Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Unknown
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14022

Full Text

'l' I. rIANMn&Ia InO DE A .
A "E Ln-iileos y a] macstein detto .10rmoDLTIIP.
El f;i-o a dio s m njlfaudpde habla cao- i i i u~ 0' Io-f
saszllana N- A t
OUntco ppri6dlca en Amdrica con suple. I I o r
inento di~ft 0 en rotograbudo. v 'n *r i >r D D\'u\r n \s ^ ^^^ ''______' - ""
nito dl.a ea ralbd. IC".) periodinmo es en lo externo Una prefe.i6n en a. inlerno aun sacrdocio.a--PEPIN RIVERO. 1a 0 -

\'0 CX\ l--NL'MERO 40 .T 0 CA -. .GRAPiCo D" LA HABANA, DOMINGO. 15 DE FEBRErO DE. 948. ,SANO FAL55INO, LLCO, SATLRNINO 5VtPVER EORGINtA.\ A' r^a ....r.... P,-Sv l 1 0 Ig'L '7 A


PSIBLE ACEROShum A5QANOSDEDISTANCIA POSSIBLE ACUERDOISchu mqi -1- rfh '11I;# IiI -FDE


ECONOMICOENTRE contra la atacxac ii


LOS E. U. Y ESPANA inflacion laboristas


Hizo Culberison BATIDOS LOS ROJOS EN Se, juzga esta sL I.(- Clllp 1(!e I ol d
uestioneS EL SECTOR MERIDIONAL nueva arremeli los l'rac.os (Ie
sue-stiores a[ DE LA PLAZA DE MUKDEN .I
Mtro. de Estadoi P.E a los comuiustas tha tc Lui(Io 1C I pai-
I" PEIPING. febrero 14. .API,
Reohazitoas de las I mltc.es ne.
Depende de su aceptaciod la ridionales de Mukden.los comu- Si fracasa, segtn declare ' i I Il '
nistas at decir de los despachos L 'I
ayuda M marshall. Various raises d el Gobterno. estan aia ndo a vocero aulorizado, tlendra !polihn ,, ,, ,
tratan directamente con Madrid 1nasd e1sqointeidmi laS r n.la noroeste abandonar el Goliirci S .- 'r ta n r,' J '' J i
Penhisi, cetttro ilerior trein- .
ta y'CiuCo ('Iat I I SldCStl de PARIS. febre S14. -AP,. c, 1, ., ;
d e M i lli d e n t a r b ie n s e e n u t li )- fis e r os r e a li z a d o .s p o r ,l o e : ; o t A c n n ti r t e l i lt zt l "i n nl s I n t l l h e 0 r lvnt\G I | Is 1 1t
Ira ba n tin lucrte lat1 5c 1 comi (ranct esp art connle nerl?0 O I r& it otl III, a, o 1eo t, l' II 1 n a iIi11.01112, 1d |,, ''
n,-i Ins paecCios A 0ci n C0i t d< i- 1 do O lils t iI .-M it h ito'- J artivter lil %.t l mn l rl l . Her .\l,, & I ... I....,.
.i.| iioi- .rm . .. Bn .1o, ... ...i ii, .,|, i.e ,i r '|i ,,.,' .. .. | ....n ,,,. ....... ..sq c ^a o t r c p n i M r ha l e o ; r; o r .' r a r -i c l L ~ lc a D r ,l ,.,,,,,.,. li rp ,,, d:,| i l, ^ l.i"? ,'.? i..: .; iL ni. .. ..., v,.m
La ciudad ineilurgw.; de t segunda batalla conlr a' ;e pl l tl'0 u ,hr) o 1-1, d0,11 hun a etu ,.ll hl ..i..liIld" i"i,:"" 1,
Anshanti a ominctenta 11711 een vii io rs mo -tano o il liuvil a cull o1 ci e .t-! r r u. r t ;,
as a t 1ir de lI t'ib cotr tif l it ildUniSo p t QPio 'nacda. l 1 dt3'la:'o ,:; .. i ....I'i',
III -ijo e -lr 1 eonlr.- i aul..r n Abnorni at 1P tO lZa do ('b t i ll f.1 tx r I n t I .. H M ; lll i i- ln 1 I
ilerze as del Gob en o reela -cain ci 61 po "' lv da:'toal i.'t paiii j 1 wtalr o ,i '* i In.1- i, i t'l l.' li ,I 1,I 1l
ron un L a eslhci" f'elruI'lllrl i 1 .1baall Ida bitn1 lVltll_,' h 1'rlit (L
S nco nr hiI ) A' l -ta 114 ito tinoo 111. l" dIAItW .o llllll lo lll ,- dipottoit 0 vetinol' lit Ii t ltt-, II 'o' lu. 1110 I 'm jintiii i. i lii'lil l t 11 .,
tuae ionhan5 parl esde it ilr c am.r aji isara Slit ioc h eLstaqe itera tol otipr o,ar ti.i :j hii lit' vIl'IoIa 6 ctl.- itit' l i. I iiii, -I f i l:i.llid e II, h'fit C'ik- ,


^.Min ird( n~fav<*- O & .MbUA A U C O trer Irelttad IC i ll g ItO or C iI m nl 11 'onci't1I.l^ i t' I O iti'iii V'ii<", 'i.. i 'ltl itllitti I 1 .01 I
...tn,tn'ninn P P L E 200,000L cosrvdr ELs PRCom nflAS obitdoo-,1 Invit~lin iiin ii.11' .i .1111 H~-iM-n lol t' ii Aii I'" "ll
JId s oldoda o n. Eto i ttcl rrtp Ml- opM s de 25.0 oIC t00 pCuns m iHii' b Iiiif,, ni. i *'i.ili d~ni'iiliittI 1 'ol0ii do lit 11111 '"'-Ii'lt 11111 "1 I 'ilr" -----------------. il II
A ht ort, e eol d lierno .;ll. a a ac i t i- c ro I n1 11 1 l ir' l tl t< l i III h 11' 1 11 k 1 l' 1 ,11 |11 I it 1
tviier Ins ratef ntos el n titi dr,,ICT~tCIi' It"wtv, ' Inpt v l e t l !l ,
ma;tr et ioqaeh a-e aI ajin a do G .- l ,, a l p ori ar ... abl "l...... ......... 'I..... "i ...-1. ..1"- 1..... l.. 1t. I illiilli'ii'ili. llti lI


doi^~iX^ ^ t Pl begien itntiai i 0 o.iCO-.it it enorlciti Ve ieoueao '.1l11.I1^^^^ 01110 Iiiars l'ii~i li0 all hrld.li~ l ~ o~
p an' ii arit i c 1111ba p galrda bdla c51ont1 ra .is ,'l i i o 'i, l.l, I i .C',1lx d ,,Is<' |)al 1 1,
rerron lott I poCito ,aI p ai.nm loi i _tl 0 1 r ir i do 1 11 't ,i i i 1 1 11111a I'a ,-1 ,'l l n
o a" den N I i.NuestI i ro' igltorI lan hv o li d SitL a n er d e ititcoia cr a "lh. Itr- I.i il I .1 ]11, lb r 10 |It ,lll tl h t r> tl ra I.i l
-1 Ellaanl t tt ltt dO < l O l p or sl io d 1 5be sc hru tdo oi lr 1 1 i i l l d. .lml l l lbre.i I IIr K u ndaIti d lv 1i1 ld
Sor lnell a 0 otblte uILI, 1.
e n qoe o tporlen;i ;ttexigrllliftdatni-W o lo'A ;i" t i d l Istal.m h III tti. i ,' h
E D. IEs par1e d Pa I t m l t e la car pafiaepar a1 ?c 1I.1- cie o 1n1t lol s ylornaht. ,< ,,', tl ri II vi ,' 'rl" ir h1 .l c l ,iiosIII i l lO 90 Pi 11 5 lx o I > | l I Ir hf v ii I.W(.Ct hi ri i n Kii.'
11001111111. 11001 tit /l de oonos roin 500 1 1 1ter1 1 1 lIICO Illl^l' tt oI.do 'e ii. ili I. .I"" 1 1
oatimentar d o ns eiacllot' o haiii b ta 0 1- ilXPLO AR 1 1AN L S COMUNk I \ I I A. iigl at". .. I 1l, ., ,, l ,
o Ot200,6r000 solaldos.bn ,entros1 t .p ti;es de .lerroltar at..lo...'...l- II 1r .... t. .de.die IA tt (i t' ,' t o l ) Ia n o : :' e I,'.. .. '
Clitro vndn 1.I t G b t 11 CO dott"t" 00 Io I rllp i. c I 'rm.11."!o I I larir, lio 'I I'Itol (a C'V c1 o l, 1 1,1,,,Il*'iac 13 Mol'I. I ,i 'i h ,,h* ..
Por DOUGLAS W ERNER, acep16t ill T ulell[n O genlernI (1, om- J ''1, l% |o I i||lol l p, ilu lo. lllt 1(. It , -Irld [, .:l I . : Ii.[p al 0 di n n t orresporlm als deoy ilU te d Press naler.s y prf iea ti6i lllt ele ir p j.ri :,tof "rIt .*I t, l ml r 1 (In-r el. .itn ii1 In oOirI.< l l (| 111r. l 1 iI-r- d r l Sitnt 1i ,1 Ph.1. in,. .. 1,
-cj'Ik.-- i1111.1dv1111!onrl naflv ~w1.Tm
E ATENAS, febl'ero l;141e tUnited .-- cios, sienpre qule Iio .e pid.c.. iv e il1 I, l .10-i{t}l;llli' ll(p dll'\,,l~k\ l q l, ~. II, l,,, tt k i, ,obtGttrn to b-lti'a ln o l do' < t o O nd io d o et n M i na ot etilo I 010 ntoi s dr o lT vi .i 'la I p- h5r ia iaI.i *hI , oiIi- d oIf, I r'1 21 'i l i |il|] ,r lo r i ell,,1 p 1)' [ ii nr -; 'i i, i ,
olara Ualr dos. p r: l n r I ann io e O lir a1 i, i -dl juntiobee 8s ,1 Go lrit o l in P d .a V1'itt I Fo a ] 1 ( b3.[ 1i I'ii ; b ] D /1n, h D i i ,
mda e b t P i m tieE po q ue el intslr oL[ io de Or- f njar los pri lo l e abl e el c:tio ( Xl.......1 1,1,, ,1,,a.la q. t]' 1, 1 IT.,, 1, :,, It ; I U L LA.I It lI . .., .
M r las ]Jbrarni t ula ,,lt "la' d d ualro-d' e spI e rst e qeqA ll i d os p nist it A:iN ,':, :I i A i E A'* "' ') I[( .l l,l'.t lll:, .IIIII( l. Jl 'll.. '
Rgrgaoa 1510Cilbolon 's..- do 10111c~no d li- llrli peda 511 i. ~itt~ t ~ R. -, d00 "ag.101. II'ldd 1,11dI I 11111 Illll ii-IiI 01. II'..
orl I f scontra et 1a1roc inl o Is uerrillp-i'explotarf0n. I'd 1,.,, 1eo, u "-oI t',l2 N
rots, quo atacarrin M ilrolooUllanielt ""11 |s .q u ct : III.' n .a ]is ('~'' (1 (, t'l)~~p ]ll~5 ? o l-il~ ,Np \{ 'lllt,{{ hl h I) ,, h J
l\t,, I l l .0 I -(I ,,, 11!O ', 0., (- it, ,, ,il Ii l -.lik ),,,In !d..... .
cerca de Nril'grui. ;alit 1Orfdeste de Sa-, Indicada per !a /rapidal rod ct v felc Pw;0 v),10., a ,It%11 uaf% lo TIi
tI I,,' 1 h.Ic. it l elt o rel LI tS0t' tl 'l, h l t-11,"lt .. ..
El MananAiento dc Iith mi *e\aIctI'lt- ostcu1lab11sIde ato.-."iOi'' 111.00 Olo 0. n e autlu os inden Omdt),f'f ) n, vl o de, t-ltlV tma f. l n t' I't i I' [- ,'. l I, ,, ,
ses Ps partle de la ctIIPUI.Irtp .lh, pir ard ll. Por ella .se e.I|abhvcen penlas tie '>)i-. I Li a h II.I l,;, de tICIllpO, N 1H1ttOl 1, ( [IL 1))cl~e |ll.1 tie" }p zik ,h ,1I" ,I) h |Lk:l ''l V~.'\,,
mental los enfelt\da tniltare &s dei6n muluts o c h cln ,A '- Prov t e, ri c 1 It)tI.,mrdotaklj ,, en w. ;.,0l tL .o,, ii, q,1)%Iil 'i ,,. il '
ad,,IfriflcaldIoas comneraIu dtial cI.Ui-t Idniorme, deii-i P dl air,(. eitl .0 :;t It Pa (11, A C1to tAlmhohol.I-I ,' 1 It I k. .... id i. I. h...
'e calOuda que latStctsiS I,,0h, l," pildaol, al, im n.lnellsad '. .'--I "1,,I I),1 ,l .,l 1. ,t1 r 1
f t. Alberlo Martin Art'i jo que co. mpreudenh ls deIn ,l., -'t.pntL o rn oI ot l ,',1 it" lo oi 1 iiI i
,: I 10 , replresentaratn fill J USIII'" i-, car]'s nie p es n 15 de, w "a ll l P i lO ,1 Ii h llf. IIIR IIII, ~ , i~. t .t~ t t ;* t
Mn AD Rii D f brero 14. t Po t Ii-..rici i-bhom es t roir ... .. ..... n i 0 l-t- r, am .tot I. ..... .. ..i l d b ldr .. . 1 tfO .. .... .' Ic t Il ...t.... ..n ..... C, lI" .-InII li- idl i . II ," "I... .
Forie eorrlbslion'tal de laUl d l I-t td. practide tk otrasn docee I o1 la oo cco n.en i y n.0 ri, tciv,-do 'o- c "m 'im i 1 "aI'llpf1,.1111-ilt o I ql0gi..( I 'f 0 1110 ? i'li ( 'Ii i I L. ,'It" %
P'elx.d -LRs. U td PI .s0hat 01no0-n-ldel ttLlerpotde t iefetsa mI t. de noq' ml-0:' I15cc 10iiiiii'ii'sQ' e1 "t1110 antrcaw., iw 1 i oo l p, el'i n ..I' ,IIII 1 l- i It,
'orm o nr con bcaraitter e;c uw vo ni ta 1' t'n- mO S .1 if i. I Mil t.N N C e ar .teafllo ad en ;ear .tlo Cmontm 1. 10 i d't" do t, \ ) 0' 1 0 11 1 (tt I t Ii' i"'''
.roI.. i.' "td Pa PAL EN VeNe" U E- A I el Particle C rvdielta ,O .i,, d n'nl tlIWl l... I'.1l.II I .0 CARTAt6
el enTarI N'boofitotl~iocin.'00ncr0 ae11110 a11.mlsideillaer|I'll Osl1-1.,if ietc-,. .. .... ...j I ol l't l1.0,1- I 1." S IN OBRE .
TR l iBiNALO P CI150IL.. N tIt odi o .-s de I Sntisiete m n l Ph o Pbe t I s o i ncoM l i no btU do11 0 ".L' iana 0li;0.. .. .... I...........
e L Tad|" d, Paul rl O t oJ v .~ d it .ia t n ror Gloopo ',- .. s t do la h i'taS n ellt3 miO 110, i a il I i In 11 It 1 51 '
clar ,. .... ....., Il G bvjo e so,- e... ... t" .. .,i' p. .. .... . . 1 . . ; S ...... ....... ..., '. .
...............|o l, adeas pe" .... f-spec..ial........., lo.....i,........AA ANANSF,TI0 S (.(MU NIST1 \S I1(11,M

,-O'l.C.lIe C.. ... 11EnClis boot 0 le a ds o bpttoaldo del part olrog lharpes-, I es e el n o ponrt e a pt'Il ti u. st 0 d ~o oi. IT II' tliid101:. I l ..'.Iii lit' 1111111 lb . ,, .... ina .....3 Pl. l
""I iti"olv Elililtnii .m. 10 11110 l' -n rhitnoto GaleuntF1t1010L."


aa' Cosgil omers. io d.enordeoo.
Ctld bc t'II-it l et n t ll '.~tla '-;I III-I-ll 11 Iso l EtliIIip stI ltiltllai'o ilti Ila
Marshall. N meit E O EIAOtlIrlItdioe MaShII sid i i(IOS '011(Wd
15110 11 prdfors., 0Imet ., Ia rotor i iguiin ei oa "i l ld 'Pe ilei. ines uuId0el0l1111'io illo iadi ',( l
_.a. t ".010...1dtuoicions de los -predPdooque loorooul l".'S e "a;Or-..h
110. Cul ll..eron ,, Ho-i"yh ,ise nfl'l6d eIdieI'o n* Iuer-I ,arinn eupromover ces~rdr-nes p'"" r, cIv"Idll ,ll h .1d;,) o, I..o0.1 0 'r I ;ls .10 .1 I ",lido .'C .l.11110 t C -- o ar1110-a e e al l r ; )p o '(ac~ d. o l
,eos at" e n L que iabotear el4plan MarshalllPero I 1 10 r a tria ,eell .{rk op e' t.."
ih.,g ; I -a[, I Il.l) ,l, i, I, ,,,,,. --,, r U e-Ia la /eehia, no ha ocurrido s I .itlca)s predspon TVk i fa cif|en co-rafit 1- ( ~ii ,, it' ,1 .
lero e to,,t' 0001 e a I, I btJ lc 1ic ,;1 0 1,e l c Ec lr lioe ,,h,'ro,',er, u -.itCIonlteIin r,. ..ol.Il. 11:17. C l W. ga 11
& If A 1i" 1-ntlo taru. l ii A i l 1 n t Arin quentemanlino Iads l 'cjdn de fl le rInia ierada I 111lol1'o 111 15110 -1 -bh.t "' l d ,oibvVfn1V.o.c o.s'.ioITi
Ioft ,an 1 I l oitiltlO.C ,'I I pnformer dei o Pltino dte I 5 yq" sn o 'ara 6 arMoNtI .te rt l | I u .id co ludic ,', ,tl,.ti, ill' I it" 1 C i
a o br r .-tA R S EQ EOoC O I i R? Ot ,d-ilN 0Ii t 11 lr.0,, I I d I(1
Un:dns oniJ ntr s ip jali lln erjas :@ lt, doI.' n R r, Lit'- "-r .9 -- El fiscal getneracl. Mr. lalli:11a1ar. vc' i~e nilllone. c!f, ifim IIo 1w, 1n 1,11 (e 1 't I Irl\ Ii fo ol1 \'l|lt Icino p rD nr l i'et lelaSI. dl tn.o. 1iOC l netL,,.niit ,'r 1m, hon, P ~ ra a ,,,coe no d-enTr3' b.e ,nefici na p olmtr U 1. ~lp riob e ita noeh qtlite IO rlllJ1"'. f' I o e polnsDO' aal- Ot t d l boo~ti' vli liiei Ioi~l t tt 11
t-1.j p ~ Ito tI. r, ce, lcen t r $Pn "I_ .1"re t uree rieno,- a ern al mpesilno. It Pecloo' /rstain de obtl"ner ptoeh ,, I r I: fivi- 0v In|s, tllirciiarlo n~q e 'thtr : '. lp d,],nn)l.l-t i l,' ,
nomnos ppom rc ta a(ThS-sIh.Y 'ado ntblgciioent
21 Nl a or 31rlbirhacion drillaIli lita npresatndt, tnnmbl6n nn siefe personas. ils onf clne yjha a c ng i : jjjl()so. nortlcarnerci rle l NJetI t I I, **, ( o )In tlrfig el, ,I nt qIw; ,,,inh 11"' 'liftl, te tlid,,I
, 011 151 011.10 o tell .... G.. .... tbn- ro 14 i nifrutom t oEl ai ia elteci 6n t nillilnol i' i II ones 'orI I in 'ct i i( tl .1.1.1.. I I 'I1 ,i i. r;.ai......... 000. 0 0p01 0 El C . ..otilide]ooeoi-labai. is-nea 0110 0510'010'it'0ii I .1 01 t-..o '0.1. iou lii ,i' hlol.i.., ,II.. ii.- iii ii. I.
LIBMON,%Z'0.CMGSd 5.CG NUNCIO t I I nksi t .dl.
So t'.o, Cihl't111ld0 It-to' 0 . S Oedit. Alig 0 deti 0 C1 a IaO'10 lr ea alizadt en lugarl ormtmol h n ir coIh l rtodeiI n10 1 1i't~ l F,dvI H e dllli 111nr11 l, n0 im .
lifl,n ; th., rid cu l, e Pn ; a y.. ..'c -[ PAPAL EN VENEZUEI.A ........ dot, In........lsF atin ot ...... ve t .....gaiclon(e . ... s p') ... 01 ..10 ai .. .. ...gn....-
,'re-;r6ntv de ... vr' nlv.. . ... .. CITJDAD VA7r7CANA. rebrero 14., 'on trez.elentos vortes 3' ell ta ... e,)III, . 'v;li .. ......'I '. ..r. . .. .11. 1.11v i 0 e id ri E iltI i 11 i011 .11
.............. L ES Y NO MT... ...-" Ullltedl--- SIT S nt~ltIIda el Papa PnI: R} gricola ganaron mak, de, 500 .,noi.. ..jdo pp, a raipafin)) ,o,, gavln ,,'... .....I CARTA S,,-a.... .. .,".' I N S01 O BREI%
-: ., ". *.. tX j clesigv.6 Fmon elcior Giusepe Ml- Mls de 25, 000 t.qurflos vhnlelcilxn si h( n "r ar ,... '_1. i.o 1,C), 'vlllui: ,
,. ilorni t,,S III. n!V racnl O Ntoclo Aposrlen o enrCao "- "..' oeon i' aemlonn (11 t .n. .olf Il ,,ll ,II ,10 dti 0 0, ,', ',,. .....-lo i


tIt"I"b 'sbilC liiinicnti(inie il :d,-Rsit)diIIdHMt'01forited001 1pa1a h-, c.1 11.1 Ils III II '0 1.Ii 'II ,,
ttt :ta n d uoer(6 C ,t6 Ull 0a1- :'ICa lz.Cnc b ia ". idorCextr.ard itar 'a a la toirftaiament l or- \ l-d .el cu i d eIo '1" ,, tIi ..ildi .. tI ,1e1,, "MC
1r II tm p. to" bl l oao I -0 0 -ni"eIr1e' "m tlar I 0 0 in-Il t L oI il I3n l, (ii I'll t iil llilil l ItilICII i. I| I I 11110 .1
so rzt.n i .'v t Ci 0 t, C s -I f '- o ia d ep sorm 01 presc I Oiee .Jer pclebra enl Parola p 'i- eo t i i 1 Ie .t11).'sId'. I11. llaii i '. 'en _
inlL.6 e SCo t nit 'O I t' st i I L a aR c Co l l g o r 0i. Pi .o PIiI i sIIII "Ii r 1111 1 Cal i i i iliCleo. coo 0 11 1.ni i000' ourlo i',t-ilon inircot oi 08 ap n i tt01 Il-o t-en O fllam II lo on In liitiliM a r sh all,'ii illi I'" lil'li.liiii'Ii ItI. Ii i' 111 iiIi II 10 Iii 'i.
por -ot ; P. .1 ..e1 'o 0,' 0L "511 t ull pal'0.oid'I o lt S iN tatt 0 m m tt ii.11I I- IIi i-il'. -ldll, il I,,(0 il u 1111, -I) | ', ill.
quot... .,.. ..br ...d do Ie ..... gimp n dollr pti,(,-oEir'1 einatgurado en VenezuelatRd'lblo1- P, ..... ..11111c.0 1 i 111111,1:1' j r n1 I11 l. I
rti-r I -a"p i eIII 50111 5 Ii o' -id'1\ In la i Heiinia. daidi I ldrT ,i I
'a 11(1010 otWiein100 p trsid II do.:..l -.10,1. o'tt po t aonii i iibllol',l~00~~l1011 t ~l olp ies it C II'lc il.. O llII;iI' ..ri
........ j jj~l V Pe..\ par.lel......e+.,.' ', qe .;.-.. no significarzi nada para la dem ocraeia. .. ..... Jul ile I)so. I (L i r e a a il'
.111 1 i do o tr o 105 I sin oln(5nlvorlde0al.soble ,v i. !it iii
gall a Ios tlit'iiL.0 .1 ia"',tL TIC fi' oijelpe ilo C1 OC11ltil.l d eI II.' I,,- .1. i P a11
..0,0 e ...... o,. Las-" idII1-mI-(ice el ex president dMledina Angarili .... ... I I e cc8 Il Ii i
tir'.- 0 Ins Cowin :aI p t~ iiblic '.i.: c. .n ").e rm.lt "ie i." I. a'n ,ot1bns 1,,, po 1i, t
io s e ros de prop2tgancla ,,e! 001 iode-Enlien'TToniu 0r1 I...,.I(l......Ic'nl ('lllrd dc l 'to.', I' I C i (P 1 (I hqueI( -0 "
elarr'cnto C., d:.si ur:o no,'i t o.o :,alAfiade que se mant0 enel aIL 'ituacin de injusticia creada th ilaIt park lup vit too.i. Itl'd r '.a ''..
t.o i;acq c 'ucdb.iS10 s ,.*,. .'uridadtesludie el.Cii ir,, .{l.Ib',,0O\ .
r011 1 !atado.sfpa ," u. . .e ..1e, por el alzaritento de 1945 y que se arreitatopaI rim onion. vY (c1 1 atIll ,de, I:n6 ........ t ., I .. ....Ii.
set: 11 ](1 nit ornian lte0 1.10 If m l lit i 11
ad f l o "oni i 0.1 1 l ut1ail' Itsn h I ii O h onra c quienes se deben -beneficr os pohit icos y in"I c : rtr t' itt(oilt la f or it)t. ii',ir ilt l sesla rato e n ban i ll' eI I' e 'lr a i a ,


Son 1ilsti 1..ilieicf0eniii. wl110.' -- dn-ordt tn .I ca-I I- t-..'i 1 Il'. ..~..
Fos 0 r riv q e U1, h y 110 -l NUEVAC "YORK, t fbrero-C 4.s Ae) Id (tull,,aedi soCIICes or z,(i,,.on pols, i ,fI',I" 5 A l,,,lit(,,, l Ii, ct,,
fitrilo O it o Oiar mi a o1ni l t.exp'ns.i Dolt itex preside tiite d oeVenezuela t il T s t., lentes eilel gais c o!o1aron I 1 'f1 1 '. 1' ll. 'It School I ,;fc. IVflI ., C.N RI'tj .1 ,, .... II., .' ', '.
LIBERAL IZACION CONOMICA.I' edt t a Ati garlt t n declao iittdao ]a ', :a leydo at ns. mA islslii ( 'a f io. ri --,I (I c iltI 0%il 110u 1 aitti t i lli.,
Le | Iee lterds o flueoi l Iut isolated Pres 1 e0 n relacon o3 .-i-toa I. eenlt'.0%. etiDleron odns or i i) ,;,t.111 Io t 1 HAI SE DECLARE I"LA + I I ,,
R I' S1 ri a ll ':'c I"'. 'it",itl -;-thi-i,,u'.,i- -i NI'o'lili. t de s I.'tat Ia ilo Into a r n'itiol l l' 'l tl loTO A ORM C MU M I1
b ,rmn djO que ](-is E ', t ncO:, -I, C, ..' IF ,:.-. ell Caralar( % ,cvr, -S!. o ta ,qu~o u tb(r ll p d ") ;%l',. pk(e fl, lf(? u ,. l


I I .'. I *, ....' {)- I',(
Tick s m pati70! C(,n ,. I M~l~j ij A tl j(*_jq suzuuiente: ,to intentsr r,'organizar e..V. ft, ,,I V_ ..(01W 11, 1141 .a I)II"A:(l l ,a wl ilt.11:- t ,,m,,.,,i s,)l. I. ..... P .. ,
(IV lindicaaio e\-.lc:'i.,1i:% i l--MIS debere., paril coil V., ,-~-politli cas. EI polpe de ue'iibir'Iej,('- Ldlv l~' IlfAbil"- I'lwk v I! ;(I' it{ I I{) f i . t ~tli fr(rHtlh via,},'
tiln. eem erclo v t:'f[O iQc I~ ,| a .v Para toll)Tas inp~orilai q1)e !pe, rfdo P t nr 1 1a m Orla Cet 1p)IL, t1.- ; 2 a fhl l (v qtte 1n1U111 It it . i ft gli t )rl(i (IT, !r,.inla ,IIpI ,% .. .' ,,la, ,. .,
Sr con su su "or" -l ctu a d ( ,'t "I hl rn aron con s$1{aptlo PITc of we.npo te m ar a odos Ino. llurnll|)r (1 ou( ti 'l.* Iy] nvH l'l H'; ," 1 (i)r;,ld'ri, ; l!{' {,r11 p n litI( I 't'Ii )'() }
Rct lprcto R 1 1b ra er d," :v. ca, me im pon,'n deeir ptibli'a .i'v-i! 'rn do en la \'idticpubhita \, :--W), 'I I % i, ., i,: te onv I ....m ,,.1"' itMI Io, I o1, 1, t,. ,.,h I;., 1 h, 1 . '.. ,,, ), .. .
-r-ou tl'e'Lon i'(, D e '- o' ue no -o 'ria (callar si t La i 'o I .A vonswn a dopI.ad.A p ,'e r :r 1 9 ,,p:l;:1'.1,1;t:,1 hllh ,, d- f.' .r '' 4 ,

M.nlll .1rit :"15,o ~ai uuo lp! ,I'III,
car 1 .1ir 1 tlll a O S"a .lt' i i ona1qu-ise o. inaiiuit-ra no lis zn I,,a:a-I- P NAI XIA,,,D i,' 0 1 i, ;1 i,i I s- .1 ,I .....0 1,, ILI ll I ,
to-P ~ ~ (_ )1 v d <';. -~',c v o t -:,Fda Para In deanioerac~a %enc','o'i |. .1 I l l p P .h )t r I!, ]' j Pa 'u 1"",'
Itn ,et:(,r llwarn :!21 "C-lIt |%.au licr-tiLrls ininlenga ]n 511tine ) dih iabilit~arlo pohl:canicn : o t.i r ;i( :le ,*,, .' [ '1. ', j,l, .., ..
t.o, eq oflriqlc'5 v j rii' t : sa :0.. .'1- ,nijulstizia i'c~ dn per 1o| a'zani~r,1, A ll. h l~ cs e' r |:ti ;.) H I." (Q i{}} ''.' { '. .,,
i d :o ,- ., r : l(|l ; -,de coetubre d,. 1945, , C T n 5o 1 e t r v : );1 (; ;i r to (ll U'- -1--,".1 ., ,. ,, e ), ,,,. ,,,).. . . ,
plris eI1.cm in t~in a -r -s t(,rw do fierp. cisleraocr'ii v. pa rionioen n ,n ('ndet~a.. airbil r 11 n f.1. I,",. !I
("o espI". . \.". ___ _r_ r_-'_e __ e ep dsI'rarm a, rolnunciadu.. por unla )h.-k 2av o,
[p-.:l ,L',. ,NI"O DF 1,A:i 72 .on.. ....,+,, a .......... ....) ,11 ..." l a a (r (c ()m ') c m a s a l "....
ioRAS L.as inu n d aeio-1111s ..... j.n...... ....... ,,, mi.... .. ,I.,. .
tw 1,6 n'IOs hoinbr,,, eshilli, i ,u (I-, I ,I' ef 'I 'tt ,
la.a, sine h'> 72 i.,',.11.' ITr'(' ,o a lloi, eo l ee l u lo '1 ,~ ..L:.6 'r il' t of1 1 s l s 1 4)r d e ~ i a.... '". .. "' J ,", ,
..... 17111i, .,. n,,, n o 113.. ................ o (cho .in ;l per.. so .n..a.s (n......... tre...... (,-.. ..... .... l)(r h s ,,,ro j)('o s ('11 IW S lb an ('os d (.e 1 . 1 'h- "I '.,i ..... ...
rncarn r:ady, "Pire ll le P,,r"W, (I c t|l.s | a pohi~ca, .nplitwiwita,', t ~o,;?,' i-,. ,i ,
Irer lientvnrill,- i.fc(!I~hdl I tloa1 ,' 1 ..I .. lit d,-, ll\ inicmllt lll a dvrtn(oo~('a. i,-' 1 .{. i L .'I}
if fl,( hl ,'nw o fr o en las reglones ziilaclbi, ce litnbalo. gu (. ... w tmo `1 ,y ,uR,,'p i l rv la (onil ,in| III),- equtJia eI Plan M arith ,l! r Il,, ....... .....
At terinivinnr lit ertrexil.''a .", ,. ofrm l| fiscal, rrfornia vdh, "- ,,, i i,, , ,' . I '
Per rt"11"',t,| (IeT..~b 'e~o ': int.11dadas de Tennessee y de -.fornla ieltrolvra, de~lir-oial..i ... "I (_,inar.a de Re-prc-sent;|nic e 1;t%, l re-ervit, dei~r oro cn[ S ,/, -, ,'I, ,, ..., ,, .. .
pe~r.,q- ctlii. (14, l." plli~ n a n d .; ". ;Ifle l.' lf n hl i. 011ll '.o l.( :lnl dn .,,a I ,i .:. ', ,, ,
t,' In| ia rl k"u~ 'a 1,111 e (it, I "n t I_ 0v Ohi ; m uertos en ML11 S'.M' 0 p er)| s onerm! fnll ..e le.p-dt) iank l. (: (OlIIo hna,,e pard ,i r uitit i l~rI o'% preqatil()s a 10i( t I(( Iw Lw .... t
da r \ e):o }',:( (.)..10 11 ',nl ( 10 % ;O frbrern 14 Uni ed) r!, eflCsA], .rvlr~o dr. !it ,J..A ]N ; (N I.~, ,1 I . ,, ( ., )\,, I '.,', ,
"TAlTA RV,'J INj).'Ir\')U .+L.?,tVN'I'F7, v1 r a ira c a\|,n de I Ilii da lter ,h ',)d 'mn e Iu 1'1,). ... (,irio n', ", ."r' r.I I ri...c, ,.- ... .) .. .
CO SIN 'l" l, ilolok 'c~itx ~oqr pr i wioh ATIS ELARE LL .ILEGL /
I,%p o. i t a,to r -plm,ia I` 1 1,', 1,su ..,.. .. .. M s ).p . . .t. In 1 ... ... .,.iq d .et( , wj . .. .. .. . .. TO A O R D C M U SM
NIL sh l n, e ... ..let A1i....-n,, ,,1,,0W.1..I'l, 'wow
..... . .. ~~~~~~~~PIDEN MUCHOISEXlLADOS DE f , .., ,,.r .. .-'... .. ........
.l ~ ,.',, n t*- :- ,'F W '- ( u , ) , .. .... ....... . I. .. .. .I , ., r ,


,;i .,nit .1 ........ v ... 1..1 ,la.1 t ,,,,.IllI,. ,t,' ........... ....,ot LA ANTERIOR GUERRA CiVI11 l ',,; .. I ... ;,I 1111 I 11t ,,;,ill 'i,. 11 '-II' hi ..... ..... .
tl,;al~d. ",' 1.1.. ,. ,a .1...'N.<. ,tt,,,i|,'sI ,,, iti. ito i i., Wiut ENTRAR AHORA EN ESPANA MI," 11 Io .........-I...1 r "..."""'"'.. I
Pit,,t' ,I ,.,, ,iin,.1 ii it ll ill- t. Il ,Prl hi, l i, I; .!. ...1,
lrt--,lI'IaO 1 i',i', hiv,,' Ill, '111, oIl. ,1lilt( \ ti. dititrt o 111 hitsphn. l, I .... itr. ,. IPllhih1 .. 'I III ill I ', I II i' '
Il til 11 1til e '',1 lt ,' -' h '1'. 1i .I-0 t : I ,, I, s l(t' Gliti), 'I'OtiliC,,,'..,' ....t., tltla,/,I in J' i i -1.,,,i ( 1
:11 1i .I I'l 101011 l o ll" ,,
l. ,r .'1. e'1', n" I I '1 "1 it ch'ld dollIe hos 1 hl llL', eiI (, ,e' itO',lph Ti , l ,'' ; 'l' l.^ i) 'lt ,Il,,. ,... .,.] I" t
it- l., W ,,.,


T1 o- r! lh.li. I.l i w '. .. m "t' O, i .'5 I. ,i'" o VISITARA ,,S N DA i o il. r.. i. ..... . (, it ,, i ii .. .. . ,
IldN. I! litii trlt itt n e lkiIon~II LIkI-
jI..e "I t I11 A. Mk I vt %ilt','e dtl 0r111, ', 1110,10 Ih'. A T LI ,T.(I d,


t oll 0 t'1111. A n '1 I ill' w :0111;. lits'tl y 11 ,111t it lC i lt tt, tL, de1r,;,: l ,, ,, ,,,l. I, ,,, a : ,'1 , ,. 1, ,,. , ,1,
1,Ni \ 1 el tirt m fr l It I; -, LA n le I o liR r . -... .. .... .. .n_- e for, I eb I'Al(latr .-'1 it"] } ; ,, i .I ( y ,,~o ,, ,it o I i I "itlir ,i, t, iliO) l ;A- t]1no d I%-" t ,I Mio i enldOT0110 tDOflilt l o .ll 1, ['i '- ,,,; ,I,; ,0" I p. ... I, ,
r .i. t . .... it L. 1. _": .... .,,.rh Ie I. I ,. .Ie.Q.. .O S ,AN1 '^ rL I :1 a I t ,
nn a'.l -,t 1: . ... :, ,,,r.m l .... um ta Ix a gli.e L. I% ril f n ..... .. ,j:l',n . ... . .... r,, A. .. ... . .. N.,s, ... ..... .. . .

l lrilann It t l t l r,, \,,l Itt l :e ( 1 i d Ir I I I DO POl M R. TRUMA 5"' lit o i a+i lo ) ,,,tlio!,o ki t -4tlt ,e1 pa I .,
OIl o t'a I CI~g atrl ltitM nett vf I. R.1 It.t ot pr.ds ld fodre o '1 {(Ll 1-4 'uite 11lA o I i 'ti i inn a .- ir 'a ,I,.. M ont I o' i

p I~ .... limt~ Nit.p lrv Yol k 3-ltre gint ...dea ml e prNd nr.ru a P itr.o a, |w n su ,',vr ... .]I-I.U I O n c l r. g : . .


JOCO A POCO( AL


G()OBIERNOO DE E.U.
".1

HA SOLICITADO CUBA 'I'S';ll;l d( Illtl-ar
LOS SERVICIOS DE 3 lt1 ;(i (-r(.r < ]> BILOGOS DE LOS E.U. ,w (l()o' lp ('ific.s
___ --- '''''a ilK' '

I ..K ..',- '-
: .... ir'' e ...i.. ,, ..... ': ...." ."'... i t ,],),,r
. ... '.i e l ;>/.u ;r '.1 ..., ',l ;",,;i ."i;'i '" Ii -C
!r


Ii prada en 01mIIi e
v I I, lu t \x r ,l' l l1l ),i ,l.. Ill 1' , ;, '1, Lin ,D

l ,i .iiW 1' 1 F. -(1, ', .I.. I ...i i .' I .. . .
I i,," '. I' i..i l' i u ^I' i s II


'" i'i,, '. ,, .1. .- ia ..... ... I. I
(, ,,,it,,,h M urp)
6"., ',),II0 I I I 1 '1 0 ,i I l... ......... ...Ii ..Il ..'


l it I II l M.. ,,, \ 1 '\ : l IA -


i ridllle. r i 1. lli Plcwo A 11 .- I' i i I, 1 G, .dI l' '0.*1,11.1.)I"'(1 1 ill..t I i \'r ,'' .itn Cml I v diia
'Ill. t ,lt' { ,111 1 l t,,,,1 ci ', ,,, d; i' i ...llll i... d,
,1.' }l l I llet~ti it d- 111 ill' IInr tr [11f 'lt 1 h11. '


TI M P;J10'11.1 de'7 Mh 11ph 5. Iy. abia
E N., .' ,,,,IC. ur r, A li .
NOS DICL SU LEGAI 1or I I . .
III~~~~~ ~~~ II Illttiti 00 Iiao l rlt i t '' Ch nill ott itCn Er11
, ,,lil'. ,, l, II, ,, lii.liil +.n t,, o I'", .. l ,, ,,i-,u,'
S .' ,1 i ,, ,v ni' c .illil I .t'. ,i.,.. .. tI" i
I. : [ Ie, I ..
1' I 'il II,.' Ot i I liii' ito s..' 0 1 L''' ......'..u ,,,,... SIiii' -iu

h I'-,.g Ice. ion..-."OIi...I.'It 1 Ic ~.Ko-U
- - - - - - - - - - - -- ll Cl illin J. i t" 1 1, V IIC i( I ,p Ill,
J o i~ l (U l[ .( ll o fo i i /t ., ,i t ,; t ... I," ', -,\ ,t ill lIws It .1 011IlbII 1L,
0:t '" a' ..... I th" i ICIt l .. l. ..
:1: \ e tL li ) ii tlsiii I d, ItII ~ I l I t l ,;l-l' 'ol iom i 14 00SMpip l1 1 te d I I s .,,, 0 s, i de. Iop v,
'I Ith% cN IrIX 1. l t 1WII'i .1 i i i 'l ll "' o -

Ii {.IV I IK IijIo,. D 1, cI a ii7 l l.l h habi

.. . .. 7 ...... .... ... d 'I "I -
IC t. I' ... ? i 14 ,


I I O S D I i' UI ..... I,,, I, r .l ...i. .. 1111 1, .

--l Il, di Pe h
tit I, .r l I v, I.1 te I I 1 1I Lc ), tl I, u ', r ,ll n a l ~ ~
il,- iti ",l~ |e ]i ] I Ik il R )it, I ",i illi l 11, t it. ( { Ie f! r oI'


, "1.,11),, 1.0:. ,( A,.Wit 11 e is
I,, Igalas lo ( li Ii('ca
0-ti
I h.1 '" II Iii. lililol i', l 1 r )r .
1.1, I }r, al t ,,11111- i,,..... I It..I ., } ,. ,- I n I',
,, 0 ,, , '-


1"'-I'n0

P m .'I , < ., ,

-i \ i , ,--

f M ..

