitas- Ioen los as- otrur .rrs-t "' uos-ltad d sit t tla icsle cero ni m h" s-utdanwrinte.
vbstee oat J lt dstegus-iar t rs-s locuci, i tcca sit csnuPou..saarRs-usemlrrr nI god -oeirscti ets-acrdinarss-i-paras nosit-r-on
ruse dis-tre lrus-pe rul# e -uroruirrr ito oroesoueat nos htisiloa s-niericodi Me-t
nsc ursa peo~ersto to o qru it oe orn Ajr iipurd. steis e-onrld dIs isdo Ore y Dipieca ic dolbos-es-s-mi
Ia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ptsb hr-lm.I,111 11 IIe-il-I ri... eorcd Clutuatd mdo itlico. qotint 1dolo--s
Iritrll.tesl, ow Isuri'llin, It
ra. s ri4 1 l'rimr i sr,1 015 vte niuran crut-o q,, Io lrobetil'its i.r --n sl-i -ibr-i pbs-"Ideitqorel I
sue cruicldn0i t 1 "n "lotlc csi lc-r.srrru I ro. irI c c s-i 1 1 rs.lie. i lis. 0A i coe c o c l otier AntoiorbeMar-li tea
Arbse, rIiisu lrrcue s- I, I I. MIAui o rho ter-end ofrub, In.l Hetub. ic t lats- o do ha Ceerls~iirNi- o.
lilklA el o~to rsI a I-co sluur6 61s- Ii chic i s--spie dao-
hun cIit.. rri 01I II ~er si. le r ~ ------..-.- iis-asadont pr Iit tie as orrs- dc 1 ei-
h'lnoole rr)a 0Cnt~m~h'l i t de orrhclw-


.e..... \faue C- AS
"uWA 0 #0 C J SN owKINGSTON'Ii-sI L D
n ._ MaInIe 0s>- i idbodoel 10 30 p n

(A rx J s'sMwi AM ueLA
to ~ Prede 30) 1alc. M.1234
OLCM ^ _


(Coetlna-da edo 'Is k IMSLnA) tri
breo pro r enldts efre per el i
doctor AJVsrea OoitaleI. d
La itont AAtd Raell6, teyo lue- pp
r0 Is t daplrod cam PO 16 de -do a+ "M
in Aosa, L.AA Coarrpeol-, rdi Aen- d
do lots aplausa de tos miles de or- d
lonos. M efior Capsarsa, ps-tel- d
denied de lo comitOtcn rgsnimador te d A
Ia Concentrleci Nacltl. arIA el I
acto, saludindo a todos los ml es de
colnloa de la Reoplblle quo co"Ou- S
rriertiron tl I-arque Central: tel us-etori
rIa-isto Sotolonago, president do l n
AXamblea Nacional de Repreont.n-
teS d f lt AsW:;ci6n tellili I tdo
los coloncs por su proesencia; el se-
tr FPraneitoo Pilneir,, on no nbred
de los colointw do Orients, luvo fre--
so elocutnes eon favor y ape- deIc
Alu pl r lonea doel olontto; paltor
Torres fu ms extensao en siu pcro-t
rm16n, spuntando, en nom"tre de loss
colnSo de Las Vtllu, lu diftertnclla
que, sobre Is utidldeds d Is csa. di.
obUenn choirms y hicondados; apun- I
ndo que los colono tncmscsi und
dfei s e 0-. 21 por s-da cien asrrobtas;r
el doctor MeNs Pefet, por los colo-i
noI de o bitns-a, mantuvo ha nece-i
aided de Ia movtisImdn del crdto.IIc
del cyrtficado del ixmir; Juan Agul-s
rechu, por leo colonos di Pinar del s
Rio, mantuvo Ual critrlerio; el doc- -


Prorroga Comerc


que se le sefial

Sc ha dispuesto asi potr un- Resol
de la Industria del Cilzado
g8nrro pars regular los prc
pol resohel.lun dictrda por u lt ci n1-
n1tr,1 do Coneriur.o -.iicorr .1Jo5 I.
Andl"u. ritnlilda h 1a Gcela Oflcrifl
Imrs mi Inmtedlatal uiblicscshi>. e dib i
bonle qtlt l srn l"eos e rtablec lds )'-
rp Ml ceicnito entity enho lritdoe b-
Ia el 311 de Jsteln. de i t1 Choss
rec ,-sosegou. Ia escaloai Iee epoblacso-
ties. snn lo shrullrte1 te


Allrmtr tjkIA,83 btolI'll; Ls.o Pislaclo-
4., Pimar del tio I i $05, Gualnes
]4. Rilis-otn $4P.ti, Alquinar $tl4i;
ltoarnd $4.5t0, O(Ilnoa s477; Empal-.
mn $4.52; Matanit$4.-S; Unltn d 4.5;?
Jovellanos $4. 9; Ciirdenas $507' Ja-
lue..OrandB 0.Ot, IeM Arobcm 10(;
anto Domnlngn Pk1 i; II: u> i Gran-
do $5!l., Corrulillp 5.31, Sonta Cla-
ra P.22; Clansiuegos S. Ii; Trinidad
. 40; Sanctl Sptlrl us $.37; Ciebo de
Avila 55.45; Mor6n $547:; Cam gney
$5 6s1. Nuoevits $571; Mart S.710%; Vic-
toria de ats Tunas $5 79, Hlolgutn
5 93. Manatall $589; Antilllas 805; Ba-
vuamo S 90. Mnannillo $5.97. San-
U.o de Cuba $809. Guaintilnimoc
$6 17 Sag. de Tanmo $802, Caym

Contra precepts de la Ley

Org~nica de los Municipios

los concejales de Marianao

Un romis16n de conceisle del
Ayuntailnento de Marianaoiie \,ot l.a
16 anoche e hlio entrega di uin es
crIt n en e@ que consta e lsccurdn do
incorirni-rmdAd acoptlado per Ia Cacmrn
ra Muniripal del vectrno tirmino. pnrl
el' proy'tcto d tLey OrgAnica do lo.r
Muntrlipin qu rectIentementr fu'
aprohdosi per I CAmera ds Repri
aentant-s. -
En el rsrritb se express que dichb'
pro ectt.. pendlente de aprobacidn eor
el entaio, desconoce boa rrecreptohi
y faculades quo por ha Constituci r
to coniceuc a baa cAmaras munJclpiWle
Do acirTrdo con lo quo os ha apirobh
do todo quedo en n>snot do lo. al
calde, isiunlelplbes, to quo lgniflcn
un slstens, de ofavoritlsmo psra el Po
dir jJscutlvo local con deoconori
n ienso fti Inuvi"r r rores-onsibhl
dad del cuorp o dellborathlvo.
l CinslsItorlo de Marlanno hace'
al propI lotetni1.. 1 \ liambrenlrminosI
los coircehale te le InReptiblica, parsu ,
goue Pt dlrlon cI CrsnseOuo Nacionai
de Alcpldeo. que ritdica en el Aynl'u t
irinlentcl de La inbana. Inhercsando
itR nn3l oldt aoctiaviedot- ttollidtiet
en oh CotllXro NaclNomal de Concrtja
Icy. elebrsdo #n la eIs ldd Ied ri Anl/ar I
n 0io dr1iA chrelts idtl a-1ru tutle
lnahbioo
],o . ,ce~ar { l -en Ol'e ling \vi q
A.r:ll.sI0re ui1rIco rr lim [h 11,u h
vitlo, n.r sr et hi t t i o II ir .d... I io i
sorri~ ~ ~ ~ ~~1-' S-c-releio shr or~hh u


dr'x 114Ad \eliIaMn~lMlllnimnnooreminatmry 1,0d',
IsAm deloaddome V itsIa Mnorsn', ,rmnnii.1 AleJamdre AlvA elrru r lCAI
li l Kar-ran v CatloI tlrtia. en daria
100 (Ooptialneis. *n.c"lu, Plait y n Cro- -.
ilcrl lacs. e hcbn inallikenidlo Ir- *b- Acentit'i ia Iniiirmitin
arrd do Iiril a LIUal ron lol mn A-ntr" la n rtitn
re. ikonle del mundo. El Vics-er:- de uso e ngrosarAn el P.
bo nte dcIsa do)olelatan, inr- tlI-
Ilermo M li". ha laebrd ado am- R. trnidorci ih-nci rnlaa
tro Inti llsenrlo s s Ic c rumh.l k do' lia
i',nforenlat ats hut sri s-trse do Na-
milad rInforma do iinar del lo nmestro
itn. ntooin doCube conrt servl- orrcepesonal subllormu drilguea,
i1,, d It i pL y aux otmlmral, dlit quo err ,ai"ln de rolehriar el epado
inrstoNJ ii mn @rrve Inridentd ste 00- su fbeota tie crumpleratiui eopre-
hat O Colarlcia al lildoro quod li- -",,t olnc Mranulir nltier Kenerasl re-
i la tntoa uon .pl otrmso.. quo it tirads d Eljisrcito y rx )at@b d to
ill Id maMo o un dm ld qu & Pollcia Naclonal, mu strinlso y lm-
inf fu* tolucktind do nmantra patiadoqrs Is preparan un a>asajo,
itelus t.ls I pore I pLl doI hbla pm-a ftepr- con 1l eote aAro nuevo
Irai"o.. quo pass entree .ellol deapui6 det cum-
RIouwilendo: LA D dlouelbn de Ou- tro *sto di obllgda ausencla.
Ira al Oongie de Miz-Al, ilone d Pre ntadp el jefe provfncale del
orutllo ai a p Wladnt y sl minis- R pubilcnon. n.ondor Pedre Filcnr.
ItM del -tIratrO. r Vilrtlllr Pid sbrcna Ineorerelt6n ltl-prtldo de
L,,j y oasteisx MsouroM do quo *I elimentoe de into arraiXuo y-fuera
honoor-able etbr prsldst dc Il Re- probeds remo loa mndoret, terro y
p -mhlre. doctor Carn Prto 9oser zlroa 06lCn. ,.w limit* a monifoelar
lil newm honrn "wnc totl eeilad t! qut i rl P'ardi Rd eepibliano
eltrlwn, t A altocho t e i li O habri 'de asr -i lre de ia mcynreo
maner r en qto cat s cubtwn ir- fr-itl polilcoa de Vueil Abajo, con
i-n dalontemo.to, en un cimpeti- milru aI rtlusiro Inmeditnl SC icen-
-.a Intrnastonal. 1 e derswhd oe d I tuo dirce el infnrmadonr pinarefin. Ia

IA hat lna, rrlei mbro 3 te 1d4I tl&nrto politlrco.


- A


La Voz de los


Municipios

Peor Luis Gutiirrvos P 0sod

-Fieostas flOl1itesi
-.Fonlietto a l Sentoveale. -
--C.Acepdo del Mu"ilploe.
-Dudes do loe sensioles.
S Aia rdea d Cel tao e Naidul-
do Caacoelas.
l tiB- )L& Rawwa a s correspond@ a
lea Ineuffistood Irmdel*-
-- i - deli-

S"tinad m so. i rcual qued6 rd dactda
del modoe5,gugente
-'etionsrneso autosirce a too 1 o-
Icutv Municipa lis patrs o expe-
- dicidsodo last pervithos )575 ld- s
...- doe g tlo '".
S Las i dis tl do Salis tonstltuyeni
on@ a l ma igeoulno do las ddi p es t c rio .
nos.- iRtstaltharoe Ia faculad do
otorg r t m pn -misc I e41t e pu rn.
tubuld ael ldnoaterlo deo Gobeona-
-r don quo per dnend trar-tOdistanta
S T- de lI c ntrms donde o ecolebran

oro unlltcb~i, e un loc enin u ],- r m nooln de lo deltfnol
.- mi a vonta. no pleda do laterminar
eo preerlsTns ,uando dabo a no
de Cuat". Dtr. xllA. nda e c concede tales utonrtateionm Pa-
tr EC lh rin ..go..... eok naturaquolit I s IndoloaI n-
calital doatslo diporpes-aei on uMtr--
.1. panse rat -tear l aeasode quo rneiphit. a irav6s do sui tejeutivos,
aituatacente too 0084.Ito quo otors:-en I*# prmlsaoo pars
Au O AL qcelebrr lidiss di aillon...
X ACI'UtbiI. Ahors biqj. talts pos-rsalso no do-
ornoa W e n m bxr WviAoo n dc b n d m edidnm .l tUtm ltn ,
N' Pnd1 Jimyntno roxtirf|l- srr ves, see-ms- oetn-ldto A ,t 1 epufblic 1
. cotsidereirr osr. a, ans.coxsoean i alsocclendela un s lt2 d. Ganirle,
n Isn aspiritr o do tsocoIno; solguno sonddn dloque tI flcd6n gallsae-
ft-aieisc- iHernidas, par ik eonloa .tisca con fin benitfisc o pursamen.
ioa 1 oA a tilst. iuvo t tambdn los to eomrerciales,.
tstulsdos del colutato, ihisiltstido an
1repulsa do estr a Ia Lday de Arts*n.A lta enodlitali 64 cerrespon-
lamiento Y A parcerie. s- sl',,lor Teo. do a Is cmecro 17 do Is Comlid6e
nra Santresteoinr, on iun eocuriente 5 segin rmoi6n do IM dolo* dos
iiscurso t ealirico de exlraordlCmato St Victoria do la s tna, quao tut
acontsslimentos-IO tI& ouo Itrsl dcion Or
Ila tardc deo &avr, exteonditndo en rdctda scor n s transcribe a con-
IAS Iotiro lleuee.su p cs.i obre ha njustil;l qlal asiste a Is ns-.C
lonos er ia Iforirulacin dce so l de- "a1 -RcoreMondar as odlo oas
rnndau ayuntamientos de Ins Repabilic a Ia
Trletramsc dot Presidente colocacl6n do usa place doa mlrrol
A ",lln A@c po e. r zs o i el as t que blanco an lo p slas rr mun |pal e ...
inmo 1upa arelhd uns tlegrams reopectivs con Is & lncripridn si-
de.l s-,ir Peidetnlen de Is. RiplAbli- y, unte:
ca, doctor C rlts Pir- Socarrit, ex- "1Es as Is rait y ems 0 Is ol do
cuslndrse de Asisti siactIn.o I libenrtad RI Munielpi. pJoe uMar-
Do lAos IrelncariAs del aEAm l a1ornic- ,nt
tuvieron presentes lt e'.ecs. sb- tl s uaquir sr- pnen n l
ocretarios do Agricultura v sdeCo- Aptol sabre Is mu1iciuaidad",
'smerci, v'&riioo, 1 obtbat de Colei
do Ingenitros AxucarCrga!. doctoral (). FleCar I docor..Em t rto-
River AIcer,. el scilor Suri Castillo S. Sntosenla *sr ru artiulo uto -
deo Ia reticraclln Nacionl AauIcare- blicadoo n 01 peri6die -El lMundo"
ra. y otir reprrserntn-es de institu- 4aIs budstd do L. hmbana ernl-
clones de etsa capltl. compornan lt plar cirrdrepndldiinto at dila 24 dt
tribune presa idencl al i Ia gra-i on- abril d 1 i47. intitulador El Muntel-
centrecidn nilIronal de colonoxs, qulo pie' lRats y a In to Llbertad".
se distlninud pr el orden. el entu- d I
slacmo y Ia serenidod itd osi los Couni ari l si- ci p rto sen te
asllotenes. s cuerdo al Bolutin Municipal doe La
Habana pars 1i publicaci6n. y a Is
Comislbn Pasamerincana do Coe-
aio oS 'prec os p.si ,n .In ...ermuntipal p r..oqu.
S u dh no t- oensId r a Ilas organ1d leionel
o dl pfilld., lb oIt clllltmi do los do -
ntO, osmicnl osoquo sebre Is munocipall-
Laron al p lemer doad baryou pro-ediside It prohom-
biev amerlicanl to l Ibjtol do sut
... pubi clicailn en formla td Itbroe onrr.
uic6n. LaC ('ome Rcrguladora former a Ia idea expolroadn portuna-
cO l l d Co menre r por s a dtor Car-oI M. Mc.
n len- tcultad de nicngn c rn
lO scgiln infeorma Comrr-cio Er tNerdad. s hernosao Is Inlcla-
I, ittdeia delelaridi do Victlorla di
lvi rl c$5r3 It lla,'a$a 74: lotais Ia loinas ptr cuiono nv rielevn tini
Gord. $73(10. Niui-hao 11r-s. -IslaideitsaroiniId edo aslos tiselti-l rr-
linrm skm i s ito es. yuursy n IlmporlanIo -clA
Adc i Is frla .ir,, o \rn d ik 1 l l tl o del M ukir epr ror ro I I rsllo, 1 ihi.- '
ite n d ,e h. 1- p111w1,ts qu e en-, d e l t sr rrb e vo rules dr.s-can
.Ileiles i'eiarislenilie' o is prectS ins1i1lllU061 dei Olatido. simnbolo
Pri ec d5 lerAsNad de I a sob w ceran ianaclonal.
o On cla nI so I AaIconmplalbin mie lon
Nn*Es as-,lc irl1is.Ia Is Iol'u odas oh ensmlentos dr i ois prrrhnmbrre0
Minisloerilo di Conserc.o sabe unoilo so- ininericai sob lIa lntitucl6n ms.
1ic2 (111 de il'e cn c icci o.f dl Itor ccl Iiitooel ron e lb-..ltre i t orn-br
ro c. ds-s c r ell 'pl CIPA n n n ib pid a de l rctor
itatlo, dr fc abitcacion Chetinat con aIn tll l th l ,,. .h,.l
siuilentei i scr-tnpchu il C ornlaelr to- Mor n In l isia pcA r bto.ni
gilidora de ois Industrs a Nacironraln td uno n Idea.
del Cal onxxde-'furciolaroa sicI Ina-ns.
po -ot (nGeneral del Minieter-o In- la utOInuofdilIOtIt1 t corretpon-
formaron quo dich. comial6n no tie- de a InniAmerors It d Ie&sCommos
ne acult des para regular el proe- presenctada sr ln tdeolgacine do
cLo del calriado pues tlue erd, he- Arclemis, quo textuialmanto die
ce urn aqu. pr cepirsr el clandes-, al.
tinajoe, estalido intelrada po derlgo- "Resabar dse odos oa ayunta-
dos d ae Isos ob reos si a industrial d os r d I rb -' .
de In seccSnn patrc al uini pro i losl I o ic s e Is ep i c us a riv es
cssrtidoreo yysorro pot Ins-s -crcias-reI gestiones os complete Identifica-
vendedorees ie rcalzao. ader el de qur sIel6 icon tldes lAs ecuordos doiea
corresponde at Mitnstrso de Comer-iCongreCso. parnrs Ia cabal roalzact6n
O Ina coisidoentregaaoe eso Sc- do IO t msmos".
los a 1we fabrccantes leailmente is-
Oablecid que silparecen l inscr-ipto Dneo* etec1erdoma c e l ren does
a |icialmenro c ol primer. Que i (ilegaoB
La s-rs-Srea stn e Isexprrsadaieanq comb tu cs-rrrrlrcsoslAtprimer- Con-
i.s orIAI obe 1ap"aor a Ins proloaee lrerno rs-lonlal doCesis-le snco-*
de Ins brs-o ontray Insexprl staban mily legiro do a eIeflasia
taclomne de c.-eros y pioesr u n-- de sis efuerzos.- A meno slr. de
carecian e de produccrln narlonol lo risohdaridad de los eyuntamien-
I aci r-lipes ces'aarsa esltar las espeJi lee'o lot acuerdos del Congrcso: y
lsoeu-unda que no eoniaban tampoer-
Nuevra s-sti6saobreo0ieta.cc o en 0l ls.itode lag medidor (qir soi
]iIctiabev del Ccngresc p do] Eje-
Dirlcenles de Io s Fderation Slndi- s-ulils's. N adreel o
cal de Is Indstric Ahmentics-las I Era nalt qt ro" cr "
Y r at ural toprevalec erm en
QulmlcR. p-raudidos poir seereta-
rio.. -ce-a Id d S n..m aetor An.-los mo nl ie leo, InsdelcsI. oper-
ltori Aerrebl-Is. se enlrev'starncr on r. o ides Idud lour cuanto Ins acuer-
el minuirro do Comerclo. doctor- Josre dog del Corin-re" afesctSban a ern- -
R. Ani.ree. pcars estonir, quo ea] pljos y odludss Interelses creador,
Gobolerno aulor-ce Ia libre Imports-| con"-a cuales nss ado prnla ha-
cisllr do cacao. exenta del pasog do I/c torso I"e
derechos aduaniases y consu arcs.iou- sinrd A unufleas-ir..n org.ct
mr usnico fdrmuleo e resolver Is de cs ,munlsiplos. s-ea osa
irsve situaci n quc viloien afronnan..- ha itcurrido en lis realidad. pus -ca-
0 los fabriraniea de chocolates-sal i si a un a ho d.distancia de li tfe-
carecer do la material prima nsce- icho tn qtue acseeebr- Ill Congreso
%arma. 1 noso ha logrado ni alalr lag aspi- -
Los reforlido somlslonados expu.| raciones iriniaras de los ay0nt.-
siesnr quoe Ine industraleas te sle- mentox.
sae o liaubsortni cl nl a nnoser txene-
is del Po de.do t-echos, debIdos. o
.1 t Is. do e Ie fruitN. qu el cho- Ir RENINCIA ('AROONI EN L.A
sIllsu qut or produce, i-il eosn tixaes r ECCION 3J1VENIL All-
hasta is e rit'osechas el del itome.a TENTICA 1DE LASI'VILloAS
s-or consuhu re nlOr Is.Irnbaiadoiess AliOlst Ar-roe diclPortal, selrv' i-
orlety car-eccI. s--It, Qu.n eo iIs k i is-C- leird sSsrO. irii uis
lair ie ir]uic pros-Ic. lica sde o I'isslies. Il resnuncsido a Io-
udpo tis e ur Ioir syl"llire~ttos en. ,~I~t-s l cr!os x tilop e rlusit a eorr o1
puecjsaus plass-a Is1I1siouuadus. i a|usi. eboeults-ce luuuisi1clpol s-, uracnciel ste
IstroIP, doertor Arudreuu bc prerirnltit cas Oiosras-llds~c[6 ecuu+dandoenesaa
donel Ius-lI y tlerhuide 'ourcsi-Idr 0 1 uinrirro Is acliut d suml do per- ol II-
Iir-iio hrrIIhln r-a q.o;tuc Il... s ruhuir- doer sic Ic JA be 'isv VIlIun. Ji-od
busr=m!rec rrr-dc.~nri Osp. ec~e Ar-ce tlel Phur-ll ths er
S Is.1111 o i-Ilcn ol+ihu-+ iuirh 5oa rir psro Iron-
SUSCRIIIASE Y ANUNCIESE EN '0 asles-Icc ?di.,,el S.isre. Ferrdn..
rice s-cr-h quh 0 n ttls-nis I. 5 I in uto-
,IIL plde a ll rr.rit on atmt'erc Itlie sug~ars
EY+ aDIARIO DE IA MARINkA lurrritir s-err ci, trtuealsmo.. quto
err toio1o-rslreis


ISELECCIONES

I ENERO eec,

j irj r29 or-tlcoaleo
mad .5 resumes-sd.
uan libre d deb6xt. I
jcoM-tE su I
EJIMPIAR oy i


AOocxi


v I


Il'
,* .'* I I. . .V .. ,. I 1. I I" i**-

AiO CXVI" "I DIAR10 DE LA MARINA.-JUEVES. 30 DE DIC. DE.1948 I P I AGINA VEWNMITRE'"
I Estabeerkn Juntas de PatronosOfrece u bulffet en honor del Marmarianense .Nmbrado Guitart president del
MA I an~ It JKA. i i el profesoredo de. Ia Escuela 22 del Rpto. Horn~os U raoGut tpes.en ,dl
M -A AI CE -AS .
1. el los hospitales de la Repbxicaru .;I 0 r o eso deFlosoiay tetras
De dns. marten y mierclete ban dos at enero, el Tennis Club de Cir- I p II . I d F y It
M l1a L >Usentes de eftas paginat de denas, presidido ahora ptr uni se-
TIARIO DE LA MARIFNA. Inss Ma'M r Anniedetane n frndsnclMt :oZ, Asf intervendrin en el funcionanwnto 'de los mismcw. las fultrzas NoB -r '"'""""'I''' ,I1 "<*f? 'de curious por -h F r r i a -
A, nonc a que sna t iotdanco desayu-Aurorita Peret G ruca gva. lit fI n a H"c" I e "' -r . I G;at d ir ini.i Spiitus. Dos Icsionados en accident.
o det que .nos fivorecen con su do Josi M. Arguelles y RodrigueiL vvsIcls rxm prur.dlHsia eHlun o ai
lectlira, porn no ha sido negligfencia Toda Ia- gentry carde'nense se dari I0 rp
delr ist nrd bn o de un de- cita el dos enhorsI yunt into de ManzrlloeMeor nn]a recogida de basuras .N h-n -olrA-ic .,un mucho, traba),dores p'nareios & .
be que d sde ha re veinte yo se s aauel ristocritic aclub d e la J a Pe ela .- .. l I. c c o 11 I .. & ti I, CO A i. ..
m '.s- --al ui dos, enlm eS' m L.dI el "t e Nortr. para testear asi Ia Ile" Fo*SOEU F DE A 4 F-I ,... l I .-- Fill In- p e recina Ins vi.
^oeientd i -W nt 'mi? r- -g ea--e l-_a _ _ 11 .il %-e ar be queo .nstr mrileeaio de lui-C bagam rual qudo A ins, vecinos de Ita- *I-" r.rlr.r i .. .. ,, ,.~ tldt Ocicnc st i
n-endrntns. regutarg t;-nie le rr_ I- _- -_ i--I. ..11" t ilimhni --A CT de un -86 r
ese aparente sitlenclo, ha side el ex-. .- Ir.I i -I0 ar
ia ndel sober que. inviira "ela foL._a co hnia.IItan _e de p n vc r '*. a - ; a-. *** -"".**' *W ^po srd de (I
unei, en manna Propias C n acel dos e e n a mom ar y Marti n e iasta s de alim ent o lrlegan ar, eom Lare. ban. tic 0 ... Fi. u, .. e-n, e.rn* m e o una I-.1. pr radel qio". A-
mll ad ari6 Po uisen no c un ompren- dels pdrdid a s e i nis irr-eparables que I '* r*fital do Occion s ...
o mel .e .e nreaiaa e en ella se ha registrado de muchol epci& e.. ..- .-,. ..1." .
sar dae reid uneraclon que Toehacre-. hemp a Iafecha. con motion delMfa- docjliames on elirt o r a ci o dimpuesins conc s ,
mos. ArUn y solo ellg, se eebe q% e Ilecrmiento del eminente .jur,.scciiC aC n.mr.aul. .1 -,I- -..


norciaal = OIi cornilrtg ad cnt!aarn o T rs rssvu ad La Ar y su s San o cial., dm n trel cionad _n Ire e l l oos rdiiioi -o lo lv .r(~ t~ ltnrfcrA ~ l~ .r >rrr*p b .' 1, *n r,, A m.' ... H..... rt.n, ., .1, lialinubsd ot u
q n ue t do p t 0os e 1.1 doctor Marta de Lamar Y Presaz. creacl. o n eu ntas moralc. e in- r 0 M on ls de, B r ,,_-i ... i F 1 - .- ...., I 1..


t u -il dc pa qiK de la res a do d ie La m er v y p reiiijict. que clt s loopar a su m ae s -tu c o mier IA R p~b i a r or tl s IS A con af icma o~ n ireg pa l < to,1 l.ur -_hto e .oj n a i ron tl -:~ror ii r l lr~ I, ." -, '. nn i f -it d n -r x n
Y. et co p- m n d la drsc ipcl ei~ a at>! d r a b tifet d e la docto e i en qus a los E tde l niar g des b Nor- deAfs im. prt* a is ~ IV, '" t I < .- I...na o.>c'-r Al .. l, .. r... Ir" .. ., ....-n ,, I !;i r-,,,,, -,,n, m.,.,,,, r ov ------.
Etn e lta orr depondencia h b n Tnienie I - .r....-. I .. .nIrd l .. I .l.. IRI
del belle del Tennis- el di a de Pas. iH ,joC mt a PI fe d le P iaL de i e len r n eficel-, It N o 214 te 7 do ctoe M- i. a. l-,Fdad ... den, ,mdo I*. lulahr Irl
Caus lfieSta i -art ito -a q prsld a trado _por -u a pcurnia, -par sU bo- l os eP f ePlan Siguer pr otestanle L d e las 1 I lr
urriyda y rMas antmad que jamritc' malengoin, cpa r drsng o de sus apelr rftcd o n el ct or rt lee c ,a Sar.. p ; I it I I l It .. \ J .I .- M.M if-los de l Barta m o
-lebrarg y en ats en aquel cldos el doctor pMar, L po %.qr l Pare Pli-non i m r P 1 ^ I .. P. I-.. as. ^ q o w -
L- --Mf m a ue desert- sw, era de los matanceros elm estn r u d< *n n. enell see a. d l*e* lie 1 I1 C . ,., r,"n III 1- (,mn, .I.n rrui
b~amno* y que orepizern- y- aho a*-F-a--iudddLAne-
Ia obra ica rti hers t dares.hc t d rt l,6Cutsr-s.G n f rtl c n rf ni H n xos tui r M ~ i n la c r 1 P l rot m cdc Salub n d ra In Ineprt en c ond M M. PAn q P ,, ca bitnrsi- < I p I V ~ II"` __ - -- ;_ 1 1 A lid.al~ ...*r* la r .If 1. 1 ., M II'V i. rw t ,^ n ~ ~ c ,f ~ i
Iic e Tennist cetrden noche a d run r a LlorAndolo queda s miconsolable e d de Ion ced r*- a t -e Es rioda p re topir C ie lA- 1 C 1 I z r 1l,,M' ., I I .. I .. 1C hnr- luadon i(n
S a dard idea de Ia enorme d oncurrena-, rer la nuestra, qericla amiga Mar ia la apcrtura dc. plt al a c~os dichiss inststlmo, . 1o I'erda"""" alga"1 c lriaIrlo pla Ia lado
neta allf ongregda S onsign ibamos Teresa Presascviuda t idtLama r. y nsu p a sucv ist n j pr en In s en cin qte el (in do cfrs" de on pib la I. I o- Hr w nCi !u< hahvi 1d
sue lns autos particulares, Fasaban hermana Aida,-con su hi+jn el i~doc tano- ,urnu~.mrlvmtra k ri ecbeo oerntste ~mr 1o
lle, anteel mai yicl.^ .*n~n^^ "lal,^ "^ i^ *' ^ ^del Rnopaut did der ictsi j on N.iN ohrtontrIaldirecrtorso celo lall(eli, >6lo d ? f(toir", I'll".,!..,n I ,^ ,|,Aman".",- Se e;,P1;" A ; Aql,, C>l e el I'le"'lc'r'l6te
tin su -file de "parquec! de a, rest- hMarotin e Lamar 'v Pitalug, corf todo., aai eo u coenet.soetsd n oeil iiiI-1 idcoa .uz lthltvn cnu tred o lporosoreldr" ,IJ 'I0rI 11IA '' AI ,o 1AI""O", te 1 iit
dencla del-senador-Pages, en numero Ion que Santo nos compenetramost. &Rte s ion dt lu a veci frt d e l or. imii d Or inte Itel l I'll A l M I. 0 ,i.. i' l A J-e \"!.,I'll' l zo.
Y complementando lc a des-cripcien C r.a Siga tie Drenams do Ia Ac snne n FsalsU ii^tti o-drs utt oEuaii oM rlnodotrA tno %ilNilr irco 'AiniI '1 irp z,,r41 ow
.. i-mn -et--detao y e--qu --haLa d" o ,C,,' l" qtic preside litoInver. dP a m irie s, rap i edam n e. c onal [" r b del ii o xecr earlion s r te Im, a el !l.I ll.tl 1 Kira,-. | I'm"',1 H ,I" " Z. f,-dtl l i der
terrakin6 s U programs bailable InaO. Or-\',hizo ,un repartn el Vm tePa xdlofrisnene rye del-o.-oe Pi-orreeldco uila nta o aptba1 le.luarcerietPr e're c C .,Fl", eIV '
- ^- uetdll' {Yana BItti'cre. ue vinera CUas, a Ins reelusoi nie a c Arrel y tores uteizx y im e C an nI s e-cr e n do Sit' ",nJe D r l v"e l' rI'.' il Ortir. 9
La .. )...-- tr- r a Ins nifini del it Yla C i rxm m ne atm s mi ra, rd d ,,,,,cm n ..V \ 1.. ,-d1 tf ,,Idea = nIm nocr~r H su lCv _, __ __ --- ---- O ufin Kaii a rin


llalcnco, Para, Fenade. -O-,.,;,,R^,___~d d e o. Ilen ~ tde derosi~ univ r~i tinda bracl~ e, mante noat, di las oilc;^a A~o' clm r tI A.*, q r I, "!? *" "ia El "11 r"5'", le('Aw h,"" .. rrI. .',^ tad a ietlqepreside 1.a &-aternl~diaT"++ f'ree dAmtrTditis'hk I
blond sy genrtilllaim.R1Martlha Magaro- a aas, earamelrisY cl~arros, efeceo. e.-o]9_e --jr, -eA-rhnt,-rp~s k;CAIII~"e lb dl\ c tg", M R I rtintr 1 ~ii
l=. tuintoose en el hospital por el Pad'rePas ta tsau tssnd si o etnj r...- A r ,- j -, I-, ri--Al --frite,'t ,%,N, -^ --
"el ..antiba arta t as mis mn en Gar au tees bati d s; explei indoseles GArt urs do a un cnu r ehs tal. CIA :F u -pron e s11,a1 ]a s i lmp i ltario nc ". r.'- "" 'I rti'ro i. ra , titi ai nea icA 1io mi r le
De l P ,ex .' "l d i n g i o l s id e n c ia tien s las It P e ro to r n e di aa d el pri o ne s e l Y ole p ita l dier o p ar a c uvo in i'e17r,, : I; ,4 :, C ,, e l \ ,r d e\ ^ Hr s ig C O ,,a II f r1 4o a'" ,- p l*ol ri tie el n in i r o dd e c d e edt

boding at Is rslehoia Jie a Gria deiccl tie Ia dech por Mo a o doctor Martin Castnl q itr u e llao&qu s u sen cn ra e. director con PnIa a que ro do ct v ~i.(. i o e 0ra e r-."l: 1,11Adr Al ,,, W %Id,,,e,,,poion.%I~ e ell IAl"8id IP-rn \-A N.i^ oltni r tke **A del (jet
G n n e o l e l c on el Lov e M e C a ca rr l eGo noae nzn u e s t r a c a p i t a l E l e m a k- i c o m pr% I n s a v e ree p a r.ae l p r o.d e Shu"r id O r r o s c oat e n i l l i s c o n Il l v a m b i a W O leb >o. C AI C AIr I 'a A, lC C A P 1 I ri Pl M . r n ^ pI I e , N q u i

haia on- la acmosll re lues ,- Redina qu (unasHrta e m itas d e Mrito -oda __ ant Ia cludactam de Pto a r. ^ imoenrier pu e top,... s timinllA e a( y(,,> ^e n p~ a Ile%0 A;< I- rrrr.b Ao ,I .d euie"' de 1A "m*dln i li cnlab co ell a li rA. ao po r i n e e
Palex Qturf-ga, ceiebrada el dom hg,),drelee or eldsn r las-berlanit"'a d A
vetnte y sets enl horas de Ia mallaila, In Caridlad hablarono rishanamente H lunI aaetr e optlteMsugnt.LIeC~ d MS 8 o jc 1 I" ,1- ~dl,,al 1-,:,, oe E mol
en Ia iglesia de San Pedro do V ersa I sobre ei &grain actmileckmlento ps uv o pcin q e o itn tl6 1 u oo lrfe 1114 ,1 - iiha -i ob r:11o ieC-1iilo41h"la i
miller, A caus dl uo clue guida Ell coa labor cootiarn cul ZC Ia ilosat 4 ncsiid dlmln'b linpaienIsJff oa" re,al ]lv m lIi ikm~l, I.f e 01A i A co r r
uno ti lgd c ntay lltA neuo ti Gtrxayentesj 1". .f ti tenuotrttlede inI I' ic 114 IIAIVA Vi Iei-l" Ido.cril.bil",die I"
Asmiusio pdianosCcue a de trn Qu tana. Catridad Muru. It VI: \ti a lTro" a dores dtIIIAS )' OAICI,111`11 I d I ki ncS ... 14II de ,, : : A vIn khoh d ed q
inatriinonho tclue se regIslt-t6 el 24 de viida de il'Ullue4,I .-,,lVhZ, .vArex lu an t1,h l e it a a e.Le bsiay ttii!i o IsCl-i 8 ,2Ilg alos "X)N tllc rtl) ,p laLp]n ,,, ljA0aaA t...
ditciernbre en l lintel Paris, en Ia Agulatmla a tai ii it t,,, A u r tie- ih u v e tob tew Ntte -rv tt Cs cd o u- .I'il I1 ,,
C l i a l e r e l nl I A dA t i l l i e l 'o n |l ut u ( e l i P r u C i e edll 't di S a t ze di c A -.eb oA a I !^ H lo ^;e > ntr
slis4 dritlncs, oante el doctor Manguart. cunjo .A.Ingellej lFerlnanidez do Suarez cu e iia i I.glt $ o j ttdid.m kal)h La oi o ,l_ jle L I~~l ie ilo lo i I"I an I i~il"t" 1 j tA CA' I- ,,e ."o"1 I., at, e rl vn n, Ir
pr~ll lt'~ cU tn'eu D .Ia Anlux tde Pita. Julia Bilbao. Cur:-I d co aca O N .K XI-l A, d i,,1. f, e .I.1.. leA sl 'lA,10 HA
Jesus U pez Luis Y la elegant dits- mira Urrechaga. Father g lA %'...I.G oIltil il1"1zl-ll i d 1en .,l, A X001 o deo!,. I , Ib,%elIa ib i
t*giida y gentilisima dania Carinen Betticourt, Ahcia A arez de la, Elvai d! h pa l estA "iud p 1 r sbortd L'.,- """, -o I C g cialLI li t i o'ta o i tit 00 Lenits. c. ,"de'ho, ^.l C i at Go l'Il,, Li -odypr
die Lr6n, Cores, Ciartta Quesaida de L^if. Pasto ral, Nn os, har( go C Ad ,IV lw I
--_n n A act), In testficaron con Iierrera de Garcia v Aida Betancourt.a I l le l t "I V Peil I:a
loo padrj-e ,ier n,:,- '. ..I. h, ne al-,...c tr e a ,t %tte e rd t n c_,.p c I % . .. ,,23 tr le fl,- 'e ,1..AilI-b t ,,1- /" u 4d ero a ,e ," ,` "
Ils. ato rinse v; e la eC .. ....., -nsis Ea"Ills ,,, ., ,. ,, .,'"ha de I 'S I ^ ^ lt 0\.Rayner T % ,1?o 1 t^^ ~ d Mr Trch --In en "l "a5"," ^ 1.. ,,^l.l tos mtstale ""ma1t P '- -S ^ ::^ ,'"' ? ^^ hn.*Ic^ '" .^ '^;. ^ ;'
at v1,dq^ ; ^ ^ d A! d~. I .I A A evdo -_ i a t itian d r m iaff ons s d.~s ~ cA ___ __ dd anp u c ,t q.^ ^ t .tc-) I A n ri l c c'l,,, ,,l I 0'I't n" "1'A Ck ,,al ,;. I l tt c o f, cl p rocitict; co,, l. ^ '" I;- ^ ,,;]^ ^ c.-r- h dr2-1 ,
Mr-.o. ',, '" B -SeV ,, que dirige e.a gran dam rv eI o y ieSI- queSo 's n.d ;.- %, I lasire 1

riwla Itinx de I~ cel I..a -o h "''n ,l"', Oacl Meno<-.l lie liiml7. elo ,liir. n",s ; "," ,I ,,, d fni lut .riM" J irt- oii. ''- **"I< "'se n-a P f..Ho rdeeAin lediirn | oellrM ern o~ uo
!laviceneio, Parr, Fernindez. "L s0. ,S113 D BLrcetF I Ad o Fernaf A I C
etc, ,. Polhl. icat,, de relebrar Fits atc s-Gaca.cle ra na c tee cA i an inu g ou in re rbe ,,' lao ot lil onitne Pl yi (I MA-e ci rs w lP i- 11, ,gAvzn ln gan h m le
Del Parts, e a dir"in *u-t d1 tiu m ..-I -^^,-' ... .. -. d Ono A t cuI

es die trd lcntaejlrF la m>~ > >n o Ia pnra enle< doto Von ^ ^ Me,.. em n n e s'pit.a^ l do u auno d y.H u ""'i Ma l el dwocto~r 3 C hasm, RevA 4 An.alr.S A nV-,n-id r~ P ,.I 1e V. \ m n o ol."",h n, d l m nttod C rs P
areraP51- rea dnelaHd "' iattf
re Ia r tl de Ia c. l e e ten cia cle Pil de M n delar M art i a B l n sic ,, e sae '*' c op rn lr,, p a. ,b ( v df t in do r ,;".- p Se n t r l li f t la H ama nr
Muacee del doctor Jsu. Lpr z La u dm r s director del Co iservatorin Nacional pi en rCita El tome P!- If compra ns viver o. Paaeero l "Ile Ferrr % 1 m erilB Ao emT la l Ni t" ,to

*n~~~~~ ~~ ~ lie 1da N eincleta, aci lm-nRa carrosM content .p Defenseta r li n'o N<-reroatj xd d riln rie. d l c lle 4 tiero No-*'
has t donde le3 hacemos legar nues di M lasica, queofundlar el innlvida- co,,d se iit, bant da Km ooro, pues li i nis)ra- de d de hlbfr con rll<.i.>e
+rmsld ." ble Hubert de Blanc. de In professor mclgc i e erss rprinreo o ~-,,TC-,"ne 0tl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o qulacet dr Eaan 9elbr 0l ---- -. ti car onll 'ite tend,,o 11S yari Ia otra dI 115i :-; Roy 'bnro >].iiili>*d I P l N roi>.n fdelV f T( C; m A
7,cu Is miles pues, .pedleimes.Iados dico rlantes con ego y;,b pr-a9 cn e lma Fhl.q r v ti chon ploantlF Riebre y Ia p-r o-,.* ,, Para .. e ,,f Int resa i con e.e i,.. d e i .:. o .l a panelt. I ,* Par us-K i ndseia hat graner Mmid 1~Ml Frncsc Fa>ac vil el rnctfle 1 r ml e tie person 'ca llCn "I s s b oI
nuestrno -leelores..- d lpils do sio pla seflor a el pe jiq o dia d ipula so he h letendn n a IK r i dep dIel'^""d :5 de7ar kil se,,ra I1""et 0ue 1ue dlseip Intlnldud'ri r'lail.' oil el 1949
,axplicado a In que ha sido tan ajeno del ilustre Hubert.sco deI atddd at ii ilElboetflr ente aro. tm nt ,$tt Ci Ns II"" m tta 1 ,1(,F ra ez -te-yb lnl s clhr IlFe s Fcn
a ~ q^^S ^ nueltr Heaqu i lost n br,'s de las c a triun- d .e, ^ d t Per Cortes. de lani de h o m cia s de B s. oain I
E ll D r.T ires Hep trie e dadorks- n e prim er grad u de p pianoo dndpNIoti................... c i onal-%
isD ell ,esiol de bu Ltulo de .lta Bet*avt ,atarit pri' t b a carl dduessa o nomiia ,y C a c a d l
--yo do u ove d1 tB dip ,nerr Il l ,rit D,, B Flsa heco de ni d a pa ra CD ba.
I yed u cd hlc ll ott d bo kiclod' t lnmts 1bl ded LOB articulo d o lg'A Inst e d URO e .


ting~~~~~~~liflo~~~~co lon Ca jo rM .'I .-- PC, e1 I r~i .IF r~ ; g td r d : E n nsr o S l b i ~ i A -b )VIA c* m pIl t rea d en *uib e fa b r oi i ica c '',ln Cap r ied a d e -a m i Ao It- dise m o'iki 10e l Vm uI-11 A S N CT PI I U ii wh

Lor aitcuo de atetocm t D"RO -o *e pi an n, coron *on~ InoMutilrn-is
,ioa I usra A- D UO S. A,) t+ l.1('4.0)(.... e.
I "103 i Al1i' ", 11 I?, C t.aidenancho-oyer6aK 6 ( pde iia) h,* :, 15 4 N roC
-I 60, C .11", ltl 4 j, 't ., ... a L t i..iS c yEl ia t Pac ecolq 'd qe o Io iiiiealkl Tw I111ie"ilcz -00 0 lit l.'Q mldt "' "I'inIa d.1At
__ Fox, y Cat'svin Aloltiu FebiresAt to fkr .,IIIvo2 N)A CAI10 1M "
El,'emlot ith-, elit at0h1a|11tiven~td V er Inl title c udt~l 'd .,1.I1-11 6.00 .lb l A el LAl'PV kC l;1.C
*0e b)a till 1,11 ell Ali Cul l Fit titunttu rado Gottea Jo quoe "elkiadA, .A, ls ,is t eve "dols "e[tc F1! 1, K) \ Ct ......I m, lt, ,, a dA ,, 1 Afth w o."hi N,,,,t,\ to t' ,t,AKnd Inr l leedod (',,i t tl
atir ,ahoqa o, I i e -%d6 IndrolVkI 1 a elto e v 11 AI a lalnentV I ...I luden del bri~or t l1 o 0 -, "1 't t' 'o0 )' ra 1 l~ ka d I t l~t, ,, i A ,.d ., l t vc IV t n
,,.. t .... ls tate tei i .i, laq\11 ,l e. .. t #sIl...... . t I( llllff l d(l I d ( It :I| ', M..., . ..." slh i '
title.. . .. IcL'- e de Cl ,)im. Nith ~~l. V .,o ;bi (Ia rm Iow-- I II l ll anco.... e) e ,t 11I ..... .r .I)." II iit(*Ato,' ul. el com n aI ..... .. l.d l x ..
IA grn dan. a . ..In A. a n e e N oe', "ii,,u I,, I.# Iftlm A, 'tl" I r, m s wn x d l X41
,I e br ad A l'.. 14 M la(.'s e rRd e at lt rall "ell el pal t " Yl \ilho
I tI- ,cn e, eid 1,,.y er, f, ir, I I A' R ,rd, lie Iap I\piswiou (laail or,,lit
I".. f, "It r afabthi n el dlctor ene am...l o t.. .(e[l Co ckt i nr ft ,Sle~ire V)t. If eso"Pr .\ l o1a A i~t fer, "'t.. e .... (d) I ))I ts ( ) ell { e l r cit " *t le .n lI .I 'i.' 1, "II) (I., olia,n l I' lll '" m lot Ai giielic", ,A I |"Id 'i a "edia. ...A.
,.,,.,. ~ ~ o Il",,., ,,1d01,, (:( 8.. t)~ . .... 11 1,1 d. :::l 'd A' 1) I I t. ....... \.,, .. ..... ..A \ + ..... .... li,., .. ....."'I ........ ...... ...el mu'l
(.'- iul err.Iryrc, bilin, t, "e'"": i ( ~ )a Id a 'o" t iri ,, ii~da'': :: ;: : ","%
oi.a i a r t PS A A I 4 C lnr l o A i vle i iti dat- e' la e 1 rr. ll a Ino ., 111 :, Jir l,a p ia, 3 ,,,I n~ t
de r .,rie _m nine dya tod mt rntebria a... .._- =, 1 1 eurason reld eiet eeesde stade,[d a dtils ,at "r'. A, 1: t..o "N q E I d 'e)Ie 0 ". . ,"-,I,' 1 ;
irn iN,!ltom gr at n e t~ a kA t ~a ea i ~ ta I Iin: JolF' y m \'Aid", I I ." , 1,1I liqtle,,,,At ,,:"",e" -cnitolie .e V....a n. s i ...e I A e
il1ionv raa te.e.e I le a 'nl tie s civil cV hls L r~ a A lt% ~anruc ~l ln d e m r,4da e Ipu% lA .o Ausa d ot o 1 e1. 1, -,n i= 2. s t hEf Ll -aill io101.6. e e ti e M ar del. Rio.lll cnn rcaos

nos foicnaeits a m v e"lorop nictidoa Ilia de-Ide |e ,Vlei Jet-uI dtel Ilrd .nititltiples. f.rs A.'.u ,,'%..'.m. w- I.' ....._Alp... ,o .a.d.,ci .wer."... testi ... ...... i............ .. ........ ............. ..
11 gr"l a ntr onA soin" P an by llr l nt r .iro, telth 1. ga ve ld etc p 1a 1 si no sal n lrtide Cie 'n ltoi un r Ci e 1,., sirlAL- ste~ll, l | It% salnllael'r H i- dt11 l laie ntlvIe-lr diti- r m V ',l io~ W _,i__ f t xAcih v nd .4 o
"" n g u 'r I1,11,. A, n i d Gari a prin a ,::, t) "." , Ai'e."., ,oo," irille". min rolNuevonn oncir ipe-ican nurnla M --i--
C IV 1 o l~r glos ., at 11 4d" Yto j. al u r, o rc) corte t s' |o t o n In re- t ,,Ad" at Im i d o dttsel l si tall Las Ali- RI N Ar a u tie I~ A t" e r d C A ',:,I Is I li iR-. I R A-l-bs
I i Ua --oldrnitl, nd l esU A ca,,|.. n Oivia Molt'l dice n di .. a t i i eorto o 4 ddd o 01"VL %. I nA1do ...t o {t 11rt'I I u'llatel 'laC) teIICN%" 41C'~':l ~leli eIt lt~) t {int
En nl~abrevm n %- u vn? a La u ba de rnicat riA, y g Alt irit ia ell'tl IA.k Po lr l~ eIla qtM lrt nie tatro l io dnot V A a Tl' o et a Kltnt i ln t r, s vl ei l Ui ont Uir i~ n Pot III slld ti. Corro. (it Aroifti pot cl intuwcl lo a nis~ inca yt re n L
tier do fl ioam n ,rrui o.. ...1.",'m ,,e n = i~ ...3,,tr. ...... ; .....e.l..... l absco'n... .. ld ,,' e l. i l lmt',eIp }/ |, I, ,t,,, ,i o eli e 'Ob d5 elt o ton ,-,,r tt Io hRctu eo osol-: .... ',, k N orl a to d l vlip ot h l, ~n r W 7,,i utc imtt m dc a b g d sy h m
11 I ( | rm r. 1 tiet- t't c ~~e a t~a a % l ot'%) Grl 11 A de O CA. ti c 17 g o t \,%e r K I' I.Iqjl/ t r. 1A i % tn tiand ,'losli l a' l t i RI Jua de il a rdA n ctrm lr~"41,IttkttlgiNe1. o ia tnd rl n be etno

1dos laaor ltedenti ....It" .. .Sit ..... .iaas diettdde &I laLll.na "e ,A I A c&Ilern,.rsIV 'I IA........ ti.... ill"..... .Ia vp,- ...... ..deai .. del ihencdelAt.... I ... ..
It arto te CA, su d lko e do lw-tdtuye M on t eni [ eoa i se% le M a ia L os$ t g que e, l s'll roen o U t tc l I ~ r o o I s I na.,, I. -,-- - p---a- -- v-_11_o_ --O __'_ "- .'-h'- -- ------ ---- S---- - -
delymein. oe A(tble ba sa p rs lodesculoA R i e llra y lausurierta 1 u- l ido I Iba 'tr ;e lnatecl.1 o va, la v| clg , i C ... ..... "C.['ec!) a.lO""JxeltP' ...L le i!s 0 b m r ls i a n ~ n
.... Ia eu~dadair t oleslrA p .......... ....en a mnuti a lon H la M .... d .. .....Lpit," ... lo q ..... bv r e.|la m t'tin o s go -1,,111111, s... .. 110d1de "ra l .... b l e c I de l lel" 4 ......... '."=-. I .
,a i: ...awe .. t. ; '' o tl rm "t Ylendo lla squ la d oi te't' ue a er0 K aV )b00 "lEldn 't l ll"ue |el SV )'k edkd d ,dc hbr I "" IICI0 C010 Int~lu0Ien Ilttido r,,afa l, I
a oosotos |leg ar dt 'h IoAs hel .nridi )I prleltldtul ell IeAd"- 'o di-nlls "i l ia b tl t. i t, estidi h ,+ Ilce d l \e. Qu n ln l -~~t ,
~ ~ ~ ~ ~I uPi~ ~tae rdr n a aLno Y prlllesr n s" o, li a rlnew Cn|sallaln dlc ?'N _1t Ins reo ,, t|s ed L o s/ leo ue iarv dti e M ela l~l--- '
Me "alit e 1re de A IEl. ltpafAna reMat inr I .- dla isnrhitto dn 1d rt'. 1110,"a l le\l'e:IIo -I 1--- ~ a~v, qr ie,lCo ,,ttl 7l o .d lma Po~lcl a.a In p olvn ta r Hl. a M r 1tl
rell~ n el irle o, e rt ya f IZgA ia e i icarme dn Ing n~s rt, aKa I f.. . . . "'l d C l 1 '.- -i 0 V "-L. t.- ,,, t+ Cj,e' rdC a I e..d.t.. Inb ," ,C ,I, ha I-
... _. A.. .......e a ivndla Mozartdwe in.. ,,, .t.Ll estia c ............ .. r ....................................... i ........ 1. -nLp1dadt....lt IM11........ .
Fo r e s nl isra n n ne acl./rer" ,,,dla .i ...t. 13C n dVIlil t i c nlm tl I fe e d n d o ellert a rA LIo d o n P P ,I V( I ,CO
nand .... .'.ri er l a do oo ti e ce e e Ail ii d ,to ,,,II, d I ...... r .es J...... 1 o -,, ........ ............."IlH k - C........... ...... ..
mitnt "el prlcotesto rr lor toUmos e At it ,IA on~ d x Aa,.." __ i" ] rs rd e r dIef r a J sll n~ ,d | irrl t ]
Nuevo. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,"- ""C n dt e~ ... .p~~ ara eu o it .... V l .... 'aa .. --d:...... ,- ...... I- I .... ..... de Ir ...... Cu a, ... It .t.f.. ., x a
Hen n eCVC dA ala. d alo rkl p,cw Mt an . duomo A IA 'ad de.4 ,eh a ri d .tctlat rea rd- r sl, -de Ins e--e np IAdo, } Yer- tso ra d l der n nw ,, 6. FIior o- ... .
1 n m v \|m ida- ,caeh lll~ .; e. l o~ir ~ tn_ -aqtl .podeont"do IDespoes c apelmade etr I nd "I ....... 'I, (~ m)'' a,,-A nrui d l ori v e 214 tll utod r Aln e duea- I
dom oxis l ... o n i ",tre nl p ek to m rta" Iah. a p gie nt|a b l tieetsioe or, Vl,- r ... r eIO 11 ,:i~t~ tIte' l|:n ': t'rndr .... / ... ... . .
f ue tendo d pe tu rn dso lac dontill T e h s Plt+o-a lIet Aa e 1P: Ie l e n l do $6eN 00 ill- H Nov ella F11,7111de. 11A a ....
lielAZCii in.lepU CA R R 'Iq ei,,N.a Ii


Car qo As&aspirn y sntuaro Ciebrainell I IgEeIAzcl SitPconi, li ,,. ollo pr qmer1.5cI.Ausroteldt\.nueidtrt er,(onow e Cil NC cadeht, CollitdAnonio ,bJ propendo -irIl
frilaiInsvirude. Vryorle.ca ui nuyy t lg des ed,,utas ar ntomind povoatc11'I'prisJ.ordialus tu hon to RA ,drelro tcuAost 31p1trc0 I E Cuba.N
Rx direct de cenro stroa, Ftn IumlA'ndostedo 9'producto'le, el 51 lkbels o-1cempondool DUporI c cnlgaivez el unisprotctu Ol otra o e docortriarRevubaci..,
lis Vatla oudec~o onsitue ua 1 II detoobll Maia u utat, A dAl ,I)soj bneios de lls iul. tf'0,vrnme orabie cado d, C L os atcro e csb noc me t U OIm ie
muy sensible bja para IA esuola1oiemeorYMaryeietu Ael curbplioo utapsgrdouendotill buihi toq6n procadI -dercero yiIses mra ocrox eroto mundo.

on si cudd.Nusto ~timea us iiiei am n Ale Lnrdx ss os gi uoda, a,\de fols. is e Iso-cemento D URO o s En i c r oo ,s nl Mnc a o m b us i ab l des Iant abana
,..'" crbenoI r .eA eco psrtoqee dueliadh d.r-ar.. Iod a i a
-Ie A qeltvo Colr& ie dai 1 "" 1te ivlti,),tod dd. d betteDr .In, ,.i,,S- "
X1Cain Epao "bir "utiaua. irstvn .ustrialledeesa la oA s e.~j st o ementoR I, A
g ,a r t m d ancho uBkoyePlaron-, (eni ticRgsbiodev l tra) a .I...,PAIIA VrnvTniATTD


DIARIO DE LA MARINA.-IJUEVES. 30 DE DIC. DE 1948


* oAM NO


01DI VINTA IN TODA
LIA RAPUSLICA


AL CONTADO Y
A PLAZOS.


Est ya en vigor la nuevaLey Fnc detenidoe

de pago de atrasos a veterans crterst ena

D aewrcdo con eo Hacienda se prsa a convocar "plena faena"para
Ja emisidn de los bonos que cubrirdn el monto de los 25 Lo sorprendieron cuando Ie
mnilones'a qu e ascenderin las atenciones de esos pagos sustraisa una carter a un
S encuentr n vigor deadre a-er, do Ia opereI Iones .fnancieras reque- pasajero. Robana tua m-ico.
muns-ole poa lmberlo insorado ridas, pero en ningun ctaso podra MARIANA diciembre 29 DIA-
la "Ga-cot Ofical de la Repblic-, putarse como tales el pago de dietei MARIANAO diiembrA 29. DIA-
-mnu-I-rincTtdoa y-iimero- 4 -aeldor a -unonnErios o-npbeadoa;
2 que modifica los artfuos 5 y 6 debiendo utliarse a estoao tines los El doctor Allonso Zuiluetoa Ga-I
do i ley nodsero 1. de 9 de julio'de funeionarios y empleados del Ministe- rraga, de 44 asis, vecino de calle B.,
este ado. que ordena el pago de ara- rio de Hacienda designadon con ese equinha 8. daienunc6 a Ia Pocla queo
m est o tanoche said en unisn de su esposae ,
o de las poensonen a los vteranos oheto"e. quedando la ca-a sols y al regtesar
de la Indtependencia. e introduce Alrtialo LS.-Se reconoce derecho a encontr6 que los ladrones penetraron
otras disposiciones,o centre ellas reco- pension a las hijas de los veterans, por sla luceta del cuarto de servcios
.~~~ .1.. = -a u -crrt~odvhy i-fatios, Ileganclicta Las hat~iTcio-
nocer dernecho a pension a- las hias tualquiera-que-s-su--ooadnlcMIz ty Socra os. oga q a- as ela-cia- I
d, 1- tezat- uaelquiera qu sea a Ios hios que estuvierin incapacita- nes donde causaron gran destrozo en
su estado civil, y a los hios l ue es- dos mentalmente per resoluciin judi- los muebles, y otro objetos aas co-
tioieran in1e2neitisa' n m. 1ttroslmenteo ,,,, ..i.qI -l t --it l. l....lr de a d.. I .. ..._a
per rsolu i6 udical, e alqu erlt .... .... ..... .. .. .. .. .... ... .. .... .. .. .. ....
par resolucia6n judicial, cu-lquier Articulo -EI presupuesto f1a del cios y las ventanas que arrancaron:
qu fuere sun edad. Dice asin a- Congreso, nin alterar las dStaciones notando la falta de diez pesos-sol a-
Aruical I.-EI pla t, de veinte afoo que reo ben los senadoros y represen- lamented. El teniente Rodriguezx. de
que sefila el artcula 5 de la ley n l- tantos ser aumentado en amboss Ia Segncda Estaci6n, se encuentra
mero 1, de 9 de Julio de 1948. se en- cu npacsal mayor nd- practicando dilkencias pars lograrI
lurndo enrneducido, c o maino a- n broian Iard la detenci6n del autor o autortes.
Ae 60 anl--n rt e ". iagencla do Is Constituci6n de 1940, Tamrlen los mnembro t del Uabinete
Artlea .-El artlculo d y lenindo en duenlr ael pre- Nacional de IdentoPicacipn e pero-
nusors I, dt 9 .de julio de ms48, ae supuesto ue ila c nterloridd naron enel e lugar de loa hechos pa-
nlentder s3titildOon In lfota aI- a' s mln. a brrirt aaptar algunas huellas qu e pudie-
.uinte misma. ran dtrigir a Ias autoridades hauta la
Arcnt cul : L oca-o ea-bleci Este tnumento sera ditrlbuido en personn que cometlir el delito. De
dos parcel d.cooret onritest25l7 deo k diversos epigraes delpresupuesto ste hecho conocio el Juez do lns.- I
dopi por el dereto e141ero 2n n da de cads uerpo coltgislador, con ex. Lruccti ..n-
ptoudad modify adon sepoen hat cplno de las dolacones ,le los con- Prtoai usa atumivUil y aso Io haa
qute lad modiecadol posteaboreente .gresistas. Se Incluiri en el antepro- I devualta
piAel Psoler EJeculivo, sobre las ta o del. preupuesto prdOximo, y aJ Josd Villar Rodriguez. de 20 ati. i
_rifasutca.laay pcuaciant .de. I lm- gtual-en-tlas-prCiaegsdti-presSpues- eatn- rSo -2t- deituini-tn-el-3i
pureostos y contrlbuiones del Eatado, to vigente. gado de Ilnstrutcion que hace dis leI
aI amparo do la autoiaaei6dn eone- En virtud de esta dlsposacl6n nin- presto ael automovil chaps 59482. pro-
n.da por el donacla prmero de n l0aly agun cuerpa cnliegislhdr dear, d ipdid tide unl hersano a sum arnlgu
n194,W a0 S ae on tutsc e dh frt'lblr epr I fprtslid.d exo..c]s- Fri,,.i,. Saitez. ,cclo,, de Aleli-
1941, continuarsln en vigor hta quau un aumento Interior a lia milad de dua 7 y II, el cual ha desaparecldo, es-
venza 1 a-o en que, habitndose cuI- quo perciba alguno de losnmismos. tlinaudose perjudicado en la cant4-
plido lo dispueto en eata legslacl6n, Ls gratificaclones y auinentos que dard de tre mns peos.
quedaren satliechas todas Is obll- urcibe actualnmnte el Congreso, tan- Amena-as de miverte
gaciones del emprstil is n ele presupuelto orilnario cmo oosa Amelia Marlinee, de 18 alos.
"A a-s fin, con ssla de las obllgaf ,et,,rliio _r comsiderltitl aomoI vecuka tlc 12 numero 2n61, denuncio
ciontq -provnenitees del emiprttto, parte del presupuesilo ilo del nmiamo,' a- la Policia que CArlos Mrquiez, de
Iond prductn de Io impuealtos rete- y ne inclUiran en esa o ormia en llS 20 anfios, 'vecino de San Joaquin 364,
ridoa an Ilevarin a dep6stlo en una prcrrogas del presupuesto ordinarlo con el que Ilev6 relacionea, Ia ame-
cuentoa espetlal hasta las cllraus fija- vigente y en Ios anteproyecltos veni- naa de muiterle ai no lai reanuda.
dios en este articulo, la mitad desde s dero. (aterst deteanld o en un i6mnlbus
el comlenzo del primer semestre, y Artielo _liUna vea pagadas loa 5l cabo de la Policia A E.steves.
ri otra nietad desde el omiend o del iinlereres y amortlzaciaunes del em- viajando en un 6mnlbus de la rutla
primer emeotlre, a parlir 0del I de prstito p lot demn gastos y aten- 21. orprendid a Guillermno Uget LO-
nern do 1649, en tsna forma: clones que dipone la Icy numero 1 6 ,de 30 anos. la"EI Principe", vt -
"Durante el afio economic de 194 0 de9 deo qulo de no4. el remanente cl n de Factoisa 37.i cuand cipe us-
1. de iar-n loo gut del e. o scal se conservan en train la carter a-un pasaJero nor-
preosulo yaos do sa agenda oG trustee. laceuenta especlal del bmprtitol LI brado isasc Josetwakl de 43 stuns,
c.7rldoids doransle es ejeroei; a- brt dor paratender J osaser- vecino de K tnumero 404, cupndose-
i.efchas, quedarsa el remanenlt des- vicioyd personal que devenguen el le &I delenido la carter con Irein-
at tadso de ls garania. TurldopnadCuelqas, eo Tribunal de tun y incoesa-s que reconocld Isa-ac
Durand .e ejsracnitfiscal do 15.0 ranto C enttos 1 do t comTa uya.El detenido ingres6n el
Gatnllas Conntila-cinale, pylod In- Vivac.
a 1951, so eeparari do los Ingreso so- bunalm- de-Trabajo_,+. uLostall--a Soprtone4 Vp o s-es.lasboermleartaa-
-atadlMa is-tar I anltdeesmn mi- atenciones qu sefiala eota loy en el hurtdas
"ldn doI pnesoS(.1,00,0).0w para p 'Pa-lrra-t lerero del artieulo 3 yaon el El 'igtlante Pedro Delgado detuvo
"aarnlos intienu epn- de a articu-n 4. e padarn l ded) a pu- a Roberto Rivero y Avila, de 33 atos,
Dutanle ; a-ho econ ol de d 51 bhicaci6n d5 apsreg en II "Go ta par hacersele soapechosao cuando es.
a IN&8. se ton ri do tales produtetle Oi D lol" de Is Repubhi, -con Ion re. h madanna lleviba varies herramien-
hata Is e antldad den eon=m illans tcargos establecido en el primer pa-. de carpintero., las que mil tar-
a-" peo ic010000000) pars pa-ar rrafo del citado articulo 2, modl- de reconoclo au duedo. Antonio Mar-
lo ntees y el primer plans de la c& el articulo 6 dc la referida ley tinez Cascudo, de 67 a-do. vecino de
oDurentcin dae lofiscal dbo e1. 2 a numero I de 9 de" julioa de 1904. El San Julio 264. manilfestando que Avi-
105Durna e el ana- do l dis e p u c ,aobrante, sil to hublere, ae inareara la on las hiurt6. El acuado lngresd en
1M., me destlnara de odichos. productoa sen Rentas Pubtuas para er dedlra- el Vivac.
a ]a mencinsids euenta. haste cuatro o .'blicu ,setm del Ume de U mnutonnos chocicntatos esaacentslmil p- do A1O$~~resrabp caViotlona- d&I Lim, e Isa l-aa
mSOlon.c1hOiWelntocuarontaomllsm e Artieuo &-El artlculn 3, de la ley Luis Diaz Rodriguez, de 33 atosa,
son 1M.,0@0,0@, 5con e1 mmo tin. cUmero I, de 9 de julio de 1948, que- vecino de Anguetra 2,. denuncid a la
"Durinte el ejerclcio etn6ticado dde da redactado aSl: Policla que se encontraba en el Vi-
I. a 1054, a spatrarti. con el pro- "Artlculo 3: Cuando alguna de es- vac Municipal cumpliendo una con-
plo obJelo, ha-tla a osnlldad de c ta- as personas con derecho a penidn dena correccional, y que un tal Arro-
ton r$l4.on8 s0, nelantoa ochsnla t hubiosoe falevcldo, el haber quo It co- yto e person sn u consenlltmien-
p0o f 1t4I.0U0,00.0@). rresponda a virtud de lo dlipucsto tl en cam- de luna amiga nombrada
s"Durenatifuotlatl d t \St m lonain laJy ae distribuiri entree o Ins Julia Betancourlt, vecina de Ayeola-
so destinar*t igualmente, cuatrso mic. ntmllares que tetngan dereeho a Ia ran 60. pidindole elis pesos para pa-
Ilones oulniuonlo vels na mil pPao$ -ctc|'in de acuerdo con Ils prescrlp- gar la prima de la pillia de libertad.
1tt,,.4,4 000l.d ciones sefatadas en t capiltulo IV del rosa e i ano vecritico, apropiAndose el
"Durantse 1 Jrcliclo onmlo de titul- ill.-i ubra 111 del Codlgo Civil dtniero. La Pollcia buacs al "Arroyi-
H1aaM I Ml ie tdilnarlnts -lao vienle, to".
cusltr mailones trl entot sMarti n 'XE Poder Civil protdomr a arbl.- A. Marfiles, carresponsal
mtl pan# ( r4,3a0,01Jrtd).,tar t \d recurnos necesarila pars pa- .L CENTRO POLIUTECNICO SUPE-
SIran ts *l jercltiCo fiscal do 19,1la r Ion saidos pendlente, ponlendo 1101 DE CEIRA REANUDARA LAB
ee rn m en pr"a ctiema Ia a operacltones ielnancl- CLASES EL tlA e
in, orlso miltnnes dosaclentosn mill pa. Is utrliladasper ela- ley".
a ins115 .OOO0' Attltet 1.-E-ta Icy comenrari a Los, alumnos del Cenlto Proltcnslco
"Cualiquoerr deficit a nuals l 6l0Jca- rIgir ddead-a publicacltn tI I "GO'G- Superior da Celba del ALua, dbariln
ot coon la proplu ,reaud0ac1 tln l aell a Oclatl" do la .pTchllc, y, d. inrorp.orarse a esl plantirl el di niue-
ile ocondanoro lea ulanlef nrona euanta ls t y emoan dilspsii, 10 del prmxilmn m e dt ienort anles
SPnt ninEuna caua podri alleraria CslOGe s opuiaren a u ctiilltl- do Iai cls deI la liArde aI objito do
fI nrden regular do Ils pa-on. lIendo minto, reantudar Isa closes en dicho Icetro
preofeooile 1 de la Inl.ro a- s quo de tsrlann
imorlcO lI prtncipal *n adsilo, Nolloelas s ebre A pa-e de Inoa i n l
Unieiamenl rs considerorin comno EIl Mlnimlsiro de do aelonda, h Io. Al no s ncoaneia Pt*ldtecnaor ge-
nermi do Knsetlnart Pollt~tniea, so-
aalls del emprotlllo y -sernn abonsa. orm6n, o di lorts a convocr par di t F rernand GonsiAler-
o son Ia propla losna qua Ii ana- lIa emlitdn do Ioa bonse qua cubril nrl
eproiados. lao mou a O poduacan pa il monin toltar d t vininc d1 la lIc ecendielenit conain en qu0 re clbl-
Spa-a-a do oIaWlwo e T lO gst ones do peacon a quo aacendeialI, a rn skist atrlsmo ante de Ia techa pa-
SaSleS y ba-nee..doc d a do e tl.atinclon do osta obliancidan itel To- trio del 24 do ebrero dl prodximo
turu y atros sorlnadon enon'mottvo aore pdbtllc; y Ion labersadoroe a susalko. .


