Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14037

Full Text

" "Citnto cateree it*M m I -' rvlcat" do ID&
tntereses gfe les y permanont- do In
nacl6n.
El peri6dlco mkslntiluo d habaia cas-
tellana. '
Unico periddfcc eh .AiAdrica co6 auple-
Inento diarto eD rotograbado."


S. ..... ...t.. .. .. ... ... .. -. .." .A r-nr r l ,( -rZrE[ ) \A oo0o LA PUT AZ AV


EXHORTA AREVALO A LOSDURARA MED10 SIGLO ELCOSTARASA(NGRE'N|o DESEA FINMANDIA LA
PACT DE MUTUAL DEFENSE!N DETENER ELI)CONCERTACION DE NINGUN

GUATEMALTECOS A LUCHARSUGERIDO POR (.. BRETANA! I PACTO DE AtLDA MILITARYR

E N D E F E N S A. ..I .TR I AI e l P la n I ... . . :. .. .. ; : : ... ... r . . .. ..N. . .
11 - t tudo seri estiri[ en caso -ce que e la-e yda- ,d m dr 'tc~''d me+t,,da tniri hatia n "eirnt,end(, .\,)d" rrrP qu,"
a Europa no .e ponga en vigor lo antes pou-b ec Exhortan a los suecos a que i oblerno e ntiR ur al Tratd ,, de r Amild con Rusia
ltADDA AlMUIKTIA A u. 4, En Suecia tr aan de alejar a los comunist.. de las a isi-latr *o 1 rojo), yo qut Nie de tod. aestin relaciod con otro convenio
m I n O e a n nuestione, vitales. Pr6xima reunion de lot Ministro t nn aoglofranci, pars contrapesar el toviitlco. Hizo una
% I R ,de Reacioues Exteriore lo pa*"es qu e""iran ....... consultsel Presidente de Finlandia a sus colaboradoreis
7 I --J A r,)r M t
A,El 0(.-- BOwelti Sea BRUSELAS, marzo 4 (APL--EI'da la 1istoria, ha lsidoi I raton de i I ]N l I l' '*; i '1" .' "
pactotde mutua defense unira a Gran ser de los dos pueblos y tie sus % e- IN E" ,"- I" ,' 1 Uple" r-
EL IR NT 1 NA1 I l Ovl l L f^ V g< *fj_ H re tafia, Francis, Megica, Holancia y; cinos-. ^~ ^ "wl ^ ^ ,~i l'l-_.~rl -1,< ,,_ T.,; (. ,,, pn. le pr-fo
,oto'a, ....... .... .o an ..1. .. . G E S T IO N A R A N E N -,1-l ,!:- ...' I :._ ..p
e^ poible que se registren ._ los circulos diplomnu tc os, esperqatnd o-Ide t n anterior y l anu ncoaron que' ". ' ,, --- I", ". .. ..',on so.
cholques arm ados en Izabal y KI I |l se que antes del do 'n o s habra no marchaxan con ls comunistas en [ 9..4 A , Re I, R,, para con-
I .llegad .,.........edoig ..... l sobr,, I........festaec .... del Dinatde Mayao- %.PA RA ESPAN A ,',
M e e n m d Ra M A N , c u es< tL n e s mI h ta r es ,p o l l ti c as y e.1- E l d i a r i o dce r elhst a S v e n s k apDa g -, ,, 1,_ .. ."|, , ,, , 1. .. do,; ;n -
NORWAY # , I ~~~norrucas; los die tle e los asuntlis bladct anunei6 en unl editorial que no ;. ,,,Yna.,
All-0. !r onnn1lcos srf n at ndio as tat en~viara sus representantes cde las tOn- iI Lapein rs h ,
Trata Guatb lem ala dado b arrer la do I tie po par me-di a t e co uenos multllane- c fncias gubernamen ta ls bi se a s-IF a
1 P e l m d d l / 1 Voadas N^ [.a prer nn rlaa erni -r a L. m i. d. dc ,, ,,.. '. ,,. I. i ar'r ,
T riat a G uateC v Pi Mmala r de Es- -> -nu. ...... ; t Le Nr rer tod o ,. p r ar. S
Iade origin inglis; Londres no 1.0, 1, Son 11: ^s a e1""e^tos e. -conoio, o I., d, au or zados pars. oncurr r. 1 I I al Cbno. del Gral. [Frnco -., ,'.I-" ', '. / T_.. .
I n'_ d l, d ina. d Tficll solucton. Se consideia Dice el T.,.I..--. t-pohtwa ex- I I ...... r: P"'l Ir'' d, Poo,
acepta ninth sarbitraie integral A I..I k,..,: que el arreglo de Ins dificultades....... erjor y Ia.....tt ,.........III" de s t pcl IT [ o. o P I I"r !I.... ......... ......... iC _" psp....
0 bs.(OftANI de.opr l- 'I . lomicast Is cincn potency as pi,'- ov elr a dobo cala vez de luas ,m n-nc)o. I e, I | .ro, a m _, ,a- a ,, '' ,v "a .

CID D G A EAA mZdo X=. 4. :,; ^^ ^ ^ Bu* M*"tc" -..Wd teecnr s e llI yd util in u no^ ^ de.se s et ^ rvvsvia .- A Idol", nya, Iu^c o -,;(I -O- -r '^ r: 1,, ,,,,-r' r n V
tA P ) rH a b la n d io h a y Ip a r r a d io Y 0q ueI/c o n t ie n e e l p la n M ar s h a l l. L ~o s (I hI s l l om eo m u n inl sa s ix jl ud oil a si' -t uI 6 o i, l e t t, v .( 1 e n to r ln I" 1 .., '- in , "" I h I ra ', I ; I
d i ri g il~ n d o s e a t o d a is n a c l~ n o f p r e ,N o 1 ,If d, ,e l e g a d o s c o n lp a ct e n ef c r i t e r i ct d e l it re u n i o n e s e l In ls c u a e s- s e d o w tu e r 'lt l i eI l o v r d r ,i B ,o a o l, l h i .- , .V !.1-11 I', d e r e r s ,- c ip b r a r , n ta r .

-,^o~a ^ I rne mini st belga. Pau Heim,^ ; iouto tan- "t ,moiane *O.lnll p ,I,-Kpo ,a 4"i'l i. t. --. V,-i ^i, ,
idd n t A i~ ali iqi a s- co pa Isv I _", ,a ,- naf ,a- ;a b ,rd ,, dVI .111 ,I ,, ,,,i ., p ,, ,I~ a derision
triidetas e srev Unin o ntr a Is u ne- fiik omps- IN- .S;, ,paak, respec l it qe Ia ayuda pie- BRUSELAS, mar/. 4 I INS"I -1.o Ehalwah I ...,, de,s,,o a o. FE- ;g; l .1 ,' d,. i .. ,Oc 'dmiw rataF
triotas~~~ Iu e n -cntalaae-/,' L ,D Visaee NipluMarsh~l~dlcll db r- tcpiesentante-s tde ot[.. nt.ico lacite'- t..
raz, brithnlca y anunci6 al mis I' mNAo DECL:1ACION 1 LA RGE TIN Y"ti B t '011A -zrnl boy -dZOS..a eI do d" -L-,,1!,, : N ,*;: .. ..; 1, : ,% ^da ni,'l
tie m po u na. a nisto a uner l oar io NINT I O D E C Hl .- i denim al se era a nienrair da pot el ip .bl ecer tn s un io n del t 'cc a el er t r Ij t ot .. ...t. R : 'y ,,, , - i, i ', F m iA ,
dor Jos gun tem alteeos que se en- ao f r 1, u calls ell to econorru co I -Io 3, porter cote it] co ln unisi-- I t I..,.I~ I l. tll o n,, I. ell ": fiI [ i, [,/, f. ,,, , 1 rC thIV le
tran exll do5n por moivl s politicos,. gu'rlnfllXEs deseo tie dea ias cBlco puleuteic l, I I A 14-v- c FPgul'at elo la quinFupfe- onnlk cFl
pars que regresen d aIspatria a lu- 11- elr.t -n1 *ru RCLterdo que tornen flueda a ei de la Igla tearca Franlcis, B egiNa, tlolall .A.C. EDEMEyFR 1- .*l r....11- i-.;.!-,-..t",nroi d. ; F.ie-
ch ar p r l i a nr abtereses y o l h onor d e Hi ln 1 c it o base tie un a m ats am phia uni onlu(oa ay L uxem burgo. U n com ur nc nd(, M A J. GE N '. t" .. ,- ..t ...adrV,....fuo da "n.",l ,o S kd- Bra lnhK ld Sv en-
ferencda de Bogot ri, est p r m uy de m no- u i 1. ;,, abierta a Ia ncorporacl on ti t I t? A Rton secret s de aperture dice que hit -Va loo, a AglugO VI -I .. .. aotV lfi y o. S, I eI, 1 g a N,,,- ti.

'*n a, nAgreg6 Ar ciilloeu i.e n 3i don ocad epseo 'u u a ng e hl crao i den tal eurpea ia|L JL ual etara'-> ohc la expedido despues dent hy f iconcoi ,);la emprib oiidaai in nuaiiasbr oe-reo
bada, y hoque las veiniuna iode I- I d erdo I a one que lo Mdeseer. nrr nI bo, "una esprechav concor anaes la t darnloI pasas e n ecesallos Pala c t-, ftorr b arbl nI ,,. .i,'du), 'atI. d... ,oe ,IVlad u b e4 rap
del iIemlsferlo Occidental deben n N GLATERRA Y FIratN A RT E p,,nin es etre las cnco delelgauo tene eapropagladion den colnunl.mo Ul. al S, .III - Nu, a El [ 't- od dr i, P ev pnup hra
m ar 'm edl das pars nta i vro sis ;a de qt l- RA N SU D ET ER M IN A C IO N D IEo e,". declaiti el rnru ai Albert W e demn e-, ) ,(l k ,. i ... ... II ,- pI d ecI or
m m c l n a e n que r adioe s deuINNA l En..plo d ,adaLL E V A R A C A B O L A U N IO N D E L A I B I i a d
ta AE R A O I N en AmerTAL Se hene entendedo que Beigica h - ver otV a I comtsiyn oe Relac onet, 1, I c k ... qw no piifVda ,Ii,,,,, 1 ... T dtir p j r e n
ca lo nr aro 1 pact s nteram erican -; El .eA t t. -l declaeslarn qer pro de un acuerdo m ill x n lerlol'es de ]a ('arnara "No clid l (A fl o, g' lo "* e H L e t"i m 1 1; RJerl in 'Lo ia ,,onal Alr p Jare-
dno sern mfis que lWabraas vaclia n ea. .o 1 ,o 4r.-- .1 entiree la inc naclones Como tint, que bastes h dolace nesr r I
s en- a c dGran B an o B y Francs r e ltera a o ined dodar effect d rd III pro- Ia a I,, xtr.i, Eo. it I ,cl V d li rlat- .s ',d VI ara ePn,,- da
..VIA . ..UATEMALAcdto de TRO dar Afec da un tr.Nao I l,,,il,, ',i Bank ,, T in i- E 1nA .. ,:a a*,ditcd, d g enetaii-
l Va a eUA TE s;A ThOm S Ahoy su letermination d e unir"a 1a, lado accidental. Los npeci6dilos holan. aI,.,r..-. ,,,h d ni do III GAZINE 11 E r el .u
El' i ., t- .E..... I E-d1W ,l1" -o 8r, -'I New ,, I .......... de I .....,,.,',,Ir, I, ,,,,,,r, ,,,, ,,,,I,,,,
M i E N D o B UA L A S T e l e 'D OSPgra ph : S E L A l e x a dr yc' At eE b a tyu. el e n- b p orSl Pe( n sE p amu der i a e e esa-E u r t oa s ro' n c n s.a n I" ms_ .l ( " 'I S < p io reo n oo y l r a .< , , p ,,e n i edbla v r el c, rI. rT P I . . I ,, ," 1i u m .rl, h d tdmi e w uc nV d e
arNarda deD y a LO. par . rqAe E. .I ad s a ;n idos deben pestar su apno- pars ;ivtdtl a i a Ch ina %, sin neip nai I
d el New C r n cE TodoAL loi di d r r n i s j l r a l n t n.A t"i .de la B l AIcr f Co -in isvil de un ta clo frantic se cnc l C mIU D ADN I Ad4! s oI N V A A m e n s etLO a s do t b q e p o r atl o n a d s e l .er a ta a r u n g o biend o d e Re a c n pes I ..e n p e a r>H o e n a pd e r u. o a l e x lri o r .v I p i r pd S AN A D EC U BA I- '; ,, ,I,, A l i ri p R e ,S c, "e ^a d n r^ trrf^ ^rc a i e "_ la naco ra lb de pm r vc c da t ie n e al z. li (b ai n ipl ia ay~allla ntpltH e e a ;, i el (,- l~l, % tit, i ]a-(nt hi,t, p,,,dr reh sa imo ciar; ,'ne
p-ctminprbiolnmesA T A P F t,~n n O F Iil 'V ^ aeiaw 'o )qu. ha i~ sue la mnsmaa i)ac. < covrr r, ITl);(( f V}, IR U B IL h FL MYUKl!'il AVIS
CIB UDA o ,G T I m aro a. B l" I ; r o, . I Unt, orque i debt de haber "poeclf placi onn" 1 l la yuda ht i n er al/t i. J ^ tla" n qu:, ,,- J- ai n'** "*r E C RI .
(API.--Un . .do a ub ,Ide ,1ltZ r'oa Occienal c n m ot%% Ia cnnferencia debido a IA "labs -p r-mirt aeooprac 'it hF pp-' no,iv \rr,, dela l marendP os per.tino
Ceload r el Alto mandodel ejercitaA P I< de pat de aduneru te p.r..e )a m n a m at Pt I I t -- d,r O Ia g DA Dr t' e IFOr la C\t;I
oatonlflteco v Yel M hstllsLerio d-e Es-- _--a d el .pai o tie, unk. ue. .. / dnel o pars resistlir a la -a ,n1I .iar A r ene | ax *- *- D o mpr' n 4't .]JlAr 't e,_o

.. .. . ge eals te "orr.son--le in- 'a l nn laaao angioeraneas der ao -am uh a t o i l m o f ".w oe-., . ...... c ue |" i ?'* arF I _al ll(*7 nll dt n ,'m <''l' i-. o a. ,^ t' 1 I Ean
tado revels hoy oue varie.sunidadei "x-. 'Eo c lPo ea, d angn cip: firmad n H n .Yet Dagblad diceti Parti.- ,ts capaditaticis y lo tr o sn,,n el I la po prr-ueno, t, dato."
rL a y . .. r' o'-r < V D u n k e rqu e.. ptie n e g .. d e .. . '.. . ..e ""rn"s ... .. ... e a m y ,tr n hen ch Er| u i dli t n I a p r u e b a I ". .. .. Mlm op,i i, d e l o l..
del ejdrcpto, aamandoo de OllRla le ----A l>GI R1 ~ A W.n mutu- .u-len pe a 1 de-u n d.... ,precpitraae no t ,Irfai con- e es "No cren queIa par 1 ] p i1 nlla ". ,, ,.- pi allf o n d u'absurdoo lo ru;-
cogilons, han sido env CABa a roth- 1I I- ,, .1 IMAt 41 I I 0m" yd e o Cnnte naa" ,Ira agresion" seria "material pri altrd'el 'i- ,ancsra. ..,.1 1]I] L i larsCl a rd" nr vistas nr@
-- -- lo a er direct,, rneIo,. r
ge "-l ert o c --s 'C- e-tddanot d -a el d"e- --- -"---- '. '1 '-.06n .ni .. . pcio para aamaquinaria de rp pa- s o y oeo ll11 m"tl.lil"llm a l l7. Unmd.-iH sena ntr |e enn c Ex.e]ni rebP
'Ar) (lar r Ii r T 1u p i de W . r Sim ultaneam enter I on 1n o elegant s rne ra o t b .rltdo m ela l d e 1 0 In de Re ones E rl
es~ la; e lcaso de que ]as fuer- 44] f ;d........;,Ms ,,Ilo ae .. e G... Se. a g"1... ... . Dsp...aj u Laooma.~ _.. r"!1 "d- ".r"),`, vIsrpeser lan t-es 01 '"
Z b riA ti a I coa.9 mv a d .an lo s d earta a i i i a s l U n i ti e s e a n l a y plr ta r d o U n ed os le n anA d.em e r e R a u l H e n ri S p a a k d e b e r e s p al a r In m a c t on e eo nuiln i ne e no s d e1" M a r i a n a 0, c onn i I Ibr it I ?roa n 1 1.. . .. .n .
mentos de Peten e Izabal. La not- P" .. ... caditr an an uc olos F o discurnnre del e adeo s ru oencn uno eloloe.Chinan de minoelltfdes par- 1Dichos rumm es decqan que 's E -i
express quo s QUe d di% tnmar e rs se sm en el e negro tnticnt on p mul s es qu a ^ lti- Q elehomun rsn noe uapcon taI nonferenia. Fean pa r Lanln- l esi D,,,, lenoe mllrul ne yu rn ....... ldr nd r 1 rI h
^ ^ ^ ^ n 1 r ... a --qte servir ide bte a Ineorpralones ftura --- pars d e ontfner eo f Londr ieoscu e'e-'r-eau tie leru hove d erer ado belra vanl lasNac- '% Dcnmenlosurb miote ayChia"a en lo p-o ... ... 1. p, do- as... ded a l ,T .... "l ..... lia hitn dd l e-p^ R m Auc ~ u, .enm s d o i s u i n e I ii d r p g n a u hast deh Ia dre A mer ca u tie p ueb rel cabl pe ho edeedo bnl K en ga p a ntlcp co e Ian Nac o- 'in ar.mensuralif mn te a Chi r.na" ell Es a. bo ) & "' 1 ,
crssped ipd a d a parebuva nesn :. ....do Is Unittn 8ovi|(tic a sun ofe de ... ....llamniento tde torda ;. .pli... ase. .... Ae el...Usds resdO N ...t ... l atua dd pdr d .... .. ar. obir.... .. ... ..fr |a prpondesrta xc ar
C On ric,6 y C, o e l a06lo Cc paxop eo A.ontra de ap 'esndia. nlandda popullr. d, r o "no ;n r rIla p eon tra e o 1 0 Pa
go bern ador de Peten eoron el en iadoo deleg dos n a e eI onferena de B run l a en tcipindo que es, a mo I eitad de I la m aenla n y ru ss: as en BOsi la reo nt6n, pero rl pi rese t ies Sa lvo que hav s apo t ., lil," -oi e , ii _n rd I
.g . ._ ev gt . ." -- "t- n k a- alte-a e ola l tiu. e s Avmr no ee's q nfioo '- elI 1alO ~ n r eku rr ceov op n, t i' e Stalin ... ...
Alejanldro Maldonado, lnxorrn alGo- ACterdo dolUnitilvose rmiara en nreve, Gran'', .Brtai 'ofrece u".n.,citrR RIgo tani-, ;tlels d I ecaada ~ellruofical x Par \a przltesde es, lunlinrte mla -elarn- ualSuprir- d 'ELUEFNADAUr .u
birno que tiene noticias ide que unci r vao la l quem bu a Amr .. Por e e t e u< a od elew M se vysne'a que te'- no ^ bar, o ha tnr d ,, en ke. , n.z, d e el ple p., DEF...ON O MLAN IA T A P -
mil ul l itos eldaldod de Wa ryla I nr C i saO qu n cantnia aceptar.,- co-pI l" i, a' ...... .. m,n v if.a]ue- ruez o.einic ,ia| manaeI oro_ ahoy
hdi l e a.0nhl;*os M e ,r I l 1" yor p ,' '" d er \bqea ( lr I y I le .l e % I t n ' b ,.men t" "f ." F S IN K I r d and . m ar 4
,e M rina, brit~nica, eon artilleria | .l t lP IA I' fIlII A I I IIIiI A Y I r . n 3" ie h'a ''r'l'e L,C.O, I L ,,"lt, I.n e.e-,i I Ia ,, ,,.l... L, Jdo i- ,e.1 lnandl tarlea spurde,o cpl afides, beindtoarndoOscio- EN U N o LeA ARG ENTINAloro d ." I.-hFnL Be .. n .clo d t ll dre,, deA AmeicaP -1-1enen, 't-lo I Vaion tal, E-La dor ` 't' A:,^ ';.Tde r iehsar ln iarne-
-- nes-en-c&-ron cCL R ST ASaSE un. p.ot.. .. r^ae 01 lro obde .3e8 Mo-^'u1 r I-,a ne- m1""'11;.f -, 'I' S ..1 I'"'S '. Be T 'I v, 'icte'** ie( Tr,.,,d1 .U ,'. (- ; a i ne:o l d:
Gut~ns.a ..... msaI ...H.,AS I AN E .. .. ... .. l la ~u=0 o l,, ,t.a ..... rIILr-c1. I SE 1 0 00I)E ID Ic lA Sim ..i.deTrierE DEr i
lr Jenny ltefaobrde] Suna y Dreseni encuxgbrao e Mneoa, hba o riao sb e n l a con)U pr deam e d e JU.rl C a y betilad aqu a e ipr~lii~~ e une! y hermansnn a1 to'u. s, .*,,^ ,,,.,
me.conad rozd nd, lotmn ts... IA A RE'L S IDRAENC DIA TADELOS EE. UU.,O V el t... ..e -d,-',,.h ..... I Al ..P.O............. ....6 .1 IT ALIA E l 18 DE ABRIL EN 'aLESTABOAuel.`"j~einal, t ovr o R in IrildoteL
qe m de hlnee. har eio. de d^uta acndent, IAdea e to ela pobemjn I- % F 0 is ( I P t Bei' ,ad I ls m rnaV o.a. E R IT0 V0llNT dAR IO
llipnodi s q u o deea r las not n r !, d 77I I ll L rea r' i ll ao l o me e lp rtcltnnpi Um"*te it- a e ne. C ; ..l U. . :,.p
robriena d Una, ..... 11, a SAr-a .. 14 WAG lD DEA LUR PilS 4 ." aiab aa r na Poo e, ,oa .... ,. ri- rto, ooro ueb ,I- r. m, .... e ,rai e t.e 1 1 1. I ,,,1,-1,. IiO IE w , Tit I, a I 1 po- l .r-/ d IA v--ria de lox part,
cproldic* guatm c .. ... de t .gsitlr PO b' ...e.pel..ea na ;i|, t\ *< nilra o ...*l Kr.ml ta a IH .. K veti,ac ho st l o m .ndn, e> Inen ...rt rn UM-I YR B HlroA epri ,r.l,.iu<..T 1;,*^(;" .,,," 1:,* .. PnrALanT[NAi
l a yua rehee m~voRarl tora ige- n e d 11L. n1o' nO e e omdn ra e pri l. noellrl o s e I nquenon i e e.. l/.. i IM A 1 i s i n ari des AP ea n aco.
ines ener ld o eg rrespon sle sn- tGab-nr 0caU ndve poya i e lar ant e l'')os-1& railabls aumnus : ,, s m of n i 7 i fuc -es c f nres tree qe ]a ferna he rl Doraa ('rano4 ,, Be, AI t<' ond ane e
erle renvlasronel na maero en Evlo- ,ambeE oarlmas quea iurreo ya brrel[,I DlE CHL cAn BA PREC10, DErdln pn mnilr -' Z .r,,5 p,9.ni ,)unha no a raheorg PnC! .

nies y anetralledorel Yde grj q ue n d rsp n e lxpres monr mle . c elaprce r Inart i lro i po rqu .o priirnterne de a ,, d la t nlecetonesg nrl los t~rFunC e Ie f ltat< t F s ln ma~rten de' ,r"*tv" y de I""os Comu "*"a est i,,,,|in a n pa iii [, rup 111. p l...o i ." .! .... *, f,, l..,Tf,. <"b ra dla l'sinev qude ctn-P
Guate m eiI o hieac ntho d VIue 1o untall hn n en ubr qul un eplo prorrdIm nlo. 0 ror mpvaM an .. t a ,N, n ;A Cb ,v ., .., .ortnt I 11o1) de llam;.a dPae n edeola dp
ba~~e mflltar en el aeropuerto, y ot- bersro: a i n es n~tIn me or 2s = -vidos por e[ s politide do oameas nascinoeto -tr ,-vnt s1n s eor e m~met e a l
dezi laei de hidoeI l enr. f con -u-ntrierrm rloml rluenw v dce hC la vrry dOlc n .T LOS COMU NI T 1.1 Q IT L eon B n r I, a iep a bIac ion,'n coI-
munic ar &u decto rl a Ion P a~riamemn que rAO York. Tho a p rt.d d. Lor do. q,,n r o o por
qu.requo e orgaH~mo Iternalo. pede .. la ms Imprtant*que h. una n~gr~ne preancac~n por "'^'.,,.., .., ^cion dmceque 1i de S.nt2porrelprenodrot.971 n,,,,,A,,.lr,,, llamHnle Io nniri,, ,v' nclo, y In..'*Ins., m. .,., voi, Quere eto deir qe
r pal tolidple el cotnrob rmadela ono- 4y itilebd el GOP dwe leaiscrnu pru. Santiag de Chle aulordarc o mpe 11' .) U N ^h]rai A L E rTne E NB A M E R ICANTF. CyBANO KNPI boy a.. IR pihiae ikie nAct lox;ren a~ | dealti so acuebax p": ietd rrrin *"]-'"" *"infle ncia tiene Ins obirer~n
Ella peralaodr deli esto deim b pu o idorqu e garenry y dealto ce. p rque 1- r e gama on romertentema nden o en lsnze eerse u n ano m eonrap ns buLadnOs ArE. n amnro 4 .Cro0 ,, n,| u.era in .. pn r ad.i t io hl ,, hn.e, l e t'l-ste-te ox10 0 ,, 1,m
blnc6l hayq e el o rr ustnsaled qenu e h., de Is udn.r ao dem l lratas c lo B, ,|npis pAtn conop nltas Tom co a* en. de] on rt ei. 1 C intsrv o ernon a es-Vte'Vad" A M",nd-"- ha,-t a a Juie rooi dsolu nar s rar dluo P it l ar ,on el "babvd-


ien o p hadi h reps la nou tai l.IA d e n lub rt a le ne ra esscir a lo un- ben eer en ten ta qu e e t dart M kig ep "s n lo e'- |amnunabo-e y r e rt e o sm em n to a o s p un o de r-m o l a ta cn ikir Iw 2i non (wns i lrr 't B i la n e pe,, ld rre ,].ie Iie
ua nosit toie l pubica d hy, unvr eraluno l e pre Iont6do tas elnib iorlelyqu rhieR.u ra Atrien .a. ,P~or pes-one enei i ost r q eaes pl i t iO r eli aen r voa-de rensa epon- tenciue lLnno utah coelumhn,. tat) y m d nD~l ips er i chsdl hatove l-lro, moi ---
Ho ndural an brlt los pa ghamasdo rdth- I"sliprui a d ss eL tercr par don d f epocdm no y pra eo Risals c a, bu n a pun t anl d Olenarolyn e s e pMan, tin Friendst ti "ealar sop vro-l rR Ex. es e rti p del'e pr~lti h, oc r-If nlacondi~ s Con e. \, l )tlite 1 ll ,, ;,i .cre l ga,: tO esn te propue ori
Wcs u vbement ofI goles dr sntacu lsl Wallan rtcea unq e r I q e ien e An es INuERe CO NTINs r h yENTAL de C b~to ~ cm lo nta q e lno P ertod- moer fe itldo o rqen c lams co na reput ioroa 'e eral r rietea c aort on, e x.,, Von. el as,',I,", ilue s de b er'an ld im Dl )'/lJ ( , r p hen lue control e Monsp
r i p ee n s i a r os t c lar o a l iaw n y t ie n e u a ronc roa e tei ert d d m o lS tatp il inn y e s r r l d e o ds ad ersaots-Y b e oo. u e ui c n sn/ ee ,nr y e r b eru eo i r 3 P',-.,,n_ ( r f a, elt ,
Cal Mrpn u adsu. og ter t o eleo?" Co ]ra cinso uemnuldad Se qe R]RrPe e- I cncenle.o pebls ,,erat d IC Up a tdsntm n ie vimaI 'ubran Rc todnce hoa dl rei t.t
[IS en ]a cuestiri de Belic, ordeni nirtar cde Eltatt, no haaiJo t'hUrippilot tie comlt e de a Infld- ArI c'mt .rnp, m re ndolIn c., 1 _dik-- at, pront Como hIa eosens-
Iae1p 6nJu tie ic orsosl lca.a n aciln. Vergn ser donolme ie o Lr istde Manu n ncfsabs eriavoal o rtumane~o s y ae l~l que de ll a s mIp y onorbl' lpladiEuoa 'Ivmeh VRplro ir 5 dpuraetadro dI1) 0{ o h '-',tI
-t otemeicna v.-diri crherad' X]A on calsedcin lre ,npazra u de.
I nglss Son:t W llim ae un proea st dealn embargod qe 4l o ns d s tidueu aos". e y y vie ola seuna geostu mbre q uelya o Urd nen vo cat iuo o ueo aia. milde Mn ---CI -AR .r- Enl d ibestacr do d q Vr bo e o MA- lNortdb ~tel~~le tt' r e el [ pr ocIt edi rue nt o 'de
Ia gni ee, H nutras; br mas Stele d e fecu- oparsante m uy iov n a delpr o- den ial,imateial.b y ilun pe uehtair nd ,'te prsintiehian t asoraloe napralnnn sn,,mti T.,.Sv ns a.a 'plde dce g al- d,.' I ivicin e osil
quesd de guerailynMa l; ee Ms ol, 1 ra ue ob l aer o t iie ten Uieje41 a ies, a r e nt-I~spro v cs eh n isoobi e.nadlnte MA plrdehrec El ue n ti la Am eric ea Fna, nVast e ul el ie rda re llo ( ei rier tnitnis troyV ll, ,,', .01- ,;,I,., h,,{,uit tat tlblean Malonead&-
Susmlsa Vco E G e r- tie r IprerRscdea e a e4"aIud r' el~r ln 1ramlol~leparl a,xicirlnnie ntr ",, e Io' din 'l rio e n l ROTOGLq e RA BAD ,. (n c11 a nbrmaa sI
BrelDailyEfprmemsn: y rShtan l aey urhfoma6 elque a divi ns|6 oliticnas en IRSnu e- gados, en nc a elnn es, bajnspend eria""I { 'lk[(flll'" tr" ,oa ,de, sro CotLnes po ;a a os.pew oalosrme.Ilh tlo Voun~mn, "s debe1nI. d..heeer lstel-osdei
lifs menion tlhaeosson lan ots en tre roLos A cs partdegclaus6 ambcefda d e l F ra tin n-Ip bi a tin de si ,ts as c olas crLgn, es me d pr rec le i gotrand es poen sel l d em ra etUcas s e lr el n cleric r s illn o s|1 e Ib rtl,.qt. e xt~r lericvm. a de ir pal.i- ....i.a SAT.-...IAGO DE r CUBtArl I)Sin, e1'nb'ai" s'" e oee. ;rv qeIa te e
crracaip atienom ha ia. El Salvador el doropen o rrpno, -eud ninuloscin- Habana.. Ate. -p,'opv,,Rn,,nazil.hOe-'. oll I.''ia", ,ec -,"ntin,,IV litn socomade edcna di
emerieaonantes tiero ecibirn]a Orada ,etn y de la Repfihlca alemanel la de e In BaBsa nmereela, _ _om_ __a ...... /. u .,elepaoddod de los Estn-
Ltcal ti n dot tn arel.. teritdao yrio We im r erecd hp l ..IU r.. acm, e l d ... d. . '. enter alas meree onts delte se Ame1r icapu elo n e,' ,co. P .... t ...... c ioll- il.l.. ...... d .tit.....pk....... ..... u.. pinh, ,. i ,, ne,,-
Cer l ifrfoe rdh del S tnday n e-di cs l a oh n ~ l le a e c I~cu ca cnu )aspu ed ap oles rarde rustl n y nib rta d qel n* al y s irmarlo Re I oue r l ernsr# e l /,d ', d tv ,d '
patch. tmbi~n,,ri thIarlndurilse Ins plbos ,meri-,uln.,Lo ,o ha ,medido e Costa. ica nonontier-
raliia d arlt n rc upo dem n en iodia en!l- dpodt epa ol tie de iw ,usaana hncphde n,,. n ...... )Pit lpr ob(ernea ,l,' r n .. .. ... ER .rei de OLUNT dA d con
brtliia setie .legpalmet, .E1 tmar- pU hlE W sALL ACEpoy, er JUDa, Io Clne d r'A ALo PA ISobr o ate ihalla t eo P) lont (ente,, dor ieh),,millh.minimaadgi dardt rirI- LAS',,.tIlE,. E'EdLE"
dres general M ne l Ydlam co rep n al e In- la r i en I ne[ r x imo re lat es. Dlasp ran uth at e doll s, tc.pril aurnn ,,nt e dndl ia dorsl f. rt vr v lam fucr ."'r7RA 1',,Ion De ,n la't n nt tcr. tla o ,. iVr ev, A!.. ..",tok, ihre obrc d antq e o n-r
glee, repelae ruin is)a men ot i u ul h elb.. u n e RdaVnala ... tI .... p....En.. ..Cen. t sRO icaP U rrTADO D E P H iACE r idelOS ErTbip OS UrdNIDOS urA I, -noi.. .......... .. .... ', ., in dndArit e oga pz
Guatemala, de l hcoe r qsu.t r hay na .... ipa eslb... oed u.... tmteydetnew. :....... arioCAMPAeA OJA CLAND at meorcuBA, MATERIL d e LI CO t,,e ..... .. a . .. ..I:,,,.r d .......... ..... do oE rnps la d 6 C e u lan
Or n '6tti a a aep6e ~ e .~n resuetosn n aicr Iserochos pu e ls- 7oi sterrin le ainrdio-, 1o larr eAP e ncI )onAu man r qui ,,m t ,, factor i,.rtn, ra Plsie peil
baetm l itren esn al s e a m t r l o& l n [ o vne[rn Neont no yto D ro.t- a t pren a" S N TI AGO h lemo b zr, 4 v APR ~,i WA SHRvo t ri i cNG ON.. rln r tie IrR ol i clC C- i 't' 3,p ha II ,,t,, ,, '' ,M ,- I-'de ] rq e~
dealslen de fdle Tr lbu a|Prmnn. e d XrepI p- enatienen los a conr e de i d d d
'Nues trnia I~ n eon., tdic te 8 exppro- H N VENe a hrew DelHampshi e.m ara o e r a- on e e ad et .--S o u ROMAo eem o ld p ram no d sa .. .i4.,.. nn u s ,: ,', m r7O 4|( P I ,,,on ,,el ,.t,. .,. r ,',,'di, , 11% nA ar i ue l d e ivielps par.
sionma. !Is hR t i mn oofet t h ph an n l o,L to 4. el P.1- aroldo E. tat juntd o s en de ue e de lasr ifdc is S l aren- quo1 r la ol ericri atilad o e dstrr-i n ta s dorl ol; onalies iode m a rs ri- r eap1 .,, I.. ar para dns hart irme'r, dl IRer, u h , oe ".ra n eh, ,,,, .... ,,, I,a d Is de render Ia al d e .u
a, ti gruin d e5fas, Con ta ,I- ca-r6boy ue nnspruba e forer rarcrrnln Isade- cionti rirea r a la Atl- rra Seit nipaIn Iltitna FCt J 1e e ~a-ebrl Ho as o utico I'' "in ebado it~ln, r o n-nP ...d,-on o ,,`1111ro ol'ed aLg r
c a n c i le ria it l s; ro re.,Tio n s~ esronen dcart u cher a asp r o vercts.lEeR e nram n -ec i nP ernte e l h-hchaa a p u-pco npem i n a i n s cdid a o a l ... ...e1 1,,",, ,,,w,,A ,,, d ,,,,.,... - _ _-.....
t~rl~rdad, I kngoaeg s l pml a n~tn Trum an. dtr peie- ta msaperj na d RcaoensIus ltsnv oR, rftdad delpas l rn tenpusl prtca s.na ars Ls trbnleoCos serves or lueraru- aseysehda. les c non r se ~r 3,53 ",primer Prlae nin r~iig b[ia ora "] ....... oc, 11. 's V"do'ie colal clt,', ),f,,,,.,.'.ahr opsbeas p-
MAt E O reo ENdar Due lo E FIlX o rle- en a, t Curntamp sden al i este6' ds trat a de e ns enl o nrmno fe- a Icones nntra otr o ds o apres ntochportan prend c isode entpard?$(, x-rv ir o e ti opla Ic l.......4 -11).. p l er T h 1,.. . \m ra co nst uet
gaL deVAR n EL As e sda ) ieeamoar dndn svia cosimpe'esc Ade qernts sets pax l o n ue b cer los pCi u/d e E l IiII i uar pti to p. i -h r'o l Vande per ld l 'a o e aude' ,m4 It ,, ,ani die 4 0Ia0d e emr os
AL TR IBqU NAL o ra n~amo Intenael m p de d o s mla ra stuimp anf s le hiue -ha. eunrop ag randa, quo a rleach~ o e mr i ado ]a El d rio a PIN a ble ceu e ando b ns e $ 942 n r)a paricipa lo dteS loo 71 I \' 'far ap aa ln en l (,I, ,I n s o I ,a -de (liste it ,, h a o VI ,,,, -t u e e s o de l
aLO D ES m auke e rzob4.m(A eP) astusiay a c l b adoel G O P ed e a pr pari i n ele e la s au t rord ds. C omp e- p hll ha ha]]ads lmpr edu tldon e Psid ont-rEST d oIa lNTS 'BA N opul Nar ,a rlta(r, pa bhnca men e l sde .,1 nJ., a t,,, l lt Pe t-rioa est V' I, g, 'an o ~ t~l ( at h a sla t e e un m l~
1 ~ ~ ~ ~ L lK ld d d l r d d e n1 Hu me r is en os gtneralx~ es Ln oun" te iecta d e nsl e na c e tpr p o uaen t l e rsodel l d mpu tadn co ul, ya br i eus go i n ARu -ENTo a ls p eIlmAtie d r stsu m re C so m Oadan ,d e n ,,I I,q 1, od-3 ~ n~ d~ a h .a F 'la e al ,d q e e atd
leN O 'R m ral I' m e l eo ern sa( .;'rio ,'I: ,,I,,,V ,,, Io, a I I ., t i , t,
un n t m fiinlstro bqicJ de bo.que e l uma n orque egur ente "a de acser l- idor exltey omerco r anhibe ac do o V lnz a A i P reoe s m enusc er quo r ellp. do r ,Un r llow de ale n t vln n r ( esnp on rer i- eseavaoo va 11, __,___4 q;, p,' Vvn~e ltoim, .esd ni.
Ho drs rtni.-a io Idi-% Srea d l ecrpatd teb ea Io Al" r P"I ""11 V11es r" dl- lt. p`- O I(;ON 4
aa01a/cone d prpaga da no l- ar~ o p ra u_ olneionpr tha esde |as r nto. y, 'e ra exos que sa bldes calanmena u nfuni e st, n mt~c Qml en r epr a- a] m eno p, q eesld ot e, a s"c.ldi a ,meg ri p rece Il~ot" t ,,rr rflooal, t p.de1as "(,, r ll r ,-, F~m:,; econ eIte a s te r opasc, hay6ias
etsablee ntrne iOrnqu glretsnt 0 de euhran e m sd R ae coroas pun e e~th e q e t~ibende a .ties. e preodueien o nn t~tir h y elqer bo Con(dad cora tr a e ieaal .. .l dem critco emu nar tud n icardn ulza eir al IAd r ietedlan l'Fr nzi. lo ,,. a K p , pop\ato, de aiewluilnto p., 1,raha te dbe .o: arvdeetre q ,
glu c l w e en'S r i, pro &I m tesmo de m n c musar U rics a e le l a rt idn de mo n- Ia ulti r i a e rI e sa rr. .ie | akhI -al r r s p".e de ra.-ma d l ekhte In r da \oo d D, 2 noctd.rina tie M on-Il t a -rlnl r~o d. i eta o de p td
critcot ontgr n sohe nd ad Sras-ell"od s I s n- lo es. Y score todoqurqede co sta"ca.(la R y Le We le el elliln n-t ,ho wmdo deref nhooreIeg .. ..
dsI roin smp Ia ds puil td e me Trp ongs d e n h r u rtla d l los ---eogrmas t9 haen rplo s mri- ltunan do ue I a saen ~l o srv ipr s uqo -n un e o me n redon.l e I igl ncatnr a .. i rtame le i O lce l" Pa Tint I. I otm ir tap e ,T I m1V-- d. .. o o u r oa Y
e ln ano tdl Tribn al Ine rracti a11 l- e ote o :l", Noo.-Los period erLe J n dreid-Irheo IA ,e vk dVa" dotvpurea t'bdvatoIdr frIar-]r 18erdes I'o I ca o-eoteee aed~rlc Asia y tooC~t


AE.LA MARINA


LIoo DEL TIi o M

"d.n;;., T-;'^;:,,/;, 3^ >.t. L- i ; -
Om,. A ,A ( OI


-


LA HABANA, VERNEtS, 5 DE MARZO DL 194B.---ANlUb .MARIOU, ADKIAIN, EUSLEBIOYU TlEUrILU.


AIQ fin rvI--.NFMllME-5. IS MEncILo CA"NXAITOl V2
PAGINA DOS


Informaciones

Radiales N

S Por Alberto Gir6


. -La .anedall Honor al M&ri-
tI eri impueita hoy en ia
CMQ l aifioe Lizaro Calza-
dlii.
l "dills.

S-CMZ dedica I -Antologia
Poetica del Radio-, con
roatiza.
--CMQ en plena actividad
con motivo de la isaugu-
racidn de Ridiocentro.
-Esta noche en RHC-Cade-
na Agul, el Show de Al-
varino y Echegoyen, con
el Trio Moreno.
-Triunfan aLos Kikaros,
Sexcintricos muicaleI, en
UnioDam Radio.
-Programas del dia. Selec-
don... Ondao Cortan.


La Medalla Honor al M*6ritc le se-
ria entregada esta noche, en el inte-
resante program "Esso Rinde Honor
at Mirito", que se trasmite todos los
viernes, de 9 a 9:30, a travns del Cir-
cuito CMQ. a Ldzaro Casaldilla, va-
liente muchacho de trece aios que
el 16 del pasado rme se lanz6 at mar
para salvar un perro, a pesar de las
grande oleadas, arriesgando su vida.
Este hecho ocurrido en la bahia de
La Habana, seri esceniticado par el
cuadro dramatic de al CMQ. Ade-
mAs, me compietari este magnifico
program de la Standard Oil de Cu-
ba, eon laI actuaci6n de la orquesta
qvt dirige el maestro Gonzalo Roig;
sla ce4abrada soprano Hortensia de
Castroverde, el Coco Esso, y las tam-
bifn destacadae soprano& Marta Pi-
neda y Viola Ramirez.
La emnisora CMZ,. del Minislterlo de
Educacli6n, dedicari mu programs de
esta noche, a las 7 y 30, titulado "An-
tologla PoUtica del Radio", que di-
rige la gran recitadora cubana Ma-
ribts Alonzo, al poeta Josi Gorostiza.

En plena actividad se encuentra la
CMQ, con motive de su traslado a
Radiocentro, el grandiose y modern
edificio de L y23, que serA inaugu-
rado eon tires dis te anmadaas ties-
tax. en aIn entrants semana: 12, 13 y
14 de marzo. En la interminable re-
laci6n de incentivo0 que anuncia la
CMQ parn esta nueva etapa, hay que
destacar aIs actuaci6n, con caricter
exclusivo, de Nini Marshall, samosa
artist argentina del cine.o teatro y
radio, quedisfruta de la mAxima po-
pularidad continental. Luego, Marion
InclAn, el Nifio de Utrera, los excan-
tricoa modernosa Dick y Biondi y
otroa muchom mntis que mencionare-
moo sucesivamente.

RHC-Cadena Azul trasmitiri estet
noche, a Ias S, "El Show de Alvarsjio
y Echegoyen", tomando porte Normil-
ta Suarez, Jesnas Alvarifio, Luias Eche-
goyen, Juan Carlos Romero y Julio
Gallo. Se trata de una audici6n hu-
moristiea .que mantiene a sla radio-
audieneas en constant hilarldad. Co-
mo atrameci6n especial, actuary esta
noch al elpanlotmlmo Trio Moreno.
Siguaen MUA E~lua onesqulan-
- d xilts a Ia 7 -y-'30 de Is noche,
..por .Uidaj _alo. an 910 kiloclcls.
E-ste Wahnltt exc.nIri$cos musicm-
1u fiu 2n duda alguna, verdaderos
c6miet. El dia 29 debutari en ame
espacl do tiempo, Pedro Vargas, el
tenor de lUs Amdrlcas.


C -


Hacienda
$2000.0.00 EN MONEDA
NORTEAMERICANA
Informo el saior Manuel Rcyes,
subtesorero general de la Republica.
en funciones de tesqrero general, quo
"The National City Bank of New
York", ha imiportado la suma de 200
mil pesos- er billete" de banco ame-
ricanos, de a $100.00 para las labors
de ]a ztfra.
DOS DECRETOS QUE SE
CURSARON
Fueron cursados Ins decretos qua
autoriza el oredito de $5,000000 para
adqairir una ambulanciscon destinn
St lajefatura local de Salubridad de
Nueva Paz; y amu suspende eln-
bro de los derechos, consulares y de-
mAs reeaudables en las aduanas en
Ia importaci6n de 1t500 cutios con
deslcio al Minlsterio dt Comunaca
clnnes.
LA SUBASTA DE ARRENDA-
MIENTO DE UN CAYO
Inform a la Direccid6n General de
Consultor*a, Apremlos y Bienes del
Estado el admtinistrador del Distrito
Fiscal de Sancti Spiritus, que el pr6-
ximo 19 sera Ia subasta de rrenda-
miento, por seis afios, del cayo ML&-
dano de Luna, en Tunas de Zaza, de
ese termino.
*
Comercio
GESTIONAN PERMISO PARA EX-
PORTAR HIERRO VIEJO
Con el prop6sito de que los In-
dustriales puedan ejercitar el de-
recho de priorldad que le s concede
el decreto 3485 t diciembre de 1941,
ha sido fijada en la tablilla de avi-
sos de la Direccion de Imnportacl6n y
Exportaciin. las solicitud de permiso
de exportaci6n presentado par Len-
Igyel Mallin, tde la Fstaci6n de
Cristina en La Habana, para embar.-
car con destiny a los Estados Unidos
1.000 toneladas de hierro viejo inser-
vible, a raz6n de $10.50 la tonelada
que hacen un total de $10,500.
El termino de diez dias concedido,
vencemi el pro6ximo dia 9 del actual.
HACE COMERCIO UN RECOB-
DATORIO SOBRE LAS DECLARA-
CIONES JURADAS
El director de Abastecimiento del
Ministerio de Comercio, se esta diri-
glendo a Ilons lmportadorei y almace-
nistas, recordindoles la obirgacl6n en
que estAn de envlar mensualmqnte
al Departamento, las declaraelones
juradas de aus exatenclas, ya que de
no hacerlo ast ie darti ienta a los
tribunal correspondientes para el
procedimiento que e tenga a blen
seguir.

Agriculture
FINCAS INSCRIPTAS EN EL
CENSO
La oficina qua tiene a su cargo la
conrecci6n del Censo Agricola Na-
cional di6 a conocer que el total dp
tfincas rdsticas enumeradas en lodo
el territorlo nacional asciende a sa
cantidad de 159.X59, distribuldas par
provincial coma sigue:
En Pinar del RIn 2a iml finaas iue
representan el 144-1 de todas ]as
existentes. En La Habana. 14273.
equivalentes al 8'9% del total. En
Matanzas, 12,723 fincas, que repre-
sentan el 7'0%. En Las Villas .40102
fincaa. equivalentes al 25'1%. En Ca-
magiley, 18,754 fincaa y en Oriente
existen 51.447 fincas que representani
el 32'2% del total de las existencias
en el pals.
Las 159,959 fincas inscriptaa subren
un Area de 9 millones 77 sail 88 hec-
tireas, con un promedio de 568'7 por
fincia .
ESTUCHES DE TABACOS
A MEXICO
Con motivo del vlaje a Mexico del
doctor Luls P. Landex, designado pa-
ra actuar como observador sanitarlo
eubano del desarroajo de ia epide-
mia de fiebre aftosa que se report
en ese pals. el ministro sefin Nodal
Jimene. envlo por au ccnducD do
flnos exntucne de taebaros habano.
CoMOn Obtnqui. 1t ml ns Ian"4 t f
CUlturanden te pns il
em bala dnr do e C ib a a- t* 'l

MUNICIPIO DE LA CABANA
DEFABTAMENTO DBE ADMON.
DE IMPUESTOA


:tI0 ama. Notlcais y Maingca. Avlas de Cobranaa
i9a0 a.L mi. DCcotta p Controver. Ano Fiscal de 14M8
Alas. INDUSTRIAL Y COMERCIO DE
!:00 Por lot Campos d mle Cuba. LIBRE REGULACION
:0 Ritmnoas popularea. LIBRE REGULACION
10:00 F*chan isoJrlvtbter Ms Coy. BUB-ARRENDADORES
il0:1 Controversins dt Ia Callandri Jueffsa de Isllar DomlnA Nalpes
-' Claistlis.nien
y Clavetioa. Gilf, Et-c.
10:10 BunCai4o Eitrellaa,
11:00 Trio garvanin Dtax. PATENTE ANUAO. DF F.OTE
1):1: El deltino eat a in pU ma. NAVEGACION
11:30 Rincns Criollo Js Bigalsa. EMBARCACIZrtES DE RECREO
El-CToCua -inTlai Medrano. ler. TRIMESTRE DE 1948
11:ib Notlcli.o CMi. Uallarreta y SE HACE SABER a los contribu-
Compaila. yentes por los conceeptos expresados,
11:00 aSasndiksn. que pueden acudir a aatlislacer bus
22:25 El reporter Esso. respectivas cuoaaa, sin recargo algu-
12:3a: Superman. s latmoso emile- no? a las Ofirinas Retudat oras tide
Quito. -Cete Munlelpiplo, situadas en Meroa-
12:46 Eatampae Colgate. dperes y Obispo, bajos, lotion los diaa
1:00 Chicarlsito y Sopern. hafihliles, DESDE El. 5 DE MARZO AI.
1:16 La noveIa radil Candado, 9 D E ABRII.', duranle la hoIarn
prisenta st primer canptulo tie Is no- comprendidas entire 8 y 12 do Is no-
reIn Alnsovea saldnd-. b he. exceptlo la sAbados, en quae s-
ltati La an.i Srlns.t is ls V. C
lero, Alberto Gon7'F"'e" _qubo e olo seed hasla lax P1.
leno, Albertn G sies Rubtse en Igualmente podrin pLgarse sn di-
3Amor ProhbLdovm ho n plaza, sin rLearg0, ]bs reibrts
1iO4 Las oanemones de ae.r. ndiciona dp ie 5r scores anto eriors
*:0 No 2:11 La radioenvela sermon Car- po al a oi pan retilficacnes tAi
log Batla, MIntn BuJonas en sFloe cuo1as, que no han estado antes anI
de Tear-it.cohro.
ItOA Vtdas N oelenp>. A los ctariu lban rotes quae ahonarlr
E: Front@i s vlo Fuit n r deribosdentro dt loi DIEZ PRI-
2:9 0 La GuaJtra isntanamorL. MERnS DT'AS DE LA CODRANZA.
I l La r earelBa rlon nI.rig ca o a "a DESDE EL 0 A., 18 DN MAR-
Is n aueibnesi ZO, s lea harA man descuenin o bo-
t00I La novel& de la crstre n eilmacuin del 5-- eonforme a In ma-
lmtn Buionaa Y, La: a .6pet Pt nte. ihlecidn n el Articulo IN dt Ia
an sAmor en In i,=l- a-ey de 15 dt Agosto de 1936; .t dm
4:20 LA uelila del peadni. con Carlos aneurdo con el Detrclo i ePlla Al-
Badtan y 'Carmen Mvintc a sidlad No. 10 di 1940. lIan que ti-n-
4 40 jttl a loP ra,n Caon r in gan Atiasom pendlentes poddin alo-
Ceabrera. AAEtjand,n 1.O,t ) Manyo nort las cauotas del e0-rvniB 7 corrienle
Repy.. c Et tiu. n,,, dete 1948 yc'relebrar conoenio atparnl
51i L, .l,-ia P1,., Con ra liquidar en pacou aplazaios el
Eduardo EA.. An .t.l frlt aWl ern- emporte de dIchons atraos.
car,. Los recibos de Indtit ija y Conmet-
:ta I s RCA amair, a dt Libre Regulsl6n t se tgasni bin
a:t0 Federscln NemcloniltAZsIcarera c la Taquilla No, ][5.
5-45 Nilecsr CAIaQ 1os dt Juegon Permltidos y Flour
515 l.a e.trts d. i,,. v Navegaeian en ln Taqutila No. 9
aI 6 I I repjt,,ee I~~ Loa Sub-iitrndados en is Tl'rc i-
0:45 tleldati An j Bl da Ia No. 16.
T;00 Fant. s. i',,n i t. l. a. St od'im erle, par tallhm (I I- ]o in
7i El Fnolletmn list di 'las. at. 1-ql no pagaren i cut ita dentron del
rta Valara, Artmaten otsorlo en aLa plata sefalstado InIirrmrin cr1 el re-
Oaviota. 'vargo lde 105l Y Re lr s agucii el no-
Iii is N,.vtA P-1 ..ta,,le Com In b to pam-isa \ticd Aptenito. aiolhiun-
novelsa do ty,,pri dm.a Ilt, an ,Auile- inse 1 pi--,r zdi n 1tiln te Ido lIrnm t-
quit... ,Sn ie istleoilo en el Decrto Ia-.
8 no K-ist,' eIn rI A, 11.me- nta-1-1 Ni 771. de -19311
do, a 116s W. all i -I" mI -.n- a it }lassn. Fe *ar ea .6 Ht a .l
toh NIrteAs ('setn Rllsr..
S25l Vtdse reae. ,, %arti is isle. AirRtte Sqtumeatepam

A 26 a-saJ n.- a. Al ni Sr it n ItmI rten
is 1' ci Ce .e ,.
InE n7 r'n'l ,....al./r r- 'iteFOG l e maO titctosta
I- l. e Sc.. n ," . ,-
u9 a- Eu

P 4%
Cac aetIss "" ..n-il. Kit,. ,.srt~part sit. I '
ji sn Re e s. r I .

Co n artl ,-, -. fea rar a ZaP-,- -11i
0.09 Ktondsca, ",. ,
6 IS PIimal, P ,ri'
del Ca0a1tte
Ills ai im A I',-c

Otta
B o I Lir' 5 in.dii., laz dt,.niy. Ies~ Tnr
a B, mOS I R.Clel~r.sm...
IllS Ope a 5l k ,t -
ti a El mar.1ie' '
#Jima Aesbat. Aen FI-' a a.AttrcS~
Arabs' rep,5
, n/sn Anndaa rm., aAT
541, AndIceca P" r s
k", o Palisas yn lIsmee
to!" edeipersess, pemr .-
,,__@Irem 1.'ltapsi .. s,\a,,d, ate,, eseclls
la.nai '$ IanlUIem esu,.s .. .. ,..'d- .n's'I=
I L ne _1oaero -I. .
h; I tm .. ,., ,,, a,,AW


SDE MARINA.-V-, 5DE MAO DE, 1948

DIROD AM N............ & DE MARZO DE 1948


INFORM


b
p

rbi
n
V
e
J.F
d
31


n


0
r(
G


d,
7A
a
u

L
d
51


x
L
b


a


n
L

yl
A
c

icdi


'Viajeros ,
LLEGARON DE
LNUEVA ORLEANS
Procedenites de Nueva Orleans arrl-
baron por la via area, lo Islgulentes
pasajeros: el ingenlero Manuel tay,
oIn arquitectos Arturo Mendez, Isa-
bel Whitmarih y Senon Martin; Ele-
na Suarez, Harlod Jacobs, George
VWlf. Harold Rhot, Gastoi, Benoit y
el comerclante Francisco Baralegui
Jr.
PARTIERON PARA
NUEVA ORLEANS
P'artleron pr lan Iinlma via' niidO
Nueva Orleans, los sigulentee pa-
aleros: OFicar Campos; 'el funclona-
io de la Chicago and Southern Air
Lines, Pierre Vtllare; Herbert Daw-
son, Oharles Looke, John Liaien,
eaac y Gertrude Kahn, Martha Jo-
ies, Robert y Sheryl Pruett.
LLEGARON DE -MEXICO
Por laa In via erea arrtbaron proce-
lentes de Melico los sitgLuentes pa-
sajero;: el Ingenlero Eidward hag-
ons, Luis y Ann Aizoorbe, Aria LIez.
-onzalo Garcia. Alicia Snciez, Bru-
no Millan. Manuel Linares, Alcia
Ojeda, Luisa Behar y Ana Rosiles.
'ARTIEEON FARA MEXICO
Por la misma via partleron rum-
bo a Mexico, los algulentes pasaiJe-
os: Mario Cruz, Estella Batates.
Guadalupe y Arturo iispert, Merce-
les Nazabal, Luisa y Emilia Loren-
io, Adela Bontlla y nuestro nuen
imigo el clubman BeOt;o Ecnarte,
un bebito de do.sclentas librs de pe-
o y contemporaneo de noiotros en
edad, dignidad y goblerno; la Irtus-
t cinenimatogrifica s Morantes.
LLEGARON DE MIAMI
Arnbaron por la via area proce-
dentes de Miami, los sigulentes 'pa-
sajeros: el piloto Bartolom e Perrer,
a larmacOutica Yolanda Pernindes,
Os medicos Pablo Tablo, Huy da-
xoni y Wlltert Gordon; el milltar
Luis Trujillo, Margarlta Tablo y La-
bio Peralta, Manuel Rivero y Jose
Miasip.
PARTIERON PARA MIAMI
bor l& misma via partueron rumbuo
a Miami log aigulentes pasaJeroE: el
magnate belibolero Joe Canorna;
Luis Armas, Gustavo Bustamante,
Ramon Oarcla. Gustavo de lo s Re-
yes y afior., Ortelho Fyo y hsenora.
Antonio Veltia y el doctor Jose ael
lueto.
*
Estado
RECIBO DIPLOMATICO
El ministry de Estado, doctor Ra-
ael P. Gonalez Mution, recibi o ayer
en su despachn de la Cgilleria a
a sefiores diplomafiticos' ientes:
Embajadores: Excmo. seor Beni-
o Coquet. Embajador de Mt xico;
Excimo. Mons. Antonio Taffi, Nuncio
Apost6lico; Excmo. saeuior Henry
Oorraeb, Embajador de Estados Uni-
aos de America.
Encargados de Negocios: S. S. Hec-
tor Inchaustegui, de la Republics
)ominicana; S. S. Gustavo A. Barre-
Oaj del Peru' S. S. Manuel Galin y
acheo de Padilla, de E spafia; S. S.
l marquis de Ferrarc Encargado
de Negocios de Italia y S. S. Victor
Manuel de li Guardia, de Costa
Rica.

Municipio
PAGOS AL PERSONAL
SCantinuarado l% pa" EM parr.
Ial. de\vengidoi durante el men pa
ado por t Tesorera Municipal. lua
'or. iquldeds ajer lu as m nia del
Henlsrtl Infantil,' Ofcliin del Hii-
nriadnr. Aqesores de Amllaramlento
s altUna 5de jornaleroe.
Hr. caonieuiardn los paons.
PhEMIADA UNA OBRA DE
JOSK LUCIANO FRANCO
En el concurs celebrado bajo Ios
auspicions del alcalde, seior NicoltAs
Castellano,. para premlar Ia meljor
obra hist6rica publicada el atio pa-
sado ha correepondido el premlo
"Ciudad de La Habana". canistente
en cien pesos, a la que lleva por
titulo "Polltica Continental Ameri-
cana de Espafia en Cuba, 1912-1830"
del conocido historiador Joan Lucia-
no Franco.
Asi se di6a a .-conocer ofticialmente,
una vez recibido el dictamen del ju-
radtio, par la Oficina del Historiador
de la Ciudsad, que organize el con-
c urso.
EL CURSO DE HISTORIC
En el local del Museo de la Ciudad.
tue dictada ayer la siptima conferen-
cia de las doce que constituyen el
Curso Libre de Historia dc la Gue-
rra Ibero-Cubanoamerienia organi-
zado par Ina Oficina de Historiador y
la Socieiad Cubana de Eatudios His-
t6ricos e Internacionales.
La proxima conferencia esti rse.
fialada para el lunes a las nueve en
punto de la noche.

Obras Pdblicas
MIDEN COOPERATION
Al ministry arquitecto Jose R. San
Martin. traslad6 el general Quereje-
ta un memorandum que recibiera del
Patrnnalo de ]a Laguna do ]a Playa
Santa Fe, que firman numerosos vre-
cinos, exponlendo que a sus expen-
a. iestan realizando obras de drana-
do, balizaje, etc., y que en breve ini-
elaran otras mejoras, entire estas e!
setvicino de vigilsarcia nocturnal, inte-
resando a ]a vez que el Ministerir
les preste et rooperacian.
SOLICITUDES RECIBIDAS
Entre las diverias nolicitudes de
obras reccbidar, hemos anotado -ta
sigulentes:
El central "Progreno', qu e interest
la construction t e tin puente aobre
el arroyo a "Stgiagia", en el camina
tic Card enox Recreo.
l,.s vecinos del poblado de Sai
Carlos. el ailreRlo del puenite de li
cairelera qui se reconstruye de Pic
nar del Rio a G.uane. entre los kil6.
metro 41 y 42
--E s camptesmado del barro Pa
blo Suitrez, ltarrcglo del puetile so
bre el rlo "Diego", en el cal~inoi d
Maontuait Dmas, Pinar del Rio
--El Club de Leones. de Manicarai
gaia, el arieglo de los puenaet de di
rhan locahldadi
PARA RECIBIR t'N.AS OBH.tS
Pen et driremr gemncral dp talHnmmir
iri.ngenrrni Scergmn' hsrricalos, h
Istir tielgitati el tvgcnterc Cormeit
tHlttnt, parr remahat tar nbransifc,
lutstioaenel ntientt "Las Prota", e
mlmn eilnutni tic Oshta Hrrdi
ic~ Psttes. en a iiplrt'tninrtic Pa
nar del Rita.


Para gesUtonar li extenAi6n hstasI -Q*., tstuvo en aiaclo y entrevisto
New York y otros ingares de ELsta- aL Preoldenite el comandante Alva-
dtis Unldosi, de la llnea de AWerovlasI rez Regalo, direetivo de esa empresa.

REPOBLICA DE CUBA

GOBIERNO MUNICIPAL DE MARIEL
EDICTO


EMIUO RODRIGUEZ SANTIS. Se- ci
cretario de In Administraci6n Mu- ci
nicipal de Mariel, provincial de Pi- n
nar del Rio. ni;

CERTIFICO: Que 'el efieor Alcal- 0
de Municipal de este Tdrmino ha
dilctado en el d dide hoy, en acia- dl
raci6n de la forms en qu e e ha pu-ci
blicado el Ediclo de Subasta de las di
tincas risticas propiedlad de Ila Com-
pasia Cubans dc Cemento Portland, i
Ila siguiente: s

RESOLUTION:
POR CUANTO: Con fecha I des
Marzo de 1948 eca Alcaldia Muni-
cipal orden6oI la publicaci6n de los c
edictos oficialee de sublstas de lot c
bienes mmuebles embargados en este f
expedience de apremio que ec siguc e
a la Compaiia Cubana de Cemento g
Poertland, en la (.iacta Olicial de la I j
Republican, en trees peri6dicos de cir- i
culaci6n national en defecto dc pC- I
riodicoal locales y en Ia lablilla de y
anuncics de esta Adminislracidn Mu- |a
nicipal, lodo dle conformidad con lo a
dispueslo en el Articulo 44 del De- z
creto-Ley No. 773 de 4 de Abral
dce 1936. I

POR CUANTO: Dicho Edictol dc
Subasla ha sido publicado en los pc- [
ri6dicos DIARIO DE LA MARINA,
-Asance5 y aSiempren, y no asi en
la (aceta Oficial de Ia Repsbilina,
no obastante haberse dado IAs orden
y pagado los derechos correepon-e
diente segsn conia del rrcibo Serie
-A- No. 1-5064sc de i de Marzo de
V948. expedlido poar I Adminisrla-
cion dr dic ho peri6ico official, y.
del propio modo haberse requerildo
notartalmente I laDirecciin y Ad-
ministraci6n del mismo por Acra n6-
merno 93 de fecha 3 de Marzo de c
1948 otorgada par el Notarlo Pu-
blihco de Ia Ciudad der La Habana.
SDr. Luis Ramos I[quierdo y dictado
Resolucoi6n con esa propia echa paor
Sel Alcalde que prove reiterando la
a orden dc dicha publicacidn con el
0 apercibimiento de las reeponsabili-
dades qu e pudicran corraeponderles
Spor los dafion y perjuicios que a a no
Spublicatcio6n dr ese Edicto Oficia] de
Subasta produjera a ]a Hacienda
Ptiblpca Mnicipatl. Resolucion idsl
oficialnienie regimlrada en las prn-
Smeras hora der la maianr del dia dr
haoy en el Mjiniasrio de obernaci6on.

SPOR CUANTO: La negativity de
seemprtesnconretnnrirs a le la GA-
Srels Olmceal de I& Repblirca, o del
- Directr v del Admiitmslrsdor de la
mismi, produce un estard ide hechn


ido en el Articulo 79 de ese De-
'eto-Lay citada No. 773 de 1936,
ie t ei n el caso de consider, le-
iendo en cuentaI la tmpoeibilidclad dr
nsertar ese Edicto en la Gacela
)ficial, de acuerdo con el aparlado
egundo del Articulo 1493 de la Ley
e Enjuiciamiento Civil, como sufi-
iente a los fines de las publicldad in-
icada, los edictos publicados en los
eri6dicos de circulaci6n nacional y
d gran circulaci6n local en el Ter-
nino de Mariel. DIARIO DE LA
4A,?NAO kAvanmfes p Sicmprt I
n a tlablilla d .anuncios de eisla
dmnii'inlraci6n Municipal. No es po-
ible admilir en dereerho una i sltua-
i6n de fact para la cual la cien-
ia juridica lteniendo en cuenta Ian
inalidades sociales perseguidas por
I regin'en constitutional y legal vi-
ente, no ofrezca remedies tambiin
untdicos que impidan ]a paraliza-
i6n de las funciones y libre desen-
olvimiento de los poderes piblicos,
ya nacionales o iocales; raz6n por
a cual el temperament qu e se
dopta frente a la situaci6n de fuer-
a qaue crean los responsablesl de lii
aublicaci6n dsc la Gacela Oficial de
a Rcpiblica, es procedente, dadas
rsas faculladces concedidas a esta
Alcaldia por los Articrulos 79 des
)ecrelo-Ley No. 773 de 4 de AbriA
Ie 1936 y 1493 4'it "Ley dec En-
uiciamicnio Civil,

En uso de las faculadcs de quai
astoy invetido paor Ia Constltcirdn
aI lae iye, coma Alcalde Munici-
pal de este Termino.

RESUELVO
PRIMERO: Tener peor suficien
t Is publicidad dada aI Edictoi dAe
Subaita de las fincas r6iticas em
bargaidas objeto de esle expedient
de apremmio, propiedad de la Corn
pafiia Cubansa de Cemento Portland
hecho en los peri6dicost DIARI0 DE
LA MARINA, ADVANCE y SIEM
FRE y en aIs Tablilla do Anuncio
de eta Adminiraci6n Municipal e
dia 4 de Marzo de i1948.

SEGUNDO: Publiquese ela Re
solut6n en un pei6dico dc circula
ci6n nacmnoal y, por lo anto local
y, en Is Tabilla de Anunrios de
esia Admiislraclon Municipal.

TERCERO: NoI(fiqueor t l
Compansi Cubana dc Cemento Port
land pars sBu cnnocmiento.

Marniel, Marzo 4 de 1148.

(Fdo). Martin Feeatidad Pacbheo,
Alcalde Municipal.


Palacio
EL aMBAJADOR BErLT
Uno de los primeros vilitants del
Jeie del Estado ayer, lue. nuestro
embajador en Washington doctor
Gullermo Belt, quien desde. hace
dlas viene actuando en Is aoluclon
de los problems internos del -Pkai.
El doctor Belt permanecern. Una
o dons aemanas mlus en exta. cluda,
para tratar asuntoa azucareros y oe
su cargo.
CLEBTION'ES DEL AZUCAR
El president de Ila AgeOiacion Ce
Colonos, sefaor Teodoro 8antiestetan
y de la Asoclacidn de Hacendados
setor Manuel Cauanova estuvneron
en Paltcio para tratar con el doctor
Orau sobre el plan de cornltour ei
anunclado londo azucarero de 01W
mil toneladu procedente i de la re-
baja de nuestra cuota a lo Estadlos
nidos.
Be tiene entoendido que lo menao-
res Casanova y Bantlesteban gesio-
nan del Presldente determnla
medldias encamlnadLa a darle forma
oficlali al citado fondo.
De eta labor seran Informaoos
oportunamente los hacendado y los
colonos.
EL SANATORIO
ANTITUBERCULOBO DE
GUANITO
Be inlorm6 en Palacio que el dia
15 del actual el minlstro' de Obras
Publicas I e hara entrega al Uonsejo
Naclonal de Tuberculosis, el Bna-
torao de Gueauto en Mlnar ael Rio,
que me liamar iPilar San MMartln.
LA E1CL-LA NORMAL DE
SANTIAGO DE CUBA
Par ssoliclttr medlante un ricoto
la equiparaclan deI la sciuela Nor-
mal de Santiago de Cuba rotuvo en
Placilo iuna pmistlon de prolesores
y alumnos Integrmda por los senores
Esther Pern, Eddy Rosell, GracieIa
Marti y Elba Puentes.
LINEA AEREA


I (-',-* r' ;,r s r ,si I sris ni is-an 6%eIin, di-


ACUERoSM DtiLL COML iON-) DE w ........................ i ......
ACUERDOS DU LA COMISION da.. requertmiiento y prevencieone. -Y par conocimitento genet
TRANSPORTES puestas en prictica oficialmente por si cusitan puder marscl mt.
La Comwaun Nacional de TrasP"d, e an-e tar te
porte autoro6 a lta Cooperativa de esla Alcalda, resultai materialmen- dosn en Acto de Subnsta q
[Omnibus Ahndris, paran qua establez-
o in inuevt's ril,. Is IAnmere 79 te C de Impnibhe cumplimientlo eto r s- contra t es edicto,. public
entre c, reptar Lawtrn Y li Pnlaye tabeecido en el Articulo 44 del De- anterior Resoluct6n cumpliendci
tde Marsniao, qne carecen de serva-
ctO drecmn ereto-Ley No. 713 de 4 se Abril de dispuemlo pr, il seniorr Alcalde.
El nuevo servicing es de lujn. a diez
cntsavos el veiae.sahertdo cads dtez 1936, per Io que. proponindose ee Mael; Mazo 4 e 19
[minutos con er, iinletie netarimnc:artecep; o N tat esu anico Y ex-
Desde el-paradero enIn la P P calle 16 y Ms M 4 l 9
San Francisco en Lawton. por clusivan f imnlidad- dar debida pu- Emilio Rodriugne Saint
i\ le 16i. oitAres. Chapeir. 1-acr.
Avnie a dpe Alua Dulc. cralle 26. 23. blicidad I A rlo dc remaie en lsa is sic Is Ala tn. Munic
Paene A rnt"a Avddateree.Ascn iod o icpree, to p sienido siempre suple-
P A'N~ida dc ,Xnier,ca, cruzan odaVdIanpe BlO ) _
sli Aermdia tde Crhibia. rnntivuan irisspcomrpa meniarims los di'po-
in panr l cx rll 12 drl reparto Aimen- o I t
-drars. harsa IA Quinlo Am enmda .-Co- sinrifer de is ir de Enuiciamtilen- Martin Ferniadies Pacbec,
t' Plomuaenrdt o par Im mlsms basis
.a Play- nic osnIammsrm. Ito Civil de acuerdo con to eitabie- Alcaldse Municipal. -


ASOO CXVT


RESUME


ral y
eresa!-
lue se
a Ia
a is'48.

icpa.
apa.l


ce dtntie LeWooiI S. Aonnac La
Union Latna aobre indemnizaltn
EN LA AUDIENCIA:--Saa Prime- LssMe srtwicm
ra de lo Civil: Luis Angulo y Ovidio ui #"a* A1n14 AIf
Coprado; desahucto, Erne.sto J. Sa-
ira contra Jost Perez Perniadez; in-
cidente, menor, Adelalda Parolde con-
tra Exoy Banchez y otros. !R AI
SALA SEGUNDA:-Compania Ter- M TESUR
minil Cubana-Americana, CooperaU-
va de Omnibus Atiados, -dos deman-
dts-, Feliciano Madrid, Ernesto J.
SarrO. Compailia Cubana Americana
de Seguro.. todos contra resoluc.ones FAR MA CIAS
j resldenciales; SuArez y Sanchez cou- A g* AC
ra director general de Aduaas; Co-
leglo de Corredores de Aduan.s con-
tra Minsterio de Hacienda; Cosar E. De turno hoy
Covani contra Instituto de Establllt-
zacidn del Cafe; Francisco Rivero VIFRNES
contra ReUro Medico; el ESLado con-
tra Comnlsin del Servicio Civil. DESDE BAHIA A PASEO DE MART1
BALA PRIMERA DE LO CRIMI- Calle y Numero Telefina
NAL:-Lorenzo Cordero, rapto; Al- LA 302. esquina Habana A-6914
tony- Forteza, drogas. Monte 58. carl eq Pradno M--9401
SALA SEOUNDA:-Caridad P1iloto, Nepluno v Alt, de Belgica M-227o
homicldilo irmperrecto: Avelino Lopez, Obispo 155 ..... M-7671
robo: Praresco Iturbe, homicldlo, Habana v Obrapla M-4229 A-3530
Roberto Rey. laloneg;-Alberto N0rez. Lampanrla 402 .,q. Vielsa. M-901u
i@lone.,; Gerardo Giranda. droga. Morro 114 ...... .A-83B
8ALA TERCERA:-AlIredo Torres, Paula 311 ....... M-8i11
preVaricacin: Juan R. SiJaA, eft.a- Habana 957 ... . . M-5890
Is; Israel Anido. amenazas; Carlos DESDE PASEO CD MARTI A
M. Labarrero, le ones;: Gelasio Cal- PADRE VARELA
dero.n, estate Juan Salae p oy W Malota y San Nicolas M-7712
aorogas: Antonio Valdea. lfaedad:; Al- Lealtad y Ana:ms ... M-448t
berto Corvo. raptW: F Bermudez P. VaJela v Corr!cs . A-946
oLur, lesione; R. Gonzaiez, usurps- Escobar y efialver .... M-0O05
acon. Nepunno y Epscobar .....tU-4219
SALA CUARTA: Rioberte Velez, S. Rafael y Camparn.no M-458-
ahurto; Francir.c Begue. proxenelt- P. Varepa y J. Perngr 3M-962.
ion; Juan Herrers, cobchto: Maria C. S. Nicolis y Glans ... 11-6244
Wilhani, hurto; Fraincisco Pere Ie- Anbi e Indtstria . M-404L
Stores. QRevillag.gedo yCorraers . I-313",
SALA QUINTA:-Marclo y Compa- Aguils, y Colon..... M-3336
la. mfraccitn aduanal, Gerardo Galano i.05 . .. M-150
Bosque, estaa:; Horaelo J. Garcia, Simon Bolivar 10 . M-6009
hurto; Benjamin Olivk. leionesa; SBurSez 252 . A-353
Santosa Cardenas, homicidio: Jo" R. DESDE PADRE VAREI A HASTA
Delgado, y otro, Infraccion; Pedro AVE. MENOCAL
Pere., homiridio; Urgencia: csr Arbol Beco 120 esq. Stih U-60F.
contra acusados de Infringr la Ley S. MigueIl y Oquendo ... U-4036
numero 1 de Economla Popular. Maloja y Bail C-ri C V-mi2s
Neptuno 1010 . . . U-18U
Defunciones 1nf 1 005 .... u -677
Antin h, Marfs a Rntell ,1 aioe. Fernandrina 251 . . M-6117
,tlann. ,i ..N 315 liE BDEDE AVE. MENOCAL HASTA El
l.an ,to ,.tltndi. a4 .s.., larn- RIO ALMENDARES
N"W,. t; \ Niida O'., Infantsa 466 . . U-577
amisi-ltd. N P- atn mr-.,l htnn- Montor.t y Bniru7on U- 02
aH (ls. r.. Ave. Universidadi 458 F--6208 F-003
HealTit,, Al.igari> t Blind, 7n 1 esquina a 4 . . F-2333 P-600
7 Riho, trint. v-iri 2- 323 enre J e I . . . F-6100
"it tleOullnAtM N it CtcB Zapaa sntre 2t 7 . . F-6022
La.O7rIn itZeapai etaPlee 2 II4 F-600T
.ll N G r1. lH M he' .i i... 19 entire 14 16 . . F-331
h atas.. eivpsnasan ar <51 Cadlzada centre F . y F-61
tretprlun C H rncivr.'; 7" sOsh 28 Nn. 162 entire 17 IP . F -"'
n1r- J-i"lir No 2 17 No. 1)'4 entree L A M F.F:,
? 'brn l t.rsn re t, e' rears VTBORA JESUS DEL MONTT Y
;ervaso .X 4P- SANTOS 8UAREZ
Gord-n Rnrtehllr tl asCe i'anv, Sti. Cailbi 5 J. D0-lgado 1-731T
Heit N.rcloraI 1to de Octubre 112 .M-662
Si.'tidore Cobort Enrna. S' 'ae St"s PuArez v Serrano . 1-72&
lnco, A No 114i Estradas Palma 153 ..... 1-759
Alteono Chit, It sot. saai l d H 10 te Octlbre 135 2 1-724'
C, Gsria 1 10 de Octubre v Rodrguez X-224'
RIcardo Domnltgues Loriedio. I CERRO
reRofles, blno Cln l Pl-esla Calzado del CaeTo 179 . 1-742'
Arturo lia Coo. IfiOe t. hlnco Calzada del Cerro 1221 . M-3151
!vo Ortubre No I Palgueras 425 . M-390(
Antonio Taona L6,ipz 7 gfio Salvador 252 esq Bellav'nsta 1-750.
blanco. La Bnaftes Primelles 216 1-379f
F.austino Olano, i57 hIo nesgrs. H LUYANO-LAWTON
1 Girtl. I San Prantclo 362 . . X-3092
ronlinga Heirnandes. 5f s to cb].n- Poc0to y Reye . . . X-2351
SH C. i;rla FAbrica v Prez . . . X-115
taontirn Hernind. 41 A ,I hlsn. Herrera y Villanuera .. X-2600
c. H C Gnrrlc. Lyani 556 ...... X-241
Merl i hI t iftia R hIotiIH. l Iao *Ca;erto de Laurano 4 .... X-155.
K'a. H G. 'r.i Porvenir y D . . . X-23
Marr5 ino Vlrx5lhei 5.in ..pd K. t kil s Este ripo dcbera prestar sermetr
ol- %Virrl-it No.a as. .tibliro tado f! dia YiFa noehe de lo
isis ld. lenrei 'ia '-r F, EIa1 a DOMING OS SIGUIENTES
17- 1t. 1 blns. 4 \n.I.s Fbrero 1" Marzo 14: Abru 2i: Ju-
Fitie 'llO \t0rn \-Oi, a; ashoa nio 6; JtilO 18. AgQaLo 29; OctUbrt
Hrlinc. Atilo N.' Anrsnna. 1o; y Novienbre 21.


dulerirlo, para reioar interferencias
que It retaran mnterEE a tan litpor-
tantn convenciin. aegtn no s comul-
ca el doctor Rulino Moreno, presl-
deile del coritt edjecutivo.
Dicho congresom encuentra aus-
oiciado por laS Bocredad Cubana de
OaIncerologia Y la Liga contra el
Cancer.
Por In much que actualmente ae
.nvestiga sore iI terrible mal, con-
tra el que la ciencia ha enal.blado
la m a tenaz de'todas las luchas, es
de .tierarse que haya en el mismo
revelacioner de un exlraordlnario In-
teres cientifiro.

483 MIL 960 PESOS EN PRES-
TAMOS FACILITY LA CAJA POS-
TAL DE AHORROS EN FEBRERO
El director de la Caja Postal de
Ahoraos. intalada en el edificio del
Mivister,o de Comuancaciones. infor-
mo aver que dicha intituci6n ban-
canria tramilo durante el pasado mes
tde febrera 13.W0 solicituder de pres-
tamos lota ie hbcieron un total de
$483 .lltt 0tt


EDICTO

2 DOCTOR PEDRO M CALERA 7 PE-
PEDA Juez dc Primera Instancia
del Sur de La Habana.
SPor el rresfnte edicto hago saber;
que rn el expediencte d- w i ,-,pia:,(,n
.inoosa per causa dte ti-idaj pudh-
ca a faxor del Esitado Cubano qua
curtan par ante el Secretarjo que re-
frrnds paromnvido par el Fiscal de
SPartido Dr. Enrque Gamba a nom-
Sren dci Estlado Cuhano sobre trees
aolares vermos er o calle de Recur-
' Den tre la de Grattea y Diego Ve-
liazquez. Reparto Aldecoa. en esLa
hautdad, niendo dtrhos solares in por-
c16n Oeste del Solar Siete de Ia
b lManzana 28 del Reparto Aldecoa: a
3 aorrinm Ente deltam pio eolar Este de
'Is la Manzana 28 Y la mitad Oeste del
7 otse ar 6 de Ina mannanos 28, temendo
mticada uno d i dichos solares un Jra
i de 309.21 m2: por provdeneia de
sta fecha he duispueso wc publique
pir esie medtin ia misima form
7 que m hmeirronv los Avsos para la
junta sI IlamislTtnv a ltdos los ue
l croan ncorniRdostes en la propi'pdad
" Wsoennitat. tdit-arh- prinitn o sarc
'10 tidubrndoi In quo 05 motio dn ex-
- pronairstn arn el fitn bd, harrle sa-
ITre at ate ao1 erl,'aar I osa hnt
1'!dn nnmhrintios enditi l dasrgnedo
nleor el Etd s id *ra; jul Prez de laC
Wr1 -1h' r prlesitgnado por el
a ms" m o, Aai 3 Ceante atsl;-
e 'w i.- dagnar-n rco tarter
I resom nadmss a Robnerto Fonete nHer-
-&hda daz b) qtseIn" rnnstonmdoerha-
rA laI. tesA5 n 11 on s n dina ij o sea.
Ia las tres dei e a i'8rde tl ta OCHO
i maerzn entnran m tproc'sam8 nte en
- t1 lurar nbJheto de ap o pttaclf;'-C
ue dlarhos m nmeraorndoun prcseotarkn
u informsrnc ete .TUgedo, Pasoo de
ilartt Na 11. aloiri, a lRs nue'e de
5I1 m ioana del da Dl OCE de Marso
)e mtrante. y d) que ias parties inte-
resada piodrin compareree ante los
I comtltonados para ser oidso en 1dIa
fijado par la tasaci6n o prcesenti5
2 rualquier prueba a los mismos con
5 anterioridad a la fecha de lbti resen
K lm tide so intoame
X Y pars publicar en un peri6dlco
M diarin de erla ostun'cipahdadi drTinte
ir, no mnos de ctnro rmmAjsz de-diez
ill das ncesrios.h laier Inpresente on
la ltHabanaletrace ie febrero dU
-'I948 -lDr. Pedro X. Calera p PeredA,
,TJ1ra t"d-PTnilnr, 17 risanaein tiSur-
ntote mi Jo IL de ]IsRionda, Se-
-letanao JudiiaL M
Duo;: 2-3-4-0-6


L


I


Policia
EBTAFO A UNA EMPLEADA
DEL AYUNTAMIENTO
Otilia Serralta Pujols, empleada
del Ayuntamlento de La Habana y
vecina de Gloria numero 308, denun-
ci6 que un individuo conocido solq-
mente por Fernandez le estate. la au.
ma de cinco pesos que le entregs pa-
ra que Ie consiguJera leche conden-
sada, 1o que no ha realizado.
LE PEGO CON EL
REVOLVER
En el prim erentr nde socorra tue
asistido de una contusion grave en In
cabeza Miguel L6pez Rend6n. veci-
no de Zulueta numero 4068, que le
caus6 un thl Jose HernAndez. al pe-
garle con el cabo del rev61ver..
INJURIES
Edita Diaz Madan, vecina de Prin-
cipe numero 84, acus6 a su vecina
Diana Prendes Sotomayor, de haber
Injuriado a muna hija nombrada Clau-
dina Loacea Diaz.
BE. CATO DE UNA ESCALERA
La sefiora Francisca Sierra, de 60
anfos de edad, recina de Pasaie Au-
rora 12, Cerro, tu6 asistida de con-
tusiones. menos graves que nufri6 al
caerse de una escalera en los alma-
cenes "El Gallo".
ABUREIDO DE L.A VIDA
Antonio Plasencia Garcia, vecino
de Luyano ndmero 274, ue aasistido
de intoxicact6n grave, que seprodu-
jo al ingerir varias pastillas de per
manganato, por estar aburrido. -
SE HACIA PASAR POE
POLICIA EN UN
OMNIBUS
Los vigilantes 754 y 2108. del Bu-
r6 de Investigaciones, pfocedieron al
arrest en el interior de un omnibus
del conocido delincuente Bienvenido
Padilla, vecino de Aguila numero
618, quien se hacla pasar por agent
de Ia autoridad. Se le ocupo una
chapa, y un carnie.
0

La lluvia
Segn informal el sefior Octavio
Martl. Jefe del Oentro dt Telegrafog
de esta ciudad, durante las uttima.
veintieuatro hora s no lovl6 en todo
el territOrio national.


IiII\7I] Vida Civil "ectores
SV NO APARECEN MAS BIENE
E VNENT Profesionales
El Banc tde isa COlonos FirsR tNa-___v_---- __n--_
Gaceta Oficial t BkB....lBnko n... te R
_Ia Propiedadi By 10 Y Otras uidadenI Por J. R. I~peG t i s
i is arcipaon sayer at juez "de Praera
l eta'cia del Es te. doctor Eduardo
PSiDECIA: M sJ ati Cn Lens y Diaz. Secretarla del doctor -Us c6cteI en honer de I
Rable Ca A:risO. e Silvio Silveira, que en las moass iao
.al on brre ieao. bbne&
JUSTICIA. Deretoa. Indultoasi, de hallaron ni dep6sitos t bieni in pensa habanera.
Juan Phahao y JoM- MI R,-,ts. Mairan. muebles que aparezc camtCom a dehia re la Sociead de
-Direi 6i nGensernal d. I,,, Rcgi'- propuedad del tegitahior Artu ao Vi-
tre y dOc otr. nal.eRtniri adri sent y Julia. lAretey Ltras Cabanas.
no. y ,1 No,.n~do R Hace pocos dial, el juez de Prime- _-.Pedro de Urdemalhu, on
HAU'la.NtI)A trialire.Ira Instancia del Sur tie Santiago de Jr Pa eCdensl s e
HACIENDAt" Diet.,i",n aiarea dI tCuba envio otto exhorto para que; i Pias Cadmus.
Ad ^-^. osasi Pele Is aciatacettis 1par ^
Adu.nr. Proteit. rvtb'alcld t por se ocuparan en el edilficlo -Avehino _0tro xito d l Teatro Uni-
F. ConMerCy Pa ctyCi e.ti Rodriguez'. de esta ciudad, los Mue-
cOMEIcriO pctenates A Modal,,l bles y demas objetogs a depositadios VeritalriO.
Indwtrial-A D .m A olo v oaros, caoms de la propiedad de Vineni -En l exposicion del Di del
SITRAAJO. PartL. .,i 'vim El luez del Eate recibo una co Arqutectto fiAar.n arinau
lugar reclamacl6n de E Anraula municacian del Banco Nie tie Ide i
-Niotocltdo dc Informeii6n y Tra- cual ya dimos cuerita anteronrmente. d a1 obras no" radicale.
miitacin. OrdenaindoI el archo de participAndole que en sus libroa -Se eperan reveLaciones de
distintoa txpedlcnt. consta un dep6silto par $18.00000 a
-Negocaisdo de Infracriions. Dim- favor del faUec:do saeor Vminent. exhaardinanrio lers cienti-
ponlendo -1 arhlaia dc distltinl ex- CON LUGAR UN MAYOR f ica en Coagreeo de Can-
pedlnite.. CUANTIA
-Ngatoclado d Organizasons Obre- El doctor Francisco Oscar dei los' ceroloia de La Habaa.
ra. Sollcltud pos r i ld. Trih. Quina- Reyes y Payne, Secretaria del doctor, -Seri del 2 II 7 del pr6ximo
ta Cinaril., .Sind. de La Gloria- y Alonso de la Torre. declaro con lu-a
<8ind. Trab. Lab. Lex,. gar.la demand dc mayor cuantia in. mayo.
Scci6n die -Organiaciacne Prote- terpueata par Josi Martinez Eat.
eioaaics. oliciltud par Uni6n Stidt. eez contra Avelino Alonso Franco y
I'. ei aite ad t de L .ssi Car'em n arcia Rorret ,a y tsocie La prera habatnera obene-
de is. ae ii a dad legal de gananciales constitulda quiada con un ci el el prxlimo jU-
EDUCACION: Dcrretos Nombrandwo-peor ambor, condenando a los demanr- nes.
a Re1alara. otiacrn Oial dados a que paguen at actor la El acto ha sido organizado por i
sabre Johnrc. otRavcin pyA.Tarrea. ma tie $;24,00000, product de un Sociedad de Aries y Letvau CUibana,
SeohA ven ATE rCA pretamno dividido en $ 10,000.00 de la institui6n que preside conaa nto
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA O.- principal y el rest de interese. aclerto I a doctor Bertha Ferrer Pal-
CIAL. Deliratndo lesilvas a los a intt- DERECHO DE TANTEO tfin.
reses del Etado lamis repoilanic ide Como resultado del jcrm hipote- Sc eteetuark en ci Pole-cia ti At-
Caridad Mudoch. Obdulia Diaz. Ger- Carlo seguido par Fernando Radri- Sefca r en enm l t ad51, ]ae Al-
min Esiradsa y Lois iSnacluazozalar.rioAnoioS a lacraenoAmistati510. a lot cinmo Y
mn strdyLu aaz. guez GonzAlez contra Antonio Sui eda. d a tre
-Desitgnando I is doclorefn C. A1- rezPazos., el juez del Norte, doctor mla de la tarde
arez y J. A. Dcigado. Comilrm a lJu- Francisco Oscar de los Rrye. oyreci' ROtultari muy ucido.
Io Ferrer. Sore tralado ide Juan al Estado un derecho de tanteo sobr-e
Bermnide. tOn ci.cti,, der'clo attei d- el inmueble objeto del rematch. n te Durante ios dias uile'e y dIez del
la por ternlnnado IioN I apreinc, A, d" de terrenn numero 1. perteneciente mcs en caur se representari en I&
Vseniur Plina. al Reparlo Parra. Univrrsidad de La Habana la 00-
DEFENSA 'NACIONAI.: Dcrnoi.a Ayar se efectu6 la subasta por el medac de doaln Migiel de Cervantes
AsingRnido pensitn a Hip6tito Farit- precio de $24.00000 el pjropi actor qnue ieva por tlitulO ePedro de Urdie-
aes, HIp6itlo T. Mentado, Jqauln la subo16 a $28.50000. adtudicandose- nmala..
Cha6ni Firao 'andIertey y Riam6nt le ron reserva del derechnb d ttanteo i Las Iunciones be celebrarin& alire
Tapis. ilenexand p y extingutiendo d- que concede ci dectoSeta 102bil tc r,
rerhoo y roncdiendo retlrosi de Jot 1934. bre, Pnit el marco magnfico de Ia
I.teM Frasr.. Cat.linn rPra., Juan P1c- CONCEDEN UNA PENSION Plaza Recm Cadenao.
re, Mercede.n Jorano. eanclteco 1. Actuartn los miembros del Testro
machoh, Lucrecl aF. Airily, Porfirio Por auto del c uez del Norte. doc- nirsao, bjo is drec6n 4el
-t-onC Franctscn Osrticsir Reynt y Unierdtrtario, baia idsclOracrdlnRe yl
Villa., cimetne PaiAn, l.idro Fontrs- PayneSecretaria del doctor Alonso dilstlnguido profesor doctor LIs A.
i, Anionso Hisrn.nde Trino Viarri- tde a Torre. se concede a EduvigEs Baralt.
ro, Juan Noda, Angellna Viamonte, Filomena a Garcia de la Vega una No e.s awnturado vatilcinar que di-
Jots Rfa.lur o, Autn Ruloba in ascendentie a $ 240.0A anua- bhat raepresenUticine cortttuirbn un
y Juana Valdas. Rot~tuyendo Or- le omo ha a del t oldado del Ejerci. verdadero aconteclrniento artistic,
den del Mt rlto Miltsr a Arqulmldes to Libertador, Nicanor Garcia Ro- uno mas en I airga c adena que yas
g. tndtz y otroa. merit ha brtndado nuetro miAximo ceatro
.SECRTARIA LA PREIN-. TURN DE AVER de cultura.
CIA: Recursn o de itzada Interpues- EXHORTOS: Ce Remedios ed .
i isp ro'Idi"i k At Ela' vorcot por Ignacio Iarra ceontra Jo- ARQUITECTOS
Rta. G e I Ec e inloe P- seta Porven al Sur; de Guanaiae en Lim profesorea e v m halurnos do
C "a ...neral de Yepre.... a,,on _e- mayor .uatia paroRosario Castlalo
rroarril.. 'nidod. 1ia Hbana; conora Harienda Ganadera San Die ArquitecLurma R dtporn a cone namo-
Juin rnia C lrt desi A ti viiii ri iTigo. | A.. al Norte. rar fl Dia del Arqulteto, que ae ce-
.Inte RCin. orop. 0. Al.d,,.s. F. [ ibrar i al ti 13 del oniente mi.
H._ cndr/.% i, rntendmi i ri R ECLARATORIA DE I1ERFDE- con una eipodion dte- Arqoitectura,
PODER Ji lCIAl.Ciase: ,n, ROS: De Mercedes Vega Fpreiandez, culnura y Pintura ontemprneas.
alCe~te Entre as obra. ..tn
,,TESTAMENTARIA: De Pablo Go-a Fotran tnr-x 0 nf- exponif -
Tribunales mez Garci alt Orste. figuran-.egi.in .nomtara-e-
HIPO-TECARIO: Bella Ambron guna Ique no lo han wslq con'n*te-
LOS SEFALAMIENTOS Marruz contra Francico Mestre Her- riodiad.
PARA HOY nandez. at Este. Cuentanar en est' grupo varl"ude
EN EL TRIBUNAL BUPREMO:- MAYOR CUANTIA POR PESOS la mia radicales que se han proau-
Saia de lo Civil testimonio de luga- Uldartcn Alonao y Cola rontra Car- cido en nuestTro medio.
res, Playas Cubanas. S. A., y Jose los M Alzugaray al de Almendares. Los arqtutectos que exisbiran son,
Ramoneda; mayor cuantla,eConcep- entre otros. Aqtulleo Capabsanca, Emi-
ci6n Llambert y herederos de J. For- Io del Jico. Quintana, Nicola Arro-
tuflez; exproplaclon de La Quulnta, FARMACIA yo. Gabrtela Menendaz, Eddy Mon-
rufiz; eprolaclln e LaQuina FRMACA tuhieu, Mario Roinaftach y (3 rmez
inmstterio fiscal y Maria Josea Ro- DR0GoUerio oaA D mfiach epera
driguez Arango: queja, desiahucio. A. lOG A D Smpe
GonaNleO y Sindleato Territorial YT T pinorres y e.scultores: Carre-
Guadalupe5o. I 1 1I' -. Amalla Pelaez. Cundo Bermudez,
SALA DE LO CRMIMNAL:--Faltse-I J O H 'N-O Martine z Pedro. Marlano. Porom.a-
(ad. Beragno Moreno, acusador par- DR TURNO LOS LA I= rrero. Ponce, Gattorno. stopinfn,
licuilar: drogsi, Eduardo Montana' OBI8PO r AGTIAR Snrdquez. Escobedo, Pelipe Orlando,
usurpacion, Errnest Mato; amena- TELFI& A-21aL A-212% M-IIS Varona. Ralael Moreno. Nu.fez Booth,
i.a,5 Josela Castro; rapto. Ramn Osvaldo, Diago y Lozano.
Montero; robo, Ram6n Diaz; rapto, LasI horses de exhibicion wrien de
Jullo Casass ntLaedad. R. Mendcz; 9 R. 00. a 12 m. ty de 3 a 6 p. mn.
leslones Francisco Rodrlguez; leslo- J uraznte 1 lo dias 13. 15 y 16 en los
anes, Jetis Alvarez. 0 lrm a i nalones del tercer y cuarto pios de
SALA DE LO CONTENCIOSO- I l 0 Ia scuela tde Arquiwtcura de la Un-
Adimumistratlvo y dle Leyes Especi- [ Rp06UEIA E -r vershdad dt La Habana.
lea:-The National City Bank, repo- MEMCO9
aicion de emplaotio; anated aru Ct e --
Company, fllanzi ttispuelsta pm a 'B l l- I&BIOB5 Del 2 al 7 de mayo proxlimo &e
Com 6n Marittias Cubanas et Es- aed iin u"% e. fectuari el "Tercer Congreso Nacin-
ad o y Hoyo y erpicindeza, deopdo-; \ V VI E M-ES nal td Cancerologla. que tendrd por
er Estado, reposlcris dte ManuelF t- In tNL j nsede La Habana
rez Ga-in: Cooperativ de Omnib u La colebr -iton de otros congre. s
Allaos. conmutacldn de sancidon a medicos internactonalen en nueitra
trnbajador;--dog demanda_---eCl Efi!urbe capatalhna duranti ol sfi(tmos
tado, dspi tie oborero; ci e staio ... a...a .A.im. arzIzati....


IL


r

r


IDIARIO ELA MARINA-VIERNFS,. 5 DE MAR70 DE 1948


S-o P'.GINA TREU


Otra protest de TRATARON LOS ROTARIOS SOBRE Diseiltarai el Dr. CASA HONDO DOLOR LA MUERTE 10 toman
comerciantes del LACONFERENCIAQUECELEBRARA Borges sobre los DE MR. GORDON S. RENTSCHLER, L
"Mercaa-Unico" ESA INSTITUTION EL. DIA DOCE tribunalesde EU. MAXIMO EJECUTIVO DEL C. BANK lOS oomsres...
Si Ud.. 11, se p lf 110 buetn que is Opovtam isto mara poa r to-
Inspeccionari el Ministro de "rambitn se discuti6 sobre la derogaci6n del decreto que Continxtan ilegando destacados Extraordinaria personalidad del banquero norteamericano. poediasMiles de hombres .4u Is hailn useds siguen tomanioltIs sal t0mel
Gobernaci6rr las prisiones de reglamenta la Ley que cre6 ila Comisi6n Revisora de las juristas extranjeros para tomar Su vida fui una cadena de tniunfos enel sector financiero. pofque les va muy blen.
n IOpovitam es un tbnico fIlojo10k(), ell 11(1111 de labletasa bas-e de Ex-
toda 6a Repeiblicaa en breve peliculas para menores. Habl6 el Dr. Joos P rez Cubillas part en los curses especiales FalGeci6 de un ataquc al coraz6n Ia noche del irco es, htj nuar in isseacion con Extracts de Meiulas Rolay Vitaimina i.
Los enmerciant~esdel Mercadlo Got La sesiitn roitaria de ayer, celebra. El seficor Ken Idrick Guernsey. Dpe- Concolados juristas extranirles iiiTqastEFCZpfdcorgnterob Cs-i
t"o it.-rnEact rela]i n IIraho ste EFJCAZ pnduca orgWnoterapS ento incad
no tins elevado otra queJa at mints- da coma es costumbre elln e Hotel sidente del Rotary I Lernacioial.] hia itn Ilegando a La Habana para dic-
]a ro de Go ternac tdin, e n relay e n con N acional. con una nutrida asist en design ado su represent niante on ests os tar lecciones-conferenc i s emur.r0vita eas IN O FEN S 1V- Y com 0 resullad d0tie la a rcion epecii
Ia ctuito asumida p e adminis- eia de distinguidos miembros, resul- actos al sefor Abel CrUlz Santos. dis sos que desenVueCve. con extraordil- Duoeitant cn eriaiseia a aian depreshics
traior de dicho mercado, senior Re:- t6 un actor de fraternal camarade- tinguido rotary. sIhari .exitoa Academia Interaiuer-
naldo Bacigalupi, quie4 coacciona a ria durante ol que fueron tralados Durante el amLueruo sen d d a co. cana de Derecho Comparado e Inter- ofeclones de cause Sexual, sits benelico, eelicis E relleja en l ad
Job m es ile ros para nectar que con- asuntos Interiores de oa instituci6n y no eer que los r otarios Jose R ates v national d ictandolas tambibsbn o ni el org nismo quo so ha re a" Wr- y mas vigoro so, re obfindo ]uver ud y
.tinuen protestando ante Goblerna- otros que beaten a las cuesti so- Enrique Alonso Puiol,t sa sntS it gradtoc sristas eubano., coma mIc
ol contralos guardaJurados que eiales en la que oe interest profrii- -ignados. el primero, president de doctors Alberto Blanco y Gregormoayr
ueron sancionados par Jugar at pro- damente el Club. Ia Asocisita6is de Anuniiiantes ie del Real, profesores universitaris 180 L1, o9- ik.-
hibido. En efecto, durante Ia sesitn. eo doc- Cuba- e osegundo. presidentedle Ili)- Jose E.Corrt y el magstrado de li
Agreganic]asAdenuncantes que B s- tor Anselvao Rodriguez Rencdueles nor cel Casino Espifco tde La Ha- Sala de to C.vrI del Tribunal Supre- CaddaIdasca0 cnliefte 40 lablelas Opal o Adquerase anFatm5ca5li an MIT-
eigalup,1 las imenazaconss eguir utisu ialudi6 a la reciente derogacidn del bana. Una y otra notilcia fueron re- mo doctor Guillermo Montagu Vi- gena, todas lieneti stock tie t$te superior products
lizando a coos individuos a lpsar decreto 1415 qu .reglamenta Ia ley cibidas can . tusiastas apl.usots psemver0.
n iistrcieinimero 5 de 1944 que cre6 Ia Comi- losconeurrentes. Uno de los mas renombradas pro
1r, que deirminila el Ministerio de tto Revisocra d Peliculas para Ni- Fuo In sesi6n rotariadeo ayer, en fesores que nos visitan es eh doctor
refios, que tntegran distintas institu- media de su sencillez, una cabal de- MicoA. Borges, dei Ic e Nueva
Concluyen solicitando que el mi-cones u organismos, expresaildo Eo- mostraci6n de la cordialidlad ycm York, q~uien dictarA ocho lecciones -
nistro ordene Is inLervenci6n de bre eo particular Ia situaci6n enlque penetraci6n que existe es elo-en espanol, sabre los procedimsentos
guardajurados, a fin de evitar lamen- se encontraba Ia comisi6n al no po- del rotarismo cubans. sen los tribunales de Ios Estado. Uni- PRESENTO SUS CARTAS
tables conoecu.ncias. de r.atuar en tales condition.. yea dos. siendo m It6picos a tralarIo, lRES0os AO REAN.UD RA
que era necesario esperar a que se siguientes: CREDENCIALES EL MTRO."
"INSFECIoN A LAS CARCELES confeccionase una nueva reglamen- EXCURSION A LA ISLA DE Introduccion historic; organiza-
propo.e..ealisEe . .a nisita de ins- mism en el future. PINOS EN EL ANIVERSARIO cv in ted y r cy de enju t e nt DEHAITI EN LA HA1 ANA L -S S EL
El mlflistra ste Gobeeasacitn se tecitn par quc hebrit dte regirse tee t noeasea- N T 'iT ) Io
pec in a laso crceles de Ia Repit- En relaci6n son el asunto plan- Dr T T. HAY-QUESADA ciactc itigisacnpetencia wINSTITUT No. 3
bica a' eonoer au eatadyo yor- teado por el rotario doctor Rode cdiacitcontecacito om tenea r sit r etu.,
denar ohbras de mejoramnento, gue n uez Rendueles hizo una aclaracitn eriJuradoeen Ioccivil, Jsme Saceaneidianiase renie0nr de 'ir.; -
ma necessi moy conveniente el doctor Pedro Con motive ,de conmemorarse elitde prunba. pruebatestifical; pruebaEspejo .td .l;,(,- 1, ,.T
A sim is mo, visitark Is cai re t pro- L uis C apestan yi expresapsndoilue poius- bado 13 de m anzo un nuevo aniverido eum enasl tribunals espe elales cin de credp rui less Ide .nstu tn i or i i
vincial de Oriente tan pronto coma triormente a It der ogain e dicho sario de In ratificaci6n del Tratado testaimentarias y sucestones, relaeio aaabnl cp ". I,)-Nor del lnitiltuo .No. I ,. lke
el Minbseeio de r O ras Pfblicas le secreto presidencial el minister de Hay-Quesada, la Asociac16n de An- t iesfamiliares; enjuiciamientoa crmi- rLegeri
entregue oficia'Imente of m~derno Gobernaci6n habta dictado una ure-ntiguos Alumnos del Seminario Mar- nal, el Jurado en 10 criminal senten-..En lrneL,1er reanu
entree me nte ci mode solucicnt en virtud de la coal actua- tiano barn una exeursitn patri6tica cias, apelaciones. ',roeedlmiento.ad-e
ednicicc qoe se nste cOnstruyendo, rt coma revisora de tas peltculas a stae Pinos, que sluire one nistrativo, Estadoe de New York, ds -,,lrpuiir. irirI.de.|it qisu i- vinev-raiiud a radiR.t
LIQUIDACION DE DIETAS para menores, la comisitn que aprue- sita 0 Ia finca "El Abra". done es- national: procedimiento civil .ycri-1vi rii 1,i' , !s. d, io
0l director del Hospiial Civil de be y revise las pelliu Pas aera mn- tuvo eonfinado Marti enl 1870. El .at- minal enl los tribunate$ federadlos, umeLVI() (LU' IV ..'t-di, ,. w" ,r- va vda,-
Camagiaey solicit tde Gobernacont yores, a a no.l pert enece el doctor .. tlte Escibo.... tola Sociedad Pine- Nos acer.amos al doctor Barges pr"ol s a'l v.iaf..tla.oi M l.s-ni..100. El al...na( nsalos IIbui,,i, Ceter....."I'r ia
que le liquide los adeudos pendien- Ca stay. ra ha e n orgaizai o disersos oatos en at objeto de conocer elgunos datos sitsol. ,s d,, 'i., ,r I i' s 6P -ia
s poc epoemanitien o usode palabra el door honor de Ins viittnte. ste su personaliad, para ofreeertos a dcI ,IIit
aliigu stie penaites coeresponiin- Carlos Gfirate Bru. pare dar Ia no- los lectures del DIARIO, y pese ai SuIsI disIHI, . vii, ii 2 on
tea a los ora ds de inovuembre y d1- ticia del fallecimiento des a religio- resistencia. ,a que no gusta de men i'.1 Nt 111- s I 1i i I i111,It. :u.01ie 2so-
c ie m b r e a S o F lo ra d e l a s ilo M en o cao ', t ra rse p r d lig a m e n te o b tu v im o s il siPs( ;o n T.,hl V k- ,' I.! cI , dV-"ItL !, % % k\i a -
at que el Club Rotai iha prestado - sitlans" Mr. Gordon Sahix Rentschler, prepidente de I Junta Direeliva d. Thin Ia ,ldi enila-s e"I a, t; !i.Ml ,. l-,,, a : .iaole,.
tiles servicios y con el ccnal- oenes'- "-c - Net6 elsHs lunsaeao Puerto Rico. et National Cltv Bank usr New Irk Idel ('C iluBatk searnr TeruaT (rustun-ex nU O i tlie,.Itic" 'ih,,d-,aim -:,:,aiai: (tel tt.-
cu nta. p r ano. e t.ch m nt m "ala IPI ,t-~tv-kt dr L tde I it Ili 'I" [it q *l a ,- 0,1" haat ,". qu" qu~c -
25uennra poe lasso. -2. se mayo ste t1892'; cc raadt party, felenrd doen la Habaa.I 'dCa di I ss i ...a
vineulado. Enedemostrac16n deo pen.a NewYorkenlsu juventudaqui es- ,a sj, Mule ,,111is. is a ii,
e la muere te de la virit.osa.....tudi nIn.arrertiel.. i Nlew York snlsefior Gordon So Nein srirhl 's. ..1a IssisseC ittee iieui`',i',I .I.... .esr n
Jilt ] ....rtarios .. p.si.rn.i.ec. pie School y nesoabogeadOrgaduadto.aso- prsinsdeist, sde ta Ji,..... Dir n..i.i de ..il....i.i,, d ii to. eutalgdisdiA l A 1,ie.... .. eM.-
______________d______"____ fi{ tlL'ill"')'tt'' 'H 1 IIt [ ' ''
guardando un minute de salencio. triaiot paara esecer t proiesis The National Ci tyBatik of New sYoi" del "iBatikok liday" i' t1933 y la ..,i -, , illsr. 'i ill 5. . ..eonr
El doctor JasePdreCubillasaGo- niuliEstoide New ark sce y de City Bank Farmniers Trust Cool patiisNell nos adti del Baii t ie Ivk ll,'- (I-.s uit It i a I- id-% '. diatl-
i o be.s.d.. dornterino, hablt de s am-. to firma dhe abogados Curlus, Mallet- any ede 1940, fallicesel Hotel kers Club y Tim Assie vi"ai itsilttue .ciords. r -
El Mercurscromo estl aiendo pliamente sabre eo program que se- Prevrst, Colt & Moale desde hare i Nesonal, La abana. Cuiba. en la i i,f BinkFi i o director de I nFe I tA lxisl i N s 'l '.N a! It li ll slur r siisieo rl-
falsificado. Noacepte imltacio- ar desarrolladoc en motivo de a ", a muchos a us y.torde s a Casmpa- nochee dei reo es d a 3 de nda, Ilund d de NueaYork Su mayor A -'.' n ( 1tAt,.,. a, a -i f ",- a Z
nes ni soluciones psrecidas que pr6xima celebraci6n de Ia Conferes .. ct6n de Ia Legislaci6n Cubaca y ste a isa ae2dRhon.s...e estash. macem hi...le el ...i.s dm1.bos.ses.i-rnI,,iti'I. s.,ha nv -
le enden com ax sfuera erda- Sct Rotaria, a la que asistir toterm- 5un Manual de Ia Legusaaltn CClom- l ausada poet un atlsque at l eiazoei oon Esi aTrutsee" vitatirus tde i1i is eI, 111.1.. 1,.g 1,l,,- L "' ,. .
dero Mercurocromob. bros stde los clubes rotarios de toda biana. Ha s.do, edemapresldente Su esposa la sefiora Rentsrhe" lo eton v del Masachusetls Insttnt.g iada pot I da, I ,, .., ,.., iq.... ,
Ia iasl, y que oalcnzara gran reper- l edeelelCohsion de.DerecholClmps- acomII-paaesni.5aba, pues"ambios estaba' de -'of Teclinsogv de 1921 aI9 (u.
sCUSi6nlyrevestirragran importance ado"del Cole.i isve oAbogados cl efrutasidc she sunis vaeactones es C i lCu M Re.nLvLstcie desesniietIbka unusu ,.l t ,. till- 1.,1e...aI 'll It.
par. Itoastntos tascoenlerenes 0u0. Cncdado sdh sieve York. y en el haf Ad...em se .sonspose i lsobreve ....gs ...c "t i..... I P resid.entr1 C....in ,l .I( lullF .lt, "id C is-, 5 Ills i. ili I a Sc ViCar., Msrt,-
semen treated, La ConferencueHi- e ercsmlct de Ia c arrera. se N iespe- seikeEl do i I'd ivimI 05'
yen edi uiicoe r~indacualro lluns, Faith Atkins Wil. intttee for the Finanrm ,r Fot-ritin a o ~ul w r
taria tenitra suinous et prtxims hin i cuaizado en asuntos latinoeamerica- ter de 6.51 Park Avenue. News Yor'ras de, in. ovlceo'deThel lNats.n..i War __ .......__,__..... __ ..... .-.
12, a 'les 9 de la noche, con una ue- inS. oCut,', Phoebe, Mary Coolidge y Susan Fund y tessnriss de Tile Asileni [
el egWinosian nolemne segusita de basIc, qonPuEe eie.scibno.I eor ~ kseeMsessihlHsnE
endr poe mrcoI I clones dc EL POFESORMARSHALL. LA len R Waldson de He ..IltonOo. :km'ncat.rio
Centro Getlego, El minmodie a, a les -aMESA DE DERECHO dos hermanios, Frederick B Rentrich.*'Trustee" del Antioch Co'llege I S LorLoeE i|lidades/F/lllctUticas
9 .lasin nes en el estboe t PRIVADO ler, presudente dei InJunia dne Dirue. clubes a los cuailIs pes irieneco H 1MsPir no puler aindenrr.e. Ornicauh en Saeindad Antntma.
Cen ntcrio n elleg elain stesulde polnI El doctor Enrique Dolz, secretary stores she o DUnited Anicraft Corpos. RRentschler inhlieian The sankerseo 'n0 risex'Asi aiEm.,lsirl)A l s se i.. atrIa. I
Centro Gallego a fin de que puedan ,"g,. RCA-, ........ AS lquill ide ) nh.Ma erild
derrea tdoo ecalsonIs~ ~ -. -seIn Academia, sue noope na tan lion y Gesrge A. Renscltrsrtse.ps-i-uUniversit y,-UnitonLea (son. ssc ts-Prpgndtr'' fnlnno cdxIA ~arbI~lt eA
adherimb eraConfneresniatodOSemIns' e d coneledoctorErnesto tdenteYdel C CiA'te eceolsteivoe, d l;s- taisakeriCtedanr nCreek LssKPisping- P iaoda ...du i n1niiaa ds.ulTa $Ad las rsu Insiisama. dem i a
emism s "suese interenen enlIsOdirector, nos nha faculitado de-, m-Hamslion Cgrporatlon. CLs 1fan. losek, Princeton y Metropolitan ofn ie s ol n t. riis .ii.
SMacnosem a oismae s Seaaton atuonas de ins actividades de ha tieise su recidencsa nil Locust Va. Washington y fusi un miembrosactviio Im InforrinA A. SUARBEZ. M-A5R.
qex.e ., cos las tnuacin celebrasnose et sabato nIa repets academia, que sonac stos lley, Long Island. Todaviia-,-+i o dre The Ohio Society of New You-I
iaiiWes H. V. & D. Ilef domingo subsiguientes, y terminal- El mattes lleg6ofe profesor senor hall anunciado los dletalles con res.
srente. o c~iuefitss eto n el niomungo a tao 09ste In.a e722 Phillip Marshall Brown, ex professor pecto a los funerales. pert) e- tnyona
oneuetsnotendrl tde Derecho Isternacional sde oUniaD- rlin dadosa cs.....ersioorotuaenTne
No esci Ma enerce eaoro con el-gran ban.uete q.. tendr Te 1728 versudad de Princeton, pare empezar El Rentsclerfuti dmssgsaio di
l n i esecto enlIonsalonestdelHavana Bull-l curso sobre "Reconocimiento de c t at City B sb
W'NSON, WF.STCOr & DUNNING. INC. oeYctadCunr lb n,,rector deThe National CityBat.. (f
Coeesiimore Yacht endCountyClu eTo cnuevos Estados En un cambiaoNeonYork eus 192. Cusatrslssiti ma.,
Jaim an itas, d u ran te el co al on prN-d elseorp rorus y .nNiae w Yoarrkau s teed ea a lt ems .n a l t ri a fios ni4 'si
,.aora.orlorio Sanchez Lod clamarnt el nuevo Gobernador y se SUSCRIBMAEE Y ANUNCIESE E ,d primer .. l as od r su i- ,4 en o . .. ..d ,,del a c ; E
aosetres prmeros ciasns el lercola u- elecis presidersemddl banuse E
Marilanco, Cuba repertiman os premios se asisten- EL QDIARIO DE LA MARINA evs y vuernes, ynse cuieb a 1940 ase...dt a in prs rsa its- Il
___ _._do a Ia oslsma hosa .e once a toroce 1940toste alre siessia cu-I
."Junta de Directores det bani-t'y del
hasta terminsar su curse City Basik Farmers Trust Comipanv
1111116 La Mesa Redonda ie Dereiho Pri- Aderso d e piesdir re lbans, fsrma-
vado eI'e smirurn el Juries 8. a bas. ret ste In .n tl J l ste I)Iteciosi- -,
O' ~ ~t res y media de la tarde, enl la prop~ia do mu chas" eorpor ........ es iepru,,ei'
Consignatarios y E m barcadores de tA....emia..edi.nlas..a..ospnes-..usichas . .p.u.,srl.'ieo stm or p.s.insmi.r
AeciaidelunosteoCsEnrqeuao. bate In Pd nelgosiutErecusin s-oe do mheuu
pr/l[ a so p t eu siobre Bser-' efic Railroad "Trtsust(s'e"de sCon;soli.
EM ercanc as, A TEN CIO N ..el.e..ussaiEg.tOrtrinusa bre "B datedEii Cos i ew or,
ses Para una legislaciin uniformed pa- Ssinte. sesdeIliapny r. w idnfel
"acInsrep..e...taca6ndgdae..s.c.. da-udelibncc.e.i.. r..e.e..,stan .....,,
El Departamento de Expreso A&eo de la RAILWAY EXPRESS AGENCY INC. de esta mesa, segron ei ambso she be- ssversuse'd ............ eli,
rario efectuado se peritIsa panxci n sslet y et H:as
Iiienussetu, I institute of Techrnology
del doctor Gregorao. del Real, sob a r- ... ..scu
"Docume3 ,, ntalde Crkdito". Trimbitnn ern "Tv'usec' de The CleIN
anuncia un nuevo serviao de E xprso A reo entire sus oficinas 'Dos umeo ashe .ll.a.id a T.agIstitueof'Trushie' dnyThe
jors utst sue ke nege 5scstluie ofWakngto
lleada, son: Para el disie sde marzo IFord Foundatson. Era director de
en los Estados Unidos, el Canadi y La Habana, Cuba el pmesenor James 0. Murdock: oar. The Home rossirnien Cnmpany, Ann
of.8 el proeesor George A. Finch condaCoppern Ming Compsy, Car
president se Ia Academia, y pare fling Glasa Worka. Natisial Cash
ofe Register Company, Federal Insuran
Cualquiera que sea el lugar de los Estados Nuestro serviio atreo levsi mercancias en ci din 9. oi professor de seIa Gnvrsi- Register Cnypyo., Fd eraln I issura, s
Unidos ste donde rovengan sus mercanclas do todos los vueloashde todas Ins Lineas Aereas que dad de Harvard, Mamley 0. Hudson cc Compny y Discosnt Ccrpolasms
tsoas einses, pUede considerarse que esth a pa- itenen Itinerario oh iial, e inchtye tambui Irons- oue viene acompatfiasdo de Richard of New York El senior ilentschleri
fomYoung. d osdeaeqe sAapo fcal 'nacJ6 enl}Hamilton. Ohio. el 25Stde
ce bocatshde La Habana. No deje decepecihicar port par ferrocarril hasta 22,000 estaciones en Y"oun
q .e d .ean que sos embarques e deespachen por lugares hastal Ins .oa.o notetgan Ihas Lineas. Heis .. .iato que egrn peanors embre he 1nsi
unuestro ...servc se express arec; iDome poarI te- Aesreas regulars. Adem las, el cost de nuestro n omarparte en lo debates she Mesa Ee A. Psoeke Schwabs Reniachles
ht,[ono as Departamento de Expreso Atreo de Ita serveio sde Expreso Adreo es extraordinariamen- Redocnsha, et peofesor se Derenho n egraduten Pnsenueni 1007y use
Railway Express Agency sl desea un rApldo des- te baJo. ternncional de Ia Universidad de presidentemdes ste lase. mt.c
Raclway Enfpress n sagreny dena an exptrashea-. baa.Guayaquil, Ecuador, Teodoro Alva- Su padre. un ndustrialprominent(-cesi -
Paaartio nxcrmnscttn sabre envtonalla tan esrjeeo,
Nuestro eficiente servicio de recogida y entregs USE, PUES, NUESTRO SERVICIO AEREO radio Gairacma "y selilora; igualmente, de Ohio, era president de ilooven-
eRe Ecuador, Lauro-Damerval Ayora, Owens and Rentschler Company. Ha-
she bultos a domncillo estt a su disposii ain PARA TODOS SUS EMBARQUES. professor de Derenho Mereantilt y te- milton Foundry and Machsnery Com.
nostsa omecarga aiguno, Ga soloeconocimlenito am-
pars ctdo el reoydi;n y nun soo poteadoar ae *4iE*el servecio de embarques mis rfipido del nora, y Leonidas Ortega, professor de pany y G A Rensi-rlser Company y
cerapto of rase. on sol so MuadaC6digo Civil, y senor; sde Costa Ri- el hijoa omenzsls s tsalrer-l hsscsendi'
hae responsible. nca viene el professor Napsle6n Valle, trabaosa meslain lessPi una de ]is fsrsi k-
-que asistiriaublim n a os eurasos de diciones de ski padre
lossotros profesores Finalmente presidh6 tag empresal,
ILas ronferenieas de} rolesold de Fnaimsmia ptsn1lfl6 sus opeiacnu-
mes Olivere Murdock, sabre lncvesdisn y s 'a ssA7sB
gci~~~~~,asn Compaisiuva yDeanst te R .Insdsk a'otos10.95uIll
y eeiseti. stashes. Csuesso '5liuil adaisn cusd
CUN O QU E Aentifieo del De....ho'.", sr....noacV.,atitadec...do .....R ....1. 5 to10). 9
1013 ass160 el vate del Is Miami tn
qu- eEonsiste Ia deficiencia Gio, teuettliik papet jolly in
g b st1e Ia Iey? portant....I] e ... in ...r..i..alu its- de..o
U1 2.-;.En qu forinma hen progresado "", obtenuendso uiauuulurvun he-
-a las Cencias Fisucas y pued@e utilszar- cesaria she In legilatuta p ara el sstI.
se el enfoque csentifico en el estudio blecimsento del Miami s o Cseus- Svil "
del Derecho' District y hacuenst los aroreilos pst-
3 -La prueb nseniisea y oiDe- tme ntes p are a tor eIlnISIni de una ser
rechodebnso$30.0l.filte-D e P q.
4.--Investigaci6n Comparauova veer los srondos requertidos poal n-
NCESTRO 5-Er shesne c rieclusi esldDe, tisbleeer medudastd orolsl'ot pCIeTuunu
recho.Teoretc' . d e- n e she d ..... d es...... ... s-I ii .....
6-El desarrocii nleniifsco del De- de evlar una n epetei'irn del dead,
recho Prctclen lie. Aitu en'comr, di-re(u, del Duntrlt,-
[ R VI I!7--Un progwn she. daesa... de.deme19.t a 11132 d....is-...llst s pcin L-
Las qo ...brenel..ec..cn ...uecc sde u...s ea .os.tari.d i owr....i....c.. ca imesapropla Ca para C-
nuevos Estados y nvevss Gobsernos activol In lpitiua y pur siseer-I
tisctar el proresor Phillip Marahall fu deslegado 1tat Coss..ni.u..vsi d.et ere`r.0
Brown, ae desarrollaran en Ia formal Partitdo Repubicano es el Estndods de
siguuente Ohio, primero en 1910 y despuies n e r
L Priohplosa bieheos. 1912. LuandoIs loEstados Unidos en-
1.-La funci6n del d.ereck hues leIs-aeon en Ia Primeso G.uerra. Muu .praseita I poca itIlsa
proteccitn do intereses: es Ia dialed c1917, sus compafuoas contrr-
cienclai de las relecuones huma- buyeron substancialmente al esfuer-
has,"L'unlt6 juridlique de l'hu- zo'bklico y 61 de~sempeft ofl cargo tde e/l'dd occ~
p Ancen e os se5.51a a Rem ,ceobu '. e2-El derecho de las naciones es itoclion Board, donde so exnperiesumtst
-PetsocumAter.seso, asbansae i uta seN fTe York; ]asey qut rt" o itr s-o ndsralleesepecmiiade inreot Pr vlo n d l
prag n nesidsre npr sbsk p rector vaiso I Ittis
toi .....t ....La.Hab.a.na. .isaWnt 7t Inde lospuebyosi Inter Populs... .as.se..icios. Una sde In r..pamuini a
ton she" Ianeitplsmab10lbo061
le co taorn $5.54. o miAesmoocrre con b bltoni m" 3-El derecho de las naciones ha Rentschler hizo negocios de consude-
au........o C naiaic a Qnrann cio atraonnIsb nacidoo she il .neceidades del reai6t d. nmnuion..r.a pao dings.g...
mu ote atro, e.intercambiso nternacional: ex- azucareros, nuya rertlnstnclIa beon
resultarla eincreiblemente Necessitate Jurins. ser n factor determinante en nssik
ara ..log.a ..so sn le EXTRA. DO, 4-El dere..ho de las ne. lo ...c..er.. Poe i-sn ..s..n nda-u;rs u...
IDime Ilos telAfonaaa I-1"5 y 9M-3789 descansa sabre ronsentimiento gras conoesmientos do tIn sdustiti A- o p ,
libre de los pueblos azuecarer y en Jos ais que siguierorn ,
5 -El ac she ereconocmmiento es a ]a guerra sus Oerjl(io%,' "ePro" u i
libre. voluntaruo, politico y adi- lizados p ar e l N ats nl Cus y B nl. t" 8 .5 1)
p-La iuonesn stel Podhen Jadiinleaneoesenll Cbas to snisrectui del
esproteger Insa sciereea dei baineoreruhud larl hserlOq umpri-siri
puebiso sic eonauuheraecones she she .u habsiustd sule eli 1927 ruse etn" B. \'me,uln m de s't i o,ardsuis, 5
c nracter poltitcr to direrisor E o e lsa do rs tesila scnl5 alasis,, u,,isic. atts rI
i. rala...............a nel.ha-0 .. ...n.. 39 ..s P nun ..... 551-isk ma I ~I. 1
3-Meadud rna de gimsnni is c.Doe de st osar~ ds fl.a lvl ncli ssdi I
a. oaio tseiritsr d te oln ull sOl nc iurlr lu e eu *v k-V ].is r,. si ,,s,, iu. el,,i. r,, -

7 4TbJ-L 5 i Uss u assiuis Nset ee in...p ,,Re,~hl,0,, gl).... iss tn r,5 l505ioi,0
...............ss pse sue Tnu-iasunso5 del basnsh Mu Restse(hle,
b--sso lee de del plbr sem hsui el tnlso do pu easim~nun dl* DVt,,,{ i ,,i, ,s ~ .!
ru eeconsccmuunots ,l.ii... I..., ,.i 11.!9
V --Anlaeeelitn dteficseite dii Rn- el prlvuipiits- dr 55 ,tllisinludad I .1 y
i LE A P 1 ERelI, Rnaem ...ilentoce. V. Efnetos legales del at....asse
~LL CA RIM RO! 1--Prssnepto densconlnuildad il:ccusmni i
is-ri she on Est~ado nontins., no eaenc~aimente uva Osunesso pus -
obstante Ios cembios de goisier- tine y dpipomattsru
no. 2.--Ancptae In noisis'neia dent
Naestras larifa. lacloyen au rapido earvicta In recogida y entrega a. domuculic en lea prumil- 2--La velidex dhe los artos dhe me- nuevo Estads s Gosbsernos cs ua
pal.. ctudadea y pueblos. gimecneshde fanc. pcrerogativa propja dei Poshr 101 dj~
3.--El priuncipto dt..e tin-huldaid Judicial la ap o c a
EMi(J MRO n teas nelactones de los pueblos 3.--Los actoc li-gates she to r:- Vis/
EMyQJSARO entre lo Eotssdos. gimen she fcoe 511os puedevsin set~E ...5
UNi SE! VICI0 DE LA 4--La exltatnnia shdu .....s. ign....sdo por elPoe Jud1tcsla
RAILWAY EXPRESS AGENCY g a aeptaeitn tndpeasshieu- trter t~i~iot, a ...... pss .... '
,dii reeonacumiento, at crdten pubtseis
~~5--El -econocimsecto es rus. mra- 0--La prsateccsusu she deredchos
1 las Liene. AC reaa nan istenertro regular ein iaa Eatdsha Cnio~ste poetante deoste ei punta she vista peuvedos y, pabcts nlaietad.
pe/lluec a-sc dci Jurtudieo. por cauhusud eno ] regumeno]etuoy5n t'~~
DEPARTAMENTO DE EXPRESO AEREO DE LA RAILWAY EXPRE.SS AGENCY INC., SY. A.c rselon-deI preblnem deil politscc a...... al s...os prop ... a a.PaalC
EDIFIcIO DEL CEgNTRO (GAIllESO 1--El Poster Judshinal aacon sur- VS. Aesil.isia Sle lea Resatuaonisa 3':
pee l~a Jasm 5RAEANA peio she en uccedtu la fsctunc-i .abre a~ci-ouamselsnsti sel TI As"jas n ll'i(I I. I TOI t
u dlc Podher Eterotson. ha di- rttt Scaiha sh re iion tsatlin LA I.O 1mU 'T L-|"Q'..SB.R T '-. 'l
__________________________________________________ asts it Apc r apu anefs unca Ocesaar acial "


--.111 I I I I S ,-------I '-I - .-- -.


AO MCXVI

DIARIO DJ)E LA MARINA-ViRNMS, 5 DE MAZO 'DE 1948


_A cX OQ-M


PAGINA CUATRO


Administraci6o


Adminlstrador ...........
Subadministrador .......
Talleres ...............
Susc. y Quejas ..........
An. Comerciales .......
An. Clasiflcados ..........


M. 173*
M-.Ce;
M-560P'
M-279Z
M-3J0w


EDITORIAL


Con ocasidn del pago a los veterans


N UNCA hahabldo mayor una- do mis agobian, y nada %e diga
nimidad en la solucin de un que, obedeciendo a la Imis pro-
problema de caracter piblico co- fund de las vinculaciones, siem-
mo Ia que recayera en las gestio- pre hubimos de hacer nuesntra,
nes que realizan desde hace tiem- verdaderamente nuelstra. toda
po los Veleranos de la Indepen- causa veteranstais asi llamada,
denci" pars que por el Eslado cu- partiendo de Is afirmacidn que
bano se les abonen ]as cantidades quienes ofrendaron sus vidas por
que en virtud del atraso sufrido Ia patria son mereccdores, prime-
en sus pensions, se les adeuda. ro que nadie, la gratitud de ella
Por consiguiente, desde el senior y a los beneficios de la adminis-
presidente de la Repiblica hasta tracidn public. Empero, al pen-
el mais modesto de los ciudadanos, sar, y proclamarlo reilteradamente
Is opinion del pais fua que nadie als, no hubimos de olvidar, he-
con mai legftimo derecho que los cha la palabra mis bien levinima
servidores de la patria en los dias insinuacidn que conseijo director,
en que era la vida lo que se aunque afectuoso, de pedirles a
arnriesgaba en la contienda, para los heroicos soldados de Cuba Libre
reclamar Io que en ley y en justi- buscaran alI fin un punt de coin-
cia estricta les corresponde, sino cidencia que pusiera tirmino a los
inclusoa, en u caso, para recibir sucesivos tiquis miquis que ha-
cualquier case de beneficio. a ti- bian quebrantado en los i flimos
tulo de pnvilegia official, tratln- tiempos la unidad social de sus
dose, como se trata, de los glo- components y Ilevado al propio
riosos mambises. seno del Consejo Nacional pugnas
Pero fis todo ha podido ir se- impropias de los. Fundadores.
gin el deeso de la generalidad. El Hoy, al recoger con extremada
caricter de los atrasos, de una compjlacencia la noticia dc que el
part, y la necesidad de movili- Congreso de la Repiblica, segin
zar e] correspondiente cridito al impresi6n predominante, habrh de
margen de las communes atenciones acordar enUne legislature que
-presupuestalesdela-otraL I" cownncaracter extraordinaTio sera
ausencia, en ltimo tiermino, de un convocada, la forma y el modo
cuerpo de ley estableciendo sla con que a la mayor rapidez que-
forms de saldar lot adeudos y darian satisfechos los viejos adeu-
acopiar recursos, han detenido el dos a los mambises, y reiterar qua
pago de esos atrasos y, por consi- el DIARIO DE LA MARINA no
gulente, aIs tardanza ha recrude- cejaria un solo pice en ltanto los
cido el antiguo malestar que an tales legitimos atrasos no se en-
las huestes veteranistal se tradujo" cuentren cubiertos, .na queremos,
alguna que otr vez en medios de tampoco. perder ,j oportunidad
p!4ot1ta poco consecuentes con Ia de dir;girnos nuevamente a los li-
.jelplarndad altfsima' del mambf. berladie,, principalmen. e a lo
Esta es la verdad, dolorosa por prestiginsos lideres de determina-
cierto. das tendencies dentro de las pro-
Mas, shora parece que puesto pia asamblea national, para que
en manos del Congreso el prop6- despojados de Iodo cuanto no sea,
sito de legislar sobre tan premiosa como en los dias de la hazania
como just demand, el presiden- cruenta, absolute desmnters y pa-
te del mismo habri de convocar triotismo, renunciamiento de la
a una legislature extra -legisla- propia persona en areas de la
tura de tiro ripido, a ese solo uni6n de los demas, se agrupen
fin- con Isa esperanza de con- en torno de la figure de un com-
aignar las pragmtificas delinitivas, paficero de armas que rcsulle el
de acuerdo con el Ejecutivo de la cordial eslab6n entre todas las vo-
naci6n, sobre el pago de los-atra- luntades, entire todos los espirituis,
sos a los viejos libertadores. y cesando entonces las pugnas in-
Una y muchas veces. e] DIA- frunuosas y los antagonismos in-
RIO DE LA MARINA dedic6 sus juslificados vuelva el Consejo Na-
comentarios editorials -intir- cional de Veteranos de la Inde-
pretes fervorotos de la opinion pendencia dc Cuba a ser lo que
publica y defensores siempre de fu en sus dias iurcos: sla gran
los altos intereses nacionales- a reserve de Ia palria en vela, in-
.resolver el problema de los atra- dice orientador en los problems
sos que los veterans reclanmaban fundamentals del pais, haz comn-
en medio de sus estrecheces en pacto de reliquias respetadas y
dias de ancianidad, que son cuan- amadas pnr el pueblo.


S-ARMONIAS

--Poe GUSTAVO E. URRUTIA --


E STA cuajada en nuesira alm6s-
fera una clara voluntad de -'o-
laborar con nlas autoridades para
poner el trainsito motornzado a la
aloura doe la
ipoca Ta dciesno
de cooperar vsl.
luntaria y gra-
tulta-nenle con
el general He r-
nAnbdez Nrdi,
j oon jefe de
nuestra ePoli-ia
Nacional lo ho
sembradon r-i-
que J, C0onuil
con su recienle
ofertar cuyo nlom %nlr social fiA
tsubrando en esla colmna h, l
pocos CIst
Me place pubhrmr h-l Molts a-
ao at frente Es n-ri, di.- wr h,,n-
bre cuyal rumalsficnno-cln .rn li ...nP
relieve a su sl niuntand d.en- g-
pubhieo Estaimns mu-d;wd, rlesp
aqut at )Ieroe id n;t Pmin., N c,-
nal tesmt*itnannin -rbent ii qu rem-
ponden a nu ... I,'- nm ,w
ni Ia iyud a ..,.. .i I I tatn mum

do Malberti .... .- mm- un
"Arq Sr Cnn-t.i.n I 1 ,,,t,
DIAWIO --r C."
DinnnnthRi, -.
"Leli In cn--i--
bliada ml r, .1. t
me daeci i.n. ra
personal ink.- -,
Unones de sunl ,i ,
de dltcutlr I`. ,i','
pars. corn. alg.' n.,- ,
n hans de q-me en,. Tn
Shmi quae se niecidA,
forms aontrniCminm ,,
egandn sioucannes -I-, ,
nrinilaonas pars el i,,in ....
do do evilar sccldainle-
Pr ml condel,-,n de I.
do Sigurldad deS DesaI,'
CmeOrctal doe Ia Compahla
d& Zlactlieldad inaeraen0-,
D"Sddntnlt del Cnmlasl qua Ph,;,
pre a-ne1i6n de nccr denteb h nI
tmdo pat In Avsmhscihlin de Pan


y Famlnhares ole" Alumnos del Ins-
iiltit "E nn~simi". Es to finucia entm-
dmad eduoclm onat de Cuba en quns
se dl)sn,-n tnIns pmincIcns pamra ]a
n-emn- u)n-mm di neacrideism. uinainlo-
nmtmndo-em 1nitormndols a pronuesores y
mmi h i mi tele. mJaprmiiinra y
pehlu ntj d- 1mlm)du nm-noa ni punitda pro-
f omit- ;(ld- tut Iun s nmomto Is o In
fi'Ma dV I en hc la' vI e1le.
nx- ts i -in lmi1o tile tum lt 1
Ituitdad taiat ilnmiran cumin llimusn d(I
111p ntm-im n-I umi-- titen-1i ninio -1
11"a, Nb-, jvNx j de l elltpar-1amel'dn
dtn d tints l, I,n lld,, parla
pinie-m,'I del (n.O-I ,jom Nauon al
I%, llivte\n untilde Aculedntie
n-tl lh' .timid-u mm titeilntid pus-
1 11;,h 11VI~ fl ,l I MIIs e(I('s ob-
1mm....-.iminI ml %ei, sim u utob-
in- im-tin--il quo imic mami nit.Y
1 inil.lot..... t.i n i-ide hints lper-
t", t O-mh, di,lmmO Am Ihe
p,,d I,, o -,,,pw I l tl i,- en- 1-
u-to ns o ,,,m h mi, hndo s ugeitn-

,.- i ,, ,.ttltointin,.ins iiit p mllr t-i.mii
,-(1% f m \ ~ i bmtt II inoltnmrilulV mmIIi{..


mii n~ht, ,ii., it -u, slll i-it el-
-,,1- --,, mIi ,

in, in ,,, 10 ,Ie ,
-l -


-. .la,, ,-, -.- sun. .


DIARIO DE LA MARINA
-.JFUNDADO ,EN 1832
Director defw 1895 a 1919! Don Ntcl" Riverao y Mufilz
Y desde junlo 18, 1919.- hasta marzo 31. 1944: Dr. Josn L Rivero y Alonso.
Editado por DIARIO DE LA MARINA. SocIadad Anonlms, constitulda
en la ciudad do La Habana el 28 de enero ode 1857.
Domrlcllio social Paseo de Marti N9 551, Apartado de Correoa, 1010.
PRESIDENT DE LA EMPRESA:
Silvia HernAnde luda de givers.
VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA
Dr. Jorge Barros y PIthar.
DIRECTOR INTERINO: oM Ignaio Rilvero y Hernlnde.s,
ADMINISTRATOR: SULADMINISTRADOR:
Elec Omoaan Oscar ivers.
SECRETARIO DEL COMTITE EJECUTIVO: FranciO lehbaso.
-PRECIOS DE SUSCRIPCION
Extranjero ExtranJoro
Territorio "A" "B"
.Anlonal -onvenio no eonveoa
Mes ...,.... ......... ........ 1.50l
Tritmestre ..................... 4.35 5.7 $ 6.90
Semestre ....................... 8.10 10 40 .'12.70
Aso .......................... 1560 19.6 .23.00
Ao donamlnical .................. .... 9.80 f 810-

TELEFONOS:


, i I l, mml'le v tiniprotio se n-in
in... i im..... minim- t sn u mfl oro iv
iro cil, ,i, lllIO hno |res 4~-'
in-tin. .ic,, de h i nce c nmu'l
a ,, H*I, dor, hi[oq pa!re
I ii ninVnm s msem In nila a
-bstd-ni6.nm an e
I'., 4- nt t nso es -I 1 p.h'611. .'i
, -inc .e mini .m uneinumm. n-intritend.,a
-,., ,,, n mdn aitm liiati ina illm -
dei m nui OI" l o in


, t d Int inr m iA el lda He
dehvomuIhir- O nstr,-
..--,-,ductores ninprudente out
-rer, riner unheah'oiondueto no
r. -r, de hAbterse cambipado la!
h... -


Chin-uiro uc no iodos lI-it
Itell se prdilncellt pint tilnl n-udin-i;
d ieiinlntrttunor Yo tnmblemimmnmmtumm
cnino dute Wiles. v ve-it In h lnP-orV
t (mencului del np-l himcreldo ide nl
c ,,lusel m Is porn Its ealles lPr
:1 Zno) croev ld. eii ]u P~lcrearl (1
i un tin ',-rd n-ent in .c n Inn .. mn-...... ,m
S edtucatinva mimntm pur parni t iVuit-
des comno pin-1. sn tiiprisan madi
v les y m. seflores erupcesonlriosI(
i isntl-o cines"nE- ov seni n eccumus
uie launu imullm pian mcoumlimtbu,nt]i
iltmnsbui Alldoo., minion pellci,-
tol fue"ron cedittas por el dnonm
e Mcnelan Mora y las uthzamos er
uno de ins e-inn de divulgacion
"Lo feLnctlunbo ouns vez mar. .i
aab es horse de quo ne peaosenc
IS medtdas pars evttaran cidensl
merce a iun plan definidop ar


[Manengadas Pot Roseflad|


Direccion :
Direccltn ................ A-4787
Jete de RPedaccldn ....... M-5n9
Jefe de Informacl6n ...... A-A427
Cr6nica Habfnera ........ A-7575
Sports ................. M-5602
Rotograbado ............. M-3775S
FaaceIl6n ....-........:..; M-fi-Ol1


--ITINERARIO--

Zffi-- Pw PGL& DENARCOS 1111

Severmno es un idiot

Fu un amigo leal y sincere quien ejlemplo. s l de ml dentists a pertene-
se lo duo con palabraz aerenas: ce a ese rengldn.
-Calzadllla, .querido Anselimo El doctor Benlgno Ramoa pon-
Calzadllta, con esa panza enorme tempo al client:
te acercas a la- l --y msted atribuye eso levee
tumba. Obllgas a descalabros a In. denfrldad de su
tu corazmn. que vientre, a *u grass prolija. a u s
ePs Inocente y It- a A superlvlt narrigal, a su& doclen-
ero, a un tra- [ tew cuarenta libran, Oh,. ml amigo,
b a j o exceal- | .I quo error, qud groalro y lamentA-
vo Es a grass ble error. El remedio pars emto no
exscerbada te aso vende en las botica. EntA ala al-
constrne a cance de su aneol no. AbsttngiSse de la
lentitud, d e b e esgrima, porquc no estamos en sla
rubrirte de pol- / edlad dle la espada y el torneo, a,-
varedas melan- | / no en la Ipoca de li rtfaga de
c6licas y te cream amnetranalora. Desgl6cse del golf.
confliclos en las aceras, en las 6m- No ae traoa, decade luego, de un de-
ntlbus, en los teatros. 81, al, Anxel- port violent. Muchos gordos lo
mo Calzadilla, polvaredas. melanc/- practican pars- entretener sis te-
i:cas. En tempos muy remotos, in- dlos: Muchos Ilacos lo cultivan pa-
corporaste tis calcineos marsupla- ra angordar. Pero su case es dis-
les a los talones del andartn Car-n into. El verdadero golfista necei-
vajal. Cuando el mandarin Carvajal-, ta un guardarropa blen surtido y
durante cmc horas, tr otaba sin un abundante equlpo mecinico:
fatig- desde Neptuno y Prado has- pantalones cortos, media largas de
sta Neptuno n Belascoain, Ida y colore s alegrea, bastonea complles-
vuelta, tfi te incorporabas a su dos, peloa., dileclocho hoyos. terre-
proeza en la eaqulna de Nepluno nos bien culdados de verdor fresco,
y San Nicolias, llenando a Pepe ayudantes, dosis de ce.rveza y de
Gasch de sorpresa y de pasmo. Y. whiskey and soda a to largo del ca-
ahora, Anselmo Calzadilla,. tu ba- mino. Todo eno es costoso. En cuan-
rriga desusads toe implants la tfa- to a i escaleral doe su dentists, eso
tips desde que aubes tres peldl- me parece una monstruosidad. Una
fos por la noble acalera del Ate- monstruosidad poar part deo ou
neo. Ahi tienen In-s polvaredaws me- odont6dlogo. Ese hombre no es un
inc61icans a Ias cuales hice reteren- dentiota. Es un verdlugo. Pues blen,
cIa. Estableoes comparaciones: an- Prescinda de als aerviclos o diga-
tLes, tu 'paso aligero y gibntratlico; le que se mude a una plant. ba-
ahora, tu paso de Jlcotea. Y, luego, ja-
Anselmo Calzadllla. tus conflictos CalTadilla emnpezaba a recuperar
en Ilas aceran, en lba gunguas, enn el eabor dc la vida. uinsa VIda mUY
lOs tealros. Recuerdo eso que te .suave. dulcP. sn dficultarIics. PP-
ocurrlo hace noches en e l Audito- ro en otro alfan de eaclarecimien-
num. Se estrenaba la obra de' Ra- to, Ir dijo al Imedico:
fael Suirez Soilai, La rebellon de -Doctor. inuesro Svmrino me In-
ias canas. Obra admirable, d ilAilo- form o que em dos semana.s eml-
go sutil y fluido, muy en la mane- naro used ml panza enorme, que
ra del querido Kafael. Puiste a ocu- en dos semnanas extinguiran ousted de
par tu luneta. Tenlas la aparien- mi individuo toda esta grasa tri-
cba de un galebn, de un quelonlo,
de in mammuth. Y, entonces en -U J RI T
sla fila de lunetas, toda acudida y 7 A-
perturbada por tu presencia en- N -a |Ua STs A -
combrante., alguien, con incoercl- J ,L1 .
ble desabrtmiento, emilti6 este dar- Por Jaog MariaI
do aobre tu morfologia: -E-sto es
el colmo. Aqul hemon venldo a ver DON LUIS FERN
y aplaudir sLa rebeltln de las ca- -'*
nasa. mo a sufrir In rebellon de lasAa Y no veri, la inauguraci6n de
panza.s. Te convences, Anselmo IaI Catedral Fray Bartolom de
sCalzadlla? Lo tuyo es horroroso, lat Camas el lustre jurista, el doc-
Debes ir en biLsca del mldico. Soy to y sagaz histori6gralo que ha-
amigo del doctor Benigno Ramos. abia tenido ls
Te dar- una tarleLa para el, Inda- iuniciativa de su
gara tnu mal. te cuirard ln ver: udaci6n. Ha
te instimrba un plan doie co y a l neado ela 24 d
cabo de dos aemanas tendris la es- Febrero Doa.
beltez de un paje. Luis Fernandezo
Calzadilla, conmovldo, replica: Marcan/. No su-
-Gracias, Severino. Ire a ver al pe la noticia 1B-
doctor Benigno Ramos. PondrI nui no dias despuds,
panza enfAtica entire sus diagn6st-i al eerI la dmi-
cos luminonos, Despuls de todo, ml able semblan-
batriga eo a-Wi-a, pens es ml barri- za oe Ram6n
ga. No es, como suele declrse, una Vasconcelos. ;,C6mo puede morirn
donaci6n Inter vivos, un blen sn- en un cas. absiluto silencio uno
cesoral. Es un blien adquirldo. La dle Insmoprennarns hnja ole Cu-
construi sin prisa, frente a la vi- ba He aqui una pregunta que en-
ni, ruchando contra nus emboaca- trstece a bim.
das. Pero,nen fin. si... Me moles- Fernandez Marcan/ tuvo una
ta un poco. Me molest, esa este- principal ctlvidad: la juridica.
ra de grass, cuando subo a Un quin- Compartia su tiempo entire esa dis-
to piao, euando galopo detrts de ctplina y JR historic. Poseia un ar-
in 6dimnibus, cuando me ingiero en chisvo ic &rico, formadoa en bue-
ml smoking, y en eats caso tlodo se na pnr-te par el de Don Paorfiri
expica-: se tradot de un smoking de Valiente, at que no a asi iau posee
I& preguerra, dor doctisimo le ha dodo algfin
s pregaerraI.destln. Con documents inapre-
Provtlsto de la tarjeta able que cables. especialmente para nues-
le ditera su am go. fu I la sconsul- tra historic colonial del siglo XIX,
tla del doctor Benlgno Rames. Es- allernan aIns propias obres del ju-
te, con tin ltono cordial, comprensl- rista historiador.
vo, tle dinjo al nuevo paclente: Non hace mucl tiempo luve en
--Calondnlll, queruidn A n s e I- Plesenvero urcinto uninnipresi6n
mo Calzadilla, hlgame el favor de inolvidable. Don Luts Fernmtmdez
len. aquel cusdro. Marcane. que i ine habia dadn unos
CatuadIlta leyo: NuLrncatln, idesnuin- anos s ,les su ex-elente estudto
tricl6n. dietetics, tnoisctibimo, adel- sobre Vicnnnua Mmnkenua paraI a
gace comlenao, pagos adelantlados. Revita Cubans, t(.se public en
-Ah,. mum blen. muy bien. Usteld 194:1 ,sentini l nrecsidad le con-
mllarn n-on tut amutguimn-nnmalunol e
iabe. Is leinurn de ese cuadro esn %Inuns eons tino/iniosEtag nisd
algana.s1 castom int dltagin6st ico pre- otis ensayos int ditos. Er-n p tginag
COL La regIa esencial de la, mcdi- nisa Liole insiirspCotsmnn-nni
i ttde m lcolito. Liono de elans hnblaba
mumi eses tindas Ian n -enerm -da ole Ia let-linn de viudins, que. al fiun
des s, curan, aun las itas graves de Is luerrna grande, recuerda el
Si se flare 1ll diagn6sttico precoz. author. iendo nmio, -vi6 desfilar en
LuegO de renlizario el dlRgnsLi-- ailencio. Eran viudas de muchos
on precoz, el dnctlr li dilo a Cal- de los primeros .ladalides de la re-
zadilla: vnoluci6n. tlegaoii a oBaimn den-
-AhiorR. haignmec i favor de su- ptuus de la paz del Zanj6n. Las vi(
bir Fobre aqIlilaR balanoa v cleanse de nifn Don Luis Fernandez Mar.
la cifra que marcn el aparato. Ah. can6. Y no Is pundo olvidn nun-
tin moment, sl tiPene ustpio en os ca. Las evoca coo sus detalles ml
bolsillos objetm dol cierta pesadez, mniscutnlos. Recuerda situ indumenta
tales comn bats,. pedaMos dp plo- rta nde Into, In trlsteza que empa-
I fragments do marmol, no tns paolaba sut oinsa, el andar lento. co
retire. Esacn obJetos sirven pana o- r mo tntImgdn ode snqueltas sieneiosam
tenet el pinometol. y enlntaidasn mnjeres. El traboju
tn el promedlo quiznis esr in pono largn. Habia en
Calzadillia. sobre la balanza. in- Don Luis un temblor en la voz
formo: Sentia tuna temornc6n mt my hioda
-Doa-miPntas cuarenta y dos II- qui trnnsmitin al amigo que Ie es
bras, doctor, cuchaba. Habia en la Ilectur in
Y lento. lIa resplracinl sterto ro- tervnlos de silencmo Fueron au
sa, con un pocs cde pesadlmbrr y me-nnido grrduahoiente. De pro-n
de vergilerin.a. fut a ocupar una sl- to. cal l6 pr complete Itn noz de
Ila de metal situada junto a la me- lector. MIre al jmrista histnradoli
sit del terapeula. Este lilzo una i Leninto losOjo Isuleo Onde dimma.ma
notltnuon ostn-re- tinitIm el. nP-r'cimn En-i tuia sensi tlidad patl riotie
tu Ostin tin y uinia division, lde tn- m uitin vnu .,un. mum lmtI mnu r dia, In t d
nueriato. d lu tn lnn : ianilrel n h r u folru in la o ell lag se
e lmidimttnghna del Itecmhen-o y 0
--_Doi s(m t eii.a. t 'iren.s in dosl It- Ia InstmIn'ImI l n/aia mu ins ilado ell IF
bros, %ie.'tildo P. 1pom/lble nte des- lpmtnI.. binmticaiN ein-tut ncIntramdo, lnIn
pojhtio itiahnente de .sittroJe de ,cat. tntilimau l deseincinos. Quiza Ia
t'Linil.m l, Ie e.n-a Cttn-mini u nit ] nennen fet'aor de a*ntluo sonr ]a po lutti
dI eu-ms znpalos ltrnnonioiitualemty etnmuintonl.nnndespiitsit rllurtftnlr
de st tInii-ed i otllemimires, pese do,- X- gntr elllha likot.,vano etn ta. co
i-lentl- s ct treitai 3' .1.n i -lmum nitao tinllt, ti ta Freenna-iln E PS Inm r pohI li
Ino en grave.i Ha' illint ultinnlndans del pnmdo. Comomt Is polliran en I
de tclido ainthpco S(m:mlanenlte res- histnin ma del presenule
puran- ,led, querin lo Caltadilla, co- .Qei- o en-d Oden nuobran dit
nouna tintsm a to quit ar hnnubirs rumnnu tbss-ltosdnmn- qunl deitl io let.
utinmepolatbm en-inti luihtl~inou No se mit-uintis poc-niu ntes, dun-los y promi
eungafbe La rn-.pitml.sal]iuiduid ole rate jmau hnIveshn{al(on-ttucm Itn-rmnrndmmetil
amoritnie, "eitpl'trsit imis isav qitie aqnenlma nnc-se en to qite 5 untltt
minmpllhttiamm ti I exuernmlnrnua dr iu lmhtmitem'a,.me lnostrum gurnndes Ia
in-Julmn adipuint, smuo a is fore. No- tmminttiihue reSln-amtntn nnlurhmuu a/in
d m grase. ol e la/in st nnlenu-nosn %5 I minidm Y
Colinadtlla, rum ut stunt inn ormin- mm. sd sin el nilumit rum b lO lp*
mIO. enn-tsrmnIt, olga snubre sl,- tenon-u un, te~l
bnnutor a li, enl qmme boo tmmntoe
Mr fautusi. tin-n-ti an(Itiiui ho- Inue~no fetrnmbt olde tminm mmmhliicmRn
go eon-n-Int n-lnuniiuliItinuelo sI toll, im'nsa vldo Pun-m.on qiuc Is An-a
rlnuosiitsulnonimtmsesn-iurinsde iieni- di-mnunni de lII~lnstitn dn- l.'it/in n-1"
p-~ ( llll%, % /noitott einn Poe tn-min i-I. i;ltOintititutn n-d inl no.