I 1 I 0. I A-
01. I

', I , t ', 'i p .1

I'egat| en n U. q',e e01 n
estlui'iando un Traladt de
Comtrcl() lColl la Argentina

I ", ..... '. i c* a -

1!1 to P

,, .. .., .. re, ra, on e,
r, . ,, bTnl-

i -. t 1, ] t= :0000

.. io. d st-
I A,- ln de
..ii, t wii9n 0 l
'', lh .lI1I ,-: i.r i ,
4 -dcrnisk ryvi f
-PAGINA DOS 'LARIO DELA M RINA.t I-MllNGO. 15 DE FEBRERO DE 1948 -.". 0-. .
AB--URIDO Da LA VIDA fnlac n "' ....II -BRES DOS CIUDADANOS
.*mtglu^ ^J,10 rr... v* '^aied "rT T7 ....... T -7X 7^ U \ 'TDefunciones 11 SS L
Jorg'e ,'ar_ or. I.........__ *M ____ e ..l A LOS QUE IMPUTABAN LA
UJorg1e: R b ,MS E N I N F 0 R M A oi N. A, bao, ao nMUERTEDEUNINDIVIDU
Inlerr uon Ih,..., per c '..'. .I El _tior V a.iS del Pi, l ,l .:.r I-'>..---, ,."--- .--,-- aoJ o. 2 . .-.- -
de Is %,d. i,'_ l ,. I S. ur io CentraL curso .-. ""l Biln ao. G6 awS, Mlarico.n dI
S-----' iciiit Viajeros V uacet scial a MunicipioBiao.
I Air l0r0fi," ai ra adquarrr eq1iup., I CCrlBco Izqu-erdo B__to, 45 a Har. vec':' o H i d ot-lOO 7 E' -;"
1 o' auads ai uecain N .,aiois MIi DE CUBA ASCENDIDO A COMANDANTE Edicion de .Fabido 14 de febroror PAGOS FFrfrl tD)'I PO1 CI tc l 8ulorde Bde t. A'or Oas c a dh e 42 Pa-a.." y
taPru do Molati ; ai' i-ar" .1 -n-dos losnrteamer:Oanoos ari- EL CArITAN ROJAS do 1948. Unica Soccion: Ministeort -*I 1iulo -slaico. Irad Octoore No r ALt G a ecia. CIl42 in .a-.
*. pts'^elr d s I.......a Yp I I ,'l P '- Cuba comear, Ia seo.". a Ade.. ri lt E irl leiT"A nd r. Nard o, 'i do fstado: concuecicrt n :ao o ij tret do" N -miR.s rSollraaras- dci per.. t-l oIe t ure o Zaa 7.. ... -l e,.Oae 79 s ais adn aio ctS-jo
eAlll ll l r. ? nor, o H, i.. dFr.' esposa del senad Plor p e e i-v lor de ia Polti Nacional Y ci viceronsule" dOf Noruega v Ltado". planitlli. oe joinalcroi, y tmporiro:.: ,]a, ban Raoaet No 622 r .o r a clt "s. de la Delma .-.,a-
obiocn, d .. do .n. Estado de la Florida, J. Fraseor, Cuba teitc i cocoitet Nurat. supir.Si UGidos' a' 1.'..ira d' S;gi" a La .l Ma 00'55-, ds La Ha i a pa. a- Narant c-osa 7B so'. nr:Ut o Mo- i: ct -e' r compiscadois vr
IH ll l !nap .t ao i . ur r, ra I 1 It e. do staia repleta de orst.as. stad.un.- delegador de di cho ontrial-e la Se- Habana. a Caio P 'a Ache C Do-*so .e.or G..- ........ ni- ... .. t,,< s or o 12 'i n:ertrc d"-S arrn...cno Raron en-
d-)v ,. e r s drnot Soda ao cid6n de Auditoria del ctado.cuerponald S. Jordr ... -tso do ie h rab cr. de- d-hoddai aV psr ii"- orirt .- *. r d,., r'ra de dicha -a-
.ne dad l ls r 1 J^ pr a y Asi Li scr..ra F, ..r -irt., p..r ia %au. armado, impuicron al mediodr i" 0 n r (;it: ruo i, lai praucu nle' In, Pa I I c, Nra prv< 70 o r ..r. -a- la m!? .1
-.a .t- ... ke, insiogrnias etc cmoritadanro i -d o ,por,, eul-ii-or an Edar d(st cie .pd:t rio -.pnte a~nottii ij' p lariHo a 2 Ar ltta'- NO 5015 ar
:" .. - -- -' i r P -. .-io o-coo-t e~ a tpiilh~ct o ao Edusrilso siI dr-. i t-r., il-. r-sa. ld.. .. I. ilnns 2 d, N: assn -.. e- .. ... i.-0 do. .. In m 'anr-
" \ oa .... i .. ... .,t..dn .. F. iot o ,'i s Cornelia Rojas H n CPls -. o- s-le ,b ol Vaids DL peri 45 auri esl t de a r,... .... cr0r a o a 'a ra"',
S n I '- apara equip.. rL.t l o ,: G,,,,,( i- riin. b i-t -esenciaron el o efe dn Do reci Jtst[mn,- roabililtactrd a Jar, Air-, la' Pe el- rr da parIIsoi-ru- d, Flornc::cM No te c d o: Cr- 6 ',,ue C or do s zar-
.7 ... 2 .0 0 0 .0 -- --, x,* p otL. .t oe, o c0.r ir'. c o m a n d a n t e M a n u e l r o. s o i 'c e ,t;d o a u e' o r ti d o a s a t e o Ir n o e , e m,, .. a. r i d ' v. a .. s n la s c r 0 -
5Srr rrim6 ira a .....-.,r .o-a. ,j-., Alvarez del Real, jtefe del Bur6 de dvrn parw % .rnL WO 5 h "d ." uda et( ilt:w- 'es aC' ad. Ur._ a- U o, ;, i o, s dcI r lndoividuos fiJ-
s.." ,- ,,-.. "e-. iGoby o..p o.....das ...- Be- S.1:. I (oARON 1lroE .B.. P... y var... otial Ioal . e"do una r'-r i:: p .a coH Card:l. V.a. .. ...., i. d Cr t g o'.Il
..di '" *-*- i _\ -_ - ri DL' en ates oe ivn~ii l alTnbalur El comandante Rojas vlene desoni- ill C r,.,'.,,. i .Lu l nul i rn a u Lit -. } ae r.qu o 6 1 .... r).- '.e ,< lc i r._
"" ~ ~~OTIIAS .RE O U,, 3NE "'occrlr ac -L.1~ ai v n mAs en San Ju)an y A'tartull(I., a,po u .. ,cu., .u f l) n ( . "" 1"ro.rl
-, t T R.SOLUCIONES.. Sl pr lo via derea, los siguienes p-. ; penando atua ne la dnapeccton Il onl Sn J" y M ar. i r -.ie rt ra a.i-S l s d $ o 9 A]l- Gar(i. 85 aNfo- -4 -: , r -, ct InR rs t-:-
s x.gW.r 5 TADAS Z-no.o sca-lmi tn .tderoos: el I Sgerumrr Howard Sal(:- del megundo didstroto. tinpesla darda t- ,accnr-, sco Ia a ...am I'A53.4 A ar.i aia N 3 - ar ci orto' a t-0emba a-
acta aegondo di Trn, ell Ca-atrt n. NO (ONCII{Itl1t EL ALC: 'tE
a.- to Ondo.d -re -i-aae aadnoPdinnrge- tt ie- ciaogaclo srdoK liethte oci t el cradnt Felsestamos al c cmandanet. .. - A -r Sh ,- r e .. P,1 nmearS
-- -- \V ,, ,rai rio estos decLrow ss Iws Forma. Evelv: bChuIU, poar su merecido ascenso .. l n* "1e 'bd.i d.
--"4' .1 *\ ", Srispeirdicndo el cobro de derecho.S Iiuciano k"ancchi Atairo, jitonit o Or- PO QUE NO LE DIO UNA Hacienda: autonzando eil ircdit r-o, lr fu. nir-orao1 0 r 0, :lS' -i d '"i' ,ra Ie m'fIe ^' i j .' utoridid,-,
r' scara iclarios y Otros, a la importa- reoad y Adair uliore. PEPESETA LO biI IO GRAVE do $1 .01 tie 0 pars15a t0osIas diestaCs del ic-n- ee atatua gat tin! qte -s mo:'V ,, Atla(ia An t-ufe-oa. 37 abe- mr-vt]- A v, ,, rp e ..s. !an mntc ridvrl-.
j (-iini do oquipos dol Hayes X porns Isi EnTEPJ PelM M oc prinieo ceotra do socorno foa jo. Nnrtoloa do Velosanos, del diii ierluiido dirraite rootSos a- t.-Ic n'miI Citt Dora- -Sia p -do rlad p-
i-ass doe nacorrit quo rastietto ol Aprir- : TIi liiOtt PA ti MIM asaiadsn bcd p~rordnrcoi 24fl c~ie p $800.00 porn ropaarits I tta r aell IIIdo lein v ac alonde N46i- Ga er- io Loperi Poter. 2 dla',. mools- u co il no- ur- oosoarte do cnnrta-r-
[' .r-ir, do Maa. oa S re Matanzas: Io propn i a n to too aiguientee pnsnner. i e I epat n, d S .. -.100 gr.it s n i ..., .... ,,l Miti ch i -- I- I'm-' brapirs, 'Ca ,-Z o G-. noci- de ara he.ir, 0-'rarI foe iu Gatrecsi d e ona Ins-
illia n n os sii*i n e -i s l r lo n d eT^ X P D ios L ea I' fC r ^ ^ a ^ ^ ^ e do.s ^ a ^ | ^,, i! a r l o s ri- re te so ld ea2 .a 4
r. ,c oneatral celebiada err l Au- -Dolt rlraoar e narnooto Lir-ac, .L ua t d LnS i S dlr e ernboin du ota d.r.e.br... a"on d'-spar-tin no Ia A.. -, to Hl re ir Airs Nrorr 'ruc a sr, ado:. :3tei o 0 Sut it 11 1 lf S- S c 'e)
i-orioaurn pur a L sga conrrt el Cr7,1- ccia Aojas v Carmen Varugas. anos, veeino n el .aspeadaje situaaod- esonioeones adianitales. El Maybdi, ritirit eda, , unr- tI it) -rtI-Io "n',pistl .C -Ai on-hr 0 x- Ga roit.
eer; So mismot a los equipos que iru- LIEGARO- N Dr MEXICO o San Miguel numero 1I. Agriru-lura: preedo promote it co ..., tIra eita d ccc d pahrInlor -l a 1 F,1 S.,r' Al.orust, 40,"-
nort en Sas delgados at Leptano eSi Ira.. t, o .. ae r ass c o n.. prnt c- n quo c.on tr.... ou .....i .. i.d I ro o n 's ....n .ie- dr-parr: ti.... ti. r ... r. f a ao i...5A2E
00 ~ ~ u OiEeqcOctat 0 00to Sian- car. -ot eicod na cc t', tea- p.7ir- o-ae Cooasa.a 51 ado .uo6 sur
tCON LtaA NUEVA a a -i ft t n 1 p on so n Sirs a... c "IG L LO ano EL USCRLIBASEit Ia"u.br
P'o~a L'a" eiev al'" -*ZISS ^S ^ cauo^^ rii^ ^ ;!aco,.A P(;(,. ATO, -to" N .o. 1.551^ 1R1 E AMA1A
ain blnciosanadqtirida par oSSr..- -r- -- Vrirginin Carett- r F .t l pabotan canaeida par- at C sea;* Comoentlo- resotoctotior var-si-s r i- Lo inN -: ~ MA J
pro do CntibarIt~n. -Li-toes y scnra y lvatnwel H eir 2', d d rn ocoills ps ta om aeid I I reoinc t ie ls oilains (ti ZMiu' N IEGL Pr-iCIA 51N AUT~ll L:d,, ~,r at 3 hs E (!RO DES LA Iipin IAdrd ____________________
OLLA DE PRESION 05t lra reo.i ,- don ouqr hdllo Io an agredin le- rc aatorizoadys Pras oeraperar n ZAC ON PARA 'N ATOa_^ k_,---- _
Mo'^T .. ......... da, oa', ).- ",,,"^ d"andoec' rtn ed aaa' ,c,,".,-,,',,, ........ .1 1'ayPsemmeiatm.. r-_,.oAN MU-"T-,.---. .. . .
a a.. .e a concoct-sod et PRIERON PARA MEXICO L, l a Tuaaoao,' r -cnboci.. .. a h rr-Pos her el Jef( de Ia Poicmoa Naodns
Morales p Trtndad Goai..al,. d r- ... ..-...ma via partleron ruim- APEDREO A LA PEIRSEGUIDOIA raba.. o. r'o: .t.. I r ,, .c:ti,. lS.rnimama-s Na ,-a. ito i .".
l l cot-ensral qoc tttta en na Los'- ir-r' [, b r,- too sigtientes pasaja- C ndoi el carro perseguidor i6.i ri-lt so ae~uellt crdparmajento r le Go-
p ln l uGeeral doe Adanias o: Aure.u Adan, ratartbha her,.t- erUzaba pri Sao Pedro y Anlambidq-. Obras I l'iu icas irtionI- M......pal. coi t --i- "
r s Ii LA~,LS EXPORTACIONES DEL' c ne t Isabel Gutierrez. inu6 apeoreado par variiu imdividuts, r. ....s de.t.-vorabp. i o()'ltud dt iiett | t l l t r I- i i-. ft
U l St tS.l )PASADO DICIENJIBRE l.LEG ARON I)E NUEVA Ilograuda cI vigwa.ite 231t. dctener it Fuoraon rauurada ls in ubrli ,dl i para M (;bri,-at ron de uat or, A wiltm n El JlIfll rIP
WasWexprtaciANS cinciatorsdrausRLtANSotort ioencto. do W i-Id enin~a ttail i
LAr rnn arao do N s ti e coo nom roi ?,-t), alcimoa i i oa ert, antm rots-in
SIuestro pats e r- el e. de diriembre ,r r pra denon 'tri o d oos pici 'ila drecc.. del ho- p,iJ sNrn do.. o eroic ateram sa coi i
Sit~ O 9iti At s n.t. a. .. : ) I OS: Maria Q.i..ch, Mat tel pied'iqas quo .. t dit.s. cll i-ira p-iso- Cuba. Cia 'rm stoi n ic .. ; t e, e .i t: i .IlIIv. .lc Cubd (.. : a. [ I -- . .. .
ria IU /' da popoado i .t ..o .- I rr,Irs e 'aocuata eilo 'an Iran n do In pe eat dot si qimml' tc dot Do sr e is Cricir Sr, atr a In Sir i t,: iran. a d Ia perse_ _ _ _ _
S....i -iirr-rtoc ranonal ots cn, tires..... t, nIsabelMt Mamquez. Marin iTROPISZO CON UN AEBOL P d,'- 5),cr e. RH snaia Eguirior El :Irirrl iio- ie t,iI Pci- lt:: i.

f,, ,hr(--to ^ "K pl le1 at tie v, stafillL.t' i ^ Ei"^ t [ 'r'n '''''^-^ dl ~ l*~ I1 ,^ "'' yr s <,nla ,p r~ le t ,o ...
0- 1rco eea e E cL RA alazar R'emi~gte } ernaundez, Haiti 1,i ifnr e ivao Fant icu ... ,1rf m d I t L I'td I r .
,R-I^ ..H r A. Queralt, s .uaolis du lea Po li.. .. n A lreo Leal y Ovc .- dei ". ..s n s at, . ..rl. a-- ve de.i rn s tee r d p-o rr d ' ta .: .'i1 L ch :- .o' cil ; l ,' *" 3 e a ua a n P lia
^^*i ^- A C A e -t del mor-toc do R.18, '1 crd. OIAli ou 1-, A- i t eoldificer- sufrior it i ,i ir 0 ,po r 1] c i ,o ar n .s, r Z. El din 13 3 elro u dci nt n cal a In ILZs p ubicai en
&L-.1- in G 1on n tlist NIOeI da. 0- Ir 'vi oiu erra 4nd, foe wistico di ........ r O ta, sr in roe. sor- tr,;dua. i r-14... .a ,- ..... al M,. " .
"", al . eae cl. z, PARTILRON PARA NUEVA i. it n e sie cauSC o LnL . . ..-- o b e .... .c... not. 'uri. I rtih ma. i% r. i, ii;.. Ls .at t Ti-i t- algunus perat, cos de e ta capital, una .aota
tFrarior.oI S na oti pari ,, r s-t ot iu tll o ri ORLEANS p ati del coi aItriU i dado .-- i,' parinto 0. i sie ti'riic...ii.- i-asodao,, 1: -S r, ra. r i r, ':. /m ].,a dr/c a t- lo nos 1 S!r Ild e n d
a a r a 8 3 5. ,n q l P o r I a m i a v i p a r t i e r o n r u iAit t M e g r e ) S a la 'l a p d u " h u .Ni l I. dt F r i 1 + . . t Ir ri d,. ,
dtimo el total fit doe 42 42 080 -Sr s i a o;c i pilalel drm -t r alCcp drm id a! Hoinorableo Sr. Prosi odente de
i i..oioi l rr eln I I imor-cs i ti r B) "i rito u ma s itn pdea l r remite On u t ea,- at 5mm: n i onrrsr Ltt 'l i ti c ps i i c e' t I:,,!, R Ts)Utca v sttcrrta arrar:e:ente per as-
Ae u SAtreri ti t pl- Isidao Coo ntr eras, A o Arr i NA hAS 11 til tsirajcal MI O pT S rrorr- P\.dot -a lix '>*a r re S tri t ia i v o s aP. n ry atcm entr CO '
Ia en l l alto Atnreo'. eEsh oelto r- rn r- She eta, Jose olod'ig c. zo .1 y1 .i-o Gerardo iterrits Cuizu. tpulicin dri ca i ItA' "i in is s o P' I amu -
binl In miayorr r rd. ? Strao ," P'mnrrer p Soeid Lareo. Cri ar-to d in l do L ets raAl as oir .mr va '0 trz ir I.ir.. r ns s sm in strn
-a' Pame y Svn asn fl vs de ancazsd 1 .1'11 desaparet'ticuo el :tpvclo de I~t 1A l.I 0 1)11\ I)\ \12 lt GO(%N"s .1
vclttm va s tscci n a etr rqslr a timsl- d e ul ,mrstrt do axtro m rael ao .t ia, r'i s re. .o. Ills h l 1 i. do Olsa ,l un-a.
manema ex;orlanms nieronclas. eo it:- p- C i.. . A lioti po r sa "p -irr o d ,'o1u'etitle olu i A ta fricdi e Si. n dei l*lSI lib Ii II
cis y o A ri lla. r Aebre ,d. arn r n ,4s i i ,t.t- 2 0 7 R I T O I... 1 1 1 .
I l~~~~ilnp I-,m re d 1ec47l de .',I, 7 om!n! a O .n . .. e ... d u oal etmd a rtm...n ,'e ...... ,I' piif"ila %" I. >e m dod~ am, a cn r
noons d-o t el parevd o 0 I005 con .. .. l .e .- .- 21 Ais Ic.i pi d ,ic teti S ,5_,50rata dr __I _tat_" nl- , c or O r lr oi se o io-r I do n ( enth destn ,dn toa Dre, 5 r(ir 0Vn it;'e a i wiI % r, Pit P rr r io os d'esanwarra h o nflr onto
s firpon. .r lae Coutolo In oulS Elirt s -11- S E CONCEDE RED A QANQUICe A TELS cioeptor lI relac es amonosi s rc do o-rasi-.ia. r ri"m t e ;l io iid p.. do, n t i.. i (w ir i.. .i.... .. 1...... .... .- i
desa- l r-- i a lca de A nirerica a Io s que ven dnios ii t AFIeA A LOS EM PLEAiEDOS DE Ic pr ofpane irp-n m cc iIa i lf ua .a tun it lr c ii c ile po"l-. .a -' ; 1 ,1- taqi" n a'.. r :n oraa la So. Pr, ,drnle de Ia. Repub"d l-m ic '.a o0-s-
IA COCIWA... mt.: total de $30 .138,561 COMUNICACIONES ;IEBMADUI AS Pana e re i u eo .r .. -'rI I i T n: ci.tr s seIt eros Mtrnist roo de pl antendo Oh as P i alcs'
..1 i En el orden de_ Caittins-ala l i os-- ct com .. Io!a p ..i t e lC to oas tid ea d quceslaos gr.on ..t.rs AI coti ... u. iuraS arltroer.. cep: -ii s- a 1 s ctlesci i: I : sy anle ls opinion puliat en general. s-u en
ir"ar tn ol,._ r orrDs ,td FraT t o, t Se t, eoeo centerdoe nor t danis dee la Ir aecoir e I. roo,'.u- c-toel M io opos sn-rl-e': o aa u cms- .--- ,- --,- -
t del 8. a y. ..do hito -O eno Emenloar u c inis star et GPa sat ... 1 er a I -. 2: r-i- a r. a d da a de o is e .....,, a r ,.coo or ai r .r.... ...... pr- oe msn
oi i 5 p d C c i ado. corm05 c m0 soo dol syotn ee pat hnirr i. d sr aurt ino uo Sin as der.- laa c oid. eir pir co 17 1!, V 1ad
into In cifra may-or e5 Atomim l a doctor Cat u Renain- rpa rtaSt iri t ocoi ; si I- nn. d i R PI "' M 6 1 If f os pr


col$.8.9.eo1;-rprtiPraio tvresl i ja-ur ^ J ^ e, D rig nfrfla d rel t rf Club :I prlll:e,, 11.*;
r rn- ct V.988480 i -ton par to connitpono cule 10l out- 0o caon madio nirntc. los su:Saordr cdoi. sloiIeboorsdos te
-&* sL a onlla do Ier Asia tlen et toroco degar iorlt pleuado r d Correo. elgraos tales I e ibcoi c end n(,n. o l it- I Jrt ar ra ,: stir,, i apareca entro e ls que suscriben tal documInto
i ,xtraor' nara. 289 0 ca atdad qut pri nipol- olon Cadrt un Canduotare o al Ca- L1 i s do I patai $l drcoossr I r ishu rit- a rtis a.ir-. a i0- -
pidamon EKCO cocena mas mente fue d netermmnada per las tres eac er-soy du r da Co- usp t i doctor. Meo lonj)om p, Rep oude res aaA ri u,,_,- 11
presi6n KC co na ms sietcad rnicds iJa n qc i-tei onnlaircalin do fi-anqdoll sole- L Adniio ltntaii ai :era l hospital, darctoo Crispme Boostler -i atuIii,l 5r- 1,lno (1,,,, s i n- ~ isnn Flom 14 do1.1948
ripidamentle reten endo 1otco~ e r" lzds al-' -^1- l Ie 1iea Oifue a' par r d q n otrO IU dplaUCs l a to j o po, !o: Lat Habanaone Fealrrdro 14 dep~ 1u948. kfutnaprl eeza e u u al s t .. "Lal
lovi ..l1 A a .ttiri. ayrb ea c;tnmii dlg o It $ndld a donce sbi p td do caqu la te lse- La Ad Tinosreion ae) ent<:al rren raln. ,ino In., I i Or -i-l r 0
Io minernle y nas jiami- t ge ls a 2 1 7 ralica con denfominacicn de a.G,. Parqie hrao dirigido i ensa s. .Ii- Fen de y !! S. en r. / ( i
nas en los alimentos. iEs otirgada ya dto sde lac oterltmpto .m no iaoso Preslei dt s em ct UN CAo I r INO P,' .\ a y en
sencillisima y mnuy ficfl de Educaci6n tolgratRstas Y ridiotelegraftsta., del il Mirstro dti Agricul-Uerr exnir. maO' ,A -..
manejar! nEconomioa tiem- Aobierno cosstente Ia mianai e emt el s Caouoejo de Multtrc, poa' el qrs lna c(-m-,ron t- te IS a, tii li t lii W:Imprcnta y Paprlcra
nELICITAN A UNA m dIAESTR % E d"o al n oi erviot telegrafico gr5Luinatn tlleita al Gobierno pe el acr erd rn, s (ellicit. A, i cu
p y din ro! Ofrece p os 'ell caSoN extremes de verdadera re- adoptaudo ell el sentiloldo d ise r.'L r tIe ,I I i S i e Nd 1 1- -

----------------------*~~~ -----------,----------- d r 19. .6. 4 p o tta d e A b l ,l , ,l , p> dCo "

ULUOSO ODLODYEN A-PEIPPIR _EN^ LOSin~ ESCA suerol^ u i. i -1" __ *'-
mio s sabrosos y con sUlo NES A OTRAS conoctoa urgenina paro wsunts, fix- 1..250.000 tonelandas de asuenr de Ia sri n cim a ]d rsr is napida nroVta e 1,, ... ... .. OBISPO 113 HABANA
cm b r is Etoo 1ot brigo A .s dO indA. n m dclu.sivamente de famlia,. prcsette 7ala,. pora entregar uin o-,cnunita do Goniar i ". Sir r ., '. ,C' "t .
S tap a El sefir Miguel A. e ]a G ardn. & a m dina plat de maniflestn l hot te to adn a Eropt ul prc -jiiia. dos ros de oa e s c .
para levatla a l sa subseretari de Educacion, a fo- amplo respiritul de Justr ia del Minis- de o ualro cel'tavoi s v ittitl 1 0 .- r'scrcrbti . Pa r l a P
presando an u obm r M 7Ia e Lutsna tro, doelte r Cruz, y qt eon eIn ce- to con m imstoia a 1i es.abiiz.ics on de 5lare e' ys ,ostci. .ins- ,6e pims. to s Y cr -, --
Perez Hernandeze antigua edueadora 'airta incalculable benefletom a to; (tor. frita po rn iii iiiauas'tluc-iir .- . ..
do! del distrito esrolar de Regla. en vni humilde enop:eados do CorTeor Te- p 1 INSPE(CION FORESTAI. 1i brica rsicdieda en CohIrn v .,I
.. c o d! 6 07, 6 ^ 0, 6 j;., / L d. < ]nJ 1 ^ ^ ^ ;^ ;^ ,^ ^^^^ -* |: .y L ^ ,
o lk vesTo s o lede Ins Sd tud de no hbeem. a. Inbir cii benefit legral*s. -El Dmrtirect doe sI r ..i.. a. i t. prpetorhsi hi-s soapoonddo ac- .
\. de i n-ez y i t, ep Sr doei pu- IAL .ir. i .sn Anito ar..o C r .. ,o | i d, ra. r .... t ..c.. o...s )yr ', I
~lO o It' le ; p hortt bhisa do nis pari. Ilo (- nors.. s -. I do an o fir tr- ;,Ionpre poi aLtan do... ma 1r e-% ,r 0 S a.ol t E co o m. -r o o.
S lgualm nte el rsubseretario aprpo Eli Subsecretario de Comunico- 1947 ose re reuto Ia rant: ,it s
la ioeiiismon co to esaatones do hii Iner, doctor Outitrrez, infarmioavr .11$2.n;71.85 par coniepto de p d i51.ia NI
diot ritocclooeps ima I r-iac nel MiMniintoo doctor Cror. Inft- bncion or-talesr exei-aso iin I-,or i -I
Diri, Jr r maensrso sigtiientes: ,tcoreeia t, ,- ptmio.io tini pecqiuiro moitmteoto 00 dopartaioertoje I a diiecti ra a to C o
ndndez Sudirez. de Agramonte; e Ir.- personal con mo etso de is ,acantlt, "nambiini hiace co-star qise r-s -t l 0 r
nl, n a ma V. Guad ,,a Gonzils. Mari.oa L producda p....... r d ..min d .. ; .Cal m dr-aoads ,ra e to .ala to 00e. n i 3 1 iblioteca a rG -o Vr
Rfs W Ui J i~ Vho'Ul Pedraza p Neyra y Margarlita Riose- dutaor d- CorreO. 1.345 servcirc- de Inspecciones loa mc- ue Ia keel Io
.dl].r '.,. .... AdenCis apcob et cinen bio do...... o.i. didi.sa dB si.ja oeEpRdaIC1 tie In le-rias do .... ... Tecasbrra as3 tin:: 93 seu,[rr S16 C t .
rion An. en Paz. dc Snnetii Spiritsu. Him diEol blrtonositmo resultron tale, tuite conpso n 170819 sobs
_____________________e________________ morociOn dc, la ouetaci ismrnt iiolenr-o Adnmtiststrafnotdi(e Coorros dO tI Ha- tlle sspraesa qte or boa dt );A tier irsros.
FOSoAHILAI 17, del distriio seiolne r doCnrlos Ho boonn selores Hoolinf Menrifio p, dm6 Viceros Fnreutaioa del Mini-tern n--
) as poin incis do MoW -d t "rnrrr4 Iran ditstrbu tdo e Lt el astencinado ii5d Lat acipt( como utna prueha :
-. do' 1947 83.346 po oron doIId 1947 .3 (34A tiaal d t* i*e JK I-
ALI%_*,2, "" t'. --xo madercblet a s t.nverofon iAlm ttanten, i ustica al, empieado (ile ,' t L
carels que IMn sxidnt:"s Ie stits 0.pra Tesondocle-!i6 if
cle i el i0chaos Vivoonis; al linomeso c-I1 tdia coc ip fl r-
iasadO Rhon aascendia t 2.6 50. --0-0. )w, I -
UN LUJOSO MODELO DV MtSAi A PRECIO POPULAR! curas de la.s qte ,e distribun' i ei- h lteepiado oa direcacan do Is r- p.
brevee naa-%denmediarklon ~tn de aii;t't ,- bht,te(a( Ntaruital carnoe unic pllti'bla
so coil Ius ptaileo de repoblabi-ti m IS O. in' s..a thania i s-rutspll-endo quo .t
rest1 l del pa Es q Ileva -I vabo .e qu ir ps s d.ar- asi.. r.oss it. .
Par cli Mtuusterio. tipessie ell el carioc qar-e rieelnpiu sr
ISI E A ITSII ,'AS -S70 que t4$,8AlSo tolcts t, iOn --
Radofon6grafoIL LI LAS E SEMII.LAS I)E ttltoll Naheorra dep l nit L a.tis-ass I cm's
trirclla VoV nengrado p ct, r ea so Vi!l ,ulUs a tidarre i-s, Iri-srrs- w .........
ninaaones del Mholstmrid de Ag i!rultu- i qe huto dade aa Viuda a lia Biblltrr. r-
BasAZOt oiaayrc coal .de.. I nc i cn...o a at. a ilriai-, mot.srio,,i I.... ,
r :so~~ilcuna. doe Mnitanrosn Lac- V0i-ms, (a- a,' rier-:-o ituiriniiictr. aissnot ow 1 ~~r -
r 00170 t'thRD~u asagis on.ordstriredt Pirtle ar-i Irs- ierinti sssr~nuI a Lii an~tri Aouaco rg fs~- -
con E Idet C O B Rte '2703000 .ubia. de ier-tllas deit' in- ,illi pi ti (or tinrn ilte rrnrple- oa f ri_ L es- r. -
oin las ononaisccm a a.:.. :.- s -( onaino a h I, i rgn tic I.'ara oe c .c- li(le n -.
lproxisons sacsmb-caa Ns-ia. ilea" ceiu Sad qit art: it1 'm y % de .1 ,, l i L
hoc eo i r s e li r .-i un crd .. .
rnxko;enots trp o b-Ien 5rcrt-ioao Gn-i Fai nito
...eisi otra pairies c-,o o tar le'i-t a i '-inri siel s T;r t tue ', r0" -

-le i lt I i.
WNW dbar -a '. u- ell das, fragatas de- v:-r-s r7s i lna. Erain: o 1i'tv i .

....a ll" ., .. -" '.! 'a'

-0rpd auIir1 M inlca ioo t. e Ap l (th, 1 iso ala "b:tie r -ntra mfocr ,a I ,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~t~ Ll --ioxln qu ,ech se relIe P(Ie op l'a," ,- piacplo.n {(JeVoa ,t Pai l aqtilto ti li %% t. ,h 'J] -.'',
tl -simst4C L01 VSt aA 1cu o, I ( ,,cnac aia Grim la A ftir. ti i-n

s c re 0 llo c o fiet' ol al eltau r -a)o A-i: n : tiea lr i ,o:t .ibrinia a ua t "li/
,. ---: ('~~~~~d llARN C N R .\ D ....... .l.tlqu' !Ila pro trcn !... ..l ." .... Ill~ '' .'.. "] I "
l4t. a is e llnae ,a de La E ara e, Ia-i oul a at i s 'i do Mnas ai Sm'' I '..
tirlaH .i. c ate tie ,'i-,i- cotoo a r, ..,, 1 :.'t,:, r' 1 :1 'ciu '.. s'r N"".
Ored ir, vn-v i Mmr itn orl ro de Andw .. r- i.-r c, i oH a .t'ou die in. i"I'
dnooeliclo Iri 1stoteidaI -e ro ni-. oan. iierar(ai tit, o a O din I
iit a aIoori;proel Mir e bIan o i e [ A rl t i,5.ter odrt -:r at icee So at -
I'J ParaU~u SI mt i lstiir-oorns te !in i- A,,VI trIPS Hbloin as i-bn -si-61111a)r i c a b tia te n t n,,fcl a v I c ... )i B ,:- r,i!i ,a o' ifc, c 11.....,i .
CARo -tin do dR DISni. per-et o.OrA eSo- nroro As 1it(! .bIO.' vm:,
I it,- t t i-,i- a t-e Ac w o l .'p~~~et~~liol ,1 adn t t t dr],,v coI gi ....... (o tri ...... .4br ... It ........ I VLt,, d.
o ~ i SMEXICO 0rt!: r i ns-aI F: soc r. (SouaOOr A.: II i tr
....rhI Of' ( dGa-ns t Coarer~srsa a.r' So( u r n- r iM i a Si riS' o'vis l n t Ia 1: 1 ,'
n5-C if .n t~~~~~~A t Ia infubtruni,-ao-, w- Ailml cMrr2;! lit:. Tict,-tnmS g-bo d cc
K a ill ri;, ai l o a a Isn blind n- r, ll- o t iro ur n: i -, r i- ci, c iforrob
uil ~ !o L loorar it. ispr tuod n tirb e atm~o Il:lt* tistle 0 o r ri "m cl
.Oss~'n n..r'S s o l o -O~ir 5ni u rfisota; rinspuslacegre pt- clro ~ rd r n!
'litonfril 0 rr-srr-ai-.ar-o .scnnuticr-oae reaiao a orao -tor iao
5. ~ ... lj i~ e- :r lii- ianirrl s cli- dvwe k.,t P-1-i : ,k i~I~nis:~tV MWI':- a d d
e. ('I )I or t -' c. :,m I r ,b. d i ; rn-ins: I. oI In i t c-Wr i p,""
Is eat inlsdndir-d d -e oners -ir ac, 5--
-rnssin re do iobo- airs-s (i I A rciarr Nuanlminre
IRB N'ISS O 1.0 f:lT I ...... i i r


)o, {- tn I roro tmao act spo) lond l 5 vC. m d ~ e .e~ p ]o ;)\,, 50 DA .. ,. ), mu. mo-it~ dr -Ar, emc')ee (:dcl t .e
ia ee 6 c-fitrbTobanler e un eegIne msn blc p a tih P nr.,,s ir irn: h
:0 Pm ocr- e-qeo'I-i a.iS er.r trp5,-,0 Ac cIra F' de rAee nerlo '- .- .

-,non aAl piIr a \ l r ir r I laIr Or S ] n -orashi" ] SiSa- Lit / or-] '
met~t ,9, o, d td A no, [ inpAri prposrro rrthllds u e be acr, r ri d oado om oisdlao k il~r- [-no'its Ho-n-o atm- ii , Gn~hl..io i i.ro,


),, ,,pJ ,-a ... -, .'. -.. C O E R Ae


so...a..n on 0 10 nF-HOTEL '* II "nr

a~~~~~~~C~tn 4J]oii P N ED EO 0 -16-20"


00,5- ..: ,) -, ., .., ,.. 50-Oi .~ eons,, n 10 N ERII EXCELENTE s PREClOS- MODERADOS -BPI a 3Lbeod93Agnuloro 5
OD nTIN,- iJ ltiO ii :F un no,, o, n,*oenjr ,I ,,.. O O O CUARTOS IN N IA O 'n - Ie .. .. .. .........


ff 4 .......... ^ j illB~l~ll~B Il~B!~ ~ g ^ N!f| L -'-. ,_ -- ..--. ..- ."J.j... "- -t fc 0e r," a ke 0... .o^. c ^e
A t~ In Ofn nM11 1 11 21otinIt A.... 14t ITOO 0-"6 ;,n
I" jlj- 6 j oa 'e en f
.0 u%_ ____a


.IM. '." Ol. I DE I.A MARINA.


P;.1GNA TREES


r..',NMlC. IS fI .-IRRFRUn I-N iii4


ORGANMZAN/ ,EL "HA VANA EXECUTIVES CLUB'
,.------- -- ' ---- - ----


C asa uintana
; GAtIANO


358


El segunido pai)ae
de cairnaval seri
hov d'( i 5 a inuI'I

Anoche to efectu6 (un retn.
litmirnto e'l dcsl iel di r a,
coin|par,ia. (arrozas Lo.irliKri ,'.il'

C i., H, ide t (' ll )1'. I d r t 1d ,4.
!I' tt', Illt,' d it e i il'rit l ]'I'
d Il Itro 1 laihitt i:.t d( b t i e:+ la i it-

liii itos ii'' i.01,11 il. 'i'\>i
t a 0 a ivI M l. S I
ni ulin ttIIdo It- iltw t t t ii.. 't pi a


. t oeta ; ill.li- lu~tldte i'llo ltl'rlnu itll'
iidti:trt'al e, 101' sIol no i!a (i:t a I. ;-
:,; IE; it'ar a ot 1n I % 1-t N"'t(
ia I, IC.,v n I~ ott~ ~ h:c Iv

I til ti1 ttitit' lit' i,(,1 tI tO:,
.11i. -L, v %" pre'edid~a., |or grlfpldr, 1,,
iltpa ica CtrI-%al'atIt IIlI l ILe ia-
ra p. l nrIlfifm q ue c(alacterlza,'an III'
I r tM it Ii e.ll ii' I t tht>ll M 1111',11t ',

I NIdiN Ill', pi r ll (
::title c'. d tl i' u itr It'.A,
ar 1[ tg l, 111111' H '" \ ,tl:.
:l 11l1V. (ICIIv' I 'l u mex o. l ,
o." i.guol ltI d I!"3 |, % 1, Ii a,!
E, H cmti c l ittr ,n ell o t p,,klb, " -d
I h t 't : he t I l ,,, I PI l
R V t-t, MONhl Pt lt is t UP %VI I+- ),
J)F, 1\.%S ('AiRZO S\,
11:1:a ,I l m d :( 11 ?1 t .

1 ,,: uto. i '

d, I v :I1Itt t~ d l lai. a \ '.


e., 1t-''-1


CLURSADOS I1OR El II1NISTII;I{1
i)E IIA(IIN DA (A IEDIUtOS I'O(
VALOR I)E 1.)000.000 ()1)1; PE:SOS

Erconmendada a la (Comlsion de Fomentn Namiinl Ia


PIDESE AL CONGRESS.
QUE DECLARE LEGAL
AL PTDO. COMUNISTA

i, 1 't'tt:!' Nacitinli I Atit' It']Ilil-t
1t,, hit itill ii at 111 ibt tlot d'r d,


,,, ,- ,.- r iniciacion rapida de olras de gran itihiad public h, I .1 1t00.ll1. io"to, P irane; G.ui ,s |
SHAt Reconnslruirn ItJ spabclton tc La ,. AL n ;N1 tA ,. ,'it-'t," p( I 'i : t
. ... .. . . i 'i lt I lit eifl o p IIIO Ull g'cII i'<
r Jf Fn l acie .r ..ii:,.arnn ho I- m it:,i :r, ,.,it,, . ,, C l r 1 ( f le I dr 11". l .lf ,
dece,.s prrle- l fic.if '. rpe Ti'iitt ., Id oimnl;;,irtdn ,('. |niiCi lI I dl ,li ], i u ] CIiuitoliii.1. M % 7. sl
0 E S L L W f"IA D O* por l nlt .rO tt..i iu n l',at \ l- ,A.. l t'. '- ,\ I.,' .it i. tlt', ,1 (1 I );lI llu Pi lt :Ii I tl ill[ itt. r it 1,
tles M oreno. In l.Oitr an do lk, i ,,lot-ini' ., i fiP. e It. frea L "l h,;t.ii +'n ,t;t ,- I t,( ,I rt'i t .,e pi)it.[;dI it lw'ti t hii' t
ti ni eit: $M0(003 41 paub . ..t'e l.l H"i' t hl:l' t!: Itb f,' lll ti ," l o lbian dvdul iaibeo Ailne i'oittt ncul It r %In t itotn tA cd t'\.l l ,it'i alI'l it l'
i i nut.. ..' .n.lu ...a n itt ,d'It L pr' intlIcll.in"1-ptr"Itlollt 0It-
N ^ onc" dedi n cs' Hotar L ie P llt ,r det ,otr ;>ol \lacll u1. It t bI lal., ,i
vec'te nt lo illmo got, I tout' duuei e>tin .'irii.Itiitt 11 'l' iT 'l.tl .t: T I S l -11'1" t 't1' t' '"1l 'I o Ri e
.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cntuco tt lilt....... %llvd Ldp ., .. .. L W"- ROL- ',% ,,. I.. A C" ". T I,, OS' Tit %it.., It..,-'&mlor i de Parr lon. Ar..l'Seel).Firetlllt .' ] ( 'I;N DE) '" tllI i 1;'wll i,2 (li"- ll, t' ,

L L* roV Ks I' lt m %o C arlos 111. e es ta ti c .lRidud D. 10 }1! [I E L 1. AISAlN k ot' i' rl o Io ill t 101, t'

IVIruo 01to ,l~I nsitu ot 111i'sle It liplt'
oEPnO SITO LLEN A DO R I ,i,','dL 'O l lt .......la dc ....s.t. o . l ..., ;; i l
"lo ln y Ie par'ac'loll de l 1- .,)ltfk ("N1' !\ I ", senu'or t t ,t w' s: ( . J
der G U rir ba O i,. $100.00 00, ) i :.t ,('I j_ **'I10 1 (i f .I ;I l'.ll ;( I F l 11111,.('illo (oil|ll R in I IIII(I (.es )IIII I-
lillar Ins b is d e ". ;B I'i stOI.G r ctl l I n P Rl V *(Cde(]ir i it 1, 1wriO di i t nalcs mCub lV ueblo ,rt gene- I

d Sdappetanun oddo ..i..re h aeo llo l 10c 0"a l .i i ..l p[i1' ... It' . I. .L I. 1 ..' '
l 'I. tii, re'ilal.L 7.ut tm o ,l ,ft 1( ie l l l u'a W Ti I I i I '
Dis>bydo s Gult,,r.z Motb n y Co 11 La dMS''ltttd i ;t) i I E Uh, 1 M E I Ut "U r, e 'i
Sya lt I/lt Ill tti tii ttI" | illob itt 'tIlt col['Ht- UP w)o, 1' i nH ,t i n m U (" s .U I V
Gllelono 206 Ap lLdo 191, le oo A-870 .it i or l lo A ittU ti ibe't*,o, iliGpI
-netIn ol oci'p totud I'thlhdad no \le heum, I


Vn lule" d o U atlAlt.le rin'l ul it.i' ll i, 7 (, i i o -1 .illo l ,] T I pf a


lii ORiDi.."A Elt. INK Ill 1ll; l? /*f / //f l
...... del Ri.o 1;1500000 pn.... .. ...... ,, 4... ... -............ ;, ,, ... ...."V1 "'X;f IIrItII)M ;l't it VI a C P ,' 1an .... 11
N o se m anche los dedos. ..I...I r .I.It, re ...... n.... 'f, t c .. .... itl...e ... .t .. ... ....3111 ,1,1 , ..... ..... ..... ........ . o,,, ,' Pil nl "I I(I, I.t- i,t -
ronduc'e de.,oe Ina (' ielri' t l,'l ctq'.,1" l aro (t 111 .tu 0S )IIid
Aproveche basra l10 t.5tim a gota.,o, q t~llgfr d ndIt.- i.f vim l -der P'Ohh, Talh ...... .... pll i .'i In, Ihulhi-r
L reft IIl'Se oin Ia IIIti t ',"l'/l' fie +-

JOYAS EXTRA VADAS Ili-SE LE ENTREGARA UN ALBUM pore d 1tt0'l, pat l t', t
Se Rec onmp S ra p Dcvoluci en CON FIRMAS DE . ..A SOCeEDAD *ucit. 'n'''.t. r ..n'...',"',,.. .. ......'. .... .-- 'i .. '"" d
CON EL DOBLE DE Su VALOR ms. Iv.enUBANAeAL PADRE BONcmFACIO tdai rutci' t i "'
rid.$0GadINTRINSECO 00r0t0u r ,. i < ,, t' " r' 't "U
l.obras Cie m rc-l j t i''' l e )a (cart,'-
|eplra ae Glbar a lioli:,nn (,in la pi,,- ,-"""
'11C I II de Oremp $200.0p,000, p;':i "Plida Skr'n iu p en su t; endapreferidalc .'tt.''. I t t life.... .t at t-1 I
dP II fI...A ... ',r lKiM I
vrl [ llO M110 "it ]f ie e \,-a alo prI-
111(...). fie MR ......... ......t ...0t -,-" 1 -- --
0~t C(Rt c tinait, ]i E
Dishi~bu~do, es: Guhier,.ztMtbdn y CGa, P 17 EMIdIRluto.,a aE.,,
,'perirrcnial Lie )aI C ana fie A u, .L
_____ -- -liu'litt~in tlt'. 'it I I. iiin .o N t 'I'l 0h.,". tio %IA
Ga/,ano 206, Apartado 1911, Telefono A-8704,y 1,a 03"0a tcon ouer t reeho l h o ,[a+-i
-,-'!_a__ _ tteur mdio do o.* \ i
::'nr h,,lLe5n2a detputlt lcl(lad ',I-
tnIt t.t tnbratquis IC tllt 'l. iultl.'It ,l
nln\' terio de ObrIvpl Pblxn.c.. /
SE O El. O INH1 1: / ,01"
JOYAS EXTRAVIADAS SE LE ENTREGARA UN ALBUM P, ..toF*, l.... R.........,
Se Recompenza su Devolucitnia CON FIRMIAS DE LA SOCIEDAD "c!-..... Ha,,t,-,ld.........n .... a it
CI l,,ilw.t de Funiell-O Naictinal. pa (, ,tI
CON EL DOUBLE DE SU VALOR :CUBANA AL PADRE BONtFA IO,+, loe.. ...pi ...u:, ...
t .... d~~~~~~co. prorrda i at 'Ll ic- r,,
INTRINSECO Co.n ...... '1 "l | -o ,,le ........if-.... ....1, '.... .. .
I -, Il nrl ,ln a |a h d .r 1- !o., del Coleglo de Beh ,dT ,i `1 1 ,,, er.+C"'utra'. t n 0 h,
ci, (I I,,h ,.n'e 'arc ,'S'\,,. 'Bontlacio Atonso S. .1 po 'r ha ;b '"'' {;[ 01 ''''']::I ''"+" -
{0r "I... Enlrinio" tru' .,,soi .I,j ,, ;i- l conc'edido In Oldeln Naclo la I i, ". ... IiL, obia., fie ,,i'iiLt pu- V EF"
(1 0s d e fat~lllfl' y" Stldclit- ri[llt lpOXIni din 24 de febrelo ha d, 1t it, p aLilviltoa Na i rf;o 'HI i,1ililtIoiO tl+i l lo"ahs.auld .epl:. ',,,
pn l g 'xl ('u,,, o N lbt11. joya que v ina dquivr Vr ,1 x: R III ,',or br e ; i R,[e 1 r, ,
le "Sanl |ItINH,'[, I l;A.9 0: l i, ++ i lc ionp ol um O[llarm nl Ifre lod- lo ,~, : dc.:Id .;JrlI: oo ,
Ii nl, In !u t+r,. ia~ l:l, behemonas. lUlt albuini (',w I I, i~ f,: o tiliciac fb ,,
;de t(,dis xqtlellal, per-,,,,- pa' I< 1, .. fr, "M m d
ilu,, ~ ~ ~ mcili Ia Le\,,,na qun ,,jlrj tit ,f i p ra n l o i t~l( lu 1 -A I' '
'II" tll\ [r't Hl h i[ I 1 .ll i l re .'u ap tecv, .,I I.(l[,- L[d,d, 1(, it': Il I] r i\n ,llJI ,'j it ~I:(Il lt i, o H
11a~ r. 11 7 1.'1 il l I 1 ',(N I;-
. .. . .. Tioi~ l l h t~ s 1 ;10 + ] |' IL ,; q V, I C l "Life (e1 N l 'I l:, ", (+ I t
,do 21.'a Ili di:;postion rl d ,dc -1 ..I. ...'
j,pu,e de- p n fir url', I I I .A I Nn I it Il ,


,, c .l ,,'I .u") ardel ?,: .:1, :,1, ,
1,'',iii(tia .. .rn hI- l) ,wirh ( it,+,, rprle] ,t v+
,, 144 r d, le94, I


En Cnl', 'n Ipo F Aorld I..++pr 'i ij cit ,, M u .. .. a ,... ...I. I iia liti .1' t ,1- .'i.m. 'I ) A i O S Itu0 I .' S ,AN
r e t t, el Sti m r nlA iw I Ilr t ll t' l .1 ,I wl' "t.tt It, .1i qt' 1,,5 ]
dit" titttt 'w' Pl O I tdc 'tltha'tnt'ttttal
t'1h ,' j;1f1")- I cm( oII r 1- a .i N EI I AI A 1 1, I ,- \, .
I IA t10 1 DE LA MARI1NA vn -:a 10 hit, Malln'- / a %i 'h..l,..< :. 1.,
,clali1hdt1 ald ,' on io11r, i ;i'lt 1 11'1, e Il .
,ial[l |e H 11" t~ II on'or ,M a -il ,/Id l 'e, 't p hi la 1.1 ,, h [:],11--ll,
j(....u ,,. ........ .... ...,,"'.,'
po- dr I i ttt -I, ro mtto 1'

Asociacin Nacinal de Prolesionales Plicitaros
SIA '(i 1 'S t IOI TI.I. I.I' ONO' -311' -k i IA A iT\
weho, a ovn,
lIo d I A 'I }', t
lin P l, ~, H(t+ l V, S i mt 1-i N I 1: ',1, 1 ,J,." t~ i,: +i Ini .J i I
11Dl ( Il N AR IA l :II t+l 1 (' I ,1 ,, l- h" n' I- '"j.. ,;-J ,[ [ i
d.5001 O N A lM) IOS Ii I t;II | 1 ," l 1. 1 ..I

,I,, r, i im, ,, , , ,
-,i [~ll tIi dl, [,1 I d A1 1t inn im n iP ,r,

AS O( IA( 10\ .NA( [OAL' lDE' I 'R()VE:IONAI LS '4I'| l B .l( ITAI|IOS I
'% AIt I OS MN I AItP
I'I lt~p~l"'l i r~ l lt (;,en- ra I ) i f


' uando Vd. compra PREMIER adquiere
las mejores camisas que se 'fabricaiiu.

PROW,, I EPRN SY IA


Calzoincillos de Iuiiilo:


r ,i' pri, l .d. I I.rtcr. c .. .t ii ..r.. I .... i. . ...I l
so p o rte Y s .. it ,,, .-, c l Asl iti.i. l. t.,ia',, ,\ c ta ,.-il-
Ilentc ?c iicdrCn .tprcciar.


1 .50
L LA' -ll

L LA TIENDA


Ila epocca


ME01R SRTNel un Y (rnE ,. N eAT' ViN

ME.IOR SL'RT1DA V Qt'r MAS BAIRATO l ENS9F W


* ANO CXVI .


rFALlE('IO DON ,NTONO
MARTINIS 7.


SAC33333F


.. .. .... ... . .b e... .. . .d &.. .,,. + -z.+ .% -. .- z ,-_ .- + + . _ ..- -u - .+. r ., = - - . -- r ._ . .... . .. ..Z .+;,


1. 0f . .'T :.


