Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14492

Full Text

11A s ^nnt dl- *I II A_ I Ii iIj l ~ ^ ^^ :^ :--:.;'*
-_I D E L A 'A ', I ao .TMO rn1le -
+- --- ,- -+ .......................It
sto do.... .. ,: P.- 4-............ .. I............
El pertidleo mik ntfe uO di hl bla cm- ., 1,rm l7
Waix tellians. .D 1'1 D E LA I,,-2
Unico peri6dico en MA tes con supls- "i periodismo M an lo externo una profes6n, en lo interno un sace~doclo".-P-E PN A \ oA.>.vTOKiI *> , L I
mento diaric, Sn rotognobado. En ,^P A 4. i------- _

O 2I.--NUMERO, 211 "* .-J"g i "a LA HABANA. SABADO. 4 DE SEPTIEMBRE DE 1948.-S TOS E MOISE, RUFINO, MARCELO 09 PO LPR IO 5C S
S__ . . . .. . ...-_ ~ ~ u c A e a
CERRARAN V ASSUME FL COMANDANTE BECERRA AZOTARA UN EXIGEN A TRUMAN QUE ACLARE SI ACEPTO E1 APOYO I)UELO POR
.S 1 D 'N L A S ELECCIO N ESL AD E 194
FIRMS DE L A D GOBERNACION CICLON ----- ----------- -DE_ OS 1CO IJNITA..N lMt_.sTE IOT
R O PA E Darl mayor atencidn al problems penitenciario. El nuevo A LIS IA N1A Acliae qe Roo ...... It r ......6 a la colal...... 6n de log r~os. Piden la dimisI n de los JI 1) -! E ,
l, M istro tom 6 po sesien a las cuatro d e I- tar & d e tyer m iU- Ib ror & e l l p .s"il l il a q ue ap oyan, Dlog ll.lC U d e C u Blt e< ,
R O P TA -- u- ii. m-mio _. _ __a- . -N ... .. I D .-..... ... d eSeeh I' . I d e eoe Ir= l d ,
'P -" ...... ..... rehizo en el Golfo cle WA H N T N p '.%I' '-- 1', 11.... ', -.. W.,-te. d;;',, ,rfe nd,,,w a I-. q- rl,, <.Pas(; i n 5u6n s~ dr la
La Resolucian 539 dejari sin 'e . .. -. P V N "l... de )a comi...n.llo ..... .I- .inu e .... I" cu tn ) .......... I .... iii .. A,. - .l . >.......-.. ..
.!eraT +pMc A ; -x o cuansoto se suponia He t?11_,,, I .......r..... ,, la c anfdada-l nacl,;al del pai,,d. d 14 moerte),, clicen
trabajo a 50,000 personas y e J 1o r Is spoyan lox dereehos de lo.,, Feadoo del ............ [d aN ..............."......"Id i nt 1 is Co ...... Ni ..... 'I
acabari con varias ind ustrials I ; .. I q ue se encontra oa oles nec no el. r ',uA puestos. 1,t .. .. e 'l ,>Imdo, __i.LI m ed itro, de cabecrraIr
L,," ., ., .-W i l l a m J P r i m m h u t I n p t ( p o s (i ( i r d (i r ren d o q i il l I- ) d i t n o ll ., .,lt~ i d e U '. o h l lp d e l S m I ) R I UL h d ,1 1 If
iLttM r3 .. I0 N .. VIENTOS DE 75 MILLAS 'laleo d..c.... -opular al p an ... ... nL A M A AL A L A edia t m nte .Pll 1. ,m ,, "e --. I e pc oposuri n fl e he 1',, p ebhei nos y demoO e i las deblapi e inlica del apo l ..o t t
Ln una .it a a Hari su enarada en los E.U. piut do comunists a I sudpervia Rousr% ,',"I p r i p-,dini w.. i n .i, t Apt), i ........ .... ba ta Gdlttw, ad, PI r jo 9 u0 !
E n ma n s m la s ie. -en 1944, sole iando el piesidete narion l r~pulbh I.. I ..... .... ,% Jc... . .. gc, .<,. l ept 6 rec n c 0 que
& I G o b le rn o u n a.d m e s a re dlo n dl a s hi e s d e ed o a d e h oy H u g h D S c o tt q u e e l P ie s id e i e "rl t h a n d i .. d .p I.. .. ... s. .. l M... .. Iit S. ... a 1 .
paeo lu onar e se pro em. en las cercanias de Morgan City nl el qpoyo ...... ... dt ... .. a ciopail...d, 17iIV4 i-ite i rxdslido .. ajridy e,,i. ,de c a,,a, .... aU ,Iu gran ....id; Mta mu1rA,1
Pam soluc ae s dcpru dlemse-1.rcandJdatura de Roosevelt e,, I .1, e. si l. l, I ar., ,n n l ] r A,
I La Comiscon, Naeon ciona l de> l neo haC.. tue Ie l ual di L,, illl aH ld
-nseue nciade Iia gaI .- NEW, ORLEANS, sept. 3. (AP).- diciendo clue Roosevelt renulnrl't 4 one apmwle, (eit" qu" t l ". nia ae la d edelarac'lnis hchal-irI !2 d, Pyi ",G l1l1- Ore l a 3 AP ri ,
Com. .ne Lsen Clade ca viit cleadentea en 1I p aanciaols costs su election par& on s uro pelo do .11 ;1711Wi l Id l" 1t pill utlrl'l {' prlldii sea r el. hu I | gdy ia ri i d e iirfr
t sc i n d e L o hia n a se a p e r n e s ta no h e L a s u g e s ti6 n dle P r1nein u n sd e ll c i e lv ell-ta {- ,I lll, re a n fe y h qd ce Ia c a rnd.d ,l l ,, I1, -P i i -nme r-, en D -r -tl d l
a ro d e C om erc o, q u e vi en e afec la n I. em b a te d e u n cicl on q u a av an za gob erneda" Je. S trai n Tm und d e Slolith C'A tI, R - H t T ; "*lar, "',,, lar nen te repi esen t a b a al po H e tilt anu iallectu bo y ln A ,ll rp- =
-.do serial ente R la im porta eiar. d e C. .. rreciam e re haci al aquellaa, lt troa v s at corone t M arlon R ushion. de A ladma. c 1tt ienes l ud de ,lo. r en u, ri ncr ali t l Al h utl lport t nles y %asks, se~c n- e det-i a /en .l l.oni .


tjdo s d ue se fp b rica n e n Cuba. .s ^ o el doto ..au ,at pas dee Ire Gof lae M,&xion W. R.jee v rod S teven lj ue saentan it on s tde l o M vmenIN Corsio H p -no 1> (1,1r hAi I~ He l ibe rn ... dadru n c n i ttl ic.Sc.t, L p ro d. P Zraoa ,,,,,ata
atl ra la s conHeo ioe E n nea *. S del Bureau del Tieo informs _-- . --- I l la u tie or
trabilJan melie de 30,000 obr....; a I& el ........ co n .....tl- hasta de 75 larrde horna la ....
Indatpre 1. .un al .. .a e.. I milasp pr eor ...... del ...r... pro- MAY IRES LAS PEI/S FR S P1"CHIVAS DE QUE FRANCIAnr He I a,, F.re ,--
along pa r e So y ltrorma -"nertro S i qI' oabuolntd alcanzara Is zona central s ph c lad-'. ae
sparo u efl ar az icar; a I e la.. ol l roral de Louisiana antes del n e- 4 g .n -slr ,r eN
industrial carto.. ra... lopa de a . d .. ola el. bado par ..... de .Il ME B E R CU A. t U N(l S P :i l I C I G E N E R A1 ,E*
d.n etc etc.,e:' detocebee -. E E R C R II A N S C M C E E A
aimo.n et. 0t. 1eto d rvs gan City- a unas rlen mills a] oexle .. .... ,a 'I alt-i1
di cerrarni s s puertas numeloaoI. la ti NeAa Orleans. Y vaticin6 que he. __ __ ----------_--- 1. dor F',.
eguirin dfibricas fe ci..enva de ca ,. . ,T ',e ..e,ta tnoche.d e rue .. .. ...... re. p FracaAaun expIort I t situ.cia n 1
tan inustias divrss, lmaeoe "it+ las 3 y 45 p to el misino Ineteco- I efiahi lo que debr hacerse pars, Conlli+u a[ la ( rs~ lun nlo o be eM re pl1,- I d e I d c.' 'a
de tejidos y otros eltablecimier ..ea '_ -logo, docaliz6 el vortice del cj el61I at I -Pdl
,t fa mterial i.. l . _; ... I n'iln. inLTiM~t d el ri e M a Con- y de Mayer otra vez. La Rrpnbhica me rncuen(tr aPectaida por Is n-------a | r a rel laa local Ei ... Iad',,, in
simrede ucoe s la depata 4 atiA) br peron rln ri ra de. ri. M.ssissipiela __ Ex ,. ... Eo pre~ ldente ,,. de 'Cees hlidtn,
lod lteJidosP~ ut ise e sA p g... . ..: ," .,n ....ocldad dle die .. llas por, hoa l' R IS .e te be 3 A .E l .... .. .. ........ ... 1 e'4 K Be i. i l- .ra liber-, I';J
.Iis ;i1c o lt. .- I;- l a Io r be :.- % ce r m inps tr ot d e s ig n a d o R onAe I d pt F ll ., A f O U I 1 pte l -,Ii | tl l L i a le t e ld i I h on ro y
1 Ante eats perspective que vie Ateil d..j ... .lrb" b.. al .l.o ,nre radio de 250 mel...p i. I n e............ 16,hoy a fornh r c l ....... 1 ...... .. 'i C nL I e nS D .la na a d p d. PI. dn i n oi d lax
7 on dc o dent oYinase ya 60 ododt Ion:" ." :t,, ,: non r ,L h"ora de' ";a:;,
dor m, ca m acenistas, crtor or b e o U cce tsn tra, TER IN LA elite DE plnrM'on i Gb1 de l Y em ,11. politics
Ia e onec nt.,ds ea r. dad in-dlt ....... en p ct nieas denaue ro n to hn . cio-r el ....... "t11 1c mc ral. A nUfS Ir oled" o
I de qq e un avi6n explorador de a Vener-ales ea de i ur o ,ue i POelidlnte del Con, puo.l t VivvtI L O rRlln f -
rento d .... impoert ... ell.., pa....dente de Miamni. omu- 1. .... I d .... In qt/p... ad Cc ......" ..l. t .... ,y .c Co.......... ..i E -A ._ reS In l, pasacisu f t, c .
aatoe de nu dta lo 'aco demands P1 la recoil- hora. a x m, ------- a N sud Blne. nacl6 e hi8 .
nlon unre nvtrd er:ri ,icSp.-..-radio atuaobservacones. ,oe-, Charles de Gaul-le. .in en ha'go, es q e hit hlec. a ItlilitUm pilugi-So~ Ura.deI.U l~ra O eutunie aI muert No f pre-
aitcO e cl e.. e. prncipal | . .. telabraa: e rai na dante s lec dp p ----- e a p y d .el p A.. en ...... de It DnI de Ti, de elbi nxidp 'urs, ed ,"a, l, ,,0,'Wha., '.emhlclg'nio
c uo de deal tes. ion gravest per- be rto Becerra. Aparc en a n fo de om an- de is quierda a derechn a l a t habitaGutDs de aI secci6n eastern d At decli nar et ena. rgo t -e Le du der OCi a ttl e S, ep e.l Ae. i II u e" u be b le rl o on ei Meg e ]unit)
La not* ocai ona In uel n PR l d berLouisai.... La pertu.bacld eul ties' el prlderen e rol Sc ....nl -1 ...... "a sregu.. utie VirglePet1) lod ,,"'r i -__ a" I. Prleid" nts pr iboIn pmb rgoe e lao
5 .10 del M tni tro de C o myerci a t in doctor eJuan V arel A lvarez, N fi tes Carballo, Retorts y enti re am bo cubi erta e ll plen o G olfo de Max1 c lin et6d c.ue no pudlese encon l r d oe i m uiti on.au, i i c i i o e iO B tl \ A I M Al s.'" n p )l e- )re" 1 ii ola n a e tir a su case
del q n .......... it ........ tia ySi0e,"1"lnte Limi Suite% el ...tes. pe-o el. miarcoleo parecia bi .... pacitadl o parlo .... ii, I . ...- dli '. ... 1drl I .e Ao< iled .' .... El .....c.n d e .E... Durall.. 1 ..... Lie Lc, y01U a n
le del rona, en utua d vis ilsnsae y in teak disolverse el 1 na .Aerie de tUrbonai- arbales en bequde ticde l po ito d e I Ie e rt u.oin qi U a I'i.lf title re-u i ulS aUii 11 S ni r n ee
direcld R e n y s e plda par G i- . .. me .. . P 7 das. os la rafo a y qu por in ha ad Cu bare Vla Venetu enihla! y al ytu l l r ar dlitSQL i, i, rlie uli i es tIlu .urd U ei> e la M ar dm ( eOli ll d e a M bierno que sea derogada. para que, A+yer. paten oespnes dtel meTodi el,I too I ncinnr f'o y empleados. do.Et o m unr anu'alnll ti lut evn l tila-rtn nt eluk e e de tdo nc gt le''ica elre In stail cul i-i-vcd pr e iutor hollt inu iijt 'lidl.rh UiArge nt ~in y hie tdli".'aul'lt v, rli (',,wj tcrlr Miito o -1 nrsl
en Mesa Redonda, a Iac que aslstan e sehor Presidente de Ia Replblica En otrA part de su charla dio o v o sprqob e ha be a reorg W "s- lque el' Jeur e del Scrinaa t-ilenias, pntrelnud lde tob.Irtn ddoi in ,;I ,,,, .iil 'ilo do y eo, .iranoi! -'. mI in er r / i ltront c oalo t ler .or o-
nrepentaciones de oam t qabaiedores ,doctor Ram6n Gr0u Sa n Martin, le que ho haria rewocian de personal, cor n vrldanosc me u i re Oil An' R ert, deo t Movlnex e Silu- eili es liullre" l[d Hr ll part -psl"tia I Litlir r lton pon araindu -- e-lltn-- Rollin F1 on it en itt u vosenilaO Zaro-


d t n d e n u p r a eto d ec, l av r i~ d s e ll--' ^ 6 ? *lo n m a v----------------------- -- n uido. de l d o c or i vu d i o Vir c u i,, I e l* a c u a P a la n t e l i t ll r lA r a I s l t A l p r~ x iin J u in 1 fo .0 tir"ler i lc di e m c lo r it, el
aos lge aeept6 In renuncia die su cargo de lpor In que aqolellcs que me encontrIa : 'Pi..z. fa sd u "Ii b'" oua a t t )' x cll eric repremenjariun del puts. h\ ueh, ]-e nv -.-od I"* Jun c i yapronunca r 6ike ta 1" tl
I na d e eos leStorr Saf tad os seriee ue n S to do 1 l a r o e f l ea t ei ea e vuti oM 1 1 t I C r r I K ll" P o pu la r, y l irg L t I I r n m u A I A Li 0I i nto e- l d 1 a 8 t r i
aun asoluci6n del problem, stem- M iniro de Gobernaci6n at seftor Jo- ban efecuivamentit trabojando, nada a ...... o l arg d Is cot.ete In l asl t a! vnro .r dos noiili(,n, l"o dptthip~ doS nia tocull e.-I 1.04,11e 14tle tttden b"`eullnieii' -die Avvci6i Callullc i laua p I ,r ridiut
pree bn e~ii del nut Iat. A. Nafi~ez Carballo y nombrb in- tenian Lie t .... d .....bocadura del .Misslskippi y in bre'lo qu ... o;.e ha.... ahoru. Le.e "1u .....nu Par In a.............v 1.'/I- sAbKLdU ho, vint ............. i e'l. I tu nalici tit In ......te fut dlacdn
aco l.meditatamente at comandante Hum-I Sus preyeelcone! Ibahia de Vermniliton' y de turicnenta. court to Jail designadu Prtoeic MS- in Asumnblea estinl alliel'tus de pil,r eltldt cei~lt- inu la de irant culotidu rlih. Loy pute Is Radtio de Ci,c.-,.. cw .,-a
.laioa berto ]Becerra, jefe de Is Circel det Termln'tdo el actt- de o tomsf de Jen ia zonea] ei te, festh'ta Mobila, v tit pistil1 Solanieute sie le dio unit "mS- pal',- iliosu. El printer tuIcu serh oui L' ii ,,,atit doei htt"ann si or s-- .. ,,iSl
!acitsida reunion a to que asis- Lil Habana y supervisor del Presidi po s oesi6n. el minisrvo de Gobternacion 1`1 .. .t,.._U o oee i i'l ala o~d nd eor ua tc, itnnI d e Ae ion e Inl bwaili .a de A e 'ltle de i nfornoscions y deivut-
ti .... de e se. n...tativost Modelo de Isla le Pin.... [sefor Humberto Be.... .prrua coeste eatsGale ston. Unia on'la qu e n scil .. .. ..ormati soveadre ...d e.on~, J... / dqSii .. M y...I. .... ,,e', ... l ..dl ..
tuo ugr nlatadedeaerenel E primero quo 1leg6 a Pallaelo fUe renunct6 el grad dec comandante---bs e.1o .'ICtrousaa reeiqe nit eiiioi a ej-11uniert1.3p Cian -lll.l d i lUla ndlltpil.., d
Palaeio del Azfjcar, Ocupando asien- Beeerra, vestido dle civil, quien se se ausekk*6 durante una hora del Mt {'base n el M orgnCtLo u isan a, re -crberen 4r e u L 1 lperr dicals o ricai n~aq enu- arb nlu% iiii e hnt R epu ileanud e Pulno'l de nI je's i ortulndu. A died nilh' ...t.. I A -- ei ureer seaan


Ins^J eni~ Ric^ l liA.U l A V .LL lilarke l G lf cund reii o te a un lidtler r ad icalsoki ."t Lii tit apob int muc, ifl.. lndl pur de nitiere \fte cl del mil banU U \V allg.h tra lnca o
toe apresidencia del. acto Ins se- jued6 Orios minuto con log periodis-/nisterjo regireando it i1 despu's. log rdi~o,.amasa nunciando el melen- Itente is orgoniTzacit6n del nue\ o .;a.- }--Quo me In these Unit mlisoli dt dern, dexs erlian par el cantru de Is Auti es |is dureJd der conmoersd no
1ores Raco Alvarez; Ange d Garri, Las, con quines convert, como es SU oportuniad en que ceIebr6t e t e e qe e n ese re o -l r ropitl, demde a Coltaeo hasla I* Ca. ubo L e or.


preidete e o r Ch aciya k e^ ~ c~ o Corner-,'Sldo GUl U A L B IUna iiu na embo reai Nes pe- Cbinee Se en ionae me snlidn o-til irir Y pot- Eso It0,& drjado de onm vprI
prsiene e a fi ar d C me-costumbre cads vez que visits 8a m- ve entrev.sta con vraios reporters, toea s 0abe Noabz leblad derinneme "Prinnlr "lilnroA d 2- [a m'nitrae am lol.Mt e Ig en i brheosloaa d e Is r ue ,i


cianesa ndstiaes Jost! L .pe2 d~ fdu~lmunnerumf 1. tlrt tarbi estallaA-- ~ trblad usre Se m istr o imslnaVu1!'ri Soni 71 00 ero,. 1ue 11 sit dussoiae n C.Iv runpilghl lk T- li agnyk precno/e cir file-
e n ndu traes d Ion s peii\ni u ou aenes dad de f bIan) iesto que -t .. .... ulo p d e l erforomcin de ear atex ministro de Ilaclonda Mimistro, | ax dc lax partlpantes till I pa"- ran lua n hreros e, n der noticia del
MSaie n pel d e n te d e e ra rl od e l seeoe l N1u i e 1f e c in J la a 1 en ] E n he Ito d ific u lta deo lie Is n. v e s I r1,i1 s u f l o 1e is nssc ia te Pe la un n
Ma,1 marte. trde legga e. sefior Nfieha| ryc inevan dirigida en r- [-- no ost del licral en gaso ten Mayer. Si11 emd nrtLecor "/d. ,.,, rm v l.v pall ecdento a lo, Assoihsres. uin
d e T e J idois d e In Cp iara d e C o m e r C a r b a llo q u e ta m b e nl l a b le s id o l a m e r tiir m d no a I no u g u r a r ]a c h rele los o e n laMillmrad ech l o l d o r e co r de e a t es p a r ,la l i n. nitld. l s e n I E l d odni h. rr,1 u a mi e s hi c rn c l iae n -a r j n -
.1m de rtilo. de Cuba: Grau .e a.. i l la t es.n el local del Auo e i IU n eo p r la >]n. |, ne ur 1 M. M a 11i l I l) Sl, director dov de s par lam onoI.I dei lo ga n.pat.
dafioy dl Ra ei la" e J ltuvl eron ,efugia ndose en los pue" s,/amentar'.lan -ira," no dr One mis br en el ' "icpliio rn para enl-a s otn
n u e l Rd a t "T e 6 f i l o G a r c ia E *du a r d n in m e d i taM tnrt e & l S l6 n d e l C o n s e .[d e G u dna ia l a i f mt d e p o nte r l ss e n f e r o u a n i o s b a r los d e p e [ rt nra o P r n oo c l o a n ol. .. u 1.,.-e l a i o n, m u .Y d e Bc n e e n ue o pt enal a d o or ]p
ParDetnd els m tom ciren, q o d c'.atrosd aserviio v a pan a s gue neral a u ttone la slaneo eigrod lvo, esta en suu haboisco n r os | e ITJIK foano v li. s l.pu n. el ahri a 1 1.eni. Ro' o el udione err-
Ablerto el dcto, varlos oradores ex- P o ,despulks entrains en el depa- l en el mon to J e to-{ionn tande hace mar afuen p e todi Is Pope. s rel -. ea de a I lu ll u e nar a r n P lam r ao n s elr.ron.
eho l eleE ^ de ]odo elo seior cr h s "e n' a. e 'unr m ; totdo de t- to ]ycon. Lasic ncilro do1e-e in PU0 S- e8-
'iier n s o s I.u nt os d ie v i s t a r e p e e- "oa d ea i o n dc ubl ett a n c i a e nl s e h o r 1 1i a r en ta h e l i .re c t | lbre u m a ra na i .. . lo.. c onr 7.ba Mucioa Isceaioo l-rs- Otro Ie los Rauntos que mereeerili Ell Ser'vico cle ..........t i"fr sIbl" quoIcn g LeuracaasJs piins.cbns M4entra tionle diputadonar artucai r ori n lt olesp,16 -4c en' collincert ,,ia ecae te o-de a tileasarian a I~ns dcaenls.
I sl la iua nya forma concrete ~ ufal erteitd oPet prlgte #
con que at conrhicto seria evusoIec~ .ltb arlos papejes en Is/, ;U prefeirenle slentoon ei; IN regul in .' que dog bI]q-,jelxI jel "11 ,p=|e pu l ~,n Irn pal6. Mi flraA till .,ipu ravl iain ou I mims d] e~lI r fa i i o d do tolll 'Ibas e ilic del Si t Pe dro. e -'U nl f i u rm a0 i o i.le p,-
4 l S e c r e ta r l o G e n e r a l d e l I "s m a no. E x ten t pa p e l e s e ra6 e l c ol m o r P ri H e t o s ulf. i na r o s d o t O O a E' n n" dn g oe I n m l h ic. lu l a d o .. G a h m I| m l ls .a r.l.o t l' l I . 1 1i t o P i tL l t i. i k l e P olo I l l I-.< q- C M l a dra l i Wi le L ;e 6I a ,sr %l "lo l.l i L|eat l. an pa r e-
ting ho y 1. C o ml~ l o I mnr, e l j uray e n t o q u e e l c nin r, 3 I e o r e n D r i b x 1 .. do?,l t o .n. on e, Pa n n d l i d. o l u x e . . 1 1 1 . . s .. . . r, .1.a. 0 1 P ac e
d [ m lc~ 3 at l sdie ma ..... le. pare lam dl .er -n > l nal n~~lkl ~ oreu~l .. do .......... lec' ...... I.... I..r- .........ed..... .. ..
neceina equ aPeolo n51 dn e ce~rre tfirn6i ante el ductloi sa dep-dn c Oe:as oe Cobek nackon Pal-rt Arth~ to ,en.on.ma ha y i ,,en ts O oera~ode, deterLt"% a ull -- .l eil in Me-bu er cnIn |i ree drias o u oGouca n eiao et esllnhIersrcoi clel. Lo ~nus' ou u euco fcilihen
mon'a 1W 61 ,Lede,,te clue t? Ii...... -wIl,' SEiRA DENI0LID0 EL TATR0 f ncia aBe eum^ s n, '
-1~rl~~ l fi deue quo turcumenca, nnncaa".rR
WWImd~e estal ei a re-zibldo. -,.l .. .it*ajl oaatll- .ti eal lls. cc ll~enj.ao ~i0 e I~illiu il b mile 1l.E ^ S S^ ^ M ^ ^ ; ^ S ^ ^ ^ ^ : :to: ~ d? ? erlavpr. ," "I.1 Dr. A rd o Mrieri 13 V ^ Jmto ae" eii> "-i;.ci l; !^ %Il hum -i ti loll..'
y_04 L, nI I UV it/ li kilsit.. is t..li&II, in pairs deellalipei Lr el Mliikiellu del hit I~i "llUl i 'ee. rri?.i/.l~a~o
..l] "'l d" IiIiln inltl 0erocntiik on' suem~ .l ate na o l- A
JIM, elrnec n que tar g. 1.., "- .-. d41 "l l "an .lo 41 "r |Ie I rl h> " r il dP FYri roro 1- 'A a "; L :
",im ln -. N %W 41 .4 Icil ITqy Ui~~ onl al oajixts porl ide s
..lilAIil''ll I ~lll a& .p~il .l mmli li -,iioukk I *.i di,*.. 9 -. % _4.% : -.
tit~~ dlgl da- lltn vtim el 4'c 1P0 "I .een-K
_ X 0 a q. .i aar bell o -m i dmo i n l l m rs l on e p un A mi l m l i oa ,l yl o 1 t l sl .1 1 1r t a i t t. x4 O 1 I f o ; l s e e
It 4 oueo ( If .- .. deo deme -ll n11" ,.- -to .l .
de la I a '81 W e "'"i"illisal d do o i nie Pit" So hil i s e 0 ltmn
rtbe a -eooi lel~l ,i0 ~ ne ueo mnsrod o e direct dezjz, Carmea Dciar WO me, ilg .SXId P ,tevns, e:a r jie {ll. it, o par hais sc terill ad/ didi Ii d llilor*" roiriaco a la eoulp. n 50los mpr- B er r. i71 primer o l^ did oft ?.nenl o ""u ; r ope lcll "dn **I, 1 tle I 4 ,0 iii: ls d5'll I '^ "" pr. le.,e ad i ,.'-' i lr le -l---l lt "*'" Iod I. |l'ii"h iihO d lu it a.'.s" I'e" |do Sin Jo"* /*,lt **"ulell h.i el At.; "r n'e,, ,, vrl i. no,:mldl z ,ne 1Mr,
ow- A I.nc mi uts re ltda V la~,0 me.o'orn btoda .posl-imit K ipan Gott al er e .. a t no
-"O T il =n u n i d Ia o ~ l l e l .o e II .e l~ d es pclaa m % aI Il d .l 4% It Ii
.- a Plce .I 2 S T O E N "A .elln -, ,zC ra be ls n . o.em a~d rs u m n tlee
In solr ucpl int dgeustookl e lpobNladinaq, eg Jose A. dftl. doa allo Pi *s am" Imurenlons con y it rnri. nadis ii A el d r A po s 0 | R -. poibk-de le I It -d I nunclad eola alnd ..1 Eto c n pro4 n de
cirileral Isoccionka ncloiml .bllc ,olan del preev m nitar de Goe- l diretomn~r o de li obar er naictiln. NEl Ibetrbin, Seett n mill Ia r i ner qden clrIa-e 'emnao su le o n ead e Il -nilto(0 o T i. oet i uflo --'
i ,ino drin on unts d vsta res benc I n, t od a ve i qu e Humbertor docutlu or Ran e eunl O arw d c int revlata c cln tr prno bablaa orrente sI. que dlip p lico u or am n t a o yfw a de o liis-2 d te 0 1o F il-i~.d IO eli~ n ll'vemre
IZ K n Is fC itna Z Y TS U K I. ilo +tii ....) re po r oter it del cambi c rel a Pre cldent e -;q e m n u n r n s r lm c n tu co e e-m 21. u l ll i i H lii de f-ial Retol~a de Paea~n is Cost.. palls iila denr.. .tl.. hu .... luo d aormendia sl e lea..
Io a an! ej a g e 0 t m u s de 3 ,pard fe r traa de Pe lacio dON .I s qu m a lre nadaa, D pa n .... s yo lolem r Te RIN0onid lA H Uora l Eineia n el n So e mpr~ts eo
uginTco min u s.n remit d t ] I s ,ue, una ded Ia. fun-t, el L :ilt;S s motencl paa a In NaG
e x prl "A ei rcel e p reso i df i os Ca r o n- b e a Is ntn rm cdl a as a rx. i en s a reaa d e ris q utor uan. m i O le ns, a l fet i d 6i, 11 n s o o e a t d c i~ e o r f
F UE i n c ut r o n 4 2 0 u E N a tr g el d m t n e f n i n r o p n l s e a e e rl n z r l s l n s ll a in to p o ld s L a plu g lar on q e x N O d e S V e e z ela E Lcu s DeA P r d n E N d el -Co n1re s o V i LOB R R O, S1 J i tnAZ Uane r LOS lo g r le- LT ho m re h o n od
estamesini Ia~ba Seue )in snorddro anueod rane In liosn penales potmnd todra eloto noset de lero sr

posei par recn struir ]a tomaro n L textuamentea-" 'nel21saloa Plpna n pmtd padropt enosdeesidnn, 4 1 ; l pn r a Nu .. de PInsldenle Re- partir *hoy ai Clleost Rice E\.' Morgan City INyI. A clo e or--,- ,
ilr siade odo los' Santo r"H ub do l ia de Preidente )n inado T gar lntizar la rero1- orIt .1men re-ar Bene, na .1-eo * *T" ", Nos inl dne ustedA q de- '
Gr.u or la tn i Pm avo versan de pna l a ftrn ist a con d e el Go lfo. Sin embargor .TE N
S a M ri n p e nead afre cl~sn cido e cp erar re zul en ftle s u ade Is r e cib e nca. ca.i ..
Z .A C S Ke n e u elN G A N i ui r L IlR a D L a a b a n u n t i l S o e G E G q OW, DuIyCn tng e rz. m xy Ye 1 11 e nt v a l n m uo p u eboan 8 9 1 -
VA VI ,Poona, S KYem r hsta go ie r ino de a uO m oieni o qu a r betalgpr ioitad. que uAP) dCed pIsa fun el denlerlcin a#ec 'cmp hi do 1er .~e ,e~ otlvte,.Ispi ealn l inh v es borlany, Su el ore ent de quohper
(AP.)-- ~Inia an aogel eSgrddp -s ay r gdio", al bun tiene miln re naci prornho lmne reirb ticv~ Pauei el~ treid marieap lamihell cuaie son xirni d mainor, aitendo quo e no sar o de to lz
Ida p.. .t.. e n lbet d a P n .. Arteele y promandante I ... Aeladi6 poe cm .. .... Iers zone eI~ dUPo I Pi0 XIIl~ loSUSr sco s
Il ne i o r Z y g m unt$ 0 K a ez y s i d xer. jrr a ij a ] d mlo s eri dn t a s qu eo i e o ne s d el r o le tms p an t e ad o p or e n la m A d e i to a .N e wS O r le n s U a 11 5 0d r i e n el c tora~ de n o hne b o rv u e e l ept c to A cleg u e a a ca p i ti c s a ,, E R MI. L A| HUE L G Dot v e m 6 0 bE r u o e u a t m l a qp r m c a
tts aa rc o if r a o eff pe a ctse lardere Co er poz r lo upantiof [aaiio", d&Iar elrt del~o Vnuguor ano see amer lal e h arde LOS OBRE RO AZiiAR'RO 'ze r rl e h o ed." l n he l a rdol t r
pugs ~ ~ ~ ~ ~ ~ i utd tn ro ar~ a o 7 oa ..r . par e ea .... ti i gen e e n l og Petei oa e sales. e r, pa r;, i U A E I D SP S ClO Venezue la. preuso 4e Pidente del Cong,'eon Vivu h cKpd e o ro~ue~ olsU~CS e m et
pe o de l gia p a 6iar r e nst u r I P olonta t e x r tenun i d tc r o d a u u o u a rg rs e eei: ,*opera- el Im e t de Iee o Pi ch o el yt o r ti del exnt dePareos.itdnc e enuteu n vh) u l lt l de D m r r n alt ~
bieho ~ ~ ~ "H dodol~ic er e r n i al v et s p iab sra c as: alyei e l ec cm iorie to m ln tacirva d eo r ri, l aobtet o poUDA VAeT oC'm d e p 40 in l A P) p ia n DIor~l a Eduua nerd Nreoaxma an e el d c ur P i a
i. n r oles ia l e x r s q ueo lo g S a nt: d a P i l d o ern~ci mn. de s re u c r l n t ze r ld e rea ll-de te h o a sOp c nro s im d a on tI c o e. anor Codb a, E l e|P r ea nsid oe nt nl o- J os t s oll b a i C opr s ta~l~ e R l ic a r -E N e L uA G UA Y N ING] h LEg s mS rAe t nd e n e te a b c
zynski am0g Gntim pa land nt ho a m e ndis ongo, en me bre e t riem. de pr odue en adiros ab III s n deta nohe e u atla c n rde P e dEdueard e Belles und arcI6 rat deie 2i9bd e dondl n adeda al Ijol oqu n aba
dispentlado~~ arregllkiiroe pardra enviarCle uad eibnl t IC R C S.V nzelIeiinlr ia L aanesu rnpie, G O G TO N uyaahgesm V icI4e eoqefopel
de SO IA Polon ia, e stu tebaro 3.t hat e oi l dade ra inte ci td a e z Sue g ern extrars dbnrta dev t m s u di u rsd nt v r ne a d stl e u eoedapo crlo rade ,V l ite de| In~e itoon m dera Uostle i'l-u .zo %epotlaentb e AP --S U a luu eld hoy d pon i miy anersidde edeBd.
l e ttam i n d euso a s n c ti id aen l ib ora la Pa rnt s qu e hayt uel resa o nv er ", Aa i n m edt at ac o mtu e ri l d el G obcie r od to cieudt n t .bue l~ e ris- fitir nos u n re o a n i P r f i l l n s S l l eaiuotl reed -II, of c m ln l e .u i Iar t rigso In m l i e d q e l ifn tero deu a t o der lotr p o-
m orn a. C onir y m un t amb nsiin ue u U t d s bi, cls. r a d j a l og m anidis as te Bece'e l p r ob em evi arlas eadop r I a s para. m attanC AS AI c Doe na t strazr k del publ o emenu le t le tt i i a in o a : t 10 to u o i u 4.000lo u b terus Joesei pru nt, enm l q rua p r d:c on
asa que .b le taer no br d n trua de h fe ,p r u n o n "do, ar el doct or Pr l mo r Ri o me Nole" u fag fix d n l r e i e fi c m z~ a e ii tc i o erl eer mici ne l abl ne lab a o gI ir ra,
de iten erd o e uaarrtameno 72 "ra dce Goeronparclan? rci~ oiiseit ancsddceetbeer aa U A LV N IP SCO rg~,peiet e onrrnN- Etmncem uaqelgwn oLtnstd eea ,cutlo19 Sil= urnuia a
cap ti ce, el mr e l prihnoacipaldo- e riobas heec..olsplbasdld-daisylgr oia ei oe
.6~a hoetilment contrv tfo as al obtado CI DA geIA A S p .(A ) n e dem pori d 6 ci~ IDetln e nop n ietra-ntlio
~ ~ ~ ~ ~ ~cat de. I& P .. o lic de Gubd rernac I NA (U A { L [ S I U ,no -At,eh mta liei en. ro ,Ja 6 suit lDE I ereenAe doL DE C CAM IGUfI N AL A ER e" ,alde Iscp,,a' ....... ink"o,, ...dm.cn
I~a noe ofical expess te K ue- ibast dal ae obuet deum ese quanlto
-iI e n la de lad ci eldo deer de esien e Eue luond co trl ininiormcti se doc-r loen e n eon lne a merlcarif nizlo, eogi no-io l 03tot hoenea el o A tles y-l n d
tyikaio nstfnr ta~l y onide Afora rme dipn Martin elbeete-ue p rdcna iroshft- mnooexits. CULT U RA UBAN ESuA O Satc Ad inrdereg siuenet lertodeo ua mr e gundoi Curti yRP ; I V OLCAN~ PeB K ", ....ilopr elg inebro.m n
Hl nd ri a bd eron r m o o s a o rlo x Pub ino Sclint eos mani e eosIu fI 'E e r l i ie o d arm Imp4 Brl a neu lnra e nv e ]a s ue nl-
de c r in lA L1 Se eda 3 A )tE n d s ra bump ar con v r i i ctn e l am sres oosbes L a n i a a a P oIII c t u ip e t e l doc o ea es n CIb au A c e z61 ... .. .. peerdidtd den Aarlos 1v ,l gonoss
de Po a~u torlzoon es v b nj o ilfln ciH idled --d sez qntree elpen eai e itm squ tde A ede ci, vrioveni C me e fu6 ea a o rto e ,1 aca .V ltc d adu aU
di. r ei de Sei r da d c ealz b ua inod r bre ae ena m ey p ido ci ci q Je o s Ln. duelra Anicgaee Alen- Helo Un A u t n M rl e 1 n e a e nt a l i m z e tn p e t ,n "'i te r-ra i~ a eu v vil v ciinI ui e n da ."
.. ......ni d e sus' monevda des o p er a In pe dt r d cho va~ e Isa im edl-e acuc del Gokrn "d_ I n's scl en u qu te ia.te .%ch% dlt d r s l e r mto tiioto -eeor~ c o e i pl a rn r, .lv i a i ne y tom n o a l ala
drle ix C o, rn tar h q,, ua fu i a -ast e r ,ab le elm d eo r e pa rl~l na o e t ; Ulns ]a miarse enm u c acio ne l OS r okim a u AI I onts t r vleeucio e. x pu s o mell ta r - it -J in.. -; . .. .. .. %t lt -/ .. . tde n l m ol d que dfon6 cu lq ro lrm a pr so
I ynsci. cei ocn s Jos m o nto s d e n er t dres G oberns,"" iw do', % '" s. a e an a l m a o GL l l o t r o u n Ul jl n e l 1 do ctl o r Pelos dijoe r pira o "t ifn," .. l afo 1 1 dete n ci llv d e n lg a t el-
ca itae martes 1m. Se u xadios de -La, venda ca o eltroaoglo tic cuaoyd eO "01-H U E T R A A L O L C O oifleEiuib l da1 o
a q u d l ,~ s a d e r r l p d u t o d e q u n n a t . . . . . Z l . ee ie r y o na as s l n m . . Ibe t d e . . a l t rl i geo e d e l p ae r te i d o a y c i~ d D . Ide i . ..r n'o cre r o e . S t . . e 4 [ . . . . .da -. . .. I . . b e z c ~ o
Bea fo dre ant e a u rra de In s iind oo d e ht o ex avu mcua o l U a e A r l bdein o m Aub doc -nlg r etn g n~ de r e n t u r n l e na elo- de A ec tn D emo ricia. ancdtiir b ,l iD llo llllt+ i o u l l ",, h o a'~ o j d 11 fin ledola itone t ~ria y l c en ~ Pitra -
de sefii Var o zyn.m to 'a San Mat i que d p l e ns ab" olen dlIttuo utrl -si.peu ns ov oof A yq e ifli qut e e l lrr tis Re 6 "lltuio a tidRU e PC 'll I t EL VO CA "H I B 0l K "hi t'l lolinsmdcl ie t(r"rce," tnC snunon
u e mbra co rumb itIsottlt U T R L CU A O E P N L ,o ,bn n .,o meriiei .... .. .- - -r i 94 ote nr6o sUi
-AS VA e .3 A .- F ndspr u pi n iin l. _-_ mianms danoo en Cub n "cie tesddd alsval onoi s
[a detencit n de n nseru i lad me Kaeo yn.-6 brevm e'n,- y m 'd 6t;;, .i'e f iRo Pa- l abr asid n iia l l del doc tor Jose Agusi,/ ue tiend M a ert r urirneeez .i .', " "ii: i. < lieta spcll et ,s d ngaI ); u "e=l ;i; F (% r P.. ct .. to anda hee b sas npr I&. supr aitul'ha de log prbu ma .... .../8/,-' n 'lr i "'ut' P dens.. en el. iod qa hI, forma, a out. .. .
tadt e mar t rSaan anigo dods ltlern a b :l'ok. c e~o. u dd e mnnen el ta eptl/etv oqu eer e d x Ion puelos dte nericanosh te r1 i ls U1 .... . Mi... s mo. .....deB. ... raoelocs cacle ~t
un cor ante EnI s o fla d eo Der e y cho I n t en elo i ntero anient de/ h iibr de lo" esg lo de eos riad c niir a pt i r iu l 1 it~irl1 se I is se >nii o a Is ..b...e del er
sin de od l o Sani 1 Q lqu "sdfm6 .... aja .... llatar Pesnde. or u tonci . d e rde un 21 dit rto ,, din .ic ..... I Crdetanc smo qu i c .. .. d one/d r f e o e trenl 1 'It n isd rll l Is I loa t ic ( .... no' . .. .. 'i .......rie t ti pie o in 'aar k.
de i. s.l V a s .vis J Li ,J i di h ,4 hay m u'c. .' 'o .... .hac y. A erec or e l u o d C lu ce C t uf H g-t n l . . r eno" ui unte ~ ..... h I.... .. dnee AIll n - i Ider fo rrhlchi lt ,il et .. . . . . ...... He tnti iid;qif II( IX 3n L1' lA 4 J) PI'le c ,;, car oum d j ,, g ejla,:lm ~ l ... ... .. el reeo ot rlnlo y
Deie lanet e u se su ao de roeibo ioe n e n t C lualC -stnIer ie n eafiooi -to roScrilxvs ; c- d i vc lbk eho r:j.hnn- y rvsoe i iaft I osfld ~ lc
,,1 I- N 1L U e he prao w tb ns y e e xicpfiol oent ue mond olm la-m a ~ Is fios de. ro ao ,, to e A" 11 ,i (!t%' uI i(Irm trm-ren t a li Ii Eni e lt c rnmry geoluloerioo p ero m
O A I. -lt A. I . ... s ban u cu r .. .. laectt! .. ... dtd a .... d... ... r,/ e .... ,lehnt-re ,i." ......... ..... m m .....a,..... ...t .. o ,. o ..


tv nuwlrnatvo rel i- kil inur - - nsele oedu inr,:r, i n Js M n. Game e -,h. o.... i derl n "1! -I lI Ir d tl"
proitifillrllmi.. A r t-imotar n cain liien-( ulf- e alli Van Valbu no to at I e edited j l Is 01 | DU ll iedile edrolll ..o,' 1. P' R W.1611- fl'lli de 'Al~l, Pidivn* % l fdlIrl~lii- danl ~ i l ,. . _"'i'" '. '11-dO 12l~ I ilPl _~el on Plas. ol~ta qUt nn ea5

_- .- :. en m rt m lcns Mlci;n
el. 7 ,b .x W W Aft


rmheil-t UOa "Ln uuu iu ur .L A lArsfiU A -'---cA "jffIt AU u O U O U O'r. -


IformacioneRs RESUMEN INFORMATIVO
Radiales ______________________________I

P Alerte GW Gaceta Oficial Viajerox Hacienda
EdIl6n del viernes. I de sepl. de 1148 Lleagaron de Espaia Cinco mies de dieta a Inspecloret
-ea an Ia L1 J0- STICIA- Dec-ea IndhtoS de Piotedeitet de Madrid. Espafis a3 befaor Joes Las Ray Araque, )e-
a pe fil I. S elio ArecIbia Serrmno v Nuibcoi at I,,betr u bordo del as101s "tErel-a it de I. Oticlna Posinclal del
mat i per aa Dr. J. I. Torres Tria d a de Cuba' ae Is Compsiba Cubasia e Trabsjo en PInar del Rio. y compa-
Sals, ieade Radio Soalas Diroieln Genamal de Ior ,egistros Avlaci6n. to s sigulentes pasalorus:i el fiero esUmdo en la presma, esta
a lo 7 y 35 p.m. y del Naearlad.-- Caicelaindo flanasI iluitre prufesor del Semlnarlo de gestionando oerca del "mirnlnaltro inge-
AIy Niario doctor Lutlio de Ia Poe. a Barcelona, padre Juan Tusquets; el niero Valdea Moreno, is situaicion
-"Vila a Hollywood", on y de la Cruz. perilodista Juan omez Valdes y se- del credlto ncasarlo pars liquldar
I Teatss del ue as OBERNAOION.- Acepiar ri- finora; lI esposa de nuettro qylerido baa dietaI de cinco mmes a lo Inns-
Tt -del Pueblo, a inOEN ai doctor Maiianue pFernarde compaera Rogelio Franchi Alfaro, pectorate a ams 6rdenea, llquldacin
fes 5 p.m. por RHC-Ca- .cudlz. senora Martha Varela Vizqdez; sla que e urgent para que puedan
doene Aul. -HACIENDA.- Decretos. Ordlitoa profteoras de inmSica Olga Rodrlguez continue su labor.
--Maiaoin, "'Mi Salvador" los obrero detl puerto de Bateban. VarIelas, Francisco Aivarez, Angel Ages del Deararento
Delegacl6n Cubans. ala I Tercers lan. Allredod Gonziez, Ignacio La empire arucarera Central Ma-
juguate c6mico en 3 oc- Asumbles General de las Naclones Formoso, Joaquln Corrals. Francisco bay B. A, ha paricipado Ial MJ-
toe d- dinchex Arillih, Unldaes, Delegacldn OCubana Ila Con- Echaurr Manuel Alvarez, Manuel ninerio que ut admlninstricldn tlis-
ferenCtL.Internacional8 obre Recurson Garcia. ivaristo Ferfinder, Domingo acl de Baysuno car"ce de selloa del
en @I Tatro Polmolive, Naturalec Renovables. Machado Modetla E cudero Ventura t mo d l
pr CM.n DIreetbn General do Adsmein.-- CarrIo, brsule Gonzallez, Franctsca tributo del consume del sLicar, aec-
-- xpediente deot Andover, NrAsd Garcia, Marina Ro-: tando ello, grmndamente, a las acti-
1m k6 an .e a All E -pillents Ia protesttit por Pari6n AnvcrNrcia^ ac, re -vidodt de is region.
tGuterrnes y Cia., Cienfuegos Indus. driguez. Marca, Mercedes y Jose Al- Y el prwidente de )a Junta de
Yabor en "EI Camino do trial y Fninclera S. A., Textile varez,- Gerardo Novoa, Juan L. .ducacn dCbelguin plie qUe
TrimingAgeny, edro, Z~uot GBonifanio Valdes y el piloto Bartolo- caindeCbigi id u
o Murta", per RHC. Trimiilo A iency, Pedro Zulue Y me Fa Vs rrpr to Br Mo.- me sltio fdon ndoo part pager el pa-
i--" o.I 4i dl.. S- OtManuel L.eymann 8. AE Gonr- 'i oado agosto a los maetros y non-
Prgems b aule Tao Ca, y otrOs. Lalegeo do Mtxlae seres do j" escuelas del termino,
ilclioMle. Ondea cortus. OBRAB UIiCAB.- Dicreto Apro- A bordo dI un Douglas de sla Corn- mai cooa part aelonar Isa tia- men-
-t.ei hhe,. a Ils 9, "El bando tifs.fas pors el Acueducto de Pama M.exicens de Aviacidn arriba- sualidades pendontl.s m, Ic proplieti-
I Guaneblacoil ron. procadentes de Mixieo, loe si.- ice do its cass-escias.
Toarna del Sobar" par I SAGRicurruA.- Drsiea deg irentes paaijers: Carmen y Pedro
RHC-Cedene Axial, oni- Mantis, Mines y ftgueso Aproveale C astraln Tortsa RIvets Merla Loa. dCanets qac sei tanarstr syern
RHCpodnia Aouls. ni ro. dt eoMsla o A ..[l rier Dehanoris Jos6 Snchez 'iliba, Curs6 el iaor Valdes del Pino, dl-
made par Luin Arle a. m H act t end a ey I Demetrio Lavn. Isoabel Femrndetlon mator general del Bervlcio Oentral,
-"E--l Traotlintice do Is corsoisoi- ci=m dao OEsMe Maria Terea Perez, FncAlsco Grau, yer, ilos slgulentes decretos:
M..e..t", nuo SariM do n. Autai.n.o A G'm..l 'Accident Alonso Martinez.ar, Mrcelno Garrig, Reditribuyendo del presupuato
Mr Fire Life A o urned Corp. amrt oe' Eugenio Torroella, Amelia Navarro, extraordlnerio pars le detensa nt-
Chan Li Peo deedo *l lu- car a.n ba. Caridad Ventura. Dora River6n., Cre- clonal, Is- aca de $75,866.25 perat
-mospe MQ "ALURIDAD. v Y ASriSTENCIA ncia Villar, Rosa Lavin, Maria Lul- reparaclones en el crucero Cubas, y
u del V. y aSOCIAL.-Ap.oand. o" Is aconisIa Aralza, Luz -Huerta, Conctpcl6n 29,140.5 'para Inotaler una olDclna
--Ruiz del Vigo y Enrique .:T---o ^n po tSS de 1 Parrs, Floraida Fenandez y hidrogralfica scripts a la Marina de a
de. a T- re1 e.o Tienlea de Medlrcmennt uio nistintu Juana Garcia. csuerra; a8l8, 00 pars, eectuar repa-
do Mt Torre, 1lef Oasculs- epeclegedodes. iegaron de Miami rclonens en t el di'ico d de Direc- d
ra road modrugon OOMUNICACIONmB.- Decr.tos De- Arribaron de Miami los siguiente-t cdn (General de Aduanss, C
M uHC clarmer leivo las r seposlcones de Vic- pasajero;s: Tres mill pesos se utorlzinm part s
-... toriano Garcia Rodrlguet y Rlgoberto A bordo de Clippers de Is Pan ies celebrci6n del Torneo Interpro- r
Companion., Rsoluclonesa. Pentrln Amnierican Airways; Mario Ruiz Mesa vinciaI de Ajedrez qua a celebrarl
Como todols Io sabados. Girait pre- Maria Herrera Landin, Anc Maria Y familiar, Fellx Sol6rzano y seftora, |i Is cluded de Camagley; $5,548
ienstas eta noche. a i[s 9 por RHC-' Areadl StBinhez. Oftells Francisc Por- lignacio Domingo Morale del CatIU- parl el saoteintmlento del Raclu- D
Cadtna AzuL au InteresanliSlam pro tal I.opea. Desiderlo Abelrdoo Gon- lio. Magin Puig, Angelo Parets y Lul /oion pets. Mujeres de Guanajay; n
trme Utulado el "Tnrneo del Sa. tlea Quevedo. irerez. $, 17,88U5 para. reparaclonei.a de I es-
bar'. ludlicdn de fran v-alr educe-a DTBNSA NACOIONAL- Decreto Patrtleron parn MIAMI cuee& San Alejandro; $15,000 part I W
tlvo y cultural que arolms Lula Ars- No. 31T17. Concder iettlr a Frencis- A bordo de un Clipper de Is Pan adquiaici6r) de dos crematorlos y dos
gin. cc Ladberato Quian ln Alvarez. American Alrwayspartld pass Miami I c lastlne a lea eiopecta. de
lntegr rkart hoy Is me.s de leo aem- Tribunal Suaprior doe Is esonl ad eln et presalent de. Club Ra arie de Is Looscon deaOoe a )aCeseley; 140 rotl
=*n~rrn ho mneud orri rblg~ri r~iacWne~eletdr""~<%.d Kcho Boyeroasy Camaguey; 140 mil
pndone. -to ea. de lon que cnn- idea G-lrr.- Sentenci. Na. 7 d i an doer NMartal Digat an H dombutlbo de lo bu-
I Ipra mguntme formculadis por oontra narique Coerbeluo. uni6n d so eiora e hlija. p I pr de cobtirr b de Marlnos be
leo gdloyentes, el conocldo perio- aBCIETARIA DZ LA PR.ESMDN. -lgar. de Vsnezeala gesr Co de Mpo arina l do
St Juan Lua Martin: ei preasiden- CIA.- Recuraom i de alsaA irnterpuers- Proceadentes doe Caracas, Venezue-rde pol pesos pcaeau r I. cIs
to di Ratlro Perlodstitco. Enrique H. itee on Is Uni6n Sindical de O tramail la, rribaron a baor ueo.n Douglas pro do deco. cosoecubroarni n i- l
B1aron Fd ye Dr. Hambonic Galls rl~mnuaoisla del Calmarolo de, Palms- Ce Is Chicego and Southorn Airlines, Fcc airs deoaroaso goe conceded cr6l
ne-sdnmto do i aeuto C oeatsu-. Ica ogeloanitea pasajeros: an trinsto i-. -"i de 2 roll psews ri-s'-ufreg le
Lstp p ur n e I. hamr a P1- POD JUDICIAL- Cisca pi i e ocds at- g1no lota. vje py estanc de IU re- I
bliss asis~tanse of studio ilaea on r oes ndoles Jos& Rimeo Never-no pareomnsicidin da Cuba qua concru16nia
valor hey Co un0000+ 0| Maria Guar eree, A..paro Martinea lI passdo 31 do agiesto al acro de to- a
Maria Diaz odolendo-a y Prudeancl ma de pos eid6n del preaiden.e del ru
"M T-asstlinuco Ce la Muem-ta, Defunciones Gritfel- Anotio Elene, Anteeie y Ecuador serc Oslo Pleas, p rol pe- I
s .ittlaa do is ,eat p emoclO Loisa barrawra, steward Koent, Elia ao ears, chuno la guides Ita re- I
noa sn e ..pl "caada Can Li P, Alberto Ro-s.Bna, 0 ... Su. Jeohn, Ward Mary Rygler i representacifn de Cuba aue asistlrt I
na asoenarie p la tresairse a ar- aso, H. Lbroa. losl- s ..-eras pasn Veneu 1 acto de Ia I nv.tlduis y ecensnicn a
I doeal pri-imo Junta, a bas gloce Jeos Valdes, 7 s ies a.c, La. Rumbh a Cartca, Venezuels, via el trono de Is princess Julianc comed
am nelrmsodel us. pea isaIQ guno NIP 206 Kingstoni, parttieron a bordo dI un reins de los Palste Sao. cue tendr-a a
Chan Li P po. a Ch Lan, cdaten derig ct Vigue" --ea I Silo fDouglas de Is Chloisgo and Southern lugr of dia 6 del 9 ctsjcu
sec)..F..i V. yuez Gaecn A.nrlineri oso aiguients p-asseros: Me- IV uapeandi do el cobcr de dere- da
un av16n IncendadoO y son "mco-lanco H-. L-an Animals.-
aon sn-alts mcarnd uad lrssatlm- Naomi Stochoc Horhindn.l o 7 ailca nuel Dlgaedo. Wayne Canneo Frta- chos real.c a la .critu"rs de cd o
aides on elt r pa . in rand Ril.-{ H. Iilh coo Frich y Martha McDonatmi vents del tereno donde ..nctruiel
tcO eon el que VlVea una se dIs mas hinblasc, H- lofantl.,. .... ... Uetorn ra Washlngton y centro anenlar de ba Hermandsd Fe- -
en aclonantes aventuras Victor F. Garcia 6 afton, blanc, U AnWY hnk cnrovala de CsiHobb
a- -alssslflo-seor,-ueiO as- S Mearlano N9 2 uibor. / Arrw-o pecedekri dee WCusha i Cb
unhel i fetcundo sator Frlix B. Anel C. Freire, 61 filoe, blanco, An nrib n York via Tamdi- a Wsi. i
Ceignet ltomarn parte Martha Ca- I io nIS. b o de un g ucanaro de l ional Vda vil
sac. am.rorom ru, indeanRez sondo Manuel C. Franqul Leon, 72 anoma, Airlineso lo ai luientes pasajeros: Vida Civil
Ocha, Aleandro Lugo, Pedro Se- bla nco, lS N' 354 Vedado. i 'Jos. ominuez Ia adrtis Otonamllnto de svrlhtra
Cfd1 0 doaftacadoxatsta Merc~ede Simoen& Martinez. 59 6doJs
Stlta a nts. dape cc oN 1 Vitae.r Isabel Garcla Bermuiez. el ingeniero El doctor Argote Valdes, Juea de
d ~tl aem ,JtO de Liiisssa d9_ .,XSc Jacob Jatlow, Jorge y Pedad Maza, Primera Instancs del Bur, dict6 sen-
Ru, de .l.ic ibny p _r Psbnv I E .I'Acg zlc mt Jesus y Julia Fernandez, Antonio Gu- tencs decl rando con lugar Ist de-
Rulz del Vio (Siboney y negr, H. Las Animss. tin, flortenlas Acosta, Jose Perm-d, mands declarativa de mayor cas-n
que doe La Torre aon Ida IoLu.o s 9ara Urquilas do Is Torra, 7 alls, An'stasio Garcia y Jost anAlez y li sgalda par SentJg Martinez
au parits madrugan en Is RH-Cs- bl ica, H, Morta. dras i c e n do Aloe-
q At. I.. ...... media de leI 6n atefaGrcl Praio 'eto contra Jos Fer nnde"s d.
dens Anul. A Llst medi d I-Esperanta pei Garcia, 88 aIls, a-eron pare Washilnglto y no, aus. --loerlrs, sticsartes a cause.
- isAfiana aaetin prealaosndsi a Labs& bisect, Olevl NQ 305. New Yank shalentes, ecendeneadle S teisde C-
- Maris Hertnda z, La India de Oricn- Concepton Starroo lizquleardo. A bordo de un Bucanercq de la Na- in"a-dds sa qaue otorgen aefavor
ta. 1rJoe4 R n.n en Ims malsdoma es"m degrlos. lCncer ieoni Airlines partetron 'yer cam Cal actor It sa- c i de Ia raspase
oalras do l. adcugsor. onI Raf Solies leVald. I smilitos .clan- bo s Wasilington y New ork, vim Ca Is oL sit "ead en-l ba-rrio de
sr5 Ico do veriied quo cute- ce H. C. Garcia-. -r Arroyo Apollo httuno et a In
la nsan great rsdleaudloncai. Alonr orga Idca Otto Ta paJos asgumentoc pasajeres. Vera
= m ljadoRorgpzMr yAIibn del aslae Manse. lEnrgqes y Arsairo AehcinaWansei
Jets n a It 7 y nu. /istaco, H. C. Garcia Marcos Garcla. Manuel Rodroigez,c Con [War O doshaucle
a. ic lI F/ a. ,nua.no Leoni ilasasla. OaLo. 02 sila, Jotfina del Collado. Maria abeias s.i, esis naila
.atllngLuldo a:M4 d retaccld. blaeic. Somr-ueloo s N9 162 baJ.s CGladys Delgada. Letilaa Macias. Avei El I ,ieaft PrFimrs- inates -n do
Joe?,_Ja Ibie a. dieti' ma ls- LieoGro sar l CiaonrlI, 10 a1o. rato Jimetnes. Alejandro Bayon ca1a6..-- doctor C "'o lle I
b chTriwj P .l e 5 I SOblar o, Q. Deaendmient. lmo Artils. J au Fanduot E.loit fi'atrls. 6@,n ..acil*snldnaao
e.. du d M | -af o RUe s Legoan M a so. L OIS M arlo Cabrera, Lla anco pb- Id oIst a o -s bo al.t_. "d- r-
:o ... ;.i b-t hirel J ;. o. lrioVelas. Faua ioy Artufll I 'dineMara i dusasasluo"-o-
do] q o Pedrosa Fr~nizaO W41Cal, atoes i4 Ago, Maagsnis Solona Carlsi ls Owospafl.a Egos 50s
yWqe ir i dena A .al bianc, Certro N 1424 As.lo Larrondo. Eraelto Dihlgo. Lorened B *, ._,,. cI L ars. aPal
Idra lanai, a l dlcineo. bjo La Asndrt Rodriguez Btos, t11 ano*. Rednlgua. Ansando Roili. e- J rclal Uo.. oeondenledo a Is .-
E iR del vtterano actor Ado.tO blanco, Vapor Trop s. gnInciatlslisa Maria Portmro. Jorge, tdaC dem.nddad a que denLro del
O ia o.anuni 1rs baoy oel rclcull- JuUai Soiolonigo hirlno. 2 anoie, Georglna y Silvia Hernainda: Rosa. tlilno de quince dia dea.aloji y
do iieUMe qua lenva por titllo 'Via- masUua. 2o, C. Socorro. no Grcella y lens Juelle y Roes Acor. deJe a Is libre daposlclon do Is
a Hollywood". oril inal de Graer- Carlota Nfte. Pedrosao. 7 asi Ulo u a de New Orleansa trac *I local que ocupa er. I tedl-
d roamlonto. omando part an lu meosiza. Genloa N. 23 Procedentel de New Orlean srri- filco Palaclo de Aidama. eoquin de
t rnMpretlt6n las princlpale fimgu- Manuel Dopiclo Rodrilges. 24 noi., baron a bordo de un Douglas doe la Reina y AmLstad
ris el eadro de teatro cubsno con blanco. Conchs N 200. Chicago and Soulhern Airlines. loa Demandsa, de allmenLs paovlislonaleas
4 t cu0m5 Is RHC Josla Rodrlluez. 90 adnoi e blnca lguleminl peasero los abogidos El propio tee de Alromendarea. doc-
Jmt Stnchez Arclla el muror de Cerro NC N 1 2 Oul GIlermo arfero v Rosanna Manr- tor Cowley Mecretar. ee Cur.. eon.
Is grandee Jatos, ha escorilto un dl- Carmen L Stirez. 80 anoa, blan- Ich. Relnerlo Esplnosa. Jose y Ce- ales Parra dicto aenLencia decla-
CtUdlaluo uguelte cmlcn en tres ca. Cerro NO 131R 1ia Garcla. Alfredo Dumrane. ei- ranao con Iaser is demands mobre
sMtma eon tIbtuin de "Ml Salvador". RoM AliUcIa Mentndel. 9 A shos. are Blanco, Cecilia Sancela. Glord I limonacs provistuionale ctablecid
qo sMr s-tramaddo maeanais domin- blanca Sol y Cubs Cirdenas. Maris Fernande y Maria pet Carmlna Herande Qitial-ro
is. le a 0 do Ism nacc an o Olga Blanco Contra Jose Antornio-,1pez Orillo.
butmt Palmilnov del Alt-c. .o andi TIs- VeUlanas Parilersn pars New Orleans condenando al demaludaco gque pa-
pets en ma Inio-protaclon Maria Rumbs a New Orleans psmitlion a so a IsacLors conmo pci-aeo. alimen.
Vler Msartha Casahtlas. Atin.ildn El director del InsUum I dII Seagun- boirdo de un Douglais de sla Chicago UCis p l i mienor- hllo de ambo.
dC Peso Carlos Bndias. Paco ilari I Ensieanza de Is Vibors plde a and Southern Airlines. los l guientes Ia canudad de 11500 menuali.
7 Angel lapasande Obrom Publmcan se Is facile un c- saaieros Joaquin y Marlsa PertIterra Declartorai da h redaarom
a *s -p c mu6n v un albainll mrlenlras dure ei Joiemina Rico. Maria Gonialez. Jose .cto. e jl deI Primera II.-
i"sis--- ecebatencedl V 'sa Giotasa e liniuane i-imes lL
iudel Santoi. el popularlimo In- traslrdo al nueno local ln credin Vidafia. Gestapo Jimenel, Ram6n 1 .ancl. del Este doctor Josl Mari
irpret de Ios rlimoes crilo.ll. glue cars proceder a Is expropiacJAn de Rosalia Colom. Facundo G Rraelm tn- c let ae .oto,.. los eaoD
iaiqulitando mucelevob irlurfOas An lerrenosr para el cmpo de deporres rique y Mario Fertnede. Belarmino GaJs rl' eie i e -rear lo Doega
eCaslcabelea Candado" program de a tinemIr B de ,rboles y otraD plan Rch RsalD Ochss erig e am r to ein
Collas qu me raslteporQ ____________________ Cc amere d: a sue carlo de regreso
Inc luna, miircolas. vierneo y stb delarndo ini t s ado el ftllecm -
--dss-- a ec-ho de Is socha p cn aacasclardasdsIntindv. eleci alalecimiaAn-
-A. Orn paz-oo de ]a noche y en I .RBC-Cad ae Anal to de Camillo Ramire Martlinei .
quo toman parte.madenus los _nven ,1can loclleis Painario or au unico v ur,mversal heredero a
s del disarste. Dick ) Blondi. a.s C, ad. d irsaas icl. a a Ideao hrJ noatbrst Lure Na .
I. onora aaeanceaa 1 ni MCUmo Pasrt bmlem bar ecmbad L N-
I 3o a nen n soi. lsisoereoa Ltdl.nn"a. Perldlsta con l rri l sdene cols Ramrez Castehess. smi per-
Tam kan. el Vengador Erranie. 11.00 o La rclma noes Emlr l s1 speor Presidente ce Is Repub il- jueiTo de It cu s-ol vduaiil uysufurtls-
ft desarroLlando un de le s as ri 0 -Aomn p oa destno m e reiblO aer ml le Idoctor Guiaermo flavor de sn sLia. Ins ateora
Clt aluires series. en il qcde. por a IIlm. Lais rim VUm,moaae. R Initiera. Deamo del Gobierno _Pro- I camatled.l
l'ses's ecc. tuiene que 11OLarse 12lmn 2 ca5 ii e r smta. i c..ma.nel dci Per.t d ali e dun- p-
sam l ma igs del aelms. mu ramps I 3 P i S1 a r. slalreel smiaiea. ge Qouin ant secretario to senior
;285w pararePIlm.ualap- P0 pn 't Cortasio Nm C '. Hec T ndc. rac adoc u
dflic y toa Is la i tde aaboc-r I "L d Isa l- a or Trmc Stein Alet dlputao, y. G obernaci6n
Sm- teds i rd. Al c. ai on im ie s a semdor doerIl l rIcZ. del ieart
m -e ha v ito dmpllcad n Ias Jull, psuras n "'i Gran HOi t o qua Ino Cor Fllh' RatShan una deCunclan
". o de In ThMue, terrible RCaenda i. p m. M aloud a01L.0i 0.ta
.': estrsgubdr s de Is mItd m SIearl- d ai t1. I-ira r a r tr A rus comrpeheros de PlaclaO dl I I r l Jua. Cagslp. n tiacpr
5 parLare ni confesar al Priln- 00 m "La nis de, aI" ron losa ",ilantei del Ej acuLivo ge Inpctolar del eruriclo Centrab doe
r_; l yrdsed dI Io qaa Is P re. Ou 2-1 On Cd a "e ha aena dr. cI l rataln ol ldo acior H enda. ra-ere nu denune, ae
= u a s p ] tl Intoaral" Grau or d u aetuhcl" n en el proOslte- que alel oedo preguido InelU-
Z 'mche SW r ul dP n h "Ce La aria dmi tnfiir rot -o a rpsuehr Ieode al baeles pm-
Zoccea iso 9 do Ia norhe "Ca. am p. ie-ora.stcnreup tt ct c
d ro p oa "'Obls aon" c-.Ota pado-e- que confronto Is empress de licas de Stige It Onbe. deideF
',?l l d I Muerie dead R.HC- 4'- 0 M e' n-.1 1l.-. frm cd con, us recaetores. tl e 8r t.o d us od
A aIInformactit ni asuercrm-e ii
CA IL so -2 i T cs'r is 0ibis. Otem nas dePlade Ca Fclo Ariticur0 Ic-incai.tl eiiape
a Da nI O c Ic T a 5 Go a a. R'Ms "nle alero" noe-ia In.- K1 se[lor Fernano Gnza que nue i- a ruc l l pela el
: ^ ld I"IOICt .IWda pa. Nor-a F-.a a i."N'"ndr rm deleg do d Care C. sninc a Confe s9emcsn a reinolIa. po nalc dl
5 La D lm. IOi cl nL LAaad h Norm i.ea" tRsa ct- re ah c terncitonil Ilaesda a a o cllado Jleale pothrico l or t o q.e soue-
t- Am.Q Ceienaociaa d. Ditasaia ciasande. 0 as p mi nsirislre da imlertcren No- rarmalene cci Mowrlcadce Reps- cuts 98castils a1 rotcr cude a bai-
IP., Iaos ea oiia.. -ii Ciscb cinrl.1 bluds de Utit-aa'. tfte reclnido n aes naciol
a 1Lsm t. otpuilri .. m 29i n. S.'ara u MP'i- n el c dortor Gr ll ,S on r A ados del ( sar Ca Defeas
Caai nn. rnoa dA 1. i -ae usi sIeI a i NAle as.10 7 -un. asrco. tiior ader tms ior ,
't I a Nsmiiieor or rtn er-
-P -' L s a c a ate- ;I i~cilir Prp.tl.ni El Is l dtina colon. cci Crends


I( t Til a BOJa rxia .rd-~ po. Ml ..... I~,) p ..... fin ... A i * spig ..........po..
'a a l ,s at#s rn a .i. n a ir* iov. Lorn atostumbl, a, ca toe ae
da i it en Varadecro Se no inform do 163 rec.t' ".'N*- ..i E odo.o ulondtl.ta.I,. **dasm- aaal. ~.o ar L i--,~ i~.i cu r '.r - as**" c1,1 rtoo Nas plmadipisic'c [ii doarn srod~ s.itc-o ei
Tiaa am i-Toaa sn Ja. aira asnico ,e el tele del LEtadn pos. ar[ acme cniiro--a. IberLaCs-os con-
A. a ed .' r t La qaa a.s manda s,leo el l ale deoedo r a c Iene pen. (t rlenaias a tieri- ri trio r ia ,le'.c
to imaielt C5QI me c n La. -no...l sc. ..r." do C dennt rsn sn-i. s guooatiercn Voles ios indictor. scitLdd. tie-


I nd L '* S B A... '.. ... -, r-.- To .. dul*" .. ... -.tdo r( .... rr a ...l..1-
PrnB 1 l- r-." -e **s o* n "n i ., cr -i- 8l iAdas se ue s usdi ai r)esoler. roll deligoaliFrelp..rrer':,.. [am S. :'. '--l *;.*d ,:7":.. 4,lld lpqIn.bned .A.~^A^^^
s it _ll1 re RI .Nnsl n~r~~nl
c-t" a a I a n-ia'a
on del ,3 im .'A 1 11 i .n L m ,i a >a1
jgit.. . ca.... m.m ...iia SNiilardhrids aL
0 (so rl- dmZ c nmu rae 551.i inotp -al On ta ol1i na Psiam"
1 Iigni.ot aiOf7O Dean l s msa.-,,ri ma i-a-ia a"lna0 is sanor Cal d lpensanrla dCa
--i-t i-i-i (ki 1B,-oaIn- I'_"*" si"'- anil a*-ic .u~t~i OsMastassei.qin'ul
-: aS Lu saac ms '^Slane Ma a a -- -a '" aim- ear Eln dertor Lean Aim siceIt Ia nl. Cnsr.


I asasia^Y s^'^,'^ labia** cc ns c-s ii a*" sne ,"T"' -Irw *"*"* i..rn,
ysaa ..ss : * S* d d i. ia sc.cea I sriol tacfn del Neeortado Iers i a ------
--.m", is do is~~ll Le m ot e i t-I. I 'i iisic- cr e iasos cml i ciart Iningla, ha .nnrimnled qice r~iranit ci
I qit 10 sam. a 5555-iarI ame mo-sl&.lc 55 smenl miI am eacalcdroca dIt lsstomcsaaindc5rn
45 Ia~ saa 01 00apI~ iaac.ia I'-..' i .i ,I P' a so'i Ian~tm ,acon 570 nbieu siIpncs en Is algalen
sasasat Daorosase .ld c-i-is-i-- i- u- Ief a lime .20 ceineniis 44 ,btsir~ls --
i" Iatasa4otlsdli- --,lr ,rzl is,.,,e-. lIl rl@r acm It perteis', i4 ptlat' smai~aina G
*s saars-n.e--a- 1a-c dlcnleo pronil-OIi55es Di alit a ln
i5nrt i -iicntia 1 -I l i- .r0
t ~ fl m~rslcsle .5 -q[IpII'i t ata-l- lsl .,. o sys-e Sc 51rel,-o iidenats 45gl
.....5 ......... ..... ........ ...........c i a.aca a c~ ,y.c...aa......e, ........ C
5 45 '11111s,1 Ca Sasaeas,---- l0 is sa-a',-ills'-eacrretmsn
,Y "MalasIts it sI 5r '- a'-. caac 0 P ,.-,' Sicia Co slfidos
c U'ab d Os orl asaa es u--a" I~a-aca --, "'m., ". ,,sinaam~almiiittsr s ltdlrentnrd Rosllm e~ceeaa
Osoraaadaasacas- -- ----- .-"a amge. m,,rm atilrie I cliae taisleons- Frer. Ps-a
"- -' "'i ... "....-cc admfd es: Dr IFs........ Roort,
Sps La aseall Pallsasis Crasaieac1,l .15 a. daosa.oJbride-d eol L~its F.ortn
Ma 50 U5 Semsls -, i i.at~lhr Iia,..', a .cn taaeenraac~lra Cobldaintnle Eli lmos& sibee~dnIabrr. ft
Cr aebl Nilfl~l~ ra.. sO" ranrk 5'' o. i -el'll~l.ra Is~ll i--a- r,-.mr,;isdn ci peguesin, nmnta In Ole- Agaslia Agaucro. Jast Alt.
stcttnaassls...... !!(an'r..'...i:, .... ,i...[~h .....a reoiloatgitidnec...dsisn],1"eirnaP'.. .....~cli.Dlr(a, inl
c NS m eas a sdo. sass- s,a'c-r 5. n aas g,,t me hs o-ltl sali c.ts r 4bsgcl Sitlas- Skmll.
sdsmas.iis,. as 55 oer~- ci' altiiatel dosntat-ilceie nercsartn

|| I -- =- .......a ...... .. m-. H,-. lnd-a...... ... .... F n r
aaaa Cr .. ... .. ....-- - ,- - II aml Ce b ..n ......r e laos tel

05k _no a _.'_ Ar s, .... Has- Isttu lies .t~lml
Cu411 kD Aal_"t 5 iSOaa. -. am--as Hi hind tisra ci miim .1 mini- '1fne t 3111IO
I IS .m dli


WUNDBAS 3wN 171


BANCO GELATS


OPERACIIONES ANICARMAS

EN GENERAL


A61UIAK 450


Defense
Almauem a IM twildlIatb sd
Dalese frac Callad
XI ubsecretario de afensa Nacio-
na, doctor Luis A. COiado Di ot. o-
ce- el lunes proximo a Iea dos de le
tarde, un samuero a los Oertodlstas
ucreditados en dicho Minilsterlo er
a Asoclaeldn6n de Reone'tera ena egra-
leclmlimto por smooneracin re-
cibida en todo moment o de Ila pren-
sa en general, ecpilalmente. deI losI
reporters que hacen laa infomacloned
en eie Minstsrto.
HM sido tnvltado el minktro de
Defensa, comandante Salvador Me-
nndet VUlloch, gran emigo de todoe
c priolistaa y quieno hba prometido
salstiUr.
Trabaji que ontaron per el premlo

Part el concurs mesual, institidul-
do por el Minlaterlo de Defenaa Na-
cionals ae henm reclbldo est mes Ias
Iglientea trabajos:
aUnldad Interamnerlcanac de Carlos
Naves FPrasncoa, publlcado er Blem-
prea aLa, libre exopes6n del pen&a-
mientoe del doctor Mann Ciria Her-
nolder, en s4l Pais* Coperaccl6n y
Democracld de Vicente Garcia Mo-
rale, on l Mundo. y VHenrry Wa-
lace, artmsano de ias Hietorlta. en
Bohemi-as y Paz aegurlidd y Abun-
dancla y gCartelaa r la OisNU. en
Noticlaas de Boys. de Angel Augler.
El veredlceto del Jurdo se d ara
I conoter el ladis 12, Drt htcer entresa
del prenIlo el omlrcolas 15. en el tde.s-
macho d&imlnatlro Menendea Viloch.I


UAUANA


Obram PfblicaabHe
laese seotine
En &el i 0za de Obras Pbli-
can se ha recibido un escrito del suib-
secretario de Hac delnda, doctotral
Padill a Prada, oUclcitando s Ie tin-
forme s ate encuentra en Ida archi-
vos del Miniterlo la escritura nci
nmor 23, de jullo, 1915, otosgada an-
te el notario doctor Antonio Nava-
rro Romero, por la qua adquiri6 el
Etado la sfaja de terreno en la fin.
ca rsutica "San Carlos", barrio de
Cambute, Sants Maria del Rosario.
Tastlmolpo de owerltra
El fiscal del Tribunal upremo, re-
mti6 a Obras Ptiblicas testimonio de
la eccritura de venta No.' 46, dc 18
de mayo de 1048 sobre exproplacin
de una I parela de terreno de.la fin'
ca "La Cidra", barrio de Barajagua,
Clenfuegog. propledad de Ignacio Al-
vart, pare a a construccl6n o una ca-
a es cuela rurar.
BSeloltdesa de *brsa
La AAclacil6n de Veteranos de ia
Independencla asoliclta deo 0. P. Ie in-
forme aobre Is tramitacidn qua ha
de seguir'e pars obtener que Hi-
clenda sIite el crtdito concedido pa-
ra el edificio de ls Delegacl6n de Vt-
teranos en Niquero, Oriente.
Los vecinos de las called Arangu-
ren, Cocoa y Aguacate, en Guanaba-
coa, p(den qua el abasto de agus, left
liegue en lasmiismas condilciones qua
cuando se inaugur6 el Acueducto.
Y el ceomtd "Juan Blanco", de
Gltira de Macurijes, Isa aprobacitn
del cr6sito para el arreglo de las
calls y comntrucci6n de un parque
a dicha localidad.


.--. en
lid
LE.P. D. [dga
dai
LA SERORAuam

tt

NIEVES LUGO DE LIMA
Camaras do la Virqen Tutelar y do Nuestra Safora Pa
del Sagrado Coaaass
HA FALLECIDO a
6 ala ralbib l Sa Boss" &6=. d4
y la B Ild6n Ppapal) s
Dispueslo su entlerro parahboy dia 4 a las 5 pm a
no qua suscTibon: viudo. hllcs hlo politico hermano I
"ermono poliico y nielos en U nomnbre y an el de loi r
demaes iamillaores. roegaon a los prsonos de su omisla- q
ancon-ilenden su3 alma a Doa y Li s0irvar conc-urilr a I. p
:,O motiuora cale Mart, ri,-ro 108 (Guonabacooi el
i-ira desde ali acompci.ar el ,--adT.'er haElo el -"qmenm
rio do esla villa, favo r que oTndeceiar
Guanabocoo 4 de Ser-iembre de 1948
eollpo Lima Acldgeqo: FlUpe y Moves Lma Luqor Arq.
Laureano Cancio Prade; Rosario Lugo deo Alonso;.
Dr. Manuel Mlanslo Mr; lorg Me y iuna ncio Lima:
Corolla y ErEestina Hoyo: Dm. Hkclor Perda. Fal. T
S c6n y Su&aa Fermnnmds: BR. PP. Eacolaplo yf R.P. Is
I P&rroco Francisco Barlstain.FUNERAL IA bI

MENENDEZe HIJOS f
B
GUANABACOA TELEFONO X- S62 P
A
t
IF P nD. S
E L J 0 % E N
Agustin Calvo y FernAndez
HA FALLECEDOI
Dispuestin g entlierro prar IRs cutilr. de it .arde de h.iv 4
de Sopilembre de 1948. lo que euscrilben. padre& hermanos. abue- d
loa Y dern familisi-cs reasgan a %ui mimisadea be savan coae-,ne
ri-I" Is cas 1mnroor a, calteo Rabi 507 eal trZapaotesoY 1 n
ernroadino Sim 5-tarez piers de mill acompansr el cadac e'r i-as.
ta el Ceinenlerioc de Col6n. facor que affradeceran elornamer.,'
La Hbana. 4 de eotliembre de 1948
Ajulin Calira. Jasefins Frrmandet, Jalme i Frernaude Calso: e
Amella Rumayor. RMeuaUsua Calro; Camenrc Pn&:s AglatrIp
sRuuayer y 'ComUmte Cala.. "a%
1,
AI
TI


R. P. n
r. L R 9 o R

ABADIA Y GONZALEZ
HA FALLKC IDO
henv aebado rils 4 a lap n media P m lom que mucirrben u sluda.
en el de ionC de me, f im-il'a rsuegan a las perasnns de *j-at|i-
'it.lic cIe'Aro 1154 antre 1I y IR -Vrialsd-. ptrs .-eadle ali acomps-
riin de Colon tao r quae agradec-rn
La Hmna 4 dr eSeplembre dre 1948
. Iildae Abadia y del Rio., Ktt Maria v Maria Antosal Abadia y m (rs-
nclace Fernindea BDardal: Manr.L Ananlo y armela dIs el Rio y Val-
a TlsnL y del La:i Juan Gmeas Balmag);: 1g. CGabriel Gibme deRl Ris;
Mlanuel Cam y MarU: Manuel JIdtls i v Dial; Gabriel VIdal Flanll;
ila RtlIg; lia p Cr Clva; Dr. Carlso G6med Gsoniles; Dr. Fermuad
s Alrod& Atasm ItU; Dr. elalmds y Perdr, Cat; Dr. Iarvcla Prade:


cc
pq


nia "La Nacionat' "

435M.-Pt55 RapJt V-lftM Se p.FnalD C-Oat tOOaro Pwa0-i 4 pS
______ *


I del


md ade ouanajaa en Lec nde Por -iaserio de LuyiniZ ... X-di
uan CreDo i1 Coantro de teCtIs Ca- -Itbre 721 aso 1 1-240
Sen Rt C par L cliar Cuba Ol O Luaiii X sI eaq. a Nor 12l
Cd cotrs Juan Bello Moro. aI nortmJ Coets 1001 ..... X--I1


=iM


;-,.


JntAD;in nr 1"IIADIXIA cABA A4 nr -rur nF >Oi-


____0 A CXV1 ,.


ACTUACION CIV-ICA
For AMADO MtARBONA I I
PATRONATO ACTIONN CIVICA VELASQUERA"
amos a dar a conoer boy, a.n- can 61o por amor. aaquel Pm do
e a a grande rasguos, is gpan nuestra patria tan olvidado.
,or realizada por el Patronato de Eh Clenfuegos Be celebra cads adO
Isco, Oriente, durante sus trelnts el "Dia del cienfueguero auenta*,
inco mesa de luncionamlento, que va cobrando auge putse on mu-
;ads bhl)o y cads vecino de ee wcos y los nativos de I Paris del
,bl dbe b entir orgutic y acos-Sur a viir su patris chicks en.tan
Elon de qua lube on suso as t/una sehalaeda fecha. La .niatativ temois
n de a que luche eo n s, u p erB tincamesnte caractere nrontimentlale
idad que labors per su meJora- p ro cotA produciendo resultadoa
Isto colecvo ce u todot o e l ie- priacticoo, pues coantaglan.de los
lo a cual reconoce qua no al peno- en tuslasoauperadores cue animan
Lo cabor ha obral mad peraqulls pto- inctituciones civics locaclei n
a; pro ha reaiado .qulln i pa- el ambiente en qua trancurri In i
ia eualnq han alcanezado los re- nc de quells que ahra reel-
10o con qu eontaba d en otro luga del territorio na-
il Patronsto rurgl6 a la-vid en national o en el cextranjero, y usi abun-
mes de septiembre do 1945, elt dans los donativos y Ia 11etlionit a
bidamente organiado y reconotd- favor de loe empefios conitructlvos.
por e) Gobltarno Provincial como Algua de Ia agrupaciones de
a orgsnlzScldn civica, que t1lnt, majoremlento local de Cuba cuentan
* IO tanto, pei alldad juridi con su delegacid6n en la ciudad-ca-
Pertentce al Comitt GeStor pro pital de Is Repdiblica en donde, s-
Ideridon de Agruplscion. de Me- gn e&ima fclpl6n Pujol, io qua
ariento Local do nuettra. pjatre. eo hay s .. habanerze. Y pro.
Scual e miembro., y ante el ctiual duc triteza Observar la cintidcad de
via Sua represntadcno para ex- provincianos qua en La Habana han
net las neceldaede de au puebllogrado adquirir renombre y poel-
logrr de iaa estersa gubernamen- cid6n social y econ6mlca, que jamSi
l se oefociten ia" mejoras qua de- vuelven oe ojoa. hacia e l modesto
Ped s mu ., a lug"r de dcnde provinen, y ean fa-
ao mi teiohero ha e ido y eel dl cul na hacen .
i-ar un centre acolar en 1 cual Sin embargo, la actuacl6n gent-
edan reclblr instruccl6n los rail rosa de los integrantes de la ao-
xcientos nifios que hay en squells. riaclones de mejoraniento local a
munidad tan admirable que a menudo se con-
Enumeremos asqul las obras de mi, lesan nacidos en tal o cual lugar
vergadura realicadas por el Patro- perons a s quienesi hasta ahora o-
to. En primer ltdrmlno, la recons- ameos por haboaneros. Eas agrupa-
irl6n de lo que adenomna t clones etal n logrnado, sin proponetr-
ntarillado y que e encuentra en clab aderos de l Isuperac16n e[sica
o de los lalos deI la calle Dr. G6- del cenitro urban en que actwan,
e, obra lota de gran rnecsldad, crear un aentimiento de patriotismo
se era una anenaca par a l trimn- regional hoast shore cail detconoet-
o poar los accldente ocurridos a dede, is cubanos, Y araso n legue
lom y mayors. a Is Imltacti6n de Is tradiclocal cco-
El Comiti Pro'Casa-Ecuela. orga- iambrec de los espahole que, no obs-
ado por las profeosora de instruc- lante haber fundado famnisan e Ami-
in peblica y un grupo de vecincs, rrca Y Ymar el sitio done crearon,
iz entrega al Patronato de Una ca- con ou itriba) Yo su daeconra,-perB-
ita n Ia scallse Jot Baln, cerca naldad y fortuia, nunca olvlda .a
Is Estac6n del rerrocarril, par saldes o el pueblo en qua e vieron Is
a en ell a uncionaran doe aule. [Iluz P1rim*r-se quO obsequian o .
ra digna de aplausas. La citnola ,bracen de un modo u otro.
wi, ie encontraba en mal aetado, sin-. .
rvicto sanitario, sin eRua potable,
. etc. El Patronato arregl s laI ca F A R MA C I A
ia pintj, hizp divisiones, install D B O V 3 I .1 A a
rvicios sanltarios y arregl6 el PO- c TT r
a. un cto de mda dei i sm I 'I U d sN I
n io cual ftuncionan dolrtFWaa que J .. -N -- S a. O
nan una pequefia part de Isa gran DE TUiNO LOS LUlN I
cesidad de Isa poblacidn inlfantil ve-m DOB18iO AGU
iquaefia. I IF. LA- iu A-U11t m-l
Adqulr6 el Patronao un tierreno
la earretera de Chassa. a Is sa- .
ia del pueblo, de 200 varas cuadra- '
as, a un cost de 150 pesoc, a fin r F RMACIA
Sque tea construldo en dicho lu- del
r el aentroe .celar. DR A PERj AP A 1 1
Adquiri6-e hizo instalar 14 luces D. A. PER= -AR -M "
ri" Para el alumbrado de parque F y 29 Tel6I. F-6277
de Ia averida, y ahora todo dis- De Turno Hoy
utan del benelico al Itener oes lu-I
aros buen lumbredo, in quierare
ia gran neceaidad en el pueblo, Se
rreglarion dos cuadre, crntricasl "
rante atl Correo, donde exists aun lDROCOERI UIU.LI
noae pestilete-q-e ofreci patp DROGU5 RIA- R U IZ-
Io. puel rcsuliabs Intransitable en a I h--.-- ATN(XFK I
ess de a..s T.amrbie.n rntc eI TRNO DIA T NOM I
iarque. habla otra cuadra en igual 5 N. 54 VFDAD1
Ltado, que asimiamn arreglo el Pa.- r 5N- Z"" -- MAW* l
onato. S suldamantL e procedla at I 5LI3. f-6072 f-5872
rrglar el pavlmnto y leaI arbolea Ocearesli l mIdls do uMism
a Is avenalmd -' "a/ s -sa
Hasta aqujiAea obras realiadas en n
[Al loc dad ,'
Ante las allas esferas gubernamen- -
llea se han hecho peliciones de to- I
.as clasn a fin de conaegiiir me)"o- amun, agc
u sin reaulusido ws -igooM
Conlamos *n que todo, IO ..... -.s.. sass "a i4Ai
Iueflos qua lean elaas palabra comh-.-.i-.-. ~- ,. -.
rueben Is gran labor rendtda. por
I PircAto y le den enrit In adelanie
u mAN decidids eaoperacrin In .ito-
no economics quo personal ca que_
og hnmbrac qua c e i uuchan In ha-

Tribunals FARMACIAS
Na Irmanisia hiay hi sa-lIslei
.... al" ..... p o hoV a o' De turn hoy
rrounnles pot o'e feeqaro ronlornie a L> ...... ... no
Is lev vitene decde rice >ann6 anoL B A R A n O
tQual no MsAI dernoads V rnro Laj D 6 K A BiA ADlEE0
euivo no s a t r re ele i a dls a loX --A FA..
arto" dea [*rmln(*s111 n so Ilauno l rnaSm M14 esq s opa O -2142
Permita)l dos Magbtsrads deI la Mcrpco cC-q a Peoer .. u-9M4
Audleneaa Acc. 213 esq a Co.p7eLsl X.33
El Pleno de Is Audlencis scored cue San gaa eIo 403 ta I Mu-
Spraesloaene e Sala lo mag- rla .. .. ....... M AU
radoe del tribunal c.llluIer. atsa- ds n 6 Ignac o 54 .... . -.
rpiosL en Ia propia lons duranie at DSgDE PASE O E MAI17 A
eeado siAo ludlclai car. la sla PjA. PADRE VPALAL A
opPtcin ce s0 dociLOIr., Jose VIi Paseo de eLrRu iK d 3&i -.BII
Bosque Bento Co-,o Parri. Cuo Ikcustria aa sa.oq a Neap-
ermuLa fue eproboa sica .... C-4S71
LI rcornacuenca eiL br.mer e) dio:- Ave ae iUta No 613 .. A-1491
SViael Bo nique.oDresa servici.. de- Cre p 2 .. .... u-.e.g
ae t'er en n saa S-Munoa ae 10 A ogujua 180 M-4b4
CTielnun1 Y el setunao. "P doctor Coi- Ir.ausuris 122 . M-L23
o Pn-arr. en la Tercera di- -, Crminai gua 1002 esq s Vine .. A-22Ti
A favor d I o sempleoan ban Niola1 y Tirocasero .. A-Oil
La SeIa SegicLHale Ic Ctil ale is .l-Pfrea s oISai NIxicci .. M1-I8
oudlencri de La Hasic r-a u-'tisa,-,6nan Jot p Lej tid.... A-3l
!entncs en ei reaurco i -.t.lelec on c.Ir d liad ... .. .. -14A
I doctor Aowe Ro'Ado A be.- no- ie 6 .. .. M-740a
ire de Jofe R Alorso Morir cccor,- Cmpanao p Condeca ... 11M-'724
ra ramiliclon di Ia Coeom n-,irc. e n- C.. era''o MIaicle .. M-774
icio Cl ge que derlar. ',n Idea Is, tErobar r iagenas .. "
pelctftn auf eli onrp. ciI., Ai.Miiin rOic, raniero 11 esq a Co-
(soi-6 n etlablecitra :---,nrn lP de- rriles .. .. .. A-I'
ireto reildenrcal o 3 o urirJo de BeLscoajn y Ptrota .. M-46
939 Neptuno PevrseverLca i.. --3X02
al CrA que se ritle.,c a- Cir- SBurs i00 . .. A-nM0
o en o n o con la teipli c .ianrsits or BO M h'%taie C Viriuda D-MOO
I doctor Roado AOr es,.-tablec ,n DKSDE PADRE VARELLA RAAITA
iueio derec.ro e,, aiCr af jIO AVENIDA LMEKOCAL
uncionajio. \ en-,plpn 10o |,.,- 'Aia"unuo GIm,,9 W1 ..... M-&MO
nconsler L n t nnaole-., s- c c rei 'ta-I .i .. .. t..ogsU-
,ntrado el re tiO ,Aliie Monrl,, is. l bu t .. DrM30
sEableci6 recuric de i.r,,con i "f'l faa e r i eLmbui ur
:lbci e I OLjruncia Sc i.clon --ito"i" Meri Je jsu~s Pert-
SomLid, cltda e. a 1, o'cij irc,I rrino ........ 0-30M0
in ucl B at a | el lund i.o....i. i. ae o r '-QluF o Sun ..... -. a i
I ear renaniasco oCUr uit ,.arean u h csin 919 ....-..A.. 334
zlaba de.empenfioo 11 mr,-ra-o lis I 10 .1....-.. U--32
i cUal reeurrlO a.e mar, iian, i -cili y Joceliir ..-.... -3
eponer eor Io aue .cerc n.iaor ce-, r Pr'e.niciSc, 202 ..... .3U-ai
echo Manlmo OCmc I114 i-Wl54
Coaiua PSc rs.ealocton dr Ia Cnmi. I DES.aE AV,. MO4POCAL BASTI
Ion de BMercio Ci.'ii ciloincic, ci EL RiO AL.4flNsARf
OciOr Recado A.b ha, e, rotjrso cin,- N 1 Nc, -.... UW
enclcO-O-sdminitrstiio one ni frid.- h "e 63e ..-.. D 4
rouelno y en el cust .-e itu.o O[ el\ l-n/rns y BSa, Rafte. ..-.. 0 17i
|ie. aUei-canoe csa i-larii in ccxire-sr- i oli e . P-g07
to pcr It Coscuen ,c onisbo cut I; L 'enueeiero lIsO unt-r i1
.rona mandads a ri-omri, so rron o .. P-=4e4
osealdo, del csarc- n>-.i In c-s i, -2 Ni-- an-l -" 21 .P-fil7
re de phlcacin tl ar.i"-l,,i ,-in et. N,', I. V ..1.. P.a-24
a CorniuclOn Oue 'conr- -oijr i > "F .-..-.. P V
uriconacrso. emptisoo ,i -,r ori, o-|- yV.IOL I r-o'n
'llco qse hams aide rceo]non in n u a BORA -F PSr DEL MONTI
asgo. sM reoreldreiir 0,.-u.,,,l. ore. o A fANlTf 5 AUARP2
Liloreai auenru no e.. reie.tt ar i lants Ctilaijns Umi I-.41
inllcc r cone t ia treas is tols. d- iass.in .i na- ai Lib'-tid 1-3S
ara ineosat en aj caso 1,- i rerics- 0i '1"' it C-,i11-2
ouo Me rorrepodiaiin en r ci no eie I ccc 1-0411
:mooedi porqde eor.did c .'w ncti- d-" '-ec a i'nre oca Aronia na
Il no driver al aramo I* @'l Qrci, ourr orjrr Za'.^tl z,1 I.LJICJfl '
u( re>Kue lA v k quier, oni o Morejnn adquiril e. i l* dote. iI Ll'lr IuBref Prinrlfe I-C42a
ho de mnnmoviJ dad eoi I Do,-IrJOn o"..r't ,' ql"ara" ReceJ'o
lurocrttlce quo detmeanon.. Y re-il. fnr in'1'.* I-mw
10 la expreaada Saea que oroscdi- "- 'n DBeca a Pr-eire An-
e ropn..ron en el cargir oce 1.5itua d r .d. 1-1-mo
rtmpanesdo el ceiaor Ailoiso Mr>- ...... .. .
aej ene r cnlcrsici-or a on e nab1a oe, ,. l,'...
q itJ etatdo el dererno n r C ai ds deJ C i-ic 22 203 1 72 g
onjlid iic-ace e-, 1' ) A ue Dar 224 M.11-02I
srido del cargo oue inia osm. /Pae"nto en ,. ta.'sa i-SOBS
aiisedo, por is reoena ctes d'Ctrie Miomenr it' 1 t. {:-7
Esxhorles L3TMANO. -xm"I=
De Oucnte en deianu,-lo or Pis -'.-raencroa W187 eg- a Sen
"gae conca el sdo aeubrsec ns cr,-- Larst-o ... X-4
a do OameUgo- en .'- C. Antoio eant5i Cabnasa ai ....... *.-1w
si.un.a c. is an ueie Orasnce a doe ILuo 5 Munmprn ......----.nX25


_ -. q PACANA TR. . . .. .. . . . . .


SDIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 4 DE SEPT. DE 1948


Hagalo asf P
De un regimen adecuado a su aparato dl-
aestivo, pues de 6ste provienen las intoxi-
caciones que entorpecen la actIvidad y
acortan la vida. Aconsilee con su medico.
Y si por de pronto necesita Ud. farmacote-
rapia eflicr contra pertjpaces males del

higack I a46 a

&iMA gistrita a imdfoo JRl l -Inmb~tinom

Use Bismdgen F es lo mejor!:IEl MAGIEN

iiSMAGEN S UNICO. NO ACM 1AMTACIONW... -NI IfGtAIeS.
Dolor de Estdmago, Digestiones lentas o dolorosas, tin.
pacho gastricp, Vdmitos de lfquido o de sangre, Acidez,'
Eructos agrios, Ardentia, Gases, 'Dilatacidn, Mala re-
piraci6n, Mal aliento, Espasm6s, C61dlicos, Fermentacio-
nes intestinales, Diarrea o estrefiimiento, Dolor do
vientre y espalda, Inapetencia, Deenutricidn; 4presen-
ta *u enfermedad alguno de estos sintomas?.
Ensaye con un frasco del
notable patenie Bismdgen y
bendecirl la hora en que Idecidi tom do.

G ICODI nasa


Felicitan al "Diarno de la Marina"'
por su campana en defense de Ias
industries y la economic del pais

Recibimnos cartais de la Asociaci6n Gestora de Ia Organizaci6n
Patronal; de aIs Asociaci6n de la Indclustria Grafica de Cuba; de
la Asoc." de Industriales y Comerciantes de Cienhfuegos, etc.
Nofmtro'.edltorial- censurando la Cienfuegos, Sept. 2 de 1948.
destruction asistemauca de las Indus. Sr Director del DIARIO DE LA
rIdmw r l dn-0 15 MARINA.
"" "* *''. ,, Fellclamos e'.t. Ivwmente al DIA-
Pu l'imsaa a edntlnuaci6n varias RIO por los trabalos atlnadoxs en de-
de I1 mensajes que estamos reel. fensa de las industrial y de la wono-
blendo: mie national. Pensemos en el tutu-
Habana, Sept. 2. ro y resolvamos nuestros problem
Sr. Director del PIARIO DE LA en forma equliatlve y con garantias
MARNA p ara todos.. (Fdo.) Manuel GonzAlez
Prade- Tte. Bey, Habana. Lindez. presldente de la Asoclacidn
Leaf gaCl6n Gestora de la Orga- de Industrlales y Comerciantes de
nizU6n. Paronal en u es16n do Cienfuegos.
ayer,1 &cordd felaitar efuslvamente
al DIARIO por los trees magistrales Lunes 30 de agosto.
editoriales titulados "La destruccidn
sitemrAtica de lan Induttrias" que Sr. Jost Ignacio Rivero, director
revelan I& honda preocupactdn de ese del DIARIO DE LA MARINA
per1ddloo por todo aquello que va en EstA publicando el DIARIO unon
contra de a economic nacionaL Aten- articulos sobre "La destrucci6n sis-
tamente. (Fdo.) Gerardo del Oln. temitica de las Industries y fuentes
secretario ejecutivo. de trabajo", que son tan intellgentea,
tan verldlcos, tan blen hechos, que
Habana, Sept. I de 1948. sinceramente merecen el aplauso y
Sr. Director del DIARIO DE LA Ia felicltacld6n de todas la personas
MARINA. conscientes que quedan en Cuba
Prado y Tte. Rey. HIlabana. Quiera el Sefor que esos articulos
Felicitole calurosamente, por su sean leldos y meditados por los ue
magnfica campana de Is primer tienen en sus manos el fuuro de Cu-
plans del DIARIO DE LA MARINA ba. para que puedan hacer algo en lo
en defensa de la economic y de lag adelante, que lo que dejamoa detrai
clases productoras de Ia nacl6n. ha aido toda una ensarta desalinos
(Fdo.) Leonardo Ausugua. president f altos de todo sentido y funestos pa-
de aIs Asoclacl6n de la Industria Gra- ra Cuba. (Fdo.) Una lectora de su
fica de Ia Republica de Cuba. buen padre y ahora de used.


Gastroenterologia
par H. L. BOCKUS
Primers ediclin en castellano traduclda del original injlns. Tres
tomos con 3,000 pgins. 42 grabdos muchos en calares $130.00
ULTIMAS NOVEDADES
NOENTGEN-DIAGNOSTICO. (Schinl) 2 t ...................... $116.0
DIAGNOSTICO CLINICO. (Pullen) .......................... Z.00
ENDOCAEDrTIS MALIGNA LENTA. (Pans Gibert) ............ 195M
ONCOLOOIA. (James lwlng) .. ..... ...................... 05.0
TElRAPEIJTICA INFANTIL. (Litchfield). 4 L .................... "13.00
ENFENMEDADE8 VENEREAS. (Marshall) .. ................... 193M
BACTEBIOSTASIS Y FISIOPATOLOGIA. (Liberman) .......... 10.50
CARDIOPATOLOGIA CLINICA. (Levine) ...... ............... 1.50
ELEMENTO8 ANORMALESI DE LA OKINA. (Eirade) ......... ".0
sUBSTRATO ANATOMICO ENFERMEDADES MENTALES. (Sol) 6.50
ENFKIMEDADES TROPICALES. (Mansan--Bahr) ............... 31M
TKXTO DE BACTMUOLOGIA. (Curbelo-lasu. Tels ........... MS
KLXCTROCAktDIOGEAFIA CLINICA. (Alvares Men) .......... 1 0.0
CLINICA Y LABOEATORIO. (PItialuag). REst. $7. Tel ........ 9.00
CARDIOPATIAS CONG. INFANCIA (Castellansa) ............ .
COtAZON P.ULMONAR. (GMove) ..... .... .. ................ 4.
MANUAL DR DZIMATOLOGIA. (Nat. Research Coktill) ..... 10
MANUAL DE MIUCOLOGIA CLINIC. (NL Research Couiacll) .. I.0
PATOLOGWA QUIRUEGICA. (Chrlsthopher). 2 L............. 40.0
TRATADO ME1DICINA INTERNA. (Ceil). tL .. ....... U.M
METODOS DE LASORATOIRQ CLINICO. (Kltmer). I1O ...... I0S
INMUNOLOOGIA CLINICA. (Kslmer Taft) .. ...... 23.00
KXPLORACION CLINICA ANIMALS DOMKATICOS. (Redguea) 2.5M1
EL MKNTOg D BACTERIOLOGIA. (Froblsher) ............... 1.70
KNDOC3.NOLOGItA CINICA. (Jers) -. .................... 16.50
MANUAL ANALI8IOK CLINtCOS. IKraeke Parker) ............... .22M
PBACTICA DK OBBTUTICIA. (leek) ................... .75
RANKAMIKNTO URIANO T IURAL hrs) .........."........ .
TRKATMENT Or HEKART DIBSEABSE. (Bra n ........ ......... 5.
BACTKIrOLO(lr-lEMATOLOG Y-PARASITOLOOT. (14ft) .... U.-
DIGK"TIVK TRACT ROENTOENOLOGT. (Bekenel) ...... tm
URGOICAI. TREATMENT OrF ABDOMEN. (Bnereft-Wade) ...... 22.0
ANATOMfA DR LOS ANIMAL98 DOMRESICOB. (moB) ..... .00M
r5i ItEON AUXILION QUIUiOGICOg r MEDICOS. (Cola) ..... 4M


Acabanmm do rcilr dholamnin del Ntoos MAQUtlIAS
DE EBCBIBIM "oDIEWOOD" d L tL T y11 pulgqad-


Ba.-Mm pa del eatolet. wim as au*e p o see dsd e eamps-ear.


EUn ~ 1 O IJ *APTDO.-194
11L U.4t0 4 HA~AA


DESDE MADRID, DESEA
CONOCER EL PARADERO
DE SU PADRE ADOPTIVO
La sefiorlta Chavela Dutodr, resi
dente en Espafa, ha escrito a nues-
tro dlrecor pdidndole que "par me-
dio de su Inportante 6rgano publici-
tarlo recabe informes sabre el pa-
radero de asu padre adoptivo, senor
Darlo Estrada Rodriguez, que reside
en -Cuba" ya de ulen desde haee mu-
cho tiempo no tliene noticaS.
La direcci6n de la seftorita Dufour
es caUe Ventura de la Vega No. 1320
Aeha. Madrid.

Se llev6 a efecto
la segunda sesi6n
de los Urbanistas

Vers6 sobre la Ley Organica
Municipal y su relacion con
]asa cuerstioei urbanisticas
Por gentile.a de la directive de la
Asociacdi6n. de Reporters, tuvo lugac
er. en el comedor de su casa so-
I ,el segundo almuerzo de urbanis.
as, al qua asistlerron los sefiores pro-
fesor Pedro Martinez Inclan, doctor
Domingo Ramos, arqultectos e inge-
niere B.am6n Menacho, Honorato Co.
lete, Oscar Morse, Mario Romahach
Aquies Maza, Jos Rodriguez Wall-
ing, Jose Sust. Manuel Febles Vald&a
p Manuel Carrerl, e abogado doctor
Modesto Pineda, el seflor Luis F. Co-
Una y los periodistas Eduardo Cepero
Torres y Armando Maribona.
El tema principal tratado durante
ei almuerzo fu6 "La Ley Orginica dc
los Municipios. su vigencia su in-
cumplimiento en materials ubanisti-
cas", que expuso analiticamente el
ingeniero Honorato Calete, presiden-
te del Instituto de Planeacldn Econd-
mici de Cuba.
El arquitecto Pedro Martlnez Irt-
clan. proesr de la Universidad, In-
formd acerca de omo esatan compues-
tan y funcionan laa conmisiones de ur-
banismo y de planeac16n de ciudades
en lag nacionea msa cultas y pro-
gremstas. Opina el profesor Martinez
hnclan que deben ser cumplidos l0s
precepts constitucionales, promul-
Andose Ias leye s complementarlas.
l.nsur6 con Mnsatas razones que se
construia la nueva red de distribu-
ci6n del Acueducto de la Habana sin
la previa existencla del piano regu-
ador de la cludad, y propugn 6 a
instauracdln de una Comisian de
Planeaer6n y Urbaninmo, apolltica,
penranente, ticnica, responsable y
rexpaldada por los profesionales uni-
versitarios los financiers, el Centro
de nla Propiedad y la prensa, para sal-
var a la Habana de su progresive
caos-vial, de salubridad y de diflcua-
tadeg par a el desenvolvimlento de lag
diversas actividades de una gran
urbe.
Hicleron tambidn atinadas observa-
clones el doctor Domingo Ramos, el
doctor Modesto Pineda, el arquitecto
Manuel Febles, Jete deldepartamehnto
de Urbaniamo del Ayuntamiento de
la Habana, y nuestro compaflero Ar-
mando Maribona.


n highballcubano,


sabroso,


inconfundible,


so prepare


con


Ahojo


uACujl

Prudbelo:


es deliciosoIAbonan aiquileres
de escuelas en la
ciudad de S. Clara

Tambien liquid Hacienda el
imported de loa registros de
Juzgados. Solbcitsn credito
Express a las perladistas "el seflot
Jo05 Manuel Fern/ndez Martinez, di-
rector general de Contabilidad del
Mlitnterto de HacLenda, que habis
ituado Ia auma correopondlente pa-
ra la llquadacln. hasa el pasedo Ji-
(Io, del alquller de lu casas-escue-
smc de Sante Clara. ut coma pars
aboner el ntposie de la lmpreal6n
de los libroa de RetlsLro Civil en los
luzgedea munlelpajes de Ia Septt-
llca. De I propta maners- ae pag6
dI adeudo pendlente a leo mensJje-
ro, del Mlniaterto de Comunicacro-
oeM.
?MPen los veitrasne 00
?alsaa Seelamo
El p-ealdento ae I el un de
loe wtterno do Palma Sorijlc in-
teres6 del mlnletro de Hacienda, in-
gentero Valde- MHorano, quo elttl el
Crdlto de IL00,.O0, a-utorlaadp hane
elgdn tlenpo, pare ocestruir 6l pen-
tle.So. Illbertadorm de ma region
Y m~n bufsto que0 peo la. semwria
deli (eral Ptiee Bomrro. uj
o omptafero de arina.

Be cacsa la firm, Impreaon de
qe Oe 00 sinwto a oalo U. DIrge-
cidn General de Contatla/iadad de Ha-
cerida aflturt Ios ondo. pats abo-
nar 1. aueldo. del pmde agosto a
to. tempre. del Mtlnsterlo dae JS-
Ude T del Poder Judicial.


Tendra lugar en la noche de hoy la PROLONGA 1LAJORNADA DE
VERAN0 EN EL MUNICIn0u
sesi6n de clausura del Congreso de HASTA EL MES DE" OCTUBRE
ingenieros agr6nomos y, azucareroS A yun cen dA lo-e-p-eado5 del
Ayuntm aento de la Habana, el al-
calde N colAs Castellanos dict6 un
La reunion acord6 solicitor sueldo minirpO de 250 pesos al decreto ampliando la Jornad de ve-
mes para esos profesionales, nuevos empleos e inamovilidad, rano a todoel mes de septlembre,
duat lcal, al igual que en 1os
y que se di caricter t&cnico a Ministerio de Agricult du mer atel junio. julio y goslquo, rece-
A las nueve de la noche de ahoy En representacid6n de los ingenero s sarin los sibados toldas Ins a ctivida-
en el sal6n de actos del edificio de agr6nomos habl6 el Ingeniero Casto des burocratlcas en dicha deponden-
Ia Asoclaci6n Nacional de Hacenda- Ferragut, quien express el agrade- rcia municipal
dos, tendra lugar la sesidn de clausu- cimiento de los miembros de esa pro
ra del Segundo Congreso Nacional fesi6n al alcalde Caslellanos y ai m>-
de Ing Ieron Agr6nomox y Aziica n-tro dae Agricultura. selor Nodal, Concede licencias
reres ue durante today esta semana paor Ia adopcl6n de bas medidas ne-
ha v Ndo celebrndce en esta cas cresarlas encaminada.i a dotar de edi I| M "
pital. e e icio ropio al repetidq Colegi Na. Cl e lUnlClpiO para
A este acro tambian han sido a- cional
peclalmente Invitados el asenor pre- Visita a um Industria Otlevos edif cIob'
sidente de sla Repblica, doctor Ra- En har ae a tarde loscongrcss nie o e di fic
m6n Grau San Martin; el ministro las diiieron, en omnibso net --
ubaecrtarlo Ade Agriclultsra.s : dosl eftecto, & vecino pueblo del Tambien para ampllaciones.
Roman Nodal Jimfnez. el 5enador Cotorro coon el objeto dc lar [a 1 a
ingenlero Francisco Grau Alsina y ceorvece Modeodrecene LO ra s ,i ,,,
otrs altlas funclonrieros del Galr cervecerla Modelo, recienlceonnle Los trabajos dsrin comienzoo
ro, asei com fcprosentantivos deG d construids n dicha localidad. a Il mayor brevedad possible
no, as inaicma reXeonantvsd l en ndo sealtemisldn organlzudora r
verses instiuelones Hay, sdbado a las nueve dc is ma-
En Ia s aidn d trabajo celebrada fans, se reunih In comisidn organi- Se han exPedido Por el Mu, cpic
ayer terming ta discusln de Ia ps9- zadora del 1I Congreso Nacional dCe licencias parr ias construcciones si
lentos generales.para usai politic Par. conocer de los Informaes rendido& obras de reparacl6n en c l edil(iclo cl
agraria national" uera sonmeUda a la r las meaa de las dlstintao seclo. tuado en Prado 359, Segundo Garcia,
.cnsideraeldn del. Congreo o pr e nsa].;praeif e Una plants en Is cnlle
*ingeieo asroFerim p0s d ne de trabajoacon respect aalos Ira. para editlao de 000 pianla en 1a colic
tngeniero Castro Feragut, presides- bao preenado a I mimas que Carballo y Consejero Arango cn cl
te de proptoColegio Nacional de In- deben se premados y para resi CCerro; Marcelo Honora. o Boza. para
,genlro Agr nomos y Azucareroo ver otras cuestionesrelatvas con di- una plant alta en la Calzada del Ce-
Termnada la discusidn y aproba- cho evento.- rro 843; Maria Hernandez Hierrera.
dcn de dicha ponencia, por distints os poara una obra de amplihaci6o v e-
colegiados fueron sometidas a la con- HomenaJme a la pIren formas en la calic 13 esquina .1 i)clo-
sideracitn del repetido Congreso di- Al media dia de ayer, la commission res, en Lawlon; a Milagros Leonus,
verseas mocionea, entire las que (igu organizadora del Segundo Congreiio para un editicio de dos planpta en la
ran l1a sigulentes: Nacional de Ingenleros Agronomos y calle San Nicolas 914. Angel Coruje-
DeelSraitori de organism tienlco Azucareros afrecd6 en el edificio Ba. do, para un edificrio de una plunR en
Solicitar de los poderes pdblicos card. en lesta capital, un ponche de Cervantes entire D'Strampes :, Calic -
el cumplimiento del articulo numero honor a representatlvos de la prensa. j6n del Inglei. reparlo El Sevillnro
160 de Ia Constituci6n de la RepO- par testilmonlarles de ese modo cu y a Maria Triena I.ezama. par un
blica, que declare como organismo reconocimlento por Ia cooperacidn al ediftircio de una plan I a en la cille He-
ticnico al Ministerio de Agricultura menciaonado event. redin en el reparln Parraga
p solcitar en consecuencia, que tan-
o el eargo de minlistro coma el de
subsecretarlo de esa dependencia del
Estado sea deaempefiado por ingenie-
roa agr"nomo.m
Sueldo minima de $254 S
Gestionar tambien de loa poderet
publicos que en el prAximo pres"u I
puesto de la nacidn se sefiate comoa
sueldb minima para los Ingeniermo S A I
agrsnomos y azucareros que traba.
Jan en organisms oflclales, el habe,
mensual de 3250.
Fellltalin &l MInlstre de
Salubrldad
FeUlcltar al comitd ejecutlvo del Co.-
legio de Ingenfieroa Agr6nomos poat
la defensa que ha hecho del derecho
que tlenen los mencionados profesio.
nales al desempeio del cargo de di-
rector tecnlco de las Industrias dc
embotellado de refrescos y aguas, fe
lilctacidn extensive al minlstro de
Salubrldad y Asiatencia Social. docloi
Ranmiro de la Riva, por haber consi-
derado el acuerdo del ConseJo de Mi-
nistros en tal sentido, interesando del o
citado unclonario que, lia mayor
brvedad, sea itncluido aun ingenicTro
agrdnomo en dl Junta Nacjonal de
Salubridad y Asistencaa Social. .EU.AOp -
Nuevos empleos pars lea Ingenieros
Reclamar la aprobacie n de una ley / m- c
n obligue a cada comerciante de-
dicado atiramo de intsecticldas y fun-
?ridas, te....al frenteedel depar-
mentoa un ingeniero agr6no ... y lo mejor en LA E
oque garantice Ila tetividad y '>ens- q
o para los fines propuestos de los ,m
production que expend dicho comer-
Demandar del ministro de TrabaJo
[la revision del punto No. 30 del i
scuardo 50 en reladimn con el ejerceio1a FNGUATADO plkiti-
de la profesl6n de segundo quimico N
en lof centrales azucarerost. Co par& it o iochei
Interesar Isacdoignaepa n de e nle- 2.25
leros agrmnomosienate los natures
correspondientes de ls Catedra "D"n
de los institutes de segunda neu e
Igrablem. lmndustrialismlo
Que por el Estado ue busque l MAub
'ua formula quete tiendas a que ponr e B-
la Induetri naclonal ee amplee m e-In
teria prima obtehida en el pae; q. a qu frs
"or lo] mndustrialeis t tomen med cog
se que propdclan eia denaeroeon y t
cola deIne nacscniquate pae es a
ofreze la maximanes garantpoa Inu
cndustrioanalonal r el doe.
normal de rus actlvldades, medHt
Il mantenimiento de los aranceler
vigenter y sin que ae concedan exen-
clones arancelaris, o asubaldnon de
nnuacoesabre la impotac16rn de
rnganla asee so anr c, eli
productoa Iguales, similaret o banao
gas. a ateIquaens produz in ean Cuba teFS--
y que unicament ae concedan exen-
elones en los Cosa en qu loi pio- a ..o'
ducto no eb produzcan en el paits, oa
*e produzcan iuflcientemente y rnl.
camente en Ias cantldades paras cu-
brir lo< deficits de nueatra produc-
tebracid onal.
tnamrmovlldad par& lam profeslaunlem
Solicltar de lon poderes del Estado
ma ianaovilidad de los ingenieroas D A
agrdnomos' y demA professionals
universitarios que ocupen cargo del
Ebtado, la provincial o el municiplo, t I
o en loe organlamos aut6nomos.
Organa es s me llsalel C a .. u a
Felcitar al alcalde de La Habana,.
senior Castellanos, par aIs creac6n dee SA
la Junta Municipal de Agriculturn go
de La Habana y demanded r de los al- q
caldes de los restantes municipios xul
que aprueben y lleven a la prActica
proyectos similares.
Ediflc ia soell
Que por el ejecutivo del Colegio de
Ingenieros Afgnomo y Azucareros
se continue as ogertConesC para la c-
lebracl6n del Primer Congresao Inter-
americanao de Ingenieroas Agr6nornon
y tratar de que dicho evento se te )UEGO DE TOA.ib
lebre en la Ioportunidad en que sea LLAS de punto, roaa y
inaugurado el edificio social del Co- s Ju .1 pliams:
legio, *i aY.WU {
Visita & I alcalde 2.50
En hores del mediodia una nupee.
roaa representac6n del II CongrcsoFoeresta Coaste at Paso. Adrles, pn. ...-
Naicla sdat Ingenleria Agronmt. \
y Azucarera, presildida par los inge.
nleros Casto Ferragut Andres L6. ^ '-.V % '<
pez Dlaz, HumbertoCastellanos, Cr i7
Rodriguez Martin y Manuel Puig Ji- l-
mneza, visit al alcalde de La Ha-u
bana, senor Nicoto Castellanos, quieno
inform6 a us visitantes que habla
reclbido una comunicat6n del minim. ,
tro de Agricultura dando cuenta dtL ip t
que el Minlstero cedia unsa parcels
de terreno, segregada l la Oranja
Forestal Conde de Pozos DulOes, f
el lerro, par la construccl6n da -
edifctido local de los I ngenleros ager. -
nomoesa y qus el propio alcalde, poer lu
parse, hg ba rerltldo e .-rganlaam a a ,
Municipal un menul*e interesando un B^ ^r*
acuerdo concedlendo dicho terreno
para el fin propu deto. aas. E

PIDE UNION estATERNAIe PORTAsCULERO D P .
QUE SE L RESTIT]UYA UNA i 2 ,h p^rL 'pv.I "5 i,.> .....1,1
SUBVENaON DEL MUNICIPIO c,n ^ l~"^

dEl Coiltp Ejecutivo de Ja teaoc"e- pq! can 4 Jeesna S
e"Unln Fraternal". que pr e estee 1'4
el *eftor Angel Goniilei Machido, >*\V_ ^P ^-
ha darlgldo un a crlto al preldenir qu
del Ayuntamiento, tnteresando que H\ *. ^ ^--
en el pre-upoeato municipal de IMC S4\ \" _^,^ ^
I reaa re1tablecida la pl bvecn n
coP da por en e organlo a lae-
menteonadp e ocledld, la cual Ie fur-
euplmlda derde hace dilez a ie. Efd
drcho pacrito alet que la oledad UtERO DE PAPELo \sl r
qir riprCletna entl [ntegrads n *u lu--''n E--^
mayn'. por un1 c0ae pobrce de trasI psquala con 4 docanas:
baJtdoriea por s o qu e es en extreme 1.4Sit-
neo~urlo *I *por t conomnco que,
le prdrtaba el Munlelpio.


Por eondUclo del encargAao de Ne-
rxloso de la Repulic Argentina en
rata cap, tal. en el Mmlsterio de Agrl-
cultura a, redhio/ el otrecunlento he-
cho po el Oobterno de esa rinlt er-
manio por el mie conoeden dos

prr.d e ueixr A re.) o. *,


1

a asa Cuintana
GALIANO-358


irfPTIIMyrf
-Ei ME D LSOf ROAJ4 EN/A CASA QUINTA NA.
XTRAORDINARIAS REISAJAS.
RLOJ ORO I/ KILANTS. PULSOMETIO Y CAiL#O-
6RAFQ. 19S.00
Suscribase al DIARIO DE LA MARINA


rece lo mejor...


OCA a precious econ6micos


BANITAS ae pi.
borlado en ro.9,
p y .lan... 3.95


ADIMAS:


PISOS PARA CORRALITOS
on coa *aul con liatdo tl.
bujos Indentle-. Matelrial Im.
pormebllet >


HULES DE GOMA reorl.
ble, ribetelosT y con *jetle
colors. roae y aull .7


PARALES SANITARIOS Ja
4i,. Ta mailos 20s40. Cale
.on I Jocona 4.70


FUNDAS IMPERMEABLEUS
par eoiclonceitoS. con al*-
rise Infantlla*l 2ZFRAZADITAS can rilsetel J.
..a F precioo< Jbluoa. To-
maao 36zSO 2s9


JUEOOS DE CUNA J w*ose.
Jol da@Lilo, ianerust&l0ooamane.
l.edo a* 4 pAuii 2&.0


EDREDONES par cneua, po.
punteado a aOis ceoloraol eooe
y lu..i69TAMBI EN: sarecAmnas, da
cheanille, ,baia its, fundilc 1.
teles antisiptlcas, stc.. ate.

Terminh6 lajornaja d.
Verano.
ABIERTO: mafiana y
tarde de lunem a Ahba,
do inclusive.


Ila epoca"


Neptuno-Smn Nicolis-Galiano

EJOR SIURTIDA Y QUE MAS BARAITO VENDEU


PAGINA TRES


- - - - - - - kWWR.-


ARO CXVI


dram-I U. ,.Lsa L .. ... .I ral a- aKr..r .aa, ULaOl V A. .o ......


ADocXcT


sa g Li I Le s a qF d .