IISTORIADOR
Chae6n y Calvo

ANDEZ MARCANE

ger el valioso archivo y darle su
ms flitil ditusi6n.
No s6dlo era un erudito de saber
caudaloso, era tambi~n Don Luis
FernAndez Marcand un critic pe-
netrante, sutil, de la histora. Su
monografia La vll6n grandlottas de
Vlenfais Mackenna es uno de los
mbs series y logrados estudios que
se han escrrto sobre el gran
estadista chileno. Papeles pe-
regrinos y rec6nditos sirven de
base al historiador jurists pa-
ra levantarle al insigne ameri-
cano un monitmento perdurable.
Esas pAKinas bastan para atesti-
guar cuan seria y firm era la vo-
cacibn historiogritica del investi-
gador.
Hare muchos shios, cuando no
conocia aun personalmente a Don
Luits Fernandez Marcans, me hon-
r6 6ste confiAndome una misibn
cerca de unit ilustre personalidad
espafiloit, Se trataba de Don Joa-
quin Sanchez de Toca, el politico
conservador, quo habia presidido
mas de un Cnnaejo de Miniatros
de Su Majeatad. SAnchez de Toca,.
que al morir era director de la
Real Academia de Ciencias Mora-
'les y Pollticas, poseia una de las
inmejores bibliotecas privadas de Es-
pads. Su cass, no lejos del mara-
villoso museo del Prado, era la
mornda ideal del eatudioso. En el
coraz6n de Madrid. no parecia tie-
gar a ella el ruldo de In gran ur-
be. Yon-me sentia captado por aquel
anibiente de silencio, de paz con-
Ifortaidora en ta biblioteca prodi-
gioso. Cumpt itlmi encomienda cerca
S del eNtadista espafiol. Me habl6 en-
btonces de Marcan6, de su colega
) dtstante, con el que le unian no
ts61o Ins prncipins del compahnens-
6 mo profesional sino intimas devo-
S ciones. Y el elogio de la obra dC
Marcanr de su vastn saber, de su
S integndad de espirtu, del ejemplo
que era p a todris, me hliz sen-
r el norgullo de quea un hombre de
S e esa jerarqulu inteectUa y mO
S ral fuera mi rnmpatrotso y me hon-
nz. rase con su amiliad.
A, Hn pDsado ms deveinttcinco
1- fios. Evoro el recuerdo de aqune-
Its tarde de Madrid, en Is quecun
.1. cpafoil ittstre, cerra de incuna-
hl bles, de precioons cddicen, de ra-
r rnos lbros, me hacta el fervoroso
S. elogio del colega de Cuba, que
C icabo de morur en medio de un
,e
P- cast absoluto silenclo, como tin tr-
te buo al historidgrafo, atljurista.
In a erudito qne deja tin nombre lot-
0 perecederoen Ins a nolen de nues-
,-a Imra ulhlra.,a ARPEGLOSJ
is


Hamta el moment ActuaI
i i- o logr nsaberse cutl
tle ieea sret rondidain
,u
qi resnitte hbneno y grain.
L at element nficlial.
Y'o
1o l,, der haber m hitrhrs ehiores
"a de ncrittudeseminentes
-, pr r srobrnadores,
ze-
r- itene. qterldon lectures.
algitntsi conveniences.
W-
NIPsO.

b. benefln-o de iiiestro pueblo. E-
tIre, noiotros el induce de ancidtin-
talaind es mrin alto, y rtlsulta alenm
tid, qmtmie oprt bten de roe i,,.-
tle Itrcen-lre rld s 'oo y CO-
S 1,1itn e In rmpna s emprin
Ito dsda
6 -Me asontat na .dnuda al desue-
mhlte de lUd y nfreereatie l pi'-
pic tneinpo: s debo of-reerme en
li-tintud de alguna de las func-r,-
h r 1ve i dejo meniclonadan Opts Ini-
n nalmente porin aeerlo omo Pro-
criadiii. a qite en mis multiple
pocnpattones onempre train de d,-
invlcar men6toos hihb4tos y medium"
que fiendan a evittr aeridentes a
es -nuestrna- nemejantes
en "De Id. muy atenitanente.
es Fernando Malbertf Hernaandes,
ra Procurador".


rado. Es algae; mejor: una barrage
alegre. MI clencla, que es infalible.
me ha echo Aaber que hay vien-
trea nenchidns que conspiran con-
tra la s alud. Pero todos no pueden
recibir el mismo tratanumento nl ser
incluldos en la misma acerba cla-
alficacl6n. No, no haga ejerciclos,
ni pl.-.nes de adelgazamiento, ni
tome tiroldina. ni escuche los con-
sejios de algunos amigos absurdos.
Cero Spverino, ml querldo Calta-
dilla, porque ease Severino, ademas
de torpe y amargo, es un idiots.


FRANCO DE CERCA
Por ALFONSO JUNCO

DE lejos loInonocla por sus obrao. co entiende-con conocimiento de
por su0 palabras, por su eftiie, mntimidades que casl todog ignore
por los testimronios circundanLtes mos-que hay en ello influjos y
Ahora, en Espaa., In conozco de maniobras de sign mnasdnico.
cerca. Es en trees ocasiones que, por Que cate prohibida en Eapafia lI
no buscado ritmn. se ofrecen con masone-la-dice---es pecado que no
viva proxmmidad y en progreandtn inn pueden perdonar. Pero na hint
ascendente. prohihida por el gusto de buscar-
Por prmera vez Ino yen el 16 de nos dificultades, sino por In prue-
IuI' e. rumbosa corrnida madrile- ba positive y mdiltiple de intri-
ha. Ls/henchnda plaza se levanta y ga mas6nica y au responsabilidad
Eyetoda en vitlores cuando el en el desastre de Espafid. No se
Jefe espanol-cincuenr a y cinco vt- trata de un prejuicio, sino de uni
goroso ti/ioI, traJe cmviI--aparece en experiencia; no de un afbn de mo-
s0 palco. Salumda sonriente y a o,)sr tester, sino de usa necesidad de
toma asiento,. Pero no queda sails- defender.
fecha Ila mucheditembre y vuelve a iYo recuerdo para ml iel testi-
una segunda frenrtica ovacibn que monnin que sabre tas despoticas coin
obhIgs a Franco a saludar de nuevo, stgnom masonicas durante la Reoti
Pblico de Ioros sin posibllldad de blica ha dado el propio Alcald Za-
seleccrnn mnncomponenda. su arna- morns que fu n su Presndente, y
mac6on tiene la autenticidad de un yendo mas at-ras, como Bolivar le-
plebtscito inmnejablhe gist contra las oriedades secretans,
Dos dias despurs, en son untuosa P y c6rmo en Mjco el hnroe de nues
recepct6n que para conmemorar el tra Independencin don Nicoltas Bra-
anversoario del Alzamilento se ofIne- vo--masd que fuL-tuvo que pro-
ce en el Palacom de la Granja. no pugnar Ia prohibici6n de Ia maso-
lejos de Segovia. soy presentdo al nerIa).
Generalsinanmo. Al aire libre, frentoe Con today deliradeza elude Fran-
a quells jardinen maravillosoas y co Ina menor aopinin sobre las re-
aquel fondo de irntafia, el jefe es- laciones oficiales con MtjicoF, a l
panol, que pass ,slrechando Ia ms- vez que pelterizs desintereado tne-
no a los diplnmAiens y personali rvs y carifi o por sta patria noues-
dades que snnten, me da Ia bmein tra, y eorianza ,en lan poabilida-
venida con palabras tan efusivao des de A renov adora uventud del
como deferentes. Cellbranse en Presidente Aletmin. Pone Franco
aquel eseonarion de majestad y poe- enorme fervor y esperoanza en ]a
sla un banquet y tin concier-to qnu grandeza de MWtco.
consuenan con el escaenario, y el
alma vuela a Mdjico escapandose Un terma oncups el mayor tempo
pot el cielo qu e ya la noche ema de Is entrevista; on tanas que es
pieza a embrujar, cuando una lia preocupaci6n central de Franco y
pi nvozn de miller canta n la "estre- que, ens M lnoperante peqouea
Ilta de lejanso cielo" de Porrce. ha sido proeucupaci6n central mia
Pars Ia mainana del 23 de jntlo la justicia social.
-y es la tercera y principal ca- Los catldcon tenemos-dice en
si6-r-estoy cnitado en el nPalario del sustancia el Jefe espahnol-una doe-
Pardo, a diez minutes de Mdrn i trinea socials insuperoable.Perom
donde Franca despacha os asuntos chosse tranlinquilozan y satsfaceln
ofictales y ive con a u familiar: do- cn c o er]a ductrilna. Nosoros es
fil Carsmen Polo su esposa, dims tamrg esforn.-ndodnos par convertr-
dmgnistma y discretisima, y su hiJa Is en hechog, en mnstituciones, e.
Carmen, en plenitud primavdral. cogtumbres. Con urgency, con in
Strepidez. Hay que Ir a la m vanguaci
Saludan Ios apuesios guardiss dia de la justicia social, no s6il
morons al detenerse el autom6vil por previnora conveniencma pan- in
frente a Ia puerta de Palactoi; dos munizar a pueblo contra el ve
funcdonarios de gala s cucadran y naeno eomunisla, sino porn impeI
-cnnducen ceremoniosanrente at vi- interior, pornconvicci6n creadroi
sotante al pie de In escalinata; otrs Deplorables son n as concesionr
to lleva arrmbn con igual ceremo- tardlas y cmomonarastras. Tenemno
nem y In deja instalado en el sal6n obhlgarcin de mr a la cabeza en
de espera. Franco, de por ns, no esfuerzo de abonrmnjusticias y d
hace esperar; pern lan personas ci- mnstaurar vahtentemente una orgs
tadas nuelen prolongnar su wisita mba nizaci6ndsocial que haaa tangibles
de. In previsto y va el horario re. efectivos, habhtualen, Ins frutos d
tras~ndose; el General reribe sitre- un cristianismo no n61o invocad
pre R tndos, aunque le den lax cnn- coma dontrina sino implantado to
co de la tarde sin haber comido. mo vida
Charlo con dos a tires amirgon que Par desgranis-t/ade Francn-
n-sncdeo en Insale Me precerne nuestra modesra econ6mica de ho
en In audnencia el Londe-de dBl-m no puede darn tdao Ia fuerzata eet
nes. que habla con el Generaln-imo 1Ilar que quisorramos a nuesi-,j
despuesrde su regreso de Buenos reahnzAconeor Penrn persiatimos e
Aires donde ha sudo embhitador, ellas y alcanzaran en so dia la n et
ahota suplhdo por el jnvenil .l"6s nttud de efrcacit que buscmrn,
Maria de Arilza--madurdii torn Qiiremos, ndema ,.fundnr en F-s
de Eoibnjadores sob,e EEptitjia-. pammatmL como seni inarc o unveri
Proh't astu rtn-tiliniite. la ect.-- de socrolotia catohlca, y pronit
vistatielietraits tanthiviaamentimln o concluirelrcos el n astoledtt,citt;q
salol *iimedimto al nhespacho del dominard el VoIle de loi Caldns
Gtiernili.t imin on-sersor ; on el Jrfe que estars a c;tTn- o de alguina o
de sin i'nsa Civil, don t Fernando den relg-aini Ati allereos "
Fuertes. l ain Ianma p jovial costs tudiosos de todas pates del imn
toda eita genne esprnaola, en Inn que do. para nie cti titu intircami
el empiqie de etcl1itat s iin innor- viv-o de ldeat epcriencias y
iro nit oleanza a esnndern el ,.ini- avanrces, se fItilllinne v oi.n
c/6n abrto- p dem6crnta de nicrnn- todo cuaolo sirn a para a isar*
Vil advenimnento-dtoI ma ortm -anlzart.
Emntro. sin compas/in al desp chio social tias jtu-tao n scristiana.
del eCmidill., largo rectanguln a cn-i
No fondo estldeleIcritormn. juiln ta No tenemntsdnrcho a robar mA
cnal. dIt pie. agiinrda Su Excelrr- tempo atl.eft- dl Esladn espsaim
cna Enfiente del escrntcrnn ha. tdos Ilan transm urrtdo uino- unrentnlm
asientns tion pra el visntante, tro nutran Frn-son-t dencerrs ho olfit
para ei General, qqne nurda de n.- madi vnuenron ticno de t]ans. Ra
patIlaS a la clarolsd de la 'c l Arii eAMstqit ouen ilniCsa .se rnrija Y pin
scn no Ile-a ntoit i ponitlein n, do, oIrlc i y dicitirnlo tndVo n-si
cr0/de No intritent .uo entirev'.a nego perfent-simo mYenori don
de sensacnon peniodnstenn. Voy. sen- qnme parecen as oilltir- \votti
cllAme ,onnacne de cerens unit hn convertndo enion e-tdltias
hombre extraordmnarinan Y in i,.s excepri6n: arr,,io y prideane
eitioirdtntin enVe- l n-I intn.oun ergt c ,a : bonded; fI antigua
hdad. Coniiin tinnta did ip-intoa litcnla moderone denvelo por
flye la plcln nF-min el penn- esprnpuv.l y desxeloipor Iloeconi
in-entoIn I palabran la o t i- 1 Mn .5 Iit n 0 .a i C.Odei en la decision y p
caf inv eli hFrnco ii- it'tintmn-ln il cneniscatenInaesperasai:,c dad p
henrnieti-nm.Tin-l.nlli tItdol.-tiqw- rcomprender y tortalezi pa
hihraa v m n-ro.a, c;wn cten,.an al ml obrar.
Jefe erpimholntmni dittdadl n-an-n to procos increille de antiar
ILa.stins chidaiinsiipalulit imamin, nit patrsa del titundiolton-ndind:
ura q p 1(.. ie't -v ...... 1tlor, el.r.:l-nam l(mtn de-l ooehl n ,tera intl n'p
0 Oils torpernn-ile amagoad dest
Ie digo con q,- ,nhi-,ai-itt se aLfneraso n ,iahnblencrnsndnctaI
sigito vi, Iticoi Itim t'tL,:da ti.cp- ncab-alleroyv'demcrnshmnoos; atiden
inn-intilt, lit-it--tin-s inntot ponr haner hbini nmn dsiitn
f~l ......h L im l n ne ,nt.s- deIoen ptlnticos, ponr curar la herrin,
ctislerols- ,3 coi ah-a, a dps-. sadalos. iclcar el perdtn tente:.-o
pechoCi t ei n,-, hidOssi anslalo p irehacer I nflaternidad de Ins q
iospiropaotd- d s-rad-iatelrumt paooles tndos, le han raptado
bn cal6-cnr de su admmntstract/on 2 respeto aun de stus annueso adva
si defense insolorinable de Is no. sarno-, que poa millares riven e
berania nac'onal ante Ins presa-,,es Eapalla tranquitlamente. Muacs
fnorasteras Comenin esass hostile breros smentenILo que ens io-
intrusiones naturasliimas de oar guns lideres r-n]os---qu iguen rq
ts dee I& LRSS: absurd ode part bajadoa en IA euenca miners
de las potenclas occid .,tales Fran- Alturnis--le declaraban a un am


a-'1

ha
s
yIn
in


n1

n-
el
eS

de

do-
__
oy
n-
,As

Ie

'al


1'.0
ol
"n-

1r-&ro
e
S-

pa-
pa-
,de

1.-

e4n


es

uq-
de


-Lo malo de esto es que no htbri tiempo ni para hacerse uno
amigo del candidato que postulen...!


DESLIq

SPor JUAN J.

La -voz del

A NNCI6 una poderosa f irmna cc
industrial norteimerncana. que fi
se hallan muy adelantados los tra- ilt
bajos que realizan, bajo ssm aus- fl
picios, vanos ex- A h;
perton empefaA- 9W c
dos en lograr Isa;
tabrncaci6n ode
un asanoambsoen N
aparatn que *ap- d
tari las ondas V
sonoras del pa b
sado; es decdr r
las vi braciones o
de sonlosq duod
habcnadosee Isn i s
uado bace anrOnS
p alglm, puedat Scr cegbstrada q
boy en un Instrumento de virsitt h
des fisicas capacen de producer el S
milagro. Es, pues, Una nueva fase ti
de In aplcaclin radl cn; con la di- dc
ferencia l i;y qu diferenca mas c
abiumante'i de que ahora no se r
persigue la sintonmzaci6n de tea- c
clones convenientemente estableci-
da,. cuya s ondas ae localizan a una I
determinada altura previamente ni-
jada: el nuevo asparsato habrl de
sintomnzar una estaci6n fdnica, cu-
yo voltaise e calcula por vibrarci-
nes de lo eterno, y cuyA letras
correspondent al signo de la Histo-
ria.
Parece un nuevo capltulo dle Ju-
lio Verne o de Salgarl; algunos de
cuyos antecedintes, reputados nu
cho tempo como simple fantasia
novelistica. hemos visto converlidoh
en realidad por ministenio del pas;
moanso advance 4Ie la ciencia. a !n
que ya van quedando pocos re-
ductos por conquistar en el miun
do de Io oculto Sun embargo, a lo-
grandes imaginativos que durante
anos poblaron de amenudad nues-
tra infancsa p Ia de nuestrus
abuelos, no se les habia ocurrido
cosa semejante Empresa de tnl
magniltud a6lo habis alcanzado, en
plans desde luego mli elevados.
Jos prestigios del anuncis profnti-


puda, molest y suplemhntarli.
El doctor Benigno Ramos encen-
6 un cigarrillo, tuvo una sonri-
sa sutil:
-&ne Severino, nuestro Severi-
no, es un ser pnmario y amargo.
Incoherente y magro. que Ignora el
optlmilsmo. Es uin hombre adusto
que pertenece a) renglbn de la es-
pmnaca. No lo censure. Sr ha deja-
do seducir por i espinaca, que ea
un vegetal malufico. No, mi amigo.
Yo me detengo ante au vientre.
Bien ad que no e un vientre do-


N D JE S
NDEfl-

REM0S --- *

pasado-

io, la afirrni6n lenchida de con-
anza plena de las vocen de los
uminados, que aeguraban que un
uturo sin precisar. pero inevitable,
riar escuchar de nuevo, en el de-
urso de la Historia. la palabra de
yer, annimada de sabiduria divine.
Absorton hemos leldo la Isnotlcia.
o nos maravilla tanto Ia sorpren-
ente invericl6n ique ya de par si
s nuticlente pars dejarlo a uno
oquiabierto i como la extraordtns-
la revoluci6n que, ha de traer
onslgo en el anilisus de 1l- vey-
sades del pasado y as repercu-
lones indisculibles en las del prt-
ente, tan hijas de aquIllas., aun-
oue a ello se npongan lon que se
han empefiado en querernos hacer
ilvestrem. ;Cuontas aserciones atri-
bludas a signiflcatiYos permoneToi
lel ayer lejano. pero Inifluyente y
lecisivo, van a sutfrir una transaor-
naci6n complete. al powder escu-
char de labios de sus a upuestos
)roferidores, la sustancla y hasta
a tf6rmula de su verdad' Porque
de fil6softos. ap6stoles oradorn,
etc. podrin ser escuchadas at
propias palabras, con su acento
propio, en su propio scenario.
Y hasta los ecos de fiestas y lro-
nunclamientos populares, oe sarans
v estruendos guerreros; en fin, de
todo lo que en las pocas mis re-
molans dej6 una vibraci6n en el es-
pacio, podrAn ser registrados, con-
firmando o rectificando las inlor-
maciones y. por tanto, las conilu-
atones delay Historn-a.
Hare unos veintcmnco ai/os, cuss-
do las teorias de Einstein comen-
zabao a llpgar as lAmntrica y pre-
ocupar a oIns hombres de cler.cl.I
de nuestro hemisferio, recuerdo
que un sabio europeo, de paso por
La Habana, pronunci6d una diserta-
ni6n divulgadora en elt Colegio de
Arquitectos tentonces en la calle
de Malec6n) sobre el sentido ocul-
to de aquellas- teorias. Sn is me-
moria no me es mfiel. la traduc-
em6n de sus palabras las tuhzo, y
las hizo con admirable clamidad, ml
quenrido amigo. el doctor Luis A.
Baralt Zaccharme. En aquella ex-
posici6rn interesantlisima, cuyos ex-
tremos despert6 apasionadas dis-
cuslones, el disertante aflrmaba
que, segin el alcance del pensa-
miento de Einstein, el sonido, co-
mo la luz, no mueren, no se ex-
tinguen; siguen vibrando; y mu-
chos fen6menons que se reputan
espfritas, tales como el escuchan
voices que no se sabe de donda
parten y contrnemplar imAgenes que
desaparecen sibitamente, se expli-
can en la esencma de las teorian
de Einstein. De modo que la me-
diumnidad visual y la auditiva en-
contraban una raz6n. cientifica y
filos6fica, en el nuevo orden que
el genial fisico alemAn acababa de
exponer, remonwendo las bases de
un sislema de conocimientos que
desde ese instant entraba en una
fase portentosa, dando lugar a re-
visiones fundamentals y abriendo
horiztntes tan desconocidoi como
ensimismantes.
No se me olvidan (porque todos
seguiamona con creciente inter/s la
exposici6n) los ejemplos puestos
en juego pars aclarar las categ6-
ircas aseveraciones: "podremos en-
cuchar el ruido de una carreta de
caRta. que no venmo. y poudr co-
rresponder a alguna que cruz6 ha-
ce un siglo pni erte mismo lugtr
en que la escuchamos ahora ;
"podremos ver un paseo de mas-
caras por delante de esta casa, en
esta epoca del a/o distance de los
carnavales. y lo que tendremos de-
lante sern la vibraci6n de una ;mna-
gen producida hace cincuenta
afios".
Confieso que todo aquello n os
dej6 perplejos. no s6lo por la no-
vednd de su contenido., sino por
veor de quien venis. No se tra.
taba de una propaganda de creen-
cias afincadas con el ancla de la
le: eran aspects de una nueva
teoria eminentemente centIlfica que
iba derecho a descorrer los velos
misteqtosti del ocultismo, dando
exphiraci6nn recronal a to que ban-
ta entonces se habia reputado ex-
clusivamente como product de las
energies ignotas del espiritu y de
la naturaleza. Pasaron los afios y-
nunca tuve oportunidad de saber^
que suerte hablan corrido aquelos
nuevos pronunciamientos que mar-
chaban anLdazmente a franquear las
puertas de lo desconocido. Hoy,
al leer el cable que revela los tra-
bajos y las seguridades de la po-
derosa industrial nnorteamerncana,
mm memorta reproduce las pals-
bras di\ulgadoras de aquella no-
che mnolvtidable del Coleglo de Ar-
quitectos, y pienso que. basandoss
en el "sentido oculto" de las teb-
Hias de Einstein. ha de Ilegar a in-
dustrinimzarsio el nomercio con per-
sona.es y con hecios desaparecl-
dos.
Cuando se descubrn6 el radio.
ciimplihndose el apotegma de Rl-
chel de quei la casualidad es mAs
fecunda qine el neon. nonade pens6
en ia po-lbi'Idad y en la.s propor-
citnes induslrialOes dO la radiodifu-
ui6n./ .a televtsi6n romitenza a en-
trar pleriamente cin me mercado.
SerA. poible, dad* la enorme tras-.
cetidencia de to que ha de regis-
trnr el nuevn aparato. sua ibre mi-
diisitrai. o quedan bhumitada a una
estiicia supei- isi6n y rigida com-
pIaian dl dosPo ri pleor. como a
enterriaat6mrnas YEs un nuevo pa-
iso con que no.. cadenrmo s en un
cosmos en qu se iqitidara este
mundo cndniro en qne se escrtben
tito i]1los can-op uldm oe son anee
Vinlmn- paa aicinharse Ia von deli
paladn. El paoado dOrb no oerdao
sin innterteencti-si Y arson e] /r-
m~n de in Moitiasia resonutia ole
nu~ nlos ambtlns dle to ter-a
pasr n-oldn-tn al bom-bce

os nto. "Nit n-mon traqoquotos
nperittenemos qnnercnf-sar queeno
te bombrme non ho dads mbas de Is
qine ton nt-os nos han-san penma-
tido".
Frasro. fran mintiar, no ntima
-On- qitti ti nt giaii est-ls pa-

do pit ot o'nunina non t:len rast to/ion
0 de duneruoni minces psittiros,
n:da iwnn-n Or ituttirsnua tnolde in-
isnhtnar El pun-his qun.erney am~a
na poti tsdmns pin-rts, ron epspona-
tn-~dod iiliropn-i~n-n a maim pain'---
iittti n-i pinr rn. a cnuitunclion,
hnunolnire 'n. e a hn',n ue hueno.
El inlld tiuulmotli-ittth,.uldmrnente
ha caliin,:dt.. ii.i hi. 0,lrondo ema-
lz a I ,nt nei a ei Ios ohms El
piston tie Ia n-a/ionada hoirhevuque
iaoire 'trtipa c. on arotne -r4::r
d oe Itsaha u Ernman on-s hn-n a am-
una-arhnlbai arle euspiol Yaaon laS
ion-adna empucoon a pen-mom- no-n_
Frams aertise-o dnude murhos na
meinosorotntmuei.o6atlten-pniiqnau
ntras nun ten-on in qouc boy nena-
nenta pan-a Is cm-lazacmdn "occiden-
tlab on paradgins p insa eopernan.z


I


........ . n pi.... ........ --- 1-DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES. 5 DE MARZO DE 1948


--------- ... fortablemente instalada en aquel )jar-
1-C' "R 0 "N-TI' C /d" A T A T A n en c6modoR aiento. colocados
C- -R 0v I A H A' B A N^ E' Rt A comoa fuera en Ln teatro. tuvo elo-
~' *- -7 *-'' **- V^ XH 11. x. U .\ 1.^ f 1V X l i.10 multiples para tantosuy Lantos
-i -- ,_" *. detallel de refinamiento que fucron
Son las ocho !'- ,,dias caracteristicas de esta espldndida
So lsoco e I d a no- T I P fi-esta. "
LdeR. 'a dn Atendlia a todos con su entileza
EL.s en Lnbello palaclo .' La' Condesa ae e ev l7a de Camargo festeo anoche bras
4A clial otropoeoorerrsia U aa j rsJ J y afab~lildad acostuse raa Ia Cnn
A pode mos ree drnos i, B a c e o c o o a desa ode Revilla de Camargo que
anoal dea Condesa de IRenle a des .. IfllOC fi nT ,- slf lV adornaba su elegant toilette negra.
Camargd situado en la calle Diec0sie- a aI / -loill/i U1,1 de B rl onaIl c n una, gran ll U model de Balenciaga. con joyas del
"s detalVesdao euer vieja En todms is alto valor, collar, aretes y pulse-
Tspsa e ra de brlllanleo.
Aqruella rnansidn.q djanIO a elrla Sus Alleza1s. log Con r
de refoamiento. do elegtancao Y de e de Barcel ona, admir"ndose en
buengusto, doadsehooedan des. t,- ,-a Maria de Ins Mercedes de Bo
de s Ilegada a La H.abana loCon .moa- n sob.rio traie negro B .. ..d
des de Barcelona .Ss Alanams H neales t. poderooaMente asu gentil fig.'a
tls'barceona aque tea ae 'l' puato aro reeIa la^^ co ,ure-
Don Juan de Borbn, hcredero del ampuaestos a resehar Ia cond el r
trono de Espafa y Dohia Maria de lIs r .e-uimos In eela ciop coobl. dc
ree vi aFCdes re b c ap te de In Repdblics. doril,
Bereee ddede Borncuy C rdenao y an dlsimgrrda
rnueta-a capital Ilena do in ers a to- a. dCia Dule Marla d lanco de encca-
da ia .lcedad cubana, se abri6"ano.,r E ra eula. r da raBado dco d A c
ehe~i 'a-. Ua uraiesta,. LI
ea prna unavilloea. I fastuosiE lmiistro de a tado doctor RaaI
riestmara oa aoslst oa ..../ :y .- d feel P. Gonzalez Munaoz y su bells
rna por Ia Condesa de Rdv lla t r p o o M o dh
de Camarg. Ia oedama il lv getil y c 0Loltta Vidal Lair, atavJada
ide n -go. la m tenihonorde y o Il r e. gran elegancia, en rocado or
Entre e rt. itiples again ajos fr- El embajador de los Estados Uni
cid 9t a Sus Alezan loe aCondsdofr e". o r a .-s Expmo. Sr. Henry Norweb y Ia
Barcelona, Siu crzno IConoel de "as.a erif-ra de Narweb, con traje neg-
che, consistuente en U na grand coata- Ei embaj adowrde Ce Ec S
da a la que fueron invitadas mai Eooa adars o .d GN. rta
de ciento clneuenta personas. El min.Sro do Ia Gran Br etao
Result6i un "succ6s' magnifico, de 'Ermr. Sr. James L. Dodds. y scd o
esos que no admiten repetici6n." nt Dodds. Fncs c
La Codes de Revilla de Camar- E mintilro do Francia, Eunm Sr
go, amiga muy estimada de Sos At- FPrjbirapedGraunseW.
tezasn, que ha estado junto a el los d Fi bajado r do Cuba er r el yW s
ara cumpljmendarloo y, f n ,ie s nr -,1 doctor Guillermo Bell y se-
deod quop mactair rlor cuatnaderlo- r,,a Cuquita Martinez, elegantemen-
desde quegpsaron tierra Cubans. de- ec.aiaa
be y puede sentirse satisfecha de EIe praviada.
esta fiesta de anoche, morn tam- Ed r eieupreide MrndoemIaHepzolica.
bien debemos sontirnos satisfechos .er. Miguel Macianso Gra mecYDso
cuantos de ella disfrutamos. e -ma. tanrubelyla Secarina Deacs
Tal derroche de esplendidez esIEmrqu &c yIn marquess doV a
ible superarlo. le Siciliansa.
Lucos y flores. en dualidad admi- Fl marqusY Ia marquess do Tic-
rable, lograron el potico Marcon de Et iaarqu6o y la marquesa do ,ost:
la foesta junt0 a Ia belleza de los E.- Santa An.a
salons, quo 1an10s objetos do artc E. maree do V laicqreni.
atesora y al encanto de los jardirnes, E.,,red iavI esneio
simdtricamente -trazados pcra corn .,- El maquds y la macquess do Vt
plemento del palacete.EImqs-," R'"
Si lindos estaban Inr salones, mdis E.ICl condo y Ia condlesa de mo
lindos aparecian los jardines. El condo y la condesa del Casilo
Por doquier hizo derroche do ar- Ert conde y Ia condesa de Buena
te inspiracidn, conquustandoa ue- LCd
vos dxtos, c l renombrado actsta
Mario R. Arellano, bajo cuya direc-
cidrfpersonal trabajaron dos de noues-
tros mdisafamudnos ardiune, la "Ca-
na Trlas" y "Milagros".
La "Casa Trias", cuyo nombre e
sinlnimo do exquisitoz y buen gus-
t, tu a a su cargo la decoracidn
floral do nlo jardinres, distribuyendo
glent o de gladiolos rojos e nlos par-
terres del frente deoa easa, en Ion
del costado izquierdo, y tambisen en
los del jardin de estilo francs, sl-
tuado al rondo.
En Ios jardines del costado dere-
cho qued6 dispuesto on enorme ta-
blado a la altura del portal, culonsU
piso en blanco, donde se instalaron
diversas mesps de hierro y cristal, mda
conDurante l en que resefaamosuapontcnuuael6n nueptro foturafo tomsu e uaas dos roino, en [as
enarme loldo blancosorteon idao pr quo apareeen, arrlba, el Condo de Jaruco, Su Alteza Don Juan do BorbZn, In adeon do &de vlla de Camnar-
dos lanzas que se adornaba coil lie- go, JoN, Agiiero yvehlora Polsta Gran; y abajo, Mrs. Henry Norweis, doctor Luls Mons. Su Altes BDofa
coo color crema de triple caida. Maria de Ia& Mercedes de Borh6n, Mrs. James I,. Dodds,I a Condeza de Ravllia de Camargo y In seitors Cu-
Err oto mesa cubiertas con man- quiits Martineo de Belt.
toaes blancos que lucian primo-
roans centres de crystal con rosas y el escudo de Ia Condesa de Reol- fleetores. luiminarias flhorescentes, que fueron logrando en el escenorlA
colas, obrac exquisita del Mlagreos., Ila de Camargo. proyectores. etc., cada uno de acucr- coloracrones azul. cola, fushia. etc..
of eden del grim mundo. toom asienLo El adorno era algo prcinosn, des- do con el objeto que perseguian. In- on nombiacioones de onlomismos, tmien-
parle de Ia concurrescia, lumbrador. grand un efecto difife descr'birc as el resin del jardin frances per-
La Condesa de Rerilla de Camargo Matro R. Arellano. y "Milagros" por su originalidad, pM su belleza. manecia apagado el cual una vez
con los Condes de Barcelona y otro combinaron alli rosas importadas de poresu finorr. en fin por sus nel- termieado el show ae volvi6 a en-
lrupo de invitados. tomaron asiento on subido tono robo en un amplio liples detalles de buen gusto. cender.
junto a Ia gran mesa del comedor tonic do oco y en dos wino conoer La entrada principal do Ia resides- El escenario tolea por fondo una
una verdadera belleza, cubierta por tambilin de oro. que se alternaban i0a se ilumiso completamenteo n luz fuente a Ia cual ceronaba una enre-
mantel de hilo y encajes de Veilt- con dos magnificos candelabros do de dia. y en Ia terraza donde se dadera de bougahiville iluminada en
cia, con la vajilla de porcelain y la oro que sostenian dieciseis velas. sirvd Ia comida, fueron colocadas lushia.
ercstaleria cifrada con Ins iniciales Tambi~n hizo Ia "Casa Trias" el c.con baterias de pequefoos proyerto- Atli se presentaron. entree los aplau-
decorado de d os salones, delstachn- res de color azul combinados con sos de Ia concurencra despuds de
dose en el salon principal claveles ombar.para lograr el doble efects a acomida log notables artistas, Julho
blancos importados junto a las bells de iluminaci6n y no deslucir el ros- Toledo. en bellas recitaciones; Ro-
MNemorscndum Social cstatuau.de Biscuit que lo adorr.an; tnro de las poruonas alil ...usidas. En stan Scgno.a.. o .e.m.os de bale
rosa, colasyclaveles del mismo co- todo el jardin fueron coloeadas to- muy interesantest; Ren Cabel, que
or en el saln de las poI, rcelana chl- minasrr tfluorescentes de color verde deleit6 a todos con hermosnas can-
nas-asl como en el ivlIng room. y combinadas con proyectores incan- crones: Julio Toledo y Florlana Al-.
RECITAL: gladiolas color de oro en el vestibulo descentes del mismo color que llegb- ba, quo hicreron magnifica parela en
De Berta. Singlrman,ad ltor en las dos enormeo mlrcetas chinas banhasta to mas alto de Ils patl- tinosroccbano y Rusita Sees-
9:30 p.m., errel -Auditorium.. que se hallan ad pie de Ia grand esca- mas haoondo que el penacho do Ins %ia con srus muchachasoen uinatrac-
0* Imats que conduce al piso princitpl., msmas apareceran completamnente ir-n ballet
FUNCION: La iluminacion-un sueno----tuvo iluminado arts quo a so vez moles- Duranto Is comlida, servld con arre-
Dl Gorupo ADAD. a 4adO 5 eonflada cams an lod o acsoieimeott- taran lns royos de luz a los que Ins atn a un dercioso met y rociaada con
p.m. en 1s. Escuela "T.aldds Ro- to a la pericig de o lingenioros elec- contemplaban, efecto dificil de con- el rcos champagne Bollinger, ameni.
idrIogus, presentando Ia obra Itclclstas de L i Sos .,y Cla. seguir porn bogrado alli. zaron el conjunto sEOracianoa y al
.aa Hosterta do la- e Sirenan. Los empleadas de esa firm, bajo El jardin francis aparecia tam- trio Servando Diaz, quienes de me-
Ia direccldn de sus tdcnicos especra- bion en verda con luz de tuna como 5a en mesa fueron complaclendotA ls
SANTOS: lizados, ponlendo en prActica Jos uIII-l-iminaci6n general, consiguisndose petlciones de Ia-concurrencia.
Euseblo, Mario AdriAn y timos adelantosen materid de lutimi- el efecto de teatro en el moment6 No hubo bar.
Laina nacidn, distrlbuyeron por todo el ex- de desarrollarse el show por medio Grandes hbandejas do plata se pasa- p
tenso y bell jardin multitud do e- de equip ..esp.c..les do es..firt..r.con a Ia. concorenCl.. erats deopI
cominia, cell cocktailserr griot varie- n p i


La concurencia, que quedd con.
da.y afna o cse aelcre".

SANTOS DE HOY
Sefala el almanaque paso hoy, Is
festividad de San Eusebio.
Cumplenos saluudar con tal moti-
vo a los sInguentes caballeros:
El senior Euseblo Delfin, distingui-
do amigo, author de conocidas e ins-
piradas composiciones. para el que
habeh muchas felicutaciones.
El Altfrez de Fragata, Eusebio Iz-
qUtrcrdo FernAndez.
El conocido industrial Eusebio
Conde, duefio de los afamados ma-
nantiales de "La Cotorra".
Eusebio Jardet y Martinez y su hi-
jo Eusebro.
Y los sefinores Eusebio Mnran, Eu-
sebin Morales, Etasebio Capestany y
Eusebio Alfonso. '
A todos felicidades.
COCKTAIL A LA PRENSA
El pr6xmmn lunes, dia ocho. de cn-
en a siete de Ia noche, tendri lugar
en el Palacun Aldama. urn cocktail
party, que ofrece lanentusiastasSocie-
dad de Artes y Letras Cubanas, en
honor de la prensa habanera.
A este acto. tue promete renultar
muy lutido, asistirAi oun Rn n0mero
de periodistas, asl como los numern-
tios socios de las Aries y Letras Cu-
banas.
Por el tel]fono A-8622 puede soli-
citarse cualqrrer rtnforme obre este
cocktail party
COMIDA EN LA EMBAJADA
AMERICANA
En honor del Embajador de Cuba
en WAshingtlon doctor Guillermo Belt
tde su lInteresante esposa Cuqulta
Martlnez. se celebrt la noche del
miercoles una comida en Ila ser de d
la Embajada de los EsLadoa Unidaos
en el Country Club, ofreclda por el
Embalador de diclho pals, Excmo. ae-
finor Henry Norweb y pr au eApona.
tan gentll, Mrs.'-Norweo.
Fual una comida elegant y ulda
oe la que particlparon con algunos
mniembrcK de la Colonma norteamerl-
cana la\ sigulentes persona.:
El Encargado de NegoctIO de Ita-
!IR. MarqUtt de Perrarl y la MarqUe-
ss de FlerrarI.
El Pagador de Palarlo sefior Pepe
Agnlero y sefiora Politsa Grau.
Dr Josi Agiastiln Martlnez y Elisl-
ta Elilverno doctor Lul.s Menocal y
Alicia Nadal. doctor Pedro Castillo y
Nena PerpiftAn, doctor Alberto Belt
v Beblia Alonso. doctor Agumtin Ba-
tssta y Maria Teresa Falls, Pepe 06-
mez Mena v Elizarda Sampedro.
Y el aenador Jou Manuel Casano-
En el comendor de Ia caAa qued6 dils-
puestaI la mesa. que w adornaba con
precltia rcorabeille-t de flores do prlt
mavcrA. obra de sMilagros., el aria-
ttocralto Jardin del Paseo del Prado.
PALLECIO UN COMERCIANTE EN
PALMA SORIANO
PALMIA BORIANO. marzo 4 -Ayer
tarde dej< de 'exmitir el sefor Goin-
zako Blanco, eAtiumadhilmo comercian-
t1 de eosta plaza durantc much aVioc
v 5fe de una re.opetable famllisa.
El decano dl seflor Blanco, empa-
rentado muy de cerra con el caballe-
rospea trancero secM rBaldomero Ca.-
sas. ha causadn hondn peorar que ha
do mar.mfestarse en el sepello .xeflala-
dn para laa primerAa horA de hoy
urvea. Roilg Arlas, corregponsal.


Las marquest de San Mliguel de Pope Agilero. pagador del Palaris
Aguayo, de Campo Real y del Me- Presidenclal y su bell esposa Pols ,a--
rita Grau .
Las cont.esas de Covadonga. muy Alonso.an-ula y su l,ndisiM3 wn o l SU w oFAMIwY
bella. habilllde en blanco. de Ayans posa Lilliam G6mez M.na cot ept c ). i. .
y de Gainsborought rupo de malrimonios j6vene IReneP|. _l.C 0 M EJORILJ
Los marqueses de Bella Vilta y de Rocha y Mercedes Gomez Mpna I Wi
Villa Maor F sran risco Grau Alsina y Oiioa Cas-
Un grupo de matrmonlosl fr.-so. tso Ram6n Grau Also. A- riche _
,.do p. SguroCateleiC L., Ma- nie S....antirir Bioe A.:- Vaqueria E
Colm taor Se Higu n aste l .. --sir Manolo de la Cruz i yt s oA i Sue- t
Colmenaresra HdaNot anoul Me > no ,dres Carrllo v Adelada ,u-
Pra Estrada. Nestor Mendocal y A' .,. Luls Menocal J v .: r "A F 'i
cv al Ja n Pe rae L sMela noy al y on.'. /onson Enrique Er~esun. v.Ce), ,T11 ,
Nadal. Juat ArellFno y Llte' ls)e i
Pancho Juarrtro y Gloria trdr'iwi Hal Gain. Ferm G l.oh m n "X
Jose Aguslinr Macrtiez y ElisiltaS;' tnaaMaria Sanchez M aitAro bllr-
oriti ugsnrioRHtnest y RooLr ., Josefria de Cairdenas, Ru] A!.,! GRADO "A"
d ir Z' y ryaristi nao K indela- h h ,(-r
eri ue Rn y Rostra 1-16 Ortily A IIciaMP,-,caI.,., P- M 1 5 4 1
Ernesttt t t Sarna v I.nt l.atrea ',- y OGir a Sl e-rhli Trr.l)v FIi .E 0 .- ..'_ T. . .
oella. romo siempre, atatrlad ent ,'- (to omezo Pliidu. Etc.--. -" .esa damsrsha
gro I -en.
i~o'. isrom.i Ved^do -i"3-- M1ra" r
Jose GwyzMe~t/.tna % hu 'Ia[
dors e tpisa Elisarda tinmprdro ,, .%diIi t~a seo lo',i' i' 1 I t- t Vod "Mi ramar
un P r rnm osu mo de r Emili.',., di t W hPereo i Mari,,,,,, ,dr., '. Serra
lamo (laro sr (atd,, t Ttl ofi l.,,ibrl Pal.. tm t os
Manolo Gnuuez Waddilgton e Gii- Surt) Mata liIan.i d Srtr. (dar
ilerm.'sna Garcia Montes. Teostsr mlehn ail.tLa, i ,desud ti C Altrit,,- ,
Johnson y Emili.t Aguii.ra. Peednr A^ita SanchtczA Af-o .,v,... d d' COCKTAIL DE HONOR A LA
Galustillo y Amparo Perpmfian. Carloe Iongt Altna Mar,, M h.S isd. R,,d I-t
ronts y Juarlta Cano Luis Mendoza gers dr negrof. cr.antladora PRENSA HABANERA ?OR LA
v Conuselo Lamar, Segundo Oarcia. t.a nerta touis., Calrt.. Par..an i PRS A V P\ L A
lrunOn v Sara Larre.a. oncalo Arn,- Y Irs II i ; ...t ib ,-i SOCI. DE ARTES Y LETRAS
tegnl I Maggie Orr,. Agustin Baltta Cappa. 'rcrctarl. ti, Cor'- d 't It-
v Maria Teres.a Fallas, Manuel Aspuru ceigna Pablr G Mendta .'i : i ir I,.or de la preima habh.nera
v Maria Antonia Alonso. Arguelle-, IgntcinO del VaIr Joli :,t o;,rra lJLt cockta.: la S ociead de
Fico Fernanden Casasy Lolhta it- Hall. Enrique PSfir v Bar s t.' 1 A:'- tl/.. Ceubaras. que preside
rhavarria oi Gilstavo Sterlit.h Gerard F.' ,- a t'taRtr Bi'rtha Frrrer Pausan. en
Pierre Bouret YNina Pedro, Cs, Noel) Pedrn Morale.'. Na-iln Ce srr- Pa,, i A.Cans.w Ott3en Arrus-
cho Macra y Nena Tuemols. Juan rO tao 1 -r" 1;a.na Halr.aaSerbO el
Jose Rumen "y Mari Cruzat, Alvarot Y este crosnrttas
Gonzalez Gordon v Nena Velasco. nCo ntlodna ens I pgtina tnli'Tt., mrs xnic e u
Manuel Alonso Paotido Y Beba I.eL aI&_ mpo._dein'arde
rrea. Pepe Macia y Mer-y del Mon I~_-----------
le. Pterre Abreu v Marico Almagronu
Jrse Manuel Martiteto Zaldo y Slv ,,
Parrafga. Charles de Cardenas y Lu.
aer Pina
NuestUo cornpitero Pablon AlhAv
tie Caoos y tsi esposa Dulce MlvlriA
LoyNnas. con tin models ie la ca.,
Gres de Paris, en rosa y verie., atit
nado con essnrialdaId y hbilllant
Est o v 4o ....1lVal P v P5E a Go)-
coerhea, cos lelegantie LraJe neogIo
Pediost lrtandez Losi is le,
cedes Menocsl, Manuel Angel G__ rE ce-i
rales del Valle v Esther i erreI t
Atdres Weber r" Conchjuttie Ca
delv, frtsEseiae
Pre -erano


y belleza: eso son los


NUEVOS Sombreros


Floridos. alegres y fresco como la
Primavera misma. hay en m s lineas v
detalles in delicioso sire romantico,
nna gutil y primorosa gracia fremenina.
que Iot hare exquisilamenle jtuvenilre
y favorrcedores. iLe invilamoa a ver
loda la rolerci6n!


eyriba: Mode/ito en bakAi oro con detalles de cinta
,y rioletas .attizadas, Abajo: Linda capota de
fI/ores con amplia cinta rerde que amsda al
lado. Otros modelos, precisooi, en rpala de
Italia, bengal y paillaon. Primer piso.


san rafael y aguila, m-.s91.08


Mucha de la Ropa que sus ni-
fias y nifios, pequefios y ma-
yores, van a precisar desde
ahora, se puede adquirir en
estos moments con
iGRAN ECONOMIC!Obsere estos ejemplos:PARA NINAS"Sun-suits" de vistono "twill"
blanco con peto a llstas en color
pruasia, talla.s de uno a seis aflos.

Rebajados a 2.25


Vestidos de "peter-pan" con lin-
das estampaciones de flores, Ilstas
y otros motivos. De trees a aeisa aftos.

Rebajados a 2.95


Vestldos de batista cdn primorosoa
motivos flores, listas, etc. en
tallas de asiete a catorce asos.

Rebajados a 4.45
SNINOS Y JOVENES


Chaquetas de sport, en gabardina
verde y azul, tallas de seis a dieci-
ocho afos.

Rebajadas a 2.75


Pullovers en diversidad de colored
y combinaciones, tallas de cuttro
a dieciocho ailos.

Rebajados a 95 C


Pantalones largos en luana coli-
resa beige y natural, tallas de ocho
a dieclocho aios.

Rebajados a 4.45


Pantalones de fins aabardina ver-
de, azul o beige, tallas de ocho a
dieciocho astos.

Rebajados a 6.95


Visited con us bhijos t estro seguxdo pim


nan rafael y guilAu -, m-5-,


Afn rO n


I .- .PAGINA CINCO


t-- NV ,LA V I L ,


/


DIARIO DE LA MARINA,--V.URNEsM 5 DE MARZO DE 1948


- A. CXVI
AR O
--------------- 0


El D4IARIO y Sus Cables


-Grecia y Turqsia, indices de la firmeza occidental.

TOSEstados Unidos necesltan de ciertos pueblos axnenazados por
-I ntenslficar su ayuda a OrecJla .Ia absorcidn soviticea puede mer-
y Turqual para quo etas naciones mar merced a una desconflanza, a
sign siendo libres. Las conSAecuen- una pdrclida de esperanzas en el
cias de una manlfestacldn de de- powder o .la-'voluntad de los. Eta-
bllidad por part de los 'Estados dos Unldoa para. rempildar au: re-
Unldos. en esa critical region, sobre- beldia. EatA en Juego uin delicado
pasan todo cAlculd posibe. discernfmlento entire 'dos preslones
_,s peT ~ formidable, irresh4bles pars cual-
Son dos criterlosgubernamenta- r nacionem europeas u
l' y omplmentarios antenidos s
por el secretario de Estado, Mar- orlentales de nuestra hora: la pre-
shall, y el de Defensa, Forrestal, ildn sovtilica y sla prealdn nort'-
ante las Comisi.on de Relaciones Ex- americana.
tariores de' la Camara de Repre-
SsentanteF de Washington. Apoya- Ruias ha tenido a blen no sn r
ban dlchos altos funcionarios la de- a&E oasco de quicio en el Medite.
madma de 275 millones de ddlares rraneo, al menos por ahora. EnLtre-
pare. costear camiones, aviones y tlento, hace avanZar au maquina.de
otrs armas con destno a Oreciae
y Turquia .-prns ceal stin obsticuloa por el Es-
La posicidn de los Estados Unl- te y el Norte. Lo Eatdod a Unlds
dos se hare mis comprometlda ca- sabrin haste cuindo y por que de-
de dis quo pase y con cada -nuevo ben tolerarlo. Sabe Is Caneifleria,
zarpa del aoso moscovitae sobre sus de Wkahington el perllro estratd-
vyeino, aunque se hallen tan dis-
tattns del Mediterrineo come in- glee0 de tales avanrces rojos leja.-
laidia. per ejemplo. Ademads de la nos a, Mediterrdneo. Pero el hecro
Ilamada guerra fria entire el colo- inneguble es quo Ia action do WMa-
so de Orlente y el coloso de occl- hington en Turqtia y Orecia "hia-
dente gravity sobre la situacidn el chore ste meranento pes-
elementoi piceolglw dlrectamen- t ho mramt -
te relaclonado con la InterpretacIon Va. Eso no es lo mais adecuado pa-
de la pollticsa norteamerlcana en ra infundir conflanza a quitenes
Grecia y Turquia. SI esa poltica no tanto. is necesltln.
es inequivocamente fire en la de-'
fensa de la llbertad de ambas na- Urge, pues, eso que ablerta'n-
ciones, la capacldad de resistencla te piden el secretarlo' de Estado y
el de Defensa de loa Estados Unl-
dos: Dinero parsa una accl6n ara-
mente pos ltiva; dinero pare envlar
M o les ati camlaioes, lortalezs a drea y mu-
niclones, aunque sea .precilso apla-
de la**e lg zr un poco el auxiilo econdmlco
ante una verdadere guerra rcallen-
Ie* entre 6 comunismo y Ia de-
Coda did de moCracia como is est& llbrandq en
descuido aumenta eielyea results diinenti en T-
qUIL*- Lins, guerra donde los griegoa
los padecimientos de uno y otro bando se arrulnat

La isrritidn intolerable, los y se matan, pero quienes sostlenen
ardore s ne prodacen los tu l ea arms y s diparann son los
toraos de Ia vejiga, deben er Estados Unldosdoa de uns part y la
combatidoa en ns comenzos. URBS de Ia otra.
Poer Ia vojgis I oo s -
nos y desechom iue )en rifion. CONTRA MEDIDAS RADICALES
han sep ado aa b ngre. ____
CujandoetedelicaldodrgmoeSti CAMBERRA. Auntralia. marza 4.
ifsamado, aure por el contacto (United) El primer minlastro Joseph
cons cas veoos iotantes. Chiley rechaz lai demilnda de In
Losardore ylas isamidones oposlclan para qua el gobierno Ilegell-
del.vejiga, deben er combati- ara a Partido Comunlsta deblld
dos con la Pildora De Witt Ia huelga ferrocarrlera dl l Queen -
pd. lono Rifldone y I Veji. Alnd, Ila nse Is -fnscl.nrlea de
PereaRiflcn 'Yle Vejiga" a provia flu fomentada por ls
Sin 4rog Tw pueden daear comunlstas .
el organimo, m Pldora De
Witt pas lo Rflone y ia ChIfley dlJo qu i lde 1 parties
Vejipae .en iaclon calman. politicos do Auntralla tenlan derech
te y ean eces ,e. i oo e a suatentare uL s preplas creenclas.
to y abptnca en ]olo clones, Agreie en reapuesta a una pregunta
Ia vejiga l todos los conducts que OJoax-chivoN de segurldad no evi.-
nrinfic. tlinc.lor6Onlqu hublera habldo ningfin
Emplee con confianz ests Intentc poer parts del Partldo Cumu-
sdic-mento aencillo, e ono' ns4d'.de nobntacuilzar la construcclOn
oc siona molestias do Ionum n A el.anio doe prunba dp lo scohetee
especie. Cincn teaaflosade ito volador s en In Australia central.
son n mejor rccomendaci6n. "
En frascos d do. dotauiBao, .HINIPIDO EL CPENNSYLVANIA.
cOns407y 100 pildeosa,
4 1WASdI5 GTON, masrao4. (United)
U "S... ecretaria de Maeinn anaunelm quo
'el acoraeado tPennaylvaniao fu,% hun-

ldldoens lans sguapfente a KwJnlein
lorque todavla 1os0aba sofalee de
asdloactielded. ceoaee-r,- de su
rsnn-e'n6oeo o'"' flnsn s I U nol d~ -
cc. ortnnlDa.I6n e5n'aireln e Olleme-
can Ilzaa n$]Vtin d.e Bikini

irOln dos n lbtqUw'%2notlra .1 .den-
D E 1" f be 194.Toll' 4Mc onnb.o' 1
frir,,-lr r rf Y.'rl ,ranpi.-r,- do
Anlho Banne-. rAmn ie n ,,.n hun-
dIdJos.


awla

WASHINGTON, febrero. (Exclu-
sivo para el DIARIO DE LA MA-
RINA).-Las posibllidades politi-
cas de Milster Trumnan-aetualnen-
te en un vialse por el Caribe-se
ban compiUcado. Por un lado, laI
amenaza del tercer partldo de Mr.
Wallace paroce ser aeria. El resul-
tado de fs eleIcclones en el Bronx,
donde gand el candidate del Par-
tido Laboristae Americano. Leo Is ac-
son, Indica que Wallace no ten-
dri euilclentemente respaldo popu-
lar para ser electo president de
la Republica en noviembre de 1948,
como arr0Jan los resultados de las
encuestas nacionales efectuadas per
el Institute Gallup de laI Opinidn
Piblica, pero si el asuficiente para
Impedir qu e Truman obtenga la re-
elecci6n.
Wallace estd luerte en trees Es-
tados de los 48 de las Unldn: Nue-
va York, Californla e Illinois. Nue-
va York es de una importancia vi-
tal en cualquler campaeia presiden-
coal por elegir 47 cormnpromisarios
presldenclales al colegio electoral
naclonal. La pujanza demostrada
por Wallace en loso omleios pars
eleglr un diputado al Congreso por
el Bronx revela elaramente que a
los dem6cratas les sera impossible
ganar Nueva York. El caso de Nue-
va York pudlera repetirse en Illi-
nois y en California. De suceder
esto, el prdximo president de la
Republica no serh Wallace pero
tampoco Truman. De ahi, el ramo
de olivo tendldo a Wallace per el
propio Presidente en el banquet
Jefferson-Jackson y las manlobras
del president del Comltei Nacio-
nal del Partido Democrata, sena-
dor J. Howard McGrath.
LA REBELLION DEL SUR
Por otra parte, proslgue la re-
belin surefia contra el P=I'den-
te por su mensaje del 3 ipfbre-
ro, al Congreso solrcitando la apro-
baclon de una leglslaci6n federal
que ponga fin a la odiosa suprema-
cia blanca de los Estados merldlo-
nales de la Unldn. Al banquets tra-
dicional Jefferson-Jackson, lo sa dos
patrliarcas fundadores del 2arlido
Democrats, brillaron por su ausen-
cia un nunicro considerable de le-
gisladoros del Sur en saon de pro-'
testa. Si sigue hablando de sabo-
tear en el Congreso a las inlcia-
tiyas de la Administ'acin y de
presentar a la Convencl6n Nacional
del Partido un candidate surefo
frente a Truman.
A pesar de tlodas las protestas y
amenazas d o los racistas. Truman
so mantien6 firme en su positcin
contra iS dicrimlnacl6n racial y
an su discurso del Mayflower Ho-
le-el Dia de Jefferson-no hizo
el menor gesto conclllador contra
losa rebeldes del Sur. Quizis tu-
viera en mente a Franklin Delano


Roosevelt, el grans camnpeon dal i
igdialdad racial, Mr. Truman cuaj.,
do se dlrigi6 a lo .comensaleis.,
A. Roosevelt tamblin lo amenas.
aron con una deoerrcln.lor sureoios.
En 1944 un nucleo de dem6cratas
tejanos e nsepararon di partldo y,
bajo el tltulo de "regulares", vo*
taron contra Roosevelt, Pero en-
tonces c demostr6 que nla ma. del
Partlido Demdcrata, Incluso en el
Sur, no sigue a esos caciques re-
t6grados, que quisleran ver resta-
blecida la esclavitud y que tanto
dafio les hacen a los Estados Uni-'
dos en el mundo enter con mus
prejuiclos.
MAS GRAVE LA AMENAZA tot
WALLACE
A pesar de todaes las amenazas
surefias, los consejeros polticoas de
Mr. Truman eonsideran que es mu-
cho mnis grave el tercer paitldo de
Wallace. Estan hacienda todd lo po-
sible para buscar una concillaci6n.
Hastae ahora. Mr. Wallace y su
"manager" electoral. C. B. Bald-
win, han rechazado todas las oler-
tas del senador J. Howard Mc
Grath .
No obstante. se continoa hablan-
do de una possible conciliaci6n. To-
do parece indicar que Mr. Truman
esta dispuesto a ir tan a la izquler-
da como quiera Wallace y los pro-
plos comunistas en cuestlones de
politics interns pero no esta dis-
puesto a ceder una sola purgada
en la political extranjera.
Si Wallace se dicidiera a aban-
donaro i political prosnvibtica, la
uni6n podria ser possible.
Por otra part, aunque Walla-
ce se consider fuerte despuis del
triunfo electoral de su candidate en
el Bronx, todas las Izqulerdas no
estin con el. Uno de los efectos
de su proclamacid6n com o asplran-
te a sla presidencia ha sido la di-
visl6n de oIas organizaciones obre-
ran, partlcularmente del CIO, cu-
yos principles dirlgentes eaten con
Trupean y estan dispuestos a expul-
sa' todos los que no aceptan los
acuerdos de la reciente convencidn
national, que se manifesto partl-
dario del Plan Marshall y de se-
cundar las candidatura del Presi-
dente. El triunfo del' "American
Labor Party" en el Bronx no pue-
de conslderarse tampocco omo In-
dice de Ia fuerza de Mr. Wallace
en los demise centros industrials
del panls. El candidate del "Ame-
rican Labor Party", partido cir-
cunscrIto s6dlo al Estado de Nueva
York, Leo Isaeson,. no gan6 en el
Bronx, barrio predominantemente
hebreo, por ser izquierrdista y te-
ner el.apoyo comunista, si'no por
haber hecho su campafa a base de
la cuestiin de Palestina. Y en este
sentido, Mr. Truman, a pesar de lai
preal6n de sus consejeros militares
y del Secretario de Defense, James
Forrestal, a la que nos hemos re-
ferldo antes, no estA dispuesto a
modificar la poslci6n de los Estados
Unidos en el problema de laI par-
ticd6n y la opinid6n general entire
los observadores es que las Casa
Blanca ha decldido ya, como con-
secuencia del resultado electoral
del Bronx, mantenerse firme en
el problema palestino y no dar lu-
gar a que lIs organizaciones he-
breas le sigan atacando. No ten-
dria nada de particular que a
cambio del apoyo de la pobiacl6n
hebrea a Truman en Novlembre se
llegue a un acuerdo entree 1 y nlos
organismon hehreos ir)ternaciona-
les,,en torno a la political que Ios
Estados Unidos seguinis en Tie-
rra 5anta. '

BEVIN EXPLICA SU PLAN

A ESCANDINAVIA
Por WILDRID FLEISHER
(N. A. N. A.)

ESTOCOLMO, febrero (EPS).-
La Embajada britanica, en hsta,
siguiendo instrucciones del secre-
tario de Relaciones Exteriores Er-
nest Bevin, ha informado a Is can-
cilleria nueca que el "Plan Bevin"
contempla una "uni6n ,econ6mica y
cultural de las naciones occiden-
tales", y no una alianza military.
Seo iene entendido que la mis-
ma informacirn ha side dada a Ins
goblernos de Noruega y Dina-
marca.
Segun esta explicaciln, la pro-
poslcl6n de Bevin sobre una alian-
za mllitar e rTeferiria snIlamente
a los paises que formajn la uni6n
econ6mica llamada "Benelux" o
sean Bl61gica. Holanda y Luxem-
bergo, y eslaba dirigida contra
Alemania. Pero esto rastaria de
aculerdb con" la political tIradicionsl
britanica, de alianza con los Pal-
seq Bajos.
Bevin no hizo menci6n de los
passes escandiavos en su discur-
so original a breIn la conven encsa
doe una uns6n de I Europa enc-
dental, pero segan se explica she-
ra, sus indicaciones iban dirigcdas
a todeos aquellos palses de esa zo-
na que scompartliern su idea. En
otras palabras, era una invitact6n
general e nos paises anmados por
ion mismos idealeso.
Si el plan Bevin estA restrin-
Sislo a una unl6n econ6onca y
cultural, parcel probable qualnos
palose escandinavo lo acepten. El
cancniller snueco, B. Oesten Un denr,
declarId I semana pasada que ue-
li dompuesto a participar ron el plan
si ite signiflea prlnclpaimente unaim
eolboracldn entire ioas nac ones oc-
cidentals de Europa sore Ina ba-
ose. del plan Marsnhal, quo SUecna
spoya;. Unden representa el pslno
de vita estrictamente neutral ern-
tre lns dirigentes escanodinavos.
Antes de conocerse estas expli-
eaciones de Bevin, habin consode-
rsble confussdn eceroca de o inqss
suplaonlsgnifliabn. So csspcria go-
nerralmenlo quoecoaei do caractmr
m~llen.r y ons abido quo taste Sue-
cia rams Dinamarca non cootScenes
a aneptar eomprosmios militatres
quo. abieotsa osilenciosamentesl Im-
pireon proparctives pars tine sue-
vs guerra.n
Cs quc ahara no progunta Iossn
alias funionsarimosauero es onerr un.
farina el plan Bovin ecmplemrnsa
o supiemonta el plan Marshall on
ie lmita a un usnile cusitural y
El do Bevln Cciuc eltema pris-
olpot ole ios discuoessoneos In are
nnoidn celebrada per las primeros
ceisrolsre do Sueeds. Noruega. Di-
nmeeIsiandas cbs eost caps-
tal n scornsna season, y areurst-
soonu~ cccr -diesutddo -do nonovo"
osaslindn osministros do ielacmones


Haciendo quimica por Cargil


sh -..,


Vibraciones Nortefias

Por JOSE CAMINERO

-Lou duelos no condncen a nada.
-El general Mac Arthur, candidate de Hearst.
-Earl Wilson esti en La Habana.


SL martes se batieron en Ia Re-
Spufblica Argentina dos congre-
sistas. Uno de ellos, Rodollo Dec-
ker, periodista, es director del dia-
rio "Laborista" que apoya al go-
blerno del general Per6n. El otro,
es el teniente coronel Gregorio Po-
mar, que pertenece al ala mis ex-
trema y radical de la oposici6n. Se
cruzaron alli dos disparos solae-
menta, no obstante lo cual los non-
tendientes abandonaron el campo
sin daio alguno y sin previa re-
conciliaci6n.
Incomprensible.
4Para qui fueron sll[ entonces'
.Para qub molestaron a cuatro
amigos, y a un juez de campo, y a
un medico o dos? Y, sobre todo,
Lpor que acudir a una cosa tan
inoltil como el duelo, para fijar la
razdn o sinrazun de un cometido?
LNo ocurre muchas veces que el
ofendido, a mis de haberlo sido.
result a veces muerto, y otras
leslonado?
Quien estoe scribe incurrid cin-
co veces en la debilidad de acu-
dir a esa maners de dilrsur usa
cuesti6n personal, slempre seguro
de lo Improcedente del sistema. A
estas alturas no se concibe man
que una forma de duelo: sla del
debate, ponderado y sereno y el
sometimiento. a un jurado digno
que habria de fallar, en definitiva,
a quien asiste la raz6dn. Esa raz6n
que nadle posee totalmente, m na-
die ltotalmente carece de ella. Por
algo la Iglesia prohibe el recurrir
a las areas pars dirimir cuesliones
person ales.
*
Aedrquese el dina 6 a la CRUZ
ROJIA
*
La rscasez de rivienda no0 iene
significacibn alguna para Mr. Ben-
jamin A. Rowland, miembro del
comity formado para la creacid6n de
unae nueva escuela prblica en Me-
thuen, Mass., que ya estr andando,
instalada en un castiloi en el que
hay un centenar de habitaciones,
treinta de las cuales ocupan ya
sla citada escuela y Mr. Rowland y
sus familiares.
Este castillo, con muros y pare-
des de canterila fui construldo a
principios de siglo par un millona-
rio que estaba algo tocado del se-
so ---en buena sociedad se dice un
senior excsntrico, fuera de centro--
que viene a ser lo mismo, dicho en
distinta formal. Un senior nombra-
do Edward F. Searles, que hizo er-
girlo para vsvir, en tan enorme es-
truclura, solamente acompanado de
su mujer y, naturalmente, de una
legi6nd de sirvientes. Dentro del
castilio hay una hermosa y amplia
capilla y una cripta dunde yacen
los restos mortals de Mr. Searles.
Ahora servird ese castillo pars
algo mas practice que vivir reti-
rado del mundo; para una escuela.
done los grits alegres y la viva-
cidad de los pequefios qu e all acu-
dirAn en busca de instruccldn para
Ila lucha por nla video, pondrAn una
nola de frescor en los vetustos mu-
rose y, en su caplila se elevarAn
oraseones para canter Ia shbidu-
ria del Hacedor que permit que
se hagan aparentes tonterias, crn-
vertibles luego en obras de cris-
liana civilizaci6n.
0
La Cruz ReJa omrece ayuda
0
Los perl6dicoi de Hearst han r co-
menzsado a urgir, editorialmente.
quue se I]eve al generalI -Dounlas

exteriors de los cilados palnes se
rennan en Oslo el 2.3 de oIns co-
rrientes. .
Leos primerns minislror conferen-
ciaron secrelamente, pero ( e sahe
qutn ilerlan en sus parccrers so-
bre la cuesti6n de la neutraalidd.
El priser minsitro suecco Tale Er-
Ilrader oe sabe que se adhiri6 fir-
memcnte a la politlea de mucean-
inller, de oponerse a toda parslol-
pAcinn sueca en cualquier nion
de grande pLotencas qur implique
un compromlso mllitar. Este punlo
de vista es compartido'partel pri-
mor ministry danis Hans Hledtoft.
Por otrae perte, el primer mmis-
trn noruego Einar Gerhordsen se
sabe que se incline hacia.- el ones-
tre, con el apoyo de Islandia. Los
dirigcntes noruegos conuAeran que
la neutralldad fu4 un complete fra-
caso en la uiltima guerra y que
Noruega estaba aesocJada con las
mismas naciones que ashotas forman
el bloquea occidental.
Los primeros "ministros estuvie-
ron de acuerdo en apoyar el plan
Marshall y en conbatir el comu-
nismo en sus pauses respectivos.
Eriander, que es un soclal-dem6-
crata, quien habI catrr el co-
munismo per primera vez en el
debate parlamentario a principles
de raesp tmes, declar6 Hoy nueva-
menite que el partido que ocup iel
poser aqui es "claramente opuesto
a. ias Ideas comunistas".


Mac Arthur como candidate presi-
dencial en los prdximas elecciones,
sin menclionar partido alguno en
esa campatia. '
Un editorial qu e aparecid ayer
.en el "New York Journal Ameri-
can" ha sido reproducido por los
peri6ddicos de las cadena Hearst en
btodeoel pans.

0
Sea gonencroa ccn Ia Crus Rtoja

En New York ires personas fue-
ran abatidas a tires per haber es-
tado repitiendo, durante cerca de
una horse, I nmimna piezaoenouna
"victrola" automatica, de esas que,
para desgracia nuestra, se encuen-
Iran instaladas tambien en muchos
de nuestros bares barrioteros y bo-
Sdegas.
Encuentro perfectamente corm-
prensible el tiroteo. Casi me atre-
veria a decir que lo hallo justifi-
cado. Cuandonea persona se ve
obligada a escuchar, sin tregua ni
deocanso, esa infernal musica en
lata, que algunos ebrios se empe-
fian en air una y otra y otra y otra
vez. sin considerac1on para el que
en cl hogar vecnso intentsa desan-
sar, el homicidio est icasi Justs-
ficado.
;Silo sabre ye.
0
Ayude el sabado a la Cruz Roja
0 \_,
Los Estados Unidos ban ofrecido
comprar 32,000 toneladas de azucar
del Peru, cosecha de 1948, para el
Ejircito de los Estados Unidos en
las zonas ocupadas en Europa y
Asia, al precio de cuatro centavos
libre a bordo de puertos peruanos.
0
E1 sabado, cooper con la Cruz Roja
0
Harold Clark y sU esposa Millie,
millonarlos neoyorquinos. llegaron
a sla conclusib6n de que podlan ser
mas felices siendo solamente aml-
gos, que siendo casados y se sepa-
raronaIs semana pasada, no obstan-
te lo cual siguen comiendo juntos,
y saliendo juntos y,.. etctera.
iQu e maravllla! Asi, cada cual
podrb hacer ahora lo que le dI la
gana. El vlnculo matrimonial les
resultaba, aparentemente, dema-
siado estrecho para su "felicidad".
0
La Cru RoJa ayuda: ayfidela
0
Earl Wllson, el samoso columnls-
ta neoyorqumno, estdk en La Haba-
na. Es hunsped de Ernest Heming-
way, en su finsca "La Vigia", de
San Francisco de Paula. El vieJo
Kendrigan sabe cuanto me compla-
ce a ml conocer personalmente a
esos ncolumnistas neoyorquinos que
en form aparentemente frivola
van escribiendo a diario sli hstoria
de New York. Pero esta vez Ken-
drigan se ha olvidado de su anti-
gun amigo.
;.Tendre necesidad de mnolestar
pnr telfono al propio Hemingway
para pedirle el favor de que me
permit charlar un ratb con Earl
Wilson y contarles luego a los lec-
tores del DIARIO mis ipresiones
del columnista mas lei do eNew
York, aunque otros psensen Io con-
trario?
1 Cruo Roaja es el seguro mis
seguro en J Incanos de verdadera
urrencia
0
La Gulf Atlantic Transportation
Company. que intenta poner un ser-
vicio de ferries de carga y pasaje-
rus entire Key West y La Habana.
facilitando asl grandementc el i n-
tercambre centre los dos puertos y,
naturalnente, entire los ndos palseS.
csri encontrando fuer df oposics n
por parts de las P. & 0. Steamship
L~ine,. '
Adiscvo ta cnmpafla qui si te
astorizarane inclnnainolento de eo
empresas I n de eolos sufrirrIa as
crscucnrsaseo do siunaompetnsca
ruinns o No Lu qer e e ograro i
con Ia wutorizacinin snria un mejor
servicin er parts t d marnbas La
connpetencia ]as nblhgarla a ren-
dirlo
Aoterkco: Dode quscras qle ha'
yssui scsbano, Fabn, h boy una pro-
babhldad de hailer una persona ge-
-across. S1 es legltinmo


Sue Roado

DVL P CMO
PJote eli pecho y Is es.
paolda con VapoRub.
Las acciones de cara-
plasma v de vapores
ayudan a aflojar I sise-
rnS eliviar I rconges --
ti6n, y calmer

Ia ens.


Por DiUrOMATICUS

-Complicaciones de Truman.
-Posici6n de Wallace.
-La aupremacia blanca.
-Posibilidadei de Wallace..


c
(


1.
n
cI


L EW YORK. I
Febrero. -
EPS). -El he-
ho de que el
Commits del Se-
nadon haysraen-
dido un informed
enansme a sobre e
o quao iLhoran e
conod e como
Admilnstracibn
nde la a ecupera-
cibc Europeo,
simpl-fica y aclara el problema pa-
i iea Cimarao. En los queo respecia
a tode las caracterlstlcas del proe
yecto de lay quo se refieren a
political exterior --coandiciones, for-
mas de relacionar suse propositos
con el Departo ento de Estado y
con los gobieros extraneroas- de-
obe drsele al juidclo de Senado, de
acuerdo con nuestro sistema cons-
titucional, c peso quo le corres-
ponde. La pruoeba de este peso sere
paru taqud os que a n Isa Clmara
quioeran modflcar estas cordicio-
nes contenrdas n el proayectop de
ley delaienador Vandenberg. Ten-
drin que demosra.r, no esdlo qua
desean modifirar ei proyeeto, sino
que el proyenlo de Vandenberg cs
gravmenote defctuoso.
Porque puede darse shore por
seguro quelos dirigentes respoen-
Eables dee la Cmara han sids con-
sultadosn; que hean sido conslders-
dam toale lam objections importan-
tos; quo hen'sido sopesadas todas
let alternatlevas y que sa sopinin
sunrise del Comite del Senado
es tod e nl buena uicio olectsivo
quao puede er. Porqu e esta am-
prese es. en lo general, un e axpert-
mento ey nadle puede ester absolu-
temente seguro de star totalmen-
tP enr o cierto. i

El papal principal de Is CAmara
ose desprend del hecho de quois-
ta os una ley qua cuesta dinero y
on consecuencla debe determiner
antes quo nada si se deben apro-
bar o no, las autorizaciones y asig-
nacsones qu se pidoen. Esto, des-
de luegd, le da voz igual en la
decision sabre si ol proyedto, co-
ms medida de political exterior,
debe ser aprobado o rechazado.
Pero seria ir mba slid del espiri-
tu de o iConstituci6n tratar de
originar, controller o dirigir nues-
tra polltica exterior.
Habrla, en consecuencia, muy
poca necesldad de volver a discu-
tir todas las cuestiones sobre las
cuales el Senado ha tornado decd-


EXPERIMENTS DE UN SUBMARINE
SINGLES EN AGUAS DEL MAR ARTICO
Por JOHN CAMSELL
Corresponsel de la INS
(Propiedad de International News estos seis sean reemplazados por ma-
Service. Prohibida la reproduccinb ricos mac s experi.entados.
parcial o total). Millares de huevw.y a-hasct.uien-f
to s abundantes de toieno, tan eeaaso
LONDRES, lebrero (INS).-Se han actualmente en Inglaterra, hen aido
tersminado casi los arreglos par s a la cargado a ,bordo. La tripulaecldn o-
salida del submarine Ambush, de meri hueos' tocino tods las ma-
nfanas comb desayuno.
1,120 toneladas,-' principtas del mea A bo rdo ha' side argadas tamblen
entrants para realizar experiments canlidades suficientes de aceite de
en aguas del Artico, donde permane- higado de bacalao, jugos de frutas y
ceri sumergido dureante un mes o una rantidad abundantes de dulces.
mis en temperaturas quo llegarAin a El temor principal centre los miem-
brao de l tripulaci6n es hacla el
diez grades bajo el punto de conge- aburrimiento. En el comedor los hom-
laci6n. bres tendrAn alfombras y juguetes.
El Teniente Arthur Davier, quien
encabezara Ia tripulaci6n forms-
da d sesoenta y un hombres ,aecla- iQUITESE LAS PENAS!
r6 que el propesitl del viaj .cn
sistiri en descubrir comb es la vi-
da submarine en bajas tempreaturas.
El acsndlclsnamsoentsdel iaro asu
comes los esfuerzos y moleotias exs I.11
perimentados a bordo del submari- na/s
no, series tambi6n completamente in- /'
servari un record cientifico sobre '
ia salud y estado de la tripulaci6n
durante todo el viable.
La tripulaci6n e m& formada per
hombres representando al promedio
de los marines ingleses. La ember- Al primer sintormoa de oecide,
cacl6n, que es uno de los tipos mais ogruros, indigestid6n, estrei.
recientes de onglatefra, saldrb pars mionto, loss a delirioso Sol
el Artico siguiendo una ruta secret. mien, tome Sol
Las pruebas serdn llevadas a ca- de Picot.
bo en aguas jams penetradas por Recuerde que si un voaso do vi
los submarines. no quito In pecns, lun vto
Actualmente el Ambush esto an- doe I soabris Sol do Picot qo- -
clado junto al Montclare, el barco-
deposito de 15,315 toneladas, en la to las peops del vinio!
Bahia Rothesay, y la tripulacion es-. La Sal de Picot es
lt esperando recibir ropas especia- igenoico y ,id
les, peliculas musicals y series es- Ig -st -y Ynidcdo.
peclaleo de discos.
Los miembros de la tripulacion for- n
man la tripulaci6n normal del Am-
bush, con excepcidn de seis hombres,
que se acaban de enlistar en la Ar-
mada Britfinica bajo el Plan de Ser.
vicio Nacional. Dcbldo a los rigores
excepcionales del viaje se espera que


/SCRIPT'
/ c xloes r-idad,


e ..pero es el


PA-NA SET9


En Washington-


Hoy y Mbinana

Por WALTER LIPPMANN


-El papel de a Ciuara.
-Aclarando la situaci6n.
--Desacato y vanidad?
-4


SUMAN MILES LAS PERSONAS


SATISFECHAS CON "SUPRESOR"


JOSEFINA gllimdo a Is. nA.IO te lo atenderemom %in costo ni compromrso.


... r. ...elapicero de mas valor
,. ...n.. ^W del mundo!
SCRIPT -cn ounaS
mina de 10 cm. q/e,,rrnbc -. I
mas de 22.000 pnalabrasJ i d
I n moatloi de sfilnr /
recargor" /

SCR IPTO- rnplljtco trance
parenteu Oparo, d efeante
\ dijOo y en cuatro b-illantsaj
\ colored .
\ SCRIPTO-d den ,e.a en
\ tod saparrem, a 30e.


DISI RIBIIDOR- Manuel nte-Apartdo 2452 Habums Cub
1005 RIRIl 1000 Mesisrl Iorce os, Apersolo 24H 1 Hshon. Css


nlones. sin menclonar loI e sfaa
de redactar un, proyeoo de ley to-
talmente nuevo. Los dfrigenswt
sembrarian confuslb6n en Ian cu-
tiones comnprndldas an el proyee-
to, si comenzaran los debates so-
bre ellaos nuevamente, Ignrorindo
Ios estudios del Senao y I .una-
nimidad del comlei. A IoE ojos del
pals y del munde, tratariase de
ruestilon de deacsato y vanideA V harian contlribuclin de nJnguna ex-
pecle al intern puthlico y pondrian
en tela de juiclo nuestro pre41t1o.

Este proyecto no e abolsamente
una oonirlbucibn a la recuperact6n,
la reconstrucciisn y la paz. Es una
demoslracisn -unica en la His-
ltors- de la preocupacibn de un
pueblo por el bienestar de la HU-
manidad. Nada igual, en tlan gran
escala, se concibi6 hasta ahora;
nada igual Iogr6 jamas eatable-
cerse y aprobarse despuos de tan
prolongados debates. El hecho de
que el pueblo norteamericano ae
beneliclara si se logran paios quo
nos acerquen rmsa e I recupera-
cid6n y a la paz. no rest meritos
ni inspiration al programs. Porque,
aunque no hay dudas de qu e sa
trata de una media insplrada do
interest propio, se trata igualmen-
te de una media de inspiraci6n y
de interns general. 6Ddnde y cuin-
do, en la relaci6n entree los Esta-
do%, sin hablar de contlnentes y
hemisferlos, se emprendid algo
igual?
Hay algunos a quienes no l-s
gustsa este program; otros que no
Io entienden. Y en el extranjero
hay muchos quezeirsnplemente, no
io creen. No puedensereer que una
naci6ln haga una contrlbucl6n ma-
terial '' considerable at bienestar
-general, sin pedir como recom-
pensa contribuciones matleriales y
considerable que la equiparene
Tendron que aprender a creerlo.
Su escepticismo y las acusaciones
que nos hacen de imperialism y
otros siniestros designios son, en
cierta forms., cunrosas adulaciones.
Porque expresan su reconocimien-
to de que la empress es, en rea-
lidad, enorme y su incapacidad
pars career que una gran potencia
en tan gran empresa este anima-
da de una sincere preocupaci6n por
el blenestar general. Y asl ea. Y
por serlo asl, debemos tener eelo
y cuidado en debatirla para im-
pedir que calga, en la .considera-
cidn general del alto plano en qua
estA situada.


I I


/.DIARIO DE LA MARINA-VIERNES, 5 DE MARZO DE 1948


Un costado del
Poarque Central
a comienzos de
siglo.


II mlsnmo punto
hoy.


La Habana se transform

en una gran ciudad


Estas vistas muestran el notable auge
que en material de fabricaci6n ha
disfrutado nuestra capital progress
quo est& hoy en pleno doaanollo.
Parm Intensificar Ia construcci6n, el
BANCO HIPOTECARIO MENDOZA,

brinda dinero otorgando un buen

nAmero de afles lpara Iu reintegro,


p,,btr.(.d rF.sCe (':ANCIO


jft-. /saOK;. K ,OMEZ PLATA ei4 lasij.a
Abo dTJ06 lhft r v N*i*tw tonvol, cot"
oW ~ Is lo a Mbn a*wal, ca e 0. K.
l~~~nill ~ M~ atf didll-n o"*Jpua io Ja[,
J-*.*6l PI tI uta mlmolt..a
P^ ^ Jo Pmm OV--6*41"
K. Flla ts, d y f Tomems vo
5^ 5 M( wll-
0- 0 roodyk as10qo
1, p^ w^^ A y 1C1 0DE


concede el derecho de do
partidas parciales previamente
por el propietario, acepta
interim m6dico y otorga sus pr
con rapidez.
Tenga usted casa en la Habar
reparto., o piense fabricar, el
HIPOTICARIO MENDOZA le bi
cooperaci6n.


revolver
fijadas
tipo de
estamos


a a o los
BANCO
rinda su


LA BODA ABELA:RUIZ TEMPR
El juever proximo, dia 12. a laa Por I
ietaCe de a .orhle. abriral, I pulertca.s rsr Ati
la Iglepsia Parroqulal del Vedado. pa- Lis F
raa na bad. lde Ilnflns C.1mpatlo. mez G(
llamada a resultar hlucldaima. Arnasel
No, referlmos B a In a Daisy Abela Y pn
y' Arostegul, Ia bell y' enoantadorraclIle PH
sefiorlta. hlja adorada de la dtatin- nard. 1
gulda dama Margol Arostegui vtuds alo R
de Abela, con el caballernso .Coven GDnzAb
Alberto Miguel Rulz y Temprado. La C
quien reAlde deSade hace afIo en Ioo 10, y
Eltados Unldos. Carlo.
Muchns preparatisoxC Re vienen ha- nardnI
clendo para eta ceremony. go y I
El adorno floral de la Iglesia, que mandn
ura bellisimo. ha sido conflado a la mirepro
,Casa Trias.'P el ariatorAtico ardlin Apnnte
del Vedado. cuyos florkLtat hartn de- vada.
rroche de inspiracnon y de buen Hov
gasto. de la
Tambien levars I la etiqueta de Club.
Tria-s,. el bouquet de la nnovla. despedl
Han sido dignagado padrinnos, a sy: .a I
respectable dama Mru. MarIa M. Top- selorm.
ping.. que sra represenlada en la 7AIlez 1
reremonla por ]a madre de ]a novna,o Rayma
.sefiora Margaot Ar6ategul vluda de vo. Eli
ALela 'y 'C 1efior JoAd Ruiz Teinpra- gado,
do. hermnao del novion. berchi
to teotlgog;: Temi


Una fie ta precloaa. que ha dc re- Y adema.s oe nfrecerl .el acostufM-
nultar sioanadlalma, ofrre er a Cno- brad Intermedin miniiial, en el qrif
che Montmartre, el belllmon -night- figure. el ballet 'Nochea de Eopafla,
crllib habonero, eonslderado omo rcon ndimerno complelamente nuevrn
inmo de Io nap, lindon del mundo en- dlrlgldo por la genial bhallartna. Cs-
tero. \ pafinlo lla R ila 'govla, aI frenle idr
Dicha fl ta. es con motlivo de la 1 i un coClnio de se be]Ilao muchaichai,
derNpdlda del famano rantante cuba- dae.otaliidose C Isa ran teanle Etaenc
no Ja PFernaindez "Valenia. qalirn Marina de Triyla; rompletlulndo con
arr a aadpartrm la, bado pra Ia Re- R Rend Cobel v Ia Celta Cnln#rprL' ra
PfIblicra de Chile, donde crnplirk sen- nCCe.slaros ritLmns C-Cquita carbailo
oADO oTada lm atr la noche, reinar7 el ballr
D l rruaoa to el tro de lan Cran n onla doa famrona. orqueasta Mono
'ln grya Cmaly Ma Plerl.o d Ca figilas mnartre y ColonCal, que tantl aCO-
Daiay armarn l y ngsenlors Cno- da nlestinrn rlhodea atli)eo. tnmar t an
bela. doctor Cnnzalr ACdCXa. parltoen elgrn anhow extraordna- PSra ratadlqmCir Infme.r 0. sl ror,
,ennral.a v doctrCr (arlnra C- rn qIe se ha preparado pars denp- pra res rrar maea. prauoe IlanarAo
onaaiez. Ila sef0orlt5 Aurrelia dIr al AimpAtrlO canrinoErn cubano ,its itnolfaCnns lt-52r0l v U-6
futl. P'Cgulran 0Ctro ato.el. Vi trioale la.a !l. domingn proxion. 0e celebrars
or Alberto In oharn. Virs Lu- hermina. Lao. el trioi de lao hera- en Moantmartr, una romlda en h.
alton I laoI nsiore Ceosar Le.ao- na Mbrquez. Martha Parer. Carlos nor d' a Remns del Carnaval 'L4
Ramoiro l nonerdC tenliente Ma Badia. Rather Baoris Votroa tanoametrcano de Tampa y de ,ija ara
Rodrigue Ramirezn Joarqui Tarn Tambln i homenaleado t dari te eli honor Ina quo prometo rnultar
Uer Bulgao.oparte en el bow AnlrAisla
boda civil s relebrarteia el d
firmarh l pora lIza p s Fooreaa, EN LA IGLESIA DE S AN rAN CISCO
BuL-ez. 1rnruansco Finlas. %.Lo-
Panel- y doinrt ErnFltn DihB- La ImgJela prrorqula dle San Fran- preoingn ramn de claveles iapnr-' a
apor RIo, oseioreas Soactor Ar- Crlean bClo sus puertaa anteayer. dos. obrao toamblen loe n.'nes '
nIgleaas, ngpniero .Inos Cn- miercoln, a lag stele de o Cnoche, pa- Fueron padrmnos Ia sefora Eshie]]a
0. dartor Monoln Menund-er a el enracale Ia agrarncado sefinritt Andre de G de Tejada. madre 'Ie
e y dofctrr Ramoan dr, a Ca- Rosa Amnrrnsta y Mosqueraoron el no-in v ol sefiora l.nrenzn Fernand-,'
loven Rafael G( ale Co Tljoda y Rndrigael
viernes noa selaalasrCarn Andre ComoCn testCgnsf Crmarrn pCr parii
tarde. enu e! Vcado TenaC, F.l nagrAdn reacCino fai d,'raado de ella. Ion o ,eors doctor Eanri'I-o
oe celebrarA Ia aneraetlela de con pianloas Cflrea por no artlitao Llanal, Pablo Ca/ni. Arturn (C G e
ida de aoltfra a C lindCa Da,- del cCnoaidod .laadaa "'-oyanes", del Tebada, Fernando Pana, Marto Ginr
qUe ha aidO organlzada por Ians Vedadn. lon que distrabuayeron gran Tejada. Mara Ciallahan. Carlos G tic
C Cura do l .Tnrre dde D an'OCdadc d aioglandioi blaneov. anto Tejada y Joaquin Fernandez, v pa-
BuigR.a y Ofelaa BaLancourt aei en el altar caaom en I la nda. eo. 0la K., [oasehores doctor Fernanld, IP,
t y par has se"eflorita., Olga Ma- Caltama Crazada por Ia doble alfnaobra Mooqearra ,Julio FernAind, ip(a,,,a
Sina b Fu Ma. si.aposeflna Del- verde Martinez. doctor Aatnron Voial,' IC.,
Era Bravo y Luz Maria Al- la xefu-loau AmCC',Cnta arna ple- pena. Manuel ACl]a Prdrra MiiaaC(-
iC nienlua aa%,"galaaT iapruarI s r a Cni Manlaell Masqauern y .lnTr AnA-na,,,
i para cronnir. I


EN EL SANTO ANGI,
En Co lalesla del Sanan Angel Cnn- ellb. iefinr f1oo6 AAntnin .Sacn GutiC
trmjernn nupClR.% Ina trartiva sefho- rrez, fueron Ins padrinns I)
rilta Alica Sacn n Gutlerrez y el oven En calidad, de testlogas firmaron lI|
ICls Bravo Blano plego. por ella oIns sefiore s Aristldes
El adnrno del sagraodln reclntno u Arguelle, Em1llo GaiOe Perez San-
obra de 'Govan- el acredltdod Jar lgo Moaln y Manuel Cbafias ,
din de I 12 23. en el Vedado inr 0 1Innseainreo Rafael Parerdes
g, n me ] v en .. . i n n y A f ei i v y d ,
,osaoMelndez. Lirar N-varroC'
TambtiC con ana equetaHde "Goya Julcon rAillz
leg6a1mannHde l noviao el ra La bodAcivl se efectunanteP,-
mn nupcial. teJida e"prcolaolmeno Pa pari doctor R adio Crmx v fra,
ra mls ran '"aeet peo'" blanoos Yron el sCt. rnmo teotljgna de loA l-
RlameCINas vaC. Ioo oefioneo Conente Waldo ti-
S M delY.Alfredoo RC $. del ..- '
I.o xefinr. ('asalalpa OO4aoro 0de Colao-Io. n eo -A AArgu"Clao a %1l,
rao ndre do;it]lyol hern m de fo Hernande uACoC..


LA CAJITA DEL ALMUERZO
ooivasada oao manoble cojita do cart6s servimos Inmedaota-
mento a sw tokInag satoo.oida lIqgoa y bal'oncoda.
RIPARTO DIARIO ATODA LA HAIANA
IeW" para )a playa, pic-nba y posqueriao.
3 Mends dlstintos do $0.65 eode une.
boodolsean pechug. do parvot $1.00.
HAVANA-LUNCH-1O1X SERVICE Pl DI DOS1
La Cojft del Ailmurzo 9-4244


En drill freJco/lns y ihariklin, bien mojd1a,
"Ultra" le brind un excelente fsurtido
oe trajes bincol, para ton so/cone 4
sContecimiunto religioso.

ACCESORIOS

Adtemis tcontrar en CUltra",
Iazoa p;j el br6o0 y vi vsleC, 'irios,
roerios y /bFros St muC, en un gren surtido
a precious muy eovemnfentes,


ZAPATOS

Com/tmentlritando a/ t'ge,, /o rpatos
blanco, em novimrno5 fitF/no, c6modooi y
durab/ei, que /le ore0e0 nue(ro
Departamento de Pleterf'4

CASA CWIPAI It'A I19, G*A11NO
SUCUSA1 a u C t-.,, SAN NICOLAS


AFo CXVl


PAGINA SIETE .


BANCO HIPOTECARIO MENDOZA
Presidente' Sr. Pablo G. Mendeoza
Viee-Presideote: Sr. Paul Mendozo
Socretario: Dr. moterlo S. Sanotevenla

PALACIO ALDAMA
AMITA0 IN"I0 IIINA Y MONTI
Plaza de la Frarernidad
TCl M.2325


NOVEDADES EN
FMODRS

Estin llegando a "FINA-Modas' cosas nuevas para
la pr6xima estac6n. Entre ellas puede usted ver ya vest-
doo de sports y de "medio vestir", los ultimos e"tiloo de
telas eotampadas y carter dec piel, charol y otroa mate-
rinale. Tambien pafiuelos de playa, moteras y joyas de
fantasia..-
Aunque no In Anunciemos., sepa que en "FINA-Mo-
das" hay aigo nuevo cada dia.

BLANCO Y CRESPO
Galiano 258, frente al cine "America".


CRONICA HABANERA
Dol o do Caezisa

Un grupo de yatistas cubanos festej6 ayer con un AL K A.

almuerzo, en el Yacht Club, al Conde de Barcelona A KA-.SL.Z4!


,*i-M'J JMo-
o a, V ;rrn-7 z q 1. Itv' l

Aer 1 ......... -ill


Eeon
'1 IA F NCI C's{) lF!. TI.ATR,
1sI1 ER'IT CRICI

p, I" dlean 'a are-
"- , . I -C-- :0. e rd,-

Fs In fa"to airipaorn, jtio a Do ns jiiin dr R.,rilna. mOiniOCerO Joe Renae Moaales,.DrPa -I ~ oaal'a. Ra u o.a A -.~a, i!
foilet Po Rnoa y M a rIo Podanoo En. ~o Inferior, ullo BIhi Rloar Herrera,.Alberta CoRrals Ttifa iIt nde del C (aslIl a A u "Ar a R r. RH le *d e A r
crnomodro Iaaluetri Enriqule J. Coail!!. H"-' Naial GaauaaLIP1Neana Ace-
aS -' 4K liolk RRW a' r c ar o.
Fit It Pabana Yacht.Clu b I, a .. .... ........At,(a". -l.a....a r A -r.. ..A-, I I M. ,ll Puaann -lrtn Teiera.
laaunra'or ,c'edad, de la.Playa(oM.-d, Casa Niha7 I, el hum ,, waau, dr, 1- A-a';SnaA. kn- n
ti u aelebro Ryp" tinalmUPrauoan ara'Ce s drC 'briieslla C lte eat' r rlpa pia ICal IuIt
isa oIt n rro Ca ) de nas P r| alor, Paclal'r ,ernar I lrhse, ISp 1 ,t .Dra I n ,rcr .r a 'rcgr aI -el
i unza da fnft pari in t irupa de iden .aUo i eI rt roap anJer 1r .lAC lu( dCap- n q-a all 1-y la. (s n 'P er A-
F' I Allza i-irn tmA iie ie h r",-r- Ndr i- Gr ar- i entaa Acar-


m r tusa s insde esendeporlenau-.pa, %ecretarwria al e ,,Aua staau a aa nndIe(CaTria-
tiora. nanSCsle ar aSu Alleza Reald s. dCut'as a Nlrn'slarfinlra F p all rihuu' lema NA I u" hi h P- d1 , O ala a a S u arA a .an ch o-
do u uitlde arbaa. beredernaI dla. FC. Ca P nd Hane sFa- ,ao It--, pa iaa u L In a0ia .... pagCs Onrr el
tr~u ala P spaifia. qulen on tadasa. .. a
Ila demastr agraa K aa
pIaw r el as tedesanle deporle n Tuatan. Padr Clst r..( Du C-esn nr
Aliera(ia f lest a mesa. que seFad l. sDrEnriquer l tarba l u R rslana l Iel
naba ra ev p oiiaa carbenlle a railao r. r p Jr.. .CAa- --e Santa Cr11
"Prnavrra '. obra del favorite ]ardin nueatrn rnos Cpane'or C Mizurl RaRupl
ilag[ n l' ", tnmaronal saletlln cona ur o Conrad A W MalssiguaC
A...a. da I l Ua.. de Borb6naIt. r pe ola . .. J Ba
'iden e (del Yacht Club. doctor Car- El aorndaa 'an Rafael l'a,- hHht,,
tos' F'ilts y del lunlo; el romodorno despues del All-iterin pars nfrere,
RAf-irl P,,ssn. Ins ex presidentes del elI homenaje it Su Alieza doe ,l) J,jRT A L W
acht J(h5e Rene Morales v MVal-in rde Borllfn, dAndnh, lax gr',4ra rla np
P'ea(Ion, el Crodade San ,uan de babera aceptladneltalmuCer'zoalCqe era
.ar.. a Fanriquel. Coni ll, laaa.. ...a.dem.n..rarc.6n de.. ..pal ,l de I...
danu drl CiCh Nnutlcnrt ial CCSebal vatlsta5 rubana, nnncera nrees (i ,P
"ia"C St'Zulupta.I t ennde del Cast-gran devoCion parnlaosdrportes naia
InO, JuliaB lanco Herrera. Frarncisran Ctrn,


El alsaSP rb NRIPCIALF.9 PRIMERA (OMUNION
lpr],rofesror 1, Scla inwicz, director FCalmenle tin C aludn special pa
dcl Teatr Unliversitarrnovyu a inere- ra un distinlautda motrlmann de e-
sanle espasa Luisa Cab allero. cum- C n~dd. laaaolloadr
plea en Cola fechnasets annsao dek eld @ elCOn erdodc
matrimoninn --Bads de Hierrn-. Car Guida CollI y mu gentllllima es-
pasa RIta Maria Gomez Coln.l gue
Asi$msmn saludamon en esle dia avrer lctelora CnCs Bdas de Sinda.
'os O Svenes esposo Joset Ramtin To-
fiarely v Maruca Fuentes' que rcle- ,eIn. tisc isa afnnp de Cventurao con-
bran sus Bodas de Cueroa tre afaose viiales /
de rasados.I A ndns. felicidadei
L, A SODA DE MARANA
ElC Ia raplllo del Palaria Prealden- rl (C oatulo rI n o flaln rnllanann Cou- j
raalantoreriln "'aL-"-,ala monlnna qUel. SICCC CeCinrsICoperalaloenl-O pa
Stae laio ar~l~o al e o allgro eC
lAbdod a lax sItaletPe P M. lia ecanao- iarIlslnartft~r br n do PCIadn Cye
tadoro xei'orita Bebita Viliegaa s n- Calln /
moanon v el correrI Convern Arman-I El honorable aefanti pr.idenle de .I
do MRaIroPT.ee panel, del 'merc der i s a le tRepi]lbnroi. i-etor op n 'roa
e p1a7A .3Silo Martiny y C Primeori mt.ins.
'IA novIc qlue nveatir Ull u elegailni- flora Paulnua Asiin vlud. de (C'}IaC.
etmn model dr Ca rolerrlnn de Her- hinglrn dae pedana
tni .tl Artifire de ia mtlod, remrai- Teama porn Cl tr6Tira.
CI'MrIOAADSO
La genara Adriana Madura. bellao C'CC eu lC50 adel e Ll~mad Ammiga Ro IJ
g lentil espoa@ del sector Frank deo mn E.itlardn Diaz.
nrra. rolebra en Cola fealonC MuvC ongratulada se verr con ta,
,letallrla y con Cal motive le envia- Coollan Ia noro ,Ic D ar
moo nuestro cordial &aludoal D
La sehnr, de MaRc hens se hall. re-
Lralda de ac'edad pnr eP luto que y por ultimo felicitamors a una In
gujardo de ou olmant Ioma madre da ond Carolina Arellann v d (C'i
denas. haja adnrada del querldn am'
Otra felcitar Ion enlvamon an eate go Mario Arellano v de au bell
da. en onooan dale au aaumpleafio. eposa Jnsefina de laArdenaa. que
l'i"ta 1;sefirora Ceret Aranolde, an- curnpie hay tees aficisde edad
MONTMARTRE I

- PAGINL OCHO


DIAR10 I)E LA MARINA.-VIERNES. 5 DE MARZO DE 1946


'a. av-aomn __
,7~
5<5 .^^


TEATRO LA COMEDIA
S Compaifa d Comedias


JOSE CIBRIAN
HOY alas 9:30 en punto.

"EL LADRON"
Genial creacion de Ana, Maria Campoy y Jose Cibriin.
LUNETA: $1.50 BUTACA: $0.60


Mafana "MORENA CLARA"


NEGIIETE * MARTA LUYANO
HOY ,I CC.C..pre-nto


'HUGO DEL CARhIL en.
LA HISTORIC INMORTALkbEL TANGO


TEATRO "MARTI"
HOY A las 912 de la noche.


LA SUBASTA DEL MILLION!
EN "LA GRAN SUBASTA DE UNION RADIO"
910 kcs. en La Habana.
LN AUTOMOVIL CONVERTIBLE MERCURY Mdtel. 194
De paquete. Valor: $3,752.01)0 AubastlarA en: a 75.-rt -
UN REFRIGERADOR GENERAL ELEC-
TRIC do D e . ...... .. $39500on M,3.0
UN SOFA HIDE-A-BED SIMMONS. to1itica-
meante convertible en cam .. S290.0 en l$2 9111
" UN JUEGO DE MIMBRE DE "LA rARI-
sIEN" do . .... I$s .in n ';5.11
UNA LAVADORA GENERAL ELECTRIC de ,110.00 en 521 00
UN VIAJE A MIAMI, Ida y vuelita con 50
peoa para gastoas de o 5.T1 el l 8.57
U'N RELOJ-UL'RAMAR PARA SESORA de 70.1XI n a 1 00
UN RADIO. con relol, GENERAl. ELEC-
TRIC d .. .. .. .... M.IM00 en .' ,11
U:N SILLON EUFORT. tipa (alllnrnia. de $ 11.'.,M n 5 !.',
UNA MAQI'INA DIE AFEITAR PHIL.L.IPS de S '7.541 n i 7.5
y ESCANDALOS Io11 pelrtAcrlei< ,.n I'NO
L.OS KIKAROS TRIO MORENO ERDA(;lIiR (ill I
rOUS CUI RO MORENO IIONANA LOI.ITA IIIBRIO
yI E MnRA im mAA A
I.OCAI.IDADEI 'IrMERADAS A IA I ENT'A:
r t s hm-et a eti -,h u t s r s y rt, t r---- .


Pr6ximo Lunes:


TEATRO "MARTI"


ESTRENO

SU MAJESTAD PAPAUPA
Una revista de sangre ai!


HOY CAMPOAMOR HOY
UN ESPECTACULO MARAVILLOSO
DE ALEGRIA MUSIC .. y TOROS'SOLY SOEIRA


con Lu; PROCUNA Antonio MORENO

y'INOCENTES PECADORAS E
MONA FREEMAN Y JAMES DUNN
EL TIERNO RELATO'& ,,.,JOVEN A QUIEN i^
LASCIRCUNSTANCIAS CONDUCENALVICIC 1. s
PROVOCADO POR EL DESTROZO DE UNA -"N,
ILLUSION ..z:,0


Scenario y Pantalla
CUATRO RESPUESTAS DE BERTA S1NGE MAN
Cumpliendo una etapa mis de su gira arti'stica y tra%
Svarios afio de ausencia,. Berta Singerman se propane ofre-
cer una seie de recitals de poesia en La Habana. La c6o-
nica recoge algunos fragmentos de una charia que con la
admirable inltrp-ete y declamadora "recientemente sostu-
v irm os. "
BERTA r Singerman, tod1 la ef- menIc inlroverlida, con.ei desnola
pcran, volvera eta noche a en- dor reSultado, de que cadi di as
trar en Intlma, pobltca y .sonora Ie memos. Es por eo por lo ,qu
comunlon con el' public de La trato de rewcatarla, de recobrar 3t
Habana. Ru ausencla se' ha prolon- mersaje pars la multitudes. E
gado, quizA, mais de lo querido por Io que nunca. debe failtarle.. .
parle de ambo.. De su piAstica, de Berta Singerman regresa de us
su voz, di eua Interpretaclones, de recorrlito por varioa palies de Amt-
e. pernonalidad saya, tan inica, rilca, donde ha aido aclmada. E.
mtamos ,vldos los que en oUas eguro que, a u paso, habri ad.
ocaslones la aadmiramos y tamblen vertldo lai oorrientes autllet poi
los que, en esta devocllin a su arte, donde Is poesia as drlge, derde el
se iniciarn ahora. present, al future.
Mis que cuatro pregunta, a Ber- .Corrientea no-mega trash aigu.
ta Singerman, puntuales en Ila na vacilaclin.-MAs blen I& poesl
entrevistas, prelerlmos que ella nos aB ha tendldo a relposar, ha entra-
brindara, libremente, sua respues- do en un remarnso, recuenta aum
tas. AI. estarin ungMid de au ma- Infiniltas poslbilldades, fatigada, air
ravliBosa Intulclt6n. de au Ilicida in- duda, de lsa convulstionea que hI
teligencia. Cuatro asuntos, en una aufrldo. He obaervaAo, en ml via-
palabra, que se predltan y deflnen je, a perfeccl6n formal de lo poe.
del modo.sigulente: tas j6vene. Carecen, no obstante
Primero, el problema, slempre de-.una incera emocltfn, de alguna
polmico de slI l&i lirica permit el figure genial que prometa Ia pr6.
peclztAculo teatral y deciamato- xima revoluci6n literaria. Pero
rio. Varies vece debe hab6rselo no deseo apreaurar el juiclo. Cuan-
tropezado Berta Slngerman. por- do estd en cam, pondrO en order
que su resputita, vlbranle. par- mis Ideas y mis papelfr. Entonces
clal, decldida, ostenta el sello de incluird varias obraa, que llevo con
Io reauelto. migo, en ml repertorio.
Depende 6e Una aletrnatlva par 8e agotan miL qule ePF charlh
cuenta del espctador y de otra fIfilda y segura die la declamado
que corre a cargo del IntLrprete- ra, log minutes. Pero BOrta Sin
comlenza-. Para quleL 1guste de l a. german, repitmlanio-,10, reapareCer
recltaci6ln, cualquier poealia, la )I- esta noche ,La Berta Singerma]
rfa,Ia a d ale, l a nsrraLtlat, r riw .... ,..... .d l.. .. t,,=,, .


ser Iecltada y ganarO.
Quien no n.ae la declamn
contrary sin buscarlas
tarlaA, contlnuas objeclon
Interprete suede otro.
necesarlo que conocma,


y slent a l J autores. Ac
dtelldad es condlcion pre
(Qud relaclones mantle
citaci6n y la poesia?
tAntlgua.s-recuerda B
german-. L.a poeila no
el llbro n0 para ser de
sllencio. Es ante todo son
bo que cantas y salt po
les, por los caminnos y'a
las voices, alegres o"
de los juglare. Es desp
do la poe4aiL se hsA eq


P ron illh mu
Pronto LA Sl


TEATR0 I H O Y
AUDITORIU M 'VIERNES

I er. Recital NOCHE
(1 .a funcion de
abono) A LAS 9-30BERT A


SINGERMAN
La mais grande intirprete de I poesha en el Mnndo.
Aclirase que eatos recitals son
de caricter pfiblico y no exclu-
sivamente para sodos de
Pro Arte.

LOCALIDADES en venta en la, Oficinas de "Pro Arte",
Calzada 510. Telf. F-3455 y en a taquilla del Teatro
Telf. F-4455. Precios $2 1.50 1 0.60.
DOMINGO MATINEE A LAS 5:30: Recital extraordinario,
fuera de abono.
BRUNO WALTER

EN LA HABANA


con ello. c6 La Hbana? i0 unia tlrpren- A8l ya a1 final d una tempnrada brillanttilma. done tanloan
'ci6ni, en- dent, inquletinte, Ignorida? C mslncoI laugtrsa han svenldo a o.mpartlr Isi glorlax de I. Or-
nI medl-
ea. COn el Ni una costa n otra-rie-. En quests Fllarm6nlca de LA Habana, mae encuentra entire noaotros,
tanto. Es earns ufllmo.s flhoel me conaagr6 ca- comn director Invltado, el emlnente dlrectnr Bruno Walter: una
omprenda pecamenL al teatro on rnU- de lan m"s alta peraonaildades. musalees de nuetroa s is.
ral cruei 11o0 influla en mi Ircitt-
(qul 1]a f- cln actual. Tambln s M tiem- E l dil del primer ensayo, el director ofclal, Jruan Joad Can-.
via.. po me aportaron algunoa dolores. tr. Ipresentd a Ion profesaores de a O quemsa Filarm6anlca 1 gran
sen Ia re To earrlu p rsn Brnn. Walter. Iae dijo que .
hnle- Todo haeOntribuido pa, ra qua ea pars e.1 un honor ser M I
axtE se depure, porn ql0 0e hagi ',qusan In lers, y se bat-a
3erta in- "ains human y m&s simple. Pero soUidario de In satiaacclIn '
naci6 en creet que ml personaildad funda- qua ellas aentlan en aqueloas
vorada en mental no ha.esmblado-. momentea. Us6 1 tfrancks y
Ido y ver- n fin, una Berta Singerman, el fingls par. que el famno '
or Is ca- comoi )a evocara el pilbllco haba- austrilaco entendlera lons tr- -
trav&s de nero, elernamente nueva, murgiri, minos en que haeia las pre-
oanc611cas, deasde el encenario del Audilto- sntactl6n. Y Bruno Walter, al
)uhs cuan- rium, fina, hl, o un alrudos 4 con-
.uivocada- REGINA. testh en espaflo:
-Machas grarIna. Es4loy
muy content de enconarar-
me centre ustedes. V ahara
v a in a i a Interpretar a
Brahms.
El maestroW'altereltnl .
hombre fornldo. St edad -, rcualqulera; porque pars sar ja-
-en le sob.ra m...r art e lanfatigable afAn de .o..ralhiad.
O^ftABtAA h P bala, olda ensaar par turns a Brelhirn. Brshm, Dab.-
o5 W%. 5h% '4O sy, Moaart y RIcardlo Strats, porquep nada menoa ,,e toda%
SOSPtCHA ol\-,% Ilgubres liran en el prAxImn programs: el del dkeimn
S-^ ra .... conclerto (domlngo 7 por Ia maaila y m IIM per I nache)l.
CON HOlar. ogo, 0 epetAcjo ...que recorder. .os cant un minute eterno.
DAN CAULFIILD su eatllo de director es e,. de un hombre que gorn trabajando.
.lifl en TECHNICOLOR haclendo decir can propledad y eauchando con Mstltlacclon. Agra-
dece, como un espectador apamlonado, eada felis memento de la
INFONIA DEL AM OR orquesta, y aud a veneer las dlficultade .como I de enda una
__ __ _ __ _ __ dependlera la nlierte de oat rarrern art[ttica. ;El, el hombr- Indla-
z--Teakr J 1 Ak m A W\ANAC ..lCD .f'cutlblee s trB.61, do ldod I... tlempo do sn "Ida .p los ptibllio. de
t Hdt IPLA A rA oi // au hlhttorla!
PLAZ. lJ.l.A hn RNr f .aninm. frafando der dc subhrlr a Br.uno Walter. SIu
=SU UNICAf. Man"riaW on'% ' ovnmb e. poplar ..re n o,.otIro,. Inrlu.o entre lor I .. nun.
SALIDA "EL LORO han salldo de Cuba. graclai a loa discos y a I1. reaesfps perlo-
Trsa WRIGHT NEGRO" distlcan. Pero n- cas nadrmAK la satislaccl6n de que Cuba va
S6 erel primer Ipa de Hlspanoamair, qua haya visto dlrlIlIr
a Bruno WHalter. Il exceptuamons a Eapatfa, donde ha dirIgIdo
ma *'varlaa veres, nuncra a e puno al frente de una orqueasta de paises
I *ON IrNFANTAI dfe habla..a palpalla. .a no tl. .pnr. ta n.eldad pr In q EBru-
rROPO ITAK ^ noa Walter hay hrlch tin .lnoln .i. cialido del merllo de la
roPOLITAN Orqueala FIlarm6nlIra de l.a Habana.


HOY TRIAN
li MET


-96dll penrando rome ll nsieo-nosa dijo-les aaeguroa que re-
t).l prafeaoreP son expelentes. V In m.is excelente en ellos Ia
devnarld. nI, ana de arerlar, de ohnderer, dr realhmar to quoa"
leg pidO. Una virhud sin la que no puede haher artistia. "V s-
Ins In aon en grado sFloelente a eona Kuirr tna. orqsmsta meriti-
tm,. E I trahsjn con ellns e% aradahlp. Vea ilrted- FA mu-
rho ralnr el de eatos dfas aqii. dada ml costumbre de extar en
,ainxa frins, y no nlentoel canannlo porque me to Implde el en-
txlnlmlma.
Esto no% Ilena de orgullc. Nn es en,. dichma pao tnoatroa.
e Ino qup de nosotros .e dlce. I In dice, en el terreno musical,
un bombre que ha dirlgidn Ias orquestax mAis Arrandea del mun-
dn. y quo 611 miom es uno Ade Ins .mf. gandas m iinsa de tois
Irm tlempog.
V asi fli romeo. despus de "Muerter y Tranrflguracln". de
StrauA, y de on refresco cenn pastlllasa"llnax, e fui a pasar
un lIargo raina umergido ea lxa dellclas malodlians de Moart.
Pero ique agregar gur el pdbllco no sent' A etax ho-
ra hay cola en la n taqultlah. Todons lo aaslentes del primer y
el segundo baledn del Auditorium ePatn vendldoa. 1Y deben ear
muy dlllgentea loa que quileran sentarse en la plateau.
Bruno Walfter es nuestra ensariton en patons diaL. I V ello
dice mucho en favor de la rultura del pdblico cubano.


UN PI,


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO


SALON "DUPLEX"
-.-ntlnusA rde In ., Sn m
`LA -TRAVIATA"
ierdli.
f4,.MIEToS Wt.1-. PRIMLR ACTO (0%. MAi-
D M.FNA 'l.RA. nprann .E '.ARO BARRO I1-
ngr itillstl do I ere.na de aIs SCALA PIt ,.I-A1
itES F 1-i 1,S
OCIM PI0%MI-; IT-F.O617S r (rlm>mldl4.e raussi
swlrasglnr-Iten .arnlo.re.
I AMrFO%F'- HIPICOa ilm deplrtil. Fni
%slt 5'D EF. KE.TIK(I niprflsn cartAn pan r
Inrede In Sag
%OY1'.IARIMOS. rPRAMOl aT U %RNFR.PATHF.
BRIT%%1<-0 i N1SCMIO%%I MF
Knorsdad ,Ml rcnlams.


ARMON5CO.


I
e

in


I-
la


n-
t I
&


. . ..- i V IIIIft al IIma gle 0 | .
Por Eafermedad del Violinista


3BEB MENUHIN

EL CONCIERTO ANUNCIADO PARA AYER TURNO DE

)E [ NOCHE) HA SIiO TRANSFERIDO PARA EL SABADQ 6
,AGAA 2 A LAS 9:1s P. M.

DE LA MARINA)
LA MUJER QUE
QUISO COMPRAR

R | EL' AMOR
M FSA ES LA TRAGEDIA DK


00E IMaria de,

lIos Angeles

i heroin& del amor y la
S" Rafael vida... I
y A.ssstad
A-aSi


,AF4O OXX


PASOS EN

LASTINIEBLAS
TUC OLTTsIDFP

GEORGE SANDER5 .
PAMu\T MARY MAGUIRE ST OHOYg


FA U S TO Ho0Y


aIiENNCANT O io'


I - -


M [C^ >11\1:E4RY WILSON Eel..
l R CARMEN SOLER .. Sop....
o 0 S O r .OCIO Y ANTONIO .,..
MI,;. ROMEU y I. Orq. RIVEFSSCE


SALON "REX"
Cnnfinuia dedeI la I? deI dia
CRUCERO ROMANTIC
l n% plrhAl ren \iotnd1-i a- ntul. r Rip
" t,. ,n -anm nth s, Icdrlegd aauiu, ha p Iu% hign
prpengd.na en helllmn fehnclainr de oI P oarimoutt
I %MZ11%it fad E.1Ol 11 ,nllr-11.. Fs pils
SI !-OZII (OIIOM'|(|iI I niI~rsgnlte. Slim d5''r
I, de l. RRM
FI r' On i.t'Ii tHMr I n ltI5n on Iahnirnlnr
r,,n el ~ nmn-inal "Pai., I~nnald "
IFOHMArinS. I.RCFiCC ME MllEN l. *a las \oI.& I
iAniO411 0 FOr MOIFIONIF MiRIO
itF lI1 lOAD %14 IONMM.
akA ?A rl4-,a


Car t e I e r
ACTUALIDADES: CarnM eae n OD"
Ric*, Roa>a trt llf 7& 7asunts |-
torto,.
^^ ,rHYALKAZAR:Y HOYsd5100 =0
1.'ruitta do I&muertI. I v EN rU A
ALAMEDA. Pronl. Irn ifnIar-l flIn ENNT
S n. Alre a Acondllnnado. M T
ASTOR: A .lAr. JoVen, El hro. *-
vlddo y asuntoa aarel..
ASTRAl.; t l rontocl ]r ina u r i 6Acon.
AJrP acondlelonado
ARENAI.: Tnlta. qA. aiortlI y El
bSS1 1.Oldlabla oD
BRTLA:OA ) N : ',rancoa .pplAliaro. A
D)ll A *a o NArne
1AMPOAMOI 9o- y in, .r, Ino.a-t. y riper dor II >elvto y e ries. . ..> \ ( //
CUATRO AMINOI m ort al.na
a olro y .a ort n.. A In. 1 : TAr-
tk La s L "Ao n 1 JAo.'
CINE RE.UMEN: R.1, to cArrlono, a0
doA umen.lal P. l t,
IUBA. Angrstsin pantalnn* y Cor- -~
lessn.A UNKOS EN
COLOSO: Bmjn,'l mania len-brrnso), A,
Cuatro hormanoula ,queran.
DOsRA: El emlIgr&do y To no meroo.
ENCANTO: Pritlon Ira del odin Krao
Show.
FAUSTO: Iljado pason lax nubes y
xran l.ho .
FAVORITO: E1 ala. Alor r -m BiA
FIRNLAT: DWI e1 nt. rarne. Blons r- -
bades y asunto,1ortes.
FLORENCIA. La muJ.r Dillinger, gA ,E
Suced6 n In. 5t1. A-L.
GRAND CINEMA: Laurachc Y uo, RTC
GRAN TEATRO (Marlxeao) Nunra
t ealees de mlCamino Ilnestro
y aauntox cort-e
GRIS: Juegoda d paslone., En lI .no-
,he del poa~de y asunloo' cartoA. IIB
RAN CINE: oledad y MI. hIJoL
.artVe ISy notlMlirnkA NTf
HOLLYWOOD6 I'n mngel ln pAnllo-l-
ne,. To rutu n i n u uad.rP ra
INFANTA: P -nn a o.. linl CX-
bAlloro Impro-A is n =a
LAWTON:. Balcnad I A
LIIAn AI del.nll .ldadn y Tr, .
q.-. en Arabi.
MA.IJSTIC: I. A munler 0 ,ligr. VJu-
A..y...u y.... o...... .r."t-
MANZANAnFS: Hu non n'a
Conrtepanx y ). n ,r,,.
MA R TA l.a umparsita. I,,, bolas
--'er & y a~tHo ol
MAXIM ng;Eag. :llao hal WA'ldel
hlETROPOLITAN: P. In. tlne- .
h I", Tom Prown en I& Psrljela
MOIELf): A n-a,. Jn.n Ahia
6. dolor y Nntal lartow Framolin
MODERNO: El p~pIrtr y Iongan-
.4 1, Anmor,
NACI(ONAI: A i,, I In, .1 1 l0 (CA-
balglta presents linfonlai and&. P
JuEN.
INEGRETF. Il'a -nmparmitil. Milonga
d Sarrabal y AsUntOS corto,.
NEPTUNO: El Xa< 6 5,inabnoma c6rn
La lu' qu.a glneiss y a untol;
cortes.
\ODARS. Maort nloade I ierra.
\OVKDADES: 1 La1e Acusiadorar y
Carton a m amda
OL1MPIC" Cuandn 1lo rI I'. ,'allen.
s,1.6.6 yry....r.l.r... HOY ALKAZAR HOY
OSCAR" LaA rotl y ,ma nrh- y NI
V'- ~ sn' muerto". U
,ALA,. C C.....l.. I .,-gUI in
PATRIA: El cbaret do, la rnuerte
I.a' rubia incendIrlla.
rklIA' NAo, h1 y 3dN
tPRINCII'AI. 0l'Srr,1 ) S1 I 7 ne rip.
rR ro x l unox rnrtt, x

CfIN'IiIAL MaruanAo,) So edAd EL MAS lXC 'b I,
('ap:T n IA : F . CASO D9 AMOn
R FfNA I)bi)l: n I I Arne Margo DEL ANOD ,
IIENACII)IIENTO: Palliona y a mbl.r- ADMAS
Y, 1,y I,: p.61..
IEX CINEIA "l:ga, alrs., do- LAU IJLETA DE LA MUEETE
c'u~netn .-CIA lRNA LOT
RIALTOred Ela Is..5111, mot ... .... ..
s on'
RITS: 0 IUn ......1..6n y La mujer A N
RIVIS.A.... .ado, 6"d.... onado. La COLuMIIAPIl"SI H O
_IrcrolSda o Ia se..elva y aunto H 0

Soledaf y ap1uninsaortos.
ROOSEVELT Singapore El valor
do L a. P 6 L of
SANTA CATALINA. El dInetar. L,
SAN CARLOS L,:a p nr.aIl%. Ana e-
I de 1,N df5 y aU~nl cortol
SAN" FIIAN I I El ,depertar, 1.
isis en,'nlala y ist~to cortos i i _
SANTOS SLAREZ L. adIoltra a.
SALON NO. Anl0 sinr lan 3a,"
I,- b-tali d-1 rr,0
STRAND: E-la-. ('.nidd o n6-.,
nlmn y &xiintox rfroA,
TRILANON" P-a-o I 1e ,hla
JeannI1,yt l s I r.aI,, F' 1. -t-N l. ia
TOSIA: El ln:m-nc ., z Add A y Z l:,A 11..S S -,lad Ah "a MI co-
afb. -A. rz, sf t, rrtn
I.NIVERSAL, Is, ,,--r IN:II"l, 11, 11111A. S,,1,-1,0 :F. -I c d o I .
SuE di:AI m '. n r ,a l A d i ...rIn' 11 nto r I ort-S .
,All ; t -F. 1 n--I-- h b, a -untuincuIus 3gran show an Ia


SOCIEDSD PRO.ARTE MUSACTI

AVISO IMPORTANTIE


m I mma


"-AOAl- P~i~ u.i A~i - AMiiA-Vch~.~ Lt ~L 'A. HISTORIC DEL


CIGARRO QUE SATISFACE


' Nuestros *xpertos compradores seleccionan el i Ya "curado" el tabaco y despuis de posar por
witejor-taboco de las mejores y mds ricas vegas de 2 el "pil6n", va a la escogido, donde un personal
Cuba- garoantizando asi una material prima de prime- especializado selecciona los mejores variedades pa-
-rja'lidcad para los 'REGALIAS EL CURO. ra REGALIAS EL CUNO.


S Despuis de cortada, la picadura se pone a se- 1 En el process mecdnico de la elaboraci6n del
car on tendales durante vrios ditas, bajo una ( cigarro, REGALIAS EL CURCIO mantiene tambien
continue y vigilante supervision. Este process del se- au superioridad, porque las suyas son las mdquinas
cado, realizado. de modo natural, conserve en today su mds modernas, eficientes y rdpidas que hay. Gracias
purezao el sabroso intenso aroma de REGALIAS EL a ellas, cada REGALIAS EL CUNO quo used fuma es
CURO. Ia meior qu soe puede producer en Cuba.


II-,. Io..
3 Luego de envasado en tercios, el tabaco en ra- Al "ligaor"las diferentes voriedodes de tabaco,
maso e somete a un prolongado y costoso proce- e. obtiene una mezcla final que reune, realz6n-
so de "curaci6n" natural durante un ano o m6sdi, en dolas', las meiores virtudes de coda tipo: el sabor
locales tspeciaolmente adaptados. delicioso, el order perfect, el aroma fragante.


7 Para mayorgorantia de sus favorecedores, dia- 0 Finalmente, par su extraordinary demanda y
riamente se revise la producci6n de REGALIAS, su perfect distribuci6n, los cigarros REGALIAS
examin6ndose el order de los cigarros y cat6ndose EL CUNO Ilegan a las monos de Ud. acabados de pro.
su aroma, su sabor y su consistencia. Asi se tiene lo ducir, m6sdi frescos. Y mayor frescura significa mdis y
seguridad de quo cada cigarro REGALIAS es un mejor aroma, mejor sabor, compltefa satisfacci6n al
cigarro perfect. 5umar.


~IEIL(EIUItD.
$447#,4CM

0.l.%db


A 4AkiO A LA imAn.-V 5 bAO Uf. Iwl,,46


i ANO C Vl ,__,


i PAuiikA NuULv
* DIARIO DE LA MRINA.-VIERNES, 5 DE MAR0ZO DE 1948


BERTA SINGERMAN PRESENTASE ESTA NOCHE EN
EL TEATRO AUDITORIUM


Homenaje cubano a S. S. Pio XIIu H-
EF1pr6ximo domltgo, seguonha pu- rIteomkenzo a Ias ocho y media de
bhlcado ya Ia prensa. se celebrara la mariana. El desfile que se cele-
-ell nue.itra capital un homenaje a cbtari manifestarh el numero y ]a or-
Sit Santidad Pia XII organizodo poc ganizaci6n de los seglares eat6iicos.
Ia Accton Cat6lica Cubana, que ten- La Santa Misa seril el. sacrificio oftre-
dra celebraci6n en dos actos prin- cido 'en accio6n de gracias y suplica
ciphles: una Misa a las ocho y me- a favor de. nuestro Santo Padre. Mi-
dia de la mafiana en el'Nuevo Sta- les de voces enlonarian un Te Deum
dium dei La Habana y una velada asolemne por habernos concedido quo
solemne en-el Colegio de Bel6in de Pio XII entire en el dicimo aniver-
Marianao. ;ario de sui coronaci6n pontifical.
Para informarnos sobre los actors En cuanto tI aacto de la noche-
en honor del Santo Padre. que ven- sigue diciendonos nuestra entrevis--
dran a resallar la adhesion filial del lada---consistiri en una velada en la
pueblo cubano hacia la figure deli que haran uso de la palabra Ion doc-
Vicario de Jesucristo. visit ayer Ia stores Vaientin Arenas,. Julio Mora-
.Redacci6n del DIARIO la presiden- les G6mez y Osear Barcel6, toman- "
ta de la Junta Diocesana de La Hla- do parte adembs el pDrfe6n Vasco.
bana de la Acci6n Cat6lica Cubana, Eaperamos que ambos actos sean pre-c
doctor Josefina Zaragoza, con qieni senciadoi ptor numerous p6blicoa se-
eelebramos nna breve entrevista. gnt laso adhiesiones que hemos esia-
La doctor Zaragoza. ex presiden- do recibiendo.
la'de la J.uvenltd Cat61ica Cubana Ecte homenaje del dia site, hlia te-
y actuialente vocal del Consejo Na- nlado nomo mi arco apropiadoI la ce-
eional de i] Liga tie Dumas de ia lebraoi~in de various liinieniajes efec-
Acci6n Cat6lica, noi habla eniusias- luados loot- asuteiacioiesca ctas elln .Ser hor y lint rnei- n, ia n.: toilt.hi
llO~~tin le. n t c cit Pi tt \ ll it- lI ll. -til
ntti-c I roltil oa l -itrwac titt qu t Ie.
..o B i i t ert a it intt ip I
trl..--. p,, imehn r re-vilal pot-lilo.
P.-It -t p -ittt it i tlt a Itt it 5 a
o% i..,, t.. ':"...l 11"1'411, D..
..' rI. ..l ('orAZ()nl Q h, ri,z: 481411it .. a I, is itonl rlh- d- I~-

LI COMDA:H
.. 'L L ..DIOas

...... .... ... ... : .. .. ..........~ ~ ~ ~ an 'I ,i.'; .. ............ X" ...
3V.. .. 1 .vh ID. ..- I v


i~A L- ..i ,.p


jtol it o n tot-n O fc. .i lt-a
ii-ctp, rn4 t~i otc
i -,11'.. .. .1eI rr-l.*IRrnmo.
ohra up uttynli3" Rpb'n^^ffi I l.ta-
La ndoeors Jo.eflna Zarlmgoai, p ldenta d ls Junta Diocsan de A drAn>. .it-t-d.a tttii Inirprcian d,
La flabande AIs Aecl6n CIatDllea Caban&, Informando a niuitestro eompa- s mani rroa unidtl oIns arandr. ttit.-
hoero Juan Emllloa Prful mobsre el homeonaJo que el domingo se ren- ta *0 I'thriAn y An.S Maria irAm-
drist 8u BSantidad Ploi XI p i0 ,'ot t.i- ttn r" I. ituntn nntaot
d: Ofiti sat cia PFrinebmeo d.6etz St1-
mada del hsmenaje del pr6ximo do- orden particular, como los habldot en "v ar n itr AdR rarrter; J.1s6o sY
mingo, haciindonona I lgouientes la'Casa Cultural de Cat6licas,. Hi- 1cr, -i-ri, do' romi.cldAd ilnitnotiehl
declaraciones: ja de Maria Auxiliadora, Asilo San I. le n a nrctstilneosia rtcril-ito(ya 1-
-Los actos del dfa siete, no se- Jos6 de la M onlafa, etc. pe, a I" 'ipto'. <'i"1.t d I, t una a
rfin el primer homenaje que Cuba La doctor Zaragoza non hace inu"1tuia tit lirn i. atran Iuii-
ofrece al Santo PAdre, aunque s[ as- ahora un ruego. QLie publiiuiemon la InX.iit, tn ,t.I" M'. tilntinib" .11 ,1
piramos a qiue sea el mas grandlosao orden emanada de la Counmisidn Or- -'"atiioI ..,r .tt- (tiit't, v
do todos loa realizados hasta ahora, ganizadora asobre Ia entrada en el Ati ttn t i'tt.i o.ani 1. oh out -
rao eoteclar qit OPrr,..,nIa th t ar Ar,
puesto que esta organizado por In Sladium, en el a ito de ta mauana y itu et An pri.,tlto. I..n it.t$ t ,01
Junta Naclonal de I Acclon Cato6- que sefiala Ia enlrada del public e.n y 1it.1 iniii h.o11ltt ala ii n iltncr5r. Y s.
liea Cuban& con sla vallosa 0copra- general por la Ipuertia ninoeru uino, as .mAlt. itniiiti t ilt l ih. ant-tniti
ci6n de loa colegio s religloaas yao- aituad a en Is calle Patria. uslenltraas osre l ileiniut Iu bIt lurnt i icO'tl-
ciaciones pladoisa. que los eolegloi y asoclaciones qne tilt ti 1 tit n ntnl% l ln iart.slidii, fi.or-
La demostraci6n en honor de Plo dleban deslilar en el Stadium debce- inltubit i c.-alnat en P ro aui.n d.I
XII que tendrt efectlo dentro de unas rin hacerlo por la puerta .de aol, Itiir AIcijaittr t Cot.tisi t.l, lii- te-
ontt di t soinui-lit iii i ni0.. it -
horas, puede conialderarse. ademas- ltuada ewloLa. calle Cunsejero AIIan- te tt to'ntA,||s'|. a, in ,, ,,. i "
proiie lia doctor Z eragozb-, co- 140. d jute biin iiii i.. .........
mo una consecuencia magnific d l Antes Ide reth'ate, Joiehla Zn. ,.. i it ro ntiar
Primer Congreao Eucarlstico Naclo- ,'Antes docear 1an i.de rlola.ll II. asl J i n ita-
nal celebradot-hate precisamente unto rog.o ions Ale:iAuitNI
aio. En aquelloa caos plenos dc fe "No dejes de insertar en tis co- Clirat. Nio tj.-- tot sr sl oI A ntn
y entusiasmolo In cat6licos exteririri- lumnas del DIARIO una invilaietn KHd.rirx.n utnatoeA i. il itA e thrlnite
zamos en forma popular nuestro de parte de la Acci6n Cat6olica Cu- i 'tt ,_n
amor, devoci6n y respetlo Jesuticrius- bans, dirigidaa todo el pueblo de
to oculto en los veilos eucaristoios. Cuba en general, pars que se iume LLEGO DR LOS ESTADOS UNIDOS
Ahora nos proponemos patentizr al homeniaje al Santo Padre aaistien- ENORME CANTIDAD DI
tambian cc respeto, ese amor y esa do a la Misa en el Nuevo Stadium CORRESPONDENCIA
sumiolni a Jesucristo, oculto en ls y a la velada de Beln, cuyos actos RI administrator de Correos dpe es-
humanidad de su Vicario en lIa tie- serin presididos per el Excmo. y ta ciudad, senor Collado inform ique
rrta. cabeza visible de Ia Iglesia. Rvdmo. monsefior Antonio Taffb. en e l dia de ayer entraron en dicha
-;.En quA consistirA el acto del Nuncio Apost6lico. quien recogeri el dependencia 1.95.0 sacos de ortrespon-
Nuevo Stadium de La Habana" Oomenaie en nombre de PiAon XI dencia..
...t-attioiaaooa


No__ER_ Actividades Culturales

-Ia Venerable Orden Tercera oONMIi-MORACION DEL lque logr destacararse en el asolnienei
de Santlo Domingo rendiri un ho- NATALICIO D;: HO ) Intlelecil de s 11 epoca.
moenaje a Su Santldad Plo XII el En ol acto se cio a conocer paot
abado seis (maoanal a las sens de En el Circulo Ae Amigols de la el seor Galoe. conocido escrlltur, il
Is tarde, en la Casa Cullural de CuliIia-o Fri.icensa, I.i.ILllliOn auliLa maestrlia con que l iproltesor- Canip
Cat611cas siuada en Linea 556 hace safio a loao noble Intento le fabia traducldlo al Iraunces, eon puio-
ConsistirAt en una conferenocia del ,iI cuLura, tuvo eecLo en ilas pata- muiultOs, un admirable 0one0ei oe
Padre Basillo nJimnez 0. P. tllu- dos un acto ent ionulienioraciin Gel tilillen, que lde leldo priiuneraniente
lada "La Venerable Orden Terce- nataliclo dei VicLor Hugo, el gran en- en sut Idioms original por Uoalbe y
ria de Santo Domingo y el Ponll- crltor frIatncs del siglo XIX, u1no ie er seguida en frances por su texce-
O rao"n p cin an St-rcv eonctierto
par il Coral del Conlegrio de las i mc lsal os repre-sentatitvos del ro- iente traductor. lo que Ie merecio
Rl'das. Madrea Dominicas France- mallticismio en E ropa el aplauso unnnime dcel puboico cats-
585. F.atoitson Is, i-itci-eoinbiat-nctoii teante Ioiago
El Cilr esas. e esp den Mr. dJean Camp, emnmenie intt- MIur hledo recul-an lo t sion Or
la Parroquia del Carmen, situada lel francOs, prolesn r p la tni- homenaitjLe a Victorr Hugon que conio
S Inataorquinad RNep tuno. veridad Ad Pr aristelOi-otr Ro- conI lha tsltecie.t de an poublicot ni-
en Inerto de a Trre, ex dirieor OI tridn y ielerto.
-En lt Parroquia de Jesus Ma- Clrculo; y el doctor Antomin Vim- LA EXPOSICION DE ORLANDO
rioa. a cargo del Rvdo. Padre Fran- qez Goallo. autoT y actors muy con- orlando H i-Yans, )oven plnor
cisco Garcia Vega ce efectuar a nocido, fgure relevant del Tetro cublno expone en el Lyreum. Veitn-
las nueve de A a mafana de hoy Universitariyo y d otras entiace.e to nbras cilelgan en el oxdn de ex-
viernes, lns cultns en honor del Na- dedicadin a1 cultivo del trte dre- hbiciones de dirh itocied ad fleme-
zareno, con miss solemne, Via Cru- mitina. iilpile rout spondcut a otras tau-
cla, proces16n y sermon por Mon-n otr
seor Alfredoa IlaRguno. canonigo Pt miuy acabaida Ia labor expllca- tas figurasi de elements conocidos
dce ]a Catedral. tipa que tlO do,'loir Roberlto ace de I soaniedd cutiima.

iniii~dilnmeiledpapps dl taa- l'oaicotititt-pael tituunet ae il.^s zRhoshciixdi-iiient~i di-oroos y pcain
Is.a cTorre a obl e taEl ulr tiO te la o .1 1a I'Llsla, culenluestrlla v r l O Ce
-En Ia Parroqui a dcl oSant An- a lti s de Viucor T puio iiu hierot dl- e'ot reltraro, tilne oiutro talistn Ol -
gel Custodit n e unit he ov etei guil' lO.r pcii'anier ou te0 el r il ver- da algutlua, till c elt.,lljony .eln.uial ce
l pBadrolcl iciOirtti Va 't.. li io a s a kl R Ia, s L ,'. ie .Iiiig- as utor, et.o iieon ii P -estiLieatv nl-
ruoedulai. clu metc d aisp del u ta- ,ilricat ll t .etn'peLactuniesoe Vhas, tqeo zlodm coita i i'ilL i n ito de ibuht 'lo y pill-
ie la In kiontc a ir ulan At olto' I.- i allo, p espues por iartistai dae toi i nl tura 3 be lier .peiirn'lectas nauiilu -
tie. ICu oeth Irsisa o cOt il ttulltiie. dotr de Otflohita tlesLOaa relhpraelon
-HI-ta iuernesitalams cinco tie Ia eeclsrti-tom IE i A d oCtuf Obelinti Ae lai cureita, otR. uluraoa Liltlhinte %'-Slhenl
toord ise celebiama en el Ncie'uc 0u 're 1occ esxproeal i-eitl l se Acurullra- couloiblnado. liu mi-el-t p lootla aids
Stadium de La liabaooa, en e lCe- fNN, tliejurt i telida sct, cail iuno, Interior ;,, lnoho m soot siiot- y
rro, lt tensayo generated deo Arits cnai- ie-I ti pataoeln ique iHAl Set-e-i- a aitvezvogtrolS:"colorhes plAlutu
inc qune habr n tie otrecemie eon Ia ci-loHtiuss, el-I AparIi Idu', iti, toN contr.stando -ool otros otin s ti-
s-tliac del pr6ximo donutsitgoPi- li-- Neiutragoit. t iti iicos di'# r ot1M n- coo ique sei-etat-ui otnta; Ae hulav
ncr dei Pope Se u'tuega In ac`1 ii-o- i-. n to ti-c pRI e hlme( t1C va h0tVatunikS sonubra ttcnu scepoates cLAIm11\OVtIRCn
nit deA nns Ins calnioesc o A- parte tnnoatIi-i inc ohrI x. il itemrlirRal 0e ien el onllnttoo ide t]Aob'a:10, cit ae-
dte Ia ,trnla Dineesan Acd Musics nsimgnesectr-lor del oRmanticisnao neural, etlltoit rte nuovi tiueitnv sisna-
Sagrado. Mr Cimptiotitglt onvait lgIo lhphrorn i-lRd on el onnioitorin prmittinroo-
-En lo Capila deA l Madres tie Vielwt imio. t t mostp,-ti.istnno t e lot osultlmno pt-lt ties ctqptie clin trus-
Reparodnras,inllitdellt o RutnA y y mnoitmlenx ,id-Wlnll t cms ot-1sV i Ac itqednIdco ifi taIusde A u nit01000o
Gervlciose dArnn-it Frlt--lcit i. 1.i-p lo seth miP,-I h-a" t t t ,i ir Hemos eni-ntrmtoo, nonllcaaotit.
ra tuol -na.,-uAitcwa.--uiI m, 1,, i-Inrto, put. stncIim Ad Isn nOt-ac Ad. esc
msst--r.00.- ,i-t tO Oi.- ,t- .. ..- antito prt-c Imt tl- lr no esloal rnl 01,t
clrd 'rmt rlc ''. P i. rI, it .- Itn tem tet-inh l dstlit AlXtnnt. 0550l
gira el R, r le. 0. t,... H .n,.. illI %l5I4 ll tiqus nuiicalttan nttnS. extreme dsAde. mu.-
a C itpet-r.Aurlotle-ir.. 0 pttttdttini itstcte tie ectna.
F r.l axnn ntit t q, p it ito 1"ore s po ntt e n A la ,
de Maiame .. .... ,of,. ,- c--] t ,,i t n ptletritTiol A de m0nas parlet .l Aet rttra-
de Mael e l-..,,... I, e i a., de .r'ih -. .e,,- t- otl .Tal p oreve- otino iI sla tts11 .le
ctolac o tIe ]lot- c,.-f,. h.. itl ,le t., f i..... 1.,"-h ,tera dtfclilc I peso a iaberho aconme-
Perpe looni al I nn ...... i, ...... 4 1 It t -,i, o trC1 tidao co il n derisiton els it tasi- o q ie dg-
do Maria'A i ins e'd"t" C... i I.t'1 a 1( i, Sc ith nili'a pklntr titist Titinu cooll toaoo%
"a MiNN tie i lCo.t. t i.. .. ....I rIi t i s o Csi-it, tic mii 1& la. A reg lls del i-ite o, I'or neoc" le-
A I&& ln coy i, ., 1.1 .... fr ... t io 1 t i.i ,it '.t o.... .. oIut, i con I Is i ol allhliad pq le replile-
A mai elaneo n i clha ii ,,t 'i., .. .. .
.....h.. ....icti in tieo InAc 10 o tulrhl e.l r N settli-
KcucsmltealtcOMarl~iana HtNiltdoitie.--trbftnit-
I lii iii 1PuI, e both dei ltmi, rc ho itu lcriolt
ILANTORAI t m. ..... Si.... 0 b. ri oith ii 5 i ii.tt"(, shut1m.I,) t 0 qtt. i
emr c Focit, Ad rtAit l ,, .itniada ro ttu- r rot c nito tun11 h hits tic er-
amlel pt pablo Nat r ,,., oserc.,ci.i ue,-mo 141, n,,,. dcii i-plt' toi rl'suti. polrl et-ciartonod
'.io y eslwsI4r ',cerrcartitNi, a-agi'. II a itcoia A entlumtar. eto rc tnrcl
7wnl10.ohlol Grle*imin" ,-g- b.. i
IN.r N la.l Veto- r nan .t-. it ,ii",e.Ot. itt-ii cmoehi pile rmestritm Atitl n1ilerte. v
to. Factor Y n r ,.'- - eei ... S iu tot o urh O nn a -rittrs4 on citt r n rt c lt-
I C relz c elon f eao s ma n ia It r "nI ,,- ra.- l ta e nu ri d e Ci At i Oll 'l t tr c s cl-n os m ci-le ittp o rm re s
-,is.'.- .rlsnnsm,7Identro Ad Ja plijttlca oontemporinea.


Catolicismo

SPor JUAN EMILI FRIGULS -

-Conferencia de.Fray Basilio Jimenez.
-Cultos il Nazareno en Jesis Maria.
-Ensayo de cantos en el Nuevo Stadium.
-Ejerciciol Espirituales en lai Reparadoras.