a a- ., s ~i -


rAUIM e~


Seran depuradas las listas de los Trat6 de matar EN EL PUERTO
i ,* j j i nnjoven a. su ____* --
obreros tarjadores del puerto j. za
________f utwlo cutfiado Per FROMM 1sJ. PMRW RNMA
Intervene Trabajo en eUas con ,objeto de que logren "n---Fa tripjitlel Tivero Papar ivwits k trTe(
access las nmismas 31 clequeadores cesanteados sin Lo prcnigii6 con un cuchUoo --No 'm ru mri papdrts dteatria re iwated tw (
S causa justificada. Piden rebaja del 30,' en el calizado despues de wstener acalorada _.Fin.q mupLa recand oaia. ha irt eoi
El miutro del Trabajo doi td lasrpsntaci dedich Aoi. discusi6n delante dc Ia oven -NoFra cia. La renudMmac0n. 1 pp tadeoy
mni st ro dwel T rabajo end a ua .o o e cr- iH--udo R ,i-iqurU W t D t ---- -- tt"rCr ,^ E'o cr, ,* *al l
.ardo Euttari, ha dictsadooUna tons diny sel Sindlcato, Ia cual -- a al a e rn peraagua ,con un cup jo ,
Lucin d''_ando intorventor del lebrari ci dia 4 del prdximo ones do' &Inouiondusu FalleCic cda in, traf de mueIneas, a e ty'o d 4to ft .-
cienl etso del nacyanIo r deo -SRIn Ia diontra-, ai novBo do su hernia--.a-ci
rotatoro d trabl adores del puerto dri quedar oli cl o f prob lem a Joaquin-3 fu detenido por ela Allon. o Bane- E- qOd ctba ri Dt
de La llabana. al Inspector del do- P a rebaj del prePo del a-sado a .aq 1 GuardsJura64u& tdol Mi ot o'a 1 s. mi itdodoaArdeludoaHA
partamento seftor Oscar Menndez. eu El nseor Antonio Leal. seCrettCrio ds el maquinGatr naval Je- do 3 aiela Es. mindstradrodAiar dcl. dectoe.
cumplimicnto del decreto 4165. que general del Sindicato de Trabajado- u'elVav de2.aftoadeedad-uianva F-ln de la Po- na. hateentrega a Sor Adllin-
|sun C, L.60e0L d24 a-twa de edad. ye-{ ia iind a -hnhc nrg o dl
recienlticente tut acordado en Con- res del Calzado, inform a loa periu 12 Seun la actua 1 1 ucla Maitia. Cfrdova, doIs&Casa do Boneflencla
o-dilsta ,n eL Ministerio del TrabaJo --5 o l s=
seos de Min stros. El eor M. diata xn el Mizteio del TrabaJo -a-n, -----o-Pe _l.' n-+ an.id de los .omestibles qu.
a asUa a-que-" gnIzcocen querdge et --,raEtacidn de Marianao, des- yer a bordo del oe relacomnan "a cosnua-cntn, quon
ci6n y depuraci n de ls los n Intenslcndo una campafa tendientelI Te m oel maqulrt trata cubans 3od Psi .0 ca smons noonnralasna
ists. a in de incluir en las mrisna a obtencr una rebi ja en el preciodsdooateb de n js a mnRa Drotcie Adientpucn do h i
ide qua s,.,oenne-rna Ro he esusu aber arrioaao ii Io dmn e Ho~:r
a Los 51 chequeares y noador y anaares venta .1 calzado al pd( bhlieo en un a o q ie ana R oo- do h r tno H-
';aria si ,alJu u.i iuuieii l 30 pui :l lac- retacionoaes minoroaas con MArquez noticlas do uc duranle I travesla, .r1 rajas d- a.-a-. S-aa ,
ecoiI.l ejecultioa de In Federacin Agrego el seior Leal que par via quedirig a u cas del i flei el triptulante nom- fruts bombta;9atas dode do
bdondo ha billzi.r s. rba ja en bene-fcio dJ' a q i saIruta gra; e s
Obrer Marniess. Nionblica. dtdi u h la prouan a siuada en la.calle 11 y Qutinta Ave- brad, idel Miret L -.L6p- _- fin; 1 lala grasa omsbtO ; 1
T sieiean Ado designadoasaux-bco% aAn propugnindo ea coIe- donde osa Amelia presto sor- En atestado levantdo par dioco las laronta; 13 lta s pimients; 2
atemdl nhjon.or ld bno clvAn aot un r inde l rpro como irvlenlatl objtto de agente d I autoridad con el fin do ltas miel pur de abeJas; 4 slas
hares dl selAnor Mennex los seno. sentacnin patronal de esa ndust.n-i pri. a dce o irntena con *a ldarle cuent de ese catso. a la autori- alea guayaoa 2 laa uice acoc
res Ottn AIRndo int, Irernl>n.nr o^la^replf X IDS minii.f~^ ^o ul.,.l-e^TT^?-~tm<-**<"1 ^ ^ a.Tc~^
Ochoa. Jose de la Concepcldn Bravo, de Comcio y dol Trabajo. a e vli c al mi do a.beja; 85 latas do lecle eva-
son& que hablat motlvdaorati, n 511 so te, acnte; do al d bj;6 sa olcee
Guillertn o Moreno de Armas, Juan Postlle eaon ellol oen-laboratorlo s n q a a sa l ore acinqa-nos
Fi'. Neioray o d Aliredne Ela sorl- hrio gnol doIatred- halliaba e el1 referido lugar dando efecto, prestd declaraciones el patron po-rada.
F+ Notre y Afrtdo PereL. El se,-rtario general de a uer Jost Pa- Y Aconsancia, s oexpde la 'pre
CactiHetioMelbuar a qua surgery entrebo una dembarca-cia3n u ouera ,lod Pa-
Poslupuosa dcl rtolt ma-aU~m.- ratidn de Trabajadores de 11 oi- ua as 11.-a-do d iod paRcnlca-
Elmisrupu dl retire Adarite .-dnvc l 1 vilentsl digct a' trat-rc unl rapar, nombrado. Jacmto e n a los 7 das del res de di
Emintro del Trabao doctor ErisdianenolnisdelArotya puesto.Lpe. quien expuso quo el dls i2 3oem'bre de 1 .
pariodtstax en oftl inisterio del Tra. Po crene uno,.buueaSrAen Cdo.
lardo Bsttar. -ha aprobado .1 a ba-jo quo pasiblononosuns soeti Los inimns 0 alterotron. y Mir-.doInas tontcuando el buueaSor Adelina Cdrdovs.
tuputeist presentado par ol preslde ,. mAn,,er.io ai uor Ira-I de atacar a so astago- su mando peohallaba -ntpleonsalaen Sr..S-c6 Rafael D Was,
e dof dlhectoris do la Ca do Jub .It. tripulante t4reAt IuSecretr al
lados y Pensionados del Reur.' Ml boral l con oti o de negarc nltimo extrajo unt cnuchillo paan --ip es"qu lon-dopea o nar- movllonto do blqpa
rilimo. dOauctrFalcuntdo Hernindez. a d c ,'idades qu o ro ctliodse ii t h il raeo ud ueuhillo panrno indiapuso' na-leniidose enlf rmo
pii el-a~a it-dr40. -cI-cual ft~tqe- a $ ";Ion bajadore, segil csolriiidi deienderst. IT arnma-blanca a-temom, i 6ysil J 1erir alimonto dutanle dos 51 snlenla do- Osqaco
El problems do I a panders monte. 1 du VI qulo pa-io e uotsx a.inisa ln u- e> eno.he de ds 8 e ls 1orrte
sdc-ss acc lo. adc dquo Irainnab aquilt-sr, m i lloreo ls is taO toido- Is ioche del din 28 d los IonCorrientes
-isii dore~aw Trsb-jinpars t Alm,allOeLst: lc-iALi os- t~ntliliill suarre t.Aps-rdosabar-d-o -49-M4 -ji-d-ecstir t-4a.Sdp s 1. 1450-.-i-Ii la-p
116s iasunhit f I t Ira. rtaill pal.e lgara ita olutlo c si J cquo so habl i brado del pehg. Ia tan o e do Iegart na aqusil iertoHe do Isn 1-.lir e. r01s .Iati lns la iren
a-t do Inedom ndos e Iripinre, cu-tsantotleta al Gervlomedo Ira-rests
tar de la demand& do u en s de ste po blems, pero qu >no se hmoa dIt d a. h r ch01 -rto Icad ocul ael c deoner ssto tor pa mic us- c o oia d c ot scioie a cpa meg
salarioo lplesenlads arpimtloIrabsaja avni~lilO grall co". C-axaaprxitnla a-I luilat del hecho,y bla-na. y p lot ols elterio ilo toilvilor tomo ai do cabslnosjpie O~s, seglin
d ores D llnlo, t" 0It n doo, a Ide no lo nr despi ciy d pear sipa llo latral sin vlaJe a- La :Habana iparsts trlet l ca- los tnorims obtenido tin Ios distin-
1.daecaprartnr~ *" pet^r' a- ei lnt de, Hoo el i elacrinMs ronimrsca tit.isen dieral queir nruyn-
El ln.1ii r pronlo--M- a os vlsitlan sns adimaidas los trAbajadort.i,, le% a ee preelentsr on 1 unidd pol t- diverce tr ofciaes del sectr m r
Teis ctar a1non0reumat, eOelicatuorite ritli a elcts. dttlanismo x o al ia' par cullt a qili on IraIdade S haecon str alo r n de n u etad e l a ltle il 11 dr r-li, it pilal
so de Ias c- as s de sa hl d 3 Ians eliot s1 gr l Oirlo .. t on miolivr dl e. s -currei- *.I vper Rio II
anesi, qua e ibudlrao de- e I tfore O -que I! rta E : 1 seE 7 lleiln, 1 1, de 4,Me
Coleoene q e de d tlo ds s d enol lcadveri s o deo irto L-per. de lonreldans brats y 3,180 notas, G r nd In 6
L0ba l.....AgIN.... aefse deitioleri, ..ll. ....1aLiItalians a-laoy 57
p br e r tan a los Aaplt,,a s tla lrid NolV c- Ag S j ao lo 0 o Pa. y h tix l.. 31 o l.oo.... t c.n.. proceden tol del Puerto de New
tional t:e I& [ntlustria Textil, d arelsde .A rs ja o t a x IertYork. despu~s Ie (to Chco dias He %ra-
Agja y sus Deribados el doctor Ar'(IIn"Ue
6 acusados de ..a.do ....se,. o.eo l.l, Dres M Gomez dleoHe Is.C.lr.patilC i i saosP.sc., giesi e lCan r ieon
con~sult r de [a C. T C., explicari tin
,clro do conterencias oen totam Ion ti.- armadora del vivero Par-Apar, se hiro Dicho but ile iroeall it coisi[ ~ mg-
nleics texedo rnles ccla ons a s cn I cargo del sdlivr poo b n do d R alo u sd i aci6n de lososfisiores G arcia Diaz
la r atra cl inar enz bra-rn cloilm rlcioullvo- dc dIa Lr r hlneriles. quedndto obindo o pre- Ltdasfuli d nracaido lons mutlIes do
vecy eLi di .. Isnconlnd on. el Tra t d j i La mar .oura c oist rloiao Nec rm..on Is Is Allt r Axlia ui .n..lara rocogei un
do r Indtent nona l de Glnebra. ti n s. prictica- de I& autopsila., crganl eoti d alcohol. Seg>n el a-
od It alo p tnore r d1Las p importlonesi5 a ni flesto nuniero 2,125 ns e barc no ha
dlcha crias v las medldan a- IomO lst
No habia raz6n aegi.~n dice ci lndn ha cIonirs ynasmddans anomrLsels L1ot001gar eCi tiljo cde Las imporlacionsnoS iicilada-s Tor troldo ina-rca ~-La lHabanaxz do
T. de Urgencia para retenerlos pra r ,t.rla" Presidente de Honor de Ia epuertode LHabosa durante el tle'a en trnsito .e715 tooelndasde
Lagda a lad ie do e 3 3 e e ct o ferqu e rchie o se l P deono t a de H onor de Ilk dl.a 28 de lasc orrientes surm i tron c mc r aia n g e que vi i l ge er l incl *en
Lp~ado eons ranforonciase
-en prisi6 n.Infringian unsa -y rd r a 1-i lrsln Lee lctr o e -Feria Ganaera deS. S;pirilt S3.41 kilo ild de moranoncla an go 77l in ladaos de Tolyecl40,.
Txtlera Artlguanrabo. en Baoutsa. y W a i neitral. El Grcmand Hadvn
Tlcm nninnatpsdootras ei Calabazer, Rancho Boyeros, Aforos de mereanholM
Tm a ls c l o T nurbnlad rnci c paosl re alLa- r Ran c XI rih o d osicidnn Lnadera r Se- r mn- aie del Denat .la neento .. 1A1ds 7 y 18 doIan p aanst He y7rI
marle. e1 TribunaI do Urgonia, ayor, Henequiieros do liershey, etc. de Sanccti Spiritu, s0iue deseril- de s-d/ticas del lAdinal 10deL0 L egal p drto ode.,iibahdprore-
tras meditado esltudo de Ias acts- E lceloe.s enana lalntasgdoe la-a Veagas ,ientdo, habladolo audadoa tll Harbana aparece tque ei dis 28 de los ntle d iei iPalm Beaoch, l o jerry
cones, que lsigUel sliendo favrables El Shidicato de Despalilladoras dH agradab letaeDo feso lue ll ia tl- correntnes los dcp nrcntIll.o. doe VI.. di banderlla holdllret. Grand Hoen
para hoa acusados, dispusoa Iliberlad Santinar. doe ans Vegasr, celtehri el p- dao lieno d11 d pblico el Par;ei drx- nntas aforaron 310 decilaraclon'IS a con- de 2,0 loneladai bruts y 1,67 no-
de los ses deltenidos on el o caso de sado do:ingo elecclones poars rello posicioan. eyayab c DurnteIe Ia mafa- sumn habtuendo deiclo peidientes. laos ddesglazamlenlo, que ha trvoildo
Il sustracclbn o despartiln d eo n Iue- var o Cun o r inte Fecutivo do ditcha or na y ) I tarde los uce >ha l esado 2911 i Carriios d ferrocarril, connudcidnd
soe coas con dlnremlt l parte del cari- gatinrizan 05con l. rsultdad do 318 diLserlitendI los animates II se1cto10 EtI Negocaado de ih d ore ln con rnegi- Ml- rrc1dlcnlc gesl tal Lon un pso
gamento de 450 caJas Ilegadas hace soto a favor do Ia candidatura S. del ralol dnimero quo so bi posenIta- mtrd d eo itrada 535 1 noc diclarti total di 47 4.055 klos, lo nC01t0lIaE molcs nui & I v s p feto ha b er mo c n i- cret ra Lo. n cvr cl s f ctr D ora i par ai d o r n c i n ~ a i a il .. .. i c lio a lsu c I ;n i n l p : r
paros dan al puer o habaner cAn- crelari nenes l eo rniu D oa Ra o do t sa e c I oa Sect I n tu Vacunols clones p _ra sec rnentld i a -a banalogo ca ri el tMit num ro 2..126. Dich a
gn Rdasl ICompai a Cuban*la Ado doltd3:dlctores que oJercierono el c ioll cbabllar Itritmlte fiscal. mlen111s0 q iel N- bt qtle qe 110 Is e AIAonlsgnlac6n de
Electricidad. su lo. Lao Jnecovs a ni lericala Mr, Scofleld., oclato de L qt ddact1n ltlorISu 1x1J los seioores Dussaq Toral y Compa-
aos sels ecxarcequado, c uya prison La r L slora Dora Ramos es a ose, ro. r SWDean Mro. Marshall hciLerill abhia llquidodo 402. inl. r1u nltracad cl enimboquc dol u10
Isabla ra-lificado Urgoncla noniol'to- secrtlariat do Finunrals do Ia Fedora eloisd o aIoc ooaao o urohbllooi .21 i'dio i c reo uts d iel moo.l
baha r~ihado Urgnc aretn o crtrad Fnn a e aFee aell do l os t +vnlloaollseemilarcs re- Ftueron habilitadoi 322 quodan~s, lie del Arsenal parn sitoescargii
mnte., non cI emplendo del corredor cidn Ttrcaleva Na-tonal reiasdouls v v la S1asdoe del. disno parins dacilitar e rkpido dcs-.lchlo M i3 i, dicrho buqueo ci apitan Emi-
de aduAias quo minter-vino en el des- ha ceebrado el c hlb Pleader Ya- extracclni de eirne'a o.-ii.d pl.rl HO .,c ,, F o l no
pacho, sector Josa Oviedo, per eb quo par Sahlvdor Hod'ri tuoer Oscart Hi:o- yRs 1illinloresanIte clo ra 011rc- alr eedsi.dad, a tco1 o 43 ililtas doie e\. IA otno snrae lndyrton
iost, deMde los p imero slmon eslos dlrt1010 Mi randa y Mn rto Aguerretbe- gar el Titnlo do Pr idente deo Ho- port'tncINlo c.a sc,-o. o ,L',c ioi y Col.d l'i[lp
.el doctor Albertol Varonn, Joven lo- re spinosa. pors ifraii e ol de Ia loy oor de is Ab no llal0n de Ctadoi s H de La roc ,dAcio 11 1i e In duaa i-v l rl 11 'er1 a la I lr a e ior
irado q1e av0te5e actuando en los Itr- de gangsterismo. ai sepr ooculpadias Oa-lado Cebu.at. doc-or Mitguel Mn- rrespondleltI ii dn a d o aver, l. rtl d i'cl ll E.dll,110 do 4N0 lonri-Is
bunales con actielrto v dt A iscrec idn; ies" pl .sl as ydos.: iam llado nis So ia-i a Odier.. 1rs l sdt lo .Ilo u Lamar d i i 5 a u1 Al2 $ .0p0 1 do 0. H l i,., w n i oilvl 2,50 osIl 'iidas_
EmilioVA queo RtRivas, ul entulff -,le oIII- ce ill.uo1ment,el i 5o1-par5 Rour s Ei eull ollIa 5c IIi ra i ,, n c" . 1A Ito ,.in oi t l m c, .t "dao -re -l ..u.-
vns Vidal. Jln, Vnlds Moart 'on, As- m sn. clerics rntrer 4 I llim it'sa conr ,tl Iea .0 AduaoIAX l t el din .'r .r 0; ",, i',vv r o is s 1 0 I.i ,
I9 ^ ,~ is vire 31-S a^S Ia, 9^ yn 191 I'
utonio Real Ferrer y Urbano Olivera Ademio, do do iisho juicto r 0 11abn1 0e hallaba el IIois ro I It rna- '.lsf ts i ss as dri a d I 0 0 t% dc p s4,'nlc.l. I'0o0 l .Ind, dol ircaplltll. E Cho c
Sanchez,. lsn-ilndose consat ei el tInudo 1,p n a vAer si ,or I Intc tuor ltoantin Nod al, l Pr"eli d oe de do I conr ro l 7 e a pa r c r
auto deo Ia Saas que no hay Indtcu i 1 H I o ie louiseI it Ha do I ecatiol A S iWcil t eios Cetbo l- estll i life- [ Franq uIllas l Prrdl do >l c Giarn Voeeuelr
onn eoa ol rp roximo Re derlo Partc'e v Hiaelndl a u dc t r 1. \rla
q 0 seftialen quel ontnlariso hlu- poplar.Ctistt lper olills prole- rio.c r olnrls Particulale1 ls- tlarri.do e 1 s "-r ',1ne Inl rr ,rrgio Ili a lomlislo n c


bra ~ ~ ~ ~ ~ ~ o de .c n ll w nt l crct. toy mm cr 3,4||7 mo Clall-r 2.3B
1cri la aclin do Is rustic%& ladrt dess yolopay l detos dli Mt, ou sevidncre ta li d Agrlcul atu r sor Pa ol do tIroI Ic ol r 747 lu eal 7,127 Illce o Sudo ua d a- t l a
l urls s da-Ia e p tun me.s- qe ase susp d or- ct rauls ArD i ,on A l el Diro etorH ode O i lr dlrla citi l nh isTo l in lil re In lu ell Fto n l Hoill d e1 hliuc o de ,an Frau-
Eaal Jue ^aH ^aefi lnr oprtna en Ins u me stsa 1 r n P' doto JI I O Lama Ror jtrade-" bi" a e .o vi, ron cl urop- A I- -- nih h. n > ........ ri lr r .....--
ie,- derspils qo o :eltribulnal reetoikbool dlhenns. haxl. t111010 sehalaillleilI tI n.tludon Icro l oa Casal, In aia-- 1111101,1 tiel Is Ad I1i11 tice Ln idrota l. u1 o t n e .
Inuiorms doit la cuerpo a pllieacos Rad oend *1 A lia a-a-n saderos IRafael Gar-nis Rubio.Ii iVsl- iubaal o sit eit concolldaIA, Ii Irs r aIn- lrlor
Conin soererordainrl pout r iuhei Is Iifor- aomerrlantel ti o H igues.hi 'len C eli a cVeisn s t, i'u ii doe Clincte itt1I'misull I I I K1 "-i-ts 75M. Mailed
I ound imonrol tania i kis i. ofsinnia io Ildic% Ur;etucla el s.nito y lro E-slrsdt Palua, Feode"lon Caslenilalioinu ce0 ,Isodenteti c de Ia R 'l-iu lcan d.' 1 71l lr-, N li 1",I 1 hri-"" ,
its mplsitss Obrros ito Isa 17.- uu rilll ucsull No1110 Iiu ca x,,o I nS ullIa To r~etlel Ernnalo oarrls us t iuuul t lllttos Atl~ 11111 J~lll 1111 cI+ 111,1 I .u d Iuiiie .i 111 i i,
urredores de I Ada- eIa do in taha- 0 talec CII n olli ouI lo A It ublo.LauuuiioWiles.isa-Onrons o- espeuIs t,,hop ot lAidH)E o 0101 aluMlIe ci id llsa-
.... qlte I1.... Ie e, ror JoitlMrt .e atrn t r oedo ta x l' .a
Ila, 11110 reside eloelsor stiJ M r1i -onas i xs- tlitsa-In sli a desoosuhu ui as o10 AilliPIa-itel lirio 111n Ilollll ldmui Awuuu- I i a Isa- N 6i t t0 111 Oilt.P oedeuiil us
neo, VMllanui aoail odecuanlonesoir`orC ll lu iecida o ia i-u s. tt dorAn-ts ht.r 1r lA'eselaldvoe e lOsstirCinora.rers i-l eh "l ad])c Isc o i e ora n
aboliaiiuito I& Insceuscis y coret&r o r-linInn s nilleelioro-s. 111 ueIo oflj- ail liolluinpurstaIs Anaoelawn i st l da-0 Ca iuf tuu a eolaa W s al 1 I lot,11ii
Job udtucl He Pmsdentlidela-.r A roliria o f iul elu nad toilIclos 10011101 IDlislusaqyTara I a-A,
C n ducts.. .el dotOvl eo u.. i do is%%line tiea40 ,pesos quu,, ta m tlos ,, do Prois.I ,,to do ...li.n SIs.dron ................... l ....al ei on licchoa Iu iv"t o C i. i a oi por atCalpt-
Cond t ratra iniorOv esdo o ...Cei a11 o.l.nl o -I duo nana ronsqu t o l o su ellhs- perso nirtan Kschrateloenr
Conra tie. ati-a-s on, merIscabs rolila y op .e t i d oA p1- istullIt Aar c il do Is n-isisdrisan Pars l o sodisi Slllrfa-Garcia lion- u i chItn17 liqulal ue dsl az .0 n
1 Suspenditel ribunal do Ur gencla a l'rsd, puitidolliso i -t 110da-b Ela in ldo al ioiri d e iaa- a v8iias trajo I
y'or ea tJulea doael -as seaaguldo a Gas- ina b sl o a- lliril Hot as iri das tot a i- yAl r e ,0 l-eIna ,e oieaIsahsne Srro-acll on1nuo laa0de 0 u
it s I a hollhnaJeidoi ptr el on dospt ar r Is n s "ea n l it-re.oi a ANric ,
0 a" -; .tu or. Ii nm r c l s n dlai quo .icac en
q1l.u W ot liolr a t lcib e. S uldam'niente W son setlora. tienrl do e a u le el g ,--.I.e del Arenl
.' "e. ,. re a
WSW at0 ai tloIos lo s 1 a0 co5 cu5rra, clos ic iuecin ci, 1C tuba,- 1l0 tegars V l iit l e n b 0 -
e,rtl ...nd.ll s titdo ebo ro v . oue a- .. din2 rod ......... {,,,,,{l 10 o I lo. ,11 ..,10 ,,,d.,'3 oHe i ,buque Tr
Iln it'ld et r in liel rxpo ell ite dSo In lei a. 1i.litd doH ellia-itIl eit pon a-,Aduanula
IQulea smandera a IAu i Portis M ill Dospacha de turh/tq ur l-a i bai, uonrl .o ,in cr02,128,
-urbon Nncl lnal E110-ont-telsbral -tu Et dultior luAmlnbl Vl1lOn PI,1ms'cns P+] 57 t O nat a A sta t
I oco M rt1111101 O1ros Fli lin i i quue do iravoos qla ct
RanchoRi dlirectlor do Ciaueiina o litd110to al, puierco de La Habana. an
.4 l D npues, el doctor Migurl IlarialiU sh curtsido min oden a i uts larde de aer. o ea a la v
losses. ca-tadeclo ci hontc otur so hI-sa- ltu. e11111101ildolo1511 2 ~~ .e pe o a-s8y 5is
; .Ofse ardetoelhooronC h odas, e lho tudhs \ t e tei.el bulqte de motor de blander& as-
cia t-nitto a el Cnosa ol doctor L l ua-a ofrezl n o da, la s Io n hIon I ade, rn te, pnfiuiui Monte A iboto, perteneciente
NRoluras, aelalandoIs limlprteancla oure denied a Isis bique% N, aleos lole1 aIis anj qu
sonia el RuRe v esolendor d oe nuw ril llgao a 1t1racapiltal r-oidtic,- acn otavern Anar, qo topt.Cenan
gansderia. HNabIS en llumo tormlno do pasaeros tlrnistas, 1 ,5s 1 .oPolloon- copilot los seftores Tous t As-
el dococ Jtor tut Lamar Rourr agrode- b11 a esos vuuJe-os. C",el 1,ropi torill
Clellda el Ilollsr do 0110 arabs do set silso de qtle recbnila n 5grata i 5 pre- tD1 Chd01buq1e0ln roined rindlendo su
01ob o ,Set ulO Is nrocoidad Sdeoqu 0 0 1 s 1 del trhto 1.per parie doi im unceood r
fo- entisran aisoclacliones de criadorest narois del Serui'rlo de Cuareleorias pa rolos y a tI"as do eso aLa on ]Ia Am-
de las distInLas raoas com se l hbin de Cuba, a- a-u llegda a nuestrn 10- rtca pacacontmuat desdt La abaha-
hecho conl Is CebIn, pot qe olo re-srritorio ha-nu Veracruz.
ilsntaba en beieflo Hetlca d nuItira Tanplln InformO el Jefe del Do- lia trsido cuatro paanaJero con des-
naderia. hlmaO- Srealtr laIs cloueo.a i- patt"nintmlIo do Ctlareni-sso, u9i en ol tint)A ues tra ncpitsl. asi comes carga
rededor de Ia- cual ri-ivenl nl rl de entrannel a-iuo s lint ;niodocidss in-a general, tonslgnada en el ManifiesLo,
m~neqolos innpsvtincs lde Visita- do Ia
famtnlils, n.ltlsch Oln 0110 olI- portisles mejoras en eo Iempr Aum oso. eiiobtorusade pert- t -
quier ltro rols, uttlu stral, V t ia-il- oservico doHe In Republica, que t!ic Adu1an1,estnban revisando l1ra ro-
1 to ans mereedota 0ue s eIs rest IA asu cnrgo. cuodar ias puirrlas dHe eon.- strarlo dooentrado con 01 numero
maxima atencln., trad a 1Aluestro terrstori61n deiense .129.
de nLlesi-os interests. saniol'ro1 El Monte Amboto (tua altraado at
.,A conllinuacion. vprta itoslacar In a ,No.rlrmari" n ds espa "ui costado nor tln del oepi, gn del muelle
I umportanclia doeIs exposicllonegala- Uca- sil cmiad dc n10nteso d n nd u
deras, Silo que hoi wa o b sabla ido corrnedores do uaintiisa, 0 s1111 ver operacc ones d sscares y cargo.
iks Eslados Unitdosa dodo d adauid s i durctaur dclrudm i strdon dt e 00 7cert Cao mo a ve Cuba
"magnilfJins'i implares 01ro sQe horar I tro. doctor Lil1s Goioi n o Fronuurdez Los "i spector- itde VIla- de Is
iR'ba a doa idrir a-llunoa tde aJs elem- par nsinterescr do d e#. intenputern sms Aduatoni dcspncharon tambldn syor
slates exhblldos ui)n a Exi irlAn o- buenoso oeisA o nl bJes lo- do l rnan ipr Ia snnfina- a- an mosonsre Cuba,
'nI.rat neu lorar-c u s asRl dos. Eun Cuba d i- liberiad del asenle dcl d orreon d door hnd a- s onduret, que ahabbs a-ti-
o, tenem asi ia- 111nu anaderla 111e no Iitu nas sa-ior Albern o lo Var. a se iorb do natlucrto nalas 0 y20 te a star-
S s~lo rospionde a nuecotrat neesidsdce Js jil.Oviedo-. ile i~c dl e usricndo not, do del Ia ia rlrclsthoundo qea
set rollst a quo, .g .. ia I q miHslO.... preparad...... ....... a o i d .is.... l,, do ....... d .... die ldendul dn ror hlordo .la-Hea.-
I" I, 0 na 10-t v, \'chlllu eitnplatw in' del eorrienle rips de ;lUeVP'Camis de Ia.ha. lsta su despaeho syer eon horse,
lileJorobles pa s utilltsarlos iComo s- e-dinamita quo pso dico trso lxii' lihilos
Ilenlalc.O coil quoe 11101e-orr a ,I s slila- el r%,pot-lIlies Tradern 'L uprosada nMoonave, quo man-
do.s. si n rcesidadi de it a bItscar di Segunl as nitlielos quO rr'ogimnls eS ol mp an. 0 A W alter, dsyplaza
Chanl sem lo ntalc a E lta do li utir io ".i os nco 1 iro, 1 m nr,- l t 1 o110 11 fivi, l c 72 A lo ve id n s eotas v h l vd cn t tdo He
dando as- l AcIlld o pa t ns D ta In e orar l a ver el Tr ibu n al HeI Sc l rren- e ur a pu Mn al are s, en losIn s e snr cr n smli a
r1nelaeIuicnns iee Olminoi cslltxrc C bs s, ise libet.,d sA n puulepoId +lellnie edln,1 ct aldl sto 111t0i11 2.124 srtodoosdils
11iu.1, 1 1l0114s do Ce{It nro Allirita. Y s ielorO(Iledulill ,',is-,, slo .. sefir, Ri R.As
il ndtilltul d la -4il nudulc c a l M Ilus rio do esoniull i Il I sI d erocl r nd mllii i A_ Kilrlr n op a1 i1 "
D pfonss sididodole que el e i oblcnu i dot- ld In Aduantn dS La 1, 'b v Io S cqu e saleron
pi'alte a In galaderta nlutbnln uIsoia- nha ultos,,,oiln inrn do t d o d in ftiino 11 1-iuilu 1. t rn Ii, 1 Ii, S rve
I + laiuu xnd u nor e o do tolenitntl .s. ,ils- o sil cci s\', vu l, -g lllno pap a ie so L)Il 1 .1hr i ih n o r I 1 i lr de 1, a
f nrn -la iones idl vari i rIaa is dil( n ifnIf V '-'r1allirfl o H e do explosluvn I bllals iu ci w, S-v i l,, t -,, i,,cl
I'llrsluA~itas las Inclldadeo o %re tielen v. I d lc in unridot nen t ches ocmrt M ,rrv,. nr1poit 11A1('%1 I', l trs A Ins
Iosn mle.ia ect'ieSn poan hallnr 0,n Co- I, (, tid ood, I corresdn redi e doscioa. s 2v do-l 1n adt'liad el ntp o l'r I~-
bas anildr lnimolorablo. it nm, rol n rorp ntc n ni4s I _ d oV i11 i n4....d.s Vce .d .. 1 ......10
55 ns llllurtnutn b Is lnd l r-51 ls, uline ite ei'lr Ul nilo lom tdo ,'ct his
ci 1-10151 Arhqoln lus n m { /lfr dcll \. n[~ sol sdss a- I-I n -etlnonhenln ii Na-so lsn u a-lldl{] Hlirrl,IIL'i}l'= 51;-
eL (irnns llailld ube Is Uspo-selrhti 1p01- Gilniavn 5'ernidssde resoitvnl dloularll \'ile do ,e~r nrs Eoi)af,.u Iu t,1srdn
+ ,' Is iL o d ir i dl stl]Inrh,, seo|ll e~tnarhs al- a a In ofe n o se~tl dofelt~ d ra ll-Sn 15 0lsleo 1, 0a-g 5 rlen 510 qiei 1 oll
u-s ruunto*sclt ht~ illla ntt{ dad it c eos e{l) 05 c eqcs Ostnn iir 5 n Mdxlo y- Li h s~ilo
Por lanoe~he onlJalranIPlstslluiub doroilia-Iloc sad I n imn{tred dor----
,'um tntoo 1111110 III el 5110ur tslildule- d chs ioodr, dc 'n fi', r1 5 no dad I( isnltn es Is pdglsn 2511
a-o Closa-tb Yansaus lOoiuttntr (7 tb
HJh' Inu,hnal p,'Tennis, 110 e alln ure
IX pluloe. als Ina5alls1r
Ii SELECCIONES -


A la in EKsInpiAaics Perdluolo, 74
atsI~lt,-buurs, Oi NI 051
Isolonre ls Gyn. 72 a-Ils .... ic bt... E !N ERO Oee
N'eroN 1424 Aaib]
Mnlulel AlvaerllI. Marllnon, 01 arils 3
Ila- u., I[. C, (2arc-i.
8lIlls Loeul,r linuufl. 33 a-s, hlann
=cII ? Ionrrin
a- (I ntstv Mois-iol l~a-a-rea 87 a-ion,
holnnr1. 26 y lb. Vedtads. C~llrnc.
Fra 'lca-co VcrI g 1110 ldrlgneca. 112 2 riuo
Eh~~k4U~u~~t~LIU'IFaflk1, atia boom I I N0 811 Vcedadol s:~~a~
Ersnclsu'u Roldriguuea Alonnao. 48 do odtssolldad J
selo\ O lun u lno, (7u~nchs N' '200 intori,
V blsnto, Mulra~ls bNt 71. I6 Jrsmnd
Ag ul '{n JIlyra Cru11. 18 sfIlo, no- nIbod xt
gron H C. Ga-rnl&.
.Anionia- Lope, Valdita, SI afios.CMll|
bls'neo. Concha Ij' 2,,0U11.A NYI-
Fsootlnustn Fttlntiso Fuimorn, 5.5 a-Sn JUPIR O,
isla-ion, Csliaeo p Ceiba. A. Apobo." .
5 5
\ -*

ARD.tn Lr I A MARINA. -_ ILI;v 1 DE il( DE19F q48


AM UA1flLAA IPML-%MAINA H-JUL L-0- L F L0JU LJ51W1% R1'GNAEIrCICO


I DONDE SITUAR UN NUEVO PUENTE HABANA MARIANA


I pla. q uoIllastr oa te articul ares gnu patti di I. irei ursise de La Hatban y Mer ei e. e Indiea lUs
dot trinadto roadison@ elas. z edLeiat ensanches. La Via Kipldi que srgler *el In. Coeleb habri d coamenuar
die oa" el Bareulon y el endresanmlento de I rcalls Z7uj e. mejor ain, con Is reonstre0i0n die ana peva *vOe
taisltoUt pw- itfleior dt CCarlo. m. qua es u oet rl oBanchar; Is eoastrccl6n de un vlaductsa pate superilo
Upld cosrt Ie Car(eterl de i enho Royerue y I Caluda del Cerroa (D); un Nuev paenti csabre elI ri AAlmed
PuenGtu Ornd4m-Mrla"all (F), y an nuevo puente abr ol rie Qolibd en lsa Lsa (G). El N' 11) sefl1 an po
Age& 0Dlio Juntaa* I ts tute lttumlno: lea Nes. (I) Indlcn I&% lactblesa pr>lonsotBenes d Is Ave. CoLualade ,
N II)I un examine quo existed Juntaia La Polar. de factlhle y neeoMrlso nsanehs. y a n el N' (41 Is Avenldi Ueb
rio Qvlb*-I a Ua-:- Vii L evr. .113.0 mcrw- Via 23 1 IIS. ircaal ricorrido per Piloe-. (Grendia 11)4 oea
pysoeta. 11,.4M6 metres. A It meter dilstara m lres ca aadirla ua mayor rapids obteniblec ron Is md
No dpr _hora una mchas p_r. ,pARMANDO-MARIBONA- ------ -
aonu Intersadas en reiolver los pro.
bl*m.. del trinilto y en quo i1 re. s6lido del Paso die li Madid. tlam- Ela pKt leriodi. l lev a c 'iha itWs
duas tl tiemnpo do recwiilluo entire bln colonial, qte t ilitaba |at campanpa desade el DIARlO DE LA
Is etudad do La Habana y Maulaigo, fuorzas di ocupacil!n isladuuitdensea. MARINA part que ftteoe coustruido
de sumenrar e niiminme do |..il A o-i el I c I rc anao ip Vib or.- p-o'em'o qure eihtbi spolyo
quL Mahnts enliu.&L ai'.iM,.> b I'.i ru. ritnd i ei, conocido pur "iole", co. inoaral de enlotountes coranei )ee del
munlcipale. ld It conlstrucoloni del ipuintii "Mi. EJcrelto, serfor Fulgenci.) Btista, solo
.i up ionles nos dejaron Punite : ramar" quo onlaza la tcilli Ctlzada[ qui 1o estaba Is Magialena par a in-
Grandei, con laS curvvi mtilagdoram del Vedado con & iQuinla Avteiida 6 lanese, porque no recwii dalia s us
de eenivels qu, conocia s. u,.enie. 'Avente l de iaI Ame,..ria. "El punt c1 Ft $ el e9Rt0ll90rilid ol ...
rio vial de Ia epoc Maos tarde, tu. d t los'tranviss. at final d is Avenida rios y a"'oine dei telrmidu i uii, lcipai
constnildo el magniflico pienila "Al. Wilson (Calle tLinea del Vedido, no d atay tso uvion rl iriiMa poniea-
wr~n"es" a. I# "ett"|de Mart nan l1 |\eron Is ," a ,perp-
mcndoaes" a la altura de |I caAll 23, cuientia par las circulation di aie ri do, dc6 e Batisti porque \ rasl adtie
Jdel Vedado, para suilituir el p-wo vehiculos in e tereso ntlieir po proavut. no i obs-


CARTEL


DEL D I A


AJCTUALIDADEF F L O RETI C I A PAL ,AC E-
MoMosoirlO No. M43. Tall. M14 1e dlaw M3. 1004. TlU. U4.U Salti>Ma N.. iS$. Tall. 1-l31
Dlomo lasl a 00 Ravioti. ntiertet na- D .. l .. g36 i.. -el e, n e Oe+iode il 443 Revisi notnicern no-
ri.nal LA DANIA INCONCLUSA con Duds la"s 33 lo ?tp.liA S co n c oad1 lAMOsA4 A in Marir oT6x
Macrret O'Brien y LA REIELDE con mal, L.OS INCON uSTrABLES con D A BIARBARA itra creation de
UlArbaro losan i S py Van (lriti. Lu. Gait Coopesr Pyii.ie Goddard. y 0DRA SRS'A n pia (0W
ila may. 40 ciAo. .y iatort t .crima ai 'o 'lcrl." ba ari o. Maria tois L ta .,a., 3 p 00 Cia.
_vetc___ raia r air _Lurimayia
ALAMEDA cts. Nitia)aor.-2L-c. PLAZA
am. Osmialixts, y rievqa. -- Toll. 14144 ~ T r . U M"I
A awI4-, a 6s 13J is unotill-n r GRA.N TEATRO 0 loados. l. 1.o .U. .M2
naliona L carton colors. LA OMBd RA .-. T i . mI oDsle t. l 3 3 R:ReVl, notlclero a-
DiG CAIN con Lawrenreo ,Tic ire %- a a 1 3 onal., lSrtno de LL "PILACRO OX
rello du EL MILAGRO DE LAS CAM- T i. .. .. . "ASCAMPANAS con V.IP rrod Mc
PANAD cono Vali rreid McMurray yy itd IS 0 Sl at: aev.sLaAS tCAriP, M Ay A nrip o ANDA MLonL-
Prank tnoatra. Lunat mayor so cu. ional. gran etratno de ALLA I. L TO L DIABLO con Ltwrenre Titer-
1NI0A 30 RANCHO GRANDT I cnloril Cn ne) Iunela n t n landa y 50
Jorge Negreto y llA del tiVale y MA. potI &. nohe
AT Al 7ZA R .,A EVC,.EpN, .... E con Mons Fel y -
A- LKAZAR N. r\ Mrlna Mirqiue Luntea may. i.TR -TXTiTT,
Casiiudo aNo. 01. - A.Tll A ri. Ba. 30, Nihes 3.0,i nL RENACIMIENTO1_
t.' lci 300: R it. n llr ni. 35 o | -
visslol asir e 10 d I. LOS I NCONQUIS. 13 i y Is.. Ivi dol. Tall. rol- 0
TADiS sitcon P istl.G foddard y G.ry G R I S A1 l. 430ly 6IS- ptile.ol, irLeis
Co eor y LA.VIDA EN UNiILeOc Tnl n. o l I iaptiroin.Ioi r 15111-
RIiiohrdal I,- ma. or Gotai 1 Ctx. 71 V LaA4 it). i (ve1dadal.- Teti, .4122 pleai Cen 13 ip,, EL I 0IJ0 I)I, -7.0
Nios I tlmhl. (0 A s a 4 llD y l A LU S IICA- Irn it s ot ral I 30 cs Cia. N irAC *y
A vr con Judy Griand 1 Jo.i ci'l 5 CIS
A-k il F A ,oik A 1&.. 3 0 i ,, y 0 n
AJRE NAL Ilpimh"iAat" "'
ticlroN l 11-0u1e" Di o0 O 11 Mir.y R1 r'TM MA
A-. eolmb p l Tell.. mN ll lc crucn nB nl.M) l i Ann hot.r REX CINEMA..1
IA ii I tj. Re.f.l.. n it.. ie, t..nl ioay. 40 eta No-s y Oali 15 a S .Relal ,y Am iad*. Toll, M -lit
1"l'*. I **'"] S.1" 1 .P.________ Dow... 1., I! m ,,t. ein fioll,
1\, IN I n A rkI i -m'dhi ..",.. ---irde VI l LA, -leitirs bi;i te.1
A. .S.... R I'll111.. Ii Goad I t it It.. ati C II
toll. P r,,,i (* ^ iataIO.1.i ,o .l-aBa iiaricNTtAi;;; oli La lll t 01101;; .1. *
1A R Te."ar.ao yl plios -- Ti-4 Natlr mt nl rlllalo ltrodo i0y
is- 430 v y23 i13i:t ,etle i t .,l c Gc a Iiaa 11Ot Raiala. lirtsr n 50 500150
A +In~ T< D r, A",t l,mirie Ti*IOE IORAS TRAOIAS .wn n
lir l. tilIA GE F.IrANA El. TllAIRO Q T T A
,D-h, Lv F0 y eoti~rinndo Zt+ .tlt.A.A~~
......4 DK ........ c-... Ile. R I V I E R A
J.1.11 Di ?|I7 iGPPLO rin t I .ii Ut. l.A*I CAMPANAI ron VaIll, rr1
i1 iriPd Aril Y 3srsi. Lottlorme|tcMurra y v Prank tlatrir, Lpunela it U Mr. iadad i.-- Teti. r 7.1I
It:4I c03, Niy 33 .35 Itationy Sit "M o r $a 0 n i TrluWli3l0ift A i4% 4 ilyV 036LSrital. ttiriete t
_______a__onac l.A t1m.4s do Navtild. 'AMI.
A S T R A L I LtI Y A NO NO AL- CILO coon oni. rrrvll
A Ytr., d 1, CONTRABANDIlTA
l .;,?raas tl od .t T l i +d aa .- "-?.. ..a sei i- llh.llwln* 1 y loa n 0
Iols tod $i0e It Rioniat vttiiiiaCS4. .1300 t~un ~it iaa tiiniii 30 ieatsi
vi.eo, oalirinado L.O iI snPRamni G d3 I. 0 vi1t(o nolsir' a is 0.0 ylunaai 00 y balcony 40 dog.
DiSTAS( lain tenlhirlri .n,- cl Mitoam conaol DOI %MO won AlaZr *ti ieln ,o.
dlr y Joan Kent y CAMINO r.| D' .It *" o y PRINCt IK- -l.- _
AL+ CE w col onda Tarraii Lo+ris GD .IESTOI Coit Abel Ia5aa8ti LlaalA
..ia P.r so.y u O.........laail3oyso.o .. ... eta.. Nito y prota.oi.. i R. Q XAY
,pud Nl i y h rlenny 40 0 c ia A La aa -- -ai R 0 X Y
A I 40 a 30 I. 1 ellt, noi] cti-
.AVENIDA ,ci,F Z, rt io .,1 ,^csn
XAdri ons Lamnr y Ry r.adyISA.a-
mA* a5 lae C e t. -1- ioa j W M as. ana oui LU B .otw n PORNT A O10 1 .ca Arturo d4 Cbrdo-
A u Al itml s, Teti l ore yTl, abiMS-* 3 "-1 5" MTi J- y Mir%. Lgiaix .. n..l. ...y An
A ia"3 4.| Y IIi Hivlll1, %notcwro I do, LI Ni Am JilS l nis i Nino. iSo
0 S dA I" &.30 y *30: xt" *"tx o rt. i
TSATO DELATDOR ciil AiO Bl.ter lloood piciro-o. UN DIA CON lUl.
V GCimo y -tr nu daoo ; LO1 CO 1- 1AiI.O C.oo caivitll. C E 1l. S A L 0 N R E 1 0
TRAIIAND1STAS co Michlt .l Re.d NO 0D LOS GANGST R con RO Mm a I a p ild Sal. Tall M-4M4.
Kao l~iona nsooa, Caromipi Lonti el y o r0 eII tandi
ousl ii et. t..etA nlayore, Caminn lan M olf.T aAM Rel.-h Te o ill. 1i0ot41*-L
1;, Va ts eiy oaW ppr I& iocheaNt. ai3topar Is a 'ntri t nda y O an, ir la 'ialvo. .
_________y M**'________ __ Cia I E 'c IAr"**' '<* *'*i. -
Am v balcony 30 rio 515 YrlC wricudA pil N
PELASCOAIN M.. ""
6ELTR C _& T M A JE C t 11 CIABLt con LAWu*l lxlywrth Lunsta
CaI We' 7 To 064". io.3 ,0 nitAot 1 halal. Is 00 y may.
Slotato s ml Io. l 92. T.U. U-Ie C ltad 5.. 1I -- TIUr. 14 41. my ntio dep at.
Made lae lie 430 os. ala ii ro.. &........ od amt330 R i. nti. Sta ie"_,", .... soNFr
AAPTD rA P ooA n...oPASO AMRQ,,, .conoN. SAN FRANCISCO
Ju i ntrs v LNA VinA MARCADA Cra y rrnico y p itIyTA BRA s A 1
mpcao.4iia.4aacf14aar o. Ass Fiosad -a- VA tw so, sreil io Blhat lllm Nh Wilii rram UAT ia r.iors TTai. X-lM
drmt. Lunlta m. i i csr TiTrt 25 Y Ricardo MnntalhOn LunCtl mAY 304 ndi y och l. l io .
in l~l| Birl. 25 y 30. ertLr. n land. y n-h. R.vl-ta, nettre+
--ci, 30a NE" m I o r,, ri.rl. IL LECOERO an m -
CAM OAMOR Y "'m 2 _fti"0 n0.TAr cGn Drnni K ". y LA TS-
ladimA. V IF40 je- Tait AI ^-' > TA D, t .1 LS fAR`ISONS,3 Lunels may.
oldslaxr Rt e $4.- Tell A. AAN NZANARES A_ c Nlr lcy ti-s
riorimal. rtancsos G vrETUENOtIS C M I
eASteAl, nepars&nyn roi y TL 101 r l.III. .o1. 75. 3 -- Tl SANTOS SUAREZ
R1 D% ACMO ccn RIha.rdr Dx y In tland. y ocvirh R i ivet. ntiee-
Jan. Wyatt Lunota or ynrts AS cut r no.Oina i CNIMPASITA crn atn I e. aWSc sia, a s5 ,.4f . 1-4111
Tartxuia 3 l0 H"lta d' Carril Y Aid. Alierti A l1. IW v Z I Rvtt.. notinier
SVAtAChTONI. crn Mchti Ortis Li. .aon.el A'A-Ar'RTT A 1O con
UT O T 'D C A IN .._ in 40. Tor .t. c .irths LoT Iand y A.i.r de Cordo -
LC yUATU A T O pOAi tNrIGANTESA eTo
I tl@aan We. i 6 T el -- T.le. M-731e A Y aul Keily y Ksy rrancri Lunetu ma.
Delsdatit tvl ... ... leT .....l. M A X I M vr.. . t..r.. TO en land v un.-
Croatl 'MOf RA TrvTA lr"I "S r .iu. ta o 0 b h..-ny i p or II n -the
unt Guiaer y (.% FIRIA DF. JALUS- AyT..laa r T a t11 T.lil V.IIs1e
CO oin 'Imn Ar.n. .dpI l..i.l. n Tundo o. h' R.-.r. .. ti. i ST A ND. S
nn 3l0 hasta lasx 1 $ 40 d1 0- r, rl l co d. LA rnaiitls Te A IIO0A TR ST A N
SAWr 3. A li, It do d" 1.i 1 iici IA C1 i-on lch.lrd Di v RAILANDOI Som. Kl0.1 Noi. M1. Twll. 9U.I"I
POR VIDA y CAPITAN POYCOTT. NAC 1 i1, AMOR roti i re, AlaIrr 1 n io l,, nrcvhe Re.lt not no.
Lunot Ia yoTor t AN 0 ('T A lt'i It.-01~th, I,.nqti r c- 3 l".h
LBIni Wti Tort 10 l a aroth i.luri o 3 BI. cio, i AMANTI INSACIABLE
- teC-ooi W I .5-- I t.1d 00 p.
CI N EC I T 0 -- TT0o....N '.il..AV,'A "Lo'p,.
S- 1-...1.., ,Co..l-T.ill.A- ... METROPOLITAN l.l...0 T-1tSo
D-v q l i 00 Rtt\i al ltllnrdopl. (.1aii
+ .... ....or ... ....... ... .l,.. I. IA ..4.4+- .... R A O
Mlero pt.1o o ip.,i.1 cal ,,e, ol d A.IdI l T R I A N 0 N
tniohiim v s lort as .,.,,+ i. rin A i.. < W 30 1 0 0P t tl notli r l i.' i- "IS 1d T1. Tol. 7.o4ol
tcart.on d Pri.hltl dt iti.,l ,ro o..t,,, tl I i 0MBRi I ZJO I10 LA 010L A I .t 40 v A0 N J'GANDO 1('ON
_____________________ _- RI A IA.. .. Alo.. lae 0 o1.. I +'Itil ott Jaa, w? a...... I Wa
D U P TL E X i-i -1i"t"" kL M flAiGlR Q ot A1.. 3 I '"0"lr. do RI.
Io I I. ,-A N A .S ol VO| r rr| MI AG.fl DK i iA o r-A? r A N A% P o
t or. o... S e itlr -W I crr.nl r tlr-ur. --Tl( v,11, i M -L o r r.i, r rtn k na
Stl" ". ] Nl v "l 11t. root l c r O i 0ltso i s Ta *IP
<** **... ln v l l t.. ........ *" [_^- --- - ------- r.w r e tl . l eWe .y .
,^ ^ __ _ ,,/ ,.. S.t, l.- nrt ,. *t . + I.. ss.. e :*,, .. J,',et le .
[. N L" A 1'] '1 +' ... 0 ............ ^T T '" '' r. .... .. ..... IP I LAn'.(J A..WINO ... ...
....r.........s...o'. N E G R E T E N A
.lrore 1.1.14ooorA U N IVERSAL
tro.Al 301 t "r ,fF' -.cia.RNIi- ofM 4
W.olo ha, I-iE lto vCitiil o "i.ia W.I. obdap N Sa Tnl il.4use
ra a.lo-to rol..i__amio OP..iii ,- .
.-01 ,.. ';,-,1 r... .... V A N I D A D E S
E -l C A , l ,A~^ l q ripoo ***I* iqr < t U AAKI. cr T I x-n


F. A-... U .. .. r O .... No,, .. .. ..... ..... P., ..r U ., N U,,.. ? ."-,'' =;,:
eowiWV ISo \ RIl Ta.l 044 1, 1 V7.AI I t41tiiI1 elit _', t .tt MYEM om D A
r 5 l s 1 ,. Si Ta o...1.is .. . 1 )in hot IIe 00 'l s0 I I t540 PI A T.U ooroMar
T1-40 tIA1ll A a -0i 4- 1 I _l _1. _ __ lJ___ w A1 INal l T A o roil (.t cit -l-
C.lla0Or-tI'i--lsobl~lcO NEGRETE ~ 2I~~2~~


'. o. o l,. Ia. a... ...., r M..itti P I l hti S l r- lA r *l v > , l e
I. io... ... .... ...... ..... N. .. ..
I. a. .. iI .1. -. T T 1. I" ... "... . 0 Vt I o DA I T) v A D
'"-A. Il 6. goal ti III N 1 .-'IU ilfN U ..4 .Gt-OU-TLX1

t ^ .; 1. 1" '." a G 0 I M lo 1 C . . . ., 1. .. ..
O|iac~~ie,.Opt.d sstbo, We..i or MTal t A t I +tl l m~iiii V EPA D

..... .. oo' .... i .. .. .. 1 r i .. cW A a
-t. p -AV1% l toi v l,, n m to

liOi...a........ ........ ... ... -.. O .. .. HS. o ao 3
.........~i... a. N E
"t N L.Y WA-.....
tia it M m.o .1 ta IA il. -4o l AsTAGA 1 ..* j bomutv eotur.i
A % ... a.....1.-or 1 .T 0 r Vs Oo+,-- r a.... o "la w -a iv El s
i -.ti i~ ~ ,.o ill i I-iltvrl o pll|d, ao~ Oeohsrsiarl+ +m, Mioero.
-at,.. ita., at. tin ., ++..i o a,C+ i+ +am. ot M- ore, o
S I m 1 fN.. A l-"" T r
--.--. .- -... .... .... Mo) N I.


Noticias diver-,ais Actos para, 11y
So 'iios Informt acerrr dc Im pr- C E N'T R 6 N E DEPENDIFNTES QSornsalscf S
gSraEvos rr s alh ltiAid- -C A- Junt.i ordointa de divrlkax-en cc, Ul1dUaUI. Espafolas
L' par Is Gir t iva de I Aitt'll c;it % Irstcair ODlfl p. qU. c prselde eel I- el t )efe despoicho. sceor d l r G,'r-- -
I,, I o Fo tio Se o lIo 'I' "ca ToledoJ
,. I ,te cl.'esn I n cc I. i.' l., ,I i NATURALS DEL CONCF.'F or Par-"CANDIDO POSADA
'v r bee, ai c.no ,i',iirresp ,a1i, lI (,. BOAL- Riuiiion ilhinoruLie dc .id i ..is- d-_ .
Z aC G e f iii su inia ia yn juila ccici'i n --Nuevos socios en la Caia de Canarial
'a -i t ," ir ,*I ioll..... -r -- clcriirr. a i ni nlt r op ---Equlipara los sueldos el Centro Asturiano
limencteI onel traa ee.i u t i t JntjA i.-s lu- -t Cit I seit or Jos en ->
ir.r. o s cr .r.. Ap ..... I . .. :Els NATURALES DEL CONCEo nF --anana, test en varias initituciones
Silamo n.-it .re-. r. ili t iiil o l ote i.'I,- CO.-\ASA ilnta de dirnti ea e .cl..o...c. .
Is' r l' nal edi ,c A ,I 0116 el1 a isro1 Centro A tuniiio. Cita el occretiio I
mi Pancn. Ch, O hi c ip iet~or Jdue Garcia.
a o I JL'V iNTUD ASTURIANA- JuitIa En los Centrosl
+%1... ... ..... . ... j, ," .... en.....l d e jelem ne.s len t~si. loc l de
,i i ,, E.'acontisoo Asiu's.i ';t- i l-"i PJii~o Id aii -ii "i ie "raf -' o TI lit-lll ... . (+%' b+O .. .. ... .. .. .
-rTn .- -'- c'o-id pr ,Im p Lo s ,.t C----e ^ o , oIt', or -. . ---
., ,, tr a d., 10 ,. ,a C "p EL VALLE E D L MOS Junta gr- Pr9 oido u i.el ci ,., .,'..i!.,,. Gar. L.o tic los grandes acts de Is CA-
-I ,-nc cm. s e-,r rir l il i -. l.iioI i. lias. P... i 1 o o p t t
30,1..' ; s, : n ara Fan ncorTT hoatt 511 SU "'I w'-i haii o el c alom p de pO-
o we -. I h'. P\'Il' incli.dire n\aI.de' .i ... i sector tde Propasflda.
.ron a-i oao, 1-o Ccie-e iir I, A! .. N' a susO mps-
qii l.rirIao-,-I r n L ..ll-- r ille c hn ,,, ,.i } -o+e nerl-r, do tircpe..6ni el president
SC,, le 'r d p .lh diI. I.i. srsit. P mtolle "1r.' I. t+ s.lc LA n-a :-io Rodriguizo Suk-
1" .. . . .r naimarline .........s. ,, ti, ,' (in I ii ii([t' ) .d .c, p tier de t lis forn uln ado ro


Toa ip .CS' .o r. ... .i ... i. ........ i' o I. A ..N.O..... A 1. 1 I '. ....-..... ... ., -\.+."d." '. o i" n .o ,cii'. ou ui .a ..i-
a i r I I niitrlasA ia- tnia i',, ,- p N, A eInu'sdiro lenlt rdo p o nOi t t [ol Vd !K hd ti r *P .; r u < a 1 ... ioli-< s u,- sI sa.n t ..
no A is i rd I. |B> lis 71inos dos Tdi tt-,d e Nito Ibainondo. cpier ovun a coir Ablt li i-i .toloii, Nai rrs drC Cc Crdova.
r l(ierne dit:- i l d I. l a l s i d-I tl',1" oi'. .... i.t. o iii rxc ilt N i,1i'l- i il l Y I, ,, n I' I "' ,- i, I ., N r. jei Ols c uIClj o tlt el Saa a.riO.
0d i'o t tfr. ... I. ti c .... ..... '-aii.B'io'n"ldt "is"panda d : o AIi o' o ;"I' : " c" o" ii
iLerarbaiuicr atinianitin pitO le. p~nr Ins iolat'lolieh nto y Artti ilto.yIl p Ic hrdio i Lt.i-ilo-ri--irncioi'o VI :iumocir ui:,iorndr di Propsr-
el b l eit adn rt-r d wl e. nIlol, il't "aldtiltr h, l-. \", .itiadl o .oi .ro i ,o i,: r; ,, .... I'. t '. t ego Q adt" a. l .1tW l
.% i -- )F n aanw 'I Ie In- prn ls mr o i' rq~'sn+- rT., e '; { ,. i !" i |.+'L::'; picio q .,' l-v"roijnldOc
pa t t I r n ; .1 _oo u cW .. atr" .. io.. o t .ieou.. .i- -,t i
n ait in.acrm.nrdp tds l dc.aluom s per- ENTRO \ NTURIANO D.. .\ ,.. F, iei.iii ie'- n.st ,.. -.l ieclnnn i un e it iiii il I ?eue-
quo pudlerasntec r s pristlpal lles lioiln qe lon rnrpresetltei iA .ANA ieoi iobailo Ci i .lhioix teo deoeii I l,,, ,l. e lo o,ti ji, i s t ik\ I wA cijtiftf.
oin t Capitalist A) eon 01 e|*Ioa lc.bo so polo tieO n ouilut. ii iSatniRfalhGt' l jili-ll t A %. ll riloe.l i t1oilS tc i tmde funds-
mad. C lines ,r tal. i. 15 R seaibala ef A hI s tpte dI-7Oa .l rdd t oni soi iliit.isdo 10011 uli';no doi', i i ,Ai i 0T n T "C'1,"0 .''z i -' ,i e n l deb*r
oron Istaits, I; I i: ac.doI& Is & olobobo Alt 01mm nosnio dce~~l tetw dcl do o11,i 41 ma ui i, S"i~i I -Ild, gI --l ll, ntrldo i(-,s i~r toidlcksA
darea AM: rueo emo Is Caloids do }it pedndles. f llaecl 0ell el salis cir C N'I 1O t_\L iF l 'cl-!x -1 ,--w-c ioLrc is
... 'i oqu. Ion e o Avernda d e Io r ea p t,. ineii tadl M a enLidad. el il 'lt- o '- i . C ,% 1 ', ,, l c. t" *,..t llI 'ro ni ido t oltiVO.y. pa-
O Ltnenr e co. e .n- , .pt'-i iiie, in, > d.. Ie lu C",. tI,, r .a t | t l'l e "e a e. ', .r de r n-
in ReUro.. istantoliaudel CaiptolleIs II ieL viootTiS9giXool. itIl ..q.. r.aN
atucoccnu der cold uats. distociadi do liio. hlip liin X ii'iili oii s'ilI 0.' -'MA CltIddkid lli-11911 quo_
Sitao vTl p aerit Va eapid uo a lto n .a.e. r ,sp isll r i ,,,tli di. if I .i A W.o O1e w,, e 1 5 .1-..1d-0o 1 it.. ,\ e,' o e.,,c au ,-lo oi\- rnionc em
prI on iiol do m d uo i o' a- i .1 Ii liii ii .d i 0 do IV N' I 1 0 *,
eam qua ll rn e d a r o oro n l de lo. rn d. .n' I .gl'e sI t 11 ii sn cow "tin cu s." ti n1o 1de 0 so5. Eso


rhm n i i r n n x a o- sneda Su \ l oludii cor. lops a Np i oiu i ut~n ,.> (i .. 1 n 0 roion i *r dot rii l oni~
Isi, ho i cd imos t ido Is h to d, nl t RLaredo, Sant ander, n 01.0 l R,,,I .H, c ., .,l , 0,5 l t' ,i*i. .c\c ,iopereoi iwi. -l.td
ra de Ralcho Boierw s qte vsia CD le i'eii q ue coostleluy 10 0 d i tt -.. ,... a-.t.
23 l o -scalladit il daistxiali dot duds 111.1Ad 101 hAlIJCt Grimiiiiii, Plo I noiI ins fSoc.
do L Ilaban y d i Ndtal >dre il er o|- i bait, '.orli d ii d ,'" Ir t a' 1 d t' .dn i...... ii.' **tl' 1 i'" t l "Itk Iei lrti
551111111 itiiPiualao~aps- ,:pa initoi ptaiIkpudo. e n tars d onipb do.liaii 1db e~hli
par is+1dea dendque sea coplstriild t illn &s11 li1. l irt s+, d. irilestro qio ncit| O lu l--)POH'i"iV( .4 b 1,,i. i 1 F" iP T irlA 'l i .nr Ii. i ca, d c c-
niei o puento s"4 a1& iia alt ." ".d astI .o.a Pedrao S. Ortlz Gutierri, i v de- A t otilehd hosil uoba l ab i 'o t...... i'.ir, "1"11eWo f 10 Iene to
I ", dl "Vedlado.el cus l cud I 00 ilnva e illhtsu daaoiii ..1 p1 erle i, dc ,i, "."0'I 'ie oI.. 1rl I le an I I nte-
que veneer graCi-aes y oneraisl diffinul.| vndade tn[ If.con oIi 'lto V., I..i *** I d trio n cr-l r ini.i. M-- e: .r olnit P.l sagat'do v Im. deon a
tdes. aparledlc dri sidel 4 dei I -branuinino loue se hes grtduado c Ia l iba u uSl'to ah lns.a
del ito t..do I I% cblpot-.
"-tanx Alto Coot . a elyt ene cUn\~rl'il e ls"+Sa ..+oru ASOCIA.CIO+N .IA k,\.,.%T.F,- r'... "' ... 1"ht~\d'...hei:e r
Via Bisii.. sabre *l I to "Catiimne". ahogadoubyp co \t do" putli.o...o. ci l I j, o, lli i Ol E I A l I 1 +'. .. ..i."'.. ..Ihii. h.,tis h n ttii.lthr dn lgrail nbeir ll-
seguii ahiruni ei iingenor I lonoralo ile\ja ilul Fernandez lonenio dcz, Iwon CA Ocligtol. a eisll o ti o dr7 ,, etotod. i ",'ii e l o i... h volb I. ,'-, ilce. cn i --dio--
Cuinic anteIr s retrtprtilrioo i 16n is d e It ll ri\n~ociudti mold uolaillo cicot -urs Niiii o lid luioiiorc'. e llit lnio li i, u -. h 114 ilu.i 12 clisa p0 o
ai'otet r.. lariro,'n ,,r . el .. .,,... cr,, i,- la...... -. NI(C0 Ie... 1... %i'd.'" s e.'allt i11.... . ItU ,,"1... Ill........... C,1,"1,, ..... .... U ...... o : a ,, v:s ada t I-s
cosaloolliaedoAccidot Ciciva di Ma u ld. aln iroii Nv n-ciiuuii iiouIeca i2 ~niou,' .1 --, ,i o ictc o it,, iu2-- sou Oiii- 0.1 a. Iln,'io.Poiraon. Dial
na o sra saciac"ionles do pro- terieuas a Ilk eflora .C t it c uAMellon- ... ..UlACION IiS'ICA' S i '-skuu I\ni.. o u. i o l oP 10 Nau rsi cu hot-
rianao y vais o r -dez N, l sef r Benjamin Fernti |does ,LEGA Fn oi I stlDe oe tbalwa r. ...i .r v tho 1-1 r,. ,t-, r 1r I. ... !e Cie IA~,' IIIdl drl l( e.id seficir ,Al-
ptetarloi y s eciina do l iose l "noo rcu ot. 5 r Icoi smpel CntiA s. (c tie iA 6v odo iitsa .aloll.I hr i', u i i o d hiio i ti ar l honeitol In-
niioicelpal en qua v itvpd a deba rirae e d d e Zll o mo Phlt ) ( In il i ,, id ..l .u c - i ln. tic.o1 ut li.t I fs A
el tema "- tionl todo I s l q esila qo- ioenis adl irt sa- n e -tr. c I- e iilc i\iit Iv -Ia -S,.. I P& d I I I, a' %e t r o De |-
hTA. a senitalad eAdi iain pin Is nr11 i o i r t uO .- it in do u .-u i-u rinia l .lelo nsr IiPablo De
Aun sill\ hceetar att hle" uto inueste ceniota "01 aotu de saodad. ol il t lao 01-0i.l,,,-i a .ai io.eii. t .' t i'i ll qi i et, teneontoo- P lpet I-
proey-tol. inlgeio i .n Colvi co..n-. prtper, en Seimtnrn Ai .rls ..rest. i- i C NTO 'd '.f.' i.'pr, t i t i't1 -- ic 00 ttlPp.tIl rSentirP&OI
patio lIa Iislt quo aitf cxpilt pnoutde diiiids ell Cuba lpoocadecllits A 0Sp C:10 I ii l ile aiAl,,l ioioit oite i ll Spia l irlcsiendo i t Iricli.t
prl a essq ;:," ,^ .^:tm..del9 de ndAe nl o e. el ln ;I ba'lle tlewsro In l sopIntel& ".
cortriutr ci nue as pueiso Pue ra dch iSillses do eoad remoJnd a ltnhlonII rt0 C .II sl3ro:plusornasciar lqd 1 10 h v .lhl i pprluu h t ch qua
are. dd ...C.. de do. kilornlt..i de cu. dod a1 It" n rctmer@ u dn ega lod ; ,eu d .O Ionvita ect .,ro ...ali. ... ,L i4 O LI, ,] 'i Cal r \U
? Jl *l ~r*Mae tarde ha""njo do nurvo an "'' Rf on GALLhL.U Ca, ,(...,(o< l derlo n quol0
Is o. ili dl. .l m rel . prp. ir Do-i . Gr aan A. 1", i a s .d u,,a ,, "" ,'u pl'a0i ,li1- .O . ,,,. |, ...ll., ... : i di i ...i O c.l.. lt io
Habaspa cnsts crecilidisItacta el perle Cub. 5iistid i clises Cil el 1"lleti I CFYNTP.G DYir NSi10'LCCION Y Oranio loiruniltion d r"hll c-c.; iu.. It W pit 111 1) 10 qucsl ddispustl
Hltbltn. e crlc>ndo hvc se| oe> "...,, ino"- y es ludi l e l cl legil s iNtEClnO nie SANTIAGO DI' LAS plti o el i,g8liSr t o lls ,ho N,-" 1-\ I l '11 O Cor elli cuionto sea
yt lambien ha ea ces. o- ur y y Y NueslN r Suionrs del Pien Cuotseo ov VE dGAS Tradistonalcs i,\pisu ians. seo- d si. sdi dornBi p i1 iidadct i ll- *Iql "it.i,o
consf cuenti nlen i e colnvi atn J e in ICeel t C ole in ade R nei. al i lan nd. bail- ,n I. i..... ,oo sup i." i d Cr010ro 1 illeio Il: r\ ;i.; o hrrl ,oi al henor at l-
cillddes a Itr ensito 1 n icoto drtec- at bachtilerllto ell 1Ml. en l In titu-,dl pi.t Loa nlorso1 .01 0l0 1i oo rqitnuoh A C"ilrntro d c pnl'toits liaii 001on ,,c- 'o- ,'lo l. c 01 PO loion, coiu-0
clon s to do 1. Habana.s \eatie Jinetll Valds, el 000n0 n.00to o -6oe i litMt o.( l ndnit11tt- I n s r>1" 1:o\ 1 I dc t1 opaittand co mo
Propuso n mn rourntin l#1 lne- Queed demnstrai don ped s ti e Bell AIs do de ContrerBs el Q aoet-r arQi lelo sio. ndo i Milllln "iTIII IIel kitI d", 1 la.. 1ialt Impopitntes. y" qua
nilerO Colele quo ea ceonstruida uolan l arie h totndo-n -enddeot m ien i e Sol'An h irneo ns ireculo qiul oToo r rnr c n- i, ,.s pt vtib" y Itkine por prin-
v l i. n,,IJ ,( + h. Ir .*i" uperac i-ln. ile Ie t nallove y a In \er IN__A-- ..- . .-b----- I \ trlah r'late 'T lirn. ,.,,, prnlN ltA rl d robult Vta RSipda polo lactileltic a sibio Pa.- ccnst i.qci oahc sIo lsIu piol o on d o 1no.,fiouri c di nb blanc Is
tds te lag ot-sdiii y snlsaYer r l c i w u Ile iun ortullo pars ak dslio ENn PRO DELANC1ANO ) Iolitcrt h rr A1.tolllrotPlni. n 100I n rc. i i t,',; 1 cli debrbc ities-
yortc a h acia a rtI n l tratoi M tilll* uicnd ie n pyb ie o pln 1 n.. rh o l i-i i ,- ,.ai1 naad.lt i v rann ocit
de oenidente de la Carretera ('Central ,Qteda d q11 rponstAncia dte 0n0.1 ha i-nSit ll di I ii lrtIhaiii dci del o ip- liltail It r inantas n\0 roan!i s 1 e ill -1, lie i Vll teinteminn ouevr, Ins-
y pue ha bili.... bronde ,eguridoidea, d e elrot ao....cono.. a. ,ble. I fr. o nli ,rl ,eiu ,restiso-mi ci )ru Iaosn 2'circa oo e lr 1% oIlkVet t," P ,111"' ji) A I-Inuo qun ilc rl euIs a I
vmeloc id a lota uhoot ,i.ilid.. prah. loNis, CRe CilAio. h sita .rcaldio tollviiido pal ,%rl .ro do.hil cii tir do t as ie ll ui ., 11 110 i i(ctilivo I d it-0 proslden-
velocldad \ >o. t m* n lvle p,.oht .. \+i, trol, illn\SlH, qr e et- dn1,,^ In I te ene^ "' 1*e ^i 't t blend. piur, a. ulhlliiclin a hat dii. A1-0n- I ru l t sP litrpi dbels.P o... I( . co l c -lnih.. ll i i ilr 1 r.plio u o Inil eI 1, ro ill rol iioilio tri1 it Suinos p ynsio-
nibus u'basn. puits1 qu1 de t id. cil turi di 0 i n r iom i rI P- o. r i d I io o" o*ise ii K"a- de InIaI r h- i p, cLt i eIton nie lilo l mneil hr0.0-
n l'o lis potisalo qtia do.. bros o pi t' oric Mills. quien 'b ld -I Sr le cu l o .i riea eriAIri n Iti ilo.o I lis1"1\i i'Iaoo i. lj'111 i e-1 u 0a1 pc l 000111 oAi(o dc de n tlllgo-
vale un. ...lcid. d do, d o eioli s Is .ld.. di C\ At..o. C '- R t i a % l.. .. , ellI nll I ,li -i i Itl.,o 1 'Is lc e !i l I . i,,l1 bibl"tls .No v, diftil do.
cuatilr vtlocli ios cn d dldireccc ruit t d '. dn Co tai.on balaIis a elt- l ll dii olti.w tn at I !r ILt 0iei nrrartI n0 t-Oo i '1 hIl pesi iolhiulpllt -s Iirnla ,yI
i pleicrs eiilis IO sb0eieiu a d ieparollr hc "del d.c .'to Ca s rl rdea 'Rtoro11o lE- A.1 5 ci id ror! o' l Trll.r tie r,- .lr non ii io a m li olle, ic 0e lupn^ lod t tlitt ll-
ispii i tiees b sov eln e1\oeliPA). 1,i-d nt oaa u n as&l itsi 3boel nor a i-r-bIll ln t el eCc i w"ltl'tlel itbi llil 1tel l.l 'll oIcr tin lcoo I e trIA el i nt-id p ia pm -
io. .11051in s. iD m.i o C- inst lineal-tic Iea r c a 1inirPlls vni N o le t in eito llilluitls A tic I c t n uti t 5001 pel iS 'sl m a lditi1t1li-
r disIo. n",to-t-ilts d l-C p in lC i sl io pe, ida -ld-llin lll "r N 'lI'ilnd y a l il" ct iist iI .i | i td aCO 1 \ ISio \ al lmn dieo 0itla
l ,srnnide dcl o hi o Pi blic pnlel l C rin c a ...1... ..tau C i"no Ao-t Aails i o l, p resi in re Atoi I o T otllui. IA Ciil Iii o lu-p- r t.i* pocnb icuio i aj-
rlo c il- C cfm n n artota deh n ta o d erlc r i. oiri apo *a Cig Nlso ndr5ltsr Aw l oi e Ia4N' 10 1 | n Cs-u o ,rl i > in i1c 110 tie ri) lr i t' s o llids lllma 0u \i 'ellhe tw de d i dm -
rts d oAr.t- .litl von ,Arcd. oAc -, itpd10110M \w, Tip, %Rlo X.oa l a oliultuno rhCA-- dcit.. .; Av i INIu aslco, l Ieto Glan-
Hnw e i't, doe qOl i Pt sinl. ricti f in c oriented ao Ia I pD -ia eil i ndio NiiNu- b). ils (a c n it i i dita. oirith, iiIi si0 L 010d i e it i 00t1 1B .1L tc i-l il do
lbs t lila P Cen otral deo erdci can ci disattla cis atCir t-idepS i di is )at CU00G uxlls Nriiha PoIn1l~loS Ca Inl lr' iia-iillhs (lialip. dsp hcre nt0 i lss filCN CId I n lAhSd tidiepucslO. A-
Inl Cend o ..t ... a t t ....ti ,i b d... pa. .I nc ill dtual-Cchnoiis I'll k,.jivoritosdm1 i -n'' I .+rci, ol osi b i iaidotor t l tni
VIdol ea r .boom" limimio*; Vito illlquoeA ,,t\iiti iitaiitc1 ii 5 0 Iii ii 10 ulolc il 1i ldo nuodeiCel0 0100 ci rill
Dedo v h lalois tl-tco-osmOno estit(.lkindi4",b1 u-OS II lini riti rlb Inc~id a ilmus o IsA .
tin pinda sunlr s l trdonoervr von I'm.-el ea e lum ( roo tc rfi \{11nsa. d AIn-O d a )N tl rnm ar ..... l olt p r nAoi
tisir lea ndi tori. ibs.dom d l cre h cict.sions uesuhoo i Pcrootil Ii wi de socin n 131ibl dt I i c ars Ari- o RnellIksech ti tolol ticlCIt0 ',ir looIo ih p s50b tlia
ssoJerm s deJsndn que sa i Itsenri e t-I Ail iligroo asa AIi| S t l l~dO mu oeaixvs. ,P~itte ce [(tavi q que a ... A ll-o i L l *I.IS1 Ce ( +.III { r 111Il l p iI 'a, t s v" .. . .ll Jo
tdi con i eriterl ur.lno, cor' hn I ol o erfhora Joe{r Prrillindnte rintlativo d e 0 1120N), iio nq]f Aira- i\ A'rl A RIe n go nI'ell r e T l dP I 'A 1", lnlv.p jMTfnc.l pV1 '11 cons~ttulT 1
rridn ya desdm Il VIrfal del Caminioi --u\--o i, ScAn" c t It ira1itoilIn %t so01emrio Alber o Meni kled M,>r'l c,.oi on dc Rc ,s Atinydonh, y d.a-
hadsl el Cptorro. y ,,ti ocurrlondo UNION NACIONAL DY V'N +Ii- Oslo lrrci'i o dlcon *ectlo I Cio nl- nus. imptna q plo ]is ita di ,enua 1 hou q i'n i to utuolinhtotis ottr
UN54 I ON pIdo-.eiel- tbsp Ilk ibiiP l i3pat elril o'e" %omqu.An oral
p.liatinam nt. ha.a% San Jo GO d N DOR GDE CALZA : J tunmt. dt ac pile p bd i ree 1 10 nch ll al-c iperl i I- ,ul tiutc n. nolat qlue, sin r tal
lns Laj.s. it *I luesone. en t ro.CI. C C .I..r O>ll o. Ost'e", ..l O."cla L ts .t -a l c "RAI 11 ?t '10 d .lo .aS d oo 104 N.. l. va cl.ds i sIus. ,, 5u11 died l do
0 C: I t de IS 8erhtttrio' "" o t' eo tn' s ler\'tr a eIn .15UW 101 d~t'n Ilk aPTO-
"La deflnlldn did Vidr h o ad o I 1a X A1. ci o 1 crlr lo, far i or e r.ot Cr o ar- m i hrtoo lbrt n dI t sPr.ittiieo a tto1 ;ill.l A h io \nootn l r an I Ka tu cm nlio del xlrun ,
v ltliado C I tn iup le en ltodoi o.v pm I riv\dteot 0 Schobtal__t_*sti:1411iat 0 -loll social ----. isia dr ilo o c m ii dts 1 i 3
nder I Pe lldad ib *I nr I nl dra .I itctio' Aidi lto Nd br i a.1 do.1-
monteY p ara oilsa oe obl0 aJla t- pRsi- lilt, de pdr li" I r ruerdo a quiml-
coistiprci de tI en o-ebs pAr-t-al b la-11c ti del i r 1100 hu tn ronrio. Aii Quirnnss
celedt rei d e (* Crrn -re C- t(-l. nir. '"\'ela l 'l Ia1, I )eo, ls c Bhermano
Construlc r tu t i a calisrm a l a i ea .&... I n al.'I MIr loe i cr ATMU
rrcsn pee Ydesteriesee" a retail ndad 0 ", i" .n-.t ti e ,IO
nidtros corno mp n00 o,01 pa0 ti de di- 111110 ii I ruulsu Pea blt (P.. Pricals.
sb nar Y cunsl rti r lai rs s ti A de u lra-I S, al do tdoa qou otnorezcn tod Ina geguridad qu iurh ,rrecioldado ail 1tprog nl-
tsbli 010, deti Airti'rs Nobregi Nslaporquln.
Cool ranI o a t ain ilosoenia t pPiri o.rucn h igurl entre los fl cvis, dorest se
pl. de piacticl vi al. a], os o o o\ol sl tan- .il Aonini ph *nr lo t A mt , : a prisldir
ienell arreera e Ranch Bo.i ln il c ri I misma.
Aludfld cesr\to.,arnentie l 9oficer Man-
yeros rpari.L, ueuys calhiw ontictn htPe O dr (e o y l vo ini rcuerd pars
con I& 1`lim h minis d 30 i me rl hulti de It rmish. S ilxt Abr eu, V Do-
entre at. empeorado Pite grave error int.oh Upon L sLdou. dditaet-dlshdo to Is ir Il
a hnold el%" )n o lrr i el % r p o i*or Aillulllo Ortega Jll iner A i Refi -
sial heiobiugodo | oa tlllir rampasr OreIlill elois 1906.ill u Csas d eo Ia A "a
otlnb qa o bh l gdo llton oa mpl i r lI-o ioln llt oIlt dir il V -II Jsdo padre,
+*l^,, q ...m ..:.:*; ".",.1 p,, r ;:i 1..':^- -' ^ ;.. ] .... ..... l- ..... ..,,ero. ..,m.r,,^ *o
vehleulor pars sasir da Io le pa-rtim. Inn s Itutotin 'i
tsnlendo q cl hta ct-Plot en osquilnas de l l.% uilcilp.Lidis de ells duranto
rsdisn oridonuulioi per su me lquindad. ,rrP c e lrpt in ll) nd-u grng -- mla.
Nda ti igam mdor nitr oscreen s ( rquo na Iunl,,i o pup o rocIfponder 1I
ilegant en abra e .tLo n y le de ramps -i" h-man otin pue .rn m prh Tare .diacuerdo
son po llgroosii Mos. porque quieon i nt I, diIrp iltnrl AiSr c dre n cPntmr ml
viaj. p.er iscarreteraaIn sv ocidadt 'alha [ ricpua oo. s Aocais dst heakr lle.
a q o ios itrch. u e ll wovitoPno 1 0II od dr.Sclimber lorata-
a po e t'.otm da le del e no vc n. ./ro .s ,rin rl .sesi ro d o Is Iresdenc ie de Is
p.r l hde asahre del nea to'- 'l'larlPi asandvi i* 01 coits ar tlur ido, tanI -
%'is ripzlda Rbsm a-MP ranisuoo it u I on sp d ciegaiiats.pa-
El ungenuern Colete propnon pque #Il-- t 0ci,'t de.ic0 atarcha do Ins .nla-
aios-s pleenti Habana Mar^loa0 l for- lo-. rr .w .. i, al I l eiWi L Don okral Ito sucl llo J
me pare de unsV. nl & RA pid illci. ailel i harlNb iin c nitibaulo sian
meno cnstulbit rreorhmdo,'1iwrcioip. lit ]acolecUvldisdo,
minta enonrt lb oprrsocebhndo .1 "i Mor:l<..v delyhdor silormn
ispaptlo di In s lta de l lferrocarril do U A, pn trr-.in rtdidhoore yeorJu t dn
Zalinj hat .i.uo...irn. .rc ni... P co.o'-ten- RAM.. ......... ..ir quo w d
lea Grimndeo. y prolonja ndo eAtIra- A) -linlrh lo o'iolriin sacid nra
do a buoaor In call# Penosim tide i ... u, In l \ t oaris 0I nscrup-
Burnl Rriro. rumbo cI rnmc l do ree l.'I .y ll %, ht rcL n I c tcdd quo
p -en o io p e. c ui let e t Od i ntitiiib )ii
denlteo d i to pC meters u Cb e el-c Q l. &*&.C 'r - -.---,- 01 S e1A A i
di. VRopro d puent potire el ri l o O -' 1 Po n d pars des-
La.Va ,',.Rida ,re, ....... ..... ,. YA AMAS RMPIAMIGNTE Y MEJOR .................... n, .. .ent,,,ite
r teriu tle deta t, d e s ai. hcr indol do K, I rt,, n h+ | s d e sc ial.
Is cOlldilitiin ferros-larim A I so 111 (itic 1pin ci n aies
-,,irl, pole i...rinti ,,...t LA MAUIWMMWRA RANSOMI E MMI4OALMENTE FAMOSA .lo.a..I... l .......... Is obM d..ti.
dnd do iknstl ivaii venidlt a filde .1ll to ll Y V ilciarti ru osi as. l antidar
......ifnro Colel-s o .... i uistutmia dot n ht oLs ............. h 'ouq c...r.c.. 0,AM c nll-
tva reaa priennlivh, qua aossot.issenm monks. atipoo teeooucIN .i ,t iltlt~re:,l aiuvgossp dn
m inte llree do In a o a beh&aIn i tn14 eon ionser Wlpor lon.Rsnome,f@ata. o. ma dieo .. s (o mOoi sl k sn arti t 'ladnrsr. ,a s ho ;a;ilull,')(. de Donl BlXt
hlocr tPrd#4 cncietdidoa ulpo l, 1itra ptrm, ces C i hIlci y ripida acci6n con eli "ltP Ra. I m ,sao-usvidd, iondctlcistn poitiVm ,
a %in. his roge, apagAndo., rolet 0111... P Atpicd .sictcm I P + ,m, \\'+nm|~
s ouna l ol maaprtnen mi entod. Insd nceq.eliot- ... I,,onihsiplililca's... oiimcritaioiuPlol.uu lii iiill r ihlt .los pa,-
S atsnt titaa de tses s pruea de veras . aeguridast do ,.' I iteo n r ill bodlOl fls i rel dr-
i I xhiruili erom I i io J ns ls con ei lla rcimienl o Mal ...lu . hli en msrcho, control y m ntentmnl oc y or d Ar
saoiglop AaInmsmni aohfliul rot arciIncolirst p nr .rtmoiolcnioSAP c h14CrbMayor y Carrillo.
chlteo l tlobbede s "Pc o nlloif rIl o lPti ci nii al eoil rmillo ,n m er rlevedo 3 in, is 5o itln l rit neApnt r A n twiO I RO(I-P
rev." trindo IndsaIlk dtilalfrwta min I's f11" ieuLg slecciain d io m ner~s % :r'l rl i~ on- ,I'llP, ef, sLklr. plealtent.0 social, de-
n tta i b, p e p l Isisti t lle l P.""." d Oeno .I aslo. p ntrisi quo t I hormironerm l tir a IC lorstin c \\' I i ls- ...- u l'I" o io u psidoo l o n
I. \tehh iosl 140 teo-tf olanoil\o rioll mpoe c mesrciy p p apore io lnt~te.---ojios Fu unl t le l ii Rsonetrme--Inocu~ rihi lo ttg stut-totili oil loot I il, I ,.1 Ic Inoiiebi'l1l5t110 iel
6 0 di~dnspha pislti 51a il a tn.lseci fjs ntlhit- dutioibfr. \I s oo ll,., l ,inoootie itIAsacslecltho
noc-.arin plea ternrPterr treit riladrotl o prr rh S o. 51 lo Los ro sor., flima y or Aot lle n tebnfo snI I",n l n il I lotpl e IolbordoreAso ,
n~ospalopie citnu io re O to p rd n dornada 'li16at-n. iict ujill cbIesiridm r IllIll niilcoibcoilri
aqui~llo, quoa rrcolon por In VIA W *i! lle e #J,;w doa"sfas do "Ijrw mayor Ol|Stroccit n l( ei IM ndo,(I~s +A enlenderr ,,\ l ',o (rnleiqo Jo I nbe grn *I~ e
RlapidsEl islalne1 di evc lollio oc ni par squi lid. tIuedir onfiarn ilnC s psrs uno ,Irl-l~i w io Plcit.nnos. Y piditiY
millstrda P on le s i bs onoltt ,di'iua a iqodpo oorwAo. mapor diricli y ntorv-cis-nrI s efita x. Pars i.hit,,, tlol It 'tpars don Juan Oil
sita est i s V s ai cl lrcr cnian t c iloc al a c oi alt a A' hf m i, lal ii I 'e ullb n it a0e 1or1 5 o-
RK NION I.IIHIONTINA P ..n.... in r ....otr ..i to ns"sio Wiorthi) loam, Pumsp ,aid Macdoiser ( sCorp .... it-i Arilr d. c a 15
.xport/c l)pftllorrjapi, Nesw- tircy, U .A. eI 're t-ncIori do Is Seocifs, do
)'arm #I disk(w-ho del pnirlloxiio etle Iropoioloiuda. oet0or Salvador Oil Nor-
o is la ittoiam deoatlIs o he y Pi t n. 61S o nlIsit Represptncul'lia n51 Aidee Tralnis os, iAiadironrad Traoiailna deoe
mak1 1 do is d oIlk das ouIts AIneI.mordut-Sita- n sivelnll i iA. ^A Apeirods 13113, i ll a -e lp to P tquei 11lotitol padr P
lik rantatrcom. Soloaotram n 4011 15W, ll ,t- rliotudinw 10ovell0 retiblera h IC-
LA so r~a Is-I-aa a aionad o oeaA1tr op Id. d AtiU bE ES m
do rlr.ia eirc,-p a c .' l ....... s m RN.... .,aon is
a selomeit1n, que relcisori AIant Iuts i Worlhin ton- w Oe T HUE FU U N mloll itiular i(toI Inu acr isl hn An-
,A _a 111toniliouipiviiiez Suibrunso" lsaliabao
iRoeansnme meis 11 p lprr lllIlni Palblo iilgadn.Juan
Ii'lf+.M E Nhl4PeMeo.itarl h-ll"C n O lilt- PWt i 1'OI. d Ftor desno Vitio.rdo