DIARIO DE LA MARINA ,--ACOTACIONES--I AESSIIMEMS -r
FURNDADO BN 1833
director dead. IS 1alo& Don Ntcolati River y Mula7 -r" -|
V dead. jntom IL--1I1 hast marx 31. 1944: Dr Jo- L Elyea% y Alono PoT FRANCISCO ICHASO
EMIted. woe DAL10 Ol LA MARIM A Socaidd Anonlma" roneUtu 0 >,T f ,
dadad de L aibn el 2 dL enero d l A A NTOLOGIA'DE CINTIO f'nTC TTTO I
Demiefib 4dd:a PeMO do Blart NO 515 A partado do i-'rroe.* 1010 LA AI1 ULN ji JJL/L, '>11\ L% VJI ll...LI.Afrn \*f'*{* S 1 PRESIDENTA DR LA EMPR SA -i l
llwe oeailIndo 4 do Js do (IV y t7ithe) i .)
VDCEP SINT LA EMPRESA 1
Dr. Joeg Brren a. pF IGURA a la cabeza de edta an- bro:. Palabras eacrluao en Ia arena
DEUCTOR tNTERINO: Jm ea IgUme ivete Herftiei tologia Josk Lezama Lima, ni- pot un In6antW. de 'u6rte aIo
ADflTAD SUBAD AD mador primero y mentor natural whltmanlano, in perjulcio d mB u
A TKADOB SUBADMINISTRADR: del grupo de poetas en ella repro- ortnalldad, y "Sa1 -saobre su of-
Ries. ao*O. e ar 2J a enlada. Inspire pada".an quo.1ahtlallto dremiUc-
9 entire sui conmi- al 1tonblor Waeo ae. ruzan sabre
8ECRETABIO DEL COMITE JECUTIVO: Fraoletb 1malitones y prosl- un flomA WAdpicea grandloaldad- i
Eztra)j o ERtranJres Intelectual casl ginewl del grupo on ia aeverjdad
Territerio "A supersticloao, no del em.lo; n el abstinado alan de
slatlngt eonveabe 0oascvnle unido alempre a pmrIeeCct6no Ia hulda de lao Ca- .' .
Jm ........................ 1 50 pare S i essenti-d o io- o ilasydet ao ermu t caldad
Afi ......................... I 2. 40 l patla a gaecto -penam nt o com. e nia lo Illln,,
dT gnna .. TELEFONOS: \ deran un poco cerlri ,y.driur ba ternura .
Dlrtdit Amiinitrai~jmn antruosa u Un D 101808ami pgrzanenteaen eta
S ";, ....... -7 l i pertr6flca voluntad etradu ve s O.' a Ims un regt de
Jetf de Redacd6n ...... M.S09 Admlnistrador ......... M-17. resuelta decision de oer un hombre aloflor1anz. de 1uil aurtal, a eu
Jefe de Informac66n .... A-8427 Subadmlnlaistrador ........ M-5607 de letras en sentido integral, bellishal "onueto a Is palomas de
Crdnica fabanera ........ A-7575 Talleres .......... M-5603 Lezama,. com o Joyce, vive en su ml mdr ',. Par .cirto que en el j
Sports ............... M-5602 Sus y Queja .......... M-5604 labrint, etreado-minero tdel 00.tiao_ i'b nos recuer-
Rotograbado ........... M-3775 An. Comerciales .......... M-2798 mnr d atiodgue anrer -.
RIdacin ............. M-5601 An. C cdo ........ M.3802 lenguaje- a una paciente e inter- la .1 aau dlbtanorlo di ,o-
uminable 'tares de exceavacldn y Yo- nat.s ll lHoIaeal huspanoargentno;
lecci6n. La palabra eia para l roca Jotf Dt Bei3raAr ] dez-
EDITORIAL viva dei 3ealtennsla. n Isacual per- miaomo*a 000t Ua vibracid6 del
fare sigulendo una v.eta inextingul-- wa -o asommbrado estreno del
..e.tdo,; cmo tpregunta y resipuests, .'
La crisis denuestro turismo: .Anaerobo de lapoesiha le tlinen candoras. estA rep rentaa par ."
~~~~~sin ctfidado log turnbos' y vicisitu- Angel Gartelu. Su poesia religiose "''. t
erte r nf u de ls des del "hormiguero" que discute tlie ne nn.endido sabor de Jaru- .
certero enfogue de los "Leones" stuera. Slente t idh desedn p letoria. En ella. terra y celo pro-A ?
loa olectio~y tun verdadero de'spre- claman Ia grandeze de Dios. La -jTh es Ptnch.?
A criiis de nuetro turismofarms a todav uneInsla io par Mamaform cionalede dbtiM away care 1"a-
LA criuiS de nuestro turi.mo geas y censure D 1as oportunsa l teratur. Suprasa y sou vetso ca. par Is influeocla de ezama; ic u.
a- es today una crisis nacipnal. sugerencias que hizo nuestro comn- reaponden at un esado de asisla- poe si advierte un anhelo de ni- jar pl. M... A
El turismo es una industrial pars pafiero Maribona no noa toca miento y tens16n. Fanitico de su tldeces y fraganclas qudad -un gra-
I cual Cula esta tan bien dotada hacer el elogio. Fueron idintica- ideal de belleza y plenamente con- to soenLoa eorgico y paganoa u a u
saprada a.u realizaei6n, pudlera versa. Una note dominant de su Af dP
como pare Iadlaicar. El turi- mene apiaudida. decir r person e Ju- pcoes' deelalan de petr a I A tm 6sfPra del gran Par s
me nos he rendido grandees y fI Con todo, esta memorable sr- lea Renard: "Si par casualidad soy befloza chsmicr un a4gimen do an- 1 .,1 .
cles gananciac. Acaso par haber sian de los Leones'no alcanzaria eterno, har6 literature parlade fnontIserfemn. eurdue- . "s Anr, Jiee.
eternidad",t flL^ n:a con^ l, c n e ornm .r.....^^ -
sildo tan ficiles hemos descuida- el ]ogr ade una fecunde trascen- eternidad. p as od Iexstr wo' rddeorque .tm. -vertical. Greecing a flpawrapn-s-
oycaole dca o auuoD- Pe zm a saet ea dlm esuanllaEL",eoi-cqo-sasrc.rce .e p
D asegurara y casa complee- denci, comaseo augurs el DIA- normal del poets. No hay mementos paln organizada" y, par mintio- pregao di ee brue d i eo.Wpesd baras area-a
mente se no ha n ido dle la ma- RIO. a no ser par aquellas- supre- deinspraci6n. No hay mementos de as aflnided do lo.,'entidosla cueoarr en Pario y do e, do noc ae ve ea ni roma de lo 2ran-
no0. me apetencis de integracidn y calda. Hay un poetlzar contants, o on "ad trn p rencia d aA r Anre do Mrine" y de. l eanachocr col con"rea-
persistente, ln mast interiteivaao vilanas organinada u. e aol cafolncr e dob Ma rane' de s baa-cog chaer neael cntal
El Club de Leones de nuestra profundided quac al principio sub- qu te l sdel repos o neceario. A "l d o '* Iajpi a e en"e"o g li s ec6mpuar, pera y a .ctra-
ao ryms.as p el rs tinteier .sip irnn Justo Rodriguez Sanas me dts.? muelle de Jammiape sn pregunta bleo *.-enro ca presta y diestre-
empital abunda en eatos criaerios raysos. 'la poesla es un tejer aip tmreino
moiAIIi easpird s que el eatudio sin tap que tiene par meta eltin- peg tun poco del libro pan ik am- dter oi amburgo, Ambors a mante alrededor de olas anormes
ueast y moviliza su recursos AI e ldd d qu eudenguaioj pot 'Biu Js. Poslblemente. antes do re-' erre do fmdcln y, rechinando,
dvicos pare cooperar a I orecu- de Ia situcia6pr y ale usu origene pinie e m par at ruiel6n de las fornas VMS.- poser a pa, taaspdsu- ide l tn maporte queda Si-onado a le
badae en "cony ua oriene a Los poemas de Leama se abren ti eos y uditivs. par su cultivo de breve estncta on Paria y de volver diatancia deblda. Entonces comlen-
aacid6n y fomento del turimo e haga en conjunto, con la co- encurvaparab6lica poesosdeun los metro, traditonales, por-'su a bordo, po a etrech pase-rlt, alalentoutiegodelaesctums. Un
acona A l rc rcid ao ae destino cometario. La extens1i6n amor a o ue Carduccci llanmabs Ia plen vapmente an eu vils, empecticulo deo caUlidad que detle-
Baiconal>. A ea recuperacion y -l]boracion nimultinea de lo' fac- as en ales un apetlto de Ia sus- a"rima generadora"-y eobre todo par tan lento quu *I tIempm pearce on- ne tin- Inatante al transeunte mat
fomento dedic6 su mis reciente aores de Ia indulstria turstica. de tance; la sforma irregular y difuse tna voluptuosldad jovial y eeni existence. a presurado atrae a s muchachos
a n quo to manifiesta naturalmente que brilla comb chispa el6edtca' Segasramente Ignorae y s ltima, del barrio. El encargado deI 1 is-
sesi61f-almuerzo con genuine ani- los tcncos y d ae lo que in erlo uen splritu barroco. Como en l1 en lea punts de su etoo. Toda- el pequeflo poems que el Ientldo cla, calzado habitualmente de al-
mo de profundlizar, dle escudrifiar posean experiencia o ideas que afug musical hay n movimlento via en los poems que esta aont- Max Jacob 6 cibIl6 pobr eil ibro tas btas de gema. realize u tra-a
perpetuo, una generaldbn en cede- logic recoge hay much influencia do .a bardo del "Lapin-Agil" en beo aae sin prizsa, pea con precisi6n.
an los origenes y la, razones de Una ven conocidas pudieran &pro- sin fin. -de Juan Ram6 de Greai Lorca y tiempos del no menosaentdo pete Pace a poco liberta today una flo-
ser del fatal colapso que el turis- vechare. Alf se, dese6 aboir lee Materiales de Ia naturaleza'y ca- de AlbertL En sua altima obae .41 rede: tills: Ia "Henriette-Jeanne"' y "For
ma viee padleciendo en noeatre capilliase mis a mtnoe egohri- Ildad m i diverse se funden en as- poeta h idoa en busna de sa mlamo, Paris, el mar quo plena, .lleva Ever", aI "Aptyerp" yesa chala-
mc vene padeciendo en nueta Capilila mi a.^ 'menr1s egoaiad1: -1^ de1o, ^ S e d; g ^ d n
ta nebulosa a-rica. De ella pueden auperponiendo lo vital a to erudito, enta noche a1rilncas 4 tu puerto' na matricuala P. 880W F. negra coma
tieorne. ca y egoistas. Es el intert- de aislarse las mi feces verses Y en una ahincada voluntad de d ee- Oh tabornero del muelle de IW el betaus, con tn ared blanco n y car-
Cabu l que se vs a protege. Es emarbin las expreslones mi pro- nudez y discipline. (Brumasl gads hasta los tapes.
E nic actitud efic dsahdasd El soneto Virgilio Piftier da la notes do- Su gaviyia .de espuma. Y nuestro hombre e aela poar el
olma nl tet. oat p ericz e. el prestige de Cuba Io que u e va "Invisible rumor" teramin con as- moniaca, irregular, contradlctria, Paris conserve una nave de pla- muelle con Inas manes en los abol-
problema de taitp compaciaeis.-a reconqui te terceto Insuperable: Ulena de tenebrosidad a veces y ta en sum escudos, o =lamno que sillos, con paso tranqutlo, a ras'del
de s. ana altn my a-c-* Ao I" leseea-otras cargada de un humorist6'ex- tienen barcoa en los ausyos Dieppe,' agua, en busca de otd o trabajo. Es
de tantet implicaciones y suldez" .T.I. tihn' .dna d ms e- An ie h saadrd.mmu
olamecnte podne Iallarse olmcilech a allentreo mev a 0 cseperpp..tic9. Es el A i- ,. R chel .alMorlaix, mNantse Ro- Ia boon aba-cm.
Solameneie cpodre hatarse olao e -he t sjnc* aIs le emnprenlet e. a bsc ensdo I- extend6n de t maldito" de iste cenAculo que coff, quo no pulaeden niaglnarse A (a los del muelle, en unos
adecua'dh cuandb het ,e elabore (eve, .1 nbs quier str a nglleco parreldgiosda martni.Aos. E porqtoue, tuy In. enviandos din dudana losuque, oal al
S1sabre ls rles mis bndaY I ia ai icaphia de di ulga- y par esttica. tenso entodo tempo, trifco flu- cancer de su voz, uegan tamrbin
bre Iat races ml hondat y ans c 0 -urstat. el urismo, Iu propia-. etela come ftnto y Entre los dllU aeoros, nos atrae l vial poar el Sena, no ha haocho mi en una barca, mientras su madre,
directrcm me deteainantees So- mette. flno esplriltu obaervador y Ia gra. quo desarrollare inceantmente ta mariners de ojoa azules, loves
Ietas bablar mu tScha. qSaizi do- e ..te eauement ajosdriise cia exprsive do Etiseo Diogo. on- beats cota m. galesilele al
1 1~ e llo modo y manera cia exprealva de Mixed Diego, -- haste, esta a w sierra. y bel se afana en su lejia, entire
laiaos habrlar mucho. quize"l- & en1 F iAa sl Hay im ersal de clara "reannstn- ya tersa proaa ya hablamosn gusts- E tltimo lgo tenian- dos afios tns gallinas que picotean poar c
aiado. sbre' lo fen6meno ad- undamental. sgongorina coma "on la e stacl6n do en "Divertlmentos". y la trmu- cuando se empe a eonalstruir el puente sin miledo de que vayan a
jet.S so lon pen eno Si B aiba hsrmnnamos. mas breve del rocio" y otros de lor- la sencillex teresalna de Fine GAr- canal Salnt-Marln, arO arehorrar poner a otro sitio.
jetivos Yoe petio de la apresnate o qulans tactura comb "el parado rid cea Martim, lI unicae poetlsa eque a Ice -tasppolte Iatraveiat do Is a ota vidja tranquil y errant
criile s. Y cuando pr ecedn e o revolver i muerte". Pero al lado de lgura n la colecel6n. clal y. la meandro del rio hac sofiar.. esoa marineros do
.cra. n cu er ctc eq M ej ictiTo- .I pertectas criataUlizaclones noa s to diez poets han sldo for- i. el pIlano d1l Md n Paris, me alti dulc.l da loag qua los.-Ignoxarn.
q ona-ramos con .*el "chillldo m n
UtUdian lam causes contece qua 'Fm 46.p ^ secl a .. Ewa %$ontamos con,'el **chilkdo Ain predios pap Ishisoris an Is 18I Drualln i.qmHrtun .F_- tS^is t sm u lan La i tr6Xnl 101111
etdcanmotioanuiada. deson la.tMi mf p t n-w qUame" abre' un. florefta'o ta6ps lnue pw. 4.alAp .uirou.eto ^/Wi'-de^ ustl de A- i dele raverenaa Son ,artsl
emd aeaasel.dsnsi u E"a~ ~ e9 e.aaoaafoit pt-endtdoa pare ia hilatora ontIa| VrU~ 4ILne.N'ul qtt-to utn o- tea a.s betanls lan i chat~l l~dau
-a aae manlr ualhan zaacm itt oaal-d.ua''pI d cuendo rinb as r do .Varo y teabajaciorea y estiln ibechag aI
solad. egc i a u s. gala^ o- si U nnias aalei Sas Ua fldd 5, Ian&Iso 019 a d Ill sum ostumbreas. En Uerra tienensa
ole- ssnsa. Unma oe., n %d110' a ]a VI- prdveedoo: log alinmacenes del bu
lunledipi is cae al i l rn B as5t''.a a: eO- mo del ve"o de .ee cimalderado oomo ja. tnsa, I - leVrad do 1a Baatilledon.e encuen
NOWle rues. capaz de hallar 'y cve e wCio.jgtam~iiie ij T..l e l pSin. do marchde s d u ionto J iolra -uis T. lnals
Ia eolaucidn- h ^( **e~q~aidis aeblel Denso. desigual, con unai toenddi. puss.Anoopooslamuc ydol bth 1 l'antl Boblgny, Iran otis dEla'htales, 'sumblusaont
practicar taoluddn. -e r e f.agtea.h adi-eelm. delilberada atfrrago, Jo L.- tea, deo ex.pepmentos d u js ea". sl jerseys a rayos blancas y azu
Lo Leone, an a Eippsr O u' a ato- zame Lima es con todo una figure dellnltlve no eistes en arte. qde C utoas, qu lama el X9 dis- lea, sus gorras de viser, con un An
Lot Leone a acabangdepro c hr e. ram e. Interesanlte. princlpalmentte par o quo.el artsla vive.en tune cnrn- 1rt. SatlTt-Mtrtin.Tene uo inue- 'toer dorada- coquetonanante gtn
e qua .e hag meno can de I tnl. tca teraa z e insobornable, por to fatig par Ia obra tealizads pero lie' a le IBruma y Cu hotel del beda; suB tendo de eoneatlbles
qu e- dehee.rai e ,. Ana e Ia epquli qued conycleste dejo de iro- et p ned y s- Norte, q- ttisto guatt6 a Eugene su cafts y haste suue apartados d,
ors y necequvoinegable mpa h. iai, nlamitaba Cervantes. refiridndo- ble, sin intguridades ni equlvocoi, -Debit correo deniao que recogen la co
Mn lo molas programs Ae rc, P heau.- aea Lope la "ocupacl6n continue ques6oe conslgue a la vuelta de iAt. esaet u nelle... No UIene Is rrepondencia a paer. Unltera
-c6n turatica, los defectos d i dcia Cuba y loa cubanos., por pau y virtues", adelvelados ensayos y haste extra- gloria de los del Sena, cantados turn amanorada ha presentldo
pedaje.c elbuao ale los pei ode ser-vi-r de pautl utinossa D tdo los poetadelestanta- vagantes alqumi. Desconfiad del pr Lantos poetas. Es un parlente ls m er com amans a e I
po- b el quo1elgue a Laename dede paets que en sus aries Inlcialop no pobre, tn poco tisldo, y. par tan- taberna, el bailey y tla peleas. Nadi
pedaje. el abust de lo. p ecwos 16ge elw qua si~ utlo ogue a Lezarnip desdo poet qua a'n 5u, afio "cile no pb u^ 0 ^ ao nV a'a ^
t danta s y e tuaiste ay otine e- nuestro pueboi P ara suscitr .imcd ms ncercana s Cantie Vitier, ut dis- premiere so rart- a 1 fAcil. to, sin alegria .o gris? Pees so- hay mk sfalso. Nadle es Mits pIA
plntesorers del turiv s n y otr A rstetanratsima implresin pslo ifel y fervoroso. MAs quoQ suEa oa antologia de Cinti Vitler bre ar coame unaamenaza----o tma cido qua asid hombres.
tanto yerros derivados d Una^ g ves no inferss I p prosa ante- recoge una cosecha de fervor pod- talidad-esta impresi6n enfadosa St; ti nn sum catsa en log qu,
tanto.~ ~ ~~ yer, cvao d n. a^denarlo a Cuba con lo, nm. ligent. alegant, lnamentedicer- r^^ ^ y ^ cause, tal vez, de la horce. de go cit an ~ olobb
neral incomprcnsin de Io que nt y encadenarlo a Cuba coo los mu verne, eentes finamet- di e- orgullosa, recatada Y caste .eProa-- etlauls, u d e saipresan onfadese SI; epanesi negocios, bebel
erlm trere y qe no utile lazes del mior, I admira- nidora de sue Notes. dremos o no star de acuerdo con Montaucon, de aliotramesoria, un vas de buen vino, cargan un
El lmAs concrete, coherent Y hi- todes i ts ftutos de pasi6n castig/da e' a.selna no lejos, entire .l Vi- pipe d teabaco do hebra de contra
no1. ci6n. ]a simpata y y I& gratitud. tdoa d los poetas ade iats coeccli6n Y sobria. Pero el esfuerzo Incite a B etts y las Buttes-Chaumont? Una bado y hablaes do log camaraed
Sbs Gt pe qu dj Maia. ea6n Baquero. A el correopon- Ia comprensi6n amorous, a 1 vigi parts del canal sme llama "esclusa qua ban hecho escala ayer a hac
Si nuestro publo no se per- que dijo Marquna. den loas dos mejores poemas del I- lancia atenta. a la-fe. de los muertos"... Mueartoa est e to res mesa: a tiao.Kleber ha mie
Ehiaaentran a veese en el agum to sabre su barns, ci pequefio di
caa de que la induitria del tu- Canal et hacienda mala- glauea, t lo que, entire un nu- M61ze padece deo paperas.. Er
asmo .s.en eseacia o a-rte de grna de atracci" turistica merced meroo grupo de gentle p del pue- cuentros inesperatdos, arnistadei
Thebao lostriun aleseesadelag, vi in palldo : egrslais enW qua peneoas p atlnegriasperae
enmorar, y si no seconsagra a aun plan global insuperable of- Debajo de los arcos triunfales pered et de o quef.i.rocupions, esperan-
aultivar, ase rte, nad o amuy poco chalente elaborado pero practi- Joaquin CIlvo-8otelo turlaso a borracho a l que a y l ...a
Dies bh abendonado...
podri lograr Ia meior y mis. fla- cado par tde Is poblaci6n. All u elo vAule nd hay maids bl chi- oae at
mante Comisi6n ale Turismo quo I impresin alel tu-ist alesole el L undo seguia con aten- fta, lindante con la Itaumaturgia, Qaridos lectr de Asra la-s onohay osch r
de Tourism quordel tourism, clll ao. .. cl6n qu n, los via nde la Poll- viene a Ier el hombre, sendil, n con d na si"n nuestr ' tco un rodel de dudl esrmsin
S muerte 0 permit era 1 or a- primer insante, es a le l tennr a tic endlogados. el fervor con quae un alre apacible y e timidez, quae, viajesa est Paris qu is am- lea foano e-a del paso gles, seic
u n po prm orar t l lasI R mSuchoedsimbres lea recibian y ata en compafila de su eusposa. coma un b aton el vueatro, Lenl aotros lugs- leas. Un e at sfera cs t fl men
Iuna vez. Si el pueblo noaa s e lade tIa poblacin a su servicio y aparndao, d' quae se rodeban, peroa modesto f uncionaario en su Jubila- res parea- r pa pasear do nohen, b ue co a an l m.era deatloen
dme a mar al turistma con el mit I da e verse protelgialo par toadas o quite mportaba de verdad, eran o n. ao ale a-coer ahoa- sues- no saen e muelle deJemmaps o omon ls fumaderos ale Coan
oaaa, e al s m po ble o po rs humildes del vieJoa profe- tra Pantriae. el a e Valmy. Francis CUco y yo, sursct a dae Quesoay. No se


K~n q c lo ong* n pri tica, n edu acion N ue~ro oferao h gueSnporaba m rar er aque e- iudadonua anosdelron elada ne olaogahe-Bea repacomalaonlliti bar.i Esnt mna de l cabi
ceraianoa u amor, el de mar &l p- presart, al que nadle rendda honors, arcelona le rindi6 tn tributola de polesiae del calleeo los he- t ra oma en el bar. Ej ms cerrad
jmo com if mismo, nda o A A soetenos que legarlo qdel ho irga al labortoro y del labo- entusiasmo, con sulilnes dois de os recortido par vosotros. ado Et limpo azlehaos- ea-id
imocoaas mt m a, nalso A etla tma ptenigo ratoroltlo al hogat loa queo l mundo s efioro y d ternura, aacomo ella sas- t zado. El soaa- dl cmiolen eamid
.InUy pac podrni mejorar esla cari- cubanos en virtud delays compren- m ratba Avidamente eran lo adesfl- be, cuando quiet: Sca ae s Al cora-s lae I tarde, Margot c i a *min- d e p s unh
i mortal tn ben programs do sin e feamen turrtico me- le pamps y lestos pr laureargn sus equtpanes y enlosa- za a atravesaar a grandeas'znnadas 1aet i. Alli eaunho
grandes calles de Europap pear la on Ins Ramblas a su paso: aplau-c los ess di a "Plaarde ten- taran qulans le vvet a la bae
fomeoto del turismo, una Comi- diante una especial y aceadrada Unter den Linden, par los Campos sos espontlnros acogieron su pra- titrndste: Ia plaza ale Ia Reptibli-. -Ca, onhIa que la muler del gohic
idn que Ioa pangs en prctlica, un omuctrcin. Nuecitro esfu r no b. Elg pa pear I Via Appal. per lo deni o del uno al otro confin le Ia a). Se rata de oa c all.d D a- n oa de lad a
Nob qu 10pangen l n .qe a inportab a mirar era a quel as- ciudad; sue mans fueron besdas ne a I calle Beautrpair I calle min s caulas ve. ntacas de a cabir
Gobierno que aportlod losl asteli- bri dte empezar por desarraigar dle poo de penicillium centredoa en I reverentemente. come lan de un Dieua la-canr. Me-als. Aqui. Ia mitiav t e a n ai
o lent del microscoplo qu devra- ap6stol y durantel semana que police vigila. la muJer o be; barnizada coma un Jgele uns v
miarobap; 'silt recldn plancatbcos, y prepay
praentos malta-isles indispensabiet. las mentes Ia obsata-a preltesiaiode ba, fulminantemente, las moloniaa dur6 su estania, Is gratitud y Is iha hecha iscati tantas veces 0en Iso pa. d p
tals esencias f ueron brilolante y .desplumara. l forasteros sabre di estfilococos; o que a ocupeba a lu s admi-raci6n unrnimes le eriga.raon la delegaei6nl de I calls I tto mrf o I ae lols .
i,6idia t neaI t cargumentadas per t odo si habla i ngls. Fd una In- pAginas de los g rotativos encandl. en su centr. Igual Sevilla despu6s. Se so tr muenro ms a g Wst a e n M.s al notn, pasa pia Jaurs,
laba los titulares desus columns iguaal Madrid. A l. bienvenida tan el ll ile uma. no Ios canal se ensanuhe. elles del eon
suestros .Ionesm -nu lt s.iaa cs- i. meainbi eduacit6n a ;nersa. era Is rederencia de aeaualquler mu- gentile le haema"cnn'ni N'tna otrai del hotel del Not-r aln .g qu p o la Villette. coon soa eluelm del B,
seadn- elnsurableas .lrco . -., ptt-a Ror ceo a menurAtle ariva-I no Is que la uale" letl5cf,,r.i dJo Octr matersi q% casa de pelg no. Du- no. d. Loae. lde Oin e y d. M Bea
0in-alamuen lr I s a,.,l,.nesI.. apler. onilnca C.las Azul dlsltseridaa] al i se- lo. maprco a .'-rrl..- T rose.ranam ergasm orlua p acechs a b lac ilen, o dl uerenr, P
N o hast. ha i o rr, 1 e 1a - ,',,me. .e i n- ia n In l i Sea. qu een lox e de l Iontr ssa tlAntlcoo oa et fl lt- m e espanoles. n,,i rer qr le, 'e P"r. te ren te at p nea ntle. A ve ue n ntra- lHobo el re a u o .del emerit a oP r
1ten a1ne n io l,- -, r 1ol, l l ,,a, lt anvt d, .l ,e.d a dm o be f 're rd s' vi aare. ac que ya mitrna-ctr m z o r-al A vtesa Is eatreche ealzada. mir-e lox tlnd y de ia antlraclta do Chari
tlenlitmrlla a- at-alcar l.< islarlenalte, Is ,uelte riclella a to empezarl a siu toantoIa- el dita lgamtnosos rootieas vert-itales ale los u a l Ahora se dlesrargan pesaed
,octar JomE Po.tor, al, (ala o di a,r.i s tiace Ptclo q tac el Francis Mtnula a manulo aluant en nut Ia 1t11aha Trnitfl .e code- lar'lia ina el ague.s LPtnsa. dtaa, bllno do papal ae pesriebdleo, na
paunluahizns s nodo 'a-z,', de l ,1ean ',,sn,-. ,id,,sts' a a c t.a o I a t;uasro lue,1 oanoabta,. phatenle r.11 al t"uneete let sae roei n t "dd' que be c anaveada tan- p als del peosamieonto pnreat
ldcniaB las ma-ies g as .~ ,alr Is.a.,n tote- ginamlren ie la hot-thin Is lI el dea- *euera soccta--' ', ., ii, pos- t,,- 1eses en chelan tes agun a ur- de Ia actuelided tan aovida
I an ca InmPeru ,. ,- a m h tarl r e e 1 n o len as- qdue Io qd e Barcct-t-,a Sn 'I[l a- Mq- Ca Ahoan an pate- rote.. el a-eao Muy cuater alde lam malalenrs
u Cubeal alti arm ls ninlrs.t ,e' ,',ldad e. i rrcini11 v palic1- Ianoal nacrtd aldld hen bot'ho est atte a e la e- toalto on cigunas esnasec to- press ae et0Maon51erta en tia nspcad
Al ti one lani. e1 i t par nl.,nanebo adlte ha to nnrs at e',aroncs St el domaraga pudaira do Ie que radon boa canal a
-onsalolear na-ualas muanit. It .- ', ,'.t,lrt a Is Iamlda ,e iC doqulera I tainanou.a V, ea-sa Ruben y a" u.rlas cat-. ,, nlec., ti's l u pot Pe lba S -e I de Ou .
o.s iund Europa ens ar ard ane nr nha e ii hta ornn ala'ii del ,lmtt1aerle aln btlellO Tae baen r eTransaTrla .c1ade laoLa loUa onan
Tlo l mpsc.c i tuns fr, e l. am,,, f de los omb e ,a cad sn kilo- ae Ia epads 1 .pasiur a, nrs I a Mnr ,oet tite In 1 enhde d e h l lNa
eon aere lo i ,ndI.elr n del l. ..1 ',,l ,r,,t,. naeIle rase ale dtnamtta dleatrosebe en ge,, d, tsptmta-, d, [r,,cinrn a--aionr. a'-. ato I are en del mtcelle I aeso. hsast el teldo .uet ort
iri n nlo l peI .-d,,. u .., .,,.s. Aloe Rameli. mn onm as ien masseoB 380 me. Mar el presto dI t d l n rn r.bre ,' sren' ,-ce ien tacam
tT-Oa cuacdrdoe dle Eded Midias de ntie,lea isn sal.e p,,tt, IL-s to t,n, -Con Ia aorte Ilegan lag pobr,
lua ra o n u~ n a i ,s t l z l a ,- r c so l, ,I n .-. a .r lSi, et~aldlo ci abn tp rcn tac n c a d i P a-sh isl o rt a. t u d os l~ m s d i n a i |l tca c tl ~ i y c lcasn~ a ll1 a-i e l mc e sTl m a al ft n In t slic is L le a n lo d es sta b liss
gien quei *1 alic aa d* lo lu -i -. .i.-la\-.i.nr el dlo' Tl i de0 ece r l eomedrdaolde hibqrd dil ab t htiu i erbitensltts,,r-i q lesr l'ltrtl,Oo I alpeartureo del lre en usncn lo al iu pendi eon cam
Penecoaga. dale. iqU e, .,Is .u.tv an,[, S .a .rl. l.,s,,. a-,i~e,oradn Ma-aroell. el dIe es quo marlait lit deta Ilena-t.s Ic Jatlao a a-u.. ,er, -,- eli rllenc la'abaladores anmIerl en Part-t Eatei muelle
to gmeeo aleas' -I I. i ~, milleree do mnglesesa a unas mills- alos 'Io al enos. aa-lnt dem ca. -- mcsatnaes msnlenmero pobr-e hom- Valmy no so via, coma in Isa-pl
I s,-,.e~~s I itea~cb. s et "A, ban atamnl is ura Ia- na Matabert. isos Ictraeos, toJIll
te |a~do [ aml. l c."..,, iit 'ta,5n I t i,.t,[ I, .'[ nn. a~h,. rae do alaenoe a ale frncneea El pedtal mnaors .a que lst c reeler' Itt-ta, co~t-a ias atriale deds pboms, a-as mandagoa. aleenarrpadas. qt
cads, a le samplstia a siti1,..nal~.,.s eI-a 'e,',d(,, .be m~ o -s cossmay16t pee elm. peor gelaralonce a lot dalce ale Il baa- -we me eps,-,n contan un a eua ales, former tins Important Carte
-O 4 us voto a lvot e ,Ia c . e4 h'a,---n.-. ,, ts-,, d ,us, .c~'ase I' lae ulveri dil enanlmatola te llsanueyssg.aafr eoeAsludenaelunse lo lgossnryeTn.L
teehbae etai (ltutro em il qte. en ells. Ile.enoeseecflnsar- lntelmldeeissrundi lsMagomsrydiTi.L
I LI~s~o nlvess aih h.,c,, I ,' 'i',,, salei ctl-~ s tarl' Ic- c ma-es Is pentriltam riatiplaztbaen 0 u maermeta tespeme sa'brt t~ peesal ucl a obraeihoplUleale doa Sart-ntLout~hin l ( e agetesqueltane mPren eentitnuleslo dipobT
heeors Ea eeci. e lt 's.. i- ~datc 'ati t ,, cItacne t lsla~lte a m tlas .e~ )anlcuadUals ale dolor y ale amneroeopine qua el auht, ci pea-ieca- intro el micro- manldsed lapide nasner mendig
t'or. ~netl, l uln.- e ,a~,J r, .!t~l |eit n.han ens.,. aefenetvase del hombstre mttndoaevsnzal erA ep a rncin atmla e 10 di sa pahellosna. slgunos tepta- cllenama del riftil~o munJcipalB
nsa vehinso inearumesolom cn'sl.'-a., itd I,-, s sri ,,15 e* ji s mathtt. ~desae, t~a--,aeea. a-san pamelad teags as proagse, a-ea-rla. ellg on Ia me- eso. aaebrae atvlentie, mameia-Se vI- noit-Melmn. Pesrtkn Ia noheb be
ns'ale Cablet. tsaopseo ra-n -.s .. 1 l tl 'a-c eall, ral,,a' ci- s-i'- tl,'. a. eAfca .,Sat df~ci a-e d,,, decse .eclatae y Io flida ala a sme- pe El sI, rman Ilegsay aait~lnarasOa Ie gre-| s. pucra-ldera oaglionla ol dismtm aintivo .. .4e.mne d~e I. a~a u, aes e'oaI arod dd n ~ eaectt-ee boe v eco n nel!e
etuea-c.aC rrcicasq oa tslrtbuye,ai pta eea-s t e e cras-a oeed cnae
ling Ia ereerade ale usa ontra -.- ,r a- '.,a- i. i lillecl ie,...e ,.-.,,,'i,,la io arts,'tn,ltr del glebo tr,a etc. m,,rt e qcll~ctenes- enro'nmlsan a I enpealrado a. bombre lam de ton,. Deatendena lus sombras. tine
aidc.. "a'..in a-,,,,, ,.,c'r .,i,-, r t-lh',.e-' di a-Ida c has se- ,'lar, laa.da ia peea~lumba-t ade Ian chalane Dursine ladaoi alads. aqua tine lea venlasa ee alumbtran I
uleada o,unnem s|lopleid caca I,, illa-c t,,,,s i ,ala-l solee ait ansic alr as s.angIsaac Ide sirms recren na-str p t' a omaaes con aidel mu -aasabe, ton. boa aelpauete di las coatict
si~ap paaest sl al(eo ale lam is-li, a -, I a~h .erls e lai nnc,,n nman,era~hS msan anserine.rmies ee a ma tin buoy di labor Care del mids Cmd i e lraSnulnaet
Ia n~beo it .elaffrmlcnla del sir etranfoc paddmaaei que blandar con- huaste inaI lt d ae-c Oslo hates e m a-enleaden loa fmlea. Uses tint
gIlata pqfata staciase ams elo. ".,.s, ,,,arnct acs' an pulsla a amman V cl at-licls do elm haag- la-a Ia isert- i bro farmadli pea-ret hbaa olvidado do ntetbla so eatlenden sabro ea


-Hoy y Maiiana j
LI-- Por WALTER LIPPMIANN

El socialismo britanico 1y la uniddd Europe'
E N un futuro nomu mai itante,. poliUtca extertor. -I-deilal ort-
I acttddel obterno labo- glnal de lo socialiato democrtla-
nasta bririanico hadla Is unildad de cos occldentae ft*Ampn drter-
Europa aeri probablemente objeto naeonallata. Pero cusando to ao-
de ortaa diacu- dcallatas Itn alm poder, y sguaen
aons a mDa bo sai-ala Aoclalttt",el aaocallano aI
lidom del Atlli- g cm ne neziblemente en tn
Itoa Ponque dn.c So allamo ascitoallst .
Ia dIrectoon m -e No pueder, viarla. Otade in
vac dcl Doberno oboenoa a. ala a I Wsa de pi-
brialAnlooaIaacoo- gwr y adltairgi In d 'tecininicaL
persadtn ecoD63- d o nse -aclala srec arg Ldurs,-
mie conltempla- nntle sobar el poder oberano 4el
d enel Pin IEalado IineVltlablemente asaIrA
Mashll en e pub- alosasmente 1 tal powder: puatto
Ma dsmMhal ti 6 qae no puodetol tber a mbase
ailuiralendo ad pmrvados dom6ttico, menog podri
muy poco mas que un plan parn penrmJtlr que goblenos extranje-
hacer qoe lia Eslo Unldo rd- roa- Inervengan en am plae y N
po n por el deiit de d61ae maneJo de Is economla national.
dde cadi ao cjos diterentes pal- 0
ast itcluis en el programs doe Eatsai cnldera ones ayudar.n
ayuda. La UnIOn Oclieal, o. for- a expllcar par qui a lguten que no
made en Bmulaa. euAt stlendo ets soclallstas, como el sodteor Ohr-
amn allineza mitar inpoaente, an- chill, par gea gobiernox no soda-
capam de transfnarmsrae en an avl- 11ata como los dae Prancia, all
Bera politico que reitablecers el y los Eatadoas Unldo, poar q d lo
Ipodet y I Influeam de Is comu- n ads aoclaltsa; aeforesa Dewey,
n1Sd europe. Dulles. Vandenberg, Lodge-y Hot-
Los diresa norteamericanea y fman a mueotran ahora mis de-
Is gareSa l nortesmerleana de *po- cld lamente a favor de la sunin
yo mliUtLar. l esec- ale piars la politic euraopea qu e log celteea
aigurildd y el r-enaelmlento de Eu- Attlee, Bevin y Sir Stafford CrippL.
ropmi. Pro a menos cue .i e Lo que no 0o asocalstas., at son
ama paooo es iio-qu puede 'bbtener- llberales en cuanto a Ia econaomla,
Be. Na slqualnla Europa occidental y no partidarlos del colecUtivismo y
podr o querrA tiunlre a enos los monopollo, ealstan Interesados
que Ia Grn-Breltaft, Ia nMo tuer- en reducir el ejerclcio del powder
S de las naclonn eutropeas, e soberano en stU pals. Puesto que to
oc.vierta afirativa- y activamiente screen en la expansal6n del poder del
en Ii dlrigente del mqvimlento ha- -iEtado toberano, se eienten menot
cla Ia iunidAd europes. temerosos de lo acuerdos poliltl-
Pero el enor. Attlee y -el Seflor to que plden una dlsmlnucl6n de
Bevin y Sir Staftlord Crippa estan :Ia soberala nadcionel.
haciendo 'ver claraineite que' el 0
Gobtierno -laborlata M tomer'I la Creemos que no puede netgam
tncalit;iva' quo eat& patlipaindo la conclusl6hn de que ILa unln po.
en .l movtwaiento de mali gania. U11ca de Ins naclones europeam 1-
ain (fe ni oonvlccl6n, y s6lo en caan- break es incompatible con el od..-
to 1o conaidera necesario o conve- lsmo de Estado del tlpo britinlco.
niente para aplacar al efor Chur- Be ha dicho a menaudo en la pren.-
chill, a Prancla y a lo Eatadots sa sciallata britatncla que oa6o
Unldoa cuando tode Eulopa sea aodialtta
podrA federarae. Par So tanto, -e
Sin embargo, el sefior Atlee ha gaega, el goble nmo laboriati bri. -
dicho que Europa debe confederar- tinico no puede unirae ahhOra on
so o perecer. jPor que, entoncet, Francis Italla, puestto que estoa
estA el goblerno de Altlee tan poco palses se eatnt alejando del socae-
dispuesto a encabezar, tan renuen- iamo.
te, a seguir, el movliaento a favor Pero deapues de Ia guerra, cuan-
de la union europes? iPor qU i es do todas Europa eram soolallsta, no
el gobierno aociallata britanico, ae hiao progress alguna hiad la
que oe supone-ser el mlms progre- unl6n: a d a gobierno socialists
slata del mundo, el mils iinclnado adopt su plan naclonal separado.
a camlnar lentamente cuando se En realidad, al Italla y Prancts es,
Ie pide que patrocine e impulse el tuvleran hoy tan apegdos es 'mo
mAs avasnzado de todos lo g Ideales Gran Bretafia a un plan minucio-
internacionale, lb sunldad de Eu- so de control gubernamental qui
ropa7? Por qu es que en la actual probabilidad podria exiatr dea que
crli dae I* dvillzadl6n occidental todos esa plane nailonalea po-
elte gobierno socialslata britAnico se drlan er fusionados en alguna cla-
muesrat much tats precupado se de plan mayor y supernacional?
Spar lIa oberania enltuliva del Rei- Muy poca, nos permitlmod pensar,
no Unldo-que ese tremendo patrio- si la usi6n tuviera que hacerae con
ta, Winatoh Churchill, el defensor el consmtientoldto de goblernso I-
S probado de las Instituclones, de brement- e elegidos.
la nac16n y del Imperlo britainicos? Porque si alfuera a eatablecerma
n una dlrecc6ni planeada y soclall-
S La' raz6n de esto, segin no ta de today la sEuropa occidental,
aventuramoa a career, es que el ex- habria que crear- uan goblerno ot
perlmento socialilsta britlnloo s cidental europeao ta Pqdrq
b convertido en una structure ls CAmera de los ,Obmune bMtAOnL
- tan compllcada de planesa y con- ca y la Aaamblea Naclonal Sarael
troles gubernamentales que no pue- cess sertan apenasn algo mas qd
de ser mantenlido y adminlstrado ronseJos provlncialeas con autono.
aino medlante c eJerclcio eadt wes mia Ualitads. No 'podemo rie"
*,mayor 4el ]od r-aoberaao to go- par lo tanto, q49 l tmew. -A l
ta blerno c ntral. Hablendo .asgundo y eevin vayan a ur J launcml I
podea ,"ittoes intrtncadodt sabre troclnadores de una feders'eion
Slash exportacaones, las Importa-io- Estados socialista. ELbae continoua
i neo, las InlWralonrai, lan adlmtlhira-' 'a ran trabajando par una' Gran Br
S clan, loo gastoa, el consumon. el tra- taisfa socialista que no es t unldi
S bajo y la manede el goblerno so- ni complicada con otros patled.
talltas rehuye cualquier proposi- 0
clidn que requiera el abandon, o Esto slgnificaria que el gran oh-
alqulra ls. WdivIsain de au podera so- Letlvo del Plan 'de RehabllltlSe
S berino. Porque en una UalA6n' mis Europea, que eis el de unir a loo
% amplla, ia economia del Reino passes tlbres de 'Europa par csu
SUnido no podrla ya aser exclusalva. propia rehabllltaci6n y eguridad.,
y todas la structural artificial que no sea- realizable mientras exlsta
. ahora es mantenlda por lox con- el predomlnio del gobierno labor.i-
a troles del goblerno y los subhldios ta en la Gran Bretafia.
a norteamericanos. Be veria en pell- El pr6ximo Invierno, cuando el
a gro. Congress de los Estados UjilddO
S .La defena del socialismo en tenga que revlsar el Programa de
Gran Bretaftaa hara, o mejor dl- Rehabtlitacl6n, es probable que
cho, ha hecho ya al gobierno labo- problems quede terminantemente
e rists. matsa y mis naclonallsta en su definldo.
on

e iNo cortdis el puente!
ar- Pr EDUARDO AVILES RAMIHEZ____-_
de
.- EL MinItro de Educaci6n Nac1e- poar caso, a traves de documentales
S nal de Ila Argentina decre-a, clnematograficos. En cuanto a pros-
- no hace much, una medida :lue ha cindir, en bloque, del tesoro de lot
Las amado Ia s atenci6n: decretl na- laltinos, como quieren hacerlo cler-.
en los nuev's tenden tales, r. pianos edue-tl- duccifn nuevan, segan sus paiab-as.
vo yees de Ina t,'~Ic-- me paree unea .opeza tan pIlm.a-
.- blica, el lat ria, que e.i ca-,a rn tralca-. 5an Lo-
th, fuera de eaE- do caso Is an tilcullura r m.ima.
6- fianza obligato- En en laiin 5e concreid lodo. Io
n- Jria para aca gariego, lodc. Is caldeo, todo ID WSm-
o, uno de los tie rio, todo Io egipcio, atodo Ioa barn.-
]- cursos Ilamadc, tino, toao Io tra-oe El iLtJn e ntil
y -de bacblllerato un resurnecn ae ltoas I sabldtiris,
13o elementafa, y ei, del mundo aniiuio. E a rnodirelo-
ra cada tnoa-de lot nario unlwserkal. Una bblblo(efa in-
r- tires carso del magtterio, ternanional. ona cathedral del Aw-
r- Es aecdllamenlte trascendencal, l rtiu humsano.-Ent-ar a la Jucha -de,
1w yo me soaordaba del doctor Ferraia. alto Inteleclo sain halln ei zcOu t
as qmen me decia una vez en P-is:; a Ila guerra sin fusil como -a
an -Sin latfn, todo intellectual es nmfe- mi. mca isaber solleo. t
i- rior-, a algo'parecido. Inteleotual Esos nifo olvidan, que .io._bky,
a- para el doctor Ferrara, era Io aia que no puoe bhaber invagncl: ao-
mo albogado que eEcritor. me-aac to hay corllnuldad y evolurcln, aln
el comeditrafoa. poslble separsein de d ItsS ul. a
Ide Y es certo. El latin aolamenie tradllosnalea La culln-a no es tM
e- dar l a intelecuasl un puente pam co T nsica como madre e hijo .4.e
r Vegr a smuchas verdadds pe-mi cordon umbauical so corts. Pero t el
a- nentes de la humanmdad. E laun esplru no algue prendldo a a tM dnl-
r- ea el camino de la Ivedadera c-u.- gene% maternos. ati ese orda mat
E- re -. esibam pot er.,riblr que cs l rompe. babras rtecsldad dellpi-
as el itlom camino. LOB palsea iue. en tar ota porque "bi es po.lie sirs
0- ail progrhams educatjaos, nao e,!- sn alguuo. .
S mitrdo el laln. nat- cortado. ata- Lo- inteleclualme -abOgidada con.
calbaean.te. el puenle que daba .c'- crhilores. m ledico atmo cdIecbo-
la so al Tecol de la evpeanencaa .It- grafos-- que no sibea latln. o' la-
ns mans. Y pra el ronamtaxo. aoa p ben aas darse tuentl. Me.Sl d.eho.
di c que. cmo ia Ailenuna. vc'-I- apruveerBn--0 lia -Ciltlitf"ta 'llc
cen a el. a camo ca e.nsrnn de aue- tos demis ber-edean aso zonofi-
at a iso bauenle. mientos san ilquaera 'pereqTalae,
ec Porque el laUii ea co-rto la n pero el laltn Uega alsm-saie elit,
is bka: una goms. en el. de lodo o .-De pot oaninso Inbnt-lbles. ,Por quss no
tl hombre oa amesorado lenten-r, s i-berlo a dIreclteaenLe? iPao .qua 'no
e i it en tu iabaloea exterperca-- S leer a it laltas en au te.ato? Al
e ManLaLro de instruction Publica (jr gsa-lane-as mat.
na edlbuy el lain de &u progenma, aie Decl- ar-ciba que el tinlaItsio
S dala I lmpresan dc un barqemo oue Edutcnlan Naclonal dae I AIrgcilU-
echa ma role Suere por la venA].ot na. al lInplantar de nuav0o 1 hlals
a Be me diat que el Lesoma de :a l, en el bachallerato elemental y en lSa
I a- l aort y do l lelra- lrlne a p-dt- caao do maglalerlo. hsbe a ltan ao do
ue de ser ta.,ducndo: yo dIrE neanpre lI alennddn Es exaclo. Apareae oll
que no es Io mlomo es precLso at como un hombre sanglar. palra BO
"o a el a-snado de Is comproeain di- decar un pedante o majiaceo. Ei1
motreeta. L Ladusc-1dn sleape e se habrit- bura-ao millares de Osa-
Lra-clon. ES quo pretinda oneroe s pitl-tai nuovos., de Jovenossela In-
Terenclo o a HoBa-o. B q reroa, c, documentldos y irtea lalara 0slss
Jo a Mareisl aln msbes ails. no e-s nra, ellnc a. timan B al mamosL 4.tc
ya que nn Ismbro que aree conorer a spa-cran mis el' resacimltao- !'ae
Ia PInlluih o Noruega pangama boa neouaoc qc Ii mEnada.'y l-a
tnl-e-rIa mar-Lsia que los adjictiaot
nal Clan lucme ue reflelan en el de Cicerao SBu embargo, etso Mti-
a0 agua trinquils. fnaoncn es la Vc nlt-on to ablto qu e ha ala .n-
y necsa nocturmn del X9 dall-ilo osiAble-er el poente. cortado en Ie-
n- Tal i uni atlmifera de Parnc. In hoera pa un prreeesna suyo. en-
a. entire otras ril. bodas dalihnLas icna Ire eJ solfec } la mdsics, entree el
a de otras benquemro m u naJa fUeat-t. E!t l-
-a Esto is lambien Paris nlsIo es un sabi, menc~llamente.


q'


/_ .


I rMATAnitpr I A UADinni c-qArvt A nr qFPT. Mia -~j

AS OYvO


I tiAD in n I A UADTNIA SADAIAI A t4 MSPT DF 1048


PAGINA CINCO


U'-' . . ... -- ,-4-- --UL


I SABANAS DE WARANDOL


"AZUCENA"


' Loa cmponcam de today lo I Utmpoo. Econ&Wcaa Ty do
:rad, a.. Warcndol AZUCENA. & slomn .1 prmb o. Pru-&
bala. Exija la MIoneoa Rqautda "AZUCENA" na adla.
Do* ouia o i molarsm anda y T almaceni.
WARANDOL Y NAS CALOS ESPOSOS MANRARA-GABTON
Con la flegada de un hermoso n- I En sla clinica de 21 entire 4 y 6, en
fio, primer fruto de aus mores. se el Vedado, di6 a luz l aeftora de
encuentran muy lelicea los jdvenes Manrara a la quo atendi6 el notable
esposs Alfredo Manrara, nuestro t lc61ogo doctor Guilrmo Vautrln.
querido nmigo y Carmelina Gastdn, c a G u
la encantadora damns. I Enhorabuena.
MARGARITA SCUILL DE ALVAREZ
Procedente del famoso balneario ha llegado la interesante dama Mar-
garita Scull viuda de Alvareo.
de San Diego de los Bahos, done es- Viene muy complacida de la estan-
tunvo tomando aus maravillosaa aguas, cia disfrutada.
EL COMANDANTE LUIS RODOLFO MIRANDA
Se hallan en Rancho San Vicente, ballero estimadisimo en la asociedad
e lindiaimo lugar del corazdn de la habanera.
Alta Sierra. en Pinar del Rio, el co- Atendiendo su alud ae hall en dl-
mandante Luia Rodolfo Miranda. fl- cho "resort" pinareoo el comandante
gura prestigiosa del Ejrcirto Liberta- Miranda, pasando una temporada.
dor. ex subseoretario de Eatado y ca- a Lo saludamos.


SCULANSE T AWNOSE EX EL aDIAUO DE LA ARUINA


FESTIVIDADEI DR HOY


Rosaliea de Palermo y Candida son
las festividades catdlicas do hoy.
Estdn de disaa las siguientes seflo-
ras y sefdorltas:
En primer tlrmino saludaremos a
Rosalia Hernandezx viuda de Cay, la
diatinguida y bondadosa dama.
Rosalia Ruiz viuda de Bustamanta.
Chalia Cadenas, la genti sefoora de
D'Germanovitch.
Rosalla Tofarely, oven eiosaa del
doctor Antonio Qarcia Robiou.
Rosalia Carbonell, la viuda del doc-
tor Antonib Echevarria, slue fut ma-
gistrado de Ila Audiencia de la Ha-
bana.
La reopetable damage lalia Jova
viuda d: Escobar y afjnJa, Ia stao-
rita Challta Eecoba ta'n encanta-
dora,
Un aludo epelat par. ea dulc
y bondados dams dona Ponce de
Ledn, v"pa del aflor Andris Bus-
tlllo. I
Y otro paras la hells seflorita Cha-
lla Suarez Solar.
Y por illtimo, dos bellas damas:
Lily Chabau joven espoa del inge-
niero Luis Douglas. y Lily Smith,
esposa del doctor Abelardo de laI
Campa.
Entre las sefioritas, primeramente,
Rosita de ZUndegui, tan gentil y tan
distinguida.
Rosalia GonzAlez y Suarez, una de
las hijas del eotimado matrimonio
Pedro Pablo GonziAlez y Nena Sua-
rez, quoe brilla en rango de belleza
en los salones habaneros.
Y la gracious nfia Rosalie Maria
Ferrer y Giberga, hija del conocido
doctor Rafael Ferrer del Castillo y
de su oesposa Nena Gilberga.
Las Cdndidas.
Entre las sehoras saludaremos a
Cindida Luila de la Noval de Ant6n
y Candida Cahizal viuda de Eacoto.
Y entire las seforitas, a Cindlda
Menindez Bastiony, una figurita ado-
rable, de finsa belleza, ausente en Eu-
ropa.
Tambien esti de dies en esta fecha
y nos complacemos en aludarlo.el
prestlgioso ingeniero CAndido de Bo-
livar, gerente de la Westinghouse.
Astmismo celebran hoy sou santo,
deseindoles un dia muy felix, el doc-
tor Moists Chediak, notable galeno,
y el presbitero doctor Moiste Arre-
chea, parroco del pueblo de Regla.
Tambin ezt de dilas el coroner,
medico, doctor Moisfi Chappotin..


Memorandum Socida
BODA8;
-Martha Errillla y Francisco
Arana, a la 6.30 p.m. en
San Juar Bosca.
-Ofella de Le6n Escjandn y
Jorge Rodriguez Pefiaranda.
a lais 7 p.mn.,en San Juan de
Loetrian.
-Berths GoneilaX Su.rez y
Etlgenio Pelez Sam, a Ias
7.30 p.m., ena parroquia del
Vedado.
-Hortensia L6pez y Maxl-
mo MachAno. a las 8 p.m.. an
La Cjridad.
-Lucia Santana y Angel Na-
varr o a lar 7 p.m.. on la
prroquta de Mariansao.
-Berth e, nandei Pdrez y
Roberto Rcdriguez Romero.
a las 7.30 p.m. en San Fran-
ctaco
COMWROMIa5O A4MOROUOB:
-Lourde Rodrlglueo Lendidn
SMiguel DoyDa Soler
Cmuelo raz y Humberto
Travalllot
MIRRUKNDAl
-En el Lyceum y Lawn Ten-
nis Club, a la 5 p.m., pars
despedir de soltera a la so-
orita OUmpia Domingue
Coll.
rUNCION:
-En Ia Eacuela Municipal
Valdto Rodriltgu, a lais a j0
p.m, del tetro ADAD, pro-
sentando aI obra "La arena
s&i entre *.I 1mar y las ro-
*:as".
-En *I toesua y Lown Tmn-
nli Club. a Ins a p.m., m*-
niflcando I ot cuintoo L.
Onlcienta" TPinocho an
1 l_ doa j juguae".
-M,-nds. Rlcliay. CAndidL.


SCRONICA HABANERA


ELEGANT CERI-MONIA


NUPTIAL


-Sans Souci

, v PRESENT


a rrm,.oos de easpl xto en Paris mims oteia era ume ,torts obrefalda daha h-r-iron de In sefirita '1garrm-
Sgoranle I.- resete tea-mporada qu lhdedodela 1 cmlura lerrnah daIunasdra ncias nilldasde


a~~~~~~ ~~ ~ ga alt U ei el oh.e ecll.pr < u ngso
l Eraao.a-.gan tblancadeseda en Ie ga olabotdeandolla tenple Ia etacI.,
Le r, supeinn del rthoedl tamente El velo ars t lormando variaq ca-
,mara s -tax e-trba confeccan nado La or ginalidad del traje uI do a IVEAS EL FINAL DE ESTA NOTA
S. .en onrgani blanc;, bordada y do aI a graca ay a] ch, de qulen In lI H EN LA PAGINA 9IETE
a v ' s;S W .,.,.. '.
CARMENCU E UGARRIZAPara usar used misma
Ren ltiendo los espleondores deo to- per parte delIa nnmerosa concurren
da gran boda asllev6a cabo ayer. cia que Ia invadla.
a l& ailete y media de I C noche, en Sencillt. pa or de muy buen gusto.
n iglesiaa parroquial del Vedado, Ia el decorado flora'
boda de Ia sef1orta Carmencht dr Los artitasa de la "Casa Trilas", queof K
Ugarriza y Soravilla. se mantlenen a travds del tlempo en
belia, pr sau dtlzura, IAt asefiorita prestigios coma floristas de primerso psi
Un oncaminto, copar- o gracia par dgol miamo rang 1 toyr etn Ins mlmaa,/ jSi
d Ugarcza, figurita de la mis ad claae, lograraon uconjunto floral
miradaa on lasalones habaneros doliriaso, que conir buy6 a la bri-
hlia de Is gentile dama Leabia Sara.. llantez do ,I ncrernan.a
villa do Ea a y del seforO ..ar de Pequef.os mura. de pria- oAnmar
a-rrera.. caban Ia alfombra blanca que traza-
b.la reds roera d ba ]a soeda dedit e eedol Salon Fhat elaSod
iQulin su elegido? -Ito-, asob r, lo cralegs y de trecho en .
Un joven estimadlaimo, todo co trecho resaltaban airoaos bounches-
rca-c cion y caballerosidad, Glauco ue gfadltos olanaos
Valiant y Epin.sa. .pea-enecntoea o ,G.adialoanblancrsmaambcln--aplaa-
anIlgua familta d- Santiago de Cuba. ban el altar mayor quo parecia sur-
,len reside desdt hace large nsgla-r de un frh m aedosn boscaje de palmas
en nuastra capital donde labors coma areas.
jeo de ventaa de Ia Bestov Products Arrobadora do beoleza y elegancia
y actla do vicepresidente on Ia Aso- estaba ]a ideal fiancee. o-
ciacin do Anunciantes de Cuba. Su figurita alada vaporosa, tenia,
.n lucimiento complete tuvoa Ia digno marco en Ia toilette nuptial,
boda de Is enam.. a.da parejita, para un iraJe oroselas algo muy finn ex-
la que hubo una raan demostracidn quisito, realizado en el Sal6n Fran-
do afa-to y simnatl, on Is igloala. c~a do "El Enca-sula' aegilo una do


I


2E


Con Rebajas

tan considerable

como estas enTiras, Encajes y Somrpbrillas:


TI AS bordadas en blanco, roan, azul, ver-
de y amarillo. So liqmidam, a
40c, 50c, 65c y 70c


ENCAJES y BRODERIES para Vestidoa
y bluaas. En blanco, asul, rosa y bei-
ge. Se liiqidau, a
1.95, 2.50, 4.50 y 5.50

ENCAJES par. Ropa Interior, en blanco,
ocre y negro. S liqaridam, a
30c, 50c, 70c y 85c


ENCAJES y ENTREDOSES de guipour,
en blanco. S liqmidam, a
17c, 35c, 55c y 70c

SOMBRTI.IAS negraa y ectampadas, con
puroa de prystal. So liqmida, a
5.25,5.75 y 6.50*an rafael y iguila, m-S991-9"


0


El milrcoles 8 es la CARIDAD

Y el domlngo 12: El Dulce Nombre de MARIA


Si en cualquiera do eos fechas ha de hacer
usted un Obsequio fino, de los que no se olvidan
facilmente, opte por sCleccionar alguna JoyS
de nuestra colecci6n. En oro y enchape
tenomos sortijas preciosas, de novigimo diseflo,
eon piedras legitilnas de rutilante belleza..
Aretes con lindas perlas... Pulsos de cadena.
Dijes y Colgantesg en amplia variedad...
Brazaletes de diversos anchos... Y, ademis,
Relojes, Pasadores, Vanities y muchos otros
finos Adornos enjoyados. ;Cualquiera do
ellos seri un Regalo de gusto y una
prec'iada poseCsi6nl

"yorJwy piai jafl

s1n rafael y hgmila, un-59919


-* I a-
.__________ .. . .... . . . ". . .... ...


AVISO 0EL COLEGIO DE LAS URSULINAS

Participa a los sefiores Padres de sus alumnas que las fechas de
ape:.rlira para el nuevo Curso escolar quedan sefaladas para:

13 de Septiembre Primera Ensefianza
15 de Septiembre Segunda Ensefianza

LAS ALUMNAS INTERNAL INGRESARAN LA VISPERA ANTES
DE LAS 6 DE LA TARDE

Alturas do Miramar.


Al famoso conjunto JAY ALAY

EVA FLORIS, Cancionera
ROCIO Y ANTONIO, Bailes espafholes
IVETTI, Vedette francesa
ALICIA Y CARLOS, Bailes moxicanos
TONY Y OL6A, Rumba
ROLANDO OCHOA, Maestro doe Ceremonias
M. MIRO
Management: M. TRIAY Reservacionos: B0-7979


------------*----*-----------------*---------"----1


-1

PA~1NA. SETS


y A T -A N C E R A S

Santa saslts vivoendo pedre Vicente torvatta..n- do inmediatamentc en el Centro dea pls, .rdenada pot el snsoer An aIo witz Camu ner orsudl la I petin
Estre las numerosas danes que es- cerdote nalesiano de I parroquia de Socorro de San Josad. Pdrez y su famni, uno de los mi e1 prepeo reedldn g lal\t .
t. hoy e e. tecltaremsc i en pri- Versalles. Y Ia parte musical le ha A buscar a esos viajeros tan pron- fervlente dlevoto de sn culto. iCuado a boall
mler me1"1fdn, a i venerada figura sido encomendada a Consuelo La- to se supo aqul !I suceso, acudid su Depu t de d a IA mis er bender. Dr. Elga.ale Miado a
dm Dofia .jialla Jorge viuda de PA-' mother. ptro sobnno, doctor Silvio Blanco y da sna imagen Itopledod del pefior Per el Clamustr da -nfa dl4
ed, traes\dotans- faslli pctltloi L P L el doctor Remiglo Flor Jorganes, los Anetmo. Pereo que entronLt(r' an s. cuia Norma ha ido & isl-
sistin de ala loeidamtcdss, so Ioto a sac ins "te l trajross pare lu renaItidepcia su hogar. -M 9, iStor aeealto centr., a
o cual se ~palt y cuatro eene- IPart un cambio de impresiones en de la c ralle Byrne, donde se ven tan Las inilnltaa family es nteran ite .1 n. otabl mentor qua des-
recione. ; qua se c tratarlAn imporantes asuntois, visitados que rinden cuIto al Milatros Cris- emnlpala citedra da Lenta ERps
En "Villa Rosa" et Undo chlet d e se cita por in doctor Delia Carrera La bo de st malna to de la Agonia do Licqlad conre- iel delamsmo, ros la mi l reredo
.su hijos C.arlos PNreo Jorge y Rt a jo s a niembrosda de la Agrupacidn A las ses y Irelnita de la tard cn rrlrAn imafiena a la Cleul1., para y undnme votacr6n. ,
Heydrieh, en el qealtUer veasalleasc, Cull.'all que tundaTri .el aulvaidNoblaIs igleat de San Pedro de Verral)e. rendirle fervorroso bhopmnoej, Vllde alos mayores enapefios. qua
donde reside, semr objeto en ensta e- Juun Manuel RodrMtigu Cartay. i pa- se celbraron Lon esponsales de lia 11 eista hbssqea reat lr 1rents d a d'eeetn dS
cha del cuatrn de septiembre, Dof a esta n oche en el instlltutilo proving enicantadora sefiorlta Esther Hidalgo ,, bass de sit a" o 1a alh l eikl& dctorPI&dro ciimdo9
Rosliet Jorge viuda de Perez, de las cial. Gato y Florido y el doctor Francislco bi oets noolt sonIfash- tnNormal doctorr Pedro Roagrlgus
mayores pruebas de simpatias y Uno de los temas que se abordarn Sanricntoa Len, medico del Insti- onble Nlgth Club ditteCuyes d M-7doze, aral el Go ubtnrs qul
arectos. hoy es Is colocaci6n de unsa trja en tut1 Polacnico de GelpL. Bellamar tendra t poderoso aliclen. cuas .antes soinstat ea.eosald e*n
Tambln celebra su onomdnstica ia acuss en que naciera el fenecido Los apadrinardn la seAorlta Mar.r- f deio amentizadmoese un me gnl. re-et'mo palacete u cnsirtindol P4".
fiesta hoy Rosalia HernAndez viuda decano del Colegio de Penodolts asde got Hidalgo Gatos hermana de sla no- nha unt omuntf.do quW e xproe sa- aM"aona, el ou, nteSacPbar t
de Pollo, que coma Iaanteriorsae ve- Matan soq tabifdlmn jei de via y el seflOr Francisco Sarmiento, mnteha sdel nontret. "1poi0 -str me Mtanast. el quo, Inronreblble-
rA rodeada de hijos, metes y bsznie- t Redacci6n de "'El Republicao". padre del galan, aeger. "decabaet, ediPne.I mi ,s0 eatl sn equipado pasra -
too que Ia veneras. EA asimismo el Nombradn tesorero de ln ciml Sn Tertificarin en Isa coremonlar. r en,. omo ods o d t ,untneestasl funcioss 5
osanto de una de mus nielas Rosali qaue ,coleCtirl afandos pars Ia adqi- ligiosa por Esather. )a doctors Fedora Como tides los eabado. nuestrata Cuantas geatioses ha hechicbaste
Loredo de Velayos, Ia )oven y genii- sic 6n de eIls larja eleficer MdxI- AAbele Padrnn, Josn Manaiel Cerse- mds dustinguldas famillso tHenan ya shar el Cleestro ae Ia Normal pare
1isima da~ma.hano Zfncke, hay ya aigus,'c an- ,Ge y e A Fe- reservdalsasus measso anr ohy en el eseatraslado que es'el anhelo de slints-
Anat Zn .hay ups- me. Gloria Rey es sAratPlo-mi exclusive dea los Ugares de re. nos y profeaorxe, han nrsull slolrtsru,.
Rosalis Arnold de Mirtinez, Rosa- e d-dees cponti seemasel -is,4eidss rids y por Francisco.Pedro Barq1410ics-so de acts psblsln Iosas y Mfainxs teds dba c t ar
la Mendel de Morales y Rosalia ,para .p ue/sea realldad el tfarrido L.,pJ Jut Morl Roiainae. el tent en-cr
-undora de Gonzilez Naovaro., PfILya IM R Hesl ale Aase Pare en torso a ellot, pare qua too
roa donzle vuadeA p tre ldne Lui Canton y Rat Hidalgo Gato. Cet a de milan do sojtestadpa
Rosalia Ferns Via viuda de AmA- &- itores, pea, Umrildito cu- Dee la boda civil ban sidn nombra- No jniorm Bernardo Rodriguez, enIa es "truicc1sn deleSlt0o, a
zaga, cuya hija Maria Elena se. des- dirm esta necge at Inilutlo, cortne- do. 'etigoa pr la nova Cesar Her- etl confraere Ade "E Republicano", en penrdleran con -stucideriadlelquesr
POse a Benignito Gonzalez Solatn, pondlendo a Ia invitation deli doc- nanden iodriguez. Prudencio Zabaio aus note de eyr del accldente stue are.rano m'tetp iatdo tnse-
en este mes de septiembre como ade- tore Carerera. y Ram6n Abreu, y por el novio, Ser- aunrierg en s, resildencla de Ia Il- edai ComSo et sA I eore ald aoears
_lnte en las "Matanceras del mlr- C.hach.eo orta i Lpez Alvarez el doctor Fliz J. rriada verallea et apreeiable aml- I Cas do RIo e y Ayusstmlnlto don,
coles. EsTuvo adelicado de salud en pasa- L apez Lua, el doctor Octavio R. Cos- gi queo e geits ,.-n floda eat pro- e -al, r
Y cerrando la relaci6n, RosiRa dos dAll en au reaidencia hbannera, to y Crilo Bugallo. vincea de I popur firm Partade. hy desetiir us tanve falus, stdea
Hernlndez Mir6, de tal ilustre p- el eatiinado caballro, qu oe do Us e da yceomoCona on uene de uns elatesa trc itdeam-
aspi, matanrer, quo Is viuda do lo.ms antiguos y probes emplesa- Ram6n Alonso y Flor T6. el di- _que sufrier en ua. el sfio plitd o de
Alos tiene que ontar l -be" U
aquel ran eaballero qu se ilam6 dos do Ia Hershey Corporation. tlnguido matrimono oriental que tra n 0oordt e l 0 .orimilas
eI Kay, Lo asestld el rtor Julio Schutte tanto se ha dado a auere a is socie- Lur edotn bea. e.te u a r en-rie n -le g-rl nilcis so
Fetcidades e todas. Visledo, y pasadayleas horas de an- dad matancere, ofr anoche ClronIman a Qsplafo dse oCAsdo1t. el taste Ia -so o.*V led p'o s mles su e
Nuosto. Sefierm do Im.Salad gustia de sus familar"s. soerecupera uns comida informal.en su redides-eColonI Esapadol Anto, dntocstan r s O db o e d
Las minlitras de los enfermo, esa por dias el enfermio, en via sde un cia del quartiar veralletco, toni o 3. Font TI c tareA e i- avepreie iiefteo ;
bnegahes- mujeres qua vstaten el hi- pronto restablecimlento, El papa ale Cotsi e perelsa qtta i-acemes votes 5sr el mJ, Pronta T1uetTro 4, -ciels. quA gozap
-mujore quo Svisten.- *I^ ^ a i his r
nr der sla Salud.P n Sigarroa, han velad todo estos dAaa Haza, se dieron ita anoche Chez En la noche del milrcoles fueron clnco del oenrlente.aetlaMbr, a la
Diede el dia nueve, por la matsa- us hljos Yuya y Pino. Alonuo-Tt6 guozando d lan mis de- tormallzads las relacionet de utn cunco y maedi d* It tarde recliblrn
pa habrd misas armoniosao a las tie- Us accldenle autemovllistleo liclosas horas. gentillialma perejita, cuyas fanitlia la bendlcl6n deji IgIslella:a sAu. ie~l
te cqn el trmduo a contlnuacion, y por Cuando vesila de La HNbana en La curleseaila de los rumbosos due- gozan en nuestras ma altai esfera ceo asmoreg, en Ia Santa Iglesia Cs-
la tardo, a lat cinco, exposici6n, dies pasados el doctor Josb Antonio tims de la casa, su exquiitlo don de de general apreclo. tedrel de Sanm Carlo., a laslsele y me-
roario, reserve, serm6na y coantico. Blanco con sun tas t Juani J Alcoser gene, su obsequiante prodlgalidad, -Qulnes esod Iovios? dla de la tarde.,
El dia doce que es la lestlvIdaed de y Santa Olivera. tuvieron un cho- puseron te manifieto una vez mis Carmen Teresa Moreno BoascoWit, La encantadora lance" dellcada
I Patrons, A Ia mis A i he el uea corn otras dos intquinas, en las esae bien ganads lama que tienen que tanto brilla en los salones, po c uvenil belsleza de nuetr* socle-
irstn sela seorbispo monsesor cercanas de Glines. que hublera po- los orientales dc no tenor rivalet, en su gracie y nu belleza y HR ctoer R- dad, brilla ens loe a in yumuranlx
Alberdto Martin Villaverde, que es- dido costare la vid a todos. Afnortu- cuanto al trsto de su o hu ndpe-de. driguez, nieto del notable cardlologo cal un aore dl.tenitran srebsplan-l
tarl.entoincms ya de nuevo en Ma- nadamente, las lelones stufridas por A ho nvitasci6n atentsima con que Filomeno Rodrliguez Acota, mAdico dorc y el gal ln e bjo dae ee in-
tanzo ofreciindo la comunltdn. Scant Olivera y JosAe A. Blanco, ca- nos honraron Flor Ti6 y RamAn particular del Honorable Prekldent quseto, tncaable" y trilunal homsbre
A nsueve y media mitss canst- recent de importansscla. puas sle redu- Aloniso, quedamos obllgadlsims. de la Repdblica, doctor Ram6ni Grau e negoioh, que i el adminisdTador
da Pt la que ofiiar&an loss revsrendos teon a los euerte golpe que rescl- En ia Catedtral San Martin. dl Baoe N p flen dt Ao Zone raneci
2udres Paule con el superior de los beron, pero a Alcoser hubo nece- Martalna domingd, a is nueve y Ante los padres de Carmen Tore- y propetrio del Night Club de uin
a aellta cniu o o sided de darle punto. en una heri- trelnta, tendr eectoe una mite eh sa, el dsitlnguido matrilmonio mi- Cueva de Bellamar.
Et.serman oetart a cargo del re- -a en la frente de la que tu- aist- honor del Milaegrooen Cristo de Lim rn- llano Moreno Lizazo y Flerda Bo es- Con nota dae padrlinos y tetlgos,


*^ ** r * -*-


EstA dividido el
Partido Comunista
en la'Uaci6n china

Se ht conatitufdo u aGobiemn
4tdtnoriitib B ho t jefe
rojo concurn6 a esa ceremony
SHANGHAI, Chlna,-:ept, 3, (UPI,
Segln inoarmaciona reeidat cin re-
ta cludad. exists la posilbitladad de
que as esoI daasrro do una divi-
son enI el e dl: Partido Comunji-
ta chino, en sreacLse on D la obetien-
la a at Insrucciona emanadan dat
CominformL
Loa obseradores dicen qua la
transmlil6n de la radio comunlsta,
anunclando Is organlzaci6n do un
"goblerno demoerituco para la regbn,
septentrional da China, di6 a- Anetn-
der que hay decuordos entre los
rosjs chinos,.
Conforne a lo expuesto en dicha
transmisl6n, ninglUno Ad los altos di.
igentes comunut chion aglatin al
acto para el teabcl doento dels nu-
vo goblerno aeptentriadsl chino.
Pon otra pr=, 1W VpO de lideres
comunlatas, encabexdn- por Hto Te.
Tung. preslde Cdel Coltad Central
Comun sta. < reports eat proyectan-
do celebrar conterencla para un I
gobierno similar en el north e de China.
nos referiremos nueamnente a ste
tema, que personalmente nos ha si-
do brlndado por el propio padre del
Gutlbermo, en Ia mariana de ayer,
viernes.
AB el Teunis
En la tarde de hoy tandral efqcto
en loe alone del Matanzas Tennti
Club, la despedida de soltera do Is
isefiorita Martha Cabrera Le6n, que
el dia once del corriente s desposa
en la Capilla del Asilo de Ancianos,
del Paseo de Marti, al Javen Manuel
Forest Quintero, en brillante y lu-
cida ceremonial,
Son organlzadorls de cw&i merlen-
da de hoy aIs la adorable Martha, tee
sehtoritas Teresita forest, Irma Rojo y
Juana Rui. '
A cargo de los hermanoe Saavedra,
estari el servicio.
M- Ole JARQUIN


ARTE DE LA COCINA Y PLACERES DE LA GASTRONOMIA

r -Por A. GUM BAU --


SVIVA EL TIO ZARRIAS! 1 -VITANADC A LSJ V.ltIiJr PRACTICE DE TRINCHAR

-(Music, a la puerta de la case -Abl, es verdA, que tieno ust en- Cuando uno Be saca rt "gordo" a Per SARA POGGI dos los dias y hay que saber aprove- En. general el descuartizado del El pato se despedaza exactamente
del tin Zarrfas. El pueblo an ma- cargo tin banquele. cu.1ua premlo regularclto, come- COMOrlel
r lrtientdo, de paso Ia tonteria de. a nte- En ese instante arrugui el ce.io pa- ra consurn6 Un par de eves segua- -No olvld.s que una indgeti6nod las coes debe ofecurse enco olo; se emp r eps-
so eue Vior rl. a m hrn-Il. e o ri. vialqe a sentido perpendicular a 1as23 r"t lag d tusles, pera an V.z do
ma scude a vitorearle. Sale mt horn- -De veinte cublertos, en Is fonda rar a joe demis. todo= se screen con mIera no desarcugarlo durance n pes ments sin eapactda ar an a e bras de is care y too cortesauceot- cortarle primers las alcs, so cortan
bea con am sao lcono de diuro y @ Euro_ d squf tengo at parte, ntalo, m derecho a recibir un regailto, a, por Lae uenta de vinos tiraba parsoton 5so MRo mallisa, y ata poL a- --ola, holu'e tsa o se traduce omosen perpen aas iso car las aus-os pcm en v a
on astar vepari ai dvecha t vs de sr 20 bet io Iae lag em o ta nhoatraduce cmo scare, en a
amle r partir a queo cu iertos esar mono. a -ec InvJtados para corla de pollosa, y cuando epEtr a ceria reaccinar, un reproghe xo comido o que? qn eesoqe l ongt na hater e ta
Muvoce-lVla 1 s Zrr e Par"o pard ocho nocne. Llego a blen y beer mejor, lo cual no deja legar las del almaocnero y con.fltro, Debimoe llamar a sla Asiastencla P- -;Ni pensarlo! Pero adviearte s l tn so i- sentido longitudinal; ar hao r et
-GraciaV*s concludadan rr, as.t sey las ocho esntoy sentado de tei t error.,porque, --__r__ on_ uada_ P_ _a I& mesa. enajenaarbipor excelenia, es el pro- tamento para pagaras, *in p r uin lode la clencti no podiamos olvidar -Preocdpale por ti y deja que los El corte de la pierna de carnerao ra "u vertldcalanene en today ae
l st a convidar? tan pronto el tgturto, y at encanto demas se cuiden solos. tliene dos mtodos: ya sea en la di- profundlad ae l a t,
|l'm' pollff Ica conyugal quedaba roton. La cena termin6 de madrugada. En reccidn del hueso a en sentido trans- ambos lados de Is paletille.
*sI*J.Iiin~~sJ~hiF -Aj Je oiio, ocrnlm A continuaci6n, mnasteniendn AlT-
L polt ocurantsmo u -Tu migos.. so portaron famVll- honor a l ver dad debo declarar que versal al minsmaohueso. memente el pato sobre el espinaz
a ar4a ,aDda le oo. camente- me susurr6 mi suegra pa- no puedo renaocbaI a nadie escenes El Jam6n, eest o no deshuesado, con syuda del tenedor, se da o Ia
_4 malrl d orae. ladeando el gistazo de ganarme in de ebriedad o discusloneo de mal gus- se corta aiempre en sentido perpen- hotja dc eucstillo ua irccilsacS-
-- *ata lpartidaa to. salvo que Is conduct general fud dicular la I direccidn del hueso. zontal, con objeto de mortar, con in-
S-Los parle"tes not e yondjeron de co r-sa ls. sahaa n e mn c e n as uias Is'
e, n ss"aa oralisa .viernas es-i "I much major, m oPnde concentracIidn,to" shdin excepei6n salgu. Para coriar n polo, se emplez s li n qiones horizontalsus tie in
ta aqu ti ino me hl e muerts, -Pero a nigono It pas6 nada. na. Segura estoy de que ans laml ias p.r los muslos, mis fines que sea possible, 'a*ad
S-o u It Io prmt a be mIta o-Todavia permanecen a I mesa. que partniepafon de mi invitaclin no Introd7zcase el tenedor en Is par- agujetse.
-Todoeireuno d a quotes .y ii quA, pietendes e .. te.l.. % o- en endieon el n uego en i curi.o d tes posterior del muslo, apoy vet- W S
Isa Sd anan por necesapis abatlncnca calmente con lfuerza, sobreie tene-
inspoeds. oge e us b p E apl sin oe a slri.. miu np ponrme el sombrero mie,... de,.oladai ml mu- rata...no ex ce. a sanas. deed r don; t..nftdo p ant.. enWHI ESCOCESt f
modal^ Z aria< l a


^^^^^^B gitoyle Jdic a4l amo a maiab, ynno hay ilpa~ler-"^ qu&1 corri^^ dem 4----H--r paro de a auhlo ,lccil nia
SAmlaIs vselatapag r pcs. eder) at.cipa:r ale 1 naueno hairic rtrmneentr nenie al I ,uV oe dos Pero yo tba harto cos* el mne poderoso ds nustros 6r.h- chil
IM afortanado mortal le.ga a Zq. =prte aQus iQ toca". --oyol"sd0 mU lent0 trae n in-hs d. Od ta odfinssggoaneros !-Irs
reason a" lee llt. ls o= V F. isoa cuando los- sv y costumb do l 'haA6 (4I 0lAdOMroay.e.i
esi asIc. a~5rea'Ma Fla elet$l&t ae p roctere no Beel i7 En sf el ru
nur u sl~ve islq~re del hi"st_,uaragdoss a~atn ri)mt V11 .0,d C(r[s ckan I&A'[
e ca. ecains &wn a p oo a pocla foi. nIlzarlosu 0 habpndome secede' cn p-rque at reproehars lo als qon ettob l Be uneruc
7 Zopltt i .a mess sate mu po en Is loei ni caes e l gaais suc ata sveces gan am- ta aeeo ce la ,e ,\ 1
]si .1 center un gra rs e i- pa .t' i ua a er nurcone5 cuchi:t- .',b
dpos pacrio aneprde[ sins porqU no consN-
Sat&preare&.frmin u no, pagrale ambln do qu- RIninshmuaiCiole a de parlentes ) adya c nolt d e# ar co coyt c eh-- -
l es. Vointe mtbierloa anr sme C iizr un ma msimn uiol m quo to y ea cana d ai de qn st y un i a con b l, pa rhI is c A.-
locados. Espl ndido aspe to El ts propuolat d gull i mtia muer. aa rgumentsando qu a todvia fatioan tents site; much mins It, ean todos
Zarrials Iegl, ae front B r minos de -To gastara -irao cie, toe den'p tlI rqsues Indispensables amenazanba Caso qu el punto done pas el
gutsto a t Ico &I ea os: a 10s a1 aCU ano aleo sill pes os to de- t rvss B c oe rl inguI n edot preo- nl.Ni lo del cuchpllo. El cuchinlo indea,

*--- --- --- ^ ---O c "le d ic e tn a. la .... la et .... .... =-elar.... ... cas s inopor n b l-o trpl qel deostu lt bre ,. i ao ais eo all ra p r o e o e i o o ot .S ia m do il del Pc- r o 8_
A- Ii p. ds antei -opusd r No 5se rom ngrk hacerle en- par 3u direccin general, toda I
I-A ml m usts pase mts casad Jon 1,"" pas re u ac n t to tnder que no pagaris u asola euen-p. pr
con estee. CuInto oats c.te? cuerd..mei.te par;cquedebe arrancams pq
Cmo tasted no me pd pec --Q.4b- -tcrd0t- pe l no: ta m. tern,,ando gastos y diseu- at mismo tiempo que el al hay
y used tien fame d aer n me guard record y o e J y rendo casi sin hablar- u levahltar I pechuga o blanco,
Zmds sn grande, Ic ha preparodo a us- Ia pans malnqustarse con qd.'amigos "so;-rooitestfindonos con monosils- el eusi se la separa despu~s, en el
ed una an comida, convinces au- por uos pesos quo. en depta Plato. I
periores, edo de lo ms.ejor. a 'ne costd6 eanarlos. 4 VptVvi, a ml departamento maldl- I Boa En
-uen, bueno, unto hay qu lEos Imports; cod uo es erda 'Is ocuirencia de encargar a abo.n Colquese ta. dpol sos c
no, buen nto, hye due duo al to syd dsli gasM ml diner n e 1 a. C tuce oun que
dar? -Deja, ue,-ida qae acrd rindo todavie quo mi muier c Nplsano 118. atos 6. centre Irado y Consutado. TeL M-5848L. dorpo, mantenitndole f t
-Ahi s, el goberns pare. Tt remos un Turn momentoa. rio hubera' ntervedo pars nada, hncandri el tccneda r en s part su-
sado Usted a mn srquesta? que apreurprtaee a haler juic haivncon, pu e e y..tIno cue altulera fuae.tqtra el lugar qua hasta _ _ _Podarosa _unndo otrto pade! r c._ p
-Si efonr; ya Ilegan los malslcos; ego del buen momento fu6 muy reis- NI qu6 decir qua cena tan cars re- entonmes ocudaran en mr sentimlento rooe nt muler comentanda lon epi-
abaio en Is plasastln, titao, sultt esplendida, eunque les cone3- y aereAndios a Is mesa propuse con a=dl. fe.ecidoc-. Anda a comer con PICHONES ESCONDIDOS
--atren, pagoles tanbld y qI c Resolvimos hacer la fiesta en rasa cuencias fueron proporcionadas a is ta mayor aamnua inconsciente dascora ualqulera ae elp= s escots yI s
INEUPENRELU bebon. de mi suegro, un comodlsimo quintdn magnitud del gaslo y ia cantld~d Ac Iis de un s fitridn: apuesto a qua todoo piden caid con Se quita con @1 cuchilno rdlos
-EstA mats bien. a orillas de IL ciudad, con patios alimentos. Hay gene, much m=l de -juA lea parece st damos par ter- 105he bues a cuatro pichonen, doAnd ols
El tin Zacr"as me sienta o la cs- idealei pars oomer al sire libre on io atue se cusone, quo tratAidose de mlnada la r ?unidn, -gs humino. mu*er -concedo, be- enters, ae saxonan con gao, pimien-
becera dA Is mesa. Los criados on- verano, salvo que., Mi suegra. no so- ser invitadas a comer, ingieren el do --Rectdn son las doce, che -prote- nAvolo- No tlados Be sacan diez mil It, suez moscada y un poqulto de
caenden sodas las irces, laments pot prestar Is casa, sIns por ble o triple qute de costumbre..y mis taron varies, pesos a Is Ioils pars powder mcc vino oporto, Se pica 0edio tin do
saiveat dir. pa date gt y aA- -Ala, ya podais server., naturaleza, era muy amiga de dar dr- cincuenta comensales resultaron de Ad lcdsva hay muchaa co- extr y barer invttsc ones, tocto, media kilo do loan de ten-
asrEall deid. El a nts fonda.-ds No aspera denes,, sdemas de revonocerle capaci- tan malos haibtos. nobenas, -Ni haypoco lons hacen tu dys soree se o sst media kipoo de pan ne- A
salo a ]as demote. ga.buenas, N ampc oa ae uds-nr su oad a e
tI catoer.Pero es teado vern d usted a sus convidados? 14o son mids dad pars mandar, y en ml asunto to- Clara que Ins apllaos estaban a Is al- .Puss yo so probarta tan borads pliarro eon tan poco --co ncuye etla mojodo on lechi doa huevos dos L|QULIJ
Cuo Ileveba usiA n-edo bilea ed quo las ocho. m6 ]a cone per su cuenta disponien- tura de sut preio, pero no olvidemos a um dieran Mie il rementnslda par aquella ocurrenca" ena yemas, 1111 gramos de Jamn. Se in- assg
__________________tque habia uno par ada uo, y ose iq indigndo pr lt verjudic no aber gu- rra un molds con Ia mesa ae em-
-Medic isillete Ilevabs, ponque alitento tuficiante st afladimos ci vi o is.era nciai aosn
staide quhio Jun ...... go. Lo ....rn- ncto pan, para ia salsita; pero hbaia nlmeanl ansdar. Se.. pagnlgponeo d p..ar.. l l ll
paidn qZsaragose, vintei.L m-yny5 atts a n --Mat echo compafiero, poque dar la medl. necesarcn un po e mates
ps-A eas Zeragsaa, casio ne pueblo te VIB O R A -J. D E L M O N E Jruch as cot as. tentadcao. y de tao oportunidades n. se presn l ta is vid ae u c.bolla, fi .e.te pinada an,,. .
odrec part a t6o et quo quiso; todo y casi tli engulleron mis pan- nolaunadela, raina epigo, v.as
tn .acuerdo qu en .n anrainche que SA N TO S StAR F Z tagrudlicos insitados. "biasco toii oide champlgpamiont.s vito .
b ebia en Is plaza se rieron del n o- S El primer en resentirse del alma- d o ala pacedoe Se po e u nsa ca tmda Ae
t er o n ip o rq u e e ra el tre asta p e la o c an f ti m i u nd rin o d o n Z e nin : re l e no en ci m o id e y lo dn a] ce d e -
]Pea/] eds nel treinta C FIEF --Che --me pregun(6-- o tu sugra -dLP T O rel poeno an pihonde s y ntdoa era-
pelao ha caldo el premin gordn; Ins no tendrla una reserve de bcabona- El. RESTAURANT DEL. RON GOURMET lands cnn I ries c cuba-
Cmno quistaron Juor tie tirardn dr a' .ST t? lrasd cont del telon Be cnloc uona
lkeIsos; pue .mo ise. Ala, Lquien A s a an -Sectammete i, padnl. pem IMAS COMODIDAD! IMtJOR SERVICO0! tepaAs mines so nesle,. Se Aml ocaR, otte
IqW s d in ure? Acplir su servio E i E A de aomedaa a de cisenh ene, d t ] tapi de m ass. a e un, S e co s Wien Da n
-uViva e] tin Zarras! TRMOS ISPECIALES a atoe baerlo& he v-itn har, frecucntls lbaciones Goc3 de las deaidie rastren6s;u ein a 7.:
no.. I -A. ... W11 1T VI 1 o 4%4% a Y el vino con el bicnrbonatn no con- -1'y.. i s C C0Icr T U.I, 1P y se corina a horo caliente. Imi ga,


-iNaya, no nay MAs, no vaya a ,I R ' n ., rpa-M-Ab Ie ln, "Ji-11 I
"er era de que Io di todo y me 2 25S yr- 22 1- -
quene yo sim nsad' No direls qu no ________ ___________________ 1
, i anordao de vrotrots. ta
--lWA todo el pueblo le hi dao --0u6 convidadot' Ado So que hnbia de servirse sin con- tel
ti o qoe -h.ours a Ins derpoutrte. Para sultarme siqtierna. 0C
-Verm lo que he echo. Ln pri- quitin son lo v cIp rubiartoss -Quede tranqutlu que yo hard ion
mero L'hl dan ruarenta diuron al --Pa quitn mon n han d e e iPa blen las coas- asegurai. Mandar la un
cura ps que le hag unatn fiesta R la ml! cuenta. a tu case y con tan poco tra- enra
Virgen en accl6nS de gracits y vrtne -;Ahhh! bajo verAs realliado tu proyecto. eur
Ve que dl ramixes por ml muter ya -Pa *so sirvn lois dinermos p a -Si, pero.. tampoco quiero gastar uc
que medi6 tan male vld Aunu sl no dAae uno etao a ."ta convtIdaot un dineral. ,to
Me muere, la estozuelo. ahra Iun Dar de raoer a haliarono' a (sc -iMe figure que no peniaris Invl- i
ten g sue muas. ZEsta blend hecho u ratismo po rle r- I,s darii i vo! tar a Is gentse cu, agui azucarada y d1
quA? Ala.oI. ala tmAaa tatala n -v aItsatu-pastelitos cameras!
S -iMuty i saen, inuy bein! ;s coU |lue late ta sqllu t n' l Ct i 'ital -No, pero a used I conceptto al-
DS nput 1'hl dao a cads pobre lqtIe yu mc 1a pau: tY teIga atol a godispetadiosa y yo qutero dar una
Scm______ ____________ ulda, no un festln.
S-[ -IDflarAms Io que curresponde. ava-
r, y er su e te eatoe y paraIto dae-
VINO RIOJA ONENA "alienm.topos its .,er .. iqtnanti,
cipmda pF r die,llfarrox uiuenstos, y
DE BODEGAS BILBAINAS. S A. BILBAO (HA0) %tll... .a.si.elc tpar
a I 1...11A A, ,n J, ]u AbadG is tardecita, a fin de pa-
E-I BL IOJA 1 F.GITIO 0151 MtS M MtNDU KN CUBA cnr un reto ir terttllen nntes de Hen-
MiPORTAIlO jO G J I1LI.AAIR1TA T (CIA atapsit a n1 inesa" Y el diA ieIlldltdo
snn hiens recei-' n teI aflrina, empe-
Ironacaer toins robradnres. LarI.-
q1m hallamasn is p molt y un do- mere t cuents. del panadero, ers dell-
biseo, Y ate I eon i~ ralai s pdon oasa R F, o aaar1" aln -_Jq" I aI altt dci s protns aien poesm
-Viva el I ..e tot ros I aaa ts In ainlat. -,Tc. parsc? -Con.t.toald ella Con
-Vay, vayas, a rallart 5am s "centao i *1ptico--. Ten on cuenta Ique
1o me > utean lats htev. ritar P- i I pan tss pstais un complemrento n
O tlme, hi perdnao In ,, ,nlt nI n Ita nomnda, y diln b Ilocs ya so qpilo A
ad en e lstdelinPH qt r iatatde prnt clnctaratt pa-sonas.

I aI ias s g *em oqte l saI cobIrmadur.
--T% T1 quae .Il e tt ttte- -El vendedoi dc aes.. Apayate
slate ea lssia haer1 R h aa-din,, t f sr s QQuilntCatials tess!
t Ayuntta nientai ta ,.tl 11 ta.a ItttiCa CO. ,-No ttetlermte t'
Ceti ntal 'E I IL N -- -.Y all Ayxtnta~nI-ientW 1 -\111 l v ldotr- y ci nprb b tra .PUM
lamo tarreero le tala. tat,, IL lust pulhat etfat pot lam tubes, pere
Ay n anlmisat a stat a1 ti, corn,, at. sefiIat adiqtrmib nas grand
qu ta W4" I ot" AA, -....... .. . ... .....d a tdit tt.. ad r o
ejt.~ m l. d .0 a o Arg p Im I- d, e I" A,,,J.. It ''II b,u.qaR,r,
r aa A plte e I.a n .oprotsra tnt
op t le An -e e -a-tat a tar irr" la a mn,, lnt, r",,,a t, aaa. a ,. n ailT l sad r e
I 7 6 -111 o mad s a 1 pi -tt.0- at,, -1 .ata itel, to tIrnorla.ttcaaat 0 d tar-
id ad I -1astr I scene' elaltJ6 m MI sposa
ian.rf iaas1ui.larta.atala 'ennrta pe r rloIsca"aen tst
-ijsasa atltanqesta rein mt atal.eslA el edasoo


ninn,
-Estaic rqulvocado" Pn cases forzo-
congenlian por fuerza, v estoy en
situaci6n. And& a traerme una cu-
aredo enatinsason de agua.
Irns le imalron rcuandla Ia Ise-
-a do ma amigod taaContreras le di6
pat ts formidable Results que
mIy afllclinado a sin polIs. a&in
iicienle capital pars adquiriirlos
n la deseodeaI femateltcla. y el bue-
de oat alth, moat estjeaplar eopai-
Sde .ucrificiv nmitrnnoiala ie bri-
el pl'piu, de nuineril que la seflo-


CLUB RI0MAR

IN RESTAURANT
FLOTANTE
ATRAUtIVO DEI.ICIOSO
Kupecialdi an en mli- dr sodas
elae@ da marlIteM p- estar *l-
tado en e n .to0 de pecseodors.
CARRETERA SANTA S
RIO JAIMANITAS
IA tSTA INAYGURAlOG EL
PPENTK ,
TELKrFONO ass-RlXTENSRION a
AdvallotadraOi PWIDUO TUXON
VISITENOS
pot TIERRA


| RU E KSlAURANiT uriatsunI
PRADO M.4500
Y GEN1OS Il M-4606TORTA DE ORO Y PLATA
Tortae de Oro; Poner en un tlaz6n suave, reolvieVdo siempre haest. que
200 grmos dIe mantec a con 340 gra- It crtmma epse. Vrtic elsta crenia
ma de afilcar meolldo, batlr con cn- sobre cpttro cltares batlldA u bien con-
chars de madern a punto de crema, sitento.
agiiregar sci yemgs de huevo, lina por a .
una y sin dejar de batlr, despuka 340 Crema de caft y almiendria Poner
gramos de polvade hornear interca- en ts mourtero 1_ almendras peladas.
lanido con el zumo de un lim6n gran- macbacarlsa blen. agregar poco a po-
de y In calladuia de la isicacra del co, una taclta de ague hervida .v
nnmo Colocare en uh molded redon- fria: pasr por tamiZ eola prepara-
do enmantecndn y enhirisnado; in- cidn lechosa; vertirla sobre .un alml-
Iodurcir en homno dc etomperatura bar a punto de bolltt bland prepa-
monderdaedeejAindolo connnrln par es-
pi-'no do nats hnseraaprximadamnlte.
n"s...oIdsrl sobr.e rejillas para quo SIEMPRE FRESC3S
..e.e-,, Ptiductcs"HATUEY"
Tnrta dl Plala: Bilir sn till sazoi AVM a sPVO
a punio de crema 200 grafmos der MANTEQt2LLAQMOm
manltera con 340 gramon de aticar rLAZA DKL VAPOR
mtoltdo a gregar 6 rlaras batidas i Por Gtausno).
punio de nirve, Intercalando con '340 Tslen M-tI4IL
XI atos de polvo do hornsar: mezeiar
hart y a rear uaa cuchsaadtta de
rISiecIa de ale mon ra. re. da ton 109 gramos de ax.acar re-
aolocar n un smolide de Igual is- finada. Colocat tres cuichareds de
mcoh qte el anterior, prevlamentle oesta preparu6n en tin taMn (o en
enmantrcado ii' larinado. Colocar su reamplal o tree cucharadae do Ja-
eta ol horn a Is imsnma temperature rabe de horehata), 3 yema y do* cu-
y dutSraite el t mianlo liempo qte el charades dl caf6 bion concentrdo;
anterior Desaninldar subre iejillas bater con batldor de alambre a ca-
par qute anrie. Ibr suave sobre baso maria hasta
qu onpe.e. lfetfrar del calor o del
Cremn de frutlilas tln cer una ere- ba o maria, d.aar enlriar y agregar
ma poniendo en tao tait6ri natlao yp- 125 grams de manteca, sin dejir Je
rsas. 200 gramosae Ac ecatr molido, t Obatic -
aramo ade peha Ad hornear imez- '. '':
rlar hioen con btiador de alambre, Ar" d.-o iile Toeta, Dividir cads
argcarle un cunarto de kIll dA fru- %sa. do ,U- A. torte, We doe eapa.
tllas maduras y pasdas per ceda-- Aroar la t atbiintnrftafido Uns ca-
zo. revolver mezcUindnole medlo hI- pal de esax uma intiberlidao tesm-
troen d cha y dalear coinar. a calor bidn le enrmus da eaM y almeadras


ENSALADA DE MELON r lANU & UM L, A. L
____ Lonaa 35. TeL A-40.
Ya han hecso su8apaici6n triun-_ _- _' ,
fal en s l puestos de rutie de mer-
cadeo y feria los fragantesa y aucu-
lenton melone. P ero com e llos no CO CJTELES
siemprc responden a l)a esperanza _____
que ufno cifr6a en lieoxs a comprar- MODENICTA-
los, no. lo I deseche poer o.a Si O epr aen cop de ocktal -
guno no resultara todo o azucarado clndoprepare: I onuchpradi de otielo -
qate debt ser, entonces tendri used ciasdoec;I1 chareditedhie pi-
en su powder 1e mel6n ideal para pr. cado, otas de Bitter Angostura. I
parrleo a isn r taes&, y ieresultar cuchar ita de licor Anisette, 1 c-
ralola frces, y 1e requltart charsdita de cognac, 1 cucbaradfta
equlsilnto, de Chartresme verde. Se llena el res-
El mel6n, despuds de palado y ex- to de la copa con vino Jer Amegn-
traidas ais pepitas y filamentos, se tlllado. Se agita y se airVe coa pae.
costa en cuadrados regulars. SHERRY FLIP
Se poneen en la sensaladera con- En un pequefio recipient* de me-
junLamente con 4 a o papas hervl-
deAs. enfriadas y cortad a s en odajas: a
se egregan 4 o 5 tomates pelados,
desmillados y corntados en trozo&S a. i ,
t agregan las holes ltiernas a e
plants de lechuga y 3 huevos d auros
rortados en rodajas ina*. Unats hn-
jitas de perejill y otreas holes de apia 1
muy fintmeato plcadas. terminarisn
Is preparaci6n de esta ensaleds.
Condimentar conen l alufio tranrcA,
dA aceilt, yinalsre. se y pimienta, tel blanco eseloea-ed l: I hsere h
Revolver. Cubrir eon uns sales ma- co bien bathdo, media rcucthrada 44-
yonesa y aornr ton unas tiritam de maizcer impalpable, I rcope dal J4
pimientos morrones y unas acelitu- Pilldo, I lopita de Sherry eBradyo.
nas. Poaer en i heladera par que Se rermuoeve pasndodse a una cops
enfrle bien. s apropiada, agregindos unsas cl-
-r -duras de n uez nioscade
con Isl de frutillas. Armar ad nuevo DIUNIMLL
e torte. cubried h condo ale iguotea BSe prepare en eortelera con Esl
toin dao criolatoe pg iedo: un tercino de vino doeJ-
Poser en un lt6ns 4 barrilte ade Amhtitado p111do, un tervio do Oar-
chocolate ralsdo y colocar stIbefso moutb tido gin, tn gese Cr
maria bhte que se derrta; aresgar. ne.ra o dse gin vate00 unt d oe-Cuts.
le cinca l -cuharedas de du ce dele-- u Agitese y sirvase con una acr-
che, batiendao hasta s queo estIA caliente t a O o-rTe cnL
y brillante. En una rocteleri se colcn a un hue-
Unter alrededor- de la torte con vo fresco bien bafidra tedia esshws
dulcui de teche haisandole pgacr era- rada de azicar am)ppabis, cop &
jes dae rolor y arededor hacer or- media adl vino de Oporto.
citas con erema do Chantilly colocr- Se agitz Be re eno cope spapr-
ala A unaa mangs con boquil. cale- paeada complotindose con mn poro do
da, ponihtdolt en el ntr de cada nues mcnocada ralada. Se acompaha
una. una postill e de itintos colors. pajas.


- DIARIO DF. LA MARINA.-SARADO. 4 DEF SEPT. -iF 1948-


TU~


AsOtoVtm. -.


DENCIAN IDOS KIOSCOS
QUE DETALLAN VIVERES
S1N UENCIA PARA ELLO
Segn denuncWI Maluictpio babe-
nero, I1 ieaor Ben.antin elto, pratl
dente de ),a "Aaoclicion de Detllia-,
ttaa da Vivertes d Is Habana- xi~ten
elsw called 6y 1y -7 4 y l, ea
Vedado doskIoeoa q 'qu tsin tener'la
Icendca que ae lo peenrmit, expenden
al public product proplns de bo-'
des, ropitlondao de esta manners
legal con Io comerelos debiduae-nte
mrilculados.
Comunicalone -e
Antonio Jimveta Caberer saalax o
eNor el Ilcal' oomo '-popasbl del
dellto de mlolones cop lravante, y
pW quVeu el fjiwal tiosu.Ol cutroI
afio= d prislft, rut absuelto por la
BWla CutAs de lo Crimina! e la.
Audlencla, abundando eat tribunal en
los argunento del doctor Jo3A Oar-
tlae de lt VegL, defenwor de que
Jlrminex Cabrera no cometih el de-
Ulto apunlta tO
No se trttaba se m eartanleta
SY RAl Ramiraez Contrera, acusado
de nurtar I& cateras mni efectivo a&l
aeflor Frank Puljer,. ent u dmrnlba,
en el VOedo, futL absualueto por I 8-'1
Ia Cuarta deI la Oriimnal de it Au-
diocnda. habiendo evidancladae rl doc-.
tor Juan Valerl Buito, defense, do
qua o ase trte de ma caarttriAst aino
qde bubo una mala interpretacien DOp
serte del Vreauntao aertudicsdo.
D)rea a 0seero o pee r aM us jaxgado
S Y sla ela de Goblerno desiai al
. -ar Joaquin Reyes Carrco. actual
oicial del nlwaa dale d teantroctin de
In Ouarta Becc/n de La Habna, en
scanso, pars el cargo de seareCtarto en
eOe Juzdo vacIAnte oor el lamentable
fAllectmlento del Geftor RIcardo Ro-
drlguez Ollvare.
Siafior Reyes Carrasco ex un
eJemoPlar a uxlltar de la iAdlminlstra-
cifn faCJuatlcl. y presta sen'icis des-
de hace 18 ato, hbablerido sldo ascen-
dido exclurlvamente, oor tu mirito=.
Declaratrlis de heradeaos
Doctor Jos Vega Oozallez al niur;
de Josa Martinez al eMte: de Entarna-
cl6n Miranda al oeste: de Federico
Prats al centro; ide AndrOs Balaguet
al sur:; de Mercedes POrez-Oltvie al
de Almendare; d; Juan Bclmont, al
oats,
Incavecidad: De ERnltis Mora Pa-
dr6n at de AlmendareLs. Dnehucio:
lI Estado contra Franciscn G6mez
Solo at centre. Mayor Cuantla. sobre


Herida una joven
a cuchilladas por
.U exprpmetido

l agresor sei6 A6 ad iN -
Se aho c6 un hombn il en
baeo de au cat. aInceoo

SLa doctor J taef a Alvareo, 2A-
dica de giria fnhIsa C de Joes-
tro del Vedladk aala lihocte a i
jovyi Ana i urra Par artsew. d 11
afto, vetina del ca L6Loa Pli-
taoi.e, en at meprt L1 DLshi
p~ft pr tabu txa be wt.irdu
rtjpor ineuropdr*oropntan-
t&, n la regtn tfrp.lvculnmr tz-
quierda. porl a e debdo a.t eta-
do de graveda dip 34,-4orteo
en el Ho pltal 'Callxto Gat('
El cavihn L-paz Mata. s,-srnanao
d laI Nnvena Elaei"t,.hizo.conajAr
en las actuaciones enviadax ad juez dA
guardian nocturne. doctor Pichardo,
que Ana haaias aido atocada con un
ruchllo, cerra de A domncilio, per
ou ex prometido Orlando VilUz, de 22
ahos, de ignorado domrlrico, a& Is-
garse a reanudar las relaclones ame-
rowa que amb .sostenlan. VI z, tua
vex cometida l agresai6n. se di6 a la
lugp, sin que hast a el memento la
pollcia haya logrado su arrest.
Se ahere6 un hombre.
Utillzando una soga quead t a ]a
caAeria del bano de sn casa, so priv6
de la vida anoche, ahorcindoee, Pe-
dro Inante Diaz,. de 32 ado. do edad,
vedino que era de la calle Perdomo
nmero 34. en el pueblo de Regjia
Lot tamliareI de infante declar-
ron ante el tenenente Francisco AlUon-
e, al mando de la pouicia de esa lo-
aildad que aquel se habia suicidado
debldo a la d lcil situaclin econOmi-
cs en que se hallaba.
Prinelpio de lneendelo.
El material del cuartel de Jesds
del Monte acudi6 anoche al paradero
de los omnibus de las rutaes 23 y 24,
situado en San Francisco y 18, re-
parto.Batasta, por haberse originado
un principio de incendio a causa dea
un corto circulto en el tendido lte-
trico. sin que los bombcros tuvieran
necesidad de trabajar. por haber side
extlncuidas las llamas par lo. em-
pleado de dichas rutas.
equiparaci6n de matrtlmontio Ama
Luias Chalic6n Soler contra Benlito
Crespo Onedo al oeste.


I

ANO CAVI


niADin lIm I A UARNAkiA CADAL'W A hV LQUI luEIQA. mA


S


UJ


7DE Di A RIO0


SY DE GALA


En este curso, como en los
anteriores, los almacenes
"WASHINGTON" tienen el
privilegio de presentar el
perfect traje para colegial,
confeccionado con telas de
la mas alta calidad, elegan-
Stes y resistentes en alto gra-
do, especialmente elegidas
para uniformes por su du-
rabilidad.

DE NUESTROS TALLERES

A NUESTROS CLIENTES


COMO SIEMPRE
AL SERVICIO
DE NUESTROS
FAVORECEDORES


Monte No. 353, entre-Aguila y Revillagigedo


S Telefono M-2697


COLEGIO-ACADEMIA

PITMAN

CALZA'TA DEL CERRO 1266-1270
TELEFONO A-94 15


Publcidad Roge & Beotino


* COMERCIO
* SECRETAP.yiDO
* BACHIUERATO
* PRIMARIA ELEMEN.
TAL, Y SUPERIOR.
* .INGLES EN TOWOS
WOS GRADOS.
* CERTIFICADO DE
8o. GRADO.


INTERNADO PARA VARONES Y NINAS |
SERVICIO DE OMNIBUS IYA ESTA AMEETA LA MATRICUL AI


Piden, '-150,000.00
para 'babilitar la
Eicueja deComercio

Luilan Is alumnos de ese
centro por que se adquieran
los materials y equipos
La Asociaciin de Alumnoa de is
Escuela Profesional de Comereo de
La Habana que preside el seior J.
M. FerandezA Quintana, ha produ-
cido manofestaciones publics dando
a conocer el estado en que se en-
cuentra ese centro docente, el que,
despueds de-cinco siaos podrA contar
con su edificio, pero no con el equi-
o0 pars su normal desenvolvimlen-
Dire Is Asociacit6n, que. a peanr
de haberse concedido un cridito ii-
cial de $150000.00 pars comprar todo
Io necesario pars Ia eacuela. no ha
podido lograr quoese haga efectlvo
el credlto, autorizdo deade el mes
de enero, defraudando las justas es-
perianzas de ese alumnado quc asis-
ea clais con la idea de mejorar eu
posiclin ocral y cultural que redun-
darlen Henefico de la economic na-
cional, lo que consideran injusto. ,
Hace present la Asocia=in que
el Mlnliterio de Hacienda no ha co-
rrespondido, como era su deber si-
tuando los expresado $150.00O.06, lo
due considers una injustilcia. Y esa
actitud del referido departamento los
obligari a adoptar medidas adecuo-
dams par que- la eascuela sea debida-
mente equlpada.


n quA *"Mae? Coo lO7 I"O

eMosuCAa~od. otecs
pm quo puda ma e .OBl~iA5 da
nrilo... dolAor. U's Ir nnea* . y
Mabdinl


IPANA

LOS PAGOS POR CONCEPT
DEL DECRETO NUM. S21
Spandor doi lMndsterio de oCo-
munlc ar V Crlto Chacon,
irfonn que a Irtud de geatlone*
rea=a u en ls Hac enda por el mi-
nlftto, doctor Alberto .0. ru me
nlcr yer )o p coerrepon-
dent= de 1:1=:b6em de loa emplea-
do que cobran pr conepto del cre-
dilto dipueCta poU el dcretoM 521,
los quoe aun Do hablin devengado us
haber del passdo se iallAndeiC
shor pendtaantca de gobrar stu suel-
dos la que lab ac en Is Torre de
dontro de Vneoa, qu Incluyte el
decrto d11 y aJoa del docreto 142,
at co. tanno ban lb a ooncalona-
rio del depoartaomento.
s Ahroadt I tdtalo m se
losetow" apraelmd
Kn loo ejerscla allfleadorr efed-
tudost l dOa R31 de ufto paiado,
per l TribUnlo de aprcni 1 4o-,
cutormis de drdlof reuttan on *probe-
da loa aeffor" ael % 1rla2r, Me-
rrtn. loemtlonOo o alol T la-
titad 1l Ha" d Ldoa o pa Valom.
isosiire wio .1 vsskass1Pl d. weo.t-


1At canmift deftnad por el ml-
ni.tro do OaMunnfc-looss, doctor
Alberto M. Oru y qu int-rmaui t
*elr ~uet: Arnuado Vfll-
donI. ao de RIs = Antonio
U~naru q~lta u* Isoda leaunt
ntadod Soavanvla nalteow
dtoatte :%r oanchrir at pro-
74"Co do 1i-lUonto qw renwub on--
La alae do *OWlso. Ad9poycto, Ml -
del r dMO Pamg m la soas toatr
sderotseWd" bA1vn*2SfDbx&V6l-
iaianmelsta do lag snalall nago~nrolo

mec dopglaerc t qoms requae.-
lrta ala. o yiloiak pworectu* d

doma a mode d notrlTOH pals ura


ML MABIO NATALK
Acaba de llegar de los Eatados
Unldos a nuestra capital el senior Ma-
rio Natale, important hombre de ne-
gocios de Ia ciudad do New York,
qua a menudo nos visita.
El sefior Natale, quien ft46 el hom-
bra de contact entire el Gobierno
norteamericano y -el de Cuba. para
Ia exposicl6n de Atlantic City, que me
ha celebrado durante trees mess en
aqulla playa norteamnerlcana, goza de
muy buenas relaciones en eosta capi-
taL
Se hoapeda en el Hotel Nacional.
Bienvenido.
CUMPLEAIO8
Cumple, en esta lfecha 'Its Ilon de
edad el simpitico nio Mant-l Lu-
clano Diaz Rojo, hi)o de los eaposom
Jos6 Manuel Diaz 'y Georgina Rojo.
Muy congratulado por famillarea y
amigos se vern con tal motive Ma-
nuel Luciano.

Un gracioso niflo, Luisito Pascual
y Roa. cumple en Ia fecha del dim
cinco aso. de edad.
Lulsito -s hIjo del doctor Lula Pas-
cual y de su gentil eposa Olivia Roa.
Fellcldadea.


CRONICA HABANERA]


COMPROMISE


DE AMOR0


IRn pikfna de oner traem a a I crinlca retralto de wa de la
figurlt a sds eneantadoras de Is socledad Iabanera. Lourde It. Lendlan
y Lteras, qulen saeri pedlda aen matrlmnlio eby dibad. ngisn hem"
anunelado, para el alaUiereo Joyen Miguel Deya y foler, pertenelentale
a eaUtimada famllla de Santtiago de Cuba.
Tan simptl:o eompromiae quedark formaliado en hora dae la tarde.
Y harin Ia petili6n la madre del novso. aellora Delia Solr, Interea-
santb epeoa del setior Enrique da
Is Torre, ante lea padres iae I llnda
Loaurde, la gUllmhi damsa Allcia
LlIteras doe 6me. Colon y el ec- nr
meolda letrado doctor Armando o- --
dri nes Lendimn.
IM celebrac n del aceas.. lae Ia
flrsta LemidlAi tendrA na comlda
a las o"he y media de la noche, de
earitter familiar, on la residencia
do IM exenMs Willy O6mes Col6n y
Ale Ultiervs, en Miramar.
Nuesca enhorabeoona a Is enamo-
reda pareJa.

ELEGANT CEREMONIA...
(Conuinuacid6)
pas, iba sostenldo par un adarno pri-
moroso, ne tul trenzado con unas
guirnaldas de botones de azahar no-
caradoa '
Un collar de pcrlas pendia de mu
cello.
El ramn de lriois del valle, muy
menudito, ponla citro toque de buen
gusto en el conjunto nupcial, qua se
completaba con largos guantea de
piel de suede. I
Del brazo de su padre entr6 en *I
ttempIo la fiance' precedlda por la
belaa ieorita Cleote Nuiry., Kapl-
noma, hennasm del novlo comio maid
of honor y'por'tr nlflBtncantl-
dora, Amelia Egali. Soraevilla Ad.
to Jlvero' Soravlla y Tesia VaillantI
Cancio, como flower girls.
La maid of honor lucia un 'vapo-
roao trale de organza smarill y pa-
mels de paja color natural, adornada
con cintas azules y un bouquet de
margarita azules en iun mapoas.
Las flower girl Ibsan tavladas en
muselina blanca con tondnos azules y
llevaban pequefios adornos de cabe-
Sdce margaritas azulei hacienda a Jue-
C conos ino bouquets de lax mlsmas
[lres.6


Fueron padrino eli padre de la
novia y sla madre del novio, Is mehora
Isabel Eapinosa de Nillry, que ves-
its elegante traje iegro con encajes
y sombrero color fushla.
Testigos.
Por ella, los scfioreg Abel Mestre.
Rafael Flol, Dr. Rubin Lopez Miran-
da, Dr. Luis Machado, Goar Mestre,
Afredo Nuiry. Jorge M. VallUant,
doctor Luis A. Mextre, nuestro com-
paiero IRnacio Rivero jefe del Ro-
tograbado del DIAR16 y. este cro-
nista.
Por el, loI sefioae Amadeo Barlet-
ta, Angel M. Egaia, Joe Kates. J. M
Soralitla,-Dr. LLis German Agostini,
Luis Bavart, Francisco FernAndez,
Guido Espinosa y doctor Ernesto Di-
higo.
En lIs boda civil verlficada hace
unos dias 'en sla notaria del doctor
Francisco Espino AglUero. firmaron
comao testgos par ella, lon sefiorex
Teudis Vaillant, Dr. Ernesto M. Cam-
pelo, Ing. Antonio Portuondo. Omar
Vaillant, Manuel Nogus, Armando
Piedra, Enrique Siva y Thomas Lis.
more; y par el lox sehores Robertn
Cendoya, Ricardo Ugarrlza, Jorge En-
livez, Ernesto Puoi Jr., Armandn Sie-
rra, Raul Alvarez del Corral y Fran-
cisco FernAndez DurA.
Los nlevos espcsos partirAin hoy
rumbo a lios Estaidr Unidos pars pa-
sar su luoa de m'e. en sla cludad de
Nueva York,
Muchas lelicidades len deoeamoa.


SERVICIO REGULAR A

EUROPA
AHORA salida todos los JUEVES a la 1 p. m.
PasajeroA y carga para toda Europa
y el Oriente.

Escalas en NASSAU, BERMUDAS, AZORES,
LISBOA, LONDRES.


'41.


BAUTIZO
En la iglesia de Santa Elena, en
Tarari,a se celebr6 recientementc, con
carActer Intimo, el bautizo de la ino.
onisima nina Elena Teresita, hija de
los simpiticos espoaos Evelio McDo-
nald y Elena de Solo.
Apadrinaron a Is nueva crisioni-
ta el doctor Daniel McDonald y Mon-
toton y ia ,oven sefiora Aicia de Solo
de Fuentes
VIAJEROS
Xn hota. de o tmabana de hoy re-
'rensran a ai rreodencia de Puerto
Rico, ra0000 un gratis varariones que
romparhieron entree Ia Habana y New
York, el querido amigo .Jorge PraLz
y auoencantadora esposa Ohilda Tou-
nel. acompaftada tde sxu monis,mos
hijos Jorge y Ohildita.

Malana, domingo. y tambien para
Puerto Rico, donde tlienen su real-
dencia, parttran por avl6n el senor
Roberto de Je.us Toro, el estimado
amrnigo, y su esposa. tan bella, Sylvia
Pou, Ins que han pasado un men en
Ia Habana visitando a sus families.

El correct oven Carlos Alberto
Riarte Ibazeta, Jr., hijo del que fue
embalador de la ArgentLna en Cuba,
ha embarcado anteayer hacia Chile,
a donde vo destinado con il cargo
de secretsrin de la Embajada de su
pa Is.

El doctor Roberto Vareia 7.rqiipira,
el ditinstguido ncirujaiino. director de
la clinic "El Sagradn Corzoin dic
Jesus". y su espossa Maria Antonia
Dumas. han slido hacir Californima,
New York y Canada, en compaila dc
sun hiJos. Ia encantadora asefirilta
Lourdes Varela Zequeira y los i6ve-
nen esposos doctor Jorie Cuillar de
Let-n y Beatriz Varela Zequetra.

Procedentes de las MontAssa del
norte, donde pasaron el verano. no
plan de descanso, han llegado Is con-
nocidas educadora sefortta Margot
y Rosa Pirraya. Con ellas Ueg6 su
sobrlna, la graciosa a intellgente nifta
Coky Martlnez Pirraga.
Coantlinda en Ia pgilna NUVItV


Edison\I(
t AL COLECGIO

La Filosofla, especiolizaodo dutonte tres cuartos de sglo en la habilitoc;&6n de colegiales, ofrece unl.
former para los principles plonteles. Comisos y pontalones, confeccionados en telas mojaodoas de


primer calidod. Corbatas, cinturones, monogromas y todo el equipo necesario.
Los uniformed ilustrados han sido tornados al aczar, pues La Filosoffa tiene uniform
chos ocreditados planteles. ,,,
\ ^ -ji-"jir


<,.-


lot


/


mes paro otros mu-
a'. .! ..
.~ta~


. ... I //%IUMM Ut LA MAIUNAl/.----A A ), 4"Ut.rbl:r1. M 14r445 l.,,- ,,.


: I


I


Ld


PA.INA S1- i'2


I


BUFETE Y NOTARIA


GASTON DE CARDENAS Y FORCADE
SO=AD CIVnM
TeJadillo S3, Uabaus M-1IL.
Abogados Aoclades Espeelalmstaia
G. de Cdrdenas. Impuestos, eguros y asuntos
J. Salgado. sociales,.
A. SuArez. Contrataci6n (Notaria).
L. F. Rodriguez Administratci6n de blene.


- SHOW 500 100.
ii..u sm me.si
maaml ,.
OLGUI)A RWINiO Cir
0INANOO VICH
ARMIANDO PALACIOS Casa
.Ao,. Orq. AMI.CA


[ HOY Antis A4.682
Ao7 U LLA ,DUPLEX
rUn0ciON OTIOMNA MSSIN LA> s n .
tAM AOONOICIONABO rIrFICTO)

HABITANTES DE LA JUNGLA
MN a TICONIcOLOIs
gleaim"s do Is l ; siels as sde elso lo0r.did e asplondss. V..
.m sa sutnl a a J .n l pa. kl tas6 li.on .. U aim | .r1 il. 1 -
siLs. I*em s loaolttla p passes altl. a.- .Fx
oIaAMuAGOS *OBSU 05LO. s-Un mnrelll saxlbbite's is
beam. 4t Jaic"g nassloslonia 6 r .Ip," fslnismslss. Pa-
8Ano D0 o*OLL.YWOOD. o -Ua lidsulta is Oi*Uyro. d.
IL O UAOANO O COUA asN VANO Dlstlisd. .e.rtS Warer.s
NOTICOAi D03 TKABCRINUaTAL IINTcRes .. l. NlJ.lSrlos
PARAMOUNT., FOX yUTANICO.-ACTUALIDAD NATIONAL
Iulsbun iaitinttu as lAU ). -
AdMtlm Hasis sac I C p. m.. iUN B'UIN PROGRAM DE CAR-
rCNs55 EnLtrad 5 G y30 cm .


M--


Pl mess, n noas u~ I.. . 1-. .. ..
a LA iVITIM I.Reu ,%Ms',." 5 15L, .',1, r ... H O% 11 .PETICION
.......* :: :.,. :... .... : N EG RPETE H O Y erc
%.,n__~
an ns vaai w o s e..."., s'sL n ri n I. DEL PUBLICO
......... ...... r ARTURO DE CORDOVA ti ZILLY MORENCGe p-z / A ,,o CUMBRES DE HIDALGUIA
W fl Z4ZX.9 E. t ROBERTO AIRALDI MALISAZINI
LOP RICARDO. PASSANO


Aoa$ EL CORSARI6 FANTASMA ,, "1N N CS
,Bi ,-o,, -. __ ':, 6


----------


.-. 'A -"- . . .. -. l .. .-. ... .-, .. _,_ ., ... ,..-- ... -


L / d. (mAGJC TOWA)

RADIO CIN

hIc m W 1'" -~k & H
SUK nRORMA'HLUM eeT F No
gw. swun _


AgNAm *
L., b.MASCAAddVALOW
,,uom39


4 OCUPACIONES INSOLITAS
Ik_ i .r E ..K.. ......
HeY ..........

rj . ,..nr..*. n..i <. .r -, .n -.. i. .. ......q ..,, .,.,.... ^
ins -I I nun rlrl--ll-
575si.. is 5 S.i.,S,|.d ... .e. .,
. . . .. . . . .


do Alvri9 Suirw. 1 Manader PELAE2


* .'- / CA4V

C a'r te'lera AuSTO
ACTUALIDADME: oembro do mtw-t

REX I ISI A* V S ALAI A: LosIT ver4O pradm,1SIX uI"f S LOA S
,REX A ISI l *H1l'L ae thereney armtoertoL ..
CONSTANCE CUMMINGS AhbBA: (Ceiba, Marianso) A tom ,. idle I"
cKAY HAMMOND Ccrt-
"* ALKAZA' Pufio d oro, vari o
aumtilo y rnvlstas.
: APOLO: El lachero. /
ARZNAL: Salgdn. 81 yo tuesra roy
tyama assinto orto .
nP-- BT~gC S^S~SHII^-- ^K ASTOR: La bells y Is beff"* RI xzoo- H B^^
I A -----V J-l~9^^I^B y^ ^V ASTRAL- Saig6n, KI cormart tan- .^^^^ K^B
D. LITH- SimIRITI.team s unanCrtg
S* ---- AVENIDA (Marianao) Vid por vi-.
"FN TRANQUIUNO YESMtRALkLDA IE e unto corto.
TRIO IR VANDO DIAZ "o" BELASCOAIN: Sangre de hiroem,
___ 1D .... -. L meta del Gargah6n y asun-
....Ar' ""n( ^''j.'M '" to, corto,. In-- *^&
, HOY PLAZA- COIDICIOW IPIAA r CAMPOAMOR: Nifteratl mrode -
-0 o oto, Is. A punt de lpada y rto n ls
| 6AP1010 9110WAMA enr f 'A* ~'^ cortf. ^^^^^^^^I^
I#lfh9t.IPfV~Ainj.Q tfWUI3U CAPITOLIO: La came manda, El
EfWW lfAw PE 0 ^hombre que am# y -iuntes Car-
> "^INDICADA" S 9 CUJATRO CAMINOS: Al marido hay
^ INDM Alqu seg u4ANT -0rl, HRocaobole Y a
carton. A its 12: Misterlos dot e b4 1 l
S ....Oriente y El regreso de Monte-
criftO.
CINECITO: ReLst. Asnertndey- d-i
N C 0EXITO C E G UNION RADIO,: Bens ro- -
.- _a d o Eo ta no e y daA 1 selv a o e ste
N C O LeartonT, y G Nunt. cortes.
COLOSO: El Angel negro y MAmA n N=
Inks. a MPr s s0a1 "
DUPLEX: aevistas cartones docu-. adisaM, Ay 14
mentales, viaJes, etc. etc-
SHKW ENCANTDO: Siempre to hea querido, .. yW
qauntos cortas y grin show en IC oCo vA MLANTOMO
escena. LINOA AGUERO CYIETRIC
IcAIN caArorris y gran show en Is escensa. *E C.'eosA.. yo. W
FAVORITO: Mure do tinieb!as, In-
vierno en el alma y asuntos cor-
inn.
FINLAY: La ella y Is bestal La
If Fdanca de Is muerte y asunis
cors. A i.s 12: MI hi jo ante HOY LA PELICULA'
todo y La Jugadora.
FLORENCIA: Capture en Oriented, QUE BATE SU PROPI0
E n i i S r r i"' l h ljo ante t od y .untos. o RE C O
.Ademd LA VERBENA do a IPALOMA M at ttd y ntis c RECORD CONTINUANDO
NGRAN CINEMA: L& P6diga y Na-
u ASUNTO Corto- VALNCA y susFLORES ORS cisnegro. .UNA iA A A
GRAN TEATRO: Matrimonio sinte-
Zftco iet noche y todni mis no-
NACIONAL ches ya Meoo.
GRIS: MI rosa silvestre. Me con-
TRAN TEATRO o.verti en criminal y asunto or..
LUNES PROXIMO GRAN CINE: No ta casescanon..
mujer y MamA In&a.
EN A VENIDA INFANT: Los verde prados, Su
mejor herSceia y asuntoscortos.
,DESDE EL JUEVES-9 LAWTON: Fu'fgo en mi alma y El
Ssigno de Aries.
Lis boatlalnos apetit 0 LUYANO: Matrimonio sintetio, A
do Io ----------votse, joven y asuntos cortos.
ds tlos montruo MAJESTIC j : Ei sino de Aries, La
caliptcos rueodan ali ci udad timbla y asuntog crtose.
insondabi abilmIo. MANZANARES: Gran Hotel, Al m-
c- rido hay que seguirlo y asuntos
cortes.
I>MARTA: La mujer deseada. Sangre
de heroes y asntoe carton.e
MAXIM: Altar mayor, Tre.e E oos FRANK CORZAGE
de oro y asuntos aotte.. pSsWSnala
1 ~ MET tROPOLITAN: Los vr des pra e MPR ,T
don, Eluivocaeibn fatal y &snU- "IMP EJ
a'b e1iOC' tocortos. PR
MEXICO: Nunca te dir k adRs
Torments en el alma Y Notliea-
rios y eartones en colors.
MODELO: Terror en Burma y El
dinblo y I edamnsYN yNociaEoi
Paramount y Royals News.
MOD RWdO: Sag6n a, CCando las I .1 1.I-s
,ens se apagors. 11 wiLUisJC3
NACIONAL: Roasi de aotits, La, -'b
yekbena de Isa ploma, vraoedad y TRIOHNOS RIGUAr
a. cortos.A J5. 1 Titssene Vee505*
NEGRETE. DIos sa Is pague. Cami- LAS MELLIZAS DOLLY
bres de 'Hldalguia y asuntos Bsii......
A" . A A, .cortos.LOAA-nA A LO
TRIANON "- ALAMEDA -' INFANT NEPTUNO: La ciudd tiembia.Elr. O r A. "
ESTRENO' sign de Aries, El terror de Kar-
cortos.
.-NODARSE: Duelo at sol y La pan-
v dt -...di v at boxes. A LK AZA R HO Y
OLIMPIC:E, elerno conflict. El AIRamACONDIACIONADO
poderoso Mc Gurk y asuntso car- -I
tog.
OSCAR: Que bell es vivir y Sal-
teadores de tranes.
PALACE: Al marido hay qua Fe-
s-s-s ttt casts oaer .f~u Irde Romeo y Julieta sun
UR RIATUIA. Entre elI amor y el peca-
do e Historin de una mala muJer UN
PLAZA: Olvida tus pesares, Vin-. PICLA
LA PELICULA QUE RIE TODA LA dicada Cyesun*ot Fom..en I
.HABANA. RIASE USTED TAMBIEN P Alma y El so de Aries.
PRINCIPAL IMarisnao) Una Jeven
de suerte y La luz as pala todos.
REINA: La danza de In muerie y La
bella y Ia bestiA.
YOUNG .H AIRAI WEBB RECORD: Vs creo en ti y Re~st
trigicss. "ckey looy
RENACIMIENTO: El lechero, El ADEMAS
reto de Dick Tracy y asuntos CORTES
-cortos,. UNOSCOTO
REX CINEMA: Revistas, cartones, CARTONES Y COMEDIAN
documentale", vianeio etc. etc.
AMPOAMOR M 0DEL0RITZ: Rumba .... lBurlesco y El
Mreino de gaosgangsters.Cd RENAL HOY
f5~i~,I aAn-A~fA5 RIVIERA: Vida par vids. Cld
HOY 2A. SEMANA DE CARCAJADAS Vsiniestray asunltosdeortos.
RIVOLI: La abrasadora, La orqui-
des blanea y asuntos cortos.
Lax grand.... eehu asfeetarinROXY: Duels at Iol, La dams de
La Escuela ,Primaria Superior A t os pretos Jade y asunl cortos.
d pe OTTAWAmtpiiennbre 3 t~nitedROOSEVELT: Victimas del juego y
Alex Skalton.e viceministron auxiliary La calle del D. verde.
curso hasts el pr6ximo enero de Industria y Comercio. manifesto SANTA CATALINA: Saigon. El in-
uejargrandes cosechas de este R11o truss dorado y asuntos cortas.
Len Istados Unidns hearbs "basr SAN FRANCISCO: El diabln y Is
La s~leva escuela prim aria oupe-Ins precino en generl en dicho S is dama, Una chics en spures y
ior del Munieipio de La Habana. y en el Canada uasuntos cartons.
reads par el alcalde, senior Nicolbs Agreg6 que el process de ajuste de SANTOS SUAREZ: La hermana Im-
precios que se observa en los mercas purs, El secret de lat y
Castellanos, no podrb, hasta el snei dos norteamericanos de cereales afec- asuntos carcos.
ae enero prdximo, inlciar su curseOlarA los precious de lodes los lrti- SALON REGIO: Fruto del odio, El
hlodlsly asuntos cortos. i jllP pbt
solara, debldo a que en el edificir ules dde consume en "los pr/ximos STRADeLs yven aneulas Hombres de
del .InstituteiTecnol~gico, done fun- dieciochos mess.
S ni Diuo u det afectari los precaos mundo y asuntos cortos.
:ionr dchaescula pia ia u-e el CanadAi en tres sipectos: tin- TRA O :Lsverdes prados. Eqoi-
senor, no han side ado terminadoe deneds balisia en los artlculos alimen- vocacidn latal y neunton cartes.
en trabalos de adsptacisin que se es- larluoiclos. produosmnuatradosganaderoo. Ariteas y TDSCA:ts Vida par rids y Ps~sidn Ia- ADEMAS
tA~tetgtuano prs l IntalatbnUNIVERSAL: Mi hje salte lode.
d ec I s n V a e. . e. . I se rCs p t rs e n. c i O r i e n te y a . ol a C I V O 5 f I E R A s a R
En este centre, se curnardn los gra- coEDAO s. zi y nu eompafnera
Isis siplimo y orti...o. coJantamentsEl 0d epliembre n ,nmortal. epla. y asaunts OACON
an..ne.e.pecial .....minad n..v. -El_10__de___eem__re,___art_
so grade. Podrdn ingresar enerta VICTORIA: Jtlntos hasto Is muerte -
earuela los alumhes qoe hsysnrcur- Comenzridmrf su iemporadas La pr/edlna y asu~ntes norton. WARNER: Us espelcer trevieso
VERDUN: LaB. de Parla y Suefsa suntos certse y gano shoev on1
cid e stext grsde. .....~ II a e mis earena.
suscRIBASE Y AnNCIESE EN ATID I B
EL .DlARIO DE LA MARINAn en. al( A S B A C
TEATRO "MAT" c AABAC
ilDIVIEHTAgEll.II 1;DALEII an n ambiet antim f100y
con cecoogedor cormo solo (lone -tie' a egonts NIGHT CLUB
Doe sioo encinls a los acordoe del grace
,"BIGOTE DE GATOR" CO cJUNTO CASINO.

j do Ar~ustln Rodlriguon
"LAG Orquesia de Pedro Calonge
'" GORIA --i. Ademds: DO GRANDFS GHOWS, a ice 1:15 y 230.


I

,.A.o. CXVI


. U5PrdU IJM LAi IV A.---SPlApLAJ, 4 L.D1 S.lDE. Ur 19 i iO FAW l1PN NULE.


MAQUINAS


SINGER


concesi6n de licencias, etc. NUEVAS "de paquete" con fa-
cilidades de pago y al contado.
aSe reun6i ayer tarde el Tribunal Acept .maqu"as de usa en Ion-
Supremno en Pleno a los eectos de do. Vendemos accesorio pra ls
doi armiamas. Compra y vents de
designer a los miembros de su seno Miaes Fmpla' venle d
que htabrd de Integrar la iSala de Go- Muebles Familiaren.
biernemo Especial que,. conforme al ar-
ticulo 181 de Ia Constltuci6n, hard A U R A I
Ions nombramilentos de funclonarios, L U U L
ascensoe, trasladoa, permutasf suspen- -, __
ionen, cort+elcibonaes, jubilactonea, CAND.DO BAROS
lcenclaq' y .lrealon e de plazas de
qu6ioa., en la amtnlstracitdn de a.se .y Malolq.
ltlcla durant el actual ao ljudti- -
Ia que prealdir I doctor Juan Tif-i AX 4"- ,.47
ferleo Edelman Rovira, titular del Tl* A464I4 7
aludtda alto centre Judicial, y for- 11- lI" I
marin los sIlgulentes:
Gabriel Ptchardo Maya, president
de la Sala de lo Contencioso-admi- La Lluvia
nistrlativ y de Leyes Especlale, y a' m tnformy e stior Octavia
Guillermo de Montag0 Vivero, Juan i etr Ot o
FranciSco Torras TomAs Joaqunl MarcJ, efe del Centro de Teldgralos
Ochotorena Roque, Pedro r Vale- data cludad, durante ltims
ruela y Francitco Chivez Milands, 24 hores Itovi6 en:
MaRgistrados. ', Remate. Pilot4. San Cayetano,
Son suplentes de nlos menrclonados San Vlente, ,Sn Antonio td L R10
magltradosti Ricardon R. Dunval Flel- Bnco, Poaln, Nueva Paz, Vega,
tes, Evelio Tabio, Castro Palomino, Otilnes, Madruga, Aguscate. Celba
Aurello Alvarez Maruri. Guillermo Mocha1, Col6n Colsieo, San Miguel de
Portel Moeller. Carlos M. -de la To- Ins BafIos. Jovellanos. Perlco. Cen-
rrc, GonzAilez Llorente y Francisco tral Ep atfla, Carlos Rojas. Limonar,
Llae "Argudin, respectivamente; y Cidra Cabeza., Vtela Bermeja. Juan
iuplentes generalea Ins rtarmbn ma- 0. O6mez, Bolondrdn, Agramonte,
gistrados Carios M. Piedra Pied&, Guira Macurijes.
y Skntlago Roesell LAyte Vidal. E loIns demis lugrares n o llov6.


.to&Oi

4,

-


I (t~
~ S


0 A nMERUC4 .S. LOCION
Cadsa gota ceparce m
perfume duradero de
amor idilio.
Elats eductora leagn-
cia de lozanos capuiloo
de on jardin florid, Ie
encantari a "el" tantdi
Como a ustedt, gentil
dama.
En un frasco delicada-
menlo estilizado quc
deapua puede utilizarc
como gracitso Ilorero.
1.85
Pida tambifn l tamafio
grande Es mJ a ecoon6-
mico. $3.35


SSHULTON


DE TOCADO1. .-


o na utmisma duraderura frapancia, ms asaa rica
Saaumadanie epuma. Rinde mucbo. Trs. iabo-
m enM An eitucbe bilamtnte dc tecorado. Idcal
paca reaslo. 1U.90

7ambiivs Sarhet FRIENDSHIP'S GARDEN.
"faume mrrimido en polor y Taloe pare
a a steel b*6babe


En un marco de sencillez y de ra Julia del Valle Arencibia y el se-
huen gusto ise llev6 a cabo ayer tar- ior Angel Machadt, Cedfes.
de. a nlas sitete, er la iglestla de San
Juan de Letrtn, otre ceremonia ,Testflcaron por ella, los afetores
nupcal rn doctor Francisco de la Torre. doctor
Margarnia Molna y Ulloa, teorita Jo M. M lArquez. Ing, RaOl Hermilda
muy genjlr y muy gracious de nue- Alejandro Vergar,. Jesus Lista Blan-
tra sociedad, contralo alli matrimo- co y Rafael A. Machado Costa: y por
nio con ci correct oven Jorge Ma- dl. 0 l m wores Areaondr Suero Ft.-
chado Costa,. parejita feliz, acreedo- Ili, Justo Molna Ulloa, AUonso Ulloa
res a los mayorer dichas. del Valle. doctor Luis Machado Or-
Ataviada bellamente se present teg,. 'Juan G Veldis del Vaile y it
ante el iar Margarita.e esore Ratis de Ajuria.
Un verdadero trimor su traje, de En la notaria del doctor Baldome-
sathi Ducliesse, qur se avaloraba con ro Grau Triana oe celebro la boda
un rico manto de encaje legltimo de civil el pasado dia dos del actual.
Inglaterra. relrqura de familia, pren- en la qqua ueron testigos. por ella,
dido ql palo par dos pequetos ramos los aeiprtes PlAcido Navas. Claudia
de azahares. Alvarez Barrera. Juan Vega Lavln.
Por joyas llevaba una cruz de bri- Humbert," Machado Costa y Jorne
llantes. Costa Garcia; y por l, nlos nsefires
El raniamo, de erlilo muy original, Ignaclo iUlloa del Valle, Luis Perez
estaba tejido con bouvarias y gla- Rodriguez. Luis A. Douglas. Jorge
melias. Alberto Seijo y doctor Ignacio Itil-
Apadrinaron a los novios la seftola- rralde.
RIFA BENEFICA
El Comiti e Damas Auxiliares del loin enfermos carentes de recuirsos
Hospital Universitario" General Ca- las medicinas o los aparatos ortope-
lhxto Garcia". continfia vendiendo los dicos qua el hospital se ve imposibi-
bonns de a peso con derecho a la rita litado de dar par la carestia actual.
de pn "Studebaker" del 1948. de cua- Las personas intereseadaa en yudar
tro puertas, que se efectuaf# el sa- a la hermosa obra de Ailetencia So-
bado 25 del present mes. cial que a flavor de nlos enfermos des-
El product de dicha rifa se dedl- valdos viene desarrollandn el Coml-
catr- a its mcioran indispcnsabole% quea dd asa pee ae
re tieren losdistinsl ,serviciasdne Ode Dd. P 'r low *te-o.
esa instituci6n y a proporclonarle a leonoa F-42a2 y r-2W
DEL LTCEUM Y LAWN TENNIS CLUB
Maria Lulla Roin nuetra exquisll en el Palts de Ira Juguetes". an la
Mi pnora- es. i'U-mblift me dJsrtisR 1 r 1tcl tomsar 0*A,. Its elunos del
cap0 acrtitat 4p oohrg elatrales, cusiUodZe j Epicual.adal TIatrp In.
presenter estla tarde. i lam rinco y tamUl. 'Jotlb dtretlon d easla des-
media en el Lyceum y Lawn Ten- acada maestro del pincel d de la
ni Club, sla srenificacit6n de It plums
cuentos "Li Ceniclenta" y "Pinocho Muy concurrido me veri este acto.
DEL CIRCULO DE BELLAS ARTE8
Maftiana. domingo, a lasa sels de Is Usarin de Is palabrs enr ele acto
tarde, se celebrarfi en el Circulo de lino Ilustres escntores doconres Fer-
Bellas Aries un cocktail, en honor del nando G. CampoamorGaspar Be(an-
notable poeta cubano Guillermo Vi- court Marino aLpez Blanco y J. Pd-
llarronda, para festelarlo por la spa- |rei Vlllarreal.
nrcidn de su iltimo ibro, "BSaqueda Promote quedar muy lucldo este
y Clamor". merecido homenaje.
DEL TEATRO "ADAD"
El entuslasia t lealro ADAD presen- oven e ainteligerr teatrista. quien
tara el ytpximo so.bado, di a once, la ha confeccionado el siguiente repar-
interesante oora "La arena esta en- to, por orden de Aparlci6n: Augusto
Ire elt mar y lass rocas", original de Borges, Luis Mariel Ruiz. Marlic-
los asutoes cubanns Jorge Antonio bel Saei. Raarl Bertrand. Pedro
Gonzalez y Carlor E SAnchez, plaza Martin Piana. Antonio Pardo. lno-
premiada con l1 primera menciln dia Riovega y Ernesto de Gall.
honorilica en el primer concurso de Como tod las tfunclones del tea-
obras teatrales convocado por esa fro ADAD. eai tendrd por marco el
institucirn.
La direccirn de esta obraI he sIdo audrtorium de la Escuela Municipal
encomendada a Roberto Peliez, el "Vsaldd Rodriguez", del Vedado.
BODA EN IAN JUAN DE LETRAN


El bello temple) dominico de San
Juan de Letran abrir4 sus puertas el
proximo nabado, dia once, para la
boda de la encantadora se-orita Car.
men Teresa Ld6r. y Ferrer, hija de
Ia seaora Caridad Ferrer viluda de
Ledd6n, cun el joen Eugenio Latour
y Loe. ihijo aIsrn vez de laesefiora
Lucila, Loza vludr de Latour.
Este enlace, se.alado para las sie-
le de la r.oche, sera apadrinado par
la madre de la ncrv,.a y par el tin del
novio, efior Edurrdn Latour.
Designados han cido lons lestigos:
Par parte de eir: firmarkn los se-
nfores V. Galeano. A. Vllasuso. E
Latour. M. Marl.nez. E. Viera. J
Bringuier. E. Durourau y 0. Led6n;
y por pale de dl InsO serlore A. So-
tolongo. J Latour. N. Losa. A. Le-
d6n, SuArez v F Navarro.
SBODA EN LA MERCKED
El stbado II del actual abriri sus
puertasn la iglesia de Nuestra Sehora
de La Merced. pata la boda de la
lind a senrita Me ta Ponce Valdda
con el Joven Ckasr Freixa Cuervo.
El antieruo temple de lot RR PP
Panionistar it erg egalanado con plan
tas y flores por I i maestros artlstas
de "Goyanes" qui-nej.tambiln tee-
ran el ramo de mrnAno deI la novis
Iea cednra Emilila Cuervo de Frelxa.
madre de d L y el satieor Ram6n Pla
Surls. primo e d ella fungirin da pa-
drlnox; en tanto qu* firmarin el
plieto, '-omo teutiga. por la nova,
el alcaldt de La Habana. saeinor Ni-
colka Ca'ellanno y el ingenlera Ri-
cardo Nieva Alba; por el novio. los
sehores Tnmt.s OG.tlrre Arias y Os-
car Prlmeilem.rES IMPOSIBLEES
EQUIVOCARSE


aU'CUIMA8E T AWXWCtUE 9
CL -DIARIO DR LA MAMNA*


LOS JUEVES POPULARFI
Resultasn eiemprnic alegres y anlma Mr y Mirs. C M Stewart ron Paul
dos los jueves populares del Country Hellman y Mario Isatel Ramrrez
Club de La Habana Otro anmadao -tv lo componilasn
Antearnche se celebr6 otra tiesta Mar o Franca y Gie a Garcia Bango
de ea erie con Ledan Broch y Patrmica ODono-
ghue.
Y con tal motin las espldndida tec- 9
rraza al aire Ulbre se v16 invadida Dr Orlando SaRo y Graclella G6-
par numerooa po-rties de elements mez Dilgo.
conocidos, que dlnfrutaron de la co- Mr y Mrs Warren C Roome. Mr
mida y delbaile.rz.menlzadoa te pOr y MrsT'homae F Mc Ginley.
Is orqucsta de Grrclano.
Entre Is concurrencia anotamos e El doctor Migrel A 01va y l-
las siguientes pershunasI rra con arlo iMarca v seihorae
Ey Raul Rorrilruez v e cnora Esther Bel
El or Toms lHdiargo Guu y u r dror Alr d Far y Nenit.
esposa Celia Coni con lo' Rooi. po. guer .. Sri. Mrtlha Rodriguez
Harry Mayorkaa y Juanita Fabian.
Albrtror (;ilrria Turrrn y Crisllns
En otra mesa. Alberto Aimasque rNrera-
Sara Goczilez con Arronn Vrlo s v jr
Ofelia Vnras. Mr. y Mrs. E. Merrill Mr, J Wir, Mi r Mr. J)rfglas
y Mr. y Mrs. O'Btrard. Singer, Mr y Mr- Harre C Pieprr
Dos parejitas., Bebita MaorkRas v Mafiana rdonminin prA la rnmiLd
Radl Paniagua, Sr'-ia HidaiXn Gatoi balahle arosurn--ida ya hay nu
y Roberto Vill. mcrosas rescrnr'acrnes
ENLACE
En la Igleaia prrrroquirl de Casa hfora Concepci6n tie' 'ahrllo re MaE
Blanca se celebrArA hoy. saibsado, a. lorell madre deJl novi va elehor
Lai slete y media de Is norhe. Ia bo- Manuel Cabaleiro padre de Is nova
da de olI -graciada aeserirta Olga Ca- En reined de realigns .trmor o ci
balero yLeir con eloven J l. En lldd tlo "rmrne
Ram6n Martorell y del Castlllo. eti. por arte de is conrayente oIns
Serin padrinoa de eta boda. ld a se sefiores Juan MarfnrelL Anlnnio Gon-


,11~


Oiga:


"El reuma en los nifos y adults"
ConferencLa por @I
DR ANGEL M. ALZUGAKAY.

MANANA, domino
por RHC Cadena Azul 3:15 p.m.
Ssprrcillta en ennlrmerladc
(-njturitas en l.a i nnma
Crnpernllia Clanra de Cuba. Reera
(' hAvrz En Sanr Cilara. I-unre y
y Vierne. Colan .14


.hleo Jo Leira Domingo Soto y Ern l Ia bodar I rletiaicarin por
Enrique Barrancr: y par el contra e@ lan, relraes Gurlerrao Aleminy
yente. lot etahore Mariano Cabalel cit. G
ro, Saturnino Sesrna Zays Joad Pals y Joaluro Gon zilez y por dl. loa e-
Francisco San Pedro y Alberta Le fnr Marliano Cabaleiro y Benmto
rYOni e1 "I'lla I C&arna
cuOna.stro
frantiniA en I Pl ina, ONCE)


MADtefl/M I t A A UaVisa eAQra M n rr t erQrrr 'r r-s In


f \^' ACEICA DEL GUAYABEEISMO
'~Lae controversia surgida mobre el uosa de
I w a t lyabem ha despertado enorme inter s
..'Jr Cuba .. ndudblemente, ha contribuido
a yJ i s propaganda de tan importante prenda
S. de atir .. For ello gracltaa, tmuchas gra-
r ci a todox I s perlodiatae.
vm
frCasU y ecrupuloaamenle confeccionadas.Vf siempre .. Simpre


Nom bra el Supremo
a los miembros de
la Sala Especial

La preside el Dr. Edelmann -y
actuari durante el ario en la


El-Ultimo Toque de... ARREBATO


para que Ud. no plerda estas


monumentales GANGAS!!HOY ES EL ULTIMO DIAde nuestra


EN "IA OPERX'


VENGA 10 MAS TEMPRANO POSSIBLE PARA QUE SE APROVECHE BIEN:

Articulos para Usted, para loe Suyos y para el Hogar

Grandes Almacenes

"LA OPERA"


Galiano y San Miguel (La Esqulna del AHORRO)


DACMA MA.,L
Catol icismo

Per JUAN EMIUO FRICIIS


L...A I iiJt'.ni aML -,.;: S 0- IE.-1,4


Scenario y Pantalla
(Cutlenua6n do*e 1 pdft a OCHO)-


a,"......... ,'- ......La oestLe en buiqueda de losuextraa
necesartos. No odoes los que hu-
-- " n h U J i. bileran doseado parUcJpar eran to-
-4 ramumin m = IsLa Uiergedad Cat6ca. togdnico y rnuchosa oe negaban a
---is rd~ &h -oeva ECeha Catilka. cambisr radlcalmente de vtda. Fud
o do 3 h Facad CenLonces cuando Paul Muni. In es-
-Lg6 el Padre JUaUi Tuquetl. irela del -flm". propuso que ae me
-Us r"b para Lis CatortoR m de Ream. toma una prueba ci.enetogrit .
Pero "Madre tierra" no ha sido
Dos presencias religiosas espafiolas s..........
-No--corfirma-- Desnuts vatse.
ran 'China". "Dama de Shangal'.
Estos dius ooinciden en La Habana tequista. En el padre Romero de!
dos figures destacadas dt Isa Iglesia Leoa, el lorjador de juventude s ea- Aulcrlam nouevu
espafiola, Una, el joven presbitero tdlcas. El primero, en el otofio de Importaclenea de hoervas
Maximigo Romero de Lena, asenor sla vida, tene ya en su haber unia Poe medlo de do, renliurnno.
eclesiastico del colegio mayor "Nues- copiosa producci6n bibliogriltca. A A lrmdas aver por d l mselro de Co-
tra Sefiora de Guadalupe", de Ma- su pluma se deben volimenes tan me cio. doctor Rolando Acosta se
drid, dedicado a hispanoamerlcanose. conocidos en la liUteratura religion auTo"ia a las entidade comrrciales
La otra. Uegada ayer a Cuba, ea el como "La Religi6n Defendida", "Ma- .lop A Fernandez, de Manzamnillo: y
presbitero don Juan Tusquets, el fa- sones y Pacilttas", "Orlgeneb, Erro. Jubin Rodriguez GonzAlez. de esta ca.-
moso pedagogo, prolesor de la UnJ- rep y Pellgros del Naziamo" publ- plital. para tmportar 200 raja de le-
veridad y del Seminarto de Barcg- cado en 134; "Oritgnes de la Revo- che condensada y 15,000 calas de
lona. lucin Eapatnola". Su-etiompo diario huevos, reTpectlvanmente, bajo el re-
Son dos presenclas relgloss de ia 1o ocupa, por otr parteo entire Is 1men de eoenti6n del pago de los
qu 0 el catolicismo cubano habrn de Univers.dad y el Se ninario de Is.a e lrechos cons d laea eaduaale .
sacar fruto provechoso. El padre Ciudad tondal El padre Maxtmmo, I Co ele mlnatro de Comercto. dc-
Tusquets. ha venido a La Habaa on per otra parfe, tiene cobre sus bohom- r Rolando Acosta. ceJlebr ayer una
plena ia6n apoat61ica. Su palabra bro la Idireccon esp r dtual det co- entrevtsta el actor Alberto Almas-
sari oida, a partir del ocho de op- log- mayor pan hlpanoamnierieanos que. prealdente de Is Compafila Na-
tlembre,. desde laI tribune de lIa Con- "Nuetra efiora de Guadalupe", so- cional de Allmantoa. tratando, aegtun


con Anna May Wong; 'Trelnta ml-
nuloa sabre Tokyo" con Alan Ladd
y. sla utima, "Little Mr. Jim", pro-
xims a dltribulrse. En o.ta encur-
no un general que ae oculta, du-
rantes la mtllad de laI proyecci6a.
bajo el mis humUlde dilfraz do ca
cinero.
Y de Hollywood, que cootinac.
mente se cornatsruye, destruye y rc-
construye a at mismo, Lqut op ims
elte hombre del Orlento, cttltidvl -
por to elerno?
-Vea uated-expllea con aegurl-
dad-. Hay do HoUllyood. El del
'glamour". el de lois eascandalot,
irresponsable at e qulere y otro
que trabaja firmey serlamenle y al
que no Ie reats litempo pare liver-
Urce nl descansar.
En un estoantp de saenctilas lineal,
enlre voIatenea abre art.ae -n-
cuontram III brmu de Lin Yutanj.
A uns nuOva pregunta, responded
Chlngwah.Lwr
-Per eupueato que Lin Yutang
os un grs= eacritor. Pero. para -
pularizar n Ideas y I loafla
china, ha tenold qua aimpltcarlj
demaWtado. Jr comic ci usted, qua_
ox cubans," Cicrlbiena un Ibre so-.-
bre culture hawalana y no pusiers,
. Al .;.. 1. -... ....I.


P(


11

h
I
CL
dc


1


I
JiPI
Qtht
de


"I

im
ta
91
Ji
3


1
31
A
E
A


gregain Mariana t de Ia AnunlCata, bra l quae ofInoS dato eaperanZado- pudimo con ..cer, abre ii re Vsn nnos dpediamn a y i oaptento
donde dard un breve nuroSbre Me- r. A n a~ o de ftudado, ouenta ya de preo do I. leche evaporada de profesr habts estado gentllatmo.
todalogia Catequistica a instancias de con 0 alumna do Is inspsmaor e los prodauclbn, en vias ole quo doeri Prelermos deJarlo en on error
la Junta Diocsanas del Cateeosmo t IladeoIbeoamr.iseslndosme toe.hcemsderao no ee f geo-l.
on t operd~n el I ~ min-e mn do die construir el nuevo edi-.1
Cutura Hiwca. Su viaje entraia. filo que Ie serviri de aede. precLo a eee artculoa PUEfINA C'"" r aa ge oes
par consiguiente. una embajada de Con reglamentacii6n igual al res-________.______________-
cultura, de Ruperaci6n, ai servitco de to tde los coletios mayors, el ide
ueStrtes centres religiosos. "Nuestra Seiora de Guadalupe" est I A a
En cuanto alt padre Romnero de Le- realizando, cegun nos ha explicado Cu C A L L A
na, su visit en La Habana e i a rsien- asevoer eclesliastico, una de las obras --------- ---
do aprovechada por nuestira juven- mis efectivas y vallosas de todas las ACTUgA N
ud catolica. especialmente la uni- que pe vienen realizando en Espafia A UALIDADES F I L A Y RENACIMENTO
versltaria, quien no puede eJar de Ial-drvelda de la hbp26dL-. En es- wa5l*La I TalE M.441i. Zana r asoala. U-4 1b4 y -IIs.idad.-- -612.
ver en le love presbitero. compsite- loi dlisc el eoeglo quedar W baje Ia Deado LIao. B. Rev uta, nolttcro an Desde laa 30: Revmsta. nourcro na- A sa1 401 y ate- Rvttu noUcl.o
beniobo blaben J Rui irc do Angel Lgo, anrind clonal. HOMBRES DR MUNDO con ionalI. LA ELA Y L A .BESTIA ron nactonalt. EL RETO DE DICK TRA-
o de vlaJe hoy dia de Joaquin RuLz direcci6n de Angel Logo, esperndo- Geore Sanders y ANNA KARENINA Jean Mara y JoMete Day y LA DAN-. CY con Boris KarloffyI EL LECHTO
Junnez. al esforzado y vaUoo eX ase qua I& obra inaugurada hace me- con tvlen Leighy Ralph Rlchardso ZA DE LA MUERTE con Doutae en technecolorl. con Danr Karer y
president de la Juventud de Accl6n sns par Joed Gonzlez Torres, el me- Leunea maores K. Nmo0 y Trtiuua Maonyonery. Lounets m.yoren 30 has- V'Irna Mao. MaLune mayore So ctd.
atbUca Repahal, cargo que dejart. xlcano universal president de P.Pax 1! m It le a430 y 40 despud Balcony 20 t. Ni oa y Tertullta 20 cia.
pars abrazar el estado rellgioso en BRomana consolide AL mindin. a cu0 A a 1 i jugadora. MLunta J, Balconyt d
un deseo de mayor perfocclin y coin- in so debe tambldn el presented via. A L A M E D A 2 a 0 ug.daa. La 0. ao REX CINEMA
plea entrega al Evangeoi. Aal. ain- e del padrr Romero de Lama paor es- ae. Celalita yT ,o 1-4 L ca la LsieR TNAl A,. lai. I- -M-nto.
ique el padre Maximno no na pro- tu tlriola del Nmvo Muno. A las 4.4 y aJO: Sv=an-co. o- F L0 ENCIA Desbe las *- n.: Ocupacloneo lai-
undado dede d.u legada. ngun. La pr-tncla on La H .aba doe -ot.. estren.d LO PiA- a-sse ,a. 1 -s. t colore n om.p -
cotiecan atomade parte e o sodtn u elcdne oaot(ntcuoo lU~~t ed a B fit.ntearo shea inisol: Cuevas do Bellamar Ido-
onierenca ni ha toao a en t dosaeerdolt, quo concpden en Noland (n tt ) SU MlJOa 3 eviat. notct cumntal); Buenm punteria (cart6n
nongin a. o, ausela convert 0.sci ..- nv-d-dn HISSENCIA on o arowo. Lu.- earlCAPTURAEN E ate): I tiEnoacte Wanr
a ableO intercambioe doIdea.s bane erra crialan en vIa-o .do sr--otoldo.' Is Mayoros B 0 ct. Miles ?2 ctL ;, rdricMarch y Joan Sennett. P al- Metro _Artuaddd ticiaols p tar t-
ioa u o d.icaste para tdelarnos 'T. da sarconmento espiitul con Ie cJO A TODO con Lo Carrillo y ieoro aceonal Ademui ahst& tl 5.10
luella de trabajo, de estimulo, oe cubanosa, raiflra ta caitolcidad y -t A L Ae d..-. doc..nt m o. de mueoa. Etrd.: 40
T B Prscaoicda estofln Prra
uperacl6n. unlvenrsaildad de a Igls l, y augurs Real tiladi, Csi&s, I.2241.
A us .00 .11t evisat..asnt -IN A TRI E A
En .1 padre Tuoquets priva el ca- pars Ella uns major slembra... Crlrt.A.IATORl E st -asuE t .Rr-
midable) "Y LABELLA tLA RSTIA Ilatia a lleplta. -- U479L it sm.aoy, Ydado. n-te-i
S- con Joxtte Day y Jean Maral. Deade lai 330: Roviusta, notelero no- A las 4.11 y s0: Sevtcta. nottciero
NUEVA 14STA INAVOURI ACION cleial. SU MEJOR HEBENCIA con nactonaL. CiLADA SINMSTR.Acon
NU ~A L-BA L A Z A R Joe L Brown y estrono LOS VERDES Contance Moore y VIDA POR VtDA
le ts -do Iaa OCaliialcIt aa a 1 d a lA ^ Wa, PRADOS con Pegty Cummings y con Edward G. Robinson y Burt Lan-
peleedn de IMS eCa ltprtaaa-ib domingo- l-ir CaaoN aA-MeL. Loyd Noland. Lunets inmayores S octs. caster: Luneta mayors SO; Balcony 30
Elrevefno -padre Odon Sagre- El pr-xl-o dom-go a arel e al
gorS. j Fi'o erlte con el ruego de las tarde quedar In augurado el Co- Donad@ Olaix3:- "lt5Oenrcon aeMleke 3a csaiea. 010 y as0p Wyht-0y40 eta. dbopuor.eaoy
to s..~. nosrontio tnauorado etcnosi, Ianu Vtt'a", 186na:2Iaig 30a asta-pue.0on o tt sata 1st 01 y
u publcacdIn. la algulentae sts da log Palati t qua ha sideo contrul- Rooney. Brian ,,y Ann B yth y O
lonainvos recibldos pars Is adquisi- do an Is evnida Palatine y Allbva n asuntaaortae. LGne TTma0 RIVrLI
ibt de on 6mintbus par el coro de Cerro, por la Fundaei6n Abreu, para -0t, tmc 40; Tteraia c itasa a-a. T a. La aeta.. -RI.
A&, dom t= 6mirbsPr.-atcore de .. Re...al .t d +A ENA eta Imillem.stre. ,,0"- 1I I its La"torm- 3-1429
La Cantorclto. rams coral diri. ddlcarlo a ecuela gratulta deo nifo ) A R E N A L Ddlas5.00:RIts. A las 40 y 8.30: Revlnta, noticlero
gida par el padre Sagredo quo tantra P oneesp. ans. ional, MATIMOMnO SINTITICO con nA Ism 4M y SM DOR a co
Aie.Cois yL-24 Abel Baar E Guit yESTA aerony RQUIDA BLANCA
to esat&i bterniondo en as preson- El doctor JoaquinB arpet y sefir A T. I -asa Nro CE TOA LA N con CeonpILA cne
A Is, 4.0 iiIbdas etcooBtsH3rrt ceo Bar uotcn .. Trbara Otanwyclt Lonela ma-
tacones. actuarinde pados, ostandola Iben- naiol, SAIGOl kns.nd l Hayworth B B alcny :ir neta B ores 40: Nflos 20 ct
Con dlcho 6mnlbuoa los ciantolidtoa diclb6 a cargo de Rvdo. padre Ma- Veronllta Lake y 1I YO FU ,,a reac5
eodrin trsaladrebdeade-lA ltab- rio Du-Breullvicarltocooperador do con Roald Co p Prances Doe.
a- Vieja. donde residen I mlayorta, Is l qula del Cerro, habl.ndoew Lunotmay ram cia. Mies 40; T- G R I S R XY
We* dnde rsildn Isinla~rt IsWe WO 3etA.18 +, y, ,La .... B2S
aita Is Eecuela Gratulta del Cole- entregdo laI direcl6b del coleglo a --- --ci.177 Ea E lYa 0ddaa O-4.l A II i4.30 l, a isa.. Rev-ta-notlcLero
bo de Benaon Marianao Aondene le everendos hseinana de San, A rs tie 0n A Is a4.00 8.30:cE COAVERT Ala Ias4.30y.30S:vliA.noticlo
rel arine tudiL Ja Bautistad EN CZ M N con Sally Gray. A I r1etonal, .LA- DAMA DR JADE con re-
ra rniu sos estudto2. Joan Ba1Usia do t3s S le. U.0 Vedais. v-n M K R e'sta rton y MI ROSA porto estelar y DUELO AL SOL con
i interior . 1i,28e LT cone s Morgan yAc- onlier Jones. Greagoy Pecky Ji-
is anterior coenarn el dia A lta 4. y IJO:. Rviata. notclaero di .Lunetamayores 40. Ninoa sph Cotten. Luneta mayoreas :; N-
5tago ama abimndose cerrado ya Is matrlcula. naclonal, EL BOSPEC.OSO con Pati- y Balcony B cta. is Balcon maora ; ni
Dr Armando Berd .. ... 5 11 eta Ro y C. Evans y LA BELLA Y c.
Karis T. do -peD .. .. 20a.M,1A LA SZ7A roe JolietDsy Jean
._. _o, ...... _._A .o. L U Y A N S AN FRANCISCO
D r D a t P r o l e ma2e1s=a,,a eLes al y c et s 6 0.. a -.aNi-dl ctC
Jran Da^a-to Bc....... at---"--y._" -er _,
Anstio.a- PL .. .. .. 5 I muAo aBlvs.le.ct BalonyS 0ctA Clds .a na-d oLu6 .S Lse la-2s. -- L-am
Ce.otive A5D=,hata0.ey, t.otO.macho. R vista. n tle.o
Cot Motive deSla 5 ado Is ban in, a a"- MO.a"I n ,lU p A VO- tnalonal.sIne etV.ELA."LI ,LA DAMA
Cn Dantatrn .... u. 1 o gurae6n de le hermatl"gU1 al So- l]atsa r 1a 6 J- U-IL. LA JOVEN n 0itiUnflas. Luneta cn MrlhUePreston y Gerald Phi-
JOa Domemtr ..e........ rado Corai6n de Joeasias, que acaban Dearie 1 30. Ranlta. noetcizto na- 30 llea Mo lea0 y 40 lip y UN1, CRgCA I APIROS cis
IeI tlna de ltravl2 .... .. o evantar en a Vibora loe Padrea clns]. SAI GON con Al an Laid yd V2 Ni L d C ct.loiC r y Jeol Baker..-Ltnela
A'M Sarin 10 CORSA.RID AS "onl so a conl, .ondo el `6 e' T 4g Rt. Ncfl M ,sy Baleoyy B 0 s
~a e r . . . 01 un ha = onie dboo d -'c i . .nA n-, = r M M A E S T I S A N A C T L
lvira Valledor .. ...... s lulente progratna de cultot: Landie. Lunesta maroIta
lbellta Entralso .. .. .. .. s Diea 7 ,Reptlembre-A las 6 de la s.0 y 70 dapuft N11' I% alcony Cmalde N. I. M-o,. A TA CAALINA
IrOl-h n Estrellada ... ... .. tarde Bendlci6n oeolemne. 40 cot. , Dode las 3.30: Revista,'noticler o no. Sta. Calaft a J. Delade. --1 434
Cnchicta ada .......... 100 _. .to.ianal, LADCIUDAD TiSioI4A .astro- Derd. elam ,.4: Re.vst. notieoro i.n
vr Herroora DIe 8, a a1 7 do 1s maaa :Mis A V E N1DX el) con Edward G. Robinson _yaLn clonal,aELnINTRUSO OW 0con
Mres Montalvo ........ de Comuni6n Gneral, par el Nuncio SIGNO DE ARIES con Sun Petters Bin Crosby SAIGON con Alan Ladd
Isoreen.es etldad y Alexander Knox. Lunls a aonl iy n Cronika GOke. L one Aa n .Pr do
Alicia Capestany Sntodnd. (Alemmnd i M-ayor., 40 s iflsX....... No Tertults m- a 40; Niflas ehasts Ia & y y
l aSI n ;c.he .:.".."2:: A1d A I. Ms molmne dePontfi- A --4.15y .S :Revtas, oclere ynore 10;: nitos 0 ct..1 di,0 s e. deapues.
earlciehh AL TRAS LA _______d__II`M_ _?hlL
Aniel Al.nso---------.. .- cisl, .o iebpade.parel Emote. Sr. Car- PUETMA con Joan Bennett y Michael A N
Bdeiullrox---z i de nal Arzoblipo te La Habana. rave WAlPOrV Sy VioDA I c E MANZANARES SANTOS SUAREZ
mKli Llermonre .. ;. . 10 Ax la .30 dc 1 tarde: Solemn. To- wto w son.BsrtLancastery. N CaseMtan me.he3.- v a,U- a p a, aia. -- -40.
Con lalctp Bancd. B et. Nihos En tsendsynoche: Rontot. a.otloteor
Conchta Bandujo ..-..-.... -------m ---- -- -y Bln,) cst. ,naelonal. GRAN HOTEL con Cantin- A la5.yS.t: aRevitsita, notlclera
Loanoer Arredondo5 ...... .. DIe .--Patrocinado par Is Archil fl y AL MARID AY QUES- n elonal LA HERMANA IMPURA con
Ros Amievs ............ cfrd dlo Is Guardia deo Honord d BELASCOA CINar. ."u OA laAeyDomngTo.Soler y EL
Sagrade Coazb.t do Jssie. ______________LA______A con PaOLL
--]84tgrado Cocaz6n de Jestis.e "L-mr 1s, -- 1Balco Kelly p Virgtnin Grey. inets mayo-
"Totak: .......... .... $1.4 I d mn ana M d Co ed i 4. vt ot on- A R T A ra 40 c .. Bslcony t5
oL-----$1,641A las 7do Is mahans. bdoCe-o 1 i Ts AB14CARnA. MA-A
......O .OE.E +Imo;nl6n Geniral, celebreds' e pr2 01H al t, 7 SANG 1 RE oitD p nt ar a ivbel S A L 0 N R E G 1 0
Nuros ,sonsz % ^ so? ;r.-.ro arm" Tooril SALON REGIO
.xcmo. y Rvdmo. Sr. Oblpoa do Coan- HERbOU one ie5 W&y., an;Uo9- Tat. 1-144.
U .led sd Chlosr l uegoo. Mona. Eduardo MarUtinezD. Del-a& V. Me Lgn t I Epe. En tands y noehe: Bevtta, notictaro a s .
matu.em ay ,0 cA.s.a.W national LA MLJ DESADA con E pno e:R i. ticiero
La Universlddd ,Gatlilc do Ba- Sle Pe" It Jards, e I ,B0, eXpeIelbn A 3oan Bnnett SANGRER DR HEROES exeonaLe de cartons, PRUTO DEL
Toami de-Villanueva, deoI tepadrena de I rr adel nmoRto CAMiPo, A M 0 R con Henry Fonda, Pedro Alnendirimz ODO con MnroJt Lohkwaod pyEL
agustints americanoas. acabs de anun- Eericio del Triduo, Sarm6n ptr el Ir la sifJt a ha. ney TemrpoJte in Wayne nm .I y 4 O DELa aOtLune myonea a t&-
lar el nombram lento de loe igulen- eaM S.S'Can6nao,. Dr. mel Te \ o 1n d pu erto a s o e 0 me Cb despu N Nr I h et.
sigabon-D. sngil e DOWda Ins3J6:1 Deviate, octiclaro i111- damp ettet~5 aca. Ie 60 epd. Nn, B ro
cla c nmbamonn o a, M L Si-rGnite D.lislTt. iitte exterane be NISERA U1,1
tes nuevo profeores: Dia 12.-- A lag 7 de las mafane. Ml- TIcO MODL con Robert Youn
Rvdo. padre Augurstlne Lamond 0 as de Comuni6n hGenrS pare tdes Maureen OaG ---A PUNrTA? DRM MS R N
S. A graduado de Vilianovs Coll- I" As cacionen Plado11 de IS V- PADA moo WllIam Carcon. Luoeta AesejadsY S BMS6a. -- v- Uao. 'as -sitRnN- a.mi -- ,11-i71.
mayo wS-Ubts. Niece 40 ctt. Tertulla ocn tVda y n lch: Sniat. notictero Deded lam 5.00: Revists. notirlera n-
ge yB. S. en Library Science del Ro- brs. 0 cia. I.-dcumental, Ar ola-cl nL .LiVEN AiCLA.con( Katr
Dar t eger veri orstn dez taaso El c., -r C A r I T 0 L I 0 ALTAR MAYOR con Maruchi n oGrayson, Frank inesra p otros y
Si e dFresno y Lute Pefla y TRECE ONZAS HOMBRES DE MUNDO con George
Doctor Irma Golez Regalado, ....D CAPITOLIO -OR on Marnchi Fretno. Lneta: Snde Lanetamayores 40 cta. Nifoa
de Is Universidad de La Habana, Estn expuesto en la parroquia deo Prado Kil. lT. mayorea 30 harts lo I6.00 y 40 deopud. y Tertullt 3 cia,