- I


sigi|| lenth|111"vI' IIII''Jl Ir ll,. l'raOllll chulldls i'jlellI ...l Ivmi r, ]1 mlll- lL. ittw l +llllu ca +lla lvjjK .,11 ll~'llh l .
ilcno l'll ([ lllilm tIn lel [ lllh l c lltll.lli'a ld, I ll ind i l ini |ll '. vI htl InIm|I ll- ltI fll, I tlllll % '
,'t ch-d nii. llltllllic'. vIll~ l l litlt Ilalldt m i pII(lm-.'toll .l 'i't e th~l..l %It -I w t, v1t urid. lll I' ll l Irnt.-rim Ind 0I1.1
d11 I ll it(l | re }l Nlwh i+l tl' [ lh s l$lle, c ii l e i lo, *el ci m.ll l 1 d v I ll II~l I'- 'llt ll [lh l, r %11111' I d r 1 ,L I
:11" ll I dt o. ll I".Eac Ii t i f 1'ItIII ).I ellnll I vlbl', I z .1 i.. I-tll 1111 11"a 'l |Illlilt...... ... I Ill e l' d .t 1 I i .
de I~ n. elvel'tuale,, ppri,)di,hx,., iajor-., -vit.U'lllore etv,,wits ".ll t'l tll'-t dltn, tel '. ...nwntoll.
II it rot o lll I mutnlllstrit it IiiIglrtp" (it.If' ls voll pullh ll++ l'] (lll l I el C m t, )lg ,llzwlldlr & I (']ill) ell II hla llnl al 11
I. N r+,%1A l O lqlt i.ll, |rel m dl]l'lla'llll i o, I~ "A wal' ot';l,l| (Clu ,'"; Gil~pjr Ntr '[ow 11ii' m, l Iv,, ll i 'l% ~
d|'ll tel r'o llill'; D] 1', | lllillertio ,",s.,k v(,r, i rltll|l; M M atlll-ti lt id le t ,, lv- rv%,ntl; i'mOi" fI IP All-% %I 1 0nhl l t .
p 1i 111e r c rL. ll n l; Ili-. .[ 1, deIll II ( A~llutrl, -; ll l, l- dv1'..,11I11% 1111 1'vll' t+ll' 5 r lI l~ 1-h'hld [I1i 11i1.
1.,dilr I.- lltl~leltll & I ( mlllllll Of 4m}l'ztllol r, 1,i Si, WII : lt. ling1.-, d~ilk~ l i[ ci 'll, Dr. lVvdi, 0 i,.it. d.l.... 1-l
IN, Illl tllel Dlllhl ll'tll lr. "]'l ll lllO inh -mNi l ll~ o : M Vl* l i ll it Vom.~l, & r.-O''I It I h l %
II mlml l dll lil'ed't r; N1 r. ,.1 Ti- lnlllitlI (Ii|rel, .hll h |J( j, I it I r ik l, f1,.1 ,.'11 ; l t (iii v i hlm l l, vA. re, I Iir
hllwlcl Jl ,r. Sro l ''|l~ll~lllTom ,mi. V llpr vlthll~h'l,r I 0ll ;lh dvl I-, ,, I 'hlllp I .....llh.,11g.
F a r,l I ne1. p[inrlll acl t 1,hW all. o \ll~ d 1-, 'eclllt,- 1 lub do |I a l ia tl'a..%lllh ill In Ill ~ 1 llm d,1l .......ll'.lt-l,
9llrl llta Old lp h (h C ll't'[1i[[ll. de .it Alte'i-it { Ot n it l,- -lil o > dvl llvllm .W .l, fi.l.h mrl 1 el"lil1.1I "d-.11
i ll 111 e)it l+ ltt


,' tI ,


A) SORUIJA PtATINO Y SRIUANTiS
S .ORTIJA D C ORO Y PIATINO. BRIUtANT5 Y ZAFIROS.
C) SORTIJA PLATINO. RIIANTSE Y ZATIPO CYLAHN.


LOS RET1RADOS ESCOIARIES
QUE.COBRAN DE MENOS |AIl"t'i "I%' '
DEBEN RECLAMAR DE NUFVO |U l r,
IIHUuLiln%1
t- !.' ,,; ,;',, .;,',. n, ... I 'c a"l' AA l ",'" Eca l = j E
d ', .....F.. .... , '' .. .. .' . s e IB I .

- "T .r4TDE'Ltri[ A MARINA _FOMfNC'If. D F FTRRFRO DF 1948


NADIE LAVA

LA ROPA..

NADIt

TRABAJA..


cuatdo se pone a funcionar Ja maravillosa Iavadora automitica
de


Westinghouse

"LA MARCA DE GARANTIA"

ELLA SOLA LO HAC^ TODO:

S* REGULA 1a temperature del ague.
LAVlila ropa'sin dafiarla.
ENJUAGA tres veces seguidas.
SECA por "rotacidn", sin exprimir.
SE DETIENE sola, al terminar.

/ iPONGALA A FUNCIONAR...

__ ~ Y VAYASE A PASEAR!

\ -EN 21 MINUTOS su ropa esta hliopia, inmaculada...
j 1 \ y casi lista para planchar.
.FF 1 30 t"
14 \,, Cia. Electric de Cuba
A. \ Distribiuidores IIESTINGHOUSE
A "LAO. M ARCA DE GARANTIA"


GALIANO 508


TELF. M-7911l


HASANA


ELECTRICIDAD PROP
iFABRIQUE USTED LA ELECTRICIDAD

P LA,,NKTA.S E L E.C T.R L C ;La WINPOWER ofrece to lineao mis complelao de o
Plants Electrlicas con Motores de Gasolina y Petr6oleo

I\ e.l i ICC-t.ll ticet (tt
-Ir ulm ~td par-a stik rctriget.,dores
~~dt 110 \Voht, de ..mm, \\att,.
I -- I-- ...... J ...inqus k I.MA I OIA MS ,
i H H *ffiI 'a nnl a dl'.a cqul.,l-
,.f.3 -_"T < B Bs. Asaa ^i S~i da to,'nip ""nictic


M3;Ei'ftirlra r!"i ti-itiA de Pietario \lM ou
!o D I t iR e dt K\\ (i10 ia\\'.>t) tlii
mltor marcM LISri BIt ( Kt 'ONI, rit,
dn rorrtenae,, d l0Io, 22ot)Ite,, con nerrt.
q .t eletiricu, aciiniuladote pare arrimqu,t
-,'ed ,t de 12 oh pare cargarlo,% .t....
,e -rl d( pit.irra Lo n itlw en p
tas" cit cr i, t i )r mo ltd cI(is hIma 2 01o,
A\.tli'.


M.a~niuf .a pi.nl.i'e l' tl ii.a n (e .4 -ilmt
droi, .It~i o ntriteal tie t"lo"',nlts, desde
2i.titi l\\ ia at e ,t en talttte. oitlinda, hoa
cqlit ..... ititlctrt dc ,tan uite AL'TO.
I: I 1I( L |it,.ti a. h. in e, nctrador. etc r.
;, i. r de e^pettA(ulnS
,,,n~u m,e.. i ,,.mh l~ e,\pargues
'IL d,cislt"C,, ct,


Moil
It).\

Ior ti


CRONICA HABANERAI

CE R E.MONI A NUPCIAL


BEHIiTIIA BOIOItQIIT'S
Fl)L tn',rti'.nlin i t(at-l (Gu,ta- i'eitnuza rell I s l'etitolletteilln ll'ta
n Bnianhol'qies N. 'rillili. l'anll- i tlea lla'i-an' nta vi Nodal. nl-
atqnte pI la Can' la a ninrlllatlairlnr tt A" tie A'gtrtl' iltlrx: doetrer Gill-
(rI] Centrav vMalba'., v rt ra foral'ra llinon Alon.n Piijnol. s iAdor tI laI
Maria Te-ca. no \lR. ,e cclrbiin aia- Reelthh'n: ridoctolr Jsn.i J. MilaUe',
the. eli liir- ;rt .l t'rrtithna rl rulat, tiro nr O('laiin Pardio Machatn..MAr-
lipe Mi hili B'rthi, .una nrt lot inva nd relinn niariln Beltramn y doctor 1s-
mgrari ya hly e o, rel atiar Ratil nine IBnhorques
/sort Martill hujon ,'1 %-rv7z(Iflos e.s-/
Sar Maiiiit~a iiIr al ia Pon Iar riln iov. tdonlor Migtuel itmren
po(nin Mainuai arit Ai aSlbav ca vP umn rl rpz
NIlinn "er nandez iprsl de(ratr e l( 9ndo (ir
I'llf-in ann qitri l l i ittiinall) tt 1"i oIt ) lfle-.1 Reptii i FltrrptLtino t iat i-men.
1raraIa ii11a1 ili, ii d'( I "itlm r R 'aiitii. [Po itnia Prll-
M tin.at tidon ( lrtll t.ilt l'l Pi lillt.
S ra n in'lado. l.llim, rl,tal Ji tI l 'Oivra it lt: l tA | liit ,ll] Itatilfi taroll'
1.917biilnn kill it llillr sia alit' 'im ill,e t'r elIin. lnnmtie Sonrt Marhlt Mai -
Iv.aintdo it In ain init i. J't lit)lnlr. t iitt i del Junaca. GuPla(-.
Mim itilttn. it, tta B !houmi.I VtrnliiO Bohareiqu,' y
Al t% 1 I- o rp ",i to',hlm lo -p- I K- Vl 10110' h orq rS
,l P i n ci(a n betr lea i t mn 'ii i'orPIac el dnitnt le ,amle Rira ARe-
nia tritittrin tic0," 'arm rtn cril I-tita AnrtiV iJn IPeir Vidl. Au-
t itanic tan luti b tlatl: in txlt Mo it tilt lrn7-Main~ iao'n Ih:..
g'iniriiittciini i> t' Iti ll 0MittRtl itiaariloayJnarpad
m air,, l i el pndh ( it, I :., ,l :. Rtil thorm. lv.i yi.JoiiPardo
mnadrr dell ioxuo. 1 I ld~i
J ~~~Jikl, (,IAN ('.%SYNO l)NAIION,-LI


rAN LU UJ L -JILI L


an ~ntil ~fla. tno'tip "I tilt INtI that' ti'tt. tt' nitntmit t'iti(0ego eente1t; su venlh 'It
C ,Ii 'A. C.-.1i, ," )"'. 11. rti lit p 1 D l otin t aci it lstan Ant-itt ArltA1ue I eetto
i hai.lit.it r hait l ta r, innh f(It v(if- a tin' Ca C I A n'i l At t an attian Im o$ dosm te 'en e-I e
' v i t (I" di'nF, .,, ,,,tlt.... 'tel .t.t.rradn se'tnt tole o-
J. ,1 3a rj:f iru, 1 ll' [ p 1 L l- te, 1 1 tvi r ui.l p 1111h,11 n .W o ,id( i,- "IP~ l
Ill It p."tr r p iii a:,i t iiioi d ', tt at 't n tt o-at 0
II
tlie '(, ann nai as t l-c a'i tir I,' tled tat(1,

A( !itie nino-thittic rei
t,! nioc ti Or Bob W,! c O~'~- -
11-",, ] r'e. ln Ihw (1111-,
(''1(.. .. ...h'di,., muc'ha'ha,.,que0
1i ao ) iat IAn11 tild'i
ml '/--I.I... .". rIta1, 1 tiia aH ',i, attn..
/ :..1 git t l t'l Itnlin t la inO ltr itme tiltld
P, V)tin] a lt pipttn tintrcamc(Lrirttt
._ !ra".t nilcin intielplnete tin' inn alt-. '
itnanalanaubta-liao naca Latitee y teA
sinlptillen vedette braslleftar Alolra n atNIUK i zir
ti n 'in a n of1ate t 11i ti mfa ie,n]a
/it -r"Fa i......n ir tie i-a., ....ir Annciese y suscribase en el DIARIO DE LA MARINA
t" i-i t t it a lllt0 r i tra ]r t lv ni he
it t ru t ti e ltt aum tic rtAm
# ..Ie' q~, .(,(,l, fe Op II r .... h e" -
tit ,t ci, l( WH(itret tic tiei:,t _rR
It I.["i (,1,I~r,,i liI t 1nt')iiient, .t'er l nlC
ii IIt I""ititi1tti'i C a a
'a,. .In Ni t e, tieah

tait i
ritt't"i.titiirt nitt] tu n a, (tl1inurda cia-tr -
'1:1! A R11 tna 11 1 21
2ia I, a e-
It, II It Cblr,2-- A D