l~i din t Vlt.Sli~l Sosarniwe 10,10 (Por C4195li55aO11 MO?0 Dooaot W05ONO-ollAbliO41 OGII~POS Si CtjsO lteU~ d ctoaa~lAao4N R~odoll Perce mlr5tho y Jo04 Or o-
nr.ll Otonliln Idlrara~ Vtornoluniia Mo gc Moistobb\ .
stoat Ouskinm.atotanLeidssi4,t"i10 $ I Ma D Oi L D E AI.J D AD E N T OD O "E[L MU N DO
otL,,40 Olela V~bmt, da _|piP. fb" SUSCRIBASE Y ANUNCIESE- EN
nns,-slons I Il maorew.- ili c ............. EL ssl)IARIO DE LA MAXINAp
I 5 ,-..-c (lai rn i ls-aloa.llW o ll


iN I

I


i . . . i . ........ ,a


PAGINA VEINTICINCO"
. \ 4.


OA/'AIU i rlhrTFcrtC


lIARiAD LF lA MARIN-A _nivr' ;'3 rc i '" 1 ID 1Q48


r~~an.~ 2LatNI S alia


A N- U FN C 1, 0 S -C L A
Resurnen international A I N U '-L


Per JACK C. OESTOEICHER 3 DRES. EN MEDICINA 9 CASAS
del AiNO 1948 PROF N ALES3 AS
* Olr wt. r de S trvi clo., Extrsn jtre dP I* ntern tlheal Nelv Sen'lei.c CE NW rR O I l O M PR O 3 CA SA S

: IJEVA YORK. diciembre tLNS, 1tenido Smin embargo, las repercusti ANTIRREUMATICO l| V et.i.eq. uinr.6C. ll dnti a d "mil
--na nueva republican nactio y ta tne die los desordenes de Bogota quie LAZA O tel .. rimt una. en C Moad, o tont. n-.o
Itbertad de otra mas antigua tue es- ca, saron centenares de muertes y la IiAN LAZ I I Cdbt d e tem- t -at LuMnte N-a
yraSA 9. -l and b. ez 2 A. SLm -Fee.
trangulada en ISt4 el ano qu qil'- de.trucction de una gran partre e la E"l. Axambtt v HospitaL l dL CbrAn. e. I LtH-5- t.lo
na pas1ra a la hIstora com "El Absb tla ciudad. estuvieron intiendose Tratamtiento modero del Reuma --
u sr a a l a h- C o. t ia E l Aft o ~. . ^ p a r M* i l o s u.pe c i a l i z adm I P
de Ia Tersitin Constante tv-tos inmese par Mii t-o m a t. o. T.ant. u.30A.
__________________ I -r-- da~ (ol[,-AM1 PRfl


U n Principe infa te nacto que a!- I ern r i D o .4u -.t r(W- ts ..0 .-
gxxn dia puede se" Rey de Inglate" r'irtito en utta verdadera grand ca-
n -a pe de eet.dintat mundi-t ta oft Lazt a Ios atiados occiden-
les m unrieron. dos dec tiidos T i Sh i -oh tm
Sr la a n Id d, que pasaron la -emanas
dot-e pot- to paz eatieronona ,, r,.,--t. s ta.
de I.-.. raes t ln re laeio n es fu eron dte-
ierttrandose con una con tlnidad
Et Oritenite Occidente itcecani -t minotonatt. ni que Ins mais intense
mente ensantchaaon st- aletatoieste ertr-.5tte la diploma- ia occeien-
tiioguert-at en el Lejato Oritette. tit v e to medianitin de tat Naeio


DR. JOSE F. ULIRRUTIA
SThAUI4AThLOG1A Y C1IIO0IA
ORTOPEDI.A
Fracturolt De Olitet dais Retirn.a-
t k.oe Vr-tri y Ulceta CrdiAlca
.a. L. IM. SaUli* erumo.
da 1 1. "ll. U-l30S.


-J


Sestdencis. nediflntea 5 aa Optra-
tn ripidl. Polrtel. O'Relly 1t1 deaptr-
tamento 0m 7M-1012 A-44TI.

10 SOLARES
COMPRO PARCEL-A.rt EQlIYA EN Va-
itd. La o tint-t. tl.amler a Reptartm
Ct-cint tAplidt Gabuetl Cllhl,


en is.ania y e n a .6 ,a t. -.e nen LUnitas et'oran tin majors- c-ii.--0. .--- -.H ..i>
mora ia tegueerra toica 5e cierne mlento_ _
-s- t m oa .. i i. .. U.O.t. 0.m --I 1


S'I F 1 C A D O S


U 1.


,m.2E


AVISO

Con motive de la Fiesta del Primero de Afo
----1-711172r1t vwrromou I-DEPARTAMb1ENTO-D ANUN--
CIOS CLASIFICADOS a las 4 do la tard. Y ,olv.rmo
a abrir *.1 lunes, a las 8 a. m. En Iturno del vitmert so
aceptarcn anuncios para las ediciones del stbado 1 y do-
mingo 2 do unero.


Pero en medi de Ia a.n. a... deerh n e n ra It lIS MAeQUIaNARIAS .. -
desatre aun hay eperanz t n d einindo con IA retirada e ti l o coSo IA CCtILA UTA_ _____________
arreglo basado en una union eLi- |, ualtmt a tr.nib ei....a hrInr. P
rpa retpldlda ptrnmar lRip blic de Plo,- ra unelonar on t aerrI, '. e ....r ..... -
ropot- lestina. It nue... Republic dte Israel 1 3 t e e biHt. ala ___n.bana.
Etad Undo y nadL eclarada enf existencia. Es el tIa Ia a I r 5 (t. Dt4 31 Vl-15-2 VlNTASV
Eate es un boqtejn .. minatUr p. ime. Esian judi en Tier, a Sana ,_ _ _.._.. -----------------------_A
dte un at llenn de acontecimienttos dede et ara 70 de r critina. It.0 Ie1a MUEB PrNDt 48 5CA -
tracenderitalt- El mundo vi- nacer a Rpubli niit nMUEBLE_ _R___________A
Etad;nderaelIrnn meat-nat- ~neorDelgaLA nueva Repl7ica iniMiR unitBLES P...DA.. 1- CASAt
l de ttue CetoIsalol'qsta qedat-a -.t"encela precaria En tax semanas -- U-5692: COMPRO TODO ANILNCItADA. "ROT". VONDIDA "MA- Bt VINIS UVXA CA. CON JARDIN.
itsdemitnloaq ialqeaa e't tigiletti, tat-api ansO is-td N
q~bjIlb t o u it, quo stRiuleron, Israel+ ee vit, envulslo tt n+ . ,Aari t 'X stu e -W ronpostwr.. trait. terreno pr ar. Jiotl 11 hall.3 1
p!atade bajo la bnatcomntn ti e cut ninn gerra ret Ian Nuerna r- o t .c-ograron pistas en las --- LO QUE ESTORBE eta 'te eu t. at.nt,' a tto, eAtom. ... nea oi. ba. o. ea...
elde-nI ielt de bes--ceroa de Ians front eras de Liba- pruebas de ataboratorio. .Agente nii.. b ee a a. toet. nr a tu.. i. 'n. t- .Oit-. i .ea^aa A.uttm. 5,&0 Ne rtrt-'ttiitti. i.at l s tra ttt.' Iit 't.-
ire-ti tieeIceIntota -. .1 ed.LIRn altstoit iaR t a-e{ne a. ttlnt~sueittia A5tnait. Attu-,uVr u. t- it ttr0 i bal a dii A Fo.a Nat -,a
I-,i, e l P lc. ,, . P --r-er no-V-rle--Siri en -e"-COraa01lt-d~l-Va- -~t-t-n -* ,* ___ t* ....;-- J -. it~la LI-,B_ H-75-1'T-31 .ia Rpdrl[tnel M7 ^ venldl Aen.lt AnlefJ~daif Tr11o con lhw dtt (Ufirtd 3 J
t(l r[ n- d I ltrr idel Jordiln ehacn a ur cel a del Buro continuan lfealginqO 1 tOO-i--.t t -d H t--
,.... ^^" v ..... : '-j," .... '^ .... ^^. .. A 3605: PIANOS-- ci$-s -- *v ^ ;- ^^^
Sd poeJanpdtaseiv tde Cheeestn te Gaza v elt el misterios o hdn- t t 'C1A. $t oat. e t.. haho- i noCI-
otdta .d ea, t-a asa pvk ohecia o-t i.e-,rt dte Neve, jipe niajis asiestoil_ coneU realia iAPr A-3605: ItNOS VACIA, $i,800 i- cu .a 3ct.. , ia.. ii,,- i.
< ,,,. .l w r,- pud.a m^pnrl J ;" a it- tin -- 1 .- _l Ferro eot_-_in-arupo- d_ -.. _x Al... M .. -, ...
Catis ln' '1 lip 1t PIt tatto 11- 1 lith a v,.ot rlitie en 1til peo, ein e el ogebieslU a to dents xe -telr~etltel n M uebles. CO.lpro, antiguos c cnn tn.ia tai.te si. cittit-lit 3 d.ttit. 1i *t m1^ n' t e a],. n I 'do I;
lnte Ia muerte de sat B o int tnti CO : t o di e Inv rten i h eia rrtt ns Oarat.. patn-ti u b )
lab otrador, el presdente I dUtard Be- 1tign die ajedr t international t t.t. ae 1., nodernos, antigIedades, porce- "ia- e. hi.,.t.., ra,.,-o-,, ESTA VACIA .
ae, -cola a tidn l tmtmdo Jt.io Delm ado Centellan. de nluev lanras, marfiles, cristaleria v va- i11t3 s- ,ai Medu. S i t 0-O .1-. t 39 t1 1 '0i 1,, IN"uia a ttect\ioi i
Y retirocediAit honrrnrizadtn cuatndo La alenliten y 'lo, temores pibtl. aioe de edad. veclw Qua (tui e dte I jI prendas, m quinas toseL- listoa t-..l. m, tq ita,. .tuira. 4 uat,- d
P~~~inis 3,1, ptefl aS. mikultjirlas coser, ______________ aiittlnatiatinatuo I,% r., rtutot-uot 'I
rt e>lit rl.l rlw atin. ah i r. Ill(r, al i Aii" tie tl. i ll un ptlinto a otrto del caselta 253 del barrio Ioa de Pno V, t L Q ID,, R I m i to rtliden a. halt -otidiir aWil.
lttritnar.rta aKi,. it,.,i tal, l.. t-... ; ,,,..I t I. dti-u-f-ol B ef.es .: hstlltlo a stliado dentro )d aeun sta o archl VO sy todQ veldlble. Nues- .L[Qi'IDO, C.0. C 'RlEB L ...L-.-.. n etrit, d@e lI MIsctni.. Rurit er, i ,otwt-i it, Pirtidencia y lam diat; tie tideytlte Y i-o ttll it c turolt atadIo al trash operaciortes: rapidez v s4e- -. C au. AIt -i frta t ca ll t- abuitti late, inuaolu.-
Nbt ,- u )elh Y ri,,., die. I--- lerIon a~ t he :"fll til Re Ch P oltosaqitla lermilna- uellot pt-recel qu v carf, tea lSo I tS-ei- otn- i d S.e o A tlutui va
ao jih,. r.- medtd.',r ie i- deunt anenle. at 25 de Jttnen, 1`01 1, eitdti tbdt net e.e mu-l riedad. Casa RauLt A-3605. F.,. La 001, til b1 ,0 [,.t,'. ,. KIN o,, C5 a itr,- ,, v6 e stl.,eor
las Nathnnes Unitdas. Conde Folke el general no-rteamericaln Loutia D ehas hatt nttio I,. at ue ormre- C-1111-17-31. Eun cia Ishtam por $2D( tO 11atle t-N .etitie d y lcait Tell G.-I.
,e 0es cubrir &I a&utor del asesuix~to, tia.lsnot.a & de aiaruo-lhiOs. e-trur -~l ~~t 1I14.
Bertnatalte de Suet-a. en IRS a tlieras Cloy, gobernc.aadnr military de Alern. I, citado oftbt-i piotio lar ot l el Cur_ _ur_ de cmn cretu ti plantas.i 3r ain s Ac t GaOin Santos Su tre -, $16,00
d* Jeruaalin 11.1 sie tutUro el "sue miniatro reeo so dte IRa posqui.-s ht proved odo al V T An'l t a -oa att ittenoat. t-il .angn, Yan 9 516.( 1 c
a te t isidt os docentt tie 4a Recont c.n e ite t h orea ti c toct titnuito %I lodointie
El alio 148 contaba mtildo ciatro do Berlain-eae mtlagro de aviacion y arreto o A> tn idividelo nom ibrado r.ent %. a rect-N a rith.*, rem. e-mot nnatmerna. I plant, C
4leao naa cuando incontables millions de ingenteria que logro Ilevart 3500 Rairo Oa-la D1oart. tde 48 aftoS -.0 S d p.
ae conrnni irean al saber que et Mt- toneladas de alimentos. combustbles de edad. vectno de la I tlle 10 escls. na 4 CAS3AJata 1 pnts. p. hall, 3 haohitaecionc. -
ai lneaa tiaimna it buttn eta. tetestin 48CSSEN SANTOS SUAREZ set,. hat'n ioicrcotati. romrcdse -1. 1-ti
.atma Gandhl-el "hombrecitn" de y otrns artlitulos esenciales a la ica-. a Quinta Avenida, done es conocldo ENas ..daeu i ..t. dMcp.n .a crr ,i m .I t d-
I p.-habla sidaln abatld-a balazaos pital bloqueada. diariamente, h.at poa r el aLs dpatIIa de Ro mno-De Monte. ,v del 1 "So.l!s sA'cn st,.Z. imatDs Poar iS t l-X t-. -R t
aeta J-dii crala -Itsi. t-eeh\it. corome. Poe $30,000 nut-r n -l4-, 1- t-1 3 3A$ 1
pr un fanlitica Indla, tuondan me d- quae el cal tiempo In Impide6 cu l me t-ospecha toe sea el Lild ie, 4 bdao n tZt-41 ead baaa. 14 t adnt c itagaila crsa de apartamenit 2.I plan-
right. orarr Ese iuminlistr asren estaba llama- Qte It qUitk )a vdIa Al menitr Delgado, lia 1-tdd Wlt-54 t l a- l to. 4 -arsa at & rente y 15 aWrtam itog TREMENDA GANGA, $14,000
ubei una aleda de doinlor-an mta tindo cnvertitrse en un punto culmt atunqtue sabre su ,emona no existanl intenores. rtnta muv hala SI R atno- anton Stiltr.. D'Strempsn I rsa> - uaco ama oltadaeln oi o o-s 1040 nant#-n ti-lauch centre Oiientie h luta of mainenta' rdatt concretsI VEDADO ter 1300 en hlpoteca a) a 0 0 por 5 e,. monollticas. unt. deita ,uedt .
mW-" rll ,n -t~onaf M *lcitO~nevit~aonatai ain n M A M f ftaL tHQ 1HTE3CMMDA.RIQS. So dot- at-t-lnteatlx>.inltt-mt- on. t -e e ra
.1 mundo-que tone poos preceden. Occidente que prndujo irinft s re- yre. & I loro, .$7Tl00. RENTA $- 710 -, te-lge Alt-cta. B-a.S t-. Ranl t a 5o imt. L ,- ,crt --
tee an In tlempos modernas Sus do- veses parta a hoas parties durante Ato ue. v e u ,rdo l a re r Form,,cli- luoi .ht lo't- edllt .t e ie o G. Rodigues 1-646 tb.Ct -
le nlsrlm oasd~ttac tob~re el i-ursa tie las lnt-eatlgat!Iu- Pr mitha t I nino e n aII0,0,lte timnld mt l-ut H-t-4S-i -h C. REbnatut. i ttea 1-I
llentes s61o tuvteron la satlsftacctn dn el aan. heI. h logr tr. s t aue 1i n tentt , ir i M I e ml -m --- H-T-4--
Iloano selt huaoar Iagad sacer qa. lgn e, A t. lean, leata at. 1.. lclatas.. in
de saber quo an el nomnenni de au Coman comieninclon a las vicet- espectaliBaldos en homlacidi, aetn- itU. oatI. Potli. M.-hI- H-.Tl-4t-t MANUEL ALVAREZ SANTOS SUAREZ, $7,5W
muerte. muchoas de sua mAs ansiadc rias comtniStas en la Europa Cen- Itan cada vez mils us ealuers Da- -n Rel c-' m s ,w
suetnea at hablan convertidt en rea- trial. Finlandia mantuvo 5u lndepel- r logtrar I i t et-ilcacitn del indit- CERCA ESCOBAR CORREDOR sa3 ,, ita.str i er. >n ,-I a.do si-..
hdad. dencia en iuna elections libres. Las duo que maId al icnor Jullo Debla- $42,000, RENTA $500 Aro dornetdo, iterr-a.m ert-ado.a. !pao.
L India habia aido diva dida y laa victoria anticomuni stars t n las ele a e-i- do. c aiyoo cdiv tlte encontnt do to r rt itti-o di a plant. OiraCt titito lt b do a Propie-tlda lnnitlelte tirtn. monotitti B.rm no.i r hipoltect
onas hindutes y el nuevo Eatado ciones cointuvleron e advance rolo los JIdvuelle Ren Alguilar Retiis y tote cect. de N:p.tun- o I -alltead. tt m a L.a 55a. C R rodru
musulmAn de Pakiatn toenlan status aique el Goblerno ttnlanda it e v!s o rneito Cabcat Gannit cuando so n ee aioen. tea d. Cartlomc 1 Conrereios e Induitstral. dle- a -t .1 1-71-" 4-1
de domrllos Muchaat de -t laaInju- obliU d tao tirmar -n pat- p ,rt.tm at, L-arlbebt, WttAo Libatin. extratlmadcst e e reria %s3300. piocil Pt -nte. ORaItty 1 sea "a sn, ntarneromo iCen-.MONTE
lIciaa de Ia India hablan lido rec- ral de asistencila mutual con el S, t t u, a .Ousabac mi, pt-rtma a ha Mna-30-1 H-t .1-.31 MONTE
hlctu y aie ti qu lonnn a s-crtosrenaslc tie Punts Btaat-t.s ted y antigra felleca Psa~etamtn At lalio ti Mn te sa tn titadrn a.
tKtcad M y r)te de que terminara viet ruso " a es 1: < P n c. eiALM END ARES
el ain la -tOanblea tIndia en Nuevo En Italia. la democrtatta gan6 una Se espeab que el i c cntri to lNsS un 3e-nturoto sito 1949. aotnoar. a ct-m *-1ta... 4 3tatlaiertet 1
Delhi habla eonvertido en dellito pit- de its mayortea victorias. deiputa d- oapattn ,oeue e fueIn ocut do n &I ca- 3 Plane0as IndependN entes "IND STRIA O.2 A.4t9.tt-'.l 213 At $n0 11
uh de,.divr d e|netor, Y Qute me rernlitpeonl sNU T [ 10 -4 r. ra e, S+4=
roble el mantener la tradticltn d In ea un altada camapaa electoral, en la a blainete Nsclwml d? Identllca- $2S,0), BN-AnN $ IND 7S-I i. ,
eintocables" ctual loa eottnuista tas atarOtl milluo- clo. rs ntratt n l hull oe Qu s itnuY tltedlo. t-iddAaTte.e cortntriuldT Pe. VEN O
El practicar el msteana de eaatas net. y et Premier criltlano dem6ecr- bIlTn pudleriai er del Aealsino. e-ro et- l,,. 0 S m deetm.et.. t 1 tm-i6tl a d. I. ,o, ino i R-
me habia convertidt on dellto. Uno Ia Alcldde e Gasperl logr6 tl a. an S prt-bts. no aerro)aron el ri ula itat-- -.T-4a--- -S- a tie (.D Or Min H f ia
doe leaI Ideale par oel cual Ganldhl portantle tIlrluilto al lanar muna ma- aptecdo p or to qute (fute nreO asrlo ni- GABANA 57,500 I ')RIA 758. Imt.51 51*, Ot, ,ttr, n ta s it t. ,1'F
11 HABANA, $7,500 $1 I A, ir fot A n AlNil 3 Wr-l .1
lucit Inces ntemente durante velnte yarla del 13.5 pot t, -ile ll etl t. CA cainltiir Ias itltdi*OciO ltPI Dat otr-s. Calle iaailad .ait. a .rta.Ilt batli. et- Sl is-to R- sOO V
ofici dt su vida tormentsoa exterlar. mar de Dtiputladno. Como ctnstlotel- Ilso mI dtclll est aiun. y o tl NC toc- u-dor ortn atto Aiete. I A utnt, R.". it 4n- H..972 -4- 0 -
li tt. pern liena dtie serentdad Inte. cI A d et a elec0l66 el lider contuela- cs labrtortt no- tal cttlsO t. -S s ltt- L a 1" W.M-107. UH...it9724-4.-306" $15,30.00
rior. le habla ronvertldo en reTlldad. la Palm Iro Tnlllll atu fl victim do es rs lnO na'a PS t-lr ------------_ ---- _ Am"it.tii naas t ,udit t* n,,il,, -itl..l t '0 a .
SLit atenclbn Internaclonl luoia at unt atentado y eahuvt entre I. vida otrlncer a isa auttrhdsdea III o e V-t OPORTeNI' AD- i. tn.'! nA!, o .r 1 1 wn., ah.i
novl6 hackia la Europa Central y lea y la m erte durnite varton me.in. ,tou ttcan at rito el sena. ,000, RFNTA $1,000 a ri. -.. t ,N a. Jo n .!i, t ai, h ta I hla ctu tu
Ualleanc Lot enmiunlstaa hablan Loe repetlido rumnOres de qut Tof blac d oe en CWllfa ln t._ n itt.000 l. RFEn wTA $1, 000 tia 1. cistl c r4 sit. instant". o tlI. ti -I MAnei. u I rto nd.%o r
Dnsnstd iare o C l( I a lso, i noatitna s e onI Scm~. tso at.t.-. Call. Ccaaa 15ma tte a13 ..Ir. NlAA attt l~ronilii
oansiollladae uit domlntn s.nbre But. martlcal Jtn .Stalln s oneurntra BAC-RAsnCiir Calaorti. c. A3in. .rt rb -. p. $T lcoalrl.l T .i. ART 61111- T Cl-sIn
mara, t. la.an Rey Ma.igutel te mett tin ahid a nttles ha vistn ta r I .. kuantodi --d Una tare d e f rlrtes an an.. ( aNT
pertle on haba deo caoare ca n lnd tat- a ieralapar -lIMe ,,. tie ats trall- tembloenabln de tu et-ri asattdo a rns en- ai "-a \'ENl i) RE 14.)ENC1..
lnds pe.nt.t d .it.sai esba an w. de. podet-e.. s ..lt t-tn ntesn.. et n. . tan" A a .n l. ndt. e dtot Csltua oA.. -.
muer. ()bit 0 (UANABACOA d ~~isldittcs
neasnct. I c elahltIc a tot ltlr &IT in rcmlIne Attilt ash.a tet. Mt-i a aapstt.latpatata VENDO
xillio n uixae. rr uandn e tAll Al a eaPoull tlhrl6n algiltl% a Ia mue. MUi n o a mu lrha r denteia a SA-'- ,.'.
aleprm la e. Y o I ntal ld e u capt aUn a a t ea. l.a a al r a tin atdaque rardiano r t l Ort-n y l a ldaCi ma ta tl An u-h n d1entdo M re a t rit.h kir l l o a .erma- l i. ti .el iA t ', .. l Tlt"",I. t '...Iecr -c
i et6, l ti ebr r del pr* est- coa t- el general lo tmta. thde Iai.t MA tllt. 7,k d i-na- it. i t-rd llia Illl |t ts, l s reo n i lt i o-a V .3- C r 1. dii.amiom teol la, ta A -t ".-i.
decle Ilonino al fldeor comunlea KKei- hitv, oer-celart del Conmil l ItrtA ti Californi a el for na i que l aebl- r ntatoo It tat ait. ir- e c ent-a '-c atr te-11 5... 1-li. dna 11-ital "eletia el r- litn ti, lt i tr- (.-'t.

E~~~~~~~~~~~n~~~~t Tnrlple el center de.ul lns (rcelm ne hb. .d u>-i y < .m y ul~ eterrbe IAk --nU -n~ d, 4,,.r4,ioo 0-oi.p. nr RES1 ENC1 in.MA
plrie l ttinaid, ashora ait sunt e l nr ad t n C artldo Con ul nl ech l teSlr pent-tnt h el t el C nt ns tmy l y T l tic( t'lu ell.i"n "lodoP l- I. t- e elnimat it tie t 3 A e t t.. ....t--
qi n aa t I seva e I d atci ft-ni- t1a1 tn s I deartna. pai 4 tliaa a ant uuuitu I it-m inll. n nit1, a.- it ste t ilt. e.,.i-iead.
mi ssurp ^ Ie In llkrgn dOOc. RENTA yU Irs p. ,,, a v o 1, (1 ... pl-:I, It., K ~t" 1M -o l (
alaele pr hacerlo ttlalm-nte colm.- U aiie ( a W i rm ilts o dertuoa lte- r entire Orh a Y Ctet i>. t ornc l Ill- G ANnl t Ariti.. Ptatrr.,sileo- tic sit Wt Tinu t ito-en-o hl
alt @I rloltnledo Ig t- int dadato', d. primer tembl mer i ni R ID Alm, Po t l. ia t te hall h to 1tldol a t-i at iat
deoI hablaits aelt de 4.4 con u llo. .
Ian tuempi el uIlrtmn vlncula oen' fectilelntemeni o bd ia a tdo l te lnto- v 4 a a. In y lce otva 1rlnl e ls. leaRi" '" it I tt"nt-Aaii o t p6llt- EA R M
Ice lam dtem iaen a oPr ide ntal o y oel nad comn po ilble uiceoir de Siar. d ntii. a tua 0 y 3 a. m. Y S 3 d t t ii r . Pe Y 1 ut-ot tEat-elN pr ruAt. d in
9Ele o tl a e t$45 000 RENTA 430d dust. tarx la.terl.al .clist N ... Call .l 1. 7 A- ....t "t ....- ..n...
rtln que noeton" hermltcld amntth ltn a. r,
tlad tralcon la Cartlta dte i rrn del El 3 de t se pttendbre I raledia ile- A peatr tIe qt ti mb'tle.A I a ra a herOn.
1- let Rusa El bbastin de Ia de o- va- entle axoi a C1 ht, loon aqttA Con Tlt p r e.ronl eel ta1 el It- tied. ora ron ti iso. talltoe ahi uneduu iitu i.Ird,, Itit,


Uuabld r 1 hittiu.tn.. pn oun ncI au hat.e nt~- iti. lnc e B rln.Ll ne diti .- a I tp^ ^ ,.n~~nr r hi3 .i.i.
noentom no s bad repst ta do P atl- a c., da t- ia ute l Cro E t rn i.. nt- te' .. .. .. u .,
Crt-ela create tnpuitt die It prtmara Ia 1sauete del ex presidt te aetes. l a tei] ie 0i551t lldert-atotirn. sea t ae.t o I a. enatalr cia btt ua 2. I
t ikrr t atom antentd o oo comatn des itdo i r rttltap as d i ada e Scois lfedtem- d a yn 0cicon cileriirl cmmnt ht NW bleltsn I- F3 Ki 1 1
ahltraete dot oelot Bottom atl Ira tau a uttb Ac no llmery o tilu i eli e tletar pon l ,,oAiae Prae t. lcrpd a' aIh V#-,-n I'r -t- al C "-u
aLa nicte naad Ct-tala, os'sina e 1 t-irt-ht. 1t- J0a3l An un to"l, a. ( tlA SROPIIDAD EN a sio.-ira


I. d.,l pro,o ... ry. r- n, na,, ,rd d,,I,,, l,n+ ,+., d ,+,,,, mh rtr o+ de+ I*.. N. cloea ,.,.. U -n --... T2"" """ ""^ r" ,.- ^ 3 *'1 < .'" -*1 *1' I...-- di,.li~ E* ,.,n ^ n,odAI r
dentor n i tovH gittmp e O c i t J. i l ]>idin es tie -une ,s. ri~ hiorn.+id eei T.1pe .. ttir-o tie, ,1011, ,RP E A E
- E tit O lli e s e p r o dt tu i n o t r o a s1 wit u h n ht in ead t n e n t id o aitta h oret r- ec2-iA
it-a l ,cn J at M.ta a ry k huije d e l th t i d e t110 1it 1d 4 e l ulln a ,e n cilll a ie renlo- I, ut P a rth el 2 I tie se p tle n b re. P c M A Y- IA R 0l- )R IG ItIE 7.- I t -lit h efa ra e a l .. .. .. tt.. .... .... .... ....- .. l e Ii.
A tnn Tlun aa d arrttiue atasaryk- tia e, A.r l n.terdanl Ski mad e, It ex ro u-.S\o o cho dis a w os larde, l Es. hd- I. nna 1td lo I.. loda tthilt., ,,nn.tt ,
qu etn con Rent iuntid 14 Repitbll- Relna Cetitller an hi bta eetl ra- tadoa U ntl doa Ingltiterra Py-Fr u ]a tlrOa. rrets K, ,t-t2da Alm R O D RIPIn. Y V E LE Z It. a- In d t lt tiu t'i,-Cia
Ca Chtecralovaca-saltA, cayt. 0 file do alguitinsa mec as antes En tin Int- -no pudiendo ancontrar Ia cave do t re a ... mat-ala.. Sa enit-a. ala a. de emit 2t.d
SmputaAguien N i'-eh T A36 Dito. I N as2. de tA -ina fld. t n
Ilmiujado il Ia mtterte -desile Ilk Vn. trumento de sdacicricut onibom A Ia dispute sabre at bloqueo y in ran- oleasn B 31511. Tehill. A-3227. a,.'" I. r' J r&' '' '" t q'_'-
Iana do ou plso particular que datbi Julltatarege lte. ptarn quite pale a aet teda ell Berlin par media de nego- VACl Padlcs-j td -ii luau l. f tan ei ar. Ina .
al paiho unierlot del Ministerio del Reina en eP quttnCle getgStnb. aoitersa. cionae diueclas con el Sos-et I-r so -- M Ade rno C -l t Iutle t. -ie. iI net te ao etsrit t hliaa d i -
,K-atortot- cn Puaga rout- ~ti aensteauiom ttroi paalon tel asunto at Congeio de Se- essrto, dot bhawa Lrlt.tAtin0. t-erna$d Ial-C IOI-t5E-S rara, d, 1.tt -t-l,-1tee tutua io-
El gitbuen r fr tic o tl wald lo -.ltt ltr r iRr-aI trage tiao en el nem pr te aur tidad + aP an egai lls td O tltm-1 -1. A -11 piltdad enta hi et-t rat clfn. 1(I-
n quo. Os hab It. .....tit- ado Ia ha. I i o p ..ori. m. de Palt.i.n. ee Sc aproba una . eaa to dn qu ea H-..r.E-. 3 t p ...a .....r. .1
.btIa diaitalmtt veralonca del uncudeti- proxt el 17 tie sedtlcnbt- asaando labt -lau Ia aauapnittdimim del ALTURAS KOHLY (V ACIA) M i EN A VEDAD _
o, incontables teonrians Se sabe etc el Conde flernadotte--prtmo del Rey bloquua sovihtlctl A eto aegilrlaon CA moderms Avenida Prijaclt a rea ha- haSIDENCIAS VEDADO
flnllsvamente qut Masaryk habla Gustavo da SuectA Y enediadnr notm- cor tnltli entry It- s cutat. r a ten ciiseio i Slas i ticma.i d n -I-,ea nt-it d0s a.r
ptr-ldo laS esperanzas de quto st r-s.- btado par las Nactones nitdas part- pars Is emlai6n de unas moneda no- nrtadoa. farat t engrea WO 01614- 36ple0o10 C alley e2.1. detePascot a t 12 Solad amr
lablle leta It dtiemr eracta en m u palst lucit oni ar It ti tla t ie Tierra San- viatica tinica en Berlin. Las reitlo "133 title,. 4 h ablt ac iotet na -rale 2 ma .
7y com prendti6 qui era tim po nisbl pt- - fule asn matdi' lnm edlltam enta i-taron Ia rt -oluc t6-ttn. Niclnor 2 _p i truJ nail
oa 1. cooperrca o i t St- el cui FPetit abatti nla hl r imtgtt ior Iru- Ig- otetcanddo ente dtaer ho par Pigt.lcnt Nies lanto d e.l Csmpo tt Radest-ta p-tieta, ti c 1th 6 1 ,h arl nel W.tt n tl 1 a.d nr s t rpo N lJt-o
habIa hecho a Chetnolnt aqo i In quo put dte rtatro hotbrest. idpnitinfladn octave vex. Stalin di6 gT-rn publiei- Ca n a 01 nar al rt eia itsitrf 3a-. absifim'. c erladoil. trrm doh blaot a ta amidru d-1.1 Prt
n o Ia lrta te iaia beO- Ad n Como lerron it-tt,ts dic Ia bandt Stern, dad a ling aci sattn ate rcamente e tt.Ntes tl t-tn. at r, dt ad c n I et ta tn ontta ti. t
itler t iteve oa ante- i .' t t--pr i ar i do e a- e en"ct rboaiuscars n a nit AIuto- dttentlda dte quo 101 potectntta no- m50IS U.v a Ct AsA R- T% i ttn. ""brat-. pe4ada dmnibtu ), trani
out Itbertad tn vtl esetlitd o mu t. Jeep cuande eideintate y no Rusta l @ an ct-a oe-enpon. .n......nita ilura.octt ia i Nt-tr nti e tatler 1 I'ale nl lua i.ur eo i-ito,
La It-agedia tic Chtetnl-iaqiitc tten i a a .lerti ets t i- de il reto- Pablta de habcr aaboteado e1 acuer- MIRAMAR (VACIA) ga t-,rlai at 3 Jii-
u 1nent t rot itsm i a In Europa Oci- "Iits Y iti its Rsi5 ti n tot fit Pir Al- A termtnar l o el parventr e t cet hfiahnlwf ln ttn a a n. 10 '. N1 0 a el 1 0 I h- l r1 a e Al i 0i nit-1
lilt t esellcatt s ttam t ear n t- r .r - - --. W~-ta'ltt On-n tie $34,110-
tiet-ta que c s ti attn pehitrots Y otttiut, jt ituta itd.t|Ia Rersee at l te t- neCuentra ontvuelto en rt dun t cat.. 1h-l3n Hio Am at.' I a 2-2 5anra....
renputnnstahititiadc. iiino i %- In aitt- ttie edo t. lea brej. t -titi-o Shimsn anti 10 Ia I__ n S L
En tru.iciht, er I ia u-ic, ,e La nr V po--'t li. ar e ,loac. e Itrtel Adie- Ma h uri a yt groin gs a rt pai t iR VeDCD I I,
fiirm6 \Itn at-irtiti Ft 1 50 af ttia ti-l t ,-"i t l N tt il. l'tita eintlritol Y tat re.vo.tlcinnes con\tnst"aa e bait $3r,000. RENTA h.312 U it- lnl 4a F-r3. 1.
r ...-i'i'" i f- ... .. .. .... .... ... ..., , ...... ,** .... M IR A M A i.-t*+; /1T-,- ^ n1.. rn- ~i' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ iof**U i
dt Ittilg lteernt tr--tic g lt v t Ais i till It ow l r-it., p -i,,r rci tntrar 'onvert-i a n etie n en coata eorren e on p--iot o d j edt( h IIIei "W M1t 2.5 4A30
clt-nes det- Blenrili Islel~a 11a lIn. 'l cI C-1 A tld.. s-l Itutt intiiu hle Cortes. tit" W, ti4t OM 0% 1-% 1Ac
ti. 5 li\txeitittii till-ri' e till h~al. tlt, ~t u., tli-it It~ uetta Sona St ndudablemet i te. un nAiO dt te I0100 N r elM, 4'11lit iItt S.,,, SC'AREZ
CrA, tii t t- 1ti nmv tit .4N LA a
As vf f %%I, prnatla I S Ita.(54
iei.d'll rle tertA ciuac,, -1r t1c cc 1 1 itr. tieeli pIt el teotinutt
It. lr ti ~titst tIt- Ti : 0, Bucticita VE D CASA t-': et 111 ztomrt culkau
In ctelad, it e I ,'u ,t, ..it. -.'1 1'a MttAM ARJ. tautl1 u-tIt. s-
ol~UA5cd. A00 T, nitt I I-A a a.Isd
geo l it A-." s I t c t a s at W "s tir.. .. .... . .. .
a ~~~~~~~ ~~ ~ 11Jl 0,-,i, All' 1-11 ..... .. "Ir, ... ,, ,;,,.,... ..... ...... 'I....

ci tencst-t I- cI ...... En l l Puerto it aa.c
CA I. ..SA I)E -APARTA MIENTO., I~-.t .... .. ate t-...... .
lit t lrtte ,., -'-,iint.ttelt do Is pi al 14) V d is I --"" I rm I i m. t ruri
a oo -a. A"is 1.tis t t-tl, 1 1 4. i,-l o rt-It ll. I -to'
St t. 1`1 1.-e U,,,iut.I. 'Alate. RIS e -eIGIEZ
lt~ tdo t it+., it~uho ulut t- .otit rllmla i I ltnltltatll t. % il td elh c ta n1 r .- .1 1 "1" I
iTANAdosi o ,e u-c -' ticA an i Ia iiius ,tiiti l- to oP oo siuttuttasi rSal iu~tncu-e illio'i Sr-__________________......_.1-1
tt.'o titi'+ i-I ,mot 's ....-- .. It- 0 Xri t ic u~ i tsstst hac lut c tat-t-t I-oto Ito 3.' s Ia Atuliat Balirttlmt ., ', \+ ,,\ ',STARAN VENI ) it, n,,at an... at,,,o,,d.
tade 5-A t r titt utti it-,u-u out ... u ito-h. Set 5,Itt ei e ettu n tu n na 4 it i T s IA ltl ttlita. It FIlA It I aR ,-i dlflult n iatimal I tl ,h
Id rot el 5I - a ,l,,, 1inl ttlahu pl to. ti Sailtii lu 1 .eul tt a h-I N-am al ._ __ __ I, __l
ttedit 1-,ttuttt-ut ,te- i- c ... itrd,. I' i t~cd ... lt -tic Ocatolt-l .5e rabt+atpa \' pa-ata ..." nii + cut ...t..i tin at.,,,det tnlaaln S l it 1,.())|. I "l'B :N]I AL I.. t)E5 hEtEN
d ot i i ilj, c t ..... o yil t -t F" t' I .... 0 fr a il. o tie ..N ,l, ltt u tti e tt- tta t ii e t 5 0t-t i~tla naII i "+t n n a nt, i
.-04 i-. u. ,.t.-. itcii .... td ,,, 7 .... "' A AiuT.i ItUi ENnAtVtISTt.e, N 1 h 'oir,,. po 1t117,00

-t. it} Salt-I Ir- i- a ,+ i''( t hiIt ti~l t.lll itanit-l.ith\t. I1 tint',,artu too t IN 1i I PE lS- 9 1 4 t utlll oea{si
git li -u it t c . ,, 1 ..1 ,..c , .... ... ...... Ri,, ... ,, , a 12. It ,,itte ,.at ,. ,. r-, .eA,, ,... ..
'j et rl I Ih ail. i ell IW 1 A -, Illp. 11i111i1 We ord i 4na

P ,t'-o .. n, 64 tilt - - ..... -- ii. a l o o A if t-3 .. ,ii I- l,. Ia nt tit,. t-t, i, i.

iiits-S. i t ..-i. ~ itoo.i-l-lltilute li ll 'N~ loam.a..... 5 5,..-.. t-... a,,, <, r la. Iticrt-tau\ t I,,, eir.uet .At'I( on alitl
...... I S I), .. 95 PESOS v It ,N a eQ "-, v. t .11 1,te A .
+ 70; ... . . I . . . . . . . . . . . .-
... ... ......... ,o o ) ,,: ,+ ,. :.o ,;: ,, : .. .. .. ... . . .. .... ........ .. ....... .... ........ .... ........ ... .... .. .. .... .... ..... ... ... ....
m" it ic i litac at liet, teliiai. it,1- it si t l t. END nrOZ
I ....n...t......... .. . ... ..... . . T. l t ,I", t. A nlm nhFiTi itt- S. tie.iuu.en..... ............ e:.. ...... ..

1--A .. .... A 4

lint,,,tail.........,iiiiunr.,',ta. atuat ..... l,. ,iit. ....tu .u.m ta a i Al ti ......... 5\ PI.4. (blt laauaniustin ae nut it
t e t'eI aai," a,.t In ~ It Iteni ii t,,ea ,ae al~e pan 1 ,,t ,,,, in am -,,,. e.,uuda is.t,,,tahi- cqtii al
1. .. Iiit. ,lae,, a t ,. e, it. 0,o t.,t Ia e-t It ,. N l i.. ,,A I.". -4I mr tit n t ie r)d PrI(' .
itlatt~tt\ttcnt lit unite, utI ne
s'irt I. 11.W Alt .u"o on- -nat'd. A LNW NAI)4)R VENT D aidt i h-t rttia ,;eiiu- olalma

eaem4.tate.. -tata ..a I t.. is..... e,, t, is"+it.. 't-a .i a tv i a e M-ANTA,40ia aN-I-ot.(a a.. ... ____ a_ ._ I__ .
patn -'aa mal. A. 'i -- tnt-it It. w it a" t1 5-upttiu t IA I~ i-tari 114.inu a lr.oalPIS A~I
+ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~... ... .1 .',.A .. '~..%~..++&+t. / lts tr ,,t rt\m1tlt A Ret N .I1# 0 lis!* im r* .+m -| rTlptsv D 1 ttl t711'0ll
Oat-aa~~~~maaaI Isaalidat en-i" toil t- at ts ie t tt .itttu- Xlaa-maZt, it. .- +- I aSt.--.. , T. q 6. ar i.tt a pat -t4at -e-at J

V ., .Sat.t tt+ 5S,'t-< 'u't," a+,v*;+, ++ ,l++m.n -a~lm te. a+ m uja ite e~~nete m -atui Ateat-na a -nba P.-sla 7


D E VLT 1 M A


H ORA


I La Empresa. IIFe


ESCOJA El. Sl I( O IHORA
*
Omnilup s Irani a inor Ioo
linderoa rlel Ilrparlo,
*
,IUGAR FRESCO, SECO.
AlITO.
SALUDABI.E
0
A(;GIA, LI7,, I'ELEFONO
0
A uina rnlra dlrl Iloapintl
tir MlVrnlhilndi Obrrrn v ttoi
alel (lAuta#R ,at- mal, tie- l0 t1nm.
his y Irrp del (:olrlght tie
l~elI. tpor It Cal.a.la ile
'aItnaina (,rrandc.


PIECIOS MIl Y BAJOS
CON '
FACILIDAI)E S DE PAGO

INFORMESi
A-re. Gral Monlalvo N' 27.
en el nliamo Repnrlo.
y
Ofleloa N' 104. Dplq. N 309.

UU.C.E- ---


Zona Urbana

"El Pont6n"
;SITLADA EN PLENA
HARANA!
S.e1. lirns hts Eucla Onranl.
* Entr Inftanita y Delatcoal.
0 Al rItmdealt- toCaernsnl.
SOLARES A PRECIOUS
VENTAJOSOS
FACILIDADES DE PAGO


GOMEZ MENA LAND
COMPANY, S. A.
fnlo Toat.a (LialsI lA1.
CEquln. i Ma r ett. aonamla.
U-3263.

______ UIU-C- t010-4a1
AMPLIACION
A 1. M E N D A R E S
Enquitu a it a fx i t3rat .n 1.C0R
Parrrla te II x 3. trata a Ms
S r. ItPr. ei*tid il x 23 varaa, a n

MIRAMAR
Atve Ctaiulndo ~.qutia doe 35S v-
r pir 47 5 rrll at A 50 var
Tamhli n pur11Tl.. d, 15 x 32 vara.
md p t- x 3tn Aa mlimo preilo

Inforna: Sr. Leal. F.8331.

; H0 m


AA .M .A


~ A wm' m m' a+t d- t


,.VENTAS V-ENTTAS
49 CASAS 49 SOLCARES
VIENDO CAA CABM tN. MKNDOA. MO- MKSUTA LOMA DIE CRAPLI: X 1SQA,
derna. monotlllt J.. p.. e.. I114, bAdo 1slx33 ml. preolela parelad part apm-
complet y apartamntoa vaclio de 14. tlammnnto. Urgte vt nder, o' s i tae. Uama a
b., patio, rarplnterla e ob& y cedro. Cirtballal F-2113?. H-OW-40-1
Ms,50. MI-st." B-4S-4-31
LIQ1 -AMOSCASAS -BACA Sa FRENTE A LA LINEA
netls monolitlcna L.t.nrt .14OO. clnm DE FERROCARRIL
monettltitn LAto0n $11.00 Una ittder-
no A.-".la.o iWO Rw So tEnritque t.0. A $1.00 METRQ
Mti_ mutS zat ituid.4.100 R-tonlm4il6 det aCaGahao-UU>Q(O.anatna. Poeaaia.
a 3. .H-614-41-31 inon. Portla, O'tReilly 21., departamnalt
SK VXNDE I1DENC- A. AVK.SIDASt 4 1- 1 i 1 hu1-1bl'l' "H-TO--"-I
1t. Amrplcolant Ameadat-es.e; Jrdn. tan-
11...1-. 34. ; m... .-h. .. .. IV-- -- EDADO .
a. parqu. Inl. .m rutales. hl eIt.r e c. cri-
dtea T. B-4n1e. 2 a 11 t a a EDADO
dH-. y '-5--4- Une c-c-a de t 13.6x a 1s mometro.
,. . -- EsqLutna en it*11 1 n cetnai die I, mld, li.t
rxPACnOSA CAaA. MONOLaT1CA. CtTA- F 21 nt- rol a $10 Cern-d.9a. Rade n.o9
rtin,-tl. -lt. li m"tret ,2 9 $2 1.3x5Ceres )d Raio-nt
U, ,trtr4o2tMa. at-ate Tt-it-eM.2a43 xtat-as en t2aa Netr. le$S.o to- .3axaoa Vnta-i,
entediatinado Sar ie. it Terr -1n435 .. Patteta C et nv .t Dpi.. ent& -enl5 -


n, RoimT rt


-tiu-


-0


if


Is


ij .. .. ..... .. .. .. .-. .- --.t n;.,- !- c. i...... ..... .. ... ,


. .. .. Rx .... vt .' t . .


=t


edriarlo. MS .000. Telt B-1437. orted, O'St lly 11, Dpto. 40T. M-IT1,
H- tol-ia-I H-t3-da--l
SANTOS SUAREZ NICANOR DEL CAMPO
Vtndo cassa de satO a taiMtOd. gartle rcat eta. 15.41 x M. aombra., a1.M caut
i|9 ct.lfl It do 1"V1i' I t W r- e I. r, ]. -tn, t i47 lll.0; ctall It. So
ti.--m t tk.D~~..tLfn f n-i .O.. tubl.-.ir,. noi a.-.- .~^i. -nre-an t--i8 -a--aa-te a-..
?[rnspn,; I t il I tin. G.t nefl Les .'t i .t .t ,(, n c a 11S.e i peado iUagt pl y tan-
adino. ____ H- -el-31 .t vi 11 x 47, t.0; callt 16. t 0 40,
$12,MA: % ,. : u qut. anon. ina x 5. e I.
$GANGA.i a7 no. B-M elt. H-M41-a-31
CAL7.ADA LUYANO -
$17,000, RENTA $145
.r..i.. mrno c .. r...I ILUL 1GALO REYES
111 4%J131 flor e robaress-e Itlquidn herre~se s a t-ea -
lEm A O ......1. e ........d, ad. <2x,4. <9,. .am R..
V ~ trlll .*"" Ayel+rt. P Ciliiri nieeet.,Mem.. I-itt

A $ $13 ar.. Terioono ri.. l

iHoli.. 3 h >bi +t.__ ll y tl_ A, hla tt t i. l- ,n n e a -t-R-rto
qRnUs. lla pr31ntPae, tbi--i ttttd-nt t-------- a P.--- ri S-
lo, de ttua t-tt"tar"n e- jin rei e pa.s.irn iieiclAticin iardtrst.
ior i rrnado, blso at ,oit ,, ......isdiit-ctn.i d te ie lonadctii it te-e Aeslduc-
or de,,_ll adsle poleldtl p try. tt-tt.lna o LOt It e, ew deC06tart. Mendozaay
..e. Nt ti . La] Cit llrtlt e itt. hl hthr, de ir.Ml BA\At
S I & aar5 al O b isp o3 0 5 T e l.a oM 1 2 1 .
liC 's C L n ir C Z i" c E N O Z A Y C I A .

1l1mi dtlir .n-e tor. l el eis sr to >$.B llo lil c1 Mrulnl a l na t. lcIrx
.in ..ertto n ttie, t..r nan. tie Gd
Nt 236. itt,- Citl~iel d~ut ia.htdea d4. ed l ai..t AIN

SOL.AR. SK ViENDI IN I'ANAIO '0 l (habritando at lado e Parelea d 7 x 20
ailde 700 Wresr de ilun tt..ldn n metross
A iod. d, at A e til I =taea n eValle. aa t aaa y aa" ca1111 a
aniden i eparti Sbuien. eeo port d t bair.a t-etade e teInf ants m en i.acia-
. Inlet-t Ciiell. Manaa. .... d ie lrn't lert' O det- 1d320R x c etr m Hy ot a-
les Otra de 13 50 x 31 ntme yotos t olen
SM. d-at hltie 3 d a3 ia P p. Satn psra.nctisc-. entreSalud yJea'tss Pete-
- agnt-tee, axa22met-tro..
at \%T ,np s InAAt'TA DOS CASA8 MO- n metr
i.i... pu.... ii e t ,ttr a .. .iid. .. EDA-rtll
dan meiuchtas, t llihdde. tuttd la. e..n Juio :te t
Carr ero cille PrmrnerT.. Reprto'1A 1 L 1 t1- Calht 54. cart da as, prctoto solir do
mtnat.t 't.tui tcliadeiaai ue. eleati'a o e1291 x 4 Id",'arasT tiene entronque do
Centre Ide otaiuia. Into rn n Mentndede Caa- talcantarladeo gas Preto 9 3varsat-a
n\.n en 'O r Ctne "Ita e
Cit de r ,Ct n-alo de La Il ala n. all 1. n -nt" 1a y1. n ac. ra nonbra pan-
l.t d,...soatie I. lmaa etie la tn A dei lI. ax36l unetros. Prcto: a48a
UantLna de Garneo ~ Ne 316 .a niettro
sa oeoa OIRT' NIMa eaD r s AokQU'l- Call. K. r t-t- da Lraa. iat-att a e. IL
,it- ita bintti bdle c I araattin liiedida Ideal Slide tt 106 mttoo
dan {jetlidade. --h. e stec 1 b3les 1*, prK im n Teo'
_ ten. e iii eIen ,e .tn PI-i 2 lquillier tl k W
e.o Pea -oc t O t ria te I t . Ca mqal a A N:i. a0 d ay 4


~ V IB O K A d' IN- A S. 1," "; oa 5""'" At 20 do N or..* '
ementl domtnaeod t 'iLa tat ? rnarialtQ dos caMs ld. 17
-.-- 3lt- .\. a- pr ,wt-t $14 rat t
Panf lao Gome ll G ra SauAre. pemral.
49 SOLARES ide t1i 9\ il4. t-a R E a341m M'ra Pro-
VEt)ADO, FSQUINA MIRAWIAR:
rr it &Il \rtlO Ro SAN GABRaEL
a i ltes. e nit %,,e h t r- Call. as. atlr 1< C Sola r ca eomplelo
i ~t- $n0o0i Peeri-i It-ittie r ,m tod it-icado tidc MI \ t" 6,alomeatn
-t, srfc BVr.rtv,, e -nn A m.ras Preto 11311S varst
1t.046 e41,31 'Call. imt, Yri t .i VT5repas, a I lr e da
-- --- i,,1 1j, hte 5.15 -.4 i\ i(1. lt Dean talil
MIIRAMIAR tAt-a. SiORi.3 DE
catt, ia .oar. .-eit A a lat An p p pan aa. td Is Taemn Aanlleda,
Otto. 31 a Ii.tlt-a, a 1i o 0t rosu (u ,,l'-et1 -itie t iett-Aa tii II x 30 .a-
.....,to -i ,ae,.A l -,i... itaa r o AN M i ACION AI .MENDA ESt
pidtlnl AIi-da ..
Sl tol" t in-am tI T AVENIDA. a as 1 onaaalea
.- -- .i nt1 iear t I3 .a 0ieetroaI Pt -a
VISORA .
iiintli-memtat o iir i tt- iUii tie lkhIti At-a Pt-lnrae~m prttalntc15..al aad1o
Howl, el-rt-, rr t t6t-. t-Iao i t ara Pri-cit. -0to


d. 1 o1.N cmpe*slr
dn 1 a is a tea a ais Ohri Ia
VEI)AM)O A i -ACEtr. .t- hr% e tan doe(tis. gr-elaitA. do10 x
So n ",V.10. ,J II.as tr. Carh YI elzst
N Su M ldr I l t ittSO tt,, $.t iietiie Calla Tart.e. .car"e del tranvi y y nlbua.
Cttttatltlt. 11112 1-j".t -iit i0tetia ax rjtvA t' ilt i t 2t x3b vaaiaa Pro-
lEnar. la m alla 31T1 I 1 15, a:tlcm maabrelk,
aIl ao relito ta erea laist't-aitto a te a
don tMide 13 x II I1 taarms, Preeio $,300,

~TA~lflMENDOZA Y CIAa
Obiapo 305. Telf. 31.6921.


A SOLARESA PLAZOS

RepaF10ASAN GABRIEL
Frente am IsCarretora Centrala Cntre
F E L IS A onlerenaAguat. Jtdon i altianoa
DESDE 1si2.0 Y .75 VARA
NUEVO REPAIR TO SOLARES DESDE
$875.00 "
LOS QUEMADOS (Preeio Solal).
SMARIANAlanE-., par, tagr- pn
interepes.
tnfortnes en el mtsmoI separoa
Qui nmejor regal pnrs ha- JOSE GONZALEZ
O'Retlly SM., alIt-a elt A-Sh6.
ie-al. na espo tm y usu hijoa
aahora en Navidnadaniet, que -
ann nolar. Nocompre susolari
sin antes visitar


ml


'IN
.- ". + / .'


A lQO CXVI DLRJO DE LA MARINA.-JUEVES, 30 DE DIC. DE 1948 PAM1NA VEINtISIETM

A N U N C I O S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T 'I M A H 0 R A


VENTAS
49 SOLARES
SA3llLAClON AmIND4IIA. PI4CIOSA
0 nulai cc Avlqua 1 SaOOO MWlde Klx
2D v 3lar T ia p r I*..d. Idl lado:
OR W o PRea ,u. &r L-1. F4-=1
H-1 so$I-I"1
yVuDO TM.LXNO AMPLIAC1ON IPrAX.
to *a9 M*I4I 0, .ntrt A y C. 12x11 va-
r*4 la Oc.ubr *410. 1-3Ma. H-418-49.1
GA.q0A: 5" VNDX MGM1.4, PAJCELA T1-
-----r.e*o. *454*44 M a .ln.
AlIvdan InMOr-e: B-SIB3.
H-315-49-1
CW.NTS ED-SOL ARES-
TeBn* *4r44tm,. uqu*nu y 44n4-os. em
Ve*.*4. 4Mir44 Alturs M4r4 *r4. re-
1a4*4o Spt4 r A,-veAld. 44o4eon*les,
Quee44Ur.. Kohl.. LA Slen. Nicanor. Al-
meudar,. A*MpUacil6 Country Club,
AJIM&in4. S*to* Surt*z. LAI. dl M.a-
._ Luy... C -J m8 P.. v*ieja en'La


.- -I3. 5CoC4 l5urtda04d. t*ng4 el iol* r
quo utted dcaea. GuitMo le dari infor-
s Portla*. O'R.illy 251. d.ptaomento
4o7. M-1972. H-74.-494-31
-nr-c.Anl ISRIP.NTF AT. MAR


lJ.0 me.tres *ro4te al mar. Cilnen-
Itoo y cistern& fabltcad0*. Prop4o
#para s*norme t*tro. exhlb*cion d
- Iutom6vlle y e d" doparu-mon-
toag.- Pro de oportun0dad* Marina
2u. 4n 0trl Humboldt y Call. 25 *In-
aorman: M-342.
Ulf 11-915 19 1 3enero
-...... 420 MTS.2 .. ....
SOLAR VACIO
II m.1I" d. lhea. i is dI. I~-
%,o p.ode f Cl.r*..r .n el a, I
easa do apartamentos.
Preelo $14,00M).
Informnal SR. ECiEVARRIA
M.2740f y A.9740.

U*-C-1114 -49-31
so FINCAS RUST1CAS
PIUCA. POXIMADAMENTIE I CABALL1-
ti, k, 4l061 44 c* rr 4ter 444uln4. 4-
As. *4a3a44.4a800, 2 *4I4o, *4|*Lne4o4 o ar-
.ni. llernac rl, +itelo l, l..to. -ltl, ipIB 3
ii4ii* 0.. t 4454.4*4*.* 4*4*400. 44*44*4-t 4
}I-I01-5G-3
VIVA EN LA HABANA Y
ATIENDA DIARIAMENTE
___SI_.RPO1XAE1NCA _
C 61 hl I \ M t 4, l q u e le del a ea ta
a. r qecementara dentre tUnod
diu. &lartiueme at.0 0. el resto.
au.0lo cuando quiera. Colonial y
?j r lque s 'c cane tndo 1.2caba-
llerala y se entreca en el moment.
tIlo en el e*4a t hecho. tncluid toa.
d*orills, cuota vieJ*a, 57,914, cuo-
batllerie primavera quedada 3 1 1
aballerlas trio para e"to pr6xtma
safra, ilete de retodo eiundo cor-
t4. cuatro do reto. o var*o cortea.
una de frIn ara e19 1f0 y e*l rei4a
p*44r*yo 44m34l4n cedo d 4 cllballe-
r*? ,o ero .l.uldo'al mlsmo lot*
%a onio an rrendaimento. mu-
r is yrba bruja. Ideal pars leche-
ti&rba Q b de d anado. a una hor;
de LI Haban*. 13 cArretas. 40 b*4 yes.
d0 4 caballo. ve4tnle y pl4o yelUa4 ,
dos burros. nueve muIl, varlua va-
c*. aftoo.,. toretes 8 4to ttnca el
slue 1s*ompre*noI lenecluefar. 4t4-
n*4slpar*4 &*A lta&P Erpetrar
molamente Is orden de cnrtar del In-
*en,* La d .a Caercn d cuaren*a
m* 1 l4 D4 y 4 l* ill4la de *o
Tilfn, r~i Juan ,M rGonlall, Tell-
tn -Oill.a t .li i b p.Am Pro,
vinci Mat~nzal.
UH-*-43 M30 .

El meJor rrgalo tie l'Paus
XM.. tited podplotmarlo do tnA t|l.-
l *ul .l* A u .44 *. u aW1. t t v41
ta*rs 4 h f 4 04444411 11 11 .3i w K11 4I
4*441*4 41 4*41(dot *4444*4. u i 044*4414
I .a d o Is 4o4,.t 44.094r4rvl to a 414rl*
04*4r0n..*e f4,rl41t4dea e r4l4*4 4*. T.-
legend t 4142. 0* I


FINCA "RE.SIRIECCION"
QI1NTAS DE RECREO
ARROYO ARENAS
ATENCION
A losf <|lU han vijilido e'.
Ia finei Ire Inillnmo. a que
pa4n a ve'rl., puCeS hbnoli
no *olantene reconstruitido
I* carreter *quc las cirrun-
do, alno tamhin In estammo
embellcendlo. Al mllmo
tlempo se oesn trrmlnando
deo construlr cualtro casa
compuelta *le4 g aia, come-
dor, doe cuarlon 141o0, on-
drina, araJeo y cuarto de
erlada con *41i4 .rvclcliT, E.
tla cacla Me venden l con-
tado T a plano$, aI Cono
tambltn loteo ie 2,545 va-
oro en adelanta
Infornmea
DIAZ RAMOS
BANCO CANADA
DNplo. 322. A-8175 y rn Ia
mPlma finra.


'.VENTAS
51 ESTAJLEcUCDimOS
SK TINDN VIODUZIA TAXACOI. COOA-
rrm y quinalls..ca"n no menot d< do<
ril pe*s d, v*enta menoul. P.. mi,. In.
f-or,. Cam e 1l Hotel Ne,- York. Te-
lefono UUI H4-IM*3-I.
V3NDG CAtS LSClEI.A UUI4N13A.
buena* vent&* a u* cu4 S4 Rlfael
4.000 $2.3,0 en mano. re*4to a pager. oIn
forman bar Intmraioal Monte I Zulut
4A, 3 1:4 41 44 4AA Polo. U--4775-5-4
KSTACION GABOLLNA. 40" 14C4OS43-
hi dad atenderl.: e.nde *,000 ln1*4 mnq-
ual*. Pr4Io .5 0. In50W*-rma Cor. Tell.
a~441.0- P I 0444*.- -W763110-l.I
Pon3 No ODf44INLA ATKOODEU 85 031414
boO.gc Mtiarx e-4 ULyaTo. re*nto Cal-
*4d8 de Concbxa Pa0a 4,lo0me* en ]a m*
ma y por e l Tel.ono X-.- HH-l-51-.4
VZNDO CAMION 3 3*l.RPA.TO CNi-
. 30r01et de! 05. 3n *ne4*3d 4que* 1


d a *44. To d Mol 4aMr e. K*4l44*54e*0
S 1. de m. a 0 a a I -- l-3Q.
53 VlNDE BABIMTA CAFK CON LICUX.
batidos., 4*re4e4 h*bu 4n lo$al S.. Al-
quiler. ti4ne tr 44daire y gu. VelJo. San
Juan de D4im0 113 y V'illei .