.j hl- d--n l Io,rr I, Iv,-t ,1..- -l I I.n $1a70- .... - S,- ,,,... ., .
:ia -iJ i-dN11n1o.1ht.ro4NlO iiltcc 0 y ,0ietrCittoi sirs

Hiorwtid d,-,it lbr, t,\loob icicrrr MAGNO FESTIVAL
pr to, tpr r l .dit otiottnl di
t "":irtd .1t lo edrrt ir r' ojrs EDrecordaci6n de la romeria load
luoitit iio,,tc., is ot-tn irtjI rort Ma.arso, ique dede Apococ remrals
i .o it )n i.ti,' acitn Eth Eti ,- A. o.e celebra en la villa de Celanovaa
n.O U-, borde i, to rdnc,( d-. e-1 Galicia. ]a .ocledad Curron Enriqwz f
x aj lI ilal lamciA,. 1i1i da PIhn roti ,l olreceri esa flerta el dia 14 oer co-
tIkhtrr hi-pass- Al -I i I ritipal.tidtt rriente en ctoO o lor Jardinets de LU
i,. i. \i ,i ,t. A NA" Tropical.
A1i.1 o l. nt.. i;u En En ella serin proclamadoa Rla Relna
I a.lm-to,'Aq. ih tI titlahY, i susi, Y to damas. figurahdo coma can-
l l ,ttc a. A'wh -. it ili didatas bellma damito.c que cuentan
0i.n.,,a nihti o mtttctttittttutlit,,atnnc con grande oimpatla., por lo que 10
iti s) ln I votacibn prometc ser muy nutrids.
ci it t i-r liict .i (rirlh~oh it a~lt,frec Entre loa allcientes Ade ea fiesta
l itt t tt I xtraordinaria se destaca ;a timboaa,
iht- l l+ ~ lt,. qu. conteridrt Mi"s de do mil rega-
l it tiItlht. c titictnic l 'o, todla elio, ovalio..os.
Itt fta t'illtt ii ItO~ (it pU it..thttt Los merenderos deben solicitarWse
ciii itt tt.lt-itttc tsiit di c. ittocc oanuictpadamente. lie nutve a door de
nthln.I., t.stittcrtttt.uid, na nothe en lao ofictaoS sOCialen San-
t, r0ll ittttit ih c.l,,t.,t ,,II un .-u tlci I i, J t-ott ,It h,,.ic i-i- too S durez y Dolores, Jesi~s del
ur~illln i .l Int-ti i-t-. t it lin ti di titc oltturn ,iptilita Monte.


CARTEL


DEL DI A


MAJESTIC
OOwnUIA-O Nito. 10. TLUrONO
a-4477.
ro nlcti In l I.A tMo.tI t DILI.1.-
(li d[t i-oitEic 0,0la~ Sorti-it v 'ititA
c sat1 -..tll r- TS iullati noicvhtr. il11
l n i ii. 40Sa a c ii- niritto
Iii ot it. i i<-, toitil tat.rii


MANZANARES
CAZLON Im 'UMXNO 309.
TZLYPONO U-3864.
Eit lltlitda 3 y hr let
tiltit,, nasuu ntt -ut )bt i n 1 .12i lit


MARTA
to I H OOTUB m MANMNON.
,Orl) A P, r N. T'.. -Blt0F4.
un tritoocl. I.A POIPtA N\'R(.R ton
isANAm ,.oon h l.A t'l' Tia. a
Octtpatescirciina, or-. ioa -
orie n20O 'tt cant rt i-to. Mothaso 3
Itta oIa An ciera dea l Ls .%ntonpar


MARTXIM
"MEOTRUOA T OPOLITAN -
com1. 411- ,sot.. t-
tin LI' tut it it 4, acut h t tilts iO~i t.ToIA RO IP-14A.ERA
ArLh 0 | AM *lr M R A Iun UN
Mi n n 1 r ?rb y Atar-


oumm mar0NAL
b- i vus rtail 01, 10 0 St i I 0I
Rt rotituc 11 11.MN .55 nail
MAXIM

NA ATl *A OTNRAOI. TALI-
PONO A-7a05.
"K,.,a I. "k St II 1.(l.1 D I,-

r-0 ii hl..l ll i 0 y 40 tA ll'


METROPOLITAN
CALLS IS, tWCF AL392DAR311).
TJLSLleONO 3-1715.
A 1.] 4 0 4 y ( S .Ao nw.-i\~llt l~
J.A M. Eq I' .A +- ,,Har'lhohnew
lB A (' Sn ~en '.. .. ...AS T .......
,o ;orKe ,Snnder y Mfar3
Mr Jule Itn '0. "}, Ale-, 30
I'(- M-ARIaas. l rn,,rin pr'Ogr rnaj.
NATIONAL


RIVIERA
a23 Ut, 507, VUDAPO. TMLNNONO
T,-aowm
t.a 4 15 n coe, h c30 .
( t.o nac.trinl I.A PROiN EStA ODR
l.A St.lAs i-con r iircothy iin tt.. r
iny Milllad TRONADO Y "I'S-
ittNAllItti rot. B ,it 10r 1i.-ttt .
Ao I, ott o r tlopTl l i :to r ltc M.-


R 0 X Y .
a IFTXI Ait. T YPRXXKAL,
LA 1IURRA. TUlL. B-425S. 5
SAN CARLOS
,,- Tra Stao, yr sT. R1 NAt'ISTA
1 5 l t AI 1 m n i t oi rt Yl.0
qt"..tti lt.irc -ri4t O nl -

coo Ott i t- ta NISRa
f Io 2a +l: ~ l', V n ,r ,+ I i-,OIpt. ct-CArDO lMa~ncs oicco-nr 50.


SAN FRANCISCO
SAr cZA.CISCO No. M4. TuIm-
-coNo 1-1700.

tl' ot-iscel.l RI. OCOPERTAR
t [A [ItA" EKs'A-''tAtA rnit \Bci
SANTA CATALINA

ETA. CATALIKA T A. DuL5OADO
A 1.- 4.4,, Ii 17
".6-3 O ; L('(() P I I F SL.
T I l. ittEADO ob- -ht AI. it- 0. tl ror t

0llo o ttitt M ii itoi-t
( iT r, i t r h crniann 0 oa c cur lano .SANFRANCISCOTOS SUAREZ
ANTO sMANICLo N o. IIm. TB-
TuOxO x-41700.
En ;Lands yv noche: R-i'.t, n..
F;r a(in' E. DEFSPERTA R
yo I;,-gory }P-, k, .1-ol ne Wyr an
.A IcSL.A ENISANrtiAltP n
.Inhnlon y ,Ju-e A l~ ul lu *
o ito 0le u a N c cit. th ttI 2


SANTA CATALINA
STAi. CATL'el-iAA T. PZLG.Do

SANTOS SUI:ItA REZ,,ili+ +t

SANTOS SUAREZ. 3SWGN


An I, rna FI[T R
.M c Ort zyRnh 'rto F-a8td I


ACTUALIDADES
MUNiNXXATu No. 620. TBLIrOXO
u-4t49s. 'A~.d lS 'I ,0 Rb. antve
Ts 1l ,Nt Ii ]. klitt Y t, i tO).
ti\lt'\,,t li ,,- t ,iuiit ,s c I 'tlt -~


TASTRAL 1 A
MrITA1 iTA T *A N J0 1T III.-AALAMEDA
PAXHAGA Y SANTA CAOTALINA

OBIh htit,., tllh, 1t d.a T VI,B ris


i ST 0hei i-i
ASTORIT
210 INTT '12Y 14. 4TiNADO)r
AD T1 LR OB 30 r-3T020.
SAht. I- Olt s ,, ycto iiyo ,
i .. -. ii.- noi.. c t tn -
0,; t'+,i ot i .t.t it rte.. ',t..ti c


ASTORATBX'L TOMO BO-aoU3

LA I
14 1 13 lip rt0 v INI ," l I stt oll.-*A, I.AIAB T A OHIO!. TI.V
1IANTA n rANF Joa01n. T39ALE701
I Uh -4165Oa T. n


AIr nvaitdS ttW 1.ASI 5 neIro tAa
hi uy-ti p'nl cit.. ln0oiita uanrae 0-ntt-
c nic it.dern iuniiattuii dr on
nlmel. llndq!l~ ~"T. I" ~lru


BELASCOAIN
]PADXt'U LA'VulX.A m95. TwLUxONO
U-5200.
Docile Inc ata 4.itr"isa, .othcsero
ia. hutuctl, it-ti it ituntirt. IJ~ll, \'liA-
Is ilit 1eil.htltitthnU tutu, .1 iai 01-lee
y lltI-l., 0,0.4 D.A IiNi u i-tilt MalI-
IV~l ,-iii ) tt- hJll III luu .
ii. Iii il rtit- Ot i to in*' tailsiam ya-


CAMPOAMOR
INIOUSTuIA 'r SAN Jt1113,.TXLX-
FONO A-70ee
Inu, u ., .1 coo An : lit, "(,I "I-

NtA ron Ila Prto una, k 1-5 Morart-
l.A ,A{ M "tIn,, .,!,N4'ENT F. y p V'-
rz ,, A t ln n y At.
.\it no .i i"rt-ititi- 0 tttt ,oecasn rI


CUATRO CAMINOS
EL7ABOOA X No. 1107. TULTroNo
MX,37a.
4 i t3t1, tII_ :% t eroA 1. d, I h, t t I ti lt I.,,,. lii.
It :,, i4 ,.I,, :hn2, t


FAVORITE
mADa VANELA 300, TELacPONO
U.-2650.
Diode lute ., us iu ti.- h lit,
lt l i -h i iti~ l: tis %% Xts ii, I --Itt itl.

nitt ,.t 'It lt is T ulluthli -, -tit l li,


FINLAY
XANTA T GNNVASIO. OLNIOWo
OctdIll.,4 t iot-t 5 s
itt nM ,iat, i- t- Na
Pn ee Hotrritnr StMutlr-sn ti i-at-
S EWS FRCIBADtn .uq a
Ir 4n. Rilconnv 2no tm tah p.1
clit eiln t-.tIna t 20 nc 5J c R-I


FLORENCIA


SAtN L AZa R i tV t l ii .14 T1iS ii 1i

D-c 1 1 I i 1 o


GRAN TEATRO
REAL- Ai. A SANTA IZABAL.
TULUFONO I oO-cla
i-l S. i-tt- h5q ilt-: sit\ -itiiiti.hll
11,lt-t ,n l'm Ii t ,u hi 0- utit at'
'l I 1 I Ak l 1 1 ,1 1, S I : III P A
1 i Oci.ia i ci t pti-, tu


.I x iA TA\T$ If m il TUNli ml. pr~rl
CALL InI V', \AOO, ,,,. V. OOADO,+

HOLLYWOOD

rOwO M-711-o.
tatllliM. i \.. ,lt Pet ti +t, is [ It -I
I A4 SAI; +,, oe" Igl'l. E11 I
0-u .q.Foi ,i-m a -..S"rui i .sa nra
iiii {t [ii nu lt P elic bun ts~ lr

INF ANTA


i~deitt l .1. t to1 ni.,,, ,,ot t
is mu atnI .+,ft, t "A O .t.L0Oli ( 5
tOts S~,c-tlt.uhtit t-tu. itihsn
c.;r vP05 O. c.\" 1,.0 Tt51tc'IlRA
crait;. L so A.drt Si actar -sits
si iiss 1 Tertitl. 70 ci


(AiLEGO idri efectlto en tits IE alonniot do
.......... la Aoiacid6n de DepinedlCntea, el
Hoy. vietne, a las; 83.#0 dp la no- quinio baile de la brillante tempora-
che y en e loca: de la prestidenaddenia de carnlaval. qua viene doaLrro-
oel entro. ar cos ti-ulrtin lah coram- Ilando la oecc6nc eA rcreo'y adorno.
-loIneP economlca. nlctoral y ar exa- bajl o ]a pretsidencia. del ar AntO-
men de. arurdo., do la a.samblea d into Miguolez.
apccerado. . cuyo efecto cita el se-- Del bal de mariana podirin dAl-
crer.crio actultdr Ar In a -ambhea. se- Icotat- cuanlou asociadoA lo deoeen,
finor Jess Couce. ODe auroo con lo s con 6o presentar a I entrada 5U
litsip.eiutos socialcs vJigente., en la eo- recibo- y carnet de idenidadd. tts
5l6n dte la asamb;ea. celeb:ada en e peersionas no a iociada5 podrin parti-
hieS de febrero proximo pasado. que- c ipar de c sta magnifica ,fiesta bo-
raron Integradais por laos afiore.s Ma- inando la pension que rige pars lot
nue Moure., Matuel Fajln, Antoltn caballeros. y que h a stdo lfijd. on
Saavedra, Manuel F DoImlnguez. Ar.- |n pros Tendrinn ibre acceso al 0 edi-
tonlo Cheda, Camllo Vila. Joe Vil-tc1o las d- amas iocad a, Y Quo
rnfo y Jo. MR. Martlnez, la cornal- Iposean Invtlacin.
sion econ~micaI
La conlilon electoral qu ed6 inte-1 No particlpa la seccin-d e recreo'
grada pot so. t Jort- s date oGarcn o .atiutno 5permiural Ia entradota iog
Teniticto, BaIlo.sar DOrana. Fejlx Mou- roaballros qus concurran con v0t1-
re. -nta d eport' pues es requislto
r. Ramoin Parcdzi J1stL.s BatrO, a ds SIabte LLIr con 0aco y cor-
JosN R L,6pez Jo-, Abelentio Pe c0trLao beta.
OaRlego y Ralael Rodrigcaz.
Y ;a comnsion de examen ti arun-r- Los e.splendldos salones de Depen-
dos por lo. .soefio,, Jodsr Gtmez Go- di-ntes. pque cada sabado acogen en
mez. Matnu-I Gomez Bl-ch. Jaimb .i .i-no a loda ia juventud bailadora
Alvarez. Antonio Tenriiro, Ce.sAreo de La Habana. m vera.n maalnain m-
Caramd.. AItreoo Fornatoso, JPsu. vadidos por miles de Haocidoti y
Cub a Restrevada. Maiuel Vazquez .lmpatizadore.s. qu acudJrltn desde
Sueiro y Ramon Vaizquez Dclgado. temprano para diirutar dte una no-
tche plena de alegrla y diverml6n
Baile de reuerdas. de atoraniza.s Actuar la irntuperable orquieta de
del leliz tempo pasado. dpt carnival Belisarlo L6peoz, el jaz band Mira-
tradicionial. serk el dp *La Vielat. que mar, la orquesia Gri.s y el t epteto
celebrar, iel Cenitro Gallego en todo J6vdnes del Cayo.
u palacio 000ial el saibado 6 del pre- A USA
.w'nte. ASTURIANO
En tesLe afito el Centro Gallegos ae Maiiano onbodo. So ciobrori en
proponie recibni a tan augusta dama e .ICtAs o el b le
con el ent00la00nio a que es nielece- decernaro stlanoi poe pede-ncoocbrrr
aora. 3 pars olin se llK ofrecido a d ~nv & L ud ocr
tendirle pleitesia ilia torte de adni- eI publicocon disfraz 0 en G"ale d
radora.. ata'ladas 'on los mptore" rcAcn de veaotir; las amsb ras ponen
adorno. del coarnlal tiAostsn bellas sinmpre un punLto de bun humor en
inuijeie. lindlas inlaras y grande eI ambentie de car-nestolendaa que
conlpaniais de origmae.l difrace.y anitma estos ballet. y el pibUbol todo,
uin pfibco alloI.Ao de Aompartir la imbuldo de aun .natalal in tde dl-
alfgioa de ian grata fiesta, vertliie. acudeL at Centro Aaturlin
La muissiola slempre acogedora brun- a soborear eSuas deliciosas. fiestas
darA en esoa tnoche -i.li mejorer tuo- batiable entire persponas alegcen y
iniat nimusiales, y os oit jnto is re- diver d'etias. poe disfrutan de la virda
duatan diversas piels deA antiigua.s iel- c nbientie ajnable y acogedor,
t:(.l one.t que traerin a a aoa meomorha eiptus a pyigno qua e norma Irn-
dp aTiguno.s baiadotres gitos*,n I rrat-liva en el Centro Asturiano. pof
ow ors s usmerors tiros t, ,. .u -, moauro las damam-. damiltio y
-cot Centro Gaehigo. Son ie r.r i.ks i abalterao ho han icienrin-
,i.,, c-' ien Prig. Joaz 5and Cto.smo- nado como su sta de para e.sta fie-%tas.
palta. Arinio R'oJazuzo7 ci Qoun Ademi-Ls. Hermanos Palau, Arcafino y
polite. Arsenio Rodriguez y el Quin- Maravillas. Sonora Matanoera y
heto Ti-me ciMartosiliat. SonoacaMataxporn y
La pension para los aballero.% ..i.,i,,, Hispano-Cubano hacen lMIA-
La pension pars Io.s rabalpero.s ^,, o U nsrmno aa a
de un peo.n Los damalbi o l o.a,-a-, -r r -i ti 0su0 inst aumento s paxr dan
invttacton. r mu. ica plena de colorido El ball
de maflana. sabadoi. nser oaro tito
DETENDIENTES indisrutible deI l. & eciosn de -rcreo y
adornto. Hoy por la noche se puteden
MafItna, sabado. de nuevp de la Iobtener invitaciones pars damnas en
noche a cuatro de la madrugaida. ten- la Taberna del Centro.


Actos para hoy Actos inmediatos
BENEFICENCIA ASTURIANA:- EN PRO DE LA CRUZ ROJA CU-
Junta'de la S ecci6n de Socorros a lans DANA: El sAbado, Ia tradicional
aoch0 y medla pam.. en su proplo edi- duestaci6n,. que. coma en otras oca-
licia de Corrale.s 64 Cisa e. t cre- stones, sera acogida con benevolen.
tallO, a eior Joaquit Vallina Car- cia par el public, sin distinci6n de
ileado. "aic e,
BENEFICENCIA GALLEGA NATURALES DE ORTIGUEIRA:
BENEFICENCIA GAL)LEGA: uca-nToo Ac pde ise-ion de a Seci6n de
ta dcl conilttit d daoi y de la io- i0CulLura el sabado en asu people edi-
nusioni de reciurao y propaganda a ficio de Gervasio 6 15, entire ReLno. y
las ochlo 1 lnedia p.t. et luas %..fl.i-it. .1 E h| s invltin el preialdente gene-
sociaHi. Cian los respiciivv Ft:.c ,a I N , de I a citada Secclo, sleflor.
tit-iUt, .at lLa Pilor ConLrenici y psc- Loranza VOi ga.Gon7nIlez M Manuel
nur Jesto ernrndez Rodrogue7.t-i Canoura.
ASOCIACION VASCO NAVARRA CLUB DEPORTIVO DEL GIRO
DE BENEFICENCIA- Junta de di- DE PIELES. Bridge party el aibaidn
roctiva a las oeio y media p m en tsu por la noche en sus salones de Te-
Iccal de la rcalic Agila N N. 109. altcs ntntte Rry CriRto Y banquete tde
Citan el prescidcntr v e .secretariao nfraternicdad el domlngo a I unf
qeforo.q Venancio Zabalrta y Pas- de Ia tarde en el Ceniro Asturlano.
cual Martinez. CASINO ESPANOL DE LA BA-
CENTRO' ASTURIANO- Ji la di BANA: Tradicional bailey de mama-
Ia Comi ionn die Gosa a i., nuev rie rrachni c l siAbacin en su palacete de
la noche en el sanatoruo Covadonga. Prado y AnAima.
A )a propia hora. y en e! palacio so- CENTR O ASTURIANO: Segmundo
cila, junta de les ComLisoncs de Re- bailA de carnaval el sabado en su
rlamacione.s, Estadistica y Enefian- piarioA de Zulueta y San Rafael.
ZM, CENTRO GALLEGO: Oran fieata
CENTRO GALLEGO. Constitucmn carnavalesca el sibado en 0u pol-
de las Conisiones Permanenr .R] a laS cio de Prado y San Jdo.
ocho v media p. m en su palacio deI CEITRO D7 DEPENDIENTM.
PradoaNSan Jo.e. Cttaael srntuiooContitnuacitni dci]a tenpordca.carna-
senor Jesus Couce Rodriguez. valesci el sabado en su palacio de
PARTIDO POPULAR DE SOCIOS Prado y Trocadero.
DEL CENTRO ASTURIANO: Tonla CAMERA DE COMERRCIANTES
di po.as.mli de Asln origaltitnuo, ili'eL- E INDUSTRIALES DE MARIANAO:
trirs a los Ielo iy yith p in. eli los TerTeor baile de Ia temporada en Ku
.aleii.S d f iat ('0., ie Co.tilla hulita eiilicio de Real numrcio 29, ameniza-
el Aeciitrlulo t.ar Josi MMiliu litpi- di o pur iauna Swing. Sonora Ma-
iitlez. tancers y Neio GonzAliez.
PARTIDO PROURESISTA DE SO- IIIJAS DE GALICIA: Primer reel-
CIOS DEL CENTRO ASi'URIANO I bo bailable de la temporda cel doo-
Juila de fleULiva a las owlo s me- nJingo a las res p.m., en su bal-
ola p. ni. eii l sU local de Tientile neao de Mairaniao.
Rev v Crii.o. Cita el secrelario. sefor CLUB LATINO- Recibo bailable el
Ce.ari Garcia. domingo de 3 a 10 p.m, en sus Fa-
PARTIDO HERMANDAD GALLE- lons Ae Inleita vPedroso, amanl-
GA PROGRESIS'I A t Junia atimu yao Pr dos orquestas.
importlantlr del Consejo Er ruhlvo a AUTO MOTOR CLUB DE CUBA:
ens orho media p m en sit local Brillanti feitae ,]n careta, el do-
Pradao 563, ali Cita el secretario. mlngo por in nochc n sts esalons
senor Pastor Yanfez,. e LinR B. Vedado. amenzaod
CANGAS DE ONIS PARRES por la orqueta Havana Riverside y
AMIEVA : unta nrdinaria do le Sect- pa1orc a el-Jtl cn LoL Guarcheoso
clon de Propaganda a a F, ho y me- i CLUB LUARQUES Junta del 'co-
dla p. m. en el Centro Asturiano "i' mnit. c" oiman y de la i eccldn de
L. pi aecretarao, .sofor Manuel C-.'r.- t''i-t-' r"ta el martes en el Centro
Mauricino. ,A-irur, Citan los respectivost e-
--craetarIo. ScFionta Editsa Alrare y
BAILE DEL SEYCA sefor Jedsds Caztriln Garcia
Mahar.a. sabado, so'celebrarf en el LOS DE BALEIRA
Ciub Seyca. de los empleados de El
Enconto, el traditional Balle de Ma- Nuestro estimadiamigo Pedro Fon-
ntarra'cho t Vi, ontodo. los ahos, ital. president de Juventud de B.a-
resiuiltarN. i i.i,, -. leira ti Coniarca. nos comunica que
-Ia Ju'nta Direetiva queo l preside. Ia
La.o Seciornes de PFirtoa.s N Propa- Seccuin de Propagand y el Comait
aildt atanti ntido ?oti- iestue-ti Pot010- rde Dass.s is ioterc sttsf-Ctao y.
gror unti li ita rotundo. Ncoi tal niio- agradecidas de Ia cooperacitn social
tihn .'e e.stai prepiorando inlinidad de quo han reclbidoa recicntemente pa-
atrasiaonesquedartn nilolt \tivo es- ra 01 celebracmin dei festival eec-
pilendor ia fiesta. tuado. Esa gratitud especialmente
Bajob t acertada direr-ii ecso pieen liacecra presenaei a Is pren-
presidente genera!. ,'trior Angiel Sani- s y a los cronistas de socledadea.
cure.,e esta letando a cabo n oil- que tan gentle cooperacion le hat,
glnalisonio ecorado en IcdAp los so- brindodo: a Ion comerciantesr in-
ones. dustriales, qiie contrlbuyeron a Ia
Se darA a s premi a IfL me- tombola y a iodos Ins que daetilu-
Srp daran iaitosno premtas a ea.s me- n form cooperar.ton.
lot-cs compsr.-as y a too meoreos pa- Tombien Alien poe hoe fad..-
relas. ambil~n dire'n quo ]oF tines soe1a-
e le ve san rumpliendo min &mplla-
Amenizaran dirha ftipsta la orqutesta mentip dA In quie se eperaba. pes
Riverside y eci roniunt Lira Malan- Ya se. han aBhonado min plaifco i
rera Los raballer Ashonc-ran 11.00; bro ronrcnddoii en l&a ompra do ia
la, Aamas. pocinvotectnn. pripitedad strelal


CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA
JUNTA GENERAL. EXTRAORDNiABIA DE BEFORMAS
AL REG.AMENTO
P nfdtn &tIl -pnr President Gneroral so rnnorn a SJunta G-
ne'.1 landlarapa,- ref-Ri el RoizRm-t~no General del
ConI ntl.OIa qio' w ee IthrarA PI din 9 del pr-pnp nesma do.Matzo. en
Stii- ido. d. s... d a tled i f[... so cial,. .. ...a do ft i n1..s .e... d e

St no terminare Pse din, rontinuarA losA dis 10 y 11 de Miarz,
Sdespus de esLos. lodos los lounes siguientes host si tutinali6na.
Lost arliculos a leformar son los stigulentes: 1, 4, 5. 6. 7 8 9, 10
11. 17 18. 22. 24. 26. 27, A 34. .17 . 42. 50. 51, 5t .,56, 5, 59,
', 6a. 1,64, fj5. ". 68, 70, 7,] 74. T7 76, 78, 79. 81 8., 8, 89 90. 91.
97. 99. 100. 101, 105. 110. 111, 112, 1.1 114 116. Se adlrcionarlin dots
artic11 nu\'os, uno ia nter'astiar centre c1 25 24 aactuaets v el
ofro centre ol 64t A cttluaesa Suprimir los artitulos sigueites:
1".i1 14. 15If, 1, 5, 71 02"Kit94K1.PS6- 95 Reformoar aimismo
lo, ttlittOS 4 ia. I 2 \ 46 d, a Lo- do Rectrn v PreviM.j
Y a prnbr lina r t ii t-si(ion de Calncti r nceral cI Regiamento Ge-
ncraec d .l Ac nto t i. Ar cRtiro
'Lot sotn t ehcrasn prrsrttatc retibt id o tunIa ci rorricote y
,xhir ci O'-r-1 t dr tdncidad. s tsec is t-osndtnim6n e ,xprpada en
PI pitrrafn 2o delAc 'iltrulr prF ecntrmr RI inraolde I&SJunta
Le H pblna. u-se 2d.r Moarctd194Sn sneioret rocos,. a sus efectog, on
La HHabana. el 2 tic 1-uticadA-194F
L. F. SANTA EULALIA,
Secretarlo.


PAGINA DIEZ ,


ASO CXVI -


a -,

'.' ,


It it
alto


E s c e n a r i o y P a n t a ll a Sociedades Espafiolas.

N 0 T A S Por CANDIDO POSADA

CON GRAN EXITO REAPARECIO ANOCHE CABALGATAD 4
EN EL TEATRO NACIONAL -Maiana, baile en varias intituciones.
c......... iaile e ..inr.. .,ia it .h ...e teul o I .....u tI. ..i,u ..o-..- o -- Agradecida la Juventud de Baleira.
I.,l /l-l lal 1l,1 ~lvs A jfui o J'u l .ri,, I rro tio 14, ain -l" l r ,d.hal- I
. tin Ob ... t. l it ea..l tat i .1.. ioi e c ouir, rl Ha t.ic n0.. e.f......... A .-.ao ---Curroo Enriiuez prepare herm oaa fiesta.
,,t is ct-uittiadta omitl~ muhait to l it I i- llluntuh0 to l,r,u ydiae li, Amman, ,'

littla i h vil t o -tillli ip iit t i..u h ,i ; ll l.n 1 it. Icit ttu. t I t ,
.......i.... . Hal).... n .i.... eI . el -i.... .. ..f. a Ai,,ni P or los C entros


A A. a0 G In I l 1. .,. A on- I,AS TIRES R.TAS -n Marts D-1-
ptosla tit~lhOltigtll -oo etcc i~!ecit Ac %itt vAmetta !nooc i~nt 1500 00 4
Oi t-QA IlA ANDOALI'ZA. ].lunciao tol Poicot 50 t- c, its..Slcccon
he.r u ,to pt-it. $t I Z. T rutuluc 50
4 1 P m ut o -, y 1:, .M o ti o n s n i P A I B
d........,. .C.ab .in. S T R A N D
MAN MIVUNL No. 380. TRLwPOWO
NEGRETE U-1771.
PRADO T TROCADIIO.U T NL- te-dc I.c S u: .i r .lll. ne "1 ,i .
P O O M -50n nRii.u uu ill l' I.u l .I \ A ,. i 'it I.nn r A -
t anu eu' bitt,, 5 t~iuthtitIAtt
U eo\. to ll 1 :i l-, I liiil. l.it rut .Satb u tt A tI iti tu ti
Otto roill ilu tin i -lt'uo t IA SM A t- ll-I-,,t uh, l l,-
sit1, y u r o i ti Nu A N i; b-IA RA IN(2hn P, .g I lll.
aat. i i lil ititutl to tititiltiitle t.ur, toa

......... .... ... ......... ......... T R I A N 0 N
-----LISNA XNTR PASBO T i *i
N E P T U N 0 VUDADTO. ^ONO F,-403.
,nPTUN O I. U 507. WRiL.m O iO t I |- li ih i
X 1 15 iaIt c t i i ..
utattc t. c- Sl It a,. Iot r- IU ;rN-
rt FtNt IF, uo it-eIt t. T -it N iron So T tatutA- i- i ts toct I
[,, orb m iti-~or0 it i-..4 .d ,,-,

......n p- .... UNIVERSAL
., \ Motins: el ralston prnsirama
AV". mDI DBLOICA T MONTHS.
0 L I M P I C .. ..TO MO N.- t...
LONSA NUN., i0.,(V DAO. ). Ositdc icI 0 2I Resluta' n- -
TS SB-- ONO P-P7li. ,,n i .it.i, LA MI'JET. OILLIN-
tER t-nn -rd Naorri. Othi'h.
a cN010.AtfAA IO P 4 ts AVENtA co-no Ani
-e- narional 4I10AN00 I-LOPiAN -tnsrdnso iunteo nacre.- it i AO
A \ .t.IRNT IS rnn PdA ro Infan ,.At Tet-itcllla 20 ri Mta.na ci
-~~~~~~~ 1.oiti~Oiitite di
I -- r t -t Ie tT n D A tDcEturcS t.N-
......l..... VA N ID A D ES
a.tDROliNme NUN. 5a TRILUo.
PALACE NON-1OsO
BLANBCU0 AIN No, 0l0. TILPOMO 'Ettllt lit t t,, h i nt- ll noAl.
Mlahl. ., ..tll1 Alil] ii M I i Sll;
n t, ,,, c iII .lt Mlt l V r mut,.
i-i-. tt notl 4 -tiocltot t-ttt, 0011,-- i- uhitlI.lAI ii.-,1 ].b lll lll ll

h-, --,.i --------.-A-. auTRJa 97 V 5. (tV DADO)
P T B 7 11TV.R..T01O P-9334.
P L A Z A T 1 c-
PANUO D MASTn iNUN. 2s10.s ,. ncI i-T''i iiiii iF T V A
TUt .TO1 O N 71t. rc 1Hn lr, com-u c FTa, Fi.
7 7 cot-s1M.o% VICTORIA
............. M .... ....... VEs DU A 5 D NO R
...ht R, ... ....... 1. .. ..o
is T a, (TINAD01. TALUPONO 4 a n it. i; 0
PLAZA


R &T 0WARNER
Vn 43O 1 1LAiO C XT.0 v It. LYT i 3., V A O.
T AT '-O ,,% Kd HaleI r Il. "l vlRAr, aVr I TIL \ .I,37 y O M- r1. J ..n ,-'l.
I-it t, i c .' 5i "11 Rrtlrir rum rit S o.nt-s r.out S rlhtthor tt Titi It
ro i 'tuut i Jdnt rs it l a rnl 0 1.t -A f Q

I' ,oc r atture h t o a, nmtl it 5, ruiAllo aiterri
A "% I., mc t i-" O o11.3u A mtrImi o t i t r t


.......T....WA RNA-...I T RI
HENACIMIENTO U..............V.... mA...--oe .,.
UuW stDN VPatDO,.-TULUFloW~o 4+ m 1mo t-- it,1. ,

TSI l. co Sitetti iist5 R.tis'tt i noe- nsI .A oc o it.reiho rootdlisu.dit
s 'ic it' L n n iu ituc Some5 ln t 00 ,lt '0 lcs-1. tAiti rnn ]i hetittttitit n rt

asic. it t een,. 11 iia'lrlo n it c. Sc mts o c, i poz m mce.stm


----onsistirA en tins MilsRoue do-I


d


c
c
p
IE
n
fl
p

r
c- DIARIO.DELA MARINA.-V1ERNES, 5 DE MARZO DE 1948


CRONICA HABANERA 7)

CUMPL-EAROS 4e Ofrece


sutk- -Z UcM45 Kmtido a Ia pr ALL a do tacode s a ko Laj etaora do &l "U. S.&Teting Company".

BEAUTYREST "SIMMONS", el unico

colchdn que resistio las pruebas de

tortura de la U. S. Testing Company


1 19
C'400 41 med empa no cctlch6a, et 2 Pore o e q Ud. obr abiamtoe cna-.
adewdo am dc la, Invulonesr min pricticas do hace eata v"6a es n Beamuyrest
a imporfae a parca m El colc.h6n es algo "SIMMONSl Bautyrft,. no e solamcic no
q debe bedarlo durante largo tiempo, un mis confortsie qut o ma&tria de cokhoa Ud.
saSeo onfototblt y sepaeador, qu ce Io que putde comprar, ama qu e o m U Hno aque
am. en e cvest ta. jamu as haya constraido. En la prueba de
torture reatlada an In Labnoranero de I&
"U S. Tedl" C mpaay" (E U.), el Bayeau t
Sdetmotrd mi seos rAsisteate y daradero qu
,oalquitr ofto cvhd Eme u s Ia pemebs qw
"onfiruaa de uns maeera delktd-va, I la
c afidad dcl el Joutye -"
S1mnte SIM M ONS c -l j ,

fabric "Beautyrest" _- _


3 Po I W gfbca construccid dl "Beauty-
Rest. SMON" I o garanutia por 10 a*ho
(die.) ceiara cmalquie defecto quo putda teanr
en- s ocotrcciao.-Omiddndolo cono tn debido,
tte admirable colchbn le durart muciasimo
a que cualquier oero. En visa de sto ...
No tree coaveudente quac a proximo colchtn
me Beaimet C"... t ? Ud. etar i mucho m"s
adefecha al aoi to hactl

0*


PRESENTARA CREDENCIALES, Mitin contra las
MARANA, EL E. S. JUTILA, .de.oliciones que
MINISTRY DE FINLANDIA emol oes que
Ma -n. estan proyectadas
Mari~nasta o Ina10.30 a. m.. el se-
nor Presidente de la Republica. re- ,
cibiri en Audiencia Solemne. en eI Lo celebraran loS propletarno
Palacio Prdsidencial, al Excelentisi- ,n i e L,, -l
mo neoar Xt. T. -tila, Enviado Ex y vecinos de la barrada de
traordinario y Minlstro Pleni pten- t rin pa nor
ciario de Finlandia ante el Gobirno n C ot aino, onone
de Cuba, para el acto de la recep- --
ci6n de sus Cartas Credenciales. de E Frente Unico de No Demollc16nI
acuerdo -con el ceremonial diploma-
tico vigente que venc librando continuadas bata-
llas para Impedir se lieve a efecto la
BIOGRAFIA DEL EXCELENTISI- desaparlclon de edificios en que est.n
MO SEOR K. T. JUTILA establecidos comerclios e industrial y
Nacil en Finlandia' el 27 de enero n los que habitan tfamlias de diver-
de 1891, bachiller en Ciencias Agri- la*po1iclin econdmica y que, en con-
colas (1919); Licenciado en Arte. secuencia., se varie el proccdimlento
(1919), y doctor en Filosofia- de la a -eguir casO de persistirse en el ac-
Universldad de Helsinki, Finlandia. tual plan que desarrola el MinL3te-
Miembro de la Academia Clenttfica rio de Obras PdblIcaa, nos informa
de Finlandia; Estudiante de Econo- por medio de su vicepresldente doctor
mia Pollttca y Agricola en la Uni- jullo C. Moreno Coll, que esta no-
versldad de Berlin, Alemania; y en che. viernes 5, a las ocho y media,
el Colegio de Agrlcultura, (1922-23). serA el man--miting que tienen acor-
Miembro tde la Fundaci6n Rockefe- dado relebrr los sectors de la 70o-
ller; Estu~lante de Economia Agri- nao, afectadas por dicha-s demolcio-
cola y Mercados en la Univerlidad nes.
de CornellE. U. A. 1927t. Profe-
srde doEonEma A gricola de Unli- El acto, al que concurrirtin miles
sor da de lconom Alonki. 1928-38: de inquitlno. obreros, empleados. co-
liemobro tde a Junta Directiva del mrcilante.t, industrialea. propletarita
Banco de FnlarJndia dedc 109380 M, todol hou que respaldan la actua-
nistri Sin Cartera de 1927 a 1920 cl6n'delP Frrinte. tendrA por cseoori-
Ministro de Agrlcultura. 1932-36;. Mi ro Ia nesqutint teelatoatn y Corra
nistro de Abaoteclmlentox, 1944. y les, n V erb radiadio par tla. votlso
Mni stro de Agricultulra. 1945..Ndm- Racito Solas. Oar-ea Sirrna v Radio
bra del Parlamento noper Partido Caribe. Hablarn el senior Francisco
Agrrio en Od CooninadoGenc- Valddo Corripio, aecretarto del Freo-
ral ra c1 Pabrlltn dt Ftnlandia en to Unico de No Dcorolicin: el doctor
a reels Mundlal de New York. 193q : Moreno Coil. vliceprcsidento el otcdr
Snviradn Exlraordlnarlo y Mintsrtro Frnando Frego v 'na roprcsentn-
lenipotenclarlo en WAshlngton, n rl6n d loo lnqullino atfctado. de It
C., deode I1945. calie Mlslon y otros.


SSOBRE PNO XII Y LA PAZ DEL MUNDO DISERTARA LA
DRA. HORTENSIA DROOP
Para el domingo 7 Psti sefialada ribe en Prado 111. Dados nlos vasti
Ia confetrencia dc de stacada inte- nmos conoclmlentnos de la distingul
actual cuban a doctor Hortensia da dama resultar 1una conterenci
Droop. mlembro preatlgloso de Itr, bjn',aTiri interesante.
Corporacit n Naclonal de Autore s y T.,.-c-r-. tendrit su acostumbrad
de lt Asaoclaclton de Escritorea Ameri- mntervenclon en 0l program el ae
caRon, Con el titulo aEt Noveno ani- lor Amadeo Pacllco, pretldente d
versario del Pontiflcado de SB. Plo la Asociacltn Democrmtica t Italo CU
XII y la Paz del mundo.. Hablarl bana Gluseppe OGarlbaldl, que a
con tal motivo a lat cuatro de la tar- relerira al triunfo del Gablerno repu
de el mencionado dia por los 1.230 bllcano en Italia y Contra ]a quint-
kilociclos de Radio Circuito del Ca- cotumna comunita.

Vuele por...a
la linea area
con experiencia extra!


a MIAMI
10 vuelos diaries

~3000O"

3 ;00 limp.

Bw AMEffCAN^
WORLDd y ulaIRW.C1#,, We i lf/tsif ~ re
Prado 252 A-7241 -


Oo~tsfts., d,..c~o do tabact., etstadaaW7
quo ufrts, I coa bemll -f pos~trn fts lsae
a~ cca co. feo at. qitpvet
W~lli@ 1 IMIr~le. ..l ivlowll


Un a Iorita muy bonita y encantadora, Margarita G. Chveni y
Aria%, cumple en est a fcha d ecilsete s af de edrad, ocasin6n quo tendrin
tus amlatades pare halagarla.IA
Ea seflortta ChAvez, que ono re lbirio e I na hbjt del coronet Camilo
G. Chfiven,)oPIdo I la Avlactn Miltar y dde l dot gentl epoi Raquei Alas%.
G eluclldfdes. 1 SFOA D E oERnh ra e1 N O
ItArQUETE AL ,REY tLA(;A
Turn luoar atloce de itns alonet ia graoia meaaon. a sdoe Ior ,T., !It)U1 ) d I Sa
del Hootel Noctonal, el banuete otr.- t dao laores do Inestaclon. d atAttn-
ttdo por el prevaldente deIa Drlega dooe en ]a preridencta don itprpcvoa.-
ton o d e do Idia a to conference tl f ebandcras:o I ndia y toI belga. en su
com-erclo Empleo eat s ede ten La eroltnres n xaranjado, blanco n v vrde tN EL LYCEUM
Habana, aor Maliuk,o en honor del I primers; 3 negro, amarillo y rn, Marina. sabado, a Ias -Ioo y me- leso ute tt yedc have algAt tiemp
RoN Leopoldo Ut1, ,-1 B- ti-, ta EL "ginda. da do tl tatrde, sera Jsnaugutod ttat toen en tra reisodo e ntre nosotros
Gtran luoet coenilnoteo t it.: t. N-i Clcaveleo Importads Y hojas do et Lyceum p Lawn Tennis Club. tat Sus nbra o preenotacantl coo asun-
Obra de los artitosc de BEZ IFtxuk, magntola fTtron utill tt ando Par I n exposlion d poltuta de M Csorka tn patsaes tubn os. ttpos alleternt
e cl derano de ons grande s4adnes ha- maeotros dro tEl Fenilx,. tvit et tra- do Trut vailoa pMtI "t-ny ppularte
baneros, ful ato decoraclnon floral lbajo, que Aoi d rasa afano a las 000 ottlttta l 0ys.
ALMUERZO EN EL VEDADO TENNIS HOMENAJE A hU SAN I IJAt111'l0O X1I
Etitnoro dt lo Adiv doovert-- Emtor S. anto, Joatit Lao Di- lretivas de la Asoac-uones nOho y medp a de d I noche. en 01
En ora dl mdiola e yertu- Emtero S Sato'cxa, oaqlu e Atlg5 Alumnas del Sagrad O ran Stadiu eL aaa ne
o efecto en el Vedaldo Tennti Club, L'averls. Fliox Lzaso, J, Martinez do d rAntigua A yum ect, n d LaHabanaon el
Iln animado am rlna'to, en. hieror delt Cer
doctor Soln Jutstus Buck, archvra Castols, Ellas Entralgo, Joas6 Agustin Co dC-r yTor tla, qui Tmb In e aber que Ip-
geeotral de Ios Estados Unindo c Nor- Martlntz, Ricarudo Outitrez Lee, Co-s- ren par este medio hacer tIn Ito- totada ot e s lon det ac- e dr e Cu-
|aAuiteoito a loaas I ex alumnaluda as el PI. .. .. de a del Co-
aota yviese, e Buck. aS.t en lao M. oumit Sleg do d el6onsera la s nuave de
merlrcta y dc ati nposa, Mts. Butk. me de ato Torrlente, Fertnando Doriz, par qt e asstan al groan homcnaJe t -h
'ron cordial agape, que se ctebro Ht toerino Portell VIlt. Fermitn Pera- a Su S antidad Pi XII, que ten ttd I n nt
on el sIad6n principal del Club, fud zo. Salvador Manulp, Antonio tIAIn, lugar Ia.ado malna, domlnIgo, a Ins Contnfina en a pigln a DOCE)
olreetdo petr el ConseJo Dirtctoar Per- Alberto BoiX s onmao Fratncisco Cal-
martent lde n los Arthivol de lt Iapu- nderin, Anttolo Matria Eliglo de ta
bItera de Cubitla tDircciOn -n-l Pel, Gabrtol A. Aticiubar, o-luu ,- -.
del Arcive Narional y ]a Soctelodad Ptroft, Tull Oscar Sugoost l Charlo oeso,.7 '.-
Colomblsta Pa :anerieana. ul-tonbros Ailn Ste'a IrtSa. Jorhn Andrcew Hatl 'H a u ,
dfoel Comit Intera.umericao de dArcl- ton, nionic Rodrtudiez Mortnv. Con- "
oen Halt dr ltc o d el H mistrto Occi- rado Ma. ahguer, ot Rafaetl M tin er-qu .a " . ,.,,- "
retl. e dl d a Marto Laez-. Mont'tror Alterlot, la- .' *
ALa bienUs nervda mesla tomaron un, Ontano R. GCoto. Julion Ctop-to a '
outolo, en teadoldo pou un de, Lltta Calrc. Eleta Vtd ryLt .. C* Ma-o, '" n '
lau sigulentos personas: r.etra Danlels.:gi.i' ,, ... o' .-
RECITAL PE PIANO \A "-.- "
Para oMafianao slbado, se anuncia en I a redonda PiviamoerniCaa rotitthart ' -
(I Auditorium deoto Eat-uela Muicipal ed agudotor proegino '-. in-\-
"Valdda Rodrguezo", en el Vedado. Sonata en Re, MB Atbenlz; Sonata
el recital de Mari a Cuadra, Ijovenoen Re, Padre Soelor, Partia tt Do '' .
y magnifica pianists, tan celebraodMeonnr, J. S BaRch. Snfoi le, Alle-
0ar nuestro pudblIc amanote de aMande, Courante Sarab antatde. Ron- '
buena mosica. deau, Capricet t o., ',-
En oeste recital de Martha Cuadra, Improot. op. 36 No 2. C apin El- *
iciael altlde do La Habo.ltudlos op. 25 Noos. 5 v 7 Chopin fRap-
to oauspioa Raelalaid de aanapr-Aodio op 9 No 2 uN n rahms
na. senior NIeolAs -Castellanos, la se- Tres Contradanzas, Saumll; Doa "
ot-ra Coot Cusanedo doe Ldpez y Danbas, Cervantes; Danza Eapanola, "
,n" 5nciedadesoInstituto MusicaT Es- Franco; Danza Gltana. Infante; Jeux
trada, Artes y Letras Cubanas y Me- d'Eeau, Ravel; Marche, Prokolief.
BODA EN LA MERCED
oUna snpiticva beoda eoel ebrd el Par ella fmir.at. los t sefo Dr.
martes filtaimo en la t 1lesia de Nuea- An Ionio Pt--retf-, doctor Emilio -
tra Secora de la Merced. e Weiss, doctor Gustavo Villoldo, dc- .
FW el enlace de la graelosa. *fto- for Tomlin 1 yn.ranclitco R -.I
rIta Maria Means y Replado con el lado, Etneto Sat mpera Sebat
joven Jenaro Virgll1o Subrez y Ca- Repilado; y por dl, Ina seflores Joa-a AI
rrefio, acto que tuno efecto, en un qutn Eukrez Lapez, Leslie Pantin.
marco muy bonito de planotas y flo- Joo E Smith, Jol Agoutin Foer- "B
nes, en horas del medlodias. obadoMJ I.LuecoSort-oto Ml-
Las anuphas nooco del btlott trn- tool Verono p el Hermano Victort-no a -
go se velan1 Invadida., par un nu- de L a alle. '.. '' '
tido concurto de famillares y mol- En o boda ci verilflcada aite el . ..
gas de los desposadosn ntariot doctor Vlrgalao e- ., ,.Laasa t 0 o a &
COn uon elegant z traJe, del qute era titicarcon a r nl a los a irea ... a.... -.
ideal complemento el ramo de matn, doctor Marcelino Maeutre Roudrlgue,
legd huta ci allt- maynr Ia crtiet- Nnlo tv pezo Peltn oarl MIguel '; iB
tpr rita Meana ntrIonsclbctn uie Jo Ram o Cuo Juvrno |, I
de ta roncurrencat tono Gomez, Pedro Pablo Alvarez,
ApadrilnaroIn t bnds la sCfra ,JO- Erototo Subron Lopez y Ricardo Re-
sefina Carrefio tIe Subtrez. madreopilado:. v p 1r el novn, lost Actoreo
Sdel novto y el doctor Andri Meanlta doctor Nloituel do Marcoso dotoo Re -
Betantourt, padre deo lIa novia n, Herrera, doctor Juan Manuel de -
A la beda sigulo a umsa doe n- la Puente, Armando Rosen R Ra, '
Sclones, d ato que oueron padres Eso ebana Mata, ManuMo ol ebrt, An-
Ia aoeutora Rosa Repilado de Meana, drds Antonio y Eduardo Meana Re-
Smadre de ato fiancee p aelsefior Je- pilado
I- naro Vargllo Suatrez LAdpez, padre pleltctdads.c
se del Iell elegido,

EN LA IGLESIA DE LA MERCEIO
En un marcoa precloso de plants
ey ftorea s-liev a efect el s abado
tultimo, en la suntuosa iglesia de
Nuestra Sefcira de Ia Merced, el en- .
lace doe a encantadora y gentle e.
fiorita Margalrita Rodriguz oy Saave- "
dra, hijac de Ia reSpetablIc aefior Mar-
got Saiavedra vm iuda de Rodriguecz, Ll a
con el qduerido comp.abfero OcarSuA- 390. ANIVERSARIO .
rez y Sande, cronista cat llco del t l
col ega .Aort, hil.ntno a r de lotk -e -
espost Onc. SoSut -cz Valdno y mna- DE LA
da Sande.
Put-ti pc.-....iar tI oump.it onto
re 0ie didcmau ell d hel hcrmoso ter- '
,p oaun nutrido conturso de adlinta.Co UZ ,l'u A -I '.i
res y atoigos de o toconorayentes -
Po- tcsput, de aids iee mey
dit de la noohe, horn sefioalada en Maiana, saado, oefor- ,
aNs lnvntttctones, Itugo ]l tmpto loI
sefiortla Rodriguez SaAvedra aelegan-ta uart- una colocia pubita a
iotemenle ntavoada. cruzando Ia oends
nupcial entire las celebracioneo do favor de la Cruz Roja Cubana,
Ia concurrencta.
En nuicamino at altar f 11prece la beneomocrita insItruct6on tue
dlila per una erire de honor encan-.'
dtidporA. olebradeltdrognsimo novrno
Los padres del ntvin apadriont-ot
la ceremonnI antveroario de nu fundaronn.
Una c7rvqae Iuns tanovisrcbtooo
Ia benodicin, paoosro n ttafirmar el at-
to. en atoon 18 e ba nostn. Reoraerdos nquo Ia burntari
Por ella firmaron ]us shores doc-.
tor Juan Miguel Reyes Reyes, co- taria inslitucitn les it-emp:oo manifico
moandante Nuator Nodarse de Armaa,
Enrique Anca, Santiago Andacza, LI- -dispuesta a socorrer a losn It-e im rtada os
tandro Garcta Pilat, Gorans Oarcia, taaer.
Mateo Bordoy Alberti y Vosk Jato de cualquier case de auxilho S n blOOco
Marhotinzy I" sot-ciast-autoteasean
de y doctors Maria Julia Valdda& y ocesoten. It
res doctor Ra1o Alfonso Gonads. dl- a\\aS Unin oet'l-O
rector de "Alerts", Joaquin Andlno i Que no falte su 6bolo, ma- 9
Massino, Silvio ChObvez Allontt. 'lS-a
tor A Sudrez Voltst y otllior.oano.. fiana, osbado, en las alcanriao
Victorino de Ia Salle y las sofuorat
dnocttrp FeliciaO0R oque. Marda Val-do la Cruz Roja Cubana!
doia Rdt- -e Isra asbol Cabali
baa y Mot.tt del C.rmen Queralt L t w
E i In b od civil tes itliev ro n t p t EX" "
una y otri ...it..... h ..... d .....| iL0O /OF1A
Vicente oueralt doe la Mrern, Lcontl,,
R ytr6 p;uxatidoctor Faust doit'. P to
ire7 Diaz y doctlor 17art" ;onT~lez
IRerrban Jos nuevon es~pt.,so nuestra' ,
Sfehicitaciemn.I II-


tatn-t-adnt-InoFotoatioot'd SOtOtass --aaOacsto-,aaeaatb t4EPTU$O
too- Olao y d.ut-tooi.octott t-onnnoto
Rototmun to.oonosu.toupouoosoacctta I &


ANO CXl


PAGINA ONCE.


OfleO-r, ** Versta a dkrb uktoem
Fhbri | dushamn nte:
y Amc6n SIMMONS Mnt a 114 -
Enusnche do La HiMana
SEVICIO EN TODO EL MUNDO
Adqulera nuestros produ ctos AL DETALLE, con facilidades do pago, en In
principales mueblerias de La Hibana y del Interior de la Rep6bilca.


ISLJSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA' MARINA,

sDTMIl TW ITA MARINA.-I


rPAGuINA DC ALLLLL ~tr~~t.Vrj'r, U -


A) OXM-


-VIERN -5 D F MAR7f W 1QD4R 1


K-LISTO KILOWATT

recuerda que


ES LA CUESTACION


de IlCruz Roja Cubana


y A QUIEN PUEDE

_ AYUDARTE SIEMPRE.!,


CRONICA HABANERA

LA CUEST-ACION DE LA CRUZ ROJA
Bajo la preaidencia de la Joven y Mesa 11. El Carmelo. Mary Grau
tells seflora Pollta Grau de Agulero, de Alvarez Bacallao, Matllde Me-
presidents del Comltt de Damas de nendez, Margarita Barrera.
sla Cruz, Roja Cubani, se celebro Mesa 12. La Vajilla. Sra. Tata Orau
ayer utla reunion en el local de la Alsina.-Conchlta Valdlvla Silvia Du-
prestiglosa institucldn, dejAndose ul- rationsa y sefiorita Hermlnia Suarez.
timados todos los preparativos pars Mesa 13. La Ista de Cuba. Sofia de
la gran cuestacldn public de mas- Isa I. de Lopez Castlllo, Amalla C
fiana, slbado, que ha de constltuir, de Barrera, Hilda Alvarez de Cara-
sin dudsa alguna, un 6xito pars el me.-, Lolita Alvarez lie Menendez.
comity. Mess 14. Hotel P'laza. Vity Ba-
Seguldamente publicamos la re- rnois' de Leunda, Dell C. de Fernan-
lacidn de es means, dorlde estartn dez del Riego, Maria D. de Camlne-
situadas y el grupo de distlnguldas ro. Armanda Sinchez de Magarola.
danmas de nuestra socledad qua as- Domitila Sanchez Alfonso,
tarin al frente de las mtosmas: Mesa 15. Cafeteria America. Car-
Mesa 1. El Encanto. Seflora AAna- men Agra de Mesa Ramos, Olelia
lolia 'A: de Radillo, Terinas Burez Andres de Anglada.
de Esnard, -Conchlta Castanedo, Ma- Mesa 16. Hotel Inglaterra. Ana
rianita Fornagueras y Oraciela de Gonzalez Palou de Muflioz, Zullms
Armas de Bach. A. de Ferrer, Mercedes Tremols de
Mesa 2. Ten Cent de San Ra- Casacho.
fael. Carmelinas B. de Lanci, Ana Mesa 17. Los Precios Fijos. Emil-
GonzAlez Falau de Mufioz, Rosa San- lla C. de Roura, Margot Pestana de
tos de Andreiu 'y Rosalla Morejin Perez Fernaindez.
de Maya. I Mesa 18. Minlasterlo del Traabao
Mesa 3. La Fflosofia. Marula B Pilar Jorge de Tellsa, Bertha Aroce-
de Gasch, MMina Perez Chaumont de na de Martinez Mirquez, Hermlnia
Walsh, Carmelina Reyes de Perez del Portal. .
Cublllas. Mesa 19. 12 y 23, Vedado. Sra. LI-
Mesa 4. Fin de Siglo. Nana He- ta S. Vda. de Pennino y Maria Ale-
rrera de Albernl, Vera Wilson de min de Dumf.s
Prez Cisneros e Isabel Pereda de Mesa 20 Fronton Jal Alal. Rosa-
Vfizquez. rlna GonzAlez del Cueto, Noemi Rl-
Mesa 5. Le Palais Royal. Condesa vera de Garri.
del CastUillo, Lila Hidalgo de Conil, Mesa 21. Ciudad Militar. Asela
Lolita Vidal de Gonzdlez Mufioz, Valdes Manresa de Prez Dimera
Agueda Capote de Ayala. Raquel A. de GonzAlez Chavez, Ra-
Mesa 6. dificlio Bacardl. Dellina faela ViLzquez de Sosa.
Garcia de Fernandez, Maria A. Joi- Mesa 22. Apuntamiento de La Ha-
gc de Rodriguez Walling. bana. Laudelina Fernindez de CGas-
Mesa 7. La Metropolltana. Felipi- tellanos, Carmelina B. de Lanrcis.
La Estrada de Collado, Fina de oa Mcsa 23. Havana Electric. Mariltai
Rosa de Banet, Blanquita C. de del Mantecni de la sRiva, Pllar Rebul
Valle, de Fernandez, Cuca Fernandez di
Mesa 8. Hotel Nacional. Celsa Arts, Hilda Ptrez Palacios.
Campos de Alvarez Fuentes, Alice Mesa 24. Compalia Oubana de
Stelnhart de Is Llama, Ofella Cas- Electricidad. Mary Rodriguez de Wee-
barrocas de Rodriguez. ler.
Mesa 9. Aduana de La Habana. Mesa 25,. San LAzaro e Inlanta
Mary Landeras de Sinchez Aonsao, Rosa Vitores de Rourb .
Oraclela A. de Marquez. Mesa 26. Ferreteria FernAnde&
Mesa 10. Ten Cent de Obispo. Lu- Carmelinas R. de Perez Cubillas.
cy del Valle, Zolla Terrada de G. Mesa 27. Hotel SeviUla. Esperanzi
Avfla Meltndez de Perez.
PROXIMO ENLACE
Pasado maiana, domingo, a las ale- "Goyanes, el acredilado jardin de
te y media deI la noche, se celebrarA Vedado, har& para esta ocasln el de
corado floral del templo; y tambidr
en la iglesia parrotlulal de Nuestra ri la etiquet ^ e ^te ed
Sehora de Monserrate, la boda de la ramo de mano de sla novia.
encantadora aeiorita Angelita Pelfiez La senorita Beba Vidal y el selc
y Fonseca con el joven Carlos Tuero Adalberto Pelaez Castellanos, fungi
y Hernandea. rin de padrinos de la ceremonia.
DEL CLUB DE MJJERES PROFESIONALES

Mafiana, sbtbado 6, a Ja I P. M. El Comit6 Naclonal Cubano ha s
el Club de Mujeres Profesionales y do organizado por la Asoriacii6n Cu
de fegocios de La Habana", celebra- bana de las Naciones Unidas a pet
ra au sesidn-almuerzo reglamentario, ci6n de la ONU y cuenta con la de
en el restaurant del Capitotio Na- cidida cooperaci6n de today nuestr
cional. ciudadanla.
se.s16nalmu.rz d .. se El Club de Mujeres Profesionale
La seslodn-almuerzo se esta vez se-y de Negocios dedicara itodas las
ri dedicado a recibir a los miembros actividades de los meses de marzo
del Comite Nacional Cubano Llama- haril a cooperar en ecta gran misii.
miento de las NacionesUnis a- iniciando sus actividades en el al
vor de la infancias, que tan admira- muernzo-sesiin del mes.
ble labor estAn realizando en benefi-
cio de los nifios de Europa. (Contlnfla en la pigina TRECE)


PILDORAS ]

ORIENTALES

a' ElH 8NO0S DP,6
A R BO LLADO,
B E BE ONHTITUI-
DOS, HEBRMO
SEADOS conas I&
U"^B *Fuloras arlents-
Le s". Salud Be-
afeza. lembprr in
ofengiva : b~nefr
"a 4 Las da i.
nas. Solicit el rIfoleto. Envio haJa-
%ohre sin memihrte. lDirijaz a P
OrlentaleM. Apartado 1244. Hahana I


$1 usreo srJ


NERVIOSA
"CeRro$ OWAS del es"
TOME ESTO
i ln s trutornos funcsonales pwrlold-
am to provocua unw tenil6n nernio"
an "ean" lsA, sa magnlflca medl-
ctiLe s m /m porqu proporctiom
Iuvlao.
rlmportantea iNo se s cepen uostl-
utosl aZilae el epitLimo, orifenasl.
RMAL K F. PINICHAS
LYDIAULPINKHAB


$100,000 invertira

la "Fundaci6n Acea'

Sen una propiedad

SNumerosas resoluciones fUL. n
firmadas ayer por el Ministro
de Salubridad, Dr. de la Riva
-. pa
Miembros de la Junta de Patronos de
Sde la Fundacidn "Acea" de Cienfue- es
gas, con el letrado de Asistencia Sos. re
a sias. doctor Milansa celebraron una
larga ncoderencla con el ministreo de
Salubridad, doctor Ramiro de la Ri-
va, al que impusieron de SUa deseos
de invertir determinada cantidad de
el dinero en un inmueble. cu
e- Segn nos express el propio jefe co
n de la Sanidad, el edificio sobre el ge
I que iban a invertir eaa sumda de di- y
nero-pasa de cien mil pesos-no lie ac
Or ne el valor estipulado. por lo que el
i se procederi con cautela antes de ta
cerrar la operaci6n. to
RESOLUCIONES DICTADAS in
i- Durante su permanencia en el no
despacho, ayer. el ministry, doctor es
Li; Ramiro de Is Riva, firm las siguiEn-
e' les resoluciones:
a Autorizando at jefe local de Ma-
rianao para adquirr, por conveniio ls
ral. distetosc suministros; al direc- ju
es ar del Asuto de iciaenos, para ad- tr
y quiriarIOO sacos dheharina, per con- t
y venio oral; al director del Iniutoialt
del Chncer para sdquirir un equipo pa
de intercomeicacidn, psr valor dbe cc
$464.00; al director del Hospital de gi
Bayamo, pars adquirir itiles de lim- qi
pieza por valor de $373.78: autorlzan- b6
do proyecto pars al construcci6n de -
un matadero privado en la dinca San
Felipe, Corralillo, propiedad de Ju-
lan A. Zamora; proyecto de cons-
truccidn de un entresuelo en la cli-
nica Ignacio Agramnote, Camagiley, ea
del doctor Miguel Angel Tomie. at
Aprobando proyecto de construc-
cin de un pabefl6n pars enferme- c<
dades infecciosas. morgue y lavan- to
deria, en la clinic del Gremio de w
Escogedores de Cabalguan; disponien-
do se remita el equipo necesario pa- p
ra el funclonamlento del Laboi-ato- -
rco del Hospital de Jovellanoa; apro-
bando proyecto pars construcci6n de
una nave destinada a 1l9aeria. en Pi-
nar del Rio. del seflor Josd VAzquez:
aprobando proyecto para construc-
cidn de un matadero privado en el n
central "Miranda", Palma Soriano; ,U
aprobando provecto de alcantarillado e
del poblado de Deleile. Anlilla, p
Oriente; aprobabando proyecto de c
construcci6n de un matadero en el n
poblado de Sevilla. Caney; proyecto I
de matadero public en el barrio San o
Juan Bardn, Palma Soriano; proyer- r
tos de mataderos privados en las cin- n
cas Las Delicias. Manzanillo, y Ju- S
tinicri, Alto Songo; y, proyecto para c
ia instalacid6n de un sistema de sire l
acondicionado en el edificio situado n
en Morro entire Cold6n y Trocadero. l
TRABAJOS ANTIPARASITARIOS J
El doctor Calvd Fonseca, efte de la I
Compasiia Antiparasitaria, ha i -or-
mado haberse realizado, en 92 je-
faturas locales de salubridad. 14,056
servicios, de ellos 10,855 examenes
parasitol6gicos y tratadas 3,201 per-
sonas parasitadas.

REGLAS SOCIALES
La mesa no debe servir jamas de
escenario pars ocurrenrias, aunquea
cstas fueren muy ingeniosas. Si co-
meaexcepcidn cabe tolerarlas y qua
se las tenga en el seno del hogar,
hacerlas en sitio puiblico es expo-
nerse a, los comentarios y al ri-
diculo. sin contar el poco favora-
ble juicio que se formarin los cr-
cunstantes a propcsito de quienes
de tal manera olvidan reglas de
buena conduct.
Ya sea invitado o anfitridn, no
ds jams la impresien de que esta
cumpliendo'con un deber y mues-
trese amable, cortes y conversador.
sin caer en la exageraciorr de mo-
nopolizar sla palabra. De esta ma-
nera la reuns6n transcurrira cor-
dialmente y seri gratamente re-
cordada.

MENU DEL DIA
Almuerzo

Grape fruit
Huevos al nido.
Filet Migndn
Ruedas de name salcochado.
Dulce de leche.
Comida
Fruta bombsA
Crema de esparragos.
Polio esads con Jerez.
Enselada de tomates.
Gelatins de frutas.

RECETA DE COCINA
Tsrta de ManflASS-
Periar 8 man2anees. cartroe en
rcs y coliscarasi en sine race-
rola, agreg arles medetacade au-c
car y media de ague y poner al
tugeg, hactnda gsin compeltar ea.
cPoner en un reciplenle 0o gas.
de harins y 2sa grs. da manteaq.
Deshacer data blh en, me clandoa
con Is lharina, agregarle desputs
caatro cucharadilas de paosa de
orneara, lo gars. de astlcar, calls-
durs de ersrare de imfn y mae-
csa PonerZe entonces en hues-,
dos vetoes y media lasa de leche,
meoclar y former sins mass que
no sea ni meuy bland nlmuy con-
sistenle. Dividirla en dos parties, es-
Iirarlas y 9elocar sais de ellas en
ins tartera enmantelads y enhari-
oasis. Colocar sobre dta Is compo-
sa. aspolvorae~rcsnunescuchsrsda
de cenela moluda. poneale doscu
charadas de nueec piradac y Is-
par eon .Is atrs pate de Is mass,
nltroduetendo is loris en el bomb
a temperature regular, dejando que
Retirarl desputa. y rubrirla aons
as merengue preparsdn ens ires
atarac p 5 ruaharaddc daeurazxr.
Gralinarla en el horns a tempera-
isis- bastante, eatienle.


Este es uno de los models que se han presentaldo en New York
ra Isa proxima temporada de primavera en el qua se le ha Impreso
tallest de novedad. Es de paja Bali en rayas negra yblancas en u n
Win cuatricernio muy original, perteneciendo a I&colecein de Flo-
see ERelchmann.

NOTAS DE LA MODA
Los problems en el vestir pars sla primavera que so aproxima, en-
aentran tambidn focil soluc1bn con estos tralJecito y conluntos muy
mpletos de algodon. Muy necesarios para el verano serAn tambitOn en
general y pueden considerarse esos conluntos slempre tan agradables
convemnientes parra today ocasi6n, que se component de una falda lIsa
campanada, la blusa sin mangas y escote mts o menos amplio, o blen
cuello o el soutlen y que. compleltndose con una clisica chaqueta
illeur o con un bolento. componen lindlsiros conjuntas indicados para
do moment. Permiten una gran variedad en sus formulas, presen-
ndo siempre today la correccioa n deseable en estas dos o trees piezas
iprescindibles pars poder pasar el verano. cualquiera que luese el lugar
onde se escoja para pasar las vacaclones en los dIas calurosos ie la
staci6n.
Las combinaciones de colors encuentran siempre campo proplcio
n estis conjuntos, representando uno de sus mayors atractlvos.
Delde luego, son numerosas las varaciones que se bordean sobre:
s temas de la moda y que fcilmente podemos observer en los con-
untos y trajecitos presentados ultimamente en nuestros grande cen-
os de I alt a costura. No -en todos ellos se alargan las faldas en la
anera que tienen loi prncirpales modistos amerucanos. Algunos de
los se mestran francamente partidaruos de la falda bastante -alargada
ara vestido de calle. mientras qua otroas en camblo, continuflan pre-
ontando trajecitos de estflo sastre con las falda s solamente algO alar-
adas, es decir, que sobrepasan en muy poco Is region dei leas rodillas, y
ue consideran como mA!b indicadas pars este tipo de traces, como tAm-
ton para alguinos sencillo.s trajerito. enterizos de menas interns.


EXPOSICION BE CANASTILLAS
La confeccion de canasilllas y ropa final de nfias puede decirmse que
i un arte que refine la bellema en la comodidad a Is vea que la exqui-
toz de la labor mis dellcada.
La seflorita Elena Lomas, maestra en los trabejos de lenceria, ofre-
e su exposicion permanent de canasatilla fin& y especlalmente pars
odas estas fiestas los trajccltos de lana con apllcaclones de Ileltro en
ariados dibujoE de coloridos alegres en su teller de Manrnlque 258, al-
Las, entire Nepeuno y Concordla, donde pueden apreclarse &us trabajo&
atra Inlformnes pueden sollcitarse paor R telefono A5-3342.


CUJD A'D O0S DE BELLEZA
Una ibupna dentadura no sodlo es factor de belleza, slno tambldn sig-
o y garantia de buena salud. En camblo, uns dentadura enferma re-
llts antlestetika e impide la buena mastilcacion. lo cual repercute sobre
l aparato digestive. Puede, ademcs, ser un criadero de microblos que
iroducen infecciones en todo el organismo. Par eso se debe tener mu-
ho culdado en la limpieza de lons dlentes y no postergar su aslstencia
'ddica toda vez que ello sea necesario. Ni pars qud hablar de la im-
portancia que tiene cuan-io se trata de Isa inlancia. El culdado de Is
lentadura de los nlfios ha de comenzar antes del nacimlento, procu-
rando la madre qua 1n su diet hays bastante calcio y vltamlnas qua
se encuentran en allmentos como la leche, el queso, los huevos, las en-
aladas y legumbres verdes, los tomatoes y las Irutas cltricas. Ln-so.
deade edad temprana. hay que ensebar a lans cristuras a que se limpien
a boca despuOds de ls romidas. y en cuanto estd en condiciones de ma-
icinejar el cepillo debe ensefibrseles la forma correct en que lo han de
usar. En Is alimentacion de los pequefios han de Intervenlr ciertos man-
ares resistentes qup obliguen a los dientes a strabajar. .El uso exclu-
sivo de papillas daf Ia la fortaleza de la dentladpra. Es aalmlsmo incon-
'veniente que loa nios vsayan a la canma comiendo caramelos u otras go.
losinas.

PRODUCTS DE CALIDAD
Las goloinas de las mesa, donde abundan los vinos, pssteles. conser-
vas y tcdo lo qua forma el de!lcloso y rico mend de todo hogar distin-
guido. Veanse esos oroductos imprescindibles de una buena comids en Is
ionocida Casa Potin. done estan recibiendo en cads isaje de los bar-
cos espaioles los articuloE legitlmos que adede hacis much tempo no
venian par motives fle la guerra ylos qua short n s61o en determlnada
casas Iniportant.es :iea reciben, agotlndose al moment. Hags ta Una visit a
ia misma en O0-Reilly. centre Habana y Compostela, y se convencerA. en-
rintrarndo ahra ilcr dclicados articulo. qu e solo en ctsa dpora sp fabrl-an.

EL TRATO SOCIAL
Anale France. el escritor fran- del hombre, quien le deja Ia ense-
ces qua tan buenas paginas nos ha rianza de las virtudes galanies, Is
legsdo sabre sus observaciones de cortesia. Is discrecion y iaerta al-
]a vidsose expresa asi acerca de tlivez que no llega a ser importune.
este intercsante tema. Instruye a no poros en el arte de
"El trato social es tan frivolo y agradar. Ella nos convene de que
vano coma ustedes quleran. pero Is sociedad es mas compleiay de
no por eso deja de ser una escuela una ordenacien mas delicada de to
conveentenie para un politico. y es que se imagine comunmente en los
de lamentar que al presence se des- cafes politicos. Per ltimo. en con-
cuiden lanto las formas socnales en acto-con ]as mujeres averiguamos
los parlamentos que los ensuefios sentimentales -
El trato social se mantiene pur las tinieblas de Ia fe son invenci-
Is muter; en Ins salones ella es la bles s qua no es precisamente Is
soberana; todo se hare par ella y razden"loqueaguia elt obierno de
para ella. La mrnujer es educadora nlos hombres".

A MI HIJO YUYO
Segtundo aniversarlo. (Sobre sn tumabal
Hoy ha-p dos afos qua e en ste Cementerio
enterri el lnico frulto de ml puro amor,
el pensarlo solo. me rausa terror.
de que mi-Yuyo habise, en este gran muitrcso.
Pero es su material lo que aqul ie guardas,
su alma inmortal vold para elI Cielo.
por emo es que ashore yo tengo el consuelo,
de qu- en esa s alturas mi Yuyo me aguarda.
Con esta creenci es que puedo hoy vivir,
y recibire tranquil ]a hora de morir
porque ser. eli mstante de volverlo a ver.
Mientras tanto Yo vivo con gren fe rezando,
rumphendo con Dims. vsa horse esperando
pars en sus brazos vlve-cr a caer
Hilairl6n LOPEZ ALGARRA
Febrern 10. 1948


SINGER


ANGELES 712y74 P4-

R-8861 7 ABANA


. r


Del Monte envasa una sola calida-d, .a mejor/


DAPTKIA rVrL'


?ara la MujerY. el Hogar

Pot MARIA RADELAT DA FONTANILLS

LA MODA ACTUAL

- u *. .

AOCXVi


: mIARIO DE LA MARINA


k-XraaPCr emcrIC'lc A07e.,n rw i tnA


24-0 238 63 yW2

OTRAS MAS ECONOMICS, A

1.19, 1.39 y 1.70

Marcadas a los BAJOS PRECIOS que han hecho Populares a los

GRANDES ALMACENES"LA OPERA"

GALIANO Y SAN MIGUEL (La Esquina del AHORRO)
Servimos Pedidos al Interior.
Pubhlleldad S'AREZ.Protestan del alto .. ----

precio a que estan

vendiendo la leche D SELIND

Los industriales, por su part, I A
se quejan de la exenci6n de
derechos para importer pienso

El secretario de la Asociaci6n Na-
cional de Industriales de Cuba, doc-
tor Alejandro Herrera Arango, vi- 0
sited yer el Ministerio de Cornercio,
decelarando a nombre de la entidad
que represents, Ino aiguiente: V5
S"HIa sido una sorpresa para todos. *
eapecialmente pare los industrinales \1
de Cuba. el decreto recientemente
fir^ado por el Gobi ern concedien-
do la exencifn de derechons de im-
partaci6n pare 20 mil quintales de
D Inao baan eedos f favor die 1la
oap ativa Nacional de Vaqueros
No hay raa6n para que se auspen-
dan esoa derechos en moments en
qua exiate abundanricia de piensos aen
pale, y mhs adn con Ia baWa lue
emhe a producado en Estadeos Uni do.
Lo prlctica e indispensable serna que
e suspeinld el cobra de Jos dere-
cho dCie import in a in ' materials
primes pars la larodirei6on de pien- ..
tos. De este ram o numnerosas indua-
trlte mezcladoras de r pensos ae mi n-
tendrAti en actvidad. De lo on trar,
at le condena a la paralhzaeai6n coi
el aonsiguiente perjuicra par loIns
empleados y obrero de la. mriseris'
C D IEFENSA A La Conserva de lamon Hormel
MENTICIA DEL PUBL-0 SE PRO-
NUNCIA ONTA ELnMS ALTO COS-"SCN.1A HRE
TODE "LA LE E GRoo O result economic
"B"Y "A"

Pare prntestar del alto prerin I He aqui el mejor jai6n, tierno, mazonado, delicioso
que cc vaene nbligando a paoer In m
iecht grado "B". tanto en Ins expat- con arreglo al cxclusivo procedimiento de "'altor
dint ftmo por Ins diatrabuadoresn va-
slid ayer al maltattro de Comerca, sellado" de Hormiel. Results econ6mico, porque
doctor Rolando AcoMa. una comln]d,;
de in AsoCtartn l de -Jefensa Alimen tiene miis care magra por libra, ya qua se la ha des-
tlcis del Puehlo que preside Ia se
nora Teresa P'rragn de SatArez v da pojado del pellejo, loA hueos y In grasa.
Is qu a eI serelaroin a d ortor D o6d
genes A.gulatr Sirvala al hornoc 0 cn rebanadac, tel oAmo viefle
Los otnaAslnadnt a xati eqpai -eronl
etendo el preran de ,a lcee referlda pare' entreanesec, "sandwiches" o romidam friae.
Alt 1.l centia vot it n crude se pstr
vend endo a 25 renla an to n% dia Eacaeeain la consEerxsilas Ilormel. por lo que merece
trnl aaldorar y a 24 en in. elo' aptela-
crin In ral m frinentri Ins r lesotiri- Is pena buscarlal.
a. 20. y 973 de 1947
GESTIONA PEttMISt prPARA FX- OTlAS CONShF'VA HONlMEI.
PORTAR ON1 M11 lIIIIRAS DE loiia.ainrneaeaco n eifccae
CACAO SPVI. to Irk- arm, do
Eldcto Cr d cerdn qod de innm ae m nrt, ea
El drecor e h I. ,' ''h : pnlid& gervir; riquipirist Wnldh.
portaridat. sahat daa- a in a l
fatrmcal ayepr qat Ino fehiares tanA. C-,
tnmro y CompaitAt 1tad, drl C1t.-
exportar 1 *Ilit, r il l u Nr rleran a oa'
tin valor dr $5' IDINi) 0l0 v (ait 'llo ti
Toltetac dae Tercere 01(t et -ttang',
tie Cauba. flare exporter 5W ail iI H O nL
-hras Mki que sclenden a dogcireait.,
ml pot I P".' FR1. / IODUCTOS ALIFAINICIOS 5
INVITAN-oA GOMleCIANTF-, Ci11 'ALIDAD "
BAN10 PAIIA QUE CONCURARAN
A LA tOSICON DE BOSTON i
La Newscotee and Company tncr -
o media do sau preidente ac ha lair aon 41As produa'tno a a e Eaposh i tara Interior del Manisterta de Co
40rteged lt mlniftro d re Cmerc a Comer riA ntetrnaonalcyCenir. mern. rA iraulaodo Pite inalta
4ntre" Scianda AceM., part pot t, rnfnrannatin, atme ha anaurarse Iron a todau las cantiadad mercan
eondueteti icViJ a t manufacture en Boatn Eatadac Unados. at die ~lei Ini qua paeden obtener runt
ro. afxwp0te=Lru antidad e idus pramern de aulto del corrien'c aion Ique.r nformacilli sobre d1cho evptn
trlaim da nu tro PAe Pare eaCnu- El lefe dei Negoceado de Estadls. len el citado Negocatdo


CRONICA HABANERA

EL 6-EBUT DE ESTA NOCHE


BERTA SINGERMAN
El lugar de cita de todIa la sociedad cedentes No tan s61o ha llenndo las
habanera serae esta noche en el tea- sales d los prncipales teatros sino
-aro Auditorium dondle latsa nueve y los stadiums y las plazas de torn
media de la noche la Ienial recita- Para este primer recital se pueden
dora Berta Singerman hara su pra- adquirr localidades en las ofticinas de
mere presentaci n otreciendo un re- Pro Arte Musical al precio de dos pe-
cital patroclinado por Pro Arte Mu-I os In luneta numerada, an peso cin-
sarCl. i ruenta ctntav i el primer balcrn nl -
Berta Saa-... a. pAen afi qua merado y u peso el segundo balc6on
aleti de ,,.' a re5 etuando rnn numeredo Las reserr'aaonea se pue-
rtemoroso rOxta en tos prlneipaies den hater opr el F-3455 o adqut1irlas
teatros de surr ycentao Amrn ricn don- a la harsde nIfuni6nnel propio
de ha sido aclarniaida enmo In t figure teato. El domngo ha br in recital
maxima derIasdecinmrciftnuniversal rxtrarordinario a lan cinco y media
SB eaxto coa mo slista no tiene pre- OdIn ardn

EL BALE DE MAMARRA'H9S DEL
CIRCILO MILITARY
E su elindo club de rna Plays de
MArla1nao, brimd6l cobbado p siad0
an animado bale (i mamrrachns el
Circ tlo MIlitar v Naval.
Fiesta rarnMvstra, a. t 4mp tt ta '
alegre. quen ametni In oirquesita l
toe Hermanos L-Batard y a ancon- -
Junto1en O Iqua rn no on toda mo-
mentoa Inmayor aRnmaciin.
EH adorn ifloriay py la ,lumupasean
ne Ioe salones,f tie obra de E. Cla-
set., el gran iardinn oaicnntalde Inc
nermano A iats 10 p. m. d16 onmienzoaI ilies-
ti y a Ia media nocheAea otorgrOna 4
premaco en metikeas;. ie ftferom acon-
quistadcos el prlmero por an compar-
as cBtgote ale Gata, ornanizatdalpor
'a seforitat Raqutel Gornzaiee Chavez.
el segundo por- la comp&ra .Mi ..Chi-
no., el terepro por .a cHawalirna. y y j!
el ruarto por *Ange:B., del Infierno. a ir
Resefitarenmo.ts ;egulalment los nu-
merrsos ci partiess:
Corrainel GabIritel AA'h v rnrarZ
Alejandrinas Mederos it-cn:al- doc-
tor GOustavo Aria.s v ator'a O;ga An,
-uta, trnlPile Ma rta Cnbiri a se-
hors Joasetln Trttllerlats ; aefrorl-
tas Bertha Arasn Marith? a Lltta Oa-
rrido.
Coronetl Jous tGatls M.nler,) v e-
fdora Ade ai(,lma (-alez con ]a atf-ora x
Mrlta Lulas th .aez On de Bvr:-icourti
V l.s asefloritU toIirtla tGaraia. Marisa
BetuncuIl. Arucelina Perez, Beba B -
.lancourl, Mlrai.a B1-i.aancourL v le.t 'a
Joveaeras docatrr Car'aoh Domingimez y
Jaime Gonzarcz
Treniene roronipl FedPrico S. Leon
Blanco y' ,sprora Diure M. Diaz con
el doctor Gabaio Gonzalez y e orar
El.sa, Paez. doctor Adaiberto Martl-
inz y srfora Esti.her Portela, dclorar
Guillermo Leon Blanco y saeftora Clo-
Lilde Quitlch, a stfiora Maria Biar.-
co vluda de Le-in, las fptaoritat Allcia
l.eon Blanro. Conchlla OoGnAzltez y ioa
liveneas Roitando Oranda y GuillIer-
mo Leon Anitich.
Capitia Manuel Sanchez, Pessmn y
biaors Margot Fraaa, primer tnoen-
tI Jorge Alnnyiro- v seora Hortensia
A. Noga'es, primer tenierte Candido
Alfonso y srhtnra Marganain Crcas,
Miguel Aparlcio v Curar Qintaina, c -
pitan Tomea Pardomo y seftora NMn
Apacari. comandrante, Enriquip San-
chez Pesuino y .efiora Maria Elena
Alfonso, sernoritas Fina Hrrero y
Eumellsa Montero y el oven Jod Al-
fon. o.
Sra. JoM-eflai Ojeda dp Perez, con
as aefiorlaa.s RLica Castrllibr, Mar-
tha Pkrez, Ptfl Fernandez. Joseflman
Jewet, Puritsa Garcia y Alin Maria
Johanet v lon ivpenes RamoniltO For-
ialadez tfl, 1 eamnn Gonzalez, per-
nando CarLayn Gualstavo lodrlguez,
Hino P1ihg y "1 o"nIny Garcla.
Coronet Urbanio Matojt. y aenoras. Ite-
nienta Herixbert Helrnai-dez fiorae
Rubby Rlz.L teannto.' J. Perera y
-,enore Tatty I.antan. T'omlah Ga.sso y
efinora A.ela Alberta V
Dr Antonio Goraton y sehra, .dor-
'Or Bamon Oordln y meaaora. Orctlavlo
Boyde y sefiora, y el Inrenlero Fran-
claco J. Suatire y wnora.
Capltan Felipe Navarro y fcora
lAura Alalde. teniente Miiuel Na-
varro y eiftora Ettrri a Mova. doctors
Antonio Piaa y Afinora MiaRro l Rta-
edra. Beftnior Mai ul Rodrlgutez.y A.-
nora Liliaa JIminzO de Rodrlquez.
Martin P.rez Alonno V efntora Maria
Carotaf V. dr Perez Alonso I \
Eugenio Hiurltado v aforsa Berthia
DmPeAtre. Manuel Almelda y aftoras
Oloria mDemeAtre, sefitor PPae Rntian
y afinrts. BPttv Hortado 3 Jorle Fer- a `L
natinnez v Atnrit a Ginrita Ameirlda ;,*
Tenlrite doctor Aheblarrdo Alvarez ,'S- \
pfinora Elena Whitmarrhi. doctor Mi-
l Angel Herrersa y finra Martha e ,'14 N
D CarCsim dc Valle, a ethors Mar-
fstal M de Valle. i cforla Bertha tip '
w i re...oagorn J10t8. laturez a nuatiaara
comptiero Tomsa D. Frble.. .' '
Sr Fprmoin Aiplzar y afiora Npr a
0. ie Alpizar. se-ora. Maria Sasa de O
Rodrlgitr., etfoorlat Zorasda y Merce-
des Alp:acr. Maria d Carmen Rt So-
ia. doctor AAnllno Gorriaran y 0 val-
lo KPeype. J
llerilrrato UthAZI(z y sefaors RAlata
Campoa. Antanalo Pnlst v afiora Billy
Conaiez. Chari's lHop.ison y .p aora
Ann sItalila, efiorltat Elena PSouto
v AdeIltf Hotldriiiez. Alt'rto Madalti
v Carloa Hopso i Jr.
Ten'enta a Brita. Hnsnyn e annorar Nal-
da Bravo, doctor Arnaldo Shewert y
staora -Bertha ViaAr. "nor Armatrfo
Ocrmp y efora Marths Blinro a-
dlrntas Maria Antonia n17quierdo. Cu-
a lDeon. Xiom.rsa Bravo, .a tsehoas.
Lrid BoroamA viude de Beteancourty
Io0 JovenrS doctor Rend Bettncouart.
IY Jo" M. Viler. Y much maAt.


continuaremos dando cheques.


ANGELINA GARCIA IGLESIAS
En honor de In encantatora aeico-
rtta Angelina Garcia e IgieM-' cl-
vaa bbodis se efectueras proxm an. tnr-
aell esta cludttac ae crletr, a, la ';,a
'adas ucanre ana nprte',ca et,.o
'ajnnes del Vpdrto Tn'r, C.,b, qu'av
sarl-Nt p.rar di.spedaria ade Is tda '
psoltera
Tain a AianttaLcoraci fuOr -orari,a sp
por la~s lieilora.s NPr~a Ben'P'e(,-.pTru
moll; v Adehina i/,p dr FdP .II i (w:I
In.' seMoriLa. Maritia RiR / Car,"ir.e
OCart R Ignlesia a r'faian G-taIala'
Barreirt
Cota eld s a las it rara p -a, i -
rtoa, r 1 la it rneratla 0 aarnia., oa a,-
Yulrotp, .ehorka. Atria .rnm oh" A -'
alri-a r to ita t Mat.lria aiarr-. a
iatfalltKa ltalaarc or iHxaria A'naItia
I dr, l aniln Oi nria a ca. a I P: r-
o, Ant iI.atsa Bah iaa...iaI -
I ienrBitrioi Oe it-. Ala w Car-
ih Or Pemao At. tia,1t1(,,,a ,- drtaU,
air DlIR7, Atartra Catar-. ric ro:rr,
Merrrde alorrt-. ar ir1a11a Oaia7 -t
BttIo dr ltptz. NeilRi a.tLaoa art
traiwt, eripsa .(Olii tlit air Frcmn-a
Martha Curll idr Tia;n AtaitrLIla H-
rrera de Agular I
Ori inia.iauaaa ~ iri inr
Y !a,, etnorlitas Atila tiRol ra At1-1
rarn Basa Sonirnadr (ia/tr i r-tClu.
iaiia Rinmit, Mrr(rOr i taiiia'a ,r
Maria Curtb AlbrA Nadrirll MalRA-
Ilia Erhrmetda Marira Al niltiitia
Magraner,a Slval la, Ia. Mr Perec
Teresa. Laam %a Raquer Canoioa Bat-
bna a tu&br Einara Or (. rnilaa o Hi-
miniLa nuarer. AOra I'.tir aN Olga,
Rotasr auez
BODAS DtEI, MES
Matiana lahoor 6 comao herns
anti una-n dia a crr ara rena r:Psnia
dle Ndptr la Sporia ir Is Meanrea va
bodia de la pnr 'a nitaidora 0rnatia ri-
ia rtean IN a ta.11. a-al. i l I" en Ai,-
tomi Rivpro a iNtatlurgu7
Ptal t a is sirle I a Ii al.la a m' la
fjala esia ia r 'oanlou qita siianriti-
rot la i cnsria IHtt ltiodalltai/a ta, iii-
Vir0 1tn91rc (if'! otwh, \ P]senilh,I
dcvtoi FP,x |.abetS A-1w/hVIea; I
lob pi air ll ia-
ataiaa Fr..U ( i aiia, a tia-tti r111 n NltliO .
o rton l n i riiaaa p I ininlfda (s,,
Flir t au alOl, a Mit. i lit l t lnrat l.,
rotil i aaa atv e o i ti, it, ailta1- intgoll..
porat inct r Iiiaia l I Aitti driti ca, c ,
reno. V Lon aaut ildti OTiO l ina ;
ibUraLn I-i lhlt l oiatilbit1-t,ataarla i
Jovt itJoX,( Fl laaiIt adlla eeI, In s-i
btotiLa Berthia Moata Moir)la ria
oven Pedro Pue-idatlartril in, ltn
alis iitAtt ,- |Isita l5 vtoa Niatir N a
Merry Rat'pro Coinc r .Ilaovr.a rl-.
Is niaia Mirni Fri Andiia Agaiato dr
flowers girl a nsibu'an v el la Edintir-
do Orteg aReY. dr ing6 boa-
Durentie Is telrbrsraana del rehigia-
oac erlt. ia coaJunao dca ar a iita -
iterpretarh ait1 alntin ploaranttInaatl-
stial,t I las ricbratid anprann Enedina
Bona deJrA air iau brliiavoz
1fa aetortaz Ortega luta' aendi'ian
de Is vida de anlteras Ildomiaa uii-
time. con una merlenda qud le nire-
cieron sut sagas. en un (ntonial
Club der I Plays ad Martann aorna.
nizatla por Ins aeforas Zalda Ntfie,r
de Raerom Luvtelsa Ag Uero de PPetnan
de va lesarts'orartUso Litea Irma Ro-
Ortgiaez y Altcias urntes
Partiiritron de r In tiartn ctta.itat'
tui precttiha ade un shower lab tse
fares Ciara LUinta dr RPV. Angtllca
Paduran, Sara Ltale de Ferneindrt


ODAThMA TDrrT "


L--ViLK..tS~, 5 L) L], MA['RU L O "X'19MfrALlllIN IKLLM


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aDIARIO DE LA MARINA

til18a tpyae de Ortega Yolanaa 0o-0 AnI Molina Brtha Oonznlez Emtiia
rn"e lh'n d ri, FIlAtlrndp7 .tura '%I, i Freyre, Leoanr Dliaz. LuLsa Rivero.
SaFs Fall ita lr Firm artra)I it,-,('aln Ptrez Dioasdada Hernindez.
an'- Arlha HriAndr,,ir, r ia/ l-a Maraeri-e. Duaz Maria Antannia Fer-
ha Cnhaiiltfo N NlaAtara Caclaa ir i i tti.A Hltat Aguero Blanc. Do-
rr'an, oaaapae- Oeorgina Falrcn y Aids
i W I Dn a Mania 1laz AiIa Parira 1.1 AIS .DE POSADA..


I ..DIARI1 DE LA MARINA.-VIERNES, 5 DE MARZO DE 19,4b


Mi fu to d 0 Aprueba el TSE la convocatoria I
Por .. Fo' 'd._ de la Municipa-l.Autkntica de e

SPorFRANCIS ICHASO Matanzas Librada por Cesar Casas

-Innovaciones en eli.Derecho Politio. -Celebradas las vistas de las dos recusaciones que -fueron
-El esobre cerradoo) de Miguely la chivichana del Premier. formuladas contra el delegado autentico propietario y .
-Un? liga circunslancial y dificil. supLente ante el Tribunal Superior Electoral. Senlencia
-El destino de la Alianza. Balo ponencia del magistrado Alo contra los doctors Mario Ferincdez
-'.rello Ah, arez MVai tu, eJ '!'rib, inal Sanchez y Erm,.ho Gonzalez Cuzan,
DFSDE5 la I l l{" oi rI StpLI]it epeeals c erior Flectoral desestno la ip- desi n'-n udos plN a queR Le resentenA H
.... ..ii o'eidi tasab l sperc a c1 r elasy Pi lac oden d 1e Jhn Rodigu dLo Lpzi oJ!a"do Revo Uc I io E "PlO C -anS-Au-
11n e8loe .cole Iotan01iA0lltloi i triapolao, perperleAnc llyb uccaros nlootra sente'cia de' laJuIiitlltletilco---, ante ese Superior Electo- a
piriBa bhao1bdo g hbernanl.es por i. haihidiad del politao veteri.. El Provncial de Mialtaiooa que del.irala ei zc de l]u o cque hasta entonc s
olcrecho d'adliio pot' derechs de rest 1b iforman nombresmb e pro- sin Ilugarloarehloilaclon de losois-hab-ail actuado conu tales.
san. rc, p(,r m]- cedencti abecedaria y dcuformn1lo mos contraertonlra livo livra catorla hI-.Son poncntes de io la r saciooes
peosiio'n de .i I conservador centrislai. Uno liga brada po ej presidelnte d e a aam- Ios mnagistrados-loaqio Ochlnotorena
f1 0 e I Z. pil pi l aliniente rcu-LInstanl ial --di blea muncipal del Pa rtido S evolu- I Manuel R. Zaldisr, y. posiblemen- l
..eleri.lOinus I'. l- ei n\ C" *I pte a lOlailjO Cubano -Autant7ic-,o de l' I e a 'ocneao l" w enteio a seen li- r
g De Ie oqo I1 Ia N i+ad 1' otlOns y republican. capital yulinurlna, senorCcsa"r alaa sesi6n qie celebrara elS organismo
bay qp ar cr a nPara creb sesin, habiendo lle e ana, slbado, dia 6. H eiy no cele
Lhay ant ueceden- I., pIroolores del movinCie.I I a los ireclamantes i que se anula brario Iesiion. c
lte. qo, q Iee sepaa confiani cll qu'esa semiejanza i, a, no logindolo. como se Ce. ni en REUNIDA AYER LA ASAMBLEA
Vjugaooe Ia Ala
.nes o sea ambilen elloe pr cuanto a las postibo- laeJunta ni en el m aximo orga nismo QUE CITO EL SENOR CASAS
ides MuSaternanoales p no ela rr cerel ctoral. el coal proclama queola De acuerdo con reiterada convoca- P'
Es o dores ele ctoracesy40,elerom 000coovocatoroa estuvo librada conforme i toria, ayer se rceun6 la asamblea 1
sorleo. Eso de frenle ane en el 48 com gano a los preceptos del C6 do do' la ma- municipal autdntica de Matanzas, enr U
jugarse ]a pres- la Alianza en el 44. t eria. el domicilio del ex ministry Cdsar c
dencia Nc n]aRe- CELEBRADAS LAS VISTAS DE Casas.-s
e *aa aLAS RECUSACIONES Tl Se ilsit6 a la a nteriormente cele- I
p ra a car Se celebraron en el repetido Tri- brad, el dia 12, y reeligi6 el mismo
cruz es una novedad en el Dere- A propdsito de la Alianza, Car- bunal las vistas de las recusaciones cm broit ejeculivo ospuesto par.
cho Politico. que debemos al "pre- los Prio ha declarado enlffiticamen- eN ev ins e] dos lendencias en
rter" del actual Gobierno, doctor t que se mantendr. Lo mismo sos- pugna, dentro del autenticismo alli I
Raiil L6pez del Castillo. tiene n Guillermo ,Alono Puol y Visitaro n a Grau La aamble ud cu agstodiad npar Ia-
nar-a ptobocntsuand Se seg'isorConcosu
La litls par Ia primera u magis- otros lderes republicarlos. Adtes e cuando el senior Casas cn
tratura et Ealtad hma legada e- No obstante, en el sector mlgua uen t y se optdso a la actuacin en determi-
nosotes a tal extrem ue el pee- list re contempla la postulacin nados sitios Nde local del notarion que


leodieque Miguel Sudrca Fern. andezaaet pr aauyayrI ( o dlgds.uenio nel
lendoiente Miguel SuArez Fern ndez autdntica, pero no la ratificacin A ntoui o de Varona id i e p r indicarie n deli .epresen-
habl de un "sbre cerrado" con et de pacto con el PR, el cal podr tante ags, ui entambin formul6o
nombre del ungido, cualquiera que se eod oSP travs do E dni dsuna lp'otesta, que tuvo cardcter Ne r
dte seao, salvolo- s sefiores Prio y provincias, efn a cciee los Trata ron extensamente con e acusaciUOn, sl oair quie a delega- t
Alemn, nsientras sigue en pie la trucciein nuinero 1 del TS. do habi a deposiido sorbt bul.as N di
pqntoresca proposicin del Primer Primer Magistrado s o b r e los mi Dn la-na A NRNG
Mhish'lo dpara que este asunlo sea Pt utra parlelaesdpel'anpa e Iac.N-ESINAN A GUILI.ERM( GO-
resuelto per IPpde uSan htllic- no quedarse solos (i-te sdav i rolemas. politicos de Camaniaey MEZ FLItRIACi PRESIDENTE DE
chana vula,i. a b0 ri a l 1 ols dirigentes libei ile- "I' .A MU NIATANCEAPL Ad dENT (dA
Si bded L s e ira1 no o va p 0 des- descl una precisamecnte ell o asp- Una larg entreista soNtu r, ? MATANZAS. inal'u, 4 --Cunstituli.
cainaodu el dacloc L6pez del Cas- bilidad de olite Miguel Siarezeon -1 econr taon ose-ho ri identee d' I, d. lapUII aCsalnbleotto iit cipal del
tillo. Dads lacinveterada afic ill p1Ida la Alianza y 1oJ aleplitblianoS ep ahil dRuout Cr1u San M i Prd Coiunilio Cubaoil-AL-
NnI 'l.l s i lderei del PRC tAd de l do ':)t. -tencolI dl. eole Iere-i 0. 0 o N el du-
de nue d Opueblo a los jegs e vea compeldos a recuvar i licla de Caoiauey. doctor ( l an lilu d I iloi d e COleli
Ce azar, no auhay dNa Ne que esn coa el paotido del galio y el tlla(lu Alvas"ez Fuentes y el doclor "'Tolloy odl" O ur de
elecarto N del cantididsti "po0 osorteoi El Itlt-lps yo las iil .l nliei IC Varona. el primero -ex --... C .., ,,a 1 i e designado
despertaria elorme oo mntes en las ldetermliarnnli to p ra delnis l a e Arlul.Atola yl e tegun .ida. 'e- .r .. .f la iulc eLus delega-
elnoas, tic el retrldli partid50
Mes:a pero quetido noe tead Alonso lux'-oa'" I'lle'lgBA de cados de la tendlendcta del doctor Mi-
p prosperar esa sgeslN e p1 l qa eioanda Alonso A l/osreporters omacnlrestaron los cI gG C ue[ suto' bernand oco Mi-o
Dprntobtat iseouest .dPjol. Luoinico qued hay de cielt l adssefiorens que haboiano tratado n s uel Sua rez Fernandez so r uierso-
'premier" aoitielamos' a especliceu- en ctlltnto i 1 es que el deseo de N jefe dele Estado, de minerona xn dIedcha asabIIllen, pretendlenda
as mauy diverting. Toda nacr6n la mayoria de csus jeles es que se tensa, sobro los distintos problem rpl.aomr ,a cudh slendo plos namigos
elstaria pendiente del nombre d l co a del aeg a Allncon os i politicos lue se crontas a ren l mar ael o c
agraciado, comoa ]est o actualmen- ventjas ideol6gicas y prespues- gi6n agrmonm 0 na greando u del q sefnor Casas u d Fanclo -
tec delu pric prdhd on-eria. ctale, y qep s sloo'en eliaslalePonco ntrab csatisleho tedcl psesr sue rss de hcchos que perjuadicalo Ias
le del preoma hardi ce Illnt en cosn No ue oestaban tomando los asuntns relacio aitos interesees del partido at repro-
Y asi emo hay e dice, nl en- el fiese legaolmentcle imposible seoar ind con la Alianza Autdnltco ,d sentante sefior Pagesl, habhndose le-
guaje de la characda, que lraron combinarian con etra tuerza poli- publicana, vantado aclD.
'alocrn" a "paloma" nafiana, des- tica. que my bien puJiera ser el Por su parle el doctor Alva- z i Junta Proincl Electora l dlc
puds de aIcc bold a prelsidentcial, re Partidn Lideroal. Fueotes in ormo e olpartlriao inn- lselNtecia anula dol a susi tuclon
diria que tiraon Pepe, Fdlix. Car- dlatamen Poasr-tc pnICm el yl o eoo delcados tticosabla
los c Guilecm pn ara alica Sarn El liberolismoo'. poIpot, Inc imt a hizo pcrealre a-r enompsi dola pmua cipal, de la tendencia del doec-i-
Martin. Lancis, Hevia o Belt, ceyoI para to republicans In quoc el er- ousecretari particular. el sefi or iie- lit Suoarerz Ferlodez, aln declararI
nombres ban sonado par a alvar cer frente par r los m iguelistas ; rardo Fernandez, Sierra. El seclio eon n lugar el erecurs o presentado prI
lI unidad del Partido AutdnticS. 0un "ullima ratio". Toy doe Varona parti6 t amoien, el co mpaero en la prensa Modsto la
Cm e c ior a via area. Garci Tna Tu la alulacion es paoer i
ComoeA en po/tca el optinsmo es Ambos politicosa el doctor Alvaorez ser ineficaz de origen laconvocato-
on cotad Nanatural, la-s amigos e los NO ASPIRA A SENADOR EL Fucntes, quo.a.pia a sena. ord c las rir.- Alberta Lovia .ce espeoa l. d
candidates sorteablens asegurarioan r*xmas elecrciones y el doctor deedBNDEN
a raves de Ia prens a y el radio LIDER EDUARDO LnlWAS..... co o. pir a-so. lecithin RECLAMA RUBEN DE LEON A
que sus bichos ya estn colgados y asisthian a la Asamblea Pre nci all l n eN E
uhastas esuinistrarian tips a do- Partido que tender eft .a.i i LOS QUE LUCHAN ENFRENTE
miollia -pe media Ndel consabido a. V ....dor" -Eduardo Chiblr, hzo shbado ... la capital de reterida QUE NO SE VAYAN DEL PRC
vertso de ia charada, y cheC manifestaciones Ne las que proinClba. o
El vei'so de Pepe SaniMartil po- soil las qtl aqul recogemos: El preesidente de aC Comsar Ne tRe-
dNria ser lte: "Uri poco Ne ...ute Se hi publlcado repetLdanente nil CON LAS FIRMAS EXICGIDAS presenlitantesvdl ..c coiti. ejec.tivo
y exprapiomas 1 el ecer0a ell nom br En w t al sAenr. aa pronci del PRC-A de Oriente,
Elpoimo e ti ..4. piso", nmr"e ce 'a 1 n PIDEN UNA REFORMA DE LA doctor Rubdn de Leon. despues de
El de Lancis es de clav past,- oReltero U1 v ez oinias que no asprno it ITUCION NCioA eariuo 0n1itrolonma oetreioia
do: "Iay chinos lque' no ha .a ce r .- sepdor. I l CONSTITUCIONi NACi0NA e 0101(eo tSla*,enrananr-e
do porque andan en olpargatas". Ei1e no es rlmomntlla de aspiiaClo- Ctioileot1'egPara1l2ub4itdadIde-
nEl dioe Hevia dirla CO m5s ao teCoi103.524o orimas Ncontmen ldas enl lcliaroes (ice laos que sols oopa-6r
mends: "Dhmela, pero qc re no seao ter personable, /IeLrio ids de caolpa- ve uttu lllretas de Pia l r .e ,,F.. sigulelites
per 24 horas", nario y anbiciones nezqulnas, S1 l sre ns i dli y p echb o d e La eL lo.Habana ,puede lhaber Ing tn canldidiato
Y el de Guillermo Belt seria una de actuar conl valentia sin vaocla- te de 1MRta0zas, dlez de Las Villas le transaccidin a la, president dein-
-simple cita shakesperena: To be clones, con espiritu l evRintado, ell de- una de Canmague. p. sy s de OOliente, oie del P.R.C. (Al SAurgieon doFs
S0l tae presentado at jefe del despscho iuertels a spiranLes: Carlos Prcoi v. i
.no.t to be, that isthequestiono". f ..n.odo Isnac.16na. .a. apor del Senado doctor GO..o Lodoen. ge' SuaroeZFernandez. La Asa .nl
Naturalmente, se organizarian ex- double pellaro delt onsinulimo y el una proposcide Neey sobre refot a als Ncen ,l ens-qie icina sea
WCd dc qu ao sltri, da .^ e lave de uno de estos dos y no I1-
cursiones at pr6ximo municipio de retorno del machadalao mo Ne t Contuclq, a oa sen acrrde ao u tercero.n i
Guanabacoa para que los aspiran- NuncR hemos; iemeri teorizan- e arlcu e "285 de Ia Ca eMa o tile cl i .o po .no... a d oero.
teu y suscrtidarle e apudlesen con- tablece que-pueblo puede par to g le I hna suerido doctor Gau I
oca lo patdoeorlsa seudteae iceen oiiade yii toos h ~^* g a ooachei alntrorlen Gabcl
sultar at Babalso. tes, nion revoluctonarioa aetlvos.'Por Lalctativa y mediante Ia prgsentacl6n te dl esta dispuestr, a "espaldaC a
La popoalcidn rne Lper dl Cas oo ahora "no podenos ceruzarnas de al o greso elevar a Cuerpo Leglla- qen el doctor GrAou' lindique en o ,t
Lua poosic~ se Lan ez del Cas-iind'1^*"od BPual s Rcba I, ociresondent prps cin toraruin nom
t(llo no tliene'desperdlelo. Despuds brazos. Como Intbrprete y l1der do tico Is carreopandlente prapoaiclon sobre. cerradn. De ser esto ast, colsi-
suscrita par clen nti o electores. dero n error de "MigUehir to"alN de-
de los carnavales, no cabe mayor 1n gril movioniento del pueblo cu- Reirese to proposci6n del caseo cisin;. eielr es -" ola rAsamblen
atraccidn para el turismo. Corn- baldo me consideri obilgado, c sen ve a un proyecto de modlficactitn dN In Nacional y allti cecidir qulis r01i
prendemos queo al tnuto de ha- delimtltare a Ctitudes negativas, a Coltituci6n en el Itimo pacrrafoe candidato.
cerla se mettese en carma con die- olrecer at pal ssolucloneo posilivo Ndel articulo 50, suprimlendo las pa- No serca Oin procedirientoI poli-
bre. labras cor- p costura y pontiendo co corcecto esta decision del Presl-
No s par men que le ibren del presente sin caer n su lugar otras qu e specif'tiqen dente. El doctor Grau no qulere dect-
otre lno e e pasado. que para la ensfianza de esas ar- dir 61 solo; e er e que o hga lIa
SA tea manualeo eber poseere e! t- ma oryai No lo Asam lea Nacional y
S11 "A e M c, consigna Iremos deNe sdm r tula de profesora expedldo par es- que cl candidate que no 10oli,-I.-
ln i unto 11. mmodels. Es una corsigna cesecuente cuelas y acadmias poartculare. p ir- voteo s dIamayorias acepte ]a ld s -.:
.En r o"no at eninmadNet"sdbre con mis pronuneianlents dNe los el- ma en primer kmlno] los nebroslde estae yresa Ide con las provincins
oeroda", no lay indteios Ndeclue que cuente alcompafiero que result
pueda escifnrcrse. asta ahora el Limos tiempas y l ntlin a revolucona- del Ne omitkgestr: Maria Aali Co- beneiciado en la votaci6n.
U0a Inars rideveInenarrales, president y las ,seretarlars Dl'igidndose a los que milihtal en
President no ha dadc a Carldad Ormaza, Alicia Iglesias Eu- el camp contraro, dice:
putesta d sugerencia del Iacetorb altl Rtabio y Dolores J. Abegali. "Yo el ruego quie no se vayan, Jque
Miguel Snrez. -Y a.nque el doc- DE LA CAMPARA PARA Con motive de este actor, alquit 0igan0 ..Ildo uulteotiCOs Ustedes, que
tor Grau es bastante aficionado astLUeron muchoa obreRas de Corte tantas gherdas han oi frido sor e-te
esis osoiuciones lnespercadas p mis- PRESIDENTE DEL DOCTOR p costura, pronunci o breves paoabra.s, Particol, deben esperar otri port 01111-
tel losan.mdciloo Ind a titls- StO'Iate- o'en nonibre de Is Alta Cmmara, el se- ilad. Yo is-aeiIpariad enioooo y
eridss, tll imenus boeslmo i amenotadCARLOSoPRIOSOCARFASador EblaF eo lcla delasIlibe has Ol-os pr oviiciaspi retalmblhn.
salr16cona als emendsest "HYsitaa elaH m-1mento!IU
esl que escribimos estas lines, a ..... OaludO ccli palobta s emoulaoi c. "}ay. Is lyi1a apoya ii Ca "os
u la h'ase que recuerda el lemoi En el central nVusta Alegre,, ba- magnific bIlliciativa popular, qtei pa- Pcio: aceptlndoi o ustedes Tongil la
eosttuyenlista Ne 1940: "oasoahlea rro del nil' OIO nouniblieell e ltrntii- ne de manhihesto ]a fe deo a nacioi seguridad i eN qie, denlro de este
p neroeostaei9nes de Mmtoronelsu constn6 1n remi0 sus lo.htOtlctones deniocri.tics. Psartido. a- sdie conl 05as derecho que
Ant iiso estubreaiorb el eopudo 7teque luchsara XI'r lo exaltacini presl- ha prioera de lasocalesi. par ser la a MIiguel le toca pelear nlouafin
As-is- ella Ceaidad, ci presidene denial thel ownmdcr Carlos Prio So- que eman nids directamernte sUs po- "Reflexioiemonos antes ddeiecdir
del Senado no tiene otro coming c1100r5r5 deres del pueblo,a sea el Poder Le_ drostlcamente. Uniidos debemos ll-
que segtir cootemplando Ia posibi- Enb el cornit' dfiguran Severno Yer c shotivo, esttlir siempre al serviclo cibaro poer drl la victoria itbpal -
bIdad Nob Ierer Icrenie, sonique he Mirabellin."Tmoleo Agramonte. Fer- de los grandes illtereses del pals I No-.
....destacadi. jo'res demdcratai... ando Mi.... Honorato Larronda. C. coe n scaoo prooorlader In I SOTRAS OTICIAS D BE LAS
cobonSaladi'lgas, Menocal, Ferro, Heriberto Arios. AArturo Ca.stillo Me- inliciativa dr milbIres de eiudadanos
Galan y Ciro Leon se hayan de- linet, GItsl ,oi del Rio Vad-s y mu- que ho ..n.bido ejercitlar sos dere hos ACTIVIDADES POLITICAS
claIo n froncameote contrarl os a cuhos maor iaosstltlclmo.
es i n eex oln olamienoi pohitico. --En el pueblo Ni Altilnlzarixen oe' De 0il rdo bon l nnvcFcalnorls
domicihio dv.i sefioir Ftmnero Suk.rez, c d o a ovclra
AtilqliloP eIliandidato presides- If. const0ll odlu o enaC edcdAmigo,,ooSiborocud.as.y cerS o reunilo oh enmlte
,'tat del 44 es personalmentc parN' e Carlos Prino. que drge el %efiaor ePleclvo nocrIInln dm PR. enlit re-
idari1 dc lrna cooicii c l el Antonio h lernlndez Cabrera."sldenc'a deo senendor Alonso PuJol
Partseud. Liberal. tencemos o pForman prte de dicho oorgai snmo. Se sabe que el comite central se
sepuridad do que acataria demo-me- 'c sheeore Jr.d Garcla Hernindez. mantiene en session permanlente, Igual,
rtalic'mente ]a so olicon que el P. LorerOa Henriquez. Jesus Cobezas, que la asamblea nacioltal, reunido
D 6hcaiolme nte adoptase. Jose Mnnuel Rodriguez, Begundo IDA en horas de la tarde.
Si los dem6cratas se decidiesen Hernendcz y otros. EnsIa.nocheuanteriorlenlas- cita, a
plr el tercer frente, que Mouchae o -En coda uno de los sets barrios mansion del doctor Alonso FY1Jo1, 5se
dudanios, se lanzaria a la opinion del tdrmiNio de BeoUcal, ne acaban celebro otra reunion lnlorntal.
Ne .....uit.....ir esmuc propugnadco-... SI EMPfRt
public p on manifesto suscripto par de an cnndidaturn preosdecnlal det ex dAnte los miembros directors clt
sus tntegrantes anuniciando la nue-premsier doctor Preo Socarres, lorman- PR riiidi6 Una autplla lnformacion
... dlforlCi6n politic ssu. aigen doe a NIdectiva de dlchos organtsmos ]aEI el prec.ndda.la.o.tieadr Carlos Prlo
Y proposltos, destoenolos dirlgentes del PRC en Socarl'ks. quien expuso los pun101s ae
De lpiumroln no hay lque ha- dicho rlinloo. 001vistadel doctor Grau San Martin,
blar pir el c Oil)lhnto La cau ,sa dedlL Dlcregados In a asans ble munil- sobre las tases eill que debe be llclo-
Celue robrente ii, 'e sdoctrulal.Y ec" cipal del PRC es Puerto Padre.Ohrien- n.r Ia allalben de tIlteIlLIrCos y repu-
....I onh l ... 6n ideologica d e t............. on Para po arIs. .$ 1 s l.... lt I.. .... ..
CIlno 0alietpost ,deSolo dehtrr dpasd rhlldcalnos. Ati it10eucida hao'-
olo ebeo 110(1lits e 111111N' lltegd fo r e Ipublcateelt.senador Prco SocarikN puesoInella del P1'e.iiete Orl inal es-
peso i'ri a iinbien acrodiioeproclasRparohUl-ntr doeexpol sculonqa r seiracor-
tn... .oh'c...ihi....... M o'u........ .. lletoeai .. c-is ......dlO call'r n lsa epo....... toe s e, e nl oi0......
-lo~xl --tsoltc ciioetMl-da -lili 11111, sealidlndintlla pasyrro eIpro-! 0s rian Cd t loln n~to Net' myrcltiiaintintne
g-loi,,iat i11 ela parole d 110 it a .s lnIc provlincril tPuleilh-cside I lasnents eLO ilgel t Partldo se I-
1 Ana brn deee,,... -_-..t r ,al-r r -l'l.CO... d e o .1ga loll eIPN
_!,, ........ ~ dci ist..... t ',10 ....u n LIC O R r. ls ges, ........ poi" ..... i ,ee ....
dilelelto 10 P + 101111 .siiiiieiii le 1111
problenins Iboll t tos cent liluan coil

Al1 11nat1T.or Ic 111111 de io`,ilniont-
bc-ac del enonutP e~lei'Iib\,o s l
I~l I Fnq I, I cprle.n el In~o nlle Si cHlndo'


CADEN AZUL-


Hoy a las 6 y media p.m.

Hablard:


PRIMITIVE

RODRIGUEZ

sobre:


"LA VERDADERA CRISIS

INSTITUTIONAL"


S I-.N c au y -nnder0 Ina rc100ft3
luel proo d a- rp I d.."a doeotor ro
Saon Marirn wha scro i llas 1r
'lies Rc irca 0do% do Iv('ll 2102oc
febre 0ro u olra.
EA con tle arordo r a onl- ie0 c nose-
pron n per cec.nt, 0res od diasra, et
stbodo a la Is nuev de Ia n 1oce.
Lo proplo harkI ka A.alnblea in a
co ol. parn el d rin octlio lraI I
de i] nocble.
Lan AsambleLs Provulclaleas que
darin tornbitn en sesaln perma-nent
hasta el proplo'dla 9, a las 3 de 1i
Larde, tod0 esto a los electos de da
cumpllmiento en tiempop y lorma
las prescrlpclones del Codigo EjIe
"torsal obre cotin lilcones y ppftlialo

Ecla ivnhe, en Oqeclo nurn000cC
212. aljto`s, tonara poa'isoniel com' l
de i .Jujlei tud Decmcralta Ortcodoxi
j,, a, LAiR,-'
%tMar,'a.n 'Cr,. a- a15 5.n,-...- d
I P.erla., roA e. i, no pibli
a. .. "' a C' i im..m- ho.


La V o z de los

A n i c p i o s
Pore Lais Gutierez DelgNado.

-Ineficacij de an acuerdo.
-Las Granjas Agricolu.
-Construyea un mercado.
-Terminacidn de acerj.

CAMPO DE DEMOSTRACION
El Ayuntamiento de Cabaiguan
Eacord6 crear oien Coampo de Demos-
traci6n Agricola, eniciatova que se
ajusta a ha Constitucin y que ade-
nis es dcligna de aplauso, pa ues ta-
es campos con lentros de difuli6n
y de ensehanzau sobre ltos modernlos
metodos de explotar la tierra
En el Primer Congreso de Coin-
cejales se aprobonunacresoluciun
por la que eo plde un mi Uon de
pesos al Estado par fomentar ta-
es campos en todos loso sonicip;o'
0a form enI que se planted la inm-
ion, que fue aprobada en la comi-
sion correspondiente y ratificada
per el pleno 'no resuelve la cues-
tidn, pues el Estado, jomc dcra
una suma tan importante sin tener
un organismo que asegure la inver-
sion y vigile los mtodios que se
eompleen para hoacer eficaz suo fun-
cionamienlo, y menos si no hac de
tener control alguno sobre las
Granjas Agnricolas Muneicipales.
Evidentemente, la direcci6n tec-
nica de estos organismos d ebe es-
tar en el Ministerio de Agricultu-
ra, pla aque Ill misma le il la unl -
dad necesaria. de r odo quesl bsle-
dal plat-coo 1111 postti\'a'l'en) aci O
agrariao Nsdse la base, o seael.
cuimpesno, a qtln se dcbe d olar
de Ins dconoclnlertos tcnilcos loun-
damentales l0ara haier oms prove-
chosa su labor
Sobre e.te telaR. vovuherenos a
insistir.
JAGUEY GRANDE
SEl Ayuntamiento de C agiuey
Grande, acord6 d rlgcoirse al Ejesu-
tieo, a inde qu Lper el mismo
sea inforlemada I Camara Municri-
pal, de las obras que se realizan
con los crddcios aprobndos per el
Consistorto y poder comprobar su
empleo.
AGUTA('ATEI
El Ayuntlamiento do Aguacate.
acuerda conceded al Ejecutlvo Mu-
nicipal, autorizacion par a que to-
me las caotidades de $300.00 para
la teerminaci6n de ao aaceras de a
calle Cdspedeos de Banoa p $100.00
para la adquisici6n de orboles con
destiny a plantarlos en los parques
de Aguacate y Caraballo. Estas
cantldades seran tomadas de los
Capitulos disponibles no adectos a
otras obligaciones.
CABAIGIAN
El Ayuntamiento de Cabaigudon,
conoci6 de ua moclion presenta-
da pr lo sefiores concejaoles: A.
E. e-iaroandez, M L6pez y Luis
P~rez, en la que dispose: Se crea-
ro un Campo de Demostraci6ni
Agricola, enl cuyo Compo se podra
aprendec ote6ryca ypracticamente
todo to que a agriCUltura se redie-
re. Seran distribuidas gratultamen-
le entre Ios campesinos, las semi-
Has necesarias levantando astoel
auge de nuecstra fuente de rique-
.a Que se autorlce at Ejecutivo
Municipal, para que gestlone la
concesidn del terreno en el lugar
' form quto eslIme convenient,
cuyo lerreno no sera menor de una
hectarea. done escolares y cuan-
tas personas mRs. deseen obLener
esosaconocimrentos. La Camaro
la sprob6 por unanomidad.
SANTO DOMINGO
El Ayuntamiento de Sanol Do-
mingoe acuerda autorizar at Ejecu-
.,,Municipal, para la confecc16n
da un Presupuesto Extraordinario,
per la cantidad de $5,585.72, para
continusr la construcci6n de la
Plaza del Mercado "Dr. Juan de
Dlos Espinosa".
Este presupuesto se hare. con
motive del supercvit quc el presot-
puesto ordinario dejo at see" col-
feccionadoy3- c iii e ciende a esp
cantidad de $558.572.
AGI'ACATE
El eonceial seoftr Perez prupuso
a la Camara Municipal y fue apro-
bhda por la misma, Ia moci6n ten-
diente a que poc el Alcalde Mu-
nlicipal, se gestione el logreso en
cualquier Asilo, de la anciana se-
sora Berrnarda Morales, que anda
deambulando piir las raloes pnr
encontrarse dessmparada. y que
actualmente pernocta en oIns per-
boles de la Casa Ayunlmernieiln


TRANSFORMADORESELECTRICOS


que valian $39.00

hace ocho fios


NOS CUESTAN HOY
$74.88


PIENSE usted en lo que signi-
fica tender que pagar en fdbrica
CASI EL DOBLE por este indis-
pensable equipo para poder
prestarle mi servicio electric.

Y en proporci6n aun mayor
al aumento citado, que corres-
ponde al transformador pe-
quefio de 1'z KVA, todos mis
demos gastos han aumentado
en forma desmedida.

A pesar de esto,
345,000 de mis consu-
midores, esto es, 88 de
'eada 100, siquen pa-
gando las mnismas tari-
fas que hace quince
anos.


K-LISTO KILOWATT
"Su Sirviente Electrico"


PAGINA CATORCE


----------- : ------- *S. .sirion Hace varos; dwas quKe los di-
l rectores del PD vienen onsalderan-
EDICTO do invita on q ue les h iclera el
D T senator Suraez Pernandez.
DOCTOR RAFAEL D. SANCHEZ n' o Maana debe reumrse la asam-
DOPAZO, JUEZ DE PRIMERA bea national y no apunta tolavils
INSTANCIA DEL PARTIDO JUDI- Una solution que pueda caltcarse
CIAL DE GUANABACOA. como dellnimtlva. Segun hemno re-
HAGO SABER: -Que en doste JuIz- ortado n los m nor
gado y por ante la Secretarla del portado en los000alstecores ae
que refrenda cursan los autos nl-- siguen celebrando constaztes entre-
mers 35 del afio actual, promovido vistas y camblis de Impreabonas muy
por el Sr. Fiscal de Partld o en repre- PAARAS D DR IS divers.
sentacldn del Estado Cubano sobre OIrece su a y U d PALABRAS DEL DR. Muchos drgentse Incllnan a a
exproplacldn forzoza por uUtlldad GRAU SOBRE LA VACANTE ftomaclo del grupo de oposicion
publlica, para Ia construccion de e. L-oa savti" tao e A RA Iormaco Tel Fo-ente.
tna Avenida para unlr el Barrio a -O d istas LIBERAL DE LA CAMARA llamao TLrvr Frente.
Obrero y FincaR Rizo de una faja .*** j (~ p LE L La decision del Jere de Fmar detl
de terreno que tlIene la sigullente des- tillniStrO (1 0 E. rao co deld Rio se consdera vital para esta. ae- .
crrpcln. En relacion con el debatldo lasnn- t4mlco atce
Dos Solares siltuados en Ia calle -- toi de la souplenlin liberal rn Is v- t-emulrlon del Parido
Narcrso en el Reparto uardlol.Deea ue os escultores Y cai produclda entire los c lercs por Igualmente e concede Una patru-
marcada en el plsno acompasfado la provlncia de Orlente, h1z7 al ex I'ular importancla aRla actItud de log
Vol] el nlmero llia, cuiya parcel es pmlores cooperen en cr plan representante doctor LuIs Grau jles en Isa proinclca de Las VIllas.
ie formrp irregular co suno re cdeo d -- c n de1 Gb/ei Aguero, l-s declasracrcneis lsuientes: Entre Ias ullimas entrevistta que
a5689' M2. v ndaporsu frento de construcclones del Gbno. En el PIproblema queo hnbr de deba- se han clcbredo olrededlor de este
rcrib+ NarcLso. derecha con solar nu- Is oli asivqesnilmnaut wfbqi irn&IJe
mero dos, por sa izquierda con el En. v despacho del M,'er del'lrse per a aradUle qpe oenslblecii- suoo e be vron se so
n .de. osparI deoedespida lOc doct oeeIC se l.a praduldo par dl tale-eroa
-rlsto de los solare.s de donde pro- Obrac Publicis. recibi el arqu.lec- milnto del sfeor Armando Inlan1r. berad d 'lor Nueez P:oruond x loI
r eda, y. par el 1onlado lgualmente n Siiin Mart lin.dr11 iiATiridao lcprv.el', ofo' litble de dent, rohilegnade o 'Illareons IJoige Garcta Monies ,v
eil el rest de los solares de doncc,, Ne1 d e rtistass plilosey.ntr o y escutslli 1o 'iocl v. al eflco dt que di- Al.ontnio Martinocle F-ega i el e
pioeeda, y que se dice ser de In pro- reo de aori"lib se'ns. 0n"c o ln lls iI '-larls'o dco v'sdpersaleo n ioereflde de- 0tdorello IsCire Leon.
piledad de In sefoora Caridad Daniel. o-nbreve carnbnni do imprles1'' no in'easilos a xeidrs lonsituienet
Slil clue o01.0." uii doauicilo. mieaniflotandoi qtU essaban ell ejecir E or I _____
Ql e palr provcind lnra de es-t di 1, i6 c -vprcove lada' grsndes coner ci El or Lorio B(nilt w e d do ha 0d 'P'9 (0- P AANO
Pha d pPa r lc seluo dCar ee xc c'- C Olies. Ul. dc ri e l nI r el P plaici e sipI Na de alllasdo aI Partido Liberaol i "
Sinteyconlocor omae par e-te m-d- hellas Aries La spillieO del bel- s [ do ao.lo el, la Ju11ta Elec- RnIre iscMPeiios elementos p1-c
d aoe roetcllc a 1o0 ducliOsAa la rlt3- ii 'ao Selru n lnlfaeso ciisc dellno- lI "Idel Rle do L a bandoa. doild (' o Se 'eio Ie la Impresion de que
d o se erifcta a los ellis FLVia protesir leslesit manifeto we en hna mila pelpo la vrioil se la ?ampnlalcion del plaze,
U ie c druantaaisk o perladr-s n 'ee- nque los arlstas. ngeeleros. aftl' I' Icc 100 lad.0 con mio del 1nde r de C o rra dlpa
leesocon d- ectosiv otros profaeese s o una or en xlltdicllor de itiad:cion qle or est aen Pe Iproxlno olat 10e. para-
tha expniplaclon pars elal dI NUE- iu coperacidona lasconstruccioir, resolvice par eoel Conttei i o-cutl" -s ype
SVE d Marzo pr0loximoa it ls Nuea 1da ld ouvee1a-l es Ltierel para clio -sab00 Libra PrcaO "S pe
30 ce In m de "ha ia.dconca, ant i-C S a ug ad ue isrn. eraIcl,.-tiro a'd ]a uen IO lan qu e dtas n CI P Cane)a-Turas egun
D.110 pRe DasiCna dccr no5o la sin o ..me .e. ros el arf0 0deonpc ..o i or ariaen SBal, en ocobie del pao -ue pedido al upeior El.ectoral per
ic' ..utJpPara -lesignaclo do' dlC ....10o-curlI deas.nerlentlacionrf. etc .. 147,lel elcRdo Politico del Partido Re-
I ades, P ra el ava lo tde dicho o b e- s y ., t l dp -e s N oabi a e -ta --u--'-------- on D Ipu'E T I
1100, can el apeclriblnilohlila quo' I0.005- Cornsotaguooo ole Js preseclo's re No hail~bisa eson l~uo' nila olln el Purimpole
...... IsO .. b ... lt q ..... e rmra ~gutr~enta~'ei~dd dereeho del doctor Lone, pailsya In Se tl.....In.tmpiresttn de que len
Slila sce efelnariltroe el 'ndnseraolde cell rera a detecusinodon VntjdOaiderehs e atrLd.PC 0l S IO aipeled lee
Il oslotentro. pyclue los roncrurentes proesecocales, los manltosid quo'elintoo resorltao ci Trohelsal Supo'rior. een1laOo'005 do' ranana, snibado, el I-Il.
dehee cacaparecer can Ila Justifica- ena cooperciln no pocdia tonbec dif- dlaltlnta~s seelenclas y In. propia Cd- huoial acordarb Iloclue lie le nfl pe-
Cen- crimlaciones nip oeferea ls ono mao-a de Reprorelnleo 0100
e ndss os s narlstas capaetadon ue era el pri- Ea pru n d
..paacer lo Is parrin 10os perjulclo ices p ri e nn .bs IEnl6uaoportunldado y done debe
e mord atin eres Para nacer una tabor
F. ~ ~ ~ in caf v [ '" ventilarse estacute-all611, habri de
a .lee. de benefico comun, y de honor par ante
0-par "oubllcar enoa dia conse- s ellas Aries y para p l rse acer aos tue trenen el de-[ Po --- ........de
uco en... un Perldo e La Ha- El nainistr,. andesde dar por te r ecl Ii.... ----NO DESATIEN
6 bana se libra e presenote en Guano- minada Ia entrevista. les hIzo saber
c- bacca a once oe Pebr Ne e1948-lque el department habda cons- fundicidn, en Ins que los artistas -n. S S S R IN. 0 NRS
0- Dr. Rafael D. Silnehex Doalta. I trudo modernos edificlos en Luyano contrarian decidida cooperaci6n pa- SI U D. NECESIiA
A n t e iOn 0 C 0 leerta ll-,,a rc ittc. . e s. s oss de. ,l s d e . ..su s os- U N D I U R
308iPeas V.UNTICO
0 SeeeetflebccJadclieal_________________
12 3.4 ';de oo A LAS S DE LA TARDE I
..e..a.los o.ncJeles republica-os
del Aunteaneinta de La Habana.
El rto. para el qi 11nvi0e, Manuel MPRE ialcr il iFU 5TER
it Torrcs. dar o'omlena. a las dos COM R E *4Mm
die I& (aide. iO T N


VAGINA CATORCE


AR$O CXVT


Noticiero


politico

-Eapeean lot element polP li
ticos que el Tribtnal Elec-
loral ample el plaza para
coalicioncs.
-LIas aambleas provinciales
quedaa en taein poemoaen-
te a dichos efeclos.
-St debate c t el eno del
Pertido Dem6ocrata Ia iale-
giracian del llamado Tercer
Frente de Oposici6p.
-Aplazn uan mitit atintico
seialado par& mahana u--
bado.

LIBERALcS
Sc electuo sna relunion de repre-
senlativos del PL en Camaguey, con
1a prezldencia del doctor Varona
Poura, para tratar de la conleCCIOn
de las candldaluras para senaoores
y par a representantes en la proVlm-
cia.
Con el doctor Varon sRouri par-
Iclparon de la conlerencla. IlO 6a-
pirantes senator-aes Ramon .ay-
din y Eduardo Zayas BazAn, el re-
presentante Alfredo Valdes Lopez, el
alcalde de Coego de Avla Generoso
Vega y el llder de la Juventud LI-
beral en aquella region Luit o-
carras.
Al 'TEN'I I'C)S
El milin sehalado para manna,
abado. a Icn de proclamar a can-
dddatura presidential del arquilecto
Jose R San Martin y la de Conrlnil-
ta Castanedo de Lopez, pars repre-
senLante. acto organizaod por ia A.so-
cl0ac011 Nacional de Union de DWs-
empleados. ha side translerloo para
el dia 10, con motivo de laI repenli-
na enfermedad del director polItiro
de diCna asocoacion, selor J. Forca-
de.
ReunicOds numerooss elemPnnltoa del
autentili.smo, en la caa del conce-
jal autentlco Casildo TrApaga. en
Artemisa. se lormo un comlte a la-
vor de la cahdldatura presidenrial
del senador F'rlo Socarras. del que
forman part los sefltores Basillo Be-
lumen Laborl. que In preside, y Juan
Garcia. Manuel Perez, Roberto Ra-
mirez, Juan Francisco Salgado, Jo-
se A Diaz. Ramon Lopez, Joeselma
Diaz. Arturo Glutierrez y mucnoa

Quince de los alcalde s mnunlclpales
que inltegraon el block mayoriarlo
Aoutentico-Republicano, se an ae1l1-
gido nuevainente as los Jeles det Pa-
tido Revoluclonarlo Cubano (Auten-
Lico) y a la Asamblea Provincial del
mismo, relterandoles su interest en
que el candidate de la Alianza pars
gobernador de La Habana, 10o ea
ur. o de los alcialdes de la provlncla y
que dicha deslgnacldn reClga R n en
doctor Emilio Sorondo Campaneria,
actual alcalde de Bauta.
ORTODOXOS
La mayorla de l]os deJlegado s a Ia
asamblea provmclal ortOdoaO de P1-
nar del Rio ae reunlo el pasao mier-
coles, en la villa de Guanajay y ac?-
do: apoyar. decidldamente la Int1 -
gracion de un nuevo bloque opoil-
rionista.: aceptar las dos poStulaclo-
nips senatorales que corresponden aL
PVC en la provmcIa: y respaldcar los
nolnbres de los creadores del partido
en la region docltores R. Domlnador
Perez y Eduardo Diaz Ortega, para
que sean los escogldos para tlguirar
como candidatoG en la boleta sena-
torial.
DEMOCRATS
Los organismos ollclires y airec-
tores del PD lohan sido cltados en 1I
sigulente lorrna:
S Connte eJecuUyo naclonal part el
S lunes)8. al obJeto de conocer ae los
pactoas de coallclon provlncial que
hayan celebrado las asambleas co-
rrespondientes.
Asamblea provincial de La Habana.
para el citado lunes 8, para Ilenar
las lormalidades de ley y postular
los candidates al cargo de senador
en esta provmcia.
Asamblea provincial de Ia Baba-
na. para coaliclon en esta provmcla
y postular al cargo de gobernadodr.
En PI el no del Partidoin Democra-
I0 0ontinuaU desarrollandose una
tperle pugna sore la mejor linea
sup debe seguir el Partldo en la oo-

- A~OO~q DIARIO DE LA MARINA-VIERNES. 5 DE MARZO DE 1948 PAGINA QUINCE


Se abstendrd. Inglaterra de votar en el
ConsejodeSeguridad de Ia ONU sobre
el plan para la partici6n de Palestina|


ROSTROS INTERNACIONALES


I
I


Algums delegados creen que antes de disvutirse sabre el plan L
leben acerse gestioanes, conciliadoras entire irabes y iudios.
Siria contraria a ]a particiln. Rus ia I acepta con enmiendlas
LAKE SUCCESS, marzo 4. lAP. dos Unidos, R os y China-pAra qu c L
-Los funcionarios de los Esados ronsul o e a nrdbs y i iudos con el l c
Unidos inistieron esta noch oen qu deI llgar a un arreglo pacifico.E
dl Caorsejo de Seguridad de Ia ONU Bilgica contest con una enmien-
ptniga a volardn el prep6sita de lIe- da pidiendo el nombramientol de Ia
var a la prictica el plan de partii6n comti6ns de las cinco g-andes po- d~
de Palestini y s espera que a pri- pro sin el prafo ptar el cual el
mera votaci6n de prueba se realie Consola teoga que aprobar el plan
mafilna. de la AsambNlea. Estados Unidos re- a
Front a ia paposibilidad de una de- chaz6 esLta nmienda. 47
rrota calrerta, los Estados Unidos Andrel A. Gromyko, de Rusla, di- l"/
dicen do rodo autorizado que segu- io a Conseo que eans partidro do i
rio dAendido sau reosluti6n. El a partici6n. Poro no cre quoe sea
delegadoanericano Warren Pl Aus- neceraria una comiaion formal pars e
tis do que un voto a favor de ta dquo hg lam cdnsulla s.
medds es un vot eon pro de Ta di-. nSilgia. Canadr y China se muds- 1
vision de Tierra Santa. tran partidarias do Ta comdsi6n lam ta
Algunos delegados queo se oaponen hm r e p r ontrarias a que se acep. d
a las desons de Austin declaran que tc el plan. Insisten e n que esa me i
es tiermpo ain para votar el plan; dida debe oestudlarseo despuds que fra-
creeon que antes deben realizarse g's- casen lons esfuerzos de canciliacidn. e
tiones conciliadioras con Ia lnalidad Bdigica y Canadi votarcn on la hi
de hallar soluciones aceptablTes pr Aambleoa en pro deo Ia particl6n y .
judlos y Arabos. China me abstuvo. sir
Un vocero de i delegacidn ameri- Siria es contraria de a parptieia I
cana dijo que su pals quiere una va- en toda form. La Gran Brotaha
tlaci6n y que no accept transaccioa- anunci6 queo se abstendr i.
neos. De esl manera los Estados Unl -
La cenRs de coma rdgue:o Austin dos tondrin en contra a rcinco de la o
propusa Ia somana pasada que el delegados y, par tanto, no lograrin Mllentras las feergasa amanl tat seasotlan a Checoslovaquvsq ell ci
Consejo a cepte el plan aprobado el la i mayoria de saete que so ncsita dl pgadoo cheo anto el Conso do S raeuridad do la NaRlone Unldas
29 de noviembre par la Asemblea ne ipars tomar acuerdoa csnverb dasb oe al talant cono su onalega sovitlco, on ocasl6n de de-
Ia ONU dividlendo a Palestma en dos Nada se ha dicho acerca de Ta suer- batrse el prablema do Palestis. Andre i Gromyko (lquierdal jefe dao p
ctles, unos rabe y ot pro judio. Ae- t quo corra la proposicidn belga .t
is recoamlenda que so designed una e ros en los control inform.dos ae Ia delegselan sovhtica, aparee harlando con iel Dr. Karel .lslck, chaco
comsi6n da o las mgrandes palt.nrias. sugiere quo el Conseja hallara cal- y president de Is cnalmil de Palestlina. El rury dli6 I eapslda a Is
tencias--Francia. Gran Bro ataioEsta. guin mltodo por el cual se hogan cOmars.
todos ns esfuerzos on pro de la con- ....
ciliarido.-
Ordenan suspender Dewey acui sa de derrochador al gobierno ,
las inspecciones CABLES EN de Truman y dice que amenaza llevar el
del 2.75 por cilento SINTE S IS pails a un estado de ruinosa iniflaci6n -,-ber a losnp c o e n p r u n ^' ^ ' 1, ^ ^ cr s c m as q p d ry o a P a E r p ._________
No h"sido aptobada aln Ia CONTRA ELTAUMENTO DE LA rEsti deschoh por las luchas'y el emalestar), dice. Algunol T
"a TARIFA
reglamSentaci6n del impuesto SAN FRANCISCO. marzo 4. Uni- politicos republicans y dem6cratas sugieren Ia nominacimdn
ted).--Albert W. Gatov, president
suntuarno. Una investigaci6n do Ia Pacific American Steampaship del Gral Mac Arthur para Ia Presidencla de Estados Unidos
Association, protest6 del propuesto
La suapenslin de las inspecciones aumento del s I por cien I.oai n los de-!
del tribute 2.75 sabre lao von- rschos pars el criuce del Canal de WASHINGTON. niatzo 4. I API,- klcn D. Raooevolt riand particltit
las y enlradas brutas fud dispuesta Panami y dijo que los derechorh ac- l Goberniidor Thomas E. Dewey dv- cora candid to en l .oel eebors
ayer or el senior -Antonio Prio Soa- tuales podrian ser reducidos si lea nunci hy a la adml etraerion de pIn cdenrllcs de 1 n al44. e
card director gonral deo Rentas arcos del Gobierno pagaranIn oa de- arumais pa derc .hadora de la Nusso goble nia iinatinal csip
SImplestco del Mlinisterl o d e- rehs qu les orrespndin trondos plblicos. dicenda lo quei anen- dashho paro la ucha Yel males-
amienda $3idel qu astl dea la s 0a. ev-larc d quoe el aunent o imenaza- za rol n pri'orar luit -llnasa inflono- Lar.di el Gobernitadlr en suI men- I
cianda el qe sti Inido. 6 Im o. D cuanro que rni el aueno amenaza- tntrt ntrtroaae l20aap.p a' oia au
perindistas, agregando que In ha he- h ba "I exisencia mrsma" de ]os coni- clan-. iLa Izo PI neo:vorquio, suos car- sale. .Su prodigy derrcshe del dine-
ha pars reirganizar el cuerpo deo panicas navieras de Ia corcta o ndo9- gos5 desde Albany en en mennaiecro qua exprllie a nov-ero pueblo ciron
inspoctores e inv stigor laos diversas lab dc Ion s atados Unidos. ya quo de gratotud a lOs amigms de WiSron- leipue.itn, anicaa i-n trtim lila
de unclias qu sefle han p resentdo Ia mismas estaban perdiendo nnual- sin hiOu reslaint i aipiraclon s da irul nsa nflar non
ptr comerciantes -e La Habana y del omente tres millanosy mvdidne d6- IBa ilamloni Irpresidencial republi- Nllnestrs areas v imo repiibricaeno
Interior. denuncias quoe efialan lo lares por las cargamntosi transpor- icanas. es rostaurar la itaegridal. Ia cn mpe-
ox trsionec que los referidos insper- tada dcrd costa a costa iro palicro ue0 dr a tobin ia v Lonla l propoitr on eI gobleropar iame te or elacu~lGo ieno cioeno rribzr n tBE aionip? a anna %- els h pr opos ito en e *
toro reslizan con Tlon contribeuyn-taes Ale6 cue ol Canal debJera aer nurevo Preidmentr. el repre.aentante A nporn lo l
dv l rs d iLenaos giro mer caniles on ierado cornom i proyecto de L. Miller. baton ev- parche Ra vor del Una tace td n heveha paotr el airAl- -
giroao a ac mlercantil de oUSi ------------- ye aUnalh.ul prlsA a- ;nsugpara rlorcar a ia nl
afectads per oesa tributarc6n, espe- defense na rctional financiad o general Douglas eMar Arlthur ne JRemcraM. Curler. do Boston, pa-
cialmenteo el c mnorista. al. indicando que dntguna lira dem- Esato v viguro de queo aceptarli I ra qu e.as demrSrata s tnmenRt al go-
A proplsits de tellao Tecordi Ta ress del Gobierno esta oblgada a ne-inacifn republIanas. a s e le nerat Mac Arthur par r and datoy
votesta mantenida en el reccente pgar el 3 par. cientode interis so- brinda v-n Filavdelfia,. dlio,,ller en descartcn a Triimnsn, ha aido depln-
ll Con.egr deo a Feoderatcutn No- re su inversion original. om dicurso prorncotado aCdTIaa CA- rado par el presidentL d e Comro*n
cieoal de ,elalistas celebradot en Ia DELEA RAIIEAA marsdRepv tant democritira de-l E.taso, John F Ca-
cludad de Cienfuegos. an que el pon- Je: ELGA'I-W ^ foSLNAA m r ma deRp entantrfo ma alaJu t
ciudad de Cienfuegos, a enoqu l pr-- lMientra t to i. co nhrovrsla del hill, romn una pftplaIda traperi
idento de la Federacidn. senior Lu -OGto-TA Sursobre el pingriman de los dere- del hombre a quien Truman acn de iL
io Fuentes Corripis procland po- RIO DE JANEThI( narzi,, i iti- chis rivlles dv Trumin ta Ilegado al Ia proton.
lia dcentes ue"impornteitncar.l-e.- d) (cu-dr ronstltcifda o riaCnceot00sen0 del partidos emmcrnitieo En el Oestt., P C T 0 tsg ae c oa
A lcamntes que "deontienu elo cos- pt. loeguel pbraoucllfia ana ConferJn- .1
cado de cosas imperanteeldad r,.do ,',.. ", P nnv ado Ocroil. La mv-c Lno antigo. dv-e Wallace nc Prnnsl- grefia con Harry Bridg.% slider de Ilos
e verinen anecesdad de ue,-,. ern or lnian tin r In en York obreros de oapucrtc quiden h dv-
der sus act lvidades". .,ilnir lo PI eanitollr hoanNeven dnpar el domir nRo, en el r ual hablark scatido el acur-do en qup le de-
Eye oSlodo do rosas. afiidi6,.es cac ~nto F uiis v-a i dvetgd ac nv-v-in et parat dontt vtituyorn director v- nals i tioo-c
Jusla slav-mo que vi.ne soo.itando c"""l 7v- i -cv lbbi,.... :i eccador Ar- vLa-I ....utr.s de Dewey aIaad .... de que r pon a drectWalr raic... la va-ac
en Ia clause mlnoristIsa la political que our af o, orliadtoi.c smile Oil- nlstracion ds Tru man fueran tan te eu plan de rethabilitacion -de
observan los inspectores en pericli- ieair, o ldi tictist cari la acres cois rnlad Trtuemdirtoca Isran- E r lpa. n-
cit de una clase que es Ia primera JYo ao {critique oh pv-imrdloista ac- o .ora n
en velar po- el mas estricto cuinpli- nino v-ardhin.
sentoode dolasleyes, aportandonalvcra- HEPHZIho IiA, (ia, rgi, imroc4 4-- A -i. los s en ina em boscada
rjo pfiblico crecida cuantia y luchan-iJiIn htd) l'ueroms niciiaresv-oc va -Ac en- 3,l uila l o IsJna .ad
do. en buena lid. contra ha compe--,'-s i'ealiran intAn is emqun sa c ctentaI
tencia desIcal, siendo merecedora que ,rP cna n Suosca drp dos avesconocciI- una patrllla de hebreos que I i ltenta
se le rate con Ias mismas arms qCle Ivqu- dieran mouerl, -.ii saXento, dte
ella esgrimeo. ... 6Our I,..hnig-,ltc i.... d ot ... ad- m inar una carretera cerca de Jerusalen
Tambion-iido el seny Por a roca-g e ti-sc00 s i tour to ulcu. v s--
rris que cl tevt-o ptiblico ha recau-vpar-an Pu cin llqc ci ot ahi 4TW$si.e[
dad $2043.393.23 par concept del pvso a toslrosiatr 0i do- 1nV in n'hoso- JERUSALEN. mrazo 4. (AP.-Una ,rrumpido Ia finica nruia judia df os-
emprhstito de 35 millones. con st.ue- vtsId iid iIsspoliths. [patrutla del Haganah -oeJdrv-tio clan- ta a TeI-Avih
rail de $30)..501 11, bhta Is Iafecha, h arenteml eriiret ec-ibtb ri cn(, d,- otenaJ udido- Ia rusat penotro pro- La embonsada fhi#tPniidilda par iunn.
sabre el estimado. vPor o cuando intrrgcr a s honsdee. o- fundamocnte eni territorio arabe, al 200 .rtbveh, nI las collins altuacda
EL IMPUESTO SUNTUARIO -cidnsea en SOmcboro, en re aclmn con norte de Jerusaln, roayn en una em.- unas millas al torte dot aer6dromi
uEnTSs at quoh abla tintdos I cirL La bocarda,siendo anqtcilada. Despuos de KaL'andhya, en jerutialen Una 0s-
El proyecto de reogtamentaci6n del rotc is, quo tenta una descrilicl6n idel Ia ravbes guiaron a soldadio britii- lindad fuerza cudsa, catculadi en 25
Impt stoi untuarin vroado pnr acuor- acalcs. rat6o de -ptursr aa lst nalh. nricos "Iasta donde e ienrontraban lou hoambres. It& rehiazadaii n pudo hur
do ley de enero de o142 y reocmado choreo crcv-cis s cul. pern nsc des, tI 7 itdiveres despojados de ropa Las boals irabeo cotnoctdws l ucron
parcialmente por el actual Gobierno renocidoa recibicron a los ealgntcs c aarroas. dos hercdaas. .
sernt presentado en breve par el mt- tiros y si rarone seapar despums dc Se presume que Is patruila so pro- Soggfin lo sarabes. Ia patrtulla Ira-
nitro de Hacienda, ingenlero Vald6 si' v-PeresccUdn do ireinta tmaiss, parting cotrtar Ia rarretera d te Jerusa- abs de penetv-r a vras de las vo-
Mireno, a Ta consideraci6n de sus 10do a Ramallah, utbihzada par Ion ira- cnas pars roloar ]as minas cn Is
colagas del Conse)o, para eu apro0a1- ha encontrado cn en el Conre so s, co-ma represslia ppa haber dona-cavrretera. tropezand -con los defen-
oitaticy dor ld[ enss uter e ranls rr- v-np lau proposiclones do Iv do is mltado un puente las orabes. v ait- caore.- arabes. El encuentro dura dos
sentativos de toas las fuerzas V"eftores "docor Manuel Doria IDuqtce, quesa vntr- canvoyes. que han inte-thors.
vas. quo, indoepndientemente do la e n Ia C imara do Representantes. y
hatalla que vienen sostenendo unito Elim Fileno de Cirdenasa en el Sv-- : .
con el pueblo .par .s. tntat abocmion nadc. lol funciana.ios do Ho.a.c..cacAcord6 Ia Reuni 6n de Comercio la
pay cl taz, innecesario y antlers- exponen que ni bien es ciertol1a-110
n6mico, gestionan quo. mientras sub- tabl-mposiit6nno produce conforec n fs or.. ... ... .se'f',mar- Ia ita
issta, sea aplicado sin lalos inoove- a 1los timados Ta dfiscaliaci6n del a e o- a ra ia u ta
nientes quo hasta ahra ha s promo- mismo es entonpecida tanto par el
video. consumidr camoe par el comercian- Ejecutiva que controlara Ia 0. 1. C
A Ia tesis que mantienen los co- .Te, Iaoque produce la merma de mis
tribuyentes del inpueslo en cuesti6., de median till6n de pesos que se ha
combatidndoho ccteracamenta ho que venido observando anualmente. Farn vnnstbhv-J or IR mseshros a condici6n de rue


A de,* "
ESEUEO


w ; !...,. ...U


*
*
U*
U


Lo eapejueloB Ray-Ban oflrcen proteccidn cien(ffica
contr& .1 reflejo y produce una vista cdmoda cuan-
do la lux eo intense porquo solamente perWtrn pa-
sar aquells porcidn de luIz quo produce buena vision.
Los lentes Ray-Ban absorben los rayoa ultra-violets w
lnfra-rolos y por tanto los o)Os rociben lux tiltrada y
fresca. La conslruccid6n, aiguiendo siempre los dlli-
mos dictados de la smoda, denola distinc1dn y buen
gusto Los tenemos en dos tamafios y con dos tonos
do absorci6n do lus. En casi todo looS easo pOdomos
hacero su prescripci6n en Crislales Ray Ban.