atulit t aid ti di- t It a-- ii Pi l I, Ill llD rea l-
a~ O~n Naa~r enn na
a tiinaotkippo l da
T3 a aCVI M I
,t r ,, p: f.l .I- ,!,'I,), a oh ne a (PlC~jiL PUBLdcCITARilwIro,
....C It',T do (0",\I!W bl'*P Ii m prf. a -,
ie neceit,o ox' o as qtenI -
,, 1,. ,--acdn rplsr" . datmm qWit,
P.' P. cll ting e
-,' p ra uo ,
T o,: detsr, Irollo pr H''.e
Sif ('rt nula enlhlula tmlanxL C INUES
PUBLI(ITARIO' .- -,

~~~Se necesita tu asistencia;/i -

para que Ila/
t iat A. N. P. P. conain,1,e -
Su de~arrollo por C ''
tl, l~ luc ,~d uo\\ u,, ad 105O cauces que les convienen / "7" e
1 .... ,, al ........ 1"i .u Al a todos los pub~licitariosZ/ i% ,lq .
u,in rcliogmislt.t- ha nd ,, ,,, ,lr'"- .

ti Carp I~ )d1......\L IMA.\I1i(()Para 1948-49., i" .. :,


Esplindda Plh ntn,. i, I,,ti t. ,,1ite i ,htm.,l 't tit in i d ( I '
de 10 KV (lwoov Al\\itl,) wt,,ritrnlr ihl. ll 1 Nl i \ w:- Q \OH'p
con arranqur r ,t,,,ur l w l { tt tc p,,".1'' 1" 11"'1',, .,-ml I''
anller put -t dc w --,,', i '' Mu r, \1, .,... X4
pco Ie n''la ct 'it it d-l' thfilt1) .ititt'r .l it i . 1r''t 1'i i De ,I


D1GANOS SU PROBLEMA DI F I 1 TRIt IP )1F) V NUESTROS INGENIEROS Y LA
,WINTO,\ER, LE. RESOVE01 RAN CUALQUlERA QUE ESTE SEA
i ,., \i. l \ li tl 1 I'a i1 M\ I al i
b ic'i [,alot polo Cubo

ROTHS TRACTORS AND MACHINERY CORPORATION
Eteveiz No. 33
leletonos A-b3A14 y A-6501 LA 'ABANA
(A ra cu.ra tti I r M\.ntc 1 t del lMer d.h )


Sr. Cairlon MN Rimz Anmalnor
ler NV,,,rpr(-,drw~r
Sr I.,n A,'iQn D Atniit rs
'ala \ule rraedrtti-t
Dr. ('trt.hin- S ek r TrIleiro
Sr 1: ml.o Rrynnldo 7.,Nglgn

As \caco de Reporter*
Sr rl rh ,inl orI
Vt leta253
in a "iinli\ a l.r nt.ia' l Sthe, She.-

';r ,1,,l it ttlartint (ea ]
S,r AA, Cl % .,r:(arr
ar I',nrnuatn'iatthel Peordn.'
ar eul ritri: ( tl;at,,
n' ':,loentino M e rnn tr a.
tiA nte itRodt
a ql t, Anqli ,,,tcnc T -n.t'li.
Asociaci6n de Reporters
Zuluota 253
aomingo 15 de Febrero
Desde lak 9:15 a. m.
Hasta lIa 1 p. m.


Para los caballeros:
Con boquilla color marfil.

CALIDAD SUPERIOR A UN PRECIO IGUAL
N 6 DISTRIBUIDORES:28M1
Netn 67 ; BRSTOOMCOCC. M-3369 M.]O, .I)i%


DAIThIA rIATDrn


- "-" Ao 'vi


continuaremosI dando cheques.


ANO CXVI .. .e


. f DIAF


- ,* iONIC4 HABANERA

LUCIDO EV. ENTO NUPCIAL


El


L EUffl ffBNIEZPE


]I,


A

id,[',
A
SC


-.2--1-1 f?-.-ii
."'.."' .... .. I


25 Piezas, . $ 12500 I
37 . 155.00
49 . . 199.00
I11 . . 600.00 I l' N ,SIll H,,D tII. I ,' | | I \ 1 \'I\
54 79 790 00 ,.
5 4 . . 7 9., | l,,, ,,, h-,, ,, .,. z,,,,l T,.. ,,, h',", ,,,i ,,. l ,," ,h ,.,, ,h
,tiin dOr VillilIliieVa, dile .e alza alroi- ii ..ti so neidad, apiirecia adiorna-
SFACCION CON EL PRECIO 'a. la Ient,'ada dci eRe151rto Bill- no isa co. i burin gilsto .isplernablr
slin e. fu ell [a ni cihle dc aR,r iltar- ,x)r ls'" arli.las de Le Prntielips.
io l'artido di ilta boda, eleianut as.-- ,Il eden Od 23 N 20 ei el Vedadi.[
![i'f'e a in] dl .i.na. rqt aR tillna ablerto liiac c oe o ileii -
C-K'i Il' l la d do. jiVellen psI t le )(,t- ix-, a so cii.llia enti los iinlIinet'.
is it n Iliinas bien co e iocidas i n1 la rd la caPilal.
n*ei.dad inbanera q fne-i pleia fIalo- Ei la ltnd u till Irm ois- se ad-
raci On de stO l dilia 8alosrono recilbaI cerila In all gbra biiica W a bioisieada
Irnil la bu-ioti--on s acvrolotall lit8c- )or micha:l- rillrian~ diti- s ag ierdc
mi t iO n Carais-1 Mnl\ luta Rodilgalien itnc ibiiii a tcrllli ai -r tliin Oll ro.,d
..COMPROMISO AMORO.SO \'nli-IaLCarm Beiloa nlia- i lSi g "lea ('lls allitia ]ie in alii bii 'iS, l.
De nlsiel" slenipre a lit z-Iii -i`'i I ictiv cilia. ila sl"del Orini RRicastl'oiitie ae iiiailx illi r ide i'cl i t tie-i
Para MrrIDonald K ir or .. u.. I.., Mi-cthnez. nieditlad noga- i inrell MAi ailte superior cn i-nill-
bro Or Ia Marinam d O .lieu -i v i ... i ". h ictor ia de la, lTlta % de IITI(xg bois lniclii-. sic v (alla! ,-daims
Estadas LU iiridos ha s in in ididd e i 'llll lltll ispijam a Obdulia Volite/ Ell iel allar ii inia stla lli. it. alia-
isatLrinicrlinO is Imani de I bellaa Bello ivel ouI en Alfel'e de, O r -C a-inns- t 1m't l s 11 lcdelit cu a Oe la Iglel.a
encantadnra se l.ncila Y i.ai.dai .-'I, Wi 1 1a01ic1 MiriiIa de G twoI',. -% enlmvlllc 'l,I ims die i)ilill- -
RiB era, lija del isel Cr i .lCas tint- I d, 'Pi 1 r e ia Llania, N\Stml ar.UMit is las-li i lc( lo c fitule io it la
rez Hernaindez, ex fniiiiciiiar ii Ildc ris ioos graduados de la Acnride- ,a (ruz
Sersvico Exierior- de C b. di l d, Im Nn Navai Ie AIIIIaioli Us u i`ay ci Cilll i r slcbar c"i b eI tu/ t ia ii I
espoisa Carmeni Ru\ero Culilaili i de til I l iiiliIr iotIIila iltie'(Sll e itiii O ldlda n Iy lislidlla
La boda ha side ijada nd via i i vc- 'la e qfiln e nlolel es- l a lsr 'a siMeiiJOlr ,ai dacoIu ailt-I del I vs S-llllr)fe
raiio. Enolii i eirii aIct)s, I el doctor r Pabhlii di I IiLla- por I[ r tnm i-i r cu -sec irl-l .n Ida ( iin
I a. i -r1lv letr- do \ sii u l .I ).a, llanh In. lii'. rla I
tall _.. .. --.., s laI Todca Ina fla.'0lVIa del Ir n~t~e esta-
mCainc t ... ll lla a i Pai utu .. eitI ia i li . ia cia (' d 'il ' *I i .....s.de l i
D M til d..lio i i is de ell] n I -lli nnutcqliai balltui
*I ia Alr dO Ia ('P"r'l \\MlRS Tanibu 6 ll,/i e ll n dr iicl I A -rlii -
14 N 2 0-9 , -5 0 eiciLida aeIiss Orde i ia seIwIIIlIl lit ia itaitia li nciida ioiiecl alti-t
1it.ii ta inlas ,ir ent s aIetlte re]il- rii ear
L La dfin mi der. de se o r c iiigabn .ahiw desde hllis 'lga il diel e'lia t ii
m, l 3 [ t l t I)re v'lclo 111. l l+
Al Ilegoir In 11i RIM\' 111111-111100llfl
Ae l leal o hiaiiisiia
FA'a de odlmlriic iii, sa.ndon raill
mil islia irr)r talollem ax c a tinrel' r J iom-
y A. sxi ll) beiheVa V p r ( lit ;(ela-
0 T 0 K0 Ase dn'.lrabaldln nti hIi. *dih ral
itujui P c all n legn l icgin l nllretiIdo
p ar el SRId, li Francesl die iEl F'i niit-
to r el ,lli,0h Y o 1' li' 1-11.I40o it' 'edas-
De o rln iiioiil a t di B Clint a-|
ka ti( e.',tl l r lleN aba ml'in M u'"' rm t
SiiqlLsIla de etwca le i dit, it .a c ,t -

dl'o ll ca1l'it .at l lhilri' d ic raits-
li ah -il % Ili "lltdli .a"Iii ii

-la c q e e la capisal. R*Ia'.Iidils ls'"!^ ^ M ili ci i; in.iil
| ill I till lt l a ptiA l i g i lc I\m i ii i I ,OIn L inia

|i-nt i-ico liti lar c 7>,% Y ittI Si
atitilti m l lerlil
4-' [' ,, ,,, . "" ,'," 'r ".rp id dr liceO ~ f'++ ',," ]"**' *Iee 1,' e''J R +.
A in ella Hinio ln"lln el. (A r7In
agI r i d. t iilin elie ix nl i-
H' .Itir r i cad a u l rllez M r ri lea I e ) -
U W, .+. *ffl1 Or i on-ac FSelitlilint de ,a OLln 1d
..r 111. Cliiaroll ist" il I 4 i1 l StIlidenlFt 1nihWllIIIIAIt InMa
iretidite dr La Haplbaltta 050-- Pa~o-
Illan on Grnr l Sa il l \i alt I, re l drelll-
1-(-i(Cans+Manirlatil de ril'tocilO Ail SreI d a ldasi lr dig ei A I/ir cruilt
tt rton g I('R td-it P a Inn (t ti ncii ( ta-
c fnido. _tp' el\'r'a. Alh n l der lariorw Car iitrii Calilt! SI. R ittn
aI D i-O(tai nsFa ll iDr t0
.t'ean i tDaz iRornafia( h ,init tini ti t
.1v ide /.d~. )llk Stil~harl A /to~lln
l taniil(iurt BarnBeih
P- Dr Ca iovI c.lt Zn nl"'l' t c:-
"'i:(I) cc: I-or d La Habaila. doi t ,r IRafrael
-uaslana. i ] CI t Pre..n 'nile Se-
liiadn doctor M tguilvi S lLILr'c -z rii ln-
zr Dr Jo de mBsb umAllyrn,. Dr. n,
t~~~~avio Ri\,(-r( Paila!,a.-, E ,' r,
-' .Oar Iaha('l Co Dai ri ,r1c 1)s"I
ilii. LO Jtion itlsa 5Sda I Re."1 iiF-
t~i wdez, Thonvi.s Hidnlii,) (;:11(, Dr
)-amqui n T irr lha ir. D! -
PretsaciDio, D II lls iP tr' a -i
Dr. RieaI'dn Ro~dIlV'aeI P7771 ;I I~ll I-
sdf leIn llt, miDr l l 1o
Belle. Dr jilall Vfi/,ucji/ BI'; 1) 1-1
\Janilvl lVA7,qilf7 13,1,, 1l t Vi/, VA W1 /
U a ddte Ia L i- ha ur 4la dln ddl -
aballer d-o (1 a (,.n 10P ,
C-erealltlli t
Prosid a la r,I glUix) '1" 10 H~lq
1. Super iatefia(on .' Icln d ( dll ~ Stl l l ii ]it- r
III h U, llt i c I, t :i, ",
potenca Ilemilho- dt1,int1bfl A o l7.,
tis l re duliion ratm1ae g ro ntioaii )- a i li 'i
;; +.+drio me !I ., ..........." -
lalaf Mth rI It li 5 A ha ,!'IIIIi r
1,finriotdqC rdio fun de A i'tlllel i u I l a
.Coi l a Ill I'drr d,' la I ,- h ,
ala ipn IiIa lduha VfI I 1 I ,IT tIll l
M O0 TO RO LA lod .........Ihabillce.............
7 Glimirte.r miIr iIonni nlloaillOs it "' 1 1, I[WlO 1Bl
Gab~nte d m, ,loljjicn% M argarita Satll +'l;, 1," VA,-
deta ,.' q~r~tfat, el radio mas fino de America, wrz Brij() ,. Finn lt", ,, ,l, (, ,,
un lil \n dtd id ,wp permit a used escuclmar en su t v in 1 i ir Bei in r llo). Wl tto h t
co, i nu tI n l|, a rv s. ":,j ,' t :k I I,,
(,ntIlntlte utsI" M ill (1 wI'7 -de' !J11111 t +/ n a
111C le ulm i[ pill finca los programas de su pre- a-ir, Miii litre. o il [ t itilitM'i i it('[i-
warh Rnfiodi,1w -[ I f + tp |il".[
dclecctrin, con igual claridad y,,-asi Ilili t g i- ile ,', I,
en -i itiini-t. 1'1. in 'Id tl w I., l1.1 tl
afcance que en la capital ',;I 1rt, uaStill., ,',I h
",i I/nnlnslint Ri lati is t l I til
3 i llti m r L m +gi illiiii S Si rrimlitll Silu -t, ict
I" Dr alcm, mu,. Lleve a su kogar campecstre una -iCill ,tie I a 'e i .
dial hlla mderIlad radio de batPrio M otorola, ,, no t,. ,.
LVt-llta 1Icitti tic Ag''+ t i -t e. l+
prefertdo por si alltalcclady + ,,, IaIdiig dI Ii i',g .... .,."t;, ,il,
i.ii tnarrllt.Sl p t\'rtfic r tti t ill
It tiirqut/i ., ii (I tt-itt
Alesi irta deI Vi itII "i,,- te .
,arv ado dfi ht' (.I 1,( I, S ,
A-llebia iI i.elid i = l ,l i- s ar
I crr iasi Sciutl Id Me ittil:e- M rtIN -
(I tiarMia ilai Ic Frniti AWtil.
Naltt i Op Meiosi' .Ntmtii Ca it(',, r t
niortiglre Mn-i t hIn I iI ttl arrill it dfi
Poriila, Marita Ailthitl Air-, r d.r1i
Aspurmi Estela Airiiisn Or taKlrl. ha I
Ad Oden MonLe 0f-r RBorl ('ii aitnilt.L RADIO MAS FI -O DE AMERICA,


.ryvna deMart4nez, Margot del Mon-I Cui.clula Pli. Leopoldpa Solis d(
e'de Cruz- Maria Teresa Falla deO cr iTAnder Estrella Breton de Barre-
Batl..ta, Celsa Camipos a- Alvarez' I. I-ia S de Pennlno. Olga Sil1a or
Flentes. CrriiIlo -S
Nina Martinez Armand de Suare/ Anilcia Hernmina Annilldn de Pi
pe'iliia d Nonso Maia G der Mitfio. Elri
-'. hla Cabrera de Repilado p abio- Betini silda de Pania Olelia S-i.
, ,' Arriba de Beanmani, Clotildicia %it La- Blanek. Rosar.o dr Blai.rk
*'IAi i de Arnoldson. Margarita Ala- I w Siiiilih. Maria Ines dr Riatlo. Li- i
ri afe Leret. Estela Martlnez de Fiu- 'a GolCirepaiu de MoaM i sit lI)a aI
11111ei l, Jualita- Fabian de Maoi i.ai.tiadora TIt, result Mn oa.s Lide R'i.,-
Jniaeina Morales Ode Dumis, Ai- l.r
S. HorstmanaO de SAiilchrez Agra- t1 s Patterson. eslpos|>a dIe agrta;t..
- y Ai a Snia icilez Agriaii ont t t-.i: a iaPti i l lada ameirca'alia
yr. Ort LXnga. F, ltie ina.lefora Ijcier daldl, I
rI-garIia Johanit de CpsrCdea 1GIt(:la MtIia BeianiiiOUl rir Fd-l:.
-,,-a Vela-co de or n dihrs Gio- i Ma.I Eel:a Manse Br ain
., ISB. 'ji vlC Cirtnm Riioilda iei Or Sh"i'n
-. tliensla Bolirr dO Amezagaw Mi d a i,;. da Xiuii deJlaindvaills r I
Sfiamire, de Roillero. Snvia Ba I:. E(- ra, Oirdelerv Mars im r l5,l
f,-, de PArraga. hily li rersali (. i. v ii, (it, Stliiiiai Sai Marn ot Pul C.s tit
,el , v .l ii, p CanlpN 1llA CLua-a B.in
,,ra Tarafar de Villapol. eRit gini, M.it.%l tti MotorNi S Ora1 li Aim,
jnC.iCil ( ll eifi-diaii i iif Maali i1
A. -, MHerrera, Celia Alanrs Rn i in CtllsNk, tei C els f it hl i. Oal,
,. .-sieZ, AraReli Aesarez de Camiii- SiviOnilaR
r(. Flutra .Berinl vuda Ode Paii3 l.aila Blicoi Hiinni Peduo.m,
[A le Oia viua OrdeFalltB Rii l.irLa AriiiIi Celia Ping Bpoli
,',-Ir.,rdeG Omezn Terpesa ari in i iiMrS. Jllta v HBrl eu-i ia Alil-
N- Plll.iie, RoSarlowBalslnde de PiO l ac. Glof LaNs ila Portela ,Tri-
Carldad Porro de Ca-oiaeion SI-0- 0i 11Ca 1Itrns im I y liida.
i des Puileulit ODauiV Aim IAn Mr(-le Psi iiii-ar inn, ai tlulnatlta -i
i iarez de RadilloM.i. Marg tai Fi. Ecau Nal cv Mart Sei. S%%
., Or, deHerlAndez, uI-,, ei ,, (ii. Si in Rodir,;r M,
l, -ir Raligel y Peggy I. i l. ,i Mioor \ihia Padroa A.
Ri- B afinah. i CK i-itiA Aguillcra,
LOS ESPOSOS FREICMA.\N OR'rlZ
it tiegadn anteavere p-oced,-a:r e Ii- oi. .- -i lo,, iiir, .m.. ,
a York, done iesideu. ei lit
,.lairnee W Fireemani It nti- iii, R I ,"ii
Ii F' ; itl-.,, i-+,. I.,,, ,,e. i [nltnilahi ran l pal~il. SC-Ini


.1.93 Ratifta ercurareis I i edre
beige, cop details de pique hhiii
De in a 1"4 C ton

3D.2.1 Bliatia e ot azul n rusi,
dejalle h/auntCiei Cl rael//i ro,t piptai. 'N,
tel. De .- a 6 ali.t

,I. 7.$ Batluaeiiies ioen l. coa
detalle de piqua i/aro. De 7 a
12 auros.

.I..' 5Badtta eni o rln (,m
detalle de piqua /ariin. De 7 a
12 ahio.

.2.,. Batiit epi azu/ o amasrIo,
cuello// hlan bo'rdado. De .1 ,t (, a o.


S DR. ALBERTO BORGES RECIO
CI R U I A P LAST CA
K-. (IlJ\,C O IEN) HhSI)E'TF D[LI.C
HOFSPITAI. FOR SIPE'IA. I A L SI6Ai OF 'IF W ORK"
imtlllat. dia-las prxeio tl irn ) I.P-.193 K 1A 1
(CAl.L 3, 2 esqiulna a \ F \I) ()h LI BR NA


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL QDIAR!0 DE LA MARINAa


M-7992

it re, A. clh+ I N-i n,
HICabana


R Nuevos, alegresVestidos "Cinderclla"para jugar al Sol
'7 I',n domiii Pii- liNh ra- lfurr iu
(:,ieniiio I a 'Cs nis Ii !r-as it" ,ii|;l ,i ilh -il
a .li a cil'1 Cliccr N il,i :al iirI lih r, v il
Sol. Y liara los ra-llti I- d i lc lt rit iiilni lt)
y Ie Jlle (), ,'In-C 1 1 -ni I) h \ c ltidlos
iiiil ,i i los. I'c.rt.,cii r in l, i- Cllii, a ullIa
,Cnm)\ i CiIC. c tl ,i, n- i ul.,|i ; la. Sii,
id lf irhcC'e a liit i' C ;- iii, n i, I 'iCfiCilC, <.ill
liInl.ai c 'l l ,iii iiii iic-, ( AcCll C, y

iClCr~i.C lil iuC r l~iii n. tlii u- in-liii-\ (iliniX,, ;lf ,.; ^ a ,.I ...,:t |,h l/} ,
fI l m


saIl rafii l \ iguilI, 1-593 91. 8

)7 -' '


I10 DE LA MARINA.--DOMINGO. 15 DE FEBRERO DE 1948


PAGINA CINCO


I"^:
cze as, Corizas.
UrtiEarias, aquecas. roistortio%
Wuro- egetativus


ISEK
GOMM-V~a

a- I:da,! .O> 1 Losa Re adc,.,/ ,,C-/'. .
Carretera Habana y calles 5, 7 y 10), que sac aaasa
/ donalas entre los socios fun dadores, co mpue.tis
deo s/a-comedor, habitaci6n, closet: basho comply
.to, cocina, portal y jardm.


Hagase socio fundador del MARBELLA YACHT CLUB y disfrutari de las dclicias dc la mejior
playa de la Provincia, en iun ambience acogeitor v distinguido.

MARBELLA YACHT CLUB donari por cada cien de sus socios fundadores, una de
estas viviendas amuebladas N dos billetes de [a Loteria Nacional y entire los socios que no


/-/ermosa Caasa.C/Ul, s-tio'a C a'. CIae
8, (Carretera ilabana iete- al -mar que
sera inaugur sa el p'-c-,'o 2 dp ,.o
3 000 metos de 1,'k" :acc-'. r-,' c--
4 000 taqua'aos, mcsa --. a lc- .. I a .-
comedor spara 600 c .- ,,-- -'- a
ba,/e para 500 o sa v a-c 5----'
con c-odaL aas11,01-1-sa, - -
to y descanao d,- L, cac-


(familiar o personal), sin cuota de entrada. mediante un plan
de 12 plazos mensuales de $10.00. que comprcenden
los'aios de 1948 y 1949.

LA ADMISSION DE SOCIOS Fl. NDAD( .'.
VENCERA EL PROXIMO 30 DE ABRIL
.^ -a-< /


-a-


/ -- a.
-n -q
~ r~r

P ~V ~


't t
.... '1 r


'* \a I-,


L i "

as,


- 5


W lRka- S. A-.


De nluahasl14,ae araaa(aaoaaled c-aiaao h nrelado.,iera
F'. Alamil., irtMigio .o nedht-o w at i t d-11 (I'll- N ld p os"an (l ;t,-orgill
M l,(lc0, ca.on aall-a ala, -a lli, Imr aa-aaa a- aaaaa..al -. l ilavl d-- ili.- .....
Taaaaa lhhra -n-lat a i n .lian I n laa La ..Oar la ra .aaaaa,
Fcaa-16.1"(1 a. .I aaIa-a-aIt....aaa a.. aa 10 tri -I r ,aaL -aaaaaa la- 1-r0
Is nlralan-c-o nL p la ran lia-aaaaaa ,ala- ,Ia u aa-aaaai- 'taa ,a aa t taaa-i,ada a11 1,-, -
alaadnaaOr%. lala irahuraaa.
\IIRAMR YA( HT ( LLI lla ,


- s jrrb.o ,era v! 1 "radx.oronl ba;.r,
a 5L.aalaaa cla~a. t(Il.. fiecleua," tla .
SMiiatnaa r lara el luIsc.- 23 3 'l :a.-
u ce 10 p. n la 4 & ia iuanaa.a
aanacaindo para ;orauostla .Cub, -
Sc---radtcr-s- y elconju-- o C-- a-
j M mornduaSo,.
Yas tay a-an (aatIlda-d d? ma-'
cser'c-a.s s dt aa %:,,arsasa.taa
Spa 1saa la" cI.sti: I e;lsa.aaido d
SleBnt- col grO sCaltuS. mc E. AI
e ae la eI a rcccu-c--ra quae -evo.
:a, la iIsc,',pc.uOl a ,: L os aaaa
ac-are dfinitvam.tn'aeaela abtdu 21'
a 6 p. n
Se otorgaran tres pren-.o para i .
aht, PfIu te.j de iat m colaIcar .l l, ga.t a-i
oraas. Tamb:a n habran doaaa aIell(
a- 5o Ia t!a lama y osc 0. ca1 a.r:t.--
ala cra-a- Ic-aa sel.ec osnadoa 0co11O I .
aos ma-i;el mamarracholao
11 ads ,i que realzas a lsa aa
-c-Icza del Slc-I :a lag hR:nk e'a -,;-
a dacanaado N alarcnla.- a,. a..e a ..aa-aa. a -
-e ,a I-ecta llalevos deitaIles ca l ai
,a praaJimau ca6ulaa.
ICoWntfna en la pagira SIFTEI_


Memorandum Social
lIE 110" IOMINGO
HODAND

illallA
.-o dalxlucc Chue6a -I TIe. Tae-
ques V atllanac-otl Ii a la aoa-
cce y Irtilntas aa.a Ca a -a.
del a ciro .la.ncs ell Iciot-
dc Saaliao Toma.a dl- a,,,


A 111ERZO

dc Lrqn w," a~ccd .i
e. ac uia m la
('la~-t Iallt aa-
c-l,., oa l,, Ilna ,

SANTOS

1E J MAN '.,NA LUNEsi
MIERIENIIA
dIa la, ilae a I-a--a Is ra "
pa:a dc-e.petiIr ac-e
sa.c-sefloa'na CarmenaEc- t.
I zaguiirre.
0
ENTILEGA
F. el sai dli P lironaa adl
Artes Pla~tacas a las a
delc tudro de E-cobea.a.
asorac-aa e- draembre
RECITAL
E n el- A d mc- -,daa c- Ia--a -I- -
Gua-amar Naao ral- Piaai
Iec-o sad nocne de Pr"

SANTOS
Julaas Elsa ,h-


. ( ,( a( /los6esab/es


USEI RiLLANTINA
PALMOLIVE

hecha Con ceite de diva

to 9,allOuarno Polaoa-a'aaevive el
brllo nOauroa del cbello y to ml n-
liene bena poinado loda el dat al
masmo|,crrpa que Io conr'aor 1san0,
Iute y p hbre do coapa, perque es Io
ic-so que onraane Aseoeadl eOlva,
to reioa quo panduae
Paor con-e- co.e '. bello d6ocd e
dono y lleno de a-da a

Apftqaese Orittoraao Pclo-
l e, cdoseal uana 'oroto
m- aal ol n el cuaao r coellu-
do. Aaoaaoamulo tocarcusao-
d6n do I[ songre, elinina
to aspa y do doueva -da
ol~tabelo.


isc--


Con Brilaonhno Polr-olve,
astantanaoaaeaanteaatsacoboe-
Ilos lucen con un b rlonantu-
rul mos vi~o y quedan de-
ahcidoaoonter perfumadol,
acoaicables, bewblesl


S reade en 7forma

S4 sliday 1qida


GRUESA
V pIMA


Emvarque Via


it, * .
6-uJ~ t,_R4.^
AQ~nrodmomarrw


Eniaarcadorce para elI
Mundo LEntero

- Desparhadocr.s do Carta-
a) Exlranjcro

Corredore< de Aduna.

Fxpreso Are-co


Una invitaci6n a nuestrais
antiguos y nuevos clientes

a I --., -a l ,-,l n a % c-7,
I ail t. as-a-ac- al--a- Isu -san
a-s-.n dc nt .;a-
h ', anos asudartes
I. faih;- t-.-n ic-rr r,'nds da-
,.,a I n -- ac lic- l r a


rota S a~. r n-- ,, a vres- -


COSMOS SHIPPING COMPANY, INC
8-10 BRIDGE STREET, NEW YORK 4.
N. Y., U. S. A.
TEl. WIIITEI1IAI.I .01-61 [)rcc-itte (alahlc-,rfitaa
SSIlIPCOSMIos


resultaren agraciados. un hljoso automovil del ultimo model,-.

Ya used puede formulaer su solicitud de inscripcidri"como Soc.- l iJndaL-Jr.


-"l~~ii?


. ;.'a


I
-----------------


PAGINA SFTIS" PA _- ",0 DE LA MARINA.--IOMINGO. 15"DE FEBRERO DE 1948
PR ,SENTA .T. ,R ....ENL....CION.-CRUZ ROJA
ISCASEMANA SA TI s. C -lel proximo r,_ -l s f.l empninas presentaoantlle ol/
Ma as-s 2n., 6 dale cbrerolI ~zCR NICA HABAN R
SMan aa. 2u:: b ot S E V IL-L A aalare cdje a o ied ad Na l ou,- ,Ipubtihc-,
I9 15 pars-1 os sacllol s e tsr .~ ... a ai L 'u- (ru to-n a, Is cuet., CaAo rasUlta ruts electiva _la
67 lie-tl Pr. !ourd a Sccie-adF ITALIAN LINE ,, .ual c- u .n ...c... yesporque todos los adl:v S O, R A D E A'J AM I L
'Art, .. Mua.i; 5ft U g 5a n ll14fte N-El pueL ..cubono dej.ra de..v, y lucods os ail os, La Cruz Roja d-
dla.puai...a .a....cru Ga de New York Marzo 16 1a-ud aaIa as la nobla... v-a ..nuesIra s tllidad. .su.mor...tra-i -I
INmaae.i mp srmen~vco-cs a -nerosnddad de su corazon. conntrclbaa bajo .su dedcacion en pro-del o a .
.." do Ttero I egando MA -rTES SANTO ;yenldu al t ..s.s......ent deo-tan pre.. bre y del enfermo cudierdo ope-
a 51,.55- .' ccil a' M."zta3-r de ag-.use t..- o- rrasut alaurd saci beaaaicrniau yd t alae nti., dunde laudl grn oaciaro l
ac ,'n t ; pr ral- a-a- .a~ ,u u.i deD.ass uno ae uarepacu pa -.C' .,nt quo formal beue pre dente d
.lpuebloa, l. raaeral "rQuc h bu-oye a Los fondos
a..r .,L:-C.toLa Cr uz" deestna isltu n' ro, to hacnu ndicecu t la vod a."to".
Ncua- r. a asca a ssa-o e ese atO S n at racupa a benclacto. Porqur J
,.aa" I,,T ca dc- Pc-a.raac -,..-I atpbrcat a s aur..a- r eConC a .... c a a ..... or. dorealac a....n-.
padefaen asaemrrpreita-al servieiautpre aadrLa c-rc-. d tea lac huen ocarn cd
.o ....R a r aI....d... G trual parao y put .enaaa tlquier L...deoto p .
. .N D -a .. - ..a phta.araussdA .....doto.... 1. ,td to a C u lace espera o-nadas
"..aO o. dws la adIa.... al......r Jos rj cagos, %!n o o66


~ ~ ~ ~ ~ ~ Fil~i /rmdc .r.,i.a bao n.s.c'r ... 0'eIl 1 Han
a .I"k'-a v L '."I ,7_, F lt" c nto de Iu .-.s N, a-a r oua l abaata Vc- d o e hen- i P a r sari t cosnaa len a de tucae
Laaasaracr-acV a-C bac-a. cubaaismauaaa.yepresenola sot -.us huItsa t-sa ira ciatus esllslaron morn-
a t ... ... a I mk)l lbrn a ea pc p -o l e a al aerc-dsica-s rcc t ss sa s d Itoraoaldaade
L a .o d u a ...serv aclo : .ffttdocI pueblo.Es poc-el10.qua El.,I. El _at & mar co.
P a iro a- sTura Ra Lacona: t La oralde cantc-ibuic pauraquo a pboa aa-caaa gra n asaexalto pa
a .- j ..dT rump ara 5. a at dela aa a pea. cdOs l gseaa cv L ud, _c-u yLaat s p.5 Ael prnraa
aa DS 17l rks ac.c.ot &, -it a .rNAu. cchaa c-aaleaatua-auno Nau 5 amor ara n parlalas aaataa a iata oac-raellascn -
A.BO Ash boots ca Lzasuc-anciaaaquo ga-aaaLaas do el ao(naa o aaarc-sac- an run ecuruu0
te'ino Mellar Op Il. Chats O'Reilly 311 .-IHabana I RSPU BRS
INERMEDIO M-3333
_afa 1 na:,-La ass. a I a;-nueve do l LaI ent.da sauc-r lt a Da sTAla elo t armer
PRECIO I lopLoC~ runamel oepus bhearemp l e 'o. ca- inlod tnd.if.iudf a nAI', scaballebrro linenlan Iguido eeyL Sra. t
a aLs fu.,edc-di, <,i ., .par el otcraasdoscaaa..a-- ec-uc- tanaas alasoam atda.,si
sA l-~lItatoaA c- aa cn --a au a un t r-~ sm tn. : del ia-lmsa.del ate 10cc-a cun.ul peal c.oau. a, acwioabc-a rgot Aaitlc oal
PRECIO $12.75 CA M PA NILLADE 41A RRt -A A -a .a iel aac-olcs 18. a Ioa 1 51 a .,naabI7slrin dc-I exlenra da-r---Mc-,tde toRepublaca. nefaoc I^aadrqds B c-aS 1 ll to o1. aDoais, Aheta


Acd
f- Air I'v4-


toa piwde ser ptim sted...


'> k '~ -> di* -


- a--ll .l 1 1 l\'. lii .ll .I i 11'tIh I'll l' '.


- PAGI'A SITE. -


W~~t'l" I dO/i'ece.


Precisto dise,,os de cubiertos platoodod .
que ofre.-l1. .,;, sb.lu r1eto nen "
la mesa rods exigenre. No olvide qu* todas
I., -oi..s sporah u eclle iir


I[CRNICA HABANERA


fLEGANTE


BOD)A 'EN SANTA RITA


a Alnnao,a lat aalo Rodrfa,f-n v l o'at
JorL:r %fachario
anacna a-racaaci
Illa aaiara delrc~
It: ioilaa tta I"rfraed R nala l-t-a, ,a T-
IIIH'" 9V'!{! ] I r 'P t |,Nar," B, ,i-
I ;t dc nc F ilat a i'r .ra ar'ilnbt "-'ar-
ta onst. hhiaeiantanR PLt RB -
I ,'(ic lli Ru B lgos Cmi, :.r:i?,
0 .ta decF, Bitta >( l'-,at. aant,-.

.-', ,r 'a rf m Iara t-a, o"-i, %
''''art. A.Aatraranla- ,'. a'.
i '1.tla{ 'arra'caar pwart .'..-
'in Ia'taaiPct -

tarara itra t ll- Pacatata 7 at


r dF r -rdena-, an dL~t!-nL,jdi:
la (.ondna ran rilaa
han t'at. )ltralr.a n a ii;da de c ....
ft rnet A tllipai al" tti .lJulii a," a
i-a, tar Aniatta Stam ti- al t'11'-- ,'i-a
Na' a I. at cpa a- r r ,,''d ,-A .I), ,
a dNat, Sia-noan "a a. i-a"
-i Ra M a,. ,,
,,i .'''., .. I-a a' a-: -1'rca2 a. j-
a-a', i'.-.' a"-
a i, N- ,, ai ', ,- "


M.' ,- tahr
a,+, r,,,, 1 .l i n i' ,,I. ,a -a a-a-


Dr. EMILIO YERO BOU
Cirujano Partern Ginecologo
t,a,, '',il*'! dt a 1', d- t-'V2 [.W tr } -, ^., I1, I ','IKR '.KS+
,' t 1 d n I ep E n'
S n. 1'. fnt. ?1 a ?.1 aria. Trifnnn -I'-W


51A A B -,,' A , ,.
I'- I; a k anr at I 3t,- a'
<., '. a': a' Far "Aa .., '.... -
a"p,',; a- ',- ta, .- .tB': a, "
S., a ., B a, tI F".


a-a ,,'a -a Fa r?-rBata
a aa 'l ar(, Ca P

it \-I 'I a-lIl DF FvTA OT%
I'. I A dat,1 n-tanI


i de Fin de Temporada ,.


Son luveniles...


G.NA'AV 4FONTS I I'.1iS."ID1 PFrR"Z .11r.
tartar -ama 'llala1Te a a ato-- IVIZ 111,l alo, -llaot0. ,it..
TAnrl'n a ', ait r-efate atatittoa doa-mci-atot'." pa''.',-
. a 'A O "Sr aao 'ai r. ravtr 'tor alt- p' c- t arain' '
Para urtna h'ltrim a ('a.. dia la 8I re.,|;l ns Ftatn ( i.,rn Mr i,'l' dr/ Arla, v r1p la' sl' ; n ia da rinl a la I lr I ', 'a. t a t 'al atn'roli.
gI tt i ta t'at 2 In.lR? c 1aia M larn PPI'nt I lriPtldl cinri a ta dat ra-ite S aI t. F1 -: 11 aLtrlti n ';IoaC:1 ,r,
gund A'craLa.os -a luananosa -a u n,- onit vstIr-
a In PaiclI. Pit Aml |iar- d t Al 1 al(l9-i.'ar et ,ea an t at-an1 lnela- ran tanaI.,,atl a' ... (
me'ndarl. E., n ncaanide R talarlar lar I Dla O sl attn lAtnaa .i Na -i, FoarLt %. tp 1t i 'la-n ,-cn .t. ia-. I 'at. i I.. itt ': ,
qIIP 111 ,E P}fALllla (je r de 'pl p hl u ol^ P' i ;AI '1
-v._ _a a. tt IrP OIO NSIIdIIp, IPD aENiaN R Btl .' a lt/ at.at.' aI 't ," k "','aJ
\itn ttia'. latntt a I it-t Ita ta nit a rt ,- l' t, t tl i" n l, it IW ,P'II
'onaeta del ,I0alt ara 1tm..adOt a t ipmld .. q l ', -
a a I l c ttttt'ltt (a ic t it a illal na,' ittt tl-/ A h ; ;,. l'a '' t ','a' ,'.
Sa .h la t Nlt-ti' dia Par.'- A. r- ,'

EL NUEVO RESTAURANT DEL CENTRO DE LA ....a a nit gratatiatma, a .-a a. ai.1 Ro -a v-w -; ? -^ :-l ,
"Iataict' Baalrn at tat ata Pat, ,-a
ll a v de | I ^J genils i belv,1 : t ......
HABANA DONDE LOS MAS EXIGENTES DEL ltt i al... a ,ItttnLitsadraPer .% I, ....... ... .. ....
am n aptlra la iti'i rade ln mit;.ia > t !, 1,1 ,i
MUNDO ENTERO SE REUNEN PARA GOZAR LA panR! a aV a a91 d 1ut aiiaa -tat1.... it.L.' -:I ...
tpar Ro dtrtwiuz;A, taNl! ,.tI 'at. a t.- ^ a' ." :: a ,*a r /a' 'a.
TRADICIONAL COCINA AMERICA"A EN UN VIEJO q ... ........ .IitaIraba aa',. .. ... .. "1. t'
PATIO COLONIAL, DE CENTENARIAN BELLEZA ..., ri ,1 ... ,11, \ '' ,, .'-
,ll o\1 ell el ello di, PSIR c ,6 .I n, l , I ,I, ,, r -
dar'-aVila aPr a I tian a I tai-'4;.. tar a Pi 1tt, -
Selecta Variedad de Vinos y Licores a a at... ir..t........ i I .. '
P V P ,ta a It a i l ta-ar-. b.,I II Itar1, a
Abierto desde las 8.00 a.m. Hasta Ins 11.00 p.m. MI Il ........ a.a....-,n. .. .11o v
at freal ala' td1hlIIIo n I r -i r11' a11 M.a- ",,t II
a i-nrat ('01 c-il atet artoa Ids-.- t .' r oii I} ll, t t 'q ,
tIl ara- a21 tact P iatnci' -tla, ae 1 ,..a .,icP it'i a tarli- i I all L Io-tt -. -a'-
PALACIO ALDAM A at:,,c\i'ora :,it."l. aPill'[ it'rIt' a-I'I" .,
a a t. Il, rmanttan alaa
REINA 1 TELF. M-`283 pp...attn11-.,\ B ... ills .. alian- nn cia' a...
a; '11.,plecloit0 a- I a-aO
Tniriteiel trrin tat. l al.rna'- i tr lrle, nrde a-a E .. F 'Fi t, . .it aat
[i l '11 a, P61'ahn I~~e 1 l P I I i w
Sall(co lic' tallf rta Illlc til. t01

t Ln 'lat ata arl 11;l ',I,1,lll. .
b\ ,r lloi i ((
La tana icia a l. tiar -I '
talEl i t at tira i-tart .
I ea b I al

Jo. \ i tact 11 a


LOSL a'.D'L tl aS ,-

-; l o I a ratat nta a, .l ]i; 1,! L i -


A;Itpaitao Rra z at -,, 11 -,,, I
MlU.1Vrpa Vl airV I '-ide I -
0,,, rrt Fot -, F At ,,aI.
19 4 8",'PnaNntir
a natia cia- an aplVrr I ,,
anita IB-iarc --.
J, ;v ra at ir l fl'11 "

50 KMS. EN CIUDAD -.....lo I
Rafa+,l h,~~t I Gv '| r I.I?" , ., ,
it In Ifir i
O S !IRars rlftE A -tat' Cia a*"'"... ....t
'. inLII~~ a a hart --' ..F t -' ir
F~ra n mTart.' -aa-
( I 111 rh0 ` h,',, ,& (
.. (~~~~~~~iantra d (l }Er.iat l .1 {
-ti Fr'-''rs ., a-ta' a, t,
it 'm. (Ir ,,, i
't,"r Brd t,', ,,,, . .. .It


Lao Clien(es del Inte.-
rior pueden hacer sus
Compras en las s;-
9uie.ntes Locolildades:

Si.. C. Cum. Aq.,I., y P.,1,
SCmmtlu,.n O ta.apl .P..t
Mrlt um- . '.'-o l,
CG...qu.g.. S.-. P. .... at'
Sa.l. Clr. -..ia rta 4.t a -
C. J Ailt 1 ,4p--a "
Pn. J.l Pt. 1t; .
S. Sp;irti P u.~~of A P,-?
I y m G ,,1 {(,,, *++
I V.i T. I t .,F v ...-. V-
C u..6 .. .a /,.. '


in a


INCLUIMOS en In VENT'
Sd-Il a a ) t .ip-a
dp mod'a,' a at, ('a. pi l-la
Itcic1a'ai-.a af't orn */ rlra['an
doH it.p-,t r-a ala:' r'"'-a
a,-' fartalia a-,. a-f -,aq. ,'
,zuI If'a- It -'\
M 5od 4.50 /'1I

5.50
--- ......


OTRO BUEN EJEMPLO

tir, nitnatra. a' ar, -a. -, In- a,
C r r,,-.p, m Ba n r,a ,,- in irn', .
alra riCan ,('riafi. a d;r
an alP a'eiv~itapa .1t9'r
A-1q, 11, v, cf,"d o r pa 'l
rnA fa,)a Wa at ,'1
Msrl 4, I !

5.50


"a I:t 'a' faaiv'laa{," q
I- I'iprat a'

a. iL' t


]aa .. .. a ; I ..' '

a a1 I/. If


k a ,r a a 'r' r l'-a
-r^^ l I) r 1-/9
Or, 'P .a. ...ta.


v A I M.,,,-w 1 .


SLa misma Mcrc.ancia a
los mismos precios en
I todas nruecstras Tiendas
IMI .... Iwi W41@ m !WWN


,9/*i/ 363 .


A Z, ,/ ,Wa q a e..... ,tt.. 55 ..... /ela4c4aw t 256


AND- CXVl


U


4


/ SPUN RAYON

y $61o le cuestan4.80


RPARTO CERRADQ
DISTIrBUIDORIES

AUTOMOTOR S. A.-,

glaic.c6n y Escobar M-8882 H.ABANA


I -


L .7. ...


Fntr.'S. Miguel1 Nopmpa"o A dos uod.as do &Gai.no
.7


Entr -An.9.l y Aquila Entf. S. M,iu9 l y p tuno

v AS CXVI


DIARIO DE.LA MARINA.-DOM lNGO. 15 DE FEBRERC DE \ 14


AMERICA present Atracci6n direclamenae J. -EE. U1.
FERNANDO ALBUERN- SANCHEZ- LEIVyA ESPINOSA
DE RADIO CADENA SUARITOS quo se Depide CUBA TPIO ARGENTINO DE, r- BELLS VOCES
JIM GvC" .and ROBERTA GILDA Y PACHECO BAILES
. ... .... aORQ. AMEHRICA D por UMBERTO SUAREZ
P;anista Ac4cmp9nante SANTOS MENENDEZ


MANANA MANANA


RADIO Cine desde jO1 r q o6 a \ \ESCEN 0
SUSAN HAYWARO ROBERT CUMMINGS (LtU2 /fl S X s\

irmyfNew AP .eS,,,OW,,o9LES' ,o+,noy+CP
D ,e fSC/ ", N .MRSOf NR / E .
..... 1 ,. ii i


RADIO CINE GRAN PROGRiMA OBLE UNIVESAL


cii Ia M13Vl Pt oott.l t (i;n 'tC j

"DOEL LO C-

BROTOC u LO


d'ma
ott""''
rPIA t
ALI
i^iA
Ar1a N'

tEDtV
c1tfE1


In w -PUmILRM w a" I s m n ce a- cr..a.yla-t


IHou SALON REX
I TiI --h, --- del

R 'PESCANDO AL VUELF"
|Il I tI 1 1 ) > n [ l.fi [ll > r .ll~
M"l:.l1.r l | i ,, 't t, H I n i rl ~ l. l l. 1> |,I l l) . *i, .n i,

\1 it Ii 1 o i \ i t '. \ 1.I1 \1 ..i . i
C NE A l, I' l \ 0 0 D I I, N tIII. I I ;
"0l I+to S\(l': (t \ ,ItS i +lt S SIT \,l~t t +,, I ) ,
An,- I I 1t I \( | ,
M -221 4 l at ,,, t, n\t,, !t

Cuatroln acci:.os ttrlones y Usta tI'terh,'it .o,-..d,7


.SALON '"DUPLEX"
,'TI,, ,'i-,,, at t ot l O

F'IANTASiA-CO[?PLETA
(R.K.J. Radio)
|j " ,* Ip,i. ,1,. ",' .. ..lt |H n. .it ,1 l ^B m'l I n ( l
W AILT DISNEY STOKtI\WSH E
con Il
S'RQIJUSTA SINFONICA DEL FILADFIA E-
i l ilN M/ M % 111, \ ...1.1. ..,lJ
* 1 111 '.,it \ \ lit' tt . n .io l
I1 \\ m in I '.' Iniin .% .I. ..l... ....... L\ I
M A i 11 r i -,1 \, 1.<14,11. i, ,,1.1 .,
atS I'\;> 1 N1 i -I "itti S- t1c tlt .nl.tt tO
t ". ", % ) i..it.i.C. INEl Mo \ AI,.
I t I t l IX ll S 1 1 I.l: i,-,t J

Ofito .ttt% Ott n t-t t o rttpl'Ott a,) In t, tl.,otlotll otl a
I h .1 d I K !I,, % San Ralael
tt. ,., i I t',, ,,, 11:, in',, n 11 ., ,tl t u cM y Amiltad
I ., 0.1I, H( 1 '.'l %Of O" A-0507
,,, ,, ,. 'in ,, > ,i.,, *- . ,. s A -0507


I I lh,-| ,, 7., 1-i '.im ~, I C, t .,l, A
V A,\NSE m,,I NOTAS v a ia ARTEIERA n l pis n I -",7: i rt I t, IA' rt' 'anT tt' tt ,. S n I
e l CART DFI. F IlA eP I nh nti a VF.(NTIC(& [ R(1 t"- I rt ,* .. ... I . ". t.i.l rkn.Iet.lr .ata'wh.
....__ -_ r. ,Rw "


Escenari o 'y Pantalla)
-, N 0 T .A S

SAMERICA: (LA NOCHE ETEIBA. (Ultimno dia). MATINEE
S IDesde la- 2 de la tarde. gran mall-i la 'Amenra.. co,; a d irccOn d1-
Snetc e:hibtendose por ultnia rT, ,La Humberti Stare.
lNochr- E nrla;'f,,uperproduncl. .K jP Los prrclit. cob Un .'.n s ,nrrc.
i:o Radio que'tit.rtrelA Hetry Fon- No aprobano eI p|ngrama para mono-
- {Cn. con unipgnlico reparto d- c+i- res. ; . i
[rellai. n'is. % Moliana. un ragiil.co prnurmn.
'La to1h0 eternal sep s pt1e,,nta hoy!con el ec-trno nn l in da ptellcula .F
a las 2 dr la tart a lain 5 -,s a PL i.. E-aite trcrad0 con DOut.'* a rtlrbal).
tamblen presenta a taW 10 30 de la-;Jr- M"aria Mii.t'. !a nuea rcsrO-
S:aio. ;.i 1 Panlrt C.. Urd na verdadera nbrp
Carton. Docunmental, Rev. tas, Idr i rte. ac.on dm0lns a espad?, e.vr-
'Xhlben tnntbitno. tua i O' ndril eaol
l gantalow de haoy es a i.%l 1:30
a ItS 6 Y a las. 9:30 con Jim Gorry corte or Fra ngca L'a tIllcula qur
and Roberta. El grand cancion'ro quc ntlt.sa.sma a ruaito la vyen.
ne despide hoy de Cuba Fernando Mafiaha drbJitar a arsn cav,.Lnt.
Albterme. ronl su planlsta acont,- Marula Ooir0z&7. co n Miguel dr
fiantn S-nlos Menaindzi. Glda v Pa- Gan. JIm Gr and Robp.-La,
cleon. bajflt el tertac-loles. Orque-,- Glda y PaihecoaSoeiedad ProArlte musical
presenLta A. e

AUDITORIUmli/Swf~ 9 1'' (dd TU(fqNO dsNO E
0 cif- NOCHE

V PROGRAM maonOnCLm
Preiudio panra Organo en Sol Menor ........ Bach
Fantasia Cromatica y Fuga ............... Bach
Sonata en La Mayor ................. Mozart
Teonin armrx,,n'
eaond AM T ,arrn
Im promptu en Fa Sotenido Mayor ....
Dos Mazurkas ..................... CHOPIN
Scherzo en Do Sosten;o Menor Op 39...
INTkRMEDIO
Carnaval (Opus 9) Completo ......... Schumann

El miircoles 18 a las 5: 30 p.m., seri el 2o. Concierto
de GUIOMAR NOVAES, para Asociados del
TURN DE TARDE


CON AtLEXIS S.41TITH'"
Al,,m-s (CRA\% 'lOW
C M Q --
GEORGE- Tro
PRENTICE
4 ALZIRA CAMARGO


SERVANDO OIAZ .Io
ORQ. C.M.Q.
Ot Alfredo Brito


ITe~rn A ^WARNER HOY
low Teatro PLAZA ''t l HOY
M-6 M 22 1& .- tart
a 'L +! CARISON
46> Errol FLYM 5H ,,,
Y Eleanoa PARf(ER , e CFrRS
i0ncR ^ "AMA

TE RbEdEIEs y /
DE ml r" Aprende
r, !.c q ,.a r r+ Lv. nd Learn.


I (VE/INSE ,'ias anuncioa testrales "n lao piipF? 1. 0 y 24)
. . . . . . .. . . a i


iQUE SABES
ru DE fMO"
MRLE OBE6 r ON" j


jvi^^Sia oz '!^R


1/a ftCtea t cwA-^ci ciQ&. aa*

B BOYElTARTHUR


AiFA Ea~STOflA

DifNO Cl/" :,

Adetna a TI1ANON a INFANT

CARNAVAL EN H1EL
cos- ANN SHERIDAN


TEA-R NATIONAL
O lu; f i, arzi"'.ml..
"Mti0en0o Irrotja"
HOY: dos functions
Maltne a las 3 en puntin
"LA VERBENA DE LA
SP A L 0 M A"
"LA REVOLTOSA"
"FL DUO-WD1A
AFRICANA"
No ,cl' a Ii; 9 en p1rtto
S LA D1I. SOTn DEL
PARRAL"
LUNETA 5P.00
1 rASANA
"LA 'COlROSA" Y "LA
FIFSTA DF S': .P4TON"
INN"^H~ai~rrtST.sa


I II


----. t


-i


.. o ,


I4

~1.1.~~* -- -


LA UNI(?A CON DURACIOd4 iDE 1,000 HORAS


(ARA(TIFRISTI( r Dehid n d la li' pioigresista de los fdabii(, lcs de1 l
0 A',nin in BIII -.'Rl, d'- (le'peieonas que miven en Il (ampo
" -.....r .'.. qozan A(ld u !F--rl cdei un mayor disfrute de su pwi r,!.
M" M 7 cimfi'i e ma de radio Idvorilo, equipando su radio para fin(as con
*Jinib^Si baterias BURGESS. La UNICA bacteria eldctria fabriada
* I ', 1 ) 3 .4 (on tCdas C la (o-di(ionesiexigidas para paiss tropIfil'Ps
Alio .-1(
" Aiho' 4.3/8' '..i r3uidor.i'Exclu ivon .


Ul


CRONICA HABANER
I -&_____-_________*_
HOMENAJE A GRACIELLA E AR]
'Vr C' Pn lni-. i di x. Aii 1 .

P iirc P. Irr i~iln c ni;ii''i r n i UrIii p' :\n Ciida.' u \V i.
a N isia C vli Ci C 'i C %i if Miiila uin 1:1 '.. I
a lt.t go.fl'Lr 1 l ,.i IA, ullo i dx';Vrl i M a: .'l (; '
c L:c ir.. no 'F .l;i oll i ,(, l" ll l. n Sn A n tll O i t'2 .
S 1' :. I ; ( 'a ll h di n l i"ir (r ,l Z.id;i |t, 1la 1,id, i li ,'s. (,
"iii' I V "i' i I ii. i i' U i' ni
IAr <. "por h do ellF.p la; inl ,IIt.. M I ih, Marii S ii' 'A
S .... "v... .. . . ia ( e I..-.I V rthM l 1.' ' .... .'
[E': lh l ;:' t l E t h;I I I, I' .': '-


pI)'!I". 1 .i- l ,1 i,, V %, o o rd k i.i 1 m Mr cli j h Al. ,j i
Ra .. . r.. .1 ,! i: A .% drm P ; Ql"iR uclolln A i ,l v A vi:
I u l nl* ile:, M.t C, illa', M .' ball'' 7 Mlgtlel O it,- ] n, ,, I ,
qi ll ,c ,p l .iiiit, di.Lnh Carlhi.' Aci. 11 1i1 la i R MV i'
(, , -tl xicoalh.'icniic ,O.' LunI A.,.I.z, J1111. 1B. IK ,
EBIro Fcrt iiaid.'a ''I"'.i Snii teD o D i Ii i I il CcJ Irtnd' '
'I.sldar. N c.i ii'~i A I:i iid hA rl'Il l ine' R> iiil ,A P F'S *I
N 11dims Colhlz ltda (I V'.cl:. Jo le fi Pieni i N J;'., f C-,i
'i'llll Bari '.n o dI 'iCac Ci llt.ii t I i le e n
Mor:icln 4 c GA4o! ova Ibl Nl i.. i l ( |KC O011. 1l r Z li -lIlll, IIl '.',
11c~a Qwidi: ich Vlllnil !V Ca' lo, I uo[ tl 1," i e 'Ar nih {; -u,,,
Go !-al C'. e i i V 'ir.rii: P !A f il t l ,ll ;I .w -;M ,z z llard i
-A Jo .'. rPi de Rubbli'ci, LilaI S. du P Ilmil, Clehillt A']iarv.
a. w.i' a ~ ~ ~'~l I l..Vt-i~lcq (' if,1a l ti'M r Ii;,L-on ..! Carti,xi!l'.
"ir.P Ii 7 rKI'' a.ll F lcl''. l l,,' l ll i t .i ll.ii ClicIl
Mi. M :y y N1B h;w",l (I]., llZ llo pl.h ft Ib I.,v
0 L Eh 1PPI' P-l Oti ilc d ei (iil "l ic l dcci irl'nwrlii i..

r Ir l t. Rl '\-do C(, 4-lhp 7 ., o i i yO 'n :1 i, +1
'dnc dA l 'var ICi cI. Ili i d e DII ll (1' "i ... i .
1- d Fu'iv:i' '''1i ilc F
A" 1 ;L. 1r,'flc G hbc'" 1-. t ci Inli Ii'r I
M4vIlglaliti lipilc l (if' Al nrrz Yoya RI-
6' I i rc f-I Il, 'ii"lim G' nl', -.nn.
C .,n .. Sa' itri B(,, hi i d ,I Sih- .:.a 1 ',
,' t.p'dc. a Foltni ll dei d l.l,''iI. Fl "
al ,vl dcWei c ....Oeh Zildl -
,ar"d Lonc7. E'pr :ll1 .0 Me /
di' Pec'- Pilm imiil 1Ofeh Pcic'Pew.
Viwn I-. l"T el I' ,dre Monm., '
R Ilt Ti dT irI A. dLieP'
.ll'. V. I1 it ,Sltilhic \ 1 de Olc I. Mn'
1:7 1'0! ', , i"' C_ ,ie M01101 M .Z'
l I ,i Ner i ,NuI' aIl' d ,

l,Ic.u dc Ae n'. I Adi' !c a e lit-iv
B i n ~n LaFctitugmc A u i
Felip Anirdun. aI ll, ll o. BellIHAcudna Il Di '. Ii oI i p (117 dC
Castt:ro de jad:xt h I )t1ce Maritn
ldTri' Ac ('hgll Cin, Gr 'ic P iin BAn itd,
Minip"a. m fNv i N dariv' Lie Belli-'t.
vlvIt'R de Ai , Iradi.Nnlenri V'l[' clll ,'kdi' V- Ablii
(cn.' t lll (i V B A n'i'lll. CbM Ii IA,-
,smiai, R~kltl; tii 'lor tmple(rn de Alvatlv'
ti 'I R ea l I .m' dvlc i ;n (i ()D i 1 ri (i t"i
Azlne i'. Acel lea S d de
liplI,', Fcln0,,' Zai I],'iml ot I nun F
ricn lrgiii i in n' d iNrii ('i'117
rhi~li Culstirldo dP l.prz. M\v.ol
ill w de C a Ni ll-. Cc i ilip i[I l cl ii I 7Baba
landrz Y, d" di' ll
OnWIVlI7 0(1 qdia rv,:n I, C ++-{ Im,n -
\19. t o R Cie (CLuallli\n v F-M l-e-
Tlit l ai'ui, mir fio'l. 0tlf'hii I n in

DcAli. .TA
D~rspu- Hde hd,rh .,fi,tJ" -la H, I
hrada opeil,wi(+l a i, m i d,11 ,dfl L|i. l
Ftllte cIIrUjafll" d whm tm. F: % [
AI'omgt lll. Ila sIdn d cltid r Hdv ', cnw
fiota TRnsatl, 11 de lv t n c,
Tr'alase d m 111 i1L+'11fl~l.( iI n r+
Id'Iff ri ,\,A... (', 1 -1l ....,.. iI,


*"' -, "*, .lll -*- -*>.' ^-A"' ... '.t v^ -*
-" t* .. 11 ,. e-'' ," '-- -, ') .. -^
y ,.Ai '!. t V.' .,', *- +, "-\ ;.,. :- *


nla i -, .'. _, i .-a t *\ ,
r^ ^ -". '1"'*.
(I < '!''? j'a. S


F. '*,-


Sob'recamas


F =-'1f-.'~,V


Arriba.
Sobrecama importada, d( satin. Precioso trabajo enguatado Pordada en
hilos dorados. Tamaio imperial. Exclusivamente en dusy ro r. 60.00
Otros esoil'o, tambien enguatados, desdcle 28.50

Abaio:
Sobrecama europea, de tul. Cc /linisimos bordados. Tono ocrc Tamar',
imperial. 37.O50
Otras sobrecamas de lul, 19.50 y 22.50LA FiLOfOFIA
LA riorori


NIEPTUNO -- SAN NICOLAS -- SAN MIGUELW, .
m "'-. ' '.
.4,, ; . ..'' *. .
:" ,; -
,. .';. .: .... ':+ .o *. I' v


L LS I O3IINGOS. EN SANS "0I I

club .San:, Sorti I ir, -LLn ii u .,,
AK lit'. COWiii l.A .'1 IA' 0011
K a .ccC alK ic blU'ai ii arili
I-.'iii'ix i naric h., C C X-
;ti :a I .ll'j" .,o'a.l tl :i l | 1 i
At I h L" ,, 1i):

m I P' : ..... ....

i. i ,,. ,' S.,ii ,' r i ,
U' wi Ii aAr
de u ra ;i .1 I,, ', . i .


-z. d., -J; ...... '' . K VA..'A
li (1, 11, '] ,, ,
Wo :3 i Rl l O 'ItJ) .7I I "C' ,t i m-" la, 1 i a Ir~l 4 i, ,P -#,
II I r( 11 .-" mI } ; I~ l : {It .... '%t-k h vi n I l ( -a m ,\ { v ', I, t I' i -!. I ,, [r

lDlA. 1.1 1 1 I'M1

%:- C l; ,w tc k Ii 1 1 P! i + ,:. . \ o r, ft i
11 h 7 Q1 t 1-Clo !P) : i C, .. 'O'.....~ I
ri~ ra :'! 1 ,Il' l + ~ t ' [1; ,,
x a:~ ~ t ( l- ~ il,, l''i, : l t ,< '* I ..
-: ,' A"t .t ,~ m :< a M utt- ,, ,+ '" I I '


" . .


'-'I"
Ad.-"


I ... "

|.1....11 i I I A tlONabi, n- Iit hI I. I;lint I' tin-I thtat,% It ith. -1'I


U


HOY TAUSTO j r4J-ra
-ATALIDAI)E.S- Pasidnes lut'bt-
.POR OUt TRATA ELLA "Cle,,. alort de La |ltlo
Q ELA AMERICA-La noche eterna, sitio.t,.
DE ESCONDER EL s or vt il al.n, l show en lit... e 'c i '
''i LlrO AZAR" O Eldlt ar La l.ri-
LIER .( ,A .. ...p.., I..... Continental
". M A | STI'OR --loir ".idclict a. Pp ea ptr'
IoH'CI V 121lH;lt" FII; ll el ] Q 9 -
10 rAs~looL- a,I,, .. ': ,q...pr~ ernta
COLUBIAAREaNAL--Amo l l rci ottu YA E t i
-lP" ICUE C I JUGARA TBFIALCOAIN El be.ao deI a : rniit
PCIIRES Icitigo wi tat l itatilta.'. ortal,
reeAtaMUERTO ,CA.IPOAMOR- La ]iiz quei a a, t;
hlI %,I -l d t l it ali, jlt egactil
(ON UNA LA' IRO CAMNINOS.. -ie l \lidio L ,.,
ilcina iel aLI-61pIti a asltito; aot'-
RUBIA to, A la.s 12: Notne.l el para c
CO[\\ \'.\o k\ ....il.. .iii. -V,. I --
Como I I N CiPltI N tii' it.j tttc
{'IH ? l i _', l [_-t jSt .l tc.. etc .t' l-
I-IA Saol,-dad y Eamt dalo tt di etri -


fflV5l ,UP, VFm jer ale. -tc.
SORA -La L tin lcl t la y HIOmo ei,.
lo, uJos.
i-.NC.N'F'L-- l.iahora del td llado
A\US'I O-La mortajt depu
I'.-A VORITO--Caliot i t ,ia. La a..c'" ]
nll25el'lO vN"q, lllltOs 'OIOS-
14I'1INLAY -Callitut lita. .Mioie2 y -e,'ll.
.....itt ja.' y 3tt elv(-ti hlac .-
Ca p. fl FLORENCIA--N clie t d a .clai,-
C- COD)jet- fatldlwa y lisu to~s '.hs -
con IA (;BaRAN CINEMA-Milong d ...era'- r-,
l v3 ,titt hol ra v ( It .lhli ontiti re-.
ADELE JERGENS GRAI" Tl''IATRO--Marl aotattl, Sic.' r
d, ellit ll 5La. Avenicia Litn nuair
JIM BANNON Dilll r ii v iled aauntOscortta ,..
LESLIE BROOKS GRIS .-Noc i cy di cart n ..
LESLE BR OK5Dio., c, till opio2ot,
111 O LYWVOOD--A nanlo ariiin ti
Oireccion de HENRY LEVIN ,. It:t:t Cattlttda, Lts ercdl ipatai-
Producci6n de-SAMUEL BISCHOFF 'N. -o llA LiLou V 1 20l tOlt.tcc-010' .'
Gaion de George Bricker, Dwight ftabcick IN tA t i. CALititi-sal IIc hlcia
J 7 ... ,,. F/* /' AW'IO"N".- JIk u l .' ] Le )At .lt]Il'b y .
LOS ANGELES DEL INFIERNO j;tt'i,.u.
PRESENI'Al N I t i Pll r i t S l '. ; Cl t . I i HA- Illi ti' Ul Nt l'lt v ic l'ca toici -.
FEL)O A A A., ,.i.UESTA .... ,. r AiJ I A tliA. N AIAl -111C- LI t-u-dlI tabt u 'i u la t dic I ur
M u i C Illk! 1 I 3. b ..h xlli2 I Lu. t tt:,
S 1, 1: 1 LE ROGERS (: JTENIAS-OUE SER TU Isillu P.1 on
A .Altt -Lititdiute'itc Lat 2caicii ti,
AC A -t 1 MAtRll Li Cii. CatiallbaLai.
r .4 t I tI AlAXLA.M-L.iiriIacliu. AniEel o Dcliii,-
H y' I lb I t OPOLI'I'AN--La Il' i'itoiit .m-. -
,,r Ijibt' (eIot'hJU~ e. Ques.besi~l l do.tI("
,, .,., ',r,, s tO2[); "il 0C ete
.. . .. ..as... ... . Fr1l.1LA r LO L l, I l. l' Li w, y S it A n "
S. nil Li tictitiy Noa. Pat itallio ~t L
^bX JO NS IMODERNO-Juego tile paslonc.s y SUt-
Jot m 01iyelo-TLL tilt a ite de largo
SNACI NAL- LitCa. Moreno Torrobait nd mujer quI
SA laZ i 3.00 La V. de lia Palonia. L:
Revoltksa y el Duo de li Afrlt'cana. una
A ais 9 :00. La del Soto dcel Palrl,. -
N:ECt REtI'E-La a,.Lltlte'a. La cabal-
KitLtaa( leicacir N HSnas tliioa an..
NEP'eUNO i-E- 5jinete l telterrrc,. Ci Toiala Ne
Lco nEcticteLi. COOiaediaa
TIy U2i alui tortul'ada. ti SIL VEIuFA

c1~nn0 flY HENAC1MIENTO ....- ..... a .,. ,,oo
cnmP~iHR y O AIA IP "C- L H gala1, Canel tlit ----a-SHAMPOO I
LAs BilsPE U SAI"L cuerlccti I asontoat, coralto.
uLcnn MAS IRAIBIOSAS E OSCARi-Tuao es til corazant y q-
Sv E PALACEZcI. bi. S. dad CORTE
,,I', A-'r I. r.IA Ga r i ac,. c.cca y CElcla- QUE PAS,
,V 1 --I,60 Z -PLAZA- Nueti alcae i aicde ill. Anti CA
44y pren,.y .smito.s co,~., ....CANI
Oh DYj, / PRINCIPAL DE LA.COMEDiA--PLA
C ti.de Mario MRI'c-IIteZ Casiad,;P
(fT PRINCIPAL_ -Ce'ro Namle llti
LAtfK K.... iPJt ra l.dic.. CAU
PRINC PAL-- icMianai ) a O, e c t
............ Alt O i .na .en.t..ict.i EL CORAZO NI
I -iHABI3LADAS EN INGLES CON Zabcl,,y gcaui ,2 w e... I II... ...
TITULOS [FN ESPAqOL O I1EINA -Cai i.t. ia y Atiaciad tc
IRENACMIENTO-. Vidla- maiaccaila..
Ml a. Sclde acrabal. Puncasta i'
DEBIL ES LA CARNE EIXm ores,ecartonarrca-Ii P LA.....De
liX.CIEM-A--evSL,,,, NLL, do.. "---LA COMEDIA
R-IALI'TO--Muien.re LCla'ra. Nobleza, Ba-
tlurria. Amiintos coratis y la Sulazint, ta HO Y
de U,- Radio.
RITZ--Clhichl.a Ila de Triatta y Ca- dos funciones 3.30 y 9.30
= ~pItall 3li\ltelk.
RIVIERA-La llz qLit agoIltiz. El P
valiLd ; in t abegatIl6 %6 %o alcm.s
RIVOLI,--R1llsa tragicas .La. ImFjer
t( l dc t ll. UIi ci nsle,, ia i-tIdOl .'%
ROXY--Yo nsoyn tuIcpadre. El tiltIo
dle All at I IndeIN asiiunlto~s 1vo)Ius.A
RO(2SEVEL'I--Gqlgn.Dilt a'I itl- HOY
V 1 M R __'RSA VAfA A iLItA ',, iI'i,,, "ODOS LOS DI
pt Pro''lNi.Lr V la ii
:AN CARLOS--CuLio ldeiSct.hereUAlSI
the, MNlueI'Io (hie 12do Los -"tel' ~
Lie tgitillont, epsoI'n aityia. -.itt,, t rill UNIONcRADL
H R REIRIAN cACIcCOt-- ahlor O.
lInal ,iucublac. La hae.sta El .c TRANSMITIEND,
UNIVlkll e acaicinS2ol aUl) R c ul DltO N t
I'mSA,--,,,..,o,.... A R IA"L"TO'
E%' a 1]l ell Pa 'also y ILsillto. h tOl-
tO's.P
Di iSAt i ON ROJO Tic lerila' e tiyti tit.
r u,-i i "I c it Pc s nes tiuc'bulenta.s ADi'c iS
C N A'[SLAND-EEAscal al t t i tic ci cl inel 'n El clla Eiic a- .Lr.C'JLCA
Ltv ninullto y asutc1t, -corLo. "4ov
MAUREEN O'HARA REX tHARRISONi "'..IANON-iL hiithIs '.int st,e* mbe a t( E lig
icnlitti alitentiiitoytoit htic iic. nr taial cat i h tto tt t .-
I.r.t.to. Io1 cu'to.E
r,=['OCA- ,hwgo de pRasloles 3) El jatc- R V Sfr ,,

ii U N IV E IRS A L- F-scal era al cie l
ADVIERTEN AL PUBLIC I L I l ...... o I't le lledl II ll O10 leel i% d .... lr ....N LA ...... ...
FOTOGRAFOS PROFESIONAL[S ....... o, 11111"1..... gH ~ A O "'F .=Alegio.. .. tlhal- CFS pee
CONTRA POSIBLES E 1AF ).e,,i,, i' ll, t ........ ...... ll,.: ,,..c ... ,.. ... ..
-h i, 'j ,It I' ( '... i tVJIL) lo' 1 ....... .. I'' E l I
Mi0 "o*'d-l dIt 1j No vi,' ol, (t idel2ildl1/ (IL'h.111i.Jugando con/dll -
Ila" Fotogralicit N'de hit [ (neln N p- tip Ilit Lliliol N~kmtl Fvt o62 t)I'nIjV-(' titl lpo tro plill.OI l'Sele A R G E N T INAe
{'iOnll de Pr'Olv s 161, ( 'l[iI l,% i f- li'IA. t Hl Iv El,tuldio, Fu,- t ,ctail[ ortO.,
,w no nu~iah i['a lq( ( tktLtO I itt o rl:ll~,,- L11 ,l Ti :" mitI | tilc V EHDtIN l'ior iet nilt'lllh .
der'loinclo ne.'4 .o llt (Ila [n' [i:i11 J 'tr ~ t~ltt. pljfe. lo- V [C'[ORIA -El })erru Iobo. 16",'w
fie f )og 'n lo, t'land '. m (lO e \1,1-1 \ Ill r l ', ':, I ,I ,.'-' lll hl.to ('t-I k!Ohl eaf.i~ l Cllla l)uO 1f. -Prin2d *~t
tal h s c'aR p a 'l i~llr tllia" ll 21[}I l-t[;tr .r t l~~klI:k.r,pi' liltdas, se u]II\vuk Milollga tide ilh~~l 1 H
fnIm~aI'!IR1 % trl's Vtlbllir P,01 id' Pll)t.~t ,, l .'udo N, T immins tolt s.
t 'do -1 i111.]o elllll .i I; LIP ";ll ~ ~' I WI o'\A|NE'R lh.,pirucout(hl rAglica, Timmgl-
f l ta l 11' Itil I It. rr ind . ,is i. ,i' tE l I t1l ll'| (. {,ll{k% 3y g -la l NMIOW el, Il la s-
0,d v. st 1a ( lIdClVt~lld~t) tLUe' [l Z Z II l ii'/I. 0,0[* 1 \ OF C L A RA''

0' /


ViI Jf^ I DESDE MAr4
.SE i fO H '


iESTR ENO!


iESTRENO!


Por la Cia. MARTINEZ CASADO

"DON RIGOBERTO"


1.01 re'. Etnehi 11. 111, t 'hlndT Nrt I. Lo 3 Mhigel
'WO I l!1) .IT'A A.EH, S I` OTI'F('TI\ I', 2lil (,l hiiiiirI ln rWl h1911 V e n l ltlt; N ~ l ati t Sd e c l A le i ;I i olilt d2iitl. I I 1I itt{t, c l
tclillio~l n. Il I{tll tde ( lllI[-{g l, v| a lt


MARTI: MATINEE EXTRAORDINARY A LAS 3 Y 3011A N iA Ilaile X-,";', I.,^ ,'''-' ,' c'' ,;"'
1it Iii tila it-I I IA I t m DKI 11' 1tCiI dIt 1 e wiIi t tt t Ill. 1eIt PIi
}1(,3h^la it c'1[:' I1

1A N A inlii l l, l, it ,' i I, titt ,, t1
I& ,0^ l r ~ o lIH I2 d )h, ( e eA" t II.-'l...l P HIII, .II I e >--
Itell c, it ,I 11 01o,, titilluiitl i,'i P t
le., : F1Pphio ,1 '- i "'iIchit

.. ..1. Illh l('Ir' T ,,t' '. ,l" l "': . i -t I ,- tI
0, ) I pe'at i ntii G w-

11.l, n ci-iai t-ti., .
L(BESA!( t TAfl "' ,*- *"1 -'I tl< [)1t:,'** L, i'

|A N i:* __ .,, .. .,i,,, ) .i i ...ii.. i',
.,P A('.&' R.IS 5 itt l (. r 'Io d tlt ,' >-I AelB I P'j t l.l t,.t, ie'. -
i, ) llt ie. .i.i ci' .-c lti iV )tt i I ll
,iiit I{\ 1 [') ). li V lo r tic i /t 1
il: h 1,(, f !t f ) (i.i' ,,( po :, r,1 1IR~X1j~A Tvkjka
91k rn Ti /ll t- ISt 10'r ll. i'- -
V it tell )" SS 0%.E
X'COO OTA r i .! ,I a m irep 'pen i I, iit

$A O L .. V,, I i ,, l,,; Ce,, AN 2,a d e A -." :,j


$100
LUNETA
BUTACA 0.40 CTS.


EMCANTO
iMARTES 17
GIRAN PREMIERE
UIDE GALA
UNA IWISTORIA DE JMOf
TAN BII|A COMO SU MUSICAL.-i'


FSTI E PAULI ROSE I AtR
'RAMUMC
f".%1 1. o -,a1
w ti s it stc I tl- hmI l, I 'q
ARTISTS LTNIDOS PRL 'NTA
tac *. i i,'." 'P -iStit-O N

SANDERS BALL C0 RN iT

-B KARLUFl '

5ACECHADA
-LURED.
...V EN ILAS TU RBULENTAS AGUA.!,A bk, '
DEL 'TIAMESIS FLOTABAN A DIARI!'Bt")
LOS CUERPOS EXANIMES DE BE-LI
LLAS SEORrrITAS .. LA PRO- dSmL
XIMA ESTABA EN TURNO...'
QUIEN SLRIA?


INta ERF SAN';, TE rRI.>lo M\L\.L l :i ItM, ,''tt '- A HI,1 i I A\Llr.G A-


t :, A,','
lii 'no -


- I. i -
It ti I- iii'' '' ''I
- -t I tii'i.'~ii ti ii
- S---
- -ititt' ncr ~O '.;co
S ~. ,.~ ~ -


LI ,.u ,.- I L./. -Pk %A11 ,, )I IM LA M AI NA'1 lt%--IJ..'I|LI%%'jk- j ttJ ir ,, .. -- .* -


aL aSly


nts


.- t ;/ AO XVI


A.
*I A.
lr l.


i
IO DE LA MARINA OMINGO. 15 DE FBRER DF, N

.A.-,^ ^" DIARIO DE LA MARINA ;nOfMiNGO. 15 DE FEBRERO DF 1 O4


ARO CXVI


" .PACINA ONCF


Gvofgina del Aleditar v Ectll '2te I
_A ANT" ']A -1 Eon siLo apn a lb o tnd*'m,!.u
CRO IC L1 I. 2 AAnto Ma1llnoL y Zola 0', ",
_____________________________________ c la q II. Dara fetos'jar .: ,' :
vs. tendrA" lna tli sta (.!I' .,l
EN E-L PALAC1iO P RESID EN CIAL 'l;a v,,.or.
Finalnivilte' u Ira P, IL, a 71. f,,
,,C o'rg na .Ar \a Fcoba- hij0U. l

Otra-,. .... I .. .. "Il elojdelas At
[",ltl. ,o C a:IlH~ ii till) J" '
s01n Ire. y' .tn 111o. l 0: jud.
":t .. fn I'ntstoCamlpui,.r~o '. D.,-, O. i0rrla tI~c iapeta paia I'
I~h~tk~ QueOI't1rid gtil, j e, ,, I, ,.
f-t, o l a:. t 0 L Azj :5,, ',! ,. .

1, 1f 11u, C an .1 10 D O { ra oa- c la l" la "
UiCG. I lltoga : 'll :' ,.lSt g* 1- Adt.i L' 'W
AI:!I- trac ca lot eao o Ca,,a to __ __ _
c ml:;te mo lltol"i,,3 o
till 1 It onlpa]cl'rftlro .I0 1 ,1c1 ,

DIARIo DE' LA MARINA.. .'. DE VENTA EN
Lea. l reactor de 'F,'L tll -EN L
,' ." ,. ~M~s' 01(,r11 de ,Hat e~ .... .


'. Y", '5A YA Y BtLUSAS

PRltIEt IIn Eto E .;f.t..IDOC- / /

S.Saya ballr;na, en faya negra, pO ;fl y carmelta. Tal/as 12 al 20
6,50
0n moar0, npgro y carmel'ita.r Palls 12 al 20. 75 y /0.50
1lusa multiilamentlo, con fino s bordados y encaje. Botones
.nicar Blanco, rosa y azuI. Tadl/s 32 al 0. 9.50

2 Saya de teca color entero. -N-qro. prusia, tq.. paste/ y /blanco.
Tslls 12 al 20. 1 75
Bu5sa do-creppfa aya,o con nasI alonras l frente y boton... de
perl/a. Blnco, roa, acquay/ beige. Talloa 12 al 20 6 50

aCzza4L. LJZ6& GALIANO Y SAN ,MIGUEL


Por ultnimo, el. it'"rxoo 1111i ) o .';,,,i,
Den Rodrigor'. z \V il'.a. a10, ..4l' _.... . .. ... -
vqa capital, nnillr e .1 *'"O .
Oobiprno del Cot a gao de Auu, ,, '.1l ' f 'ttlt ti .
La Haballa. 1 l 1nr"..\. lll I V .l iE; '. t
Ro I.,IF.SIA .) 1w. Ih'
PASOllNITSTAS ] W I , .

i olld, c z:Ia lo I.'. ....., de L -I, ., , ..
cbl lelebracko" dc" r l a b tt.I,) ,,~!.' '' ,
dmoa Le caiiticter hei I "" '11~wl),d." -a. ,,o- ,,, : ,
IV, lie abrih t'ofi bjeIo de t '( i ~ ,,,1-1 -' t-, pa Ih, .,
rt- rondos para In tor i i" n ,,,, I(, : .-/. ,,l., a ,,, ,
is lbias de la quc ,... 1 -'' o., ., f. .
e-1n de 1 4 P P l'tptP. ,, I
1 < C o o," (, lr" V d \ l ( .. ... { [, il. lrn l a p"E); ,), m I |


mericas .,,.$6750


LAS PRINCIPLES JOY[RIAS DE LA REPUBLICAN.

ArAF


\IfI.EhA% ."tic Ni V I .Ii.a 'r n, 73a 5


Fantasia, 2 75 s.o


Crep6 Suizo, 3.95 oroa


Si Majestad el Hey Leopoldo Ill de B61gica si tiisposa. FU .llion d
I& Princena de Reihy. en unhin del Principe hierrajoo llBadinit. dl 11
saron ann visita e1 sihrnes a in ]a anlslen palntina alnies de, par irutl oa
Varadera, Ina Incomparahible playa alli donde pasarain a111a tenrpoadts.. -
Los Iilutres visitantes departieroin ainahlinemelte con el.Primer MW cl-
trado doctor Ranido (.rai San Martin y' on ilaINrnra dlllna tie In
Repiibllra ,sehora Pailina Alsina, hlda de iraun, tan liintereanio.
lie dhha ni"ita (traearon eaoint donde ralrooe- (sl htlacionlado'.
SANTOS DE HOY
Celebra luy Igl.slah Cal6 la i BUl.stainiitoe,4. c1unti.'do aln ur '!:,'..0 ,,
fesatvldad doe SnitaL Georijat. ao.kiu tabaco.
cula ad\ loac alol o d c01 l d a rd Oas I xi ;s dl, o'ove nvs 'ti 'n ," (i 'll .
igIluente si eflolus yI y sO lorla. 2,011 de hli Pull i,, 0o d, Rch1,,o
Eli prllllp1t0 r 11110 L501a d Ciialitl to.1 Georgtltl (;alal's Mo ioz v,0 dro Ott1
goLt]i na e40 4 'lell 'iv adLo% tLoti ll (l uO 'tlo I a n rPI1 A t0'' o > \, it !;.I1.' ,
goat dea nlr iion si aifoo ta '-itiel I raI'wO" .-401 "dot coa'iiot u Gh1 gi. |Illh ,
On, Iido h iaba nero ( l'o plla M ..l'. rhi.cr0 x, Mh I;>. P(eta-i Mi\ ooi I
e"Paoa dco lJtsle s tle otlado, dix't, 0 '1 orgiaisl Sevilla d1 M.- I
,U, ...sardfa n 'in. Ge Z C *,* r Inrorginla,< ln <'.i/ ,
No recibe, fjd.l .'101oi" '.ilqrQj/le Pijt( l..oL,, -
Tanibardie l e a u on i io d. l .r l,-adnH Prot'.roool h( o! ..d I
no. Ina Monocal d e, NIfiez, tat t. l- 1. *:oo
Cansolado dos } ra N si- ,., 0l0 N 'c ,1 0, o i r.
Georginlla Fbra, lltr''salln t doctor Sidro, del Collado 1 oU ; t
;a del aic,-,nt dod .Ie Matt l ,t ora Loto! 4,10 0a'.0gm.1
Ofla. su hija Bo cbto la bedllta e Gourgwi, 1M)1117, pnsn del *,, ,'
ra de Jo MAl aria Frall co 3' rtroa' dl Cltc I 1 1Barraque N u 1i.n. lla n ,1g
Tilnia daina 111y dlstalllgida r, y (.- [1 l tt, 1fl011, l 4 .;(1o110 l.a P t't', .
gia Batrn'et de Arma,,. espoa. del 1e- D1,"
Ifr Mauel de Armas. Oo Gorgina lOl -Fn irll de (i :.1
Georgin Santlstet- ban, 0es1:-%, 0*.,.*, ,,11 ,it rt al Ct l. 11, 10.
lIrualaro doctor A lfredoa C'-'''- .:. :,, 1r e Al~ arc:. ('ll.
a arca. Abatti dlll o C ltOts'. i. ( a1 0'tyt .1 111.
Geo gi... Paort.l la r- r 1 lu lo0o0. ..... .. .
Haor ann. y s I hl ija. I" jo"e y t- Georillt;. I)l1( h rht 0;1 119A. 1'111, h
dama G,,ore HatmrI alln do Barre a0, del st0lior1 A Iloli llr"I't
uSellt,e enr el Norte. Tres I'o t/w'a.5 11100. Ot t N, Ma i-
Grorgina Espinosa. .... h Z NftlI't( (d :t,'. t.it (ot,').-
p ss. del i11g-,lm:ero V ',.l,,, ' ,1 e .i I 1 ., Pere-*/ 'hen41 :(11 a I % ( 'o1,1 ,n. 1'1 ;, -
Gina laon O tt. Jull y es I cl til~.a.i- ,y ~ Baziln, de Alit.oO (0 0e. (1,e'
ra espona del doctor Rodolt'o Rodri- Crmagut-i.
guez AIvarez. lttelgenle abogado d(l Coa]lagen ,.
Millsterior de Salubrtdad y By,-lell- aenlob ('al0darc''.0 a (Otpors c al -
(icl,1tnala Ferranti. la bt,' l v. (. 0 i t, ,' ( ,.'
Otra io'pti1 d1( nn. Aoll-, 0 Mendo'a- tor JItnlfV CRlarl'l',as
Wat vspooa del .0erior \ 5Mll~lol rtga;r,- wa Aran-, lan elwa)ltldo~a
PO l 01Aro110. R l O l ia i ,
giia COcst, C' LIt'o
Ealtre 0.', ,' 1,1o1t1 a,,
Gn040ttI' Otutl 'k ll l 40 "iV,'.1 In [)0.41
.V enlCal tni' or1 SPIMl'l ltl' 1 brill,1 .
primer rango
~~~~Dos lgullr s nliV !in~dol% que [
DiO 11itti 1o.l0 .alotl' !Geo rgin q III ,- '
\~ 0 altga'" (4 cM rc:. 5 M.tttl," Plul !1-t
dmo. Cod, dh l lW Jut0' Nodllrto
.(lorglln i Slintlr de ( ard'4 ,
/ h0. a do 4o.s dtol.ltlt:nll Ci'e4IS1.1t' to-
a-j ," gt00 A..u0r'C tI'" o" 1.'Np'laIloll do' (t1

Geo,tu gltdoo. ai I tttlto do 411 11' III'' II-
clt U n. Sauldt1 o 1e, 00 .1,'I llt Is (1'.11 'II

de Natll' York.
Georgint ul la t i'. Mtt'l rtItM''
La 4llI Otd 110 .t'rg ll F115.lI'lltl -1
TI I | Catora Pahnlll~ltol'
./" I I i G Org~lt 41 i 1'0)II,. (hllOlgt.l ,I I.


a ("l't I tL 1 |'I l nll d 1101 0,11 ,II a ll I' .111
JIn all u' Ito Il. I (l't i ) fa 1 ,
na, t1i0 ll fP( IttL 11 Il.Mtal ytt In ( '1orl 111
, ,, Poie N LU L (11 t, (`hca ll IN CL,'1V1ltJ{


a101 0Ind coi, h Fgul "
"eou,' a 101/l 1b* .4 tttl l .1 F' t I)


LT1 ,ilio p.4ll~attt.o i
j1Lx ;I 'I
r'. "w Gralo, ... Pot 11............ miller .... ...m
p odira rec'ibo.
Una \tw i ea rta I,vrta :a I"4.
ui e n rp',br.a ,if 1111;){ai' ll,'... . . .... ........ .. .