____H-37-31i*1
BAR. rPO ASUNTOI DE FAMIIA. 83
vende. en AlI ndare.a. Ilo 1"4a4at* to-
deal nuevoa, bueria venta Y muv canocido.
lnforn4: B-&1.3. m 3r4*ex. H-51-4.t-t
BODEGA $4,0<00.00 MANO
y $,00 a p*ag r, co4, falellda de, llel, 1i
9044*4 ci. *4lia *.I4- raw-,4* 0 4 0 4 *4*4.
pool, alq i clrtc n Ironelin-. Rey".
L..%.4 40S4o.". 4 .4* *4*4..
BARRA DE LICORES $5,000.00
X. .an* Y real. de. *.540 p0*4*, 4t4
c M 4qul4 Y4 -.d. 900 y $ 0 diarl In-I.
-era0 Or1R.Nrrm nrlt taa-Ila.'-Tta
.l4ln 443*40i 4 1-T-34. 1.1-1
POR EMBARCAR
%*all. e tablecunlmento ca c iudad d
ClantI -n*tr.*4, 'entro d. I&t d va1 l.tic
Catill L l mll loo. Lo l y precto r idul*ido
04*444 ire V. l."'*d* I 0*4*44a9l414,
Info rm ll. i[ a Psil'm ', IaCiin o III
Ci4nfueaml o al .IB-104 e4 n La Haania.
NI4OOCIO PARA 3P*4QU1O CAPlTALI.-
ta. Vendaoa pirnera oleti nmc araIml
4l.blcar CrOhlle's, alt4ul4 nte*4 4la*, e*to.
Call*I4 8 .441.1.M 40Y 4 tiquetas. 4 .
San Liaro 111, ba)o. M-4.88
H .Sas-51-.
VENDO CAFECITO
Guarla.po. alquilte M0 Pre le 8 0 1.8
situlloi6n P-- r R~oo ltar. my Gatll-
4 lo,4, Gon0ler. c444l 4s4 H
1-H-14t-5l-31
BAR.BODEGA
Edificlo de cquina. Alqul-
ler $70. So vende con faci-
lidadel de pago t tiene refrl-
gerador nuevo v enserec de
ujo, con portal y almnarrn,
en lo mnejor de Marianao,
entr0 Rutas 28 v 9. ILfor-
man: de 9:00 a i1100 a. m.
x do 100 a 500 p. m.-4Ave.
Octava y Calle 7, Buenas-
vitlla.


JUH.1-.9685S1-1 Ene.

POR NECESITAR DINERO
Vendo o admito socio con
veinle mirll pesos de capital
par a ampllar nregoclo en
march, con rllentella eco.-
gida en loda Ia lala, huern
volumen do vent as mag-
ifficas utllidailde. Sc ofre.-
cen y sloll-lan rr (renclas.
l)irlglrec por rocrlto* a1 *
Afor Thomas, del DIARIO DE LA MA-
RINA.
U11H-H320-Sl-2
52 BOVEDAS Y PANTONES
Proves Una Ncosildad Futura.
Bdvedas, Panteones, Capillas,
Oarios. Faclldadeo de Pago.
Aidqul-rx u" 4 d~atn-rat peopI.A.,do
k* 4 1.* Co.% 4l4 4*4 4 9t4'4 i 4ll 3 alap*a-
hjw cculqAl"f pirupum(o. Alandocm- n-
c4l4d,004 ur44 4. o Cla. C..9 otrw lwr. C.
Ir0. 9, A, 1 4 N M,6 3 L. t*4- al r *A
1 2, 3 a .,H-^1 aa'i
3 AUTOMOVILES Y ACCESS.
CON ACIUDADI T CONTADO a. V1N.
d. 4u4k 41. d o. n al Quf nu. .
,1.'m Vltldura Nylon. ld- Pl4r4 uth 4
_e rdi.o, tltdur- do c-. -nu cl -
I4muc0 m tra0 9..0m. ea fac4lt lldd1
p*4o. gChvrtT.ot 41 radio y p9ntur n.v-
Po31144 13 y p"d4. Ch-rol*<4 T31 re-
untlar per Mlrl.lL H-M1-M 11
UNCOLN 141 CUATRO 4i4TAl3 It
4m1 0m44t4. 44ma 4Move 4use. cordlrl4n
p.rfl>t s4.M*l. T.ifono 3-4143.
X.A31 .13I.
Bi `314 FI r0OD IOU, CUATWO PUKE-
d0(l044. Ult01m4 901" O II8,JM. Dr. 0ar-
4a*. 4Ay44t4r4 7i -q. T.ilpAa.
MOTONETA CUSHMAN
Ty"1~*444414."8. 1*4*40.744440...4A1M4~
0444. pdt*aM- 4Y4nd*4on0 3mlint4-c4i* -
,l h. R,," p,-$~.$, llat.. NO. 303 Vl.
444 3l 4*.'. ,s 0 34,444At .r0v. 3L42y n
H-013 -1
S[N APURO
"n, en. l uR Plym-outh ,d4)1 .1 .n 4
0ma. n .44, 36 4 dW 3*trot, 4 4 t0r* 4 \
ri0.e. 004ah0. 9* 304 5l N..0 13"4 llT 4t*,
rA%, .' 3inrlql.9 y *a*o n lwlhl.
M -14140 11


VENTAS
53 AUTOMOBILES Y ACCESS.
8I VN, 82I0T0dAKZU ASO 39 08*4
en 4,46Woaa 4c0l on0 de tod 4.. 0Mar*
qu4 Gorz4ie* ,0 *l qu4na Carlo4 ID. lm-
pnta. preuntar por -kAlberto.
H-U3-U-I
- GANGA, FORD 36
Cuatro puerts, 0S cabaoll, ,vtetidux
4 4eva. =3404i*4*' 1 1 0nt4ra a od4 p a.
M-3aono -rjkclidAdes de ;aUQ.tDuaaguk No.
. ..4..1 0 4 00 * 0 4 5 _344404 1 .
rm. alt.. e*tre Ay"tirtn y AM1dA3rea.
Hat40na. G 0mel. de 12 a 1 p. o U-0I7.
Hi -.ll- -I
SV-KL.3CNt BVt'ltK.-Wr 1 *-t L--M 4,'
Un que rud* .i en La Hania. 40,
344. de 300.00- e extras. S1.300 en ma-
,, a paa 5.0 plSz1, P0a \-e.-l-I.
a4* *Go4*4 t enr* S4 n Miguel y San
Kal. e l.ie)aj Teleciono, u-Tr.


Vendo Old0*obUe 1I4, solo 4,000 kil6-
metr camtnada. do. tonos, 2d kitome-
lrom por galdn. oma uper cushom. ban-
ds bitc4 $400 extra,. el ca0 o mis ldo
qu0 ucd ha 4v*sto Inform3n A-4*44,
H-SC.-S3-31


DSIKA USTID COMPIAR UN AUTOMO-
vi. y no ttene 1 dineru necsari6 Vial.*
tnoa y h4 Iwformarama n.-tro, plan V.-
ra Qua Ud. p ueda comprrlo y p44 .l44
&u Importte o nrandes facllldadeM. ean-
tan. d* Go4n*,0. 407. 10 155 29444.4444 v.n4

PARA ESPERAR EL A1O
Convertible Bucu'k Super 4INS It-
044.dlo--4041t04i.0 4 4a9 ,il ; 445. 0 4*l4l* 40l1t*.-
do., Sport-light. tar.ole de nerl04 ia.
-Tibre. $90T 0 Lnon qu Is, ar get'wl ..c4 a
|Tonto cArro an cambio Parrondo.
Et .azn de Oro
*4*-94-0t-34

CHRYSLER
ILT1MO' TIPO
Vestldur a de cutro. o I oyd 4 r lo
que me afrez La 1oa N4R<"4. e-
quina Ay*tarAn Apart. f' 12
SRA. CONSUELO


RADLADORES Y PANALES
Ford. Chev*rolt. Plymouth. DOd..
ete AAofe9 I37 a 194. de0 camoneso
pile y tractorel. Buen precio.
Domlnguez AIul No 461, Haba-
he Te.*. F4M. A-S.8.
C- 1144-.01.30


VIA BLANCA

MOTOR COMP,, S. A.
PrTldentl: D. RAMOS
AGENTE AUTORIZADO
dol
CHRYSLER,
PLYMOUTH
y FARGO
En oxisAjtoncl para ontraa
inmedlata.
Acoplmoa su carroI
-o-a-4. A. I 234J4*


comeO parro do page
T
domoe faciltdades.
CARROS DE USO-
CHEVROLET. 4 ptuos. 1947
CHEVROLET. 4 ptus. 1938
PLYMOUTH, con ra-
dio. veotidura do
cue'o, a&o ... ..... 1947
C.onml CHEVROLET,
Chaia s.fio 1946.

VIA BLANCA
MOTOR COMP., S. A
FABRICA Y VIA BLANCA
Tolhkmo:0 X-3161


VENDO UN JEEP
Nuevo, de filrics. Tanmblin
un JEEPSTER do paquete.
SR. PAPIOL A-0130.


REGALO DE FIN DE ARO
44*401ot -Cu'44 .3 4 7e4 3t 341
eard. todo an mAg'ilcj cos indicl-
i. Qulnta N'o 43. ntr 10 y 11
Rp1o1 Almandarsd. d 11 m 1
m, 0 9y3do p 0m1on Id.I n to
UH-C-llll-11-1

SE REGALA
Oldmobtle ulllno model.. Hydra-
mlaler .tojamarr6n molor chle",
0 0 .04W5t.t-enldi'a
so rvends po'r trnr un Chr"mr
n so SI Arrntda T y M Apto I.
4 da. Co1 3l U inmr *I Ul-31
IM3K 140 .
*4040*4~44*4444(0I


l l 553433 414*4 *4 3 P*47*4 I 09 I. "_I ____________ '-'- ....- -
llll^ l ^ll.O67 -. ; .. .. m.- ,s"--.- ^;; .... ,m ,.
^ ..VilF ""^ {ii x lrc i vs lE ." ti b ml nt
51 4 IRS 0 47 A P43*4 S*4444 RA


REYES 444.......... ..4 4444n ....... CAM IONES
FINCA OTILIA ......--' COMANDO

CARRETERA r ......... .p 11 ..*....*. *w..*
a,II ,--. ,A, 11" ,,t,, .,..


(4ENTRAI . ............... .. ',,,-. 19e TOD4). T1P4)O
FPlora de Rectco y 4u1'hl :, ......,'. '-,' ....... '^ IOlMIIi.r TRtiI4 '.I)N
A M I ;' FB .A DA 4,, ,, .. c *. *.4*...8 .11.4 .
rt ,,1ti .. i,'' ,? %^ *,',1^ ii '.l l~p -'.'I^lO rlli .'- ^. '.''. i Htl l Ktl 1'
!*l,-'"; .i ,..t".' ,.."^ ,." > s rN :I n KIroni41
r.. m Ii,. :" %s'' :;^ "|m++ iii ii |||. PKl 1 QA .. .... i ^ :.*IiiI''> *i n|
h .-*' '' I'l ',^ r i ll A~ I l / I dJ ^l -,; ; -. ^^I
.....4 <' .... ,S *....... .' .... ,...... .. .....
SJ^'E VENE IEA W :.-;.'.:"V;'"-E."- 41-RBT CAMIONESA|>w+.~i ,, + ,,iW ,. hl *r" ** p .,n,. ". ,-- -.1. *< -, *" **- i T~ r, 1M
.74i nA A >........... i ....... ....... "--",, ', r' ." ..,2 ,.' , il Rt rn !; k- r, *((.
..... ..... ...... ..........44 44444 3 ... ... .. .. "" '.I; I 'JII ..'
-*4*4.,., 4 ....4 ""+ ..44.430 1 IL4943*4.N *4l ti''34'kl.I '-,
S..... .. ....... l ',44. ; I" ........... ... ...,--,ir ) "
'.'o. E O ,, l ) TI.i 4 |4
4144 .4-1*A
43 .4** 41. *4. '04*4*44*404444,* r ,K, A .* 1
.A...M.. T....a U 9-."-""
q - Jr- "14 -V a--* f -- | r. 4 --a,- *4
4rsrr-toi'a..c..r.-... ...4 ,1...0.- d.


no t4ic<. r 4 4r, + cl 00 .. 4 4*4... . ..... ,, 4 .' .M B
4*" ...... ... ..4" -..'.. .3. .. ..." I*Ibi S .R T T*l*i %i AN1l
I ,A-C 1 -lh .r 4 ...... .. -, 7. .. .. .
I''' '! D IA'+M IN . .. T .,,, ,443.3li4T~bR I". iN '..
04 i A V. P Is m I| ...... " "..P..I F. U ND ase. i .1T %
wm 1*4*44015 4 ~.14 .4 3.4..*. .... I r .A-844
~i 141%i)I i~ 5.9 it I rlBUICK 1941
........ nya Air ilo CO0PEITTTitLN "+""
MOTOR C% f5 I Nlt 47-iid, .iAPRAI5(TWWTA
.4...... ... I t..... '.. .'09; S.. P's : n a &I- sw"n: z '; m 9C oal
1o I"....... ..4...
%ili -I FST A M -TUM M i'i" A 13t. III -.-A. A. 1.14.b.- I- A
SAW OS A N,14JM*LI034 IAS82104374


VENTAS
53 AUTOMOVILUS Y ACCFS.Hacendados:
Colo0nos:


Nos quedcn 75


CAMIONES


DI
cm


COMANDOS


G.M.C.

de 10- ruedas
3_difereuiiale9
coln v s i winch.

*

Los unicos camio.es
que han demostrado
poder realisar el tiro
de cafia bajo todas
Inas circunstancias,
aun cuando los biue.
yes no puedan ha.
cerlo.No espere a ultinma
hora para separar su
equipo para la pr4-
ximna zafra.

*

No hay en existencia
en Cuba, ni se po-
drdn conseguir ni In
'unaria pirte de los
'quipios quo e e van u
tneceitar.

*

[L 6nif c all.IIa en (.il-
ba que ec garantizai
sorvicio complelo de
piezam de re)pueito
para n "tot Ccamione..

llfiganos sit visit Y
se corivet('O'rd.

*

Tambien tenemom


CHEVROLET

COMMANDOS


de 6 ruedas
*

International
Commandos de 6 rtidas

*DIAMOND-T
6 x 6 de 3 dliferen-
ciale con lwilich.

*

Aut>-Ca4ar trnrotr I
2 d/iferrn('inirs. ric.


(AMIONES PARA
T1ll 111' (A\ 4"FARGO"
pom It, 1 k.( ,0 A,
'S1S1M < (1 F Ii SN(I'S 4)


UL nWL nRIU

PANELIN i. M.
AIMItIl IA I1'S.I1(M


ClMEROLET
1945
(C:li*.ll 160".
Verde.
FORD
1936
(,haii4 134"'. l',r* hrisri .
eVrnre.

AIIIER'rTO
SABADOS Y DOMlINGOS
lI lCI T I 1
1111-C-1125.53-31


LIQUIDACION


FIN DE ANO
MEIIIIR i lt .

INC1 1 919W
I 'I sWl((IIRE I MEI1 I I. )
19418
R-di.. Poco lu...


LIQUIDAMOS

MOTORS NUEVOS

"INTERNATIONAL"
U D 6 do 335 a 39 H. P.

Fdbrica Naclonal
de Implementos
Agricolas, S. A.
PLASENCIA y BENJUMEDA
Tell. U-3369. HABANA

4404 _U-C-34*4.9-0-

EN EXISTENCE
MO IOltES ELECTRICOS
"LINCOLN" NUEVOS
Ie I n 25 I. P. 1CO100,
12 9) v >)4 H .P1rX ., a 1oe
11 ..-.. IsI e.. ..4. ...


I'II*4hI'I I ) I! '4111.Jt4r* 4 l r-1*4 4*4 114*4 |'1* 1
I / <) |s,., >i NI ,U/.0MI0 M *.S1, I *4 L, 4 l.j4. .e,>-inl..4 i.r.
I -' l 14 I I , IHt l) rr.,i inlh.1or' I .
'IA ))1 I' 1)1.: 1 \1 9l.>lohIrr rl1lrr i' tio. c ii 1< / -

CAAMANO Y "THORNTON" A | oE11.1 a 3 "'.,S -
Ar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IKU ()11 *41 T1 %04 1, *iu ~ nll^FiDrrr It F. LEC:TRKCos
ADI E.Antigua FORD ,It,, ,,,,,,,, ,,.. ,In ,mo Rsou
PIA I I A- TDA I I,,H RllgUa U|B S r.lr....r.. :1 /|. 1) ,1. 1( )........ Il. clrlc
1M S. LT MO .t O I A() IMAI"4 I I"l.el ..ln 857. lifg. Co."

I.A Q EZ 601 -1037.513.31 PRE(CIO.S Er'H< IVI' s i' D E COBRE DSNI.1,)4)
a.qu .n a ( a, o..rl, A U T O OIE 1 < 4 4l ..,lI[Al). S lw : 1 .,1 P (, l,< o 4 .E ;lT a
CHU'T)IEVRIOLET 19-144 4 m oN 1I OFRO1WGO)MA
O d. ... .,.,. q.... .. ..l ....I 12 .. 1 .t ic In -Luffl Stut A Stecd".
LtiJYA-N(). III. ~ 4,*4
IY 3. ELECTRIC t. ., . 1.... ) 1, 1 n. ZALOD Y MARTINEZ, S.A.
Telftmno: X-3636. FO- .1QO 29 .NVt17', o J I 11 McpMIrea N" 24. Teio
q ---111 _I__"1-0 5-0 H 768 _,._3._ 11L1-757.3 I -5-31526.-._
e-41l-m-O UlJ.!i103-.53-3 so .oi!1 114-77.53-31 C.14.0O


--- -;i ;;;W 1 mi
#! dMice. R" fhi


I


I


VEN.TAS VENTAS VENTS VENTAS
53 AUTGMOVU.ES Y ACCES. S3 AUTOYAOVILESY ACES. 53 AUTOMOVILES Y~fACCES~ 53AUfOMOVltFS Y ACCES.
BUiICK NAAGNIFICO. PINTI*.A BI.A I-1kI .IC 4.41CK R t DOLL 3V 4S M. 5CV.ESTID tCK.4 V iNDO BUICK 04'41%(. 1 4i 4 i 4. 4 4 1. 4 N 4 4MGNIIC.4 CIJLIA CUlHKYO-
,adl.id *lditt14 eo4 r U L g .nt, 4 4$1.50,4 plo 4t.,.4,430l4*44 1 *.4 *_ ", A 44c4nc 0*4oun n *44er .. -4 5 4- 4 let 4 4. e .\ p4jeros en erfeeto 1 t4 40 n
A. 60. tntre V 5 y ; 17 per*. F-5868 -- 11-- M- 53- 1. .4 ol -l 1 .I o ,,l4. i -, A.:' d.. ,'e '-ll ow 9-:1P"oo,. 1 o I',o'l botn .t*l- & I yll. 4q.y
|b en culda~~d o Paa, .,, %--" e H SitirtL erela en$8 aie311 1, s.
____"'-_"_ _a C'X, _OIl'IAL. M.A_ TA_ CO_ R. -Vo s l | _BO _ o ci *4 l*e. d *. 4 O 4i.t.ll V, 4r 4 5 -*.M'18
cI, VEND I 0 M.TOCICLETA A *e ', ev'1 ;,,, '.. -o,,dwt "*"""*, ,, o-- -. N
n3 41r A 14* U$ t, 40 t I VVeFO RDt bre 44044 e4, .. .. 41 V4. 4 4 4* DIL 37. *.N PEUFtIC-
solY A Co. oAn -ei r U*e 4. 0 L Kn. 14-0 -..-' 47N t. l 17 No 964 1e(qu4n A.
SW N, fin *I0. t .$. %W0. -o<, xuh. ext- a Rn .. ...H I. GAN GAg. t oeRbet
e 1. rut Se %lod I 111.1k 1 1- ,- t1,P-
mer C.1.. IHpMrde 7 d rt r DESOTO PISICORRE11,,-. ^_. . 4- 4 -4M4 --.
I$ i' 4* 4 0*l db .4' URGE *4ENTAu-4.44o*4. o.,.. 44.1...'it 4 4404*3t4it.. ..o-..... ....... ..4 0.4 .. ..*4..4,4 ho 44.41d.0p,,-
URGE VENTA L,....f -el +-l.. .Z.1.1.15 11 .- '" . T.. 141.. . .3...
-.41',l-ir po 4, 0uer4s h or4 s n- o d4P1-. onaol o Volel* 4 2 .4I* 4,,c.',.. .',,' m 4'rI ,' .-4-r 5m t YNS-
.H 3 S urer d e 1111I pl0s11 S. 4 4 4 373. 1.10. 4444 4 ,c lol o.-o. P*444

*104 4 0, 44/* 4. &-v Y x rs y ICI .R I U mei u- 'l i l' I H ^I i,54 __ __ __ _____ __ _4-- -. -- _*4_-__
-_44*000*4 Q V.0Sdo V' V1 I 1*40*t3TI4- 141:4VW *41 11*41lT.
I s o n 1 0 Fs gu.. O .r 4 4 V44e d4 b u,,- V o -nd ,o n P 0 4-t*4 6a, o k l H I , y m, Qi r o R AS -
Iras Fel-lclo eslud.t1,e en ,t, :.e ,,'s., ,. Me- ,-eo,,.. V


-.3 -S ^ S "^ ^--^ c"- ^- - 3- 3 h-- .m d. H 19 13-3 -I, i P 1 '-n"', nfrms P.
,a n p > .14, 9*40. a V ed ad P40. tl4t 4040." t 1 d1-4" .1 I R 0|.. C44.440*40.4VL A I C
Iransr par uer horas hab Vendo Pontiac del 42 ., 0-,...4,, 54- .MAQUNARIAS

COLON O 1l4li-1-l1.*401. -t-*o-- C:ONlR S R .N 1Z 111 T ;1-447.5..
icln i u ll .:.-a a t / Por 50 es e s it' \o. y letrat li er F '.,. I_ r r.% "'*CHANDLE.K
----------HH 1: sO 50 i n ,,,r o- ,,, xho m ,,tro,- 10Hle k d Octubre $ 4. .
/OLON"Sbilo, on dicilnlh ien Ama a wl cot, -It) -,ccE '' D\ siV,6-'-TAe~o tim
Se e tnha- Nt 4.entre Norte \ Z- a, ,, 100 RE tJ% ,+, 1,,-4.-4.i' $* PId40d4 SIhoLRA Cis.
I 4 u 1ca1n i 4d. li ."n Apro ehe hoN ti.4 .100C REl 4 k4 1- . 1. .
tSnt u lpo lheo d24l4,*0 o \4 to 4. d 1 4 A ,' r h2 ... 1'.'i'I 24 p44.4 d1 d(, br4o.
ean u sto e s u .4 4 HJ lltv a l..... ... ....
1 4 e f-- -'* "Tem4" -* 0- I-,- ,- 441 1I.77 ., , r I -I t-. .
10o en en4pl dd dldda, c*onto0*v4 w- 11`1 110.'( 14'lls ..... .... t18 \4.4*41 544t 3 4lc ttLAR.C OX.
W detrir 1,ellun. Wlrit tn milihn
_I 44 4cle*4.4 I I, ---('-Rt rLER! .48 '
lefoa04 100 9(1 0.1 U-16" Por c44*4l4*4rva4r 4414*40344*4 BUICK cniroll'.f**414 4 8 ________1-________
t'lll q0l 5 Sl o 7 4 ,, I ..... 44 ,41 448 I'IER u t 'r .. 1,
i e + 4, 4.. .... .... 444.... ..... 5,51 +..1 1.1 ,, h ... BOM BAS++
,, ,,,o a' ".+- ,, \ 1,, ., ,, ... .. I O H l O .M BIL lO (it)k. (-k. (It

J4455;e:. su.i y:. I 44440 .l I------- -~ h l4.,,, 14). ;.,o...

JMORROM ELI0 JOS M.EL1S i n n
25 V 1. 5i1quina IoapLhl, Ii l- . I' S p il. 11.17 1 |lM I M N

^e^^^ o. - VEN :Tlel'll.,A8 d 1 0 R *Ah.SN.0
tl-7t!. ', 0 4 .4. 4 4. |44ri l 1'a 44, 4 p ,,4 1 ________.__ D E..

SOSE M .e \ l.n, 'lo,> t lh Io rl
A p .,r e n d a a m a. .ne ja r ,I ....... he, .,.. D E I W'V.N L TFR AL
04*4a, ,, .1,0 ...... *4**4144434401. + 0444 iirin ,+a \' 4TAS'tA O A
v -S-It Uahlu o. Tl t. A &3},
71 iy k" INT '.1' ,40 1,.,tenis pa- II- A 17 1, A T 3.1 A B A
444 I.4.... C0 4..... l eis N ...o.. e1. 14144l-11-1311-W10 CAYO 44ONFIT[1S4 N F T
4en4d44* h'1111 *4X 4. .11 u1*4 1 *t1-
r'a e& S _rl S ed d y lArAlalll Iillcnrl I in U U
a4301ulai.. ..
.AD(S 0h.t .I .rro.m.a "1I' *4*4r 4444 u il4 rrctn. r rilT R
a I~di,,. .r,,.ll n .l d,*14l4o.. .-h .. .lo. ll.,l,. "O",,,4 0 1 4 SURT'114> COM LETO.
H a ,-a n a A u to m o b ile S ch o o l 1 i s. ... ] t ,l ,11 t (4 ...R R :)S SU 0 C
MORRO 60 JOSE M. ELIAS F 0) RID
MORRO C -40 3 "-*40 25 N' 17t ....ii-o.i Hospitl. 1944 M 0 R A 0 9 A
tIH C-IS+'I 3o De Dililgencha"

STUDEBAKER 1942 11-764-53 -30,- '.r, COMPANY, S. A.
Comi si%ldri, de dox tonati, tlc Uiein
FIT .4 ,+4 4 "<4444 4044 VENDO C.ADII..LAC i F 0l H) 'SAN NICOLAS No. 105.
o\' r D lemuchos exl" tras 1 IniA
In44*4444 4,4 11-9 14 T 0 4 *,p O 44 ,)4t 1 ~41 Tlp114 y -1448
JOSE .N1 ,ELIAS .c 444414,.... ...... 4' n]A.... ,. ,.od a t 4l*...r... 1444. D ,ht uidors,, .
I V1 t. op lDle 4 -Negrro. 111440
7. H-M7533.0S 244 40094A F 0)11 1) AD !rn a
C-71__.5-53- Fi>,l+l,, 1, C ARRETAS DE U A


'^ ^ 1.'^ "" !, i,^ ;;,., ; ,,, -0 <. .. '..... ,l,, ..... 4,, u, R UEDA
___________________________1_x__.(4444.4*4r(1l l 1 *41144 Ij i~pfrl ti rl 4p u
CAMONES A lNO COMPARE ,. DE GOMA PARA
INTERNATIONAL ..I.N .O.. COMP RE. .. TIR DE CA4LA
eSs1a nsonbroi s i quidas6n. L TIRODEC7.A

USADOS -Of- .......-'l 5iy.. .. ..to. Marrmn. TR(ACTORES
(Connplei~lrnenle repwarndos.
hCl rnational E mrlo C T I (.r,4nlhim.nl Dniosnt fnclli. 1.N40.N ru.E das i onl,
30, ton*4 i t 4 941* a r La44 2*. lim, Vi Irepla4 nion r, ar o l .ro 94l 40 I. P..
goIInll l'50 1 l l, rburino e 7il-lli,,Nu ro x rcrio.s 4 urrMio I ,,, iur V D ,
rai*d* gr4d4'rn y ipost 4(to q4evil&* ItIM. 0,


elxt gnra.. ud:yi *n:n CI V LER qunINlSORl I9.1|,(,AaE.i.IIIr+AR pero...^^ ^ ,
08,no-.- 1 -l ..t I. 1INTERNATIONAL TD.6,
*0.. 4. 4 1.44 run.-
14*.':a4I44*Ir4444r4 l 5 n.....v4 400444.444.. elyo l
a." l en Ir+,it I 1 d il un+ PI., Tlt-14 TW-l
t ll itln. -1 +l l~nl
lnternationalutoodclo 1) 15, ,P .... ,i-- ,th 1931 4 I,.-,\ r e.A A O
r -rro.r imde ri p so roll 4 i i, 1*44 44 *4, A l4dlo. 4RAD
v .. -t..
gnim1 6504 xO( 20, rl* 4. ,4ln 1.,,r ,,tI Do.l '' N 1)4 3, 4 3 v ldsco-.
11r444 ,*44S4o fenrr-4l ..... 19-110

3 *143ll d 1 ),7 t I, ,h, fn l4d1- 1 ulrl ,
*4;4+, 14.4teilt 'hi tt\ 4 i*4 tTl I). l Arid i4*p44l
o'letullllket 1040I, Commntlder 4 hlivler''itinchloo n nUestm
It. lv,,,i i t ....... ol, s,,Sol-,' I E A EI
INTI'EINATIONAI,1 ',1. 11 244 W ,, 4. 1 ...,mettile 1936 0
I R\ ES I'R C' OF C 1U B114 k I' i- 1040 4 lerS E.
'I...c v Alambil.ue. .kr 1904 Col 0
100 plr f .IIC.rKSE ALQUILAN
1 4h41. 44*, 4 u1t . NW s1932 0 BULLDOZERS
11.8541.53-31 l4. F...i ....BUL 4 iLDOZERS
)1-Mrron. 0 MITON IVEFADORA$--
...N. ....IB.E Ill EN S 0 P IORAS

MERCURY 1949 F A4444444C440
Do poquelo. Asombrosa Jos11 0.di -1,
ganga. La ml*m lindaido"La 1p25 V"17, ,. -ouha Ilomplia.IBge.F
Hobolo. pntoada do n*qWo, 0 Va Blanes. centre justida
gomasCbanda blanca, radlo. CIEVROLEr y Luco.
vastidura do cuoro y demos1945 I.-1YANO- X.1661.
extras. Puedo verla on: RY.LERR INISOR 1918t 34,1i de 140". pelr6hO.
a. %I.. r. -................ ....I.... IUH-C-1067-4-30


1 a....An n I -- --- --- u- "! ..-. im -1 - - -- -


I .. - 11


Auo eC lrico lo. 04d 4 ruero li.ln, lll. a
U I 44, 25 ,04,
-2- 3T 0 V-odd&. I q 4.A 41044 ;.4.44 |41,3
1044-1'44466 444 4409 44A 14444

'ENDO DODGE 1939 -
n T. tn A11114(.l Ap,>.,. IIB ICK (;0VE RTILE

0d. **1.4prt .04 t, q .-"o .A. 14* U
[ d 00. qis,, JOSE It. ELIA.S
4 4- 5-2.1433N) 25. N' 17, fi< ln 114( 141`1
COLONOS! I CAMIONES7-

r F 1\114ni(io nr DFDADTfl I


11


IPAGIA VEiNlOCHO DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES. 30 DE DIC. DE 1948 AO CXVIO

A N U N C 0 S C L A S I F I C A 0 S D E T I',I M A H O R A


SVENTAS
S4 MUEBLES Y PRENDAS
VENDO I IoI NT I closC10 UVINOG
room I. emljga. ubdo ron 6 p ej.
rpliijoe bue Nltloo c~rta incretitlm t I.
V'M ho) uvb 5 Iil bitjos. acm Neptu-
POR EMBABCAR, VENDOR
Todos m .muebleos. comedor. lvinroom.
cuan0o. r0irxrdor Coay Shelvado, a
bl1 d. nio o. lMpAroq ate. Tambiin l t to-
movll Hudson. 1844 uatro puertas. S in-
form en Miramar. Calie 40 entree 10 y 3.
LEdificio verde. Aporto. S. alt-x. RPbo.r;
p oeortblemC.tel 1-1. 3 -T. &37 H-536-S-8


'0LAMPARAS DE CRISTAL
Tr0ianon. 0o0u-r0 8 h1m apliqu0 s y
cahdelabro. en todo1 u etJlo., anUgu"u
y modeto. i. lPo- lo bAoitml-owCt Facili-
ddao. do coo.. Cos P00000, GIwo, 110.


S C-1119-54-2 En.
MUEBLES DE ESTILO
ArtLKwOaGlOM obJelMe Ar porrlmlrju
AooarmJ. oplquto r0a00.delabr. ,cro0 .
0.,04.o., zlodaS. oandlob,. 0040et008
00108..0000400._ 00.lleoo.00


000 0 0048ma0 1540040405 -Palo ~Cam
1.1o G1ta0no .11I0
C.-1111-5&3 En.
,.i1: LUVING. ruc3lo0 CUARTO'-N.
0441pado. Ol0 0000d1t .0. 00m0d4r 0nde
o0ro chrt., t14Cam08. es4u..-bar. 0110on0.
butacon- -m.. Iobrrlto-. iw010d-r. ouu
00. bobr M0. Coao'rd. oss>.,
NEVERAS T REFRIGERADORES
RVI0IGOtLADO9. CB0CO. OrIO APAK-L-
ta0rnto0 p u@Ao, muy balo, pr dit-o
. MoonomlAo. 10.n.ar tr a Vto>: Mon-
11H-710-N10-1
VENDO REFRIGERADORES
Do today eolaw y ttpOo. deoodo 10 0 peoos
d4 tondoa, Ilmem. al M-4 M con el din-
ro quo t0o0a, Mdonto to u n. a a reIfl0e.
,doo olobo.UN SLboEV s1.......411133-315


Se timmo pediloo al Interior ... oeao..or Dlot.....
00, ,naoTl,,O|a 5001000.0l0. Pooeoo dos.
il0t,,] iooool 4il4 i n.- GI 0, 0AS,
C-112944-30
Refrigerador Comercial
55 II CLETASto_ 0. 00 .00 08,0. .
lr.n1 l'p e. .4o0.m C,.lron p.,Pr.
V*5DOM IICO T A 13, 05A. MIEIN a.I-A, 5000000 Lr00 ll...
Mazda Vr0- t? & A. .108d .Iunio M. q... lN. .12 2 .. Re,.
H..l. 11M_-.31 00-711-NB-3
*tluATO O WNO t 1 ICl3t0 lTA'l--Ni ----
* 80per 0 10Mazda. I0J0I00 l p 20
0 0 H 7. 870i0 OPORTUNIDAD
I.52D0 3 tA 53303TA. 200005-
8 --.... REFRIGERADORES

DE U50
JUGUETES En pefti us oitiono ninoe-
VodaO Uhe dta U 4ds U. L So- n en1l doe cambia dle 0020W
cantnrar 'o psta. h S IS l dl, rc
awln anotfIuM s d us y aroo. le- O onerlt CieotriO. Waetingihi.ii
mns. =owrtoS. AGENCIA FRIGIDAIRE
Do 01105 Son UL 00 oloan o .*BICOV4
ESMOBAR 205, BAJOS, Y wmj,
eatro Vf-tudea y Cencordli& 1= 100.1

UEULES Y PRINDAS
H UR 00 LIQUIDAMOS
92160 CAIALj1o TSAWGP fUPVA
vw015. gm. 3085010885 0ioS.? 5IMTRES REFRICERADORES
a .40 W U 80 ,-8-*I- DE ACERO INOXIDABLE,
howMcwtn Do mUltaLI- V Z,",VA. PROPIOS FARMACIAS 0
IN. tMflm conwalm IS prtaw le ,T lwrlbi.If- IIll'llV i'I11
L.qaoo ll 0.o.ao.. we m o II FBr ITERI S ,DF Lt.UIJO
In. %d yllos Iasm& i. dadw *10 1 100

.1.. ......in FRAK J. CABRERA
50058n. MNS i8000000.0 00p0. 808
I-&A1 ~.- Ia .rFANK1.CA..
845.000,8 ..E.oao 0,i .....3 0080 h,
Imp. 84 M8 -)0 (, (0? 5DO531 *3i8NAVitOINT. 01 n ri p Tclf. X-1469.
,..' .... 1 ,t A, . . IIABANA

O .8.0 0.0. 0I. s 0. ..8....t.-

L..I. XV. ".A n-.. o C 66o5M M I
Tu-bil ,*|llU rhl"
,. o. .. .. .. .. . ..... I 1 1 I
PLeo MlV. t . 111 0 II 0310 1 ..RI .

LAMPARASBECRISTAL Genulro
S desea comprar imparas, (Prluo General Moor)
antiguaB y modernas, o plezas
sueltas de (ino crystal Baccarat 0
o Bohemia. "La Casa Gil", Car-. REFRI(;ERAD)ORES
los 111, 504, casi esquina a Be- E iSCOVi'EA
lascoain. Cuarenta afios exp.- DE 6.PIE G O vE'A
Tiencla. C.1123-56-28 En IE F.;I-Y.ALES
* SNDo CANAA iiAiA CoA. 0% : .3 .ASWO% GARANTL4
u .0th.r y etehdo o moIttlt 0 ..
E.48 oUeb.. -11014 d* I a I
S"__________.."_.I'. 1 .5
TA&AMIOA ll 5003QIJE 03t000311
.0111 .o.- meos rq o. .l.0tm Ps,:
@eI rMoash. Porlow Avme*d y CoO7 32
00Jm. % mn.r. w t taL m 1m. 1- 1 I 0
to L- a n 01341- = a :;
.A-MJI DE T. 9. 11.
MUEBLES -REER EXTRA.
SINFUAD"
MAQUINAS SINGER 1
nuwv" y do Sam
JUEO5DEUW-l.M Agenca FRIGIDAIRE
s 7,. o'-- DW, GAIJAAO '212,
ARCHIV05 META1ICOS entrr
Clem "A".
C' A. "CONCORDUA' Y VIHTUl DES
ESCRITORIOS PLANOA
URREROSI'Hit-
do l a pi1 .. 064.lo
MIMEOC.RAF05 57 UTILES DE OFICINA
CAJAS CAUDALF sfs '*ENDEI MAQV'INA NUE
Va l oi lo ll: iit : bo'11ilr o' st
VENMTI.ADORFS \'ril(lri .a 1.:; I 11 01form1e
GABINETEm ((C INA (i:,:, M-0,091 VrI ('.1 MCl
RM1<1? i, : "
RFFRI41;f:R I)4)HIS s.. . .
C431AN1' NA AN rl l II i A A 1 . )..
riVAXVQ< NAV.AN rrI' UKD A, A I., .I A


"VENTAS
59 RADIOS Y APARATOS
ELCTRICOS
K1LVtNATO m 06 DIS PIES. COM-.
00.0.mnt. r. ,v0 M 10sr. 3 000 0An.
0c0 0 .aMpor. 6 05S-. LAon Ltoc. No
I", entire M y N. H1-00-NR-31

.60 MSTRUMEiTOS MUSIC
PIANITO SPINET $300
Color dartito,. bnqut* portiUbro oo-
lo de Rtey. oe w s-naJoys I primero q0 e Ji-
igt.. D 07 entr --10. B0att0. Lawton-

61 DE ADMEALES
S0 V0ND0N 0CCO VACAS IuCKrTI-
nae, .!I pr6xim. y v"Intot vco y novi-


00400as de r0 y 00 torv Houllen. lalomw
P1pe. n 1Mir4dor y Tres- R7Ms. Repartu
A00u4 de 40Beln. sM Marlan1o. Hors de o0
deA. I p n. H-481-0.-
PO NO POD0 X TKNZRLAS. V&NDO
EU4.M0,000 r0tntin0 de r08 0. podu-


o 0 o parto01 Miramar y o0'r0till, Al-
000nd4Id Marian0o. T. B-26.
H-64r41-l
SE VENDEIR CACROM23TO PSKIN51i0S.,
popo par1 8 rospim do Ano Nutvo y R-
)- lh0 0o 80mw y bonito. par.c *n ju-
1 mete Pintorro 11S. Cero. Haba1 .
H--4341-.
FOXTERRIER WIREHAIRED
jnrr.'ji,'ij o pres camp"ie. 01.
-------- ------- 00. 10.000-0-A- 0- .0.


VIM
it1


F

IS
se


PUERTAS de GARAJES
* MODERNOS
PRACT1.OS
COMODOS


.$40.00-.

Ferretia HUMBOLDT,S.A.
Humboldt 151, esq. a P.
1.2501.


PARA

APARTAMENTOS
Trnoemo* para entire
Inusmedlata

COCINAS DE GAS
De 3 hornallee, homrno con
r. regulador doe tempersturs,
i abinm'te *fxl'do en
S porrvlana.

$69.50
SPrrclo ropecal en ranlildalr

Ferrtera MHUMBOLPT,S.A.


TRATO DIRECTO '1 II I I! ).' ,, .... l, 1, 1. q. a r.
ROlod WI V. 0. .. 3.oolqse | ) I I l'-2501. |
line Io 0* .0 0-.,: I9 -
.......... -. .-... ..-....... .. / C-I 126.M<:i-30

1 u s-"oG" S4 t i m r m3Ao old i.. < ./.l36 v.. .1 lI LI-- .
r~woro. jf o. Oa( r iso 1U liOB .I l 0101041l1. Cml J a l~aoba rallr.1N< 4.
I nih s, dt. r-jill. ,t1. T >i-.. II .. m,,. 3, 1 l .. 3i1,- I.,
^elo ei1" *1 ~oio~~a 110tstru 0. 00 Imenteo novs ma aproorlee
.... .d. l lquidao4n Taim loWi
I I (Ir1f Rl- 4.1 I)SIO. Y APARATOS chapaa Ii..om i |e gniaoIma-
.............. CTRl7I)-.. ,. oaill 24, 26] Y 218-.
0000. 0.1 008Infasrmai
. . . .. ... " -' "" '-. ;: o. <1 |) I
0 .. ..... 1 4 %o I. I I1 I t l. s 0 4,.-722 ., %an Rafael Oit L
I ^ i .: *" """ "' '* : I. -. j "' * ... '.';" I n
"800 8II.. ... .. .. .... ...


VENT-AS
S4 MAQUWARIAS

MOTORS


HERCULES
--- DIESEL
ENmirEA 0NN=IATA
Do Is a 4 H.P


ALMAGRO MOTOR C6
ATYA KSE10CAL MW.
LAmAiA ,


Iu


Lc1.H-C4WP-I4-

1 HFRRAIFS PARA


ercntr" iKnerotcolne. Tambt#n precioact
:achorrllo prop os ro4lo dc Reys. HtJw
el mjor Wirchblrod olnle ingportldo r0-
tnR expoatct~r. ,Verloa de | a 1 en Av.
r. Am. N d3 AeIm ndar o I y
11-411 -l- 00
to 3y


PURINA d
Mda
bot:
ALIMENTOS PARA AYES Ml
Con PURMIA obtendrL rsuledo- do
dos quo Oolnn11 otro limn0o00
pued4 proporcionl rle.
C* C5Z/4 t llbr de o U1PUINA
BBSD01LB CHOW s pr4duc4n1 N
en0It -Ms.$ ;Il:10.odoo .Ver0
ne de pollol Ave
Rut,
Oprr00ndo 4 l -PLKAN PU1I- V
NA :t Ud, entermaed~des y T
eodu o mortandad aun s m e- I
Hal0 a pl ucBr a c 4404 '.h -
nut.ro "PLAn PURINA".
EN EXISTENCIA: C
Ba0eru csnadras. 15
Lctadual6 .
Bebedero comeders., etc.
Sfl-iinoftotan[te i lnectictdu.
Dnnboldo. *xc. o toeosot
MASTER PRODUCTS CO.

NUESTBA &tXPO3CION EN: C
J35U5l LARIA MX 17. k
t t s o* lssan oo a aqstloldoo). tw
To)m,=, Cal
M-7246& M-6059.
slocllcria dUas ttid -a tal "- x
p"'
VI
d____ U .C.lB dll
MATERIALES DR CONST. 30
I f KrCTOS SAXITAR.18 o
7 Itcroi s~otm tno

CEMENT
Inglis. 00 111 llbroa. 133 *n
o0 S00 c 40 d0 11i Itbr*.
VI'NTE IDE tA14 .UARDIA
CuMb u. A m.CORRUGADAS
TENEMOS EXISTENCIA
DE

F6brica Nacional
de Implementos
Agricolcm. S. A.
PLASENCIA y BENJUMEDA
Telf. U-3369. HABANA
I- UK-C IM I


! .........


--w


1


rr


I


A% 130; ill


jll dc ties -ft --- d- --VRd--jj


-TF-


Al


-mv


-t--


Au


i


f.
(,


VEN'TAS r\INERO HIPOTECA PARALASDAMAS ALQUILERES ALQUILERES
MATRIAMLS DE CONST. 64 OFERTAS 76 TERES PARA LAS DAMAS 82 APARTAMENTOS 52 APARTAMENTIOS-
Y EFECTOS SArTARIOS ,- ..INERO ----- "T. .. 0o 00.o ... ".. SM"., r, ,.*o, "FRE.. .. AP. TA. 11O .MOI...ISL O,
DINE_--______dillo. Irs1ido4do 00lca 0I0M e ULM. omedw V senvilS r der- de 000u54a 0014-0rne0. 3 t.oar o 7
0 TIRAS DRTUSOCIS 3 13o30 N I day& 1 n. .l d d eno i Cnuo S Tatab50 haq eta d. ono. del P d do Agv.m Du,. s aor o U411. doi 0edAnte regatta arraglo. st II
8sdM. Ram ea ltno bueo. tod, d II0., masdoMOO o08 asa0 cssa au-SKivr .. 08 125 Case 101.01011 1001. 11-n0-1-3-P o tgn m0010 eoobi. Poisn, 152. eoclq,:,
000. 4.5 o 10. -7925 4 -MC-3 1 00 100 1000~A".. Cob 50000'o. Ml0 130,. -7412 a Cahisda.. 4parfaen10 tI4 tO. 0 Plan 08Ren-
-404-4-6,31 fl..404 -3. 3LIM. 1 K.0011 2 14 VIDADO. AL- |to $145.9o%. %oo preosg to en too bai l.
t % ] qusto 1 apartam ento de- ul&. condor-dcon garajo. H-701-412-lo.
,_________ Taol .4 So .# s* .ut_ prq~ a do a J..... 5,- -.IO 0o 10. 130810 131 70 ...
.........A | %- SILVER FOX oi -s, n cetv, ba. y olo n. CO | I.
]iNOUtJ n Day SO 14 hoa dr- an itptec. al*I vwrtap Prdo -WOOg -.T0-. Wl. .X. do " la .
ACy so 4 4 .oo.4 01:0ir .s. 2," -' 2 11 475">o -71 r iA SE a ALQUILAN, nct.,m .$3.. Ve.colso" 00i0..,
a uACOPLAuOS o:.. 0 t 1. .. PLEo .. AKo GO 30A B- lorn, S..-.-7012-31
400000 001f----- 10-101N1. GUIA OE________________H__rl ___________________ 1__ aS^ ^ ^i.
t H-7-44 ;31 Lamb 00 1000largo.. Wi l1ms0 a 0 0da0 dos odernoo alo artamento. do 0-_ A.N-., 4.
DPINE0 EN SEGUIDA Ql FE 104 n-o-I 00 coropleto, lavde.ro. bl1a 10 8aIs o, 00000 0 100t1401:af o"
(C:ON ASIENTO --. k.W S ... .......... ,, oS O oooe o.. bi toto a. b o-...00. '8i? -
aicdrsMbr"bLblCnW E S R NA S K'cinte'yF rondina. Telitforpo. 003-1
CON Snn...gO LO rmCF_,SITE N A i V, '. v t 014, .... ,. .vaI M-T-
t0401n. 00 40..- "ARTAMKNTo PKQuisi530. 230.0- SA!-
--J. i,0UE 100 ZA Sa-- y 3 oc h to 0,... Ayo,-^
Tus4i"- 555 IMsab re.w4rc5s.4 e cno Lo- INGLES GLOBAL 01400.0 00Ttmr.n 1100000 bo-
CON TODOS n SS"ALLp500Sm. -.S-S"W410- Novlbrmo MttoloC olobol pondera EXCLUSIVO EDIFICIO :1000. AM_ 0l0PO.
1&. axunam do o ma1 1M. a convertat en in ngo ultrtrrrpnla. natu- Atu bAdo ae trnnilor. .Caolle K APTO. .L ANto. Ve.dNTo SAl, trrLr
UHR--C-05-44-30 ril y prticUament coin SUS ACCESORIOS r. waos. Iooo.ocltoood pcloao. .bodeI-~- Iujosoo o - hdos-
-- I I o I-pre entmo t'i Ept cix t Auto- a -. 0g. 01.0t1. A 1t0e0n0.. sin mue- 1- -7" 4
% la N o Idlorna s Hagar-: Po GOog ol. Iew. b Slo.coro, 1/4. btfo c. ARARTAMNTO. SALA, HRASSACION.
lao olooscloooli II C. dolo Intoo Coo 1/4ca do.,clost. Ioforinoo en 1000 coooopleto, cocn Boxo gol jogs obw-
erretera HUMBOLDTSOA. u DIN EROo d. 0400. 201Tio l s(L C.S.. doScranon) l1/4 c oao4. 10 pa: 0Mwo. 000040-
umboldl 151. eeq. a P. Damos diner. ripldamente bo. H435-MO-lI --------------- dena. bIb reo.(nncia Sa sn Joaquin T71
U-2501. sohare caue en L Habana ACADU7AS UH-H-_-.n_. eqn. puaant. _o_ dot dlbar.. .
vrsnloa Tpedidos interior. u rre.r....P. Tam. .. .. por SE ALQUILA "Apartamento AMUEBLADO
vbmi pddd aI interior & f ar, a] ra ionabbe ltpo e o0-_apartamento I(prtier p- So quils. comnpueio d l. iivin. puiion.l n-
-- do IerI banParo,. ('r- nufl RY-DnW ATION -, ecAala <.tave hainW*_*t c,-do-gas
C--127-MG30 LrUeURnR JUIJJuIIU ,-- t0-1t00 0dr0 1 t -1 r4trinar ftl ol4o-ladthcti-7oll y- V. do --a.0.....
cht Club.AA, c. rbd- _________or 3 hb_
---------Acuda poronn lm ente. Curoo que oom b tnat tat 1o'w, ts. .0 tio. ; y ae -r .
____________QB__SAO___ Curso-^'-- que coo-nbl.ns -- -0I0~ ol*&ns.10. -,^- o- ACA.TAIO11h "ds IES-E 0 108
Am su clita. ._clo do cotdo y l e, tolsa: it.vRr rtoc 1Mrar1r. Intorma oncarsado as
NDO UNACOINADGAS.. .- rlr O0 xt..o.. co.ien-fclmlccsoe ulr .mo
as. 4 ha.1o1I10.. harmoy assd"oo.0op~lo- Idiina 5Ul~a
Un Re rIS M, IE OD0 MA Edifici ultrantA 0ES S
U I TR.* r0ador do 7 pies. J. Caboe. r:
dbto'. B. M d PALACIO ALDAMA 3. ERne lallxaci6n COmnerc*al Se SE -,0". ,,Sa pK.^ ^: Sptt. -" "- 1 t7
No P ID, t. -. -At U-.0N - P la z d e In F r a it r n i.lt a d.I r a o b t e. n r n b o en em j l o P A R I i $ 5 0 .0 . n-
t 74.ll o n0 i a enixl.r I". aT. a deAAIO A MA, A r2 010 tClA% en%&S al A y| .ab.Undante..Ave.
INlDS t' CA^aiS* >n d VaPO^t Teh* ono r -^ 0]0.m -S C.laa de lc fano'-cturnat- d cn . 'tn-nar, con Inlacas via.nt, 1/ itr w a il.chlt I
as__l_ oBlad dollo ol0. Io-qto4e0- a exclo. amenteI&eda cudra do toent ,-. l eh - 2i ero .
7a A Slvonk3od %a. d p 1" y 1 qu- Amistad 510, entrw Reins y I 11.100 de' o p a0y.01 I A ao cl ete, eo-
10o0. crialloalu o. 40100.do 011000rua aU 4u0$a- car0 ~ npus opl11d oo eirwo11ie0l1-1lava. e027
w .. Woo OD |eloot: Una nukqutlr lcare- Monte. d tolotem{oo, S~ton* t w 1enre. 9 ~cio .
to "Lollypop &"(chamboonal tase to.0- C-UH-10l1-64-3 n w 80 lln 1o o o 00o0000: F4 1 I-
d. 4 pdo erdl.o Carr077-i ________ n'Ul Fa __ HAV__ANA BUSINESS
To~!.X151. COMERCIANTES0480400 Li VIDhRo,1EA30.010-014tSAL6 Ptbaucen 010111-75-8-7 App nAIriTonoIEn1o^
D01.00o dlm 0000 00 ade01000, 0*-
A TECTOK IKR CO E 81-40TE OLCTSUCO. pideado.oowd Pl a dooolomo law, r&ldo A A E YAA T
Fla TOato P.Jin0 0 lt t"V d lo, eo o d~oe LoertO. f ooraoo- 8 0e0cue081 en lat Habana. PARA ESTRENAR $50.00. ler. piso.
avi~ld Ist y so.Arnpit.eac ern wl.oo 'r oo Ie.eS man f lrean-]
to 30 B 102 .. 08100e 1 060 011 c|00 oh. outs p010 01. 01 1sediurn0 1 noctur as 1r o alts I c le 15 A 1 1 1.00 d rai0
enido 70 y '4. Ampltaolfl Alooeod~o,. 0r100 eald. oes t o. Ooog, oato. C 113, e1nte 0 y 8, N1canor del Cant-
tao 30. -7l0. 1o "42 1a., Arie etla y 0 1v eoo. Ablerta a s smatricula. d Dtda de. equiPt elkLctrco. ru- tas 28 v Living-room,
00 3 L6 T0ICO AM1 I UCAN U C r ro t 10r0a0n 00 d* 1da1r, p1h t .por I s squina. rn I, H 9.- c n.n:
Uplto. A o10n All0000 50414S 0A 4 K OBrtaEeDto 4. n & a os.. Tel -- & 2/4, a.tio con.pleto, cod.
00 a& os.1.do e 6000t nefon104784.
pis0 0H pt1 0 Ccn A-7. m na. gua caliente, hall. I.
^w0Uo 14.00 **w* 1": 0 1^ tcH-.10-981-41 Foe C-797V eneror ^. |oco o it acle
C 'ANGA, VIDRIERA $30.00 HIPOTECkS AL 6 %O -/, RE- i 7" propn-o n.tri onlo. n or-
wotaodoc 00t.00. 8JpO 0.2e.0t 11t0101.e Incuvendo 0.P.Imane n la nmisma do 9:00
5,M0010o del U mto10 "11.0: 0010010 0. C IE N C IAS S LO I A a 11:00 v de 1:00 a 5:00
m.04 and y. 3, Hiao o. .x,7 SinPlu.ro 0e0teC. Cualquier
4. oo. 1-41C-0M eaRtaCd. J >. I A L E S SE --- .CAPAS^ DE A.U, .... 'p^ ^ .,^ -- -- -_AMNAE --
Habana y Vo 8.do. entan Ian S a *-oooo tq rodncildo l do
CAI 'A DEa yOPER o.enE lit ururlAD tde compu.esto dovestb 1ub1u 1003 o-
PwCIONES PRADO rm.oeor, porch, 10terraA. AUlH.9687412-1 Ens.
FABRICATED SERIAS Y RAPIDS NOBEL AC DEMY" ?Ii to Io. panr3ooo jo o SE ALQ UILA
AGUILA 110: A-538.1 turm Ow hoo. oo, ~tt3c' na ep. S L
wd los Op.. 0000100 0 olod sd, g- F-.5783. Mdionllc. F.5783 Prado 412. M. Iro 1vient"yl0 r gofeo. ls or-
1 111 11lalk, omosi s ockoud p.K 5783. _________ __ I I _| ._l l 1._ _d
V d.i la l oosY y 1 dotbI Jlolet Pas_ man: Avoe. RAm6n Me ndo -a y 17, Apsr amento moderno. Sala. corne-
.1*0. .. r o . a '.... .. .." J (Fren te l P arqu C oe d ntr->l). l.ru r ?rI n r. "dor. ,4. ba.o 1y 01 0 1a 1co0 CA-00100000 1 0-2- 31 1Ot' iollodoo, 10001100. rogullo.~ 10 01161000--------- 111
Hc H..rr ,.r "..H.nA '"-H-241-64-3l A-7927. Itd 0..00 QIha t. II 10Octubre.
EQflus1 largo toY[hns |IL04; E'traj# omlA toNo~jU$Ie r-F77. UH|-1-9"119-3.6 M- Ie Tc ctt -O -t .
MA$O100005. AROI tO LASA $1oF-7477.
S: 1o deail "Kn nan tuor ulolo 06 o dtnrn, rpId:a olorlen lo tl l-- uCALoE aENTaE 12.1--
00o. 4 pit.-0 "10101011 oltee. 00001d.> 017.20.04 0 lolaban y itepa .. >s d CAL IE 1'. ErOTHE 12 Y 14
lso 30 NO 04 oll. A-l, V.ddo. Molnte. Vlbor. MI 8rtatno. Guaob;o-to Ull-1 05,I,7731 r
10 a.-An-.1 st 1 ,00c 0011 I.- o ,.4LMENI)ARES?->..e~por-da Pl.... ^ '**, .....VEAO ^ :;n. ^ ^ ^T^TV 8^
1JUGUETESI CARBAL7LAL F-2857. A LQUILLER r a ErBS!, aan cro. .4_HBTC0E
_Xlrnso P S 7 __r__tdo_ d_ t _. OL e, cv, o vrrauar i ,y coc l a AMUEBLADO
0iia, srr .ola i o5 0t0, 1:a.. lu-tc, o th__fil,_hlrAB-29_77 Alq_ hiii_______ _ 0 1 Il:0 AQI t1 1.l indo ), l o 0fre01-0
0" lt p>yooll y d|.111t ... Ablort A t H TE CA TE.RA 1 103 .... i hl l ...... ...
IS y nou he A o pilta on do p a.rUU_90d3 d0 1, br br' r r_ .o : 'cn0l0 L00IL v A i -A o O-W
11.. r,0 . .. ani c n v ...r.a. 00100 uIa 0 _ _l-... lv ......."a10 1 .. .o.... v l l v .-as
oH OTEL CATid.A de ew kcon:11 ,: dS A 0LAS00. DA- lr a-
;, do FI00 m000, loro, r Z t Et I FP I .J E EN ESTOS PRECIOS Aj rn nut o ,mn o. V AI o ,on -o, 0 1 r t,0, b .
UH 33e I. de I EnA It. .l*, It 00.a 1,,, r o e1:1 0 AlJ1ur :n % del V
d-, 0. 1 3 de 12, i o15.00 t1 o 0 .1 0,,t':. gS. no nca1 o. n. $00
D IN E R lP:oo- I. hl.00_oll tr1: erador Sinue o 01010000.01,Nn
AIn MACENES t7 CH -.WA r t *ria AD SRt.,W .Ch.ISe, ll lo .ci.,, l, pt,,, _H-i-a-
MANUEL I-A E GOMIIEZ t o- IIt 76 4 en0 -1 p alen N uid2. 0oT on. B, Cal .d 71.1, center l I'so yA
San2Rafael 406,- .l 1" nL s. ", l ""e 80 CASAS DE HUESPEDES l{crloo motv oooon.un, ico.


U Miti -^Un-, X t I .. .....----- -. li r>,.U' 'A A ttltt trla -' ~ &N~ ilt T* < tl 1 ____________-___- i n T l l ni -In -;rtt l
ski.s n RRe^ $06 pa trl dwv olv" t dolo o ci .1 P "ec" tittll uv o. o
Habna 00 0 301000d kll VNA l 0 0 1:u. 10:AAIO11 4.0.0.64.1S
tO n p aW t .1,. Ainoricon c a tl letfO lo tAl 0 -671, s2. l U rmira No) -
6I tlilos en gent,-1,U ewi- o v.4 a dr ... n. t, rl, l. .I ,, a, 1 Jda 0 till|1. -I- 0 7-8A-3
roieAgoad MASCOjl. y Fn gn 0 1 w. :1 Pl 8 | 006 wto] U-, 4 PA 1 1 T ART EA N IE A I N DEAR0ES
ral. Ahora c vendomn s por. re sadoeditS0 -lan0t., U-lo on tUooI ; ~lo.lie3ral0ditS
m uc trcaroe.. Solcitt yo y oltenori m yor Ne.0. T.oR o ..r ..ol 1P : 3 4 n q to- qEINIj n I 209 1 0! . .i 0 1 h0T:
laja.. ,,oodoadades obitas Ttrlao 1kill. 0 p0 110 1 4m1 l Obi0 pa SOU In.'ILU. -- 10n0 1.0 ,, o 1. 4.1:, bl :oodOW -
t j& Pt -C ,ioGIhlII e* en telIC / 1 tireanto edo prolacci~n k~ara I t P DES 0on0tp .... tO t ar|tInw 6"


pers Ia temporada. Pediot h propledo d 3 0,,. :1011 del:a10: 1 0 1rAa tnr el.. 10111110 :0 11ta 1-4:01 k, -01-as A-9991
C ..0onanPE S R r .V E D A D O C on p tc l ic I i o r on 1.1.l: 'to, |rt ".,"lr 04. P 'l'a-"
DESDE $7.00......, .. ... 0 ......0 2 h.blisr.onrs. fn 1w t 0.--1-3...-"
,,,. 1-.. 0 0 1 0. 0 001 0 coorinis goas. Rpm. ollen. g4 IIABITACIONES
0rla "y --s lle-t o 1d r. 040 0r' .coni-.
__P IS O N SA N C IIE Z 01 do mo l tttto 0 0o, 0. 5 0. t, la o O
113 0A321A 0 Edi).So :L A(MI A Dopol.rt S 0 1.4 10104.7 tfe InRe a5e1 ]0 12."I ortan 0 1 SE ALQI 8.'L. NA 7 HAn 0lT CION CON
11g;.t y Espodrodo A-13ll I 0tE1DK C APAR4 tItCLARt "4 ALQVILA ecoo Ao "i1 Lj1o 04e a l Co-t 0 2,1 1. -
(a lCl o[lo orhlto)., .buena. .Id. 0 1 agt0 t 0abl0 A ..,1Uo n Allo t -. do u 6a a ogra
SE0 .ENDEN l-. 00e59-rc4-3.-oqqoocl. noche. .2 cttntlra C r"u cro, Ay-estran -1e-044-
S E1-1-159-d4-300100 1 00. .70to0A&0.oIn Plavo .
Para.ublmnis.eHone- d tte. BE %LQt'1L4 tNA1X40lOTACION HO1-
para urclo antn at'one ,' -10M- .....LMANSIO VI T RIoN ... A S ..... (N I
lduto.N njrtos do pa4 PARA LAS DAMAS N N) VICOIA UH-1-9686-82-1 Ene.S r.. .. 0. m .I.0.111.....
ra^^^^^^^^^^$^ aTon oo I"* agseon_. J___,c___r _____, !__-
ra comet d ag con 70 INTERES PAI A LAS DAM S LINEA 902 ESQ. 6, Fhnlor y 28_ 1__ _n r___.. bo--100 4 --lo.
&us correepondlente- cone- ,Y1 blVhiEDoDOoo 10.poodo.0.0100 o-o lo 1-411-0A 1
DINE OLINDA C-IAQUTTA D PE TITm p ogla..r i 01. do p0rdb.0 6 Y 13, VEDADO- A0
xiones do plomno, hronce y rrials 0 obiotgradobla.PeKA0I-A VA Ho n IM -
Undobro co 1. 1I .r001 .o olotT l tedo. tr doe 0006. a obds. T 7 n.A lo opagua s inr aoc n "a I0 o 10.
liare deo puo. En loire2 nn $100 00111 0010 u0. - I. e~o o ou -1 7, 0 equina. H- -- _Z ra n


(------------- d e<| P agonr E nh r lase n n~u t H-S S- 0- A-iuiM lo apa* rtam en t a([ "ll h a"- b P e a 2 1' entcP r e Conip'osl. t( la Y
onnoco 5 0 319011.4(7AQCUK-TA b00 MONO 1Caban0 MLa. lSOT 5LE ALQUOL
mnrsde 12, a515.00 5sPATMETS biditc1cuarto s, aloaco. __
menore* e 12, a$]5,00 g VNgUN .11Cu ~rADS MINK 92 APARTAMENTrOS b-od uro aac-cISa A ll-4LIA RESPETABLK IALQUILA
.en per cts mondciones, precmo $W. Ter. nmedor, A (to y cocina. Re- in0 0-f h.05.. ..6 .5-0 1- ton0 j.Uk1 c-
c/u. .. too t I. --.11 f rigerador. Simmons-ga-s.I lle entrad indrpendlent, baf io modern
C.t.11 00 i.r d r I.o.n. C...E 4.04 4G 75A 1 A D M IN IS T R A C IO N *pmn gc:... Iloto 19 o 1- ...... ... .. ....... 1" 0-003-..
Informant F.-5757. CHAUKTA rIE. cA... ,.o. I co..c..y1'.-
y:0......... o..... .......... D.E BIENES parlo en . g. ida. Dpo. B, ST..L t..... .......ITACO_.N. ... .0 .
-%es-0 30 p. 0n00 Lpa.od 310.oo, It- DE.00: -oo.5000001 ois opo
UH.H- 201.624 0-30 ---0. -norinc : A 60 5. ,, N,0... , ... IlOA o y -l, R t-
SE VENDE MAGNIFICA CA. 20 nSo experi1nrla o.. fn- I S .. A- C. E--CASA-
0ahZ DI1o 01 0 11 pa Silver Fox White Neck, aIIH-1 par. ofrecrl un efi- Ull1-352-82-31 .. o, ap_
L I Q U I D A C I O N ( z o r r o p I a t e a d 0 c o n c uOlO 1 b l a n -o _ _ _. ...._ _C 11. ...... . . .._ _.. .. .
DE LA rAs t I PONTLANDIA 1,- .
G~iIANES, MACOTAS.ole. R0) reoio de soerdadera ooot- rienonlc rvcsio. Liqoiidaci6n nD IA1-04.
00.do Mio ypo'.0. 140. 0000 3 0101. Irfornies Sra. 0.101izSE N 11 I 011ES1IoAIOITAC4070
N A ". U L ( O II BL E I A I AC N
d./A000 Mod OTmensualootnllas..Soliite in-. P,.,,o....,K.. o,,b o-
r* e~ronddo o.B-3502. H-657-70-1 lo....... in...... 11h) I]q1e trabaienluel t'r Co-
moafts J"677. Caooom ueo-fos. I -~-- S E gA Ch'rt 00 y Ciefyrlm os, 39
in-0orme. 0.ei Sr. A 1var00 H MOWrt :u,. iana 1J-738-84-1
] SILVER FOX lujosooo artnmento.l L a SlOELLA 04 F5T10 MAtqUES 000-
101.14-.W .--4 3/4, Ain 10 tor1. Sierra.o Chile Itepqu n sRC o .W P rin te:0 0:i.se .0-
ISO, .O. 0...................................ol ..1 10,7 'd 14
..$ 1 1 'Wai n t e 8 a 1 2 M.m ., ...1 C Il ha ll It __ .
VENTILADORES I Arhol Seoco 354.., entre Lit- M E NDO ZA ........... 0 ...... ... l0do-.
aE0 00 oOod 10tod0 8.1,--fre4l100 I(t.100ll I II$-I- 0 .
ials v Clavel. RH la 14 en Io Obsipo 305. ToPIAl. AI-6921 .:..0,0.., 000o t,1-1di, 000.0...... 0 i n.-
CONIPRESORES oqo;ilna. _-_pet_--_,.., o_,ool :00 . lnao,,O ..."nmy ea,, ,.
ldoocllOo.01 00 0oly 00ban 1.100deco40 0 1,1100000301.0N 7.
MA U N S FVriodo tmc q rtadr t.1 tIt|-629-34-3t
SMAQIINAS i ) lI- U II--44 -70--30 IlDIFICIO NUEVO in..... Toel-'e 005493 0-- .. 0. h. 0. .o..00,
.1411411- A-., ,,DW ,,- ats, cr
(NoFos as y reorcerck del nrat. ioga.)VEN.001.0110, 0o.m o: 10 TA0 O 0,104"K00AL.IA 0-
VdIl e ro oguldh luimboldO N' 7. 711 {*-11077-I-4 F0rro 0..o.rti ,,. pl-ol,. i, b o fo:,.

AI)lOS.T~O(AI)I.S(4(S $21(1I. Inforntt.ol T,1i'lo.no Teo,Oold. 00 oi~l.00l0, a,,o ..blodoo SE ALUVILA .-.. ,. ,..


Ncoeoltoo |hlothlo r 054 soegti|- 000~ ta0.0 14 0 SE ,ALos I, A ^ ,s,,,A 10 00000cn0 e ~ ,,I- 3a43
tin j,,.e.,.o,. to' (u t,..c. E N S CooA S odlo,, ............. p........, ..... .0000000 :.::l....... ... 0,: I...... .,-0 ... 3 a.,0,0,00.I 041.00,010 5-. q,,,,t.A o
t0100 bob.er ot .,,l L000 h lolllol,ob o.::hoo (' 0II)laS ooo '.-oo~
onla75 ROFESORAS ),rROrESORES 0r- 1,111 n01000 $poio0ooI.t10400000,
_____________________________ a.. "W l(,ll 0 (t~l, olo lOoio' ogo~s i000 Avr. o, : 100~~l 0:00.00~o y i" 01 Ooooo t~t 0000: 000
_____________________ tooo.1.o 000ttt :0u Iotmott a blseOut l r,- A 1tt:ra. d0 MlrOaOlnr. I018-10-4-I
lIEB-NAI.A I l2, It tSINGi.ES 1o0.rol.l.,m) Mtrod 0. lqul~r L~IIoo]rA'(N]ONrAq A
A-0130. Oolo-|-oo-a- ooram la,olooolOIno 00~ mw l

Ici..Lel. t ahosctI ocsooltc Il ohIl~oSE ALQUILA 00 0 to..,0t00 hoabotOclo,0. Jntso 1:00000 -
________________ NOBEl. AC'ADEMY Colic Lacooetc, entro Ayoeota- 0r0.0 10.0: ........ C'o,,,l.a 0800.0. soot.-
INE O H POT CA 'rm. (Jrntea| rue rib y .Po.nchl~o (;6os.... apartarnoenlo tIe caqulna. e,,t I0000.0tmmsl:0 ,o 0:0,rab100. 00o80:0:00 0-
terenc Ia Je|NO 007. c00ti ,.oq::loo a
"IEB -onHIPOTECA ior.eoboo- (I. .............rt-u.-
Cen~tral). lt=. ds tl m. 0. 001.031 ncm.Slaoo _1.0-43
63 SOUICITUDE S '. A-7927. vn. -.t ,eg, dotn cuao., tuela y"ina ALQ Y'"" A00r: ost .0o .... O9A- A
O 'liia Infottoni cobro los he I lfo roojuleIlo. Agua aloun. 0000,... OrrnolJ coooolglla hlo~o~os~r ole atOu
5.',,t)0 *o t6 M'4I. 0400 r-, eaporlalea *IuioalUo NiCANORi DEL C.AM I) [ d~nio. fri. y cailcente inocui- re 0n146,000ln llr....00 ll*" 0 -t100o0 .0o
0...... .0.50 Is .... .... .. sic tar 04 sIt" Ia t3001. l Ialo 1., rasi eo~iquanI 12. rI en el aiquller. Edlifinioc t, b jb .0 110 001 ,101. loddo.
il i|ltlo .,tt s 550 t 000,.' )~ H-10-00 4-I
10:.:.'s .0,0............ 0 Iso~ .e Alqo:10 I pO i nooomtlol oolotlr ..oo~o | "]9 y 26'"; lnforuoan en ei sx ALQ0IILA 0101 58ARITrACIOO ON CA.
l~~l~~00010t0 J0400. 00|.0 ltlc ],sprlu~ latroorloo Ase0to. T0-21--
... .. a..,. .... li.l|' 15 41"75.-3i ,.o.,,,o, ao- 00800 'l .. 0 ,n. 00 aamrtatnento 19. 00o, 080008.^oa oooeo0040 o
u. u i m uui Il.AI .AN0INCITIJ,0 TN 0.1. ,Iiblpdo 8 p~roonoo solo. LI..o a1l'i-7804.
011 12 .81 DoIARIi) DI L.A MARINA UH.11.42.0 13 C-II00--2-30 10.40-8O-4-1
ANLJNCI0S CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA PROFESIONA ES COMPPRAS / VENTAS VENTAS
AN NCO N. .. 4w ._,.....---..