Optica

El Almendares


U.
U
U
U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U


exista otro organism, la Uni6n Aduanera. compue.'ta
potr los mismos. Tendri un sistema elective rolalorio
Debido a ]a ex stencia de laprevia Tomaronn parle en la hscltisidn ..
tensura en los comunicados de aren- F Hallowan. d rip surarica. H C Co-
sa que se ofrecen a los periodiwtas ombs. de Australia. Miecyslaw BlI7-
en la ConfeenCc ncia deI la ONU. sobre tein. r Polonia, a..,w-.i.-i,-, de
Comercio y Empleo, de todas las reu- Chpecnslovaquia. P I F.-.r',. ,.,, de
niones efectuadas ayer bfueron tai-i- Belgica y F W Martin, dpl Reino
litados muy pocos mformes para l LUnidon. Y continuar e] debate robre
publticdad el rcismo tema en Ia prdxnma rsui-
El Comtie VI-Organizacion-en Eu nudn del Coonth VI
ses16n de ayer acordon la integracion Ajteriorment- en la sircon die a--.'r
de la Junta Ejecutiva de la Or0a- Pste Comti6 habia adoptadn una nita
rdzacl6in Inter acional de Comerrn. interpretativa que dice cnmn sigiie
-OIC-. la cual quedara constltuida "En el cao rip d condomin cuan-
Esr los reprpsentantes de 18 mim- do anbos c cdos .Ins condominios son
ro de la Organizacin. selecior-a- miembhrns de la Organizaci6n. pue-
dos por la Conferencia, a condici6n den. at ofi In desean. y acuerdan con-
de que una union adiuanera pueda juniampnte areptar esta Carta con
ser aiotelecta is Stoidos su integrnsi-,respecat at rv-nndtnminio'
tes son miembros d In Organizacitn
y si Jos mismos descan star repru-
sentado a com una unidad. Estos pun- l..ela rac i ul de
tos acordados estaban contenidos oi ensd 0 T Miguel de
el Inlorme aprobado del subcomitiL
sobre el artlculo 75 y un anexo para Rumania que se vi6
Ia aplicaci6n del mismo
La referida Junta Ej)ecttl e LvaierA i L i
equllibrada por medio de una amplia 0o01iad0o a aUU Lcar
representaci6n de zonas gograftc.is
vY establcera un sistema dp elscriono LONDRES. marzo 4. (APi- El ex
rotatorto y de contlnuidad -n lai roy Miguel de Rumania declar bhoy
Junta en una conferarcia de prec.sa, qua no
Ena etirminin, dv -rev afos. ti Cos- Se consider obligRao lai)r su abdi-
fereneta determpnara potcna mavo- cacion del tron idet su pavrua, Is cial
ra de las dos ter s prtea dscrd s lo. lftimpurstia por la fuirza En
delegados prpscnte, uals erAn os n d nurwro rorrr..ponaa
ocho mierosma clue ront-I destigtadoas lo. elox n l dnumrchi t Inr icconto
mcembros de Ia nmesaejecewiva Los odecliratl-n"
oiros mcembro de la Juita deberhin
ocr elegtdsbi pay I Ccvnf-ersnci par si-a ta1r 1; -ialr.o mnmticsaincc a
'ta madueci di rlosdra r p -ee rse nsraeartn por m s lcimpn incotIlr an
too de lanA mincrb.ir prponoip y vs Ia scrrriin.st-nrlc.s y rnucsa rie rier-
ciona queserainclldn e el cnt ii pui-nicts-vRcloai _,qjr~Ai s pctlc-i lot in-
Adptlon lI Crimilo VI un Icxto adi- Uvo de Ins pirifunrIn.: 'rarmhioit i. -
cltonals qc'c soricio ps oh cc p1- pswocic a ).s cciefcssi lcadil rit is
Citalin It dclrando qir cen lP eercitieon lropa oraivlont ron dv Ac pe snov-i
de sus funcinnes 0 OInrganizarans iet- dos En In cque a 1115tnsncAv-ccvrvonl
bra cnonsdnrar trhodarenteIso bas cr- q iern pOT m1 t prinma ernn a pTmerp
ctntanclscas sdmco dv- sits mieni mov- albn qu to meo pre.o-nte ranct -
eros lns ifactore prc slocln a esas mano Mchec a cs vvicitp-rcn
Ty to. ncriseciurncia dt.
sci deoirmilcarcones, onbre tIs t" r FonpIS.ei amc iid odcv-cmhr-
aes d riecvlsy mhro o de ds miembro 1947 los ct-torneb Pot a yO
encr-ernientes Gheaorghiu ol, miemh-o. dotn ds h
Se sgsrvtr despul cIna prv-oncgada nete rumeno. m opreoneniaronsil) I tfx
dlcssldncacetca del srtviuloP. 1-A. ie lI Itabditcia6n, ptdtl`sidnmr cii" to
cSu avcbn s tas prreidimesntas it ia Nrmara inmedatsamento Ambnzi .-
Ca1 al, qu estableroo quo laoimntern- neronra a palclo real. id.puth de que
brsc nohen drin Otcr recursn que elo hte fid rsdeadc poo destearttm nto.
proceoititients previstol a nha Carla armadois Me bnformnair tiLambla* que
pars quereolas y el arreglo de dfe- me harvan r. porbhble doe todo de-
rencias. Tambibn estipula eslo artcu- rramamsento de sangro quoasigulese
oIn que los miembro no pQidriA n re- co cn onacienoia de baa rdench
currir medidoias erion6micas unils- Qu ya mtbn da pars .' ca.o
herales contrarlas a Ias disposticlone
i o ha Carta de clpe yo no flirmsoxreP a5,ocumenta


SObispo 364 y OReily 365 A LAS 5

S" COMPARE


DE LA TARDE

;alcrMI


kechazada la queja
yugoslava contra
los Estados Unidos

a Comisi6n Econ6mica de la
)NU se declara incompetence;
se referia al oro conglado
LAKE SUCCESS. marzo 4. AP -
A Comlsilon Economica dcl Conr-
Eronomico y Social de Ins Na,-,-
." UnIdas decldlO hov qu In rs-
ImaRCIon dei orn yugolavo ron'!a-'
o .n los Etado Unldoa no P. ,sun-
de su Inrcumbencia
Yugoslavia ic quelo dr que los Et-
dos UnIdos r ti.n Pn n Ul powder
7 mlllonea de ddlarez ore Io quo s
otivo de grave dafio pars su pro-
ama de rehabllltaclon economics
fecL' a olror palaeo Por eO entien-
* que ol tema e adr crarctelr inter-
Iacional y conclerne al Conaejo su
)lucidn. El oro hu' Triido a Ins En-
dos Unldos cuando leo nazi in%'a-
eron a yugoslavia.
jDo delegados Ingl-a, amerlcano y
nezolano repudtaron los cargo que
ISo ayer Rulta 'referentec a que la
crsin econodmica del plan Marshal
rve para. ganar votos.
A. P. Moroaov, que representaba a
usia, reaerv L a su compafiero Aru-
unla. el derecho a contestar a los
icdentales.
Ea tonto conteatar (L lAs acuua-
ones de Yugoslavial dlciendo que
uyo es propaganda -dLjo el ru-
- cuando el mundo espera la res-
ue.ta del OoneJo a ema preguntla.
UNION ADUANERA FRANCO-
ITALIAN_
PARIS. marzo 4. (AP i'- Lof mi-
itlros de Relciones ExtierloreF de
rnna r Italia, seflores Georges Bi-
atill y Carlos Sforza, respecti'amen-
P. firmaran en breve un connemni
"PIvo a 1Is u nin odiuonera entirn
Ms praises. El actr se reahlara P,,


rorino(
MERE MONS. GROEBEIR. D-
FENSOR DE LA IGLESIA EN LA
ALEMANIA DE HITLER
CIUDAD DEL-VATICANO. fe-
bracr, ,NCi -Con laciuerte del
Excnio. Mons. Konrad Grieber, an-
znbispo de Friburgo en Brisgovia.
p trde la .iprarquiiialemana "unn
de soiuso iaalustres y eloaoa miem-
bro. v-vorentat "U (sserevatore
Romano" al enterarse de I nue-
Na
Monsefinr Groiber fallecin el I.h
Ic .ebrero a la edad de "76 aioi., de
oeusonta, en su aede oeinorada de
ruinu.
'Sup resistilr, bajo angustinsa.-
clrclinstancces, en special durante
la guerra, la hostildad de fuertas
aint icrlatianas. y deofendor conn riran
energta los derechi de lat alma-
Sde ]a Igoesca", agc-ega el diari va-
ticann.
Eacuditcrase Frilbirgo v-n I-icna
francesa d Ocipluricin. popI to ual
el Gobicrno frances, ha prcsenp-l-cai I
at Episcopado su condolencia cli-
cial El general Koecig. comansid.ite
en jefe de dicha zina, envie c c de-
legrd a sic fIngunroles.


PARATROPICO


"Maravliioso"! exclamard Ud. al escuchar nuevns, magn(-
fico radios PARATROPICO de la General Electric. La eba-
nilteria de los nuevos radio-PARA ['R()(I'0O es una obra
maestra de disefio... exquimlta .. vlegante... brlndando
una bellreza nunca antes lograds. -
F.n el nuevo radio G. E. PARATROPICO, enrnntrarAi ustEd
0tas venrajam:altavoz "DYNAPOVER", cuadrante "VISUA-
LI X", clntonlzacl6n de gama ensanchada, rejilla "MUILTI-
VI E \\'L, Indicador de tono de Ravo Cat6dico, aintonizacldn
de Inercla N complete troplcallizaclin.
Puede adquirlrlo con facilidades de pago.


GENERAL @ ELECTRIC

CUBANA, A.


MOari, No. 101 M.copoilins. Hsboss
par *4 0 0.0 lldy y Aquica.


1,,rds P.lI- 440
Cv...5Uy


as.isO t a0. 5 C4 6.o. dss .Or
Sacsiaga 6. Cbas 5.0 cc.,. -


EL EXITO


DE LATEMPORADA!


El gran compositor

y pianist cubano
ERNESTO LECUONA

y la ce'ebre interprete

de la cancion cubanaESTHER BORJA

en sus actuaciones diat'as en e/SALON COMEDOR


BELHOTEL NATIONAL DE CUBA


Dos shows diaries: 8.30 y 10.00 p. m.

Baile desde las 7.00 con las orquestas de losHERMANOS CASTRO


y Conjunto Niagara.


El radio favorite de los grades artistas..


EL NUEVO RADIO GENERAL ELECTRIC
. .... i n.. ...


MEIOR RECEPCIoON LOCAL

.. ..,. .. ...
.,lch.(- .c. .* (*,ol.d .* .qi s 'lai".

MASN POTENCIA EN ONDA COTA
.5bide lu g u.. es.b.l.. -d. >'al uaco 6 I.

10(l1 s c ga.al 6.1.nch ad.. ylltar dc |r.-
_ oe__ ____ _t__^ __1-6.o, y 0'.
I I I Il ="NoII


DIARIO.DE LA MARINA-VIERNES. 5 DE MARZO DE 1948


: . .. . F


PAGINA QUINCE


i


I AOCXVIPAGINA DIECISEIS


61 DIARIO DE LA. MARINA


MARZO 5 DE 1948


PICA DIL LO
CRIOLLO
Par SERGIO ACEBAL
Si es ciertq, io que se dice,.
que en New York ban descubicrto
un complot de terrorism
que tenia por objeto
dinamitar en un dia
oficinas; de correo,
estaciones ferroviarias,
peri6dicos y otros centros
cficiales, nos parece
quo el asunti es al goserie.
Lo dijimos no hace mucho:
sinentras scigan discutiendo
si debenon si no deben
dedicar cuantiosos credns
para delener la eia
queo vien' desdc muy loens:
mientras que sigan hablaendo
sin que sc pongan deacuerdo,
ira la quinta column
prepardndole el terreno
al pulpo, cuyos tenticulos
se cabe que son inmensos
y que ya van poco a poco
abarcando el Universe.
Dijimos que el mejor dia,
si no le aplican a tiempo *
a ese mal que va extendindose,
el necesario remedio,
verian caer per tierra
sus enormes rascacielos.
Esoc fud lo que dijimos
hace dias. Y creemos
que cuando Uegue la hera,
aqui en Cuba, por lo menos,
se caera el Capitolio.
colmando asi los deseos
de quien ha tiempo suspira
por que se acabe el Congreso.
El taamoso e CINZANITO
de ]a toma individual
es CINZANO, aperital
inigualable, exquislto
3, puro y estonacal.
No import que todo suba
de precio dia tras dia,
porquc en Monte y Factoria
ilempre LA ISLA DE CUBA
regaIna la mercancia.
No ande sin dinero, acligo,
que es horrible el estar bruja.
En LA IDEAL, joyeria
de Neptune esquina a Industria,
le darin lo que usted pida,
lievando una prenda suya.
Solo, en jaibol, come quiera
ea el FELIPE IH
el cognac que a todeo hare
relamerse bien de gusto.
Manzdrbeitia y Compaeia,
distribuidores unicos. -
Lo mismo que PARTAGAS
eigarro no encontraras,
pues siendo a mu lema flel,
podemos decir que ea el
cigarro que gusta mAs.


I Visit el yate argentino "Gaucho" elperincipe D. Juan


LLEGARON A LA HABANA EL ALCALDE Y LA REINA Desean modificar
DEL CARNAVAL DE TAMPA Y OTRAS DISTINGUIDAS lo legislado en el
REPRESENTACIONES. DE, LA SOCIElAD FLORIDANAiRetiro Tex ti le ri
Seri 1sle uno de los temas
esenciales del Congreso que
dari comienzo mafiana
En el V Gungorep Nacion ndeo]a
Induosria Textfl, do la AguJa p )a
Dertvacoa, que ser inauguro oct
tiuna. obbado, y ciatuaurad; eVn Iar,.,
chz-ill domingo pr6ximo, sebn tLr
tladop Importantes a untois relat
nadlo con eaa induatrla, coe trelh
rente a Ia modlficacinde dlIa L
del Reoiro de oin Obreros Teattles
Herequeneros quo extablece quo pat
quo un trabajador de eoa inaustr
pueda acagoere a lea beneficto ,
esa Ley. deberi Ilevar, Par Io meoo
35 afiao dedicado a eaza faenaks i
modifcacion tiene par objeto acori
dichcSotermlno a nolamente 201 afd
al igual que eit establecido os 01t
retires
Una sez que el Congrueo de OzOr
roe de Ia Indatrila Textil acuer,
propugnar era modificacl6n, ioaud
rigoente do la Fedoeracln de Trab;
jadoresc de la Industria Texul, p,
medoa do nu coumltd eJecutivo, ae pro,
pone 1ialtar loa comitkeacongre..in,
lea de log dlstintos particles, antoea
S1& Ia Cifeara rcoma n el Senado a f
de oIgrar Ia mn a rdzpida aolucion d
probllma
Tajobien neriln tratadaos en c
Caongreoe algunas cueatfone doec
rActer general para Ia clase crab
ladora que fueron inclulda.r Enri
flefoarla c e Ion dna ilimaos Crgr,
40 s Oreros celebrados, a oease,
Taoacalero y el de Transporte. y at
rleGs, Solicitar del Milnstro de Sal'
buidad quo e exija un meJor estal
asa.ritairio do leo talleres: creacldn
una UrIsersidad Obrera Autdnon
pars eodeno los trabajadore.s de nue
Ire pals, que estk roprersentada
Come oun aportoa mit a Ia necesaola colahoraelon turixtica entree Ia Florida y Cuba, arrlbaron ayr poer C.T.C., ante el ConseJo Central ,
In via area, proeedentes de Tampa, Miami y onras cludadeo flortdanao, el Alralde de Tampa aeflor Cur- Serviclos Pilblacoa par medlo de I
tis y seflora Robert Hendernchot en repreaentacl6n do Ia C.rmara do Comerclo tampefia; Denny Sheehan, delegado, y luchar contra l1s ab
"'Tedn"; Hark Cuesta, "Rotarlo"; Ios perlodlatan Ruben Fabelo, Bill Abbot y deaos Quelpo. Arompaflada de Ia a lvos aumentee do precious en lao a
seftorita Clarlta Cuevas, lIeg6 Ia Reins del Carnaval do Tampa, sefiorlta Katherine Ficclo. ticulos de primera nececsidad.
Acudleron al aeropuerto doe Rancho Boyeroa a reclblr a leo referldon vlajeron, el aefor Raomeo n Figae- El IV Gongreso Obrero de li I
reanen representacldn del Alealdo do La Habana, neflor Neolitn Castellanos, los doctored Santiago Valencia y duscala Textll tendrc t pra le el do
J00 ra! del Sindlcato Provincial de 'rr
lon Vidaila, poer a Corporacldn Naclonal del Turtamo. bajadores de Plantaz Eldrtricaa, Pr
do coqulna a Monte.

Ha descendido un 38% 9 a fabricacidn en toda la Republica Convocado el Senado para
.. ..... .... .. .......... ... . .... ...... .. ..r rip r m nrnr r.... .... .... ..-v..... .. q u e resu elv ms ob re e l p ag o


Elt tegoctlano de.aiautvlstca Inte.- cassa oe opartamentio y grandesre-r0e 00 codillp..t.r _______v___o___y_,no__,ne___uroo___nvesga__ns__ore-
rior del Ministerlo de Comercio ha sidencias. La tendencia a conslruir alquilar, por lo que puede observar- de atrasog a los ve' -fs, pareeron aye r ode s In ores Roa r n. oe, dep_ crste -ortunne .lacicd v'u que la senora Jachcd Ie devolve
qP arecieros ayrr Innscsenores Roger niocro do date Fariunno lecliod %ru quoSe l oa fira larhod le devcin'iora
ronfeecionado cc lnteresantea Iier- casas mis pequefias--dice el afoar 0s come en tmucns cases hay casas ldl d Ar oi rsa I i n
confecc"onado un in er. c debe a co m obacion <1 v'ra u e n o s alquilan El president del Senado doctor Antoni Qu ral. vecino de a call dadeMizahi residentesentoncesen los 11,440 mil pesos mas los 16,000
mo relaciccado con loe problem e os mo todebsae Iaucomprehecide tic nu- en 0000 iadquilan. Miguel SuaLrez Fernnmdez ha citado D numero 463 y Emiliho Viiro Powr l ralle 76 y Tercera, repartla Mira deo Vieror. a i madre del acusade.
doe reIacionado con los prpblean,0 q0 ciqo a ilcoalqluilaenuco quoedeoeli evalor d Ia dificacioncs par- a esin xtraordlsria prai edlo r nid-io on Li sor urn ro 01 ln ml. ood oreondo Edto no irano i olleaa pao deoquo,
de la vvieonda en nuetro pals, en el fan la mayors obligan a sus arrn liculfares durante el pasado ao fudr a lase cuatr dxaorintarda para el q residence en Linea numero 663f or m ar. pon.indn en manos de duat- a s irn o hi pr I qu
que se destioca is tendency a F abt i- delatarias a al ouilar habibiacionoe Soe do p $21.133,843.I lo que represent un lu es dp si cn-rin ahal in derdo su hijo, p er lo quo
car caras peqoefins, durante el pa- arbuy a a la d a eoa pr e m qu l dinero is leg islaores eonozcan Y rel- mulando unadenunciasa de e1sta4 pnr amb ep ar 6 pr gusi n ma mbn d acuerd anh
Reda aaio do 1947, en relacidn con el aIa present crisis de o vivienda. d nvertido en 1946. Terminal el inferrer van sobre Ia leglslacian que reco- mnAs de 27 riil peso. agocr Vi ero. cometido ol delao de estafa.
anterior de 146. En e xpresado iniormo dca diciendo quelanuev iendencla a mendara 1 Congreao el Pres dente Expuaso sefinor Queralt. que ha Areg6 Querall que dicho sujoi En iioual sonidn declr Vieliro.
Segin el promedio de 194. l]as edi- fabricar casas pequefias contribuirn oe la Republica en relacion con el rA cosa de un ano efectu6 un con- hn o 1g6 a realioar su camprom 0. a C In ] ocluiado se di6 cuenta a]
ficaciones senoealizaron sobre cons- que ouchas propiletnos aprovecban poderosamenle a solucionar el pro- page de pensiones a lons Veteranos venio de exportacrin de mercanoias sinl que se apropio del dinero, em- jeor zdo instrucci n de la Seccion Se-
irncciines rn costnsas. a basae de Ise exstencrn del considerable nume-blema de I nvivienda. ce Ia Independeneia. ron Eduardo Mlzzihi .Iohed v i la ircAndnse pare Paris. Al trAlar dc iijndp


Vacaciones de Pascua Florida
)ZOi4ia 6& 6z d rc


LA ALEGRE perspective de ]as ya muy pr6ximasVacaciones de Pascua

Florida cs una indeclinable invitaci6n a former el nuevo ropero, de

sport que la moda hace indispensable . En ct e nucvo ropero son

cscncialcs faIjas y paiitIUs como los ilustrados, discirados

para dar a su cuLcrpo, con una inigualada scnsaci6n de agilldad,

una linca cxquIsitamcntc clcgante y fcmncnina.


(1) Faia de 14" de lairgo ien lastex color nude. 1-2-3, 5.50
(2) Panty d l-astcx color nudir. 1-2-3, 5.50 a (3) Panty de lastcx
color nude. 1-2-. 4.50 (4 ) Fiaa de 12" d( largo color nude.
1-2-3. 4.50 l-a iiin r .'i ," rnai (I l-e ht'fv cr.-n panel
de nylon nu I .Ii 5ii 7.10

Terccr PNo.


dI. ,;, .
.1
en .

on En la cublertas del yate argentino "Gauchd", ourto en el puerto de l.a Hahana aparecen el Principe Don
U- 4uan, alKulfndole en orden el rapltan do dicha embearcacl6n. eior Ernento C. UrIburu; el oeoer Rafael Poiso,
ido romodoro del Havana Yacht Club, y el capltian Jose Luis Cappa. secrefarlo deli Princlpe Don Juan. AI fon-
de do o observan nuestron compafieros en In prenna ofinores, Kauffman, de a rrensa Asocilada, y Alonan, de
R la Prenna Unlda. l.a vlIlta a eR a ebarracil6n, fue determlnada deopurs de un anltuerzo que las menclonadas
R's-
a persona s celebraron eon el Havana nacht Club.
de El yate "Gaucno', celebre por hbher realiadn reelentednente t in vlaje pars reeditar el que hobo de
jun oegulr Crlnthbal Col6n, partiri hoy a fax 10 do la mafiana de La Hahbana en vajr de regreoe a Bit -
u- no Alires, con ecala en la Repiblica de Santo i Doningo. Un nutrido grupin de emtharcarlonen., entire ella
r- tin catasubmarinot de nuentra armada, encoltarlan a ene yate, hasta tre millsaf ftcra del puerto, come ho-
menajeo de despedlda a sum tripulantea, que acaban de reallizar un magnifico recorrldo parn recordarle a 1la
n- Humanldad. In qu fou Ia rut anegulda per el derrubrldor de Arn rlca.
Io-
a- aEN COMPUCIDAD CON SU A LAS 5 DE LA TARDE
HIJO, UNA SERORA EST'-''0
LA SUMA DE .27,000 PESOS COMPARE ,a/r iSLa Navidad de

otros tiempos
UNA MISA ,p GALLO "ACE
CIENI2O -
LA iglesja do Bah Francisco co-
bijaba en su portico a las gen-
tea que Ilegaban de los barrios y
que se agiomeraban de 1Id mon-
tea... Alli remansaban todas, can-
tabano todas, se mezcla.baA tod'as,
uasta que se abria la Iglesia y po-
nia Fray Fernando un poco de or-
den en la inundaci6n de juibIlo.
Fray Fernando era un hombre po-
pular. Naclera en el mismo Es-
tanco, y todos st pensamientos,
de una conmovedora transparen-
cia. antes de cuajarse en actosn o
convertirae en palabros, se le oban
a loenar de cOrazdn. Tenia humil-
dades en todo; llegara a sacrtstin,
yoera bastante. En el tumulto im-
ponente, se abria la 'iglesia, y
.aonzaba el... .Selior, aquelk) era
muchoe... ITenal qliue protestar, te-
nia que erguirse, tenila que debir
ASI:
-Pero, Sefnor, qu ye eston...?
Por. entos aonde vamos a pa-
rar... ?
Segula un silenclo angustiaoso., en
el que se quebraban los susplros
de alguna que otra viejina como s t
fuesen goteras. Alg-tten saltaba
de.nties:
--Si, mialma, eso ye mucho. ltien
razon. .,I
Y %a no pasaba nada.
Caitsmabase Fray Fernando. co-
Icaa sus manos .sobre el pecho.
quedaba u n instant inm6vil... Ya
nn pasaba nada en el redil.
A oira cosal Uzia pregunta:
-Y qud, vine la Cerrica.
V1 decita la rgspuesta:
-A buena hera... I
Ri- I tlegara la Cerrica, que se
"' a lciaaba Antonla. en realidad. Era
Sunt caja de inmisica; todas las ar-
''i;monls de este mundo, las ma
oulate las mals tierneas, las mia
,i, gerldoras, las mds saves, se las
pritera Dios en la garganta a eas-
l nefla del Estanco. Cantaba ella
in rmeo en dxtasis, yeran extasis ce-
.. a iaelos quo desparramaba en de-
rredox La cerrlca. una avectlla; la
laImaan af, y atlin era DO1O...I
i' A buina hors..,1
OLElt bten.
T egulv Fray Fernando pa Ie- ~
-Bueno, an oda., aydame ti...
.Vete dieindome nombres, les que te
- Woquen mejor ]a pandereta y can- di
Sten con mit finura, que se pongan
a e'ti Igo...
Y un nombre:
-Paca Secaes... I
Y Fray Fernando interrogaba a
Paca:
-BRch, nefia, gracies a Dios...!I
,'. nro aes ya. estks buena de les
m. ueles...?
,-. Seguldamente otro nombre:
-- eresina Mazorra.
-eon pa aci...
Y a Trieresina, enseguida:
'- -Y a tu padre hizol bien el fer-
'-. idlo que el mddicu I reoet6...?
A. se fo rmnaba el coro; y reso-
'. naba el organo en la iglesia to-
'', a'do por Fray Fernando, y en-
b ..-.. treben a paso lento las mujeres
e'"." i roncurso,. precdidas del coro
'aut nFmbraba Ins golpes de pan- p
jdereia y nlos Irlnos de malvis. El
-trino de sla Cerrica era utin hil u de
l.' .mi.'k a de gloria...
Sii, -Con paro" de amanto
:, mos I al portal, h
S torque ya. sabemos
condc el Nitio estr... I
t T'arE ls lR mujere. los hombres...
-- i.'os, ellos y elas., contesta-
a cn a Itrino con fervor
-Vamos todo al portal,
S a sdorar al Nifio celestial...
Vamos todos a Beldn,
a adorar a]l Nifo Dios y Rey... I
La Iglesia de 8an Francisco te-
mia magnlficencias victoriosas de
arquitectura y de cult. Al lado de
s au aitares, y sobre sus sepulcros
bia:-onados. se hablan converildo
enr, piedra con toda su armadura
blen cefida, los caballeros mayo-
-- r ae Ia Casa de Quiros La igle-
sU ae S ra lrancIsco comunicaba
a ias fiestas una vivificante maa-
.,. teaic Oro en todos los retablos,
oro en todas saa casullas. oro en
toa"a las llaynitas de que se coro-
--- naosn ]as candelas de sus lampa-
ra de plata. La voz de los sacer-
t doete aparentaba elevarse con ar-
dtenie efuai6n gratulatoria entre
In la nubes de incienso, e Iban los
no'as del 6rgano, con sue polifo-
4. nl an tumultuantes, a deshacerse
g a b alas contra los rosetones de ;a
bleda, Io mtasemo que golondrinas.
PF rl F1ernando eataba en m xtasis;
,f nanca tocara mejor. El coro de ls
SCemda-panderGs hoscon, vocei-
,w 'A dulces, exultaci6n cordial y Fe
cahlente--nunca pmpahari bu can-
tn oe una mayor ternura cariciosa.
A Y proelam6 el oficiante:
-Ire, Missa esf. .. I
V Candn perdi6 entoncs( el dominion
r.hre El. L im'ltus d:' alborozo
quc dabs la Nochchuena. se Ic
arremolnaron en el alma con gi-
blia Juventud. Ya no eld, ya no
o05. ya no pens6; pero el tro-
pei de onidos que levantaron sus
rnimnas y que se derramnaron por
tI naves desde los tubos del or-
Vano puleironeR a gritar am mas
1. ni maLs:
,',i -Arribah: Manolilleo.
._" abajo. Mbnoln... '"
N\'" De la quinta pasada
vo te liberld...!
,. Dto de Dies...! Fud el acabote'
Caic. la mitiica gracll que hablaba
can Manollllo. como una nsa de
rie'i en Ia ,olemnidad de la lltur-
via TldMdo los gozoc oculloto que
*' rniaban timldamente la Ida a Be-
ir, one algazara santa. turgleron
t, i,' nbertad. El ro-m do la Gerriea
de- sno en los acordee ballanette-
[fr la leltra uorrespondedntc:
--Arrlba. Mannllllo,
abaIn. ,Manao ..
P 1ale. n bocoistar onshbrnass.
.-.-nr sax osastsftuctn, 5 lernetar
i.- pie.. y a nrmar el tullet Lan:
,',a.,c ernt preollo.atn ramas tie set
.reido e.n, 1ttrnaiLa de albnro-
ro e.plrottmn tie eslidorn En cads
ir.sientole. tina traontit en on,'T: Ya% 'leali-raha ln .br?aui m
.e no a avDs to acerlaba a enJln-
u-at rIa realidad Ro oaatltgtibatn
It'. osboes cool ot a.snlcbro dot
Islands, y 00 e.ra, ndabloaba Fray
Fre, tslelnOs In barnoda dot corn
." --c cc eitiaoncaoa 05n Igto~sla...7
rNorsonlenaoca snctrc.n ., on Ine
I:, lecaittaba too, brasons
; Ar." D1e mlo del ilmsc. ertc


rq,,- ve
"ImItid d io. una tin
anm s le mitvetjo nAtia
N' rry FernAntdn paxt tOvra
SAhYra ml. te InS ralt chan t
il-sra mactnmo I Sni snla a in
fatde ctiona
Y 'len tca.,. re.liglntlnafente.


..Auoo
BBC


ANO CXVI


-B-ARO 5 3aa
-- VA


NAVIERA AZNAR, S. A.


Servicio HABANA-ESPANA
B. M. "MONTE ALTUBE"
Saldri sobre marzo 18 pars Bilbao admitiendo
pasajeros y carga.


Servicio ESPANA-HABANA
B. M. "MONTE ARNABAL"
Saldri de Bilbao en marzo 20, con escala en
Gij6n, Vigo, Sevilla y Cadiz.
*
Para informed:
TOUS y ASTORQUWI, S. A.
Agentes Generales
LONJA DEL COMERCIO. Dept. 209, Habana. Tel. A-6560CEMENT

C EM E N T 0

GRIS: $1.85 en partidas de 500 sacos.
9LANCO TRINITY: $3.50 saco.
ENTREGADO EN NUESTRO ALMACEN
MADERERA ANTONIO PEREZ, S. A.
FABRICA, 10 Habana. Telf. X.3241 X-4061


RENUNCIA DE UN MINISTRO se Antinnl Rutz Quir6s. encargan-
SAN SALVADOR. mann 4. iUni- do del despacho al subsecretario. Er-
'dl.-El president. general Salva- nestn A Nuiez.
or Cast aneda Castro. arept6 la re-' Manuel Guterrez Serrano fu nom
tuncia del ministro del Interior, In- brad subsecretarin del Interior.


CEMENTO {T>
(PrREZ Americano PEREZ
Excitetian en nuesto in acb cs
para entrega en e eleto.
Preclos Especialen.
/ PEREZ HERMANOS, S. A.
P REZRM Establecldon desde 1914. PER Z
E Lan6 802 X-2143 X-15345.
raZ dHABANA. S


._ .- Bravo de Mesas. Pub. A-3i85.
NIEGAN SERIEDAD AL SUERO cido que stus prelendidos desciubri-
QUE EL DR GUARNERI DICE Imnientos no desransan en narl cioeni-
HABER DESCUBIERTO ficamenple seo".
PARIS. marzo 4. lAP.i-El dnc.nh El dnejtnr Martin realize estudim en
Ram6n R. Martin ha visctado ,In Ita ]Europa rumpliendo Iamm16n en-
ia at doctor Guarneri. quien atclgao coredada por ot Instituto del Can-
aber descaberto uin suern par ia l cer v el Mnisterio die Salud Publi-
ruraci6n del rAncer. "estandn (tneen- ca de Buenic Aires


Canmsas para todos los gustos, de vestir
con cuello "PECO" y nuevos models
.,.-. C-,,-,-+ rcn,- I ca1 ,'ltim i r' loir nara IA


ae p _J-J, c L on .,Al UL ^,AL
proxima fiesta.

desde- 4.O(

EN LAS MEJORE

Mn Tbian, e die en-
lfalncrcltn n ie dolnr. Era I& mv.-
ma ,rcnctca qut le Ilena a el alma
* lrcy Ferntindo. tentiaeguro rtie
qie el Ntlen en .it no he prnd-
ftlosa. eecsonnricos t idA en Ia


DIARIO DE LA MARINA


PAIN DICEET


"ma LA ABiANA, VIlENS, 5 t EMA'LU UCD

El trasatlaintico "Magallanes" zarp6
I hacia Nueva York, Habana y Veracruz,
I con erecidn oasaie v ahinndante carLa'-


I

I -


MVIADRID. m iarzo 4q. (/P).--typtr
se reunion la Junta encargada de eon-
memorar el IV centenario de r,,. ,
miento del lil6tofo y jesuita olr.. I
P. Francisco Suarez. nacido -en
nada en enero de 1548 y mue ai .,
Lisboa el 27 de septiembre de o "
Presidio el aclto elministro dr L 'i ,
caci6n, senor bos lbbfiez 1 ii,,
asistiendo diversas personalida, oe..
cargadas de organlzar los act.,lr...
tlnados a honrar la inecioria .-el i,
lOsofo.
El embajador de Portugal. ( ...,
ra Parhexo. entlregd a la Ju ..
,2Omplar tileainoba de stArer _, .


AGUACATES
Compramos aguacates en
grande cantidaden siempre
y cuando sen de la mejor
calidad.
Al cotizar inf6rmenos prccio
a granel y envasado.
LAINZ Y CIA.
Aguiar 615. Telefonos:


neirousenpareceres puoicaiiaa I. M.887 M 28 7
Universidad de Coimbra. M-2887 y M-2837.
La junta acord6 publicar letoda aI
obras que escribi6 el pohigrafo Soa__-
rez en una nueva edici6n corregida
Cotn tnI motivn del rentenarin he- j. CAMPEON ESPANOL TIE AJE-
bra uIna exposicndin de obras. relra- DREZ. A L.A ARGENTINA
Io0 y paisajes de los diversos lungares MADRID, marzor 4 AP Antin.
quo fuern)n esrenarte de lac ida dic in Medutie. rntp de adedroc do
Suarez, ddndose dtersas rnfe'oren- ".'lt 'ra, perlraro e I tsgbant'e nlii,
eias sbreaIpersonahidd y obrA del cvttt rtito n Birtnrw Aire. 150rn5
hnomenajeadr, rrt'lepar on it trneon do moe.qtrKo
Se wrordo lambjhn pedir li adho- I01 Mr" del Pla tai
i on del Pnntfirroal CentenarionIa- .VVyconotildea1detrilbir lorcri-
ra to IrRI ;eqnlctrtard Is eportnna tliesranife-sloPInlrcampeotn Riuitque
veni. Is i tls ich pondre ltods mi voluntad
NAUFRAGO N PSQUERO il eAlierzo pOr hcer tin papel ho-
NAUFRAGO U.N PESQUERO norable..
CORURES ----
LA CORUNA, marzo 4 APi -- A (VEASE la Cronica de SOCIE-
consecuencia de los temperales ha
naufragado el peaquero "Panx6n" DADES ESPANOLAS en la pi-
pereciendo el patron y salvAndose 17 Dl
tripulantes. gin DIEZ)_____________
ALCALDE DESTITUIDO Y
MULTADO ESPAOLS
CADIZ,'marzo 4 (AP) El gober- ESPANO LES
nador civil destltuyd6 al alcalde y a CASA DE CAMBIO
todo el ayuntamiento del pueblo de Monedan Extroanjer.
Sentenil por "'negligencias graves en Oro de toda Clsaon
el desemnpeio de sus deberes e itre-
gularidades en materia de abasteci- RAMON DEL VAIIE
mientos" hlnpiso at alcadie Inmbit-n Ti.. Rey 211 M-711
na lttl dr ede 2 n.000 pesetas_ _'

Plan para mejorar Enmiliraiuna entidad
la economic en la bancaria de Espaha
America espahola bonos hipolecarios
WASHINGTION, marzo 4 (AP) MADRID, marco 4 (APl.-Se ha
El Peru ha proesenLlo hoy a I& aulorlicdlo- aL Banco Hlpotecarlo de
Uni6n Paar.americana un plan para Eepafia, enltidad semioficlal enrarsa-
mejorar la condlciones ecoenomicaja da de hacer prkstcamw .sobre tierrcn.
de Hispanoamdrica. FP1i rsometldo por 3 edficlost r.istiros y urbhnas, para
el doctor GCarlo Alzamora, delegado emltilr hla 054100 mlone s dr peASIL.a'
&1 Consejo Economico y Soclal Inter- mIs de edulna hipoleraria.s ocmnrtU-
imerlcano. Sera troladado a ]a con- zablee on irincltenla alnOs.
erencla. de Bogota. El mintstro de Haoeendai filjara I
Segun el plan, la eonferencia eLa- -cuantla y3 Ia fecha do l]as mliln'e.'
blecerS un Banco Interamerncrr.o en- parciales, a s come lo. intereae. qnue
cargado de sumnmlblstrar crdlto a ia devengaran, l- oque ro podrAn ser
naciones htipanoamertana. par& el superlorec al cuatro per rientn anual
des.nvolvimiento econ6mlco. aproba- LAS CONTRIBUCIONE-S OBRE I
r* una resolucl6n pidlendo quet las RENTAS RUBTICAS
nacilone.s amnerlcanas elimlnen Is MADRID, marzo 4, AP).-Se ait-
culotas de tmportacir: aprobara una ltoriza por un decrelo que los aumen-
resolucl6n contra el *dumping* del La de contlribuciones reperculan so-
mercado per las firmans ext.ranjeras; bre Ias renla.w rustca.s silempre que
establecerAt una Cominslon Interame- los arrendalarloas hayan avisado con
ricana de Transporte. y Comunica.- antlclpaclonl a los arrendadorea de dl-
clones par.a mejorar y coordlnar los cho aumento Aqiuellos arrendadorps
.ierviclos v eslablecersa un Iralltulo qute no Ins satLsfagar. podran ser de.s.-
Intleramerlca.no de Inmigrarctl6n para nhucliado.s
mejorar la corriente de trabajo ex-
trarJero a tispanoarnarica.
Mdxico y Colombia Io aprobaron INAUGURADO UN SERVICIO
Eaxa propostclon, si embargo, no
Po ha incluldo ene.l propuesto con- AEREO SEMANAL ENTRE
renlo ewaonmimco quo s.-a...r pre- BARCE
sentado at COonsejo Econ6mico y So- BARCELONA, ROMA Y MILAN
clal Inieramerlcano. --
La augestitn peniana de quo se ell- BARCELONA. marzo 4. AP -e
mlnen W cuotas de importacltn e An ha eatablecldo un a rniclo aireo en-
diriglda a ls- Etado r UrJdos. palis tre Roma v Milin *Illali v Barre-
que tiene cuola.a restrictlilvaa p onatpr n af)a' por Ia Compaila Ito-
importacione de azscar v algodhn, liana
artlculosa de produccl6n peruiana El eirvine ser henuanal

DESCUBRE UN MEDICO DE E. U.
UN METODO PARA DEMOlRAR EL
ENVEJECIMIENT) DE LOS SERIES

Estriba en introducir en las cilulas oxigeno ratalltiro
obtenido de la clorofila-sin destruir su valor efectivo
come catalizador de la oxidacion en ei organismo humane


OMAHA, Nebraaska. mar0z 4 .Unl- erxtracr6n de Is roroflla sin desltruir
ted) Un mtidicm de Chlcago Rnitun- su valor com o calalizador de la tox-
cri haber credo un melodo barkto dacion, que a done, segon el mc-
Sa 6.50 p i extraer de lai plant una u-- diro. han fallado los demts slatemas.
o a 6.5o tancla que demora el envejecimento Aflad6 que al Ilntroduclr eae oxilge-
de los wres ohumanos. no catalltlco en lao clulas humanasa.
S CAMISERIAS El doctor Boris crkman. que prac- donde son reactivasr poar sI oenzt-
tieaba su profesl6n en Rmia antesM 5eex as maa pcaprs stu ar Ia capacndad
do ventir a los E lado Unldne hace de oxdacc6n rde Ls cdlua.I
-25Lf osa, sdeo que puede extraer la Etl doata Berkman dto. tnaol-
cloroflla deo ta plants e n gren oAcala 0ente
a jamo lao estrago deoI lveJezose
bate maleo. deben en-aw mayor part a in dLu-
El doctor Berkmana hizom La! anl- minulda capacldidar tie pa.- % las. In
rioao nite I& clmalereera Reunion lntroduccl6n de Poto epodera-i.5smn y
Anuil del ConneJo de Is gn lodad natural entaloldar de" In nt iadecin
bermemura t nitu bnoa y de sum Local de Agrlcultorea beneflclarIa grandementer a I one-
"crc l b set r d. h a la mue E I-hombre de rienctn ntrron que rejf humann, 1] retardar In n gene-
to u Ie iho 0 regalaI r eloroflla producrila por ttu metodo rald6n eelular quo no pTnr' e ron *tI
reg romn rec, r l de lumbrea pa- ex blol6glramento active. Inalberada correr de Ir'i afno.
ra tdaa I&.% cno do no l lda. Ic -stable. cactcniendo vitamicni. El m.oitAtnseo .baes Isn tndelnt..-
tin cannaldi de eatrella. I A v K irIidn do lula cha vegetal en u.,
C. CABAL. I mttodo Berkmnan coniMte en la componentSlw.


I 1,O __ Las 7 P ._>_ 1 _- TTM ~ ....___
LA DICHOSA S resentta.
LADIHOAde grandes premids pentEL TERCER SORTEO DEL MILLION !
Etanmno organizadot par& enviarle durante e' tiempo de Ia Zafra actual, siq limited de can-
tidad, el numero de billeten que not pida.

ESCOJA "SU" NUMERO ENTIRE ESTA RELACION... iiY A SER MILLONARIO!!


7 K 74411
1A9 A Y'l
IDA-, 319?2
i.nmi 39l';|
1.97 1341
'?421 .717R-


KMIA IM.1.
AI4M41 I4
MIA1: 1111"
iroz. fll13 l
RRI N I 4 .'
141442 19151
91141 144P^%


11IM0 i42til
107140 18711"
I -l, 7I AC O
1140 7747
IlOA lt iK t


1710114
.'1100
W l', '

2 ARM
';iiim


3,)'-atit 1-170 7Vt-5 104120
313fi1 341 ; .1754 i 3972.5
'71Mia b0037 77170 14117
3.161 1 .1V11 .3777 1W1.17
T u' $9 l.ifi. l;. 41F i 1n2


Entrr lon \iajero5 figuran I I religiosos. El < Cl'millasa arribd a Bilbao. Seri restabtecido el dia orho
del presented el sermcio tranviano San Sebastian-!ter.deya
CADIZ. tar.o 4 I'ird, Slic;
haca NLMevat York I.a Habana v V
M IL racrr el trasal.lanti.cn a... g ...-I
llrvando abitndatil ptitsdJeF ra, r
UN M ILL ON glrviandofbnal )ij a
gi~zanantidad dr correspondence,.,
por s61o $110 E,,iroslp'asAjeroi.t ...........
Gaone eat@ GRAN PREMIO lions
del Sibado de GlorIa, 27 d EEL SERVICIO DE TRANVIAS ;A\.
Marzo, adqulrlerdo un billeto SEBASTIAN-HENDAVA
del Aforlunado GATO NEGRO. SAN SEBASTIAN marzo 4 'L'r-
-45Mi el media y 11 1a hoja- led --El din 8 so iretAhlecirra el -er-
Ilbre de gantos. vwin de tranvlas eotrv San Serhpfnt
CACHEIRO y HERMANO H' Henrda'a, interrumnpidn doedr l g:,
EL GATO NEGR Ha..i.an cuatr e.o ias dia, do id
EL GATO NEGRO iv tell, enlazando con In- tri
Obtspo 307 Tel. A-00(00 y A-7780. spafnolrs y francesen
Apartado 424 Teltg. Cacheiro. EL MARQUES DE COMILLAS N
Sucursales: BILBAO
Obispo y Aguicr M-4017. BILBAO, marzo 4 Unimled, -Pi.
Galiano y Zanja M-4298 rcedente de Norteamerra v La Ha
,.na enir6 en puerto eli aatlaititi"7
____________________ "Ma.rquee do Comillas" deoneinhir
W. ratido elentisrtc p"n aeros. ri,
ii _ellos el tnsuil do El Salvado 4 -
PORCEL-AN AS IHbao. An..... Tna...
iYAS OBITOS DE ART Taimbin lleg6 de Ja Am..i.a del
10YAS, 08190S BE AREI Sur el vapor "Monte Ambotl. cm>
Semcli inco pasajeros entre dIls t
__r/ ALCAZAR r ,g; ipul de estud .......t.......
EL A,, 0dS tree repatrlados poe ('tlmitt
CONSUl.ADO, 262, ESQUINA A del Goblerno espatul.
VIRTUDES. TELF. M--50S. l.a carga la romponen 2.121 t .
Slads de njal 600 deitcrittnov lwa,

Con diversos actos sera conmemorado
el IV centenario del padre jesuita
Francisco Suirez, filosofo granadino

Se puhlicari una edici6n corretgida de sus obras y %e darin
confrTencifas sbre mu pernonalidad. Naufrag6 un pesquero.
Deslituidos el Alcalde y rlodn el Ayuntamiento de Senltnil
M ni n .t ~ n t A ( API ....~


Aproveche exta oporinnidad qe lIe brinda
eLea Angelem .Sore" de eomprar artieulom de
Veramo a *n preclo realmente exceptional.


CAMISAS
C A M 1 5 A 5
De veatlr d. $4.50 y $3.25 a
$2.99.
Do sport con mangoa torga (en "Col
y a cuadron) do $4.50 a $2.99
y de $5.75 a $3.99.
Do Sporl McGregor con mango laor-
ga de $8.30 a $6.99.
D m vmtir, an blanco, de oxford,
importoda de $5.25 a $3.99.
Do veatir, n blonco, do ahntun e.
impotoada (marco Van Heoiaj do
$5.25 a $3.99.

ROPA WMmIORi
Colzoncillos oftKicOi im control
oar6si do poape do eoade d $1.75
a $1.19.
Colzoncillos Arrow oatlitico d
broodcoteh do $2.25 a $1.49.
Cotzoacilos de poplin de $1.25 a
89C.
Comise4oi de Crepd Santi, Suiza,
otlitieca, peo plumo de 85c a 59c.
Camisteasi otleticoas d leseda, Sotuo
de $1.50 c 99t.
Comiselast athletic Arrow de
$1.50 a 1.09.

CALCETER IA
Eacarpin de Nylon ,mportdado d
$1.35 a 89c.
Eacorpin Deportivo de 95Ca 0.74.
E-carpin de Roy6da y Nylp n de B8c
o 59c.
Eneorpin deportivo, importdo de
$1,.50 a 94c.
Eltcoarpi Enfgll'ih Rib, color enfero
do $1.25 o 74C.

PANTALONIS
Do muselcotst tropicoleo de
$10.OO y $1I 1.00 a 6.99.
De gabardina. con nzpper, do
$12.50 a $8.49.
De tropic-wool, con zipper, do
$13.50 a 9.49.
Do gobardte, roy n y Ionac de
$11.00 a $7.99.
Do Gabor- iWk de $1 3.50 a
$9.99.


6UAYABIRAS
De ilo purae do $15.00 a $9.99.
De croah do hino d $8.50 a
5.99.
Do pun suizo ean blnorcua y colored do
$10.50 a $7.2?.
De cotonia blonao, 50' ; bho, n
cuelo do port y di testir, do
$10.00 a $7.49.
De fuli aizo de seda, i colored, di
$10.00 a $7.49.
Do broocoehW bbowe, do $8.00 a
$6.99.
Do Nippe, color bet, eco cusono de
veifir, de $10.50 B $8.59.
De Iwahomaont de hIto da 19.50 a
14.45.

CHA QU ETA S
3 goabardina de $12.50 a
$4.89.

PULL OVENS
De falpo de $1.75 a $1.29.
Telidon de $3.45 a $2.89. .
Do royos de $2.25 a $1.64.
Teodos importados de $4.25 a
$349.
TePdo importadoc do $4.75 a
$3.69.

SDEPTO. DE SASTRiERIA
TRAJIS HICHOS
De vuielman de $34,50 a $26.99
Do Tropc-Wool do $42.50 a
$32.95.
De msehsna de $37.50 a $29.99

TRAJES A MEDIA
De troepic Coo de $45.00 a
$34.99.
De museno de $55.00 a $42.99


Estas ofertas durarin solamente hasta el dfa 15 de Marza
Va tenemom a la venta los uuevo n models de
VERANO de lon Irajes PALM BEACH. SI N-
FROT.f OODAI., eon locda iI lalla.v eolot-es.

SEH It 1.f10% PEDIDOiN AL 1 zEiscoCMa


iflOCleE


dl


i


!UT25 rAw,%P. Ulr--LLILII-


I A IlAnAKIA AlIUMICC C M17 WAAD74r) TW MAR


Enteros: $110.00; Medio,: $55.00; Hoja: $11.00, libres de gastos.
Preciol especiales a revendedores. Servicio inmediato.


C INU A 1A C I ItE ILf AIL
Obispo y Compostela Telef. A-6770- Aptdo. 748 La HabanaGRAN


LIQUIDACIONen


LOS ANGELES

STORE

NEPTUNO Y MANRIQUE


I'L


L1111L) L-;UiL)l POLO Icl I


I"


PAGINA DMECOO c o


"DIARIO DE LA MAR1NA.-VIERNES, 5 DE MARZO DE 1948


-, AOcXVO


NOTICIARIO ECONOMIC M U N D 0 F 1
SEGN MERRILL LYNCH
'OLSA DE LA, HABANA Central Ermlta .... -
(EMclutlo pars el DIAR10 DE LA MARINA, par hllo dirrecto do CLa. Cubana d V Avia-
Merrill Lynch, Plere, Penner Beane) ( OT I Z A C ION O F I C I A L '0 0 ae- 9
_____________ xpreso Adreo n'1teralboo
ricano . ....
INTERPRETACION DEK NOTICI na 0 a el'ojueves ya que lon vende- MARZO 4 DE 1948 Nauyu Dlstilling Corn- /
V COMENTARIOS dores recientes trataron de cubrirase Crn. Vand C^ LitogrAlca de La
DEL MERCADO cuando la demanda por contratos %ono Obllaelonec %r Habana, (Prels) . 20
Los Intentos para extender la re- provenientes de operadores alcistas y Cia Lltografica de La
cuperaci6n de las recilentes sesioncs el interns del mercado era bueno. El Rep. b I I c a de C U 8: Habana, (Cornsma) . 2 -
fucron conspicuamente ddbiles en el avance se produjo por el anuncio 1905. (Deuda Int.) . 120'. Ca. Acueductos de Cu-
mercado del midrcoles. Los pr!qios O del secretario de Agricullura decla- 1909-1949 . . . 102 ba ... .... 7i 71
apertura fuerop bajos, e un gran nl- rando que el Goblerno iba a entrar 1914-1949 iMorgan) . 10" Concretera Naclonal (Co-
mero de casos y ls euerzos paa en el merrado de granoo y al mismo 1923-1953 (Morgan) .104 munes ....... 5
rean. udar el.alza en la mitad de la tiempo pedia ofertas de harina para 0 P. 1930-1845 .. 178 Orange Cru.h de Cuba -
e-.,:r. rco lograron ganar fuerza. Con- ser sometidas el viernes. El mnercado 1037-1977 . ... 1177' 118,'
i'.dL,. _I en sU totalidad, el dia tuvo de granos decididamente progres6d 1041-1855- ... 109, 110'-, owano V'nd
un miodcrado exceso de ganancias so- despuds qu e se reanudaron las ope- Obllgalonesa Oro con '7 -% -
bre lao pardidas. El volume de ope- raciones. Este progress estinul6 la cupones . ... .100 Cedulau Primera Papele-
raciones tuvo una tendencia a dis- demand especigimente por part de Obllacioneis Oro coni 4 ra Cubana .... 1. 0 -O
Smimuir con Ins precious altos 'del die. los operadores quo habian estado es- cupones ... 90.. ta Undos ........ 21'. -
Centro Astutniaaao 1920 no Gl -
En efecto,. la porci6on rnas active en perando que el mercado produjera CU1n .ao. 92- Uion Oil . .. ... 3 5
1965 .OT. . .--. 33.
el volume de operaclones del dia incentive para comprar o vender. Los Banco Territorial Berle' B. OTIZACION A -S FECHA
turvo lugar en ]a hora final cuando conlratos no fueron mucbos y los que 1944-1966 . . .. -
la mayor part de laI mejoras en los se encontraban "descubiertos" tuvie- Banco Terrltorial Serle B. Cm. nee
precious de oIns valores se esfumaron. ron que pagar los precious cotizadoas a 1944-1966 . . 76 Bnnn, r otlt, I mn e,,
Tendencias de precious mks accessible; querian obtener algodi.. Por otro Banco Territorial Serle C, --
durante la hora final se produjeron lado los reports de Washington ifidi- 1944-1974 . . . 91 Repu llca de Cuba:
al existir tendencies reaccionarias en can un progreso lento en los planes Gas, 1904-194 .. 113 Speyer 4(1 ... 101 -
el mercado de "comoditles". Respec- de ayuda international, sobre los que Consoldados . . . 52 Morgan 5 . . . 102 -
to a los promedios de precious selec- se fundan mayormente las futuras HBvana Electric rDeben- Morgan 505' .... 104 -
tivo, bos industriales mostraron una exportaciones. La Commodity Credit tures, 1926-1951 ... 60 7v 1977. 4 e ..... 17' -
pequeoa pdrdida durante el dia. tambin anunei6 que el subsidio ha- Mercado de Abato y 1955,23 r en c Ral.. -
mtentras lns ferrovtarios pudieron bia sido reducido de %5 ct. la libra Consume Is. Hip . 23 Havana Electric Ralliav
retener solamente una fraccl6n de su a ct. hacidndose efectivo tome- Papelera, Sorle B, 1922- Co.. (Bonos) .... 52 -
1944- .. -... 50 Havana Electric Rallba-
temprano advance. Lao acciones de diatamente. El tiempo continda des- Telelono. iDebentures), GCo., (Debenture). 6, 7i
entidades productoras de petro6leo favorable except en el suroeste don- 1945-1965 . . 107 Cuba R. R. 1952. 5% 74 -
f(eron de nuevo relativamente actj- de Ias cultivos parecen ester progre- Unldos 1906, (Irrediml- Cuba R. R. Certllicado5
vas y se anotaron ganancias adicio- sando bien. Las Indicaciones son de bles) . .. . 1 de Dep6sito . . 32 -
nales. La aparente falta de urgencia que el mercado ha tomadc un defo- Cia. Azucarera Cespedes,. Cuba R._R. 1946, 6% . 58 -
tanto de Ios compradores como yen- nido curo haacia niveles mAs altoa. 1924-1843 . . . Cuba R. R. Certilicados
dedores en el meroado del mi6rco- North American Sugar de Dep6slto ..... 14 -
les se evidencio por Ia ausencia de GRANOS. El Gobierno estAl a Co., 1923-1043 . . . 6 Cuba R. R. 1945, 71,', 61 -
acciones transferlda% en grandes blo- punto de reanudar las compras de Central Santa Catalina, Cuba R. R. Certlticados
ques. El resultado por lo tanto no granos. El setretario de Agricultura, 1936-1949 .-. ... 6 ie Depdsito . 34' -
no fue otro que deJar al mercado Anderson, anunci6 que habia soli. Cila. Azucarera Vicara. Norte ie Cuba, 1942.
en una situaci6n inconclusa respec- tado de los molinos de harinra la pre- IDebenturesi 5l.. 'e 4ub --
to a su mss inmediato curso. Desde sentaci n de ofertas para el medio NoSre de Cuba ICerilfica-
que se produjo in volume tope ene di del 5 del corriente en relaci6n s Por s oor dos de Depto . 36 -
febrero 1, ]as fluctuacJones en ]os con la venta de 9.300,000 fane ga s, ^A,.-ll, a:t6n-n Obigacaones de Uildos 18 -
feron t.hn lutoones roIon ______ Cobao Teleplaniar 0Co
precioa-de los valores asegn el pro- "equlvalente en trigo", de harina que r Cuban Telephone Corn-
medica de Dow Jones e har produci- se necesilta en Ia Administracidn de Nueva Fbrica e Hie- pan Debntr:C . -- --
in en in estrecho margin de menos Producci6n y Mercado parn comple- Na. bI . . . 360 Mai SuBr_
de cuatro puntos. Mientras un curso tr asig ioes exportable O neficlarli ... 07 1 ',p. rd
ms definido necesarirmente debe granos. El Secretari Anderson tarn- Bnco Territorial 10 po nr
produciroe, una irregularidad de pre- lien indic6 que las compras de tri- Banco Territorial tPrefe- A, rtOnne acclcin
cia ms anmpla est en aprospecto en go puedn endar en r rentesi .... .. 95 -
Banco Territorial {Bane- Nueva Ftbrlca do HRe-
vista deo In descolncertaoes aconte- PH1 LCOCRPORATION. La ficiaas) . . . 136 -
cimienltos y n.dioes y co.o tales p -oi1 n o a lera C t- 5 H]n (B. -
afetan Ia politica'domdstica de EU. compania nu cio l esemplRa deo F. C. Consoldads O No F1b do HI (So
A e pasi 009 vauren 9I00 ap u00 obreros temporalmene en Cuba. P ... ... 20 204 niclCrias . 96 9 9
oporaionno pude vinr ellalmr aios- Filadelfia, el cool c omenzard Is se- Havana Electric Utllitjco Irridnarvd 2 24 ,


.a exparlslen ener aucnw n^ 24% t- al ;A ...i ,. o en C ., *r~ R. R. n ... 26 -- C Con.eolda-d ) 50e -
.... P. ...... .. .. ...... Cuba Railroad (PreferL -
reccdoen quo n moetmnsano m o mn 0ntrote. La Philca ha 0ma )0 Coo. 0 .o9 .0 C ub R il o e 2of .-
tendo pudire to aro que el corte de su empleomania des- Havana Electric Utilit esd 2 -
COMENTARIn AZUCAErrO. pua de "Navidades" serk par deba- HaCo., P 5OlI i . 24 Hnana Elrrico R ai 2 -
HU6avana Electric Railway (Preferidas)
La actividad del yrcnado "de je, jo del efectuado antesls deo a do CoP.,e Ha2ana Electric RC an1ay1
.... asa ...... ad gran Ancemento Havan E (Cemunes u ... .C..
ha estado limitada a1 contrato No. 5 r, Jrdd arane Ha-eotric Hallway
e n ut en las venas de aparatos para eele- Co.. c Jarcia do Matanzs .Uni-con AD unO ON R volume de,,Trr-<> sTH 195 to e visi vJarc ia, Unes12.,10 cs . . . ."n *1'" .UB 112'
Oladas y precious eon baja de 1 a 2 pun- visn. Jcl, Uca 112' t C Havana Electric Utl-te -
ins enel Bn normal de 4s no. guea,- Navbera, Unicas . . 50
tnoenl dia n l No 4 no huoa INTERNATIONAL HARVESTER. Telefo os, P . 122 r eoa (Prelerldas) i 91 96
ventas con ofertan de opciones para (Dow Jones)-Laa ventas de la comn- Teldlonos C. 96 80% Havana Electric Uttlities
contratos de mayo y julio sin cam- pafiia para eol trimetre terminado Primern Popelera Cuba- iPreferentes) . . 24 -
bio alguno y niveles iguales a los del en enero 1 aumentaron n 241 o n Cia Cubna Electri-
cierre anterior. bre las de hace un afio, ascendiendo Cubs idtri p o 0c0an Preferidae s . 50 -
Las casas operadores compraron y a un cifra de $186.00,000, segn han mercial .. 80 Cuban Teleane Coi-
vendiero on on nmereado calmado y repartad el president do Jo misma, Banco Coitiniental AmeC- pany (Preferidam . 122 -
sin cera1tersic. Lasd dev]ta dsla rtcano . . . 100
n tristi o. Las venas d Mr. John L. McCaffrey y el "Chair- North Amercan Siga r pany ComuneAs 95 q'
Oazcares filipinos y de Puerto Rico aman" Fowler McCoromicks, Hacienda Copny . . NavIra dio Cuba, IUno-
a base de 4.95 n ulboon una nsorpre- comontaios sore nanclmenios, et CIa. I .ge s Az ca.ra ca-s ........ 247 -
na y se cree hay diasponibles otros reported dijo quea n lo opala tiense istaneas oo . e Int. Telephone and Te-
l8^..,'11^''1.^"t ru^ "' epode dujo lue Is dem pand ia tenel otn CMatnzas . . . -- CnpVn
tes pequefios. Los refinladores 0e re- pensado diferir eo l inanCiOrient Central Santa Catalial letraph Corporation 12 -
portan star lodavia careciendo de finanlero, 0en ditima ia compaqiia Areltps Vogetotes a l Co- Vertientes-Camagiiev . 12-
demanda. Los futuairos actuaron car- tendre quae abtener capital adicional cnerora. ID Capital -- .0 Franclsco Sugar Comp 2-
gados todo e) d10 3 el curso parcel r ,. ..r 12 -
ser mns bajo en el mercado deo New a largo plazoa, pero el moamento par Aceites Vgetales s-El Co- Mnai Sugar Company -
York. tales requistos is llenara con pmda- Ccna IRComs|i n Mono Suga CO 6
nriitca Romelie 5 .l2 Daooiooin. Bug. Co-M T
Simo anarioCl. Cis ubaona de Fibrpl pany (Cori .. 5 -
MERCADO L(New Jamul . . .o - Punta Alegre Sug. Com-
MERCAon O ALODONERO (Nw E NriD-U Company-- o-- -
Orleans) -- El algoddan loon una hue- REUCO NL RDC 'lo ~u9Cmay-- Cuban Atlantice (Prefeel-
SCION DE GOMAS. Un fendmeno Cia. Operadora de 8ta- dCsb i.. .. -
normal de antes deja. guerra,-acaba dum.s. ...... 45 Cuban Atlantic .... 16 -
Tai s de ac.rrir este Invferno. Is pr imer s Cancreter Nacionol Pre- Cb Company (Prf -
19p7. po un totat d2 depra n on Ia vnt do goms, In leridas .. o a p d -
que ha re ltadn en r.ducelones en Banco Popular .106 10 Cuba Company (Conu-
D,2"0 producr6n de l .miara s on l, Vend nes1 ,2 1tl 3
DEL CANADA capital mundal de aas. Las taca Como. nd Pan American Airways 7 -
Has de gomas en Akron, que opera- 3 por S por Cai.. Oubana de Avis-
EL COMERCIO EXTERIOR AL- ban en escalas record desde hace dos c6 a.oia arol~n a tn dln........ 7 9
CANZA UN NUEVO RECORD firos, han ilenado la demands do Central oVioleten Sugar Expreso Adreo Interime-
OTTAWA, febrero dt 1948, (IC-- .
OTTAWA. febrero do 1848. C).-- postguerra hast, suo mimo border, y Company . .. 21 Litogrefica retsts . 20 -
La Olicina de Estadisticura del Ca par to tanto los caries en la reduc- lia. Azucarera Cdsped, LIt c Couns 2 -
nadi ha dado a conocer que el CO- a66 anunclados en los Altlmos i Prerida. . Aceductas d. Cuba 2 7 -
merclo exterior del Canadi durnte de 147, pero aplazndoe con mtlvo Cla. Azucarera C .dspeda,
1947 alanz6 an nuevo record de de una fuerte demands en el otofio (Comunes) .. ..... Comp. Vend.
6,385.700,000 d6lares. El record pre. se estAn produciendo ahora. Otto de Cia. Azucarera Veortin- % %
cedente se estableci6 en 1944, an Jos factores influyenteo eu que Ins teso C~amigUey . 1205 13
que las exportaciones aleanzaron un productores quleren mantener sus Cia Azucarera Vtrana Perroearriles Unidos 23, -
total de 5.241.000,000 de ddlares, re- inventarios a niveles en equiparacian
presentoando Ilons materials bdlicos l con sus venta actuales. La Good-
.nuc.le, principal de etsl ifra. .yrr anun i6 ay.r, iroeoe .aa.a B U F E T EA
El ado Oe 1947 terrann6 para Ca- reducc1in en los itioerarios de ira-
nada cono na fanlabilisima bal.io. bajo raa Bos os plant .a menan dv V
Scoerial de meraderiaa con to 30 horas semanales para ndus. Esto V E G A E N I C H T
dos las passes, que alcanza a 237 'ain- represents uaaa rednccain de uin 30
llones 800 tl d6O1ares. La balanzapr cien en equialente de tone- AgIlir, 63 Tell. A M b
deudora con los Estados Unidos ru ladosn, segoin indic6 Ia eIompalia.
de 019 100.000 d6lares, en tanlo qus
con el Reino Unido se registers uno
balanza favorable de 564.300,.000 d6- D E
....g. EL DIESEL
Las imprirtarinneo de meroanclas
tombidO alranzrorn cifras rrcnrd en) --VF.-'o n .0' r
1947. por un total de 2,573.900,00 d6. 3 r 7
lares. on tantn que 00 1946. quo fad 1
el afto mdncamo anterior. sumaron
1,927.300,000 do r ", "
OTTAWA, febrero de 1948. (ICO.- -
El Ministerlo de Agrlcultura del Ca-
osd, ha .nuncba do nu...s dispoal- de 51/ HP
cones pora estrechar el control con.
tra la epademia de Bang en el ga-
nado canadlense Las nuevas d0sps-
slciones comprenden ]A prohibcilon
de hacer pruebas parllculares para
reconocer Ia enfermedad. estable-
ciendo que sodo se permitird Ia va-
ours official de Ins terneras

'EDICTO
DOCTOR PEDRO MIANUEL CALE-
RA Y PEREDA, Juez de Primera
Instancta del Sur do eata Ca pl _t.
For el p'esente edallo se convoy,
Hl ",dor Rafnel r Y alz Ld6pe y
a todas boIrs tsonos que so c'ean
ron algcln aintrcri en a' expedience
prontmldn poni (,I s finr fiscal de
parllda dlntlor ]n.llqila (;anha
nnnt) br deI Ksiado aani n soh,,
EspropoIdar Non /"onso dr-b siolar niI-.
maorc aa lenO a sonsann doce drirI
ddod. qusta r h retienl a Isslo4
on one nongtund Or 16 "0 metres, tIn- i: .q
da, por sou drrerh), soliendo. mon lm
soar dos en llna enional~n doe 254)
inelroe. par eu sqIlquecrO. non ci
solar castro en 2420 ma')ras, snboko
naisres do Ia pronela manzsonan rnd on0'r,. pLa r -
0n 16.'17 motran ar haila en to masn- "'4
p 2ans Ilootecric InapH )l05 'ali-s 47 Para Fuerza Eficdente y Econom~ca.,.
na" trnlendo un croa Ic 40-inS5 012.
plare oua OI ]oas Ii~lfle do ]mfIa lmF ee models 4 a5-BF05irbankr-oro do' ita I-P, re in woanordeu o tls
prdaalmo a llle '-Hnpacsrt/ a,,, ann-mC e 5ooao do winanl ef~loincis p oluwabaonaernlancon11 So. e u nti rls coat
trosr.l~te ,hlo~nltd Iarn Pnooa' de e, up,,matlZotoimaoaoiantsldceaoarcl pierscitconar genrcldormo de cloirree
Marti 101 osiosran, e,(s 'tldndai n a osnaalnonoo olrenaotoIerna, do 35 Kw,
Ian basna 0 qlar ar areliefs el ilIlrruali
terooro dcl Apaaatad" 011 adl iDecr- PnaaaisaneMas cospiementarios~diriiass a) Dajsarbaidar de Faatrbnka.-Mocre en a,
to noimel"O 5i5 .air 12 dea inol 0 d0 hrolahdadd.
,1907 y quo taolark ale versiar sokre
.l noaabramlentlo do Comilsaonaian F'AIRB5ANKS-MORSE CO., INC.
parlts In cahalelonets, ad-\,hil0011nd- 9q0 Brood Streea, Nueon Y0orki, N. Y:. El '. A.
lqquo antel done selt n n laor)ndos a-
en tonsar parte enla) ui, ee
a.Aals roentnr Ian pr-orihan d' aU 'an-
ita n poqaslieelldmho d .,aa m,, Dlstelbuidorea pars Cubam
.e.n. do Clnas ... ~l I. ,t .....' LI. ANDERSON TRP DING CO.. S. A.
galeelOna e-n .0h porIC%,hi,''..- ,,, lgeeaer.,. lsi'brfaal.0, '
mnelrPCIldad Iliks ii r t :.0-. -'
LJI mISISI n dI*'lll.e.i a" do do ll-l d0I;p 5 ~ rln
flea.- De- P~ri .tatr -.m p'mer, Inasll a sIn 5e ,0 Cam~lle tlbflal 1nl~alIn di Cuba
LtatJe .-iI Bl2onds ..} (able. ,,0,,,ao'.


A Cmo ALLIU[NL. de la LIF. UlI KUL, r ,rA FUrLKIU rt ut, -., A. a.
(Comunes y Preferidas a $10.00 c'una: estas iltimas con .I 9'S
interrs anual). SE SOLICITAN AGENTS VENDEDORES. Para
informed b el ingeniero Alberto Quadreny. Obispo 41 I, altos
Habana, Telfono A-6576.

Febrero 10 del 1948.


CORDELES e HILOS
SISAl.. "REL.Y" bolas der 5 libs QI IN-IA] . . 720
FKTRFFINO CTE.. 2 caIabos der 5 Ib. QINTAL ......$ 20865
STANDARD. 2 cabos. bolas 5 Ibs QVINTAI. . . .00
E.XTRAFINO, 2 cabot, bolas 5 Ihs. QIIN rAL .. .. $17 00
"SISALINA" (Rey), bola de I libra. QUINTAL ... t47.00
BLANCO PULIDO, ltp. Corona) Ideam. QUIINTAL ... $ 4850
HILO ROJO o AZUL, para escobasa QUINTAIL . 95.00
ALGODON BLANCQ, 4 pelos. Conoa. QUTINTAL ..... 77.50
ALGODON. rojo o 'doul. 4 pelos. QUINTAL . . .. 000
ALGODON, BICOLOR, 4 palos. QUINTAL . ..... $ .o
ALGODON M.J.LTICOLOR. 20 pelos. QUINTAL ..... $ 6800
INDUSTRIAL PAPELERA, S. A.
MURALLA -No. 309 LA HABANA TELEFONO M-17I9


A LAS 5 DE LA TARDE

COMPRE /alcrt"a


Lns Acrionislas pndram n,,, r,r p*'r.songjmo.r, 9 pnr median
de mandnitario. rn maondstn e-,r0o,' pos criturc pubhapubic o por
un mnd-,ndo hfalol On bIlnco q'- a] efocto or faclitarxi por el
Iecretarin
Y para su puhlirm-,.n nu 'jn pcridro dd grand cirrulacidon de
,In Ciudad do I s Hbhana. ,-p dI la preseonle n Marianso s cuatr3-
de Marzo de 1948,
Dr. Pedro Sanches Preiz.
Sorretarao.


Degran interest para importadores


LOS NUEVOS ARANCELES
EDITORIAI. LEX r omplacee rn anunclar que tiene en prensa y
apareceri en breve ARANCELES DE ADUANAS VIGENTES Y
,OU REPERTORIO, puestoe al dia. estrictamente ajustados al Acuer.
do General sobre Aranceler N Comercio, adoptado en Glnebra en
1947. con notas explicatihas par a u apllcaci6n, por el doctor

Mario Valdeis Mora
Subdirector GeneraJ de Adunaas Aror 'T cnieo
dr la Cnnferenri dr GC.lnehra.
Pnr rroi,,n, d- odlilrn limilada. 4l nhjetn d poder Mervir M 6
pedidon pr rErd-n ria rna. rouod-n 4Atn formularar n ia
Librerfa de "Editorial Lei", Obispo N. 465 Teif. A-7333


N A N C 1 E Por losMercados
S A TABACO, 7.. 1949) 1 3. 1AY0 (1949) 1,
___________________________________ _-_total 3,364 lAte.
BOLSA DE. NEW YORK Menendez. Garcia y Compania VolI ,E! ,ta m, "uni n olvis
________________ Jnos aug ~ 04- 'oro ayr a)metcado local de (a- car hOt en blofito, 106 tDpo0Ou
Joe*au -E - -' -z: .: zo vi Geron ayer at
ICIE R E D E A YE R) K aco enramaoy sedispoPnen a rezi, ilry~e;nomiafl~leO. ~ep~aentao 'a)-
MARZO 4 DE 1948 K rar y cargar otras cantidades do tel- uo, Imrnteri t lJos fl") de ayer. E t1-
AIKayserFrz- - 'a-lon, do d tripa. ,,lampias .101 do ntratO po endlintes al oerre
Allis Chal - 35 Kney Co. - Tamblen han vuelto al mercado layer era como slgue: ma1o 591 lo0W.
Allied Claem 172 Kennecot - 4414, Villamil, Santalla 3 Compaflia, quite -ljulo 414. septlembr 317. mar10 1949
Alaka dun - 3 Kobacker 8. -- 7 nea regastraran y cargaran mac, d, 25, mayo 1949 28, total 1175 lote1.
Air Redut L -1200 tercios de varias clases para !a CONTRATO No 5
Am. Export. L ....a L .MeL Nell 8-% nanufaetura de cigarrillo. cierre anterior: mayo 5.06-N; Jul)
Am.abaa-ea CbanortA. L Am. Radiator -I -- Lw Inc -- 16 La Tabacalera Cubana S A 'c a,) ,septlembre 5.05-C; dciclembr
Amer. Crys1 - Leh-gh Vol- 4% pro y cargo, en ,I almac'n-.',l l ',- matro 1849 467-N; mayo
beh--h Va -_ -~n = --- a^v ^ ^^ '^N marz0 199 4.67-N;, Mayo
Amer. - - Loede Gas - -- -- Constantino Gonzalez y Corpnl, I ,- 7
Amer. Conr FO La sb. Na as4 ,err. de r cios deaca Ill. 4 ,,4 7-N oe y.03
AmI r. Foo w. 40 Mlayo 5.04, Julio
Am. P. Pow. Lockheed AIr 16), L o co el cad ona bo s cires e o Coon -Apertur- ho mayo 1 .
Amer. Type. L -- 15 ra Coal -%Ia t" lo Goo-olez y Comlpania en 5 03:. septOembre 5 0
Amer. Inter - - - 10%1 M daeron yrentrriagaron a f Jv., M, 1 B3 alto hi l 00 4 .5.0; mlio
Amer. LoCo n 20- MIA. Kansas 4 - - -- 4 ra. a140 rcion Orde kac i 0- -ln ot e boy 0 y.50.
Am. P Light ----- 386, M. K. T, A A- luelta Abajlo Mk bo oy. Mayo 104; 101.
Am. P.E L..a p 7 ,Murphy G. C)- De la m'. ,a inl] pinocedetl r t, al- ai]. rr0 p*.cmbr e 25 0
Am.. P. L. .;P. A M rtinay GC r-n.t e del -o-i pasa- % d,,d i 3 4 Cierrr Ore hoa may 103-06: jallo
7' erelo de trjp, tim ,r J- .* .0203 ,l '" 0104. d lclmbr,,
Amer. Sugar -- Mar - 1n ,mlt Agn lcon a del 4oM-c "' p an. 4 m-N'd a4- rN -al- 461-N; mayo
Amer. T. and T. 150 a11 0a01 0u0. -'..ablhaclon T bacalera a EIs' '949 4.0-N 465-N
Amer. Woolen 380 Mcnlgcm-iy -50, ilz' ?err n Crrn Tonr' Tladamsnwlr mayo 135)1,
Am. Encaustic - M 1 i I Ierez Carrill o o v^ia a43 30
Ame. E eou. ... 5 ,Maty D. R i -- - 2 C ..t i noiGna zalez 7 ol -..d ,o 40'). nepti.mbre 200


A m ert. C o m - 50 W -urionay j - - c l d ta baco e re ,; o d iCt r ? 6 i _B f v
Amer. in. ) o - - r- 1 Corp. 1 ; endienn yr cn a. a oo an a la ub. Co !NTRATO No 4
Amer. W. Work -14'andndel a Cn
Amer4 Mara. - - N, Y. Central I I : re do Le t oi a r acnio c rre U.A leri" m, I43C,-N p',
25a ha-. Kevl.. .t l ', erclo, de I a mpip,:.& u e.,l -N et m 44'm l o 6-
Amer. Dist - ----5 Kel Aa Aba dr I a coeclha dcl Ro P.,.-I 63-N lrptJ-dbi r440, marco 911-N,
Anaconda C ---- -- 3 Nat onal.B - - - mayo 3.1g-N
Allen Ref.- -71.1o
Alli d r c 20 B ....Son ocaa s aperarlnes Or qu Cerr doeh,.*- 0) 4 .1-
Alied Darp. - - - 20 a n_3N D Re ,ayraelom'.cn' Oep20L.lrr 4 mar0o
A ll e C to r - -7 .u- _mDsry 2 "' B n ote r a s ay e r n5 el 1943 197,
Aviat. Co. - - 51 national P Li- - - o cal de tebao en rar.donde ne re- '67-N; mano 36.-N
Armour and Co. -- - -17 Nitar-o Nm- - --- b_, icr- er cam:one lar p-tda' DISeTRI'1UCION DE AZUCAR ENAths onkDe' -^ 8 a.A .Ar - - go NorrAR -A2073e63,r
Atchisons----- o North Amer- I,- 1-le tercos qu ',0.0o' a relaccocar E.EU, A contlnuicldon damomola zs cra
Atlon Cooot- -. A. A-4tN.A -----l, 0 DSanta Cl)ra, pera Torras B0-,rr le.c-doapor'eltDep~rtamoentoCde
Aireon MF -. ---- -- 28Nort. Pacriaot - - 180 lnite' y Leon, 2A-u do Wht
Atlas Corp. 2 nOveur. OiD h. r e: m" sI Altre
l - -- 20 0 De - renmdio d PNYars el nm s ',Toras. 2,000 Lbos. valor crudo).
Atlas CaCW - - 4OlvrCr-- - 24% Berte, Leon. Is5 1949 1947
B A CMm bu' Ccr -- Do 10De vai1as toca sde d Lcsa Vflas Mr teo derreo . 337.010 481 452
Baldwino 1 O- -i Elev 28 Soara Sobrinos de Ar.lo G(5.00 'orman a F-eb7. 8871.94 e 7a
H alt and O hiop - - - to,, P" Sc. o e F h ~ aA p r P M e 8 m ansl~. 7u 89 a i n o c rAS4 67 .923
alt. and Ohio 10'-. jP3.54. ypai a Constantino Gonzalez Sfnian a Feb 14 93.115 71.657
BHit and o. -- ---- -17 Patro or m -- 9 60 7 6,a6a 32.
Bedi Ai- -- -= - 28 u% r 1, P- n- P Semn~*'u~~acm*?50~01^ a n F^creb 21 e eiDO.2 12,650
Black nDeck -A 29 Pan Am. Airw - - P eo
Boein Airp .280 1 Paramount - -.- 1, --- 8 pAZUCARel -o 3e.s en 8re2o- d E
Borg-Warnero -- 46- Pockd Mot. - 4- 1 -
Beth Ster el - - 351' PepsiCo -. -- 1117 L -i.. o p e lo a h ciod d ol "m ... .... VALORES
Butter Bros -- -- 10, Perna R Rt - i-a- u - ;id l os direis Or laoo
Brdg. Brass - - Pacific Ti - - -. ". ,.. corrdora! de esta cap itl, des- En a pvloarra o010)0l de la Boloa
Butte Cpp. 3 Puerto Rico - -. 391-. r nu decierreo 'el mercaoo Im o al I de La Habna se opero de l 0e1 100
B. A. Machine Pr s. S Car ---- r 11 iudode New York, en ; tre emlnosa- ccIones dncas de yI Compaflea Veor-
Byers A. -M.. 18 Public S cr. a n 1 hubo de ha.mltar Dow Jo- ItentesCarnagiaey, a 12-. despuo s de
C Philco Co, - 1ne1s, l mon aron que la Anierticali e acto perslst6 Ins demanda por e-
Chicago Corp. - 10 ,Pure O - -- 28 Sugar habia ro onprado 3,000 doeFla- ipapel 3' lauque P ox'R.a en Ia hra
Ciotr. Gn El. - - 15.. d i as de Fhp.n Pars Iauie 1r el 18 I nal. 'qur se hablan eoncertado oLra m
Childs Co. .- R do Corp 13 -del actual m eo a 545, Cc !tavo, p a' praclones, no obtuvim oI ia confir-
Coailahan Z. --- 16- : Radio --K-l- .l lbra,. v u1r a: n momo pre4 i a Ni- 0 aclon.
Coan Pe.-- -. 10 Rexaow .Druag 5 I.onal. 5Sugar5 compr 50.000 ,acos e Lan lcorredorer quet euratan rdle
Curt W. -A -Reo. -. -trel 29 F Pu erto Rico, pars embarearo el d t ys o drn os n vercionlstas y de lao
Culrt, o W. 213' ot Re - - 1S- 231 a PL) lataal atoaa aoa imopei.ei aae
Corn OlaMs 1----- 9- i R ourt Gale ----- ,iel mismo pme. e cur compo son Oe oegulros, volvieron a
Columbia --. - 10 SReo Motor ----- 25 Colfirmando 0es oteracionefa aN uar ayer en mercdo Eso o-
City Serov ----- 35 Revere Cop. ---- 173 rclhrlndose a laFnctuacror0 del mer- tacion se tradujlo en IR conclrta-
Ches and Ohio - - 41, R. Avaion --- - 8 , cado de luotur, losse fere LuIs c lon d varlas operaclones quoe sum-
Cuba A R. p. - 27 Rep. Plet. - - - ', M cdcza Compalia rcibiprlo n a- ron unvalor den $74.000. del bono de
Curtias b - - - 7,. S despachos en l hora fiial !os Ia Deuda Exterior de I&a Repablio .
Chrysler--- ------- 55 ,n clr Oil--- - 1-6 lW re- t rim ope n nos td .rmo. s- 1977. del cuartro v medlo por cln0to,
C. rdoleta- - - -5, t W - - 1 uloentee: al preilo de 118sde contado.
C West Utl - - - 0 SegalLc - -e 2 j En v mercado de crudor oe report Cemo el mlercoles hubdo de oe-
Comm. and Sout 21 Stand S. pr- - - a1,, ,. la no 3,000 toneladas de F |- rarsoe, en la piarra de lax diez y me-
Continental Steel 1-- 1 Sac. Vacuun- -- I a' -,r. ra l legar en matzo 18 a adia d Ia Bolsna de La H bana, en
Cons. Ol ----- -- 16%- ;Schen o i- - - - An e Am.. o Sugar Refncong. al preclo05.000 do la- obllgaciones de is Ho-
Cons. Edison - - -21 South. Par - - - 545 entavos libra, y 0,000 saco na Electric (Debenturoes) a slate,
Cont. Oil----- 50 Simmonso Co.----- 29 de Puerto Rico. para em barque 6.y otrocs negocoa se hicleron en prt-
Colorado F. ---- 131 South Ry--- -- 361, dia 10 del actual, a Ia National. al vado a] al mimo precio, extla ayer
Cont. Motors - - - Soulth - - 1- lla Impresnon de qul oi aompradores
Cub. Am. aug. - - 13 Stan N. - - 73 El preco e pronta enrega ha a- eguanointere.ado o en ese papel. y
Cmm. Sole.- --- 21 Stlan Brands - - 23 loo 5 punts, iendo ahora de 5.45. hasta se habl6 de otros negocla que
Cons. R. - -- 20 Sylvania El. - - 18 Estas retlesaroonse ern los. no logramos confdrdmar.
Cruc. Stl - - - 3 tan Gas c. -- - 1 futurcsdo dcuota americana que de- DE LA H. E UTdLITIES
Cuban At. Sug. -- - 16 Studebaker - - 17 A linaron de 1 a dos puntos en las El president le la Bola de La
Ceaneda Dry - - 149 !T e dtaitas posi,.oloaes. En la p0os0c6n de Haban, sefor Al rmando Paraj6n, en
CelaoesCor. 23 m. Srret - - 3Mayo 0se opero ei1 27 1oes a] prerleio su cari cter de president del Comailtd
Cerro de Pm-c. - 2 5 Texas Co.5---- -- O 5.4, en I o JuloonlaaDnaror de os accionihtaOs de Ia a-
Cluett Peabk3- 2- WTelhnicolor 12', 3.03 y en. Ia O de eptiembre 4 oInst ,ana Electric and Utilities. oe en-
D Tennes Cr.- -54 a 5.03 La p-oscun r 0 mayo qucn r trevisto yer con el preldente de oIa
Del. Hudson - -- ---- 41 al civrre a 5.03 04 contra 5.06 el dina Cmpafia Cubona Od Electricidad.
Del and Lack--- United Cgr 4la anterior: 1u0o a 3.0203 contra 5.0405. doctor Eduardo Sala'ar, coan el ob-
Doi. - W55 United AOrl - -181 se7ptilnbre a 493 conrd 495 v mar- a etode obtener notcas acerca se-la
Dist. Corp. - - 13, Union Oil Co 24, zo v mao d 1949 a 465 contra46 ro tda reorgane lzaci6n de La H.
Del. Michigan - 10, United Cor 2 el dilo ant erior Los ntratos n aEand Utilities o O I
Dupont -- .. tt. Fruit 511 Edl e lsa Inforrnd U l doctorSt lazar a selNnr
Diamond Mot. - 17 U S. Rubber -41 a ien den a 3i364 oinen Parajon. que en el d present a Sot van-
E U. A -rcr-ft 25 -taO O t rO t El 0 Perc o e ad o n d e pror t de Y r s
S34 -' Fri ],futuri de Is ta ho re ln-Odrbk a esta roplto] el preudento do Ia
E na SIr el -- .. 17 U n U S tor. Ai r aA0 u, h- . .. d -no e rhgstraron operaca o ne Electric Bond and hare, par e pre-
El. Sob La. 147 u.n ot-e-- ---- --- exstienldo pocolmnterl comprador senter al Comit Defenor de Ina t-
69. PokLag pet nedorea de lIs Havana Electric and
Erie (R R. --- 9, T Merchants 141A La seegacn d un poer neod MeaEtarte dee n
Eiec. ea S c--13i a V zafra de orCub ao y ns efuerzoos d eUtilites, el plan deo reoarganici n
F Vanadium - --- pa5Goblerno rubano pare pretarle apo- de e sa empra v do la C ompafia
Fai child -- 4Vrt.Co1.4 ya al ei la, hn desaln otado 0el Cubana ded Eleetricidad.
Fai F E 'm C --- C-a N 5 t 0er 0aas de tfuturos mundialea. La El proyecto de ro eorgalaaclo men-
Follansbee- - --2N5 White Motor ,-.., '.r do neptiembre fut Ila sfnica lonado. cor sometido a la consider.
Farnsworh .-.-.-.-"-"- I o. r th _,'. r, hnd 1 runto quedo ndo I an r aclsn del Com itd D fen -or de los ac-
FajPardo Sug. --- . . 2"-' -' Ole26r-. re..tants a los mLmos -n -cave.s del r.o'ntsta v, y luego que r a cho Comit
SWest Union -1-- I o din ante rior. Los contracts pend,e- !o a conozcaR, s ometerr a lsa jt ta
Ge Bronoir -- W Overland 7 te e hqu:dacn en bolsa sc:enden general d los tenedores. Is a quo er
Guant. Sugar 5 ----- l arner Braos-- -- 10,a 1.375 loes convocada par reurso en el sal6r
Gen Eleo -e --- 325 West Inda. Sug-- -. 20%-Los selores Lamborn. Riggsc and de econtrataciones doe isa Bola de La
0.Brn-c-----' company reci bleron por su hlo di- Habana.
G. Brewing - - - 44
Gen Motors --- R528 recto prvado. do3pu1 del rcerre de MERCADlO DE NEW YORK
en Aphalt - - - Youngs Sheet -6 8 loianmercados, I siguente O miforma- Por el hilo director de F. Scott and
Gl1 F O. - - - 2' dOn: Company se report yer, qure en el
Gen. Oute. Ad-- -- 2- AZ UCARES CR.UDOS: El mrcado nmerecado de valores de New York soe
Gen. R. Sign.-- -- 24 BONOS DE CUBA actu6 hoy con to no ddbil, habImndodae vendleron, de las empresoas que des-
GoodrJich R -- 51 anunciado ol cialmente dos ve ontas al arrollan su actlvidades en Cuba, In.l
Goodyear-- -----41 NEW YORK, Marzo 4. (AP) equivalent de 4.95 CIF Para Cuba: cantidades de accloones siguientes: 200
Grom Page-----4ColaRclones a] cierre: 'na por 50,06 ooscos de Puerto Rico, preferlda Oe los Ferrocarrles ;Con-
rimbv- Abre Cierre paro deopacho el 10 d6 bote zo, a lao olidados de Cuba, a 20a,; 400 lrnea
Great Nprlh 30 refinoria National y otra pot 3,000 de lo Vruerntes a 12%; 50 prelerl-
SCuba Nor Ry'.5', ;1942 531. 53- toneladr a de FilIpmas. para llegoar el alas de Ia Cuba' Ral00 a1 Company,
Howe Sound- 37 Cuba Nor y ', 142 18 ma a Ne York a Ia ce2l- d 237 .C IERRE DE aIRE2
Hoyes Ma au ... d- RCT -... .. . 39,4 39 N nerla AAmericani. Operac;ore0 ofrecil C dERRE DO VALORE BS
Houston Oil 23 Cuba Railroad 5", 1952 p81 82 Cuba,. e lnbarque 4bril, a 5 o 2 CIF Des e no de lcierlre OIe I MBoles
iHudsoan Mlot.--- 16 Cuba Railroad 5'c, t19o, Precio pot New York dia 3: .00 or NewY Yompla orebluoia sloMo-
lpp Motor -- 3' RCT -.-.-.-... .. 33- CPF: mundial 4.35 FOB.doza v Compaiilacrelbieron inbc'
CCuba Ralroad 7'1! %. AZUCARES REFINADOS. No ho macioii que resumimolis como sigue:
Ill. Cent. 28, C. T ...... 34a35 ha ybido varlcapi6n en ] preclos, quaE.ste fd xi unri de esos dits de baja
lnt Paper c- q 447 Rep. do Cuba 4i5% 1949. 100 -O- siguen a 7.75 pra e rerinado dte en le merrado. aflolando ]aos precious
In t. Iron Co. -12 R de d- C a1ba 4 y' e d 1977. 116 caroaei eacos papel except Sucre en fracrliones. Loa producttm, en con-
Ic) Cement.- -- - 5 1Rep. re Cuba 5% 1949 102.21. que cotiza 7.70): 7.55 para el de re- irastee subleron a) Ronoerseo Wos ,oon-
Int. Nickel---- 5 Rep. de Cuba 5%% 1953. 10081. mo-cha except en Is Costa del P L- pras del Gobierno. Los prectol en
Int-. Nie-5-,--- 1 Manati Sugar 4% 1957 .86 97mifico done cotozan 765 y en I Lo.-ndres se ahirmaron.
Inter Ta-l8. 12N, iFinsOS en Is Pig. DIECIUE etostobservadoreeodel mercado mo-
zona del Este done cetizan tambien netarlo creon queo ,ltmamente el To-
7.6). L refoerl National, en Nuev aro ha en tado con opl
York, parece afrontar dificultade.s tira aumentando 1taoipo do ln oli-
con su obrerosvsor tiene entendido, pre dinrmn a corte plano Lds bilo-
queomafano par i h.noohe se reurnrin noa dor p...e on banntodmllaidzLoaprb
satoa para decidir 0s ran 0no a I 1a Rnervad pueden q, uo hoyan inlpul-
huelga. sRsrapee u a~ nll
h ueg .... .. .Co- do Lo que noose explica o alo que
AZuCA.E O OO Eu l C. on-ourre ran Atlantic Gulf and West
AV IS 0_ IM PORTA N TE ato Americana perd6 02oy de dosRaa ndlescUfunc natntOrio dlandoet
tees puntos en Ins posieloneS ,T- I ,l l a' ,ii .-. unco bahia rde I& compe-
en una se~s16n muy Joints, don,' '::,r- d.q de eno abia .-d am I
se oper6 en 39 :otes. En ningun mo- ;J dees.. ,, el
mento se observ6 agTesividad ni de DEL,., EDPE
La escasez de la gasoline y demos derivados del Petr6leo... comprodoresr 0 doe venoedore'.-"' etec- Eldespacho cablegdficodeo la sUni-
Dcntldoose In transoaclones R t a pao de iied Press. tram mltlendo lao impreslo-
no es pasajera, ni product de especuaciones-vocuh ocala" ocendee. .t. c Elmer C. Walzer,sObre el cierre
0-a '~n'~ru- talo rotsca prodiseente ltool ier rot l ed Idoe nalocore. dice ramn slgse:
es PERMANENTE Y POR MUCHO TIEMPO... hastaeanto lartratcomoPennlgae: 000 e1,691bated es. ..INEW YORK. marzo 4.-oo- vab-
producci6n iguale la DEMANDA, en todas parties del Mundo y Julio 970. aeptiembre 486. dciembre tFinaloza en to p .itsn DIECTNUEVE
especialmente en nuestra. Amrico!... asi opinan las autoridadec
mis grandes en el asunto complejo del PETROLEO... Esto l coOn- CONVqVATORIA
firanionIas deciarociones del Ecobajodor doctor Belt y Ion De orden del seafor-Presidene se r on00 ocat poc4r11st mediona
iJaoIctrst yordaine. AcLJonistasde aI ConIn linipa nfio a o Or... A..i.nto Sociedad
hechos recientes... no se hago ilusiones y contribuya a resolver Cel An6nimao. pareI JunitaGne, nal xtiaordInari de Accaonitsta quo
d ceberfi eelebrarse enl el dorni(Jiho so,,l]. Real nurtirro .159 modern,
COMBUSTIBLE DE SU PATRIA, ayudando a perforar las entrainas arario La Ceiba. Marnla...o. c0,Oi .... 'e dI Mf 10.cnu.. oa. a l. s
de nuestra tierra, la que ha probado tiene ricos YACIM.IENTO o nueve de Ia maciana pa .........'ohbr Isoc...n....s
DE PETROLEO Y NAFTA. No I deje para mariana y compare Ioy A iPrro... ,,,nn 2 ...T0So:-
r,-lr,-'a -a I- i A P flTfltaWPAP fDIPPDTIn DAIDC P q A 2- tllntn,,orinv


I F


AO CXVI- .LAMARINA.-VIERNES, 5 DEMZODE 48
AIOCXI """f ; --IRES, 5 DE MARZO DE I q48


PAGINA DTEfNtVET


Resumen Financiero Mundo Financiero
__________ (Contanuaeton de In pIinm a18)

(Por el hBih irecto de LUIS MENDOZA Y COMPARIA) CAMBIOS
AZUCAR.-Una nueva declinarion parlamento ide Agricultura ha pedi- CIERRE DE AYER EN LA BQLSA
de 5 puntos en el precio ".spot" de la do a los molinos harmneros que le Y EN BANCOS DE ESTA
cuota americana. al iiel d.v 5 45 liii- sonletan olfelias parail hoy viernes -CAPITAL
bo de registrars aveir cim)ini rsultla- pare cioprmr 9.300.000 bushels lequi-
do de compras a liipiias v [Piiorio valnite en trigo) de harina de trigin New York, cable . . 1-16 P
Rico a r.s. s nlivelp ie rglMracld en el qpi se nee.il pair la cua& de ex- Nek York, SIta .... 1-18 P
cUlrso del dia. porltacimn del Ines de alnil, Argentina cable ..... 25.20
Los fut4iros de cuula anlericana E Isecretroiu de Aglicullira did Argentina, visla 25.18
iLandresi-able.....4081
lainbhin regi.,iratn una h li ai decli- e tender que el Gobierno. que no Lo ndre,vi ale. . . 4 03 ,
nacifn, inftuenclado. poer-lIaflojedad Ia comprado harina de itrigo desdeo Madridcable isa .. 4 316
en los crudos. hare cast i un aio. tamsbin reanudl- Madrid, \l .ea . 23
EnIn los fIteos de. a u t oll i-'a muv pronto suq c mpras de trigo Madrids .... l t 9%
dia no eiitarorlper e Lai El tGobiernL-anunci6nsECUotsde ico cabie. 20.2
dosia noesnris n d s ilbu a oio Mexiro, vista . .. 2.970
.segregaciin de ua parole de I nanraIexportacidn pars el rn"--Hd abril d' China, cable ... .. 25.35
He Cuba y Ilos eluerzcos del Gobie 2.400000 bushels de 11 cereales YChina, s -ta 25 .30
no cubano para pii dp rle aii oyo. el harina de trigo mpd co S cable. ... .1 235
-1-r aOIi.,--. i iLs.- i ,...i. 'z,7i, b,,,.. ...... REsto uiza. vista . : 23 60
ons futu I-, ,, .-.,......1,, -18 ii- Toronto, rabie ... 9% o7. D
Habia ofrleoidns cn elimpiscido deo lono 200 mil bushels comparado Toronto vista 9-7 16% D
,rudos disf11tos0 lots al precio de 5.50' con 22 500000 buslies os noarzo I
entavnos. La demanda de reliin con- De marina de tign S i equivalen- GRANOS
linda siende demorada tc de 12200.000 bushes comparado
LAS ACCIONES AZUCARERAS- con 13.000.000 en marzo. De centeno CERRE DE AYER EN LA BOLSA
Algunas He las acciones de comnpa. 440.00 0 bushels comparado con 500 DE CHICAGO
fias productoras de.azucarse estAn mil en marzo y 1.400.000 bushels de T R 1 IG
vendiendo bajas en rlac!on con las melaza de sorgo comparada con 375 Mayo __ ... __ __ 248-
utilidades que obtienen, su situacidn mil bushels. Julio -- - - 228
econdmica y dividends que pagan. ALGODON-el ODepartamento de Septiembre - - 225 1i
Ademis, las utilidades este afo de Agricultura anunci6. que el subsidio C E N T E N 0
algunas compafias productoras, pro- para la exportaci6n de algod6n serb Mayo - - -
bablementelserin aproximadamenterdeoun octavo do centavo por libra. Julio- -
igual que ]las del a0o pasado. "La comparado con el diferencial ante- Sepliembre - - -
mosca en el un- uento" es Ila incerti- rior de medio centavo. El nuevo sub- M A I Z
dumbre quo algunos inversionistas sidio comenz6 a regir ayer. Mayo - 22
tienen respect al fuiuro de lons pre- LICENCIAS DE EXPORTACION. Julioebre - 216
cios del azicariiysnobre el aumento El Departamento de Comercio ha A VeEeNe A
re la produccion miundial declarado que su political de conce- Mayo- -. e16
VALORES.-Las acciones de los der licencias de exporlacioi a base Julio - - 94
ferrocarriles extendieron ayover s de rompetencia en los precios coam- Septiesibre 86
ganancias quo han venido oblenien- tribuiria a contener la inflacid6n en
do en los 6limnos cuaiiro dias conse- los Estados Unidos. Precios exorbi- AZUCARERAS
cutiVos y las arciones industriales, tantes para articulos de exportaci6n
en trminiios dc las promedios. salvo resuiltan tan inflacionistas para nues- CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
en casos esprciales do algunas cor- Ira economic como si se cobrasen en DE NEW YORK
poraciones, no han proporcionado nuestros propios mer'ados, express C V
ningun fuerte incentive para la ac- el subsecretario del Departlamentol Comp Vend
luacidon decisive deli mnrcado, por lIo David Bruce, ante el Cnmitd Ban- -
quo Ia actuacl1n. do Ins premios con- cario de la Cdmara. Am.Sue SefcPld
10 Central A911rre As-s. ..I/-,17 11,a
lnda siendo una cosan puramelnte BAJA EL PRECIO DE LAS GO- Francisco Sugar . .. 131' 13, ,
16crmlca. Las noticiis del dia comn- MAS--EI primer descrn'n postbel. Great West Sugar .22 22',
prendeniuna serse de factors mix- on en IIa enta do agonrs do automo- Hollywood Suaiarlime g% 19".P1
ins que careen de caldad coriclu- viles este un'emrno. cosma que era nor- Punta AlegPm rgic Sugar 9 9, g
ycnle. Los acontecilnel tos en elose-si-irobantesdHe aIgunrna esui qrigi- LossdemomissRInreS aTucarormlaIod
Iom de ltrabajn se destacin pnr Ia nandn reduceiones de precmo de Ia nenontrard 0! lector Pminls cotizacin-
amenaza de namhilseIaaa gepnealde ga o a ne mo de la Bolia de New York en
nlos trabajadores de las eompanias MERMIAN I.OS SUIMINISTROS otro hlgar He pldo sec61l n
empacadoras de cares. DE CARNES-El Gremin de la CIO a
En Ians tendencies poslbolicas de de los Trabajadores Unidos de Casas ALGODON
Ias indusoliaS, encontramos qum se Empacadoras de Caores, euyos -. a
esti producieudo un reajuste en Ians miembros suman m00.000 trabajado- CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
industrial de goma, de aulomoviles res en today la naci6n, ha acordado DE ALGODON DE
y radios. La produccidn en sla indus- ir a la huelga el dis 16 de marzo. NEW YORK
tria de gomas de autpondvules esti lo que reduciria los suiministros de
mermando, pero esto se debe a in- carries a sla mitad, resultando el Este Maryo -- -- 33.13
fluencias de la epoca. la parte miss afectada, sergn se ha Julo 33.35
El empleo y las horas de trabajo sabido en fuentes de la industrial. El octubre - 30.30
se estan reduciendo a causa de me- president Truman decidiri si sla Diciembre -- 29.85
nores ventas, Otros factors en la re- huelga se declara en la fecha indi-
ducci6n de la producci6n es que los cada. CAFE
productorcs estan reduciendo sus in- MERMA EL TRANSPORTE DE --
ventarios y colocaindolos al nivel do CARGA.-Los furgones de carga CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
nlas ventas. La perspective inmediata transportados en la semana que ter- DE CAFE DE NEW YORK
de los precious de lans acciones queda nlino6 el dia 28 de febrero, sumaron .arz - m :
obscurecida per nlo limitado que son 791.089. lo que represent una mer-i Mayo - 18. 55
nlos movimientos de los precious y el ma de 14.237-, carrots en comparaclon Julio - 18.42
volumen de operaciones. con Ia semana anterior y 58.902 me- Septiembre -. 18.05
En definiliva el mercado tuvo una nos que en igual semana del pasado Diciembre 1.- - 177
tuacai6n mds floja que el dia ante- a0o. 5
rior, que afectd a Ia casi totalidad de REDUCIRAN LOS PRECIOS DE MANTECA
lIs emisiones. LOS ZAPATOS.-Algunos voceros
NO HABRA RECESO-Un resu- del negocio al delalle de zapatos es- CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
men en el Boein de marzo de The lin pronosticando reducciones de DE CHICAGO
men e el oletn demarz do he osts un yv ires pesos eo par" pars el
Nathonnal Cily Bank parece oegara i o(oo basAindose en los Entrega inmedIatao 20. 5
posibilidad de un receso considerable prdximo t a os e Maro n.. a -.. - 20.i
en In isdooitrio l prrl meoe o premuos amluales de los pieles. Marco-0 22.40
en la ndustra y operaciones en los Mayo 22.35
pr6ximos meses. Fuera de esn Ia M -- 2
perspective depende de Ia actitud de Nu
oIns hombres dce negoin y del course, Nueros mitoos OVER THiE COUNTER
que tome el mercado en esta prima-
%,era. Los sr mayor importase.a. do: l NiEitVA b d YORK, Marzo 4. s Por Co
IA situaci6n, dice el boleti. es sbe agrcoas faciitn io dro dLs Meno o
si la reciente baja de los products Cuba Co., Pre .
prod Coba Co., IPrecfsi .. 7
bssolns se hard general. ... .a r ucci6n .Cuba 2, can. 2% 20,
GRANOS.-E Gobierno reanuda- _l p_ oduccioE lectric Bond Share 9% -
,us compras de granos en gran es- TExpreso Acreo . . '
r'ala dentro de poco tiempo. El de- e umbres Taca . . . . 'i 1
--------de--- U l tCuHHbIe Helicopter .. .. o.10 0).20

EDICTO Por FRED TURNER PROMEDIOS
EDa~ ~ICi (N. A. A.N. A.) cerea Ia


DOUCTORz+ n ,rAFAEL D. SANuCHEZ B UFFrALJU, N. Y., zeorero tEPS).
DOPAZO JUT.EZ DE PRIMERA -Un nuevo procedimiento para Ulm-
INSTAN6IA DEL PARTIDO JUDI piar el suelo por medio del vapai
CIAL DE GUANABACOA. --
AGO SABER: -Que en dste Juz- esti produclendo resultados extraor-
gado y por ante la Secretaria del dinarios. En la finca Saville, una de
oue refrenda cursan los autos nu- las mas grandes dedicadas a la pro-
meroa 37 del aflo actual, promovido ducci6n de legumbres, los repollos
par el Sr. Fiscal de Partido en repre- hannicanzado una altura de pulsa-
sentacidn del Estado Cubano sobre da y media en algo mnbs de diez des.
epropiaclon forzoza por ntiliIdaf En menus de dos semin.mas ]las pla.-
publica, parn Ia construlccion de las obtlnen tal desrrollo que nece-r
Campo de Deporte en Escueila fnu- sainser podadas.
mero 27, de una floa de leileno que
tlene la aisguente descripcono. Este procedrrmiento, que eslft slen
Parcela de terreno con frente a do adoptado pur todos los hortelsios
Calzada de San Miguel del Padrdn, tienec como base el banar Ia tierrid
nianzana comprendlda por dicha Cal- con chorros de vapor para malar to-
zada, Calle B) y prolongacion de Ws- dos los gdrmenes y las semillas de
ta ultima, con una superficie d& piantas dafiinas. Luego las plants
5.265.00 M2. Parcels de terreno de 51 nuevas se mantienen por rerca de
67 M2. y otra parcel de terreno de do s eninveraders a ua tem-
1072 M2 incluvndoseen esta expro- dos mesesen inverminaderos a una te-
piacid6n una faiJ a de terreno destina- peratula determined.
do a callejdn o camino con una su- Lo prinmero que se sembr6 en la
perficie de 562.88 M2., asi como una granja de Savilie este aao fua apio.
pequefia porcidon de 144.53 M2. anexa y com o se vio que su germinacj6n
a ]s cale B), l s que sumadas dali era muy lenta, se instai6 un cable
una superficie de 707.41 M2., cuyas eldctrico para calendar la "cama" de
parcels aparecen marcadas en el tierra en que habria hecho Ia siem
piano acompafiado. Que en el ires debra. a a l
Il expropiacion se hallan los si- bra .
guientes Inmueble.s o casa:- San M R- Este mrtodo ha dado resultados
guel del Padron numero 171 al 1g5 muy satisfactorios, y ahora esta sien-
ambos inclusives, de maderas te- do aplicado a otras legumbres, es-
chos de tejas V zinc, San Miguel pecialmente las lechugas y el br6col
del Padron numero 187 y 189, 195. Dentro de pocos dias-se plantaran
201,y Ian nibmero6s 8. 9, 0 y 75 de Ia coliflores, y a principios de marzo,
cale B), que se dicen se r propie-P P oal.
dad de Angel Cowley Odero.
Que por provindencia de este dla, Estos nuevos metodos permiten no
se ha dispuesto sustancilar el expe- solamente obtener legumbres enteras-
diente, y convocar como por este me- mente abnas, sino que medlante la
dio se verifica a los duebos va cita- ayuda del calor podran cosecharse en
dos y cilantas mks personas se crean disUintas 6pocas del abo, sin temor a
con derechos o perjudlcadas con di- las variaciones del tempo.
chase expropilacldn. para el dia NUE- __
VE de Marzo prdxlmo a laos 9 y
40 de la Ismaana, concurran ante CANADA COMPRA FRUTA
estc Juzgado. sito en Macro 58 a.Ia MEXICANA
Junta parr deslgnaci6n de Coml(o- OTTAWA. febrero de 1948. (IC)-
nados, para el avalho de dichos ble- Un portavoz de la Junta de Control
nes, con el aperelblmlento que lai mis- de Divisas Extranjeras delc Gobier-
ma se efectuarn con el numero des canadiense ha revolado que lIn
anistentes, y aue los concurrentes a anaense a relado que o
deben oomparecer con In justf1lea- importadoroes de Canadfi. deseoso
cton de sua drrechos que de in corm- de compiletar las cuotas de frutos ci-
paRracer les pararn los pcrjuiclos con trincos estlblecidao por el pIn rama
siguientes. del Gobierno paria ahorrar Wlares.
Y para publicar cino dias onose- ie eslan dirtrigiendo s las fuenle de
entc li en un Periodico de Ja Ho- producirci bnixieanaq
baiso r librci el premente en Oiuna- Euna dcclarnciilopablicadA poe
b n a once de d ebrero d 194. na de8.era publindc por'
1)r. Rafael D. Sinaehm Dols ]aJuninss.e expresses tedaP es per.
Ante" ml is.o s. a quie MO xio queda en PI
AJ aQ Arnrta. V. giipiP de paless in O ineliiins" en
Oeeretaerto Jodl ------ s ref ~~is do 'ImportariiniNAVESY


TANQUES DE ACERO

Compresores, motores electrico, blocks, cuias, cedos y
adriilot refractarios, etc.


FRANCISCO MESTRE Jr.

X-161 Fabrica y Via Blanca Lunyano.


NUETVA YORK, Marzo 4. (PoT el
hlo director de Luis Mendoza y Cor-
paefia:
Industrials . 168.13 Baja .4
Ferrocarriles . . 4948.4 Baja .11
Serv. Piblicos . 31.82 Alza .0
Acciones . . 0. 0.88 Baja .31

LA PLATA
COTIZACION DEL BANCO
JACINTO PEDROSO

Al cicrre del mercado de ayer,
)a plata national se coh7aba
como sigue: los compradore,
a 1164" de descuento. y los
vendedores a Ia par, en ope-
rac;ones de canje por el bi-
llete americano.DIARIO DE LA MARINA
SOCIEDAD ANONIMA
*
CONVOCATORIA
De orden del seior Vicepresil.
dente, en lunclones dc Preal-
dente, cito por este media a lox
before accionistaa de "DIARIO
DE LA MARINA, SOCIEDAD
ANONIMA" pars la esis6n or-
dinaria de Is Junta General de
Acclonlstas que de acuerdo con
io determinado n JosB estatutoa
soclales deberk celebarne en el
domlcillo de la Compalila, iltUado
en Pasco de Martl ndmero 551,
en elta cludad. Pl dia ocho do
marzo de roll novecolento cun-
rerna y cho,s las I&mnco de Ia
tarde, mon In finalJdad prevenoo
dabs CinCelrlidulo 24 d.iao eosa-
lulos so41al.
La Habana,. 2i dc febrero de 1948.
Pedro Ifernindtas l.ovio
Spcrebaruio.


OFFICIAL
Anuncio de Subastan.-Republico
ide Cuba.-Mlnlilteio dis Saluhrldad
y Asustenrin Sorial.--In Pi Hospl-
tol de Demnelct de Cuba "Mazorra",
en lax Oflinai del Encrgado del
Material, is rerribilrAn propoaiclones
en sobresc errado pars las Subaslan
y Subastillas de Sumolniltroa I1 cta-
do HospltAl diurante el resto del ac-
tual pr imer se,.mestre del rio 194&--
SUBASTAS.-El Martet dit 18, has-
ta )las p.m. ESECTOS ELECTRI-
COS, MADERAS y VIVERES.-SU-
BASTILLAS.-EI Marten dla 16, has-
ta las 4 p.m. "EFECTOS DE ZAPA-
TERIA Y TALABARTERIA", "FO-
RRAJE SECO Y VERDE" y "MARIS-
COS Y PESCADOS".- Lam persona
que sll Io desleen pueden solleltar
pllegna en la Oflmcinas det Encar-
gado de4l Malerlal io& dialaaborabls
en as Shorns eomprendida centre A
am y 12 Aol atoise *e lumi
nistradri cuinO logInformen ean per-
lincnico --ara,, Ssic3 de mlasio ds
1948 ("arloms Carpillo Melro. S,-
irelasio do, A Comtsi6n 'Local do
Subasta No .1.
SDias: 51--7


En el Puerto

Por FRANCLSCO J.EREZ BARBOSA

-LIeg6 el nuevo Ministro del Canadi en Cuba.
-Se encuentra en-La Habana el vapor cubano J. Godov.
-Vsitaran a Cuba distintos barcos de guerra americanos.
- .ar.. ..-... Jus I-. .---... .Joona -n. n, .ifraas.


-Aparecio uni o d u l barcU

Pi l I ) tit.IE NT'. InI. M lI 1l tHl4tItO
Al. \ 'iPIR *vl. tHIDA

E! dehpa( ho dc; F ...
c i- I'O ,,% M K ,o I s I <-
AL, t Aa % d l ri'ie,-) a
in, ratr~du. ,cid,,,.o r ,,,,el P, 2l.,


E'n Lu, tito rat de-Pt, llh a' l i-1 +,
:v liii 0 ir el IIS.. -Cto t
si-i-- ,duih.tit, i-i--n 5, :,

Eargocydihh doct P 55O~rgi- B

aoo sisia .liC r io dN. sisJa i, IB h :
iAs.o ueneo J s MAN lo n F0'titIN ',
s.~~osiliders rmedibo .155- isa ,, ,i,.I,
em ls~graordo ,cdIa"i.ors M~i Il(r
sojci-Oantnc allidii pnih aou0i ., -
liilbh:gC perCei :nialie Mir d, -iit i .,
i-sil Alli 'itt denyoc in.- solt--i-
AR i eI(i, cl isollillih) -I I''(
oittI( '! t'1 I l


S peUto. Ul lun nI lrasgsPl
Il' D I;..a i. Ie

s ,t ,. F, '. ^ I .,.' t b s P ac t.
ii ,,.I .lnl l a i- -a- Ac 5.0
,,, r.,, ,,' C:,. --"" M o

S. - i,,,- A., Ir G bp .:a

a li. l-
: v .,o ; I. a J,,. F tin-
C.--- Hi'

,a',,, -E~ 0 -,(1-
,. ;, ,, .- r 1. 5


c,, -i\,, +,,- I. -i ,crt -i',-,- a '