quIen tender a su cargo Is citedra Piar, a cargo de monsefior Ismael Dsaia I00: RVlcEtsaN, ntlAracon Balcony 0 BctT.
de Griego. Test. A lau cinco de la tarde .cr ther.idd ELTlonat, H R QU i,.n TB R-I AN O N
,..r ,. '.-. a- CI E IOB M TO LIA " od" S's so
Dentro de Ia Facultad dtedo echIea funce6n eucsarlstlea con rosario, AME con Pedro L6pec Lagr y Della METROPOLITAN Linea 01 1 (ad& F-28l
bendi proereC h y erva. Gerak. Luneta mayors 40; NtfikAs Callt4I Amp. At dsc ,- a--It W 400 y IL3SO: .QUIVOCACION
cc h degnada a los docorea C ....end .......3d cta. A iJag4.30v 8.0: Revits,noticlero FATAL con Do n CaVonC A l. A lint p
Ilia Escarpenter Fargo&, de lagl uni- Snoa oinac ,Ei 0.CO nTL m 45: Revision. y eatr11nn LOS VER-
vorinioldsdol oeLa Habeasa, acceltol SntoraNC]0 acinat. EQItIVOCACION FATAL mcatn Rnsa pottonlSVI
.... Ecadeder Fargo.... d t... n- .... .rel _CNEC T 0 Dn Castle y estre.oLOSO VERDES DES PRADOS Can technicalar r..oe
y Forlbam, Est Untitesd no SA PRADOS con Pega Cummiin p Char- Peggy CutmmingtY Charles Corbun.
rd d d ,quien Santos Moistis, legiglador Rufirio, Sam Ra faeml yco ula d. A-M T. les Corbun (snCoh n len r ITol Luoeta Luneata mayo r r s& y N cat. Balcony
tzaplicari Hacienda Publica y doctor Silvano y Vitilico, Marcelo. Magno, Desde )a 1.00: Revista mundial, Pat- 60 cit, Ninf v Balcony 30 clt. a y 5' cu.
Ambroslo GonzAlez del Valle, que Canto, Miximo, Tamel. Teodoro, slesnorteareranacneaest,(lgeo el a t 0 L f R );
dar. Derecho Fincal. OIcano, Ammiano y Juliin, mirti- t lepitodio N1 de La lve maeatri) NACL i N R A 1
La clime...s ame..n i d ires; Marinno, diacono; R salia da Pa- Se acab6 la s parentela (comedla)oC y Le rdo T an MRalaa. -- .14-M46K- 'S RIo. vta.-carXo7e1 en
Lacle1 ie p B do Vitrnba virgne e 2 de artn *n colors%). D lesae lI 3.30a B:evitol. netictero na-D=i, 1 "e s 1029: Revisit sO.
Be vyaa iuat. y Jera virgenes -extra dbso carton& clanas, Ltreno OSASDtE OTOO o. etc.. Ieta .I tv a
tricule abicrta. Dr Manor;t 3a0o a ctc ,t e n t tlne l net s d cu t m. E
martin. Martha OSaololaillaLA VERBENA ll~O EO OA
LLRGADA EN EL EXTERIOR CUATRO CAMINOS Plores Mu- ni my 0"i DS Ten GeorgeRaft
a^~~~ ~ ac- Luseta.. aort Veloemlag^ y~..^^
Pbro.J Tuquat lialsonosataNo.. 1107. lt-i.Mil, 10; Terbooll in5 cit J.Boennott. tenets 3d0meta
Pb.En el an TEsqte oCuba Un millln d rancos be.lges parsley Dead Iasa 430: Revist, noUcier n-
refugados e Palstine tonal.Al. MA.XIDO RAY QUM SZ-U IV R A
iterrzb ayer par la mallnas en Ran- GUIRLo ann Mapy Cort yqROCAM- e b NEGRETE -tl.
cho Boyeres, 11 6 a La Habhna el D~OLE con lRtmbn Pareda. Lune~t Vn.Tma-M:I ~ie7wns
oao Boyoro, leg6 a La Hlbtns el EL CAIRO. Sept INC.-Un .acer- mayores 30 htst& lag 13d v 40 de1 Dead.l .: nls naol4l o- Eon d& ynl noe: eaevnfstaonttle..-
Prebliterodon Jan Tusqetz, Quren Dead*' ~pd6 lax^^; ^ 3Mo^ A.30; Revists, notle
pi-btto don Juen qe dae be epeantof be Moose- Niltcia y Prec 10 eta. A l:t i dneoadl,. DIOS SE LO PAGUEnSu a-
pron r vari es conferenclns en flor Louis J. Kerkhbfs, Obispo do Irsnohe: Miitarieon sdel Orlente Y El tly MorenoMy- Artnroa On irdova Y P e st o nr1rR.tleRAON-.a
rbdnse- cnsnd Io do Moncttrista ALuoeta 130 ca. raona DCUBPIsS DE HIDAGUIA no nELo co F. Ib poan
to Anontets a Idnliatecin tie iL Jun. Llea, lieg6 aquo portador doe un fn Tertulle 205 cs. Roberto Alraldl. Luneta mayores o -Bennett Y documental "Comoe s b-
ta Dioceene dol Cateclmo. do do socorro de un mill6nn dbe ran- c t. Nilos 40 eta.ncan lat. Na Tert sMa yo1 s cit 0
M odeatacado vlaiero fu6t recibido cr belgas p.ars ec .do an auxillo D U P L E X XI mLPnbTa Un N c 4
per el Rvdo. Padre Teodoro de Ber- de l.o refugiJados nArabea de Palestina. t, Reeaelt Aniiad. A-t6 N UN V A N I DA D E S
cedo, Superior de Is Hesldencla de Eal acerdote. el Reverendo Padre Na- Desde lams 3a0: Habltantes do Is Jun- NMetuS N.. ea. -NM-tilA. 1
"lqa. deo b Compata dobe Jesais, don- veau, desp sd do 010i corta visits& al o I oI n colort.bh smlkmaeoa esobr Do lt1. a 7B00: BRvista. caste, EL Ta- Clid. do OWN" i2 -1 [-1413.
do so hospeda: doctor Francisco Pals Cercano Oriente infor n6l al Obispo hbalo Ideportiva): Vaqueros do Holly- aItOR DE KANSAS, EL VALLE DEL E notspa p nea he: Revista, ntclneroa
cio. pracldenl ie Or Is Raitna A do be Krckhnorfs de Inlamentable lin wood (Inatantinesab: t I Elg anos no co- ODI. 3 ,omediesn5 cartonene yc p -t aeloono LA DAMA DR SHANGHAI
dlo. praaidentr dc ro Ron A de 1 Krkhorl. de 1. lamentable all.cl~n rn vace Icartb; 1tlao ,nolcl- sadaie 3 Etl 1 ds1- tler. Drode USt cnn Rta Hayway Omnit WelTt y
Aocl6n Cat6l1ca Cuban&; defior r d mal:deill.eq do refugldos dentro y ue- con rox. Prmoun, Bllc v Ac- 00: Bevit. I.A CIUDAD TIEMBLA ML G NDA ME DRCONOCIDO cnn
ro Sincho Garcla. nlembrn do ri l a d Psleo tli.a amonbonsdoa en las ut7l ald. N ermacMl. Adem0S e a c nR. i .o L i n D Cco Ba co n c.m t m -
ro S~chez Garcia, In, im de Polpolin I s -tu rarcad Macic 1 d -m c ar m AL ntad cnIa .RbisnyXI-IN I
Junta Cateqlistica Dilorrcesana dir I. ,a niddes y menaxadon per 1 ham e6 '. V- c l do natn. e n ra re 4A N1rflo. MM o B0alcony m a.yo roit sM t 1
400 y ryo aon 45: Nino. 15;iBalcony nay-ra
Habana: Rvdno. brr. Man igiil d o d .i. re y I nepbdla El ObElOpo p -.- nin ... V E D A D iti
le HH. Marcta., y dnclor a.uril,,i di,, R o r.loi. rcgo, b pl., y e lv- E N C A N T 0 V
NO t;e r . .e,.,. ... . . ... .... .. . .. t e ia;i.- .. 0.., L M P t C C. 4.. ads, a-as.
iesna I de aba -ic rna r,..-e '0 di ..niul n o i le. .tolse Ls 6 teR.aae ,b n.,
.ba l c. m3 M c o l e l. Fts an *t -1 1 n lb o -- c t r c ir i .ln a l, p l a I t mlM n a S O r et s "A n
Mo lesmiim drpp, l ... .., .... ~a~Aui ... ........ . ap lnh .. ..........- -s....... ... .. ..... .124 415 .A IIn VI.R ....tm| it .... .. ? . ..N .. ...
a1 padre Tnsquetstilee- Ip..i., a -n .1 a i i.. e b,.. refu no. IX rnX cP' n I u lr. tD0 0 .,n c.riIn O hi GU C WeLaMuller y PASION INMORTAI
f l ip l , lP |h i ll ip D n pl hr i n e M e .ae o 0 1v a 'l e e r % C L rET I R N O c o n K a t e Hrptre H a p b or n P a u l H a n
an Is & eldencla di Rr,,.c p 'r M.... ,-n .' e lt i:' ,n.ii l,,r'e c iila Will n, ..am ., n a .n. n ra.n rONFLI-tI "O con Lt na Turner v c pns- r d. Lun.t j ayorn 30, PIQa I Pm
gaon Delarmlno Gal. rro.i, ', 'ho.0 Lui,e.. m )oe. ,100 nAoc e Tr t ltneta ma, orm. B ala N i- 5 t ,rne a.i a 0,- r
IlS&doendaenoStit'Sii-llnia ie nam,,S itt.it oi5. tiiati30S .VICTORIA
seaseo do s buna Ca.,.,i .l.i. C l 1
N O a al.....as cinoraelpadre SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN F A U S T O PALACE C cEe ,,N.,11-.-.-7L
'p u la 4 'a|bbdn1 p14-1960. . rP.",.l. lD,.Sd .a..a.ai a1 .- "91 L ae.lendsy a leaco .*: m esoterL'
EL aDIARgot Lw MARINA. Dasola IsaR31 Lotsenlsaetlclar a,- Do.aIs$ 4 40: Revisits. fafaloejlrinna- aectontwoo.daHASTA
.Sil os1 .. EL *D1RI0 DE IA MARIN D. | *d iom.id, oylam 330. To'.. id Z
Joetn ee eadIgnacin Rivro-rLa D mbconsl. acoreonn CCORAZoiN 0D LON clasist. ROUIDO V JSLITTA eon Can- LA. ZCAgullt go.TeesNeaIpWi.
one L u a Ha.ward. Janeta Bllr y Un rl MarI F Ma- ud y7 AL MA- Ual arnun F pLA PRODIGA en
i'.m M oar In l ao'n. un ran t.ho L.- RIDO HAY tl GUIcRLO at Mo- Pela Barbara p Rafael Dart Lu-
eIt, n re tors a0tIR Nitoa y Tartulia pV Cortia Lunats maces 10 hastela netas maao n40: eioa Y balrconyei
s a ciSa 6 0 deputy Nde Peal- contgavs-

jP L Ala-pAoeroI, AOWalr N pER
*Coleglo EICARISTICO ra9 PoJ'O ai '" PA A- u-as aeFaNvdA Eeorer
*T i ,%HH irrlinarls soperler Ofical.l ia% v I n .d.> p-n R.Ite I.~ noticierim Pred. Iff. Its 14.1122. Desids [an 2310 Rfv1***a notiirroni
Iaencrinlre Rm-te tic~i.J, | id.in.1 DR TINI1BLAS ran D..1. I.e u30 R-1Tu i n.. -o-ni ., a iel.c a tten.e do ba ESPBCTRC
I-CSC Ime* (lead- ncIm T.a-it Aiidir, Tnolr.r IN. rional en.a do 01I IA r T'llS PZ- TRUVIBSO tn l.chnecolorel conB R
.Wmu aida i n| e l da ILRNn tN lL 01.M5 0 n wa.,er AtI, ron J.- C-ri n y Ann o- Harritsa. Coto.stn CuilCmmn. n al
a. l Jta'em lnau Ealo I daon Dy ,bnrth Kther Ltnlay n. I herohrn tVINit ADA rn- Humphrry Hsmmad y alr s an la Miaon. u.
M AR I H IT PA O I ,ees I cM Nida ,Tr.i.lr. ct onert ',m i n r uarc TIrran iiaow A.nct *t10


.fuuu i. uu .A m, mr ,a 6L V7-vd


ro
A

so0
in


Acaba de ver 1 a l uz el Umltio ni-
mnero de "El Progresoo de Asturias",
la interesante publIcacion que dirig
el estimado companero Celestino AS-
vareoz, con la valiosa cooperaci6n de
AdoIlfito Garcia y Salvador DIaz Ro-
driguer.
Cronilene profuse material grifico
e inoformativo, como anteriormente
hemos explicado, asl come los co-
mentarios, tan leldos y gustados, la
corresponsalla de Asturias, etc.
Nuestra feliciltaci6ni a sus dirigen-
tes.
0
Celebren hoy su s bodas de lata,
puesto que cumplen diez anios de ple-
na lellcidad conyugal, la setromr An-
tofficas. Bodes v don Masniel Villanue-
va Nodar, president de Hljos del
Ayuntamiento de la Estrads y pres-
tigioso comercianto de Manrique y
Neptuno, en esta capital.
A lasa incontables felicitaciones que
habriLn de recibir en Wta fecha sg-
niftcatlva une el cronista Isuya. muy
tincers.
Los iefiore Manuel Vergara, direc-
tor de aI raevista "Ecns de Espana"':
doctor Manuel Figueroa, presiadente
del Centro Andaluz; Juan Joaquin
Otero y Gerardo de Olmo, en reu-
ni6n preparatoria celebrada al efec-
to, camblaron impresaiones en tomeno
a la idea expuestsa per el compaiero
Vergara el articulo editorial de su
revista del mea de Julio titulado
"Deuda pendiente", acordando nom-
brar un comiti gestor que enceuce
debidamente el esplritu del relerido
artlculo, que verab obre Ia labor de
Arturo Alfonsao RoseUll6, el querldo
compalero, en relacl6n con EspafIa.
0
La junta directive de la "Puente-
deume y su Partido" ha celebrado se-
sl6n ordlnaria, presbidda par el sefor
Ram6n Anca, auxtliado por et secre-
tario, soior bJos6 Taboada. Despuds
de ser conocldos los iJnformes regla-
mentariop, tales coma los balances de
teioreria, la relaci6n de las altos y
Ios bajas de asoclados, asi com o el
Infontie de las secciones Femehina y
de Propaganda, se pasb a tralar el
punt que se relacibnnba con sla or-
ganiaclb6n del banquet annual, que
exts socledud celebrarl el present
me.el cual eo uno- de los actors a
celebrar nma importaptes que estA
organicando la ISeccl6n de Fiestas,
conjuntamente con ]a de Propaganda.
Per tal motive o seacord6 celebrar
el banquete en honor de Jos asocia-
dos el domingo dia 2 de los coarrieon-
tes, en los jardines Hatuey, situados
en San Francisco de Paula, pudien.
do los asociados interesadoo en asis-
tir al mIamo pasar por la seretarla
social los dias comprendidos del 22 al
24, ambos inclusive, parm recoger el
tlket, el cual les da derecho a asiastir
al mismo.
TamnblAn se ha tornado el acuerdo
de celebrar euna funci6n de eine en
el collseo '"Verddnim" el din 9 de no-
viembra, con fines benefica, y ntI-
citar por tal motivo Ila ooperaci6n de
todos loe miembros de I socledroad.
para poner osta entire las primeras
de su clae.
Moanifirx y onm rirtlvac resoll6 la
asaiblem general celebrada par el


damente el cincuenta poer ;iet W. to-
dos laboran al solo fin de cultivir
el arte espafiol, de conservar vvo
el recuerdo de Espafia, independien-
temente de todo partilimo, ain que
interfiera dichos fines ningfuna otra
actividad ajena a los que parsa que
tuo creada.
Para dar la gracias habl6 el doe-
tor Joaquin Ruiz Jimdnez, quien tu-
vo frases de elogio para Galicia. an-
tre las regiones espafolas "una de
las mas gaulardas, beroicas, laborio-
sa y dignas", tierra para dl liena
de resonancia raclales y espirituales;"
express au admiraci6n-por la obra
que realizan las sociedades expato-
las deoCuba, teniendo Irases de dig-
tinci6n y ,enallecimiento pars Jain
"Agrupacl6n Artisticsa Gallega", cu-
yo ambiente de camaraderia y ecor-
dialidad le causaron admirable lm-
presi6n. Anunci6 el deseo de los ac-
tuales gobernantes espaioles de coo-
perar at triunfo de los espafoles rn-
sidentes en America y en todo e I
mundo, oflreciendo a Ia Artistica Iong
numerosos recursos de que dilpone
el '"Instituto de Culturns Hilspniea"
de Madrid, de su competent direc-
ci6n.
A continuacibn, y trash lon aplaumon
que prermiaron log trees breves discur-
mos de reference, se brindd con i-
dra por Eapafan, Cuba y Is "Agrupa-
ci6on Artistica GaUega, sigulendn
unos interesantes nuimeros artfiticos,
a cargo de las J6venes Florentina Are-,
noa, Olimpia Ruiz, Merceditas Mon-
santo, Rita Fondevila y Sonia San-
tiso .
"Club Luarqul" en lasa tIltimas
borae.
Presldl6 el acto el fiaor Luclano
Mori n Garciea, con asistencia de Is
casl totahdad de aIs junta directive
i una gren parte de loas ..asodos p
beHllas uasocladas de Ia nuiltucd6n.
SEn la isnma fueron asprobadoap h
Balances de teso orera, el iniornpdb
la Comisian de Glossa y el de secr-
taria. en el que dabs a condcr a lea
aoriados los acuerdos adoptadosa por
aIs junt directive durantelo cuatro
ultimos neses.
La Comisin 'd- Obras. quoe nt-
gran Ioe eftores Matias Suarez Fer-
ninder. Manuel Iodrigrue G6aes,
Jose Gonzalez Garcia y Manuel Gar-
cia Gamoneda, irtorlbarn que loa
trabajos de excaveri6n par a onstruir
el mausoleo ya bhabians aido re-ali-
dos, y que etaban confeoetoados
tambisn los pUliegos de condlilones
para proceder a la subasta del her-
mig6n de concrete para hacer aIn
b6vedas y el ario.
Los asistentes Fce mostraron todo
coniormes. recomendando q"e estas -
obras sean realizadas a is: mayor
brevedado possible procurando sioen-
pr rea reli7iaa de maneras que resul-
ten mAs ventajosas a los interest
soctalea.
Tambisn se di6 a conocer que el
domingo catorce de. noiqelbre I
Secci6n no Propaganda y ei-Co.ltd
de Dakias proyecth E celebear un al-
muerzo de confraternbdad, al que
pueden aoitUr todo, los sAocjde...
nmediante unn pa Olueja cnoa qe n ".an
su oportuntdaa se dar a conocee.


-, -.


DON BRAULIO DE G
director de Ia IEsuel
"Enrlque Berris" y de
fantll que liena el *one
mio aetor y que es prol
clamaeli6 del Coleiteo
de Mirasmar; quien e
uno de loa primelpales U
prxio resa de aviel
media de la quea es a
VAUINTK'S" y qua eas
presaesnte para mr
per a ltfi a as dy *e 1
eiedad, aalumuma de la
Arce, dende ofreee etl
S torla, Deelmaael6n
I DramitUcas

Acto. par.
EN LA IGIESIA DE
CA:.Hoy sibado a las
dia d aIs noche, bcda de
baleiro Lairs y Juan
rell del Cas o.
CENTRO ASTURIAN
HABANA: Brillaete ba
lacio de Zueluala y San
nLzado _W Iat anjr
AUTdXO7O0 'CLUB
BrIUante balle de pnsil
che en au palacctede L
dado, e. amenlzado por lI
Jose Antonio Dieaz ) e
Arsenio.
UNION DE BALEIR
final a laa 9 y 30 p. r,
Gnllego, pars elegr Ila
mas de Hnonor de la nri
efectuarin fianas, doing
sardines de "La Tropic
Actos inmed
EL VALLE DE LEt
zo en honor de los soci
y toma de, poaesi6n de
rectiva- el domingo ren
Cojimar. Ademis habri
ral por la mafiana en
en memoria de lts fa


I "


I II =


I


AA0 CM I


S~ciedades Espafiobas

Pr CAMMDO POSADA


--CmMt( F dmi m Cot Mb, mbU
iH -7--- ^ ',
-L G '-U iai i &,C a*

-&Man ba& a elPlit do so &

Por ioeentros

MOrTASES ASTIMTOIAIO
La junta dJrcec va del Centro Mon- Ante el gran acontcilmento bOale.
tatis, m en au uluma aeo6n. acordo. a Die que esta nochbee produc=trn
prosuesta de Is SeciJ6n de Propa- el Centre Asltunano. con el. anh o
.m Recrdeo y Cultur. crear i eso bail otofial que ofreca atlVL-
= Cm6e de Daman. en 1 n igulenie lri. latodsa ljuvpntud q 9gafi.
fIBorma: ballar acudiria en mass y todwn aT
S Presidents de honor. Edita Martin personas madura que sieotas tdgrC
cludi de Manrtinez president. Mr- en eaUt etasi esalsasrin praeta
Codea Kenkndz de Buarreda: voca- pun ung y otra s qa M'aq oen
Ia lea Teresa Cabo Bernito. Hennlnia Cenm'o Asturtano s paess ma aoeb
Tocs do Cr oe Amaela Pirez do Idoaed, batindo alxegramnts cb a%.
= Angoel VlUsr de Echave. qaea Lim excclnt coile
Suits bUwfrrlz, E other Caboro, SiArcio Y s
A iclbn Revill y Carmn Ckstllb. nora Meatancera y Qmtnteto B f
resident social exort 4 ubl- que orecfrcrIn I
7 dog loe aia dal Cet qo p hrs u do ate porada.
a u d .e- enrd
c Ints hundda o tif en a le ss quo g as uest~r
Pea urentoradlO de id
Aar d- L ceolebrart Is Beneflcenca dams, elegantes caballero% famorla
ontahe-a el da 19B del presented en emnrosMi pernm quo ailatlrins "
ista Lents del Santo Angel. lituada Centro Asturtno, porqu Ia diva -
en ComYpoate1 y CuarteJ ,i6n yls al grir nntes eon imr ba.

N O T IC IA S c i. or longplnrn"uyba'7lOfl f1
--- -- IN\^ 1 \- 1 0 corrcccio --. 1~x~onduela- de ~o
DIVERSAS I-. bo. Pso
~ ~ ~ a so8 @0'* nLrada deblando ts trai
i em -arc, ho de cal mnisa. cuello y corbm. L
Par Ia nvias ais embarcarrneh dey. ous s ea La
a lea1 a m pans eaIcs ados U.U- dam asque no oean se^ deburn.
doiNs mu lestinmados eapoeo Ma- pr sntar Invltact6n.
% nuel AlvareL Luetro. president o d-
honor de las Agrupacion Aruistcar 1 '
ia Gallga. y aefora les Caistro de Al- Fecunda 3rna a
vareL-t
Un feli vlaje lea deseamos.
S en la Arustlca
Roy. vbado., a ls d otes media Artistica
de I tarcde, contraertn manrmoan1. .o largo de sus trit s ios t
en I ileal de San Francisco. Pe s- ttrifraactividades nos dt*AT
5 r I ts" r ern. dezrPere. i'la o Victor Calvei.ro-lha' rd do 011
oL' < -r e la eapo suorB BD Itrr rr., ez I ..e^\weio Affmact6ir Ar't$ tie Gft-
se .el.aven Roberto Rodriguez Romeroe. iteanu.-sO O y muy, ll
Sl]vnroera IuI .t. an embrltr ,b- l
Ser ecedid la Inovia en u ca- ca e vin or, e"alit r.Jit n o
mino al altar or la aseforitas Ma- c "uo le -cieron5 e0-U o'
| ^ ruIa Garcl* y fosltasCervifio. is '.:del--t -1 _011R1'' 11n1ne"^
omo adr'nos de Is ceremonafis m .i 11 -ldoctor Joaquin RuizJ Jittdt-
gurardn a:m hdrinana doe nonlaoaK Sdirector del Instituto de Ouitdr rw.
Hirt a. he -a del novio., seo.,- f ;. ; -- opa
ra Neia Rodriguez de Diaz y ela pinicai e Madrid y el reveO. -- Pa-.
tire de Bert er, Cis ar ar n i d .re Maximino domeero do'Lena-
En calida de Leutigos suecrlbirin consooero ewpiritual del Cologlo o
0 1 art lAitor Pedro Garcia, dAc- NueStra Sefiora dio eGuadtap c arin
el acts lox seCoret P ePor y r el "|et .. ...... u doe a-

".dri ^xl- conmel OgaDDa Man z A p or eo tae dicaa raonalid e, root
tor Rafael Cervifo. Orenclo iaz .A-bidad Madrid a i. dle a.
Ivare bJosd Llana Diaz y Filx Gon- ato y a oet e gaiegia, y mel .1a
ONDOe 1R, zolez Madera, ipar a novia; y doctor go de nac mento. -,
Sdo At Albino Corrals Ferninder, Juan J. Anunciada su visits pars tas
1 Grape Is" Iernndez, Antonio Perez arcia Al- deo Ii tarde., poor minutes den. fie,
.bce d. o ibertoe Clrdet Huelan oy el tenlente cieron acto do presencia en- UArta-
re dO D- coronet Oscar Diaz Matinez, panr el tica dilchas personalildares a bdoe -
irdoer e Do- novi. cibildas par Ia mayoria de l 4ira,
dresa p se, la tardo del'otJ ueves turn efeGtoa tivos y asoclados en n amtro do. *,
lo ..ara e n 1 boda civil ante el notario doctor de cien personas, figurando mtuctia
aettros en A M .rn F itironael acts con los no-sefiorac, aelloritas, jovenes y n mdc
star:,Is LoS- vias to Uf~
ttore: a eoS Ianl JuliinOriales Aldao, que dieron at acto un relieve singu-
mtcrlbl.r exO "Win ul. rg ezgLucianooLlana. lar, par el .car dcter popular qu# @Y
Jrodeese J Lriro doctor Josa Manuel mismo adquirio, i quo. adne.6 i-
.presns [Po-rPya Mederan, Jesots Pecea Gar-iresult6 particutarmente agradablea -
IameJr cl icasio Vidal amIrez, Orlando los propios visitantes.
L Xseuels ne FrancedalRa
a deo ra Rodriguez Beceiro, Germin r Franco Llegado el moment de formalitac
.i y A "es y iny sefiora Gloria Rodrlguez de H- la recepci6n. sentados teido bajo. oft
y Aries rer los retratos de Cervantes Marti,.Rt-
L_____ El Club Carrefto de La HT',bana, salia Castro y Curros Enrlqueo, el
Il aimllatica entidad antur, celebrar nresidente social, aeflor Florindo
S0ren osta en conmemoracidn de slalanco, di6 la bienvenida a a losIlus-
1Yu Vfzdlcioinal del Cristo de Candla, el trees visitanie conpalabra deuo -
S domingo 19 del actual en el "MuIgo- to y gran amor a mspaha y a Cuba,
CASABLAN- ba Countri Club" del que e ropie- as i como de respeto y cortesta Vpar
I alete Y Me- tarlo el atento amigo Alvaro repo. el doctor Joaquin Ruiz Jimen F
Mae Oll'ta a A la 1 p. m. se inciari el banquet. P. Romero de Lema. -
Iamon Marto- Oportunamente ampiaremoas dets- Seguldamnnente hio useo de t,-pls-
S D L lies a d e t1 lra. detaus que noaP- bra Adolfo V Calveiro qulah Sno
le en u Pa-mniotral lesentusiluast aecrlat s' caldad de tidents deo a s in
Rae .mu P-neral eftora Bertha Formentl de'tic Arte y a ta de dlr ,"
StaeL mie- Lt~n.'M.
o r '* -- {I& re vist a C u ltiuu L H is pi n 'l ,
SpeRu"CIs.. n p r .I. una breve, pero enoclonadai't N-
.:u rly^ 1' e "'y "el *r ''rInu ^e^oe ta0 -: mentada,;!Wolclo n t.u histbdlt
'a.or rable revlo menai -tAuio-nuba, claL de JoeSuerzao m/ultad4
,m .y vne- que wdri press en Is '-tenIdoa a l largo daftiempoap-
* orq, st doe gulente forns nuestro talentowso corn- dai taU ecciones artaticas cons" qa
1 coiluno de dpanero Francisco Mare. Rana. cuenta Isa sociedad, tales como el Cmu-
"N o es una revsla main e e 6r- .dro Declamaci6N, cor o tipico "So
A- Fccrulintlop n o facial de Ia Cnmana del Co- ayos". estudlantlna Chan6 mis re-
L en el Centro mercio de Autom6vlles de Cuba, que cientemente la I scuels de saite; pa-
Reins y Da- le ha dde o vida, y cuyos intereses ro adenima de todo lo apuntado, otrs
oneria que e viene a defender par aobret lodas ia ib6n muchbo ms alta realize i
mingo, en lo co as. E tinnecesarlo es decir que al Agrupac16n Artistica Gallega, cual
al defender los interest de lae Cimara, ec Is de aglutinar, de modo realtldo-
estarorneo defendendao, 16gicamente, te ejemplar, tlo numerosos valores
iafrog los internses de todos lon integran- artisticos y ociales de que se diapo-
-- tea de este sector commercial incluso n en i colonia esnpafola. alternan4o
AUS: Almuer- de aquellos que no ban venido mi con much cuban de ello algu
ios lfundadores a nuestro lado, pero que eperam nos mu y distinguldos A mayor abuosg
Ba nuova di- no tardaran en acompanarnos en la damentoo detaco el amigo Calveirc
n su finca de empresa. que nos hemos impuesto, ]a circunstancia de hallaroe constitute
i otrenda rio. con el Iunico y exclusive objetdo de as las ilas aociale. d e Artistica,
]a Necr6poila, defender tanto sus Intereses" coma l Galega, par espafoles d e todas par-
,c -- nuestros. tes- r em folo de tx


GRATA EXCURSION: Seri reali-
zada el domingo por In Beneflcencia
Gallega s la playa uaracoa, como ho-
menaJe a sau Comit de Damans.
UNION DE BALEIRA! Regio lfesti-
val el domingo en todos los jardi-
nes de La Tropical, amenizado par
I meaoreca sorquestas.
CIRCULO PRAVIANO: Banquet
de confraternidad el domingo en loa
Jardinea Hatuey situados en San
Francisco de Paula.
COLONILA PALENTINA DE CU-
BA: Gran jira colectiva el domingo
en loas. jardlnes Hatuey, situadoa en
San Francisco de Paula.
PARTIDO POPULAR DE SOCIOS
DEL CENTRO ASTURIANO: Junta
de ]a directive, del Comite de Damans
y de le Secci6n de Propaganda el lu-
nes en los salones de aIs Casa de Cas-
tilla. Cita el secretario, senor Jos*
Maria Fernindez.
ASOCIACION VASCO-NAVAKtA
DE BENEFICENCIA: Junta de di-
zectiva el lunes en su local de Aguiar
10o, altos, Citan el president y el
secretario, seores Venancio Zabale-
ta y Pascual Martinet.
CANVAS DE ONIS, PARRES Y
AMIEVA: Junta de la Seocidn or Pro-
madge el ltunes y de ia directlva- el
u e.v' on el Centro Ahtuniano. Citan
lo respectlvos ecretarios sfiaores
Mauel Castro Mauri to y Ram6n
Sastre Buaes.
B'VRENICIfICIA ASTURIANA: El
lunes, junta de la'Secci6n de Hacien-
day el martes de la de. Socorrosi,- en
su edificia de Corrales 64. Citan los
respectivos secretaries, efiores Ma-
nuel Diaz Suirez y Joaquin Vall-
na Carneado.
ASOCIACION DE INDUSTRIALES
DE TINTORERIA Y LAVANDERIA
DR CUBA: Junta general extraordi-
naria el martes en au edificio de Sa-
lud nmere o257.
LIGA SANTABALLESA: Junta de
lax Seccloneo Femenina y de Propa-
sanda el martei en el Centro Ga-
ego. Cita el aecretario, aedor Pedro
Beormudez Leal
NATURALS DEL CONCEJO DE
NAVIA: Junta directlva el milrroles
en Oentron Aatu-driamo. Cit el tecre-
tarlo. safior Juan Ponfrla.
ASOCIACION DER EMPLEADOS
DE PELETERIA: Junta general de
elecciones el midreoles en el Centro
Gall"go
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO
DE PASTORIZA: Junta de dirt.rey
el midrcolea en el Centro Gallego.
Clta el secretarlo, seior Jesus Pan.
CLUB LUARQUES: Junta del Co-
mitd de Damas y de Ia Seccl6n de
Propaganda el mircoles en el Centre
Asturlano. Citan Ion repectivos soe-
cretaika. moortila Edits Alvarez y
efior JeausC strilldn.
CXNTRO GALLEGO: Junta de lao
acclenea do Sanlda yO 7 d O el1
minldetola in no alabio de Prado y
San Joeai. Clan I, rwspetlveo se-
craetrios aefiorea Lul Fern4ndet Al-
be y Alberto Menses Martinex.
UNION NATIONAL DE VENDE-
DORKS DER CALZADO: Junta de di-
recuva el mirenoles en el Centro
Gallego. Cila el aecretario, aefior
Gregarto RevuelLta.
HUO DEL CONCEJO DE GRAN-
DAB DR 8ALIME Junta de directiva
'I Jueves en en Centra Ast'lrial(o. C-
ta el socretare aet or Andr-. Pita-


il16

1M" "LF % -.... ... .. .. P N-,A" T"1. ... ..E. T . ..1.8.A N...C


[CRONICA HABANERA I

NOVIAS D E L M E 5


MARIA KLENA AMEZAGA


Muy brillante promote resultar el
capitulo rtupcial dtl preante mes de
se tiembre.
De ese capitulo ea I&a bed de Is
encantadurc sefoorlts Maria Elena
Azmnzaga y Forng. hlja de oa softers
Rosalia Yarns viuda do Amrzaga.
Hnos. Itguel con el ingeniero Bentgno Gondileo
7.1 p.m.Sotau~n. hl s nven do Ion espoass
Benigno29 onAlez Garcia y Carmen
Conjunte Pou$-Sanabrla Maria Solsoin, concertada pars el sed-
Nlgpre Candito Quintana bade once.
RSt P. mendenes 11ailr Loa ele-ante coremonia se Ilevard a
cabo en Isa iglesia parrequian del Ve-
dado, a is seis de ]a tarde, actuan-
do de padrino, eo padre del nevis y
Ia madre de la rovta.
Ya estan designados ]on testigos.
Suscribiran et acta por part d#
ella, los aetores Dr. Gustavo Cuervo
Rubto Dr. Rodolto Sotolongo, doctor
Alfredo Pie, Pedro Arechavaleta, in-
gentero Luts F. Pruna, Lorenzo Amk-
xaga, Dr. Rosendo Ferns, Luis Amn.
aga, Juan Luis Sotsein y Jond Ants-
0n9 Godov;y par el, toe sefiores doc-
Canclooco liguel Matteerec tor Rafaet Guas hicltn, senador Joos
4 nowwtales con ee sMiguel Tarafa, Gerardo Fundora, Jal-
Jeb~~~~~~~~nr 1,nleCatt ~ttm anl Ing~. Tombs 1. Morin, doe.
$oblin Ternlll* NCuartoto ?Aoki a tar Ovtdal Valdd- Faray. doctor Eu-
SP.M $31 P M.genis Forns, Mariana V alleoo on ro.
poresentaco6n del roefor Juan Maieas.
Iag. Fernando Qulntana, 0n repre-
tontaci6n deo lg. JnPA E. Ribta y
doctor Abetardo Armhsaga.
EN LA CAPILLA DUL SANATORIO
"*LA MILAGROBA"
Elprdximo dic doce, feche nu
gtaaIa Igionsia 19 fentiidad T.1o
Dulce Nombre do Maria abriri sus
o oa~ld. Cuntroverais: puertas La hermosa capilla del Sans-
S U. .C. H. Trio Matameros torio La Mllagrora en el Cerro pars
una bode.
'Gisate P sU A loe nueve y treints de Ia ma-
P. rLr fiana y cogutda do Ia misc de vela-
clones so elevari a cabo Il bed& do
Is linda, Ia blonds Marltta Fernon-
dez y Ferrel' quc tan ligada estA a
It histor/a dI'la exclusive Aaociacidn
de Catdltcaa Cubancs con et oven
AsisJore Suotror Rubio. emptooda osti.
aredistmo del Baneo Mendozd.
awI46 a ePars eoin bode. en rI quo oficlari
el Redo. padre Hilario Chaurrondo
o o C. M., director general de ts Asocta-
"l' d cid66, tuctrA is mainifiro capttta det
@V C. y B Sanatoria La M'alroea un artistiro
@ Ilgc adorno floral en lettz combinacidn
SlaP @$ con ]a linda tlumtnscion do In eo.ta
S Ern usa nueva nots daremax a co-
nocer lao nombres de too padrtnoo y
testilos de esta boda, quo ruenta
con tantrs simpatico


MUSIC

M o61o anundo do un recital ofre-
eddo pot XEther Borja en el Lyceum
a pnromea de una tarde de exqul-
aito arte verniculo, y uai fud.
l lJYceum vide' colmado, en la
tarde del vierneo paaado por un pu-
blice oelcto, entusluta,. prendido de
eoda note que salla de la garganta
privltegiada de Esther Borija.
Prtvilegieda decimo.s, porque Ia ad-
mirada cantante cubana no poseeri
un Argano vocal que maraville por
au opulendia extraordinari- o exten-
alon, poro posee Ia voz suficiente.
qu -no a poca tampoco. y la escue-
sla dr canto necearia pars poner on
ella tad @1 fervor cAlido de au co-
rax6n, para utilixar de ella con ver-
dadefo sentido artistico.
Por o Efther Boria en cumlquler
emartin quo nh presented conquis-
%a a u Vpdblico: de inmediato Io tie-
Ve 0a Is palma de su manno, absorto
Interouado en grado aumo. Porque
]bter Bor mient elo arte. Io Ueva
a am lablos en sonldos chlldom y ox-
pr*mevoM. y lo que ea mis dificil y
precisamente To qua hace aI ar-iCunbata

Ii acdez!

81 ufr. uoted do mol-eteI -to-
macoe d4.bda a Om ,OMa do

dola ta rft- M& A **i hit M
trlasdora y "WllOad
Mau a e . U


JS I C 0 S


Uista: abe trasrhitir y trasmite a *us santo y ameno para entretener a los
oyentes lo que hay de calor y ex- nitos, dandoles a conocer Insensi-
presi6n en las melodlas que Inter- blemente el pentagrams, cloves, no-
preta. tai, silencoos. etc. Seguros estamos
No podia pues, la excelente arti.s- que cuantos conozcan este juego crea-
ta cubana sine conquiatar en tods do por'Maria Rodriguez. se internsa-
momento, entusiasmar durante todo rn per el mismo, ya quIe faclita
cu recital, como se prob6 por los extraordinsriamente sIslabor de en-
inalstentea aplausas despus de cada seiarnza musical en el kindergarten
ceanei6n. no pudlendo negar el "bis" y sun en Is preprioaroa.
a continuacitn de la prociosa "Mira-
me asat" de Eduardo SAnchez dc Fuen- Forurslo6n de Ia tIBA
toa, c la que antecedieron don melo- La Sociedad Infantil de Bellas Ar.
di sa de finoe y delicado sabor: "El tes quoa ctualmenie preside con gran
Aira" de Lice Jim6nu y "Acur- entusiaemo y dinaminmo Lucia SuA-
date de ml", de Martin Varona. po- re de Agramonte. comeneara nus ac-
niendo trmin o a Ia primers part otivdeAd de as tecporsrda de 194s .
Ia cal olvldada y llnda guaracha de 1 co onpace a Martin Mesa y
autor an6onimo: WNegra. tl no va a al Martel qu e se efectuari maana
querd'".
De prnciploes del aslglo XX, Esther
DBoriJa dijo "Longins" de Mariano Co-
rona y el bolero, tan bell, titulado
"La Tarde", de Sindo Garay. CL A S ES N
Entre lea canclones de hay, Esther
Boris tuvo el acierto de elegir dos Lune Mikrc
de Ernestina Lecuona: -Si yo suers
hombre", con letira d Juana de Ibar-
bourou y "Soy raoonable", Insplrada
en versno do Binchea Galarraga, I
do Carmellan Deflon: "Al recbrdar CALLI LINIA
tu nombre', "Madrigal, do Orlando 357-359-361
de la Raoa. de Julilo Gutimrrom "aAUn A
mementoo, y "txpwitnela" cancion VPADO
bolero de Arturo Diaz Rilvern cada
tuna. en *u 0tilo. muy atrectivas y
dicehao todas con verdadera compren-
aitn del 'oplritu de su letra y mit- CURSOS Dil NIVII
Termini% ofreelrndn "'Sthboey" p D DOS Y CL
"Esnat n ml coraidn", populatrid-
ma ca eancloies de Ernesto Locuona (Titsc d ,
Ect recital da other Boris "u-
po a p-oO". X prods. qua so]a nl- Depet.mesote
Sg con ma fr-cuencia *n rrcttalt
con programs eaonm el ofrecldo eta Salemoamlip (
ltarde en el Lyceum. Rtalllng (Mk 1
N. S. Advertiing (A
Eao ecRltailin Prok
jKtlodrgdn swuaicl ing (k 301
A urgo do la profesoor Maria Ro. oi T.
drinuon etA el Kinderglarten Mustcal AeltnT ad
dol Conservatorlo Levy quo dirige Advertising La
al doctor Altredo L.vy. ttablshing a
En e9 Ktndargarto. Instalaao am Cosuimaer Edw
todoJ loe adelantoc d. Ia pedagogia Proonnel Moan
modorna, .I nifao sprendo parome-
dtsa esp etate Ins rudlorotosa de lo cos P_ ...d.. i.A W. i, m a a
mrdas A. to quo form en M una baso e d Nw I o
*611da y muy nec"taria par Ia a edii-
ceieO musical. Uarita l Rodriuez. x- .s KenIre eonenre
.prot r. muy oncuordra do
plooloa icnfantil. scabs do par-
fetloooao eogmimu tan Juego inter*-


domingo 5, aliendo de la reaidencia
do la sefiora de Agramonte a laa I
y media do I Imaniana. So rlega ts
puntualidad a loa eocios que co han
inscrlpto pars este paaoo.
Par a el me de octubre me llevart
a cabo en uno de nuestros princi-
pales teatros, el estreno de una obra
de gran espectoculo para nno u ti.
tulada: El Anillo Migico, obra que
encierra grandee dtficultades de pe.
sentacin eacinlca y qu e no duds.-
moo ceriq vencidas con el mayor de
loo kxltos.
A cargo del maestro Pedro Boqtel
etari la I direccion escenica y de
nuestro popular y sdmirado maestro
Gonealo'RoIg Ia direceidn de orques-
ta y los balables, de Nina Feodoroff
Ya dartmos mis detalles acerca do
eote evento quo ho de proporclonat
a nueotros muchachos horas deo vear-
dadero delete.
N. B


ORCTUNAS
Coles ViemeS


CURSOR
1945 -194fL UNIVlRSITARIO
UATRO AROS
A. y LS9
Sdo Maroetlnog
;Mk 101)
102)
k 2011
ic, (Mk 2021
0I
(Mk 302)
youth M k 303)
inooni (M k 304)
:aton (Mc 201)
agoraeW* (C 301)


Sd 6" d SeI&flMff


Ante ep conoctdo notarlo doctor
Felipe Rivero se celebrari I1 boda
civil en la que tesillficarin, poer ella
loa aefores Dr. Fidencio Sinchez,
Dr. Armando Caballero, Angel Diasz.
Dr. Alfonso Forns, Angel Solain, MR-
nuel GonzAlez, Ing Jos6 A. Escir.
zaga, Rasin6n Alonso y Dr. Alfredo
Ferns: y per 6l. loe efores ingenie-
ro Vicente A. de Castro, doctor Ra-
itel Iturralde. MtItgel Pelez, Celres-
tino Forns, Dr. CAasr Solain. Luis
GonrAlez. Miguel Solain. Evarieto J.
Cotilla y doctor Juan Diaz.
Resehiaremos elW Aboda.


NO ES VENTA ESPECIALSon PRECIOUS mds BAJOS


Harina Gold Medal .
poqu.et do 2 libroas ......... 35

Arroz Nira, 1 .' 0.17|

Arroz Canilla Ecuador, 0 I
lib ra . . . . .. . .

Alimentos Colados
Clpp's para n1ioa, o trln x 0.30

Crema de Trigo
(EL COCtNERO) paqul ..... 0.40

VITAVOSA
de SQUIBB. po o ..... 0.55

Sardinas Portuguesas
lota chIc. Acety ly tomcr ... 0.18

Cocktail de Frutas
BELMONT. lata del 21 ....... 0.42
RON BOCOY
Blanco y Oro ................ .85
Y utire muchous articulu* & prerlou m- bsjou


ABRIMOS LOS DOMINGOS Hasta las 12 M.


CARRERAS DE ('ARAL.L,OR
Como todo tloso bados, habra ho-
rmerca do caballos hoy, sAbodo. on el
heroroso hipdoromo do Maruanao,
donde ta temporada so viene deren-
votviendo con loo sp oearep xitos. *us-
piclada por Is CompaiAla Operadora
de Oriental Park.
A lao dos y media de Is tnrde co-
monzardi et progranma del din. que
coneta do ocho lustasr y note ltievar
a aquellos hermnosno predons utn nu-
meros concurrence de toanatuo,
Ei gran stand ea vera concurrdi
Y oen In epCios.Ia terrrza del ex.
clusivo Jockey Club formariln URi
parties nuestra rmi.s rdstingutdas Is-
milias. que tanto gustan de osins
evening.
Par& mafiano, domingto o preoi'ap
otro magnified programs, quo tam-
biLn aert del adrado dr todos lop si-
duno.
inttntita on Isa pi4ina TKRECE1


El Dr. Ernesto R. de Arag6n,
de regreso) de st u vlaje pnr Ir Estadno Unldoa, reanudart u con.-
aulta el mikrcoles 8 de Septlembre previo turn, quo dlobri sepa.
rarse por l teldtfonn rF-2795.


Pobtdo AtLVAIf 2 l9f


"C^? 41/


e coL servmcio garatizaddo.


El &ire Acondicionado "CABl,1" h(cs el ambient del hogar
mans acogedor placentero y dstinguido Usted disfrutarh pie-
namento de las horas de dtitracc6i oa descanso en (u hogar y
sus armisnlades se sentirAn gra(moente impresionadas cuando
Ie isiten. El disetflo de lox clihmatizadore "CII3" rrmonilza
cnn cualquier tipo de interior o mobitarto y su manelo0 es tan
sencillo comO el de un radio


En Aire Acondicoonodo, tpn ;rnportonto como Onisfrute usnlted sin que oe C*tot mot del
el equipo, eis coexperiencio tcnca Y el t*r- reoipaldo tcnico de o'EAf" quo It reco.-
vK0o quo ofro.ca la firma oncorgoda de Mnddr6 onicamonl el equipo con copoci.
instolorlo y conoservorlo. AlU Distribuido-
ro Eci)usivo de "CAlIU", *s una orgon.o.- dad sufocioent par *I local en quo voys
con cron m6o de o1 oios d e.perieio, o instoalor, y e goronlizaor6 el disfrute per.
integroda poo ,ogonieros y me<6nico espe-. manonte de su inve orson n Asre Acondoc'o-
ciloindoi. illoer# y (aomiones de tervicto. nodo.


P6ngorse en conrfoc eron notofro i y, in compro-
misoo pars usfed, I1 informaremoi do f todas la ven-
foios quo podemoa brindrarle y de Io iquo reolmonte
neceifto pora obfernr re/ultado satfifotactorio.


=109
wVA D
11Cwm"Mlo imAmuilam


l'ted puede disfrutar del mtre 4 4 0
iscondiclonado CMllCu. con faci-
lidadres de pago, por s61()i
MENSUALIS


Refrigeraci6n y Aire Acondicionado, S. A.
Lamporilla 9, lelf. M-.5901, La Habana


5 a SUCIIRSAL

5 Ta OrgznlJal6ao en ViverM"

10 DE OCTUBRE 410.

Esquina de Toyo.


0 1.4446.4447VIVE EQ

LICCLIj"

i, N C

Servlcio a
Domicilio
ATENDEMOS PEDIDOS DEL INTERIOR


A


Y MI


L-


F.WUhhd ZALDAJLUXUA


PAGINA ONCE


DLARIO DE-IA MARINA._SARADO 4 DE SEPT. DE 1948


7,


is prww "M

I a-.MA oAe~ A 'r / 10


PAC A DOCE M4I JO UD LA lMAiL.-aAD. 4 u. ScrL. u. I _________1-.__.


-CABLES EiN .iemjosible eonsolidar, sin la Iglesia,

sI N T E S S ningun program politico, econ6mico o
E I social", dijo el Obispo de Toledo, E. U.
Seldda o
--eft W a, ... El ilustre Prelado abog6 en ]a Reunion de Rio de Janeiro
.PRAGA, septiernbre 3 (Unitedi.-
Tre bataons de tropas de oblert- pr a ap'icacin realista de los principios de aIs Santa
no griego penetraron an territorio al. Sede. Un gran sentido prsctico caracterinz6 a Conferencia
banes y abrieroft fuego sabre los "
guardian fronterteos. quienes a me vez RIO DE JANEIRO, septiembre. 2, con. las ganncLias y ropdd d
lo devolvieron, aegon informs un des tNC).--Sin a Iglesia, qu ac ha predj- Ia empres: ban quer ldo mprtmln
eaq uslien eudades gee an presfLesn.
parid do Is agoncLa do sotictar eads us programs resliste y prdcticQ so 'ls un d e se pareosan .
__si e er es. a lucha de classes, par conseols
Ta djug .pnle do Tcn o do rodenddn social, sin el factor. O de Is industry qui den voz a los
TanJug procedene de Tirana, qu ppritual que Ella encarna, no es po. obreros'
cita a Is Agencia Telegraftira Alba. sible lograr sla consolidac6idn de nin- La Iglesia quere subluma ea sis-
0s5 gun program politico, social o, eco- tema toTalmente, reduciendo Isa coarn-
Do acuerdo con el despach,- el n6dmico, ha dicho en su discurso Inau petencla amarga a un mnlnmo y ele-
Minuitro de Relac'lones Exteriore a de gural ante la II' Conferencla Inter- vando el principio deL bIen comtun a
Albania dentne6 cablegrAflcamnente americana de Acc16n Social Cal61i. tin stio primordial" .
"Sotaementa Ella pesee IOn podoren
el ataque- a Ttwgve Lie, secretarin ca el Excmo. Mons. Karl J, Alter. divnos pars suaviezar l aspereza del
general de"las Naciones Unldas.' Oblspo de Toledo en Estados Us confllco social: solamente Ella pue-
dos, y jefe de sla delegacid6n estadunit de hacer un llamado efectlvo para
Los bh6lgaro creAn ansa son maertia dense. acabar eon los odios los rencores y
ESTAMUL sepembre 3o (Ui. Encotriono P L envidlas entre alo hombres. ,
ESTAM&BUflsopuembre i tUi- "Encontoonos aquLsubsttWros par Ir Pt luCia y Ia co-
tedl -El Servcio de Inteligendla :.ir- experiencias y eaostudiar. a la lui de ridad coma principos ortenladores
co inform que los bulgaros estAn las ensefianmzas rat61icas, los proole,. de la vida economic y social. Y Ella
creando una Zonaa muerta" de cinco reas sociales comunes a nuestros pal cumple esta obra poar laIs ensefianzas
kildmEtros a lo largo de sue frontera se de Amridnca No es nuestra in- de la ley divine. K par su minlaterlo
con Turqula. tenidn reafirnnmar eoss principles. si- sacramental. Si ha de lograrse el
Fuenles autorizadas dhjeron que ae no brocurir alos media de aphcirlos ideal de la traternidad humans. sera
esta evacuando a todos los hbeitan- on forms -practilc y concreti- a par-Isa proolden-ia de Dios p Ia e o-
tea dentrlo de I ciad zone y qua se s s gcia --Cusiquitr ot
desmantelan los puestos de pa&ui condlrions econ6mjicas y sociies program polUtJco econ6mico o so-
tronterizos par remplaza r ops ccn agreg6 Monseflor Alter cli taller lirretemllblemente. a no
la edlficaci6n engran esctla de cusr- "t'ia riplda revisid6n del panora- ser que tenga sn m6lido fundamento
teles y casamaitas. m mundiai revela que hay tenden- espirltual".
Lsa conthriela bilgaros tienen 6r- cias delnitidas, hadae is naconauzae La"eics Ias Geaerenclstu
es ddlap arsin nev ar cidn. no solamente de Is utilidades RIO DE JANEIRO, septlembre 3
denes de disparar sin previo spy serviclos piblicos, zsino de las gran- oNCr La Tercera Conflerencia Inler.
sobre Los civiles no autorizados qua des industries tambid'", sefial6 el ameriaa de Acclo Social Carolica
so encuentre'en sl zone., prelado, citando a Inglaterra. el Con reunlda aqul hbe dado un sign de su
Itenne Europeoo p aquellon pnLea vital sentkdo practice, ausente a ve.
ea inenta Europeom y r p1 ces de otlros concllos Inleramercs-
Rtlalies c lms n a1 Certia de HierTro nos donde los orsdores son dados a
UCelatia tUI CU I gleia reconoce que en los ob. la elocuenoba etuslva: segun las nor-
.eaiveo, de aigunos do eson progra- sins de Goblerno inton probadan
Jgrusal~n; apenas ^ex. ^d.p ^m... all a
.ra mns e t Is letencion de priomover on Ia primern soesdn. los dusuraol de
S. el bien comun, pero los mitodos em- eats vez no podrin durar mks de
Iruena Va el Cafin pleados pasra este fin son muchas ve- diez minuton. .
-00s1 contraproducenles. Mias aOn. cuando un delegado de-
--- Sobrecargar a un goblerno con see bablar. debe informer antes de
Los irabes y lon egipciosa mtltlples responsabillidades, confun- It season al president de la misma.
dir Is caregories radicalmente dis- Tambidn me canallzan las resolucro.
son loB inicos que alteran tlntas de la accld6o political y de Ia nes. obligando a los ponentes a en-
accldn econadace; prisar de la int- vlarles a Isa comiotones respectivas,
la nueva Iregua concertada cativa y de sla reosponsablidad a Its parsa ahorrer tliampo en los debates.
entidados particularly. es sobrepasar Funeronan trees comrriiones: sla en-
JERUSALEN. Palestine. aepL & (U. Lo. limltes del s6nido princlplo social cargade del program de nla Confe-
P).-Ilarael lnaorm6 quo todo st de auixllo.y nusetar une acltud to- rencia, la que reclbe las resohiclo-
tbanquilo estat noche en Jerumald.n. tahia' peIs gross. La jusla social nes par su clasiticacidn y redaccidn
con solo Inlracciones en Ia Iregua crhtltna ve con desigrado een ex- finely y la encargada de ia organlza-
pxr los eglpclo, que hileron algtmos ceslva concantraeldn del poder en cidn de 1as seslonses. Es president
dbpo en Ra-at Fachel, corna de manon del Eatado politico, de In Conterencia el doctor Josn Viei-
l tumba biblical de Raquel. en el "Part un programna prudent de ra Coelho. alma de nus preparations
sector unr. Pero los Judlon no devol- blenestar social, para una inteUgente en Rio: hay ademis dos viceprenl-.
vieron el tfueg. organlzacln social, s precIso 1o- dontes, el doctor Vlaenunti Arens,-de
Mias tarde n o robes lanzaron vas. rmenter Is formacidon de grupos lun- Cuba, y el doctor Ledn Amoroso den-
als grenades contra Il sector oarte, clonalef coma loi sindicatoo. lu unjo- tenor. del Branli. Ei secretarlo gene-
pers o so se informed que no hubleran nes de trabatadores, de profeslonales ral el sehor John Parr, de Is Oflci-
reglatredo mks disparos ni bomber- y de"agrleultores. para combiner su na Interamericana de Is NCWC.
deos -- -Celd6n con los organismos de la In.-
Fuentes del eldreito de"Israel In- dustrla, garanUzando asi code vez r h l o la
forman qu ,e esia cumpliendo ]a mi s intlcisative y Ia responambll- Se rebelaron las
trogua mucho major de lo quo m as- dead' Individual, y promovlendo el
teb.da tregua .ntr en vigor at o o democritico hascta Ievarlo B tribus de Karen en
medio. del Juves ltimo., depuds da Iapibldcin con veni a del,
di-e-efe doe I-Logidn Arabe. li mlimo E.tedo y de % .cono.. n e- I ,._ ,- -ur rmaniau
storidad. eglpda y el eoujirno de ido nal" ir
asiael cordaren suspender loi dlape- Gran part del discurso de Manse- ____
ron y ln acclones de los fErncoura- for Alter rut dedicado a demooirar
dorem que Ia Iglesia ha predlcado un pro- OcUpaldas laMs cltidade de
OWHBW grECA~b ermas _oll d, prafundo retillamoy
0aeoslBUS dePpud re aoportunidlm. Moulnmein y Thaton. V.ios
DE CARDNASPar rebatlr cualquer supoesicldn fcionarios secueslrados
..... Ulm IADKS, lw~ ml-,.e.s, n C-
ITi~aus IaI,
LA L4iUL6 S UE mte n rio Iona, n muy oco 0 ANGUN, spUembre 3. (API La
mORAJN 1 aq Jai Ai e nii onadi Io prablemas con- tribu Karen, que vlven en Isa zon
do.a nos menos onar &l- caoters sur de T.enas.rr" e rebela-
CW 3D-n *1 .-4, 1 ..6 do Ohjetlvot napecfllcon quo ron y apoderaron ds lee Csludades do
-l aXDl ad .aa a dos representaotes de M.. ulmei y Thaon seogun ae onuncid
*of b lis it predlcado. ofeialmente estate noche. Ambasrt cI-
ma S "La _"in.I J.proba y dellende con dades estan trniet a Rangun, en el
in*32!Ab, 1. saln i n dG indicato go ao de Martlabn, y a menoo de
,l ba ine "l M udf Ja)r ajcenez- u cn eln mills de la capital birmprn .
Z U IVJro t'q e .t s.O _. _oIs, .ores P. La "cupeel6n do lea don ,tud des.
,Ans.s" ..ii ,-S laal co ol.nan ds Wabalai dafl.elnd al ioburl6d duranto loA t.ito del
rA -1 1,, *a3 60pt p .sel.n ap .lr mimo,i abola mlrIqtsn di en que et goboerno bIr-
01t h a s 1 *:1 ina u.la. mass hi&gn6 usna conAlkldn ocar-
4* A" r oiadlpytota I"aa... d do deternlar ales possible es-
I eS algturid d soelat DotUni6 l.0 oo- tablacer un Estado separado an Ka-
IT AJIL S R 4l outtlil ln Rinanzan roe.
Sd i ustria q. alplntnabanW0 a ee.. ae pod.ararn d .un.-
l e X alv SaAotrlo a p donrios del so I armoa.
J AL 4 A Mvaimeto rol~ay rconcnaeldidbll Rnu
If A P1. a camente el derecho y I ecosladl de En IE n es tron blen inormadon de
SquJa Ul a Goblerno ontrole lo servclos Ranun se cre qua a monos i que
I11 4 .l lM1 !. p bllcoos cuondo dada au naturaleza. ore con muchio toto as possible
,"AM_ U L a L 5ds t r. as Ira-ie de a .guardar el blen co- quo ea hecho lnis graves repercu.-
1% t JL -11 1 P s man". teonea.
|91 PJL.M. P.M. Los po.tulados de l Is gllsia han Sefisalan qus el area del delta del
41 P.JL 4% P.M exigido- Incluso "un amboia radical stiur de Binrmana east dansamente pao-
i% P.1 et1 PJ5 en nuaestro slitaoma, econ6mnco, 1e- bldo par karens. quienes toman una
SP.MJ. *i P.Md. gando a proponer el reinplaio del part principal en l actual co Tpal-
11%t 11l,3 iaL ai.tera di aelerlo existentt, par una id6n do Ian tuers-n armadas de Btir-
11 PL.M. forma 'de partclpaldean In la direc- mania.


Ortopedia CARRASCOS. A
N O- Y ~~. ~~ 4,10.

APLICACIONES ORTOPEDICAS GARANTIZADAS
v

ALACANT No I
i oesina poquot'as. Son ,:ieadsn y adarrebiem
I ~HASANA HER NIA
Itt
Sen oillis ....... 1 .60 D obo S.' On"
E st"f i tasd elgtci clneio Dob11ils- por
suo ailkan'd priser sonu I ropledu as Palado eltnero


Olosda y pe.t constrS o pn riuta s hoetas y oo-
/ Iradtons. os
/ ~ALACANT Na. 2I
P i t s t i t ~ e t h 1 )a r m e d m o v~o r esn p e i d i e n ei, e s p o rn, s p o o n d o
Sorils S .8390 Debl, $17 90
Pareicfpc rorsoe r laores n oducine e s Ie s hernea
noons grees oos. onlecrtas coo sih iso e topt-
dir y s aprir con dtebt brass AiC so doen rcot.-
J us~so~ 'Ato'SOPORTES ATLETICOS
isirrose o0 "t e
Paj ii llopir aeiMo F 95 Dop k $1 25sr
Pamrtrsionhrrr peqesins deroin pino vou tocii Pen ft oree
dc pwrcndbe aon tlslorde a c0 genfrol.CR $6
Er-ustsom 'Ato -:ORE ATLw-s- zS


iOrtopedia --

CARRASCO.SA
se incO Corroaco, Ortopodlsto reolizodor.
O. ISAvlo IAlgual. Dirclar de apicaclones.
A&LIANS M1 a NIEPTNO Is?
bke V1 i I lma LaIdy I E"a
Tdl 04611 69 -Tsi. M III


HAGA SU OBDEN POR COBREO

SAdjulo gito poa iS pa ---
Dar-ch .. ....aqula.
dtd ________ EBviela pot a'preO a
PeboPoycall ___


Venga con gu cami6n y lleve las quo necesito

500 Posturas de naranjaVALENCIA

procedente do.tronco Kotliana
"La naranja milagro del .1glo"- -
. -. ri
Muchdias de estas posturo est6n floroiendo y dfoni*o-:.
fruto. Entrega -d poa_ ros didi las s-et d 1a ma- y
oana. Terroenos d'Lo Cosa de los NIfnos", 4=010
Nacional Ma6nlca, 10 de Octubri centre Gustov6 y
Miguelh Arroyo ApAoi, Tel. 1.6571. Hiobcma. t

Otr=s vardads, al Iegor. So rec"bei
oMnos mManoles poar via expreoo do r
...t.... df. ctad.. H, gu h ... -- -. -

Polonlzano w" noreom l vlioo, ccmbnliudo te-
-dos ioi 6-rbolesdcodentes o Iner-o lctivos, t
con polen do, w iMtaddn. reltodo es tfiH-
plicar la produccn de fdruw. No bnpoart In
*edad do losrdboles. Hable con Mr. Themos
R. Towns, on la dfreccl6n quo so indcld arriba.
SANCIONADA POR PERON LA LEY

QUE CONVOCA A COMICIOS'PARAc
LJNA ASAMBLEA CONSTITUTE ENTE -

A' mnismo tempo inici6 Is campafia de su partido poniendo
de relieve la necesidad de una nueva ,Carta Magna, para t
4resguardar la riqueza argentnma. Ataque a .Is oposici6n
BUENOS AIRES, septlembre 3. politico debe ester relaclonado con
(INS)- El president de Is Rept- d lederalismo econ6w4co".
blica Argentina, general Juan D. Asuntos Econ6mlcos: "Redlrmnnr
Per6n, anclon6 eta poche Is )ey el bienestar y la ,prosperldad del
convocando a elecclones pare la pueblo argentino par medio de Ia In-
Aseambla Conetituyente quo du& a dependencla economic que asegure
la Argentia una itueva Conatltu- Ia rlqueza de la nacl6n pars los Ar-
cid6n eocallta'e Inicld la campeda del gentinoe y qua no sea entreguda a
partido peronilta pars la elecci6n de loe extranjeros".
mlembroa alasesamblea con un ata- El capital debe de server I la eco-
?ue contra "el capitelimo extran- nomia y no sla economla servir al
ero" que explode a Ia Argentina'. capltalismo internacionsl".
El Prldente doi quo I nuov Aunto Sociales: "GaranUtizar los
rConstitucldn ex ei as nare derechol de-los trabajadores inclu-
Constitucion es necesanda para reB Ls- i- ^A>>4tii~ ) fi
tuardar Is riqueza de ol nact6n del y.ndolos en is Constituci6n de modo
"dmlnl"o "t Jero", que lae clues econ6micarnente dd-
C~domni Ia ld 8 hbies puedan er protegidas contra
Conden6 la opoucl6n a su palerlo. I, exploaaeu6n de los ecsn.mic-
Ia-cual. djo..-no a 1 uea oposlcl6n te luere". econmic-
representativn del pueblo, sino re- El Presidente Pecran promott6 que
reentaUtva de la empress extran- s celebrarlan elecciones libres pa-
era", ra miembros de Is Asamblea que se
En una radioemisi6n en cadena efectuarin antes del 3 de diciembre,
a today is naci6n desde la Casa Ro- de, acuerdo con Is ley sanclonado
sada, y a presencia de los miembros eats noche, no di6 a conocer lI fe-
del geblnete, congreellta, nmagistra- cha. ,
dos del Tribunal Supremo y altos Varlos miles de empleados de
olelales del'Ejreito y la Marina, tendon desfilaron antqj.la subsecre-
el President 'Pe rn enunrorI los m- tarla del Trabajo n il"la a pocas
uentes puntos de 1i nueva Consti- manizanase de distancia, aespus de
tucl6n: haber etsedo hoy en huelea dos ho-
Asuntos politicos: regimen repu- ras demandando msyores )ornales
blicano "Suprimir is ollgarquia Entr tantso, ila Camera de Dipulador
plutocreatica pars poner el Goblemrno eatuvo en sesitn velnorclnco horas
en manos del pueblo". consecuuvas pra liquidar todos los
116glmen reprenentatlvo: ",Umlnar proyectoa de eyes pendlentes a fin
B Ion piUlcas sometidos a ,es em- dedeedicarse Bsu miembros a Is nam-
preean capitallstas extranjnr". Jais para eleglr miembros de lI
R6glnen Federal: "El. adailnbo ansla Constatuyente

NUEVA CONFERENCIA SECRET
DE GOBERNADORES MILITARES
EN LA CAPITAL DE ALEMANIA

Fue la mis extensa de todas las celebradas., Se dice que
estain completandc l studio de tina soluci6n a ias crisis.
Se arrogan los roios facultades de ia Asainblesa Municipal


BERLIN, ieptiembre 3. fAP)--LOS
cuatro gobernadores millteres de Ale-I
mania a celebraron hoy a sesln mans
prolongada de la sernana mien-
a rase haclan conjeturai en las que
se Indica que est An completsndo el
studio dela recomendaciones opera
Ia soluel6n de la crisis entre el Occl-
dente y el Oriente.
El secret de las negoclaciones con-
tinia.
Funclonarios ellados responsables
se nilegan todvia a dar alguna pistaI
acerca de lon progresoa de las con-
versaciones que se encuentran shabora
en el cuarto dia, lo que indica, a
juioio de algunou observadores, que
ae esti trabajando intensamente en
ila eliminael6n de obsticutmt,
Las informaclones de Molicd dan
cuent a que los enviados occidentales
que esperan reanudar las negociacio-
nea salL estin "atilsfecbos" con los
rogreso que se llevan a cabo en
Berlin. Tales notldc. hablan de "cler-
to guardado optimt.ismo" par pelae de
los enviados american bnritanico y
frances cerca del Kremlin.
Lo extenso de ]a sesi6n de hoy
-cuatro hares y media- parece dar
pabulo a Ia creencia de la prensa ale-
mana de Ia zone francesa de que los
circulos politlos esperaban que el
Lntorme da los gobernsdores mtlitu-
rses etuvire lilsto hay pare ce lr-ai-
mitlido a los Gobiernos y a los enirla-
dos que tienen el encargo de Ilevar
a cabo las negocaciones con el Krvm-
Lin".
Las noticlas alemanas dicesn qu el
director de loas Ferrocarriles de l.
zosna sovdltica ha aido Ilmado par
len autoridadea ruses encargadas del
transport, Ians qu le dleron Instruc-
clones en senUdo de IletvLr a cabs
arregIos t6cnlcos paru la restauracion
del trAfico normal desd. la zones
occldentales, a Berlin. LA Itunciona-
rios americanos declaran, iln emba-
go. que no es plobeble que lon Tu-
ios levanmen el bloqueo antes de
quedar satlsfechos del progress de
las negoclaclones.
El marlsiel Vaslly Sokolovsky,
mientras tanto. anunlcd que ls ra-
ciones de Allmentos en la zon sovid-
ticr se oumentarin el dim primer de
octubre, No revel6 la cuantia del au-
mento.
La racines on h1 Oaste de Almna-
pia fueron aumentadae el omes posado
y *e esperan otros aumentos comos
reoultado dels. grandes lmportaclo-
nas do ereales y del buen rendimien-
to de las cosechas.
Las Informaciones responsaobles de
isa saonsa sovl6tlcs oorrpondlentas I
las recientes oemanos hablaban oe
una general escasez deo allmentos de-
bids, por In menos parcialmente. al
requsamlento, vastrnmmente publicado,
del plan ovidtlca pars allmentar a
oda la poblcidon bloqueada deo Ber-
In s el cano 9e que los berline-
aes to Inscrlblesen el sector orien-
tal.
Mientras tanto la prena de Isa so-
n. sovitica exploit los esfuerzos de
las cuatro potencies par que se pn-t
ai &n aI Impasse alemAn oonlidA.
rndolo como un. triunto diplomiu-
co de Ruela.
Los periddlcos rebosan satisfacoin'
con las notlcia de quo t s potenrias
occidentales han convenido en adop-
tar el curropcy apoyado paor Rusla
comes unico asigno legal en Berlin y
dicen quo on la stones ocldentales
casl roeIna el pilco.
"" SIn embargo, un recorrido por el
msereads neero del corrency on Is ca-
pitael al nat mueatr qu a I eampa-
ti do prense soviibcta contra el mar-
aO micdentsal tut solo propagan-
d". puea el pueblo proefdre sa so-
nede.


Un funcionario de transporte de
los Eisados Unidos declared que no
existe ninguna lndicaecl6n de que los
rusos inlenten reanudar el triafico
rerroviarlo a Berlin desde Helmstedt
y slateoa situado at osate del canal.
Agreg6 qua "no es probable que Io
hagan hasta estar satislechos de Ins
resultados de las discusiones qu e e
sosleonen en esta capital y en Moscil*.
"Tampoco recibirin carbon o hue-
rro del Buhr pasa alimentar a la in-
dustria desu zona, hbasta que levan-
ten el bloqueo y normalleen las co-
municaciones a nuestra satistacci6n"
Loa gobernadores estuvieron reunt-
dos hoy desde las cinco doe ls tari-
de beasts ls :30 de Is noche, hbora de
Berlin y. comod de costumbre, se ne-
garon a hacker declarscionea.
El embajador Robert Marphy In-
form6 a ]a prensa que manana nabri
otra reunion de los gobernadores,
.robablemente a laas treot de I
irde. PFor ,ota earte los eomu-
nelstai penetraron hoy --egt Is
United Preos- en Ia csas del
Ayuintliento, situada en el serioe
soviitlco. y. al parecer, tratan de
urpar lIeas facaliades del ConsoleJ
Mun Cpal.
Seguin la version de ta UP miem-
broas del partido comunista. y de otros
tres grupos dmilnados por aquil se
reunieron esta l ardie en -el t ugarde
ia Asamblea y comenzaron a actiae
on asuntos legales qua conrpeten a
Ipo1dseo que Is administ.raccbr
nttcPpal no lendriA otr ilternati-
vasque romper coar los comunlista
y trasldarse a lons ecir.reso occidentas-
lea.
,,Lt weer@a tenltiva poar reunir
.IAsamblea se cancel6 despues quo
el mayor general Alexane Kotli.
koV ecomandnie nruo doe/Bein, so
pg contciar a la petitidn tMe ga-
r41tle heha por aqueilla.

Abdicari el trono
de Holanda hoy la

reina Guillermini

La ceeremonia star i revestida
do grandeza. Se proclamari el
tunes a Ia Princesa Juliana
AMSTERDAM, Sept. 3. tAP'-L-i
reina Gutillermlna. en une-tranquil
cer monia, rodeado de flares y do
grandeza, abdlcara mafiana sus, de-
rechos aI trono. despuds de haberl<
cerpado 50 aleos.
1h i mismo binstante an que Ii
ani gna soberana, que tiene 68 alnoi
ded nd, ponga su firms al pi de
Inoltrn aento de abdicaidn a est el
las 12:30 'de Ia tarde o sea las 0:31
de la maeiana en La Habana) eI u-
gedorS au hija Is prince Julia
qui euent M aaos de edad. efee
tuAndose a ltresnulsln de psereo
dusmt t ta fiestas del jublleodo eor
de la rdnla. -
Jbulspa serd proclamada rein* do
Hol1anda 01 lunes en uns eto.monli
ouW 0 levars a ca bo en Nleuwe
K k erce det palacido. Pero motinei
at keadlodia lo seet oficdalmente di
un ,mperLO de 65,000.000 de alma
de dsn eUl ll0,kO0O,000o habitan esti
iSl.n de Momls. en el cual c :I
to un gn cuadra rUglosao hd ad
webld-o par Guillermlna pats la &c
re nIa d a bdicaIdon
d6por lea funelonerle deing
dadon poc el Protocols o M anv-rto


ce.p16 Cuba pegociar direetamente At
eCo iel Gobierno dominicano a fin de a
ventilar las diferenciassurgidasa-

i delegalodoamnkacao tstbien txpTes6 mu deseo de o egaer
a un enttal miento director con nuestro pafs. La sesio del
Corute se desen'volv6 en'un ambiente d franca cordiiad Ti
dad
WAaHiO(TOI( epiUambr- C (A loI dos gobtenrn qua mediant. eago- dt
.--iSl160 sere-det a omnItso n i rcneo drectn. vieran do mlainar coarn
iltreramneasa doia Pea at fldO leaii o sron de opriloaness queo n gn
belo e. coal CUBM eats cana lo arban. parl evlar
Ia Rto ca O omvo tnicana I= ad qua otre elos ae mantuviern ine
rg .i.. opdl ,a mlnc ,i .edcta d y..m
wlioLatoim* diplorAtilca divergends contrania a su anisnica
er Ina scontrovea surn convlvenc, y susceptlble de means con
aCa!?Ian n sdblias atilsas. cabar lanooidan-dad americana. D
i ni' -'n'-llevada por i tilna Don Gullermno Belt expresod a se- told
ste a rtal.m tanso continentaL En gulda. an nombre do l Republics gsn
irculos.dl pinSto a.l no que de Cuba. que b ouo bierno s aecogi. ca_
ScuInerdo ba* erattflcado oHlisl- la sugetl.n de Is comnis n y quo r
eni la S twa de s larde o diCho gobi0aerno s eriontraba sia- ado
S--^ sa .r partd s pr qtlpueaost a concurrir a diche negociae-

a'rels i i, als 2:"0 M .a. des Los representanties d i Repimublica hon
g:s ,i:ugerikll e el Iem atb dor Donminicans expresaron a continua- nmai
e Cub, docTir Gllermnao Belt, pa clo qua m- goblerno lambli Bacep- c,-
s uoder oonAW uGobtn-ar. tab la tnidicada sugerencia, y qu l B
t-a d -os Ltda11-,11 lAde. eoperabs due,, mntdlisrtdo aquellas e-
co, Y prnalsdenmdcIsa 6hdn, de- gociecloaon. canran las par mtun u
1 Mla Uti soSde rju cutroa niemr- acuerdo que coroner y pusiera Mr.
Mosd eil f plazainlento. y lOs re-a mino, deinltlvamente a nla brillan cI
-ntl o aceptarton._Cubs asl iIn- aclcuad6n de esea codMn6. "t- p
tomlebrod---aqu-i perono par- FinaLmente agreigareon los represen- ca
tieip s c d_--ai-debiao-&-t.r- rt antes de arnba2 pales que los go- con
n I- disput.aEta U mne u orenen blernos e sudsen pafises oportunamente o
a acusaclo par el Gobieno -Ju inortaoren a la comnisiOn acera del bul
dad Trujiillode quae nterriborio cu. resultado de esas negocaciones. parn u
ban am'reorgani la Isexedird6n que los lines que fueran de luger.
i aflo p sado pretend lvadir San Y no habiendo nede mas de quofe f
o Domingo. deade Cayo Confites, n riraear, se db6 por erninada IsIa se- l1
a costa septentional de Cuba. e sn. de o Ique as leventa tI presenle tud
El Goblerno do La Habanea p ses,. quo I t-odes Ionpresenste on
on cargo y hare smtes rehuso d. Washington. D. C. 3 do septles. ,,
*utir Is cuestl6n con el domlnlcano bre de 1948 enl
lemsndando a su vez que daie rei.- Sb
case el memorandum que env% a to- l u c
ilas las CandlUerias del Hemerniferinn Lle O a SuecI el
Occidental, exponiendo en delalle Is .
:cusac16n y aus- fundamentos. Las Ix em blaflor de ,-
utorldades de Cludad Trujillo rehu- UJH u, d
saron haterlo. Hace variee semanast [
bue-una mri6n domnca ta. Chilee el Sov epiet r
samante ventdi a Wkshingto, plan- r____
e6 In queretla laa. Comlit6n Inter- ne
iamnericanas. exponiendo al misnmo Estuvo once resa cast preso
tiempo tos &miodos pare tuna slu
cidn aoica deIs dispute. en su hoteld de MosciU. No le r.,
Dsle quo is Comisitn nteramer- -e ID
a conod Ireclamac1ni e dejabnd a sol ni a nombra
Republlca Dominicans.nose neg6a en to- de
do moment a ir al londo delIs cues. ESTOCOLMO. SuedCa. sepLt. 3 (1 tic
l6n. alegando qua su mislbn es midl- p, -El Jueves lleg6 a esta clided., co
ar el procedimlento pars aolucionai procedente de Mosci, el ex embaja- be
*onfllctos o Iltigios entire los Estadols
del Nuevo Munao, y no actuar de tri. dor d Chile on is Un16n Sovit ca, ro
burial La augesLidn de qu las dos re- Luia Cruz Ocampo.
publlcas Inicriasean negociaclones di Cruz campo habla permasonecido 1 a
rectas. tu* un resultado de ese crlte. nihotel de Moscu virtualmente q1
rio, ratllcado esta msanana en una 1 u
reunil6n celebada en la residence bajo delencidn domestic. desde elt
del seflor Qulntanilla a ]a cual tais- mes de octubre del aftis pasado. cuan- d
tieron los representantes de Cuba 3 do quedaron rotes las relacionse di- ca
Santo Domingo.
Aunque se consldera que ya se ha plLmdticas de supal con Yugoslavia do
llegado a un acuerdo general, en ton primero y con ustia despues. ca
circulos diplomAtlcos de Wishingiton "Tuve que identificane cada vyez d
s infoperin que et obierno de La abandonba o retornaba a mi a
casmabosla.ni u logi b eatonu. habitacid6n", do-e--ox embij ador-en se
mento, prindlpalmente con la finall- unas breve entrbvlsta realizada cuan-T
dad de fijar claramente que no hay do lleg6 a esta capital.0
disputea" entire los paises del Carib..t "Un.die tuve quo sostrenis do- to
sino solamente icrepanciasa o do- "ndatuve ue
rencias de opihirid Se lene entendl- cumentos de identiflcacin-setenta y to
do que los dominlcanos no se opon- dos veces. Pero con el tiempo me m
din a esto, 'exponiendo que su prin- acbttumbrd a eeo", agregd. It
cipal Interds es quae se -resuelva aque- Ocampo se neag6 a ofrecor detalles fi
s, a los corresponsaleos respecto a su aes- u
Aunque el acuerdo de hoy relevy tancia en Moscl. - h
temporamnente a is Comisifn tInter- Su hijo, quten se cae6 con una mu.
americana de ocuparse de las acus-Jer- rue. oermance auon e I ca- ci
clonesA del Gobierno de Ciudad Tru- pitalsovitca, ya qu la a untoridades d
Jlio. los diplomriticos indican que oso ruase no Ie concedern las vlsa par t
no signlfica que la situacid6n eat re. Nsir del pals.. u
suelta. No cabe duda de que se nece- Ocarmpo. que af anteriormnente a
sitarin varlos mneses para Ilevar lase embajador lchdleno en Romes. repre-
negociactones a buen lrmilno. y qu e sentar a su pals en la A Wernta Ge-
todo depend de lo que se consga nes l Nneres Unidlla. que
Aun se ignore d6nde se reu&irn la nf oelebrara en PartiS oste ototob d
delegaciones plenipotencabias pira a
negociar. eln-Wa nation, Cludad Tru-
llo o ,- Ha ,. NO) VARIA fo. U. a
Un factor ImportanLe an la crisis N .
ae que el embajador Belt parts a s- Is | P 1 IT C ,A -
mana entrante heels Paris. dnde Li .
prealdirI la reprcaentacl6dn cubans en or
a Asamblea General de las Naclnones HACIA. ESPA A
Unldls. AI partir hsrba Francia. no
quedark en Wbshingion ningln diplo- t
mAtico cubano con Jerarquia de em- Afirmin en Washington que
baJlador Todo los milembros de Ia
delegac1dn dominlcana lleonen esa c- Ia diffir.il situacion economic
tegorla, y p&r conalguient, sno ecqu-
rrn discuir con fulonarios quno hari caer a general Franco c
sla tengan tambidn. I
El sigutente es el texto del doeu- WASHINGTON, septiembre 3. (L I
mento presentado hoy por la Coml- N. S.)-Los funcionarios que trazan I
9l6n pare resolver la controversal: las nonrmas politicas norteamnericanas
Act l de I seel6a del di 1 do estin observando atentamente los I
soptlembre de 19418 acontecimientos en Espafia, done se
En sla ciudad de Washington, dis- dice que se esti considerando una
trito de Columbia, Estados Unidos de possible reviA6n del status del gene-
Amdrica, a los trees dias del moe de ralisto Francso pero insisten en que
Iseptiembre de 1948, siendo lase cue- no habrA cambio en Ia political nor-
I tro de Ia tarde, revia convocatoria, teamericana respect a Espana mien-
reunidndosea n e l editiebo de hI Or- tras se mantenga el status espafinol.
goanizacidn de los Estados americanos Esa political negarA cualquier au-
Ion abajo nombrados, miembros de la' xblio econ6mico a Espana mientras
comisi6n creada en virtud del XIV Franco permanezca en el poder.
acuerdo de ]a Segunda Reunin de Losi noticias recibidas de Espafia
consults entire los ministros de Re- Indican que ta situaci6n econ6mlca
-laciones Exteriores de olas republics ae ha hecho tan grave que puede dar
amnericanas, pars conocer de Ia ins- por resultado alguin cambio que eli-
Stancia que Ie fu6 dirigida a Ia comi- mne a Franco y a sus paruidarios.
si6n por el Gobierno de Ia Republica ast ahora no se dado considera-
Dominicana, en Recha 19 del pr6xi- ci6n official a la actitud que asumi-
Smto pasado mes de agosto de 1948, rian los Estados Unidos si la Argen-
Scon motive de la divergencta que tina o cualquier otro pals amigo de
Sexist entire dicho Gobierno y el de Franco propusiera ante la Asamblea
I la Republica de Cuba, a la que dicha de las Nacones Unidas que se mis-
i nstanciea se refier. panda la prohibici6n de mantener
e Asistieron los siguientes miembros embajedores en Fspafia. '
,r de ]a eomisi~n: Don Luis Quintani-
a, par l comis Estados Unios QuMexico- Se recuerda, sin embargo, que los
t as, porquen presides esMn;dcar Estados Unidos se opusieron enUrgi-
Enrique Coromlnas, par la Resindm camente en-Londres a lasproposicco-
I-at Argentina; dou -ondMat-la e nes patrocinadas por el Soviet para
S Argentina do Jos MariaBe, ue rompieran todas las relaciones
s or los Estados Unidos del Brazsil; diplomiticas y econmicas con Espa-
e r. Paul C. Daniels, por los Estados a y se leg6 a la transaccid6n de re-
e Unldos de America; y don Guiller- tirr os embajdores. Esta medida,
mo Belt, por tla Reptblica de Cuba, ineldentalmente. habia sido tomada
a el que, como representante de una de antemano. de manera unilateral
de las altas parties en la controversial, p.r" Wishington.
asisti6 con vos, pero ein veto en nvr-
b ud de lo dispuesto n las bases de No hay dUddequa Espafa sri
s actuacio nnes de ta ncomisi. I blenvenida al Plan oMaershallpar
Eue contribuiris al morloamianpo do
Estuvieron tambim6n r o sue conomJa ParaoI ec uparan d
^" '? presentl i "" ^fte, c ro- qu er nun estorareeri t de a
o representantos de dI Repdulica Euri popio rea sa conomli a de to-e-
Domin ic don Julio Ortega Frer a rr a stable cotno-
don Arturo Despradel, don Joaquin tat, en ceasosdo quono produjerasn
Sales y don Jbes Ramdn Rodriguez .ecmbiapopr el cual don Juan o el
t Un vez ablierta Inseqn, -a a] pri- prnc pe Carlos ocuparan el
I a bernt d e I & neis, don que tronoPeroetun eto careeeran doe va-
sidente d e a comisidn, don flu Juab a loras delI paitiec deo los e-
SQuintanilia, express que, enter cad o dr los s0 ]a eIsn pl esde-to.aa-
iota del contanido de Ia in tancia do on oa n fUniorson Iuarehios alondejaha
oin Repiblicas ,Domeinican., y adiaunreanca o de la Foiange.icontrold
edoent eercic o de las atribuciontes Fa oa ea aln
Ide quoe t invested, propiid enl A poser del lInteres deontpertdopor
acerceamiento de ]as e parties, pr qu a conference centre Francos ydon
tt-e s i vioran do arreglan lio dire- Jusa a bords dot yale del pcimers en
foncle de oplinonen que en sate cao 0l Golfst do Vcharyo y -cla proyoctdae
t prarban y dnuo, en raln do vuelte a Easils del prnisipe Juan
ila bue is disposirbones que pore Carles pare- continue l.. ectudies

eli dem ban m oebpd stad parasqu, is I ho--wJ O ^
elbobabis tostrao aibasIa s- periores, losfuinripnarios do Wish-
minsdn o e oe pttud se estirl | quo I ect i-
doe r-dcsscnmnilerloe quo, en otu proplo ig~-etmmqel cnmai-
Intdis. en el de Ia cobidaridad del temn espa"ole norn at factor deter-
I Continents pen el do Is paz entre tonanto do los futures ecantocimbtn-
lodea leo naeinoe. vleorn de eansogler, dae poriticos.
spor .segocimcncu d lrec le dire- a pfr ui u t
SenY lasf p inrea rar en la prune patcs d
aseatt divergencl. y quo on eosloe aen- espec, recordendo quo los esfuerosa
ido Ia cotoldn hebeba invocado Is do Espaha cor obtenercrdditos por
Eretorsidad Yt Ia hiabtira amistad bea n rcais-do p quo
o ontoe ios dos pueblos enitilanos. y nVa pioe
reranocida devoidn doe ambos e.,r la sittic n lscidn oparente sora Ia
los principles en quo doacan, o Iaer pud directs tdoat-
o mdsice convlensci de toads los pue- dos Unidos.
b ba doe a terra. .
El nelonr president do Ia roshdon ....
demis toembros doe q .te para qua, T reqlO
a bios to tertian. so forstallsare is
dic~ha actitud do Ia romiabdo en 01
o Es consecuencda, y dapu~sde usi
cambbo generral do Imprasoon, soe no-[.K ",

o eI a princess vluda, y hi princess!
O Beats-is, que toene dies silos doed adIllk i +il rip,..ido /
peseni a nec hecedera del t_-ono.
s En rontraste con, el sits tiara quo \
Guineormina tiad hace 00 .alas en a[in m-,
-minme igloela. Issiensx, cones corin - ,l m
eo modes-ra do las heoandoaes, uses-i u na| ll i
lmaement udaornada con ,utrs die- lun i lli li_.
m ha, -l psqsqsfoa, pate y cre I Ti a5 I s [


'i


8e Lnform6 qe todog pglenm We-
ar a boera, pero no dio Il 5lA1un
estae shes-d. Dead& 6MrmOdam no-
SB iu rin-
oe d y e d o s-
torM qaetraearia de UeS& a Jnfla&
pares en pan-acmldeg.
^ '- l ^


circaunm pt ra
Fotr IO. Iss ladS

sm es.peia%.

ML AVIV. SEpL f ;U UPIl-
mIAs nueva --yI la xi j Itp
odae- del leircdt lsaqlln'do ]a
pafitml de clrcslanoa quoe ematin
proceso d edlaeramBento tor
lones snpoc dl tipo qua mx-
e la sguer mimudlal oMawe6
el hombre do "comandos".
escendlentea ds Uin vilaj rO Sde
dado. nercenrnos qua tuvo au ori-
ea n I monta-e ruxan dedt"-
o, los circaananeo ha nido d tbs"
Ia beHeza de n mulbreu ,pqu
rnaoron an un tempo ins haiAP
tOrtens, y por Is rudeza do me
sbres, cuya principal misis fud
intener raya In tamlw blq .ota-
lace unos 7 aona, un gs di ca eir-
lanos se rebeid eo tr:_'l zar.
endo lueron dealofile nf0net-
dle sue refuglas do lea aontafa.
I I artillery del zar, hbuyeo ha-
Torqo a. Loe tuavir'loo raeeltros
Slos broel ablrtoes, peam*UVWi-
I" b- uenprocaucin- do 4WrM-
rieo par todo el pain pare qano
lieran cficentrarne n ma Olea
er. Un griupo de drcslaeO jia
mends del in domabl )ele ftbabo.
Senvsado a astablee. une- .aldes
iKarr Kama.' cem do Tibrnlade.
la provincta de P n6U qu arn
ones turca, Los d
abno y au gan-t, todosI caualea
llaman tamblA I Shabas, pens-
ton allI dead entof.s - -
Lor circanlanos ounce qO laro
en con sus vednas krabea. Aonque
n nominalmenta mulm .nJ, los
easlanoo mi-ano tas-re lp. isO
celo, pues su culture I slacso-
i son esenclalmente european. En
anperto personal. son do -plel ca-
Soaoe aules, y' caobellos rublos par
general
La aldea donde resident, conjunlo
caesa de pledras blanoJAe, o dli-
ngue poar mu limpiez. en contranta
on ]a sucledad y Ius cboza do ado-
de lea poblactones i rabes qus laI
dean.
Los circaslanos se sienenn mA ro-
cionadoes con los judloas esurop4
ae llegaron a Ia Palestina pars a-
blecerse, all despuis qua ellosa.
ns cuartos de siglo no m eha p-
acids un solo rozamiento ent ctir-
sianos y judios. Mis afmin; mi
i una ocasl6n bhen acudido loas cir-
slanos en -auxilo do aldeae aosa-
s poar los ribes. Los iraobe la
usan de ser so pias de *los judloss do
cueetrar sua-m-nerso-y sui-ennm ,-
ado esto ha dado lugar a choquiM
sngrientos a lo largo de los ahois.
La compaiia de cLrcasianoes be-
e bajo lu propia ensefe que conals-
* de una binders azi y blasnc co-
n0 la rieolina, pero con una meiaa
una en el centro de color rojo y -Ia
gura de un circasiano a caballon
no de los extremeos. Los hontbrea as
an mostrado diepuetoes a trocar SUN
abalos por "jeeps" pwo la cuestifn
el unlorme military ha eaueado s e& -
o desasosiego entree" ellos. Ulasidel
uniforme convencional color kald dal
Itircito laraeino, pero confirm .o
sue, par to menose en dinl de desfUp
nilitar, se loea permits user msua tra-
ilcionales unilormes cireaslana. non-
sitente do morrTionu de pVal y aba-
iueta ampUia y ga ea a aMautre.
I enwo do Ia diasa i b do JoiOs.
Conservan, sLntre iB mnjorw .t-
Uelones, 'mu belleU tpcol. qua en ,I
eao de lo eircaleanon algo mad
que un palitempo. I parts nisntgral
de In vtda diaria, teants par lot ml-
itaros comar pra r cs evil. Todoe
Is hombres do Is compaia lsIBeva
sn sus mochias calitas da infuica-y
no escasean las bslalaskas. Ballsn ca-
di vez que tienen un rat o libro, dw-
puis de las comides y antes ds ontrar
en combate. Cuando e 1 edi a un sar-
gento mayor que'me explcarna co6mo
era el bale tipico crcaslano, ms roa-
pondi&:
-CA qu6 explicirselo? Eapnre-s un
moment quae se lo voy a beilar...-
A una voz de mando, el grupo qua
esteba dando class de hebreo, aban-
don6 los libros y desali6 en un M o-
mento el piso de las tienda de todos
los utensilios escolaret. Uno do ls
hombres esc6 un acordedn y cofnen-
z6 a tocar una melodla oriental, ace-
lerada a veces y a yecen melanc6U.
ca. El restso de los hombres se l sagru-
p6 en tomo y comenz6 a batir pal-
me. A una segunda voz de msdo.,
cuatro hombres se cogleron de las
manos y comenzaron a denzar n
"chichin", parecido al belle coseoo,
pero con pasos oAs complidadoa. Do--
pus de unose minutos, el sargento
mayor so incorpor6 a los bisrlarin.
Tras enaelnarme el "wuJd" y otra -'
tres o cuatro clase de daizase circa-
sianas, el nargento Shabso di6 otra
voz de mando y is mfiuca at detuvo
de uinmediato. Los hombres volvieron
a colocar mosas y sill e on ei lug-
res correspondielntes y reanudaron is
lecri6n de hebreo como al no .hublie-
ra sucedido nada de particular.
En el viaje de regreso a Tel Aviv,
acompaiado de un capitin judi, re-
cord# que los soldados cireaisandh he-
bian sido today I* disposici6n del-major postor,_. So
lo dije al capitin.
--Hasta d6nde jwpu'de eonflar
en ellos? -le pregtinti-. uponga
usted que tengane quo b ltinr em los
circasianos de Sirla. iCree usted gu
so podrie confiar en e0110t
-Si; creo quo si, -ime respondld
el eapitan deiputi de posses en Is"
reapuseta duranto un momento- Peno
me di6 ia Improsi6n de qcue el u- he-
bla estado heacendo ant- se m iana
pregunts ...-...

Sufren averias
en maniobras do.
superfortaleza.

LONDRES. aeptlmnhsB 1 tait ed).
-Dos auperfortaosas. B-Sb, s-rts-
americanas, nufrieron rsers-ona. lai
pocae horse de haber jomenuado uos' a
simulacros relatso anoto-norstor--
canon, pero no hubo ltnorn'e*.obrt
sdrdlda- de viden.
Ambos avisnos formnaln pri de s
hen gnruoo que osntioipex-i en olrnn.~
iscro de ataques a !ieolm,"rrIjddia
y sotes pustoa da' IelngLatra
Desde ]laoslngB, I de ilacheons
-en, Hoh 0d0, o uan e duranlt
Ireonta minutes once trloulensta de o
uno de etos avioes tucharona til-
manto DOr antcaser at tocodis de at
a n que dosprei w knatrOn "D
saracaldB. a .. ,

I. DIARIO DE LA MARINA.--SABADO. 4 DE SEPT. DE 1948 PAGINA TRECE


trofesionales 4e la
tfdaica constituyen
iO Colegio Nacional
Qqed6 conalluldo. por sla Aamblea
Naclonnl de Delegaoas Mucipala.
Irtooda en el Concervatorto Munich-
S i-e Msica de La Habana. el Co-
IeoNacionai de Protesilonales de ha
Muica, que h o ora representa-
ba Jt erla Iene Is Confederacda
Nadte al de ConAservatormas y de Pro-
fe4sionalee de la Mlca. part dar
cumplInuiento a la Ly No. 10 de
4M y organizer Io is ColegloN Mu-
=lcelsae que Uea conisttuitdos.
aA dihs acdto ocun-leron delega-
ai de los Colegioe Munsclpales de
Pinar del iso, Axlemlas, Guaajar.
Hlabaena. Regia Guanabacoa. Mai-
nAic Oill, Sentisgo de las VeJOW
S t 6ban6, Matamsos. Chrdeno& P
tro taocourt, Joveliaoa.- ,nmta
Oas. Clentuea.g. tagua Is Grande.
_itola, Ti ndedl YCamaUley. Cle-
r6de AvTiX. Marn Sanazo Go de Cu
OG tnao, Mananmlllo. Banes.
Puerto Padre. Mayar, Vitsdrla de
-Tu .etc., quo arobnrof loas ei-
latitot dl ,Colqglo NadonaL
rAoilatm o n ae areabamoc Importan.

Sitllfo a IOM 1amlllar de o, cole-
I fad i tledos, eA leguro. ubUl-
6ft- o rtoUro de oe profeslonale de
U0 mdica; creacl6, del titulo de pro
fesor do nrquesta y banda.
I El_-ConCejo de Goblerno para el
primer tnenio qued6 Integrado poz
*eprwentasones dd todas loI proven
clst.-on Id farna sigulente:
..Qbcuio. Joaquir R6drlguez Lama:
]1' .e Ja.cba Flchermann: 2do
ice., R Gomer Anckermann; 3er
vice, Enrique Buena Formell; iecre-
'Ura general, Raulln Barge Perel-
ra; vilesecreiarlo general. Mercedea
,Casdo;--secretarior de actas Pedro
11e-r aw vicesecretaros de aacta, Bat-
qMndo Toil y de .oyoa oecretarto de
,oymsponaenCia: Eperanmza Palau;
T he cretaro de correspondscsa:
=Mssluel Duchesne; tecorero: Amelia
OraU "Mn)i:; vietesorero. Enrique
Carnicer. ',
PrMieldsnta de ila comilsona per-
maaeatea de" Le: reatn, Dr. Rober-
"" ta Netto; Docend y Cultura. doctor
Owar L pri; Relacloes Neiadoaleo e
aI te amsgales. Abelardo Cuevas;
Qrgnxad, Roglio DihEgo; Etica
,XAwoftrn, Alda Tewlro; Seato y
Prtvlioin Social.Fario enn
Ihx Donunlds. y FlnatizvC Armando
.Vocalo" Marie Teresa Fernendez,
Sara Efatda. Metcedes Linare E-
ther StrenA Luis Aguirre. Angel Can-
UUa Guerra. Arm-ando Molina Rot
=riloranzo. Fe E Caitflio. abe
I 'OUsa. Edelminlra de Zaya. Ela
'Bmueda y Agustil Jimnez Crepo.


M ------------# S/lUG


I NUEVO0
I DC-6i

in IRA *%a


ODO RESULT
MAS FACIL
No puede eihillr capecridad pan
aprender Bleo done no on lenag
buena vits. porque Isa base de
lodo cmpefide aprender. es ia
faoclldd par rver y dilnaluilr.
Milledo cecobarea con notes bh-
jas, uns' zc atendlds la maie
- ria6n que pedechan, mejoraron
riphdamente y sun Ilegaron a
jposiciaones enminentes dentro de'
plantel.
Par evitar males mayores y con-
secuendls Irrepaerbles, morales
y matertall, he$a outed previl-
orsamente examiner la nita'de
*'a hije. gets medlda tal vex
dqtermilee ese camblo tfavorable
que used tant o desea...


Ob-I 164 W 'AHey Ms


USTA LO MEJOI
ele en lo1
S BUCANER
IA NATIONS

cmf MSOMALA
MSTUDIANTiS


to a mine aiUl


ii


to9

OS'
SIL


i"
EIl


GCRONICA HABANERA


CONSUELO


FAZ


bai as... --,a-l-Cs ---oua Fm yVMS goB. pars-.ra, a.mea t to... lefe.i
3berlee T hli e yoCou evas.& o iMe eumplda de o G eida -erl Is Iner 7gl's es hoy1
Kmh ,-rtoTae,-lly en. a-, l ,.,, d do ,eerMelon later- I./ k .4 el i oma de Lhs
dare CDaevres.har" Is poi aee Ie uo padres do Is marta. odoter Igo e Io1
FlJa haiegaalanuaIersbleo hafri hay pmre Ia e aforlis 4ee.
Fu Smith y U cupoa lia Beah Ldrla. / \' 'finanzas de las
Enhaorbuena. \
ADAD^OS -lOFICAN n U ^ relacienesi r.
La citeaido ests nochq, eli rendcz brlliantez sort cil "clou" do la fiesta/nai aes
vous" preferido de las families de to Con un programs nuevo, uc ha- Ia / -
-ociedad babtnern, es "Tropicana". bri de oar del agrado de todsa, to-
SComio etods o fines de semana m arin rb rte RILMont(5r 5-lar m]
el aritocraUteo y bellisimrno teatro- xims etrUea del teatro cubano l A L Nuestra SSION INGLS
,rostaura de-ireparto Buenavlst par eja de baolles espafiole Diae n u a SEI / N G E
ofreceri una fiesta preciosa, plen Tarribg; el polta ctuco y 'xiemnpre
de aliclentes, ise..onstituirt un nu. aaudido Carillon Pour la arj, do u z e
[,o acont..,cii enta'ti ,. o'a u,,, exclusivamenteMHa
Ivo contcimintu ocia. rumba Rn uel y Rolan ao; e pianista D MII FI^ Ll~ A^ilivwiit
Slas coida. que emp. ari .- poilr eloa Berga PARA UN MA N A J
quoe prolongar hasta stuy aven- cu anon; y Benny itobertso-de anm- -- S
qu er~d lu.... .ir e bd~e )eco e T~o-enntm ...._ rofesores nativos cde habla ingtesa.
zads a ihadrugada,. amonzado por mador y maestro de ceremonies. "v i,.
IRS srqucslas Ge At-mando ltomou Jra
dloerot. o re Pvcido io m IPr el telo ono B4544 el solicit
Y coo el rospaido de ambo co n- maltreAdolfo tend o s reserve
SJuntos se presenter a a mediano- aone G mas.
che y a ias dopy media as., cI Resefilremoo la fiesta decatis no-
"show". que per au colorldo y su sh e en Tropicran'". t01Utl
(Confallns en Ia sPg. QUINCF)
Solicitan los encomenderos prOtecci n
para el c aso de qul no rija el l unes F er n -4 2 e 2 a
el Deer eto con el precio de- Ia carnsre,.,r. ,.
fiteresan cquoi Comercao dicte meclsto* pr respect, puces .t ',t oiltd., en o o "6n del di a primera quieo deo su lmas do aadearroilo ep r libr. pif0bT 1coasunidr. oi peoa h1quezuela. oi doed

limitrofe.lo edulro yrene O0 "1*,^' ^ <-'otr"" t~ ] n"lrop* l"n en- edomre n te ntsdiullen ednedla e 1* ,el ctaloTlpore n ibm ran "e raioadP quue oque ot lo ente e '. prc c y i. tu blor da n pearn i e on c ente oela entla Ge p o dha:
quo toc loci gnedo quo homerS ayli"a pido coiprado aJoa .~tpvlrietes ~6n o ,I W neossi eled nmnoc it oilaclo aecisool. oortn o rlind.Goatdrayhd
nuevda precious ofitales Texts del decreto presidencialR& v_ e prent Georsto i.oponc dra-eta. i -Come do primer go 40 c --Par rome irrterse trnla
Per tastt. uso A.O la tculta-. Negodes El preoa miximo de ,Cuarent s Cis par librot hueso y limpieza
Enre tca ln de6 tooanlcntp- com l 'to nment x l Pr"ex -rues I edes air n e" l conferidas pOt r D oenta. en tado s el terrtoorio neional 2-Coarn.e de o eur.do 029 Qolnlo Se darogan cuanta is-
En ro p rosentacpidt asicIo encamps- comlto sa .on r .onamons ;exIn ConsfVt-un c2n y demal j)yesy aether- Ge it d ocar e rev vecuno prot en- ,Veintnuove Cos par libra, poslcnones me opongan al cumpll.
-Gob ..r orelter6 ...alnaSlmep~~~ toilet .. l n 1 r
mierosode s petuvieronplayd6n y .... tc I lvein,,,n-do moU v m t ee antee ado ea riv porest de
d docats capital o e s o rin n dsg oapst G ..... o dero matde o.. cpende --Came Gr eo to pr eat sG
ta^^ s S H r 1 ^ d* S S F o 0 idl~ses dea jdo paa Is (Dc conavo pa lBbei ve iso
Ilit rofeor et e Jerfeecs, aiIcd 1
nisterio do Comedlo logs eores Se. de nodee ear libr o
liitofs atviro yc e c U- aberaretod u"]mnep Ppo lo t nt colid e beesaiotrso oiquoyeat.- dares a indorairitica dedirodes a Ia 'oa ce rnttvoo par tibro' ue Giopose
CoundoTeeh JeSozool ,o mtld: ,Noatt bne-]dsdL nisei GeComerciado Iueon antoresSc G o- decrota R i ibecstrtctnj lreaoo boe tcr-lYai- olbmaiaGecm si C50't ins com Geet ge ocdia al heals:ElI rr G Cmeci
gundos Tqel ehesJonSort ae cn o a ictada.c G oab rLastcarnGdebr see. eendddsalmexe:lMlnstro de CmeL. lo
objeto de solicitor las debidas Ins- Foreiate".:No absisn%9 s n od el! ns ditcl ucata y treo ueontvayo 'Oa-13' par pubtira Gstaer Gt se rc tardoau rIs- quedda encargado del cumpptinenta
truciones del ministro doctor Ra- tlive a I libre rontrtacin, .relo-o enWtond oe bhi Geotderelo. y drta I G ispo-

rIan e ^d^ ^ "f DMO hAY .- ualeKsfr de lmLe A ouonscopemnan ta r
tando Acosta, respects a Is formn blerno estlm6 que debia reovIses-a cl) Prlagrot Fijar coma prerlaomxl- ktlogramo en gancho. debrendo n a e n tapi onatli on s hs floees remp ,omeatarta qu nlsen
dame e dr In comes c, leactitud de pesstonea cpet u
de diatrlbucion y eapendio de oi car. r- n de premon vigenteas, oe ma- mu ailal Ge vents Gsel gangod Va. at-VOteg t a l rrs coo rn is l/pie r atidad excluyrnuy dse Gd eats re. rrenester part 0u meieor ejecucid-.
ne correpondiene al gonadsquole-nert que, a? resolVerse abasteci- rsun en pie, huts el proximo di merms de opoars normales larOn eprc filets yla Sp :eerecoen
goel boy a A Habana y que oat ikntento par ton causes normnalea. i Gedoctubre do 1948 en todo el-to- otr4 scondictoneosdeterminadaa par manudenrciss. a rion Gs i hoboees patti
ritncado el tunes pars et iabastemt- quedarsa umentada It- oportalcin ritoso naclofia., el as trececent.- 1t yon aoo y as i sena to e is e et do- caclon en il r ees Ofcia l-
iconto Ge Ina poblacion. que, par rcods ra vendida con ads- eo o e. ,peso $,1 i ) I ra. N bs ,ants ho oat s e o tp- C ari A
Mdanifestaron loat es itantues re tin t crliflo, realize lo gana- El precso fijado entenderia enraanteror, la sroto enadrDadan La Sbna, Pla do
el decrato par el ccal s amumenta el dares psa integror tFends e GIe las condiloesn y con lox Gearuentos c cptumbrins en' atuhaslocalidadea s)-Por carne de primers: punts It Presidencia, a Io 2 di s del m
prdco Ge ia soarno no estA publicado SubbdioObrerodeMataderos";, y to segnn uses y costumbrae. is vents en ganoho e reoalice par paleta, boliche francis, laps de septiembre Gd til novedlenton
en 1-'.0 Gacota alCrport, e tunes, iniotara un Fondo de Rturs pars los El precis qu queda establecldon elire y no por kilogrencostl- pelets, baa, peismilia pleornscuarenta y acha.
deen I Gscethacienda apacon erregnes&I con bo;ieheosoleasaSaadMrioa.
Geben dictarse medidasqua amps- lndicadon abreros, sin que, par ello, este apartados a enoende sque regiri nusrt hacienda ash can Yarregfi al boticho, bola, raiaa,
re.n a os enrsomeodere y expends- tueran prohibltivos los precios re- pars el ganado de primeora clase de precis mmximo de vents ljaden pars tills de rifienads y huesa pa- sOl; Raid L6p Cots
darts pars desarrollar ass artivida- sultantes de dicha revision. peso y rendimnento aaecuados. el kilogramo. lets. till0, primer dal'tero; Ro-
des,, ponts que toes el ganado que Par oautst: Con to finslided antelos Las dem6 soperariones habituales Terer.: Las precia, oikxi a eGo ,--Pot .....c Go segund: cogote, a eAct e PIes ahds-
so capers ha aids comprado Oat1lti- menclonada ei Consjo de Minstnros de compra-venta Gd gonado, en cuai- vents de Ia `i sone de rea vecuna, Jarrete, faida real, taps do o ao tdeo .
ma preclo ofildal arordado por ci" ': 4;
Consejo de Mnisistro.
Los comistonadon hueron Informs-
dos que el dt crto en euestl6n meA
encuentra a Is firm del President.
de Im Repobltica y.que pore el tunes ..hA
pxmo a .tari e ,lensvigenct.AN LA HABANA!
par y aque a ttr dee- 2 M--
came se tenderi a 40 centavos ia
libra de primer. y a 21 sa de e-0 00.
gud;ya52 cestavon ci kilo en -_WIEowAO O~l
ganado ysa 13 -entpvie.o. Ibradel DOS TIENeDASpPAReALOS QUE COMPRAN AL CONTADO-
Dellsseiones del Jets do
=Odsrle Pscol
Ito elict"Chosisije SIEMPRE LO MAS
y senior Marcelino Navarro6 que
se hits rargo nueva.n..te deo lego
risdo de Control de Precsos y Ne-
preslo de'Clondestinaje, hizos yer
Gentes deGaractonesots o0CAMISERIA
oisasueta del deNartarento: p.-
d o dtonGecarnme it r ROPA DEPORTIVA
bram "Mn oresolurtones del go-
bl.ern. Etta vez tender,- quo roeA
ae a sus di-tadoae y vendor Is came SA TRERIA
a low prestos oflrialmespt fljados. El
G opsrasento a ml c argohart cum-
pls- estrtctay rigrotasents ea Gis-
orsnd y puedo Gar ml palabra do
or a to pablaei6n habanera Gde,.
nLm nl pdex orea no ensomen
onrm, n nasomas npodstn btrtarGa.
"Convirca osvertlr, sgregd ci o-W
Bor Novarro, a. por came do pe -
mere m'ntiu de punta palets, bo-
oehs, tap& pelets, aoan, polmills,
pins cat ballCho, bo*t, cnad, cft-
illedo rioada y hueopaloet; pr
came 40 sogunda sogote, Jarrete,
dG re tapa de pecho. doohesuola,
degolladero, y folds do pc4oEa 'E
roneusaldor qud at dej engofkar to
hari parT 0U cent 7 perjulclO of no
Gd uente a los-autorldes
KI doere aure.tel WadesdotoAde l
earmeno '
En hor dGts lardeGo 1myorP n les d* I
aloltro de Comnerria doctor Hobon- 0V -,,

Zmndtu ts ntreC6atoopoterl Primer
e1 dWeorli stabiecleoda I on preclsto 5 fril
Ge la ce uo diceat.al
For a : AnteIs. I actual' rs-tl r a--
en el obasloclalcoto Ge Is camne, en gao
qu disotisLUntOd Aectores'quota-aL T
ucs-vionanon a at coclusiltaroasnj~ e
Gel Cobteroo so isI-tel? 0brtaG-VE I
do contfttasldm[Is ms-at mlasns,oi
enorO Pantalones do
M d o Acuhi., Do- wv
o~ael0ca.t yO yea-a
Foar out-sb&M-~a par dids o an a
SOLO UNO A CADACLET
ILOMBRI1CES?!

YBMIFUO FAHN STOCK *
ft" N4 120 AtMUW6E5


\ 1 -


VU03 DIAU|U9R103U WMUK-T A
NEW YORKI- WAIHIET
MIAMI- TAMPA


-I ---

ennse nar "PnINa'r -


S lVAUr lumz aU LA -- UL M I I -


nIADTn cnr I A MAINIlA CAnAr- 6 A 1r Wr3T I-p. IQOA


EI TE rontinuard CONVOCADA PARA- EL MARTES SEGURO EL REGRESO DEL
tratando sobre lai LA ASAMBLEA DEL PARTIDO bR.EG. ALONSOCREPROLioEL
6 DE 0OrBRE VROXINO

fijaci6n de fotos LIBERAL EN ELM. DE LA HABANA a ,,,, ..ticiaii co.n.rman 1
--- regreso a Cuba delJefe del Part do
1 i i i i i i i* ij LRepublicano. Dr. 15ullermo Alano
Seguiri Ia pr6xima semana el laniciar expedient"s de expulsion. Mantcndri cl derecho a uoplel d rdel sproximo octubre.
conocimiento del asuntMo. Se presentar candidate propio a la Alcaldia. Se planltear Ia la setape ai.- eu viole de regreso
"capera el credito solicitado intangibilidad del nombre y el emblem de ]a organizaci6n que recben oreunicsclos drecls del
v-iepresident.- electo.
Se ha dadi a I publlcidad un es.
iReegimos ayar tardla Ia impre- Ei. .:ur.%ocada la aI.amnlea mtLii. inra publicada. abarr la sigulientes crino de nueitroa compaiero Goal Su .
idn de que 0i Tribunal, Superior cipai del] Parido Liberal en La Ha culestllopes de gran inters par. I gasitume. mleminiuro acllio del Partido
ElectoraleolvsarA en.a prlxima& se- bans pai ur d sesibn de imporLnica P L. y de aclualidad poliUtica: iepubceano en el cual s express
mans lo pendiente .1al debatido aIjn- en el pre.enie y en el fulurn de es'r Dar cuenta a Ia Asarablea de la que Vespuds de camblar )imprelones
to de Ia inpoaici6n de Ia rato en el organizaacion pollinca el proxmo mar campana qua se viene reallando en con nurnerel* lid-res deasatado de
rarne't electoral, puesto por el les. dia 7 el aeno del Partido Liberal de este la organiLzaclor e consider las con-
doctor Joaqun L6pez Montes. dele- A Ia: die2 ae la mahana s eleciua. Municiplo lendente a lograr la diso venlencla de que aio directors del
gado del Partido del Pueblo Cubano rd la reunion en Is caa del circulo lucl6n del Partido Liberal. declarin Republicano inrnulen un prqnun-
Ortodoxo y a base de la ponencia liberal. siltuado en La Avenida de Sl dol gravtemcnle lesiv a lon Irtere clamiento sodie rargos inlustos que
del magistrado Aurelio Alvarez Ma- mon Boilvar equine a Gervasino sea del Parildo se le vienen r.aclendo al lustre Jefe
rurl, que es sobre Ims instrucciones El orden del dia. seifn Is con ora Iniclar expenniente de Irradiacion polltico.
regu lando eea materia. at atlhado n alflhiadoe que resultaren Dichosa idp.-s proeuran quo el par-
-ace veraos dais eoe alto orgaiis-- responsables de I rampafia qti" pro lido aclare -4.Ve Ia opiniOn publics
mo dirigi e:!posici6n al Presidente. aI a i a uagna la dtsoluclb6n del Par.lido LI I3 conduta Ac vilcepresidente electo
de Is Reublic, interesando Ia auton- bral. a tenor de lo que dlisponen loI doctor Alonr Pmol. que lurha y
rizaci6n del credito necesario para I aI articulos 10 y II de lox Esatlutos lempre ha lchado en oltia
eanipulacrd 6n de eosa fotos, cuya im- Declarer que Ia Aeamblea mantle propugtnando la concordia y Ia paz
Daci6n esli acordada. pero no le ne el derechola lilear candidalo pro
aenen noticits de o que haya re- io a Ia Alcaldia Municipal de L Ha
auelto el Ejecutivo. si blen e esti- gone.. y quea debe r Li afilado al PIDEN QUE SE CONVOQUE
,me qua accedern a Ia peticion. Parido Liberal 1
Contra Lail F. Cafins Mlmin ii Interesar delprealdenie ac.uante de LA ASAMBLEA LIBERAL DE
Quedt.enterado el Sperilor Elec- I, Asamblea .Naconal del Partido
:orl detelegrma de Ia ProVincial Liberal, Ia convocatoria de Is miama LA PROVINCIA HABANERA
ae Or(ante sobre on senadores elec- lsimd.amadowsm. pa o del Ejecutlvo NacionaL con Isa i-.
xo. por la minoria y que el inico dan same sM o nalidad de qua produzcan los pro- Num-rosa delegpdos de la agnm-
ecurso establecido ac amparo de los P11e 1 de ea nunciamientos orientadores que re- bleas provincial del Partido Liberal
womicios complementarlos de 15 de djee dsa d.9 claman las masa liberalee y los orga. en La Habana, encabezados por to
gousto poado. es ael de Felipe Jay, mll nira subalternos del Partido; con sebores .Jos K G6nfez Barberi. Juan
.andidato no presuntamniite "electo r
atcarlo ale rpresenianste. ulec a a siderando en sus deliberaciones, los F. Chalons, Marina Canseco y otroe
eita "se declare indaebidamente else- .0 ais..h us sea e puntbe iguiente (A)' Gravedad que dirigieron ayer al doctor Rafael Guas
oue. de reuntamene loi- d.f us ..-. revlste In campalna tendenclosa en- Incl n ou carficter de iaresidenteE
a d. 1 es presstamente Luans a I roma- rcaminada a lograr la disolucion del de dichb organismo provincial, una
!. Caifias Miiands. a Pda B parUdo ULberil; (B) Intangibllldad carts en que le piden que convoque a
Lao pristamons a los emplenda Filva s Dow"" so no s- del nombre y emblema del Partido; dlicha asamblea para el dia 12 del pre
El doctor F. SuArez Lopetegit. Me plitIA,. (C) Mantenimlento del principio nmo- senate mes.
etc de Ia Secci6n dela Caja Poslal ustld tialeIs s a"U1 frismemad ral de reqonquistar alcaldias munici- Se ha informado que Ia asamblea
Ie Ahorros.- pregunt6 sobib ja feha a .s ails "*dwa qw w oMe pales'en la pr6xima campafa eletto- municipal del llbralLsmno habanero
m que terminal el periodo electoral Ne t-sufa Intl mllsa sivsa. ral de 1150, llevando el Partido can serb convocada para el di J, a las
ligente en rcuanto aio nacipnal a Ios a t ENTYTE IN U FAIMACIAh didatosnropilos en todos los tlrminos diez de la imainna, aunque segun se
fecios del serviclo tie prutamon a tide Ia Republica; iD) Declarer que Informa dicho organism en. esta
tocunionarios y empleados del Esta- I Ia posture del Partido Liberal es de oportunidad no tratarai de los asun-
Io. Se le dijo que el actual pertodo MacUel (G. Tails IOn. ranca y abierta pposici6n al Go- toe que In afectan. con el objeto de
electoral terminal el 19 del mes en Apartad 11ib. alemna. blerno que Inaugurad- su gesti6n el que soea el provincial el que consldd-
.'-urea. proximo dim 10 -de octubre. combs- re esos aspects.
tlendo toda inlclativa qua perludique
;ELEBKARAN ON CAMBIO D EI., sa Te Vanguaraia Iog interew fundamentales del pue-
MrRESIONES 1.08 C1OMITES'A "' blo; (E) Pronunaclamiento condena Ser agasajado el
FAVOR DOE MUNIC,8 iOS Ar8 'An torio y medldas sancionadoras .que a
AUecnCca a Fe en mdn Uegar basta Ia icradlaci6n de o a o eecto
Nos v ait6 ayer rde elsenor Juan r i a ntroml6n de la I dirgencia quea
tonio Gran to lide, de Ia rtitu- A r6xim@ Go erlA o brinde apoyo e la elecc..ri e y en
16n v creacldn de miunlclploa, y r reor cln, a determination d dta proecia
Idente del PrImer Congreao da Mu- ;*- c ". que de eI thin qc
dalleclade. Siidrlicas relhebrado- Ef saleor Manoi Aria Fernandez, Ia lucha sa-desenvuelva llbremente y -
ace paeM sio. en Punts Brave. tdler de Vngusardla Social Autintics con, gualas pMlibUtddtes parq toda Vecinos de vario. reRrtos de
utumro tinumlo de Antonio Mace- Y que unlto en mu hber labor r- Jos asplrntes, cuya prictlca prlval cio de vn reWt
nea ptuipvunice para Informarnos voluclonaria en Ins luchas estudlan- ParVdo'de-valoso aportes ciudada- Marianao so reuniran con Cese
us. coasldertndofn convanlente a o til del aroa 30 no( envl m lax sigule- nosiy (F) Redactar un programs mi- mtl
iteregs g= rale. prLpee s quae ten declcaclones, nimo le'caracter-popular, en que ae objcto. Cerrada la matricula
[eve a efecto un camb lode Impre- La organlzcl6n cluca q dirigi- recoluat Ice anht ae justicia social i -
loses proximamrinrte, con vista a que mn abriga un te lInquebrantable en ecopmca y. pottuca de las mmana li- El dil 7 del plesente me., a las
I ter lunes der actual septiembre. at brillante future de Is Repiblica. berale.e, pronunelanilentos puramente nueve df lanrioche, se etectuart el
Ia 20. abre Ia lellilatura y en cuyos desulnos ban sldo conllados al de- caricter progreslsta, qua estarI fomenaje que tributan todas las Ins-
I qua parncelpen los representatives Joven mandtaric. y hibl politic. obllgaeda a de4ttnder I represent- tituclones tie Marianao. a iniciativa
Stodos los coml.ts que laboran par doctor Carlos Prid Socarrnam. ci6n congressional del Partido Libe- de I Asoclacltbn de los repartos Bue-
Scausa. Conoceadores de su clara visl6n pa'- ril, brindando eflicazpyo a laa- navista Benitez y Mascota. al alcalde
En cmblo de Ipareslones. -age, ra los problama palris e Innati bor que rUiza l Bur Obrero. Na sior Francisco R. Batista Zaldivar,
a el aedor Grandio-. podri ser el peraplicea en Ia qua astae a situar elonal del- Pa^tldo LiberaL gobernador elect de la Habana.
javes 2I de los an-leent. lu ic nimjoras hombre e" loa lugaere ---- -- Cemdm. In. ogtrileals mulcipalea
on la I card. en su domlellti de adecuadon. estamop aeure de que cIainn.-vnIIT Inform6 el director del deparla-
milsad 300. alter. entred San Rpael colUbCradares mi s Inmedat.ls e EDUARDO C BA5 VISITA LA memo de Cullurea Municipal de Ma
San Jose. done ban quedtdoar. ren eattiidos de rde. veta de .' OUDAD DE STGO DE CUBA mnao. companero lus Mel Ra-
aadaa las ollciras provislonalsa de cantera de hroes y mirtlrem que oue- r ono, n m ipadero lepars lMelOn Re
a nuevoq munlciplo. y a] que pue- ton los Dlrectoroi. Estudisanlmns Un tiros. de nina del Munlclpo ban
en is. relerids. -mlIts dirtera a versitarloi de 192; y 1930. centre los Ayer en horaT de Is mafinans Ueg a gudadod cerrades desde el pasado dia
n ad,coordinar la clebracl6n del cuales ocup6 6I mismo un lugar pro- ianago de Cubs ai al lider police y de agoaslo.
rto. minente y destacado Jj del Partildo del Pueblo Cubano .
Estos piltlvos valores pueden ut(a rfnadosoi, aenador Eduardo Chi- La rcantel6 oa de prolmores y alumnMe
nare. con leglU-no rgo. do c i qIla I a io Ma msntuv o n Y eWila cureadsm las citaclones co-
WITA F. DATISTA A LA pramenta" la parle ma- mob\ y c Mw o sonlm nimbros mbisdes- rr:Tondlente eitre todo el profe-
de dtesnatmra lvventud ,luchad5 ab da dta ala Ctrs ancient n ala orado municipal de Martiano. ai
A DEPwvam Lnte Aconatilupea ao rnoo1 catlflI d 'Orlente. entire el A re. eaomo los empleadoo del departamen-
D MIAJA0NA, EL DIA 10 A Ia vId )oven genarom. eonc- prlitata t a CAmnar-, do r Ro- to de Cultuhira y los alumnae. para
D I A I, L DIA It Rmudez.cua y i orea atrt I .y wque concurran el pr6ximo martes 7.
liabdi Ia. P________n__________
)n- alad nueatro pal QU no pvillars n .-- -- a las 10 de Ia mdaslnm, a l'Blbllqteca
I mabtracotir alsato da 1 provin- olacee cuaito rpiasn, hasta In pro. ~aTIirmtsNuuIs Municapec paru s rcaunalaa au de-
ila de L Habana y alcalde asallnto ia vids. n holocaust a laI "nuev MM "1IUIW Ku lt bCrbT efeciua se con el alcAde y ael
SMariano, hea Ffr.ncisco F Ba- Reul o o"l. o fal. :I..S. BARMRIOS, POR LA incrciaris.
Is"a: hs ditfdo e los vaclnos de ".m u kla rfics turodns .1.e6,a 1CANDIbA 5IOA .DEL AcLCALdE W-plp As.
iqualt ciudad 4I miguienta elocu- ban n tomanl Tie 5 ZAPDAWRA DEL ALCAL propo.il dbS tor d a
hew tn masbtdo manttqierle= all n ou1 A
tidar Ideologla. .uparitnn al Pr UMo-M "'5litlos thuorme ano ul- menl ae cmulx t
po on los conocinenla M rio en Piro M ,, Tt.n
CQNVU1MNO,: y '1 .d.ii.nl.tracidn p-l .1wea S*K no l a o.l
orelos primarcos Dicl 9
JI proxlmo di. 10. a lax sel. do h to dosjdb .a favor as ues, o l,. ; d .
ardshabril do igner el alto'honor br. eAq u rai,. ~ablrne lS 11 ~ o ^ VA1 quo'*^^ ^ ^ ^
le hacer enlregs del cargo da As le- Iancesantems nte r raiae X rU ab Catel-uaro -
p.i -utippJ5r vbl. iii es ml e.t- da viude c1l0d y O t-m 'o r uPl Imrolmle formado aatn0
se ni tde obernandor a In ro'- fealonales. agtu )el punt q s 'd p los Wuenaes. Oonllm pene Emnag
'Incl. a ml dtrngualdo S amigo y o- pueden cjnaldera( 'ctualizmam come cdyos nombres releclonaemos con- *
lento colabordior. saeor Freancl.co valores pilanmerte logrado. tiouacdn: En Arenal, con Araendo
L Gonxilez Grim_6:EnAe. or rad
S o neles Iriende. d D heroics elapa de 1930, Se Gonxzlez. Luis Gutlorrez. Teresa Rn-
Al abandenar lam Prentas tic Is Goi gundo Curti Massmna epenuap neca idita littae. Cindldo Taorres, Francltco
mtsd6n Municipal. qua he cltents- recordalhILn. H bre db 'ni GI.- aDoloram Alvarez y Macri
Io dlurmle cuatro aflos pars honor = =lnumesrsn. probo de ticeaushqra fahs. Wlndalo r
hole tengso Ia ntm. eatisfocol6n da Pela ta. a n o plia el Mlniatorio de n Draisnes: con Alberto Sante.
&bar qua los destinos locales qUadun Gebernacidn. axesaults dotes.. lempre Manuel ieva, Olli PoIre. Mer-
"mesmahs blenintenclonadimm cpaes il Ia K.M erOtalo Po'mncde.M
1 man. binlnencona p a a encia de I n mis puroa cedin m". kemndo Bahamndse B Ortotod co Diaz'h u w reo-
ie levar adelante lo. nhalos de u- ideales revoltucioarlo,. L y muchos mil.
iralel6n de cuantos resident an -asta un urden phtileujlar. abe-lo a .En Punta: con Rodrtlgo MarlUez. erido poe o Interior de la It epg-
udid. s h apa abs da que t nutv Gobl91 h Ratmel Pascual. Arturo Rivera Br- blc cut coplamat
*Franciso Gonzolez Oseed h de ar .g por muchos.cLcnctos. al mealor tae Oguna. Ernest R Duefa Igfr. Ili- be a t
in, adminlatrador ejempr de loI. In' qua ha tlcnldo la apibllca. Sus In. do Hemnindez 7 Agustin Haerrera -
0208" pilbUcos; y l s c] mae- tegremitse da nmdo-espepiel a1 pri-I
blde o blcl6n mar dlla alo. hnf.manffestado Tel-OS QUE CESAN EN ORIENTE
n I a el colorquer
orqa".ene I tersdaeganlmsnaf mutis prop6ieltoe doe
us incialva, y t a I; declanm declarer d uUUit i blca los can- EN EL PFIODO DE 1950
as menestar para conduclr iMa.- tro0 con laoo.qe bo e iste- a. _F
tao por senddero i debiensi al ms r` utl,.Jila ptoplclan' a asimten- Por los ditos que use uaay recuerda
Progress. cla sano.oria. edunkclonal Y rcreiaU- al Infosmador politico de Oriente
Amplaredo en ell creldito Imitsdo va; y eus pronun Immlen lot colmon Mario Riera. poems. repelIr que en
iue tan generosamente me concedie- Io. anhelude a Venguardia Social al perlodo da 195 cagan en sus man-
an lox vecln d esia poblacln, yo Autinuira datos. los sigulente representative y -
-eclamo para Gonalex- Orue la mis- funclonarios -I aquella provincial: d D

na cooperacon que.a -ml ma ne he ha ei..,.- _E J ato 1930 tncalee cesar en ms El
irndIdo, e Invlto a'liueblo. sln d.s- LOS ELECTOS EN ORETMI- 5cafiil par la regi6n- de Oriente. a [
ogo ale matlei .actariui. paire que I C I BII RON 'TA SU 8s lUberales An elmo Alliegro, Cxsar
:oncurra al sctp de aumale pahe-a y l.u Grau Aguero: loI bi,
,l6n a in de .Ia ertiad eeativ CERTIFICADO.CREDENCIAL republicanos Jod Gustaovo Bohorques,
tl respa:do a la' geItin gubenmtlva .......Lincoln Rod6 Alvarez y Arturo G6- /.m 4D
que inicia bmJo aimelores prowesams - E- ae mez-Quinter.i Ramirqz; lo asociali- a l
(Fdo.) Franeloae.lL BaIkfla -,Ilner, La Junta Pro incial Electoral de toJuan Taquechel [Lper y Paqul r ff
Alcalde Municipal de Marlanao. Oniente a.-ordo Ia entlrega ade misu co.- to Rosales: .1 demcraa Armando
Gobernador Provincial electo rrespondlentes vrrlcadoa ade alec- calitsa Mflane:; los otrodoxos Pepi- 8 modemno aparato quo
rids a %enadores y representantes. to Sees Claudio Alvarez Lefebre An- d a hm a
COMIT- DE LUCHA O0TODOXO En Is erde t )aee eat to hbi tonio i Dla Feaernndez y Roberto delve al heniad I0 Cc
EN EL BAlRIO DE COLON y po. ro.rce rep1tiem. sc redenci.- Garcla Ib'ier. y loIs autlnticos Euge. solud y)l blemsntoar.
f. ..aoe electoB nio Cusitd6, Manuel H. Galano, Gui- p
Antonio Hermindtez, ider del PPC Estos *'on tos trees senadores que llermo Serrano, Fidel Pino, iRubdn
n .l barrio do Col6ni. presie el -co orresponden a It minoria, log aes Alonmo y Dolores Soldevilla que ha- dl
Miltt dr lucha da ea organlzacion ra Arturi Infaritc. Terimnder Casa cen uin lotal de 19. representates.
nlic. contituldo reclentemente en A. Vinn e ie Ia Coallci6n En lag alaltdias terminnl-aun Ius
n ^uoso sector. Llberal-De rr petodl eJeoutivo 22 mandatarios,
ELn unacto celebrado gon entusilan. Los repredsoenbartn ue rePilbleron b e o m ptenee, &I Pertdo
mi uoron de Ia paiabra Joa Iideres.eol u ert io uron lec .guie.e: Revlucionarli-n ublno, Inelrto Cal
luvenlle. Erua-mo G6mez. Manuel Autertico.: Rodrigo Lomlnchar, b arpti de Yateras; JD.d Raven Rodri-
Vabnuez X Orlando Castro' Enrique C. Henrique y Salvador guel de Niquero; Miguel Mea Mas, Itn 'Is mod
Con Antonio Heroindez foreman Eateva Lora .d Ca ipechula: Angel Vizquea Ro- -- I
artedel menceondo organlnimo" An. Liberales: Santiago Guerrero J(- saem. daoManzanillo; Alfredo Mar.e- e
onCepen j."emndenlr Ram6 1- minez, Segundo Sera Serrano Arnt- o, doe Bayamo; Wifredo Oliva, tdeJ i
fleiro. M1guel Triana. toed Lebrr6n. nio Franco Tauler y Rafael Benutez ioani; Celestiao Moreno, de P. So-
Alida Gonzler. Adele Lsena. Ap.a-' Quevedo. risan; Pancholo Chacdn, del Canay; RT
riio Portael, Juan Trianae Ronk Igle- Republicanos: Joti Milanes Tame- Luis' Casero, de Santiago de Cuba,
lats ymnucho man. yo y Rolando Macferrer Rojas. Emillo Butltlon, de Guantinamo: RI-
.... u........ Ortodoxos: Albirto Saumenll Soto cardo Prez Morgado. de Baraeoa
y Raul Cabrera del Valle. Virgillo Sinchez de Mayar: Rafaee
El db ,gie, 12, a etectauari Soclalilas: Esperanza Sinchez Mao- Roel, ae AntillUa; Jaime Poro, de ,
,, .. s ra a traps. Bane y Arenlop. Serrano. e Gibara.
as usamatUey is anmoslaort De m 6 c rata.: Franclaco Eacobar Del Partldo Ortodoxo ce.anotila I ca'..l-
obreuta liberale okicrtal Hcernindle.- tie itra tie lapT o
tr ......... dc ....niel Nee-ioosl nisNa HuosilaObmez Sdadns, aldeSgom5e s iecl
El proximo domlnoo, II del co- Oir. em,. a Ue* ae dm.o....... de 3 : Mgue dl de Puem- I0 Io dtr' *n
-riente mes. tendr A lugar en la elii.- "" "_ to Padre y Joan Rodrlguez. de San groduodo di Is Uni
dad de Camage y en el local del ., e 1 d or Luol; el liberal Lins Semenat, de A1-
Pisttdo L r, oe Puo-u- o ltIco imntlio-ldret -s cr^to S n y el r b nJuan dal I JOSEFINA DIBIOE Li
Vl~alde l Taad...labe ... n ?dptl .... prpga durcl ... aoe e rxVddeElCobre'

cy Ai.tln. t ddve tiea lprotion. Io 0 ltdelnto Tomb. Ietn Pre-eu NUEVA PROCLAMACION DE n.MONTI 723 entre CARM
tileastnrnio muulcleseyalo e todom los lx age-upartan Movlmeolor Naclonial
S^^nIm~lipAle y^Sde todoL losff o ~ "
ceni-os tie It-aab aloe Ia sleme. ...... Aui'ntllo, que prenida Filix Ccpero OMS PAPA LA ALCALDIA ITINERARIO FIJ0,0 MENe
curein asi~lli I.uas.reol~iiiPono, e-oiisttuly tlins die entos cotni
aiatial Sarl, 15.rl' s Cl i ip .... taii.*,l ida .... Ali-nii-,I. ,,ime... 5. as.ql MUNICIPAL DE MARIANAO
LTber.I.El1tt" cIt,.d i--legs . a Facion,. coi.e-rponidleonte a I. _____ Dla 2 en ........
alaerf lea -',;e a. u l,,- it,,,et barre-ltc de Jerii Mnrl_ F_ n .a barrlala de Columtie MC- Da 2 en CM-rdinae ........
e Iladm cr.ur- ,aua i 'lalm -- --.- -- rt logo. snlnte notlilde concurr sncla, l D ia 2 en Colon ...........
i-1ic n. pu 1 p n l "'in i INVITaN LO DEM OC I R Ar-T, Anociacl n de Supere ci6n Ciudadan Dl e ra Clcntu gor i .......
l o'hres?>. Main liee Vrra;.s I e-l I;NVTAN LOS DEMOCRATAS Neclonel. proclamd 1. candldature Dia 3. en Sanla Claraue
Site dte I, 5..,uie.r N a.....l ,.ia, A LA TOMA DE POSESION pee-a iis-ade dl important tirmlvo Dil 4 en Catbavldn ..:.....
rtie,, Mia.,-i ale leit, rn 1910, del doctor Rmbl Ores NIas-bo- DlaI en PI"elas .......
I aperm ... I. A.sml..e ..ir. DEL GOBERNADOR BATiSTA n. ,
a rxee ae a ualti ne,, tlstlntom Ilideres uses-on tie Ia pale- Din 5 eo Sancti Sprle-tta ...
isu In ntms-oa 1im.,, Ibnrat-u s- em oo- M1en.e1 A d. eb an atl l Ilo celebr.do hi l Da 5- et Cigo te Avila...
direala i LeO, (alt. it I'a~ee vibm ertadeon resalbt-r los micltosa del eacle Ela 6c Mrn
&ll#.n od',.s1, rb)dr;.",;1, '.".; ,:: Le^:;mlo ^ .ML'^'i| 'lez r v^* tW g;umbF1ert*****
deaa **ramlatieair ip develop., .lhlierl e eatin Ct-rs.nto Invllaclo- Dis-etor ade Ia Carter Dactrlar del Dsa 6 en Flo-ida ..........
I ItCot ne ginrtq,. n li g Io :esetie dt'roino ale Ia Chifar pars ocpar tan slts poacid. ls m rf Din7m t Camsgmcy.
CalhKldo legtct..t.nle en provlncra. delegadnoa. pre-ldentis 7 El comltd organliado en Clumbla Ela 7 en V dt las T"uha..
4. lea ltiltrcasM ae Ia 1 cle. ;scrtrheli. y eergentarla del -part- Io forman Is seaorns Lula Lapaz Ro- Die 8 en Hogulon .........
ya. qua 1 C*I Cam"is d. nc do enmlcr.ai sn Lc Habana. pare orio, president;" : y Rau^l .J'mnee. DIe 8 on Bayemo .........
.- a .1 al nmt de "tnrqu. que axe ,n Ia toms de pala n a i t aina Valdt'. Mgal' Eltfano, Die 9 en M z"anzanill..
l cdhn oibernrlad nicmt,. prilorolrlan- osea Fec-nAndez. Fop.ryntlnoiroin- lla 9 en Pasao Soriano ..
--- ldnLiera-Detie~i, Nor rEnlla 10 en Sign. tie Cuba -.-
AII eacs .unpI, else- ralletst y Zaldivar, gas ltnde > ara. A Tenol Toe-m llt s anu An- ElIP....
e 1pet a aieteto al pr-dtaclmo vlpcnsl, dis dllan Bel lor y as Dita A l Bo ear deloot-.
.~- u la lte-a ale Ia ice-al, en los salons.
tan. ,.t.i us Es pe-oteialisal Ida ol ea' dcl Pert-t aleelo. y si qua hbrbidb-nsiee N
Is intamnom a s-a n~s I Dani.s-riata n sate p rovincin ran- mie deviltldo epuvye al Pa't-tdo De-
pdtlnrp aeiuti iueriretto alm slot- nlmoro ala .su mrodeeld qua eonlcibhuyi brillente-
IaI.V l~e nI esrrelI g| loos-as s dieho ida., pera manta eron los votos dal ate aifl|idatiII
I~. d1 i .Ceama~ea [psltevi I rne es, md, Is. Iatealoe so cain istavioro la s su .eac1dn.


Sera honrada la
memorial del Gral.
Mario G. Meno'ral

El Partido Democrata, por l
fundado, ofireccri un adcto con
ese fin. Invita el Presidente
El doctor Miguel A. dei Leon. pre-
sidente de Ia Amamblea Naclonal del
Partldo Demoerata. nos ruega la pu-
bllcaci6n de In sigulenie alocucion:
"El dia 7 de septlembre marca en
los anales dIe la nacl6n y Aiel Part).
do DemOcrata. eI trmto taInolvidable
de Mar o G. Menocal y Deop. mayor
general del EJl relto Libertador pro-
identsle ti a RepubUcs y tfmdaoor de
dicha coleclUvidad poultica.
"La conmemoracfdn de ese iOlti-
rico sauceso form a pf a de laIn
man nobles Irmadlcimnes demmcrata& y
ademas. represenla perenne y sea.-
tido reconocimiento de I a deudaode
gratltud contralda por aI pattll y
par nuesro partlido. con aquhel mn-
de caudlllo de Ia guerra y -de lI paz
y glorlosalimo cludadano eporAio
'El Partido Demicrata recordara
la memorial inperecederat de u fun.
dador. acudlendo en peregrlatnl6n
tervorosa y patri6tlca hasta Su turn-
baen al Cementerio de Colon. el pro-
ximo marte, dia 7 ade io correlntem
a las cinco y trelnta p. m.
"En hombre del PartUdo Democra-
ta, me enaltezc tInvitLando a la auto-
rtdades, agrupacdoam political vete-
ranlatan y xeciales y ali pueblo de
La Htbana, para que honrando al
Hroe de Ie Tunas y honrindose.
partlelpen en esa civic demostrai6n
de agradecimlento, carfoin y r--
cuerdo",
(Fdo.l Dr. MIruel A. de La6n,
President e del Partildo.
Dem6crata.


Trat i ae eastaan a I
propletarto een nna earta ^ ^I^ ^ ^ ^
Los vigilantes 2048 y 1818, arrestsa-
ron a Teodoro Macar. sin domicilio
cnocldo. porque se present en Ial
ama Carmen ntmerno 451, residencia
del safior Miguel HernmAndez. nmos-
'trandole una carta firmada ap6crifa-
mente por un Inquilino suyo,. done
le pedia Ie enviae la suma de 1;7
pesos.
Agreg6 el denunciante qua prime-
ro u llaado poer tlefono, dicin-
dole 1l que habla con el que nece-
sitabe clerta cantidad de dinero, pre-
sentAndose mis tarde el Macar, -. -
Un aspects del pitlMco liatente al
race

lEN UN SOLEMNE...
1110 (Contlnoacibn de I PRitMERA)
S lda absoluto aino Dios; todo lo denias
as -relatdvo.
Ls le nguo Se express sobre el future del De-
comaT l traps? recho ,Cristiano diciendo que o erse
una cerla socializacidn de las nor-
,Unas jui'dicas, y cita el senuido rea-
L k l uta oel mismo, o sea, de superar
SSI s por .ooo idealismo, pese a que el Derecbo
S "S fCite di Lrmsuano es weal pot- sUS propias
6 do esenclas, pero es impresclndtible hacer
Slaxante, u, tieiecnto para ios hombres de hoy
II Initants am seraicio ael esplritut, del arte, de
%ftI t I belleza, y de Is gra.cia: o Io Que es
mo miLuo: no un aerectio aeria o
estado teocratico, sBno que sea he-
aa cno mediante una nueva i6rnula41 quo
fr I. :aunen a los dos grande poderes quc
AR bon Ila Igleasia, y el Estado. En estos
punLon base el Dr. Ruiz Jlmenez e)
que posra se run nuevo ujerjcno
"s n Lrilsuano, traspasado de una mistica
sie na nosevnunCristiandadlalen el
qua no predomlne i& diacrimlnaclmn
laclI, quite ma-tenga acsa verdLaOerC
rarA el prtimo lune dila. en eupercaion en 1o que a la econitiinta
quell eluded. el aleade municipal e reltere, y, suprlmt todos los obfta-
nor maokle Iran. coedl6 un culos que aon pernlctioson a Ic ver-
enJ~i t aumen ar el nobllhrlo dadera nermanaad humans.
Sada dlcen,,tre. ', Expre 6 Tlnamente el doctor Ruiz
1re- -.qe a.coavca um-1n


8 S Or. Jead Wlas.ermsedi id
ma talvner-d doe ln Haebase.

ironte 20 asnd lI Ortopidico
aoz, ho Ilevado lo felicidad y el
naestor a miles do personas que
edecian de hernia, Colon Caido
otras doloncioa.

onsulte al Orfop6dico Diazo en su
r6ximo recorrido por *l interior
i lo Rep6blico y 61 I* devolvir6
alegrio de mntirse bifn,

A COLON
aerno foio paro
vor el c16n


A Z

tknlicona de JonA Diaz.
vrsildod do 16 Hobono

I SECCION DE SEAD0AS
EN IY RASTRO, TIL. A-692
SUAL PARA IL AFO 1948


Hotel Velta3B .........
Hotel Louvre .........
Hotel N.'Continental ...
Hotel San Caros ......
Hotel Central. .........
Hotel Com.ercio ........
Hotel Las' Tullerias ....
Hotel Pecrla de Cuba ....
Hotel Rueda ...........
Hotel Perla del NortIc...
Hotel Unidn .........
Hotel Gran Hotel .....
Hotel Plaza .........
Hotel Majesic .........
Hotel New York .....
Hotel Cas Blanca ....
Hotel Saratoaga .......
Hotel Imperial ........
Hotel Rlardo .........


Ia II
Ia 3
5a 7
8 a 12
2a 6
a 12
3 6
4 12
2 6
8a 12
4a 6
8 12
3a 6
& a 12
31& 6
8a II
3a 6
9 l


nde a las seforas


Jtrnenez que l a tlcools uncia enues-
Lra responsaoilldad es lo qu e nay qlue
3alvar, y que dle todos los hombres
at anora. que proresan el autemioe
cristlanlsno es de done surgird la
Crstliandad nueva bajo cuya protec-
clon i%,ran los hombres plenamente
felices.
Present al Dr. RuizJimine'z con p-
labra aererlada y elocuente, el Dr.
Jove Agutins MacImez. 1presidende oe
id InslUcitn, de quien dijo era uno
ce los mis grades representativosa
are la Inielectualioad espanoia ce noy.
V con iasnes documentadas hizo mag-
niicasa referencias al tema que ha-
bria de desarrollar el insigne hispa-
Los amplios salones del Automovll
y Aero Club de Cuba lueron insuli-
clentes prua albergar cmodamente
a ios rumerosos asistentes al actor,
lformado, en su mayor-ia, por distin-
guldts figures de im intelectualidad
cubana y extranjera.
S El prbximo domingo, publicarh el
DIARIO DE LA MARINA la con-
ferencia Integra ofrecida en la norhe
de a&ter por el Dr. Joaquin Jim6-
ree- como una denerencia al lustre
profemor).s

ACCION CIVIC DEL CERRO ,
AGASAJARA AL MINISTRY DE
0. PUBLICAS, SAN MARTIN
"Acci6n Civica Constructiva". nna
Trgaruizacl6n que lucha por un Ce-
rrn mejor, invita a un tribute de
simpatia y gratitud que ofrecertA al
minlstro de Obras Publicas. arqui-
tecto Jose R. San Martin, y al sub-
secretario -el department, ingenie-
ro Pedro SuArez. ,
Esta demostraci6n ciudadana ten-
dri lugor el jueves 16 de septiembre
actual y se electuara en la cancha
del "Cerro Sport Club", en Recreo,
entire Salvador y San Crist6baL
El comity ejecutivo ha pubUlrado
un manifiesto ,en el que se explica
la naturaleza y justificacidn del aga-
sajo. Dice asi:
El Comite del Cerro de la asti-
ci6n "Acci6n Civica ConstructUva"
surgid a la lucha con el firm pro-
p6slto de .agrupar a todos los vedt-
nos y propietarios det esta barriada
del Cerro, tanto a Is hombres como
a las mujere, para un Intenso mo-
vimiento civic de slperacti6n enca-
sinado a' lograr meioras' locales de
beneilcto pblico en general, por me-
dio de Ia accin rdirecta, eficaz y dil-
nsmica del pueblo y el estimulo de
In activldad constructive, dle los 6r-
ganos del poder public.
Nuestro program comprende el
arreglo de la. calls, aceras. entuba-
miento dIc la Zanja Real. mejoras del
alumbrado publico, atencliones sani-
tarias, normnalzaciOn del servicio de
recogida de basura, creac1ln de es-
cuelas pmbliaen creches. casas de so-
corro. parque Intantil, aistencia so-
cial y todo cuanto redunde en bene-
ficio & los vecinos del barrio, .
Por nuestras gestiones :e estni
arreglando ses cuadras de la caUe
Suzarte, conocida tambldn par Mo-
reno, la cual uno por Arobiapo. la
Calzada del Cerro coca la Avepida dl
Ague Dulce y tenemos 1s msejore
imprebolnes que en breve erin aore-
gladai otra called; pero es necenoai
a incorporacl6n plea y en.tula.ts
de todos loa veclno y propletamos
del barrio a este noble ,y just ino-
vimiento Inicaado par Ia 'Accicn Ci.
vica Conatructiva". I
El' xito de ejta gestiones se debe
a la cooperact nlosatrl6tica pr'tedta
por el minlitro y el subseatretario ade
Obras Publica y la acci6n perseve-
rante de nuestra organizacitn y pai
ese motive hems. scordado dar ur
homenaj ie slmpt y gratY itud a lon
aimlores arquitecto Joae R San Mar-
tin Odria entgenilero Pedro- SdArez
Hemende.-


at' isareg el r. J del a ItIIel Caban-sers. el, io al qua a&-
nuestr. DlrcotOr, Sr. Jee Igamel. Rivere.


MAS NOTAS DE POLICIES


Obrera herldo
En el primer centro de socorro
fu6 asistido de una contusid6n menos
ave en la cabeza el obraro Oscar
era Rodriguez, vecino de San Be-
ngno 476.
Sutflri6 esa lesi6n al caerle una pie-
dre, trabajando en las obras que se
realizan en Tercera y 8, Miramar.
Intoxicaeli6n
En el primer centro de socorro fue
asistldo de grave intoxicaci6n, por
ingesti6n de pasta elictrica, Beol
Kaballck, de 43 afaos de edad y ve-
cino 4e Paula nunero 309.
Robaran en um academia
Josi del Rio Garcia, secretario de
la Academisa lsituada en I nuimero
20MI, participa a la Policia que le han
nuestraido una miquina de escribir
que aprecia en 80 pesos.
Le deItroxsree lea mnebles
Victoria Torres Nieto. de 20 anosn
veclna de Almenctares 121. denuncl6
que al negarse a ieanudar las rel-
ciones, con Raimuindo TrujIllo Val.
dal, date inc6modo ke destroz6 loas
muebles de la cass.
Trepet o6m csa .
Justo GqnzAlez Domlnguez. vmcino
de Beltavlta 3,5L fued asistldo de Ie-
siones menos graves que sulri6 en
su domlcllio, at tropezar contra una
-cama.


Consults sabre la.
implrtaicl6n del taujo
Importadores queevisitaron el Mi- I
niaterio de Comercio jnterearon par
conocer si el Gobierno uruguayo ha
evacuado la consult que le hizo el >)
titular de Comercio, doctor Acosta,
por conduct de nueotra Cancilleria,
acerca de ii las 500 toneladas de ta- -
sajo, cuyo importaci6n ha sido au-
torizada con exencl6n del pago de
los derechos aduanales y consular, I
estaban vendidas o no a importado-
res cubanos antes de dictarse el de-
creto de lUbre imnportac6n.
Se incendI6 an 6mnibus
ensNueva y Beleacauos
En la esqulna de Belascoain y Nue-
va del Pilar se Incendi6 ayer el-6m-
nlbus 278. de 1 aruta B r maneljdo
por el chofer Mario Rodrtlegu .-s
legal vecno de Pasaje G nuero 22
en Buenavidta XU becho I prodnlOL
con mouvo de u corto d circuito en
el motor y ias l Uajneas fuero eztexti-
Suldas a Inealamontac_

A"ua 4)le.' CB4 de un ,.6lM i>
sutriendo ]b ibne jnenoe *'Stg,
Florentino Lelva Barretm, del o
ahotis de ad y vecto die err W-,
,neroN 170. I '


LOS ALEMANES PONEN TODO SU
EMPENO EN AYUDAR A BERLIN

Poer Judy Braden Abundan los ovfveres. LA ventanas
aparecen protusamente adornadas con
FRANKFORT, agosto. (EPS) Des- jugosos tomatoes, masses de legumbres
pudks de sets meseas de estar "embote- Isrecas y de Irutas.
Rlados" en Berlin por los rusos, una Un marco actual significa Ia sadqul-
escapada a ia zona norteamerucanna sici6n deoun buena ra rci6n de-comilda
de Alemania es comparable a Is U- y ademda tres cigarrillos norteamneri--
bertad qud e da a tltima hora a un canos. El marco es, al fin. un valor
priaionero. Hasta el aire huele rife- real, y los alemanes que nunca Inter-
rente, y aun el viejo meni del ej.erci- vlnieron en el mercado negro apr-.
to toma otro sabor. clan el hecho. Los que intervinieron
estin ternporalmenle arrutinados.
La reforms monetaria, un proble- ea trisupdt- elin lmadoa
La ers-ist te Berlin ha creats uns
ma que atormenta a bns alemacosen atmnsfera dintinia en ir sane. d ecu-*
Berlin, trabanja Derfectlamnente en Is paci6n. Los alemantes'saludan cordial-
zona de ocupacsitin no-teamericana mente desdsus carretas cuandi uno
Las tiendas estan llenas de.objetos. va al campO. Los chiquillos quo. lue-
"-- a gas en las cables dan gritoa de.albo-'
Dicron a Ote ro rozo .. do descubren las plag tde
D o icencia norteamericanaa en unm au-
Sd l om a d tom6vil. Todo parece tranquslo. pe-
el ip m a deI rest no include el aer6dromo, en
Decano de Honor donee reina una atmonsfera guerrera.
D ~cano dIe Honor Solo se ver. uniforms, guardama y
---- centenares de aleinanes que ttbaJan
Fue en la Asoc.- de Reporters febrilmente comao castore cargando
Ha11 a a e I los aeroplanos que llevan prov*iaones
de La Habana. El aCto se vio para Berlin. ie
muy concurrido. Los discursos Los pilots norteamerleano han
vuelto a user su expresionift del
En un hermoso acto, que se vi6 tienpa de guerra. No rnaoaten a pre-
concurridisimo, recibio anoche nues- sencia te civilea oe no eaul coupe.
tro estimado compafiero en el peroi- random en la tarea de auxllar a Ber-
dismo Lisandro Otero Masdeu el dia- lin. El que desea viajar a Berlin, tier
tlUntivo y el diploma de Decano de ne qua probar a enter satiaccld6n
Honor del Colegio Nacional de Perio- del piloto que tiene legitima neceil-
distas, poar acuerdo del iltimo con- dad de trasladarse a Ia 'cpttiaL
greso de diehos profesionales, adopts- .I vlaje conitity
on virtud de susnesnuerzoa par Inlyetuna Intereesnte
euperaci6n de Ila clause periodlstica, experiencia. El pasalere tiene que,
qua culminado en la creacitin de Ia usr paracaldas, y amarrars a 1 la f.
Earuela- Profesional de Ieriodismo ja de seguridad, de laI qua no puede
"Manuel MLrquez Sterling" y en Ila desproanderse inao por order diel p-i.
orgQlzacl6n de lo colegios nacionr Ilota. Anites de hftallda as le'dan les-
y pfovlneiales de perionistas. truccione oe bre el funclonamiento
A ia mesa presidential tomaron del paecaidas, qua el aviator tern-d
asianto el decano del Colegio Ncco-
nal, Guillermo P6rez Lavielle--que na lualmente con lae palabr-a- gB-
Ile impusao.el dintintivo y le entreg6 pero qua no tendri-que Oearlo" .
el diplomna-; Enrique H. Moreno, i t
prestddnte de la Caja de ,..eUro de Los alenmanes opinan firmemente
ps-sidmllde n Cin elRetire de
Penlodietal Miguel A Tamayo, di- qua todos los aeroplane que lcva1L
rector de ila Escuela Profesional de
Pefiodismo; Ram6h Blanco Jinineez, socorros a Berlin deblerman etar sr-
prealdente de la Asocasci6n de la madoa dr cahoqesm 3 ametralladoras,
Prensa de Cuba; Rauil Quintasa. pre-
sidente de la Asociaci6n de Reporters ya que son impotentes para deon-
de La Habana, en sustitucidn de. An- derse al on atacedot". A o u Juicio, at
Iel Gutidrres Cordovi iel doctor 'Cu-bG -
leroa Rubiera, decano del Colego manobra que reallran loe s-uoa pe-
de PeriodiAtas de La Habatna y laso ra obstaculizare ls viajes angloame-
representaciones de lon Coleions de rioasos equtvaleo I un ataque,,y.]a
lacalerdic provincias, linteraas dpor ica n eulvalen "-
io aefiorde Naranjo, Saavedra. nuest- unice form en que debeln confron-
'troquerlidb rmpaeero Armando Mas- larse es a balazo.
chao. Yanes y Nicot, y una reprc-
entaci6n del jefe del Ejrcito, ge- Los peri6dlcos alemane. dieal eoni
neral Genovevo Pirez Dimera. tratan primordialmente de Ia criais
Todos los decanos y Miguel A. de Berin, %exhortando a los lectoris
Tposyo "consunmieron turnos daeta- que'ayuden n todas las fonna0po-
crde Isa personalidad de Lisandro
OtSro, lns conuistas logradas oesr sibles a sut hermanos en deq a.
Ia Close periodlstica en general y Los agricultorea trabaJan eltraor-
lo triun o a obtenidos uiltinmamente ini _t c__
entire los que figuran el aumento de dlnartamente, y con una esonsOrins
Ilocsueldoz a los redactores y rapor- no mostraban en el pasado. M r a
oters del piaris dco "Informaci6n y ells. algo parecido al eSplitu qua
otros alis-inc.
El doctor Gutidrrex Macum .habl6 '"mc a los saricultore frnamcpe
a nombre de los gruadudos en Ia que estuvteron diapueast a amori-r de
eacuela de Periodseao pa sa grade- hambre, i era necesar con t m al el
Scer a Lmandro Otero su lbor depre- ve a mu is uftb ^ -e. :"
r captor.
Y LYsandro Otero cerr6 el acto eon Los alemanis deseanm'oi ..-rT a
a una emotive oraci6n de gratitude, en Berlin .como mu capital. y trabajan
)Ia.qe dcTac6 lo que sigficaba pa- on todo enoanun #
ra I p lo nmucho qua I arecordaria
siempre.0obteneerlo.


ii a

' . ... *. ^it


a I' 1
'a -


ARO cxv


^ssbe^S sww d duNOW, l "t
alat = lad n.maIs alteaaels del
..7lama i mpes-e asbmalds ue ucmaedoIsIc alhaM.Lasam. fa "I psaei d els,
aee aleli mi m ..aeleri ~aJa la s7 :y mm iap.a e eeP .a.iA. Dr. 6m ACmM
IcUScspWvrtesalieihy ala icriS e D. mS PA p ci St y e gY. Onaiealy e rr
--B---SI skmd I da SI = L


(
t

1


I


I mucinpm. I


AWlcmVJ


ROJJXU smiggia COLOR mis aractivo'pare c &&b, A WM l W. -M-a. los lebte o prfotao* i jn a lo-ropo
edoseao poae.. V oeiray oyos blaiocoi -Y os-cabollo do do Wt opacot
4 o a ou 1 m-1teIMI4r quo do 4*tto form. osibsn smomaont.ueoctivas,
Aldn quom I coab4 os eo f romaitfgloriosootw *oque fnin 10 sw 9'parinocla,
tjoi qu& no montiod Ud. su cabollo brilante, Iuilroso y Rono do
.WoSi"sondao ROUX I Shampoo Tinto do Acoito ROUX oalta cuolquier
klnuscin, gris visible y do in color ofabell tonho Iponam"tWe
kolo y do tat naturalidad quo aso*1 proforido por mat dsados quo culdon
w oporUencia peonol. A


ROUX


EL SHAMPOO TINTE DE ACEITE
(CONCIMTMADOI
DA COLOl, ACONOICONA Y UMPtA


buix Dlstribtlng Co. Inc, 1841 Park Avenue, New York

%I#tbuidoro: PIDRIIRA Y FUENTES
Coampanrlo No. 206. Habana. Tell. A.4142
14o


to rd cte W're* "

1 Evita quc cl sabor de
un alimento lea afectado
pr el olor Fuerte de otro


1a1s, Retas T Amialtd; Frerfl.
DOS IaoMs. GeauMo 7 Vfrtldes;
Roerlcfti Aatgm, Umal 12, Marta-
m- CAM M bn. O'Real y Cam-
piW4@ "La MiNm de Or. Artena-
m "ml BSarm OGanaa'G ; La Ca-
m Airav J$o lalfalm;. c T. Her-
RA"JMg Maucdelo; ParFmala doe-
laos VacMA, Mor6m; R. M. Ksba-
abL. JalUboale; Caa Calrft, ana-
die Cauba.
"OUCITAMMO ASTRIaUIOoM EN ft INTERIOR
Caibea Dis.Aec
3I W I
Aportodo 2805 Toiedgl 17
Tel. A-91V7 to Haban
fROOSUCS 0 CA:=OACA'

lnuioa .e pareno do ramhielm
UtRIsme rPwrw
lA mftorm Xt.ton Catalina. real-
dentla en Martlgsm Rue de Pecheur
nimro 1 B dV it R, Praftia, se dl-
rtge a Ooernavild oilcltlitm'do cono-
oer A pamrdo de Punclso RI-
qswsohnes P r. que lleag a Oubs on
Iit4 6, l1I, qulen to hljo do OaLa-
Ina P 'rror y Francsco Riquelme.

==4IsmR' 14 140mIAID MIDALNA?
maaa m
505sI Lin


A dI v e r te n e _log cu e promea o pletidc6n en oe
Advertenciendo coatuye una violact6n d0
on e. d lo lyes que no habrk de tolerar.
on' tribdyentes deI altaeln a las Soldado alparlslas
La junta directiva de Juventud de
tAminodeMarianao Baleira y su Comarca. justamentc
Iirm i lo e marianan or orloss, per el triunto obtenido nor
S uno de ss ma distinguidoa naouda-
Per r e Ald a dos con =erdadora ,atlslaectn eoar-
Peraeguiri el Alcalde a la 0 d6, por unanimldad, invitar a todos
funcionbios. qu preldan ms n iimbo i o a Is otr as
oeea QUe.cacUrranItl
a(ctuar ilegahnlllte. Un acto :ma d pc1 6nn d nustro Sodt
deHonor, selofr Francisco Batiata
El a d Madn Zaodivar, coma Gobernador de Ia
SEl alcalde nici dMalanorov n a de La Haban, tos quo
seftor Francisco A. Gonzilez Orue, Fdrb lugdr el pr6axmo dis 10 de
hablando con los periodlsta Iles ma- septiembre, a la S de s tarde, en
nifest6 lo asiguiente: i Palaclo del Goblerno Provincial.
"Tengo especial empefilo que se Juventud de Baleira y su Comar-
mantenga inalterable las cordiales ca, tiene el prop6saito de concurrir
relaclones centre los contrlbuyentes en pleno, al lado del amlgh entra-
y sla Administraci6n y que ml ges- fable. que continuando su brilliant
tidn continue siendo garantia de sus carreag oolitics, iniciari eae dia sun
legitimos intereses. En esa virtud- y actividades pars gansr el titulu de
para evitar actuaciones indebidas, Gobernador rnodelo de La Habanas.
reclamo de todos' los contribuyentes Por Ia junta directive, firman loas
que no caloricen nInKuna oe:ta de seftiores Pedro Fontal y Angel Guits,
Ins inspectors municipales inrcatnl- president y secretario respectiva-
nadas a resolver par su cuenti los mente.
problems que surJan en relaroin Se uisgurs el din el la Iprimera
con sla contribucidn, los cuales ten- academia manlctpal de Comercale
drain siempre adecuada y just so- en Marlanao
luci6n pero solo a travys del alcalde l proximo di, 6. a las n de Is no-
y del jefe del Departamento de Im- h. todriofctda Is inauguracbn deo
puestos slor Gustavo del Pozo. Ia primera Academia Municipal de
"Me interest sobremanera, terlm- Comereio de Ia Reputblica, an Ma-
n6 el senior Gonz7Alez Orue, que today riano, l o que se debe por gestlones
actividad encaminada a otros -fines del eilmado 'compatfiero Jesis Me-
me sea denunclada, en Is certeia de 16n-Ramos, director del department
que procederd con toda energia con- de Cultura Municipal de Marianao,
tra quienes proetendan romper is con el alcalde Batista. La academia
line de conduct que me he traza- me establecern en Boquete entire
do. En rosumen, dijo el Alcalde, Stelnhart y K. Colazo, y mu direc-


CRONICA HABANERA

DE SANS SOUCI


Se mantiene en primer rango, entre
huestroo mis elegantes "night clubs"
el aristocritico "Sans Souci lubleIo
en las ininoilaclones de La Cgronsla.
Sus fiestas magnifics se desenvuel-
ven siempre en un ambient de alta
distlncl6n, animadas y alegrea. al-
canzando mayor -lucimiento loa sba-
doz.
Por eso esta noche sert al centro
do reunl6n de nuestra "dllte" social
En su espaciosa terraza al sire li-
bm se formarn infinidad de par-
tiHen. y alil se bailari hasta i cuatro
de la madrugada, a los acordes de Is
orquesta que dirige el profeaor Gui-
lUermo Portela, con au "crooner" Ray
Carlson y con el coniunto "Las Leo-
rnet", de Bienvenido Lo= .
Muy intereantie el show, que se
presentari a las once y media de lai
=ache y a la una y media do Ia ma-
drugads. tomando part Is aplaudjda
pareja de bailey tnternacionalesl Ro-
cio y Antonio, la exqulslta cantante
Flrts, la celebrada artist francesa
Ivette y sla pareja de rumba Tony y
Olga.
Y coma maestro de ceremonlas ac-
tuar ele conocido actor radial Rolan-
do Ochoa.
Para rservar mesas puede llamar.
- a Melchor, el insustituible maitre,
par el teliono BO-T7979.
El jueves UItimo estuvo animadisi.
mo "Sans Souci".
Una select concurrencia Ilenaba su


terraza, y pce despuks del prirnerjde Vtier n AnglAiryo-
show se celebrarn los simpticos quin Fermindez, y Grazlella Almora IrO UfCiaD eColltra --
concursos denominados "Sans Soucl y Jesus Abay. I
paga sus vacaciones". La senora de Torrescon Caiincl.i el intru sis i o ios
El primer premio congislia en tin Torres y doctor G6mea Ortega DAMOSLA GKACIAS.,
viaje a Miami, a bords del vapor Y E ilio Garcia oces y sen...i. m eDtrAosOS LAS Gr lCIAS.s
"Florida", para dos personas y una Elias Fernandez Rosefinade. maCstros gr(o.lI s \\ a telo Ina periodirstas por hitgloc quo ha
-RTA I n- oc L asionado el uso do is ,usyabora. contn-
ESTABLECiA Manifiestan qua indiiduos s / buyendo a l a su mreJnr propaganda
Se encuentra restlableclda de l di-I Moderns. ;n*a 1i o on n A
Itcl y arriesgada intervenieSn de In Dich operacidn lu# llevad a raho incapscitados son nombrados VT
nariz a que rui sometida dias passa- pr el destacado specialist k doctor para ocupar rcargos ociules tr .. y omni. ra
do. la simpitica nia Maydas Dias l oReinaldo doe Villiers. P ocup cg o as rec y escrupulosamne confcnda
BODAS D E MAANA EF I mahans doe syvr cn.n viu PI
president de I Asociarcin Agro rno-
A las dtea a.m dr ma na ana. domin- dre de el. y el doctor Carlos R tyes iIr Natlonal. pars derne A ronn. a
go 5. en Is capills del coleglo "Nues- Delgado. car Ins acuerdos reclenlementl in- IM I empr S r
tra Seftors de Lourdes", se llevari mado peor ote organism que .qon .5.0. SiVpI
elects el natrimanie de Ia bells
sofit rita Aldits de Ins Santos Hinzeo n ls Iiglesi arroqu lnl de N ues- Ins s i lg entes:Ii
con el joven Idelfonso Cabrera AI- ira Selon del Calmme se electuara "Los Maestros Agricolas die In tro-
vYcol las siete y mediRa p .. Is bode de d spinF do La Habana rmto l Pi I sinconoclmienton especliarlliados mAyordomos y capataces, de campr,
Bode qu estank egulda de miss Ilindisima sensorit Inks Fernndez pals se lamendtan de que pr lo or- pars li. empress y rens s miela
d v olo ne y el sefioi Raul Moas Es- ganinm.. .c .m petenteso M minister sdpreraxy co l on ie s, n Ins .a cim ien-
Pars so mayor lucimiento el teom- permitsrAicultureico d ilegabo i inltos Y anunriesdoieprodu Ytia quirritnos Io de: labranza, riego, empleo de ops-