,~P oo- _
. .


'rm iln rWr i A Tn im Ps-namimmt i 1W r DRiinr 1II)1ft


rAI.INA DOl) J(-L si L LA NI A- X l. -DU I l 1),aa ai).I VLifi tln lr aI,, ,'-'10


CRONICA HABANERA

SrFUERA DE LA HABANA .


P-ro... ap r-i'ice. porque ee,-in aliailo.-l las


existencias.


Prontitud de nuestro servicio

Pregunte a cualquicr d(ueno ic 1ti
REFRIGEIAbODR GENERAL LIEC-
TRICq[i6 lal 'fu6 atendido ciuan,, no,
llanio6 s6licitando ei'vicio.

Nos enorgullcccmos de dar, en aliui(o
ltgares (le la I.la, ser'icio de .-)5 a 31)
miuiiiltos deputies dc recilida ia llaniaada.


El valor de una arantia


\ consisted( no |anto C-liique-se-lbri-iilc c o(1e en que
se cumpla.

La garantia quoe. nosotros ofrecemos, la dainos y
la cuinpIiImos.

Visile nue.tra agencia mnis pr6xima.


General Electric

(ubana, S. A.
.o Merpltn Habana


ES PURO


LAVA MAS
Y MEJOR

k-- PROIONGA LA
OUR"ACION 0t A ROPA

NO DANA
1AS MANOS

CEJA OLOR
A tllPIO


ES ECONOMIC


ACA ,..
IOS t.5 a a.- 7


Amardllo, porqu
cstin mais vivas..
para lavar y frEg:
elt COtitaCto COrt
Caandadlo Amaral
porquc cs bunt
Anrtan, las caui
tinc,; paria lava
Candado Amar,
t(clidos de las tcl
), para laiar rop
quc (Catiladoa A
conotc para tUl


Mia dc un rtilln dc mnuicres (cntrca a sn1
de casa y lavandcras) son feides consutmido-
ras del )Iabsn Candado Amarillo, porqucte
himn compyhbado iuc Candado Amarillo
quita c6mp- t mlcnic cl "churre' y las man-
clhas dc la ropa, dcjildola, por amuy saa 1.1
y cnpcrcitldla t(lua c ta, complcfarncnac
limpia, ...rclucientc dc blancura y con cSC
agradahlc olor a limpio caractcristico >tc
Candado Amarilo.
Ningun labain. n ningtin otro prtaducto para
lavar, ya sea en formta dc panes o en polevo,
qatia el "churrr" como el jab6n Candntldo

-lara qiitarle cIl It(m'
a la ropa, lie comprotadnt
a~tlc loIc iaeor ccCandaitit
Amarilloa.
DIac. In mera. Marilc Ercs,
dc San Lorcneo No. 11,
CAillagLa ey


*+ Atencion!

Ya eblamos entregandrlo los REFRItGERAD-\ORES
-- ENE RAL E IA C(;TRIC anii n1iados el mues
pa5a d. .
Alsite a nnestro agente-'cn i-t locallidu/ pa,'a que
Ie entileitce el que t.ted cseparo6.


pate de amos espeluelos graduadoa cn
..nucstro gdbncte o por receta de o.u-
R 30 PRMIOB DI- .o Ea.tuche RAMILLETE
DL NOVIA de )a periumeraa DANA
,p dor de 3 40 cada uno ......... $102
1O0PRE\IOS DI-I tuCiqo de piana y
.er.. dorado'ai ,uego .... ...... $150
100 PREMIOS DIE- Vale para revcelare Ira-
MARIA 3OSEFA ARRATIBEL pimir complelamenteGRATIS su ro-
GONZALEZallAatiara doecajedeIo lotlogralico (aproximado) ........ $60
GONZALEZ va+hosa tiara dce encaJe de Itglare- ____________
Tamhiblnn nos hacemas eco laoy de rran bordadats en piedras y perlass
ma atcid..a ceren.o.la nupc.al tele- .nalada cn alzahare. A E
brada anoche. pasadas las ocho y me- Muy fino el ramo, lodo de orquil- -
dlia. en l aieLtral ,Tuiirucu. dea s blancas v lirios del valle elI S E
En Ia hinda caplila de dieho en- Itle hasta ella 'logd con Ia firma del
trn]. ante un concurso electo de biran acredtado jardin *Milagrqs.- Compre en 1GLESIAS cualquer articulo, aunque 5u valor sea de VrEINTE CENTAVOS. escriba
anstades y flamiliares, co trajeron ie e-sta capital su nonlire y direccion ea el duplicado de comprobante y depoocaelo en el huzon del establecimnento
nup aS en lesta cerenmona Ia bella La. aronipataron conto flower ar. St tited tcne cuenta urihce e1 comprobante duphcado de at rscabo ongnal dipontdldo en el
v encantadora sefiorlta Maria Jose- lit ni'a a Elena Mlarfa Valdivia Gim6- Sbu6tn Guaerde sus ongnalee que son nu garanlia. N1 cmplcadooi nt saus lamiloar puoeden par-
fRa Arratibel Gonzilez, hija del se-l nez ei traje de raso duchese rosado tn supar en ci coancrnl.
fior Pedro F Arratlbeol y de su espo- Y portando till bouquet de sweetheart
;a Teodora Gon',lez y el doctor He- ra es, y como ring boy el niflo Jose El concurso comienza en Dctembre diet-de 1947 y teirmna el 19 de Marzo de 1948.
rialfo A Vargas y Corretjer, hljo a Alberto Valdniia Gitnez.
al sea deInsespos Heriullo Val.gas Fadrinos: el padre dc Ila novia sc- El dia 20 a las dos de la tarde y ante Notanrio cv en le mtsmo estlablecnmento se procdera a a
v Fe Teresa Corretgel. tlar Pedro F ATrratibel v la madre aperture del Buztn. correspondiendo el GRAN PREMIO dl primer vale extraido y as sucesivamente
Ua adorito primoroso lucia ]a ca- del novio. Fe Teresa Corretler de Ian ,rra peemio.
pilla, a bas- de candelabros dorados TVargasirc _ _la_ Dr. J__c_ _rancis_- ._____________________________
y gerupa de 'pearl nardos, et l at- 0Teaiopr ella. Dt. Joie FraADIOS REFRIGERADORaES IKOJES JOYAS CUBIETOS
to Valdivia. Dra Mairmiael Palar R R POR SOLO
tar y da intros d. aprln qe ena- de Abalia, Pedro Alvarez, Humberto VAJILLAS UTENSItIOS ELECTRICOS 6 FOTOGRAFIA 0 OPTICA -- ,.
1aarcaban la send dotlde se aolza- Perez. Mr Eldrich Hine.
a.do p Ive conIrehac s de ta rich s elnsudoPr el. I rnacio Atata. Joaa.as-a |I
Warto" superror.doct or t rtargria Perea Fniancca. Ma- 0,7C LoS
Pe t -oupella .v xinuamoa GonziAlez. Matltoo MurIlao51
Par aqiella aetnda do flarea arizo v Dr. Juin Fta'iolat wBodat civil, ce- SN
Ilit naelat tat y del softadoideal Il(brada dias pasados ante el nota- w
VW.'Ila nor -Fill de Siglo,,, la afa- riroDi. Jose F Validvia. tMonte y Figurlas. Telefon0 M-7054
madna tcnda de San Rafael y Aguila, Tc.stiaas por ella: Alharo Gonza- S rsal 0Rell 512 Tel M3667
ell sta (apual lleviaba un ni odelo ez,. Ud:a F'arrilla y Ricardo Gale par Sirsal'Rell 512. Tel. M-3667
de Cm,\ I t!ior, de Paris, Ilterpre- el Aiberto Goa...ae., Ennrque Bacon 1 FriC aXi .
tadao pot aaquellas pravilegiadas at'-ry Gaspar Alvarez i TE OU
01^^ ^ ^ Dnpmo istribi~dores: RADIO TELEVISION OHKUU F Ario dalre
la--til del Salan de Alta Costura de Fitaiai su residenaita Puerta s : T
dirhla lirtlnda, en raso Duchesse, con Rico donde dl ejrere su profesaon. I
I MONTMARTRE
Nola ;r ..s 1ocli. s, t it Moi .m.ai.re que ilgura:a dezLacada.s bailarlaiS a AtO TUAD
r] l lgnigh club, Ina, undotie Ins Aille- luflndo i.Lilnbje (eilt noslma. Y desla-
llCaS I.taUaelCtdo oal ia asiStetlCla d candoe aniabinl.a gental cantan OPO RTUN IDAD
li1 gr1.upo di.tioliiloa e da familias hta flametca Martilt dle Trialal. Tatnbitrn
ban~era.,iofrecerA sus magnifleOs nlmeros, Re-
ir. ehio,, y do.n.oc. eetar co..- d Cabel ..tpmLaudido mr Re- HASTA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 1948
-urrldisinio aqutei helnit.iu salon dc o Par la larde. comoa todos los dias'.
c.lct, donde cl amblenie es lisupe-. estara iabierto Montmartre. desde la, Un radio SENADOR INTERNATIONAL, de dos
able, done el bailey. rriaara de.s- .se, paia Ia hioa cel cocktail, riglen- bandas, par $].50semonol y $6.00 de en-
de pelnac.ahoraar, a los acordes de lo- dol precio.n de bar, no comeuzando a bands, pr semana n
dos magniflicuis conjuntos musicale, apllcarse tla tatfa de cabaret. hastia trada. Ademds el cupn para el formidable
que tanto nombre han conquisLado et laa nueve y media de la noehe. n
a, (toa tiwnpo: lu urquesta .Motmar- Estas tardes, estarAn amenizaldaa Concurso de los $2.000.-
re, bajo it direcciOln de LilS de ia par u asoaoVoxa y cantara a belll-
Pa. laNquEsttle .Colaniala i, que di- lPma canclonera Aliba Marina. I
May elEia lambinat el atertt de o Deade la,; siEte ay media, hasta las!
ml tutIcical elaura iandSe clas ade Salace de Ill a aocihe. so sEr'lr la deld -
laaacaa. b,,e erncd .loe hariat lRhila D ss de Ga~lpuindomreseree 'ar me- r
Rosata Segovita b n otable at. qdae." lalS .- tao tdesteni, por los tele i ',
Itma) niO. g ilitala end an aatl inlana 1. M punoon 4e herons Cc- 0
at. olrcelt s l a 1 peo ballet, eel Tlarun f Ia Montmartre.
M EN EL V.1PODROiSI
La Camaalaaa n l do dNara ia teOrlena l nO Jacke\Clb. title d R a ab e I a pis-
till P .t kc. 11,0c Nel Rte el coYorld t La. ta f on tAl sita parties I ns m eJor .
caiib iaa.la. i l a ... r h la eti Potoler r a ..la.. I ..i. ab ..l ac catYde t l it O l,. eIt I ( . .. ;.." '
"l ... ......... ua C,, ai, ..... ......r.. ,,o r ..- o f .. .. . 'r i anrintes de este grn!: 7 : con e.e
b1 tataOt parti Ia it' d--Oaalltatg, al tang- aepoa t F
llfla l prmn ,:n \' ade a arrears -' Drp.es, de It cara'e:ns. habra t4,
D1 e~at aileIalif.% laosymdatbaiablao~eaflivizadoaa o Itltteaieel oqes:a =7
da a P tlad t a ac t ta no lt u- qte ieae e i pa u la- r Pego y pa"l.- .:a -- .e D "
ab. ell Iii., Iual hall sidO I 4 rup,- C onju lO Gl a J l l "
dos sl t qlqq'PclaM[ ee, dcs. los nme- I Y ',e cPebI2le lssm f'm scn
jorPs eleulplali cde aquellac ella- cair.-ol mediantae colr'o. ale las lamas ,"
d. .,rmas elegantemenaote amaaahs, con vaa. r a
Lil, Init lll t 1-la aafliens ade estel allao-s preilatas en eectle ,o para a.'
cnegaalte depot ec. -o!ntnRait e lgagral rac-adaa.
t,-Reselrn eaIla ca eoncurrencaldea I
Y ea a taaplia t ertaten del eacla-l- 101-eat el Jockey Club.
ELEGANTE BODA EN SANTA RITA (Continuaci6n)
len Toateu,.,t.celi-ti BuegOn ade Marti- Maria Teresa Pedroco ae Vianello G
i al. d-'a aSmIll e- if -,ovea. A:iatla Chelta Tagle.
I 1 e a lablIa c ipfat a rcale teaVelee. Fina. iOlnita Salt-a do Le Bianck. COlga
Dloco tde Car- ConsFuelo Rivas de Silva de Carrtlo. AAurora Fonit ale Calidad desde 1922
cholat I t. aolaag-r Lnaal'e de Ma- G Lavin, Tonice Gla sAiuda de Fonat.
.q-as, lialda Arnma ale Rico Arango. Bibi Duplessas ade GormeT. Adelinaa Distribuidores en Cuba
DtIrp-"Mar!a MnlaMrios de Graueler. Giscart de Garcia Gomez, Maria Ju- i
Yayira ade Cartenaa txc Rom,yr li ha Areral d DGoirigolzarri, Carmen I
aPau, Ga,- Gtmetmen cicada ale Cadenas, Carme-
ta-eai tea de lei. Vale,... Na ",1.a- T e r .......,rtaf CardeA Ea.......tElena Salt-I
PallcIo. Tote Fscobar ale ,,- de FernAbndez, Maria SAnchezle
rnchitsta Mnrellca de GC arcia Nonte de Loamar. Josefina Morales ale Du-
ilietlria NRtteztied GooaItea Btuigtlf las. Grartela Headrich dae Matan.Motte Y Figuras. l'jon0 M-7054
AmaTM *t Margarirtat-vtanat....leeale lMeia,,d.. Gloria MetiAtbal ade Morale., Ce-36
r a Eletn Sobrad no r-irldriguez. DU;te- ia Rosa Morale dae Pere Stable-.Sucarsal Rej512.
~Maria Ca.s ilalicildeoBaihanlollle, RI~- Mariita Barrleeo de Martinez F'tdro.
'tR Alaarc. Mar in doee Stnanoa. 7at1- OGia Gona7taeZ tierro de Castelel- AG.NCIAS EN TODA LA REPUBLICA
a-at Htrnandezr t e Forns, At.aaa I(,. ChnrtinIte Anne Keatig de I ALGUNOS TERRITORIOS POP, CUBRIR iDA INFORMES
Bioliosatipa tie la isn, Cot. C steln Pedra inhit. Btlta MiYares dCe Juncade- al ,
irt i ai Nhat.a Adat de CadCdl,.-R fo- Ia. Mtrla Diez Muro de Machln
'a (Ctalo aVtda de Vidal, Carmen No to POala Futltliade deClArdnns. Carni-
aes B'io.n tlga Dclgado de NaNsal -a MendletLa ale Gara Velez. I.Cortada de Alto Al, to CntadCa.d ale
F-lena A/eatlrtede Sardla i--IPalotio AInotto de BIquUet. Netlta Gross. Virgatia Feiralale adcriloi-
I aaea, Graceleioat tia mniitC tie A:'e- 51 convla-ne combatlr
Lie %utn tcrahin ia tllaIno, Lolo F'agher-, de F,gutlcrdo
mus atirtahnplantcs Martha Fernarndez Saa lto, te I-.el excess do
.. ..... ....t ...attic .... atti as iSE N SA C IO N A L R EG A LO A SU S L EC T O R A S D E LA R E V IST A dez Po6a l... e La .....a P.d h1 it. ne it a ce1d
Baa.tchbrad. Susnna Rneal ae Pan-
ar batei, era c'ia.anlta ,c lelatarn "NEGRO Y BLANCO Y LABORES"! til,. Adrian Bertaal d, Ct...i ala
.l agila. an a aleg unte manta e repartisa e nlda een f it me-e.t-. R; ib dIIb lttdo Horteitt a Toni t u. Mat t a l u.sa o- I
al.,rii i ato t-Riit a ltela a is i en l lus at tel alnM ar te Otl iu IIndo colors lat. IrriEnte S drCti Cn.Ilenaicl,. FCtall~a-n Iiz
11 -rsuita nii hncreuniel
IlItV tttoilnn( lie a u el dlr+fin de SmutthI
pana talad [.arar -Cora SAcalcza Aca.n..t... de Mot-- % .A.. r
ela,, y nlitact' lat es [ltitt c ael ar lon
ar Ii rpa~ni aIC salhar. ptnr(i ;e--- gr tiat eilpo de s efinran.s a contiua
i"t captarla y rta iltda iaea .;"'! Merceldes Cant ia-..........le i.n
lan p'or hla qu al ft st- a Crab- Pllar Lanandrd. Tatra Ca-- COnviene
12 d ra t lt a aitpcrci daa ptaradenata. Fegg,' Pesacti.a M t i!. tl,, OtI C .'
a dura ? cmpcrcud~a, por-e: F .'i er Tom(',,,Yolanda 1,o:vdc. M:u:,m '' llaa le .
.a.arailhI cs I ....i. In ..l. ] e ......"A Fata ye_ A t...t. F.a.. Gtehua Ho t..a e,,- F
itar el ",h ", ,ulia. Peggy Batath. y as a a
i '. ~ ~~~Tres hIndri fnnln1la \ l14 4
~~a~atabi Junc.traCectela 'afuatlu -roFa
'0~ I' _____.__ Alnpantao Pete,. (htall .' Fe-
-t_ Ia Gut..ree.. Ati.lon... do t'ae ... rdpido .firveescente.. .efimo
a %. Hilda, Marea Le a A aiaee. Beba aet Bat lr fin ci)t _________
I.I F-eiau a lde Valtana Ca-70t+at I .<- ,.I
ABOa strawa Pahlif3i. Mai tat La., I. R,d':ut7 Bttha Fr: -hdez Ali-
.Mercedesl V Nena IHerrera
a RiiJcR ta 90 l110F I 'I"OrV.zila V AII- .a '.- lIltNI M C,, o;1h
1 s nat hellas paain.W t oonhia enlllit naeina TRECE)
Coky y Tototaa del Ji:'ro ,r
,`-,-- o.le. Said Daru, 1 a Pal e-
Negrn r lany I.alae" a... sa i.-I-, i ,ala f a a r arra:a. Be- DA
I A na r n. arF_ iaMaN. AN LITIS
11 A N)ta~ning lea dea halo i qrIa taertale a n a rann sj rnAernata 1,61 a- d
AS')(,h arele fetgurines haitataiteinn. ('aa cnsjempar, aparin
leti In-re'ala, tife IM paer6dn seltal, no ela a por entregans as' alnjin dad
COUSELLAelmate.S
Precio: 35 centavos.
J ]idala a aR n Agelete o Vendedor y I naIn la huisiera ennulnaildad M "..A
mande a ilamite en. se"Ilos de earreos cubanas a Il EDITORIAL
PAPELES, Apartado .2.334, 1onserrale 467, la Habana.IME


Disfriute Ud. tambien


de estas 7 ventajas


sorprendentes


n I I- TM A rrfr.


.. * A 0 ,, ,.fiASO
S$2,000
EN PREMIOS
GRAN PlRlMIO-I Frijidaire. 7 pies. miodeloe
DI-7 .$48 ............ . ..
I.er. PREMIO 1 Relo suczo MARVIN al-
La precision, para cabaicro,. Oro.,..
"18 K. 17 )oyas ... .. . .. ....... ...$130
2hd. PRIMIO I Relo) suizO MARVIN -
-Preacisin. elcqancida autsncion- pa-
:ra snehora.-17 aonas. Oro 18 K. can r$u-
b ies en )a caa ..... . ... 1.20
3l. PRMIo- I Radio GAROa Senador,
[ntmcrnacional. 6 tubos. 2 bandas, en el-
gante gabLnetc plastic, color nogal o a
maril ................ ....... .. .. $9
a4o. PIEMlO 1 Malcta tocadiscos automs-
tica GAROD .......... .. .. ... $90
Io. PIRMIO-.i Radio GAROD. modelo Play-
mate EI Pequefio Gigante '. para bate-
ra y corriente 110 voltls., 5 tubos $75
10 PREMIOS D-1 Camara fotograo ica mar-
ca ANSCO. modelo Pioneer, con a oto-n
flash-Rrtrata dia y noche .. $12
20 PtEMIOS DE- I Par dr ep'lucloe. paa el
sol. definotsa crletdaCSnaturaea yct'r-
madura dc fanotasa dic: para cabalje-O
ros y dicz para seforaai ........ $2
100 PRIMIOSMDK- I eqque por valor de
riNPmES OIf- ( fnrOa. nagar el total a

L ".. "D1ARIO DE LA MARINA-DOIMINGO. 15 DE FEBRERO DE 194lb


' >...'


PAGINA TRECE


CR Qi.NA C A H A .B, AN ERA


- AN
r
It;' #4"


TE" E L' A R A


itt"


I *. *. "lh*
: 1"
1 2 1"'? -^ *'

m '4 ' :^le


F N l I nn iq I Nr C


t N... ., 1 ,3 i 11 L.t
tl l t l .itlit i a i l,.i p l.oi ,i ilr i -' "
Iiollllllaml il3.l (t, jr e rlrlr l ,i ,- r *i> .* .
.ii r s pco )r l .l.. 'a, 1,, -. t i. :',,,- ..- .
"* t, Cl;)s c :t'nn i l r~ I(I" I'-.t tirr-^ ph- In'! i4l i .- lw ^^^ ^H k vs.t
tI. l te posada ,-i.\ l;- ahd lq .,dtb ,,, p llll ol P- Itc i
ittl f;n d i% a o di -ii lt i- .'
'IIp o tII *d l, -il-idi ] "'


de I'..fil' .I . i I,d L-, ,! ... i ,
,. . .... l ,, 31.. ...... ,r p .. .t. t i j i.:a-


Macl~idt H t11th' d"'l eit',l cIi" qit i ii: It'',.,
lit, da iii lI diiilli l 1" di 1 1 ltiiit l "- "
Iv ...l i th .. ... -


El ta-fle tel' lii' nx-I ii'a llit, iei''1
d" itl ide M I:I1 ' '"f "
Fll N I I id 'e : l.'.... .. ,7i,

/ i ll 'ii dc Iii Ia i\ llii'",.c P'ici, ,-td .. il i ii .l-ii'lti tih,'ii u l
Iri, r a till. o; (if, :v( urrd ie li;''
(fi~dc+-; lI-clor".(dt, a Cora"l rh' ; c- ";. i '
1 iA H cc c,, i'\- Ct. te e ila di i ei i "ilti-'
le ilabr ii dilhila tic i l ,c e 'niei 't i t cI .t
pit\ir ] ['l t tvlm a iattsicl ull txbannr ,

Vadr Rti\ d lrl "': r z, dv, s- '
"W ,',,,.ii ,..Ie ",c. ,,.tv c,, n '"-' li l!l -


,o r ir ed
dit;Itift i In ll~ ,'3 l".1m iv u l c o, ll .a t ill-ill, I lil t f r t le uln o -1 11. -, a IltIIi lit 3 ,rIIIi I .I l m "
ii o. n mo woll r sit( ll''>\.Vw ,m 1 '"n i t lonim, p or 1 11%1 11 ,ill, Nilll 1I. /a A i hlita nlp .11 t
trmhl irrror a : lev,;t! r-i rI I.-O' n I. l i'lll tlo rd", n i-tlr I 1arh-, 4d... hllhe-1 l a 'a n oll~ l.l
A' I pabr j1o cl~l~ la l ,,r~m n c~i,"p P 1 il


I


Aceite PULrO de Olvos, Rclino,

I 1 I 11- MWl
Dr. DOMXIVGO GOMEZ TEJERA
N o s fi"i:t V 5. 6 6


kil l, l ,, I II.!: I Ve -i
0-1,1I 1-.I.I lll Di' U-M. n d -
H I' ,, i.._ I~l .I -.C' .L y ri Ciw' AimIii ie r -
'[* i i -, '.. ,, ; IJ liz. i iparr 'i; r'r nra a


tal~ \ ut AMil)It)) i Ii's nr( li, t ,,l I .i
,,, ', i i .. i. .:'.A. iii L',;l, I Ni-fr
I01 It ,I O
, J ),Y I 11-Z I C 'ni l itlt 3B e -

f\,l~~~li,'r fi Occl F.n l
( I/ .'t~t i. .\ i: .\,,i f, i \ I *',I, .-'Atw
i. i .l, n, o..v-

tEIUSCRBASE AVANUNClESE EN i;tl{l"i' i l l ii'
TFT M .2244 1t1ABAN-\A ::,au:a


;L htD'IAR!O DE LA MARINA) "H^ ','^"h'l"* 1^
.P /,hh,,dad Oct.v,o Fv-dt.nd -
STO SN I A F1UNA, C'11.-I',. 'i.',.S'UAN,
~],i IVlRA i L Al. ll:Ili 1, ,i ,!. t' ,^ i
I' I n ,i
II~iii
d i el ",1 (1- ,!.,!. ji d q ,
skdi'h cl 6 h,
1 1 1 : 11F r 4 0i l e
i\|lcrlhl tlie l a',, ,ii ,'

dii it ,it't'" -1 I I I ttlilt I ll I a>' .. it. -
tG ac i'le vd v I l, f k],,

hAN1 i,111" cm ,1 W V I,: 'w ttat' hl liril '14'. tllollt iitI "ii't'
L .1.wiu 'l, I' 'j:(- i ln I
vL I
EStO sIE UNAI...........
M A R A V ILLA ,rl..... ..... ..... -... ....Pi 11 o,.+ :,-

II AN\ l;IL4\lll0, NtIN IALES

da d ..1 1 1 1 1
hak h,
Ran t, t 0" vi. ..-,..,;.


Lo 1@10 STORK se cb'cnt p .tp
pn'a la conhrccrn d0 poho'e y olecs YS.'('\
w icuioi dl i bc b ito, &I oladt I d6 ,
col.dad iupfi' o,/
STORK e .1o .llo taPs o dot' P 0 od oe" (4 1
durcdc.. .... a.:#-
Lo tlole oTC K e-'e 7 .7
ohches d,-.ntcs d 18 o
36 pulgodat t Cip ^)
i tr i j y.jw l l l : l -i t, ^ ^ :


CAR


I
'I

I~P~


Sr,i. lEncarmaci6n Martinez FernAndez
Rcina del Carnaval de 1948.


-tip


Cida sut cutits co Qamay


iI, criolla t n lin 1 l'da! i u6c. (,. 1ii 0i 1 Ir. ,, F i I" 'J mi alrr n loIlns .,l
%cr a !i clli'aiini a inc.irniirii'n I, IRcin Jl 1 (1iC rniia .l 1 '. -1-4 Cuatnclo clla
eCC ,i, l I,. c ht<>, cl,,di<,o .?(>,rie, c,,,, [III !I-l .l[,, .! i. ,i, en ?'JEI linos ojo, lice,
S'c Iificil licir 1 im r idi-z I 1ip el i11,1', :-i .'W I ll 1111 )'i 7b(;,l lnai suWave
,-oiu ih,,,, ,ii n I, I1 T'. q ,,f.- *=c p i,,,, p n:, ., I ',-,, I -|i ,, n t-1 .... 1 111! 1 1,,1. M p ,.,,, to T ,,tci,'ar ,1..(1 4 1- P I *IC III--i>

Lzcc, ;171(7S; /ita LdcoC) v F cu1i7 L ,I t ,"'. ,,z,IJi-
,l.-. L :I. ,,, -> .,
4%i i il._' ',." "- '. I +


Aceite Puro de Olivas, Refino, Espafiol,


SABA.TER


' r^ Co,ca F'undada en 1820

128 Anos Exportcndo
ac Tcdo cl Mundo el
Mt" or Aceite del
4undo


l0 DESFII.E DE. COML11) lS.


.* S
SPAGINA C,\TORCF ,
i ......... . ....... ... .- -- .


-7-

__ ;WINGER
LASP .AS iIODERNASY PELEGOAtI I


. ..... it...k.t~n, r% Drr n nrnt i n loi


T l.1 .-- -'I : |. '|- DOM INMIN U. '1O, 3' U L 1-L It.U_ ,.-P)


])I IA SOCIE'11%1 0'llitii 4 lI- "-- ',
";o"L CRONICA i HABANERA
..d'uti',lI..',h 'e LA SE 0 R A -DE PER EZ- ME D, INA
tl",I i; tll' wt. ,l' o s I o, . . I
- , art,-t c .
,' 1: t Vvl l tl >,' [ ]<21 ,,_ a
fl( I


-I-


E'Gi(; NDA C()Nl.I:IIR;N( I\ I 1 I 1:11SO l.IHI0 E I. IlI.l Troltr
Mlauaiin,. bu n. a !, : .mc* i I, 1
noche, con itli ara vl Ciltl i.oi ilri l ("dz.",lrrlill. 11,.i
H'storna doe In Giuerra H iu :lo-C iu.i 11 11.'. l q..c. il nulni'o (id 1.
liloarnitric-na o001-i 1/.1do 1")! 1 11.o, l ." 1ill il i L I o
11 1 Il'. ln Or l~l ,rj, ;, 1;l [ t !-hl'IS x' BpXr t *
1 da del HIto,'Ol'l dor de Li halht,'] t. i'. :" l ?i.i '.1i!.' 1.;
hI S.9ocidarl Cubn:ni d.b F& lilF-q t H: I 1. i h 1 i; i i t r'0r


0o


IN0ip
le UB~


i, '(o ''. a 1
w ',e ,i I LI. !, h, A I ,i ll, i i,, tle t h ,t hIi : ,


%I I 1 -Ir NI1%'" II I N I i .
\( I ,: I .I, .IM ,
t'o, i, i ' r O',u p '.. d..'.. 1.',.
11 M'II. i
IiD.., 'li, i Itr i'i".O '1 ',, I;


... l vo, li I i ll
lii 1 l I 0v
o,, tv it ;:4 1, ,1: rD !i r1-4 ,


I-<, ,C .." :.I ~ t 'Ii
.,Fe


,i l 7 l i idtl-m dI dv

d If itI-I1fill d" I 1 :1
.,, ., pi, de Ni lo.:1 ...lo ; m d.
th clde P.1 -. de 'i p J

~ i ad, ,I


u ml de 21 I. i ;Wh l 0 1 ;., d lli.i'l 1-Pllt 1 a l ml, 'i.
,l + itl '!1 3'ii + Itl 'rli-i I I hi 1illl0 lilt 1 ll'il
I, I V d d I' I.. IIIRO IT-!..de ,I d. t]Ir 'I. I ," I d I P tI t". )(!
'it I- 7v Eq ~ ~ ~ ',h ,,t" ,1 n)'Q'sd o ,i "Io n
tl'l.,-tl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n e uh'dd 1e ." ,.ba l;L i. -o ll~l 's ,it


Un


Aguacate 520


Habana


DIARIO DE LA MARINA

nas.


HASTA QUE COMPARE DREFT!


ESTIMADA SENORA:
iSe acab6 la esclavitud del fregado!
Deje la loza un moment y el antiquisimo jab6n, y vaya a la
bodega a buscar Dreft; pero fijese bien que le den Dreft.
Le aseguro que en cuanto empiece a usarlo... ihasta le gustard fregar!
jpalabra de honor! Despu6s que lo pruebe recomidndeselo
a sus amigas, a sus vecinas, para que todas sepan lo que
,."'tes fregar cd6nmodo y bien. QOue no falte en ningun hogar
el paquete verde brillante de Dreft, la 6unica "espuma lavadora"!

I .. Un ama de casa modern.


0 ~
4


i o'.ombreje!
las platos fregados
con menos cantidad.


lT 01 t r? n; C ueColtlm
C' f' l menos (canl


V La gr'
S en


1-
I-.


1;,.J :'e tInetqa I double
te l71 (11tipO Iot cUali-
(l:ip otro product.
,C'(.',nl Iu ,l r*'o


Ii


,c
Cl
vI
D
C(
c I
ol
h.
iC


/j iire!
asa desaparece
un santiamen. I

hreft es super-sensa-
ional lamdIs used haI
isto algo senieJanle I
iell elimina la qiasa I
oino ningun )abon n I
lio product pucden I
acerlo I
:ompruebelo I


iNO HAY NADA IGUAL A DREF
Dreft hace 'que la lora brille y !os cristale
resplandezcan... sin frotar... s'in secar...
/ 1. deble proharlo.


S40 CTS. PAQUETE


j'JijieIe!
\
iMontarias de espuma!
No hay nada para fregar )
que pueda igualarlo.
'*( ("

\.~ 0 io|Es asombroso Un
p ,, _- < -" poquito de Dreft di-
.- -. ^.\ suelto en agua, hace
----^-- -. n montanfias de espu-
k }) ^rn. 12'mna lavadora y lim-
Z , .,! 'pia los plates y today
0"'" '* i '' t") a loza con tao rapl-
. *'.7 / "\ ; dez que usted se en.
e-l/'l" C' -' cantar6 tregando.
..-- ,'. ,1' }Compruebelo!
- -- -- -- --


1?^ -^^ *I-
: ; yi< ;.Lontemple i.
// uaQu su su.s anos.


\ J|B, i Usted nota ladiferencia!l
C l Usando Dreft sus manos
quedan tan suaves como
si no hubiera iregado
-/ V i|Compruebelo'
\4


LO uNico NUEVO' PARA LAVAR Y FREGAR EN LOS ULTIMOS 2.000 ANOS
ES UN PRODUCT SABATES


..0*
',,

II


GUAYABERAS CIMA!
Al comprar su guayabera
exila la marca garantizado :
Guayaberaima. Asi ten-
dr6 la seguridad de adqui-
rir una prenda de confec-
ci6n perfect, m6xima
duraci6n y elegoncia im-
pecable.

S De venta en
todas las
tiendas.
F a brTc a n t e s

PIQUEII Y ( CIA.


GRANT 1701

Atiunciese v suscribase en el


A .O CXvi


s.


l-
tl-


.I

AO CXVI." PII0 I)E LA MARINA.--DOMINCO. 15 DE FIEBRERO DF 8 wPAGNA QUINC "i CA:., 0"U "-"E'R" j+A.,
,.w. -

C.TR PRE 8


DEMUESTRAN QUE 050 ES MEJOR QUE


CUALQUIER JABON AMARiLLOAl ; B MilhIres de mnjeres convencidas!
-.. h / (ada dia que pasa Cs mayor el nimero de hodarces donde cl
S.., jab6n blanco OsoN I ia sustituido a los anticuados jabones amiarilhos.
" r'"- Esto lo hlian comiprobado iInvestigadores especia4es,
N '.* isita do(l hiiles de casIs en (todaI (Cuba.

,. SY l a rla CI es Inuy sencilla, Oso cslti demostrando con cstas I pruebas
s su ran s uperioridad sore todos los jabones de lavar v fregar:

LA PRUEBA DE LA
S BLANCURA
Lave una pieza ide ropa hlincma.i cnn un jahtin
-amarillo v lavc orr;i con jahin hlaincn Oso.
\. ;Conmpaire nlos resilllado-s! lijese cmo la que
\ i^^^^^i ha \a.%'do conl Oso j eda realn'iente blhianca,
j .en' l \\ -lnt'niio la qiie la>\ con jalhn amarillo
S'qt\eddt cnn un \iso amarilletnli. Oso nn pone
Saim narlla Ila ropa blanca, porque Oso es blanco.

AM- LA PRUEBA /
DEL OLOR /
Stwiait QinOso Vir
" t/! (C ja 1111pall de
,.F 1 ()o y 1h1011lo (I tie.
,t I J( ici .o r n1 a- +y h w' Ia

*^ ^ '' t ^ B | m' I6 Ci'b*" ICt' fiiiilc iiir iiro ) ih n ut'"'***' i 1 i
-a l.o, 1.... cmi tn
.l a rilhl ;*el
l a'I rop ltllilblcn
, -t, ;i ti tlid tlsll
f"i ,t itt ifterent'li.

LA PRUEBA DE LAS MANOS
'11 1N hd I i 1s n i tAs i l O rtAnta I 1)1p 1 itpr hi)1
I N friejut tunios dias con ja hn i lmnc (In)s
"w li us e ti elh i ui Ititun l t lanos. Obt-isr IIs
lll~~11 ,I1llos (h';it. : lltin \ tec.'tm q ell d;1%if( f+ ];, :1 tuse jab.o-
nlts it .irillts 1 tottiItl wi' tonl a s sU iL

La,, em / cs; -mhrs.

Pru.l~ct-.l
LA PRUEBA DE LA ESPUMA 2
I"ipo tn!:ima inti6n oinpt i- I aN TIspu-
tnt Ic Oso con la dc- tuiiiic tjir iro jah n.
i Not, ti toenstt,'iitl,tqut- (so bitt- eildd I Icde 6
tsiimmia pu ratti lf io tittt(M (IIi(Lt ti SCe
Nil n 010ior i tt lliii It- ropat ssi I-s tipt fuerinii -


.* ~~. GARANTIK....**
iPruebe el jab6n O~c!

'f +~mtl sa car re
oa
LA DE LA BLANCURA LA DE LAS MANOS e


i -'>. ie ibnOon acovnedvtI vanos Ia pastilfa a medio usar y Ic daremos 0I
su dinero. __ _ _ _ _ _ _ _ 0


CON EL OSO EN LA BATEA LO MAS SUCIO SE BLANQUEA
,. + -:
.. . ^ -. S'. ^ * .^*^. ,^ -
PIAGINA DIECISEIS D IA -DE LA MARINA FEBRERO" DE 1948
/ '. .. " .
iUna gran oporlunclad le '
esipe"- en ELINCANTO! "

VENTA ESPECIAL -
WDE VESTIDOS A,
DE VERANO. *

;Una op'orfunidad antic;pada ---
par* adquirr lindisimos vestidos / ,
00. verono par solo una part. 1'
dle su valorreal! Apresurese a \' .,. ;
Ihoacer su selecci6n: se trata "" ),--.
de cantidades importantes pero
limitadas, que por no Formar /
surtidos completes necesitamos -^- '\ /
liquidar en~seguicla, I
antes cde comenzor la estacion. A

Salon Joven de Vestidos "'- /-

rriedad dIe eisla,,,iadols y rolorecs ; -- '.( ''.
elteros. T'Iolas Ins lallas. '
SiI tprecio regular ?cria 19.7.1.' '
Puede adquirirlos 0
ahora por s6olo 9
VESTIDOSdc vcstir y e sport el cxqiiisoi-
los crepts esiaiii[)ados v (colores ut r / et-r ,
con hordados. Tallas: 12 a la '12. -- -
Su precio regular scria 22.50 ------ -------'-
Puede adquirirlo)
ahora por s6lo Z* A / /----
VESTIDOS de( crr|)< it Slistas y scalnipados, elln selectoi lohi s, r / "tt.
Todns la/ 1 1.
Su precio regular seria 25.00.
Puedeadqu.ir.los, O .. ,
ahora por s6lo 11585 -1 --- / \
Tercer Piso.

Gran Sal6n de Vestidos. A I 1 -
JIMPORTANTES VES'TI'IDO)S dc talle, tiene usted tres \
sporl y vieslir, el legan c olore s to de bl sa q
elleros eslatil, athos. 'TaullIs: 12 a Ia I.. de las blusas que re n n -
Sit precio reguiiar seria 29.50( ^7?^ '^ ^ V
S, vre,.o re,,lar .sei. ._,.< indiscutidas en el scenario ^ '
Puedeydquirirlosfl fauls d I i Mo d .
ah ra par solo O'''-
ah/ra por s1oo19 95, fabuloso de la Moda" ... / -^
i'j'.STIDOS ,e ,esii ,, oriel ,, ,aDe tul, de chiffon, de sheer ; .N >' K / > ;
mpjlores fidar; lnctr ,( I imisia (oi n e (iCas, A 1 '"^^^ l ^ ^ :^ ^ : 1 ^ ^ ^ ^^ --
cit col-ores ene ,ros. coinmliuidos., co le e V d vaporosas, \ -
lordados sin Iordado. s laist u indos, etc
s, prec. orpiar se3.00, :,,.o fragantes como la Primavera '
Puede adquirirloi misma
ahora psr solo24,@85,^, p-1:,% ^-7/// --
akora psr so lo' Le esperan en el Tercer Piso
de El Encanto, en modelos '
(ran O1'Ilu hiifidad en de fastuosa elegancia. i' ]i ,^^/1/^^
lindisimas 1)lusas v savas. <';
I11 I \S Ih" Itl' i,i,. hi utuluilhIl,t. i- lhlsa (I chiffsti con pecher-'l de vu I o. p''l i t" j!l',iu .0vi ;l','' t'cls*( "''
t ln il'it.' '" t- t h a tie ''r Ius d a I hr1( lf rzaldin (I cncatje. 32.50
3 .9 5 5 .9 5 6 .9 5 7 .9 5 Hlus:, ,.<. r. S^1:~' ^^^^^ A"' t p Cf) ii-^^W
"" 4 .5.., ,.,.r IP ,,.
I ,I
GI'' 495 yI'l 5b95 N


I ()ig ." "Halbancras tic El Encanto", por Sainz d c ]a Peon, de Iines a


\\\ viernes, ,30 a Z -. R. H. C,. cn.S90 K..-


* j aA 66l leiL i uu iL -JLa.i iIJ Lau o JUi an i c a a a a

COMPANIA TRASAJLANTICA ___


"MARQUES DE.COMILLAS"
SSnirA de "t(P plro ranu bo a Espnfla nl medlodin de A0 CXVI
lASANA _INI) D1A B~'
Pn'li'lW ,,, 1- pasje., (:: : ; ,c+;t +,o*, +'T E,
t a I a e o ii. a do 44lT m' a 4) 4N -( ..- C


de hi t nani na. ia (" I.Ne Ife eIo est -ar .i a l, IIIhah il .lit da .aC a...SHin .de, PPn I ,,.or
d. e 31 4 I Pe4 de, San 'ran,'4sm'o.
Se Tileg- aIns. s'.inres pasajern. aedan a Pn ali'ear dentro de
lax 4har1 m.efialadit.* 0a qw a ai 04t07 d, 4i4 I44a0140iedarli'
rerrado el desptmlia..
La prdxima salida ser I la del vapor ,

"MAGALLANES"
4w414 I IndriI hlu4ar 4l din 23 dp Mar7.o. Para la sallda In' sefionre p4.nnjeron dpherfia retirar eils Billepe. de Pnsnjei
antes del dia 11 de Mara.
S Agentes Generales
GARCIA & DIAZ. LTDA.
SI.ON.IA DF[. COMERCIO Trnn. M-34166 IIABA.