P O L O S M E RC-\f 0 A D O ,|A I'T ,1I/.A tNII CIO N I ,(N'A?'+, . ..A 4.N 1. 11 .p....... 0. V..... i............
Pr. L O S M EBR CA D 0 S ./9 -ii l"llt Ei is *'"re I iU ..6 5'-. -- .u: Coll-l, -o :l, L ss.11 .ao.oa 'c4
(Contilluacldn de la Pilg. DI OIEC IC161 1,11 1 i 1ii > i dA P'ot I hil Al Ic "l: oit- i- u'i'it "*e
.. ... x, (I..i k vI, .-l", ,f or C h le. p }ero,,rt ; ,,ii,.' :q,,. tae,
~~~~~R i no]'lt1 l a .%t') ,i [ oii+ i t IllI r ,, rlesw adn p ,r i go)wl no ni ) I a. +'La

bedln e n"? p a c kanlma r. o u lp Ld" lO'l' |5ccl a deln;t'a n'td a gc ca l d e n' lS^ ^,^it d,l dr,tia^lt,+ i e-d l'l (..t{l 4tl ( n',u." dv] 'R.a'a"i Ctbl '' "..'t (1.1" : l. ...:i+ l" tL*"11 ^ '"I (,, ," "s a p-
res ceiyraron en baja despue de l' t u ir;Jos Alt abr I g s y i i. ir los graIoss et. ipiol tl.P.I ,]| ,, d t i p-
bell r cao eiaIn Ig Il i lll( do1i1 ibi d o diliseisil LUIS Mh | iC- .ilii rxi :,i, ''"" il> l I'iiluii hip.1 '- |(i,,i.,
ia baja ia de lo preci im t iide li a- I lu I attuco dlas 5y opera doe liocahle s '2Ii I f -Ii 14 l os. dih 2-J.a I" HD Ii' I t 11 ,, re s -
preoupaclones a o nusa diNs I llia- 'l al/,t en los prechos iue nnht o i i ri el a2 i d el1 i i . I,,-ii,. 1, ,I i:.i C|p r Au t.s ll .o] (l):0onS t ,,
cidn europea y la perreptibli icldcn i- ldi. registlrAldose gano can cia s ha 'troi it d t 5 i., ,,si.,, oni-t,, I ill .ii o sin i nm .o l 'a o
cla hacia Ia dn smn iuroi sde Itc i i -bilde S3 5b 1 oni bali sti algodiin dc 'Ii t'l, ,FtIem a', I I iki io,, I a t I t"l'l +P'iI I bi i .'Il,
plea lens lae t Rllos dista D iU i uJ ilt "ieela y oneos 2 e o b l d ic a pllt I a los ior c s hlr, i i i l, i Hi,,e',,d ,) I bc ob bal IKJ)_bri It. Iltlt 1 1H
a la anolen la de tilga poert I t o li l a o c o s il doa I pecis atrajon liqu d I n, ct, dI ..l.i.- ,, C ooH I r , *,,IF ', ,, d a e -
del personal de Ia Bosa d o Neil n denspu N s 1 N, i ie I n po1cra. qie s iri el ulaiesO5 -j ii- ', 1 ie-. M de- I- l r P 1 o ,, ;ar-
Y ork. ioer d se t nrn o ie r vio so nv l -.d r.ii30 iI n r telo, d oc ,, I hoi i il i, i line i I o i n i so p A
La poss bilibiu d de d esoc upaeison v ci 10 f cis n entel el l ie sen tld o nu il,' ,slur d i r I i,i .,o r I aii, o Ia I iniol a .-ciicr S c 11 c- I .u-u I C c e S m ,e-
"ran e voala I O tibr a da -"I lec func snsterm do do 26 8 a hi no a ll lli es ,) e i al rt ) 1He 1 t. in d an(,iaii 11 11. 1 1. o A di l, ll( 0 1, I(I lIi cri ic , oRV- t ,, ile r 71 ,(I,
anunclo do que aIn graondes I ^- de, ', si llepalI l i nce ao .r a
ac oseuonbtmrnos U. S. Rubber, GoodS I Tauheb~i' u Iiiuu r ,i, lirslus v; s i VIhiaiu n 1 o'1, ",01. iaAa A
year, Firestone py Goodrichi rPdurtiml o l GRAVNOV oc 1u1r,1a a ii;1105 [I/li is d!iiday uici H lrl F-u (lia({ i, a... t .1,, L si J

ALGOD6NNO IV R~.'otn~ ~ t*17Rtr~vn^ itjlc %;m as fue~ nlasi atn a i'e',B Mr, A A Vl di AI. F~ R tI li.S rE I'V ^ .a r '- ^ ""?"."I Pol'.0
su producclon cmi aUi 30 -pa m iii:>i a lr ai-or ~ei-l i ~-lento m ) , l i ma l rllh --, 1, ,, ol-- I I- M O ( Ii |- r- I i lt ftlo p e
la se m an a do ti rbaL o a 30 loaa y t ,oCI C A G O. n iarz 4 - ,4,C -d r erso rvaIplil i dt ro i m p mI air i nte ii lo, a el po i I Mi lt o n d u ,- .,. ;-e
Es m....to a l R IRuelga .e. la SInBol 'di l .... bunL ctud, dro si Loi H s ein i s lo e +d' misnian s ilos io.. d tC,' t A
la, Osta puede producirse de Un 01 -ni Cia I- Li act oi dld m nsu do 0delv dcrer iv ills senllosis nri li2cdiiSand" i i Osll "0 rSS Co l
mento a otro par no haberses leg s- e"ado de granos u e emrra tlca nayt r ',I aunbos del pasuds a1 1.-ltere Au .Lsii Wilimh ,Oli Ila Ilh .u' a: pu.m," e A Ha-
do a un acuerdo sobre el nuevs coa -atisebans suiilta dosi Is r omis po Estas ulitm as resolurii se ie Id e Ciiuid e.iiio a Lo Huibsuju s t l ii la isu iap i,r Duq v u ,r asli l [i- Ic
trisa. ~ tarde reveiaron quo naouu pou l imeren a bo, sebloros Iulu 1 t lii hr, omho Foa traii-limosterill I
irate colectivo s edetrabaJo. li Intilm n ii lordlJsilia do giO Oadnto"de JIRe p1Oa1,r o
1rI cuv? do elusiros ll o- podem de .compras. El mercado s' pafiiadh i Oficuos y Obruipii. luc I a le u R -o. ... . 1: A, ro d1lie d,,Ctr
S irregular oc.ii saIl princupuo debudo II las sdecla po'o rb 1,250 cajas do t ehe Ellil p utm*ilmuut s lorasi s c a ,,+ -iE lI d l,. S C-ua ,+t+ n'l"rARII
racuones echas por Mr Anderson Iradhl de 48 latas cadia unaL Colnn'I- d-3Fyer sa;16 para Miamfi, I I... .I A D MARIO
Las ce eao sto y ie algodd n, eus alca sobre IaI restricciones en Ins expor-e b ll -Com ercial Sandel S. A., d e" P- tFlorida conduct Pni do pits erih l ttik Ei orv -0.e I a in a, de a le
de ltro raises escand .na .o bajaron maruonestie tiring Hubo nobs flueli.las ie e Rey 210, que importara !)U09 nO' .go.i.r. l,m pa s.... .s. .i do ...u... s aum ls pirr de Lit.... e la io h
Se oper u em 560,000 a oone viievic sabre zli ai ed igou ed n- rl as ide leohe evaproruda v J S, LaoHabanaoiu lIns iprimerai horade "aiorcaa .ive,eiMa q1 en-
S3.430,0 a o,,,,. on que wvene a aumentaer .I v Ckm. de Scrafmi Sinchez y Aeu---c-1. ion-
2.420,000 boumnos.. ,- eis las isro do in s uouso..qu.elluos sum istrosptdeuJos ,i I., u ta lno. q uemimpomrtara dtoo -hbid mpriOuu to 6 i la + P1n maernlo oJ 0 i l- e i lni l d1r11 o
timoi duas. Los moluihos se interesia- c as d rie leche evapotacds, ltdasI lao I e11C6,rga. 7 1 1 i eo ldi,!,ud ouo
ALGODON bull pon trigo de mayo Contra vents cuales gozariurl de exenci6s d del pass IETN rI A5 SAIIIOAS DE a iis-s iou
de harina, y esto agregado a algunaicdtde impuestos y derechosedeirmtuu HC0+ biah de)
NEW YORKE..... m or 4 l ....o .....pros locales piodujo el a Ilzade acld ....... t...... iindu, nuunuei dere ..connV.. la amo ...........ie bu .. rt i .51. O
hblo durecto de Luis Mensdoza Jm p I ra ecius subsuguiente. Los futurosider d a u s e ni F 1.1der1b' it<, d aO't blqIo ., d12 00 151 tp 5,"
-Habia buena demnanda del comer-i nlz subieron e do los niveles del ablei puertospi biuluis luit(cs te oell 2U ICe Ii p de e uat lo ins I d -u " u sir Co
rio al princip e ide In sesibn, lspe- retoiu resultado d me cumpras sost l abir dies 1948a -I itupmicido l it i b'Iide !1Rslh -l "o P
cialmente en matzo, mayo y julio, dos pot"isoediaci6nide casas rinc usiu- Inas canisiodaos dr I cetic evafe 1 ,I [, .. ,,- Magdaleua. el buqun deI nore Peu dons A Cmii.iv Furnanuo
mn s que nada mayo, asi comoicornns- islas que prnbableimenle uerosil (- 1"'a0 irporhyi ri clin e snlL a. -, i".., stsH Me, ci biuquA Mo-i iii 1) l i v ai.do oirguerna nd
m'nras saltneadas, eul s ras com i s in -i 1 btnmuldas pit-e rlos pequefOuS a hrribs dlbi en canlidailes ltolaes- -.i.'' e Niu r y J lln Iv , -P TeI
ion I- c gis- rli irIiles Joaquin Ordos ei -i Io Ci 11 To CsOr -


I e7
i a ila rdo 11rd Juor Pa n dadtn r elI-i5c- ecuan paiigeniral donOcm p00
aplbitr d o nail sald es.rcuflra, fr-
2Anr joe lPC ir Bnon troinrda u trn-
, 1h11 po lab loainotedratio per nM-
iio, iilinubao, .expre, ronuilletiiMR-
run se lh j n6 i a Blrtrlei una vlao dei ,
DIiOPI(I IONI Ii',
Ha nAdo cursida porlIn Aduaa do-,
I Habana para general conocrme p-
Sy eumplinliteri o a Circularmnumero2
21 de la Dire iol n ncralo de Adua-
nisc,. por la cUils dicho organs mo ,es
colinlca a ]( hasidmainustradores de
Aduana, la nmiecesidad de que en car-
d%, casi de protest dicten la reno-
lucidn correspondlente conforme pre-
vn el incloe terero del articulo 235
de las Ordenaninzas de Adu[nlao vi-
genisd.
Cir(ular numero 22. que transcribe
el de.rero preidesirlei 394 p0 r el cual
k.ii.prnitlei l (Iobro di los derechos
S1111 ia Ambsuantla
,15., -,illilI l111u0 ilpio dOs Caubaricn
m t.lyul itnltr hurderi ii numeroI ll
W se Is ipi -siu pass Ia es-
;1Lt0-,I Or Ubaous 1torc,do s ampA-
IndOia o)r il sello dOr Garantlla de
pa(xordriirn r1aaoiial, reado por tA
I&v d0 16 dC jlho do 1912
APARRFIO t1.l, MOTOVELERO
TIrN 4
FI E l ado Mayor OGeneral do IL
Marina de (h h1,-Iia so s idulfornia-
di ie .I ibiqlle 10e motor dennmi-
]iisd TuaiIn previlamenle renortado
hue,,, perimlio file wo1al7tdrio e drs de
Filipa. Flollrial pur ei servicio de
(;laords(o,t11a.Rl', t rlviUO
'()h ,ISITARAN VARIO0 BIQUES
InIF. (;g'EIRA AMERIICANOS
Er. fei'ha11 proxlssu`a LsILriekn dus-
0 piuerto.s 'ibano, dilerentenaiUm;-
ope.n ne us lilclo00 de guerra sde in
F-,Lado. bunrldo de- America. enre lons
rc flguh liin portafnawonen
Sc'gUai a mfo-moCinOn que a l res-
l-' I nra. spairrr qtw el dia 5 llegaxk al
-urrtn dr La Habana tl U. S. 8. Toro.
ue VIP;na m iando del coandan-
1 RanSllond W Alexander. el dia 6,
-i S A i rld.spur, yale presidencial
d oins .s'ados Un.dos doe AmOrca, y
,I S. BPplaneoqnder Orenswich-


* Conorco y aprecie las
S ventaas -del caml6n
CHEVROLET. Visifte al
Agent Autorizado


Diferente y meior!


EL NUEVO CAMIQN


de la GENERAL MOTORS
El famoso motor CHEVROLET "vlvula en

cabeza", la mayor distancia centre ejes de
su chassis reforzado y su ieje de double fuer-

za, hacen del cami6n CHEVROLET el

preferido para toda clase de transportes

pesados. e Cada n'uevo model de camion

CHEVROLET es motive de orgullo para sus
fabricantcs y de satisFaccion, para quienes
lo utilizan.

CHEVROLET sigue a la cabeze en la pro-
ducci6n mundial de camiones.


GENERAL MOTORS INTERAMERICA 4
HUAVANA RANCH)


m6s cercano. Tiene
unidades par-ientrega 25 y Hospital Telf. U-1085 La Hc
Inmodliato.

I i i y i
enfd aRpbia


RAMON SANTE NIEBLA
Humboldt No. 9 Telf. U-26251
Habana


AGENTS AUTORIZADOS:

AUTO SERVICE COMPANY
SMarina No. 255 Tolf. U-3685
Habana


IL RILAMPAGO AUTOS Y ACC. S. A.
Concha No.969 Telf. ,X-3331
Habana -


TROPICAL MOTORS,
San Laizaro No. 673 Telf.
Habana


CUBAN MOTORS CORPORATION
Sta. Ave y Calle 28
Miramar Talf. FO-3100 F0-7600
Real 8 y 10 La Lias, Marlanao.


6. c.s 6 legirao al puerto de Ma-
t 1in i us el portal111100 norteamenr-
11aI d.f,arnlolhl ?uItndorial ,mO.ndo
11. 'aii n J( 1 [** H ,, i .


j:g.1,r .rl al puerto d0
i, nla.a.' munmades de-
,,rEIEEEE1, trnouaun. quesmandasdel
H;, a, Laprnka
it l' lnierCO 1153 al mall-
,1 ,~,~ ,,.,, r, C IE. ElL e! I.q' T.
ADD ...a........ i ..... .r.....e.. M w Mc.
RP N H El Y v el Seleca ij
,0 CJ:si, te C T TSnerwood.
H 66 t 'AIA iON
tIs daclon d! d a Aduauan do
abana, tji ~atliiaoa (orrespooridiledac diaode
abna. r a Aendlo a mnaL deC 319.0.u
l.\S IMPORTACION.ES
Ins nilportacioneisi eriicadas poer
,:j.-srno pucrto durante el dia 3 de
.os corrintecN surmaron la cantildad
,ie 15448.215 kiloic de mercancias en
en rcra:.
TRATA nE ENTRAR CLANDES-
TINAIMENTE UN GRUPO DE
HAITIANOS
El doctor Armando Barbas. direc-
tor general de Inmnlgracion, inlormO
aver que segun un despacho envia-
S. A. do por el delegado de esa dependen-
U-2I 53 i oflclal en Santiago de Cuba, Pste
,e inforii de la detencuon de d.e-
Itls ete cludadanbos ihalianas, portene-
tinltes a uun \ otro wxo y ddLstintas
eissin,d que trataban de cIetrar cde
unodo ulegnli en nue tro1 patlo E.55La
lreteucion la efecluaronni rnibnbros del
I',cuadroni 15 de ,la gi-Ibdi O rluiall
,LaIrdo oilaiban rumaO a Cuneira en
IFol-altas en-la pAgina 22)-


MAQUINAS DE SUMAR VICTOR


CAPACIDAD 9.999.999,99 HAY REPUESTOS o HAY SERVICIO


Pidda informes o uns demostrdci6n sin compromise d T E L E F 0 N 0
GUTIERREZ MARBAN Y CIA. DISTRIBUIDORES- APARTADO 1911-GALIANO 206 A-8704


iv


Los Juegos Olimpicos

LA DELEGATION ESPANOLA


No comnretirdin ent


pA NAPORT S AR DE A AR V 5DEMARZO E1948
PAIAEIT -"~'5 0RTS "- M)ARIO DE LA 'MARINA.--1NE, 5 DE MARZ0 DE 1048


SPORTS o 0oCXV


HOY: MAX LANIER CONTRA FRED MARTIN EN LA TROPICAL


M ADRID, (AP) La escasez de divisas es, al parecer, la
principal dificullad paro que Espafia onvie una nutridc
representacion deportiva a la' pr6xima Olimpiada de Londres. AeV"
Asi opinan muchos deportislas que se lanentan de que Espaia I&A
pueda estar pobremente represenolada en aconteclmienio depor E
twivo de tan extraordinaria imporlancia. En los Juegos Otimpicos j
de Invierno celebrados en Saint Moritz (Suiza), se puso de ma-
nifie'to a qu6 extremo lleg6 la penuria de francs sulzos desti- ..
nados a costleor los gaslos del pequeio equipo de esquiadores
dlii enviado. La salida del "team" hispano para Saint Moritz
sufri6 continues deNoras y suspensiones que obligaron a anun-
ciar a la -Federacion Espaofiola de Esqui la no participaclan en h IL
la "olimpiada blanca", debido a no disponerse de la moneda mB
necesaria. Sin embargo, en el ultimo momentoa y tras gestiones t
del organism supremo del deporlte, la Delegacidn Nacional de
De"portes. pu asaLir parSa Sui-za el grupo de. esquiadores es-n- pa-
fioles. No se oculu aqui. la deficiente actuacimn del equipo his-
pano en Saint Moritz. Aun sin pretenciones. dicese, podia haber '
hecho un papel mds lucido. Pero mientras las representaclones
de los demds praises llevaban semanas entrendndose en el mis-I ,
mo escenarino de la compelencio, los espafinoles que llegaron alli
horas antes de comenzar las pruebas, desconocian totoalmente
el terreno. Por ello y para evitcar en lo possible lo que se califica
como lamentable equivocacidn, las autoridades deportivas es- I
pafiolas hrm comenzado a celebrar reunions con el fin de deter-.
minar cuales serdn los deportes que concurnrir6n a la Olimpiada
y su plan de preparacidn. Los represenlantes de dace federa-
ciones deporlivas asistlieron recientemente a una reunion convo-
cada par la Deleqaci6n Nacional de Deportes, en la que el dele-
gado national, tenienle general Jose Moscard6, prometi6 el
apoyo econ6mico de las aultoridades superiores para que Espafia l V
pueda concurrir a la Olimpiada. El general Moscarda manifesto Uemaret ,aeger
ruteo oslo a ailic sgnificar queo nor ves trimerr veava Ira lalim-. I.


dr mn ae~a.,*nt rt-aaa*tf" li etIl l ri >t. a'a I."'rl'hr a, >rirmn
l er. rrC a t. .. t m,' ...'." a' '' dl. , ,
ratd a n ram, -, I iI ',.

fas .m r a*. .r.' h ,.i ta a'. at . ' ,. .. .,
eda 5,, ,,,,'a ,,. ,''s'aol,,t,, ,. ,, .,, ,,, '~t,,, ,,,,, u's. in,, t, ,t, 'I

drane o as i ", '', ,'" n r" I " I I ' ** I '*r
Saden r l ai~aI t,Il', I t.. t,'h,,, ,I I a' I. t, l
ger I,,h ',, is ,,n t.,.' .,,,,, ,,' -' in -' I l ,,sa.,15,,. D P,aaa ,I mr-

mI i an a a, p a '
C ar... .. l u in ,, a . r. ,a . .t ..t t ,,,, ,s ,i tie


del. Hu ea ,,n t,-,,, t,,, .. ... ,,,, t,, e ',,. it.... ,~ rena t 1,tt, ,Ozear
leha r ascueeba Iits c, I as. ,i ,, ,,,, i m a i. a-tor, tn, a a.. . m.... aal',,,s p ,s
gant]tfcOrem ata~e di ,e In.. l.a ,, -cai '1 .i~t a' ltatir % a. te stet rnca
arclecrtnmc50cs 's
ml 'e aeh, unA a 4a ins at, nact ,,u ",, a,,, 7'. hali

alrtolee nu e en ce h^ s t ,ne d, .A n,-h ta, 55 C e I ne
,Ile nea-rn n n An l .eIC.'


Cegac 'it a C a af
m i l a h n o dGo- n, ., n , .. i hl I t r ,. ld l ,J .oe .lVl.nh e ,1., 'C .--,-
ai~ln~lel*W ld n IC Jo,C 10 in
m enlo no Inurn lam anodr ., -,, , .
A LAS 5-DE LA TARDE
C ap brij o, la. l,,-N o do ,....


A AS S DE LAITARDE
5115" IRS la waw


Su cara mer


* Hay un oaliC
afeltarse can lo
p-soman la K
calidod I aa
CUMSTAN


En exta comblnaclOn grafica mostrat
losB links del Country Club por lug
En la foto superior, aparecen ins dos
aparpecen Teodoro Johnson, preside
ba, Demaret, Pepe Fernindes y Bou
al Prinelpe Don


piada una represenlacian espaniola bien preparada. Las fede- gana g e golf
raciones convocqdas, cuyas especialidades tleneh mas proba-
bilidad de lormar parte del equipo espafiol limpico, fueron las Lina concurena enrme si
siquientes: pental6n modern; nataci6n, boxeo, luchas, esgrima, na cncure enorme asist
tiro, hipica, baloncesto, hockey, gimnasia, remo y ndutica. a la prestenlacian de loas aes
en Io links del Countr. Club
te In, ,.-.u,,i, r ,,.0,0 r, umeroa qae
US delegados expusieron en la reun16n los preparatives que ',er,.rirza el uwge que h lonundo
ei go.lf or, coueoaras ratra c renr,tio
realizan para participar en la magna competencia deportiva, .er pea_., latade el oeh Com.intr Clu
preparatives que la prensa espafiola ha resumido de la sigquiente pars aaai,, a lI preseniac,ian de esis
forma: Pental6n modereno: El delegado inlorm6 qlua el equipo to.de a 1,sJ D h.nKe sIrLternconPaes
t Jue as.n J Dernlar[.t v R[ Locke Pue.
reallza una intense preparact6n celebrando de dos a cuatro u d erre.e .1,ue Id atfiri.rinegran a
pruebas diarias, aloendi6ndose en cada lJornada Ila nataci6n y la ea leponrte l r. i.ialitja oa element.
i-c .% reacia .ad,ad:, uo u ell oarespondite
esgrima y de modo alternative ol pedestrismo, la equltaci6n y ro.,. a its Ie,,iiaor e, del C,-,urar, Cin
el tiro. En total para la prueba de pental6n se han seleccionado ii p-ac'i..... i,:.mer'., ,ue, nanif,cd
slete atlelas. Nataci6n: Se ha aormado un program de entrena- ` uale a r.L Ht-or r de LocKe .,
Demarel Demarct r,,;,-, ha ,i de u
mientlo que se Ileva a cabo par el seleccionador naclonal. En el eat trorrfinriii s faculi,,ic. nre eri u.-
mes de marzo se concentrardn en Madrid todos los nadadores bn.i.. L,.. -II, e, i.: 4ue pueme c.ns,
preseleccionados pora realizar una preparaci6n a fondo. Dentro ader,, s ;nirrjor mom.entnel, gel hft
PIA cr Il,;-,i-,,l a.ll.ndJ a ell I., ,lue I-,,,-
del plan de entrenamiento se van a concertar encuentros inter- ,racro ,p iimair,. nm..rriele sW'atie,
nacionales. Boxeo: Para preparar al equipo espafiol la Federa- la ei ; "se:nGeSAt, aer, Lec. Doceci
,:.,~ ~~r,, MOIccL-, tB',,r, lov ian.
ci6n ha concertado competencias con Belgica, Holanda y Lu- ino sior Fe-mij.jit.,f.c'n de J Dema-
xermburgo. Los encuentros celebrados recienlemente en Diblin, et causo la ,npieioii, man grata y
los tdenicos enla i material despu~s de
por los pugilistas amateurs hispanos han formado parte de ese observurlo de cer a en los grounds
program. Lucha;: La Federacion confia en former una polente magnificos del Country Club, justifi-
selecci6n de cuatro a aeis miembros. Eaqrima: El president de can quo el llos Estados,,ltdos sean
inconiables lol criticos qu-W5a Ia con-
esta Fedeaci6n refiri6 qua no se disponen todavia de los valo- smderan la primer figure del golf.
res que puedan formal el equipo olimpico, aunque espera que J. Demaret, que en el aho 1946
eurjan en los concursos de espada y sable que se preparan, na- causo sensaciotn en los llamados tor-
neos abiertos, ell los que se ips
clonales e internacionales. Tiro: Los proximos campeonatos de enelans icompetenia de Miami, To-
Espaha y las pruebas qua se celebrardn contra Portugal, Italia edo y Tucson, mostr6 granides pro-
y Froncla, servirsn como referencia para seleccionar el "team" 'resos eo las carteleras profesieonales
te 1947, ganndo los campeonatos de
espoaiol de tiro. Hiplca: Este es uno de los deporles en el que Tucson, St. Petersburg, Miami y Au-
rnds so ha destacado Espafia en el campo olimpico. Par ella el gusta. i i v
Tambidn gan6eel.llamado "Inver-
presidente de la Federaci6n, general Sandoval, pidi6 en la re- ness four balIs", n compafia tde Ben
uni6n de relferencia que el tiraslado de su equipo a Londres se EoIgan.
efectie con la debido anticipaci6n. Con ello se evitrm lo ocu- n .atracci6n, el, coloridot, elltangel
, .. aa l" mpresionar a los multitudes,
rrido al equipo de esqul. La seleccion hipica se tormart despues pos anales del golf recuerdan a muy
de celebrado un encuentro con jineles poriugueBes y alguna otra pocas iugadores que alcancen la al-
-, tura escentea de nuestro visitante .
prueba Internoclonal. Ba lketbaU: La preparaci6on del conJunto de .El record de R. Locke en los tor-
baloncesto, deported quo ha arraliqado much en Eapania en los theos abiertos del afn pasado es estu-
sultimos aios, se realize compagindndola con los campleortllos poetato.,Es ci l jgadorprofesianal quo
mba tilunoes rosqulais eo n'eto tipe
nactonales. Se trata de concerltar partidos con holanda y portu- i ocamspeoitos dlenminadaos de In-
gal que serviridn de entrenamiento. Hockey: El seleccionado vniacmon. Qued6 de m ider en Houston.
espahol se compondr de jugadores de Barcelona, Madrid y el l c 1,. I.- -x...' ,',,1 or elno
Bilbao, ciudades donde mas se praclica este deported. Se en- en el i.nodbalil Round Robin, en ei
frentard previamente contra Italia y Belgica, en esos praises, y All Arsh.cas..Opentaa'emsColumbua
Esos claosa consignaaoss al volar tie
con Francia y Suiza, probablemente, en espanfia. Gimnasla: el ina mquina, 'demuestran Is magnitude
president de esta Federaci6n manifesto que hay grandes dili- del espectculo ofrecido ayer por la
tarde en Ion links del Couintrv Club
cultades para (ormar el equipo olimpico. Confia, sin embargo, en lJa Demtict i ...lu se ha Cisa Cimba-
poder prepararlo desputs de un -match contra Portugal. Remo: En do paor sius traJcs de colornes heroi-
arragona y Barcelona se preparan quinc-nalmentie los equipos coa. ne ; 1sti vestlido tie %erit y
i- marillO. ID Imi ; 1tq llarlslss la tie
preseleccionados. De ellos saldr el que representie a Espana en malleta en trclmimicuklir mila-et n ""
Londres. Hay ijiados encuenlros preolissii-'os conirn Porlugal e eilel miivrnitsitwl dcl Country CIult,
Italia. Para su reaor preparacion, el pr.sidenle de lI Fecleracion oet'it im gea '1 L oc'me tIa r hiuzon
P'epe Ferm.'aithez.Cams prmesaras trsao-
pidio al general Moscardo que se imporlen cuailro einbarcncio- fniin con .score dtie I up eon 18S ho-
nes. NWutical Taonmbien sera indispensable impoilar cuctiro ,i \cri.tndtt lads o eublico las
-.I stlssbmmi s cbiratie Locke, es
hies" para preparer a los seleccionados. E In aretn :i'o:'" i,,,' .reconcer que gustt mias eli
constar las rnmngnmilicas perspectives espnflolas debido a (In ,.1- ief .r- e Demairce. L conceurrencia.
bracion en Paima de Mallorca el pr6ximo qosto del campeonato quim sopel calnmerayccloytambi'rnec
eatuisiasron cialqtmtcr ecalcuo previn.
mundial de 'spipes al que se dice osisliran mds de veinle sigumi con emocion profunda todas
paises. Se observard que estln ausentes deportees tnin imporantes las alternatlv\as tide la enncotienda.
,, Entre los asistentes figurabotn ele-
como el futbol y el atletismo. Respect al primero pstard descr- mentos destacadostdel depiorismcno na-
tada Ia participacion de Espafio, done virtualmente no existed cisnal. Uno de los espel adrres mAns
el amateurismo. El balompie ha alcanzado en ste pis toal gqrado compitlacltidos" eio"ci'nados hsll s it
noostms drsogstitt tieosped. sam Al-
do mercontilismo que seria indlil buscar once hombres verdade- meza el prncipe don .in Jn
rnanmenlo amateurs dignos de iortnar el equipo olinpico de d16 Al terminnar J. cmeipt y R. Locke
"'turia espafiola". N o ocu.rr l o mismo con el i lletmo, que gucir links dercl C,'nmrs l .dectsitePsmPratIssd
do en Espafia su character amateurs, uitztn superior ni de los ran uno deI ls mas beilos del mundo.
demds deporles. Debido a ella puede q.ue se dbci s i poco a tqei, L ie d ci" 1o -i .i.. as no pudieronr
respondeir 11 a l o s tieot Iale l ero ns-
aunque xister de locoad-s figqurms ca qie ano padodrm i .ora. tn qimenlno.s cup'imt nstlarmon duranrie Ia
equipo que iri caon pocas oaspiraciones, esro si con ar locible brve esltancina en La Ilabna y qur
h'l ~~ Ii' i de~eaban (]tie permaneelesen man
intenciln de 'itsener y cToregir estilos lrsieine la observation tcempo enlte cinsotl'O..Hsoy mias
de los aqrncips cses europeos y aomericncns. regresan Demaret y Ltocke. puess lie-
snen que competlr en el tornes inttr.
..nsconal "Femlar Balls'. qcivi tendra por
Visitaran los Havana Cubans a Colombia l in'aciadmdo Miami y ci.."^
itinert-n li pre d se ~ d .-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t Pa anodr-n t ..... ...go y ellure. ....1D... Dmrt y
y Pana. ma durante su enIrenamiento R.Lockesr cvanencanotads sincera-
S ...... .. .. menre: de la ana hospitalidad dc que
Co T-,on aa'. a t n n niase e1,--r rd m- .i e Ar .1 halln sdoi objeto. del auge que el golf
... ..Ha's... .-,,aR tdrrantIR inn r a a a tne a 'a a ...A.. .. a obrad.... Cuba y deiSobra
P S ,noemaa' estimabe del Country Club pa-
ProA .... ..r ar ta s. sonn i ..... at .....da a ac,, ..... t.......I ra 'Ique Ia a ei mea6. a c te deporte ae
mer 'a ez tn d,, 1- tan l,,aa i R a 'ma 5tai,,. r eId F raa. M l 1rl cs nsolide ma Y mAs
St anrt ec I r ,o C t' 0an taun T 10 ,', a ,,. n onacdti
e[rtsrsncmc n., rea 5,a su ppre. Os a a R daiki~ht,,, as ''n .', slsto~rd.. n
ustin L ........'.. ea"s n a .. ... 'a' ..t.. EL eDIARIO DE LA MARINA)
amcmatarn a'.s ', t ,n t,,c. st h.r is 5 N.a. :,h "u,, SiSCR1,BASEe tint
e ano ". c, ', a taq .e. .i '..... '....... ..... t ...... ..... SUSCRIBASE Y NUNCIESE EN
anera ga use rn,"- '.,' a, ,,a ,' ,,1.tS Ul ,'.,i, t., ,,, I I -',a,.- ,'


RIO DE JANEIRO, marco 4. (Uni-
ted).-El campedn de tennis del Bra-
1 Manoel FPernandes uadmite que el
niv i tuvo ponr slerte aJ correspon-
derle Checrlovaqula comno primer
contrinCallLe en la comnpetercla por la
Cops Davis en 1948. pero advirtiu6
que el Brasil dl'ar a Joroalav Drobny
y Vladimir Cernik, una reciaels ucha.
Fernandes djo que el team del
Brasil estarA formado por el mmsmo,
Ernesto Petersen, qulen Wue -runner-
tip. en las competenclas nacionaes
brasllefilas dtie 1947, y Alvaro Osaxio,
quien serk el capltik. El team partLre
de Rio de Janeiro por la via aires
el dia nueve de marzo, detenlndose
primeramente en Lisboa para jugar
una aerle de matches de practice, y
continuarA entonres a Praga, par a los
jupgos par Is Copn Davis. Brasil pre-
tirmo Jilar por is zons de Europa mMs
bier. que por ia zons norteamerlca-
ra.
SSuponemosa inue Drobny y Cernik
Jilugarn par los chiecos, dlijo Fernan-
des, saibemos que son mUy buenos
ya que nnibos jlugron en la America
del Stir el alo pasado Pero hemos
estate praeticando mucho y estamos
en buenSas cOrndicionps. Esperamos dar
a Ins clircos una recia batalla..
Los records indican que ur. reves
no s'eria impoSib:e.
Fernancies. hombre die casrrter aia-
ii ,J :,3 i aos tie edad, cuyo uego,
,rt.,, derroto a Frank Parker, ex I
campeon de singles de los Eslados
Unldios. cuiando Parker recorrio la
America del Sur en 1947.
Parker estaba jugando buen ten-
nis. pues su derrota a manos de Per-
nandes lfud Is nica que asufrit Si
Ferr.andesa liegs el mstsms tennis
contra Drobny. Brasil podris ganor
los matche; suyos.
Como Fernartdes, Petersen tene
unsa gran variedad de tiros, v ioS
controls bien Sin embargo, nmiguno
de l3o brasllemos- tiene un serviclo
fuerte igual al de Drobny.'ecelo mqjor
i en la vda de todo hombre . Al
bhoja Gillett -Azul xperlmeanta grata
om eulo', de coneeda.e, gcma
ola GIlh ne-lUl laomao, E.eclenle
id -- a @ e% ta eho, Gillete A.t1
AENOS PORQUE DURAN M/


Santos Amaro tuvo un feliz debut

como manager, al ganar el Cuba 9x5

Ests coche, Ial final volveri a jugarse con la pelota que se habia
l destado cubriendo todd l Campeonato. Max Lanier y Fred
Martin se enfrentarin en el cheque de hay. Azules vs. Rojos

Por RENE MOUNA
il aEl debut d a sntos Amc o coma sacando macuconesl entOs par Is Ii -11
manager del Cuba no pudo er tlas nea de foul de tercera... Ias das
feltS. Ou cqip0 derrot6 a los Ala- nuevas caras fuertpn Pedro MAr6y
... .cranes del Almendare eo c anootl- Choral Orta, que patrullearon l as-
ein de 9 par 5, los dos hombr fes e gunds y ais antezals arespectvLitte-
-iLnJert6n a e1 infield respondieron hoe, cubriendoa lab v icantez de Na-
tegramente resultando illares bis- pol eoor leyesa y Conerado rez que&e
cos del6xlto, py su 0 a1or personal hallan enfeBrmas. y realmente no es
Ifu perfect, a pegar un hit en I s pasible emgirsele nca a lon mucha-
nica vez official que e le acredita, chs. O rtas impul cuatro tcare-
Sya que en otra ocas6n negoc16 un ras con un tubey un hit p y Mira
Spase p en las dos restantes ejecutt trajo a home a. doe compaflera e con
dar es perfectos pars saerfica-rse, un triple y dos coheres ...
SA, t eso loI mnl Itetreae lde juegon Coma ha es tado urlend e.- m
a.yn esido e mos dos toques de Ama- to ultimos dila&, nnguino t e o.s do
ro .. Durante largos ahms. Isa crit- pitchers que iniliaron el uego pud
a ha comentado Is torpeza del terminarlo... A'gap:to Mayor d.
Suanso. pars eecu0ar el toque. y al paso a un pinch Site r en el terce-
parecer, a noche se descura ri ci e- ro despaues que Cuba habisanota-
creto... Amaro sabe tocar, pero no do cuatro veces, y Jim Roy alndo-
le gust que se Io mand ro... Co- no el boxa n el cuarto acts, al pa-
mo anoche o hacia paro su volun- recer par tener aun dedo lastimado.
Stand toc6 dos veces porf ectamente, Adra Zabala cubr6 el reisto del ca-
mis credit.ndose el triaunfo. y e!
rea d d pi irabao anenl el entsanal
Se er re tqa o ueda rear tido entire -La Tuba
Se enfrentan hoy Ramirez y Juan Mnteroa... P sr for-
tuna parH lOS serpentinerosb oy vor-
verk a jugarse con lisBabitt de Is.
Lesnevich y B. Fox Casea Mundla, s oqua s gnif ta que
seo hiqidari el impeno de Job batea-
dores que han gozado di de asue- o
Favorite el campe6dn 8 a 5, pa to con aestaos balnes que alleron a
re ucir al agotarse las bolas que ea-
rs Vista, que serde r tirina taan si endo utih:zadas asiduam6en-
---- npelea en etse ese pesa. Natas eel Jueg hay pc que dea.r ..l
Cuba asumi6 el mando anotando
NUEVA YORK, marzo 4 tUnited' cuatro veces en el ter cer t po
S-Gus Lesnevich harl su cuarta y lU it te Miroa sacr de Roy. tubey de
Bread al left un infield cut de Vil'a
filtiman defense de su titulo de cam- Cabrera. sencillos de Roland Oladu,
pe6n mundial s emi peosado mafiana tubey de ardneli, paseo intenclonal a
par in noche, en nL encuentro de re- Santos Amars y cohete de Chi-:i'.
vancha contra Billy Fox. en Madison Orta al central. En riposta el -
Smentiares acumulo dosn ese mnan mo
Square Garden. episcdlo par boleto a Dav enport. tr.-
S1Debido a las dificultades quo ha pie de Caizare a right. y un if mild
Stenido par acer el peso. Lesnevich out... En el s guient agregaron otra
Asanuncl6 esta lsemana que nunca mist par hit de Roberto Ort'z acompafiado
ea tibec mit ie las i7 tde un tiro inutil y mslo Ort o a
S. htrstarai de h cnaer el C a limite de las 175 priamera, ly l argo de S tener cam-
libras del peso semi pesado pa central, e Infiell out de Hector,
SA pesar de su peso y edad -Gus en el qusEto, a costa de Zabala que
tiene 33 ahos- el campeoc es favori- salia a ]a trinchera, criatalizc el em-
paLe por inheld hit de Davenport,.
to 8 a 5. Fox, qua s6lo t ine 22 anos sacri de Ramirez, un error de Breas
de edatd, perdf i por KO cr el dectit- snore un batazo de Caliizaren qetoRcto cr e6pr0at smni u se o el e uvo ontr usa h por I28 deferemro de. ^un 0rf&l out ced 'Sdo "
El mo asalto in la primer plea qua bien merecla la catalogacln de h t.
o o tans cn e us el 28 c d feice t l ar m i S Hr out ceell pa ?r. elr Po1.
Rodriguez, que anoah act6a eon loss
1947. AzAules. al soncitasr LUque el a plaza-
Los apostadores favorecen al cam- misent de su traslado al Cuba por
peen debido a s a anteriorv ictoria hallarse enfermno George Hae.sam.n.
sobre Billy Fox y par sust res triun- La T 'sa Ramirez habia oelgado
ons sobre pesos ompleis d esde n- i res e rosy estaba dominando sin
tones. Gus noque6 a Me o Bettm in grande problems; perCao en el Ap-
en 59 segundos, derrot6 a Tarot Mau- tmo los Criohlos volvleron a la mf-
riello, y en oclubre pasado noque6 ga aniotando dob. vecen 05r hi tde
a Mauriello e eli siptim oasalto. G.s adu y Oardella, sacn e Amaro y
Debido a que se apunt6 uatro Omngular de aiOa par encmas def pr-
victorias consecutivas v 1947, la mer saco con destino al night.., Lue-
Asociac ln de iCronistas de Boxeo de o en ei r.oveno remacharn h clavo
moat dog aspects doe IIntereayte exhlbiel6n de golf ofereldua ayr en Nueva York lo nombrsen6 Boeador del acumulando tes mas sobre Juan
nntahlex eolflatase Internaelonlei Bobby Loeke y Jimmy Demaret. Abso. Montero... Gladu le salud6 con un
g'olfixtao posando antes de Inlelar su partido... De Icquoerda a dereoh Desdi su derrota a manos de Les- hit al center, Gardelia negocl6 un
Se de.l CBa rply Club, Rlecardo Morales, Houbby Locke, Manuel Gaum Leih Fox hia propose o I ile EK a phase y Amaro voliI6 a ejecutar *tro
id le -, Abjo ac-ep -u-- p dolI en u!Ir encl en suo us sde-c n Foxmr hEnae o a o sitimas sacrticio paor sus hijos... Rote vez
ryd aeger. Absjdo'spe ma i tn ag perto de Is oncurreneiseoan quase ve toin Artie Levine, Georgia Kochaon y asarn a reOntaas a nor s ienar lsd
Juan y a an ucpose, compaflados de otra n familla. J ake La Mota. ases r mientrsr a maria do soe
_____________________________________________________ short a petincra, Oladu him usorm..
Pedro Mthn se encacgb del rest so-
S. a snando una lines tie hit quo se convir-
SibOen Sri he ailtins an reasi ounee
[INDIC DEPORTIVO S e le cayo ayer a Salsamen di n a t e reitel car ur al b
.dente araen port. a -Tdavl isI&
S pyerba cre i ia recbir tranferencins
E S PARA H ta ... ...n ta.a de n uee ies ~ iZabalay vBread; pero Villa ceab6 on
EVENTOS PARA HOY: gran vntaI[ ja de nl ev1e, cart rollertonlnasistencia a RendaGonzi-
STADIUM TROPICAL. A las nuieve lez Cuando no habia remedio, los
de Isrniche, juego de base ballet Aznts hirieron una con un pie en el
entire lois PernsnDHabIny Almen- or L I SECADES cementerio, par boleto a Davenport
d Mres. Ap e j. tMe te Valdivia cc euya manu-
HABANA MADRID: ionests a S el jaialai no fuera el deporte cules. Al tempo qua Salsamendi se faturaI ntervnio tambidn un male
as tires de Is tarde y a las toc de las cosas absurdas y de los scn- tdesdibujal Muguerza se crece y Gua- bounce.. Flaltaban dos outs, qua fue-
y treinta de Is noche, con tires tecsmientos inesperados, seriu asunto ra, que y pestaba halo. empteza a re- ron cedidos por Ca-lizaren y el Po-
partidos y dos quinielas ell ca-,de perder la cabeza tralando de ave- cosrsr inimo p optimismo y para llot.
da una. riguar comes es possible qua a una qud mins' La "iguplada a 26 y con HOY: LANIER CONTRA MARTIN
PALACIO DE LOS DEPORTES: Pc- pareia tan segura, tan bitalladorna, este empate, otto capitulo terrible Estat noche jugarkm Habana y Al-
lens de boxes profeisonal a Has tan bien metsm da en el peloteo como Ia pars losn adores de logros, qua se mendares, anuncikndose a Max La-
nueve de Isanoche. que integral Salsamendi y Urrina, habian conhiado un poco con ]as ga- nier contra Fred Martin. en un duelo
-seo l escape de entire ias manos una nancias de las veladas receentes di extraordinaria trasIendenca...
RventMLS TRd'nueve aantos' Y nue- Diaz minutosa espuas de haberse Como de cmstumbre, el encuentro co-
FIRMO MUSIAL SU CONTRAT0vetantms e oa ,]a. ade re..final En tedado logros de .en ancaics. elrase- menzarg ass nueve en punto... Ma-
PARAeLA PROXMa lezagCtPGnitecs Ousra Pels insnsneri S Jg Cuba py Habs-
PROXIMA CAMPANIA haba ab ...bdo y hasta habisi scado de s iestcs. Pos arena de Mit ...r.. na Y el do'itmigo aparecrci el Almen-
I ta bandera de parlaomento Quedaba y par eolocata tc tuaras assest se tdaes comes eje del double juegos..
ST I'ETI':mssoH1Usl Fltorit. snas.,en, c pse tde guerra su delantero Mu- atelantan dos painms y enosnce sons CUBA
4 5't stunlry Miteii. n p,,merni- uezas monor, se atss Ia pinnellos los que iorsas san alpublicn la V. C. H. a. A. E.
de lo, x Cardrnetnlea del St. I.ou51-.oecharIascusa'ausanelantepero con po- idea de que ya han ganado Guas. -" - -
I ts nt'irnas oet cut b su cc.n sibldades muy escasas, po ao Io me- r I neurre n us napiuIa s -Salmenoa Breard ss .. 5 1 2 2 6 1
ra sot, ebodament e ftrmado pars Ia has on aparsencla. tim eden --a saqn y sacss"nes- Cabrcra ci .e.. 6 0 5 1 0 5
cana ta de 194P. Por lo e iston. el msmismmo demo- razues y hia soss ae abraz an e ci s-Glatinl. 1b . 5 2 3 9 1 50
Se tiche esntendido qua eu salarsoese at O sei a smetido de cuerpo y Alma cr 0 .Gardella, rf . 4 3 2 5 0 0
enruntraentredte F1 nna ', 35 son en la cartonera del Palaci ode los En esas condictones se Prsduao el Amroo 1i 1 0 1 1 0 0
C('n a fi,rnm de Msl[u altsOo ife quo- Gritoa (iqud gritos, hermano!) y sa tanto mels spectacular y INmiss sel IOrta. 3b ... 4 1 2 0 1 1
dta 1.s i 'ardenalps in player rebeid en nos blltunos tias se hen dado dos ims prolongado del parnsdo 1r,.-. H ..-.-'r. t . 5 0 1 6 0 0
Ha rras tEl Gatsn Brecheen o trees partitos de calte, is transtci6n na, qua jug6 un espanto ron t,," ....h 4 1 3 2 2 0
no era un cambis de decorados 0 el los momeasos y I uses mlusir J Ray. p .... 1 0 0 0 0 0
VOLVIO A PITCHEAR BILL osanu io de unassuerte distinta parr culpar de la.u.ltaarbhac.... etrocede Zabala. P .... 2 0 0 1 1 0
clO adores de logros. Era.scomo di- y junto al pared6n del rebate psisao-T-.....
BEVENS EM EL TRAINING ria . xpertoa en political intesna- us d .eschaze de Mug.e.za. 29 psr 28 otales ... 37 9 14 27 11 2
cional, un impasse tuna tregua sn Par ponehe de Guara se consume ia ALMENDARES
simple arnmisticio. pars volver en se- trtgica V. C. H.0. A.-E.
ST PETERSBURG. Florida mrarz snid a a ispoor y mes dospisids tide E-lsn ici- -ar a' -' t22
4...P) Bill..... '.....ur....", fa ~ery a eslddadiEl tantO cdeCisiva duro may poco -. ... 5122'0
a l e en m rZ6 Apenas inirsaao ionao etro conIsiomFa bt. 0n243 0
regular durantelcprstna de pit- Losaficionados queaconocen el de-ti tr .chay .ra......a.. s. sadrr ..... .o0100
rbtg. ho en el campo dtientren-b ipos psetismtos saben
Trimt N ..... site y ocho una pelota que se le es- I rdo _f41 1 5 0
tn ie aone ide w qe debe sgnfcar una ventacadtdeetIs canasta a M,,,erz : .,401 515 0
..r primersm..e. e ....... a Iin le a .... nuer e tants 1asis nastasade dos Ia crim o Lst --rz .. e t0151
qup eufr16 dla. pasadois a] ser .),on- u,,o=Aresde Is escuela colati'tente En at priernAndre v gatre e1;r_ .1-i.Roor[!u~ez Sb 4 0 0 1 3 0
zaste n ar unia b ol a b te daoParo-ua setcu- a e HRyU r na Pase c4ue0d3er0n Dorcuat ro tanto s f rent a .-4 0--
aa .tnnssmm on a atua p n e smn r rG 400u810r ., .
, oe l..adoreas .Un Muguerza. pongo por cass. pemasc y Macues ,cf . 2 3 1 1 0 0
cincos egumdas Pase stambien i quea A_ M a,,ip a. sa 001
c a tes pasdla inoamaltentesse des- I.. 'a' ... 1 0 0 0 a0
!Barnhill pro pi n 6 alitiioneo ae desintegre y sc ast Sati.sfecho B. ILarri Rtatiezs p ... 0 0 0 0 1a
qua y pierda una n cotaiendadganeadia Suer'' i 0 0 t10
una buena lechada ,n venosttempo dei.qne puada en- con Charlie KellerValdi, a 1 0 1 0 0 0
L plear yo en hacer Ia nistoria Pero,- - . ,
par muchas catiastrofes qun se regis- TTotales 35 5 8 27 12 0
SAN JUAN, Puerto Rico. .mai. 4. tren. por muchos duelos quo deplore ST PET.ER5B!'RG, ....a.. Tablaes3 r 5 r 2ane 7i3o
u'A.t -tpa Barnhsili, pitches bhoy lackc~tissasiempro coo tiesnivol ca (Uited)titElmin ages da :5 ankTstes- 5' S o'aar RPiasr ezn e oh3
ns. inspecisla pass ticrrnotr a Pucc-asugoniidoncuantis Is sosacs to Sal- do Noot a Tarks Buc,ti.marrs51'a c hloispo a ltroRamie n el 9a
Ito Rica ccon roectie 6 Fos 0 ante suinejds. quo as01 c aim o de Is sogn estr6ate s nstctnaepoI"rr ia rnsroi'C'ubae 00 P 4 000o n203-S
ass numerouscncurrcnc a niiad y us Ussosa. quoaas arspess Prci crimeust brnedel rattfe'd,- Char- Cubna r so00 2 1030-a
ti" AirsrL?, ? endoe.. 002 1 010-5
Esta de Ayeres ca Isegunda lecha- centre los zagueros tenaces quo elyl e Elaer qune enenv16r aiuc pet- C a ...
da registrada on I Sse ...pasatlemp..conoe.. y ha .n.cidts ....ntr4Cn ..a ce de .. ... doi -uez
El cubans primers base Fernando Muguerza 3 n Guara ofrecieroe p- ea uagnnu roFae tin H Cadrigez s. A Ra.dni.ga
GCarcia bate6 .rc hits ont res c isi iou.. spendap a en lo pi carierodecena Empe Ha rri.ad. -'rtt C q h.. 5y Vald mrg.. .. -ossth. Mirt 2.
oficrales qu sd16 al plate Bicho Pe- y entraron 0n0 t segues can sea- acr qoues erar' erb l' ',e r rr r T ........ ...
droso que desempefith Is segunda ba- taja de tres onmeros 11 por 8 E] eon efect'vl'ndd aK'lett cs- .".. ,6, Trec -hacvaVnro- bs Cat'ita-
tIr trees incsgsbles on rciscot ortu- di neros Sosteni do herotcamente p ar a una operarcr ', d !ari alumna rv ,r r bo s ha t R.. ..
radtiados N ei short nstp Si vio Garc ..os de abajoS Snsa.nd. tiycrna.Oralal et.... p.an..... -easrd Gtas. .
itsn ntaque perfects al conectar a base de sostener tde trastear. co- sr ienas
de Irces-ires. maandiido s carreras a yguc entonces una tanlorrea qua osVaci y curvaf muera crmire is "Rmirez, Mi
canrihotil UO ytel eltista vA~isrl
empujando una. ileva de un solo tir6n del peldaaoc ri Bose hrobada Breard
L~a victnrin In conqumsta'ron pracri- al 14 pasando cosacnos b6hidomsPar M. Harris es el' training"Quedados ienbases Cuba. once Al-
rente los cubanros en PI primer in-I i nivelatni once l -1 m -cte c c or
snen lasndoti Petiroso Itic stir, Pacem El salncitins. qutc harsa aqat ha SARASOTA. Flu. macso 4 'L'n, iS'r~ ouaisa' M.a75or 5. Rny 0 RamI-
icr 'atosnamt. Miftrsn time sate pat csttati agreatra y qute apensna pl ts ed '-- Istsrkey Harris laszati.'r oua 'e: 1 2,5b.,'a 4 v Planters 0
tint iugatia do feltidrs sc', ,,- I'.,.. t,-,,a. dss s ires peloan. anus' ifiiert da tie tiois Mesdias Raias tie Sac% a I 't a's' h' "is Playr 2 Roy I.
as' hatlet, ci nlsi,, exi tra, ,',,,, , ..'..r -,e. so, dessicomoec p ese des- qulen Ia lemporado po.ta SacdalfPec ,i' ,', t,- Z Z'ala ] s' lasters 4
~s i' iistbey y SiramaG ,7 .... '"'a .....sate cotecidenria que elmsob tadpostptarn~es cc c es arai,, '', l, i }hs l,,. pc',rso "atasar. nt-co
rh~tiprcesclmn de Iasa ,, '''h, smr..,.,mls brllioonqe lUe uoSalsa- susegiunda apanrasm C.. 1st pia '-' are ''.' ''t-r,-rere eota]ha-
( l~cratrentit Os ci earo~lat'r~ ou reher, '' o ea t mprcsaas" fa''' ,ttai'e,r'.'n :, a I;.," ',- r 'n .m-no matsigs y'
Ea ,,ansnc fitahzot rlsnstl" CI, ,,, .-., tdos a' Osice tatis ls I enaeaes- mnasager Jar McCoth lb ~ ,''",'nic.,a' r a ,ms.ras.. ete
iaalantce spardcimt cab iamnarrc,.''... i-. r, sUn deseudas do cercebrina Darn e p ut od
titto as qtie crasm sass que ,', ,.-,, ,. eo ,e s eararibs sccrpentmnase epto e ts I icai u.. 5, .' I
'emtluse-n,~ massi eaapsc'ldbi-tc sisrl tundeaplegmac de aolas i ;.idiass act e go:. lar Zad,
'sat,'s oasonqienaapartto orteiapa u atee u a ga n us "sssar "ma T r'iea-id
dearolram s rltard dsde e on pa-uar cas monisrec- Ttfessn po o laai.rsmtcturnrte .
tie karns-il pequeaso ay vihenie ciBasrma 'tie corajo os el peiatcs... Aul usla- -s .k Is. o
cipqss peitoesan ~ a la esraja miss grande tie Rendirin luomenaje a brs t.' p e torat 'h'a'B a-
isl rsnant ..o fib n..... en siemaiforay! jucadores del club Habana tir, tazras 7..'sn..,ec' ~'b;ass. BR
Scrse dei Iuega' quo fud satin mesns quo tie viveti -I J A-nctatiar Gumile-mo Conelo.~e
Paertn Rico. 080 000 1100 0 6-3 thono tantes pan dimemasdi' Nueo-.-. ...... ..
Ciba' 2i0 01i llx 8g1 cc cartoses' Guasa mel. francs- El tiomingo 21 en el mnlenmetio %K
Baierina' Lula Raul OGcbrera' yeon camente reul" y Muguerua ensaayundo entrc ci primecraysogunads tueo tie YE"CtO EL TEAM LITORAL
Scans. Barnhsmll p Nobie uons quo otra eseasainsia. quiean po- La Tropiral. so le entregara a is..- SANTl.AGO Chie,: marzo 'tUns-
tia penear en ila aieltn' Porn el tie-] radan Hersantiez Jnho R.olo p ,La._ 'ed --El Ceam Li'or..l ac-tro a Line-
Fu alcauzado' el manager eerie rvce un aspects asagruento en Ratirigisoz Dron preoisocsreoes i~enls. trot par uas.as. el uess tie Isot-
Dyer por una bole bateemdse I a..croed amnami.... ns .....o pt ...sr.se.st...."," ,'som pcem a... a labs.b,'! Sal m-i'br......ta ... mis oqui
rhooe osr,.stdetaran' ura ,'.srr,deniO oer reniah'5-l er, e ampeonoatic he a Li'- El primcer lenma ter-a-isa nina poe
,'rt2EIradca,. a i ntu'W ae'te- i:o eu-r dot la sr,,.n" o. Prefesonae Sal'adrar ter a Samor- det Liarral

'rr, .c.t':ae~lng.R'' a.s l,cftr t f -.ul,.' ..1- ,'.. "naecamaRedrig~poata Ob-o es- teThCSOtNae M0.-izsnosasce]Imr~e 4' ,-'nj
; ....." "q, 's.... -.. a'r .r, ra ,sn'qac .mo t.itgaurca in 5ta usro t../L,:........ate ss niqu ad ss...ao pos hoc lndmos de C alas.ela hid hospiats-d
menai de don paredica Lara..sr,'sae Il ataue. ror."s.o ',.,uiar. pudsendnostnvar. ihzado hoy paorsr.aserana, pa-r i
n~e s.'15' 5' .as't~n i~'.c '.' t .oi doisator e' cvnrar "eg ca r.' lao I c'- ea,tadcs qua deseser a "d meoss uconsercncu tie una elm
5Ct.,. '"55.".. Ce ,,.en Ca' e. ..... s e .... p ,sare eue, jete I tin ea_ C' lued, 759 bejs en tosih osasimlae u unen a l ns -
.arC. S ., a a-rat-z noe.~l,nsIwan~.t'ri. tel roristl do an ,:mnrama,:. so Her. I .armen, C Esuar0. Habana. sanae pars eager uas peluta.


tracx i


Jugaran checos

contra brasileios

Han practicado much los del
Brasil y esperan vencer a los
checos. Otros comentanios
Por FIRMINO PERIBASEZ
('orrcsponsal de la United Press)


trm|lr I


1


& FqJbolslw


LLOw INK-**

ASO CXV1 SPORTS )IARIO" IA MARINA.- MARIO DE 194f S P 0(R S
ARZO 1948PAGINA VE.INTFUNO
-R pidas mateurs


MIGUEL ACEVEDOVS. O RLANDO ZULUETA ESTA NOCHE Po NMN
Se aplazll ln ieuni6n
Avelino i o61iz y el professor Durand se dividieron los l nportante juntade- T...rn
honors ensillando pareja de ganadores en la matinte en del big five, ho ClL rnde ... probma o
AvelinoMtAVATR A LA IESPECTATIVA EsLa n6che y Comenzando a IIL, Wari nuevos problemas.
rique Dr ue'han .oado denor- e nueve en puni, se ro Cunerao dl Juoe en Nuevo Stadium r
me velocidad de arrancada en su es-2- Despues del triunlo de Flying Pi- Cinco Cas eladaN en deiCi O_ Saim
pecialidad dI ensillar gansadora, ne honor de ser eo ultimo descendlente geon IRS cosas neo mantuvieroar ar, Ajijulin, e eyecuLvn de ea n on Ide-
divideron os honored en men de de Coventry que se mantlene en ac- noedad tomdndoSe aa vacalrone rin dln Cinco Clin arn nn-
layer, 'de cual mucho se felicitan lvo, ero.... aembos rinalens Ihastaae sel o tim ut- r deL alaa doeUprimerafi r de0 L0n 1 Il7 y;
...s......s.. dmira or :quehan'Avelino Muhiz ..... hombreq..o... nV'Hoi fquo elrProfe ...... s aChro- O rpactvidad........par&LrI. ,De a ......
cpmprenadido ia bonded del istema deje a] casoan para luego, plr lo que nology, que al igual que Odd Naum- a aunito.% relaclonadno. conI eI rei -arei orl',a ga
de aeg I luma blanca de. etos did in.trucclone R al hna AlonMo, ber tiene tree at s cumplidos. pro- desenvonJvmi ento del norgan.inon d la reunor n ls e P.ai ban na n an ann a -
moderno Enrques de 'lNavarra. J. inete de Flying Pigeon, que alld de ponlTndose agregar un record U *. Adema en I re unia ecn de in). inpardra rnoc ie r c. r C l a io i,:- .ra o F, 1 e dc raevo ole d
Durand fud el primero en paar a dinero parI' o 1 ejo en elSegundo turn, gener su large liaa, nganaodo r on ar enanea kamns IanR'cag .ar .lnsa Lin r..'.. r ..iro n d anoranoio
bd pnor Ia goma, no re.petando a que aprovechara sin titubeoas sli yel- ambosV cuie del Big F rl'- dn el doctor Car n Iera ni l r .am aidacn
ieCrtalIa coszacldan do uno a dna 337 cidad, partlendo de Ia poseidn infe- El contrarlo lucia serlo Brindle o i Gua-. elerecrn rcientem cnt pre- h, uta t a ,t rn a moi
t. uernta-D PdomennaIs ...ar 2a de .38 haa nr. -co ntorBa Lpretendia evitar lBar. peon ctan hWii ld Blue|Trainn ar.l -.E que de Is u na r do L Con.i.ona do D,__ rten Ilinrerr In tarn jUI a Ir e 1 I.YaT ,, r, .," p n bnrae r Br s 'ar .n v-
turn. utinando eomo u o vehiculo i- Durand Se le siguiern aproxindando debla andar may ben r cuando M-a del Ca.noi Espadoi e La Habana de ll o do tiri onc: ril e deO : 0',. r ,rc r r inoa deo de Ma Sdr a-
da m n, qe a an veteran no de tre" en el esca taf6n de Ia entrenadores clan I rebajlaba tano eo categoria quee cU praeipUnqae ta a npoan o a' Ln M ., t ,na ro ne Benrr, U rn an -


alGrca H b n ....... 10 m 3 .50 rbpvk e ^ Etba^ LOS pre-S BOUTp eln p-ilew qe Inin n la B a msi canr kt owo- ciii r( la c~ a ,i w _^______________
0 ce on, Odd Number, que poible- m i on 2a tiae np eue lev o ba an re- ry en cambiI Chronology doria D o lhoranvonn ddom a lrlado l ( outot n al oora dr Anoattr .e o de, .a a ,,- r..'-nrc- OOerne--.o
monemy i Do P ala cuenta de ba d do rand que estaba nintidndose coMa Lr. Arnaldo Aponte anires dr cerar corum aloruronamenro''l n'pdr w rerr- ',r(, r.Ie a,., -:a etra:;, Snmara.
mentePdlscutirrl a Beaver County elDon Pepe Pdrez Capote. potro, aprovechando Ia lentn partly, president de tno de Ion cansmlari- oque el uapurir oor lv .,t, r:at- h , ,a 'r do no m.cro-
_ _ _ _ _ _ 0da de Aevos Count pars, no tender ni Las.
regateo en el recorrido, Ilegando D larrrtos anpctoi deportinvon npecra i armfiiia -rA,,. 1 II, 1rI.ra, Sr' ats d a.a-,.r1 evgA-
l fn i a n d I a pIa met. complete mente contenid0 ra ..o... ,nrrII.c r ellel e rid. .a.. i r i ) .inO cl lrIi... ..... "I ParA c.. ... . ... .n.Orar &!
omp lacio fnal del ampeona o seis largos delante de Spartan.. que- rando Lodoudsi sobrerei calendar oee... de 3sa r .nnc rA Cr .. n... te c,' r:x.r.. n .er. lnue-
dando Bridle Bar fuer del dinerc deportivo del a o actual. quae n ort Cono .s so be reL arei u:..n e o I, o c-[ "..t. Hay eegrnde., pol-
L e B M 1 d.La a" At crial el ..to del Viejo bi- s5in duda Ralur.. e; de ios mayor ebrbada el p- .... i .......... ..o.ar, e- .r i re- ,e 'lie ( i ro .ama. a-
de Base Ball de "Liga Cuba na" 0 de Doeaconaia se vi6 Aen l- los no dtouparn In eitida ,epresideie.qnrrtnrBadce.dleto;auel' u ,,ror C, r. a.o c'e ,nr.oiarr ,en ers :
locado en el ospot, de meters por aI& otrFoark T ien orion on atonri ninnrrr 'irVe r eidUrr. del Croo Pre-
varill ganador a Pickwick Arms en rac n ulo ,l t. .sOu d .a r-
ESTADO FINAL DEL CAMPEONATO del cierre, animal tan acortum- BASKETBALL on posteriorl ndd d huLo rr ,'.o-. ,- 'a ., c llincIrerr.ra o. Rfo-
ASO 1947-48 brado a hacer el papelazo que resul- : er s N looa Iaen aecacitn .. Sr:,u C i,- ,,frr a ue' Pqupo nole prim er
A C. 3 E. G. P. Ave. inaposiblemente el c q nuem h ap - usta de a a n basketbalI Trore ores dc mene dspuc LoPar a reaa errda. ,,r uleer E.r ad e Regios .a
B A . . t. 15 E9. 39 33 42 mado de favor .o en Ion anales e 17 anos dark co. .nron. 01 I .... del .c. ar oogdo t..rd H. 1... i ,sa r.or..... a dastn o. ..r.. .
HABANA .A.e. . ... 10 1 15 14 9 33 542 oriental Park. 5 a tns s 35 de is ard e en t el dloor
ALMENDARES . .. 14 1 13 7 38 34 528 del0 sVedao s C etdo aT r Clu o, La ro aLus Ju ntu am qurr e prcv nl .rrre n -r e, r drla e:ytra.: mrrr r e
CIEN HUbGOS ... 10 13 12 37 486 ALGUNAS CABALA$ aaro dd no cnIv pos n lei Cano 1i n rror ton aIroMrro enrr a 1- r 1 rRr' crmonacr Je. a : o na co-e
MAJ.RIANAO ... . .- 5 32 40 444 p442 Tenia a su favor, sin embargo oi a d- C Vi ado "Ir e i cn l oda re r a) Ira or. r av ,,,a, r de Oa Lea
BATTING COLETV ei 0 ao- o mbargo, ad Inii lcrcetl 1, 1- e! ko-a,.
LECTIVOm s del detalle de reultar a on a c nrugurnia de enta ontri ncda. ondc ro l nrinle r nRnlr r la ell rs c u,, r l c de a dIr ca
VB. C. H. CI. Ave. miller del grupo, Ia crircnstanciaa de p lac erntir aderan lo. quinteto e, rn. a q rcu nac pOlnd lor acrq-.,iari ,ro e 0 0am.0e d otro;;.Car Pro-
CIENFUEGOS . . . 2,46820 624 27 236 253 ser hijo de G ood Advice, 0uy0 ot-eo Lao Cbails Ya(h Club y MC r C anOlC l A s rocadero is. arnI:mo ntcN r Ae ianol:auzr rl e samr,;o carno-
HABANA .- 2,777 316 861 53 284 249 descerldientp Jlmbo habil ganado el Los Caleterog de Cappy Campu an( to- Cs e M ic/L abtn a o 'O or-k 1 elCerro Lanm .licacino
ALMENDARES . . . 2,71 290 658 81 250 246 cuarto episodio aproveeh.ando Ila au- dcepur de h c cnnmd n o o- pan do.A Oyea dY reDado er Esr nc crlr al erec" le r Laeet Ulimo prn. no-
MPI NA.ANAO . ... 2,551 253 589 28 224 231 see dnciatan aplau daegode su a constant a1 r- ncs orc. ds alrnll oa i iucha I inrcac rdcrrelaelo lc r iio ot l la. s >0.rc, pe*'qJr, os dealesno e Is-
leLIN OLC IV oadmiradan -Mongnyeran; y qre III armps. ualdo 1r nnlat o r a coir o. ht pri h'l~l, a iNl~q nr n
FIELDING COLECTItO quedar unpendldo Ome ap propoilo do u n.r inuireonocr dd air moeno aG Irmri lreba ape C.ri, y acnlcr uric soreriton
0. A. E. Ave. ado Mufl z a los serviclos de&l Chl- pars Mrramar a e .e l 1o. ,Co .I, t egricanirite que 0 el r'l. e plolallcoa.ml rwturna pdarl eaoos
ALMENDARES .. .. 2,148 882 92 9705 no. Also uno : dl Io meJ:re J- lIran estado prd it.cando cvn anrira- coitli arb nt aporterid a In ,"!nri: CC r linPen rrna eaZ u ararlies a na paeoe
clon pars prro eeriri o err l r rr or n ti Pasvbolcroon nreraetoperr- i v, c r o ae c ad la r, e no ori e sperar que ins
H BCIENFUEGOSA ... 1,959 821 8 967 o0 . 9 n leo 2 on a do en en. lvi racvlo vale que r tnidin e nn Ie ia)or- V iu hello er h ire ll C.tAei ,i I eepie, larinec dI pep clar parquetn 'n-
9. . . b.5 821 gs 967 Los 7eogtes- caaia Cu pen qu, lod de .a.ncreto dc! Big File tpelec que aginuilH a 1,,s I ll! Ar, I, J11"! IR ,W1r-10 n enenir ihcs pa-a
MARIANAO . . . 2,039 887 121 980 Pickwick Arms a no haredn aes- i d a l d e v dosi iarrereae'ento que prom rr e resulted reoi e la
.a.Al edrs... . 9 18buenaa aeguidas, In sacaron elnco caro qn. peeidoo ro Zualia s a ri d r ir .0 na In,, (I I i ,, e e, 0 ele leer onl r ionos De porr ero
RECORD DR LOS PITCHERS uno y en el pecado tuvleron a d-sy -de Ia -an- ,' rd, se nl amrte.a di iarammien rr 0Ol ael an I -80 m os plen Ista-
ce rd rtod ih aeo i rinstar nrt eoisc nitO- C 0 coeaiic treoo ea
J. C. G P. Ave. nitenea, pues no obstante doblar tp *. d ma ng rr trod. c o, cnorarn dferir- e re d Ldemron c crcdt dreade- d
F. Rodrguez, Almendares 4 0 1 0 1. 0 n aqu2dl Ipra p rim cure en ]a extre- NATAl ION riievrpd o r postr alrmrna e n pe r a n c r e' r trptadriam L'verltarlo
C. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O MRgtCeleo ....5 3 1 2 .25 rtaguarip ml ,ventra Drtoess Roc NATACION ~ Ile Cad cpre ^ipltL* ji ndo andmaldo nues v Pxlnir xirai] C. Marrero, Almendares.. 22 17 12 2 .87 ma m teouardis m2entran Desa Bock de-destacar e qup el 'ielrolov rio- el Gabaa Lni co n, In nna&ma-
.Polito manca. ban el Paso..no presen- L ...on.i.ir...dni del dr.pnrre am'u(-r ... an,,po(rA o, .....
c. Lewis, Habana ..r.n..a. 30 10 I 6 .647 t6 can una explosion de veloctdad Ilco de lan cirtrdades allhada oat Ble
P. Scantlebury, Alm endarea . 24 11 10 0 .625 po fuora oen a recta par tumbar B "Five sI cmonl, los oacll Mnrpet- cado yarn ei prn ton oomrilng o c m llna- a en apitrna atr rsnos
J. Lamarque, Habana ...... 6 I 7 .0 11 Felit, que iba en pos de su quintn '-no, tendrn el proximo luner por In r Regis ParK, org n aa par It rullcienien po arn .ostener en ue e-
A. Patterson, Habana. ... .. 12 9 .571 victoria conecutva preciamnt e Miguel Aevedo, el espectacul0ar fador r coit quo et nc he o tarde un cabi de improves er dirgee d Cb Hta La e n pnta o de n-
C. Enrskine, Cienfuego s .... 25 11 9 7 .563 las yardas finales, form indose de- nfrentari en revangha a Orlando Zulueaa en una peles a doce rounds anS rflcilrs de Ia Confedericlri de brintlerrserh a Lase nde 'lAEelonrao dri


. Banhllx. Marnanao ...... 27 10 1 .2356 r.s d acamt pre--dD sper ede aluo esd-W S^ ^ R--I K-U l U E A A~ D. Banhil, aenreia . . 28 26 10 a8 5526 fi9lSdo smata prooesidids pa qu tendr por eacerar elm Pla loldeJDeportee... los Cnco Clubsi C s. twiada era Habana
M. Manning.Cienfuegos . : 22 11 10 8 .556 RambroRodriguez unprolngadaqnoIsD .. y Progreso, Edificio Ajaur diaiurinte
L. Alomi, Cienfuegos..... 229 7 7 6 .538 f2la do fanlticns que calcularon ble ncuyo ato t Iat.,arln tod.d I rlacinua-
S. Gerkin, Marianna, dHabana.....33 1 5 5 .500 que debian napro..echarmientras DonrIan,0, .do.coca el prograrsedre i .a.aid.ar ni o


Pope: entd^ 3e 3= en n iaca. a^jgn ,wu^r
F. Oriz, aghen Ci.n.u.g.s Haan- 1 42 3 3 .500 gPopon matAeneIsinicto. Orouncadena apuede consagrarse loin x, quo Onto ailo Seri airlciyti Dan explicaciones a los periodistas
O. Or-eiz, Habanfg ........183 .50 SI Feil o 4 vacant r poa cart mar- conVista ompad;deLon-
L. Donoso, Mariaana . . .. 14 1 3 3 .500 de victoria no suced16 ]n mismo cono bo e lin d los directives del club ''Iberia'"yH^AS ^ -;::~~~~~~~~~ El act dar coilz If IRS Ch^^^^^ ov~~~unn~a S C5 !* ico ; ^^
J. Hal, Almendares . . .. 10 2 3 3 .500 Riz Ra.,. ejmplarc qu empe ma-... en su b o u e e sa noce con cevei El a-IsL darn .....o..er. as c
R. Garcia, Cienfuegos ..... I 1 2 2 .500 rriendo par $200 contra Sammie Jr. dPore itoarde p d erpera que eid de rT-T T,
. Torre. Almendares . . 3 2 1 1 .50 y Sonany Boy y ayer sa16 de stee a porte acul co rbcbr. un or So elbrd en in tarde de a1 e et do de To getl 1a mal pod-la. s
F. Lagea. Almendacre- . 3. 2 4 50g4 5 .444 dlreorez en un grupo muy respectable de Si e chiquillo "derrota a! campedn pluma, tendra asegurado un support con monivo de eIta reunid el local de ia Asocesclon dr I-ili'r.-nluebrantar su hon.oria y su nombre,
W. .gaCm endafuegos ..... 13 164 $ 2 0 10 6lde lou Cnco Grandes. Valley Francs ia aauncimda rea rr.on dc cronr vie a di quer e .si0 neinimo de hildaRula, corroo-
W. Notable Cienfuel os3 . .. 1 1 4 84006 future brilante en el mercado S ternaclonal. Wifreido M N- que sn comis.onado de naLaci6n dei futbol de s d airlo.n habaniro px ra tider core un a. le.ra bellama.
J. Valezeaue, Maianno 1. 15 6 .TUVO QUE CORRER I Big Fine, presentar proyectos do ii m-coisderar Ia ncusac.6nr q9m a Ia -ro- E.,peraino. de ,u benevolencia Is
L. Studener, Marianao ... .. 16 7 5 .385 yet seri Sometido a dura prueba enn cl Ituno nemifinall na conrr. a cidolu a-ncasbaiorpedk n cliac iIc-ici sae- om nprcnsncd e slea dean
.F75 Por p r t aanana .8 emp er z tuvo ulImaz opo- qur psr ..n iw 4 ooach Y plni d >n e - ul loo idl o a car- dU.r -o dc i. ldi.
J. M reno- Mahnianan ..... 22 2 3 5 .375 sicin fuert nen e Al tr emos palegresn i vctde Sl dnir lajf quo podren do- ta probed ta qu1 ore Ibit uo a in tn iB UM.a lomoE * a a., l i a a su co m -
0. Rubent, Alm arndn .. .... 22 8 4 .364 hCe6ndol In. contra Loe A car.o n a Orlando Zulueta puede cosagrarse a Juin Vrona, iV n pes o i nn geilo dee d oiarm pnra el tro d Is ntaC n ednrna dc do H., '"r more denrl.u.n J go.
J. Cend;n, Cienfuegoso . . 19 2 .333 recdn Ilegado d Tamp. que reul- definitlvamente esta noche. El hlii- r bneg ble clsoe que debt darrrn una ea r sns ni a.p o p e c pre dee J ri gadn 1 ,.oe .,P.-','i, Ibeia F B C
J. M lkan, Mari anao, Almo.ndndares 16 2 2 4 .333 ta de o tim produn 1ts te nidos quileo do MunonorFernaandez. I 'prec l s de )BfBorms enque sne, ormoe ontra e once de Juvent I,-: ,-I s .e. M president
.par Boat.win.. .oo ses men tal de sometido hoy a In prueba mi nor..... .. m t, uel ohqaull n.tlagueror 11, 1-a a1 ..... ,......do G .... Bo.a .ta-
M. Gari, Haba 2 1 3 Srrvkn o dos Unidon5 cil de cuantas hays encontrado err eli LOS OTROS BOUTS a n ElrI Ia mL, na cOcaiid a Iac l lano iSkabreiken oi isao *nueiri d. -os Habana-Madrid Ju el Iberia; nos crvisi^cm ? eci
A. Lorenzo, Habana . 1. 0 1 4 .20 an tes de venlo psra CutMa comprado carta y triunfal carrern a pugilistica: El resti de In carflelra rs tambodon QLu n ci I rl nin ion eni m derrt
A. Gonzlez, Marianao, Alm end. 3 0 0 1 .000 par Ramoncilto Crudelie. peror preclsame e par nr iL mks intlresaniBbmo. Cobriendo urI yP- de len c nroislas de balompre ec In
R. L6pez, Cianfuegos .. 0 0 1 .000 0 Laar I .nogr6 arr.a.l.ae In tr-. dificil, puede sn tambinn elrns ... a c Cl .ds errin i 0. aePROGRAMA OFICIAL PARA F.1A q, d .n.. pii..s tia .one. R I CelebrarnSoy el
R. Diaz Cienduegos 0. 0 1 .000 guardla a Riz Raz antes de debilitar- sagratoira. Si Zulueta derrota lsta cearomn fly weight Tomo is Vensba- L T periodidtas. Satisacciones que no.
H. Miller, Almendaresno ....- 9 0 0 .1 O se, pero retuvo el segundo lugar cris- noche a Miguel Acevodo en la pinion 110Conerai Miguel Cairo, el ogre- TARDE(A Tel.Fe rack-mePUcarie
J. Smolko, Almendares .... 7 N 0 2 .0d talizando un dividend de $58T40 pa- a doce rounds que efectuari nacu- lodlaJador de In divLsiic bbantarn PRIMfER FARTIDO a 52 'I'ANTI: IP carte del Iberia diceai
W. Eggert, Cienuego ... 3 0 0 .0 eaid qulila brindo e tun ina del program que recientemente derrot6 a Maro Frank y Eusebo, bin t i roo. contra Manro 4, 1949.
W.EgrCefegs3 0 0 3 .0 babJtseda ante-sdi lulno de d l Do- hasihablkdelprogrd amsruntramuDOSir do monictreDarbrnc na Tciccn yAnrual 1.RI.I. snae A SR- NO RETIRAN LA PROTOPTAN COMoCIIinaR aIRSatoes doe Is tarde
JP. Calvert, lMar no.o aban . 1 6 5 0 3 .000 Se corri tamblrdo ls rltlma Just que tendr, lugar en el Palacio de Rirero... De preimmareso fAs s om2 o t e tr
.CavrrHade beb. antes del cicaco del Do- los Depores, habrlegdo a Ia cum- uatro roundscomplctarf.n 111grad caryAnbdlI.u1edia BNOreu IRANocAPRdeTANIde hoy el tracork lrniointer-escuelsa
Mingo- h acendo el mtks contundento booe de nuesro ambnte, y habrx total de 38 rounds... m Carij los Kid a a d a 1 me e renb en Ia noch d yciumCalbe.Tre
144 144 tii drcie del Iberia, p cede J oS papelazos, Enrglico. que sali6 tocado &I propio tempo IRS puerta4 ufno ez l y eton R I /elot cuereros F107E AnIt i ,T 7-I rr'e vreo.. a t e BonAuma .n uel te p resanre ro-u
doml yI. Ion nllo, a o Fredogica. quo sand toon do praplo trmpa Iris ucrian Sinhea Antonin LanorB L m uerl. r ubl IRME'RA QUINIELA a g rAN't'tIP. dert lis' de| Iberia. paru ronode- erenrtc ion canu i mtrCani e Tro-
RECORD DE LOS BATEADORES cottozado unoi a dosn aluclr un per- del mercado intqrnaclonal, ya que nn purisdo orlen.eraotrnverenos Frank. Arartar 11, Eniob.Inhe- oar er problemso planLrt do cocaumn amoquo so prenentarilln
reCto robito en ln Aornada. triunfo sobre el campean national a Julio Macco frente n Alfredo Quin- ro, Joselto Y p Luls. prot ep artidedcldomi a un reanposanten a ocup&m
S.MinoCE. Ave. El ganador cmistaltz6 en el alazo n de los pesos pl p .umas represents Mi tans..... Los preca .. ar Pesar de n t do a 'interior frnt a doer La..td A'storaI Ins p... i.. s mill; imp.rtantes en el
W. Sales,Marann01.I 1.00 Genhonirdel ehtema a a on cUNDO dART 100 a 30 TrA'tr.oon in,. A ln maeneonada reunoun acui cooJunto aounversitario que ha de
J. Snolud de] programs.,.n. 5 0 2 n 2g.40arhysintooenIns Eiancos, ncon-,elopreidenareydSotallgoderucconcca- el prttrdene de In ultaseucl~n coilrCo
W.8 1,Maina 0 .2 0 .080 potro Gui R., bautinado enhnrde hroa Knlo atadon Unidons donde onnterado dclprop-ama. hnpeonPrl
J. Smoino, Almendanes- ... 5 8 2 09 2 .400 crit1co deportivo de tAvanceD, el an- Acevedo ha realizado campabans es- nlterada. cobr5ndone 00 preseren la Arp atoyOrta, boaics. n el p enin de do Iu ederui ore
L. Donoso, M arianal - 2 . 7 0 3 .353 tusia -ta a mnigo G uilleremo Ruuiz, que tupendas. ..$3.50 parIas V dsac uinon y O rtiz cu S AlrA1 irar de sn p r t ests.tea delrc Do ...eI qs c 0 does;...m-
H K imibro, H abana -.-.-.. . .301 52 104 8 26 .346 tantas oan as ha roto par el deportr$3.-0, $4.00 y $5.00 p ortISs illeS d el scar los p rieoeos delecu adro 14 ti rsaau pr otests. a e de R e n r uO .
H. Thompson, Habana .. 289 4 9 13 50 .318 y especialmente le i recrila, en aS -le UN COMBATE EMOTIVO ring... p sosogundo de 15 Loi esftierzos del president Ie do t endorde e ng ne r
P. Dufiabeitia, Cienfuegos . '22 4 1 0 4 .3 da 1 ccidn. Par encima de toda otra conside- UN DA FTder-scido nutaron hnlrucbitueos de J. Iglesa& Juez de sabr da: Jorge
0. Ortiz, Habana 22 1 7 0 0 .318 Aprovechando In posicidn interior. racidn, hay que aceptar que el en- yauQLINIELA a 6 TANt0 y.paue el Iberia acordn mantener su LIamnsd. Jueoe-e de Ilegada: Rommn
S. .et.ron, Almendaos.. 305 53 84 23 18 .3000no tuvo dificultades de olase alguna, cuentro entree Miguel Acevedo y Or- Agular, IturrIno, Sotolongo, or- protest a ha Federacln.. Begun in- Mayor, RogeIo Garcia, Manuel Alan-
0 3 2 3 ganando en a mano, cronometran- ando Zulueta SerA emotlvo de prin- iz, Anlal y Torre. formacit n que pudlmas reCoger ma Moy.', agelloGca, ManloAlan-,
76re,15 ganando den!er Ins na- os Manuel Eorarda. Carbon Flails,
J. Cassini, Almendares..... 250 32 76 12 15 .304 do 35 3-5, qu .es el meJor tempo clipo a fin. A pesar de rodan a...LSusP O R A TERCER PARTIDO a 301TANI tU. .lards-, el p ..6nto drl- Iberiao m e ail d Pio p Alberto onri ez
L. Davis, Cienfuegos .- 188 17 57 4 19 .383 hecho hasta el present este ado, 0an exhibiciones pInteriores, 1os expercos Joselto y Anibal, blancon, contr tiasi in ea omqu rr e a P Is fuerrad-tPards.
L. Sudrez, Habana ..- -.... 3 3 52 10 0 3 .303 ios tre s urlonen. dudan do que Zulueta puedo Suporar- * Lus yp TorrnRs, azules. A' Oncar vse-ro i-orean In pro. 0ole n na Naa P C arocln alno' l o. V d r
J, C. Ledn, Habana ... .. . 5 16 1I .302 a Miguel Acevedo en un combate 1r- Li ors z s ,scrvrs lvrIIpoet I ai- Cronomet~ristas- J. Valdis Ortt,
C. Duany. Marianao...... 267 32 80 1 40 300 ARNIBA NENO go, a doce rounds n perocundo re- on p rmos d 14 y me moy inil. Hoy' fay ir I FFederacion de La blo Colo ncJuealos de s oeds: doctor
M. Diaz, Marianao ..... 17 10 51 4 16 300 Mtoio de muchas congratulaclo- cordamos que tambidn se odudaba de AENAZA DE LOS DIENTES$ l.osogundaos der14. Hobarins. Diliommo Bammoeriton, doctor Rend
R. Noble, Cienfuegos -.. ..250 37 73 4 35 292 nes elud l doctor lndaleclo Pertlerra sus posibilidaden triunfalendfrente a.... Sr. Pedro Fs-rnnrdn Arn Co u.re..B. An candor d oeualto r: Renrl
S. Garcia. Cienfuegos -..... 210 33 63 3 23 .292 pot Ia demostrarlon del polmd que Lin OGarcia p Diego Sosa, y cuando YROORAMA LIE LA NOCHE A LAb Decano deo in a rcr6n i .,. e ,e ,rt .- 'Juece3delanzamientosl Ho-
0. Mifioso, Marianao-..-....270 43 77 36 285 rlevaesu nombre. desvi,-tuando in e-s- pensamon quo e-esns meumo experts Y LAS ENCIAS OCHO Y MEDIA d moLa HabmiLnamgocAlonso, Lorenzoarquin. And-
L, Pearson, Habana ...... 330 37 96 3 49 .284 pecie de que Diego B0tancourt habla apenas le concedieron chance enos -nPRIMER FARIIPOIa 25 0 AN I- LN-igimoiarrdi ..e.,e e laaneiertos: Juho Moms-
P. Pagds. Cienfuegos ..... -.2 27 72 4 19 279 escoghdo un penco coot el prop6soto primer-bent-contra Acoved n1n air cdcd a c e, mc' dlana ininos: Pomiivo
S. Hemun, Cienfuegosni 34 62 5 21 .272 de sal desqui0ar0e0 de Ion varapalos mon que Ilegar a In, .onclusiom de -r'. .PR u.- PremtoI y inis: la...tl.
M. Manning. Cieln~egos .... or 4 16 0 4 .207 qae r ro~ha r r~cbiodo del din cmeo em- que tambi nd etsta noche Zuluesr-uca p- ptra L ilts o y L aRInRlies. A scar r rn nistad rode b ilompI ride Ln ir e ne nHo.1)aoeen C omplandeo A nal nero dnr-
1.. Cedn1inogo 4 n 207 poensamlo. do hanscrquedar msh a Is- rriticn, iu- Kmbois dci 14 yn iomdrdn provcnsacdd or ci parrarr. Ir rr rnc ointrii Soerain Vemona. Anqo-
J. Cendfinr, Cienfuegos 2 4 1 .27 Par eierto que much la d inal perando al cmpedn de los pesoas p,u- PRIMFRA a U" t.ptimo de nuestra carla prolesadd lador: Antonio Shrnchez
D. Fondy, Alm endares o. .r.o.m. 2..3 27 65 9 19 .257 atencion Ia excavi a cion que se rem li- mat... La peledd no serk por el Litulo, M a a 3$ 1Db lro d eiaO 'tuinl e lr a da a oia EVENTOS
L. We Maria ...... .5 24 42 4 7 .255 oz al contadn do Ia Casa Club, pues ya qu Inlo s I an seprensentarorca t n -b tsar -enrPns e Sos-mr sC Lini aton-c Ionaun us l lea a lan a 300 I 1-100metro panas.
L. Cabrera, Marianao .... ..170 18 43 2 8a .253 mientrasa Rlgrnos afirman que es pa- c del limmite de Ia divusidn do ]ias Aaul aie y anon Folccaccidndo -Fire on!de La Habanai2 L ermen tIao s .
F. Gallardo, Almendares . ... 99 18 25 0 15 .253 rais gaardar gasoline en provision do 126 libran; porn moralmento, Zulueta SEGUNDO IDO a 30 1 ANtt. & E cleric), y i 1erom do e i e.. 2 Lanraumentn de Is bal.
reconocemoh. que Ihubinitkdv* ,, ,,, 3, Salto alto rorriendo.
P. Ballester, Marian -o 99 6 25 1 7 .253 Ia gran escasez que so pronoetica, rcuedarin Como campc6n d-e ganar. y Conmitnte y AsancOo, benons, Cortonnimn lapsus que NOeuir d dc-o po c3r30 nc oi -80D metros pland.
D. Restelly, Cienuegoss. -... 5 12 24 0 8 .253 otros dicen que seri convertido en en adci6n, quedrarb nn-mbrado parsira Agarnain p Hiugues, caz os tcr lapo co )N que lsca d ea brim in riotn- 3 30 4 Lanatento del de sco.
G. Torres, Almendares ..... 5 8 15 69 7 32 .250 piscina doonde pLedan refrelcarmns Ion s emifinales eliminator-s cue de- A scar ambos del ru0ro 14 y p4, y reprobado por algunos e, for- 3 40 --200 metro plans (eiml-
C. Burgett, Cienfuegos -..... 52 3 13 1 2 250 puntos exchtable-s del LI dO de Julo Ioermnanin qu tu1rn h2 de ocupar el
0. Sudrec. Almendores . 30 3 9 0 3 .250 Amable. que sigue viendo visiones oun oin iriard lig h o dei t cupaIn elPd i ;edr. ma d ema dnido inre aimtrxt in/x)rdlean inacloneso
cuara de siglo despudn do consagrar- acamp.en rto lights oehe i pa rrooe n -SEOGVNDA QUINIELA a 0 TA'N0I y p por ello, por h b liver ii ...otiinu .Jlo- 4 00 7 -Siin oIargo .c.rr.endo.
F. Guerra, Almendares ... 4 ]- 4 1 1 0 0 .250 no como pasmador de plantilla en p)asplen.do ic-sia nome phnsido nrecono- AsConstant, Hugue, All, Mon teivocado un incident te0ll ou .. 4 -1.500 metro platng.
A G a lla r d C ien f u e g os .. . 9 4 6 23 0 1 9 .2 4 5 r d ios hi p icos N a ci o na l d e n n e n c o m n ios mim ldnt o r C a sL r p A z l .. . b e I e n io. o ta.o n.. I.... ..a.. .. ..n.. ..r p94 00 m et r .p l .in .
J. L. Coldis. Cienfuegos . 238 24 30 2 21 .244 ci roogni do lie noncomegidn micre in 4ttastro y cple nali
.... alfJfn de ]am 135 hibras. TER:GE1R PARTIDO a 30 "rANTl.O eI ruego de Tic WRea cogicda ,t, la 4 30 10 Tipl e salto
E. Cabrera, Habana ...... 135 37 33 1 21 .244 a th All y Cadtro, blanc1,scontra i bTF EerlATIcan3hA Ir c)-c rd 4d50e11 -200-me t
J.DiazMaronno- -235 35 57 3 15 243 REAPARECERA MAYETrm.mIerhe
M. Irving, Almend.ars..-... 99 14 24 5 2 r.242 emingoondElicombat....ire Ac....edo y Orlan- 7 Montes y AzpectI.....ies. A d-acI6n ha....As deoLneita l de... 00 12 L........to deIs.jabs-
.230 rd el aomingo e lcmneerlmoAocdarOm i ~Cnt rm(?o, bln do 4 roem s E morucha n nrn-. krria 2 0 Re evil0mor d ne lm-
E B e n s o n A l m e n d a r e o -.. . .. 2 3 9 2 2 5 7 2 2p3 8a i dod oiZu l u e ta p o t m uolti ple s1de t2es ,y ..0..t. . .. . ].. .. .o d..o r h a
ireOullta araccnibo numletlenrr pars 0c nenm a a p bina ena nnc .N' n-didec 13d par 100
L. Studener, Marianao .. 3 3 3 9 0 0 .237P
Andrds Fleitas, Almend...s... 229 17 54 4 33 .236 gran ild a de ter... ... a nuetron aficionados....
C iiM raa ...... 17 0 4 0 2 .135 Ellos hicieron tables JR. vez antterior,
C. Fdix. Marde...... u.. 4 2 EI enarcmoo RESULTADO DE LAS CARRERAS CELEBRADAS AYER
T, Butts, Almen dares .. .. 28,5 26 71 13 28 .246 a scu e as a despu divelaeoion.. Atom pelearbnso
n. y nlveCedfu..osAhora. .ear0n14 4 2 7 .32isnbd k, 0F 0 Rt Lf osd.in O HAVANA. ORIENTALnPAR C K relv, am
4. Bagall, Crenfugos -.. .. 100 14 44 2 27 .232 docerasaltos, parn deJar definlda Ia. nY 7Ordit 5aook.. l4, 1 a- n t(LAiOr Tnik b AST PTH RACnr- 6 FnrA." I_ O&_
P. Focnmental, Habana . 266 39 62 3 23 .233
Angel Flii6sn.Cienfuegos .. 01 5 14 1 5 .230 El suceso de Ia presence semana Huperioridad do uno bre cirNTAL.. p
W Bell.,Habanai.e . . 228 29 52 3 24 .228 es sin duda laguna el festival de 16gica indlcquepreoenclaremrs uin De codagrpersonasi431, H JVA pnsaan .a-aTL RaP 1iff -1111-2 1--'-:-l& ------ &--1
Otoro. Cienfuegos 211 17 48 0 17 .227 Educaci6n FLsica, quo preparan IaI a1coqueC .rrado y emotivo de princ- ..,.._, r _iJk.T h'-t Jnk Wileve r rra & &..`1i.41It s bs-l s 5 9
R.OeoCefugs. .....pnafn....La ees ppsJmree k Wld N t10" 1 4 11.JJ V It RKPUest. I
M. Atwelf, Haban - 171 13 30 1 14 .222 Escuelas Pias de La Habana par- pa- o It i n p u roen
M.AwlHb. . 17 73 0 sado mafian domingo, a agh3 p ....elticket de entrada: p .... derails JOS i4 et$na en z d s! I .....Tr".. ... . A it ...... rt 12 1 ............ a 1 t II t dDe, 11
A. Ordefiina. Habana-...... 32 1 7 3 219 teniendo por macno el stadi am..l- fanbticos tendrm n oLros pode ......a l-. ssn c.t.. . rio 11 n 11 ... .......& it Pssds A 11On L.s mo3s a 5 4 a A8 Aieo I n a
M. Hidalgo. Habana 275 1 0 2 22 .218 versitarmo. Unen sus esfuerzoan lo clootes. .. Cubomondo 0el otm nin ha- Detrrjtdada-- la pito era puodel ordd 'as s n4a11-s-0 3 7 t-'2-5a1:01-1.s -' is s I -a "l:-s r .14n -
W. Cash. Almond. Habana .. 224 23 48 5 24 .214 planteles de La Habana p Ia Vibora ril u reprmas lI popularsclo W tllIre- NpI perrtt .san .o "1si ro r 7- 1 oois, 1 r a tf Acl_.. 1 V IalueaS W sn-sro ler Itn i on a ineLortiom--Pooprtts ub P. tan
J. Hall. Almendarei . 14 3 3 1 .214 con el mosmo fi, que no es otro que do Mayet, que retorna a Ia m1pIta7 conmelrc rse err ninfa cnfmcmec ad cm O th. Ld7 '10- a X i I eodi.sbi..1. --dnnnon 0....It m1.
R. Ankrum M ar saano 2.. 40 2 19R .42 2 19 .213 regal a I s la afici6n, con day field day en excellent .rl ondicr onnoo fislcas, terrible y desfiguradornm ..quo r 0rr lih .m.s rn a s s, o,,ni.s.s s ...o winr.. mrts.o..ti ... ... mresol d-. =mR-
W. Foaa. Marmmanto 57 4 2 3 21 a coms elmso sdlo oaboe bn hcerlo. Ame- Iuerte. conhando p con mbka onpo P i"'u rSc30FI--T,-m. 555-5 ao---- Tsi rrsr& -C"" mat S.r rss a in a cr a I i bis I to dash Wlrsos lao
C Homonlon.Hab .o .... 22 2 o 8 2 0 nrcarra l acid dommgeo c e.Ia lauren- reocia... Monet. quo Inc ama goon lntlams p cetrlandec'e Ins onriora OYselOsll-5J Omens brk at coiitrr--lIssero 0.'. by iL aon D'agdgg'ia noi-CnrN
cee.ksci pdrrl s iecP ..roOa ........i.uciou 43 VA -..g.. AKp -
H. rrice to, M r banrr .... 240 20, 5 1 1 22 .200 da bandsa municipa dwiridri emi- Idolo dol poobhino habanern bane apro- yhome p1r..r Inns ru-oesnrsnns1.e sna ar=.nRU a .*^ non Osaido r nuc. s riosnri s -onrg .-&pCmsm
C. C"o Amnd ..-3.I.29 3 13 s nentemente pom o Gonnals Rcain. xlmadlamente den abas, adolac ahnra Ibhasla Ices inlon c aprcir-nI rt cc.,end a . o~lln~iisr 'iiinis)I Oar in rn ,- "r t- s ,rITF'-[ ftf -siu 'i'5
C. Rlrk. Alenab res .... 1305R 1 ,200 baboel mondato del iedaor alcalde de lntenanodo uno cdms bneb. y tome ln rodriN5.bhse1rams isa tS0 Osoy Trss ii s0 or 1* ms.drlt eas - Ulssor inns on 5r si so- Osssd 5 lt 9
R. ivsHann .. 1 1 o ",00 Lai Habana, Niccaidi Cortellanos, 0e- primermcnntrincante no iie ha vscnovtdn menlte rrra amin iN, o .cuoes-r ucs Oss-seo, i .,',,ss Iraz s.s sm i'm, rs, in
d knMt a in no..... Almond 1 2 6 6 1 195 dicodoina ioonPicola n.p rooIi omrsoaninsapmmc 42~ sr~n~....in ..... i ....... O ..... ,- r....rc,,n e ..........i.............i,
NE AnrAnriblo. Moamiosan r. 41 7 21 n 0, ,i 14s .194!1
M.Aecba alnd . 1 21 .9 onl ejrd io n d ruid mos pie de ordp n d O NQ.l~.UI-STO EL CAMPEONArO miangr-nrr \ sire o icr rbnlinla. ,,,Yss p ....~.l ,,s ,,~ si s, ,, r, ao,, .v... s ...t,', ,m .... i si n ,i as *0,0,, a
W. Norho. Cienfugoos .,... 21 2 4 8 5 .190 Coarn edimoicdos peoro pl due~ odeo
I Scovar. CienlueRoi .. 21 2 4 0 3 IN prnfe...... del paniol, qus- In-robus si3rNA .N V R A Siussc,.,j ...... pws a s i eni .. . .. . in,, a. ... . ...... .. ....
0O soamondis, Cienfuego~s ill' 16 20 1 5 .107 ti-coinnombrev cofibn lca de Pr-uds-vncrn D A D S .N V RAoin usoils-es @,=ins.10 -sihes Ins I -5 in .- in a Msrr. 0o S S a0 Arehe no 'iENn ..a rAP i''5'Di'b""""'i"'do U~ i]a =
H. Gonedlee, Almondores 6 6 10 2 12 .100 Aguniar. Angel Saleei y Jons A IS-in. -i. efls tlHn d s tiss i r~sr w in rids iis in. nrc a, r .,olo' OsnsZir sm rs r0 10-AsolshiS~ao
Lomnrque,- H'abario . 36 0 7 0 2 .104 porn pus-no gnrantl dol mcirte qu CHICANO. norarn 4 eUrcriedr El ' it-o ract-se tm i Ourhe Wsp mr-s as ni7 p or Cdi.,..nt i S 0 nesos ai r n~msr dom tu, nlorv onasd. P laos-s s~hos frasacan
camneun.-nun nssrhi ''mass 1- ""ir-rr .-,]- 5 -- I~ iin-- sUINELAsDo, eLiirRd Z oAo--LAdod S~onrs
P Coins-mb. NMarlnro Hobinri I1 0 2 2 0 0 102 00 deoarirollzrma, ea- argectnt ro de bailam. Ere- vceO at to treroo ienaes ral dis -tlhnd,)st Dill.tile "''Rls5 il soi e 5'' n lvoo t n urer ~-iz ilZLS ma P gas asl
I qle|Navrra roqutt0 l cmpe- n ls er~a a nlsllo tiem o i.a l i...Issnl L I=as. Or hinimr n IS wimi cm Lsao sssimlnts
I. Aloma. Cronfuemoo 34 1 0l 0 2 170 El Renemendca Paodle srector, lon iad nre m nrrqcnutde trl manrpeo m'-- crumn nit de n1f isrlclimo Aousr.N sntusgeen eo n5~ aornc nnt o chsod, if'a Isr SPmlrori deled ~ flVNT oRAClE- 5 no es s 1ai SO
P, canleury Amenars .. 8 7 1 0 5 .83 Hymn. ba dedrmncad o Imsnyr parte am nencer s Ir-ring derlnes ino dn5 renetdinn.rfrri IlIiI N s croirii n alar. (tImss nlsc.tro arsce mrTA( ro~ll -iS _-_--__-_-________r
F Qrmoct ccv Hobaana .... 70 0 13 0 7 a.167 do inu tiempoy n cv aIs albimna seoe-lem 71 tecada, pors o Fn a.] 1do 'l rrtlpsiso Enr isca. Rpt.nlrritmecIe, p, Weaansasmnn-otncrma r-mEN lgi rai.rni mle04 ar Is Si am| aDnmn rss 1
1. arTc., Habana- ..... 24 2 4 "4 1 1 167 nao. en Ia esonclecnzura propnrscids vitoi s- Nanarra rid an dm1- nimrsoms-rmieim troiruiidemmnlmrntnAL OBF--D NM~ -L1G IENSS| A 000 5 tr ii0 i i sum Es a o .,i
,I M r n ro.M rooana .... 24 1 4 0 0 .107 ds-l festival anual do non Escolrapicas Csm vtoolunf desetv erelucur- aisraJ,, Lipem irns ic I sma st .5 Prmm-ass a
F mounger. Miroisnie 00. I 1 3o o 1 107 Exnitiendc eon lie, crculies doporiisss co de Ia dinputa dcl csmyecrnoto de qretl'lrrre 9 ot cietmeo 'mn rrC~s as 4 vrmirIo[AAaRaco iOMJ ,NAs| iuf onlPa Y mbsss end. rrl ass. Las morldl Iial., mna aisir a= $| J rsi ah S i-s
r-alrn.Iaoa .. 0 6 1 0 CIsCertea del doilo. babidaceuenta q oyEsao rUndo e rranaav__adu ____-__ IIR'~b~$l -B TSNn- Tsi osr. IlniSO S a S1 7 5 65 leaass a
A atro, ,nobo 6 4 0 1 .6 Onld ncores do esontre onbatno ceallIon Eca donq Udene doa otroe m ndch, y 0g amonazadmms de pimr-r-a nroues- rai1 n n' us nr a a i Sc.i 5_ 15 i.0toiI '0 6 s
.1 Valornrcri. Marrioana 15 2 3 8 2 .130 nadns, que a ord eure on Iors oeoa se unris de l umseo n mac on a tm trpualoablae -50ora5x tasaven~L'".. i ,si v, a 'l'~,0 -T-;'--s cr130 rro-ir a1:is o,-s
I) sp Maris...... Ai....da.... 13 Io 2 P 0 .15, con. l ge..e..l- lsnopibmio del c.... Co reouludos do ion iseenn doehap~o 30 dunroolo.mecit as....... rnansi, m i sji Oisss n50 ar. .a.s.. ..... ........... ... .a orsuas
V, Fano. Iusairanao ,. 40 n 7 5 2 152 posdeprfofsorei. [en el tocneo do boos bands'., ade- ..-s-,ssrio. linfit ml srira~..t a2 a2 lrsg|a*as~ioroev sso.,dn-,s..~v Arsss rosspsa'unasr.
Pd-roin.r Ad )es 7$ 7rOO.S ,. 20 0 5| s0L2a.150 5C.iSiol 1o prOtir 8mm 0 J 01 t~t1t
~Em AbonodCs-frogss... 20 R 2 .140 El progmamaskaarca dare enqulsi- mibo del do Navarrs p Crane, luomsd, traslamrenhcc. Proleja ie/amencls 0 aira msSa rp n0 a.-i *ilsmtnPr- san an-oiCssi
lie, amer, no a ornO I1s is snec t O~n.0o$*0 i S-n & a~r575
Ernme Cenueos... 5 2 a 2 .1B ts umro qe erdn pasados en el Howard Lindiep venoi0 a Ti! t Den- --y sUs dtignleno--. )in et doa-n -- f ~ l* ? --F'cdS"iW irs s smss i, .. .[AVANA, oORIENTAL s-ARI ll
F oas. Ahrnenrtos-re .... 29 2 4 0 1 .130 tdrinmonde pocaa horse Dealtacaindo- ton 80 par- 43 eca 50 temsdais. motilInapa
i" Morn-eosm. Almorrdorcs .... 50 4 8 0 2 .13 seersnIre atros "Ejeccicios coo balas due Procits derrot0r 50 pam 35 a tbfricc FO~RILAN'S. V osislri-A~osin~udF~, in .i g h,.b.-.o Lsdy~si Orp airs ___G__ mA E- in gnrsaas Yasl. O U c-mrsigi
0 Lewis. Halbaoa ... 53 '6 5 .132 de niene" (conepaoria 5s ps 7 y Ill. Fosnk Davis en 64 tacnadan IslAs,,. S rsr E~trr ~l 15Oi ksaiii lh s S isi am rum; a ar r.st a- -a
G Cast~llio Mainniao - -. p 2 2 9 1 2 .130 algo muy nuaevo en malei-a do field Naoward Lindloy .voncod a dak 10Da- Vmpiaae Ion dl~on4~ conl sr' asio|. | 0sam ~a sons As s .1 D Pi irt~ris iso 4' Dr~lZok riiintl5 imt Is 1r 555 Si ICanss 71 i-
M Garcia. Italornrr :. 16 I 2 0 0 .125 day en nuestra pa~ria. Srnceramen- vniipart 50 pier 39 s-n 53 Lanada. s. navasA. arO asI.NA rAsRK O~rros suLOn (risi~qso~ lanr rim i 5 s! $1 Iss am 5| loa a a
.1Comellis. Ahneindaros .... 10 0 3 0 2 A25 ci- no se vac irs en rbneots-ndar esli- on OURTU RAnE-O 5 is imia. ann-amp i' snug il/}Oelnlso. *saa, S 5 3S am S a s 5s iS PIsMD .s 1
It ttioichtll. Ma~rln..... ... 9i 5 10 0 0 .12.7 ...... Tambido see. s dcl igradca r (dos. ,, 'sorh anc's ......ame i...ne. a..... .....r...s-.....~ i,.
JrlZide lbun 4 ~ del selemto publics "Prodmidos buma- Ezequlol Nanarro ...n 0 roi'iiians g Se i~tro r r s .s |t "- s'Jn'ossad sz aoS 'u Ltin. i 0u 1 1 I. r5, a s s1,~ aRrlt ai
J. A Zardn, }aban 4 7 5 1 4 1T2 na", "Cabdn suemc ao pralela", etc. Irving Cinsac 0... t 3lSOW.0 rosa~ rnss i m 2, 5, 5' r FA0.,is & SS (*i)cr lmem/aorao rids 7 Sims 55k 5.5 Jo P anon S
..... d hhe .C.... o ]a]... A med .... ocr. donde intervio.... 1u..... do Johnny rloah ,..... 0 Cs1 lk- '- aiion .. .. a o r.......... ...s.. ...... .a...... i P"1ii00s:.---Fin""ss'-- Z- ... ...r.. in.-a.. re'ran..
'(hamphliinhnmd iii rem Coirid arryolm ro rt A lndoa am-e buesna complexoden florea, nuhobi do" Joan Nacvo - - ,meetrri~a. a .. .. S 4 o, rl~~ u t o Os itiI .r-ncmcanoriaa, sl Doynsms AluI= O-- nslasimia b ogom A dCi ie000 -- asssdDioonte I
ero a s eburtnbpn ecle omenk a lion. 5l1a~l ~ 2(Jtt~slo arl. 17t. 6"I 7t,'an my KicobrEo lSldhamnats S ...Boi mrll Ala- sBEN~llmnpreGs~l ,aU&D Slj IUI


Chame . . . .. .Tr. i pn'5 T.__ inn e ._'J ,s.im .......... ..... O ....end, I....lie
ChmpIon. ;:uo nua or Samul o lethroe Almetndares-. onoilo endos TI prfeccrn ,0ioi rsAndrewPoz .. a' n ii e a 1 0 2*d o 5 0m
sr or- carrerrnrnpils6: Henry Thompson iHaban)l. Conaoq r ultni a fetca l Ad r- ora . 4 es-art ,/l'-Ostm iFTd r .n,,0 o.'ai e Fit' Jf b- s--RoCLIn-R a
I.. llalb a"nm bubsri ldu n s-a d a s-n oe s do Ja n .. .. 4 (estosesat oss,' ad 0 u a u.^ Hs w r -h .T tb i OR. PU DD'nI
Ja o lt o F r i n q uis s d s h a c e d d a r qeo .i.bn e p ocn a. J a c k1 D A r n o0 . 2 /n s e *.. . a .. .. a. O r . s s.. .. . r- . . . .s.i .
Anotador y Compllrdor. ra or o d e e c D n ..TOQ 7Da-- x r., Ki o--,.oi mesa'r -rIrto( s. 0 oM. Lao-s, 0 groLiUCns I
Aoonor~ rooniaro oalimeo otra formidable 'faina, 1Jack Dacenport 3. 0 QcrsssdI L ncA D L- 0155 ia-Srao alR aING us1 1 (y m os V. Miscisi a THE MC CLAW~


4DIA DE LA MARINA.-VIERNES, 5 DE MARZO DE 1948


PATINA VFINTIDOS


Cuestiones del Trabajo

Por LEANDRO ROBAINAS

-Aumentan salaries a empleados de farmacias y droguerias.
-Propician la celebracidn de un, Cong. de obreros de cines.
-Problemas resuieltos en el sector de carga por carretera.
- Logra la CTC cubans las libertad de Aracelio Iglesias.


COMENTARIO DE HOY del central sMacaguno, de Malta La-c
El BUr6 Jurldl- Villas, y el Slndicato de Ca dgalr's de
Sco be ]a C, T. C. s del misamo. bt
isc ding el sidon- orer. dee'n MECANIZACION DEL TABACO dtIl
tot-nl dotiaa-- El doctor Josa d A. Bryon president ns
t I or Efr clen Na- de is Comnsin de ystud1O o a M:-d d
e rjanjo, ha logrado$n5.00 d i(cr del T que r. in-
)a suspension de can- de TaED co, eloxe Cr, pfe- e o
Iaoiren sic sc- 15 loforme al minio.s e del Tratj,.e. reda- a s
]ancidn acn r.a y t cion lnadod con los e atudlcsd ro de t ne l
varnloi drigents da obres portua- realizando orgoanUsmo. gd
sat-ldo adgontdo orery pot-tlon- 4SALARIOS EN REFINEReAS De
rios mandadosR a detener por i el TrB- laRO Cco n pRi NEria lsii a ii
b una-odo pUrgeni b iiiee La Habana, a ll A U e.10M t
bnratd de Unse cla necLabara las tarias de osalaios en ia rotll- qa
v;rtud do una causa Incoada part-icnerias de az pcis y que preside el s ou-
hecho reciente. EntreI los benelIca- -or CarMartlnez Vlvd, h trmi- ol
dos pear dicha suspnms6n se sencuen- nado sts laborers, habiendo lvadodac cS
tro el Ider comunista Aracolio gbe- oe ILs ino dl

un ntry lsfo Manorel Mal sl,81^ n efior ^ minNCLr dPeIS maa -rv ueI a|,a arla',e
nias, sujoet quo figura, genralmrnte Traba jo, sefor Fraiset co tAgail rre. t
e todos los escAndalos que se P h ro- OMENAJE AL DR. NODARSE l,
den eat losamuea les habaner c s. La labor que v ienrealizando cona- vi
PeS )I curioso del caso es que taontement el Bur6d Jurldico de a s b
el mandado a detvner fuora abgunoa ,T.c agradecida parbJos tra- h i
de laos numerosos adversarios sindl- c r. T. C. n quesgasi ncnd frla eIer ait
cales y politicos de Araelol IgIesia. b-adrmqo so prpano tgranr i
con toda seguridad da ste no se mo- el dia 14 de ls cmlarriete un la iusg
leslarla en Io mods miima pars ab- diaso homenaJe si miecbro prcstigo- teo
letene us ibertad. so de elcho Bour6, el doctor Arman-c
t gonsando una ea-so si l edo Nodarse. va-oaso y competent lt-
cretarls de Praopaganda de I C. T. C.. trda quo vielle ganando numerct-? al
podemos airmar que entree el pro- mausas y q ue cents con A grandens o m- l
cedimiento cubano y el rose, mesia dpatias ea la mass trabaJadora. Et EsL

traajdimien cullnoyel ratog,ao mei hoe- aj Dr 4,000s serA oTex du Tcdodarde AYNAMET nSG1
en abismo, ya que implica sl ms-r ha onaI Dr. Nars e sra oar o
ma iien i qulo dexlt er i en- cido par las brros y emploeads de
Ma diferencia que exlr t entre el es- Ins distintas Seccoihes Sindicafles del
pinitua occidental ide civilizacin y e:. Sindicato P. de Obreraos del Vidrlo y h
oriental de barbaxies-, sus Anex e de l. Provina de La h
AUMENTAN SALARIOS Habana y es motivado par lad ch La hoda doillIs Epa bliba Argentin ofrecl6abnod con e sta c
Por resoued6n del ministro del moan triunfas obltenidos par ete ds- dio"dedlda a los trdpuhan s del yaedlc Aess.nacidonalmiota e" l Gaisho nl
TrabaJo sr han oaentdo los Ungido agado. Consstr d el ho- a bordo del cual dos arrlesgados n a-iih C a hocho Is travel el Atlis-
larcms a los opleados ay obreros d menaje en un e aymerzo, en lel cual tdico a i a can m ls d Io eultado. Asteon lua cn hBata
tarnojclas y drogireslas, segin ias o- s harl etrga a] door Nodarse Io mle mbros do nla EmbaJas doe ias pblilca del PFlats, delegaeldn do
raola guoientea: 25 par ciento a laos de un lujoso juego de a polum Yla- noe psa a a Conf renel Comerclo Eplo, y per onaldades de I
que ganan hests $75.00 mensudale; picro. onaeldon herinna quo actualmente no l vtltan, entire ellos e i doctor Tulsi
20 par cdento, a los que ganan has- 400 EXPEDIENTES Podentd Costa, prollesor ds I Academia InteramerieasnS do Deroho
ta $100.000; 15 par clento a lo quCe Durante vi poado m es do febrero Comparads e Icnternaclonal, y pneflora de Podensti L Cta. His Ia presen-s
ganan hbsta $150.00 y 10 par clento a fueron fIrmados parcel ministro del tactn del oeflor Ernesnto Urlburu, uno de ton dos tripulanteded s"El
ios que perclban mayors sueldos. Trabajo. a propues a de oI Direc- Gaucho", ol doctor Delfino Medero s, Encargado de Negocltos de I Ar-e
Esta reolucdaen e basada en el cd!6n General del TrabaJo, cerca de gentina en Cuba, -ambont on li foto-, pryneoclando sunsamena con-
idurdio adoptado a syer par el Con- 400 expedIentes, que carrespondclan ferensonciael efor Urlburu. nobr Ian etapas de avinje, meretelnicdo .nu
sejo de Ministras, de autorizar el a cisiteada lreccldn Y a IR SOfici- palabra I complacencila de lon concurrentea
aumento en el prelos de las medl- ns Provincialei del Trabaji.

ebROase en ia RESUELTOS N L p E t O Efectuanse manifestaciones populares L
En una reun16n cncilatora ce- EN EL PUERTO I
lebrada ayer es IsSubwcretari del en danc I piritus demandar del
Terabao, qedaon reosueltos los pro- Contn.cl.d. cl sPdl.DIEUINUEVg en Sa e Si Drs a dend e
blemas existentes entire el Sindlca- el rmno municipali de Guafntna-9 gobierno m s atenci an para la ciudad
to de Ob rerce Canlones d cargo m, soapechndose que dichos indi-
par carretena y el sefior Manuel Mar- vlduos iban a-entrs o mantera c an-
tineaz, proptetario- de inferreteria de- destna p Ars cMastdes BaraCos. SANCTI SPIRITUS, marzo a 4.- grave que le caus6, mI arrollarto, ela
nlsada a scenaje, en to eJ ucl.o En n exrao prsodo etdeepacho lelgra Anoche en cl Aula Mgna del Ins- camisn que maneJaba Eucgeno Me-
DAos pa-rllo seoretaconquo tg-nera lose inform sc que el mencitonlado titluto de or Segunda Ensenanza, de es- lla, hecho qu se calific6 doc'tisual.
Amba, partner aordaon qu gto- n de has anoIs f encuentra de- ta ciudad efectu6laeisAsamblea Mag- AbsolunlC6nI
Slas meraniios quose tramper- tendo en el vivae de Guantanamo a na del Comait Cfvico P aneti Spt- La Audiencia absoavd6 al chaler
tan por-.eam-in desde La Haban a disposildn del departamento de In- ritus, y cn motivo de r abetr acor- Juan Gonez, lue en sie do Cien
bas Bejucal y queo scan descaga-o- migraci6n que ya ha- Inicado l os adg sd nad el Consejo c Ministros fuegos a 0 La Habana y cerca de CSo- a
Sm en la- via puIblics, scan monipi- tiones para ou prdximo reembarquee a blaa jutas petiliones entregadas per- l6, atropel6yi caus6I s muert a Eu-
d epn I n ian tblaa dcia se AZUCAR sonualimenti e al Presldente de la Re- logio Hern ndez, oblrero de Ia comi-
eta, nor li qbosea dein-i La Aduclna oe La Habanl curds6 en publics. par la comnla6n integrada slr. de Ficrmento. El tribunal acepta
Bdicato no .f pIln la el sea desargada- .diasi payredlante elNzas ios par todos lcsdelegado de Indstrias las tesos d l etonsor, door J doran,r, urin" [-fSM-cnucld -carg g, nral At. ac al 'aaeo enamt eipuo au- ientrao que que no nuooa dempue
dentro del almaddn siguientes embarques de ant car: 25 ias pasada senana relacionada c on 0 sentidod co que noubo impr-niti "e Tr.ao 'ead un 1e ar y gEPRN pr ecua odsd usda nela nl cntegugenI ampuerdocnla-s
CONGRESO CINEMATOGRAFiCO mil os-a pars ie vapor i Agwilsng- abra s pibrlios de o salubridsdPata dcencla si o ne leenc lal .mpti biles 1r
Pedro E. Domenech, dirigent e e 3,000 para el ferry Joseph R. Parrott ctotermino muiipa. De'pus e Ocu's- ani O. Albertao L iro. ca response. '
tr-bbaiam inmnnga-lcs ae-4,000 pars, el Seatnoln Toxas. tansplila-debate, derca Sc las dos Se OC IPAN LOS VOETERANOS EL 7
rtrabajadonr 1 s Ia el ...togrsfdUmaEs y Ene-EnnT 'aml idrugadase.'osacord ddclaares de:- AYUNTAMIENTO DE SAGUA LA -
ce~tarlo adj.unto de l& C...T.. ,C J.Lsacmet ;P .....deedtine h, .Oa. dcecTdaS GRA A NADE ...
ae tInpcrasinlutacll Mnlvo pteria del o L a documents del process roaoli- d s rc-ta s uoc, a Incs oc en iudad (IRe
it ]as periOdstad en el Ma-lnerio del datorlo deIa Aduana de La Haba- inuertas. Sancti Spirltus, En estas SAGGA LA OS-AHOE, marzo 4--"pc a wC'COrv b~tre .ari eaSel oas aa oqensooeo salreeo Ve"lleraos Rdnfe l ondependnclal
TrabaJo, que ses aLndiatos del gira no, cursadoas el dRio 3 de presented Instante distintas comlsiones reco- osVet-ran d aIndependncia
cinesnatogrnijo legalmente itac-rip- rae, foecan.coma algue: El Negocis- rmn las calls a.lisando al .coiner- dela"nsie o Territorial doeSagas.enl-
tos en el Mintsterlo del Trabalo, han a do de s iquidscin, liquidS ycurst .03 don, psr cus no abrsnosrn puertas a Grialde protests pareldsot reimo ue
solltad IaS celebract6n del Consgrcso declaraclones a consume rmentr Ms hasts queel Caone u de M.nistro.s re- etech b retardandRosl ponaio .su
daclona de Obreras Cinematograficas. que el Negociado de Impartaeli6n y ,nelv los ansuntos pedtdos con uergn- atraso tomaron en sl trde l dae hop.r
Segtin elTeglamento de .s F edera- Exprtacuin reglstr6 aI entrada de to neceso. c 0on0 0e mayor orden c, ol Ayuntadmiento
citn, cadsallnditota endra- derlcaho i0% itr"olehsin habilil. 301 que Reosa- honda preocupaol6in., 7sta- do eai cnludad. con el proposito de
EL nombri. tresdelado d-aante di- dan ts oflcales i d 10l itas d o en- m esmirarod'oe seitu e .a- no abandonarlo mientras el Gobiler-
-i-a congesao La memorl nis d ux portac pun *oclasiIe esmayorea dads a Il excitacid6n P- no no resuelva la situaci6n ic su
V. peai sea- esav.ads en este event LOS MANIF ESTOS blica. En evitaci6n do desagradables atrasos a use ta.nti .seo ha pro-
*l tLos funclonlranos de la Aduana de sucesoas coma log OcurridsI en CMen- inetido.
y sern discutidoa importantes te- La Habana regPltrarson la entrada fuegos, Santa Clara otrans cluda- Piden lo Veteranos Qcue este perl6-
nuis relacionadoa con este sector, t-l en el dia de ayer de los slgientos dc. eudic colabo en or ne la st cause .
oe cam au mentos de salaros, apro- imanillsttos de cargo trsida par los Desde ayer la. casas commercials M. Iaba, coareesponsal.
bcsien par i la amara ide Represen- tbuques. Manflesto 393 Vapor hean- no an aobastLao, c espachandao los P i- OCUPARON EL GOBIERNO PRO-
tonic zde i.s Ly del Rel"s rcinema- dds Averdyk, procedente de Mobils, didos de lectures par las &amiias, VINCIAL FINARENrO LOS
....a e, 30 con carga en tnsto. Atrac a- mue- tenldndose Ia prolongacl6n del ata- VETERANOS
agrilObi, --- c.- A.li side San Francisco. Maniflsts 394. do sde coas existente, y con sto su- PINAR DEL RIO, marzo 4.-Los
INAUGURAN EL CINE AWMTrAL, Vapor hondurefict Henry M. Flagler, ftrirm mucho los elements obreros Veteranoa de Ia Independencnl pre-
Segdn informed dSodos por el ,Si- procedente de West IPaIm Beach, par to cual es urgentislmo Ia Inter- sidicdos pa-r el capitin Josa P Tallet
dicato de TrabaJadores del Oroa C1- conduciendo carga general. Atracdal venc16n del GoblernO ren eCarbcOnflic- el capitn Cs. par reo Garcian ocupa-
nerntorAllco, en Is noche del dia muelle de Arsenal. Mani flesto 39. to que se vecina---erra Carbnel, ran el Goblerno Perovincial stabile-
Sdelaocorri*ntes eraInaugurado Vapor Inglds aDorcasla procedente do corresponsal. iendo si campmento, el que deno-
cr1 cine s-Atral-, pa quc hon qoebad Curaaos. canduclenScldl lsotrdleo 'Sga-
remeltAn tsi asn eq oz-n-. o ilos At.-oaddlnd -. rilill e gw- ASAMBHLEA PROVINCIAL DE GA- ro to'Ciejia delgNegro, en sdfial deo
m-elta tods I as dierenclas s exs- As aniS -e ) -,, r -A"DERUS p ar el nsara de e pago doe
S"ot]a[. Maficstlo lila 1,o.5 acri- Inio-::trnoc n sv Stlos Coit C llos -acsan-
teits entire dicha rganinsacldns obrc- canola QauriguasprocedentesdeNc ewor-CAM CAAGUEY niXrzoCn S 4.A or )ai Rr- nn tanetcibn IcRaN, uda 11d y do.ac...-
Sy el doctor Pedro Cfizaes que l ondulno iga generalPmeItr del DIA DE LA MARINA iitei dcana El gobernador
opera e te negocio. par haber acep- pasajero.. Atrao al m uelle de Des- La asamblea provicilal de gadadrau Armando el Pino. did instrucclones

sdo dicno ,ctor elompecodoe trsb'- amparudas plCosptmla. Madlios- a-camloaoip ib a be dm listed, necrolari n doeIan lAdm uistrocu
jdoOes ta iaclns a di Saadicato. to 397. Vapor a.mMrioo Faorids, p ro- rogando Ie- sneuisco del egninmo Prinscial dPoctor Edmu do Alemiin,
CONFLICTO DEL PRES'TON. d cednt e e Miami ,ondci p d uos n a quo dirigimasn a nl cnisroido Sacion- U Cobe dcl icramci O ia-s
EL ,genenal.r s ondulero. Atraco al Amo- docaon Is siguic ta-ndero Hqmudotabled o fasplidasri a ]acueman-bison, me. -
Cono nI&duter nulsn do lao IlborosIliede Arsenal. Hanislesto 398. Vapor Sr. Mliystra deo Hacienda, Ia mast- 'imirando quo tosticrecsa d "tas cia- ,
eraciolesos del actor azuorc raEmi- Tsorucca G uMercaor, ancdoutt de 5sp bioe pacnirscm-i Sev Isadu cusiriCo- a 0 snicdropeto p protecclcn o.e Ia.Re-
lbs Sun Ca-bulls, aecretaaloggeneral d "imorunei-nlastrr.eQuod6 enlbaheniag ~vy cordndtigirdos a- os edenos- pdhlca.
diO sa FedeEain sic. Tra.aEdrc TRAMSniflAst LA399. Halnnave canadion- resanda dole Pine ncols cdecreno SE ESPERA LA APROA ACIONCDE
Arsearerns, yc Maniuel do Pondis Cs- se Ma3'mero. Ilnocebonto do Puerto procoulgadaoust, caiccliniloito do In UN CREDITO
youdlCeteS ecoto colon Cons-ComT. .srondulendo nzaderamaanaty AsacIacln deo asuadtos quoeestablo- So e ptaScAacucEZ co n Ins In-
hal, prrosetteodeaee oMin ran- ImuclcsiArnonaonuntldooArsenapl.anostoie- Ilsmnpu dnt0der90 encao parn trmsdoinSomTA ar D entera-iDOs quDen
na-nina, ha- queds-do rse 49e cl-40,'Vaorancubao taJosquilt Codop, nods non asc' ese saunilicluc, parsael ol praxima COnSso ado Minlo9tra a
flloto existent' eon el central sPres- procodonte do San JuinYp in-lros. nubsidclarSe ins brnras do I tsat-P
ton-a. oonduutcisi rcnarga general, Qreonudormoeytpat ppar entregardmits dSA130,L0Dtilids ctor Etelio Alvarez bob Rea-,
EZL COLEGIO BE COMADRONAS bahia. Honifimest 401. Vapor norli1 pesos anuairS a 15 orgonslo Ims bis- Ora. sprsbsdo, on rrdduitodec den coil

.^ Tc.-.1HA.O SAER ---.ue en^ ^ dat Juz-W ^
rel cn-le ejcuto d Olcgio Na- HaNanaOa, prcewene do NeYo rk Sdo oFrcmte Uiiiao do sl Cambe.- Laos peso pars re lanstruirel, rara tde
pnToCda-I l coducindcargogeneral. Alt-scisia]gnalrsiertam uom dispuesmonEL-rmmml- earnotora qo one iRsI pla-lSoePuem-
vdaesisialIsm muolic deo ptans- Cesnaol. pue i Sdecretso2,703, pueC onongll vignr tEsperenda cran c lugarntosnuci-i
cinsteria del Trabajo, e nL me- LOS QUE SE ESPERAN par ArecOudLr lNasos d eNubsidia a Par San Vicenred do aecudperdo con
tnsrondum P saaImulncastxo del-raO otEn Inchas proxpnias s0toUpraNins!los bret-s, ca-o ld In ppcraeo ron gecsia ae-sq eleo tal aentido hiienrr
en ea quoseo pde 00 edinte usa re- enonuestra Puerto aLn Hsnasentes bar- la Asociaichid Etentondiende ooubme- ance l nilodo mislotre ci epreson-
olnid6o roito'oans oisIn ramonlirdcd n dcm s lsbmario,9sascnrcno CoOrr S diatANA dispo arionos ado4 uEsio d xrpun--otoPodmaHinfanco Tat-m orr es apro-
del pcrsnoail a-nuliatico quo pento- Toro, La Guapra, S-aba-isa, espaftol, do bsccrsreleeclano alu cumplimlicto "mt-oudciPrtiguepobuas
lisve a- eso Coicumn runs- obligalarir- Seatrolim Toxa, Stella Polarms. Za-na- Aloacquerncm apaontmos en a a Iscrc1 olieroRoruz.rrosponuai,
4ad ell el ejereocrl sicsmus oocloisia gaza, LiningstonnR-i. Torr, A. cudseSe 011 ispuesto inctn..-
de n e tos x~dEL p ardlen a Fedora- Suotha Coastal Coinquernr, Catitdiann oe clube its obligsns-eatus a s dor a l io r
cuils ampasa-i nor "I'raottador dc Highlander pcloferry HenryH.'la- asn ot sic-omiorfodn ia c ndue Ito- E DICuTeO
sCelas Republica, rgid. tirc, iet-croon riconiroiacs-Ianos de nani-
PTESTA BE LA C, T. C. El.TRASATLANTICOABANA-t iconi Pro t ouiadois Ca-De GCrTR RaFel de Se
El 'nonlibbao josla pdeIa C rT. C. -nH ay la-sadies de'nIninaiPansy sepa-)lodciees otourdo. Rospetuasoanten DOCAORJFEL G PRIMES-A
lIa pratnt.d.as-c ......Mntonm. ci d ltg0nsilnuicissia r a-u dpiitae-,demancias susistorvnic n 015 0stIc STANdIA DEL PA.n TDO JUDI-e I
Tiuba oyel Pridnae detoSc2Is&S-c- clam Arbsmtn, haut, a rrlsr 0 0110- psnllculsr. CIAL GeGUANA nlACGA -
puObIa,Epan sI Eonsua olsa-ernaa-brotpuerto ci trasailnniitim sps-'ii dnss Gaiinpros Mattoja. presibenlc SAGO SABER: -Qud oen sste Jon-
.He d Sr s Gbana.Pquo.niene rindin.do .n del comaideecutio deInassbes-goboyp par ante Is Sor uctrd
pan el jef, de la ofici, 'Prg s vtalle dende puortos espsfolcy Qu qor be gasasieros 00,CaniaghIoy. no n olauoit

Jl ue rfoendo cn resto deJosautos nd-
lebb del Trabalcr, cLaLs Villas. qsoo torm-narioeqiro para regressr ATSOPELLADO UN MENDR GRInrrust'ro36 sil aneaa-naal praoovid(o
tionmer ,sridus di m osIIjLlfincron i- otraez .ra-itnestrohPuerto. UN CAMIONBre b'. Sr. Fiscal de partuo ec.reprc-
cna-l. eincr300 r... inirnt-balm Coi desir.i. harLo S-s sabna nonS do-neaclon del Esptode&Cubna nosabre
vorn A oblt' omits Ncbccc. Corrospon- cc 7 passbereas 80" da 'nor- sior crrcspa- MATANZAS, mnrcm r4El niboSdrr psraplsuci a- sto ioniuccaiP Slexc-
dcen o,,tsbis c dienbrdmonre a Fi-dcrn-pdent-mayordinar r y"405 to alsasd e 6 sfo,, Luis .rmmccci l itI, ma%" -li rm Obi p den p )r corner em I
ribs S-rdinl Sr, 1 uner.lctro dersoot-caesit inus.,r UnaInAteos id pa PRsOrid Roparlos
groerod. r etcb3A.Bar i Obreroda So un di-
Cinfurioor. qimeunoct-cc s n. ot e- n s d t arr onat qu doe ...a...n..igun
lonaoim id 1qu l-1mm mutni/(n dl1'Sl)rn'r-i cheprcl6n Parael u do erreno slTi-
tro ciirai'ltun NR!c 5r: plo m- ciba ctIcol 1ic Pasajo Hi del Hopanta
'1 F GestimJuardimoba seloute MTrmei n' ar-
R s. ml doto r]a WtsnJu din calra n d l ins- un rle l o sir-
In REpib. r mo o c a -adesa22072 M3 desc ipua e ol ho el pisno
osisiConts LsmnempftAnp. elindmppanre sif-to qre a mom
El 50551do it Sf1Ie- ratli Psaejo1Sm, yueilorocha coosolu ar e
El 10So. en n P i I I irfaU n! Tfasiudeben icima r IIspar eins isquierda-con
Ti~oroonemsrani's (1,w simass u do Sm un'Rodrigdode I'par e-
iii'tor-is tici smmim t1'1. Ieohca sa A,,2 londo cilrot ecssin c is IA sannansdsi
sllo eln ci ocil ct", e Quaerps orifcir*1esi distidRre vaesi, lgsorlsdaa-se icsellssc
pousosieorrnhoa--mie L i-c r n- on cc todueo -
111n co.cilart~m ., "I d'... """no kiriod, eie p O acot r noions dcm pabr e to mdia-
OTRAIrOLI A ION' nIoe s,-oAlenTEl yvigor d71 harfon pa ts-anl.r.el e D pe_

nIc. exprp Is.-d4 ps-no5 d ieMari dl S-US


El doctor. Bartolomi Selva Le6n,
rector del Conoejo Naclonal -de Tu-
erculoila, declare ayer a los. perlo-
lais que el acueducto del que se
rie el sanatorlo La Esperanza-
onde centre 1,800 personas que aIllI
onviven, ne regiutraron reciente-
ente dos caoss de febre tifoidea-
e construldo y dirigido por el in-
erdero Guatavo Bcquer, jefe del
epartamento de Hidrologia del Ins-
luIi Nacional de Hlgiene, par to
ue., como publicamos hace dias, es
ins garntla. Y nos agreg6 que, no
bntario, &a ha procedido a doslficar
ion cioro, con toda intensidad, el
gua de consume; vaclar y desinfec-
Lr las cunternas; vacunaciln antiti-
ca de toda la empleomania y her-
.r las aguas de consume de la po-
lacdl6n enferma; prohibido utilizar,
sata riuevo aviso, la hortalizas y
ros alimentos crudos; examen to-
ml de las heces fccales de todos los
idividuom que manipusen alimentos,
xniendo necesidad de obtener su
mrnet de salud; y, obtener de Oibras
lbtlema la conexi6n direct de las
guas del Sanatorio.
L PROBLEMA DE
ANCTI 8PIRITU8
En relaci6n con las noticias pu-
licadas par la prensa rcspecto a quc
au fuerzas vivas de. Sancti Spiritus
aabian declarado, a partir de ayer,
iudad muerta a la poblaci6n, eli mi-
istro doctor de la Riva, nos decla-
6 que en cuanto se reflere a Sa-
ubridad hasta las doce del dia, i g-
noraba cumles eran las necesidades
lel tirmilno, pues el jefe local, con
el que habla departido el dia ante-
rlor, no habih podido concretarle
iquillas, prometil6ndole remitirselas
por eacrlto, lo que no ha hecho.
En realldad Ignore, repito, dice
ml doctor des la Riva, qud es to que
sasa en Sanctl Spiritus, desde el
runto de vista sanitarin. Desconozco
an necesidades de la poblaci6n, pot
las razones expuestas".
LOS PERROS CALLEJEROS
r CON DUENOB
El doctor Manuel Herrada, jefe' de
Profilaxis de las Rabia, ha ordenadoc
te persiga todo perro, que carezca de
bozal, no este vacunado y no Io con-
duzca su propietario debidamente
agarrado con una cuerda. Las am-
bulancias de "recogida de perros', re-
anudarAn su servicio por today la ciu-
dad, ya que las quejas del vecinda-
rio aumentan, y. tambin, elt name-
ro de personas mordidas par egos
animales.
PLANS APROBADOS
Previos informed del jefe de In-
genieria, ingeniero Hevia, la jefatu-
ra local aprob6 los siguientles pla-
nos de construccioncs: Ayestaran
778, de Urbano Varela Cela: Buenos
Aires y Macedonia, de Juan Parado
San Nicolas 309, dc Domingucz y
Compafifa: Masn p Sin Nombrc. de
Rafil Hernandez: calle 27 entire 26 y
28, de Matilde Millet de Beale; Hor
nos entire Vapor y Marina, dc Ber
nardo Gonzalez; Vives 423, de Jose
Castro: Cortina y Carmen, de Am
pare Vlllalonga: Avbnida de Mayli
Rodriguez 27B, de Jaime Canaves
Blanquizar, entire Remedios y Qui
roga, de Joaquin Valcarcel: calle C
entire 16 y 17, Lawton., dC Guido
David Jimdnez; Cerro 1239. de Ma
ria del Carmen Nueva.
LICENCIAS CONCEDIDAS
Igualmente fueron concedidas ti
cencias sanitarias a: Marcelino VAz
quez Vzquez, de Zanja 601; Compa
ilia Arga, de Pedroso 63; Compafii
Inglesa de Aviaci6n, Paseo de Mar
ti 114; Antonio Chang y Jesus Uni
de Factoria 166; Valeriano A. Pdre
Hernnadez, do Dolores 552: Fernand
Yi y Compahla. de San Nicolas 801:
Sim6n Rodriguez DelFado, de t-.,,
1958: S lIustianI o Prieto, de l ,
so 114;l adislao Fernandez, c ,r on
Bolivar 155: Heri Kuper. Simon Be-
livar 155:; M. C Kmnitlling Mil. S. A
Buenos Aires 489: Paulino Limis. ca
lie 19 entree 6 y 8, Vedado: Eteban
Menendez Garcia p Jose Menende
Garcia, calle 9 nuimero ,301. Veds
do; J. Lado y Compaoiia. Zapata er
tre 6 y 8, Vedado, y Rolaido Ka
rell, Malec6n 159.
CONTRATOS DEL
"MERCEDES"
El director dl hinspital "Nicsitr
Sefiora de las Mercedes", doctor Lu
Ortega Verdes. inleresa del Minlstr
Ins contratos de care, leche, isan
das y frutas, quo fueron reminmdoi
R Ia Direcci6n de Aslstencia Soclm
y auin no han sido devueltos aprnha-
idos o no.
EXENCION DE
DERECHOS ADUANALES
A propuesta del Minis-ro. doctor
de la Riva, el Presidente de la Re
public, ha firmado un decreto sus
pendiendo el cobro de los derecho
aduanales a todos losn aparatos qu
traigan coftsigo los delegados ex
tranjeros al prdximo Congreso rIn
ternacional do Ia Lepra quc omenm
zarti pronto sus sestones en csta ca
pital.
NOTICIAS CONDENSADAS
-El doctor J. Nielsen, de naciona
lidad extranjcro. solicitria mfnrme
para podje ejerccr su profes16n e
Cuba,
-El HMnistro ha ordenado s in-
vcstigue el contenido del escrilto di
rigido al Presidentc dc la Republic
pur el sensdor Varonaesobre el es
lada sanitar Srde Isl cidad do Ca
magciy.
-El doctor Vi'ar,3rbe mlocalb d
Victoria de los Tunas. informs qua
el doctor Moya, se nlega a entregar
le la documentaci6n oficlal ordena
da por la superiorildad.
-El Juez de Instruccidn do Ma
riaoao ha remitido a RI Direccoh dI
Salubridad el expedjentie instruidal enistrao su dSantCrior brtoer i
cando Ia SIa gnabrie de on delr tl
d come vocal do Ia Junta Nanan
do Sanidsdd e a -
--El doctor Calvd F onseca, coam
sloitado especisi algsol'ia ol nomabra
mnElo dc un M mstddcd acunadot pi
ra ci pueblo Sec Sas Cristbbal, don
de esistun l ubrole de flebre tco.
des. El d cf local prrpal e a Marl
T. S-ion c snteresa aiutorbzacbbmc p
ma nsn-pram cit muieopar/~a-el ci '
do inecoagids Sc basuran "-
T-El Ja-lanlitro-dc Haciendacou
/icca babor sit-tdos Rescoiuauiain sum
mesdisdeninc-l cora do dot-echo
/mapirtacidn a ins .oambuiancia at
.[mttrids nec ci (ldb do LeitneS d
Psticsmien. ron destono aquici tac-
"'ccci pit


-El propio Mini(Lerlo rele Co.l
pia del Decreto Presidenial autor-
risando la celebracldn de un y mte
de la Loterisa Naclonal a laor de
I Asocisacibns de Caloaos y de ia Co.
poraci6n Naconal de Asisten,:ia Pu.
blica.
SESION CIENTIFICA
El prB6ximo dia 12,vier, t le-
lebrari sesidn Ia Socledad Clbanar
de Biologla Parasitologia y Meaiyci.
na Tropicales, Dr. Finleay", q.e pro.
side el doctor Pedro Kourl para.
tratar sobre dos casos qui-rtgrcoa te
"Fascioliasis hepAtica humans er, Cu-
ba", trabajo de ingreso del doctor e ...
Elmo Ponsdomenech; y despuen ira-
tao, en seg16n de Gobierno, de asur,-
tlo relaclonados con el Congreso In-
ternacional de Lepra y e: Cuanro
Congress Intlernacional de ideledn
Tropical y Malaria que se cicol0bra S.
este ultimo, en Washington, er, ma-
yo pr6ximo. En esta sesi6n'e desig-
naran los delegados oficiales e ia
Sociedad ante ambas justas vsr,iti,
Eo. l doctor Julio OrtlzP PAre (a la dereeha), nuevo Acad miso de Clen-
PAGOS DE SUMINISTROS tel, dando leciturnansu terabaiso clentfleo durante I eMLrn celebrada on-
Por gestiones del ministro, doctor he en Ia Aeasdemia de Clenilas de La Habana. El doctor Carrois Ramniore
de Ila tRiva, el de Hacienda. sehor Corria, que noche Inres eon i Academia de Ckenclas de La Habana,
Lsauro Valdi, situ6 aytr misa de dands lecture a su tsrbaja clentifle sobre Ci a tlca Venosa.
veinte m l pesos para el pag de
adeudos porsuminIstros a todos los Una sesi6n solemn celebr6 en Ia El acto termInb con una sentilda
hospitals de lIa Reptblica. noche de ayer sla Academia de Cien- oraci la6n qute lodns los ains se desarro-
Entre los hospitales beneficiados cias de La uHabanao pars recibir en isla en la Academia, en memorina del
flguran el de Santiago de Cuba, con su sehon a dos nuevos miembros de la doctor Francisco Dominguez Roldan.
siete omil pesos; el de Holguin, con lustre corporacion, los eminentes ga- una de las figures mas prestigiosas dr
$2,3t.: Pinar dci Rio co $3,764 lenos Julio Oriz Prez y Carlos s- a medicine cubans. fallecido hace
cide Morn eo $,1io 144 n as74 cmirez Corria. especiaizados el pri- pocos aios y que iestuvo a cargo del
el de Morbn con $2,61.49 y as su-mero en obstericia, y el segundo en doctor Jose Antonio Presno.
cesivamente. lo deo Banes, Gibara, neurocirugla. Una concurrenc a tan nutrida co-
Baraca. Mananillo, Remedios, Tri- La presidencla las integraron iel pro- moe scleclta escuch6 con suma atei6ncd
nidad, Santa Clara, Sagua la i Gran- idente de la Academis, doctor Vi- el desenvolimiento de la importan-
de, Camaguey, Bayamo, San Laza- center Bandt, el doctor Ernesto Ara-te ses t6rn
ro, Dementes de Cuba, Nuevltas, Is- gn, el doctor Jose A. Presno, ante-
i s de Pinos, Victoria de las Tunas, rior precsidente, el doctor Alberto In- eni a e do a
SSancti Spiritus. Mercedes,Guaaj ca lan el doctor Raimoundo de Castro, con den a er
uat-onarsyLo, Covielanos dlguadjay., y el- secretario de la instituci6n. A j ay
I ent Jvlans t Yaguaeay. Los dos n.evon... dmiId despo e A p !o
SCArdenas y los Institut de Hidro- de efectu ado el ceremonial de la ine por og
SIngla. del C.nc.r, de Homicultura ventidur a, dieron lecture a sun. rn- e
de Matanzas y. Naclionsal de Ancia- pectivos trabsalos de ingreso que ver-a o o y aban ros
nOsa. saron, el doctor Ortil Pdrez robre gad lohro
rtntel nl ln cn ahos de ainfisolomi la -
subcutoneas, y el del doctor Ramirez El Colegio ce Abogados rindi6
Logran p a r la Corr saobre: ..I ma es tro. CiA ica .
e ogran pro ar a enosa I el homenaje por la atencid6n
* A El doctor JulioG Ortiz Prez, cuyos
S inocencia de un xito11 s prolesionm w... 1 . .. que priest6 a sus sugerencias
cabeza cde los modernos especiohnstas,
e presunto matador dosaroIo su interesta eo etrabaio ofre- D orelevante sisnificacidn pa las
ciendo ei resultado de sus propias Iriseso Wgada fu# el homermJte que
-experencias de los dos iltimos arios an-cdine d16 el Coleglo de Abogiadso
SConltinuar a hey el juicio contra de labor durante lo que reali6 dlicl- de La Habana, a los isellores Ncotir
eoi s uses a- In que tun que apul- Castellan-sc, alcalde balneroio; doctor
el comunista qucle di6 muerte a car la sinfisiotomia cont e meior de Jose Dianz Garrido, preosidente dio
B los in dxitos. Referenrtea dichos cass Ayuntamiento, y doctor Raifael Cam-
lider azucarero JuanB. Nil express sus observaciones y resulta- puzano, jefe1 dl departamento de
do s mostrando una estadistia queo do- Consultoria, perear Ia otrcturacl6n que
Manuel CiCrdtienas Miranda, acusa- muentra con creces que dicha opera- hean dado al cuerpo de letrados que
dodo habeor ldado muerte a pufialada cion rdainzads a en cass muy especa- priest a servicios e n ese sector, etanto
S Pedro Dimnas Puebla, en 23 de mar- ies y en dteor nadas eircrntaoras on )a parte adnmclnista tiva como en

^"T'^ e 'etBUOa~c~'"lr, dcta clan. yatne pue fn ade, quesno pver faovouro o sfoe dcc
zo- del pasdo a-on, en Cazada yVoein a iaspace i s pede resolver favo"- teornca, doe acuerdo cam lus Indi-
te, Vedado, durante el paso de la ra aloment e. s mayor panedoe sa scaciones diel Coleglo, que fueron aso-

nz vag edcorJs ge eez picpal oracqae en eaCtuba. eloo nacncrecayam
Scompor.. Los C ocieros del Veaddos, o. rcaso a-o sque, d shabereanrtldoc ideas per ellos con simpatia dead
s en los carnavales, fu absuelto p e ro inodos. ubieranm alogra- los primeros mmoentos.
); is Sale Terrrrs de lo aCriminal t ye doO r e El acto se desarrol rn usi as-
y puesto en llbertad, tlras rettrar 'as oli oe l do norOrtiznPelt-e qiscl Ie nte de a ,nfraternid ad o Intres..
e cargo el scuaI. Estuvo d aecue- do sinfiotnmcami esmi.uyi edscutnda pordoPsmres y materi presidlendolo
es absol ucu con la t esasa del doctor rono,,primrr: t.ics n no de n- el decano del Cmote egio doctor Jo
Israel Algraze, defensor, de ques Or- dlad. orindispeabl Portuondo de Castro con lo home-o
Sdenas no fue aene dio muerte a oDi- do: pords ecrs R omamesto deli adao de rj do y lo C to r es IJo Mir6
Smas durante iR ri dea tumultuaria m er d quofe p pie d fon cetariotdoela. reosMa
so orgiris. alirerm quc pn npo pdue no ena s incdspensableardro d a- .r
LA MUERTE GE JUAN B. PALU y on-cus to a in Segundoseo extendi6 instituclon togada, Jacobo de Pla-
I gir coSag ptao e iOA s asia ie n S e- penconsidaeraioesg demnidraicasdeo aols ....rotaria deola dminlstracin
a Selrdo eo Cridmi na ls ids o- el orunlnd en quoe de hacerse Y Municipal Jogs M. Outldrrez, subse-
., gunda de lo Crirmial e~l j uictodel .... dad ....pecialhsimos a que de- cretaris de Cmuniraclon.s; Emlo
- cas ontra r anelso ItPrb. A, cho er be sero sometda laI paciente luego de Piano". secretario del Pleno de ls
C comunit. Rcusoado de lia muerte del haberse rea I ado. Secciones do ilo AbogadDs, del In-
a lder nutentaro azuecarero oriental Term'i, ...do.o.rrtimPe ir- lad ola Provincia, Munlcipos Or-
Jua B P. a. en abri de pasad dooanismosAu-i tnoms; O lermo au-
ano. par InS pugnas obreras, frento mando que durane i ,seinticlo UManuel Villal6nm Ma;ieriorGaeots
a: inco A d oc au- s .os ..usvienedesmp.nando o
s ndicatoe lAgujacle esta ca- profetsino ne d qu a rro n y Manuel Sainjuibn, altos funciona-
p ia. tirse nues Sl-es-verd-ad ue en a 9-u- ros munlacpales y Antoio Crisdo
El fiscal, como ya hemos dicho, pide nas o iasines la ciencia no ha sido Varona, secretaxia de Is Comliudn del
z para Iturbe veointocho afitcs de prc- suficiente a resolver determinados ca- Se1uro del Abogado.
I Imninice doImiao ca-n~ ifi n Sour dci Ab^agodo. ter
R scon, por homilodia con o ga va-unl de sos urgentes, ha sido por causes ase- La foto reoge un aspect de I&
uso doe arma prohibida, -un oevc- nas anteriores al hecho de la opera- meoa- preoidencial, hablendo pronun-
a ver-, y ie letrado acusador, doctor cin. Y dijo, finalizando, que no pue- ciado discursos m os sefores doctors
r- E. Valdeo Valenzue,a, treinto par mse- de hablarse de sinfisiotomi sin nom- Portuondo, Pianos y Compuzano y el
n, sinato. La defense de Iturbe est a brar al doctor Eusebino Hernndez, sO sefor CastellIanos, reciblendo aplausos
ez cargo de doctor Jos Mlguel Peres principal practrcante en Cuba. do la tnutrida Rcondurrencia, y amnl-
SL i, y I obert Ortz, cuado El trabJo que desenvoli el dec- ndoL bands municipal dirigida
*:de homacrido imperlecto en este pro- tor Ru HniezO urras a pudo ser casspor el cnaestro i Gonzalo Roig. Asistib,
leh ----------- orln tentnd'tn el enoctor wa in- f tlnlI
t, ieto, Js Rse doctor Curos inte r..Mte. Diespus deo re crir-se con libe. eli doctor Gaston Goadoy
,., sYeCciFRi. splabira eiaocmsnadm a aus maestros. LOret de MOHla- president deol Caoegio
S ACTIVIADFS DEL TRIBUNAL yOi e epecpalr a quo u admesro en la iNa-tional de Abogadids, eapeocalmente
DE URGENCIA memrnt'iugeia. pI-eeiita c omeer. pro- invlgldo y que'oanto se dsLtinguid por
SEste Tribunal conold ayaer de laonyectdos films a todo color de op-u bor en belimrfli idesuscoampa.
denucIria del odmirmatrador de Is Ter- I orn d eu "c drriA acmas.e isa iherr de rofes en el dec n to


a. noe a-o ndr s o tlgrm v ppdn en qe Qenato
a- inail Maritima, empress de negoclos que presrntaroo a pienitud el pro- Oel Coleglo habanero, aol como pro-
n Cn el puerto habanero, de la actitud ceso seguido en cad casan Partc.u-ilesorers y alumnos de is Academia-
ez adoptada par Ia afiliados del Sindl- larmente la segicda pelicMula inostrolntrromericana de Derocho mpa-
a t cat Portuano de entorpecer las ope- in cas omuy pecila en el que pudo rdo Int lernao ai -
S-aciOnies dc rarga y doscarga de ioiscomprobarse pcrfectamentea I ana-
a- apares r ear diflrultade., ara el tomi a .,. elr resultado feltz
norm d desenolvininto del tri.lcode la ,,'- ,, ,, quirurgica P iden a revision
maritime. Ex resn ntre otras cosas el doc-
absolvn6 a Eduardo Valdcliso, Jo- tor Ramirez Corria que Isi avanres de Ia s elic l. u
-e Rodriguez y otros acusadass de ac- de la terapiulica moderns haern quo mu s m U
aO de violencia pr motivos proleta- en nucstros dias apenas sea ecesar ,
a rims y coaccion por esms misaos moti- a- intervenci6n quirurgics. dc casa. ara Ia fla-aneja
is vos. ;iendo defendudos por las docto- semeoantes, paion Cassi niempre aque-, .... a ci
re reu Jos. Miguel Perez Loam, A. No- la logra sotsiayrlconsigucendos s'-in
n- darse, Anicehto Alarez, Jose Miguelsu a'ouda la total curarci6n del pa- Los Colegios ca'6lucos acen
os Gomez Argula, v otrns letradon. cient~e'
ai S- -ARA or -dn. riu e soliacitud; se fulndamerian
S0 en raznson de interes piiblirio
i __,_,. _,El docitori tarine Perez Durn, a o-
t---reotario de la Confederacion deoCc
legion Cuba-cos Cat6inclina a dirigido
orU 'ia" "estro director la carta que a
e- Continuation transcribimos:
3- I"La Habana, Marzo 2 de 1948.-
OS 9 Sr- Jose I Rivero. Director del DIA-
e S- RIG DE LA MARINA. Ciudad.
x-.do Qnerldo amigo: La- Conflederacin
n- -deCoirglos Cobabus Catilicos, mnti-
n- |. .u U~lll orepresenta a losclento
"cuare nta" t-"1i .-. tableci
dos en to l]a Rrth rr.,, en snsidn
de cc Junta Directiva celebrada e iel
n dia do cc-or. el acuerdo de dirigir un
a-,Hocn Sr. Presidente de
a-es -Co .p d i-/d. rdni'ort,,Fu...... pidiendo ei restabli..,
________ U[L____ mi .... de la C Cot itin Rvisora de
-n PelculsLpar Nifcs,, _............e
dif situ sdtlspsc.able de proterct6n a la
n- ni Sta.ez cubani.
h- II u s O E M S. 1 No. parrcrine Irk sin tIe.ses priva-
Ca .e,0 or por' IrgMiico.n que scan, 0o dO-
mA it oriorir e0 1tumpliolento rcc tan
(SERVICIO ESPECIAL DE LUJO) cops SoLo Inoiolllris -
'"prta te fllnclon tutpl~ar, clue R]
Estado compete. A cnadie sc-,rsapa-
ie ]ahnn cc' ifluniccIr quo PI ciisc oor-
HABANA SANTA CLARA SAGUA ,eaoo n .c ..o..,e..... fir-
le sRun de los mayore R troves dl
a- cleftns argunlcntos sab eriamente in-
VIAJE ENTIRE ESTAS CIUDADES CON COMODIDAD, SEGU- a.s 0 scniplcnoetir escabroas: e y
RIDAD Y RAPIDEZ, EN LOS OMNIBUS METALICOS MAS deIiscl ol dtnrcn to.ror.ds n vez mis a
de rics -enerj7rsl'T0:n r i tambies debo
I MODERNOS Y CONFORTASLES QUE ACTUALMENTE CIRCU- rt-onocetse el dafto itn caIulab:r que
El LAN EN CUBA, IMPORTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS el riice rerreat-voo piedo caouar en
la forn-acrint moral deS niho. cuando
a __0_ cio estat, debmldatnte fiacahiado.
ii Pos todes e5sta razonses, se acor.
S. A L I D A do toainiem, etitrlo-m ropia del role-
a-ride telugrnnoc s podiriq quo e in
al DC ilAa-SAA OARA SANTA 00 SAOeS IA GRANDS 55 SANTA CLARA PA55A era-t psroincico d00mm-I na homans ltob
CLARA 0 SAGOSU LA A.,t HASANA LA HASANA tratase ososit.ot-lalmente el pr~boSB.e
________________sigas shogondo to r cii- I Cosslidst
6.30 A. a. 3.30 A. a. 7.235 A.d. S-.evi.ior sot-cstabicz-a
12.30. P,. lil.O A. U. 1252P.M. SossetsaasuoD.Hn
6a0- 3 .~ 2 s no Pdren Ds-ass, Securtarin.
b.0 P.M. 0 P.!k 25 P/ (OPA DEL T[hLEGRAMA AL
I- 1130 P.M. "1I.30 P.M.& 25 AM/,. JEFE DEL ESTADO
E S T A C I 0 N I S iion sr Precidentc Repobllra Pt-
___e__________acIo Prenidsoniial. La Na-bans.--Esia
u- HABANA: Hotel Alc~zar, Cardenan y Arsenal. Tell. A.6601- t.1CoaedepreentCoenio .Ctanas Cuar-
s- STA. CLARA: Larda entre Parque e Independencia. Tel~fo- to rologlost l'nuaIa- Isis. reofie'uocs-
mecnUc 14 pisic re~sltabermlsento C -n
dean 2906}. mlidirn S-cc-oct' Pciiroims pars sir-sn
10 SAGUA: Heladas do ParIs. Tel&fono 313. ccd Is o~ii rot', tno punro Dotctor
~Ma-non Perea DOu'rn, becrotarto .
not-a-i


ARO CXVI


Miscelnea de Salubridad HICIERON SU SOLEMNISE INGRESO
S EN -LA ACADEMIA DE CIENCIAS

Por ROGEUO FRANCHI DE ALFARO LOS DRES. ORT1Z Y R. CORRIA

-Medidau urgente dictadas en eLa Esperaia*.a. En sesi6n celebrada al efecto, los nuevos miemnbros dieron
-Ignora el Ministro las necesidadef de Sancti Spiritus. lectura a sendos trabajos sobre temas de su especialidad;
- Beneficios a Delegados al Congreso de lia Lepra. oracion en memoria del acadimico Dominguez Roldn
-Escrito del senador Varona sobre Camagiiey. .o


. I MUJINM VEJLNIILJVO


5
DIARl0 DE -MARINA-VIERNES. 5 'DE MARZO DE 1948


PAGINA VEINTITRES


* Matanceras Exhorta Arevalo... Cr6ni ocialAN N C O
Exhorts Ar'valo ... I' "
--* \ (Con.,+n.. in de In Pil. FHRMEBA I { i __ _
ELENA GONZALEZ HERQUES para qe Juezgu e* caso en sus. as- UNA BODA EN EL. VEDADO
pectosractonalos m5Is bien que >tga- P'OI I N'L'ST/''KT T"
ExaJtada fue al traon del Liceo. en leI. En el dislinguido tempo de ese PRO. iONl .ALE
el.pasado.baile t-la Pifinata. la ideal Un portavoz del Minislerino dr EEs- populoso barrio se elecEuo en noches
mademoiselle, a i. que se rindi6 tado Aingla declare Osta noche que panadas, .a boda de I sontorita Ra- ABOGADOS NflTAIOt
pleitesia, en su eflmero reinado de su Gobierno todavla de.sea que el quel y Wisgberto, hijos de Qlos se- S_ .. .. N_......
la noche del pasado sabado veinti- asunto se ponga enl mains del Tnr- nores Eduardo v Maria Lulnsa"am.
nueve de febrero. bunal Internactonal.. pero solo en pa y .onolln Forrtey, matrlmonlo DOCTORI LEO II'.T
La corona el doctor Gabriel Font cuanto a la parte legal de la dispute. muy bien relaclonado en elI Vedado ".. .. ...
Ti6, el joven professor de lIa Escue- Idlgofas -afiadi6 que la altrmacton Acto que se vld favorecido par una A3OGADO
la Politenjca, que es hTjiT del prqosi- Inglesa de que Bellcet ha sido britA, numerosa concurrencla elegantemen. r ., "_ t o .
dented de honor de aquella institu- nica mis dt e un sigoin .est equivo- te Rtavlada y de familthas conoctdas GlreClt 1. nllItln H I. dASia.
e6dn. cada. para llamarla de atgun modo. El cronlnta, deseando satlstacer los o Penre H ., dI e 0 .
La ocupacln del terrltorno durante deseos de tan at-ntos amigos se pro- dad.. en l' alde 1B. e-r B ( C
Como cetro, puso en 50us mens un too dias coloniales de Espana se hizo puio asistir pero fui impossible por Regprit4 Al.iP daiei T'rel F 4361
precioso ramo de gladiolus rouis, con ion Ia express reserve de que Es- iahora sehalada. co itidendo con.i 674 Le Habant
un sinlty de 6nix, obsequto de Ia
directive del club, de que-es direc- paa mantesna la sobcraoia obre Ia tLos compromtSoA y muca disI a n __ -I-..M
-tor.el doctor Migue4A. Bretos Gar- misma, rio .
cia. iE int ..or que Ia .04.- RESTABLECIDA C O M PRA S
vericloll aigloguaLenialieca de 1859
S Se present Ia seflorita Gonzalez que ctdio el terrdteorIa ell dlipula i Coo ,tiutu dainos hoty i, Irata llue-
Herques, en ese bailey de la Pinala ta Oran Bretat-a co'il0ene otrta Ilu4- vo del rstiablec)ienlu de la e.ln.- 9 CASAS
de ]a legendaria instiltucio6n matan- sula que obligaba al goubieino bie dilnia senoia Mallr 8atre0 la ea- I. w B ,uI.ALS
cera, vittiendo un prei ... .J- ,I,d a coniolslr11 uillO Cal4e1 t, posa 4I1UY querida de nsoel.., -"," I s, litS zA. Ilnua
gitanfl. qle COodida ad ..dtaoilI[or. r4-5 1511100L: E sC ht- cuOliplido. Re- it-nbte vecino seri0 Isidro k,04 ,14 Sol. 2 1 0. 1 de 00 Li et
d, 11 .,.
te 8 -u lozana y jueroll bell{.., pro chaas la tesis britaincia de que no Operada felhzmente por el Jr. Je-"t.' 14o0rl,. 4, lIcnellc sa -lA.15.,o .,.
clamdndosela tambien la figulina Se construyo el cainno porque Gua- naro Fernandez. mediruo de Santa .1543H 155s b
mba bella. del baite. ^^teola janis acepto el ofttn.mien- Isabel y atendida por Ia enfeoniera
Con un sOquito Iormado por cuan- to ongles. La lals dbe esie caino ha senioita Carmen taliana, regresa a . O11 1
toS Integraban la comparsa que asis- anulado la validez del convenio y su comoda residencia de Arroyo Apo- M RO V D
ti6 a esa fiesta carnavalesca, unica tamnbien la cesion del .errtorio. Io, donde la esperaba con impacien-
que ofrece el Liceo este aRo, pase6 Sigut6 diclendo Idlgoras que su cia y deseos su bella hija y sus nifins, ('- I 4 ahiio.. f4arai ''e
por tos marmdreos salones Su Ma- pals Jarnas ha abrigado la nitenclon prelenden con eslas lines de agrade- g d-c-s I,-pI Nn 50 I 200 N,,
jestad Elena I, del brazo de su, galan. de ocupar a Belice por la lfuerR.a cimiento nqu expresan reconnretr Sl,
el apuesto Gaby Font. recogiendo a cSi lo hubieramns quertdo hacer, cuanto deben a esos facultaltivos q1ue -,
su paso, elogios y celebraciones que a oportunidad mejor habrita sido en se han hecho merecedordes doe q tue os MRAMOS .N IA HABSAN ON V-
fuirpn unanimes. 1940 cuando la Gran Bretaba eata- recuerden. e ri I e n -' P-11-4l 0
La exaltacri6n al trono de la Pita- ba debil en su guerra contra'Hitler. Cumpn ]at sohlt0tud y me sumno a t.. 0Iren tle gcn,.. t 4
15 sunS ategrins.
todeElenaGorizlezHerques. noes Loquehicimos entonc.s. porelcon- BUS unu r u CA A
blas6n que se otorga por primer vez trario, fue anunciar que pospondria- LA EDAD FELIZ
.ue ha. mmreindtaboeniova-ue losoar tf too-s h aste bl-sdondr lth n C M R A A
a un nmienbro de esa amilia. porque mos nuestra dispute territorial hastt k5
afios ha, rein6 tambien en inolvida- que termmara la guerra Al balc6n de esta dorada ftecha en En 1*, n. ... re =rlin. en '-,-,^*
ble fiesta all, su prima hermana Yu- El minlistro no prest6 tnportancia que florecen Ia ilusiones d re un rosa- OIbX,. n 72 h t-- en
0 1 oprarlonei, 0n 52 hort-i, do 5a1'40'
ya GonzAlez Carballo, que en dos a las noticlas que Be hain recibido dn campo colmado de botoneo qUe nnpotierr e. tB-rmude. Toadtilio I1
,ocasiones distintas, fue coronada en dando cuenta que los cludadanos de abren sus petals a la primavera. ie- A4250 14H-1(7-9-6
dquellaa salas. Honduras britAnica hail declarado au ga el dia siete de matzo una angeli- 1 Ic UTI t
A ocho dias de la fiesta, como es- lidetidad at impero ngle.- cnal y beltR sefiorit Angetta Toees FINCAS RUSToCAS
taoo hoy, no cabria ya una resefia Despuos de todo -d0o1 no es Y Hernandez. qu1 es sotbr-ita de Ia
de data, pot eso ni hari-runs rlaclacln mucha Ia libertad de expreson quo omabte Virgol tinaidel.
de nombres ni concretaremos mas se puede espear ell no pe0u0ef4 Pils Para que n4 d txcusas. me envitall COMPRO AC(,ION
detalles de ]a soiree, que ha sodo el i-uatdO IIItiles de ootttosdis tie 14 a u- Ia nlvitIc 114 3' y t," Ia fiesla q(. e o1r-
eyento social lns dcestaicdo de eslts terdLa mrina esotiln gulrdI a 'ganlza cu401e0 0 z a ltil, nuee de Ia
tiltimos dias. aot-okdoa 0o0l bayoltlot ', 1loche ell So lesildenc la de Sail M,- HI051 2 c aballerlas, doe 1'e0ba 1,-
S' Ydigoras, que tile guItiernor del gifl alul". ,11a ah nwn.r. -luj...
Para Gaby Font T16, el apuesto Ygors 114 4tb dtedot el el altos. 4s L bene. Don Emil- 4Isi A 1440
gentleman, a que favoreco a O errlr die Pen, 'It-SIrde to Oil PARA WASHINGTON l A Ai
na con a cinta P reiliada, y Par0 E1e- el de Belice dice iait- 0041110 dO ut, A E4l11h'lo Abrctl
na Gonzal ez Herquis, su elegida pa- muchos habitantes tie Hoi41111140 br Para Ia capital de Ia nacidn de tos
ra reinar en el Liceo este aoo de utnca. estuAn at Ibad do GItielnioa- Et-,tadus UnCdos. donde reside desde .3 1
l948r mis homenajes y mILs simpa- LA NOTA INGLESA A hare abu-, ian sahido de SABIe. t
tias. GUATEMALA estimadns esposos Sr. Oscar artinez- 17 ESTABLECIMIENTOS
LONDRES. marzo 4. (Uniltedl- E; 3" su eleganie companera Sra. Car- .-----------------
DANIEL PEREZ ITURRALDE MWinLsterio de Relacionel.A Exterlores, men Lulisa Pradn. HOMdeR VON 'APITAI. XUFIIt.NTV
SSan Miguel de loas Bahos, el fashlo- a dar R conoeer Io o tTerminal de Ia Me ofrclen su c04 pa d cu c cuacndo ; t; en Iaotr d, n0 0--
nable balneario de esta provincia, norl tntregads ayer It gobterno de pueda jnr fut-ra de a. I.r i ohlmht-nr lB e llari Invrnr crp
que en un escaso cuarto de siglo. ha Guatemala reve1o que Is G0an Bre- MATANZA YcLAflb cl. n cnl. el. atS A S
logrado ta primacia centre los otros a50t .0nunca pens6. en solucionart a MATANZAS Y LA HABANA lt' enhd.eneln Wl le : S A45
establectmientos termales de ta Re- disputa sobre Belirc por medics que Con titulo compuesinto de esta mna- Compral.or,,. DIARIO DE .A MAnINA
pblUca. pat sus maravil4osas aguas no lueran los metods reconocidoo nera. van a ofrectr una gran fiesta H-14---1- 7
ha perdido a una de sUS mas firmes en el Derecho Internac.inal-. en los .lardInes de La Tropical, el do- 14 AUTOMOVILES ACCES
columSla, con motivo del deceso del La nota, que constituye Ia res- mingo 7 dle marzo. la sociedad La V C-C
ictegrb cludadano Daniel POrezt Itu- puesta a mlas objeclones guatemalte- Union, de Matanzas. El MagnLetic S. AR ANEL -ARTO)
rralde. radicado allf desde que el boy cas alJ envlo de dos buqueos de guerra Club. undo a La Union, patrocina la hicOP un. CAROnrliclones.L Mrcelinn IIIO
fashionable resort, no era mas que briltAnicos a Belice, reitera la oferta fiesta I s Vileo 41 n4.ts. Luynio
utn pequefio caserlo de guano, cast brit-nican de presenter e1 asunto El domingo 14 sera inaugurado el -, V14n_ H-1I3 1 7 -4
desconocido de todos. ante el Tribunal Internaclonal para edificio que han recnnstru id y que
Abri6 Su hotel de San Miguel de su solucl6n. El texto de la nota dice: quedado convertldo en un bell 11S MAQUINARIAS
los Baios, el fenecido Daniel Perez El principal Secretario de Estado palacete que honra y enorgullece.
Iturralde, muchos, muchos aRos an- para Asuntos Exterlores de Su Ma- HALAGADORA CORTESIA
tes qua don Manuel Abril Ochoa do- jestad me ha dado inst-rucclones para COMPRO UN TANQIIE
tara al poblado de su palacial bal- icosar recibo de la nota de 27 de Llega a mis manos taide, muv tar-
netario, y' fue su casa siempre el febrero de Vuiistra Excelencia sabre de Ia gentile invitacoiin que ga'lante- det., d-eO, Pdo. a ,g110. Ca-
rendez-vous de cuantos acu01an al Ia actual visita de los buqtllts de Su mente me remltiera el Dr. Carlos Mt- pacldad, ,04 010 a 10sIl0 sIn L'4l.to-
Vichy cubano, en solicited de la nma- Majestad .Slheffield- y GDevonshirel guel de Cespedes. para el almieroo pi ,,i ApW i', .-
ravilla de sus aguas. desviviendose a Belice, Honduras Britinsica. que en S castillo delldado ofre- l sl Aaads Dos Ia-
siempt-eipr et p-rogreso y el auge del Ei Goblerno de Su Majestad en cia a los senores crunoo s soctiales tttn_. 1114104
que es hoy el mbos renombrado y mon U o q desdooot-robo oil thin 3 puabeos-
prepotento e de loS resorts cubanos. s el Relno Unidoa 0 laments Sque od a u d ps pIro onco hlola i" pou p ea ad
pdsito de esa vista hlays, sido apa- id diapason, Ia cetemol upetal de .UHt-H-1371-15-10
Con amplias relaciones, generates rcntermite minal Interpretado. Dtbe "abpble 1S TavIio. 110gtr, cul el-
simpatias y un caudal de aftecitos, Da sefialar que durante los ultimos dit s t P r 1 UTILE DE OFCNAS
niel Perez Iturralde, era querido Y se han estado reclbtiendo en Londres Para que ilegara con Urgencia Be -
considerado en todo el territorio na- umores de que clertos elements remii6 col un0 mensaro. pero i A-41s. tOMPO" MAQINA s'RII
clonalt. r e dcoincidencia de que el 24 de ftbrero "Undeiwocd a "'Retllsnslon" A5h4 4 4
loua], irresponsables de Guatemala se ex- no hubo peridico, impidi6 que Ia re- g.,ci.. ir.,nde. ec.p.r.lat t-ern-. pr.
Para todos sus deudos nuestro p6- taban preparando para fomentar utin cibiera oportunamente. iArdar dtim-tnim v maqutnls portlAiII
same muy sentido. incident contra la Honduras Brit-i- cibi e ra p sIn -. t an os J srllx Tn4. be I~,
oaUN Esto- rumoreE Bse vitero robua Sient oerdaderamoone In P1,. e A-49-.l30.- tt n'IH d
UN EXITO ROTUNGO btecidos por t-eciente. articulos de In agrabesco meis on a.lr ct--- 0, Id 1500-45
ooonr que Pme cnnteo'ta. 0100 quo -
~~~prenss guatermalteca y por Ia pro- .., dorlat6 lammzctynoqe I O T VR
Aso puede calificarse. el registro peea taa a p Ist- cst a .reendo quc 23 OBJETO.S VARIOS.
beaoodsalaCmui0Co p00015 pi-eson Isba en el Csngeeas do bebla de apat-ecor.
de ......dos a Ia C ..... tv Con- Gutealga ; "el 23 "ie febr-r,TT& rec iad ao......
certa Service. abierto el pasado mar- GuDea el 2 -- e t'ber, Deco- o maneras. aisnque lamen- roMPeO riNr-l -o PI-RrTA MYTAIOcAo
tes,. en la sociedad "Liceo" En un mendando que ta Honduras BTt-.- sando Is psie dichA que me upn en p n hu.n it adc oqe mis' 41 01t,
solo da. el del martes, pasaron de nioa fuera invadida inmodiatamente. moment de intimns gncees para el o m.. ...t. Ciad,, S.n ia-quin Ib.ea
doscientas laS personas que ae ins- *El Gobterno de SU Mate.ta-d "ItA honrnsn matrimnnion doctrlr Carlos N .14 171 1-
cribieron en las Ustas, y se espera sattsfecho de notar quite I Goblerrio de Cbspedes v Sra Moroarota Jnhn- -- -
que para matana, sabado, en que de Guatemala neg6 categtricaMeonte net, desenles bioenandanzac infinitasy V E N T A S
quedan odsta cerradas, la cifra de que. hublera incitado a tales elemen- un cumulo de placentlera felicidad en __
mnilitantes en ella, sea extraordina- toe irresponsables como a os que me au amnroson temple de virltudes ai- t AA
ria. Cuantos acudieron al banquet he refetrido y abdemfs que el presi- reolada con el brillo de au jerarqula 48_________________.
del lunes, del que dabs cuenta ayer. dente del Congreso de Guatemala social. MT N IN i. X
en mi correspondencia. tratan de co- se neg6 a aceptLar la propuesta antes Alberto Cofflgny ORTIZ 4.1a4 os.OSs. 1aNA INd,, SlA. B 0
locar os quince tickets que se les mencionada. Empero, dadas esas -ci- -. nve., n re. elcae 1u0l. poraii. 01
han asignad, para contar con un nu- cunrstancas era nat-ural uo etl Go- DE, tEeC hAbtlailones, 4 er4kein4, $21.000 Di-
cleo de members, qu no desdigade dob r bSu aesta adop a ne. FESTIVAL DE EDUCACION rc-to Martie. A..d 404 .d
Ia cultural matancera. birod ...... Majsa adpr m& H-1571-49-7
la culna mascera. didas para garantlzar la proteccl6n E E oA n C V - -
Acuda hoy mismo al "Liceo", tns- de las vidas y propledades d It FISICA EL SABAIO EN EL vi.o cii.o ii.m, R FT ...
criba su nombre, pague au cuota de Honduras Brittnica y oomo conse- COL sGI A INMAc-LADA 11M .ss .. '?0 rta a 1..000 .... ..
cinco pesos, para los mayors, o dos cuencia decidl6 que el Slieffield. OLEGI LA nim lA 20. OL Eits I at.4 101 s2-41.,
cincuenta para estudiantes. y tendra el .Devonshtlre- pero no el Sp0a- ---- "IA 1 4 14 48 .
derecho a admiral a los grades ar- rrow, ) Vistlaran Belice. El ColPgiO IA _hmaCulada celebra- PACA 4N IVDA
tistas, que vendrbn a Mlatanzas. sOilo El Goblrnu tle Su Majestad ha r. ICoinl.1 Plrstial de EdicitebUi- PARCEI.AS 'N El VEDAI ))

-EA FINALESOA~ HodrFBtnc asd nd-c-^ ^ y ~,,'i-r pl~o l do Eiota b .o/iutio*,.,*..*,t,
par set aptaudoms pot soiallts notado con sorpresa qtue e1 Gobler- tlt. pot-ut-rnladu ptr Ia Al- -i"l, 114 {alers "al'In ialoiIl it.,2 22 11
liten en Ia Asociact6i de Coinotarlosa ,U 1 Oa. t 14,I .
ie Ioa Colunimdad de latianzi 1eo o di-e O laleninla adluice qte la Ol.slta do Pmd.i- v Auiogu deo Coll, .00 01, ri 1HS,1 ,,t t1 '14., ,, 11tI. I
prbesi a s "U i e e.t dos bliqos a LerrlEurit bl'it0- dtz ,det ll lrbi odelt -ao A ldnIinte d 11,oa Ia ot e, d Insh Gell- tj 11., l' 41 t,140
Ldper ds VillaV ienso4 l AoltyO ia peieiat-r- t14l e0l 1. Tot tctu-a 11100 .se' pr |t-. T ldllu p54 ,U C 14a" ell
Suagua.s territ-orales de Gouatemalaa La el dtor Nar C eju, bseao 'I, r-o $1.5 A O
Ties, AS FINALES Honduraos BrltAnlca.a ha sida lndobsU_- dtel Mi lsiro de G6ras Poublhtor at.- ENTA $1,145 $1511,1 v'
tlbineltoe brilt-nnca pot- u peiriodo quite to JuO6 R. Sainl Martln,. erh be- Hut... tlht.ll ia40 t11 A 1 4 r
Egn una bonita casa, donstrulda re- be m as de cien afto a. El Goblerna de neolciu de las .% l o Pitrroquiales ola.,i.,lt r 4 1 . l .ltm iall 4...'.. 2 1 .
cdentemente en Ia cairretera de 1 Suo Majeslad debe recliazar timae- v leniri efel cll eal /.44i Sltanllt| i1,4Y. Itoc- 1 i-. 1 /tlc tOo n Is a
Cumbre estAon instalados desde prill- mente cua lquier sugest-oim de que su be Ia UI-veridad deI Haban- 1A 1A1 .141 n
cipios de se..na, e. inge...ero Rno- p.i.o eis Ia Hond.ura BritGAiica es
berto Silva y A u leg le ante esposa e cualquoer entlido mantenidea It- vez li Presadeunte Arvaloa ileroprt
Margot Cosio, quienes vienen a re- gsIn entd esta dec0sin ca o cuin tra0n04 a ra u d:c p cVENDODESDE$2,500
sidir a esta ciudad, ya que too iEI Gobletna be Guata h1 irs- derechos, p praoteo dos l,noloct0 do-
past- de l c dRf de la RaPone ra Goberno de umaac de adde r ..ara ,
Iditciguido pro atlsonoa P er so as m ado solo on olas u ltltm u aRao de pa- Ite anle la calreitleria e t caLondr ts ,, Lda 5it a le 0 01ha d 1 r h-
gentiles, Ins espoono Solva-Canso, quc nem eln duds toS tituloos britdnlcsai El ooril bataiotcs tI hoy ,. 0 d
he ltternado dUSast-adamene en l 0 tori-ot-a. basbndoa d en quo Is 0u Loudaa la protest de G53te8do"ita oy0 4 en Vec


hi, d. e d e recb da eo el d co lm ifnpe nt acnrae R In a, na exp ressin que "H n ua l B rlt i-" d *',t'tte W M '," "^ ""'
gran mundo habanero de donde pro- Convencin angn;o-guateonmalteca de a. o11-1adao 14 lndiaSBrilat- Berdt, TdjaOiItta 402: A 001.
cedn, de su arrbo es somo S to- 185 no ha sido cumplida ha Oso s0 dtt agno,
dos a felioitarnoio te. El Gobierno de Sui MRastad ha rriltoro de Is Gran Bretafia, par mas
un~ ~ ~ ~ ~ ~~~~eh tomdoj que que ofrcR us dei clp''*,o t ^ fn"8''i1^"'!" -ell Mfo." repitln'u "'el ofect
booa eeta-no.cE l Gobicrabe Maentodha e cet aas. Y oepoo et of-e- VISITARON AL PRESIDENTE
htrho t-odm In quo ha podBdo p54ro miento anterior t-e ]levar Ia cuestenio
Decade Moco. bonde senuenra presentan olortan sat"aCt-omas at al sbitrae bet Tribunal IBnteoalan EL M DE GOBEiuaRNACION YQ
actualmenteo recibo nuevas de Una Goboieo de Guatemnala. a tin de g- hal de JustcRa. La nota observe tam- E CON
damsn aa la quc tanto se quier- ..o rantlzr- eon to que sa l respectsa Il bi6, "coo sm..p.en", qte Guate.a.- EL DIRECTOR DE LA CARCEL
guea ce Alr, ue on e Inn4 rcu oterc-da cumpolmnto decuado de esa Con- Ia pootesta de Ia present de lo. dos
des el pals aztena, fraeerCamonti, vencion cruaero, en Betice serialando q |ue .
SB. omo ePsam ofertas no hn sido ambos naovs se encuentran eln aguas Antoche Be ensrltrt+ron roln el Pre-
Josetto Abreu T Plca Arafia. hail scept-das por el Goblerno die Gua- terrilortales de una eolonia inglesai, stdente de Ia Repubhli. t I rnimsto
trasladbdo su residencia provisionatl- oemala y como lIs puntos en dLscu- Por sau parte la canciierla guate- de Gobernaecbn v PeI omandRole IRo-
mentle hasta que e ttrmine Ia ireed- s16n son puramlnte de arfacter ju- malteoa richaz6 tambibn hoy una cerra, director de Ia caircIJ y svtva-
fieaci6n de su ta-a de Ia Playa. Pari ridbco el Gobierno de SU MajesI.ad protesta de Inglaterra por IDs oct- municipal de Lia Habana
Ia casa Milanbs, at costado de Sauto-. dipuso quo la cuesti6n fueroa lievads dentes del marten. cn ota ta pita, La visits file aprovechada pot el
bpanlmpd os amintades. ante el Tribunal Internacionalt d -urante lox cuales fu6 apediead S la lti e Goeon 4 a, iann d t 0re1
Oscar Tortes Artiles p Luz Maria Justicla de La Haya. El 14 be febre- Legacron britonica. e izado en tl edi- de lia carrel para moslta al Prest-
Mecholrl, besan alborozados a una ro de 194 el Goblerno de SU M- ficio Una bandera die Guatemala. -El dente o]as m 4rs introoducidas e- eso
precious munoeca quo arrtb6 fetllz- Jestad acept-6 ]a jurilsdicct6n de ese minostro de Estado. Enrique Mufioz penal por I1 sebui BereoIa
nente a.t1 C entro Mo dio le pasaos Tribunal Parsa decdir Roust 00- Means', contest que Ia Constit11cidn Ias meoores de rferenL a, con tn
mr, siento reobmda paot el doislo T-lrinlebu n predecitds cont-ra el Rre-o national garantiza lao libtrtades be crOdbto de $10.000, rotmilent etIn It g-
Fernando Pages Cantln. Unido en relacidn con )a Honduras pElCIAa dyEaEa Z I IG. toaalo mbde E L a o-tt GON7.AL e
E nhorabuena.. BrIltlnica. PREOCUJPA A VENEZUEL.A LOS in Sala de opeinc.,nes, v ,,nvale
-Eol I Gobiorno be Su M e INCIFDNTES DE INGI.ATERRA vleiltos y Un 41odetno eq'po deotal
SPedro Miguel-Her dez. noi- m oons rnodeS M .tad Ia- Y VARIAS REPUBLICAS Tambitn Ihni Sidi, repa004 d,10 4 s
Pedllot nlaneo rtni onspord op )n. que 0ast ald or el obet li AMERICANAS ,mbulanc tas ', rtardo -r;, nip
itor matancero url ly insplrdo, Sera de Gualemala 5no'se 0 hays nostrd
objeto el lunes ocho del corriente d peso a sceptr ns Invttiga CARACAS Venezuela, marzo 4
un homenate que le ofrecen eus aml- be i-tI Cu_
foe, C-una ft-so funct-tis que se re- ompat-al 00 Ia lotma onbcada. El tAP.I- El Mtoustet-o do Estad.
par-c nlei-l ..o....it-. h oly qtto Veiseonela. p0......- FALLECIO EN EMERBENCIAS
tlt-rari on elI Teatro Soolo. Ftiguran4 It-Ibunola 05 pat nerned as poads po0 Iso intribdnesH entire varie
cccil progr....adeesta fo... 6 ....Naolie ....Uilda~sy ....l or-an~itmo Reuh ..... .A~ntnUAM CAH U NI
Oistas dcret-onocido r-enimbre, dx~si~tefl mba compot-ont ae ira-- Chl uaeaa 4 IAo~olaerr. UNeUCAHsQE+NI
*r n =-unt dre. atua ~ pet- a qolo Ias bifrn....... soon roicuel- GRAN CANTIDAD DE SECONAL
Leo Amigns do Is Coltuira -sboioo. .Deiieo tlnalnsento Inaist-mr cn 1111 taC be souerd-ioo ton o prlnaoplo do
snussian p-ins el dma 2t del/Corr01n- et nl oobtrom de ae tad nons ruellt-a ontrnooacoonol eatablcmdo5 en ~ o-o-t ac-aPstr otc
te un ft-so COn-lrt-n enl el Teat-, I.1 bortaotriaM.bthr Totd'.
Saitto, ron t loriada be Ia Pdhtrh Sc" nc tormsa algiina SOhliiioinr par Ia Carla do Ias Not-tones t-tidan qoll's, nalurel be Gtinlbtansnam be
Nscimnat. quo gsz~a be Ion reon-osllrd-i Ohrr medims quo ,ntliueraitin nsob- l.a Innta ofi-oat ogre~o 110 laC dts- 24 at-lon be edod onlhdislle Or to Fs
prectiglin denirn p foci-a do Cubo ,a Is-dos recall onoldO bet Dot-echo hnter- puiac parii Oceeeoc It-olirrtorlc no cumllad Oc Famsmmrla Oc I la nltort-5
I]as dies be is malannl, este eventso nsclonal Isabdapiota qu o 00 nstctt mt.:m drbeno resu~tlr sen sicdtdaroac ii-tsva dod do La ltHatina ysvehti di' 404-
ousical. pot-51 el loits, en lOt-no S Is fron44tcra 0n1r00traro a Inn poiiiladoo do Inerp.ndel maNpHn unr
S pn iooobltr illidr Lr Gutmala p Handuroas ri-itO Carla ro p7so dale Is a i-sS ep 1445nulic +tri~
meste Is metnrt.-i-n l esidtad Or ,i .Apronvrho',o ta sop~t-In014dod pat-a 1IATEMAI.A mlat-ni 4 laP1- Me*in~iia.n de itoertiats Onlla 'o It--
de I ellad sl el inter -14nm5 4444r1 lterr ia olorta be b ern oeFnr~usnat prtlape e toatina .dio vra sll rstO
dugc e Is fullodstmo dsenlaC So Hojonlad de prectasJtr turin Oslo do por4 el lotsnslorn do Gra14 frlcoae Segon deci tat-at 114 114.5t400 I I
nutgoio dettardotocnn. mi-LIladan ori LUlt neelTiua Ia rao-cnC miotlin do lao manltet-at-ories Poll-la do Is s *xis Flar.Cnt-ot pmni tin
trntosde la t-Osso hli labnosria donlshlltparatqeeil'IOO" de ld rimsonorm 01141t4br10an15as r-ealeada~scl mai-te4 n~lrsbt oe.Oi ~ 41
tinglobdtsaig lorsc a Cnlal~Oliad. ueDrichp Ini- rnaoOlcelnnaOlll moIren~tc aiul.egoi-Idn,.el mtnletrido tait-esd a}oe ,l e
Itnaild astcePliia Ld-IO. ~c ero-tspI~t~i-i~tI~ieIlsc .onlen F),erlore.n Mottoz Hea- 440 egahn be Is atllOa In stln dlas
tsn ent-umbradamcente tgtorOo on lot PARt-OF AGUDIZARiSE I.A CON -is dice tite 444 t-iob0404r5o n puieda saver-onnzada poe cllo 4,111 la.0 paa.-
......dod e........-ioo a~o.C TtOVEIISIA ANGLOGIATFMAI- a...... Ia .....a...a Oi~dd par tcmlls-s+ quc Ie 0' ............ liona 010004
TFCA POCS BELICE. m~leio~ts lnoliio b ~ o-terbIiOn11d ~l~ot
Noitilols Ilcal~das a t-uba, Ocodp CIIDaDt- GI'ATEMALA. moors 4 proiectsiinoa brtt~rnta
M~xnon. inuonolan, quc el bla d4e51 I AP I Mno iolmtinls d ti-ropics 44144 Scrita que fociole 0 Ii Logacidn FrAo.lEcuO EN PALMA SORIANO
1101t dtIrorroenne soara ordcnad -c ,, I.. isIa do IC fr-ont5re boillooc, thap plohelo dtstaoada psns plilegel- EL SR. GONZALO 55I.AN(OO
044 Ii .lide duuIs S alle.a to',l n-I e 14,1 1,0, 40,04er1 eato iouch la till~inee to quoe lo Coristlttti-on garanlia a to PAtMA qORIANG 4140rz0 I Un-
PcnnoseO~~i-4Caioa Otot4440Icuni-t dc to hrat-e410 be rcla htbnrtabd dpatabra y reunitin be ls -xrsv de- [am d odln
yeA prot-01050nal nlaOIan(-'t-t 4101 solo lioines e,41re Ins elnbieroso be el tooRulematieot-. qac- ol Gnbtceino non cs'roba deon ratu aioliid i-plil yn adoe-
104 po,'senir brtlalant 044 I la abogala Ia~lyd [.'Is o are taaae jr~co+eo eeh s, boyodt ,1e4o II o epelo B 1an11 "-oda
c,)nnomre pr~llg~s ~vlle 1ttssl)indetlaooberan~ta de Belmec Al eopo-ciabmeinte- "eund el puoeblo cc
t-tmeumI,idom. laodsn oi-iabndnnia con roa-blltll
Io-otidn pat-a 05nnsarar-t-e a Ia r loatuot pitreter, In Irrle6 tca papa antltsti o ean 114naataloe a lan oslao Ia. t-epre,etn tarlonrica 0051010 aosiote-c
0, ttl.Tis Tndnpndero~n [iiIneode esae tan 0aun4c145 cl Gulatemala El minilrstr noitrltora. Hr Cialheo- 0014 sI ai-I en el i-emoittri- lene-
,ci-rhs dcl III do 40e l daro de I code,,-i Edoa Roeptithta recniroamerirana ha nc. basc Oil prnlesa en ol herto be ral i~ o n It llic dt el i~eo40
-OLn. roll Is dcl t-nioomA.Itr be cmu ce- rei-lailnadso l tlrr~t-Irol Oe PnnduraS quo Ia Legiri,5si fic spederoada scc ;' cI dbint-InltdOohmbre do rigoorils-
tnamdri'm er IadtsitmgldalnlabiOl tntcrlaino,,en Is-c ponodns mon .atinc Inz una handera auatmallrsithca cshre enlortadonieirniCa.al 5410 dOS eaO
llsl Cotrer. oiiido be Quotroo qule El goht etnIri ngltos. i-orriberandn his- Is ]cg1-ods. oP irilrioatrin oartclIcC 1n- acroacen~ poblicoewnste. on nolmhrI
lan nrgulatta s osateolticdbe Is moeai Itt es i-crtas ai-tltitmdes y npInlorne sololcnt recclc a la le@gacibe. se lamboltn do Is t nnods. Is.' eolecras-
c-Cbn sccerdotal be- cii hlin*) y e aso OIn- uatmalleiao. ensA ori-lentemcsle peri-nlobt 410u tdsndl-btnrc trpaepm+n dcmS~trat-nneo dt-iimomners-ci r04e 0.
grenno cn Ia GOrdn be Is Sqalle In rren 'heflltld Dot-O s la1 tucntloots be I1. I.e goolmn o so i-lbdst rt-)elpOtr -I dtp'ts el peron-
hlre oriD llgutna 1r45451 be be. nrnnuCilarn45f 01st-ne- ariainenanado- 00515 Senigno Hilh Arias$
Mnosls JAQUIN emboarno, l poet-to de Petit-. A in res y olcralsrl. alLe, Iepeelad.