pil soen sdarndo peor los maestros La sehora Dolores Baherre viuda s16n en los asuntos agricolun a 941,_- gicolasnpars Is defenasey el con- ratis y maquinatia agpr icola; con vt
IncoprraIes o eGoan e. c-do Forniindor mirsiro do olls: yoeci nooseno documootadas ~trot do plagan 3y onfermodadoc .s..,ronsiguienie periulcua a Is clase so
incomparable des "adnnndoy12aee23, o e.i doctr irodiqde, modrn doe rn elso, ynuo dome d nad n s y ftgimaestro Rfrtcola y al ejercicio legal
nomnbrado Jardinde 12 y id. An el doctor Enrlque Amonrn de Arme sfesin, y qua no eaten atiorizadas nor
Vedado. con cuys etiqueta se Ava.- fitngiran de padrutos. carecer de sus titulos. In cual ro. rids de laPiero el esin.
lorri ribtimil arn deI& ovi. f amb~n eleven su protests
orarl tla.mbin el ram de a nova De gran orginalidad y belleza se- tituye un intrusismo pronfeslonal, ta- d Desem far cargos que requie- rnnlra Iinterferencla que vienen
La sinors Carlots Alvarez vluda ra el rano de )a rnovia. quo ha side lea como es el de ecerr rn ronocimlentoa e pecialesie daihnn- r)errindo teon Ila accln (1 compre-
de Cabrera madre de e6 l. y el sefoer seleccionado entree lI rice colecnidn al Inspecrtres de rnampos dr ra- gos, In.secto. ontermedados, etc. per ccomna peritons en materis agrono-
Francisco Suire y L6pez Callejas., de "El Fenix" el noeano de los gran- fi;s en Ias centrales azuiarerns. i Ministerin de Agriculture en etl En al o utras po e ona legs y no de
cdnsul de Ilainits en Cuba. fungi- des jardines habplieros. departamento de Sanidad Vemetol. En muy recomendable ronocimiento en
rin de padrinos de ls bod&; y de la Resfearemos e esbodas b h) El ejerclcino legal de jardmin- nsadores e inspeccldn do aririulos lasi ftunciones a desempear y el es.-
misk, I sefiors Miraela de Ia Sierra rcn, podadores, etc. itlas depenrit.- de importaci6n y exportacibn. pecial ronnocilmiento de lot problems
viuda de Conde. tLi de ells; y el In- LUIS DE POSADA class del Estado, provlncia v munl-i el Ocupacflen do plaAls do ef a sit carrgn


geniero Santiago Roadrguezl aera.
en represntacion del senior Manolo
Cabrora. tso del novio, ausente en
Espaftia.

Panr Is larde., a ia tseias, unlrin sus
destineos en Is iglesia de Nuestra Se-
fora de Monsaerrate, Is gradcsa se-
florita Herminis Martlnez Fernin-
des y el loven Humbrto ZUtfliga y
Garu.
La .deenraci6n que luciri el ternm-
plo de Ia Coazada de Gallsns. estri
a cargo d- ins flosritats do "Qoyanes"
al igual que el romo de Ia novis
Y tunglrin da padrinos la sefiors
Maria Teresa Garbp de ZUfiliga. ma

PILDORAS
ORIENTALES

NSNONI1TRl1

SADf la OS D I-
tIIjj d 8EAOOBl -. Im
i Tildaoras ienta-
I| t lien, lempt Ian
fW^K *ensl'ai efl-
c lss$ el Ta lsa-
im& 8|olilto el tlolet*. E vi baja
sabre lon membrete. Dirijas a "P
SAMIEE&. Apartade 1244. Habaa-

tor ao serk el conocido' educator
doctor Manolo Lobato.
A este acto aslstiri el Gobernador
elect con el alcalde Gonzilez Orue
y el Jefe de Is Administracibn doc-
tor Valdis Astolfl y el profesorsdo
municipal y demise representsciones
de la sociedad.
El pedagogo doctor Carlos Valdks
Miranda, tendria s su cargo el dlicur-
co de apertura de este until centre
docent que se debe al periodista
Jess Meln.uRamos.


A. Martines, eerrasponsal.


00"b '

^^~1


N.0., mooI Ic" stsussssoseds arosim..
.Momitrde do ncfmdo f1 to .n*. d, tI
Its, "SI'" (epan" do 4c, MOn.) PonPoo
speconco on 0I sa mf do Is kinca 51
mmbsitn a i" Vedado (l- "F" r F" ).
y awa sffisVimewc, moV. du ioda hi Isis
L.s lkiclutd K t *s as*tcdien4odo pow
sods nsunwo iaks daglcadI pw0db as
far MAM 4de sp Ie mmenai to* ow lu t" comiapod oa.
Magi-rwingro. el i"ar-M 4wi o-s-
C W d o d to be o al oo1fss o mo-
m e sam as dlSAmsaSaIm, ao-
i tmulsm do Laps Daoa* y now
aapbaaciodas m rbto sot& r cbib podcoos- sr dda- pa* p- oso
,loslr y "a m amolmrin to.-
-a dea- pe o1 I f. uta o .-
,M6d q,- q0 m. -
4Ca. r4a. G.. i..,


El colegie mis modern y exclusive de la Vibora

Sesi6n de la malana Eapaftiol.
Sei6n dc la tairde e Inql&s.


* KiLsrqarton Rtfi-n
* EZoaM. Nueva
* Exeursiono
* DOport.e
* MBei"a
* 3ta&ts


* Enaftan Primarita
* Curmo 86motarwl
* loehilors"o
* Taquigrafla
* Moansognfa
* IBUL


SERV1CIO DE OMNIBUS

SANTA 7 359 IE 14
y4^^^^ pL--


iARIO DE-LA MARINA..--SARAmO 4 DE SEFPT .DE 1948


PAG.rNA n(nw-r


semansa de estancia en I1 lindo hotel
"New Yorker", de Miqmi Beach.
Adermni, se asortearon una preciosa
mufteca y frascos de perfume "Ft-
bah".
He aqui ailgunos de los panics re-
unldo:
El doctor Cisar Aldaya y seerier
Alicia R. de Aidaya con Chachi Piet
y Fernando Iznaga, Beba Aizcorbe y
Alberto Radelat. e Ileana Sera y te-
nmente Alberto Recio
Jorge Casoas y senors Julia ru,
con isela Sera y Tomas Puyas.,
junior.
Ragfel Taltrea o ytenonr Mina ir-
zel con Besinjamin Martiel y sehore
Nela Recto.
La seiora Fi as Morer de Rodda
con Lela Pifia Alberto Pedra, Magt
gi Rodda y a ernando Arellann, y
Eli Cambr Alfredo Longs.
En una mesita Ens Senior y Pope
Recta.
La seors de Vialls con Guillo Vaoil
y Laureano Herra.
La sehors. Alicia de Miranda y Mrs
Murrell Hall
El doctor Armando Chardiet, )ij-
nior. y sfiora Maria Josefa Fernan-
dey, con Anita Galdds y doctor Ma-
rio Lamar. Jr.
Armando Romeu y sefiora Delia
Bravo, con Luls Armenteroa y sefiora
Violeta Vasalio.
Dr. Jos A. Sphutte y sefora afe-
Ita rr-aa.
S.Benjamin Vira y AdoMlin Lens


-". -I_ ..U-1 . .... . .. l. -


-1 I I I


HAVANA BUSINESS ACADEMYPAGINA DIECISEIS


Tratard la Sala de Gobierno Especial
del Tribunal Supeemo, la jubilaci6n

del Presidente de ese alto organism

Decidini si procede el retire forzoso, por edad, del Dr.
Juan Federico Edelnann, o si le prorroga nuevamente el
s-tnandato. Criterios encontrados. Sepelio de un magistrado
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-- El caso serb debatldo extensamen-
Ucuio 181 de laI Constituclon el Tn- te por lot mlembros de la Salea, dasa
bunal Supremo ha deslgnado a lodI su poiftlva trascendencia. coma de-
moiembros adel mismo que habron de ansn. y. adamns, por existir entire
Integral la Sala de Goblerno Espe- allos crs-trios esncontrados, oegun lm-
cial Qut, a tenon.dAlese precepts, re- presliones recogidas.
sOlVeri sobre los nombramientos. as- La muerte del maglstrado
censos, trasdlaidos, permutas. suspen- F lanuel Franqel
stones. eorreciones, jubslas-ones, 1i- Fllecrd en esta capital, done se
censias y aupresel'de plazas de encontraba padeciendo de grave en-
funclonarloa de la Admlnistracidn de fermedad. el doctor Manuel Franqm
Justisa, extendidndose su mandato Le6n magistrado de la Audlencia de
durante todo este alo Judicial, esto Las. Villas y president de la Junta
es de 1948 a 1949. Provincial Electoral de esa region,
Presidiri ena Sala el titular del mlembro del Poder Judicial desde
mdilmo organismo judicial, doctor hacila ms de treinta aaflos.
Juan Poderico Edelmann Rovira, por Por su condlcion de tenlente del
derecho propio y la Inte raran, ade- Ejlrclto Libertador se rindleron al
mdis. IO doctors Gabriel Pichardo cadaver del doctor PFranqu- los ho-
. Moya, presldente de Ia Sala de lo nores militares correspondlentes, con-
Contenslioso-administratlvo y de Le- curriendo al sepelio, veriflcado ayer
ye Especiales, y los magistrados tarde, miembras de la judicatura y
GulUermo de Montagr Vivero. Pedro el foro y Minlste$io fiscal, represen-
Bru Valenzuela, Juan Francisco To- tando a sus compafieros de la citada
rres Tomis, Joaquin Ochotorena Ro- Audlencla el maglstrado M. Alvarez
que y Francisco ChAvez Milans. que Tabio, a Isa auxflares de la misma
son los aels designados en seslOn ce- las seflores Armando Macbado y Ar-
lebrada el jueve paado. mando Od6mez, y a la referida Junta
La jb=laclta del preldent los saefiores PFundora y Sursez. Sir-
Dr. Edemab nn van estas lines de expreslOn de
Como se obervaris la referiida Sa- nuestra condloencia a sua famillares
Ia de Goblerno Especial tiene una htreo beeb a- d
alts mlald6n que cumplir, ya que deInotrucclones sobre embsqaes dq
ella depend el movlmiento del per aeac ,
aonal en IL. judicature, en cuanto a cEn virtud de habersee. recibido re-
los funcionarlos soe contrae. clentemente en mal estaado en el
Per proectsa fijar laI atencl6n en puerto de New Orleans un embaroue
1l asunto de mis trascendeneia que do aguacates cubans-a que por su
tendrit intoe al esa Sala, cual es el avanzado estado de maourez fud ne-
de otorgar o no la jubilaeld6n lorzosa esarlo vender a orecio Inferlorea
al propio president del Supremo Dr. a los esperados, el delesado del Ml-
Edolmann, lo qu e tratari en la pri- nisterio de Agrlculluru en eoe puer-
mero sealin que celebre en la prd- to inform de la corveennrsia de moe
xima semana, decldidndoose en defl- por los exportadores se embarquen
ilUva. sl, como ha venldo ocurrlen- en cada carro 608 cala. en vez de
do hasit ashora, ae le prorroga el Is 780 caja, aque se acostumbrR a en-
mandato por do afios miA. so e le viar, asl aomo qu e los fruto s e re-
Jubls foraosamente, ya que hace mltan en condicliones anropiadas pa-
fies ha cumplldo Is edad que para ra que no se anticipe I madures
elo aeflala I& ley de la material. de loas mismos.


blARIO DE- LA MARINA


- I,


Esti usted antel mejor oportunidsdcl del sno pmra embe-
Ilecer ofertes de Septiembre: mes del hogar en El Encanto.


JUEGOS DE TOALLAS.

Un detal!e exquisite e imprescindible en todo &juar de casa,
son estos preciosos juegos de toallas de los que .

El "Encanto present cl m ns esplindido surticdo precios
de gran economic.

SEGUNDO PISQ.


Ju*eo d tsmalls de .1gp smp.lw
color center, diudiM a blan .6
Con 6 pim ay alfimbn.

1075 iuqf
Jueo. do toallas do fiAn. I
labrad* color entire. Con 6 ple.
tIS y alfombo.

15.00 iueos


Pracio6 .iusego dc oqallas de ori-
ginal diseao. Colores: szul, roa,
amarillo contrastnmdo con *I tone
del Flndo. 6 plazas y alfomboa.

22.00 ju4o


BK^^m


-. .A .,. s-c *i~l- ', 7 s-c so.,, ". i $~5 0 -. -. 0 s- *.O< % -~ ~. -a--h s a- a ~ a-a ~avs--~- -~-'t ~ '- a o ~ a-.a-a--a-s---5c a- ~a-~-.- a- a is.. ~ -.


Rige el acperdo de
los medicos s(bre
el "puesto double"

El Colegio Nacional hace 6
aclaraci6n. Ayud6 una cubana
a descubrir la vitamin B-12
El acuerdo sobre el puesto double
se mantiene en vigor y ni sliquiersa
ha aido impugnado, sflala el secre-
tarsi del Colegio MdHico Naion4l.
doctor Leopoldo Araujo, en una d*.
cular eqviadea todoa leson mdico
de la Reptblica. En la circUslar e
heae hincapi ademi ao bre todo 1
relaclonado con el recurso del ol '
Antonio Navarrete, contra el pcuafr
do de la asamblea national respecto
Ial establecimiento del "puesto do-
ble", es decir un puesto en el EstLa,
do, sla provincial o el munllplo, y
otro en instituciones particulares, de-
biendo por lanto renunciarse los
otrox puestos que se disfruteo. El
recurso-senala ]a circular-fu re.-'
tlrado por el propio doctor Navarre-
le, al ser-convencido de qua l1i
acuerdos se ajustaban a los precep-
tos de los estatutos y que habtan sti-
do declarados de .ley por el Tribu-
nal Supremo.
La Vitandmna B-12
Sobre la particlpacidn directs en
ioas trabajos de investigacidn pars
dchabrirs la Vitamlna B-12, de la
farmacetiuUca cubana, doctors Hady
Ldpez Borges, inform6 hoy a los re-
porters el doctor HMctor Zayas Ba-
zin, qulen scaba de regresar de E.
U ultimando los detalles pare la
organizacid6n del Primer Congreso
Panamerlcano de Farmacla, que ae
celebrarA en La Habana en el mem
de diciembre.
La doctors- Hap'dy pez Borges-di-
ce el doctor Zaya HBasAn- trabaji.
bajo la direction del profeaor Tom
Spies. con los dectores Robert E
Stone y Tombs Aramburu y las se-
horitas Helen Grant y Anne Alie.
Inasguran abs- en Maaorra
Para el prdximo viern dia 10 ha
aldo seftalada Ia inauguracidn dg las


PICADILLO CRIOLLO
-r w 8EXGO AESAL-
Se estin muriendo en Ruala los hombres prominentes
Ahora hn tocayo oio se acaba de morir
-a-sunque no entlend9 el ruso o supongo tocayo,
puesto que se liamaba Sergiel Georgevitch.
Dos en esta semana murieron, segfun dicen
unos cables de Londres recibido. aquL.
A lo mejor tomaron unas purgsa muy ftuortes
porque estaban enfermos, y encontrarod au fin.
A vess en la tIlerr t del papasito Stalin
de pronto se aparecen qnArmedades mil
con las qu e idlo mueran personas destacadas,
de las mka Influyentea de aqual rooin pals.-- 7
Y esas enfermedadas, que aparecen de pronto,
0on demasiado rarasa, porque suelen *urgir
cuando existen en Rusia los problems politicos.
Pero a pesar de todo son filices 'sill.

No paguen lujo nunca, p oaras y tefiores;:
sompren muebles de lujo *n LA CABA LARIN
a preclos econ6mlcoa. En Angeles y Eatsrella
se encuentran; no la vayan con otra a confundir,

LAvese la- cabeza con el SHAMPOO COLGATE,
y todos tus cabellos de fijo envidlardn.
Nada mis deUcloso que el refresco MATEEVA.
Bien Ifria sabe a sidra, y refresca de verdad.
En colchones de muelles, LA CASA LEF ea lca.
Y no s61o en. colchones; en todo lo demi.
Teniente Rey y Habana, San Rafael y 3ayo.
Los muebles para niftos mejoresa am estin.
Ya que de nilos hablo, quidro tamblin decirleo
antes d. t I4ad= poner punto final,
qoue Ios nlieoeng~odan con el FENIX MALTEADO,
porque e un aliaenjto saludable de verdad.

nuevai obras realUzadas en el Hos- Conireso de oBotnleos en TucamAn
pital de Maisrra, actor al que asis- -
ira el Presidente de Is Republics, El prximo din 25, a la una de la
doctor Raman Grau San Martin, El itarde. sTri ofrecido rt homensJe en
viernes. asegn ha Informado el di. el MulgOba Country Club al doctor
rector de eae centro, doctor Norberto Juan Toma Roig, dir-.ctor de Ia Es-
Martinez, se inauguraran el alcanta. tadon Experilmental Agroxidmlca de
rillado de Mazorra. Is fibrslca de Santiauo de as Vegas con motbivo de
hielo, el banca de sangre, y los nuo-
voa pabeliones, on Ins cuales sa ha- u prdoximo vajle como delegodo de
rin las clastfilcaiones de enfrmosai Cuba al Congreso d BoAsinica oue se
mentales. leh-i .t ebrev e "rumkn. -


Toward poseiidn el
nuevo Gobemrador
el viernes dia diez

El acto tendr lupgar a las 3
de la tarde. Invitan a todb
el pueblo de esta provincia
El gobernador de ,_a Habana p.
1., saior Antonio Porez Olivera, ha
dirigido la sigulente alocuci6n a to-
d los babitantes de la provinda.I
invltdndolos par el actor de Ia tomsa
de posolind del gobmrnador electo.
sailor Francisco Batista y Zaldvar,
qua so elevari a eecto el pr6ximao
viernes, dla 10, a las 3 de la ta-de:
A l hablataats de I* province,
dt La "abana
"A as tres"do la tardte del pr-6.
xImo dia 10 tendri efeelo. eel edi-
ficio del Goblerno de Ia provincia.
el acto de la Itoma de posesl6n del
nuevo gobernador, sefior Francisco
R. Batista y Zaldfivar.
"El Joven funcionario viene prece-
dido de una bien ganada reputaci6n
poj haber dedempefdo con ejempla-
ridad generalmente recon'ocida, la
Alcaldal de Marianao, ciudad que ba-
Jo :u gobierno ha experimentado
Luna transformacd6n fundamental.
"Los habitantes de sla provincla es-
peran del gobernador Batista una
actuacid6n fecunda en favor de los
Intereses generates y nosotros pode-
nmoa afirmar, .desde ahosa, 'que las
esperanza de tuestros comprovin-
ciano no se verin defraudadas.
"Como un acto de solidarldad coo
quien ha ts abido por su teon tinque-
brantable, por la rectitud de uts
princlpios. ganarse el aplauso y *Is
conalderacl6n pdblicos, esperamos
que el pueblo de la provineia de La
Habana concurra al acto de referen-
cia y por este medlo le extendemos
Ia mis cordial invltacl6n.
"La Habana, sepLiembre 2 de 1948".
(Fde.) Antonio P6res Ollvera.
tobenader provincial p. a. L


iworara en oreve en Tucuman.


SSEPTIEMBRE 4 DE 1948 -


Inician negociaciones para resolver
el conflicto de caracter social que
ha surgido en el Central "Steward"

Se- ha&n paralizado labored. Preparan un memorandum a i -
Gobierno los obreros tabacaleros, solicilando ditintbs
beneficies. Problem en uni ofi a baneria de Caibaride '-
En al Minixterto del Trabajo s e In- eorrIdo por ha sels provinsiala a ins
foanm ayer a los perinodlistas quo del- de m-ovlzar s toda d csslae tabaed- (
de bate algnoo dias se encuentran lera pamr captar au apoyo a las me-
paTrallzadaa l labores en el central didas puesta. en practice poar la F-
Steward". uflcado en Ciego de Avi- derastbn en tavor de dichas sema-,-
la, provlnin de CamagUey, por dl. daz.
s-ena de I empraa con s tra- En assambleas celebradas por los Ir,-
bajadores. tegrantes de lo 1Sindiesatol de Des,
e hban tonirado ronversacAione paliladoras y Eecogedorez de Tabacn,
concillatorias en el Miinlterio del en Ram de Gilra de Melena y por
Trabolo entire las representaciones el de DespaladsoraA y Eacogedorsa
patrInal y obrera de dicho insenio y de Tabaso en Rama de San Antoni M
e dirigente de ia Federaci6n Nacio. de los Baios, se acordd por unanimLii
nal deo Trabajadores Azucareros. Fe- dad en ambas reunlones, otrecer -l
lix B. Herrera, a fin de buscarle una apoyo possible a cuantas meoidas w
solucin al onfllcto. pongan en prictica por la Federa-cio,,s
El aemaiudri u de Ins tabsealeros ears el logro de la demands.
Los dirigentes de la Federacil6n Ta- Iegularidades em Mataderos
bacalera Nacional, seodres Manuel Los dirigentes de los matader-s as
Campanerla, secretario general; Raul Santiago de Cuba, Eutinlo Silva.
Ramoa.. sesretario de organ i-,mdn; Jan Cepelo y Orlando Roariguec
Adolfo Catal, vicesecretario d aa-orga Iosaron a los periodltas que ban
nizacisn; FelIpe Hernakndez delegadn denunciado distilntaas tirregularidades
ante los organaisma oficiales y patrol existentea en lo* mataderos de esa zo-
nales; Joaquin Vega, vice de actas y na- Loa matarioes piden Ia interven-
Dora Ram ctaria de lusanzas. sdo del Ministerio del Trabajo, a fin
estAn laosando en tl con eccIdn del de que resuelva la cueatin.
memorandum que seo entoegodn a) Los citado dirigentea obrero vial-
Honorable sefior Pretdent de Ia Re- taron tamnbin al director de Salubri-
s-Caay a los midnitros de Agricul- dad, para mostrarle flotograflas y da-
uray Trabajo. en el que hacen cons- ton elocuenteo, que demuestran las in-
tar las asptrac-lones de today Isla ae fractiones de La Ordenanzua Sani-
trabajadora del sector- tabacaleor tarias cometida en esos nmtaderos.
consistentoe en la implantasr6n del Se- i problea del NaUonal City Bank
Uo de Control en los tercios de taba- de Chlbarnia
:%, I derogacidn del articulo 15 del ] so os- Joa lliMar. sert-
decreto 2,740 de 1946, que perjudica ilo Jo0 So!Ws M *a. eta-
a lox escogedores de tabaco en rama: r I general del Sindlcato -Provincial
la deolgncd6n de cuotea i jas en os de Empleados Bancarlos de La Vi-
talleres de despalillo. laI prohlbcion Line, inform6 a los periodlwua en *1
de trasladar los mismos de tin tir- Minaisterlo del Trabajb que el con-
mino municipal a otro y In reaper-u flilto surgido centre el admmnitrador
rs de loa talleres coenados. del National City Bank Sucursal de
S .. Calbarlen, y los empleados de la ms-i-
El ditado memoranduma ieri entre- ma, continue agudizndose.
gado al Primer MaXsistrado y lo re- Los trabajadoros amenazan son un
ferido ministros, depu de la re- paro general, con la cooperaci6n do
uni6n que tendri lugar el rdAximo loo .mpleados bansearlos de Ia provin-
dia 7, de todoa loe encargados del re- da de Las Villaa.


-m-'

hisphinica

cUna carte do Rosbndo
Canto.

Per Arture ALFONSO ROSELLO.
R OSNDO Canto-y no Josae. co-
mo por errata inexplicable apa-
reche impfdo-me envia una car-
ta cuya extenaetn corre parejuas con
su Interns. y con su nobilisalmo sen-
tido. Imposible reproducirla toda.
como aseria mi gusto. Rebasaria los
limited de esta column, que no
dispone, por motWi,n obvioa, de hol-
gado espacio. Pero omitiri de ella
lo que consider adjetivo o super-
fluo, a fin de respeiarjo que mias
responde al eapiritu eiclarecedor
de estos comentarios mobre temas
hiapinicos. Dice .asi la carta:
Rancho Boyeros, agosto 30.
Sr. Arturo Alfonso Rosell6.
DIARIO DE LA MARINA.
Habana.
Distlnguido amigo:
Coincidiendo con la Ilegada a la
Hahana del hombre a quien bien
podemos lamar "el mago de las
hispanidad", Don Joaquin Ruiz Ji-
menez, he tenido la honda satisiac-
ci6n de leer, en su "Perspectiva
hispinlca" de hoy, el comentario y
las frases inmerecidas que dedica a
ml persona, con motivo de mli re-
greso y graduaAi6n coma periodista
professional en la tierra de todos.
Criame, senior Rosell6, que nada ha
Ulamado m ais poderosamente ml
atenci6n que las llneas en lan qu.e,
como siempre, ousted hace juaticia
a quien justicia merece. Nosotrog.
los que fuimos a conocer en su
propia nsalis lan realidad de lan Es-
pafha de hoy; los que bebimos algo
do esa fuente milenarina de la cul-
tura de la contlnuidad y constancia
hist6rica de Ia Madre por dos ve-
ceas; lost que nos sentimos embria-
gados y orgullopos dei pasads de
una raza que nunca muere; los qua
conocimos el porqu6 de las cosas
Sson come son; los que gustandonos
el periodisno, preferimos el hoy al
manana y el ahora al luego, no po-
demos decir otra coso que no sea
dsta: es clerto, rigurosamente clerto
todo' cuanto ousted afirma sobre lo
que vi6 en Espafia. Sus palabras
de hoy, en lo que respects a Is li-
bertad de movimlentoaque tienen
los estudiantes de America en la
Peninsula, son un document nota-
rial, y no es possible admitir que
ningu n hombre blen nacido lo pan-
ga en duda.
El recuerdo, el perfil ideolegico
de un buen amigo: Rafael Aponte-
que ousted trae a u columna de
hoy--as el caso mis tipico de has-
ta quj punto respetan lans autori-
dades hispanas, los profesores y el
clero espafiol, nla libre expresl6n. de
su. invitados. Aponte as el'arque-
tipo del muchacho travieso, revol-
toso y desenfadado; de oie que uno
invitea su propia casa y no tiene
el menor escrdpulo en decir en
alta voz lo que le gusta y 16 que
le diagusta. Ha echo par ald in.
numerables diabluran, una de elIas.
gastarsae alegremente el imported
complete de.lai rolmil pesetas corres-
pondlenten a In p_"z16n del primer
mea, on la s primer dies de estan-
cla en Madrid. Y, benivolasmnte,
el Institute Ie reconvino, y lo ad-
mitt6 de nuevo, duplicsndole la
paga. Sin embargo, Aponte, que par
oaro lado.es un excelente chico, no
ocultaba su liberaliamo y hasta cri-
ticaba, ain much reaerva, aquallo
que dentro del sisteme politico con-
sideraba incompatible con sus ideas.
A camblo de esai libertad de crit1-
ca, se le otorgaron ensefanzas,
atenciones, hospitalldad y amigoa.
No cable dude de que la misIAn his-
t6rica de Espafi es alempre otor-
gar aunque a.camblo de eso reciha
Ingratitude.
Yo, personalmente, amigo Rose-
116,lIe dir que en eso dos afios
de penrmanencia sill no ful instado
a ninguna coma qua estuviee en
contra de mia convicciones demo-
criticas, que circuit libqetente por
toda Espafia &in que ase me detu-
viera ni usa sola vex para pedirme
un salvoconducto un phase de lan
Guardian Civil; que defend IS de-
mocracia en plena via publica, sin
que se me amonestara o0 amenazara
*n ningin moment. lAh, y que
nunca aupe que Franco se hublera
eomido un nifto crudol
Respecto a lo que dice de nues-
tra vivacidad a inteligencia, mu-
huis gracias por ello; pero, ipodria
desplegar ,esa facultades y ganar
premios en la Rusia soviltica'
Gran part de mis nxitos ae los
debo a la hidalgsda y hombrha-
eon H-de los espafioles que nun-
ca tuvieron en cuenta mi condi-
ci6n de forastero--un cubano no se
llama extranjero en Espa&a-f-par
otorgarme todos los derechos de
un nacido all. No concibo que per-
sonas qua se dicen dignas y decen-
.ta regrosen de un viaje por Espa-
fa y aseguren haber visto cases que
en realldad no exiaten.
Yo lo admiro a usated, Rosell6, le
admire tanto como al peri6dico en
qua scribe, porque dice las coass
con dignidad y porque en su con-
ducts no hay oscuridades nl me-
dies tintas. Usted, coma yo, so
acerce a Eapalla. aase arrim6 al cri-
tianhemo puro; pero used, por sus
condiclones de hombre ya hecho,
de perlodista con marc registra-
da, no- tuvo la oportunidad de tra-
tar tan do cerC comes yo a aO
zona tan caracterhitica do usa ji-
,ci6n: su Juventud unlvarsitaria.
Nosotrnim en Madrid, vlvlendo con
un centasar de hiepnoamerlcanoe
qua estudiaban en !a Central, y
unos miles de espaiaole. conocimoa
muy de co*ca a ese material hu-
mans que da la medida del pais
en qum me vine. an que *e Meas.
Aqul Canto hace reference a mls
campadas y ms deldira alusnes pa-
labram quo omato, pars doapuim
altsdc.
'Eslpaila raid nhl. enh aeas mrcha-
chor sernimo, mirnrlcados. quo mi-
can dm frenie nI pannenlr s sabicn-
dia do Is nueva gimrra barbiraca
quo Ruoim aventa. pere dlapuotos
a ressplir coo ne deber en d ito Ins valorrs tdernos quo la Ma-
drm Pa rla ncrsma y slgnifhca. flace
utled bion an hurgar sobrne oes
campo al rotf-rlrne a nosotroe: yo.
cads yes quSe M neatsrio, delant
de un olion de comunlatta, do sn
ajierItn o d Io qnel aoa. no ma
cueinr do raetlmr atm cor que
'a M/ado hoy con motivo de iu
tsMsntrao. SBlo sm qusts par
Oa-lrnl on rata cart, qua ml vhlal
a bgeda sno propomeloni ia apoilu-
nM014. 4. sber mtrcuts asfas qua
dseeomoet. Coma saild bhly dicr,
lalui eml un adoloatfafI, p volyl
onseist pers 5rsjo a45 .iae -
1at; mam ImemaclAn nellural qnid
.lt .4, 'a qlin-s Ia bhscan. ha ice-
1a KtUrso Oraiullst eta mis isti-
din Op peoloatmo y do iul coinp-


-)-A
K2cra


DIARIO DE LA MARINA


macmOm
~2L~~


ANO CXVI saIMW [ LA HABANA. SABADO. 4 DE SEPTIEMBRE DE i948 g in e PAGINA DIECISIETE


Un muerto y treinta heridos al caer E
el autocar, ,que bace el servicio de a CANARIAS, BARCELONA,
Valencia a Alicante, en una cuneta y GENOVA,

En el diario se publica una fotografia de la visita Vapor "LUG A NO Oct. 8 C
que hizo al DIARIO DE LA MARINA el doctor Joaqufn
Ruiz Jimenez. Rumbo a El Ferrol la fragata Antonio Mac
ALICANTE, septiembre 3. (Uni- denanza, que fueron conteatadna por Pajeg Automi6vil.
ted).-Una persona result muerta y las baterias de la plan. El coman-
treinta mirs recibleron herldas al dante del buque, Antonio Lspez, baj6 a
rompdcsele li direcci6n al autocar de a tierra, siendo cumplimentado por -- )di
I anen Valencia-Alicante, en una las autoridades locales. r
pendiente p-onunciada. La vilta de Kaui Jimnoex l "I
Entre los heridos figure el cam- DIAKIO
peon de lucha libre de Europa, J. MADRID, septiembre 3. (United). A. BO N A & C.
Tarre, quien sufri6 la fracture de la El, diario matutino' "Arriba" public
pierna izquierda y una luxaci6na en a dos columns una fotogralia en O'Reilly 311. bala. La Habana. Tel. M-3333 ta
el brazo del mismo lado. Tarre decla- que aparecen Joaquin Ruli. Jimenez.
ro que viajaba en el vehlculo dor- y Jose gnnco Rivero. director del ._________________I__pr
mido sin darse cuenta del accident DIARIO DE LA MARINA. de La Ha- _____________________________________________ c
basts producirse. bana, "durante sla visits que realize
Tambien sufrieron heridas los lu- Ruiz Jimenez par saoludar a la casa C
chadores espanoles Saturdio Villar, C. del DIARIO". b
Francisco y Tomas Nacha, los cualesDSOS
iban a tonar parte de una velada de- LA MADERA PARA TODOS LOS USOS [
pov qu. El chofer del autocar, Un gran lienzo de
rancisco Ibar, falleci5 a consecuen- -. t
cia de Ias herdas.
RamboaFarrella"AnofnioMacao", Velazquez a punto op p9
BILBAO, septiembre 3. (United). d
Ha zarpado hacia El Ferrol la ncr: de ser destruido I
beta de guerra cubana "Antonio Mad- e 0 0 VU n
ceo". tributAindosele una carifiosa des-
pedlda aqul. l vint ia I
Poco despuds, se inform6 ddede El El viento y la l, ia lo
Ferrol Ia entrada de a nave cubans, daian y el siol lo estropca- r
I1 cual dispar6 vrias salvas do or- tamnbin dc modeJ lanmentable (Plancham de madera laminada do CEDRO y CAOBA) c

R S SEVILLA, septiembre 3. AP).-De Maderera Antonio Pdrez
aIOos dos unicas obras que eats eludad
G IR O S y S conservea de su genial pintor., e sevi-L V T CLP
hlano VeldzquezsSilva, Una d C1 ms el 3S ANOS am SllaiC]A AL OVICSO Da UITS C.IINIU
fretrato de Crist6bal Surez do 16. TABICA10. HAANA. TELF: X.40061 X.3241 I
guersa, poeta y escritor del siglo XVI,
1 ransfllencias a en grave peLigro edesapa- _------____ _
O R O o,. ........
Rota vallosa pintura se conserva, ro
d, deos muchos aiels atris, en Ia iglesia
de San Hermenegildo. ERta, quo sun
O R O neo hq a sido rear ada de los grandes
destrozos qua ocesionDron Iosnr |
Casa de Cambia: meros alborotos de na guerra Rcivif en
ECHAN A CH 1936. Se hRalls abandoned a dede on-
EXCHANGE J.BACH i tonces.
HOTEL SEVILLA Por los agujeros producldos par los
Aprtar nento 141 proyectilles de cah0l.oy por las van-
Teono A-9048 tanas carentes de cri-ta.les el vol y
Ila luvia penoetrn a su antojo, ac.
sionando deterioros en Is obrh Ve-
AIA 5lperiodsta lodal Salvador Ldpez,
he que denuncis el echo pids la inter-
CARTON CORRUADO venci6n delas nautorjdiclades artaticas
par qnue andopten I ns medldas conq-
PE= HNOS. ducentes a alvar emte retrato que,
Tel* ohos: X-I3. 2143 con ei cuadro Uamado "La imposci Iq
Luyan6 02 Habana de I ca=ulla a San Ildefonso y qua
Se conservlaen el palacio Arzobimspal, ___al _________ nr___
TM constituyen las dos unicas muestras-
quoSvla poe e rt eauga
'ldn c t o j de arte de su gre nClausurada ayer en TINTORERIA DE GARANTIA
masro, t iunopei au- ur:

mente irente a un venaiadeI San Sebastia n una DUPLE eTeL .-4289
destrud igles-a, nxpu .esto a Ion flr- SaSe lava an secs. iCuide u Ro-Ui
tes rayosndel sol andalauzdurante c n e e~ adia p!S re n15mnts
C uenta Ahorro -El Su veucian qatinlica
4%emucht os d al h p-*-- dhogr a ar gendin t aten a icaN zd udenColumbia entire 4 y 6a1
El deAdemis, per si esto fuerq pee, I&Reparto Almend r.e.
% A d I techumbre condicionada,
^Ihcnvrtdo la iglula en un gran Participaro a en este lvento CR
4 96e de pp el tambien r l ln I edep Ija
tan lo su yo A It etruci'nd]v- delegados que asistieron a los.
A pl0 to COB oI. ,1Y1OEl retreat ya ha comenzado atos d s. d- Compooet l O unc ER A N O
8 i 1 flejar sobre D A lo0 oectm s dovastado- & I 0Sreand uS
res da In iroustancpa adras En SAN S]EBASTLAN, sept. 3. (UP)
B C UL nFI AiflEI ia sjiCiqtvrdm etSuAr etadoFt- Ham sBo m e dmos 3ls (United.I- SCOrnNO tHa-
.an ,t, doides caa t.o, ,as SC O T T NO H A N
r..if oi na' ftm t ha maltado an us ,terna i Aa oacris d ET i o
,at li Atu Ica.01... .*,: l.esquo SI DO DETENI DOS
Op uso 'ne alcw f ong".a. n qpe besperddo baitent tlay nT mr e r prtss el n eto el _t__el
o 14eletad0 do Chile, Marto Barrios; en
IAdmIlnlmr d sr Pr eneim de I 'I oire de lop ulegpdos hpanoena'e- Near os rumo res que hean
ZI I I derecho del rostra, .1 deterioo e rlcano, y Pierre Toason, represen- circulado en ese sentido el
Uloei 4K tamblan claramente visible. Ademkis, tando a los european.
T Iehonom M 6 M-9857. una nueva griets be beeho apart- Los dspitooles Sls y NCtfiez axpi- Jefeo de ]a Policia venezolana
cl6n sobre el oJo derecho, el cuml r ieron los puintos de vista do I r e- -
halls seriamente amenirzado. prentacl6n espaltola sobre Is cues-
ti1n social interviniondo los delegs- CARACAS, septlembre 3 (United),
dos argentino, peruao y moteano. --t una entrevista extouriva con Is
El delegado del Peru propumo que United Press, el JeC dIO cueroo de
mse0. mubn.an los detector que tu- Beguridad Nacignal, s omiro Cardo-
viesen Int organisiaciones Intemnaclo- to, n.adg efligt~i metol ls rumors de
A V 1s0 nalsngon :6 future, diciendo quoaPax que Icla hrmanrsoJmlln y Ram6n
I IIRomans no ocupa exclusivalpent de Ferni~neZ Scott so encuentran date-
UMIDOR l~oo univernotarioo, .debien"4o .lguien nidC=s I p ut s i olcgvenezJion...
ALOS CONSU D DE LAS en 'obe den- C o= dea= .qua nunca habia
AtOaene hableron epresiden- odo hlarm deoI nermanos Scott
AGUAS DE MONDARIZ t deo in Aociac q. uortooPnda.h, ia los aredicolocales pu-
Fernando Martin Sin che. y @1 pro- blicaron uns infor-macidn sobre su
El sdente de Accieon Cltelica opanol, primunt entancia en Caracas.
El nuevo t~e1fon0 del dSpusito, Aido L.Apel El Jefe policlaco ne. d so hubbera
recibido coniunicacin niguna de ias
es el X-1682. DESTRUIDAS 40 CASAS autoridnees cuboana si ter.snitdo su
capture, y expreo6: 'No nreu quo lo,
POR UN INCENDIO EN hermanos Scott estei .. iohyan alsf.
UN PUEBLO LUSITANO do en Venezuela ,titmaenrte. No-o
tros 1olhubiltemos sabido y los habria-
LISBOA. septlembre 3. iUnited.)- Moe arrestados'.
Cuarenta casas fueron destruidas y Tamblin negi los rumoron sobre Is
IEB C.' personas quedaro bn hogar a pr.sehcia do aupuestoi cubaiios en
consecuencla de in incendio ocurri- Caracas en busco do Ie ehermanod
do vn el ueblo de Travassos,a en e Scott, y dUo: 'Noa ha extraflndo mu-
norte de ortugal. Los dtoss me es- cho I slTfformtc16n que ser ha pubilca-
Btima en tres mnllones deo ascudos. do sobre el arrest det l4s Lmoes.


(TRIITY)
$2.90. M.8444.
CALZA15A DE
BUENOS AIRES 100

r Riddus Equlr UIrrtu au m EIMRl
asta. Jo Esealo Fuschal IMadira)a, Llbo. (eIF al
Gibmitar, ArMg< Irgeim.L Caeimi IFreoaal y dw "iM.B'l. 1


o ,. d0lo p
GDYNIA.AMERICA LINE

Saldri de Is Habana el 7 d Sdo tlMWbm*. S
av)a a loo mefiores pasajerom quc deben embarear
ale 9 a 10:30 A. M. por el Mnuelle S- Fraancim
Norte.

Ptkma Slids, Octubm

Tamnbn go acoptm o g.

mmiiC

L. A. CA BRERA Co., Ltd.^^^^^^^^^^^^^^^^^

L^^fl^^^^^


te r. P m aqu de suo s. 1a tar-
minmado do ba r la reviUd am
nu*tm r EIruela Protelonal do Pa-
riodisno. Y shaborn e dlepoogo a
trabojar o n a rvlo de Cuba y de
Im ls Idal y principle quo son to-
Imunts a Ia tiUrra B anqua nac y a


Is amble rra de doq&av 5rocoe
Su aftmo. Jami UPOrN" Canw -.
* Como e vc.e no qUqO&a *prio.
Ya procurar. to Inm a Vrixim 'Wp-.
pectltva", dar rtpuesta a leoven
colega que o diapoe a emetrar en
,cembet.


PARALIZADA POR LA HUELGA DE
LOS PORTUARIOS LA NAVEGACION
EN LA. COSTA OESTE DE LOS E. U.

Se extiende desde ]a frontera con el Canadi hasta l a de
Mexico. Doce mil huelguistas montan piquetes en todol los
puertoa. Fui inutil la aplicacion de la Ley Taft-Hartley
SAN FRANCISCO. septlemhre 3. derAn los navleros".
(AP).-o-La navegacln en la costa oc- Los propietarjios de buques con
cidental de loi Eatados Unldos est letetaron con una nota en Ia que dl-
paralizada por la huelga de los obre- cen que la asociaci6n de patrons
ros portuarios, aIs que se extiende des- esta haclendo frentoe al problems co-
de la frontera con el Canadia a h munista an Ia direccian de los gre-
frontera con Mexico. Los unlcos bu- miss. Anunctaron qua "no aoetandrin
qua que migen trabajando son los mis negoclaclones ni firmarAin in-
tanqueu-petrolars y otros qu ae ha- gun contrato con los aindlcatoms hsta
Jtan ueo a contratos ditintos de qut ueBus directors hgan publica con-
los que rigen par los obrero pr- denacli6n del conuninamo.
Crio de C. I. y unlones alia Aluma de lea unns marltmas
Uns 12,000 hulguistaa de la Uni>n de I costa ocedidntal hlsn presntado
que diriy. Brides comenizaron d*claroclones juraed amntlcomunistee
montar piquet en lo mulles y de acuerdo con Ia sey Taft-Hartley
otr l00 to rabajadoren del mar sm La huelg- es remultaddo de una dis-
hall ocloao. En puerto hby uo put sobrle lan cliusult referentst
120 bercot. a las condiclones del trabajo y mla-
Bridges y la induatrla ngvlera pro- ries.
moteron "poner fin a Is lucha" qu E E WAshington la Junta Naclonal
ml Gobiarno trat6 en vano de aupri- de Relacionce Obrera he pededo a
mLr hacienda uso de la ley Ta-Hart- la Corts de Circulto d49 los Etaos
ley. Unldos en Nueva York que aplique
Los llderos nbreros predicen qua 11ordem rontra clertm praicticas de
Ih huelga puede durar de cuatro a loo-.directores do los gremios eon re-
suol manes y Bridges manLfestoA que (orencl a la designadi6n do Is eaus-
"cuando termine aite paro. nesolro drllas que ban de trabajar n los
hsbremoa pardldn el negocin o In per- barco. -
n a t or N m BIENVINIDOS AL


s j|^ U.TEL ---


1--^ PLUAID'A
^ii^^ ^-H DirUnguido dmdo 186
UN ICO N SU EoSTILO COLONIAL

'O'bhp. 252 Hab& a.. Togs. W`s

iTvsk ow jwor I bhach Yzo eadn e gf h or .


a fnlia do i4ast.Lrrones dt almic |
naje y dte transpr-te adecuado parai
a distrebucrn en un esrea mis am.
plia. S,
A pesar del abmndante abastecl I
nmiento de papas cebido a aIs buena
cosecha de 1948, e.e produrto ari-
cola puene estar esrcaso en Is proxi
na primavera. So asegura que mu
cha tonchadas del mismose so 7as po
drido en los terminales ferrooarmias
por falIta de tranrniorte. i
Mlentras tantoa oso garaderos han
estado qacrlifcand(. grades canlidsa. i
des de animals piemmluramente d je
lido al alto cost del pienso v debi i
do a Isa lta de ehemaceno e refrig u
rado esa e arne es -oseads a los mer
cados de goipe ILos embarques de
carne consgelad lnocedentes de oIs
'ArgenlIna se han ihAadido a esos so-
brantes.


Se biri6 en Madrid


Barkley, candidate
en Estados Unidos

Sufri6 un accident. Grave el
Cardenal Arce, Sepultados 11
minero en una gran explosion
MADRID, septiembre 3. (AP )- El
senador Alben W. Barkley, candidp-
to .lem6crata a la vicepresidencla de
Los Estados Unidos, sufri6 heridas y
arafazos hoy cuando al intehtar evi-
tar una caida se apoyo en un crystal.
rompiEndolo.
El senador se encuentra de vslle
en compaila de los senedpres Wi-
lliam 7ulbright, Scott W. Luca y
Carl A. Hatch, qulenes se dirlgen n
Roma. eon el avin de Truman, "In
dependence", para asistir a he triii
simareptima reunai6n de Ia Uni6n In
terparlamentarim.
Signa en msay girve astad, el
eardenal Ares y Ochetorena
BARCELONA. septiembre 3. tAP
-El cardenal-arzobaispo de Tarrago-
na, Arce Y Ochotoren. ae oencuentra
on gravirmo eatado. Vino hare vs-
rias semanas para eor Intervenildo
quirdrgicamente, pore los mAdioas
no han podldo operarle debido a que
sme hall muy debiL
MADRID, septiembre o (AP.)-
La agendcia CIFRA anuncia. en un
telegram de Le6n, quo en el pueblo
de Camposollllo once mlneros que-
daron sepdiltados en una mlnea con-
secuencra de una explosil6n de gps
Se ban recuperado ya los cadive-
res de cinco mlneros, temiundoe per
IS vida de los mrastantes.
AFIRMA UN PERITO QUE EL
MEJOR TABACO DEL MUNDO
SE CULTIVA EN SUMATRA
BOGOTA. aepltiembre 3. (INS,-El
p riLo ticnlco holando envladoi a Co-
lmbi a comprar ltabaco opln6 hoy
qua el ta Ico colombiano cultlivado
en sla region de Sanlender em el ne-
gundo del mundo en cialdad.
El expert. que se encagargir de s-
leccionuo el lasaco qu e seri enviado
a Holanda, estima que el meor taba
co del sundoe s produce en las vegiis
de Sumatra.
Entretanto ol Gobierno de BogoiA
en vista de la demands exisatente en
el extrrnjero per el tabaco colombes-
io, ha proetido a los cultivadores
de tabaco de Colombir facilinr Ini
medics nccesarioa para promoter un
marcoda aumentn en is produccldn
nscional de tabcoc
(VEASE a Crjaica de SOCIE-
DADES ESPAAOLAS en a pi-
gina DIEZ)


problems Del iCOs Residen en e Colegi Xmenr7
e de Cisnero, y se ha cuidadn tantn
paae' re al Congreso un i ns talacidn que, la comida ner-
I eamerican a que mc les sirve esta
presupuesto pars defcnsa hecha por un expert cocinero de
de $7,882.000,000 n 1949 ... acionalidad. aunque y2 han di-
ho qun quieren saborear plates
tipicamente espaholes. Como en el
WASHINGTON Sept 3 Uniled P mismo Colegio resident j6venes es-
-El gernc'l Omi N eBradley jee ludianles de todas las regionesM de
del Estad Mayor del Ejerclto de los sp qu a en a un curo d
Etados, I'ido.b e.reumeo secret Esi d aa que ailpte ono moioaron de In
ennc 3ta seman.i con trescientos Juventud Obrer, pront etaon
jefes mlhtures de todo el pals paro [stos quo cuando en las trasnqutlas
lratar sose los pblemescloue afec horassde lsnocheepasaba ante el
tan el osogroma ae defense Coleglo algun grupo do traInocha-
Seen "e supn hov en Is decu| dores cantlando por todo In alto.
sidn filgur6o rc o lopsco principal Is se asomaban a log balcones los
area, oe dieslral y equilpar s lo0 norteamerimanos para mejor e.scu-
nuevos reclutas char las cancloneas populares En- -
El Ejcrico- esp'a eriesarrollir un tnnces, los estudiantes espafioles de-
bien coosrinado prosrama de entre- cidieron darlen per sospresa una
namlento qu forler.ra Is moral y gerenata. Y, ayer abado por la snn-
eNite lIs I"bisdurhab sbre deseremsn che lea cantaros tos y cad inn
prevaleceonte entr Inos conscrlptos cosine d omu tinra ym amasosl
anterisres a Is guerra Comas do su tierr. Ya amanecla
Sc dice que ento los Si mom mounlna uando decidieron hr todos Juntos
discutidus isursn: nsi r Is priomrm miss par temorsa
que el suefio lea hiclera perder laI
Equiposi- El Ejdrcilto solo line de Is maAana.
equipos para diecislete divliones.
Dinero- El EJlrcito espera pedir Es lamentable quo haya sids ma-
ul Congmo qua elrse eI prasupuca terialmente Impsnible el admiter a
to total par taros mlltares de este curso de verano a los Itree mil
aa86.0i.t000 a 7.2.0B,OBO., en el a o nortSaoericanos que lo hablan so-
fiscal de 1949. Ilcltado. Para poder Invitar a eatos
---------------- mclien que hoy estn entire nosotros
o h an vencido enorme dificulta-
Salud6 el Director des de orden .econ6mlco por los or.
Sganiadores, mias xisto queda com-
del 1. Hispanico al pensado en el interim demostrado
por partn de los alumnos en un
re sai ente (rau fi rme y constant deso d.e conocer
t ,,y 1C s aber de Eapafta en todos los
S aspects.
Lo acompfia6 el Encargado de Los catedritices, professor y as-
Negocioa de Eapafia. Partira tudianes te a nolmericanros aledrin
marllna a onoser la vieja lapahs.
hoy hacia la nacidn mexicana Delaran momentansamenta laS au-
lam de la Unlversidad Central para
AVer visilaron al sefsnr Presildteo recorrer nlos caminos de Castilla,
de Is Rapublica el Encargado do Ne- peroe n trdes oIs lugare encontra-
ploti d .lpa en ulba. Su Exce rin obiadom molvos par que los
nt "InP Manuel Gnliq y Pache- profesores puedan explicarlo el
co de Padllla, y 1 9r6ii JoqIusin arte, Ia culture y Is granceza' de
Rulz JIminez directordel Inatituto una pafia qune nconoclan. En
de Cultura Hlipino. Segovia, por ejemplo, p e encontra-
A Ion perlodistam dijo el eAor Ruir rin otro grupo de estudlantes ex-
Jlmneiz quo "en compafiim del En- tranjeros, de las Sorbona, que lstua-
cargado dec egoclos de E.pata ha- dos on a1 coraz6n de Castilla, en-
bia hecho usa vislta de corteni al&
seaor Presidente de In Republica de tire el trigo del pan de cada din,
Cuba pars otrecerle *u respepeto y van aprendlendo nuestra lengua,
tambiin para Inftormarle del gran In- nuestra Ilteraiturna y nuestra hbsto-
terns qua exate en Empafia respeeto ri ,-.-8. CIFUNTES
al progress cultural de Cuba, y del
desaeo quo concurran asus unilversi. \
dadea estudiantes e intelectuales cu- podia de los periodistae de Palacio
banos". 'que estaba bsuy agradecedo de la
dgentflec del sftor PiP ldente q(en
"Hoy -dijo a los reportarom *1 se- e dedica ue lbro ttulado "PoWtic
etr Ruiz Jimenet- partire rumbo a Educacional del Presidente Grau",
Mexico". cuyo contenldo -dijo-- ea muy inte-
Y dijo par uiltimo, cusno ae des- resante".
BAAR MW


RESTAURANTtPlenm Irae de fiesta al eapl m qeduo en aln ean?
Poea tlene ruelte su prembiea, asellendo ea enoarga aeste
Bar, del enal pedira dlatrutar de me famno Ar eBon Marieea
O ylOtru easeialidadm.
OFII08 Y LUZ- Tel. A-004.
rued parquear an auto.


SMADERASPEREZ HERMANOS, S. A.

ESTABLECIDOS DESDE 1914
Grandes TaUleres de elaboraci6n con Planta El6ctrica propia
SI UD. NECESITA MADERAS LLAMENOS A LOS TELEFONOS


LUYANO 802 X .11


HABANA


SCALIDAD SERVICIO ECONOMIC
MULTIPLY (Madera contrachapeada). PILOTES DE JUCARO.
PAPEL DE TECHO. CABILLAS CORRUGADAS. CARTON
TABLA (Koval Hard-Ultra Hard). INSULATION
(Material indicado para trabajos acisticos)

CAJAS DE REPARTO PARA REFRESCOS Y CERVEZAS
CAJAS DE CARTON CORRUGADO

(I) Proveedores do los principals Inqenios

MADERAS DE TODAS CLASSES
NACIONALES Y EXTRANIERAS
Materials do Construcci6n
iBravo do Meao, Pu.cicdad A-38M)
'5, ' <* 5-


I


. . . . ..... '. -.- .-- A. whah&A'aaa -


Denuestraredac.

ci6n .en Madrid
Por SERGIO CIFLENTES
I,- o, cs 1- 4,,e lergaror an
Por lo tanto, 11 geogralicanente
pudee decirse qud reprtsenlan a
toda le y i areonr d nortean er e-
canl centifcariente taronben pon-
pdemo r flerc que eprnelo cm .an
representadee trod', la rae Un b-
versltarras y l ma i famosas uni
vereidadti yanquis Dee los sclan qu
se encuentran centre noviatros !a
mlad sn professors de unve-
dades y profezorea tde lengu.a "pa
cola, las tra mltad son j6verte
uenverstarlios Por una rara csn-
cedencia, el crupo de itorteameri
canos que ha enedura este c,r,o
de verano de laU Lniversidad Cen-
tral de Madrid. det formadoa pr
igual tanttldad de mujeres que de
hombres Igual proporc6n ons R-
"o. sexos cencuettA varosins y car-
suenta hembras HeA joveneH e.
decectochn aose y men,,rs )r ,es's
de se~ent a
la moaoria elra s ep treol
preferencea pot la Hestorla del A'-
le y poa el folklore espaenol Y m-
mo pars que en el trapo hubee-
re de todo un poco. hay una bha-
laria que estudeari las danils o-
pahdolas y un magnifien poaosta
que regresaramA su patrea saturado
de riltmos de spaha


Estan disfrutando de abiindantisimo
abastecimiento de papas y carnet los
consumidores de la ciudad de Madrid

"reese que el fendmeno se debe r a la falta de faclidades
en el tranaRorrte y almacenaje, que obliga a poner de goipe
en el mercado esos y otros produclos dri prmera necesidad
MADRID, septleenbie 3. (United) Iae faIn ddades ,riadecuadas eXpli
-Durante ins el1tmas semnnaa las can parrel]rnteem fc le rn6meno tern
emas de caia de Madrid han estado poral de las fru'a ) los vegetables
IdL'utaulo ede un amphliobasteci que apat-cmee r, '- da menu durante,
saiento de cane y de papas y por Unas cuantas sem;.na' y luego des
oa bendil6n iestan dando as gracias aparecen En la iemporada dec loas
I meal ladeo dr las facildadcti de espArrag,,' no sc -rnuentran nadl
Imacenaje y ltrarporte en Espaha rmas qu esparae" i en laos mesa
Las pipas, en eecto. han estado Despues .os merrade i se' c en ]nun-a
an abundanles mr Madrid que s u dados de gulmsanre N 5 judiao
brecio en boLea specaus infermors Ia.as cersec.se ha'o melooes ihnee Suo
mredio cr.ntrolad,, loficalmente La brcie tee poraea v no se Se elvenis ,
carne ho esiadon tbree dei racnaeoso eo Todn es- 'edusctl lhaess sedsl
hiento en los ullemos meses pero el emer eisatot mersaderid He npe a cau
hobierno ha pein-itldo una ddsir a del raderead,, repair pars at .
euci6n iileiitada si a ns ]osprecess ;y marcenau-
achones fljadns Dirantie el invserna
[*a cupt-,nea de caine concedian dre*
00 a 400 gr.mos por persona, dos o Reuni6n m ilitar cni
res veces a Ia somana
La lf...en. a de Carie y df papa' E U ara tratar del
Ilos meCados de las grande cu ra ti a r
made es, seoun s, dece. resultado dm a a a e a ,


b
n

PArMA ntFcWWuM


ARO CIOVI'


I IiADrin nF-r I A UADI-A __DArn4 A n N TM IQAA


- Actualidad Econ6mica

; Pea WtAMNTGUERRA


r-El desmpleo que produce *I use do In
miquino no pued remediarse, sine me-
| cy ^ie\diante el fomento do nuoves actividades
.condmicaa.
-El subsidle no as remedies contra *l des-
ampleo, as un procedimiento de redistri-
buci6q do ingresos.
-De o equa obtianen loe qua continuan
traboajando y produciendo, so splice urn
Spart a los deplaedoes. Cl subsidio ea une monifesteci6n
do cpepogl6n y do elidaridad, pero no puede mar sine
temporal, mnoens do mar iuinOe.
-Somera explicaci6n sabre *I a aunte.
--Lell m ala producen decsnplea par une psrte, pea
tambin multiplican otroe emplea.
-Elcaso ilustrativo da le Etade Unides.
-En Cuba pudlard ocurrir otaro nte.
--El subsidio as aplicable an cam- do deomple impre-
visto, poar emplo, @I do una guerre.
-El desempleo cuosido par sle mequinos es prvilible y
grodual.
-Cabhe iempre tamer medidma pare remediarlo.


El desemplea que produce el uso
de -lax miquinas en Ia agricultu-
ra. la Industria, la transpoztad6n,
Sel comercio y las demis activida-
des ecoin6mica. no tiene otro re-
media 4propio y erectivo", para
contlnua'uaando los tIrminos em-
plesdos en nd articulo anterior,
que el de la creaci6n de nuevos
empleoo en otras formats de actli-
vidades reproductivas, en las cua-
let encuentren ocupaci6n los tra-
bajadores desplaiadoa poar el uso
de lea miquinas en tales o cuales
pectores de trabajo. Esa creac16n
de nuevos empleos es el 4nico re-
"medlo pare la desocupacldn; el dnl-1
co abeolutamente, no hay otro.
SComo austituto de 3a creacl6n de
nuevogempleos se usa "y se abu-
in" del aubsidlo.
El ubsaldio no puede ser nunca
remedlo pars el desempleo. Las
cantldade. ltomadas del Tesoro pi-
blico par el pagso de subasldlos no
aO un manmA que cae del clelo; so
toman de los ingresos 'producldo -
par aqueato actividades econ6mi-
eC reproductivas en marched. No
proceden ni pueden proceder de
otra tuente, en ltimo tsrmno.
Poe to taent. el ppoeediniento del
tubsadio conslae en tomer de Io
quO unaS tienean, para dinelo. ali-
viando su aituad6n, a otros qua
han quedado sin trabajo. Ea una
rekltribucl6n de Ingreaos. Consti-
tue un prscedlmlento qua no ou-
metJa de par si un solo centavo lo.
lngreaso la rental de_ lt nael6n.
81 loa ubsildlts van en aumento
a n o pal. eato aignifca que cada
dia n toma mil de Io qua pro-
ducen log qua trabaljan, par asig|-
Anaselo a log desempleados en pro-
gresl6n crciente. La consecuencia
inevitable teri que los que traba-
Jan y produce y obtlanen Ingre-
Mos. loa verin mermadoo eCda dlo
para ayude a Ioc In trabajo. Lua
rulnons eaonsecuanda son Inevita-
blee. El nivel de vida.de Ia naeifn
bWea sin Cawr, ya qua lu citra
d Iceo qua nea, producen van en
w smnto% y loe Injreo de lmos qua
e1a0n osupaSM van asindo reduel-
I. Ltm'W9 lIamOO. o par Is acci6n
ftj 1= families y dB
S u L nlvdl ailaldo u orlganial-
dee an moelaconas dlveraaa paz
ruar a lea d-e tpledor.
El subeddo, de cuardo eon Ia
4que M ia de expr d -r. as un re-
mB ]Jo parza a dewespleo, demt-uc-
fUvo par be econaml nactional y
q i Ueva Inevitablemente hlacia
abjo al nivel de vida de Is colec-
tlvldad. No se jusitifca. ino en al-
*uIn muy reros caoe dea ener-
IeJla. Y en cuanto al dewmrplbo


produdcido par el uIm de Isa ma-
.quIna& no me justifica nunca, en
vmerdad. Una guerra que eatalla
rreent(namente en cualquier par-
te del mundo puede deterlminar de
un die pare otro trastomrnos pro-
tundos en el Intercambio comercial
que paralicen coal de manqrs total
ciertae attivldades economlca. Por
ejemplo, el trabajo en lo puei-tos
a cause del bloquso. En ese cuso,
al no es qta la misma guerra de-
termina con Igual rapldez la Brea-
cl6n de otro. empleoo paraK-as
obreros portuarlos que han quo
dado sin trabajo, el subsidio esta
Justifcado temporalmnente.
S o-ur-re asi con l deasempleo
pro6ducido por el uao de lae mA-
quias. EI descubrimiento, experi-
mentla6n en cuanto a su efectivi-
dad, y la generlizacl6n del uso
de las msquinas. constituyan stem-
pre un process lento, aen en los
caosa en que requler acorto tiem-
po. En un pals previao, y de hpm-
breg con empsritu de inlictlva, el
desplaamlento de trabajadores
poart I introduc l6n de iina mi-
qulne nueva quo acrenenta y ha.
OMsoIta em Is 9a VEIINTrTIIIl


[M U N D O

BOLSA DE LA HABANA Central Sant& Cataln
ION-140
COTIZACION OFFICIAL Cis Azuearer Vicaru
(Deb), Ins.-1M .
SEPTTEMBRE 4 DE 01M4
Comp. Vend. .


Bnnos v Obligaclonem % %
Republican de Cuba:
1905. iDeudh Int). 1. lil -
1909-1949 .. .. 100% -
1914-1949 I(Morgan) 102 -
I123-1953 IMorgan) 103 -
0 P. 1930-1945 . 17 -
1937-1977 . . . 113 1 l3%
1941-1955 106 110
Obligaclonea Ore cp n T
cuponem .. 0o -
Obllgaclone Oros con 4
cuponeAS . . . 90 -
Centro Aturlpano, 1125-
1965 20 -
Banco TerritorltSl, ele
B. INo morstortadats,
1044-i . . . 1 -
Banco Territorial, Serlei
B. 1944.16 76 -
Banco Territorial. aSerle
C. -No moratoriadasl.
1944-1974 . I. -
Ga 1904--954 .. 104 -
Havana Electric (Con-
tolidadoa, 1902-1952 48 -
Havmsa Electnc (Deben-
ture..) I2-IN1.1 -. . 1% -
Mereado Abasto y Con-
sumo. o. Hip. . .. 23 -
Papelera, Sorie a-.: 1922-
1944 ... . .. 0 -
Telifonosi. (Debentures),
Series A. 1942-1965 . 103 -
Unidos. 106, Irredindl-
ble ,. . /. Is1 -
Cia. Azucarera CASpe-
des, 1924-1939 ... -
North American Sugar
Company ... 8 -AGENTES EN U.S.A.
Exportdorme Impouador"
en GonaeaL
Firm aeria y reaponable, con
ample experience. ofrece sua
servldlo. CorreponaJ ean Es-
paftol. Ingla y y ranch.
Sfmche & GOurmendL lac.
Empfri State Bullding.
New York I. N. York. U. S. A.


Anles de comprar una propiedad cerrcirese
de s" verddero valor


W. CARROLL WILSON, M. A..1.
MUNI1AI IAX CONISUUIIJ1111 AI 1 11' APPtlAIMI
muimb COieGImDO oin
Amar.coan Inli.tue ol -'leal E stata Aporo.si
.V Allied I Dupont building lelophone 9.4751
I MIM,1 PLORII5A

FERRETERIA LOS DOS LEONES

1 1bpoSESflCIALE Z
Rtina v t, *$ft.' Iho], Ga, yGoaolina. -
Re JiHa China, Suradcbt'-YM' `P adibJaiftm pdrb apHl1r Ckr-
6n Tobla deo today s cicm- h rnodor.s Lavamano y Bidet -
-Azulefos HMrajes Fabricacl6n y do Muebles Herramlen-
kmg do Carplnleria y Mocnica Loceria y Ferrqlforia
en General.
GUUJANO y VBTUD. Teoliam M-2 y4 M-727.


.I-


F I N A N C I E R,0.1

'a. IO.SA DI-NIW YORk 1 M%----- '
_Re__ verses Copp -- -- 17%
n -- COTIZACION OFFICIAL AwiRap-. - 10 .
liep. PVeLd---- -D- ----------
Co SEPTI MBM 1 DI IH6 8
Comp. Yfn sinc oil -i. -i ---- M


Nueva FIbrica de HIl-
lo . . ....... S
Nvda. Fib. de Hielo Bo-
beflci.tiri- it . . 81
Banco Terrtloral 10
Banco Territorial. 'Pre-
ferntel . . . 6N
Banco Territorial (Bene-
iclrt . ... .. 14
r _C Cqmaldadoa de
C ,b. iPreerid-i) .
Cuba R. . 30
Havana Electric UtJlitles
Co. P. IS . .... 4
Havana Electric Utilities
Co. P. 5% is
Havana Electric Railway
Oompan;'. (0i . . '
Havana Electric Railway
Company. iCi . 14
Jarcia Unicas . 103
Navlera. Unlaes . . 43
Te'ono. P ..P .. 10
Tele.ono -Ci . .
Primers Papelera Cu-
bans 20
Cuba Industrial y Co-
mercial . . .. .. 70
Banco Continental Ame-
ricano . . . 100
North Americs Sugar
Company . . . -
Compafia Ingenloo Azu-
careros Matanze -
Central Santa Catalina -
Acelte Vegetale9 "E Co-
cinero" (De CapItal) --
Aceites YVegeteta "El Co-
cinero", (Comunes) . -
Central Romealie . . 27
CIa. Cubana de Fibras
y Jarcia . . . . -
United Fruit Co. 50
Cla Operldora de Sta-
diums ... . . 45
Concretera Nac. (Prefe-
rida) . . . -
Banoes Popular . .. 10 I
110 accloneas Comp. V
Central "Vloleta" Sugar
Company.. . ..20
Cia. Azucasrera C6pe-
des, (Preferlida) . 2%
Cia. Azucarera Cdipe-
deas, (Comunes) . %
C&a. Azucarera Vertien-
lee (Camagey de Cu-
ba- . . . %.
Cia Atucarera Vies-.
no ., .. . . .1 .
Central Emit . . .-
Ot Cubana de Avia-
clan ..-.- ... 7%
Rxspreso Areo lnttelanie-
ricano . . . .' '
Nauyi DItllngs Co. . %
Clio Litogritfic do La
Haban. (Prefs) . -
CIa utogriicat d* La
Habana. (Coms.) . -
Compafnia Acueductos de
Cuba . . . . 7
Concretera Nacional (Co-
munes) -
Orange Crush de Cuba -


Comp Vend.
15000,00 % %
C#dulas Primnersa Papale-
ra Cuban . '.. .10 -
Unidos .. 1 -
Unin Oil .....- . 1%- 1


COT1.ZACION A MES FCHA
SEPTIEMBRE 4 DE I104@
Caomp. VTandL
BonnP y' Obllgadonse S %
Repa'blJca de Cuba:
Speyer 4%% . . 101 -
Morgan 5 . . 102% -
Morgan 51% 102% -
1977, 4%% . ... 113% 112
195, 4%4% . . . 106% 110
Havana Elecirlc RAillway
Co. iBonosi ... 46 -
Havana Electric Railway
Co, (Debentureas) . 32% 3
Cuba R. 1902. 9 . O0 -
Cuba R Certilicados
de Depolto . . 22% -
Cuba 19 R. I 0, % .. 6 -
Cuba R. RI. CLrtlcados
doDepailto . . . .. -
Cuba R R 19 7%% -. 00 -
Cuba R. R.. Certifleado
de Depdito . . . 33 --
None do Cuba, 10421,
% . . 4 -
Idem. Certificadoe da De-
p6slto . . . 7% -
Obligacionee dB Unidos 19 -
Cuban Telepohne Com-
pany, (Debenture) 103 -
Manati Sugar Co. . 2 -
Comp. Vend.
$por $por
Acclonee aco 6n ac6n

Nueva ribricas de Hie-
S . . . .. ... 300 -
Nva. Fib. do aielo (Be.-
neflciaries) ... .. .81% 97
r. C. Consolidadoa (Pro-
ferldas) . . . 614 2
Cuba 'Railroad (Preferi-
das) . . .. -
Havana Electric Railway
(Preferidasl .. -
Havana Electric Railway
iComunes . a -
Jarcia de Matanzas (Unl-
cua) . . .. 101 -
Havana Electric Utilities
(Preorida) . . -
Havana Electric Utilitiest
(Proterentes) . . 1 -
Cla. Cubana Electrlici-
dad, (Preferidas) .. 71 -
Cuban Telephone Com-
pany (Preferldaa) . 107 -
Cuban Telephone Com-
pany ICorn). . .l -
Navtlera de Cuba, (Unil-
ca). 44 -
Int Telephone and To-
legraph Corp. .. 121 -
Vertlente-Carnagley . 13% 14
Crancisco Sugar Cu... 14'A -
Manett Suar Co . 10 -
Ouantinamo Sugar Com-
pany (Coml . . -
Punta Alegre Sug. Com-
pany .... 124 -
Cuban Atlantic, (Preferl-
dBka . . 90 -
Cuban Atlantic |.1% -
Cuban Company iPrera-
ridal) -
Cuba Company (Comu-
P n American Airway -
Rla Cubana de Avi-a.
ci6n a 40
Expreso A6reo Interame-
ricsnn 14 %
LltogrA;flca iPrsft) 17 4
Litogrflica (Corn, 214 -
Acuctos do e Cuba 7 g


Camp. Ven
% %I


sDO (PO II
iedr6n smrei~


D
Del. Hudson - -- -- 47%
Deli. and Laek. --.- 11%
Dou. Airc. - -- - '
Dat. Corp. -------, 1%
Det. MIchilan .------ 124
Dupont ------------ 170%
Diamond MAot, -I----16
, B -' S .
EasL Air L ------------ 16%
Exch Buffet - - - 14


Fairelild -- - - 244
fox lm. C. -- -- --- -21
olnanbee-* - - X1%
arnsIorth. - - - 741
Faojardobe S-------- 1%
Tat-sotaaslit----------- 75.
Fales-Ba Sug.---------- -29%


Gen. arone - - -. --
GuanL Suoegar - ----- 7
Gen. lec. 4------ ,%
G..-Brewing. --------- 54k
Gen. Motor ----- 3%
Gen. Asphalt - - -
Gillette ---- ------- 3314
Gen. Out Adv.----- 15%
Gen. LRy Sin.- ----- -22*
Goodrich R.--- -- 00
Goodyear ---- 46%
Graham Page --------- 31
Gramby- Cons. - - - 6%
Great North ------ 4-4%
aen Pub.. Ut-. ----- 13%
Greyhound C. - - - 11
H
Howe *Sound ------- -41U
Hayeas Manut. ------- 10
Houiaton Oil ---------3 23%
Hudao Moet. -------- -17%
Hupp Motoi ---- ------ %

Ill. Central ------- 411
Int. Paper ---------- --60
Int. Iron Co. ----- 14%6
Itnt. Cement. - - - 62
Int. Nickel-- ----- 32U
International T. and T. - 13%
International Foreign - 13%
Inland S -e -- 45
J
Jones Laug. --36-5%
K -
Kaiser Fras -------- -10%
Kennecot --- ------ 39%
Kobacker S.- - - 8%
L
Ubby ----------- %
Loews Ine.- - - - 17%
Lehih Val. ----------- 6%
Laclede Ge- -------- -- 6
Loulav Ne-- -------- 4%
Lockheed Air ------- --22%
Lehigh Coal - - -
M
Mis. Kanas- ------- I--A
M. K. T. Pid.---- .o0%
Murphy Martin Ole 15%
Marasc Oil ------ 10%
Manati Bug. -- ----- 10%
Maontgomery ------- 571'
Macy (R. H.) ------ 37%
Murrar Corp- ----- -141,
N
National Gypm a------ 17V
N. Y. Central --17--- 7
Nah., Kelvi - -1- 1%
National BIse ---- 31
National Dialt--. ---- 19%
National Dairy ---- 2- 5
National P. LigSht - - %
Nialgara -- - - - 0%
Nth Am. Co. ----- 14
N. -A, AvIat. ----- 1
Nort. Pacif. ----- 23
0
Oliver Cop. --------- 33%
Omnibus Corp - - - 016
Otia Elev.- ------- 341
'/ P .
Patinn Mln-- 14
PeLmt Power - - 1%
Pan. Am. A IWr ----- --
Panha&le Pre - - - -
Paramount ------ 21a
Packecd Mat.' ----- ----i
Pepl---- --------l2%
Penna B. I. ------ l19
Pacific TIn ----- 5
Puerto Rice -- -- 41%
Prtm. S Car ------- 8%
Public Ser -- ------ 12t
Philco Co - ------ 39
Pure Oil - - - N1.
R
Radio Corp - - 1
Radio Kith -----
sallDni ..-------- ----
Robaro'alr-------------


She.p Dohme 2- .
SoeWeb - 1
S iJLock - - 2
Stand S Spr. 14%
Soc. Vacuum -- 14
Schen. D>s ------ 29"1
SoaL Pac. ----- -1
Sinmnio Co ------ 30
South Ry-- 44
South Am. G. -
Stan N.J. 72%
Sunray O] - 1a%
Sylvania -- ---- 22's
Stan Gas Pr. 4- - - 4
OlanOil -- 21-
Stan GaI c --- -- '
Studebaker --- 25%


I ccion"


-J

110
Vend.


0in4
1%
%
M+


I.


Por losJMercados

" RtateJ e & F. THENCOUR


-H-


A
Allis Chil ---- ---- --34
Allied CbM - -17
& lu~n -- - - -3%
Air. Reducf ----- 22
Am. Export. L ----7- 164
AM. BadUtor - - 13
Amer. Crys ------- 18%
Amer Alrl, -1---- 7
A C. Feu. ---- 44
Amin. Pew ---
Am F. Pow.P ----- 12%4
A. T. F. Corp. -- - 18%
Am. Cyanamid11 - - - %
Amer. Loco- ----- 23%
Am. P. Light. -- - ---
Am. P. L. % P -- 0-
Am. P. L 6% P---
Amer. Sugar -- -
Amer. T. and T - -155
Am. Encautic --.-.--
Amer. Smell --- 8%- -
Amer Marac- -- - 51%
Amer Dist ----- 37
Anaconda C. ----- 37%
Atlant Ret -- - - 42%
Allied Slor 33'.
Avial Corp - .- '..
Armour and Co. 10',
Atchlson ------119t
Atlan. Coast ---- 561
Aireon MTFOG. ---- -- %
Aktlaa Corp. --- - 22%
AtlUas Rite ---- 5
B
Baldwin Loc. ----- l1
Balt. and Ohio -- -- 1%
SlL. nd 0. P. - -- 27
SBendix Avi -- -- - 35 %
Roetn Alrp. ------- 231
|Borg-Warner ------ %
Beth. Steel t-- - 1 37
Butter Bros - - 12
Brdc. Bra ---. ------ 9
Butte Copper ------- 3
Burrqugh - - - 17
Byen A. k - -- - 24%
C
Chicago Carp. ------ 12
Cine. Gas El. ----- 27
Child* Co. ----- 3%
Callahan Z. ----- 2%
Can. a Pet. le
Curt. W. ,A" --- %- 2
Corng Glass ---- 1
Columbia Ou --- 13
Citle Serv. - - - M,4%
Chem end Ohio W
Cuba R. R.. 31%
Curtis Pub. ----- 12
CurtsWrisbt ------
Chrysler ---- - -60%
C. violet&- ------- 13
C-WestUtl,- - ----. 10%
Comm and out - -
Continental Steel .---- -
Continental Can -----.
Con. EdWaon ------
Continental Oil -1- - -
Colorado r. ------ 19%
Cont Motor ------ 7%
Cub. Am. Sug. - - - 16%
Cnm'l. Solv. - - 3
Cam.. LLp.---- -28%
Cruc. Steel ---- 251A
Cuban AL. Sug. --- 20'A
Canada Dry ----- ll4
Celanese-Cot. ------ 3
Celro de Paa --- 24


BANCO HERRERO
OVIEDO
Copfflb 30.000,000 de Pwoetm
Cue.t corimmtente Coa dde Aono C A aboa

.A. .. n'> e 0W B.g r ,. .1S A, .a L'
&Baa*,ab ASeruaaet. SeL Ceisioe t 1.,I
4"ea, rK. gIe- 0u19. d$ 4 -. Oa MiMIew dra de
do le a. PdoE" tVl no lI",LeeUa, areto a La eLe
Tmv s Uba Vec& e = V4l9vGae Zam6n.


La noto sombria de las poredes


desaparece con una mano de pinturo

DU PONT AUna niano cubre... es frcil de aplica-. Se seca en unahora


... 11 bonitos colors !g y blanco... un galon hace hasta


q kSAS, RQUIE-C T 5 EINGEIERO


"'" "- 6esoOhod$ 0
11 do vli 4 0,%
D94." do


AsEI ANI STEEL CORPORATION OF CUBA

ca* allH un. 304, Habhena. Tll. M 9871 al 75


.... iLA MAM A a D .I. .. ... .. .. .. -


rA'lco
En nuestru informacnes de Is
dos utlmas semnnas. thubme, det
anunclar ue pronto entrarta en eln
meroe da l do I m allunos fsa-
briante de ciamnlUon con el obje>o
d har otros atopoc do iu blawp
propaj para' miu mnu.lciua" Tom.c
nit hubw de ropetir. qrua segul.-d
rian relltniodo capa inuevai. i loi
alinaCcfene locales. I compradoid
de Las firm u que anninistran li ma-
aeria prma a O abricantes do FwJadof
Unldos. y que tamblen cragartan nirou
oia de caps los fsbricnLs de es a -
to capital
La caracteristica de I semrana que
l aj.za. ha eido ss actiildad aoe lop
compradores de clues balas y de lot
comprsdores de cap&& nuersi.
Ayer mim los h oeores J F Boch
y Compa&Ls estuvteron en loas almns-
cenes de V ez. Moro y CnnomMLa.
pae comprar y regtar 20 laer'os
e cabezos ae Partido.
Ls Cuiba Tobacco Company, pars
Corral Wodlka y Compahlt. de
Tampa. rompto a Cueto y Con, paula
78 tercloMs de trTp l limplai de Vuel
ta Abojo. y 38 Toraho y Coninavlr c
Otras cal.tdads e irn romproneI
lWda en vartos almacenea de e rin ca-
tal El regitro ha de oeriltc.roe en
proxma semana.
COMFRAS EN LAS VILLAS
H.L Duy nd Company compraron
los trcios de varias cases, de un
pequea escogida que, de vegs Bde
Cabalgul se hizo en Zuluta, pro-
vincia de Las Villas.
Trinidad y Hermano compreron en
ViUlaclar a J. Gavin, 120 tercisos de
priltipales y capaduras.
in e1 mismo Sante Clara compr-.
ron J. LB. Diaz y Compafila. elan ter-
ciot de octava,. de' una eKscogikda qua
se hace en Ila mencionada capital da
LeA Villas.
Horacio Toledo cospr6 en Came-
juani 1504 terlcios de manchad'o,, ca.
paduras y botes, de la Isconcha del
sfo pasado. En Santa Clara comprd
otras cantidades a variot tenedorex,
y tamblkn en Cabalgukn, TaguascoI
Zaza del Medlo y otras localidadt.,
LAS ENTRADAS DE RAMA
En camlones y por terrocarrIl ye
recribieron en esta capital las parti-
dan de tercios que tiguen:
De CabalguAn. pare S. Ruppi -Ha.
vana, Tobacco Company. 169,
De Muelas Quoteta, pars H. Duys
and Company, 125.
De Guayo& panr Mutin y Sobri.
not,. 104.
De Encrueijada. para los mismos
swfores de Muiz, 95.
De San Luis de Pinar del Rio, para
EmliUo Gonzalez, S. A.. 14.
De Mendora, para Menendez y
Compafila, 105.
De Remates, para-Domingo Mendez
a Hijos. 70.
De Guane, pra los mismas ueaures
de Mhndez e sHijnos. S.rn oe re
De San Juan y Martlnez, para ni-
vero y Gonzilez, 101.


111


f P 0 N 1 8 L P;
'(")OAS tAS
OIOASLF';


IAI ES


!; - !&I,- % O mmmmmm -m - -- - - --- - -- -- - - .. -.o L.LL A-.. ' m m - m !.- - mi, _,M -m-. L- -%


Thon Starreltt - - - 3
Texau Co - - - 57%
Technicolor - - - 13%
Tenne. Cor. -------- 17%
U
United Clgar --------- 4
Union 0 Cal. ---------- 34,
United Airl - -- -- 131.
United Corp. ----- 3%
Unil. Fruit - - - 541
U. Aircraft ------- 2714
U. S. Rubber ------ 4614
U. S. Iid. Ale. --- ----- 34,i
Unit.Cor pr. - -- 45%
U. S. Pipe -------- 47
U. S. Steel ------- 81%
V
Vanadium Corp. -- --- --21%
Vert, Cami. - -- - - 13
W
White Motor ------- 19%
(Centinot en Ia & p "ai 2t)
cable


-"27"' A44radio
LIU


el SERVICIO

fas rdgido
|Aenclan |nmeodlee I
Rtceelde rpMWlt Or, i mied
/ to preoflore, teleton6e
Mu meRenj.
B tId mode ameqalpe
eaeo va we aslo P-- 1d
Velez do toe. m lo eel *
fAde perto del t muae.
Usete te de hwe, do die 0
do neche. VY, at to doe
akvkv~o ae m olosedel

M-82M!1 At Ta.

."A-8211
NA" C.0511 wvlAMsnO Of CUMA


MUCAN
A primesa ors d we por-
h oua an Ia las-Ba del joevee la Na-
tonal habla comprxto un carp an-
d li ac doi de Cuba a .,3. C1F 1}
7aracer pare pronlto embcqrioe D*
soda se r orltf' S N.
de Puerto acta p e
parcrpa& eniearcldeapca.

en tl a mte a 5.70 dePreci pau.
xoe futures de Is cuot aaieri-eana
etuvieron irregularest manten1&no-
ie a un punto del cerri del )oveS
El voltotmn do opeoe tut oe.
derndo. atribuyndo ilo a I pro-
ximided de o di tUftivoa,
El meraf c deBi rting eAtuvo quo-
. A/cut refladors etuvieron
n = ."44bexs-ag de et pot
rami6n. Tamblin experimAnetaron i.
ficultadei loI embasquel par terroca-
Por el hllo director de Lula Mendoza
SCompaia se recidbi6 un deaparho
reportando el clerre de ofutisr-s,
La intormacltn dice como igue:
Numero 4: 61o hubo un cantidad
limiltada de operacionet en las po.i-
ronea de marzao y mayo, con uns
caa con conexionet cubanat de aido
: las cotntra 7 operadores del lado
4e lea ventat. Se vandleon 9 lsota.
Loe contratos pendientes de ligulds-
ci6n en bolsa suman: marz= 3S; ma-
yo 272' Julio 16; septiembre nuevo .
Total, W&
Numero 5: Hoy hubo en mereado
de vlsperas de flestas, pero ventas de
crudos a B.20 y 5,21 provocaron H-
quidacln de septremr. En ls p6-
=lton de 19 lot product*r ven-
die-on con un punto de A m cases
romisionistaF. S vendieron 6 lotas
Los contratox pendaentels de lqutild.
ci6n suman: septiembre 512; dileem-.
bre 80: marzo 1140; mayo 676; juc
161; septlembre nuevo 2. Total
2,590.
Lo senore Lamnborn,-lUs a nd
Company reclbieron a tltia hora
de ayer, por au h Uo director privado,
la 'nlamac6n siguiente.:
AZUCARES CRVOOS: Despuf 6o
la aperture de I Bolea hboy, anunei6-
se una venta efectuada ayer, de 23J6
toneladas de Cuba (probablementa
para pronto embarque), al preaio de V
.21, a la refneria National. IA tar-
de report6de haber indicaconee de
otrs venta de 35.000 acos de Puerto
Rico. para defpa eho en eptemnbre 1,
inl precio de 5.70 a Is reafltneria -o.
creat.
Hacia el cierre del mescdo repor-
tise haber obteniblea crudoo de la
Filipinas, para Ilegar a fines de aep-
liembre (con todo probabiltdad de
Cubal. al precio de 520.
Precio spot New York hay; J.20
CI?; Mundlal 4,40 FOB.
AZUCARES FUTUROS: El total de
contratos atl cierre el juaves pndien-
teas de Uquldacin, era como aigue:
ieptiembre 492 lots; dicitmbre 00
marzo 1,149, mayo 768, Julio 1(1, Sep-
tiembre 32, total 2,50 lotes, contra
2,600 el die anterior.
El total de contratoe en ei noiner
5 al clerre el jueveas pendientes de )i-
quidaci6n. era como sigue: manra 2
(Ce.t.1 a a Mis poa g 2


i
4
I
I


DARIO DE LA MARINA.-SABADO. 4 DE SFPT. DE q194


PACINA DIECINUEVE


Sl-,-m-- .--._ --____-____ _-__-


Al -medio dia de ayer, viernes,
tezilnl la Seccidn Especial del Hi
Congrenso Nacional de Ingenideria
Agron6mica el eatudlo de It pOnen-
cia di ingeniero Casto Ferragut, y
a lu treon sexiones celebradas con-
currieron numerosos colegiados quo
tomaron part, en movidos deba-
tea, que pusieron de manifilesto el
enorme inters que ha despertado
esta asamblea de tcnicos cubanos.
n lan sesil6n de ayer efectuada
como todas lah iteriores en Ia Es.
cuela de Agronomla, se discutieron
y aprobaron los siguientes puntos
de 1a ponencia: Salubridad y Nutri-
ci6n de in Poblaci6n Rural, que ase
refiere., a lI alud de la poblaci6n
rural como factor determinant de
nuestro progress agricola, a In vi-
vienda campeslna y a la alimen-
taci6on.
Se proclam6 que: tuna gran part
de' i poblaci6n rural esti afectada
por enfermnedades y parduitos y qua
el campesino carece de recursos pa-
ra pagar honorarion medicos y las
medicinal. La necesidad de ellmi-
nar hI contaminaci6n de lans aguas
por falta de letrinas y acometer
una aisttemrnAtica campaia de salu-
bridad rural. Que se faclliten le-
trinan y pozos con facilidades de
pago, para ls mitad del cost de
los trabajos, sufragando el Estado
nla otra mitad.
Respecto a los servicios mhdicos
y iaS medicines y hospitalizacidn, se
recomienda que centre los prdstamos
que reallce el Banco de Crddito
Agricola, figure una partida de
Protecei6n Agricola, que aofrezea
ecursos a raz6n de $18 anuales pa-
rs el campesino y Sou esposa y $1.00
adlcional por cads hijo parn abo-
noar i Adminlitracl6n de Protec-
ci6n Agricola, honorarios profesio-
nales a medlcos y dentistan y me-
dicinan.
En relacl6n con Ia vivienda, ne
scord6. pedir que el Estado propor-
clone ia ayuds tdcnica necesaria,
pars que el agricultor aproveche
los recursos disponibles en su re-
gi6n, con lons requisitos sanitarlos
imininos y qua el Banco de Credi-
to Agrlcola, refaccione al campesi-
no, para que seate pueda adquilrr
todos Ios materials, aparatos y ac-
cesorios qua requiera Ai construc-
ci6n de una vivienda higidnica y
comfortable. Cuando los terratenien-
ten se nieguen a proporcionarle vi-
vienda higinlcosas a lon arrendata-
rios, aparceros y obreros, se ]e im-
pedirni el arrendamiento de is fin-
ca, debiendo el gobierno tomar'me-
didas endrgicaj pare evitar el in-
cumpipmiento de enta disposici6n.
Dentro del plan figura Is dotaci6n
de agua corriente, servicios sanita-
rioa, etc.
La allmentaci6n, fut tambien con-
siderada, como element trancon-
dental para Isa tanilia rural, decla-
rAndose que, es avtnalmente inufi-
ciente las diets del campesino, acor-
dAndose recomendar In flJacin de
lai dieta media de alimentacl6n per
capital comprenda los .igulentes
products para un alo: leche 220
lUtrol; 156 hurvos; 55 kilogramos de
came; 22 de gr n adioonal; 44 deo
vegetable verde' y.amasillos; 44 de
fixutan ricak n. vitamin C; 3680 par-
dose de otrai 'f rita;- kitogra-
nsa de az4icar; 110 de 'vianda; '73
do grants y 47'de pan o gallnta, pa-
rs poder softener 3,000 calorlan y
mantener el equlllbrio en protel-
nas, carbohidratos, sales minerales
y vitamlrts qua require un or-
ganismo aplamente alimentado.
El deficit pars cubrir ea diets
media, descontando la producc%6n
nacional 'actual y lai' importaclo-
nes, so convino que ascendis a Ias
siguientes cifras: leche, 8690.40.0
1ltros; huevos, 58.B00,000 docena;
carns6 y pencados, 74,800 toneladas
metricas; vegetales verdes y ama-
rillos, 178,000 tonaladan metrical;
tfrutas ricaa en vitaminasa C, 9.,000
toneladas; otrasa fruta.s, 105,000 to-
neladas; pan, galleta y similares,
100,000 toneladas. Cormo dato aclts-
ratorlo, se dteron Ias siguientes cl-
fran de consumo, producci6n, e aim-
portacl6n: habida cuenta del tipo
de alimentaci6n media adecuada y
de los volumenee actuales: Conau-
miremos 1,000 mellonen de litros de
lecheI al ao, producimos 408.160,000
y ostamosa importando, 1.700,000;
huevos, necenitarlamoa 85 millones
de docensa y producimos 6.500,000
docena:; de earnest, frutas, groan.,
vgstales, viandas, granona, pan, etc,
.ec-sitarlamos 2.355,000 toneladan
mitrica", producimoa. 1.436.,000, a
importamoa 447,000.
Por loas motivos expuentos, *1
1 Congress Nacional de Agrono-
mia, hizo suya tamblna, In parte de
Is ponencia que ae reflere a la pro-
ducci6n agricola. Il objeto de con-
quistar los renglone que an i ac-
tualldad oitamos Importando y ado-
misa obtener Ian cifras que require
una poblaci6dn minima de 5 millo-
nee de habltanten y cubrinr la diets
media d e loo mninos.
La ponenci a contiene un detail'
do anilisip de la produccid6n actual,
de acuerdo con loan datoa del censon
agricola, en l6as ectoreo, azucarero.
tl tabaco, el caf el mali, el frijol,
Ian hortallian, Ian frutaa, nla lehe
"u derivados; carnes de todan
claes y pesoado; manin y grans V8-
getaleo; arroz y vlandas. Prennta
euadros con lan fines que dispo-
nn de hna fuenite de ingreon prin-
cipal y de otra acca rtan; lod ren-
dimlenton por hectareas actuAl y 1
qua debo obtenern con una poll-
tica de producci6n raclonal, qua
oeonomlarla grandos superficies
par deastimaria: l Junto con la ti.-
rras inactivan de los grand-s latl-
tndloas, aa I producci6n para lo-
grIr la.conqulnta del abasto do anna
pablacln do 5 milloman de habhtan-
tot.. proporclonandolo una dieta mo-
dls idestuida quo prodUic* un ti-
nima do 3,000 cslorlaa bnita*.
Elat parte do Is poncncts coat-
Utiy >in admnirable trnbajo del In-
iintero rerrsgtit. por la brtllantl
expsicltn d dato,. citran stadi1-


ticas, pronunciamientop y orienta-
clones-que le ha dado al II Con,
greso Nacional de Ingenieria Agro-
n6mlca una t6nica de madurez y
responambilidad excepcional, tanto
al Colegio Nacional de Agr6nomon
como a la clase professional que Io
integraL Si no hubiere otros moti-
vos para acreditar el Axito rotun-
do del Congreso, que los" hay en
abundancia, este program de po-
litica agrarian nacional, seria suti-
ciente pars colocarlo, entire los min
tiles y ponderados celebrados en
Cuba y quiz7A considerarlo como el
mAin medular y digno por todos con-
ceptosn del aplauso y ln gratitud de
la ciudadania, por su sereno y atll
nado enfoque de nuestros proble-
man y lam soluciones recomendadna
El punt final aprobado einla ae-
sl6n de dyer viernes y qu figurea
en Ia ponencia del ingenlero Ferra.
gut, se refiere al Ministerio de
Agriculture como 6rgano director
de Is politico agricola del Rntado y
la estructuraci6n del mismo, apun-
tando la necesidad de dotarlo de
los recunrsos econ6omicos adecuados
y de I norganiza!i6n que demand
su elevada funci6n considered por
sla Constituci6n como esencialmente
ticnica. Se nugiere la organizaci6n
interior cientifica por etapas de
acuerdo con sus dotaclones de cr-
ditoa y el personal tecnico diaponi-
ble, seleccionando el personal mis
apto para lon cargo.
En material de dotaclones se ha
considered un minimo del 10 por'
ciento del total del presupuesto na-
cional, elevando en un 8 por ciento
el actual que se entln ma Inadecuado
y hbpta irrisorio cuando se le com-
para con el de otrosa paises., ptmes
Estadon Unidos que es un palo mis
industrial qua agricola destina a
agriculture, del 12 al 15 por ciento
del presupuesto federal, mientran
que Cuba siendo mAs agricols que
industrial, no llega ai 2 por ciento
de aignpaci6n para ese departamen-
to vital.
Se declara, qut: toda increments-
cl6n en lam dotacaones del Ministe-
rio deben de traducirne en mayor
numero de serviclos a la economic
agricola; mas cooperaciA6n a la po-
blaci6n rural y mayor y mas efi-
clente producci6n, equivalent a
mns alto grado de riquexa national.
Respecto a la estructuraci6n del
departamento, se oestima que ]a des-
centralizacit6n de los sectors del
azocar, el tabaco y el cafe, no sa.
tiqface el objetivo fundamental de
una coordinaci6n de las fuentes bA-'
licas, pues su autonomla, permote
qua mean operadas en form. tal que
algunos trabajos son duplicidades
costosas e improcedentes ya que,
el Milnltorio los realize como fun-
clones Inherenteas sun obllgaclo-
neo. Dada sla preponderancia del
azucar, el cafr y el tobaco, decla..
ra el II Congreso, mins l6gico crear
Direcciones en el Ministerto, para
realizar las funciones que tienen loin
drganismos aut6nomos que las ope-
ran, designando Juntan asesoras o
consultlvan o comialones fiscallza-
doras, Integradas por representati-
von de loa diversos aectores que
component la -mencionadas tuentos
de riqueza.,
.dpecto o.a a fudni 'de' coqrdl-
nador y supervisor trlnico que de-
ba de toner Is subsecretaria de
Agricultural, actualmente agoblada
por el amplio nimero de funciones
sdminiltrativas que llmitan au ac-
cl6n tcnilca,'se recomienda la crel-
cidn del cargo de Minlstro Auxiliar
que absorva ais funciAones ticnicao
quedando la Isactual subsecretarla
como organiamon adminivastilvo,
Se conaidera neceiaria sadema, &la
creaci6n de la Direcci6n de Eco-
nomia Agricola, con su a departa-
mentaos adecuados a funci6n tan
important. Amplia dotacion as la
Direcci6n de Industries, para per-
sonal tecnico especlalizado, en in-
dusatrias alimenticias, quimincas, tex-
tiles, destoleras, etc. IncrementacnOn
de Io esatudios e investigaciones 'Ie
riego, construcciones rurales, crean-
doze al efecto, la. Seccl6n de Inge-
nleria Rural.
Para mejorar el serviclo agricola
se sugiere a i creaci6n de Distrltos
con suficiente niumero de auxiliares
en los 20 o 30 munlcipios de gran
extension, que actualmente cuentan
con la Inspecci6n y algln satlxlallr,
Spero que no pueden dar abasto al
servicio en dichos tirminos.
Como punto final y pa-a hacer
mi" efectiva Ia politics del Minim-
trtio respondlendo a las aspiracio-
nes y sugerencias del campesinado,
so recomionda: La creaci6n del Co-
mitt Agricola Nacional, integrado
por delegados de loas Comits Pro-
vinciales y Directores Ticnicos del
Minlsterio.: Comitis Provinclales
integrados por dos delegados de losi
Comltx Municipales y el Inspector
Provincial de Agricultura; y los Co-
mitt.s Municipaleos que se. formarn
con trees delegados de cada barrio
y el Inspector Municipal de Agri-
cultura. El ComitA Naclonal cono-
cari los programs provinciales
confeocionados con lan sugerencman
y necesildades de los proyectos pre-
sentados por in delegaciones de
barrios. De ate modo, habr i una
vinculaclin estrecha centre el pro-
ductor y el Minlnterio. .
EV en verdad. ente plan de poli-
tica agraria del It Congreso de In-
genleria Agronmtica, un program
medular, qua merece la atenclt6n
del goblerno, y sobre todo, del po-
der legisalativo. -

LA PLATA

Al ciere del mercado. local.
ayer. Ia pla nt naconal e co-
tizaba como aigue: Ion com-
pradcores a 1164% de deo-
cuento y Ion vendcdore a la
par, en ope por el billete ametncano.


bemos

CORDELES HILOS 0n

Stboo lbs. @2h *2.......... 0 . pi

o~r~ocabod. IIsA4MI'sTA ca2de0
I abo. bela- p lbs Q ............ 1 T4.00 I
-BILALNA- (BOY$ ab lM do l Ubaib .L... ..... 4 47.00 5. pu n
-SiNALIHA iN b ws dot oL Q AL dm 00 doi
P itCarasaj ides, tdnd
A RWOODN tA .4........ WA n O ftirj4


IMDUSTBIA. PF.PELERA. S. A. -
MuUSAOAA N* L0 LA MAA 3LW5-6T0EIIO I- r
gariaa


Conciencia Agricola

Per MIGUEL PENABAD FRAGA

POLITICAL AGRARIA NATIONAL


Pida inform es o visit
ILiiMAGRO MOTOR COMPANY

k AVE. MEN OCAL 908


PROMEDIOS
vista Semanal Azucarera '-- HK.epterbre,-
ista- Se analA wcaera NUEVA YORK. septlembre 3 -
-Pr e l bo d irecto de Luis Mendo-
DE LUIS MENDOZA Y CIA. za y Compaftia):
bana, Sept. 4, 1948. so en cuota de Estados Unldos librce Industrlales .. .. 184 35 Baja 04
rls y rendaniento.-La Ao- de lo restos de cuota retenldaty 1o- Ferrocarriles 02 77 Baj a 13
Serv. Piiblicos 35 39 AlzR 01
facional de Colonos amenaz cal-Lula Mendiao y Compania. Acciones 69 51 Baja 04
omenzar la zatma hasta que .h.t..o 0
evisada la Ley de Coordinr.a-
carera en forma que no scan
aos quienes soporten por mi "' -.. l ,'
s carga que asuponen los au- '
por decreto. El decir, que
aodflcaci6n de una ley, pero '-.
e se quejan as de que pot ,
e dnisponen aumentos fuera ," ", i
ey Entonce, que culpa Ue- ', -
hacendados. a los que esos "
decretds aflectan en cincuen '. '.
clento de l Io que afectan a "' d q e a c
os y tambien e les ha obAi- [
pagar par promodios que as- .., ,
de esa ley.
0iros argunmentoas los colonos
npafita estAn Ltilizando el de
oes utilidades de los ingenlos. ,
s'un arma de dos ilos, pues --
echo conoaido que los Inge-
mibs uttlidadoes obtienen son. "
s que tienen carnas de admi- i0
in, o sea que son tan colonos
endados, o aquellos ingenious
ienen que amortizar capital
ues los divergos rebates que
ido los han dejado sin mis
acl6n quo l10qua han aports-
tevos accionistan como Capt-
eraci6n y como ptede com-
e, esto no es una norma ba-
que no dejaria con vida eco-
a nlngun ingenio que no es-
'n esas condiciones .. 1
ra part, la quela princil]
vlonos es contra el obleorno
decretos que auporien au- "
te aomaica, pet no Ie reela.
at do, 'porquA inte podria
qut pa ono se provil pquo
han de raIb ler1 subsidlo
tndemnizard en gran part di
de Jornales altos dispuestoI
to.
inemos en dud a que laI cafa
n algunos casos pagarse me-
[ que pag,, pero eso no
evarse a efecto. mientres al
empo no se rebate el page
canas que tampoco hay du-
e estin pagando demaslado
s colonos han reconocido en
a modalidad cuando entire
indas esti la de una opcl6n
ciaclones locales de coiono
gir que lan liquidaclones se
an abase del rendinmiento in-
que produzacan la cafia de
'no. Si estd sistemanfuese runa
n y no una opci6n del co-
podria muy bien subir el
minimo de la actual ley.
nodalidad que implde pagart
robaje es Ia Ly de Colones .
ue se maktiene en el pro-
esentado por la Asoclacl6n
de Colonos. Un ingenio qua
Petencia de zona se ve obli-
pagar slate arrobas sin ga-
rendimiento, en tierras can-;
con nlaquinarim vielas no C
.ar m" de 5 y medio o 5 C
aa arrobn a nounbitro ao-
lue lo nivelen y lepaI den all- 1 Vd
Scastigos por rendtmientos
idles y verin e6mho s nive-
ingresos de la mayoria de
as y de los ingaumlo y en pro-
Ien todos mneor.
Asocncifn do etacenddods'se
lta proponer solucones co- Qui Compo|Oa do seguro croo I quo me c
puntadas, porque hay algunos sRrviclo en Iafoncidn do ms soguros do tra
dox a quienesco onvieney ywpc a 0 a d fl 0 d r
os cuales perjudica el are-
i a pictdca puedo suceder __
rectdo eon log colones en in
efiere a la revii6ondeleInLhy La Alionza, sin ninguno duda. No solamonte
inact6n Azucarera, pues has- especiolizaci6n, durante m6s de 29 aftos en
s61o so ha oldo la voz del.o
on Nacional, perno cuando Accidentes del Trabojo, sino porque ademds6 I
del alboroto antren an can-
colonoes sin cuota y tambln de eguro quo cubren accidontes quo no searo
n no molerm i no B emodifi-
treto 522 0lue e part de Is Y onformedode no profeoionales, asi corn
Coordinscian qua regular ]as por cuolquier cousa.
y Atos piden que a me lea d6
a Wa nuevs cafis, Ios co-
otegidos por el adecreto 522 '
olir perJudicaodo o en vez d Efectivamente, he oldo hablar del Soeguro GI
orminlatro de Agricultur os de La Alionza, pero desconociOa los dolalles.
Y quimico expert en ana-
jugos d cafisa, en lo cual
mnmchos ailo, y conoce el pro-
fondo. Aprovechene sla cir- Una deo la ventaoias del Seguro Global S
ma oportuna do que el pre- ,
comi 16n nombrada par ,a- f Aliania, es Au adaptabilidad a coda caso
revlsi6nlde ImbLy ae Coor-
Azucarera y dejando ucn con las circunstncias, pues deo conformidad
garabia piblica, lab6rae coi los que soe den. cubrir y of montante deo laos
a bsJo mu direoc6n on in me-
de que ti Besuprimen.-on coones, ai rosulta el Import, do Ia prima.
ia, tratindone a todos Ins co-
r Igual y &e paga en azlcar.
azucar que sae recibe n la 1
do colono qua e st aflncado
rra que trabaJa rentiblr lo
ju|tlcil be corresponde. _
*reado--A rmediados de Ju-
1947 vendlmo a Inglaterra
oneladas do azxcar a 5 cI n Aceldonts y Informedodes en I 1
bra LAB Cuba, cuya venta
ilda de otrag en escala den- rl
e hasta Ilegar a 3.75L ean- TW(0.
i el mercado a 4.40. ( ae no
mpe&do ma tarde Y con 2 Accidents y Infermedsaodes ero
nto de robaja vendiando a
,000 tonelada de nuevs za- del Treblso.
i LAB y Sir William Rook, el
or de azulcar de Ia Oran Bre-
ah an vitae had Now York 0 V I d *
n ha dh tratar sobre codm-
a 190. 0 DWe s m p I
rcado americano ha balado
a con vent do 11000 tonela- 0Rotor y JubHIle6n
Cuba a i2 y SAO y 4,000 d.
Rico a .70 po comgno los m
tIn algo n ea b oef. el rmer- EDI
eeal sgum a 4JO. C mercado
4contii- a44. "tEFO
io promadia doe ocho nmost
Wto de La tahanL doa s 1 s" "
Silculos 4.1S y d otiuarI
ade *i eamblo. d pdonAGle PAJ A
liz mesw se i do A-4 y le-
4J ann al caso do convM-tir-


MOTORS


HERCULES


D I E S E L ^

Para entrega inmediata.
Amplio surtido de piezas
deUEPU-STO.

De 10.a 400 caballos
de fuerza.

AR0ANQUE INSTANTANEO EN FRIMO.

Para toda case de usos.


FACILIDADES DE PAGO


entire hombres de negociosdaria mjolor j- Crees tf qu pora mrl negoclio oera oltroctivo uwcriblr
ibajadoresl una p61ira Global-Socoial de La Alianzo?


por su gron
el Ramo de
tiene planes
in del trobo-
o la muerteobal-Sociolsocial de La
de acuerdo
:on lot deriot-
indemniza-

La fil1
rmpwfledo


IflCIO LA M
OS: M-5656, M


Ya lo creo que os. Tus trabajadores se sentirion oatisfe.
Schos de star protegidos no solamonte contra los riesgos
ordinarios do accidents del.rabojo, sino contra esos
otros riesgot que comprende el Seguro Global-Social de
La Alianza, cuyo servicio no puede ser m6ds eficiente y
que estd demosfrando con su nuevo plan Io gran poten-
cialidad de la empresa privado cubona en moternia do
segurol.

S- Despu6s de oirte me interesaoria ponerme en contocto con
La Alianzao, tQue debo hacer pora que me voyon a ver
a mi oficino?

V Simplemenleo llama a fu corredor oa agent de seguros.
El eastudlord fu caso y te propondrd ol plan m6n adecua-
do a las necetsidados especificas de tu negocio.
ianza ,

MIl de 5einos.'s.f. ?ars aiaual idr cfas-

:1i4ALIANZD4*

484e -eg9867 y C/6s
/0 so erv 'ra"6e

9TROPOLITANA -
-9866. M-9867 y M-986S


3oG RS. 3* laBGOD


%6 I


ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES ,a nti. i, coferoencin.
DE LOS DITALLISTASDE LA HABANA Lobre cActoAso a deCroditoe
Pre.sidida por ela senor Lucio Fuen- d-., de diferrnil dor sdad de poo,- o j. aA pr.rrar.qe .sr
to., Corriplo y acluanro en Ia Secre- 1.conee0impi)rtancflao eruont ml eior ... A,- 'd, u do Pm
taria el senor Antonio Perez Manr- itrando.se i a. iunt en estlud.o pr p f ,
qu a no r eunio, en O u .alOn m ena ua. oxprsrmnda .Comr 0na o Nactana, de at .r de '(rtd t,o d C.aa -,,n -
reglamentnra. iJ Junta Ejecutilva d( Iar)ta. Minima.- r,,a ofr,,-rr,loa 05 rnferer, clal rn-
isa Ftderacldn Nacional e Dtll- h rr'a r roos enrDali
taxt. tratando sobrc e0o importantie.i Tranporte par rcarretera. .1 de rrr'e dd
a."uniao que vielnen sendo objeto de d, ir ci.dr,
atencriOn por parle de dicho Organ-t Panteado por ,a .Li.mara ri ,, amra di. (rr, ercio d& ia
mo Foderativo, asi Uiendo a a re- d ti G talrRe oIut amp am r -'a t, dos 1, rrn -
un umn rumeroala rcprelnarsrio f.roas. dscuttdo el grave problrma que. y -erre d
ratidade., federdaa radicada en ,a e ha proadarldo a dladirhe e r Liiici d'.adioaana
Provncla de LalHaDara 'qu seii ni Wnumera 2739 del Minlstera, drC- E da la c'. .d j doctor EdIur-
crueai i tiraiimiaentei iaerradadi maulaccalonnes en cu)o Decrero .'dd R Mr,-r-, profutr de Contar -
en el praaoblaem ocla e trauspo Cl uee p] rohlberl trinalo porlaacia rreLer di d e d al Ir ardd Ctlaa uP.r
hae praludido a cdoil;aprib ciri,,dd lias pcronr quae con aulorirall ha
thiila p ar o Ido roira drrohlb o,,d a- de It s Conmi nNaca onal de Taoli n-,- n de arnph, ,sl ,limier,tse en r-a.
nes para cu15 Orrqu ,.aomrritaaiL arc oort. 'lari lvenl iodoOPtIdo e la, terta da a le r', yrpretaur-o, do
indua trn r ral" ldlc ar a atr. ispo ta 6- i t palrtana in d a procazi pra- r .ltad, I o 1 Ial '.0e, deiarro a-.-
caOn pra i& R jilco a i- propirtarlar de Ii1drne l di e l eg egn- ir trm la clicr i la (nrg am ]| p a v`JllajI~ que i~ lol-felncl que ha1" a lalbut am rn
d d A file lo hcmd L e, th ii de una arnpus ,a d,- dbrj Eilt erto de C r laJulidad ,naia ,-
rog lendo i prug lrenoa au O r d a a,,lCron en I que laIa represei, ne.a i ',, 1 la u a1 tr g a n .r
Ia asamblea Provaicial de Santa Clia-idei la entidade.i detalIstas w iaare. de pLiblil mitrerado en ertas rue
ri., ctlebrada ell n Sait Spilturm ieiataia, abaer tane a acontrario b Illtaone-s t'onhnll-am
abia procedidoi a dlilg Iili entre I.w Lai proh tibi t que riep iaIhla aol -
sociedadeg l lerada i Ara rcel v1- collocrllello a derechi .n, i -all ,J,
Zente pari to. erca ,0, dei a-l. ,o ],.orlgmnar ,nu va alza en el. de l oaR aarom y P'! a aza de
ens Mertynatllei, Ia qua s eaf f ,rrmercarlit, tea acordodo uapsrri- .'' dinpuiemkaa ha rcora do a ia artcl
ha con eln de evriltar Ia dsparidad c a expraoda prohlbliclOIl i- ldad comrlal di andir i al
de crtrl0oexLtenitr ienl it iapicml luar rioi CamlI par l a *aq con dleche oen piano ab solutar'nn
de dicho Ararncel. oa q. ha venaldo6. produirar Ma nla ledlrada plru-ill antiracnri L& Junta qudoaen-
pdeductlndo pri ullo a iara. iaoi- odtrmlndoa guailmnte di leraila IgraIim e n t e de a .'-
produlndo out scp~rcsW rio a I cirtr r- er i ialm dui- ret que obre Ia d t ici jtLC16D
ciante dealllolta., t ra, ien p arotesta do dlcha prohl ,- tr .a 0 uonla vo- ts dlr olra ot
n Pre sidente de 'a Re- ile rhe w0 Ipro i tu) d con el wfor 0
Heimrvicho de C(orros: pUlica y IaLLefa r Minttro de C d o. erro de m-adnd.
l d16 caOueni a hIuberi l 1~ i ,arno unIlcaclione, a yfacultar a Ia dFcdi- nl o' e ia n e ndpera d qu ondie


it L Vgl. l onad. arelrr UE nA MARIN e entr desperamja de io Cabre-1
en el Mita Lio de l .:-,''l.. ,.-tr ': para quo n cornel a uiN.. Uv plantearento formuhado re-
l, errro y action del ranios numteroe. ] va el E nutvo vonal.
i peliclon preclloda "- -.rc n t aeor..r mornerllalela niEdutivo Nional. cn
de DetalliAtaa de Santa Ctario, 1e- quaiooraii a
quw en e cuentrmn afecm dow con is eId~dora lanad l
reilando quc se ireos-a ltlo d ,1 medida dlatada. Ya se tralmllteron I a
parto de cartam ordnariis en"; a azo- telgrramas al cor Prealdenl It dro de c de haber ntereuac
nan urbanas de dicha cudad de Sal- to Republica yp l Minatro de Coi del A nor Menltro d ,Salubridad,8t~~~~~~~~~~~~~~ alcpf aJut a upr- edtnrMnaiod Cmro nr- rdo ptitctnpreicno:d
cn Clare, qiu comprnqe to l barrio municacloneao, publc ado eni DIARIO Iion diendco petia Dlinonndb de pam-
Zo La VIgla, El Condado. Carretero DE LA MARINA. I Centro do DebaliLag do Cabal-
do BaSus y el Reparto Dobargane. guCon., de que sean retlradoa de a&
dada da psoblacin dexte eli0n es 0 Llbeeroeln del prelia de lia piblinca Inls numero eo vendedo-
barrini3 y Is cantidad dr comerci Calco de tlh e r ambutlanesa Quo funclonan. r on
que en os qmiosn radicaroi. a "lio o epetif o paa, rs tud dl
Taritfa Cini oma dl6 ci o La J ulla J tconocl6 el xpr tivo s- Ipeblo en mla raoles d e Ia citda tor-
T alarln mi lnlor s d n cr t ld qu e ha aido p .ntado a lad de CarbaJgun.
rn orino de In Rep0bllca, por conductol Auntnto en ian tarifas del
Se particip6 a Ia Juntat Iacoopera- del wfteror MinLstro de omercio, re- ffiido nelkctrtic:
cl6n y orlentidn qu a ae ha omspreit planteando Ia sIn.a-tenble sitti alI, La Junta ful Informada de I, in-
do a las entldade. federadlae rlncione- qi ufre io st. nodest ocomerritan- Istglo lionoes que e han venldo ra-
tW a Ila petciin di flacldi de Sala. Lea que 0 dedl an ala mental de ca- lcando en relaclbn cono el cumenLo
rba Mincmop y cpillaclan doiota I#coo in leche en conoecrencia0 dc 0e- de Ins TarIfas Opcionale. para sunt-
bleclruienlola que pra el glro tatro- tar congelados dlchos produci uno a oi lltro doe entrgieletrilcia, slia qc
nmco dicLute Isa Comlsidon Nlalla- apreclon exlstlentea ei mar I de 1942 que encuenr pendiente de o I vista
nal do BSairiaa Minimos. liabrlndo- y teller que noportar dicha actlvidadd eno ls Recuatso que contra taes su-
ise alcanzado qua Ila citada Comi ud, mmrnemcI lon grande aumeintL0 qua. mentam han nJdo pryentadocs Infor-
acepto, dentro de la.a deermlnacaonea lin embargoose han permitdo en tos[ mindose igualmente que se "ti~n
de claiflcactones qui tce determlon, sectorei irakola e endtutrial dtl ca- ofectuando comprobaclonen en cuan-
la diereonel oexisaente entre lo enta- ffp y de l tnache, I que,t inido a Ints to al vollale en el srvicio-elto ctriclo
bleclmrientos Initalado en locallds- sur rcosto de Is vida. Is Incremen- que sr erien prestando.


I I --
A- k-


.....^.^. ^.. ^^ ^ ^ ^^^,^MM^^*^.*4^mi^^ ^^^iiih^^ .. ..>ivc 'e e.... *l ... .._, W,, .' A .<.* k... . _*.- A ,. .' A A 4 A.'.,' .'.\.\ y i a "' 4 *\ : jki" --- -

A- -OMrY


PAGM AVEMTE b i SPORTS DARlODE LMAR M AM 5APAP4.4DEgPT.DE1948 SPORTS
LsFeia del M "scu o- J..


IPorELADi DECADES BAtEO DI'MAGGIO 3 HOMERS FRENTE AL WA SHINGTON

Eayos de pes. ESTA NOCHE, LA GRAN PELEA DE BEN BUKER CONTRA BUSTER TYLER
Efectos deIatle viin _______________________________________ ______


Homenaie a la senciliez. OEFINDERAN LOS CARIBES EL PRIMER L A ULIEREZA DE BEN BIKER SERA FACTOR

------LUGARAL ENFRENTARSE AL MATANZAS DECSIVO EN EL COMBAT DE ESTA NOCHE


A LGUNOS experts consideron que la television va a dilmi-
rnuir las corrientes de ingresos de los espectdculos depor-
tivos. Lo mismo se pens6 primero del cine, y despuis del radio.
-Ambos hon resultodo --mucho mrds el segundo que el prime-
Sro- poederosos vehitulos de divulgoci6n constructive. Un promo-
tar de boxeo destaocoba muy olormodo, que en la octualidad las
pleas pueden verse a Ia perfecci6n .sin necesidod de ir a un
stadium La televlson empress poderosas los imdgenes Ile-
gon o lJos bores, o los restoranes, a los clubs, a los cases de
familios, o cuolquier porte... Hay observodores qua insisted
%n 'a tesis de qu laJs conquistos del siglo olejan ol-contribuyen-
te de las toquillos. La contienda que interesoqua e oirse oi
instant par la radio, o verse en television en menos .de vein-
ticuotro horps sus escenos culminantes desfilordn par las pon-
tallaos de los cinemotdgrafos. Yo creo que el primer-sintoma de
transformoci6n de Io television va a afector en el mundo en-
tero y est6 afctaondo yo en Estados Unidbs a las resefios ro-
diales. Entre Io qua dice-el verbo cdlido y superlative del locutor
y lo que reflejo Id tela receptqra, odvihrtense diferencias qua
pueden Ilegor al desconcierto y que host pueden cruzor alo
frontero del ridicule. Hosto oqui, lo radio ho sidb ton 6til P Io
propaganda de los .deportes como tan desmesurado en sus mane-
ros de expresidn. En la radio casi todoa es urgencio, sensaciono-
lismo, motices violentos. A la noticia m6s sencillo y a Io pear
ya conocIda del 6blico, precede el ruido de un oaviso dramdti-
co gue deja el alma del oyente suspense de un hilo frdgil. Ese
derroche loco de emocion a todo horo y por cuolquier coso, re-
flejo de cierto modo la-carocteristico de una generoci6n que ro-
ramente 'ohonda en los ocontecimientos y se limit o rozor la
superficie. El oyente perfect de Ia radio puede ser el lector
frecuente qua de los peri6dicos solo lee los titulares ......


A television le dictar6 a, loa cr6nica hoblodo la convenien-
cla imperlosa de odopoa r potrones nds nmbderados. La
easi totolidad de los peleos de xeo pidoas por'la radio son sen-
ci6naS.--e utor no ca-unca, cuondo los pugilistas
lacna d M utor o J to
dejan d ostigorse sigue dispor do puetaozos a diestro y
siniestro. a esaos po zos en hipltes resultongbel todo Impo-'
sible en rteamdrico,donde no tje noda de particular que
junt roto qua recb ooI ress goipeo po -golpe, est i ins-
taloda un pontollo de teotvin.Y tieno que mover a con-
tioriedpd o o riso, que mientras los peleodores se recreon on
uno pousa que invita al bostezo, el .norrodor describe a grito pe-
Iddo un hoock solvoje, o un job olectrizonte, o nos repito el
ctroz estribillo de que ohora acabon de caer :en un clinch ...
Loctividad radial en los deportees siendo utllfsima y estando an
ranohoosrodos y vceo e%#t, flehie a fo vehemencia
y blyido el diflcil sentido de lo aseisllez. Sueleoportorse de lo
humono para violar el reino de Io inreroslmil y de Io milogroso.
1 otro noche me di el deleite do escuchar por ondo corta ato
trosmisl6rin de un desoflo de baseball celebrado en una capital
del Coribe. Todos osi lanzamlentos.de Jos.dos.pitchersen plei-
to eran disporos tremebundos que.- portion 4o gaomo, que despe-
dion chispos errn el air y que socoban humo aitalconzar el able-
tivo de toa moscoto..-. Todos los bOtozas rdn,'illneos solvojes.
Todos los fildeos prodigies orroncodos de.lois pdginos d "Los
Mil y una Naoches". . El paladin esforzado del micr6fono so-
part6d los nueve Innings a tono brillonte y a conmoci6n histi-
rico. Quien norra osl, con'esa'furib peoenne y oniquiladora, oa-
m6s ha' tenido Ioa ocurrencla de situaroe en el piano de oyente
-qua quIlM sober con exoctitud y sin-aodornos-ret6ricos, lo que
kt6 patsondo y que no pretend que, 'e locutor se eriQ on per-
onojie de dramdn de copd y. qspodo. ..N homenaje ol buen gusto y par fortune inmenso, todos
,tL los elements quea intervienen en la esceno deportivo, hon
j1ado a un lodo la efervescenciao lntil poro rendir culto a Ia
uncillez. Yo baon posodo a la historic oquellos umpires de bo-'
suball que contobon un strike con Indnriica efusio6n que sl es-
tiivieran dando el do de pecho en la 6pera. Ahora los reordamos
y nos lucen rldiculos: con gestos teqtroles, con mirlodo de pa-
vor, can desenfado de caballeros ofendldos. Ya- son poc losto
oiuncladores que en los programs de boxeo entomon los ojod,
eoigolon )o voz y provocon sllemcios estrotigicos para decirnos
que en esta esquina tenemos ao Kid, Fulono y ep lto esquino con-
troriao a Battling Esperencejo. Yo recuerdo a uno que centre
nomnbre y nombre sometflo su humonidad a socudidas epilepti-
es y que pore ser mds curse, Iba de smoking a progromas donde
soe cobrabo menos de un d6lor par lo localidod mds pr6ximo ol
rahg. Tambidn ho sido relegodo el ripo onacr6nico de referee que
pretendia Ilomar Ia otencl6n mds que los aotletos mismos y qua
rodeabo el arbitroje de aofones crecientes de ostentoci6n. Hoy
dio e*l mrito de las personos que oficlon en las competencias
deportivoas rodica en la sencilez. Existe un limited de discreci6n
ql.e no debe burlorse. Es el tlmite de prudencia que la televi-
sion les seaoloro a los locutores de lo rodie que se imaginon que
Io primer persona no eso el boxeodor que se estd rompiendo el
Oltfia y los narices entire los cuerdos, o el pelotero que desplie-
go sobre el diamante sus sueAos de gloria, sino el, cuyo verdo-
dera y (nica misi6n consist en informor. Es decir, que es ve-
hIfculo, pero nunco intirprete. .


TOPICS TENNIS Di'Maggio empuj6 LA HEM

LA CP DAV sieteanotaciones L
LA CO DE J NEW Y septembre 3 (AP)_A
Joe DmmnagIo tuvo uno de sus me- l
ores diia en el bas ball, cuando en LL
Pw LUS OEN o el double Jugo A celebredo ayer per
s quip eqUp basles h a cuadro-agsares _
de tFy mpujdo6 oiete cameras, pare = lar a
au obe victorasb ls
A partir do esta tarde habrA tel- Soteo a usa b levict=ori e so g
sitado m~ enadoasde
ilomovirmento y wxjectaetost en Sn d ahinglon eon anots-
Forest Hills. Long Ilandcudo- clones dSo6pro 5y fr 2.1.r. v
_ases sstraltonos. Adrian Quit, ck La doble victoria colos a 1s Tan-
Brolnwieh Bl0SldwollCo lnenga keesa solo dos punto So le loiderca
r a doIla lox d Boton.
as Fo coect6suncuado-angula.
as y irem30exI delecampufta y empuJ
tmad ymAb r icant o aencuatro carreras en el primer esten.-
aerio-eanas, El loam Americana hi -.E rmrhmai e dl
sido aUimentado a dies jugadores, a yant o Ev p rimer home run del dtola
declr, self jugadores mis toaron a r-yankee Seinoe el Is primere, etrada,
aSodo 'losa cuaro b 5odosn aor-s con dos compaleroe en l base.& Ms
gades a loscoasesogtdoert tarde en el terce inning, mate6lafro
nalmefte, par conslguiente, el team rea am ningu
de Uncle Sam me verb representedo anotdore
nor verdaderos ass Sdet court comn0 copailenoenon cldn anolado
grcsnok^^ Pr, eeguondosdeo Eoo.E emtee sglO
rank Parker el veteran e TL bate mu n ro 2. con dos a bor-o .
Toed Schroser, Grnar Mulloy B", do entrada El ba a o .
lly Talbert, adeis de los jovenes Joe en el segundo Egame uN dentd
Bob Falkenburg, Dick GonzilexVsim- Set p e "posA
tar Seixam, Likas.Jr., Macht y Comel. del f^ pa nni.cinrm~H.. : .*i--
tor Beias, Likes .Jo,, Macht y Canil. rLaa slet anotaciones remitidas a
tod. los cuales wo p~omssmeeamrt- plate Poel Yanksee Clipper len mnS- .
can.aeouno doe lo a ttconststuyen itnen en el primer luor de losgea. -
uar .alidad,p s cuerao con sus pujsdores de Ia Liga Amerioana con -,
asuila 00S en reos quesa clte- oun total dloe 125 compafteroseonvido.ES,-
bra en Chesnut Hill, Mass. con sus batlazus. sobre Is goma del ho-
Nosotres, que cqUnomaS- eI l teasn m plate. i crilca
australlano, quo now bati6 on nues- r Jeol y.l as.....
tea capital hace apnas a i men, de- wxAlington 011"0t 001 2 D i 0 Lima
seamnoo estar pros-antes durante los New York 301 000 20x 0 10 1 MARINA en
disal que se celebren s o matches Thomnon Harris (8) y Evans; Lo.- horidas unsa
entire estas estr.llas del tennI,. ya pat y Houk .e do n 3o 5lod
que, indudablemente, ofrecrin l- i.Homers: Dllmagtlo (2). toi e omp*f
states uxhblc.onsi .en los 1 amoeos isego. tI.b dempad
terroenos d e Tormat Kills. Par los WaB eaidn' dedlcads
trallanos lo americanoe consetituyen V. c. H. 0. A. X. biri en hbrav
alampre ina pesAdillsa y est0 sono .. .. -- - - -- se per
s Una excepcon. Digan lo qua quie- Coan If 4 0 0 2 0 0
ran, 'a auenea del premier ameri- Kozar 2b 4 1 3 2 1 0 iL Cia 0
csn. Jack limraifa. aunque muy sn- Robertson rf ... 4 0 0 1 0 0 presnteada p
sIble no doja al tea rnamericano tan Stewart cf ... 4 0 1 4 0 0 Serrano hall
dbRl, pues todavia el capttin del Vernon Ib.. 4 0 0 6 0 union cottbra
team puede sntarse y s leeelonar Christman as. .. .. 3 0 0 2 3 0 O a
con today su calmsa a loea oses que Yost 3b 3 0 2 2 21 concedidndose
discutan el emblemntlro troafeo-y de- Sarley c.. .... 1 0 0 0 0 0 alta dlstincldn
jar todavia brillantes Jugadores tue- Evan c .... 3 0 0 51 0.2 55m i iotmpas
ra de Ja competencla. Seguramonte Wynn p. 2 1 0 0 1 0 laE mpa
Parker y Schroder jugarin los sin- _. __ _I laboract6n en
gsle y Gardnar Mulloy y Talbert los Totales ..... 32 2 6 24 8 1 xico, Venestuel
obles, mientras quo Australia depen- New York tituyen unng
derby de los veterans Quist y Brom- V. C. H. 0. A. E.
which y Is pareja Colin Long-Bron- ----. valor pars 1js
which en los doubles. Esperemnos esa Stirnweiss, 2b .. 3 0 1 3 3 0 No es date e
serie para saber ddnde estari la Co- Brown; 3b ... 4 1 2 3 0 0 quistado par
pa Davis durante el arlo 190-49. Henrich lb ... 2 1 0 7 0 0 1942 recihbl6i
DiMagglo, c .. 1. 3 1 1 00
Es indubitable que el Club Cuba- Berra rf .. ... 4 1 2- 2 0 0 ra par una d.
neleco estS propendiendo extraordi- Keller UI .. ... 4 0 0 0 0 0 los Juzgados
nariamente al increment del tennis Rizzuto S .. .. 3 1 0 0 1 0 al, o despu&es
y ya esta efectuando su torneo annual Niarhos c .. 4 0 0 10 0 0
ntersocios de menores de 14 aios, Shea p ....... 3 0 1 0 0 0 Club Fortuna
con un entry formidable y el dla l - - - ufoz en rec
primero de septiembre coment6 el Totales .. .. .. .. 30 5 7 27 4 0 bar en pro de
torneo de mayors en trees catego- Wdshington .. ... 000 000 020-2 he. h
rias. Luis C. Ramos, el incansable New York ...... 020 003 oOx--5 nales. .Ahor
delegado de tennis electrico, ha lo- Emipujadas: Shea 2, Dimaggio 3, pal ha estim
grado qu un nufmero enormeSde ju- Stewart 2. Two base hits: Berra, la Medalla de
gadores se hayan Inscrtpto en .I tres BrownL Kozai 2, Stewart. Three base nlo a su fetT
eneoerla aH a eylhos ju isadores J6- hits: Yost Shea. Home run: Dima- .,1- M -...'


o 1-r venes en et palto electric o y no es- to. Doubit plays: Yost. Kozar y
ou.- llucsGadores m1 En La r np II t ..a ed ...1 u ...n d eo venon; izto, Stirnweiss en-
Do@ le m s In l E G n es LI& 0 jivenes ostenten el campeonato na- rich. Quedados en bases: Wsh ington
entr n en el cartel ___ clonal cubano. Muchas entidades loca- 60 New York 6. Bases por bolas:
P e ene de hay on t es deben imitar at Cubaneleco y qua Wynn 5, Shea 3. Strikeotus: Shea 8,
e nprol bj &lasaaddoram de hoy s ila intensitquen sns prictlcaa en el be- Wynn 3. Umpires: Pasarolla, Boyer .
Ayer anunci el promoter Gilber. O LMdeS ,lm n Uo deported donde Tilden remind du- Rommel. Tiempo: 2.01. Concurrencia:
to Becerra que habla introducido dos Whtnton a n Nuev York Cr- ,rante Santo tempo. 3.76D.
lichadoro. nibs en Ia grand batalla dint 3-0 vs. Porterfield 4-1).
mmpal quo se escentftcar, malaun, Detroit en Chicano Overmire IEU
a 41 cdintrlco coliseo del Havana Beaten on Uliadela IDobson 14-p 2-4)
r~r^ ^ss=^SS,r : J;UMARA ESTE ANO EH CUBA LAS FICIIRAS
o=,. sitodo en ,.a yMAS DESTACADAS DE LOSCIRCUITOS MENORES
I"don nuevos atletas que me holn 11=4 and S~ an Lui~s (Gromeli 7-3
atnd e espectAculo eeociante do vs- Ostrowekil 2-3) nochc. A D ST C A ELO CI UT SM N R S
pal sn Tio Gon~lez Ligim Naelonal
hi betala campal on Ti Gonle ueva York en Brooklyn (Kennedy Car rsklne que hora vat 1 del Amendaes ha vueto qu
p~uanLuis artinJr. a hijodel 24 vs.Barne 12-9. Car Ersine. uaeshre vitadardel Ahanda ue, h to alo &I uiuio
yJono Loul Martin Jr. elc hio del .4 C n. ]Barney 13-y. uniform de los Dodgers do Broo. regular de Montreal. En el nis-
conocido pertodista quo ha Intctado a5 Lute en Cincinnati 5Br-chn klyn, resultando excelente puntal en mo tim, el shortstop Bob Morgan,
*ua'passo env el rudo deported del col-I15- O-a Fo0 s- la aspiraclones championables de In pedtdo por el club Habana, hia Ru-
n rlladellta eon oalon Rowe 8-9 noven, es un atleta, agradecido. Ca- mentado su record de home runs en
ohdn. Duviel 6-7 vs. Votielle 13-13 v Bick- da ven qu ticne una oportunidad dl- la temporada. bateando do Ia Wltl-
e," oz la batalls campal dro eon- ford 7-5). ce que completed su experience pit- ma semana...
t.e tl luchadores an vex de centre No hay mils juegol %entladrs. cheando en el campeonato invernal El Infielder Al Flip Rosen, pedido
yI O natUralmetle el tumulto ieri- cubano,' to cual represent, do ella per el Cienfuegos, ha sido escoxldo
mayor ) Ia mocti6n misa grande ESTADO DIE LOB CLUBKS no cabe duda, excelente propagan- como el novnto del aio en Is so-
Iiagullae lo que son dies atlotan LIGA NACIONAL dapara nuestrn competencia anuat. ciaci6n Americana. desputa do na-
l % )Lr en un mismo ring. G. P. Ave. e efecto de etai propaganda se ber arribado los experts a la con-
qrt- cutlco grande. uns mole hi- note ya, at recibirse. cast diarlamen- clusi6n da qua no tiene deblidade.
man y @I1 referee atendiendo a lo Boston .. . 72 7 to en las oficinns de la Liga Cuba- al bate Rosen rcportard al Cleve-
trucn s d |oa luchadores sclo0 con Brooklyn . 69 56 Il s l numerosns carties de Jugadores land en laprinavera El pitcher
mt WWO que nuncp antes57 482 t-Mk
ma Olmisa mpo ........ a it -St' o, . .. H1 7 54 2 de odos0 los circultoi qua ofrecen urdo Bob Me Call pedido pr" Mike
a baalt campal corner at- Pitsburgh . S 5 1 33 libremente sum serviclos. Dedt (Gonoilez para el fianbann. liei or-
redpdor do laatnuvm aela soche y New York .. 04 0 B516 1 lugo, ninguno pude aer contratado den do tinalloar In teonpurndo sn el
,,n,,eon a1n01 do hismo Coda1 1
ura in llmute de tim o.iCada vez phia phi . e 70 4 15 par esa via Las reglas del belabol equlpo de los Clu1eo de hlilc'go
qua me alln ellmm.andn 1 0 plir t ,. "' 7* 41. I"i orgnsilxado dicen qua eas contrutas Se ha pasado loo el aflto jUgiisdo
vaden tlle doe l is a s *nr. Ir, ncsir.,..r', 77 414 1 'i tienen que producilre a travs de nlas para los coroneles de lousville
doeMn lam doo oup ivllev inal,,l ITi. I i It,, 1,VJRICANA oicinas, deo Comnusionado; pro. de- Y ha sido un de Ion pitchers mbas
g5rprStalin eI cenue final El Ti C. P N.e cimon eoto para quo ustedes me den ceguros del club en los donsafios pre-
re eL i rantaesn. H,o. - - ,n,o idea del Inters en competir on clson
ei ellO0 a Veians 0I c nr7ro N- Be fl 1 I. oha quo hay entire los players El pitcher xurdo Merl Ie Martin,
I*& Juan Lsite Mar.- Nel1% . 10 4 814 kinrtannericatlo. pedido per el Almondorea, tiene 11
Clev-- tis.eland I t i -2 2 Ji..o.y Bloodworth. que ha aida victorias en el St. Pauil v o rerta,
O- an -culI ibde Phtiadelphia 71 5 56 ., iremodo para culir este atio In me- que ha mejorado notablemenae su
Ctto D at t tab r .ian 60 12 492 1 gunda ba e del Almendares. ha sido control para resultar invincible
nt bndr danenm l inoeen. t Louis 4s 4A 7 3877 preclamado 1l Jugador mas tiltt a au Dee Fondy eatA bateando ahore 324
WoLhlerilngdoeI Wahngton 40 79 313 30 lub de It Lia Intornaclonal. des- para el club Fort Worth. do la Liag
W g a ln Chicago 43 84 M3 3A pots de registrar impresionante carn- de Taxaes con 56 crreras Impulan-
an palln con el equtpo de Montreal. das en 514 desaflos en que ha tornado
ilsodworth qua ha Jugado con el part Bob Red Taluo, que Juega
'Detroit. e isahington y el Fita. tie- del Tula, sostiene un promedio de
i, in asilo de edad, y se domnvuelve 330
at 1. posicit6n @n mba -eguirldad Lo, campeonatos de lI Asoelaci6n
F.SSk Ne CTALeorgie Hauman En Ia In- Americana y Ia Liga Internacional
-er, ] ctiBonal ha ido reaponsiable onto finalltarn oficlalmentc el domlngo
I^^ H f Z^ Unn del considerable numero de do- 12 de sellenmbre. pero. desipue se
Li poys registrado poar el club productririn lo desatilois del piny-off
Jimmy est bateando .st. y de Ia pequeia Serie Mundial, lo
Deopuds de'haber esltado tuera del que asgnfica qua los atletas de cee
S snoeup por anoa dcai. deldo a un circuito qua vengan a Cuba extarin
poelg que recibi6 en el toblllo., el listos para aJ vJaJq a La. Hlbansa a
eutf itider Al Gionfrido, qua iugari princlpins de octubre.


tLoU. rara n m
ros en el DIA
NA, y para to
,rtivos, el nI
Wo de orgul
po.que Etadio
tods las coso
las plans cc
Sports, que h
flrna lauread
traldo lector
Svidades de n


S; gana el Hershey y pierden los estudiantes., los muchacho del.
central recuperarin el primer luger del torneo. Puede em-
patar el Telefonos el record impuesto por el Fortuna. Dato
Con el triunfo del Club Begin, so- contenderin Miramar y Santiago de
bre el Cubaneleco en lI noche del las Vegas en el primer turn, y iAs
ojueve, el campeonato de base ball tarde el Cubaneleco y Atldtico de
de la Liga Nacional de Amateurs se Cuba en el segmundo... Maestri, Ma-
ha puesto "mi callente atn", con lo gorifat y Lito Arce son lox ofirialee
"rilleros" tamblin entrando de lieno que actuaron.
en .la lucha por el pennant instalados Et Hershey jugari en San Antonio
en el tercer lugar a un juego de los de los Baflos con el Circulo de Arte-
Caribesn de sla Universidad que asian sanos, lanzando Vicente L6pez contra
marcando eI paso en Ina competel- Oscar Toledo.- Basilio Rojas y Her. :
Cea.n Mindez serin los umpires con Gon.-
Como estin las cosas en el clrcuto. z Ale Faced do anotador.
son cinco los clubs que ahara tienen Los Carobeo IrAn a Matanzas para:
chance de conquistar el gallardete, defender el primer lugar dpl campeo-
pues el Tellfooos que ocupa el quin- nato frente al Deportivo. lanando
to lugar esth a juego y medlo del Miguel Angel Agular contra JJqul
primero, lo que quiere declr que un Sufrez promettendo un bonito. due-
ligero patinaso d dlos lideres lea per- lo Genaro Domlnguez y Boyd
smititr instalarse en el lugar de ho- serbn los umpires con Roberto La.r-
nor. cada d4 anotador.
Mafasa domlngo se otfrecern nuy El sending de los cubes despuds
importantes encuentros en el circuit, de los juegos del Jueveses oel si guien.
cuyos resultados pueden traer cam- te: ( Av'
bios en el standing de lbs clubes. K
Leos round? de Regia Park serin b IV TR>Ar 2 in 154 1 .
escenario delo i importantesdelos Hershey .. 20 14 4 2 .77'
juegos del dla. efisalado para el se- Rela h .2014 I .7
cundo turn, entire Retgla y Teldfo-I Cutanle' o ... 20 13 4 5 .72
nos... Los "rifleros" instalados aho- ei000fo0 2 14 0 .7
ra en el tercer lkugar tratarsin dede- Matanas... 20 12 0 .700
insalase os eltonsta S[,aen z-Art... .. 2 0 112 8890 A
fender el tercer lugar donde pueden AttAtios .. 0 12 8 0 S
instalarso los telefonistas 01 salen vie- Artesanon . 20 11 9 0 0 w
toroisos del juego.. El Telfonos va
teas de su ddcimto cuarto triunfos 1- 105 -4 I
consecutive pars empatar el record
del Club Fortune .. Ren Masip o Segunda DIvila6n
Luts Gonz7Alez deben de inlclar el
juego por Ida "rifleros", mientras J G P E Ave.
Cheln Garcia lanzarIb por los telefo- -
nistas... En el primer turn se en- MIRAMAR . 20 10 10 0 .50
'r entarn Vlbora y ADC. Ignacio Do- Santiago-....... 20 7 13 0 .30
mmguez y Julio Vidal actuarin de Vibora.... ..1..9 5 14 0 S
umpires con Gui lermo Conejo de ADC..... .. .. 19 4 14 0 .311
anotador. - -
En los grounds de la IUniversidad 70 Z8 51 0


ILA DE

ANA PARA

AN SECADES


deporttva on general.,
del DZARIO DE LA
particular, h ban ido
tve mlb dn a paro-
Becades. Nuestro fra-
leo ja de eta sec-
a loa deportos, reci-
Sla Medal"ls de La
acuerdo uninme de
uaisictp. La moci6n
or el ancejal Mantolo
- fiMl eco en la re-
da eli pasado juives,
e nmedlatamente la
al brI-llante autor de
de la. Epoca, cuya co-
ipubllaclones de Mk-
a y Puerto Rico cons-
aporte 'de innegable
letras ubanas.
el primer laurel con-
Eladlo Secades. En
Premlo Justo de La-
e sus estampas sabre
correcclonales, y un
fud honrsdo por el
con ]a medalla Victor
aonocimiento a su la-
e los deportees nacio-
a la Cimara Municl-
ado justo concederle
La Habana en pre-
undo talent periodls-
sotros. sus' compaoe-
1RIO DE LA MARI-
odos los croniLstas de-
0evo galard6n es-mo-
Lo y do stlsfacction.
o Decades, per sobre
ns, es pertenencla de
0nsagradao a los de-
ha prstlfgado con su
U. y a in cuale ha
a ajenos a las acti-
uestro sector.


Heati decidi6 el
juego del Boston
BOSTON, septlembre 3. (API Los
Braves de Boaton reculeraron el pri-
mer lugar de la Liga Naeional cuan-
do bateando solanmete tires Incogibles
lograron derrotar a los Phllies con
anotacit6n de 2 por 1.
Los Dodgers de Brooklyn se ban
situado a juego y medio de los Bra-
ves, a l perder el doble encuentro que
celebraron con los Gigantes.
Un cuadrangular de Jeff Heath en
nla cuarta entrada con dos compaleroa
en bases decidi6 el encuentro a fa-
vor de su equipO.
PHILADELPHIA
V. C. H. 0. A. R.
Walker, c 4 0 0 2 0 0
Hamner. 2b .... 4 0 1 2 4 0
Rcowelh. It .. 4 0 2 1 0 0
Ennis. rft .. 3 0 2 0 0 0
Hass. lb .. 4 0 0 14 3 0
Miller. s . ... 4 1 1 0 4 1
Caballero 3b... 2 0 0 0 2 0
A-Padreeu .. 1 0 0 0 0 0
'Semlntck. c... 4 0 I 3 0 0
Leonard. P. 3 0 0 2 0
B-Blatnlc .. 0 0 0 601
TOTALES : 434 ",7 16 1
A-Siruck out por Caballero ea el
noveno -
B-Bated por Leonard en el npove-
no.
BOSTON
V. C. H. 0. A. I.


Holmes, rf ... 3 0 0 1 0 0
Dark, as. . . 4 1 1 1 3 1
Torgeson, lb... .3 0 0 11 1 0
32iott,3b .... 21 0 0 4 0
Heath, IL. .. 1 1 5 0 0
M. McCormick, cL 3 0 0 2 0 0
Masit, c. . . .. 3 0 0 6 0 00
'istl, 2b . ... 3 0 1 1 20
Sain, p . . .... 3 0 0 0 1 0
TOTrALES . 27 3 3 2711 1
Philadelphia 010 000 000--1
Boston 000 300 00Ox-3 I
Empujadas: Miller. Torgeson, Heath
2. Two base hits: Ennis, DaIk. Sisti.
Home runs: Miller, Heath. Double
plays: Mller, Hamner y Ha";n; Tor-
geson, Dark y Torgeson. Quedados en
cases Philadelphia 8, Boston 2. Ba-
ses por bolas: Leonard 2, Sain 2, Stri-
ke-outs: Leonard 2, Sain 4 Wild
pitch: Leonard. Umpires: Robb Pi-
nelli y Gore. Tempo: 1:31. Concu-
rrencia: 7,915.
COMPETENCIAS HIPICAS
ESTA TARDE EN EL CLUB
NAUTICO DE MARIMANAO
A IRS tres y mdIa de la tarde hboy
Sobado, tendrin electo, segin herenu
venldo anunciando, -na interesanteo
eonpetenclas hilicas en las que to-
marsn arte los picaderos de Bfltmo-
re, el Club Hifpico Naclonal V el Ejr-
cito. slrviendo de pista los Iamoions
te-rrenos del Club NMutco de Ma-
rianaoe
Y para el domIngo dia 22. sla direc-
Uta del NAutico ha dslouesto la ce-
lebraci6n de un t-bailabbl. que se
lniciart a la alete de la tarde y se
prolongar hasta Is once de Ia nocthe.
bsilbidose s.loe cords de la orquest_
Casino de la Plays v del ConJunto
Casablanca.


Auto.LiPare obtener el meor N..
funcionaminto del
motor... Cimble a
Auto-Lite. Pot ningfin
dineiro sepee comn- ^^EHS
iru. aaa Bat M or ^ i^

Qa. Comercial de GComa, S. A.
Belsacoahl No. 7S. Habana.


JOHNNY UPON, CON

CHANCE DE SER EL

UNDER DEL TORNEO

P STEVE ESNIDER, de IU. P.
NUEVA YORK, septiembre 3. (Uni-
ted).-Johnny Upon, shortstop roo-
kide dSe Tigres de Detroit, esta me-
jorando tento al campo y al bate que
el manager Steve 0-Neill cree que
quizas sea el lider del club la pr6xi-
ma temporada.
Lpon, qulen se acredlt6 diez hits
en siete vtajeI sl plato en el double
header del domingo, substituy6 a
Nell Berry 'en el short poco despues
del primer.mes de la actual tempora-
da. Esti ahora bateando alrededor de
.280. Durante Uso primeras semanas
coma regular, tovo dificultades en al
plato, poro en las sltimas sets sema-
nas ha dado Oxhibiciones estupendas.
Johnny, 'cuya residencia esti en
Detroit. tiene 2' aftes, pesa 170 libras
y mide sel pled,
Cuasdso- se Ie pregunt6 el otro dia
1si esperabe se un bateador de .300 el
a.fo prxlmo, respondi6: "Ast lo de-
seo, y ostoy haciedo el esfuerzo --es.-
tudlando a todos los pitchers, pero
todos los pitchers me estudian a miI
tamblin. Y aqu i los pitchers tlene
el control nelesario para lanzar con-
tra lo qua consideran el punto flaco
del bateador. Pars batear .300 tendre
que ser muy afortunado".
iPpr qu consdera Lipon que su
club estien la ssegunda divislbn.?
Johnny respond '*a esta pregunta
con 'una propia: i"C6mo podriamos
star e-n otto lugar ei cast todos los
pitchers nuestros ban tenido dificul-
oades con los brazos?"
Stan Musial, de los Cardenales, pa-
rece Astar al rented de los bateadores
de la Liga Nacional en lodos los de-
partamentos except en el de home
runs. Y en esa division, se encuentra
a solo un home run de los 35 qu e se
ha arreditado Ralph Kiner, de los
Piratas.

VENCIO LLOYD LA BEACH AL
AMERICANO BARNEY WELL

BSTOCOLMO, Suecia. septiembre 3
CUnited)-Llody La Bea.h. de Pana-
mA derrott a la estrella norteameri-
cna Barney Ewell, San los 110) me-
tros, en la competencia lJtentacional
de Escandinavia.
La Beach hizo un tiempo de !0.4,
y Swell 10.7 La Beach compiti6 con
Suec s y Jamaica. en los 400 metros,
y finally en segundo nigat. por deba-
jo de los Estao ndos _ntdo

Nataci6n mafiana
en el Vedado Tennis


urnb especial a ocho rounds que se-
ri sensacional: Baul Pdrez y Ma-
rio Hernindez serin los rivals. Y
ara comenzar Peter Jones y Victor
algado y Francisco Cifuentes y Jos6
Casal dartn dos peleitas calientes.
BOXEO FEMENINO EL JUEVE6
El jueves entrants, om el ring del
Palacio de los Departes, se brndari
un cartel mixto de lucha libre y oo-
xeo femenino. Paa esa fecha tiene
firmado el promoter Glberto Becerra
dos encuentros de boxeo entire fe-
mnas y cuatrq matches de lucha h-
bre.
Hasta maftana no daremos a cono-
cer los nombres de aIns mujeres, aun-
que son nuevas y van a debutar en
esta temporada mixta que con ta nto
6xito se ha venido desalrroUando has-
el present.

Parra perdi6 con el
St. Petersburg ix0
ST. PETERSBURG Fla., septiembre
3 iUnited).--Los Havana Cubans foue-
ron objeto. dE una lehada a manes
dc los Santo de Saint Petersburg,.
que ganaron una por cero.
Los Cubans conectaron diez hits,
dos mias qu e los Santos, pero Io pu-
dieron coordt;arlos pars anitar.
Sanders empuj Isa unica del )ue-
go, en el octavo inning, despus que
Schaker se embaso por doblete.


I


Hava a Cubana
V. C. H. 0. A. .
Zard6n cf. ... 3 0 1 0
Gonzilez rt. 4 0 1 0 00
Torres, s .. .. 4 0 1 2 1 0
Qicutils ib, lb. 4 0 0 10 1 0
Galardo 2b. .. ..4 0 2 1 4 0
Fuentes I .. ....4 0 1 3 20
Moreno- 3b.. .. ... 0 1 3 2 0
ValdEs, c .... 4 0 2 0' 00
Parra p .... 4 0 0 0 10
Totales ...... 35 0 16 24 10 0
8L Petersborg
V C.. 1-O. A. -.
Kister 3b ...... 01 1 10
Sanders cf. .. .. 0 1 2 10
Finne lb. .. .. .4 00 10 11
Bell U. ..... 0 0 3 -0a
Tanner rf. 0 3 1 00
Halsall 2b. 3 0 1 6 4
Server m. 0 1 0- 41
O'Brien c. .. 2 0 0 4 1
Schacker p...... 2 1 1 0 5 0
Totales .... 39 1 8 27 17 2
Anotaei6n por entradas: '
Havana Cubans .... 000 000000-I
St. Peteisburg .... 000 000 01x-l
Sumarleo:
Carreras emlrujadas: Sanders.
Dobles Tariner. Scharcker.
Double plays: Quicutis a Gallardo;
Gallardo a Torres a Quicutis. Server
a HIalsalI a Finney.
Quedasos en bases: Havana Cubans
e, St Petersbug 6.
Struck outs. Parra a Schacker I.
Bases por bolas: Parra 2, Schaeck-.'


Mafana domingo y comenzando a
las diez de la mariana tendrAn efec- Ur DI|| D TRs '
to en sla Piscina del Vedado Tennis "'U N ALLY aE TRES EN EL
Club las competecias anuales para NOVENO DIO LA VICTRU,
padres 4 ijoi que auspicia sla Cormi- N LA VI IA
ata de Deportes que preside Frank
Trelles. CHICAGO, septiemnibre, s (AP).- Vyi'
Un entry muy numeroso se ha re- Werts, de emergentes ea I&a noven
giatrado pare este ripe de event, que entrada intervino direetamente eon
promote tender un desarrollo pleno de un incogible, en un 'ally de te ae bo-,
emo4on en.cada una de los events taclones, que di6 la victoria le TI-
a celabrar, res de Detroit sobre los White BSo
Con ta ompatencias, quedari de Chicago con score de 5xS
cerrada latmporada acuAtica de los Un total de 10,358 persoua a.-
Marqueses del Vedado y s61o se ce- garon su entrada para presencar e01
lebrar en su tanque el Camrnaval de magnifico desafl6.
relevo que annnci Ia Confederaci6n
de los Cinco Clubs para el pr6ximo Anotacln. por entrsdas .
martes en horas de a noche.
Una vez terminado el program de Detroit: D000I 010 10-S
la nataci6n que efectuara el domin- Chicago: 000 02 000-2 10 0
go en el Club de los Azules, los nme-
nores de 12, 1* y 17 aatos que part-Bater- a Hutchinson y Swift: Wjgt
ciparon en as justas celebradas re- 'Judson 18 y RobinsrOl,
clentemnente por el Big Five. serAn
homenajeados con a ..uer.o que i l
otrece el Vedado Tennis Club, .o.o rT n a I
premio a sus esfuerzos. T nt~n Ju l a'i
Desputs de finalizadas tas laborers J l
de la mesa, Olga Triay, Virg~nss ..re-o Prooraxns.scsild pars 12 fnel~n
ies, Eduardo Consuegra, Fernando d p 1,0 It.>A
de Castro y Jorge Silva, recibiran las ree ctaoe
medallas honorilcas del Vedado Ten- PRiMER PARTIDO, a 30 tanta:
nis Club, por haber obtenido el de- Garca y UgartO, bincos ontr01
recho a las nmlsnas coino resultado rarta y UArteola nculos. Acontr-
de sa actuaciones en las competen sori ambY r de cudro ohlo.A -
clas del Big Five. s ambos del cuadro o
SEGUNDO PARTIDO. Plstdi Urlo-
OBTUVIERON LOS CUBS OTRA ia, blanco Contra Careas
Guama, azules. A scar ambta del'
VICTORIA ANOCHE: I0 POR 1 cuadro ocho y medlo,
P1ESBURGH, .sptisebre 3 (AP). ImpO el nsic-0 Ifuf
-Lw dewootdots Cubi de Chicago [=U l "n
qontlnuaro sou tuerte oensliva contra Mcinley M aoV" record.
100a.los equlpos de sa L1a conec-
tando 17 it sobre nlas ofertas de los ESTOCOM[O, aep e mibre 3 UM .
Ilandoros de los Pireta, para derro- ted).--Herb McKInley, de Jamaica.-
tarlos can azotacld6n e I0 x 1. niMpuso 0u nuevo reoe-d mondlt aex-
31 receptor Al Walket lntervi-o rn traoticial Ae 32.4 pars In carroes-ilw,
cinoS anolaclones de lao Cuba con na de 300 yard o
n homer, on oble y un bit en ct- It stre Oll pre s
s tomes uce OCod el bate. Slatancia. e o Is mares antericez x-
Obo: 000 .51I 0C-10 17 0 traofcis era Soe2de23 gasdos. "
Pittsburgh: 0M0 100 005-. 1 1 0 L EnsI 200 metros.ALody L'aheaeIh*
WBatoSta: Moyer y Walker; Quann, de Penam a, qued6 emn pimer lusam
Sisgletess.(4), ]Lombardi (5' y Klutta. con 21.&


Kim .ht6- i j -


-------------------- 7-


I


1.


El norteamericano Tyler, poseedor de un formidable record, ha
realka"d un training mct6dico y esti confiado en veneer aj
,Moros. Black Pico contra Fuentes en el semifinal DetlUr1
Otto extraordlilarto cartel de boxts sufficient para queb.eltiblcosa-
Sle presentar.i est nochei a a- recocido pubJcamette egran eeiur
natoimo habanro, en el temple ina- zo que rine la asesorta debox,,,
xiioo do nusetro pugil.ioan el am-spara brIndarte, seomana tro aenara
Pilo y 6modo Palatobde oeorteb so espectAcutO predilecto en un
n m hisparorubanod trabs. La lmportecn de Tylers,


t^ ^^i'co"]bane de C~ hi ~ r~e &at-
da dolos welter y el yankeeBus triunto grantle .-Y, levaris sl rig
ter Tyler so eaterS presentando is lrente al hispano w aies-to se que
moLtor lea Bnternacional en la ca- grande par el conmafero Azuis
lgoriad 147 be mui- El bout sr una le de perros
netimwc VIt c6dor el campe6nn C- Ya vinos come o ante oun boc bre del
l t cubana Baby Coo punch anqtestador de Baby Coulh,-
e con victoria sabre Vin- ber el moro Buker no deJ6 un
dic Posaano, Joe Curcio, Beau Jack tante de atocar. HRoY se mde con
y draw asobre Gavtin Kid -con peleador de mAs acultade pero.
pe 6 a tre semanas en ml.oe pch tan petlgroso. Y Ben Bu-
Idn -el boxeoador americans, ro ker har peleas11era y de coynsta-
a y qo deeacr muca o q la espoart- to ataque de printcipeo a fin, uari
ade co magn tflc hsoque, que reU- acabar de aduefiuaso del fanatisno
ne iobreel a dos aetr veones cubano y del espafiol que con su -
eo plen o de su peracia sit aLa Habanas ha reaccionado l nota-
IA sO ue Vale Ben Butter sogtoblemento harta el pugaizsso, Como se
Ie vtadchoou record. El auihacho observe cuando pele a con Coulhm-
o titue6 Ic ipen de Esdopa en her qo 1 e er d
la n eln30 do agosto deln pasado seguroa que el vencedor deen-
ahoren ens e nal os nuenstr o cuentro sea frmado ante Gavila
uianito Martin eo un boxeador que Kid. ya que enle en elt Ins intrers
n setod m dno de facullades de Tyler, si nes triunfador: is reval,
seconal Ben Buker d maneja hs cha con l as cbano de olos welters.
doe manos come un maestro, tiene PICa CONTrA FUENTES
on'Juo de pierns a rp i.do y e lc-
tive y powe Unas sqolva oe campebo Comos semifial tendremos lai ds-
mIndlal. Con eas aras escatard el cuss6n del titulo de las 112 libiua
I rente a ti hombre que COMO entire el actual manatee, Lu.is Feh,-
Iyser 00s0 insa experienciejugosa1 po Fuonto y su retador, el 0e .arn.
do -dad, ]Psoque jun10 a enas vi-0 pse6n Black Pico. Elm atch, per ser
tlaz quo tleo homos destacado. Buster de la categovta mis petefia, eo itr-
ha celebrado fuertes y renidas pe-'mudo a la distancia e diez ass|.-
lt en Bernard Docusen, Harold too. propiciando quo uno y otro mu-
hombees que junto a nuestros Gv- de principle a fin.
I~n Kid aparecen con victorias .an Pico. per sau experlencia, parece acr
soI record magasllico de cinco utios elgunador; peoreno. debe olvidar e
de preoisional tanatismo quo el actual monarca es
Conocer que Buster Tyler es0 n un atleta oven, aipbicloso y de cora-
Vpeleador digno de un estelar en ol)e Y que tendr. aderens .todo elip-
Madison Sqdnre Gard en es s quo bliro upoyando au esu ,.erzo.
scToses iAnvnmA nos jssessd, 5.


I .


- - . . . . . . . . - ., I ., I "


- - ft Ir &


El reader "se MU.10 Ceardia (nlerd). poede ha er us buen papel
-eojutami tes eon Gums Lesaevilch. mbe bexeaxodres pelearam, canr-
taodes per Is empress, del "Tomeo de Campeones", el dia dl e ptieabre
r'6xime. Pare ne I haran unme oentra el o tre... Gas pelei a
erae Joe Walcott, el hboibre qua eanvl6 a campers Jso e uls abre l
lane varias vtee en sms ds eambates con el hemlelda detreyano. -Mrel
so enirentari a Tony Zaole. monarea middleweight. L. f.ete fi tamad.
en us vgtita que ilo Cerdisa a Lesnevlch en sa aspamnm a de traminiag


I


ooAR6&~;l


SPORTS


PAGINA VEn IUNO


AMENAZA EL PTES. CGRANDES CON DESPLAZAR HOY A JUVENTUD ASTURIANA


T6picos Futbolisticos

---- Por PETER

-"Amenazan los loboi con irseal primer hlgar esta
-uen cartel el que se brindari en el Nuevo Staditu
-Historial de los ]uegos entire loboo y cleonem.

sta noche habri .una jornada mks eso, saldrrin al terreno prej
del campeonato profesional. Parece en condiciones de pagar
que sera lta Iltima, po.que como ha moneda. PoDque asti demosti
terminado Ia teiporads de verano, ganan con et reglamento a
lae--imel calendario", los proximos no --segtin ellos- y con lI
cateles se ulevartn a cabo los do- ridad de los goals tambitn
mrngos por el die. Hay otro detaller
La cartelera para esta noche, co- En el tercel encuerttro d
m ?zardo a Il ocho y media es la particular entire Iberia y
sigtulente: Grandes se registry un 7x
Ibt'riey Puentes Grandes, Juven- de los devotos de San Jer
tud Asturiana y Fohtuna esto no lo olvidan los iberi
El torneo se ha puesto un poco in- te campeonato no se termrin
tereoante m s de Io que se espe- nosotros podamos tosar v
raba. como consecuenci- de los re- ha dicho algulen. Y la v
sultados de la ittima ronda domini- que la amenaza result ali
cal en Ia qne las dos equipos de aba- mo una espada de Damocle
jo derrotaron a los de arriba. Es de- cabeza de los puentegrand
cir, que el Fortuna bati6 a quien de- Desde luego que juzgandt
late tiene (roeria) y los de la ba- de ambos cuadros en su il
rriada fabril "les metieron el hierro da, lo natural es que triunt
a los que les esttn haciendo som- Marcelino Minsal, que el p
bra. minigo convirtieron el field
Ahora es un punto lo que separa stadium de La Habana en
a los dos equipos que se disputan el za en la que no hubo ma
primer lugar. reros, mientras que los "le
Ello quiere declr que despuos de cieron Jamnlicos quiza si p
la jornada de esta noche, la varia- rencla de came que hay a
cil6n le los cuadros en el estado del dad o quiza si porque se
Campeonato puede vfaiar. Todo con- lastlmados de ver que( de
slot en que los puentegrandinos lo- die decia nada, mienteas
gen derrotar a los del Iberia y que blahan del que le habian r
el Fortune, desarrollando una labor Prio.
tan .magnitica como las de la vez pa- iCelos de leonet .. I
sad. de buena cuenta de los que e] Hay otro dato mAs que pe
domingo pareclan toros mansos. coma favoritos a los equipil
Pudiera darse el caso tambin que barrisda cervecera. Y es qua
venclendo los puentegrandinos, los tet Grandes, sun despues
de la Juventud lograran empatar. go anulado, tiene tires triuh
En oste caso se producirfa un nuevo el Iberia y tries empatles.
empate a lo cimers de tI contienda en cambio, no ha podido g
centre Juventud y Puentes Grandes. que una vez. No lo salva m
El ehoque de Iberia y Puentes ley de los averages.
Orandes, as de una gran importan- Algo par el estilo 0e pod
cla. No hay que olvidar que uno de bir de la historic de los ms
Ioscmatches en que vencieron los fa- tre osos del Fortuna y to
briles, fu6 anulado par Ia Liga. y Juventud
quo desde entonces los atletas del Pero sla los "astados" le
Deportivo Puentes Grandes van en "mangancia" del domingo,
los del Iberia su enemigo mayors y a" que pueden reciblr va
la vdrdad as qua desputs de 'aquel arroba, porque en la forms
3x2 que let anularon los Solones de "carburar" Ia lines d
"ligueros" no.quisieran dear poner blanquinegra, sl aIs dean
los pies en el estrlbo a las iboristas. a rndo, pudlera proporce
Y los del Iberia, claro, qua saben pal za mayor quo la que
-- "" en la tiltima salida.
.-= 1 Ademos, gue no hay qu
Possible pelea entire muchas ilusontes por el ros
"Juegosrganados y perdidos
o rie particular de ambos conj
0. Zulueta y T. SoriJ no en el detalle lue, en
u 'y a juegos celebrados, hay uns
Para el dia de boy esta sefcalada a deres goY nedfa docena d
Una entrevista centre el Asesor de zos n oho d goeoi
Boxeo, compafiero Ernesto Az2a, el a n un Lue- centifies
manager de Orlando Zulueta. Ma- dem ostraoo quoe hes
0o ernindez y el representsnte de diclendo deade el comienzc
Tito Soria, Juan Oliva. para ver sat dtamceno a eS o elrtuna oie
es possible dejar firmada la peles de.oca querte Fs o eciun o
centre esos dos muchachos. do po c... .de'i
Tito Soria ts ex titular de la di- ocu.
vr iziln l|iger de Argentina v Be ha .


anotadod una interesante oerie
victories ultimamente en Carac
Venezuela, incluyendo entire sus v
timas al dominicano Barqueritb, bi
conocido de la afici6n naclonal.
S En esta reunion se tratari de d
jar solucionada la presentaci6n
Ttto Soria en La Habana, para e
frentarlo al campeo6n national de o
paoe ligeroes, Orlando -Zulueta.
La Asesorfa de Boxeo esti trab
lando a gran ritmo pare la press
Oad6n de program de caricter I
temracionaly et combat entire Z
iueta y Tito Sorta, caso de Ulega
un aeuerdo, eert, otro eelab6n
sltimtos que ban sido present

SaG0 eTWID Star
BAHIA DR OASCAIS, Portug
aeptleinbre 3, (Unlted).--] yate no
teamericano cTwin Stars gan6
competencia de la cluae estrella en
eampeolatos mudil de yate.

NUMEROSOS EVENT

CELEBRARAH H

Tres canoas del Biltmore comp
meras competencias de re
brir en este nuevo event

Por FERNANDC
Escriblamos en nuestra anterior
orMacifn, que para boy s&bado, h
Wst n el abane Yacht Club, n
peroase events deportivos, con m
tvo de clasurarse la actual tempo
da de verano en la plays. Para el
se banh organizado regtaso de ren
de ambos aexos. El Bltmore pien
nevar tres csnoas de cuAtro ren
que c=mpet ni con las muchach
del Yate, quiene tambidn ter
f au diapoticiln trees tripulacioc
La ytlats hban efectuado uge
camblos en Bus botes. Se sabe q
Berta Guti'reM strokear 1 el segl
do crew del Yacht. Berta. Yolar
y Me ita Ouitdrrez remnarinI
Wrs, cada uno de los botes yatlst