-g:: : _- =:--:---: _----_ =J___ WT_-o.___ U .___=I__._..__..____ -VETER NARJ0S- 17 MUEBLES P - CASAS R_ _S _ CASAS ___

hL.tUO .'.L .d|UPENlII.Ti. I1L.VIDO 0Ul(' AIIIU4|LLL 1% IM, SLICITO C'0ILUU,.SI LJL'..-1,.r. *I rrtLLL0Ct3$11VILU'R1l Jlm. -.
ALQUILERES ALQUILERES .ALQUILERES .TO SE OFRECENR| ....................... B-5303.Cmpr a M, Ph 5 QRSI .. ...... ....

s4 HA&M TAL.OONE.S X i 0tc ,. OFI1dA 1. CO-S tZS .~ '~CHOFR'E5 "^', .'.. ... ', ""',"i' ... ,.... ... .... .... .. . ... ... . . .. ,,1, ,..
&LQI'71O llLA tl'IllqlMNDnhTl, BM.L. ViE1DO OHf >A (L ;EB L tB\lU~l IS UW $OLUCtTO (CWl ltIStHB.1C.. DQX ls [tlt D i t' L OLOC L~llO~ri ID.......m lUl EDOR Cn T S 1 C'.'.,'r'.i" '.. "', "2"'." .' i', 'l^ ..7. f'.>[.. .;;"* '* *" "" ...... I....... ..... ,. ........_ '. -.
.-4 lj c 4 pll. Irtmll.4. f~amri. tl'-- pr AKI.I t ir ll. 0 Re.in> CUB* I Iri^-nuii .ulu. lh', Rclertl .j .ii E u alJlai<. inr-tr. 14 t gfnnqti t 1 1 t. il- ]o ____ j]Rr i I i3___ I ^^ r .. . .. [ .. riXirtl am~ (.nnr ri Prna * "".- "i .. ...... ....... ..... .................. . .. M.-V- -d6, ;. r . . ,,3 .............. .........a..a n.... a----..
_ _ _____ ________ .4Ji -O I' O _p.-J..".A A


.A L Qu I &nu. VUr3 s- i a LQLII.O P.4tA 'ONSILTURiO i ol r. SOLICIT i .OCII I 1 ; ..... S . -a. .. No su.fa -nis de .l, pi U .. .. .. . a, ..... .... ', -
S E 1E oar aa. [laDl a.-'.. r.,,.... *H .< *rh1:.. ll<.-.n.*aI '.\1l I..;-a-I I I -1 j' .1 % . .
,i rLa h a UaK rbaId bI n. SAa f.i S n La... II 5,],i bo. H M-IHI.I A dquiera lu y ie '. . pa i.
';. ~t. &. nn.M. mT~mo~o.Cr~~omf -M-, .,-.-- ., --., .--------------------. *. -i..l<.". ..1, .. ,.", B-5303: Ul co l mf> ll rloe pini iosI .- .. -.' _.^-^.. I.HJ-

aara AI. M ^ W A. O ISPl.KS. narmna ,. a .- -L TO I Ma-A-tr a........ -2. : J.. %.. ... ra. 3 -., *5 iL,.. Li.rl-te,. e . "In I 7. ------t--s..! .L__ .
84.--_ mc.a .. S o. ... .... i, r...... ast,. n..P .uiS 2-lhN. '.-S. S ,. IIi.In .,. .l ,. Itat, rrau Co, Auveras et.'.-. -. .- O St IS REGALO
I1 ALQS'1.A *tPL NDI DA IA^,',clO, srpltO" 4tlslc p .r i d a r 2. .100 1O I* Mrloia s rthlase Pal..oi .ol, uwU- CONTADO J. JO.IN, 10 550. 5^ _u Il Osir. 5Sa ,,,,13. I] -H41 o, d, ,.
pT.r p4-i r ron elr. m ... 1.,rs L>l ,.l. M .. o .* ?l H.- l-lM o. de e.pi.- c. Co bl i %I tItd l d .I .dt. L-3 ero aj .ub._ O t S e I- A, .-- .. ,,. '. a a n ri
Q.L 0I 51.0 GDrI MAIL. AMRDA o rt -A I %-t -. ,...,-I I .I k ,rar.ta/ IS.l& .V" rdi+'- .n. ..o.v.i .o y- ., ,;". -- ,. '. .i.. ,
... Isrm-' en 14 = trads I,. pmro- A4 $2SW SOUlt'IT !ll.Cole "~llLL[ LO.L- 1.11 .. I.t I .'.,: -O'LS r ti, / t oy pa sytdodo -I +... ....s... .... ,. wit. .~. I ..V1 ._0J0r.pa y ba1, . "- a a ., R,-.- 1, .. ..I., I --C-.- --- =-.. .. . . .... I^,,, L .--... .sI. ,L'e". t
..I-a SO ICI RW,.. C L qL. 'IIA.H454 K 1 .."I Q IRO EI STnlASI.rnalH: VW .V .4 eds e Da(anCad e. ...i".S a sDR -5 ,;,l,'I, ia el OTO .A. U .I ,S III C 0 R A.,,.
ial-. lem .. 1ia. In.Iaa=+t ..a.u tlatnl .1 i .1".. I~,le I.' I.. b .I. .. I .n N .." . -11111 -_ ta $71 a
W-4nn.t..Tr, ,, n .. A . 1t*5-IS .. ....a YIatS. sm T UA-O w N- O..d I n" I A-411n7n: eomiarWs "A U]- "aI-I %Pol !I H-.-3 "-.-10
RFIILYSl AL SII 2 l0-941 l .l. Mt-._I 1* . IS a'ieda ~ s lei. -i -M1ks t A DE COS SING .13E r I l. a Ia rinra.'R -, .a-~n~a
9116 10191-3 37 1-IA V jHABA8A_ t CaI S. asO.A I 1..,1 PA..D DIARIO DE LA MARINA. Y -7r-eCASAS P "A RiO l,,,,,- a. i a.,,i, .i .... R.ns 555.. eta -1-'. 1,111 -- -'.[D., .'.M SiS .,il--
HAB1TACIONES AMPLIASY I, LLSIL .L T .' ^ a s.rIn ft ^lp Ilalnrliu .= H ^.".'02-12^928 Ene' an -a. Igo' ld' At.I. *Cn*1"al E-4 di4tv I I ... .i........-i ptit xiio' 2 . 1 s trpcmHtt----
T5111 TPod- ,: .:_ 11".r-i ,N
(resc-s. en edificto stuado Hral. alo *ri ai "..,'J i l -. .a Prs. o5s- 04- .. -.. . : PO ( l 5 .tTI.A. $ ->; t-.I la, .. pr>i. hi.,
r:- R is -'rl -rq 'e t ',er.a, ,.. 0 4 k i d o I- V .%. ..Y. ..- % t OI t t I~tK D N u O tstu r. at $ | nt i iU d er~ t l s ik, ; -4 U.... . . . ...... ... . I l .' ""C L -' I&x t x l -a.t. 1ir x l ,

frente a las brisas del mar. pa-s.., ; ,Tr, H..n. a,- 01 am rITt r y .- bol "' ir 1. I .pi 1C -C : I. .I_____.. "_____ _____ll-.IS- AO5 i[ MUK1LlK11ll,,1 i i ... T, ..... V"- .V...n r.t.ar .-r.-
ra matramonos y personas so- ALQI-ILO-MODI- OI B 0 SLA .. 1 :5 ..1'a. t.- ri., C ,r ia. an^, r s.n...Sa C. "y..' Frr i O-nr7 V m I tI\ i rnoid ,o de or icin- todo: t ,n t ", '' i ,,, i r ,idt ......i. -.. .O. . ,
.S. Situado cerca de los Mi- ...... ....r.... .... ,;M +.; ..... : + .. ... a,;.... 50.0.- ....... .a...sr.. ds^l ha ....... rtK AlAUJtr IiUAL..r '. -Y IU..L nlIqili,,uls i tcoser, caj.s c -till I-i',l , r 1. .-.... -
a. .,ar. rJ- 3. Untor.aan dalnIt a.a y .'.I n T Ill. ..1I. G-. As ..16- ._.1h 1.7 I..a 1.- p I 1. .. .a 1. IC W I 'I insLL I VA .
nl.aertos y Aduana. Chaccon y ;.,, l.,a" a ." a.....- H-.^.-- d-' I 5 I, I SE OFRECE MUCHACIIA JO-{ Comprmnos y vendemos pa-e ....'.. il. .. 'tJ .....IS. ioi nib-1 t ', 4i. .ll n,. ....H.I r..'.. ".1. Lb 1,.11
San Igacio - .OUCTO rA COCI LINPIA ven buena presencia tqui- ra clients: casasqu- solrires ie-n'i c, "'. nt ,' I ll.ebt-se "S---.L'Rl' '" .,'+","" ,' ...1a.' a'.,.i '.a
-704 4-4 SE ALQLUIL.A 1,',,.. _" a. a.d-S -(IL- .. grafa-mecanografa, exp--r -eci a 'c%.. hip itecas. Actr, A It.tLdd hon- ,"1"en ^\.tu-lO t-q- I- iis io I hii.. 4 .,. ., t:"1i:,,i -44 H n +a.MIt
V i, lAs 1. cn q. si a r Sla. s"r-lr HlTM-.i.i-1 en' trabajos "enerales de oficti- andez v reserve. IntOaines ilies- i -' . i~ I.i KOHI.- 1 1.......
-- NAVES a LOCALES i,4 K* natda r!rI, h-at -,- l aI.- -" ."lir t. I
d-1 nsiIAr- .n lcoo. .r.n,1om o ia tir, lOS 1 MANE.JADORAS tll, conocjieiento de Contabi-' 'os eI l todos los Bancos die is- 5 -UTILES DE OFICINAS r 1td a-ti '.' l' t.It ,. . ,,i -...... mn", np ar,.i
I I ( tULO l Al 4e M Tll EO. -nrl 14't 0d r di Iw olt pa-le t r d e~ lit" e L G.j II L .1vi l W I -I1:''I i s ... . ..N I .__- ",t roDtiEL A 00 0011 ..0.. P01 ., d*I '.n.iaa i ,alnn ', oah.. ,5Prm c,1 -- ---. lidad e ln1i6s. Referencia.S li- ta oIuandad. Oticina: Aguiar 556i 5 .00 i A, iii.i-. I \:',;i .*. .- .1 ..... -.__
OaaI.a IS-' 57 .. ,. I ,.1 ala tala Tran n Cal.11r r, ntc. Ia I ......... 1". tCa u 4 141, I 'r S ,E.S R tLna A.
A --t.. [ina AL 'UU A I ID lA se.M** eI. T h OMiriTAUI.lK rIiiodnA. 'O lll- Al a tolo F-C37. [-599-129-1. -- t K,,, ...... .. J O =,.,5 = M,. M ,,i .1 n V n 5 .. .. >- ,
(100. 0Ah lMIl EABSAa \Irj __________________________ __* n.Iar5,c>. IS'A I~alaolI G .1, i. Sr-------- ------- Sr~t BIaT.A ,'i,.... ""**" li5'" '" r*i .\" Vrl>;\1INI i- II -----..
r.etn aa. t.m .t i r i c ip ptr \ 'o-r n L , % I \ tgt =\ 0 ,' t ; t t ,, C o l a t ltd I I4. .. I .] I -4 I K
P":,I.,nurallS.laSr sf n. ia natc- .1 a...... "... 71H02t-0Il , de ........ .131 OFERTAS VARHAS II FINCAS RUSTiCAS .3..... ....... .. ... $ R 3 d- -,.. i' aDu""ON"000 --
Sal *| Oalal ,l_ asia. E l a .la a p~a l> -N, _________________ b 0 .IK O CI. Onlr a l V<14.15. ----------------,.,llPNI r55 l4 P OX1MtIC ntll B ----------- li.a" ll..."r-I-.o...nion H -,. a"1 ban. 150' '**" I a-' hrsa..
aa'.. .. ...... ...... Ig ia ..a Sa ri n~- 0n. 5 ....r ...... t4.. ,,-| I.3 4.......45 11.C511, I. ..aa 14 4t ,r ua- "- .S... -.a.1 i tHItn..ia .EN'L' $1 0.... P ,,.,* 7,.r,.. '1.
Mr'ii M HIr..n.B M .l __ NH t- oi 4 ii.$3 Ii o>'Kt {' .jOVIx ut|, rAMro, .>!*> ,1,1.. ,). I 4 i.a~)et.>ii r 1 i iR"n r', ldaien |- "'**,|e i" ""**r >"'. '"", * '' r r "
.. T.l_ ,na.. 1.21 1 3 Troelht4sT .A .3 __ ...-L") ..... "W" a,.,, 1162,1 u-L.e.m., 19 Ellas, IMr.o._ aro- -._ I --- _.
it I"-.I-o *..Sn IN~ S-N -S PARA MANIEJADORA .... ^-. 0 ,, A. dC---. I ,,-_______----_ .....I _- -- -- -31 ,%I .. .._ t .%- 11 -__ ,,:-._ ', ,z 0.-. -
;*;I^ :A .^;-. S"'' ".- ..... y .... "..,- ... ".l ..^ '"^"i"..^ ^ M M? -';^ -o^ ^ tT^^:,; l2_ ESTABLECIM[ENTOS ('{M I{| ^ il~l IN TOL^ (^. il.rla~ta et $11, ';, A''"",0"0s "^, "u'.''.^% Zqt",'1'^ ^ ",

_________ L O C AL_____ A No-stain. nlS 113rlP E r..IslS llsA P R E N D 1C E S 0*51 u-a..LISI1i (VIE S. c '' II0l0Iilk IN 204----P404 M I-nI.. 12 E S T A B L E CI M IE N TNST RarEdlT O S Dl" all IN 1511140 SL N T1p Ilstaatas, R etatl $ 111.1. elI SI t ll II'.IlIIII'.I L R S> l'. 751 sIINIE CA
014aaa a4a la.Illa .l ; _v~, P t. IL VIK MO AL ro tvak plts joyas.~ pianios. y3 IllS, ad r __ __ _ __ _ __ _ A A I. 5 -111.1 .%_ A.1 ,.,iitI~ r.
II sl 50 1..s.I. P1-a. T WRilFW an4 _-iIs A n~l nr n Ini 'lln, nr Il.- ~'I. a B 1 35 0 10414 S.,`_b_ .:-,,1a5 n,, 11. ,,!,. 1,,f--5.515 ~ I~n i. N, i~,' 11 i'
t'.rn nan Mao. O t I 'S -- I t-I aSA ll.,a ltl A *1et~[L-y evi{ *,...t i a iite& ted 12111 sa T 5.41 13 i'll I nque tt tlbt~,l I ..... 15--ia 1...1 tar,.t. SLI luta i +rllgrl Ha5). .. 1112.i8
n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Lqii VTUjCjj 1-1 Tor Is, .,.t .1td b-.z- tzr 2;1.; .-rI,,- -I "yn~tn lttl ur iy ,\+dd.gtrr|ro .-*5"H 3III = ca":"[ -It, .' )--._..._I,r % ... .1 Tern ,- ,', .- .1...I 1
______________ dna d 11a1-An 0 nl.X -. :;. lit) f351 Ob.1 III II 501',II5,n nla
A[QUILO LOCAL FRENTE IA 113 H ,oR A- -4 APRADAC S. b.n .a ,.| I,.....,..I". .. -.. 21 ,NSTRUMENTOS DE MUlCAt.lI, it. .i '.1 1.,.. 4l'.TN C, .-N --4 I4,0
la clle Chac6n, lambain ten-. -8-- oLCIL BOk .M r.i.. ..-._ _1. a- l.0.l. i.. IS MAQUINARIAS I1 5-elto ni ,,i.isi.. \'|ue-1 I.T. t. ,, : V
8n 2 inter lotres en ed.tfitc o desil- V ED ADO Ill I ,lU3 *t ^ ^I tll .a nanlonl, ..!. '.nr F, T n TJ 51'~ $-e, t^ "'OM1^ ^ I '" 1 IN; t -^ ".i 1 1 l. I,- .i i .i'ili 7i ) ( lorli P tl il-l ,1^ .; N. i;t;,,;.. l 'In ir *
-nIado plant e baja5... 111...Is ., lkne vm 0.. ... 1- .., -'L ...1 . ,.. R O FESIO NALQUI 41k NaI .A .... .O r....... .... ... -, III ... ... 717. Kit... I- 7
I., I- T-I', ...d In. I. A. ..N a T ... .... I a..' .,'n. -944-..31. .' .ff. 1:. o;.Il. 1-7t1I1 4 i.I0$
D a d a p la n ts b aja 1925I O A 23113I I1 1 5, ,." Jf nI. I r, I.l ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ n ia -9I 1S.QA. '. .rr s 1 j01 ,, I n t- l i lll~ 01 i1 la nI rk 1 I I 11-417"'l I.,x ,,, % ,,o L II % l _

o,,a,-n-, ala a hotel, San .....a- a. CALL t .it a.. .ALTO 6 .......... K. TO. .... "A' 4""0 .4.: .... .. .. ...-l..'" ," -RG i R P R
.,1 Tait n5~~rr a a ia .a554. !la __ _ _ _ _ _ _ ._ - -OS -P A N T S _._01 R O G. 1U PE R E Z.


eto esqiilnr a a Chacon. a. ...osold.m,"11 AGEE a" 14,E ir'...- ... 114 AGENTES a VENDEDORESi a.... 1 ,n U-530 COMPRO AidN S- . ...... .... .. A i :
11-703-05-4 ,il,. "I- Cbn.... .. .. .- a --I BUFETE PERE --ME.DINA '-ertlcateli, 1 4 cgut, ii spilar-- a ..... S. I ,. .-I ... l,.. JOIINSON 12 V-.1aS ......
51 11______121-A** IT: S^... 5005N20S1 EOUCTI YENTA.o~x v ?s.5nsnl spasGap"^ paaI.pli.. 17 MUEBLES .PRENDAS tas Cbe tus, III.i tJ^l i^,pl-r. I.-^ l ,,,':ir,; r nra-sI 5i.II..l,, 1H..3',..
.." P ;iA. ,I'm -5o T .,. I, s .P. A, .,.- r-,.Sa. ,-,. -.- nnt.lsL .0. ii. a .n ses06d -Dii-<-iH- M imph N. e I, :prid , ,'in# ;.,r,:e^ ,'. {'hl 'c,: ,ae,^o' ~ |ttl Quiere Usted TrabajarT" .,,u.|o "*l*'t cub-t ml A-4l o. v ^ unl I^t t'tp,^i .ul ,^tl~tl ventt\{ld$1S ( {.s t)co,>ocer nie~tl lOS pre- _. "' .".|..u. ..>"'* s -. c ( hentes, un PrA*pero Ano
". __ H7113 r.. ,,, 4.,,. ,, .5 h-.3 7 RIE, MARINA I).SEJA"SU S*. r AMIGO _--11Y -l ....! P M -0 H
5454lfl I ...5 lI..,..~... ,..... ........|t '' ..... P .... ........ ~ na-T a.. ... C+IS c., C-04 ~ ..... ........................... ll ... :~s Obe g tul dmc ro, l la- l5e $t- osi n $ otiut ....ats t Paaer a
Ia ap~ ~. .........lr... ,' ... l~~... ........ ... . .. . . ......... B-'-hll-.rint A.........A nO,..............p........ arl ,, a....Jr' -El M- -U AN
HAsANA 89ala SOLSP,. SQl R A. IUsted .111-5 IIts'. I A---1344ao. aa I... .. .... . n. i. U-.Ani,, nn. aa1"40 "1"a re1et 41n- N ,"lan'el ",\I-ll'tn' e l'"n a* "-a*"* n-*a ii It t tp1t1T dine r-, S- nl is S tart'/. II SSII o ftllr
" 0l ?. h or Z M.,)0 ?#ll. I "1' "* ('||e 23, I MI enr *) Ved'l". Tell. iro |~rlt <>irt~rf d. )ut ulttee, t;qtll(tn11 oa Petaot s 1 *,M Dv l U ^ _________r___o_____,C.eI.It.- r" n a-t.H. I nt tl ,l>> f,,, ,,,,, 1,,,,>,, 1 ,;- | ,,.\*, .|1hlnn iM7)a i -71.-U. H-$8M-U-1 nice(t? H 'V~aiM ,n Ctrdti.N In1 11. p'" -'- "I"'r1'"+ A *l *"t"t"l C *.. ," U r ,.,- U-4-----97-- -- ------pr--- mu bls pino C--:\ PIANO. ducll "d ""er ad r reln\ t V'i-"" ..", """,A,,, i, *r^ ^ s c .rt r.
__________t_ M"l~ | ) -" ,__I PA__e-_ __ _i__ -bt.J,.E I^So. E,- . .T E LY
iH A L < i n T AC O N IE I C M LO C A L YA r a ^ di n a lrM~ m t n y,.> ^ ____________ l i k .tr i u j u sl o. l i __. | A d nlW,. ^ -.B ~ o r A 1 " * 1 -, l ,,- _ _. I I -I r , i bo r n H e t 0 , l , e?1 $ 1.7 1 4 1 ( o l l d o) 4 j 5 8_ 5 I I
_ __.__________ ata I.I-'M -. DI 0 t 4 sIn T Mano. r-7nl.s n .l doslo-llda d . a l..a l tn a trn Jar. nr I. 'n-I. BUFET-1 REG o.S iI U-Sil ss;;d, La Pre..diteta",...., i s' l r i ii .I l .*. .i 4inei r't*i- Ca th1 lt lnI" <*'- Ar.n l "-
5 diil r D rr lotr r , q,-ntl .. ..... .. - ,l-A ..., ...0. b.-b.b n DOlTOR SIA A dR 14N. o s H 5021i-28a E'n ... .ih . .- ,, ,-,....... A .ias-,l. A .4. ..4,, .. 1. r,. r... r .

situado ,,, E I !-I" |_ t,. -, ABOGAIXS FN GENERAiL. U VTD.I)O 1 PLTA0, sNI)P. ___. -. ,,, -,--,-,- _1, V.1 it.-
---------------------------- 1. I3 1. P rlm3 r Va d d o. a l . (ait I ad .I i n P .ra ,rr ,a l n )lnl,, l 4 4. 1 .; 1 b1 y_ _ _ _ _ y h o u r Ifon-c iBle Iil le '**' *" >"," *", 1 1 1 1 1 5 II '. .-a I I .S i o)- tr. LA I.. hall ,
Ifm a l as briaas T d- A G E mar. pa -7 s s 1a.,n-" 2." CrillM l In IU -419: INRtabS PI ANO S jli \, O'., I.l ---- I ,,\1n\. la 1. I'1 -.1 .14 14 Iu~ a c msl.ta -;,,lL^ O^ al11-^l S~n innI;-'.::^,dal t *r 1loa.t;' -^ ;^ Tia .1.. Snrla"** Adr EDIFICIO EM, PU .TO CENTR1CO EDYI^I NI/EVO -449-3 A-U0 CMRrMEu^: K0 '-Is -*-i ell.
1 3 ......... .... -In-, con ma...... -... ...-,.n....l In l,,.. .. ..... .. ...... .......... aN O o. 1 .

"4 I al O Ai aaldi, tii pr.N -I------ -----a-2 a t r C 1-. III tern da:,: aIc..a, ta.lk aa MUElE I.EO S ig.m.p's
]as.f pllS eorcat de r S l -ll,- I'. IIt*' I IT roGTtl r ri eNt|a I. O4',sN SoC.,I""l-aJI. dlip no.", t'. .. L.4- 'I 1. I'.ld. I>..iI I i0.- I- : 1u M- eai ,, r ..... Itn>o- calI Ai> in* .; 55i' a,,I.. ,. r 1l511.~ a,. I 11-113-il l Bnri iN~i iu1 - 14rnoi -inr ,lln lahrlqasids 01005 i de.
Fsa 7 _____ ,____'_ __ Al_,._ DOICT R LE N P. W. %". Ha T H a- 0 1. calarKAM- Md N9)( 2337lH L, r R- 17TP) 00 )P B n... ..n1e 'Cat Vlite, ISh.. -
prop~s~e al-at~l Hal Li-I EDI IIIILSI.' ABOG O.E N GENR, tId. Its. Tel( flsr .- - nnlrkl ki I klia I ,,,T fI--I 1,5 I-5da. m ---,- -.- ,0,1,,7
onIs o IAo y Puaa.5 CEhrac n O F.. .... X,, l(, 'O.. ... 1 . II'. o_. (. _1..,r.1 *I ... .. t N" I. o'1 p I.>'>S ..;>l.S, -"" lP.. <... lt l"""| l, I' N" ....."I " I" %W. i-. l CN. I.RI1
SaN 7. F-N(A __ ____9__21B.-- -3NAS*-C I..:"-7i40R 3 DREC E M A-I.A 30- Niniai >, ve nd pa- 1 4 1S'48-'')':;",.l-,.a I .I L,,I II\ A VII. \ 0 Pllima.. 34 bMAY 0.
hllOlCI PARA Teill nSSan.niar.. Al BERT bueo B nresec ia.ar.l i 15 p13:. q. a1sas sul-irlid (Ili e de | v nt C0_!_ ___ __ I Itd --
H-70a4-84-454 01 ,,."t fam.aa leislta idis arff ,511.Hm. 'a~ '.1. *.aaaIaia~~ ,sl -s -~ .

SE A I a ,i ... a ,,,, .. al .?.. "'" *Ta. .o. . ao ,to. o ,, ., ''. '" I.' ', . ..LI. o < ,,, ., ,a T! Il ,.1,n. Il 1 -
EDIiCI ENPUTO SanIC Ia.dAzar. ;.W6.api-,a.ar-,i -a sit11, -%l.11, S t. 111l i. r.H oaat ..a....iimas,, __________ ad, aan- .ai .1. __'i" I..,"' F--'-4 I4 ddr -..i.a'Ja.l.i iIm
95 KAVES'- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ __ L C LS_-417-041elta ao e eae deO CI 'd N eev.nfr es ue- Te l(r.l. A-9003 ii Cm0111-...saL' UtS 111110 1tti 4 -I, ul -1 "t-I_ 411-03
-panl~dI Ia.1. In ,..,,.a.55 N odain l-ila __-15'' S ,-S -_ -
a LO CAL P A R A t"il", J ".0" "; kmi I| .c i.' tI14t 1I IelIl50011 lul4.
oat pa a Ian irr Ind a l anto p IIo l en 33ACER.O A1~TNO I ..3. 14 ........... \"" ..... |'a.............. | ..... PIAOS ", .... ,...,iln' ,"" i ...... ........i......l" .............. p.............. .....I.Is.-
IC lwllK 5 .l M. n t deI % it di yi t I -f r A ir, e In |||(w m l l-r7 u '" A i, I A1110. 556,' Is Dbr_______Idtn pr-IS Ill -t, I "",% .V I ,.I
I.; : ....... .. ..)... 1_4__ -5_ -tansD. ,S a- I" ;AN ",ERACTA ",E S lx -, .i... ... ..... .... ,im ,
B ;_ L_ ,,,.__. ,,>. _,h._. __ _._ _._ _ _'' .. ,,, ,,,,, ,,, s ---a- ..... [ -l,,n y i ult.l 0 ,o.0,... fit I. .irl....._.. iy_ _4i' al-n. 2. J I,0 01 L
a.pa.ln a.n. a. Kn-lall Isorm ,I ilr o .. NOC 705 _____________ha ________ n..rn." M- 1506 100. 4 MUEBLES Y PRENDAI S k.'93 .--l a, I .tl I .05-1, -V
l I -. ,a C. | 1n I.t.. 1, It- ..le ..,.. a0..1..1 TN, . ..11 1. A . .... lit in 1, , , .., I0. l ., .. .1. ,.,a 1.l... .. ,. .1,, -
sr ."ar a. hal, l.. alaI. O 1.4. -i. 5 r -,i4I1 .... . .... i.. .l l 1. *,il ,1 .. I I I l 111 Il S ...... ...... .... 1 a . .. ... .. ... ..ll-,.i. . l ,a't .. nu I A" 5 -._I ... .." .'. .. ) .. .
E N 1 I'. O Zs- A et M en I nj .' Irr~ l a llf01t i P.,.n 515441t r To-l a -" n4 1 nrr 1. n L 5 1 a I.~~mt I' 1 3 .li.:t Ia .- 5.-", \," A I \ ,JN V I A 1 11 I t,._A i n 1 1- 11


M atrll C N t I P. t II 71IrAart 3 ntrI.t. 1" "a -, I. l nI armed a 01..11aSO l I.tI.t '\ -ue1ls 4400 c. ft l'- 'l';.111111510..i.s I 11 '.,Alri oN \A ..- ..,,, ... ., A.l Jil, t" A.11. I.a11l m --
d.s -% .. 4 a '. V"Mi "I I l' ("..a l rlr .hrltaI - mML aL .
*p ol jd"p r feal lod a. 11 AcL= 'tii NA fAt. TA. ; t+ M. IA- ...... B~.'.*.. ")' "ii '7 "il'i"|,',' n, "'" |. *>* ,] ,wi .,'-> tn i.fiu. |'^" ...... m''^.'||n;,;, 'n o!,,'el',. e A-"1= "" ^**'"i';: i-i: 'rI'n.."^, i' r'"i 11".: ....... .... t'|cb.] $ ,0 J~l Je~iic I'tr
J..- Te 9. s' C;aW' DRS E.IN* 'n-mu. V I 19 N Bt R S E, IM;0 I I ,-,"'tl ,^lIR lt-77
^ ^W M^ ^ ,n" TE -h ,. _M -r .... ... .....!:.," ,, PAl ,,t .R INR. =' -*^ e^ -. A:; I-,-sI..... I.,(
--I I I.Aa

r_____ u r___ll ri 1_17+_ ;.'_ itr _---_-_._ r-Ir-i-1-1;-i1. ,it,,stosC ,lTO ,,1. > r.,, A T,I-,,.Ia.. II I IM Ii I u\ ''. et,.r x V ; b i l ll H r i i .,.,I. I u.r Mi IIFI
PAX------ia k.., _il a.. A "Pro%. -k1 .. .. 11. t... ....i7 5I i I N L ', " 11 C I r U U --"' ", ndeu I 1 l


CONSTRU M OSdNA S .l' ""< ; +r. .n E ..... ..O n A ........... 1 ...+ ... + ,, l, P c,-,xuN,. ,.S, '<.1.O .1 F B >.,co. .. .. ............ ........... ....................." ,<,- l.,,^ \ -- -
M Irtt I. -l __ l . | M ._ -i it dt I. I" AIr At A

, ..... ., ...... .. .. a ... ... >. C",'r_.. ..... ... PIsn- t.. .n .....1. A 0 1 Can AI l T aARCIA .r rN ..C; n-.,i S 81 . .. .... | .. ... l . .
..... . .l... .. s" ; ', '. .. .. l" .... ......... l| .... a.. r rrO l l u / t . ..r ... . , ,

LC ) Ai-P_ I s.o IrIS n.r CN T3 ,Ua I 3 ,0311.. 3. 5.1 III, 5I7ItlC,,S ,INA.e^t- fs H..Ii.i.1> :1->-- IS ImnalrlI...Isa
IWA5 N o i31 IIIo ,.-1 m ~ ~ ~. I rI Ill--hal roarOairI.l' r S1. I. .8_ f ak021.. .ii ,I O..t :i rl' P N EDJU-I All ;ANI 'sI N"..R "La ""3(.i 23 M AK" 4'
S, _oi x .'tlr," o trAMIt -rOwi ml Ut t.i S 'M a -, _i. ,0,T r . 2 -.A' !E; "| ,. C0n ,>ent $ I-nI *t 0 ) ,94 Ton Il. ,I-
R ,,e'0, .1 0 1 A O `ln I.< t553 flD .. .. 1' .- t- ". Ima-- I,,SANaa! ",a a I e., r 1- 11. A A
SE A R"---- d* tptelle r O 1 Ls t W. N r 3 41 ,4'1' I- ,I 1' ,I U. "tob jo Ij*" d l I'e" pr tal -.i i > *"'] T.,.n I, S v i O .'riu l lt * M- 111,Npop adopT rOM leE~ri [ a, T ..O+o-imc. ....... ,. ...U L .... L N .. ,< ".; |i >o n..... 7 ^ + ....... ', wu ,iii ',im ,,^ 'uiiuvm ,",. .. .t ..... " '" .,"'" u ,| ^p,, e. ,'mi^ $1 Ca te Je ..s lt -;'"].".. = + -.!
.o. Or. 66.t.. i... -i- "L .... ... .... .. ... .. Y A........... .. .. .. ..... ... .... .......... .. -p. "Li-a. t, 2 l.l. NO .... ...... ..... .... .. ....... ............


rAm r ,( Mcl.a .. .. ..n .l".P ll. Ml.... fm, l~. > c t~, ,ldr. ir .-.. . '- h W -.. , ... '___ ___ " ... .. E m fl|o Jo l .......a~ t|.,.. ''t\+ fnt r 71H 11 J.)n+ lt u" *i"" +"" .... *"*-"" "A.ul _r ....t1M ~ ~. "' ......L;v '+o l .,t q eld teA .+ E T.. ..
PRO IM A asLa 114 ltI S" spa m1 ICRIA .tCR.A a. lUrinv UL NI TU o- Lk" .ONATW 1 IfP %I %I IASA,, I' II _'- .l-^'l>tH-. I.'U E IN1 ME ) S. a.. a .. -' * > -I -s.._ r 1 1. sI UaL In" l...aa 1-Il-Ira 1. ..T -1 V'Ih (I"ia;i 11 11: 5 l5 -i ll lt 4, 1E )VBI.,edt 11100.IHIII I&iI,,m.I itANl IA uA N A
d t if 1 ,. CITNCO I'' "a -- I ," I ,, .... pe15 ,. T 1 I l I :; I t #
I to I -_i flfl lM.... I-~ "' .... prlti t' l Ni ,I ,. ,
(P lao0l ). p.l7.-.. ..... --...0 iI.1 0l nllIl~ll AaUa1.11a defpri11 Jo2tRCIA 1 n 0 ...N I- -t at s a t Me it. N ,.... ,I .aI, '. I C,- A I4Nt
itaI %I 41. LssmkAIapo at Ill. %*it X hlhianlasal N11 11" ln ,'A ,,,, I | Illrr llit0. A Pl,,40
3038~~~~~~~~~ ~~~~~ ase itad a Ie isrqr -oa 113_j-- .10 I~tlIal I.dI S51 31115 A41I I~~lS Ill 41 ,IiIl~~ia~ll~o t'. .aa- I .1.sl As Is $7, 1- .


_______._,_.. Ia_ _,_. __-. oIl aen I .' II- .rl.. ..It 0 41 1 I.i V-,a -U t A A -) m. 11r D t''llH ... O I . I ..i | .i atr.<.l l I itlb. L1.t1,tLd l'1tta ti e l ll11 -ls plP It PI m._ 7,1..1mIsta c t .9A HB Reln T -- -- or rIP Ajl.rA A' oaini~rl .n A-la. dinl.r l -- a r 5 nrln< m5flM Iill~l s... ., 11 ,1,|.|,| 11 a~,n>.1 M.,lIr... *id ,.,., '' Ir l..*'r.""- Mqttdt A-eoCal R n P UN
go 2 iaterinrlg en aitficto de, 1 C1-784 7-3 151. i1SOL C Si A 11411 11111.As111. Co.sI1 is Iial '~ 1 t 1 ~ 111 -lQrUI NAIS i-o-a vol-losa .mi 111 1111-. ic n e t I s ,, I,. 10 V,Is' tm I-s.. ,,, .l Srnl
l~~~a-a'.1. -.I a 3lts 5Iil,4n ..5 lil 172.qw -I ---.. -______ -.~. 1111 ettul. 'C ,a~ IA- I-- Sl- iiP14lH ii I 9 3 V 0.
ad plant ba a,,8 E ~DA 3 ---- o ~g, ^ .,.,,a_ ,1,1 .e. ^;; "RR S L -K F R ~ A ,.M*S: -(Iw :A,t :."I"',' S A N 0 1.%.1. r t ,.; :; ,: 0I J V -- 70 (m do paQ UINAS,,,( Caa r Alass) 1/e a Iia~r rE" ______.:^ 11ls.i 0-al }141 _____________________ fia d ls ;n' atp;'." 51l5 7.;, 55 A"ligala I'"". ;.I.KS it"^,'!ry",*l<.'',;l l LI ,, st-a 11150-. Itingli, term,0 aIa 52l,. 510 *; .4;.rt .oinI N.-
e1 I aOa-al -.Pr. o- _,,l a a n.a-.a-N. a ,,..l .la-a. -,a 117 34.1L UU ORN T mUAU At0S1l"5, Calpa,.a,,aaaS a.. 1,',"10-a- "" hl ..,S _% nl. itl, U i .(-"1'" -' ii;l .. N l4.ln .... I., V0-1 0.00 i 1n. 1

, ,"' I 15 S -,, j I,.l- ..I 1 "I.. "- I .I....L .a 1... ,, ,. ..... ..... -i,,b ", ,:." 'A i ;-I ...ll.. l ... ... ..- I 7

ofi.r, aloa a ho.tel, L" San "*" r Y:: A DO. CALLE it '4e Ard s A.LTO. CCA $3 -i.*,17, 1-1,;1 ii. I W, ,"l ",1.1 ,,,/ i F * i ... 1, ;* I I ipta 1i.e .^lf 17n _ ,) I 041.n
___r_ I__r(_ __ l._jr ___________ni __.__ H 0 ..118na.t NSCSIIO0 at -___aCM'._ P-1 ,ill

. ln a l r. d.( r .. .. ....a . 1. I a N..n SI V A I N ARA S + -Wa . ... . 'Vill P.... I f .1 ... .. .. .. .1 .n ..7 .. 1..':. 1 n 7.1 ....... '. N MI... ( ...
" "*'~ ~ H -5 it--- M a--*.. 114 A GEA .E J) n ( ' . ^ ^ ^ ^ l^ V E N ED R E _6) 7 U -253 C7,U<>U P IN A N S - -- -* t - ---- l~ r u -- / Y ; ,. ,..,

C1N703-85-4 N AVEScrieGa. a. 14..1 t .".11o 7t .5 last Cal. Tr ASTORN OS S e XUALE .0,.- i 11 S 11| l ..... t I
P a r a A L Q -a -L L A Rk COIPO TA E KN I AN I UA 1ET PE EZ MEaN dl 3lI, 5 .1 2~ O PLNpS $1100 R O E I C R UZU L P E-R__

.......I ..O 10. a o.. .... I I A.^1 S .. ... a rI r n I.. . .r. l Tn .. lSo I n a r .. .. aa . ... 17...... s, e af I A t ,. -;I ,rrI;ia I IVd,,, i .... ." R TOAIS N 1 ESTR AN ,
< -OPAI T IT a p Is i;'.,id,::'.,5, t-I. -1.. : hnr-.......- C-SI-I-Il 0i' .1;.. Ain, dCement Wllas .an it- aur la, I-- 1 1-S-lt.. 'Is sr;;, *** lr 4#Irr;,**;. t ha;,, 1 1 " ,ar I I uniput a it .., rt.a.a.Pl1 d or-
lbar'rslta. -li. 1I41a IM. ti ir LATI.P .G L4 -I WAR. hr-on. .... ". ] nt.nI-I M ,i-n r A
MIoi. l"a. CaIs. Ir|t- t 4 \ala A4 .... Ilk- +4i- ..|5-,1 40.. j p. ..-STl"P" titP". $t6l 1l r r 1. tV. -A.,, In .o..'. 55, 7. 7..
I. s-llt71:> It,,, _l_ _, . :." i il I ... :;oil-. 115 Ia ". 4 r .... a *3.I-...S.. "ii NA'n 1i1AtHA p ,iIr (lI... +Pl ala ..' ..... | i .. .. . P l, ', ;'1 1 'd d, R it $ 8 e .. 4 .. "' ...I' '..
n :. -.- c.I 1. 11o.1 3 sits, lilnn -a~l~tI S3I.---.S S 1in~ 1dal -loilt to r y 4. 1 a.. -T3: CO P O MUII q A I R T 1ead dit 56,en$1111Ro....sinr c.HA r'iaair.. .. ...., . .. '*-."^ ^ + ^ .' 'j ^ '" 'r '";. l'" '-* s .. .. n' O C" "a''-'. S o l do $11100 Se .NI.A.()H, r5AI .. ...... I 1 n' 'ta I II \iAN'a In.NV ERSI.ION
,- SANT OS S 1 nO_ alitEN... ,-.. .. ,.,.n. ... a. .. alu c nr ,'l .. ,. .... ol .....RE A ..O.; 1 11 015 t 'idls "1-ia s r ,,' ..'1 C RA -- .,,

.N. . aa I o, -1. r 'Ii .11 ..... .l a' .. .. ., ., I*aW 1 w w,,r %l litlAo Af'. ,I, to
I'm Pr RId -, .i ,r .,.- a l de lRS aL' Eai.trs ...1........ .. ts......,+ ..... ... . . ..... . .... ..
1111-1- WinIL Par S aNt SUAREZ cut MEDZ rsiisr -- dE venoEw Nood .. sw It -t-o. uk. t"' t n P.amst 41, YeMelolO5j.4, is Obelg Tor.i .. SIt111 Vie mit e SG0 jellI-I rsuilo I ri-. -~ ra1141r __


S do0 mFR 15. n .514a DE IOT d P DdT rt I ii a lt IY l l
VI M:; 4011 su- plt. elnl ora 6. N2.. V ied Tell.o to a t aASA gra,,, ,, 71 1-rid .1.. 41,,t: I s;qn ,..,r., A in 106.
PR X M IR T I. -b. pnl _ ~rs~la _ Isai.. ItCRIADASn C"' IAd OS NVL AU 13N1T Ali-Htr -SoO S 1 -_ ___ ___ -______ -____ cS.a. ---i- . ...... 21 d .. r13... ... 1. 1015. Al umna Ci i t. .. .,t,,l ..... TIado.'.k ', lP ... .. . ... . . . ..... .. .
EK A~qf1TLA M GNRISTIO LOCAL IIARA jisirdi. d Vao i. ..... ..... ... H.8.. .. 14- .. S-ils Adm l ., 4. tstp, a 51ile n ., p i ,Pa, PIANOS ,11011 ,,,, 0,1 ,.. ,. iii"a*A.,l"t It ........ w adt., r od imtpr.
astssci su.. Ind s -o Ia oO P SI CSi (1 0 5 0 1. r S P S -I-3 5 4. O t~ a S 4 A Pl l 0-lOh l d R i n oa ro p. 1nr P-sol na' n anfilol n ll l l a sirl.lP l~ I t..ria I 'i Io irim a ala., c "'W o t5 51% o i &Mi i


"Iat. . IT . . Is .sili o, i y IT& . X R O r j = I, .... D__. 6:. ,u t, D i+- D l o~ l f O . ,,,,." ., , ,,,,,, ,,I- k- . .. ..,.._. .. t. .

iltl .Hd 834 aA N ..1.| SIM... sm-Ill- . .rt.a.l anara I mr C...a.......ST CtIO::.........E' ........ i il r stil 7, atn.. i ..... am... "t"
H-70-43_ "'s"', on ,'Kt yi+ 31. V.Ptteat CM M.S."I. d I,+ i ... b." ..4 ... t~. /l l r .~ I /i i .+ '. I a e t.Itts 1 .(', 18 S NT S S AR Z
D o- a, + on.. ,. 64 n F --746113.. .. . .l . . . .... .. ,l ... ...a,--it -; +,, o _6lI 1 1.&. .... ..S..... . . r M j In: 3 a .% m.W,,, ,,-bl . -...., I -, ... la '. '.1. ... ,: I
1011-1 Sr- u td 1 d ThOSt I l_ pro0 -I ROSA r(NFERNIEDA S i l -~. .. A .1 .II.Ios- . o m a


____________________________ P 5.1$.\ o-Ifp-Is tl, lt l tl4x\r i ra, 21.. ...... 14.l... r51.. .s PINSI'54 iN Irl r,| II. .sS I4alil P + -- E" SQU .. INASl1tP11 i.lI ~ i
Fris Ila Izn d e de4t Ins IICPYIOI, glaldllt j-r 1 ~. t Ia m I Il rII. %I ('ralt n, 5 aI+tt I .... I . i. Pll -ta S pall I
11-7 13 to l t~ l n D OS .O a aE O N B kVlm sIj ,o -ll ,::. I I,.nt l a 2 l 1 0 1 '. S 5 i ,,,si r l, i ,r,'_s .~ls ,%l~ ,i a I I. ,,. a i~d ainaA p ew

it d.... &I I- .' 10 17 I I... .a.. .... I ,,h2mr1 10 ,. .
q 1..454.. I .. ... __ _,._ .- - . -. I. ._. a dii-_s., a-__ .. 11 ,,IU, I,,:,,t , ,,, ,,,., primers
C.R- ojada a Arimeas (2 IS C. 7 A' 1 A C E C ,\p,-n --.t 11 ,J b -11 - .. .T ,-1-- I t i ... Ei. N.. T. N 1,- A S
114 ur 1n o,~ .. ,, .,t s i : . s m t t e t t a ~ i m e | , , +, +. +. ,t. .." + .. ... ', I- l +M- 2 5 5 C O'P 1-0r\ ad ...4 0 ,, I . . ' " .' 1- l _.
... ..l ... 11106 a tit, ) n- I., do.rs ..l,,r old %.li r' I-I _11.11_ _. .1" q- I I .... .. .. .
eaaalq,. .- 'r ,,, r 0 I... s...' o-I I_.2 -.-1 4 r,..,:.. ,.a ,.a-. t- y,,. lV r ii l $- I+II, 'N (ll'AN ()/{- ('11111114 1-a1", P. W.. CIN\' lR.- IONs' A
qPa'r e S~T O R A G E Ad arm .a I A 1.d d.l afo. -1l Iisii, I-I
i i al Pa" ]11 5th - 01..... t rin, Ias. ..........i. o, St 4 _ASAS k Ji. .1 .T I.n It..I ... .t... 4.. I1...4. 1 4 l a r Coralst.I~i utt m | m ... i,..,i mlt. +m Id~ll pl l~tin d__________C.I.54t1-3 -.l .li--ll.,-,l,. +1t dr-.'-.,.s.,llrrtl i-l l,,s t ,Ii.....,,.. .. ........,,,.... .I I,. .)1.hlti1"rtt .. .... ...... teit' a 555 I
,-_-r____,_.'._._,___"__ .. .....___ ,l- -I,, ," i- _ It, w" _ I_ , k 4 L1 t Il. ,., .. I.. 11 15. 714-l ios.
. ... . . I '. + 1 1 i T l. 0 4 Sli. t IF Yl.v U Il-le E. I'lk4 .I 0-k-lL T."' LIANt Il()ed""T()C Xl A RT F i ". %,I.. -l.- --, l~- s | t"." "N' I" ".. 'I. 1.4.. .. .. ... I'l .A...
0freoiveew onartrenlanot lslij ron. '~ & i y .,i. n~t.II- ,1V1"U". l-7"hI ___________ h.18, I~i~ .., _ ____~l _ ."U. 1"I" P"A"a'1 .. "'00, Ilk l. 14 1" AL,,---........ . ..... C cR....S I r i. NO IT, 1,, A0.. ri .. r. ZAI. A i .N.. ..... (.r
.11. 15 f i edia m, P a Infeor i" 'l l a aLIt S)is-I.n11 2V1 4 1. 10 PIANOS ..I.- W % %..... . . . . I, . . %... SI-.. 'W". ,aI Id 0,12 91i - via l...... ........
n-,.OCTT) E0 I I 5 I,11 "..11 7-4MV, Cule r del Rb_ .l A,.,, ... " ", III
II1'1 Ill (;l 'I El I.. pISnnsll ,lani111. ,5ent53.an tigihiA loiiiii,+l nositlu alamI.,51 I..atasr.Gdao nsiaa ,OMiI) A7141: ilEBI.S l i1-,...'i ,i.I,,ama - - I t0lltl l111 011.n-- - alma 0+
-IIh ... ..A . .. I.-,-. -- Ir i .. .I l .. .... ..... .... .... .. .ln, ItoI .i ... .. .-....,. "... .. t,,,'. ,I.... ,ior na I
rontroto. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15111 1o a cntaSo ll 11f.5511 5111. 0 PadPINAL.lAN, I' 0 'N ''M l''l Cka 0DW11k(l I1 ut-'liiis ,I U%,. .1,,5"".5
.Int la Js1) aIa IIt'l.-.l miaoa ,s hal 8 i A 1L S 511,1. M_ rs A-PlB4, ma. .... itlI ........ I... .\,,C)1 1?- ANJA0
A., ". ..&,m ...... p a lt. I-I A P I T -,1,4 1s-t I, a is... .... .. .I .. .. ..-u.-.r . ..ta o ...I 1. L. a'aN
11-Il-Il~~~ ~ ~ ~ 0t7 s~ H 5 11 Ni .%ps a A1151, w- tt1551 T.55. N 4 ill n 1 tl lmr 115 1 l,5 1,,, 5 mLAW ,'1114 V'l'l 9-.in, All..,., ---I 2nioiitaa.
aVa a. 1MIte 60 laU rlPSV5 IS M. 5 iIf 5 r-,,, Al C- %sim I nanla CrasS-0 % Ml 11 Fa 11 11~a FLI5S5l 5 SA I - ."- ,:- - - - - - I I Irai. 3
M EN D O Z y Cie. .. I..Tl- C'..-.. 33 a !.., W ) .- e trP -. y ..-. AilPlel iil' iil ,1 1111111 1 ... ,+... H, ,,, ......n -i,
'41I,,__ __ S ola in Sq, -a-10 IT Y 4 40 a"lAl ais %' Iilld )r ol 1, a a~ l,&, r a aiI a 1" IS ,illa tsSiaa 81111 'ltlt A .to.l d, -,Is I 1 1 vrssto ot r ii m r

ai ll 4 V- rify l old. I I"r% ,t 1r pil I. 11 ai2 Il .,%. I 0 ..... \%.,"I..-, I ,,,t'N 401 I.
iIV iii :! "" Idfp m .s .=.I.,:,r ,-,:,,,. _,,t ",1, .1-" ""'." ,d

'al 1 4 g!a alsssa SI- erl ,fnala, o 170. k1.l,%Ii w.. I 1'... it, ,_l-.. -- l ....t m ali ona n.
90 I - - 0A .- S l-RE S SI-a Pin, 0 la d-rn a ..d p Ia ea a 4 1t.~~~ l I --.5lsa a' ---. -tt __C 7 -~f ___'_~na ~ ', .: 'a ,'. I t'LA Y I RS(PN 111 -r -,i..ow iir nnr i.,ai ia
Pa.alS S..tn .51 rss l aa-llates I,. __ ___ __"' Cae wuunle muwC RI y, IW O A INI_ t '..", l0~ilm. a.,. lilt 4rn. 5araie`p

a 1104 "- "I. p ...- D 15.1 11,. P. -s..0 ...Io.a. J IO A .lr lrrnh --,- --. .. 'lA 3. h. P
CANA~. 4 555150, -AR A Ha~l1a m5 orSSa "A4 (tisSA1 r ~ nieANI s l~lJl. i) pau A utTI a. ,,, t,1111Itl, nr,4,. y r,1.0 ,1,nc i..i. ,.,ta,Wf--., )fOa 7ss1 *1 11


il. *q Il tll I*"'AV 0I. al. P. C 11. "A.RAf 1 .. . .. TH- ltft. r'Z .. paont-re, Aill A rI)J s ,t -, t.l r.. -16-s... T tt-. I' Aw- I ., IIIt' 41s, 0N 1u ... . il,., -, JO S E CA P N E I -'r,...trl| al.tI4 n ) 1s


= -I CaiA .Ills. i .. A.*-Inaa I -. "" [is mt, SiIi i g dI, I .... Ilitl.."l PlO rd ,Jr:. -e-aII r -
An r." .N ,.%~k4. III C O FCTNK TAS %'lI*a. '" in.d11 ... ftl-t. T. ..,A,110L F D.R S A G I R 26M 78
LO C A L5 PA A .It.I.01 5 11151.1 "Iriati Ia55SooiSiaa l--LCtj. ttll j ins mfi*I4 osr e15. d_-., as t~i.n .. 13.la na w~i-ia. d a, 13115 it0.1""7
...Ina.Ad a m - ',11 l a q I n rr~ I n sal A r sarw led _as n I o n p a ssaO ,r~ u ,. _~ I!! d e s"Iu o s m u ~ F 1.qu p a e ll a pi t 7. ,1 I io n .; 11118-1 1 11%,n." I~ i ,oI4 O~ t t A I N J l y % A A .4 VlR N a lS $1[ .$ 70111111H hi V . Mi a ar y
v~~iomc__ -i slow.I 'qltI5t t15rCaISS 1.n4.5 ssha a.. q-~l %sa'. b. lt.541. TeF.DICO OClIST . - -- -- - - -- n- I -- "E C A i A

rs--Iwam .P.. ur f SIrS 1 5 t Bel 4'+-' .iO.tl q- rose r . ,...,. m a,, ..... As, a or (, t ,,"A I _I_1 . ... ........ I. ... ..... .. ......... .... ,--..a...... a,. Di ner* P..
NU. . ...as 2~aS H s.O 4 W' II a m ,a .. a a ,ap 'i .- U. 6l IC ovsaI-as., 1,1.+ )h Sot ii 4Il l 41" i8l't1, hI + 11 ...17i22. Elie..i .I, I
Fill acor do gr nti sts rn ll.IS E.a. "All ho l Slw' 5 ,hoel II~ aa~i-t- aaIC SU aaaL K ,,. I:'*i It """"""""' "15,..*5 a' _i_., ,i.....,,.
17&~ned C I IO S X LO O -2 'a I alCt5S 114,1,.111llii q" Vlo"
", .. 0t a-al la. blI ssa ot IOnian l.4.-. l ~t h ." i YS41,i"I 1 III.G RC A F
1-1 ssiro;fr~~a .,. Iaaaawtat-..a w. a u, VISP -S5 N i so.I .. vaos..aak ~iSfts 8IuIlPIII Pi. -It A-9 11 CO PR ~ - - - - M A V
M555 l&a, 53535T P45115A U5 5tk ("5555E 1Sa Ill. "I ,,.. 11155S -l it. sy. I., . .... s a .I. J ...i o-i.lsLll prep
alO S ao~S l S 0 S 8l~ 1 5 1015 1~IH C W111 9 --%- 1a.5..llIS -- 1i" l :, p i-
sonst d lp'.endas st ot loal l-rr 01 _________ml" .L'1"t.."'1 t o a ..- ",sla I. -__ MINOs lal EII.aslIInina allts$9 E.,tnd4 51 .j~\e .117 \111 I L iIN.IlA)I-NIIll~-l l, $700 "'" I,,Sl,",S,lai.. 4 Aio.ls. ll Io
Sas~s~m savet& o~a-4omi-b ~ I ~ ~ I 1_1.)-,a 1a ls liu.- t5",IN-''L,,o Iaa stalsa1 05 ,tl..n~a 11 4.dniI 'l~p I 1111, l ..,a dk til, II i,~nn .6,.,, 0011 il Ri~i 04" rpowls#7,010
lahil 5S fp ma,. 4 .I,.. R.I. os0354 T1 f a.V M--3 1.51 a S T 1 Vr dat llol3Iamjl d io l lr .1. "" C11.41 11 L- i t1 I. , ,51 I I I( Is- .


-t~rt^ ^ .... . .............,..............^.. A 7Tats y :; '+ ..... ,L_." ..p...< ^^ .A '
r i p. ,4r^, .,..~. SA.A. <*^+,<* l .... ,. 4 tA""...r. ItJ ^ J '^ L ft //3 ,,. HD^ W AI.."-,l ,NlTI ,, "; P, "; (" .... ........ L _.-= x..= x-1 ,1. ... t.''.*.+,: ^ -. ; ... .. .+"".. ... ,.,,n*-S ,^'" '...... .:'; .."". -. ...... ,*; .." .. ...:. "p.," *"*,;, : .; ,n j ..... ..... '"^ : : ... :; ...... 0: ';;: ^T"-ii
<++.tB | 6-0,1.. SAG.1 7 7
Sssa.510 5M .A 1 17 l' ,
*fam bS t- l io 4-1 -, - F
rarl lp s" 4 alIra a 40sits a44S~ -0 t usr sa. A,~ Mso ,~a a 0,1 assnoa- A TE J R_ OR I -0 lv rf llra.Ij $t.Ill 4II M R. V wa).,


% 'a
it fix A re I.t11 oil.A
~~41~~l143~1 s-W-. Iam Tla..~a 5,.5~hll f- MI112;' 77 711 )AnN 5 ILPINlIt 5 11.lalila ril5 4 104,1.~ 14.00. Ca m saneri 40 Sulat I


Vrl.I lo '.- .I

a 4
-. ti -4
PAGINA TREINTA


DIARIO DE LA MARINA


DICIEMBRE.30 DE 1048


Mantienen los mismos precious al .Colocada Ia primer piedra del edificio0social de(Opd
tolegio Naclonal de Ingenieros Agr6nonoskAulcarer~ s o oeeros PeOub

azucar de consumo local en 19,49 a nuevos aumentos de salaries
Fuelmi xo Uldos en-el e in de noviembre, c cae asiAo Enunusa carts enviads& a Ministro del Trabajo exponen Is
Asif se ha dispuesto por uno resoluci6n que ha dictado el cr-sis que atraviesa en industria. cdbido a& fracaso de
SMinitro deC omerci0, porta cual se prorroganr-los s m a-o a temporala turistica. ruza6 en que fundan su actitud

ot-r Jo. misros a travds die los distin-nosca. La Ajolacion Howe.tra do Cuba Tas hasts shore inexatsentes en Cu.
s-c R. Andreu. firm6 ayer una resolu- naese er -p nos remite pars su publicacin I na.1- aey en filar ,elacion minimos super
ci6n. pea Ia cuul prorroga los preciosvigentes actualmente. no hay -di-is gulenot carla que ha enviado ai mi- riores a los minLos actuaes. puee
par Iea ares crudos y raifcndos racionales que puedan inducir a pen. npotro del Toa-ptemoz-s pbarle-1 ue.or-- -rhn-ara.-
de=tinados para el consume local, d ear que surjan factors inradisaio- "Dr. Edgardo uLtan. minlfrra del ns,. lia lart-a propuefsa cenacec mu.
forms que regirmn eslns pars Is oc. qua en alguna forms obliguen cauoTrebajosts de un aeknudd po
ti c IHa49, conforme se express en revision hibana. cienlo Sabemos que used no corn.
r tin ,~rpsr 1SV ~per-tets, t.. ;-a tip as L f 4- difflI"Wddoaejict rMinietro. 0 1 n-iltcsy u oia cio r.
que dice asi: des sie que estoy invostido. rei-eae a eooocr
Primers: lo Ear Abambics relebi-ada per onoalts rreion que toin inioccalc
SOLUCION "t ere: Pare a loas icares Acru.nAociecion. se adopted per unanimidadr ty1,yI1l. cs l ar salaries minimo!
Sour csno:" Pot- aI Oficina die dis y refinados di eIa fro del ariacl
la 1e4. destinados a consume local. re. hacerle saber quo los pair-nos holat ,e oiares a Ins elnlea, dejanda a
Ministerio. se elatn realizando Ts-m e.1.. come pr .1 on.".- tar1 pranxmlcolos en les oJ iren lusts r aLdecusaconcrat los tmiroban,
Menrot rtnlscat~ o;'enIa ju aecu cion td ea mos mosr
tudics para iIevar a cabo una invbs- rcter provisional, los recios y re.' tnaocouma ndnins nueen]een Ij
igacion die)ascastestinde procci6in gulaciones establecidas en iac is. r ei os ceaM'n o. u u
a Il azicar crudo refinado en reds clan 639 de fech -22 doe novienbrei de sitenPars concederlos R aumento n c ole- u
on de Ionloscnlent-, y refineries ra- 1948. Gaceta Ofictal de noviembre 2" Icg t-oos. e nformeos ra Is Camisiadoreon s ya qeo ueWde so rierm.ori-en-
dicareos en ec palss Inalis eectosidec i- de 1948 de este Mlnisterio, que se raNadi eat uc refarias tolnCos lddot iemulun acuersla con ss par .
tYad---n ti crifio ue t1ifkw--nr.us .__Nacional. que e aarlo s mrto nmots d]dddeel tpoac r Ia Con spa.
jar n pel~e-cntn dritmo-q Ifcs-cs-lesector.les do fn t )reen cantidasid Ic'. pucoc arenarse prI oi
sirva dic base pars fiiar en cads aio Segunde: Esta resoluci& no"men., s6ector. den at-en cand adsit. air nettadse rott-ap eCal-di
Ins precious a gre deban distribuirre rA a regir desde Ia fecha de -u pu- tgeramene Inferiortes s ta1 rolsMsM na
lea aritcares dertinados al consume blicac1id en la-Gaceta Oficalt de ia quettisliai nteir-gencosn excispicsn e -nvestlgaclone
local. tenst es au form de crudos s-. Reptslirc. deeds luaso. del minima legal. LA industisa hotelrea en Cuba .c5
me de refinados, y ajeno par tanto Dads en La Habana, Minilterio dc eLas ratones del sacuerdo anterior is negocto pebre. aunque se creu
a. ls alternativas del mereado exte. Comerieo. a os 29 dilas del met de Sol. obvos: used conoac quo accede. In contrarlo Frilc es suponetlo At
riot. dirlembre de mil noveclentl rca. musoos a coos aumntois c1tl-cios exrlusi. contemplar quo aqul gut sobran cm-
Per smansai La relerida invest-l- rents-y echo. "amente par1 esita un connicio y putlef a in'er, no se cotzue ul
Intlne eostrns deouiare un l-rISdo Dr. JIsi R CI Andres salvar Ia n elareado sdi turoramea cn solo hotel v en cambin en MiamI so-
de tie po udeneial dadoA ar. MINtSTRO DE COMERCIO boneficin de tCuna dc Ie proptc bi las aseteeentoas y piro ex"nien.
I p _eo trlbajo-a. realzar y Incty.bOaedores. sbe Lambien que pe. itc-L. eodn los aobs se labrican trein.
cermpejese: mLe p.t-.-i. di-colanese n ante crane aemos prob ...n.ci.alqu n.. call s e.. t-...iar ciia mas al .ngi .s cli-a.
Per contoni: Los precino de venta eitp re s tusttta ntf ende- Tlaes uaa, o
S ecitif. iquo Is iiduat-ria ceitl en tdt-piales riibarn,t
per&Ins azuearx estinalos _d oaclive, quoaqouf ilmts una dable crisis Eis tiunsidihsirla i, pti-i- ilroyTt
parst",Insauar eln skinsci"' tins siestas de Cofl hm~ p itedla-livvnoia- nssr i'nsle-o tcaueargre
rio dsi Iszar rasi ie mccIat-alen S- T bDETMCO ['POS.TLA cT-- quo nuestior preccia aparentemenct ue inelua tuillminez masi. en 'aJt ,ls
ehtaet-ni de qul rcon ia tiberta-sdec irlembre 29 (Unted).-El oblaste ii- altos. son cossectenciat de las amoe. tiabaJadores tcepten el acts prot,-e.
ptr-le st-rjan Icr nperacineaes espeui- arst-o capituler, doctor Saute VIn.- sirionos Lindicas sodslas, e., utta Is y st tin a&c-den y persielcen oilit
lalIV.flue otigloena casl asempre eli so. rcibid un telegrams de Is Cass cat-re t- e aciavrpcim.qtileha Tenet siimciros bre crf-flltrl.l
elia Inmntlvada del product., C1lli del general France, eomunlrhn- encontrado Iii ilmiae nore ronsio In& ga pr rot-rada sre-stes olelts li e l-.
Per eents: rP-r resnlucion 639 de dole quo el Jefe dol Estado ha nests- ,*- demuestra sia ausencIsaai rstfoside menlotr rlei-o s delsands a Ia re po.-
ferns novitetmbre 2 tie 194,-GaCoananl o al n t jig ent-ral de oIa Regidn -ii.luriltsa. ef na puas cn qie aimas a:btlidad de sIcIc obrerosci e grse do-
Oaitsll sdc n--, lelibre 27 de 194a. desi alvadcr Muc, pare qu-e-o repO- ........ .. .teao aiaSbatislenlions h-iy quo a sue u tiupias es5ias v 5 ya -
eots Minaibteri,, se li el precio di sense en las Ilestas conmemaitnia. a., Acr-edlmr a los aiumentzs annta- do cl pats. traerAIa i creashin de lin
ven.t& parc los a toeares crude y ire- ia iraelado.del cucpo del Apiristnol -CeUIC YonptenirsltaeoIaioltitad cor 1cm qile diese tin a Is poslbic
tinaded do consume local existentes. Sntla'que se celeb a Ia Ba- d muhs ascisu que-lat I tnp.rda itrilc ci I ca-niela
ante Ia elevact6n injustificada si eIo silica e Compeatela el dia 30. d, .1 a-.r s-aMeAe Ii.1 oAladk, .0 t) io, i alels trialuearCu
ron list tli d as mismo "t"' l itt e It's e~ltat Par "I "'esro


Vine. do RI*la, dJ
caliclad y Anura Inl.
qualablwsr ws
*n *I munde enter.
por su bouqut y pa-
ladtr oequlsfbt.


C Vines rpaLAFo U T

SCRUZ GARCIA LAIFUENTE


8. efgot a- y.r e aets" de eltecact6n de Is primers pledr* dcl ediflele
Meist dei C4lec Nactial do lflgeniler-s Ariraum y Aieaerers an
--amftti-eltd-ta flaes j -poaeae~lmnialltia .r C!ns. Pa etf Gran-.
des. eedilda per sueeed del Ayuntarmneuta taleIllva dte atdulde acI
abama. Sr, Nlirac Caellae noR vero, ia quiea en el prople act Ie tad
ofrmelde a peeahe do honor per eu histltnoitan. hablindese beehe exten-
siye el cIshmeeje a& Ipreldente de I s Cinmar Municipal. Dr. Jw. Dia
Gatrrid. a* n aetcarie, Sr. "Rebo" LAmelas. y a todes los cancrJel.
La fet. feqe c1 memento en qua el Mayer capitaline, Sr. Csctelinos,
ecl a Is palotesds aimbilea de aetac., rodesde por el I tngenier Rdelfe
Acmag. cm rucpropentaein del Minlstre de Agrielstura: cl linenller C(ato
Fest-agt Ld4a. proaldenti del Celelo dc InxenlerM Agrenineam ; del Sr.
Lameiss y as grape ds miembrot de -eAs aseiaclBin profetenasL


frente a nuirIlr crila o r la 1bajl
en el coaleo la i I la que bneftlcia
direcUmrneie lak trabajanorcl. l
antsH m ed Iln ainitentOU part e i a
lu roalo nr In I iam eas ha ts lado
Xpi r mue ra *,c s deben conceded
anir
Si las rmuita ilonce han i bajado ur.
tretnia por rielnio porque I iemp.
iad turistica un t fracasoo omle-
to comoo be Sodo t l pueblo de Cu-
bo., con qu ifuera- moral v mate-
r>il se exitge oto aumento de saia.
Pern Io que no aerrtedemos eN
a pagar aulirntic iobrt aumentos; a
conceder shore un veilnte y un gun.
ie por cientio de aumento indelinida-
mente, per cada temperda> turistica
y que, ireBte o ase aferlt de buena
ieo. i tabaadores te niteguen aga.
rantar abztenerse de nuevas petl-.
clones econ6mnicas y l& propio Stem.
o linstitan. ante I& Comisidn de Sa-
Sorio Minimos en la crescl6n de pla-


Nacionali las farmnacias Abogin por que se napn e a los
ei Gobiernode Praga oga"| parqu se page

haGdi cb.t -& 9 aio -n d. maestros antes de Aio Nuevo
lu farmeaclas y las CAmniras de Co-
merlo en Checolovaquia. El minis- -
tnrti de Cocoscc-iterior se htroAt-D eclure cl President- del Colcgio Nacional dc Maestros quo
cargo deo rdas las Chnmaras, inclusa
Ia extranjMRt., cnmprendiendo I! unos educadores han visto violada su inamovilidad y otrot
rrancesa, Amricn y Lattlnoi.eri- n o t i i h h L t 1 so.
cans I no nan poildo cobrar aun, como n1 ha hecho eJ otro personal


UD. ESTARA IORGULLOSO DE POSEERLO


MOSTRARLO A SUS AM IGOS


P RADIO FONOGRAFO)QIr-62


.-S^ Lcenciite to 9 a l Cal

It un intrvmonfo dieao do Io RCA Victor y
.dign" laOmsiu dol moi eag*xgnlfe posedor.


ALOUNAS CARACTIRISTICAS:

Nuevo Tubos RCA do Tipo Preferido.
incluyendo el ARectificedor y ol Indice-
dor Electr6nico de 5intoaiuci6o. Cinco
bandas. S1ntionineci6n de Onde Corts
con Encanche de baindas. CAMBIO
AUTOMATIC DE DISCOS. Bocinas
gemelat de gran aonoridad y bai reso-
nancia. Conitrucci6n especial pria el
htrpico n Meble de elegant estilo acs.
bedo emon nael-


Preelo

0 70


Lea macttrs normn&l.. #qUlp-
rados han pIcdo sW FcittAs. einos
viviendo I s ooblts do hIabor adto vic-
Utmu do I intlnrprlartoln contra de-
nrcho diaal-Ursdo derec"ha do Ai lra-
niovtldAd del mrnstlrlo, hbeha potr
el rntiilnos de Rttetltwln, doctor Al-
rlliano SAnhcs Arengo, V o -t-It
niarr omi-rte de I maost"Lr del In-
terior de is lRepIblos ln cruntear
sQuler aon el menigluado siueldo,
p me so a en loM dep*rlarsinlto,
delbtid*o el dIn 33, on morLiO do
Is NaTvdadM. y olkxd no pudKlrom o-
bnra- au. dice 1 ppr6itdontc dal Oo-
legto Nacikrnal de si c mc-lurge. c
fltr "ollcaso Ls~p< Nr en un a-
crito quo nas enI. aboW do pot I
dlcho pag has& fecatvo inmedIt -
tslnotnl. pat que puoes dsiatnitar
ds Is t&ieAtnal fiert& de At o Nuc-
ro,
He squl dcith axholcitn:
*Huta el c )ecutl-vo Nactotla dei
Colegco do Matsros Normales y pqul-
paroc istin tilegando telegramas en
grin rsnUdid. de cmit tods ls pro-
rincis, donde as protesta porque a
peoT de que today I burorac a de
kic dtinis MinItnrilo perclbI6 sit
haberes de diclembre el dist 223 de
Ins corrientas, caso asi cotumbre, los
maoitros del Interior no han cobra-
do. Eate orgrilsoinoL hi hecho reilter-
d gesUtiones en IW pa das adml-
nlristclonMe, obtoenndo, an part,
soluctin al coabto slmultno' de to-
do el magitterio naclonal, pero aho-
ra. pws a lu enliUctL deL-eraclonea
del Utular de Educaldtn. doctor Au-
rellano Sdnches Arango, de que o lI
cOs series un rsealidad, so fronta
aI mlnma situsc-in, aro-rdaa en ec-
tI clrcunsatanci par l techs imbd-
lica de ls Naiydades. De ts mrondo.
lo mIntitrss iormilea Y ecuipsradmo
han paasdo esta Pscus ritvlendo
uno las ssnobra dr hber side vitcU-
ma de I tntetrpretsicldn contra do-
recho, r/fthida par 01 doctor 8Un-
rih-b ArLngo e-bre a l grmdo dre-
cho do inzmotvilidad del maLlaterto:
y ottron mastto -Ice del ltateror-
In eontar slqulcrs con el m nguaido
utitkclo, WH adtoe parlem Indlicar ue
el minilrso id o ducaci6n s Oacutl do
la c|ssM tan tlo pair apilcra'e r.-
snluckio a xtoap ondor-, quo no ox-
IAn en kia preepto tuel-e ni an el
ilnmiio Reglamentos d Instruoc|6n
rrmarlI. q o en as manes roults
iun nrdadoro doWal o Lnntrumontx
liiqultorial. Iote ColoCIo Ntolonal
sic Macit-na r NoTmal y titpitpradoa
Iii I lons i, telornieitai princl-.
pintl hibnnidad patr quo Io roran-
aiSIIoI' dol Interior rociban etis he-
erw canteos del alito nl rn, a fin ds
5iiu pudani pastar I& fNach terdlot-
nal en un a tnoafera do pa y al-
arti, eCrK-A OITrrspontde buo ctr-
nnonc. quo hAn bldo mIip.m en
a lob ft (nian blt
'R ic.100lind, Won I t o b 104hlo
'iovadc .prlinclttMa dS Is Otuoeclin
l'pular.
Porn Ouba y par .l Snllotwla:
AltoMw ieAim Pere.
remU~nf, M~ lC)M u~l. N|mB,>>
rscidsent.set qout ell!anssai.

wi pro lrm dou reeofmnrii ,
PAAISR. Die. a5. (Itnliccdl. - tk
saiun ic r#>* o palle na o n unaitfA
do* Wuraon Ktsalliwan & I IMe 14i-adei
Unlfrnis un* earLklad nmonor do elneo
,I inlli mti sN t dlmrs pars ci pro-
rauna d* ieeonstrutcitn ditirsnt. 1I
lirt-dtmoatalso,
La C5iranmol6n do CoopIraci-ii
rndami nurope nM quo -at-ipt*
I= fIpa&Mn Inoha s en-hl Plan
iata hll, I run coltcl tr do lam
Estai UrMM alro mb. de 4OO l-
lno d dbtaere patr- pi-no"e, Is
produccitin y e"ullhltr n Ieosoanl
dc a1; naOedosa as. : tmw
de* E fra Orental *Il -o
$4o m h4 dado aI t puhllclda i)
uams msets Ai na* asolttst&.
KI Onatjs do Is OC M iwunJ
tars M idlar Ida pian" a
Snorstie dss BI nteblonM Blcmi
para tsmular un pr9 cu-
MIOfi >AM tandisint a *Jil~T is
I*eea /am fu w sntn d* te O
i oshurn t o> ana. 4d It eirn-
rj*n emusn s o a


Del -ior Mtl.lro -'on la nmayo
Ci 51deit irloll
fidoo ASOCIACION HOTELKRA
DE CUIBA
A Rodet ieL
prealncle'"

Celebr6 su u1tima reunion
el Consejo de Ministros

MADRID. Di. 2 0(Unltedl).-- El
CocueJo de Minlstr's, presidido por
ei general Fratnco, se retunlA6 hoy en
el plarko de El Pardo, clendo StA
It fuilt-o reunl6n de estei ao. en aue
ae ap-nls.r$ los asuntos oendientm.
L. tiLtisn* reunion minitertal se
ci-lebri iel dli t11. acordirndo no vol-
verse a rerunir hsta lioy. ronspetando
el di m24. liesta Oe It Nochebuena,
ue corresapondal celebrer ls delibe-
reclone.
Hs-ta horal ser a lnot Ai. oom on
aftos anteriores. el genorl Frannco dl-
rigtrd a trvai dr Ina radio un saludo
a Ice eaMtfiolC I noch del Sts dc
diclembir, 3uponilWndow QUO et caso
quO lo hih pociunlcari a ohsm minis-
tr Ia li 1 tness acreinl do asu men-
suJe.

Colocan un petardo en Ia
casm de un ex funcionarlo
Juntot a Ia puerta de ic Ia ea inar-
coda ton col nrtlmrno 473, de Ia rcaill
12 oequn a 1a r1,cli et Vedado. en
iu oe almt reside c t- 01 it enliV I
-nor Juian Cesta. enx)etd o P erio-
nal d. In mieatiinsa Po Minlixterlo Sd oirducatioin elAll no-
i-he %iiieti-at-do qur fit colnocdo I- ro
persolnas hmata ahore no Identiflica-
dac tI-" Ia "ltcla Sc ait n Novena I-
Il explostlo no pl-odio danio i-
guno en el lugar donde fui colocado,
pero tl la conligulente alarma entre
vt \-lnoa ds mquella barrlada. do-
bid o Is fueia con qua ctall.,
La Pollcia practice inve atUclones
par* tlorar la ldentifleaclon y cap-
lura delos ulores do -e.t atentado.


DeTJAEN MALAGA

la cuma'dl'aceitede olieva-. '
.''MJO4 -CflTS OL
ELMAEJOR ACEITE EPAROL1


MAL.AGA
t
COMPAREEO INSEPARABI
11 t % F N
il. BRJ7O FilRRTIK
Cailli.,, No o .l Hli.U,,a
LA MKKIDAN'a
Gsla,iio N, o 11 Il.,bl.I,
l.A t"AB A\
Oblapla N,> 314 tHtL| a.
PanadrsanI Tillt t
Mole N" N 11 O}|lo t,
ra nIc rcitj'TO S,;,,io
li N I Lt ,tli K :"Sal. Bei .. -i l...
Habana
t"OM-]AAIl RL-FCCItONIST ,.
&, A.
l.me. n aDT] r3fci No IS Ma-q .:.


j un tto r,.-perta a
y RI vA cri c-ualidonles
'-' iit~lilii. us Ofjenoio-
k-or iiranporencia v
rivsteriod de efe
ni-ri/ v',rqcrn CIe la
pri,,rernprioTfn
E DE LA BUENA MESA
T & E. %
Al %AIEi/ V rAMPO
M Ni.,.-. J' MAiiMsaML
Fl ROHI.t
t1 0i0 I .I ANCO
N.,l .. ,, 4'.; llAv,,.h,
.% FtlNt NDD.. Y t'OMtA11I
,|ilp, u N,, i;: l!l C-,,i,1 al.,
JOlt sr'%Ri-.Z
GRt"GORIO LOPEZ
El ., sic riin.ac&,
i-lass ,lri Me, c,,,, ."7tlei,aa.
ALuMEIDAs FU-NCIA
A..iilera No-. 4 "SI s d Cit.


Feliz Aho Nuevo a nuestros clients y amigosFIESTAiS...