ENCOMIENDAS A ESPANA
por el
EXPRESO AMERICA EUROPA
Ntp-ehnq i paqluelos "OBSEQUTO FAMILIAR" (on aR ar4 is nli-,Ln's
rnn- il4'e" 74.. 4pr4 C4ea oalidad, son ]a 0m4jo40 nytda 4a sth 24a4l ,',s
\ amliz-+,+ Tamhlibn admitimos paquelep de 6PN P.,
DIEZ ARtOS DE EXPERIENCIA EN ESTE SERVICIO SON
NUESTRA MEJOR GARANTIA
0
PKda informes:
GARCIA & DIAZ, LTDA
Agenles Gencrales de la Compafiia Trasatlfntica Espahola
Avenida del Puerto N9 106, esquina a Obrapia
Tcl6fono A-3264 Apartado 1690 Habana
N'ola:LA. 1,. a.nA -P 44i1 A anClhd ll 4M ,h 0..iijcnc -,' ", 4 04,r
ltm.A ohdaR d 4de92 -n n notes,
n3'11c 1' No. 36i3 Apq~rtmin 1992 "l',[hfolo N1-39(4 fihaim-tl,


FC E MENTO .
SA M ER I C A N O ^ r

ENTREGA INMEDIATA
Saco $1.80 Cif. $2.00 muelle, $2.20 en obra
S LA GUARDIAN
Cuba No. 64 A-2398


vbat 1948


AUTO-CAMIONETA
PARA TODOS LOS USOS
EL CAMION DE TRES RUEDAS,
S] 12 tonelada(

85 KiLOMETROS POR GALON


RESUELVE el problema de la GASOLINE
y del parqueo.
Motor de dos cilindros de 81 H.P. enfriado por airc.
ARRANQUE ELECTRIC


2 veclocidades
Freno y acelerac.or de pic
Acumulador de 17 placas
Muclles IraFeros reforuados
Carroceria de aluminio


Entre nuestos clien-
tecs contlamos con la
Cuban Telephone Co.
la que adquiri6 umi
flotilla.


Noss cledal lihr- ,,,4410 44l4 4.. bferrit 4h4.4444. Doanos prefereltaht'ell'.
A.GEN'T1I'9 74 lpersotnatsr i el girt) de t4l404.llb..


CIID I a .enC
-ITMNT EATOOIE
MARNA12 AL13 -APDO.292 TEF.U-64


SDIARIO DE LA MARINA


DZCAMO D LA PRINSA
33 CUBA


SL.A IHABANA. DOMINGO. ;5 DE FIVBRLIO DI 1)4.-


4" Sb Ire joaym en lodiaca,. 4,a 4had4t '
i444,444' 4 i'\.\1 i ',,,i4*4 .. t ,.&. O F n I Is 914l1I{0 IN'1''I4+I'.S
..... -.-.-. ."L.A CASA MUXELLA"

5,.t .'0' d-,,,,' ,". .... ....k TI *I.I1"4O NO A 449044

ITILFONo A.662- TINTORERIA
Icome t--- LOS MEJORES PREU10S 1 ")DE. V [%
I JOYItH1A IN GtNEAL MI ERVA
!t I 1OGRAN $URTIDO IN RItL.OJi$S. | SIU OR( N rN 0 MINUTES \
Cementoi MAN o 'u""1" 1 5S eptuno,...
UUIIiiIU ll.111&m:. H,,,i.jliji..^i j _g857 f ;U-3147


Ila al W it 1 l, 1 t lIv lh +I
.inn ell Is.l m, 4. .. Pilr l* 14.
hM leo nl X 0 f V \ ,"'t .l\-
hellU 'le,1. r 4.I: A110P. A
0I.Ollar P Ade m ,'r-4 al4 i44 IO
EIs 1- p I .4 I ':.S 4 ,1 4AP4 u A I\
I444 44ll t'4 04.h ,4,I 7l i ] 44a 44474l,'4
11 I 011 de4 '4 4. ,S9 PERO4'A .DoR
S191 I ii i f t t t l it t 1p[M llt i i l d lpitp l -
444(lei444l 4 ,li do, do44 ,, 4l t 4h44l4ld4
4anll 44a 4 4 d l 4, 4 'il 4,4 ln"h4 4i t
tq k i, 1, h + i i\1, ,ith 1,L I i tI
Impoltlat, Im ("w" a t i .rilda '11
was n44444 44 4 lit444 4 44it 44 4.twlig tl h,4
1T.A FABRRIANI () 4 'VA% V "A-
BRIC'AR. '('M P R E A I I Cr.A
L tO S A P ,RATrOS ANITA R 1 (.1.
D ES p[ -(, Es s F\RFA .NIAN
[DO "IARI)+, NtJ,. tl-aP. ol .;~
t.+its no1, p~, mI"It'- P O '+'1 .
I'[I 11 'V ng. a t, Ol-I S.


"PUJOL"
AZ['IAOS ]"INOS"STA NDAR D
BAI'MK EN (OI+(RESu,
tie nnetl 1 ii ,f- ani nvinn i ii1 l ( la,,1-
fh'nd-% Sr-1~,41liI-Me')
X-3535 LUYANO


I N i , ,, ,, ., .


LA IC OA Rfcard nacio s, p-rde n ta y a.
LA DICHOSA dgrnes prems

EL TERCER SORTEO DEL MILLION !
Estamos organizados para enviarle durante e! tiemnpo de la Zafra actual, sin limited de r(4-
tidad, el nimero de billeJes que nos pida.
ESCOJA "SU" NUMERO ENTIRE ESTA RELACION... i-iY A SER MILLONARIO!


!31; 39991 A ISO I I1II' 4 1il3! 1; ;i I .'", 'I.IIH' "H.HI'. 9 ; I"651 ''9 h". 1'" ,, I,
09 l ll44 04 i434 4 44464 4.i 49441140 44G.14 '4I40i4 4 40 01 :tT4 4 141 :8i13 3 '4101 1 14 ,.
.51 1.1If| W WI 11 511 1 1il I X. 3 I S 198 .5 113 It.1H; :1 30011; : ,:; 17 ", 1 *; 1 J I 11
At, 1 1831.~l 9 If V' 111641 1905,A 10 fill; 1, 1111 1 -1m %if :0 -1 (111i 31v311.! Ti-, + I I
1A 6 414M 103:194 4.11495 4321419 4114!9 ;,5l.41?4 4017 1444.44 4341.133 .1111444 :.91.1 1 41
3 4:441 13: X94 14444 4961 I 44f 'I1i 69 V.4 4 4 '4 11,4 '44141 i:lI1 1 4!Ili :1 4 3- 1 11 1 4I ' ] ,
3 41 11. 9 1 1110M 4 1110 42;4 2 '018 Nt..1I. '99I4t :445 4 .I 4 :411 : I .I ; ,4 i 1:'"I.1l i ;.I
14 .i i144 444044' 4il-.444 49241 '44444 44.4i ;"s a r' '4444 '"'44,41 4444I4 44 1 4 4 .i
Enteros: $110.00; Medios: $55.00; Hojas $11.00, libres dle gasto.
Precious especialesa a revendedores. Servicio inmediato.


C Ob Ipo y Composela Tel. A6770 Ado. 748 La Hba L
Obispo y Compostela TeWe. A-6770 Aptdo. 748 La Habana


It'CS 47 A1AI.9-.FC S I ''TA DUL II'L .


I


'x i-le l(' i (ld i C 'ia
;, la l);ija el,1 l,1w.
I, l'c( Oll I .- c+irculaci{;n lidtJarlit ,,
ent c 4rnlia en p'lan de d'; '
Nlj- i, Em ,ib ddo rn Pe1,. t:-
M \1[)l94 l4 E 'tIi Ild I \I' P ,,
4, 1 4444 4 .i 4r (l. ,, ,
"ll t dc l, b h l t 1I) ', [ l t
,'1 i ,llol Mrln-
4,. ,. .. . .
6 ''t eI. h -.

II d" l t t jd" d+1 p,'. ',
1;,. ,it .,
,l ,6 4 IMV 0

r l t 4 4.4
44r '.h'''4 '[ '.44 l'. '.444' \44,- ,,,I' +

+ .i ~ ~ ~ ~ ~ A I ~l,{., ,rl '~[, 'i[
4,I c '.444.I 4'r '74' \.:'4 4 4,, I' -
id n L ti. tl, 4H ,4 '4.' 44,4,4
v1" o n' l a' 4' ,, .,,' 4

Ni~ civio e . 4w,w, I... i ,4,
I4I. 44N4' 4 t'l4 t J" f 4'. .l. ''',
ho ..... 'ot t-,1
.. d' I., Fl t%1 f.td 't',h .- .t
; 1I'' It .... '- ,ivI4 tl4 k
'.... il, Id

UtIP AlJEST,
R10044 Objet".,.de
PorI n '"f... . lo,.; ., V+';
V4 ode OC,'a404,ao
11 CASA VEREZ, .
I4F1V 'T A -8'232


UNPMILLOA
'or soio $110

1,, M l' -

4 94 44, it, III4I4 \\4444
EL GATO NEGRO
. ,


V1 S'E lA i'n) ica de SlOLIE-
)A.Di'. I7SPANOCLAS en la pi.-
1, I I I 4' i i [' p 1n )
,,l
NAN\'1V! A !.NAR, S. A.O/lY' "MONTE ARl'l^BM'


.. Sivicio ESPANA I4ABANA

ii. M. "MONTE ALTUBE"


P ala ir vfi : -m ;, :
TOUS y ASTCRqU), S. A.
Aoentle G,.1cralr
A( [3J.\ l :1. ( () I <( 10 P)I.i. ,l ,u I ,! ,.\-n I r A 6 0
--- --- --


- -ESPANOLES!! --


R .\ I 1.1) 1./


G A R .A\ N T I A


VICENTE DEL VALLE
' ,\/.\\.\ I). (,A0 ll./ 34 (l',1r X\rl,.no)
1.. . I '. ..... ...O


ir r 4 c14. 4444' 444,1-


EL BILLETE DEL MILLION
PUEDE EST AR EN LA

MERCANTIL NATIONAL, s. A.
AN C,'I ", I, 'ASA ,. 05 DEL CENTRO ASTU004 IO)
49 r I .1 / O & g833, m 1877
Ier. Prmio . ..... $1.000,000
z': .......- 500,00O
539. .... .........250,000 I
4Q. ......... 100,00p,
sq ,: ......... s0,o000
y 2,380 premios mis.

$ 110.00 HOJA $ 11.00 LIS It D FRANQUEO


..e'.0e0 ~


LAMODA(
--td IA44,11 IT O
FBSPE'IALII, AD)S DIE ESTA CASA ---
IN Ilt ( SANerol -I L TArro voit I l o I"M J-
.. im (44 r4,4,,. .... 9m,a .. ',, ......
R'- 1114,, ,,,' , I", o tI -,.,,, 4 i-.".-
roll" n-.RolIollt d a nnc [4440 .414
*1+, da4".. ,.e,., ..... .',,'I ,...."I-

INDUSTRIA y SAN MIGUEL. Telilono M-4822


P4444'4.'404.0; .I44.4ji1.. (lorlIda. A-li 74',444


e INTEROS


jWos.fr'&ksF
re
5 u
zanse 119 o jt
A.-62 Y'A-0 Otr
moderno.
(Frefite-A-1

L tO

I.As .. I NIA4; I RIAKJOIL
MAS nE, 23 AjQO-,i


D '.A. ROSAT
SCIRUJANO DLNMllilA
Ai 44.44 lI( 11 i44 4 f \~ ( 4 ,'

A6 9
x7M Ap7alt;<[!inlo 6
.t; Tlerf;cto A-"l12 |


4\0'
'.1
I.


A'-


_- ^ 'f"S*
jii~N~IA; C U I D E S E I l ,, *s ,) ,, ,'cr'o y' 'VJ E .-'1
dce las Falsutcac nics tjinrn Iat mrrcn 0- 1o "h ,,,
7 v4 i.-, if -, t


II


a. Feria d l MfPAGIA DrTECIOCH_ O -,... ;' 0R T S DIARIO DE LAMARINA-DOMUGO, 15DE'FEBRERODE 1948 S -' AS CXVCL i F rira del MUeboInciiri
ELN EL NUEVO STADIUM


_P__o__DI__"_ EC DE_]_d ,b____en___"_ ;.;7 el M ariana el gran Barn hit1l""l'"",[ t .. r ,
Por'...... SEA SY' MOA!I GARCIA HOY.-Epu o l Jc r 8 j jisiciaran ma ilani .a nResultados deb L m rue r elbHaan, y pO
...... tllsA1 Ju sla de volibol 'en bstados Unidw., -A"". ,- I'n ,;JI
o.a de ur, &.1ir...1... :r.,, lfOT IlI
'3 d a J ^ 1-' ___ ,'.,.a, ,. t,qaa, ,r ^ l,,,,,,,t,, r-II: ,; 4. a, ?,, v. iK i, ., i... ... ".**- ....................... b a r n h i l
.1,5 11;ga.0 ;S- d.- 1, A ... ..II N. E., Cl [ uego de anoche el Cienfuegos cogi6 los mangos muy ha
el.,, vern o-..? .... ilg .. . ,S C,-. 5d onE, c"ie MarianaoCi 1 ;1 carreras A I ...... hicieron a 2 .-ona el f7rka 11do-
tin circle d e titiriteros. La VtVll(o fompheo desf (lafl atr' lit ciul ,u JB& l) Tk h n '- ;t n i Iuc I'o n o
prm ciPaI de in luealidad, n Eslrdpito do tambores y nlegi ,. a d- , ,_'. tudener y Gerkin. Enrique Ruiz por Dee Fondy
M.-.dr "r ----n, a ad InlAmr.... MRGI ( "a l ",,(c. I Por (( PETER
baanta elos llck dp ca n d ioi vanati,. .leopre, riudspriieu ap uar a oso .te ,-- Il/ll, E I':, ,n, dp ola \ ba)ll V 1: ....rt *r" orneros trashumantes. El jilisru roi ]it vejiga y lo timica cuaiadn u,,a .. I .. ,, ,,, ....... ;., )l. , ,....... ,I,- ..... h. Per laE A,,-, E- Ia I" I T I ri
ultes;. eIdomador rile es api ih n d un ar nia raoda r eHn o i, ae n ifxisvll, i -a 1 I d, ,i 'it 1 .
d ruzna a liam da is ca a ina duni frai r, : ., tI,; 1:,V!i ,. ins,.. I" it.. I rmn l rbluvo-alnorhe ely Rice.-Pero enlpatar.e el 'Jueo
!Iplmn pouedn ___h .id irods ia -rsrssn.am del Mam Is!re- carrncas y simelzar ti Mariama -
It, piel de tigrt; of coi iista dl una sola iUtda_. In atmazona dV aCowlrcb, A "' a r ," ., .- r n M-er y z n

iorm tables; s Sisters que nur ca fallen, que nnina pueden filam jm t. al F n I 1 .. ,che eabai on Ia punl- a demoronare Yodeo fu Umoa.
inarf iir 5ra 10d y l Piara iii qanK an ima Iprncipa nmloi i'.sni,, i-I -ancm nn mrbs cicilmn- nm scn hintu ai cener Garmo0em^na
-nia -i aia..... B .. l. ii l u" aeo i a n incl nib a d E- din ue ia o en er l ran as
mn aest cireos que vlaJa n i em onles v duermen n nihajo la le nas itBm ',i- i i l.B I .nnI e en s E quint I A nt

camecn noim pIVa Iaisa Al yaminna cl demeprn i maiirnl'a Cetr iC Inn ha ii Ia i .rp s a G sa
e ih cnvropr lain dan.po ladn oa d y iasii miandaim in irs i i iii. inlliiS flciIievn, snriska e da pemeres a ao^ Uitado. eU is li enir a-
asi earpas. Tambi .inla ha0 ioni in drodosi oh quo ani nia e l pueblo h l I.ia,.p, e,...r,- InS l abo an i r Cb nai a a busi ei tcon hit

chsr iial anns nii~ nn Benn Leonard...o ii.-ii,.u. v -.so saa o ~ Izid i bn tn pnr an rna Ap nniraan qa e ucbe id a inr alt .
Bailarinas del conjunto, qbe so noaoiuii lan en serie, d aminan enome S W. In d en q,, - dlJIIIcta .11 de e qe a c e l t e o
Idits e plono y mu es Iran la% no pon im panmamai isi acis .ll,.er, ;r r ;, ,,' , ,, 1_, ln 1 d I me cas t pei mn.ge an q isa dinbiaro a s bac epa r bolar mailed o


sp Iante v of r ni presari lic n dploon n y lio ni 1S9. PS det ciis in I n n m !V d"I Lux 4. u. -* 4 : 1rjt Jq 2rc (rm rsp r ivoG ri e cilli r) ia
rninioque sc(ij6 n el amafor Injruv os 5ipildr Quinranm leli Ip do prm r h Sa san nd a, es dcrC lue.bars
yA, Lad baInh!n ldelt'ap P 2y L vtoch6 a perder Ia labor que vents rea- Chanqui]6n vine a 2 abscar el toque y
on ga.... de,'que Ilegue. In lior.b, pair IT ;I i inauguraei6n del vir',o. |;':,i, ?,,, ... .... ...,,,,, Ccn;.ratado (;alehouse !iza,:do y el hom~re pa..... cue es co.3 aAn um que cubrl6 lt in elal
:I mayor enerinto de este ospect'tculco no rndiea en el espeetiel I Vl I~llvd,,wI el It l l0 rt pr'O-a:l/I 1,'1fepr ole /anu odj ~ o e otm r uno !~o
so iei a lint l d' .-C i .Pi. Juni n ats nlr' o di 4s -- i I.: in (A') is loIi nes e ent annce In lmpezaron a bates .a s as le dieron Ila base intencio-


nadera replntada se Elzn; tla oinr i la orel t1 rIeual so m iz r he se n Oai ro,.m-ni m l par ,-o. sigmi-. :1 A,,a I Ar'
m a n ai .. ... i i.. .an p rana inols al pabm .... n-.. A .id ib.i Iii,'ii SE RETIRO RUBEN FIRE DEL y tuvin..on qua a ia.. no Is qumaints al al cturcur .petntO Davis, buah cando
or un caballero l s gandes igols desaparecen trash un meo il r tra 'sl' i Ii . in I,, I -, , L-A. P,,',. entrada. entrando a susttauirlo Pan- ecatlzar de.aplas Ia doble matanza,
iarti sigio. Anal dot sisedn e ui t .an..i'n ustedemun i.-..'ii, i .ii.. ,ii.... CAePEONAT0 DE LA HAYA 11"' "- ... i, . i 6 T is.. E che de mneehe Deck... u .... sambine P pens co n el nai ler de Noble. que anep-
........ en n eho do ipotl~as. Lo .............. Lo ....... vista. ..... ................ t"- ....................I ... T Efe ......hsI ....1.., 1. ,WlJt ...qe lofu /r
m i e L n -ati -- "- -- I" 1J .9- lo deiaron on el central del diamammnle zan en sgunda olLvs. Y ell Ia Ju-
dtom6 d danzas perve'sas y carries onduiannis. La (lam oriental ,. I t NUE'A YOFF i-, ,r i 1 ,1 iro, n l St haa que ermine el jcgo, agUan- gadn se habja cotado en home He-
1ll io nm le l As de coraza in i -p El uan i-i I ..i ..... ... t hIs I - co is -ni',ia e. t sian coma ui n lia nie.. De n p \-ian el ciorreoe ... Coa-
gin"" en tin' pa.i u .1 del liem Mci-cO.l Cion. 'ad a -t f-n A 'y ev For el imontraro Ersk ine, lanimo as- eie a dsiparo hit par r left y rioe
l l 'asVyn ..eonymai.niti,- ii-ii itno-i a-la. ouan Garmendea. b Dlpo d da a e r Sacaron a Staudener v
*. .{* 5 iiiiii -s llli!. Psmnini-9jJ"UC"vIiCJR, nlolna let ate.. ci primer acto le dim Rice nil tnibey Inemteroni a Ponche de Leche Gerkmn
om 'u rn ile- -pnIsai.... Smnce,, . R-sh ,,s,,vy nn ,E,,T DO ,.I, ys,. 1 I,|.a Danny an -it ai] short calil e que ia quiei Gera ., salad con u hit par .
r,.S nifis po res idian lar :ahs iio (ife f1 it la IERROTADO 13 ATORAL ,- i co repc-t1ntnt de los Es -. 9m Ap 7e Dt el d el jardln derechoR dmeLaendoa en hA ho-
S -f--i isli ia Unildo- NUEVA YORK. febrero 14. (Uni- D o ie s ddaSd. iaic rOn la car'era d n qumiea. YI eA
ni ond 1 Ii c'l xorano ie 1895 La sr n rai mwy snncillai ; s. -a- SANTIAGO Oh mic ebr I El l tornro dc La H a o asa par io a es peo pLt espatfiol Fidel lueguo ao Emn que pudicron hanerje me a Notle Y eniom ces i Gallart ba-
ban ei lcke d. E ad mnismdmn ll-vAndole cubeis do agua a i.s -d;\ ]llt..I. titi n gramid maisni s A"mni e m ile dh "rOt .-a s m in sue nmataie ei iu oa cr earr- t c banguai r pe a l terit Y Ernaron
I Lioins. La lIen lllliciiu i i lige dri ii i ilinban .| ( ptivileg.n e1 maimim. v iir modm I.- El eam d (, de is cidi i-m i Ins. pus I- W nm sgniil em den 'mm-s ciil Vi a-l a etitn d ColAs I ogeno. Y E nnkne

in lnes. s ie Ire s nliueh n inu disfsl i 'ri liim pdri l mgio rnvidi ,. i u la P ed -rac 1i p ar C ipll ,: -lult Oi m a am ate n -. Y E rs n
ran empleados (if tlna tarnhverla. EI wayor (IV e!Ias Ionia trfeve id'ol. co do GaniR venom. do~s per uI1, l'j!] V er I);a:)trb16 ):!.'; ,,u. ,,, i t,), diez .'r-lito" ellt Richwoo'd| despusdez do s d os ut.,v on t;, r,,L ,' li ob.e drd1inn a
iata noeheelt trornotor do Inh t(.nptwada -declldlor, do jigpeeto pIIho- c.ub ~int'ral. esta tiocllei, a ": e do ".0 ,01t Cie .,,III- Gt- r Brockiv 1. I/sezuidog de WelfnJ. .hlll~l, [,, r-,lr tor r imer waie sendo ou
inpism..lam-n.........c....m.i.e.m....e..........llol'ea liniminomicima railt-nell

'am', n n Ielru gn dl lo Inina .aIs a odos 'orimla alados do brnllO tes. '.i Ya lo nin ue alga asl comao una
In pislt s iara en verigua ir si en lle lo ; ii esp l ,a e hin bla algtlin nivallf,11V I as ccr. Gann el Cienfuegos tlx3.
tie se sintlerl n d-pila ric d r'e tirle le s iuulns foit boxeo ai lholilnrt' fuI ,lsi. R lO DOBLE J-EGO
I ci r. .. A ie n r( i as p aI tr i n .. . .n e l rI nm. o n .nim .. ., 1 r H o y d o m m g o hi a s do o b ile J u e g o ,
o ii''e fue'r e del eir o rino e r .uln i'oll lgnid lad dlo gladidr n 'or y cn ges,,h 'onenalmdo om prmn ro na Unitu a y
fmih , L-'- .r'o.dl 41oso ern P clom If,!a m ,an m--, o-, r, 1 CUlLd, Almendreln y Cienfuegos se-
Imm I' Itounlirs, cih ran do -, aro Ia;L --l En os unmtcIldmenmi's Pel ci de aper-
ad.i s^on ma mmG ooinocnh a y lo., pitmahcrs que Fe a rnunraln
'a m e l a Y n ai n o s alir n' d i e, e'la ji g ll s la N "I p l n n e sa i e lhr i -l i m ic o memim v m.n s M e alri G r a Y e n
Idignados, -p a I dat'lr paso al ulier ( lon perrcios aninestradins el sguodo ma m0h, entire Habanaa y
qurlla noeB. be h ihr se produJo hit slpres-. 11 n S grande o iot, Ni, Inanamlao, este ultitmo team emplea--
'I's nifios que eran ffmiinvtaes n Jos ariisios portqut Ills ]hevaiban tujbas.. - rat a Barnhill, SU estrella para con-
mill- "naimI cad no m
re-m, Q rmeCLa refmir con cl hionmmne fnmer'e. Quernl ganarca ci pe-o. dos enr Lamarque. Per sea noche d a-
)esptuts de tronvenctr y reehazar at herninno eninrr que pateandof 3 R E E U S R brAi desfle do corparsas. Ya clue ie
orando tratiha de oponesl'. al sulcilio, of chiiqmlio me arremnangmad In so RP EN DENTE PS 'aeron todas la; dinhcUltadeo que
Imirn y sa dispuso a ielean a p3dones deIlS-ctieirts. Smm eatuLa mrmm era sr habian prem entaoio. Y debemosale-
elUefia, pern era rciao y Agil. Para daml' mb ils Ipaneif-la An ]i U giarnos lob i que 1o gustamo deb sai ver
nprovimado, fum llamado it In psina ci anunsladoa Illi nlgfifoino: "ls.-, c.aLos 10.1 en mm fartam estinada
qume hay qon haceeri eni ci Praod. Es
iballnritovaa eaa freaarse a Ila--isto canipI-ain ammfinimn p 4it am ntlIV'mc,,rt lu al, n IPr ,E
a,. s Dan, .. ..e dose ,i l.... allmlmmn ..LsVMD p-elerble pagar ia laocalidad y v..-
Ins consecuenclas". e isas, pnmns, sallbi rs'... La poles seri n flv Ins en un lugar ad-hoc coma es el
iundls, sl Dia s quiere iinle Clre In o. InI1 ca m pein ntnimo buscnmad m SLadium de La Habana.
in sus manes goloisas III Intruse. sin vneontrarlo. En el segunda rewlad CO MNIU 0U LA S NPRIM.ER O O D IC
campedn lin6lmo esiaba ensadlo. Al teInminar el tercero sangranha ENRIQUE RUtZ EN PRIoERA
bint'eia aImmas .manne, a~Coelmo ya se ha dincho Dee Foody
Le dabs pen verlo pa r Io" ojos. pc r In boibca y port nariz, En erlsi,; iegreeo a o.s Eatadon 'Unidos en via-
e hist~rica emoclfn, calan Pit Ia iista sombreros, bastoneps, palieles di- Je l uy penouso Pue a enterrar su
criddloe Cuando ei eemprelsario fie qmuiel 'ireon di pueblo roa ni I In aequefis penjo que le e murn en 1a
......ncia tin .DUUiiWbE dT A Is m, ...ians. Pars sust..iin.no ha sida con-
eneis~PI 0111Oci elOpi-imatada 0mm en Laninbe. Enrique RUM.
ibla Clue le. estlaba enireganmo un peso it Banaling Nelson, Clue ailguuIIos INa ed un e GaElob el Unrque Eut
ios miles larde [u6. Innpeln munli ial de l)eno higerl, El nlIiS i'ild,' f qme en un muchacho del que dicen
in~o te ea dvatm ha cnria elldslsI~nIOsn ,x'lr, s que lo htan lustouactuar, ,uarr'e con
,in ior(lie ea iviitti h cnocdo il odis os ieliltis si ,N rLode )a qne ',a pe pri'nters-. Y t~en-
Joe Gins, ni a henn, Leonard . I nra oporiusnuan do utmoslararlo.
*-* 'MALRIANAO
V ". H 0. E.I^
1 AIrTLING Nelson. que namei el (fin 5 de 111110 n oe IRS? In Diminm' a ur. C. H .A..
D y que siondo .mu.y nifio fun1 mlevado a Norm ...ml-rnea por amis padi... m.. .. --
aso inicid emst in prainaimin lie inn4 limfnan ell IS9f. ns de-m'. iMY j1155 n4 7 2 (
,s5u,;s dn sai debut fantnistvftl on el cireo... Se nlliantuvo on nervcio tt't, cl..., .. 4 1 3 A 02
ti' hbasta junmo tie 192.3. El dla 4 do .julo da 1908. tuimndo lothi Ia 1 ;u,. s rf ..... 4 0 1 1 0 t
'Iiimn consilernaba am mnnorial 'lJoe Gan% tolalil.nit, invent ible, Balflinm N1 Diaz. r 0 n3i2 1,
elean ino n.q. . en Ie nm n r snag u ld% el e.intur6n que lomar ..m.l;st. . 3a 4 0 1 13u0
-rdld a anoan'i de At iVolafanlu I-mCaliforniam hEm mann do Ians 1:m15 1. uihniAitn baI. 4 0 1 3 0
Ish) a paosuulhn tie 'Willie R~litcic y c~entimgidluI Lim 2nm a li 0ucd 1 ei1 .
t;i fi r I. . 2 0 0 (13
mien tu\.o que cedakrsl lo a Bonn'N LI-onatrl., Esta Io iaolsr duramllte knl'l , : c . 1. "
ian ioa e in p,"nia.e... dl 1O25 a.l...... q"me se re"israba Insi. 10o 0 r) 0 0 Ill
o otaos lIns canlpeones -,lalhln ii dl peso ligero Ion nms notalbles 0001 0 --
dos IJe an ians. Battling Neilson ), Itolip Li-naemel... Aiilu0nd inn la~s oiu ri-si-a . .56 3 10 2410 '3
jufIl I- e~. vle o~ qmlss~n n i- ol d sci-za. nfl l Vins bin~ ri-v-n C(erkim m P ito Va.
,i tn.eral. .11 ualidanna fMileas Y en recursos arlistfioa, Baftling Nelson j CIEN.UFGOF
rin I el Pa ret sodrad a% 1a ,tilnE ile an nie aim linl, T,,u -" ,Chl iti. c C. H 0. A FU t
mipnpce Il.a, n ,, In ...iy Ilclea ctlh, rala cmn ,hl.nI ,,bmrn 'Io'1" -h nr e A ,'n IC H A
P .l-p rmanona pradmija uida reccimIaimIllU6 c VIIOlmrsmaa lami 11511 irim lls 4o 1. 2 '2 in 0
.I Ino,.lid, ble e...talia aiim. 11d pm-reodiaitnsproin-cib Il, oplo ,..ni.mii (!,, ,, n.. , ...1 2 0 b
am ra Inneel- U l ', l Com irIa, jCumin1O inI inmn iam Ia 1 os -osas'... Lo mis-c I 4 1 ,6
Davis, in nm 1 1 0
s lln annando ia es trellas alM oa 11....
manejoir balsa deo su icarreia? ... U' -i(crc . ..ln 3i 1 11 U
-,11 uanti o ple6 n i on Jl e m l alert 3a 3 I I
--1.Y Inola sa mom picluefm '; ma" Jiii, 1). 4 0tol
--30 I 1 int .. Toa ales. .3 11 27 12
nlumil doa lie y l ...10
dMariamnan .. 100 020 000-- 3
CIenuluegos . 010 350 12x-ii
Clrs-main empujadaz" Duall.. Ga-
3 lion 5, Ricn, Naobln. Calis, Otero,
1uguerzay Quintana vencieron iSsince o 2.
Ihlree l.ases lInt. Rice. Ankrunm.
T\V' inaUNSi ILSi J. Diaz. GalinnI.
Piston y Basurco en el estelar l...rifire mi S.'. Ga rcia
trouble plays: fimus a IGarcin a
PorQudados en bases: MarSa ;
,Cielittlegos 7.
PIalhIm y insairmco mn pudieron go- nados I PiistuOn Bsurcom y Ii, (Qiduc btruckaant : Ersl nie 3; Su n
car of estclar t n an he onel el ci .I \- nollmnra Lis minusle. e p npnrlellcla 2: erkin .ots: Es mc 3; Sifdene
d6m Jal ALo'. Desde c1 primer c am- nll podian ii.. ir d i nunguna nline- Bases por boles: Eshkilie 0. Stude-
mnento Ios cmltedrieos sb as errclroTni a. o ,n im dtle lc l del sitn O imas Alto del lIaf 6; Gerkamn 0.
oin.o -ie mabs :al color p r elin s defb n- InI I l iiiu I.figtdin poim lit to do Roe- H N A
idos, Pensab (life no debli til, m5Itwo ., todaviii o- 4 2-3 3' 17 o. b.
no podunnl perdei. EL1 optimlsm 0 o [rt~e C, iZU1 do LAula .1 01.1,1 pull- 2-3he 3gn dr 17 v.nb
brA 0orma de dehiciosa invitation ad tIa d,'.l Iinc nave I, tinher di-rroimado: Sltudener.
-almi, eiando ol In h i1n t1d del 1t.nno5 Elm Ul pam lslaoi l Inniu. ioil gouodtor Eamc
inlieial ins fa oritois sa sarmon d la do alellm.fitilaaS y d i vteltci peti.-
aedia l..... dom e c n it. peo, m la.. ... le .is I do . lul... i.. i. .i n "i nr u f-1h
ta Mjortnl pikI QVuhlLal., Call ella iberto de de',wFront n Jai Alai
m... v el Artific e l 3 gigalnle e m-i ... ini. .. .n-s--u.-.. 91. 2"1 y :-1
Lbnn t rebate y di as a in mince- . .e .. p
,I Pengeumna alicumul penn in fanelaen de
minor de lo b hrnlsm lug05 erzn go Ue- l pehlt-ill u dn lI fact11dad di i stros I'e
dnba climmado do Ia peles ciasi por'ea Lca de n perdcnl. dc-miia, de l n
n ns. ,, d ii ..... d a .. "d
om pleto. Ftrk nl influjo de e'e do- I con Ias dos 1 in i .l,' ,,, ht ,,u ,- MFP R PARTIDO a 30 tancos':-
Mn0o quo me f0jon el ser rs illph Q1vmRa mQu inta nl esta so- SalsaieidE v Marcue. blanocs.
primerli entja considerable, de gUr r de iA;tdo col c. leol ,,taPrdr Slzr zl
'[ I ) "' (I gtlO ', ali'o];llt) _o ...-__~erontam Pradera p Snlazar, azules
echo tIm sl at-os p a c o. }ist d t t t e o ta n v jo lcr ,t o I y 4 = La b a n d a ro d a n te d e re A sacar ai .lbOS del cuadro echo o i,
bib de bolepronlto cort of reis v q51- ckomi I,. 1-..-i crUt./odo Fuermims 'p. 1 y 4 La handle rodante de Pre- 2 y 3 La nut at banda rodanoo
s) so "o"en der 3, fulm unr a diat c l) o norto qud rep nra rmn e ll m ueuestra un desgaste m as lento y Guerra se gast6 m as rapidam ente I PRIM EERA QUINIELA a 6 tantos:-
nul co tn t i- on h icum eumdeiamumd n ruins d a ..... Guerra se g p m parejo. m-sapa. An dr os. Aidazabam. Mar-
110 lingo ai km piz'sr'm El mininro PINm-itn l, ,.kt' tVO uo rt ar h
tln ilnc rre Ii nla plfam. p mi1 y - --s I iinr il, .miu m qae ic tr mer Iii guerza. Urlona. y Ramos.
Ion -r t Ir'",,, \ v', Pinc.. I ife e inlba ,iuae'l-i- SEGUNDO PARTIDO a 30 tanW:-
... cruyc:. arim do itI i lalutltla mi)a nueva, o RI amcs y Murguer-za, builcos;
re [I;i i f enIi p l altie a lillh no Cumin i i.. i, I" _b, l ." l5 call I mini contra Andrn s 5, Uriona, bzulea .
llli-e 11n I1Lllo (Iows In',-.u Id nc'ainblJO. '.'i s lis m. s ino(I. il so...-L- A sacar Jos prlmeros del cuadro
gmuorna .l in cr ioelolh m o 011e / lit dc-e
teev lMit]p~ul'O dlt i~' l[0 ljithllll l? ,, ~'o v merdia v lots segundas del
Naici ihu em ell i inlnhl.,o fi ,pl .' euinadro asbo.
Ilcmbnnpot imil~in .mimi> reic~aua I -xds '~lll l inn 11os 5 in cmoml. p .rti, ISEGUNDA QUJINTILA a 6l.ts-
\aabi'nlel sic ilms rist ...i. Iarn. mur-. . .l hI/in. m,, i uiim,., ,,idsis A fhn do comproisr qinec Ia nuova goma (ao(,dih ui nmiorme, y of desgasle se produce on una forms pareja, Gri.Ados aeefia
dllero an sllam sUillinlliOhi per~ 1o.: air.,, I hi \ mimlf c. c,, ,- .iml ci ein -yenI. Azolni y tUrarte.
c',a nuisi~sim ,,miti mny.,lam eml dehiril s\(,io I"" ,,, '"'uetmu Is'i ,ininin,.i', eu.mmhcitomam 1111,,1 5dm 5 1/11,, ,,dqini eIirdm lltra gomia fabricada pOr cada puigada cu-adrada do la banda rodanto.
........ ..... .. ..l, ........FALTAN PeR FIRMAR A LOS

ami i > (P ( lim di- i-ills., I e; miietlo IC n~il mi.. . t s-sl
pei cmim mis 11i~inis In cr11m-ni itlll 'inii u,11111 ii uu(~i, pIn n ...mi. el,...,'m.. ~t ,.t -,t ,, ,, s ., )pruebas, colocando CO of mismo carco 2 do las nuevas Silvertown, con las otras gomas, las cuaies no solo se han

;, ,mim n t il.; .ill-sin ,, ri n' (') , i n-'
eliii l551he, iiiilnm lIsI.ii t,,Itm,,,-, s ,m il,i.ms,,,, gomtas se rotahan ai un do que cada goma recorriese cr en sequidapoerque1a nueva goma(,oodmrih Silr,-roii-n, pn apaio aaaaeapn
dlr pisna i on bai.;tn~ as iniiciummmn'iiu I ,. l i ll 'l h'il'lihn ua111 parn ab poin ac i p n
rr o \eo leplh| c-xctnrnictci inoenm meo o il...o.en cad ilin'asa 911tronldeuies01mr 0[nlii de leandhd.
misronmremeladom
,,,,mm e l~~hae moilc i' Pnmn snl liie-I Iin.. n.. nu. ~... . .... ruesca. H o aiqui ci rc-suit aido: Nolarri com o lao qom as C om pru6beio usted m ism o. Equipe s u auto di v fl COB Iminna On~ l M a nntaki. nb qo bu s sin ]
mimicn' prn tlls Celdi,~illmim,ec i e Im,',,- li" ..... I.i, ....... .... Goodrich SiLlvetown ban tenido un desqaste mds lento, ias nuevas gomas Gmoodriich Slihertottsn. y verAi como le __rntar__res _______dors
'o; lN l lly qlte lilhilnil1' milel' l in hi II~llI 1a511 11 In u ll iii, \ ltiii\
l':mtedrsani Ie lntril') Oe Pallel ilillnzus in.. v1 d, VI,:,t h, i'h i,,) 5 ( ss- -"" y ancli lrii /amisini/,, Esie c-s el secret del {xito do lon proponcionan mayor economia, m gr negurmdad. .y CORRERAN 3 IABALLOS
el I1101 elm a l naime{lelilUs n'elmlinhm.. Ilmernltlin mcii mlvlis~os Iisus usaaqcsiiI llim/I 'n/itt'11 ln ev jeio d es,)jOil oorr ilnren; uanA G NTN SE E E B
('uihll~e Ic mimii as tt i In aaniildi lii lS Ig ln l"
,, ,, m ',,,d ln ,,t m,., um'umcii' nmi I ,'icimi. I In ,:" i-" h is' slim i..l banda rocimnl-mt rcp;mrto c-i peso rio usna nanera rods ri~s quo cualqoiera otra goma! i -..,\ _r_ 1. t'_e_--_
Ii a li,, nin.a.Inasiiuii, qn. pa
init.l idinis iaIiinimi jlcli cmmma imi mud('~tl', mu ir Ii1' 11im lm i li h a hmf'imes'inirni A] ( iii-
Ii ii m iilla 111 l 'eCtet dt I i q l i I 'I ., l 'ilit 'in c int in I llilusrrl \i milil't su- lh ii-t a Riongp l ean painel detu k
musc l i ni, minml im' /Ivmic ulhmmn m-l lu o] j:i, til lu l i tou % hlnrilm l dsl 11 111 ),1)i I' in ihrs b i. ii~ aIn iih R s le
\u d) I Ie'ltl "r~n e e us 551m 11111 r4 m mmln i~t m t ie l m(lols Cmmrtlil N A L .A a n m iinI h lan p n=aa a
I'tlI~'ll( 111 nlm [ s i ntel'nllcrml temmml' i it trimsln o 5 ti-I} I( (r-o o ritchf llr
', iI n ...Ii, Ih a, .a1,S sI linmlit.i '-o -ri L LJ ZII (Piouviardl do 15 tO01
I ,sum~W,.....- i,.l,miitt Ic .m1,illttc 5in pt Iif. ,i~'m i I.. hi cm I- q,, PliaF cnles Grandes, Mlarianso aTelaiioeo Ii. 649! 5 [ mine S da, l ena en, )an 2.5s0 metes. -
lullmisii-i -il li iq l ii- - - - - - - - - - - - - rrmnh c, rosla idma~no lass do
I '.,C 1-hu ,I, :1,~i,,,i, ,, nlit iniii'ii',, l ,u lii Ai cmi i-e,'r Allberti,, ini- .I l:l~E l' n ~ Ioins meisrea n ahalcel ilrgentsnan.
ipn i-nm~ lne ii his pien Or Ptitimilin 'miii, wi,'. ilim i iud e ngorse ci Kanuirurn INA INDUSTRIA Y ACIONAL 15a enalisa, 1. s Er-ahlamasant da Ile ..
clintliln bllo It, ten ttoislnVal el etl-, miumum us c, 1mm hiat lmol n imnml ii Lll1 5 1 Isens.. .... .... .. .. ...


rim ,li t-o1nnn t d-1 ... ..l&:' Agra iuinm 1m, ap rrilk De uy
i n' i M t "ro V zea do Y ,ii hjnh 4t(,V'., hilinlr l l i ne, i a ) I-ndgend ..... itrdn m a d, mostraci 't'qn u o
de Nijim lw eg ei i A o hvl\ ntonleltttLO ell que',, tidv)
te{11r."Mects (|% v1 1%I~ cIll ichiA to ptle- io ri ,alUe, 1 Agei quo ._ o rrr q l
da advvrnlv'eer el fon-illoa qitle shinh. ,, i i (ll.isl'r c podirian dh I -Pcursll' s(is 1-, n entn pa- el propiei
i el. 'min, la lmr iclsresn ,I, in, ml. In mlm-.,ii :, A3vr -r NI I I,-,lnos. -l-h(,r Bin-
il l L I ,-nI H ,' Il l ll 'S l l i e 1. 1 l l i iiin m l lold I 0 m a d e s esu a
- .c7~
5. t cc


pn R T S


ci -
PAGINA. rjrne. I\LF-.V


ANO CXVI D IS P 0 R T. S I D[F U lA MARINA.- U)OMING.U. I' 1 I5 ; l lE lV, .i %i 1 '1.......- .


ESTA TARDEEN LATROPICAL: ZABALA vs. BRAGAA;N MAGE vs. CNSERA
___ _- -__ '___ ________,_______________________ -* *'J'"'''
pHace palativos ~ eoIvoca, ra 1 Max Lanier registr6-otra actuacion brillante para

los HHl. MaristaS|'oar e vente to,.,,hO s ,,asl i 8iPMr_ HOY DOA1IGO derrotar a las Leonces'del Habana, tres por dos
Vaap'tiituct'itei IeClia peitiro. .~c c. o, dcc ..ii .... -ic-.t icie**- ccc,:,,,'c .......r ,i..... "t
Sd O a H e 0' I GalvaniySdc e -.. -. .. D D ES FIL E D E L,-it.,\/is .. i-.i. ..rt. e eta Cr t i I-t. . \ , :)
fe.stial det da p ........ al+..... e is ic c........ .... .. . . t, o l.t- t. Ite/' S Mctt I ...r ei -
* ermanu: Mai La ta:, h-cepado con sU ft I. 1, 3 ) \ S( A M 1"
- be .c lS ia c tio ip o a lo.h a c "I Ga l -. l e a . . ,q S . s .; O IMP R AS i ,ol, l .u.a n dtr'o l i a 1, ', ,_ ". -------,
,-o, adaldi. ar .l ladlc lat U1 _- toxeu crillo,c verl d ad a la ,s 2 t l a d. i d it 24 Len id t u l .. . .< .. . L . R l I P o r R E N E M O L N A e" I A
acroldadaices~~~~~AIL ice. tilt- RENE 24IN ks,-lt~ltttiitiiP~i4 -c.-R ~


111r il e:jiecaxitio que co"5 t, lirel-ade1 pIro t'loscn i it ttt' i),, IM-1%...... .
de dI'elrss I runai s -tc i at ado a el proxras t -er "t- ,- .' c r i 't ..-c <, I.. +.
te el public I as *exigeir cOI)c lt 7plda -" icr s' os c-c ittsl.- s t 1Soll r ..-
gsrantia u iira;, tc Iile una orgia .ithi. eae an ll.o Sdlic ihtc ) qi "., c ii ,,, ..
..- --,-.... . PRFCIOlq PfOPUIIARF5-


lilzacla1 que rit-pOndp ai hon r'ues di'
VaILor t d jose Rnera. Julio Cavado' p
Pedro Ruiriguez, delbidineciiLec copa
ctacaos pa'a el acLO. EgUIO. csia.
mu., que lu IH Marila.ta ;, anoLara..
in'ltri-uiilo aefializdo ces dia. 'La bankd'
de eorncas y Laumbdies del colegi,.
la miLm que co se'Chn tantos aplau
sos en la nmlemorable Darado escolau
del ult-mo 28 de.r.C'ebo. Liet- aH -SL
cargo Liltdestacado papel Acema.,
de teter !a aolnlizaciui del d sico.
cuordinara lo! Fmov'ouientos de lo.,
--do. mi rlutI"lo5i e. 0i. C5evoiucionc
en: el cdspea de lo.s Canbrle-. Los tnu-
Schachoo re.-pondrtn a la ensenalz-
asertada del Fargec;u M'gurl Rodri-
RiuLZz, especializado en (sos tramiLe..
tuiicalrs pur vewtr- Tioss &ecuiidan-
dole habilmlUee /l e as lumnu Othon
Valdes. perrc'seeiern tLamirIi al culI
po del Ejeitlro. Ar frerire un chico
del valor de Carlos Nodarle catnVs
tambor mayor,. lleaara a talento.',.a
alumuIos c0r1o0 Ma1ulrrn P. de la Me-
sa, J. B Jaureguilar. BetnitKo Diaz.
daime Gu oindo, v iy 1 .1i in111 mAs d&
a. stros inusical.s. Enitre ILs divc''su.s
1i6meros st-fraladm, mtuarAn ete el
field day de los 1-114 Mariltas tun pIa-
no deslacado Eni la carea al Iimaella-
te., tLos pequerfilines se divierten.
-Ebtrellas gilatorias, de acuerdo co.i
los ecsayos prepara'iorios. Al preclu
de cinicuentra ce1l-avos la localidad
existe naIIIIB. grntn demand de" -reser-
vaclontes linsa al (,] omento... No
pierria de vert Ia flesta .


ma o ap La cia ii .va a e O Iut cc' 'IL
c.t-o y que a,,,-6 o u ciao de lioi.. '.,


:le 1 ]e sic t r c s ed e U lll do i iQu e I '\.-
m IRI 11l Inlme+e V ];LH llllieav torlA


SO L .. ... .... ... .....
ENTRADA GRADES ....


splat- el1.-teteri{,,o l, tc-, .. L . . PREFERENCI
Castillou.,-m-. 1 1. ci
P e le a s q u e p a t r e n fe nlc e da d d e G a ls d . i. .e.. ... . .. ... P A L C O S 8 Y 6 S IL L
Vani ttiioa qeC t -lep, o nseehi ce ras r, ,- ,. ciii c ,
Po qeec- los llea"c-ecIcs e -,,,bl tsoc -prc-o ke
do stic o.'a I ro.. . ..cot t.sF.i. . Is. . G ran S stadium
'do .LI Pse~li a e-l. L e.h iitiiP tl ii.tti~o I. ..Ii4,'tkt,- ,~ .~~ ,
llevar cults scllcincal Or c-se -e ll- ll
cu ,-atio doat p elsasor,., u cer bac . .. CO M O D ID A D
paltdeiriir c-c elp ,, Ic ide el- v"cd t ,,- t,, -. CAPACIDAD
lielt- ltjspanct Jo te rl:ce Alhtar c ,c h .
et homlbre cie[ I o .c ep l1Cir oca- tit hI 1 -c I c c, i.
e l p e le a d o ri cit e t I c t -I, L cirP e /-4a p r .l.t..iii i ii ...
feIlollalIl qce c' le a re-c tdic iL g cro- 1c0 sr i
1 ip 1, e l l l -lei t I J ro n s [iVi: a oi lc -r - , l
tv at itesril Ct cp Iti : tc loc -cec i
Marlal poare-lP ..... i.... it ..... ,'l C
Lrus "lecto'es c-I "' c.' -.ctnclpleio tip -'"
dando c ctclctariee' Oa- L i.- tenac-I than i I IO i, ,
v JargtU BSncettit-L dc-sdet- 110,l A~tc- II j
pamosr a toc rue- i t ri'e e-o di I1 ll- C
Irada usilnclttrie stleots raee a la ee ll-i ccCc cc cc
. ..Lit o i cr.t"ti R ,,,ttiIIt( oc diode e l I'.. .... ... 'I".. i
pr~iduico luilt- lpe ',Io e cdi' ctrc 5cici. cii c, igi -5 -
lilatro y tres leucstJ Ice clcilo del- t .
dots pesos tti re:. c rt ,1j,\lc his pre-,i.w., I ,
elecencc as y iii pi ,o -l a c tdllt. Cult e I .... i ... .i u h h ... i. ti .,,i .... ,ci-
eg cosl.Ittillre, c-ic' icit a Ci po Oc cciit cd. i.Cd c. cc ,
localida nIto e e- elltt t hlt'[ii I lt ,el ett1 l t.iii to 1 i t i,'ucil li hh
de -Ia I telcn. cv iitel t1e-to O cinl -i.tIn.. C .....