Yolanda posee un record bormidal
Tlene en su poder 21 medallat I
nads en distinto aflcas, que de b
eho is sittan como uns legitims
vaTiostlima atleta del Yacht Cl
Warita, es tambien una muy glory
ea y spreclada, deportista yati
Hoy remark en sla posiciln de a
relieve, nos referimcs &1 stroke,
ano de los botes Interados Pot
inuchachas del Yacht. Marilta
l6 y gand una medalla el psado a
on la regats intersocios.
SLa dista.tnct de estas regatas,
rA de 300 metro., partiendo de ma
tierra. La arrancade estoa situc
un poco ms arriba de ola conod
boys negat., front a IL plpaY
Marianao y terminari en el tbaJi
del Yacht Club.
A lo largo de la meta, s situau
botes, entrelagados unos eon ot
a maners de *grodas,, pa-a pres
ciar deode ellos. el pctAculo de
(a roxata. El BUtmore, tiene p
boy, grandes sorprem, quo s
rorv par* mnonwtno do
cenpetencias.
Tami lidn As ftturAn NOWats
hquS do aoclo, entro el Vedado T
Gear&e cret. A ltralia
abn tic pTrja do Jo.
WUXVA YORK, soptilmbr I (U
tld).-Para los finee de 1 C
Dl eCont lra a Estados Unldos.
eustrel ano. guardian s n se-to.
pD ja en lI eomnotancta de do
del kanilo 7se dsconroo Ai A
fonsda par Onlitn Lomng con Ad
Qus o0 Ily Bim-11, o al sltos
filtimos swrLn tuo taingratet
Las 5eritox croen quo Fr-nke I
ar derrotarA en a1 prlneTOa do I
vtdauki a Bidwll, debldo a au mu
orexporlencla y q Ted Sco
de=- possible derroto a Quilt. c
tan del conjunto autraulland y e
dkic mo> tvieo qsue ha comptkld
a Con Davtas do todoo laos sn
La ie caTteamnoericans star-i
elu,= e adosrdna
tey Toibert I In& ps
ao-naW aIntudoan Unides tr
IxS^ de.pA d
Alh1,k whn b .. eaitdtn do Ica
t aemmtcanm toiear6: Plenso
Was We aortidos sordi reflidea,
winasuri fAedlMoS Ia 84`1t.


n Ya el Deportivo Puentes
S tiene nueva Junta de Gol
S Desde la noche del ma
F C mo dia del pasado met de o
en maron posesl6n de sus cars
t- vos dirigentos. que son lo
e- tes: (y a los cuales, por s
e lea deseamos muchosa dxitt
e- Presidente: Manuel Nare
os vicepresldente: Felipe Val
_ Suez; secretarlo: Manuel
tn- Campos; vicesecretarto, Art
n- mtez Cosctulluela; tesorero:
n- Fernindez Divila; vicetesoc
7u- dres Hertera "Huerta.
L" Vocales: Carlos Balleste
de Jos6 Sisn~ei DiO, J046
Its- z~lez, Manukal-YabrA yeS,
Snio Baujin, Pedro Cotareli
Recreo y Adorno. Mrcel
Hernindez; deported, Franc
pl, rito Moatano; propaganda.
or- ler L1l6pla; culture, Alfr
Ia GonzAlezi; hacienda, Jose
las Diaz; mantenimlento y me
tando Navas Santana.
ntw nrannTfiAne o


BRIDLE BAR, CORONELA, LEVANTE Y METRALLA, EN LA JUST ESTELAR


- Dobson blaoque6 ,dI .. Doble derrota del RaidaS AmateU, s
noche. al Piladelfia, ayer '.". Brooklyn Dodgers ____________
JM.
PHILADELPHIA, Sept 3. (AP)- ', BROOKLYN, septiembre .3 ,API D 1o RENTr? OLI NA
JoeDobsonblanqueo6a o AIetI6ticois -Los Dodger de Brooklyn sufne- Por RENE MOLt.LN A
de Pflae/pll ra ue u Q L l i ron an che na double derrista que |
de Philadelphia prequeau. eq ron que
parades los Red Sax de Bo= stnmantuvlerans : ",quizA se para em lou la pirdida del
eo in* al primer luar de la Liga America ,- i campeonato deI 1s Lig Nacional. Lot -Ilmpreslones del via)e. 1
t" -un I a o aed Ss de2aro Gtgantes de New York vencieron do-
enaIs me- cutentro con anotac16n de 2 por 4. i i ".,-ble a los Burnms ........ ci6n de a:.....6
spuperio- Brdde Tbbett-sempuIsa 7 p a'^ ,HI ,, 7pr 5Ten elbeprimer euegomy Por r _-Ml mayor emoci6n..
n .u o i itm atr elsRd.o ; '_ en el segundo, paia enviarlos at e .
c on un cuadrangular en la Iseptima ;- 1 ', gundo lugar a )uego y medio de -El arribo a E.paina. i
l e aerie entrada...I7 Br vex del Boston lconumedian
r uentes Bosta < i II. "jj' uego d .e... tsiaobre looupa --Par algo nsomos hermanos. HJue
3 favor V.t C. IL 0. A.. 8 ,i 0 [ "del tercer luger, ardenales de Sai nt- a o e
ranlmo y V. .. .. -. Louis... ___r. I. e-..I._., m a
Rl rlmg s...,cf 30 00 EIi s n Eel o'gurd .le...a e tem-
aosin qued Pesk,3 ...... 3 10 0 0 o10 I porada quelos Dodg e"on1 batidos Sitle sem.nas d.e..uroorn pr E
u" 3 0 0 2. 1 r i rpartida double y marra tat bln tierras extrardas resultan deia-
er Step ft, If. .. .. 4 0 1 3 0F .K .- quinta derro aeln o ut y I Mo sts s ndo tempo pars mirlni stimu- u, tora excursion ha Is c capital
go a- nrlSpenced, orf .... 4 0 1 rr 0r 'rally^ de dac snaal co.... tirtneamente en el pnsananrotmo espuhola Habiamos deJado stris
ti o' a a Tebb'am ..... 1 0 0 ,p .-' "primers rntad de ts ul tma.ntrada En e ,perio4o he rerotd r New el rio Bidasnoa y dcon erenditrnos del
to*, Is lao Teb t c. 4 1 3 0 0 'I^ H E fco et unlrot pl y o l i> q op t n tn uoe ir en-exin eso o n lna alegrsa. dexl an
timea al-rH tchcoc,2b.... did a los Gtgiantes victory a en el Y'ork, Londres, rars, Madrtd y Sn en-xpro on to lo gi do t an-
erlsda e p. h3 0 1 0 1 0 prim er encuentro. Ray Post. el st- SebnPttn. y shor que me reine- >heo cumpidoycon eltemornatu-
sen la doe- ota 2-2- 0U gsndo lnoador uti zado por los Gi- gro a t mesa de labor, se me hare ratl de la comphlocaioroio aduana-
.ado do- Totales: g32 2 27 10 0 gnes cargo con Invlirctnt rdicil coordna lor torecuerdde les En el tmostradorn eohnea-
usI d pe- g r.n . En el segundo urgn, Ia bters talntas grndejas y tambtdn de In- ban las males de "Co o CameJO,.
quna pta- Pihladelphi 0 0 O Hansen Westrum y elot ntelder tas tristezras observandas en elra ,del Galtogo" Valitas Y lao m as
neue to- . . Marshallencrbe .aont atatlue he ,ino .Sinoembargo .de en-r ..s Unintspetnor se a .o..t para elo.-
s" lu C. 0. A. F sets N Ecogiole Ypars other el pri- e e
rorl-acap- Lm sm. -l - - Iro ltbvitopri t rop soo 0brs conusasd de e I Mroar it m eonde titual yrmuando soe pidont
st 0de l A 5ooLoss, Sd L Flida res on en atque en el prt. suogon firmes algunoe detttd por a a intotar su lab-or ml deitv too
sinoeno- anl eok, I1 ..4 0 0142 lI mer desaflo fueron Gordon v Mars- s a rbd emnn ib-ivoz surgida desde el interior de
todo ha-Ma leski, l3b... 4 0 1 0 2 1 .... hall. El ptm r ntt m ... .e r brge Yt no podrodo l. do..- nora en ..i t t ct a pad
_nala ts oaChapm ; .. ..'f u4 1 0 0 c ltro anotraci t a r t on, a conec ar p r d 0m s a el abnegado patriotsm o oainges p artam ento de Inr nigraci n teg6


cuss nan ""----------------l --- ----- -- ----- Wea rlea na a, 0 0cuadrangular esun ht Marshall ev dencado en Is sufda Vorma Ede unto a nosotros y con el rostra ilu-
e a c,2r 2 0 . . one t6t ..largo tp r e y dos hitsoida .u .e oportan sin protester. minsdo par urs.onrta. e tlam6:
ermte der Sudearb2.'. 01.. 3 0 0 24 0 parsempjardoomb dos. .... 3ob 0 in dar1 por 0 mie- ",Son ustede los cubanos l Los
ieres de la Schei .P. 300 0 I 0 1 PRMER JE G 0 0 pre etaar de -iunsono
. New York 300 02b 002 -7 12 p ro Ia o isnd i pa'r en l eti t d p toes re opondimos e 0 0
Sel Puen-- O l d d l pueblo franc:e la poten- Pues bien-, prosigui6 d itgindo-
ndel Jue- I Totals.. 30 0 4 27 12 1 rsotulng Pe t 4 osi t00' 2-- o ctealidad industrial d lo no anteame se eats vez lnal a duanero-- pti oligals
nfos sabre Hartung, ost t, ,o s,
El Teraa Boston.. .. 100 000 100--2 -. Y t, Csr y H itte eh ....tt etd. rcanos, reoejada f elmeode en e0a ousted, Is frma a b ..las te t uno
ler md. aPhiladelphia 000 000 l IO-0 o S T r .1 C Htton. B h 0 0 a ) 0 6arCaseyanompslaede eolos ietvanneoa en lsnecesioadot le aori mas e t.:ine-t
L Iuoa. Emclads Tebbe p. Twob | l G U N 1 0g 0 Isle de Manhattan; y d slegriat en- ditatSme nte se volte6 dpara decrnos
hits : pncehsnapmann ,oses. orome Rate. tiazmrientleajaraoso s..rri r.e.nte ...esen Yankee, Sadiumt. NEW YORK riliay rmpechane do Inx o- const.rerstranqueza:"Para lgo
dria escri- run bbetl DolD uble plays: Good- La camera del reporter grfice de Ia AP raptia al momseenta I[o e to V C H 0 A E ls uo .tierne n Madrid n uot mn lao hor-sao bae on p td-I

tJhts on elIednm eHrn Sn11 numento ae alda crrenooeuen6negnhumor qinc v1-on ipo reranenel7onoerBy around poprgna nudr levctri d B o omn
? n-man Stephens y Goodman: Fain S. del deal.iosent. del left field de Io Cearmeolts de St. Louis, Wltey orko P unto abn humor Son to- responder s Iagniea...So
)roande Is AansizbSuderFain.1ed os ye on Loerk. 4 5 02 do s eellsragiatgenerat es ra- Ancerttitextender mi diestra. El
ode .; Plait, quken a pesar dosersdo so isfuersot desepo v de ros per lcansar el reclnto Lorckan f. 02100003 0ossin-proton ines d- itas agradcmientquentoe no pu-
da baes: Boston 6 y Philadel phia 5 B a- lrredo ur out eomo oosecuencls de un formidable tiro re lone r del Jar- Gordon. 3b ... 21 1 dos us pre esonerdes r-sa-I a-rdeortmienor m ientntra Elno
es .ura tIse par bolas: Scleib 3, Dobson 2. Stri- diner.central. t d Io n.. eampes .. ..ondilkes. Je e D _ggea a Stirosweias /Mis-., ..l .. 4 1 9 2 probundos" iotpre1ioscs de on tt- do exteriorlzar to hago otutar
."1B keouts: Schebib Dobson 5. Umpires:. ..0 pie turstst preocupqdo uricmen- share en melon p arrafos que para
csr do .5aw. u ,,le ,-ha debbpa- Nasrhy, que valientemente so reucdr6 anal plate pare poner ouet al I Marshall rf ... 4 0 2 I o 0 uris pe iotmn ab r alsp.r. qu pre .
a aue Lotchlb- Dabss 3 mpires: n s Yankeesanaronfnalmeatelnentro 10 per 9. El Mueller If 1 1 1 0 0 te par el disfrute de Ias asesgo.. ira-m hart tenido Ia virud oe rti-
depaue cia:do tpa 1" 0 umtpi l nree ue cants la mrMato al p nCarley pBrr Thomp E son, I . 3 0 0 .s 2 0 0 as HUbo tambin otas cosases vir squel intante quoe encaoeza
Semnplearce ia 2.mrqcI...0. om. eye.. r Wcttrum c.. I 1 l1"4 1 0 que me Impresionaron en formo.Is par siempre sa procesidn d2 mis
lon..r uns K _ d "| Kerr, at ... 4 0 0 4 3 0 diversas El Palmeio de Versal es recuerdos en este viaj eal vijo
EcibLernH lI POhfl Tfl olUh D ITIinDNU b1rrf.. It0l ( Ueant l osen p .. I 1 0 2 3 3 me cautiv6 par su f ascinInlC belle- mtundo
toe h derte EL bf UIU EROflU, bUCMU eIU/ILJRU A RL rLELDI UE rl, T z lHOGAN'SDANCE-a. a eIludadde ld New York, .on-
STotl d 26 24 15 1 t emp.lad desde Is bshi, me aom-
nsltad deo ai"ir loO N yiEr6 pA .... jl tun rado L V B. Y N Le Lo or6B e n
i en la q e- V. aul ERILIY A- C. H l0t A E Sa par es eluoss rdund. Bob Lemon
Si-CUBRsMATEMATCAMETE LA MILLA Y DIECISEIS EN 1.45 Y 1-5 H-o-o-A-E dad: laxo ruine qu ...om. ialtri-
toe orbs Shuba .- 3(0 1 arcel doeIa guerra presents Lontdrd, su
a diOeren- Behrman, p .. 0 0 0 0 0 0 deprimiron mi estado e o n ni o' .
e los "Iea- Manolo el Pajarero presto a descubrir un cr.ballo honrado era el mayor partidario del ljo de Vaughan tat . 0 0 0 0 0 0 Todot ellos. no obtante, has iue- .
te peopna- Minner. p.- 0 0 0 0/ odado reegatos a un segunno pia- ST. LO IS, Sept. 3. iAP' Bob
no legal Westy Hogah y Broom Dance. Protest6 ciciendo que his relojes oficiales estaban erra- Robinson-' 2.b.' 3 0 1 6 3 0 no dando paa .on ml alma a ins-,aLmon. so'doltstalf ,d olmo dias de
n U .. Hermanakk| rf. 3 1 2 2 0 O0 tante del arriSO a Espana.. A la nolev teanotu r ioctern ads ims
nos nido dos el da que pusbe e o l de E ron etiempoinal c .5 3-. El lro de Andre etit o co a. d 1 2 0 re i tra e osd i
O q go- O-. t it do ie loot ads y Iu
: doel e-ro. .) .O MOSnider cf. 4 1 1 2 0 0 natural emocion que pare unt des- ddims iechada, cuando dejr en sal-
.,1eqn0 rehquia histocra puede conscrvalse en ]a era actual de mitines interminables. Paraes- Nose., st .... 4 0 0 1 3 0 cendiente de hispanos significabasaa blanca a lot 8armellta de St.
do muchHodgesIla.. 4 1 1 10 1 0 Ia primer visits a Is tierra de suos Louis, en el primer Juego, que gan6
to tarde se ha comblnado un estupendo program hiphco en ello Orvental Park)> Edward. 4 0 1 3 01 anepasados sole un6 un heoho cua c9n arota n final de 7 por 0. El
.....Cox, 3b_._._._.. 3 0 0 0 4 0 I__a__n__......_ gundoodeoaf2 fU.2ganado0pa0rJ4e
.Ersitines. 1 0 0 0 0 yerrecordcianmesuda u o ss da par
GGrandeo La escuela de los que seguan las PR qAIVAT a Hogan's sachndolo de 2 a uno, ynoi Hatten 0 0 0 0 t 0 gargante velikndomeaIs voz... Coa Crmellta e cn score do em4 parertie
bierno., instrucciones y tablas pareaselecio-- .... el ura santrea e era. pas6 por la Rackley, b.... 2 0 1 0 0 1 m testimonio de gratitud a quien oIndioLouBoudreauddi-e Ro
tres. foi- noar deltinolvidlable amigo Andrs Pe- miilR en 1.39 3-, y 0el odicseisavo- t--... supo hacernos impedecedera nues- binson 3l, errere base Ken Kett-
agosto, to- tit que en el aio 1921 public baJo "VOLVIO A REPETIR" extra to cubri6 como fijan losc ano- Totales ...31 3 8 24 13 1 ira impresi6n iniclal de Is Madre ner, batearon cuadrangularea pare
o si lpeudlnimo de Marrison utt li En s al uiente aalida. orriendo rio on 0 segucdosyp trot u nt os, vol. tat Based nor Behrman en el 7o. Petrie, y procurando proporcionar isyudar a Is victoria de Bob Lem6n,
-ntipdo, pre burne ansiaa fi roonadotn el para J. Imall ....el30 t enero otendo a otlgsr Pedrit souizsl rcon-t ANOTACIuN POR ENTRADAS tics justa divulgarl6n a lo quteti..- Anetaitn per aniredas,
atcpdo, quid nall- el procedimionto quoa dotet12 lrbyrca sbt ngoeda cibrs do 1.45 1-5 coo goon %-a- NeonYork 02202000a dsenirpear s leirrtds hipa
(_. a conoidshticas 112 libra''y reclamab ."... 002 20 ---6.de a estreehar Is fraternlad hispm
00ea segu0rse en Lass apuests; casos norsroiI psos h variado do ceri de toso anAtiicOs dirigidos port Brooklyn 010 002 00-3 oq da p Inc mer 02e0- 1
equosorTamyuBonoder, isy ih--y. El PsJsrero clue harcan honor a un SUMARI nocubads no quiero dador patar e.ua coo o 0 e 0
leaR.o.det daciones importntes aportando de entrenador, quo era George Aleaballonho...do, haelendohasta q uordosmiereibids Is oportunidad de re.touis . 000 00000.--0
dte ci ropre ta ptebe : Wostruot 2, Edwards. latar lo ocri ltPeuba asrmsLmoyHgn;W
S .' "l. multitud de ,sats m tils, na dtsapa- xne lr', .-'f.A lmucnos creyeran lax pataor~a elMiet Mars1J.hall, 3. Two ba'ehi,,t: o l e Is sr ncurrl o estein tarpnreoa ra KnndBa isr a m, (8) n y eMom .
WlredcCood quo ama. i mnt'inrepiends exacrtmente" aIml grsn.aMsnolo, quo.el tiempo anterior Mk.shatl 3. Twstbase hit- Hd- enridoa etain isrronurrbes aerned Lamb p Megan .
Wilfredo a l mo a oqUe en 1.38 3-5Iy pIn aY diecriomr quo l.abian pua ateonst ea.Romerun:WestrumnSacrifires des Irarners
or cf.. .lt, e n 13-' y 1-,s-r taerrdo 1 bonrke, Lockman, Hansen 2. Double. Anotaein par enttradla
ca rat An-mse mantuvo. liel&a to o de. do Petit en 1.45 1-5 parm batir ppr dosis.- el..ntp .r.o 555-errads. a e y orko Han sen oubln c- detIron...
or Garia .u Quinta.a, emplead- e do coofian-.go a Polar Sea de Alejandro Gon-a. l .die.quo vlvamosat siotomrnaspsv: s en y Lod heku; Reese, Robin- DejFrancis llogtibamos oos do Olemetand g 0nd 219-- 10
lter Garcsa. a urante otuchas samlo del boon Wez oBavastro (strs quo so he mu- do freror una temnpoaeda tovernsi sonsy Hodges. Quodadas en baese: DeFrni lgbmstedeCvlad...06002"111
anigo decaparecido S. S. Friedloin,e -ntadsn dotel ,,ot, Old % k, Is do ochento dias cable hscerao Is il- uNew York 7, Brooklyn 7. Bases por lot sets cetollos que extendimos St.. Lauis ... 102 100 00x-4 9- f (
t%145i0.n. ,l"gando uiemprea]l Hiptidromo ... inconultente,,De do F. J. Isv ot, ei6n'queo ornae Ia era de los- "ero-bolas: Hansen 3. Erskine2 2 Hatten SBteri" Zoldak Oromek (3),
-n- d=auoosentetto extom do. -n-lizer Honetohnte ias -' ,u eirtretonic,,sue 4 Minner I1 Strike oulo :H"ansenUABlack t(). Sliemen ypBegan;Os-'
583ilu documentad0 &I lextcemo de analizar Honest John y omtos proeQ' anouJ, kt=. an n RSULdT~qADlrO n a DElek( ,BOXXa ) 1M"
LIn Minsal los luoenop de cada carrare con tL- E-aRt"ardoHgag's Dtnce f.tu bat- tmantengnJ los bantticos en so biblia- 1-ten 1, Babrman 1. Hits% a Er.. CIUDAD MEXICO, s"ptiembre 3 trowski y Moss.
dsco L.au- no de verdadero expert. tizetto eon al nombre do El Crond- less rmo curiosidad hilt6rics "Lss Kin3:3 nc 2 2-3 isnngs; altsteni 1 en l United.4 a.i[ Solis de 11314/fi'
JosioSvo- ,Por deagracia, en las temparedss otetrspro c admiradar Ell-'sjrocarrernas do ebellos". tuia del Al,- 2 13:a or Bomn 2 en-3 s Mnn ida Sall do libra"D
no tzadocon l nmbrede "t Con6-11 c Berminnera 2 da Min deMridaesan6 psr ko a Lois Ads- GANO FREDDY LOTT
ado Nov interminables epempremeon 1st otlmotyotpre reoardorti quo habotendos" ,a aeona s, publicanott 1921 par An- 0 on 1. GanIMatson. Pr-i Erskine me do 1171 Alibras, de Los Angeles,
A. Garcia ceballos que ofrecen las empiress Io- daoreciaado .aquer pa lot he..e.. dons Petit. Co-fundadar o Is osur-i Umpires: Stearoon, ords y Goet. iCa lo an el nq'into round. NUEVA YORK. soptiemhbreI 3. Uni
jora Or cal el sistema tenai que explotar do die Vieja, con el pseud6nimo do aH- Tiemp:2hories, B nu.osyConeu
pesn oeot o .mpr. e subido a precio de re i "retla: hrt C OAKLAND, California, septlembre ted).-Freddy Lott, de 156-% libres.
puos no psaoamende, oreemplares maybeolas d aes, do ds medi rrsonrrena,:330.90. 3. tUnited -Bob Forworth, do 170 de Newark, N. J. gan6 por0pt
gradado anopabregll pared bcen Iuy febrero Ins leones de dos y medirao libraa, de Chicago, aon6 par EKO a Gregg Siraguss de 100 libras d
....................._,_.......__._.e u apen dalmos b'_1 or ImInl'l Leonard Morrow, dd 176 libra, Nuevao York, en eels rounds,


\ lIrIleKI IIll \ i.e cauiaara y seuceuiane m usistasa (110) y .ontario J. Gilbert. el apren- \,
UU U VlllUU 3 sL fangoas de todos los tiP en nue diz 0 trella del mltin y luego green SL
Al il Pl UiAIIT A Si e=pre results dlflcil acortar," o Jinete en el firmamento americano.
qua cuando corrfan ro-setsurl o nce cort rcro s-
EN EL Y1ACHT P II labanla" ,, Hogan s Dance corie tersero hasa
StL en 1.17 titulaban pista "Coo ta la recta hio su reto y eta ve
_______y acto seguldo cuando el mi.o reco- trees largos a Bgieie, zlency.
r-- rido se hacia en 1.15. sparecia como Monkey Shine y otros, Dero pusie-
>etir, n con las del Yacht en las psi- .Heavy, par lo uicio spurads rn Ia mills en 139 y a distanC Se I
que se. ve obligado a hacer el eca- complete en 1.45 3-5.
emos femeninas. La distancia a cu- so personal que corre con la ardua Manolo el Pajarero protest, di-
i r, tares de confecclonar la carta natitica clendo Ese tiempo esta mal. Hay
Ses de 300W metros. Comentanos en el Hip6dromo. que mandar el reloj del doctor Ashe
"FACTORES ACTUALES" sel como el de Pedrito Ruiz Iqqe lo
0 VALVERDE CAU IQuitana abandon el sistems con- auxillaba, hacienda todo el trabajoi
0 ll~vu U vencido de su inutilidad, y eso que a casa de Pepe Andr-s, 0ues no es
no lleg6 a conocer el Imperio de poslble que se pase en dog quintos
in- nia y el Habaia Yacht Club. La re- Plutarco de las drogas que no salen de segundo "El Cron6metro"! N
ha- gatas serin de ocho remnos, y de c- en la saliva, la "cubanidad" impe- , O (Uns.
nu- ricter no oflclal. rante en el jockey room y otros fac- r., COMO EL SOL tran
no- El Vedado Tennis Club, tiene una stores muy atendibles que siguen su El 14 de febrero, subido aun mAs Al
a- trWpulacln de mayor fuersa y pro- curgo sin que hays forma de reme- e dos mJil peos, montado par Tommy ha I
lio, paracifon quo la yatlsta. Stm mucha- diar males hon4amente arralgados Roderick, con 107 libras y tlevando base
noS choe anson lo sigulentes: a traves de los aftos. en su contra a Racketeer, Desa, Water
nsa Stroke: Enrque LendliAn. No. 7, Muy distinto era el estado de cosas Port, Supreme Token y The Break, I"
no Jos Portela. No. 6, Chitno Quereje- quince oa vaelnte ason atrias en que con los leoness" demostraron el respeto Ito
has ta. No:. 5, Otto Socarra. No. 4, July una numerous colonia de puruasengre l que les Infundia el hijo de Westy tade
ten Sangully. No. 3, Jorge Voulot. 'No. en el Htpldromo s6lo se corr-on -
as. 2, Juano omelas. No. 1, Alberto Amna- ochenta di meal contados, aparecien- ''
ron yas. Timonel: Macbete Consuegras. do frescos y en buenas co.ndicionese .
JU0 Los j6venes del Yacht, no twenen para competir la mayor part de los ii
un- tanta prictla eoono parecen pero en ejrmplares que allan a la pistsa. { I I s i I I.
adl cambiso e dice que los ayua much En esa epoca que no conocieron la I V I EA r
las e el estilo que a u exoelente coach, Ra- mayor part de nuestros actuates I'
ts. fael herfindex, les ha tratado de lanAticos de novlsima factura, y Rie /
ble. enaeflar en a cotidlana pricticas no espero que vuelva jamjs, ro- -
ia- en la plays, rec5 un caballo de no grande pre- p
he- Dos chlquillos se distinguen much tensions que en su racha ganadora i,...
1 Y en estas prastics. UTo an Rafael empezo6 compitiendo par mroil pesas
lub. T~ ~ctab~ y acab6 baclndolo par do mue-m B1 -
'p"ftmilndez, hi.}o del* Coach y tambif at onmno or. =-[,_..
i- br-llntiagItmo renera del Yacht. Ra- rec16 el nombre oulnicdo delW Cro- -
fe fael fuo coach del Yacht el aino en slotetro co lesbautt1 6 el p opu- 1 e 1
dquoe ste club impuo, e0 record na- lar Manolo el Pajarero, que par fuer- H S \
an cional de Vaderero eo reams, El otro de voluntad que jamis le s upo- i
/ranstr-a e.a ueli Atheles vallnto nlmot so a auto-desterrado para s i - .
re- hito, do un tarbln desta pdo y muy siempre del Hipldromo.
L"0 'vatoo remero y.atsta, quien egfn "UN CABALLO HONKADO" J.
no asLeguran dara IL orden de errn- Hongan's Dance que ai se uoamaba \
ae- cada en esta regatas de hoy. ese grato recuerdo de nuestro paes- ..
r Las ytaitas presentarn do. tr-t- do, era un eolmplar obscure de cua- c ue- \ -
ado ptlaore E]sta son las sgluientes: tro o cineo ano, hijo d e Westy Ho- [ ,'
ida Primer bate: gan Dance por Sweep, que oreoree- |a-y, T .
de stke: Julito Arnelles. No. 7, cordar u primltivamnente tralido a | .. ri
toa Junnin Hernide. No. 6, Enrtque Oriental Park, por la bella Mrs. Emil S l
Tomeo. No. 5, A stUn Maruri. No. 4. Denemark, herman, se guin se dectias-
r.n Pepe Outdrrel. NO. Jore HernAn- de Al Capone. l1 1
s- des Millares.'No. 2, iRafael Pernin- Hoan's Dance empez 6 su celebre
.P dos. No. 1, Oarlka Telies. Timonel: cadena de cuatro victoriast el a 5 de
O- Carlos Onetty. enero de 1932 oen Ia mlla y diecistils
- El otro bot estA integrado por los earrgado 112 libras. montsdo proel I mea. m an e 8
lIs& Ou nte jivens: aprendiz J. McLaren y suje.o oswr | ltamn m o
S eglundo bate:; reclamado por Is suma de mil peso. oe la noche. Los nuevos
S troke: Lucas Clark. No. 7, Carlin Estabs cotinado seis a cinco coma LT a....,ueJb ,d .,,
dBAnches. No. 6. Enrique Macta. No. gran favorito, y no tuvo dificultad LIT. a prueb d dehu mn
do I ..edoico oche. o 4 Jor Pa- alguna en batir a Pan. Marsal, Cnamp Iaura la misma viibiidaC
lclo. NO. 3, Igaci O&isaa 2, Parole, My Last Honey. Al Livings- gura la mi a viit a
Alft do Marurl. NO. 1, Carlos Pluello. ton y otros. sUS O0O quedaran protege
TImoell:, Carlos Deschapelleas Su sltena doe correr era colocar1se a .. l
Teortlnadas 11 s Conpetencais de en el trerr o cuarto hueco hacer ou taci6n que ocasionan los
rein, en las que los hombreA com- reto en Is rectaels final y alejarse en n a utiizan e ad
ipe~rin primero que las mucrhachas, el 1ltirdo dlecisekis avo. hablendo slido res qu- es uianena
s o0aensri a reproeentar acts muy o maxs notable de su triuno eol iha- '
inl- divertldoa, de tOdas claaes y gne- bar pasdo por Ia mills cerradaon e el Una OXcluSiVI de
-op. rea. y qua i(orm global gnlfica- iexcelente tempo doe 1- 3-5 cubrlen-
as r un rotundlatmo xito pa esta do Is distancia total en 1.45 1-5. a dos EL ANTEOJO
0 la final de tomporade orgensdo por segundos de record de Viscose que oEL "NT-'
bls el Hebsine Tscht Club. perdurs hasta el dia.
Man
S DE ACT"ALIDAD...Ind-"
tbehi W^ rea del two do s un yaswars.;. .^ ^
Mre Los pariodistas ban ct a- a-La
nra- ^mayor .ropana do a== -t siae s-prenda t OTA OXE0.
do vetlr a spo ello quo In dns las low
c^ as ^ Fl grades sodis oxp-moeas ..I

rite. c.
W' (rwcao y crmoBente comoSccmonadar ,.L

ft vn \St4s .^
rtun-y iBp J ^ ^ >/ .-


AbUUILA LA IULKKA M t.L BUANU

ENTIRE DOS EMPRESAS MUY PODEROSAS SELECCIONES de SALVATOR

ha demostrado que la television merma las recaudaclones delRAC ERA- CL-L
.,.. i ,., t .,, PRIMERA CARRERA. RECLAMABLE
pugilismo. La gene de Mike Jacobs y el trust de millona- Millsa yardaa. Pare ajemplares de 4 aecs y m Preoml 1717 "
riot del Torneo de Campeones se disponen a una competencia TTown Boy i liega
Town Bay ... ... ... ... ...... 110-Se abre bastantea en curvmas.
D "A UDD d ..... Palrco ...... ............ 112-Lo han bajado much deo rup,
For JACK CUDDY, de Ia UNITED PRESS Bull Terrier .................. 08-Corre bien en esta dtsanci.
. ..----- Osage Flash ... 100--Pudiers er Is sorpresa aqul:
UEVA YORK, septiembre 3. trechamente relacionadas con el de Tambidn correr-n: Commissulon, Valdina Bishop, Odd Number, Pride.
lted).-El boxeo parece star en- porte de los puons. O'Light. ''I
dio en una era de sorpresa,. Sin embargo./el bsoxeo nuevamen. BEGUNDA CARRERA, RECLAMABLE _
fortunadamemP pars el publlco, te demand arI is atencl6n public& en 5 y 1 ueartos burlones. Pars ejamplares de 4 asts y ms. Premlo 7 "'
habido tal.U sWvldad en torno a l ete mes de septiembre, cuando dos Vlctorlosa just difticll
ball durante las ltima sma- e.xtravaganas al aire libre te ngan Vicorisa .. .......... .. 102-Cuenta con la velocidad delca-
qu o antics no hn fce Ii- n inns te Nueva Ynrky Aktina .. ... ... ... ... .. 102-Corriendo mel. p ro a bajd
que las fan~tiros no se hn van vs- e nl.a.__ .... .,ret...... ....... .... ... ---eend a, d: V 1:1!r'e
obligadot a compartir las dificut -- o .,ce t rottciate. ue Doc Marto n .M...anti ....... 10.-Ne. meolr-ado macho dte fa
I"a sacisni aecionsl deBoxeoen o Agr ..ace.a Il ll-Las pate s no andm ctlllf't-
s que afectan a las personas es- Filadelfia Play Spa . .... 5-Anda mal segun paree .,;
Pars n somprecnder Ia situscon Tambldn correri" Schalarly, Cleapatria C, Welsh Lad, One Strk
scaramenle, al igual que nn is com- iBuffon
prenden rcas todon log reocinnadot TERCERA CARRERA"
con el deportees necesaro rerodsr TERCERA CARRERA
IFnT- i I .u.ient. : y media frlenes. Pars .jemplares de 1 &hos y mfis. Proud@ SM
SE N T ES Ex(raoficialmente. Joe Louis me hi Aevos Glory en plta Aeca se
retirado. pero nflclalmente slgue Aevos Glory ... ... ... ... ... 102-La carrera no as ningun pageo.,
ilendo el campe6n heavyweight. Ray Uplander ... ...... ... 112-At final vendri muy buerte.
Sugar" Robinson es el campe6n Agramonte .......... ... 106-Este ha tenido su destalloe.
Swelterweight, pero admlte que ya Campq Pas .. ... ... ... 103-El mejor de los restate.
s. no puede bojar al llmite de as 147 tmbidsn corrersn: Cabal C. Teby.
Slibras que requiere lan de/enoa de CUARTA CARRERA. RECLAMABLE
.e. .,.I tes t tiulo. SeS (furlones. Parm ejemplares de 1 aios y mus. Premie 350
Ya que e boxeo es el deportede Court Case ex ci finaltsta
ratperfecto" parstt ltelevis6n ea sntuto- Courtt Casedi la
uq. ....o......s.o--- -t2-La distanci s de su agrado.
S rl due uno creo quevo medAode e ... ... ... ...e... ... l12-En l millm no ts corrtio meR
l I npans6n de eate nuevo eda do c .. .......... --Enam o a rr doa
municacl6nacid prrne ass c in t Quality Janet . .. .. 105Acaba de hacker Is crut.
nuevade oro at1d,,pnrt dao lox pu-nt Tambi#n correrdsn: Rolloona, C'makingid'vd, El Vaile.
\Na fios. Sin embargo, IaImayoriacde'o QUINTA CARRERA, RECLAMABLE
l^ .o. motpromotores ha descublerto qu e Is te.- 5 y I eoartos ferlones. Par ejemplares de 3 etils y mn Preml W
Ilfy/,,^ n | evlsl6n es terrible para la taqullla Bridle Bar en gran forma
,.r .en 0us bouts, De cualquler form,. Bridle Bar .... ............ 102-Puede veneer a esta compaeia.
^^g I~ nadle relaclonado con el boxeo hs -Coronela ..... ... ........ 104-Para ml es el contrario 16gicoe
,BIJ't logrado un arregilo financiero satis- Doctor's Care ............... 102-Hace tiempo quo no compile. '
,- 1 factorto pars ambas empresasi. Levante . .. .. 115--No tiene la velocidad necesarix
.- t Debemos seflelar que e. 20th Cen- Tambidn correrin: Queen Vivian, Metralla
-B / tury Sporting Club de Mike Jacobs KEXTA CARRERA, REICLAMABLE
.""-"ss nonltous lranismli endo por televlon 6tsn Sls nfurlones Par ejemplares de I haos y mc, Prem$lo 3M
sos p:rol on .los olMadia Square Lucky Lydia. Just. apretad,
Garden, dande lIs abAstItcot p lox Is-
|- qu llas se han caralcterizado par ilt Lucky LydiaI ...... 103-Hay muchos caballos con chance
S -automovl duan-, peuefiez. QuIzts el 20th Centur- nFreetone .... . .. 103-En sus ultimas corria paor 00
automov- d"a"n- diIPDeestt o o a est en coni'Deli R ..t . .107-Eats h omejorado el horror.
espejuelos NITE.- nes de romper su contrato con una Boi 'y ...... 107-En ango s e fu de papelazo.
'i as empresta fabrlcante se rurhllltas do Experrto 101-A cads rato corre buena carrea
bramento ee as- saear para la trasdmloiAn do s. x Tambfdn correr-n: Bolo Mont, Jack Wilson, Winter On, Patland, Ovsn?
d diurna Ademas pror.max.. do. Capitan.
Sdu a. dm Ao, p r&ept embre 21, el rel pve. BEPTIrMA CARRERA. RECLAMALBLE
1idos contra la irri- 1 mente nuvo Tornen de Campennes Milla y Dieclis avm Pars ajemplares de 4 aioes y mks. Preml aW
ot nto" refoct-_ he fiiado una batatla pnr Icorona Bright Honey he meJorado
potentes reflecto- m diolmddle.weight entre trai- Bright Honey - - -llS--El pes lo c ar.ga si n vedad
oo nortumrnos: n ony. Zsle p efrnc,"a Marcel Eay Hal- .........- ll-En pata sea es ; el contrarit
Vrdtin po. edor de in corona elt Dr Pudd ............... 10-Su traner l .iene muv ben.
ropes. V.T emblnftrar n el pro Netlle Rev . 10-Hoy S o veremon en la millsa.
_ rouds entree Jersey Joe Wolcott y
So Gus Lesnnevich, ex campo= n light
/ (.0} heavywelthl. Pars roloca'- a esos feriris perder un trozo de su narnz ellos tirard la toalla ii ambos pler-
S | cuatro peeadores en e l cuadrllitero, I nanciera antes que perder prestlglo den dinero en suo diferencias. Y se
t. i / el Torneo de Campeones-respaldado posponlendn ou programs para una reguntan c6mo ambos han de con-
H vEB E par slete "msllonarios"-.garantlzan fecha posterior. itnuar operando durante la tempora-
al^ un total de $270,000. l program LAhora ar e u conserve r da de events bajo techo, cuando *l
tda t 2000 lp rc u 1ene-eo 20th Century Inclste en que o hsayj
rT *BI* BnD tendri efecto en el Roosevel[ Sta- 20thaCentury utr-ri m ipar el cn- 20th sicentes boxealte econ ci no s n
dium, de Is caercaria Jersey City, blicto en tamtfecs qorueo atTorno do
donde .1 Torneo de Campeones `-Campeoses. El ncguentro insr :1cia- l pals para ofrecer buenos shosod
ra tomar en taqulla por lo menos n- .I en el Garden.
M Aj & I^ A |l^^ks um hwi nal entra Zale y CerdAn parece in- .... ... . :
I NATACION ..o.,00 tdisar eZal otperi m ia tarq-icl u .o Al sera el resutao de do -m
o dos nocbsdep ,n hse e enunr W -FrdelboxIy Qu suceda a
jP- e encuntro ittiasJo. Louis mis
[ll~l~ q[ T \' tlembre 23, la empresa de Mike a'-lt dia anterior a In reyerts Williams- thtulo heavyweight, Pelearit otra
ml Vv "'- ,, cobs protecta un programs *par el 1 ...e.. .....min ...ort.va.. .... vez Joe LOus? ixQue sucedera *a
"1 I~l j," ttulo lIfhtweit entire of campe6n !'' =- ~~. ". "'.,"'u corona welter de SugrRobVrng,

w7 / -: ., ),.t., .... ia Ef..p-.
p [ Ike illam y Jease Flores. de Stock- cai,1en m.... ft' .o a I& esc ... | i Updcii6 tmn sar
,.ii :'0| .-_-% ] ton, California. to el miffmo pro- que, do otra form serfs id`4^ o aproblam~s Is eonvene,6n de Is Aqo-
"-" | 7 -J% i gramsaso ofroeerA un sot sin tftulo infor.... ne.... reI- la et re- c/sei6n.National de',B]teo en Film-
l" |' *" -ss -a- entire el rtey de lo welter" RobsinsontWllia'ms lo,.delfi, el 1 dea septiembre? bY, r
n- ha y el cubano Kid Gavllin W y hu ay el socasi. e bode dos
,'-" Cade. show probablemente sufrm Los fanlicos *a pregutan eulnto conoeldo? -
s. a -41 ;, ". -- algb en Isa taquilla con motlvo de tempo ha do eontlnuar I pelea an- Predormina la confual6n an moroen-
"' -. .*.. r "-- Ia proximidad de suan fechas. Sin era- tre el 20 Centuryy el TTrneo de tg en qua el baoxeo aparentemat
bargo, cads empress promotora pre- Cfmpeones. Se preguntan oudl do entr an snoa era de sorpresas


___________ -..< ^jVB4 sd je8-44f f. V ag sojst-'idt .s.4 o44 *.t .I AA'J,'1iatA~5.'1.ho6-A-4bA As 4 1A.AA A A AAd6


SnrArn D E A MADINA .SARAIYl 4 4 DEFPT .r 1a48


SP n0 &T s


, '


i


Jl


PANBKVEfMOS


, DIARIO DE LiA MARINAl-SARAn 4 rNA.rrpr .E- 1 .-,


.MtJNDO FINANCIER

IContlnnscl6n do Is piins II)


", Warner Bro--- Ill 3
We tLlnin-------21.
West Elec - - - 201,
Welorth --- 46%
W ORverland ----a,
West Mand Sugar - - 23%
y
Young Sheet - - 84

NONOS DE CUBA
NEW YORK, septiembre 3 IAPI
-Coltmaciones al clerre. AbrOCicrre

Caba Nor Ry. 5%%.
1942 l 53
Cuba Nor Ry 91%.
1Q42 RC3T 3% 40
Cubm.Ral-road IA%. 1952. 83. 1 3'.
.uba Ralroad l 1 /932.
RCT S1S t 8
Cuba Railroad. 71,#
RCT 35% 341
Republican de Cuba. 4 4We%
1949 992 8 100324
Republica de Cuba.41-%.
197?7 711 1131
Republican de Cuba. 5%..
e nunca, 1949 102 1 2 -
Repuiblica do Cuba, 5 %W%,
onocido desde laa de. .Acar T..d 95 14%8
O 19 6 b anat, Sugar 4ll 94" ;,8% 5714

D 1936
SCOLEGIO DIE CORREDORES

Co ,loreso n pr COTIZACION OMIAL DELp l'DaA
Colores 4.E SP: ABR DM N

.-. . ,r-:'"T pos
,m'a "... .. Camb.n_. Moneda_ Ofcial
"-..l "> -, Estado Urudos deo N.
inland .. .. A= ri's. Cable . 1/10 Pr.
-.1ort c l e e 1Eatados Unids do N.
ti. A m rtca. Visla . 1/10 Pr
Cl ia nLondres, Cable 4.0314
Laadres Vita 4.03
Parts, able .
v ia-. Paris. Vista . 0.004'
buhl dBruselas. Cable .. -
l lO~l r Brusap. VIl 1,,i2,,. v . 28%. 1.

Espfia. Cable .. 23
talija Vista .t .. 0.018

S; Zurich.n Visbae. 2a . 150.0 8
S . Hong-Ko ng. V.mi a o 5.00
Amsterdam. BVetat. . 37.70
a i, V ta. . 1s t 20.e 0
v" 0210 Vopsnagu. sa..20.00
Estocolooo, Vista . 27.64
Montreal Vlia 7!74% D.
Berlin. Vista 40.00 N.
Jap6n, Vista . 23..0 N.
ArgentIna. Vm.ia . 20.90
Chec)slovarjula Vista 2.02
Shanghai lsta , 5.35 N.
Mt ico. Vista ... 15.00 N.
Valor ndquiBLtio del
"''" " 'Dollar .. 0 09375. D.

A7.UCAR
CHWA00, Septa ICJC1, (Por EaE lnee Aimacisesa dm eis Ciudad
fila dirQWdo l Luis Mendozas yCia I pars el ossea local
L O e lmtario h echo P par Harold
Zt8staMesdepui de enLreviatairl Azucar Cenuftuga de Gun-
ton al ohlanadnr Dewey sabre tso ra,. base Ot Polariz-
're l d. st 1entos.on lo quo lo cu cm par libras 4 42 Cta
'&.Is Ad ndpsracin do trata do'- Azucar Tublnsado incluido
liberlat0ente do quo los precia do el Impueslto do Consumo,
IJ llentl n je baJan, provoraros por lirban
a ,itslos ientas,C ase que tleoen co- Azucar Refino Incluldo el
neXiol0s con al esoe slo 0lniftciron Impuertuo de oounho, por
on ego. Otfas InaluencluA ueron leab lbras . 7 75 Cts
excasae compram do harina quo hirs
Ia agenda do e portacidn el mcir-
colf.,-unsa beaa considerable en ei ACCIONES AZUCARERAS
preclo de contedo del malI, nofor
men de buenu Iluvies en Ia arte CIERRE DF. AYV.R EN I.A. BOLSA
e0le de Nebrasko y el hecho de oue DE NEW YORK
varlt informes do le I onecha indl-
can qua Is produeel6n do mei laods- Comp. Vend.
via Puerolegara a3.500 m11 lalos dc -
bushelsa o mbs a posar do Ia dea605 Am. Bug Ref Ph-
causados on migunes Areaupar vie, Central Aguirre Ass. .171% 17'L1
toectientee. Hotly Sugar . 27 28
Punta Alesre Sugar 13.13% ale
Tranr.lao Sugar 1 Ita Il5
CIUUR.O DE AY.R ENL L.A BOLSA Great West Suser 321 21L
DE CIHICAGO Los deals valoresn eucareros leo
ntriesinrmedltsa..... 2025 enconwrarl @l sector en la mcotlz-
Beptlembre .... 17 70 clones de Is Boli do New York en
Octubre ..... 7i.07 erto lugsar de eao s u secln


1, I


1oo


SEL LAPICEO0 DC PRESION ISTiMBDOK
Saoe oprimr la Ioroaooa l puaiim
dml cans latle. rn caio. Prove@
dam pies dio vreds ~ ~ .
dimsnim ao proparcoim d msiS porm
acribir im inquebrmrrn fit r vrA-
dassoana. 1.pn..a p.,mI.d. ..n,,,
a.1 aS m d la Ssal of bo F DO a.. m ,
rosamre loce.ac bar h,-,,.o,,, ra- onm
mluo l.".r. aslla.

fuan


Ninguna Otra


Plhima Fuente Le


Puede Ofrecer Eslo!

S, Slamente pIsTIt'BiOOK leo'rot'ecuna
plume buense serdaderamenec pe.-
smsal . Ud. puede eccoger entre
1. d ferenteo punroa numerdolns
rarm quoasu pluma se austs siojowpn-
a lu mane-a de rcribir.
Sl ajguna seax Ud. da.ae el punto
que ha eacogido, puede conseguir
or Idknicoi y reovTarIn O eno seguJ-


NS'j do en au Plums Fue ae 1Tl1a,30.L
OPnillMA LA CORONA No fiene quo hacker mis qua pedir
PAR ACAJU II CRiYON el estilo de su Punto de Rjepueoo
-o . y eoroscarlo en la propis plums
s L g- smin ayuda miena.
It '1 0o HAT DE tSPlMAR POrN
M~IPcaaaCIODNl . .DESENlOQUELO
"I ., 1U00 -IEPONGA[Cr
ii I ,""UI- WFAIRICANTE DE PLUMAS FN AMERICA
1 1


-y- "

^^^ ^L A < _*. ^^ k.2 ^.^^ ^-t ....-


ASOC ACION
LONJA DE CUBA
COTIZACI0N PALA VENTAI AL
OPO T MAO D CONTADO
REAUZADAU ENTIK ALMA-
CEIISTAS iDWORTADO-
ZEN ANOCIADOS
Pri JBURE a DE 1341

Gia ao latade lb d qq.. I 41 g
A|i
ChlenoI., m mnancuamals. iisn
ofertal .
CnLnacm. S0 mo murnnu, lain
oa rts) .....
Chulcnom 40 muucueroa 7 0
MexilcanoM, m al -d 60 lbhs slin
ofertaI .
Calfornuia. aqullo do M Libra. 11 0
Areotllos. No. 1, amn ofar-
hot . . . -
Coile. rinel, 10 )b . . . 1 00
Am -
Granos corlos toda proreden-
via. 10% sabre rosoto
Grlo s largus loda proceden-
cui, J01 isabn cost) -
Tipo Valencia. PerL*,. 10 por
caento "ebre mcomto'. . . -
Bianca. americana. qq. 7.. 1.M5
.Asdeal
Refneo. prirlera, ,qq.n . . .O
Centrifuga. same 3U1 lbs. . 17
aecalae
Noruesa, Superior, caja . 0
Noruega, Universal, eaja 3 00
Ca "
LAvmdo, nuevo., qq. . . 00
Corrlente, nuuvem qq. g o
cobellal
Anmericana, qq . . . I
Egipto, qq. (tn olfertats) . -
Chile. qq. n(in ofortas) -
Pal. q. (in oafirta)l . -
Ctlcharom
Partldon, vardes, qq . . . 13 00
Enteros, amerlcanom, nuevoo,
quintal . . . . . 11 00
Fotlelola
Negros. del Paii, Marrow, Crilata, qq . . .14 50
Btaacos, do Idaho, qq. . . I
OGarbanes
Grande. nuevos, qq ... . '1 2
Medianos. qq. . . . 17 2s
Chitco, qq . . . . 17 00
Marina
De Trigo pars pan,o aaco de 100
lbs., (110% osabre cost) -
De Tio "rren.armn miora&sea dei


200 lbm.. (10% bre c'os ,.- -
Do Malz, Pal, qq. ; . . 00
I Jam6na
Pierna. amnerlcano, qq ... 00
Paleta, anmericano, qq; ..... 00
Plerna, Pals, qq... . 9000
PaltaPalt als, qq.. . . .. 73 00
Manljoa
(10 ror ciento sabre coato) --
Nah,
Pals, qq . . ; ... i
Santo Domingo (sln ofecrlasa) -
Papas
Pats Rosadas, No. Iisn otferta)
Pait. Rosadas. No. 1. (sin omertas) -
Ani.lcamo.. No. 1, qq . ... a
Amerlcanas. No. 1. qq. . 1 U
S Pla lasso
Pals, 1,4., caJa . . . .. 1 13
gal
Pals, mollda, asco 180 Iba. 4 40
gatdiaas
Lat.a ovalAda., de Callornia . 00
Tasase
(lin ofert ... --


Toma -dcil Pais
Natural 100 4 caJla . . .
Purd do 1!4 caJ ..-. .-. -. 7 00
Purd de ) 6 0cja l(in ofertal) -
Purd do 1 kilo, caJa .... .75

;OTIZACIONES DADAS POR
LOS COMISIONISTAS DEL
COMERCIO DEL
EXTERIOR "
PRECIO8 DE MEICANCIAS DE
IMPORTACION A BA9E DK
COST, FLETE T SEGURO.
HABANA
SEPTIMSBE 3 DE 1I4M
100 ltbras

Aceltte de 'Girauol aroentlno $ -
Aceitm de Soya en tambore 30 20
Ajoa chilno . ... -
Ajom americanmo . . . 2 M0
Arroz Ecuador, largo . . . 10 0
Arroz Chileno .. ... -
Baclan o roeta Superior . s 00
Cabola amarla .. 500
Chchanro enterom amtrleanoi 8 M
Chiceharo partldom americano. 9 U
FriJoles blancoo americnan . -11 15
Friolen blanco. Cllhlenos . 11 2
FrijlolMes colorado, largos,i ame-
rcano 14 25
Fr9ltoie coloradoa largos chi-
leno . 12 42
Garbantos mexlcanos 0W500 12
Harlna do Trlgo Duiro de Pri-
rns~ea 5 50
Harlna de Trlio Duro de In-
viqrnn I 13 0O
tl]sinsa de Trign nrmn din In-
vibrno ('leai ri 12 60
Harinb de Trtvn Blando dt In-
Sbrenoe. Ir.. Patent .,: 13 70
dManteca de primer a' granol,
carros tanques . 00
'MHnteca do prinoSra en tarce-
rolaa 0. 00
Pp Lo Isanssd No. 1 4 . 4 33
--f 37 00

CAMBIOS
CIERRE DE AYER EN LOS
BANCOS DE EStA
CAPITAl,
New York, ie . ,-- -1 P
New York. vostni v ,i .ta t1.. P
Suiza,. cable ,O "i
Suiz. vista . .. 23145
Londres. vista .... 4.03'
Londres. cable . . 4 03',
Torontuo. cable . . 1t'. D
Toronto, vIlsta . . I`'4 D.
Argeni'atin. rcable ....1 t
Armeniirans, VIla- -21 15
M axirn. rabr 1 . 1 00
Mexico. vi. sl . . 11.0n
Madrid. ,vut . . M- 1
Madrid. t .I . -.
China. rahle . . 2.
China, vata . 25 15


S R A N OS
CIERRE DE AYER EN I.A BOLSA
DE CHICAGO
TR I G O
Septlombre .... ... 221'1
Diciembre .. 225%4
Mayo .. 213
C.ENTTNO
Sepllemnbre ... .....
Diclembre .
Mayo ....
M A I 7.
Septlembre ..... 111
Dinemrbre ..9.. 3N\
Mayn ,. 142',
A V EN A
Spiteim hre .- .-..... .. 3',
ntlitembre .. .... .. 74
Mayo .. .. .. .. .. .. 75B


* .
.


nasa a u derecho de opi
determlnaciones de la I
rior 4 un patl soberm
trinjYros nd eft en el
dtaeuirhIL.
Pero ei el eaom que oa ini
em abaOuanenLe a cenu
die centre Inpoitadorcm
.4porLadoem d. -Norte
cafado de reciprocldad
1edhom de cada cusl pu,
amadoa en conilderaclo
ani ctindo cad& part
Bu neinta los intreim
Con tWat rutll disc
proalunelado eon Lo Eft
M1 mwor Harold Benrtel
te del grupo de export
teamnerlcanos de tojigfo
ce comentando la Reml
"Naturalmenle. no I
ningung obleclio por
*exportadorem norleamer
medidas, tomadds par
en defenim de mu eco
esta medid del gable
en vex de bneflciar a
cub=,a. perudica loLi
.a waysOla, del p ueblo
efecLtos destaorablao en
texWU de lto Esfdos I
a reselacJonea amisltous
pre han'existldo entire
palem.
S"ICu ei e el propel
solua i6o 5307 Do acu
pr61o(o: del, texto, te U
bachs debido a "lu'e
coftfiiclona 1ue preovai
metCado tetUi". LCuil
condlclones excepelon
todoa abemos, durante
mes Iha, decaido la
los mercadosl textlero
comb- en otraso palses.
dia emcapar a ema co
embargo, lax exlstencal
en Cuba no ion muy
hahido una rebasa de
do al deseo de los con
eatioular las ventas, y
Oltimoas omews el obrer
podido comprar merca


ESTARAN CERRAIM
LOS MERCADOSA

SComo hubimos .de
nuestra anterior edic1
no abriran xoa mercadc
Urndo puem se celebr
hoci6n o l tia del T
emo, l1-Bols de Vale
York (tal concurrir dos
dos de inactividad) n
sus olraclioneb hoy a
ran hoy los bancos de
hasta las doc; se celeb
tizaqciones en ]a Bolsa
bana, y se actuartm has
dia en -ease centro de
neas, como tambin en


InlIn. Caomo tfltlcl quae a u vez pldlcir ur, 0o0t. Die- mn Maye JUH get .1
poltlica nte- aumnento de preck, eoambtando aen s 4.9519B 4W,.5 4s Se 4a
.no, los ex- e sta forma el stado pre.te y rr- CLertre onle 3 'A51.21-N 4.6 4 4.- .-
doscab do dureod ciy r--131 5.2 0 19 4Z 4M0
Iderechode ducLendo e poder adqulillivo del Mapaiohs .1 5.20 9.6 4.96 4.3
pueblo cubane."' a, aiN1 5.20 4-H 4A1,4 .49
ngerencta no El Informe del sefar' Fad Clerr, (.33 1 53 5.19:21 "4- 46 4.395 4, 0- 4,97 -n
durable. Me- Bernsltein, dIctdO n lox thrmiJnos Tons ver,r,,i V s00 50 70 a W s -
n cubanois y m' esenmtatoe y cibnoiaa. atinto a CONT.ATO NeMElO 4
sam* riea .u* manrtner 1s libuena rladpone di ON N ,e d
. Y los d4. asmllid conoic en0re Cuba y Ma os Mayo Jeio Sept.4
eden sev Io Eatados Unldoa. entire lusgo en CTlar ,an-,,or 2s. N 3.93-94 3.95-N .5WN
n en comni, un largo etudio esltadialico del aes- Aperir. ro- 3. 3.94 -
* Irate DOp a do de oi nelocaolaonMes txtllera-. Max sil. ro.n '. 3.01 --3 --
props. Par su iernsibn rnio vamos a rpro- K of 5 N .-N 3.34-N
du il q ii tgr m ne et 6 Clerr e ho 3 9 ",-N 3!45-N 31,95-N 326-N
clfn Re ba ucllonaqul ntgrselntrth ons.er,.da 100 10 -- --- __a 1
ps. m P qua. dentro de los ltrminos N
do Ur dom del mayorrespeto a deilstiorni ISLAS FILIFTNAS. Dopachos ca. V OES
In, t"prien- de un goblerno exrianjero y amigo. blegrat icos de eta procedencia re- VALOR
.m. "u-no- prrxgue mmntener la aminad en porter, q.e n fuer"e t .n etan En el mercado local d valore per"
que ha nspirado el "alo dot erm. rondo S e U, Republica con amen1-
S W. de imodoeg ao Sco reports halu b ooti6 ayer is demaends r a sc4Rcta-
lu m ~ Idoe d reference. ba de l eco- urarea ,o en lr reas un- ne dntcas de Con Oai. Vertiente
Puedt haber Domla cubsna qua sin Inaicarse el Oiahrosufrido Pol Camaguey; pere no bahal p en! en
parte de oW Y asdl s como puede dcLr. tfl- Is .,,ac de car,. &vents. AIA menos, no rpondi on Ins
rlcanos a la S al 4e su finfore, Jl seAor Bera- NEW YORK- El Journal of Corn- vendedore. a .as ofertas quo hiice.
un oberno tei erce reports qu el nmovimii-lo de ron loo compradores durante Ia ma
nom,: pero "Eaperamoo que el gobierno cubs- azucarcineo dn el fires metroLmit no tamna "en Istarde. p ore
s-o cubuno, no se di cuenta ,de que as Reoalu- ha quedado.r comletosuspnero bde l u referidas del Me a por ceno
economta ci6n 530 no protegeri en mayera r o.e- gr msa obreros no se han e a avrana.,lstr utcl
tintereea ne alguna a mayotia de los obrerob vs.to tnvuemios en erl movnomeno de certificados de deP6iito *de eo
assI pap! vo stpsmen aetonceroanientn
cubano, con cubsnos nl ayudari a tI econonta huelguistlco y continuan haciendo la s Ppe. No upiros&an concertseo
n Indur cubana. La reducci6n n las recau. eintregas do aucarc. EI movriento gocios en se papel.o certtficados.
la ~ ~ ~ ~ ~ d anduurt cubns.re rdueidnen a tau- avos .. .. lrDijlmos en -nuestra )nformaci6n a n-
Unldos v en daclonea de los.derechos aduanaile doe aucares reinados a travel dul Dj m a n renid avgu
a que lemrn-. erd tamtbi una gran prdlda p. servicido oerrocarrilero a e esima L o. t o orue aDun haiantrrdirda alg
ranado notamefpal. nosalotes. 0a agunas rintfid-deo d&l
nuestros dui r la economic cubana, y or 1o REoOr ESo rG PI.NSA. l. a r bon" dq ta Deuda Exter tr dedo I t
tanto contianmos que 'a eoWlucl6n anignaloT eD, los deicl a en ao cmo- Pblica. 1l977del atro y medip
Io de IanRe. 83W0erancelada para quoe l se d e .porte.cid tarse9 a-dento durante el jueves, y que ols
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~a de impeor0 ar" anedepas ua]par& 1948 ; ..., parsu mente logramos confirmar, el valnt
erdo con el ormale.s relaciones de ne.gocioo on- oas diuiinto. praises excluyendo oCu- .cuonenr vutet6n de ayr
esoluci6nlfuli tre .nuetros. paise Vdan cnUi- y Filipinas. hah sido anunoia.is penoadyer nueostra td0cotrmlnea-rDsr
icepcionala nuar como husta aqui en una. bae Por. 1 secretaria de AgricullurI. PtA- crue aIsopersicione que io ]olramii,
ilecen en el de amlstad y provecho mutuo." isecretaria reportla que, debido a ec lar en )a tarle ,del juevo o ,u-
qua estoa paisis han completeadn precis.r.en a -re de jtento"r
las son eas MUlly dnoto, muy AuUl y muy 'ctaasbcaa a InRepblica Do J moron o 0,000a1 preco de ciento re-
ale Como digno de tomirse on euenta. na Po e El Salvador, Mxi Cey o ocl av.o..
olcaa Pru [ Slvaor ~xt" alAyervlerneo, decline Ia demand
a log tlt.nos Pero ]o malo ,s que e] Goblerno Haiti, lse han dado autorizc oi ps Y Ayercso nsoruc alstun tenedor one
actividad de -cubano. a peaar de los clamores en compler los deficits e.l -Isa cuotas itab nder bono 1977. Io con
* tanto aqil Cuba y las conidderaclonei extran- bisica., sparte do Coa ey u ..ii ina pradores aprovecharon I oportuno-
Cuba no po. jerau, no s ha creldo anro o el ca- La par clpacn de Ia Republiea .Do-dad y btuoieron por valor de $16 000
ndici6n. Sin om do deelr.esta boce mlasato. Tal minani, Peru y ,Hait en [reasi,- ciento u-ece,. de contado, ao sea pare
as dolinjids pamemequo bhat bil lsa mcuand. aM nacidn de las porciones sin ucomppletar. ecibar etepa on esta n osmahana
Sgrandes. tejdo parece que habl lia. cuand, el deficit dela Isa Filipinas, con ex Hbo trtin omnr"adore pa puel
grande a- dict la Reoluin 0. Y quo a) cepc6dn de la partieipaci6n de Mixi- utobonu de Ia Rep"'ubic" pelro
prelaoa debt- final, pea no char a perder le- ca rretnida parmae pat. Estos sony b do I .h deRvenetersndt0951.
nerlentei de frin, se pua o punt redondo a una Io usinicos pales elegiblea que ubs- d no habqnha a ...do ..e r 191 '.
n . l--do apero 00ho t vonendr.... al enpor
Sdurante los medlda que puede er Ia causa de tancialniente nan completado o apa- l p r e r
ro cubano na stantos confUctos econ6micoa nacio- renmente cormopletarin su particlita- a p "qu I demandsl.c
anciat a pre- nalei e internaclonals. cl6 rd en e1 dMficill D pN'
Al mismo tIlemplIa secretariat de MERCADO DE NEW YORK
Agricultural nunci6 que ninguna Por el hiln de Luis Loss y Cinipa.
)S 3 DLAS OVER THE COUNTR asi.gnaci6n de la cuota de 1948 pra iia sc reporter que ayer se oper6 nim
S Puerto Rico, serr hec a entre Ior New York. de valorts de empresaa
nERICAN0S NUEVA YORK. eptlembro 3 procesisnor. Laa sasJgnaciones no son quE d-sarrnllan us activldmdes -en
(Por el hilo director de Luis Mendo- necesarias, debido a hecho de que la Cuba: en cimen acciones unicas de Ia
Sza y Compafia): ,afra de 1i47-4d de Puerlo Rico. Ce Vertientes-Camagiiey a 13-I'S., y en
anunctar en menor de lo que se estimaba con an- 1,500 preferidas de loat Consolidadoo
6n, el lunes Abre Clerre terioridad. y ia ouota de eata i Ia re- a 28-1 2 y a 28-78. 1.s preferidas de
as de ETados .-..- cientemente of6 aumentadsa en 48.302 la Cuba Railroad quedoron -de i1-18
' en aquella Cuba Co.. (Pres) . a 8 73 topelada cortas. a3f-3a.
oIr ".'s d r Cubs Co, (Comis) .. 2% Acerca de la actuaci6n general de
irs dal. e Electric Bond Share 1 4 ALGODON la Bolsa de New York durante el
adaspu.7 Expreo Areo . 0. 0 25 dia de ayer. los sefiores Mendoza y

ibado. rlT . . . % S CTa - IERS3 DE AYER EN LA BOLSA de la Torre nos dieron is aimpresi6n
cit atai Helicopter . . 0 24 0 30 DE -ALGODON DE NEW YORK que sigue:
rain Ia co- Octubre. ...... 3. 10.94 El volumen de operacione dismi-
dLa Ha- 0e efectlan neg-ocio, samon de en Dlieembre- .. -. -70.. nuy6 apreciablemente, volvindo a
Idta el Hmedio- lo se ra dee esblelmientoM d ue Mrn o ,. .-.3M ser casi tan bajo como 1 fu durante
Sto ai nmedia- lae graindma oaiabtoalaoientole quo a a- -2033 cIporindo de nciriotidlumbre ate so
contrataeio- estuvieron relradoa los silbados du- Mao .. .. .. ... .. ...... 30.35 rT n errn.Elio puede deber-
otroas donde rante Ia llaeda.ornmaisda de verano. Julio.. .. 29.22 e pare a que a bolsa no absir
1res di", ya que el lune- eSer de fies-
t Ieos EAl t oados lrindos; pero tam-
bltrn Jo atrbtbiros a l tIrticio de la'co-
recci6d 'dd einfim a importanicla que
esaparamas on produzca.
Coinoiustifmcacio puede tomaroe
i baja de Arm our. ua oabrid con plr-
dida do 2-3 I. dotdno hA ihabot; skt-
Spendldo el Pagon de ni dtvldendo rl
[ [ 11 m lar; 'pern, o nus trd ulcid, do tra
htea do un prorreeln tf rnica de In
"CDhmsmportasncia y.pro ableme -e
term Ire dunante-Inapilpmemcoos ill-de
I secia oentoa grants. y -
I )DEL"NNEW YORK SUN4"-
TA R A C 10 1" A 0 APar eohl otdindrecto do Luis Menlo.
o v Compaifia e rectbida a lotirmo
hora un a copi a de Iinformacin que
ublicarto anocho el "Now York
SP I S E. *"'Lastransaeciones en a Bolsn ter-
mnaron hastal que pasen'16s aai nea-
Livos. La actuactdi fu coil toho dnes-
manado y con pobeo volumen":"
I l LA T E R RA Los fUtLtrou do productiu astrvie-
ron mitios. El Rtrgo logr6 alirmserse
algo; peru el algod6n eotuvo pesado
C A .i1F 0 Rl NI o' g aaslonstderaboes n acrrlones de
S complcts empaocaoreas deo canes
R C A pohberp sado el dtvidendo la fir
FRA N C I A ,a Anrour, deprimieron el merrfido
en general, ya queel episondi l arfio
E S P A k A In tenell6ndel pubtico e.peculodor,
como una flojedad de primera .impor-,
mania en ia actual si.uacn de ae.,,
C H I L S ra cronmtn, es doecr infla Ri de
nrecios en lon alimentso. Las ailo.-
nes industriales standard or movie-
ron dentro de un estrecho manco,W ]- .
rededor de los niveleso qteriores.,La.-
venta s de aciones de Armour reprne-
eentaron alrdedor de 10 par cin d -l
volumen total de olleraciones. V, I.
Steei. General Motors y Chorysero Fe -
S "mantvieron cerca del' ci'tre anhtl-"
rior. Nashvilla, Chattonooga and St
Lous. snubieron mlAs de 3 puntds en:-
193 Y ranges. enIot" puebradcit. TdeM "
qp ae rhab o o eruordtnarnaonntel.
Palotifcn Land lTrust contntfi de alza
Dayton Rubber an ecyd violentarmenm
te Noribweat Airlines. perdleron,--Is.
plferidas, ms de un punto. Santa
SFe bal6 un punt i cosa asi.
"DE LA IRENSA UNIDA
El redactor fsinanciero de Ia United.
Pres, Elmer G. Walzer, inform6 anno-
Mh. to h o siguiente:
Laos operaraone u iron hony l iAU-
d da rn el M, rads de Valorca. eomo
Pues ello es absolutomente cierto. En no- 'mcndr......onampre .e vispersa de
fin dr semar,.
Practmcamerie. tolos los mercados
cionles tales comno Inglaterra, Francia, Espa~a, dr la nacr6n cerraron erta noche pa-
ra reabrtr el martes. destuia de la"
celebracin del Dia del TrabaJo, q
Chile, y ouno en os proios Estados Unidos'de pxiro .lune. s i
Hub0 paces notieias que Me re~le-
)an en los precios, y lo nslistas Q"
Am6ricao en su Estado do California, se estd r- tn onque too s. benefp ao, nMs]pa -
mente, l asza en las acciones do. t o
rrocarmles, ya o% e&tos-tuvieo it- ---

cionando Ia electricidad debido a clue esc0sea i cdades. en j a. auperiores M ill
nio mes del ahio puagda. *
Los cereals cerraron rregtdlarosi
pel alod6n centre sin crambao, a un
por un u otr caus.al. orho puitos: los poacitos can
.a.za etre 25 y 50 centavos ]as
cten libras, quo tuvieron un precio,
maxima de $23.50.
Se opera en 680,000 monoe pyenyo
En Cuba mis clients todos son much m6s $2.420.000 boso ....

afootunodos. No solamente porque pueden usor ALGODON
NEW YORK Sept 3. (T. ypMcl).
iPor el hbi dlrecto de'Luis Mendoza
todo Ia efectricidad que necesitan y aun des-"yMCRa.-Huboaibaglns-altos cstimi-
doris privadlos de ]a cosechO" que u91l-"
dos, At largo tin do aemaivan que tis-
perdiciorlr, sino quoa odemds, pueden compror 0105 apnr delanrg o itnlupdn R pLore'
Ia lecricdod a In ritm s fiado de r'intasoy tlos prootios afloibrasT Oaq'-
10eetiio o im spreclob iao en ci rogastra ... rdidan do 0* s lO, m-,.
tea Smn embargo. maa lardo 01101
y ou 6 -di. ol merradoL. so afirond. probable-'
1933 y u o sbaos m.o ntoiilon-clueado p no~jiaol d0''
coltn trente a las rostad do Te. '
yLonuiana, qucdando ins pcgc'd sal'
rierre de 4oa8puntos dnui lo. -

mPor cie hiio direrto de.1ula 2s ddoTpa
y C.o t.--La ventas on 100 momrcdo'q
dlel sur ayer stmaoitron 21,191 belie.4
m coparaas cn 14 535etl fagoptertor.
as sainavomerm stseos,O aat 23,57 o 151 dis del kio ]pa-.
~El preclo )iroinedio dci asltoddo
mediano en dies merradode 94 909--
mjade 6 putous. '
EI argo fin do oemans qua t1.00'-,
~noos por delantt puede noe prsovoqte'"
.. " .aIgunma 'venias, mO que umado g1 ,a '
'cenias de (edyesi op probable orue*
nrlo,ne ilgnian fiojedad en lou proc'i.os
himy..Sinemvbargo, creem7a fue> Lot-
* 0 reoins 3'a a enetbentren delnmsoistl
rtoprinmtdoa v quo hitroea-t fevos-aicl
,. otudd pens comps-ar.
.4,,


FINAmiZAN LAS CONPIAS
-- DE- TACO DEMIOITE
DE PRODUCOON AGRICOIA
XI m cr sflal 0s Tbree. m-
3e'alariode La oAoclacJon Nacionel de
Cooeherosa do Tablco do Cuba., nca
Informnid ayer tarde quo 1 Ommlt
Aiaor del rondo de lstlbUluca n
Ta mcle. ati amabesado mu amt6n
do ooaipra a Im vegueras de Las
Villas. Cam y. 10% Ealns 7 Pi.
niar del Rxio. N aladid qu en sI-
iunot eent~ro prodnct9Mar ya lueron
eantlUlmU od 1s VeUal. Be redt.
rJ6 a la de Partldo y de la proven.
caL pInarefia. NiNo queds, puss. n s
duo. tabco en manon de ilm coe-
eh aos. 1lsa qu me les eIstn sn-
TUndo loc ebmquea morreapondlentos,
por 01 imposl di gu tabaeo..

CAPI
CTIaX Pill AII N% LA BOLSA
VD CA7t N YORK
Septiamb. ..... ..
. . :' .'. .. .. . 1 9840
w Mg t .. .. a. .. .. .. ... 20 00
M A o .. .. . .. .. ..
Julio, .. .. .= i =. --


-T Lpp- OL.F A. LOL. 17-m- -


'', .,,,


^*.L ^'L m i* ^*^* **^ -- ^ -- ^^I p"


_______AND CM


S '3


FIRM BLAS LA RESOLUTION 530? POR LOSMERCADOS

A In Mri intermlinabe doe Z emlog m a-loa qe'o qua pain en PORqLO M E"Rat' ) A
nee qua Ion |n portadore = cubanos lo Wi Lu m os isho sL {('o n -- an de 'h ] di* "n ,
de lejidoa oponen ala Roaluci6n '4No hay neceadad de ningun re-
S30 debemos do agregar la qua de- glamnento pra la Imppractl6u del ir rrayo 712 I-11.18 se ptiembre dles' Conralto 1 t m rs rzcon jIu.
clran ioo impoaiadores norteame- artlculos textiles an Cuba; pumm 3 lOWa 38 IntelCotra un 1r t do t lk de 91)'!Is par. U Muneru
ricanos. Y no bablan taos car, de- cualqueir oblstculo qua aM coloque el dta or te con mari ob o u
qos de medlar n cuestiones de las a Ia llbre entrada d wercanclao en So deaut ro, Io Jo sag.lente strad-j, toprima sabremarzl numero.
que pudlran i eAjlazr como aJe- ese merado creari un uaeaawz or- CONTRATO NVMMRO | ..


]


rIADIn D it A MARINA ._A 4AIm A EW SFPT 11 IQ4R


PAGINAVEINTMIRES


El president Gran pasarn revista el En el / '
prdximo vierne., en Columbia, a trece.FRAN I
snidades militares de adiestramiento Pl R __

Elacto se realizara l sdiez dela msiian de ese drs. F ode so rei re 18'
en el poligono cGeneral A. Rodriguez. JUevari a cabo eli --e haSutacdu&de. PCa
Primer Magistrado una inspecci6n a la oescuelas militares ci _8" et ubla Eatr
Con 'motivo de I nsolemne upertu- ror de Guerra. por 1 Honorable sRe-
Sdue er on atu lun Eicuelu de lor Prealdenl de I la epibllc.. se ha- La lmpodiao ea age&o
k cde Militar y de loa Planes re saber qua la die a. m. del vier- El subnesogadol
SAdi mlento para todm lua Ar- nei 10 del actual en el pollgono del de Control doe
a. Cuerpo y Serviclos del Elir- Regimlento numero 6, "General Ale- -rl de Bultan de I m-
,=to y ntrf de diploms a Jos Plum- jandro Rodrluez Vela co". M Llevari J rte do Ia
g gradun oe de Ia acuela Supe- a erecto unainspecelo n general de to- w c Aduana do La
-el d-di la, a-ela,- de Ia Acdena Ml- I MHabana. h n,
A t""rtl I A I Inl A rk lir YUnl-dades dl Adiestramlento lCra-). -- dido su hahllol
A.CT U ALIDUAD... de la Guar ln do La Han..aoaaen i M inonrne meuaL
Is. qua actuar como ofi.dal .nopecor a, nel qI- consegn el balance de
(Coswassaw &a I& pla t~inali el Honoambe senor Presidents de litlaw tpor acoel sregistrudas port91
---"T -' ."Repukblca* a cuyo efeclo me dispone 1 uet ol La HaT l gin,_a. uranea] Mae
ee mlm econ6mica la produeei6n. uguienta: de go-to del aho an cureo, y efunI
puede preveenre con .antcipacidn a) La Piano Mayor del Honorablle la daos que flguran en dlcho tra-
y allele e] paso a desmpleo seBor Prealdente de Li Repdblca ea- bao Informativo sparece quaequ-
con Ia promocl6ndo de nuevas ac. t- ar knte rada por lons Jeles qua a lioa slanzaron I. suma total de
vidadea reproductlvas. I n general, continuaclon s expresan. 1i7. 593, 488 kilos doe mrcarclaM On-
l uao de la maqilnas, saumenlan- Mayor general Genovevo Pire y general. la cu"les recbi e01nmerca-
Adoosemeoti produccon. Dimer; comodoro Pedro E. Pascuald do .on a I lene o.. .
y Borgeas general de 'brigad Grego- on Ia timers quflcen d oedicko mo r
cretaltbaJo en abundancldaen rio Quereje i s y Vldia gneral dejy 3,425 kilos en Is segunda quan.
Buy vaariasd forms, actividasdes brigad a Ruperlo Cabrera y Rodrl- cena. .
en In cuales los trabajidore. des- e' general de brigada Enrique I ndlviduallzando loa renglone. de
plaado. de tales o cuales laborers. -ernAndez y Nardo; capilAn de na- eau mercanclas eparec_ q.u o .ereci
puo0im encontrar otras ean no mu- rio Alberto Casanova y Gonzalez: .ca- bieron 34.113,9M kilos do viveres, los
tsome s mitsoprovechboeas.Si on donavin Marcoo A. Fied Yquo a so vOZ sosbiSlvdesen olRi
Cuba tuveisemos, por elemplo, tri- -d -ncapitinide navioa Jul ez guientes concepts: Aen roz. no hubor
p~eo uiruleprducld 4rl AEiO~ene y Ferniridez do Coo-tm; co- importaclones en Is Prime-a 'ICe-
pie o cuidruple producci6n tgro- ran o dabogado is'i s..Soaden" y s61oe recbiebron. enl m
cola do las muy escama que tene- d Quesad Tcoronel Pablo C y. C1,iS4,730 kilo. s,,1,5 ko; i-
moe, habria un tuerte Incentivo Iere; coronal Quirino Uria y Io-- oCes yabajon 41,12142 kilos' ha-
par Isa eexportacidn, y parn a pz; corontel oadM. Pirez y Dotn- JO ? o s, 2.82k',"ko;a
emcl6n y multiplicacid6n delndus- guez. in n tnigoa* .558, k31 yi n otre.
trim deatinadus a Is tranaorma- b) EAB dia vacarin todia IRS ofie- vere 18.7,374 kilos.t
ei6n de Joe products, tanto par a nas del Ejrcito. Losa jee de Joo s i. iporutsoIe- a d otepid-
Irloe eonsumlendo poco a poco en mandodo e la guanco6n de La H s- En cuanto a lau importacloneso de
todo *l curso del afio, como para ns. dtponnrn qua conctran 1o- tejidos. que como soe ab e stin i-
.S.w.... mn "----or adlldaA doPa los oclale y allgadom tooaucosUd peditadl a lom resultadoc de la Be-
xportrlo. cn mayor facilidad. servclo, en. la rms a qu, emiam atie- soluci6n No. 530 del Miniaterio do
Adtemia. habria tamblien un fuer- lanto mo conuigna. Uos jefeo d lo l merSo, o N afiala en el aludadoIao
t- Incitlivo para industrias cae- mandos del Interior organizarin, con armne g fadi lcb equo durante el amn
ras desinadua a la meljor y mks sus Unldadea de Adiestramnento- ae- age-to dst retcibieron]or el Puerto
econmilca allmentacdon de la Ia- to anilogos a loa que por eta UOrn de a& Habana, L nOW62 kUios de-
mil,. tal como ocurr en los Esta. e dnInl os odponen. i 0compue1to en purat ioe frmae
dos Unidoa. EUu industrial hoga- c0 La Direccl6n General de Ia n a.. primer qulncena, 914,53 kilo y n
-ohs odnlso b bacon pooibles y me demia Miltar, so situaur convenienti- ia egunda quincena se nots un no--
multiplican. proc amnte par ,nte n .el Poli.ono. al. centro y table descenso, a que solamente -s
veulcplln, py fanicadment po nr fente del palo preldenclaL recibleron 145,9 io .
rolvemln y fabricPaecl6n de numo -, wuel y UnIdades de En cuanto a products do farmacla
ros u peq~ue ..miqui quo Adiestramiento ae altuarin en lina y perfumerla en todo el m s oe reel-
facilitan emu Induatriua del ht ogar. convenientemente detri de Ia Di. bleron 1118,040 kilos; lerreteri.a
R *I veeino grand pals, durante el recc6don General de Ia Academia Ml- efectos elictrsico-, 53 574 kilos ;
porlodo de Ia cosecha de frutua y litar, en nel gulonte orden, de dere-. quinaa e implemen t1 s arlcolasM9
do clerltls vegetales de deocompo-L. cha a Izquiera: ,Imil.95 kilos* en rmUmlc as
scid6no mil o menos ripida, se proe. 1: Escuela Superior de Guerr; : r eclblr on" 2.446,978 kilo.
paron consmrvas, mermeladas, y ]scuelade Artler"a. :Segundo C"ur- CombmIbles
otro. muchoe production desu .ba sod s Pa d Otro rengl6n euyo abOotecfodento,
tse asU stnr omss tanerer. 4: Escuela pre Oflotaleo 5- Or rnloeuoaos illnt-
tenais Ipara un nrtpro de mets, ac-E 4a de AJantes a mOficWel. 6 preocupa tanto al comerciny I n-
hat is cosech prxtma. btu e Escuela de Aviacl6n. 7: EAcuela Ge- du9 ra como a Ic proetaros pr-
tlvidd coer as61o resultan ha- neral de Claos. 8: Eruela Gen ticulres do automrvil y atl pueblo
oederas on aI abundanceia do Is de Beclutas. 9: Eacuela de Perfeccio- n. general oIuaconbmenlonl-
produccldny con 0 uso deo todos namientoZ #eilldadee A lst- par o pquo, a continued .men.clona-t.
..r.oop:T nou..t;b). remosAS pa r nsepadosnas a tes^ coa-I
mooInmplementos de trabaJo ho- dos.: a) Curosd Motociel ts b ro en e p to rao eta ostoe o.
larefin qua I industria norteame.- Curso do Oporado a de Radio; ndoo metesa trabano estadllco.. .
noos pnecad- la-01- de to A _. l- Amoscado, habanero rocibI6dud
do-duce i -~~c fte odo 011003 30-466,622 Jclloa do-
do lUa amao de rosa. A pus. 11: Escu1dr2n d611 gasa 9,821 kilos de ptr6leo4
01 a siqlnudoslaan s-s1s ml:onto delItgln tgfto doAdis 5muod~Y 61.089,423 kilos do potrdloo
mi. lam mquinu dexpzan.trabaJa- lento del Regimlento numero m, I Us ible, .....
dqroado cis-ta, ocupacitonqo, In 'MInri". IL- BatsIldo Mixto d diros coGbsOible. ~ o Snebr
proporcionan ompleooon piras v trasnionto del eItolonto ssia oro anushtoil a 2.18s92 y keros.ine omr-
bacon I& vida mis d6moda Y m4 Geneiral Ale ..... UsRdrigua V-.e cto.an ails2y6kel.i
haeu. laoo", 25Batas I dlH 1aA Ad.i3.-Brite en 1 moo o4,002 kil
.ocataa o pv.trintodeleFlmitnto lmero 7, vapor "o.tagal"
Tocante al am de Is previl6n Maximno Gmo. Por cableram rebido poar lom
o de Ia imprevio6n cuando se in- e) La bands de mrlca del Estado elores I. L Johnes, comgsiatariosI
vents y as pone on aso usa ai- Mayor General se ialtuari al frente Y en Cuba del vapor Portugal", ha
qulna nueva, tenemoe un ejnmplo centro del palco prealdencle, detru sabido que dicho buque qua salid
doncluyonte a Is mano, el de aIs de Ia l I de eacuel. de este puerto el dia 21 deo agosto 1-
miquina toroodora de tabaco. Hace i tos dicilores de EicuaT-lv 7 e- timo. conduclendo numerosom pa -
alto ya quo con el uso do e ma .i- lof de Upidader de Adeostramlento, jeros, Iled6 a 5ta Cruz do Tener fe
uslos Etadnue Unelit de os abm -s formarin tonUno.misma lines IAron--el din primero del men .n curiso. a
quina lom tstadon Unldos obaratontt 'T od'u'ocT E ? ne73dl oh ab o
ol torcid]do e "purone" o acir. toe y rs do saS tivas Escue- los nueve y 30 de Ia none. hablaoodo
lastorUisidade".purr'"1"dia s",
oao o de L s u dodos Eseuelas seliuido sv aje ba m a Vi go el dio s i-
coma n ot l ll o Jsaman. El conmufmo ;tenan no mimo director. ilte so i- guiente a lua cuatro dela mahana.
aumenta con m abaratamiento, y tsar entree am Ls dirccions Al mismo tiempo IloNs mendclonados
Sraeas a eUlo, complien do maners delays ac-usla y' miaa May"re de nal era hban recibldo oero iable-
vletorlosa e irrelitible con aqua lu Undade dAle mltR for- frmado pr uns comsl6n de
lone ex qrao .. ..'" ma- r ni ts-do&do do&usIDS P aslor os salteran do La H.-
Ile palms que,, como da nuastro, rlJe ?^os.dirlT toos O n @ bonennho nq cu le,
faltls do inelltalva y de acomaetl- ctvo rt, ora, o jesaat. as sln h l u maluea onpn .l6n qua
vldad. so manUlon after-rados a a--ss" 0 reros-.jMoin laru-itltdone s prodI-
formuas de laboratl6n que ban pe- o fa-' i J-por eltflt ol oficaldd-y Itri-
sado a Msr nUtcuodaa, buacando 0 el t. e .r01 '-Sla6 ^ .ldode.]dtade bu ds. consig-
remedio de la calds de loh pricos no mayo 4 8 1lu" 9mtos ils l l oTubln eena ma4pacho.?quo
Sde Is reducclin de nuestras ven- y tantaa Runs' je as .o cO- tusse -n travel. muy feli.
tas on todos los mercadn po lIa r I iarqotu 01 de .
btreduen d01 l cinl ctpas, r elovadacdda doa 3 Ad l -tMWsMi dl Re- Por el personal tenlco de Isa Capl-
huta el cincuenta por dento de imn--tO laitro 5. 'Mart"., ormat ltanla del Puerto y para diaries cum-
dos afios ia eata part. Com nuOn- lin deio tao y _11 Batoal. pllmlento a l disposclonea vigen-
tro tabaco torcldo caro alguos te.- no Mix' = dEAdo t Mt adg inas *obrelas material. furonebsrspe-
niond0 Paeaconsuton y epocoo mci- r.I s erm iaw ad cmvonjjnn. oadalam slguienbm omba-caino-
pradoes on 0 el. extn ro,.l da .Ulm ocu 'Uslade a" d :Pallebot motor vivaro "Maril
planaeno d Iw orcdoes AdVestrm suaJ nt on 1r e0'.e- T. V--rctrel", cochucha "Arne-
plaalento doe leo ocd a eitrod do =Lhia"; boat motor "Leoo". lncha do
mane1 00n1nt1a sin reodI h o poa- m otor "Chaolit vapor "ropical".
hI.. Con mandsaplazamlonto, vieno I ato~oel bote do eh la-kukV y el Yacht do4
tamblin el doe. los culUvadors e n :d*-ISsuS Unda. mot or "AnUqul".
lo- caFmpo., do los emogedore de deo Adlestramlento por el director L. reeadaelin
y dnpaUla-dore, el de los obre- general de Academia M lltar. M: La recaudaci6n de la Aduana de La
too de todas ll restantes activida- rnIpc d6I de a Soculas y nida- Habana ascendId en ei dia de ayer
des manlpulacione del tabaco des de Adbootramiento par el Hono- a mi de $140,000.00.
parm rvendldo nTama o manu- able o r Preaidents do aIs, Repu-
fahcturado. je manner qu par evi- blica y l Plans Mayor, IV: Prasenta- KI *Tlorida"
1d6n de Jos alumnoma raduadoas de ]a tn lu primeras horas de la ma-
tar alfnm dosplazamiento en on Eseueu Superior do Guerra y apro- fiana de hoy arribari de Miami, el
mtior do trabajo, ame multipllcan badoa en el Curll.a de Refresco para vapor americano "Florida" que acon-
law desplxzamlentao en otron, y sJa Oficiale de Infanterla, por se1 direc- duce numerous paasajerom y carga
qu tuV gral industria tipica cu- tor general de la Academdi Mitlltr. general
Iena, s ahude con rapldez mayor V: Etretga de diplomas a Io gradua- pisl
soda dia ent una ruina quo paree dos p Honorable s or r XI"c6mputo de lu importadones
l~oetara sea" arbolutamente toal _dent. do Is dtop&Qblca.VI: Discurs-o t pdm *IPued o deLtacHa-
y de-dlxittva listanda 01 cooumo nieodde E ad or General. oectuiodu por dl puerto de La Ha-
total tmumoo deiota p~a r elMaono- bana durante .1 dia 2 del mos actual.
y eftenitiv Blitada l. consumo adel-n tatopsaral tonobia rlativamente halo. s etiene en
onal' N trabletse- cuenta qoo.s61o se recibieron 810,10
A ] miquina no hay que to-. ae, VIIL-lit In IX:Bet kilos de nrcanclo on general, quo
ot-le. El donplazamlnto quo ac- l Seh 1do Re.fueron tranporLtdos par do barcos,
eJoeis alo alober. el "Camny",debanderol
eres s stempro ternporol, prviasi- eabospororhCaer/ do bandoa
ble y reme lablo. lbg ratin Jos.-Ua-cubt atnoqu atrajo 474.1,0 kilos y el
_______por___________ gra "'Ulgag. de bandero amcimana*t
niente cronel" (abogado) Federico S v u bando a otru ticansr
S.ID, del Serviclos ton que ass 326248 kloL s I
Lon Blanco. Dd d eyrvM ibarcadones despachadas lo fueron
Romp I ea vidniera j uridl- lita d aenr sorvi- I& motonave "Irene W. Alen", quo
a- do en. "_ ntila General ,Estoai- I de West Palm Beach; el hidro-
de dn comerio y dM ot- ,o a Mo1desto. piano n aoericano N. C. 1563 B, quo
d' Un coio~ y ~ Heva~y Mra, M. M.yPollcarpO vnon lastro procedente de Miami,
L-Chbrasno y Alvarez, I. SM.; pryime- lYpoe timo el vapor franceks "La-
roba mereadenias e. tenintPs aP.Sainz Co vandou'", que arribd procedente de
do y obartto 7. Triassa y Tarrau; y Cardenas, onduciendo un cargamen-
-nd t te Oarn B. Son e Iru- t C i de on trinslto, q u com-
B aistor. tin menor de& eded, = y enfs, toa, do Is Ao danta tdo slztcr on an sttinseto.
Genies-l, blade Mayor General. pl Casien usisPuAM"o
iltrae v'arios objetos por ta eomisdlid n estari mxlada s d,,,, es peradoaen Bateuerto
smolic de usa vars. LesonHdoMIO to d~e ubaflealo .- inmr vapor nor -amderioano "bLiyn ornt
3,tnit rondieo n n Zmeterin
dei de UM. d Lea Aonudana Ge- no", quo conduce m,000 barriles de
MAIANAO n .Sept DIABIO Dl n-.1 do Mayorrl General Prime ; tr61n combustible, procedente d.
LA 41ARINA, Habana.- En d1 con- ubtenintes JoB& ItMortiem Limo, Aruba.
ro do ocorro tu. asitldo dte o-o- M. L., d Cuerpo da IgenIe-ro e0 fReaudasclans de arot
a4 -rave Jordin Igleoas Rodrigu.ez. tacado -n tieloen at Ayuriant a e'n lainformes dumginttradoI.l
do 2 aln veolno de Asuncd6n IS, General, ibado Mayor General: pri- B Direcgu on-drnm srauin de las
ln quo so eua6 al carc de Is part memory subtenteteee Liuro A. oruIsD, eo La Habana, In rtcaudoha
S L~aaro A Aduana do La Habeni, Is roeuda-I
rautra do un canl6n, siendo ael he- coz ymAconta .. EM, Vicite Mar- cl6n obtenida por em centro fiscal
obo cals. u al.t-ILM.- `ac0 Rt odriguei y durante el mes de agosto del afto en
La erem I. Ni Fr ope era-,seeJ to i Lod s B- al curo, ascendid a .,4j,001.0, Io quo
s" todoide Idts i r sreents un promedo diarO en
Il subtlente del EljIreto Jo7. M. do lxcodonte", doobacados en aervl- d l h rbU on de 113,a30. en
Deindo Vinquen. portenoiente at coaen ]Ayudantls General, Istodo La recnudacldo del mea de aosto
Dtstrito, y vcirno te ^-ie e, y Asig.Mayor del dno 1947 uaceidl6 a S4,pO.M.
Torroctlla* denun6i a In pollcls quo Bl ienteIe tcorone] (abogado) r- d Enioo ocho mes decursada.4, del
pooesss dletconodds. eon una vrar datis p. Less y BIO. S. D, coieo prmo*hte, afto fscal. Ia recaudacdon
quo lntrodsburon por ha vontant le d -oatst comladon, diltributri el, de I Aduana acenal6 a 997.711,762.00
auetraJsron rope, un lltaero y otra peounal yol dtrablo on ha forin quo contra $S4.l66643. en igual ertlodo
ob}etes. .k i conven5ant*. Li omhasin da ,,alo 1475 i que repreaenta un
___, r .gntr toylmri la aum.nt. deo jr. .... d.
Nacind SuAr HMorera y Joan medls- n ,eesriu ean o e ci pu- et af
Abross ibalto, vcmnno do Reina lin e no pega pan ttlgo P0 *05 omeni- Finallza dicho Inform consignan-
nsdmoro, donsmcdsross a to patlld to d~a ZI Ist-*1,jo do ''* Secelado d* quo durantaet d torodo itimilol-
quo pran neas hranoddo jnetra- ctari dd sydsnta geiril dsits rvo del acor Eduardo Sinchem
ens usonancams htiatndoe dlneom y Ec~l5 01 personal ucoaao do Alfoos, Ia Aduana ha recudado
rope-?,jocv do 10 poses tos, ars e4 cus l d 4.6 L0, contra 91H'.8g0.51.00
s-.tmio odusi a -" hsesbe dam quo edopt. 1 en el prlodo anterior a su toim do
Kl vigllanet 05 JI resien_,d*. h Inviaa ; todo. ho. lol;,i ,loses
condiuo el centre do socort a bs- do ofici 'p allatados a mis .act y p rooslntet.
* rtqt Hor iihsdem Pienltam do 41 ae, 4...n 1scorncUrran losl l.o.t O
voioo it Ban Cdestino 21. d ..,sa oroileis y aUsanmo. fraocotie enrvl- La CondUllrla cabana solicitt en
fud allUdi do Isolmim graves DUB. Oela ....... .... al Aduana de La Habana franqulcioa
queo tanm o en *l paredoco dt Ie kl B lote do Cot-p doSo lalee n,-
on atl "Patto" so oxtpsoebe en hra- lani-- emeas pos, kda In cons-u- pnsi u o ea i ndda
sooeoe n' yat tlamarie Is eahss-eencq't p funs U.rttflganteS 'p do- rmnlomtlano la

dma a hto toa. l.a polla buaw a toes an.a d lt-e> - do ntralq O ba.I*rn so onu e ne ptmel
"5tl -s so pIr mra- J1Ie de I s a o.iw a s horsia auoaa.i-
U M esmo reare dln do eoebo pam basuansiis las or- n). Kl jot dd1 Coart-t Mastro (be-
1st-mat Dial A a is St a1 e .. d .as om --e-. U -' n e lidtaeUto d let" de In comn-
t S austo Pts-g Br dia y r3 . o- It fade l.a .um..Ie s p ..ns d.o s 1t de ceibo do*. iso ona pera
3 .am u onor mestiqo q ie dAd an s enatrsorn m canduser 01 'Halnslao -odor Pr-e-
sO L^ qLuiora do -m mesurls am. ssolt nTu ser yle Mayos o eaTr-1 del s reoacrto,
goasoclT*an sr E JwcSaho 0S doi bo-~remandlant Moal dm 9p3 denotrdohal yto~hlirt$ -elideo
dm a I un 6 InS n e dii d e R tm l tssa .. en .h ds.. .t. y al inap eto ganosal del
**- *.-. ,""-_7._ tn- pt if traja 4e nfRM E e/eta. en eolfl dd lervlto eo-
C deKm oOe quto mu. .flac y' e l ladoe-. lin- ma eob dot depaetpM- sto mailsar L.
uSSobo2s^ J'oti dag.baa-i cm is seoucis ae oseaaian arq- Cmbefa. dum01 Iin oeoeclada. Le
rq1o54o- ~rd-o* llmis sn"bS e 3e ..UL.c 55iJnn U J-p lUae i5,ri 5,ersosinhtoflnt
VS5S~*IJ mOdM wpemab. esoaw La bto bsnl dorreddeW i paUne a la0 isoorlu p iconso


Puerto

PEEZ BAROSA

7.593,488 kiloe de mwccuans.
ril aI vapor Portagalp.
&rde. Import -nderu.
das y "adus de barcsm.


de carocter diplomiUcoy corsesia de
oestllo para et soleor C. D Clerq, ml-
nlstro de Bglrlea en Cuba. el cual
Ilegara el protxmo luneo, por hI &%a
a6mras.
No a o asomeUt6 al regastre
B captain del buque Lanque de
bandera cubana, "Falcon"., ha asido
reportado par la Pollcla Maritima. to-
da vez qua no se someti6 al regutro
o soadeo dispuesto pars todo loa
barcos qua ban de salir del puerto.
Del cain se Ie di6 cuenta al capitin
del Puerto y segsn a venrsiones se-
cogidas, dicho Sunconarlo ha do pro-
ceder enteleramenLe a fin de impe-
dir sla saIlda de barcos in cumplitr
05e reqisilto, que propicia el control
para evilar la fuga de polizones. di-
nero o que e dejen incumplldas la-i'
eyes deo mar
FragaLas amaaas
El Estado Mayor General de la Ma-
rina de Guerra informiai que la fra-
lata "Jos6 Mari', en Ia que realt-
ran un viajs de instruc6don guar-dias-
marinas cubanos, sat6 a lax st.te y
veinte de aIs noche del Juevea s ltimo
de New Orleans hacia Tampa, pro-
Sigulendo u Itinerario oficial.
En cuanto a la fragata "Antonio
Maceon", que realiza un vlaje, actual-
mente pr puertoa espafioles, su co-
mandante report que el barco con-
tinst alendo visitadb por autorida-
des y pueblo de Espafia y que el jue-
vel'de Ia present semana a las trees
de la tar-de sall6 de Bilbao para El
FerroL
Deede Bilbao, Espata, el coman-
dante de aI fragata "Antonio Macao'
ha inlormado &l Estado Mayor de la
Marina, quo el di a primerro pr6ximo
pasado, en horas de la tarde, ae re-
cihbi6 -a bordo sla visit de los oficla-
lea d e oa deetructores de Ia Armada
Eapaftolsa SAnchez" y "Jorge Juan",
y que l dina 2. en horas deIa masa-
na, ae devolvi6I la visit por los oti-
oieas de la fragata "Antonio Ma-
coo-,,.
Amlfcar
La Aduana de La Habana, habilitt
en dia doe ayer las corrrespondlen-
tas plizas amparando los alguientes
embarques de azicar. 10,700 sacos
pars eoferry Grand Haven: 5,161 sa-
coo parm el Seatrain Texas y 2,M0
saeo para el vapor Lavandeu.
Leo doeeumenteas
Los documents relacionadoq con
0t p eqoo recaudatorio de la Adua-
na de La Habana, cursados el pans-
do dia 2 del actual, ueron como
algue: Los depart*mentos de Vistas,
aoraron 1,937 delaraciones a con-
sumo. dejando pendlentes 3,384 El
Negoclado Oe Uquidacidn, liquid y
cura6 429 declaraciones, mientras
que el Negociado de Importaci6n y
xportacd6n, regiztr6 Ia entrada de
521 declartclones, habiendo habilita-
do 270 quedans otficdales y 63 p6Uzas
de exportacbin.
Iso ManhIlestoe
Los funcionaris de tI Aduana de
La Habana, reglatraron en cl dia de
ayer la entrada de los oigulentes
manilfietos de cagg traida par los
buques: Manlfleat 1477. Vapor fran-
cis "Lavandleu"' procedente de Cir-
denaa, conduciendo azucar en triAn-
alto. Atrac6 al muelle do Regsla. Ma-
niflesto 1471& Vaipor .o.hondurefio
"Grand Haven", procedente de West
Palm Beach, conduclendo earsga ge-
neral Atract al muelle de- Arenal.
Manifleslo 1479. Vapor americano
'Soatrain Texas" rocedebtte dOe New
York. conduciendo cargao general.
Atrac6 al mueUe de Hacendlados.
eteradas y salldis de isare"
Deo conlormldad eon Its iootaclo-
oem heclas0or e a IervtetotozMf
rico del Mrro, epNre q!e *
-oe o de tempo comprnidy' eAn-
Slas 12 de oI norhe del Juev.
tdia X ds los corrientes a lap ales de
la tarde de ayer hablah arrlbado al
puerto de La Habana, los ilgultente
barcons: ferry Granu Haven Sea-
train Texsa; remolcador Jo..E. Car-
taya, buque motor Monte. Atube;
buque tanque Geira. motonive mexl-
cana Lucero del Alba, yate Mary lK;
y oIn voleros Nando Palmer, Bilica
y Federal, atl comno L i. Belln,
que regrea l u puerto horas deapues
ae haber salido del miuno.
Sallaeron de La Habana, Is vapo-
rem Abbedyk, Grand Haven, John
Firegleld, Seatrain Texas y Ulua, Ia
motonave cubana Falcon, aIs motona-
ve Irene W. Allen. los motoveleros
cubanos Indalecio, Joven Manuel, M.
J. Bell6n.
Al garete
La polcia marctima recogi6 al go-
rate en .1 Interior del puerto el bo-
te denominado "Justa" folio numero
ndinmero 381. De eae hallazgo e Ie
dari cuenta bohar al capitin del puerto
para determlnar quien eas el propie-
laio del mismo.
Ca emnsdera
Procedente de La Ceiba (Hondu-
ras) y conduciendo un argamento
de madera. de eoba, lieg6 ayer aI
motonave hondurefla "Mary K".
3T A'Mmae Atulma"
En vlale hacia puertoi espalole
llegd ayer a La Habana. proceden-
te de Tamplco.a el buque motor de
bandera espafola "Monte Altube"
pertenectente a la Naviera Azoar
que reprenontan en eta capital lon
ilflors- Tou y Astorqui. Dicho 1-u-
que traio I paajeros para La Ha-
bans, ilevando 9 en irAnn o los
que ae untrin en nuestro puerto
varnos pauajeroe tambien deulnados
a. Eepaa, "er
Bt "'ers"
Proedente de Tamplco y condu-
clendo un cargamento de petr6leo
crudo arribS ayer por Ia tarde el
buque tanque dq bandera noruegs
"Goira".
Mis soedera
La motonave mexicana "Lucern
del -Alba" hlizo su entrada ayer por
Ia tarde en el puerto de La Habna.
procedente de Campeche (Mexlco)
conduclendo .on cargamento de ma-
dera.
La. remooloaM
Las remoclones de buques extran-
Jeros Verifllleadasa en el Interior del
puerto de La Habana durante el dia
de ayer, fueroeno hl eguinentes: el
ferry Grand Haven, airacado at mue-
Ile de Arsenal, Seatrain Texas a
Hacendados, Monte Altube, San
Francsco Sur, Geira a Regia; Luce-
ro del Alba a Pot.
L quoe o poran
En fichas pr6xfas eon esperados
en nuastro puerto Ions slgulente bar-
c: quitrigua, de New Orleans, Tm-
tamanunid &d No York: Florlda se
Miami, Worluna de New York; Ja-
gieUl. Tiradentes Comandanfe Lira
quoe procede de Bantos (BrasIll Pli-
to qua vine e d Crist6bal. Jm.eph R
Parot dt.",West Palm Beach: lo
Iatrtn New ere. y RNW Or-
Ilans. quo procoden de New York
y New Or-loan repoeitlvasente; St
IGuntgue Henry M. Fhiglbr. Oront
Hives, 6Ocan I'over y Tivnvea, quo
ptnreede de New York.
Urn sol dmpJ e
El unico doepoaho de lltdm oto--
gado pot l-capelanla del puerto, que
etabh pondlente de eutmplimlento a
las ocls de la noes. de ayer, le co-
cropaidia dl vapor cWorlindo" quo
tinperide uertro puerto haca
Daresom amuteas at peorler
En siuanto a Ioe barcog que so ha-
Jlsaban en oh puerto de La iHabana a
las nueve d la marana de ho, s
roporta por is inspeeclr n gmeran del
|tmrto quo imtos eron los itguhentetr
Cmmaguo'p. NorUndo. Ire W. Alen.
J Uam. Agwtidale. Falsfield, San Jo-
ad. Sente Macta. Grand Hare'. Trio
pleat. rLa Fe. Boalratn Tesxs. I.. LO-
tnen PsguoL Ambplbo., Mantife
say Jtaepong. '


14


Puede ousted concertarld sin

temor; porque nuestros horarios

se cumplen con rigurosa fideJiddd


ISTACION iS
HAIANAr Hotel Alciser. Cirdenas y Arsenal. Toll. A-4601.
STA, CLARA: Lorad esntre PAequo e Indepandoncgl. Tolifeon 2901.
SAGUA Holmd do Paria. Telte#* 31J.J CiompNoi d6- Trdnmporre


UImnius Lu OHN(tL I


minitsraciOn en loa dia y horas que
reaspectlvamnte e aselalan en I a re-
lacltn Inserta a contlnuact6n, con d
objeto de coniUtuilr, bajo la presmiden-
cia del que uscrlbe, la Junta Initlial
a quo ae r-erere el aludldo articulo
76 de la Ley de Impuestoa Muniel.c-
palies.
Eata Convocatori n constltuye Una
ampllacidn de la publiosda con fe-
cha 19 de Ios corriente en do Bole-
tin Municipal No. 1342.
Lai Junta a que e refiere esta
nueva convocatorta re celebrarnn en
Is mlamos tirmnos y condictones
que la serialdas en ia Convocato-
ria anterior.
R 0 R AR 1 0
Jueves I de Septlembre de 1U41
Noehe:
10 y 30 Muellea Particulares
11 Almacenee de Cuadros
Virnena 1 doe Septlembre de 1 K1
Noehe:
II Alqulladoreat de Pellculas.
Al mismo tiempo, soe clara" por
este media que en la Convocatorla
anterior ae padeoi6 error dcltar pa-
ra loa diez y media de tI nocho del
Viernes 10 de Septlembre de 1948,
1l GroO de Fibrica de Sao de
Yute, deblendo entenderse dtha ci-
tacIn en Ia nlgulente lormnna:
Vierne 1 I de Beptlemibre de 1t41
Nedbe
10 y 30 Compri-Venta de sacOs de
Yut e (Ep. 45 Grupo o. L.R.)
Publiquese Ila anterior CONVOCA-
TORIA y nota aeclaratoria por treat
diss consecutivos en el Bolebln Mu-
nicipal y en loI peridicos locales do
mayor crculacldan. debiendo medlar
no menos do cinei adias entire Ia ul-
time publlcuccin y Ia celebracl6n de
hs Junta.
La Habana, Agoslo 31 de 1048.
NteelAis Castellanos,
r A Alcalde Municipal.
Celebrari el Yaht Cluba is bodi
de Perla
CIENFUEGOS, septiembre 3.- Con
motive de cumplir el Clentuegot
Yacht Club, sus bodas de Perlas,
Ireintsa fines de fundado, relebrari
un suntuoso balle I noche del sA-
bado a do orqueata, y el siguente
domingo un exteo program snaUti.
co deportlvo y un banquet. almuer-
zo, donde se impondri lam medallab '
a lo remerne que obtuvieron el se-
gundo lugar en las regatas naoeonalew
senior de Vatradero.
huaugtrali6an d sauem equlpes
en d hospital
El pr6ximoa doringo me Inaugurart
enel hoplal mupcdpal, Dor e el -
ca-e Asturo Sqelt- 7 Crus, el nuev0
equipo dofe Raxo X, y la Electroshbok.
eate iltnmo regalado por el Club de
Leones de la localldad. Esas mejoron
dibenm, a las geotioses del nuevo di-
rector AMeritpD A Obd'-
UA. "I. =92'a


,-,w~s6U.G. ,.L,. P.PLIUlnM.--J nPLA...'. W& ,JLJ A. MG 1-".


Muertoun menor al PRESENTADOS ANTE EL TRIBUNAL Aelara la Policia
chocar 3 vehiculos DE URGENCIA LOS INTEGRANTES el incident en el
en Jesis del Monte DEL COMITE "PRO CAIBARIENI peri6dico "Pueblo"

Viajaba colgado del- l eslr'. Encallado al sur de Cayo Guano, a I altura do Cienfuegos Segin aIs Jefatura, la oficina
de un tranvia. Denuncia quo el tapor de bandera miglesa Grand Lake.)>, quc conduce un ,no lu. asaktada, iino que se
le robaron dinero y prendas cargamento de 46,000 sacos de azucAr. Choque en Firida perseguia a vanrio jugadoeCS

eUn h orsdo a cIdenL gad ye.tal (TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA 1SLA)M JiaI dloBurtdo Pr.iac nal, it.
o~n haras de us oslmana do aye, i al __________n.- so Ia P'ohicla I~aelonal, retptitn
perder In vinib oe mnorn Agnic.un Cal-
en Feonande deio 15altosd edad CAIMARIEN. aepterore e 3.-E rquiesr .rIc.ncsa rerr.aan a *Wifei klvarez de l, con mo-
y vectno quo era de Jeaua Rahbl nu- eote m,)mento c.uee de Is mahansr. bclelai nto el incident ocurndlo ayer Iren-
mero 07., a ionatecuencla de los in- es con,duciao ei Elecnto del Corr.n INTERESANTE lONFElENCIA >ela per6d)co "Pueblo" ha hecho la
Lenaos traumat1mo que rectlbhi. al ie Pro Cailuar-ter,,l tribunal de Ur.- Urn irsterebtante orferercL I- '-sagulente aclaracs6n.
chocr en Ia sequinade anits SBu- gcna de Ssnrs Clasra snurcit6 el profeor unlveralari.-i, ns ., ,
rem y Jeas del MtonLte el Omnibus Reinta iranquiltdad en l penlo pat.I Franclsc, Pral quo di. un c-r. Esta Jftur, desa dar a cono-
3 I, d lo -ua 13t gud plo por a a oal Maest. Corre Cossponu Mso e h I.. lacl de ...eran e Lai Uns-i er pblica.iente que el Incidente
Amado R -odriguet e nnde. vec-i' I Va r oe -debanderda aibe siemdd de Odnerite er. el auls d. .r rs-uLL-rido en horas de la Lardo del
de San Marianao. el camoslo encaWladO at o te Cay quitniuro La cor, ererc-da so encuo ,, n a a,, d ru,, v r
de reparLo de leche do la Sinrca Pa- Guano or, los ualorses del Ayuntanrento ,,si s-._ot. en Is c-. l e Cs -rale -,__-
rcdes, maneado par Deillo Vasquea CIENFUEGOS seplrernore '-Al luodo el ic-ido municipall I u. d.denr,a. pr6ximo al perodico "Pueblo",
Lamares, reldentle en ej ki6metiro sour de oCsyavo Guano. aeitnse encallioot sro ingeneros srqultecLto, e,. El no fue un a alto a isus ofldnsn y i
21. de ia carretera central l vapor de bander. ingiens Grrne ter, So )a re-I cors.recha Iifu Ii aruil- .I persecuc. .u de u n groe. in-
A conaecuenla de ema colstion. el Lake' con un cargamento d 46000 tectIsra coalonal .rri, Sacrr turisi-| r ..... -
danibusm ase fui a eatrellar conra el sacos de asueicar. lomadsu er el puer -o Manifesl6 el r corfrenclnt*iune ,iduos quo os hallaban jugando al
tranvial 10, de Santes Sudre-Mu- luo de CleCnuego. de doede Ill sca Srs-tiao oe Cr.,. eroa ea lrsr...nesn, l06 protirlendo raosts obscenas, se-
li de Luz. alcannindo al mesnor que anteayer. Pras preslarle .uxilo s tho te I larnmo que Trrindad dj-l o,,e1-. n, ctn levantn.d. pr el ca.inan
lbs collado del eatribo postersor del del Dlstrtllo Sur ol ra-,srteros'c Ml ruesir, letoro e rqulectluraddi Tjue in m r .. c -nr.
primer vehlculo. tanxa-" por oraer, del ELao M"'- s -u s.. en s . e 'l ,. dn so Perez Linare, de s Tercera E .. -
Amboe scboleres fueroo deltenldoma. yor de sla Marina de Guerra Li.' nrucciones colord,,aies pao r ier r, civr.
acuandloae mtulument de ser rea- tLIcialu que tenemos o r.oe deido o caceh ,moricc sdeger-eraor. qrl-. ,I r.e tnLad maneras ,-I gene ral i rr-
pnoaublea del auceo. Is fuerte more)a er "e i.ar au.tT ml puro qr eo qua e se s- ..d .. in.usv, i Ee.ern n r-
Desnmela de rlo lfrk6 el scetdenre oi rr'.,-o -i c.a oerr e, Triid., Duo l.? I [r 'ar'de Nardo, supervisor de dicho
Angel Lapudela Ncdeoeco. rolden- mento y naceae mpoaiOle a ultras- locs del Morro e Ia s ruina ms. in- Cuerpo pohiclaca. con el proporilo
teoen Doloors nMero 464. prtl cp6 bar-aciones pequena_ aercarete nr teresanlte de tla Antlllu. -Garc.ia, co- de dej ar completamen te aclarad o ee
Sla IsPolca quo peroas deaoonoI- aligerar el cargamento. De contlnuar rresponel i ....
das penetraron.en eau aa y roba- la luerte marcoa, perdera.se Ia carsa, .. _., unto, ha dehgndao a un alto of,-
ron Joyas por valor de 00 pesos que vs deaUnada a Ingaterra, y pso Ac ,o el puebloe d Calbslin onclal investigador.
Lo autore del hecho dejaron su t lera zozobrar el vapor. Obdulle A. r *oe as cvivtiddea per no hberse "
hueilas digltales, l. que fueron cap- Garcia. Correponsal. exproplad e l alcantarillado 'As quoed una ve m.sa reiera-
tadta pos perltos tdel Osablnete Na- Chequdede an camion con un CAIBARIEN, septlembre 3.-Con do el reopeto absoluto que la Poll-
clional de Identlflkcl6n. automlivil motivo de no haber cumplldo el Go- cia tiene pot r Ia prera national"
FLORIDAD, septhembre 3.-Anocht bierno su promsle de expropiar lags
A I. i l~o o el crucero Caonao, el cami6n ma- obran del alcantarillado de ista, rs o .
Alteraron el ordee neado por vOsvaldo G6mez Leonaid, reuni6 hoba et Comlt Pro Mejora s u h catorio d-s
o blanco, mayor de edad, sin carter'sa e Calbarlen acordando un paro de 1
Inos estull df1ia1nte1 ed n dactlatr, embisUt6 violentamente an today laosactivldades locales huta lasI n irge anr lleg arz a
Is eB. C Udiate s e cl,,.. I l mtqnlna particular de Antonio Pi- doce doe a noche, de boy, y uno in- ca lI lICg a a
I 1 i 17 i i reix Guti6rrez, comerclante en el sru- dqinido el pr6ximo jueves,. dia 9,
la zona del Vedado rero Piedrecitas, volckndola a tl cu- so no se aprueban Ig petiUcione sor-. la amara Baja hoy
neta y resultando herido grave ,le- muladas.
----si S San Mateo, y con traumatltarmos Mis tarde fueron detenld oaI In- -
Lanzaron piedras a un polhcia nmencs graves, Eugenio MartLinez y tegrantes del Comitd, centre ell as u Es sobre el caso de Fcrmaindez
dod 1 Icoto T ]o Antonio crer. preo aldente senor Humberto Rois, el ,
desde el Instituto; detuvieron Jeain San Mateo fui trastidlado al vice sefmor Sinchez Baldrich Juvl. Jorva. Lo despacho i el Supremo
el trnito. Dinaros I e hospita de Camagiley, Perez y Mer- no Hernnde z, los doctor Cabrera iLi I
S. r inez quedaron recluidos en ha rIl- y Pocurull, Venanco Fuentes, An. Ubertan otra de las acusada
-nica del Dr. Comio. El conductor del tonio Arcon, Lorenzo Paret, sec-e-
Las demands que desde hace msi cami6n no recibi6 lelsones ha smdo tarso de la Federac6n Obrera, s e-i I l doctor Juan Pederi o Edelmann
de dos mees tienen establecldas alt detenildo y puestoa s a disposlcln dro A. L6pez. Oreates G6mez, Joullo prelente del Tribunal Supremo, te-
minixtro de Eduacl6ntonlo eatudlan- del Jugado dte Instruccibn. Monte- Badia, Pedro Rodriguez y Vicente clbI ayer el OupllctlOo de la IsA
tea del Inatiltuto del Vedado, y laspince. CaorreaponaL Tretlo. ltta de o Oriminal dot la Au-
que atun no ban sido cumplildas han ,rolestan dIe la detruiclin di | El pueblo e mantlene tranquIlo, diencla habanera, on funclones lr
dado orhgen a que ayer me orhgmnara bras psabllcas pero adherido al Comite altidldo, y Tribunal de Urgenci, dirigildb a Iti
una alteracl6n del orden. JICOTEA .septuembre 3-Visitan protest de la delenci6n de lo rele- Clmnara de BeprosehtnItes para oe
Los estudiantes del 'citado control esta correponsala, representative de ridios sehores, uya libertad ne on- guls el proedlntto contra eo miom-
docente, ostabtecdo en 2.~ entire C y Ii soc-edad El Liceo Club Juvenil, pere. bro de ]a minrni snor Armando Per-
D, que durante todo el dia estuvhe- Grmio Obrero Shndalito de TorCeeo' Moral, .|nindez Jorva, encartado en el pro.
ron exmlnandoie, oublteron a lo azo-e c y vecinox de este pueblo, par c orresponsial ceo pot el roboo de mda de 959?,O
.tea del odlfl 00 uno de los rec- (lormuilar enrgica protests. contra El Dia de aIs Caridad ha a.ucural de Prado de The Ro.
oe. Ulndo ae quellos, al ver cruoar ,a tolerancea de las autorildades, SANCTI SPIrITrUS, eptinmhrs I yal Bank of Canada.
peor frnte al panel a un vigilante heritiendo 'qua sean dests, di-_Eo Club-Rot-rtode exta'cludad co E sUplicLorto tUu dilgenclado y
do aorvio do ,mtocicetl he unt pobras-o tblithend realzaos actualmen- mo en ends anteriores. ptrocieridespacnaO, umpldu Ja Wformalida-
una piedra. El guardadtor del orueno. teo citando'ldeI- s-coludes orasmescu-un' colecta-lubRto a e] d es desaaIadc El stol Cama Ora, que debero
al observar que era atacado psr un perio, e tomen d edodos a gene- m a l rectbirlo h m delismo ha tra
pan n s~tmodcn^ t-s lat- n? l pos-loe 00 tamonmcit.aalBl ur e gte U dna c-ales puebla cI ^ 5t do ~b~ soad desalaOi
grupopa vsrihmedrentarloshy va. eOLN ... hre di do a CarCdad, a beo th -id _= Io d qod ydd oeo-ta
Has abo & 'danda uI r l- monte, snare ese paorticui-.es ia-jnrht l ao' ICa d il s-s -a d trtho hop.ydl osmda so rae
rsdMparoa sitore, n .u e eedel Distrito Mhltl d 'Md a eo 1' ts-dio solvrtn dS, anJes ler -Rlterac16 deloren 6;. u^ 2-.e1tll[.,... Unari cE o ^ Yea a bler-
alerac-in del ortinen. oa t e 1 .oilocal e enclavado aI final del pastoa Norte', ls lo.it 'mS1 el 11iinmo tia 20
AInmodiatd ene lo. oste dicanto, Ia sll provncu..-6 .r.toP m egn un acuerdoi o Ir d o d in "atrit6r n del ctuua luntes.
utoond, porien ,uardon ae ..r t 1COLON seoptlebroe r3. El Club, De Is Lig, Cootraesa Ituildo Urbre e taUmb .n oAstal Ahinse
ireunidos, comen aro a souir fuera 8e4r6rsa entiemre t s o --. [A]j] dd (
del edif iclo, a nzando iepdras a pa- Eb....s. nmdoI 43c7 Juan d. DI polcia do ista.a A- 1r l....tAd do e bs LoWpz Ta-
raliyando el trilaltoade. vhpcusp de otas-lac oo Ena ra noei u s nc- Sonischmbate do tmayo .Pe1 pOto deaxoes, iuRt oaye,
La alls 23. E n di lugatr a quoe acu teroes la creacifn do sinst Claa g seccn, st i oopaerando, con IsNa o- deot o ino uana ena o-
6leran varis persegdoran, dlsol- Nacbonil Meciica doecol e c e edt- c eledad cubana d e noe enao s de ma Aloo. ,Oeanbo, que seeon.a
Sviendo a n l revolt os po d =lo que ocu. bae laGranla yt.ldore- capital en la a tcont l rrs0n do ,ntabsaectluda op del exproeado he-
ruiendoaI bevot-zod o Bitl 6at Clra. abs-as ptbicdAs e qu~il~.rr oladn cho en Ii p ometnte.
El comandante Ignaci .o Medita, liad l de 'tantanra pl ca. toda cludad cults; eoret lar t amobl uen ]uan prd odemujuerse peilia.
a] mando d Is Seeccl6n do Trunait. -Sil .Grillo, co-rr-eipon sal. l onidos de la vtroal torad Ol ou'scn ,t." .. .
dispuslto qu aentes a aus u6rden o oi n em r y dei oruidoa Innecesards oen ho- P r-rci0 o Is lrtal e o do. Ro ola
roleran.el difo do dch control ti e aor nneflo l o delnueobo nr cuyo motUvorn1l rti e qua a farenfaor rindlera
UCIUna eOS so plthda la conta, Co NmVW do r bre 1- cltiadeaido itie m e Pontineamdnle, is Iolci J udIcial
I docente, logrando detener a JuanM plne d mueln do Jetatura .- cuddo P C e.- cudpm nlcems- laua quoe Is acuta d nonpar
Cancio doe l' Ren Ro asrddente tlo I el propio loc alode, I i JetatuodePu.o- Crbonelletorreon "'d n te, a ano pr
Aooclacltn de Alumno t de dicho Ins- lca sme eulc uc tao dpardn_ a o n Its- Ararollads a is a Cnral 001t"c """b "-- utno v. n .
tituto, o estiumar responsalote do con el rov61ver d o rel a.mento e alh- COLON septL enbra 3Htoa inC 1 t Dr. Delmetreie e contre
los des6rdenes habidos el dia ante- alnte dimero 4347l, Juan I. Diaz aaoda eno elhspital do ost villa sIroslerltad doe otoasle no sau
sior --l y ay pr ta .p teIt5 altos, natural 7 ven c o noel Nistal, de osmentoa mRosl doBn lodat r e n v o ndoime de loarmgis
S picb a logr d eetene tros/do Iluded do SantaCla s u-e vnole brroCs-a u, 00 el lt-eretsU-goous
Laen o mtis, quJenea conducidos Ia dose Pbait 0 e recent elmvi 0. el ,i para eer rdi Caldo de gravoE by aldn -- Ju Usn A DNmenst-y.la beant kgul Raed a pn i r t e l a i n a e o l r o a rsan l, la er st iao que gr taav n h rila Deul rlodoto manra Jd q uat.rAa ee<
Nove na Estcl6n, quedaron poco des- ula idio. El cadiver eui traislodeo o enlt caoe- a srgn auds u u opecto. .. do ,-, uce
d. Cra cua oaescci/de do en It, ah.z a ..te- m ostudaoson y y ompeteteaf
puko On lihertaid. boy a Santa tClairs-al, lax qoc sons- Itlohset- arrolladeon rd o nsen cr n prIalim,
Los enssdtudandem nan oralcitado det Ia ostic.is Nac-onmaa pernec a -lI acarrtera Central per un camitn p uj ar manbtener enpecginisr dcluecin is comnsterio catll Annle a[ plldadre So ba. mlau l In. lireo acnaopoii O V C.O I
oensro de EdeucalO lpar i eontruchotn A antla d pole-tre ol d .at sanejado er D *aG na Socarris v#pea a JUco n o han rvaritdo laI
di on ca dPo a@artor, sin sue hati- e a e' l0s im a ests a l mut 1n 0 rais bar .Israel Grill cause qu oI mo Ulvaron, salvnde
Ig tech.s me hays faeso-eda en ea"[ un pe n deC t ncor-on- E criteria enoi talenldo.
potlet6n. Coda tdil of ere mayor pelltrn m ulilleraeso lhdr4Xt5, CorponfoJ 13ehohr do Fesirodes Jsrva
Una vez reetablelda la calma, fuer- manipulaon de cargis, lshireL Ome- a Detiendots v.m ndul Ide e a sr nlq o.ort, chofer del earl
so- de -a polI-a- de to Novenn Ex-pignes dael mueb de eanslsao, e Ll iaer Crep al. f las o proentt p ent
tscn y do I Sec6n Radiomotorina-es tl dnieo tdo iran lsesa B IOAO septi s c l emborr- CO LOaN n labl-oz Pen .ela uoena p e lende qa c
ds ban quedado custodlando Jo a aclonees doe case- boteJ dedleadaas d COtendos p r emtltd a aLa iah de I, yen u eanan tore eno e dla i na Marqu to de l l ea T oren t r cansp dore e l ae pa arte aunque aBN D D e Le br H.a leana de1la lt o es egldericaleNdo, 17Y di
|redodoros..do .Inat-tuta doi Veda do, tu~nsps-ort- el pause 'p~_1.yIn ec-,- JFranciscok EspJnosa Y Eulalbo Foer-Be Pon.lia a disposaclt n del Tribuna
en evitacdon doe que seo repltan log cas o in oarrios coetoroa El estdo nindeo Sinchez, a qulenes acusa Ion para 10 que proodiera. BS eI bnforl
dos6rdeeas. ruinaso do dicho muel e reclam ni.a polica Judicial, e Camndolos acompl m6 ue hstsma s momento no habhia
/ p mediate, recnstrucc-ti a o un0ee, o- ncads en l0 noalto al Royadl Bank .act-uaLtn drelpecto de 41, en formm
El Primer ailvpervaloe do I ner t. oetausu W.t obre el e yte lo dea Grllel Corroponstal B- I nSmOa, 1e proe A es e ha he-
1 01 V p m oa t i ide ates y a ules Oi.u< lleAo Gu a q o 'd es g reves ph o W 6ara o q u e I&u d el ane u d e l a s en
is&e PrninaJ; Jara ofnbao del So-o
DEL RIOA soptiambro S.- g,_o/ cerras do IsL TRINIDAD, eZtimbr. 5.-Lo her-[t o-n Jorva 01 doctor Israe Ba-
Con motivo do conn.emaso oh erprt6- .S H5O 01 ma e. osn; Joad vA'ejo Sinche ,.Quesa. I aroa
ximo iert-as .1 primer o ao| ...........G.bla.s ..oactual da, doe 5 y osfic spectivamente,
de Is niusrt-t de ijovern industrial SATAOD CUBA,.5. le0bs-e diriglanse a osble ato eimarianator M IIPIO
Juan Montes, habrh deocolebranes en3.--ara quo so cososr.t . one.. dl- I. carrtera dti Cotlds 'y 1,mPvne uhsllr L A
Is a Wantq esh-oadCatedral aolem. to do Is Hacienda en el Goblerno ac- tarselesa Is beta quo montohan, an I CD P10 OF LAm-I- ti
no mis en las primers horns deo taIn a, que nn pasa on Gabloernos nlo momentnie qt crunzaba un carnl6n
imariana eefectuindose par la tarde una eant-ers-rem IsCampalta ado eeerroea- imanelado por Lrenzo Eladie Otero, [ o.,,.,
pereogsr-izcl6n &I cementerlo cat6 .re- s-s-lies Cons ados do Cube. vistaes sa.uellos fueronileranzados, rods- C 0 N V 0 C .T 0 i I A
ce, antc cuyatumhm l sone or n.rsn orme cantidad do boletae t Daienosocidae
ca, ante euya tumbaelsanador Frnedciendoles heridms, graves en c-a- De acuerdo con lo preeeptuado en
chlco Prio Socarrim. entrafsable am/.oque expde el ,Gobbe-no a todas lhos pzaY en oirrs parles del cuerpo.p os articulos 74 .j slutentes de I
go del desaparecido. deposhtari ouna Peroonas adeudindole par este con- El cheers s enumcentra detenido. Lps Ley do ImpuoestO Muslcipalee den
ermosa roenda floral. cepto millonem do pesos, has compa- autoridades actuan. Manuel J, Be- etro del tirmlno oue soltalk atArt
his Sefrorrsieras seb an visto can I u-r. Correspotonsl. 76, lel como.Wd redactado par o
J--bare a ma cabsnecesidad de no expedir literaas alos gF-ailli| e anelamo ar allada en In Deerto-Loy No. 288 do 25 do t So
qUe presenten exa boletas de pisa- osrretera a Castlhl Ilembra de 9I35, yen eumprllnlent
Etn Is casa Marqui tde Is Torre nfi-Jbe, rerhazando&aso as a part aunque TRINIDAD, septiembre 3.-Alejn del Decreto Presdgir'cinl -Ne. 1764 de
merco 21, dombclilo del cabo de Itsmean funceionario. Este medlda es so- Sinchez Quesada, que fui srrollsdo 10 do Junto do 199.SK CITA POR
Policla L4 Valdim, personas descono-. un Jos edirigentes do log.Conilalda. enisa earreteraie t ssilda pot un ca- ESTE MEDIO, a taode los aenor
cidas penetraron on Itis nsmaoy nro-9as, par- obitgar at Goblernoae to- mi6n, selin ios-oras recib-dos aca- robtribuyentea del Impuosto sobre bI
baron prendos par valor de ad npe- omas redildas sobre eo derroche de be- be tde faeceFea en el hospital. J. Bee.o ndustrls, Comerclo Ariesa Of/ciot
sos. "etas y s pagar sus adeudos. Pro cual- quer. o Corresponmal. Pare quo icudan -iasCasa. de Ia Ad-


a


r
1,

xe

n, -
as

or
,n
n "'

la


or
A


7.
i

a]
le
R
Is


. ~ ~ ~ ~ ~ g M-4^___ -. A & L l a a V4-*vS *V-0*.40. *a 4~iJ -4S **_.?.t..*<'-<-. :**; F. A***. 4-* *.*.,^AAA*..' *A ... .^ -* *rffmli titf


,r,4yrl-AMD CV


i rbt nC I rui A UA6MAx CnA.- rhiAJ. j rk eL r nL n. a


SLa Repiblica al Dfa
t A DI o 0010 --En Cabaiguan fue detemudo Zu-
,;MARS DEL ROxenio Lahera Viamontes, conondo
P a ITAAL pOr Eugenio Bartolo. por eatr acu-
i, Dentrou 'de la cla agricolas de ado de hurt. alendo pueso a I -
"-, i i cc hcha i cauado la mejor ditpricon deljuez corrcaponden. -
Is dc.itnaxiin del doctor -Fancxco Echavarria, vecdx de
.'" S Paroda pr cupar Ia finca "Hato Viejo" en el barrio
: I p cv delRetiro Tabalero.d Guinia de Miranda, depuiod qua
cuya elevada invextidura ha- Juito y Juan Amador It impiden que
de cuir trliunfandonad pa.e por x xxinca parn vet a xau ma-
B daor Sindaex Pacidl ax uc ccxi cfocixx. p que par. ellox Ih ea-
o ca valuoo que durante la[r cn dlisparo al Aire. .
Si md elecxcones eon el -En Venegas una descarga elic-
la el cntuiansmo Ia candjidatura trica fulnun6 a Nieve Caxrcjo Na-
Sdel Dr Carloc Prio So- rroxo quc ra xveanls de aquel ba-
: arr y la enatoial de su hena,- mx. cuandO s encontraba en su
Pac. dentro dex Ins accls cam- casx.
Y piricipainente entire inl -Por miembrox de ia Guardia nu-
i a dedican at ciltivo del tabaco. ral de Cscajal f i detenido Juani
c x iuva idtra ha wido un efor- Fernandez L mx vecin de la fines
l do rider. -'l Milo" en el barrio Jiqulabo en
-Manacax. por haber aido axcuado de
Pobtementeo denitro de cuarentai tratar de maltratr a la Joven Con-
a quedarin totalxente termcada isuclo Baldoquin Bricla qua eS
Sobras del AQueducto. puts al pre- anormal. El detenido Pueo a Ia
tlo e extic colocando Is enocoe tu- dispoficon del jucs de Inxtroxcon
nciaestra quei traxxportaric el de Saqux In Grand..
S e sde los polox de Mestanza -En el Juzgado de Maya)iigua e
el enoc-e d "pdcito que axaxb inxtruyen dillgencias muxnarlax con-
Iconsarcrse junto al kilbmetro cin- ra Marco A. Martin Gonzilez, dl-
de Ix carretera a Guane. en la rigente de Ia Ccmphisa Meraxixll|
Ccxuii" de la -7opiedad del de Las Villas S. A, a virtue de dx-
Dccxctf cinxxc- cccix cl xxnuncia producidx por Lcxpxldinn
De eita manera tn elimnaa Jra Medel conmaienit en haber
as peiquefias deficiencies que ahora cmprado al acuad un aparatol
,:c observe. n e el ,ervicio del ague. ragikel poc la cantidad de 1m.
&Isem t en In mrucesivo &I 'u d.gnie po &cntiead d o
-hlj coxnicumidor n grande cacni : qu o lne h h -egado.
Adn y comcpletaxente exenta de to- -Maria Ferrer Jniinnex. veciria del
-'a u pleead.t barrio de Buenavita acux6 al velno
S En una pelabra. pulede asaegurare Marcelo Prez Sincbez. de blaberi
qua Pica- del Rti ontari dentro de amenazado de nmuerte, siendo dicho
breves ccmins cn, uno de Ilo me- acuaado detenldo Y pulesto a i die-
Icre auc-duxric de Cuba. en la cual 0ici del juez de Inntrucdcn de
obra ha puerto su meJor atenrion el Heneto.
i proinclxl d ObraCs Publicx*, -En el centro de xocorro de San-
faskt Luis LoejMarin-G*iler. to Domingo. Wue aisitida de grave in-
o-r3lanm coxreiponsl. txicadcn la Joven Gloria ChAvez
Martinez, natural de Mordazo, de 26
-ILA MA ANAM aix de edad. qua se prodlujo al in-
eriT tnta relada con fines gi/ci-
f9ANTSAOO DI LAS VEGAS n c o x
"- Brillantemoente &a Iev6 a efecto el --En San Fernando de Camaronea
fto ma tural de i Primera EZxpo- i lrmanom Isdro a Dumilnado
id6o dutrial Munlclpxl. rg Sinchez Monaserrat. fueron acusadox
sda par la Seccitn-de Cultura del de haber amenaizado de muerte an
Cntro de Intlrucci6n y Recreo. qua I flca -Loa Cantile B". barrio Lo- -
,,-ride el xariaor Ricardo Alvaria San was Grandes de equel ticrmino A -
'9ocge. cvxino Orlando Marihez SAncbex.
S Dede hora temprana ae vtc lxnv- -En T'g o fux nai tlda Gloria
idYdo el sal6n de exposiclin por nu- Venturc Pera dx 24 a.o. de edad
pilblico, que ajnilraba tli vexina de aquel poblado de grave
Iversn productom de lax ti uples intoxiladhn quo se produjo con fl-
m qu radican en nuestro t+ net suimda in. inirendo una Suntan-
no icipal entire ella- la tab*- da venenoa deonods
tejidos, enaleadolc- --ranelaco Sinchex Rivers, ved-
o crfoaore.a pilelix eiuca. o dx Raneho Velm. acua6 de usur-
confetdxlen, fotolgriffla, psci6n de tarrn a loi rerrocarri-
7 or mucha*. ,, nio c *Bbnnree
La 1 inuaF on tuvo lugar el II- doies S, Is finca doyxixdd KMarin
w a ia oceiy medis de Is noche lC:j-ad Lialsco.,n ffan ri b e-a. bra del aor icar a an. o a aL
wAlvaret Ban Jorge. preaidente de I
la Sece'.n de Cultura. meguldarnente AKAOEZY .
-,oal micirono el aeor Franci-.
--eom Ftla Garda. Historidor Offial l
OW Ia CkudaA ien hablt obme I
.an y el -or de la Indus -A pear deta proc s. hchoc
rocre d Io pueblo. pr .xI ndo Toiy de Veran, en
ato esut vario nu al a nrdo del encvo a Camagily d
raou-ic tcao en Loi qua coma- do w Cam d lailao a in recogiaa
-n parts eort Silvia Maria dxhaixc 7 WW pars aplacar un pO-
Avar tzy Julla Odhn, amwpaldid" Co 0l plvo. inoporitabt ya de nuesa-
1ic lxxmano DO" loirofo-an Mp1A -s Calel. atI horna nada ba lie-
jta&^ yaarlo cu-M. eomo gado. Es dedr. cl estado snitarto
i6ve8nes Guilllermno Caldx-n. Mf. 41 nuetra cfudad continua insiltr.-
*ui A. PoA-o Javler cHtrninde bI.: lot Cildl qux paccn verdade-|
r La clausura de tan paoa nt 1 rM vertederom y la p ertaiSi do nuam
'Vvsxto, que marca fechq an nuetnra rn castm luhiodo dia a din, coma
B local, tuvo eaI.o an is no- id fueran bocbenosax condecoraclo-
Sdel 27. dsarrollAinda in un ea a nuestrn deaildla. loi atesitaldo
mprogra y prominciando a pa- ltal .de IM r convertildoa en
br de clausura el dantmeado In. ueti e Inago-ablm de enfernmed.
Iaciuxl cuibano. par-odxta dx tall dew.-Sge no die que al doctor Acosta
crl wto de alto vueloa. Francico GlIrnez, hacndo un allo en Aiu vi.
cha. tarmiando- Wl a aalloaxo e aln tirrm amnericana. conl.-
1 otarxeanta evtco. quo conoxutua u6 cc La Habana qux el envio dx
uin nu tiuxan we loa 7.3l 1 d el oa Impreaeindiblei maternlalt a
.# tro e Inltruci6n y Recrco. qua hiliae ripldamento; olal qua asl
l 1at 1ena4 xlUUdoa ya. en l curao hay sildo.
lu hitorla. social deada su tun- -La Polilda d Carnamiley. eacam
anr n 11 con excexo de trbajo, Ueixe ahorn
onHaea o Ugar por ecen mdiln una nueva labor: custodlar lta ban,
cAlld4 fclacd n a logi co locales durani todo al dia y la
o llarto Garcda Rlio. preal- noche. Nox pirtcca iaurda ala me-
deia social RJ, lcardo Alvarez San dida. ya que un molo vigilante. sin
ora. prnadmtl de In Secxlon de mi stcma qua uu revliver do regla-
M .ul : Carlos Bar-Alvarez. @Oci6- menlo y iu club no podila baJo nin-
tario de Ia Secd6n y VILello Cruz y gfn roncepw t vitar no ya un asaJto
rnctAco del Am. Guerra. coma al xaio del de Royal Bank smlno
cldloniado. par la brtllante labor nl tan Alqulera una pequefia iritfula
lteand a cabo en I orilanliacd6n de que ocurrleM en el Interior de cual-
et Primera EXpo1clon de Indus- quietr de nucsitra entldade bancs-
tric de nueslro trmilno munlclpaL- D- luxan valax nux
r- n = -lu~ s vigiUprcla a nues-
acra- corre-ponaal. ra prindpxlea cal .relparta. n
Slo Qua dia a dia an conxten ccen-
3LAS VILLAS toI de roba y eacndalam. y verin
L C c.ae nuetrais autorldadm quo soda la no-
C al V=nc nDuquecne. veins de cladd o ectarik muy scradecida.
lCalbarin, acua6 de axenanzae de jATIMONiCO
muere a Isonltola Caballero. el que
ftd detenido y puesito a In dispol- El vilrnes dei6 de eillstr I vene-
cidn del Juet do Intruccl6n de AS- able Selora Rosa Praez y Bochsi, ,
cmaedlo. Ironco de unxa tllmada tamlla de
t -En *1 calabow del puscto mill- eats pueblo, sumiendo en el dolor a
tar de Banto DoIngo, donde se an. todog WS hijoa y dernix famlin que I
cuentrc datenido Ralmundo Aravi la adoraban por xu noblega y ax
4Sinchez trat6 de suliidare plcindo- grande bondades aentilmientoo.
.t las voincl de ambol brazoo con un El comercco cerro su pueata, acu-
#i pedaco de herrsdura. Fut aifstldo dlendo en pleno a au scomplaiamlen-
en el centro d saoeorro de equal to hasts eu ultima morada, al cam-
pueblo. p Santo. I
-iEn el hoplital "San Juan de Recilban ml pisan* todoo aus hi-
nDlo" ingres6 procedente de Santo Jo y demiAs famlla y en particu.
h DmJnfgo Tiflomen Cedeflo de 24 lar al eatimado eompafero en la
,;aflos de edad suriendo de titanos a prensa seftor Ren SAinchlx Pirea,
-tcxnneruenira de Una pequefia le l6n que vjno desde La Habana done
que se cmuxd con una Inyeed6n in- reside hace alftos ,a su sepello.-Ar-
Siestada. inandx del Rey Isor, corresponal.


Sociakles de Provincias

PINAR DEL RIO de la nova4y el padre del novco, se-
iolxa Anita Arias viuda de Mnendezx
"; CAPITAL Y el aeor Pastor So.a, respectiv- I
SEn uni6n de sii xpoxa scabs de re mente. El pllego matrimonial en la
torncr nuevxamente a Cuba el Jefe ceremonial rellbau fu uscriltto, por
provncial del Partldo Dem6crata y ellla, pxr la xeforita Violets Menin-x
arnador de In Republica reelecto'una dez; Angel M. Soa": lefiora HIda '.
vex mal en ]oa pamadns comicio sex- aura py Orete Soax. Por "t. la AS-_
Sfior Simeon Ferro y Martinez. quien lCora Milagros de Lara. Marcelo
Sha etado hacienda un vlaje d ddeI- Campa y Jo6 Nievx Lamela.
canno por lo Extadox UnlIdo p el Minutoa dexpuia llevixx a eecto el
SCanadA. |to civil ante el notario doctor PA- e
STru una brevsilma estancix en La cido A. Lara, actuando en calldad de
S- Habana. el senador Ferr-o se intala- tatlgos, por Ana Maria: Francaisco c
ri en la capital phicareia, done per- Soon. Ofella Sooa y Luia Marlinez. y I
u manecert durante do* o treat cemanaa. por Adalberto: Jorge Abele, Arman- r
iontram dure I ausenca de su her- hx do Leoin y Alejandro Surl.
,i mano Sixto, quien par& &tender l.s Trasladad& Is cxncurrencx a a l,
Sasuntoa comerclalex a xu cargo, par- morada de loas padres del novlo fii d
Sliri Sa prxima semxna hacta el ex- ampliamcente obcequlada y solicit
': tranJero. mente atendida.
Sea blenvenldo. Las nucevo esposos salieron poco
S-Hemoa tenldo *l gusto de saludar Idespuks rumbo a lI capital, done
a in Pinar del Rio ai conocid indum- paAxrAn xii luna de iel Fellcldadei.
trial don Dominao Mendei qi en era --En dial pxxadox y de pxso por
ompllflxdx p.,r Pu l)ven I mimpA. Cuimanxyxgua. xaludamol xl axilgo y
tlxo hl)o Mlngcclix. mixmprx hx xx- prolexor xelior Juan Fercn. corrce-
imldo en xl cxno dI nuxsmra soots- ponxl dc vxrlox porl6dlco en aque-
Sdad. lI* vtl11'
*i Ambpa tveron x pocliiotdcd dx vi- --.a illlima nots. pars del)r conx
allar nilunoi tI'lcinicic dc lx pr-oco- Ixncix flel dex oiixctrm etcrlm gcclltiili
rim en Icillcnnc tcleinrclrc rcgr.- n I Admclnliraclix dx Il xcxma d
nndo a Lc llubani romplirdio dx *xlidt "Covcdonx"a, al doieor AUxul-
"' so Iolda dxl qux I hixrircn b)tl to Nqvcrro y (u> cuxlillcr. tfcrme-
itn tOdx parxsa roi y emvx lendoi d la d ala "J' pa
-De'lii rcrccxnie is@ x .a II lixbcxc il clln "ilmn"i pr I *olmae
,cx4 xcniel tcax liixxlx ,,:x ~lp ei-ireix cclxtxx .ne ccex pci lxx cblet-idxxrn-
nPro pOalieilcl Pcx ,rl-i rlxnx M bx(lex m ricu lic n rnxlx rieoi n cxli r.
,cro cordml aai~liL rtcn dl apixdtiitliic c nu lxvl qtli
--Muehn nos catimlccrx Im irtilli~ cx ixoxxcertccx ccxdoiiixnxnte IglaReme-
Vdblda da nua vx uc ccliexirr en te harlc todlix cx:rcll pxrcioiic ice
ranic prlfo (rci rullcleclcnlxnto cx hxn inlrcsado pox nsixxrx xliud
let 1lxOtOc Batmfl cnmlrdnt Pirez, --Erllxo onlAlex, xorrxrcosxl
0010tio y profrel.,xpcl i.x x iic-hio
Iitne cufn!an Vxxliahacl.x.- (1l- CAMAGUYT
lIi l Rnuil drlc c. ccrrcc-,n.mal
Poxrl Ic ~ x l'ex pxllxtroFi: xi dlla
4LAB VILI Al paldoc "hicla Miami. par dclde aisll
Sc-onllntxc xin cxxtenco rxcorrildx pox
;1 Olr|TXL COVADONDA dtalntox t Eaadoc de la Unx6n xx.tx-
SB< la praioa rapilic lix cl xxi- xamerlicana, loa expoaoa calora Raqual
li UI e -redls nte oni. c,|lin unxi- Vettx de Mandla y el doctor Mertano
,(. rxan xx ap a'a dclxnox. lx a+ Mendix Britox a reputadol lnec1goc
St-Ic AdnE Ma.ria Menxlnxe Arcas y Junto con lox axniore Mendfa-Ve.
'. *i |oval Adelb0rto Bo.> 131shoo. alto llx iba au htle Rtaquellte
lnnpl~do *a lte pruil'ii: *.,xmu Un fIl vcaje y grata xctancia nox
: dl.xi i- *I tamp ilo i,, prii'o c c c-rlpixcix. en dccecrlcc
S x'dae a-ornL qua dFin l,,,' leotx i iidx *0mrIl a ,inn dellrcdm Irn
If.tale i c 01e 1 remon Fl teririx lun Qclixrrii ir l unei xn
A" i. Ae ptl i la cccOii ax" uI. ic.ixmc Iclsic Biyra dx Aauerp cpccx dx
.,-li | eBll* attar *1 fiAfr Frirt.r Sos niipifr.rem|In v enm ,ann. aefor
* j dwIacli padre del noi. l.i xrnr. ArclxltlicAllero Mxdrxnn
S ; pa arciha nupcll crllxnlc La Inlprvac1len fUlt pruiiccdx xi
:lids--ISC ....... pox la Ctlii, Airc.i..ii prcl ioix,
neW lx e'Mafacn Ml alpall Hdi cil U
'," rU- r**<' d i UW la mauda EL Iaido p~or-q~ralorito da h la.-


SECION

EC(ONOMICARADIOMECANICOSI

ELECTBICISTAS!
AFICIONADOS!

$s18.00


USED


TIPO y
DINERO


soMldado Imanl A mmtoa
con la mramvDmoa pamola
"WZLLER"
Soklbto detaal-.

Fidelco, S. A.
Trocado No. 212.
TaL A-4077. Habaa.


Enfriador deAgua
'COOLSTREAM"

hra BOTEILLON. eatria 4 iralo-
SW par harl. Datada ds *o axmpar-
slmte REFRIGaOERADO de a ple
:able squlp-da eel 2 gxxctax parca
Ml.a; prapia pac-a rac-aeas. leche,
flaabria. ate.
IEXACTANMETE LO QUE UD.
NECE TABA EN SU
OICINAi


Precio $325.00C. FALCON & CIA.
Conpslad* No. M.
Al lade del etne ALKAZARfora Beyra de Aglero es del todoa
atlxlactoclo
Por iu total restiblcclmiento for-
nulamoi nueltros mejores votox.
-En el di4 de ayer, qu leuenlabi
1 calendarin rat6lico la fetivldad de
Santa Clara de Aslx, celebraron c k
onomAuilco as seinraxs Caorio Cala-
horra de Gonzilez y Au hlJa la meno-
ra Clarita Gonziilez di Fernadxx.
Clarita Diaz de Estrada. Clarita Mo-
ret6n de Martlinez, Clarita Socarrci
de Bostard. doctors Clara Luzx Sion-
te de Cno Ci, Clarita Martlnez de Bre-
.6n y Clarlta Santcllces de Marrero.
Y las efioreils CIreiln Lamas, Cla-
-is Melnde. Clriita Eastrada, Cla.
Hita Rodrliguez y Claitli Fernndex.
Fcllcldades
-Con] asic xi cclls cxlhficxcione y
brlllantc expedl'xile ha obtenildo su
IliltlO de doclor en Deri-echo Civil el
Ioven Mario Feroandez Mata.
El doctor Frrnand-ez Maxi ejerceri
AU profefl6x eno noueltr cludxd.
L. c o'ic"ix ix-letrx fellrlinxl6n
dxcicdlxcix l xocIsmejxres tx iox cc el
rjprclcxlo de i ccrxera.-Marlx Qiua-
lrdo PPrallx.
ORIENTF.
CENTxRAL. AMERICA
--Con verdaderx a tifarccdIn lode-
mo ennsignar quac i lx andor Ml ,or
Fico Fernindezi Ca. as encudntra
complletamente blenl de la liers afec.-
cl6n tIe n rtciuvo unox cuianion dils
:n la cllnlca "Anxlo-Amerxicna" en
e Vedado. Al abandonnr la cllnolca
el senador Fernindez Cacas, quiere
manifestar por eate medlo. su protu.-
do agrdeclcmlento al doctor'Muhiz,
ax corx o lca Ieeri erxac y demas per-
sonal qu con tantA solicLtud y aten-
ciln lo ban piatendldo. Ahora todo lo
empleadop y trabajadores de cu cen-
tral, dexean fervlentemnlte verle o-
mo altxprc por estoc paraidincalo la
reO dl cmlatral Amrnrlica.
--ic I minis clix[Ir. I Acggix ?Amp.
dtc o o i..-dinx01. iC. .i felicild d
xn nxrxcnicx carXn In ini del hxceax
dodo FeIrnndea Coan leforx Cecil
Frcnindes de Manm CCon el folli ad-
%eplmlentn de m lxe sarxn or ha xm.-
pletado lI telicidad de lo naespanc
ralmndei Macla porqu yi o its-
ban con nsa manl.lm*x Ofin d. do.


AN UN C 10 S


I A8OGA0S T NIOTWAM0
mew0A33h5 5n m 0svo a. 3h.Pr1A-
meania. haaxx. otl G-.miixx lx
4tl346' do mo.71dno n ABwxxi Cuer-
xi. Ol-L. 124. asio. cmrtacaw 1& an
tre 0044. pn y Age.aer.
r B-IAa-l-4
GErTONES YCOBROS
SM ici S-d aim s a -A Mmxtxxrae
me u a.m a cicm odd. Geso dx
Mde. f- Mla ronJim o"liADrt, A o -
xxi< dan. an- hmano 2xxiid diart
adS. haxim asxoon-Zcimaw, XcO a .
Tdd*MO. A,019L -JII-1-4
312 FPAIAProI1 31 03 1"5Al con .


RADIOLOGIA Y CANCER
sonmie Ml(l Lr~atmaw u-gU. uchs-
iRmento Rdilogi. aLadiraf a do-
dxll1. adtomisc premfax,. iadu.
Hdatea.a C-n-g4 oc

COMPRAS
9 IA CASAE5
9 DOWILA Y CASA C A TKNCE*R. XA-
bona 7 aim rw rl*f. Oponi 42s rkpidacw
cananla xdb xtlrta. Sx d Ue C. dx-

.i Tui.. rad i--
6xxcil. C -it-I-Ia


COMPARASI A
8KB AAE OCABABAOACom solParN CAsAS 7 h15R5iote 37h.

Ct do xo xaxle hid pXcv a cin" d -&oarfnM(, vm -( * t
itItac. N honie inc l o kx 4 i-
mt pdrxu de andI. M dehi p m IA
grancma, x. can m Icoldw. ef"x Lxpn-cdx d lHdOLIA.d~ F-a. 5. Ia.
xilx-H-188-IH-d-
4 Ocxxxxfxtci. 7 al rcM a d-c

Pcxmp an* t ~xaix *cpx 4a-
-ax ha 4rjoamc cxamix nmNo teoaP-
raxiqo ami.LTeldtoL o Te-A-M
OUPS PA3d. CEL.r Cz~jATOT Alih>japx del MAiNacxixdo 39
co dr cdaon. Pou. bxage c cm-ui 5-13

,, U-H-1615-1465
M mprr epor. ealn UVieddo. Set-
tuada dead ln eale 12 as.-
ta y Nyquao w anpow de25
metro@ de fod y t de o16Ba
Com Prod puete" C-1t1-11.1 oet
25 metro de frente..
SR. MOLINA. F-5358

UH-H-1883-105
14 AUTOROVILIS ACCESS.

PARTICULAR
Dix, coxlpcr autaaiivil del 42
al 4k. prala. chlic. no poao ga-
nc& no intcrmcdlarixa. Opeacea4
ripid Mjacriqiu 312, balxi. T&ld-
uo o A-6ll. Sr. ocriundtx.

UHEI-H-41-14-g
21 INSTRUKimTOS DE MUSIC

CONMPRO PIANOS
t-ra,. Todx .el0M xitleabxlxl-o. i- Sr-
lsat. xunquc prcxdo. Pago M qio ama-
lie y an @I xcla. Tomctiu ficurlx porm.
Ian. iAmpxcc crtclal p lode objixo arta.
rLl PcDutilxama. C-o111-lt ca.
REPARACIONES

44 RADIOS

SU RADIO ROTO
H c.. cio I* xcusti au cxparaciic.
SrvIici A, a drniclio.
A. B. CASTELLO
U-6177. Sn CarlCi 7k eaqun ea
Stlio, H.laob r
l.1UK-H-O4-46-1
VENTAS

a CASAS
VINDnO AMPUA CAIA T ACIA. Ma 4X-
tro. propel prpa Ibortrinoi. fnbricx o
Mlncc1d. prxTnu a RaI". No Intcda, dis-.qttDxllxru mod~rcxdo xnqlie xlxxe, ~l
rimo Craeo .unpanario 112 *lta yG
r H-417&-4"-

JULJCuGRANDA e.HIJO
MIRAMAR, RESIDENCIA
VACIA, $420P -
Acnld. Ptinrlcrx. eilcn rodxdc pre-
,I--. pcxpixiwdxi. Oix ctrxccn. todm Jos
dxilulx do lxun p c1afort: Jardnlci. xiU-
bulo. ai. xco adco. xbar, ax a, cibleria.
rantr ccui. lvrad2rtc. 12 cuxto criAdo.
Afltc 4 cuxLxr2, 2 bo lxx.ujo, ZXjx 2
qxlnllx. panio mcranllx cbxrand"n cxloc
cxrcxx. Grand: M-32l. B-1MS.


C ll- 4a -3
C-118-411-5
1VKMP3ON pimICIO C1x0ULM. MARIA-
nao. 4 c I x10 ipartento rentaxn S 2.
Mi dnl 10-6. cra Io"ritnidxd.n lix a)I-
qiillcr modrAidx M, Inquillno, y tsibli. ul-
lino precio l 45.00. re Mntde y GuxiAn
5 033. H-186,1-46-3

illnC.eGRANDAe sHie
LA SIERRA, $19,000
VACIAc 1 PLANT
-En In lm Jor do rc xecluxsivo c.prt,
conxtncxidn pricrx., xitxrin. ombrcx. pro-
xalti vlm comunalccxijo: li. port al.
hall 3 cusrla bsalo intAralado ac.medx,
p..iry, cocn., -:ulrto y tbaftocrisdo%,,la-
cndt. x pcto. i, x E. c r hatlal6n cItx
axcxlx icdc.;15-cal.1.11

ashoo, y peor tanto con I pare)c
exiin ]ubllxox lo mismIno lx pedre
Cecil y oia Ignaxcio, y poo aibielox
materno Fico p Lollta. y los patiT-
noi Maci pl y del Montl.

Mix plnc de In snxr pon lxl xe Fixii
Dx dxii. la cxirxini Acxcxilx Sxucxrl dc

fot. MpoaB del~l nlermo anos, Fonu
jc(x dx otllcix di. rxilr xncxo. L..
dreo liij. mlxnxla xtnilli Fnci Sxer-
d -el pcin iax l procn xtalx i-ro wievecharon Bill opol'tunidnd 1 eAor
Font y 1x11 hi xcRni, para \'lsllar i'
conocer Ims grands rinaddes y Ins In
clxre mx in~i erascxlx sd llapiili Ullccc
AmrclansMe. rnCcxxpa mlcalt cuev0

York. Vlenevx oratamxntx lpresto.
nadxx por lxI mcultiplex atenclones y
deterxncxxa quc hxai lexido con enu
.FePllctxclonex a las buen aunigu
-Hxcc unox dlxx -partli dc clte
central por via acrec parn dlxfrutai
de x.u blend gcnadai vacaxconex el
xeftor Marlo Zanetl, admlnixtrador de
la Comxacila Axucxrcxa Amxicca.
Acomxpana xl tflor Zanettl ,u a po
cc mcllorm Ptl1r dxl Poco de Z.nett
Lleiun lI ccpxx.xm r-lx Poxxx p Zxr, el
ci prc, poct ,l- xbarx xuixl dllac cnrc
ficu alil xn Lx Olxbirx p dtcc.pxr
mogulr viixj a Micmi.fBach para
dlstrulur dx unrx irgdxblxi dlii d*
inerxctcd xexeanpo
lxSon mr dcecox quc lodo IMc mxlgu
tlx Io d-acn -Modxda Gamilca. co-
rT-pcnxL


CLASIFICADOS DE


ULTII


VENTS VENTAS VENTAS
SCASAS CASS
SX 7533 VUhA CA"A KI LASALTU- 1V330 CASA MASATA EX W IS CAWANAUC O 7UR0 I0 PLATAJSI
rwdo 3Boom 704..Carlo 5 x 01 7 0 YW. feletieft e ast640is argm ians A io cxxi. bcx.Maxon 2 cLxi.M-
m Cxtbc Yp oW. & *xdlega. a C 11 tu-ii,- Mf,.Yasd. pol mn* taj W "r. 2 W l aSnalI' -M
H--im- 2314 o-. A gL^- % ss A45 11 s a UJ30x Ctxs S"
0" C.CA S A LANIA. MXAMOE.A- ,- 0 r7 -.
. P0 j. ad Monte. reo $. en SZ V munMD3A cow JxcIX. SE VFNDE
1W Informer- I 0. Mduaro. VorxL st. 6 e4 1 0a3 laes *.fdo faicr. A-
Hli-ll Y ea-4 cx8.as Amxop A olirSo. A l d C a~o...0
751 I0 1 CASAS VACIAS. U 0.1I-. X-297 4i food.- S -odoe2 VCxulx77 Santr7 *o
=r-lgall a Ii. -2 xx ______-___=______- W 4 N-I"S__ 4 % sopixo, tl, cx xi .-
hbx p 7 x t. o .vc 30.x- 1 .t01 0. 733V 0 CAZA MA-OLWVSCA- d cxlc . 4 t g do *i.
calii Cxenltral 14 L Y crxp Olu s x Des -a. TS-edx troI r cibio.s dx cxlxbibr' do d 7
x A nag S. Is de. 1. puf. V ji- Cil- paj 3m Jd T dax cohdl^- T-x d
an le i sf i I ie x. admUdnhx. dds. A- ASAIcX. Pi I imet x l dx Id
3A30-U-4 1' -IF d y .- .axa ToiS r J c a st SSrtx
1A-fcrll. "..-xlx -x .idx---
.sacAb. mM 58LXXM3A CASA. CAL- XGANGAzSksj CA-ULA CKR L. Mixrc. Ixito An B-47.
B1 A. V41n i ixla.w$. Ilat. a pureim wtlma Modea. Po al. B-1717-48-7

xx. a 7.Vde. .. ML taa Pixcm. kl-Ta. 1. x-144a4
boa"t tetf-Ixafmd = = 111ej~ 7 dcn48 -la coa 1ewl". cocin. ball. tea". ---- --- --- "
l &.ZHl its wars Alberto CToo" m om m.tw. Ulx>s car" Peoria, Prr VEMDO
Oto I f11 e d.o apwtmaz-e& 1^y4^^m 7. to, et, a *b Warman ca I& msa
_ -iS-64 1 sb r. Ahmairs. B-i4a-u- cs xde l ds d xbricar. do dos
IAE~VA MI- M gme2, ,-g cAs TAS O na:Jadli.. poral.A-
PLATA FORAMAR M^M a"QA' Vwx SA"AL SS.^g.a-S. t.
Cem n tit Gx cx a rtix i j adi, pxr- as as redo .3LSgla.. 2 ,t iteo. Alt.t c: 3 xartoa scon .i-
W da-tel. xiCdh a r x lt. cxix tresx hxolx 7,onw. ssy .y ix ise taf cocixxaxx* d u xl .mi lr ax Y 1r .id- .". isx. 4 m p. i ptmo p arss- y wryino de crado, xtod luy al-
dimix y rPxc atioC rar we NInterms, VijorlxPan, ods cu.iaqxu c xxIsol.dxc de xxm c, Ixos ci-
diaries. Pto.rikl-Ttob Sc- e cxd a P1xx=xasc a,. ax. xcxx i Sa xd x. Nt Primellx. Duxcto
dx 22 a 2 y d x a xa-. Av 2oaex "2 4r3 a L, Lo s ie.sYLa w p- t oa Oct B3S10.
IL v-__ B____-27104" lbtwrbm: BE Xrate. ^H-13714". _____ U-Mm8
K]IDENCJAS VHA5ADO vme aM JSuijaAO CAs : ArmAs-A
Call 4 d4 Bll toroixx g omxx. 2 bel s toa lxlra i .ldx aborCiuM. rcnts 40 1"'-
Teci* -A. Caxe 1x c xIex. 0 CUT- .SOa-O Otm I l- MW- PRErOSA CASA VACIdA
xla 1. Sijax la< V.Mbs PVn an room um e. sMxx.i Pc-0'. 3- 7us 17. JM3i pA
Carlo Mlboomoe wn. V.I TMo. ls- i- Rais ePraad no-T. BH-1464" t
=deadoInk3t,=W, H-L3N-48-4 rxirM n T [ w de froule. San R1a3,l Y SEA-

Casm Osmuins a "* led sflgux. 30 c nnxm @s cumpra x.-m a-. h ttaon. s xmu i dy i
Uifca.s imdinxmtaL. ita. 2 cSxxi-.x a~lm -maxdo0514.AW, colors& o e yaamplia.. lod cxi dorrel-
loblas iscxlix. pxtioxo vAlxA.x-
cxiiail6 c < xiia Calmav B. cat Ix00 Vnla .odm hm Aime p e m lixdo a in Un--
weeta. 9&@L me r. VUs4rus. 31 le fo da'wI. Uon y bu ro i rA =
6m 3 La. 11-10 11. PO. iu codV. u an F larca. V San F rancisco f i f-11, doa gus to
T_-* -6o x| il xvirl ccx. de-s Unlver-
LASCASA US cnajMLuu Uarx, OA A-915. V1DOo CASA SO LAR"AA I =ens uales &I-
Tixo 7 09.4 0%1 61 7 5 Co n. .tin alhract div U r t- Lax.eni S V11500-. T SSxow 15 pw Nx ,,t, ANTiO S ii In x WcD2 Sc oye oIrtlA. Tra-
Cx. M uadsw o ARM= asque Te. xc efoei a- .c a I Cm dlcxtm co dict*canu dueft. Sr. Gonzx-
solainre. Casoldbsasx. Fxxiskodxc iYGxxcidx _An, OWN 30L
a .-ama H 112 -41 no t"... d..x 1m 1 H- 454-.4a ha M-S2. Empcdrad 30.
EN3 EN LA MONO 11 1ADA lk-
SPan* 53M. snarUdo chltIneeadiiioss-m______


ix^f ~ caix. dx xx*--atix. Pxix. cxci.xdx. cccl I 11 1 --S II

Remtt $600. de p i a-i d o 1c i or ro-.


m.(Lcaro tsiv0dx c fcsa x tnc- onxi. SOMBRA, CALLE LETRA
Eix, mtrxcilxa coxcoct%. &cl=a cae Ic wiS go-
cixcxt .,i. --p 2SS" S^ ci cdd*:U2.li.41 ALQUILERES BAJOS
Santa em. Pccia rabajad a-------- *-" Rxnta 88,670.00 atuales.
lrids.onnfccd baeM directa- I ri b"f t i
VaniaxL dMS.AW Aixmix 7-4001sla lom c".rJStx, da c edar-. io RET|RO. PREaO, 82,000.
pra- -s $3e,as, VACIA .PROPIETARIO ALF.5338.
Vcdx Hcl x lTdccimna. x, xletl. c hxafl.
"nrto u e Je tG-, td m UntleI e1884do248.xaxa. C xc ix cucxdna m ccnxr a 4ard.n -
.17.:- tiB-H-

rAn.--. r e tl de =tRents. $,60.00cx m- ----
p.u. E t ht ba ga l xx. r cis yrcx Sc, e xxl cxxirlx. e~uxxa- vW
wix al. 2l.Jx aS... d k pxc cxxqcc cxxxc MxRO a -E .MIRAMAR
lS^.' as tx lxxi lES aa. c[i x 22, p*"-- Ii. cxlix Pxcqxx NI. ciqcci
xx-aoux cxx Tx Nx,. Vo^ m:x DE tRES PLANAS
.-x$3,MH- ci-l2-4l TAMBIEN AMUEBLADO
ALTIJRAS DEL VEDADO VEDADO, DESOCUPADO PLArrTA UAIAi 3ardix. lxrrx..
(2do ml. cnl. 22: Mclx:. xrtaxl. t al. tiir-plce. xocadorc baxo au-
Cxix 20 I A c- x i. 41 dcx tme rn, p txiry. conx. come- xx auxlla de comedxc, cxrccdo
t 0, puxotla cxx..a A Shlyu i tl omta x a rix 1 x lqtn : x : 214 cr--ie bar con parade de expe--
Elx Pu nr VerC o t s J lqu cr harm. omdor. bvf7 o lu r tnn tJoc nblt T ts1r | jos never y L adero, todo color
_xo: -"0.14& x 94 metri. Vil.: 1c5,01. bInfr- nexgro, cocmblnaciorce de luces: oan-
TRATO DIRECTO cx: AS- p -M1. V aidd. | trry p cxi., dxpx.xx, aIraIx. d
Enrube23Y35 c-1 Pr Ui 0,-q,#-3 | t lupi .


1alfto I-<**< Ttl*190o: Bl- --4-1a-. I PIL AN T Ax CDxl cx xxxr-
nAL An. 1-4 T1"4-41. PARA RENTA || lo con ,is tcrr.xx clxoiet n x..-
.xcI bxxtu. cctx. c1c7 x a lxtala" astx i- cix. cxdx de ti cxx cuare Penui-
P te-ii-rcc. qu. 4, do ccix 1iM.xe. p ts io cm is de cxi x mti ir cortixax e-
ant x- $11 001. y crcxo 2 lx xxwd axxox: 2x 1c aredes de d cp
SE VENDE CASA JuImillx .'. ox.-i t5i--c. 'Jl"'l"" l" ' o"
ax VuXMI UNA CUAIIRA CALtADA. TZMCZXA PLUtxAc Aopllo cxlix
Cn lPx m. ead ix la Vlibora. ho r. jar-= Mn;cin i. x. exix. )r ii. por xl. c-la. dTIa lueox. cuxto adilxottl. clolt.
na 1xi. I x artt. bxxt ooxa dor. s xodiM xrvllo. tlimbre acrlducibre y lud
dhn. portal. i. I xomdor. dcx ciura- y is uAm J.I hipiddi x i emtr lttireetc c n toda ld tal csiten.
to. ba T. dx priiCca. x ma l.. ,, i Jo. M .cx .,. l trylyo-" xo B d .. I lqu m. dxe lax..
nixlda, lxo.dt.a.. .1-..11,11B.tBx -i01a-4 2l -a $18,000 -
dPoARAi G,. OFERTA $8to.o c a2x0 es ciposet l 6%
Ma l --c----- ,S ,at an ,c x.x Inform ei : M -2900. M -53Z4.
12010 ecla do 1plxlmt Mxexx x Iciltac,
2H4-1-140-44 axtrvlads dircalix., Uxcmc A-l212 xlitcirx
ncxcix dxxixo Hlm-10i-45-

PLAY A M IRA M AR VExD A ox-HVBORA
rL Gr ondt on can .2 retrBe. de .ln. I o- VI BORA n VA r vAS
U ~_^., teimedor. q1 cu lod e, .ra1e y patio. do7 sus ven,
SIN FS RE AR entre MI y M1 Ti'econo M--4<+r .8_ Dol henoM m~u un. de esqul-
_______________-HMO-J na con portal, Jmrd/n, garaje, ualj,
Se fvends regeidencli vmdo_ ui CAAk CITAIrON ASOI rbldxo" r, illxcomse&dox. recaoso
~i-n~~co~, do piNlsa, cxcii c bxcdccx, grcix ixlixdx, ixdos cuxts
.eiul- .' brhuddoe planet u,] reg Jy o frr "'* ..... c ?.. *o r oc riados, La' ode .
Ibh, bnplo *co; ~ leto colort;' ren^ndo m Otrad~r olx. gugol dtlctribuxcin, tol-
tA y io 'o- 9401. pcU. Ubcc Cxx bCxLi 7-,7. dxx cLxx Pcc l
mednor 3 Inarto crander, -i stc00A- l,.-H-1711-4m-. erlarci c
A ifide, 2 MFrrtm, ina V'NDaN "OS NAVEg DE MAMPOI. $15,500, $13,500.
4 banfta, 2 Verrana*, COCinlS iar| rl, In. -xpxxldad. 2.500 m terrxrix.
gna, pini de tderro a ffij iixxnx chucho re fe lrrf 'ir propSa iiundxa ni L ueruelx y
din, portal, mats. cedr dos caj- newt .. do--of pfrticuhl., 8an Fr nciro de Peu i en uerv i eYlux
y lbatanie jardin. fnde pixrcxMnch Tl Lc.Len H-ITU-4a-e Avellaneda.
verla a Sodas horsa en 72 y VEDPAO-- TE.CZKA 1". 33151 A o.
79 Linen del trauvia, una dexuix.d otlx c,, y do. cc.cxmxxto.
eadra 5s Ave. El mejor lu- Sc lx m x lxtoxxn. ..... Avellaneda 106, Pifieiro.
gar, 0od0 lo mejor y s AlA- JAR cM, PORTAL, COMEDOR.
moderno en omtmrueei6n al Uils, 44. cicxn* gxlx. "rbodx tctitA- Y b Tm -H-1d7t4-4
prelo maia ri enable. ad. ixoco. 1.bcn. ito -iit..
$18o00e.oore olle Carmen 2INS, ar, tre

Vcuxrxdo dgl uedo. 014,20. u.x ci,6$2 VEDADO
VEALA Vx Inxor.mlc : Vlquez, Crccio N(p. :15.
Plero ns tu H-1 2-xl-x 13. entre 10 y 11. 1O04. pxgXda doble
HY SE CONVENCERA 709 0 mi ux MAnIa t.SS. linAi cmnibuv trAncxi. ixombrca.
INFORMAN EN LA MISMA 01,cc DMxg i 3xxlxcxd: -c-, cIx- ....xlljc... xicort comobldxdxc 6
"lx. tre hxbx tl y bxi, xoclx l y px dormltorios. 1 bflxi lfaamc. terra-
-^ UL"-]-18 -4 cxix. Ptlox: 0. x Pmx t eax. xx eHbcdx84c. S
Y MIAM R i r in H-16c3-4x-8 entre(a detocupxdd. Solar compl-c
SI ------------to,. Vyala sin compromlso. TiAsel
Vecdx cxt Ilq'ldacc2 y dx herccxcla crax dom1 2.ly ca'c Txxb doix-ux dx
D nI [ illGAN A: 7,5 0 na u~ed mto nr n t r oje, s Igelsr


Se vccic nUx xaxx de ptoln ., hayc 4 dlxponIblXe.chx puede pix c ITo y s. c-11. l x ucn o
crcna nlii i. pto r cs ta lc.. i C, xnxaxo,. phbnt In nts in y s cate
U||LcLxi cfM ll xpxcade cprldIx. Llpcx. SItlxx Nc ____________________ ^____
BUFETE RENAUD 2x ......EN....M. M-EJODE-H-LS41-4+5 RE...
OFERTAS INTERESANTES $10,500 MARIANAO
.... con de~l. b lrberl l y apto. itri EN OI ME Oitr DEL RE.
Pi ar rentt. Vedadoi. 148,.1. .n- ren .ndo 10, 0 rn lU r.x 7.up-trclre 13x ,Mi. r cL
ta 8 0/0 neto,- xa iparitmenlo mo lixiubld xcq. cn Lacini. mo.olltalc bode- PARTO NiCANOR DEL
dcrc, bicen cittuad. clx e 16, dxi 4 y enWicerta on c u >1vlend: i ll clo
xhbiltacxoxi y dxcii. x xdldxdx. eS i apIc llxx. ien txdO X X175O 121.00., L0- ,l ,500
A Jil row Mfrxxuna. $ 10,00. Rx nts pcx. l tic, 252" Mi 1 3-H -15 -40-I CA M PO
14 0/I caito as xx 10 pxclxmxnt, E N OVm
do phcmt.a des hxblixioxni d dE- Cec'-ra del Cane Arenal. 8 y
g caxx ldandexd ircc ailio tix.- porta, lax. .h. idxc. 2:4. hlox. ___a
cn+xlix patio mcclxoo cbtr1.1 xltrtnix cio-i 15, ace6a de la sombra, me
tieas. P rtcl ar0l m. S n R a csodPabI uc l .-n Sa t ua a n L g e u

Rlmdcnxca. Miramxr. Avrnldx 72 Irxi. ax pcx nix cc.d x,., vende modeina cahA de ex-
C llixl a12 1 c.. acci na jar d e Dcc x-iego xxdr x c xlY idin xx x c-17 4-coo-ll n e a
2'llt.I I m. xx hbltxcixcnix a-. .d n l Hl~l-4i4eix m
verxlatcondas, CArrms ena 72 y quirn, today de citarn-on, -
7pnc es de.O Ctin ydo' a O .Ma T Y .u- COMPLI, nolftica, do plan and-
Poad dclxv. e.Ely, Axvejdx rcu- SoIsmum sc. a, xxcdcm cicicic citr i doa1 ,lahitinel-.
glaro bcrl ca mcodcyAc sl- to. Ca lc c.IdL -tPReT ,C x ma pendeile. Se enlregan
x ml i n c in a ..a1c e. tr18 ,0a00lt..- c rcx dce c x dio. c pl anxx dxi Pitx.
xclne., mcxx n iiplItd, todc cx- La. xndro d .$ E 01)d Mxrs. A .cA dexocupada. $30,000. In.
modldadex. Prctcio, 211.0 Han M l1uxx y Dltrcmpx6cx. Oicxina d nc- oruenca 8-4246.
Kohly. Avrotdx Aliurlx. cxmbrc, ti dx cxiolx. 1-3020. L-.H-10Sx-4JI-ac
eoxmtruccl6n primer. Preceo. 1-0 $18,000. RENTAN $205 H s
ptana. C 4 1 1 pLtax cxl i c ,omdor, c34. bal do U_ B H 1564.48Jt-
.plait q (. oqib, c- b i cx aa.o- -c.-dcix. dx x e... y lxnt. .
cltones. gac u. rodcdx lrdln. AmHl1.d 4.S r.c-lonox A-414. Lapx- I Sl arTBm l
to.10i. -ls sn I 13!J EUJ' 00
Vlxcc. Crcc. Axcclldx Art.l., 2 $24,000. RENTAN -23 3\1= 0HI U SIIe
hTbitclxon spi m lls. tlodx modxr- c... 2 pluni 1si. ccr ncdio. 2a. biix. s
no, rcxn pti.O, $11.000. :cln. y pxllo ill Slitx I ridri cx iicx dx
Int a d.e xa vcr.cby>To rc aiox AlnlLuid 4S4.
U 0-i-xccx A-4i1. 'W. Ii e .. cc-x x4mrt o cc)dnl. ctral -da d.
LiMMMMBB-l---- EDIFICIO VEDADO: $07.000l cx fraxlxai cxlix 2 pX yAxxchla
^^^^^^^ ^ - Cilicxccxcx r xc. xxccxi 21..4 ..ft,! i xciS0 cx1l.if0"lxixcxcxcpxxxicxcdni..
I I* Kixxlrxx. (lalxcicncnn dx pclxxcx.: xux. cxl. Eitrad Pcc Ix cxlix 73. Lillic dx
t.l 07. ti p, AmIltid 14 Tcil. A-.Iti | N9 v l. Tix 16 pi l.
PRECIOSA RESIDENCIA LUas" ALTOS 4 1b-4cxxx cxx 3 1
EN MIRA2MAR PLANTAS: $9.5< 0 y $ xcx cdc b
E I RIiAMiAR (Clix MtliJn. c.cxcdx a Acullx Salx co- 3 A.OS: Poxli] cxrrcdo con bcr,
mcdoxr ii. 1!.bnn y cinx y ll4 lilo. bux- Illvclg-eooo. comedyo'. pxxtry, cxxi-
CALLE 28 N" 79 x ccbrcixcliln. Acxtltlx 4M. Tit. A-014.I n y -rvlclcx. D. impac tIerrx -
Xq con, cone mmebl d mydern y hie-
Parxa, renxts. V p dxx O. dx x0', cx--- I aci xc1 I7N l lOaclo con cEuar-
lx S0 xtcolicoser.Jcdlr cb,- SAN JOSE: $11,000 to chxfer y er idab.
lxxi ;. portl., lc-bbll>otel., clnxo Cxx cy a n c lx I cxm,, xcx Ixv i x Oplatsos,2ta a rxncdxn adncxL
a c xao c i d..al 0 Balin. xc doxW. S:24. I cM I rrA cc- de Jard x cxni a
bltactlon. tre s baA entr., hall Amxxlcd 454. TrdoCe A-e48s4. l. P r. 8
Mcintri. coxdor, x. pntro i r, cocylix.
cxcix. pxiox dx xodtcr T bxS4. CASA EN INFANTA .ilaormcn:
portnl cublix ai i onoamr. t en Cid Sa. Cx xx a b2 a. i Mx- .ORRNx MAxs cAa
pCrxleola t, t In.. Alto: nma h. et 1 .r bixo x cxxi 37; RJ HIN, d IaHA151A8,8
xttci-6da, abai. vpttbuloa curteo. ma 0.0a%0 Amixud 4141 a- d MAC A Y ALAMILLA
de ertadox hcno ix lv/Id xrf. Tdxo.e scd. c l|
to, r. pCal^ ls,, Gooet iatn v pAM U@ epaurlaen ioo de Adentr
case mo m cual.,, e casw.do.1pl. +d Pa. dscpda $000 n

KDep cuii de tnand. -a-dl011 .A
TMr Emc o MIDE ipiri x mer pe!So2E1 M AN. dENTA Bieuca0
A mptact n do Alm ndar s. m y oci s, p rnmdm. ci i xlpu. e t eallx Is-PRECIOi $70,000 ., ixn xusta dxx4. hA421 46.. M-946.

-r*" ESUNVIlrtJ A ILAV]EEN.LAkcASA
Y_____, _Ceres A___n" 2 w$24,W.-R-C A $t2 3 t. -.

5-2548 o A-339L. - lto, c-r.1 1 A d,' Af. -, A Hl