O0 SE PBEOCUPE.,

Usted siempre llega

ta iempo.


SU PRENDA DE

VESTIR EN


VIR7UDES208

(entre Aguila y Amistad)
Si11 "LA INTERNATIONAL"
Y CRAQUTAS SILVM FOX
PuUlicldad Plans A-4i


i


@I


I
. \ q.@


sA I alFano ea
obv cr I A-Cal
i_ i .. i .,..,
/ amodaw -a-m
/Jeft dohlw I cl m A


DIARIO DE LA MARINA


T I L9 ro-Mroost
lr rct6a . M5-M1
*^l SporU .... M-WB1
Sua y Quelu . M-04
Ato at-ir- de- M--Is
Cronsea M bae A-Trle


LA HA$ANA, JULV., 30 DEUI. UUILMBKL UD 19


5'


M"eennt e tpolaprovnda RESUMEN I N
de L& Habana, doctor Lfo PeCeda.-
Sha iatrudo con *I ministro EDITORIALES
fior Tebl Valdi,. poer i renuIda .-
ci6n de lus obris del Hospltal de "ABC". ai comentar la noticia
Guanabacoa. asl crom por las de la Lilgln la cual RuSia prtpara un
bscuals nsmesro 15 de San Misu toernn Feh su zona de ocuiiacion
co am Ana u
r-f Zn'I aqu eli con la pretension de apetentar qe
i- i e. de today Alemania. describe lo


"LAS AVENIDAS"
CARLOS M a INANTAA TELFS.: U.4026 -i U.-6643
EBCOuBtran oni. oetawuant un qrn m surtido en Lchoanb
Amada. Oalin" y Polio RoUenom. Parqo al Horno, Pavo y
Pate do la Florida TurronM. Castaeas y todas las qolosinas
propla do ste tudicdonal adie.Como.en su propia casa, dentro de
un marco familiar y alegre y ante su
fuente milenaria, despediremos el afio
1948 y haremos votos de bienandanzas
para el aio venidero.
La Administraci6n superdndose a
los afios anteriores reserve para todos
sus clients y amigos muchos atroctivos
y una gran sorpresa.
Visite la Fuente de la Fehlicidad y re-
clbird la gran sorpresa.

"LA REGULADORA"
AMISTAD No. 412 (onate Dragon.. y Bwrclona)
TLUONOS M-1240 y M-4933.

ANTONIO FERNANDEZ LE SUPLICA HAGA
SU RESHVACION CON ANTICIPACON


FORMATIVO DE LA PRENSA ESPA1OLA


siguiente:. "Los ruses Intentan ex-
plotar el nacionalismo aleman, eri-
girse en unicos deiensores de laI
boracionistas a cuantoi; entren enl
contacto con las autoridades de
o~upaciln en el orete eineinuar
'con bastante claridad represiahias
para el dci en que los angloame-
ricanos se retire del Continente.
"Infoieraciones". ai rcsnit con
ircnia Ia ultimta sestdn de is ONU
en Paris. despues de ri
tIectrarta dr este organtsmo en la
solucitn de los graves problems
internacionels que hoy preocupan
al mundo, dice:. "Esta vex no se
habl de Espafia Se habia previs-
to quo epaAa ganaia ruaiiqierr
totalon por ello nc la hitL,'- Sir.
embargo, el tema silg e todavia en
pie con el maxima interns". -
El comentarista de "Ya" alude
hay al viaje del subsecretari o nor-
teamericano de Defensa Mr. Royal.
sobre el que tanto se habla eites
dias e et Continente europe.o. So-
bre tode subraya el papel que oins
Estedo s-mayore-prevon aparar los
pacice esacandinavoa sell0 c asoe Ocite
confilcto artiado con Rusts dispuei-
ii % eatant-ar wabre uins -scatdt-
csa\tA neutral con el fil ltd cerrar
SUScteenatas sobro el Mar del Norte
Tambien coments Ia a situcli6ni el
Palestina anteI la actittd de Trans-
tordania y la oprOsicit deO Eglpto
y Arabia Saudlta a la coronacion
de Abdullah comno re de pclesli-
itlc .ciaCistata citt-e pros. dcce
"Arlba". rvuelven a ocuparse de
F-patfa. prectlamente cuando si en
eata desdichada Europa hay also
irremediablemente fracasado -y
desgractadamente hay mucho-,-- es-
te algo esi el soacllsmo. Por eso,
porque Espapta ha dado la mejor
lecccdn hist6rica parc descubrcr to-
du 10 qUe de anacronico y de rill-
pittctenilened yi etSoceali.,11te el
tearor enellIgudtieOr-te es lUestru
Patrig
SINFORMACION GENERAL
El Ministro de Mrlntia presidio
IA Leremonia de entrega de despa-
choe a l\i aluinnos de lia Escuela
Naval" Militar deO Martn que han
terminado sus estudisc,
Procedente de Pars Ica llladn
a Madrid en avion ecp tal el efe
de iss tuernas areas norteamert-
canss de lO zona de ocupac6n en
Aleman-ta, corsel Jack Robortson
Han altdn para Buenos Airs loa
oftalmtlogos espafoles dectores
Arruga. Diaz Caneja y Barraquer.
quienes representarin a Eapafta en
el IV Congreso de Oftalmologia en
Buenos Aires. I
iHad saldo parc Lisboa per via
ae ., deOdee donrde conlltnuartin
vlaije al Uruguay, el cgregido de
aqiel pals e las Aantimbles do las
)ONU. donii Pedro SArni y seloers
Prat- orden niali lectall o Astntos
Estertore lIt %&ldo noncbrado agre-
gadoi titlar a Ils legaclcnest de ra-
paba cn AnTkara y Atascs cri -


miccdct de Eepcfta en is ONiJ. cc- de ins capre-hie as cimpaccas y petite cc is an eatado reclblrndt, en


mlslon de Espatia en la ONL', se- de Ins capnrrhn laIis tmpatjs y I paras se han estado reciblendo en'
gun ha declarado en Parx, a la hasta le ronvrenirncia porque Norteamerica. alI lade de laI rico.
UiVted Press. el ilefe de la delega-, adqulere un crraicter imperato. i mendatcione de lo sjefes militares
elon puiana en las Naciones Uni- dice el corresponsil de "'Ya' en ban movidb a Truman a someter tq
das. Fernando Berckernever I Plat, Y. tcaiic. "Stcoun las ult- o un --me'n-'profndn y-del10o
L -paricipaci6in dt Espt a en A mas notlcia, el taracler contradic- I l problema de las relaciones ents.
Bloque Occidental. esla ai ciargen torto dr h. it m ercrs que snbre Es- F Dspaha y NorteemeircA-. ,


-- 6


ASn rOMi


m mitrxxnnr 'rr IMAD DArIMA TO


I


nee de Estado Mayor, don Manucl- Circulon Mercantil pronlincilo la I
Villcgas Gardoqui. primera lecci6n sobre el itema i
Los ciegos espafolesc_l 4SLLdi- --tr-snTve-Tnl fiO'preta-con de la i
-aTo-TefxlTyc s modistas, crelebra- i Hstorta Universal". el penisador es-
ron, con gran solemnidad. Ia tes- paniol, sefror Ortega Gasser
tivtdad der si Patronti. Santa Lucia. Los mixiitros de Justctiya Ode
A la tcisa Qle organlctezaron las moe- Ediacactn Naertional halt recibido
dilnstillas madrilefias asistio Ilat cA- at scfor atiitone. president e
ja dl pJefer del Ftado. seior tla Ia ernibatada aricstic-c ueltutal iCr
Carmen France, quite fui obelo d ie proponr presentar n Espana
V-VrS tas nt-aestaclcines do e s occla N iun a nt intertaer c Ilcc.l rce de o-
y afecto popular. riciccecte
"ccC c apr Orip ht Iy trasla dar igual menrte a tet pea
Art-tn Cal lira Eepagonlay sitJuc- anainca dOcunentacion sobre Ia vi-
tc Tdnica Nactnal relebraeton se- da social. artistica y cultural dr
si-n p.enarta prtsidida po er ciara- paba.
de'al primade. doctor Plta y t- N enect mttchacb.s de dtsttcmla.
niel. Terminada Ia reeteti el ple- provi-csces pahola se disputant
nn- c traslsd al Palrclo de la iNun- rests dias etc Ins talleres de For-
ratura para curtplimentar 11r l t-itii macion Prcfesonal "Virgen de Ia
cio de Su Santidad. monsetior Ci- Palona". de Madrid. el titu, o Or
cograni. "Mejor Aprendiz de Espaia"
Procedente de Francrtfort llego a INFORMACION ECONOMICA
Barajas el c tOtn C-74 "Ghcbeat La- tcs ie totines pubhtos -rahZcedi
-er', de las fuerxzcros sacren Ordlo, ec neotembre hall ascendido nra,
Estadtos Uctdos, y que esni ralaloi de 617 mnllone dc prstias De er,-
gudo c ot l ganrle del aire e b'.r t ir ic, torreseetde 344 o .Hitne.
Avi.t en r prblmc de S 1ltlr 2l 2 ,i t a obltic' iontes. 'l st, ose. sll
que I lerga a Fepala y Or ie plo tlie 152i 'n rii le.t i tlic tiodl os I,e l
os en \oear sobre EuropaAI-t iI hio
1. 45 tauttiltd lcVui e cIti dtircd"" 'cCo ,idettla llndoI A a t tlot ntci%,i-
ctro & Is, A-toes. delsdeOlrti od r i, e det l ctOti ct tlea solo co,0 i,'
tnari A NueRa Yolk Ies de ic e eertricto, s.Its queite.
Sl.a Reptublict NprAIoIA e ll. p It'"el esrt 'C an de l Blpc
ecilioi. e sciendont illt il il n- riceo i ntr I 16 mtitone,, iN Un
cIteperailte. ell cambto n slet, iA I cont1 I, 368iilloctelti chAit peiado
,patta b-atlel Ciobterno del xre-1 cite liers ce nnliet-e atictqnt
ratl Francisco Franco, rept-Scc tlet eires vel'c d que eln a.d aet
ttn Icalttarte aceitcorntt isc tcta .he- ii" tIn 1 l, IsInllottOls r oc O r de Orbe
este tue pqoa.o a draset- soslayaydci e retron ccsincdiat, A, nitt a telaalcl
Is abierts ptt pgt ya plAnleada ell Coic in racteraimilt-a del csecad,
trie el comocicsto Iiternscional \ ha (licte staltIr cutue el ttlirho conc
lais demco racias rcridentaes. junttotic tin trefiriesdon ton catires Ot
con Ins paises actticomuncslcceasOli e cit l i hJwsobre In base Oct-ierl.
Europa y del undoo, la declari AtIns eadttuircnt- Oe ttil 4 40a a'
do a unt-edacror de "Medrid" ci 450- pctr inetio neroc dute let-res
ex president de Ia Reptiblica de Pti deret-ley Ices que coltStitu
Pactamin. don Firique A Jincene-e, 5ct enlo tiuestto \crendte s heoic
quieni aftadtO que pur todoa clio p- t cattita tlsfrUtarstit L ie t ix pi.
ree c tr l ico predec-r que iitrde l i t- i d Itdlcr lellt tciclode,
iemprato,I las N.sceones Unidns hi-. c, ..cittitlcut ci\t rccc cUccee Or
bracel derecuiLrt- ret o seuf ccci terhche o iFluhi i C t lt Mu Ii i delulw iti

ni y' Itis p citittcM-t cis Or. ccii dci n l- cciii cicciri e c tc cic lc
Lience ) title son tanmblellt nlntie,, I 'L Azk(A el 60 O ro t I) del \Jih,
ntciunl cecRcee i i-t I de i> cic- It^'c'"iA'I c'
t c o t c i ci-es ci tilt ci 1'fUR I 0c dci iii1-
INFORMA('ION CULTURAL. loet-s aIts I 1 anlnrt- 0rili er it
En el SalOn de ConferenciaseN OcteS
esArrliW.1len ,eronceden benrI-,.
rcins a las socedades que scc n,
lite yar prara lrAcontrk cocn ypar
ta rais ic ci edtcstorc c
caracteric e snnficadas serAn d
do,, lenos,iNrIareciax tici-
T ave. t-rreiin-ar niserAn,com utmA s
dern tide rada hpie. e 6 50 l 49Po
iec n ,t o rcudraoa e.%ccTic
GUA AQUIL ds Ins ind han de ener ban
0An o ducha Los scanos, placitac
TIN SC O DIf PASAJIS balas y entresuelos que niti se dced
citiicr ceiictslens noetc |lnrc
T1UB VUELO$ SIS ANAUI"I dec dl'l 30 pit- t. t t. e I( stun"
t'let dI 30 p ll' 100lid Ye 1 lklilr~l l l'
V B RAN IFF ,v, ie lit im...........dr i .....
'o'a&~BRAN I1FF N RO ciiOeit
TaiM.esM-M5 INIPORMA 1', FXTRANJE:Rk
Peru dl~ef i lti el l i is Ia li
\ .4s.

rIODin nr I A UDI.NIA _._nr.Vl v t *3 '0 1D I DE 1948


S LOS MERCADOS


Por Francisco Bethencourt.

TABACO rvo Al... ma. bJo tal vz 57
1 -OAI.U Cn An ls cow, la nLoedld m,. n
I da paor Ia Bolia de 'uirros en
'J. I. Di.z y CompatiUa vendieron y apertura prohtablemente tue causa
entrcoaron a la fIrma de Gener, 1 Lque se vendieran 2,000 loneladas.d
ari d saraan closes de Vuelta Aba- Fiipina. embarque enero-febrero.
.o+ propias parn Ia manuflaetura de preci do 5.65 CI a Ia retiheria Am
cgrrtl. _rican v 2.000 tonelaj4fLAeizual lr
---- ,i inrdti, Tt"x nr Ua Ca-C c dencia. embarque fehrero-marzo
l.ejas c inpre a Muftu-y aSobrno va- igual precio a la misma retineri
rils totee de capua de Remradin. creydndose que se fectuarnn otr
Ramon FPern.nder, de Ia Morgan oporaciones al mismo precin cuy
Csgar Company. de Tamnp. ie 0n- detalles no' se han divulgado
cuentra en stat capital Y mIra tabaco En los momentous en quc escrik
en tos almacenes do Jose Toraflo y mos estas lines liega la noUcia
Oompala.l quo el wecretario de Agricultura u
Los compradores de Upmnann. S. A.., y de VillaMilt. Sam- cion de las de.ficiencias, solarnieno
Vla COmnall* htn AnlaT.mo ,,- y.,ono ,tn.!.j=- J. riii|,,.... ,a 1,
r la mana por-dxlna los relsstros cuales correspondent a Cuba el 95 p.
.que so proponian reallzar durantela 1 u nosan -i1.750 loneladal I
-pre -.. cuota de Cuba queda aumentada
Desde Cabaiguin reclbleroa Jon- 2-01.550 toneladaa cortas valor crn
on y Compaffia. 93 tercnm de la ult- do, equltvalente a 1.541.448 tonelad
ma cosecha.* esaliolas largaa.. ..
-- I-t--l: lant~eo"lDcsmg tn'eiT'z--Ante esta noticla de Inipllcacion
e Hijoas han conmpletado 32.298 terclos. tan alctstas, todo lons vendedores qu
recibioios durante los ultunias mese.s lelan anicares of rctdon en el me
..o w anm oentrc- productorea de la cado cancelaron s olftrtas. Puei
provincia pltirefta. pensarse que el secretario ha heel
essta rediatribu tin unica y exclut
vamente par. cotocar Ia cuota i
AZUCAR Cub* por-eneima del -nMlntmum d
28.6 por ciento que le corresponi
So recibieroa en la tarde de ayer bajo la Ley Azucarera Tdas las de
report. de dot vantas de crioa. de map cuotaii. ecepto la de Faiplx,
-Filpton -ar 5.6 'Cl' Cadi* una de y Cuba. quedan slan aaracion. t
*aa vental, por 2.0W0 toneladaa. pare como aparecen en nuestra circular (
embarmut u n m*tro y febrero, y en dciernbre 23
ltbrero y marzo. Despud a" report trecloa spot New York hoy: 5
otra venta, de otras don mil toneladas CIFI 4 00 FOB.
d4 igual tnea a 3.70. Clr.. equivalen- AZICARES FUTUJOS: El comen
to a 3.20. Ci pare Cuba. tArlo de Contrato Americana hop
El precto "spo'" de toe crudos pa- t ^tod l C ontoAmerlcanhoy
rs el controto americana, dt manotJ- reduce vlirtualmenta a explicar Is a,
n 1. Cntr y aorcano e meru tuacisn de mayo; efectivqnente, tov
no a 5i CIF. Il par& mercadd I atencl6n del mercado e ento<
rnhondial a 4.00 libro a bordo. hoa atibreais dost n m a ccde la onti
Por el hilo direct. de'Lui. Mendoia ho shbre elta oStcl6n ya que a oi
y Compania ae recibtild a ultima ho. que hubo operacionea, mar.zo, i
ho In tuvo'un total de II lotes operadi:
ra de yr un depacho. ainunciando odo at rliona precio. Mayo a br d d
quo el Miniatro de Agrieultura de lo. bilmente a 5.21. con poco volumnie
.tadnis Unidoo habia aeialado, 0 1- Ion eoauernoa de to. compradores poi
i ado, 2.01t0 tonelodas nortas, o- sacar azilcr a eane p Iea y a 22 1
oir ii crudne, pra ot an 194I, de ren mnk. ao
.iilr el Ua tuvierrin much exi n, pero s61o fw
atiminilstr de Cuba. prnnadd i
Los slm. LAmbncn. Riggs aiddodepuda de tiranacurridas aigunas ho
Los enores Lmb srn, R lgg and r Iu meradon pudo meJnrar esa
Company refibieropn n la hora final. tl uos, nperndose ntonces en aleu
pe" su hilo direct privado, & inor- vlumen a 5.33, nivel ste qiue
mInaclidn siguiente: atuvo haa cierre La de
AZUCARIS CRUDOS: At abrir et anatuvo hasta el erro Lga dons
mecado kay as eprt Ia. vnot do poalciones. como ya hemnos dicho quo
2000don ehda di Fllr t, ventard daon n blanco, gro los tlipos d
200 toneada do Filiiat os clerre acuaan una i Ja do una a tr
iaar muiarzabrn, dI Prec dC pc0 punto. Deaide uegol, t mereado ce
(I equivalent* de 3.0 CIlr pars rrd ante4 de |lftlar-la~rwticia de Wash
Cubsti. Hoy a primera hbra van. ineton con la ptqueAa rdUtaribuco
dierann otraa 2.O toneladas de igual rrba menclonada, de modo que i
procedenci, iual poical6n y precio tuvo oportunldad de renlejar u e0e.
a un operador$ Poe Ita maiana te o, El total de ontratoa, en.vigor
nacrado arecta sioatenldo, con ven- abrir hoy era: ma2o O1,0t6 lote;: may
dedoro'de ilpina, Puerto Rico 158; Julio 84: leptiembre 687: tot
Cuba, en cantidad tmp-rtante, al 410I lotea comparado con 4,112 aye
equivalent de .20 CIF para Cuba; El Contrato Mundlal siguld nsi
parcia. empern, qua altunos ven-
d.ar.a ataban d4snieooijstn iaentar (itisolisa ato In Pdris" 11


Ik a


ILoP haneoi La Bolsa
cierran ma1iana a las 12

Lo.'a tenco ascllados al Habani
Clearing House termtnarAcn mafa-
na .si.S operiracones a las doce del
dia. La BoLsa de La Habana tam-
bien cerrarA 3u salon de contlra-
taclonie a I mimsnia hlora. Olro
ceuitroc de nergoci. do est capi-
tal no actuari tanipocwo despise <
del medlodia do nt Anaa. Reanud-a.
rAn iuss actlvldad. s el prdxilmo lu-
DeS


8OLSA DE LA HABANA Mere-ad, oe AB3to y
. .-- Cornumo 1. HiD,. 1eca-
DICIEMBRE N DE 14IM r m. 191-I941
Pap-le.-a ,Se r t a .B.
Cor.;oc.onu Otc-al "" 19-1944
C.,'-np Lend Trietfons DLbe.'.tures-
nios'v Obligaciones 7e. Zre A. 1945-19 I
B"ra 0llUo lJdds 14. l, Irri'diml-
oems I
Republican de Cub a: Corrn-paftia Azucarera Cos-
1905. iDeuda Int.i . 109'I pedes 1924-1939
--9 -- It"- Nrnih nleifran S.'ar
1914-1949 -Morgan, 024 Co 1928-1943
1923-1953 tMorgan) . 102 Central Santa Catalina
0 P 1930-19. 176 19--149
1937-1977 . . . 114 114a Compaila Azucarera VI-
1941-1955 . . B. 10 cam t(Debaenture
Obllgaciones Oro con 7 119S-l2 c
cupone 90 -
Obhgactones Oro con 4
cupones 85 C
gases Trrip a' r-))-)l' c-, ------------
1965 30 -- .\Pri-..
,Ce~nt _Asturiano. 19235-----
1944-1966 -
Banco Teitoral Serie B. Nueva Fibrica de Hie-
1944-19 6 76 to . . . . .
B. IN Moratorladas,. ... I .-EA--t ,.-
anco tT '-ni rr ee l- to. Benefs) . . .
C. (No hMoraroriadasi Banco Territorial . .
J944-1974 Banco Terrltorial iPre-
Gms 1904-1954 100% ferantts
Havana Electric iCon- Banco Terrloral iBe-
solildadosi 1902-1952 . 20 nefclariaso
Havana Electric. De- r C. Consoltdsca. .3e cu-
benture I1926-19* .- b ,P,- . . .


Cuba. R. .i ..... 2 -
H-asna Eiecio.oI 'ulillba
C,o P "-. 73 76
Havana Elec Utilitit
Co. P, 52. 18 W
Havana Electric Railway
Co., iPref. . . t. .
Havanta Electric Railway
Co., 4Coins s)11a %
Jarcla Untcar. .... . 9 10Nd
Navlera niras .,....-1 0
Telefono i P . 1 107
Teld/ono C- 7'1, -
Prmniera Papelera Cutsa-
IIB 20 -
Cuba Industrial y Comer-
rial . . . 60 -


"ATOMIC"

El mejor detergent que hay en el
mercado para lavar, fregar y limpiar
El champ' de la loza, ropa
y cristaleria

MURALLA No. 30S9. TELEF. M-17S
LA HABANA


:omi. Vend_
por $por
iccin acel6114 'is
10 -


1 -
20 211.


DAI-TIUA +Drmlr'N"-% nme


I. Ii


SENOR


Ha comprado ya su Tractor FORD?2,000 Agricultores cubanos estin usand o el TRACTOR "FORD", obleniendo esplendidos resullados.
**


Aproveche zu visits a La Habana para que 0onozca do cerca los formidables Iraclores "FORD"

Vea personalmenle su funcionamiento. Aprecie sus ventajas.

*


Visit hoy'mismo nuestros salons de exhibici6n, en "LA ANTILLANA", Calle 23 y 0, en el V.-

dado (a un coslado del Ministerio de Agricullura).

*


El tractor de ma' demand, entire los agricullores cubanos, es "FORD", el tractor do r1s mil usos.LA ANTILLANA


COMPAftA COM]NCIAL Y DE ClEDITO, L. A.


23 y 0, Vodads, La abaina.


T.i4Lr-7751
j,


1,
United Cigar - - -
U n ino, '0 1 C l -- .
United Airl .. i1'
United Corp 2',
Unil rniilt .- I'51
SAircraft - 231,
U S Rubber - - 39
11. S. Ind Ale. - - 20
Unit. Cor pr - - 411.
U S. Pipe - 45
U. S. Steel - - - 70',
V
Vanadium Corp - - 21
Vert Cam. - - 12
W
White Motbr -14
Warner Bros .. .
West Union - l1i.s5
West. Elec -. 24
Woolworlth -. 44'
W Overland .. -
West Ind Sui .... 21
Y
Young Sheet - 73

C A M B 1 0 S
CAMSBIOS .

CIE.RE P.D AY NR KN BANCCOS-'DF
ESTA CAPITAl.
New York. rial . 1 10 Pr
New 'York vtlia . I 1n P
Londres, cable. 4m.p\
Londrea. vista 4 0.1
Madrid, cabla . 9-3 i
Madrid. vista 9.
Italia, rCable 00321
Italia. vista 0 1001
Suiaa. cable ... 1 3
Suia., 'v lsta 25 4
Hong Kong. eabhle . 1. 25
Hong Kontg. vila . . 20
Toronto, cable % ND
Torono. vlsia . 7'. n
Mexico, cablo . 14 75
M xicoi vslta 14 70
Areiillna. jidfle . 2 1 I
Argenltna. .ia . 209%
Il IiiC. l calle . 11


A L G 0 0 0 N
It giK na. vil.r 2 i 2 10

ALGODOnN

CIERR PDF AYEI r.N I A .s1101A
DP AL(i3D()N I)E Nr 'N'(RK
Man ? < In
Moyo 32 Ii
,Ttl n Ii I I
Ort ii1ir, S 54
ACCIONBE AZtACAR[RAS
CIERRE P02 AYER .TN I.A B1I.S.A
DE NEW YORK
C'omp% V e rt
Am Sug. Ref Pit 121 122
C nthi al A..giai:eA.ao I6'. 161,
rraosclcao tiSufa 9 .0' 10
Qreai Wesi ',,ar I]I,.'. ]0o
JIo[Iw w0(Iff S", 101.tl 2(
Pinla Alegre t;.gir '. P.
I..ot demra, alore' acurareri lo
rin anotrmr ok te r nor l n l ra, n ll
n" doIs. lFlIa. d, Ne. York e 01t0
CI e Pisa aerrien merrooil.


M U N D 0 F 1 A A N C I. E k


GRUA

"OLIVER"Con

Romana de Suspension. do

avance y relroceso aulomatico


Capacldad hasta 1,000 arrobas.
Adaptada pacra trabalar con winche o tuenra animal.
Entrqca inmediata Precios especiale. y plazos amplios do pago.
Winches "OLIVER" para opera en comblinacl6n con la Grua

FbrlabrIcan%;
ANDRES B. OLIVER

ANTILLA. ORIENT. CUnA


FAUX04 TREINTTI DW WIAKILI Ut Ulk n-JUINA. -JULY r-% -IV UL US%.- V%, I


I-SCPIBANC)S
AICPIBANC)r L
R !Z
L AMOS S1,14VIFIL",'
UIZ
I b I,"


COLONO:


m ...


P R

Par
- y C(


Banco Continental Ame-
Sricano .'
North American Sugar
Company .
Cia. Lngenios Anuica'mro-
Mitanu. . -
Central Santa Catalina -
Alites Vegetales -El Co-
Scinero". tDe Capital -
Acnites Vegetales "El Co.-
cinero'. Coins-I .
Central Romello . .' -
Cia. Cuban,. de Fibras y
Jarn -
Unitedl fruit Company 4 -
Cia. Operadora do Sta-
alums 55 -
Concreters Nac. (Preft-
ri a . . . . -
Banco Popular -
100 Arccon-esCn-mp. VBen
Central- "Violeta' Sugar
Company 1 -
Cia. .mucarera Cespe-
pedes (Pretfs.) 3 -
Cia uAarB-ra _Ceap ..-.. .. ...
des (Comunesl i -
Cia. Azucarera Vertoen-
tes. lComg. Cuba-) . 212i 13'
CompaiUa AMucarra VI-
cans
Central F.rmnita -
Cia Cubana de Avli-
cin . . . . 4. i 10O
Expreso Adreo lnterame-
ca~no . . . .
-NauyA Dsa-DAtiUm A, -
Ci. U.,ogriflca do La
Htabana Prrfs. .. 1 31
Ca L utograihca de La
Habana ICono..) .. .2%. 3
Como aia Acueductw "'do
Cuba 9% 81
Conrreters Nacional CO-
munes) -
Orange Crush de Cuba -

.Comp. Veni
$5,000 w0 N %
Un os . . . . 3, 1
tUnl6n Oil 3 10
Cidula Primers Papele-
in Cubana 1IW -

Cot1zoc-6n a mes techa

DICIEMBRE 29 DE 194I8
Conmp Ven
Bono. y Obhigarione. % %
Repilblica de Cuba:
Spyrer 4i% ... 102 -
Mogan '5 102i -
Morgan 5i% .... 102 -
1977, 4'1 .. 14 -
tI9S. 4%' 107 -
Havana Electric RailwVay
Co. iBonos' 1 -
Uavana Electric Railway
Co. itDebentlures,' 1 -
Cuba R. R 1951 80 -
Cuba R R. CerticiIodos
fde t'. ii,- 32 -
C.o. 9 R R "-As. 9- S0 -
Cira R R '..'r.tiftcados
,I Dep lIlI 34 -
Cut'a R R 1,4' ,", M -
CiPa R R Certfifcades
fe 'r.o.'". 34 -
Nnte' da C..a. 194,
5%j. %" -
Idern Corliicso.'- de De-
Oblilacion. 4 @L'nldo 10 -
LCupaiin leepone Com-
prna .PRte-nflres' 1t00 -
hia, r igar 0C. i* -
Coinp. Ver
por Sp

N,,ri ir, lcc. > n cHle
h~e iIl~h1de ie-
I... 3,04 -
N.. rab de lllu. it-.
'74 -
r (Pr.e..i. ain. Pie.
tr..,In. 2t1'l 3
i,, i-"7i'ln-i -
II& ',,a l,'lC Roil" y
.,freter,.Ia. I -
Hi'nrl Flr.-rl,-" R i.lwAr
.l.r,-,O .I ,lll,..Jl (l'hi-
do Nf4.tiaia..tAs Wt-
a{ 94r liltrHIII .
it sia a .l.'ltr in Utilities
-Prefer,(i. 75 7T
Hs ians '.lenirc L'tillties
Preferente-' 1i s 0
Cnnipjafla Cbana .lec-
trlicdatd IPretl 6 --
Cuiban Telephone Conm-
pany 'rt-Pe ltiri -
Ciabs m Telepnano Com-
pa.iv "Cor1 0 --
N ,, ,ea ,le t',,a. U+nt-
tInl Teleihone and Te-
V IllrilfCsniiey 1 1orp
IV Ilente..-ca nissiIy 12". 13


11


lick
- 1.