A
LAS

I


I 1: I. % ,


FISK tiene lo MEJOR

en cada tipo

dM's kiloi


-:- -, ,c- I T ~ ....-
:-:-:lCetes ant e t )""labo fac t
kl 5alit de lo01m ins~rens5t-lC aroma0
d, los cagattos I ja dU- C)(lt> "Csep one I Se~Lt n
""'F.IAl nti I I
"." dc ladecabora'it


lica 'ActnaC
i:eii% 111 ,o .,.-


d lonh cSIgarro la( i ladur t SOe Iscta
"po t et A*- S 1 1,O ponL
lco.C irc -~ acsS colitnS ftC cl
:::': :.,, culmalesd rate ar os ia ,..........
.'2'-. i ilntc u per, de i n" s ol yn uct.o1''' .-


-ol e f Ccl itmp00 nuCARDENASCGLORIAg''O:': clLa, es ct prleter c ca aporl .-
: 2 :so CPln dl ca t oN cr n

. . .. .,.. . ... .
...................
. . .. . a r t :, a. . ..' . . . . .
... ~ ~ ~ ...... ....... iiiiiiiil
. . . "g a n a e r. . . . . . . . . %.. . . . .. . %... .
. . i i i i i i + + ... .. . . . .
1 o F G A I I . ... . . .. . . . .
ton ra'........E.... ...O.,. TI..........


.3 >.. :.. '... . . . . .. . . .. . .. . .
. . . . . .. . . '. . . . . ."% ' . . . . . ..


Mssetrgaie

Mas seguridad t


Para autos de pasajeros...,,;-'. le-
prtcdi d cec A lnct a li t h'c I .e a c d- "c e- q, "
ree ci1 tild l rndit ic 1i illt-1 li "' I ',ecc l *. ir-iC h l'c l c h
trtcet i te" ctlciC tlt tAll edit t Cc ~ iir i SF, l'fl' t'rlit" h" I~' t-
al li gt 1 .ro t de clilit i
"Red Top" para tractors ", .- "
h t" '111tCt t t cell etec ,,,ucic'ee ice eccir
" T ra n s p o rt a t io n ,* l c -... . .,- ,, ,,". ..
alit -il, l 11111 iii i -'i ii ',
c tt[~ i i ltelit ti itiee i 4 I"t iii c't% It r ,tlh,,
I IcLec t icc- i t--


Para trabajos especiales....
alttli ll i erictc e"-Itt i c, '' "" ", I, v-,. '
'Earlh Nocer" p,,.tc "

C.lruliler" pithl .r,,d ttll,
-1rie" F'I"K

Neumaticos FI...
DISTRIIUIDOR tXCLUS'VO
GALBAN I.()BO ()..
Importing an, prm 'l o to


** * *"


I A X/ f An W*' A nr.r i r nr rr"rT n" ~ Q'


'D IS F R A Z .. .. .... .... ... ... -... .. .. ... ', .. .. .. I,,
a I I t ie ll .. .IIIl I ' r ,e

riv L i e o-.. . . , .! 1 .. .. 1CI
,,i -l ,tl ieer .. c e sI eel iri" ecc"cec ( ;V'l ''I '' e- .c-- c 0 t .. . O I 1 Ce
$ 0.30 1,
. ........ 06 1"., 1' 1 Ul 1 11 .(1", ,;,,1).., +,, ,,,,, .. . ,.
........ 1.00 ,,.i... '.... ... . . . , '
o .o ic i A,,w ;11
S$10.00oo $8.00o. l '"'-iC1 ".. csai.:, ...1 :2 i.
.. .. ..... -ec ,,,. ,., u..... .. .. .. .c c c c" : i' .. ... . . :- ... : ,


d e L a H a b ana c ... .. . .. i... .
,, ce !', iee c.... cI", e ,i ..
8 : P.M c.... .. .. ',,. c. ...c c c'-.. "', ie ....s :
-I

ccc]t-C R M 5 OC '' eec ,ie er c cc'H ; tl [ lll, ld ,,'l [ .;i l : l
',Iti hIt i ",


-cce I ,ce1I 1 k ,
tiltl'l ( ei eceI I O t ee 'Y ie I eh.I .' ce c It ece l .ice t tI ee ce i ey + 1ie r I,[11.1 .l ,'I
('ecec~c Cc -e-c~ cI cit Itic
,l eF O' ci 01 ic- iidc,0, I c,' -cec lee- I ,
0 1S 0 aPU t I 'tO 1 If k.,. I" i ,t At, ., : d n11
telli-eitecee:1. .cr ae M(" 1)le M.,
Ic OciO I..i.- ittliel ee e,,rlii t 'I ,
N O M B E __ i ):,. 0... 110,,-: I ;,' , , 1 ,; 1 1 , I 1 ; I+, u ,

T' 1 a ci li eIi I cl' ,:t- , I I.J ic Ioe Illl l i I", ,
Id -c ic l, i, lle/llhIn. I ,to I .,
cc1' I-.ce I e i c-,c cicil le cececi in1 I h l ,


il c tit'g iei-c cePo, t- iieieeiee --
F~ I ii ll i", H , 'I, 11 ,/ll" \ ( I hn l- 1' tq o i ,

l\ teI t c1''0 iee clv ieitch it I (I; i e c' c b cI i Ic r1 cci:i ie Ve1e1, 1 1 L1'"
go 1w(. It ~o.('I In. 1" 1, hcti n" II;~l[;t : 'x.1 ,'O.

ril ,'t li vc r v- e ci l, c--', I'., I hit P '
Ilk,,..1M II),.I.."'(I IlHiciec cccii ~ it citM I iI
( l ii S le Ic cl p. ile c.1 c 1 I,
tl c 1 ee cleleo V cct, h.c lee +.e.+ ti e i i c
S lcc-Cerit 1'11, I Ic ,r ,1 i i i i i' o I k -
c-cc L ln heet'\r'' 7 1 1 1' N il :cii, (IIi e e l ii e t1% %n Ilkr ,,
1t'e l ae ie l i til ,t'e I c! Ieb,,o i lH e c, ,ii, ,I I i t-'cA+. J c- I ,
MI I c il. ni l iceup t[it e I cjI ceucece.c% cn I e -II- i c 'Li it
o., iti n cc I M rct1)fe Ic t' I e C cc Ieee C lit ,i ,i sI ,, l e' I k 1 1,NI? Ip 'S I'I ,I cl e
ecI l icic eli- Iceie i- eel .1 i ,ee O-c lacehI cc c.cci cci I cc(1t + !. 11 1 1 1: 1 + 1 I 1 I \
cc t t cc i it i tv l ie i e c cc, i "e11 fe1l ci It'e1 c, c, (Ie i 'A"',

iee -c-c -ieee ...ccciii... .. ... .. .... Ii let ceileece .. ... i Ce .. .. .. ... .
gl d f lpoi, ~ l ; .[let ho" O p "]I % i,)1 (1111 I i 11 4 tll' l +I U + ,.'o
q 0 W 01I'nl ll, 'l iel I, I'lk v (,' o .)<} (;"fiu'le (Jillk .II w o o:% W I I kl' I I t I : k 1,11 I' It r1 ';
I ~t' i 0S nRl 'R hRC '1)-11....l '.... Ik i iov-t eir iI&....... ....'ll 1..", ....kl ... ... ,Ii
cIc1veIj I + I ll lle I illilc 1 m cc 'cc ii IS dril II I
it kI( Io K +Iv i fl o i nv t -II(, it '1 Lld,114 o I" bo ll~ ll illl.I" ~ ~~I n, :(I, in, :


It11 1Ii i ( s 'l1 ,llI t I'lic..e- l (cecile"'c.1,() c-ceNcciiII-(lIrecc1iii Shea
F'millCCA c ri I cccl'lcc cies ,! ike-, ., \bo ll I l
go1 -1 f I n e ]"it Sec cc I)t elect cq. ilt lice 1)m e rri cI l clr, c 1' Oi A
;n Rd r l l til I i s AIll '1 lic 1. 'I ie ,,c c t la c ,e,,i"" ,,
i: t1 I t0 c)'e111ee"eII',lt t iccleklln- o i vv i teo. hu1 1 '.-A
H ic or t! ier etc 1 11.11 i1)LI Ra 6V bo O wrl l, cA GI t "Inn-
c c c, I o ., ( I C T %, ).'- ..i ,
",- ,,O it-i ric-ccic tcee Sic ic ce re i c I c cll\ el i tiiticee C t Iii., eel. Micceec i ccci A c,, c-c c i) c,
tDie pl it'tl tlo-.. 1 ( t lt t ct i c d, c 1 c, icllecic Iclceretl cu a ci lat., I i 1, c it .


reot ttbl ce- br i ee lac .btlie. aceI(" At-lclB tct
pliat-r(I cc ttLtMAtttUN Iib:i"ic 4't1 ,a "lct "-ec
cl ..i .....i ......... .. t ....l.e-......c...ict t i c .IIce r it- - - cc Su ..... e i...... ..I ....TO C .. t il. .
,ccc e i~tt, i .. i.. t.... rcc c-c... cit| ~ "'e ,'i '"',',ie- i'c,, Biccoc.., l.erle...... it i ... tdr ... Ju "s O- lt

ci-stit' 5c r iait' 1 2,4(Init o -,eit tilkle te cte E T ES EL lOSlM.1 BROWN Icsts uril AIe i
ieee tttitiiie ci,111j.laec tieceict1cienteecejiciib-ex icicer Ic
1b ice cc.lice 1 u , I iit-'.icielr 1.[ tc
g d t.e- i ceecec cI LL c cIe i vcic 14 \l li t-,e I -l I ccl "V i \ I lf (i'c 11)
acdpact e la.ec'. c alit- Me i ti ci(i R... cti l d rte e le c I beise 'l1.c 111. .c l i l I c 1 -Y
lclI I o-i'c I a cccIII tI111 cl O %Il-e eitcgin d,l icSt I T A DI M R A I,,
t'eigii l citll dtscof, cIIe eit or c ] ..,+Rewtt.C..... c .. .t c .l 1 i+ -


o lice c- iicciteiee'. FALIEerte CIO AYcccic- -c iE cciRi P ic i c l ivs ll t.l c i 0c--c a 3,Ai
rI J he'.t .O's .... i-ic a '-nMis t'c V icc;t, cc-cc, o le ci cc +-Iieetiici -t, ci t crl~e. t l',nsd ap.
.11l oo tivl dotr, .... :l:,," /: I F '( Y R EL PITCHF9 w mla,..1,, ('1 1);, % : :,o,,um.c-cc icica rotecc ctq ele tiirctiesJ McIOl |) l ecci t c/ h ... ......l .
I'll. f, ,,it I,. ;,,(....1'. DE TRES DEDOS, N. BROWN N:, ,.v). rTAtDI1:1M A^: .........r,:,
Lccilet' cccll.Irc A1 t-picei1cc,1 e I c 1e.[eI 5 ii".: AI A1, 1 I"i' iee1,vcIc
to otd," u 'r I A m I, IKR ]I? E I I A Ul- Y, 1, 1,, 11, i1, i'.., .. .v .A ;-
I ) 1 (O l lllll~ ll U I J ;d:+l "1 14 1 ,L nin led I i a (I I I ,, ,, l,kI~ III il p0
oria lgo oi t ellrtcI llltr Moate-ce a leeBct e ow niCt re, Wren').iI t e t wte l doieeee, cIIIIiece "ic i ce ,-
zIc ill'e e.l.c l.ra e voi t-c clltl c. ccc dl cecesa e i' lL\h ie) t t-, i ci) ( c f illm'cic cc 6 ii, L c cii i.e Fl to
I c.-lncIVvolllchll; L, 'blf, ablo,,h 71 Ao. Iell, d;,kI Qild" 1,1.1
........ .. ...ntlda III t'1[ -i 2 ls a 1.1 .1 'si + ~ l entI|.k Ilall(c p o vi' l( 71, tivl l
zu dr-t pv oI I e I w hllU +Il~llH [[+4] h I11+'.1 o 1,]1o I it- i fl,< IlON J.\-AI At i w u;l ,O aI "
U ll b ve IM' K~ l 'I h I l i]) ll D lq [O l l S C ll, d Tli i ,, I ... 1 1:, 1'l, ,h I. 1. I cu'll" ( ,
] lh (X I'I !, M' x |l, lw w T' ar'nlbwn figi or n l+ P ik 1,f[ihll%., (I, I Satw J 111 ,,I, i tUA l J. c, '
I Ila p 'l : l e'a e B lllbl, Vk'1'1 1 x,' i.( v i r V o' kli1 o:\n1i l (, l '
"11111. ,,, h, :r'n f}l, Irh111 11- ill'lllo.I'll sls \D11olida+" Im fi't" CAMPO APMA1)t-" ,i(L (e biti~li\-
0 i, l l f, lrO i ,i ll-",,t a llt' +r + 'I, I~ ln 'O o eni n nll ; o ,',+ / ]1i l !J t l _t : n", I I : ,l o0 1


V


rPACINA VLINXE __ S P 0 R T S _____,' 6IARIOXfLA MARINA-DOMINGO. 15 DEFEBRERO rE 1948. S -P'OR T S . .


ISOBERBIO 17OGRAMA1IE HO EVENTS ESTELARES EN ORIENTAL PARK

TOpW" S Futboll sticos Tomis Ve pele'a "-e- C nto el manager Chapman co_ .a

o Pos uP ohst ooy ei eI star bouut CRO PARA f A adquisici6n def gran short stop Miller.
S'Pot .P. C.. MINRO S PARA ASPIRANTES i titt i In ann It- ___I _________ ______r ___ .. f; d4,

Lc7 prim s her e a nos del futbol 'uegan h y. d har e n beE S R E a g F S 1 C '[ ;" .... ..... ....ls0 a.. .. .... .
G-allegos y Asturianos en el plalo ftlerte. frp'ntP a TenmAis Vp- a en el bmhC1i O-- |F|LSrI2- A -. '.. ,n : D E D.'-' ', <:'' rri*r 'I*' Y'r.
Polar &Io I'rnram eb 'b' 'r, a'I'
.-ComentarIs s5obre los Campeonatio de Esoar.a .a 'I MI Ja ...
dma 5 r s m ai d Es a. titan-a prnfaottunas d, i) A-aC' ,fn), LOS PROFESORES F CUERVO A N\RANJO Y N' LLQUFARA OFRECLN DEBIDO a i, ,. t ,, .
Hy oy erk un diA de n, ia 'aria. Rr, Spa, ., jO .. 41a I a Arni Havana Bxg Cie A PETICION Y NUMERO DE ALLMNO,. DOS C U RSOS COMPLETOS L 1INaDEPEN- .. ... ... -P r ..: : I p:
dad :'en , C.n..n. d- n a..... r +'C I a"',' C ae.. ero as ..ati 'a DIENTES CON CLASLS DIARIAS. d'' .. .' .I. . ,. .. '.. .'
en.el Lucero. .. m. o atea ...,, sCu L,,aem. . . . .. "' t -t' '"P ..
pe. ate Pamera craen o 'a. epn hera., ar Drn ", a- a Cat 'atun Y M AIa a a a.p' In a a C h r a , ..
t mi pa I1 .:,I a a Mazarra, .a t eiai CUR50 DIURNO DE 4 A 6 P.M. CURSO NOCTURNO DE 7.30 A 9.30 P. M. .ta ^., pat ..tt'' p- 1a eat1. a I,
rin l05 jl~ogos de !a Liza Intercu .. .IiB ,I .. il,=stlt dn nor Ge ...... Garet+ .,,91 LL CA N E O T R O / . a "" b ... o'-d#
dan iffe`m" h (OMNIBUS HASTA Y DESDE LA PUERFA DEL LOCAL EN EL NOCTURNO). ...... .. ... ..... .. .. .
iegta c hre i In niafatna'a Vp.a Cspdtad. Irnoanrtian puztliata qae mslettaa arua-at na I'' a -,, i '-e '
A as n ev y me ia 11 -- o'dt~ I. r[Jorl ne [O 1.')i. ; o .
A u to ipe y anlrala. Uniareroia,, tapra ra ;n .tbra Fratncisco Ottia. (lltajarea "nV L ME o eomp ent a quince t.a- 0 at,' ',''1 ,a u .. ...... ,. .._.... .. ,.:e, ,
FDon tBom de uabn.. O .r...a d... o G Olrecemoa un V0LUMEN ESCALONAD0 con el de-arrollp co de las q uince / a... .. an ..l. .: t .-
mC pimo n quoe madrugar 1a a taip':. ataa eta.- nae. ra a la ra o a. teriasn del program official, pot el prec io de Diez pesos, previo giro postal efectuado | | r at. '--'- .:.. . . *.; ... ':.. .
muchnacno,. ,ata t Fa t o" rat . a, r I I
-A ta 6ce y r a n a ''r kaet ner u ot n sit dFebit el In Are j antes del dia 20 de Febrero: | pg I ot ... -."* a-**"''. "' a '' ,' ., -' l ...... .
Brat nY Depa a,-, ;,t a-.a, 2 p que na- rs her a Z a er 'n a ''"" P.
arateInranoari i dora -t h p nn at. ec CIt Zanja Chve tl.og
tar ora -. dn t ..... k;otteea ,,co brCa PREPARACION COMPLETA AULAS CAMPOS VESTUARI0 CON- di,.pta ""-,' ...,- ' > -.. -" a.
-Ibenia e His .i r naaca...t, a ita moa Cebai"ans v mos r''0.-5.|-C .SUSTE AL P-OGRA.MA FICI'tL .' .. .. r,-,a p--.....
-ueheta c As-, c Diatop a EI n pareu t .. tapar'ra e a-e1 eaaala 'Pran e tino oXr-'a a,-0' DICIONES ESPECIALES PARA EX ALU, AU E L, RO. .VA CA *.....a.aa....p t... a'n:-
-;, eI[aX p t n O a'iet- -petg Para u porqun titlae.n TEORIA Y PRACTICA. F... .. .. .. ,, .. p - a. ..... ,.. .
i'agren a- te t rtaa- r d i~ap r a a et taeanOI aa ltleaa-I lgen. pa'aara ro-ln V tatelat | cqa+ pe 1-a -I --a|rl/t.il~l| a- a+ n..p -rFr, --r-, t" na-c pr

m i g ra a e reoata r p lfrec a oa eal a n is ina- fi Cola a s.) trn'e rai l e ,e!jat c n o a -t a-c In fo rm e s : M O N T E R O S A N C H E Z 2 6 H 2 V E D A D O T e lfs. F -2 4 1 1 y U .7 8 8 7 ;- Pc
ala ta nat. e an.tr a ertUn Pa o~. a. +.etto+eata ra +' mea- aa .a atn al en "ata n-a j D ,'' .- + -, '- rn r -- '-- 'a a"'J -
n t..ch -3ert t ae .......-. a e.., ...... itt Y opaer e h o .....in aTI.N rat ,a .. . .ranoat. no,,, a-a -.. .. . .. .. ... .
r.0 < r P .i i ; U ; P "l ti'a > . 'l :.. .?. c '.a of- '-r' q u r <. !<*. c ri!O P oi" o p C b i G u r v p .1 . t E o e [ | [ [ J U l ~ ~ O T ~ ., U I I I i i ." i r l ' (' s ''" ^ ,*" 2' ,' a, "l: I .. .. r' 7 +, I J.' + .
po r 'a ', .t;r'^ ,, "'-' -CIO'"a quo in, :rl)?.r.. ,.j iy-,c, 160 e lll ',. i 'nr r n e l ~ , I 1 .. ... ,' en' c's b t.. ,: P.+: ..... E, ror


p" d<_ ne lo atreo,- s f I.ue;- e mcn or ,:. **' t" .R-e.,M .al '-.+ri on + ... na n drom~ma no tia ;urt' hir. E;-+ ...."r p ^ -na d a t rp r-? -(S LV T R Q w ^ *(:'*' |a L to"' i-r" ... "* ... *' ... .. > r ...a. e'+.. .. .. .... .... K x.a ,"
-rPi Rca-na-ta 'a-vtnb ll"a t e it a tita. baea tn t'
e o et da Juat" Vaazoa 7n P. Rcr t 'a, i t i ,r ... :01 nit,- d' 't -urn't n 'axe'r, qua sn ra ieir,.
no se coaptaa ant s aea Cana %' tao-';.co a--. t nn__It,_CIOIn___________________
dttiero ia rar n .atr I a .q rlhati.... ie In. Ca, !, hi th i dea 'a Ila a.0 ..- BuBo oenos jinetes en
no Sa- cprA el In p at e liPec; ('p t 'n ari tc- o C." nat a u,.'iia- aa. nat a- Ic e nob e uin yi' sel ci e e H . D rnsl w .- r '''o -C' , ,
mar Habra nannar aic in p a:pt era-a ",tl '-I -rd i:r t iP n l-ca n r I I c oi a ,'"-ie,. c a.IM! a a 'i naa-.,. At . r .. .... . .. .. '
iar brt marta p.... e .m. ... alit.. a a.ia. paipoa ae br ."'....tt., Or s a ,- l .... Ar tt .rt. !ertiei'ra.-LLos ases tnaixintos en el. M aine MeinoriaI Uarllca a ... .... "'..... . fer a hip ica
campo, Ctnto ,tnropaite -e.tat 1ta '1 ""ta ir ate d to swoatl DIag-,. aria-P ____ _ t .- r ..._. '__,,_. _',- _
ratatent de a ttlrt mai:bol. En -l Cli t eit a'at;haoto Y alt '.. hia rer serae lntip ".. eta tt"-a Pan I':-a- "a-' alt. atie be er-
~Ia i-at' ''ia'(' i 't Ya1- aa ae: qa1e s-na. Pap.*r.n.-d
u ee n tOros f1ialataira I ..a.. n t .t Cr a bata I Rea: Mitlt pP-ta '',q r" aa . ... ersmt l no uua mitt Ei t ......'a ptrc'n-aoa ae tatempara- Por t1SALVATORa aoI. "'..iratn.aaa- ira-tnna .a-
ck ouaapnalllla 1oat 'a Ft-at anran' Ptea a L'a t ta'r'ta". Ft, e ma o In s fan~ ricos. ar Abta"' rape aon loittaitra-a se ottrett aim ..... aii cpa-marp po" Ottor- e:st V.. Bta o ca' us seranan
r"o ne nip c.s a iitn a :t a n ll-nla titl '-t :,' l a-t Madrid romo referee jlcu. a-an larrcrn el tall io basor a ta "a ** c 'c r oaatgat B'e e a rc o:a . t l"a. ic 'tz eP" ."'e a e .. ... l e *'a ' n tt :o.. P ta staz c

].;a0 rS ha r'i1t' n ..... d I" n ,.1 cou .... ... ;l o i tr m o < r, T la ..,.. a ont dor no '.'.n Ca -) t'P Swrrlo r) a ail.fnid~-O ..2rs o U0 ia"o. n b re;"r +t'v'? .rE R" L1a: ; }p o } I": .... rP+' r, nn l .ge "* ............... ***l--- oud'ic *......... a ''a. Y p r
too aTi ar.ro erani, e tap r W11 atr t a ratoa' r 0da ri el ti e FiCR- a del a-qaaa urnopse- toc n -t ber rca- an t a i -t n l pa c4C- 'qu r -. c' -r -"rp rat a-ta r In . rn -I
tio[e. nue o tena ItGpre e ;' i elte;actt "F a'--1, at]1 Il a ct.t tninitei erln t at tna da c pruo a ,at,; a l P rr ta o M;tate0 (il ,'ea:- : 'erna onia cn :a, p ga: .ac ac1 ua one. 'e e .. .a ..n..e.a .. aecla',, atc o a Ia -
iater. po o rr aJttt- Imarepntaar Cat. ('.'I t,:ae: P qeLr eSANs h IO lep e et a-' . ana t C p r- aEtC .ta-ari 0, E L IPIIl, ' P 5 :e ;a. Le' a
Mam-aLatae lo -ac a taai'a Mnno; I r pa'tttie,,aa Cloatine *i-n ''cal ne- atie i at dPa paetot Pramee ac S et. t o-raa tie at t -naP Ra %ata 'a pat. sna ic-ta lap --I aca-a aa n

raratlll !; o, M d s P iro : n p : nlri- lr b i' L. .tn :..a ., '., M" n nicra upW Mrell u C ' -' ,"'* 10, ,.. ; qir ^ rr ,,.,. 4 .: A*: a, F p aa". Ij 14 aizto's
1%{3r^r [ nPo tal '' .rm,, d Zan"a % Chivez_ reo uSe annue ot c tr e %a, n 1 even- p o fa, -I .;t' l: : -....:.... Gu-
aJa. Parr-,p preeaar ]ItteJti P, tic .. e una a taprle a i' ,erat laT h atae -alamlu dara ' a -'ptt, i ", a E ,h li 't't .h ,'pp ar o la a t t a. '- , .. ,"t ea. Ca"a-na
v'e ..... "^ ; ^ 'i ........,^ ..... .g o . 41 .. .. . . ,..... .o,.s ... .. . u' . r Ir" .... ... ..... ..... ,qu- ....... ......... .... ..... ........ ..... I .. ........... ......... C,
E n t I, e d p I.' 11 ( d.r o s a einue ^ i qu- t i c L. en i n''; C r",' I i' c. ;t 1' f-i !]" t : Pel c: c I", ;. 'c at co .. .. . o. 1." . ..
Pipl -fil et pudpaer s "lt-na e t o1 11 t ate aptittal .. s -ta a'l, cao- e-tc P porp qilP tapan r tall ae,' a" 'rnpe F". j! -atV de io Se,, Iat a Fa t ar Fo qaita c a-Pi ye- ra a r eat p: n ,. ar ,ai m a-
itrp ^t'it rnri pa t lr a Oa-c la to..h ala Pa 5 i* I tae t pane a-n e ',J fia a anC reua ralata .nr,-a i ',- 0
ao S-an p't a t nn In tornI a (I uf-itiit ee no ettrenda- at-I '-oo Scata '''to dia secaor. P- ppotta tie a cr a ai erseltol Carts, entryea a 1 e-, e t itg a a 'a P-lt uatidca c - to-t- 4:6-C a a r an a G 'a.atz Lepa-J l. g c s rag a os p,' m : a : a h o n p n .. . ." 7 3 8 7 3 7n. p H: '; , $.5. . .3 1 wr l; l w f a e n e l u u W ; "u r g ., a u i U i r ,'' n c r "n h n ^ ; m. oy ^ [,o" *1 1. -." *.i- ; d v ? o i : - .r. dol. 6e 2 f 3 1 CE. . ..id n u C . . . . . .. ..i f n u r f i i a r. . . . . . r d n.I'T r r *.' ,, -, F. a'a-'_-* '." '"*
Atris P07ol) 111 e so2;Col dols mA que I'a, jdtfAole unotrep m i
us ialicratat atr'n ehte 'a ilbat .. 5:."a:ea '. "aa "ai t 4a t .,,a I ,: ett l tpae n't t .i ett I 'itit o t a. 0 eat p no pu laa i meftra ae 'aolnt Dnte 1 a nato par A (Oatlmo ama-a annd n edoi I in camn- Par ts. I ... a- t "e'a a"e r Ia Esceta
d '-h re fi te wr, o OVl~sh,: va lo i wS .. ... s ,, .Bpm. n 2n,, 1 3. .... ,y 52. v;bl oeun ,r ?riIlto r'> p t.ata,.. na-tat T r. i c- aaa i C 'iti rl IPI Celia nyentla ia atne a , ,'.-r-,e a Roptta and Ro ra.p O 3 la-Pe, t dci -reet.an i Iral",-rap a tar pa a gr'a S a pal l Vtmp 'a'i -a, t, a ', o 'I 'le Carp on C--pt9 ----ap-p rl-----'-J
r::e. n nnat c Ia tin eta pa C' o a Ea.tfi.a ant ata li O iedo. '5a-f Mala-a a Caraa Kid S1aaeln R .pta- -el ,tap p o, pa ar 1pe--aletaie ti I pntari a In e et'grn f '"- a '- ra tl.-nr LI e -I a -ar+"'- .'. .." Parr a- \ 'P^ ; ,,a ar 'e Sperata .a

-o "tre1 Ouad r m at r ..'ee o I a R i ,- o~ ptl R e a + ., .e .a- ^- ; n ,K? ^ 'r;l : +,,''tat' . y ''Y- -- ^ T I
8oeo-re. .o otabrmoasa tdlpat lao pa "a i aeB anao 'a S_ ba Ita la-i litse tintr Rtonneep-Rrarpoiar Lati paa "pial aeortl- Ca afr A setex r q"uai "- Iica'aa a pal'e i, tr '- . c 'e. qa "lia" ac' p' a t "1"- pC ...p.""'- ... ',,, "'i- c A "r (iP', Pep-ma odelto a-t


a i-er tI~int' hr a Lia Co 4' nti 3ie pa-a 3 a-al atit-a a1 a-lta i! n Anatan an aiactmii-a aeoaa faarao ael dopnte aetat'" E fo tt ot p-a t ra 'tc'jttia- aa-' a- '' -' t "'V 'a-I' a FPJalta l.aa n
EtP ta-p .N.ita-tn o. ataln i lpatap ra E.' aa n ta Ga .. I a 1 Ce ata tre ktSl analp at natra neaar ,,,mre; Igpm a n aaantat at ita raacc Ian Ior daraann a "ppaa -P r-r ara p- u ainw ''M af-g ^ 'P < CaX ata -a. t t Jira'
Sc at-'ra-t t Dal al ai. . .a .t n e 1 d a a1 c -P V a p ata inav, en t a-a aa c" It a a- a' a t ' "'S 9 na P'- 'Poa a t t r
na tLe pa Caabb Con e lini eeati tro t o' de atroe'cao o Cron -.t- 1-" a a"-' .a i e t t.Ca
r, Ro ore r eoe. ..-n..-.a ta.at tcttn tnaI p.~ -d ratd e ci bone dela clh a pe Ei- I-pP rm nl attnttala-deane- .....a~ ate t 'tr a rn h Ob r Inalado et" Neu- a r".... ara-npra ta" ar a-tan erat l< "',n . 1.., C,s .-a a a'" anai,:- a -rr
bant Itoc "-in 'rt' P. t- e 'na ~r oa at arlan-c' Pe)o n a a n terolfatoa abe p ran Piaata etapte~ to I tact Anctap Ga8' ol er- a-t In aIA-a-i ala- a-'o .1a'a eat a .- .tan P nair t ,a-- -- t "- a- 'p A-apt ('-r a

L e a s n o h a r r r n ala s d .a t n . a . . . . .'. o o 's| c. - -a G O T r i a .* r I [ '-; B a <- r l. .l "" \ \ ', ri li r cb tl ] I l I r t3k!IIr ua ea'qeetrRo + ,c I^ il _^ B i.^ ffL .,e' icl .i. f -r^ Co COLGAT Menlol
pCine]s ati er_ _t_-lt l- a ir '-a- a-pa-n n i t ata-ol t ile itS' "/e '
p"r1ont' aAata c- H a a Pi N I l a boa I c po l e r etit t ne Ce spee :Ii' a P---'ta or! t-' enJ a'Pb r a' at . -III p a, t- a-- C r t'pp pr
F! Pa ca "a no-"ar er Y S 'r b- i ,+ ,.
am- inne -atmaancn F- nd ar aa. "it Ins o r ni' d B n-i sx i n o.ef at am- t a a. r ineade n ae talAn- Cu'aao G e nat e atirra quo .-.d. a a ta ). .a F"'a-


eh c eroannla Ita- a atta nr.d b aa R PP ra t rr e r t' l Paaeferte 1. -l i a pa rnq at tatlb dr aetaid e tahae-m I 'in a Ota 'n --I': r u .- 2,l' i a- r;o r, ..i t ohn n :~ ~ l
e-r# iapra ., a Pg a'ad nfarGinalte aa Ie i Vatm tie 'lapma -'s iamn ie Ittllr d ae' manm___________________""" r aa One < C r A'e palarrrt 1 i Kadunr a rnao c 'ae-ta ,,,a t: pat tart. q.t.a t+ at: .. + -a--'ee c: i -- '- a p- ." naana t+s
over.o psatde f- ria es Rubin a te In Poh Ic a a tat at Bate trratata intder < : ..,'-, ..' o ra aa "Na. -
ni. t pa-a-p Ptta ca to de pn e t .i AN"Oe Cal ( pre Ta E POE FU Ral ie- a alaP r'- a". a a-a tip. P 'it a- a Ant-onio s nca- a p., ,, ff- Na-el

ta-ua~r s o m i r e !e x v M n lem s n t. m . .. n ne u t r lh~o d al nll Sr u ae (a- a-'t a,- -n t Pet a : ,"C .. r ",r '-. . .. la-a-.. "-an Pare-
cap-t ia- to, a cn u 'ca o mpr l'ar ato ~e tue. Ida-a- Oti .,tea a a .l~ta. uaita o ate Pa t i-,-t rllPutt' alto at Me ra#n a rOr atUi:ade t In l, I ota-a ita /l.att app rpp6 Pt'n ita t. 'a -u- a< po a" a ppe a. p-nuS~ ". .- .,'" 'tC
el ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I yoe i-a-ca-dat a'.s allan baa-to' atto"fataPaprP ut aia- aapda. E tSN A TO I TA Ea-ap t't.lstaaian aadra il '' rl P t 'a ...

T at e Cicn. el- tas lW a n cit ccl si t ol; nt PtP'PC o li a ai la L D p s' a de I tn eree qat a p''a.: Pn'..'t'.i lo a."anr,- B, t lr a'l,' a l ""-Ti- .. ..a .. ...paa--- -

ta .!r iJ] p ..1 ;'i , r -tat itaunraube taai ,ee~~aaaa- e ; ti e a P ' a..." . '' n .. ., , . ,,- a oi-m. l a.-p
diad. 'alt ti t.. .' . .. a- a p - *. I, a: -,
Veils 141 hrt r410 Pie I tl,-i .t aa,,' Ep-a-- Ct t na a 'h 'a ',-- . ...
Pa p.... ti'.. d tan m tanh a -,natila-aita:.Pa patro, Ht.rqtt..... Ot.a....n a Otia P AEO ,,DIA, C~iiaaah t. n:,, e anm l tama-a ..e.e... d a t att ... .tln. pa-rn Ito' tg.abcp a (' p p.R a-.7' :: ,,., ,a....-. .. .... a , a-tin Cir a po f es no- e "t a- i rue ,t ti reta-at 1 tI --E cabal t arac 't n ~ aTa- ',' n- a C.n'i ta et It'e e r fu ena "'I ... .... rt'"'- Pori I', "n ,P a C.l Y a r .a..
Ipt- ""a-n, e at m- o e (I ... .'i dnel a-1 Dc a'i. -, f-. . ..."a-. a ati.. .
,, C tn Co't. a"aaalu e aaP. Pea' tIt a n. a-a-au t In ", n- ta-, at-tP a etq a I en. ma ea p., -a -rete. In nit. denllca qute et el n!' Pd a na--n t-:i"P.'-'P, ti.(r On. .
iraln I- It nn a-n-, tiaCi !ueslto an Ior pai C!Aisir d a. e tetrat ai pta p u~ t-t ae asnpre ln te -S non ra Ma ,ngrum ofCl u a. (, jo1,- 'a IniaAa- t --' p.'. I-u r Cmm e. .. + . . t n I a a a Il nta n ala a -t rN au dt e A rm auld. u ,n s tie

: mill ia'r.l' I r-% .9-n r- Cam er--
5' a" 1 ,pa ra rl u, t. Pta- o n a- P P C a1 e n ra m ts r" a" p tannelan. at to decade nat i po t ,. n) a -f ,- ), Ii r l z otle ?
an I '. r ap.t in a c" pa-r a'ap.-- an !s' a iet Ra tel
tie In a 7d _r-- 'llt It a nint fact nR c-l- Irs It'~ tn'ot p.a .td t a a I t aaa'' -'a

rc~oirorst III er l- pon 'o de p td. it a 5 R 4l .t3021 2oral-a'I eap ha0nk dte narper a,.,, a,,n cain' Pea anertan ans n-Pt ,,Frau'a ". dSer', i o, dl"ra h 0
eatle 4 5 20 24 -ruin tit apt et ei Satiaa Anln iltnt i A atn a-ala horn ate In tarc ate ane flir a-pa a- f'r do ma0 tP ,a- Ln u a" S- 2pt0 el an n t nr, a-anna a-- aa-r a- ltai-l a ',- .B %aIitn caC Ii
171 Ceu~ Ceta E-n-ct 0Uud po gaa tP &I 21uuro, mtp rrry.$ to- p111a nin atat aseen o labl tieea- oaa sat lalnatraua "a-n :- I q ,;
. ..eaIar aletp -In L .T. tout latt. Arm,. a 'ip Ytap a- n b a na- ti n Pnt ot ',.,: d' '
"a-aa a-tu' tat'aa p nh-al to r oterla "'. . ..... i Pa a1 M 3 P1 17 ron. p.. reo an o o~tle oe n.. I~a~ m a-n ', Upnea p-er a I3 Eo. L Lit. t.l a r fp2; 'a-t ret ainpttmn' Bo a' -,,' t.'tt Pa ,"a-t : ua- a-a- .t anat -
"aI II So--~ a-ta- R- a'i~ aedr ell bus Ir ptf a-a
inr aurcop 030 a'' Intete en,,,). ta-n'aetitr tat, rean Patio rdt 'In Pa- 'Pc pe.- Ia --C P O.r-n ~.a c a

EnV'l" aloral d It' A Ltiet hal e 'Bttb ".' i-,o '" 4a-a] T aan'ada-rE de r -patatrtra'ett' a' p .ep ampa.p ra p prpalR U L t'tc m v;- ordiuo ,r ':,r# . oaq:"r e::.,-: d a o a
Sltg3sfn~ ~ 'alq e n1.p }Oboaledi " 0_' 3 0 .3a- .37 107 r~e. 0,.2a' .10. a"-a'0tpgtt. e ot at rduecoa en oteteth a. toned- 202., ,,tamane ~t pOahhcenr a t 5 mn~+ ; ertoon cr e; -al R2U L ut.L a tlen .tt.Pna- -c-na-panda-pd~trs~er~ a-a
:,-r-: ,r P ii. La ,lh rrvn:;r'r' de: M ,,:Tlr


--01hl-txc o. 6.t talol ttn tlcriy . 4 to a cI ti a- SO In 1ate era aj-aata $i.,t pa teg quoa- au-vir tora I onae-ea 0 a a-tarly E rine haelaron r- na p ,H t t tl'a itt p p,,anat, ,a
-Bat-IrI -att Pu tie et a bIa. bcnttla -n ta- au de't r qaC-

F r-morl conr el Be+ ~roo lyn ill .~PLID I'tpt "4 e t o t ee a +0 ao a- tcu e-n mate Ireo a -ca| a-isle" atoE rm Br ln a-uprere a "a-i u azo ii' tl a hj
oo o.0 ,,,oo+ .+o+ ... ..... ... .... .. .- ,
ci~k~a- PCtt p1 'alp.
e f yer, iree j,,gadores nia .
asbriF0 WEL (SNl ANT NI ST KE n lo 4ll.ns de*r$op.te iat lle dedlu mia:im

S- u it rrbd)n : a talr, .rip untal 01%rt F- 01110 4oi 'aolil trCato do IR0 pa's Pap Pt- li-a.-l de aaF'ROOKLS'N. ta-trnca 14- a APt El C'.tptta-a ... .112 .5 4t8I 20 t a,-ua i' a tat .o a plapat a rtitcmnt
arg a.* ,I an n a n t llnae p r pl .Ail : P e r o j Ii I H i| ;
ia"t eaie-. Y b r ti.,al t. Fe! h a ta -la a-a W entap c 1 1 n a CAP 0 "Ilt't alp caa
dt 'P -idle Mt Lan n .1 pitcher Ctyde Ht(vUpt . . a nip :,o aIa"- r- dt. ert.4 A. l I rl,2ia :
Karp r... ,'n, u n. Ins af a a... a'.. P. a to.... :. .... a 1 440 02 'a -art... a a a"nta Anaita. pa ra CI'
ttlas mD a-aaor uadl rnaklvn a-I ata trt -i .a rpea .- ... i P ittt -tal Ia-11.1 1: O pct tiptoeT ilor na tan-aae, pa-t I... tr ttlaate Ba'-" r'. a-a ..... a l'4Ir G---m dc arotnatps rnar- a ntn '.. o, .-a +i to n',a-a nani --t......a.. ..pr ,ot-.u
S'tact~ta ttt'a na-t ta-a Ga Va- n at 7 PdI iiepp -' t' '- 6st 2s 6it' a-ait one inilenr -a gu Aam t cara tl !it a a n
;'PnIRO dorhR quofr~ ,incvr] IIIta p,1 fer;.., . . to nc .e 9ol 39 3nl
ta-i trOlh. tin W1 alker *ptattata at 'a~ a ... i tP 01 14 'r-n tic aR: A "'r--c p it.t t-a aa-/ a .tani- a tI,, iha tant y de;-

c F-a FacmIn u jaraiua 1tt., 7 Fi 414 P. Pa- It tM '',peti d lac0 no n-
ric d,. In- I'lc I Sriu, It sAhozrrly iii fit,)~ decide s
dci SA V A O I ... ...... .... .. ........n d-SE E CON Sd SLAO A S R jnaaa anttttnai- CREMA DE AFEITAR
I'V, In.II-R\ (A ll;+l I:y,-.l e _,a m ::l, en Aa da


IIHA.rPV T I' PI'Pt: E,. l mejor.
Happy Stcppr .. .. ... .. 1tt' Atrqua- llva- tl tplt ailun aO-"cr.
Sis.oc,.ta .. .. . i05 Ite 1 al tOlalna a d prrotPr.
r"edicate .. .. .. .. .. ] Sinprr e im.la u-Iip rnt r
LHast Teomm . ..t11t M,'tita veloat iad ia atiR -r.p
aimbi(n correrar : Pantab flat Fa-r-e 'White,. lin. v"' True. II
FGIMNDA ('AfitlnA.--ERFA.MABI.E _
5 T 3 e 3rt s furlrnlec. ra r e erimtlart den 4 A v mias adt- Prrinioi: 400 pe-os
MISS rl'l.MA\ERA: En forma.
M iss Primavera .. .. : .. 101 Y4 tpiIdc bttjr pl,. co-tl.rartin
Little Muaaard .. ...... .. 105 I ", -ar b,,IR a Ia distiantr'.
Carmnn M .... .. .. .... PM M dlp'. a> perto a I'acritn
Muddr- C-reak . . 110 d' ,ta dar laI orprrnr a Iaqlt i
Talrbe n corrr -i- C-.a'nt t -si; 108, .Jut- .ia't i a 'at' i0 Daliat R 103
TFR(I FrA ( % l;l .ll .-.-() ItIRE(I.A.MABFI:
p 3 curtce furlonecs. rari ejarrearuc dr .ae ma 1 an sio. Prrem'o: 700 p-sos.
SL.%\N .: C'olIo -u p% I,.
S :av.r .. .. . 1 :.... q1 l' n l. ir S 1 0 m cr nro Iasla e
Houri 103 'MuN il rp 11vlIcie~da,
A-tai. 1. ti la a-ai p, ,a Ntr" eF'[LITO: rurdr rrrrlih
P,'nna. a ... .. II{ papa-mutt, +, ,. Ina-topp,, aI a'-n Cra F .. 1i 1-, a.t 'at- p l** a r a pr a- n aT a
'a- a-pa t no ** .. ''.'. ~ ; tl' O.PP'-P,,ta 'T ..a H-tPI

Ga *r0a-0 iaiH I P I at
Ta-na'- a-' .. .ar 1 aI c a 'n -pt .- l r r p b i itnote
-T 1 n'r , I- t 1 'I' I, ', lo s a -en ''Pa
I T telI ', T, ; l R -l I 11 .1-ltlS N a 1.1. r-Ia
Qu v-,INT r II itH ,-1-.\R < I I)1.t I.n ( r ilt I*IItRl 1 ,TAK 1";
I na m lla I''ara -ar I ;, dren Iu 1 ', P I n -, a- p ap c 1a a
Ta- a Iaa- .Mp\ 'faa B\~t Pt- 10.-rca-,-' a.IM M I ttaK
B1o "to 11 'a i p pI n lt a .