CL A SI FI CA I) OS D E AULTIMA H OR A


VENTAS VENTAS VENTAS "'t VENTAS
4 -CASAS ~ 48 CASAS- !8 CASAS49 . ,CASAS
ISE V E I A 0MOMPOIE, 4.A N I A t AII V It COMPRO
-24-0 -. e~l,. 1 4t-, ..+ . c.. I,. ,T
AVE. DE L APAZ S30,000 t, s i -i i ,. .. .... V- .... .....' o N
o t Kohl, I.deA-J-, t-, W, V11 f 1 0 1 1nI'l 'l I' .. \. .R S ,
... .... I'I 1 1 Ill DI M IR INa 1A R% ... . 000 ..
1. ....e, 1.'.,,, 1,, 9

_ -I .N N' ,-. a .(.I'll.Ili ki.if.11, %RI"I Fit %
1PRODUCE $4,800 ,

DE RENTA ANNUAL! | 4I 411jt

DEJA EL 10.3% )- ,Hacendados y Colonos .:, ..


..d .,, ... .. ,,, . . I \ \ (
".91 0 h- el 1 H Al, I
E"lIl @a ++n ode 14' 1,0214 a'o+" nwr o H A N '' -
I 0t44 e141 ,4t-n45 I 90 Idao .4 + .- ..v .,...t... ""'+ .. Ix \ \ q '~l


p5011 MlnnIoinn., lt-oarsn 44t1 011
Con4tr114do nlrt-o ene ],l.
so cnmaterootcs be Is 00 ",I to
hdad,14 0 a onitoad 1 benson del
oderct A nledI. ,ad I dI -
n1,40o 2t .0n irPonyat P114a 01o
-I, C central. Martia O atq-'aq
Cenl l. i a rtao l n 7l.e Agl.La
drtO2 plants 4 ,0.42 4
Ia Mn o ll[ s ase Intllt
1. S..4 0. i0ed. t, hall, c 004440
-la h blacan e, y l,.,t. 4o,,
ot-. boO 44 44,14~t1 pltil. llo l -, 1.1,h-
)'l .1,, 1 5 41111 II Itt-li e Ii' ,.t ,

l)oflol: F-5-1.

O L ) t A0lI i2:15U 25l0 11' 1 4I0

l ill, a ronita 1 e 673.1.00
5$60,0(0)
"N/, I vo n el to I "i,' 1B~a
nit. en 21.11I t ncd"i ll 4 4 totti a
11410110~ do Aielisrult iotol''l
In d Ven 'er Dirampn,
153 nools- O m4ree,
VF TD'n 1 .M0- -o I.1

44011 40f M.0- 20 It prnorn r
STOS. SUIAREZ
v Mendoza Ct;a mndern. Olein
SouAdas. por I0 mltad Se u i aInr
a'tual Garanits iahsolut o N r
mnlI lame a t& Nolart do
OtbIpn ..55. altos H ri s.'de 5 o I
"endenns..arpscen ldctas bc
be I n Habana y Re _potosI
I N.t 01-111849O

RENTA :6:800
$62,000
Atnehd.ars., 4 c00 ta fleele,o 4
It aul e. Inliod 1a/llot lt do oll-
e1l01 J 4. b,2 i 4 Itp1trt1 4404n4lion
RV:; $235 00b .1.1.11lll
utis Rt$295t 00 0 S5 .4011W.
Jtub. 0040a $211430 51411a00101
011 O t110Reats M[K 1 1 $1 Oaat00
01-. R n.ia4 $1304(. $11,000 00.
I mtn'10A man
lnform-An.
B-6010. DIAZNEDADO : $1 7.000
16.40 x 36.32
M 2Hl 004 M 2 de trreno n1, ra' .
tals, He 2 plano at b 0 r
,.,on cd poreI1u 1- del l
It-ris cli Si~code .t- to ,.ss Sc
de.soip.

(;ERVASIO: S37,0(0)
-20 x 34!
C(.a silgsa de 2 pl.ntasic rnlae -
do 1$24 500 I I h, b $eLeyte.-Vidal
M-2222.


t IT 11404 0II

(Gervalo Alicnsao .iSirrz
(C.rredlor sie In 1Pr.pioaldl
Inmlellel .i
Velndo o~n Galiano, earle S-11 Ha

,fml"1 2, l od IIKla la f |l

$204115 pt ,00 4 I 00 |0
i-i:la l Ion InSu.Iell tI ad
'~ll, $3414) nnm2 .4 S, P~l (
0or 41. 0b 111d4 Sot, i-. t dt...
Haaa Int ormn- E1. ela 14
004ro Asooton n Ros- Tot A5 3n142
10- 11.-1315041 145

1.11i roab Ave 5 n4O ettrpe Av
9. db0ocupad.d Sal., -n 04,4e 3 I4
2 boii 4W. tsi ,f t g PL 0-
i ,o, 1 ii 0.hll t'. 1,14 ,ita.1, Ito
I ec1 4 lotintoc)~ Rot 0,.it.l.n,5
4 5 A".npht .1,,
f140 1I 11424 1


TULIPAN
FREATE A A.i'RtQl }E

$25,000


7-I % 11F-%- ,A4 4 (A,[ (It ,nI-AslI. I (,SN) IliI' t, ; )l' lt1" I 'I N II.A l
P T .. i m ... -1 I ,- , ,

A ,A 451i'M I' it 4, t- letl- ll I A NI I
M,. ,, A a -07 1,-,'- ,r .,

it I W- 44, I t II -R6 ., I e 511, 'n i' i f 4.I
4 40 54 5 -7 t O 4


a1-.' T 1 1 .'.A 11 mi 0 A M 4% 111 {
51iNi> tr 5y 1, nn *C-s 4 <- IX 's ilii Fit l da
,,, .... x .. .. ... ,,. .....i...... ((

.N Do ar i 066A.\ ( 'E LAS). .
S16.90011.0 ,NT :N $16200 .
... ,. )....... , ) . . ... , +. .le,,ti ',, ,,c ,, l, ,,. ..... ... ,oes-o._ 41 __ ::_- o d . _
3 ,,de. t-A dt,, ,
to I.1te a 41, 2 I r 'll .-. O RISPO ;.102
~4 r%. .1 ......dwsa d4 die 3 .I 6p n I. tn R ,TR t "i .. rol rllt- I to800111 P tl
VENIO UNA (ASA 21-A HI rnsl:t-O a I IY3i1.
Ido ~a. ia lp o .tm ,, .


VI..I)( \I.r. (CI.t'tMBIA
ilnvers. Cuervo 1-7383;vim \ III> ) 12 A S\ nSM Modcrnai


S AVI':. I'(lt l:\lNIR


VIA RI.AN( A. 'VA(IA
ALTURASBELEN
S 1.3.500. RENTA A.5135
I...O I a ",," l ,A .


NICANOR DEL CAMPO .... VACIA $9,000
BttUL NA41VI SA
I 21.1, .1-4 4I
C ., 4 T \1{ ,, It oSAN LAZARO 1-, .0 : A 3m)I)11,174.1
II in tilc h l,,, ~ ., i M l. l ,,
tol C/1. ).to.
000011 -i- ........ .. Ii. J"' ALMENDARES
em tn IRi-48. A8lN AENDOI) P1R(IIEDAI) (' RCA IA COPA
G a n g a ............--.. I............ ... ...
InfantaiGanga. .. .
sT-n0011 no9 Trol,, dtrelt, o-,- 1 ferlh.
,A, 50 A,5t Al ell 'A] 2" 2182.At Il l e A A0 I I40p
D S P/'r al .n ,J~t A V'41 ,d.rlo De !'1' 741 ,,,H ,,R
........Call 42 (A ve.LaCopa)

tA 4HABANA
...... ... .. o.t ESQUINA A F
Atoll o. ...IFt$111, 025 (ttt e ,i o1 O I ,ach-ttisdi
$13a0011 le tS P 1 0C+ .lot 4 '.14 15. .....-1, 1e 1 ,
0 0 ,t:-7 48 bc lo N 1. (I1Id M1t 1.5 111 ,
0414D 00A ,-O t-otoi 01 SR lsilT a til. A I t[. 144,514 4 sr ,ll oto 14,4 4,,P 00 h, 05 lie 0, o
d. ., ... ... ............... Ot. 5,, ,,pa.io .
5005r 111 4 44.504lP b A 44+.14 1, 11,,,,,,,' i I 5.t~ c t it0 h, 0 0-14A-
I tin..tnt' IC J lit 4,,,l o,,,tot 4.... ,,, t t lad,ttt- ,,i 41 04w
"4441 4'h' t~lne il iIIt tl11 II 141 A Io.. t-o- d.,iic- o
.a f al A4 Wil 114 241I44 4I .0

t I u %II404,4 1011
ISLaIh S .41,, I, 0144044044,1 I I-ta 000r14 ,It
V ~ItIO 4.44 I. I 11S4.t W( t & I, IN 0, elt- lla l loaiIa cl lli ja[IIit+ ) .. .tI, .... .. ... ti.i i -l) tors+ r
,lla t.111 II i It- 5, I,+l I 4 tll,- 4 .... 0- 11410tlt I I II 4I .
4I t 4) t tli1 I I ot ll ..
vtnOo SOO. . 4 00 ...a LiIiIi i .i I,, ia ," :1, ,1 49 SOLARES
Sha ,. -i ......1 ...... ..,I _I _IIll __) __"4_ININA _
NI I'll4 It I 012114 18s 5 5
, t t I i t 4 InI. A 41 0p ,4n
, IIIL+'t* n+n .... JlhIt l 444 ~~l'r d I:).... .. ... r s~n4t' l 00I 5r [
aklmitt llt+t(u I IiFtI)LI ", 44.4++ L_ 4 I' I 150 4 i-
..... t t..... .... ,... .I I N ll III 1,II 1 1N Il .. s
tint . . . . . .... ..-...,h or Jo-
-a 1 - A le 4 044 l t It 1 JU 4 ,al, \t ` I h , I, i ,,, 4 siloA`i-
tic, Al ll l-'It4 154.9 47
001 A5~15C01 3004~ l p4414 r110105 I'l-i .....-l 454 LI-NI
. intovHt~i ll 4l t,lh ,i .. .. ,,itO In b t 404 +II tOl I lt l It I( t ol ',i 1-4',.+i 4 f- ,, 4,. 4 ts. st 1
Ill, /\ 1 1) 1 h,.. 4tttt ,ll bIi 14 .... -- +/ I~ll+ %, Itt I'IIt +I itll' t lt I III
A.A !....k I A. II."..o.. IF.... .......1..i..Ns.. MIIRAM AR 5" AA VENIDA
4.A it1,;1 4 ,ll1 "1 c.It i e14 '; ItP.1 01iPoI -J20 L14 14 9 A
A I 1 I 19_' s 4I I b 1) FIn... 0 14I I, I AI I H IA It. tll lo-t1.1 1... I. A 4t I A sM A ,

g,.Jm i.t A A H+A7 IAII H 11t,,< ],,Ii ,,. .. %,, . .. . + . .. 4l, r,. 7
4444F I i ,at. t 110,411 ~ le & ~ 014411o tll i. % ta l t/o .4040) '%1" 1 1 %%1[ iI
Al 4 Oi, sca s I l La 504 ........ 5 -, t- 04141,1 l.te ,, /.i,',, .... 15, .,,41 1 OC AI,5I-ll
I~ It m 4111 I iistO III,, +t 4 . I I 4 4 t, 4 II I......I I I I 4 o % It 5 1 0 ,r4 n i .er
B 414i 11 1 1 i I2I 1111 h A a t t -411 ,e..oc
AnLM I'1.14 A SIN I 1 51141 1 ttAI I M R "II
M 1. 1 ~. 1. A I AuItAn
d401 uorit. 111 1111114n."414I
A401,FN1) RF 5ll- f40 41 t4 141)10F % .CI, f A
.4.1 Altt ..4,~4.,,l4101,r ~.. I).C4A .I.....1A $10 M TRO4l
I,, ) a t.. ,, otit l4111 .... I, .' 11 ;+ t ,,, ',,+, I'' ,,, .,0 4',144,,r
4440 isli tlI $!IIiitii~ .41.1 ,ID411 '41 5110 ,,' ',, d .... I, .,,,,
p, Al-14.. tI'--4.I A ,2$10 METROS
,,,1 4, II., Alt ... 4 ,,S, ..... ,,,, ) ''tO'....... .) ....... __ __ _ __ __ _ 2,2 .)5IM TROS
Ill ILO I
ron sr Annn ,,- 0, It it : I,:


I U. VLLASIU
EnamoradoI s :1240 I-:lli
I AVE. SANTA ( ATAIINAMAV11 IsAs O... -s.-


RIclld.- ] dt h ljl,, 1.0.I 41 I iai, o ,tV "-. 0-I, /1l 1 >ItJ.II.-It, I. .


ieo 'iri.it .... bo,,, . ....1,- JL'A N I)l-;[.(,A I)(I
i, rl ot rd),. ronb h,,,l to r Ci, c

AVE MAYIKNIA RODIGUEZRO
esri, @ lrons dot' 10011411l IiI uh i ,tottlt, 01 to 4' ,..---t4"' '' aI ....
dli, 4n hrm)Cmt hshtt atnuno 0 lt,,tt ''tn. Ii O tl l441 0 45I +"
he omcr i 0n1l0d tsin rttotsl,,ri 0 2 '22 ., ...........
--rl r, ,wm dllt, 7 -11m r o. nc-tl- 3') I3,,

,r -2, 0 D o, 0 Alr, 97 I 1. SrA 4 r, i .
Clb H nlfn d,, rx pain Fn. 1 r| A N 1, ) 1 ,i .,..
144 ieIst1>ra 4o t -1b, to"I- A I ,I --. J ,T
(I Iu 1701, 1 %4.04h, nRSII )Nnn 4I. MII AL ,RO -
E RO ELA'CUESTA n ...... ..... .. .....

I D-2-%19. A-8e97. 1,DA-I(',WIO .,N I.ALZ.RW)


d- 11.0 c ,11.- 0 --h-r CI A ... r A sTOS ,L'ARE MEN. ,,OZ ,,
o e t4l0 rals do 308.o o lon I..... cllcI 5,,440, 1. 0.... ,,,
,000144r~sis 440104 nlltlillie '00 1 75 O ri,.hn mO 7 ,a snl tn,), ,,
e r os c 0 40 ct, t-almo s I o rlt i. a,4

1, n-C-12-s-s HOL fICI
.'s~.' -9 di' 6 -1-.t 1 ...


nl~l I ntr~i~l md,,r*.ldl P ... ,#s F ..-....... .rtn n. ,. Pq
UH-C 12-41-IH-15 -t12


- 144 4414 .4. 5541441 I It 0c
----'I' ii' ----t'It Ut
'K.


MIRA MAR

$12.50 VARA


.. s. i. il F(uNi N I. I \ VIA BLANCA
.Ills. ,I 14111I:t. 0lllll)Oll 111" 11( ... XI "-lI C
.- ...... I .$8 METRO _I-- I'I.\\ \ 'IrC R\Rl


V endo +:::;10'.l?
.Nl1 l A PIN.. IN -i1. -\( '( IH . ..4 +1l, 3 A.,,. V ':,' 4a 3
Il,-i1mo i rciih d-tb.ia, er. issn 1tt" 12 43
,hri,-ala. ,c 'ha agua. 0a--
I'l'ii. ,'1lr ,ta. t\ i -lhra. O T i I S ,ENDE
)Izit-olJ11 1un 0s Iro lio.ll 1 solar tie eAquina y lrltn
k \ ( II +.Z .-13 1( i. (I e t, .e ntro en I l. i.ta N Pp--
i r.cso. rTehfoI no s F-5 100,
lhraie Ihc ,ifirnina. %1-2."25..
I II-tI-1671--M -I6M I _- ,21r4.-an...... Y CA.C lP 30, 21dId Mendoza HCIA'. Obispo105 Telef. -
004 y C tsol,c O .,elaoicsioT e t~ t M 4;110n M- 4041
CoI-c-to-40-1. 4U51-C- 3.45-.t


ASO CXvI


1I


I-- PAGINA .VEINTICUJATRO


DCARTOSE LA MARINA.-VIERNES, 5 DE MARZO DE 1948


S-< ANOCM


A N -U N C


1 o S


C L A S IF VI C A DO S.


D E U L T I M A


H O R A


VENT"AS VENTAS VENTAS
49 SOLARES 50 FINCAS KUSTICAS 51 ESTA3LECIMIENTOS
IE VENDE SOLAR, EN PLATA CUBA. FINQL5ITA '950. NECESIDAD DNKERO. VENDO VR11NENTEMNTE, POO EMBAB-
GOanbo,. call aufaltada. lugar reslden- SantIago las Vegas, 6 rutas 6mnlbus. Va- car, un magnifoleo negoclo, tipo bzar,
ol.l, Porte silt. muy cerca Via Blanes, 3e mchisimn mos. LIevh motl' vorla a In fIuena vento dloria, ampllo 3ocal qua he-
13x23 varas, a.$.OO0. Rodriguez: U-7512. ura y cinto tWrde. M-688, A5-9752. co esQulna, con capacldad sobrad para
H-I745-40-6 A'.1533-50-7 ventatl par mayor. cuatre puerta a )a
PARCELAS. LUTANO., UNA CUADaA FINCA $2.500; MUL0OBA. RANCHO nO- c.e0 C0r10n Ias ruesm 1 9, 23. 43 y 16, S63o
Calzada. doo de Concha. Mtudn: 9x20 me- yeros. 15 minute e Habatna. Gran .club 3 'e" de alIlr. Buet crhdito en rn
tr :s; otra. 20x40 metro: esquoia. 13x20 gTande resddenclas, transporte proplo. LIe- te iflrmas commercial. Cienfuegos
m etros; 900. o0 m etro. Verlas. itormej : viim mlo l verlm a I a una y ci are la rd e Apodt c a (159, per Apodac )l,
F-3995. H-I.572-49-6 M0-l0314: A5-97.2. H-1534-M0-7 H17 -51-7
In 1N L VE'ND0 BAR. RESTAURANT, FOL CAM-
3T0 y 1i60b OP3T30 A, 0nItWEn-d LAtm.Mo- RUSTICA blar de gro,. ble mont.ado.aneras nueva0o,P
darea, Ave"toda 0 c5- -1quina 12. Vendo fines de 21 cab3erias a 3 1,116- burns vents. a do. cudras de Monte, ao P
.,end. .splndid solar 24tx47 vs. Irtformeslroo de Guaesbco., frente a rarrettra, ramblo par bodeg. Trato dlrejlo: A5-7982
B-2203. H-]527-494 $12.500. So entret, Ic.forman. M-9137 H-1710-51-7
VEDADO: RE VENDEN JUNTOS O SEPA. H-147t--0-- VENDO TINTOKE.RIA, CtNTO NABA-
redoe, don solares. acera sotmbr: 13.66x CEIBA DEL AGUA n.TIio 2 0043ln,. No pass ,luill3r.
50M. Informan: FI-1312 y B-2139 ,luentea3 puerto. Roberto Blanco, Reonl
H11____.__5. (129. .......
MRKAMA: EN XL PINTOEgECO PAAR- $1 25UU BODEGA CANTINERA, CENTRO HBAA-
11 do t:o reparto prosa ista 130 3
to W rA, pldrer". ltlots diet9 o ro3n 314 caballerla imrete a carott.ra anlala- na, con vivlenda. Much voint,. tis pre-
to 42 do "AJente. sAdmrlbte mpla ais da. Caum maders. Portal alrodedor. Asa., sentaclon. Roberto Blanco, Rolr 159, alt. l
to 4pa dfreste. Adorzayble emplua...tO- comeor0 2, habttacione., bafto y cocina; 3H-071-5-7 -
to 0par resldencoas. M1endoza y Ca., uah., poo motor. DesocupadRa. Pedro
po 303. T3&otno 3M-3. U-C--o I s Cuesta. A-8697 B-2419. -447-50-6. VENDO BODEOA Y CANTINA, BUENA
___________la____A.8vents7, tree puertas a calle, Perial Po-
RE VENDE UNA FINQUtA, CON 40S0. bra N9 4, entire Cuba y Aiuler.
Total: 2,320 varas, a $1.70, con 30 Arboles H-117-31-7 14
MENDOZA Y CIA. de NovedadMe y lI ruit,'o lSitr- Admirable Oportunidad
me,: H:tttey No 9, esqulnk- Gumsteal. re- Be vnad una !brica de .ab6n an pro.
Oblipo 305. Teif. M-6921. parte So Jo I.... duecio an e uent condlicions, o e ad-
SH-159-56-7 mite un mxmclo con capital. no maine* do
HAB A0 $10.0 o, la puede adrlnlitrar. Inlorme0:
HABANA .PLACETAS Isldro Alfonso. nBar "La Groiada., Obt.-
Intent. Van. Ra. oFe.teo an Jo6. Vendo flnae propla pars ganado y va- po y Cuba. de 8 a I p. m.
En o to baom a soaolo uedan dos pc- querta., lind. con el.putblot., a una cuadr % H-1702-51-
Issd.8432Maton. de Il ....e.e. Central y...ee.... de --d
Sd 3 CaL bibarin con I cbll.ras. Iform A. BODEGA, VIVIENDA $5,500
Falvielle. Joam A. Saco 565, Vfbora. Tell. Bola an sequins, cantnera, = =
AYESTARAN Fo-eO33, 3u- A. 3590 S09 ....P La, ano e ra, .sPW+.:1
AYESTARAl 1-7862. 1H-1B12-50-7 im .oclos, much barrto, {abric,-lon eari
Pr.otlt. G6me,. c dreo 4. To CE.a. A. nueva, in3orm0s, o0. in0a3 Reyno, Loattad
Comenlro y Laboratorio Squlbb. Mid.s: W05 .."ra Raeins. 0H-173. .5-7
14.50043 varo. P0r:io: $14 vn,,. PARTmIDARIO. VENDO EN LO MEJOR DE LA
Mossw on reat.& a t,,. oalles do
1.500 var do supele., cer.a d4 Ayes.- Vendo acci6n tres cabtallerlas ti- calle 23, regia botica magnifi-
tarii.. Prelo: $14 var&. rra colorada primer., setenta mll ca venta, poco alquiler, buenas
arrobas de cabns, regadlo en to-
VEDADO d.as vivlenda, caua de envase, pla- existencias, Roberto HernAn-
.E.A. tonal. Todo an GlIra de Melena. dez, Telf. U-6119.
Calla oela. ear& 4 -.ambra, paqaeai par- -11fforman: A-203--y F-3533. e, 11. .
cela de 13.50x223.6 m0rosu. Pr03lo inloico: H-1663-51-6
$50 mtro. metro.UH-H----------
Call. K, Yr,.,.. a Ln., ro.... "qin.toa 53 AUTOMOVILES Y ACCES.
tra vender on parc0la03 con fordo de
Ad ULilao CHEVROLET 1041. ESPECIAL LUXE,
^or uruu oq lo33ts Covadonoa. paboldin Saturonia
COlt. Do., cores, d 14 y d3 00. &oere 00m-. SE. VIE I Maritlone. Dr. Blanco, de 4 p. m., P. m.
bra, parela do 1.Mx3 metro. Preclo: Bareto. H-15B1-53-7
.0 10 Mal, Tres f3nc0 grandam, propla. de --------------------------
Ma mitto. ado, an e trmimn do Vlfialeo FORD I4. SEDAN 4 PUEKTAR. VESTI-
MIRAMAR t norte. Para mi informos: dura .uava. Moma- ok. s HP3. $1.130,
M1AMAR ovkoo a Aurelio Rodriguez. Inan- sxanga. Jo6s M. Elioa 25 No. 17 e01ulna
Sat.n I A laa .. I 7d aruea d.l a. zon No. 33. Tll,. X-2331. Lueyan. Hospltal. H-1770-53-7
1-1. W tniA' solar ParHlU-- tabricainunituds 1;.5a
1AS Formo : $1n' .0 voartao. SK4 V.50 BE ENDE UN KUICX 1941, 4,9M0 KILO.
03 war~0. P0eto3 932.00 vn'ao L H.1 1014-50-0 metrots aloinsdos. Urge vento. Be mcepta
Toeoou Avant"oaars sombra.oat carro eh000 tm c arabao. Para varlo 17 N9
trada. munh portlal quo mrid* l3 AAMIENT S 207, J H-1113-534
varms, Proclo: $?.#a
Qui.nt, Areal". a.cr c. In Cat. Volute, ArI FINCAS RU)TICAS- FORD 1939
solar oompleto, 23.1m3 va.ru. proto: $1 erta, motor 95 HP. go000s nuevJ,
var. URIAN'AS mo'o tgca perfect&. Daoy oelnlad.d do 0p00.
Tome, carteo n cambio. "Recafto" F y 3.-

ALTURAS DE 'ALMENDARES TRASPASO CONTRATO ARRENDA. nea, Vadado. (GaraJe..
lento de not came do apartamnientos ac-
Avnlida Alldo... r.. I s Catoado de tualment Par. ofictnas. Desa 310 o it- PACKARD 1941
Columbia. Ei me0or solar la vnt3 con bre medmlante regalia de tr inl pnas. 4 puerta, o cillndros, pinturae d -
tuna cabtda do 1.330 varu. Pr00o: $1 vare Informea Sr. I. Gdmeo. M-8466. brica vestildura nueva de cuero, gomat
P A DE MIRAAR H-154B-A1-7 nuevs. Gorantlzamoa .su mecAnlca. Damo
PLAYA DE M/IRAMAR Os-t-A-~llldoadw de pago. Ta ..r.o p9=Qu-
tlptlms Avenida, ce'ms d01 Ni.s. Avenda: 51S ESTABLECIMIENTOS tin or ,bio. ..cao" . y Ltn.e -
Sesqutlna de o t la 3 4de 3=4 vares. Pr.- dod. fG ..W. -173-3-0
- o: $11 90 va PELUQVERA, EIN LO MEJO3 DE LA Plymouth, Dodge, Cthvrolet
3006., dos otoode.. Ten Ceot oie Go-
Cerea do tols-(. Avenlda y do lto Baine- llano,. buen trente paro otro noe0ov. Po. 147. c0mpl00lan0nte n0. pu0rt-.
rimo, acera .ombnra, tbrtcado a I lo ado. co 3iqu1ler. Tambidn vlend&. Pup. Mon- Sc din t.cllidades de pesos y to.o carr0
Mide 20x23 vaos. Prolo: 9311 vare. te 1151 y San Joaquln. en camblao. Calda. y A. Vd.do 1.sr-
H-141-S1-A Je- -
MAYIA RODRIGUEZ 89 VENOK OARAJE EN LO MAN CON- CAMION CHEVROLET 39
A edia ei*sdra do onto Are A.venld. C. trleo del Vedadto, con vent& de asogtlnr
Hlit nuevas, todo urbaitzdo, parcOta d. Yccasuriox.mecinit y engross. CC dis- Ceoorrado, reparto de .rrooerica grand.
14 vcars do trentl per 37 y 50 var 0. de tribuldor a de otmto me do a buen preclo TooCa ro t en carmbio. oDay faclidades.
tondo. D.de $6 vara an adelont. Van Plda Innform" a1 Teldono A-7717 Ca z.da y A, Vedado 1(g0raj0.
quedando poeCms. H-1366-51.7
..ENDO PABBICA 30. ENVAOEB 15 CAR. FOiICD 1946, 4 PTAS.
Frigeroa, entr. Aast, I O'Frrlll, prool.- ttn, trtbnjndo todo Il do. lInlrmes, In ntly Tnason cantleoni Tomo it
so solar d. 13xS2 var0. Unico preclo: 08 X-3549 H-1413-51-11 "I rra mnc 3blni. Day fI.rllldAde de pa-
0var. ____a,-------ro--UN--, go. Calizda y A, Vedado Igarjoi.
OPORTUNIDAD, V'NDO QIJNCALLA, H 171-531-7
*MENDOZA y CIA urlid 3' con cl t.N no. pu.do Eti...
cdlrla, on neroealo. Moriu#. Goonxiler 54, 0g VENr 1'N PONTIAC DEL 46, EN
MN D ZA Y C mntre Neptunn y Concordl. Due.m do 10 manifiers condlielon. y q.nlpado con
MEis o3 A an 11-3406-51-6 radio. Pied verse: de 3 a 0. en el 0ar0je
Obip. 305. Tdl. M-6921. m PH- a6tt- n. Tetrro o 0...1qui P .u.n Vedo do.
BODEGA CALZADA LE RON VECINO H-1580-33-10
c-1 .- cne, rnt- set muy cantonera $3.000.
*t_ V ent nua., vivloeds pLrs fmotlta $8.000 VENDO BUICK ESPECIAL 37, EN MUT
00011l Pago. Ocas.1onal no.oto par asurt- bu+.n estado. 0300000 un anlo 49000l.
Pr&Iv too do amlls. Cu..... M.ontl y So.r...- Informain: Ay .tr.n y 19 doe M..o .itm.a
S3m. "tIo, .. ----1bt-71 .estlero N9 5. do 8 a 11 A. an. Rwoduezc.
U G "E A l BR VENDE UNA BUENA CASA DO H-155-53-7
Solarr Sabra 00 vara0 M Lonv II hutspedes La Madrtlefats, Monte 57. VE0NDO CHEVROLET 41. 4 PUEKRTA, EN
B090 1010010 esoas H-144-51.-7 perfect estado. Preclo: $1,250, San Jo-
*; o. o ld 05n7, alto i, de 12 a die la tardo.
DR 000010 *BE VENDE INDUSTRIA 5 A85OS ErTA. H-1737-m-T
bleclda con material prma utna marca
San Pdlgt 101. acredltada, artculo do censure diar4o, pa- VENDO FORD 45. BUPER LUXS, 4 PUSB-
ra ma Inform.s al sefBor Ram6n Marti- ta, nuetveclto. Neceslto dinero urgent.
S. 0 z. San NIcolis 524 bajols. Lo doy a primers ofertm razonable. Verlo:
-- H-1819-531-7 quinta Covadonga,. barboria. Cueto.
.. ------------------------ H-1733-33-0
d -Marana VENDO PANADEI1A Y DULCE3IA PRO- 1-13--
DIsaw r|A Mflfl xims al Capiltollo, el 00or Taller de *0 VENDO CHRYSLER DEL 27. CUATRO
Playa do'4 Marlanao Im e, p,,o l cor 37,l ...:...D..... UA T ....O
S" La Habana, doa horns, bhace 6 aco dia- pInertas, motor y gomas en Perfectas con-
rio. mosttrador de $85 a $01, e un rega- dlclones, Jovellar N9 157. Dortlrano.
Parcelan pequefia., trente aI Ito. Intorm. 16pe, Z.n0a No. 3770 alt de 1H-172a-53-7
mar, co0 calleR aceras, ague. s-1-. --- PACKARD CLIPPR 19420. COLOR NE-
I I., telfo SiluE VENDE EL DAB "LA UAI0LDAD" 1r00 ve.tdulr. pien, todo de labrecl. EI-
luz, telifono, dmnibus y tran- buena venta. patia poo aldllller, sl lo t1 i ome nue.uo. Preeio: !20.. Tel( "-4733.
vias. Con los beneficios de ee e ltt.s notto.sd n0 pErdta 01. y -172-o1 3-7
Club, bafio, deportes, restau- t-l1l7l-.-.7 PONTIAC 1946
rant. etc. del CLUB NAUTICO "FARMACIA, S. A." ,Xt; p Torpd9o. 2 puorto,. a,,dt9 par marl
Be reade muy bren surtidaV con gry le 2m. l Dr i H a *12
.S Atrt o tLllnoo. Atllealr 30. Apto. 501. De t a 12t
privado. 14.15 1 24.76 care, mr y de a 5o p 3n 0 H- 1 409-51-_4 '1.3 tOR FORD 0' kRRO4 It DR '
I l'ob .. ......~e re11" s ..tor vxc -
medida exacta par& 0u cala de 1 ent,. c"I"."u" mnihno. idol parr va.Se)
I c l f *rI I. fincau. Cuba N M4 Dept.. 315.
.playa- Se dan facilidadet para Ad(oiera tin brillan te -. No. 04 Depto. 37e.30-7
IR COMpra Jet Solar y I3 cRaB, noio. Se vende un (Cluh. BITICK RFF.R 51. AOO 947,. ,.004 M0-
Sroeorr~tdas. 1.5 dlao de uiso, color zni
que produce rents fntlisti- P.ay Privada. Hoiganos c33l voode; .... y Nlon d ..ho 1 trt,t ,
cat. Informed gratis. Su oferta. 3,309, extras aparte:. M-2900 y M-5324.
a ~C -1.1-513- 7
MENDOZA Y CIA. Carlos It No 754. V OIO .HEVROLE.T 1947. DE LUNE. RA-
MEND Y CIA. dio Motorola aulomtitmo, vestidure Ny-
lon. Se0 ur0 todo riesgo. arrs extras'

0bhipo 305. Tef. M-921. UH-C-91-51-6 $2,.00. r,. aol..ble, acl ....n I.
I.M..C.- ....... y gome. rinuv., 4 Puert..
Buen........FORD..........P..........A
i 'un H-, ..^-7P
Tel o'no: X0-10111
Jfl 60 Vttt5ttDt. 0AC.1D e, D000 ombttA-o
NICANOR DEL CAMPO K. V0ND. PACKARD 0. BEON E9TA-
Esquna smbra a 1 pe. os are~',ad. games nuevas. Urge par barque.
Esoaurn sombre, a 10 pesos vars. [ Buen preeio, Toe^/ fnno M-7033.--Sr. Antonio,
Solrn 'y parcels. a 12 peos vara. -30 53-7
La Sierra. 12x47, a 10 pesos vara. a**--I~n>ArT-IIY
Y muchot mis, 0 FORD 42 DELUXE
]nformawn' -T "f'i" mt.l. tt,,,r,-, eli -
0 00-. 9 0(,,11, -- 6 ,t aob, ,a ,9 -, nue-
1b-41.S .10 ...DIAZ T 3..... .. ,:.. .--, n...... to-
N e o l iltn ]e.,1- ,. g.A~d dl' araje.
BUICK 41
4 Plrctm3. .oool pars niolIo. Oc.ildut
Ind st ia ................. bi' |u ...i.......

Nocompresu solar t....... Tt..d.. -... ....'...... yo
Betiro. T fd.000
sin antes visitar la Industrial...
PLYMOUTH 37

S~ i~ n n'yid RS vende ffibrlcat do perfunerra - 4 nuer( Pnct i ,rm ca-- +-l..tl a nien-i,.
Zona Urbana plena piodulon. si detda. on rJ. 1757-53-7
SrI ftooafro d. e-table,%d. tet0,en-
nE Pontdo 03ritos on -.d .ii...lt3... y P'REIO..A. MOTOCIt'ItO.TA M.t...V.l
iI. ejo9'09 clt.te00en todai t1t i- David,,,o 194 tt1 1 \ I .,i,, 06 A 47.
E1 l I PonTi6n Itol F lat,0 Irns, .lnr- m6,h-? rttl.a1 r n'hl.,,to. ,17 H00
ca acr d itada -. bl -Wx xltn- bin-. Elltit n1eln %',, 1. -n 27 N,, I,("t nd
ISITUADA EN PLENA- o e'n t. PH,~ y.. o r. E yr r. t''' 2 I '" t I
v HABANAI SI 3 n10r3 0 n0 ..00,1 l"rl t i n

A AIrlad r0031 Cdr'o. lot -t.. I'.S ,11 (?AR7,'It'Z 033,t0. ..l 0,303 B.;,7o. Ne'p'..... 01
SOLARES DESDE Apmrmaofo 1126. CAD,.I.AC e41. rARTiOltIA0. EN PER
tee. th*I0ll3 dlhO V0Olirootn0m00 d IeIIe
$2,232.83 Jp ..... 0 0........... 060.........0.......
10010n 00.0 ).ndn cn lneR CHEr RLE o '.17 l
FACILIDADES DE PAGO 40i Msartl ao Prr.,ntlttadd.r rl Ga.Ioyre

..........:. 6003 1,., Ot03, .....,-13t30.... 3.........
V1-. 1)M I ll\ (; \NM ; \ ; l;n "T. ;. e,, ,,,,,, e ',+L* e,e"' ,n~'e-+, -,,,,
GfrMEZ MENA LAND 'II, 33 ...... .. 00.... 03_ ...... 30000 ............... ...

COMPANY, S A 0 ....o:fro, tNAf)D10 tOC
Santo 00000. (Lbloda> 100. 1 00 03.i' 73413 300v10'';!' 00"' 0000.. A*^t* cot""'''" 'Frootdlcb3.TI
OMqet a R* Maeia 96. oo5.rl... _______ _________ __rrc__ _ _
0-001.1 3- 11013 FOait Cn Pg I0. CON AIENTO9 TRA-

SE V03ND E ....c0.......................
atMJal 0113,os 0.0e4 1.70)0 e0r00 000 AI ('t'I 00 0tItOMOBILE1 Coo 03013 01.01
04.0104. 900 od~lolo 00 A~o t 3.0i 0.po0 3 3f:tln0c3snd pertotttantcel 6e
5A3 de 'Br0 tbleton de A'tltl.',vll*. etr 0o3,[,bt4.lo A 0 1.0 < 6000.n^tl rnet -"$o0 N"' p-.


N FoC.AS RUSTICAS '.,,., ^ ,, ,.,., ... ......>. .... .-
i ll r~ II I II rl1 t,, i .o-t. i ". ,,., pT ~t

"0- '." .. ...... ... O'O "5.O'0 'o" ...... [. .. .... .':. ; .".. : 0o "'0 ',"0,'
,S, K t ,- .... ..


SVENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCESS.
VENDO BOUICK 41, SUPER, CON RADIO
Motorola, beta agua, etc. Informer
B-3260 y M-702. H-1630-53-7
VENDO BUICK SOPER 1047. NEGRO. I
puertas: M-3726, F-2213. -
H-1148-53-7

Caslt rnvo. El major quaoruedo dncLa
Habana. Preclo: $2.25o. Verlo todo i.
dl.. de a 1.30 m. y 2 y 30 p.m. a
P. 0., 0en AveanidO 07. entre 20 0 32, 0r-
W0ro Mlramar. Intorman: B-1307.
H-1647-53-7
EN 1.H,000, E V0ENDE UN CIIRYSLR.,
de 7 pa0aJeros0 motor de c0llndrooa, en
muy buenas condiclono. Verolo a todas
borai, en 7. Avenida NO 320, entr 30
y 32. Miramar. Teldfono: B-4590.
H-1502--3-7
VENDO CHEVROLET 41, SEDAN E8PE-
cial deo luxe. con radio, alientoa Ny-
n. gomnas nuevaa. Urge venta. Concha
.009, Lyan6., garae Modelo.
3H-1493-3-8
SE VENDB UN FORD 'DELI 41. EQUIPA-
do de todo, con'su radio. $1,600. Chap
47.623, plquera Grad Amorlca, Indutrl
y Barcelona. H-1461-53-7%

COMANDO
Pisi-Corro Dodge. model 1944. do-
ble traccl6n, nueve pusajeroo, ga-
rantizedo come 0 nu0vo. Informa0 :
A-2053 y r-3533.
*'^M^"UHo-110M-lU1

1948
Jeep Willy completamente
nuevo, sin rodar.

1947
Chevrolet convertible co-
,lor crema, radio, vealtidura
de cuero, busesa ehivos y
muchos extras mAds.
Monie N' 616. A.6522.
MELLADO

UH-H-1038-53-S

Se vende cami6n Ford
I-Ij tonelado. en perfectos condl-
c1ones mechanical. Caroceria ce-
rradl, argo, 4 m. 1 ancho, m. rn.;
alto, 2.33 m. Especial para 6ibrica
de envases de cart6n cuadrado o
mercancla voluminou. M. 3. Diaz
C ia. U-1011.


CADILLAC
Cuarenta y uno. negro, me saran-
t0za come nuevo, radio, farolas do
n0ebla, omuehos extras. Informnoo:
A-2053 y -31333.

Vendo Studebaker
Nuevo. del 4B, 1ra0ro puera No
chrl.taneso Vldriera Nanking.
Virtudes NO 3, entire Prado y Zu-
lueta. Manuel Presno.

UH-H-1004-33-8

VENDO FORD 1946
Special Do Luxe, 4 puertax, en
perfecta condiclons. Varlo: enc
O'Belly y Mercadera, garage. I
U H--1.737--

$2,450.00


FORD 1948
Super de lujo, de 4 puer-
ta, vestildura de ano go-
mas de 6 rapas, ,400 ki-
lo6metroos caminados. Etat
(.Ol30o nue0o.
ANTIGUA FORD
Relascoaiun 857. U-1611

U1H-C-2453-7

Vendo culal Pontiac
Sedonette 47, con buoea chiveo, 00-
roles, pars choqUeR, bota .gua,
ar1s blanco y otrba extras. La
mAs lindo de Ia nHabana. Verlo 0n
O'Rellly y Mercadcras, garajl.
U30-30-L30-53-0

LUJOSO LINCOLN SEDAN
4 PUERTAS, MODELO
1946
En perfeclas cnrdileone0. Go3a0
de bands blanca de paquete, ves-
tidora. de cuero. reda libre, ra-
dio. Uln carro muy bien tratado, do
tot solo defo Prelo de oca3l6n.
No me treat 0con intermedlarios.
V'tOlo .n:
San Ldoaro N' 308.

UH-H-820-$31-7

IDEAL
PARA EXCURRSIONES
('olegn. bfona. pequefoa Industrio.
comerelo.,vtcndese Chevrolet Carry
All 30Pl0c0rre metal. gualti3a 0o-
oreonulvo Aigunos extras. Tel-
fnno 4907.
SE VENDEN
0adillar 43. mtoodlo 3 Pont030 dlt
41. 1 tillodro. l\n1Stlet d.l 01 9


IMPORTANT
Se endede Panel % Ford,
1947,
ronipletamente noevo, ha-
hilitado pars reparto.
f2.,'3f3.
"rh.i.ot.o B.4439.

r.70.53-t


VENTAS

53 AUTOMOVILES T ACCESS.
00 VENDE PLYNMOUTH DL M, ENI
perfect est0do, por embarca. trab, .an-
do. Chaps 4,177, piquera Agular y Obra-
pt. 3H-163-0.1-7

Aprenda a mane jar
NAJIBhO r --vflo
Por nu0tro Snlco 7 oxeou"Joy
mttodo d4 DOBLB CONTROL.
ovouTa Autonobl3e S3ooL
Morro W. baB*a.

UH-C-73-53-31 mz

ALQUILANDO
UN AUTOMOVIL

LO ADOQUIERE
con facilidades extraordinarias
y ventajosas. Para mis deta-
lets, escriba 'al apartado 752,
Habana.
UH-C-23-53-1-MI

OLDSMOBILE 1946
Sedanette, color gris y verde, con
radio. 70.00 Kms. cam0nado0 ; eat
cooo nUevo. Se da barato.
JOSE I. LIAS
CaJe, 11 5 9 17, ooioina HospUaLReglamento de Trnsto
y Carter Dactllar, Mapas de to-
des Ian carreterast st comt tno
CURSO COMPLETE de manejo de
autom6vitlea encontrart Vd. an
"MANEXE USTED" (Manual paro
el Future Automovillsta). Al envlo
de un tgiro por valtor' de $3.00 a la
orden de la HAVANA AUTOMOBI-
L1 SCHOOL. Morro 0. lo rectbiri
par orreo cert-ficado.

7j30-C-24"-53-31-lo%

LINCOLN 1941
Con ve0ntldura de cuero, pintura
flamante, el motor estA garant5za-
do, 0 revil6 todo en general. No
tiene qua gastarse un centavo en
dos a&ieo. SuB goma estAn nuevas.
$1,400. Verlo ea una oportunidad.
Le hace 10 Km. por gal6n.
3JOE M. ELIAS
CaUal 1 e 3 I17, equina HoapllaL
-W -H1460-53-


CON EL 50%
Ford], radio. . . 47
De Soto, cuero, radio 47
Pontiac, radio.- . .. 46
Buick Super, 4 Pta@. 46
Plymouth, radio .. 46
La Salle, my hburno .. 39
Lincoln Conlinrnlal. 46
GOMEZ.GARCIA
Infant 105, garaje.

UH.H.i4513.-7

BUICK 1940
'erfectast condicones, rpaneja- I
do par el dueSo, $1,600, sin in-
termodiario. Verlo: Dragones
108, preguntar poar Armando. I


FORD SEDAN 1942
Vest1dura de Nylon de paquete,
gomaahbuenan, motor 0. K. A3ep-
tam602 lo & jor alert3 razonable.
Vealf en:
"..)a.on
SAN LAZARO M o301.

030-H 333-53-7


LINCOLN SEDAN 1942
Vestiduro de cttero, 0on descansa
brazo, radio, gsoas nuevao, faro-
leb de nebllna. En perectro estadn
de funeionamiento y a precio do
liquldact6ldn. Vtalo n:
San Lazaro N" 308,
*nt01 a.llno T San Micola.t.
Tell. A-2135.Economic gamolina en Pus
repartoo. 50 kil6metros
imor gal6n. $700.
Carlos III N0 754.

UH.C-90-53.6

CAMION PANEL WILLYS
Motor IoUal que e .Terp.,r0 on Ica-
rrooerla ttpo 300,3060. 3y13eo-
n6mo, Ie-. t rater 9 10 0 0130010 3
mecnica en general 0n perfect
..tatdo..carrocerla nervada -v muy
tmpl3a,000 pre tanltn,m-enlo e0
muy econ963e.o 01,300
JOSe M. CLIAa
Calla IS N9 17, q-l".na Ho.pitl.
SE VENDE
Dodge 1947, n0evo. Infor-
meo: Palalino v Miriala.
Tief. 1-6933.

EUt-11-16241-53-7

s$1,900.00

Cami6n FORD
1946

dobl e fuerza, caetla de fa-
hrics, planrha de nnrpuua
y gomas 34 x 7. O R -
k"'TI-l.' A FORt'
Reloroain 837. 1.1611

'H-C.-12-


VENTAS
53 AUTOMOVILM T ACCESS.
REGALO PFOR SMEACA VUN FORD. U
caballo., particular en perfect con modl-
clone00, 0om. pintura y veastldura nuevas.
onform a: Carpnterita L.6pz e Ilosa, Con-
ch. y Aranso. H-1405-$-7
S STORAGE ~
3G:ard0u mhq u b o4.od. 0 0.y010.00
3o 33 y 22. Telooot r-0M
H-1304-53-3Abril
NASHR 2. AMTICULAIL VERT[DUILA
0900. g40 Km.06al0 003G 0 0nuev91.
Completaernet. rpara. Itorteoo: 10 de
Octubre 90 H-1416-53-6
AHORRE GASOLINE
Con un FLat Topolino fabrLcado en Ita-
lia, camJnas de 00 70 kttlometr por 5a-
06n. Pue4e verse n Manrtque 20. o 0n
la ealle Cuatro entre L3. y O.ce eon el
ediflieo Lobo. Telfono A-&3= 6 r-304.
C-1O-N-ll
;GANGA!
Particular vend* magnlrico dcu Lincoln
maro6n, aio 1047; con radio p 0trz ex-
tras. Verlo: Son Julio a 3 esqutoia a Zayu.
Marianao. H-I1ZI-53-7

PANEL CHEVROLET
Camlonclto cerrado del oain 1941.
muy bien cutdado, acabado de pin-
tar, 0omas muy bueno me'4knol-
camente garantizado.
io0i cM7 5LIAS
CaU 25 M9 17, relqutna RopltaL


NASH EMBASSADOR
Ultimo tipe. Super De luI. Con
radio.
A*.ABCON
Taloeio U-$W0.CHEVROLET 1946
PLYMOUTH 1947
DODGE 1946
Joa, M. ELias.
qalle 25 N. 17, ecquina
Hospital.
3014 30- 3.5 35-_......

BUICK 1947
Por embarcar vendor preeoo ea-
Iro nagro con Somas Uanda blan-
ca, oup1r, cuatro puertas, con ra-
dio, bota aguas y muchos otros
extras. V6alo en Alvarez Tailor.
Amitad, centre San Raael y San
M1gul.
H-1520-53-5
FORD 1938
De 4 puertas, vestidura de cuero,.
acabado de pLntar, el motor repa-
rado de nuevo. 9030. De 85 H P.
JOSE M. ELIAS
Calls 5 1 N 3 17, .quina HospitaL
H-1355-53-5

$1,200.00

MERCURY

1939 ,
4 puerta, baul, eitidura
de cuero, radio, gomas
nueval y pintura fibrica.
ANTIGUA FORD
Belascoain 857. U-1611


Su mejor negocio
FORD1948


lo tiene en emla raoa. Le
aaeguramos que es
FORMIDABLE

AceptaRmos u auto de uso
como parte do pago.
Damos facelidadeg.


4,0% ENTRADA
18 mesoe para pagar.

iAPRESURESE,
INFORMESE:

Picrk-Up Fargo . 1948
Ford 4 Ptas.. cuero. 1948
Chevrolet 4 Pias. 1947
Olldsmohile
Sedanllre .... 1947
Champion St.
4 puertlas. (Con. 1947
Stld.bhaker nuevo 1947
Packard Clipper. 1942
Buick Super 4.Ptas. 1941
Studebaker 4 Ptan. 1941
Buick Sptecial . . 1940


Ford 4 Pln . .
Plymoulh Can00t.0 .
Oldnmohilc Clpe. .
W'illym 4 Pla. .


1940
1940
1939
1939


0


ROQUE-ALBERTINI


JORRIN-CABALLERO
HI'MBOLDT.
entre Infanta 5 P.


VENTAS VENTAS .