~~~hxa~ Amial.


.,


. . .. . .. ..... .


4, id-p '


BLAM BE IA MAKUt&-,%AMW. 4 VE NXf. DE 19W


IA A ORA


VENTAS

4 CABAS / .
Vill3 R"qll1RA FgARSaALA. Comm.
dc. do e xcuxat. -xso :; ofliacimr.
cl. d.i xliccdtx. cxB b"cA" ixox
0cc ixc~d~xox. 04xx(x ccxii. ccxx. Avx.
Ixdx de Columbia y Prjtneill., Irllcdax
412.00L Re. late #W. Telvcfl

VENDO GRAN NAVE
Can Swxtroc. c a sx e dci xl lxtxx
ecxbadI dx Ixibrier. en Ix major AvAxeic4
dx L xlxBx. PT-* pm xtquai.ix tx -
Ichaldix- Vclxx box. Dcr facilidxdxi p.
cxrxx Ixormx:c AcanMi Dliotel 1re2 .-
ix Arnoa p L lx-c. 15-nl--sx-,
gx SAM LOt A GO I, A USA CUADIA
dx 1. Cxixd4x do Dim dx Orxtuli. .
'ends u.i cea xi ooslticx. eomoixU d.
Jldin. portal xl. rcxbidedr, h2Ui cn--
dr. cultro co ,a bofto ixtxelxo, n.-
dci. dx erid e. d eapan. a.. mii I-
rcxe pito, U-iui, sxcc.ithi: ix1 4 ,
Txllx: A-404S. 153H-17 -0-.
S3 VZMD0 UNA CASA 3 2 lg0T5 4 T .%
jmspxto AJalcxdraI 1 x fonda uL.
comedor y 214, mxi Ca cil pMtim t lr,
dcPedlhteOLx. H-174-U- 1

LAVWON, $7,500
Entrea deiocllUd., de sqllnx y c7 -1
Htcx- ardln. portal. h i. 2,4. bai :r-
rctajldo, plto. i lavderm y xabilxneit
cxxx xxa cxxdxr AAVON& Doloe"Ii. l7r

40 SOOMS
V],-DO SOLAR. rPAtTR RuIDENuCIAl
Alturax del Vedad, 3x7.T x 3M, -10
ra. Alberto ClirVo. ObrMpIA 114lii. i-..
aparixtalnti 2. Mxcxadere pY Ofi!i-c

MAOGNICA IMV519l9ON. 0Ox 0lOLAWEc
en AJturr Playx MariaBnB. Acxidx A]-
mendre. cac stqcicxna U = dx Mircaxr
rads u-o mAlde IU41. Oportur"", $3 M
-'o.-e,,o. Ba DI.. .H-34..i7
VINDO T iDeNO. cc a X2 VAJILAc. CA-
icx A. Lc dul xBurrxo. Vlborai. binl.
v)tj. $I.10. Do y faclideldx. Alberto Cuxr-
b-A Obrp4l ilit. altox. uctstasatn 1. Mxr-
cxder- Ofic lx. H-1131-i-4
SOLAR VEDADO DE ESQ.
Aceri briax letra. watx0. x $0 cmctrc.
Inaotoe LA.iczx M-4424. 12-H-15xdx-5
VINDo c- rAACILAS TUItlL O. CADA
xunx a x 14<. Clix Ptwo Duclx, ren-
te giortxta Alrendarea 8 7Var. Alber-
to C 'xvo, Obrlpil 114. alox. aitxM't.. -
to H-1S53-04-c
O1 V1D1 DOLAR IN W RIPASTO LA
Sirc'. calla Pricers -r I y 4 Aece
de brixx. eico quo quids por fabricar; l1x
47 v. A trcc pcco v. Defi B-13d
H-<10-41-4
SOLAR EN VENTA
lcpario Atcendrc. 105.01 Vxrax. cSmbrc.
c,11 cxdlltda. alto. Otra. mquina,. de 11
23.. x o Vra Dlri. boaist pucels d:
il 30. a 4 vars. Otxr. OquxiA id
3 8x crentx *&xI rnl. a N.0M. vedcdo,
boolta milrce, licall l, 1ntr 1 2L. cm-
brac Ayestarin, boniti ecquixa. itc
1-470. Juxnxio. 10-H-1871-41-O
La Mejor Esquina de Lawton
Pl)xixm y I, 3.20ar1 s x c 1x 275 rci.
Pcrxa infoxxix. xxclxlarxciote: Dr. Al-
Jindro Moralxx calle n2 No. s8. apart-.
xntxi 3;, Vedad. H-16134-6-
si vEprDf N 00701 KT70103 DU T"5rM
cxn 3 cj bol r 12,U Aven.ld San Miuli di Pdr6cI. n-
lorm.n e% J mlraoi PPabl Dol.
S1203-4-10

JLNC. GRAND eHUO
HABANA $40 METRO
Cxixe Clavl. medil cuxdr Blxascoabi.
animeo in fabrItr. Mide 1XX04 iperfi r.
4 mcetrol. Otcx Vedado, calls N cxSxxo
23 midd x.2SxW. Pr cic Ometro2 Gran
de M-501 B-166. C-11A-40-
SOLAR MIRAMAR A $50
Celle 44. entire 14 1 0 a X l lad c .clt
del Dr. Vxld4d scdrx1laL 1.12[ o T&Aml-
ted 484. Teliton A-414. Ldip.
SOLAR POZOS DULCES
13x=. peadxo al parcdAmo nmug" de lI
IuaiaXUI. caqi ccquicl a Dexag-x. i aP.
Amlxtad 4K4 Tdifono A-481t. LUpez.

TEMFOADI3TAS D 5PLATASI AD-
quiean #ban x molar l anixan Is Pxl-
Ya Vxnciaxa. zone d Guanabo, al Bi1-
parto do mix moderns uraalzitefoa pla-
arm. Solar- ampllsu pan xaldeBA
con ljardies. conasis doma-rvci6mx do
recrt AdMdueto, lux. *te Da*d
vara. MMdii I -t. Ob i n Tdls
UH-C-la-4u-

MENDOZA Y CIA.
Obispo 305. Tell. M-6921

Parcelas y Soleres
HABANA:
1 Hisplital. *.ixrcic ihmldf4 c lults. ga-
celltxs a 1l xrnclba d. aIl mctroc.
Marlix. xcxcx p 2=. p wwxl. dx d LfxW
Vall., qntre Iaaita y cxx Fraelbec. axWe
xombr.. Mide .2Wx3. %metro.
ax Frcnhcl. xxir salad y Jcc#_JPcxl-
rino, omba. Mclx ide a92 metro.
VEDADO:
Pr*ei. xxqxii de .frail. m- Calutesd, i
tenLada del Vedxdo. Mide 28x5 mdtroa.
Pcxclx $55 metro.
iallx Sei. amcxs em bra-. cxqcea parc
50xdc 1.x22 -.cx.B6 ci isxd Prccio tu.d

PxCl[le $as x. lrx. y.i. lambra, irela
-8de 2x36 M-eticrs. Se vend e todo o I mlitd.
P-ecIo: $ m-tru.
C'.1. 10; -quiMn ., dq tral&, **a m |
metrol. Precio: $c2 metro.
MIRAMAR:
IZr l Atrm i lx.. .... ... 1y1.10 % S, t-
.: ,entr 3l. yv 5lM I0.50 vlro: entc
5a y 7x. 115 vmr: 1c 5tx. Avenlda, a $12
var" y en li 74 Ave,. a 11 5 0-rxa. Boleros
completxl de an5xS3 D o a-an 1.21 vrax.
AYESTARAN:
ri.lllx N.t.x y T irlqux VIlIcxdc. xem
sombrc. Mide lE.ax9 47x V-R. Cabln do
M*a4. ixiclnc a nx 4 Mayp. Ml x lil.t.
17 vcras. Prqcio: $15 vra.
M-6- ecl exqix m ix 4 Mpc" pA.iKy. x
ie 16 72x2 47 xxic. Prcclx $ii c$I.s
PALATINO:
Frcxci >1 Prqae. c dci ccdrxx dx 1i
OrDc Vil Blanca. ierrxno llano. rOdcdxo
de codernxx xrxlixnlch. Mida 10X31.41

Ampliaxion de ALMENDARES
El 1 micixn. rcmprccxIcc .nctc lu Arc-
ilidac i~i 129 xxiixc 7 y- I. xxx tcrccixa
moderns, pcrtcilics dedu $110O.
BARANDILLA:
iuqcixx dr Icrll de Dxx cccx..t en i
cilxex rcxiii. a.xixlixedc x x xixt3 cxx dlx-
ccnclx I. Ccliiii ixr Lx Lilx. rabrlci-
i cirxdcdbrc Prxclo tlnco 8115.5 a virx
RIVIERA:
Cc. fcxccl I I. i*xcidllcdcxd c lx1
xcxdxi-xxc crxticxmx cc-tcc d loi Cxub$
d Ix Plays. Midx 15x4S vcrcx. Prtclo: Pl

LAWTON:
Cilic 1lcciix Crcneepexlt y lltxiT. trcU
ip ycrnnbuxi x n ia eiqtcna x de Ix Il.x
2.01 o wa 15231 cxrax. propo pxNa ftq-
xxx apactxxmccixx. Px~clc unlx. 9MJ 1

MENDOZA Y CA.
Obiapo 30S. Tell. M.6921

-aULA H~mo a nixaiMy. an
.I_ mlx dx ccxxxxanr dma
m 11ie <* i mae pi 6d
> P nS.^ L CutlLi
Sia^"^15C4"U3
AND LCVA DARIO DE LA MARINA.--ABADO, 4 DE SEPT. DE 1948 _. . PACMNA VEnCINCO

A N. U N C I O S CLA S F I C A D O S DE U L T I M A H O R A


V E T A S

OPORTITAD A $11 VAR&A. 00D MAG-
nflcM 2olard. entrada ]aparto MIramar.
Calle 4 Cl tqulns5 t Avenlda, 1,250 v.
rak cad. uno. Informes: B-3323.
H-1511-49-7.
azOART "UOULV0l ULOT D3 33,4 VI. 0
msid a dos Oallm. 1 cuadra auasia, pm-
poi eclW o W aartamentn. FacUilidades.
Callsa 8 NX 504 esq. M, Vedado.
0H-158"-49-0.
3N' L VIDADO. CALLE 29 FOKDO RIO
AhlmiadMa. r6xim0o a 23, vn-do teroe-
no. 4.400 ntra. a $metro, proplo parn
paelar. Doy 5MadaM naieflcladeS pago. Al-
berts C -oCo,. Oboapia 114, alto, aparta-
cointo .L H-1847-49-
SOLAR EN VENTA
liJ' qu A gnr 7 s qua y parcels, mo.-fen.
Ie a Ia Avlnida l& double via tTanvfaa, en
Is mesor 4 e Almandarea 11 x 33, a &7.30
rara: -47L. Jumnito.
10O-H-107-43-1-5
VeND PA3OVLA, 12 a I'V.. REPAR-
10 Martl, I $l70 vara rFaclldades. Tam-
bifo caunolo par careo del 48. N1fie0,
Aaiuta. a10,9. m. a 5 p. m., 0"M-7M41.
H-1684-49-5
LOT 1,715 VAtA8, RSQUIDrA, CNA
cuadra Avunida Acosta, $7 vara. Be par-
eala. Hag*a feet. O'arrill, 10 x 46, $7 me-
t-. Otro, ]o mejor de in Vibora, 8 U -
ra., $8. Lo=uxau: 1-7470.
10-l40-49-3

VEDADO
GRAN PORVENIR
erc istacl6n Central Omnibus;
ermsso solar, 1,780 varus. Calle A.
00tr 3 y 37. Sg condideran oeer-
ts razonables. Trio6ono M-S1.
UH-H-3S"-4a

Zapata, entre 2 y 4, Vedado
Taller do materloale.
SE VENDE
un lote terreno da 70 metro0 Iren-
to Zapata par 30 fondo, Inorm",
i lI Uz-n.lt1-9-o


ALTURAS DE

BELEN
FRENTE A DOUBLE LINEA
DE TRANVIAS Y A UNA
CIVADRA DE LA CALZADA
DE COLUMBIA
Se estan repartiendo dos
manhanas; parcelah de 25
Mts. de fondo con el frente
quo se desee. Informan de
10 a. m. a 1 p. m. TelIfono
M-8568. Y por la tarde, te-
lefono- F-3269.
-UHH.62849-

I COTORRO
A 3 euadras "Cervecerl Modlo"'.
i .ciasTs idlendo 10J0x47.16: 495.19
d: cadS Una, $1,48 cada solar. Pre-
flearo vendor Iom 4 Juntoa. todeado
bo9 .n ralddenc. Lyt-Vldtsl. To-
Warta "141 90
_______ ____ -H-3HS-48-'

SNocompie susolar
sin antes vistar

Zona Uibana

"El Pont6n"
ISITUADA EN PLENA
HEABANA!
fI mets a Is rcuela Normal.
Entre InfJnta y Belaacoain.
A I7 uadrua d Carlos m.

SOLARES A PRECIOUS
VENTAJOSOS
FA3UIDADES DE PAGO.


GOMEZ MENA LAND
COMPANY, S. A.
Seat T t i n1te. I5.
bEaqui llacqa- Oaoadisa
U-3263.


PARQUE RESIDENCIAL
A.kturas del Vedado Solar. En lo
mejor do o 0zone residential, or-
deado d suntuoasl residencaie. Ca-
Iles de gerviclo al costdo y ton-
do. 3.M x 1 V.. Rut. 1, 27 y
79 ahora por el Reparto. Su duefto;
I-4 1. Da a p. alp m.
~' UH-H-I11-49-


REPARTO


EL ROSARIO
ARROYO NARANJO
Vendo parcelna, celle C y
GiUinera.
J. GONZALEZ ANDRIEUGANGA
Fr4!nfl sl Club de Proaeela-
nalea, a 56.90 varo. Magni-
liea medldat 18 x 36.
F-6759.
UilI--1 177-49-5

TERRENOS Y SOLARES
3010u0n8 7 rashrsa. Los. (rsanml p
chiroa. Rapartoa Kohly. )Osrtsn.O y
Vsdnda Not.00 Raparao Ptrtl.0 So-
i1dnrIl, pro|nl S uin, W> ntncm, 1 lin.* tW-
guaittm.00O, ,eslsono y am -io
(u 011o. 94. taoao -
M1GIUEL F. KOHLY (hijo)
Vice Tesororo.
Call. 26 N' 504, o.q. 29.
Vwd-a- .a. -631


VENTAS
49 SOLARUS
SEn Concepcidn y 14, Lalvton
8a vend. la esquln de ox40 11110 V-
roao, trnas r y 6mniba. Pxr al rantl., I
ouadra ftadrum. Informan r. Posy 18.
) .H-181-4o-.
VxNDO M31TO. NEARLORII. VIBOIA
120 mil varaa, aua. lua S1.. O varaa,
comprandolo tod0 por parcelas a $3 vara.
ILoSm mol SO0. Kduardo.
^_____________ H-ll0-4 -4
$7,000
s vendol antildad dS oac.ano, aon 1s-
bricaci6n, aaus. tlu. AmpUiaodn de Mua-
Ulta. lIno-nes: Quiotin Echevarria, A-3IM,
do I a 4. H-18314-49-7
GANGA, LAWTON
Solar llano, acers omobra, muchls dua.
alcantarcilado, 11.04 x 8O." c varu, a ;.00
v., Una cuadra 6mlbuas-y tranvla& Infor-
me'. X-.L39. H-17357-40-
raFOlX o LACRET VIA BLANCA 0 -
nibus pucrts, vrndemos Santos SuAr z
mtagnifico Solr l2x50 a -$.0 V. aoera
brioa. Otro solarea distintos barrios. LsA-
menom, is informaremm. rFeindaz y Gus-
min B-4753. H-18O3-41-5
LAWTON, V4INDO SOLAKEI, CA.J[ 11
una caarl .de tranvrla. 11.04x.M Va.. a
$3.00. Ohto calle 1 tfrent tranvla. 11.04x
50.0 Vs.. a $4.7. Otro callaU 12 y B, pc-
ado lines tra nvt. a $3.00 V. de 11.T7axo4.
, otro a plazos, dao 191 Vs. en 81 pesls
son 10 .de entrda y el resto a pawar en
38 memo aIn lnteresa: otro call. Avnida
de Porenir. enMulna a C, 13.9fx30 Va..
08.00 vara, Valetln toi.pe, Callo 11 N 311,
alt I.awlon. H-o30-I49-S

RESIDENTIAL MULGOBA
42 x 1M VS.: $4,000. Aproveche
oportunidad do un magnfico lote
con vlate a dos avenidua, rutale0.
de calidad, cercado, terreao alto y
llano. Pida Inform.e a Godlnez. To-
lifono A-47M4.
UH-H-1180-4S-5


REPARTO


"SANTA


FELISA"

MARIANAO

Urbanlzaedi6n de primer.
EL MAS ALTO DE LOS
ALREDEDORE8 DE
LA HABANA
LUGAR SANO Y SECO
AGUA ABUNDANTISIMA
EL DE MAS VIAS DE CO.
MUNICACION, TODOS LOS
TRANVIAS DE MARIANAO
POR DELANTE, LAS RU.
TAS DE LA CALZADA DE
COLUMBIA A 2 CUADRAS,
LAS RUTAS DE LA CAL.
ZADA DE PUENTES GRAN-
DES NUMEROUS 21, 43 Y
45 POR DELANTE
PARCELAS
DE TODOS- TAMAROS
FACIIDADES DE PAGO
HOSPITAL MATERNIDAD
OBRERA
A UNA CUADRA
OFICINA DEL REPARTO
EN EL MISMO


VENTAS
S1i STABLECIMINTOS
83 V3NOD3UQUIO rr TALIS, 0IN 4M.30
S-e alq4Ui 1a aala, puarta y veatana
a Is call*. H-31-3
81 *OALA .ueJi. 01QUNCALLA AM-
plil vivlenda, Alquiler $11.M. Puade pe-
ner otro nIe*lo, sauato vilaj. Inlormaa
San Celzaino y Marti. Marlanao, bodega.
_____________ -1709-0l14
SE VENDE
Una quinoclla, en Arbos Seeo y asolo,
Para mr s Infornm: Maced Usio plam-
to ali., caillsa N 41, polioria. do I F a0
a. m. M-117641.
S3 VIND3I P0 NO ODIKl.A ATaBK ai
U du40fo, t01a9d blien montada arWdol
do c0-o, perftncria. paatlflaa y varl"O
mnAis, largo contract y bo alquelar, an In
mealor cuadra OUs.. Vada n mosualmen-
t $3.000. Puedr trabajarla 8u propo duo-
ft., manilica neocLoo ara isamillts. Pun
no t(ine problemaa empleadosa. -1* o
,U-74. 10M.17044
PEQUEA INDUSTRIA
Con I camnonas da doitribuctdn. Marc
ragtatrad.a, muehu asexistetas, propla par.
doM o tr socasi. Ariatad 4. Teladono
A-4814. dpox. H-1-1533-21-7.
V0DO UNA Q1INCA.LA, UNA CASOGA
Sal6n Ml, Agular IM. 0-lM5-0l-7,

GRAN VAQUERIA
Se vende vaqueri 5 vca, S toros de
raza0 ea0001a0. 3 Iballta, un ca6ao da ore-
parto de leche nuevo. accrdodo contrato
d arrendamieno 6 aosa y prorrorable a
lempos indalirdo. 1 caballerie, cent& $00
al afto. rented Carrretera Contral, entree Ha.
bana y Calmato del Guayabal. Inlores:
Dre. Alvaret y Rani.1 Taldfono' M-7100.
H-146-51-3.
VDo Do0 *O7I3TOo0, 0o0 0o 1
habitaclones y otro deo 16. c Ian a preo
A@ 15 y 20 miol pasca. Aguatin Sanho, Ban
Ignaclo 41, alto. .I-1M0741-41
FANMACIA., I VENDI IN PROVINCIA
Habana. Veonta memnsual cas OOO. So
vende par munto familiar. M"a idormm
,l Telldono X-42o da a p. im.

$28,000, BAR
Neptuno esquina prxtio Galiano,.
5 atoa contrato Iibrae personal. Dia-
rIo, $11i0 a 0. Por enfermedad
propietarlo. No intermedlarios. Te-
lilonos A5-6322 y B-2095


V. LOPEZ
HEINA Y CAMIANARIO
Caf Unid6n, de 2 a 6 p. m.
Vendo bodegas, barras., cats, W-
chertin, tntonrim, bares, panade-
rims, fruants de soda y today .clsae
do establecimnlentoa n la Habana y
sum ropartoa, calzadas y carrateras.
SEBIEDAD Y X E1zVA
CONfzMZ LA TEMTA DEL 0u0o
ToslaUO M-11183.SE VENDE NEGOCIO
perfumeria, objetos de arte y mis-
celineas con existencAa. Local
apropliado pare joyeria o WIo ani-
lo0o. Armatoate. y vidrilras esattlo
modLerno Indorm on al mm o.
Eatrella, 17 a fond d, LoaIs Prao.io
riles an horas laboablame o tel.-
8one M-9198, de o a I p m. geor
Novalla.

VENDA MAS
Reform u eotableclmien.
to y p4sselo en un afilo.
Vidrlera de fachado e Inte-
rior. Proyeecionea, disenos3
y presupueitog gratis.


GENERAL MONTALVO 27 rar norme
S JOSE M. PENA
UH.E.720-496 Habana 104.

5$ FINCAS RUSTICAS Tet. A8610.
705NDO 0GAN3 n FCA KCcxo a CAaAS
Arroyo Aranas. Bran Arbomledrsdprpiapa-
r rania,. Prcloa $l,0 ,., Cot6 8 iil. n- H__H__.-i1508-51U-.1-
form. 3ot 0 Eduardo. N-1902-50-6
NINCA IBTICA COTOILO. CDO CON- U AUTOMOBILES T ACCESS.
trta dos eabIlteI 8ercm Central. Va-
querta, .O2W lites, buoy".. carro, cablies, 05NDO1 CtPIE 7oD3 5 rASAJE3OS.$O
ochlno. 6Slltne todo asembrado. Herntn-, cabJloo. 1818, per actas rondiclones me-
dez. C-a famnlit Botica Central. nicu; tiene radio PhUeo y antena. acumu-
H-S13-0-d. lador nuaevo, do gomB nuevua. etc. Infor-
m": ;A-Mi0. Gos.. 1-1470-55-6
QUINTA DE BirRCRE S V NDR UNA OTONTA COMES-
12 minutoa ctudad. luga exclusal- #L In-orrm T o-lX- .
vo, media anasaa torreno. mu- -110-3-
chos truttleaS uevoa., chalet, teJu VNDO 4G OOMAN RcPER BALOON DS
Drancefs., Ideal par deacansar, g.a- cuitrao ca.78, 7-.-15 infornnan s Royal
rale, 3 cuarto criadmu. Despuad Tour. Zuluata 39, b... d]1 .oteti Pl0a,
Arroyo Arena. y Km 18 Carretra preigunte por el Sr. Marquds.
Central, entrar desccha carcterar H-1710-53M-8
rrlava. Primera. o.ferta raonable. aR vZNDx roRD *Ursc D 0LUK DEL
4. o-ho ta Sde uso. Oeisaroain N9
UH-H- 052, Almacn d Tabco. Sr. Sardlfis.
111t--11a994-0 -law5-I-
O0 rVVND5 CHEVROLET. 7 PUeSTAS,
CEIBA DEL AGUA p^.o3rmuyobenacondieyones. $5300
6.nim preeto Voila; de 2 a 4 y do 7 1 0
P. r, ODragoneo 30X, edificlo lMaine.
En rarrtera. pr6xlma Instituto. e Ho 1 -17-34
vende f0nca una caballerla, buena ___________
caa d virFRnda. otras auxllares. ra- RO aECUS130R OTO CAIRO VENOO
adlo Ian pozo inagotable. motor FordS 14 de Luxe 4 puerto y radio. Un
i con bomba 4 pulgidaa. mu- Klo dueno dodcx que all6 d5 la getn-
cha arboloda. tI0,00. Informal: Qui- ca. Verlo do 2 3 y despud de Ins 7 p. m.
foneo, Pelatlrta Vernailles. en 1n Benigno a13 entree Correa y Sanbta
-rer. [ H-1715-43I
-- UH-H 1.a--i CAMAOUXTANOG, OIIENTALEa. JEzrR
arcuvo y de amudribvfas yde gutrr&, m
51 ESTABLECIMIENTOS br.t: qa. "Ancia. nr. Albarto Aden, J,..
Cristo It1, Csnuaf Y.
V2341O O1A0 WAMADUSIA. DULCKIaA H-1015-70-10
p bodoaa mieoan 220.000 an La 0Ha.bna 000A3Ca41
,y tO hood $o0,000. Par. Olronflo. 355 VaND 0 TUDr AK., "CIAMaPIOsa 41c
dd. 10-1l40. particular Stdumd160 4- norea.. lnt .i. 71. 051.
II WINDS aALON 013 0sLLAS 0 5 C.- H-o17sa--
d local prop para Id iutr Ola, con. sit- G
to puart- mileai. ba alo qulgUr. H"ba- GANGA
na qutna a orivwnlr. lnorman d o 10 a. Pontiac dt 4a1 puortn. 4.000 kms. ca-
rn. ean adalanta e vl mise mindo ro, nquelado. Sgu, ar iqelo y dema
WH-16M-.i-. extru. Verto n ZaBia no,. y 10.
V7IEDO CAFE. 3W I PIADO It1. ULTIMO H.17m-.3-d
pro.,: $40 .aoe aI n f m-. PLYMOUTH 1a41, CUNA CO-
10H-lam-Pi -.
SE VENDE GRAN'f BARRA m.rcial, disponible venta, 5
Bin9 md,eonItomAN odoBIA ..A aslentos, neblineros, espejos la-
Ti.a i mPoad y S 'rndo sabre$.7,0w. teralei. vestidura piel, oferta
pratel: $2.00. especial $1,000 "Ber-ta-di" Re-
AfRA N KL 2oL10d yor,. 'N- r; luglo 26Tentre Industria-Cres-
pid. .emder mucho hi., ,t.uo o -.ie pp. Telefono A-.'1188.
pidleMdo, #30,04. ) ,1
CArs E3TArITANI. r t.1 ,,1-- CHEVROLET 1941, 4 PUER-
SIAM. ,4 Bran cal.sd. $310. t.ag, vestidura piel Ford 1942
CArr. *aRTAITUANTW. 3 KW NAV-a. 4 puertas. Dodge 1938, 4 puer-
U2. ows doe e ti l|, u an
co d.. .eyasoolls.,oa. ,-O.T. tas. Buick 1937, 4 puertas. Do-
n t. ____ "mos facilidades pago. Recibo ca-
WODSOA mX C,4LEADA. CON CASA A:'- ITO. Refugio 262.
sUMa., an 7.300.
gODOA I*M mIAMAR, CON MITnAr PLYMOUTH 1946-47, 4 PUER-
rnoreanciA, qua vende $.O.0.0. Sipro.eo.
$oeAo aN omod 60 St r tas, blen conservado. Recibo
SOusOA X W COarro caimbio, doy resto 20 no-
V~RAeMR, DADO, SKd LA -ts'arfalddeY r-
jo.earcal.a.to ll. $1,..0- ta; facilidade.s in competen-
30,..A 0 ILA 0 3-A. CON CAA cia. "Ber-ta-di". Refuglo 262 Iri-
.taaluo. ~area o.ntr .--pt a.- dustria y Crespo.
snata. roialmtnd todaa 1 Ioonaleolkld.c
u *I atral requioor As $20. a o -----
mucbm alsMedad.a. CAMION REO 1947, PRECIO,
T ai 3. r I T QUIS9. .. T L Agencia S4.400, oferta espe-
roadoWU 0t200 sdnan qaqos oosa Ro- cial $2,400 esta semlana. Double
be.Mam. ". tan nuke pmvular "no. I
R.oden 1" M-.. 11 e anu an tuerza, peto 18,000 libras. Segu-
stl aeua i i an do a ra chaMp, permigo transported.
PASA 087033, CAF Cooerativa- "Ber-ta-di" Refu-
is rtdelara 1.aa da 174p-S-c
J.o.int ,-t.-+"-ianglo oH-1743-5X7


VENTAS
3 AUTOMOVILm T ACCES.
BUICK SUPER
Radio, asialm., nmua de primers, ban-
dam blanoa. tpinltural nuv. Perftno de
irc&tnic. Chance, $1.30. 10 de Octubro
0 1,371. Armando.
Zrmp.-H- 144-1475-S3-6
Si VeND0 UNA MOTON1TA $D DOB
rabloa* en $1aM. Beltrin N9 41, Jacorni-
no. H-1491-53-8
U6 VXNM UNA MAQUINA FORD DEL
17 ean |4 Orltrkn NW 41, Jacomoni.,
H-14905M-4U
VRN100O iSoao DI LUXE. CAMIO
.1 timn .l m.Jor qua rueda en La
a.tban.. $1.1WM2 1 entr 12 14. graije
Colon. a todb horo.. H-160-53-5
SE VENDE UN DE SOTO
Fluid Drive, cufia convertible
de 6 pasajeros, del afio 42 con
muchos extras, radio, 5 gomas.
Esperanza N9 355, Cata. A-3862
H-1481-53-6
OOAJLO MOTOCICLXTA RABLIT-DA-
vidson 1M4. 74 vivullas cabeua. todo loI
utna. Varla lod hoe..: Garaje OfIco6
90 335. H-1574-53-10
vW00 -B UICK n7, COmo N vvo. TIA-
b$ando. Dureas y general -Lee., Santos
uire. do 12-5 ,. tarde. Urge.
H-1523-53-8

MERCURY 1948
Urge tender en 52,000. Es.-
ti comoo nuevo.
Toldn Trading C'
Zanja 574. U.6143.

UH-C4"4

SE VENDE
un Dodge convertible do lujo. mo-
delo del 47 al 408 En perfectas ron-
dklona. Con mai de 30.0 psoe en
*xtraa. Trl~ono 1-(1043.


$1,300.00
DE SOTO 1941
4 puertas, hbadl, vestidira
cuero, radio, gomas nuevas.
0

ANTIGUA FORD
Belascoain 857.
I IIIUH.C.113 .53-5

MERCURY 1949
4 puartf. color asul, radio y otros
axtrs.l Necesito venderlo. U-6143
TOLON
TRADING COMPANY
Zanja LW4.
Uhi-C-24-M3-4

VENDO MI FORD 35
blen culado, tacho metal, 4 Soma%
nuavas, vestldura cuero, radio, tcj
Tailor Homor 75. "Copero", enlre
Princitpe Vapor.


FORD CONV. 1949!
Flamante, radio, con finan-
rcamlento. S61o $1,600.00
efectivo de momenlo.
SAN MIGUEL 504
UIH-H-1290-53-5


Tm:
SEVENBEN:
BUICK 4 PUERTAS
1947, ESPECIAL
0
LINCOLN 1946.,
VESTIDURA DE CUERO,
RADIO, 4 PUERTAS
0
LINCOLN 1949,
RADIO
0
CUSA CONVERTIBLE.
MERCURY 1949, RADIO
0
DE SOTO SUBURBAN
7947, RADIO.
Informes ,

AUTO ELECTRIC

COMP.
SAN MIGUEL N" 504.
Telf. U-6065.
JEEP
del 47, comblo por rnrro.
e 0a o Sedan delo 47 o 48,
en perferto eoctilo.
A-6665.
SR. MIKE5800.00
DODGE 1938
4 puerto, basil, vetidliura
ruero, radio, gomo. ntlrvos.

*

ANTIGUA FORD
BelaaeoaIn 857.


VENTAS -VENTAS
53 AUTOMOVILES ACCESS. 53 AUTOIMOVILES T ACCIS.
Mr VENDS UN roan SUrFI DE LUXE
dcl 48, con asildura de curn. odoon.- 1948
v complatament. aM"l ilndo de 1R-. H7 -
bona. Lo doy ocralo. Indutria y laon M-
auel. Vtdri.ar dc cogaco.. H-I 413-63-
F. VtINDK FORD 34, DO& mT. I tL T As1..ll
amtniflc ,condlrioneo da odo Par C. H YL
verlo: M 615t .ntrm F y G. Ve,*do AijYSL
ARTICULAIg: 9. VINDE CH1EVKO- Tenemos en el
let n"evo. c 1n H,00 klldamttroo ctw tn-
dos y s1 en ex.rm, colq irWl Vero Ca- d e
He I N, ontn A y 10 p Al-- m le 44 --
Ndres. DX t a 11 y ddo 1 U1UUCH
H- W3444--3
BE V`1NDT IN CAMION INTE3OATIO-
aa r .... ........ WI NDSOR
n.l de Mt tonsladum. con carT-ocers iblr- W I N D S 0 R
oquina a Cristlca. H-1i4611-53-6 6 ciindros.

-CHIIEVROLET 41 Sedanes de 4 puertas,
FLEETLINE
Con radio y vetldura, bueno d Sedan de 7 pasajeros,
pinturo Verlo, de o 12 y de
5. Capitolpo. por Indu.triapiquer todos con vestidura
S.1...- ,- de piel,
CADILLAC FLEETWOOD, gomas blancas
S vrende Cadtilac rleetwood. hidro-
.radioy. 0 od .s extr. a Super Cushlon
t.riO nueva alstS fasmants. Pude Su
vers domingo por1lamftea.n dde
.a! 12oenila,, S0 0 ai a 7, oNQde11madT
Aesda, ro Miramar. ademsdel afamado
u..0 ,-Hi.-M- Fluid Drive
BUICK CONVERTIBLE m uoi
de 4 pu.rts. vestidurs. do cuaro. (Cambios auomiricos
Irdioo 4 osals nuavas, don do re-
pu o a ls 1dom color is clro. c n l \
My bin .u. da.o. C con I elaceera.0or).
JOSE M. ELIAS
Co2 IT, *qn HpllL 194 8


SE VENDE CAMION PLYMOUTH
InterntUonA l, chaist aolo o con
vollto. modelo C40. alo I1M, 6 o- Tgo-o m.o sc^nm.. oss
ma N0 x 20. en buon et.do. Com- JiI OS o0llaQ6S
paftla Intermaconal d Anfallos,
Ae. Gacedo. .etr.. onccha. ,- de dos y cuatro
brIca. Ta lkono X-1119.
__ uH-i.i8-a-. puertas.

La rufia mis Uinda Cup6s Convertibles
1947, FORD CONVERTI. y Cerrados.
BLE SPORTSMAN erad.


Con carrocerfa de omadera,
radio, faroles de onebllna.
Vestidura doe cuero, mucho
extras.
JOSE M. ELIAS
Ca~le 25 N' 17, esq. Hospital.


$2,300.-
FORD CONVERTIBLE
1948. fuelle automatilco,
btucachivos, faroles nebli-
na, cornetas espeeiales,
6,000 kll6metros, co m o
nuevo.

ANTIGUA FOOD
Belascoaln 857.

UH.C.32.53-

GANGAt
Harley-Davidson 74 d*l 48 nuova
do paquste, tlart 4. saenca 3
asiento dobla yvarsoa ora oaver-
Ila informes: Ca]ll 14 N 180, le r.
prso, .ntres 17 y 19. Vedado.

$111500

Ford, pleoc, con radio y
corneta de aire, como nuevo.


ANTIGUA FORD
Belascoain 857.
UH-C-33.53-4

$1,400.
PLYMOUTH 1942
4 puertas, bail, vestildura
cuero, perfect condliclo.
neo pintura, gomRas y meci-
nidea.

ANTIGUIA FORD
Belacoain 857.
PISICORRE


WILLYS
Modelo'1948. motor, carro-
cerla Iodo en perfeelo oe-
ndo. Vea al parquendor del
American Club.
VIRTUDES Y PRADO
H- .OfIBB 7-52-4


$750.00

Ford 1938, 60 H. .P., 4
puertao, veatidura, gomao y
meciAnica perfecta condi-
clone .

ANTIGUA FORD
Belnseoian 857.
UH- 4-BcS S34


1948

FARGO

Tenemos el del

lonelaje

que Ud. necesita
para la labor
a realizar.
Agent Autorizado

GONZALO JORRIN

H-UMBOLDT,

de Infanta a P.

*

Tenemos tambien:

MERCURY.
1949
CUPE CONVERTIBLE.
RADIO, GARANTIA.
*

OLDSMOBILE
FUTURAMIC
1948
RADIO, NYLON, etc.
*

1948
CHEVROLET
FLEET LINE, 4 ptis.
RADIO, NYLON
*

1947-1948
FORD
SUPER DE LUXE, 4 pias.
t RADIO, CUERO
*

D E S 0 T 0
DE-SOTO

1940
4 PUERTAS, CUERO.
*

BUICK
SPECIAL, 4 PUERTAS.
1937
*

CHEVROLET
SEDAN DELIVERY
(Panel chlquito do ontreqau)
1940
*


ROQUE-ALBERTINI

JOIRRIN-CABALLERO
HUMBOLDT,


III


de Inantia a P.

U1-C-M-53


VENTAS VENTAS
53 AUTOMOBILE I7ACCES. 53 AUTOMOVILES T ACCES.
O.......rA. 0 .PRIME.A.O. O p 9M-
barcarme vn do S.ick Supr. lU. mo-0
d6lo 1347 4 pIt c, apldndld colored 00
ia o, omarlc .OB kin. Peci 329206
Tel.ono. -917 d.. -930 a. r a-p m

Aquilamo ONTIA
Automwvike9
Vanga ic.9519 a cBmhre Ga. _____________
rcla -AJ..M"]CAl TRAVEL INC."
CPafLa d. VwlJ..Y T u mo.a

30330 103in. sahar Goasl< y Ms -_ 8- -
mom s on c-io 0-B-j 7 sl 1


Aprendaa maneja NOS
lArgO SEOGUO NOS
Por nueotro unico y rxcluivo IT
mtlodo do DOUBLE CONTROL QUEDAN
HAVANA AUTOMOBILE QU*DiN
SCHOOL
Marrow, d, aboina- EN

BUICKi 65o EXISTENCIA

Tipl Spocial. motor chrco ..r.l. AL n
*rmcaenia revuado, pintura flaman- ALU O
to (azul), vatidura d curo GangI
JOSE M. ELIAS
Call. 11 i ,17, qlai oapil .. SEDAN 4 PiDs.,,

S ~SEDANETES
VENDEMOS
Ford 37, 85 H P.
'Hudson convertible 41.
Mr 41 CONVERTIBLES
Chryler Royal 40
Dodge de Lujo 40
Chryler Royal 39
Dodge de Lujo 39
Buick Special 39
Studebaker Commander 39
.Todo a nlaca condic ...d. VARIEDAD
moc~ntcaL P.tUrla nu~va y *oraj
do paqua A conda pla a EN

American Travel Inc COLORES
MORRO M.
tw-C-/Ol-10 sop .
CAMIONES DE USO CON
GARANTIA
Dodge 1942 eom ea rroeeria CON
para cargo.
CHEVROLET 1940, me d. 0
vil, 10 ruedasm y earroceria.
GENERAL MOTORS 1942 SINl
con carroceria para ropar-
to do lece. HYDRAMATIC
MOTORS MART CORP.
Marina 67 a2M. a Vapor.FORD, 550 AMPLIAS
4 pdertas, dot U1,opt~turabuerA,
awdura ...Uon, .mete. sprao, FACILIDADES
loma bumaa, ea |an JOSE M. ELIAS

GANGAS NO
SDE HAGA

HUMBOLDT MOTOR NEGOClO
CURA CONVEITIELE SIN
OLDSMOBILE 47 VERnS
De Luxe, con todos su. extras. En

NASH 1947 .
De Luxa, veatidura do cuero, /
como nuaVl,


0
FORD 1946
Super Do Luxe. completamente
nuavo.

PONTIAC 1940
0 cillndros, vCotidura de cuero,
omata nueval, radio.
VEALOS EN

Humboldt No. 7
LUH-C-122-53-5


PACKARD 1948

CuOtom, eomo nuevo, Se-
din, cuatro puertat, doe
tooob, gomas blanema epe.
eiales, vetidura deo fabric
eMpeclal, el. ma Undo de
Cuba, no hay otro IfguaL
MARINA N" 67,
eoq. a Vapor.
--- ------ C.-..-I

STUDEBAKER COMMANDER
30. motor 6 cillndroo.Verstlflura je
cuero, radio, buen., gcmSa maci.
nicamnte O. KS118M100
JOSE M. EUAS
Call* o 1 I17, *squaa Hospilal.
N-l0ll-&

GARCIA Y HNOS.
GALIANO N' 161,
entire AnimaI y Virtudes.
Telf. A-8368.
ACCESORIOS
PARA AUTOMOBILES
COMPRESORES DE AIRE
"KELLOGS"
BOTAS DE GOMA
PARA AGUA
PLIUMEROS DE LANA
GAMUZAS
INGLESAS Y FRANCESAS
CORCHO EN PLANCHAS
EN VARIOUS GRUESOS
Coaln"a Talanss pson selala
P Irsaro .
pfoafUmploslos. a
Umptia.
I I.-- 1-4.H-S "


ADMIRELOS

EN EL

MAS BELL

SALON

DE

EXHIBITION

DE

LA HABANA.


*HUMBOLDT


MOTOR


COMPANY

*


HUMBOLDT

NUM, 7

*


TELEFONOS:

U-1010

U-8906
il I
UU-UUr.-


V---'a --- T --.',a it r av b.... a.. . . .


A

ARqo~cxv


* r1U0O't,-t [-,1 .1 1 b0.i. U~fJLJI U LJ. LR E IIA IUIN ..-----DI )UJ. 4P UL -3r1. L r. U t ,194


A N U N C I O


S C LA S IF I C A D O S


DE


U L T I M A


H 0 .1 A


VENTAS VENTAS
53 AUTOMOVILS Y ACCESS. 54 MAQUiNARIAS
M0RURY3 INA 4 PUESTAI, bIADIO, VENDO RATAIORA AMERICANA, FLA.
cro,. gomas nuevas,. vend. (omlnee .. mante coi 21 .ucehill1, cizalla. caboca-
Mrina 211 *fenc51 Ford. dos y lMgunos oiterales o precfo_ razona-
M.1177-53-6 hie. Alqullo st-hlio local para 01ofi1n o.ne-
CHEVROLET I4N. FLEET LINE,I foclo. Cuba 957. 0en0r LuL y AcoylA .
Stea. adIo. botsuo., Spejo0 lateralo.
ve0tidur. -l, 2,100 K. reorrcdos. Tomo
carrot camblo. FdIl dodeo: A-47I, Carls
FORD. 0 PUEXTAS. 0U]PER DELUXE. i II
ff.-$0 pOquete, Vloduxn.Vital.de1. d1
earn ue3vo,-350.' Tomo ciu-ro carUn bo. I L
"cilhdada: A-0132. NodaI. Calts. M, lig.
SiH-19i-33-5 Concretera complete con su
VZNDO AUTO LINCOLN .m1rus CUA-
tre puorts, moodelo 1SS cinco fors motor. -Se vende sola o con
nu00va0, garcntizodo mnecniicamente perfec- t bich.e
tO, earburador Ford. Ideal p I trbjr, 0 winche,tamblin compile.
alqpdher. PrCi $ 6W. Infornmn 1M-7446c'y
S-513 -llH-.Io to. En inmejorables condi-
o ueON FAno 1 0UNDAR. CABBOCK. done. lnformes: Compa.
r 4 nue cll4es, tramb i aO$,9W. Ave.
Cotral N 1I y vI M1nc., 'Rpto. Martin fifa Madera Ganeedo, S. A.
Pdoo. Volt. X-I11. 20-16S-53-1
O NGA 0111510 D. ok sw- o- Ar. Gancedd y Via Blanca.
Oe^A CHRYSLER DEL IBM N1GWYOn.A_ ^-^7V. 11
cbr I clllndro. band. blanca, Ave. Con .
10. N9 11 y VIa Blanca Rpto. Martin P#_
r. Tell. X-115i9. H-182-53-5 UH- 54-
Vendo Barato, Chevrolet del 47
Cutro iaert. .ord.. n e.Udum Nylon. D t
V#Io: 5.. Avenlda y call 8. Mlatlr. M T U R U S1
BUICK 0 ,E9OClA4L" CAM. TUMON. 4
pu.rt.. ro!as n rvt. radio, pintur
II .... ; ... ....... ..".T." D IE S ELJ
MDom" Tlmprc PPcular. 00.e r T901
ni ne ecmbarcc ototlna.1Tell f Xl 101
89 VKXDO AUTO DODGE JIG,. CUATSO D I E S E L
paes. into relentemente-,'on Du-
Co, vot.ldor. do. e. .cu re mruyo beea;s ENTREGA UIMEDIATA
codlionea. de mecAnic, proplo ]alquler DE 10 a 400 H.P
ofmillia. Verlo cualqulier hor en el Iga- Para today clate de usom.
,rje do Boelocooln 11. El duefo, aIllI ml1-
mo. po l, 1., H p. m. o P26. 0. ALMAGRO MOTOR Cor
BTVDIBAEAa CHAMPION CUPl MIN, AVENIDA MENOCAL 908
ebneo aoientos, over drive. 0om nu0- La Haban.
VZ. mecluca perfectt. super 1o0nA6Hab.
VOl3. hey mrn I-o.,n Ao Aendo AcoAst 114,
Gaqels FlSueros: 1-4146.
H-1797-53-5-UH-C-PIS-54-M Sept.
M 3 VKENTA OLDSMOBILE DEL 17 PEa-
Some, nuev,0. Umar al X-310, I Ma
tedss condloclo.c0 0,0,6,11111 p101u. y ESrT)TOREST/l
-Vedl a 19 N9 Mob. Vlbor.. H COMPR OR110
S. -BOT3R03 MOTOR COMPANY, ii
vienden y me cimnpran autom6viles de lo-
mod mr. y todes tipoo Be vende un
D*oo 4. IUpo de luJo y Mercury IG; un D J AIRE
Bock I1, c.rreteni R. Boyeroy No. 2t 0
aiado A Eni l Ion Catl.e. a. NUEbVOS, CON GARANTIA.
H-1060-53-5
1="==CT1% CABALLO
*, PROPIOS PARA:

Autos DUESO MU St
VENDEMOS Ventsm a Agenl. y
Drectamente o al Pblito.
]ORD 38, 4puertas.
CHEVROLET0 48, nuevo.
LYMOUTH 40y 42. R A Y 0 N9 11
STUDEBAKER 39 y 40. La Habaa
U I4CK 1939. o O ver a TOA.
CRYSLER 1940. r LL .
E DGE 1939. _
?ONTIAC 1937. c-H-m54-5-
ICIK 19.36,_ 7 paaJero. o,
*nu 9 _-t.UIQAA1051111 0,I I ao


FORD, 2* upsertal IVS&o
n~a PLYMOUTH 1935.
*m16n INTERNATIONAL,
aueve.
taml6n FORD, petrdleo.
Cam On panel INTERNA-
TI ONAL.
otres FORD y CHEVRO-
mET, uuevos, del 48.
4mU BANDA BLANCA.
iezab de repueato, nuevas.
S RADIADORES
SRA ilO PRECIO.n


Concreteras


BombasCentrffugas
REX


Oompramos carroe usado.. NUEVAS
tomamos el auyo EN CAM- Todo. IMl tamaXae
BIO Y LE DAMOS n Almacen La Habana
aFACILIDADES Diuribuidora para Cuba

iin 1A t|i 'MOTORS MART COAIP.
Autol L S MARINA 67 Esq.
INF A Y ESTRELLA a Vapor
-L 7 \ U-2282
0XIFRE 10 Y 12 \
elifono U-1875.C
H.1828. MOTORS DIESEL V LE
54 MAQUINARIAS GASOUNA MAEIN0S V
Is VOXHO 1N MAqUInA DOBLADILLO ESTACIONARIOS
d.oe iojo, m tama tno ahquiom oa
lccamr botrena er o. maeqoob. y beret. Fitr. do bar: LEYinrude
au. ion Trans 11 (VIbor.l. do 2 H. P. a 33 H. P.
H-I044.4-D.
Interior: gasolina, nune.

M OTO RE Chrysler 92 H. P. Modelo
A.C.E.
D 'Chryaler 141 H. P. Royal.
DE' Onan 10 H. P,
PETROLEOo.,
P ET OLE Continental 16i H. P.
Nordberg 135 H. P.
EN EXISTENCIA: D .ot .ueo P.
LGray 165 H. P.
Motores "CHRYSLER" de Caterpillar D-13,000.
6 dclindros, 61 H.P.. efecti. General Motors 165 H. P.
roV, completes, con clutch, Varia marca n ma de nuso
radiador, arranque eldetri- en gasollna y petr61eo de
co, baterias, base, tanque, diltinto toaraloo.
ailendadores, capot, etc. Damos Jaciitdadeo do pago f
MOTOR fTANGYE", d a o tornamos su motor de uso
fabricacl6n Inglea, hodrl- como parbs do pago.
mental, tipo peado. 24-26 y MOTORS MART CORP.
% H.P., efectlivo a 350 Marina 67Oq. Vapor.
R.P.M., 4 tempo, Inyec- U-2282. ___
ld6n a611da, completo con C--54.
accesorloi y soporto el- Palo
rior. El eoje rlilrfial re do
..ro niqul. IRACTORES
MotorPe "W TME", Ie 12 international T. 0. 6.
H.P., a 720 R.P.M.. horl 4.aierpillar D. 2.
sontal do 4 llempo. Cltr .D. on huioo.
Motari "PALMF1R". die se-r hldrAuliro.
9-10 H.P.. 1.00) It P M.. Caon grnranlbn tde nueroo.
vertical. a 4 lirrupos. 4 -etrnr nFrren D.B.L ron
Rombas do ponn |rnfiun. onglcfloser.
do "PEE.RL.S". de I.(n
Q P. M ,, ,,. ,, .. ARADOS NUEVOS
launa do 6" ralnAt.eAri ,
oneranajr. 0 Coomprfores do air@ pa.
Y de 1.000 G. l' MI 12 rm pinluira y garajeRs.
pie de column de o' ca- 0 Mac (ormclrk oering
btaal de eungrannar No. 98 plfan EFprial
Alambre de rolrr ,ltenmlo. do 75 t*11haw.
4. A6 y B. John Deere, 3 diseoL.
; .0 6 Mr Cormick |lo-ring. 3
AlWol de rolr,. l.,rro to discos.
peati, 8& 0 Oliver. 3 discos.
0 Minneapolis Maolin&.
ZADi Y MARTINEZ des M
S. A. MOTORS MART CORP.
1AUUUR N" 24 Marina y Vapor.
*4M t77.%L U- 2.

o/ -


^ .- ,.


VENTAS
S54 MAQUINARIAS
MOLINOO PIEDRiAS HRIZONTALEs M"
dlimetro, me-.ador a scoplada a molino
de pledras horn'ntales de fabriccloon me-
rirna. siren naMa impalpable$ golto. gra-
nmo.rena, cartbel, 0000000 0/z1. Molnec
B m0r0tlh1 par0 rereb.o MinlTato piedra.
vertiicales par rool. cabetilla. ot. t S
venden. Verlo: ilInAs 367. U-MMoO.
H-1531-M-7.


SCVOTILATWATER
MOTORS PORTATILES
3 1/2 H.P. 7 1/2 H.P.JORGE DE ZALDO
Humboldt 52. U-3839.
HABANA
SUl,.1591. 54-5


BOMBAST E

PISTONDEIMIIG
250 GaL Hora 1/6 H.P.
375 ,, 1/4 H.P.
500 ,, 1/3 H.P.-
800 1/2H.P.
2000 ,, ,, 2 H.P.
3000 3 H.P.
Asplracid6n, 25 pies.
Descarga, 115 pies.
Entregas Inmediatas.


VENTAS
56 MUEBLES Y PRENDAS
S SE VENDE
Un Jueo de aempacho Rencimlento e-
paaol. Cmplti3mente nuevo, verlo en 10
de Octubre N9 7I08 rtl eo r Cocw.
tamp. n-tmi-.
rON MOTIVOl DEO .E00BAPQU VENDO
=000 10cu0rt0, luego cog idor1 impoora,
cr taloert, adotom. Todo modern. Porve-
ntr 103 Apto. 0G1lit Pretlra.
MUERLES. OtODUCTO CAMUOJO. CUAX-
t1. oomedor, ao.a, 11.00 somnal. Plezo
ue l a coma qutoera. Faclldado paso.
Poitv-mente. ni fodo. .j flador. t1A. Pr.-
dUilect". S. Rafael 76 7 (M. Gonzlez y
Oquend4o. C-iOlT--a oct.
VrNDO COuItDOa dODI051NO, COMO
nuevo. caUe No. 3, entire 3 y ta., ,par-
lamento S, Miramor. Vterse: 13 a. m.
Tltonoo B_-104l6. B H.,2!2!!
UIVINGoOOM 7101IMO, INGLIS, DA-
mnswo floreado, con 3 meam, laqueado;
oticjma o inimolo., tode cmpltetmento
nuavo, Avenild .aidol 4A, a)to., reparto
Kobly: B-d02t. H11-00-W
FAMILIAR VENDC JUaOO COMEDO a2-
nacmiento Espaiol,. nuevo, lujoso, 12
opl.t 6. CoA $00.00, por embarcarnc ur-
genite looIo, .,1 regaldo. A, 116, en-
IAe y S"0. Li 1crra. -
H-179346-5
BE VENDR JUIGO COMaDOR oaNACt-
lentio 1 xmpfloi de 10 plezas. Tofleono:
E1-9137. Juego Fioo esti]o Inglei. de sels
piezas. Malec1 n 1409 prlmr pio.
.H-1WO-to-I
NEVERAS T REFRIGERADORES
URGE VENDER MAGONIFICA NVILA;
c0pto primer oferta razonable. Verla
partamento I-B Calle 1t2 N 3O qulit
17, Vedado. Tlelfono': r-o.
H-14a-Ni-e4.
3I VENDE UNA N9VKRA 3LECThICA.
de 4 pies. Info-rm1n Calls A N9 610. Ve-
dado, entree 5 y 27. H-1436-NR-.
VENDO UN MAONIFICO aarS IOBGA-
dor "9rildauL' do R pies ciblco, en
peroecto estldo. Puede verse a' todu hor0
n 1. .clle 7 N9 55. entol Is y "1. Roper-
to Miramar. Telrtno B-23X. Precio: S10.
H-1573-Nlt-6.
VENDO MI NEVEKA T1PO rFIGIDAImE
a persona do do.to. ea un regal. Vials y
Re convenceri. Lugareflo N9 153 baolo. Sr*.
Marla L.ula.. H-156-NR.i
VENDO zrKlIORLADOK APEX P rIEs,
unldad ablertia $95. Una cocina go, 4 hor-
nilll, marcs Bulc.an, en $W. Verlo. Vallt
263 balos. Del Condno.
H-1817-NR-5
OANGAz RE VENDE UN RETFRIOEaAOXQ
borate. Informed: Agflla 523, esquina a
Barcrlonn. 1H-1620.NR-6
POS AURENTAOMU DEL PAID VZNDO
refrlgerador 'Leonard" de cinco ple flia-
matoe. Juelo se Icurto grande. Urge ven-
der en setldt, San Rafael 9t8 bjos, entree
Aramburu y Sclecdad. C-B120-NR-
l .1DO -UP --A --DO -N----AB-..LL


I


VENTA'S
S RADIOS Y APARATOSB
ELECTRJCOS
RADIOS A 119.50
SATUtIAS DE I M ORAS


IRADIOS DC MATZRIA
P50105a zSzaiALZS A COMZR-
CIANTCZ y Y TZVIIED50OR
*
"CASA GUERRERO"
Marta Abma 1,
AptL. 2. TaL 11.1M .
NAITA CLARA
TOCADISCOS

AUTOMATICOS
E L E C TR I C 0 S

Ventas a Agent. y
DVrictauments a Piblico.
0
Escribir a:
RAYO N9 11
La Habana
o ver a KARMAN
Liqnuidaci0n
VETAS A PLAZOS


Ventiladores


Ventiladores
Todaa la marcaa y tmanson.

GARCIA Y UNARES
Gallano 210.
entire Vtrtudes y Concordia.
Telfifono M.5324.
C-tO-M0-d


SIN FONDO

SRadios

"PHILIPS"
MODELS 1948
ACABAM08 Dl RECIBIR 14
MODEL08 DISTINTO8

ESTA OFERTA
ES SOLO A LOS DNINEROS
1in COMPRADOal

Deade $55.c 0
A plaza dead $5.00
Mensualc a.
VENGA HOY MISMO
"CASA GARCIA"
Belascoafn 508, entire Salud
y J. Peregrino. Tell. U-1885.
_C-123-3---4

0 INSTRUMENTOS MUSIC
VXNDO PIAMn"O ALIMAN, MODEAN3
0uerda0 0010a004. comlatamente nuev,
llnda. 0000 prop' par opartamento pa
sou piquefo tmafo, Octavo N9 401 enot
Concepti6n cBan Francloo, LLowton.
H-4-ao-M -
PIANOS SPINETS Y COLA
verticales, la0 mis credit.
das marcas europeas y amer
canas. Nadie puede ofreceri
mejores precious, ni mas ga
rantia. Bellisimos estilos
grades facilidades. Convenz,
se viendo nuestro gran surtidc
"La Predilecta", San Rafae
803, casi esquina a Oquendo.
C-108-60-3 Oct.
1 BOE ANIMALS
ATICUIOTURAI VINDO I3 P0O C10
pDint nuevo arc criar polls o hat 50
codputo de una crit.adora eoctrica d
metal con 0u cebadae do 1 pln coda in
y otralo dos tila o 4 maders do
pi cado Uno Vndo por rnmbarcar: Ga
ga 300 peace. Cot6 5025. Duoslo: B-Ill7.
SE VENDE
Don Invubadodru el6clrira. en perfft
r.ndi. on a r.a o m mIte 0 It-. Olit1.
poci~bdadparelrwi lve mill r Alen h.,
-1 otxm do d:: -Iall ,.-in1ol A.J-.
I lonri I do. -o I Pa-t *r. i

00.00063 10a.. iMl-0 Indo po m
firnlmnff ilrndo diJ inelst Pr "A p ir, l
ablrmal Taonbl4dn yl0i 0101 Hoi.0o
o.s f.da rle p I-.S ina H.I1i-*01
CONEJOS GIGANTES


Tensoa u l para ExDarcio psrM elm
Or d o i 0 .noel I tllnl0i01. l ln
bnolo de to. implo.oadlO s de apo. .0l
100 p05.0s hoato I lbzl tI.o msjoo 00
0lV .00y iiI ollm b~vm l.1l.id. r
4d000000 1101o 5 dl. Fines A',mp. rJ1h
hkl6meon 2. in01 Olae man r Ian .nlorc
da In tnftn rmmbonoa e.uaoldmoa Cai in
0.00 do I. 1.1. r01 m1000n .Ouprao PlOl
4. 40 pon t. 0 Tomt n. GaD an l,

SE VENDEN


00.100 0100, do I. 011100 000

CR.ADERO RIP-ROD'S
SPANIE^"LB'


arj~a~j aka i VIDO U? PAR DE NEVEBAS CALLS
MORAOA ,l 12. 757. Apartmto 2, Ampalisd6n de
A' Almendares. y una cocna. H-1887-NR-t
........ VENDO RLErAItZADOR WETINGBOU.
A.UMU 0 1 x, ple.I perfectas condiclone. $M3OO.
tootsp elctriea, 300 w.. portitil, nuoma.
COMPA NY. S An $1 0.00. Radio automtico "Motorola" pa-
San Nicol i 'a Chevrolet del 48a o 49, nuevo, 100.00,
b- __________ H-lot-NR-I
San,, ,. -icl 1 5. -Ctl.oho do 10s 0e 4. oo-ooa.1-00-m
mfsriatdbnores. VENDO RKFRIQERADOS rRIGIDAS 7
-r_ ples todo porceltnf en buen eptado. Hos-
p9"pi 253 baols. H-18IU-NR-6
4-54 VENUS KFoIOGEADOR GENERAL
Electric en maxniflcas condlcloneo, muy
barato, pequote, y radio Philco con e u to-
cadlico. coopletomn rlite nuev tambldtn
SOLDADORES _______... ___........____t~
'L A RE tmuy barato B-4607. H-1601-NE..
ELECTRICOS

HOBART Ya
do 100, 200 y 300
Amperes.
NUEVOS DE FABRmCA.
Vontca o Agqnta I
Dlrctamnta ol Pfiblico.

Escribir a: LA SUPRER-JOYA
RAYO N9 11
La HabaFRIGIDAIRE
o ver a ULLOA. I I AiR
E Ml mlnco reirtgerador con reezer
doelere~ onllonme en 104.
C-IH-f e f spaci Intor con etador m-
^~~____________ ~dividual par hio01 y helado-, g-
1veta e"pciatelent conotrlcda pa
SS oBICICLETAS r0 m.aantabllo y ,voso r-
mente yjl pce minuto0 purden
ICICLETA ORANJD ERXPaIS, CON 0 MO- demonolle todm ams enstonl 0fl5O
tr Whizzl.er, buna 1 rasentaio6n. en pro- pata r si proef d m1.ptiezoa sin
pOrcii6n .n el preclo. Verla: IndustrIa No. dtodegntos , a ptee qua dl
11i, entree Troeddeo y Col6n, do 11 dculten Is trabajo.
m. a 5 a 7 p.iP mi.. de p. p 5470.0. ol 11 pel s, 547.1N..
___________________ ~DAMO1 FACILIDADEI
SE VENDE do pgog. Tomamos ou never n re-
Uno blcicleto propli para mnsasorooale frlgerador d4 use.
d4 barato, tambin un bote de goma. Co- .A
mando para playas. Pao" 131 e"q. Cal.a- *u ovu
do, Vedo. H-o10-M-. CasaRIONDA

5 MUEBLES T PRENDAS INFANT 1059,
83 VINDE MAOUINA DX COSER SIN- entree Doagfila y Benjumoda
atr. ovillo central,. t0. Monte N9 1i, ah- Psiest a s tisU an maoi taa iaroet
tn. H.156-156-6. 1a mama e.
1V3NDO 310U.O CO0-DO_ ___ST_ ___O-
derno. color nogal cor. 6 oilas. GonoolMez HW-16d4-NRM -4
11.322 do0de M 0 0a y de 2 a 3.
tb-M2-56-6, 57 UTILES DE OFICNA
RE VENDU OSCAPARATS, UNA CAMA
camera y un rueoo mlimbre con lu me,- VNDO MUT BARATO MAQUOtNA 1CR.I-
.its y Vlt-lao crom Ama. Barato por embar- port-tlll b Underwood. nueva y adio
care,. Calle A Nt l4. entre t y 20. Ve- port-ti RCA. Informed: ,Aguacaten 6, a-
dad.. Jo.H-l -- o, de t aI n. m. y de 4 a 7 p.m.
01 VENDE MAQUINA DE COSEX CONH-11.7-
*motor elkctrlco. Inrms M-6490 r1- .
H-1471-56-6 COMERCIANTES
VENDO JUEOO DE CUARTO COMPL.- BANQUEROS
to. chplorrober. 2 mem. deo.oche, "LA NACIONAL"
coqueta grand butlcon. Cotal6 $1M00. v -al y volado con r
do roEgalado, por embaraornme, Ag lal.9. OI$ .... i ..a.. 0de1s y nolorodensoc
to.. Add.a. 01-1706-1-15 oh.. Ilpe Ednodo Adorot arbhlvo d to
sr._. Ad*]&.___________ -17 to y maqulnA nlcina today close. "La Na.
Oportunidad: Objetos de Arte c"loe." vla07 T.. Ba Ao...
OGrandes. rbail. articulos do porcel.na, -r. A-00-b. C-100-57-3 - L
polmu..l- vbo b1ebo-art. a|p p so rz
ceO ...... do0 ...., ....lo.. .ca. Muebles mqs. oficina
No plerda la ocradn do t0ont0r u eI0
con dlll cgi6lon .haer un regal.o de X ox-
=o suto fmo, proveche e-t.- p..Vtaln-
t.t....... ql... ..o.oe Contadora Nitional
dad~el ail0 ml l net- L. POqodolc. 00
Archlivo metoli "Steel Age". CaJb do or-
LAMPARAS REBAJADAS bhwco y ..04dl....t Iodo.e tana^oo, m-ql-
Preclooe mooelo crilstal ftino, tamblon n00 de o eocriblr 1imar y calcular, nuev=
Utpo Trelonn. Versalles. C ouvers y bron. yy recontrllda rortableoT do mea. Adre-
Veno. orlirla a iir, 100mpola do.i.loafb n.l eo~oa1 nio 1_-0 o nl 00 to,
11-1c ; 11d.1P- I HOea 41 e -. i q -e en do oe 000 ii--.0. l nle. % v rapel Stencil.
nnioln Ir.Ol'In T-ns. -,bb rrro I Sp llnc,.l.. l t .Nionoi .1 d
d.o.. ,..... ..,- 1.. .,l.............I...bc. ..Ma o.. N..rl,-,:i.... 359 et. .
011. 1e 0 *lle 0 a e......a Ol -.l'o.s R) 9I9.1 T P Ro 6 0,i
,h" -.,,1 l.so @0 ; S o. C J1L0,1. I1 or
0'00 0,,0no 0.0.100. o t.,Io 53 RADIOS T APARATOS
............... 0 ,0 '70 "0.0 1 _. lELECTRICOS
VrN00Nn %% I I V4DooIm 1,TOM*
VFNDO TODO 0. ..o,.... I, n.- ,:A,-,"%0,10'o"..ir
.ri g s S ll M . *. 0 iin I. Aed-.
onl mo on a 3 t.-d.. R. oMr .
o ni SB d .15,1. inll otaq io5- CO0 I i 5 i1 1.11 Oo .171--IA
(a.o.,ec.,srde oh.r1reovt a.5 IgoW11r, llr,. .10e --r at o Oslll m
emdar. lllo i co ,otl mo. d 0u 'i r- -4A1 00.I ...i -. .n- 0A0nnl
F Decc M y53-0 Rado. Inca 4. 0.,-0. M--lt. ..v.
di. ..e r.nd, i n baon d o. aa 7..l eI 1 -... a.. -1.d 4.,0.

or,,o,:he oouadLlitro o 5 bo le. aa 000 c 11.0 .0a. 0.. 5- : .Ho 00 2
chi lrr rS Erd D I pels Btn vo con M- 01 b n e ,'r. f dIIii.147:Odn
G ato :d '"'a an "T' g-rm ro'o, e'i.4as-
d,, 015 JUgolea t.rlo in bl.anchl.- ...
d4 c nam.. uarenta y 4 p otlg- 5AL- -IOM 19,,0,1 t0 0,- .0OrE uIOSO
do,. baslodor 1 o ilchdi n 614 0 1 Frb .1 .o.. Toal
Dov 10 74 "ombln- bxo do n lo. Vo abo l 7..c1-. R Flanl IaO -
eonhe-curio Ltilng-room a 000p0e0 -170-.d-5
color l~riOtis. osts all. 78 1s.%
a are o 361v0 59 oaIv lMis70LAVAO101 I4ELIt r11l0 9NaOu. MeO
'Coma baoco qoe10%. r-ex-ll SW II ,.1,l1 lS0 041 ol
TI-Pl^ Miss- ,rr.. Mlrla_ .- 9E VENDE I .. ",,--r- H.d..o.
Em.aearmll Luis XV, gran-
de. luj1o6. srehicto meaun I E.S INC.II 1 F
m e ta l o r ( 8M p it ua p ). sin b I.. ..lt Pd.fl c.i_ l "-.d .
umo. Mitsmd preio-. Par-ties-
laro Telf. F-2075. EIE(:TRICENTRO
.T H-U-1201.56-5 NH18.176


VENTAS
61 DIEAIHIALESi,.
Il VI2D24 VAMaIO CARMIaOC T (Xo-
nch Inftrm" a1 tX-nm
Em. H-1M41-4
I. WODS CtNA POUJLLA lAKA A
olUl. Ilnom" Call. 50u Aoogitn N
1. Aoy PoA. C. MIL S.':,S4
H14.10414,

MATERIALS DE COST.
Y EFECTOS SANITAMROS

PLANCHAS CORRUGADA5

SE VENDEN
2,000 planchau corrupgada.
Tambia 28,470 libea. de an-
gulares, 60 ventanm de hlie.
rio galvanizado. Cubren
Un iave de 130 pies pur
160 pies de 39 pies de alto.
Informsn :

COMPAMIA.MADERAS
GANCEDO, S. A.
Ave. Gancedo y Via Blanca.

UH-C-S&MC-5DORTA Y CIA.
CRISTINA. 433
TELEFONO: A-4880Cabillas Corrugadas
de "W'

Cabillas Corrugadas
de %"

Cabillas Corrugadas
de 3/4"

Cabillas Corrugadas
de 1"

Cabilla Lisa
S de 1"
DORTA Y CIA.
CRISTINA 438
TELEFONO: A-4880
La Haban.
TUBERIA

ELECTRICTUBERIA

DE GOBRECOCINAS

DE GAS
TODOS LOS TIPOS
y TAMAROS.

e

INODOROS
ACOPLADOS
0.
el


INODOROS
INTEGRALES

,n.
AZULEJOS

4/ x 4/4
BLAN,:O3 COLORELS:. AZULEJOS
F x F. 1]GLESFS
BLAN', S ,C ,L.ORES


MElON SURTIDO
MElOR PIECIOFERRETERA

HUMBOLDT
S.A.
HUMUOLD 151 ESQ. A P.
U2501

:4-Wg


VENT AS
S OIMUTOS VAMOS
V1DO UNA OAM CANAL 0D CAOaA
y ame bilele, timaino M,. Em0o fou0
coo. una mct g-ot". Avenldo Cul.
te IM, 01.n y1 $7Ir. cIznmto Prc-
guntor.: C&Ormela. 14H-e183-4-
NAXANJ0D. TORONJOS. CMONR-.
S, or ua. elete", sm quidan.
4 n.toorm. 1r l 0 t0or0 0te._. 3 ol 14i .
poP g pllatadn lron1 1. 8a 2 i 4 ,
nd4 .Srt.ri60n Adolomt. 0S'01110 o
to Vea... lnoIrme= A-OvII, 1A o-
ole. M-1634-0.-i3
S PUPITRES
Vendo IA0 pupitre my bD 00Lao.
1,toq 124 sot"tyo nrraPk.010 y Con-
iceo1 n.10 X-17111-64-4
VENTA DE COCINAS.
electricaa Westinghouse, de
oao, reconstruidaa. Preio
panga. Ver Srts. De la To-
rre. Rayo 11.
UH-c-63- 0RETAZOS
DESDE S3 CENTAVOS
PlECIO. uaarcloA. oa u.
BRAJI PAaA avALDPDOnlA
Muchm tmtan do ltmornoL. nadte
Spodido I almMTn 41 Teag eutdo-
do No 0 d-s 1.merend-
.uqlamn. Ia. prinft p s oIela oas

baumato dotro 1309060,
Pida laformes at
MANUEL L GOMEZ
San Rafael N' 406.
HABANA
^^^^^^^^^^^c^-ut-n-!

JABON ENERSOL
Lleg6! Para In piel y la
caspa. Pidalo en Sarri,
Johnson, Taquechel,

UH-H.1744-62-4

PESAS


"HOWE"
ACABADAS DE RECIBIR
DIRECTAMENTE DE
LA FABRIC
PROPIAS PARA:
Almacenes,
Ferreterias,
Comercios,
Bodegas, etc.
Ventam a Agente..
Dtictamnnto oi Publlco.

Escribir a:
RAYO Nq 11
La Habana
o ver a ULLOA.

______ C-t104-63-t-
YATES Y EMBARCACIONES
1i V3103 LANCRA, MOTOR rOaD,
pi slor. lMgnfic c ondi.cloones, p
luntar per Agu td ronte n el Club Nk0
fto do Mrtlno. o, H-i59-YE-
Si VENDE EMBARCACION. II PIES. C
bin., motor de 1 H.P., $205.0. ltl
mes: Aeranrtnae. Quints Avenida y 1
lme. d area. geguntar por Mario.
H-iO0-VE-(

Acadia
MOTORS MARINES


A


3 H.P, con equipo.. $360
4 H.P. con equipo. $395
*

JORGE DE ZALDO
Humboldt 52. U-3839.
HABANA

UH.H-1590-YE-5
DINERO HIPOTECA
63 SOLICITUDES
SOLICTO 11,100.a0 N WIPOTICA, SOBOO
modern caos a plant reparto L11. Aun-1
cl6n, Luyan6. Alberto Cuervr, Obrapla
114. .1to apartameno t2I Merclade. y
Ofllos. II 12 3-
OsouFo rP3 TAMO 09 SM PVgs0
of0ITO03551100 05511 0050
a .o ... ..Dd -i peodoool. l to,
gam .... ....-... ... I"..
for0 0. Dr Bq -l rr Hltan.a 217 .soIlno
EmpodlOd. H INMO0-17
C4NGA
At 70 0 0 loblr ipndo den ,redll0I
hl0potlarloa morll.r'lado le0n1es
por V#115 1 f 0 1 .01 ore rooll0.
a"0 que 1.14 dm0r, q., l-e 00--
4d0ch050 opories Inform.so0 0. Plo

_______ H E, I W243 5
64 OFERTAS

FACILITAMOS DINERO
LA CASA FERRO M-1UM
Sobla rooy". r.aquilnas ronr y e1c."bli
instnuento Ingremerla. hoerrtoent 1car.
lnt-li 0 T m ql.a objeto de valor In.
terbo Lmno I' Cau Perroe. G0on1 3 ono
tr- Indro y Ban Nold -
DINERO EN SEGUIDA QUE
LO NECESITE
A pamtocolar- *n031. plmI Can 30
r-toa .o- com alatro a .ta-dai lo.-
t-. a -anool s. pmarlana 1clo-
aama aoa ToM ate .a ca~oaao to-
mo m-s o .m IaMoi aaot.
iiNmi -m i -0m 03~ -I


DINERO HIPOTECA
M OFEURTAS

DINERO
Damo. dinero ripldamento
aobre casas en La Habana y
oux repartoa tambils para
fabricar al razonable tipo
de interda bancario.
Operald6n clara y senldUa.
Acuda peraonialmate -
agradecerenmoo an viata.
Banco HIpotecarto
MENDOZA
PALACIO ALWAMA
Plaza de Isa Fraternldad.
Telgofaho A-2010.
AbMItld l, -to buR 1n 7 N.sa.
UHI-C-6-M44-O.

ADMINLSTRACION
DE BIENES
Ofreeemo nuestroo servi-
dio con 20 aba de expe.
riendcia y eapedallaa-
Reodimos tiquidad6n mew.
usual detallads de Inreaco y


BUSCRIBABS I ANUNTCIsK EN
EL DIANO DR LA MAUINA


rI MA nr, Tr- i A Anrkra eACA rn I A n rrT9 rr ImjA


H +Or.R A


I


r.


I


;*!


r


gastoo Cobramor m rea co-
misi6n. Parn Ais Informes
escriba o llame al Sr. Alra-
rex Montoro.

MENDOZA y CIA.
Obispo 305. TelA]. M-6921.
US-C74r174.a

HIPOTECAS AL 5%
lobre sildo pendienta, e.l tempo
que neces0te. .
Pifi6n y Sanchez. A-3223.
Edlficio Loarro.. Depto. l, L4 A000
y Empodrvdo.

COMERCIANTES
LeAt faclliUtamos dinero obre sau ns-
goclo. Sobre ctra. contratos y de-
roecones con mercac/ 1ode p100
o irnportacJ6n Toda hlas. d4 trln-
2acclones y fianclamientos con co-
e1rctntes industritales exclulvg.
mente;: Opeacl6n clara y riplda.
GUILLERMO NOVELLAS
Corridor.
CUBA NV 64 DPTO. 104
Tell. M-9198. Aptdo. 2501.
De 2 a 5. do la tarde.
UH--4614-14.
PARA LAS DAMAS
7T INTEREST PARA LAS DAMAk
GANGA
Ltoams mroderno0 ele0ntesa l0ndos v -
$ido2 borddos e $7.1aen en atrti 1entd0
a $2 venden a$7.50 en Belllta, Neptu-
no equ ns a Amlitad. LCoo meJort-to1al0.
barot-timat. -.172S0-5i

ENSEANZAS

75 PROFESORAS.- PROFESSORS
MAZIBTA NORMALINTA EPROIAIZA-.
da eIn la enseanza d. retardados m0nta-
lea, .e ofrece para clasei particularem. 1U-
todos mo10d0 Referenclos. Informnes:
U-7193. R-103-754-6
F0OFE804 S 81 GFEC0 PAILA CLAOIo
domiciliohoPt--ri e nfio.oayodar
* hacer tar-sa Ingeo-, motenAotlco.
11-5431. F-5987 Sr. Prietlo. H-1 3 -75-&
ETUIDIANTE 4.. ANO DERECHO, Pl.-
para alumni. para el Instltuto y Unevor-
sldad. Inflorman: F-M09. Goztlex.
H-1661-7t-S
HA LEs MODrINOB: TOMASIN, AP"IN-
da a balhsr prkctihamente, pr0vado,I4 s-
hana. t-rde y noche; Ilene 30, 40, 11 0os.,
vistiten, balarAn Danz6n., Son. Fox. oltu-
die 8. Nicoli 108t. esqulna Glorita.
0H-1473-7- Oct.

DIS EO 0
DE MODAS
Isl M.cralu o eo a ......... rA e ia I.
iy0 l.01ll. sarea. 00000 a l lla

Coleglo Garcis,
s Y c, VEDnADO.
UH-N-14-75-diDELINEANTE
Hdor.. lftllneanle. Aprenod Iremo
pitnaa enoso1e ,modeso

Colegio Garces
Sy C V 0DADO.
v UH-H-126- .

Secretarial
Course
.0l0.l~~rl lo.l nla.or' "

Colegio Garcts
I Y C. V0DADO.
UH.H.-31-5-1
TAQUIGRAFIA GREGG EN
SINGLES Y ESPANOL
MECANOGRAFtA
Oilda Jordan Tremoleda
Profesora graduadm en la
Gregg de New York.
Classes particulares y co-
leclivas. Trabajos de Me-
canograha. Tesis. etc.
SAN JULfO 356.
Thiafono 1-3282.
Sanlot SuAres.
O _.040 1


. N rMA VtXrTt~lqM
, M UOU LLX L AI LIUP .I BADI4's..D. C LA. 94 ui I MPAlINA v rP411T 1L

N.... ....IC.ADOS DE U L T I M A H L R A-R


E.=s ,
751 PROESORAS PROFESORES


ENGLISH,

Convdwersationg
,Apsads II le eallamlile sant. 3u
sbaes Ii sl.an. l.elin Isslse. s.r.
. Os P rlrami Atereles.
- Colegio Garcis
5 17C. VIeDADO.

Singles


APERTURA DE LOS CUR-
SOS EN SEPTLEMBRE oNOBEL Academy
1 Call 23 yE.

Tell. F-7477.
V edado.
I COLEGIOS.INGRESO ACIENCIAS,OMERCIALES
PERTURA DE LOS CUR-
OS EN SEPTIEMBRE 6


NOBEL Academy
Cnae 23 y E.
lo uadrmtnhl nuoC l~
UIT. 76.T
|n Tlfaan Buspels Aad.
a --te rmln ar e sxo. -- o- --
,EOACADEMIAS


-CAVANA


BUSINESS
Nnimtros csuom qua !
r combinangi
>Bxttnpos conocirnienton do JIn-
_ 29 Un* o611ds culture genflra
S Lnaee. cap cIal2lcl o s erIls
.to at I (ngl>ds con altor i

ilo qpeus tdold oa nelaols
IS.d.U-dELdeA ODEO Delse.-
as Cqmo ea ala .irpar clidI rl-
ere npecpo s ac. na. am lagr -
le lavena Bustel-sI Ap.de-
o lerlmlnar ael exto u octavo
de. O'cho escUelag aS os HIabsna.

COLEG10 ACADEMIA

ALZADA DEL CERRO

Noc. 126641270.^
maple. Patmiafa aepsries. Ctral-
dee efldclel ds OtI~s gapdlI.

;SCUELA MODELO BE
COMEECIO
Ea sdl fla m rcpla mensl
m oasdlcleBadt

SECRETARIADO
Es Ing]ai T EpafisoL
BACItILLERATO
ERVICIO EN OMNIBUS

acrndeol paIIB Taonee p nshae.
-ald eblrita la msalliula. Lua
lsi Irlncdpillp *I ils I de
Rsptlss~bla.ACADEMIA
ITMAN

CANA DEi 1.AS 8CIF.LAS
COMIRCIALI.KS DE CUBA
MANZANA DE. OMKCE r
14 l r27
Talafono M-701U

SEIANZA MSPEICIAUZA-
EN COMERCIO ADMINIS-
TRIACION E DIiOMAS
I UIORAFIA EN ESPAROt.,
GLA-- MECANOGRAFIA.
NnDUItIA. CONTAOIlI/DAD,
ITMETICA, ORAMATICA
OMA 1NG11.5S, SUPERIORi
Y CONVEnSACION
.OFrORAI)SO. (1RADUAKSO
S ablcls "1. masltleil.. 1ee els-
2-5i14 a Mn *pllsmabd $
SUCURSAL

CADEMIA PITMAN
.ellie 12 ene 1U y 13
B. N. del Csmps QAlmTudru)
S MISMAS KSPECIAUI)A.
S MAS rIMIHA VNSB-
N7A. COITK Y COS+URA

PUPILAJE
rA .SKOK1TA.S RN 5l. R.-
PARTO A.M.NIENI7AILS
Otdcino :
MANT.ANA DC (lOSERZ
114 ml ISO
TeldtiSS. U-t1M


ENSERA ZAS ALQUILERES

77 ACADEMIAS 12 APARTAMENTOS
APARTAMKRTO INUVO. AMXIUBLADO.,
PAIL EMP O el......e, 0 ..li...: ,la-...ordor, 214,
h baal, p eIr y slentdor s,. asricra-
dor, Islefan c. Idesl ltranpo'rtes, 91 No. U2as,
PARA EMPLEADO "".d p' "" m ol ds -
de ofleinuas y tiendas la I =.e 8 .. '.. "m Do -mnan.d-
HAVANA BUSINESS APARTAXENTOS I Y 19; TELaFONO.
HAVANA BUSINuSS )Ie. muebls, rfrlgror. x a*ll, lrl-
A IAW~v, ?0 lto llprlea. Un s stoe el.bo. Contato hs-
ACADEM t un aho. Abonas comedor. Ages Vorne ltodb hursa. Telfono F-G7L
de Neptuno y Amisgtad ofre- -un-.
53Z ALQUILA APAXTAIKNTO. SATOB
cc unai nueva 1141idn con 12 suirez. i cuart., isa. 6amedaor. cooei.
beau" Patio, Sane Emlllia 314 y 3Sn Ju-
asignatura ,de 5 a 8 p, m. .11t. Inoea. en Ia .aisesm. Tell. 1-7441.
Telifono A-6033. oACIZLLA M, CKRCA xUTA 1,. BE. AL-
quite un *partamento lateral, con sale-
comador, una habit3l5bsnbbabfisyeocrns,
d Proalo: $43400. Verlo: dl. is.m.
mE ALPUtLA APAXTAXKNTO AZTO,
The Tarbox Schooi l"" lrea+beo e,
Calzada Luyan6, sla. 11, octa, bf,
The T arbox Schoo nautler $". Regalia $10. Duf i Ross 2n-
o English rtquez 411, Luyan6. H-lB30-8*-f
of English S AIUILA AATAENTO. CICA
Calls N 91375 ISseq 5. 27.ds4*"&,, lladlscseta, de sale, car-a
Cr I o1 S .,. c'Y. to. ^or, eocia con so c^tn do Sea
15, deaalsdle tr, P5455 Pu511 doI P53 ia, 85 1r-
-elantador y bsfto o omple. lto pars me.
"EapecaiHtam en Inl6sn". nio. Hunuldt Ns_ l,'.etris Meont-
Colrawaa ou ai weoalar *1 d trtre (Vedadol ,Sntte 0 y P. Informes:
26 12. Aetisona. sAprtamlent N 1N IEnc-.rsdo uotea3.
S. "- Ae dfa y enoce. alleYa rsfelnclSo".
IACIDA A MATRICULAE Prlo: $45.00. H-1756-21.-5
AMORAL CDO PEQUISNO APAITAMENTO KN
.'.Pwlraplals. lhslntradlo. "ad- JuJoeo difcldo del Vedado, 1me com--
&luaadm, aeon Ilo omuebles del talano, poea rntl.
Close especial ean ingles crmarelal Inaormmal: F-37. 6H-8I-C2-S
* 18 ls etae deI 1 tatde. AMFIO ,APARTAMENTO BAJOS AYKII-
La class UpecIal pars ole prnld- train a6 frente a Lboratorlos Squilbb,
elu ampasaeale i aI di o 1 s da sap- shl-comedor, hablitaclones on cloedtl,
obble ,4a. despen cLt-ins y c1al1ntador gas,
Curiao de aonveirseIns prdlct. l-lrcli o criadoA A lquller $5.00.. Varse to-
epciraliIndoe a _n el acento y ra dado harm., iplaran: "The Trust Company
pronuncacldn americonC, aal cema 59 Cubs. Admnaistrsci6n Balees. Aular
laB modlamon y "slans" empleadoa 341 M-0111. C-Il2-5-a
aen Io Estados Unldos. COMPAUTO APARTAKINTO AMUECLA.
5c5ol 5ial4mics. P -ronoms do con matrimonlo l" nlflos o a &l-
mamlanias. a seasosoon t oa quitls ado. Informe. U-4691.
amoricana mAd maodernee. H-Ill7-a
iHable Ingl"desdead s -prlmeraa4
ieccl6n. 0 CEDO ArA.TAMINTO M.D.ARTrAM-
SSelals con I l fellnoa cerae Parqu Colsn.
lare10-.a 1U-4500. H-IUO-82-9C
A.LQUILO APARTAMKNTO NIJLVO. L.
ving. daa sal-lee, saampda. ccciea ybe-
Ino, a.00, ua s tolda. hoas. d. e,,a-
dr ru-ills 2 2 pa"ardero tranila, prdximo
acuealsa Xkndergarteu y Iug-e,. Avenidas
SeIat.clntle Prmers yE,. Brresaq, lbue-
SE RA nvta. Verlosa ldes hsrss.
APARTAMENTO $49.50, CA-
sa de moralidad, patio anda-
'COURSE Iluz, abundante agua, Hospital

APERTURA DE LOS CUR. 611: sala, cuarto, cocina, baio
modern. Tell. U-1233.
SOS EN SEPTIEMBRE 6 H-1701-82-6
B9 ALQUsLA MAGNIFICO ammO ALTO,
Sompuestoa die hbltaeltnnel., ales-c.some-
dor,. bain., ocls y terra5 LsOmblllo 2
I*. ltoas; la Ive en Is aisma. Ilnforman

NOBEL Academy atH.142146. t.;
CEDOOArAIITAMXNTO R AJARENT AA
/' i). itf,, c< una eadra Ilateite y Carl-a M, m--
Call 23 y E, diane regalla doelentosl peace.o. Infoarman:
-Malia-San-Migsuel S5, segundo pl.f It-
Tell. F-7477. rd. H-1M-4.

Vedeado. SE AIQUtA

un apartment de sala-coanieoPr.
UH-C-4 NU7"7 e buarto.llsho y y sla do gal, |
edilitlc Correa No 11 esqinilla San
Benilgn0. Santohs SuAz in $40 00.
Infolresna: Apu. N9 10. So exigens %
eALQUILERES ereneas._ C

7g HOTELES UH-H1344-82-

HOTEL A T 1: CVATOm T ASTA- 1 APARTAMENTOS
Phnas ervie. *C l'll- eslll.ld. hotlP. re-
aurantI dosl piera. bcpeul,' parloa, s'ara. So l lqeulan. much& sagu y vontllal r
)lsc. ensleea y ] alpeecl e l- eA. Lgaer lntrico. Ediflete "ac-I

s. HUpKL A MUe MPrcedere y t.l5. l A85-0-. |
, Lizaro y Belascoafin: U-1274 i edlea O, Al- S.
Waglnlceas Y veniladuts hablltaclOnescrn
s vi|i waitria intevlado, m i n


sbiebles a Jas maIPrsl-prclpops. Vdieslashy
miamo. Tel6fono: U174. PropitFaco: an or
aoi Gelabrl. *S H-lil-j-

HOTEL VIA BLANCA
Ted rredflaido, nuttOis dufloe, mil on
.ulueta 51. frnle alIs leatro Martlil, a una
iadra dl Captollo, il. cuIadrl de J1 X-
6clds 'pia5 a.. cruias Cs ala iemile
.00l, cuart-" con b aio $ 3.00, cuartoia do
da plesl, Ibaslo p yivado Y tIy ISe C 1 s-
le, $3.5111, snptcl atcle6n a 1as familles
el Ilnterlor, lMe-e en nuestrsil precois.
iM-2078. Zl .1iet .5 5. 11-15 e-79-30 t.


HOTEL


CATHEDRAL
CHACON Y SAN IGNACIO
Eapaciosam
y frescas habitaciones.
blaltaclin papra una
persona. ....... 1.50
Habilacidn para do#
persona . . 2.00
Habilaciones par a tre
person . . 2.50
Preclos especlales para re-
aidentee por aemana o me,.
Viva en la Habana comno en
la Playa, frente al mar.

^-*---EMg79-

U CASAS DE HUESPEDES
CASA PATICULAX ALOLIVLA rUA.-
tacon coiad5 5 1asmlla aso c-
a. so sdytion ebosdos al & aImeda. As.
ml 111 6 plsa. H-171-2C-1-

MANSION DORA
Line 605, altos, B y C, Vedado
AmntlIh y rfpieas habllaclonio par ilna-
inl IOlllas 9 diasplsrse. Ielel 1e i 11 cells
c'llnte y Illi. Talili ooa. Kxclento ,um -
ds de hoIlel Aeablnt laelinaalar d d -tri--
Ia nrailldid. Obla tnli dos Ilnval lC
omnibui. Isl'iil comnplain. Prloe a m6-
dlpc-: -* H-14-g0-15
MALKCONS U If, OIEEVAIIO AI4UILO
habllisl6n to a slllmoela. a ell-ler-
neo Cenlds d.imss. ,a llilaAial
I. tdls laIra. Tell. U-21141.
Eaemp. H-183-11-11

CASA DE HUESPEDES
D. M1 13., EDADO
S ESO. A 11.
Ir il-tlasn ampia hhallncamir.
par& matrimonlo u homnh,-e solo
TamhIn apartlmntno piruea v
baln privaido. Alua dla y noshe.
DIjon.a codeld.
# UH-W.IDII-I-M-

1 CASAS DE COMIDAS
CAISA P1A5T1LA3 ACdrTA AaONA-
del 5ceimoat, Itamlntel almtssrzn. Ex-
pelnll inlc coldts1.". oU-$71.
H-171341-10

Coma bueno y barato

Vadsde el15-leaaCasll- splaes p
lp.to Ml -ras 1 allldi. lr esul-
be|as y abupdland cnld s s dom lele-a dal
lorson Y earnll-lr-d- ran PIro io-
tra ey verlejo 4e, crlflndt een prif-
4i s da Is Ale ni la ealdll.dd Pelai m6-
dile. LU-sa Mealo 4 -1 y mlem- y a
.tC.e Ba r PS r-. N.I Os.lal.l2

L 7 300IO1, L MARIlNa
plIPCIRISASI I A MUCTPSSE 124
FL. DIANTO ILA JIARINA


CAMPANABIO N' o5S
Se aiqulla pent-loute, e"ompu5to
de ela-c m edor, -rei habiltacseln,
coins, blafi, citarto de Orssdu sen
su balio, espltndlda terazai con jar-
din y un bar. 'rambltn Ul pla I-
Smento on salsa-comedor, 1/4, ba-
lAl y toeta, prospo parslsarl mx .
sIO Xe., Iiromim: seargado.
nip I. nformoa:eo ald
t 1H-I-13P--E-t

APARTAMENTOS
EDIFICIO ALXAZAR
ronsillado y Virtudes. Terraza, bal-
c6n. sla-lomedorI 1 y I hlablta-
clones, 2 banns y coming. Precio:e
X80. 9 y $100 Informl n en aIs
mirn.
mlsma I
'tm-B-/lHsP-


VENDO

apartamnento dos pirzase con
mire acondliclosaido, b ar,
Irigidairp y lehfouo, riea-
mente aamueblado, en Ga.
llano y Virltudes. Alquiler:.
$35. liamar de 10 a I del
dim solamente al AS-0032.
Sr. Papiol.


=1111,C .SE ALQUILAN

VEDADO 0
Dos0 calls a frenta y tr sparta-
mentoe todo con eas .Edilft c..
bado de fabrlar. Cl t C NN 7Q7,
entre 29 y 31, Vedado. Informan on
el iniamo.SE ALQUILAN

2. APARTAMENTOS
CHICOS

CON AGUA A TODAS HO-
RAS, EN LA CALIAiDA I)E
10 OM 0<.TIIBRE N' 1,268,
FRENTE AL INSTITUTE
DE LA VIRORA Y A UNA
CUADRA DEL PARADERO
DE LOS TRANVIAS
Mism inormeii

EN El, APARTAMENTO
NUMERO 7

(ENCARCGADO)
UIHH-1840-82-


33 DKPARTAMENTOS
B>LalQ CALC.LI 7, HQeIFiA A A. Al-
Oer de 4 Bs taqutl dc elssrtelmto
snc-rlnr -.cn ssl-peawe-dr, 4Aa 5i*tsdl be-

llesmls esle. I .1-..l 0 1-2
H- 1511. 11-11


ALQUILERES

4 HAMITACIONES
RN CASA CORTA FAMILIA AI.QUILA
un habitcliebn contllua baftlo n 1I5: no
fells alls at a e--.Men rleferesnasp.a.
idultla. Eobr 52., bajol., derlcha.
H-1572-BA-S
AL{IVILO AmaITACION OIANDE V1IsTA
Ia 51 ll- y elgt hica inerlior: Casa Ja-
edlt. C 2lsda 533 e J s I. Veddo.

RBS11DRTIAL HOUR. 181M, 15. 5" rHo,
entire 59 y 11, Vedado, s caudral de .-
dan.-antrv(acan l ess ynin S c a10iqaut 5
halitcel6n. Hay lllfonlo. H-1518-4-13
A5 4U1LO" -"IIAUTACION AMUIKBELAIA
balfo alMot. Bntrada independlente, hom-
bre -ilo. l.nfor. : 10 .a 11m5 lenanf l W1M
lt.osi. H-1747-64-5
A CABALL-EO 'DITItNGOU1DO Y CON
rcerenrpei y alayor ds ear-essltah -.sI-
quirlari hormas Iha6bltaci6n nexa al baho.
Lusar dllusl|os. ntrda dsVedado. Intor-
man dfrecv6n F-1414. H-0ll0-I4-Ia
aSOLA mABaTACION, it Al.QUIL.A OM-
brln olosa o meatrimonlo. n SaU Iltfael
610, llta,. entree G vpiaslo y Rellkowlln.
Telilonu, ais ahbundawlt., dia y naoch..
SH-1056-14-5
m. ALIIUILO iIAeB ACION CASA RIE-
cll rsdiflcsad. Sen Mlguel 68 snlil
BelaesaIln y Geril-l5o. XxllJo refl-rncis.
IlselsX TI EntarKadu". H-ll1t-14-5
uE ALQUILA hi' '[tAKTO CalIQurrO
pas hombr b eu Reilna sera de Bela-
eoaln. M-1130. H--181.1-3
VaDADO L m BAJOS,. UNA CsADA
Rndlocentra habltali6n fre-.c alel .com,-
d., &as siliempre ]ndependieile. $t.DO. Otra
granldsias a consplp a PI-7132.
H-1877-84-6
CANA FAMILIA DECFNTF. ALQUILA BA-
bitact6ns cande a ahltrhmonis o o ehsa
qne trabala ne I salrle. Diasis "pedtlmol
rpstaee.ls, MieM616n 305I atos er c ll Pac--
rl y 3SuAre. tH-1885-4-5
IN MKJOO *ITI 0 AXISTOCRATICO VT-
dado,'alquillo s ahora sale o se plsi a.
Ideal bhbltlcl6n asitehlada. Junt. Iermlie-
so balno, comodlddde, inor-alldad, illil-lir
agradable, Lines.46. 1,aq.ttna B0-,. acP.-
tamento 7. H-i!107+84-i
VEDADO: ALQITLO MAONIFrICA, FrES-
ca habltltelee6sIublada, -as. paillstilai.
in nclsda alSg. alell l-re p-pic l pslo
Call. 51 N9 mIS lenl.e A y B Ie li. .lo
d hi11-1749-5.5-
a9 ALQUILA iNA HABITATION MWi
fros.. Stands o a helbA,-. ,,els, tll-
Alllnlil)sen Vilrtdes, 55 3 plle
prsa,.t. parl ila. c ee
11- 1933-34.6
VEDADO PLANT BAJA
isldencia particular alqulla habilacl6n
con bafe ianeo1, i ameillillellinu ii holble
So1a, ini eo inti,.lllns. lempre gl-5 i\.
lefonfoa. Leia 10 entree B y C, eler.'snIla.
H-1989-84.5
CASA *UarPEDIIE. CAMPANARIO 14,
lltos. Tellfono: A5-752., unl cldla Nap-
tln., miqthll babltelhl aileblm-b, Coa, l.
limp _____o.mu$9.ia
lemplee, ale Iqllat msatrlimonaoa per-
san ele- 5 slor-alidad.

SE ALQUiLA PARE COaA MABITAUXcN
nsxa asl balo y eomedor, propsla prla
smadsol. $49.10, leens d.N 11M, el-l-
tamnto 21. I -K cal-c4-c
ALQUILO FRIlCA BABITACION, IAI.-
6.oo e-le. east indep-dlent., n-tr11,o-
e rerans eels, canll ss lllil-nlb .
cerca Ulltverisldad v A.Istculllu, lili
1051, ltoIs, derecha.
H-1241.-4-1
.01 ALUIILA I UNA HAAITACION AMIlI:'
blada. a ehombre Suls u latrlmonp ut i,
nlle'., Cresp NIl. 6, Uale. Hobans.
11-18)4-84-6
RN CASA FAMILIA ALQMILO I HARI-
tlcaones coal sordda Stu, al matremonl u
o persona do morllildad, Calls A NY 54 on-
tr 5M y S1 Vsdsldo. ll-160-4-.l
CIDO MAmITA4ION INTmADA INDIVI-
dial. nlon mulnbes Int.luivendd londo de
13.0. Todo paor lOU. Entralds Independlen-
to. Armando aTell. 1-5070. H-1611.e4.5
ALgUlILO uAsInACION .D1VID1DA qIlE.
hle- de .al s*y etrlo $16. a personas
in nIftos. Man sitvador 561 Coprr. Sr.. M.-
ril. RlterenJs H- 1612-84-3
EIrLCNDIDA HABITACION, INDA S1.
idenceip artllcular., cletls.I 2esaala
CseXas belalio luJso, agIC. ai.. 1. s al.
litrlmonio l tels, 132.4, e lfora o mu-
lecha sola. A, 11-; snlare y 1, LI Slria.
H-1171844-5
HA1BITACION AMPLIA, VINTILADA, SA-
Aia contigio, ranch. ago.. bol.v eaton-
neleaple., cesas ieoderdl-la, aqtilu a perso-
nAm ..l&ll.. l allnollo sll lles.$ m115. Sao
rrancl..o 23, Vlbosa. H-171-84-6
UALIANO s. ll. S, A I.K UILA UKA
habiltl-16n1, en $14., ane.a 'l ba"ol-, .,,
b4lC6 m, ullV i vesilladI. aslnlto ln,;.jn
apl-rtlaalsnt eN. 1. I-.1lsi-14.6-
ma ALQUILA UNA nAITACION A Ml -
joIs a 5lo ltrilloa aid ellaO. C123.00. 41-
)a refesrnclas. Llmpatkila 41b, silsa, Sn-
Ire lSrnzsC y VilleasI Mchaldo.
I H-11-14-4
ALOUILO 5$1.0B. RaTSCA UABSITA'ION
.n..ashalbel. aSla. sie"mpr. C.ass lie.l-
quila, O bralla 412,. a Aeualaste. CUI.ss -
leln. Telelon: M-15ees70

BK ALQUILA A MATIMONIO, IIT11-
dactl,. aropli. yire-elahbilal-a alie-
no al bafn, can a s inxs aiellnis, -sea Is-
ilile, aiicos inqu|ilina, sJovellar 3,, C pI-
1, p iirt derpcha. H-16485-4-6
as ALQUILA UNA MADITACION CON
*balbn, lemay tre sa, on ca sed Ofmillia.
Shombres solos. Jndustrlia 132, entrads por
Trocadead H-148-944.
NKrTUNUO 1. lHA1lTACIONr rARA
llelbreaalalmenLe.l Lulz, a Me jelIinpre,
lru. lroyscoe y aeeoltla elusialidad.
1t -14'1 1-4-eJ
SK ALQUILA mAUITACION lUL'ANDS l
indepandlntLe 6nbir lqilllIno. balu y
cacins nj isl, tIoach nla ia,. elrwislanoan-
to s1bo-a sal,. hombre e ol amatril'lo"1o
sln nifilo. S exlln rlTeceniala. 1, ni -
dsantle quel reg alla en GertrudiC NI
3MS ntr. S. Jefile y Avelaneda. be)"e It
troda, no5 lelIlr ln-el chisl., .1P. El
ublo, I usdra, Rnll 15. H-15ll 4-i

5 NAVES LOCALES
OPORTiUNIDADl CEDO 11UNA IsOQUINA,
vl-aa n Il entr. de UL HMblis. dti
1$5 meeesselc Encaah N! 91.Ti-
olasn.M-45. M-1304.43a- 1


ESPACIOSOS|

LOCALES


ALQUILERES

85 NAVES LOCAmrS
NAVE EN EL VEDADO
In I1 call d1 II1 doy in &Salir nive-
sarnde .ce o esa.l1 heeAS, SiA, n-.ed.,
2 cuspart, etc., (srJ y pelio 1200 Telifu-
no M-0941. H. -e -NAVE

De horniig4nf' propla eo-
mercio, induitria, mlmacen,
exposici6n, 450.00 Mla.2
superficie, 5.00 Mis. pun-
tal. Piso granilo.. Ayeatarin,
frente Cia. LUtogrifica y Es-
cuela de Comercio. Arqui-
i tecto i Naranjo.U; OFICINAS

Palacio Aldama
dcfiei do* OfiWas
Muy cbntrico, con 12 rutas
de guaguas y 17 de tranvias
a I& puerta. Oficinas amplias
y muy frescas. Elevadores.
Administraclin eficiente, per-
sonal uniformado. Cuarenta
firms comerciales tienen sum
oficinas en estoe edficio. Es-
patio pars parqueo de autos.
REINA N9 1.
UH-c-*r9-a*I-

87 HABANA
A-9379 ALQUIIO SALA. DOA, TRKES, 44,
leases. P Sol l A.+ ai 1, 514, s..i de las. Vi-
bsna 300. Apar.seeint balh,, 50. ute,
labana atarlane, Ilepslm, Novea. Uea-
II.ae 1I5, 14-I141-17-S
sE ALQUILAN DOI CAsITAS AL'AADAI
1de construlr ie )a a ill Hallbana N 17 eli-
trl Pora,-nir l- MolslstMaei.vA a denc".
dis de 1a ruts 1 y a doe cic.dr, d. I
tilts e, frenta a 1. Qiint Caelloi. Pi-e t
30 paO.. Ellip. 1H-1914-87-5
IE ALOQUILA. UN CSPLINDIDO IJlEUN-
da plo, Alltue eln i lit Pint. Ilre A.
IAe Habenm. lesin. sondliclsne palls a(i i.-
lla de iRluato. Alq,Ilr $Il0. BeR9.l $150.
lIlor ln : A-C 1P, I a C p2 .
H-1404-81.
s9 ALQUILA SN5U301i 1aO i+LALTAD
s., entrl Heinel y Etrella, tries habllt-
cis, a, l. medar, bass. servillo cria.
det. ioclna .a., aai bulndslnte. Prleclio
$m5. vers s na r e n. -C CI 5 16Cus de 3 a
I p. nI. H-514-l 7-4.
SE ALQUILANi
(A cuatro madra de Ia
UINIVERSIDAD)
Acabadaa de fabrlacr y "i eaphin-
dldoal baloaes, casla do Bla, doa
cuartoa. baole Iontrealade, codnrdor
a) fontel, coc-na y caleatldor do
ga,. servlclo do alrvlental. San LA-
Raro 1,99.
as6l-s il U-s4L.
elsl-sma. 0-5IM.
ilfeaal .1 onas Jado Ih aisles.SE XLQUILAN
an sdificle Win a"tiile. er taaldos
3/4,AS al, mcirandl,"bale y papies
gSA, Coll ealonlador, 10 d. Oclebl-.
111 y 15, Irenla Quinte DOepndidln-
le-. 'I.eIn.eh MI 1 y B-I026.SIN ESTRENAR
INA CUADRA AYESNTARAN
Aiquilo leases vol1 poralIabla, s o-
ilsder2, I labithvswit.ll.b ait.a sln-
pleti, co,-ins de pet, cesvilusU ireas
dos, ne fall. el egia. Pcuhlil,,u G6-
lee. Selqulin a Laashteerondo La-
boraelriom Squibb. Replo. Ayes-
tlrin.
*

Valal a cualquier hora.U VEDADO
AsQIrnaAaa. VWDADO, aUMoeOP CR-
isr pla. 4 hbilCl-ell .- t 0-l ,le-al -
Is, rccibir, -elinepr. eI lluiall bani. .e-
A, r, ry u+adl, Call. Ii,
gly. Voris 311it. H-.15W346-5
ALQULILO ALTOS, CASA APrLIA T MO-
dorna, calls 5. No. 3561, entre B y C, V.-
dedo: portlel credos, local Ccaele.s, hall.
4. eafio eompleteu, Iuarl-le yrvIvioc,-i -
do., loreder, alauxillarcon.le-
rrlta al onado, $110.00. Elillei Vieqii,;
A-s71. H- .1674-8-1
CIDO MAJOR. SALA, C1, AIANO INTE1R-
calade, comed.,r, cwsina de aay pal e-
cldo. Core, do le Unlvwrsldad. Alquller $40
I re lle. 6*W IrC i rinl lnfanta -003.
H- i 7i-W.
11 ALIIIUJIA eLA.TA AITA CAI.Li I1
131 entre 13 y 14 Vdao.s PirtaI. ell..
b r, Pen L Drl, 34. mueh., rioer -
haft. eel, a tIa. PIrtn y l erv-I el-rll -
Ilse 5190. Versa dIe--Aca.