-- II


9raqtlcjo Sugar Co.. F- ox Film C. - - n
S.r C. Frnwh o --- 7e
M~anati Sugar Co. -- .~ 7i3 For-
Guantanaino Su"g. Com F raJardo Sug. -- 3A c
pany >Comunes 5 A
Punta Alegre Sugar Coon- Gen. Brnze - -
pny ... 9 Guant. Sular "-
Cuban Atlatlen iPrefteri- Gen Elec. - - -
ds) G Brewin -'-' - E
Cuban Atlantic Gen Motors -- - -
Cuba Company (P,veferi- Gen. Asphalt - - -
ds ) : ... Gillette -- -- 3
Cuba Company (Comu- Gen. Out. Ad 1---- 13
nesl - Goen. y. Sign - - 191'
Pan American Airways 8 Goodrch R. ----- 59
Compaixa Cubans do Goodyear - - 42 '
Aviacidn 4s 7-7 Graham Page----- 2'.
Expreao Atreo Interame- Grambv Cons -- ---
rcno- 2 Great North - 40"
LitogrTilca Pretfs' 17 21 Gen Pub. Ut I
Litogritfica (Comunesl 23 31t Greyhound C. ------ 10
Acueductos de Cuba 6 % w ,8 R __ .\
onp Vend owe Sound- -
Hayes Manuf. - - 8S
-_ Houston Oil -
Ferrocarriles LUnidos 2 Hudson Mol. - - 1
o Hupp Motor -
EQLSA DE. NEW YORK it i-central -. -
Int. Paper -- -
DICIEMBRE 29 DE 194 in. Irin Co. - - 13
AA IntC. Cement e ------ S
Allis Chal - - - 27 nt. Nickel - -- 30S
Allied.Chem - 17 InlI T and T. - 9
Alaska Jun. --- 3 -- t'l Foreni - - .
Air Reduct. - - - S', Ilad Ste. - - - 31
Am. LxportL L. - - 13S J
Am. Radiator - - 14 Jones Laug -- -
k, Amer. Cry. -- 15' K
Ams- ArL ------ 7" Kaiser Trai -. .--
Am. Car Fou. - - It Kennecot -%
Am. F. Pow .- - ~ Kobac-er S - - -_ S
Am F Pow P. ----- -%L
A. T. 11. Corri - 13% l'tbbv _
SAm. Cyanamdid 3 t i bb --3- . c ',
SAmerLoco. Loo - - 17 i 11,
Am. P. Lignt - -- Lehigh Vol. . G'
Am. P L 3 rP - - 72. Lmoed as - -
Am. P L. 6-u ....l. - - 95.. "i.
AolI P L ln.i ockheed Air - - -. '
Amer. Sugar .. S Lehtighs Coat .
Ametr. T. ind T. - 1491
d Amer Woole .. . 35. M
Am. Encaustic 51t. Ka insas .. ..
SAmer... Smelt 4' M K T -, -- - ..23
Ainer. Marac. Murphy C, C - 40
Amer Dislt, 30 Martin Gie ..-. - 10,
Anaconda C. Marac Oil -- 8
Atlanl. Ret ..- . -1s Manall Si-. .
Alliend Slor . . % Monltgomerv .- .S 4.
Atal Corp 7 Marsy iR I ',
Armourt and Co 7 Murra Corp .13
Atchison .. 101 NI
Allan. Coal 46,1 Nat, l GN psum u15 ',
d Aireon MtG -- I N. Y Central -12
Atlas Corp - 320k. NLh-KehlI - - - 14,
- Atlas Rites - - - NI BIc - - - 30',
B Nat'l Dsat - -- -
Baldwin Loc I T Nat-l Datiry - - -
Baltl and' Ohio - 10%i Nat'l P Light - -
Bait and Pd - - Niagara H - -- ',
Bendix Avi. - - - 5 Nth Amr. Co. 1.S
Boeing Airp --- --- % N A Avult ------ 10',
Borg-Warner j- Nonrl Pai IP
Beth. Steel 4 0
Butter Bros O liver Corn .. __ .
Brdg Brass .-- - - O i7b%.. Cr . ..orp 7%.
Butte Copper 0"Ots Elie\ .s-.. s,
Blurroug.hs --- 15F
Byers A. M. .Patitnoi. Mi.s s-1 r
C Pent, Po~s c
Chirc o Corp 11 P an Ain.r -
Civic GAs El. . . : . .. . .
C l- Panhandle Pro
Childs Co .. ... .a... .
Callahan Z -' Packard Mol 4s.. . .
Can Party .. t Pepsln .. . .. .S
Curt W "A"- - .. "- 2.% Penna R R. --.. .
Corns Glass - 1, Prit Ti -... Ti
Columbia Gas . . 10% PuroRc
CitAes Ser' -44i5 Preasi Car . 7
Chas and Ohio -. .. Public Ser .v. -.
Cuba RR. p. - - 7. Phllco Co .'
Curtis Pub.-- --- 74 Pre ... ... 30'.
Curtis Wright - 7
SChrysler -q.- -. Radio Corp .14
id C \Iioletsa- --ad 10 ai keh
C %est It(I . . . I ad o K l . '
~~~~~~R\l C111 oitu ' otl hg4'.'
On ComM nd Soul 1
-- ('oot-1 Stel . .. I L, "a Steel
CowlCul -rIG. r6'
Co-I' (.'i "i ltreo I Ioto ti
l'olol-adi 9,"- 17'. tte'1 Arlat .. .. 0
1 lis7 -- Me -Wl
Cooi Moltors s ll
I C il A. l Sin 1< Sioi'lai Oil A ....\
C(n nl Sohl -17'. 00 $hot luhoe 23
oo n. 9 t pP ...... eon W.l n ',5,
Cl Site . Il e -- -
Cutba Atl Sil .I Stegal nc -


"o A i - - i so 11 lr a 714'
Canada Pii Dr, . . ito r ruiu
Celanee CO r 30- Schen. Dis - 1
S Cerro n de P as t % South Pai c
D elI' d -on nsit C 21 -1 .
Pet)Aildtack Soutuh. Rs 39
Doii Airc(. South Ani G,
1 D l mo Ct s i- n oStan. N -
DalMchigan. 1 Sunray Oil .
D, loMihigan 'r . Sylvania El -1241
Dirlond Mot. Stln G Pc-r -- 10'
I- Stan Oil- . . 2.%.
Fast Air 1. Stan.sGac
as Air I - - Studebaker i
'ch'l t Buffet 1,
El Po, l.i lt . 21% T
Cl] ,I I 1i.1 Thono Srn i 'il -1.
Elec 11-11 14'. 'ere as C -- 4
Fr''riltiicioutliill
31. Fairc'hld E----- 4% Tetnneaii',,r. -


Ao Omv

ROMEDIOS
iUrEA YORK. dlcitmbr 29,
r el hilo dre0tdo de'Luis Mendoz
*ompafia. I
ustrialt 177 5 Alima 1 00
rocarriles 53 31 70
,. Mblicos 33 22 07
n onres .,.. 64 9 Xardco eqrnw-
. N 48.


iADIARI EL A MARINA _IIFVF"D; En nr IDr nf I 9-


PACTNA TFIMTYA V TD1


DESVENTAJAS DE LAS GRANOS
COMPRAS ESTATALES CHIC4GO, dilembre 29, (Par a
EN EL EXTRANJERO M ,loadir ent L reMeindoz r &
Cia.-MI umenlo en et predo del
S. -mal par exportaci6n'en un centavd
3 Scret-rio de ls Cimamr d COo- el bushel originod fuertes ventas. qu
mercio de I& Repaiica de Calm, en se ealeulan entire 500.000 y 1.000,000
cumPtinrnento de acuerdo adoptado cor de bushels. Algunos de los qm
11 Junaiintr det i erC liche tio pr dorea dijeron qua sJ biwel prect o
tI Junta, DirecUva de dib.aho oaraia- otrecido reaultaba 1-% centavo'por
M0o, ha enriado copia a ta mino istros debajo de la Ibase mayo en Chicago,
d" Defers, Salubridad y Asitencld era aceptable para cualquier comer-
Socl., GobernacI6n, Agriculttll, Edu- ciante que sc encontrara largo en
e d e m a, Ju s ticia .Pta .r -. m a /x d e c en t sd o pe r t n o s u f it e en tn -
cls, Tr hbalo, Comunicaciona y Ha- que reponer el grano. Algunas per-
cienda. del escrito que, conotnsnoe tm- onas en el comerid o de granos de
biten acord6 Is expread* Junta D contado dicen t que hara tienen Se-
reaty fu enrao al mit-o-de d dd ue Lal vaetas de malz
Cofrcio, f gt n pnblicajo e&I sate- desde et caonpo aumentarin suntan-
rlnor ecicOn terobn amosa n -te- cialtmente despues que termine el
Gbterne pare que ta cormpras dell
Estado ae reaifcen en Cuba traves
de la industrial y el comercto nari-
... .... --,------- rT 'rT we~~ u -- a o- __ p"- -- .en.. a
Se tala ta CA ar de Comercio de nteriornente.
la Reptubilca de Cuba. e a los ml- n su estcrito a MALialstro de Co-
nistera cltados no se 1 ocultari I&a merclo, la Cimars de Comercio de
i.portancl&._que pare la economics de ta ReplIblics de Cuba. entire otras co-
nuestro pale tiene el gne el E~tado ac, n al6 que estab. rigente el pre-
cubanoaqierepa d de
cancias pare eu conaunsa, por to ue pendencias adqulrir products tuera
abrria Ia espe rana de que IO Kseftoi- del ternitorio naclonsl, eatlmando dl-
res minaitros citados oresten iu mejor cha Institucldn, que las comra e s-
copra.cidn a lo fLines Intcrtesad en tatales al extranjero 3lo en dosren-
el e.crlto dlrigid9 atl ftorltinibtro de tajas par todoa pueden treduclrse.


BANCO PASTOR
CASA FUNDADA EN 1776
Capal S. ............. Ptas. o100.000,Oe o
l. desmbolsiade ....... Ptx. 37.000,000.00
Foado, do Resersa ......... Ptas. S6.976.432.11
CENTRAL: LA CORUNA
Telifoo.s: 1205, 1206, 1207, 1208, 1209
Afescia Urbaua n Cutro Casmino, LA CORUNA
TeoIM{e 2212
SUCURSALES:
Baree -, Valdatrea. Catas 4O Tu.CanaBa., Cartsiine., Car.
tillo, Cdude, CeolaOV M a. Etn da L rXrOL E GCALU.
ILLO, Foaefrada. G ,ON. La itratn. La Guardta. LUGO.
MUd D. arln. Melld. M-dacdo., Moalorte, Mugi, NoMa.
Ordense. OENI r, PadreB, rONTUVEDBA. Puebl a del Caraml-
Wl. Fuesteorms, Puenta**ame. iBhadtvia, Ribade4, Baa-ret.n,
lBatA Mart. d Ortlsgu m". &rrtyT,. Verta. VIGO., Vlualba.

TENEMOS EXISTENCIA DE
CabUmca corugqadas ...................... i x 20
................... x 30
-aa ...... ............... .. .. x 30
Axluolos bloncos ..................... 6 x 6 x 3/16
.................... 6 x 6 x
. ............. 4 x 4 i (Stancmdard)
Loaa vdriadas Eap f olasc
Tubiria cobra tipo L. d .................. I x 60'
.. .. ............... ..... 4 x 60

Calnltador- do qca de a rp.ntin. Pailce para calentador*s
do' 15 y 30 qalonoa. Cocinca do quc y alictrlcas. marca
Estate.' Gas on balones.ASPURU Y CIA, S. A.

Fabrica y Aspumru Luyan6 Tel fono X-3377


LOS MERCADOS

S(Cisntueclan d a r igte% tl
active, oiperandore en solo 14 lo- las demi po ticlonea sin vartacion. El
tea, vairtuamtnene todos en mard, pe- Itotal de contrctoa en vigor al abrlr
ro los prectos moatraron tirmeoa; al hoy era: mrzo 48S lotes; mayo 414;
cierre, sn embargo, se perdio IP ga- julio 32; septiemhbe 73; marro (19301
nado terminando la sesin a tipoa que 3; .total 1,395 lots comparado con
acusan un punto de baja en mayo, y t.395 ayer.
-ONTKATO No. 3 -.. ...


Cterre anterior:
Aperture boy.
Mas alto hay:
Mias bajo hoy:
Cierre hay:
Tons. vendidas:


Clerre anterior;
Apertura hay:
Mis alho hay:
MCi baeo hay;
Clere hoy:"
T-orn.-vendfdaT: ,.


Marts
5.253-N
5.24
5.24
524
524
330
CONTEATO


Mare
3.96-N
3.99
3.99
3.98
3.97-N
39(1-


GRAN BRETASA COMPRA i
BRASIL. Se reporto6 hoy que el Mi
xiistero de Alimentots de la Gran Bre
tafi a Compr hace aunos dias azicar
de Brasdl al precio de $90 par tonela
da metrica. La cantidad .-e dice es pe
quefia y el pago seri. efectuado et
VALORES
En cl mecrado local de vulores s
ecectuaron syer opeructoner, a Is be
s dl bIono de Isa Republicas 1977 de
cuatro y media per cuento. dentro d
los nitvles cotinedos en ha Balsa d
La Ilabana. En la pizarra oficlal d
dicho centro dec contratacilones s
oper6 en cincuenta acclones preteri
das de lo3 Ferrocarriles Cotuolldadou
de Cuba. a veinte de valor, pare en
tregar hoy el papal. No sup-noio d
otros negocios en el mercado local
Doe eusas preferiden de oIs Conso
lidados se vendleron ayer en Ne\
York, 000 accioneo, a 19-14 y a 19-3,
Tamniblin se oper6 aIll en 50 preteri
das de la Cuba Railroad Company a
preto de 27-1i4. segin un report d
Luis Losa y Compaftia De .as nii
cas de la Vertientes se vendieron 20
acciones a 13-34
Mernado de New York
El despacho ttinal reclbldo potr e
hilu director de Luis Mendoza y Coro
paiNia, sobre ha acluacion de Ia Bola
de New York. dice como sIgue
Loas valores abrieron haoy co n ton
sostenido y al mermar las ventlas po
razones de impuestos, se produce un
recuperation regular en las utlinta
horas de la sestion. haciendo subir Ic
preclos. El Avolumen dc vents tu
mentor y se reportaron numerous
operaciones de contado a los lines d
sla contabilidad dc fin de atno.
Los operedores y los Ilaersiolista
estuviteron muy ocupadlos isciend
\entas pari establecer perdildas o go
nanclas a Is efecitos del pago del Im
puesso. de-ando con ello que el mec
cado se moviera por su propta cuent,
Se redndorc. tnteres en acctoni
de television sabiendoseu eglstrad
buenAs gananci as en arrasracc-ones
de este scicor
La.s acthotes, Que 0stlivteron mejto
eci prone-dio tucraui Antericans Sttel
ang. GDu Pont. Nickel Plate. Owter
Glam. Plymouth Oil. Publikrr. Sou
other Paclfic
Ohio Oil itUvo una rach dr alz
rec\peraitndo un t punto qnic thabla pet
dido Al venderc ex dilvidendoi t.
sion Corp. erdtoii ma tde %n1 pNli
Anorticans irtidaassiig ii p-i .i0h'
grtr nuelvo proirlso
La Ipre*B6 (lnil
L.os etiorea MeindoiA y lr ie i ,
ire rectibirot en1is i hr {trii,' ulI-
Atis .Ie -


Colonos-Contratistas

Acabamos de recibir
Winches CLYDE

para Cafia y Construcciones de una tambora equipados con
motor de Gasolina.

FABRICADOS POR

CLYDE IRON WORKS, Inc., de Duluth, Minnes-ta
47 acodor de xpwencia como c ioetncave do Wnwc-. movtdo. par Gaoolna. P-trolo.
Vaport o Etecicidad.


I 1LUSTRADO

Modelo 7515 3000 libras 77 pies m h. Motor 9 HP.


B R E S ENT ANTES


ZALDO Y MARTINEZ, S. A.
MERCADEltES 24

TES. A -7754 A936. HABANA APARTADO 769


Mayo
5,24
5.21
523
5.21
522323
7.330
No. 4


Julie Sptbte.
5.215 5.23 25

5.2223 5.2122


15)591


IMPIDE CANADA GRANTS "V i Nos ine s
LA ENTRADA DE CIKRRE DAER EN LA BOL A Varies Noas Fiancieras
LA P MA DE CUBA T RIG a a a

La Asoclacion de Oc cliehrosa-Expor- Julio .2. 2101. (Per el hllo director de Luis Mendosa y I2C.)
taedo e de ruta y Vegetsalc: por .Sepidtlibret .. 309 4.
acuerdo dt la A.satnblea General ce- UM A Z POLITICA MONETARIA- La po-la isemprese Ode princllose de no-
lebrada ayer. sicrtn. Inlorrno su Se- Mayo .. 4. litUc maonetauas del gobierno dorb.- ser vembre a 3.325. Un funcilonario dijo
cretario Oeneral. doctor lulilo pbrra- Julto .. 1471 modficada rs elimirar rloa niveaes que Is reduccidn de trabajadores obe-
de. se dirlgirA i a Ooberno par& sue Septitenmbre 141% rigldos de apoyo a su. ralores. Ests decla a uns reduccid6n en el triUlco
adopte unl aciltud ma s enerica coi A v E N A declaracl6i fu h-chIt en un discur- de carlg macr de to que es corrilen-
el Canadi. ya que el pt-rximo dia prn- Mayo " so pr Winthrop W Aldrrich. prI- Ce et esta oca.
iterm.-dl pals levanar la pro- lo .. dented de la direct de The 9.s. REDIMRAN BONO CUBAOs.-
bibibcid~ dec inpactar un itraitn uitera atoalBaiJuliho Mstnme 3,ssosCUA$O
bl n de mortar un Rran nUmero J u .......... National Bank of New York en Cle- j P Morgan & Commany, en Su rca-
de artlculo sometdos a roitroi v en- "Septietbre .. . ... 0 reland. Las autorndadez fklrles de Is racier de agentes tiScales. eatAn no-
tie aic produciom beneticlados nto l sve Dictiembre 2 37nsci dlio el. dfbieran tener llbcr- cando a os tenedorc d bons dc
enuesntrat I pinsa frscsL cuva exsor- --tadd pars determuiar de ilempo et la Repiublica de Cuba. Deuda Exterior
taci6On eist en esto. momintos atra- C A F E tempo que apato P "ne 'sxo pars 5 por cento 1915 qsiue venen en Ie-
ve.ando una i-sve crisl en nuestror ia.nitener ut Inercado ordenado para brero I dc 1949. que todioo bon,
p CIERRE DE AYER rEN LA BOLSA ose 'elores del i obierno. e ncirculac.ion de csca e .csion serin
Exlpriesn se dlrivente.s d esa Cotr- DE CAFE DE NEW YORK LEYES ANTIMONOPOLUSTAS redlmidos el dia 1 de febrero de 1949
poraciOn EEcotmci que I actilttud jl Comldt dc PequcAos Nlc-oclos dc medistite is saptcaclon de tfondo dr
1 ____________S_____________i.rwlm .di.., WRO de oa .,, ayi,,lO i -t102', M6,


o Mayo Julia Sptbre Mamar -cr. yale Cuba uirei sI v ll s ..... .... 5 hacer mis estricti.s 1. l
N 3 90-N 3.9-N 3.99-N 3.43-N des cantidadis de papa de senimfla. dr Mao ...a.... ..... 23 98 monopolstaas. Su sugrrnc
39 __ ___ papely Otrs productos.r ademau ods Julo .. o 69 notr nayorrs pensU oor
3.99 __ __ u smlnlstrrles gruesas suma.: de do- leyes anitinonopolLstas v in
3.99 __ .__ lax en pago de ervilclos bancarlos Santos D de un tribunal eapelrl i
S 3.07-N 39-N 3 9-N 343-N v ptimas de seguroa. MarLq 1-3 i 1 sun ,-t,.\
En dichas5o -turiO I i ,., i ,, ic ",nerc sr M . .. .. .. isno ro de wt st t Cli
A Libras Esterilnas. a un precio aprxi- frut s acordaron deslgnar al eitor Al- Juio .......... .3 o0 curpa c r-cl
- madamente de 2216 por quintal de -s1fredo Duartt.e mierniro del Con.ro de _____ ________ des
- tibrs eqi-ivaemt aproxiiasdamen Directores de ea Ascmscidin .V uno REBAJA DE EMPLEADC
e a 4.ibcentaevs portbra FOB tomnan- de los mAks grandies exportadorde dc t7iub al dejar.se de e.xportLar Impor- apeake & Ohio rebulark e
- do el tipo de camblot de $40.375 par li pt. a tfin de sue se t'rlade &l Ca- tantes partlda.. de p sila al exutranJe- nana 25 trabalatdoire. ti
- la Liba F.stcrlnii, nadi Inforie a nute otro M nistro ci to r tyacillltarse Ia entrada dce ese oro- cinpleado- que ens eI' n lcat
na clMuela,-- -.-- lIill sloil. ci'iOr M trlailo B\ll. lltrir en 1 litno tet'itfito canli- HUNatl\ toil. West Vlitrl\t
New York, I, qu nos deron co d a situacl6n quo qe cI efronta el dietveMen t ss rdbai, der p
St. ~ eue_
-A Que imen S uac ayer, Se rtctiA-
Sdad ontinuo siendoat sI. paeroe lu-all B
at de baJar, Ia tendencia general de
Sl preclios tue de mdjor. elar gananit od *
e, promedti de lndastrlee ml dc r E VI US CAl BId
e $1.00 y ca-t todas n divia de alza
e aunque solo tracclones. p e S |
s El protined o de Indusnritales ctii-lI-
i- ts iuy priximosa su miinuo deI
s iltinimo mes y medo y. dc romprlio
tendencies secundarPa. Auique el de A SUR AM ERI
.a ..s arrib .r..i.i..a' i sli aals
Ferrocarriles Ifelts also y hiatt
- shore tio se ha ioasrado my lnoch .
cnado a hacer otro tanto, nulentras no-
se prureli ctontrio lobsupondre tios .I
que ha de ser arrastrado por el pri-
Hlt Pnero
e Sin embargo, en lla situavi6n actual
Sno iale ia p na tratar de adivinar to
Woque haya d .ourrr siendo veir i-
bIe esperar hasts que el propao mer-
icsdo aclare eua situacia6n.
el Los ex oltlvldescde
e 1. Hoy se Conarn ex diltdendo en ca RftAra EN EL PAj
ci el New York Stock Exchange:
BristoliMyers r Co. .. 0 W.3, ,Un nuevo Circuito est6 lis
n. Corti ProductS iRefinmg 0 90
Corn Producits Refining, P ipd. I 75
Cudahy Packing 0 15 para enviar sus mensaje
'i Cuidah. PacrkinG Pfd,- 012
ost ...a. Corporet io. 0 25 directamente a Sur Amrri
i ODaias Corporation. Pf d. 0 93-t1
sDow Cetical 1 00 Economice iempo. Use
e Dow Chemical.Pillm1U
Guillett SteRtazor... I 2 siempre CUBARADIO
as Indianapols Power 0 37
do International Nirkel. Phd I 7S pare servi
Iet irner Stores Cortp. P l51 nternaclonal t ai servi
n Liquid Carb.tic.. ... (X m
r Norilthern Paciti ... i. m6sr6pid am Ie
l ol.. l .Otis X .r I.. .. I D
-: Pillsbury tills. . I
do Roan Antelope... .... 0 50
i Royal TrN'lloerwle ..... I O l M =8 2
'Snitth tAO 1 Corp .. 0 40
'e UtIhte Corp . . 0 5 0
VtllcCn:rd 0Dictelo y pida Io corgut
'ASTR.ALIA MENTA S F-X- su cuenta de tei._ono.
r ORTACIONEgS A E V.SUUn $lfl.

CAN. ER, A Ausrila. ,,*A-tA RADIO CORPORATION OF
o Austril-la Iht rtse;vtti.do caitbsRt
10- latter Ia bLLiitrAneomercial iic OCINA PRINCIPAI'OBISPO Y AC
int ten la co iln i>rtadilt s eld lot- O N
ninaio tien l queflo xce1er> te e pioir-
Itador te csittiiuo It s Ileitdo a al-
11 v,- irei a petur s 1it rife dotiniia il -
S ;a l]. a I t riel trlc-i t >ies1 ps s aos 1>i -
i, .. .....A.... h .I AI D I Una RedONacional de Servicic
$ St a cn A litia ell cuato atdo-

Ir..nrco n t..el.n m ...iPara Beneficio de sus Negoci
t cial el In rtl tirtlcirtoe dfllr u
tiM nptl Australs el smi Ia ill. i nl 0os
hi eletith diversiltland sus i xs cxp -
tacticies a los K U. Lsta oSo Iat tex-
liartAdo bnetnao cantsiadeiA de plo-
ito y terrilo Pleles de-rNthvo. all- TODAS LAS OPERACIONES ATENDIDAS
bai alAdtdo alroala sttgananci dasF POR UNA SOLA INSTITUCION CON
i jd.lares io, tsba paso Altrall1. Part1
s1 t000. Is litta nonluts lWildtio Ia AMPLIAS RAMIFICACIONES EN EL PAIS
de06Ar is ins iiipottaer ite.n p
Itv i nr,.n i:s basLA que Auitralla
'I.etr a c imbi ilester lii i- p-or d6lares
o puods econturtri inerrcidos mni.t
ianiplipai [)r& sit. exlrtAt lonioAte l a -[
ieu tirc a. IL e%\ntist C die leas a Irns
Estadc.s tUi dirild idetert-o ear lt va-c i
lor dic I e portacalones hiortesmeri-.
tana.n a eate subcontincite ,
':-
BONOS DE CUBA .

NEW YORK Dr 29. ,P' -r
Cuba Nor Ry 5, 42 409. 1,
Cuba Nor Ryi5s,', RCT ( 51'. 35'
Cuba Railroad. 5'. 5' 82", 4:
Cuba Railroad. 5- RCT ,M. 33 -
Cuba Railroad 71,'. RCT 33s l341
Rep. do Cuba 4i4 40IN -
Rep, do Cuba 41,%y 7T I1I"112",
Re. tie Cuba 5'. 40 102.15 33
Rep. de Cuba 5,7 %. 13 100 -
Manstil Sugar 41' s572 08351
AX"ME'sTA LA FROIDUCCION
M1[NDIA[I FCAFr
W,.',I-tNGTON Api' ,- La pta o-
dul clt io o ml(. ltwdl 81, :s.1111110
Is iciskllgrdO 10140- cii o at itupe
rior Iae re ttrans. il il peirriodI 047
al 4A pc' tuciton s tiofel'or l d Pre "e
dio "- l d X i .-.... .r i W. JP, -30 drc
..... .... I proi

rion- Arrtal ,ri el Eixertrjern
Se n tw it. i pli- r-cl, ,cr ii n
tit.1 c ,(#t dett 94114t e 1 -',sas -tIi-a1%I
Ilbr i. ulclots 31 01 01O dc Itlsss-
obtri t i t I t.,rtI i std. 1047-4& p
til tjromcdio dtIe OittttOM t(cioleacist
slstittai tc istt 11' i t CI 5Itt-to c eito
1931 0 Calo's ev lstni que le rsm or I ti t si te t tt.
parie dei anlnenit co re.mide a a-I I \tc- -u" ti t u
i'n ti- lest trsdi rti I- pitiaisettpo-" ol l itI- ti itl l si t ti tt tatil td lut
driot, rcs d el llitlt.i rr il Oe rh aldp' ,'l
IA litil tieht Bmitt rstts a e lc so Ii. -asrlct IA% ilcf, .tttlit nhtcritilt A Is'ast s dc, te
ItoR Isa di d titiolo 104.-49. y Ia tItcttoItoia HN%. oatt t t ter t pats 13 A
Nt Oslo (a)hesitilo in{ iti tit(ndri

Anmenst o a produeartl induso rrcal qu1 ,ilt p& itit iir (. its .IM tscA IMt 1c itlahIIltlt -
2, -, IIiAN( ()A(, Ill(t)iA I INA ItI l 1IkIi NlI

0r t,,i t e I i j ,. . I At,itc A ,1..a.... itse, i,," hi t i dcl is. it s 'tuu'u.0. i t| o tl,.i.....i....--
i~lt Oria dci+ t llstisr Dtr-ut den -
alstod.1ct t .i Iii 7t9 1itd i t3 .l iet.ttrs. ".I.'
it. Ia rlfra irrtetpondleute al Pa.
pel Y Ia pema6 dc roders tLM c
aetl itntinris itsO redttioritit en|
stinlolnioa a III p is rtfrB ole la
ti~dionirts slimentir a itatit esi 3 toot.... ,., ,,l-{ J ,tlil0 l E I }CIE.RRE Ds AYKs- EN LA -BOlIt~ I(R(q~ ~9l
GE t'IICArIO .- 'MISMSCO Di LA ASOCIACION Di ISAM~CO$ DI CUS

1a1 0 Oflelaua Eooalr.Il VOflei~a- 171 Ha/bea,
Masc.........i O?0:


Ivce on- Interrses acumuladao hasta Ia fecha
as vart an de redencin. E pago serk iecho por
Viclar I.- el agente Gfscal en la cludad dec New
I creacioni York o en Londres por Morgan Oren-
ue decidate Ill & Co. Ld.
ii__ urtia C1 -iN ATn rit TRTrO.--. _Bn..
tonier. Ce let bien inlormadas se dVo sque
on cr 1 o0- 1 ntnto Angloamericatno sobre Tnt-
go que expire en Jailao 31 de 1050,
OS.- Ch,- pUdler ct prorrogado por unos cuan-
n cta se- titC a n%, n Ls coton resulldou de ne-
r Itt, 2 ,t'4,ues so or elleAeItt Cabo at-
sale "re,' of, I, ".', I ... ,.If
Fto au-5 QUIEBRA W-'alham Watch Coc
itt1 sonsi te ,ernirnd per corit'lpo ts palanltstedli u-
ie itfilde maeniatisellotsta sue lotle
|etanitar nue-O capltittl InniaelTameTn-
;r El ireldetite de laI Cotprniafla hIa
iexi esado uir .%e ha dlritido at Trt-
E ,bunal Federa colnforne eJ capltua
E I Li0 de I t-Le de Qitebr-- Sc ton6t
m ^ dI'C'Lkt ltHL.i lxiroif 110 %r hall Pe-
IS Ao icompictar at rgaicra sesf luian-
"Isr .rperactone.t d'Ic locinpaitla

A XPORTACION D ALOODON-
A I lI'teitantl to tide Agriultturs en
CA Ila Wit.ilaitil' acn110 qrtlet rtl ttitiranlit
e rlttxporltacioll re alg-xitn continua-
t: El u.tdibillo Lact1 .lobrlt e(tx.arta-
..ott'. tri 10i cenllvsts en balt tseail-
i i t Vlgotur
', .I PIeIFO DEL PEI'ROLEO So-
t-uoi\' Vacutlm Oil rirdncr i l ep-redo
ex .iu petlrcxlio cottlbustlble pe.do
Sitinltill tar oI preclota ti ie staMoll-
i la pr)ir dde hov t lucwt.
PRORROOA La ReptIbllca del
a . Pedi lprobablemenitec roncedert una
p 'rorroirt do rpue- dc dicirebre 31 del
]ilaro priced io a los Itenedores de
iu. bonis en ddares t-elctd sa i no
o 1i',agiad part aceptar loIs trmiou de
re iajiulc d d In ceutda olrecidor balo
el plan publlcado en 148 El aumen-
I i p]us ptiublirado enI 1M4 El anun-
1io de la -prtrroia i.uede siie se haKa
iC Ifd tiniod 0 dio dieis.

iALGODON
SNEi' YORK. dirembre 29 3i Por el
i11 ih.,'de LI.sU hrlendoin a Cia-DGets-
cio 'p:es de higera flo)ednd aI principlo
ei tsermrctdo se terInil sosteoido Con
S olsractones saiteadas de itiaciell de
tv o cots uoas Ipocas cotnpras de
cites constinosilts Los preclos del
certre son iguales o hraitmente moe
bajias que lIus n mejoreits ilveles del dia
--de ( a 10 puntost neto. nima alto.
NEW YORtK, dictembre 2 9. TT&
an a MICKi tPor el hlo director de Lul.
Mecndoai &* Cm-l-I % ventsit etn lot
eiead(tdi l dci titueyer stionaeril It
mill 07,5 balas i-onxarads con 16 amil
347 en tgietl dial del alo pasado Ml
CUBA I'eprco prtmatlt o del algodilxn media-
no r> 25 2-bale de 14 pninto.
I it Eperaitin Irrcgiieulaledad en el
Itl eietailio tIn vlter de in (flesta de
Ato N a ct'o Lreteti o acollseJable
.A. comnrar enregam lIe tgritatersa en
crAlquiter tbaa tttodtersit.)s Bancarios


os...


d\


A


i


* j ;


A1O CXM


LAMM~j ft Iflesw%.- IV Lsa, Lilt- /r, 1.1T


i 15, In


_ ... .. .. ... 1 ........ m -I -- .. . ....-.---... -. -

DAr TCI Nr'YTC v -IATIe'l


Relampagueos N 0 T I C I

sobre /lAlemania ____
J\ LA GUEKRA DE CHINA A3KU1NA
Occidental LOS FARUCANTES DE
iAP
or Ernest LEISEK NUEVA YORK. (APLA),-LA ,(U-
rca civil do Chlin retrotme a Sen
(Dtrecaa rsirvados 1948, por l1 fabricants d pincrles noreamrit- ma
Overseas News Agency), canos a la malo tiempos vividos api
FRANKFURT ONAl.-Efeal t.m durantela I ltima guerra mundial. tro
ps son de prosperidad par Alema. Ls cca enviadas dsde e. pas ciu
ilia Occidental. La p oducci6n indus- son Ia mejar malora prima pars Is roe
trial ha ev a a d tabricaci6n depinoles y brochs de pci
100 cbre el nivel de 13&. La pro- pri ra calidad Durante Jo dos ul- nu
ducca6n de actrno ha ilegado al punlato timos *fio4 c dpendP d ree e"ru- Con
mia alto devde la guerra. LA chime- sivamente de los envlos de Tlent-si. d6
neas del golpeado Ruhr despiden den- Tsing-tao y Manchuria pars el 50'. del
mas columns de humor y heats las de las cerdaies importadas por Estados ml
ciudades industrials, llenas de as- Unidos. mientras el otro 50%l to pro- Ilac
combros. tienen una atmasleera 'de porcionaban Chunking, Hankow y do
consiaeneP ._aMC.idaL Sh.angai- Perco oc,-r quo la cerda de
No obstante y a pesar de todos as- provenlente del norte es de major cao
1os signae de progress, Ia iansera de cilldad, ,liaa0 a leas ic e, la I. 0
peligro sigue izada. La inflaci6n y el del sur. mientras sata es inferior ean rod
alto coato de la vida han hechb un longitud y mAs rigid. Los fabrican- estin
timpacts alrmaninte en Ia revitaizada teas se ven, pue=, casi obUigados a
estructura. varier la formsna de loes pinceles pa-
A menco de =fe puedan -er dete- ra pinturas y barnicts, a fin de apro-
nidos antes de toe meaea prximo.s, vechar major la cerda del sur, aun-
previenen tanto lto economittac del que al descender la calldad deberin
Gobierno milltar estadounidenre co- descender seguramente tamblin los
mo los mllitares. toe efectcs de la precis. St crea,no obatante, que a
dristica reforms monetaria serian podri remediar la situact6n "recu-
barrldoos, y la economla bizonal pue- rrlendo a las ceardas de caballo, que
d do caer otra vea. slendo Is ayuda so Importan-principalmente de la
americeana to unico que podrla Impe- Argentina.
dir el dee utre final.
..... a ran pore prn precie inflaclo. LAS COMtA!IAS PETROLERA_
nlstas que eastn rausando Inquietud NO TIENEN INTERES EN PRODU-
en Alemania Occidental es penosa. Cic- C iD
Pese a los aumentos wneaclonales en CIA INSECTICIDA8
la producclo6n durante loe tltimos NUEVA YORK. (APLA)- Las
cuatro meseas, aun hay una aguda eas- grande compailaes petroleras qua
reset an la mayor parts da loe t antes eran factor Importantlilmo en
ticulos da consume. La demand ax- La producc1n die insecticldas. estin
oede much a eig eaxltenclas.
Inevitablemen a menas qua ae perdleodo otrrdean cctoe products.
apliquen castralas y precias mixl- dando eel )A oportungdad a Indus-
pnios a toe artirulu escaooy toe prr- Iriales mile peque te, sejagn se indi-
cita de loa mismua sublrdn. Baja Iac e Ia reunion anual de Ia Asocia-
dircci6n oconbmlicea latus opolltoret ci6n de Fabricantee da Insecticides.
politicos la llanman "dictadura")l del Segun parcel, les compafilas nunca
doctor Ludwig Erhard. jata do ls Ad- cornsideraron provechosa Ia fabrica-
minostracion Econ6mlce Bizonal la cdn de Insecticidas y ae dedlcarona
mayor part de toe control de pre- a esa actlivldad pars emplear cantl-
cios han aldo levantados. dodos excesivas do kerosene. Como
Como resultado, tos aspatos de mu. shors estas plantas trabajan mks
jar. qua cletAban 22 irolchmarlas an. ran sue product bAsicsa, ya no tit-
Jet, q c iba 22 r deh.m uk^.n co xtdnts Aa^ r.lancela
tes do la reform monetaria. ban au- nenexradentas. Ademns. Ia necasidad
bldo a 3..50 on lts nuevos deausche de pegar a tns obreroa ampleados en
marks. Las preclos de lto textiles y Ia fabricacr6n do Incecticldas, las
Is roapa an subldo en fermi coan- mismos calarecl quo a tlos empleadas
parable, do mantra que ahora utn en osres tareaa petroleras. cream dl-
obrera semleapecialzado. que gin files siltuacionae a elgunas empre-
2W deutsche marks par me, enocn- as Par Is deeils, se considers que
trarn que debe pagar de 120 a 150 eats es una oportunidad para que
per un traje. Una blciclata cuesta lndustriales pquenhos at hbagn cargo
170 deutschemarks. una carter de de la tabricacl6n de insectUccldas I-
cuero 150. quidos que ce venden cads vez mis
Por su part., los praclio allmenti- en todo el mundo, tantl pars usc
ciue, aunque ha* subldo, todavia son dometicc coma agrlcola.
accesibles, except artlculose de "lu- MEXICO TRATA DE SUPEXAR LOS
In". corma cane. manteca y scet. Lo OBSTACULOS QUE SEi OPONEN
alqullerta estin todavia contratado A -U oio.REs0
y at aleanceo del trabajador medlo. A O 0
Notando egtos factores, loto tundco- CIUDAD DE MEXICO, tAPLA).-
narios estadounldenaes declaran quea, El presldente Aledmin scabs de dis-
con inflacl6n o sin ella. la poblacl6n cutir con un enviedo especial del
de Alemania Occidental eitA much Departamento de Comercio oatado-
major quo antes de la reforms mo- unldense lea necesidades del pdal en
netarla. Primero, y m"c Importante, materas prims y maqulnarlac. y as-
los alemanes occidental obtionon peialmente la expanidn do la pro-
bmltanto pars cenor. S e ducclpn dae enorga eldctrlc. .utw-e
den camprar uficllente,carblin Ipr e n deer oke e tris tex-
calentr su hoars. al" quo no aco. cke Industries xti-
ocurrtl dead. a guerra. Tercer, le1 mjoraa en Ia admlnlstr acd
quda a.tante para comprar otros do lea lneas firream, etc. Los actua-
artlculoas de conasumo, aunqueo o qua la factored ocondmlcos son:. tI r-
puaden permnlllrse e admitl come I>n adolanladae lae negoclaclones tIn-
tinltagdo dlentec a obtener tin pretamo do
0 millones do d6lares del Banco
"Las ateanonas tlcnen paceI memo-.
ti"a, commeslnta6 mell Lang. Jete del Mundial pera o*lae der I t eleitil.
Grupes do tnlellgoncl Financiers del calm6n; 31 son innecesarioe equiittc
olebiorno tcliiir. "S quejian d qua ponrfordorc at soe proporclono aI
leo pricaso sol tan alas quo "no put- pale *I actra naeosrcl pars aumeti.
den comprar ned&". Olvidan qua he- tar Is producicdat do ice explotaci-
es udearo msAs roalment. no podian nea ptetrolfteruar WXlltnte;, ad aep-
camprar nada. nl slqulera comldas. Ya to qua los Eltados Unidos proporcio.
ame ha olvldado qua entoncel tonian eon ccfio a scarc tiart fabr'icrls
tambro, y me concentran on Ils otres On M#Ailc can detlino a ho mly tie-
pltvaclonet"a cBari.*.tuberias pars igas titn uti-
lAng, juntoi con los c6nomoe doel Ilndodao canltddiles ronilderblir tie
Goblorno Milltar., antlclpa qua tIo petr6lol cruulo para tabrici gas..
prloies aeran niveladas ra ."impo- mientras el gas natural It picrde ie-
dir "lnflacitan lncontrotl4". 1burantg bidoa a Ia talti de canerles'. 31 c.
*l me. paado. manlfoslid muchoo ar- to ao el astclma terriivlario ncio-
ticulas do coneamo paro Iaom e a1- nuilsado enfrenta l1i ddlfilt do de
canlsada prclone mAx!"Bl-"r- nln o. mllones de pesoo debldo atl exceso de
como iea aparatea *1t(rlol. ban co- peraional y a lais demonda de aumen-
mantdo a bAjhr. A fflt qt Is 1 6 t e a&ullrh o < Mxtileo puede Inis-
elt.ateitca to owm- -t'no cen Ia de- talar plantas productoras die coke,.
isanda. epera quo las t'l.dnCa biWls- pars poner fin a lae costoaes Impar-
ta ogueilri. Mlantrac tanto, Lang ad- tacionee do esc combultlble Una im-
mite francamento quo hay "*Ioales portanta clOMnpagle& ye 1C hall fatoSti-
do plilra Inflaclonlsta en algIuna nando utin pr*starno del Bsnco Munl-
tendeneslu quo, do no sc contanldaa, dial con cee propslito.
p(ne n pon llgro eode t ilto de la
r(torma monetarla". ti a*pre-aMtira
La primer, efiala. as *1 ripldo ..l- tabrirarA keblairm y reas-
mento d Isa circulaclan monetarila y M af Brill
la auanrcli virtual do ahorroe banca-
rnos deed@ Ia reforms. l Gobierno RIO DE JANEIRO. ,APLA Sr
Mllitar habla antlclpado qu la nue- comonlta anisadamente en lto ctrcu
va moneda, quo so hiso socacear de- loa lndustrialts brll*ieos la d teclbln
llberadament, eSria tan vellasa qxie adoptada por la Important* comps
is gonte a ngarlie a deap jrdera dc flia norteamerlcana 6e product.
alia. Y ha ocurrido lo coaTrarl oEn e*l|trics Phlco International en 4t
parte dobldo a qua hubo tants do- santldo de Instalar plants deatlna
mands reprtmldas. y tambl6n porque dee a Is fabrlcaldon en gran eacala
loas alltsaille gnartmot@ a hban ha- de heblaedra y aparatoe do radio en
cho dolcnfladoas obrs bancos y aho San Pablo y Rio do Janeiro. Mr. Mac
rryc. at dinero e lgasta tan pronto co- Intoh. prsaldent* de la Phllco. de-
mo t recibldo. El rsultado a quo clar qu i s
.tli an clrctulacli6n m dinero del e opinn at Brell so-
qu. & .peraba. y el marco vle me- r tin amplio merrado paer Ila pro-
ducel6n do lea ,Abriras a lnstalarer
,La seglindsa i l do poligrs s It eY py ed euribri tambrbid parlse dt i
continue diticit finagieilr dtoe Itr go- demands de America leatn Indico
blernos ertaduAls de Alementa Or. qle i est fin cc utlilierd IA mancu
cidental. Dade io Q el nouVO macro do obra brsitlefta. asi co n el terial
liene por todg erpaldo at 'prodlc- primnIas dl palts Afiodio demAs qur
tivldad del purblo ltri ni as tins poslblaimente, y. el Si l prdinn is
monday asetllWe imintrci ill alpicbo lard i ell el marrado 1,1 receptorse
erre ell el i asg creericia r ve' ml. Philo fAbi ttrado.s po Iii '1 I'otirr
ncda por 1is dfqsriliinllrAdOi presu- r is qtie Is en01111MIi tl itllUa:A ell a C
pUOitos dt .1" 1radoI V' dr i e l vr, pai. a p'rectg pv'"Iilare.
rtIs peagrio be it Is Admil ~tracciei-
Tacrero. li. iii." c l csto, COLEGIO DE CORREDORES
Int epsog qile Ce ,ioiric ii ill A]rm int.
Orcldentsla Ilcci1 1nioc i 'ais.a Or CpTI/.ACION OFICIAt.
ginsa dcpreclcciiiii gte Ia iiii ac nSi- Dt'itittitils 28 Dl., 1P48
isssir rtpgl-" ii I"i*iiivi o rsea- .oiUirtinii 3 Olesa. tifgis
nold Inda Tiin clii i........ < t ..i.. a T Ii, r i


*H niuca* 11 g l i.sroiitl' i *- hiintt 11 le.niree. I alit. . N
Iclrn as iii illc'"ii ci esligtl el*g1i trdges VAg.a . I 10
|nl'q tl 4n I rI t| 'rifl '1'ii r.~l<~ l~ |1 RT| I'^ '.'Vio '.' <.

Aqr$ Hi sc t l a i ,1,"|, h i,, '^ r|lsj t KPl n'. I ..l ; .1W
r s c erl@ Hii c i ii is ci. .. ar..iii I t"c i R'i %r N isi's 15
sict o rri-gyn ic ,-. ,. ,,.,, ... i .. ,tisi \iie i |


S ................g.... ... ., V... .. -l i Vi

Ntil -Vtl N l fll.r ii a *i d i'i t* wN Is's 70*
,'.^ i..r ,;-o i ..... .o.i < -. N i I + '
tiiiil . litl *1." . ^ '.*. *... .. 5u .,ti iss t-el


DIARIO DF IA MARINA --IUEVES.- 30 DE DIC. DE 1948


tRIO ECONOMIC INTERNATIONAL


HAMI eE MODEKNIZA
PUERTO PRINCIPLE Halu,
PLAt--Los arquitectoe y los in-
ieros del Goblerno hen traensfor-
do un moont6n de cabaas, qIae se
fiaban en Belladera, cerca de la
ntera domlnicana. an una lugiente
dad modern. El proyecto, que ha
tado inos (600,000 d6larc s es el
mero de tree, que ha preparado el
'avo p-re-si-ente-i mmarIsB Titimt.
i un presupuesto de 13.000.000 de
areas, qua bate todos los records
pals, ha instituldo sla primers ley
positive de sla repCblica y desarro-
ido las industrial nativas, declaran-
que el Goblerno entregara 16 acres
tierra. herramientaa y sernllas a
ia fanmulia que aesee trabaejar a


da y paoellonea para sla epslicjo
a celebrce *1 ato proximo, una re-
clente ley ademAs, oblige a alo pro-
plectaris 4e negoclos de la culdad a
Instatar vidrieras, anunclox. lurnso-
os. etc.
ECUADOItR AUMENTA 8U PRO-
DUCCION Y EXPORTACION DX
CAFE -
GUAYAQUIL, (APLA).- Las lie-
gadas de ambarques de cae del in-
terior a slaciudad. en el terter tri.
meatre de 1948. excedieron a las del
period correaspondiente de 1947" en
33,000 bolaas de 60 kilogramoa cads
una,. seen los informed de los circu.
loIs allegadas a ese product. Si
en et cuiarto trimneCe str iguen iIegans.
do con el tmmo aorio acocrea o-


irae em !at Micrls monmn~as que 140 dcie ;Q4 mlettari 1" 266,00 be!,
cean a Belladere. En esta capital, Ias, contra 235,000 cosechadas el atio
in construyendose amplas aveni- Ipasado. De ese total, unas 35,000 bol- |


1


.= ka I t l 1-- I I J-- _glu j "O.L.9% .... . .. ......... ,


~Tfr


I'"-.


it Juguete para Ricos!


Asi llamaban a la Electricidad por los afios de 1880 los

"hombres de saber". Y eso es lo que podria ser hoy dia-Si...


...Si no hubieran existido hombres que arriesgaran sus

ahorros para fundar empresas cornmo la Compafifa Cubana de

Electricidad, y mantenerlas y expansionarlas a traves de todas

las 6pocas... buenas y malas.
...Si otros hombres no hubieran dedicado sus vidas y ener-


gias a extender los alambres cada vez mas lejos, y a hacer la Elec-

tricidad cada dia lo mejor y mas barata possible.
Ellos se arriesgaron invirtiendo sus ahorros, y po-

niendo a contribuci6n sus habilidades y esfuerzos en

beneficio de todos. Asi es como se desenvuelve la em-

presa privada. Asi estomo funciona la Compafia Cubana

de Electricidad.

Sin los ahorros de unos y las habilidades y esfuerzos

de otros, no seria possible la existencia de la Compafiia

Cubana de Electricidad ni de la fuente de trabajo y

progress que ha creado en Cuba.

Por todo ello es que, hoy dia, le puede dar el double o

mas Electricidad que hace veinte afios por el mismo dinero.


S

Cia. Caboa de electricIdad

a4ilZa Ordenes del Putiblico


I N


I


e sc ealacul crAn consumnldas n so calculan holgadamente en 330,000
el Ecuador, quedando 230.000 pars la tonoladac, de manera que la oosecha
exportaci1n. Las exportaclones ecua- exceder a sla demands por amplio
torlanas de -rat en abril, mayo, ju- margen. Pero el problems de colocar
nio y julio de 1948M totalzaro dos y disttrbuir esta abundant cosecha
milloneas 811,505 kilogramoa. de los tinquieta t.nto a productore como a
.uales loe Etados Unidos adqulrie- consusodores. El Gobierno dice te-
ron 1.118,547, Italia 565,.6568, Alema- ner facilidadeo de almancensamlento
'nia'420,88 y Chile 249,637 kiogrmaos. parc el 10% de sla cosecha, pero po-
El rcsto rue pars Holanda, Aruba; siblemente no sea mais que del 5%.
Peri,. Grecia. Polonla. Noruaga, Ca- Hay pocares probabilidades de qua el
nad. 'Suecia y Francla. excecso de producci6n a0bre I la nete-
sidades allmeniucias se utilize par-a
LA COSECHA DE MAIZ DE ESTE alimento del ganado, ya que el pre-
APOO ES LA MAS GRANDE QUE cIao series muy alto y tamnoin debi-
HAYA TENIDO VENEZUILA do a que no se acostumbra en Vene-
.CARACAS. (APLA-- La cosecha zuela utilizar granos para forraje.
de mal de estc aio, calculada ex- Una solucli6n prctica seria guardar
tradliclalmente de 500,000 a 00.000 el excess por si siguen posibles aios
tonesdas dobla Ila regs-dadel afsi .de ersc .. .eo.roc se nforms sue fa.L
.... J I. la ...o d La e eae yero s para que a-
negistra, Is hitoria de Venezuela. L I tn silos y depsicios parc que Wal
neaoase00 asa n cuA.1-sf.s.ane* w t po--f. f.canasta


i


mommmuh-


. ... +w - r+ .... "n w w ... li I [i m II l ...I I, ,, .+,


ASO CXV.

GRAN IMPORTANCIA A L"ER LAS' EXPORTAC1ONES
,. BRITANICAS DE ICICLETAS
LONDR ., (APLA).-U- I "sor-t0 Pn doI iteo, 1. L00
Unift 9c-bOaib01.0
tancia coadlderable etlAn dqulren- -motmocietas britbkas pOral'o. con-
do tas otportdon br itAncas do bi-I irk s6o 100 unsid-de astoDu s queA s
cdclotac y motoricletls, dt acuardsta portsba6 a ampapslan-tes do to
con Is- sltmas crifs oficilas tPro- gucre Lm britAxirea oonfeltoen quo
portions-d an ots-. Oran BrretIA em wcportarend iWn ainlUCnai--
MU expoYLIMdo L1 Presentt a re2in do en tlo priximoe acfePaorticular-
ade I .7,0oebictletn por Lo u-/ ment con dUstno a to A smdra bla-
mAndote en 50.000000 de d6ilare el pa ina.
valor do ma exportarliono. Esa cl-
r acompa con grn ventaja con Eati auenCtanoIsto praduccion
li de pre-guerr, ya queen 1908 cl brasilefia de mlca
Reino 'nldo no exportaba sno 5On 00
amil bteldetas, por tin valor no ma- RIO DE JANEIRO, (APLAI.-Coni.
yor do l.700,000 d61ores. Eln utinto isterablc importancia esti adquirien.
lsi exportculona da motocitet. ,0 do el v olunen de la iproducci6n bra.
lestn efectuando a roh dc 15.00 e ^ a do mocs, matttie prima que
unldales por a-o. con un valor de ,ecle Oa d mic, maytrei apracionsu
05.000a000 de dilares. En 1038. el Ri- ,nl-,ieune codae zmeayres pliaciones
no Unitdo no exportaba mis d t 19000 sit produciendo hor
unltades. con un valor no mayor Oe B i e onelpdas i etrnca
3.000,000 de dolart. Result intere- ,,a cac Or0 Loscl pr ceiptricale y
nat qua buena part teanils- de mica "s prlotacip6n el cncen-
Mas exportaclones rAn encontian- cimuiteos en exptotacio a onrsenr
do miercado en los Estadcs Unions i rain i.n e 1 Eltado do Minas Geras


necesidaaes ael paus en cuanto a marx I proyecto tengs ex1to.


/


;Ui


I
. .\ .6,1


A. O DIAR10 DE LA MARINA.--JUEVNS. 30 DE D1C DE Il_ ._PAGINA TREINTA Y CINCO
VENTAS | VENTAS VENTAS ARRENDAMIMOS VENTAS VENTAS VENT'AS VENTAS ,.
49__ CSA ____ '8___ CM S_ SOLARES -A-2 ARRENDAMIENTOS VARl0S si ESTABLECIMIENTOS S3 AUTOMOBILES Y ACCESS~ S3~AUTOMOVILES~Y~ACCES~ 56 MUEBLES Y PRENDAS
Str"d" I p"A" bo.2^S" BM1 doi ler d 1por 4a Cum do vacindld, tor1oo en mrrtndamleno n.o m)uln Ho7(man, num. trvlO nton Cherolet con c rl dr (,brira. L dr hjo E.It1 n in de te, cuerK. con 7 pItl. GfeI -
tI l ro n it l nw auu do Nic.Bor d.l Campo. I.- to au r-tn g- te .-l o o tl>. dI U ttro.eo. Po- >]q.lter E.tov elnter-o VoItTo hW dtllda o. c.|. do 5 tn'tro.. Ao ,, Vtlo n 1. rsrr 11 No + s. e 63. "Ho." !"H-nt- -'t
It Iu G t m e l D u stO 1 n m u wrm .4 tl o o m an : B -l n St rip. H -t 276-21`7 9n -3 d or scd vcn te. C al O b r lp l. *I> A g11 S t. n o pua. tl drl. S an J l q U in S 1. ell. 1 9<- IM 7. dI 2 ton e ad |2 700. P. r. sr- ; 1 .. l .d o T e; F M to ) -- -- ---
t - N -n____ .o I -411.-30 BO-BM _______________ S-tiCM~ -_ _r 1, 01.-.A .u al.-.3I.. Sa C.. Q n . .. CA N 7 a, t 1. 700 P a :1 / 'j % Tert FoApSTt $it000O IO OO
_+ 7- -3L( 11 -31+ I It Ct d ntle. ae Verlo .. N11 c 5rr n iueo ofd u "r o, r avsdoo A% ,pdl a dN ,nr R 3 M E vIrA-|+; RE, LZ SIM V N '
CASA. --o CAoi B-376, I,-k~ 93 3..... -'a -- ---------- .... --- I _e~v '".iobreo mI'
lQUII ITA U *EGALO 111795 MO- 1ABSjUX Q SU D CAA Of KINVIXrTS UMIC PARCEIA 12 x 25 H --_ __ --- mM-5.l2 En b~tMiO Rodrlilun.B3C {9]-JO ----- ._ --.._ -so- lipa.;do olo rEJ~lll. lnglit. Borl'roo.

mo-storio oIibir easllo"%. calrs o mla Var Mne. a Pete Coo I/n t / at- x Vas Wra rrl l Matunre Feie PIoe Y l itter, dea] SI -- FT B E W E T S 1.A T R PO ,J X PrT -1LC R O V R .B I K 4 and, ... .purenolt. alt ki- nr -, li "
.t [UqX ... t iomad s ,s Vo la l SM nt Intr Masxisa do{tt A~m~tz = t. p~x a rtmo1 ntewt jai Anltrt2 n b. 1, rtel SO nt yX,4I UNA m UmekL. 4 B t A p irt e lloo ri- i ,,t. TAL-o' AIV +ti A.- -,. 364
do r-k n ~ ,Jl.A o pi e td Jo atntdo o al 0 c rro n evoa do t o ad. tr ove do $ 41 ttenf ,iol teN, 10) ,n, r,e ar'o I ..... -3 7-5--1
,. .l Js -TtCdO win e t u e Ide toa ,.e fkrlro I1 1aT S d1 en, ;a' e^ 5 1
.49-30tr .uri.a a-mpl-c Locall~n co llrmt, M-1rt 9,,0.51.11 400 l*YILS ~ne ie a- Alum, do ordicitod C-33-53-. Ser le. " a `-drt++tcaw
Ie ~S uS,' z, 7 'n- L-bl 'dtr.in ^blt c Ioa w'sn UNA t r d s .Al =. ,W ,I - H-." *I Io.HOtln. to: expos Ta et>- cole e S .,..
n_ r o=m.nl B .m- Con r.c-h.. o. _________ -~ S-=t lo f d<' Iio==i.n r .ioi. -.,, A. O LI ru. c LIIIe.i desde $18r0u aic $'i'd0 anteon mj~ L ri- I DO GE D L 9 .250 ''"__* ....iK~ < ^^^ ,_ e.I ^ ,,....__ .....__s 0 or-'7-'
J--7 l31Fo. ,~ r&!.Jq ",.a 2 Marr ows 441 f to d.-. .o t 2 er erd r farat e
ERSOn--E Ou l Riviera s-o- lkiraind e. iscarms. AVNQ de laid nAGNr eCA rear. INU-DAIdideU deL pallid.r. Cerra Esquini a PrenIs I,--wtula nre'no.nm t'| roller.OSa
trniVuaiuoo rwoil 1Ctl ~cD teinfuora, Q~ ~ica lnves tia n t. clu Du t. vii 1o. t102 e sq. Apa tmonsit ,,msna o Ir~p -, ~ p ....... H.. ,m .. = .~e; .-44-
- '" O -----------*<><* Ionto.^,.. IJ t becne -i -504- un aOio iwe u pel TALLERTGALVAREZ = e ^ '
ae1y 3 =-- T Garids uju cur n. Portalm living 9.50 peor __n' r ad Te~arto: B30955 do 9 a- .. J m rsA. GANDA .EL 11.. ('AMION -I-O 1*U f "i % 'Dr S 0t I A "Itin r8 ", MO-
.._ "a SM. terra" Can br., patio lotdo. urs kPATO ALxINfAXZS. CALLE y oN- a 7 p. -. H4l31-3-5 Ent..- BOV. DAS Y PANTONES 'a-42. 101 D., 1 t $1.= 0 b .......;Ke"Sd t "It, .. .. M d,..n... -- ... .. ,All. 5. . 14 y
......... ,1croliM y l corijdca. tre 1< 3 Il. So vend-tn cinc1ot lomares Jun- --- -------- am reontsos lads pretb. So rc.to Cti e "- ,na .,- .4. d03 e "" 'I.a |'" A-t'a-,,o.ln 2' rroy tor\ Almendar s.
*P 4,800, ESQUINA CAj Alloo. 2 lutu~cisona5. S~tapr 4LW> trew a possemilewde Sala 2.50 v.fid Modetn 50 P \NTEONES. C A P I L LA S, "*l-' IS )' ZP'. (10beltxa *-,n;,"ir , w -1,1'i "",l d TC,,- J'""0 "12 r-~nAn~n~f
Cams tilasorcloo. cale Sul~rei: T x, 3 and-t biold it Lerrjua cubl *. claA. cu X47.17. Eaton on Dltes Opropudos pai rio, M- otr- -- -' -* 14- -. "'M .t r;^lf a. lHlrn4i..4r.. .. ....te'_. der__to. H-2-2-50.3
tre. *'"t -.00 u .- ..G... Ine y l.*"t 'r r-.d .-1X .T" dis. 3d x28 m et ro. Maa tleo- RINA. / ll-'NTI\T&\ ma rmol co gr-nit0. BoVedr .---e,- _, .

quLll, _,,_~m~t alto. trdt,,t, Aibit,,,o- Ap-f.na.ar..o 4a~ ..~n, rXIa as %rTNr" ,,lNt SMOKINGad TNt3.0.
-cck-Atazaonsilc--c.. a s_" -era ~aqie br&B-3 o terri- no pomtratcra n Z lrficuio sprt-52 SEtNOREStl DtNoTIS. std $1.8- ,,.- am $24. P .... n-rnr-l DODABUGE DEL 39. ,$825 .......0 -1;7,5 m ,, . Ene,, o d.
la.~~~~~~~~~~~~laatl eaneor ,34 r %red--i5W a. .Cte o- Ih, ,otoo U.ntr.,., er n Nt 1-1 d o~l N. "rZ' ;T'la' n o,.1" '
Ana.. A... 44 I -B- K NUR TX^ZNO t ll.xx t.20 c ie ln r x q cnc moll '$2,200. Exhumacio.oes $20. m. ,nerr ,,. c.leforme de ,odo. E u X-.535. H-34-,o, doEV-3 t -0 ^--"-_-- l.

,l -M-- 1199-413 .eti t -=14- eldr e e'o jair,-,^ r.qt F-ileedt dce~. Sit~ ri JEEP NUO 1 1--" + Ea """"" -' e ca-, h. u l
SE 1 E lamb a' Osaxios $65. Sr Palacio. F-2320 - t .C n cre r. B 7

CAS V~lA $,00 C aral~gdoT~uetel, na A 21o 1 me r m qu audra Vboran do 2 de Brand- cotrae m.ucare. cam... s, e a!ID pJIo EoGO+ AluErr C.,.RTO CAB 7+ oH..-+
.... FIC RESI ENCI Viin Delineo. tosui, SonAnaai"t. stll do, "tav I. prnia I- peole Y -l-ets doi 6r.- P-o oomO Tole tap -
m. S a. *.e ... ." ..... ra.1Poduc.u Verdadero" a ..... TCale 9 N9 305 entre H e 1, Ve- .... .. 4- 2. ",,, .. . do"p "^-.
quoT0r 96gIf. Kill-+.S: train 'on P"t" I Ia^ n 'raIt't dado. H-1411-52ttEne dSuo .tt n tw...-- -,
CA n. adss"^^. pra" eludo;, `A-deuna-y '- dcar-"- J satiam5oi dia $KOSM. -eos Maravil o s quo0 disporgan ecrwmiamnt 4.^^ ^ ;\*; r '""x''; P'74. -^ .-4" rmr-m- Tr, i ^-^,Ti-to W-.t^-on-o-Jq ^

too I".+ .... .. .. ...... ...... ... ... ..... ....... .. .. . ... UN M A RAVTT,,T--NT,, I LL
la. A d- l E O p ar 5,ero -u ta 15. T^ .1tU A ..... It" .. i;, _F .. J S 9-O .... y .l ...... .. ......, --
c .. .. ..I= a,,n.dmitas, y gas: rI- wi. r47 c -10 roadamr. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ %'t htty ctscita Garoje, tres' Amia H-300- sits. dia 35 2 s.M r vl IA -96-13 tontp~in tte. comp bo das ,wrntolO r tele li s N3 It ;; im %R13 %V 11 '4 DO G LIF t'i--%II PIr t'kolo II rRIt'' tee (e t"
quiso apitarwet alto. treso~ habitod -ons O-e. o tr e o p r e iii p ra fx -11S Pfw+ '46-21 -ite "-.". .tl~o t -'rl e1111
ap,'t wm,t o cn. 4rapaio cusltra. ,Cuaro iOMs '40.t. POerro, 6T9NUn. BE V N L--a Pr--ela o $C.U.0 BU C DEL. 40,,. $10 ..... ....... . wt I- -- y,,,etA .14 .. o -eld )U.+
fs.b o Lei E T $= EN $0W etoes. 14 o do. pn~ a r.cerr o -|] Tuirlf A911. v l ..,'w-_",: S.. IV.. ..P-30- sc
------ -- H.9 = A.Irs. Zn Anostaidoi do 9 a 11. diPSM 31-6tairuL "t- r\I- -m "" li 1,d Do) r ,, t, t" x,, darts,, 140.0m F-7 .59 .,,, -do u a, Iles, etr 1. ca .Sa W ed s,, te ne C a il aS C nv rtb e.i ,o-o a- t t, % I .... l,".,,. t, Shdtet 1, I ,a nII Sa d inBo,.
CASA VACIA $7,000 Cuarta, pegado 4gueruelauna ES 1 mejor ",n, lerrd- \ scroll ,..0, v. PNrodA r -^o it ..o. N3 .. -1, .d ,-,, Oa San Miguel 31. b,.D


que qu da ib r ~ mnar o n Sanx ttr M3tC lqU| % n~modos Altux a- rS A1.016 it YW Is 0 - OXt~+~e,- ---- -+ ---- IT- ', + t+; S 36 l-31
Partl. Ial half, I 4 edo r 00r n a rque A1 1 ibo- -1--- v, SUBAS TA l H-Wo- ..1- M .* ero n. c-.dll Atvrnid Acoerlrnld. Vibo. -- -I--- -- 00en ------ A plla,. ,i t,,> a t r. i = RI'. .1 H 43S-,,^ -.1
,3e. a -. c.- '- L-...,,: ... ra. Produce un 16%: Verdadero ,K vI S ....... DE 111v424.21 VA ...- .A. cof. ......A I, .......r- o -1-0. -).. ....... 0-.;. ... ; ^ I
__1_L <1. rqursm X. Scs. Raquel.' Ru "viste. negocio. Vicente e, ,..p`'j"' s ~ne0 d4a JUrul& -'^v L ^ ^ ^ ,^^ "^ *B<' l n-- ; ,-I,, -.';".;ZI i *./ ;;. " *" :,; ""' "n'o da, d,' 4,; 3 1, ,,, '" *",1--1 ,if 946 li-247-30-l"*" ot,^
V&-dO.O ell i T A^ J[A top arader ruta 15. -. ll-re d.o. Bolln.atnm de ..ti - .---"'M JOSE VIVERO ...... ', `l:- r. .. E^ .I t .T. ,," -,--- .- |-- -, IM .... .
,T"A BU.E. NA.-VI STA, l V A . I re-.. ..d lrd- .. .. 0L 4A N A,11 tn v. .tod u .... c .... C .... .ar ...... It.'D06log."I .7 1 w m I...
n~~w.-c~m.. r~hrlc~~citn.tild do.-------- -i-J Puseac Gratn d- I.Iqu Tr. 116ronoo dead..n T ^n^ ,; ^ ,- 8 SI ., 4so M0 --'" --- --"*<" -:" -*"* --- 9.^ ^ l^ ^ ^ ^ ; '' *"* .* J*-' ""' "
Ctal .1 mt, al t oet al, i Wmdel Af la tl- d.u urib rt1-718d1 t-e. Moni1 'I e ln~rtconl r O l Lalle NU VB iinI48 +t rt. HK O d v M m,. >..il ...n...m ..,.,........ ,,, u "l \.r-m ]"" <' rtt1-
----- O ULA~H-c969.4-49o NC \Vend. Canrro.i. dultofi. ,H.t10S1'.1 --- pr,;-.- n in |- '*" "" Icrin. nn I .- I'l d .1-1-1o ,,, I_ UN HMAR-M.I& lh.- AA. TA l .<.cmdre...... L.... ... .. ..S~ .V v c. Mlo. ^? ('-------------I-- d"**"V yp~.Cot ... ....... 0.11"................ ,-. c.e.. ... ........ hu, t l 7.O ll-.,KI I 4........ I ...................................|......... **"'*"'"**M OtDd LUIS ^..vu
u.tlml B*ltdr. 34 IUu ml n .c~ /l llrr M3 -nulde -i->t ir> Cb ]....... .l.. "- " -'- ... .. .> t'Clli t .'eiir t H' e: t{ $;4? l > .\' . l ,t \t? m .,
-rapl^ .. C ti -. t 3n*.lt|O t-o-- ,--.to-o d -ud e i d t ,i C-is P i-lw,, Mario le, 3 A-OY C a-t 4 )"Ie't. a ilend'o Vote.- ;r o (8.
resido main. abicolin d 4 ^ l -^ *lls DoLA GUNK O $13N ao.?M .^:^^ ,A do,: -1 -.,Al-.g ^A;, "'. "
4., .... ... . 4> ,t- M n r4. \.. E ,O, ......... .................. ............ ........................... ..... ....
w Vl pjradno ru a U vendo Cawe0 T .- cut ro. .\i onic 52 J r i .0O tc o l tol me- ..... ........ .. .... t- rl cIod v Sa. Vl-l l. l tw. \'tou "tnl, r1, .\k r i t `Mr ifl N 1.157 Jo rtr 3 lrtle dr.. Con"utdo U3 I .
____________-H1t~0 HABANA: 2P0x21 MTS. trrlno eon ecua. $B x iadlv .Arlx .hIun- ** *1 e *! " 49 C$ Td pc d trr~ o. p aE Caere.l Z00 'CA" %l o. Cerram- otion. "rnn '--:lli-o Luga pu rtivile d ohvi a 2 0 p"rt --o DE "t1 6ti S 01 -, --,r r -- ----t-r -,-
Vreul. d4.00 loforelln Corr.aa 3n01rm. TmdfII A'-41441 (141 willow; I-4-lo L
ootfmo ag loltL rf remodell- Coro 7 na. terra.t tr1nt v.~d $4.6 v.O Parcel.i Nidoroilw. gar et n ia~d y billets m ~t q v l~l, po i- Aj ,14 1- wn -piio Lu.. b Ine ; O L atDSM OB IE DE 4 ,411 ,aao ~ll~l epelH '-1- 8 50 III 1 S, s 1^ ^. .. .. .. ... . .. . . b. ..... J+ + '+ M. n'.+.n'".. A l" A--- H[S ..... ........... __ l ..... ;-""' ........... ........PON.'IDE.4..$.1.... .......-U-.---- --P- MaE
BllB, p rt 1l, .IMA. 3,4; y 1 lmpdru xn- h lS3.300 e trt 1 y a p. m. H $-1 .4 ,u R AN1. d rondo, lo quine .1 rio A.- \ s o C-Inf o -'- li1,, l| e,rdk I,**ro n 1k" ." As ve. 11.... wiv-.V S..9- p, `+
Srrona: 3* 3 mI lrM, CallU 17. V' ddo. IM er rr. iUo J 11.11 v1ru cui dr 91 A54 v*bund nea dy trucauO Pr-cio; (1,7e6. Me- n1TON FrO intl 3 ,1++ rn,,,,,. "IliI,,, o. "'h.o. I,- it \'z .,I e .j -t--4 5.
L~~~o-l -te~ -1,h ,.- F A4!.A I
Hl.,..r>. Atlb.to Cut',n. $r 0 , Mln- nto. e.tl,.call~ I E "al rto u l. V^: i re- M-S"S& H-97M0- -30 S. \vende m..nlt~c. (tbrlc d. tl u de -. t- '-N- -'- R-- K--t-7-- 1- -'"-P;-I il i.,, .lo~n~bv ed nur.o .. ,,.l.r a, ..^ r ,. ';1" el.. '"' ^ ..^-" I,. npr d,tt. tlhntlxn. d.lt' ec.Cul d. 1
iu *a dl G6m l 1. t-, *1 3ondo d |u r.,ar de Baorrlued. :arton Aor1 m33u, n. onr l<. en conrdt. S,, I 1 7 %I IEK ,1,1 In"'. '. .. ;1, el 1 1 r'.. 'll, ) I n"l"'"
H.7. .. .. In ........; E ul leI, I.7'l | 1NDUSTR1A-LES c..... . r d en, .. .. ... .... u" ...I.. . \,r d1-r ...... ... w ........ ... ....d ... .. Sfea d Te >I Ir ..."..
VKIMIDO I.'NA CAll& ISN ,[rAlTO PO.----------------- iA E l K tN cixn oplinlpr oc t" ""rBl H W M 31 """"~t nin~loimll en t:scol>l ;5* >>)>., C' O*1 -M-M+s
b e in ach iinr. otl SritrNed otrd 1SS ^ .608 Versar,^ *M Q "'YTD I .65 :-11^^ ^ -^ ^ -"" "^f ,t" I^'ll, *,,, :"A 1. A, -Mlrt
v l diet, A ... |ai~ir .. c.. 11 loa dG .....u p. A Y.A., ..... . .... 13 a.. 2 on............ ......... Auli. ... I -,'%I.. vo-o . .......... ......................... -, .... I .. ... 11... ..

ha _____- o-o lie" ln il. Ptmrtdo A 117 1 lo I. ya.M VI a 11nl. 1- n iSlr, I--te I `I ,.-h -)r- -rn- -ot -* I All td le!, N.l l a 1, ol1 dn
4A om tn i i T A.I matte 1 2 v*4 o 1Dlta- d o -g $ %&(a. A m g.,l l> l, Ses -t. O villm ,1,1 A,%,, 4Tt o ,,n', 111. m Ili io t t- a 19

rt l UrtJ ml c o V t.rISIA ,l n tier Ami .~ en ro'] l ),4 nv Altl Lurn. 1.l0 O vt C rd Ot x .l m. >1 IM m0li Atenl.lu hd l -te En tr : p m ; et ~ coM3.5 S e \ a Iy Kprtr~ r, 'e H t M ----t l .nJ de| ml --- lc...i ItW o0-M en b Pr ad. l Al r i,. r ,lovr.v n l, :
..,n.,rt t mt.... r...... eolt...1 ... l W. | ... ..14 ,, U<, Or ..... ..cj ..bl.-.i Bi t~oi ........ .- ..... m... .......... ... t> w lm Io R 146A 1 m -_ ......... ,_ ...... .. .. ..d,,,,; .. .... ... ..... ..... .m~.... .
Im o 'a" pued vor.i "I"""' hSb tos 74l l IAs-brl. ." 11 "' "" VIor" lo'd jll I" S.. |1 N l Ilenttl N To'tr 4 -- 6 l W| 1. wal I|i1 .
t~UL1 P R AM N O D U O RANCISC Y. Ct..SIO 1 + 0 .,s .bi d Rar h .,,tro CrisE D N EAS 1, 8., w;,dN.,"I,, ,I ...... ,, .... -. -- I' -,-... .. --,.r e ... 111) +. ,..
gaias xSl,,amooi.t- .s rtai M a 3 10na 4 cuadr Cu ra Cenracola- v hr o o : tt.t14T Lo m. "a cuaris deJML o-e~lro 6 Gom n -18 ".13 f'r Not h- e+ -U~ To) -'nltlat ,=+ - .-ll e- |a en I~otti~t Al"I DN ,Ail H S '.I ft r.fo. f
fo, itrs d a. C~i art lcine pte i o contn jugt1o. 5m~ soama.juta, on 2-56 Vr7 fron 13. t0 30 k'a-rab. Inisrm Itxqtlh (5;t}'l~lt S tl~ tit lexi li A s 'e'td~ ,4 lt%3-tt'W,' COOe LU ISct o X Vtt i% ('+tN It tltl' Il.


rSi i ^ ?r 1 o S2 l. ra 2 NTO i EZ VED i)O &moll. Jo l'es 3Aen1a, Nr Ve0 (*,I M W S NL A58 -LOS |N S Cgs t n1 V r................ .... 3:5 Jutlas cell A. I'l A Iet0.1 it ..... I f ....... .-J, Jo-l' ..P... Tete ,',I".. ,awT below. 1 Alculor
35r V ol~bl rialldlll. de I riEs. saurss. o111 CAl| l16 de itito uc., mt.4~t t 131, VA-3d+is 62L00 Tot Cuetrrp bes-\t ad-it D-J-t SIA IW| -t lrl+ -~l --m -J~~o - - -Vilt, ,


u +M u.T ^ o- |. n ';s|t. .. , a.s' to ,, c ^ ^a., 0 .3o = t,1 c.t. .Io t m ` i, ).,, So. ..... t. ,": ," ,,,. F O R D \I', E N P E R F E C T A S i,,F.r- "vont wg, r r .. C i t< 3,^C -
10-H.dIo 1 4. I n+1 ,atero H AB A N A 20x21- M --I. fa a om = A1 93 v tlua, x aors, ..,:I -Joe .onf. d: I A n Me t.__ o par. t" ,.|^ A' P LYMO TH 4 lno;1 r r, -'t eL UK tlr;- -:... 1-3 I 11-1:11"..d. ITiellt-;'. n- .old e' > C 1 5
$Leam ult oA ho casPaTEI To gaD. Iev pr caedo-rrns TERiEOS V] a[ lertr. c |tnta pas Inmt e Inom &-Cpt r t sfc.lfm Inmidn xm) r,2x: [SINI ~ ,B* N CIA .l-i+ot,rd opo..t"o. v o. 311 AMENT A]. 1Imlt-AMS3. VlN
eso, .R.o- de lum o, b4. in ed ato c.||. 30 .n|,. |I i $4 Mt. ls |, ,mr~ old A-411. A-41.H902-93 E'G rm|an de m VW' l \'S x 0 Lpc lo r- .\ b vo ,rid P N I C D L 4 ,$ 17 --- --- - d lut do omewyvaloy0 e, -tranvtss 23, rentando $910 ena |"." ^ +<. s-,.m e=++t. **" o t MIRAMAR, PARCELAS ^^ 'n. *^.. d ate mxtt" ?"'nt;.,to 9^ t'"" '* '""**' d> ...." ted '7' >el < dm ^ MAQUIARIA b~, It^:, m^ '^W,^oetyn~
Njoll. do LA Jib5d Inore A5 91 b-.= YO-147 10-H-13141,30 it~oml _a "I'l Calll .'+ Ma+t iul to ~lli ~n~l~o1| atlnlVr


1420,000 (Unico prec0). No too- Z.IN ARS137, .NI.i vj *- LL YKNOX H IN ILL X*- "- m S a ;. ',-d0, \red'. Kota .r-1o FORD. ,.NI.. 37 ....... Ae Manuel ..... |1, .vao .......d
--- __d o _; as DCtkL I 80 A VI ID A. 1 = 1 d. .4 t 1 NOa atr a dlt -,l, in+,,ril, y.,le ,o boa.lh W oods. tMAE-O~ lU ,,_log -JO PIO ttn. t'Left r con rebajas. Vlcelnte j-F I'l+ stla I~ Oj.I'r ('ALWO^^ A. ,lutl,.;v,; 3 .O y T~ea | n, 1 ;,Itl :^ ; -'- ... .. .. I'\qde 4 < ett sdd,,^" ",.; .; ';;;;; .;1: .'"' ,+ ro ""ltt """l,* """" o;J:,]: I^;:;::::,;t \.; ';- ;:;a .. .. ._
'^______ -41748-3 ",^CKLA^^E^O-^ .^^l^j^^: , ^^S^- *d*"".^,! "^^~n^J ;^:";;^ ,.......... REPARAR: BAR.S B'4'"1IZAR
da D Ursll a 70, Ulond p,| d ro Rawnts Rit., So- ---- ,,l irH ,-, &.B$. ait.r e: ai r*, I I a ,'i 1It. .^,- -1- I ,.-'"._ -- d, Mtet.,t'," .. .. TI,, DK O p ortAnh/l Kse Ntl_'t" ...... pr o,,1. 1- 1,, S11, 7I ,,, 4, 1
^^,^^".0^"T 30,fOZAE CAM.1110E IN,^^^ ti-RE ,hNeY M:40 ifpw
)"ifinoll,or poral "Ia n- \'.dad. C 16-1 11 G r .L- -
3,4 y1 reOl 3.l aprten -+$ bf| FORD131 |a"7 Itl ya~ lt~~ i3t Is-ttt~U+t in -3449'efot d iii. 0 to. a ra t -. 1 1." n .. 3 MT ed.r .iL .. I O.i l To- 141 c -q ....". -----.O'^C IC L Er I - - --,R NI|'" DP AA'S' r"D.'.'. .0.".,.i.J t
td cu Wey uei,. S vIln Til a a N Dellr, ighh I1L O n VA. -I,-*$ an zu pattm v. i o00 me O adi. 11 i y .11 Ank1. $ v IK T N I O O B4l {' N (O I A $ t I + erl~d. V I. ND CV TL loOqk . FIL IN aut e lit". ,1Blo.Oll,.'?.n5?yJ r~n?o,"E.-d..*,n.1 N..AMA '' +.....4..A I
,-. ,. .,.,. ., 7. ...... t,-,; o.u ..- A U ,. o,,.. r|-m ........ .. '"" "."+: '" ,'" ;', n".... .-........ ....... r.^ r ? i B. ICA A 7.'i PH0 RTAE 'A ,, ,;;I tt^:m .,+,... ...... t.|e, +. ... *oo,1 *.* ,'"...""V * . '
'ons: . ...o Cel 17.G E G Oda1L U liste red. 1"9 . . 5' +- ... .. ... On A v. . .... . ........... ..... ....... ....... ......... ..... --cl ) P, TLTriO ....N.-... .., ur. l. de' curo ... p..r.... id .
.-, ,+ ....... n A T H S M I A A ___ >.H I -. Q ; .r .' ."^ ." :. :'. o r".... ,'N .,.^ .. ..... ..... ..... o, . ... vet id ...... t. . ; o,,, . ... ........ 5 lI Ilr_.F I /t_ ,- ...:...... |r"* ...... he' i .. ...... "oi mired
M r. m ;\ Al ben r P ;ta l, 3 cum rt n,- A 4001 M P A-RC E A S ,ts Medrr c l t y M R ep ute, 5. ,m Via 1 S o " t 1} de |alu or -- - --- -- -, lehW toti t all" [ . . --.'1Q b ". --r d = T 1,'l o. |Io. nor d 'rt i
usid dot b u 25. toll, fanddoo dowe IIss+ cumI~ do Sairnid -~n o u l'l=e. e t t i rlton Tm bn m en +cas e fonr,,t ism ox. ..n c i ," o IlN OFt~ D ,toSM L 19`17] M I PER-l n, -i J ItoA u I. ,| ed o Mat. to -on - .+ ..~ I ".. .. '; ,, I F IAi ,J% I.) sniud d
H-57.... n 1.. . .. ...Z tri ; * raqr iv B-1333. INDUSTRIALES .,I.$ 4A5 RU5 1CA5 -- y r-r c al .^ ^ f"' 1 1 1 II"".. t" III............01..... s .l I C. r . .... .. ... ;. ';;n .. .. -.. .. -
^ ---------------- --"* -- am r. arn. bl~ll.. 17AdUT ll r ~ t'T .l M ^ A A I.M 1 O H %en ,de ,n I" m "unda su lta t 1*'. ,".d ,. v,rat f n,,tr I.-too, .1 -.W,] 1- 11.d, Tel#( I 262. N 173 .4 I_% 1 '. L n N S %-.,) 10- TWO dl i I. .I 2112 "'l" r i.n l.pl ^ dobltu e
lllP Apo T A l. lI*o UN A Ml v |o G n I . > ,, C t C M calls **r-. anrh,< Iu d ?I t II,4, XI I,-I I.n' .I 'a ,'H 3; S b .)-, C.10P1-Me 313
VI^.K4
.....^.n'u J^ ^ .; .-," ... .............. .... ... ....o. ...... .... .. P,-n,. C. V---, ,+- ...",.n^ -" E+c,'" ............... ..... ...... MOl T Om6 l CLEA14 S {to . ........... *; ...... ,,,,,,,O.... .............. ..D .....
area store C -7e O t.- t >bl h pro quMo flen a 10 roetro br io Vnlsm. Ca ll. A rno l - r- - -;,.l t- l .dl -et Utl p ,-.d -- -r A en| .NA \A B o rilL-
E O I le mpeal, I end ^ 0 sad Mat .A A T -,.T A Trens co huh fof- nl .,dad^ 11 C~r- *. f -110 d ir 9 -7y .ott n;;.1^ -,^ ,,,: I- w u lg In-I Al^ I R:N I MO $8 00 FS O C N VA S% fll10 Oto. do zoitili n a oo rn oto oi.nTa ftod e. cclau. be&. r+ x o|C .. Ita d.0 b old.. P-r fX 00 i n. oRr 51- r< D nre.. m.l. r 11}4. Mn "d I .'.... .. ... ..1rdl. -i. ill Mt on,,a l-Clr -e10 | n t o318 L I, A bt. N NQ rm .-.
ritd l* p 'riP.n o yor r-l mdi 1 1 n*I ter a-. Iu .M r r AV[Nt M l D 1 a Hb , o m m A S .. oentrtrne do1n. MIay IY'K |1_. .O- .,, ,, .|i 1Be,(IAI VINO TODO LOI
l.MO tm~. t j11 dScantiost. Am y O',c.to, r ttl-, vyr*. s orTt G1.- _____ INA3. .. T-S 1 .r-.. rh.. .. tr ....r t t- ".... r,. l TT< ,,, I A't L DE PASCUAS ..... II ,, ,-,r d, I- r | .= .. . I,.o. "m iI
mid 1 6 vm .- l r .3".4t I | m l Ait-, M. n 33XOO I-As CA, $|Kr ----- OttSTAUILA T-CA 4 Y B. '--- "IA, d- ,-s -. |n.plnl. Ne bu .I9 n3 -n1 v.n "" d. cntdt-wl.. No 9,76 r d u = -54-31
Inside. l, I.-d- vn. "tA h is ia. ----- r St1 vmisinto olo Is Maorstmil C Ci r I.N oa Do.e v tolet, -arioo m odo M s3.Li.. .ll
Is R ~ we r t i n ~ c ~ = -i g a -4 11 3 .a C a s t'e ns d: .C orr R As1 M A M N Poll N T N tr - -- -lfn -~e e e o -
933 .t ell _ __ u ormal ItuAfA . V E DAK, SOA t. .. fAc r K A u l ^ t o o m d t n ~ r on ,. Q u n% C. riLs \W N I 11 Po",- 0. fibd-> - do I.n 11, -p7n~ .ga e i a a 4 S -i n n ~ ___ n i 3 . I r r~ d a p r .~ n d
Jutat X13. Halu -b oit Z49 lf 7. n to 7A " .4-3 RNd*d rrtno raoxdimo SM 7W If px rolT.%m 3 13~. 6 .050t H :~- -lt 14di W& ~ r H-9,00-3121 lur nmo Ir ,".n- ,"",,,,. 11 ,,,, ,,r 3,, -.I ofP Ha I loglij s en rl.. Iad -ll. I,> ,m lldr.. >i n m olo lltI" o I., __________M -J
m- .2.3.34 S3-,540w. TA LE ALTU]EVES MIRA AR t--, I -A- o %J1.1--, Ar |onl, |nt.......,v- 1, I. rn.N0 .. .. i' --o . . .... ..


tper~ltj.r}< | o m-ftnt do~ra m ltto l ."IAend '* r m To el I.*0 G rjxnx o >11 v .GIApGNOA rO IMK >r* | I* fpai Ct Irtl C- l ti 1 4- n. B- _ ... -_ _.--. t ~m Ill ]o t pn +n~ fn I ]} rlir I' 11' "' bomb r c d I pi l| l l:NnO rr dr r- m P0 1 -,IM 3O
rtil|. m k f. Jntorme."t. 1,-< + r~o 4Ttlo J T. omts't .\l. A l rtl l $M 0 .-U .. a H .. , ">, J, l" diq ile *13lo nttrmn ilt i 7lrO yoK . ri.t TOMi* I A tN l 10 V ni o lanllrlH, mrlo ua/mla. | .5 .. ..,,( ,, 4,,,p~ ,e .mo ral. Stirdi.. toeI llo SOI ca!ro "13'1' ,i .,t> OKI + tltorrobn e H
3621v.4J- .3-6. Front* LKrminvl LEirio S13.0 V, Tl DmzE, 4 Ii a. 1.0 mt Asrocia do Ralo yr trirrdoes A~ 1-32 x,,.13 3 ,-- -, 11 11 `1_ r` e _ ~ ____ _r-1997o 1 1 e.. In ~ ~ r.\ .n

Otto. trlnlO t 'lullllrr l__ . | To l rITA .cu.Y I >I IIme4 KILO II at| 1a" *"*"'""* ,r d, pHP 1 -- FO R D 1946 AL 19d18 1 1 -- - -- Tr-Ds CuM ,,,,,l -, 2sm01 52, -qul. i, B. lm i O.-
fmo rl~lt do t 12rndlaroQ0 8.AS-lect, OLA. $ANTOSol SUAREZ V'-oro, Call. "rt Nr -.56 'I'll to '.Ia Vd Moo"~t .: DAVIDSONI -- -

r* Vl Bml l-P I-a-d|ag, P Rol I MAt CO N I D A .|'pi d ^ ,. ++. |o ut Suit". lD. $.'C "** ',' A fu' a "''Ill 1 V.,W I, ,I -30- -3 ","" '" "'a 'd-t01-3 %- 0^ I IRA I -
II VI D I t ol@ U".(& A 4.ll 'ar o m odlie at 2 too.4 d ale d.- 1 P30 Hi i- $ t foodn| Mktl call. n1. I- --sl t ,-1 do e pi toda, k iopeI'aitn't ameu Col -- d, ..I.*~lola TDdI~m n(A unti totijrpll.a


3t M-..... . ...... .. ... r r. Con sent.I..... 1 (,, <.',e11NA tw1.o .. .kl..w .. . .. A,,..i, l, ,..; ,TE N Ci O tING NIO Si - -)A
^ ^ *."^ "^'^ "V."^ 'S ,VEDA** IA.,* win,% *" *1 r ro omt t I~ un --~ ;-;., ;, %- a*- IN,7 .iI toV tbar.F Y O n I M on-trovito,: --:,; 1/ ,;;.1 ;*" ,;; ---- 1 1C E ^ -- --" 1^. ^ r.
Jos, wd"ld i c It y VKNIoA 1l alto Ne?|- faces Hta|n. d. tis:"dt. $,. r",; ; .e:,.o"" 262 entre 96 to" -;r',^o ,- - eM;, FORD JUEVOS pLr.|1"i"vo V l llJ"", '

'lil "nr. *" .... ." ..r ri.l f. rl..... .... ...... cr I' H-.il -5 n. """ "' '" ''';i ,i,'.'i .1O "I ""* *"* M"' .. . .. .... .. ... ....... . .... .... d *sr 11.repo Tet. -3 M .I o ... i' .......... C'n A ,nl.... ..... .,, \' ...... ___.... .. 1-.
toran ia 23, renrtono. T $910i en 11 $om vcm l ow ..0m. re al s M R M RPA S pr, doll ,-,,,I nido" olt 10 ...tldm I'll 1. 1I~ 'I. ..Mibldal ,t~t -~m1 4}A eloet ~o~lto .~ltu o--,-4- 5n4r MA UN R SWll, e..1 AleMi'RCA I nvrt VEy fordI Ot

... .. . .. ... Cor doI '$.3.90.. . .. 1'1ni*." ^ 1 1i.. ....\. No 23AYAJ FORD 1. '...'ll .'' .' .'.' ll"" p. n . . voNo ...... v,"s' . not., 'I .-0 ,,TABLECIM I141331EnT ... ......". 14 ,I 1', i ,a.1 ,- F d Or d,- .... .... .... ............. .... ..... o . ... ... .. ..

lesa o Mreb js Vicn te S O je- IAICR ". CAL ; t2 C1111. OR CALIA ,I ^-, T- ,3 w1"r 'od n;, T- ,., -. ]-, --, -. i, -.ir. Dodge,:, v ;'.11:',,";,;^ "';, ,,.,,, " .... u an o a 8l
.lb e 4d 10.3 y'l l I1it0. d~l 0I $46~ll sa "- tt d y.- o AIS ;I20 r. I I. 1 1110II,11 I4N,%is 11 t.. 110.tla,-,il t- ,,,, -.., I' ," ,I....1+." olo% ,t'lw"

*a: U rsula 70,"I AonM- 'anlinr I dot -p-1, DI*"a '" ,,,to A a J S M rt otr- -N 33erXIt IIrIo ..., "'.1h elmf, Pr ,.' .r., ,J ,.i m.6..0r lll tel. po ," ..",tn v"' "p' ` Whizzer Motor S-VkWf. r.3im. .0AN C Swo&.2__ 30" 1-S.i 1 4- a~ --o ..."oi ld". 1 V-i. do" it"' Us .!wIM ,,, . Oportianitlad K ake N le o ^ `o.... ', r '*. <.1. tono ~ WS -a,. R E P A R A R : ,_ B A R IZ R -*
rus 15 Tel. 1-7181^. ^ ^. CLU A RE SIDA ENCIAL ,na- dal. '- Ir .Ill, 1 pid"(-11.^ As, 1, rr rsT Rn --XE AlqIt anw1 ..I ..-- : ^ I.E LE ... pollO IO $.
H-417-48-30 y -I- Cold..l itI. I3-6-1-..-. ke i3 FORD 194r .ulr 1A^ d4^ .. ...* .,,,A i4l I SMq jnaERM
n. .- . .. - 9" do. let,.. mid>. I * Ter, I~. ..iir .31At o )itCA 3a _E"n" -- M .... S-il'" .. -*-"Ir "I-i '";"/"" .M~ cmk;'l OIA Il~ N I J M O x m t| ~ Ot. AJ. S i W 00 v 01' .w i t ^no W 315 W Ii DS L J S A O 11, 1.J- I iv~o d .ae~ + S'trr. I -o .to ",.,,."",,,,"'....1,o,-I,.
_!:a o adtAm ... -.or tv, ... --In JAm lat. r e n iCo r IrlkiiAS I "n .n-. 31-"rl Ml (I""- v-Tf1- p1r~4 1. I -1n1o 111~t o.r-to -11 |ll, frin- .. I- p H,",ans'en soI'flmdo -a >,"-i h',,- -. -,>,r o I .b7 d I ,
r 1 .l1-1r1, .B....lt 1V`0AT 1.. 3lNA -0---To v. --I- ...... '_l- I' "A .' "' d-r__t-- Central. on% m ca bi V e-
ler ul I~oM 4---IM -U 6~i .......e lu e l~uto 1' d $3 son# wel V~rr . Ll. :lrt ( t 4 I, r w ~ ll o ,'o:,,- I , mt I0 Ie .1. 1331totr I.
I'Alig.~~Apr ... I-33 4011.4 .34 ,, A T ter . Liqunm .. Montewa
,- .... '. .. ... .. .. .. .. . - ------o ti -I k ,I! ,I o I- W ."... ...I..I 'l,--- -
.. ... -I .. ... . so ... 'e V ,"l tte ... dr d 1..1k I, I ....h I,.+ra te
JO G O Z L Z, .I tI t |,d ,I: ""':1 "zv' ,,, awe- e i:l,, i O TOrF ES C E11111 NT U RYIH e `.lrr, o,, I.I ." *e-vca R adialopr+ lsirla pit&.r
'tt? l Ial.,.,.tt.'t 1 -,41. of ill. do D4e ,.J d. ..'et",o 0+P~ l", 10 .1. 13D( eAn.ttlN CA I(A wI~ q 1)rJl ." -I,
hAA". artl. rNlitill rln" Iros Ar113 ) owrld li v+; q ,;, !) .t +o l | "' ls I+ d~iN n
11" Seem) .. & ,,,, an. ., .fe.e.,%* U1NWAn AINIf $1 .0 .1. 4 .... Am C- Wil. ..... ...d.... I ... "o". Ioto __1ll. -53.
I r n i m c ll - - - - - I IIn, d,-1 P 14A rn W 10 ri N O N 9 1 1 1A ,itn D V Ar .
Mae. 0" I otais olto .. Z0+5 V- $ D 01 il.1.. C.S KTw+.,,-UO IO 03 -I, C ....... logot Un .-I # ... v MOT11td;I(ali.ETA
"m saer rod Prs oiedroi l-A 1 -L Je- .A /I. I~L. r, ltslo $ ,5W I- 1 on A iftld~ll C-014~. !oe, -Ir,. -s],llt .. m,,,..r i tl ~ # o ll
ManFrncsc YEaois.4111 m MIRAMAR.14 p14-otN Q1,1 4, AV,+N -,tt p I RTLN i .m 11;lt '1 .
_I = tl| AU I. .arlm y| Sa itue ". Cold .'0I; %' t 'le t n t t l I s lll v e t- ., w rk i ,*,P .,dl~ ltr -. el rp o wava. Urge
-~L = tN C W.lL ...W". fi.,,.t ......" -,ot ..... ad ".. 04 '|,.A sn .21- II tI,Ia g e,:,,,,, d ,,,,.,..I, ,... .......'." ., I ,r- I. I I -. . .. -- -I -o a ;r... ... .. enrpbe
..... ....... .....s- tn, r $......",, ...... .. ... I.' "" I: ..... ." ....... I .... .'.. d I ..,,' ,, I 1 S,3 ,I :. re or ',Intel o- raC: 151 '.I .. I U C N .. ...... ....... .... .... .... 1-
-... tr, ,.,,. .rF.I+ +,. .1..1.3t v ,.12, v .1r-..I. e-r dI'e IS- o p, P load. or,,V roll.o dotM,.tor,. ,,,,, .\IoItln.an.,- "per ,. torp ...do, ra ,,io;. oias 6,, an...',,,,,man0 Illo
bt -,ag ..,,TA -...Z a ,,ll ro ri T ,-, ,,, ,-+|. to,' IS=. Tel fat 1- bar,. .,.,m.,,., j. ...... ... .. ,.,.oc ..ao 'pdo i -,r, ,a,; ,+ -, ,, -,, SB~ CL T r ,,i,+l -+x%66 -
[d" a. ba .--- "ledn |. :ord ALT IL A MIAME tAR # ,C ttn o .1,1tba~ 19,| no rml V.|l p ,. t. ,sr... N .., 2+ ti,. ... -- .. t ,: ..... .. ,at r #50 ..|X11 1 0 *t-
on ..I ,; .' a .l -+ ,, + T c, I... t* I'* h13 . .. 2 3 v I il / ~ e r o 1
.. sen t re.. oonlonm 2 3, M F NCA RU TIC S ir.oip. d I. Ih p ,l r~, o ft lilt 1-5I 1.3
CISKRIA ~~+ ....... 'If. I - 11 LA 11 do I " "" h...... ,'s'.ofo.T -Ell"-+, -Refugio 262. 1 t -*' l efit: ", .,h +,o.. ........ y 'OI 9 a ,ll egroodns t|ncre ibse. dAm ue a-
AdCa 4 4@O bell-. o ,IUTI fa,.- Mar ti..= l rs 11.t LA-. c"-.,. rC ,ou tsae .l. y t .J ,.,,med I," d-.A. L,. oration 1`4|, can,,. Maue Ar m -1 j ,, i.... sn riagfcas tomandbool ysCla
culodr y1/... media, It tl 43,l Or 31l4 It J&ll, ,,L.I ,i.. Patol. 23 A,11,1 3330~ Tota IN vs IN AN ,OII A AtAN I K I T S Trilion A-040 Iff Ill 53 -+E~~ \-at m nir o d c lte

Ved Cud Wh... A Sina 11.t cann y tan.ti I.+ gul.e,.. Ca m a,. aw Wm ranfl 661 94at+ IAj~ quo*
,-. -m r -+ o .. +- + .. .. ... i ,lo ,ta pgwr a +t + isi wassls ..t I-+ 43go rt U hl imun rh liquid... $40 ,000 B .I .1 ,,I r a ,+t .. Ht.,,,. ,... g - no- a ,, ..' 6 e n r n '". %i. a.,, .. H .. .. Car... ca l .. .... pars l, ....... Ve l al 410, balm,.,,,o e
+ Ayto ill 4+ es Rega 1'}. on A NO 4 WN M t mAS IISQ IN Q INT .. .... fuai r loaI'II li aomr Is-- 0 10 mi .1nit St,.C1 4 ",ovi d, L.A Hed ,- 20 ri.d.s... r In "tid 0.3 |,
~1) 2 4 L4 H-bar~le ,,tlh &Jii i41 f lli i 'l telll .i 06rea 34 -05.a met.lt .(,t -t ba f..... .. .T I LO
t+. -++, .AT- -a d arrn t6. Array.o $, l-,. .r,, .. .1-0 Voa Jos" 0- -91-3- re. igo i note t.,, 34,4(K1. 4 tercrno "-b1 "\ OMN BU ST ND R FO *0REORA GA DA S. .. .. .....ti d to, eco... .kr Cmmt
+1.J. Mad, rdt%.o do Iam Jamlels saes Amflm 1 Mg, I-rM vilr A-- \ ..--- .M nel iA+ll | ~l + Pr o" -12 P tm+. ..ir 4 + 42 o .+ 4 0 pr
........ss do, Ville r.ealt.-.. left..... a-| |calt ma alar .ll~rh JTlr C.ASA ___l d _ __ --
........ H_104 Mass. i..,. ,,. t t a~ | .t stina; y yl~ n a N... ....3 .~m ,P .. 1. I 11 1 ..T o lm l,.N Chevrl etN~, Car oe+ r, ni ali -.d....r. Made, Id to l henm ,il N1 11, no,Ir )% i r~. ht ooit
. ....O1L EID ..... ... JU T .. ........vnid. pert Mile -a, on-It ric vs,. .Cll 2.... ..1 ..... .. Z l .. .... MA- r ...... r" ..a 'r. . VIN I . .. FITR ... ..... CON B -... A 30NP O Ml lions, IO
-. N-' B u .. w..... ... .. b .. re.. .. ..... oi ,, adi,. i. itM -, -11.Pe. et, A RREN D A M I' ENTO ... ... rti. lam ... ... ... (. 9: 53-31 crvcio fact-: ") roll, cos do -ad or.. .a an liu ..... . H 7011
lo a... .... .... amid .... ,amird.r ,,4 domt-vflvts T I .... .... . ,- ......... ,. V. . on j'...xA, FIN 1.... .. Pam Central. Contae 4| .oo Be i" . . te t o ,, o erno s l -
...oo adilorW. ... y 14 d. pai .J."..G m lk. xc.to nSssmis -u n t 113 -A% GANDA.,, ,- ... DIED 34. ... .;:,,, ,!. .... .. h o+ .. . ... con. ,od .... .. I P r . .. .... Blc d oI ,... ... -- I I:NfoI i :n +, 0. OTRO+
3.. lvr- DO .1 .11-1.e cbI Vis'eno y1 I ,-" .p
... .... .. .... H .... ... ... ... ... .. ....... ...... ...... ......... ........ -............. .... f. "in- -go ., "B rT- Ell":.-' }fgi 262 ...... .ber.... l. idis ... or ...... ro+ .... .. "D, ,- tnf a. ,AM C On,
fact ries -411- .o Ac r . 10 do J -1` ill C., .... 1e ')I -..I t1 ,,, D t + 1 +r.: Sd... "" :"': lo It 92159-54 In Apollo ~ 11 San Jrd + + '~ to + m l ... + +,+t+ t~ ~l 14 +n l t~ lt I t'@ l~ r~ w +q I Rirn M ,I tMr Ls . .


Nep.t q t un 70 y 710 entire B~ellaS-

; _.


. ._ i ... .. _,_ +. i _. "* ____- ,- .. ".' _* ii -"' ""i
OAflINA TRPINTA I SEiS


DIARI IDL. A. MARINA--LiFV i, DF fDir DE 1948


- . . .

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS. VENTAS'" PARA LAS DAMAS INTEREST GENERAL "ALQUILERES '
,, I I I .-- 2 !
ai ~~ iitti T MAS H UEBw5 T P-R
M6 =9= M-iS.,+u ,AS- n L U4 NDO L-'JOSO r C T---- -- ...U I KLCTKICOS Y KF' TOS SANITARlOS PARA a nAS .A A 9 o=.O rQ.. V .O A. P .,,.roxf T IP, RE.Sz.IDEN 1AL "G A L IA N O.."
t&.ah M -to 1. -M l n ew r ,'ell W COBWOT h I+ BuJ. .il 1. ,- B * i << H M n~ w i Ir VeJno vlldnorM mortradoJP 41 auul '1< 'Pel. K-1L. H-IMWTOO,. nIrdanjI ui* j-,.*- /'30^ tijiuix ral
@Vn~oikM--It M CB hold. It. L_ -Irel. nus RALDIOS ILC.C- VICTON i MOBORO T LAVmU.OS NUX |g o, Fs m@ Ss h. H o at de hudspede&. Galano
o "" br""aI 2M S hwn po-
S._ --. S ....... ..... ....... S- ... .... .- ... 15-5 ...... .. . .. ... ... SE AiNTl. Wio-da
pomo fi. ,t Gssalle ).o t. etoas H91174611 n molor doomv,
,.... ... * ctT~t. ii. -- ^------- ps, Emerson Ultunos mode-, DErMOi IOnNFS s"01 I*>ln Grnlewo ir., nP n u. rt iJ. lfN n* A r d.ucto- '-""-- .u.~iuo.
09 t" "C NEVEIS Y REFRIERADORF.S ros, eM9, desde a 4 mensua'dad "o N -to";0... 51,,1<, ,.. ___.., tO A K-M v. r.r.. c m- o-
La.1Hpilp-sutla el.S-O u na ri -daoU ou"I.e..d-C.+-Ur a T e" 1,1-54eKZ t a n"u a linrco a
UIIFRI F D P I DA NEVERAS ENruliciatur Gampar me' alanrda 1 4 min s.,-..^.=i"-u.t.o .v. S-V_ 10Bigc.1 UNAR I VAPOy T 1 demm to a de los et *- baoo s fr eu T0 con
S dOG,.'. .... .no Knna,. Camb-m owradios. C alt da Je _rnf UA velos de la cara, muslos, pN er- -ord.
JSS^ domshre m brrso Ira 1- b- -eq- cuarss salia.-U l .o~ -~ ia e-300-r -Ml Into p -Vi ct-- - o doo .S-- 18s Me< apratanno nto s 1. art",, It ~lR A OR S ys "^ 17.2 ".
.on -r ne-, ..O T-m" J, ..n, a''" Casa P.rez'. C-y7-,9-3En . 1- as m jurnS Fl.T pro --- , ,dos 16 ahos exytos. Senora o.1 Mn'.aud d~i geostewi"'r .I ,I"& ff. IMp b M 3 A-is SI... A R DIO P I- c. v rra" II'u"e n -. 'o. -11 0.o m arM I Dz to A lexand er,.Te1e3a70-31r E A PA O vmsm, +, ,o msm o
I. -- N- l i pso Emers o n. Ul timh s mlo14 de -D F H .I.-MC r d aobsolutat. do bli


mSSKo. w r^ n e, cu-tro LI QUIDACION NEVERAS met" 'o"*"* P -o w.2. iO- d. i bu. i pu.r. dr.. t a S o._C -TO-+ En. las por yard s Vis.tenos o es- E'510H-58M 0- er.

'USEfLO DIA-Y MNOHEi^^ ....^
NEVERAS~d;- ^ ^ Y^ S ^ RERGR W E .,1-9 ed 4mnuba -maoAd im odmlroto e VELLOS 7ab.; i. HTLaKS ----- ^ Aria lo-ri*
*0 m UTa 1,GA--NG--C3-------lll--nt, rt~rS~ -S;---d ... ... I LLmlUO~ ,.nnIrm't ?7. '-_____ H-3.10-30
-I; O 1 (nuo il d mdrluI 12oltUlmentt] "rm ""____ -1 Iioj -iii A4iull y Ajitlolf. H-Tl' l- ,-=.No co ... ca la e.v^O P BKA. i t* --------------------------,o..- d ,aq .rl o. mht o ~o. ^ .n .. .a % n a d -,- -- -ad-- -- --2 dext Ilos vemplest e cara, -' t.+ 1^ .r .m o p, o cln. CA8A Dl<+o .B," M ..,. '
-ue.Im ^1 t S m^tn"^ ct aplo ,,r"P ," *""* uso ,'Ul" PIANOS DE CAU~DAD mmxlcrL r..;- e. l 0 IIO -0 1 Tod Ana tizd de- los "eo de cara, blJ ~ *'.?** Smtolm b^b^v l~o' oS amucS;^>*.'
'L" .^ .n '............ I ... . a El mejor rag o de Reyes teRea-, ...... -....".... mt*m+ < m." a.- -vos p pe...n. altimo, a. l an Rr........ . o "Ia.m, -
-^ ^ ^ S p^ u ^ l NE."ERAS EN~n CANG Glino zo:Tem 'Wee __ _Ex ti mn-eiut ivNe Yo ek lsra -"" - 411.361311114 Eitia
btal Mp~lud4 lo meore del melrcIdo ,n+Imlelo, cutro rlpujlo, mi4t nlfch H3 obse Lui~ndole un magimfico IK+...-\ ll. ll ... ... II raS. S .A- -- _- .., fi n R..70.i .n + .. aorfl $" Y I, CUATO T A.A.TA 2- -- -----
I |m'i mpl lo, em L tI l lan ,l =o J 54 Q A r l pl n I o>.lanre *In c-a-olr o t I 5i d. P nrl io OlSllqd1 ,Fna el UIL-In I m I -nj j. a -JU L oa. M- S oI" ____ P_?10 ar^ -rllT - r a a r e r e ++ o t o o _ le d_ ht it-l ie 3 4 y a lls 2, n A d o
amm sus m.i.d^os oa. 0 ta. et- ;;GANGA.Ile.. tes y converUble6 en chimenea .. *.z- 0& %-"etc-- xoma $15,000. Pag 20,000 C-657-70-15 e Y?' ^!' r .. .. n -a m......--c
Id. C-TIIM-s|n J*n. RIirnlrmdor d. UI nm.rc. *'rritdlire", de afamadas rarcas europeas (>n.. s n.(m. .it oq>Sn*Mirau*S Solamente por Sere MesM VmNOO TKKUIOSA cBaQUKTA P rsi.___..........T~jt. ,u~n .ni., *P^', v- ">1- 0 ..
~ OBJETOS DE ARTE-o !,,,;,t o ^.-S ;. 7, r.1 1 ", ony americaNas. Facbidades de jW."Caa ... C-147-59-3E. n D. ..... 12one ap+ro det all do rc Wm\ DIAD DR T7 -S. ..1~.-4 m ^.p_4SSh
yP r am glo, PASCUALES ...... c0 Z da 0 Tl -V,- p Pgo. "'Aa PrediieWta", San Ra- AcIO.CA Mle A, AIS.f MA= A. o $15,000. Pa.a $20,000 sobre edi- os .... 6 ,,, ,, ns ,pii..os. ,c,. nU, I DIAnKI I L ,.u, ... T, o.iL..si can.
y de Rey..i mi fino en por- e t.ae 803, csi esquinase 0Oquen-ct .l om, ^. .. fio calle Cuba inmediato Via ind ls teo d. .e. do par, s,, . .. .. ..1 pt. .m do.s. ^ ..
RLet DRoJde On SW. 41rlflaod 3 CSAo, o e .' ... y ,-edaI.Tel-o T FM lt es desl e $1 5 en[ro eto aI ..4po11 us. cntoaer vi .0.P+ ci~ ta, ees 12.0041men-


celanaa de marc, latmparas n, c .*O.*cond||m rl e 1S. 1?* I0 " YAJ.A SKlI D.rAC O,.NAI- rex*co .....ete uA t'..tadl y.........1 t O ats MTrto+inca- sfar-$ d-fia
.mi .. ntol ldd. S ura nsm ura; LQ IACIO N No E RA mtl ox; H- e3l $0 Rda,33. dn.Ibi*-2a-4 0L -6.D43 C-, h-lbEt. las p or ads.Vst eno sw l o, e- use. -194M m

$ bronc ono mardilea, cristales, e- H* v A. o" ., 0 ....... A R____" !* te.O)Qa.4 Ursoula 70,TronD o pDr- ,,l T .. $1-0- ^ Ha r. .-l ; W + ^..+ A*.... sr,, -*,.
irfeioa mueblew artislicos, loyas. ---- ., .... ..,--- "" ,,,^'M<. sv- lwt du 11i" ^ iVIO N r o*NAA radero ruta 15. Telf. 1-7181. bamo, v..i-, .__,_-3i a!~ m -,+, s^ ,,^,, h.bn,, ..p. 1 '.'t++3o"i,. ;;}; sr -.iii. ;oninio ,+m
llI.jn0, e Inhnildd de obletos rlHlhlIAIm r V+*> T.).. ..itaanA r. wu.cr~.Hup 1 .... Miwla. _+,o ,,,
{own., I* HxMo pr 66oy tet e d. .;;u eT.an. ..... o 00d .... f^rF3 ----...8 70.- S l. ........... H- i a 1-ne.,
+P.deca,San +o atael8.,, 03 o ^ ^ BSDO .,.. .. + ,i -" *Jni + -.;^ ^' "'^ ...: ____________o,. '"" S.alame..n^+ ,_+ por" s*., -Mese* ...,Jy ....... HOTEL HOMA MmiA A UnMmIPI U
eiquina OqueNda, i 311L do 10 It- M M Cliente toma hipoteca sore Vy m i e u 3 nO. cH AQti i.nTV UA- u ac e q a =. ..quit A Semi-
3583-WR-2 E.' tOI A c4_N-:-NR.3 PL- $- M A Ni l A M- GA. I d S c no n uoy ot li. caS tres plants, pegada Ani- .,.. CX .. .are -.,Ino..I,.,, UNEA 9 ESQ. 6. F.6426
i3 MENSUAL0 CUNAS NUE. r,,,a. o .A E-VN T T -C.-o; RADI o m A ,,m.. y"vo A O N -- 1 mas *y Viruds- Ruego trato _tt__________@_r.| -|J 6 ^^ tz P |to" sKr-m 13-311Td
vu, carna todoovteamaias ton- e ,| |. IL ....ts Dangu ar ..... Nu Yo rk. To- Lnv i0 s su inora aiU"UEAFNA
.1,-rnoa~~~~ -sila __-go ifato N1.N, v 'l_____ r.* DF grti St.*f H" t ----- "M '*V01 3 d p^ 6 =~ )"ntp i.do t&Ojeda Urul 7,fdo paO.1(nc:F01- MtLL&c- ~3 1 Pt'i'" r -> -..
dEl mejorSji ioa 8 densua it*ICD nn two _____1Uf1"'1^' "LM AlQU LERE Neptun No.j 309 alHu^^ n aeort 5 ef -11 vrainrdcld els -- Ut n UJ ~f~ -ar nplaMNO hai
ftl y n d* lhasu y n ntfio persoitl. I.-Intere- Isao, r cen- ) -,,,,a,, Al. - _, -= p1ra huk 1=100.00, $5000111 ;t ____ I ZoZ'0hubleP~ rr b1:r
N-PIlrter11or 27DEL -811 N436-" A"*.- .o a It' ..t ."h do ce.-64 tonDllff ,V Monte yRI FigurEs:DO RM6157 b + mioao ab sol ute. o orl-
e aK o= e xuiir oo 101N i t" i. v~nL ROILjs~roB. A. w nbrRIE A pnil, ^ n M Stli tn luuir i) ____________________ m i ,t ci _.o Ext>ci. complnea, grttratr- deItv MASAJISTAs ------------- So c~apt CASA R KN


I Clcho e ue ll a- 0 .ar< n d Xa dl Ctrr .oL-SI3. ye0 r c1. Fusee qua a pir tn Aonln de lineal r30 E CALM manicure. e cr or0 AU tuni& de I b n t Y Sol. A" tria y b San au eb'am.co n
r+ . .. ADo do A v .. ....d o es ,," A oll. empties rhe Rates s no et....
.a come red IN"Ace. la cm)"-M" 460 A: 5TH-" ratami entosdentfc aranti- o+ ... ..icis ~cs n eia


- mCenuB- = C g 7ul ne r A lhnl a m. nu - B B 1 r. Irl Alfu CAn. HlDOl NO CM3r M, Ml- Aedeni enu ai l I laterite.d a FI IO hors, HeAv ldN A lo 1 0 lrr d p.le> /, tin en-

..,m ,,. ,clluj4 d te, moi-bler,* *.no. "" __________om.1. ,,ni+ -- --- ----- zado..M-Ut-> dtM cn rmo od t utn vHr a..I naya Bazn N NAJ" ^,.-,,. > hel ,,-.+ K ,levdon Tel ,lan i |. .,+u,+ Mil, ltf l . :10 11. tn S an nquan 361_ mm.. rjm ....i. ,LE. .AS N, p ...lo de Reyes. Rea- p".- ..... .. ... t r clolit bVm. ,l,+o.:+ .. ........
--.U majcmbq n,,aa ybo p V,,Nonu-m. SUw. nIe 0 8, aparjlamirwn ti- -reclO, ,a-Oo l- .l- u do B - _. an ba.F ---t- niI&+
blo arigome sli Mue arpa mdel o;S a msj~ ub^^. ^ "^ ~ -la ruicirrilenta.Jr-.^.-^ cutr a?!!. f1 hj ."- 81* CASM^," "" DE liTC AU ni "W ll S

meendo ntre M onte y oa "C a +- $ e n ad. $130oItA o l. .. ..a-af-io.. -udl, Ne Yor. 0H OTE L S nMChe. M"mTO$ T K--.. A^ AwL A^ ^ APART ZS-
Io t e. SE1 'J. A a Y rl Piano aVAll. sin : $0muLv0 VS"5. .., r f .c U M Muinzan T IJinieoendlenS- en it:B 1 br,.de, atos. I>.-M i .ltc h
-el" Hot oalg y rem.t ri yt. Calbsi-Act to. w I NDO PIANmc O AiMA N CA llo-0 nU nIHLL0 M l Hl: A-IId H-I-0- __;ln." d V. d ..ca Pr.t. s l .wi -.il.i
-- _en Pocidenim apotw srsd atioola: aiBeltn. aronaorafio encue lrea( ^ c'. .i .^ ^ S -* -".*" *"1 '"" .f "* pnleta 14m iIas turts l o- ..o M^; d> oI - i t.*^"i, i^- MASA_____cLS TA K-nw- CALL CAME CPO A..n. MEDIA CUA ^l".V;>; o1',;"."!
ent 4. lArmmbu m iG ANVGA y !! - 41 $20 ~ 6M-0.Vmd nI.0.M- ucli.Vmen eh 0e00 C-657 4 +|m+,BI H-X-70}-315 ne on al, ex.u -m.n /L-m vm||d+ A r osmslt' arlor e o-ide b11 l em & sai~nistr
.~ ~ ~ ~ ~ ~0 EC4 ,.doo 1M,,idaJ+..o -^-"y^.. ..*K^ n""':' "v................. Malot,. y -,.o,- .... U An .-.- -u~ru ...... "",.. .... .*lt> "S.^S............ .rn .M.s ^..r..... ..........
R-rgr, tO."O do us, enpem, -TICIg. C Aa Ui P L S t. Ros-e. T"Letao M .dc S ares europ. Jompa m no:S y v dnRf.l ?- o-OAC, usTrnOed Set Moses H ,".M a n* a prec*, r,1ade Wo. A thbnd-
I-EPa r.rat. o n etad a Notatic o na .a "trS H.16.tlG oo T.-LA Cglnta : de, Tq0 |af onJ rt S ltIQSA R S IE T^ I EL $nce. 91 Nat?^io& de y r er prA4e
PBoT EpAgT 1Ao sZo 0 1, o lblerral o Tinit", g ^pie y I CAPAcul, PEd. ASU. de I F11915421- a". E. N s| ho A1.10. PaN aW itA se- e Hmrtal 1l ooJ JlJ o Tde ient-Ad
so rINod yr Maa dor* T "M i c -*,D _DN>or $. Ruthn -- n Ai 3 N a, N, A -,m
,. l'o ,'m ., ,." ta na.' n-o u V* V'lg s ende- *" os, om r-" H~ iw ~. ^ .i .> (hi.. FO ... .t O ~. M .. .. .... i .-ll^ o 1-.. .n E . ...nc... ..... .... *- _- ,-Onic n F 10 *"< i c. l l) 9314 trrencll. cl"" }1-1'* "">"- >En,
- Para % sm ales1 PAS U .L N A r i ,,^ y ". u r ii, do u i o~ r. eA-TMi no -L7d Sta"-nda nF|R-. PSO70-SO'RS J ,' S,. A.K,.UtO .$5 ,000.c., _____$20000_ ib

AN;=,. '-- m.'l'+'+ +. mos t- da c -ase mueb ies *".ra "l DE* Ah'IMAL' "", ...r ,, +o..' .. ..."'M.^ ..^ .' ;*u ...^ ^ t:, umm. A:~ ,. ],, ...m'>^ *o.- .".ro v i~x u r er.. ,,h,+Nd. .,b .^^ ^^^vr;^ ,;;,1;,-. t T:";;,/ .v ':1';1'' D
^ ^c- tH + M- "-. "' <.__ V"" Venoo ae' rolllt_____ ^ -- .,. ...1 __oi. V .d .ni e.l.. llw "'T.'?_ _, ... r +^ .... .?? r3^ I'* *>rl~l.trlll.' nN>.>. +<<,+m+ o l -.m* Pr .pl +..l S -. . 0.+ ... --* ,+ ...'" .. d'." "'..^''
es.. L-r+ o m t fn n po e ~ ~ l a m ra Dr ceuaarts 3d e rca,, moderas ; n cab cnicls P V m alleu23 M ueq~uin;do. C4W-6r4--ne. X.ia-313, ,mai], Ruina a -'uorA o,"+ +" .... lanca..... nti.. ..... ... + en ..._ ... .. ,_" ""V.'" mhT.nsrl P .mAiNA eI Vedd1 S, , ,Miguel".,*I No rin

brn ces.. mafls cris. ^ \tales 6 ^ *^ l ',, ft Vvoo ApnNAm~t lot.A -: W ^ H-2-6- R *;: OF'' '^ ^ VKNT-v.? GN;"; A CH:;"; T BL." ,, *^------ ' -sx ^ S ? ^ N
-30 NH *.3>1W^ Atlv YrasUvd pa I4. 0 SKYr>. limes. '"X;",o rjA -I P-~tn D te.^ da Ur sula.? 7 ',fo noopa Vr Toro wimc.AUA.con _A0 jwtAft Jnplat " p""*"" 1%"^
moj a u b e r itc s o as qu. pe 4 6 -6 o o ar-M10 r1 8 n m u-41 w41-iII..... 15..........-7181. -., talt-tt e loteeell nvtlado 10a .in- { I ,09 41do ,'t il,. o iki" o, VIt
Pst a., P "ez ue~ s.a B-5s. < n v .W.ale; Tole -o, e.... M B I lSan I VIANA D[N. c T. A LC^ 4+ ........ ",o. d ..... ... Iit cmeS r-i> Calx0 79 1,0E Vlda ........ F-28 ..at- .*.I to COn.... .......^^ .. .... . o..__ __ L " ,^ ,_,-__,_ _--,- -- ,o N ^' n. '". ,. ,, : c ",, ere so r ., o d lo Iue IN LE pl ,t nl -mon d $110, Ba o "'* " )-". ,o st
FRO Il' S iD.A.'S li 0 |, Vibo ..... .. DE A ' ; 1 m"t S nger, Mam,- .. . ...:; --rca-23.- ,artrlegnt*.1ne ia ] e, ra -al| e-"d'ma. --
'*.to MPre _____ctna" Sa n ./ t c Rafae 803oni w3- """"" R N" "' P .IAOSB ALAE-MI """ ^'- --n---- --n G'- ba" rTOMS g $1 1000 P ap c~T $15,0 --_- _--_ -'- eco ae.Eniraosrii L UL U


7 Is r i iqu f di s c t sumar l e i e1/s1.7|i1 ipsioa. iprlo n, __l /L por AL..+-iv 5 iDAMorOS! R P! *" H-10 70.1
CPI Mont2 .l Te lt- "- ." tT .."s 'r 113^.:.". I, at co..,tmes cuerYuo M p;e$0 Caes bode- i- ,Ano- .n pA !A.A IO.A0M AR nT. COLON IA NT-HOUS DE m.,,
-l^ S S .! ^~ -- 11-211080- rir rral.^ ^ -: M: Was inerm K4743U13cll N 04A ia.. 310 Vemio ii~al1 Y ~ c Saraete oo -n LIN A92 SQ. F d-42
$3 T ~ ^ MENUAL CLNA NUE 11gg^ SAS^SDO UN^ ^ ^ KBAL: 4.119 CO. -, ^ 1-369-31^ t"Vt6-arii-,coeor, Sri^ioe,,d d u^nr ade
va Ts camas K Pllo y .. . a a Mo I--' -"c, gAratim e ccnia se T. ba '^ n T mri to p1re A-6951-. Iii6 I d imy % "novh, 'reetea .,,---,,o to l e, olosts+ tocin,1, mlava.
flN~~~ewUst IU, lld lllllgi "RIADRy benDE CL.11. y t., o tes "L dodJvaer fnt"W~e- dersonalco n p treados y V iendc os -I('IA ON rlaO 11 AC ,+, hltll....- p t d ...... butap.. dl e h l f Pt-... ..n.. " ........... i mber... ....
dercs ^ 0 esioljeo ur os 50 a ece- L HReg _nc 3i Sua Heat~ ^ d" H.M l.90- .5.TVand.e .,^ *!1--48-41 ne Int^^d.^ 80 oim 141-04 dim HUESPEDE tncluld cu r -3, & aocrao

lB JU G DE CU R O 3A C IO A ER AN S tUl4 lO ^%l- m~c n ls n r>>r. MII^ "';''; ~~,ori' w !rN11 ""0;''" ' "^'.,1;'N ,e-iid c.. -1i-n.- di.tpombi /. .... oms B38. .Pei:$0.0..
cu ---^ mode no ,ug v60 Tuman cra y Icfial ar-a- "C .,rSA Isr l, SIGUElImt .. ^".i',';;^ r,,.,.j'c i... T.,r. 0.o-8 ^^ "L F V,'i{ i |,l^n"ror'k' ^'-, nj ^^ l1^ '?^i,,'r'^od ____ 1A _aA__ H-19 Tl-82- t3-En
cuarto,~~~~~~~~~~~~~~ imprtba~ aiiio rejui buons yrcks M-ccr~ de, accro: Urul 70, otrcicnd pamjrnucodli^'!.''N""1'M*'"'"'" --- -_- C-14"^|J,'xMM"'''"";^.^ ^'S ; |d'^'S~..'t?9-31 '. Die> ^ j~ .-nA~N
e n s u l ,g a C l D 0 PrI~ l AN ,I TOU R O -P G 1. Otl A n ua.. kr a .' .. . .. .. ... C b 2 1 A i s E L S- l 9 M rt '
do 11IL 5 225 jucgo M OB, $8 Ma.anl s y 1c 1 L Rd a. oaic e al Taccio i 1na M I A) r% rie rn laro rur. 1 Iri. 5. \nin. I-7181. #rvl. adc de vello __ _ ,
O, AO biecs .pa..i. ... .. -. ... .. a CAPAS E AGUA |,,,,,,. ^ ,- N z A,, ^ ; HOT L MANHA A ...... ............ ; ........"...Jw ,^ l. de l M o i alos1,* Esqui ..imm ,.- .. 0^ .* :m+ ( .AO (,^,, ^ c;; i --cnip-i'-a- I- M->,qVit C.ii< > i n n n ___ ------ 4:. '"" -'-,',' Enn _" *"* .' *"H ,, *' ,, At,,,. ,. ,, ^_ "-"oM-.
,.. ... .......e.l. I. r -n er6 . .. ...A IOR . .. . . ..paina- --to s' I.. D. 3 .. ... ......................... I I N. ..... .... H-481.....

..n. pa San a C.i - 3 1. 11 5-1411113, ... y rN^ ,..u..... o .... I.... .... ..... o ........>% .. *Mtr i....... B an I| et|NN r N 9 O ,Cy nI ha...... ... A-.. K o. .... ..1-- .t -


^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Wv No~ 408n X-O PULRKA 11111MO ONt*( SIXOMA, mo desd $40^ DOcarf L'^*^ ^ """w""" ^ S oe?0 l ^ ^ =^L^;^ -^ ;
P. O ,01 ... ,-.. N..J ,".a P e. . n. .... v Rnr*ta L ow" ru.....St ,__ M.. ,.- 408, ap ** .......205, . .... ...... 'I.. ..:.--- te, ,'". '2,+,' ,,no "-c-sc a ... ... .
fo.,nr id bl . .<. +...i;.' .+ S o AUDA'e onc*+ I lan -.............. y............ .. -- ..... ..... ..1.. IGLEO ,IA .S I A n .. ,. .;.. -, ..D., ,AT:;Id imTv n T|os; ..... i, jcs dos.... t ,, o ,,,-

a 1. M .OO rlo. +mm .OO: ea- 8- ,* iK'm.<1". X-.'I,.>.^. ..>I an.m.-., |^ ^ .I-^,n ^ ^ ^_______ *""J ":" ."""-.--+ ."i"+.."" +- l''^l^' l .^^ ;, ^'^ ^ B +l'"*'l~l ol f'. i,", .. l -t S90 .S05
^ . .. ... . n : a ,a r;,a n do mo . .. ......... -, enA ,AMT n D A Be no we R. .... ....... ........ ...... ... * AM R....:Ne. t- \ .\s i r .... . * L LE ME- I". U


'-'a '**;k;o camtd 7 a *'*mc U Sir. nuri Su md* ** Pre'^ ^ '*ui '''' I'-lt T ll.." 1,2M I~q m 10 n cl-. KODAK ^ ; R*,**; M-";. t;;;LA'R18 SC A as Rb E G A1s0 mu be Qu as^ It.udado "',," So;,,1. ".,,;;^ attract"Il'l un4^ 11^a Pa.|.n|| d r Ma HO E oX MA 7 o.,,.,, V LL o Ma'a Ari llueMt, u ar a to,
c-y- t . . O." d a. st e d l .- T' "a nd t'C r ra m0,s ..* V [O |. i-- |7um-, i .e ,| l, p r U .i t m ed; 'lPlU la r'i- t. ." - o a-a se.a ti c l a r .. ". ,n d ," o ,,, l q .. " * *, "- "h *'" 2 Ver a y o F O A L r tAdnn tt4 n

*^l|L~r~jri I .JTRCO ... .... .... .. ... + ' .*' *"**-K "" ",to' +iM .iu ..rd en +.pc ., L...<^-. NN, .s ...-., ,
!; U 7 nig C.32- W M' n e-, _| Pi"- Mode ERN-A A NO" ...o. e.r. >m. --.... '*'poi ...... rIn..omi. 9 sND T--J, antI,.- T .iOtALfso-o ..... ...C"r" tai A r1 2 h abitaon s- n pi.*" '.. -, i ,dosh
.It H l .,- ^ ... | .. .. **+ . . .. *..<,,. --." ".** ^ ^ ^ l -R lS N.,.-}..... ^._ , . ,rot. ... .... ,.. c .,o ^J .I l.nL j... .. .... ,venc iona s scmerado servh....'"im.oc ... ,nLIU LU " ?U
.. d o*,a. Color U. CA Xrr1:" A ds me , 5 a.^ ^ tba.o SdSCR1BASE Tr.l24 N 3", A NC E EN d^^ontr21 E n-',

"..... ..... .. .. .. t :, .,. ..... fomsd -d ... .. EL. DA 10 DE A AaA
UrOE CIL e lm Iatemtd. S d S,4 h .Teil .
M l0 UERLER DE UATr oSA" pO \M R A OS: be re~tsL O. Sl" 2M *A m mal.arlia H.,o,43-31 ,,b.ario.a,, ,Rules 7 10",. y 11P~. 10 d a ti It Puerto. A SII,+AS,#11.00,- RA UKII-. A ,SCSI, ; ;^ + ... .......... frm s 31M. o P ..... o. 1 0. 00u.r e
IFuam Jo aquin {mre s t- o" Sales yVlrlo gs.y ar et der osd act e ompa O O R FS- o 'ord e $o zucodlt~ d.IPI LII X3-51R +-- $1.5. A "}r-t' S d r ?.z ol Ii .q ...tO I TA ZT
~~~~.Ilan e 'no _oi__ ;'O ;r, '
roq et ju R0 co odo, do ta afos\'prclo "a H -+ erad0 "Ms, A rrio i tict.. .."a ....Minia.... ..... .l-. 1A Mesonin pD a. onA leAI A .,)It +^. utri H- PW-7- ,,Z Ao 1,, 0(L ....| A.... 931,......- .... ............ ,PT.O -
.) ai $130' anl. am$0 Nes. astd os en c los e ur e b 8 tes P ra AblcdeESn 33" hd p...-, cm, .. .........1n s n- d i, metr.... nI G.1 E k91TIAP | PA .....E
A -- + s W I" dM = do is 61, DE -\ Elegceant.' otal osesld c,:al, t.J. n ,..- T b t taeu- -, .... i-tdR. b 'e,. oi
Jl~ d l M nte2 atosEs~u .-. :, .r d o r, Ant s Hd e rym,' "azu. conl- ra, tio de apel an p.,,e.to i, Ha"b.......3r06" A-1019.3'; U-384,,, ,mniibW'4 N X..... 40 Pr-" Te",' "."". M... 15.... __ -81.3-
Ja s sa a om d r v ro m s q eno r ol t lo o o a nie.M -6 216 Pi rucl t. M slse rct uad ait a"41 To '. ... .t,,+ |l ... o. .. ....1J-01,01-64-1" fillitiva it I ll --op-o--M' a-- d- o )I= N ASI..14 H O ELAN A A 4, 1boN sr a ,,, Sri. ci,t ad, Tin n to uetodh. y
I :! . -- E ASi A ION ihroir~ qlrc.IAJ oe. .'e Nalr 'p I, 4r l 11. i. I T, ri onsdoCl nes e l a Posdnl font-atI l a rqe -
NN #R.o owl, IN r 9,%, won I, S ie r .d... ..... ... .... om..... As pIaidi .. ...Moment,' 40 ToI(.% r404r1, Habanaoorin en ..... t. ArAi A .. .NTt t s B" LA
r'l~r~l possess d. I +I .++. un ",. I IMans|. de tm' i p o n. d 4,es 1_ t -4-.El. ,,, r -,I 'l%,11 0,- a .j s a- Co.3
M Insual [. P 1an hu %kti- S ,.. ..! ':"C- .Ad. 'el. ad age .rhuede a jot r Wio sreh aie In no impe, ,;rm..... le, .... r|d Its -seda maaV,l ... ,adar... rnc...Mo.... ) i doo... ....1-3..19-M-1....
e l o n e 9- a T .. ...I ..". V r .,M ,,lo. . .. . . ..-... . . .. . ...... .. . . .. . . . SI N C S U ~LK A N.~
an. __ A 1m t s Co o UR'(S+ + '" "" "' r' a n A ". N Puo 11 A h ; ..ft. ine ue o yp I a' lars bode- |,+,_ -. --. _ _____ _ ,14 intl fA, gorA'. I'i+- .t0,0-al ..
C-[.' E ',u A Df t.: . .. ... C....... 1- 1 N, p -OM ..,,.... rl,.. l m ,.... ....... +.......,,,,,..|). ( .I6.1 .3.,0L O A E I. c m d r u~'o (e c i
"V+ ~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ,.twpr il|p+|I+ .Ul IM, b+It't.fy r ,.1.\.d.,b Jr. .As~ ...... -...11-t........ .I ... ...........". "..! ,,C,,-_
Tero -,I,- I. .. jli~.,"t ila lae*do ob e os de lm,#$I. m,- o, ,. tin"a aTu .1 ,,, ... ., t., k .... = m, r A. 't, r 1-6D-Ill82-)Itm I
31 i i S i, 16 A., c ers lTlencent. A-4074~ ult.'lA. y s tt ,t
so i++ fd Pl .. 11 iPii MI par.. i... . . ... .. Tih] .s.., ,d- ,,.,. y ...I1Im,_ra ar r ). I n .n ne he,_
..... ,. .,, .. | t ~ ,, t ,,, | ,4 I1 s n, III- ,| nrr t nr,, ,. gar ala.A- rJ I
,4 ~.4 CO UR I# .. I... ... ..IIff. SON! ,Ill -A., A.t ....... 1,11-1,, Ague ,"ollo'I, -.. InII .II + I { IMI rTO tt
... . -' l loolam, I sm]apeadem.1carial Col. -ovaIlindta 'aminablan do W mno"m I.,,_Am ..a,- -iil KAI Is f hr .. $4111. larait$ll .hll C1. C-10 4.6_26.Ent.l ______- - l_ - S. AXim ). .,oa'..l i U-114.IU S',h. . .1%.I..I--..nF-867
."o. 11r gn w i i 14',F we m i | t .I I moo toIKhom e.glmw .. _ml"1N.d ~km I __ SP OF S IA PI6 R S c -- -
'. .. ..... U 4AD 1 PAI".-TO$ ,I" mea +t. ,A- -,..-,me".-'-l~q).I,%- .j. ".*r,r. y',e- la"rdi. I,"....... X~ lrTCA AMIN DO............. n..... t 1LA KI m, AATNNO
t, rai .UK. ......., ; .re . ..1. W. I |I.IIqI I doIt &. -... .. .. ......ll 31 W.~o Cu ,.1.....I'l. S A .
I . . . .. .. .. '...' .. . .... LN106aII F" .h m 7 -'l" a l'- 1 1......... ...... .... .... .. ....O. sI' o I o, M rt -- ] ma oop -6- a \s(IN I161- hPr .u-- T. 'r'I''I1''' t~it" rr t ll
.,. iy.7"1=1. Ill".Acal.s i,,, i loa.. th elr., ,.i t i i i ~ t, i l ,, 31d s la r h l~rain r m. Irvra J -imjl o-p
.... ..... -- D. .. ..B C I E -. A ln .A... ' ".. . .. ... .. .... ...... .. . . -R.. . .. IP.,",T, ; .. } EA-S vO D ACAR 1 r... .......... -11. 11.. 3-A'; .. ..