53 AUTOMOVILES Y ACCES._ 56 MUEBLES T P NDAS
V00DO A LA PRIMERA OPERTA EAZO- VENDQ J. COMEDOR BIb. EO TU SAlX-
nable, camit6n G M C. de S tonlada. Sufo. Ver de 1 a 1M dl C. Varo-
00 p "r Leto 0iado de cct.ue6cl0n y flun- na. Nptuno $02 por Soldd.
lonam3lento. Informan: Auditor 230. C.- 65B-.a-044l
rro, de 12 a 2 y d 5 a 8 -1370-- .NDO JUEGO COMEDOR., .LVI0103
PLYMOUTH SEDAN 191 ple.as.. limpara de pie modema, Sabia-
d1 rtt tocna, piano. cua9lrc y moltoa. So-
Vendo en excelIntes condtelone iogenera- lament part9culre Inoorman t10440o
les, n0l automtr. o 1o 3 a pnb o r tr F-3274 par i. mariana H.-3-1--7
mro 0hic. t..- pr00o Podc- er .bo-
des. Hospllta y /Yu0b0oldt, pregun pr0 pr MAQU6N99 0NGE00. ovILLO CENTRAL.
Ayala. 1 .-1504-53.0 oendo 0never0 1t3 oretrgador. oene
_____-- -------------- --- nue'la y une 0 0 ulnl tl de ocribto Unidw-
Plymouth Special de Luxe 1946 ood. Ecobar 205. b.jo., proxlimo a vir-
VJd.o o camblo0 perf-It.s rondrllont0 39d0 0H-176-567
radio. fOrolri df nobtln, bu9a0h0vo3 0t3 EOCAPARAT.. r0iU1.A0 CAOBA DEI-
Par. veroSftmit 23 entire 00Ryo y An9los orotohi, p col.ar,00 00030 5000a0.
de 13 a. m. a 0 p Pr12o3 0 La ol t vale od .. TaM -
6H-J -53-7 0 b lfombr. 3t9l, toll pi Pnt5
RE VENDn, CHRAtLER DEL 41 CON GO -75.00c. ealle 2. N0 2U0. -3tr. A S.
real09ntev0 rad0o y t 8d0ra0 e. t r- -17i-5-4
30L colfdl -eonet. Inforoan enn 1 00e031. PBOrO" PARA PlRSONA DE 0Ua1 .
Mrtiano en St.. Emlil. entire Dolors" y re" 395 c me dor. .rt1lo 1frUnb,
San Indsleclo y po r el Telt"oono 4. do 9W06.091. deMP1 4*1o et ptll.
c ton 13 pleai. ,Incluyendo f3ia vitrtia de
CUA A FOBD 3t03 EN $790. 0 OOMAO rritles gr.bodo Yool po. Cotd 6 =.0.
nueva9 eumulador nuevo, tarea, pin- %e vend. peor roeducirmt, en 12.00. Vr-
lur .Y vestidtfr buen. 0mecknlc0 saran-o- lo:' en Lagueruls 39 0 3 (ba.)) qu
tirade. verla de 8 m. a. 0 p m. en 2 1 a Primer. Vibor.
y 23 Vedado. E. d cigaollna. Tolf r-7830 3H-lM9-3-9
30 -1401-53-7
~~~____~~______________ VENDO. POR EMBARCA. JUEGO
FORD DEL Sb BARATO M H.P. 2 PUR- cuarto. trtt me-' uo. c0oba6. a rt0-
ta., echo de Iat. Gooma n tcvas. mn- cularev. Calzada 35S, centre G y o. aparta-
tar oeabado de reparar,0 ptur0 y vesti- m nto 6. Vedado, Mar16n Elm. 0ra.. 4Bi-
durt nueva. Una grp-angA. No eharla- ker. H-151-'-7
lnoe. GaraJle Yara., 10 d Octubre 490.,
Pedro Mario a todas hora. 1-7432. JUEGO DE 0 ALA TAPIZADO EN CI .R
0H-i1-53- 6 bese. c on l0ore1 role. muy bonlt y
VEND modern-o-living ttt 0 do .w poedo.
VENDO CAMION FORD 3. )900.-0; 0 lartlts Gonzlez 21, bl)os, esqulMs a
Bulckl3a. 4 puerti. 01.00, 0ames ca- Neptuno. C-l31-B6-7
ia nu0v. PPar colarlos: !10 el puente Al-
c0y. 0ara0e 'Miami". Amador tintlorm: LIVIN GROOM, TNOO DOS COLOR BOE-
X-1506. l-100l-53-8 I0, 0 p 03i, sof0 y dost but6C-0 lqu-
ds. Lo doay $200.00. miotad d. au preJ.
CADILLAC 1040, FLEETWOOD. COMPLE- mile 00. enre 93. 7y5a. avoorud., V0.10
tam0te n.o-, 'radio.. inten10aut0m0it- call. p0r 78. Miramar.
ca. b0la 0ua, radio., ante0 automaticas, C-2-sa-7
band, blanes, etc. Tome ocarro amblo
Iuei.o: U-435. H-1731-53-6 3 VNDLF POR EMBARCAR, UN PAR
deostootosrlv r.tavaneo de espojo;p 0 p-
DODGK 19107. CONVERTIBLEr 6ADIO. t, de corn. d atiln lfranc+.d color tor-
vestldura Nylon, band bJ6anca0. 3.0 k6l6- quesa. I j1uego de t,. plateado; I cap*
metro&'.Puode verve: BasarreteNY2 O5. Te-o de poI. 9--+ blanc; I reps do pill d,
ltono: U-4350. Tomo carro camblo, mono. 1 juego de golf. par aet-or., pu'r-
H-1730-53-. ca Wilson. Tambtn h porcelain Ollfna. Ver-
1. en I-0 mo-s...I oolarcooto. Calls 07.
eontr E y r, edllcio Plam, apartamonto
PANEL FARGO 1947 33,. v..ddo.. X-310-I-7
V rENDO UBGtiN.TE. PeR EaDUCIKn.d
Vend. Panel Fargo 1541. casto-- 0n0 eO-r.GENITE, FOR SEDUCaENE.
odadet tde o odo. A |0t-1 la nnf o d3 0 cadoba. otra 0 amaltada, Galano
cilddo do pa005 ll, allo0., a tod06 heri..
JOSE M. ALVAREZ 0 1-10 P 00C0-
KVENDS PnEC5OJUEGOS ALA., BE
Hospital s-A-. U-So3. double reila. color eaob. BRnaclmlBsto
apeSol. Verlo: Paul* 31D, hotel Martl.
U-e-137- -7 H-1739-0-T
.O1JUEGO9 CUAKTO, r8E0 CUORPO. $114.
ltamblt ot0oa 30yor prtclo. Comsdorats
blancos. llilnroom .casl rgalaldos. Caml-
DESDE $650 A $915 peraonole 15. Ah6rre $10ID or
iPae a verlos. nunca plerdc Facilladia
3.pSaoa00ree 93abr.cantesBernao.o 193, 0.-
do camso ports. 0-1007-904
FORD, STUDEBAKER, UG. NTE..EACO. ""O w
Ingle, como nuevo, $175.00. Nevwaa ehi-
ca, Es cap rate an o varie obe LrVIN
PUDVVI ~ ~~ NY1'DII~ 456 entree 19 J, 21 Klditi Aro..
CHRYSLER y BUICK 10. V..a.do..... -17
At.tVerado. gu v ir *t' 'a"'g-
I POR DKJAR RELACIONEg. naY XIX
Todo. en buenah condiciones,. mue i.bli n ._ r 000 30 99] 0000z0a:
19050,090130o. 00la. omm~odo, llotoorooom.
motor chl3o oma0 ea l nuev0a. ollono portal. E zI'.v 38. CHUto i ema-
S. dan facldade de pageo. 0e nandna.+ H-170-60-7
tom. carro en camblo. Calzada y VENDO JUEGO CUARTO, CAOBA, CO-
A, Vedmdo. Garage. blor ear0. ca1 nuevo. 0 pl0e-. tres =-
po. pats corr.a Jdu, puerta dl e4ent7eao -
1 q9ad0..9,0t9rd00 -fioa. Garslo 00055, be-
tH.-H- 758-53-7 Jos, 0call equlna Salud.
X-1761-56-7
UORGENTI1IMO. VVNDO CUAJTO CAO-
VENDO be, 185t; otro. con chllorrober. 3:I U-
PACKARD DEL ASO 1942 3n3..nrm-J..d .... 0.... e0b0l0
Vtalo. S. Lzaro 5862, Escobar, Lealtad.
7 pasajeros, 5 somas nue\vag, slem- H-17.51-59-7
pre particular. Verl. 3Call3 G N30
31. q'uiena a 13 aigoa fertls, as- GRAN OPORT'NIDAD prO R MBARCAA
petialparsturismo. le0 1ed0 1 Juetgodooa-I. IJu gode
rotedor. y 0rim0 pieces 90lt3. Verse de
2 0 .. ... 00o't.Sen nJ-No. 003 hoo.....
-5C-ll3- 30.090Jos* y Oquendo.
Pnt 6 o .0 i 1 sE VXNDJ.EN MAQ INAA DR CORER iW.
Pontiac 6 Cilindros 1941, qcr. d. paquete. baratal. Reaolb NQ Ii,
entre San 0 icoli ;r Ant6n Beclo. Ine9r.
tp tiodt 4 pueo t. ev.tdura =e moan d 2I t 5. Jo_# Vat. H-1411-56-7
cap-1J.S.' .0Royal. p0ntura'. dow 0 oVo NOd. oU aO CUASTuO I.PIO
tonos, .m3 r I manepjad por su room. 1Todo co0ple0tament nuvo. Pr
toftos.. Pto'm rlo sooJodoP00t09lelo.mbarcar. 3. Beona'rdlo 370. Apto. S. S.
duoiho. Para vrtoo' Jtrdfn AntIlla. 0-ouore 30-1690-09S-
frente al Nuevo Stadium del Ca-Su______________ H-14-7
Tr6. TeolOolos M-4785 y A-687. JUEGO DE SALA. ESTILO LUIS XV T
Sjuego de comedor, ot.ao RenaanierlnW,
U-H-172-M-0 todo en muy buen e0atdo. Pueden vera0
dopus de ]as 2 p m Cale 14 N 333Bn-
tre 17 y 1, Vedado. H-1471-5-l
PARTICULAR VENDE 47==
Dode .1940, ..N. pertecta con- TVI
diol6n, rad0o, goma0 m.aglfn as,
1.200. Valo Lincoln Hotel. Mr- I G ROOM
COs). Salgo Miam i sAbado. Vendo drectament particular tjM-
so lving-rnom, superlativarnente Un-
q tie A o. Cot $o0. Lo day p or la I-
tad. SAL|ID N-167, BAJOA. ENTS
H-I0-53-5 MANRIQU T CAMPANAIJO.

PICK-UP FARGO 1947 MA IA C
Vendo ....k ........ !.... MAQUINA COSER
nueo. 0Corn eto de todo l tAop0ts
factllid ad e ^Pago V. do. m aqulna eo.- 2 r1.S e -
lsonItdulde o p950 09001. P4t09ela,
JOSE M. ALVAREZ mtentl c... prnde. GrosdM a.
Hospllal 53-A. U3003. RA,) m B"RE MANIQUXE T CAM-
I VANAaIO.
----------- ng-fi t-. -i!--------------


54 MAQUINARIAS
SE VENDE. 0TNO9 MOTORED DE 10-5 y
3 HP. trlfki3 ot y do do 1 6 HP. menIroRi-
0os de bt0e0a0 marcas y nuevnt0 Infor-
man B0-725a H- 1M46-54-7
|I0PBE0 a: 01VEND O MAQVINA ROTA-
ci6n "HO.E", 34 pulled. prepared. pa-
r. 1mpritr y troquIlar. $000 GMutnottn
"Raaoe",oe'.07 ulg0das para mano.y mo-
400, C r .-roden ertn SanAn-o l
4W0, Cerro de 6 a 7 p m Sehor Herr~r,
M-1469-54-7
OE VENDE I'NA MAQUINA DE DORLA.
dIt10o de 10 031 r 1de l-tep dn, 0c600.
Aramb60u0 N'05 entire Z00J3 Z ..n Jo.-
0. H0-10036-54-10
8E VENDE t'NA PrRESA NIAGARA N9 1'
t0.a aChaflanador.3 americana. Una taru-
090000mben Un06901 Osoopolootamerioca.
Un alternator Fair6nk Morse,. 15 C. U A.
00p0 0es0 molnote to 10n s ,I '4
former ZeqfTrA 3300. Crrot p---e .:' roP s
Roqued0 do 2 0 de a 00oh0
H-ITB7..14-0

FtMIGADORA |
Marea Messinger. conImotor.pro-
pi: pars ruo mrenare,, practia-
men's nueva lnforman A-205,3 y
F-3533


MOTORS
DIESEL


HERCULES
UN BROOK CSPAR AYrEGA
n DLATA
PAR U 808 0 r
OMNIBUS
CAMIONES
LOCOMUTORAS
CARROTS DE LINEA
ESTACIONARIO
PLANTS ELECTRICAL
MARINOS
-MOT o2s 5 ID OAOLONA
DVeda 3 a a40 x .
ALMAGRO MOTOR COMPANY
Avtnida Meocal 908.
HABANA


I P O H-I4.3E.4M-5

IMPRESORES. GANGA -


MUEBLES Y RADIOS
A plans. Cotmpre *hbo& y 70
o ando naaca 6i00 0eto. 0Radio&, re-
riJgeradores. uegos 0all. S uarto, e-
tmedor, flgnes. pleas u.tlts. Trato
direclo. 8AL3D NN I07. BAJO. SEN.
TRE MANRIQ[UE Y CAMPANA.AIO


FRIGIDAIRE NUEVO
Vendo "frigldatr". do paquet0, g
00es. Grotl o C-0--onsrve s- It-
menoos en buen estleado. Trat 3l-rec-
to. SALUD N 1l7. 0 AJOS. 0NT30
MANRIOUE Y CAMPANARIO.


TABURETES5
Los precios m0 bajos. Taimbitn
00esa de dotlo 9 00t0c310nt0 he-
chas S1lon90 portal Tra o directo:
SAL6 D N- 117, BAJO, EN030t
MANIQl'E T CWaPANAUO.GANGA
03 00
Juego ttarto Carters. eoqUetS.
d.. "".. nbhe, e%,aParte ire~s
euerpo% con tres 0 sp00 Po J ueo
;. ". rsrttdo.rts mes noch.
butaca, chiforrober
Tell. B-5563.LIVING ROOM


IA-. nni 10. bA jost. Tetorn-
Pt !arr ")t n eo. taplzado on @I
rd~tm. n- r n o or ae
M 6 82 4 1


NEVERAS T REFRIGERADORES
PO1R EMRCARA.9 VENDO 0EFRIGE0A-
dor Phblo. p0. ome03 .n0,o; 39000
0ee60 re0, eurpo de 7,d pie-s, o0.--08-
Si30mmons0 Tenerif No 1N4 3. apa0amen-
10 N 1. bajos H_-1718-NR-7
VENDO r.EFRIG 1RADOR WE1ST1I9GHOI:'-
0e. do euat-o pils cast nuevo. poco uwo0
,. rega0o0 e i$1ln 00 V'alo. en Manr01que
10 032., taret Petra.
H- 1719-NS3-3
BE VENDE IUN REFGE0LkADOR0 DE PO"-
e, tIan,* de 5 P aboHdo de epararon
0000to" nuevn. un0n 0p--co 5o7W. 14 d-bttt
316 3H-1432-N7R-


4


........ . ,..., ~7 UTILES DE OFICINA
roo3 ...., c.o: *o -,,- -r


H314581.
03 0 32 ...;.r o ..... .. ... .... ..... ,
03... IC .' .. ',,
U + ,,J l$ m .


I


.+
77 6


;7~.77


f


I VEN`AS
61 UTILES M OFICINA
VENDO Z CONTADORAS
lUrge vent& de una contadora Naclonal
can eint y ticket, marca $ 6 99, en $3,6
y otr0 moderna, mare a $1.90en $190. co-
mo ltlev7 ., Un regalo San Rafael 457 ba-
Joe entire. Campanarlo y Lealtad.
S7H-i765g-57-8
MUEBLES OFICINA
V36 do. bur6, librero,337 7 la7 lr7to.la y 7 -
)Ulax. Tambtdn cala caudale hltero, chica,'
,tt7o 6 mueblel, Salud 167, bajos, entre
M=mrlqu. y Campanario.
17-1577-57-6

GR AN.-
OPORTUNIDAD
De miquinas de sumar y
esicribir, archives, cajas
caudales, tarjeteros, Kar-
dex, armarios de acero y
de caoba, asi como un
gran surtldo de tiles pa-
ra Oficina.

"LA CASAGONZALEZ"
Compostel 205, *sq. O-Reilly.
Telifonoa M-8638 y M-8081.
H-1452-57-5

TARJETEROS KARDEX
DeC diAtintos 4nodelos
(Sobrantes le guerra)
PRACTICAMENTE
NUEVOS
SO % MENOS
de su precio uaual.
APROVECHE
esta exceptional oferta.
BOLSA DE MUEBLES DE
OFICINA
O'Reilly N" 409.
Frenle'a La Metropolitana.
.-A-7743.. A-7744.


VENTAS
MATERIALES DE CONST.
CEMENTO AMERICAN
$2.00 SACO
Encerados cualquier
media.
LA GUARDIA
Cuba364. Tem63ono A-2391.
______________ Ull-C-67-MO-31

CEMENTO GRIS
AMERICANO

CEMENTO BLANCO
AZULEJOS
Pap6l673 .6t.cho 6orr6ent6 do 46
llbra3. PRpel d PlZLrra d3 II It-
MateralioI do coustmccL61L
Zfetos Zm~ltarloz.

FMretera SAN IGNACIO
SAM XOACI0 300
outs. 0mn667 r To 36.3666 y.
Tlli63 olLo6 A-70&.
XAZAXA
L9UH-C-66-MC-5


CEMENT

GRIS Y

BLANCO
Partidag de 200 Pacosi.
Cargado en el muelle.
PRECIO ESPECIAL
COMPANIA IMPORIADORA
SOBRIN

PENON No. 61

TELEFONDS: 16116
: 1-6416


V E, NTAS
MATERIALES DE CONSI.
Y EFECTOS SANITARIOS


En Existencia
CABILLAS corru73di.
CEMENTO -mertcano
Madera6 Lm7 sa77 6 Ply-Wood)
Maderns naclonales y extranjera"
Pilotes. atravesaftes.
Jose Fernndez e Hijoa,
S. L.,
Cristina y Avc. Arroyo.
Tel6fs. M-7220. M-7692.
7777067 MC6.6..6

PARA QIITAR
SALIDEROS DE
AGUA DE
PAREDFS
TA NQ UES
TUBOS
USE

"CEMENTO

QUICK-SET"
DISTRIBUIDORES

MORA-ONA COMPANY
S. A.
San Nicolas N7 105
^^^^^^^^^C-13-MC-5DORTA Y CiA.
Cristina 433

Telif. A-4880.,abana


ARMARIOS DE ACERO U-C 93-MC-7 ACABAMOS DE RECIBIR
(Sobrantes de guerra). CEMENTO UN GRAN S11RTIDO DE
Mda haralos que de madera A E IA APARATOS SANITARIOS
Pa ra ni.liple, umos AMERICAN
$28.00 nGRIS Y BLANCO
DESDE $28.00 Ma.erial.es
de conIruccion. INODOROS
Aproveche esta nmagnifica C
oportunidad. CAP6 Y LOPEZ ACOPLAD OS
BOLSA DE MUEBLES DE Avenida Menocal No. 551.
BOLSA DE MiUEBLES DE
oFcINA 1-4450. LAVABOS Y BIDES
O'Reilly N" 409. UH-H-7107-MC*
A.7743. A-7744.
AC7743.E-A7744. T Cabillas corrugadas'

H- -'1754-57- 5M u de %
59 RADIOS Y APARATOS GRIS Y BLANCO
ELECTRICOS A II A Cabillas corrugadas
VE NDO DOn RADIOS R.C+.A.- UNO NVK-
v77; otro. de uod, e ee bobl6,77 bi- de /V2
tros. D07o,.78 6 77 etr 5 7.Y 5, sr
I --, CORRUGADA5 DE
60 INSTRUMENTos-MUSICA ug. 5 pl pulg. Cabillas corrugadas
336o777677 7470.S3-776S00 (Desde 25 a 40 pios) tde %L
7x v 77EN7E VN PIANO. LAQ7.EADO. EX 'ALAMBRES LISOS
.gniflcas condlclone. Prop7it para es7 -
-tudio. 767,,7a7 77t7 7 3 6 7777, Ns. 9, 0, 12. 14, 16, 22?y- 4- Y- c I d
Tel. F-3274 por ]amanana..-........ Y cabillas isas de ^
8I ALQUILA TIN PIANO I3ROPIO I-ARA DE PUAS
co7E77o. 7 .Inforan en 07po 7 N9 I0. Gu.- GALVANIZADO
nabscoa. lTeltln. X .-1937. 7,-, 7s-7 GUERRA PINTADO
PIN140 3,4 COL.A. M7C67 77TNER ... 0.. ALUMINIO,
,.m... -..... 0P76'. 10.0,o. o9 PUNTLLS Juegos de afiano en
25,. ,7ts trAy a.PUNTILLAS
......'... Ipulg. I 12 pulg. 2 pulgs. Colores completos:
DE A IMALE 2 i'2 pulgs. 3 pulgs. 4 pulgi.
61 DE ANIMALES 5 pulgs. 6 pulgs.Al,
V7N DO DoS 77RR7TO7 PoL36 AS,,76.L TUBERIAS H1ERRO NEGRO
0t6 7 e, 2un7. rs.6 77 7er- de. 67 t7
D, 6 Priet:. 24 -1-, 3n y 7. v3d. do D, D e 5 pulgs. 6 pulgs. 8 pulgs. Rosario;
2 .7 -1430- l7'
1 GANGA! TUBERIA DE COBRE Verder v
P.7.cNu G v 7. 6777. 7 67 7 lRigeida 3:8 pulg. 1 2 pulg. 3 4 "go
euart. 3Verloen san 3n3-q-,"a pulg. N gro.
zly"m. Marlianao. H- 1621-61-7
.n follos 3 8 pulg. 1 2 pulg.
376p7777677 d,766.. ....6pro'..7 3A4 pulg.
.' .....7,. .... ...7 ..-..... 7*in0 -CUA RADOS A
v'.. H-t_._--7 De 12 pulg. 5 8 pulg. 78 puig.
PERRITOS PEKINESES CORCHO EN PLANCHAS DORT A Y CIA.
1o, mo s a.PreM'ad'd" n
6I76X6p77 3t6n Intern, n 773 e77 en. pPa-0x2x36 pulgs.
nlagu11 1-51107 2xl2x36 pulgs. iri .
n^,,e, ........... 2x12x36 puip. Cristina 433 I
CACHORROS POLIiAS- CABLE DE ACERO
P776tor736 Al77 n,77 d-7 n.7..7. P.d06 3 8 pulg. 1 2 pulg. 5 8 pulg.
7 6 7....... .... .... .. 3 4 pug. 7 8 6pulg.. Teif. A.4880. Habana
gjxtrmd AKC. P10recto $to,2-4 NI 97 %1]- 34p l. u
GRAPAS
Brillantes y Galvanizada. 10H -C-- mC
PAJA.ROS 12x16 pul,. 1x9 pulgs.
~rt llr1d1 I 4 x 9 pulgh. r a Ch.
66.67d57 5776 76 774777 7 1 TEJIDO GALLINERO .fl
n6l. r 7.u7t( tP 1x36 pulg%. 1x48 pulgs. 2x36 L E i t c a
pulg'. 2x48 pulgs. 2x72 pulg. T ,ia, corrugada de aluminio
-' u ,t,...f TEJIDO COCHINO 6, 8 y 10 pies de largo por 26
C-N- RO- De 2b y 32 pulg ncho pulgada de ancho."
A7R7S N 14 7 2 7 Vig de herro stan dard e 5"
776776l7.7r7,.r7lp.l."CHA7S H. N. con 17 7 peso de 10 ) hbr7a por
pm- p, ,la. cn% r n.n Nn, 14. 1 8 pulg. 316 pu pe y 40 pes de lag.
"rL CARDENAL" | 4 pulg. 5 16 pulg. 38 pulg. Paprl de techo. negro y pi-
Zulul7 76 0. 12 pulg. 34 pulg. rarra.
METAL DESPLEGABLE 6 (}'1apa 3dc" }Herro d e 1I'8*.
-- I 2 pulg. 34 pulg. 1 i 2 ulg. 3 16" y 14" .
:()NEJ4S (D, 4x8 pies) 3'bl.. d6e 6c7ro .Plow Steel7 .
77 3 jv de776 PAPEL DE TECHO 6xl9. de 38", 3'2". 5'8"
D9377p7.......... 33677,. ..77777 5 7 ? 7 36777i
r) ue ra AZfeh'tt .Jell" ', y 3 4".
7i76. ,-h 77.77... 7, P1 3T P Tarr y ner Alambre de cobre despudo. cii-
"EL CA6DENAL" AZULEJOS BLANCOS 7mero 4. 6 y 8. -
7u7.76 s77. Y en colo6, AIambre de cob~re, lorro d go-
63pui-igC,6pot 6 pu7gi ins m.,No. 8
M.E CN COMPA1I4A IMPORTADORA Cabillas lisas de W" y :'.
SMATERIALES DCONST. I SOBRIN, S. A.- ZALDO Y IARTINEZ, S. A.
YEFECTOS SANITARiOS ecdrsN.2
PERN 3o.Mer.6 PERONcder No. 24
67..6 ,,'. .776 77 ..7 7 7 3- TELEFONOS: 1-6116 1-6416
,,r ... ..7 .. t767... 67. 776.h. I_ Tdlafonoi; A-9360. A.77S4
A ll 3 t7t667 7 lr 6777677 r p77C.1-IC-.6 .737C C 76-0-7776


VENTAS DINERO HIPOTECA ALIQUELERES ALQUILERES ,. ALQUILERES
-M1ATERIALES DE CONST. 64 OFERTAS 82 APARTAMENTOS 84 HABITACIONES j94 LAWTON BATISTA
Y EFECTOS SANITARIOS 1,- 1f A A P TA M TTO L AOsA HAlIT.HO7N FRI1A AO A.. XA-. I AMA O 7 A1 I.AWAi ONI (ON 0 TrAN-
VENDO DIVISION. MADERAN T'{RI6 TA- 7 Ur ILIIflUdur d. l 6 mrto6 b7lto 7 o enl7tr7 7o77 Ir, "...r7ld7 r 24 !r, 2 V V II t .In J
I 6ls ra P-1-1. S I 77t773d. p,,p..7o t77,. 7n77t677d7e7 A At 763 an.e 2 Depr,7 etr C 7 77 nB 'tL a r e a 7 7. 1 6 7
I.., entre M-nrque 5 Ca p~ran. -ytde nnod. V ne Tlfn A714 H1624 f14113 84 6 [If T 7517 M
11-1573 77St........7 6 e 7. p to.3 b H 7 h.7re T 7A-A 37 212
______________________ ____ 7977777 ......4%.1-0 A55.MU-4 10167 Z17 5 NAVES LOCALES 97 GUANABACOA REGLA
-12 -4 feel 87,4 e1, balrelf in cIIE pr. ,
62 O E T O S V A R O'S... .. 7 . ..... . . b.6. 7' ......----, Y C A SA B L A N C A
62 OBJETOS VARIO P .A Ill 1J"I tDp ..... '0 A. . V, I OT 1- 1 ;' I M; 1 0"1.0
., ......... ,o PARA LAS DAMAS_ a-,_,..., All .. ..12ll
Irg N D 0 CORRAL PARA N 1 S 0 }it 11 n i ll I.... ,,,-V Nl1,4| 11 4'A If k & NIt V A. C. -
.p-O d t nln t... .....d d. f t- r In--- 27a ',:+ + ;+ ,+),
,Mo ... d.- ... r,,. .. 70 INTERES PARA LAS DAMAS ^ H r RA 3N0T ^" --, ... .. ;r.. / ..... 17:7 7 7 ".. 7VA,,,1 7 r
C,7 .. 79 .7 ,, .7 s 7 7....... ...... 7 ,7, if dili,'llo ... ...... .. . 7 7 r l 3*ji 7-11, 7'7 7l i, l'1.. ... A.. ..
737 .S" Tldt fa'y +t Ol'-'T . b- -n b" IA.7,7 A5,'. -747 47 ir,(,, 77j-h 7
L_ __......E -s-A .7r 1A7 I7L3 | 7E: .v76 A 3 A 3..... ..1. .. E 1d, 6API d........ 7 '. .--. p7, ''--- 98 ALQUILERES VARIO5
HE VENDX E COCNA GAS N .V ^ D E AVAY itI r la a0., n., n C. | lWary It 7 it 31 21.
l nr t d o bar& to P Tn.r 11 '..,',: , "n ,: ,; -
,,,! L. 3y 7.6 o 1.. ..1 ........ "r7 .. ..... ... d ,, j ., '., .. ..... .d "I' 7RARl
H-1508-77-3 77777 7N 7AN'7' N 'oind)ADO .rm.7. l7,7t7 .pa t 'rtRnt .
||P7OVk7 k | O ,O7A D 7PARA Il - ___-1 *7-6 7'' 777o-6-.s e-*7 77-' V g ,3-667777 4777. d Ec (I 7t-rIad 7 l .zr~ I.d .7Ii m 777.,a7'' [7,7ti7'r' r ;.77 .
n ,a ... ...6n Or hil.... y .. .. he de I 1",I I t+M I.t:.... |, 1.1,I I (t x ,rf... lJ . ..g d...1 o B iuric a lr ,Ht+.r< i r v .. .. ,;r .
no -I. T mlkn n. I alI n 1,trl r" rII" r n PI r e M t- l.la1 'm.nn '1^'4 '-'"T--1.2-
horn1111. ToPb,7o AR AAto ono 7 7 3 7.o.7 1,7 7. ^ od ar lnfornden, a, .a.... 7.'" -
h. illaI Td n-- ba r T el -.'.6 I l 7?o a, Mi -ra co,.en in 1A 5-72I7 I N 85-6 p '" , -"
F792E.HO167 7S .................. ............0 ..........J
BE VFNDEN IN MEorA, .76 CAOBA PA- randL. 7 h... .. I b 7 7J7d.7 7b7. d A 7I7 i p .i 537 03 0M .
^ r6esta n tso r. 1 724 bastidoede[ cl77osets, ad l pe c I .,,..plat. l 96 OFICINAS
hi7ra vil 77egn 7p7tr. 470"73I777 7777627 NO730777 n-.3F6y7P6 II-
7i6i r13 -4 77 Extirpaci6n radical de v'el s Is d ra d, .e7 o 0 .. r. 2- '3,P " 7-. OFrI! U7 7' l l A ,7,h*ro ~ s \eia *nus~ 410*' o m lsm 0n B-a lileriorn deio Mi AI ,3 11m "-- 10- r
COMP ESOR S D A1R ELDV E MSA _If -- 1-15^18- 7 CEDOO. MAL IND:":'oN" I^ "I I'7.
okn.___ e ___ __ena toni"""* _____________,76774707D7t763N 0.7
66_ 77 3133 U77A 604 UI ^ 0 LAVAR do la cara, rhuslos, sens, etc. Iuila 1 .. ** c l.A d e ri mtr| .. ...... r'l
3e7.t 6e 7muy 7r7 ...... y.. .... ...rt. t ,.t.. I SE SOL CITA N
d iglo l3 ,y3 N t a erla, ahra d Srupir b rsan l, ,. a n"-omdoF habit a.-n .rI H' 1 ,^
r677. 7 Ateld Ni Bo. 307.entr30y zado. Srta. Zavas Bazbn; N, NQ Rara7.e, 3776, 677 27.67 1 n 7, n A 7766.777._
--7 67 7 B-4595. -516 7 7 408 c77677256nte a91 ppreonar A.^ .. ALAn As" 99 SOLICITUD DE ALQUILERES
H-I AS P R 408. Apartamend to 205. Tel 2ono 77777 6 co-n7 e- c s 6616 7 ,,73,.7t n ,,, 6 1-4-84-1
U -5 5 0 9 1 -1 3 6 8 70 -1 3A b ril ^-) w rr 7 tk,6 r o (7, 7 6 7 7 .t 6 7T 7.T 7 A. k 7777L7 .7 6 7r6 6
7.767777 777777777767 776 7 .. l ve Denln l,.76 I ... ',, 7, 7.,. 6777
VEH TA A~ u .... .... ...... ....7 . .... ,767 7.7.7.6.. 7.7........... .... ..... .7.... 7, .. 6......... .............
773i TT.,77-77.erh. p7 -6.37 5 c7 7ll .O7S7A77ll In In7I 6I %I p_=7777 7 7 17DA 76 MA
VENTANAS E 777377737 DEWl_ 77777 7]7 77777i7 l 6I 7
MNLA ELEGANT .S. ALQUILA UN APTO. EN ` [ A
ALUMI77TW O LI y N ll n r l a r /7o... T ...........N . .
co ERyS. M sa, I me-O F l NA -- ..... .7
S* y odor, portal. 3 c c artus, '2 bahAos, OF IC IA S ..,a PICTO. 6. ... 7 636,6
"l u m b ,' lg uila 7 closets, cuar to de criados co n 7.7....... .............. .......... ......
sus ser 1777o .rl bnlrasin C 7ii 3 as 5. 30 11 1 1 -1AI

---SUS-.I ^ r P ''I I' r. -- : |at'ate+ __._ ..r. "n^1 "1 ,,1 |r.^ ed'i.'10 t od oo1 ... ,,+, ... H.... -H". M -II-
man i Sl r smo 7 -473 exteriores, arios H77766 3.0 AL N

R3 VELD ;E MISA I A ) I1 A 9 ... . .. .. ....
sobretanque, 4 arca CNIAENERAI. A(UIRRE MA \ ., ,,r7
O' rln, N De rhantlitly, .franceses, rer'- H lore N-7
O'Brien. 04 7- h 7taulayre $6 3 79 s6 Dos cuadrasCalz;. .1- -'- I Numeroas e 77 p r es Ia P .3
Equipos cornpriesor di e aSre l. 7ul7 bordado,.1 rltn Onu lt- aparamentos acabados de cons- tienen ins ficinas en
fie Liuno y dos cilindro Con ... . truir, odos vista 2 a la calle: t i ede cite edificio. x --- ---I-----JPA roa-.-- t
p i s l o l a y m a n u e n. . -.. . a E rEr s a l a c o m e d o r d o s h a b i t a cr o n r S e. n ... . .
DN Brown -J closets, bao, . cia v araj, PA A i A D M .. .. ... .
V~~~1 le-nlenL" 6l'sp. ,'i nicamente a personas es tric- 1"1 _1r1, 1 YIN.s ll o~lr +
63__ SOLICI DESn '.777 3 77777 0 73. f 072:- PA LA C IO A hJ)A M A 63 : '
PISTOLAS PARA PINTAR D ntr7d.63 t,.hend7 ye76 07- ta moralidad con0 referenrclas:7 13 77... ... ......7 .7ll7 O3
Shelburne. o . ... Llaves en la mlsma. lnco-mes- INA 6 A b | 7 1 3767.77'7- .NORA0.. l 1.92.D14 EA-7
ACargura 205. T o lonoo A-t 92} l.n ti -lt l DW rMANOPrA
....... ................ L ........ ...................
PINTURAS: TIRAS 8BORADAS ,___l'.__r,_____'j-__as_________ ________
________________________ 6377 766777777737H776 1373-103-76.
Aluninto 7Istr767 ar6 7rl 6can7still67 6 0 ALQ LO0F R 6ISCO SOCIO PARA APARO 7 -
27MI 766. 6.7to. 6-3 C 3on 6773.de 77g,.in, T -. .- 77- 7 6PARA 6I 737735.A7O
Cromo n7a Entredl6es de p6AC6i 0 25 bren. dt .6...066667 27-h_757d,7 .6 6eda7d6 r6 ur37 ba7 espI6 .l7 7 n6 del7 7 i6i7i, b/n-
SDorado Tiras pL ra .ayas "Balle- C7bn re, rencl.. Ba7arrale210 baJoslL C L de 6 a3 5 .. ) 'I'"t'n *f....
rina 0 4 ,0 una cuadra de In fantA. .S Iq llll h n fl.r a r -I .I -leta 1 p-0 COC N ParA -t.1. dOC1NE2 RO4S- I
__ H lfl0 L -/ r~tr .I.rA "103. b&),. ritle Pas yA. V.-
d DE LAMP AR IA Y d ,.. 'rdnai -n1 1'1103A 92 7 y1 d--All i-. U3.103
iLAMPARAS:06666.ur7l3lt3d'o n do 3ll3o3In- APARTAMENTO ,,777, 777776 In77 l77f7i6me Ma ,- 7. rP7'|TA',.3'34Y^ I
Incandescentes 66666 l77- I. -6 T r1 66n 7 a 67plt.. 6776o t 6r r ci7 a 6776 r l7 k M3422 IP.1, 67W,77 n7ts77n7'7777 06676r N 7777777s6 6 I7777 7ral ..^i7-
Fl|oreseentes > I 6 7m p 71n7 to y enrl77 l 7 d7 p nldl nl C rl or .Ho3 7 r Ire79194-7103-8


77mo 6ier par 77567 7737677677 4-7775 776 777 ______ -.----. -4:"^,//'.rt;'"r*^,'u,.",';, *I B-M
L A E....NT E A- 41 Iv . .. ... ... .. H
77-77777 36 6 013 63 7377 7 l 603.373"70 127ad73IVN67 A,7 NA666767y767777.7677 l. nm a ri. de8 1 d 6.6, 77777--77.6776..'377 "."'i"',7""'' - 67776 'M77776.
s. UI[*_ A Q I E E ^ ^ A^ ^ ". '..""' -< "J '' ; .-" '"+ SOI~lnl .lC2ITO 'Sltr "Ia. .... A ,i^A N 'CA=
6INTERNASg CAS: DEp 6,MPANARI1 215 7 7 HABANA (S7 .. .lil 7 Cal --- 776 6' .0 anos. 1 3 7N67l7
Drunit y 7dos pilas.fLA.7A7 67- q 166D 3 p. .,,
Extenso surtido. Se 77776 76p 67r7677 a 6777677777 74777.7l7 7ILA I 677s .N.LVA. P NTO1 3-
______ N eptun--o y .guila. p r7plo pal6 77l- 7 n, el 7 77 .7e- 6 7 ba- p-l7 7 7d e goM [ 73,It. I-6. 776I 7\ \ II I7N6e.i 7776 7 l7a6763 paN AalVI
VENTILADORES: 77J.,77 ompues7to.7 de 77 __77,_edr 777-77 5 7. 3'37777... 1 776 n 3'I t' 7 7.6*7 7 76, 6 777 h 6 6737 ra ti7E 7
dos ban+lUoo' ift, In.[Jll y 11l hl i ll Ine. A-8192, de R z 2 'I 11 I,,8.tl llq~e e uel
fle Iodas cases. C-136-70-5 servtt7to de cl7ad7 6 7nforn6ese7 n- _ff.dd e Vd, 77. d 777777776n7el76 6eru7-
rar rgado. HE ; r 'I" (' + 90 M '^iANA, RCON ,ALA 1. I 't. -l-to -llxS R 1931
RI-z ENSERANZAS 77 5,, .,2, .. .... ., .. ......N3.A ,2n .... a 7777, _...... .3.3... 6 A 5.A.6A .


BAKC_______________________ DE,377737 77677~iN Y________ ""' ~ iiO \ a n ~ ~ r : Ii -^ .7, .... 776777 '"' 7 i7 7766777 77,63777..67763. 776 776-66
TREMOLEDA Y HNO -- k i .S.II Q S t ; (,I ||IT\n ...nFd. l dlA P Ir A t
de $30 ,>t n, 777.7 6 ,ANSION M AIN, 6 7 77 71, 7 Orh!7 67"7V,7f76l6d 7 r7-7 7-6 r-.
TSon20. 7 PROFESORAS PROFESORES APAIRTAMFENTO ,no67-r.37
6 ArroyoJ 20876. 6777-- D7.. .. 57.T "5 7 7.. ....7...J OB.......

" A p ura d o. 14 14, 81 N1 1XC 1 AVATRI N RAl A T mr, l"" e" "" 1 n' ----, ". .'.* to^ ..^ ., d,1 11-312
AI.lrpdo 1414. 6 6... a d cl67es6.7I67 77660773777 V, d F16 63 6,6 e 7qu76 7 29..Guarda-m uew776767q777777676bl6s. 7.3,
77l6.. UP-453. d. 6d.. 7-n 7. 66 d6 I6 997, haLI7 7 2 7 6i7t7A clone7,6l7-6 ROLIA0 7ITO 77II 3CII7 BL ,ANCA COMIK .

D~ rt inrnl n, ri m r n d p m m f T am b R re as p ro r li V d e I I. a t., ' "P. 1"J "e in.' c dlrl -----n-- -r--- I r -i~r~ rinir $24. Infn -insu PV eopitar
T ell. J .-5453 v 7 77.. 7 7tM77 6 7 7 3r.. 77: 6t+ 3: 6677 ,-,t 7 6,E7 7d.. In d.- ... .e.. DdE
H bfna. h'77t7o7. 7 h d7r..,"6 1 77 ,1'. 66 y, y DoM-------H A B A N A 9_ re end A stad.a ep u tr'n7d e
I 7 t7.6161 7 7 7 77 .717 6 6 33AR I O 4 7 L A A L M & 0 3 N X X nr3m, ,i IO a. 16 7 C -1 2 R1- 0 8 7-3A b _
.77677 75777777777 57. M,~~111- ATOIL T KM AE .!50 37 6727377 636773337_7767_6
UH....0426. DIBU 0 COMER IAL _......_......, _I .. . . ...A-
0.53656 17777. 76.6d.63 I7f7
DINERO HIPOTECA ...........7..... us 777667. ....... HgAseIl ALMENDARES1 1-1387-97-5' 71.
..... r......... ~... ......, i.l......01..*I..I.[" A RREN -A M OSDOBLI
si dez r l kis.So le leirlforles" rnleall. difil. o xprtalrt 'llto, Is y Ill. [ 'tv~n, a. a 0 e erl-Y. m~trimonto, lirr-
,,.I37o776,,6 7'7n .b-1.tl77i76r.t.77237,67ll. yd7fl7
63 SOliCITUDES damar.... iAe 23 y C. VedLdo: F "/. ..o .I- lt.Call., Clllan'Ios Aa .n
-_-_-_ 6677777partamento7 c6modos, frescos,7Ve6d66 7n-,77 7777d7s77767637 mar7676
SOLICITO $300 BASTA 6EPTI67MBRE. R do7 7hbl77c7one7 6 .., 7Saldr, 7, enorme csa, 'con m uchos 37-707-76
buen 7nter67 b67 776066 .6a7 ..6e7766d, APRENDA FRANCES 6e7vi7777.. 73777. 7 ,m7 9o3 .60,
m n:7.77... 'al y 7....1 73157 67,677.7... y ., -p67Uf367 6 777777salon.e. y cuartos. .San0 I acio n 76777... Par is. .. ...63 o6 ,,I7..7
776777,7763637777r67377,7 776,377733777 |y Doy clause a domicilio. Profe- pre _unten por Manolo. n 7. 7 7 07 7
I __ hatrthleltla 3o47 clo.
21. Vedado.H-1560-63-6 = sorfranci es peciaizado. Lla- fUrer-8 2-- Nos. 2 y 4 esquina a Chac6ni ,.6--.. 2:1 7.7, 6 l,7 ,-,, 7J0.00rSor
m6 r telpfono M-9134. Salud y3 DEPARTAMENTOS fre ue ro parquet 7Avenida4...... 77 7.7-736- -
TOMO, URGENTE, N..2.0..36 77. 773 e. .. ....... ...
No. 210. del Puert0o,, N..... .. ., .,. ;,[ fr l. ....._
T M I U G N EALQIqL0.ODSPAaTAMAN'PO DOS MEDIAN ii, ~fl ~l+ IN/l~.pie tm
-31H677 766766777677 77 7 In777777. MENDOZA Y CIA. ________- _
TRES MIL PESOS .....In_4 __.__. 't;.......Obi,,po 305. Tel. M-6921. ,
INTERES GENERAL ................................... .,.. .
A iarar, ..b 7.7L7.7,, t...nta mesex. DXPAICTAMMYTO IR6767(3D, 336.17 HOLD 7 U j7 .in. ,1 7 -75-0
5 7y r- 777 t n.77, 7-In6 --l. ........ .,-'d. 77776o6,1A .., ,E1A77-3I.AN3 776-6.., A 77^4 7 96 6.
"I-A llAbana, soy proptletarHo de, aIt. nt-~r e;,, el Pailo. A-v ll ,ln'(,h I I AN A UI il
............ .........77 6 6 3 u .. ........ ............. tP A R A Vl' IE N I)A ,7, B., 7., 7 7i,,",hors.3.0..
77t7 7 l7l757 7(l7 ae 77S d 77 La '. enuinaB- 63717367a6a7777-7573-
se, LA ....... H oVerdaci Sabre 3ab4 ABITACIONES badmfie3fabrivar, dunn 104 COCINERAS-COCINEROS
del DIARIO DE LA MARINA, e da ob e IIhAITA('|ON AMPLIA, VR'aR('A, VIIRTA, y (lop hab)ilacionl~le. | lfio
-11., 7d777 777t. 7 7bl76767777 66777l737e., 3- 373o17n3| 36'orinafl7 f gam, ,r o 7-7773 773377677 63,A !A RA
la C alvicie ~ ~ ~~.1.. ...........I.. bl..... ..... -...... ... ...... ........
7044 ()|1Ia C alvi ie d.: 7 pi-Tl 777 mph.y y 76."7767, agua a lallUnflan 7 7 a I77dos63 77rin L N1 408 .t7r4 23 y7257
ti~tle mar. Alitia Im.slento slempe. Mail.~6l |o al ell P ll or 111 (| --Vrdd.6 H 14.14- 104-7
atsi de moda, encribir en rno a Ill-n N9 4. it 13 en l 77 4. V.d. 773.7-4 7. I 'OC 11.' V I.IMPIAR, BLANCA.
6] OFERTAS 7. 6a7 7 Tebr67 y6 y 6 777,4orla6 4CA11A0D 7 6A4ILIA OYSC3 07ALOJA-7 II I ltabana. Iforman 3de67 7..77777... 77..... .... 7r7 r-. 677 re-
Per. CALVIFIN -i il-,entld. pot nmlntn y rn.lda 4 lnltdj.ntl. e e.r. ,Wn ip y lFernan~dina. dlN' 3 nreI,.Mr-In
DO IE O IrR S HP T i x calvo-em 1. pthctltro in- Unlvertslded 0 Inst~ttutn, erelo, m6dien g.. en(t'. 1 fa I s, 3. h Midr.~-
-f6 67nA I n f1i- 7 7 173 77Uri 6f6. 77.. 777667777d777777t. 6o637777O77677,.l7o,7|I.. 6 6,677777677777777777e7.1.-4853. 1-t t-04-
f-lrm.n N9e5. R .1 n nI9 deM n, ult t I. bah lel n asld eiualon -43H12 4eclr N .R 1 a ro .-oprobar el eer-o nI,- A4 odns lorll .SII 'ITO Il ('O(INERA .L.NCA
m+nd1-1.574-414 mtc obn. de CAa* g,, S d,, $30 [.1 2 ~leINo
,+17 I., m ieobianso rigiCan Ir -p. s~ y EN LUJOSA RESIDENCIA ,,17........I I ......d. Ir]d, ]A. Ur-
la s e trob Yl a C iOrign n la c p F. i,-, l Jqnji. 1tr 1 1 "rl ,It A TV M .m r. T I 13-5.46,
7e.en. d3tad lpr- ell. Ill,7677776777 77637777 36777777 -4. r -On r d 7m 17 3 3 7 7 -1775-104-4
I~llproducto se rnpone dentro y r ilrenrl . rm, rnufe bm lte d. } P 7I r C IA AR4 OC'lNAR Y 1,1-
f7l37I.de.737l a7It-1-dos m-,e d Le UJn... O.Smb Al.SlA .oInn=
DINERO VEsDarAenDelImeredo In!u11,. ..",rrtDO d
6376667767 77667 i drg Ie.677 7 .7.7,6 ; I.I:"7flF d,776"',6el7777Ill 76 6767776 7.776 777 __________2.________
fragtasal preclo dle II] 4n) Y que 9 t 8 n. l.9 1 10, V d dn 11- 11 IN tFIBll PROI p r~o l EIit'o r e e"De "1e rg ra ns e ,erlo +rn t ,, n ... [ a 351, primer
e I| j "r -, l 1- 14 nil l.r e
Damos dinero para 6r6.7lrk76 6ph.. i 7n7 6.... ..ne s- .... 7...73 7" 76 47 7 7 4,il. 6,6 "-, 7,0',i-6,6 7-1047
qli7en7V7s7te, flame7oescr7 74a.M'
fabricar o sobre casas |36R3INVENTOR,.e 7r7c I77d777Te777ME 7777377AUNA3 3.. .376 6674
e6 796777,de.I ` 364I.7 .l77 d7777 InI6I3(77.In v 7.77P
ya construidas en La 6 tro 7Ami7r7 a.6 067767 2777. Dp 3a Apt,7 4 677773 7e 76 7., 67 77 7 7 6 7 9j, n... 2 677763.7 2 7.
Hab na s s R pat~s I Tell M-5346, La Habs" ~a iLtaxs K.. n+o I nr n I,,.. +g d++q lPS0q +,a 5-0-
H -la b a n a y Itl m adqa d e 9 a 11.y7de 4 6 7 7 5). A-K-- /- .-377776--637 -- 6. ... 77 ,77 It777 7 _ _ __It_-- W -1.... 7-
Inter~s a tipo bancario; 73..6. .776.7477 33.4-377777777776673764I079' ll07 6.
dr. + 1-t1de x e~tl c t~l, 1 ..... i .IIII NI 11il,11, .1-'r11, -tt I' I ...... a. ,'E,
operaci6n riipida y yUH-C-40-41-1G.31 7 ....... 777736ho, o... . . .. N p.,t,
clara. Agradecemos.I 9 .... ,7.77.nn7773in,6 7 7 3 7r .
AU pisita.AALQUILERES 773I.7467N9.7I, I 766II 67737777.3070 777 t 77 1 3 I. IT. ) ..
adesprpl. pr h re .... 776.. 6)1, SINORA BLANCA
BANCO OTECA RI.O In ''-de,,c-.1,, ,. ..7r 40 an77s, sepa bien
BA CO UUOT CA tO 80 CASAS DE [IUESPEDES s6 760776 n. 7776777 7766777l76,7t77,
MENDOZAPI, Ill77 2.6..ol 065 7 1 ) . I I | .I 1,1, II IIi 77Itc ,77 77.77 'r y lhmpiar, para
66676667. 36366 6.7..,p6S7.6. .7767 767 .7773M.7ENTRY,776777e.. 77 'a tranjero solo. Dormir

ALA_ AL _MA __ R MANSION LUZ F. I']ILK 777767666666667766
rlxadla r~erld h bt"Ioelcn c'adi de rmrprd I de f"llla lrt, e n 6nd ...'"'"'"d..,"- rl ~ '<~H'II'M DO-.e 3eJlan..
bll'."e...- ".6n, r. 0<, Id. h.- Sor -N l'. N 1 i. [ i .. .f :lj, ... .4 p ,. 1, I ell
^m R Fd II qetrwAeM a M nl d h t H 7"-'I le 13 n P--, p-,e. J ...it ,11-1 . 1,4.. . ba r } -1524-104-7
TV7777en 7777, 'a"7'2, an7rn..7-67-7777-7-7, 7 77 I 7 -',76 67666 he .. h 66 6677673766.. 77 U -I7 3 77 7 '7 's', "" 7, M7r6 r 777,
PRFpTA.....77677,76777377 .....7..,77 77777..... 7,..776 7..... 77 7-7,777 777 77677 90. MARIANA0 REPARTOS7764777
SOIIRF MI'I-11.E'3 7067777777.73 7766 -17777777.7776777-.1+| 77776 76677 ____7n7____________ 15 ALADR

34770 0 C 67A3ACO i _______"___7 3643 973 363I7 3 1737667,"43 8 , ... 7...6~trrl'a 7777 777 7
IIANO DECAPIALIZCIO uY n 73I IN 76767777737 67.76O 7'NF 776 7.677377 ..777.7....... ...7 17.7766777,7,-76 67,76." 371767-1-+
XH N'3o 6 MANSI ON~I MAINE ...............7.. .. 76......... 7. .... ..,
66776 56667.76 y 3.67.6oa. CALZADA N9S5 ENTRE .rA~ll 667677764 I2267 7767767773 777733 ...... I-033IT- --6. 6--
77 y7 N, V.e.77o Te.733 n 777 647. 07 D rt .I 7,77 7,777677763. b7 e 7,. .67,....77 7 7.76 776777
077776777677 6677777 6r7a3y7766777777 77o 67t77777 6|! 6 7776773773377, 17 ,,, M',,h7"77776+46 }I+764, 07 -66
-~ld .de plrea 7alm lrlllIa . .... .o 7 . ......66777 76777776. 773273337366677 77 77o777776 9777 . .677-737
HIPOTECAS (4 5% ) ....6.....77677..6.......7....76..................... ......... ..... .......'~ .3 676............ 74.. ..


776 777,77.0.nd.e -. 777 773743367 77,76A, 67767367776634 I1. s +../Dii, lI D| N

Jr r CeItr 7(r T,,0 76377 6fr6t766673u6.r In ,lens...y C....e.... -t57-para "-

..... ,7.... ..... ...... 76377- 6777-76 676 .7767 .. 9 LU AN ses en Academia prfivada. Es-
3 r ... ...d,.r. ,',. ,,l u onocimientos al Apar-
737376776.,,7777 62 .3,,66,6. 3,MANAad.7 1,657. C-121-t08-3Abrtl


A" 'CTVI R :. i *^- Rrp LA MARINA.-VIERNES. 5 DE MAI0O PE 1948 PA-JA V'TI(1NCO

A N U N C I O S C L A S I F- I C ADOQS D E -U L T I M A H 0 R A

V


PAGINA VEINTISEIS


5 MARINA.-VIERNES, 5 DE MARZ DE 1 946


8 Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA


SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECFEN
109 COSTURERAS MODISTAS 117 SOLICITUDES VARlAS 126 JARDINEROS
BOLICITO APRENDIZA COSTURA FINA, SOLICITO M.oTRIMONIO ESPASOL PA- U-1IM0: OFRECESE JOVEN BLANCO, DEL
int1els 00r7edad y -vumpliniento, Es. ra encargado Cil0 a ap02 rtamento7 ; 0 iens Campo, par1 Jard1m000. 1tmca de recreo a
p0d0 61, ap0rtamento 0, e.qutn0 a 25. qu0 tene7 exper0enc0 0 y magnitica7 role- vaquer0a, con re0erenc7as: U-3880.
H-1713-109-6 renclas ao no pierda ttempo nl molete. LIS- 1H.1723-123 7
me M-2300. 3 a 6 p m pars concertarIen.
trevta. H-1407-117-6 t29 OFICINISTAS
110 LAVAN.)ERAS-LAVANDERO SE SOLIUCITA tUNA JOVEN PARA O. A L- C L
mercio al detiLe eon exprLencta en ven- OFICINiTA, AUXILIAR CONTAB1LI-
81 SOLICITA BUENA LAVANDERA la en u el 7 ro de tel0do. Escrlbir dando dad, guardal7acen. n06mna. inlorn0e cre-
b070Cp. dorm7 r en 01 coloc-ton refeo7ren-c 1 details. Sr. Vendedor, D0A1-0 d0t7. 00000107. 7t0s. telefonlat., ast0tent7
Sue2do 7 000' en F, 410.-80uina I1, Ve- RIO DE LA MARINA, Habana. general, med0iana edad,8 Gomez: A'-72
dado. 71-1 108-t10-7 __.150-I 17-7 H=-14417-0 2 7
SOLIC1TANTE CON 8UFICIENTE CAP0- OFRECESE CONTADOR. MAO DE 30
027 d00e0se de Lmportar, base. Com0 a10 ob ex0 rien00 a. Reforenc.o a bollOtld
111 CHOFERES manager an hombre ....7plaernLte orexpe- Conslderar,. nftas p or. ol lInterior. C.N.U
0"etad.oen cu01qu.0r 07ro de Lm0ort7c00 Cl,2 2dos D00100IARIO DE LA0MARINA.
IE 80LICITA CHOFER COMPETENTE con conoclmlcntos prevylo de tal Impor -=1595-15520-7
-+oam tr8080001 merlcjm7o. I0f0rm01 O00l- taci6n. Excel0nte sueldo y porven0r. E.-
ran Omnibus "El Pati" ca, ut0 1e01 curto 01 ba0 conibde0ne0a0n.n0le0en 2a Sr. 0A tSo- 8E OF'RCB E JOVEN CON CONOCIMIEN-
,Bol, pre7untar por Sagua de 9 a 1 licitantel, D1AR10 DE LA MARINA0 0o0 pr0c7ico7 de olfcina y meCanografia.
BH-17729-71-7 1H-14089-117-7 Telefono A-8269. De 1a 5 H-1423-1229-7
~CONAOR'-T-NE-DOR-D'E LIBROX COlm-
113 OPERAIOS.-APRENDICES dSE OFRECEN 0007 y dotpo, por iguala conve-1
nio. G0rant20 absoluta. English spoken. Te-
NECESITO TRES APIEN0ICES ADE- 118 CRIADAS CREDOS "'0ono A05-3112. Apart...nntlo 25
lantedos de mec0nica de haste0. Infor- H-1410-129-3Abril,
maFundicitn del Lucern Carretera Cen-
tra0. F metro 0787 y.31,-Lu0 17.0007003 F--747: OFRECIEE MAGNIFICA CRIADA
10-1.3-13- 8 y 3 Lucerlo.n o s. 70mb7r 0oL0328e por 131 OFERTAS VARIAS
1horas de mabej1dora F-8747
H0-1364-118-7.
ll4 A SVENDEDORE-- --=---- --~-BE .. OFRECE OVEN PEINADO.A CON
114 AGENTS VENDEDORES OFRECESE CRADA ARA CUARO, experlenci Pra 0ab1ar en Peluquera.
0 0comedor a mbeL2ndora, o tamb01n por Ljam1 r of U-3748 y preguntar p0r Juana.
gOLICITO EMPLEADOS DE OFICINAS, 01rs7, Aguila 759 y Monte, Lulo Blan- 1H-1414-131-9
par s gan er buenas comislones vendLendo co: A-0411. A-4 - SOL1CITO T RABAJAB EN PELUUER1A
&0-CT aMLAG 12 OFCNS 00-4701OLCOTO TRABAJAR 01N P811UQUERIA
ntre 7us amistades artllculo much0 de- 0E COLOCA UNA SEN1ORA ERVICIO DE Como nanLcura. Tengo buena0 referen-
m.nds en su0 rates libre0. O'ReUly 512. matrmonio. $251. todo el dia. o hasta laS ctas. Par. 0an Informes: Llame al teloIo-
1H-1348-114-6 5 tarde. U-6833. Otia,. H-1010-118-7 no F-7300. H-1643-131-7
LA "ASOCIACION INTERNATIONAL DE OFRECESE JOVEN PARA CRIADO., PIN- ESPANOL DE MEDIANA EDAD. CIUDA-
Atentei de S00u2"0 007lc1ta corresponsa- che. ayud0ate o jardLnero, o men0Jero,. dan8 ub 030, e ofrece como enoargado
2e0 0n I0..0 padres de7 pais. E 0criba01s, c0m0rero. AguiLa 759 y Monte. Luis Blan- par0 ed0710to de- aiqulleres o similar,
dando diatom, le env07re0o gratis hueiraobr co, A-0411. 1493-71-7 lonlbI22 e00000200 de 01200 co01as 00
repet. "El Asegurdor.". Manz1n0 do G6- em. ma, 0 7 -0110 ta b.Sn de peh oroste.
0mez N9 51,. Habana,. Cuba. H-1428-114-6180 FRECEBE 8LRVIENTE. CON MAGNIFI- Solvencla moral y materials 1-7328.
fOLIC1TAMOS UN REPreEENTANTE EN PcIa0ln0a-ormes: M-25A P- H-1777-131-7
IIOLICITAMOS 271 REPRE8ENTANTE EN g00t30 p00 Armanodo. XE LAOD
cad localidad de la Republics y agen- H-.1040-118-7 EX EMPLEADO DE CON8ULTORIA. SE
tel-vial2tdorel par& In capital. Nue0tro no- o..... .... 00choer, mecan6gra0o, cobros
vjllrao 0ll0tea do represOAC16n,. cubre to- DEgEA COLOCARSE JOVEN BLANCO DE y dtems seatloneos len s dependelncias
du amI nISeceades. Eatables y magn2fLcas criado mano, Eabe servir a ]a russ. tLe- del Etado. 0Re3rencLa0. Isldrn: A-4327.
0u7till7at07. Sin com0ro00so. escribanos. dn.- 0e bu0nas references. Llamor today 100a7 be',. H-1712-131-7
do deoalles 08r0ona0e7 y experlencla co- Tell. U-4116. 1H-1542-110-7
merc0al7. oviltenos. de 4 a 6 P. m.. Am0- 0-8000 OFECESE JOVEN PARA
rican Tradingf Agencies, NCptuno 859. Jim- do, sa00e servre ]OaE P~aA Catoa-
rm^''.cl*T,.~ta^'t~nMd ....; bN.~no S" ....M') IE"r biven I ^ ........ PROFESIONALES
ban7, H-1715-114-7 rero o pinche cic0na, relerencla. U-180. PROFESIONALES
5OLICITAOS VENDEDORE0 EXPER1- H-1530-118-7
1mentad007 l on spc0 al0d0de do..n ..lo3.0 OFRECESE JOVEN BLACO8 DE 04 0ANOS 1 ABOGADOS T NOTARIOS
00uena presentecL6n, Y referenelam comercla- 70ena pre-en017 p20a LimpLnry teder
lea necessuril, Campo aeci6n il7m1L7do. Co- 'tel2foo deonsuetorLOo ,, 22m077, ololea o
0rre07ndenca adJunt0ndo fotoOraf0x., a R. ca do o. Tam com0a 0707- BUFETE PEREZ-MEDINA
Grou, inea S0, n a.rteento 27, Vedado. 7e 0 otro r o]ucrtv 0 o. Mgnlocas re- Adm1n-d0trac1bn de c2nal. mol2ar". edi-
H-17015-114-7 ,erenci0s. L 0yva U-1719 hoors par7 Ila-7 8lc01., tod202 IRS 0e0t1one0 a1 5%. Exedlttn-
OUCITAMOS PERSONAS AC.TIVAS, 0mar 8 a 12 a m.0 y do 4 a 6 p.ra te de toda0 clasen. Pa0aporte. Cludada-
pertainA n venta5 S a comiT6n. I7A H-16B2-18-61 nia. Atencin a asuntoo interior y extran-
y Control, pr deempefar el cargo de DEOEA COLOCARJE UNA JOVEN ES-0 l0ro. Cuba 309. A-482. Habana0 .
inspector. Magnlca oportunldad para per- parole par craOlO a de. omedor o de C-682-1-26 m.
Bonn uou flu/ern ahr,1"e paso y crease cuartos, mlrve a Ja rusa y entlende algo ABOGADO EsPECIALI8TA EN DIVOR-
Lna buenas posci6ln. Cite do reference de cotaura. acostumbrada a today cl0se de clo, herencla0, desahucloi y 0unto0
comerciales y 2a00pa.fe 20 cts. de sellos. ervic7o 7ino. Sueldo de $35 a $40. Tele- obrero,. antlclpanos0 galtol. Buiet. Ren-
Dirila s aP. Bodrigue., Aprtado 102. sta. 8ono F-5039. dueled Empedrado 30. M-2634,
Clara, Cuba. H-1400-114-6 -16-17 -5174-1-15 m0.
VENDEDO2S0B, AMBO BEXOS, PARA SENORA PRESENTABLE DE8EA COLO--
ar0tic.lo d0 la, l vent,. De.an bu01na8 crs. part cuart. en caa doe tarlta -BUFETE REGO-
EAnanel.2, call. E 105, entire 16 Y 18, N- honorable, lo mismo Cubans 0 americans. Ao,,ntos Clvilel, Soclales, Mercanti.
me0ndare0. ruta0 3 pr Iuerto. T 0ene reflerencis0 exceleItent. Aurora Obr1- lea, CrIlmlnales. Jubllaclone+ Pensio-
_. 1H-1429-114-7 pi1 No. 1I1 a1tos. 1H-1519-118-7 0e1 de todao 1 losea. Matrlmonlos, DI.
JLMPORTADOR BUSCA HOMB0 E AM- 8E OPRECE UNA 3JOVEN DE COLOR PA- vorclos Recuro0s. Rapldez y eficlen.
pliamente experin0entedto en 00te de Ca- ra 0Imp2ar par harms, no molested menos Cla, Pasaporteo. Cludadonta. Del Int7.
balleroe o rtlerlal"a para vesU0 do de e- $20. Tel7fono B-3214. H-1623-118-7 ror rNecribir: Dr. Alfonso F. Rego.
5or0. preferibl mente que ter80 eon_ oy 215. Ooioo. 12 M-3267
00m con compr:d0ore. Exceente sueldo y ISE OFRECE UN CRIADO DE MANO IR. O-ely 25 Deto 12 64-1- 1.
0orv0r00r. Escrtba 0onf0dencialmente: a Sr ve runs, va reparto B-1077, Relo.70o.
A. 0. (21po0a0d0r000, DIARIO 010 LA 01301- 10-0769-770-1 RECLAMACIONES
RINA. H-1498-114-7 E0PAIOL, PRACTtCO SERVICIO FINO. de todas cla7es. Cobroa. Herencias. Divor-
02hace oeteLes, planch1 raps caballo. em0. Ponsione. etc. AnticipamonoI.o- gas-
CIGA SMagnificas referenclas. ONo menos $80]: to. Bufete: Dr. Juan M. Fer_ _brapia
CIGARROS AMEICANO M-2002. H-150-111-7 204, osq... San Ina clo. A-3482W'Prlim.ra
'oiiansaet ovnepr entrevtst de 3 a 4. a solicite horn previa-
Sollo7itriob i2 e ntde lsogv.ajbe 70l 3 BE DESEA COLOCAR UNA ESPANOLA m 7nte. C-98-.o1-290M7o-
42 dllrlbucI6n de lo I mejores c- pars eriada de cuarto. o de comedor. 000C-021OM
iarets arnericanos, en todo el &t- s lbe ],var y pranchar ropa fUna y servir --
rrltorlo naclonsl. Damon excluslcas a mes No se coloca meno0 do $30.011 aRC A RE
y terrttorlo0; at hay carrots de re- ,3500. T7ene referenciaa. Teletono 0M-525 z R_____ CURADORES
part, mejor. Ventao de conSado. do-1284-I-?
acrilblr a Al0onso Machado. Cal- H18-r i
zada de Arroyo Apolo NP 749. Ha- OFRECE8E OVEN PAlS, PRESENTABLE DR. A. CABRERA
bana. compttente para cuaft... o 2medor, 0r- RADIOLOGtA Y CANCER
mlendo o no. Buen sueldo; B_-1077. San Mlguel'420 Tollfooo M-1885. Exclu-
-1-- 1-1734-118-7 377ivam0nte Radlologia, Radlografiaa a do-
115 O ITA 08EA OFRECE 8I1RVI1ENTE QUE SIRVE A mLclllo. Radloterapla profund2 Radium,
1 001T, ho8rUaetrelr0bdor Ct00 on07d2, Re- Dilatotrma. C-6--3-1 ab.
0erenclaa, 0 50, $80: F-6101.
MOLICITO UNA JOVEN MECANOGRAFA. H-1701-1ll-7 R
bhue. l.tra. InRl, pacltd... con per-. 3 0RES. EN MEDICINA
8ona22dad, con exprel0dn social. Tamblin 08 OFRECI 0 UN JOVEN BLANCO. PARA RS -NMDCN
noo... no 0002or do 01 afol: A-3226. de 3 alviLente, 80rve A0 0 rums. v0 0 00 AuA 1.er
o12 a. m. C-157-15-8 p0rt0e.n pretenstons$ yt .Cle tL. .. ".0 D.. AL0A0.0B 0ARAB0DOR,. ESPECA.
Teletono: A-3107, ulincalla.. Iddl. efiorm. Madame Venetreo y Bill-
_____________________________________ TI2foo7 -10. noaoII. -lH' 07707 0800022n. 721302, 00220208 Silmlt.
H-1508-110-7 Ila. Co0a26n2. 030o2e.. Pu10on0. Est0ma-
Coutador con experienciaIteu Inyccon. Consult
iontador con experlencia BE OFRECC UNA JOVEN DE COLOR., graSi. 8 a 11. Poal: 12 m a. Angieal 7.
S para limplar. T27mn 0referencila: F-301l. Reina y strella. A-0801.
-B Spolliclts pa e070pra0 03201portan- 1H-178-44-17 E-4-535-3-18 mi.
On 10eprib0 a "Cono4dor con 0 xpe-
dencia" y deje 5.. carts en Ia Set- PARA LOS ESTADOS UNI- DR. RAUL AYNAT
c16n de Clauficados del DIARIO dos se ofrece joven cubana Mddleo ex Inferno Ca2lxto G0rola0 .
blana, aratods srviios I- potenc~im, Flujon, Stfills, E~nC~rme-
DE LA MARINA. Reserva absolute. blanca, para todos servicios de dadsa venrest. Penlclllna. Cur- raofl-
matimoioameicno cba Cl.L Iratarrlentog resorvadom. Fac~l-
lmltrimnio americana a cuba- dodo Pgool. Atoneoon earner.d en-
tre-3-1-2 no, o dama de compafiia MW7730 oferma l.ntrior. Conaultn: I a I.
H-1704-118-7 Ara _8.0 B--3693-3-10 abrl 1242

PLAZAS 119 COCINEAS COCINEROS DR. LUIS BERMUDEZ
PSOLO 708, COCCNAR. DE0EA COLO.
02000 00070002 000.0....... ..o..... co. CLINICO SEXOLOGO X-5288
referenclas. Va repar1os, lin02: M.9-043 Dia0n2s20co0 y trataLento de trastornos
DISPONIBLES H-121-119-7 Sexuales, Endocrinos y NervLoso. de am-
ESPA0OLA DESEA COLOCARSE COC- '0 e 0"00. potencia010 T7mtdez. Fobla,
ner0 reporter,. co02na ameri.cn, e0p0- NourastenL. Indlterenclo. E.t.rLl7d. DeL-
flat a. es bueloll".o07,le oo 0100007071. n01802 0.0d0 7Gi00c0m000802 Miedo 70homo10xu0
C.L" 1" entre 2 y 4. A"mendres.0 A0lcl0 Isoo. InfanttL.mo genital y Obe1ald..
HOY, VIERNES Kio.co H 401-12-7 007. d de IldPel y Ias V8a7 Uri.7.
narins dts origen sexual. Consults diartas
OPORTNIA DE O 130Y- DFSgEA COLOCARSE AYUDANTE DE co.- 8 11 y .3 7. VilLt"; H. 203, entree 1 y
OPORTUNIDAD DE OFFICE SOY 00na con relernclta. Tel1fono F-50Of. Dr. 1. Vedado. F-528. C-445-3-18 mz
para Joven con preparacin general Francsco Pvldal H-1350-11-7
de coma7c8 o0.d01aa0. 0.0 00 202N0100 CO5,- DR. MESA0RAMOS
^ ~~~~~r.ai4-. OFIIEtP=F .MtGMIIf, t L)riNF. ,: r.
2. OTRA MAGNIFICA OPORTU- ra m0n i[ferencLas. h7e ddlces o Carto Piel. SUMoS Ve0n2reas. Extirpac06n de
NIDAD PARA MECANOGRAFO l1mp7eza. Prftelre dormir I1erm. F-8747 Verruga0 2 y TeapLt. Tratamento personal
QUE SEPA COPIAR ESTADOS. H-163-0-1197 Precla2 conencionales, Perseerancla0 115.
01a Ws3. Animas Y Lagun00, Te7lS. A5-0402.
1Buena retnbuc06n, 1ovn, entre 6-E OFRECE ESPAO'LA. 0M1.DIANA Consullta do 5 a 7 p, m. SAbados. 10 a 11,
010 y 24 E-0,00,1, 072 010170.51 1400-2-14 00z
edad. coclnar o ornnar y llmplar, $35. E-4500-3-1 m.
3. COMODA OPORTUNIDAD PA- Dur'me0 colocacl6n, A0u1la 508,. habi- P-
RA TAQUIGRAFO EN ESPAROL. clbn 35. 1H-1317-119-7 DR. ANTONIO PITA
Seso6n de Ia tarde. de 2 a 6. 08E OPRE5E 811ENA (O0CINERA, REP801S D0 regret o d Nortearnca2 con-
4ter. Duerme fliera Domingo par In tar- iu trA de 2 a 4 p07 D7ston178 ner0
4. TAQUIG7 AFO 2NGLES-ESPA- d0libre. 35 R 40 00so. A00ald 707 30 vLosa0s. glandulares y sexurle7. En-
R0OL Oportunidad Para Joven c0n Bunavuolta H-1570-119-7 fermedade0 c00 nl0a0 nervomoslmo I-
bueno0 0 conoc0m0entos de Tauqu3. "01potnc0a. pateaste-nLa. et.. abso0ut7 3 re-
grala. Buena retrlbuci6n. 58E OFRECE UN OCINERO DEL CAM- serva. S0an Lfiaro 67 A-9293.
Wo rasa particular i hotel, conoce re- E-t114-3-5 01.
5. $200. TAQUIGRAFA pen a1n0 os po0 .er7 . L. .a1r 0. 12 -7332..
idLomas. Tlene que s per ona de 1H-1019--7 DR. J. B. RUIZ
experlencia. DEREA COLOCARSE U'NA COCINERA. Ex especlallsta del Centro Gallego. Es-
9. $150. TAQUIGRAFO-CORRES- ,de enlor,, mediana ed ad, ..be cumpltr pecialista en visa urinartas, Pan~reas, sffL-
PONSAL en ambo01 idi0mas Se 0n oblg. oln. Dormr fur'.* U-1729. lhs y tra0torn0s sexuaLes. UrtrolcopLay
pre0ere Jo0en con exper113encla en H-1764-119-7 .Cbtolo.li. Consults. d8 2a 4. San LA-b
strovivees.zaro 621. Te~bono U-4501. Para pobrel de
200iro 7VIVr. SE ORE('E COCINERA. REPOTERA. 5 1 6 p m. C-477-3-19 md.
blanca. Tlene buenas ref0ren7las, coc0a-
BURO-EMPLEO 2m010...... de eto .n..t .... eenta p.os.. DR. ROSAL, SISTEMA NER:
& ACADEMIA GREGG -TellM730.-not3-9- vioso, coraz6n, pulmones, me-
OFRECESE B0EN 5OCINERO, REPO8 dicina internal, diatermia, luz
7La mas poolerosa (Ie (Cu]la) bt0...'o." plil reed.... edaod. Es .ho... alpine. Consultas diaries de 4
I~ ms odroa ie(:l~) b re-I slomnp'o' ee"nrm-e.Sl le
MonsrnalaGmz4 7 -4804 7 t-LLL- a 7 p. m. Lealtad 160, bajos,
Manizana de. ,6me0 410 'OCINERA MEDIANA EDAD. DE COLOR entire Animas y Virtudes.
A-0523. m.. Y 0"700r00.... Sulo $O30 1n0r...n- A-4342. F-7909. -
F- 850 H-.1427-1 19-7 C1-314--13 m
0005n018 PA0 A 010000C 00100 500101AR Dr. Jorge A. Pjdcazan n o eR-
V-1ob h-10070 1.7 07800 l.01.0477 md.d 1 -d6. .
117 SOLICITUDES VARlAS _It0____4--_____ 71000 74t- N ,...-.. 8 0 5 ..... l Ct 7- (7.-
IRS d7 0 8 5. 1olL. 15 NP 730. Vedodo
0I EN ("0('INRO HIlNO REPOSTERO,. F-8289. E-1.2-3-22
5OLICITAM00 ENGRAADOR DE A 8- 00101 2r1er178n,. 7 1 0000010nl. 01t0.-
t0is I 0..... o',Petent'. s,7 .... 10r N11. fares o... 017 404 H-1474-11'-7 DR. ALFREDO COMAS

Pintorl, o, e blaono \ ii' o 120 MANEJADORAS CO ~ ioE- opDorec ,l yo,. 70 N(ogo
un lalr it n tprnlp Ec h '* o rii'le ra o mnnhle r efernrllp sd llut Cj n er .\ecl^"r se nra
S~no oo lloloo hloooltrp70.707'0 070 2Ir r3, lr h
0171.1 t78." 7008.I 0,.18,10''.0", p000 07704I2 1.0 0 00 01010__________CHOERS ___________________*,."U^B """"
P70n8770r07 0ole obougo Esooas 10 200 MANE,7 AD7ORAS ,,peaoneo, 770n,2207 .,

0720070 '07 10 .07 l O o 010 0 .87 077 17 ,,o ,, 7 o a DR M I- A :L.
1.0. 00 .-....0..1....d.1 7... .............. .....,..... 07...... Ri e rpao yart
O 0. D 23.07 ,A ,.MARIN l 1 110 11- 0i70(07 A77772-00 7
U aIJiI- ,),)i ig Tubr,n,boo,7000000n 0 .07oo p lmoooor
7070 70107 07 00077777 7- 777.0,0 noO 000 7. n- 0701 00 o sltent, dol "Sor1leb dol 000000000 01
-t| l' I5 r 77,7 r 070 00, e08 n-.e,0, Toletnnn. 0172040.02 7000077 0.70 d7e70 7 D70,
1 20 d 0ndo ,o 71 ien000 r.00 Anttt,.brt..l050 M nicip aO.l oel
Dooe hon20280r00 ole' 02J0l2|)2
01o7.o00,077t 127 777l4507 il. l T0 t 02207' 00an 010x Jl 77,2l erio dol Tribalo
07000 00 7,1, 8217707 817 7.1, . .' 00.0 O-771.aria 01, 87utn en 07 100 II2
d~eo 001 n0 ,1inca,7, a~ho~la, 0.,,0 - - nt- 00ld i- 0o 701. 0tl0 07.0le 073"757770
7,80er 0.0017, 017l70 73 N07 1002 03-+ 11000 .. tr 07780re01o 0070, 2 los tlf~o
qtln g AHOFERAESh 0-80 de J~32. U0-3380. 0-77001.03'L-3000

777. ..53 ...I.. 7730.7,7 100271-75- DR. MITRANI: ALERGIAS
UT| 1 ts 21107 I) lA-L ltlt1 AR 08120. ---01 00 N---'102008120 "Tooton' \o do1 asma, oorizas,. do
Mo4IeIgolo-Tra002t01lra *a 78777 It. 7070 171 77077r117l00 7707,7. 77e 0 2 uorcario a l {ri5ornoo neur0-o-vgela
iso.a 2022.0 1. osonloecLon. 07. rop0 017440-723 7 00o0. Proeboao eopecla e0 y l,070fLnas
2.Iltor 07.0...,.8. 00-0700001 170310 20 000.00001o,0 Prev010 turn,: H. No. 509. F-500t
I,,ot 51 7 t i "007000[,7ot01700 'Te,- C-300-0-1-2 01
0t.0000 07200 I;.e,r 7,,.7, 0 .... 00. a P-, 001000-,h1 0001-0 VIAS URINA0RIAS, ZANJA 54
bit d.,ndo doLalleo 071 .... 717.7..... 070...7...... 0....... 0000700 70- entoe GALIAN0 y RAY0. A-334
I22 I543AS .On oooralOneb 0h,.0lba7. 7,0,00000s
2210 MASLNO 00.. ... ..... 0.01_, 00_ 1 007770e 77 t re or7l Pro~lot1 Ira-sto,00
I ,11+ -+ i i i- le- -000 7---00,18777 200770000 Cura20n00,0 17107.0, A- 340


PROFESIONALtS 'C OM P AS VENTAS VENTAS VENTAS
3 DRES EN MEDICINE 17' MUEBLES PRENDAS 8 CASAS 48 CASA C -ASAS
Dr M a"non 0 Rivera COMPRO A PARTICULARES EXCEPCINAL MAGNIFICA CASA: $14,8N AO M R: .L
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a zMube.nqun osr. -33.Y ne] eorreport., Jardtn. &SIR. comre- habiltctones, cr-`edcr blnotntercaluo.,
i 0e10. IAquinarmror s, .B03. Ynah, 7- d o 0 bed t otercaj dlo. 4 4. gar h.bcocina. Ave.84. entre C l y10a 5704
SOr.C Monta-no Rivera -b'-7dora no.e itXlCrlnAU d 'a)' cal 7-9
EX DIRECTOR .OEL-.BALNEARIO0 e.0.11n. d.r.o.. .. y ..po.l.... A ET 1 0 .. o rtu...d d. el... .. ---...
,t~ga ,x'alli trturtes batle, rpa!5ANCOSS AEs P e M OIFC Ta A8A I jUINA. oEaoCUPADA;
SDE SAN DIEGO DE LOS BAROS 0il...'., Radio. Casaeyapnr- C HALtET $1,UUU 2y S2.oo.ApiL." A0n1d 0].... praO 2d...-. ..C..edr,
Lo Reuma. artrl .. luyMbal"o, neuriti. lamento- g mplr0 A 10t. a t.horR Lt e 2. A A 1M. AI:nS ond
tr t lot ,0burtt0. PerseveancLa Lo e 0r, -7303. /3-245-17-29-mz. A00plLacl6n A.mendares, 0XCelente0 Y fla- 13. 5 Mir-*,r. 0re02d70cI0 232.000. Mu- dos ha1b7t3c0n8. os o. ba Icn
l~ic, rtis Proveacl 6. arite chalet do s6lids conatrucc16n 111,000. ch- cum y ere o ustco sp :zy e~ltdor Duo h de 3o~e n Iama. Go s 1 S On~
Lag units y S. LAzmr.,. C~onouitA0de 4 Ityp000 loUdI=de oo o go 0002dem os 0002 0001000070S1o- 3008 Toduoo. -7c0 1-714PA O MAtQ E ApE-011400 00 oOt00010 30 h2 022
,Telf1on1.: A-7476. B 1 PAGO MAS QUE NADIE %no e4110 17. IoM Muo y D 7- 1708. aLquS .No correct
E-2722-3-9 A-7949: COMPRO Costrtnldo a todo coto, con muraterler iC-al-AC-. _I0I10_-5
SMuel. toda. cle R.do. erngr.- dri e lo. meor c.Ldd. .armontiado dentro. VENDO TAE8 CAIAS INDEPENDIENT GUANABACOA
OCULISTAS 07L .... ....... MdquL ....... blo Y 00.1 dol el5 o od~o,-o. 00 pmlte o ,007 d .o 0ICmt18 oc.L 0.21... 2. GUANABACOA2
a.a' _ OCULISTAS vore NeversMqun. ecrlbr y o.,s dirrlo tel eto' 0 de been gusto y c on- 1s,0onllc. 0 b 5n c 8na r o d ,e d ,nagnl lco edlco d02 plant*1 L
MEDICO OCULISTA bla.o. Negoloo rpldo y .....do C.3 7ore lquoe"2 e 2 I^d2 te..... Ctr1 .e A1.
ME C O0A3cauda7es. LUame A-704 0 y pasaremoB u montcon urro Jrdi,. portaoll c-l. Mer0 N xt' A n panv- do- InaAt..a -,p 1' le -h
S 0 5 107n odor.. 3 b habs clonei, closets 'n'4W. 2 7 7 1 -er 7t 20.5 0o. .53 y d 1 forth. A gue 0 0r y jtet to2-.
10 e Uu 0.H-239-17-7 te`"` comp'e" Diit My, "ocu" .g` code, dndnH- -_ 12 rM aNunca false n nnr i a,
C arart U c. crd. patio. M.ndez Py 6,ml.0- u a ObP.1 No-4. 17 den 0 o r I 0X0-16124
E- pecDalmente opermclone C lors trnsU A nd A o s : ad- Dolores N_ 761. c 15 Y 16. R- 1 VEND ALTULAa -pt
eh.a 25 Te1 .f.n M-7766o ete 1.1-5692. H 32- I a 35Mi3, tod r ona 1_ C. c 0. -g 7ENoO nCE 1DS -70 7 X p3
C 7 64 4 3O M.P7 C aaoo o U 5 6 9 2 A 46 8 7 1Arills 0 4 -H 4 8-0 5 V E As E dA e m.8 AV_ psA D A .I3
DR. W TE R10 e Z 0. 0 77.7 b 007 7OS. u O.sdi 119.500,eCn W-
D R E L ANTO antiguas Con brllantes. Aunque E cifop.. frentep rlinesdotranvia y6rnti cc pCIt e 6lR. La-te .. Paon l c-_ ,;55 H Mlic- op ortn im a .
,ud sso Tbu(. bono. EIa C 10 0 8 03 de 0 2ti Calsee N9a 4Lue 9, Gu n a a. 10 sports- _n- Se veYde un0 camsa de LBre p >lnta .
culst 1. -entermedade, de0 la als. Con-. tn a r-todecas .1frente. Laossportsmen-50 0VEDADO $35,000- td- d -a b, t l" -
uLd as.dia ie 2 d 5 4 a de a tasrde Ca lls 6a0. n sogit ripos, a dormilona lt, sort]-to.. a., c.c..1 b. anob .y patioo, L. 210- 3 .d dI 7 A- wa 7 2an dr bll. 2
0N 6H1, ea :-50c l a 21,0 0 u73 lVcdado blodo 0 50ypa ti o l. R o 9Z-C halet I2 p la i0 01'37
I"D"C47-4J 1,el~aa2,Vdd e- jas y soda joys brillante-s. -La Mo- $7 .b ttec ai.Rns160 Pae lntr anco at-d.Hn $6 sua l mnbs Y tuad e n o m-
i Preclo $70.0. .Oo Cio buenat dm unica o d udeSantos S,,rez n y t-4-vlM
S0 5tn0o T i2g 8.n C c718-4-8 Ada rns Surez 16 A.4n.74. ion",tene 6 apartment y 5 4-10-0-4-5 G N ips us F- 2 reL rente Informix s dE- 7214 -4
A MDENTISTASM7 c M ODERNAS-, CO B L N reTte. Ap.cmed, .o.c....... A C D y 34 2 1- 7 24.30 ,
K M NMPRO UEOU CASA. DEaDE LA pA- O$400. PreLo: $45,u000.00. In orm an: I-51 S ig]0,0 0.70 10 0,0Agull0.dS.yJosey0G..1 CALL 4. ENTE1Z3-1M5,aBE u VENDEPRI-
003.530,1. 2,tl8.0,bl. yo >ntln~os il. t. es7 l. 03 Com.ro ar s d. br teso. y d o3a ot5o y do 2.222i'. criers a ll e170 VE AY $3& QJ 0o od 08 0A 2 O n a 78 71E2 7LAdEa
DR. WALTERiO B. ORTIZ Is a d00,022.3 O ooogo ao x -2619 .D.ms del5- ..Lmo2o20- ot do 00 O 1
-l oo 5-Pt3le P lota A 1 0 9 5 _4 8 1 3 i c p t lan t ai m d i e s o lnd e 1n t e s S ol a r d i n p o r ta l
Cirulano-DentiatiL Exeluatvamnente 1odernc, ob,.1 tos repeda .rPa. p tcH-1314-48-5 as i oeo a amez amplies; &I-
..t.. d ...o.. ...8 d d dile.. ..l.s....... a g.., d or m-.ln .,. rt... VE 0. E., 14TE1y 2CiA.2 d E 1 ie ci d
cl6n. Reyes X. Camnpanu E.551- ea. 6pido: A-4800. ARa ungA DE CANTES Te t o 5 halm t.con .53 mer medt rto. Tn-
D' orCon cordi a HorA fJ V a*B e brln- E -s8 7. 17- l0 00n. can., E Q c 7. 0t ompLeda d ,, 5, 2 el te n mde1 6.70 X 2 0 an eonelo -4270, 2 P 10 .r 0
tud el6fono 2 A-0 Ce 7y -70-7 147 0 metro. $125,00. Tamb00n solar a b ld o E-811 77-4-211
Ho.- 12. -5-11GENT6 M 2 55" N .T 19N PAT1 1 73103EsquinaA a 19)DE4 ...0..30 mt.$3000 Sr.... ... .3 A-35
I^ J. don A"JA. CA yZADIML pLM 6 aseo equma Calet) 2 lanta. eJardin, a-., V4 h-t ;uO-nlhJokI comedorm, C.ointa. Is
DE TI ST 0 b 1231 7l A 7570ta0L0 .600ay iov.n d e p 1 p 2.4portal. salL. recA bidor, vestibule b lote- raja y atio n SR Carlo. 12 1 reCparo
------------------ o ne atd 560 entre lnayol San icol s. ca. connector, cocina pantry, cuarto y ser-S m ra earlanao. Sr. V. Ila rl: M-$7
sndolor vca as: "arreglnPo pleste C o Pra o us mueblem de uso. c- Icoo c toay. ,garaJe; altos 5 habitariones, M NT ,A FI-3711..
pl_____anca__partiaflt de dlenscomPleA. Ep______ Iida____________________ dJueo 3 b $52... FolirnAondez y. 2Vidal E-4n- -5n.
te. a Aeando nueL toa. s Ioalo. mtra. fimds. 0Tabi1n vendem0a0s A_ 0 02 y 9112 y M-1506 H-1061-48-2 1.. ENTRE GRAN CENTR 0 d7 0
baj.s de oa C-262-5-11 me~t!Psu muebile. slrven de rondo. Ped v-2o pltrreno eS.pai
0Z-0024-17-08 B0 T did 8RE2IDENCIA. A0PLa CION 01ALM80E02 Nede o. ..i...oC CERRO (VACIA) $4,902 1 001.
... honvO,.. 0pobrlmlnro 1 4 entre97 y 010,o l, cuadra tran- 270 pptarasl y 0Cuadrad0 ;comprelUC Jsronoy d..501 + tehoo..2 .
ml d23VETERINARIOS. y tCOMPRAMOS. m JOYAS ld ANTi, UAS y .. ta yo... r. E o ayh30o 30 214,0 15. de atur SiC. e7- 0 e t e.i.. 5pl do 0ard -.4ax como
700 COMPROoo MU-02ES 0-54 20-724o VACIA .p au3 1 I8r0 92 1 00* 002 do 15010 01 50050P200 -35 I llX^ '';AcoThId~hl~~onc:l .nol,"
S0-140P 5-1 A70040 104 ERi^l,;n. UL oSEo~l' I. 312000V 03SO '2171, Lgq3il 0 0110- BARR4IO0- COLONPLAI 32ro'^vr.33'.D
p c r i Lu. I j~ loal 1, sesb0 02470 7 rc1 p4t., Gal u2- d 2 2es 412ol co n b5-27. dd
DXC J. 00EXXAN22XZ OALZAD2LLA1 po-Vl1? 0272. ,oolbldoo. 00071 s h.tubcon ba M O NTEa,_ 3 d,,l 1 0"b 0017. 0. solari ., o. No" l
VA 0 O5. 1 ATPr ll E 1M0A: 070-MODERNAS, 0C N BRILLANTE sales... c o.eoadr, .. 0 0in 0 pantry, muy h 5000- n. H-3 ranpa tior..2 1eb t a'.. o. ga rcb0 3-.. 1.. 7o
termnario Postgrndua~do des Walter Zaflros y esmeraldlas finas, .ro, plntJno, mOhas, tres bathos, pportamento alto mndc- tergan. patxo. B-e 20menado. 1r1m i, ".es
0ed, Wa0 8 h ongton, 5Nort1 Ad o rlc. 0plat e .enchape bap ta edazos, objeol s pla- pd nd0e.0te, & ran terraz a l 0 afo ndo, porta0 01o81e 8 E-12 a 0 o.
....a.. o1 L rr0 a S la ....078 0700 1 ... bande7,Tla. o .1....,.. 0 ....... at A .olam t ..1 .... 108 -1067 6 fruta r- M NTRE A N CL AUTR Pe-
01,108 do000 i 251 0 07 08donii sriosa defydpl 1-e, do .-0ar02ed.: Mdptacm 0P Cara L. a-ora orNo, CEARROYO APOLO. A MEDIA CUADRA
~SM de perro. Vst Pdo | atc~s.Rsro ro3 lt, una eClnics 0 Caa de Apartamentos. In o M UNpOZe Ya rtods L aTA. U to
Teltbonos; M-73229 y M-3752 erlas arnatistasi. Pag raps blen Vamps a faSr.d arrada -iiies e l l.al oots aiasd arlu
E-58.5-7-4 4z dolCl 2 Carballs yHns 3 S 4 lo 10Rafael,18. e: Losr.$r0 ,08 0 0 -oreeea 2 5 to, do 20 752 metro, de ters0 ren To. r-
I eacanyGryspU54. ,Puecs 3 p. m. y domingos todo el die unica- osyrrd rere;aani a. caeDoone2,53 2 cala d drlo
DR.0 2 72 1 0 yo bIN N0700IA01V,2TRI.U -57 44. -oe e87dor directo1do 0 0r $7. 0001In7orman. ferreter/a G0 rr1 -
D R PXAstIgrdANTAd AWIAte Reed. MCER A ,-O7-18ATE ol a 0 00 .1H-Emp 0-664-48-7 Obispo 258, Telf. M -1708 d A -).yoA 1Polo N O137.
007000 la P oogradulod d o Walter 00 07 0 .I-----12-,10---I---25---024,o'sotroe2ne .11.2q.us- 00.
Washington. Norte Anerica. Vacunacn. 7.RO, PLATA Y PLAT0N0 0 VE D EDIF1CIO7 DE 0 I E. te1 biI a. C y f endT......
antIrrabia y antiLmocl ullC dely p .2.. VI- r7 ... u-lo e P Alo. DE.5 y 01S0 020d0 0 do.p.ty ... code 01oa- LOc C 10 I i N AEO R A P SL RA ED d


CM-37 mo H-907 Iede o IAr Comramo. cualquiery. o -y"'u'^ dplata, patmen tos y2 gara-.^ s .- trrr. etblcirenu directa- LO" MEJO S.T; ^ SUAREZ
Hits d or.Vca ToloS O Teonos m-7,32 8 y v modern, 7 meJ 0or preo 10de o CdAme. pl daNparta os aa 1d, t d o O .. .. us .0... Prl 0 8c .ien-
M-3o2 H-9 -7-b, cade Joyerl. "Bah- mc nde Cis" jes s6tano, 26 rn icm. 412, entire t en ri- Habana y repartM-.6Opera tion r-ipL- CA SA C O N G L O R IE TA
Amistad 356, esqln,- a574 --n------.-dy-bsoluta arantt. Ddnero en hp- Tado00 -- usLo Creredores de ardolneso o-
1.n o-o-o- anT o 25 y1 27, 0Vedado. $55,000. Duefio, t.... Admin0stracidn de bi .. y segurM s res de todas clae.0e.....o. Sjard70Bo' nco.
QUIR PEDSTA -z 25 27 deled claes.C-7-46-17es vivir en un paraoso, todn decordal.4cienaLosOficinasH-867-48-56. HuII. (l mrilU les, gr n-to- L3 luarH s cristux.
DA F1A. ...M. MORALE.....170,3- Pidno, Y. MALETAil . ... ..OT0U4-40.-7 ]3,0 0 d ..... .....o-As1..... -
~d BabH.n y Mdwestern. A 7 TratamLen.00B2 72 7Y A L TATRENTIANDO $75 EN $8,500 .. T ESn 1 b. 0a hall Cs. gabiete garal."-
7to electroqFl C RrgTco, cnllo7oosf lddadesu. oaslme-dedelrnlsom070oax pln s aP o artamentosygra- ROBE1O JUN COm0o ea l 0 830.0 720 01020080i7.Plt
-lgas. hongos. empobrecmiento circuLa- Compramo 11s y vendemo Ill, Ce. Me o. ode 26d om. 412,entep01t2en.o y 100180 000 0n50 0o5 0 70a0rn, rand-sCAS G LOaEnT ----------------------- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 07 0~fi 80lU010C2 En2000011o~nili mlb "n udr v Frc. 0700,0 m 00 u 017a0 Tod 830 clddon ho, 00 78077000 ll -
tor o Am istd 213, entr S. Raaet y Nep- tas.,i aletLnes en tod la tpos y tam- no pr f aobricar otr. ta tr, dentr m to. A-gO-rT loN 9 2do baos a. M -57 b 0088 02. 08 00, o cera .
t erm H on orar s: $2 00, h ar em especiales fins. Ve x nuestra ofert y preclos. G loria la d socupadas, verL s t das h ar ms: Jose- C. 000 0 0. 300N. .
AOO54. 520AFA Resquna a Indo. C lasa Arang i n 7 f 2 entire Primera y Segund- V- bor.6748l F Vea 1o Eamordo 30O1101-o5,.a.-
E.671-Qiropdisa-19ab.C-318-17-U3 mz. Duefio: 1-7181.
078 00 1 1. T C O M P R A O M U E B L ES...... 7uRE N T A NDsta- b.2 H80 E N 65 .000 E s q $ 3 5 V0 0 re n t a 2 2 0 ..PLA .YA SANT.. E. .. 7... -.B.A :.. .
COMl MUEBolES U-7547 BARATA. ACI 0.1.. 010 r, 1 oPLATRNTNDs, 022 40,10 G o I ],ornedo or, dos hab7.0taclones, ba22 0 1n
70 n 10000020708. 1200, 010028 0 8 boo. e 700. O Cafe,72 C 0 7000702. 72 t0702000727780. 5070722 lodl ml 010,25 r 30,- LEsquoba 214, b\ os. I M 3 010va 007 005 clo 00 N 0070L00 o. &a8A -CO
C O M P R A S Tod..l.................ens......... 4 H. 3 bafios, garaje, terre- BARRIO COLON rl.................. riad..... 5..........
nos. mA quin, coser, raps de l hombre A za- tae.7 o 2a ra os 24 7mer7. cro 81200201 300rvddc 1 0 0 ed. $ D -


8orr Fbi. 1 071Q1. pod. ll21 801 S.Ealp. C-30l7-.Cs .dr u.15 00 0T07170 1.71B 1 0340-52^- r^ t !n n n j t"^ on^ 0.., ,.,,-E-00.8, "
____________________ rd:.l~ o~8Sn.,"lopT'h'uu-v rz en z.y e ineR yV B R a^^ .g~~*,?bo.u un rn' 12. 0001077, doo'" 7,301753010008.' 018010 7
14 AUTOMOV1ES COMPROS MUEBLES COMPRO BARTA VACIA". 1 PlantA.'^ IUI1>dLLU P^J~, LAPAil OAIDN(A [E8DO A RIMERA 877I-A 1
me y ser--- ripidAmente ntendodo. + co8-
CON IUM PS ORAS EN D T odlO ca b012002 000010,207g00oOd7- 4 cr ~ ~ ~ ()1,oo. 07,000100$6. 07D002E AMOTB..Ri'''"'"-o 10^j' 010,111010. 88'd'
e9ective), CoAe oS 02d i Ho, 3 boos ga. aj t C L .l.d banjos dsalant a 0a- 0030 .y-
"' CASAS 018mi 0 02.. 1 0. C l0 dE-925-17-7 0180 o primer, situaci6n: 3 y Linea, 3 m do cVaE lant don b lr2 213 Nte
COMPO FOR 8. SUAREZ, MENDOZA. 8.N-cuadra ColegioBel6n: $18,500. h0b0t1 0. noSEpr6ximaV 3 7a2 4 INAve.part saleN.bao,
707...0.0aLASa.le, o.. do.. .. . o der0005o0 Marrero; 8 0N$ 0108.0B-2266.co0001007000.. ... 8. !0. r.s...... ...
414,~~~~~~~~~~~ 2bfo,14yerio raou cartm arrba con su bano. Infp3rman an is
4.4, 2 0 ms1800 1.4 y s0010c0oooodoo. ue30 1 H95 mdscon. mpl reni a cumd __t __o_ par_ o .__ H_-525--7
t0angs adne 2pt 7, 8s 7 chasta $40,000. Llama s ..M-7774. 1a 1 S0-H-1051-48-7. .. 25o S a0o. p -525-4-7
1-3055. 73-H-1105-9-5 Co pro muebL 0 es L odes lares. Pa-- T
mCOMP EiFCI2On Y A0 l T cmbgam a0n001 Mam oD 0 Pbla SANTOS S UAREZ JARDIN. PORTAL. SA- SA L BU V
MinoU-S 000oe o100 0001,^ 0a0.................20.. SAN LEOPOLD $ 0 L,:O i s
renta. hasta $5O 051,. Pago al cn do, di-. .s. Monte'357" A-7795.Lodo 2 p 7ants sa 7. cmedor $9. 04, ad.0207 u2040.0 S La1Ao. 00r0 a 0 07251 C Abraa $1203100, po2.0 a1. 5l0, .Al-
recta0 nerite. No t 0ene qua pager com L6n0_13.__00. "C p-l 77.0 01 Lant..orento n $250, 27.001. Rodriguez, Cu- ares plan .a0, comerc1 0ba3 1s 8 casa de saJa. qu5 na 0.0Av 4 4 872000. 1 08 0 3 2p0002-

170. 07072270 10 025001230207, 012 010o 0,V00F 04. 001770277000 p11ol 010070 0l7.70 00 0,04.7.00.A00
70ode72 H-1312-9-6ae medor, 50 t.07 07- tac0 ones. a 0107 7 70 363, 6 y 7, 5658 Lo 1mb20d12 _
7aNi01A CONCEPCION. ESQUINA 4 CA- 10,cad002001!. 74 0 V. 0708l ,70. J u 571 o o0 BO-957 T


FERNANDEZ______ Y 12017DAbl1 1 A61P 1 I O PR ___i~ __________p_____ranc yVda, eia 56 -M0486H-7-4
-6671 00720101701100171 3II/I7 8s estab00buena08enta$13,00o;E- 81---1-00NAVES. N IRE-
7: CP AMPARAS COMPRA PIAVOS "a e 2 S. .,n. + a. S.NICOLAS.- 3PLANTAS 91a. notee .l..c iLM as ,VedadiJ .liS s M ZDle 21 a. comd,,r 44.^ ^ gm call..s d ly u,^
I* Y1 VI DALt U I PIANO Y OBJETOS DE ARTE1, 0 13.27 07e07 0..C. 1S.5o Rodriuez, Cu- Muy Pox .... S. L o .. 710101.. 0 .7I p -entre Arobon YPe0re a La. 01,0con 10u-
m r o Ven pars Rope. muebles lines y p bl orrientes. cuarto,-ba 218- 81275 tas monolitcaH. 7 mt -7. -rente: cads 7plat Cho do lH-..-4.- muelle concrete g 1-
Compramo y vendemos p sale, comedor, -quin 1 12 coser y escr O dl110-4- _7.. scomeor 34, bo tercalado come- des ...'.. 4 "l,, - Is Y COlumnas de can-
clientes casas; solares, fincas 0J, caudae. radios.r rerigerador, vaj illa, GANGA EN BUENAVISTA -dor a o do, 140 y sey0. cri7d.,,r n0ta 70c0eto Inor01n. 8 Agd ,Mocdelroo212-A
hipotecas. Actividad, honradecz ase 0ompleteRt. e1s100 A-6077M.5771 $1 0020 1 10- ato 65 3 17% a3men1o 035.700. Junco -729
Z C-a473-17-18 mz Dos case y echo apartamentos rentan-M 05 .
e n oresdo n ers$212.alquld70 .0.yba2s0 1.S00o0 Ojo: Vedado. Desocupada-
e reserve. P nformes nuestros A 931 MUEBSM y PRp 700.t0r001y. VEDO. .. V. do023 0 0A SR A . .. 0 0ej107lmeordel-
on todos los Bancos de esta n= -- i do $-0 en $7.000.0 Dos c^& y cuatro apar--lO 0,00- 0007-Cll 77.do72200 94803 2..do

A-9311: COMPRO _______ p2tamentos rentando $185 en $15'0 o r.. 1-7202 S30.0. una. 0p0rni 7ra 7
.ciudad. Oficinas: Aguiar 556 zo Gonzalez.0 y PasJe 0 D. Tel" 0l B-2221.0 ter.o.d Pu S.ena ortund-71d 0a7st i llg o -
A-9112. M-1506. H-1083-9-2Abl. Pianos, Porcelanas, Martiles H-1134-48-S $35,000. DESOCUPADA M-2308 ..-75-1-4-

no- 0bJeto. de ,oo oarte Tol.VaiL0-3722 2 ca c6tar2n, dosrd lnen. portl, a
11 FINCAS RUSTI CAS .in my co~ser eacribir, cajas cual Damas 860 pegado tranvim sMerced, cod oe do itr, antry co inaygrijem amp~c l...I.
COMPRO FINCA, DE li A 2 CABALLE- completeo.A-13tc Ante IIn. B befiopatio. remnd -$, r3 1 terrado Altsnnt $ >bo 102s *'' lr mes: Frntt. r
a, dor l n stu~da en loan. carretera. i C-150-17-7 H.- oferta, peoristod horS Duefo 1-7181.5 uno ncolores, -pclosa terrV indco al, .e- l93 or e ornln y
dlsde rt. acu prln una. a uanb o rdn..Dr 24 orse:' -4 110 M-6573.. VdaL a VACIA E-5-4t-19
M. FernAndez. Telf. 1-6169. V )N 0S M U A A
DX YW 0X0 MPBI MUEBLES EAEN ESTE ANUNC .ESQ. LUYANO. ParaNA AVE.oxXLIaO S0.
COMP O MU BLES En Almendlares con-\r4aivLas y 6mnlbus, Urs cuadra Avq. Porvenuir, Proxima Cru- r am naves con chucho ferrocarrh a


: ________ E.39-7O,~ 44NG 3321O ESMI AYMS S1 50 0 MACoemnltia o ,yraae dms cameqm Tde s l~xo, propla pr.ios 10 inte do La ; Hab n.;",,.. ca-
SA. ......... P .... ............ -0 .... 0 000 ..... ......... do.. 0.. 0 ..003 2d 02.................. 7 0170.01.0..... '-
c01a780er702 t l 0e0 0 unab o In, ov T ... 7.dolas sde do 00e0es017e0soe yca r io7-.a 870...000073 .000 ......total$00000n. 7 y 00.7y.... 077070.070001 1,05...0... ........ .., ?000 7 -tl an Francisco do
atlll r 0 g olpa7 0 70'1 0 7 0 0 1 7 0 31 center orator10. Junco. M-6573. Paula, Informes. tellfonos A-955,
counq uiepLn d e Cl y ,Cust Proo laS, O ri| 0db, d Ry fr2gerador 'y 01170j o 0t07 70 d oodoo 70nondo paradero rut o 15 Tel -1. 1-7181. X-2939. E 0-81-49-14
coo oxeotcA 074 do -Cooog ..oy y Orients rG c, Gooolo. A3-02 0E-861-1RA7-26 00 R-1111-48-5 VEN U 11 BN V Sp0 CASA All,Pr b I n0 c n ei n d fi a l n se e If n o eI $70 l O tH S $6,800
Pre rlbl ...00.svlor.... odlllcanl-.COMPRo OS M U E B L E S, RENTANDO $20 EN $65,000 fllf .............,1 ...0....000 Ca$A AL
00 en re n 077 lor. So ruega 00- C M RAM S$70 5 0dosIfrene, rental $7O Zamora $5,600 dos
8 vir los 0101 0001amplos detalles y dlre- adornos, porcelanas, jarrones, Fen0menal Gangazo Aprovecht; $9,600PCI A f atifrente,0re7it7 a $5000. Fonts, San LAz78ro
0convenrar Notri a0ntermediaripers1,nAngel0Ca1 vajillas, cristalel-a, plat, 0r0, Por tender Cancelar $59,000 V000 1-202 0-4-00314-
deroo, apartado 1128, La Hlabl.... brillantes, juegos caf6, cubier- CH.pot. e- $59.000, oblig real vender Pre-0 d Esquina de fraLL 7 .Lnmed0ata0tranvlas 0) 3 .LZAION14) 21 0572081,CASA CON
E-0 748-17-771MX10 0, h o0 ta, plantas07 m07 s 0 -- 018 mn17 400 v2. 787ard n, portal, sale,. 8 co-0 06 0 0.000,00 v1 12010a00700 a8 17
tos, candelabros, lnmparas cris- derno, on c 2on apartamentosy onre y o ro 00 0.34, 20ba1o1,. 0.,n. de 0.ai. pat7o7 70S200 s, 0 err71 1anfa bry 10se 0 70 1-
12 E277last looos, co stnegoci pars tnPzerso-eementado. contino terrInoproplo7r2a1P 0200pa r de [" s a' h-. Poedooo 0e renter m0
12 ESTABLECIMIENTOS tal, pianos, miquinas aser, es- s1i,,P Proxi 1 3 Calzada del C .... y Esqu, t,0- otaedlftclon. Urg0 ....t. 0J7771..M1057 d, 2001710 -
cribir, prismditicos "Antig.ieda- 0n Ta70s. 0. 71ce2s0d7 0h1 . 0r o1erta ra1o-784-5 e o 0 771. 7
CARTONEROS des Enbl,. Vicente Pdlod: Ursula 70 fondn 7a- 8E VENE8 EN AMPLIA('ION 1D0E AL- e G.077-13.
C1o0rPro"1 u Fabrics.. sll a ende. St0 0 d uipajes. Cas raderolut 1t. 15 Tell. 1-7181 H-1172-48-5 mendares, una S0sa acabada o 0 1cons-
ine;". Eca. paodes. Rapihabz. ...... % xN o CA.SA GRANDE. PLACA. rEJA
acand.. 171070 a g" a2 ,t p.. 2 rppsc0 07110. Verez, Bernaza, y Teniente Rey VIBORA 7- 0. ......01...0a_0rd....port.].0, g0e.
Mendsrde 11 010aqu7nas. local, 0ro0duc- y magnL hca 0 ba1o. In0 orme s. M-9 726 -aL0. 0on 7r 5 d. 3 b a ls 0202r0.
emn y condtc0ones. a, J. M. M., Clasfca A-8232. Vendo case do esqudna mode-rns, Icum- -l -4o-5. .d
do0 D 0ARIO LA MARINA. H-.66- A-5 C-636-17-25 mz. dr. de 22 da lzd 0 1.650 me2ros. 65 0 -fabrics- d IRS -s7. 03730 707te 1d Todo cercado; 0rbo-
_dos en S25.000. In/ornmaea ntea mi0ro-.VE.DO CASAS, HAlANA. l'AI.ZAAO0I frutaieb$10.,500 BO-9596 H-873-48-5
14 AUTOMOVILES ACCES. M-8550. COMPRO 0007....... &I7.7..... .. .,14...07.29. Gar 01R01001070%'ENDOA ..1.081. 0 3 A ...
Pcia Tenon.1. H-1143-4fl- forcian call, 1: NO 6, lb as 717,ent 710 o7. AmRh01707lon ALmendareL %ac01 cars e
C U F EPIANOSY ROVedadn.A. d 3 0 H-9410 -47 40 0tr7ccnn primers; .7 7a070 t.l. 0garae.
CONTINUAMOS OFRECIEN- 1Do ho ....... 1............... 0- $7,500 RENTA $60. 0 0 .......CHALET AM0....... 00 '.. ... 4201.2007-..............7--
dole 80 valor su carrot en ,r, s ch ,biertos,1vajiL.a0 m- 7Dos0uadr., Calzd. 7V0L7 ra.. rdd po1t 00os.2 Paz l. asalb.1ldr. comedor7,:-,,, ,-,0 lregadero, 7cercado00 5200
platos,r ipo0rplH o 0as 088uadrom y todo 0o tl. 7sale., comedor, dos0 grandesc. uasrt71, 7y. 00c0n0 y uncu7 rtncon703 0 h i e - --_-.0 0612-4-5
efectivo, cqnfii ndonos su ven- q7e vond,. (L 0qu 0do easesC ompletes)0 ba, 010 co0plt,0017071 0 a7.0 002. 2000 'Y'r e- 5 e1; Curts.o0 doobaI o-, 02 et. 0 u70 ee's a
to. Storage, manipulaclon nues- .71-8550. Casa Enrique. Co -1- o 8 1iempre. 7T70000 ot apartamentri entr0 role, dog cuar07s con baho., 5res- oablo- Nave 500 Metros, Ave. Dolores
ta. Sorag ma ipulci~nnues C-22-1711 n..doa ndependiente dos plazas amphias con aires reamposteria letcidn. in. cuadre d, Propia Para garage o eualquter indes-
sevcopatio y" traspatio. Verla Sr. Age coleglos. Felipe Pricy NO 3.56. entire Sap doon pora eprtamento Para ven-
700l ouodloalo 0, 07000 2010700 007 lcoo o72000s70'I700771 7080270 01 o~o 110 080 00 o77010700
tra cuenta, solamento cobra- BRILLANTES GRANDES lar 1-4505. 01410-40-0 MarianaYV y7sta o 1A.le 0100e ,1bore 7- u oflca,. de ladrttlo Techos
mos 5% comisi6n al efectuar 800 p07,e1 o,. 7 0000... 010 01..... q 30 .. 81eenE LOS PINOS 501A GRANDE CON E-0232-49-7 0do .1"70070 ......... C 07.. Ile atr e,1fm.
venta. "Ber-Ta-Di", Refugio, de te 71santigua si Comoe1mer0das LS011C.SAGRAND 0 ,4,CN 0100010 10000 00. 0301013 2 4, 7001 ... 1 e .... 007500 3d 10d.Cc_
y $4,130,hrfl. e0e 0H42-48.5
262. E-19-14-9. Hnos. San R. 3el 012 U-5744. t4 1-7525 f2c70d7des. H_1033-48-5
468-17-18.m._EN LA 07-70 0VEN7O ('ASAVA(.IA. PORTAL,0 SALA,0 3
CO PR UT SVE A O 1 0 0 .00 3.. 000107020707. 000.. ....1................7... o........... 71..... 0... ..o.-...
19 LIBROS E IMPRESOS$ ,000 ms. fabr 0..177. 20.000 m,0 t1...7. patio 10a fond,-016s2apart...tos. Cal4a0
SAUTOS1 L$ --1100 propio000u1t0taA fabricspooco00gm Se do d. deColumbia 451 dc2 a
Cutilquier -mvc. ip Prchecro carroCOMPRO LtBRUS ENt TODAS CANTT-DA- 'Paoan s nde n dentes. Cale 4. ceres en p~roaocn. .Facdds pagoIntor I-662--
hic Pae jst. cct Ol51, m~i d,.1100 0010 005. O To are, Mo07lolO2. 10070 07 de7 2 300010. 2ol~na needets ais O
miles ] gsagncas. Infor-es: h Ias-bo- ro. Dereho. Medicina, texto y Literatu- rioesplants baja y 4 habitaciones plants I. LAWTON BATISTA
0r01702. O'1,710 514. 0017pt ,a 70 000..087 01,P 010go 100or 0 0en2d7e. Ne- aL-a.ey. demo como0 ddades, rent7 $93. Fer- PLAYA MARBELLA 0s1 ....d 007.1 ......... 70apr0. ] at..
H-1209-141-06 000c7m710 p0t7os 75Vme .e, eptno 50 ,n1ndez0YVidal, Aguior 556 A-9112 y M-1506 Soe conde oooe ca2,b07 011P0r 20 0 esa e- s 0030c7t00 do7 cL.sct 1,10 7b50o001.
Teldfono U-3274. H-100248-5 re0artos. l0nda ca0sa en Ia cale Cer0 on-c.1 en- 0000 or 7aelaor,7coc0 7 a. patio. agua
1 7 M U E B L E S P R E N D A S 0 -7 7 -7-1 5 2 1 o o 0 0 7 a. p l a t a S t rb eLL a. 100 0 .. . . . 01b u n d a nt2 1 Ca1 0 e 1 7 e0 t r e D o l T elo r.
IIM I LA LUZR',- COXPRO I doni Prime$,00r08 s,0700.$10,300: B-46590 s0 drit,121711020702. 010170dc 3 .o. 71~ c
etdsclss ) a VE OLORES $8 00 ............... ....
U-5154. COMPRO MUEBLES Isdomiclibol d 1078 looo N oJjE LAUUB 7710 40 0.0UoA 1-3-4-1
lU -5154 CO MP R O0011MU7770EB Eecine ,8 E|o. 0t 'oluci0n rApIda. Relna 4091 081 8 10E081 L 0 -'5ASA. A .01 -. 0 8VE 1NDO 0RESIDENCIA0VAC ,1 CAE
7in00. i derno. P32aga So. 5~,7 077 nad eequln nn.Be 0ascoaln. Teolfonio0U-6009 lReparto Lawton) Avenida, Dolores cer- Rent N z 1 05 7122010Frente"0 177 da0faltada. ran0,- 0003. puert;. lao-
N10 e0d0,. ed s mantes haocer Iona a .d a.E-3154-11-010mz1 ca calle 16 una plants, 0 ar1 7n, portal, sa- ,ara .7rond. 1o 3, ..areaa618 %arasap0ro-d in. portal, 0a.a 24. c1 0 0edor, ba0 o, cocL.
7*04 0 'l 71 0010710 .1.7707
17-12 17301,i s a21.INSTRUMENTOS DE MUSC 07,1dor y cocna, patio y traspatio.Desocu=eadores 213-A. J. V. Aguilert. 0012d7 0garae7. monhic $6.5oo O-9596
C-120-17-3Ab_ _pada_. Fernande_ y Vidal._Agupar 556, E.760-4816 H-674-49-5
A-9112. H-1063-48-5 4 .
U-2530. COMPRO LAMPARAS COMPRAMOS PIANOS dAente..... 3 oLaaS100a-n
Cuadr.oo. 0Val3l7 1 an e porcela, 00cr70- Pagaos buoo 7precio001 0P12d0 neg5201 l. L 'l-If II'OL rcumrto0100.007 cs1a00 ...120 3 .a V A C,4 A _
to077I 0 a 0000P 711a bCu ooo 70a02A00- bOooodraltuna.o..oflm. 170 UrOLZADA0 LUYA O E Q.23. 7500713. 01,rlm 070 .0,0 507 702o071.72 07000.
t o p ta berto inmquinmas anna mtmss in pr acr-2, 75x7 e~ 150 M 0 Inf.,orms Vendo plants rtnnno[,tica,ciltar6n. fran-
01Pcrhl yoo 000 10 27 000 ,OP.1l,,,leo. I PRdeneo Co 5.R.0omril04, Universal7 13107 070267 0.10'0 0 .700o 010,, 00 1 .77.
Pago m7 r qua.. di 11 3,7 ...20M17c0Ca,0S. Rafael0104,....st esqu8... .C0zada7 de Lu0 nr estuna.....Proxima a.--.N r -07 0 it., .. 7 -0 c1 .
Mlatso en t: Lis Predilecta. San R Con uad., M-4810" C-634-21-25 mx. Fabrics. 2 pants (6 ca.a,-. o sle "._ -- -
.,10111188110117110 A00070 107hab1tac8ones. b-fin- intercalado,-cnmedor-3j a,[, I -,-7 070,. 000020,
00700 010N0I 00 017 0072O-otAoPA d o 7 0301. Fooonto$2 y 070 7 e ,- - -- 0100 1 0. ol07,00 00 1.0.1271, 1001,A00
.003r.pace 37 i 00 01701-10 "trno o$321000.Fernandez y V -dal, 0.m ,r:2 ,,.a.1 0-1147-00 -1
hay cle arreglarin, no imports. Tel c. o A-9 112. J ,, n.L2J r -I (L17-49-6 a$1 mu-,, Ca-mro Gn..,, A.&W'
Compramos-vendemo 1C7103As 2 t 70Lta en7Pueblo cer.a Habana H4-695-40-5
0EMPERAMOS JOYAS ANTIGUAS nnnur P A OS 000700. 007, 000700 P 0,000. 10000b08,1 00001177-. ela tors 333 177000 Opo lounod l 017707000007 o0.00 ,
70017h7t0 en701O to1d7,1017 ope ioneo o UUH-I 0757-40- 10703- 0 eedx P |ar1 dssbr o nn
tohlodllooca o. 1r,,c70de Irodno0C00e oolen aeal___________________-_"__'___' a 00000017n0e70e70017dn
o 0, 11,800 I-ol-ool-S 7-20 To 70.. 00l,78 010050,0'OEN 01800 G0a0007 07no T 07n00r7.0(nne, ,7,0- J-llO 100 00 70, 710, 1001ac 10707es 0'000er
0. m7odernos, de ofirina, todo, 077 h~o07... ol7oo 012700to011701.... VerLo de0 3 0p00 ... dlan- 107478 1 010000 t01 Toloo 10-00742 .
aquinas00 de 0cose0, caJasI cauI- -- 3 Casaso y 4 Apartamnentos 0810 ........ 1e> t.4 ,oa01c .. 0500 848,0010. RENTA $410
Sales. contadoras, neveras, lib- RE A AC O ES n Puenteso Grnnd7,, 01onnht770, ool 08r- 010t00071 Otr 0708 to 1-270t70 011777070 -100 Gr77 0730 + 0777717 0 o0 2 22oo. 2 00.
n 00'e 1100 rent.n $ 1 770007,7r0p nn ns on tr 7-0018rets 7000.010017,0ra S01o~ 3004 J 00000oo n n a.. t0117 o-
j.eobs rtio lrte y muobleil CorrIion 02200.0 7- 01T21 00.... ... ... 0.... 0. 270..00 So .. ...00 145 713- Il001 007 1007 0ert 1 ....... 71 ..... ...........
"los. 3-ago mios quo 1nadi71. A-00131,7 _________________ 54 Te77 0-40104~~O02002.0 06107000OO80210 00707d07110071 00
C-86-17-18 70000TE A P007TOLA1 301 01tt08EBL810 0100 01a0100ter01, 021702 0130172 00e00,10 12u-a~ot a0 101000 7~r 0010101 $0,5002 re07
.,0o 11n,01077 1000 l251 a~,0871 haloo 77700 Casa Revillagigedo $3,600 00 Te0a22 1-7010. ___L0.10 5714-40-
COP0MS0UBLS.............o00..............0E AMEDRE.RENTA $330
tac0n 7a0 0001eo 02n 172. Toldfono 7700107 0ld. 0x3, e00gangs 01017t1 404 Toll do0 7n 03701 00000250 070to 01807nd0rs00on
le \-62 H1044-42-50A4140101.0 e0. terren1o 650003 mr.1-752 0311700, o'endo 00710170 Cu a o ntavo
00.. 000........ 0........................o TADPIE SUSm MIEBER S Ca.... Lela LOS .. 01.........0..........7010... ......1 .....3S0o Oto dro
z. o a P g oa oiI~y8a888 e Cerc20 Nept1.0010 lant700078010 pomedor. 010072 no01 t 0170. $35 oo,___
Ne00o7o" rp78do, 7'.2 A0 rl ".070 7-$330 Jo S IN S 3 bf o, 01001030740 Tao ll, y Ato do~o 5e 1x 0 000ts 5-01010 8381 0001o2. Atpendci : REN A 22, 220
... .d .. .070 3010 t 2 GARCIA ES I O A .70bJ ...Ls 5 ~ d44 0127001-204014 ALME1NDARES, $.n0 S EMM tnin E T 25 2,
3-COMO-a(I7 02700200 00 C0701T0, 50M0- 0 ou 072s .oicbn. 52,1 RiooL 0100 entre 022081 1-70133 s 24 b 10-712t4 01t 2031ndo70 pr 0010 0253ro 21 500070 rn08
$, 0d0. otlcIs2. 20r0h700, l,7breros, 010071. 01030701770 y1 So~Ledad TeL22fono U-1424. Ha-~ Casa en Esperanza $3,500 H- 00g2-485 1001010 tr 0017l 0 N71 2110 0 nr 0 10 y0
I" 80 0802. 003on2 477 ....07dl Ch1ltorrobeo. 47 ....... p070o8. C- 5037742-20 m0e00 01 ra nego00,1o. 01007,0.0 44 Toll. 01407l4 SACO Y SANTAI CATALINA AMPLIACION: $24,000
81.03o2 77 1101020 4.4dr RADIOS/05 Cerca Todo)s los Coleg-jos 01707 7070.17 lu holohle 011n1a 12 33ant 017a. |
E-g55 ]7- 0Mo 44 %RADIOSESQUINA V CASA $14,500 70u10 ..... 0or0b7e, lorl,70 po. l 70027 000- 01,or ... 4000037.0.. 0 .... 0123.... 20e* -
A-4Ui4. CO MPRO RtADIOS, BAUL, '""''-n"' ''' ''I' I o
Su RA ,*, 2,- ..-7,7i0874 272. 001010000.tn 21.~ cb20 erta. 02 370 tama700 1. grande 0170-o 00707778 070 2l00o p lants 71 N$ 31o 0 rto
Maquma5 escrsc r b r osec.Tra l s, os ,-. -3 *.. .208.0,001. 70072 000000772 010a 12oeroa20do,0e2acOo n Oc0n0dor 40Pan- 1O17ina 11p0 07ndr 700a 7e 1100 11.10,
7 Radaro modeono., bodle boolegao t[ 1 bah, ,' 018,17 nn.0 t e0 070008 a10l7012adn rentan0 tr. 020708 010 0001770. 15 oo ,1on set 77 0 : -e 710 y 13 070ierra B-56172
I-sooap.rates, 0400.02. Iologroftcas 01 NO P'AGUE REPAR CiOE $000 01003020 4 4+ Tell A- 4711.00207770.Lnpe1002 1o707.00 7oooo-
p7-0m7711. 11002 U~L 1 .......0 00...... .... 7-700 ......0l. 0177 .......-07. MIRAMARI 4.-- 000 VENDO
plat. P~t ...bte 700700~n ..... 7.. ..0 ...0 ..7 "a Rooo ........ he. .u. ribnoe v on,uno-io'0e in l 02300 010 7l 0127e0070000r02 08002 .00717 L 17..... 7.0 _++ 1e70000nrn 000 00-
170000000 110 . . r,',i,... 02,ua007, 4001070 bentroo000 02700o70 2 0
dioo. -474. 00-210 01 7100- 0 I-02 .0 -S -(-lO 17 00 DIIARIO DE LA, MARINA 087, 34I Tl 10 1-10-770.40.017010 081 121 O'2A~oo
0 1-20-44- O-1-0)-S,204 0


_AOMCXVI


...................
SAirOcxvi ^.______ ^ \ !

VEITAS VENTAS V E NV"-
48 tCASAS _____ 4 SOUARES 1 ESTABLECIMIENTOS
VZDA45O: S0 VENDE CASA DE ETNA YARCELAB SIN ESTRENAR. 50 CTI. V. VENDEMOS SALON DE BELLEZA CON
plants, calle 27 No i5f1 enre D, y E. on dentro, del anumicipto Habana. 0gua y'luz. qu3n7a6la 3uen 7ugar 6informes 9 p in
Jardln, portal. a.i., saleta, galrla. co- 3 linear 6nntbu7s, Agulr 156 de 9 a 11 Caoll A NV 54, en5tre -. y Jesus 3a,'7a
3 omed6r l ndo. cred .o, 2 bano,. uno Gonzel.7 9E-643-49-5 AR encun E-733d, 51 -3
de ea7os en olore, "an. fan I'l 2l 2 7 .1
tog de criado. servl3o de' criados y gara- IRAMAR. ESQUINA FRAILE. 523.15 M.. VITNDEM8O D;IT.CBBXA CO 5 iG-
3e, etc. PreCo:. $28,003. Inform s u duefio 867 .. 114350 v., Co o a b-s nsffcn horn3 y, tod,7.su 3, m.7 u-
T cno A-6i7 de 9 a 013 y y de 2 a,5, .rb .te 5 Tercr AeiraAenida y 26. Santa R |yendo ma 6, 7 ,I ret7 P,' a u-
dias laborable3 solamente1 to Th 3onoP : B-1982. 'pr l.75: -343-I 3 I
"- E-20-49-7 N___.. E-=3-4- 5 -ANA $600 SB VZmWND SAIST'h--
RESIDENCIA EN MIRAMAR PARCALAe ALTAS. BIEN SlTt'ADASM p G C La er 5 Ai,6 113 nt
cs~ de uric o, taqn a uas aea ompostela v Picots, V'er de !4 It 12
Hermoso choalet modern de dos plants 7 uedan pocas Medld2a: 884 rares frente. y d6 a 6 F. 97 36-51 23-marz
de magn3ifca' construction, nuevo, amplo, p8r 2543 rares fondo. Informed: JuliAn S. .
fresco y con much terr1eno Aills te- Aguilera. Mercaderes 213-A. I E "ENDE BODEGA CON AMPLIA
r0raza, 3recio9so 1iving-room, euetro gran- E-930-49 6 2-49 trarend., buena ve50. precl6 03oo656l-
des cuertos Y dos bWafs. S0tuado en el Co. Inorm3 '0n la misma. Conde M5 entre
Boulev.r3d Lpez Se3rran0 La Cop paIn- AMPLIACION ALMENDARES, PRECIOSO Ba..a.. Y Pcots. Haban '0 E--55- 51.-5 im
re. Terca y Quinto Avenia-. Reparto b ear. sombre, tran5 7 Las, 0 800 %ar. Tres .. .1.
1tramar. Aqufacto Chomat. H-1.25-48-6 partamento. mIorm it"" S3 4 Z rest4 SE. LSNUE EN LA CALLE 5NTA/ CLA-
S7.05 hpo0teca, rental $1302 1 to $5.D0 ra. frene al 116, una7 bodega cri olla,
CONOUPCION 912 hLAWTOIF 00 hpteca.OE Lawton-Bat ista -4601 A. t" ndat.. bu.n entrepa3i, con su servt3 -
plantas s Iguaeso. portal, A a. hall7 H-1130-49-3 co $an'tario1 Tod1' al d1 b6.dena vn ts,
314. bail8o intercalado, to3e3dor, co3 !n $2 OM H-254-51-6
a. 0ervt3clo cr3adoe3. pa68o. Duefl: COJIMAR 035 3--
Ramos, Troca darn 413, 6ter6er p3so Se vetde aen a melr de La Loma, lote a I U r r.U
E-1-ND48-LO CASA 9 DO 660e2- or. Halt. 132 2 45.7 GANGA, 1EA OFREZCA


BE VENtrEN LAB CSegiAS DE m edi a bell __ H-10274-49-7 __________L- ""*
Ala pln ,.yd ^ A IU U 44 -if- arar e*""* "crilect gfi;
6 55 y 557. a $3. Veras de ON"OEN LO MEJOR E SANTOS t A. For6emr0 eBR IBe. i S 1-5.Prsmsmfre: rolaB1 rez,,..0,?^ Mi el^6 .. Figueroa,c'a 20 "pasoade G- QUINCAL a~ DR N
WoAy. A enlla Primer,. entre 2 y 3, But- nheral Lee reedda Idea. 11 75x23 58 3aras Vendo $6.30 mensua es con 50 o Ense
navis.t, Maranao. E-9997-48-9 a $ 505 o3ro lado, de 11 75x47 16 varas re. y mercancas $15.00 67 3 a6d676 alqult.r,
4 0 1 $8 'T s F A -9415 ,nt rato, Trato director. V alo y0ofrezM A
V Di O E $o1o. Sno6 O RNI50337. pa tle r. HSl 89 7 r -3-4 8 E-2 30-51-7
arnplia case. Se entrega vacla, la vive ..... DE-NU-0NT
dueo. Pa53qe 167. entre Ren3a y Pano.- VENDO LOTE CASA DE INQUILINATO
rVaEN D uen Retro, CAarlanao. V de t t 1 re o Vend e goo dea br $5 su al
S H-283-48- 7en 3 6e e 3erreno 1.60 ers., e66squ na., nd 5153333 3.70 77636 $25 33560.7l .
3urbanI7.zado. reparto P Oan American l ltad 5n 2.0G0 0c3b, at I Interesa a. r. Ur-
VENDO CASA MAMPOSTERIA PLACA de su valor Tel7. M-35, Jor. 76. quo.Tlr 03 8200 ente3 79 33-y 20La-
t entrega an seguilda a media cuadra H 1274 -4 9- E 53-57-
rute, ague y aGcantarillado', en 3 3750 pe- VNDO 3NODMOA CALL- AU'ILA
sos, 77767336. ..6..33 .. Cam3... De...s 605 ENo 613 I S 24x7i.... 73333 33..-
y C doncepcon. 12 a .3 y dels p is I dfe nfIa vL ents ]eal ampi., Inf73orm
1a0 6. E-786-48-5 LAWTO ESQ. 2441 3 33n 3 33 F-9619-51 13
PLAYA TARARA CONCEPTIONN ESQ. A 13) 81E 1N0 AS BA 0 BARRIL". SE RE.
Urge. pa nder $5.5h0 aletn d 2 pflsasmntaR, t as Cnqnopc n A 13. esquna q., gal\a. Colmn Velarde, Cerro Reparto
Urg05 vender hal36 t dos pl3c33. I3339 C P ,I 6373. IS..3 2070 333l73 ` VaK 05 ..33 Rsp1AA s
lo.s cmodidades, amueblado, mu3h3A agu 3 mule 23.514. 71. 33,, 717 2 3ar 3o Los Ca.3a,.. L 65 -5 -77l
InformeAs: F-6515. H4-78 -46- p6 ra parcelar a $7.250 tr1t3 3 ". P t24
0333t5 5e333.6e y Vi3a7. 33..,,3 5.3 PANADERIA. LA REGALO
GANGA:t BsE VENDE UNA NCASITAsa MO. A-qI12 M-1516 H 7063 5-49-5 Con 140 ne 3sa32o 36a A. 5nrl le
507767xl 6. 33 3 205 0270.ela. T8 .s__H 5
andoari bafto. eoeeaportal ia.rdin.a SOLAR MLILAGROS T PAROIMO Se 16333d 1 -3 nA 3S2.0a 4 "27 e 32 4o
C A e u y Santa Cat.lin. 12.x2,38 $1 Ag l y"O rt3 de.3 -.
C7,6036 16. 56373760 Arnao.353730 373,7Co76203377P7.
y 2 reparto Lira Pregunte3 or Che7 3 7n' 3 p 307 0633 \.
6 4-770.-41- 3t A3(- ,, d, 0 G0.3733 ... Pate- QUINCA LLA MIODERNA
*.... ___ ?,-1, _. O -R-_.n c3t7o $625 v. 1-3655. Cruz Jhn-on 16 2d07 3 it777 77307EN A A. I n
VENDO 2 CASAS A PLAZO S: 7.0 UNA 73-H-1103-49-5 mjor d3e La Habana 0n $257 Ru3z d. 2
Santo7 Su3rez, $2 000 C33ntdo Portalla a 4, caf8 "E 3undo" ,. AgulA N lVrtudes.,
I.. o3 D0edo 7,3 b 67..... 323735 6al3 JOG fllh l I3 27 E-117-94--5
y Libetad, in t oeresadio : E0p3ran3 a 26, C1- POR TENLL
.... Figu03r67. H...-13.7 JORGE 4 S.LE %ENDO KOSCOR.A. 33 C .AB ER.
otro nego66 n Tiene ca06tera Na37onal76
VENDO HERMOSA CASA ANTIGEA. Vent de solares. Habana 3 reports Vend. 4n p65os d30r3os, b33n 3urt7do In,
propa pare 3 er reed0f6 c -da con3 210 me-C3 Compro ases, 0. 03ncas candom0n3 s Crdd- 7ornian n el lamo de3 7 a 12 a m.. p. I-
troL de superce. 7Santa Ros 121eAntre Itos h5 potecar7os mora3orl0ad3 radero rut3 .3 0 C6 s Areo -"-
San Joaquin y Fern3and6 na. 1 cu330. f -- H-l0555 7
9nfanta. 2 de Monte: $9.50.0 Informe1 a ALTURAS AYETARAN EQ 1INA TU-
duefo: 311 H-1056-4- 7pan. I uadra AvestarAn Mlde 197i Negocdos Ocasi6n, Carri6n
---576 3307 515 30303. 00333367393 675 bar773 303GA 330702 36 3 a3 4
CAILLE ESTRADA PALMA S77.73. 7 orge 33305 063N75 e074 7 $153 070 3 o3333 a b.60 y 6 ont7300
H6rrorosa ganga Cere. co1mu37 cac3on. Aguar t 206 M-7785 3ra ca3n v6 6enda $13 On 7. facl 3adeso. Iasg
lugar dltngu1 do Ja6 dn. 733portal sal330 sale- 7bd3g.0 5 M3r50ana desde 17030 Peso. Vea
I 68037a3. hall 33n3t330. 03 63r6o 'no HABANA. MARINA PROXDV00.tA 526 a C0-76.. 33 3 A 67 P. n 66760 C3
9n5hca370o, gara. 30377c 33s cr3t7i03. 6o- 3 Ideal Pa ra3 ex5hlb63 7n de auto&. vez3. C65L H962-1-5.
do grande,l monolitia- citarn, 0 0 aras n'te" 7 aramentO 20 m. trente Total3 .l2-i3
0r 75pNtlo7 5ra 0 SEN 2 0,500.0 F Velaco 22 32 Gan6. Jor3 G6nz703 A CAFE LEC0EIA UATOO. ETC. I
Ena5 ra,3 dos 320 1-3065. H 1229-48-5 2367. 3 3755 in "A d be u 7703, 33667 es 676749339737323.
...cerca de Cuatro Carnnos Factiddade de
VEDADO. Gran RESII)ENCIA 35333533073 33op7338 253RXMOR-303s i ~ -PeeH7333-36,-3
Entr0 gas0 deso3 upl2da CoIls de Linea d052 t". 14 63.0 in ] 693 9- 0 3"H-75 3-I-
t0. Ba1a ,s3Ibldor6. hall. 54. .j7.. EEba6 DE, LA m. Y E 331373 GRAN BODEGA, BARRA


Enon .oltt d, E 4ln 90M. Jalr dmes por b^ ,oen r.".: 3 . "n.o 'd ', 52 cTIEDa Y6 PA fEONEs
Cuarto 632. G C r60.6 nea 17167 6633.m. 12333. Jorge Gonzale3
4omedorAE c A PLAZO gas. Aus 'ae 206 3En 38I73370mportan6t ca3376ad0 1137o 15 97n7s an

_________ .773 7- 53833 763972337 E-5-0- 07633 37770.;-5-1
-5 0000Torres. 1-360. ..Autar 3" I -
$45,00. rre. 1-376.elia La estoy iegs ando In $18,00 Ruiz,
LUIS ESTEVEZ. PROXIMA BRUNO ZA- VEDADO. E6Q 'INA SOMBRA. CALCLE 6de sa 0 P O 2 r-
e00 3ardn. 3333a72 A.072 34. 393.,co- H. 6 23x3026 metro%, $39 I sin prl3 .I as 5 J ^ <'aradin p rt l, sa 3 ad o \ -n e vas dinquilno! rnn bio "?0 T l*o n om~ frMen -? P H E I 0 0 D A M L
l33 p3a s5503o60 La4tn.r 070oda3' t7a78 ,nu5 a 5335 Jo2 Cassn, o 6,7032mrfr--- BARRA EN LA HIABANA

contix25. Una renazo (q34. ~ OtrR d dRo. tn, y dee oge F o zic ARI lar 20c6. 'co $3TO M O V 1 .E Y ACCES.
S7.000. 1-370 H-10933-48-5 M-7785. So3a 353773 rn $I 5 3 3n 27e 33 s o
e!nlreg rVale $9.500 RIn de 2 e 4 1e it
NUEVA DEL PILAR 165. PO" TAL Y C"N_ "I.--OE A33S3 do7 66533 3,V,7,7 2 4 3
co oses ones. citar36n .36 37l0 o3ho3 VEDADO. PARCELAS. CALLE ". rOs- E37 A37 3,,33
p31 6535376 pi q .. la 506. 3'3033567 3733m 7-7.inea. 133566 et r1 ra3 1 _r "
20l0l 6 i D, gl. 3t, 3300 f3063730. 00300 826 3etro Parcela 3ale, Frente Plaza Fraternidad
287 .. P tal., c 0nco ,.ose o.nes. e6arn., ma.,,a*:c* .36'metro
1if0ie 5st0d. late rol q31 nlenos. Inf0 Q773ta, 14x33 m. .37. Jorge Goz3le7.. N6A45 o R3fres ar3. 3673f, d7u353 337 .0.
me rd5 S96 Ctalin 4, eIie pr3a5- Agr 23. M-775.I Vnde W pesos d3ar3 -on 92 56 e m-
ta6o1 H-576-48-5 3no In entr3go Vale $3 8,n R 7z 2 a 4 ca3 t
--Mr- OARE. A6ENIDA DE L.A COPA." Mund' Agul y V0rt
'I_3*7 ,55 575_5
676373 33pr. i3n7ta3 A Tda7. parte Alta. 3o- H 5- 5
n 30 3bra. rodead. grades rB da en-3 17 6857-
VN Ul ..... 33307 1.3537. ... ....$10 .. 305 S13.500 EN EL REPARTO
Consu1ado. cares de Troc0der., zon0 6 3- - en bar. unch cml af. Ifltera
merc33. 2 p6antas3 Mide 10x27 metros sa- 3r350n d7t7ra 3 a7030703 ca533ar0333 r .33 h
1a. saleta, 54. ba303. comedor. 1 lant6 3a- NICANOR DEL CAMPO. PROXIMO C1- 67rt3dn373.75ena53en3, 3070 0 3I I
6 a. P u, e r3 ntar3 $230 $35,000. C am paneo ne, A renal 3 3 prec. osa esqu6na7 somb63 c7O7 q7 0 3671 d e 337.73h 7,36 a par a
30, Agular 286. -77.35. 710 60 07ara 3 rode5 59es.den 2 -a3 Jorge 0 7rme, .on n 3333253737
Gonz~ltz, A gular 206. M-7785. Su ~uenin 1 5cnor (ast,11n Est,',Ane. Ca-
CALLE COMPOSTELA Ile 6 esqu 3a .1, B,,en. Villa 11-274C
Ce-,a Acno s. 3 pla5ta3 comercty. 0 63s7 M2MAR. ESQUENA QUINTA AV9ENIDA. H-594-51-f
00.l5 3entan $120. $20,00. Call, 67 0 3 .. 3 3 2 AN .R.AC 3N LAB VILLAS. S
cores -p 3 i. f74 "05:' sorr50.0 30x7nv arares Ideal pera 2 ca-, 35A 3 33RMAU 0A E 3 7 377536
a 3.8333.i s g.4 S03, 0 .3330 Gs.oI' ls, Pago 0 3353533 537733 por 3S603337i 073333r II 73e
Sai 34 el'; if ". S ic' ". J am aera entire, a $8 vaera. Jorge Gonslt ]z, Aguilar Acertnann. ." In enrieacadV In0.nno In-
All. ...6.1 NJ 206. M-7795. forTso,: R8 3nerio Cruz. V 7rtude3 623
______0-174S de8, 1s 77 n,67583.
CALLE ACOSTA, PLAYA MARIANO. PROXIMO Q0INTA C 551-51-7 co.
ESQUINA Aiendn. parte a77o. 3e533 3 375 ... 9 6 C
17. 307ed 76 3633770 2333etrn. .rentr 7303369 res0denr 37. 15 ara 03 y375333030r35 de terrenn en V.500 pe-
6-, .220 Ley Alq.Itleres. 5 6n7 Ca 50 3." 0on 16753333537.3733a75333 Aenuda R.-
h7. 3 0r0 35r30 547M36977. 2 p3.nt7 s 240 ae .03 r 206: M-7185. tars Y 63783.. Reglo 13333737736 9 7,10 5
,1 67.ii C.2 ampa Ia.,A 203733 06, M-7795 E 0773 37 7
BILTMORE. EN LO MEJOR DT LA AVE-
ALMENDARES tild 3 M3r7flores. prer6os7, solar. 30x667 UN REGALO
Pr~xmo trnxis y6m ins oden..meatros. Unlco por preein y" situxaci6n $3 25 Se vende magnifica finca 1. caballeria.
= pr67 a r 1 y Is. 3333e56 etro. orge Gonz.lez5. A0u0ar 206: M-775 46 k3l6me3o76 de La Habana. terra, de
3 67107590. 3930 7n0. portal, 3073, 3 4. 6a-
plant...n 71. vivienda, cnchilquerab, Isla-
36. 3r3 n 673333378 00 Camps-33 C00D7730 333737509 case.
6i6 e n 017.33M Camps COINTRY CLUB, GlIA1 BOULEVARD 3 turban y pnz7 tn3a3go3 3 ble, lectr13-
11-H-12230-48- .5, saer 3r6xtm8 residenci37 vuda Huma- 303d dos carre3 -,0 377n7is. 2 .
,a ` Carlos Miguel de CO'spedes, 0731175 v. gangsan $14,000. Informant: U-6313
R$.5 3 ..... Jo1g0 0on76 le7, 2g3703 2386 E-99-560-56
49 SOL-ARES N0-7185. 0 t,639T6 3(E-NCA'. 9N CABALLERIA
sy corde!, altura Cacahual, veirnte minu-
ORIENTAl. PARK. EN LA AVE. PROXI- IUENAVISTA. QPINTA AVENIDA2 S', 03 t d6 LA Ha3b7333 dos p333s3 c0s.. b76 en-
m. a' H',p Odron- 17 40.15 1 $7300 o03- q77 53943 Total: 3,065 3ar9a, Cerra arbo3 eda, 7 U. ar Ideal6 frente c 6rretera.
c6na -77 B-2021 H-1443-49-7 Ca37-7l78a Columbia y ch1tis R3arraqn P, 8.367_ 20 103l pesns, 10 rmil Pe 3so efe-
co $ Hgo parcel.a 'a c bo 1 o, 2 dex an h7 pote-a. I0 3formes an San-
SOLAR EN VENTA VEDADO case Gonzalez. Agular 206Y 3-765 6 o. Veas, Be30am3n Rodr.g3e0.6
End Ia mejor 3 al3 e 2 enre 19 y 21. L. dt- 11-H-1219-49-3 r 4 A 643g Te)Lfono. 21.
oen pa rcelas. hag a m3 dda Otro E-9661-50-13
Cele K y 3 ta30h3en en parcels, I3 me 50 FINCAS RUSTICAS 033305675
del Veadn Otro cl S F oCARAMELOS CFT-
He Aana. 1 ctiadra Infanta R-25 'MAs Re- ra -itr Iw. ocla A-ldes vendedn-
Part6 A73 2 e3dare3 bnita E3,7,u de 211 03 3 NFS 7 CABALLERIAN PRIM0 ERA, 36s en 733e7 terr7 377 nachn7al, 3a7as del
.32 'a$.6'Ar y I '"adrla de'l Par Fue en- $-.000o vereda. N,- I eahal.'erIn Pa1- 70 1 140 plezas E,-rha Alh-trtn LeJgendre.
t 6 L 93n73a 3373373 33 1433.77 a- 730333600 n. $3.043683 Celb3 medIs 3 C- Ind7p63den637 289. Guan3 ba30,3 H3 ban0
it L-0i04836,-v13967I.?3772d6 1.277 n3 ,I 647637 706536333665567.00Ran.o5 008-,a 13351776
mintad a rB or. B-4 9B. Juani~n t' 5 hatell aa m motra aan 450HII-t1
H-2.11 -4- Rodriguez, Cuba 218 0 depAr0 amento 12.
PLAYA VENECIANA. EL REPARTO _D LAS V'ILLAS. 26 CARAI, LERIAS CASA 30'33333I7.3377773330, 33 n,, po6er3
33 modern 3 rb3 6 iz.i66 n player0a5 n I9 57 3 a 7730 nt tes, ga.0 do, pue8703,3c7-7a333973530 3576386 33 3672. e 6tre S6n M7-,
-crA -a ie __.s ."_If iT l' aZ .. "Ina a a r ndo, aplrca Ia- g,,el v Neptu- .-
I, ila[ aC,' 1_, "" l, 11 1 n l: ri... rdd uartInes desoc"pad. nH tS -tt
,oa0 036r......... ,3 c7,3333 35,733 T3 ,4 37335335; EDOHEMOBR I
0i.,7765 6733 3 re 33-,' 7037"1 ]' d' 3" .. ..1 8333707759 Cuba 210 depar3a-
607a6 de naveg3ci6n de rerefe Ac3ue. 3c-t53 12 1051 a in50- bt5 V aNSO HER168 BAR BO'EN CONTRA-
to, luz. etc. Desde $3 %are Mendoza y CIA gtIo B3 en7 60e7 3 b3 en 03 0 ..'' ,b -
M 69 U -C-11-49-7 Mirand. M-4128 d31 6 A 12 to !7 I "I
SE VENDE l7AOANGA 0174157.133V60O RAR1SERIA. 163.
MENDOZA. VIBORA Presa 30 de recre73 3 arretera Sac lon 635 50 en3. 3eps, 70306o guar-9
Vedo parceltta 11 v93 5xara; at Pa-%tnoaVre d t ails gran chalet a todo con- dapan-o Alquilerlcl$ 00 Imensuales]
67ocin8o entire Fg7 3roa 3 D'StrampeS 5 $9 rfort 7 y33 -,3 idad, 2 caballer3as tie3rr pl6 377 10 o 5 Pe" 3 e3Jr. Z n70 9ea l y
03 7. 3 Du 7773 Villa Chain, Km- 14 6'3- mera e .ah 33d 73nb7llarlo complete Court Zaragoza. Cerr3
do Puente 3an Pedro. Rul7 7. De 7 m tn s, te 3 7fo 3re .adlo turb333 7 an. H-1272-51-5
936796764- R 3- 5 ,a ft.oo0 gal0ne3 5 p03os inag2otables
NICANOR DEL CAMPO 0agua potable. p13tan3 ... guacates. ma0go OPORTUNIDAD
,---- D C P I s. 6a.as, aper .s de la3ran E03oy e5f3r3 c. p3 ed. traha3 0r, bar
Pr6ximo a Ia Calzada. ,112 varas a lii 1 es una %erdiadlea ganra esq,iln. -rigreradnr raftetera enrsere a. 1
0 3ara, so 33076230 3172 39300a 3.,. r.. dee M30 7 0-6872 90 uen0 7 ent3 n 3 r,,. pea,3. k--a 7hen-
6t5 ar0 Otr0 2nx40 1-s. 3370 ]o me-753 -8-50-A teia H. a.o3063 g33 .,7736 359. esq92n5
es. B t5616. )C REGALO: $20,000 337730 ...E3en t
,8_-9049-5 ed rTISA A AA C N V A IA
be fnd tca 3 c.abe] le 1 As Ir~ e ~~
f" TA $2,50 O0 laC,,b del ARza t rtn clnr- a n, S~l s.TnA PAl --hl.re~daC A m- U r.'RT-6nitrica
GANGA EN S2,500-00 5ma3 ser63 3.7 Iln7tr37a,6p3373703,6 In35 r,67 6 -2835 3No 3nterrre7lar7os
Vend, en 1, ,ejc, d, s 7 ermosa 3 335 3360 3nrg 3.a play. 303 4 H-1236-51-6
en 670336t 3 de 7a Ima. in 3 lar qu 77 mez 3049 A-0855 22 H-734-50 -2
de 15x53 v3 ras, sale 0 33 70 0 ,6 5 BE ............ ....... --
no men3s de $43 1. 6n3ormes B-40. 83 0 $ENsE LA ACCION 3 30 ARRIE%
H-646-41-17 da 68r 735r6703333,3 6733 3. 52 BOVEDAS Y PANrEONES
caballer77 s. 3030 7s-tblecer negncto de 7.- -- -- I
SOLARES A PLAZOS che37a. grado 33 c7a de33 0750Jk 1r E ILAXOL $800 DI
A .enlda Dnlnres y valle Arrits, Law nn rs,' on Ana ran .' .l.ca1sa39 sajA 30 x u
36. 034.. 08 3 t 'd 32.34 Trasgs. hn7 ol y M 36or. 5c Propa3 par3 3g337 $1, 3t60 377l.n e43 u0
de 1134 "A. a "una -squilal. persona de au In. A 15 K11 de 61Z a ne 1 sq egnod
a S0. A8u3st1d 454 T7,76 A-4814, opez 6 6 . y 63 I33373de a 2 F-314 6 3
64.739 483 30n.13863rm50, Here3l N3 552, V'630 93bar320n31
,-73" -49 -6 0 7r as : E-25-50- "- 23
PARADERO MrRAFLORES 8 C'ADR3 D -L
34t700 1,500 5 t 37.p 7a 018320 5 RmCtEO. 7- 11A ALTO A PeLAnAS. %/O
NI70a785,. 5. 400 676a6 es3 10 0C 133 aludanlecti aa 11 A u a5uedu3 c
335736,t e6 67606 689. so 67_33q .. .-137 d -d. $It. ........ MAS BARATO
l33metro%, Sann p. ors. n a Santn. 357a5 767 Sol, A 3rroy, B0 0ed33 p33t7533 7 sar3ox, mp7lll6 A
3O7nt d lI Inorat NI9 3 C -... .-- ...... m bt rn.ji ca. so dison, ,I~en I", ter-eo- -nA' c6ntrl-
09 10.ND9, AVE. ACOSTA N CALLS 5". VENDO 2 HACIENDAS 0309733 373 33,30d 37307 .... 76653336370-
1,9 3 33o,05i 4 336 20 3379 frente Aco3- Comol 3 ro9 63035 6367 3,566~ 373r33433563. 6r37-
to. D.... ...... 64 71.4...... ...p'eas; 30 ., Fincs 3033 0030367004...... 820. 3333673083303....
640bn7. 3reo 833as. d. 333376,1 A575, ta7 3393300.. 360306900 Ptnar de7 R7
77~z 55 y 33 versa ap36353 ra 5, o .S 33 3.33 demos 3orSe 033 Te363 3trnd ane PART]OON SODS DO MAUMOL 034
del1 Rmcs38n, de 911 07 70373.sd d..0 33a' 77730. 3,706065 A-5836. 03. 33333,0 6755637030377707775n33v,63653033to
edral .- _____-__-___4-__5____-6 a 333373 377r530 8on t77'o 87633
REPARTO -LA FLORESTA EN QUINTAS DE RECREO EN ARRO- 005-526.g-ss-o
la Vibosa. \7sndsm 9$ 531360 ii yo0 Atenno60 con arrer,69 Iuz sist-
36on37do y plazo$ (quedon 5377 3o- 7rice 73 ague F7O30 oResurrecc376n.. 53 AUJTOMOV!LES Y ACCES.
3380) 3306 urh5n07acd73n com33165, sndess des'de 2,500 38380 en a33e- 3,87353t Is,'. 'o".9,.. 3S'ZR 339 -
aguo y I33an1ar71I3a6 o en ,0a)3 a313r, l3h7, a) csonldo p 1acihd631e$0 a~ ,,,, '.. ,,7 ',s .... 7937717 6. ".,dad,,. 3,7.7..
9730 ve~ado p3r ]a Al 3n11. d. Acoo- T38do$ )o1 lotS fre'nIe 635635 7,-re 3.ra, 3t5 734.7 ss "
Is. Omnibuso Ruta 15. Nusvs 17lors- 3333173s 1ruln1e$. bu76.na 776rra 1n31r5 3)z.6 \6,o6.0 I 7,,,,,,~. tS.
Is. Lstnd Cs a0373 C5n5d3'. 322. t3,~e s 337333a 1[m6e y3 00306 3372 7',3- 357'.... 37637.336 317..... 38 6317
A67lIr 36t7 A-1l875 Admor. Os~car 0S7nos. RanlO C00nedl No, 322. 1l ::3, 77 0.3 38704063-
Dioz Ramoo A-8875. AUTOS Y CA3MIONES
0373030330 I-lta2 n- E7700 z 0339 r 333730333 3. 0. .,.. rmoe
33S6833336333 AGRIMESO7S......................-.


0550304 '5 33373n63337 364773323 P9ec0 750 IL er35 SE L 55.


03 33'. 674636M~l 531 070 6500.HEN AMIE TOS 5n V.373nepl~ d2 737
..... 7,6 37633,r0 rSn, s ... r, URBANAS- 38 57-7~-3-5
7376 I111,', .e77 n 903 1nvr,37d3ad___________________


T~tf~ ~l",rr,.r~td. a tlmAERR NDO rAS O ~l~ o
WI 91 0 h~hib M -ln t .... nmelm r c
6 "39 tC3 0 A, A r6 .A7 0% 3 Vi DE0 5 T O0n73573 -68h. 300e36 r Oru3so Suo er rba ee y ano(ln ie see en [
3n, 403 y m7eh9 DIrhACDEA MnfArRIN A 'ar Amo
ix Vlem o 0 to9 t A.... C b t o o d. 3 oP L. DIARIO DE LA MARIA


10 B(D MARINA.-VIERNES. 5 DE MARZO DE 1948


__,_PAGINA VEINTISIETE


VENTS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS" "
53 AUTOMOVLES Y AC CES 53. AU-TMOVLESY ACCESS. -53 .AUTOMOVILES- I'ACCES.56" 6 MUEBLES Y FRENDAS I LIEBLE- Y PRENDAS
DODGE DE LLXE 3 P643R'As 7007 .3N 670D 73 777 6'"'GOMS3 t. 3F% 0633 67 673103676393 3077 7 31.9 -1tN313 7 6 3-6I'5E N3,,,I,- -. N } nA " FANTASTICAS

.: 1" ___"_____"_ 8 __ ^_ g .-- e a t [.I 8 eJ. E .a|.. 'e o ti 'f .H I-l II ^ m A ^ D "4 r~ f i K " r i r ;' l H- r ** .. I"* A' * *J *; '** .. . *. ** J', e ''

PAR. r'-' A- esVrN aE S> I9 o In aar' ; nO K :a' .". r pa't "r., a ? n I ; he 30n33733703 3 33 6 3 da |t 73 ,3 3 736o' ,7 0 ,3 0 3 ; .3 .'_-. W! 21 N' 1. -. . 57o e 3IIsOS
De- ,,u ado e,73 1f ta A ,pl.. -- I I., R ,, A, i 77' .7 "7 . .....3773s57 3- | I , ., .. . . .... .

Z r: 7 5 a33364 33363 -- 38 43 7 3 ..... -' .. ... r, < I F" '. .. . .. I . "' -% .. para i % IW 5

pE VElXDE \fXe aORD DELdtrt~l[O S1 n. Zi6nnia d A A n 776 en E A Slr 373.6343 r363 3 to ..; -.'v . '. .. z 17re f n rol et. en $50 Iformr enfi* y ^ A- ^... 1..^ie^ Fer;. hne rnl ro ,.D~ Ti "on" TO SL-IZ
LA3 30erra 33898 -, 7-037 5. 7 .S 283670773. 7. 977.70 37p .,; .' .",37 ..,3"7 7.. "78'- pao. 6,o.33 .1.4m
0 133I .. ,5.033 75 7"3r7g 3 7 756 7 9 6 -'-73 '7 '' "- 301 Y39 63-33 5 5 9 *.
3 07 3 7 8 VENDNF 336O7D7L4 7I'4TRO. .... . . 73 3 7 I'M' .Rn -O r % .s .9. 0de fabr57a Glo ria Nn 7 ,3.,-73Z 3s7003S7 7', 3r5733.3--7-3r--733 ,.7 3 0.7... .3 .'', 3..' [i u'da Pr.-.-s S eszos
060 333 ..... .. .. .... .... 3 5 7 33 7,f 37VAu o B leRI D) I . 7733 61 7 DE C.77I 7' I IA .. ... .... ...... .A.E .
ritnca d cahr,

GA N DOA O NVEROC AL E 47 ; -','5;1, '" i8, -' s'i-"' .. .... r"''" "^ ,"; '. ... .. ... *,: ... .... ... ....,. *1' 1"' *".. *''.o"'or.o
on ^.' r ^o nuaol nd. .158 ^ Ttf- A^ 61. 4 F- ,,, A9_E I G R ~ .6 Z D ~ f R A M 7 A '-'-' *" '


Infanta30 70366 Auto18 8393i.- 669358366__ "*-" 8 ,.36377.3 3,n ,r7r 76,.r 7. 7 -~t~t 1 7~rl- l 7 -' -".^',"
TOOTNDO "S^ ^^ ^ ^s,-r-,^.ns-.la, i;-^ .
.... 6.3. 306. . -.. .. .. 7 ... . ..5 7 .37 t- .,.c ,.. .37. 76.. .3 ..3. U .1

..... .... ..... ..... 8 ... ... i .... ..R r o ... ... ... . .... r"' T "lr ^ "" , *" ;. "' .i'D r D_ .. .... -- ... .. -"
3,. .. . ra Rx....%.ST, j" it" ;2dN If4 ,14 ..,,
A N1- .7 17 7 .A.6.. i6437!71177. ......RS7 ,6 Alin
50RIC3 L *i r-INOD T L 0 St R3 -'-.L N __ _' An 38__ F_ TT__ 'id a .Bom 1, 1, 1 K 1. R, % o m A0 CB 11 10 l(o(I

en 363 d de 333730373 737370363637680135040163 -36 63 ^ do...o .,,0- h .:" ET.U O 91Y SOL AD ... ... ... S -
e, c30 7 r0 0 o6 c3,, oern a 0dee7o/37 70 75' 3I 3 5 1941 M 11 l1YeR-
r a d,. y .1,o 30373do, r I Pe Sa3h'er 6ara p ., -D ', ;o.. -rl7 . .

5S E53336 7S3 4 AMs-K- 9I,36 3 9837 54 MAUUINARIAS ,")..... .... ": ,) RI) 'SL S ,
C.npI.rHI n.,n4P1,_cO 4 de A ,l ,707 7o. c7733,3137 ,3,;e1 371, ""5_________ BCCLTA FFFiX ,,11 ,tr .L,

pL3M665503 5 7403 ^ ^ 330666 39"* 057775 B7737873 5.' '73LE .' 07E DA 7377-'.^ ^ : /:;': 723'" 1. 77. 73 63 33703
p7336,370 3 .3 5 d, '' 377 7 93 2733M37 733 '. .' 73 7 7'. "7-368, "7..73 3 3' -
,~ H ;laH P --9-H-7-.'-51-A- ---.- -... 0--'-A NTf^ B 6 ALs0nfRE
V NI IN TO I L T CO I E f in FII ... .1. d aro192 ... . I TtOOD I .-- ANo rt14, OM Tp ] Vlr s uizO-D) ffoO ni .. .. $5.45 "


A T.. ,n pa- -, 4 a -do 77r, ,3 36 7


Fleet, n e 19 7 (~o"pun hevr,1 l et""" 12-,, ,lf t[ T. 16 D mc'ntriil F-, .* ^ ,-.. r."' .i,. r LQ .^ ,ES A ,,,.' .. ....'. -," .. \ m c.... :,
P...AR... ,, ,i o A i, 7e n 3 -- t 7,. '7 3; ,, ,, D, . .. . . '
35 3190i. 3 ,453 3SR 3,7 7 -N 761 3 ,'3,33".
L.703 673,5Is 36,16 4-5.1 3 3 777 7 5 7 '7 3 os7 l.ssT,70,t6677zr)773777 3N7 37 h6306 33An___ro _n____c _1 c, ,, Iforo e e l f n e o I R e - _3 7n5 ... ... 7 7. 7 7. R R ,, ) S. 9 5
agarIia ne 1947 hU 30 e 773' 773 7 5 6 7 73 77 .7 .... 73004 R O T 'r tus. 3 LX 7 7677,,,3 p ,." T7. 36r6 7"
3033, Garal e Pau nin.. 1. v. . . 333 337i,63 3 7 .... 4 d 7 F 73 733333 3 F 3 M 7 7 H 1 3 ... .B-
3.330 00307. 3 l i J, 7 I,, l's 1 i] 37 ,* ARR 7AS I

r e,.5H..IT E7 5. 34 N ,'odge edan ""'4 IBr"613..0 7.7 3 CI A T 3 s p o r;77.r""'"? *;'Er 00'5**n """ .5 330 517. 368373330. 3u v -h p 35 p6r 73) 3'7 '0DD A ''7 '7.T~ 67 "*'.r;;. 3"^ K 93357C i;.,n -;."S L p z d
lnEa nDaO703 A uto Mechnita 0 905-t "I p ro- . rl -. 97 .,5 37-.,777n36. .7II .L.. ,. ,,. 3. 30,,d-
P7t 3333 3e-47 Osanl 7- naS s 037377.5 '70 737 5077,' 0on F 353 5 g '' 9 'T773 73 7"a"i, T:T""tI t e u r 'a Gi
dea b Fc3 dade3rl a p ''A,, ,, 1 2 353747333.0.3.53 0 0 .7 l -"' -
77.3333 303radio57-7- 3767737' 7 v__al-__ ____ __ R 1, 1',0 1 F. 733 7 77 ORD",33335 S UIZ33 5 05

663' 64 3.7 7,3 s 793-9.3 fil. pro- 3 8 4--3 30373N- r !.CHAMP.O., 4L7'S 337 6 9 3 7 3N 764 6.r 'l I 0-3 A-
,. ,.. ..'.73do A,,c^aut do 5.C1pt.uno f 387 nr 533 6 6- 7 67R 375 r .... .. .8. ..1 ..A 7r...Kv, p nd n J
n3n33l 777 67 COMO62 IN73 2 3 n S7773. ......f....146 .....-.. . .. . . . . . .. . I. .. ....


S / l l l .a 1 H -r.,9. hIk, N ,0. V O 5 ,L nA- La, 'All G GNl ",6 ar ., % ,Wl- ..... F T d 1 '
Ve7777 7040 Fso rd P e33333 '077.7' ....36360.. (9650-O 15'0....... 379 7.... ... ......... ( ...). .... .. -. .- . .. . ..________ I
en pefectoestad e c nsera-^ ror... 4, t64 -] ... -ut ...... en .....vo 3ofin I ^^ : C rp ia ann 5' ;'^ I.;IUL:'%;;,,1"/L / .U --, n.,.,....
PA TCU A VEnradDE, corneade e s B (K S CIAla 1941 [o- ex r nc 77G.'-it-fR, i 21 nit "'""" !, '' __dhho191ERAS l REFRIGE1O CALD3RAAUT
chaso., ue947 r eo o $7n.n -4,,: b, gil.. l' r Jc P- 1, 5Ir ...s. . a e * .. .. L -- I 1
d lerad nr 333, e C ha r6nolet8, 377 111 337. 307 5 -" 5 ( T 1 0 DI I -3 A( I ,' : / c ;s
H -12Rfn a a pf n d r n a d a r fl C 441 1 ( [ I nr .1 -1 1,. .... a tad. | 4 132 -5--S
3766E E AIR E, 77 ,03306 3 7 .7r6 1 10 't .. .. .. --5-3 35 D ,-, '
Avenlda Segnd Bynxsa bD eg ,^V ^ . e"^ " ^ ,, 'a 3': ; ."1,1," ;'t ., i I lU |[rR|P A iPI c h MA UI A DE CO E .SINGER
7" t e cml.. 3 d 39 37 n 7 .. . . 0' ,,,3. r S n1- R.Pa7AP IS t. S _ _,____ Nil,_._ .' I,__ 7
coa n rado 3303307.13 de6 733331 112I1 K [SP CIA I4GoLMas 0333.E EA 4rci PETS7 6;639383ad arn~aD~t~ Tn 357S3887 61I 3RA t 7S .63MT6 i| ,a ir. t a .... 33FVFRAS Y REF 4I ERA RE
f~ol-n areS 3 4 arl jea71) 4 Is 1)317073539 3773s7
V e ndrd o ra s T e ll, a n- s '6 7n.7 7,7 9 Sara r Ap o 3 77ed n a d ,-373A.-33- i .ID ,7,777 D ill, L u ,,I .,l- 7 -... . . . ..97 3 3 7 3 7
PI ....samtt'" ,v'.' n ; a...... ... F ,io [ .... sf^,V _"/.''^" I 'e ,d ...R. ..... ; H ,a{ 5 BICICLETAS I"i .'nCD i^ 'r TA^ .A~ l *T ^ ^ ,,^.,, -- ,\-,,-,, --T ,.- M--UEBLES-i OF N DEs-A -

pu mn t. l el clhnd oi rle . . ,-d FOR i 1946"I I "I *' A e Dn t >re enl 17 1* Me.' (' ,',, in'e 7 +ad, pc/ c ,'''' L', n 'O p'a ri ** ( .l.n . ..a m
VENDO^ A^? :H^ NEGOCIANT gongERI F'RT7 I^ lF^
p- r 4 000** ] I- 303377333337 a77r.0.0. 37 677003 0 0 2360
''o n"T,A ,, ',;..AN ,',! .. .. ,' E D A p itn ,' .... cn,.aRr vE n- .... I .... '*'"'* ....... ''" "' ", ,,, , ;', " ..... "'. ... ...."j----=---''""^ :"
r333980 -6605 Brse 06o a 66.0 31830 r7 7' '''77 73 7,,- 41. "- S, h37773 'I;,1 EQO 77A77 3 I______ "i
Plym .u h..,9 c , o_ Dh 1,3 L. . . ..7 s -ell- I I I ft I 1.. ..7 S
"e.. .. .. ....... ..... ...... .3...... t .... '(_.__ H -534-5 .-i- g p, a nre ....... ...... ...... ... .. M I,, ,; * I:-T*^ . ........... ....... PARE
Ae o n DE ... ... rn m. B .....- ,a, .... fe-ti e,-3e. s-'an cAeii ooA it_ f ci d- r aes[ .. in rebis A mue-. ... -" P'" [ :' ..... IT *'*llk iO/ ,Ijn,' ,i;a .d-c b ro c y c Rii .MtTi- _
377303333 777n, 33 7c 336 33733%A S LV RZs761713753,7377 C_6 3 7 '


On d p r-p o .p oede ,'e..b .-, ` 6. 1 1 & 1 : .^ nlS m r n Ff- e d .. c m ... ... P O R L O $ 1 0 M E N S U A L ........ [I I A ,.. .. IF F r . .. pg a r -d
Otrn ndtML h p r o i'o' T E e nna ,, n 6"s t lA k HFVR T .91 Cg t .... tp~o ,.a p. d ,, i ni- p )o .... let, na ncoamlvn AtuB/lo a venT.1 -I 'I en r Ger', l .y ,pa~ JUEE !.Er,.,'TO 3it-M Cr'/t '^' S .... 18 ... "0 C:r M nCy
6En PACtARD 19477 7 73 3 7 7 3773 331 3373 6065303077773 i8, 33 17 73733 37,7, 95 ,9,9,3,. ,',74 L U G L1QUi 7. ', 1DACION

3774333353037361335337033e 3,,a30 ,r, '", 07.73 p 030 75 ."73 5 7 40 'v0.0 ...,. 0' 78 ...... 7.N LQC 'LR, 835 '. "7r\ m y. mu7'-i."ra -
BUI33.36. 9770637.3 0 suP7F33N--- 30 b, arro cambi, doy203 enASA.,. s o 36333,733377.30 $5ON... .. 7, 3u 33777 7,7777777 370 33 .,7667 ,1.o Teu3A63 a65 ,l
VEA8 CO PARE 33661' 637T763336 603893031
7 7 -' __ g- 37033737.73 33767 rat 7''.'4,50070 EL NIAGARA00 A-76427 67663K.
Ina t 3.30.37736.70 33733,- ,.37373VUL L ) 000103 Aut 31chn 6.1,7'- 737 6 33oL ..33s -.7.. .......... P'Si.......... .... .I. n n le o. I ...... J P' ..' .... ....C AP.7.. .."EF',E AO E
P ,.r 1 I T N -1 Eo-- IF ItISL Eva BR Ta-D_".O -R IT 9 4 1 1,M t ..... "f '' . ...
,:kII pR ieLE ssRe3pa.rADo. FI D Di\- T u a;2;-
otc 11t1niieI Iextidurh do uhlat rad aLI Isr11 0 ,aqenar int s p M ru .,hles'
7 i, is- 4 3 3ts3 3, N. -,__.....0 I73 %I,3 6 3 3 7 7'7

83IT 3071934 377 S'r6.A, En 07 0 COs7 357,3370177 3653a 3bomba 7S hiruha ca ____________ 777 '3 75 177077 7~ 773tT '6 3735 3-. 37773,76 tqI: 'fat,,de7pesci

POa TIAC 47600 33 0 363934 eva 67 00an 333( 8rns3r7 36355 39.30 r0 33,. 7 ,71778 ,.,77,0 S 30333,, 77 3 3 513,38837S,3873
CADILLA -519 2 OL -DSOC1'.ACE 19'7ll ODIET.E-_____________77SD3IN E 7 31 03 30373
0' SOLO $10 Nat-IIEENSUNDL


N,' to No,,. 111. n r'j;,,aruI-1I-1 ....1-111,111 k! i....1,-1- I 2 -N R -5

373, 373633d .... ..... a & 12 trs3777,37 7 $]7037, 3 7777. 5 A. 7,7,'I' ll.7, a 'I,5./r.77. 7t '- 7 0n d 3. 07
367.37393776675 777163. 77A333m3H-93AtC 3 8 .13 7 77763. U GO D C A TO0, I3 C

VA PON faFrd del 38 t,A-%D7777's I ", ef.T RulIo 2622. F 3a1.07%4s y 3510677663, 776 1 A 333A 8. $1U 1)DEOSC]
Cup&13 e60 HP. n776v7 economic"389 10377 1r183f3330 .31317. 363353..a A""' 7"30343 37,33I 7 7 7 37334 0
773rnul 77r7I,3eFoNb7 .$5h 0 11;'Foil Ioi
e .n perfecto 3e9' 7 937ie06o37er3 a r7 i79 IT734'00611 614-53-3$52337 % d- 1,-3343773073 M I L S A P A O __:73 7077 li,3360

c16n, con3radio, 33ra2te O d hemBUICK1 7 iaEC IA SRA 3 77 7977 ._ 1 7],a i.-,,,I.l C,3,,3,1 A ,13,,Ild,1 IY .a Fr',' Y "R e' eRA y
______________________ S750. I 70,4_p r olsnbinera o os e- 333.73P 3 07481.773,.Owl '...III 513331,13., 1! n 1813347 037733I536 I'73 3373 A3

oIlln r hot- to b.3.1, 1 Not,, i 1 11 I
BURICKU194 SUP DER 313 33onos s u ment doy 20ente c- de e0"erencI.3777 C-7,3-5 3..-2.s 7'z \180i, ... .. l~ba Cai.'e 7 ...07373 T.....7377 363 A 7334- 7-
4 336336r 533964 777 96nr 7..... ....77 ra o 5 c m a-Sf c 7,'',-7f 57. --'.f 73,3 3 ,7 65374,",' i 7 A 3OH \ A 7773E 175
- I. ,-rl rr,, ,t-v io a. bl nIa dinr.
fo me 23' 24tas opl r ajent Re n s rt ua ] v nt Sorge nuvta an:nrrm eo U le sh,, eln r ac .. ld a anhw v m

73, .5336..... 137.13....T..3 3,,II.-.A.,3 p.go.rstoM u317er9a1"33- 77A 7 .a'3-,................... ...... ..______ y___ -
0.63a 9aaePamr 7. .76 a 7 3,, ue t. "B Iera- 'erTa-Di" '" "'- ,e Sr,______________e___ ,a 33,38.378u '9638 8anri666 -.337h8' ... .t. -h' rho
Ft,.AtAP6AIS A674 6539 7!-Is.. 67417_6,17,77 .'1.


8 3dado 3 2e 7 al. 60 9.942.,d BO- 3 706. 373":7737 87 17Aa,. e 7 13 r lero-
en~~~~~~~~~~~~~~~~~ T1 a v 6a nr yI e ta pets14. n ple-tet., i, 2' 1, a,l t 1r 1 1,,* "... )11% ('tl'I r 21, (,1 'rlO J'd
3 70373 33 AMION DODG 77. 533 730 0 73363011)7'a,.S;773.3 1 Iod'.r,;,k- poesocIbI

pts o rtanEs"79 7 666"6l 03I 638. que t na vromr ra hd relO 38 p t 3365657 V06 0 T67f 563033433,0350A"
a......... .... ...... .......... I 'IrII I1~`-'1LA CO PET"DOR
3037 6 3ao33 d4 7naC7l3.8.0 7, 13. 7 1, r' ,,7-7 .3r.n3.e.la ,3"1.,2 C,1-S6opzr
37ra 3. 1 .e V.-t14 '3., gao 7111enRE3' 38' L R3, 73 0 77 7....... Ido '67, 7.7.3 Cr y 1umar-.
OLDMOBLE717EDAA5. Ta_-RI, Refug nalo 262. T1,1 _A`nlsl itu KRA I M IL13 r TO.7 T i'a EX.IA i UIE F FCN


7- 3 7.3 b715 7 37.33 3.. S 'T . ,,,_, n,,":1Mt.a 1-,- (700 333 Ma) B;,, 3,1 p;1rIA 4aRNTT10. ,,6 63'
Anr "I "r,,I..r t rld-, an, bl. do pa


903.3VE00E 373.3 17 ..... ... 37713 .. .. 3 3.,OFRE....E....S 663 ,3 6 333)0 33634 77,7, 77-L fs", 7 .. ... .............. ... 67 3,. ,7 716 7' '' ,e ... .. v733
P 1 - -d E r, L Ia A ID. O, h,,O ., h- .,L L 2 [ h L U T dn' I r--'" 'I Dr(io673370r~ y3g30,337, 6233, 6 ar 6r0ng .... L'-643 8S7S --53Sr3 v br,S777 7. 7. 633, 67873y sl rr.... 03330 .4''n h..7367. 00073' !'' r ,XS, 6j53 33330 36345
PARTICULA VENDE on 0s00Pr \ou ryenta, Jo~ 0 33ga ,3w 11ra Ne, g7u34 CU6U I 60373io 3.n3, 3033 367S1777 3777'77776 046-
Jo Stt ion L'r v 1der p er r 4.z ,-I. F%, 6 55 BraICgrm s xeIC)r \ tl~~ r nLiET -AS I 111 LN IA'l(I I I \ FR AL ,ST IIT I ITI VE I A $43
2 P" P7,3 solCm 9nte 330:1 5 7373733 C7t5-2 3

775'*s. d47 -, 333 pos5.5 .,' do FORD 1946 3376 7.r t1('ImIsAI a]IS 33 3 S. 37078I 047,3:A;3r -F '1 1 L' ) 'I U.... S, esUas Z 17n-
Verl i e l n Antl It...1..7 ., 1 1 1 1 1 OF I I X ........... r, X C- q -a n n m n A r ,,s aR g


' E .3'303757070ItT73 03339_63103.303 ,3337 737,6 t.. 6...... 3333,' ...__I______lll /11 1 303303300336
p~aerms H oDrra 9;on, on 0 o J 'ir- 6Se n "O ''t- 1: 1 l" 51 Ill. I F'L ~ l/l a.|/g:


303 d 1, 3 9 9, 0 64 Faer t .,.5f, I3, j,:m36 3 77077N,0r,,r,,Jr30
_25.5. 22 17-51-8 j 100 37333 3. 7007 ....3 3707. 3.3i 741 7735
PONIAC4 1 P EDNTI 43-0' R TA30833. itOCI "BUXY '; HICK LF~oR DEL 191 37 786377335s 7SI75 3 3,
9 6....7771 373 .... ....7 3.56 3s60 3 7. 3633.. 3'7if '7707337" d' 7 .3 77 ... .. ... . ..' .. . ... b d g $E
"n or itonrIrdF ITI, F nt A D 0 R 1) IN PI-C
rflto rcl.. I g ma b n e co or d n,14a 159 I . . . I.. ... . ..... .. t t a "at e y c eD-

VE O P I 111 i" ta ,,( ( ,
t,,i l. ,,o H-1 il. . N e t c s~ e 5 To J lo-... .. .. .. .....' "I IT 1 T o -... 7
CA ILAC19 2 37OLDSMOBI'LE773 7194 7 COMP 'E- ______________-o


O 6 6'II 6 63 336 63lot57770-1,775 33l 7,7333330 C OAT HtuniI. I' 0IT6 610 ds A.ts. .FfIF


30,,3330754373 37 733 37535(1377.6.77.7 333 LMeIIV
........o- 37 1 3 73ferta lsaz77a le7Vr7.3.. ; in.onM IRE E o So O ;; 3 :i, ^ .;:
r, PONTIA D2 337-79.. 30 7t.11 1 'o307 1 3771..10'. ......F7 .,5SOLO.$10od' 1
0 3 33,,, 3, ,a.31 P ." o 'a 14.h a 1 (1771 ....777 7337, 5'.r encargadG d 37177B 7777 R E RO7DE37 0 075 .L P
a in okiurr tan ia i no aa m v ntfi a ,,nd e -T O
A3 "8463 Pu 33, ,, 7 1 dor. "Dr-T' i" Rel077302 %i. 3)37t, I I,07,,n7 3'i-do $80. Sl a
33730733. 8,337r3.. ...'.. -. 3357' ...7 3 .356 3 07300 . ''....
F73730 ME.I.T307 S6 7 1 r 333 70 ,.onorA-3 188. 3r36 I, 7033 ,. 33 (SA ,EiR$.- 3 3004 l l "75113
D1.1tp ui d ic aaeo tat a $5 0 f rlIA Ve a n kdr ao


2tor I.0o30 ldo3d2 3 73 s.71 ,4 P -1. '90I SK, 19 .4 y rs A a 3 So 3.,t33 51r7 0-42 C 3 1-5 0-2 7b3. 7 .7 77 7,3
1.0 ...3-3-715.6F335 P0gI.O 3v f '7173. M 60 V .360. 0 rw 7 6 S of 6 7 ,3 7 I 3ll 7DI A I 3 177"10
H ` rtA do fo.a.role ,n bl eo s .. ... Re-... .. 140 ....L 1 .... .... 1... ....... I L L LR U R N LQ I k IO l'lN f
IT reo o a m i p / o r7'e a, il eoeF 1A 1o e1 nrare d e!! C 40 1 filJAIN ,, E

BUICK\1940aSUPER 1946 79,3 c 7,733777P 3.7,7,6 3,2073753 7.17130Q- 7,7e3 ,C37s7. 6' 7 .,A l3-9
PATIUAR C O PORT -.i.AD5" A1 H A14NSO" I
Oil, I~ka d l lpe r -aP S c o e-DVin" . ie r aa If9, s,e I I', M . .. e g t uar"" -1 ~ ac es d i]. a R g


co03330363, 33S3 band ,3 h 3,n73 6l ~p n. 903763ro T 0,I63n p0rZe66s0 endt00 774 737.3 35 33 3.5g ,p 73 7 7 .i.A RC IOSA4RI
uRS LE R3e 19n417 b.4 23A7IO.FIX e RUNoE Pre1n n'io 262. 3 nd7 0 rin7 ."00" re fr1 e o31. rl.. u-tr- 6 R EFR703S5.313 .... s I =, -.3ne'era 1 7 p 7a 17 Y 6 s
pitnteura. Humbolto Ifn t- a adrLra S ltn.a --t-. er Veld I 2am n ; -,eI cs ~ uNo,, 1qb- I / ra""
W H IE013 4 -7 A -. 0 37 1 0 ', 737 3373M 0 (d C7 c a17 -5 o / 71g-Do0 3 13- 70r p t oT-I3 C 11 .5.-3 4-.3 7 / ?e e --7
q. 0 .n -s"n ,,n t a s ot ,l sto 7 31 330330Sa 331753 138 7 _____________353267 '0 33'63 R5-570
337730337 33777,3 01850 o'03153 is iO 673.7376730 & 7633 77377 10.363,397'311-1.1V7OTT~.aR.,n C
3,3 77 37 34 .5 A3"I6.6. 3 33 ,0 7, -l0IT~5
233673 7710' '' 03.7 033073a05 '633 SS 7337386 0.01 n ip3603035336m III .5I UT"RA S' ES O O 3N


37860 1335830733 3.1 H76 1293-, 53 9)677 471 64700036n f ctvo c f4377 7047 so III 503.35043 3. C3770.60. 7.77- oob-'6 Is. 777 733 07371d--,"

35 67083637765radio 03.17553., I I,6. 7. - . I I' 33783GO2(IyA20.1017,
3657s 335773,F0 13r 3,711,mo -.3. o~ NI. . e-7
t367 -feo -1, 363 tl73 12,75e M.111-1 3 3 7 I,977S 3',R I' u he i S n a A ei ,J o
dada_ 76 637763033 1686683A7 I 3673876 110' 7 7 7733 3 br31ants, yuz
5137 73333.3 ,.,.. 3 3 (7 7-73k 3032756I2,3 13 E- 7- :.3r 4 1 No,73 tgu 63I ll.dr,'10-V- I613 666t18
G351N36,PNTACl 41-4Z UEN 77 3330g "BU ICK t SUPER SEDAN" _AoL337- 6377 373PF7 3 S3 77, 1, W >- 7,3331333lI I IMnt
do787106 30639A8C3443B3 LAA
.3 140 56 33057530 3 163737338 0G-7--160a08I33it3'41,30S17F 43712 1.3333, 3713633 SbDEoSCoaoso ot


03337304663363)3707I 77ss l A, p.op--7
ton hoso 00033795337874, 11S13- U a2t2I C-RI-"1"';ab T
P- 21 P- Ar, 1-o p-m a I,
33.0,216 6 113 1.13 377360,700 73S17 .3 73 563 33633 1,07 7300 .7713 370 ,3 o M EB E L D 743,A N LIQUID A CO R -IO N GE
VENDO P CKARDD147C370 3334 3076.8 l06 1 1076 2778. AA.o3 733033 35377 69lot5--lore,7.7 31.11
per V~do 600.o 10030 PARTICULARKm.,S OAPORTI3NIDAADASS LNO oopnolss3330.630 ~

00004139060503P'.7 376 677333557"7,31713730303,,0390,170334,-0 7 'I6053. 730', Suoprez 16 20 s 18re yM20 e
~.o8s6:Ho~sss~d7 18"n603.36 7-70307 9323360'7130 7A7I13t 7 9 .3 035 73-30 33 on73 r 33 33 o 843303.3716- 7.33 ("opros77 I
BUC U E 966.70 T7033-603777 II073313 353156 303 6.30386333)3 334533AM 33103057,


/d
">:;,'


PAGINA VEINTIOCHO


- LA MARINA-VI RNES, 5 DE MARZO DE 1948


t r,.,1. 1.1 ,t,,,,,,* ... *a i... 'a .... D n B A IO A. B T ----------- ----
S-I t IS- $3 IUIC iU ,. P RETE AI.. a' As "D M A
U TE d G1. Fr+ t -n+ tA

*dl' dr m ,iiA , ri<-,.l,,^, Dh", i,i ,'* '.. .. """, ,,"'u ,,~ d x Amtl' M0,' 68lr M ASA inS M nt
0,,,', '510, t-;'s bs ls S S 5 A s -.TA 7I1 E0 T,,
,, ANOS SPN,. .. \. '......I 16 B 11 5, "
At. N .... r.. 65 BONOS Y.VIALORES
d isn. oi tiu ,+ >I,+ i, + H. CORTADOIRAf AT S Y ATIONAL. NAIn - ....
i,, bs, \\,lI c.i....Ib -,- '' ., 5055o1,/4 l5' PI ASS'l, ~ /SO SON 0015.

00 0 5lllla y ianr lr l,5! 110 ^ ], ; !5 .. .. 05,0 ., . ,, 1 n Ad o .. ... i0 ...i. o- Mea h,1ii os 01 1,1- oLs
5179 1" 'T, 'AS. Ail" (.

60 INSTRUMENTS MUSICAL . ,-.... PARA LAS DAM AS
'I!, 8\t50I A NI11' TI'O S I ,I T %51IT IT 685 MASAJISTAS
515 so S *D, N<, +,olos',- oL Ia It. S S Y M I-STAS AI$SA4 TA 0.RAsuADA SDEL 155 1"
. S-o rs ( -'o'io' . '' t" iS- 0 '1 hooAS O-S-IUs ss S + 1' AS- OS-.S-SI Ss SoSS 15- sP l, ofbS-
o 11( riS 5 I ty A hn A i sdi t , t,, si- t ,,o -,,,pl lA 'S lr 5 n 1 I r + da s asS e OS i e 1 r D i e
_______ _+... r+.', P.,e h+f'g -~pl~l SL.. S iS oo P instnosiis e ls 00me a
v-Sos t ''' Ss'" Pi-slos 110'o 1t- .
PIANOS SPINElES ,.. .. ,,, t, 2 .. H 7.2-6-1Q b
.. .. . ..l 1 S i 5 H 00 7.; ISa sh Arl
V rrllar.A } ,oh d !.I, ,t ,% Vs Ie t~) l~~. M +I (t E t ).
I. I.. 70 INTEREST PARA LAS DAMAS

n' s. Nods.Nad laSpuede ohltb ....,, _,,.000 S-S51 (1 \'N OTR D, E NOV1A COMPrLETO,
Ipr1Si....... a.......|,, .........1YATES Y EM1BbRCACIONES, t o .. .024-0-
gidlS l tI~d l i 1I-1, 1,ilS- IS-N I0l0 1 S- S Ill -IVA 550 00rr010'A- HA74 do Ib aA2O 1-1037-70-6
Cons uto r t I ro r Iills'o sss I '- ibso il s
sost isd lo a s i P--ill l IIP l 11 I 0 . ... .. 585 h S.... .. SI A. .S850. .50
+s 68N SA5BS-, G -Is i' t b Nn o LARGOs os
IurlIdo. ,Lm. "r. m lRlS . 0.. .
Je 0 3.8)5 54 ,,,55-, ,.0 ,,, .. ..
.r 0. 2 li "|"I tiloouou''S"SS% IiuIIt Ii
'a ,....... ... ... ' "''o I)II(i(I DE iLA i NILRiNX


RUWUL-IfH I lBIUI1UULL
MATEMATICAS
SbIn As-Il lOI- seats S-si.'' )1 2u12-IS
rh,+ 1 c n pa~bil-,ha I al...; I ila
'270s 11 1 7 7,SfI
CIENCIAS CO)MERCIALES
A-d~ul+ teI al r,.,,, e. d
51~~~~~ ~ s-08I--77-13' il 1S S


ACADUSIAS EDIOMAB "EO0UIRTS"
ACADEMIA PADRON
Bachillo rato. In Sre-ol T q -ul ,raf'a
tabu l tlid re rii tt.- Frc nc A '. ,r thittica.
CS) oI I S- S-a l.n 05 s -o C
ro O.sflt.d AS '-IS- I -Sb i-7a l 171nn
At-den, )0( doPle .Trcdr e-INTERES~GENERAL
"IMOf :-ADOrUERETAZOS
Maetn l o Pt- ~ e a

'S-s b5rt0 5'e re,0 0',;+ d b pars 27 -1G
DLol-n+,t PS-s ten," Oi -ioan'tS- ILI-ih
S-l -I edcs'o.S-S-sb o -S-' l-77-ss 8sli


b~-'"o rilei~sP" --~p-- ... de
,-ro S '"'T nn d" lmd"m, eIII" I Id-
ioe= hsoidno Ii S-, ios'SoSr To-SOS-. 5'-23OO
l' S -N1 so09 e-q..a .FVSlids

CONSULADO NQ 25-f
R hsidnac.nesiqun o61 s

S.o ,, i- e Pop s an/hl, ootol eb o. qossosool
.5-en e H 435--2 R 6'

h.Oo o-l'~0~Oos~ii-05a0d5so 7
CASAoSAl H-OS 0-
T ,lono 0A-63a se'tr 5' 0 Ssal1d
c, ..s ade, it S. SoloSd n-pa-s
.o j.I prnl -lset~blelmrnto,% v let[troR
Exel n neo lda.. b,.IuIA mnira~ldard 5y
,OnqsosoobS-50~US-AS-O 5cjhIoente . tod.
h-r ars emana/- quincenale,,r o
H-51334-80-25SS bril
,in b.,Aoprti-do.-BLuena comiid. Rip,-
deeja "Sant. Aji.' ",Canpan...r1. 222 iesq.
C.nc-dl. H-997-O0-9


S fre- "Pe"pt dd hb!~ on
a~necp... dni o tsPl.-n-dS S
11r ,n. 2 '1d""' n-Oi d.le
d,, e c~a ~so l' Tele.,F-2 5
CaLte l] N11409, e aF. 'd o
H- INI-80 a


V E N T A S V.E N T AS DINERO HIPOTECA .PARA LAS DAMAS INTEFES C-NERAL

5S UTILES DE OFICINA 60' INSIRUMENTOS. MUSIC 63 SOLICITUDES 70 INTEREST PARA LAS DAMAS -LIMPIADOR DE-METALES
MAQUINANS MIUS m y RUMAR VEDO GRAN PIANO. ACLEDITASA VIVA DE 5U RENTAL 85 U*nn SjS-S-OS-SrI p.,.ld2 mpS.,-ooo o Uryk
.... I a"l,. L .rop, ... 1lar ..... l ....E VIVA DE SU RENTA e... rand.d. Fabrcado c. E U. _v s
-d~. Mrroon t 4 mnrein'+ "S San r TSe0 E"oee o. O-Sdller con-garantla bue atot s h E. ondes en Cuba bai o S Smarcalc e g st il


acro Rrcb lvn4 ;Z7 loo' ",a".", ', """lV';.' ".""' * nL,.A uii N .-S"F6 7 hao ;,Al n tlo n y" C ..a C~a s 1 m on C.al-
Lcar S s. I rerae. a OS iOMess -ut-l ,' OI,.- 0 umSl lill' l5,1 ITOldO s0,0marsu00 ss do t"dor, S-rtIp. ,hS r- dnDsonont ,rallno s oos soa Cltn co-
O 501005 SoS6 o. pSIS-S. h s oS-SI f 0. bi eo Sedas-oad.'la~roob 61as ls S odesd $100. $300 1500 S -$1.000. D00
. i d la s Sl0 '.ples para S 00 N haonSusa. 'E_ .... "ls', $30.00o, Exirpa defin Nllon de ots o- dshno, I '-'. ue'wenes snsdo de Elr, U.
atProVio "ara'empr a e flerroesnilei, a-
Coonto u5S-S-d edo eS-sh S S-O .. .."___Candle+ ofl.clno Os Sle nveoiss i los de la caramiios, plernas, etc. pqr-,U h ls eS-S- eon oo-
oficn,. ,Ca llaois cLeS .OSmp arCssi- C $1s5: VENDO PIANO CII0Q.'ITO EN LA- ReiSs .16.0 Ad 0 a 2. M,-860 B0-69108 I too p l- -i- ''o -SON
C -287-57-11 N.,n,, mels ...'s Sn. O $370. S- _car.a y- f,,-_______ca f-
00lAN..0. ........... ............ T 0....00.000.ENI.POTCA PFoORS..Soa..Aloxandet'T o r
'ran'lh ,), ~a\tnn 11-174-W -11uI1 l :: ,,br 2 ,l:t 'a JJl.ia
ec-sa. pei '$ Si i,"S-i''il/4P''[l-'., ,~| -- ,",II,,, 400 centre 2 y 4, Vedado. 1Telsiosc IU TIVO M AJIN
SA-... l, Aa s0 ..... I , CTg, o 10 F-6572 ,Atoenc n'! Com.ba a I semo o sas s-
Progreso 209, Monserrate y sos ii2ornili S-SO oS-i1i. 3+-2162 H eri -noo Sl eer ln o vS- /S


bles~_ __ __ _ __ _ ios? Sooai.M ()6! __ ____ EIn5_ r,./n5,, ~ri.pbi~ o ,A L ~ ~
081E320005?S 050 84 j8LAN 53014AK DAL RADIO 1948, N.Ali, 0sf8 Sour s ajos l0o~ -5
Villegas. Vendemos, coni pra- -5--- 8I"-1-" "rnia -omr O 850000-T. a-tl lel rr, '.s n mtr dd:e ma rua______________.___61 DE ____S _____ ^l- ^ ^-3- d IS-O oslo, r tara. S-sSnaSdc.0 L *S-Sl's"I~lO2 05$ nl.,"P~
'i"no'.'d1.^',^'^ ton cl,e p n p a G. S O 6 E l auFla Ira dl c-n Alulllo. dfca la as ,ottus;?'%o de. orgnls.rdl eVent& dr-
,0s' toda clase mueble para .^.F. AFINADORE .n..... .a ,, forn ....' ,1 ..... prm e p oriu s rammente veltiba con modern, guerlas y fa d... "l:;
Aahr ar n -and .g s"rallniffa. R -IIt
ofLcina, cajas cauIdaesaI a rchI- PIANu Pno $4.00. A ""so. Sbc s OS IIdO S Il d s. 1o o $S -iso , 5 PnC-87-]G-o d a0r> l
A7 Son M PIA en hpo., A S .lrobn. -1"c a-.l 5 l Sit Prod O 109 A 4201 -z. __P _________
.m d..e. as acero ...aas .. ,...........ELL. PREVISU----RA LATIND
escriblor v sunar, s as precsosi-o "La. O'La 'Olo [', S- I I I CIs IGOI DEI II IS RA IA IN
Ma ona bv es. P+g2S.... ...1. ...... paa.... .. 1..... i ,oalrss r O.S-.Ii S-SS-'iin o i... i.. .l ... VE LO-lb vlesno+ cue nt adl .M 622 3H los54 "ejre heia e t vau a o ,n p re^~ i'aa ;,"' ,1 ____r -ih.4- puoh ast yo fo m tra ajo noa,,,*"1' 'n' "''^ '
precs ry .e-e clebe.a., s co e. U t o A 0xlirpaci6n coomplela, garanliza a AMER
aso r ce a Re e c a S a e g l n va isHfo o -Ija "'l "* paor c -o u s ifmi .... ... iaa. a W 1 6 Te fo A 9 0 o-L Q I E S
ARCIVSTERCANS fa- DElf ANMALE -,, -. --= l ^ ^ --ISNAZ a map-of-mil -----
____.___ -- -.L, '- 61 Dv ANIMALgES a-"1 _-_-.0_8- de -os -'e-os dr LS-ce ar, plernas, H.etrS-toSS OS EL aS- Pro
I%DO I'( 1 n I1"rs10 I'rtisd-- r'lm0de58o quiLer'0A"5pr 10
ios a de enscrb, r o ..i.... Mo Sel l St AN. tN PollEs IUBARCAR' 35 '11 V 10n- GANESE $10,000 EN 6 MESES Ultilmqs delantoso S del [onSOtSo de i. o I p.d do alo l Aqra
oa Cona. pan_.Rad ioE rn, I I p- ..... sa's ,os. H ,. To o $40,000. Pago 050,000 o. '00.8n S- o u SaO. As r -
4006 NewgY obk. sr S-onc iS-a. uscioo. noonS 'OS oTeS-loiici NC1A i GAoloS Ron-
t Lo mop J uego prara De Paso _1a ,_ -,_ ci._ t_ bado.__ u. D Drnd. ga n. _cdf toder.noi._tu- E IAGs o .gtidde_ _Tle__o t 'ulos B
20,. etare Lines y One.VaI"Iolm, lau Ab(. hnoea. ]nAn'mol r toa i ,, Santa, Su ir e Tene. ,14001 3-3296 Inrorme1 J7 Terry----------
E-cia"7 t I.-, Suarez8 y y .. r melio; fabW Iadose Operacin rapid y y r-e-O'0-2 mz. E-7457-IG-22 mz

LA CASA DE REMATO INCUBADORA o,.. Tell. i-ot.7.. $1 4W... ioi soOln...81.10.....-..j..... IMPORTADOR DE TELAS
S3. oevos Craooras, Cebadoash p- Hi111313-a__________________O r.5. BOpe-M5.s. $1 75 ,Payama Y -re-azs OVentsa-trs-d oa.
L a s M i q u i n a s d e E s 15 u e t a s G a llas. ss r, $ 2 .2 5 1 VN $ 22- 1 S .. ASMA N Sa y L A- O TE L 1 NT ER N A C 1 0 N A L T Em b 1 A UL Lac O -
Las Mi rquinas deo Escrigair y 0 5 1Y OilfSe-OS CaSANTo R1.. P0~oo,, SOLICITO y blu- as". O"Gallao'" Neptunn2io08 .s. I de s d t t adelan e en rt,-
r aian fl amp-hir Red..Glganie Repubic- tLeCIT L 02 7 1 tas poeyardas. VishenOs o escrib 'aniA .
Siunar y Coser de.Santa SM r ia ..... oR t 0.... 51t022,00 on e hi ..o.S-S-. obh .....lndSd- .... __ _-de6028-7008 PSs loS S... .. ....... isldo.., R.d yci....
Md iquinas de escribi r y su E-8668-6100 60- Si, o nI 0 SO S O s, 103 a $4,10. M-O -- M a.la+I=- 324, Habana.
A-4479. H-12470-3-0 71 PINTURAS INSTALACIONES Ma 0-641-0-C 04 a.
mar de las mejores marcas y os rae!t 0RTA GO ...
bajos precios, se las ofro.o.."La 64 OFERTAS NOS HACEMOS CARGO DISFRACES
Regencia" Suarez 18 y 20 entire Cochinos par cria en todos ta- DOT 1. EO SOUBRE M'.ELE. E- instalaciones y reparaciones R C S
Monte y Corrales. maios, verracos para padrear A r d1' podere.tsableciaSSentos, mo- electrical. Arreglos de vidrie- CASA JULIA
dutrlzui, bo;,da.% a.1quilere., conidoramin aso, Vels in u asd a- lol LrJemAna. lnodes p aruto re-
desde Cinco mess a dos anios, Ifrn Io. put '. do s aq uIa-s 4- m.nd d Rraso comerciaios. Pinturas do ca- s.v1 Ss pjale a Preo sodo a o e-
MAquinas de Coser "Singer" lohonas cargadas varvas razaot i _M-'. -- T--sasl o 1interiores v9exteriores. Si slISa O.T oh ..... toaseS nso Kos, Sa
0 OlNolaS y AsnAls. OnJ 0 22 y St-adisst de
Ovillo central, los mejores debidamente vacunados, pre- 0 -lvo0-- no estA conform trabajo, no La Hahbai. C-u406-IG-16
precious y garantia mecnica, se cios econ6micos. Un toro color B A N C O pague. Preguntar Antonio. Rei-
as ofrece "La Qegencia" Suarez galano, varion fiojos y anojas. ..'..n..oos .......,iiS-..r. So. Lo.. na N 156. Teldfono A-9401, ho- I ALQUILERES
ItTnda, l- rantidlades, F.auldades do ras laborables. H-188-71-8
18 y 20 entree Monte y Corrales. buena raza ie4 pa dra. Fd na I I1 d p ,. tsolo .. ... iso. d..o. "F ....dod C ooi ...ab.a H 7


-- __ .. p~uen 4 az l c hpo er. oi. TF^-^Inc 1 Tg Inte~ a dip lcio tn in .eildd rnnico.Gu ,innw,^ ^'bn pvd
ARCHIVOSAMERICANOS Af sn. TeE. M-3215 ,EN A'-. "-A. l ....f.1 d 62i e-s11oo Uoos piv.. : 7 O
...........1-......... 041........... ENSERANZAS
Tamafio'i carta y legar, arna- E94-HA S o TENROs 000 ES IIOTEL "PRADO"
tios y tarjeteros de acero en PastoresAlemaones Importados y 75 PROFESORAS PROFESORES ........1 ... S .... -766 c.. ...-
lores M ,a do. ren. d P Al h30 a C ( loanu entr
toes tamafios y precious. "La Se Code ALnV o pz. de oa"lnre. Ale- 1_ -o-. n pllas h abut`1 '`A nes A ci a on a Ido,
L a ne. LofI- Oig- Sirth" PSSiSer pjP,,PROF 'OR TITUI DO U'NIVERSIDAD siIt Ioiy e 'sad-l lo od"ochS Pset'lssso-
Regencia", Su1 irez 18 y 20 e0- 50 lor,. OS- S I a IIVV V VI V01 S.-SDo,'e 4,,' 2 lo ... ..lbo S- idad dO CaSobridgeIS. ht .R oe cxr i oa, d aos, "' -1204-700 b.
trogMoniayS- rrales S.SlS-On Canhs, "Eletra ofS Lea os.h1,1,See en hlpnt, ,:141, o,o ial,nyis Atl11an'.o a ,r ll 1h S-OenS-SrIl- -187 2 b
tr' Monte y Corrales-t-II''a1 ". ..Ci ,peonOdin ', PomAlea y Osis OIl, r,S ..i.....7o r0 sen,- Ca Cia. d l.- i rO CiG '.,nepat. o AS- RESIDENCIAL GALIANO
MUEBLES OFICINA CAOBA ~Int ...... 'e]on 5-12300v Jiolo F l s'll SS2 lo l ..... +a~Sv- S glS- 'S-5319 Ca,50 d. i e 0s s.--O-S ..4. s7oC
________E__SNDE _no _P.___A_ OS K SA s'olS_______ 1- E-43S-6S-tSo OSS-iS [lcOS- Ingr. ESl-IS-IS- ^ n p ifld HomiOSioS- 2Olisbioo
y dClub de Entrenamlento doa Perrn 6 2 At t% ANUAL Pios SnS v reno n as en Jur
Bur6s, mes asparaodespacho E- l so ooJr~Llo Ps aIoo l oa i'. b o csiS-- Lsnl s'd Os-.__ 1 Ea7 -6I8mEL INGLES gar CntrOo lH-blta onm es-- do.
IneTnles,. cn de y c A, bprIads y ora -
dos tam a ios, butacas frjas y gi- ,, Ab-, 005 C.m .dnr., a Cahel- A-4022. E. R- F-5067 SO H-148-75-16C-6 -|7
'j11to 230121 t '11790. H55610d20 0 -
ratorias, sillas y satlitess 9para0H14-0 --7of: -6- e4 TA CON ASOi O EXPERIENCIA HOTEL TORREGROSA
miquina escribir. "La Regen- E. .ENDEN POTRANCAS r DE5LA [A..... ...I PO TANTI ... Si d .. 1 y-sp i-cl-r. -s.. .. ao 5q0lo. S.r.. ento cn o a.. oo
men sa cr0 a V0 toria. Infos rmes. Luios s y lie-_al acrtost brada a resolve C problema hItabio n^ one 00 odo ss iciaBeo S adodomte
cia" Suir ez 18 y 20 entire Mon- rrera. Central Vitora, Yaga'vJy. Ias V_ I U RT-N I d ba taredasa] es colaete. sToene gran abUboon sa)comedor. Compostela 357 u.
Slils. 1-1251- 610 pacilenca con nlSos lonvaldol. Puede dar quln OSIbrapla Telf. M -1366
te y U crrates. y Z__ _ NECESITA DINERO? i sr-1oe6as. M O-9475 H 1-4-75-5 E-284-79- 1 0M.
BAUL~lS Y MALETAS MATERIALS BE CONSTI AL 4% y 5% ANNUAL SINGLES, FRANCES. ALEMAN, STALIA- HOTEL 0NTESNACIONAL, TEJADILLOMAueles; MALE.TinAS MATERIALS DE CO-NS trl-igCLEI L MREA g ^ i
C t oSoho fis.AsOSOsoS eSS og050115 00no, Castellano TraduccioneN. Classes I 60. ente Cuba, Aguiar habitclones am.-
Baffles americanonbodegay YS]arcs.Hab ana. Mir ame ,ary ,s omiclho.Conversayn desdeIaprmera pha vista calle, con o sin muebles. Pr
00'.e'osrioa b d5 y .000ranT$150,000..No.s LeSr- i o Otlo So oass. 0. Catalina1.. 11 ss dA$:delde $25. V 1
t, deesde $.0l h ta v00 Cl e o- B ] b"Mansde.n Oriental", Mar|lna. Telafono E-8 4 -
escaparate, maletas para avi6n 8 . EL PFUEGO REC..ENTE, EL RA. I .. ..... 8 ..a . .. . .. y io C...S-.. t-05 HOTEL p LO NI a
de piel, lona y fibra, maleta poe- to Pr* mero de Alcoy. lquidoas Io- 1 's Diego &or.. CL. L EEspada ,O TMAO A-2415.-4
SexAstencO a menos delecosta. Vea ycoam- H-442-64-6 SAILES MODERNOS "TOMASIN". 0 COLONIAL
taca para viajante, maletines y pruebe, Luyan6930, puente Alooy: "X-2998. DINEROHOAHANTIA IMUEBLES, REFR0 ted rehuso Invitacihn? 0,Hozo rIAsl r
n________ELECTR1OS 0 202006a SIA- o 1-3456. (01saber o l'0 I? Olisiosos,esoslso porlNdo,atOPsORTNDDO LAMBA 0gncsa Sua-_""______ _______E_______-----------___--__________' it~rla elila ule(incmdalmtrmn~ eroa
carters. "LaRegencia"Suri-ao -l-MC- ed loea o. y 2 l o1te n A- osab ero a ar V lS5m0 nseois ra dol En el Centro de la Ciudad. San
4 n.. ititutei-es I bT Adanz6n, sonfox, etc. Studio San Nic lAs
PUERTArdc1DE GA wALL .......................O .. c.......... ........ .. S.^ --M ANSION y Tao.LesdeniO
rez 18 y 20 entre Monte y. Co-inles, a. 310,- do 100 C Glora. H-5|-IT AI. Miguel y Galiano. Rosidon cials
rrales .. y 12. M-865 0. r 441-7 M. PROIEOSURA FRANCESA INMEJORABLE Halttaconel y ados tamnto.b s todon, con s
35.04). L ACILITO EN PRIrIERA HIPOTE- Tran s. sr ocasayoadomiiho, Tambidn pre p so. Elevador dia y noche, Precl o s eo -
raeue2a: 2 nxte M e",C -oblPU T D GherrajeL de ...sabre........nHabana.... ...barrens, oU....................... Un- .son6os6nord.. uspees delLe- a .
JOYAS DE OCASION p5l5s- r. 5orea sable.. So ,oende Aiot. Dr. Ssa'nl.a... .Tlulono M-7328 y M-3752 va -LOS-ShIS. poo pOS-oS-S-5Aven-Sa0 so7s Ui72, MiS-mar. ers'ldad. TeALlfono: 1-3606.0SA65 olC-635-79-2 r
SS-1t50a A oien ooda 00tr 7 0"2. MssraiIar. 0-501- 54-12 Ssoo~d s~ss~1Sm ~ ~ --O -3-t
De oro, plating y brillantes y AGU11A Mc -7 H 19-75-70 007H.OTESSVO, CSATOSVAPA
un gran surtido de relojes de s VEN!, N'' CIENTO VEINTE PEsSi CONTINUAMOS OFRECIEN- PROEEOORA L GL ES, DA CLASES A imento5i .s.. SIclo-compltAso d hotel es-
o ro i8 k . d e se fi ara y ca b a lle 1a -tU ;e2 ao en ro s eo alfardaS d o 8 0 % v al o r su c a rro c o n i,,oao-o. b 0aua S-5 rtS Telfir S-67o5raOSd IB eO aro .tseoi nalyo ysuo l. Pa rls o C o la-
Iabia pint. 1-542-4 -5a0-M; C-.`.; monabc. Te70d 9a 2 Re u.fcM V-6671 E-9522-79-5
ra. I La BRe e cia" Su rez 18 y L E 1D U Vi AO E .fiandonos su venta, libre Sto0ra- S-nl l1161 o s 5 s o0-5 ,-- al. o 1 C
20 entire Monte y Corrales. 'b 0e0 ..1.:140 piesd, S uos l .... ge, solo 5% comisi6n, p0r nues- PROFESORA AMERICANA HOTEL LOS ANGELES
CoAgul 400 sosrtr San Rafae S I San J-os
LuPA4RACoPCstelsADRO.STefHA-311S- tra manipuaci6n y atencion. Especialidad pronunclaconi tn. iGru oHabltocmnsooda1 onbaWinpr-..d.ojiu-
RE SDE PARE UR-"Ber-Ta-Di", Refugio, 262, en- pos hmitados.dResu sa poS ItI os PS-ra rhmodcos, LhagadsorreserSacSon.e adr
RELOJES DEUPARED SE VENDE; PUERTAS, VENTA- tre Industria-Crespo. E-18-64-9. Conversactsn. Mecanograoia al tactoE8 802-79-11i..
s mparas0 do bronce-y cristal, nas. mosaics, azuSlSjos, vigas doiec o o H T
ustila Trian6n, candelabros, hir.o ,inodor ...c.hllas, tejas,, ...... LA CA SA BERN A RD O C ogg. O r ,ict 'I n c0s ,os HOdELc
cuadros antiguos y modernos, deofts, sumoles, etc. Zapata y C. V:- L AreB R. P rtograd5 a sin costa adici-
relojes de pared, de cuerda yV d ado, Sr. Brene. Dinero Cobraj oys", radios. m.qui-hal. Prado 58, hente RHC (3 a Calzada y 2, Vedado. F-2383
el~ctrics.-"La ecer, ci" SuI- .3sf9.NjC.u Ms. no. escrilbtr y coser, roap hrnbro y 9:30).Frsa h btcins od -
ei~ctrican.- "Lao Ecciociiso Sua- F--soot0I.-1. or. Gran OS isi 0S- iS -S- osa s'S 9-3) rno joss roesan habitacionos rodsa-
obJetos vSalS-. Cran liqnidoS-SOS Joys'O -0-7- /
5'yS-bsS- S-S-OS-Id IMonte y0Co-s62o R(0' rropa precedent. enp.11ci Malelo-a-P.-f dan do sardines. Ponbidn cam-
rot 18 y 20 ontro Monto y Co- 62 ODJIETO$ VARIOS -a S-S a5 $2+402 Sotrz .52. eotr Co. OI'HS ASTS-OLA PE$2EN,' piota,,matr ni.ROIESORA TITULAR Y$EXERaIEaNI-
rrele.rle y Apodaca;:A-66-16 Preparpexaienes de igresos, matema- leta, matrimonios, $110. Ba-
Brae_. SE VSNDEN DOS PAIAMANOS DE SA. i-E-3430-S-15 S-u. blicangle.ics S-Sb E oC4 .esu 1do fusses I nio prado. Familias 2 habita-
LI UISMUSt ... ...... SlrS-,np005 .... .... S-llSoi Ss D R 05550 C IECA MN do....... llo y C, 402, osq .i.. 10. Oseddo:
at-05y2 E-7038-75-6 mz ones, baflontorcaiado, Pro-
LIQUIDAMOS 0 t1 S-Sigadaonueao Cales 30. 307 VedA- t shbre auto soves- 0-art0eu0areo n 00-n s cnv ncion alosEs Prad
Toda la existencia de ropa, o. F-5r e-1200-0- mr tess br ercanlas etras,-force- PIANO, 8311`3110,sGUI"s oAsvio-tiososonvencionales.5Esmerado
SE VENUE POLARIMETRO. *SCBMID1 A 101 b rm' class. oss sootlegal, hipotec. Sloomandolins, 15. ProfeasradoS-d servicio. Ale en io
Hoesoss'y. S ds.hio, 0com nsaton, o n'-i .... ,1-.,, Joss Al, Carrot, oMaozano CG ps-1erdi o, slateInO rApSdo. PAi S e
pantalanes, zapatos, camisas, fectas condo ions Pso $0rec 0o: O$o0. info so sr, 14., A -055 10-i8768- -6 006 ooa SI 0 e. m E,0xomenes. Vamos a do- dines.
B-23811 d 3 a 6 0 11-044-02-1O I nor-7 mo.' lo s 0l s s, I E-4201-7 g-13 ma.
ensembles, capas de agua pyca- N Ernn ......So afael 400: B-0282.
zadoras de piel. "La Regencia",i LEICA3 A sc-........67-757mz. OT_ BIA RI
Vzy n M y end I oa rato S- SeLeljaoylemanH B IIIA, telO-
Sbirez 18 y 20 entro Monte metro acoplado, velooldades hasta I mile- SaHas en today cantida-o e a it
Corrales. C-25-57-31 mz. sl5ma.CLeoegundo. lete Sum....F:2, estun- 76 C0LEGIOS
he. badeYo y adaptso r par fOiltros Ko- des, compramos y vendemos jo- Prado 510, frente a] Capitolio
dak n perfect estado $350O. Igno
COMERCIANrES Sosn -0 LO70005..7 onyas y toda clase de objetos de COLEGIO -MARIA COROMINAS- Cx. hb oS.-no..e.t o trtimo .... tarn--
20101 valor..Antes de comprar 0 Sen- BUEN INTERNADO Iso..... oset...C. id. dl.... ......M.. ...
LA NACIONAL- der vis Lten as. "La Favorita"- Primers.-S-S E nsiE-S-ot UBaIhSS -S Ca-5 o Sn-Ise o A d ...serve- hablo esti..'.
OfJTe S- caJalseaudastes o palodora Anlmas 166. M-3315. Ii-i obo Oo'S Sra o 1sng0Ss 50551 la root, Ito7. phoi.
c do a .soj. 1tn b06veda. Adoeonoi Sr- n ': ., "- b.h.I. pl -' s' r, ntiH n is sniefba03a. C-50 Oil m'
b,1_ s d e iro S- 5 1q t,50na. oSteS- lo-Ins. ., C -697-64-26 m o N[AI IS-OS-S-S ntSr-rIS ao qoi so -frI-
SidsS-issS .55 0'0ooioisis,\iiiSooo I.. o _______________,,t,,.S-s,0SI....soils ybsSS-o-b S-0ObosSAC/ISIS HD ESPUEPEDE
roda *cil, s In l.a. N ona .. Y' legaN ,huel lt ,- ".an: i ,',.. ,,
357. Tie. Rey y 0 rAwsura' A-9916.0 2-71- 0 DINERO PARA HIPOTECAS o ,. Hobans.. C-53i7. C_263_76_11 __, 80 CASAS DE
C- 115-37-3AbrhlSAI,, A td, G5 ,lSSs y ssquis.. CAS-S-A H'EPIS-FES IA MADRILFS-A
nnurnunuOo2SsTosolosn o o IIM. macm...I.,rsolo. -SSo
Muebls Ma. OfcinaMALETAS DE AVION .............................2 To COsLULGIO 'LA EMPRESA AO3 i
EsoNa A 6 Carlos. E4-598-64-5 H-773-80-O
Mube a.O iiaLiquidaci6n de Equipajes PARA PUPILS PENSION CHANTECLER
ntadra National "Laode Suirez 16 DINEROe, P.ARA.P.UP.. iLS PENSIO....................n.................N.....
aLeasN Ilgeras a 0nt onalfuorlesv -S 'Ihaa' ore'S compete.1s 1.l At iltols', sed oo bsioaslon amPhl, rm:;,jbl-da, 7 par. OuS- Sr-
sieta Is Sso ssnsciber bles, fos oodos tel. CoCo ga aio de d oss'a. rSS-S S-SradioS,. Oigionl# o .y bosns ca.I d Aeo Son6n p.1-00 ina: tra p.ar1 farns ado S do ,oa tr-stSo-
ArchlvS-S-bOS ItSto Srel AgSo, 5C5. tAoI s S a-0 hn1 s AsOd e $005 I$9 as flo t au s maq41s Acnser y de escrlbihr, objo d. ISticular a cadl alumi na. o Isgis desde e 055silo-o li.Se a-asa dsseurs'l .opei S sY r To -
,,as d+ marehbi, v a ~Ah, ntad,ortlms,;a v lue-% Malrtas senetlltas 295 aria y tie %salr Gloria S20. esquina in. tererors srado Amplos patio par recren ffonio, Agua tahiente. Amabjenle familiar
tt ioA, 0 mau S so rlrIS u- 80 C o drnsoass" LSOS-S 16. SIn. Telseono A 27. Ca sa Arsngo. v dpo rI- Penslne0 s Modical En- 'eK, Ill. all.,,-edado. utiss CLisl
mar y lbul, Su-" lO S reconstrul- C-317-64-OS -I o. COlubre6 74. srene 1 I lo bulg~l de Jesus H-60I-80-I
dii, portables I Sd~ omCa, drsso S-SeS-S-r. MSSEAs,'S IS-L SINS. 00585 05 RE Sde l s Tslsoo 1-4520 E-8197-0 1.1
fo0, m5 rn505rh5-o0 Contador50 o nS to. .i.. l...- ..-.. S-I Sil.l.S 00t5 AL 5% DAML'S RAPIDAMENTE
do. tOtio-, loSl 5smarco- y papal tuertS s v higeras, libra. Plywood. Iona00 m-
tkntneIlrepurramoneR, siguAna. la ... E fra4 aea uCrn, grande, y pequefias cantidlades,. 77__ANSION VICTORI
..bS-los'..,Atie. . .. .........- i S-oo- -o .... s ls.....1.S Iamhi6.. .do .os en.tan..i 6... l r a .m L ios S-2,........ FS-S4.OS. Tss.sos h ,hi-
V/ilegaS 5i, cast es 39 Sco "l o, r.- -,,. al'Li. M OS-, na s,-sssoo, piei -4cjonesflaprtmefol n frxfl
F-s A 0915 1 A N1o.. O'i.SC iv"L 'vMod Su c 10 banao, "' o t,, or Ma rianao y18888'a808813teesl complete, SgOO Lri S -
SE VE________________________ (C-446-62-10 250. si S-TolIIDIIU Vsassuuuuuu A = o,2 oss l."lorm0ct0S-.5I0,01 iI-S-S
59 S-F \'S-NOES- \ oN 'VI-0 OPF.SASTPRO 00 SSA S.....beCnt ai grnacPbl..5B-S en'- P0 Si i --
59 RADIOSYAP/IR/ITOS A ,V- In,, .1.1C, ctres.'aSlin N o Prelto O-Rel MODEL PRA SEORITIS702-80-17
EL CT IOSrl 7,J,P, d-aro11 entre it1 1.1 teparto Icnn
ELECTRICOS oat.. 0:11 S-I- qu 0 odeaSll-A-695]1 1-3456. de1 Campo. Atl end1ares. SubsdarSa- de EN AM]STAD 35# ENTRE BAN"JOSE
lPO OTLN'I AI -OS-CAMBOAS NE- E-911t .6 2- 1J 10-' 9 707 117 5 Ss lo 2IAcadem ia Plil aniSin br end -;as m a. Barcelonaoo o qoO Ioo h b1t ac0 o norS-'
OPO UIi Os AD : Pailo SoA Ms h.Io NE 0n05Sor I- S-Oent s I a. o$se tilri rotas esIud lan table con Sco alOdSa. m a tr-isn o o personaI
orS4lo, idos a rCo AlS-"" h oLEdeS1 :I htA Comer.cO n i Adintstracl6n.fa-0Activat soia.Ad Iono.LoIados&i coinedor.,co-
t~bna. 4banclas R C A V-m 11 1b- Iutiran MmM nacogrraf'fa. tArltin4tt -.A ind'g sabroas861-8-
0 bahs. a, I W1Sos i S .le-AS- Is OP NIMITFI MA D IUIKN JI N ERflfl ratl8S co-sIi omas.iSolgrlle nfnrmA -
oa. Inforinan. %Ionic,30 do7 a 8 1, a,5-0012. E-1470-57-b ns MANSION TOLEDO
11-1121-SU-6 Ocasi6n flibra, piel, Ionn. maletines iLa- Seoaqcuila un apartarnenlo par faml-
R D-T .es.5,ife--01, piasN p ..l b e S l ,uI .o.tds A tipo de interds baneri A DN a o o da y deris asistenScia. 0'Reo-
I AD.10 0 70 3015TO141"51 TU OS nspleto i Conal La drS-rncor1, n-d'.T A I y Ism-31n.sF-9844-80-s
2$27, 00, 'Emesos $o "l'oi'S-0..Aadn'l Olaid i S 7'1TO 2equSna arsues. sobre casas en La Habana ACADEMIfPITMAN5855-"oa
$03 95 "'TrS eeer"5 alerlaIs'i 95' "'P oG o V-Ele1 To'- t '14850A -
ist'' ondsa caosv ]arc sbaquehites F67000-020200- yBu sus Repartos. MANZANA DE GOMEZ 214 -216 a COanrilue. dos I a10 taciO ........vita
$ 41 s *L. Mq~r. 1 cll.oqo, don. hbai.stI-osossS Ta-oob
.4S0 'SS CO-ita s Pu5,A r SA l Tarnbien siobre obras Decando Sas EEscelan Comercsalei S oa,s poo m Loo aLoipS-o, a-
do Cuba. Co pans y mS- odos Sme- I, 1i00 un a ho rsoIs son 1ompa
RADIO "PHILIPS" 1948 .*D E IE-- en construction, rlcano perfectos, OsIbr oInda I smeJory y hs e r oa o s ld ,I-so S pre ds'on -blss
mitt ea I rct~ o ec a .l un o iay pll j l
A 0sdo. Os Ib etoil S, ...l- .I/ ,' Operaci6n clara y rapid. ic I bciio e ltrliSa ooi, cm le0 EISi-i so -u 50
... ................... ......... . .... ... ... ............... ......... .... R ESID N C IA L 0 M
A F -il-s 5ss,5l de -to ,-iS-'b-`loIsS "' Lo nv ttan os taclue nos v site r -ta E S-o il .0-70 5nn rSall.
"I- C.- 2""'. N ,t i t O.." In . a + ,, l+ A I acll Inform Ira .t -703
OSea quo AI J S, bSoStLS-i-IS ii,.,o 5',-S-.,ioSi.IS o Soil B9 7aIUENCIAL 0. M S.
5 .13', "s .. i".. .., ~, A 0 S BANCO illPOTECAR IO
+ +; l+ +, [ ...... .............. [.......IENDOZA APAnEIA l CLDLIM~t ~ dln,7 ..... ............on UO hIoda -OS-;ten 5503 1Smtehom-e


"_ A O CXOw


ALQ LEES ARS LQUILERES ALQUILERES
80 CASAS bE HUESPEDES 82 T-APARTAMf'ENTOS HABITAC0NES
PALACIQ DE Ln A MORpfERA APAXTAMEZNTO DOS PIE.AS, COCINA -. ALAQILA..NV.. Svn IDrM. 5EGtV-"
LAl.l suis A fUb l- y S cu pleto. ifSI l slo d do plSAio i ulortd a ndr r so do
4p.,arnen~tus 80'. prvdoA, S- dcale d"alq u1.1erar mueo.bre Vbesr Jfcr- hablex 1-g n dan rPfere L,. ci
tA hk 0mpre BDue- moids. hII5. .soros y *b Tel4l. 1-oblopE,' .1o 2-5 "-
no-,he o OleL y 5dor d ,S TeIs I on-1 h -o399.... .' 55 F-3794-..
L'm-, l y .......... .. M I-7sr Magnifico Apartamento AU'zLQtS.' A,, ; 70At ,SOON ASMOIJA T"
GALIANO N 404. ALTOS DE LA lOLA Mooer-So Sl. lo.ar. .4WIE "-Auo a 11-6An-4-5
55 R5 f KA DLaM 110. Aqlo ohbl-ion Ep'l-do 2Li. co do, r ro,,1 ll. h,, . ... ...
-oh si. spio.t d de il ,s .. oi t- 2 hoa, ', (l, '' s 5A5.5 I 'IL IIA ITA(S10% 1N I ARA DE
0.-ooo 1-o5o Cas .'Idohosopsd inYds'" 5 ,soi Ao,- do' w F. Et -'* 'S~h' 0I 1 a.
H-O 125-.70- do S u tes Sr. e .do g-1' $1A I.... r i '1'" ""t'1 fl 0 'l e H .
i _ _ S e)- e do i ,. OS l /-5 84 5
In- 0 2 N g.d. NT E2 .,T -...W7. + .84E-5
81 CASAS DE COMIDA F 27 NQ 856 ENTREIC nI 5J I 2,1, A A0I IALL, S 1NA h5LT-
Apart505"o,. .... Na," 3,N1, ,"'3.N,"'hnil, loss --
........ A';artanrt^lan"!; Nf' ( l'. p r!i>.'a COSUA trfl VITD'.Sdl d,,*K^ 11?"zl,, "ha* "''"',* t11d' z(
SERVMOS A DOMICILIO. EXQMUIITA s'osdr 21 baol i. h"! t'.' m 'oo 12 I 1 I" 1 -?A1.',S-i
oneidas tiIha, .. $1t50 Tres. $2a0 0 .abls.i., t.l -l" ",.i"' a-
Adzr It:-o.I'hn4sdorwidn. 1-c- dor. MaUrin do. $75 Alierto' ,0-05 iS, S 'Paleti F-5O9"I'OlAS j'S A(JSO' SO(ON SOAtSON hr. (IAM'
SLO3. .at oSn S-N .... ..5 Sr.- AsSlaroo 'No t-132200" 6 b ,.2ll, -,,,IS .... ..." 1.. d
m~N- eT Pa _,f"ba.
elS r-. -b ALQ ILO A TI'A SON 4 Sl A O 0 .I o 5eil' S S '. '


___________________ ^-a-" V'Oi _______l"-1'?. 0 ~ pi yI~S 5Snort50. h~ilt-rlo con v;5
HECTOR r ao ile J ardMn A la 1', 11H ro34-1,4-5
CANA ANTONIO. L IEALTA 1J 4". TELE' 5a,011- SIl- SSO' I?-"'l- --'oi __ .e '

82N A.... d ......... ... ... ... .. ......, 1-
--b SS.- A IO.nS.h- DE'- I- l PIH OSh. I oso 20 i S 1 'AN GA


CONSLAD _V_____1R__UDI'_.*,d, a oi.'l. Eaf.......IXeTS-S-o
CAILA DARTI LCCOMDA, LA P2O E --br-8a h
'S-, -SSI-o-0 .,ri- O I'-m Sas n IAl TA( SN SISSBE% SO 555 100-0 A:
.oS 2li .0. S-is iO -oo. S, "-S %-O S E ADIFICIO-AL KA/ARD I,,j -niO --"As

'odo a conjedor, 2aOb mnd ua le.n M- Aar4e nto d 1i-sir ullanoa-b..... .
hoei 1 51, ASoS.iOtind -.(.IS i iS bnt510 I .CONSULADO v VIE S-DT % 1,13,-.1!-5 K.Uq N" BI O....N11,
51-9P:-"2501051- 6 VS-S'edS-sS2-'adl0O io S SH-7o2 Ss4-5
0A/los 0 -In.oIn-So' o1n0a, bf.So AoL_
CA-A PA-IO-'LAR. SIEVE OS-M -A A L L N7 S-- A S 0$ l S.A. NA ...... A SON' 500d5.
,rimicilio _A __e__os: gra un0.LOSS--
1.50. 120f..5050,1 (-000.ls. DdRrit b.S SE AEQUILA AmUrEBn DO ,at r a1r5-o0 -a


OSdRE -OiSdS -.URAN 50VICT 0IA". 1INEA S'M AssS-IO-sSI Slo 5110 S-llh ii iOS- ara',oIr~iea M
esn 6 Fo 48.a] Soed r S100m e a o ld"-adoS M' A-Ot'I 4-7
gttl2 0$ sipoem Taoodad LantS-SOOSnel AL OS O 00AD EAi"S ALE QUILO HABITATION

meo hf rco ao~ls dd pro- V/~o -O Iliooi s-IS-isbo2-2 -S '-
'bd r yorrt al pro ph' I" .t I ,Pj o S N t Ed i u t TR RV b O i
V _d--.--1 aA ,rpa h .i y l,n.a,ts ,blc h bowo c n atvm-
8 HECTORTALOOSNLASOO$ O 25.PARAM5 i.1 o'......OS S o.. l nS- g 202 di_,
L. oi-e' coaooloos -IdosolS-555o ooosdI omr solos. GCS-Is ol yS --' .21S05 A5S-lS- PS,-Sfi~r hoi oo"'xra)
S-OS-SdO. Y ds ISs.IiSd~d,. O'Reily Nu 519 PS-IOOdol. Carens 511 207, 0]100007152 2 -6 IlS"o'so A-8587011687-11455
SsldloiolA5-O92OuA- 1-9S-1 00 0 L-A AS LO E
RESTAURVANT VICTORIAA". LNEAA A es 3 DEPARTAMENTOSr1Z1 os6P ISI.SVS-Ia]
S-S16 As3, atos.Benalstida. f.Coo b onoS 000gi cOS "SUIL V- LVDleIA O hA 5.5 b F 0S4-7
h 1s H-700-81.50 tosSANooo 1$ HS 0 O,, l O, (oi, l la 1 ii251, S -ud
sInoS 2LA28E00.POTAoMENI:0l. 21 A i de8.3 25119 a -o 5 S i
82 APARTAMENTOS EN $25.00)010 03 I,111 i'i -S0
SE 055505 05 ASACION 1DE SPAS-TA- ne It i u-'s -hIASol dc -11S111- HA52505SON AN$'X A HALO. 50155-IoE
S-ri o son inusloiss. IsfoS-solo Coile s SiSooosiI -SO sro l ut lA- IS ilisS-o f,:S I 11. !111 ] o ',0 -O%0. t 250( a_ 0
NY $03, I Bo Hoso It. eloll Is BS 04000 S-ISO 0Flock. s'iis sss"a s ono- 10.12. s'SS-i1II 5 11o 5 S ii. f 5 sio~si
H -629:82-5 S-Ills Ts5.Siiiii 0EiooeAi odo 1S-'IillII-, IS'' No'1 0 ~ooo
________________________ H S'S6'0027 disih,.1 567,019-d.
hoio~io ~O. SOlO Zpoo 10, a-' 1- I 0000


ses


a
C


;-;;; ^ Edit c^'oGEORGINA" --i-o ~ -111r
Se y 5, Vedado. OssloS-eso SludS 155 Edt .- lfff~ i$' 'SMOO 1.SITHS (00 SA
0.- 00 H-814-82-5 de bt f t!o lo isi'm r (AL i, '2111o 0 losb lOTS S-Oil
ALQUILO AARTA MENTO, ALTOSE. "S- I Os
-o h- la. i omr F. O l .,r 00 .5 ,l-.1 IS -1 SInd-shor-.
O. ho _o s s o,, 50 ,'s 19 y 20. VEDADO (1'a 1N 0::44 2.25, aeI
aos. b ,' n gs," ~ i, $ el
S-IS-I 310 sso12y e3. 6o P., F5 t r p17, Sil-. S.-.S 4 0 E opS.ls I
I, o o,.imo S,, Snol.a PyS- x Aiuos ..... sr- sMagnificosDepartalentos5429 lb S ....
H-723-82-5 de Terraza, sal-a-ci rinror, i ALLS NF,1't-NO S1 lAottII 0ILA HARTi.
ALQEILO APARTAMENTO ALTO. 0L .I habitacson, bafio comple- l ,.'Io i ,,.S+S',',S-s as. s S
Jooooos "n a 1.'osldo, numero4. S- l o n- to. cocina, etc, 0,cab idos o iorl 50 1 per5S-ori T ela i o'o:
0re l-i1. Seddo a So1l errOsSsd, S Oor. i 4
S-s `1hsbotaoons, u seri o cloS crlado, te- de fabricar..A5- a $14-5
lefono, retrigerador : ];'-393. .
-827-82-7 VEALAS Y OFREZCA 85 NAVES LOCALES
SE ALQUILAN IUJiOOS APARTAMEN- Inormes en el Cmismo, y I ALU I.A TOAt E 0
I con isuebes, sI.ala comer, cuartoo As Oficinas: F NQ 358. entree IS E IA. e oL wa LO(L. b AOEN -a1,roS 0RR-
3afio 3 closets. Otiro It amueblar, ares II.c~lVaB-.,A~.,r a
ouasrt -oterraza, oSrente al Hotel Naconal, 15 y 17, VEDADO ,,,,e, ,, ,a-d, d fabraO, p .t Cnmej.-
S 21 O. Informs el ens argado a todas, ho- aI1i S I r H vO-102- 5-
H,. _-B7.4-82-7 c t __I_ -
E ALC-1U-8A a 3-5 AC..sL.LOLO.CALE..CALLE EAL.
________________I___ iiiS-sAL,,. dS- hos. Ossiroo Y, SOS-Aoo,
SE A Q ILA N 8 HABITACIONES oA p ... tliii .. 1. oS. P -5.. Ton f B-25750
Dom aAititam X Id1en 1. "e H H-105-8-5-6
Dos pS compuetos 3 EDADOtK. 306, ENTRE 17 yH AL- ALQLILA OLSE END E 00 ,
a. omedor yA dos dormitorl- s con s S quflo Labotalons oroner Ossa Sllso S-rs'O 0av(es,5 0 soioiuho Oerross'r0 .
ocino ds adoS y caenadordo, lit e'S.-- rs.r-'ooios 54 -I t i. utos de La Habana. oercacr-reteris
aar en ediss fi o abu o Os OablTs1. 6 Coentral-b Sa- n S-S-nI O-aOsc dePaula.Infor-
Stuado $en a BeJ I Iod 5, clM seCluB- ALQLILO UNA H ABITACION AMUEBLA- ,an1. A- 955 y X-2909.
S Infants a. Rens. a p.S lgen r 0fe- d (. aa ero la n52 q i00c- en o S- a d1S, s 5 p008- -1B
encias, former s r. Garcia. Te5pfo en B3 8, 467, entre 19 H-71.tVedado


5aia 0aailo Toer o. mlbuf no S-S_________H-238- so- sio V40to-J5oN5 s~~ ____________ ____
A-4H65, o en el Prop1.ed00flSi. de 1 -186-845 CEDO NAVE CON 575 Ma o.
6 E-4933-82-15 PAS EO S311, ALTOS. ENTRE 05li 1 1. i 5 I Ns Io IB. Esq Co nch.o de. 1n. -
dAdo. Alquoho a.ph5 s irescos hobota h0 S-OS-s obloib'o aao e, iS-nforsoS-
M IRAM AR sl.obs- S- 1 .os. ... .. ._ ......1...-______-7-5
S S E ALQUILA HABISTA I[ON A tOMAIRE S-s'o lpol1S', l sn e dran
e e l qton o. n Im so m u e pK. rc tam erado r.s a. SIPi- o r r na P T d or e o f' te r o r S nli O t m ea n cis.N U
S-o sqila ]luosos apar naos-S. n1 solo $30. .Veila I.s'I otB o e 3 a 7 I F Fn Ob ia 5a 1 i',-no i ssdr itn1de5 lo
S i al s d 50 90 Sos o II 00,noeLS.S1 San 1 a(rl oN ,ato, o56 l.I cas elad H 8124 _-8-1
de til. tldol troPlcalea,9 dereeho a is I -- Escn~ba If 1059-84-6H 12 !85
dora oe-Io.P--,i4, 44,enrteIn o. y 3a., re-ssi 0 VEND0 LOCAL LO CA C3TEC0
sNo M lramar Informes en OM B o lo VEDADO, CASA SE FAMILIA AtQL'S.IIASupr91 .. ll r I ,r0 Ho n 406,
E-751s4-82-1 habits acone 'balcnnra1 -a----- no-ra n s--------- tb rlnln~a
QsbLsr, de moraoldad, si onoii T 01 -t01 ri.2o .on.T
3 ALQULILA aPAARTAMNTO do I'oa 3. H-120-84-6
5 u adto50A0 OsLo s' o, -Scerao HotelICA (5a. o ES r termc nar-
N o nia l, -laol, cood dosr. 2 habo taSe n- FVAMILIA DIsOTING 00IDA .. A L -ILLA IN A FS L s NT FiO Y O ,EDl FICoOs o-
,2S hA ein o.nu lna l n A Eoerrasz', .s o IIosl F ,os hbito es, I -i IA o s l a a a su e ad lform e.
fr'S-- re AlSi 1 1 caLad .o todd 0sb t n e'ns o. sto S-os' Osr- M-00 -0710 55
"" nlU iL ad. Exre.,I. t_ .87ana 8,6,3d2 7
r SP. de ran, s7cnt,. msnos S'S1 rI5E-do10-85- S -AioloIO P 5E'I.
rieos. Pr~c_ $1 0.par no aro n u
'i++ $ ;, nrnrm P -'-17"0 af.or e : i,, F-30141, -e I +ndia parIlies Y 'led a,. aIquller
I trel$30nlil "A RA (c pss eglaeatolno
Is, 65 olt s.... Ce I., H1. V-B'a-7o. vA. -I--a _________________ H-O1s0,Soo Rbaaol 069, sots Eoosbr,Co 156^ ^ .,to." arit-A LO tK 1-*^~ ^ 'l c -~~"~ ~ 1- er-his :ui 1;1-^.
E'-29t-2-6 ME ALQUILAN DO H HABITACIONEH.C 0A- so-so- H 5, -lO-5
SE A L Q U EA N A LPA R IAM E N T O S BE N A 17 -;I I. s A 'IT. O-5 in055 I 0110 ;ObO-585
Ia Aos Solai. Prefersbles 'shbjso urS- b 40E0CEDE050N5 LOCAL PROPIO PARA CO.
I0. comedor.s3s4. bafio, sen- Odem 5a0c-". O'Sn s ...oin l b -ob nlob F -ZanlaSa d
eslsrt ioy sstoioii- oisdo s. C5raj5 CIlIe 10 -- o lan .-l..d-a4-N c.1ad No 10, h" IdI gull a n' or
entrei4o s i i A'ost.-hs. Reparto Ahnendal oS.sa
so0S-s y 6boB Ieq.. OSoS05H-1A186...A,.-114___ A6 OIAgu 254. PIS-gulite 0001' sI sois- .11--
rs H-527-82-17 0 $13:1 0 ALOSUILA UNA HABITACION-A Ap 80a-d5
CMper oao I lrosn.O o 0ar oo" 905'n ue'"' 5N
CEDO Atobo e .s.o. SuanoC o L 56. o,1alt o....., eCDO GRAN LUOCAL, CON VIVIENDA.
Lugar alto del Vsdad.o. sIali-comdor. San 0Franclsco y Milagros osLawto n PropsI SarmSc- a.est.ableclbmiensto, OcuIH-
dos amplios habitelSo-bs,. esquinla frail, -1000+54 5 55S00 l110 0 talSS. Tiense 0 0a0 ds ga..
29. glatd ldia.opera lir~ha.. Tien.
00 p0an. osntM $00. norsos "o Fl-S512, ds 8 ALQUILO HAHOTACION $18.00 REGALIA contrato Se liquodan camoi5 as ds sb, des-
.15 5. 11 35p. O H-9 -82- $20.00. Amueblada S25 On. y otra a sefio- de $18O: baistodores, doede $500 Zequ I-
soraolsl $10 Ver 10s' 5 p. m.Peos0o3 -nr 0 ra 307, Cerro5H-OR-S-S
CEDO APARTAMENTO, MEDIANTS RE. ZanJa Real y Zarasgo 0. Cerso.-
galls, baratoiumo, moodeSo., 6mnlbua ino-1203-84-5 SE VENDE
Fo pueest. 0r0000F.A pollseoia Cos Do HABITACION AMUEBLADA INMEDIA- mpla nave, taller de mSaterial poiS-tico.
Fu ss enlstre E .A1 mendo ras]. So a] bario a hombre soIS, San Rafael s otion de taller de ls mparas. Tere-s.Blan-
5-702-_2-S 717, altos, esquina a arqus Gonzalez. 25 S-o No 510. Esq. ConchO F. Pro.d
REINA 017. CA5I ESQUItNA LEALTAD > -s-S-. H-1252-84-5 H-750-9S5-
p se *lquoa hermoso 1a0ar0to meno primerB E AL QLILA EN L'ASS E 40100EFA A O LO'IL. ;, T OG CENTR1L'O, Ol LLA-
also. ,edfiibo-,l o dero S ,s it.. SosiLobitsSc-lo'o' S'-L -l .shsoo osoooo O-S5SO 0'' -IiiI i S-tRIUO do 5ao0,! SL-I
iot s es. edtf -oimob aAoS, do0S-_S-0tSs-Osh:-l407.0 Ao n 2 51 b dS- f1 S iio I sr t 'o o' Illde 3 5..Para
illS ,e Iiis S nd ._-o15 00 0105ist sI k` .9- s322 Soi A o bo sS-S-bhS-ob 1.OS ,i 000I
,mpla s. ala-cmdo aii biriene iate g -w. -=un da 'ta H[la v t-l ent d~ot t eahs (;,[I
fra p t .nIa de ro P elo $ ... ,T XIM'- -.45 1t- 126 1 H4 b ti ,114) IOt AL| F.1 IN (+l-lE ONILICIAI.
a-5 Iel M -111101S1 S II.1
Veao. maiih nao ,p laide..I... ..~.t~s pl- a41
H 04-80- S-Esi~sS-o'A S -MOOI AS u'0-S-E i'HiN"2SS-lI0IS i'i enS--IS toS tsoso los so-

0 e no s -74-82- s. 01 15 020 o 'I ohdo II.I0.R V 5 ., 0550d5a 50
H 3 A05 Lt A( S1 CLAN' MaS ec, A rlr00 ..-:,A u A 4 0 S A
VML'E ADOH.O P.RECIOS O APARTAMENS'-OS-S Sob.ioasitat ,oI IOSiPARASBAR S-oil 0,,, 0. o s- ,SsoilS- h dolnls O AS- 5 4131.
cuarsos elb]o n n. oleos F-52d5 A rS st ,lii- S- sO i o C'3ahd.,71 9 5 sI 0 ll4o 10-7 -S1 CO1
AMUEBL0AD00 -1o4. 4005S PE O ho boARTAMS-5 saP de1 l s teererio~ oetais no dega obasoso 55rk 004 SUa i
ioto, lhvingronio, extra grande: dol, cuar-S ,id.0051 .srd l bOOStel&.nria 7-2370 5 A-eIta~an 375. /e, t, ad, Los
ges fincnrm 8 mts ao olPrecmos e-onomi-os. Ilaane $ -9,48-
mo~deirni, total mentee q Ip4da: clolchone, 14-1244-114 6 _
Simmons, refrligrsdor, radio, s-i6fo' hMsM-
...s... NI50 ,oS- 0283 NS 01. est'ei G y R 05E AtQ O,A HAB5rAIS O.ACOtO o( N us_ C 86 OFICINAS
F1000vor S- S-r o'l OS e ooso ta" ASde-OSS-e Inor a'o oI 00S16Oe--o S
He n31927oa ira a F siIlrl'ooSarto Almendares. No so- 0Do0l N AI.QI IL00 R. PASTE DS E OFI-
REGIO APARTAMENTO ......-..?L05..7 ..z.. ..nSOl 0 t 000.1. do CIo-
ndependSente0 Salo. oomodoo-, hsbibOoto-.BE 5ASQO I- AHI TACION.5('- -" 'ONHANoDo me,55 A-4001.
3 ..art..s. 2 blfiosS-S-oAledl., o nen-O11 S -s O oS-dS eIS VIedad, Pr- ]Y 075-a9 05
soderns s: $130 S72. entr s 31 15 AonI- jlo. $3.IV00 Inform0-l Lins C ros .N0 24. Ha- ASOIOI O HERMOSI1SIA4 MALS ENTRA.
ds. Lhortor S/_AS-sos S0 .,to Inf-ormes: bShs. Ol6lAS- S-12O5-9A-6 .aS-S-OOOIdiiS- OlcsS- s tn S-o.
I-3o0M. Hornso S~hibss E-99sSO-8 -0 S S-ESIDEN ,(AMI'ANARIO!14ALT Orid ,loo N lb s P ss-
AL-QUIELO PARA EL 1-. PEQUERO APAR- TeIf(ono Al-!I52 I.S- eadia NS-S-n bii I
tamento SperSs on oia, s compleiamenlte uida haibi, S-n O -ebi ad ,I rO-Iap l. I,, 5.e ga5a551 051,1-- Tell. F+4106
..-o.b.i I-. . .....0t $ 0,0U.. Pb. O_ s b ....... 51 Os' o . . .__ ,5,
t mo i eta sondeon-ies. $ sC n n0i0os, S_ -pe -H896. 0 0t012 moabd EC
Ae A rNo 50A, V 19Ao S-34--SMEo H-124- EN GRAN ED[FICIO, OFICI0
APARTAMENTOS- 5 m S. OVEDADO. T- ALQU u. -AHABITACION ANES-. A. aL 3 aomplhas, elegantes, todan
foao, Iuo, tosblss, ri~ gso-gerador, garO- babeo, 00 -iSrS O c bOa Ps' fors'o Cxtorioros 'ariaS ta aI os. NU-
J., srvicSio mpieSS-S Cn solo reoio.h Con- Blaooo No 105, poS-sasen'o 01
traon hasta un asio. Abonos comdor Aguao o-13250-41eo merosoao esmpareoass comerciaNles
Os-00S-S-e. 501000 1. sdas her"o. Tsl4fotoo
F-6671. -, -9523-82-5 V3Ao o O CALL --0-No' 1no-wTUu, de prlmera tienen sus oficinas
A M17 y 1E9 di-ponlbl Ohbitao 1n 1m0- en oto oedlficoo .Palaci Alda.
APABTAMENTOS itrimonlo ands pension, bah(, Rdju I, .. ... ...
.S a fqoolao -rscoos,con 0001. cs 71311 050.agu frill. ca lente, excelen leS- c e" ma, Roe a NN 1. C-8-86-7.
Inform":,'A5-6920 2 H-1021-82-6 Sd .... s ....... od.. ...os' os. Pr.oiio
" onenSoS, Lhey 1t.L00050 ED[FICIO ALCAZAR
EN CASA DE FAMILIAR: A HOMBRES 0,-9008-40-6
s ... othinonito sen ntf ..... lqutls OFICINAS
.P piarl _eltor, de dos habotalolos 5 en es-'VEDA -BO. SANOS 462. BAJO, ALQ I- O
qu sa ambas c0n bol0n a a14 call. Se boo cuartosi sn mueble's-. m aoderosoam0SLA Y VIRTUDES
cambtin reS erenc-as Trocadero NO 402. al-lPhos. venilados. con duchaSi laS ha- Ser- AmpaI ySO Sy nder0 as, 2 habitacione.,
to.- esq.. CIsG otao. H-1067-92-50 sedel 'sPatls-lto, aga a1bundanle0 oteos SPatio. ,rSparS das paS-aS re acondS lo-
____len_________ sootoS/s. Vlos 5SIO12oa m S3 6p 50 0ad1 Oi'0S1,rm er'gic o
CEDO APARTAMENTO BALCON SALA fenrlotosog.8 81 3 ad a
"'! Do' mingo;: 1 a ii. E-283-H-10-MI-6
eomosAr 000, 54. 5 $45 lquill- Otto, "2-I F- V.0-If, % 2530SA A 0- -IA
0bot omuebs dos. AIquIoo 'Ill. oIdsr. SE 55 10 (5 AI 5 N1 A 040 5 ['s AMPLSA
z .no. dos, treS. 4 4,. baan, soo _S. 5Ber5 -i IoAGo I 'OAIHABITAS 'IONSAMhLtHLS-DA P S-Ibia .,'ouo ., acade'ia en S-bo Ro el
o l .A_ A-83it H-_1114-82-5 pSr0o0.a.tr-o.oii dos. prs-oas-(- b.' Si, 91 S S-SSI Ale a-mb r-ui Ho-pIsal
APAIISTAMENTO 50 ABANA. UEDO. S-A- dMIrS so.nis20. ao sa, .1 Sso T0rraJ'. 5,-S.T-.1
d3 e~\,ode P n"e"P-revo r, c "at-1034-86-7
'100 .... s s.. dAlqso iS-rso....... Oiss o t.o...s.s ..I... s. ( PARA PROFESIONALES
$SOW. a Si Sen e'A. e S-SoS-is' SI o OI E 2 4 lS-o Al -, id- b o A 4,5 od.,
aso. ba,,o hbillc-- S-aeo Infnrmel o M1tlans .. , n u
his n 3- A a I -O rioerPs a SSo. 5pi5tilmw0o1 .I4POLOS PASSA tS-0DIO(I N0IRt0 I M0Q S-S-oslo S lo l la- bobo s's
131 a I 5233-S- SCn, rsS d. isaS-5 o-b a Os b, 'il ,. l S- S-, J Sa'S I2' 01 1 e IS- Sib s 6 sis
It.,i2I. R cr0'. II .0I5,5515
. . .. ..__ __ s 000000 SOl -' sS-I t -oS, i on.a's iS-..S iS- ___ "'__ .. ..__ __ __ _
Al _1l O ATAMES-TO P OPIO MAI S-- qI tIo o 0- -i l po
is'~~~~~ 000 I-o5 os obSosSI~ 15805in5s-5 ,Pi,03 '.. 50 ',0a"'.lobiS- I_ 87 HABANA
1ra n,, N s214 o lo oen all-, entreAoixerl o S-o l s' 0o .os j- solos MaSo
O llis -vaEs e S nssO paO 51to No5S 04 ronBosoorobS- %191iI1O0 %'Al MODFINA 2.. qO
...1 I OS 1 lob( 1,11ad -,22 hako,, o -I ao. m dos ,
S-booII ooll011 1 ,-T0 -I'O-i'I II '2 ," II . 2 0 1 iS O h OS-
SE ALDUILA iF8 74 ...... _1,. 1 -,4.. . .. .
a nsegodn Slo Os,.del d,-SE ALQ(iuIA OI NA HStllT%1 OON S'ON III N O P'i S-AS-A RA PERSONAS
A," ii A esq, Tuhpa S o s ebb o roi,, os-s d' Ia ' i, si 2-isl irh 0r.r ~ sd s ls
h.Ilta oes, b,n ntertiilmdn --pl.- 3a57. 11 ,pr i s. la elr N I x,2o4 ... Jr+,rI oo \ n .3 ~a, d,
de gasO I.S-0Sis.oB.S-OAaI9a,-Lsi1b-11.2talll~io-ibs-sNlbOS-oi07-6
II ~ ~ SF3_S _, lS.siS4 SANoil- Sio Stoss0 113 5
55-S`ENn.AN TEAISOOecO AALTOS Ell S-loll oS.oo (52 AOLE OSS-OSICA. 2d,.
__________.....____________ ...... 10 ...... '....0'-'I' 5 .I ','d Id 0 0,,'SdnOolo oS'l 00 ,: ,3'd'
NJM 2te -dl11 t", I` p h1-I 1,34.b n gc
SE ALQUILA S-I. sl~b~i. 0,5,0 (Ii o I.1 sO-sbbsA 20-SI Soil -s 055 SoA s
AS stasOnt sai4 S-oto- do, h.abit P.n. rS oo u eses e~raS- li ho So o 'lateral service Sc-Iado In-
boto S-solo 513g 10500. C L 20 Vedsdo7 -.05-'I-s'sr'is Con-epcion la VoS/o. boJR; No
H1.152-93-7 VUDADO, ALQQUV O SPLE00DOIDA:' H--002-SS-6
EN EDIFIS'IO ACABADO TER5,5A010 ,2 h ni I..0r uiS- MILtPEn0 S-E CLO OI A. CASS CON
slquilo Isparta entoselsqUon olo, 0a14 1 b4. o o e li Bonl 't Inso xo Cxi soSa oua os, dor, hoho, So-
O AO0s-sS8051.80 2 ssMI toS- 1,-s-S- -sifsi'S-o Wi50.0 o.L ..12OS-5i 10 -00551b0000S- h., oS-Ro
bisf. cl-es cii,- as.$50.Flae 69, r ncla. Ln2c'na N Patio. con un tuego comedor Re-
Santos Suarez., tis 14, esqulon..3 059,,5- 0n a ismoenio. Shere eua- S p-S ras---
H-1319-I2-I0 SCARES 105S, -AL L B Sr- Iradio AlqulSer $0 O0 San Iiodro
[ AgS iALQUILA UNA RA- 5 etcC ba ,D. s Vera i.de 9 ..m.
SE ALQ( .ILA E. P 5 D, E... OO.' EN'LA 1110 I Oo ...... ...... .. H, KA... Ia. _. 'S-s4 s8C-. V _olo 7_5
c a oll 2 .. ....OSS-Is' .... lb IS- 1I '. .- LA. P55910 PI.S0 01 N1
fopmes F-3079. ""'-94 -ah+" 11_11. .1 1, fn o r, 1"'.a 1, s-df .
oSt~ rii asA S- e2,00 re fS-S- -.' ,, O I 50 I o 2I -a slo Ss tobouo dois
PROXIMO A PSQt'UNA DE TEJAS APAR- I N" I solo' lala o2 U nFoS Isn
b sailS 50 Aa rtaNES-
Ostwh.s No 05. Lbs. 150-S o
SE ALQUILA ALQLISO ,HAR AC 10 1R .... l,-,.Oo b, o %,11oobO'' $50.T
,A01rSdlAS-1In a1a00 Inl, is o benlHdoo sI Ill solo haI~o 0 bISail l 0 I. $+2$a
O o coSb Ailt.do siSr Ooos'nio ioo" na S 3 esons" o Ss moromsO .d a100 Is'? 111 0'ohld. I aI art.-O en Is
c lls M A s, s- ,l rl rao ,1) . I S- ls 48 i-1
oo... 04....512850001.. C...R.. ...... ..4. ..515 4-. H5321-8-1-5


me
cc
nj
njS
r,
A
d


!7i

f
. % I - I I -
ASO MXI ., I .. -" I "' .AI -1 \ 'IA ARINA -AIERNEFS. 5 DE ,IARZO.DE 1948 1AC1NA IEINTINIJEVE

I ALQUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN .SESOLICTAN ..... SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN .SE OFRECEN -
87 HAAN "OFREC D MIEES14CCNEA OIERS16 -_s6-Ts ----6 NMDSA
.____ AA 99 SOUCITUD DE ALQUILERE$ 104 COCINERAS COCINEROS 116 O0-0- 119 COCINERAS COCINEOS- 1i23 COSTURERAS'- M2DISTAS- '25 CHOFERES 129 OFICINISTAS
ALQMD "CASA. 3 HAM3rfAClO?4E6 IA- r'-- I I-!
,a, LQeSor. A. 8lumrL37 NA ,,,C do Ia AMERICAN COUPLE WITH. BE soLiCITA P~A MATRIMONFD 80- SO'OF COCFNVKO CHINa 3 .. F, 3 ArF .. W NUCrUT 53 TN EVEN CNO-3? ,1, 0F,- .I F3...... F AR r IN LL
I8, ,octna te $2 A 1130. Selfun condi- SOCIO UN COCINKO AF Dili ( .iRit. PARDA DOFO3 CrOtOF %.f %"Alfr FF N sTo UD. UN $21117-10183". ogC]oOoodl- OF
bi Fl F.. OF-ar d .Lo cF- out children desires to rent a Fr.eO %o 3 d8 F.Friad0 mie orkore-eoreo atonoooG, A Pala f 1ae Taen ral 3 Cola. do Cao- e32. T3e e rer3,,- y e1 T,' I-l-r, .. V.- 0 0 --, Ip r. p, ; 1M31 u do1 1 nr0r e8 AVO a .... F3 2 Tc1 of.'
87 do It T F1F0311F lee- .3 03 nl- .%33103 330315 ,131 ".121OiI'31" ,a 1 r%, ,~I,, O d~h.~oo~lF oI ,- ,433 ,To:,,I00~
-a43. 3-A ___ C. """" H -G'iAoan o71-104 tell 0.eoodn I csaa 5 D 3b PetEI. Ga.., Ilamla pr3gon3e R3rrn E0 %1- el "-1,P.. I ---3 Ihn CF ir te Cahn .n... Oad --- 1-. -, .. ,__-12T-" ..
MLLQLO" A CAStk n A, quietutcoolrcoMfortable, two or toixn3-A. ,0-8711- 8120 .OnioaF1Io. Can 13063331330F roool.aoaa "b tile IFI ff T" -. 03 I- 3 ITIs--310- 1 1 In- .03.1
,,= ,DIEAGNWZniA CASA NUX aos de patc. ochr arqe. t .T1^ v M O; rm 3, A*he1t~ .. iir- if,, I- '_ .. ,re y I, an - . .pJ.1 I -"-b ] Vis-o. -VA. ''- -~le bed oo niey f r i -yt-= Cn1 f-ti rc -s oe-?I' q ..I .==% 06I-I __
mdo pFso, oe ., .~a. 3me- three bedroom nicely furnish- XoLWflo MCDACFA. COCIMAR r Y LI M. H-1101; 1eo.1d9 p o 3003- It 633 -- --,- -I 1" 3 .. 6 IA O oF .FAF R ETARFA P0.313 3
doe,1 ooc-ina.o b. bale6n 8 Is calle, San 6d house or apartmson .oo 0318 ca lls l pCont soI. TerM..
Lulo0. a toa d draa antes de Inffata, d house artment with te pl ta 3ao FaFIa, $t5.00, y a 9 p Castell.... H-07O-iI6-F F-116-5 OF11,47E4. MAG.NF'CF A F -- a .I-t -I.. F-JAF; Fo0OR13FFO3IFF FF030 I' 33 13 --. .oa;SI-a
ao-.dal o alrus a AlqA .oo $8.000. Bogliat lephone, and k kitchen -properly 1-37-104-5 SOLICI ro UN ROCIO I-ARA. e 3 013ero FSI3III. Ma q,31 re13o1 en1a31 0 'l.",, I ,111 i-8, ,,
properyome ~g 2'c-ru.Ve PFIN ue Mer ce FAN.O 303 P po.l, ,.,. let01-Ill... l h, llof .... . I-,.I 1 on" 23 0 I .,f, f61-_,111 231 -
-__ nr_-_ H-1240-11,74 equipped for convenient -coo SOLICITO COCINKRA BLANCA. MEDIA- t e d 3 i- .cole, Unite. 1o7 1ee-9 I ( -_ __ - -_ -_
SMAUD-AN CASAS ^CDS D king and hot water heating a no idd. par. 3 persona, sepa t.arta at *- M a .- _aA. PA- Co: 12.4 LAVANDERAS LAVANDEROS .... ...1.. O FERTff. .VA.IAS
a g. 1"or n td'. 1-.... 117 SOLICITUDES VARIAS ..... -" _"" ... ..... !In 1....... .. .. ...... ....
f0 r.F8F on Asip a odloo dno, 030 do, Will considerar buying furni- $1 V_---1. ,_ Ir 11 .-___54.
treoa Ioa bIoiyooin, ,81a, co3FFedort bafi I,' _ _i- .... IV1.NIIRA It01; inurI y0, i0ts3I3 d IEN I,_ _,,___ _,,_ ... ","I... A- 1 f-- ---A t% I84I R MtKA At XIfAfAR if: oyFtrF
tnter0810do- 33o001na3, eF3FtIIn do M~ontooso ture providing rental nd fur. 5W' f ,OINR BLNL. d. 33 431 3 220130I -3 3. 1:3 II111 191 - - - - -- 1o
V LUlgarefiot. Inform"s en l1a sisma: Tell niture pr.e Io e or it.ant, T OCN RA IL NC ,D don. call "x)P.111 -1o" v ree(e,,,,-, I* d'i..- -3 A ,3 1 d 1 I.i -1ipIs ,. Inh ltoH, f ,f ......... kIW11 .. 1, ,- 4. .. . 1 a I~,O 1, d Ed.i +,- ,- Tarben Ila-
A-F910,,9 a. M.. 12 p.: 2 33.. F, n it es, not exorbitant. 030311d330 ad.3 l. 3103 refere1i03 lfo. "3c31t3r do l It S11ba1odo l 0 081 33 1,:1.. ..61 311" 1-9 01u ;24 .1. . .. 2, ,130 I P olo I. F. T oo, e o
it1 do.- per. y lrm lI IN I %i~i I%[ I, . . ..if~+ ~ A ( I II tl 11- O111i 1 ';
______,____'___5_Wite___pa.--el Write: Mr. George Morgan, ca- parr do. pat3F3aney dLo31u"a St "1ei1. Mbua- ar 038.F. 08% e3 3.0 I one F I ." ,nI F SF . ... FF I 0 I A 4- F FF __ I,- -" ;J4I I 1,01 Aro'oII"oI'3a, ,}" 3e 31
I113 ,32 I33a0I ..I Nf.81oI.1 %it% 1t13008 Mo_ _53 313 l"138-3- "'..3113 ,1 1 II ,13 I I,, I I b .... ll, A, 1, 70s 111-
1:1,. ; po,".o llmtm o.,, inorrne.: Monte "55 Ila 31L 11l-al i o. .. ....7 Irf--,, ..... . . 1-4) I;"Ft -,,~k I.i* i .. .I ,a 2 I,1'I
Guardamuebles O"W ARNERR" re of Havana Post. E-9998-99-5. .oloo F to2.o r ys u1re0 0 FNOG-AI,, MP S R-thu-,- II I1- I1 6y It,2 -o b.-- -1-1--' I .... 3330 ,333. ...F
.. No" a mIvendo 'I- 30a0els, depooItelosIo7o CADBAL LEEO CURANO-AMERCAN O T N- ;FOTOGRAFn t rMPRESOR;n s L 03.. .AFF -_ F_ -_ F -_ : I 9! ...........- -'I of It.. % .If NOR C (.F (I -
00r8sgo. at13300n1 en 0000 Ioe do oaVemto y do buena enol8,Pel es OF
Im ,,- -- 7 ., - 0 --s Ao 1H 10IIiI ,. ", l -
d. oueble Warner", A-47. a 1 VLO teno.. ecrbr a Profeiteir. Atunccbs o ool o, sloa ClaoIFoxdoo. -lI,5 A1,0AI.t (}3Os 030 0 6 1, a1 3 1% l emoo,,,m 0Foo31 4ols y R.030 H-896-111-1-7151 Ii "Ii 3 3_ I do'.. 3" f l, r
d-. H-13o1o-8obI HW10ooo- 6 .ioloooo 1-103-0 S.-do 023.00. H- 877-10-5 SE SOL8CFTAN 3033004 EA 801. 3T3' A (tt INA -O In -133--1- i8t I4 F 23 `2 ', ,8-1,- .... C. .13-n -I, 25
1__1_____________ .I- - J_- - I~ _o _,13 ,_o of. Illr ISE FI.33, 3-I- II AA '- 'I 9 -111 H -1f.1
0ATE0M ONO 0 DE--k ALQU tLAE HA- _OrcITO A ENA COCINEKAC CON RE'- 5Pl8 3-3ra10 propa0 an d r P 6. I -88 .... i : %.'. d I -- I ., "-
] p a n e s l. c o u nck i l o r 2 h abL a cBi o e i o b lt t a i 6 n o n b o r v d o y C o n C a o ln f e rt n ci C. T i e n e qu a . b e I S d rI n o r r a ti o t e $ 2 .0 0 d ia rl os I n f o r ml e s ; P r o d o .. 1t 7 1 0 I l i. 6 R o d I I J - 1 3 % 5 2 _ -? -? N 1 o i a a l n f e c s d o a nR~ c a m- d eF | s e fi a w i nn } m ar nm lo. O r mla rfc nHac oai c, L5
"plsoo, oa.3, 3330dor, 2 hobILao ne.003 d8 0n eiodo do 00003r8 3010 0 Fatlm0iF30h o en po0tert. Dormero 30 l8 5333030003.- 13.0 3 3,.8 inns 30-,338] i. i % i IPq~lO IIN R:.In ........ 1 3 3 .F03. 33 33310F 33 3. ,, FI0FFC,70 32111, 0 28.32 +,,I.313F124 H-N.-33 3 5
trniir m dena, $7_.1_" ,( II___" I n ION VE 1 - .1 ,, I"I ,,11, """01 's18 H180 _W, I'll
'a 50, c cn -tpf arss ,sn es ;t Vedmtdo 0 Miramar. He de nor C.-a i- un r~ .Telajono .-128O Eb0 'nl' I(ll .O WF .-4 bl R T Mlk%lt I RIA 1 I .. .) 'x t r" ''' '" l) 1 I{ 2 *- r< I +I+--R IE + -- -=] (- -
tr..~r iofrns $7. 5 y 0. 00(, gantemente Puesta. TeldPorno F-3532. A01.n ex10ePie t y rt! rnl=d u I- ..... ..... .. I no 11 31 119s 5 JVT LCA N tse,nnifI P It Ar I A. +' I; .r ,' + rhr,7rypn~ +
3A0lFl Fos odoro, S 7an 0 F $0I 03 conoool ex30003,i Toydo F-Ssiiel. de l F-- ------ - h -_ ___ - 3 da,.113 8 -813 ,-3 0 3 F,,.,,-," .t-' ) II,IIT _-_ -IO AR
,a~ e.tn S n e F Clso todas I -12819- l,, M N JOre dnd haan tr.l~o Onlri 'i|- 4" F E ESE MAGNM "CA I O(INV- m 2142. HI 1041242/ 6 -- ,,, It
Zon frente calla. I ndepI ndo entes y o n A- 121 5 105 MANEJADORAS odF dd 3l3 3 Iabal do 111,0,,,, F- el,,20'C21381 1 ,031 ', S03,11 1of F a I_ ,A, 0t.1.1 301 C3817 Ao-oI 17.,.
Apto. ktrotea $45.0(0. -nor e -_lf -'n"o*f,1-I .he. ,o, ,,, "P o`-C
231 rn. Ionfo rme loopo lnlfo -331 __________________ AI-0902. FR. 0o88, harms. 3*3F-iel. l13 u82 1l11I2F1 _I 1 .305______________..,- 129.f 711N2TA 79 1 37 Algl r10
.- 11 7 I SOLICFTO MANEJADORAA CON RFE. - ol o 1 0 3343O NTAI(,RA- .......... ........ ...... ....... 129 r.......... . A
renci-.s, clue se presto fir de temporada H 62.5_11TC 1O -RC I& -O I -. % R O i" "- _-_(t O
0-51-7L 102 AGENOIAS COLOCACIONES 0009 `134 20 0d 003 O --___-__ 10 312S CHOFERES 33, FFF13 If831 Ff FI 080-r 010433
SE ALUIIA tits rCotosrde3. Para oa de Fs ahm.. L, P. IP -G ..... .... ......... T _3_. ... .. .1 .......
.6o, Apoatai eno NY 1. 14-659-105-3 I11t rarm003 s ia o L Fbor iaan i303 m38 0- C -IF 0 F3re3 l40 1 Nior N I Fl 03 ,',- .ONIP-TYNTE T ,,,,.d .r.,- ,,-
Con do plants bola acabada de fabrF 811131 2803823 a0 LsabOooi3. 1.18000 3-.o0 r I 1, 01 11) 333F:AC O 11 In - 1. 3 31 0- 13,.
ca Fa l.- om0d0 08bi0ta1 t+, 0803 0 3m- U-1880: R E N E U-18850 BE SOrI. ..TA 0rAN J.ADOEA BLANCA 17-29 de a 13H 1120-117-0 I_ I3I3n1it r ef..- .... "1-f010 2 0 I ?9I 12 13 31 A' I n -f II-, 3or o-."-Wor I'm".
p1 et0. 003 a1 gas. agUF 0.l0 tente Y fori N ept un o 13011 esqtlo na SE ada P ro do 3 8 30 i 8r par8 nine3 do 3. N o Ia- _ _ I_- _ l lI 020. 0 k 311 .0 30aO A 3 it3 7r0f0 1r11 c n r, Fi- . _. r FI 3313
E .0 .1g X o O F rF-3 r0 e0 P r e c i o $ ,5($ 0 .0 0 l rl o r p l e t a o ; R eo o L 3 p o .. IFA 3 a8o0 j 3 3 0 I o lo ,0In d i s p e n s a b l e r e f . N o L -a b o r a -to r os P E R F U M E R I A S M 8 3 3 2 0 3 0 3 O CA. 0 2- 1 0 3 1 3. .. O F 3bOC I 2 3. 03 .. . i o f. ....A1 3 I I. o + b ]d,1 I t .211 1 1 r 3 1 :f OALR % 3 .0... 31 0
man A-NSF haoro laborables. H-1175-87-o COOL Ofroeoooo v 00l11tF3o0 entre 19 y 31. Sra Navarro. Sueldo $2500. Conooedoo Fr33tnc13 C I-atfano- Iolto h,1 3.133-3 Tlene re]3o -neol s o 1 13, 3183n. 3i 1n23j 1,,; Ixpe I 3303.1"3312 rr1 I31 3I3131.I1 333 3F5 TRO 313.
na! serto Y competent: coclnersa H-9173-0i-5. representoc|6n produetos farnnai~tltiers, y do IA.... AS-94LI O''= --k-irl'~+ m n-, llc.t+:. .dct t~!1~w R X r a}ji lentn. ae .,f p,o,j. n' ., ,. %..N' +'
1103-0 e0 ooooo erntso l ni. p roodo eeotoe. 73 1- 2+ + +s r+tc T+a~d 0F0,8F,1,=.F 311 111,- 1143--' 0-,, 13 r p ..r of. 30,21301 3
ertoldo.,. ..eraomn adors. Inalidoate. pr SE SRL8CFTA UNA MFFPACHA PARtA M, 030 fe3 eril htanem .. "Pft'. 10-03t0038. : l0l3r3lFa ,
88 VEDADO 8 rd maneJr ni de des a00o3 Sueld3 con- Ca ,24 a V 000 IF 33-30 I 3311a,3-- "3V."
C-151-102-7 mo en nal. Gor1ia 4i4 Vobor, = ; Y SntIa nec0- o J A IH h 1'3 1 --., ria- l --J Tit~ 1,r ,1,.f 3 .3 1
A M U E B L A D A $ L A M A T A N C E R A A -7 7 4 0 30" 02 P ., . .. ..... ..t" "...... -T, B uena -3 f. '3 3, IF 618. 2 0 3, ,.,
AM ErviSLADA polls, FFa lc0F ler j .rte Habeas .abooatiols. da fprmIllr33r31, de p9- 11-711-1-1t-
A. & B. hARDEN. M-3243 Y Repartos: ServiduF3Fbrm boo8e0FadOi MAN01A oA DI SEDIANA terenlo13 08a del 0003023F 3 r1.nDe DE 0FF IF n C CrmC F.3
Co~oIn 7 Ee.083000 E0rbiO8 oo o ne 8-o 00303 0120, 3100 010 o.F00F
Colin 7 A.outamnts mu,,la o as yn et an r, con refferencass. Ber- edlad. serlm ) responrable.Clinforman: Camaguey. tnformes'. Amistad NO 177. of.l- D SI'A COt.OCARSE COCINERAt- 1:} --
8 8y805 F3303rtamen o lo vtcio r 3do. S ol 4-0 entre Eml0d y Ville- 11-6202: -97-105-6 t.-. Tel3'1ono: A-9540. T-9971-117-5 e 1-1m,1.r c IIRaP ato".. -e P ElS/na
Ven Vdado repartos. La leao m i a go.. .C49...1. -'L 'T +N _- ,+'':+ .... .. ,, ... .-... a i a rlo, E IF//, a
Voa,, y O opoolo Lo n c1anto -083 C-10`1-8 S0 NLFC2030 MANLIAOO8.N. CON RIFE-__________________ ,,,, ,,,, Al-, 't1.131 ,-."I ... ..111 ... 31133II0OTE1ul
8 0uno Para usled. 0 General 0erv3ce M-F149 ,LA COMERCIAL, AG ILA 75310 renr010 Suoldo, $Fil0. 310, ui2 N, 0 8t8. -_iiI 2_ .. ..- I..
003 083- 3081000 1011 30. Ll 1 163 t B 0ino I 300s do 10N s0rv1en- 'nIte Sent-3a1 Ctha y MIISEgrCs. 583to S OFRtFIF138 CINE0 A I(IFOR. 0o )IfF.
-- ao. e d lor d cr d nc ero, 3533a 3 08anderal8, Stuarez-3 I 3-111i-_- 1 I Oll .3.3.13.r .,I..Ul 1 0 31 iln 11 d 1ir 112 I~ .
30F- dor-, personal p08 r 08 ora3s, cu013 r F XId OLiCITA MAAIJAOO85.A CON 850 -_-_- '. -O $"F.', 0d8lan88..... 3jc731" l I 31.013712.1 ,t ,320 CI2. (Ila-, IL CL 03-22730 3 utL-
ALQotILO .ELNOANTE ASA: 2 ALAum C An e 0n0er0n0 o, costur0ra81 an08 8 de le d... 1003c0a3, p.1. 5... d doea .3103,110 y ,u- 118 CRIADAS -L8U CRIADOS 4 -. - I C7 LL I LA 1333 Q, SO" C0131-0321 ,U E3A3-1 1 -O S LLD UE Er,
Ale a. 03h 3 a1n8 s 201 b 270 8r H-721-1 02-5 dRo 03 l a'113.. hp 5e 313a. Sueld u: $30.00. C lgo .. .E 0E3- F EF COCINERO OF. 0F0.FDIAN ,.O I- 3 ..2(313222 O U I310000REV b0
ro 15r57e, cuerts :rialas. Ie= 2"/ I FI,)'t0 L)_ IA O-J D 1
3003 FSFt V ed do d" .-0, n0183 e nte., So A -043FI L A P R E D IL E C T A A AI 3 A 1N O 4 14. e1q ubll33 1 V. . UOC A C R A dEL A N C A C OAN E RIEi r l I.,, t l p t'3a I .... I -h -3A00
*Nixon rnoeroinl 31-909-885 Para hombre sol3c30 o 1 00 diatb O. Sievo I H-13 5-105-6 ret2 i .cule Pol 1 t13 3 10 o tloln3 r, & --,Ibl 4,,h ,h al ;a.... Io M. M-31 t,I I IIA ,- 0 Ll:L-0 _J CIJ1 "AEA H M A
creches, s113a31t0r1 colegloo. f03d30, fill'- 5, SOILICITA IXPERTA M4ANEJADORA ""r 71301', d-e a 12. Tel(C01 X-3-11 If 6961119 313;-P .
PENTHOUSE AMUEBLADO 000, bot1a., hu0lpedes, hotel. du'lo,. 2371 3,125 Alo 3 inecim, Pala a F 0. -.28_ , 24- ,"_-I F-NO 1,103 -F-ACI:.
Apa. nf in lt cili 1. ele 1, O -01p I l.3 -I b 3133 -'I Il 13Ill 11 331 -N' 1111031 -- _
Came Hotel Na tlonal. Ap 70 o. 0pi m c or n fsr,Ioobooloo. 23ms parti culpa. C rit 0 013 s 0in i3 3 0ed yo CRIA DA, p r e r p --LJA .. I-rI "
blinool6n rmaldn-cuarto, coc 0 comp3 et8. Cub Luis Blanoe. 03,6 Vedado. 11-1224-103-60 dora y par hr0l2 Va. C 233quler F,..I,, l a1dr,.3 bue l aedll. 'olefouo - -
FrijldaSrI 01lev30, bafin, closets, bar, tellsr- IF122-02-5 1-n 1380 1I t --,- 4--
80 8010030, radio, Fel3130o.m g00, ocoldoril- I________________ SE SOLICITA UNA MANEJA- H-320033F 13230001302-3111 1- ______I_____ III I
Ia p N tt.J. o y 35J .l 13 olco de 3D d ora q ue hab le inol es siend o in iRA. CON NF7O Its CUATRO A n8 500 11 ...In 0n2I 111 u12h05ha30000 0o13 IF-
dimpleza y 8 r8je. Verl o .- o03 ORIN A3 yi 0, Sn. ...... 03 3 3 I'll. 3 4 $ 0
de e. ]'I 6~~H-85_56O-681-5. 103rCItDA empleo,. con mritrrimonk. qu 1Pnd., d~ eo ,1 36 os o,
dispensable buenas referencias, en3Ml10m. Tiene r3oldenc0a en U 2 A 2n7 ro-1- 6359. eI'l0 27 y 20, V1d3do 13I-I
SE 50_IC rA k UNA MtFCHACHA PARA buen sueldo. B-3502, sefiora de buen3 s referene883 Inform1 s &I T efno H-r,1n2 3 0-10 ,,n
1.~L 110, 11. "I003 0l' it7-F1- -F--- FN - -
__m __e -_ _ H e 1 7 1 1 2 1 3 03A U N A C A.A I .. .A. -O-
Is l0mpEE Sa oo" o o. do ]ever. O rtiz. H -1208-105-6 A.503 41. OF ECESI M AON ICA CRIA6 F- IF3 -2- A7__j I 1 1 I+00 --- 31 .7. .. ..
die taller red0 renc0 s y3" dormir en In Casa __CRAPa ,_an_ mpr a Para on _a_
C8110 173 NO3 411 onloo r y G. Vodado, 33,10. 80200810 NANEIADOO A BLANCA Ca 300 0030200218. 338300 -10FF x paroo 33-131t,,n r~~~e 113 -130 ooo-o 301.A71
8E ALQU LM BAJOL- CALLS 11 NF 19. F-5072- H-876-103-5 pardo, Para n1110n S ios. R.terencis cal h oarm o do man001d3nr. F-0347 H- -l 01 g-33 "r
083.is .prtl 8301, 17 OFbi 2113.IT 8130, 003I 3O H 0- 511.-l 5 F-1- OIFF~iF-C JOVIEN PARA COIE Ave Intclectual" P TSd H f
selv.... Iet ercaladortBI..,a. 2 Fol s. $3.0: 17 altos, ente v.. .. K H Ila,-+ ___, ........ 64+ E o l A e I t l c u
Nloaneoo Jor Cnl0 oInr l.ad o, 2 oo eto: sueldo 18 pesos. Cass, Com la y -'5343 H-1011-105-6 DEoRA 2OLOCA5 7 C0_IADA PARA ,"at V. ___nlAr 'In mends de 25 poses, rurn
hallF caion s083 t 800111010 F01003 d er. L00d3 SIII031131 00.00.03118 ____________________I____
h ],~~~~~ co~ra eveocid,]v ro.L a- ps |impla. Line NY 159 esut. K. BE SOLI.CITA IUNA MkN'EJADORA CONi LimPtar par harms a tridn at dis, Ilene re.- roefe-,-, Ia 21-: -1-]
me:3 T.7 endoOo B-4382. 0f 26 90 5 H-05-103-8 experience. S3oldo $25. Referenclas C .a- 2erenc03 =, $10 a $22. F-4908 H-609-110.5 ---.F., 33- H- O 1-0- --,-' F
19- 5 OLICITO CEIADA BLANCA DO 3 s A 40333soInf.. Neptuno y Oquen1d3, far8maoia. D I COLOARS CRIADO DE 0 3 1a1a 23110133, do 31ed18n odNd, ia. de ,e3 T0 1 0,S3 35 M AQ CIo-I0
11ItAMAE. PLANOTA-BAJ, A NAMUEBLA. &0tes qu0 no duerma en Ia1 Clocaei6n Tel. U-5444. C-99-105-6 Osro tr"b,18r Ved3d 0.. pao, ....... 0 bo la381a. 1-3740 BAJRBbtO. '033- I LAB'R, AG3, IC SA+ C013 St ES ,A 190N5-3 CLE
do, par bRots 0 10080 beMPO. complete- r~o. .orvlco 803000 d odadd Tao rearra flora0080 133002380N 2-00 0-63-FF- 01bl 1-3 46 .1. 1/ A AL MUNDO t-LDICE,00PA1.3113313RCIC'LE
da pr ~ro argot~mp, o ple a- a serviclo manlors de allie. Tiene clue re rncs. Informamn F-41108. H-613-1111.5 I . H 1(1"110"5 /X11 I T 7A.A D LA w 001 L
m e n ti e q ui p a d o d d i h a b l . .o . g 0r n f ar e e r r e f e e nw lo s L1 3 3 1 1 . . h ol.. . It O C O S T U R E R A S M O D I S T A S S .s . . . . .. A.D O S O , "
do u5800 0Ioe 83NY930, osqulo.3x. Ave- E-9594-103.5 31"10 CO023103313 31S A 3311 80023010, AA CID e. O IIII) M C 05 CF1_1-LS s iaa.te a.priua i tosrii doo31o- 120 MANEJADORAS II/1I151,tQ IA.C.uEs6
old.3 0008o 130. UNA BUENA CRIADA DR MEDIANA BE SOL5 CTAN IBUENAS RORDADOEAS 10co prctleo. 1n3f0rman A-8642 _ -- I ` 3 A01, A A4, E35UEPZO. -
eF-8-06 dad, Be solicits en ]a Calla 15 NY 206, a mAqluma. Traigan muestras, flay traba- H-589-119-5 IEF O -).E .-OA A E
odo. 0 01o38 o 310 S 30 20, 8553105,Tolgo 335F88[3023000 050-l 0 0373 .230 COLOAROE MANE- ___________7 -
api A M N A E tos., entre J y K. He do taler re1ren0- Jo sim0 ple, Agulla 167, altos. M-701-109-8 DE"IA COLOCARK, UNA SZIIP.NTA 3333113 nll 0 317. h38. 36 M-4113
3Be aquil 3 unitl a ocast. alQuer $0 0, -- 50- 810.BOLICITO MUCHACHA PARA 005181 08000018 parr erlada de mano d 21-, 0-82-120-5 /
Celle, 319 154, exqouinsS 31 d, Avenoda. Suto BE OLO TATA UNA 8I8VIENTA DE 18- 2cam Particular, maneJadora, lavenders 3o-. Sale lon repa'tos. T1en3 bulen3 a re. St-b I FF 55 J jov-sN T BLANCA1
33 1. deJ en Ia Puerto. Inform es anbe Cl b a m edad. saludable. Para Ios queha- 0 sefi6ra ar8 culdar enfermo, 3ene3 rtef- F0'enci0 Tel363ono F-7180 310 3 -l-5i rnI04lI.,2 oll ,rl9l a. 008303,08 004. 13y C
JOB. ,1-1- - H-658-90-7. coreso d Co rta faml, ease peue que rencla claims, 20uenos3 suldon. K. 61 Ile- 3100 d 303 1.L-
duer0F08 00 Ia ool3aacion. 011e 333 N' 1000 lootesor entre 19 y 1, Vodado. H-9so-|09-s RSE OF308( UN IOMBRE DEL rAMPO 3.31 1331,e13 JO11 38 n 1. .....0
NE A8.Q018.k FNA CARITA, RN S. C'83i 8d 0a1 n -0-0-.d, ~e-C. ul.--- H19105 1. dem nI ona. CA-lAeF19,No do0F08120333 1Court,10195y- 21a,. olado. -E195 B 1330i 031038R DEL3332 2035~ 333 .83-.....
le 5 0N Il, o.oentre Avenida Sols 2 Si- LE InE3rmes 31 Sr. Jor03: 2-70 it-043-110-s -' 3 RICES 1010 PABA MANE-
M. 3ue003-lFF. arno : M-4121. 31'.08TO" RIENTA, 5.33 ANOS. E C .- 13ODA A F h 3 F
.-953-90-6 lo.. f 00 con 0002r 3. Para ...0 to20 .......3...dF 33031 ta0le. de, ..... 0500 028 Ao 30031830 Edad 2NOL2 8.. 0 ... ... ...0 .... .......... __
I f*j, -' a ocrr~.S elci b oneu ff,,- d, saenora.S, r ea-b I dlel. tredIa... edsd oineuira. .shbe %a ,bi,- t--- .....I 4121- -,
81E ALQUILAN ALTOS. CALLE C, ESQ. .'.otO C deso 0a oae-l3 NO 13, b bfor que no se pr00ent3. CAnpa1 i rlo 353 gSacln. Duerme 0 ts3r3 T. *M-38336 111330330.4 33(LO4[3000 MANEJAHOOA T."
10. Almendarel Portas la. m r3 JFos, entree Ara3n0bur3 3 Hosptal 340 3130 000 SF a Rafael y Sn lguel 0-400-"1- 3 3 l'a 3 '38 d33, I _3331 n a1o, "Breves P j m
hervbcio crido8s, laIadere o, 2 1f 0bran Tet -ducada1 para traboiar 7 0r hols1. No In. 503. 13t .1,0 -5 "Breves
(ono B-45112. __ H -- -
4-01-290-5 S08ICITA1E SFUVIENTA SEPA NERVIR no 30008 F-6272. 00 RECER8 0033,0 M__ _
PARA EMflAJABA -SE ALQ -ILA REST- 10es. limp]1r y planchar. 1ndi3pen1a8 110 LAVANDERAS-LAVANDEROS 1 53.00 2o -0272. 0-B74- 13 IF RIE' MANEJADOIA, NODIANA
denclol do 430 pIF33loo 330 se d v n ole ill. blo bul0333F rfernloaOsl. Slboldo1 RI0. Told-- 1117 11-5 I-.cnexalri ,fnl, M -
CSalIofIno. A313. II y csll, 10, Amplia- s- os B-4645. 1-936-3333-5 ROLICITO MtUCnACHA PARA LAVAR OFRECIESK 0IRVINTE HLANCO, 0 lA0C 'g 13 8, 0.1e3 30c030. 03r3 -1120-33oF11 1L233 3 11D L L1O- QUE / ,_1 3732 2 0 1Q2 0300 O D 133133331 05
bye buenaar Paran_ s Seldn d4e Te Damon to con -Opelle .ovto CON M00-5
olF~ n do k3 hnend0 re T3 mb13 nse 0 l0 uila0 SOLICITO CRIA DA BLANCA, CON RE- 32023333rr p arr tre0 do 10 sIo. 0 5 311133 q3 e Fob. 8 er31 r 0 23100, 33 y S F331 CO LO 'A RES e3 7 MQ EVJADoRA (03. ,LJY 0 3 5 1 00303 3383300 0318 1033530431710 0 003 S A
pacr pInsan d o pr13 OFont 3, 8pu30 Oerenoloa. 002rm10r 03 lo 20130ce2t3. Suel- btalon. OofernI8 Sueldo $33. 29 No trial y If phl, Ian h1 I nab r2fe3333 0 1n0f3 hit30 1033Selorenmndn2 03 a 13$ ln odr I ,in 01 F,..4,F9 UIL40 0 -.3 0| 00- C'S1 03. 02 3L3031530 k 00 LUD.ONERI. 5TO.301
81310330 do Ia Plymouth330. 505, 1311. 0-010t Ff. I 127E0

13 y 11. 1e0l3 73A8 00233, H00e3080 nr- Herrtman v fno. espafiol $ ason+. 4on rE- de mano o rt Tlen r . . ES LA T
in0. 0; mouch 2 o333l033a3s103 0 do, $l30. 03033u uedo. Celle 3 NO 8. 03- SE SOLICITA SHOVER, EC.PACOL O B.- 0-33.1,. R-704-33R0- 0FR712.E LA1FCA PA0A 0001-0
00310-07 083080 despu0. do lao 93%. H1-00-10-0- Oao33R 0008133008313 13803133081 000 5200C10 00330,1 C A IR 1213er 01sa yl0 r3 71013 Ox, o Foer rd.
CLT731A8 DO 000RAMIAR, PROIMER 0000. PARk IL+ REPARTO DEL 000307817 0h3a. 30 0.00do 1620 0003 0003182160d bnloo- 2018310 310 13r10, sobo 3001 Oup lr 301 Obl F-oea do 223 3re 0n 03 00033300 "3o o~.tlr,
s9t1 ssr3a. Ira2 i o ed 0333. 100- ~ u, 300.e~atra ad c2tt# 3011a0l 27 05 Of2, oa33313 a 5 003.3133d d 01o+ d lsnt. TelI#Oooo A 01130.317,o. ba o ds o 1 33 33 I 000101 08010n b got 3
o o ldt o e1 orio, blbhoteoa, et,. 330sp eo09 r 0 y3 tenpFr090 re030203304r8 10383. 0- -30-111-5 00 I 0 de 30 n13 h 30123 03 d011 330 1 oI Ila te 8010 5
5100.00. 2nforoan: 0-0470. do tlemps, S33eld $40. (30308 do 8 o 12 1ll.--1 003 pesos ln e. M11m0r 0.3303n0 5.1
H-843-OO-1 80503000te Teldros 70-a1.0 0-1,-,5 88la C-k O-A marA H-6413 MV 03333.30
5a:AVE.AMUEBLADA Af3130l'"Ao Of ..........o..Ddle.F...
fueraL CASA _as AoLe _rn IefreeDA' 12 CO T R R S O ITA ---- &a


1023030 y3 1F1. 2oris REis IkkPAkLMAFt-. OPERUNARIOS, C-lt-- OFRECER EANOLAO PARAN 0 M
Ctom rs de las harmnsaInorm pas. Piet- nervrcea fine.e esaea natn sob onr- de'n 0,htI.Ter oer _
merra5z toas omoadle, l a~acloes $61 g a- fOLrem o a Un AC. BuA -e A L r'PI, t: BE aysdoLCT Fre Em.PAr Xores 0 C U.st -1--11 H-9SII- ORECE; XULTNC PARAD nETAI'2- Calla a rta" Pot15 bare. Fctmrai m re am-.I338, grs oj 2 deAqupb!, d cuortoo 3oadoo, 130r horso. Sue3do:A $12, Esodad P01ma Hero Tbpodores, 2orradoras, AIhSt, 33e e 33308 d3200r en eJ 3 0i. y. L.a-
3331 88S, fr~gtdaMAR, FopR 0ME8. va11- 13. 'dI.ora. 041,5,5-10-5 obneros, MFi.d'r deisflas 23-pletos p 3080 13753. }F-0"-.131-.
min esrsmar.Lt., ARA E REPAR O DEL OUNTR en. Sello: 06rriN. taes. Co: y. M. M. %.Ci6a"I"De" `( -'O..S-4a 1S-tet1 1p- lo nm .e dt


cnartodo 3n-uldo. pr a 9020 daplomA- b0LICITO CRIADA first LMPIAR d Isc|ao, m a D 1 2RO 1a ,R1.. EDE A OCR for O COO
I8cR103 a0080, 5300 atca etc.310,5. 3330 I0 033030 _,2l~ 2303ote 0300Ton ,moodo 01.0.1 don't MARINA.Am al. .

too; o 00380308 3 s5 1 3 oolsdo dconinao 31003 r 130 30r0on 33 y Of fl PASAB a ESTk
$2e00d.00. yorFu3 en67a 32 n, 183re329,10 SarF -. 033305 3t 01, 1 e 7-31 24. 11 0. cnosn on cn dle,
or31 nt.3003133 0E-3003306 Fadenol 1,. Seldo $4o. dorror d 20 a8 1

MIRAMAR 0-333-3-00- foL3ClITO ADUNTIE !1E LAJI 32i Y813311rete307313e0, t323,2e0122te ,,n0 ls. -~~
0.51e 30 2303003333333ad 1338 110nda 3883 030 OOLICITO 700.CDAC802T0 0 130100 I11123, 833013t383133 331n02 3301 333 y. n3.0 o Toll. 33 -1733 11-32 113~ 0
,re ha-acoe y __, bavoA -rit rardh -AF ENtCE para~ri don ada Cartae'e de ilim va= ,,_ .-.. ,,,, _,_r ". TmeCOeate.a Romeroa' BO-ea716e0e H-103,103- BRAE'. prltUeBlANA Ol'AiESP,-PA RA' t-i B-47 H57-235t t.-26-1-18 ocat0 a,r,.uai,. al- -"Ilom a] I

bln eeono y,33332 rdto, 0n03r133e 308 1333313 30310 o 0800 Agu13333 31303oo 2 30, 50os 313 ,3 d. 3 ,8,,..- 33003301sF A000233" 2013 n-033, 02002(0, E3IAN al 213834 11 40000ri
3n103030330.333e032313333 -13032,02 Ised 13r- 30r ,ol.3 03 33bB3133331 4 .o.3l. 22 83321313090or. A508 -333 10211300331331
300s 103133 h ~or .. CII 331 N 0 eII r 23330 30 2 .. . -1337-103- AloO..3333 1031+ 30. t l333303113. boo Pa lo. C-I..._ tiOrte r_ ,
_______n _________ -__ 4__ -__ -_ SE 5RLFC8TA 8 NA 880118.1313 PkRA "3I0.0-2.1-G l/ 20+.,33-23,13, 1331128 333131~ lr 31113 3.- -
EPN 3.0 0031 CENTRICO DEL REOARTO loo ql1eh022re5 de 330220 dos 2 30280r- 00230810 P18500NA PARtA 00.010EI t3ra,3e.b 3332 13t1,. Idol lll.~z 0+-351331
531r8300r. 3311 33 No 20 03302 18 2 3', nas. u 313 .03. 53130 Aoe da. 00030 30 erpooalldodo do 0Ir 03 33 a del0U-76. -
00 olq31i1a 0118 0850a 2o3p0esta doe 3333 2adD 30 7 32, 13000a, 0335 phntada 30000. De 12 0R30eg-o. 0F03id 00.oo, e doroo da lbbro, FIoR- CR131833 EOFA33SF, 033 FlO F ItE 00RE38'I0,
Ierrsooo3 0530, c 3med0, c,1atro euar30 0033 0 4, 11-11833-102-0 F~oremo, mec00512o30 0102tr1010Fa8. 0030er- pod213 1 l33ra123d 3111 330
5a .AVE. 030130n 10 I 13218 V331 1- ,, aplaooh el
Pr W rets, a idep Bran. sna lel .... .. topia Nuevane .+ bic .... se s d le Cartfns, e ltn an~l-~ r__a H-01-0- dhagRIO ..... -e9s2.. . ......-5t; 'n-

oeo Io I a do ri2s03311 33 13at e. 31be.0 S 13o- S I83 I03T3 DE PAAO LI PITAR 01 00280333, 008, 00303. E-719-I14-22 33B. d e18. 3 3 31 H 3 III 0 is-118-,
Voas. 03e 38 300308. per6113 R-630 03103 re0 ren100 Nhaoet o 214, alto., eoo
-1U-3o-30- facto 3130303P. 033o. 3 do y o an m COMPAtIA EXTRANJERA DESEA COLOCAROE 713 JOVE10D70EC
C-Int r-$03-0 50310138 hoombro 30nt5.uldoa 003133385 93- MAR3A. t 1d ------t--a-,0hr 311101 porll.
PAA C3130 A--ITN--- ERT k- D OS-' 03 0280810 preo0tiE1o8 d. grimo porvenlo. Re30031fer2n010 2,10r11, F 0en 10 38re y A;
Aveniea. e187r72. Solydo 5411. Te 1100300008 qu olercn abtos paoo p 00138- a 4 o -w
13110-9 0 33 C in 43, ud.o 3a 3 1030.IFS-5 80 3308 A081 do nF n,0... -311b24 a BRVIENTE ESPANIOL, 01 0 E311331
510 n lS, V3tio. $ 15O Eregali seet a- 00718110 e~ CR27031 1900 011810n IN a doooo ~ba o. Ap Old 0330 plolA Habaf- dool opa T oen refern 000 33023218s SIr a I-
BE ____n__ IECASA_____-____-8 ________ India Of ARRICEAS EL. am L_
NO 1om Mrnodo 4,n Hodo 007-. SE 8 3OLCITA N C-ADA H E 33o3 E3 O3 If I OINS1ST oE.DE.E o t0VEN- BLANCO 0 1I I F
o-33 pslo 0103 .-0looo~ __________NY_7_,__________'j,__________ellless__P.01-1.,__in,___________T__
MIR MA 0H-0131.3011103. S RIIA 01C~n 1 0159 002102-1kLCT 11118120 D LIA VIM 7E1EA CO 203100 0 0 0! 00l11-~~ 80 "'430 I- C M
-713-31-S 3338 3 0130 053031 do 00303130 30 boo- dedor I dor e adra, tej-dod, D L E "- a I l"Wo
aTell. B-5941 338 A120 e.3 11e 1 28. Ta toublJe olo mtner a ttoas cr tLr p0000- dom048t3000 30 M 0CH 0r11r 1301 ,-1r0 II I. 1 M n-
92 SATrOS SUAREZ MENDOZA ...., Sra. 31 5303110 ct ara .... 1 31 ]eoal nteold, IA1I. 4 0 0 8- op, 30300c I 271301....0 O nA. N OfL..A PARA.... IeKTo-! I I
l-34- o3-8 l~ 600. oltoo. 0-403-114-9 13 n SF2{3,.L18.3 11 178II-0 i/ 'E .
BRI'810 IODRAIIR~ OO2EC"E1E 08011824T1 teo FFOIFS ,P30-= "
RIE AL19TLAN 731333 3 317310131000 104 COCINERAS$ CO IE O 03 Fto Ia. l. oDebic. ... 003 .....313 3333-., ... R ........... -s3 ,33 .i
'fail23333 y1 rdo 3. Sn o ot.s ell 334 set. S' s.\ ld O 330038 I 131or30 1. e 2 L O, ,.., IO I ni I 1 ,s 1 ,I
In oot I 0371010 u B-13 4 1351.430 730 oolool, 00031038 03r van PC,,-,,-120103 33311-. 3arli lae lI
58 00 831nid 0. 330113049 90 -8 0E 80LIC ITA I0A0 IVCOACU A PARt A I3 Vifa. C -42114- le..... _.._____p ,-d__e .-_o______%_"___ I A A UV Z ZR N m- ab ,1 1 11. Iit n -, F 65 6-


01-7233-92-0 dar 033 1a co21na0 poqueo33 122p3033, 0333 DE0003 CORLOCAROE 34N 3131072133000.,
re___ __ _e_ ....toP al0. Toll. 1 3014. ESPECIAL1ZADOS |lbs 020 ....7 oI 0130,-m ... .. -1- 3/ ,.!,..
N0-1 04- LOEND ED RES ....3100 DE2I.. r, .... ,02h- 1O0 ..A .a3,+ / a, an 0 1.
a ........... Y 3.. .. S-.-....... O 5....... A -. 0... .. 8.33. I8 de3 3 gr3an v a a1 0 -c s if 49 1
lela, 2030031330 3 o323 Altos 3r0a33, v33213. 303 p003e ntalse 3 03 303e13 123n 32 3 7 faco ri a np3rl2ad3, e e icis ere3 0pr- 338 17 3,a0e131 3obI 3 3333
sooo 0 o213100 033 tn3 .art- r C a04. 23303 1.d 8 18-3 23 3 l0
1 ser 3C13rd. e lric.. c 4 oae .... .. .. 3m3rte0 2323. 003 c.... 3i313333 my- 3p. I do 30%-- rt .-..-- 331-A El R ho.o r r
9F3 3 I .e3 Es0 rlblr 310(1 3 10-, 0abana. dand 333 h33 TIcpedps 1 e r 3-1,M-1fil ii
'IF,8CO TR [OFA MF1CO8ACHA PARA CR- FFI003 II-3306-114-10 3031 3135352320. 0301d3 000 3o E-7 1963., t-
____________den _________yiir_____ 31135d8tll p lr .r l de13s FFH3113. 103831-138-1 3J0 am0
tome an J Ia miia eif 304 con ferent~ s. N~eptune. 214. "It", asr- -Ot T-OW A (S EN -N -l -_LO DE _,r --36 Titr-l t-~1.
H-09-09 o a11sd 3303. 13 de 311 a33 3!111 it,, III320 18230 00R~ R SE RE CF- COL NAR HF 13331133 33210.V M .
22192820 Solicit 130300L11A 31130-do y3233 cu10,31 3130 -103, 33333 0371 3-313. 333330 0.13311 *01r3 Y AgE DS DlOMn3 m 0b3 p0r03 -aCC 0ntQ dr Ia do1grain11t0eqn 00 2001103pfr 3 ,1 3 t 0 I 04 A;
FE. s b5 la 23810 333230 p ac3ab. oo8s 271 f 3-310Oa.I('dTO llO'IN ORA o .olo D. 003 t3. E T 801d.0 14 080 38813 83 10. H 0D0~ 08843 11 r33 03 rv0840.a,030~b 0-123r 121200,3123
OKto1,,l.-334-203330.......0,e533......0333033033,v83 k33o21411h ra,013000313 o8003330330a203l0.A003-01:010.CI'3-F51588331013L.3
33100131, 201030 2Td o An-lllo, 1011003aop200330 o perso r dpt is- N l3 31 1 I ot)-Rn0o- n: o Ca C IeNarOs S
91t, 5 ruadras Conc .v l~uy~nt 133. J.- 3Fell 0MN Y0 1re PlA UA h uhre 301321 0 310o qua o O 0 8 0 do poll 'c-oA II H310.4083 0 1a10 e r
ls ~ ~ ~ IIIn B-23 de t9 23 3 ars2cs ao o ~r u a 2.l~ An jias so05 ns- p oesecta n para entdlen a srt ibso 0: Sm VI- -41 ESPA NOL. Me AN aIAn -_ Iaa

ten orvenlr, e t 7 0e 33,0apt3. SI 010 0831e F3Z 03311e8 ol d todoo Apr do310 333 01-.0 4-1 H .0
II 3 00l 30n 10 m ole~o ld 01133. 330 80-ta DE0030. C020C3A000, MF 7 O{F A 24333-
9 8 D O A L T O S L E R S V A R I O 1 3 1 1 1' 0 FS A,3 3 1 2E. S O L I C I T A M O S E X P E R T O a c t u a t e s I . . . a 3 p .0 1 ,F a I n.. . . .
98 LQIL R V I 4h13nCo104 t &n130 03 tu came03IA83 38M20.e3 .ur5 3ll8. Hoa- 0303380 NoeasrOnfo, doooo M'72 3 303101 13 011 sof
0F3aiO" 5IT COCIN0RA BLANCr 80731 bss. Vonto Cllnlp--. F2300i0300. ifgo1l41 to 532 TVltftonoo A, 5300 LA 1013 SI
31L19CFLO 70.0k 7231113 RFI3NAF8F PA- e313101.r teogo r30t0ren32aF. 0y-Ida ol6o. 333633233 131330 000tF303 30 alese1dod. 0.04 -I1 1
Sod..830333310d 3391 200 33 no113 23 2 n10. 03033 oleldn. Collo 0 230 000 ex0.0rt0 ornnoenr 130rn. No sefl.20333 13 .C8,EN I C030403 F Aol -00
1101391 33H0 307350 0 131-I3 1138300130k6H830011


t0 0.ni at, mlbad ,o 0313203 n1133. ,00 tI7881.3313000110 020r00 F-Pnt! n, h coaCrPa JOEnteh-
013330a, H341 941 -11e. 4 33 a. r2110E X3 2 1 l 1 r 03r3r O.u0
38003130. 00282010 __(413 -33 C0IO.1. FIIISA
471,n n r "at,-, ob1103l 133 3 Itmlh 0233,h 0. 3 INlr-
vla~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~Rn yeniaaco eiooH-2-1 ;a3 irtculdecmdrco u-dor a tprtsutnErladandn sderim, e htenns mof a c ee~ca dErkl TEI=mnc bTr n
,M ~ ~ a in~n "ra. renrnginc ,[,,ran, s.l IsO IN I .1 11t'E __.r crfr nncl/efo, elclnes +to 6 e 1 O I.T-- tedd


n7 31 113 1231 7r C1o33 13 1 d t nc e.n At th .3-3part3+6n A3"it0 P_ I1 m
-3340 7r 0t n l ci. 34le 28. trFa-3 8 hra r03 ni3e3tra3L8l. oratso 130.2831033F-33O- do 1 33114-7- It S 3183 o Oft Ell 3 Pa C 40LO

............... ...388..3.3.....8R.....8"0.........t .... ........5 230313 002 032 8 2 o0205011 --u 0 4 .3.E....04.- 3 l h Fico R del3 C irc~8o" 03o8033 s/3315l 300 008t3
mar .- ti Matnz 13ate 8 fr 3 .. l e. 00 Y a op -3 131003008s 33bel3 "31 30 rm I 603313- AAQ30(J12030 10 03
92 3 1. 30323101 oo 3111 SANTO S SU RE M END O ZA H-3480- 10 3- InFO 11001ts 03 -13 1 4fI -M 80C: 0I-1 1 031 H313 8.00 0101- 33430 WA-0 1..331.,4A3

- - - 1., 03 08033 00F0.0d3..S00a.5,P53.oI103 DE 0-300lrR 38 __ `- 9 1
ton con~l c,.+na d.oota go%.+,l Santa Emla34 0+OIE A1-C CN R S i,..CM "i:L1II"-;p

$45 3 030231 3 000'yI $730 8 00i 0all., O3a 3 0 0 ly 3 l o fell, s 53 '"10 1.0e
318531 o+53050313 ysob San331 Julio.o 323 1108 _-San 03t 0.i 3... 083r38 d13 0 01 303 4000. 01 ,o1lnorPRod 811808 0018 181 00N T.20.0. nr.At MARI NA. ....-12.... _l .. z
203303, 10308. ellOll, T1,ll.n 3014. d 26 I08-330r0-3l00 W -p r. .8 if, of O O4 o i tu pIn. F -,0l02 21 - ,*
SUAREZ r 82 -115-104-60 280 Bt .C...0 - aeorlt, 00l0 N 4 o v AFae ai.-b
t~ 6 "'.|n r, Nor 1.rl dl- nca- Ia I -- (IS IE IiI~ T 8O E TA0 ,-E A _-_~ Rl
,t,B. r a l a eridca I'r, .P+ .efeI, . .. +.. at'taA I AN" I la I -V1 i rtnC u rapu ... o I r a el. of... la e.. x d ll.Q _11 o 10 1-102 ] -8 a


!, IIOICRr OIIIIAIAqA Ol tdste lrhoa Erb dn n Cat~"AOL C'IANA CO DAR COItDA .
10 1,04oan. o' 303021 d ,.r;; 5333 r0 ,5 0 e00380-,005 Mgll, x.....aoi. d- 1 I5 -1 c- : .. oL 0 0,
.i3m3cr n3 0.ra tF 1411. Tf P1t 3-03-n d., D lA3 0 O D3 SFO0.31012 3 0 L 330 e o o3r 1310. n3. Mf.. 2310.SF0320 I

D IA R I O D E [ A M A R0N A .. d. . 0300 .1 4 6 L A A 23.001 .3-03 . .. .

-1ARIf -


LJIEIlInAX) J


DE lLAMARINA


- EJEMPLAR: 5 CENTAVOS


* N


&^^^K^


k^4A kW{6t


Modelo de luan., Colore, blIanro.
beige y mai. TallIO 12 Il 20
PRECIO ESPECIAL 3.95.Cuanto hava podido croear su fantasfa en models de blusas,
y de savas "Ballerina". pr ,nda indiepe o/,h ,,n
*1 ropero det ioda mujer pelegonte. l oncnntrard .d -,n nr-rtro

DEPART .E,\'TO DE I ESrTiDOS

Segundol Pio

RIINA A6UILA t[7lRL.A j


SBlius deo crepi-fa-a, en blanco.
rosa. beige. mootaza, verde y azul
coni bordado, dr color. Tallas 12
a1 20. 5.95
ai a de alpara tropical. Colors
negro. pruia ) carmelita. Talia .
12 a l 20. 5.,75


APOYA EL COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA HABANA ACUERDOS QUE SE
TOMARON EN LA REUNION DELIMA

Entrie eUos eti la moci6n del Dr. Ruben Rodriguez Walling
sobre los derechos de la muier a consermar su nacionalidad aun
cuando conlrajera malmimonio con un extran)ciero. Enlrevista


Lot Colegikm de Aboadon Nscio-
nal \ de La HDanna se encuer.rarn
cumpUniCntar.do cod acuerdos adop-
radoA en la V Conferencia de Ia Fe-
aeracib IrnterJanrlcarana de A.o-
4maos que tuvo efecto en Ia cA&ptal
peruana hace pono uempo.. eoLreI
.lion eotU el de l. mocldn planteaaC
nor el doctor Ruben Rodrlguez Wal-
onig leuraoo habar.ero. nuembro de
a Junta de goblerno del Coleglo ae
La Haoana. doctor en Ciencilas Po-
i1ucar. Boctales y Econmica.s. Itcen-
,lado en Drecno Diplomatliro Con-
uiar perrinecienle at Bervicio Ex-
terior de in Republlca. quien OteOnLo.
onto con otro6. sl repreentacion. er.
nu craacter de delegaro del Colegio
le La Habana
Es motion. qtcr z, tendente a io-
.-rar' la unlicarinn Interamerlcana
renperno aJ derecho ie ]a mujer a
onsenrir r.iempre Cu cJudadania de
onrgen eundo care con extrarnje-
ro. ,,J ur. rotuindo exio para Cuba
ai apronare. vy 0 encierra en Jar dos
i e-comeniacrines nigulenreL
PRMERA- que se usoliciz de cada
pas el infornmie repecinco de 8 1exi-
'o o no conregrado nre derechu a la
connernaclon de Isa cluoadania de orl-
8en: v
SEGUNDA.-Que por ion gubiemnos
de cada pals doride no exist ley al-
guns en dicho sentldo, se estudie la
posiblldad de legtslar ese derecho de
corservar siempre la naclonalidad de
origen a la onijer que casare con ex-
tranjero.
Dados los avances de lao legLslacio-
nes de Ia Amdrica consagrando 1o.i
derechos humans coda vez mis, es-
timamos oportuno acercarnos ai Dr.
Rodrlguez W&nDrg para que nos am-
pllara detailen de su proposlci6an; y
nos ooniplacid el letrado, brindando
pam los lectures del DPIARIO pbrmte-
nores de sumno inters. El doctor Ro-
driguez Wallirg codmnenz6 a conltestar
a nuestras preguntao en esta forma:
I M poneocli, bblen modest por
cierto, fut aprobada por el Com1te
numero 1 de la V Conferencia Inter-
americana de Abogados de Lima. y
debo advertir que el Comit conociI
de otras tres ponenclas 6obre la mis-
ma materia, las cualeo no lueron
oprobadts pese a que el Comltd esta-
ba integrado por extranjeros, sir. que
cubano alguno fornpiare porte del mis-
mo.
--Cutl os la finalidad que persi-
gue, doctor?
oin flnalidad eatriba, preclisamen-
te, en evitar la siltuacidn anomala que
actualente afronta toda mujer al
contract nupcias con extranjero y cu-
ya situacidn ofrece dos aspectoa: a):
st par Ia Constitucior o leys de su
pai la mujer no plerde su naclomo-
lidad te origen a] canar con etrrtn-
jero, ns encontramos, por ejemplo
sl se trata de un cubano, que dicha
persona e cubana una ven complidos
1 J reuult legaJes v. al proplo
uempo, conunua oatelniar.do su n-
cLonalldad de origin, dandose, por
conaigulente, el ciso de duaoldad de
nacionalidad; b): en el caso contra-
rio, tandremos que i Lmujer que ai
caur con extranjero perdiere su na-
cionalidad de oriegn, se ve ante la
penrosa situacin de que minentr s no
d.curso el tdrmino legal para optar
por Ia ciudadanila de u esposo, a la
par que rumple los requilitos legalese
del caio se encuentr. sin ninguns
cluadadsnia, puesto que tampoco en
si pal s natao la ronocen como del
miamo por haber perdldo su condl-
vion de cluRdaana de dicho pats por
haber casado con extranjero.
-Nos lucermuy previoram y hunna-
no Cu proposici6r...
CAd lo entendfiios. Mi ponencia


tence a oevlltr seaas Iro.ro 00 a dLa-
rio n preaielLan I que onglran -I-
luailore(s at duihdad de rnaclonaln-
doa. v 0e carerria de ciudadanrua. en
,,ons c Jo0. sooo 10 Coal toulliveB
ann garr laguna en el Derecho In-
lernacional quo podrla Ilenarre cuan-
0o se e1g010r e dm cda la America en
el .'.enijdo que mi ponercna indira
Y eri doctor Roonglber WIaling que
aOemna de la &, tidaoeY pa dicha,.
eo rniembro de Ia SocLedab Cubana
a', Drerho Jnoern.ciorial. que prril-
aoe el abln maestro don Ariorro oarn-
chez dp Busrnmanite. e entuiilanma y
proclarrma
,ExL-U.er,dn l0I leIlOLacion laI mu-
Jer que care con exUtanjonto conSer-
tarm ulempre Cu nacionalari. y al
propin uempo tenorA derecno a optar
Por la do pj e pof.n l a-1I' deooa-
r. B
-Hernmos p0ao0 '1-1a a aladnon
Dal4o0 ofilciale oa in Cnrlerenea.n
iPueai: l .LedI ofretrrr-lo man deLs-
tladaienet e :
*Con mucrnc, auo. -rvf conte.La-.
corrJenarermos por la rerryiendaclon
oel Comie nonOmero I q o. oe all .Lf
uniflormioa. legLlatlna Dosaaa en el
'Llema ae iagbso6lua incependercia
de nacionanodid ae Io conyuger, re-
conociendol que ni el matrimony ni
5u disolucirn tienen etrcto modifica- MI ponencla ti ende a evitar easa
torio en cuanto a Ia nacionalidad de
los mlsmoso. El president del ComI- Iq"u original alitusones de dualidad
te dej6 constancia de que la anterior ciudadania, dice al compafuero de I
recomendacion tomaba en cuenta aIs Ruben Rodriguez Walling al Ihablar
sugerencias de ml mocmon, y que era acbana a la V Conferenclia Interam
innecesarlo -pronunciarse sobrt Ia i moclon qua preseatara, y que tu
conclusldn segunda del doctor Alb- i& mujer de au naclonalldad de orige
pilo. que no era propiamnente tlal.
-Entonoces la victoria de Cuba tu6 I u ia
aplastante. Patrulla la policia
-Puede asi atrrnarse, puesta a vota- i d San
clIn la nclsonlusn tercera del traba- lascalles de San
jo del doctor AlbOnico. se desestlno,
dejandose constancia de que el Coral- C ta ia
td reconoce su valor, perojuzgo pru- Jose' Costa Rica
dente no pronunciarse nobre tal ma-
teria.:Y puenta a votacior. la reco- SAN J0E de Costa Rica, n mrzo
mendaclon del doctor Guillermo Oa- (AP).- Ms do de d nlZ ml personas
llardo Vizquz,. de Mdxico, tambien sitieron boy a Jos nuneralesdel
u dcetmada, poraborepronun- doctor Carlos Valverde, hE.rido mor-
clado el Comiti por la tesis contraria talented ei iuoes par I noche. en
al aprobar las eqnclusniones trarnucrip- resdencia de ont capital, ruon-
tas con anterriordad. Y yea sated, u ru pc rn
periodista, el acuerdo del Comite, do un cgruP de police spretendJ6
marcado con el nunero 5, que fl- hoor all un reglstro. Valverde, m6-
gura en el Boletin Intormativo nu- ldico de renombre, era el principal
mero 10, dltimo, de in V Conferen- lugarteniente politico de OtIllo Ula-
cis, de diciembre 8; su pronuncia- te, cuya elecclon a la presldencia
mlento es contorme a la aludilda re- de la replica fud anunclada por
comendaclon: el Congreap.
.La uniformidad Ileglisfatlva basada La tension es muy acentuada en
en el sistema de la absolute indepen- San Josd, La poucia y las tropes pa-
denclas de nacionalidad de los cdnyu- tiUllin Jan callft, listas pars afron-
gea, recor.ociendo que nl el matrimo- tar un possible ataque por la -fac-
nio m Su disolucldn tienen efecto clones de la oposicion. Hasta el mna-
imodlIlcatorlo en cuanto a la nacio- meni to se ignora i el actual Go-
nalidad de los mismos:. Ese Comite, bierno convocari nuevan elecciones
que labor acertodamente,y que tuvo prealdenciades para el prdximo abril,
a 0u cargo lon temas de Inngrscibn, pedirO al ongre.,o qdce designed
Naciornaltdad Y'-Noturalizaitn, estaba
intogrado por lo s doctors IsInael u4 Pre lenle provlsional, a quien
Blelit':tIflores. preddente, Jorge V&- Teodoro Picado entregaria el powder.
ga Oarcia y Javier Kiefer Marchand, Mientrs, Ulato Sigue retirado en
secretaries; delegados loI doctore.i
Luis Reyes, de Colombia, Josd Ledn lugr oulto. No ha vuelto a apare-
Barandiarin y Humberto Ugolotti, de cEr cn publico deode que aJl6d del
Peru, Eduardo Harmson. Chile, O-hospital de Son Juan do finn, ei
bino Qulape y Jorgc Bonfoz, Peri. y l e DtoleSano pa den e
Jorge Masson, Coordlnador. M 0e Par l tarde, .n una de
Termin6 el doctor Rodriguez Wal- cunys oalas estaba de cuerpo pIeten-
ling haciendnnons la sigulente reco- te el doctor Valverde.
mendacrin pubirca:
ParR aatisfacci6n de todos puede acertada direcetdon/moral y material
alirmarse. sin reserve alguna, que la dt lo -doctore OaGast6n Godoy Loret
delegacidn c ib.na a la V CorIeren- de Molazy Josd Poituondo de Castro,
cla Interamnerfcana de Abogados de preoidente y decano de Ion Colegions
Lima, tfu brillante,. trabajando inten- Nactional y de La Habana, respecti-
samente en taods los Comitet, bajo Ila vamenteI.


Ite


VOf SOlO 15

'Ej ue'oundo n


de un Sens clon a fon6go q

oy 12pulga DosB
XDJO. Cinco^ Cubo a
Ai 0 rCi 'to C uperheter in
.ciOG AFOE oce\e te sonc
,EONOGIIAFO'. 0 a M du
..Zalro Silencios "

el camblo de ou'iaS"


I


t ases que a diarlo se presentan y
I de naclonalldad y de carencla de
Iatdaeci6n Faustino Leal, el doctor
del Irlinfo auyo y de la delegacidn
mericana de Abogados de Lima con
I aprobada.,sobre conservoldn por
n nun cuando camare con extranjeyo.


PREGUNTAS

INDISCRE1 AS
iUN CALVO TENDRA HUOS
SIN DIENTES?
Todos ostentamos. en mayor a
rlmenlor grado, lo s rasgus tilson6-
micos de nuestroa padres. Si un
padre e sienite haJagado por al
pareeido de 5u hijo, 6ste a me-
nudo e siente orguiloso al po-
sebr un0 faccion .de su madre, o
un moddo de ser de su padre, una
serial, a) fin. que Io asemeja a
rug antipasados.
Sin embargo, todos tienen el
"parecido hereditarlo", no ziem-
pre visialble, pero que demuestra
Isa herencia artrntica que se trans-
mite de padre a hijo, de genera.
ci6n a generacidn.
Un hijo de artritico es slempre
artritico, y deoir artritisro, equl-
vale a decir calvicie, caida de los
dientes, defprmacidn de los de-
do;. propensdon- a Is-rterJoea-
clerosis, al asma infantil, etc...
Y cuando Ilega eli-sierno, con
ous bruscar caldas de tempera-
tura, que favprecen a] reums y
a lox dolores neurflgicos, 0eo0
mnAles nos alrca osin pfedad.
Reacciene en rontran de Ia he-
rencia artrltica. y para reaccio-
oar, nada nmejor que el ULRODO-
NAt, quo refuerza lao defensas
naturales del organism, expul-
sando Ion venenos y toxinas. Uns
eucharada de URODONAL a!
acostaroe ea la garantia de un
sueno" tranquilo y de una per-
lecta higlene Interns.
El URODONAL revitaliza1001%


1 000
ded~o^

* toci o d


a dsdeoSinton'*

) seleci 0 tO- d
taa.. i punts de\


M-ARZO 5 DE 1948


I


I .. .. ... .


ILA HABANA, VIt.KEl, 5 DE MARZO DE 1948


Edcici6n Especial a cargo dc LUIS GrIERREZ DELGADO.


lIENil


EJ Worro'. Have d& Is enTada de Ia behia de Stiago d&
Cuba, en medio de Ia cual &e idesaca el ya fannoso Cayo
Smnth. Foto del Dr. Tomh- Pa&r& A.


DIARIO DE 19 LA MARINX
MAGAZINE ILUSTRADO


I EMCafe NUESTRA PORTADA
LCaf6LAS COLUMNS '_- "
LUGAR PREFERIDO DE LOS BEBEDORES DE CAFE.
Saco No 353. -- Santiago de Cuba.


Par siUstxnx nuestra portada hemos elegido esta fotogral a del doctor Tc mAs
Padr A- porque U n, os habial con elocuencia de la leyer.da ronir.tica que envuel-
ve its hisrtksa cludad de Santiago de Cuba.
El OantilJo del Morroe, conslderado como muna oya arqultcctdnica -estmae
que no hay en Ia America su parigual- es a nustro modo de ver cl alimbolo od la
cludad y de summ gentes. Altivo, solltario, desaflando las mAs rudas tempestade.
aLzsse como Im natvoas de BEntiago Ia 'retuta fortalema en mento cd d un drculo de
montafta que le dan prestiglo de ciclope. Es simuolok del orgullo spntiaguero. couo
antafio Io fuema, de los heroicos, audaces y valentes epaEoles que hcleron la con-
quigb y Ia coloniacidn de America.
El Castillo del Marro slgue dendo Ia estampa del espirltu. bramvlo y coastrue-
Uivo de la raza.


S ANTIACIA D CUBA
prleslirjn de un nI
ortenta 1 que ae utbtU
su nornbre et.k anrldada
valle que lnlrltan abrup.a
a4gunlr parton, y elevcA.c
Lamaio porra ora
Et.a rommntica iudad i
del viltante como uri gr
cuya puerta de entrada es
la que ae levanta con toW
ficencti el Castll del Mi
la arquitecura milhtar epa.
da a a8nta.go de Cuba ax,
tlinela del CLribe.
EL MOTIVO DI ESTE I
Cuarenta asews de propag
enc-aninada a creatr un esU
national que obUgmr a a k
a rzmr ren Santagto de C
de pavimentaton de cL
rillado y el acueducto, a
de embelecimiento de la c
en la conciencla de los cubic
numero de extraunJero ls
de que Santiago de Cuba
InamJubre y faJta de la z
higlene.
A destrulr esa propagr
la cludad van encaminadis
y esta edicion especia er
que el DIAJRIUO DE LA M
a destacar las be lezmas di
Cuba y sus .Ir-ededoree
Aunque hoy ya tiene S&
la mayoria de sus calles
acueducto y alcantarillad
que si hubiera sido una ci\
jamais hublese llegado
tual denrsiad de poblaci6
al respetable nimero de 2
tes; ni se hubteran desaa
mewrclo y la Industrta en
que lo han becho, como k
enorme cantldad de anur
iran el wsente Magaztr
apenas espacl o pra cuml
ntu.tLro cometldo perlodliti


Tan bueno

mejor y

que los' c

Ron C


gailit


LAS COLUMNS
Viveres Finos, Dulceria y Cremas Heladas
M. MARINO Y CIA. J. A. SACO 355. Santiagot de Cuba.

wa 41
~~~ I's...A