AMUEBLADAS
SA..n I ,Sfw ii M ...


I4 A. &B' D UARDEN. Mn-324j
rants. calle p In l ,lTor n p c. Ca. saCoey ptal-lllente l.s... bldo.. < V-
menrlie"M y oletsl-les p Ido g l- l 1p rt o. L.o lvei. a v.rloe en
p.srqlio. reantea la A 'Ind- e d. | t ia d. enrl Iarvr Oll,n Mall.esu,
P aIlrto. 8 Jlnpleo *qull3 a Cha. l i. 10-11- 71-e-c c...

Ut-i OP P CERRO rALATINO
*3 II Al.Q1iTlAIl ILIPAN l4eA, MAONIVrCu
*po besko eDompull ti dc I habllclions ,
LOCAL PARA COMERCIO ,arSf.o).l, MM 1bisd caoiA, prA. a lr C,-
din. 1a llave e In 1, min, ln(eorei M-tlew
se code casa propel pa-ri ponom rloa -_ ol-IiM-li-1a
o Indulstrli on s I clte s an Il salel, *C-, A _n 15 ,
smlre Agulla y Os l.elo. adoptible AoCWKS0 A X19411EA us, VI* as .
SOsial ller Ilo de lnportnnai. irea Cruc del Pedro y C. Arngo. S I,
DIrig'rI e Anueclle l cis.ifli'c.d DOM s el I6c. 1* .+i71-1-5
del IIARIO DK LA MARINA. Sc- -I -
Ior Sotalo. %-. ALQUILA+
Caaa di I s611aosebl e aln. eslacoeenae ,l o-
= ritllnll il14.5 asl-l rl a l e oa c d l i lq rlle Ii50 .
1_________ I ._a_ _ do I habiallane, ..I .i-
redor, lU Ai I- p .all,-n.
rca l ..I...............Id.... pi.. a" 4i

VII 111 14.,Il* wes""*" '-" "'-*.i"-' I
G ran .................
fivid Al-srll- A, AaeIesd NP C3, eOradl.
l ~ ~ me 0 idle-a
-G r n Wn. 1.reni.-r~n u-13 thorn. i. oriel-


SMARIANAO REPARTOS
Loca l fAAJ, moasNDO, 4 IErTIR CAI.ZADA
L oca llCeCoslumbr1 y l- ,. "aBlin" Yi rdslm. Oar-
Alqulla. *it In]ant 1 ], lranls eI- tel. il>. coi -- di, palnry. cihl,.. as )ie.
ns A ltL proplPara eCOM rcl o e I- r.I r t delh.I ervlleos *nlrnlOl es -
f Sa y livo:s I:naiont* 401. frr- dore, palo. AlIIS 4 hblaicleola, hsll, bj -
lerlr, eoqulne a Sa n hll cl bI1 o, Psrrc 4 h15 Llyts-Vld l Ma-l .
UHi4II II IB ---H-11J51.90-5
I C-F-1- AMBIA IlAMTA IN alIINAVlITA.
m A-.m4, eirtiel*Mto U.
ZAPATA, ENTRE 12 y 14, .814 H-17-e0-
AcOdlPO CArA a ANOC ALME11DAjrE
preple parl- ressalrn i p, o port rt.. calla. 1I p 1 Ince n a. e prtbnnt, 0,
isa loealsl py .ci-lrlea Putr l e VPrll^Vr... Ida. hal-es. J -ll.| 4 50-l
rplItL Va. I-e a -d n orb.. nfl h m 0
,eaen, The ,st ce Cps .y of.: ,- V, a Ca- NaO ,
hs. Adplmehnllacnl s Si A 1n . Sa pl l-ld5 A-aaasdaren. SC guardss d.l
Aglilr Ni MI. 18 ah Irae.la Arrlo lsaiean de .Ia1 ci tat. I
,Ins. ll- hha 4l al.a~I lI
rgIt. J"I.aasse 1- 1,4
1al4C1 6 nff-5mBn |-16.


'UU-C-41-9M-


1018 PROFESORES


S ES0LC IT Al N S5~ SO.IC ITO PROrIIOR0 D TAQUVIORAI
J. A i '- AI' PH..1t.1, t 1 .y1 loll par> Its11 6u
101 PERDIDAS i 1, I, 1:,"... Ln-le-
________________________ P. rUIVATZ SCaseL OIsCTS
%IlKCOMPENlae AeA liNERONAMKENT elIlce of lieachr If Oregg Sl-ilil
is peuee nasile dsvt.elvasaI I-sa i 5 1 seak Itu,.i ElInuiab, Knasb'd0
Allado' e tereletas de Idisntltl -alclI d tn erlSsew ll Ir aerole, 1-W9. bet. I
d. doee lendc, doeilenileC q.le Jndltles a 4 p. c, ". d-1.11e]
tdo *1 tillid s amu duee1 o, ptiesm eatsI
ph-,iade, H3-IM-Ill-6 114 AGENTES VENDEDOREi

Luli~ eOLICITO DON PIKeONA PARA V
tPERDI, uA rt, W1 I ,,i.le. o ilais Vern" lin alln
as~~ sal. Isp0 ly pbe-. I a,Ilraw
So .Ia iex.lavidde seU l perrtul s "al- luinlld eli.a, hi.,paC. is 7. s
h sIh a l- I lirneg r u pal Iv.o let. -Ar-. I'. ss, H-141. I
inltlil|b. klponlde puri t SeGI 'll 1111 .. .
dal lisajde qu4rn ii a dyIuel,. I.- BKONCES ARTISTICOS
hi N r No 0165 ea I Tl H|p[|uI Mu- S. ill'ln un vonU Ptdll pa ve"eni
rlmam 5. l-A a]ifdir or e 1 1414 mleilih e Ii'I. apesn el-h Islla e lee
',I A. Siilata NI I14. H.1532 l11
-.l--l-IhOlI5 A G E N T E S
102 AGENCIAS COLOCACIONES sieieal ,spl.rI. r es a lrr.orlusdaPoni
i sud I aI s Hit li daesiAN...l... e ,
"LA O(TILIA" F-4806 as ."P, C-iC,,,.r1,s1. ^A, 1 t.I
Chcinr otls.,1.d.. itr-dls..el. i.. ad" U1 i l he
Cenldurae. l .i.ll a, 1 1el Il sl al, B a H-1i49.t14-
1.... | ...W .... .. l By a.,, +, .1 ..... 1.-- -


a.seasiia____________________M~t1.I~ AfiuAl d "2.3 lljr
19d, Vedd.. 11 him Is els. OLUCITASIOS LINRI 31101VENUI)Flsl I
ISI y i, Vedals AIII lap I,sasiul p5ar 1 ei.- v,ee-le, asi,,e psll l -ieodloe. Debs
lead. --11 u1.2- 5 'I' le i 1neda ld le eT us ,
ll,, tlel t b.de se sIr dal- iannalc I
I wl-il itltlt sUn S aeres litel-C ."C
141 CRIADAS$- CRIADOS i ts Ll ...... -40S1 decpidsdfe I.,
L0.ICITO ClaADO BLANCO, ARA QIVE 1 VENDEDORi.
he-eles do-st"j ,lr IdlepellbI re VeDD,-
,r.ensa dopde hIy- trgllbisds Is-yorId@C 30 R seholsle s cul o xperlelicleien elgilri
sIpo. Lilsal. .1c 6ae hI. S el-4. isedsIlle Y I PellaplS d. eehlIe,-e A,,a
JIl-iI-1.l0 l P PsiuIllIlI l-u1111 al1 U-a30MJ per. col- l rI
iuLI OIT^a MUI aIA IILANCAPAA rt . -1

Iies selhuihan s-a); I.K Iisa, 5A I
I rP II, 4Ce ld,i -.-- yI-C,,amrl-- I
ac I I 1035- deA s 901vellaPl urpale pdtirlbulIr poil
14 NlhIhlIlTise-sI iNA sishI-VKIA r KIls-l eellillKOWA v1-1 pihiaess .hl.es
Ila'd CiW dls Trs, celser U oI 1 laella Ii Nr
i ,i #hid TA1 I ee P a C I N d hasnl. a lYli- i rhc t iaea a clic sIt
1353+t -{+L- ^ 34 4 vo26 Veeud Is-Plnpr11PRI Plu pl a za 1, C ib. 9,
-It670. Il 1 Afllns ifApcl tdor Nu T.11 IlSha.ill.
: 40LICITASE JOV app E "N LNi";,AN CA LAN' AILFlL:IO
opa enlillt..+ fI. i,.l.. t.my s yud ra ci ,
p.zal, I1 0 I i w N ll 72 altoI 17 I. PV 11e-
.d. r -i-irl. S I A .TI-16 :1- 1 1 01A OFICINISTAS
III 0 1..LICIT A 0C1% C N CA er-TI' A IMV 9111 I II iA rCON I
ip alt "Ildl -1uhl, Pl llehsl,, d. -.a-'I h l i e I
l-' hells ilC 5 C IIv Ule lC Il'l-hir 531 i lera ln lsIlsau eehuidephI Ol-carW luAl


i~ni> ___ __ __ -nm-iM-sipar Ir h jir cnnlaiula dgriitr
C Illr A-WhI'll 1, 14 y.I 4.,La ,lterr-,a dsli-asyr l-pldil-apls Se l .-id r"'ep,
I I 111 .86:.11 rit 1 i -dl IAe. ,,8h_ OP 1 ll .le ra dcl
-C l dt6tVITA IUNA'-MITHaClAl-rOSi(r ll-I.. ls if- ssnpId., Ill. ,
mi 1;,,lA ~l BIB I65A lace g
h oe u alluT I"lla as r i I lle.f. Irs rila, All tP c i- al-I a O 7 1 .rsh
Auargcrl. Ny Ait. I Pt17, ell- Vtllca-s Auidlenr. canrted, Fil
W EI N .7s/ H 14110 Ina1-1H 1,ql3

SE SOLICITA 116 SOCIos
i d'IIWNVal T la T 0CI i M% : 1, INTENrA, IHI
ie 112 su rlll blae di 30 a l- hip,, npleall el3 Is1 lsbhl6 C dlsp.
sIce,qIa'me psaervlirI-rlemlla yqlee d 19, l-as drll- .dl-lr Carl-ea Ch
llrs Ilre-Irl-ilh- DoIrllr-ln a aclied.2 6e0s V lba 14l. I-1505Ila-
................ ..... .. .. S L/ I U E-'AsA
tl t,I 2 c I il ie ai 'lar 71 34e 73.2 _____ _______________
l-e-A lei, Vaetllc
hIU-JI|III.U-1e (41 E LISTED PI.HS($NA

Il04 COCINERAS COCINERO$ prreiuradll y dexem que in
5I INlEICITA (I'CINZXA BLANCAO ,Ur yllI Sin a hirlur y S Irrleal.
Iae.a enla isa do- i re1,rlr ucill-ihe
rI-se 19,ledo$ 31)0. 112 124.i J l- l 1.1J4 a olverme CI ac n v 115. pre-p s-
MATRIMNINPOLICIT1A aAeA arI erc elre e~~l~,il
to Koc lp. ly, pneri p a r. 1il..
p,1- ,. d, ,a --ohla 7, a Ine -4 pa. it., rl
,d ,, $4 0. 'r . l, p il, I ,, p O
Iv.dsd,, I, EDIFICi(
IOC.ll-TANe COCetN-A IP.L A l-D, ,. iA -E'I'II'i I.ITANA"
n11 f slrl trai .-, J ,llTes.illI l5ld511 l i
_. A3ee P-ale -IA-e D e leplic. N" 215.
Mr 11M' 174 TN UNA tt,rNA 'OC+iNWn+,+
1,Pa.- p .re: re ierl lls -lriaI dP
Iease prI. .....A. K I. 1 RA. p....... P....a l -C-63-1 7s"
Isela olneras"i 6141 y Isep el elld ~
1. 4 THelens 11-49r20. ji~ansa
)d.l.a1........... OMPANIA
511L5I/'TO COt'INE5A 0111 COMPA I-A'+IA
'l~p~a C/epme l-I
sl#Jll 7.ll I N e 7 llI. Pa1c..y2 e dc e
............1.1................ AMERICANA
Ide Ia terd1. 1I-17r.1 0 ee
fI OIlICeTA COCCI NRA AIRecTsl.
lebeps lI ehil rl'l emlat 5 S 11d V*ant- de a4 ls sol ven13 aIs sin oral y
11- psa 1- Ni7114 sil.trvl29 y 1 F sl e lh'a, lich aeh mbres
Ved~d.. De .. ec doi+ lcane aria 11011[lbe-
Ja5nt5 Ilt|-tlli-5t- 1 pars Iralpajar 10O110 agelalrt
iOULI-ITAMaE (-OCINcRA.A, al- 5P 1 C nKA. Icenielle,.
bhln,'a Ilel-ler seltecsiI~, IllOd,51,,e,cahll
Irelelel-slc. tihelde- C45 Te.ll. P-2;Il-SI.el-Cl..U

C*iSCSEIain: ela-*i. ClItlil'oc.Pt AtICARTAD($ 715.
l pal-sie de e-4155 -d1d. Ind11 -101.
bllpl ccC+ Pa~rnz nue ro 5 5 s- t b1 leni-ll,, II
t rltsh y aSal ll a i C- liem
I' at 1115 1.55 5- U KT3.11-


iA


r-


adeKN-
'I


djo.
V.-

1 H
1'.-


4-8

dI
Ida


-e
J
7


S5o. Eglar interrsadio en ha-.
cerse deuna profesi6n nlu-
crativa y honemia.a
Preainteme lunea 6, -1/2
a. in., paera examen en Obi-.
po N' 306, 2do. piao, pre-
inelar por el sefior Arango.
M reside en l interior y me
Interoa, rcribha. perv tra-.
eto de dar los mavores detsa.
lies i posiblea sobre lu per.
sona.
SE OFRECEN .

118 CRIADAS CRADOS I
r.-t11 uIICpCEE MAGNiriCA CECAaA
olla r eliliss. TesbIltt de o ane es d.-
as P, pI hr$. V Aedia parole, P-C747
H-IMI+III-I
Oyltry1l lV CIII I D COLOR CrIAISO,
lSirv 1se-m, e.lltilda lelne, r .,ero.
cia do cAs -onocaldas M-4210.
JH-57I-1 84
Ce 5l-FRE V roirOLA UMUDIANA EAD-
Pll Cliarlo, sbe zurrlir y renendasr, j0
dahm di ri.epalla, buens parenncla. Mir-c_
,.dP r.le 4. H-1547.-1H- -
TRIADA DKetA (Ol.OCAimK PAIA2
Iraba)mir r i oa InInd el dl,. (No a,,
c 1- F-" .a1..1.,
H-1515-IIS-I-
DICKA COLOCAR55K eNIVIKNTIO DI aO---.
Wii uel l Ti-rler. PTln rlefersenei. Llsa'lLt
Tell. M-40S5 H-1 39-11" t$
JAPuMl-%,M a CSK. CAPA URIADO i3
I eUY prclm-l e n .I* eltllol
de _.s... pultictio is sa riteel 11home.
Ih 1,rn, s I dssla. Ce..l.ldie l rbeprllatl,
___ H-ioa-tl-I i
I1 OFRKCI CRIADO ILANCO CUBA"4 |
c-linpatelsll u rell erenei-scecc lafn ale I
M1 5241 H-t7il. -ll. I
U'BIADO DE MANO l.eIKA COLOCARSE i
csab I, 1.1, i, 'Ilrsil -pfrol-erndl-ca, dlr-

dli Ilrl-c( IN C(IAlo Or. (MEDOR,
d,, iz7 nl ... -n p b 1-|l5-11g
.i,l-1ds el- slltri-Ien l-p' bl.ofl apial sl~e-.
Ts T 101 n 91-31
H-1713-II4.
ie OFRlIc JOVNH PARA CaIADO. CA*
m~rro, e~enlrne npinrhe" M-201L
ll n H-el I l3-il- lL- 5
m OFr.rr Fel iN JnvrF DIL CAMPo IPA-
'a "' l-e' dl. -pls, a pleh
nc ,t le.aem r Trlifnn Fa4-4 28 reanelais
on m~ del Al.d s Ia 13s lm.
.1-1141-11-0
n.FA A RM.OLOeAk CRIAA PtrAOI o.
1, 1 .. alp s er,-,ce suldo S /I nror.
Si-2i2 sh I10 H-l11 IH-lIa5-
It.ftvt Kmr lAtlINIIelaO C2d1ADO PiC Me-
,i, '.. r. r" -, S-lu.. ll donde aem,
pl InIrmlee A-A43.


119 COCINERAS COCINEROS1.1710-11l-1
OIRsE(Cg INS t'OMLINXRO CPARACARA
Cet ar, e155 c,~i,telslelr-nme tlala Il-ltle,.ie
sl F 5 15 1-43 1l -
.1 UO s IN Id-I EPOITPRO
sr.sr,,a, Cnl- -,m,.i l-hsai v ,crileii. Tl P-
iise iiag l t rere ncl- Te~ll~ee M 1241
9 VCA Ill CARA cocae4n- ra-s
Pr . sl r Pe-li. l 2. -.


il*eenl I 'l l 9
IMrrl si-Iili e 4-1 t 7 -lI-
DRALIA rR.,klMAJAR JOVFN DEL CAM-

4.' DE61^ COLOCAR UNA EArASOI.A
,e ,: -r s bl"ill a" -lclner tiena
a/er el ly d a r-epiocteri i. 19. .51.
-j- AN, y Vedado.. H-.14M-5119-6
Os-a.N DO CCOLOR. DESKA TIIARAJO.
W,. h,,,. Tlells buelsa r ri-
A-37 1 4- I 1, l -a
ME o -aR(*W LN COCINEKO DE RSIENA;
Prl "e'0-a del Interior nWtIncuair e a-
ner~o to r/eel~'tl.M-50P2
)eKe-A COLOCAREIIaEUraCCICPASOLA
pi e e srep eir, b,.na r aipe laeret.
laueld 0pl. Dsierma fusr&. Te(l lF-34T7.
)4-14123-11"5
OCINAILCA ME5IZA VA AL CAYM]PO CO-
PIsle. i/lelliaCa d I. I smsI $S P *$40.
srmo r aelra c lol -IsU801 do I a 4-

,l -1, ,


m-. ... ...... .... ..e--* 5,--i5 _... .......................4 -^


ALQUILERES SE SOLICITANISE SOLICITAN

9 MARL'"AO REPARTOS 104 COCINERAS COCINEROS 117 -SOLICITUDESVARIAS
xIAMAtI $ E9 [TRI oVa D( CIOLUMBIA --SOI ITO Is JOl>\.; PARA rPgtrA-
) Gul-l,,ei alOXlillu *I CandiColl- C .ell.'CoIMONaVIOp U(e I h I B-* d Ciil-+ -il ln rirlbl- lr'l r-
1t s. alqilaln un bli. y dos loll-.i ,C n A ')10 ,,,, Prl. )9. .. ,,r P, rlaw <. --.

hel, I Itlssia Vrses ated.as hI~r-s Al-
k6, rs snLl rela l V,Vili0 -I.l ., ei1 [St 0I ('IT 4, RLle llI l- PAN -I.
_______ _____ ___ _lIo C II-5 h 5 hiis e,, i, ,,,,.ni,,,iieI., Iill. i-al plssla. n"l alis.


--- -STOSSr.K.Z --- -9 ,,, I -IJI 'Id df e.... 13 ^ P R l-IA
lee1 9'Ae-iiid .AlIIh-l-d, Ae .U-
1 1sDEL MONTEY Y tVIBORA F ii ,l ".l e .dl y ea. la vlle- MParaIT" a KA ldEICAlN.adg-
a A51.111il A o I nL Tly a i llo 16 II -l.oalmine te 5-ys ll l.. .... .. rl Ag, I-.
n dIL '.le l i l *,'-",, i a ,, 5 l- i asi d.
ii 5 he. -e.. t seI. lU,is i ...l Ic, 111515, P ,ar a ,rn ,-lr P .r-,- .l a le e-
l o bena a. It ia 'l l. I,, l 1 o4 l.
tmrr /al M 91o rin l un,, a ".i b t .. .... I-AKA (AlK IAo, r'.'lll e ;eter a 1 atr
M1-3511 G.ee 15 2 1- le i a"3, I nid a ailrran d -Il-l- eallo
)1_ I 17. _ 9 V_ SE SOI.CITI'IAN 1,"_o. 1- 111 tfhurDl. MDE yARl NA. 1
H-1577 117+Ij
92 STOS. SUAREZ MENDOZA_ d,- le hamee .... . .

S' I 4OS. S.,.REZ i,,e. y rade 1d5 I -i-lteeA Pa.". BUENA QOPORTUNIDAD
C.I|e S... No W, -,t- 0t Fill, tlI NQ 4 5, entle 19 y 21. Ved~do.. Pars ae nta Pllg rriartonadox,
yAi enlda Ao-te i. alquil lo a ii ell con rns ganadero.
Call Iosle p1t "7, 5, 0 PeIdo 31ad
y tresi hs1btv1O l- ,l-, Ii p io1 1-I Parae n i-el r vacunate, oue-
a cai siranP a l sdl: 1I )Ia.. a l-- ros, utenailios, alhmentos
ro arat W iR4 4" it .IIIl PARACORTA FAMII.4 etetera,
vqnd. c e.o-, dl-d I s I.-1 IC sill
-pe-se s.ollrlitase~alus ner. d-n i/d i Old de g ran demanded Terll-itlo
I' llu it *l. ,. la d-, ex v l-s. ---.s 7 au Aiui -
|l--dl -suel ue'l ,Ue i,' i'd Ilf'isi -u diI., SVeg, ISSan lJe-I de I, Ls-
si, il-e.s I els -Pleu L si -le 1,2.r- li.6n, l C-rai5l-l-o. F-
SE ALQUILE SANPI -.S Vd0S Antntn de
al I Apt do a. a Isbel de lI- LJa.,
to d I 3.'1 ,,-dlid EF meradli. TF orda. J.I-
SANTOSSO M IIAHREZ b y ,'c 1 3 3 17. 4ped hulee d a. M yar. N I i -
U]1-li sin05 2 4 qids e s Teasn.m dI.a a I eT ade s
RES- I)FN 1'S q- ahladen an`ll'llhdes Op' isgen'o.
de O l-l-ie la'a gly I L.s V,-
o185 c AiA.l4.7 e. 1 il.. .t.. lnt-p 0 l 1 MA NEJADO RAS id -l -ac le -
e o a~nta ns, dr gran It-
gad.y Gsol-ssi "O- sss., s, [ 487 e-, SE-l cICITA 11150 -.5 1n4 -PARA ei/ SD nlaeslc e ieciai r
471, slto del ru lsl-A. iols I748, ps ra O I -i(IT3 li i -a ,,, Ristl ips, a d D-. s il.tn r
abaltoilieni1itav5-, l i sH, 1j' I"-7-S". SR. ELOY TIRVINE

~ ~ ~ nft e --]] 1--- Infor an ell Isa tei tdh e dfblt.e .e ,l. .iyast. . Aguila 363, 3er. piso.
I_ -,eIl l-O MA JADORA rA 1 I.-. HABANA
t.llais s LIlneo Till(n PF-71571 I y _ __ _ __ _
97 GUANABACOA -REGLA N Ii us, Ill U
d o o v ____AF SOIICITA MA NEJA DORA P_ o -1-1 I
CASABLANCA 1 dI,.,d+ a
55.C1 CieANi I Or, a 7
ALQt'l.l.O N 61k(1LA" U tf
I ltu di -le. d. aid ,i.. i,,>,,l.- I -- -
HjbBo .. ,,... I N... ,,, I. .... SE SO..ICITA
ta. Pies,.see I I, T dl'l X-L1U41 4 de ia.F1, -G A N E
i ulrll l ap 111n mI -inJadISE 0blnex o espa1oT a.
de.4U ....1. 6...--111 . Pad.. . .I

98 ALQUILERES VARIOS ...i..s ... .. r.i,,a. DIN R____________________Tffon 11,1113 linlichilii, 4t. e myrseld
COTiRUI -1 U .,1. YA ,J1.1 n.Il.A de, $35. Coial. 17.l 1 ett. 4 y 5, N
""na si", P. t1,"Isale. 5K l- ,is., sI Iie- III Ap ]. A tendateilDlsi,
dOs, bale, Is l solu l351 I-a. Iifu ,,,e_
ALQU.LO6..1.11I.TAU01-IlTY.CUs.. EN PROFESSION DE
..I.,O ",ad".A", I blOr .'ollTit, ,
ga.S, Snelad ,, il-ii, i.. tl. .-... Solcio pPar b ilito jsr III
gargale. 1, 5.0 I0. tfl,- elesill, nd, lil.1 elII"., eDa- par .liO s ani.. para

...._- edad con. expcriencia. India- -GRAN FUTURO
EN LO MJOR a)E PLAYA pensasle referenciaA tiaras.
HER510SA LIANABO (;alle 22 N` 68, hajos, 31i- Si 11d. reine irain esuealida.
Ccblafill acabada. do fabalcar. Se ralnar. des, lvistenog, de lo ronlrm.
al lplasletis d a ee.e- e e it.-Ilit .
Clneshst sdelli-lallt.-ella y Ibi- Irio, no pierdas su tlempol
rrae. Aluebeaidea y equipsds coilr
el h I.1C-I.oRodedaAmp referencingrO-
da CIlpil tetli.. .li ....e.ped SOLICITO MANEJADORA merciless o banfarias,
t.. O.w _ttLex..eLe e. enu~aa t:n r
mt. sit ldia e35i Ip I dC Psi l-en el
..d.e. I la '" le A . a al ldads, 3el, pe,' sOC Clan I 2do. Buena presencia y bien
elels' sli l d {.i. I,e I, Adr 1 041151
I Vicba B a a i...... s ad,s he 511 ....h. 1o lll-...... In.... aas iIe relacionado.
Is v12 itlo'no.. lnei+,en sap I-las y~ 4a cepe ilil,,- I
Ilalm Hermos asm a r. euliasbo Ia- tpil i ir dI1 X Di-
us .gulenaga OInoemoan n Ca llr al dT i .... I 3ro. Tener adlecuada prepa.
Habanas: Dr. O car 8.o IsNeea. 151.11Tirl-,in ,A'l-lid -45 4, als.) ,,
I10 DE OCTIBRE 352 eni 4p 4 apo1to.c Miraewa r
Telifono X- 1596. vii-li-im .- 4to. Ser mayor de edad.


ANlO M(VI


MOM D~l I)V I A11111111 tQtrin -4 nr C I r" + IOIA2i~


D TJA IrTk1' t I' L I


e

E
J

z

i
d.


SPACINA VEINTInIHO -


DIARIO DE LA MARINA-SARADO. 4 DE SEPT. DE 1948


reio .. Ali sil . ... o m ...... .. . .... ...-l%. ... .. .. ... ..__ _ m
.. U ncibs PROFESIONALES C O I4PR AS VENTAS VENTAS V N T A S V ErN T A S V E N T AS I
-- *<,* | 3 9 DRES- EN MEDICINE 17 MUEBLES PRENDAS 4 CASAS 48 CASA5 ____ CAMAS 4. .- CASAS 0 SOLARES
lasiltcados de( Ro. MESA RAMOS n PDnn. Knnn UN. h L.NDA CA. i RO.XADA ALMENDARES $64M KALOSA, v.. Do CEBoA'oDE II x. a 9 mIRE. TACA/RJIcA T A.UA C.APL. T AOigO.A. CBW.. P-OA.O..
,11 i[ "1[l, da ...... 6el, I. l blll rl-- U s rdinn ctuaro ag. i ds do a -. A -" "l0a'-- alsina. SAM Rentj *II. 2 tlonsM. c.ame. arc d o In cmjljp. de 1. 1. Vla Bl=. solar 6 I"J w.-,
rTnal. r .i......r.trm .J Souc.. .... 70 f? d o int a Is ine .. ........ .. W r- l.ooo. Mon U4. Ceil. s t ,. Lull V. Vibor*. Cas 7 6rlbuov. dohs pla no pur ll olopenIa tecm, U.PWr p4 -
i ant. A)ll y, vil" a s T eto n Ar -0402 P r.en t term obe * Central p an inform arl N d- -" n somlore. C p. R* ,. -' I- Consultas: do 5 a 7 p m. SAbados: i0 a u. 11 figua relrlgeridora vajt IK. cor/ la. MIaANMAR 5 AVENIDA. MPRECIOSA .Z. ble n ennlmrit* Inorm, B-8lM. farolll de puto, "r hlbltacloiea con "* ~ til a Goc. Ina OAL I-3213.
--*- ---- ----'-- -- |- E-6349-3=1S Sep nmiqulnas, escribir, equlpljes, Cuso sparta- sidenela a 14 entrad do Data Avenida, rf-l0.-4,-. amplio 1o-ts t-CtorasJ y dtmiks ii[ 2A 8 U ARM (VACIA) AIDIPjA CA- H--4g.-s
AB-A r. LABRADOR. gliiCIA- mentos complete. Informan todes hero,, prople per humarose fmljlo, ae vende comoy ddea, An Io meaor de AmpUKem u de equli l* enradj del Nparto,
f ashore. ........ "a? Y 5 LInares B-5303. H.743-17- 1 ocE me t~tre* dao-.pad No Intersed "rio | Inptn. bjfion color, EN. LA QUMA'AVENIDA
ti ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U T n lI l'' S" *"'.L ;-------------Precio; w ol, SC 1 d foroz6n.Rifan. Pu ones. Est6m., a ..s I S0.-aras a is re4 LH Oiht|lH, ta tto. I
[~~~~~~~~~~~IntesUnom finyecclones, Consul1tax gratis J I- U e~ r a p rs :m -- v -ie , o ,v.H I ++ vm m m m k
119 OClNERAS COCINEROS 11. Pae: 12 a 3. Angee. les 7. Reina y Es- Cuadro.. v-IJ,&.. do porce.ape. crlatal o VENDO RDIF|IIO TRMB PAANTA ]UE- Bo. ngnlllas plhinta Independlentll.* VIRNDI SlltM. CANA DR DON PLAN- VlNDIO chtbtes, entree 1. mile 86 Y ,a pla40,er4
il!m~n ~ ....l... ^ -0 o E+l-7B24.-a-l Sep.I pt.. cubl-rlo,, ,..m.,.. oe M ..bf y vo S.n mtit..B. m ta M. M-35.1 oIrlc+u~e oen conr ald, .. In.x.o ta. tnd.pa~l.d .t : a .rdn pota, .la., __ dond. p.> e1 r.nvl.. propio pr BI t--
REPOS~~Ai~l ". ,r .m all t vabl J, teldenet l c ~on t oud",an inmeIUdo- haltam i endle nt": erJihidporta l, As a. u ei oau m$ eo d adsd pa atee trenvatd.n rop pa _uvd,+l -
I. N01.E Eu*rrKK E08 ^_ -_ -1 -72 -3-1 S oep p lae clderota mhquinM pan P mes ib r y oBnMNU et M 9.VIISc-.lbo ueo^pao.Pg ao H-lj=4S_3 mole mono residenclI. )Unto todm Ina vlg dos hablitciants, servicio intcaloldo, haill. .Vri* y Y '** ademr. 10 easier de dida" pars olne*. rimtidecis ana di &
SR 6FBECR, UNA COCINE'A Y BEPOS. Val Inmedleeamente "IP- doniunlcaln, cn exPrrelen Inq+ilU- comeor, ci tltio crtadlo I talr smt Elumr n. Vedetdo Una raw- inear- taenntel, voe0 m Inrrrmo-.: TrtMto
I .ld $40,00 no. 'DR.= RA l MUN DIAZ dl...... S. B.......3 7, oct. | CUr E lirD n> 41i109, s 3345-2ed....75.. t .. .. t..o .or V___o a_ SOLAR .....-44-4 .4
io >.M T.. H. O -182-1^,1. .... - ..... PAGO MAS QTUE NAnrF--INEr K l"'-1.51____ ..H ,- IV.R. am, -m ---...H T,et; dlr-eo.+ Ul, Am : M7. de y. A..s San ...
-ait oa 8ROKIA PARA LA COC-NA Mco del Centro AitUnIML. Consult" _I I IN vXKni CALET NUEVO, TODD .U.- .rif -- I+4'1*2 -_ nxH vemino ( A conB
"r?."*~nEO58'di ro~^:pl i?'d1o' 6!; rB.L, In. 8 p a iud".IA., A-7949: COMPRO Venda, Colonel y Nave"., I cal o Iran no. d gunr ^'con IA"N irmitna tro01v.NDO CASAH^ r A CARLOS Z4. 54 AVENIDA Y CAULE- diJ"ms plays.Tr. C7
.61a. Teliln X-57 no B8-19 ratm .56bao,%_t0enr 30 P9--~'o-3- oosp Muebles tod- ealoitax radio.. refrigerl rey J iltl4no~ealm uroy lr~.111 onooo xP at fII a'L L m hildl '.u
lld....1"..,, ... Y ..... s*.ta- .... ..d e. to =ar ten do d.,. lf. m".aea y 2d oO Samjde Lm- t 4 BPTO. MIRAMAB z-*= ^
Iig"OII'SEE UN+ c2ocldllao REPOK 1 IVIAS UKINARIAS" ZANJA 54AdaCro ygill ,'. y prm- o: $9,00. Vei. Dueio: 1-73g Ae SP. PSCano, ndes .1Ca y MIRAMnA A K-MV4-5
1104 -una AS56 10-70 E-22D Sop'tas d g bares. Neeras mloripuido scii y r cl e o.Cat s mceau. Rent retld 9 e tc gns. en Pdo nid I nc uo r am C-a.z-ft 10_-"L Ocur._. PJ,'l Orzogi eiecaou ~ oo sx s
con~~ledr huan It" do C-oma ida pad .er 0a LegASe ChinaIAS yAJ biarics Nedl hrmo .asd~c- ye vedm cm -nia
do. U-18826-,t Ga-1822-11 a 4kcaud.e"!1a*nA 7b9iy p utA aPauloya"NCot rnt-1ma8ll-do, ZZ pada nep.orrIar Iaaeaj-or...et AerrodoArrooranjooccon A"l
o. entre Galano y Rayo: A-3347 raudif uame A-794 y Pazaremas .u AL LADO RUTA *15, VIBORA Paula y e cotco. ...... co"in I paNOC woc p Legacion China l moBsm residene de veSI
F-8717 :ES BUENA COCINARA Cur.clone. do IlI enfermeda.de. vn..resa.i- u-, SH-1356-I7-3 Oct Vndo .... uli, 2 c.. .b... co- BE VtVOS Oh'^ CAerrA SICtN A- "." .__ g. OM-0-4 edificio en 2 aolareg mide 2 815 2 mlrtl l- .... BE VD: U;-r2" =
con referencles hace dulces o co a lfili. blemrrogi. estrechez uretral, pros. II q tfk^ redor. eocmi. ra terreno vile Io que pi- bricada con male, comdor, tre muortal, BE VSND& UNA CASlA r- B2BNAV1XTA, -" ri + n 0i+ B1.B49-5
piem. F-8747. __ H-.1562-19-0. IUtnds, tratitorno, sexua, flujos. Dr. do. 487 varu. La regain, $6,500, vacDa. Ver- bhlo lnatrcalmlo. cpcig.. patio y Joln.o Cadhi. Jy, 0, tiene 3 cuarto, Uno alto, vs. fabricada por el cono ciO at-
-. raPm-------- -uvez Consultps: 77 m. a 9 p. m. A -19I le Cuervo: 1-738-3 Abundante a*ue. pami San Joaquuin N 9, 86, oe do, c rje t a rvocty meritriom nuitecto Horacio 1 "Navarrete *R.ESUENCIAL ALME.NDA-
I ~~~ IO T R A .MODISTAS lor, it,. Inyecc~onea, curacJones. AnAliism:r I I a---tre'-]zarlo y -Santa Isborl. Arptrt- O-.tm uchn agua.'eercs anmRateJsY" e" 0 .... .. 29 ye Vendemo "aol
----IA-3347. C-590-3-15 ea C ompro ruebiepl toda c I loses Pag m .ar III r~' T4+ o. It ormea &I ldo, Casa an eonstrutdnva ed I e e d mo;p rea o
quit nadie. complo aj o s J s LAWTON,'ORVENIR arati. no m m an o.o.e. AmS monoltica. Preci. V500 In+-...+....-
Befirt"ta ^y nto, or DR. ROS.AL. ,ENFERMEDA- *^ flea~S-~ g :. portal ^ __ ^ H-- <-t 521-43- naT Fmnd.eno a.^ 8^ ^
doex t:abo Pa .. .... C-24-17- desp de "Is, n2vis glnucsu o attos ai. dre- Ie I. aN9+1A08 ro, $30 de entrada y $30 men.
lnedtl6s y ham reformat, des a trabajar an jp j ,_nriS lad a ----------'.dor. cocins y dos apartamentort de ad&, SIR VENDl AZAA O PE ET --b.. ^T ana N9 01. A-0283., lia j ccil-yfu m l
cse honorable, par dims a emam5: B,381 des dae los nervios, gbianduas, UQPAO PrBE-*un*"ioccn.ieiiot. CreaGting. hermoza y ampil. canal portal, CASAS PARA RENTAS 3lH164-4 suales. La oportunidad espera-
h~o.m, e d ..... H -16-31-4[ ... COMPRAMOS M U E B L E S:. a.ito, --et+fo, cocin. Santa ;140. e- --+ _. .l. .po, ASSP A E AS 1_.16__4uae.aootnidepe.
jvt.. H-l76-.-e corazon, pulmones, tuberculo- eoo: $or"an0. Verrr:on, l. ^ 8 14M. H-e,- 4 "Ira.oi "u,6 a rtOr lale. St ,7,000, rent sTo; or7.1 do ti4,o00. ren- __da__ 11 n-H-1 anhelada por ,Usted Loss-
GroaCESC .OVEN COLOR PARA CO"I sis, medicina intema. Electrote- adorns porcelanas jarronesM ___-____25,,'"ut B-1 31 1r7 3110 am. r- ta $110.00 $O .orta gal *V,00; AMncIoI A1m.0M tr.m- s. Ho Co... orn M-821
tallrE a OE c1a Patclr Sueld I U vailscitleipaa r, R N E R T 8 Ca .,1.am ti de?. do 8 Cal pece maot.a moenas 2j4 reti 6e' M- BI 4-
3rresla MO-3 I ..... :P12". rapia. Consultas diarias: 4 a 7 vbillas, crgstaera, p.af a,, oroRENTE RUTA 28, VENDO -"' + on^ ',^t S. e. p o' VWdSo^S^^, .aae H13o, correaores. M-82z1.
M ttfo. M-a--.... -- I-------t 1t" baios Intre onlantes, juegos cafe, CU1ler- b cears monolluca. e con much patio. CERCA 5. AVE. MIRAMAR Vdame: Avenlda 5 No. 3, entree. S y 6, Bu- d $100.00,X Aproveche oportunldad dI 4iRESIDENCa ATM D M Ana
*l94 IAVANDERAS-LAVANDEROS Ptos candelabrosN lAm.aras crisa n' port"" U a *, lae, 2[4, comedor, ca- an nibum. NueVi, dexamp. novista: B-100 Manuel Herstidez. la Corredoren de Condionza. Lodc NueDNCA d
1Z4 LAVA[ue a-^ft*^"'-^3Animnas y Virtudes. A-4342. P .na. bao. 'Doy una vcia; Ia otra. estil del emeradamento construlde. 3 dormi- H1-1=4 "or. M-Soi. res" el elegant nuevo, Re.'-
LA |- ... .. ".. .."tal, pianos, miquinas coser, es- alquiI da an 80 pesos. Total die terreaut: Utoria, baftor, lujegm, coctnalz Sai, 2 cuor- E-I=:-le-2 _
JLAVANDRRA PARA CASA PARTICULAR F-7909. C-399-3-10 Oct.,a.Paos ama 3oer 58- varsm $1.00 Oto informal: t*ol, iy baho criati~dcsSani. etc. Una 2,000, DXLIC1A% ICKDxo CASA SAAI.A COKE- ---- _-.;4," to de Avenida Rancho Bo-
attlloarse conore blen sou otido Y ---------------- cribir, prismiticos "AntigUieda- Arve'ada a No. 3, entit 5 y 9, Buenavlsta: Otra $32000.aher.Medin B-SM y B437 . dr 3 marten. coc"n Ram. 2 cusdroa cal- BE VINDE MONOLITICA, *ECIRXTX VA. '_ ca o_ ll
.... .. d- J. del Jane .a pgei y iarn . .... .n Cal fons;pota. ia-8
dt'S&%eenlu Inlon.: F-65114. des II milnr l". EquipajeD Raidez.rCasa -1I', Maue Hen-de1f2*,"" -oJieuuS-6^B~ -^ In Delitits inmotr.ycfO. ic~ln baoCne. .1 Inan.: patorm 5eO Kmn. 6, mis cercn U
"en re""* enc -H.1516-124-6. Manue Ierlvdz 111 -rc i~ F 141 4 1-Upae fale.C s "*" *""".^ .,,^ __________"' "* orrman N9cu 117 entre Prince". y Carred". 2H.bnfelrcc .pto Reparto La 'Sierra. Parcelas 5
___ULR. LUl l BERMUUDE VrezB Bernaza v Teniente Reyv VNDO CALLS It. C AI ll+. M KIAMAIX MAONi go- s .. A. V +lrgu.O ntrego Vac.P. .6...... apartamentas infO: 1 --ir +p i+aoi..... parceias saiai
R1 3 APARTAMENTOS, ca teaideni tloderm, solar coipleto, H-wi- uarto naft.clones, patiao. tUyna o *; nraP- y., esals ga
15 ---O- E ES -- CLINICO SEXOLOGO. F-528g A- ca fr t todo m itco rents Zan eIerts vdea, ubaert, cahig Climb. MIRAMAR 3,18._.bOaCASA NUR A do robra. Rns4.. $,1.0. M d, enra oa M-22 menue..-40
@aorrcz ,NCHo~ro.BANCOH, CON ^"~ x. Di yu^ "3 --- prlent den-- tratono $11.0 $1,5, ,O.TA inoral Ave 6. '^ Sn'^t Jaraje4. marto,, criadois con- a"'cmo padoia d
meta ao eierzcnstrucia moderns1 ygD luAS tVgatto o 10 eturia. RXtat.o.I 00 -a-11Re. dae..j, -21E -13-91
A prcc&yrfrnis -13 re- 'exurltnCdocrinsyntrvYleid:at dern I de rnd,~obn.u M-8550: COMPRO PIANOS Nlo.1"3, elntr0e 5 O 6t,' Bluenfeavis: B-3640* b tbafl. bToi' do Prr imerrs. So d p rt~o Pas do "e gra ,mn~ m,,o. ......... d.on "de .. .. ... -0U. "PAp.AS I-~,..,
eunor prLis H-1678-125-6 boas exas: impotenci irde. t abl, neu- Manuel Hernindea+ `11-1244-4l-8 c a obra y pinturam de smie.t "Grande~s Vu~- SO[ VXNDII CASA DSK YEGINDAD DI9 DOS '~ a~tk
lutriru." reatenia, indiferencie, eatefilidald, delgadex RE-GR O E ;d recta F-012., H-14M48-43 e y ventingis y una orientaci6n odecusda plantas con 26 habitaciones. 341 Mellon Ofrecemos parcelitas de lox
oWralgcES ........ ORDVIA U_.HOR.... JG| ...... t/l Mledo (h ......... lI ... Mueb| .... I .... d ....... nvra... R N A $ {) VXNDO CASA 12,nlt PoaTAL, SALA. la ae n h ... .....t: fresco. Pla.... baJa ..... drado... Clle Agluilt Nos. 81 Infor-
a iloes experienela. nrtctico Habana e Inentnllismo genital y obided. Enferme. radio.n ba 1ea, ralet, Iniquities coser, I. art, e dor !bafo. Arbolea, &gu. Jardines, portal, vestlbulok el. comedor, mer-sB. Garcla. Cuba 55L E-943-484Sp 2 vatas, una cuadra Calzada de
interior. Buen..s referencax: M-.5236. dories do Ia pie! I a visa urinar/u de cribtr, ropes. objetos do plate, vajill...c... 10x40 me. tro s' n g o o "W n fe ri.. Dolores hello de violin, vcino, daepel ...i. patio a alaoA Y AKPLUA CA.A, JA.DIN. Columbia, media cuadra de Ia
DESZ3 aOOA~EJVN eC~l,. 7. Visitor: EH, 3133 entire t y &Vd--rra-.C43171 e
,11 Veda--.. Enrque C-473-17-1 mapu *"*tnr c- p --- --- ^ ;Si lo ve. lo compr.! Aj ^.- -1090-49. Plants^. de^s"'m ,. ora ^'gol. hl. '514. 3p~ belles cmdobl ie rnvaMra
do.SE F-8OC3R& "OT D C-60g-8-17Sep. I a rooAe~;Etq~. H-0-4- Je. Pln Alt: "Tres, grande cuter (d o tngr patio y trimpidti frutalca, double line tranvias, Marianao
A deOR d0.. F-83 9, do c ociorm,5. Urgve.) WLtd lda a~ eAu~,pnoiela
choler. exrearl.ncim come particular a co- U-4197. Compro muebles, piano Ed n.icloSANTOS SUAREZ: $13,250n o 2 plan 593 takedor2.100 mle 1, ote matr eto a nte$t00 inaNo. ll. entrA aed* MI-e.
1.1,-,r: I-7394. H-93- 125-. ":. 4 toalerlbndex~, cubcrionts tratl aIImp criz 3- myapII m na o ret n a Pagoda J. Deigsdo" Jardin; P., "Ial, C. n Convogax.e y entroepttob, de cotro. l par- ont Cabrola No. 1a1a, ParagnihMe Ii o
^': .H...-m 4 OCUL1STAS, lerim, bandalascub aba- 11". Mks una' haai.n y 2 tbl~irn- ~314.. b momedo; c .ao. 556 v. Otr pir- tel, vestibulo, "I0a y cordot"'tenen plu-" ynMednM ra fabricar su Casa, magni-co
DEIE:A COLOCAKISE CROtFIL PARTICU- I nicos. prlsm^tioo olfombrai, m"Iquins do tos. Todo alqull~do muy barato Pu'de ran- xira MkYl. con i: $8,00; olra Canl21 y eona"i6n Indirect&. So BntrO; desotprda. ,on ----n--.-e-nrg a vecindario. Precio $10.00. In-
arVl' -l H.1630-15-11 equipa~es, r Via seforer. caballleros. VoY cio $43,O000. Aliendo -frt 'noi fo m n T er-d zHe m
',, campoe U-4197 starts.7-AntonioezFor.171-H-1153-43-4.. J.B-...bad.Jdon f a rer. -M, I ..ts
7-----"*"" DR. MANUEL ANTON PO13723a nhIrA'A. M45M bdd 9 ,O a. m. -7 d h^^TN^AD bPO, oILA BEe zero
a3.I *-H-1[,i304--4 VENDO MODEKNA CASIA. rOOTAL6, SA- vende calu cibntrtca de dol plant" corn- claunse. l c- edor. caring, b- i.., .Patio.a n- Hijo. Habana NQ 301. A-0283.
12 oF11,TA Oculs, Bnrmade d. lon on. Con. Ia' -.10MP0. ........... t t..... .coucl, ti..... d. C. .oe. tram u.t e A-762+4.. 11-H-177-49-4
su-ltan diaries do & 6 do Is tarde. Calls VENDO UNA EsqmNA, UNA CA6AT gal Y carbdn, bnfto intercalado, greje. ps- Itna grrnds y serviclom en $1B,5 50 timo BO-2 "rnind ---- E-- 464
*I OFKECE UN JOVEN MECANOGRA.rO "D" , 81 in Vtaldo. Tel..,o- Wmposteria, junta o par.dee modr- tic, lovedero y Bervlgo de areddoe, T.- preclo, puede dejiar par dom afoio ,0 VENDO CASA DE MADEIA iBM VAKAS. VENDO SOLAR 0mW VAaAII. AMPLIA.
allb lnglll Pam tender lc|na .". no r-219L. C -M sbr. Pn os, Core8l5-4 Infi sll nea, Bella y Cloneroa, reparto Los Plnos: bricact6n de primers, San Mareino No. en htpote* al gI1o0 enuei. 8 centre n ent M M4,O no tnn-dtrtei. cl6n Mantlll, tree cuadra paredeto Ru-
elheMM. Dr.. Antufie. 1-7371. -H-1a50-129-6 -'a ab__ Pianos, Porcelanas, ,MarflleS U-6Im. H-1308-48-5 220, Ents. Se entrela veida. No Interdie- plsnta &Its deaocupada. Inform"ro A-281. B-4 tern/ndex, E-57-48- ta 4. Inform. L6pa, A-OM2, Delicia m'18
NT FSEdlflelA6M-L aoatmprclz a msbe i. -42-87Wco Lar.... portamento NQ W07 Rober- atoVbrE--4-
H6 orucEon do'^110,0' arts. DENT1STAS *'^"i';lquora S CASA EN BUENAV1STA Ir_ tolol Frni" H-72084 VKWDO CASA MAMPOSTKIA T TmbA allea Vibnr ym -15. mg.
ereibtlr, par elddesdo. AS539 ,Dportal. Sala, 14. hall, bata Inter- NUEVA SIN ESTAENAR VD LTOi T uAaOr1 C, pio, modern, c In bontr?.; SeLifAaeAaME, bl?^t ESSUS.
H-11iig-19-6.estio. Lquo, Cam" Comlees re-er5 -e31n o metrn tre 10x24. LubaI QuiJano, a]l lade Calzado, ae '
i e ,d d -_1 -. DR- WALT 1IO B. ORTIZ "Antolin"st' iu d A edlo, cocinespatio, 1.1doy va- Come monolit/ce' de Jerdin, portal, Dole. tog NJ r ondo. Calls 8antovenm 111,. Ca-. ro. ad ldo its vortex Industrial. No Inter- Mortgage, 4 postal v-. Informea: M-48,
S.P-..4: -17-5_. 68 ci I.000, Dire, con &~raja, 214, noucho 2 muartal, eomador, cocine, hello Interco- rra. Vita. do Dui,n ot uvI,M -meeri -g1.l nnd erd. -0. e .
O ,.ICS JOVIN. CoNoCoo.,.To,; Cnirullar"-Deltifs Et.uuyargentdoes- 0 patio 8 P ON M&t detail: .... No. 3, T e rt d u ri te M lM r n o g r e fja R e d a c c lt n c a r ,i a u I F B u mte # &f l e qJu I c m o a R e: tre I n ffln m n y o, )L C- y 6: B u e n a v l ta ; B l 610 M a n u e l H e r In fo r m s, J o.eito 0 73 13 4. ----------2--------N T A 0 8 19 _____-lN N L O
ta eomarleu, Archivos, alaun ln~l^. ,0. X t-p>lrtoM e. io1,to Coaeo t'l/.bIlr DdI "n/roe H-1m--- B-1413-4S-1 8EiXV"D' D"',O'?'PADA. $1,641@., MA- VINDEN 2 CAAll, JUN TAS O Ig- IE[ VNDE IN LO MA8 ALTO DIL XI[-
virtl ~I, trcbhJol oficin general, PmpUc 4IkL Borl wlUdtulL Tdiam _I A-___ n- iea come, calls San L.zaro N9 614 entree parade, realu", an al reparto dd Pl- parto Volpe. un Polar 11 25 front@ par 30
. E.rded. 1492o-1_n 1._ 1 A-11 oIC=XBRL um de bodega, radios Phl~lips de REP. SANTA AMALIA. Vacia AJSAS DE APARTAMENT^OS s 1.r nlso MallrosVbore d o ectno. n 1-7e1.. En-21.14 ... Sep. d- on. 13 ur y2 ara. Saiate.
-iC~O y_ -~MA ___ o.~u Hermosa y n~plin cap&, hbeen euina; Monoliticea, rents $390.00, $36,000; otra. tercelado, patio, sala-comector, cocin, des-
JOIKI r BEAL8 OFRECB DIL J. HERNANDEZ CALZADttLA. CON. mesa, maquinas coper, maq I- H-14142-5 l^,lo;lo~l4'S~~~; "i.^w!. SS'."'Pn."~.^o~yiv?~d*r~o'~o' KD AA CBAA ECN.__________H1t4-
p- l p tnina p- s e r r s e clam, gargle, patio, con lavadero. Urge ven- 2 A7pertsurientem, $12,000. Dire, recta $110.00. monAltio s Inclusive el freent. Informal E. truir, tocho monollUco. tram cuurto. por-PEKM1gA. ON LO 1JOK DR
M-X.Mirta. H-l75-In-e y con."f gar. .negla puentes y plonchas par. na de escribir y s'Bumar, miai e alaMrt Avenida Santa Amelia $11 000 Vtarae: Avenida B No. 3, entire 5 Rada. Oficias N9 W8, A-651 e 1-7752, Vorisa. sale. 1 hall, bafto Interatlado. bomedor Ia misma; vendo dos sollres, 30, entr
tiMdnAtA Udea oCO alN de dientes, quedmndo natives tas de cueroTy escaparate, Aten- t a 7. frente &I Plrque. Ruts 1 a una cue.- y Buenevista; B-16N. Manuel Hernn- de 2 a 5. H-744-48-5 fondo. Teletono .1Al-2101. Alfonso. Reparto E y F. medida, idealess. Informal Al fon-
"CAOO5 tA~rA TneUi contAF .i- y ro' elm tr"bJo* d bop. ci6n -inmediata. A-4074. "La dra. IJ.m.r .1 Teldfono X-1962. Sant. H-141-4S.-l E-4/.7Sep do en 1. mmrni a. vend. pn cel
nociml tnt db Tonedurls a Cn~al C-400-3-10 Sep. Hn004-.VN0DBCRSATSYRJS umvo. 11-0L4-1".
ded. ta pr~tetnan. u-si. l-n s-6---7---F---R-NA- Moderna", Suirez 16.! *Ac:NDOa DOtbric., Una SpltO. KohAy Ave. AI S4
I s- 8A VE8RINARLOS IA". IALKTA. XUIATBO CUA.TTOg, Brurites. otr. cial 2I nuevo. repro. Pro- ALURAS HELEN, $6,500 VENDOR MAGNIFICO SOLAR, rucio
.P_ IsaT EPKEgtNA, *U- +- -- C-13- -7-30Sep baft oAntrcalaftdoixesvicto - cu rto ---cra Ionfoge6n CCall. 6 a 112 cuadra 26. dos ]I- Venda- thadeitt. a-luiadc plater bile ": ISonD 5 V.. medidO OL 7 V.., totaS
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-m REAIIIR d .... Cu34 do ....ga) do, 4 a 7 p. m.. Santa Ca- 1 N-NCLS esgrge.Jripra.trog aa otl es oeo.Crndshbt-12 xDl
p' -l.rar a tender cualquier negoet., 'e DIL 819RAFIN 'GANTAMAal.A. MEDICO r On$-,Jo Ielin v sn e..' ro, V'ibor. R baJ da 113.'00e" t du l ao da terr- clones, b*fio, patio. Se.3a: de 3 Ave-: pde I dI& yupr C.rt Ctrle.e-o
:lr~jC pggo~na tc 4o aflos, cubno do bule- vt lo. PM rdn o de Wler Compramos Joyas Antiguas talina y San L"zaro, Viborg. y ,y a, CA IA prpe Ad o medo,, uro.bafto. cloi.e a-tandos em clone s bati 4 o. patio.e l y : de 3 a 6. Avie-Z.: Ba Meeon o lasler S*. P rivlega o;
o~ec iron d 0 fii c~eodebu- Vetedfnario. Postsraduadit de Walte r mvivea, Son 4 citses unit sole propiedad, Pel zal. 2 uaT4 bafio, lse-stngrjhd 4.etr y eo pdo. ]te lux talktltono'o camrblo par cael. Trato adl-
n. edueAdn y presence. cericer lovhil, Army Medical School, WAiSnilton, Norte Mqdernas, con Brillantes H-1340-48- buen negoeio urgente ventl, fabricaci6n. 114c'eridoz servKelo. $28,000 clu. Facilld.- 1-7035. E-754-48-11 Sep. recta. Urllente Camparlriao 62. baJon,
expor dencl We rat y"cno Amtelca. Vcunscldn antirrlblc. y till- $32,000 VRNDO CASA 19 HABITACIO primers. Deade la 2. 1-3173. Dureoe 117. den. No Informon TelA. Calla 26 N, 5W4 e>- -y ant- A-4011. E-B113-4H-lB9op
billid~d ]C= btr a: D. Rorle, San Fco, moqtl~oss del perro Visit a domicillo. ZmElrom y earneraidea (inns, oro, platino,I al "Ma 8 rtimne. De~dertas I. -373 Dlorege11. ds oIfr~ ef al 6N 0
"Prtl5 befhos, propie clinica (!nice, hudspedes, "rtn| .ra, neine. quina 29, Vedaldo. H-59247-4 BUFETE RENAUD
10,Vior. -IW-19-. elllndsM428Z -352.E-567-5Sp.plate. enchape hbasis pedinzos, objetees pie- ,ran fardlla, sa(.adable, blen altuada, Es. H-1014-48-4A --SO R $1 S
10(Lg, ESPANOL F -RANCES -8 TelAN o nd ,-38 M35. 6 Sp to, bandceja, juegoa CAM cublertee; Y oLTr0 trada Palma 601 entire Mayin y Soilo, Son- - C- 81 daese vender rlpidermente cases. fin-S L R 1.
I GI IIR SID NC SlAOaA E AO-eas. solar"., dirt~ase Bufete Renaud, inver- Cede controto slarm Rancho Boyer-m,
,gr-l,o ,edsecirt, ea:Lr i.cl, Sr. Alonso QUIROPEIDISTA$ artlctdos Rosario oro y plats, clientel de tan Sutifrea. B-1248-48-4 VEA ESTO v.cla. Flt" a 15 p.... de Santa Roof- sion .. .n general. Calla 2 NY 61511 Veda- trente cartes ... Sx45. 1 kfl6mqtro Agra-
do171' a& n,- rni.,j erclas Io IN. Csr all a m y eno.S. Veturai alS Equing firaIle. 29)8 M2. 4 plantam. $41,o000. lie. Santos Suh~rez. Je.'dln, ptrtal, x. x., 414. do. F=O-g3. OE94, ep uro iu.lg o pea et,1a n
_-13;_6.. Itg-.R DR.aAIAELU AL MOq.ALa.. PED.AT.IA ySr o. US-.aal 8 GANGA $5,500 Una eudraoerrate. Gran mon exp0- hall, c. co".na de gas.V LA CA.A DI r N ,, N- tregado "56.10. el resto 5 alies X-2M.
Unlverldadea Habli y Midwestern. Beleacoain y P rvio U-574 Santa Amelia. Monolitle. eaq. 933 V2. slci6n comerne.L Verdaders oportunidad auxillr, pltlo y mnifgnics entrads late- 5r 1 ,) LA mC ndArS .B dabrit. E-N-41-10.
131 OFERTAS VARIAS 'casoa Trataniento electro-quir-rgie, C-581-17-15 "' P. Jardin. portal, mat, +omedor,.4 habitac Art.u : P. Marti- Vortas todm harem Urge vent&. Jordtn, O'--R V EV-ND"'9 TENL NO---"NO DEL
_ead oxidedea, uflas, verrugau, hansom, ram n"., baho,/ eocina. Gran pol ,toe regale. -13-H-996-48-4. mne Quintero. Preclo: $15,700. 1-7614. portal. sals. tree habitaclonis, cuarto tie Vedaldo, calieJ9 y 39, 11.10xI5 MID T.
brePiAROL,mtento circus ...... Amisled 2...... 1 LIBROS E IMPRESOS Vazquez. A-70 ...H-... 1 7-48-4. __-H- 7--, D-ES8PD ........ e ll ........c...... . ftoIe- 0Mtn.Inform": .. .... onc. M.-.. .
KATIR3MOMrO -CJ~OL I U'so11 Se r an 1111uall y Neptune, Tumnox: A-0954.U70.Z164-
o arrS prar ...... cm sportsmen TE.787-Qlrui-rd ..s...... p' 00 O LMr.O,. .......... to E |C PkCAHEIA CUETO 662, C ESQUINA COM- mar .......or.. o..n....... ... a.-
nfie. Irtmu' referaneLax. Telilono IE O P D ratio. Part o,trittoptio. Ca monolitica. I-u7e.-1-8--
s- 3"-.T~p,.Y. p. par Maria. I OrMPRAS- ridem quo mitir: .. coma PO! b LCAMPANEIA mVDADO. VXNNVO llOLAR DR- IS.-Xf A
B-ZS78 3 a p .lc Mra. ., ondelduescn, -Tg .om SINi TSTN- promise, Luyan6, vendo ca- fatns An Ia m -54-1I a rersrberm ,r l
. I -13-13---6- C 0 MP R AS ram, Di rsur .... Tet. an ..........l Is bring. yI EsombENe. .......5y7,Pr
il _____A -- .N genera dosl. Voy a domalcllo. NegocUo7 r I7 nica Bulkre*, vrndo rerdeneta .e.. sa: cuatro cuartos, Sala, hall, --- io S In.o m. Inform dirctamnte au duafto
mailir.^ -AA Eo.N9puno.,... .19-MIma.Copr ^ ven Cal J, "la..5 ?om- d Portal, comedor, bafto interalado, co- 49 SOLARES H-23-494-- '^- .
elefca ntre ueener u 9 CASAS ,__ E-ct-9 m. C~r ed a ~ae.Tm i oreddr, roe muarten, moalee, patio, treeam-S44
00 ~ ~ bdo Mgelid. -M.W..- hipotecarOla ritortortarldOo DIpai o.- sj u.eteG~ ie.I ia ga drcat rao y. --3 EDN SLRI 6.0.AE
H- 1. "32-11 6 ES C-OM--- 0 COMA OALQUInA CASA SQ. '21 INSTRNSTRUMENTO DE MUSICA nom pars hlpoterma deride ] 6%. gatlo, Pe 2r. et.501). 1313. yDureff. 117. BA FANCS PC PAULA.VENDO Mcirna yr2d. cuto Somali.It.oRe
oFaECEg@' sfOs CON aIIFlEENCIA n. de-ocupyda, huaer c Pntrico, Habana o --------------------Verta de 9 a 1. Martinez y Panries, Inver- ..orale. I orma d eo.S te- .r.no con 114 nmetrol (frente Ia Caerr- 40, San rco. do Paula. H-249-7l.
"pars tarisrflaas ,,,i1i.n $sh orde- Vadado Excuyendo Habana vle.. Prec COMPRAMOS PIANOS ESQUINA, CALLE HABANA alone.. -H-1013-48-4, borables. Informa, duefio. Se term Central. .ionflme A-36. H-01-445 VEND& LA CONCE,ON DR MEDIA
far. Int. A-47. I; H-1732-131-5 re.onable No intermidlariom Tell FI-8271 Venda eicl moderno, contort mono- entrega vacia. Precio: $15,000. Vaba c .bl &I lado del A ni A lmanda ..
COLO A+W~~~~ll Et /S AIIOI I -9140.-9138.9-7 sep, Pa~gamas buen proeio. Ritp~do nelgoClo. litieo. Comerciox y Immillax, 9 ease,,. Ren- VENDO CASA DE MADERA etgavc.Prio$1,0.LWO sVZDNVIllPl- con regedio, 11 vaeas y novillpl do raze;
coTdm eao om O CANA MA T A VEDA. prodon tvo euin opatrdo Un l tan $420 $70,60. Mide 400 metres. Buena Techo do tej: portal, 4, comedor, co- Telfono: M-7948, oficina, call y lare ben itudo Terren vent& de leche y otro aoblaes y cerdo;
colordel elmo, irnbl de cr~ Ol, @|l o~ra OAIIA I MP~aT~IUnversAlpn. Zonee cooerconatr.doaUnpvrlgriaerClem, oneciamrc$3..00. Mksradcentles: Avenida. H-107-484 piano. da T-07-4i-m par elTrWants, Prinlintenr-,Ime intr- me B-a11o.7B87H-.401-49--7
.. UJrto, &I pars limpieas, mile enUende 'do, Santos Sulri. Viborg. carc& Call. M lmic C., S. Ralael 104, cals eequino 4 Aguiar 200. M-7785. N o. 3. entire 5 y 6, Buenavinta: B-87e7. H -Mt6
also do eneine. $glen cualquier pmrts. dL Balm, c omedor, tram maerina, servicio, Consuleda. M-8487. C-81^- P l-4Sep. M-anuel HernAndez. 6 VERSIvON I t.ITUACION INMJO-KA" vencn deri COTORnOm rrENTE NU-VA7 dAR.CA
Buena riacomendgci6n. Talf. HM-4805+3 cocins, garmijit. No tinterrmedlartio, Told.0- bl- Tr- IN+nt 5.pr ..t cn oe .. .ILtuy rrelAe
H-1614mnc~n -131.0 no X-aMC ArangllLuyan& Aurelio 23- OBJETO ARIO Cll IENFUEGOS H-1384-4 - MM. Tres p!-ntu 8 .Partamentri con-------------- 2 radelo cerveta Boanuy. Prililera Aveni-
Olivar -n e. E-23-- map~z=,.^.i 000 23 0JTSVR0 IEFEO '+4- rent ltionl a Carlos Terceira 805-907, Unl- Soilares Alturas Boca Ciegs da sequins a C, lugair Inmejormble Pere be-
Cerca Pr.do, edaficio 3 plVAt10. 6 cases. MODERNA, VACIA: $20,000 Ca pirecio $37.0t. Drectamente calls N9 o rnr, coida y" c ,s obrero, mauy solicita-
COMPaO VARIAl CASA8 rEQUE19AS 9rN COMPRO JAZKIIN DR CINCO IIOJAS, u.icon snata.6eonnedor, 314, lisfo. 861ida tc 1.1 ira -4-8 Parts &It.+qodl hcs obe n o vnodsmg/lo o~e m s
d Mo y &seo. Sr, Nleto. Apdo. 50, H.- tebr ici.fnn, e ltr6n. Amtructura concrete pars dos Plan- P 65 H- be
IA LO. to director con su- duefos. Diraccl6n: BBn- bane. TTefono M-3925. H-477-23-8.. $36,00). Cmpanerla, Agular 2O6: M-771. ]^ CA1171> poT.41.88 cady uno. Calle, lua, te1d -
5-4 texlinks41 s~tala 314 hello intermalado, came- "~NOC g UNA2O~ ~ tSTI -90 H- I x9-4o-7 1.86 c t o d Unax Cals,~ v lux tuedld -'
co Caed4i 3112. A-M871. Diaz Ramos. dor Po rado, patlo, trmapino. s. c. Ihiue rr PrI, i '.l 4 habitaetones, come- N qUIN COMTC~gTA DE DOI lono; tua. I-6B57 o Vllega 55. Dep. 11.
ILABORATORISTAS ......H-..-.-1. COMPRO CAJA A-8352 OPORTUNIDAD M....... ..r. dIhallta|o^........ irondo ctdo moranlmdoserD. .... ............................". ........... .. V 55. 1.
I KIHAIIKI I A t PROPIETAR10h; BI VENPR ALGtINA Caudalex chis a grande pars ml Into, Par, fabricar. calls Arsenal Irente Ter- -- _ nr A n-- Odornt, un bungalow con sale, comardar. 2 toVbrg 37 M^." fretepa 34,.25-*a M 1 ED. Ian-LAR DR 16.18 Va. DE
L Opropl iedd n San to s Sutr ez, J. d el ionl- pBo mSa qto nJdie, pars el taller. fAbri. initial, tn c l dra, con 2o ecn. y b.Ao al a- do,1,11." 1 {'4 Vp I :tlorm e A -C7 .1 frent e x 17.43 de fondo, en 1. V I11m BA a
.te Vibor. Oe-;e Reparto Mendoza o La ca de vidrierms El Cftnil, de Frrncisco metro.. Rent. $20, $45.000. Calle ChivX. '00 do de l Caml Smcorro de ManUltl. today: B sH-1146-49-; B.vi.fa (contlnuaci6n de Pocito.. Vibo.
Sdico vn-- Sola. Hoben, o Vedado; Hlme a] Sr. Cruz PIo. H-BN-3-5 cerca Zanja, 2 plants, renten 00, $15.000. 4 U 13,500. Informan. r-83n. earn vact&. VE-NDO 8OLAK --ACKA-BM8A, i re. con un total de 28-.57 vs. cuadr~da.
dedorI con experience boItante, CO- I.3aM. 71-H-1156-9-4 Da,,O Ar TUmR I r D Iw- Campaneria: M-7795. Malnifl ridence pr6x.ma Pseo. E-1893-4-4 versa free, ;por 51,30 rondo: 7.a. X.- Inform-n de I a 6I p. m. Ataril No 470. Lu-
noctrmento con Jos compradorea dle DS CM HRTB IA DR 1__Jardino P. main., hall central, 4A,4 2 bohios wder entree, Gelabert y Aveltaneda. tin. yn6. IH-749--49-4
clinic.... droUerhia, habiendo via- FRADZ AL ..... xdo ... 2-y 2%, ............a s
Jedo territo P. del Rio, Matan- eatmn en buen eptado. Informant en el Te- CALLE AGUIAR CAAr D., At4 r o r re A T MONOL I c___r Aven____ A-.4-41,B
zas. Saontec.a Clara y abndomi E RADZ Y VIDAL niiua j Uv1758 41, 9 a 12 ,_\ im\t\iil3bi~. H15,-2-4 err Mualm Antigua, 34Amtros. ran 693: Me. Ten Lawlt.on. ,3 V. $.0V.D o hbtion gn, bioO~, g. camu________- -4 4 a4 UnaAMA cunra Sitad Tn do residentn 16n de Amndir direc--- do a
Crus F-19. 1-3r9n55~to. ,71-H.1154-49-4 ie dsen hab00.itnores, Avue. ben Acosta cam Infrant Auldr, 205.id 'entre Ad-5501.den- ia ARInfratL B-6369.RDEAgPL

IA KAMXNA. ra clientes: casas, solares, fin- _-- M-75. raie. sale, malet hall de U1, v. ancho, tram ON 'UANABACOA BE MENDI CASA P. LAYA MIRAMAR. $4.50 LA at VENDE POLAR DE VS. DE FD I[NTIC 1
% L ~mata "-w gran ... ... ba........ do....... Anoi 20.. Sala "les...... 3.... serilo. In- vara, parte alta. 5,700 varas ........... a do e r ...L..
SB PENILI cas, hipotecas. Actividad, hon- 42 MUEBLES Y PRENDAS nCart .... i o" con au. v o Te T orras, f orm.er Ja..irn 112. Rate ,lt- Ve InVeborg V, .eyds, Tel;. X-4279 ide 3
SR. FPENIL I I vezyreserva. Informes nues- ---------- VfcUADO, VACI'A In &I fondo y ;w-lit-y-11[vadera. Ultimo pre- direct& de Ia 9 P. M. E-7S81-38 gop frente 2 calls, parcelamos en P. ra________H-572 -41
ra e eev .Ifrn sh e-Prople pare colegio, cliniea, oficinso, ,to- $21,000. A uns cuadra Curve Mantel- -- P E E
^UM MVH~iV tm^to~lo Ba^ d ^TAPICERIA Y DECORAC10N ta 1514^r*ir~n.; *i^''; ^ .^Te~n^ ''1 FVNEE AT lotes de 1,000 varas, iunicos por BE VENDE UN SOLAR, EN E PARTO
UHHX7=mtros en todos los Bancos de es- 2xhsvmnepriuae.Ta~r A, tk plantas: Jardines. Portal. Anal 15,l eia ta 30, Tel~fonoc B-448 SE VENDE EN BAUTA ootesa 14 1,000a varase Central Cor
.* ta ciudad. Oficinas: Aguiar 556: mon, modernizarona y creamos mueblee, Buena tosieoed e, $5tio. GrCan s!tIuei5 2 -.. Lotpost.ri. mo litica tcs Brente Iibric cerveza. Mide: 13 x 3a .
1M A-9112 M-1506. I da l qume, de"-1 Punt""dd. Mrim- Agular 206: M-77M, $1,0: VENDEMOOS CAAl'rA DE MADERA d. d. fabriccr., compuestM ctd. un. de F-3995. H-1082-49-4 ret-0 1, ,Pr 5 Man. pagd M.1i ry' el
POA-9112, M-106( y .ar.r.. M". am.ro.: X-2307; Gu.ad- .... ........ j n 1 C.t..rr. $11 v.l.r J.rdin. portl... ...a -comedor. 2 cdu..to.. b- ...re .. S5.04 menu.a.. Peque$ .... rol.
I f c J i B 1 H-A O-42-I oct. T KM re Cortlanu i Losid.e Hlo. a nmtri. y -the con u horno. lttada. en Julia Miguel entire D'Strarnifes y Juan Delg- l"an y Arroyo. H-778,40-4
1 IBOGADOS T NOTARIOS 1-BUE-5877AUD-9-1 Se .IDP CII UIenD oC .~^.o~; r>"" NICNO DE AP ~ ern t eaae.L d-% ne~ld, eocene ,"uieTado* Im s *^La^*IO^, VNIAA NMnt 1. departament 1 entre Belie-.:"
Modernsi: J rdin, portal. "Ia, hall, 414!46L 1- 10 2 err-7 C leo, sequins a Gelabert, Sporta "-La do. $7.50 vara, y & $5.50 %at. Gertrudla. 2, AMPLIACIO-i. ALT. LUTANO, VON-
BUFETE R ENAUD TAP CE SUS MUEBLES l ....r.r...aJ.. grain patio, a ....g 4u v....... Se don .ab.... metdia -m ......+.... Estrada Mora. dosolar................ Ae. do
IKS IRGO CARGO DKI+iANDAS DIVOR- Compra-tent ripids do propiedirdem tin. '25,0000. Ampliaci6n, calls 9, ffrente trmn- $117,900. VENDEMOSl CASA APARtTA- del. In~formal Compa-Ae de Prilstameni de Telltfon.a 1-Il0m. A-8962. )am Alamos. esq. a Segundno. &Il ldo tie tol
cio rilaidoo, mestremono notarial (eope o- e ol, oarea. Inverslonem en general. Go.T P CE SS-U B E vism. esqutea moderrn: sata, 314, eomedor, orentados dmpinatas. marts $1190. MonolitU- IA Habana S A Montana de G6mex 256 --empei 30 a. nfru:Mti
ada I ~iipl'llt etracidaanarats y reserve.+ al 2:1` No. 668. Vedado, 14,t750. Carripanerim: M-7785. asentr"C"16n *61da, primer. Caer Telk~fono A-25i95 de 9 a 12 y do 3 a 6 din' SOLAR St.qI VIBORA. MEy C A K Coe;m. eprio.3.O Frnando. KIonom:Mte1
.V^ace d psstoo. Alberto Cue-'. Tel F-6883 E-2747-9-8 Sep GARCIA ESPINOSA I-ji- ,7,-,,43- Amplitaeten Aim-dree. M Om -I Ca- hAilbes. E-29 548-5 DStrAmp* *v una ddr; Ave. A. San H-1d 0-4
Obal 1 lasaatmnis nr f-rredores de Conifiarum.a d. a III). Mig.el. 11 ar.. par 37. Estrada Mor.. D'
cOiao y Me4todermet.' E- 1 017-3-11p E. HIJOS I VIBORA $16,000 M-821L Indu'.tr' 492. 13-H-1031-4917 OMOA Y CASTILLO strampea y '.rn M a3020 VEND 009 Mot ARE. EN EL CERRO Al,
elo 7 -ecdra E-073 17 pI MUFEBLES PRENDAS Cp de larantta+ Is allots do experforn- BEVNEUACS.CNJRI Venda esquire. un "Ia reetbo. Infbrms 13 M-6114-419-5 VENDO dog I~aRE I-v N $950 Una:t $1.40
BUIT1i GONNZAL.ELZ RODRIGUEZ. IN- a a Eu diriposiciSPn. San Rafael 959, etre RENTA $165.00 p Va NDl, UNA CAll. Artax, comedor, am- duIfN, o U4123 do 5 aprondo m. l- ondrnan 9rr 203 oTef 1-7 1
J=a.bm*ilte]Mn 2 -74 l. &s al Dmacr. no so mA-903 COPO UBLS amburu y Salared.d Telidinor U-1424~. Ha- Edificio nue%'o compueSto: dos cases y E-713-,48-4 Sep. REAT L LRS ,H-1204-49.-9
ste. rinens al tell~fora, A193. al D~r. Clndlo A-9003: COMPRO MUEBLES mn mube die anearfobrno do'o b. &parts.a etos an repa rtdn neVO Men- P110 b__to trande cooing, euarto cr"LdA, I
Oonia^ ^ to oreeaaer tedo I* ...... mo o odernos de oficina, todo .....mos p T an gener.. dt y Are^ W s -59. Mira- ...... d ....... IaDn+ n ..o. B-E,.^ ---a ea. ...ua n"...Tn.., -.VA Ann a
I"4M143-4345-i- iMeptlembhr mAquinas de coser, cajas cau- mar. Ruts 38. Ar3 a 7 do I fordo |ldln contado y R plazos (quedan de mpartimentox o nave pars almacin. don-
BUFETE PEREZ-MEDINA dales, conLadoras, neveras, ob- STAPCe A Y DEOA ON OR EMBARCAR UQIDO Colis So vInde Casa en Vrtudes. Trate irmc- muy pocos), con urbanizaci6n e valen Ia lbor,.0 x d2y aS, n 1,.
Tramitaci6n rkplda do p.saportex, cluda- jetos de arte y muebles corrien- rmparan bt~fombram. Topcel o n eral MIS PROPIEDADES to.erl i Av'e)n5. Solam enn a oficina. comp1ea ag y alcantarillado peses, B1.i.,con 1157: M-41
danlna y today class de exptedentes. L.g. te. P a mp ue nadie A -9003 d ,11ra !'n Interior. TrabaJos gorrntizedoo. Una cam de rard'nP ortal ,a -"":- Z-I105-1907-4-5 n cada solar, atravesado por H-18-49-5
tac~n ocel d ilulere. e su~ Riard 6~ r.E~ 2", Cold sequirie, tas.em-onadot, cocina, ballo, plaoc y' in apor-
imuim scialy. Cduob ..1 A-5. Re8m. t-.7-go -7 que TC6 A-97 Ricard onBoeM-rra.. tament ,ar Paf.onn gala, i2 came nu-: B ureaun rde In Moied. c^ UI.I*u^^.dT"L VPARA^ IDDFITIO TED.la Avei IAN
.-ancvi".Cb.20.A-85.Netut. .1fn.M-p0l. tntim, un eadr de G.illin y equgi- Ia Avenida de Acosta, 6mnibus P AIDglA KD.E~l A
C-2-1-30 C-67-17-17. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Fmnls- '.noafonYstmabe uvsDo xunsrgoonMne6 am GXKoVN d 11Fnccoy Cotorro, late terrvno 10.000
__c-2-1-30 E---- .---727-42.23 p d. ,ale, muart., comedor. Su preclo ,a.ntigues. 71 e Prarno No -noorr. -r Ruta 15 Infot-mes: "Nueva Flo- nearP te arreterm, calls lateral. rondo,
BUFETE RENAUD AC-Q) EL CIl;"1O JESUS."* DAKNIZA'*OB*,* ,. T, n11"g' 1111-*v~l* ,ties, Bane Hipa". terst MeS dom P sa. Lan li" anoC n ed u'^ ercarl lux. asm maania. tan-
p i gs83 9 a r e . ... . . . fi3 . ... Va. . . . . . . . . . .... .."T A 2 1 . . t L n dC." B a c . ..i q u a t. $. 2 v a... . . . . .P ag... . . .
BUFETERENAUD m ln'ialtamo tactueamo.. reformamon rode OTRA. CASA MAMPOR----ERIA Y TKJA DR te rn-d h-H-251548-.5a o-;l .TeA-73178es.LadCo" Bno aab u at. 1P arfai~ddm ~O
Admlnistracl6n d. btenes. Atenctn per. A5-8392 clmar de mlebles empecllided pianosl, portal. imtl ." t u.ros omeoreocene E.QUIA EN OALANO--d I PLANTAg MO- _______UN__I-25-4g-5 322. A-8875. Admor. Oscar Diaz = A-7"7_.
Donal Muchos'do prictlea Consul~tl con- -rs o ai necad.rtoculvdr re oiiapoaamsmlsI R A
orlsntci'onelegile tobr '" po- Compro muebles do todes Cloes. Jue. % jueso euarto eomedor taplc eri ai- noi ,p rnt. plantasPLAYA HERMOSA 11-H-1147-49-2 Oct. nRuAITOt "a:ONIT", ENTRE .AN
piedad. Es tolidad ,a .studio y rvso go cmarto, ilargo Palo, cornedor, m~qul- neraL. Iritudam. enjinee, gerantizadoas. Can'- patio. A I eumdra die ganguam y media de IN.30h,33&42 metroz a SmO metro ternF r-mtCoC otittrro. ent-Zd esife repar-
do tilulom de prptedadd Dr, Pedro I,- ties --se esritr, pianos. refrigerado- panxrio 561 A-385. D1000 -42 le a ls tranvias. Ibr~tciO $3.200. Informs, Joseito fabriesetdn. Pam varta a informal Fto edpa"'Id6-3 5.4-M ep-3995. GUANABO )tC a-r. ..at.t
in a 0-7313. H-1414-49-3 Se vend ..... ueva .....blade sind BELsA- miOT ca~ ... vatraid ocontad,.5 ,lipl,...preu laGmz8
nl l y-S T cple. a N V d d T ell Mr e r o bJdt o I 3E 9 c 43 1- co rnt 4 4 R A D IO S --SLA C O A IN FIR I N T IR A I C A L L .. trend ar. xitu ad a an F aQ q. 61.. 2 cM y .or.. ebtas call s, Y M ercad o U 1- A -7378.
Eant B-31-17-8 Sept -- monolc, dedle.d. comerclo, prepartdir del -Club Cuandi" compues Jrto ln cor m.quls ia330 vires a $1e. Tamb ANt -----
------'BU-F-ET-E'--R-E.G()-.mot. rddn,l,Im.cnP, BILNE RNE AI 00 "flr6..... BRI.NE ....ES C||cl I~i .............. v| ............. Jo.A P......n-^ ^-^ ^^ S. yle ,;: .....j^.w "" -" ....."Ao ^AS..4..~ n~
^.^"^alm, -c ^^,ir* dmt1.",, ;....;;; r ,rm. rubles [hoo. Pall.morn T:len+ Crb".ll y. NO PAGUE REPARACIONES s*n Nlols mndlta8n i,?.;"r^o,' pr6- a"^NA ^"""^^ ^"^TAI,^*M~. ny.cib pr n ^cia--'r.1 ventnile d.. eh.c.. yta-. H-lU.0-4
Dre .r .I--- EN ME ICN -Ao l r14,1 $05 0 InOn IneM S 1 le h 3 00 ua nter "" .epa r.t m ne.s Td.eof||hal, l c_ na l! a a z., 2.cunr d." IlSo0 t Informe y~n. -,., $241. Irlhuf-
--------------aINO Y~al OBJETO debl ARTE, corn-,-dot -udo bU OU n rvcUU. radl ^ Jun- reio $/,9 i;. Pr ctocin00,0 mrgni ce )i" ie.?.n lg ^ P] n.ve crnto iI no.erl CS,"- ler. S"" Toal: l"3 " * .* or**"" e de" euie .IN A etrs lrd RUS1-A

^*L'-L-'-""1''1 PINHO COPRMO ....... 'F"..... r^ ........... CNSUA D0 + nnr 000t nkl rf""'""0 ""*T """" .oo+,.+ t....................1^ -'0 ''do'i/rni .,j^^^.t'V t.&^ ^
PIANOS~d Yevo. iln. Onti ETOS dbelo ARTc !it nrp"'*o "**' y" b""*,1-.- fr~fi .."r ^^.Y~.cina eta d^,|~l~ a J.u anB~o"'.co," !0' metros lar- Via e." fo.... tr osl"" Gorient ... u-5 FNCSR USTICAS?
DR. ALBERO VENF::;,,;*^.. RO ............ T"^ .... ,~oao ....... VML AME NDAE 95 T Audr S->' REN AdA ,17 U |o>- $4.0. F"..4... ltila.F-. ... ?;n pl........J.. yd 'cnodMn ......; iL 2 .....A 13 ... "'o- i;-.'~^ a?
SaS2Tr,::;,'.r.';~~~~~~~ ~ ~~~~~~ *:dot 214 te"-r? Insconi, 512 camn aJ yre *"."-- ""*""**,Industral"." "* "G"*.o^'io'oz/d; ci ,- A, __ yGo.. r.o0 o -4.. Vb*N,.*l MUY olo>>,oaATA UNA. n^ s* "'* ".-?
t!S r;'a rta "" nre J ;~ ~t ..... to Si Tepon~r~ ,nAlt~~ o^-1 06 Ik*ctI ^e x-0 o^ ^ n^ ,".er^ A V n^*tm= ed XaVK A O os.,e ~rd: ^ ", A UA *.tr.. In fom a 1-6711. 8Qfco~ r 3i:lcr t-qqlt n ^ on ,y Mtnci6 ,~or, Pde r ^ ::md ,~ a

'^-^* *ui*" .D'xm Pred" P l nlnts s,,n~s,.o-. ,_ .^ -^.T.c o^^. mrl, ^ J-unco dfJ. 23,'- *"" plat ""*n~lltlal g -rta- deL' ISrn'pt- sLYAMIAAR 7 AE $5, "GUAnAJ FmREdNTEa

III tl wS It e m mtn t, _____tC-1217-3..S.. ALTRA D iE BUEi +.D 1 NAV1T N*-5 r..1? |2.^ rrn. eo nedor *""" "; o'anor^^ VEDDO C^El 25 VerrazO UNAje caAbaNLerizast
B a,,1." . *" --* **" !'" ^ '^ ^ ^ N& ..^ .- ^ K p,,o ..'N' m"* n; *,^:o p^ ^ n j *^ o" ; 7.~ O t I "b: otra C t' ro C ll 10 8 St 0 K~ u e1 .eer Cit=d Cou bL .q eral mol noS nt e1yee e^ en d-e amo.lpaln omd i-
]DR. 5ANT .N.O.PI .,\ ye d..; S.. t" t .... tt. oso.* -;* ^ n.... .. ... ........... ....^*~.d*.. ~o o" ^ *'Jo IIIIII .'/- Ii.^i. __, ..........p.^:F -- S.. ...... ? <^0"; ..... c. ............. ,
-- --J-Jt' S~ M B !*'^ *1 Amr lc" T.l: o 1-MU._ l-* l- I |,tp ie< fo Corn lnd 2B-1O b -1Jo -4 L^ea U-H- J I klI/M IA PA Oq +AL IND m84I~ gtatenD~tN KA AII.gASA~+. rreMo $&H10.,- vara. HGlnia. a-om7-M __[O I I ~ -teT HP-l-U[IU M l -U I -O


SAPO CXV
D


VENTAS VENTAS VNTAS
FINCAS RUSTICAS S51 ESTABLECJM NTOS 53 AUTOM OVILES T ACCESS. 53
0 TRNX FINCAS 0 TERIRNOI LUIGA- ATENCION. DULCEROI: VERDO DULCE. E VERDE CHRTYLER NUEVO, BAEATO. GAN
r- prxundm Habana., vi-a comun- gr;'con camion do rparto. Magntlca Muralla y Alu.cste. Inorma: Ric. u.
do propLadaos. lo parcelamos y vend.- ot. muohba vtid'lera. Informes I-N. H-83-33-4 Ino
0o1 POr lolare, construyyndolem calls. E-t9-M181-9SI EcS. O DIRERO OPERApION RA- -r
Di o0 lo Jdaulrm Mora, A-6133 NXC DINRO ORACION AP
me 1.5 a 7. d-a-30 SE VENDE Oa Bk 38 Special, 4 puertas an SE
_____SE_____ _buen_ condiclonoes. Verlo H01pital euutha le
VItNDO .MQUITA DE RE7R4 O B A0rodA tada tenda modern.A de construe- Catrlo m 1 pre t0r Henry, Goa
che arboleda an produc- 16n elepto. dedloada a] Cir0 do r op fi- H-814-93-4 dare
saoto tonmoraWl. informan Cli a d no y ef on xtn llen-
S" A .,dyJto l pujet,. Sdr tela y sitdoa to 1m io cntrico do Is SE VENDE CIrSA MERCURY DEL 41 IN
el panrmdero Rut. 13, Los Pinm. cludad de CArdeto. Informos: Dr.. Alydn, perfect* condlicines de mecAntca y poin- vE
t Uno. A^I ai 3&. cuarto plIo, do 3 a 4 p. m. tunr. Preclo $3.100 con willld.d d. pa. bl
--0m-30-4 b 303. o laoE-2D001o-51-5 o. Vorli en Avo. de A drics y Calla I ver
IN V ENDEN TODAS JINTASB a dICAS UN [ -BAN CON 1,0 VS. DE Alt. de Miraomar Tel. B-1050 y B-4313. Sler
7681402b saclsvdaC Jo ls. borrico d BE VERDE 0 Mae BA 3 Lines. Pr C-qU4
Ca.mpoOlldo. Guan0hbo y Biacurano;s v trno. General Montalvo V anl Paoa- ------------_-
rhi do in Is grnM ViaBlomca. C.bi doro do BagateBll. Marteinao. Inrormie: en PARTICULAR VENDE PACKARD. CLI-
do tota39- S caallerias aProxsmadimemtes at mal'o. F-1900-51-9 pper 1940, 6 elndrod. radio etc. 0o000000 -
friforth. B, Garda.J Cutb= _3W. 00cho~o. laments nitevo, bueo preclo. Belascoaln 601 00
t-0 B G c 4-50-G, C .p TINTOREROS bos,. adnito orro en earnbl.. Cab"
S---,-----Vendo tHntoreri oan to mejor de La HIB. E-04--4 v
rVE P CA IN SN PR=ANCIBCO DE bon.a, 3 maquinas, centrlfuga petro6leo y PARTICULAR VENUE PACKARD 1M. 4 -
Pa1. lO foads del Reoprto La Proopori- tef10do. No nso alquiler. puerta, "Motor ohico B colindros. Verse
did. do por a Lamo o La Uva, con -- do 12 a 4 p. m. Ave. Europa NQ 53, A]tu-
unn m~bifa yorto p modia. OCO drbolis- f-'OTRA PEQURRA. SOLICITA SOCIO. IN- -r de Milrmar. baojra. paradero do L&
ta12. 00 pali" Con0RU estmblo pars 30 forms: Carlos Tenrelro, Jeoste del Mon- Verbealt. 0H-21-1- eel,
vaco, can de vivoenoa, 2 pOZOl flelo, te 1165, No. 3. E-2300-bOA4 s VERDE MOTOCOCLETA INGLESA ol
pasidolo *I acueducto do V MOTOCGaTA alN A p
Un coltado. Entregiandola dosocupado acep- VENDO BAR CON COMIDA, MUCHA marcs Panther. modelo 1 00, en prfecto HaA
tlando cbmo parle do pasgo o paso todal pro- vent. AlqluUer: 18 peos. Recojo M0. En- estado. Ver., CaUe 11 entree 6 y a NO 910. le
pledada en.La Habana o ous Reparta. In- t0e0ue Io qua pueda. paue el rasto c6mo- Vedado. E-34-1a.53.
forman en 10 de Octubre 983, eosq. a Con- do, Vives 422. Silvino. WR VENDE BUICK 1047, ROAD MASTER, on
ctd Con., Vlbora. R-53-50-5 H450-41-10 con vectldursa de Nylon, de prera y art
QVINTAS DE RECREO: PURTO E FRUTAS, VENDO PON S- 00: gae o"uev, Parro do b: "000 _1
bAn e ob.' teoto 000000.1 00.o, 10 saho coa- 010o1. Par em Verto: Ant= 714.
Arry0 Arenas, finca "Resu- troto. Factladedo de pago, Avenida a y x10to Pso. ltetra A. Hay elevador.
rreccion", con carretera frente can 1. Anpiac16nti de Almendard. H -48o.43.4
I-43041-5 GANGAO. PARTICULAR, POR EMBAR-
a todos los lotes, agua y luz GANA: URGE VENTA NO PUEDO car vendo Dodge 42. perfects cotndiclo-
elhCtriCa, muchos frutales, ven- ataoder Quincalla 3 Pu.erta. qouina coo .nes $1.500. Verlo: MonaIterlo W4. emQo- L-
rloodo. poco aloillar. 7000. D3 p Caneo 2 00 Coloodo Corro. Toll. 1-7318. d
demos desde 2,500 tevaras en ade- Buevisedt ooaao.p n H-9-51-4. y ease' dCerr. Te -8
lante. Al contado y plazos. sE VERDE UA VIRIERA BE CIGA- D E1-0-4P C ON S
Tambibn hay varias casas cons- tbro s y= 19 y qt calrta, p so 1940
obany a s eao alob. par no 0 .er slander, peque0o arreglo, $1,000 con-
truidas que vendemos con faci- obrhp a y M'cadexr. H-1. -5 tado. Dodge 1938, 4 puertas, AUo
lidades. Informes: Diaz Ramnos, M.VRE1-19005 td.Dde 198 uraA
eMAsDiaIRaFos, CA BODEGA. EL LU. $800 contado, Buick 1937, 4 tac
Banco Canada Departamento gar o apropialdo para cualiquier o00 n0- $80 cntado "Ber-ta-
322 A-8875. H-611-50-I Oct. corto. Lampartll. 20 o.quina Aguac.t. o puertas $0 ontado. Ber- 15
RE toner quoA C UA embanoarI. ta veondo baratm,. di", Refugio 262. 00
92 VENUE UNA OPCION DE UNA FIN. Vaim. urgent. Jost. H-74-81-10 H-284-53-4
qurotta o de Vendo tarceo. Inroramo: URGE VENTA, POE NO PODERLO ATEN- -84 -
Caotoros do ats IL rla dl rloHn o hi- dar un aterito on San Carlos y Salva- PLYMOUTH 46 NUEVO DE PAQUETE. M,
Idmotro 5 y a Jo6. Henind5--. dor (Cerro) y Uene una. cafetera Naclo- Cuf.ia Chevrolet 48, Cup de lujo comao de d.
-0-- nel y Irigsdalret, 3 puerta. fabrics Chevrolet 37. 4 puertas, Ford V-a.
INQUITA RECREO CON CASA MADE- H-30901-10 00. 4 p0erta. Vendo y flinanclo Sr. Fornn- -
ra. doblo torrt. asla. 314. comecdor. co- 1 y G V .. P
cl-a y balo. case encargado y 3 cow-,a CIA. REFRESCOS AMERICA- dos. Cone 17 y 0. Vododo 504-5 44
marriosmtari we-ca ave,s e. lux y asu hslct ssrb~o u TO -, ETL t.
uducto, bonito portad, cer Coto. na, solicita distribuidor que FIAT TOPOLINO' CONVERTIBLE 104 o.
Para mAs In o. nomr Alvare.i 4 a 1. compare ruta y camion, zona co7,mis. 0al0, aneoraento etdo. eriNopto,
x-zso. -o79-40d 'oototoniole, ovonledor, asente etr. Vel Nyl
'-200. E-17944 ciudad Habana. Llame: 14810, a todas oor.. Plaoleta Mea..n. 0oj r-F
ARRENDAMIENTOS de 8 a 12 y 2 a 5. f-2-51-10. BPCRE F.T4..O. N- 0
~VENDO PACKARD 42 Y FIAT a., CON=-S
BE VENDE RAR. les. AVE vetotble y tcuatro puert0. respective-
A.1 FINCAS RUSTICA vers. fines. 0tcl0 amparcln vtveros 0 e- mente. Perect.. as dcilone.. Buen preclo .
neral, much colnte.a eoqula Proepla *ire Facitltdade. 17, 15, entr. K y L. Vl.dado
URBANAS libthre. Contrato 8 afto. alquiler $I. Cille H-8---i1
14 y H. So. Ampltcll6n Almendares. freot*
C0DO YINQUITA @,ON VAEAO. CASITA roll. 40, Miramar. Dueol. 00da horas, OPnIUR TIPO TRANKUS. RE VE--'
de. motor Chevrolet, sarrocerla metal.
mampooteria. Electricldadl. ague at carn0- E-e7-51-5 ep de obricacln americana. Informo au B
pra0 mlt ary, W/eiSa raze. Reparto La LI- CAFS RESTAURANT DENTBO DEL AL- dueflo, Solo 3287, TeldMf. 1-4259. 1
me, Celle Fr. Avenida Los Martlnez, AbaJe to comerclo olido historical comerieal: E-1194-3-7 5 e
Cementerlo Judlo OGuanabcoa. El Amerl- .000. Ventsia mensual, $3.000. dleos vender VE
Call. H-1007-A-1-4. te0g0 gerencela en otr. Cas Cuenya, Mon- GANGA c
l ETALEIMIETO 1 yt Someruelos. Cald. ,H-M1-1-4 Vendo en $350 Ford 4 Comerc.il. el quoe rFl
51 ESTABLECIMIENTOS VNDO UNA CASA BE HUESPEIDES ll gue p'mero se ]o lleva, no charlots- Ce
ANTESDE A P O-ar do Iqisto, Agola 512, alos If. Vintoo. 9 Calabooar, Habana. Sr.
ANTEI DE INVErTI U DiN0O3 PRO- -3416. H-777-51-5 Ferd .. H-109-53-
ptodadm, nodegas. bares. V.a Gdser. ca- I VENDO EN 10-0. OLDSMOBILE, IM_; 41 Sir
6d fonds Requiem TeJs. 2-0 M-453. VENDO HOSPXDAJS 14 BABITACIONES, VENsD pENti00. OLMOBLE. 0314 S
H-132_0-51-5 rmueblo.., funop onandor Linta.ones 10P'Vdo. .Estacnrtl Tosar. H-1112-53-5.
E VERDE RAKOITA DE CAPE V KE- clo'tovonte dO.su 3 p. m. PrtDo pars TIDAKER W7.0 P
frescos, vents dtarla 0o peaox. Inlorman s.TUDEBa 3 m 1 p U AKER, $750.00 r
en Dragonei .t cald cantina. (Playa del vent r L_ 4-104-I-I tap. Buen aspect, perfect meeAnicamente, 0
VaporJ. RNsnd H-1331-51-5 VENDO UNA BODEOA CON CANTINA. 4 puertoo, 0 cilndros. econ6onlco, Soma0 y GA
SE vEr DE QUosco MODRNO CON teereo-igerdor 4 paeria. Po alqui- cimaras O.K. stomsra particular. Canle 9
o aOR Z o IT a ltdaRO CON Jay. ey t ituada an cogt C6mePS 271. MR- ndnlero 751, esquire a Avenida 6, Am- l10
00 ador a, rihtalh-dSidai4 y b aete- rlan0o. I 4r. Tlotdo -o 0BO-741 pUaC16n Almendareos. d 10 2. -
iNoclonal, enobado (,le abrir Per no po- g-1 3-51-9 H-1417-83-4 C
dorio &tender. 10 do aEtubr 921, rente a P1o -1417-034 C
Po.tto. H-1234-51-5 OANOAI VRNDO VIDRIURA DE TABA- pONTIAC 38, BAUL. RADIO 6 CILIN- Ud
VENDO FOR RMBARCAR UNA VIDRI col. cgatrroa y qiuncalla. Tien bonilta dros $875. Plymouth 37 h ou. 4 puertu teo.
VE DO PqO tMicalla. tgAro A iabDIo. eI vdrlera de exhtblclone., $1,500. Vende $750. Nece.Ito vnder uno de los do. (ur- lo
Tol ottado un Virtoude, s equois a 00dms $00 mrtsualms, Miroanar p A. Almendareo. ge). Carloo 39 p Marquod Gontdle. bode-
Otto. V drm. ent09 y 1Vr do sIs Indus-ot 2 bar La Fe. 0-30-51-5 ga. H-1431-3-4 VS
trio VerseA^ ^ entre-- v.Y/-e i
y I do e la trde. Precdo: 400 pesos. VENDO BODEGA CANTINRLA. CON FI. BUICK 41, CONVERTIBLE l
H-1110-51-4. gidalre. 4 puerta0 y equlpo duro frio,. B O VETILE 1
Srn venta Linea del Oeoste 619, esquin Super, radio, foroles neblloa, busca- B
SE VENDK MODERNA Y PE- Mu Tstlvdo., So.nt Suoder. crivos. Facllldades. Too c.r. camblo.o
-H-0570-S-0 Santiago 0. 1t0na Pocito. -
quefia tienda, local inmejora- H--1A2C--. YN 1o-0H43-4.-. PL
ble. San Miguel entiree Galiano FORea Nz"QUE SKIARCARKE, YEN--d
dble. San Miguel (entre Galiano un celto y lcherba. Venda: do 35 VENDO PLYMOUTH Is0. OSTA NUEVO. ,
y.San Nicolas), frente al Ten a 3 pesos, Inoso an el molso. -ito .picul, lux l ..., ,o-a y ....u- 17
en Jores iio. 106, esquina AgueI Dulce. lador nttevo. V6iJo. Je onceal.-, baratialmo,
Cents. Informnes A-6111. 1. N. ---51.4do2 d. 6a de is tlrd., son J.- 66.. -
H-1008-51-4. VENDO ESTUPENRO BAR PUENTE D1 H--- --:-53-4 3i
UpEB-NE-OC- POI- DEaAVXNENCA Hlero con u restaurnte,. mesas de hi- STUDEBAKER 1930, PARTICULAR. 4 f
ER-NOOOCIOl P0DESA.VNENCIA ay omos do ddomlnt. Alqu-tr 030. en puertas, econrmico. nuchs extras. Pue-
d do do aocatldcs, me vede s part de my bueno proporcdl6n. Santos Suirez y de verse, de 5 a p. m., 3. No. 20o, -
uno, en fabrics do lethe condensed. pro- Mendoza. H-1-4-1-11 quina a C. Vedado. H-1400-53-8 IV
d*ctendo pctualmento. Isbobl oc.. Hobg-
nid.0 . .. 310.H-t4-. G A-N G A AJJTOMOVIL NASH 194748 A.
ME VENDE UN4 ORAN FARMACIA. IN- So vend. tun bodega muy ctnleroef. Be vende, muy poco uto. completamen-
foorman n ta milma San Jol 872. S sgaranti de vent omt de- tr.r mll t( nuevo. Pued verse on Almendart 10, I
H-1152-51-5 quinlentos peoso menguloe. Tlene no hbJo. entrf Carlos III y Lujoreflo.
vtvlendd, vacso. Page poco alquiler. An- 1H-1733-5 c-
ilLalo, Cuidado, Atenci6n! on Nclo y Rublcab, forman, CROSMOBIs DEL 4 VERD, COMP e.
Barea crntric vlvlend.a, 25 ltbrps cl(d dru do Monte. H- -l8 ,o0-51-0 n l 4 OIL r DEL 47 VERDEk. COMPRO
do on of 48, ;ocricano. 80 bom. por go-:
di rtas. $100 ventu. Tengo person compra 16 F A n. a met do uno. Or.pl. S aItos I WE
miftd o proesta dinero min Interds. MAi do- LUIS FERNA to a ocO p.d. H-137p-i0 c
tall.es, Mims (3 a N Belocoaln 1., Vidri- COMPRA VENTA p.1.3-198
r*a__ -1283-5014 B" as, Bodego, csar, brens, psdodo. vidr1- PISICORRE, MERCURY 1948
D fn ood=., dulsTra 1chrota hottlet. cs- Flotarnto. radio S tubo.. 5 comes bonds T1
I d bdouspede. Lotl rnimndez, Monto blanco. con muy poco mo$3,300. Fartcl- F
534. ad, 2 0 5. H-032-51-11. dad". de pagol ]forran Aurelto Pine.
Gran niuebieria$8,000 cif..'.N9,6 (all.). W-w~ e M-^" to<
Pr6xis alo Capltollo, Punto muy eomero- VENDO taHe-1355-53- 4L
.lo, Amplio loca vento ol cot-do 3. La 2 mao". '-idra tb o a V PAKAR 41
mumsuales. Le convecne. Antonio Feremnd= 0 pesos mnunalea: $12,000 coda una 1
M-4= do 9 a 16 & m. B-2732 d 1 a 3. Mont 4. Cao. Ludo Ienandz, 1 S3. Cunt oonvertules. Club Cup. 6 pass- -
10_H-1-1303-51-4 1H-B34-51-4 Jeros. Doy flI.clllaades de pago. Tomro carro
OPORTUNIDADI PoR NO PODERLA en vAT RA o A Cy to.1-d-. Vedado. rEoteied
SE VENDU BOOZOA CA de Gauolinao.
slander, Vendo vidrlra doe 0abco0. cl- par ctento cantlne. Alamblque y Dria: t n
Narrow y qulncalla. muy blen ltuada,. Dts- M-4, A-41074. Trto director. No Inter- Cerl- Fi's5-3
agle y Beloscoaln. frente a] Ministerlo de Chevrolet 35. Ford's 35-37
Juolo. Isbrooo en lat mrsma. t-0 Est1 n en pert-.-a condio-Ines de gomas, -
H-1409-51-4 OPORTUNIDAD BE VENDE UN CAFE Y pintura y inecanlca. Tomo cirro en cam- B
fonda en Ay-starin y Stlo,. par no po- blo. Doy tecllldades pago. A y Casledo
VENDO REGIA FARMACIA, derIa tender. 1nformtm Is .mjam. F-o. LA- Vedado. (Estaclon de Gasollna).
calle 23, Vedado. Tiene con- P` 0-846-514 y-:N A
POK NO POD.RLA ATINDER VENDO PICK-UP INTERNATIONAL
trato, poca rental. Magnifica polerl. con ouena venta, as un relg- En buens conJiclones: 50. 6 cilllndro. VI
venta. Muchas existencias. Ro- lo. Jerdonro Ao ta., Ave. 4 y 10 do. cua- (chlicol. Doy ac!lldade de paso. Caluad PI
erto edon dez el -1. ra. pradero Ctiumbil. Buane VI ta. y A, Vedado. iEltacl6n de Gesollnol. P
berto Hernandez. Telf. U-6119. H-951-514 H-0-1300--5 M
1-H-1298-51-4 S
l-H-1298-51-4 VERDADERA GANGA -
URCG VENTA POR NO PODER ATEN- 52 BOVEDAS Y PANTEONES Vendo c.am.one. de volLeo. double fuer-
der un hotel do 10s rnodero, an -0 00. .nt.ro.t.or.l, Fargo. Ford. perfectos
Ia Playn do Mao Jan0. y un case d co- GANGAS DE LA SEMANA ue.d... ror lt de. pc. -,doo. s0om0
midas an La Haban0. Neptuno 303. Sr0- oooras. pof llquidooiis sogacis. Vooloo,
moral". 602-51-5- PLAZOS, CONTADO subra... No 31.. H-132-5-5
CDO CASA BUEISPEDES. CALL MA- Lugros a tnlcos. Lujosa capills nuevt, PARTICULAR VENDE FOOD BOS PUER-
rnls 203, baloe Il .raspas habltaclones, marumol: $2.00. Soberbta botdid preoioso tax 1937 85 He. acabado de pintar, veosl
b.rat.. Pregunte par Consue]o. Ml. In- mirmotL Sttuacin priv.eglad.d: 2.I00. BI tidur. y Somas nuea0 Aljustado de me-
formesa:. Telforo U6119. vedou blen itu"dol: 300. Panteones. m.t- cnca. Ve-lo C.nluegoo N" 71 bolaos.
1-H-1295-1-4 o0l y grltnito. S0 conotraytra gtuto. Listos H-12321-3-3
_pWa enterrar. Cualquie- presupuelto. Mu-
VENDO HOTEL 70 HARITACIONE$ IN- chose facilldado. AltUZarro. F-474. BE VENDE CHEVROLET 4? FLEETLIN
moJorable ubiccl6n. Iroorman Aguiar 310 H-540-52-1 Verlo TeJodilio 53 do 1 a 3 p. m.
do mdatsia. 1-1210-51-5 u
VENDO RODEGOF POR TENER OTKO N,. A PLAZOS, DESDE $30 EN- BE VENDE FORD 054. MAGNICAS
Esoto. Sot r. "quina Yumuri. ap0o. trada y $15.00 mensuales. condiclone.ra.rdio, otro extr...a s ,00.
II Joo. Precso 15 500. lnsormans en Is ntr..T- Ioorrs.. Toldono Fi-4072.,
ma. .!1-1,0234-,4 Otras listas para enterrar. Tam- 1omn o H-1217-53-5
GANGA, BODEGA $4,000 bien de contado a precios eco- LINDA SEDANJETTE BUICK. 0 obXAS,.
GANGA, BODEGlA 4,000H Al._ ,-fhin no band- blan... ........ rdio. E-ti prt--
$2y ,o a Pagr. Vende $120.00 dloro n6mlCOs. Se fabnrican b6vedas bano.o bls.. nuc.aa, -.a y Es7i pro-
dom. Vertls 1, 456, rolino 25 y 27. Vodo-
ois n saquin.. Contr-to B .hot. oootto- en cual uier Cementerio del do. Teldono: 0-1521. 1H-120-53-5
-a, wolotmes: ofiate Bay-% Sep00.Isld 018.
.nte. Ren-s0 oSlod. roldT. A-4` 1 interior. Eduardo Palacio, 9 N9 it.o PESOS, CAMION wRNIT., TONE-
H-1281-514 ldes, 7 Corme chaps, se0Uro y encoer-
305, entire H e I, Vedado, Haba- do. tao pra trbabelar. Verlo: 10 do Oc-
PUESTO FRUTOS PAIS na: F-2320. tubre 103, l lado Quinta Dependtontes.
ICn aoeqn con lrlidatlre con M10 0 C Telf.ono: M-4.________ H-IM--5
.S0 4 ."o oZ 1. cr d."5. Vats $ -a FE-851-52-11 Sep. MOTOCICLETA INDIAN
0010 d. 2 a S odd KM Moodo, AEOiIIO 7
Virtud--. 53 AUTOMOVILM T ACCES. En magn fl os ndtolaon. rond" o cm
ca. r-- osl o-as. lt-orma Tolatoso 1-3017.
A CogeriB, B una CuadrR MERCOIT n. t pUERTAK PINTURA ---------------~--~--_
n O.llaoo . o W 0. l, b. rt... .f r.t* n. . .. m.p o d +da r, ,,1.; M om. .ta II V EN DEO DOOC l 1 ", 4 FU EBT A l.
holatca. on Ego loe o. 'ut. do 10 4. c ( N0 433. I 5 mafi& lnomdo. No chorl.- $700. 1 D0d4. 43.3 poritsa. do y 9-
bo-MS~olui. 1 0-133!^^5B-U 30~no* Costoa 000 osoro,' $050~lc>ft.^lU^ Colsn
___________________ ___'.-"-*- MAONRiFCA (llA PLYMOUTh t1.4 ch..tod t 3. Cspo rotol. 0100 Plymouth 41
LOCAL 0 COMEECIO pet-to .oleo motor p pntotra Upoo co-, uomo no orsd 5., 4 psort-..l l 050. Frd
Sil ~m~n U ~v~v~ilJ V+, mrsroat, btll boo 0 llMod, eeoptta 01~- 385]pso 'too. $410, 00r.1.: Pop. Antonlio
En Neptuno, pegado a Galjo- onas, ododoproo razonsobl. Inoer- s. uoo.bacoo.
no facid de adapter a cualquler m. _A- t_.-M1------
negocio En Ia actualidad dedi- MOTOR pLYoUE 00441 COMPLETO V^D5 1 e'n rito ertedpinturl."So-
a a de -enoras cado a-artsculostde sefiara deCa- .0 0 n10000, t-e*0 mar.tlod.ousr sy lo sla a tolIt.
caa iiarctus u ,v. notc.lv.$J. reO.Ct Oel. ablm ~o Vorlo. on 0.0 laldro 219. 81, doeolo: Cdr-
as mn ontada cn n derroche de lu- 515. C orro. din h dbitls. H i-tno- -a den00 y Corralre. plqu.r1 BRno*n.
Io. posee las vidrierat mi, ma- 0CR cvn. CDeVSRTILE IE L02 n .. tB___ -I 53.-0
dernas y sinless quo hay en La n ur rt Cpm ~ r0 015.*. P-sa> s-3- SE, n VERB E c UcAn 5 Habano en dificao Vdeirtuo. R. VuuDO ua. A a i Po It -a N o To-
dlueflo Ilevo treinta 01005 enl es- cottt B ot ob. Drtt. brabrnuo. "c"ll vidoo CMONCIsII A-1I1-t0 53.5
p c...., -4 M arts.0 rpotfo Do Potloro.l C ENOOCMoOP HEROE MD-7
to comercia. So retira y liquids oo0ub10 t.aimax. Ayrndao. V0IC6,00 00100s-0~qu.10 Ps-olo 071.upJ
en (2,0.Ri, de 2 a 4, CalIA --oo v~ir iw anJos. Btaoda. t4__ -IUI-53-
10-H-1326-51-4 + ot o.o... r on- CADILLAC DL 41
IS- 'AR O -- iL n BE I p am r $00 000 10 B alqull "r. Co. I U n e, .- ,I
tVoTt* o CocondoAt00o1AOOlu. l "[o n1 eoIutn o Awnldo 4. Aopt- PIwood ron Ot. moedlctlooad ro -
Vmapom.I C5oy~t0C**om""l00 otdo rotd A00006000. do l a 1 din, fomodotomoot. *uootr Psoodo s-mo do
d toty do ". 1 rItd d Ma *l5noorio R_-1415-0-4 0a m. 4 p+ mo A.. 0 NO .ntra
soaa oo Iootod d Utptodo5-000to VERDE FORD 4$ NUEVO. EL MA. fl 15 Ao~pHto-$d Almondr.r. T.oldoo
I.o.6l+.o ort0450.t, op,.o+do ar.7 00 ; Iodo ot" roo" o a a.a-Ni. bBR I _m D-*_. .-.tt ',
i, .o.L .,Itn -- do 0M 0.po00,0 aOoop aomooho oxto.. prtt o. toios. TRRDO 100KR00 0 3. P. C ..T.O PURR.
01o40 0cn0e0rte. tolodrlo> t*"I U-t.Il. 00-1M0-M-- tao, 00 Km. rot galn. Poco muo. Verlo
(Zit l t0r4. 010000 "lWlll>u ---- _,t--L--.0.0-- Co~ll1 00 100 lo5. a 0. Vodado. 0aralo
t000 S 40 'nwo Pt to1e4. d* do.trdo Oat PLyMOtuTH 1941 Paoultno. H-1117-0-S
potorpoma~."- o1't Cb rm to deat... .oo oI do. ... 020043.--0l- tor rhtro roobolur. do inoro. ptnlorO do
NKu te-* Bm"' y t pa*_ _,,_Veo. .____________... 00 tl0-, 0 3o-01. ,ouov. Vot.o Co,-Ino.
OurAo.000. fSo O'"oa *eo alto tlooo P*ARTICULAa 0.RBF DLDOoOIUO 0341 riO 30. nChapa pralu.Ooor M4.00 Osbormos:
1045 bulo~ 040.309 do 'tolO Oooot"od tO- p ol~toe. oto-o*o 1 VoojoS ooto 00.. Oat.Ioblocl00 04_______ -lll-80-0
dS tac od..-d I"roeto-ho 1 a"Si dooo-< mo 0^- --"- Mnr 00 *-*i 4a. m VO 00 Bmas. CETr.OLE.T DEL m.
odd. o. otororod. e --st Psao* 0.0"... o..... . ma pa gomon. $.0,0,. rttour,
--ru"" "I" ^- ..'T:' .;.m J; rKo tMI,, .0Ct0. COM wa-.'- scM- pmaso nvi a l.,.- poR 105C
a lff P0 A .ro t. 3000., 01 ho rSdo paeiooo m Ico -lce. magoOni-n- nlor. -op dtsr-ct. Ilo It3o I 0
SON oo.-so "^ ^ ^ ^ T S- ^ ^ ^ r --


TADITA rr r A iULADIMA CAlAWt A r rDT r-*F1 IQA8


VENTAS VENTAS VENTAS
SAUTOMOVILES T ACCESS. 54 MAQUINARIAS 56 MUEBLES Y PRENDAS
LNGAi POR NO NECESITAR, REGALO 0E VENDE OgNERADOXI ELECTRICO JUEOO SALA DORADO 0 PIEZA., 1 JUV-
un p ocorro Chevrolet 19M. tn $1.00 -Aea" 20 kilow 750 revoluiont. por ml- ,o comsdor tim plazas 1 M00. I r-
fooret: St. todrlguez, Bolascmoln 76. nuto con 0 u pilrra. complete nuevo. In. dio Electrolt titomr tlco., dticos, mea., cl-
rtreterita. H-427-53-0 forml: l. Ilds Oflclo M. A-6567. ne Bell Howell rollo. 500. Verlo. Neptuno
l--N--NA ---------.-H-743-54-11 163 29 plo A-'I4. H-1377-56-4
VERDE URA MOTOCICLETA BAR- ______________
ey Dovtdlon 74 lateral, como nueva. IMPRBEORES 0 ENCUADERNADORS: JUEGO Dl CUARTO COMPLRTAMENTE
En'. Verla Milanmar y Primers. Almen- So voenden 1 mtqum de ponchar de pr. moderno. clarttoa. 0. etnue.vo Ele-
0os, cata SAncheo, empelo. ddal, 1 poforadtodo pedal, 1 genosodndor gante euarto coba, o.moreo 'Jueso reeil-
H -6 3--9 do Iplgd., I cizalla de 14 puolgad. Ir- bdsor, chlfforrober Por embote;r. SlUm
ENDO ---------- 19prente L7b.ortd, San Joa 062. J. CaUllo. 74L .entr RaYo Boan Nlcold,
;NDO OLDSMOBILE 1041 CONVERTI- Emn. H-719-54-4 4C-111-S- IP0
do otolpeDdo. ErsMarBosEroolBs,...TO
to a CalrbC NQ107 entirell0y712.La BSE VENDE TUBIAEPIOA. D| 3 PULGA.
a. H-753-53-4 doe con motor coplado, prictica-
-menta nuev. en $400.00. Se puede ver MUEBLES BARATOS
BUICK 1941 SUPER en el arae de FAbrics No. 15 Prgu A Pzo y condo uo d uto d
ilempr etn useo particular poer una aolo talr or pot- a rn. Telf,. X-4031. j a. o latO. d n- d odoo. .l. a. to. II
tlo. vcStidure Cuero. rado. Io, em o lnue- E-5121-14-I ll c rs 0ts 11,0r oIftrsP.is -I.
a yinllanevradernst etn.pernectos lonad, pBE
ao y todo lo derail n perfoeclo 0uldo. ,e VENDE UNA PKERNSA DE TROQUE- a- uotlt- Fcllldaot> polo Reclbimoo
Itoda y L. Kototclon -Iinoll Julls. Iar N9 3 de roddo. Informed: Irlloyen. IU urbb com,-o 0artr de sondo 'La
1H-3043-4 T.llono X-4217 4H-313-54-7 Primces" Sn nafael 1575-5.77 Teleono
07-504.C-003 0-10 Sfp
AYESTARAN MOTORS RASTRO EL NIAGARA -. --1
.teno grand. ctldade de.ut. y Traae s desde 3A
ones d t odoe OI Upo. -y ao.. quo lo TELEFONO A-7642
i vendlendo mu baraitois y grandues f- Liquldai n bomb do todoo Upo.. plan- 1Ij sde $3.00
lid-d do pago. Ayosterxn y Mllol. tl olctricu. smotora" Eosoiln y el.ctr/com. Procedent T mpeho, .surtldo compld.
aina.n E-1051-M-11 ip. dinemos Para csine, matineo dotodsei -1es0 to Shairklns, Frecolsona, Palm Beach
y tamrnish reloJes Ptes16n, contadores i- Re ,ecool Craeh pnaal.nes claiM
SVENDE UN CAMION kNTRNATIO- ry .gu0. un tractor Fordon como nuevo, o-cool. Crh o nbfolose %o
nel, poutamc. dobla ura. so 1942., -ts msagnetos y repucrds. Se vendor el rostro, g oyabaoo.s Ssn Rafael 75. sllquin
miu0 nuevoo con mu carrocerl R tods esquina a 1 cuadu dea Punto P aUn Dul- M, ar q GonAle. La 1-Colonial", tel
tands. DIrection: garaje Sthe, Int so. c. Total. Cristina 412 A-7142. C-i-S4-H U-14oE-5802-56-13 Sep
00a 910. E B-4.8W Sep. ICH1aNCI! BARATI8IM08 LUJOSO.
et-1--0. .-- 1- Hp. aSE VENDEN cuartoo -enchinpdo claro. orlglnluamo co-
DAOTi DR tE.nque do 30.000 saloi., clu. uno quot., butod n lno., l.pi. otro medno.
do 11,400. tres de 800 salon cu. otro d Ctmltam colonales., llvingroom ingltn. co-
AMORTIGUADORES galones y varies o chlcos. Tuberi medir. librero. buro_:lo, allune_+ Enebir
de uso00y nueva galvd ni0ad0 y o erro deno- 256. Cerer Conmi rdti ao lH-869-56-4
TALLERES ALVAREZ Ee, dCted 314" 1 3" Bomban centrtfugou --
Luaons 413. Ttlono .U-70 81 Rtparaclt6n un olo cuerpo ded 314" sa 4" con mot MUEor B L E
1toda clta dd omortllusdoreos. Mecnics electric. Coomproor 1l0r titpo 0r0 y ta- Juego llvingroom, como nurvo. bonior
PeClatzad1A. Glurntla pO itiva. Tenemos ler pinturl. Ventleldores y xtractore .va- Lp t. compuesto de 4 WneS.e Se da baia-
dstencta pa rApido tntercatmblo do to- rloo temafns. Tachos para fAbrcudr d dul- to, por no necealLarlo, Aoveln.d Primer
. li Upo. Tall.rt Alv.re c" sble.ot y aI vaclo. Amndom d. rradopa7..a.. 3 y .raar B-316
C-579-33-13Sep. do dferente Upo.. M-9921 0"tensi010 1. -12777-5-4
ITO "MLRCUR 0000.001140, CON VER E01E0 0M-54-5
O "mECUE", MODEL 4., CONMAU I ,--------I-----A---SE V- Z- VEND9ER JUIGO COMEDOR MODERN
menos d ao y medio de uso. en, per- MAQUINARIAS, SE VENDE: Calle 6 numero 34tre Q uinl y Torce
ctu condlclones mec4nlcas y do man- Un torno "Le Blond", cambiao rpldo, r, primer p l Mino Mmar Verse l,0 9 a 11
Mimiettormo Nylon, goma de repus.- IS" de volteo, 7 pies ntr eenmro. iln- por I& maohan. H4000030-4
nuevI deilso, equlpo com-pleto.0 So flne do 32" y 36" Una bombs Gould VENDESE JUEG0 SALA, MODERNO. TA.
ende on $2.100. Inormon: A-9359 Tiplex do 1 Ibombas Gould. de y pldo y un lueo urlto orri cos
.0 E-l.6-.3-5 Sep. 3 Motors' Litlr Dtiesel., do 6 HP., I Terer 4 primer pso entire I y 0 Mira.
H.P. y 10 H.P., nuevoo Motores Cenu- imr.. Vers do 2 &3 taide.
JEEPS DE* USO ry, desde V4 a 1 H.P., monofiAlsio. 220 11-207-56-4
lodelo de guerra 11.000 Modelo Civivolt. Mollnos pli"Pedrs fra nctsas pao ra .r7-
S194 $1,300. TIldlno BO-7433& nos, Mollnol para cafd, de dicol de aoce- VENDO J'KOGO D6. 8A0.A 0AOBA.
E-944-13-3 Sop ro. Molino de oviento. Yunqueo y yen- Plezu, uni cn.0 1c . r, 0 yon butrac
lladores. Una a entrlfugl Gould, de 3" 'n perfoecto t.do todo., Trlton.,o 1-712
iSICORES "FORD" .40, COMO NUEVO. sierra otlrtularsr D0uton. dolde 40" 5 0 m 3 p. a 53' 9 .
snse. M-063. A-401. E-192.-53-5 Slerrm de binda. mnra DisEton. Mandrl- VENDO MAqUINA aINGrR MODERNA
ANOA: 12,M0. PLYMOUTH SPECIAL isplenu 1., en Calms do bolbs. Una moo omploetmO.0N.lING VoaO Ud asn-A
do Luxa. 4 puerats. radio. vestidclts do d lqnoa eooplear traders Cm AmnAuur, LL- dde ompr.r. Malon.a NO 1bales.., .e.lorttl
ylon do 3l47. Slempre pa rulnt ir. Llt.mc berttd 1, apart-do 123, Holuln. Nleves Lal. (No Int.rmedlIrloo.. un moa
3-11. E-1814-53-5 E-400,4-10 Sep. tor Singer E-5104-56-lI op
K VENDS UN CAION > DR REPATO VENDO JAIA DBE IUNA TARDA CUBI- VENDO EGI00 JUEGO CUARTO CAO.A
im VDNDge UN CAION t1 E Kne ATO. os moller do bolao y pl 1 pyedsotale. .in testronar; ncho encar o. mlt.d pile-o
mnarc Dodge, del 41. on bouen tado, pro- ntormes A.-330 H-1007-54-5 pel a novilot; .1io reclbldor crobs, r0d0,
o para vaqueria. Puede verse mn an-- elecric "rmo radi
^nc u... r.u..or^*" N^ .^^ ^AMA^ 40., Bolas-s;.,, Santis.o. H.1124-56-
o popD. CHoqoOrLoP01reTobo To __^______________________________.~o-.nc~o"..."
soa in rod o sq uth C a Cr101100. In74o r-- : IM PREN TA: 51 VER DE U SA M A Q UIR A porltc ll pil a 0ltr01 c u. "E merso n". 501.
-1843. E-2321-- Kel N 1 -53-5 Kelly N9 1 perfect stado. Fgure 400, s rnoo. H1.213-S8-5
K VENDE CHEVROLET 4., FLEET- 42- -11.1 04.4-5 0.00, FECIOSO LISINROOM 10
n 0n ma sno licas cond c lonel radio y H-13454- s $300.oo, nre o; cO arto nI aRdo elo
000000ltOO O LET P00010015, 0010013. ~ ~ o,,, K 0=00- tlol no .ot s-to rchapado .Lol gao0n.
ol. onuev. Pa... rlo.... re 0 lc, gas MOLINO PU LVERIZADOR mndt- ..o.b. tdo.I otnr lo. ] .ioni., co-
t. gTel e on r: F-5020. Urge renla por te d. Erector, recibidor, ca rm "Simmons", Col-
er quenembaier. H-574-53-4 Llqutdamono puoverizador do oszcar ShuLt chnb personal, otr 01ca0es, G0 r aoo 2511
O_______O'il.ca_____ _"ol n motor da 15 tH.P Capcidad Serg-lo. 1-1203-5i-5
ENDO PLYMOUTH 4t EN P.RFECTAO 050 llbral hora. Induatri Macchinery A
condicones. Puoed e verse de 12 a 3 en Equipment CO SAcosta 31. M-2166. VENDO COMEDOR rINGLS COLONIAL
024 Auitor San Pablo.E-8 -54-4gap, 1 ,ntigu, una obro do arto Aparador v-l
goero. H1 314 en1 Audi3or ______ nPbo--me4- Sep. oatrinome preeiosLa set dilla. dos buta
oEs. 10-0. U-V 4"yT. ,CALDERAYMAQ.V 0 I canAmpar bron o.. esqej dorado. toed
0 VERDE UN CAMIION CtOEVR0LET 40
nueIo. faLnt 401 entre San ao yP Veondo calder vertical 4 HP. maq,. va- $575t X-2430. E-1046-14-.
nJose,0.1-110- o bsorshori ontl 20H.P Centrifuge osooplo
......................____________.~ 2tot, mollno. deshldratdor.. p otroasi
ENDuo CHEVROLET19 K c .MUKLLES v tl Perot- y, her.mEleot ., leedrendo local
bale. e vend bororato, graol Capiltoll o. ampllo a 200 matrols fereoarrol. Inorm. LAMPARAS E CRISTAL
100EN~to ietcn* dHEVROL 10 rlo, cUL oaprrlent.0 H-v hoeUOnloo0a i~nodnoody .103 W0 W*
regunteo per PVentura),o -84-0 F-7910, d3 0 OP. t.747-4-5 Si desea comprar l mpara,
4-34 AUN_______________A E ADE DORACER PICADURA DU.
ANGOA CBEViOLT 00, 0 P. SAUL, RA- 0)Alax., 00n motor Pa pa raorrlenlM antiguas y modernas,0 o peza
di, muy baroto Neres-to dl7nro, Car- y 110. Informs; Sr. Madera, M :. sueltas de fino crystal Baccara
* m y Heopl.tl0.t Eoebio1. H-0-03-4 0-902-54-4 Sep.

HEVWOLT 7 CMUELLES PUERTASo. 5VENDEE ERRA CIRCULAR CON ME- o Bohemia, "La Casa Gil", Car
perfect o eiado ordntc y plotntur, Av.o 00 sabiCt, hosl 10.. motor nuuo deo ,;. los I 504, casi esquirma a Be
dura nue a. Proplo protoesonal o- vajan-r con barrenidor- y1drar. 1)formo l- H an A uar t anu e
em V.alo Grlje La Palma, Arroyo Apo- do. B-4346. Avenlda 51N9 373 Bon. Vt-lascoin. Cuarentr aios xpe
0-522-53-4 toL. 0----4-5.- riencia. C-909-56-26 sepI
ENDO UDSON DIL 41. IESTA COMO VEA ESTO: VNDO I TORINO MADERA
nuovo. 4 puertao,,uI tcitindo., .. ostldort a oInll .ijdora. lado.ra, torulo t ... ao- i-l( A "iNSol-
Ie. Pbumao lto bra, S Somas. Se doe "dador elyclrio, a1 tosran o ynoodor, par
;1,000. Trato directed ran u dueflo. Verlo: eorriento ll0v. a 32Dvl_. =dneteBy. ,
aeraje Morro", d 4 pntor p m r a IRico. l 4 o 6. E-1474-54-4 P. El m jor Sof-C ama, 2 ml
LTXOUTOH-7S0-54-4 SE. VENDONE CONCRTERtA LE EO. IN- telo y cmodo, hasta un si
rLoOUTHI M42 PUERTAS, SPECIAL forme: B-404 H5 i. 1 0T-53-.- Jte
de luxe, gom ..... vieraio yv td--. ueeBcnvrt-iosin yud
OR l 00 d EVENDS UNA TUKPIINA INoLESA DO D eode- convertiro osi n u idtI cN9 c 90 tos ntur. o 6. onmd F-8684 tOKHDR imlo ArOZ Ma:~ -Cl: Is..K srat d
o rooos, tomo .rNros B70b p. e 1ar0n enl a da od let 11 plecdeo0 c t De o mnuelle rep rt
H-07,-53-4 de o5ao r ies.l. 00. norml n: Goero motle ar .,ono do nade. sIO ADUtlOB
y ______________ ____ -yAmbron, eogli s.l dcno XO-181. C. cubonam. No ompr.m. sltrJero. In.
I VENDE UN CANTON CHEVROLET G bol H-2516-4-5415 troye el so-- Pn rI1tj t- 0 mhqu
......... .. .. u,- y mo nia pr de nor ,rat,.. ed ... . d io... inba......... .......
IS .. oTo.. r _..ao.. a C O ACO8 do Mt C 0o b.db..,1, os l.ao, .ao. n
toor.,o.TIo. 00y1M060. Gaolc lifOxlcos, doode IomZ25 H P.nmool-nt. to ondnueto m SolbasoS.ror ot..oos s
do- ncalm- d e u-bolas, o protegdo, Mso smoo olamente % 0herral-. oar eno nutr
VIENDO PONTIAC 14. PERFECTO I ST nerl. e hay doo 1 ongen alorI dnra enMa- 0ros mumbles toliadpsso ionpmol e0ors. A
do, 6 cllondroeo radil, botalenl: A5-9172,o d l. ndu Stri Lowm |Ooros precso. del mar r.l00 adoo a tualmento eivig Ltn stile Ingl
Aurora,9a 3120,3 &6 .ioda. Carr.rao-s-po., Amruri 0131. TTol d AryAt* 00bd0rno, Hatemr umObles doen
1.-912-53-4 non-o A-,51,4 0-010-54-14 p. ai o y t p4ceria en gl general. Go rcl a ESl
no& 3 aI J San Rafael 3 9 entre Armin
va, radto S m ucho extro i mKIecon6ml- l rl"Sli rolao Slover" ptndulao Atkln,2 m to.- E-10-06-175f
oPreoi: $2.800.Paora verlo: 'I.nea 106., toreoy 7lHt.P.. 3 taruuearoa y un trom-
entre L y M, do 40a6 p.0.. .l6n S:nJo d r, V E Isto.oqLX Nod o. UE ETA $ 60 JUEGO CUARTO 2 CUE!
C-2a-53-4 ado, Vodado, T Mel ro-o: P F- .
IECE-ITO DEFRACERME RAPIDO DE UNIN -1003544. pos, otro 3 cuerpos, $110- m|
comi6no0rd 37, I tonelads.. doble rued, VENDO TORNO BD CARPINTER O EQUI. derno. Recibldor,$ 70. Juego c
$n40n0 do n o.e o VBrck 4. Preco Po pado con mo:,. J.eo do Jurb p s medor, $0. cRao. $15 Calzan
0000. Verlo: Infalta s 00, Luis Oon l 1ez. ler, $0. a Cblib. or nlndo t do Col9.o, m-i $0 .l
Telalono U-2TL2 H-692-53-4 qu.ina a ntay. Los Pbhoo. Tel(. 1I-531., Jesfls del Monte 29, altos, ui
FORB V0R EN PERKFECTO ES TADO DE R-1fI-M-t cu dr Eq Te
mekfitoo plotwco ono In 5bgame s0n0-, COOUC l.ADOR B ARO A cuadra Esqutna Tejasc
m+=t. pm ... s ..... OSCRCADORA DR ARIROZ MASSEW-9R562S
o nendo po r7rlbbr cirro nuevol PJerni- Harrsl, se-ed conmehador do areo., moar E-954-56-27Se
m0 Acmtio, A e 6. P6eeN0pt. 0 ontre Maapy-Hrrtoai Jdeo stelra, 1pie do d ort,
Sp Uo Vol., 0fr000 to cama deo motor CIhryle.. Inormes,: Sr. Rilcardo r, MUEBLNS, RADIOS. ,SFRIOADORO
mcrq n r. H- l..34 Ato..oo .. .p.d.ado24,do8 A a1 n.in. n.. uebra.oAupro yto actlda me onndo t
VRNDO MOTOR BARLEY DAVIDSON 14 -4 b Ahloa do oso u owtod LarEmndoo
d T is m~umbles dounao. ..-. rond.oL Ei
Ilterl d 47 1 0 ,urd ido do La t I- el 4lmOdHad d L. f 14", NM oe A,.lu-c m, -Or .,o.-tl s1 ,
ban&. 7otb ext ras.e 1001007 l odoto. oo00- r': 55 CL ETAr Eooosato 1-6-1-56. .7a
Bito pltoa $830. Informed Primolle -y Gal-
viz. Columbia. Marbasn.. UendIL s Be- BICICLETAS MUEBLES, RADIOS, REFR
rat. H-511o-53-18 LLquldo un aotla de uso. Estn come ne- geradores, Neveras. A rec
BUICK SUPER 540t. PARTICULAR PE S0. hhy de caballeroy seorl S- y V Clidd increbles. 4 A
fboo .. .sod.o.... ofunlo...a.en mo. radio b luod t1, boln. esqu ,a K a reaayo. m l 0 UC O ro 1
Motorola. Preclo $2,00. Pued verse a 1C-074-55-1 blames SU casR omando s
y 3 a 6 an MuaPF 362 Preguntar par Ger-
Veis1. H-600-13-5 SE VENDE TICICLoTA. TAMASO 04. muebles de usa, coma fond
VENDO B1iC. suPiR t11. 8 SIR _USAR, obsolutent nol.. V. e C rdena La Eminencia", Neptuneo 6
Cam 209, hotoJ Altooar, epextamento 203. L
Prerio $3,450. Aeoptarl ia outomvil. cobHo 8-53 e 5- entree Gervasio v Belascoali
puedendorm y a rcildado o pale. Gangs. $250
meno0 valor aonpia. l .ores 060. Sont b SE VENDE BlCCLEA. EN BUEN ESTA- U-2427. C-468-56-20 se
tSuhrez, H.-7-534 do, Pera sef y0t0 Meon 0"Grn Expreo"
Salu. N9 6M5 p n reo .0 y 0 C.tr llasejo. A S
GANGA: $1,850 lPRENDAS4 A PLAZUI
SNO ro" ". c e a y Luna Muebles. lmpare on 3 c tleos vrmde
Convertible Buick 42. Mec-" VENDO REOIO JUEGO INOLES PARA oli caudoales, ontdor Nclonl maoq
ncsa perfect T-onlenet Ro75 y 511 la o rs-btdor 0ob0. rl u con so nom doe aer 0.0bules, mlent, never
nic rfct Te iene ey p11 t1.. riinad~er dable, $ilimsy ol. ". p ci undros, oojetom arts, Salud hIl, exquina
esq. Monserrate Telef. A5-2452 T PII"itoe.o, Cpeabtel.., $ 200.. $Lt. r, ;RoM-T go at, C- 9-.0 -oid~ebii >4. iiinro..4 puri... n----- -----a-- Baac),t 9us cama. #95.s F,
H. laborables H-589-53-5 .0, etro 23 Y 5. Vedado. 9-643-5--5 AViSO: SRDO CHnFFO3RORES D
a u..epo... paoom.. r......... .llo..po
fill VERDE DODGE DIE LUXO 00404, RDe talob. plcoedor chJco. cuorto colonial.o
puetrtis, paticular., pinturn.soma y do- I UL Ir rnera, ovrs, roaintgroso Iogldo
sah .paot itmodnis toenpefctoascoldl- M E 0000 modernoas, "sradisclmento: U74 0712
Iones, ,In 710. 7tqu-na saJ esu Pe- Mublos ontado y a p.Jizao@ Monte 111 E-034-56-8 o
regrnro, asilbreS. Pe -. ptyan Joaquin! Jueooso do curtoas, iaS S e
0 -794-1- comno dor dblnoo portal, comm, baotldoros 8 AMILIA VEND LUJOSO DPAC
CAMAON CRKVROLT 0649.,COMPLETAAprocsio Ia s ngootot Siloitdad de o; pars profaalonsa 32", Cuorto e3ouexr
onte eNo c.0ro r ls oarbn i no ro M C. uu blr Po.. R &ad ,u o (m5s 00i 1 0425. C o 1nsdo Roan
0 EW0D 0 cnSogufa yC ehop ue In--7-1 0-Sl m Cntenty -cuerobrepu.do ,1 9. l lanoroII
boo lto n4 o l Yeha n -Pro $14 Concordia-467 ". Gerva"Eo, Belos.a e l
ountlar Sr. Mor6n, Bel are libre. CASA PRIETO $ u.b c E -05t.OS
H-790-53-4 LAmPRaM erhlol p brooarltisans o I VNDO CHUFFpouRR.II 41, ; CUARB
moode---a, -p-lqut. candela bro. |munusblt $ i C O. toS $1f4; ono s-olso brot
VENDO FIAT CONVERTIBLE. DEL 4# antliedados obbjelo. doa tm c6modas dmo. Condor, 40; otro do aparador,
a0o Toplno. ogin .ems, p Untur y merA- a oret-- o ampob p moadro,- iallnI0-0 r1a0. -o-nactm-ento m -oderEom 3Jo
.Jid InaoI.01 o mjor quo ruada o n L C-114-14-l1 I1bot i ors. nto19.anrt Montes p Oma
Habana mbuchoo extra. Royal, Monte 73. C-Mt-o -
H-7-3-5-4 MUEBLES A PLAZOS, CONS-
BUICK1 I14. OSr-, OI N ETIR TRENAR; truldos con mejores maderas Muebleria SANTA AMELI
Chorrolot 1Wif e.Dodg 1e4, Nah 193e Salud 110, Manrique,-S. Nicol
Admotbo rribleo. 0Dy fctilbdades, Dies.O- etf los modernos y elegantes.N380 oor
tubmo. P.tratl o, VI bor. Pad.r6n: 1-752'N sdlhdad g. oAd e Pogu Wn .. .
y H-793-53- Facidades sago, Admit yoso io v per in, J .stio.orsal.r
VeNDO HUDSON SU PER SlXd 04. V muebdes camP vo oIte nost ly -- 1 o I l. 04 I oo ItN obtto
Udre, cuo. ..radio. xtras, 0. or. CconvencerA Diaz vyCha"- r -7 -1" ... 1. lo-y1.
S4ml~l u AQIo AIA cu:rpo. hhoru~b~ drede ofufcna. bl olU d
VEND- FR00-B CUPTRO P APIO Neptuno 709 y p0 entro ChBoela- 8.0 E A LS J
i VND F~l}1146,DSCUAROPUR- osin y Lucena C-246-56-7 sop cuarto 3 cuerpos, modern
tOi c uo o poco lot..s0 01 s Vo 00 n rdt,-
00.. 5 n0.', Boots Eshll. 430. t. us VEIRDO DO FORM1DABLEi J5U.00 juegos salas. comedore. cao
s~ldr.*, Tolfooo 1-70, to.o.M-4 tp.T do lan00, oaob., Itrp, ,oo coos fin-simos, S. 00 mensuales, c
Ooab. Ho-5OSI-l Ontet to osba plo.., 01 otra 00 0leto s10
____. _______,_____ htfrooos,. Gopoao 010 letro Not-Oooo chones camerao. 2 siIlIones pI
OANGAt FORI EMRIARCARME VER 0 So.l Molll E .518.0S4M-e-orntb 118,cms-p~ra
Oldarsobtlo )041. e iblindroo,4o. t|,, e aslas a a'n v rs
Iboro radto. ve001dur00 toonoobtdor Uueoflll~ r~ ~ frigeradores, gabinetes ceciI
................... 0. mIIt tb/U planchao, radios. +i o00m..
___________ _- P0K SOLO $10 MENSUAL les Jesus del Monte 29, esq:
lntSEA 00110 COMPRAR UN A JTO-
oabrt no 0600 o, 410 .......... JUEGO DE CUARTO, 3'C. no a Tejas "Casa Pjerez".
vt~o i oto..........irep .' 'C-956-f 6-27 So
S{t.too +_ ronro -100 tO pla Formidable comedor $8 00 _____________
aos. toL- o, 40..+a.too~drooso M Sale. $;8.00. 11.5db $5 00. Estn-PRR:BRNZ
p. E-i~s.-sa-. te COCina, $5.00.Pezsuet.
FOrD 1041 CONVERTIBLE --P-URI Vea nuestro aurtido Cabldad y B LAQUEAR SUS MUEBLI
|1154. otmA Psord ISI goasllu.t Ford IONe. facoidi des muele ]riat, Mo- Los tteS.C.01'Ga
Froo tON "Atob Chooo,.. Pooto 435 root delo", U Rafae o0 nr an- uootdebtn.o 00 .....0d .11... y
mott.-oj.ooo E---504--l- l40,onr" Mn ~r0.r m.boft.0. iaoor. doltE, oro.d
/EIICEROE *0 FEOE Ftr-ueq y" Camper.alo/_1. losoobles paro nttlo. osfo0dt Virto
/o ODE r~ato, bol-,go,, oaotdf0,r 0000 C-844-56-24 Sep. 400 5-753. 0-000-30-24 0
/E.a do poot. X-5450 VENDO -LOVINOROOM, I PIESAS. CO. 1u.000 coorto Comaro, .eairapt-o, on
ff:b- -102-03-0 Isor olore domonako noop flns. Csolt no, he. 0o10010. banqooto. p0de uno. 10.
________________ $000.00. Doy $I0000.0,Urga. Krinkob Gol|ano 00 pimOs. Valoon tr/pla A~lfodo Zatyu
93 VEODEN DOI C.AR|OSR9 PORD' 00 210. balme. 10-t00-60-4 1.o50 Chapt, '/boo.i0 a I 00 -500- -
0.0000 Reom '; otOtool do S toP.. 40s0 00.5 OE VERDE EOCAPAR~kTE. CAM t, SOLLAt
"O 00 totdin ae Citoototo den I er P aOdo. bler ve0t- o~l horblo, onspo-e rM
00d. o po os vror 0 Cbtd do Nar ood P:o17 entr n 0e A bndoo bo1., rotep r4
SMItod dot Padrdn 470. progootor pro Gao- N. 7. t. o."A"oO "10., rop-sl
1o1 E-t170-O3-I4 Mltanoor. 00.40-00J-6 8be Jyl I l dd
R EOIO JUbOO CUIARITO. CA OIA. 3 Cor-oo odootra
54 LAQIJ INIAS ooofrpoo, chbfforeooor brando, botto~e, blot probtats vmdloe a eyetsa
R, vRDE ,QUIO ...P.EOB FN ...0. 10 .......... inoald .... tsoedm L PERLA"
dotdo doeoomtoo, Sodaooodoroo, verdo- rod~or perfecto fuclornososlonte, $13. Re 0 og-oa alo
d000 moot. 130 e 1-41 ShOo. do ho dlo, $,5.00, Ontorvelto, Caloaa load.O dol Aahoao 450. sad~ nOll
Vogo.. ToEJ. Si. 00. totoconodttrto Moot. No, 2, a~lto, 1 tuodra Ealqoln0 I _
0-00130+-04-O5en Tetoo H.T-107-lt-0 C-00-10-30


PAGINA VEINTINUEVE


VENTAS VENTAS
56 MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES T PRENDAS
VENDO RUEN JUEOO CUARTO ESTILO PARTICULAR VENDE SOFA-CAMA SIM-
Lula XV. tre cuerpos Inf San "L.z-ro N09 mona rn mfltIlfoCo ltado Verlo de tera
11'.entr Idusrla y Cre"Po primer pan aeo ,delIs tarttlen 17 N- 1157, e..reiS
Verlo desputd de I UnaI. H-.20-0 -4 y 18. opar-tanet. 31, Vedado./
VENDO UN 0FA Y DON BUTACAS DE ------------------------------
raobu f3 Av. 247. altos, a 24 y 24 Mi E VEND. MAGONIFICO 1UGO D0
rmar. H-0 7--4 cu drto de I pezu, lodo cobe rclda,O
______________________ _cSolch,_n SIrnn,.o. en 100 S0lo pIlurti-
VENDENM DOS (CAMAn INDIVID A- r" Purde vrsre calle LineU No 853, alm
In. y rsoIhon.e, me" do s.-he, e.cael do 0 a 0 p o 0-520-.0-lI
rale grande. Inforrsmn B-31 d3. --.. .--%
1 H-537-5004 ER VENDE JU0GO DRCUARTO CAORA.
I cen00r 7 y un sporadr. 1todo04 n 150
VENDO POR MBARCARME UN J5EGO p-oso Avrnlda equnl 11 NQ 54. Apart -
derl p hor corad i.ta en-te L_ I d o n o Interior. S,0.. Ju100Her0 9 a 12 a -
do co-pr~do, t-rnp?..t. o de Nea to s -L,-]
cr-usr]aI de 00- o 0'. Viltora do. _ro0-6.,
.[a glrotoria. 0I, Dbutcr 31000 ColI t375 VENDO JI EGO SALA. 170-.0. ARTE MO-
No tr s to con nglo-t.nte Calla 00 N9 312 dare0 trees cuerpos. ofl, .d0 illloor
entre 18 y ruopteo- Almerrdaor S, ell. do. bt oIt o dobll 0rrpi1, bonJ. a mtsa,
01 0 -Se4 C.sap rto 12, alos.1 -042-59-4
GANGA V 0NDO CUARTO ANTIGUOL. MLY Bt1S
Ca p- o .. o-- l odo rro d -.--odo. - o e cmon d.. 7 do
Co prt sor A r Cto epr adachi-o, roderno; came perNanal, gabtnsto d*
llivingrlool 'Arntoiled Sook-Ctam. y do. 0o010 L tsdd m y b.er1t 0rno Zeyao 401,
buta, o~tidJo .1 00olor be dot*oe $70 d p-tmamLeo A, en .eVUistaAlegre7y Car-
PoesresoNb1. Io aO b.aIdnor e"anVib013n5
el dis, D a 00 I e6.rp. el rnaoor de.cand n V
En un botldo. "A.o ."o r eAco.s.r 6-
,nod..a y durood..ro. "Baldoors Anat501-
mSo1" A-o.'10 OIl. d -e.do- i." ..... NEVERAS T REFRIGERADORES

____________________________" I K4i-5 .Oaac vnltor 0260. Orgin. oall, bdl.
ca, 5 A It~ Is d= ilnd Fernnd^vro ridlidee S LVlBl-
coUtizale AII PLZO G----i W
Gra sutd melS de tuo- modero. afo 44.^'o fant. 7pis
VENDO L[NDIOSMA LAMPARA SALA. ya1relA T*nnor 0. 13. se-re 2i y s .5,
-y d rna. 510. Ciheslolt Acelle $8 d,0 1H-642-NR -5
ider. oen lldad 071to. Da ______r__nl H4-NRn4
0ut13 :ar 3l: 530Lun, m0a0 y S. 00- NEVERAS EN GANGA
gals. paro mb.,oa TelionIo 7-410G
H10400504 Osohl0n0100. IbtllOn.SU 00; t0a0que0ar-
olasa. $60018. Naecol,. Sterling., S 0bert.
-i s-r- .d ro d.oS32000. La V Ia Ple. -
IIdo DOlclbe. m2,bfrIC oa Seradfines
MUEBLES A PLAZOS ...C...... 3-....
Granlsuldido muebles de to- vE .wo DON RIPPLIGERADOR '.NOR-
go, .ino deo plus c-abicos $350; a) otto. '
das cases, dando poca entrada 41-, P 01oo. IN rina 125. Tel U-3 n.
dep sdeoIma 12. Vkxq- E-500-NRA
y grandes faclidades Acepta-
NE1VERA DE USO, I PIES. 91 RXGALA
mos sus muebles como forldo. pro $15., oManrUe y Lasunis. I1Boll0.
Visitenos y se convencera. Da- H-4l-NR-4
triba, Salul 53, Rayo y S. Ni- 000wn c..O..O RFR OEADOR -P~n-
y N.l'o. CallsX 7 NQ 002 Apt.1
colAS. C-81-56-2 oclt. 20m E-iO-NR-0-
JUViFCOMiDOo hAO MOno s0 0ENDO FBIGIDAIRO DR XUEVE AMOS
If spardror res, t'orro. oedera. 4 IU,, d, o do e 00n perfect oiotedo. Avenlda Pri-
3 bulaiSo. T. ra mro_. It.du 0.10 .205. h ,y 1h1r0 000 osqul 24. 0pto. 0, 0 0Mile-.
$170 n e N dR so d- o 77 $ $40 ChlAver 7 78 -341--- R-5
H -1059-56-4 E VENDE UNA NEVOKA DR USO KR
III* ------- mer ci "O ao M7ac de I'-,-
-. Nb,35s OadtS sar. 00 0000., lnoe
MUEBLES A PLAZOS a&...N..S......... ......