ANO CXVI.
AND CX%1 DIARI0 DE LA MARINA. --JUEVES, .30 DE DIC. DE 1948 ," PAN TRIA
A L 2UIL ER E S ALIQUILERES .ALQUILERES ALQUILERES S SE SOLICITANS ..S r'CIT .AN *N ..I .
-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~Ils ----- __ --- ....._, ........ .
o -f rrao~s _- 4 UT~ONS S" - i ..... -S-OLIC-TD-DEAL-UIL-ERES- 104 COCIERAS COCNER0S Its 119OO u COCNERAS C OCINROS
ElD IF I C O RUSIDENCIA lu 'msm elt- r%.-un.R % DO I" IN- c-AZA.LmL o Disaricm c~ y coi l %LQU~i1. %lIll &~ IV%'Rks t %a at ~'01T1 C1 .INTO 0 G;Aii4,111; NI-.! ilI'ttITNC(|K.YN,JIIFKIO 'O ki ..i1lOE:.. A MO'I:'+ 'TAN 1.1NIL T"Ill D O
m,~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ neo elj, u ro.[ ,' mo .wt, ~. d. t'' ""0-. .,..' A "'",,.. n"-,,' _hd" .. Q-, .. ... I-.,. ..1'1.6 ....
p~roxln a term irtarse m en ..`1%-.,'""."'ii' hm : b ~i.rt... ..-. ", i lia, Ia, neV .. l,_a., ..... ol n. L ., ". aA`QJA R.K,.,.,.... CO AM%101l01J~,% 4,IAS Op-u~ 'i srCNR ECLI
A l a~ . 'uIdI .4q A lde '" C r a r a -a .. h 1 p m I U ' 1 1
Re-.. I..... ... . .......... ....... -1 "''' ..''Tt.d"t ..... ; 1111'".'I .-1 ..... .... '. )'."I";'- I 1....1 l,o,,-.. Ino. b:-I -I...
6l rto H~u r d e13 4 3 MFr!a 1=36 ."I'mID 1, J lq r IMl l- ill :: ,, a' ...- ... # I.- IIi~ i 1il. ,- ,, ,, ,(,,,. B 0 ,
A p. . . d e h iJG 3 y. 4. rl c u r o ,---.'r J a f u e -. ,,--I- : .. z. -_ '._ r o -lj `l t ::Z -C. bl "ai ,,- A -~ll 4 e h.U u p i gl- l- A l- ,t tI- l 1 Ji" l 114 2~ l N a --, I. H 9636-1,19-30
, -9529-verse t oda .... 330u 54.^ s.o ..pr,. ... Pap .1- w ~ ... - - - . .. ,- -- r - i- ri f rlo : 8 . r - a a a L C a k r c a a y o m N "k 1 a I e , t . . .l
iS~~~ IN r-CIA %.l~ 11:11:' lll-ll ,' ,- 1- "o ."~i'lnl C-i. .,til p..,leh I- ".iiIlolnr po ... ."! r lI,de."(] ~d It t l' l m z-nlli.m
.. ...ci a -- culda deiz~it~bl 23.nr" Rerl~ .,." ,:, Ia -; "'A t1-IB it- -ak Is -.';" _Q .... .I... ", 101i ,I PEDIA I ,A ','~l 1. 0, F=t I .. ".. -n ,l%, n
-~n lc. k(-to 4 InF-3d(I ...*....$t.M......I....4.......t.......,,._. .> I--- il1 N,-
p-alldr Aeltua de n r.le -i -~ilc .... ".Ii -I ,I o. H"- ._d 1,0I..."'. r.. Io i.l~. I.., ".,.,, Tr ..-m Vl. .... i0 AGENCIAS~c mtOACOE ,, ii, ,l NAPA ,,w,.. r
form' d 10a- 1 a Lt l m B -3 88 le l Puerto %errxd Bodes Haai I'll--3 ,- II-I,- q 926 1430I-n d I, - .1. ik r
m~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pri. _,1.I uaa blbiulcT~rl c-ll -~^X .X^ll -23o 2~lA.87 b V1,rHobes i ................ 'I, 1...,1 .... -, ,,;,I ...... F, 4,"" .......... ....... ....
mf,.,~~~~~~~h i ,,l ,,,X 'I, !t '. .I ," :t itD1 r ~ l A T
_..A,__-_. p"-.."LL. 1" N9" 53 F adE peVE AD, In. L L[NEAmia N. .o -.,Gt ... ,,p,; '"!L... -, 'd. ..... p---., .. ...... 10......4-30 ,I di N ..... l. 1J. ... I. :I"< ,t "' ,- "'"u ', a -
a L4 1 l ~ M A N G O V IB R D N U L A Ir -iD I'~ i o restd enci ..!li t ,itll 11i .ei e1a i t c Ll r l t tl n imn d s~l sii el o o SI L n t a. t lou, rillaes idip o~ tiku P o d. P d -
ld a LA A a .poiltR-el l -3 '-ll-t3 1 I71 .. .. .. .. -Iezzo t'. _(O t1 ...... -al - anr.ll Iix --15-0 -1!A -; ,I '1 -d ..
bs~~~a Coolukkiwa ,.to is trale. Cori apla. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ %.LL ,IA 1..s 40-4h DOIx,. I THE .....U AL .SLNIII ax-tcS airk m n x-- ..M_ .- tI .,S. d r ". eti.'.. 2. .. 111-11,,t,, _,* 1,, TA42 IN1'1-1
. arneer. d Oes' hafalm CaH T n .P. lwes be- hAb~i Lt-ki A~ii ^, 4 ^"'llA ftlcit.acwUI&A anoxU ^til. ,U tb l ll- I Unpido. s'AptS. Cu.tr Cau,J-h 'K. 6ll .l i ~L ~~lji_'' ...,.i CI It I _lL% l .. .IM ...-..A..-", %I I ... t. --. L dll3L~i !-l_ *O.- ....
llttl~l e N e lb'ci, e aBdt l ls. co n ~v i teli |p. Co '' .,v -TI Vilr-n -,,i .... .... .:'o: -I;,., -,- i ,. 't :t .... -, A',tr ,_~n I _r _

.o ,v Am.rf NS Tele A-lin I-1t1 H. ..- A G ,-- , ".. .. ,)O~ [ ( )qi % !
D I llU!V TMIAL1Ui- ~iAP 1-I loni d rl~rn~L' le ~ I -I URplo.T ifAU DE+ C-AST- l K- A- '0 11 PL a r MAT iNC ibE s A-7A14 IA -'d IA ..: "I -. e oi'l li.i tnel ,ti t ............. ,i .. .... "'I'
~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ .1 - .~i ,.-I"',r -i --- l-ho d1r. .-. 'll -1er 'e ^_.C l S t e c, ,,- ,r,.,r , .

bIcld -nto bali: anxo anCri. yd ,,:.I., -urtl o-tPar.I f-d-w fin-. I.,i -,l. .... _ R... i.Cvu lo pa~inrti -, ,.1"rlm c(l .aXV D D ,,, ud .4, .... .I t-..i .... W. .... C _ ... a ). -H"... .... 'l,,,, ,, ,. 2 C S U E A MO rST
a',ll rliiIK"en1to it u b a o .:1-1 .,i .. ... ,l ,'Z -0 7%i uc mtli. ti. I t rA, ( l u k t i i,A l . .. . . :tIIl lt -
= t .o~ l- comw4, r cuar.Tl. l ba o n-,~ ~- ,. C6 C o e. I .f. ..t ..nr . ... ... It do Bens D AR1N ki6 2l-3.4 -. .. ..I. ...-.1 ae"m- .. .. ;" TV'. . ....... ..... . ... .. ... ; .
lujollo edlfl~l del V e ado, a ,,,,, ,lll},[. Ai, l~i. ,i[ ... .. 1*0-18 .. ..iA QU 'iAXOS V ... JO" P1409 KI) 'JArI ... ..... k..,..,I pa-... 1 .... ,iI. "Tnt I'll ".....I'll 1-..... ..... i .... .. l- -. III -1 "11 I I I1. M I,- :'l ". ''
-tu = =o om pea todopsd losi- d.i Re-oo de. l.t ,,I Coal ...- ........._ ai . per .4 --t. .. ..- -.. .. .. ,,,,, 'o.0 .- -,, ... ... ... ...... ............... .Mc .... A- ..... ."'KA' ...... -Z LA-LA fN er O
I1 4 1 .. . 0 1 1 11 I I t . .. .. _, -r *;1:" ,.I " ~ l.' ,,Il- , ,11 ..'','l il ...
--11o--,....... ... . .. ... ... , H 0
. . .. ... .. . . b-I, -H 997373 42 Aj .1 A, ,, de io 11,,,!l S, g- ,, ". u :',; -l li- t t-1 N L .. t 1 I -, I, I I I (In
18brcokpk. pr il o cia o. ea o3r pun N1 o nllll en en 3l ^ lll ldal _1 k4 tu i"I anJM. 11 pll l't'lUN 49LN I Zdo. I^ 01 )lll i lli el k ilr [,1 i ,1 .a bil %,,l ., 4.l~ll r 7.0U.li~ll 9-3n.
.."Lnte I -do A -d0 do. IIul o Nuo: m _41H90 43 Y 8ALNU KA Q tA Ul aVI w 'a*' ms alli tc llt3 ... l.... ".' 1 1 1. -_
.. ISTC0 9 Yllll l 90 I ROVI, . , I.,,li -l .i!! IL SOLICbrei Cuht XCIZn IMAMi A7 k 'gt' [- ---lO -- ter-. BNt &tI.. -uod' r. 2* "A'' :. -..,- | :-,%lrl "k-- -A~ ,1rd1 I ll d- ell _' -Si -e 0,- ,I l1 ,, 1, 1 : 10... ...
m. lI hbll~tn~, l~rfz ire 1.re Hi AIO, KNm -:-'nno Al[1& I1 n r Iai -- F3.L-1~ T CIN 1% ,linpebli. -1n gll,# nit eol'n "r"ill$.- d, O I T % l .4 'IIt D l) tllab 1l elel i llli . .
D49L ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ -d do 1 dl -92-3~lne i.tr.-uf- -- -.f ~a yeeld vnd okit to cal. Cap Is ilar S'X ... ""' ,-ld 11631 lu3u aln a J reI '. d. !13." -0. Itt t . Il'l ltt I I t"d ne1ot.a ldsh r r. a -'~o t e~ea. -." ., I.IU I ljrt A. t't-,1L tING I F % t .q 4,lwr r A
'A !_ I.111`,~~llli~i hmll!1 tlnmllNrln.. epuoy t l~l -Zt- i 'a cn trla pliii t iibel;CO ld relltio it l: %ale l lelItI11 l lt = [I I /... "*lll llll~ i rli'i,,iI1,1 illi I 'lln -ll d LI 8
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ikelm lll l t t hla D a^ l l ido qr u a, R .1-O 317 A pL t .l it r m u A. 311,e Ill, $ 3 T N N l ptl,.lt ll .-Q.e ai Re u H 04 1 / _1 B1 ,t4 1 30 N i lk # i -l'T i ".1'ad 'I l ~ l a l.." li, -- le t, h ,ttl I%% P t-'l r #i l tl ,l d x ll~ d l l m it

li I zit HkrIo SOL 91 LO~ht MKmoa umpil, himlt'.ir AYES .N S.- P.al -IqlIn, Ito - 11-,,,11,, I1

thos.s ambl tmlir lu nd yb aq G nait." Jd It9I-i ...'.- ".~ .1', I ltx (s% l N I%~ x% tp K T i
Ms34 amlX. bldse .;1 iiorrazj &I .... 11_ -J-; i~Ol .elel,,,1 -~l, 11..i Ae I I I n
I d. I- 1-. ..-, -.. .... .... ..... . .. .t a.. ... do ...... .. t...... -m ... ... n- 1. .11. -.. Q IL I'9!6oh--87, \nt U.e 1880,il 11-4% !Ih-..I u q- ,S.. -: l _, "..- .
illVLO SNA~ L .U ArAR A lEN J iXDADO T1lIuNA ^-ADRA !io zT O nr.Ailortd. H-967-4, REN E Ju-1880 'I, ,,,. .1 1(T ... ... .l~l -l~ x' I ",", 464l'l< -% -t C.. ,'tl~ .ll 1I_ _.1 ... . .... I11M V~t-.. ..
to ane do: "Ia ..04 ,dltom Co t.or A.ll ,' _ -'l l[ r .T7 .
#0ef l ,as. be It ell d .hl~ l cru AP IT M eN- '". "'t h b t--ir 141t p.a.r.~ =ll~ "l rlie ,l j."'.' Vio ilo I pi t a a*l i 1%bat"1 Ktril kn ISIST vmie lwlt k ) O I' i' l l l "''" 11 l \II - "7`tt'IU A- 1.P-UL
,. .,-....,,.r,- -ni... .,DA,,O. R.iw4Ic -f:!XC.JA,_c,0 -rAR z*U^ l.A ,. ,.t.... .. q,,. r .. ........, ,0.i-- _1t.n-! ... .'1 ..... UmTo,.,A-- j~ R .... I ... p ... ... ."0" ....... !, ..... IZ .......... -. M I ....
",A J,, A.& .....do .n...l b.Aa ,.n, IVll. I 1 .-:71 , b" '.' -, 1.," 1 ?II ,MO ITi,, IT ,C A U A
= 9.1,I li l"OnIl il O l I.. .A A hMJ B A A -%. '1, _ra: ... 3 a-1 :l -M- "--ll ill A~l rll'll l

am e la o E ej r y i coi er AL uILA .~ l fl -5001TA('I Kim. IN o ~ l* I r e ~ r n~ I I( .IIIT 1~% H 11 il -, 1- . 1 I' \N ," ,, Il k Nt Mt t I N % ' I N' I VN `4 11 14 PA .
-f cI-..A IN `e me e "'I'llrl Imt -, iIbt .... 1, ".. I t "" A"", ," .: t ". ,.;. .O~ 'T Ii~O~~ .t, A - it,: Il. t \ IkllNd ,, ..-. ,.- -1. -- n14 llit ni i -d.S
.... .I~~edl la el~ fl rtl e T II I ... . . .ue(, .il P ilni to.. :: \h.= ,,_ .."I-. ,- I"'. A ., 14l II iIs . .. . .... .. .. ...
Iq . II Il NO .% e lr ] As .nitl ..." 1TO-I1 I, --hi fL~ O [ l- H-7101 XR 'i t'N JtI'K Pa-sI,- Jille i"e llii.. I _lNI
llt10 rtlnle',el ll~lt le, i Call... Y S an ~ l N i.' ltl C ''tA- ,-- I :. I I llt ) I
,1.1n comp to s --" --u .. L tA NIIIII ~ i t-to 7.84I+I -3 rel7 o X ;'. o t,len I" 'I.'_i d rl ,e ;40 10 .1 I '.W I'd I .. . .. .... l,- "I'. ~ l m~, k'A-%IltefS"%eIlk "' I" t ill,.' 124 l~ LA VAN 1) ER S L AV n DER
iI i I Iril Ilh l. I r Iillll. l Iq Ii H-9-1 .1 1 d l - 1 I 1 11 ___ _ -1 h- I Lt t I~ tk I)ll'~ ltl I A ll 1. 11i)1 "', ,, I,' ( I I
1bles, 0 yr 21, a hmp artam entto '12: -- -,- -, __ I- __ .101 -it 11216-6410 It.", 1 V1 Is 'I. A 1.1 I e'il I l ...".....- I "IhII I 11.1I -
'L v L HAST C O ( p i u m e rI4l-Ai ro INAr 81 I- AS TAC UN I- A ('l~ E N C1 r I) 1 rx; i lz M e i i olil ,, 11,, i. Il Ilie 0.. ...:, ....." .. "I -....... , --''
M 1 3. H -4252-82a- 30eolul ll Soal l. ,,#IIII I'.n ll& ti. 1,, .nt. -J "ALI P Id -1 "..ieAA tg li g n ia .,k. I i0, U lI Iull i liil- h Ii i ,C,,l, Ti thl,,i "'1 I 131." -
eomplllo, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ho i ITOln I, Ietlu %e III. %r I tll %.ll 4i1iitk ". l, iii 1, ll It I ..... ... -1T I .. .,.",IL... ...., ., .k .11, ,,.V.-tl~ll |. ..-
m~~~~~~~f~~I Nut 4 1y AIl*e -3. II.ii1 LI. I' iil' l l . ,. . . l ... . . . ,., E R A A I O ,. ... ...... :,-. r-... ..I.......... b --l r- l t' -.--'l -, .- I, ', .. .. ... . "" l 1,. t r o ,'M l

.....~~~~~c al"i'""" t" .. _". v.... .' "- ,I , '.. \ -.. .. s ,.o ,I I. 1'.. .. .. ,a ". .. ,t, k... . .. ..

. ,mA Be y 4 A ". as .. .. -' `1"A "I (C". .t ... "'' l ........ ...... ,16'4.1 ., Ilil ,",37", a L. '. I '1:1',",1 ".".. I, '- 2 OPR'IO APLI
ovrtaoi sY Pn o oqiLl. li- doi~'l 29 A ~ H A H BT O 1 o LXis t_ .... . .. I, ",,, cO3I P d P. i KIi -1- IA~t!l .O I il - -i "I~ '.l l., '..O- A- i l \II -#' l
V.. .. tl) I~c;] ""'-U-3 10 'o l horADA, -lA T CllADOL l'Ai.L- --Nl !I II ,II
traill.. . --d Outi-sl @We. 'lf"Bt CO do. Clhara.l rt," y~i No. IWAl.~~l Al .'... it.,, ,:w,,, 'll~il '. "''.If h.ln ... A...ll .mil, 1'.. __ _(' K,,'I 0 1 1 IVSAIOCN- A I 1-IA
,I. IOt %i"A C N fL VL 'AA "ltnel, . ,wl 1'.9. III., "".$ d-lli. t". "$O~~ ..
M, l apkrka 3i.1 hail mlel of Cl1l.. .IAi 00- I f" ,. ..I hay Wol.... A# t ItSlPl. en lt" n, l l ... 1 .--ll iml l bI-, eit -i -dArn .. A l' y -.,Ws.- i .a--ll Akii 40NO1 110 LT, kIlANDERA[SDI p,,, LA A D R S ....a !l,16 .........- I. %1 I -lIll
sl, AM* 114, .19USd.,. 6 M flrila it- me ,.- N.W, -oI..(I ii(Y- Ve a t) U d s 1hi(iian .bll--r.Wd. ie. -,,,-- -- A' -1.-o.ll lli-V I \1 N 043 AGEktJ1TNTAtEhSt ts-O VC1VENDxI4, u DORtONE$kfZR
-~m~ Joie A". __~ -!~e .I. 'noo~r Il w - d rb d mtIL rdo I. 1, n 1 1 Illl- Il*-t -i "i ,,, I'' A ".
= 1 = 1R-6I_1!--I libtrl.. ... C.-m. "':dn ,'', _ .e i Io .*i't i.% tl! ,ll l'l 'll O T C IT'A t ,ran /ee lll dirb
Iran, 13 A y TIt 1. Q 21 y IS &] PA f 26 parl I. L 'I.948-3 AN A QI LA LO iLjo rA L ,ht 1-1 I- --- "t '"t I-i 'l- ." -" I" It --E- I t. .ul E~ ..."t4 em t~t. Imtr m 10(,, rFrll 17r4125 I a t p l En.re
reterenai.- 304. i.ltln-l tA*o ) r. -1 IA 148 -1 wio .. .. .. .-l-1 -..I Q- -11.-I 0-il. Ip IriM l,~le ".l I-'. A I'N i
Soea"DA.mu epla.anra. Ind- utit..l ca~ ~ l i d ~n lfr-fe a.straz.R~. .......X .1 . .... .d- d......,--,u ii-- -k --I -,-- Orrv
li- _A IST, C I1A 19 C MF) PR %4 ')(INVN .,I "",~ido ,~ lli r ,, 'trtll .. .. . .. r S-rl 1, t-r Hr 043 dllaI.ailalnscnIni izee, att i. lta c- ,* cu ,. l I-o-%- l _ldAI,. x_541%,
*.Ia cipowir b.A. Ike-1 ._ _ 3 1 l~ .'l -.1t~n -C -i I:,. rlll, pllllt pi I m'e Ollnll b ll .qlll. nme
..... . / i ~ qlIZ. %' A l~lI ^( __ I.,f.-lr ". t Ip l~i e 60- 11 ,otto?5. : :H 00 I.." ... 1n 1 T r~ l ,p -l. ,'I w-. T i d"r SM- I.,.1 q ll .l Tll e fl i li11 .. . ...... ... . ....... , N '11 Ol 7.30111 ?'Obl k- I l-, lN .O -----,-14 l -
-orll n l ax 47l .. . ...it IO .II I I T ...N ..l ... _ H-- L 11.1 t. i 1 T __ _ _ 7 1
IAWit ,,.,,, Roaral il brd.eDe ,.f .\ 21 e. "I"". 1:* ,'l, . ,, .%!.a1 4-1,,, F41i-i"Is1 htio I 'sltN ----."" d7"
H ,* in 1..- ,,3 I`,, 1, --l Illtl .. .. .4 J, I''.-. ... 1. . ," ,, I' -.. -1 -.ldr.4 ).("t kIltt%%KI% n-- ""'- ."' ,,n "''" too ,
A -1-, a- Io -t l l .......l A,1 ,hn -i n -,i,~~ ,-,!' It AI ,u ,I, I -, I e e ". a P I i I'lo I o II IO -l II- ..... ." ., __#l ll l __r
'i ...i $ ..l __t.. .. __. .P C.. t . ;~m .... V. . ,,. do I ... .......3.a .... I,`- -- i:'.lyn --d l 1 I -t ,, -l* t Ot %KA ...... C H -FI J I
IlAs ian, Si s- apl a D PA onA en.Ten leader I A- Q d Ir l til l, I-LV % 1D I f n io l IL I' ll ",aAt It s I 1- ,- . ,ji- Nl -i s
sol l. "i koina e.lof caru,,ba. ,, -o.,all .id ..i &hll.,.o C-{ ,( ,! __ -m~ls lg e -oi ___ ----- ___.. I..,,,,,,,,. ,, I.- 373 ,A.1RJ Iti ,u ,I<., .l ,,__ CR.,A CRA.! , .' II
li__ 4416431 Htil~ 11P..& _3 L,iln 3.In p.,llT t'O .c.-^ 6hoo. ."tri r A ,'ro ,aa~ l ,-il-J .. ,N Im t Y,,. N.l %- I ... ,.n{. -, -- -_- .ill-
IN A!14 VM ILA Y XI OSO1 Ay r XT A Itrlt-l Ii.li Sale P:,, 1@I llllllllllplllll d. I,. l ,, lrl ,U IIIllli l I p i I I 'tl i OvlI' i 1.,, ,, I I ,~l, tno r l l r I t I.A
H !! -1 -11 tl tn l lt I I \" h, ,, l, ,-* -fl r ) i -_r P 3 o_ r ia e ,7 d .pmrtxt l Ai d ,, il_ ) t I il 4 1 ll l ll e l t .,,. : weK I" I ) ."I . ..idl i l I l , I l N I l l rl l l
iodad l tlrtil biw % cuadr m de It dlont #1. tw illl lan--l 1-40 kkoaa1w ;u --l ll l ll __4 I n TllSI 3." 6`
.Ill Mal-O 413 -Build.r III~ -'j-{1 II as.. .b,.d .t Ant4 It t Jimie .I- t O. '. .i b ,l #'I h .9l l,,11. ....
ligrIJ hnt rt a fo. do LA r- Ia dent. ,.)L..c.I1Tt 'O ',,I,., "," _-.... ..
no ahum olt Infnrm. anl dad T ..' II8-143 H ., l l tn till Is, ;,Vd ,.t"V-.,3, l. .... I
at .I.- .difici.. ~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .......-3 __ Il d ,Ina ....-~r .n. .111 i.A i. I...et-a .--t .%, -_ -_- -- wx -- -1. -- -,,,. ,- RF
114. . .. m i e .. -i~ -. -I -_l,. -i __~i .,I ro" ...... _I .. .. 1 ,1.. l -, -J" L" $,0 .... g, ,1r . .N,_ k' $3S I
H-4^1 $4.1. ,_ 1..cJ'nf o,,,,. ,,,.,., CANA DR,, , ,,,i..1A - l ".,I, AW-
U-i 'r t rn m n nl s e A" P ' tr hl"%ll It t I'll II llll 1 0 -l
'9 0 3 v l r~ l r 82 -3 1 I 't. -11 _ 11 t* _11 ''@ ll bnIA .1 - rii I o.l dI a ..,,* 111 0 1 I ~ %l.ll t 0,11 1 _1 l'%A. I __ -._ _
It.. na, hrnn. ol M r n.,d A_-43 l It. In,ii adh 1 I ll.tro i- all.. li, llt~ l*'nh i Il~~lt TOI1 .Z I I1 .I IIt( "t ... 0 -1 __ __ .. .. .,,I 4X[ 1
me. -CIAdIr, T O. N ,-... .. ..._ _.!_o~L I 94I .... .A A,* jij ... .... --:A.... ) _j ll _A0i ITIC Kit i : l tll ftl.%CA VO--j' 4 lii ;i, li,ltl'l ,__. -, ',l ..- ~l, ... .... " "
.. 'x -_I. -l. -_ fol .. .. 1. 111 "Il. I IIIr. Can .. ... -_ -_ .... r-n ____ |
ne a- -n- aacl 1 a A ,T Aq P.r -94-3 9S NA E -.,. LOCALES ki t l IA1 1.0 W .4 s ~ 1 .% CZ ..... . ...... I I... .. "I ..... I ....... ... H I'..... ,' M-04 .... 99 .. ... Id -_ ___ __ ____..... ,...
"Amp.. .;M 2. %1 i It I %1 "ll 11 1111.1. .1-..|Ill-Ii I I1 I *~ Il'i lll ~' t I 1.- .1 i _1 11 I -ll ------ ix Ota cro i r1p1C A CON
,h I ,, C No [III % A ,'-,-'". 21 .. o.... .. .. ... .. .. 104 ~ ll I t .% U m c I ) J0,% | %#~x,1,, Al'~ IM I .. .
IIP o llN t ITO 1~ 4 ~ 0A 1 Ri l I S CR AD ll I- I- I 11 -1 *i '1 ..'' I' .. *1 ... ' .. ..I... . ... l, "P I"' I n' ... .. gor I' '
VZ A O i It T 71 I4 ..... .. ...... ... . i~ .4 ll r~l ...... H-"4" '. P" --tr- Pful" Par& Ali"', 6l, uluo N, 311 AM ) t. 6'. _ -I ---l I ,I -I ...
.. .. _ ... .. ___ 11 40: 1...... 3I 11"" ",," r .. .. L I..lI. N' l All~lA -t. N-l edoll 1. ,l I ,i ... I.', I.,-- i 'li % IIIi I O I 5.. ... . ...*,. ., n. 4,,
At ALA HA IACU A I'MR 1 i .. .. I I I 11 "wk.,....I r l I lI 1
ft.. it o. -i... .. . ... i. .... . 1171,363 31 ,I I. !" *p .i I.. li.1iN I- .W .1 1 ... .. .. .. 1'. W;, -' : ..... .. . .. ... .. 110 it 115-13( ( I .. .. ....... 31 ,
. .. _I. I, I" 10 11 1.l ,,Il l A ... b .1 L olI -,,. . olr i l i t I . . . t ,l~ I .. ..III, I \ N tg ~ l lT ?V L
In. I, l l I ., #33 0u I. far... I, 1.t ... .. ) ... . . .... ..I.l l l .. .. I fi .. C A l d . 1 4 1'4 it ( II J V .1 I l l I % 3 r e l i I A 10034 11. ... -
.. 4 -'-1,, ; -' . .... I i ,, ":' ,' : ..... ..... ... so 1- e. .4 ..Il.. C I~ I" a , 110- A": so~ ~ i. CERRO PA LA IN IiO ... ..... .. . so- ... .... .... . ......... --- I ...... Rt ... I ....,P an; r...l(i .k rO
I'Ar I'ln up . ..41 + .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. 1 ... ...... ' .'-.,.*.. ,,,,"" :",,", ... -. i .: .. ....% ,R'A I,. ,,",a '~ ... ... .. A I) MI' N rt t .. .. .. .. '. ....".......... ..i.... -tu .... .
... ...1 1= 1 A .S i i ~ i l i i li I I l di l .N l t I ~ i I l i i l l T te I 0 % @ ; l i l .. .. _. ii '(1 l ~ A ~ ~ O T l l ./ l ,, H h T $ I 1 i 1 1 T


. ...... ......... .... ... ; ": Z ; . .. . . ... . .. . . !... .. .. .. ,- :" 1 1... -" ,- .. .. ig : , ., ". X |

A Mr ,A
f-i ) ,. ,pIDICIEMBRE 30 DE 1948


DIARIO DE LA MARINA


EJEMPLAR: 5 CENTAVOS


He ahi nuestro cordial mensa-

S je en las presents Pascuas, el
cual hacemos llegar a nuestrasS Autoridades, Clientes y Pueblo


de Cuba en genera7, deseando-


les a todos un venturoso ano1949.COMPA1RIA LECHERA

"DE CUBA, S. A.

Concia No. 1 I %

Habona


B^ ..^.^ ^... .


1


U


Reina gran entusiasmo por el"Holanda pone

Concurso de Vivienda Campesina en peligro la
I paz 'dee Asia!l
Lo auspicia el Gobierno Provincial, qde ha facilitad-o p
una relaci6n de las itiendast incriptaw. tocldas dentro Afirmna'. el doctor Soertitro-
de la provincia. Se olorgarin prermios de 250 y 150 pesos jefe interino de Ia comrisi6n
-2 ------ --- ., de Indonesia en Norteardirici
En el Goblerno Provincial de La Pinod: Urban< 5ap sfio. d a e Indonesia en Norte &ic
Habana, e han recibido de losI dis- San.Antonio, n Manmey Duro. Atua- -laa l de
lintot Tirmino,.de t Provlncia, mis rate; Luis Vittaino. de tI fine Vi- (Nt do add ai tda octar
de 41 -inseripcinhes de viviendas pa- glancia. en el barrio Gabriel, de n-U. loa tdo la nt optar por los premlos del 12o.. lira de Melena; iaan Manuel Ca- .. rpa. camal aoooaa eo lo. o
Concurso. correspondiente al ao, pate de la finca Buen Consejo, de tadot Vads. s atarticala qu"
19N. Turibacoa Galira de Melena; EmUliuo b a a s ee aonlda;tan pid a tle
Las inscripciones recibidas son '_ rl rca. de la fine Cayo Blanco, en a ala Ua4 oau Gq n-daa *a
siguientes: Aifredo Lopez Piedra. d.- IAb-=a.o ntnero 3,. de San Antonio ,i l la MarshaUl a o-
la fina "nmerita" en el barrio Gua- de loa Bo os ; Pablo Yinez. de lt fin- atl a t a
-nabh. e Bataban6 Aginptna Mitin. ca Il Navio, en el barrio Navfo Me- aala cam.e amea4do a eP on"as
de la finca Chapapote. en Cayaj o- lena del ur; Ca d-n-o-G -t-irr -- Dim*ti -- d-
Madruga; Manuel 'L6pez Gonidle. de la finca El Navio, barrio Navio, quo I" hl"doaaas etaa ande
de la fine San Patriciao. en Jiba- Malena del Sur; Heriberto Padllla, to aada del Piograma d Res-
cea, Santa Cri- del Norit. Eduardn do _aI lina & El INavio, barrio Noa- -Untaaaimiao-a 1 iB9 ;d
P roz do ta tinca La Ftoresta. en a] vio Melena del Sur; Paulino Padi- o a to guoe idocter 13.aolls
barrio nimero 4. de San Antonio de ill, de la fine El Navlo. barrio Na- U ae o a ca me u
los Bafis; Maria GonzAlet viuda de vio. Melena del Sur; Juan Pirz. de ae au-ns toa I awat-'
Robaoina, de la finea San Vieentc ene la o fInca La Panchita. en el barrio
el barrio Monja, de San Antonio do Tunbadero. Gilira de Melena; Juan
los Badios; Gabriel Mendez. dot LpE do la finca La Palmna, barrio Pe r el Dctor Soem itr
ftinca--Dos. -HermanB_ e. nf iArw.., M.zr4tutA. Meddruga; Eladio .Gonilex, Jet Interinode Ia Delegari6n
San Antonio de los Bafios: Valetrlo da a finca .a Contlra-. arro Ma. -. Rpuble-jana tndionsa a
Pifieiro, de Ia, inca San Andres. en agua. Madruga ; Ram6n Garcila. deo Estados Unidcos
lel barrio Costa, de Melena del Sur; la fine La Uni6n., barrio Dofta Ma-
Oscar Oramas. dp la finca LI,.ALu, ria. en Santalgo de las Vegas; Ni- (C6mo lo expre&o a la Inteniaio
en el barrio Pueblo, de Melen del colis Diaz. de la finca Nueva Indus- nal News Service.
Sur; Frollan Lima. de la finca San trial. barrio Tapastq, en San J6os de
Braullo, en Zatdlvar. San NicolAs: las Lajas; Jose Padran. de laI finca El MUEVA YORK. Diclrmbre. tINt
Felix Ruiz, de latflnca Nueva Mon- Cocal, barrio Balnoa. en Aruacate; N VA O
tafia. en San Antonio de Rio Blanco. Renti G ztmuiles,. de Ia finca Yahova. Ete s un llamantsiento a Ios Z
Jaruco: Pedro Ravelo. de la fine en Santa Maria del Rosario: Arturo ltadoo Unidos y a los contribuyent
Aguacate, en San Feisp_. Bataband; Montenegro, de t. finea Los Cedros, noriteamornericanos par a quo suspends
Creascencio Bello, de la finea Pan- barrio Bacuranao. an Guanabacoa: el auxiliao norteamericano a H
tomima. en el barrio Paradero, J- Jook Luis Gutlurrta. de I& fine Es- land.
ruco: Veronica P-rer, de la finca Vi- meralda. barrio Conmpostio, Agua- La holandeses han estad' uti
lla Veronlca, en Santal Fe, Isla de cate; Venltura Montnegro, flnca La
I sabel, barrio Bacuranao. Guanaba- rondo los ddlars del Plan de Reet
Coo: Antonio Machado, finca San blecimlient Eurolto nortenamerica
Al estallar Un tainqul de Ratael. barriO% Ralo3, Aguacate; Apo- a rai.in do ,ISWO.O,00 anuales con
ionio VflAu, finea Ahadia. horio lpropsito de hacer unta guerra c
elaborar ahnlidon recibein Gabriel. GilUr do Melons; Domin- lonial en Indonesia contra tino p
gito Rodriglue. foin El s oMaoy, ba- bi asmanrt d lita librtad
leiones 6 trabajador rio Gabriel. Giira de Mlena; Me nt lMlb
gin Diaz, finea Arnistad barrio Gull. V to a n t guerra qua esiln Mt'
Al hacer explosidn un tanque don. re de Marero, Quivlcin; Silvinc cioendo con dilares norteoameriest
de se confeccionaba almLcn,t en Is Cdrdsaa. firnca Maria. barrio Sib.- Witn ponlendo en pellgro 1 la ta
fine 'La Glria", siltuada en Ot.tr nacan, GAira do Melona; Jos Ba- todo el sudeste del Asia y eatin
de Melena, reaultaron heridoa de gta- callao, finca Tamarlndo. barrio JI- ficultando el desarrollo del Plan
vedad los obreros nombrados: Reno baroa, Santa Crux del Nortc; Dome- Restableclmlento Europeo.
Hernindez, Pedro Correa Delgado, trio Barroso,. finea Las Ninfaa, ba-
Leonel A. Gonzilet., Baidomero Lu- rrio Gabriel. GUira de Meloena; Fe- Los holandeses tambitn han mi
go. Juan Martines y, Remiglo GoniA- tpe HernbAnden. finca Jorge, barrio tenldo e impuesto un bloqueo int
let. quienno nogresaron en al Hospital Gabriel. GUira de Melena; y Carme- mano legal eontra la Repblica
Calixto Garcia victirma de intena is Ia MArques vluda de Gonzilex, fin- Indonesia. Esle bloque-o neo" a
quemaduras y otras lesiones disemi- ca La Carmela., barrio Buenaventu- pueblo las necesidadei vitales de
nadas par el cuerpo. ra en La Salud. vida diaria, como tejiddm y me
Las autoridades de Giira se pecro- En brve gobernador Batis- cinas.
naron en Ia referida finca al obieto
do redactar ls artuaciones de. caso, is cnooari at jurado a fin do co- Debido a este acto inhuiano
y conocera el origen de la explosion, trcer de dichas inscripl.iones y d*- los holandeses las operaclones q
qua meoano declararon loe obros asignar Ia comistlon qua htbri do rea- rnnirca an nuootro territoro tier
lzar ]svsla s'f de tins ln itlho
ocurri6 cuando elaeraban el almi- vivenda a fin de qu .fl ria rs-qua hacerse&in anes icos.
s-tsionah It doquorina to Lqu- tolanderesi anrdu-ranto.sut
d6n que ae extrala de ctierta caltitdad peictiv infrrme- par discermir los Lm Lahlandessl durane lunI ulti
de yurcA. prnsadA en el lanqtte. premonimo-afot hln desplegado una falla
honadexon asumobliiseiones inti


asi8a *Reyes
E tam.nte ..A
+ cUs'wa *ent b ar


R1H~iKA %4
^^^^^^^^^HAIIANA^^^^^^^^*^^^^^


CM. 0I MUILIS Y NADIOS S. A.
MoM.9c A,6 A'-t v S70


ANCA V CO.
Neopo No ,6 3


@ifRITll A SAN 'AMON MUISULIIA 'IA IMAL"
10 lo, O.,,,o 1J; An0*y l 56
CIA. IMPOIRTAOOOA RADIO CITY. S. A.
- t\ Ot.,lly N h 1 AO


CAO T VAILA &AllO
MPoP.- No e A7 tad -d Ca,2 J3 r L Ve*daJo


H~.a&u~rnLEo*


no necesita riador ni pager entrada...

POR MENOS DE


$19.oo


9 m menwuales

puedel Ilevor T su' casi un, magnifico refrigerador~EWtEh/MfO)&^


F. MIGOULIZ Y NNOS.
NmposN s..13 -,


RADIO ILICTRONIC CO. DILTA, A.
SSi. N4& NW 19


- .1


S).
Es-
ies


i-

ial
Men


%an-

IhU-

la
dit-
de
ui-
>ell
noi
d<


nactionales.
Su ataque as una bofetada tInlo
Soaos e astados Unido como a las Ni -
clones Unldas. Porque los holande-
seo firraron un acuerdo do trogui
con la RepAblica eno el meo d ene
ro paado-bajo los auspiclos de Ils
Naciona Unida< y los represenrlanit
de lo Ei4tados Unldos actuaron acti
vamento para lograr es acuerdo,
Slempreo hemo aceptado las pro
poalclones y sugestioara de lons Na
clones Unidas. Lai; holandeses, pov
oatra part, siemprimie lo ignorado i
tratado de pasar por alto la labor id
Ins Naciones Unidas
Vl tarrorlanso que los holilandes
cllan cmono base par n u ataqnu ni
- maid qU iuni a orle do levant
miontna on nlos territorio* queo elln
controlan Kao e uina pruehia de que

EL "DIARIO'
Par IKERIC
I.a rolls do l alle an oil r lio hr1
prorvocado on Eitpafa una difiril
itualdtn electric taI no producirpe
la rocuparaclbn de nlos embalhea.
Pero o peirno invlerno. y a fina-
lee de dlcielnbre, lia lluvias no so
produiren con la debida Inlensidad,
Io ciual Ihas dado inotlvo a las me-
didas de restricci6rn adoptdidos pa-
ra lodas las Qzonas de la nacliin.
Motdaras Catol oCurre el cOansunto
do alectrlcidad en rEpala crrte do
manara considerable, y par ello. y
a pesar de lons aumentos do produc-
rin de energia electric. e hare
cads dia mil dificrl tender In
siompr- crec-ente demands del
pals. particutarmontelsIsla natura-
Iea no serunda eas labor oficial,
si eli ahno presents rondiciones
tavorablns.
Bastaria para resaltair la dficil
y excepclonal royunturat d oIns dial
que alravetiamos como connecuen
cita de la falta de lluvias. el saber
que todo Ino rlH de Espaia tlie-
van cpudales normalmente bajons
El Ebro, por ejemplo, cuyo cauda
median normal en insioaroa es di 4.5
metro cibitos por tegundo, ahorn
x6lo tiene unos O8 metro. Y el Es-
Ia. de cuya aportaci6n depended utn
sector importantlslmo del nort y
crntra de .eEapaol. tiene un caudao
de 14 metro Ciblcos por seguindno
ruandoo en un afino normal en esl
#poca dicho caudal ea do 170 metro
cubicos. De eabt form., en central
I [ tan importantes romo nFllx. ei
el rio Ebro, que necitia par- su
total funclonamlenlo 400 metros, cil
bice yr que podria rendir mis di
un millAn de kilovation par honr
Il din con ion cuatro grande gru
pom do quo diapone. ailo produce
uone IrOM04 ktlovatiot-hor ya qii
so vo obligedR a un soio srampo n
proporcldAn reducda,
Mao no sa rroa iQuo nto t hai
toradno I&% medidat pertisntiti pa
ra ohlCioniro esin cri-is oanmo, idlt
noa. Par nontenir In producclci
tunclonmn a dts potencia rtodas
l1 rentralo la rImlcsa. facilitindo
)I l Gohlirno combhuttblesb liquli
dos y rarben. ron 1 omnsilgIuleni
tacrifiCnlo Industrial y econtmlir


10SLA StIM


InJustamente se ha excluldo a los nocer, elevado al MinistIro de Ju-
mas hum4de mervidores del Poder licia. senador Corona, so afora qur
JudicIal, de los beneficlos del decre- esos Jungados s61o cuentan con una
to 3072. de 31 de diciemnbre de 1940, consilgnaci6n global, parma pots ga-
que concedi6 una gratlficacibn de nerales, y que los ecretanros, ecri-
d'ex y cinco pesdo mensuales a todos bLentes y alguaciLes de os misos n
Ilos empleados piublicos que deven- reciben renuneracidn alguna, o muy
garden el sueldo ininimo. pequefia, cuando lo quier asi "
I En--Ir-benetr-ia doe-e deremto s M on-ad -dot =in-n.O.is.n ..
nricluy6 a los empleados del Poder Esos Jusgados deben sor dotadom
Legolatlvo. a los del Poder Ejecuti- con unoa asT cigA6n__para_ sueldosA.ds
vla, poero -sxeluy6 a los 1 rida laes su ervi=aores.
ervidooes del Poder Judicial. La Asotaecd6n de Auxiliarm de la
En una exposici6n que ha elevado Justicia ha pedido al mnlnistro sena-
al Minister de Justicia. senador Ra- dor Corona que hags gestlones por.
mmn Corona. la Asociacid6n Nacional que se impulse .la legislacidon que ft-
de los Auxilares de la Administra- je sueldo a eso emnpleados y. per
ci6n de Jugtacat destaca que debe oira part destaca la nectidad do
haterso-e extensia la aphcacion de qiic a con-n.gnaciudn lobal actual, as
dicho decreto a ton ausiutilfres y ub- aumonte
alterno del Poder Judicial. Materiales parn leo Juasgado
Coincide coan el criteria que he-
Emspleads de 118 JuagadM no smos sustentado en nuestras informa-
reetboi seBld clones special" la Asoclacldn No-
Los Juxgados de Cuarta Close cional do Auxlliares de la Justicl,:
quo a Asoclacld6n Naclonal de Auxi- I dotaclidn de materiales de escrito-
ltares de la Adminlstrac6dn de Jus- rio y muebles es "la mai apremiant
ticia express que son lt8 en today la necrsidad de la AdnminiAtracl6n do
Isla- estan senrvidoa par empleados Juslticla"
qu- no parciben sueldos per siu ti-ra. E l escrlto clvado al ministry do
bt Justicia. s.inador Corona, destlacan
Eir el frcillo quob heroni podpido i Ilos servidoires do la Juslicia. que los
Tribunalls y Jusados careen de Im.
prt, do libras. doreogistros, do
Autorizan prfstanioa dela ,nateri-ales do ofiictn0yhasla da
Ca ~ ~ ~ ~ ~ ~ a jP sa aa pedo lanco pars .... bir, "pr-oduct n.
Caja Postal a e pla dose elconi s dquo rapetable
del M. de Coin11tnicaciones a Jeculo"aun uldlasiea parercan an
docunlentv do Los insvartion co-
Iorldioa".
IrOrnOrmn ayor l director de la Caja 4M asuntan at aAo, par W.00
Postal de Ahorroe. doctor Franrsco Dostacan el liecho de quo to Jur-
oadod Correccionaleo deULa Habana,
Stprex Lpetepiii, que eL minitro de pr ejoemplo, quo radircan anualnmen.
Casuinicacrones. sefor VIrglio Phrez te mnis do 40.0010 asuntol cuentan P6.
:Ldpe. habia firmado una resoluicdin lo con un consilgnacilon mensual do
SqWorliando a dicha lnasUtucdin boan- 3000. qu no leas alcanm siquiera
pars adqutrir las cariltulas de tan.
r caria para faclitar el antlcipo de Isos Juicios.
primera quincena del entrance mes Crddlto extraordlnario para el
e do enero, a Lis funcionarlvs onr,- Poder Judlcal
I plIcados del citaldo Mionisterio, quo La Asociacl6n Naciornal de Aiuxl-
Stsgan rmoas de vetnrite aos do servi- hares de Ia Adnitllstraci!in deo Jus-
ticia considrua qu- debe cooceder el
c la: los riepuestos por sentencia de Poder Ejecutsio uin crdito extraor-
loa Itribuinales do Justicrta y a los it-- dinaro v urgente para alender lam
SltgrastuiaRs y carteros. necesidades del Poder Judicial.
4grrgil dicha funnriar-tii quo bat He qiii., texualmente, laspsoall-
Agrbrage dicho n un sono que lo e don d In Asorla
deoAs empleados cursran sus solici. Nacional d e Auxiliares de to Jus-
i tudes do prestarno( por habeores nde- ucla:
r venadosi, paro qua, cmo ems rabido, "A reserve do Las mediidas legtsla-
Sen Counucaruonos sonrt numrosit- i'as adecuadas. tin crrdito exLraor-
en Cmunicacion on numroi- dinari- N y iurgiitle, dispuesto por el
moo lIP empleados ccn mt de vein- Poder Ercutivo. remediaria tal ol-
te anos d t serviclos. y results quo luaciun. que aoctna el pretigio d laI
cas, todit suti romponentesicoann AdmnstraciAdn de Justicia"
el bnaficia 1 efl aiWd La tlo sItafrin yIa la hbmos dado
S n rconocrr en t re informaciones es-
pecrala publicadas en lestas miamas
ellos no puiden mantener la .iey y columnist del DIARIO DE LA MA-
el orden. RINA: cs un atiltuacino deoespera-
Su cci6n mililtar slol pfiede rCom- da v vergonzante pars cualquler pals
parar-e cone la puialado por In es- cilvilir.ado.
O dpda iwr Mussolini a Francia La Ley OrgoMsca dot FPder
k ja r al ataquea |apo-.scontra Judklal
k"- f AfS Ir, Se h peddot ni EJecutivo sa'dirt.
ma Jimnoi io.o..a rum u ncnsaj lu Senado do Ia
r Y asuiquuosotros sIC pre ,, ,; ',, ,interrsiudo la itapr-backtrr
Snos lle-gAr a un nm-iarglo porilico, aho.- do lo L s lt. o utca dcl Poder Ju-
ra quu esla guerat Sn ono,tl tnpoulur divcal
.rltanuos decidditos a luchai 1ha rt l lDicha ly Ir a ha ido aprobada por
siltimo reductoii a CArtmra do Representantes.
A pesir do Imo dxittlsiiciiaOlr( de Emll relacil n cou in ley. osi pr6x-.
Ins holandets,. d s ai u rra tar- umns um n infii(anit>dmn Aieclal daremes a
r chisl-is quo pi-trrtrauoiormes mInceno- cnocor to declam-arcidu do runumoroses
neor-irlorset do la Admiinstractdn do
o dicm n todool asudiese del Aslaxa ustcia
tin Crngr-wo Naolnial
,9 T T7 bP A NA Edl d prin r.n. do dicirmbre que-
E N MIns N A Il rdo el Congrao Nrional
E N ES N .luuical in q so er rsttmn planteando
.1 CtIritKNTElS I I 0s probleias inA-,, s apretantbsa do
in] case udlcinl
I quo PlIolsminbfucs, a Ttenetr qul rue- In Dcho congrso es aumpici-do por
tI r t ttellIAaociacl hmNacionml do AuxIllares,
likraelo a oira aAtelonrirue uubioum de I AdminisIitcltie do Justcia.
S nc ri pa par-na wonoata naclort .- 1 Fromldoenle, tel Minilir de Ju..-
nal. Y las centraleas mvilts quo el Uela y el Cong-eso Judicial
Entado Espafoln adqu-lrl6 par nate Parla t 1 sesilo inau-ural de o Ies
fin. etin pnduclcendo mais de .11 Cougreso Nacional Judicial fad in-
tmll kilovatios por hora al diu. vitado el tintlatro de Justicia, sena-
,Los Intercamibl de energita rn- dor doctor Rmsdnn Corona, y por lu
tre distlntas rtlones se efecluan coiduclio ol Presidente de la Repu-
dentro de la omauyor discipline con bilca. doctor Carlos Prio SocarrriAs.
el fl de aprovechar mi cualquier b o d eur t, r nlm bros de ,u go-
S mormento la disponibilidd qur npii- Esperiant los scrvitdores del Poder
di*-er presentrec on alg-ifunl aona ,udclal que s "formal soalrtud" en-
Pero Ia realidad em, que eosa dus- ruentre qetm ci gobierno cordial quo
ponibitlidadeo no permiten ayudas so ha iniciado, procurando las me-
ettracesa ores -relcinones con los demAil Po-
Toda lIns medidais qu ton post- deres del Estado. rl color de unna ml-
ble adoptir haln Side tueas e0 untuclanta fecund"d. quo resuehsa b"als
practice y seo ha proci rndo que Ians apremiantes nes-iddens de Ia Ad-
f muntstracdn de Jusnlcia"
rar-crlones soan Insminimas afu En ese sentidooelpres-dente de la
de evitar perjuica pero el pro- Asociad d Auxslar d a Ad-
blema so agudira y la verdad d loS nsiunitracilun de Justicla, doItor Eli-
numiIeros y t peraistente sequina no son GonzAlec y Goninles. e ha diri-
sefitalan en el horizonte una solu- gido &1 Mlnistro de Justicia.
r cid6n; son mest y3 mesosin llo- Con gusto recogemos el clamor de
ver y aunque short lloviese a cho- los siervidores de I Justicia al
rros no creemos que la cuestidn crial atn no se ha hecho justicla. y
S quedase reouelta. nos oaasfare que todo oIn que hemon
Sin lugar a dudas el caso atane destacado como necellidades apre-
S piini-plino- al imer-i mianten det Poder Judicial, In re-
principalmente 0a comercioyI & coljan ellos tambin eln su expoasici-
S industrial. Los dins de trabajo on l Min1t1ro de Justici, y ademio, In-
enos y to producci6n se reduce be- cluyan necsidaden Qu-e oun no ha-
niendo qu-- minener el mismo per- biamos dado a conocer en lns tdlti-
sona, ls mismos oastos En cutan mos trabajos. datns nlutes-os que hoy
to a-ocormrcioI an. horus do riori r pndemos brimmdar Rnuestcn lectores.
oe adelantan, oIn qu Ios nbliga a La opinion public respalda a loa
per-der- tas m~ojrcs horas do ve ni-userdorm', do ie nTustic-a, So neoeaa-
seriebrabr ba uuminars-n de to "-I no tender slm Gobuerno de to Toga.
y I dnEn el pr6xmo Cngreso Ncional Ju--
Sdrieras". Y en lo quo se refil-re at dcial que comenzmar dentro de po.
n p0blico en general ya eS sabidn qu0 i osdios. deben plnoaear e loa pm-
I s restricctones elkctricas son aero- blamas "con todos ous elementa.
pro molestas. No d61o reduce el como querla Martil Hay que abordar
Sconsumo ac ntunmbrado lnpo q-ice y resolver la i ilttuc 6n dlicil dcl P -
a .prohisen el uno dit iprian ruyi-a de Judiciul. por Ila disnldd de Cuba.
romodildd not hahiamo acomoda-
Sdo rn ele tigldo r invrntos nfiriales demnostlrandn con nflme-
V Y i s tatl Is grvdd d pr ro. qu ri n daddalpt ro.qurflea Ivrd como
him. t exslte lo procuprcplam por epeJos, In situarldn do la hidro-n
Ia prolongada sequin. sFl e0as re- lIrlict scFpAnola para quoitodoa.
n tricclonesn pue-deawnuitml ta, seiuii- enmerciante.tainduitriaoes y partl-
Iamantequoueitu.lectori.to premla n iculareicnrmprendioruan Lapsorda-
btar-A co in*1 pueblo cnpaiot hah deras causs do esnla difill ciuiestldn
n rerclbido eta nurva prueba y c l- y decidirrmn prestar Ia ncooperacin
I mo h rearccilonado ontc problem mAP dccldld a AlaIs nrdeoanzas dic-
do t~l rcagmlhud. uq-io a ionds nfee- lAnds parsisoletit-rro Con utn pro-
to Y es atsl o u to qua yoquerirI dt- bdo paitrlotiismo. --qu es en ca oa
Srirto de supirem n gravedad cuando me-
n -ltn mildoriuflorlen1f uIoast anat m iJ no dtenmeiirsn- con unn irrea
dilciplina. p do lons rspafolea han
aCptad os reatricciones quo e *lI
-caso ex ge yr hsetno mAo arluor-n
neQoearso No pr-ce tin aacrqficilt
de romnddadod do confort y do coo-
tumbrob srin t dsquebr tquie la
rumple on tenrill 0 Coin natural.
dad No hay proiestas ni habladlu-
rlo% lmi er.irifitt de rnoparacidn
on arr co Prpl-tiii quo dejorlo
aonmbradat a qalierm osooconozi-an
epibiespafot. u-it onis agra-so
niacs anteIoadvor, dud, qunoas be
impo ce-c dobl e yi -vscrilflrloe
o nod onlptra anni inoexige 52,a
tos ii1timon lone aflos han s.ldo pa-
i-s di pi-uebas ronsianbes y clts Ia
hanaervldo pai-n anbr qu-n ho do
resolver sus problem as con nun pro-
pla medots,. atinquic nilchansare
tango quo opret baeo .1 cintutdn a
b l fj.Su voiluntod do grandeno
,. aS inque bi-qoable alunque Ia /(all,
p~lh EM S -- In Naburaboan Slot Dios pessltio-
Pamh or aua destinon glorionca
Y I1ohs ho-c tourheo otis quo vie.
sa dcmarosnu-idole quo eatt a au to.
do para alamo-a.


j ~- 5. ---.. ~ ,;Lr~ ~ :, -, -- .,---. -~ -


a


. I


I' I


Reclaman mejoras para la case

,los empleados del Poder Judicial

En 118 Jgados de li RepiUlica 1im mi-h1ania no re ib- ---
un solo centavo. Plantearin sus demandas en el Congreao
de los aervidores de la Justicia que se celebrari en breve
A Per a* Dr. Rabort- LOFEE GOLDAKA8
(ID s I mils ao Ilatna aa eltoasa a ala, l


I