RENACIMIENTO
DT-CANA D 1) IAS BR.RIAS 1)D ORIl-Nl-
I iros,, v ri tot-i o "t c-ritorno Ac d t k a ,las eas'
Jo,, A Sa.o ,( V8. A(arta&k) 254 Sanhiago dc (cua.


I m I I m IHImIm-ElS ANTIAGO DE CUBA -segn la ex-
presion de un insigne ge6grafo
oriental que ae obstina en ocultax
su nomnbre-estA anidada en un gran
vale que inmitan abruptas sierras, por
algunas parties, y elevaclones de menor
tamafo po r otras-.
Esta rommntlca cludad abrese a los ojos
del vialtante como un gran anfiteatro.
cuya puerta de entrada es la b.hia, en
la que se levanta con today su magni-
ficencia el Castillo del Morro, joya de
la arqutectura military espafiola, y que le
da a Santiago de Cuba aspecto de Cen-
tinela del Caribe.

EL IOTIVO Do E9TE EPOARTAJE

Cuarenta afos de propaganda adverse,
encamlnada a crear un estado de opinion
naclonal que obllgara a JoI gobernantes
a realir en Santiago de Cuba las obras
de pavimentacl6n de calles, el alcanta-
rillado y el acueducto, asl como otras
de embellecnmiento de la ciudad, crearon
en ia conciencia de los cubanos y de gran
numero de extranjero la i dea err6nea
de que Santiago de Cuba es una cludad
Insalubre y fatta de la mks elemental
higlene.
A destruir esa propaganda adversa a
la cludad van encamlnados ete reporaje
y esta edicldn especial en Rotograbdo
que el DIARIO IDR LA MARINA d
a destacar las belezas de Santiago de
Cuba y sus alrededore&.
Aunque hoy ya tiene Santiago de Cuba
aIs mayoria de sus calls pavimentadas,
acueducto y aJcantarillado, es. evident
que ml hubiera siado una cludad insalubre.
jamas hublese llegadb a obtener su ac-
tual densidad de poblacl6n, que alcanza
al respetable nilmero de 200.000 habltan-
tes, ni se hubieran desarrollado el oo-
merclo y la industrial en Ia proporcl6n
que Io han becho, como Jo demuestra In
enorme cantdad de anunctos que ilus-
tran el Xresente Magazine. dejkndonos
apenas ep&Acto para cumplir cabalmente
nuertro cometldo periodlstico


Tan bueno como


mejor ymeor

que los'dcmas


RonCaa


~~allitof


SANTIAGO de CUBA


Centinela del Caribe

Por LUIS GUT1ERREZ DELGADO

De Ia Redacci6n del DIAR1O DE LA MARINA
CWARa1aJA R. AlY I SAXPM I-Il


Durante ml estadia de un mes en San-
tiago de Cuba tuve ocaslOn de conocer
y relacdonamn- con personas de todas las
actvidades hunmanas y el prfvilegio de
visltar los lugares historicos de Ia ciu-
dad acompahado del llustre presdente
de la Socledad de Geografa e Historla
de Oriented y professor de la Ubnlversldnd
de Oriente. doctor Pedro Casas Abril; el
alcalde municipal, Luis Casero Gullen:
el doctor TomAs Padr6, president por
derecho propio del Club togrAflco de
Facto; el doctor FPAlipe Martinez Arango.
director del Departamento de ExtensiOn
Cultural de sla Untversidad de Oriente,
y de Victoria Nanson, mi esposa.,
Centro de sla charla fu6 durantte la ex-
cursiOn el doctor Cana Abrll. quien no&
ofreci6 interesantes date sobr las geo-
grafIa y clima de Santiago de Cuba.
Para comprender Is geografia de San-
tiago -dice el doctor Cafhas Abril- es
precise recorder lo que es la iSierra Maes-
tra. A] sur de la provincia de Orlente,
corre. en una extensiOn de 260 kl0me-
tros, desde el Cabo Cruz hasta OuantA-
namo, ese magno esplnazo montsaso que
se llama sla Sierra Maestra, pero pre-
senta en su desarrollo una como escota-
dura que es aI cuenca de Santiago Que-
da asi divldlda en dos secclone- una al
oeste de Santiago, que es la cordillera
de Turqulnoa, y otra al este, que es las
cordillera de la Gran Pledra. Ambas re-
ciben sus nombres de sus rspectivxos
untoJa culminantes& El Pico Turqulno es
la mayor altura cubana. quue r ala a
2,000 metrw de altura isa Oran Ple-
dra. visible decade Santiago de Cuba. se
eleva a i1,25 metros sobre el nivel del

Y como si fuers poco prosigue Caf's
Abrll bloquean el valle de -Santiago,
por el note, otras altuIrsm menors Rla
Sierra de Bonlato y la Sierra de Puer-
to Pelado. que vienen a constlluir una
c.specde de e.slabon entire las dos grande
se cltoes xa menclonadae de la Sierra
Mae.stra Por fin completan el marco oro-
grAflco ell qU est A apresada la cuenca
santiaguera. los cerros del lltoral, haeilds
el sur. donde apenas una estrechlsima
garg-Inta. la boca del puerto, ofrece LLna
pasarela al mar

LA S.ISMICIDA.D

Otro gran mito acerca de Santiago de
Cuba es el problema de los terremotos.
aflrma el doctor Oalfmas Abril. Muchos
creenll que e-ta tierra es de terrible sis-
micidad. un lugar de ingente pellgro del
que convene estar lejos. No hay tal. Ca-
da 80 o 90 afios se produce en 1 s region
de Santiago un terrenoto de median&
lnten.aldad que hace dafros a las ediflca-
clonem rmat construldas. Ah, dice Cafas
Abrll. al en Santiago hublera un clcl6n
al efstllo de La Habana o Plnar del Rio.
volaban miles de casaus hechas de ,pan-
dereta'. con malas mezcla,. SOt arqul-
trabe alguno, SLn cablllas y sin respon-
sabllldad!
Tomemos corno ejemplo lo sucedldo en
agosto del alto pasado., en que se regtis-
tranir algunos temblors que fueron oh-
letc de una fantEatica propamanda de
prensa y radio Hub ) una velntena de
hlierldos a conlsecuencla del pAnico Ni
uno solo fu# ocaslozado por accWmin dl-
recta del movlmlento aIsMx1loo

TEMPEEATURIA Y HUMIKDAD

El cllma de Santiago -Informna. Caf a
Abrll etie algiiauns particularidade lin-
tere-antes B e sule decir qu ema mnu-
cho rnks calurooo que el de La Hiabina.
Prro aB'udaiim<3 a Is pre ia&on de los da-
ls clCentlflcos. y enrontranrenos quo la
tcnijwraturs media de La Hbabna em de
24 gradoi ceiitgTruU. mintenLtr.i que Ia de
fttaniigi es de 2a, o sea. dos grades mbsA


en exceso que Ila de Ila ciudad del Al-
mendares Por otra part, Ia capital de
Oriente es much rnenos humeda que Ia
region de Occidente, y ello quiere decir
que el calor aqui molesta menos que en
La Hahbna, porque el calor seco es me-
nos sensible y cause menor perJuiclo que
el calor himedo. En concluasion, no po-
demo- seguir proclamando que den San-
tiago hae much mAs calor que en La
Habana*.
Santiago es las region de airen miks seco
de Cuba. En La H&bana. sla humedad re-
latjva media pass dec 75; en Santiago e
bastante menos de 75. A veces, en fe-
brero, mario y abril, l humedad del aire
es tan escasa que legs a molester.

POBLACION

El area urbana de Santiago de Cuba
se ha desbordado sobre los Municipkos
llmltrofe' de El Caney y El Cobre, de
mode que la entUdad geogrt*nca de la
ciudad santiaguera no me corresponde con
las vlejas demrnarcaclones admlnistratlvas.
Esto lltiUmo sucede igualmente en otras
cludades aoe Cuba, y ningn ejemplo mLs
obvio que el de La Habana, cuya pO-
blac'on lncluye, como parties Integrantesa
e Inseparable, Areas extemsa dentro de
ka Munlctpios de Gl.anabacoai, R egla.
Marlanao. etcr. Por eso, es indispensable
hace- en Cuba lo mismno que me ha he-
cho en los demnil passes civillrzadoS. o
sea, apllcar pars los fines poblackonases
(censos. estadisticas, organltacli6n policial,
mtLitar. Judicial, escolar, etc.) el concep-
to de AREAS MNTROPFLITANA4. que
son Las verdaderas unidades o nucleos ur-
banos que deben estlmarse como cludades
Individuals Al, por elemplo. el nuti-co


lobla lonal urbalio -la Hahbar. k &tL.
rorstituldo, comro una unidad, 1-r tloda
el area urbana contlnud.lsa soldada a ia
vleja cludad habanera Y asl Lambliir
dr-b- colnsideraj-se com rnuna sola unidad
urbana, en Bantlago de Cuba tUia aI
Area urbana de loa actual munulci
plus de Santiago de Cuba Kl Caney
los fines poblaclorair-s ec)nfnlcos y -
clal's) como la cludad de tSantlago de
Cuba
Asl coislderacas Sanztago de Cuba tie-
Ine 20C,000 habltajitW Fsta e.s la poWa
C'In (fectIlva del Ajra rnietropolltana ne
la capital de Orlente Y Ps la que pro-
cede coitar para todos los fltes prAc-
twios. presclndlendo de la ya atburda y
artificial division adinlultratlva de loB
vlejos Munlclploi.

E(ONOM1A

La mayor riqueza eon6mnlca de San-
tiago de Cuba es su magrifiea bahla.
que por sus condicJones y enplam.miento
la han convertldo en un puerto de gran
lmportancla. Como ya hemo e ftsilado.
la activldad economiica prtncApal de eate
puerto estA dtermlrnada por Is luen-
cla de varlos products capitalea en la
eoonomla cubans. a saber aailcar. cats.
minerales (hierro, cobre, mangane.o) y
ganado Santiago de Cuba ha aldo slem-
pre la capital del ca.fM en nuestra Isla.
AdemAts, ha desarroJlado extraordlna-
riamente, mis que todas las otraa reglo-
nes de Cuba, la Lndustria del ron, lIe-
gando a adqulrir a este respect ana
reputacl6n de excelencia Insuperable que
alcanza a todos los ambltos del mundo.
Tamblen han logrado notable deEarro-
llo la produccl6n de fruta--entre ellas
los c6lebres mangos de El OCaney, los me-
jores de Cuba y de dulces en conserva.
Exilten fabricas de calhado. mueblea.
cigarrios, jabones. mediclna., media y
otros muchos articulos: pero en ningpln
ramo fe ha alcanzado el auge exoepcio-
nat de la Industria del ron

(PMa a I ift ana 4)


COMPARIA DE SEGUROS ORIENTE, S. A.
INCEN IB""


RIESCOSACCIDENTIES

TRANSPORTE

.CWlln di Manssghup.. Pot. del Dr T-'n&a Padre AOficmna (Central: Hartmann No. 507. Santiago de Cuba.

Agencia GCeneral Habana : Oficmina de Seguros Quinlana. Manzana de Gomez

President: Lic. Manuel Garcia Vidal. Vicepresidentc: Dr. Humbertu

Garcia (Carbonell. Secretario: Dr. Oscar SalaLzar Agucero ihre( tor General

Tesorero: Lnruiue Canhis Abril. Subdirector: Roman Magrans Arnabat.. ...

,+'' -. *-. / *. *
des& &M oa a "ao.w"4


Valle ) oobbado de El Caney de-de una tronera del
Fuerte El Vleo".
Foto de Amador R1u7 (Garcla


Cortesia de PEPITO AI.VAREZ
REPRESENTACIONES COMFICIALES
GUANTANAMO Y SANTIAGO DbE: CUB,.


El comercio de Santiago eP el Psgur
de Cuba.. y ha adquirido un volumer. un-
port-aztldimo. E2n ei order de laz moniii
caclone, Sanrtiago de Cuba. ocupa t.L.-
blen el segundo lugar- de La Re-pk:bllroQ
con un creclente ritmo de exPLaxmLitjn

TURJHDMO
S&ntiago estA especiaimen'R dotadia
para convertirae en uno de los rmayore.'
centroB turlstlcos de Cuba y dp Amn-
rica. Todos aus alrededorem ofrecen pa
noramas de Indescriptible belleza, y la
cludad ea el centre esLratbglco natural
para el acceso a dichos parajes. en los
que haJliarin atractlvo6 maravlloosos los
aniante del montalhismo, de las playal
de la navegacldn, de La caza, de la pe,
ca. etc.
Par citar uno de los foco6* cerca-
nos de mayor atracckin turlstica poten-
cial. b.sta que se mencione Ia Gran Pie-
dra, easa hermosiaima cumbre montahosa
coronada por una fmntAstIca mole de roca
de gigantescas facets planas, como un
cubo colosaj tallado sobre el abismo por
extrafa locura de sla NaLuralem, a 1.225
metros de elevacln.
Un vlaje a la Osran Piedra ea una tuen-
te inflnlta de emociones inolvldables No
s6lo se admira la potencia telurtca que
engendr6 em orgia -' monLes y relieves
portentosom que es la Sierra Maestra, si-
no que' se march por sla ruta evocadora
de los viejos cafetales franceses, boy de-
molkido, pero cuyas ruinas estAn -tbla
das de conmovedores recuerdos de la epo-
ca. fastuoa de Los colnos gais, que die-
ron civilizaci6n, cultivo, riqueza y esplen-
doT a estas regtones abruptas de La 8te-
rra, hace ias de un aiglo, sa&ipicand(,
de prodigloams haciendas, de rnmagniflcag.
mansiones y de exquisitos jardlnes los
vertiginosoa riscos de esta cordillera A
cada paso se tropleza allt el visJero com
la huella cmadora del frances ruinac
Imponentes, reatos de ptalacijos, de canii
iios empedrados, de acueducts, de equi
pos industrlales, de capllals. de jardin-
donde auin quedan rosas, lrlros, aiai
polas -, de bails. de piscinas, de escul
tura.s y de otra ornaimentacioics. restcs
en fin, de todas classes, que recuerdai:
con dramatica elocuencia el milagro er!
gido por aquellos francesm en el cora
ion de la cresteria salvage de la Sieria
L.as peqcerias bahias y enseniadas de It
costa sur de OrientiLe presentan dehciosa,'
parajes al ,aLisLa y al arnitLe de Iaa,, be
llezas del mar. No hay en toda Cuba
cosLa mas varmada y pintoresca que ita dc
cite htLoral, y en cada tranwo exLste alg,
iiLeresante para el tunrista: niponenlie-
acainLUados, o asombrosas terraza., o apu
cilies playas, o rios acogedores. Y al l0i]
do, siempie, la inuttiformnie silueta, ce C-
giandes mountanas deI la Sierra Maestrs
Otro parade de extraordinana atraccio'
es ei Pico del Gato, que s- eleva a 1,1"i
nieLros SuOre el nivel del mar ien el etr
mino de & Cobre) y que, junto0 con ,..


lmpnitadrc, ddc "Ielpd,, FARRL Y (C[A [ieredia 101.
Santliago dr ('1ul,
"( tle con irs mu',,|hwln, f lrua h< -.- liu I a- prim-rt. r. a tl de PrdrV l'l<,.
,, h i l I nouab lhdr,', A


1I


WE

lt g-ran m ali y la Lerraam. obervados dtesde


^^ H ~ ~ ~ ~ 1 11- 11 ,iiJim m III I** ,-
El frente de RANCHO CLUB.
M fondo ura cabeAsi, cuyo
MObillarlio y decorsucln sn
un suel]o
AN-ll0CLUIk el Hs~e6n cdo antisio de

j Cubs. se ? Uam s ares o estU constni -
dsobre una gran colina desde In cual ,.
doamna today In cludSd. 8u amplitud es tal, que 141 L
pueden aervir un banquete de 3.,09 cublerku. B
el lugsr preferido pars fles de gran gala de Is
sociedad santiguem AlUw se celebran banquetes
en honor de los delegados de los frecuPintes Con-
gree que thneni lugar en Santigo, nesas de
caridad o reunlones de persona" dstinguidsa que
viaitan la capital de Orlente, pues no se concibe -
que unm forastem deje de contemplar- uno de los
mAs bells espectAculos de Is cludad, tLanto de no-
che oomo de dis. AdemA&, as hall prddmo a Ia
Carretera Central y a cineo minutes en auton6vil pop (to'tNf,
del coraLn de I cludad' -el Bar LAs Boleras. amplisa, c6modaa, y a Is aJtuia de las mejores.
s

GUAYABERAS FINAS


JANE, GARCIA Y CIA. Aguilera 551. Santiago de Cuba.
"Poecando on una ennada de la Ihiau de Santiago de Cuba".
Foto del Dr TomAs Padro A


cumbre ierinana, el San Juan (990 me-
tro-), sustenta el prodlgioso eParaiso de
log Helechogo, que es el lugar donde exib-
te mayor variedad de helechos en todo
el mundo. Aill, como parsa fascinacln
de los botAnicos, existen mAs dce TRES-
CIENTAS EFSPECIES de estas bellas plan-
ta, en un Area reducldisima. Pueden ad-
mirarse en aquel jardln natural desde
losa diminutos y delicados .trlconanes.,
que parecen hechos de encaje, hasta los
colosales helechos arborescentes. de 14 y
15 metros de altura. Y para mencionar
sdilo uno mAs: el rarisimo eguataca de
oaov, tan ajustado a su nombre que has-
ta pelos tiene...
Muy cerca del Pico del Oalo, la comu-
nidad de Hermanos de La Salle, de San-
tiago de Cuba, posee una quinta de re-
crco, que es un refuglo ideal para gozar
de las belezas de la mnontafif, del bos-
que y del paisaje, y sumergir el eaptirtu
en un duice ambiente de serenldad y
contemplacion.
Desdicha grande, o. para ser mAs exac-
to6, crinmen sin nombre. es que aquel
maravilloso y itlnico Paral'o de los He-
lechos estA desapareclendo, por la igno-
rancla y la necesidad de los campesinos
de la region, que talan Irresponsable-
mente el tesoro, para ellois nmlt., de la
preclosa vegetacifn prlmigenia, entregan-
do los terrenos a precarios cu!tlvos me-
nores, sin que autoridad alguna evite la
perpetraci6n de semejante barbarie con-
tra el patrimonio est0tico y geogriflco
de la naclOn. Muchas veces, la Socledad
de Geografla e HIstorla de Oriente y el
alcalde Luls Oosero han elevado voces
de protest y de adnionlcl6n, en vanos
lntentoe por Impedir I& ruins de aquel
poeina de la Naturalaza ,


e6anta Maria de Lorelo (situadda eon tio
llmltes de Bongo y El CarIf-y es rC(A
lugar prodlgoso de W6 qw correp-)or-
den a eso qu e podramoe llamar ade-
marcacldn turistica de 8antiago de Cuba.
Trtase de una, intereeante fonniciMn
montafloa, de cima conpletamente hori-
zontal y piana, una especie de meseta de
21 kllSmetLro de largo por 2 o 4 de ani-
cho, de unoa 600 metro de aIturs, y con
leaders vertlcale, corta&lEL a pto, to que
determina lMpoientes famra"ones deode
cuyos border se oontemplan, rodelndo I
abtsmo vertlglnoao y escalofriante, pano-
ramasx de maravilUa- Santa Ma.ria de Lo-
reto es alIgo a cooaMo iuna s fantAstica
que flotara entire las nube... S So por sus
extremes longltudlnale! puede escalarse
esta caprichosa structural goldgica-
y hariamno interminrable la enumers-
c66n, si quisl 7rno sefialaer todos los pun-
tos de interest turistico que est&n, como
quien dice, dentro del a.lcance de la rma-
no de-de Santiago de Cuba Ekh el futu-
ro, con unos pocos buenos ca.mlnos, todos
ellos remisultarAn much mas accebies,
y Santlago aer i, indiacutlblemente. una
meca turlstica paea cubanosa y extranje-
ros. iQulen que va a Santiago deja de
conocer ese kaleldosp'o umirador que
es el Puerto de Bonlato? Pues blen, hay
Infinidad de paraJes que 10 fuperan en
belleza y que estan llamados a un in-
calculable desarrollo tuilstlco, tan pronto
haya un poco de comprenslon, de in-
teligencia y de seriedad gubematdva en
nuestro pals, de modo que sea poslbie
tender, con enfoque nacloial, este mnlri-
fico venero de riqueza en potencia, ho.
absolutamente virgen. ( IImaginemos un
hotel, con toda clase de comodidades, en
la Oran Pledra o en Santa Marts de
Loreto o en el Turquino!) (Santiago ea
el centro Ideal como bawe para las ex-
cursiones al punto culmlnante de Cuba).

(Pamn a I& p&lm 7)


RONC A S T I L L 0

Suave y Sabroso


El ron que todos prefieren por su in-

comparable bouquet y sabor.


PRUEBE TAMBIEN LOS DELICIOSOS ELIXIRS

DE CIRUELAS Y NARANJAS... LE GUSTARAN...
Y REPETMRA.


DESTILADORES Y FABRICANTES:

ROV1RA Y COMPA&IA, S. en C.

SANTIAGO D)E CUBA


Casa Fun ada
en 1880


Santiago de Cuba es base de operaciones par la cama, pero no par cacerla,
pums carece de oosques. HIRay, sin embargo, un grupo de cazadores que proyectan
organlzar el ITI dub de Cazadorea de Santiago de Cuba, slendo uno de loks mnAs
entufla.stas el doctor Martinex Arango, seg-und, de izoulerda a derecda. Today La
cost & sur de Oriente es un maravilloso cazadero de torcaas* cuell-moo.das.


Cigarrillo.


Agente ,n Santiago de (Cuba JUAN VIRAS
1o:1 parai,, dr .om p r.cadoroa". en la bahia d &r vanlafgo do (-ua.
'oto del Dr TomAs Padr6 A


Y aoH-L paifdX

'iU,.,S slerr
rensj-F 0

lM'ji, Cp."Ea'
quleirs
cloria. y
Juan, E
Paz el I
Dailquiri
del <0quf
oLIAns-, pun
constltuyp
para el nc
7za nature
h Ls Lrica
nera que.
con venier
hacia la
rioQ de o
los mayor
ricas.
Para fL
hay ot"r-
diversa, e
nrio de la
bre. mixi
cubano E
ronaJ, Pi
solo en n
arnmpllame
te minute
cito de E
bio de la


Cuenta
varLs Ins
contando
cundarta

fund
nio C
empi
empi
blico

con s
CrugE
la c1i
Cubc
clan.
entrc
des c
era i
sez, i
nera
mien

Pei
"LA

ha r

los ix
series
que

sumo
nipul
je de

tandc
rias. .
hechc
atrac
ques
lo qu
mn los
otro
!spon -
4de-
-'ubfs..
uwift
bori-
eta de
Le an-
y con
Ia que
decide
ido &I
pane-
Ie Lo-
Astca
VOr SUS
iaarse

imera-
spun-
como
a ma-
futu-
, todos
tsibtas,
!. una
xi-nie-
eja de
)r que
n, hay
-an en
Lian in-
pronto
de in-
Iva en
posibie
e mixri-
La, ho
30S UZI
des, en
iria de
iago es
IRs ex-
Cuba).
lina 7)


En primer tnrmiino citaremo la r'clien
creada UUnlversidad de Oriente que ela
funclonando de un modo ejemplar. \ que
responded a una agudisnima necesidad cu-
bana, pues nuestro pain era el dnico de
America con una sola Universidad, la
de La Habona,. situada a mul kllometri-os
de In capital de Oriente y superconges-
tlonada de alumnos y de probleimaRs. Ade-
mnas, si se tiene en cuenta que la pro-
vincia de Orlente, scg-in lo -iltlmos da-
tos estadisticos, pasa de mlll6n y medio
de habita&ntes, se comprendor- mejor cr-
mo era necesaria la aperture de esta
Unlversidad.
Alguno de los aspects ms salientes
de este centro de altoz. estudios son Ic-s
sigulentes;: con vistas a las necesidades
tkcnicas de Cuba y sobre todo de la re-
gl6n oriental, la Unlversidad ha creado
la Escuela de Ingenleria Quimlca, que
no existe en la de La Habana, que serA
un declsivo aporte al desarrollo indus-


trial del pals., tan necesltado de t.cnicw
No admile alumnro3Cl que no reunan las
aptitudes Intelectuales neresarlas para
cursar aJtoB estudlos Cultlvari los va-
)ores moralJe corno una dc l-s rnA.sa ex-
ceLs&s funclones de colaboraci6n social
Oomo lacra execrable, la Unlversldaa san-
tiauera ha vedado radIcalmente ]a ense-
flanza verbaJlista y memorista El apren-
dizaje deberA Ser extremo que los profesores que de-scutdon
este aspect, pueden ser separador de la
cAtedra. Para que nunca decciendan las
classes 9 esthril ipa.avlarno. se ha dis-
pucato por el Conrsejo Directivo de la
Unlvearsidd no admitir rnts de cuarenta
aluinnos por cada aula. de modo que Is
enseftanza result sile-mpre individual, In-
ternsa y efectivs.
La i Unlverildad de Oriente pose* todoa
los equipos exiglbles par imparUtr una
enscftanza electiv. Tiene Irnstalado ya en


Y a toda.s las atracclonos naturaJes
para el tunsmo en la region santiague-
ra y sus cercanilas, hay que afladir los
multiples lugares que evocan la Guerra
HLspanocubanoamnericana, Incentivo de es-
pecial signlficaclon para wlo turtstas yan-
quis, slempre deseosos de conocer el es-
cenarlo donde su patria rindi6 -con la
decisive ayuaa de los mamblse.- al viejo
le6n e.spafiol. convirtxendose, cornmo qu-nii
no quiere la cosa, en potencia Interna-
cional y en aguila imperialista San
Juan. El Viseo. El Caney, el Arbol de la
Paz, el Morro,. la baterta de La Socapa.
Daiquiril ia Playa de Sibone: ., lo restos
del *Oquendo. y del nVizcaya-. y tantos
otros puntos de eniotlvas reminlicenclas,
constituyen focos de irresistible atraccitn
para el norteamericano. Asi, pues, la flier-
za natural y la fuerza de ]a evocacion
hlsirica se aunan en Santiago, de ma-
nera que. con la debida organlzacidon el
conveniente desarrollo, podrian conducir
hacia la capital de Oriente Inagotables
rior de oro. y trarnsfor-marla en uno de
los mayors ,-entroN turistico5 de las Ame-
rlcas.
Para finaizar, tengamos present que
hay otra gran atracclon, de indole muy
diverse, en Santiago de Cuba el santua-
rio de la Virgen de la Caridad de El Co-
bre. miaximo centro del fervor re-ligioso
rubano El tempo cuna de La Virgen na-
rional, Pationa de laIs.la, venerada no
s61lo en nuestro pals sino tambltn y muy
amnpliamente fuera de Cuba, etLA a vein-
te minutes de Santiago, en el pueb!e-
nito de El Cobre, que es como un subur-
bio de la metropoll santiaguera.
(CULTITH A

Cuenta tambito Santiago de Cuba con
vartas Instituciones de alta culture. des-
contLando los centres de enreftanza se-
cundartia v especial, tanto pnvados c( no
pimblloi1s
(PamB a la paginma 101


TO .$;u"'--


El reconstituyente que pro-
porciona al organism las
vitamrninas del grupo B, el
f6sfioro y los minerales en
Ia forma mas asimilable.


CEREBROSIL
RECONSTITIUiVITE DEL CE[RI3RBO


"LA MAHITIMA, S. A.",
fundada el primero de ju-
nio de 1922 por cubanos
emprendedores, es una
empresa de servicio pu-
blico que ha contribuido
con si de ra ble me nte alI
auge de la economic de
la ciudad de Santiago de
Cuba desde su constitu- "
cion. Por sus muelles han ,-
entrado grades cantida-
des de alimentos cuancmdo
era rmds aguda la esca-
sez, cooperando de ma-
nera eficaz cd abasteci-
miento national.

Pero eso no es todo.
"LA MARITIMA, S. A."
ha merecido el favor de
los importadores por su
seriedad y eficiencia, ya
que sus obreros ponen del transport
sumo cuidado en la ma- ticulos esencial
mpulaci6n y almacena a manos del cc
je de la mercancia evi- sin reccgos.
tando perdidas por ave-
rias. Agrequese a esto el Hay que dest
hecho de que puedan bien que miles
atracar a sus muelles bu- adores laborac
ques de gran calado. con s6lida empres,
lo que se reduce el costo guera, por cuy


y los ar- to paga una elevada n6-
es lleqan mmina que va a engrosar
)nsumidoi el torrente circulatorio de


acar tam-
de trabca-
n en esta
a sacmtia-
o concep-


la ciudad.

Por iltimo, y esto de la
mayor importcmancia, "LA
MARITIMA, S. A.", casa
consignataria de Lykes
Bross S. S. Co. y otras, por


las facilidades que ofre-
ce debido a sus modemos
equipos, es una de las
empresas del qgiro que
mds se ha esforzado per
hacer de Santiago de Cu-
ba un puerto de primera.
Juan Gran Medina, Director Ger,'nc-
Lorraine sin. Apartado No 16)
SANTIAGO DE CUBA


LA FESCA
En today la region de Irc. costa de Snago de Cuba hay magnificee pequerois
dond- abunda nla sierra, el peto, el paro del aIlo. la gua, la agu-ta y otras varle-
dadas exquisita. Edilo explica la existencia del gran Club dc Peec que tiene la
cludad. Como muestra de Io fAcil que es ali Ia pesca. pubcAma Is la prente eio
del yate .1smeralda., qu e fu, propiedad del sefor Brooik. hacvlu-do escla en el
purrto de Baltlqutri, Ortlente. despue de un dia de pemqueria.

SANTIAGO DE CUBA cuenta con
magnificas sociedades, que cons-
tituyen el sitio preferido de reunion de
nuestras famulmas mis distinguidas.
Entre ellas debe citarse cl Country
Club de Santiago de Cuba, la aristocri-
tica sociedad que preside el doctor Luis
Augusto Mestre Espinosa, cuyo hermoso
palacete se levant en las afueras de
la ciudad, entire un paisaje maravilloso.


Sun aclividades son muchas, contan-
do con un campo de golf incomparable.
cuya belleza lo hace figurar entire los
primeros del mundo entero.
Ofrece tambiDn a sus socios region
bailey y e"plindidas comidas. destacin-
dose entire sus acontecimientos las Ce-
nas de Nochebuena y de Fin de Aiio,
asi como la fiesta infantile que ofrece


cada mes de enero a los lujos de los
rocios, que disfrutan de un acto leno
e alegrias y encanto.
Entre las primuneras debo citar al ex-
clusivo Vista Alegre Club. que ocupa
una manzana complete, en el Reparto
de su nombre, y el cual preside con gran
entusiasmo, en su segundo period, lie-
no de tnriunfos, el doctor Prisciliano Es-
pinosa P&rez.


SANTIA r3UERA

Por MANO ) SABATER


Este club ofrece a sun s0ciots 0n,
merables atractivos, lo mismo ,n ri
tor social que en el deportivo
Todos los dommingos se ofrecen (WT
das bailables muy selectas, ba)o la i
recci6n de la sefionta Zonrita Ravelo lI'-
cowitz, fornindose por ese motivo an
mados parties, que se yen en la nur.,
terraza, marco adecuado para esos a( ,,n
tecurnientos, estando situada Ia msm.,,
junto al Farque Infantil, donde l)os in
nos encuentran diversas atracciones
Cuenta con equipoS de basket bail
lo mismo femenino que masculino, ,u,
han conquistado muchos honored para dclub. y tambien se han destacado u1.
)ugadores de tennis y de soft ball,
cuantos events han tornado part
Actualmente se esta celebrando alli un
certamen para elegir a la Senorita \%i
ta Alegre Club 1948, que tendra u (Lu
minaci6n en la suntuosa Fiesta de la (,
ronac:'6n. senalada para el mes de abh
De nuestras sociedades marinas, quir
ro refenrime con preferencia al (Ciud
mar Yacht Club, cuyo lindisimo edilfi(


Foto de Manolo Sabater


CLUB

Un oasis en cl'corazon di la ciu

Ei uIilico mnodcrno BAR C(co alre iacoiIdicio
familllas mAs distintiiuldas y los hoimbies
AG(II.'RA No. ,W SANTI
-.. .! 0 .m


eia situaido en un< diC k If,-M
rescos nnconei de nuestra h -rr
bia, frente a su entrada, donda
taca el histo6rico Casbllo del M
hquia preciadisirma
La preside actuialmente el
iardo Abascal Berenguer. y c
los cJuhes mis favorecdos po
mundo elegant.
Cuenta con esplndjdos bani,
y en su edificio es de seialanr
Ion de bale, el modern bar y
c:osa terraza, que es como u
!obre el mar.
Entie sus actos tradicionale.
el Bade de Mamarrachos, la
Fin de Ano, el Bailde Infantil
naval y el concurso anual pa
a la Sefiorita Ciudamar Yacht
es siempre un acontecunimento
Sus actividades deportivas,
mente en competencias de nn
de remos, son de todos bien cc
Asimismo disfruta de grand
tias el Club Niutico, la decana
tas sociedades marinas. La c


3 0 0 TEATRO"CU

Aad. El mais centrico, elega

,adc. t1ii el que reunelit I modo de la capital de
s de negoc'los de Santian o

_. .-7- ,. :.
AGO t,- CUBA ),'% '-- *-'*.. .

___ -'.' ,.;, -K ' "'..


M... .
". r-,.. :


"( allhijn Bofftil", en l MUfKEO KACARD)l. -Foto del lhr Juan N Ravl,,
NTIA -3UERAS

Por MANO D SABATER


ofrece a sus socios inn
ctivos, lo mismo en el se,
en el deportivo.
iommgos se ofrecen cornm,
muy selectas. bajo la d
sefnorita Zorita Ravelo Ro,
ndlose por ese' motive an,
Sque se Yen en la nuea
Sadecuado para esos acon
estando situada la mism,,
|ue Infantdil, donde los n
n diversas atracciones.
i equipos dc basket ball
Lenino que masculino, qur
do muchos honored para '1,
ien se han destacado 5u'
tennis y de soft ball, r
os ban tornado part
, se esta celebrando alli tir
k elegir a la Sefionita Vi,
S1948, quc tendra su cu
Ssuntuosa Fiesta de la ( o
dada para el mes de abrn
socledades marinas, quick
con preferencia al Gudi
ub. cuyo lindisimo edifi,,


esta situado en uno de los mis pinto-
rescos rincones de nuestra hermosa ba-
bia, frente a su entrada, dond- se des-
taca el hist6ronico Castillo del Monrro, re-
liquia preciadisima.
La preside actualmente el senior Ge-
rardo Abascal Berenguer. y es uno de
los cldubes mis favorecidos poe nuesaro
mundo elegante.
Cuenta con esplandtdos bafios dc mar

y en su edificio es de efialarse su sa-
lon de badle, cl moderno bar y una pre-
crosa terraza, que es como un balcon
robre el mar.
Entte sus actos tradicionales figuran
el Bade de Mamarrachos, la Cena de
Fin de Ario, el Badile Infantil de Car-,a
naval y el concurso anual para elegir
a la Sefiorita Cudamar Yacht Club. que
es stiemrpre un acontecuimiento.
Sus activdadcs deportivas, especial-
mente en competencias de nataci6n y
de remos, son de todos bien conocidas.
Asimismo disfruta de grande; simpa-
tias el Club Niutico, la decana de nues-
tras sociedades marinas, la que presi-


de ahora, con gran actividad, el senor
Jose Nicolas Ferrer y Ferrer
Las actividades deportivas de este
club. situado en la Alameda Michaelsen,
junto a la bahia. son ampliamente cono-
cidas, ya que sus ases de nataci6n y
remos. asi como sus jugadores dc basket


ball, han llenado su vitrina de valiosos
trofeos. conquistados en distMintos luga
res de la Repfblica
Cuenta ademis con un espl neano, situado en La Socapa, done
tranacurren los acontecimientos de los
mcses de verano.
En ambos lugares ofrece animadas
fiestas bailables y comidas. teniendo am-


mismo un parque infantil para dirll\
dce Ia 'entc menuda
La en esos club-e dond, se drzarr,,hL
prn(ipalmente la vida ,L (ial de '-ani4,
go de Cuba, Ia cludad quc semprc r, ,
be con los brazos abiertos a sus vi,,
tantcs, que al partir se lilvan se reour
do, siempre grato, de una soXiedad ul
ta, noble y acogedora.


Folo Dr 'T'omA,, P.ad,, .N


TEATRO "CUBA"

J mai centrico, clecgante y Co-


que s4 rcdiiern IR
aB de Santiago
ItA
tOkI,

.4


S LN Bkf ,(ON IRM VIONDIIONAW ;

Ii.^I Sitr r ~ 1 S f f'- iii ir,,rl ul


I Jusrl N It As i',


,,,a,, -i [r l l lll, 9
9JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ


DISTRIBUIDOR

De los products "WHIZ", Radios "EMERSON", Rcfngeradores.
Gomas-Caimaras y Repuestos para Automoviles y Camiones.


VISITE NUESTRO SALON DE EXHIBITION Y VENTAS


Ave. Garz6n No. 9 (frernte al Parque de la Libertad).
Telefono A-4042. Santiago de Cuba.


au ediflcio principal un excelente La-
boratorio de Quirnica, donaclon de la Cu-
ban Mining. Cuenta con el Gabinete de
FMica del Colegio de Dolores (rde Ia Com-
pafila de Jesus), pueato a la dispocli6cn
de la Univeraldad mientras esta InL.tai
el suyo, ah como de los talleres de la
Escuela Tecnica Industrial y materials
para todas las disciplinaa.
La Sociedad de k tudiss Superw4Ae ide
Oriente ha desarrollado plausiblea activi-
dades de diusi i6n cultLural, haciendo des-
fllar pot su tribuna los mks destacados
Intelectuales de Santiago y deI La Ha-
bana y muchos del extranjero Tambidn
ha oelebrado interesantas exposiclones de
pintura.
La Soctedad de Eatadios Supe sores ds
(4ante es la responsable de una callada,
pero fecunda y adrimrable labor de In-
vestigacIdn cientifica. Mediante su Seccl6On
de Excurslones, que se denomina .Grupo
Humboldt*, ha estudlado cash toda la
provincia, en el <,rden geografico e hts-
tdrico, en lnvestigaciones de priinera ma-
no, sobre el terreno (.field work-c*, que
dirian 1o4. norteamericanos). y de ese nMo-
do ha descubierto o rectificado o com-
probado Inflnidad de datos importantes.
Mas de setenta excursiones cientificas ha
realizlado ya el alGrupo iHumboldt,. Tie-
ne miles de fotogranflas, vistas en colo-
res, pellculas de cine, mapas, cro4uls,
ejemplareas e inormes de t odas classes,
de orden geogrAfico, botknico, zooldglco,
geol6glco, arqueoldgico, histirico, etc. To-
do esto sin ayuda official de ndiguna es-
pecie., a costa del peculio particular de
sus miembrn..
La vasta obra de la Socledad de Geo-
grafla e HlIstoria de Oriente habrA de
ser reconocida, cuando se publique y dl-
funda, como un aporte de extraordmnario
valor a la culture cubana.
Pro-Arte die Oriente y la Soclead Fl-
Ianssimnkia de Santiago de Onba son las
misas destacadas instltuciones proplcindo-
ras de la alta cultural musical en la urbc
.santlatuera. y ban rendldo una benenm-


rita'labor a eate respect I.aA mtis JuB-
treE figures conteimporf.neais del canto y
de La nalsica han aictuado el l Ice uenr-
riko de f-sta pxe_-tgoaasis yxjxledadaf a-
tUstcaa.
En el orden civico, no se puede hab'ar
de Santiago de Cuba sin dewcubrrse ante
Accl6n C)ah daxea, la vigorcsa y ejemplar
asoclaciin Tforjada pot ese carj-t er In-
domatle y rectlhneo qua es ie doctor
Rafael Ros. Esta entidad fufe la prl-
mera dei aa Instituclonea de geatlon ci-
vica que Fe crearon en la Repilblica, hoy
feltzmente multpllhcadas en toda la Isla,
por una especle de .reaccin en cadena-
quc estsa niagnflica agrupaclon santla-
gucra determln0 con su ejrnpio tenaz y
vaJleiite.
La obra de Acci6n Cludadana es mul-
tiforme e incans.ble: parques, calle, jar-
dines, arbolado, limpieza, beneflcencia,
depuraci6n ce las costumbres piiblicas.
lucha contra el mal goblerio, etc etc Lo
que ha hecho Accl6n Cludadana por San-
tiago. mejor dicho, por Cuba, es verda-
deramente trascendental.
No estarian completas estas anotaclo-
nes sl no hicleramnos ahsll6n a ]Patro-
nato de Cultura MunmIcipalp, fundado por
el dinkmico alcaide Casero. Este Patro-
nato, formado por elernentlog reprcsenLa-
tivos de la clencla la educac:On, el arte
y la acci6n civica de Santlago de Cuba,
esti desarrollando una extensa actlvkLdad
de culture popular, que comprende ex-
poslclones, representaclones teatrales, con-
ciertos, difusi6n de normal de urbani-
dad y civisrno, etc., destinada princlpal-
mente a las capa.s infertores de la po-
blari6n, en un eflcaz empefho de supe-
ra"ci6n educativa.
(-uSE a Lmpa 11)


LA


IRISde


VALENTIN RAMOS

Fundada en el afio de 1926


Jos6 A. Saco 622 Frente al Parque de la Libertad Telefono 2407

SANTIAGO DE CUBA


Sal6n para Families: CREMAS, HELADOS, VIVERES FINOS,

DULCERIA, VINOS Y LICORES


.5s -- r ""
...O^-^^B~~~i t-1- U MI ^


I0-pecto. Las mhs ilus-
porA.neas del canto y
,tuado en los escena-
giosas sociedades ar-

1, no se puede hab.'ar
L sin descubrirse ante
& vigorosa y ejemplar
por ese carhcter In-
o que e3 el doctor
entidad fue l& pri-
tlones de gestlon ci-
en la Repilblca. hoy
tdas en toda Is Isla,
reacci6n en cadenas
agrupaclon santla-
I su ejcmplo tenaz y

i Cludadana es mul-
: parques, called, jar-
pleza. beneflcencia,
costumnbres piblicas.
goblerno, etc.. etc Lo
Cludadana por San-
por Cuba, es verda-
liLI.
Aetas esta.s anotaclo-
alaii6n a] aPatro-
6nilcipal, fundado por
Casero. Este Patro-
elementos representa-
la education, el arte
Je Santiago de Cuba,
ana extensa aedtividad
, que comprende ex-
.Aclones teatrales, on-
? normas Ide urbant-
, destinada principal-
inlferlores de sla po-
ciax empe fo de supe-


(Pss a B Ia pitsa 11)


407


i


SANTIAGO Y EL CA E.IE(
Sl se observe un mapa del Caribe. que
es anuestro mar por excelencia, se ad-
vertirt que Santiago de Cuba ocupa una
position o6ntrica en el mismo Santiago
es, por su poslcion geogr&flica, -I nudo
vital del Csribe. Debe ser, ldglcamnente,
el centro de las oomnunlcacionefls marlti-
nmas y areas de este Medltarrneo de
incalculables poslbfldades econmi.cas Ast
lo ha decretado la Naturaleza. S61o falta,
para que Santiago alcance el grandloso
desarroUo a que estA tamado, la neoe-
saria coordlnacil6r. Inteligente de Ia obra
humana complementarla. Santiago requie-
re un gran faeropUerto de primer orden
(no el de wegunda categoria que thora

PELETERIA
VIDAL
Comodidad y
elegancia.
Comas, Viz-
quez y Cia.--
Jose t. Saco
No. 211.
Stgo. de Cuba.

"Ventana de I
cam de Dofia So-
sans de In Torrt-.
Foto del Dr To-
mas Padr A


poseci -, una hibt polltica navlera eq
cuanto a su puerto maritime Cuando
e tas condlclones se cumnplan, el papel
de Cuba en la cuenca del Caribe seri
de extLraordinaria magnitud, con Santiagn
ccmo eje bAsIco de acUvldadez Intern,-
cloliales.
FUNDACION DE LA CIUDAD

Hay alguna duda sobre I lfecha exac-
ta de la fundaclOn de Santiago de Cuba,
pero todos los historiadores de la cludad,
lncluyendo a los mAs recientes, doctors
Juan Maria Ravelo. Ernesto Buch L6pez
y Felipe Martinez Arango. estAn acordes
en que la fundacldn data de los afl(o
1514 o 1515
El doctor Ravelo consigna en su libro
Jirones de Antaflo: ckxisten en el Ar-
chlo de Indlas, en Sevill, unos vm-
ljosos documents que se atribuyen a los
fralles que acompafiron a Dtego de Ve-
(Pt a IS piAl 12)


FARMACIA

DRA. FERREIRO


LA FRANCIA


50 anos de servicio p6blico. Tcjidos y Sederia.

GRAND, CASTRO Y CIA. Jose A. Saco No. 251.

Santiago de Cuba.

"Patio Colonial reconstruido en el MUSKEO BACAKIDI"
Fo(o del lr. Tornms Padr6 A
Ron ALBUERNE


i ,, . -
..".. .. 3, ,. ...,


V Garton 422 'clrfonos 2240 y AX4432. Santiago dc (CubFa
rlgesia de IXiorr"'" -u.'o r.- MarolO. -Abaler


"Wlnoon colonial". Foto del Dr Juan N Rzveloliaquez en lob tempos de 1I fundarc6n y
en los que se dice: men la primavera del
afto 1514 el Adelantado decidii6 funda-
una villa Junto 'a un puerto aeguro am-
pllo bello, que harla mAs fAcl Ia co-
munlcaci6n con la Espaholaz.
Raspecto a la fundaedn de Is cludad.
el doctor Martnea Arango, ademAgA de
!itar los datos precedentes, dice en su
libro 4Pr6ceres de Santiago de Cuba lo
que sigue: Importancia ,singularaima
tiene la cludad de Santiago de Cuba para


la historia de la nacionn. Y agrega -Pre-
dllecta de su fundador, el adelantado
Diego de VeIMxquez de Cullar-cuyoe res-
tos reposan en sua Ctedrd--fCue durante
la primera mirtad el siglo XVI la capital
de la Iia; xpoc) a en cuyoe comierrnzs lleg
a tener ---cllra extraordlnaria en razdn
de la fecha- m&s de mil veclnos espa-
foles, aparte de la poblahc6n indigena-.
Segun el propio testimornio del doctor
MarneZ Arango, Santiago de Cuba cs
la tercera cludad de Anrenca en antigile-
dad, despu" de las de Santo Domlngo
y Barncom


MLUETE DE DIFf)O EfE VELAZIQUEZ
El doctor Ekrnesto Buch L_5pe en b-u
llbro .Salntiago de Cuba, Cludad de He-
roismo y de Leycndas, no reflere las tri-
bulaciones de Diego de Vel&zque2 al ver
mermada s5i autoridad po las hazafias
e lntrlgas de Hemrni Cortks otrca pin-
tanos el estado de Inirno del Adelan la-
do pocs mepes antes de su faliecimiento,
de esta suerte: Es tal su estado de va-
cilacl6n, que solo plensa en la muerte


jHA PENSADO UD. EN LA NECESIDAD DE COMPRAR MUEBLES NUEVOS?

Aproveche ahora las ventajas que le ofrece el sistema a plazosde la Muebleria BARRUECO
en MASO Y HARTMANN, Santiago de Cuba


Juegos de Cuarto desde $1.50 semanal -Juegos de Comedor
Juegos de Sala desde $1.25 semanal


desde $1.50 semanal0

NO DFEJE PASAR ESTA
OPORTUNIDAD
Y recuerde...
Los Colkhones Lavin Sua-
rez hasta el fin.

0

DE VENTA EN
ESTA CASA


(YAiiO ref-re-Jo ib-radror a his. rmail,. Ha-
ce twst.AI-I-to y f-eni refl.ja u ait.j
ia .Maudf., dloj, .que sl (yo Ia.ljae I- y
fe L)o, uf-e .servidlo te ri e lIlevar Pr ia
Lsla Fprriandlna, que m r- ue-jrlj .'- ,-
pulta~do en la Igle-sla Maor C4 eita il-
dad in nsf dio de la apilla di-la xui,t.j
de la-a gradas dle] altar d to-de sk la-g u.
enterramlento honriraio e porque- I)n i-er-
go \volunt&d de facer enri e-sta .ala ,Jr, nrj-
nas ro I araaso trlho Monastnlor.o p
ficI.se mando que ml cuerpo se se-pulti
en la iglesla. mayor qui- se estr comno te-.
go dicho en Ila Iglesia Mayor- Dtspone
un legado de dos mil esrudos, pai-a aten-
dier aJ nairtenlJmientlo de la Igle'Ja don-
de habla de dArsele sepulturhn
en el otofo de 1524 entrega su alma al
Crcador Una losa tie manrmol rccogkr en
altlsonante latin este epitafo.
Eti.am sumptlvus vus ha.rc Insulam
del eclavit ac paclficavit, hlc )acet
novillsslomu Didacus Velazquez IrLsu-
larem Yucatanl Preses qui cas sumuno
opere revelavit ac siu.s propels sump-
tmvus debelavit In honoreyn e: go-
riam Del ompinotentls acusl regis mni-
gra vit In anno Domino MDX)UV,
*Desde que ocurre su muerte, se e'-
conde su cadaver en la Catedral y a tres
sglos escasos reaparece con moUvo de
unas excavacdones que se reallzan para
reforzar las carcomJdas bases del Ternm-
r 1Io.
A1l, pues, el cadAver del Adelantario
Diego de Vel.zque. fundador de Santia-
go de Cuba, yace en una cripta de lai
Catedral Metropolitana, primera de Cuba.
eriglda en 1522.


Para calidad y sabor
chocolate


LA FAMAes el mejor


10 DE OCTUBRE 206.-SANIAGO DE CUBA.


I u- ME- H 110.11.0,0111 1..---1,-.N


Sliberador a sus males. Ha-
3 y en e1 refleja su angus-
, dijo, que sl yo falleciese
servldo de me lievar en esta
na; que mi cuerpo sea se-
. Iglesia Mayor de esta ctu'-
D de la capilla della, xunto
del altar donde se fagI un
i honrrado. e porque yo ten-
le facer en esta l. a un mo-
acaso dicho Monasterlo se
Sque ml cuerpo se sepulte
nayor que se este comno ten-
la Iglesila Mayor-. Dispone
doe mil escudos, paz-a. aten-
rimiento de la Igle'la don-
dArsele sepultures.
ieses despues --dice Buch-
le 1524 entrega su alma al
loea te mirniol recogk) en
tin este epitafio
ptlvua vus hanc insulam
ac paclficavit, hic ,acet
idRacus Velazquez insu-
an) Preses qui cas sumnuno
vit ac slus proptlis sump-
kvit in honoreen ez glo-
iplnotentis acusi rvgas ml-
inno Domino MD1XXIV,
ocurre su muerte, se e.'-
' r en Ia Catedra] y a tres
reapar"e con motlvo de
nles que se realizan para
rCormldas bases del Tern-

: cadAver del Adelantatio
quem fundador de Santla-
7ace en una crtpta de la
politana. primer de Cuba,
1.


, D,. O DISTINCION"


casino "


CLUB FOTOGRAFICO DE SANTIAGO DE CUJBA.-Durante una ex-
cursion en lancha por la imnpresionante bahia de la capital de Oriente,
fue tomada esta fotografia en la que aparecen, de izquierda a derecha.
el senor Miguel Bonnin, el doctor Rafael E.L Gramatge, el senor Amador
Ruiz Garcia y los docrores Tomais Padr6 A-, Juan N. Ravelo y Jorge C.
Milanes.


haia e nie, de r Ei31
u a a

.stai em ;,re .a de ,er' i, puh~lh ... ['a ,ontrdbuido en buena parte a!
au lz, e' .,_,m i, ,,, de San tlag ,, d e. ( _uba. ,,a que sus grande s m uelles y sus
fa oidades derIuarIas. a ,m,' sus almacenes afian.zados permeniKr. a
tanlos lmportadores y expor tucadores realf I ar sus operations a bajo co o yW
smn dafios para las mercancias :- ':
Tro no mi SANTIAGO n w.n de T11 S.4"-0 TERMINAL COMPAN-
COMPANY e s con.sr gnatar1 de a
"U sted Fruit" rr La Trasad tincs .. ,, .ontriuido- en bu"na parte al
auvef (enomiti. de Santialzo de uba. Na q-Ue sus fgrandes muelle.s y sus ^ ^fapafiola" y [a ruas, a CNew York Steam acen aiaao, prmitn
lors importaidores y exporiacores realuar sus operaciones a bajo Cos to y
sin dan-o- para las mercancia~s 1 -' -1Z..^^^'Dispone THE SANTIAGO TER-

MINAL COMPANY dcel muclle y es ..
pigon lAu", el almace'n "l.u' y :. c' .w.
I lo muelles y almacenrs "San Jose" a "Isabel". cuya vista
general puede apreciarse en la foto
graia inferior tomada desdc ci mar.


ANGEL F. WALLS
Adnuntsirador Cencral.

Ai)artado 1I9)- Santiago dc ('uha


111 *I L CAICI CIOAL"
"II~C~a sllr n lCt~lllilloll:


EN 1862.1


EN 1948.

FABRIC DE MOSAICOS


CASAMASEDA

LA MAS ANTIGUA

ItO de Octubre 264 y 266. Telfono 2349. -TelegTafo: MASEDA.
Santiago de Cuba.

Foto ",e'dc un baWicn dl ('ountry"-, por Manolo Sabater


LLM


%, I is,
LA A&OCIACTION DE CON RCIANTEIS DE SANTIAGO DE CUBA otorga el
titulo de Premidente de Honor Ad-Vitam al senior Peoro Da.z Rodrl ueD. i ia pre-
sente combinaci6ln grT*fica apalrece, en Ia foto superior, el sefor Pedro Dtaz Rodri-
gue reciblendo de manos del vicepresidente de la Instucl6n, sector Eduardo Ba-
diola HernAndez, el preciado prgamino. en tanto que el efior Luib Oa.sero, lcald-
milcipal. aplaude. n la I interior. in mesa presdencial del banquet en que se le
hizo entrega del titulo, y vista parelal de los comensales.


GUTIERREZ Y SUAREZ
lmportadores de Tejidos.
Estrada Palmna 501. Telkfono 2165.
Santiago de Cuba.
Foto "('CaBn antiruas", por Manolo Sabater


Camisas y iuaa-
yaberas prefe-
ridas por su ele-
gancia.

Almacenes
"La California"
J. A. Saco 405.
Stgo. de Cuba.

Foto "Calleja de
Santiago", por el
doctor Juan N
Ravelo.


U

k ~


Sends sesines
que fu tnvttado nu
expustera el proyed
el MlagafIne ExtLrao
Aparece en la '
nes. En la nie pr
Urbano SmodevUll
Fort VidWd y NiO
Rotario, en sla que
Jorge Marffio, Ped
Cru Bustillo.
"El
Encanto"
Tejidos y

Sederia
Importadores
GAYOSO.
SOLER y Cfa.
Jose A. Saco
No. 414.
Stgo. de Cuba.
Foto "El Morro",
por el Dr Juan
N. Ravelo.

VIAJE EN OMNIBUS
pero hdgalo en los OMNIBUS Consolidados de Cuba


"LA CUBAN A"


SERVWIOS DE LUJO


HABANA-SANIAO DE CUBA
SEGURIDAD CONFORT.

RAPI6EZ


ELf tI 'SCOPIO1
OPTLCA Y JOYERIA


I


E CUBA otorga el
Iriguez. En ia pre-
Pedro Diaz Rodri-
efior Eduardo B&-
uis Oaaero, alald-
iuete en que s Ie


Camisas y Gua-
yaberas prefe-
ridas por so ele-
gamacia.

Almacernes
"La California"
J. A. Saco 405.
Stgo. de Cuba.
Foto "Calle.ja de
Rantlago", por el
doctor Juan N
Ravelo


Send s sestkxes del Club de Leones y el Club Rotario de Santiago de CubaI a las
que ft TiMnvl tado nuaestr uompaftero de RedaccMn Lta (AGuWrri Delgsdo, par que
expu lera el proyecto del IARIA O DE LA MARINA de dedicar a Santiago de Cub&
el Magazine Extraordlnarto en Rotogbdo. que ofrecv hoy a sua lectores.
Aparece en la foto superior CiatUrrT mDelgudo dirigiendo l paJlabra a losLeo-
nee. En la mas prudencial de imuuierda a derecha. los doctors Conrado A. Bok-t.
Urbano oniodevilla. mernando Durnn. prmildente del CluL; Luls Cubs. Ramon
PFes Vidad y Nicols COedefio Clstro. En la fotograa Inferior, presldencia del Club
Rotario. en I& que aparecen, de izqulerda a derrcha. ,lo Dree Pricilino EspinoWa.
Jorge Marifio, Pedro SuArcs Solar, mrna&do n U -ra prealdente del Club. y Csaar
Cruz Bustllo.
"El
Encanto"
Tejidos y
Sederla
Importadores
GAYOSO,
SOLER y Cia.
Jos6 A. aco
No. 414.
Stgo. de Cuba.


Product preferMao em Cuba y e extranjero per sa calidad y presenta,-
ci6. EMBOTELLADORA QUINABER, S. A. Lorrae 301.
Saatiago de Cuba.
Foto "El (Cay deed. El Vio", por Prei Pzlaclok


I,!
LA COLONIA ESPANOLA


DE SANTIAGO DE


CUBA


-Vkta parmte Adel mSamtoere en a qm afwwae tm ilmbldu dB oa Tcu'etosu. do
Infoocomo ESagndo OanuD6t y obfa.


L A importancia que en la vida social
de Santiago dc Cuba tiene la Co-
lonia F.paiola, puede inferirse de esto
hechos; su presupuesto para 1948 ei
de mis dc mehdio mill6n de pesos; posee
32 delegaciones en la provincia de Orien-
te; el numnero de asociados asciendc a
23.841.
La Colonia Espafiola de Santiago de
Cuba se fund el 13 de aosto de 1899
como circulo social, y en 1900 adquiri6
unas pequeas proptedacdes al Centro
Ben-fico para dedicarlas a Sanatorio, el
cual esti administrado por Hermanitas
de La Caridad de la congregaci6n San
Vicente de Paul, siendo su Superiora Sor
Carmen Geijo. Sc estima que uno de
los factored pnncipales dcl progress dc
la Colonia se debe a 6a admmiitraci6n
de dichas Hermanitas.
Cuenta la Colonia en la actualidad
con ocho esplindidos pabellones, cuatro
de los cuales son de dos plants, distnr-
buidos en 6I siguiente form: ninos, ma-
ternidad. cirugia para mujeres. cirugia


pa'a bombres, dchnica para mujeres, cli-
nica para hombres, infecciosos y tubercu-
losos.
Dispone el Sanatorio de la Colonia Es-
paniola de uno de los mejores cuerpos
facultativos de la provincia; de los nags
modcrnos equipos de electricidad medi-
ca, gabinete dental, magnificos labra-
torsos y farmacia.
Ademus en el centro social, Wito en las
calles de Heredia y Hartmann, donde
se inicio la instituci6n, radican las ofici-
nas y funcionan la Casa Club y un Dis-
pensario para dar facilidades a los aso-
ciados.
La magnifica organizaci6n de la Co-
lonia Espanola de Santiago de Cuba, no
s6lo le ha ganado la adhesion de los
millares de asociados que tiene, sino que
son muchas las solicitudes de ingreso
que a diario recibe y que no puede
aceptar porque ya el Sanatono, a pesar
de su amplitud. no puede albergar a mis
enfeTrmos hasta tanto construya los nue-
vos pabellones que se ban proyectado.


T oa e peassiit dIa I. itrmeUa en 194M. n Is ecnomibtnadcin stsr&fca ^pareo. te
taquiera dera ach, en is foto hupertwir. RomBa &= aaa, seguwdo toepreanitet; Bbnd-
no Radridus primer vkeprelsldnte; doctor AlJar.Aro Pomada ec to, director del Sansa-
torte; O( to gnes Soker. w iprdeuite; Jiam nJuyt, wcretario gwrail; doctor Enri-
quo Soto tWndzsf, B *t*r'; doctor Artm'ro Ferh MiaOM tbon-sztdog; y Ar3suW Rarffo
Outtrta, tviemcrta'iO. En Ii f to nferer, y df irqutlec a dered6a: Mmuiel FPWclta
Dte, tesoraro; doctor Fsrncloo Magrrans mRAoc, glnec6uFo; doctor Lois Saa ur Vcranes,
coinko; Babino Roligrwz, viocjretilnte; C(lxto W rpss a8ler, presionte; doctor AMe-
Jmadro Pomlada, director; 8or CBrsmen Geijo, adlntntutradora; Juan Junyent, secretarto;
y Amellto Raffo Calrtlerr, vioiczretarto.


Puellon Jmt baeS c, cdeottad a cirugla dc ewmmrce.


-P&bWlMft M ato, &odtdo A MAt'AnMft