I EopENlElldwd ontId-IN. rbi-. do I~GLE 500 ,ord. on pu0o aat Anlsdo. do fn'
0S u, a.op lmos oo-.l e deo. y.. lo Mloro. dotrtlio Dr. OB ar d1 Pi-
Sfondo. dao Urndes facllliade, 1VLste- noE. Callada do Cotumba yO Padre Varel.
n 0. y N erO. "Co EBaharOn.d 0o11 $160 H P -3-NR-5
0 674 e.tlr3e Ca. .ren Mg s SE VEVDE Ulf iEr GZ MenOlR ZLC-
0 C- 03 0 t0. tr sco h -e-o-M at cc 6iO pie s. $17500,
SFOREMRARa e IVNDOb JUOp Apirtamento 504. EDdifielo Marcia,' -M.
11R M boR JO VAAN 00D0010 entre 23 y 23 Vdo, do, teldono B-51i.
yeWt l 1-. u.p000c o. It-K-1090-NR-4 Sop
N 420 422t. nr 10 Ind .e y S,, NI.-4S, _____________-___-_-4_
1132-58-4 VEdNDK UN, IrIGIDAIRE DE LUJO
Westinshouall del. do 19 a 1d ,47 do '
E VENDE LIVINOG, .TtO I.ONGLES do tIo. preio m6dieo 3 Avenld 64 Mntl.
muy barXlo, Houpntal No. 5 01217 5y 0.M, M lr.mr Tell. B.52 H-1-N -
I1-11e7-586.0H1-710--NI4
I- SF IVENDS UN PAR DO 6ILLONE 0Di FRIGIDAIEOF t CUATRO PUERTAS.
aoba, $30O000. cast0 1nuewns .y un 0cn oss laom o y oIll a.so prs n U0l0 in
o do calo per.so..nal, 20.10, Nue..r del IPl rI tpo nidsd par. 1tl e blsb reinlento rerider,
2O. atodr h. H-S70-6-5t- do ye 7 l npret iao o
200. sltos. deoha. l VendSerloedebarato Par& dentoro d unoos diam.

Illgroo IiIa0Odohia.LA.-_________________________________ uv.Arec 1optnld,S.
SVEPNDO CMD N.ArN I Pueob r 05 Talerrs e onyterirtuei y Cn.
VEDPON, EMBAROAR, FINd J r a, L'[GOiairle41
loilngro Qu.topl..J. So edo bra" o+ LAn- H-t4M-NB-4
pare.. .J-eos9 rlolOr. .. r., etc. inlar,- VENDO REFRIGERADOR LEOOARD".
.000 00 el -40821. tao 400, tmignifilclo ondlcono trablarJ-
to H-13"9-56-5 do. S2OO00 Verlo, en C.lsda 3=.t-
IS l UGO AALA. C OMEO O. S.r- G y H. Vodado, p1ortmento. 4, Ntdo diL
gldbro, pors.-ber-.,, .olla No. 459, C050-
It e e 10 in y21 Veodado. 1.0o6 o FRIGIDAIRE $160
r- _-_ _Y-5_ p ies, 0 0 rru-na cndiclon" Sen gsnga $100.
SV.ND-O JUO0 CUARTO MATIOONRIU Verolo 56 AVo. .ntr 7 y 72. Play Mi.a-
uo" L XV. ntiguos laiquesdo chln. $13 .0) r0. r. Goa-nfeB. 11-H-121T-NS-t
Srecirlbldo. colonial, al.e bsaR e, $30.00;c
m- personal, cooba, 0 .-rp23r4. 5FRIOERADOR. WESTINOGOUSE, VKN-
3. 10-576-56-M do. do 7 pies. en perfecto estado, co0 o
nuevo. Aproveche Ia oportunldd, $t250,
SVENDO COMODA PRANCESA FINA EST- Ecobar 205, ba00os, entre Virtudea y Con-
lo Luso Quinse, bombeads, Marqucds G ,- ordJa. H-1942-NBy-4
Wli VN O o o e ene De i Beo j'oo' u jda.
H-1351-56-I REFRIGERADORES, P0R
SUiR.O OALA. CAOnA, VENDO $4@l SUE- SOLO $16.50 MENSUALES
io lulto torr, on.2 ollones, but0caoa 0 0u- Aoabad.od re.ibior, famomosrea NHotpootn
,$3: never bolollon, 30, Escobar 5 ,. ', 10'. inco iqOa garantlo Is L omi
y 0Jos, 0nt.e Viritude.a ConcordlM. perfecto Hoceroosa 2 osb.s Wola: Cas
H1 0 c-13041-5 a-4 I ., micoal. 0, ent oludY J.

Ts- Mb SE VENDEN ......l.. .-.80. y -70.. .
Tod- 0 l o .cnlyo, y deol s objeto do 0V00NDO RpRGEKADOR W ESTINGOOU-
0pat.-ito 1 .CallaH mboldt m, 0 pop ges, avet earn@, rvegetle, r-
un* t et. rtamB. bB tn eIt A Ci Iu b ldt- re-to-n-on ia-ar -nto n $200). i ln If
entre 0 y P. l0ddld .o "Good d Yea 1 u 1 ls) pl -Trl e $ olagol
.- su, aortament., 6. prguntaroo r AdOlpianelow1.0 In comeL0n, teolado fbrtc r
-.10.50-56- $25. Prsdo 159, Colds y Rode ulot.Is
do] H_______________ N "- m 1p-NRa-4
o., 9I VENUEI JUF0 0D K CUARTO D CLN-
n. ClSolo.. so do t.oot er 1.... .. 57 UTILES DE OFICINA
l. nmbartar, Aristno d 364, b.olt, h oabiltec _6n 5. y___ ape_ r
In 1I-1204-50-O
or. E VENRDE ABIA DODLE, CON GEAN
I. .... Oralo' od -ta Tod La CASA GONZALEZ
11. 0oar0 e, tree parte. 1a n cy oba, I 7 o n A C Is-Ipootol 1-C n D Il^ VNOrqt~ on u~t
if ca-ciones+ Gran eml1Jo dorado, Todo
eo n muy b ......tad..Vrlos: cUle O No. Mfquinais Escribir, Sumar
O-201, esquina Humboldt, ipartamento 2-D.
0_ d a12l. m m tndedoroeb, abtldorgankots. Vendemo, compramos mule-
O-Sol..mrnle vendemos ~ta'rticularo.
Soa orodtnoa M bles oficina, cajas caudales y
na V RDO Mon i -o yFIND ro Oa archives. Liquidamos 2 cajas
ldlongdoo, ro, tapis bl. s o mrn..o grades de reloj, tipo b6veda.
vo n3 da n $500.00. San Morline No. 2E0,
p. 0.a. a S no.t- n-o Ademrs varios tips mas peque-.

,Cut. ITI 11,c.luql> ote -Bia ---5 - _,.
i MUEBLERIA "TINA" nos. CompostelaM 205 esquina a,
Mumblesb rontdo p a ptlJoohMoa. Sto ls O'Reilly M-8081 y M-8638.
Sso10.. r..to. mai,.otndo,, mllooo.. n ,. E-2327-57-5 ps
tat. rc.come, buotUdore. Aprovoche Is. i on-
0- e M-1 7. C-504BWW-In .. gSap CI
69 S VENDE UN JUEOO DR OKCtIaDO0, LAi dMERCIAL
i .Aslalox d domuell" taplodol, une '5:_e- Progrso 209, Monserrats
to modern., cn goorn Ilun, 4 mome do no sel c ma-
e- tho coloump.iaIm. m Ia, 3 l .mper y un y Villegas. Vendemos, cmpra-
o. al.ntador ol.rco. San Ana-t Io n 1. Ms, 0
t-S o Vlboro. K-1797-5- mos today clase muebles para
.0 OPORTUNDAD SE VSNBrE ENR IN11. 0oficinas: cajas caudales, archi,.
B, on .uelo do fuarto eo ma"'tlca 000'- VoS, estante acero, mquta
delo nes, color nogl, crsnmpuoto do cam
a. ,mera. escparate do 2 3oerto. hormoS, escribir y sumar, a precious ra-
olunets pora banquete. mom d l noche,
P fl6r So.udeto oe, do I a p.a zonables. Pagamos sus nmuebles
Sle 12 No 860oentro 15 y 17, Almendare -s.
0-50--0-5 mis que nadie: M-6226.
,,, I.K-pm-lafS -
ERO AQUIRAB sCRM siBR REO
SLOTES DE RAJES Nos o C e S
lu .r. B; aRminton. 1 ptebulados L -

rem ..DT ., ireydo ap a..lqio p.oc- $13.. M QIA DEda sae EmqiSio*i"

ina Mi'u d r1 ref ra) pool^. der i.aA Sol 18 winter ntr
$ld'3 .00 00an dolast*ao-*0La Coo.Noooo. E-aUI315 Sm 1111.


SLEN CASAD E LA MUEADE eIILASCO
1t0 MAGRIFICO LIORERO CAOSA. TREE
Suropopr "00Vendo, par 0no neceilo-rl. MAQUINAS DE ESCREBER
an dlgolm, GM. troaer pto. doeochm.
r1-10-5-6-4 SUMAR Y COSER
pos. VENDO lODON MISM MUEDE1,96 MA D mMqui as de esearbci y sumar
mi. y salo, ,.tocs.rto 0 pl., rs, a . pl- deo las mejores marcas y bajos
o,: rf-orms, (fi00;to Iingrooml tepbydo, com-
in. dor, co nWas. tno FIIIgdatr I Mdqulns precious, se las ofrece "La Re-
0ap. o0or, radlo, curot-o hbrnliado, axs Urgen-
t.S61o plartlcueral Cs" amparto bao sgencia", Suarez,18y20,entre
T .San lI-arro-LAtni.Sen.
Fl po n t0m b..4- 1 Sop. Monte y y Corrales.
Vi. $3 MENSUAL CUNAS NUE-
vas, camas d baranda, coicho- MAQUINAS COSER SINGER,
p- nes camneros florseda, colcho- ovillo central, los mejores
A, neos muelles amnericanos, 2 sillo- preios y garantia mecnica se
[is nes portal, gabinete cocina, jue- los ofrece "La Regencia", Sua-
p gos cuarto de nildos, nuevos es- rez, 18 y 20, entire Monte y Co-os, C-955-56-27Sep. Toranio cartla y legal, arsn-a
ba -- FE-RTASDE G T rids ~y tarjeteros de scero en to-
ol- Con.prtob ton, e etraonodoes rebl.. dos tamauios y precious "La Re-
pinml i~olltll 1u.00: poarto 11. Coalo oo.- S
or- do,. lubi .n J oaquin 3dl61 ,oene.io r, gecla, Suarez, 1B y 20, entire
I o ,doo l a r u.t. Ch udi dsrn S^ M y Corrales. Ctododoonar
Olaf nool 310 ontra Ooucodn Soldad BnMneydorls
n1, c-EIO0-o- me
10- 00000 JU~tOo CU~ARTo 010., CAon^A MUEBLES OF--CINA CAOBA,
roorpreto, o/l o tlloos00 Ilno. Voolo 0 o u o
u1- do. loroa Mao,,lllo 050. b01o,0. .s-oos. buro mesas despacho Y me-
00 1~ulySnRfe,=at 0. e01r0000 can6grafo, libreros todos tarns-
1004t-o l os, butacus fijos y giratorias,
il IIIAN I ASilbuly satl+Sites pr ~ un
S escribir. La Regencia", Su~trez
Pe nOsta ocI edn rnuebo. o In. enreMnte y Corrales.
teS 0r 0 d K M rn Kr 0 al NO 417. Ve-
oo dads, a proCorl do oerdodera bonsb Ertre r BA LES~ V OALETI'AS
to- lio. se, erroontroOO ,de 0isuient: I Sos41
0nltapizadco cOs-onl] 2 sooltm esoolnnlooes I Baules arnericanos, bodegs y
do. ms~a-+ooor~torls esil1o oet-ofioh I ool 3e
lep 00100000, intiqu0io Iono te 001 blonra. 0 escaparate, rosietas pars avian,
oh Io, .0011,. do inosodo,; I 0.00. 6 ,Il, yP de peel, leoa y fibra, maleta pe-
3 butooonoo aenoim~etooos pabol. aorultu-
00" b.sh.h. ,.oo 2 ot. .p..tso Iold..d. I taco pars viajantes, maletines
01000 itrni proesomedor, oooedo,; 01 vt1
0 chqloe 1ms bvkr I otad y carteras. "La Regencia",. Su -
0001000 Ihqut 00I0Thlend olvldgoe o, 00 re10z, 18 y 20, entire Monte y Co-
h ',ostlo. ..IcorlronSl; I rarsa olnotiqulrso. rrales.
*do blcorro,0 rbs. thoo etllo rolonilol I Jt
*do bmutldoreO prao carnie 1 1010sdnle .ml n
*dbiiduolal... ooolts. I raosa oouo 1o~.0,. JOYAS DE OCASION DE ORO
ra rseontroldo do "oo looI .ntI0uo. Ilndtlolos,
I bIot do ooodroo. I Isot do taecoro.; I platino y briliantes y un gra0
00on mo 0 ll...a prorador p sofa tsni00
do, o tlen allfsos .I .... mocdooo o. 0 b0 t0,0 su r tid o do relo je s o ro 18 k ., d e
.., d.G .o.a.roreot .... Tods, o.too senora y cabs;lr."aRgn
noorblco ortlo 07 boona, ...dblcsao.+ do cta". Su~rez, 18 y 20 entire Meno
Sop .... abc0o -00-30-1 to y Corrales. C-6 --57-2 Oct.
I" i


JuuUti Ut LA MAKUNA.--,JADAUL). -t ur, 3r-r 1. uc I -jw

/


-.- PAGINA TREINTA


( DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 4 DE SEPT. DE 1948


V EN TA S *V EN TA S DINEROf- HIPOTECA PARA 1AS DAMAS ENSERANZAS
59 RADIOS T APARATOS MATERIALS DE CONSI. 63 SOLICIT UDES ~ 70 INTERES PARA LAS. DA14AS 77 4CADEIAS
ELECTRICO$ Y EFECTOS SANITARIOS w.... .
lYEFECTOS SAN1TAR0S VENDO 00 ALONE. VIDIORiQo CON TA-. ALQUILO TRAJES D0 NOVIA. QUIPO A im ilPl1
GANDA: sTAOM A5 .I 0 uctr 1 $.50c 2cu 2! crizoe ro- s comsplain de1der's ttara. veo tu! nuT M
t00,h.ENDO oorgan 4a $40 -, Cao ej 1, n 00d I6.n MNntoro Ill dos cu&-
..ba .... A. .. lanco .. ... Pe.l. .. 29 VV A. A ACADEM. II IMAN
h e rt chm A o h oo l2 POOeoooO 0tt 0,. 1 1 'nodo ,o-. cablle eo s tn 9 V o .- .4 dras paradert.. 4d 0 M. relnfono 1-52 4
__al$ot. Da au. to, aio _o '- ':-- e 7
5o-. d9-0 9l e rn on ltimd I-y0. eaen e-e. i*)2. VIVA DE SUU RToFNTA E iboo- ue anao de G6Ra .omez 214 &1 216
STRONBERG CARLSON Ij ..... n 0ola tr..n..sa el. apol. C. e.V-. 5Mp1 9 ... din0ro con garanUl. buen In. rreSlo reduzco par. hIjos. o is-: b EpcalClcutan e....n ..anu domCU.
IS tube.. Rad., Fnntrldto compSo Bonr If -920- %IC-l I 0.-j rto mensu. i [tiar. pr. d9 a td. o. todo. Ore. 4 d par s su0 gsoant1). a sa.g Tbe odg.l0a l 5too.on orlgei ns 1 mu.C e
Au un t ibs ~m FonM aforec o mpeae- dd Sen ... no Pa-,L=_eljrtia d en~sd SID. Sa .300 .aemnt. te doe efliora maestro; garAnti'a San IciAl TaosdgrAflia isttJion original Mea.
te ulomAob o. R1d M Preclo 0mueble,, Se r I00TI, I- parolnd do 9t10. 500O. 9 SM0, 0.000. NicolAs IM A-7095 Jnogra(l.. 0n5lut, Conubllidad. Arnt cL|
.e.d ol o .. Pr .to .. o NdcS. 32AN U S y. 50 $ $10.000. 1".004 o d.o. o INo- .. .. 41.-70 |O... Uc. Coa.p.oo..0.. S Ar. i" Ca-I
R DOd 000194 tO. .o ...t.. 2 t 5 po 12. 3ioIUa, IA Y 13 re pr Nr c aitor el
_______ 6 V ___"---- ___ M^- .000.00 Ooiq', ood"oo 0c0090000,c 0000 5~t09S5 .00009. rTn500. 4.i*d05 .* I^o 5-9500." IOQS IA.MUS 6A15A8 T LU BAK. 59.00l. Cosop.oA^fiotnsdupm1 'SS.00.0doo .soo^-
1ADIO 9JILi I940 NXOEVECITO 540. lamed00 at El mJn pe4-In del morcado. C-,W0-I; lelvmbre ayue0 a.. $0 o9 Refajo. .1 hilo. 11 10. Re- ut] y eomr-elal
Emerson $2 OO 0sin e.trnar.. 9sarantlza. porfPrlo Castro. Cuba f12 IbaJtn.- A-4732. l--jo-silotidow. $3.50. Paysa- 52.2 ______
-do,. T ..or.adi .... ... ...to...... 1 C H-O4MC-5 TOMO $40,000, AL 6% 1o.1.7.., 0.05. o....."G" Nepun. n20t, t e CIri
7 n oarittsimo. Calzada Jesus U rgnte ne7e, t pars citrate 50.000, Yl A d
H N-228'- 9_o p1r tin.. G"a;o dificia q.. C. S internado Comercial
1007 . AZULEJOS EN COLORES .le pm-J -de $100,000. No -ntermedlrios. AJUSTADOREs "MAIDEN FORM" LLE-C
$3 MENSILAL RADIOS N corme.U ae5 -54 HL-3. gs.0ron totd.o ta,1.j Bt-.. Co 9 9.5,? e.- Modelo. Paia 0nfiorit "s
Ultmio. mnodetlo Emer..o. Philllps nut. 'Mosaic' Nos compacemos S u c l 0. Juegop Con romodaded$ propla de hofr. S
0900 00,090. .0.00.0 52.11. OGa -ep- e ad. r t. Inzjtrue7 in e jeoental. a.-
too 00 otsnsa rocadsoso. Rado, om R. anunciando a nuestrosclientes 64 OFERTAS tmo 208 e.nlre Amit.ld Iindutis. Pror y comer l Mtodo y prmros
COqra o o a blaooto Radios, Teneooooo ___-1________-70-____2 t De d Ae.domJt P5tn.0m.0 Islnfoslt..: 09-7
d 5t -I5 ont. Ciload. Jes.so del que ya podemos suministrar -SHA9.3 do I AcaAemiA pm. ti5 0 M-71A1
Mjonte 39. Sotolo. Tol.. -tzs.0o ,,* s' en cooe co 7C2577 a
Uont. as. E .. C-... r ".. Sep. azulej7os en colores con niezas 11 7 NOVIAS, HABANA E INTEIOl,'3E AL- A--"-......_--
c-3-5-7sop azu jos en COores con pezas qullan eolegante vestudo., bonito coro-
Ui-DACION OS *Dr.R.A p correspondientes No crea en AL 4%0 .n.., vo Ysom ...rro.s. coro...... r.i- : n1NIANTES D
o"*Ei.m n' .. c. A. Vic.ot". T9el- cuentos para azulejos "Cuba-'4 y n 24 t-r, in.ro. en hipo1. .&1 sd. M,9' d Oo .,.0.9s 27 P. i. 0S ...U. .. T B
liB ". etc.. tocdi -coa lazos y a on- 4. .anual. PorLIta, O'Reily 20 depOUt.- 30 a o na .
tdo. mas ..r.o qu. n.de, -LA Intern.- sanita 0-Reilly 454. 0.0to 407 M01072. H- 2 H-1402-70- IN-5IEDiA
etionl. Vort-das Td10. T.0 A-0236 L -- U C o I E to dd 0
BE V1.. MAGNFCO RADIO. .. OFRECEMOS AHORA EN AC- LA CASA BERNARDO NO MAS VELLOS Clw ndi l.deHdom
des vo p...ro.o pau Club Gene.ral cesorios para inodoros: val- D o o o N ....n. .o tod meJdorado0.,04 pernnlten ho- de Ienstc0. 0 mtrlr0le. Ac id.dml. Hen0 -.
E 5 o-0t 2 00b jo o o T o 0 1000 n e r o s o o y u009 9 0 r r 0 0 t ol tt tjo t d 2 d p Lo- l u m lt.0 N o. 0 0
Eectric y bun jue sat e. e,1_I- V. Dier ... J s. qulie riry a cI extfrpacl n inxn nea y p- a e xL ra Sa Rafael No 5o0 y Le lied.
H 17.i15-0,- vulas de entrada, salida y re- ro.-0. 0p5 h b09 Y, obJetoe valor Gra09 o t .0.,4....dos ot 0. ..... .. .. 7-7
... .da 6n -.ys y. rr ro p p om entes m 1 i de n io loeato v .otin is I& cares .H-9a7-
SOBERBIA OPORTUNIDAD puestos en general de calidad 0"000i.0". M on-r40e e ., m0040o0. 0i,0 Amoluota ,to .t. 9 .0550-0
p. O 5 leas -1 6n a $240. Sura 6. an- 9.-rn Dolls, 5 2 3 N2 1.101 esqu9n.0 aB. tpto
R.A.do P. ...p." holn. d e00. t. or. >r nunca vista en Cuba. Invita- tr. C.or.l. Y Apod..ca A-6 .26. V .0 T-...o.o 7-59. .010. Io 'F9ll \
band... Europ. cri ocalestP,rc. n. Er51r.t3co6-os cordialmente a comprobar- X-511--0-lI ,p00,r0"0 ASEG tURC U U
"it nuevo. Regalo 6 .,0. Ermerson, rmesi- mo .odal e t a roba
t.... o... 0O ..... .....0 lo. 'Cubasanita" O'Reilly 454. BUFETE RENAUD N:S,.JA1ZA [ VkUIk
0 S.... ..v^....... no.... p........... C-1004-MC-6 sep. .-::..';tv e 5dnto ..b:,. o;op_.'.' d.. .... ____.... _LM_ _no
RADIO RCA VICTOR 0 040495e. 2n.0 22 o. 0M. vWdo4 r-a03. 75 PROFESORAS PROFESORES 'En septembre. Bachillero. CienclaB.
Etupeotnd o R.do CA Vcto. 00. 9t000,0i o 62 OBJETOS VARIOS 9-9744-04-8 Sep. 1-- Le.. .cademla. "4.9 r nide-L0er.'. Sanc
9sblnete. Europrmo local00 0 es 0 n. 05-- --- . I. PROESORA -PIANO 0 SIAMONIA, IN- G '9 8 502 Letlo4d.
de, pnchufe (onoogral0o. enrhuet e.ievl- CAIRTEAS COLEGIO MALETAR. AVION IIIUat corporada t .n ar0. Conservtorlo. Ex- H-"9-77-4
.00,. ssoranoooodn Roslo 9020.40. 00090. y lto e N2 murtldoa complto Ar- eCIIie oirlncia es9p .09onal. Statems moderno y t
0coi050 0, 90.re Salod y J.. Perarinno. .p.- 0c0,lo0 de ordrdlo v o Dls p.l pre.. 0 c u mtn pro MAIdoo dl. 4 sJ> UP0r i I in
leteria. C-7R-59-7 clo- bajos, Convlnzae. vents lornom T. 0 I .. a 4 ^ na. primera class. 1-6128. A domlcnlo: $10. ,i nnrlr A L11
-I-b-rter 5K0balg0ata0', Luz 403 entre Vi. Sobre joyas en todas canti- ESo7-75.11sep. I S A LOS
Stl S IN C-76NDO 00,.a 090y C00040.09. C-1371-000005 op. d0000dtes. 151 Aop o E401.07-7 50 Sep.
SIN FONDO 0099 P AiuAco... 1-0370 -5 .p. dades, compramo9 y vendemos DrRSEA PERMUTAR PARA LA HABANA. riTniC rlll r
RADIOS "PHILIPS' 1948 15.0 -n PlnY joyas y toda clase de objetos de .maestro4 do KndergAsen de .n cludd de IrENR. Or.IAL_
Aoobodoorlr. ....... 155o.00, o POR JlYASAPIIrUlU Ido von--0.00.nto C aru. DIriJais: Arango 65, Luyan6. iVhSiiiS OFICIALES
- $de. ..0000. o...d.......dod,- Uld.- IlNU r -U JUdO: valor. Antes de comprar o ven- Tel0fono: X-254. A ..
Unio...- Ea ... r ot ted. 1oo co.mp- -. .....0. der, v;sitenos "La Favorita -67",L5026S......... ... -r "0.00,4XAMENE
doare, eipoaln .B. entry Sahd .Y Je"Is IIIIIIIIII IL LUD^lal A 1 tif M 1 INGLES. RIPASOL. FRANCES SPS- V.-_/lnl BPISlL.
Pr.orarno: U-198.5 C-80-59-7 Anirnas 166. M-3315, SIN EnAMEolEo0. SUo. ,o.d o.dt
Pto0Or00004 oOoordoto-LIQUIDO BEEMPENO M-315 900.0. MtrkiSPasO toRA cN"" IS. Exeimscrt71.o e 9y39a
G A N G A S op31.02 A.09E0n 4 onu] tlr odo t C o rse, U ? 7 d o . . o.. . .4 "'G re 0 n
P G bcr n ado-f- MALETAS AVION PUPITRES M-111| n.i, A t.td. E-7;7!.75,17S.p. dnls. y Mopano c A20m d r0n0d00 Ule
Ve. Campantr. o 2r.o Alto"s Vrtudes- talon"0. m0 qu5 has comrst, escribir, 0 .a oso.. special oo on redras0os .-escoedre.. L
goos'. RCA. ^nrooool t atub.. 02 0, 0, 000090 20 005. doO. 92.00 B.oOlo. 60- IULi)IN M \ A) P5'SOFIOA CON IXPIRSINOF~. .1 09. 009 H.(.,0 Nt 000 20 1.9.004.
Cocrdi 12 a 0.3 y 5 a 7 P. m prend. s l. ro00... 0.0r0 .. "Pa lm0. p. .r lTel 01fo060 : U-24 y U0-2241. d 10 a 12 a.4 CUS. CU SOS -NUEVOS -7-
H121 3_5 _. 5 0.. n tillion d co.ma Dejo . .0 l... UlNr II alE-8-75-11 Sep. Comenz.ran s.eptlembre nueve. Prepare.-
M 0n0arate 207 y 9.0rq5 Zayos Lo05d2 $0I8.9 ASIUNATUKA, AKITMITICA. 03- to.0a p'ar ingresos a Clencias Comercia.
ULTIMA OPORTUNIDAD c-15c-a-s septiemb 52.94.r p$20 99 ." ABIGNATURA. ABITMoTICA. OR- -'9 ,,r9 S"r"*or.do C00rcil. Una
ULTIMA OPORTUNIDAD C-lf-63-5 Mptembre Dd* clean pooe ntso c atml sobre tografla, mecanograf/A, taqulirafla. ing ts. Is Inoclurnoi. Secretarlado ComercAl, une
G anga, por em barcar urgent came, U ... ol.r.. I S"I lp... . 4110 n .in . un- Tambln ... s tuatido.. analfb .tos., retardaedo 0018 s ion.. p r I trde; *.. god re. 0.. .
Be ve por .e cast ---*d n radiot cai |qua este pagiado t plexom a pager In for- Atencl6n Individual. g.rantizando xilto. dos .flu0 bun ermpte en una d. l0s Is.
Seo vends cpmo renlode un rodio tocdl- rAL IA AsI de doslquitle Boltrln 80 Jacomino X-3096 .Medio puplol,. buena allmentaciln, Cuba portnte7 l empresu cuyo empleao0 s.ortl.
9 007 y grob odlopos te nouvo. Tmles o uon Jueo dei cuarto d OclSin' fibre. pit., Iona., maletinso via. Puerto. 10-1.29-04-SOep. E-191-75-9 entree PrAdo-Con.ulsdo; A-.3.3
e.0 toosernos, i0orn ho pTezan, todo 7,T jes, protesionsies. plays, 0.01.., iu0 EAAo C-431-77 11 0o9
S" oo".nrlno~n^on B-7.mpeo i,^^V'isite *?on?*"i^''~'i 'LaT Col.D I0W *V M- AR1TMETICA, ALOERM~A, GEOMETRIA. ________ C-ll.p
Sat. rood .. ............. Rea. .9l. .0 0 0 *V.ojjCAloo" soldr ca .p
8ate Brtgtda y ealfl 7 oul Marpuft Met, dejkndolos en e e r. GOO- Trrlonometrl, la qui micA, CoCinbi-cl
GoH-106tz7-59n4. oz.lo0n0 oU-l0 0--4SS e. oAlez, Gallano 112, entre LgnaAs Y ldad Tenedurld Inl]o Granltic. TiqcU- r II
__o_,______1o___ -._ _.____-1401_Animnl Dpto 4, b10os. *l 10940. 1te- iralls. Mecanografia, OrtogrAfl. Prep0ra-
no; M- rior), De 3 a7 .. tori. Una solo osilnatura todas. excl-.
60 INSTRUMENTOS MUSICA CEBOLLINO ______ E-411-4-0 Sep _ivmnt_ a doml: $1.1.00 no m__ __. Tru- Bch__lerto. Inr___ Toigrafi. Pit.
0ANAR1AS 110. P0e.or0. Raze bl0nc.. A5-8422. 0man y Gr090 5 n In).0 3 20 Eopfol. Mocn.
D1, n, PIANOS ALTA CAI .J ii DINERO EN CANTIDADES n-97-75-1 nor.. 0 CoA blld. Inglog. Franc00.
1L BaRLLANT3", P1ANOB ALTA CALl. Acabsmot de reopblrlo, 5ra0n50z0 mos so- popSrio. t s 1. 505 soi_ Arltm 0tlca. Ortogorafta Atenc96n indiv0du4 0
dad, europeo9 y a.merlcanos, ofre. pre- sAhsa 1948 a $3.50 olibr. L. Cs. Av.ol., iApdo It day partlda do S300, S rm A ritrtcor tc Aen n d u
.104 0044100.. No compile* SO9 00 .. N9 121 m00,0 a Roy., l 1.500. 92.000. $2.500. $3.00. $3,50025 re- PSO OOR DEL CENTRO ASTURIANO Profelsores Von 1004 de e9xperiencia. Aguo.
olc* ~dte. Nocompe al vtllarna: Rens N 121sequns aRayo Habna. cento mtlpaRD. Jlqud.e "te,"rallid- TiularUni Madrdd iMarid Habana.. cat. M-5..C97-7-30e
Stoes, Gialt M onarch. air& in ra"-~n Habana*.s~. -^S F~~ ^ ^ T-~c Py GF '.S'. C-97-77-3 Oct.
"Stoweros CGloalS. Mon,5rch. 0009, .mareosE 1- 62-9 9 9 000 9002*. Ca 0 510- .1 espcile de Aritdotdca y Gram4 20 d.. i 5. -0
3.0Compro3 -1B- 1. carba- ---0D RILi D iOOLX DA- 1odos uJelo.psartos cusso MenLA. asp tie. agre.o a ilnstituto y de4os E.cu0 -
PIANO $3.5O BURda' VOCno;AK botellas ruee :a dr d. 12'1S -98 O ~rne l19"-C.Gb tao. Smundarlas. Didictica novistimA. Doc-
------,m. $3.50 s"do Una;0: it0. os- -F 200 A-6 -0 r-840o INTERES GENERAL
PIANO VEN1 O BI0EUNAS VOCE8C. BAIS. NI SA O sT y pa90 2 de0 mdo l0tro0400 P en o 9rlo. Telg ono A-7. tdo Pmredi r-M910.01, P-0 vr SH-0-41 0 4 A-
teado perfect b.anquetsooplo 990- 09n ZanJa NQ 817 eslitdtna a San Francisco. 1--14-Z4- RSep SIROKAS. S0It1611TA:t GARANTIZO
Ia burn ustio, todau bor". Zaragoza N 4 Informe. U-5521 M-280. 4-271--4 A h5blart InRiAt en b reve. intnu pr:ie ROU-R D RTAO
COrO 0ntr0 C'n Sant An. -0-- FILATELI-OS.- AL 5% DAMOS RAPIDAMEN- -a en con.r.a'clon. 7cll0l b.ueno.. IMOTADOR DE RETA0OS
tSodos-os 0 po 4.081del U, de0 Mi, relacio- te grades y pequefias canti- plaoc. Clas* I"ndtv.Icuaes ProfosorA. a.- Vents aI por mayor do 1od04. claAu do
= dr e so ling de yu fa l Ica.l Ensefianza moderns. Precio m6di. te" y rt azoi V lt en o= o e scrlb anoa
LA VNTA D n PIANO IN i AS noe. -,n os ..rne d elos de u- dades Tambi0 damnos en fa-o. rvalo Dpto. 1 U-7643. Precsdol.d alma8oo Ch Feldman, Coom=
N-0n1 1o Mun po I 07 rOpA me pcrm n ervir todos Io encdrt t-& 506. front* C Haba
Jes s d. Mon te. E-10 -.00 goo. A runo Coo. F l0t0 lic0 AZ l*c at e . bricaci6n HMabtna V edado, V i- A- ,5- ep. 17 a 0.1 0 r0 t -. 3r 973-. HAb on
a. ...... U. .... o. o .... VMPORTA C--O0- Sop.
rpe.,j V1NDO PRICIOSO PSANITO HU. Tell. M0-B774. -'--- bora, Marianao y Repartos. I0P0A, RApids 1nelanz. PAntdOn SLIRO
0090090990 90.0. .porA )00pnr. 907 0u PARA VIDSUMaAS. VIA A SANTO.. c 0 0 to
tamwlu5 color Aro, do.n.6 ConcejEI V60- Venda vidrleros 4. 7. 1, ies. csrpinte.- Compramos casas y solares. Tell M-679.3. T 4mbn roy a domiiTo.D R
I, ^ ^^T H-66845-1- net..= I~r~T a ~ C ^y^ ^MPORTADORES
p ab Apt.. 6 1ntre Estrada Palms y LI- i. vidroerlo en 90eneral. Vendaostaler. Martinez y Pb
SVfba H-1.0- oyl, t 761, nre Plasencp y P.- M yrieto O'Reilly 309 PAPTICULAR NE HOA De telas y retazs Servimos 0-
VII7DO MAGNnelCO PIANO STOWRS, Irltos E-7111-62-.1 Sep A-6g51.1-3456. disponibleO. |r 0 d 0r claim por D. no-rt a -
sin cosoej~n temlado f(ibrics. cu.r004. cm- 1 1 0 9che en 0 cademni cole0 iro satin. T.mbien tes desde $15 en retazos o telas
...... $213S 009917.. . We.stin.ha A ED, 6AVION 13-E-1311-64-27 sp .. .r.......... a dinti 0. 90 all. .....
piWes. avet ca veeale, perfect fun- D A N DONEO E I T CONO-Xpeialdd: Idiom- et, son:: por yards. Visitenos o escriba-
91.., 9S00100 .090t6. '-.,159, pooloo Ho- M LETS I D F V IN DO 0150r13 tN nePOTECAS. COND.- A-4618. D 40puA. 1 d0 0a. I py a0.
cuo.astno P0 P.do 150. colon. Re- u I 1 ruc0 o n0d. propledd. v. Do do 1 I. nos. Precios de importado,.
tuco :* ______ ^t*Maletas ligeras avion, fuerj e. -opera --,?^.^,^ Onr~n rip de... nCom Jpro"",11^ comps. Mer F
t0- Moalotasn r,.goro. Covnrn or. c Itr- H-8oso-o/$-11 "Feldman Rydz y Compafiia
./ ~ l~ -60 M a eta li era av~ n, fue J io C e l-vo O brsp ia 114 altar part amento I Prit rOFE IO A D Ek IN OLE TN LR6 ,
S-" AIiADRS te, liviana, ona impermeable, .tr. o.ico.. Y Mrc..d.r. E.1O0-. I ddies a d.r ...- por h0. 0 o.ic-.. Muralla 322 y 324, Habana.
1 -1F ...--F NDOR forradas telas, todos tamallos, DIN3RO o0R00 AUTOS. DIJANDOLO llo. Pr. Oiforo.. T.0. r-08 5. M4 GUI C-904-IG-26 sep.
Pon09 d re lq0i0r r...tided, H-9881-75-41
Ar5NI 11 PIANO, 94.M. ARSOLUTA OA. desde $5.50 en adelante. "La rapids. re.rvedemenle. Tvmblo n oobr. o- RANCEE: 1EXAM374-3 BKD OU5INDA VENDO N3GOCIO 01EDINDO EXCLU1i-
r0nt0A y egurodad. Manuel Domi it. M er na Sa A( 0, o lres, 0om'rent. abrlcdclonrs, bve- FRNCIS: 2 lt r C p l- dad p1r9 Cubs. de 0onvr0 r 09 0r0 d
015ndor y m5c5 hJco de piano&. uraduada Modrns SuArez 16, A-4074 l. loyas. Anolt. Habrna IM A-7n 3. eneaucr a y universlitari Claims p0rti- 0 vi y clon0m*pch do
FIocuols A-tslad do0 Nueva AYork. Talllas de e onveroaelsn. M. Lo6n d4 Witt. Rutomb 0le0 y cam0 on0 0 on Imponchabsl.
aetoA Dn.51,.4rd d. Nuev. 5ork. Tilor: Acera Ten Cent. A-042. 11-H-1220-64-7 x alumnoso d Na orbonne d Paris: l U-s 5 : slin ne.ldAd d. pon.rl. nuevf Exils.n-i
Drajone. 200 S So.0 55-5040,4de 8 a 12 a. in. H-.-0.75.5 cis del Producto on tock., no to podemoo
D ERO I ...l.ono U -----------------__________ _'5"- .tender. i.s.........or 0.d00 79-
BAULES BODEGA. AMERI- DI ERO mOn esl.A doI tarimle'llo taqu *l Ulnr Vp, AmydC-903-G-Iop Is.
orIo9rA;a, tabill en-ele leer y enribir
61 DE AhIiALEb ricanos, grandes; maletas piel A tipo de interns bancario Eobre an oot1 'otp. Telito.no M-2183. UL.e
B VNDE 13 POLLOO DE, .I. MA final, forro seda: maletas esca- cass en La aana, Eu n. an. mi. H-524-7-9. A Q 1LE E
2Bdo 2 lemanes, erfadoral, cebodora yaa partn malta Habana, Bus f-IeES. FRES..NC, ALEMAN, ItIALIA-ALQUIL .ES
v200 -2 Sl.sy or. .04.0 palate; maletas cuoro, con fiue- repartos, y sobre obras IeOLn RANCI. ALMAN. tAA- L
lid...10 513 e I myoonato-doo, Castellan. Cluen a 4.micile. Con-
to.so: Ji.do. eldono f-l84. lie y maletines cuero y lona to- construction Operaci6n ve.r.ci6n dee S0. prr liccln. Otto 79 HOTELES
Roessler. Santa Catalina 161. Ma.r0anao. Pa-
XT-'.4-l_ doo. tamafios. "La Moderna", 5clara y ripida. Rr 0a orme, pregunar pr ra. Cam.]&; MOT1EL .REGENTE, RLACOIN 1100
VE35O DOS PRECIOBOB Po0are DE SuArez 16 C-14-62-30 sep. -AN4O HIPOTECA6IO 1-5slao.007,s;o 000sbo. -o Pr-- can-
trom clart, af media. unam rab y do BANCO HIPOTECARIO Ba~a~nshlb, idple ..
5) ..... y ta 90 .....e0tivat.. 0.0L BOTIAS sin comid, muy berates, con a sin
manR I-753. Y-23T0-C1-6 MM E N D O ZA NORT IAM 3RMOANO 3XPCWM 4TADO bias. 92-3S03 -7-9.
So plan pefros a domicilio ED CLL O IC PALACIO ALDAMA an do.40 09o01id0' 19.40 ar 9Inc15i. HOTEL LOS ANGELES
Todos astil pelad pasurAn el ver.no HAi .no, pedld po tMf y O doe t2 0 r5d do mio l. pa, r o ns 81.20 400. y s AFtsU. 45 .0 0.4do d. 0. d4 SIgoso $.-
and. 5 0. lO. p. r. d.l. tr.s, $2.10. Eo lb.. M0950mer. San
reos sin erlpcione. grrapata u otras 1 lle'arem R su eahlec.mlento sin T -' 9-1 ro 8. EM7B.5-BB dia cu. dra del iEncant too o m 0 c 0ntrico to-
afccitones do )* plel, cort d ua, Herr- "l nlnog o 0pars u0lis4ted. Ser o cul- Aa c bld t emtNI SI al-m e M-<0 If---O9 SOL no BA CLA Iu N o, ds lasatson ts cata n bAltno privdno. ele-
berto. Tel9fono M-640. <10.er lantldad por pequc0 a que e5 ra. Tra-LA N vdr, u tr y Clen prco b
H-395-61-.6 bijamoo p0rfun0ie" en o general Modo. Cs7 i 54-5 l a o 0 domicil0o. a 4rupo0 o Indl- Jado0 con dos cam s 3.00 Una solo per-
E V12D3N NOVILLAS D IME kO Kr t. f ibreta7 de0 c0 o legio pael nl- vodualmente, mtodo Adaptd .a Ig re sons 92,00 -6. 421-9-0 Stirse.
,,y s*,| ..a...'.de.... lEnfo s ........................ .. !.".... PARA LAS DAMAS .'.1 ,o... -3.37-75--o.......
s sno rod de4000. 4. r .... 11n0..... te ot. do qoinrall0rra, Ante de ha.' s 5100. co n. .. ... at F .-47233-.-8-,- HOTEL PASAJE
caLa Diarists. a) rondo del e en rlo ina convuille nucstro pre,-o AI-~aer-
Col6n. por 2. Marlo Paredes Pado, 000. 70reats %I Cap1toli* Aho r r0m.
H-541-61-8 Obrpl.. Teltono: M-.7877. d67 PELUQUEROS tri nl m lao menorI predIoL.n
OPORTUNIDAD 11-888-62-8 IN-T.TMIERV -272.-79-5 up
PRTNIADPACO, XPrLUOQUsgO DE "*LOENS" AfUlA, 553 Agr. a Barcel ona. TROTMeOHAO-
Venda .... Nllinat' aflt.. New. Ham- BEVNEUAMS DR-095-' I Cr ................... n el ...... dad- irlayT grt... ...I ~ syEpfil O E R T H
lt onedPorte. Preono por libra 0 .. g 00ento, Ii.UoPo Virtud0. NO 674 (b- ideal 6 0 ar4 el 0e00adc 0u.rra .ectic 2 Anrlsogtla 0rto105 fa 7enr4e,?oMa Cotz ey HOTEL
= ado. Fines knPirardi. Carreterp Arro.- o,0 H-620-9-4- a.o. c6modo. gArantslmdo, n90s0 TIfntes pondenet, Con0t1rtbldad. COo o rlaHoEo 00 5n-
Gari nr Snsouc .0.0 Osrs-nt CAMPANARIO'N9 658 T-sle09.5. U-044 -- e. EneIaz Individual. Cuotm*fodCa. Calzada y 2. Vedado. F-2383
Ier] Enir Rome.. 7 -Q RAA Etel.enoav.C-00-75-3 Sep.
T3ND0 DOCINA DB L LI. mo.lrdo d nprtcon- 7 INTERES PARA LAS DAMAS NDA L INE AA Frescas habitaciones, rodeadas
os Doo r d can 000.06 0, rO. 1-.... ., chi.- ........... ..... AL.9o ....ildd 2 4 10... ..... ,,o de
Cbo51oo-odl. 0,00osmptl0o 0 000 7 do, 24 oo, 6 0900 00.0,00 A-0232.LUp- -OVIAN. 1 &LQUILA TRAJE DR NO- po.o, 11009 de Jardine&t P0Si6n COtnpleta,
Chealqwte~exlDrwio tote ... ... ... ..complain o paro patteas. d. 14 s',as 6 men ditralilteh t" A_4W r .. ............. ittid .....ic y ..... def_ ie. e sicpea
(,Iooms: Bi, LD1e. : A-040. en hIt0r. torDE 9 onto. d85-62-5 is. roso Dfquesne. 0ordado tn ptedras
Hfin y6 cu. to.. Ne." qua Udo alsmo so slrprenderi. Profemorat matrimomos $110 Bafio priva-
0001079. H.-1?p70-la-n.00799005. Napictna.00.m2Bupkley dm3r
.- 20550 KODAK 00001. 690M. 51 VIN- H-005-75-5. 245o059..* as. ,""* '0-90r0. do. Familia 2 habitaciones, ba-
NOvnOjLA; *LOATKrtN REXCNTINAS., de Se0 Ma497 04 9it00 H.bMt'S BE- -"1I7-7-l o-snpt. ,a
It""s; 1os18 Bn-xinm9. F .- AntIonioa H_ 00- 4 ALQUn.0O TRAITS BE NOVIA ON TO. ________________-- 0 notercalado. Procios conven-
d..oA Aroo .ry K20m.. 06. Pnlr.nD A A2- BA I00 0inae. 0Es0l Pra9i9o perviEnD
dewpuh d.... htap~alLO .. Ia d nt s tall., Wling, tn pee. pio us 1:1O
derechs. carreltrt privada. Oporturidat at: %ENDEN DoX VIDRIFRAA GRANDER .,,.-ul 7 aJuare completes. Montoro 111, A onales. Esmerado servicio.
Y-m162. -1104-61-5 de4 docr pie 0e esrgo por do4 de ncho. 3 cuadras Paradero d4. Principe. Toeliono APRENDA A BAIIA cAlegre Bar en los jardines.
;r oi0nler Jo, 1 tm a d, bI.rr. ER- 1-5221. Extensl1n 3 H-19-70-5Sep. DAn90.0 SonA ro. Paoblr. loet.rn d&es .
MATERIALES DE CONST. .... 100 00-02-. 3-6--. i5 eons n. 0a09,,pr 9b0A0,0s. 30.0.. E-7576-79-18Sep.
Y EFECTOS SAN1ARiOS s." vk'bu- isRLU con. prietieam. No Ie III pana. VbistAnsA
.. tEFECTOS SANITAR10S 6...1..rtd. VELLOS C ..du opo60i4d Prof. 0Ru a6n, Vlrtu. FAIRMONT HOTEL, MIAMI
P _AN _--_AS D_ i_ en- 100 DO ..... IS.... .. 33c 4.. NP01L T.l*0on. n .0U-24795 0-s.
PLANCHAS DE ZINC 50 I S ,, H-113--5 a no ; ,Imports qu tne viv .o n e. C-375-75.0 p Beach. En el coraz6n de la
Do Una. 0cn dn vend. rod c.nd- IVt o .. r no dispong 00 9 de un fAbul o IDIOMAS INOLES, RANCE. ALEMAN. secci6n cubanoamericana. Fres-
us. C .l e nado ,n do lfod Cn N.o.-. MO- .I old pars Oob.rr do iD. '"ts'I q- .lsanDo, 0aUD, grlog 0 por oo r. cas habitaciones con bafio pri-
Ito951e0 0O-7865 T1,1b13., Adocfo Clstl- .0tro,,,,0' o, VerOn so,, CWorr0le. N0 nntoo t e en 00 ho 0 00 0. ar one id cutellan o y vdce-
Gu~nversc. M1n8enM de 206. h versa.a vado, ducha y teldfono Todas
B. 109.' Gu0n.b0 coa 1-004-MC0-5 20t b i. t e,,, 0,0 o 3 v"tll00.00p to 'MahlerS" .un Ms co 0.n0. Cu-"o. lo A-r18. -18-n5-3-0 099, con vista a Aa cable. $300 dia-
DEMOLICIONES i- _______ 0 .0 7 b0a. Dlstrlbbuldor J. FernAndez. Tul709lon d vista a la calle. $3.00 dia-
Co00pros .dem0l0e0on0t y otorg le. de 0Vl"DO J0'F(0WITO N4100 0 --00 -O -HASTA 657. Colno H0abA.. C-11-70-30 MAATIRA NOR4ALINTA CON AMOS
c.mp.. d. .I... n. v de ...i. parr e.... d, ri... ............. ... -N" J " "* _____r -"-r --*"l "xP'r[ '" os por pareja. La mejor pla-
C.i0 0 0. 00.08000 9.0 0.. e0.. oZapata y t,'ll,30N1010 0 2401-000 BODAS Y BAUTIZOSN d2. In0;4. e ?- 561 do p a ... ya. Cafeteria Al llegar diga:
C. edntIda. U- q8 Mir Irne crpt c rl., A tihti no-d5OO tnll 3nis y H_14;75-1
C, V94odo. 1 909 -.6i-MC I o ,t t,. enh A Vo odod,,a 000m74.4oed7de en tnvit oin0sy 0_-100io-70n-12 Collins y 10. Fairmont Hotel y
W- (0- 00-1140-63 300.iats P-1.1i- oronnmoroa Ca0m Per- MAISTRA NO5I0ALVNTA CON A0OS E r
'TUSIERSAS 7Y200 ;1 ;V5LA 110. 21,1 Y A --IMFR..00T5 I coNiso i tE D 0 0. As0l0r No. 609 .0. tre I ol y prAtt .. a r .10o .4 1 pasara unas vacaciones delicio-
a-.00 1da.. nuet0 1 2"' 3" y .4 0 -P. ,- 0'005 Mur0.0 F- 1 4-70-04 S6p. 004n n15 ,re o ipn lhl de 4 7. Tel0f on sa E-7929-79 19 Sep
... b... .... ...or an. .0 .. -los. .. It tb. d5 o 0I.,,!r .o r-u J d mofnas.o O El 7929OLON SIAL
0000 1 ,0c.4 0 C.. p...6.--'...... 0 ..... ..... v... ... 0..... VELLOS HOTL......
l.br00 1009. 0 o4lt e t5 p 0t0.Xmd., $ 1 -. 0,0'0' de 1 0 aI M) 000 00, 9 na 95- 00 h
1)o a]ln~no 26t. o ,, ,3n, j N. 11acneh 2.5 libra E L S- H T L C L N A
C1r .1. C 2tlOlo 204, iol. e 0" 00 00 oa oo Or ,o (tor, 1 4 00o.-,1
.. ..1 11 ,__ ..... ,oO T FO .. d0 00 P ..nr, 40 r iqI Exlirpacion radical de vellos I n D I n Sa
PUJUL .....00000..0...0.........00..00 -4 arat, uslos, senos, etc. B U i 0 MJuei y GalEano. Resldencial.
.... 00.... 0e,,000,,0 e, ,0;9,. v0 ,,e0 a 0 Tratamiento cientifIco, garan9ti-5.0I U0U000U 1,4,. 70 05-
E s co.eino0 .020vp-inoco lAoi M. r-i-- TTO .r-o- bad 0: S rta .oy as B aS 0n t,.N 9 C O M E R C I A L N ,D A pr lvsdo. M d lA ..s I no rnod no. 1o n 5 p -
Escasean nuevamento Ins spa- n.,,,n r,... .,'} Verl. en^M A^en"d. 408, apartamento 205. Telefono IzoVfeKor d" 1*" r htlfll;; e del.:' Interior.
ratos sanitarloS v Ins p0-roos si- 0" '. 0 0,0,,,, 5*. ,0 ..... .,.so U-5509 E-1892-70-29 Sep. 0*0... 080* .]C.s5...0l.I. A.-55.50 C-5..3-7. Sp.
rato sub o nt o ....l.os a ...........................N.......... HOT L BIARRIT7
Oo,Oooo, ooooooo Sor 000II~ A ,O do~ .,)K El Apa IoDAret .00.0 M IIDUoR. j 0190.0006,7.P0n0590001
sejando compnr a lirnpn. Te- ,^ ..,.. ,o,,,,,. do.......... u,,, in i.....1- ... ....o......m.. Pros. r.....bil. O el KrC SIAKKII
na e0x~P ll l '(l ,00000nl..0,n000d,,o 00t." t 13 00" 7, .0", 0 Tr sb0so t aat.0.do. Easns 1-4503] OTEL C
nemno exilotsnrinai ooprvn-oo n 00 0.0,',.. oO. tIoo"'' i^ o 05.. 00 to '. 0 ^b~" oto*,,." lie.71 00 SosM 0 o- c.
b...nooipr oso oos Vr-ino s *o' .It o ', o osors ot---o v-ss-oo OAO. Prado 519, frente al .Capitolino
.. ....... .. ..... . .... L L 0 I ...... I .* .L......o ..o.. 7i L..
0 .0 ,,,,,r,,.r. ..0 ...0 0,,,. ,tro. d L O -o C 7-7 dosNl Comld. d0 altdd. Morelldtd eb-
ENFRIADORES I-;II-:CT11'OS ,,,,t:tt,;. 000 Jo Fxtirpaci6sp definitlva de los 76 COL S 0A0d0Ctl-lbo'ne aJ starent 4o
p ara botel lo 0 ,h .,l .ls to nro M |,,s |,,,or- o-i o-,- oo. vellos d e la cara, m uslo9 pier- 7 __ CO LEG IOS ,0--, -c 0,-7 -.^ p
Ri. ,,,Re...o....lo0... Coot1t- 0 00 00000000n0 las, etc. Tratamientos garanti- Colegio MARIA CO ROMINAS
Precios dlc lnciouoolofooon y :00al0n- 0.000,0"''._,"000,,""-s 00.-00.2 zados quince afios exoto. Sra. BUEN INTERNADO HOTEL CNADA
tin. "Pujol" Vc>los fiiioriiina0n- YATES Y EMBARCACIONES Alexander Tercera 405 entire 2 pris. so Oortotcl.rsso Com5-. oI 1.0p.dilosrdr.
i i ^..,r>- 1A l''* 1 '-i" A~vA^-~irii5 -., do Secr~tarlado 1n81 1 dexd l* oDf-prl- del\PeTaclo Pr-tdendl, lrente a1 Parqne
do en nuctlsoo .ahoIonS X ,N:l-- y 4, Vedado Telefono F-6572. 'rie O.r~stli. 0 e en959 nna. d o.uca- Zsyo halt.a5lon5 2 ap9r9amento9 9 0 n0
Luyano. (.;.AN(.A: \'.I.ERO, 30 PIES C-378-70-9Spt. r y el ITtLr?0 ...,"ot'h' Nepuo.on SOpa $00 40..llel0.51r090l00 e anoml '.
l>,,.o h,00,. 0,,,,r a.,tlll. II0o dl ----- 1U--3017 C-.24 -- g mep m 0.0vador 4l0 y 9n,0e Morosl d5
lUS EI P~'. i DI UNA~.ii I,I.A\TI'. |,i.,. ,,,,,a ,, __ 1 Mi, Y IVrlos I' 11\l dT tntormiA. c 07i 40na,
0 0 0 l 007-00.-4 .C-431-5O -5 Sop
"Pullol" y nreplnilrn cniiii; 1, --u ... ............... -77LL ~ ACADEMIlAS- -----------
lPoojol y prplooItin eooloos~- H OT ECA^T IHOTEL 5 0 r. C2A0T00 6 APASTA-
Ie ,tros. "nt tr,...." \ ... lli.<, DINERO HIPOTECA Extiorpacion complete, garan- EMERSON COLLEGE mBso...s...i.o 0.90....9. d. hotel, rI.-
"PuJ, '" ,,,i , ,, .. ..... .. I ,zlada do" lOs \ l[Os ole cara. Trocadero 31l5. A-4078 10 00505, ..somlnsll ,oo n. ,aI Psolo. r.-
l e l ,,n f ,' i l o l r .. . 1, i -0 0 0 9. p p r n a s e tc L ]l im o s a d ola n l o s P .-.00 S o o 0 ...0 5 iO s co t ip r 0 0. n e9 e l" o 9r o o, 9tl n- a *6400 *0 19 -0 5s1
gl l 000. "<"0''t, 0 0.0 e, I CIOOS 05 0 0.e- |lo, t .th- Neto York Sra ,5o 5o 000, 00.r Coer,, 9t0r000e004.0 t, HOTEL RO,.6'.1lT 5E 1LQl01I 60
-- ^ i n i M " '' "'* | ' "= '*0 .0 0700070 B-:12!6 Padre Varela ,'. ,'9 .... o- t..,.|,. ? .' '.. e ,, o,.0n "5 .,- i H-0.' H.00 .
--' I *Ori $ 1 \ 0 I .......... r<.''. ".. ..t.r. .Pl..n M ranao :o, A.,o l ,t--oi.,r ...-.... .. ..... So PALACIO DE LA MORTERA
,J.IB do ,,,t,, Is ."..0 0Oo .%O1.1 \s~ IN\:'uqON C5:5."ot.o5 Sep OSC Ra90. 50 m&,'.s oo....0l~. 0,, dIs, Csou
*'H ^ ',' t0- ; i* f r . . ..... . .0 0 509. 0 _ ___.... .--_O SC A R ESPIN d-- o r. P dp04o 950 .... Ap ,ot5000009
I o-oo .-,i .' '. 5 1 ''lP n" t -' i5. .. .1 I, ,, 1 iB-nti. C.O 0 0l l'.p 90i 7 .lso i-tloo. n r,.iOs.07 .5li.go o 0n1 0*,S .
,-.-,9 i-so 's 0 4. So.or oosOe C--eo-- I,500l Tsq.,s "t0l0 9 IsoIla.. *Ioosl m, ll *d
i0' .54=( ""MIl i 1j s 'il ]IH 0 i M~~~r~T 0Dp MS D' ~ l l1 41


ARO CXVI


48 V
0 ~ s5' 00


ALQUILERES ALQUILERES .ALQUILERES
I79 "'ES ,82 APARTAMI TOS--- a AAAMETOS -
HOTEL TORRE(ROSA It CAMEIA UN OD13NO APAITA-
S aOqTLn TO91me95.99o SA VEDADO. APARTAMMTO AMUEBLA- nento, bao Sta. Ave. Miro..r. con dos
t s~qul ~dp J.tme1o)0 con 0f9o y hr e so -uy o, 10 abundant.e amp. s babpl taciboneos, .n0 $5O, po r otro
Lt.ion" con Iodo e0rv0cio B4 Sodmiton40 n te90r0-. l*t. scoedor, dormltorio. .ituado 0 Vd5ado., cores de Unlverr.dmL.
a9bo. n0d. a co0ed.or Colmar M7 a .- bao y.coer1A. 0 nver. e7ct7a1. 9otr. 0unquo. n una* habldto6n. Int.- U-64.
quJna Obrp. Tl.. M-I12M 0man Call Bafl0o 406 0 ntr 17 y 1. 1.I-197-"
__________ H-1211-711-2 act t -219-92-5 -----------
0 -21-3.83-$ it ALQUILAN APAITAMIIITO 5BALA.
NUEVOA "HOTEL OCEAN". APARTAMNTO OMBRKE OLO 0 MA- co9dor9.. 2, 3.4 babttlo... 9boon
Maec1n esquna a Indutr.; tri.monio qua trbalJ an Il caUl, 0M,00. cotr Y codris $72 y 950 Callo 17 H9 1
Malecn esqina aIndu Ind.i. U-6448. r. Garcia. Do 2 a C. *iitr. !o y 12. Nki.por "d Camp* inidw-
Habitaciones frescas, bano pri- ___-2011.2-a71 -4 0k- I --. 000-0 .- a isoalrosie
vado y telefono. Viajeros inte- M 1 R A M A R APARTAMINTO NUEVO. SALA, COM-
rior un dia gratis presentando S goalqulla tjso0ow partament as sn dor, halUtalnd, bt. o,. clost. ooco p.p-
anancio. P o ms qe M6 i tennr, Cron vetLatia : rdln, portal ca. tlU i;m *bundente; tl N9 214 n"re
anUncio. Procos ms que .m6- ,..rrdo. l. comor, do rdos 0bit0- C. Lwton. Verlo d1 4 0 2 y a 25.
dicos, de gang. M-5945. 0,ion0 con o-12. 0s o t 00n9 09. 09l9nn H-5112-4.
looal, cotina do am. draeries. uart ,,-
13-H-1035-79-2 Oct. doon.pat. o.00. r, 9ots. do0o.-l 0op.-. 0,1ALQUIL.A. IN LA ,CALIf 90 y. v.-
0. 19. 0A20U0 0999000 94A00so.0o p..470.
Lee Is.Y3.. reparto Minamnr: B44 j cbd efblacomppurn d
re. F Club Profeioonale s. 50 onbodor, do hbitacloneo. bafio com-
90 CASAS DE RIUESPEDES E-l0-22-- 1Pra cr2ado y polio into-
(, .. ALQUILO MAGNIFICOS cal... '00094. 4 E-MoX42
esidencial ance apartamentos sin estrenar, 1l ABALUILAN PSECIOOS APARTA.
SCalzada de Concha e Infanz6n: 80. 'sin e 90ren0r0. sltua io*n. li ,-
COnsul NQ 25H a Una cuad dl P d C e tradad del Vedado. do. uosadrsu de R
qua Central. Be 4il72409 h9mo900 y 4 r0 4 sala, cogiedor, dos cuartos, ba- dio49n0ro.0 0 lu0 r m. sotnotico y fr..O
c05 habi1tacioneo. 9009 ebundt. oria yio, coma.inn VjaloS. Roberto La Habana. con 1 habitaclonac. aon
callente. Comidm Aexqut.ltas. Prectow; ra- Indenn coaia. V alos. Roerto ,^s A comeodidadI modern y 3 ar
o..bl0. .1 par. m.tr0 o.lito yo per- Hernindez. Telf. U-6119. 91"0 -0" 0 No. 201. uln. a Humboldt
Kion" de orden y moralldld. Par lamij- nlpoirm n e*sl mietr edifclo.
I-. del Interior pr0lo7 e9pe4l0al4. 1 E-1184,82-20 .- .-M-dO.or"l
---7- ALEA-MOLINERO. APARTAMENTO MO- ALQUILO EN 9M.9M. 0 VEN1DO EN" 8..eS
derno: iala-0omedor, hall. babhita6n omodermc pequeafo paRajnento 1mnuehla-
Broand., 00o0t5 U, ba io, ptio0 1nv0d0 ro. do. compuesto de. ta-caro0edor, cu0aro, b0-
"MANSION ELSA" ico crilo. 19 entra 110e-200, Vd. 0 04o. coc0ir6t y 07rvco crIedo. 00Infr0ru00n:
regreso de una mrrecid vcacon LJove: ]la ml0ma. H1.0-M0-l-2.5 Mercderes No. N0 Ap. .V3.
vuelven los .dueo. d 0ut fa0mo y acr9- APARTAMENTO ALUILO MODEND Y P 200 A--AR.
ditada residlnel a familiar, 0nl0la con09 Mod no P1 Mtu o s Y. to .. 070. OO rOr T CO APA0 -
rom s entu0i0 mo 0qua05nc0009 0uLabor000 0. 0 4 sose.. ]. n9 .l 1140 ,n p0 .. 000o. 9 me.- 00n000. 0 -0om, dor. 2 cu0a0 0 0b9i5.
de, u d4stingulda cltanttlm.obsequiAndoa or9 0a005,,1' Ia1994m 4'. 0' ot5s. b-1s I -m ompeo, cot.' ,mlentador- gas. t-rr
.un hut6ped con 9 xqu0sita comoda. ros- tomon 90 0. ,99m5 TolOonFo 14e3-30 Ague bundante, Stn Mtguel 457.
cs habitacione *apartamentom do 2 y 3 H-1032-085 2 H-310-3-5
plan.. EloeanteB bai0l con bund9ant MIs MAK: 1 ALQUILAN AMPLIOS E ALQ6ILA 57 APlT0 CO
Alss 5rta y calente. Situad en Ilo mitl c 0paro1tmento., con toldol, (a y dem40 pLQe0Aentombdo y 0A0TA0 iTO OMt
3.4 1.y ^ Call* 44 No. 3Y ,peaet m blrs^ do y gu cljn*
tr0co del Vedsdo. Prec7o, m6dic00. 0C505- comodid0des, $60 y $00. Calla 04 Ro. 3 o
do 3, ntre. 0 .H .Ruts 205 Ia I Puert. 5. .e9-51 1. Y 3a, Inorfmes: encgrAd. talno. dsin0n0 Aos00 4to pequef. o con Isi
Tel~ono -418. HJ7S-8- 0 p. ? d-, dmituni ondiciones. 45 peace. T. F-Ml .
7.I6lotoo F-4234. 00.3472 ,-Wo-102-n Calls I N9 58, Ved. do. H-370-08-9
RESIDENCIA CAMPESTRE ALQuVILO LCJOSO APARTAMENTO Z APA -TAMET-
En cam de t4amila alquilo ampll, y fre"- "toa42do p, e o, 21 n0mro 57: l. por- A AMENT
c. habltaci6n con terra.1 al frtnts y t- 0 1 05.0 ... tO me 214, .>tn .0. 0n 5call 0 de Hop.ital N 155-157-I50. a
trod. Independent. con comil0., 1l'o rioa4s, moshs *9agu. Ilnforoian: baJos, alqulon 5rtamento moden. mocompuo-
m0trimontio de dad. honorable. Tanbia $1". 1 4H-00-0-2 too do Hll-comtedor. un dormltorlo, bofs
0otra habiltac6n a sef.or. s.ad, ale. ior-b CEDO APARTAMINTO. PRIMER PSO. 01t00Au0on bunoomltenu cna00 l.. lano.So
0m0n 0 villa Chris, Carretarm Central.k, 06- Cattai Lsuy 0n6. muy7 mplo.. Aluiller. a ocnOg bdo anat nunefa4l0. 7.0l06.0-00.
metro 14. 9p9rtoSan F0 Pedro. Ruts 7. .30.0. Rgalia$W 0.00. Duefo dot contrto, e4 el 0l9cl. Te .U 50
H-780-80-4 Informe.: Roa 9 Enrtqut 411. Luyan6. 7H-250114.8
~t0MANSION LINEA N 4. VADO. CA H---4 AirATA0TO By ALOuILAN MAONI-
mode0n. HAbltaclon, .ampli... tranCeM. AMPLIACION ALMENDARE8. APARTA de Correos. T.nleO e" 700entre0. MCr-
b00n amueblad j tod 00019t97c. plant ts 52 000 00. 000094r0 0.000- c.0 w0 2A0-1TANtri o o ) oLNo t Cpe ,,r
,la.0 000.. conoot'co basement. A0u0 0 r00 l6 n bo 01. oll. 0.pt, Inn,, 000, 60000 100- 15l ,i o fo. 00 Una 1-44-0-9 cerro
y 09l00nt0) 0unnatt Ie r-16 o, n. a., c0.0 1no. 000,p 099000000007. _In- _l A5-________6= _H-_-S1-S
BUESPEDE8: DOS CUADRAS UNIVES-1. Vedodo, 10 1. 0u4IH-4 1 CEO O APARTA 010 eAL 9RENT EN1
dad. R ut 00.. Mercede s n. 4e2. 2202S -". Al iAs .... .. l.... .. .. ntrde. del Vd.-
fretoca habltaclona., aguo todLad harie. pa- SE A 4UlLiAN do. 0l 00 cOmP00 n Id00,os J mue0le0 de.
rs e9tudiant0e. m9dico preoE, exnceentem Apartamento. .a0bados d fa bricar: a- *mimo en oo000. Alqullr 40 menul.Tr Tro-
com0 du.. Una h0blt0cl0 n matromonlo min I1. comedor. dos habitablclooei, bto 2y col- Paso conlrato. Informnt F-5376.
hiJoa, pido reteretncl- F-434. Calls 2 9 no. Ptrecloo: 43.00, Aveinlda Primer9 No. C-4-1-4
356. Vedado. Re-arvelA con Antolipal6n,. 103, entire Diez y Doc., Miram0r.0
comi7n0 cur1o. H-W2-804 H-76.-a-4 APARTAMENTO NUEVO
RESIDENCIAL TURIS -EALQOUILA APARTAKENTO BAJOS BahoWi 55o entre Terrorosy. do-ts, con.
6 sala. comedor,0terraA0 cocina, doa mhabits
Toedeono: A-636 11. a l nuevo. San Mariano esquna Juan osne mr randn, CUrtO y Yerviclo de crta-
T osno A04304. MA90s 90e00. tl. Iant" Delgado. Viborg,.sale. comedor, terra dos:0602. do.
0eln, y Sald, Er9 cs. hu*el0u. litua- |14. cocina. bfo. o, 0SO.00, verse 3 a 5. M aH-22-03-4
do a un Pato principale. estableclmet.- inlormes Bufte Dr. Incrs. A-7047.
tlo y leetro". E9nccaenta comid9 Ab0olu0 t H-733-82-S 83 DEPARTAMENTOS
moralld0d y tranquilldad. Pgm. emana- -
I0a. quinceial0 o mensu.lelt CERCA HOTEL NATIONAL. MALICON. LINEA SQUINA A 1i. 3VDADO. 10111.
E-03:11-80-1 $ptlembra 0 plnd0 do0 ba.ois, ;c., 2!b.. garaJe. $2200.: cto de Departamentoo p.ra f.mUile ar-
otra. poqueo pya pPtlay 4vad. 340. 21b. bado de f0br0car Constan de o lo. com4 0 9
EN AMISTAD 90. ENTE S.AN J0SA I SE05. 0.-542. 3S6oicto 0l0..00ra 0 cpi.l, ot _0 cu.r00 dmo baot,. familte, 000rto 7
Barclonna. .quilamo. .abltaclon v.n- ne.goclo en march. E-.76-82-4 ovicio crrtd,. y or.j.Odepsodl Jt.
tiladas 0on 04m.da. 0,personas5"lax o.m0- P0doerio v=9ri0do ehona, MIndeormdlnt.
0r10o00 Ag se empire. texl onc,. -a e- ALQUM2AMO9 APARTAMENTOS BOM- Pud n es t 0o00l M4 in or
toe t.milt.r. Ab.olute limplet. muy050 lr l- br0 0l5 l10os rvco.0 i prloido.. B0oe muy T7. .ono 1-M-1is. Sao MoM il"
dabl -40-4 9 venlado, 9propo com |on0l0ta. CSrdeno s E-et,3_5-a-_os
dabie E-2-00. SHp 1-47-42-4 ALUILO DAPARTAM0NT 03 DE5A0, 0
"LA CARIDAD". HUESPEDE8. 3OANTA- Ar.0u0.rt 0o 0omp9000, 00.00- 0 6 9--
clan" a --hombres mal t-s-ocon --ompaf- Se 8 ALQUn MODERNO APAiTAMRNN- b oeo p CEDE o N ad o caB a P o n ,go-
r 0nd c od d o, olas stencili Admiten bo- to do4 amp0 i hA bitacton con clo. P, 1 ntre C paotona. 'rta0 0 00. eyo2r. 2H,0mu Iodo .lo. .0 l050, ncl.. mpl y lr9099,1... .o 009o Ooto,1sdo^ 00.09. ..oooooo 4,9 EN CoAloA DE 0oo.02 1)0.00IA Rot.~LE
dor o elio.P r0 ereazo bten S a ,n r C p n- e ,ado 1; 13 N9 181 entre 16 20 18. bao 1, NI- 24; 1Ha0 5 Ia 00 b. H-106-0- .-4
809. U-53611. E- -104-1Wssevc nor del Campo5InformeR: B-5593 de2 a
4 p. 50. Gu0gup 2y tra0v00 a media cu-9 84 HABITACIONES
NUEVA CASA EUE9SPDOS. E LE-ANTE d.ra. H-4"04 -
pr0septAci0n. Esp.1ndd14 habit.0ci 1 baho 1APATAMNTE ALQUILA UN CUARTO A MvU00I0
anexo. 0tr0 compartr 0compa0 eros5 0 to0 md NO L, VEDA- et -o e nu
oopafos. Buena comdo0 .. Comedor. sirs 1i do, 4,do poses.anes po otro y amto reno amtlado ,0ero..Vnl.o aI oe, ba.o pi-
bo. C9000.solo t254,.0100. 74,1 C oo 0.00500Vibora000HAbana Sin cambia dyo m-bao 40. 9- do, 50070900 -oose lo 000 49 oao
cordi.. 9-2105-80-5 lia. lnfornes.. Ren U- i12s0. 0900 0 -ra 5-40s910299 45
H-909.2-4 31 CEDE UNA RABITACION POR TRIO
mesa% an ca.0 000 sortamlim. Consuodod, 54
HUESPED-, ALMENDARES 9 rimer 0pla.0 0n 0al0u0ler0 $30.. so. ept1
iResdeneca Santa Ana,0Loialqullan he- Alqullo un dartamenslo, portal.osals-o- tr- popo H-104-M-T
btacones,, c5n balcnoi, o sitra in bal nH11-- 2)4, b o0 cocin con I n- 0 p 0 84-4
muy frescos, 0 d sa .istenl t mplo y fre- 0medor. 3 e la mbl moneoas.I d o ompleto $00.
co former., 0049 ..0Ostoootjs, 80090090 80 xi.. mos- refer-.,da Call* R N31T 6n. EN CAASA DR AILIA DONOtAIILI AL-0|,223.d .b0olu.. l0ml900d0.. _________________ 500 00901 079.00.2- COOOOO______H-30. .400.B
--o 2o2--.-Ae-ns ---neo--rdia.----- yt"I a eYMnt' H-04 l4 quilt habitacl)n, anexa a] baC0o. INpato.
rio el9-1971-8 0-n4o r !: no qua trabaJo fuera. Carni bmol refersm-
-07-0 SE ALQUILA ENKAYO A305PlA.. 0, 7San 0-0 O M U24. Quitso a Virtudes.
HO TEL0000 "I EA Primer0 pi0..o 0A 0105n o p- ., 1
HOTEL "IDEAL RlMOOM" n un apartamento de sala, co- T A- 1034--
=-a Io C privosyl. P04do0 y09 00001a0.00 medor, 114, Dafio, y cocina con SAwTACIO6 .N' VISTA AL MAR. lSA-
Im nIT aadosprsAvoaodei&. o o 99AI- 0epriv.do jdpa-o l.v oat r aientof.
0.0r00on0i0o deo4s. 9r0ao. 5rao500 rasi- gas. InformLs en la isma. Se m0llar. 0muy0 1rei0, preclo 122 ntealpo, .4n.


nobles Esr clts B omkalld io. tnca Usennor. Ague Kudr Nojm 1311- altos____ -107a -M-
noblePs EIClc orOalldd. septlemb al uila en Vale 104 29 piso un oetsm 0 V 0 00 11 a.to0. 0-
1-4795-00-000 .9910,9090 9"nIya -9003, 009* 0096, 594*-Jr. 1 ud0d-S0L16 A2.A AITCONAHOBE
FARA NOMT3SSOLOS: EN AMISTAD I apartaniento, de sala, comedor, "- on5 Paa r H-1254-94-7
lP entre San0.oa1 Y 2Bareln so o0- 1 4, babo y 3cocina con gas. In- AL UILOAB AClO, A A PAS eT.
looit no on mid yncosM- lcro bd .0904 20 90 o, hall umbresolo, Chordene 055,H0egun-
pcaro. Teltono. Agu. C.ompre. M- l ormres en Ia misma. do pl. dooerech. Reterencl30.
rAlidad absolute. Smiliarided5, H-865-82-4 --0-07.8-4-5
S17AL4-0ILAN52BATACIDN0,IN
R AEARTAMONTO, LINDAMENT. AMUE- In ca.lSnRaN al..A0.T.A.C.toap ..N
EDIFI50. M00CI04oo0 :REN MAR 0000997. 0.......o.. ... 04 C y L. ealtad...o.t.. T.l...noa.ono M-41., bo-
EDIFICID FRENMA cuartocrad., tod complenr -8557. dg. 127R44
.on. 150.H-1in--8 Ke.1 S~ A~.Hn M. H_542_624 dean. ----------H-1276-8"
Calle 3# y Calle 2, VedLado S ALUIL APA TAMN A IAA. LO 00A0ITACION0 U 04 VNTILA0
Snest 9 mq 900200Q, 0790.0 Fs.6426 ioi 9.4, c"d y.1 L6iand,.090. 050muebles00, entradoin-
S'nerenio. aleToon a--hab/ietenp, comido de .ondo, bao epd" "enta propia hombre solo. Aveni-da
.lone, ca 0 .n vista a1 calla. Tod con ou 9600 9 a. ,Da19 a I 0 al, p.rec0 $ 05.0In 0 AOrica 150, 0cas frent clnot Arena. Koh-
ble9 complaoi7, privto.. 0Mgnifie0 o90-. orm5. A ubAona N93 a 0ltos y T M-07A3 0L. Tinia 0-2430. .-1M30-84-4
d4. P1reon e P m t .rinosoto o 5 dos prp 1o 9-9306- 4 am50 p. elno B 43 H 4
0 n La9ti .solpOe4d4160.00men- ALQU- L APATAMKENTO -As-a2- CASCA S U*019E : 17 N LOB MACO ALTO
-822-0-1 005 6n, 9n 00,000..6n nmueblei 0ao .altos. 7Tal0k n .de a aVfb0r0 0on e0 tranvly guaguis
foaen Is Puerto.A;4Z.abundante, much ven-
-gue0. hombre solo, Pr4do 60 entr0 0 tUa-6n, E aA0 pla nabitacS 6 n901 0 7. be 10 -

-OCRI 00 SQIA (OEA pu0t40d 9000,9.. comedor.do cilorlo. b 0.o0, 90090 020009000 .0. b ^ 0
81 CASAS DE COMIDAS _____n e. .E________-1785-82-- *dop r.m.. trimn ..... Indo pin ntl,____________________________-111B-_____-5_ dec000r0[.e0 ~rle~dr ~le 1 Sooltd s xcre o-e tm ~pooal 00ll Jbo .0950, P0
muly ventilld. ur tel~fnoen a a clan, -on
AAl ARUILO APARTAMENTO 0E 4- d. PROPIO MA. de.yunoatlmo.,-o m codo. ecan de to.
LAURA GALBAN ,.0 o e30.,bund0 e Ia. g ,... .I,,nta y y0 E orulidd 0000,ol.. qed 0e0ta habltacn,. Dia0
Reda04or 4de 0oc.na revJsta "Romances all" S Joaotqu No.0.191, en0re Mon tt y O a,. de Octubr N,- 1202. esq Son Mariano (V0-
o1rece. Dru.id. a do0 icin.to e 09er0no0 l ona cuadra Tej79 6. t1-128-82-500. 0 11 00 -1079-44-5
Servieod a Ved0do y repa0o0: A-4719,0 L ALQUILA 0-N APARTAMENTO 0ON A-IOS1.A SONA MAITACION A .OM-ter.. ccn.14 r~d grje ~le- --------- --7-- SF ALQUILA UNA UAnrTACION A HM.
00-7696 E-2312-81-14 Sep. cnmda0 Gallano 300W altos,. bro holonu -,or., c0omafiroos. Se0Adm4tt0 n
CASA'PARTICULAR CALLR Ii N.. sos, E-609-82-1 96s4t9dlanta0s. V00 7N4 79. Apt. A.
altos, entire B y C, Vedado. Innrve. nct AnAMUUIIU 15073 01TAMENT" VA- 0-130384-.
s a domicileD, 000004a 0ue. 20 berq, por, soeressombre, Icuodr4 de San IA- 01.AL0UILA I.]BTTACION A O90I605R5
Te ,fono r-4490. 0-2405-1- ero. 900i05er0 9 .. le iquita 6pre0n0o soni o matrimcnio xi, n0 fioS, no oinar,.
"CAA AA NTONIO. LEALTAD e04. TE- C p.rtam.nto.: comedtor, 0hall, 2 lt.- me d nerso otna. do Smr.i0dad4, 01,trda
lIfonO A05-9001. a comer 0abro v d9- Plot0 h bitaclone l, batto colo. pcinlag.. s Independtente. Call. D, 1.3 Poro.sir
0.00lio, 0mend4 vrl.do: pler0 m 9 u0 0 o a itr- onviclo .d o ria.ds. come nrs in. hn o, h tll 0ti0.t H-1003,84-4.
d4, croquetm., ternera ad*d.,amr.lo frel- tyo h0bit09ione- fresqu imo. c$95. V0rlo de 0 ALOUILA BABITACION CON MOXE.
co. *9r0 Boros n5as i.a. Cornt. larogodi 4 00 A n0or0e0 A-04N7 4. Ito0 a 12. dpO0 0o l. Latsohd N9 308. H-1041-4-S.
td. Ia V -9630-10 Sop. 1-2214-52. 4
QUnIRES V 7 AB RE ALQULAO AMPLAPATAMENTO. p.09 BE-ll.N RIDENIA PARTICULAR 5E AL.
1 C ADlr quilan dos habotafone or. ol &I belle,
0q9l000 9OER005 0A093O5O RISTAlUAN. AJLQUSLO A l'AETAMEIO. TERAZA. qo0 4E ALQUI A L oNA .0 bo
0 0 hotel CamPoamor. Csompoitala W & alm-comear ,%r, anes Uarinao, 0setsb, 0efit0 0o0 ad s stenca, con0 o 00minmuebl00 a3
A-7350, Machedo. 20 oficl. de exp olr i, 9c0mpe to, H-3-- y oy erviclao da Had.. C.- 12, Vedado. lnoman B-215o 7.1
srviclo domic pio 1 persona 2 pr- R 1e 1 A. 9910 12 0 14, MAlmtoe d ,. e 0.4nt-

plCIoln,:.nuyl^ ^" 53 -">i ah te ainl 51pr d 01.090019- 0744A RASIACPEONAMO
s on s $ 1.50 H 1 _3 5 B-- O S Aue fns. i. . 0 H M13- 4 H .11n9 I & -
COMIDA A DOMICILIO N dig ILA APARTAMENTO SAN LA- .EAhLro .l 4. ooslnnA B oITAION
zara ON a interior, lhernosa Panr .. e- cAsn de A morK lidad. to
1 dOctubr. 114. AD OMtO s ao 1. e 6o. 0-0orn94or, 04 pat so, Odtro. Cmp0t ,arla l 9, .lIto, .ntreoo Vi.
-LINEA 902 ESQ. 6 F-6426 ossna 000i 3. 10 0i50.00.L.n 0 ....o. 04tudes y Animast Pregntar pr0 9 Znop-
ServitD com0 da de1 supreme 0ca0idad e DOn B ete Dr. Q. cerA 0-7067. H & 0.-ado0. H-120D-4-8
_____su propER E3caRDnS0, c( ntamos con mjor ch0. "-- A ATAON AMLIA A TIREK
Prec.os -contlJdots, Oadmotimis abon.0A0 APARTA Mru NT.b POR E5TRUNAR, .A 00n 004 tolt a 20 9P90 por p.Bso-
a comentd.. Pu ndo proboar 1 d d i. cuarto, coctna ,ba0, loo ,$rn. L4- s h. agus eielo3re. Ho spit pa 211 ri- erso p
H-118441-4 Idiftclo 0tri n lants. Colre. $4 W sQul n S n, rrao- oo LH-7sp40tl 2 1 22. 8-
2 APARTAMENTOS- nanos-15uo-82-5 0E ALQtI'LA UNA HARITACION ANEXA
dor2B RA M66,S a enir M_______-s Oafuo. Mtr mbrenio u bm sol o0-______________v_ RdiuzAmnsr- SI AQO5OAnia A *ASTAMONTOS 200- 0,OO royNO 400 KA2 oO, Niso 0,10s 9s 0~.
CONCORDIA94.ESUNASOLEA .u APARTAMENTOCO- Re lly N9 4 2 pi. No molested .n el 19.
a 82:1. 8 2-5. pE "tao de A .'. toreador, dos cuaros, ba b- c -1* -. *
lquil.o 0I r.i nea.n0. $45, .0io .. .Cu.rt I to, co00. .b 0nd0n4e0 osu. tno ,. r1.cl l4-1172-4-
halol., 1'co o 0oInform- n:o 9 a t11, Hp- lonley 7N4 00 1 e5re 0Jof -Y H..fy no RE 5 ALQ;15,A DAoSITACION. CON 5 A'O
h0a.0, Soedad0, Mouebtrtl. H-1075-S2-5. Central. toloro p. en O tomao La s 0m- 0pr.0ado,0 0 my0 mpl- y francs,-tod. a0 a-
ALQUILO AP10 rt0 0 0AM 0NTO NTRADA IN- nibus Id arut. 13 pa r1. 900 pu.0.. 0.0tenci0. ,0, 4m d 00dprimers. S0emp00a0996 .
dopendienoe, s-roueblado, ad04,H-,, 0099, 0-352-83-12.0 -Plia-09 0rratll nt lusar ideal pars VI-
00"', cubierto;I 06. n,0*-, .o0094.0 pot- APARTAM1NT90 AMULO.BLADO. TR rA- vrc-nn-ortab4e, L-ca4902, uina 8: -
nt. baoto, hy | afto no Call. 1ii nmtero 3520 H-.1. 0 .06
,,a A so -12, comv3ol, dos lhmIb.,rta e~ne muy
eparto. Btl000 A 0i0for10e5 X-2L101. froo.wn, a 0 calt*t. .cocn. d0. 4n. rope IIARrTACION CON 200O P0RIVADO Co-
11-1216-82-5 de c4am. crialon0 refrigerdor. Calla 11 mid .exeelente, moraltdad 00bsolut. Pr-
BE Al. 0 APARTAM INTO AMUR- 7N 3040 tn re 1. t0,. 400,pto. N9 30, Ved ado.Pi a matrimonio gousto. Res6 0 53 alto.
blodoo, 4. sol r.- 0 .00 34,,, 31,4, 4dd boafl.. 0* vr d 59 1 0. 2 4 p. ..0H-7l104-4
terr0 corlts 0.1,4 1 r0a04 20 .rmle, Ca-le 0-1305-&2-5 NK ALQUILA UNA NA ITACION 0Iri9-
1 a entre 594.0V.d.o...f.o. On .1 OPOETUN5D&D0 APA3TAMEN-O00 ca.00n0ad, 000 al0S ibondlte, 0005
90-8@13 vO 00 e0-7530, H5-11154-9=I 40.0d al0t50er,.0, 0 70900, bofio otoderno. 11007050001, s sotrlmontoo o peo-so,.. sIo..l
59. ALOUSLA t AFAUTAMENTO CON 5500 10e00re. O0aris amuebOlao 000,.0. a- r.e.oro re0900ren50. 0*n M019091 951. 55-
70n0, lImpopeos 0040900409509. Apro-pl5do 00nd0pes, 0060 00500045 Hay 9050840,.
054,o privsd.. 0040 amuebado,40 0060 t0dD par hombre. 600000. Lu05sr Odttntloo, 040a.0. H-0231.-54-5
pl5ilnt'srs0909 ooolnd~o 49.0r7on 0000 9900454.l 0rle~alddse-P 0tto 01400. A-7790 Co,059000. HI1, I-
plsoro 2 .... pl.0100. ...... 899.00. 00005- 0-024-2- SE &L [JaiUAIN
qoirts .0 0-0102. H-1100-00-4 Nuv oioAatmento o-ooHe iton.elo 00000900. 0y00 000u5 p05.
ALOUSl,O F'3AP 04550703TOF05CIINA5 1.0 0o 0000b .0o 4.0 R pero1 Alsoondoros edo. Uones 1.,00 eoto; Usont 1.104 .al0.
o 9000090 0.0dt.tr01 00005.01o Amaoro.- 0.05 0.. 0001955r 09 4.009de 909u.000.0. Oto. O.]tarrlbo 7 .01). 500009- 1lnoo-rnoi: 52-45
ro1302. 19.0m.0. Min.0 y00900oS 009.l MO o. to 00 9.0 00 po r e l trenta tronlo .o.0o. 74--1175-99-0
t00. 0-1226-90-0 40.0, so alOUoo. sols. 0009450 o o-o~too
grand300 IALULN.M- s954, ba0Oo .00.0790e-0, ootae, potl. y 0.. li ALOLUIA MABOT'ACI[ON DO] URSES
oo dero, etooociloente y frI.. prop0. pars .000.0 74090099 050. .2 plso. 0-1100,44S.
rho i*sii yovetoltoldto. C.rrn 0081 y 19 metrtmonoot, r.0,00 940. Ca~ls 14 749 520.5 .S... D A ILA S AO9
4. 0.000br00 404 V ,oto. en ..gold., p90- ettre C y D, She00rto A090e.0dereS lo. tn or o 00N00000000 90A000LI4 5E A.00116
c ottO m 0y ronronOente. 006A05. 010-2. 00 0 0oooo.02 0n279 a4*lo hsbootos am.bo ebt6a0500 0904 0a000,9r
0-I10.0950n0n5. m0 m A L5A STAM-t-So4 Oolosine.0 a SS9..tl.slo 000pr 00100.0. ie
15Y .VEAO 0 pe005terda}eere proo io0000 e oi0.0- 1-1"14-09-
00000000 a.parOmtsamentoO amebldo.. 5cr .00n.0 000 0 0trl09on0 soto, 15200. P.f. 00,. 50 ALOUNLA UNA DAESTACION F.ARA
000, .902, 0000945r 00o00n. Brands. h2 l b.r. No L "-000S-02.4 000tri00n0o .o0o. 700 0.0,loopuer. J0*n
011i*e Ilitos ouprlooso- 90 0090040. depart:- CEDO AIPARTA1'.ENTO, CER- D7lto do 704 bottools P0-.o8oA4o4-
menploA 032 y~ 4.OTetotono, F-4804. A-6100 Ca hotel Nacionab, comprando BAROTACION CR0200 PARtA FIRSONA
0-042004los mnuebbes fins, incluyendo solo $2,5 .00e0 e 6.e100r0 0000a10404. .0
6-- --101--APA--RTAM-ENT-O- ---AP--10, Frigidaire, sala, comedor, 214 y 000refne77940170ne oloros, no~oo 10940915-
rlodoat 00e0el,1 $1OO Agoo 0olea.e Csrl banjo, cocina g,114 cidsHU--
7,0990b00. P.9, $0.00 05.I.amo-, Roberto Her-nandez. Tel~fono: dArrCO.. rNt54 tAdpAodlA.51 soOtto
p., 00 4. O (ttubrO 1. 00 p090. 1. .09300ndo p0-de oetr lde nde t tllo o
....-1..-.- 11-6119 l-H-1297-82-4 e........... 7a boboootla'r, rood.. 0 0'00t.a 69090~e~ioslol
SAN FEDB30 5001 I0S.700. 4 0ANTA 6055A05 C'EEL 6 EARANA ALOt-ILS 00.0 630 0.0rlT ir00.0000 1009 [6,9
1.03o4-9l.305000 m0.000. 050 osl o i ornm i o.p,v fI oi,,o,. -" 0 00 D.,70l0 H.0000 44 Hl
$45. ALQLOII.MOS APARTA- '..00.0. i...... o:d9 .00... h00l.....do "1[' OMJan (n'DA 5A559r
menlo_, Los ong. cuarto, baio rls dlert r o eO-rr0ado 5P5... roo 00,-406.000 95,0e s .as5,60005o0 5009-n
cdm~leo oJ .....o..0..................0
c,,mplel-,, Crcond gas. calenta- 00 o ro 5,e, 00- 54 55000 .9 .so .o.0so s........ 0, 0......00 ....0.
dor Ensenada 466, altos. entre .0dlop. .p $-01].02 0,IL,-
Perep yo Ro~droguez Admsnist~ra- SUSBIASE Y ANUNCIESE .* EN 0.....rn r60.'dr 3A. .
coon de Blsones Lasada so Hijo 0701 oIo oo o
'M-8221. 13-H-3033-82-5. EL_ 0DIARIO DE LA MAINA" ONo,l.o. 00. a0*0 SI el 4. 09 8.10, 9


h -A - - .. ----&hIARIli Dr IA MARINA .--lARA[In 4 D EPT DF IQ4R


PA.iN& TRFINTA V Ir L


AL Q U ILE R E S

34`7 HABIACONES
s LqiLA ,A nAITACION A 96.1
td ml Inoran: 11,u702.
:*- '. __ E-3ne-M.l-le5*.
VBl . TR2 17 If 1. At,
qu~tIJS- alU2ecldn. rxIJo cereerencla.
e 0om4t 83. 3.-185-i4-14
,SPARA 07, NTn NMEPTUNO T CON-
c ai"S a ilquUa una hablacli6n con
ballsl A I caUle.

Ma ALZILA RABITACION. ATYaSTA-
rca No, 101. iltol. par, matrimnlo quosae
trabaJal uetu, PreTo 2. 125-00
__________________H-W .84.7
VESAMO. IACSO ESRUTNA ISP EX-
c-da pr 21 habitacumea moderas.
ac.c5. candolade alucsnax con b&ao
I tMdae hcac. case aalcilo spnalo

I- A1ItILA *ABITACION PARA MA-
OcinaS~c o dao peronas. con 5 sl6n pri-
edO .' 2bafo. con comldas. 8e requieren
refetsiasl call 10, M21, entre 11 y 13,
Sedsia 9-71-W4 See. -
CAI- 0' N41 e NnlK 17 T I., VEDA-
do,- Olepclbl hAbbldacl6n matrilmono lo-
da pea0mn. alua fca callenla. Comida em-
celt -Aeadba hle amblento. Hay teldfo-
o. Tmblic. aernc cantine prudeanclal
distania." 99E.M-03-84-4 '1p.
Mn ALQUIIA UNA *AJBTAC16N A RON-
br solo. ce exigen referencias. Concor-
dia 87. alto. Telfono: M-29417
S E-&OO6-c4-4 Sep.
SE. ALQOUILA AMPLIA cABITACION
amexa al baflo, propia dos personal, con
comlda. sin mueblee, lcas tranquila. Tie-
ne iavabo. Neptuno 755. altos, entire Lu-
cena mla quis Gonzslez.
H-437-84-6
II ALqUILA UNA HABITACION (OLA
o eontoda asistanela en caae de (amcilla
oncorable. F-248, H-246-946-.
ESTUDIANTES. A SETA. POR SOLO
p94m8 coa, comida y todo ervlelo. Jove-
nIarli M baJos, derecha. H-241W-84-15
0S ALQUILA IABITACION A BRA. 0
art,. que trbaje lfuera. 10 da Octubre
o3n, altos Maq. a Chaple, lar. plso Apto. Iz-
quierda. 2tH-6-4-4
TRIADILLO ENTEE CUBA AG1IIAM.
hablt taclona amplllas, ventlladAs Con levabo
co a o min-uehlcc. Precio. modIcos.
- 11-M-84-8
RABITACION CLARA VRESCA V VISTA
SIsa eall. Agup abundant, cntlgua a l
bano. Ca.U 21 NV 1021 eaquln a 12. Veda-
do. 4 H-17-84-4
AI=IQLO lONITA. IFEBCA HABITA-
d so, oeaqoba do blcones, amuebladc.
a hombre solo, Unlco lnquilino. Calzada.
c esna Peo, r-2234. H-*73414-4.
SM ALQUILAN DOS BABITACIONrI BE-
-paradox con lavacctcno olo a matrimionlo
mayor, cas de moralldad. 10 de Oclubr*l
ll,,3 Vibora. H-487-84-4.
93 ALQUILA SAEITACION, IIOMAKE
solo. epcda 3352. H-50-24-4.

ALTURAS VEDADO
Hablltcicn c.cxa al beflo. otra para
hombre aolo, mec bahct, en magntfio cha-A
let. No admit I iflos. Paseo M5l entire Za-
pat& y 27. teemon s telflono.
f H-740-M4-3
OQUEIDO 4S (ALTOS) INTER ZAPSIA
Salud alqullo habltaciton amueblada ane-
cc bal n ba ay tal4fono, lugar tranquilo.

18." BE ALQUILA UADITACION PE.
Sq"l a hombce solo de rnoralldad. Con-
Mdado 229 altes H-615-84-4
CASA DRE AMILlA CERCA DR LA UNI-
vonrldad, alqui!a amplila y frelc habl-
tad6n pars mujeres eole. San Lczaro N9
007 3c. pcio. H-g-84- .4
Me ALQUILA tN CUACTO EN CASA DE
famllla. Preclio 3M.. Call, 28 NY 164 en-
tec 1 y T17 Apto. 1 1H-63-84-4
CASA FAMILIA ALQCILA NABITACION
freca anex" baflo, agua lempre a hon-c
bre solalamte. Pldo refercnclas. San Juan
do Dis 07 trarte &l City Bank.
H-712-844-4
*1 N9 ISM SiQIINA A C ELEOANT3 E -
aldenlcia alqlla hbttae16n chlca, d muas-
blad a persna sole toade atstncis, co-
mida de pritmea Rflerlanclisa.
2H-143-44-5
AE ALUtLA KAL CON -9 P1 lO IA.
tscldc acmuableda c oncap. fcrraza. -
Is, me uadra de Prado. Tell. A5-1032.
I I H-710-4-4
*ILS1SNCIA 2ASTICltJ.A. 3N EL V
d4do. alqulls ampllis y Mr.ac habitao
cn bao privado. Hay SrasJe "1.21.
H-TM-a44-
RN 10. ENZT H a 1. MAJOS. FAKTILIA
coda hablitaciOn con lodo sarvlclo. Ms ao-
liiet compahfero cuoerto; eccelcta morali-
dad; exiJo Teerencles T-8074l I-.-4 4-18dt
IA ALQUILAN HASITACIONI PARAA
hombre solo. Agulls 512. siem.
H-770-84-5
BE ALQUIILA IUA MAlTrACIOX AM-
plla. case familiar. hombres slos o mI .
ltcmoaeo. Referencle,. Jovellar 109, bajo.
H-909-54-4
ALOUILO HAAITACIONES. HOSPITAL
W2AD. Salud NY 157 Otra 03.00. Gcrva-
dae con baleton. Vbore. Otrac Santos Sua-
rm, Kohly 23.00 LEuyan6. Agular. Marla-
ao, Habana, vcrtax, Becnaxa 180 A-8379.
H-o-S4-.4
MR ALQITLA E1H CAISA AMIUA1A UNA
habltaccln 4e balc6n. a matrlmonso a
doi hombres. cun comlds, Habahna 410 pri-t
mme pleo. AL-Il. -H-1.0,-M4
si ALQIIILA UNA NAsITACION PAiA
cstrienlcto u hrmbre molo. today aitstn-
ae. TaIbidt cn Is misma un compatoro
di ruart,.-Conuldula 204! M-7T78.
S H-314-4-4
As* AU A5w I *A1TACIO S A MA-
fraeaaa eIs ccan. lees rca lace. via-
trtiovto Ksi nifao. qua trabaa fuera, vul -
ta a la en.. Slcmcpr sua, Virltudex W3.
eaqulsa E secobar, tercer piso, darecha.
H-937--4-4
6E ALQUILA UNAr ABITACION PACA
uas does peronsi. Consulado 23, alt-l,
aitre Prado y GInio. Indispensable rate-
rcIsa. 4H-417-84-4
PdADO S1 ENTER e RTUNO T VIRaTU0
de altee Salon Crilctl. S0 alquoa habb-
taedti cita a is calle matrimoe i s al ad-
fase a persons role. amueblada.

*O 5ANITACION0S JUNTA GRAN.
ds, una de clao vlta al NacO. cri-
qua doS. lercer plo, apartamento Once $40.
A-SI No nifl2o. H-867-84-4
17 NV 10B ALIGSo VKDADO, ELESANTR
rcaldae*a s elqullan frescas y hermo-
ShBaBietclcinc con c iln muebles. Jim-
plc,_ tagtelco, ecplcnddds comuncaeldn.

WAU2TACION CIaCA aADOOCRlNTO,
anee a al bate. *lemIpre aus M 14 29 pV-
io d cha. No moletes on plants bla nil
1 ple. H-71-4-5c
MlOIPW1 AJE PARA SEJZSO1ITAS COL-
Sglas O la"mig Madre Clecrdegana. quedan
alum e hlabltalclon.e comida eaplndi-
do. Tullpan 261 eaqulna al Parque. In-
lorms La Supaliors. 134. -2 3-44-7
-l4 -tS-7
TV ADO IS Se. 4d MA. P. 8,IDEN-I
"'k hloje elsells earmoce "bAttecloc
amplaMM bla, a awerieoniea a dab paer.
soliad. lds ealtacla. oacnvrade -ecial1
caraep It. d -. -sa.-.s.p
ALOI'ILO HIABITACTAON. 5A0*. CASA
d4 feolm Iembend a cualoc ao mall-
eIreol ein cle, Ta an ls calle r p 53. V-e
d ado. Parn. Infoaem t.ladrra Ne tr.

et AL,linAt S SAeh cACamIcaS A Pam-
pccla y ccltcncc cc Ila cellc I. 547 cOtcO
IS p Pc. Vedad,. Nebecc.
___ ___________ .1 17 l c .114-s
tie.4-ActoN peAil I CIALL* SA .-

Sccl, euy follc. ca nn ombrpae n.rt

*gI AL4)1'ILA 1INA .ACITAC5IUN. AL.-
cefeelact. cm lao Julae Sc Dc~l 1W, tI-
ia. CaaSo df ocmllea.

AaCILfO ,AmATACIO, APL1A. Cl,.
eec y bela. paasli Prlmcre Nc. tnla
14 He Ainmndecee. alcoa. hombre role.
a. 3 a S ______ MI-20-W-
as AI,4,iLA lSA *ASlAC2ON 7a3-
sey cacsedaa. em -via carccrrrl, en
Oabeaan em. anas. cceeaia pee Vledcade*.
HNllfl544-5
ALUIUI EAUSVACIOW CON MiUSLEI,
a mclTerelnh do aceelldad a ecose
ald. Ii a cMlcecaI. lncmcc, Weal-
cia N. apac-Occccle N.. 6. fcclcdo pelse
7..I.a-_ I .-I ,-a.4
CS AL ,'1L --8 CA*8A PAMILIA. V.
Jade. le kbadl lu lo ne ou.
ia.8 -ei Teae. calsw 524848. aeiacc-
mN uc*i .M S cascra .wI a. A,


I AT e% TT T V r a T T TT*TT LI tL r r A T'^ TTT T1 C'1WDV 0l .C 2 C^ T TI TTc O et .A PC /s nT To^lq T. fe I T T RVtr' rc m


84 RASITACtONS
OANGAO: VIVA TIANQDILO, MA.L LII.
ar en4rtrieo, hombi eolo. m tal-t lanio
qua trabla ea Iscall, $0.. l U-4443.
Ga.rcl. De 2 a -1%1 44-4a
HABITACION FPESCA, BA1 O INDIPEN-
diento, con o sin mueble. caballero solo.,
f0 Wdeal polelooal' o comerclantla. Ge-
vaslo 41 19 Atlo5.A eeqidmn s an Ralal.
2H-23-44-11
It AL4IflLA 5A5TTACION, M 302
aolA. agua ablndacte. balon la call.
aetreeta moraeldad. Sg exinen reda-eaciae.
Etteca ls 14. Iw. -pIe. Melqriqu, y 8. NI-
cal"-. U-1n4-5

IS NAVES- LOCALES,

PARtA KINDERGARTEN
AMqulle esl,. ael6n de I tsare. dlltrito
eco r Habana. Informetl B-5$W.
S H-1407-15-3
CRGO LOCAL. CALLE IAN NICOLAS.
ceres Neptuno, Ideal parae pelquenra.
cal modal, etc. Robtrto H erntide. Tell.
U-411a. l-H-lI-5-.

CEDO LOCAL $2M
A.opmio locals iproplo parIn ldutra u
otto uso o eLa Habana Vleja 4t poeme al-
quiler. Inlolnec M tll Mses. L= y San
lacido. Bode"s -113-04-5


CEDO GRAN LOCAL
Oblspo a Monaerrale. propio para Bce-m
co. et. 13 aAlI cone .to. Alrededore d
300 metros. No tternodiarios. Informaln:
M-151. LAmperilila 24.
H.315-85-51
Local Esquina Comercial
Be aliquilla ceill A y 14 Almendares. a
una eeude ure m Montalvo. Pa elt froentI
trcnvil Plta fPtaciln Cetralc. Puntol e-
trateleoe pars Grocery. Informsnen cic-
mo. H-1364-5-5
ALIQUILO PSQUIIO LOCAL PSOPIO SA.
patero, barberia, qunlicalla. etc. IS nrnme
U-51123 de 5 a .p, m E-T31--415Sep.
Se VENDE 0 SE ALOUILA OUA KAVE
acabada dc fbrlcer de 170 mtis. PlIca
mnolitica Peflalver entire Oqucndo y
Franeos. Inormes: Fernandine o a)1
A1-4I572 E- 173-85-4 Sep
BE ALQUILA FRINTK A LA CUBAN TE-
lephone 4u loal prplol -"mom L.
pqueA. regaIla p nnadiLco alquileT. Infor-
maile- Real N%, 4O Markee.
4H-347-0-6
BE ADMITKN ProrOSICIONESa PO a11
Jocal prop e pars be. n lo mcljor,
I la Calead. Avestaren. Para Infor-
mia su duefl. En horse laborablex. Ayeata-
ran N9 1. Tel.Iono U-eS4.
H_-413-85-n

EN CALLE COMMERCIAL
Medianft reallal, ceres do San 'Rafael
y Oallano, ce"d local rande,. a pirte del
ntifmo, proplo pare ,in biten ccmerclo.
Ticne contlrato y pan poco iliquiler. N
'curiosos. Informan: Aiuillt 51.
H-292-85-4
1 USTED NBKCXIrIA UN BURN LOCAL
pars ealtableeme en Isa Cizlda de l Mon-
teo. my cereal del Meramdn Unio. tlnon
unc ideal lars cualquter negoclc. Cuaienta
metrcs d fondo po r lete de frente. L a-
mar a Santialgo AM-03 dc 7 a- a. m.
H-3M-10-5
LOCAL DE I QUINA. CON $1*.05D- AL-
quiler Informel: San Rafael 513. es-
qurls a Escobar. -OS-U-a- Sep.
CEDO NAVE
De 300 m2l. con patio remantado y 3
parede s para techar; ars de 44 mL. enl
terreco de l.10 m2. a 100 m. ferocarrIll
Maralnac nicormes F-1 -10 da 23 a ocp..R
can inallnlericlnsixid c evacla. p$000
menuale y regalia E-210-85-5
Cedo Mediante REGALIA
Precilso. amplllimo local 5 metro an.
cho, 14 largo, en San Rafaelc c&ca Belae-
coln,. puertals crillal. vidrterac, antcloafole
ofilcn, aseabado .ceformar. clnco a ls con-
treta. Alquile $451. Ibarra. U-5071.
E-192-85-8.
aI CEDE EL DICnBzO, PO0 DJAI ELF
naeoda isoan local do As2 Sn -Ran JoAe
210 cintrc Agila y Ameitad, pued. convc -
little. H-5-t4
ALOUVUO SALA PARA SINRSOAS3TKN.
Ducce' 143. entee Enee9cace ue N
Letoardo.a ,H11- 4. -,
CnDO LOCAL YACIO. EIDIANT i BOA-
lie. mais Madra Murall., Informal Je-
ad Maesdao. -VUI"e 4M8. Tolca. 12.1 I. a
2 p.m c. N-Tl8-134
;LO QUE USTED NECESITA!
apclaso local paor cualluler, neoclo,.
Edifilclo COacordla y Manrique., acabado
do conC.jlr. I.Inal ml.y edtntrlcca y co-
merciale: 2 cuadrac Gallano y 1 Neptuno.
20H-US1S-I
It ALQUITA IUNA BALA PARA CONBUL-
torio,. Informant an li oa ll mllle N-
B N a l'tol. alquina a Vlluenda,. Re-
partlo AsCtaran.-c H-M---4
SESOB INDUTBIEAL-V VNOO A SU De-
lclon una manfllilc nave de 112 metro
de fAbrlcac l$. 5tlOO menmuales de alqul-
fcr. con lnstalaclhma Interiorl=aej. a i t-
tulada a minute da Le Habenl. Paro man
Incfaormea tlltrll MAxiCma G6mem N 123
Ouanabaete o al telidcoe X6-1MI.

SR ALQIILA ItNA NAVE PaOPIA PARA
depdelto. Poca lqui1er. Calls Concco-
tel. Inftrnmel: M. Burman. Lux 370. To-
lIfono M-13M.
H-346-.9-7
NAVEI KPCIAL rAKA CUAL4UIIR NI-
inclo, equipada con burros, caml6n de
reparto. oflcina cmptetla co cuatro buroS,
Ires mhqunasl da macribir y um". dcc te-
lconaos. Todo cn parceltas condlcionae pa-
ra empear a Lrabajar. Uasinar a Rodrl-
cuez M-74i4 de 4 a e da ls lerde.
_____ _________ e-14-5-S
6 OIOFCINAS
CAIA TIANQUILA. *UENA PIASSNCIA.
Alqulls amplla, clara y < Ica Mal divs-
did.. pacea otilcn, pofealsonal, comlllioalt-
ta. dibljantes. *tc., Neptuno I', al Udoa
plo. Belmotadn, lorvaaeo.
C-O-OO+ r

EN GRAN EDIFICIO, OFICI-
nas amplis, elegantes, todas
exteriores, various tamalios. Nu-
merosa empress comerciales
de primers tienen sus oficinas
en este edificio. Palacio Aida-
mia. Reina NI 1.

SOFICINAS AMUEBLADAS
Completea Incluxendo mIulna c de e-.
criebir. Tda con balce6n cael, le. llir-
ptIas. bafio. Callt clntrtlca Alquilor dead
M6coo. Ineorca jiqucAo 170 emqutlSa Sn
,Maal. 21-13I-3-,

S7 RARANA

SE ALQUILA
Una c ae ca .1dinlo a1sabla dda brtc-
ccr ac Is ealle I Jumaa NP l-M1. ca-
st ac:2: Ieaa ~Ialc. eaccellaeis ela
e,,maqua a labeIai oenloma de 5la
inmcdo, dotia~ta cnn aclaa pac ea
yIm -A e- alenU-dr Prfula Iof al
ancatcado cn Ilo bale C.4Pa1-57 cc1
NO TRAlAJI S l'C&WO CASA, NX-I
.b11 -cc l -tAodr r M oSa.-, lHlac-
Io al A-W o Vaalo cc Alusacela M, alii.
Caae, lsab1na, Mactanols, Aepartsa.
11-454-e7-ll
*ALA. a45, COMESOC., 5A O CO'PI-
tl, ecclcce. peelO. cea Salsacicel. CseOa.
Atquallamc oalip. Hahle1a. raapacoa Searel-
Caat. Ceee ccndo alqcclls. Apacle-
mcti.cc rckldelaI, nav..oe A-5175. Scce-
ua i28. 24.1311-rT-4
$3 ALOCIWLA CAcA NI7EVA. MA -iA
eniaora de e cdnts ctc dc la drmeel.
I noceh. Informal: u-I.t1.

531 VEDADO

CALLE 24 ETr M T oV ALONE D3
Sbcoclclcn y ava, O lcln en .1lto.
ptisimo a tecmlee"s aadlplea e a ia-
cSaldadee. Inoroieae M-M -.
E-I175-48-4
rPACO 48. 4L.T VERA20O. CONCO
doa d-c liUa. ecuaels c mena-l. do
c esm cedecr. lue. 8a. taliaca.
mcsa aa $2l maecuclec. Veealses ls lsr-
da. n_-1id-rn-c
AL4CIIO K.N VEDADO. CALLS 0 ceo.
I da-cetmedoe. dmhe
-bsta tl bae ltcae ardad. aaa.
Inlai-i al 48-n

vE|11 UAR cap 460, a NT0Ni CAL
e 'tcS cc e S' a.la Ha Cectiad. Ahqeee-


TESSSO. PSOPIA rPAlA 20eCOaM. -
Sc |M* e-, M4 y N. S1Ia 1-O. O-
I. camedec. 8-frry. peaflSk~aW a
4' I-Ms 5a-. cacle. Mmnloc it-red
- las8-~lc 93848- -J*1


5- CER.O PALATINW

1, ALUyA0. C41A ALTUAAS ATISITA-
rie calue Ceonl, cntre, Ermila y Clias-
d R. oyer4'. lformns ca li mslsc di I
1 e a. i. H.M1-86-84.


N MAMANAO a REPARTOS
ALQUUOLO CASITA. GALA. CUARTO RA-
IO. eacaa, patlo Sut .3 Caabada a Is
Playa ntire 1 c YMallver 9 1L Beparte
Qaalre atel Paodo paradeco rrute 0 M
Dueao I N M0 e-nt-re 0 p Y. Vedade.
H-747-" a
ALUIIU.O CASA. PBIcc P1 110 SALA.
reculddar, co.prdere. cecnm. 214. blim. cNr-
lclo da crido t entes a trm callcc. Prelo
$79.0 A6verida dc Consulado esquhm a
SaV.lma Avcidai da Mciramr. lagrimi am
la mama. -H-451-0l.4
S3 AL04UIA CASALA ALTOS 3ALA-CONU-
dot. 214 grandiilarc. bIn lujo. ealte1 y
3I A elmandaea. ruta 8 trl-te. 12 Una cd-
dra tneivls Plays iMaraneo.d. d -4..
Interlea ad-.Ia 1 Uel "J r".
2H-M7-N-4
SR AILQnA PLANTA AJA. CALU
Cm No. 24. eatre 3a. y Sta, Mimar.
Vceri: do 1 a 11 a. m.
X-384-264
COMILE AUIIT Tl AMUEIILARA. AL.
quilo prac0M" ceaaa: jardln. partIal. a-
raJe. ala, cacedar, baU. 3 euarte. S e-
Ana. coe t poetry, lavanoderfl, aua eaie-
dante,. atrmpa. Muy ftreca, muebles atc-
darnoa. Aeabda pmlaer, 13 NaN. M1. entrl
2a. y ps., Ampcaclia do Aiaandarae. Va-
le alcaeente dS 1 a S. Pcate: I$1S.
H-411-94
SE ALQUILAN CASAS
Y apartamientm. Concplo.in entree Roeaa
y San Salvador, Rpto. HonIo. Marilanas. In-
foren, an Imo mcn 1 H-I423-90-I

ALTURAS BEEN
Alquiloullo c" plant,. 3 cuartee enm-
ploies. ba0o. colors I cloaa ls la. bal.
cOecdor, 2 terrczac cocin. pantry, balko.
cnarto y bflo P' crisda. lavader., araje.
Eacaler do aorvldumbre ttrade ladepap-
diente,. 1 lqulra e, hnate "Barrsaqu".
-1-171-3-1.
MIRAMAI ALR: IL.O OALA ASC3MMoI
.aW&. corcdar. e14 grandma 2 belieC cm-
Clem, pall.o y pall rcn-etal Rutaa 0 y ca-
Trai. Am. F-a3lt Sra. Collao.,
N-1114-9-4.
LITIDOI ArAITAMINTOSI TESSI NADO
d contrultr oa todae coiert, ropia pe-
ra miatrlmonlo. SM. Calla Torera M N 1
maq. a DR. Bpei Jaa Maria., Marlansea.
Intocac anI lad. 11-194-0-4.
CESCA COLSOIO EKLLN. OUAOIUA TI
teeracvis alquclo cam: Jardin, portal, -
Ia, comador. eaclno, pantry, I babltaleclo-
ne y bap5o Inltrcalido, (0. Calls Is. No.
3. ai. b5 y Sa. avanlda,. Allure d BuS-.
n.vlata. 14-13WH--04
FRESCOS ALTOS
Do aequla, s. acelqills. call* A y 14 Al-
miredare. Salea, cenedor. doe hablsaconc
con clelsU, auArto da beoo luJoso itarcas-
lado, cocml a eipli con deapenaa, sarvc.
etloverldoie. mitle con lvadero. Por *1
cclnta Iravlalc laya-etaecl6a Central. In-
forman an lo mlimo.s. .I-43-OaO-S
Si ALQUILA MAGNMIFICA &ESIS3NCIA
Ava. do Ia sPla N9 10. epaorto Kohly.
511M. Infornlem be- M I A-)Am-w-,
KmIAAMO: CALLE M W S.tc ALTO$ ES-
tre 1f y 36. Teeries caiitrars., eals. co-
dor, dei a sande hablitaelonec cln dclsts.
baflo, codnas. cuart-y cmivctOl do arldom
y caral lndapniclcentl. Precl 8$122. Puede
vera do 10 a. n. a 2 P. m. cIncornam: K.
t5M alto r-7125 -I12 H-0M-9
SK ALQUILA OAS^A WIETA A UNA CUA-
dr enlradil Ccloli Ral~a. Calle 4 y B.
B-1467. H1-104-0-I8


1 J. DEL MONTE T VBORA
PATSOCINIO M IISQUIRA D-ISTAM-
pea. &)quleu aoilpndedo altos: l Iae come-
dor,. terra",. 1 habitollon c, I bai ai lu-
Jo, coclna C' layasderoe. ervJole riaediM,
atrajla paora 1 mbqulna. Preclo: 75.00. In-
Iqoman a- loa baboe. H-7a7-91-4
SE ALQUILA: $80.00
Un sanatorto. iala, comedor, dos cuartlel.
dom cloaels, belfe Iletrcalado, C44na de
oIa; a" trimea y ealcln al mcspro. girajce
LuJoss cosete-celd6 Codorns. Lauecalrva
N9 2m. Vibara. uXformac IRoaro, da t a 9
p. m. l-II-7n7l-I
CllA AMtILASIA. 1TODO CONWOMT.
Jutao cuarto. bateo omplato, algusa dia
y nocha, raeflja-de, licparc, Jusio n -
lK-comdaor, alllones, Ialri cioclna, radio,
ate. Luoai tranqullo, froam y amne.1Vlaa
comunlcacin Inmejorabla. Mayla odril-
uM. 572, apartamrnto N9 2 eantre Olsrrill
y Avanlda de oalesh. Vialo. AIquller il.
Rutsl 15, Via Maoyl RodrlFgui. Intornmal
completes o minblerla Prels, Mon* 1 Ii.
San Joaquln. A-27I& H--141H1-4

a3 LUTANO

ALQUILAMOS CASA ACA-
bada de fabricar, 3 cuartos,
bafio con bsfiadera, agua calien-
te, cocina gas, $75. Ensenada
466, entire Perez y Rodriguez.
Administraci6n de Bienes. Lo-
sada e Hijo. M-8221.
I 13-H-1034-93-5

4 LAWTON ATISTA
LAWrTONl TUJA IM, INET 1 1 T V
Salql qute una ca in tarnalr: lardltn.
portal, isla. eomaedor, pantry, tacln. pa-
tio, 1 habitactlon y bao Inltrcalsad. In-
foerman an & nLadma, de 4 a 6 p. m.
H-M-0.-4
*0 ALQUILANM SrPACIoOeV T VSHTI-
edeosaltc en Concccepcldon nmaer 219,
eawton: "le a,"loles, remlesdretr cuar-
too, liual viniplats, y cocins do *aa Ague
arantlladll. Ommlbu y travlas par JaI
puerle. Tamblvi departalmants llaleioresa:
'ala, do. cuaro hbaeo complato y coolna
dc gas. Todo nua. alan altranarc. IAp-
rasit Intunesa: an al nccmarr 221 di Ceo -
capei6d. Tallono: X-I100.
H-411-94-5

5 A. APOLO CALABAZAR
A. NARANJO

CALL I I t SQITlINA P. IOIdAeIO.
Arryo ii Narnjci alqulto see. mampostE.
riS. morderha, cmsplla, aes a lmndante, don
cuedraR SRtse 1. 31 y ReApaclales, InformEl
al olando. H-101-0i6-7,

97 GUANABACOA. REGLA
T CASABLANCAk

SE ALQUILA 0 SE VENDE
casa nueva sin estrenar, mo-
derna, gala, dos cuartos con su
closet, bafio intercalado en Colo-
res, comedor, cociria amplia.
Abajo garaje, un cuarto y tras-
patio con Arboles frutales. Ru-
tar 5 y 29 en la puerta, esta en
Calzada. Intorman Telf. U-2541
Flora, dI 11 a 1 y 30.
a H-1214-47-7

M ALOIJILERIS VAR10S
CcaO, POrn I'NA PEIiSA aIOALIA.
cpccm ~ eels1. ilm eclecceeto Is-
31x^ nK Ccteccr. Llamat tal lfodlec

AiCI5 OO a A 0- 03 LOT L. 1O4LAS-E
crcstc nccaea Ave M Pccpto cldaplatn. cc-
plcic-l cnrman tOatdo. CalIl 14 15, MM
ASIIUXPM AECITIAS PAEA ANIICOBt
iumlcri- treie cealla IB. Nicala Ava. a
Via Sta,ee VIol5 dS00a 18. Calls NIr 29 54
aaqulua a I*. Viadis. 5.48-Nl-S
PIAYA DE GUANAdO
ic stqullla dee. -ubleda Pea 4 aamtos
pera .al cca di Interean;
11la.1148. 3-t__ **m-N-C
PI.AYA MAXBELLA. GUA.
nabo so alquilan cabafias
unuebladas con todo confort,
por mress o semanas, siendo la
unicas equipadas con refrigera-
dor, cocina electrica, homo, y
situIda frente al mar, a me-
dia cuadra de la Via Blanca y
propia panra pasar unas buenjp
vacacionei en un ambient.
agradsble. Informsn de 1 a 3 p.
m. Taleono B-4724. H-405-95


A..e UIL.,ra '. S r.O a oULIl i1I'tiN

3 ALQU1LERES VAR10S 14 COCINERAS COCINER5O
SPLAYA DE GUANABO OLiCITO O OCINAK T AYUD. LI-
goai alquUa nasr r prrr m 1 habllaclonas. i,- ps"l l c* n 'lccc..sa drlIrIc
Inallolsceesecr acc e hbttaclon lcccccr-. 300; 13 2N. 15.t ItreC oleV]I. Scplo.
oecac: r-.0 AJL--31 H-I1-11-1 Almeandar.. H 11-4-1044

TEMPORADA INVERNAL SOLICITO Wu< (ACHA JOVIN PASO '0-
UB AVArkK* f~lI~f ~ c rtir y llmp>or caseia* d"its fainIli.
PLAYA DE COJIMAR c ..I0clac 7 I, ." ...... 1 c-riats ,,-
SHabllaclon pear dornllr c I I> decca. clcl-
Tmpaeraturca amparable a Ia R-Ic-ra. co Suarex 411 u4u- Pal y G6oca.
Franall. (lratd Aeul S. Salquilan cmpli1. ll-0-104-4
Y cwntllada bhabltaclonalm coo o-ld. Pto- ---
alos "Victoria"l e efl N9 44, Cojllar. S S OFElCE MI.IISAU(iA l.tL1A (10O-
X-1--19-a cictra rcposlroi. 40 p- *en aadelant.
_1 ---,-----A----A----- __ -_ --_ daor lr luera. Ko coy plays. Fr-607
SALqUILAN CAMASOWLII IL-l-a 104.4
tmne tip y Ilmolei parla Ivallde. Talf. -
U-4M. H-IMI-30- SOLICITO. BIURNA COCINEIA c IMPLI.
dora tralll -trefelnc1ll. DO-llr c )o4oa-
ALqLtILO CON aiU ClorS, MAQUINA claon. MontaS N, 11 cite.l Ltua.rclloY
- particular an p efcct condlctlonF. Por Cal Icoe 11I-723-1U4-4
diml a Seane. Proa orla". Intorman: --
X-n11. H-_3---5. 3 OIJU.CIO COUINKRA. S'ILUI) 123.M.
lndlsapensble relecccle.L. LIbrc X lee 4.
Pe.c- No. 104 1t.i1o. Vedlad

S E S O L I C I T A N .. .. .. ..--1I4-4
Sl IOULICITA COC14ENI.A IQt' sA
1 iocinera a I& ciall y h- poscrallo. lPot:c
,W SOLICTIUoDEALQUILERES a ..ua,. 'a I .s.tbc. d il.pint'I... ,11cP.,
Aienld. de R incho Bn).er'O, K. 7. La r-
DREIO ALQIIILAK AULA IQUIPABA, 1i I., is dele a0-s c eprd.
cntro Habane dae Prado a Unlvendc a 1. 1-77-104-4
hara l noctunus. Peopoclso a "Ecuoc- IO UCITO COCINIIKA DK LA K-AZAA
lw". Apaartdo 195. Mtalans" se- -IO-NI. blanccl, a cnola y crioda macniliros
aE SOLIOTA I'NA NAVE. NO MENOS cltudeu eull bl-cnae relfrcc ial. .xparilm i-
do ml matotes. cn L. Babe"s ta d cd prbtsecla. Tel.uuo B51444.
grallfael&n. Inforem: ucrlbal: ST. ro- 2 H-5-1l04-4
dric lg Claelflcedo DIAR10O D LA MA- S_ eOLICII V *OCINIrA DOISllc--u .
SINA. 2H-42--,0-1 c- pele el lp e, Ia colociacln. Icueldo
..4. Olee d* PaccIlla. no aocr -mid.a cy
DESEASE TOMAR EN iare relarccl. Calic 1S numerc Nb. cc-
artendamiento casa compren- o.e. a C. Ved.d.o2. H4-WI 1-04-5
dida entire San Rafael y Reina, "o ."T" OO-r-A, 1 9lt anPA Il
obmitaetin. Su.edo: n p3P Kt y ITn-
Galiano y elascoain. Avisos to- eI.. A.lmendaro. elllu bodega "El Angel'
lfionos A5-2622 y A-7693. li-t20-103--
H-945-99-4 MANEJAORA

SE TOMA EN ALQUILER A MNUA A3
IOLICITAIIK MANIJIAVOIIA taRA NIAO
SE lT nlfl EN ALUUILEii qu. va coleolo. 13.O. Calla I No. M15.
Vilenda Que oaw illtuad en I. Lame. nalr. y 2 Vedado. 2-100 -10.-5
dS Cbale o Ia LanLA del Maio. In(lrncca t OLICITO MANFJADOPA EKPAIOLA.
1. el t14aonc A-47123, a horT de oilllcna. de endians adad, Indllpansbla bleaurn
11-72511-1-4 re4erenb il lsanilllea cioocldas. Sera. Ma-
OLICuTO CANA IN LA EABANA,. ION 6 cl: B-3154. -_____H-01-10_-5
Ull alqullcr c -yayor. d 5150. Doy $20 aeL(;ITO MANIJAOKA, ICON IESC-
Sc cselIls. Tfe1aonu: U-4112. iccclac. Seldo* $W1.00y p aclcoec. c-
1_.139N-H _-7 1l). a No. I. ebtlre Ia. AvenIde y calls 1.
DRSZO^LQUL.ARVASA.SM R V92e. -arlu Mirlmavn, doe10 s. nt.en detente.
DIIInO ALQUILAEI 0'A00. dO EL IilA cc-c-IaUle-10. a -a
do, ceon Tin teonal de odie hatbloelioncc. 11.84eec5-4
lalorm F: T-471l. H4-130I--7 SOLICITO MIICIACVIA BLANCA, CON
coc-rosclas y n-erltfliado de asud epls
altendr lft.o A. 14 p.e I T tlr- quite-
r10_1 PERDIDAS dccO. PU.ldo Ic. cc.arlo y -c...dao. SI-
A`*s ce.' ecntre 10 y 7, Vada u
OEATHFIAR.Aa AL qV1IECSTIeGV pa-Pg. If-i0W- -5.
rro Stalda. lstco, c. nanchoic Iteno y to-
bael 9"1Zi. 1IMo. enlilsile r MaMnila-
Io. loaw*". .an h"odrls.." in 1- PROFESORES
H-1017-101.5
1Od.ICITO MASTEA NORMAL dIN PIE-
PERDIDO, EN LAS CALLES b.clon,,c.a pearc ase. d 1 .297 ycJa. gila-
de Cardenas, un rosario en Sm-. Pe oeavc*e-e 114 altc dI la-4pl-l.
oro, con perlas. Quien lo entre- SE NECESITA PROFESOR
gue o d6 informed en Ia calle de deo nElESIyA PRO, SOR
Oficios N9 58, departamentoa do ingl S y Comercto, pars
N9 3, seri recompensado gene- cases en Academia privada.
rosamente por tratarse de re- Escriba en inglfi, detanlando
cuerd _de familia. No-se harin sus conocimientoz, al apartado
preguntas, ni mais indagacio- 1657.
nes. H-1205-101-5 C-902-108-11 Septiembre

1I2 AGENCIAS COLOCACIONES 1I" COSTURERAS MODISTAS
a Oen,.sOnocAS 'MAQtIINANO SE P3K-
U-180. RENt U-18I0 ce..cto. ne ricprclA- ll... cala. S
ILa mayor do Cubs" Nptuie 1l. a. Ns 0215 ais.. IJ y 1it, I.la.on. Dle .
Quln Elapade. 1ee Oarecliw y ,oUcltaans 0135lll
peoccncl meso roVcompcicate; ccctie crn.
,raslcc, ..ammWorei., ae.rv.vncm.b- 113 OPERARIOS APRENDICES
olhu por horm. coctier., crilldo., choil-
cmo. eamclcrec, oaf t. 87.102-ccp NICEII1)lOC 203 SMNICOS tIE BANCO
"LA MATANCERA": A-7740a do tn.ldelre, dlcl6. n plaulntIla-
JLA ~ ~ ~ ~ ~ ~~l rAIJL-~tA: Slrvnoli pars cualQldlT pert Hlabana apartldo da curOis ncimeru 1705. Habainl,
y reparee,. ercidumbre ambec aex., de# H-11II1-11-
pal. y extranj4o, con raferenclae. Sel-ct
els repid,. Sal 58. ae s c ie-. 114 AGENTtS VENDEDORES
gas. C47-ICS-2~i- Sac ... -
LE SOLICITAN AGEIrTS VENDEPO-
103 CRIADAS CRIADOS ra con .xper, mel para venti an
bodeKas da vlveree Habana, Rapearlo a
AOLICI-O SIlVINTA PAOA COCINAS Inlerior da la sRopblica Con pre.-
y Simpler acpartemanto chico, dormir uc rpnria I poreen carro reparto. Telil.
ra, difelo Ana. Apartummnto 0. Calls M2 X-4214. Sta. Taltlea 411, Luyan..,
aatur II y Calzead da Columbia. E-1I41-1411
ll_________.___l_______ ___iMal 4 53 oOUIITAN r.RSONA. ACTIVA.
OE IOLUCITA *SIRVINTA BLANCA PA. para eentel clllcln y ahorro. 1-.
eTa cUia demoolamnta, uaeldd 0OO.. StI crib actiluda0 aparAdo 21M.. Habana. BSe-
no tlianea rafarencla no ae p aslnta. 17 N9 aor aoce. -17M-114-4
Us, anire J p K, Vadedo. O II A A07 O TODA LA
N.37-142-$ *i SOUI.IAN Aoocutm ENI SODA L+A
lp______________________ Il are Irablar product Ou-Pont da
IOUICITO C114AA PARA TODDO EL TEA'- rtIl ,anla. Juerlbe a Juan AlbaA, San Ra-
bSjo da 0u aptrtammetlo paqbl1o. $16.0 Seen lalal imp aprleacn.t. a n1 IOI.t-eITA nINUSDO A L'OMISION
Stp_-5t4-1_.4 para Ihcee do cblbinee da ncarti if
*E SOLIT1A VISA ISOOA ISLANCA. bale de Importanlt tAbric am erlcaons. Di-
dal 0 a ao, ftesparael l alrvccilJ y l- rl)sao parl sntrevtcts: al cpcrlo lS, -
dec unacc ."ai. da adod. paae It a Ce. bluc. K-.1T4.4
.eselley. Treateroencafcoe.SilA-11. -_______-
1y. Tra-r rf 61rnc3la-: a-Icc-. AONTc PABA (ADA LOCALIDAD DEL
~~~_____~_______ In Interior da IlnIia par. la vcclac de )Sic-
SOLICITO MUCUACKA BLANCA COOI. ec dc cranllo de coalldd parc bvad aJ p
na y dams qicenhaarole, qua e& plan- poantola,. ll.al a luo qc lefabrlcI en
.bar. Con rearaencl. 2U N9 M Viaddo. el Cmentntfi, da La Habana Bruans utill-
Suald, s15.00. NH-U-103-4 dad. min c tcm. Dead# all ease u otclna
puent.do Oridcr .1 lcegletc. Ec-lbe Paraec- 1
eOUdCTO ,SVISTA BLANCA. PARA Onfrltlme..s 1r. dEduPrdo Palaclo., S 9930
eado el mrvL-lo de un matrimonlo y do. etor H 4 I, Vadado, Habana.
nlholo,. riarlnlcl clarca. dormir coloca- H-47-1144
e16n, suelde 93S.03. 34 Nc 3 lMiramar B-1008 -4--
H-IM-1034I VENDIDOR PAR0 TASA(OS, MAECA
____________________ ..... - aceditld. ccc garhcdle. Ah'crc-ca Sep-
SE SOIuCrrA UNA CIADA QUBE1 SEPA cctu i Nac. kC. Ho-I Al 1--4.S
aervir a la ma lIlmplar blcn. Suldo -
SM. Temblt una n ocIlnera qqa acwpr hacwr VRNDSDO. OGANA 11M11,e .MKNS>AL.1.
Ia ommjda en co eelnectirccloa, Sueldc 15M. con cucelrco vololsloeclslatacci d,
Calla 15 N 311, antre 4 t y Almonds. vrntali plaose do noarraaclil olblei.+ No
rl. H-14-51I-1 hace (alle experancla, c l ace I ltas pic-
SSOUICITA' LUIADA PARA LIMPlAe.Ic pla11 i ryfeccclta V rour o lCnNda
ydmlaciapcacc Pccb No.5 .NI1I7. aIlnn. cblccMA111 c Y o.NJ
mydeolanl a dude person". I;,nten suelda, t otp, do. a a 1"+, tdo ll., ddi.e
mIdionas ide, Haoec U-0187 do I-5.
11-1i074-176- 3-4 _______1tl +__ 1-1-114-4
s*OLtItT CB1ABA c OBM1aCLOCA. l EU
clan. JiBam ,erferenclas. Domningom If- 11 ~lHIA
bra. 514. r...... M.. 1-2Wc7 AVISO IM PORTANTE
dO,. Setlesal ;cer~eac~es. lDom ls c -

SOUCITO CSIADA BLANCA. LIMPIA, 4 Pe ar clntrarao orlanlzndo' nuItro Deo-
cuarto. 1 Ibafe.Io, I .rod, s. pa lavr pre-Ui ..a V ..VIo Pas t .r.p.s.id. oll-
plnr biln. Rlhreincla "lera. d_ 7 a cltlamc peralolw d ambot XSox.d de 2 A
M. 2.,. Calla M No. 37. ate yc l3 40. &oA con insectrcci6n y bueta predn-
H-1 14-10- cia. Ped"n snar da oKO.O a 100 peace
dtardln, Pare. inccrmtam ea cci I "hol-Mar-
COITA' PAS IUA SOLICITAc CEIABA lnftc de Varone de 1.00 a ..00 de la m0-
mmaac, Soltaer I a.wa ,dormilr culohae- lan 4n Muralla N 47 lare., ple.
alora, con e etrlactl onoIdal d are dsrl 11S-IS-114-3
may ucas uacclde. T.10. 5-o~.0--0-0- -----1- --
Toy ______ iX30.1249-103-5 Dlstribuidores Exclusivon
OLicrrO Ui Ii, UCIIACRA LAS-NCA. PARA
preseclible, Iceccal. palalrcsandcc e- hc-
prdccnu A-ict aolp Dto clcmr ca-lo-l6n.C. (aromelo. y conllturl "De-Llii.-e", hi-
N tsenl e c eS ldcc 11vie i? t, 3 ap c le. a lip cp Adams. ,hittllnctt, bal6n y srpre-
SP.r cc. CallsO4I aNn ldo. bolen i e "a: de Amerlcane Chewnlg Prodcla Corpo-
lp. m. Calla I ig a, alto bO M r rat, y eallila. c mererlrcae eldllc. m.
~________H._0-____ -4 da., lllna y dllcycel dS Burr Blccultl Cor-
[CZGITO lI'NTO PBAS LO1IPA0U- ocpratlon. Tenremo al ln con"a dSlpoliblle,
hacesra dS ce*c chica o tn mltrimniln e cLa HIsabana y an Lterlor, lea aliacutnla
quia al pc da c.cargar-o do cina peqiirnIa 1 5uanr t Mantual, Can Lull San Juoan Y
vaqunrlc Oranjia Cam.l Frinec Iildorea. Martina; 2,. O inem. Malcna del it)cr y
La K"ld. .H-12-12I3-1 Palol: : aen Antonio dc ea BlaStco; 4:
Cc-dae;Z Vocodelr. Martc c yireledo-es;
*OUCITO aRVIIINTA. MAYOa D N 5' Can y lrededoraaca:Trnlcded a Bez.
loeo. icoloa. Tc6se rnde ifl 1 m 7!e- CIvl*c Sd Ac-la y Ylcrideorec: a .t[fle
cO:. Doc ve elsol~n, i. cnltomcc, 01 cltal; CI Senlt CruxoA Mit iu:Icc- Malas"-
No. US, mirca 2 y Paao. -1 ll y yamq. DIrclle a1u3-nlnlclratde
d4- otacellcece.. a. DlclrlbncldOr Dc-LusS. 5. A.
IOLICITO INUCIAA P0a *OBAM rA- N pa-rido d. ., Jlabacna
ra toidoa quehaaroe da cRaa pOqAba. In- RK--114-.5 Lep.
dlapenoable rflwaeola. aserldad p liorma- IOUCpA,6 VnrhEOall CON Ii.
Iliad. II PP la cctcc r p (1 111dmu plea t-cT-waVmBiHMlw
idald V2Ri1 0 su iteJ 4ry0itnmO pio. anla, enhquIlai foar a -IMV oN .I
A", Vdado.1_-126-034______ _a.e -oIota Il. E c aVnca ea
Sou11O 1a 1 43bWA SE CIon BNCIA r30a 1 30 p. in. C-1$-1c4+c-tip.
(po boreal. -, -L2 p tra para clmpler
one Nil. lem oee 9cc pot mmancSat Ran e uocnrnnD
....... ......... 214 VE ELDORES
Lilca I11|, sltin. Zolpede p dcccl I
Coo e-lc eacoa p-o ccct-, al
114 COINERA3. COCINEROS ecncdc ia c Ipcsdcela dogeacrnln pscc
*ucac dLtaca ml aetablcanlclanto dS La
5B *OUCITA eSNA IIOCINESA PAsS Ilabees y fin recaceias Moauecrctr~bcltcn
wea. fmlela. Aanldei I1 cala Calls 11 Peirclnio 4.74 ance Juoa Dtlado y 1,.I1.
y Calla Ia. Amabllmls de Almtnclcrc-, enrle,1ra._ i-114--
5a1, o. ,,of varic. 1ia._b1+ .-d eoE.iirrAMOS SAlESrC 5 -A .-
*B 5IOJ4aT*A rOOdNKA SLANCA QOiln core locc.llolmlAc icnallt.e. Meclcrle
ayuca an la .Inpli. CcccbIa c1c. C.+ rcmiclcnc Nd 5e da vcllleccee. enlnsl y
II. IS ca-tre Ramo MSndoe.c y c.c.r- Z.il. tilcdlcldn de "Jalm"s Tel. U-Ili
tr Al|led' di MbramiE. |Case 4, rcole. D0 1 a S c. H.-l 14-S
actl-h _______ 1_ Htdc ioy 104-I v B 010030 eclce. edaaNPr.-
*ILOCITO COCas3SA IPARKA cOrINAC T excnsne. pcra vc-lcc rafrlccadcernt 8a-
Imiplar tocrta 'mctlba. dorilr c oll aican, -i c entredfaelr c c.fuatsod. pcrcanir cm
aslrsm dlaea,. olceldcn 301.8. Cellic LI anridn. I1c qcnE clalllelqlen *aenrcn nckd
NY We aaiJqlca a S. Va05do. lclcf.co F-6410 d $10 maccalclce. Trcbaetrcn mc ci e -
NH.c.-1 oa4-4 Icn y cn dlrceelnacc da el loolt. peace-
eeicds MAct UcA 0 i .N ..,m cc I.clco lecime. de 3 a ll dale I,'
numalso odad, soetse. loamelaci buOcnl ca __^ .. . ......
close y Impli l Domlcr eoloccilm Rate.- cE *OIJCITA VINDEDOS CONOCINE4N-
rcnemba. (50 (caBCccal-1 illentrc Oq1cI-- ao papel sarcbn Imporetelon. relerremi.
da p S1edad. 24.1134H-c-IO4 aIaca,,. .pepctlvao. DIdrnlcr aorrlTpocdcc-
..C ..O C PC A. .. P .O .. ioa- Jml le- aces. Obcnpls ale, icc.
IIII YSI +MIIIA.II IONAF~rII 1407-114-T
m.el. pae msrlmlalos .q ua tambecn he- _______ .........._____ -
p baim 5M qwhaecceip. cc pUqGS. no aOL1CITO MII$UAClMAS I JOVINaM rA-
dabalale is lite s lda ciroa. VIlIella rs vcndcr ertclll da cra- prcee ,niarln
III. eleeari p5o 24-lI44-18l-4 c Itsel vcede c clelnda, lcrnarlal. qill5a-
*- -- -- --- ^^l^ce. c----- n ierlca.. -s Sdegnlclcf caclaitdcc. ca-
SI SOUeCeIO LISA EtICaACUO *LAMS -dlrtcccle ao.l cc.a
*a pa .oeclae y -eclie l" epr- c, |Sp A'.,lc.srat B
a, qua ira el t cap y eaenl re rcc- H-1144-114-$
ales. 9ome.aa did. ladocrmae; cu Cmcoec- ____________ ..-
500l Ne. -. pcc~laee eace. 0610 SOMBEIPS lotaicc N WuE lTON
H-l>M-11a4-5 5e2n e an -endace orec cr Cdapc*t,.
SI andaCIVA alNA COCONERA IS LA --**_ ,---- ---
ca na 59 d MI tbao.ale-a M y's. v.- AGENTES
dana. Sc PMia ccloec.cl 24.c49ISC-4 co ealocc rd locele coar cc-
44341114 48VllC3OCU SLARCO. PALS tacSjr cteiocm Lee VUle'. Ceccegliey
eoaesr p limpial erni dhies. iceaemi cc Ocl. 20 pro --e blcc pace clcEu.a
Is eloaJkldc. as c rt S dS ncea Mis la ba y catS. Prercrlbtea cOc ixpcelenelo y
m* aS alc~e 4i1d Plslro aduLtrlela 12. earse rearct-. rJciblcr Sscdo c ,ncclee.
leard. pe1. ueldS M peacO xIl.)o rcoa-. Ceass p CS. Paceese lit Vlborl.
no.O1. 04.14-11)4.- ". H.-.4-11-4


11s OFICINISTA.
IF acOI.ICITA JOVtN Q' C KPA T6-
iledlrcla d. hlr.cc Acclhlco Co. Peeces
0,. i illaO d uIn r a I.
H -i19 -1i5 12

11M SOCI03
AM 1INIa U II ADM1TI UotIo, MO-
dtl ku+ TK nlounla belrto.tg
cell.. tkl.-cc.. I cc.r cd Alo t 400its
lc.in (;,,clec el I Ibol t :.d, lrola t a.
A~f n :.,.e AT e 4. I1-1.s .1 4-.
Iti-1,95- 1i16 -
S OLICITO 40"0 OCV.W-Ki'O--0+IXiTII%,&


117 SOLICITUDES VARIAS
SrAOLMACI iO0H0aSO d ICITI r PI.S-lt"le q-: cA.s i-r 01- a T1". a Ccc-
dlk",. Nel. lot ,, 2M rcill. I 454,0d
i:.~~~~ ~~~ 1e -0415-117 I .I t~o t .4mr

FtoIMILAc c-IVO. do I e-I de.TI
FAaLMACt l'Tl(+ T rOI.I('IT T mE(JA
".-1-Ic11-

H Tabde qIellanel ctna r 1cil-
d Slak", ept Ctli it 020.ro .l l ItT

b l To -%---I. I As i lN Ia K Ai.OIda oc10soc p lltAilt loMcald.
mee1locele d Il--4-.e-,l. II C,3It-111
bi l 3 . A 5 ., X t- 'I.


dI c0. .10 a 11 dlS--dc-c a 117CANE DINERO
Hfiasac bujante Comercia
....t. T.i ~ .... --......4....."t,",

do 1 .11r dael a llliht I eo I lle l 1 -

.c: -14 U i % -


lallo ellablu.cc 1t 11 all "lIlccanl lTca a
arabCITar en t~ledvtin :ri iewri ,l AKs
I.1 htl:li0 I k11c- 4145-1117-4
lKCITseA aD iCnMA-te CEoni1te1ia.l
oo1 li. 11, s l,, 1) 1 1 elsIlt o lc 1- 0.-c o
dr tO e S~clstenl..112 belt 10 tdalel allcab'el -
tronplrlor, *Iv le, y tt++i na rat. raniiii -.p
Ctu l ia it N .. t d+ I-r .1 -4 I
L il~ce a lc. ebelalI.ac%1\11 N l dtlto 5t t ar'-171 p (*21-3 -111 -4


SE OFRECEN.

118 CRIADAS -CRIADOS

cE OPEEC; I1PA1AOt.A P.AMA ( IADOA
de elanu, ll niple c- -ll cbli-I-, M .ib-
Is elI Ia recic cleo, U-641L. It 34-11 d-4

trabc.ar I-,rhi-- to~,d ta. n. duer.
11-472 118 4-

uparttue pars a.a x partlct lr -q.Ln
d ob ,c.. l cc. a ln1,s l"-4801i
11-47a-t- i-4
SW COL+O'A t KIICDODIEAtOW1te.ANA
lin~fl-le 3 W 1r.l IA .l..a, -1 I ile--o
clu. TeelIa. a :,. IF-6 c47.
cc CoeoC~s CaoesieUC791-111.4CE
cc, 1 clll a Ic~ee, .-ll- lelel-I

aI DOIKSA ,01.0CA ('AI NA KAbN
bcalts .., del c1 l .-a pa1.0 I s Ic e-leca. -
c oe itnllr -I,i tlig-toe w Tlwll, lacca bullela cr-
por nlelsa. Nor elmelcde tic3 cioa. Tell
A-2045., li-1-II6-1 -4
BRA. DCL (IAMPO EXIA C'OLOCASNIK
iraa ilt-ual p coy-i Latc *anL X-3114 de I
62. Calllo 1-11-5 --184
I--c OPEC(I JOVEN PAI- (-0I0DO MA-
.i.i b ab Me1,l a -1. ,a 1. Ie.l bc.. l
cleerccc-Me-. 1-4414 h--110-Ill-4
59 COIOCA c-NA VcUAcDccCON IS01KNA
ref-r icla ou pars. iranejdolI mIx-5471.
c-icc-oclelcc-lecc~ccead,, I-c46-t11.4

IUNACrafrlIcOA DaIIKA C-oLcOi~asa
peca llmplec.r poc crcc nIo I .Iclports
hii-,el.el.1 r- pe r mLl Intlrinonto pot..,
D.,ningo ee.lt T lo etccM.44)(13.
H-I213-1IH-4
KP OFR(CSI JOVKN c AOLA PA.SOA
tc.ccndcc. rlS Y b enc e- Ic relairconese.
Ticl. T-l3n. 24T1-01-11-4
I-I1le OF>KUFEII INVINSTA DL MA.
It, ceo 1.Sdcr c pc lerloh V.
culcupr aI cal I., caglcrI flc i. onele.a
71a.R -Z1 -115.4
IVO1.( o'ARE IIIc Il J NTl LANCO n
n om. cp a rs ,tn'lt"Il t particular o do
in..;>. y lnpsr sobs 1I Irlb ra aInt-
l' e i cii.. lec a U] stlax it baln. rctar.
Alrz icdc Te.lktOle,, II.c- oa. H-_ Win-e111-4
*r. 0K5 CEBAIADA PARA IUIAMTON.
C "il,,d lor ieador s- port ho"., Is-
for.c-e LIa a.nO .. M-1l4d.
H-054- 9I-4
at 0153111 CIN OVcc-d Deal. (0310.
,par!iii -in- a porterao. Tleine busoear-
feece:A .9052. H-Il 1-
OSECRIBE JOVEN DEI. (CAMPIP PASA
L 7ada, pinchc.c ocelo pAricoA a
Icrdcero. Informae l.uc IIe..lc, A-0411.
N-5d6-l IL-S
XM KIb 06 OCA 010103U7A MO5CiACICA
-pcc hours. parsc lmplar. S oInl oesdo. To-
'to, .ccX-I120 24.142.l-3
OlaclIg dI9 N CEIADID WAMD lOVES
Ie sto talmbols oablIv a locins p cle-.
reccI'.Ms 1arabinkl i al iiInterior. r-7314.
H-.10IM-11114
D.itsA COLOCAaRG PASA LOS EITA-
dSo tlUntil-e .oa li.haedloco elor pars
crIda dne Iceani Sc tlde eracTaecle;
0d00d10; csbs acaci ]loaluood 1-415.

IIRVIENTIE UIPASOL,02 II OLCA PA-
tco dor. c cccftaompalltea en eI rceI
tllne -a' e alr e eJr -3da4 11-1044-11H-S

UNA lOVES SePrAMOLA OdISSA COLO.0
-I-pars pru oceelom- tscol.easobe ccacc
p e-acer atiAd ono mental, 4proeo.
IlItlbllnf e. 1. P.1-54. H-2047.-It e
li DcIIA COLOCAI JIMA MUCHIACSA
parc l rlmpier cc c-r cnr, du -l'ir |Is o.
ncc.c..I t T1tOcico X-331 -. 24-t11-ll-5

ee F,0FREIS 1l51-cN OR ('01.01. 200153-
nlodon neJlIM Se 50. Inclrmel:
Leale 002.I2 ".lnc-l, N-Iqf-ll0-d
ce pc. ell I r:A c-sc-, ci.dc re5 r-c
cIc Callc ,30 nlcr 74 Y C. Rccacrlo Mira-
.rrir. H-10110.1111-

rmc.. ernliboon 0.10tl AA-Oca2
H-1I083-t1-5
xyE OTRKCR 11I'N JOVIN 9DFLIN ITWISIOX,
ad ln-palc. cPortn- pinch. e.eaO-
rilsITIlecn r cr..el. a.Telcb-1"Sc
1141-11.0-113-l-c
50' lb& .K A VOLOC'A MIUVT(AC'HA rW.
M CO4b, 135400 lI 640. l-11

tO -.f1 1('111114cA0a0IbA l1eKMANn. A--
I_, t# oll-dn, ll l J t 1ta 1ei oqu1ir abs.
P.o M-. rnotl,rllvi~vli+Ji A -4:127
H.-11205 Ila
eeF oiticCIf I"N JOVEN 09e. CAcP-
1161 ,1i lld,, hi,lna flr01Tiipl, Pied Ila.-
eli .1l Tail A -013 H-ll-a ill-
O