ijopa tat 57 . liP 'a' t"'.a 'ap '',patuip ua "'' a-eu' I
S -ar to t . a r t' a- t 1, n p-tar ,in,.' Mt ni L nt .. . r" '* :. ;, h,", x ', """, l 111r
t lC s o- ta lm l .1I It 'I- l IId a.- pI It p lr
Tm r 0a-a, a, Pat1 Kmv-a'---- iO
5 3Ir l'l f '(11" 'n-, 'aii l 'a r plntt I rt 3 11,- Il I ai. ..t.. lr 1Ii i I
01( 11 ,t %N. 14.\ -Ai. n ia., d dd S r
1.1 htreer. l rien t 6c ta,'i t if -'' t a t-ra A p Ia. ia p ir im
t 1a P tallp .. i, 5,- a, pr a-ta r ,r
Ttlt mthyt C .. .. I ia t p a p
Blwp H 1t. .i F.. 'a-'t.P,+, '-tt' 'itlmn v atkci a
'Pm. put tap. i n ', ,,. a ; PPl,ta. P P" ''P,11 '
't'tti-lplit-tpt, a-'r l ,. S V ,., Pit'P a p!r, a-x+ Ito l~t a -"tP atap.' itS
'TVT,, 01' 1 o I I IRI, Io 04I I !c-M(RI%

ilos (tl aal. I'.m t ra l It'll ares tIO I iittn ittlOa t rPni bh a I IO leP.i ,
1 1114s A t,'ASf I aaoI uat
C tbanarali. .lit-, i t ,'....... t '
(,' -e~llat II', a-i-p.,.ta- aup'+' +q ,a tt m.t. a.
Pleavito . .. .. Ill '-t "a ft.,t aito a"
n'I aa t i', 1I C-u''P
'1Ot lro it .4t u tt'I F Ii N a Ppii on. nr rr'a 't'
1"rn@ M I t rllat110 ItO lNla I.51, I1fi
M I.(ia "[titact"t.'|a. I.a I '(a A I Ie la r a a le t- a ee p ri' sa lt
M IK clt I tII~ illlP ,*pt a- ,PP 5. P Itapd 1, eh r,
aIr .lol- .e - I t. ".. 1 t'n0e1 F ,.'p e tttp a ara t'
S a-alia DOL 1(,113 i u laud a-ta iu an ,j oalptet
Y. ea.1.at .. aa03 am-nrap len o det a Stea-n iaI nark
T .mb v. ea.letfri 5 calItt C.I lap i t5r: t a. trati: le CA pta" I0"t


FRAZER


indican el rumbo,


a l-i0 ,..r..a, l I- U .....
I ao %.. i..... d l 4S "' .ctrcnan ap a .'" '
afl u' & ,irroc'crias, la linca qua
KAISER FRAZER t .racn d-
ainos anitcriorc. "
Eo. c% lo qu iUd. c.
Pero en n. ci.a I otra cosa.. qca Uld.
no ,. KAISER a FRAZER
tadm in an a la ca ot, c.a,.,,lando
cl riomao a lo% demAta.I Conoxca el KAISER y e1 FRAZER,
los coaches mAs nuevos, mas finos y de mas
rapida venta en el mundoe.
Y que hacen 32 Kms. por galon 1


eaya-ea- a. p'l flrra-pa aupa l[eanna inl ,,a
r a at ata a. t' ,aq an . Ia
aua e>S al Chnearo-Jen, r' ia ea- canht'r
au a t a-" aP tk t a-a an, a a
0n1'a t- 'a ,s-ta a Pta P At-u-
a rla-P -'. p~' partada imal I d a
a, aael -p.n"', t.DE CRUSELLAS DESPUES DE AFEITARSE

RESULTADO DE LAS CARRER-AS CELEBRADAS AYER


trr--Ek.Altb TIt F I KR Ll ord'
I. DaIT Fla-rdtt tfb. t. 1 "4 TI pI OLARO Ir-ek FAST
a ,-aura-lana cane ee t aa a',naoo
-7,, --- - ; .. 'r'I - -"' ifa X a

V- l I A m- I1
...... ... I;at, "a a':.'.... a
'a 9.1 b ". tIll m


iw< rc- nND R, i,., m # riir iin T ri.- .
Val, a p7 J O.,.I' e -.P t- p g, PL,. ti' pa ,
0 Ar,---, 131 ,r,,- rAC; -,.- -,A r," r ,BlS
lI' I fI ... (l n I 5IBi; r- +I. ro W .1 )( 2-0
RI l .1ta- a a an- Jr..t aI a Io'1 na7Boy a 4 '
HAVV I A+4A I'-[EN7AL PARK F- VI'O
It' 0".'Aa Ipa-n a A aa a C 4p~e~O
c a a. 'at. n'p..... t' .. l ;' it '", -t

Br-77 h.p0,7 III I A"- 41i '. 1 1 If V A l.IIII 1 7 154
- I a-a;!'... aiI Tc-F1.-- ,-k 1l or'p a
lh., taO ,"I" -. aP al -0r 1-Pt, O3 ~ld ,,
t"- p i 'p+ .- lP- t1- i .'l. a" a.i '' C-ai
II A L'-. bd' ULE. -e n P':ol ac O :.. GLAa L ,a-,.r e'
n r ,,,,a a-a p~t r f al I, la, t V i R ,,' a -,


oI a-uten ,- a-r a IM un auad. 1- tat'e S "'t ao P i
a-a- 'tb^,, apppIl k 2 I ta t aTai i n-R-o a'
IC.I'. a G-.I, I *Iit tt' a

-,.,- -. 11 141 tltta Pl~ a I a
F-- O T -a el~m zaI- 1 P .,f pl am, PP
Arm=C 4 ABUC'PNa -o aPal"'" aaaad Iu'ate~rmn
IT p ..I'r.'.t op-'t ftl r "u I "IPIdi|lf.n er[PI --pa- IPa
Tt. 1t t)o u aI p"r 06. l 1a-a 10 Ia-i

3r3 r 3 lp paean t is e Poorap aI'OPI'a- i -, a-n~n a,
att-''\~pt a'C o lmr" t. AR P't e.oa' t b-
l~tt.P'at~ p1 liPla ja'Pr' 4 i


la-'L~~~t'~..aCPr Ital' l' tco, a a
,{ leol f, .it+ $ a Ia at a J P.a ta10-11, 0-aLare.Ot.P--10 02 iat4T0eFo -
e Pata 1a.aaa'lt1Aa 1-aR C P Ettaeael ItOa0- 7U 1 11UP1aad A &t .ott -10faIt.d" a-aa i
... letc'aea- coa 0 a'j pp
SO4 pto aaa-e- 71aa La G- a 1-t 17 12
"74a a.U Lataa Illa a 7 1," R 'i"'T a' pa 'a i Iaa 2B
a tp~u 'tO 43 P 1t6"tea fa-ea as
V l. I?' -- ,llttaihteaalb
P '11-t 1dp. URL ENA r.. A C IKat a, AL C- tat
lalnra-a-1d.aefat'aa I 011 tpr. STaatatl i
bala rr. 27 50 t 20 4 3 U140at aa&aa 0 p a-I- 30
-' ,a'Il "t.Cl tODPL -,tA a 1C.,lAa.Sr,-MlOtO t Op1? 11 a


OT m11P a ;0S; FN'UPK'OV

-ta leap m n 1 a-aPaaMn
<.- 1 6 7: ;a,, tt ot a .
..6 p+ ,?". 2 "*' '..'... ,,.- A
at+lt ,+i t n 7 L1d' t'i a alt'pattt aataaa-
'P'a 1- r ta t 11 A i 2 i e U a a6T a
4,6 .apt.... i I
P, ,+ ., ,, aa tt la- t atl.


'.-a ~ ~ ~ ~ ~ I l tSiI'l SKEIHJ
-a | -t .. A i .." ,a't .. .. ... -

i atFa a a ,
a-ta,, 2 mat} at, eJl l 'ta, ,, a'., ii .:
,ta- Op- T~ t-PA F p, a + a+,, tap. a t,, It


t-l 115,17 1 ,ul


p .- -a .. .. .. ita-.....f, a a
a''."" at-, a taut, pate attrrtpaattea ,
4 qv Al nr4dI ii 7AI ;I +l,,A f 0 i {at an a1

Pot't-a= rl, r -. b + , + :] e i
m.-.,e 7 \ [ a..F t t Ct, i t a P t,.,, tC
.,. ,i rttlr,:. P J+, ,,qlatl, Ii 0
., l 'r a a 4,t i

rn-- oa] c, n, tat e r' ,. taie,
ta-- a 1,.iaa a, et a ', -, .t-i
e al, M, b l,, v 9 ll -I,. E...
tAr o a B pEt A aI a a
'C-EDI A D Saoetgo ye 6 elltpao
L- .*-V E ,.
Lh kll F~ & I it.,- L r L-1 :+- r
It' atll C 'PI ', 'a. t ? p Cl~p~

la,- j aa ,1 ,. O+ raa .a-aaPe0 + j -'

~gpjaj foy~py 0 a


D" '. .S -1 .I- .

^... -^ "DIARIO DE LA MARTNA DOMINGO. 15 DE FEBRERO DLE I04I


S.- ~~P1NA VEINTIUNO


S CABLES EN
. SINTESIS

EN.7RMO QUE. k ETRIFICA
SOAKLAND, California,' ebrero 14.
(Orutedht-Los mdiccs del Hospi-
tal Appermecnt do esta cildad dije-
ron que laabian logrado c6nlener el
desarrollo de la enfermedad que ha
estado petrificando el tuerpo de
Temper Allen durante los ltlmoe
nteve aios.
El peenitle, Que cuenta 24 anos
de edad. sufria una parirl..i' causa-
di por una dolelicia coloncida como
ar.trjtis reunaidtia multiple. Esa eln-
frrmeuad da rigidez v oifieRa las ar-
ticulacioner. convirtiendo a los cubr-
pos en algo Mililar a la piedra
NO HAY PLANES SOBRE BASES
EN EOIPTO
CAIRO, fobrero 14. UnitPd'.--
Desvanicirnilo los confuson reported
Fobre poziblcs plrnies aliados en
EgipLo -ta"''" coin' P! pstableci-
milento do baes-.Dw. .iht Griswold,
jidfe de lA oision nortcrnamericana
en Grecia. aclar6 libv que la razon
de su viaje de dca dian a Benghazi
era la de compiobar nlas poslbilida-
des de adquirir ganado para abaste-
cer a-Grecia.
SORE CUESTIONES CAFETA-
LFR;1S
NUEVA YORK. febrero 14. iUni-
tedi.-El Presidente de la Asociacion
* National del Caf e los Estado. Uni-
don. George V. Robbins. partire para
el Brusil el 28 de febrero, como hues-
pod del gobierno brasilefin, para dis-
cutir los medios do ampliar el mer-
cado eafctalero, asi corno lara ins-
peccionar nlas plantaciones en Rio. Sao
Paulo y Minas Geraes.
So afirma cn los circulos cafetale-
ros qup Robbins call pieocup.do por
la apatin de los funcionarlos brasile-
fia resuecto a Ia campalia para fao-
mentar e! consumo del cafd eil. los
sFtadns Unildos, que e.s el primer 'mcr-
esdo do ese prodllcto.


Cuestiones

Por LEANDR(
-Celebraran mariana un Con
-Maniobra comunista al cita
-Traturn los tabacaleros de
-Rompe un comunista una b

COMENTARIO DE HOY
Los conmuiusas.
.e 7 In .n u desespera-
l^ "idn tinte ]as die-
--'"' l J., .rotas sindi-alpa
j-'a "ue vie........
Ii lneno, ian decs-
ceodido ya en sos
ataques abominab'nes, a tra.ar ce den-
truir los ideales patrotlcos que C .oe
egara una legion de cubanos gene-
rostns que ofrendaron sits vldas y ,tsl
haciendas por darnos usa patnia I-
bre en que vivitmos.
Ell nimonlentos Pi que se celebraua
uIn acto proletario. al que asislieta
el secretano g'cneral de la C. T. C.,
sefior Angel Cofto, en la faibrica a,
cigarro.s La Corona., elementlos co-
munlsta.s, tratando de sabotearlo, h.-
'ei'on irripc.oin en el salon en que
el mismo se efecltuaba,. y uno ide 'is
exaltados partidarlos de Stalin, co-
mneto la villania de romper ia bai-
dera clisana, dando ligar a que lue-
rR conducido a la estacion de poli-
cla, done lUe acusado. presensar.-
dose despuiid lna formal denuiiin'a
ante l juez competente. por el le-
trndo anscsor de la C. T. C. dozio:
Armando Nodarse. El cla s aera lle-
vpdo ante el Tribunal de Urgenc.ia.
done e apllcarr el correspondlenti
castlgo al furlblindo comunlsta tral-
dor a nuestra patrla.
Es el inlcio d'o la campaeia ant:-
cubanll. imejor diclio de delltos de
I 'sa palria quse e propone reaii7ar
P' Partido ConiunLta '-in todos los
p-ines do Aindreca, porquce eiamPiha


(ombala
El Reumatismo

Mientras Duerme
.j[ S" rufm Ud. dragu foe ol ldos, dolloreno
VltAao etota, d iuoioe artlcule -
eltiec oar doryceioe d copoIn.. doloco-
M. oies a estr h hll
chdal oodadeloa p i n o irldorlndely 0or sle.
Serial do qut
su froua rtto a l rl e ti
ala une on .mlento tducln rlgones.
Octgos lntomas.do de..rdenes an I.,riines son; ol do esptldx, dolore
on Iandrtculaelon oxrllade.
l I Htoma ur*ti.llumbagoi, rfretCuen-
tax levantada noeturno son ,tlol.dnervllodad ora rally g ronnaelt-
dan ardor y come76n en ool e.loduc-
too .ordoda doieI en0r00 y pydel
Rpetlto, frecuentes Jaleeupas Y re-frfoo etc. lNulha mediia Ino pau o0-
d ietudarlo prqut no comba0te el
oriceandel real.
Cystaex Ayuda aiInio tu so leot
do 3 Models
Laiif6rmula ilentoifenIllamado 0y0-
tolha.Ida oamu eoqttApars.elt ntonar.
d.1viar y limplario ntionailafeetada.
do Ion riflones y velgjla, y Para ro-
mrover Aeldos Y Tenenos d e aUlSl.,tems,
,!ae modo seruro, stllanoY rpidsNo
caeaontldne nlngunldroo dopollgro.s
clyte aocti'td modo pars.dopisact-
bariro.. uso tras tornoll --te o li
tartgioar osdrtrnesn fue estlkn sto-
ca~ado %,,a rlrioneA, veJlga Y slsts-
-a torlnar maoio ntamente, Peroesl
tbsollu~txmentli Inof~rwiv' a lop t ,Jl-
dos humanos .2-Eli minaeIonrAidos
venenolaoo y deotructores do 1. alild
$--Fortaiece YreVIorl~x, 1o. rila~nex
7, 10 protn.L ~ l'os dfltom qu- 1111a,~
igiferdatdo0 liioo tsiiltbid doad.col.
'iltro iisoetlu do 'olad il t oo letwo.
IKlegllade par MWdices, Frnculo
y perPalte
Cystex h. mer-ch.n i. Prilt.66a
doioem itmdico o yri a treautirod eon
7.1 palea vo deedtil,.dedpatient'i lou
Rigu~n ,,ton hatilan illfride i eso
tr ntornon. Oa n parlp nt eI0crlbt:
'Tngo 70 Rafo. do riled y ottfrlts.da
d.1 ores ieORP1h10a itelnado quoats-
ventarms frecuiontrlf'"a n 1 an no-
,he,. Oraces a a it a1tx share me
slsnto melor quo on muchoa.s.
S1 No I .o eftclt--No eI Ppg'
p 111. Cyetx n 00Ps
farmacl it by mimin.
Sothoral Via..d-
na7y oil nierio lo 00r0-
dcuiltto. at. '6 pr ol
shot. mlon1 oY e
tltoiriloo n 50 n010P_1
tia N. 000.tNuevo VigoPara Los
IlI t I a" eAntodProroltu"adolt
v ol~ 0I?0 do a o itlla. lillatOr n
t d. o IIAreolooIeoOa, I.,
n l mdv. ud n tffd$ooell'Im~l
Ca"1 l rt-urlir *Iviror
Ia ltlh~l'tdl do 00I oltluodot rap
dtl I~Oo t ot i 11"I ii. 000i t t I 'ooi
Vt." .. 1 'rli". Ilt at ,lo. la Aclol.
it d t o m = nlt- r 1. ledenct b)r
.bentil os. t i t iol.,A. oI (it
j 0 ni-ioxl.d-. 'r. 1-I. oat
ipa ,llon aff~tt. .nm H rt d ell- onIt
/0000.l tnl0 ntOUrIIO suora, 7 le 0.0
cotta ttlomota.


Esperad-los tirabes que en la pr6xima INCENDIAN LAS BOLETAS EN\COSTA RICA
reunioni del -Conse~jo. &e Seguridlad scA o
r~ecbazada la pir'ticio~n de la Palestinia0


i -


Una. nueva tecnicadesarrollan los irabes en Lake Success. Alhura
esperan que en la reunion del dlia 21 se reconsider el aneoror
acuerdo y so niegue la participaci6n de Palestiffa. Pueden teaar
LAKE SUCCESS.I'ebrero 14. iAP- lestina esta ltrmmando un lIto-..
-La estrategia diplomutica Araae especial al Coosejo sobre la 1, -.. ,
contra la partii6n de t alestna esti dad de una fuerza mililar pai-,ti.
toriando forma aqui. var a cabo cl 'acuerdo de la
Los planes, que no. se ian revela- blea general que dispose la d
do -todavia, estln ajustandose a la de Palestina en dos Estados. un.:, ,
fase mililar de I laucha nmuslin qi be 1otro judio.
estii registrAindose gradualmente en [.a recepoi6n do ese docuii-...
el Oriented Medio. dara por resultado, segun se e ..
La primer prUeba de importancia ra, grandes debates.l .
ocurrirt en el Consejo de Seguridpid. El printer paso de los araba r.
acaso dentro do una semana. bablemente sera pedir al C, -i.
,La Comisi6n de Particin de Pa- pque 0s niiue a llevar a cabo :, r.,
____________________ ticl6n, basandose en que todo e r01,.
Ses illegal. Tamibien pondran de -' e
INUNDACION DF BILLETES ve que I& Asamblea solainere r.
PALSOS hecho una. recomendaci6n y 0,11 .
SAN'PRANCISCO. febrero 4 tUnl- Consejo esta en liberlad de acEr,, ,I
led).-Funcionarios del Servicio Se.- o rechazarla.
crewo se encuentran actuando'en es- Fas eys El Kur. delgad,,- .,
ta cludad en iun esfuerzo por contp- S Foris e Eln, y epesae ,j.
ner la inundaci6n de blletes falsos de aSira en el Cbtscoo represent ,
$50 y $20, que ha irrumpido sobre los las naciones arabes aqui. Se i .
Estados Unidos procedente de Orion de una fenica naclnas rabesjo do l .
t.ma parte'del Consejo de la ONU
te. Ecioto y Libano tienen derecho so-
La creciente aftue:tcia de ft-til. lar rOnnie a voz en el debate.
faIsoa a los puertos de iai ,. I ad
Pacifico fue revelade or James M. a- Lasnaciosnes representadas en po
loney, Jefe del ,Servtci( Secreto quie, Consejo estuvieron divididas casi por
se reunion aqui coo William Merril mitad en ]a votaci n de al Asamoblea
jefe de la oficila de diclio cuerpo ci donde 33 naciones emitierqn su von
esta ciudad. favor de la particias el 29 Ae ino-
,iembre.oEsperase que El Khtifi ex
Maloney djo que mrAs de $500.000 en plotari ese hecho al objLelo de blo-
billeles falsos fueon initroducidos enl uear en el Consejo tfdo acuerdo
los iltimos seis nese.s oncaminado a la ejecucion del plan
Agreg6 que lou bllete.n han sido fa1- Siete votlos afirmativos son neceia-
silcados en Oriente miedlante oun rios para que se apruebe una reso-
hAbil procedimientoi v que son nmuy lucin por el Consejo.
difieiles de de~scubrlr. ______ 5 ^ , .
difl ri IoddencubrirSets de lsos sisibo -Estaitout
Unidos, Rusia, Francia. Ukrania. so-


!Lobu'rnht"tt., m% ltt'lct" .(It... u 1)"
i li, I h t n l. .] .. SU CO M PASSION NO LES AYUDA..

I I lt .,,t1 do1-7,14

embro o d tola Paeltsa Nailolat custodians l a enttrtd aa 1 1.!lt (",ll -,1 ., t
euelo ett quo f t .......oInct.dlada t..ioes de hol a toe ralhl f d _.. ... "-
rrocrlshtas, en ,an.1o -.,olaso i caRliteltpamidot dit 10. I A. A l tade 'witdo i lt tt i, __,____-"____
rta Itlede wrmi p Iartet do dhiola tiolttit.tlmitutlltda t ol l;, tll aks 'li : , ott l it .,,b ,
e, de Illa nt~ ciem e tln __enda cl n de fetlrvr,_. I0to llt 'l .I..
0','. -.. .".... I i ii't ............ t.,. ___,________...._;t: .. 00- ..............

CINASE IiNA CRISIS .................

LAS RELACIONES DE ............... ,... ....

LOS E. UNIUOS Y RISIANUMEROSOS PEREGRINOS SE i..........'
vidlia. Sdgicay Canda- niaro .IJIKII4EJ A ACIC DA D A uIx V0000Y)oo


1 vi Itica, Belgica y Cana-da- votarn'i .......... .'DUIKRI l A ASIS, PAKA Vtl , .....
in pro de la particiin en la Ai am-si
e r ab j blea. De los restaintes la Argentn..., Se predc que fempeorarain durantr los trcs o scis moses A LA VIRGEN QUE RESPIRA a",, t....',,I .....
se abstuoieron y Sira vote queno venideros, aunque es posiblc te < dentro de t aio ha\n A !oh:..:o 14 0AP l t i -
0 ROBAINAS El KIhurl solo ncceslta ,manieni desapareeido las discrepancies entrC el Esie y ,I O-,.Nr tto .o'I ..... ,.i n ..i ^, .t... i.......
e s a hl n e n p a r r b lo q u e a r t o d o o l p i l u itt. . . 11-ttI ,t, 0V0In I If(0,00In0.r0,0..g:%0o0.In I l I I '1, 1 1 IN ll -
n s d e T r a b B a n c a r io s N a c p er la lt a d e a C u e rd o ec i e l C o iis e J c ,. p t : ,t d in ,n d r i l r l a t t.... j.
LaGran Bretafia. sego pcon parece.!- Creese que la primavera seri el punto critic, debido 0en IW l V.t,, t' ler m M-..... i I0
r a una asamblea a barberos. m votarde a favor d. Segu lapi'ie6ndo primer irmino al plan de ayuda a Europa; Marshall elogia o,,iit.,11',""'"'],'4a,, ,. ,,.,,,''' i ''.".. ""'
A sell de control en el Cong. Sin embargo'los que defienden It el plan de Bevin para la unificaci6n occidental europea ;It. .,o,6, l tt a it11-' 0 L .0 *o,....... . .
catisa slollisla coiifian eiil poor lan tOii _____________
andera cubana en una fibrica. oras sire apoyni a n celn plan e pqurobe1s i t t t-- tt rn oi- '-
otrastresndo poi pIa As..bl p o W ASH INGTON, tcbrero 14 lAP,.-- r-i el los pro i-Itos d( ,h . tol I ,- tt n o ii,. do, i 1 .-.. ..o..
do por In Asamlblea I t, oi o o, 1,1wi, ql.
Las relacioneiios s lIiie !sI Estladot UnO rior del depsrii lelo t de F-jit ci:to oCti t, I thoi tii55.I o. tl
anticubana hace ya mto ucho lempl e dos y Rusin. Iranl de niul oil poor, c- Mienlras Europa conl ilt i n I 'i.'t1' .lll b.'" \ I.ii no \vot a I t 1 0 (0. 1;.. ,
queo vieno realizandola los com uns- VISITAN LA CA PITAL DE gul p-ed .cein alt, uns l io rit.s. .entado do grand iir, ttibil it. I.i it...- i, i t. itt.. c. hH.t.i. I (
las criollos entre nosotw r II r duransto luos res a sos nh-ri roos I st- elis s>'o'irlt. fo"o dilo Mat -ito il l to t -. o .rioiou .1 I A 11,A
CONSEJO DE BANCARIOS . u. OCrt ACLUIAD tI i mos. Despul s doe grigo it. "tit NIl ,iisoicurso do Dos n. lo1, t I ( l
L~uis~ltJU u. BAM/lKI~h rm nMDIAMA que mejoren. Dentro d Maiana. dceningo. a las diez de o la DE LA REP. COLOMBIANA P P3 noloeln i. lni d'o ui t ,oiii- do 0 l l itiii o t, .... t1, 11i; ru t Iil...... ....
SIo asl. doerselluiout iibtfilic luain -to- iincrit~r.I i luu-mVIt N1oiitt ki 11(2
maslanaa, serA augurado el Con-e- sore de serertari o ldeI,-ta(to ,1t Sit s,- us l AU vi \ut ... to Nto it' Ito to. tol io' t ', 51 h Ith ("1000Vii
1o Nacional de Trabajadoros Banra- WASHINGTON. letrero 14 tUnil- hall. s possible qlo' so eosW e l'I in l n di l o f'spe i liot1i0 lle '' 't tiif ....I ..t. o o ^ i o . ., 0 ......
ros, para disrutir las dem andas qulie tledi El D director G ener l de la ILitn lot n er.icias e e el o . . t ca.o. ..... ..-b -t i 00i 0 0000,l |c a : O
ban pre.entado a Ina enticldad palO- Panamerlcaoa, Alberto Llera Ca- La primaiera pairece qpie sri ... i- ls doe Furopia i fln de, q'-lt t P;ot- p R contra I ,o, I, a
nal Asociaci6n Bancanria de Cuba, ell- margo. recibio personalnente a los gun los funeilosoa lot e,'1,00 "i't" '" t, lin p ," (o- Protesta Rusia contra Ila r :--. IN____ ._
Ire las cuales se cueinta la .nsemalla ocho jove'es exploradore marltimos nla crlss debido a to. s er. iuc.s ,r .. i.' ,' i Conferencia Tripartita que z 0223
de mco dias deo labor e 3 poryeel 3 p ao sou roslo nbi nos qiie visitan po nen as occi intals pl' a.ri Ito M rs ali so iuo mo iIi Ut't 1' ,
010en10 do au i e on .I oan salar~oan toste pals, 3 los aco pafil 6i oi uLn re- Ia paxrt occidenta l aiolniann .. i t"- s -,nlnoiei que so ol el ot unogi a o i trtl I ,. I se celebrari en Inglaterrat t I ,N.At.........
dorrdo do dos llomas s nleodta por 10- nzar los eoonioiioniS (It lION palnosit t'oI c 1 0l0aon 0 n o ise ua i ta h, I- to it -. -
E-tas dema dasdrs- pieentadas das in o ficluoa. do e Is U oidi t Ilamado p0lan Marshtlt o all %, lit. Io l ls liboo il -i 0 I, ING oN I r 1 4 Pro -- '
Jin~du a dslsoiia i n.U in nasyuidlta, erieaua, u aUin 1"I'll "'l- todinlht Europa octidenllla ;lt itpr --i onr it10
Ins empress bancaros 01 Olvencf'5s Fe estWn hcSHINdo ,SIticrGos por rape dao anie n 0tl0
el actual Convenio colectlvo de fra- Se I _tLn ciendo l os sul t-por rope occideit. Ls pertos iimtr ician og -itI,tt...... yt ,o 1 (tr I I IN c *. #.. 0....
prolongir la e~stane a de los mu Ila- El astuntoe nt ra i tlit ie a "11 I f rane. .. .r h bl llt,, ,;l .. I .li.
bajo.,es el proxini:ruis do iiro chin on W hi to iisae E io l : i lulcess ure i r b6s 0, t- o j tti
REPUESTA UNA ENFERMERAplanMar Doa a i .d l p lo- paoo Mar parut liacs t flrh,,,,t .. I lell G Is 'in II" i ol-i br. itt 4'enon 'H'
. . ... .. L m o J u e v e s D e a e e r d o co lol s p a do E u rc p a P e ro sian t c..o I ," i e I t d el ii 'd m i i 1I l' i 'n .. I . . G .in.0 0 ... .
Coma doonsecuencia del prob:,-'lma ne s anteriores, debin regresar r.probado Ihnalm. itle I.t. o..I .. ,, o Alh,.ii.i. ,'. it, io. tt, li n... l l, urgido entre la Asociacion Cansilo Nue'a York el li e. so. el depareameni o de I i .. ir l ( -Iiioipm1o'ii Foo oidlo itrror i ,1
, el Smindicato de Trabajadoros ae la -. laara en condicioncs dI le cer 11 .i .n a-m s reua t1. its to0, lot.,I .ll. . I .i....h'e v Pail tt.. rt bd .. .t to ,a,*," db ....a........
casi de slud Quinta Canaria ha -,iro | I ls d los n ess pi oxn is iclrndo" i (ue vitila ilt0 n 1 Ii0\<:ip10 000 dnu i, I l ,
repuesta la enfermera Maria Estlhe n los tirtroteos (Ie S _i embargo, I n _stalta l'; ..... i O. uel cu l Aloinl ,i ito ,i I .Ot i i t f :i 'I oi o to I
Echevarrla. quo haba id cean gra ha n uds otioprubada ole r 0 iso0 tan i lt l ltt to enlt l oat, 1l t bo itII t,.l ,
da. Esta reposkli6n se debe a la;. eii uSa ale urIelOn l Senado rHa, ociorspruebasEf ,' ,o, tl !t it:tittou ttAil <, s lo SPo't- .l .-t. .ls o sx.
gestions reallzid-as por los dirigo : quo licocn i occbir <'..rn... e- .1 l oo'"r'oou1 ols ..... 01,lt' ill..... M010 ..i. (is. 'um 0 1 /...l.....
tes Jesus Artiga.s, Alb-rto Ruiz Sa" a V 1 6 0 rs O i a s co.tlos olictales en In alp'obacioon, il- i,.'at, de dcp eli ,v i 0otr 0 0 l. I ".II [rclina, i.... lu uirtltpailio .... .. f .. o 0.d ..o. .
chez y Jose Pernza, pero Ila enidad tnnia del plan. [|o.s tuodo-s iantr an c i uiii, i t -,-rt])o o e'.1 01. 'ht lIt truitrdo ot Pot.' ,,
patronal,. segun se nos intfor a, re- i Marsh -re lih n e s dotcl r .. t doi..... .olo I . 0. sl aI.v ....... '. 'nal l AiAtoionasl at 1 .. 0'".
curi ra, dicha reposici6n. Hasta ahora han perecido en to Moilnes anoche qur con- mdo -, n1 ,, u o 1 oo t, r, o i ton oI Iso i .
LOS FERROVIARIOS los encu entros entire irabes y e'rnp tei rcaid e u uonllloas do . ..t Fo'.,t velI atIltulteloitrll ll1 ilitI0'00;. -"tii TAM^IBI m:No F iii" tNoo Fc -TRADING &- S
Un grupo de trabaJadores ferrolia- naciones occialenlales de Europa., c- I tjohi la udadlndio I itlii r 'I ir s.i LONDRER tebrroi "'4 0 I 1133 AVE. Of 1 t AM IIC
rios propose planter a la m npte- judios m as o d e 1,18 7 personas m o el toque final l dt a Io que l0.. I .oi ....i"r0 a 5 t10 -oll 'lr .a e ro-lll 0 luForetn OuI P i lir 0 ..00 1o tllrm .0 '. 0- .-.. ,1
sa do los Ferrocarriles Undoas de La ----- ver en Europa. Europa Orcmdilal-- creek los ismriol- do luts noola so'LeNtlia dp , 1 ', .
Habana, It demand de aumenLo del JERUSALEN, febrero 14 (APt. Espdrase'que el apoyo puliico nel narlos americaios qule Io rusos I 10n- eci ra b In iolfer ncia lpfiP" rl'tIa 0-
30 or leno el os ithrics y 1* Dietolds i personaes fItion isti asct. plan tdo Bololinacctorsrfty in- lolp t it l on diraot quo lcO acoiaiilt oReuruio cool ifbe of furodoti lia nto moeodo 5i'lOl 1, ,itil I CRIBASE Y ANUNCIESE
30 per clen 00 en so Rlars I- o i d a1.107 i oc sfuerros cures rioto es r lci o SUdS RJ 5 po cenUNeCd.... .....
quidacidl del 5 por clento dead ,lnmero de lans que hbian rdido In con las iradiclonales barlnc, |. polll- -
de pagar del anterior aumento, quPt' v desde el 29 de notiembre.ic di cas v economlmcas. Sin lenbargii for.
ya ha sldo planteada poir el presi- t(n que la Asaniblea dle la:, Nacione,.o mar'un bloque internaclonal Iils to- .\ .
dente de la Delegacion No. 2 de la Unld.as l d c el acuerdu do eoncedei deroso que cu al quiertl de los iu lI.N o \ "
Hermandad Ferrovilarla de Cuba, os- a los Judlos una part lde la Tierra habldo en Ilo posalo, non s her" uno 1 IA- 0,
car Amable. S ntela. cil, Reconorocpse i' e adunais. c, O..I
MANOOBRA COMUNISTA Tres dAabes oilrs do spe'rsonoa obstaculos ormalo es, aitutnors palt.
Jeme Cst.ells secrolarelon gellneIa mursieron ell n au'e s d ro do Tid l espeial monte o ecia Norur,,- n "I.Ijia druna rtera manibra bo omg Oiaeu moultai lolnudic queoutorap Esoiu c onlaa earianioirioni lincn ioo' J f ; '.*
oiel Buad N acion dal doe Ramol io d e do Rna mal p ost ai b 0 ulii- iese tr pilb oI s md s Oiilia0 pii. *.
d unnatbWit perdidn lar(ori e.saba e-i nnu ~ e' ceurs ilv
Barber s do e C. T. C. doasen orian- Ia 0zotea de so tci a. teloellido s InI ueda ofender a Rui t
tar a sus comptaferosr tos braroeos, ropi que habia tloado. El p0 o0 de Mar.,hullt| Ialibt h11
ser\'ldO nara que se h-agali t onll .lo --
pnoalo ron d lialntursmta.s r,"- Un despactho le Tel AlVndice qtl sde s oellrt'apor c deV quVsp e r5 llll d ,p
perlto a as cllai lones ihecas (r- osarabe yJudios se efrentaro Union O ta l. o.s Lado Ui'
cual r cursadaas per los coasslo totes 0-lo rb1 ".4- 1 c,~rii~ii uislOm iciuo.us osdi u
I2 a cdl breseans de o lotns ol Ia norles ell el lalsa o cnt-ru o TI- c e aru a dle Spaor.lo smi u i |>ot O nIrii Un j
para Inacelebraclon ieonaas ln r a Santa. Cualro rab ires deo an elas amitlLar con e nl Untoo lt A l
nacilonailpars !a creac1l dn Lin Co- ellos d gpcLu, n aurigtioa cuarndo L in n d %i eil Jo .a flnc ilonrois ( la seHii H&
legido Nlcionail do ls Irabatadores a grupoo n udio a rmado lo 0 0ta1 eoca In acl ud dl Cnoot' de iodo ao h S u to o -
-ese sector. SefIala Cantclls que se d ie s In oaldersrabe do F-Ja. tln. d
tl*ta dor una artrm tmailobria co- El Irgun Zvlu LcUont dice pqe u51 Elo sa nasoa ecrntlenitos hanb tt que ,
munista, no solo porsque no es obluna- mienobros enraro] oo i]a .iudaidd ao- se desna iu i el fulrou do oa I rv; 'a e '
'oria la colglactol do esonas probeso- be dll' Rs maleh 3I t oru'cron ul u el- nes entire los Enstados Uni lo s yrwo Ia I
nales. asino tambln per no estar uentoro coial as in inillinat'S D ice. Il a ps que s unlndo dquc el Ii. MRt'- p 1 n
cons ti ltuidos nlos colegios mannicipale l a iso laosqWn orid c anzIRlso IOIa cutou l Vail in, salor edl
Por todo ello reconuenda d o *a- "bar-
borosy pel uqosc p.. la .. as. tanI 0 Un gropoo de alpinista s, avudado por ,,r
sao pr'teindda asambea, ya que lode r.
.... t a se.....do .oh ol n...er cs ..i..la radio, y otros inventos ientificos
91 utamente nulo. ,
('OfotERSO TABACALERO Itr
oEntre los nportancis Ctema.oUoea o. r ne' ar' 1 la cna del Aconeagia
:eran traadlos on el I m onoreso 0,x-
raord pno de Iclba riansrl. Taoa- .tros-* expedicionarios tuvieron que retroceder, drsput6s do IN,
ealeri* que se celebrar. lols dimll 21 x n" -
22 del present r esen l et local dlI escaiar 6,800 metros, a causa del iempo amenacador: 1.r
SndicatoP de' Enpleadus y Obrrooo onda corta ies informaban las varlaciones meteoroltiglca
de Omnibus Aluados, figura el e 10-
.lecumlento del sello d .e control ,a Mr tt0
onslera~n s reade JOS Rollin- ENDOZA, Agentina. febrero 14 fill de preparar ]Ios inlorme., r.)' a
.onsdr 'a'c 'APrca d I ot .- L L'0R0lO do oeonda ora y loes sobre el tadio a a I tdel-A t- a 1 do daen tml;)
les salary eli ie esesector. En l nant0 I otros inventos clentificos hanu sido Los tri.sm roocsO r doorlda hot', It-t
sIl 1rlrnnro de ostos puntos, de o er puestoe s a contribution para el febuz ron 0I base.adr*a rie Ptmooetilt. P:,
nrsiauriado el sello de onntro !.-x- o ascenslnn p 0r part d' lo o grupOe do Mendoza, coi el I Iia Ialrljjo ( It It
ark of abunito mbioiidcssitiooo s., e psiia oocuomausin toI nbs bee y Ion lmnmeunimuos firto Ii ii.00
do ntDo l aimente. qtx C Inra l o o mla dCom a -" Pnrleelilonvell in isiortisdot ca de Insuearosoom,
de so sr irenst s Y Propaotlnda.tdel-tlma-sIll au M o i do lo s atlen- ilmito ii'
baco Habino no ha odtdo oehno. torol,- icas sr povmtbisu dirertomeo- rhino. voos tll dsOn las 0,0 pi-PA
noar o llonfsos.bonelolopamouto do In base pumrd alluvu ito01 P R 0 D U -C T 0 d e A M A M U N
RNspecto il probleama de irs. a- sootd at otgopo n a R Il -te doquofci lenitio tnvoiitoi Jr
Inn-os, o e realiarck nllt 1.lnurloso Ca- 23 009 pies do aliura dm1 toA r.." r i, rn a retroceder
amen cerca do si es ao no propocso Once vetecrlans mexicauois oel Pa- los -tpintsl o .n10 111,11" ul l , La pro ecc
,I monuento paoa sololar in n,- prr loea1tepety' o ado Isi hun it se Inue- oni n4 L r-c
reci1to, habids cuenita doeqlle .(nIt -1 4 al pie do la nniotilaifln uol t la ron- c-z.contra
1,'0r.s les condtcioneis no quoe so do:,- trord1egoIs dei ctrcUNo to 'gentso .' MEXICA NfO
-10rnoe l te talmn tcn es 000tndus'rna alpmioti s chlbonos ZARAGOZA, febreroA 4 ,API Il Ironco-p
A( LARA(ION Uou Ofucial espemial oldeenlace fold :iemcror mexicns (;Ii tlrn lio ut b
El Jefe do dospachoo ooe ls Cool'- doolgnado poer las I isf iteas aereans o- Doicora pronuncio lou i ou [.uI t o.- ,,10
111 Obrera PoNacunoil del P. R. C gentolini s pere que a'csmpaflias I1l rnI a Faruiltatd do' I .,,l n.t n Ton1ohm
,riodmorCa. nlo tt ios s 110oAs 'ruega rrupo d(lerhmpnoeioto d lia blt e a oli oot lbrie(I E, .oparlhIs Mrt M o pt, '
,,tatrnr pqe toadas lls actuvtdadd.s lqu(l liii eacurhbada loom ,I ,a. IIt; r loll
IV eNAI le ido i fvo p r teqore;, tic Ult U~ ve:.,j,!;j~ Iin)i
.... tn l.....do a c-olet ptro I DIRIGENTES OBREROS EN FL o 0oub ttco o
-sun 1.totototdo do0 IR Fi'edmosm tiio cc- si bie-itI
TrsbaJadoreso do ii Presiouti do Lio JAPON ESTAN ORGANIZANDO pez ,sLa5... 0ell I It.,,o(l ut,, I Io. 0
F0 pa oui a d A11 (t 05 ,l ,.' 0'
Pail..i.. eqn, dirigl ona.pr o t C T UNA LIGA ANTICOMUNISTA reo, prio, a d oAlso tuI t ... l. % .
v7 .1111105 estlilni O ln d r clon (l ei 0t-
larn dr organrzisle fide n T il ll' TOKI-, [ uo'l 1.1 ,All- -S, -,,,- d" lm.a[olvi or . e, r 0, l,
dfor gPablo acbulndii do'Isd leK, n i iu'o,, l -de r.ral' to,"moo i -.o.-r .00 !itO imwi
van 0A00 loisto 050.0 li nolo(I o oo f r..t 0llRd e I toltXll VOtt I u-ot.S
nuoii -asrtio 00lo os d-'ID oiroia ito I -X- XC10iR ouiiboimirIn",ac.oo- lbisplodoNiteinof ptoo ) nti' o ttuttoloo
i y Vitalidad ....11.......,... .4.....6......0, ,
v ia lltddes deoilnl'Istas eno el Cotopro.ot M M xi' Fra(. ,iltl 11 -to' toto_ _
Nan i ....... tinou dr U ..ot..... ,n o ,luslo '- eoiasi idu a lun....... 'to .... o... f, t .
f l f l leot. ofqetip00 101 ficls otinilooo-s "Iw- II _______________
olio de altitoeln. % 0e, ci r t ]col -. t ll I pug Vo otI root r1,
In] Inip.-csIa iUipo o ,d i" to ; i, ieonvitiii o bo(il Isnr 01 rost Rlloioot ,.n t .-0. .
Jim IIIt .gr .i.i ....t o 0)1 . .Ia h in iti to .ilt' out ...... phit.,
la1i nueva Lign dot iwon hdot tar- blican ineroriiau 0h 111 0, (I It']t u F-
no ,v I N-, ..o. do,, 0', ......0l m .... roon n is uit. e s pp.. I ,ue, reeop a 0 as' p a i.... t pc, ,R o..H.. 0 "-
lvand hloja 11a0r0tnm.oln p ooereml ulmoniu .ta ,00n1 pout d 'I snn leina (pii- ,il Ito Ii. ,o
. ....... iii'ln "A'a......1' ......... .. Ia FedcO.m..i6nl . ItOo o de too. Orerr- ln'.... di s......... ;.l. ....o
n .b .....lfmuss ogatioa.'.a. .. ibs o Espa.o.. ... .do-, p aili ....... ,ortu .... ...0. .0. A-
An tdho.r. .. hI ra l- v nd- aqfh.,
P n od-i INI. lha t c olg..... at ra. y coil osriipo.s laborboismks Ln00 stinl ell A rAOirtovAAtltO),'!,; t, I
el tto 0Iart1tooatpllVariaI&el'oon. nOconsiderando queP0 c la cumplhuA e i ulo si. 1; ciar!og dtd o.-
i INJ o n. erlmrt. n eerte Unloones debe'n ser prar ayundar a outs mAc s mil., a Io 'nptlihot
To m photo. qoi. ml,,mbrol no para boneicfilarun s pr- Fi 1u01t u h adoin
t-otn- A dla, br. ea an ti idsn pelilco determtnoido. VTSITA DEL ARZOBI8PO bIF-
as it, que In Ile~rlrda 0 ior, enerxf M.oentras In polictia de Tokio dn-I YUCAT N .
di.- y IltaiisdY hart-A Nue Ud._.. .ent.
Ila; IAri mP ,vn .d o otalo. eorsqab~ Ia i iiln omunista on l tA &a- DRID', febireiro14 A-P, .Ar-ES FIE D A
tc-.-4.1 a0vol, rA0uIdinc r *I 0p0re 0tr Ia Shbl o alegando Pite 0no se ha- z blsp e d e Yu l matan monse_ _or__or -__
1 ,r0 .1 f-00, v1 rk0t IIt b a notl a %do a l to Jtornedod s pro oe ando R u iz to n . o v I to 0ver00 I
S d t d 0a In lba a oek-brarse "a e ta a,0mble lot ,Nouno:ot CRt eta:io C IioFir, lHIlinb
0 0 0Iaro 1t 0 Ia exn r let e\ "I r I it e M adrld-Alca;d I.eo pltoo E io.


tI to rI o o" ........ ... ... 0

o so do ', p .....i. ..
X, t I.


2 07


PP1NG CO.0 INC.
-U -

S NOVA YORK 0.0 N..., C..U.A....

EN EL CDI1AR1 DE LA MARNAn
kS NUffqEVAY RK1,N.. EUA

EN EL((DIAIO DELA $7. NAO


DIAL


- PA, GIXA VEINqIUNO
_ _


Alega Iinsia |iiie en 1939 I'irn,6 cl pI;,ici
con A lemnian ia para ganar fienipo) (dspt: e.

q(iuet t. U. e Itiglaterra no htla tcdi,(-oi>

Esta es la lercera occasion qlue" la Lni6n Sovwit(a s'c rcfi','
a las nola ique fucron halladans pr el jE rtle lo de i0 t ',
i, n los arclivos secretly, d c il!er. Prcfpara otira i

i hl fS I r i \ttd R ,,. .4i. i i-, '. I
t t' h t 'll d e l 193!9 o m /nedl., ,,, h l#-,I. t' ) ,
gal." em o in du Ina, I; ..B:u 111 1 Id"
dAv InnI.(I.,
.Sltl ti,11 1 n,I 'I; ( I 1 It rie li. .0",l t,, .
i c I p a L. i t t [ l ~I 1 i ,L 1, 1. ,,, 1 d. D] l~ll { x ] l.

tlo" ,tlt A ',. i1,
ctl l ep)a c a ;I l o, doil -, I d d, }71[/,' w,
III C' "P I i"du t, .do t ipm h i ,, -, ,,t.
IlL 'nld l 10,1- t ./1, A P f)I IiI I., "},,f ,]*
!1a Aea i p -i a Is 'll. ,
i1ie,,tin ep(d uc,1 ld is toitrco l~c}tt,io .. ..


i COMPRESOR

I INGERSOLL RAND,
S de 12"' -x 12"
p C un accesorios en t
r pe 'c's ccrn iciores.

U "0',.o de MAOINA DE
| .'OR Y COMPRESOR.
S : R;nd. de 12' x 10"
r ii per eclas coridicione..

S TINEZ, 1-43I\:
I !VART6NEFZ'- 1-41"93'


IN L'XJ V.1.


0
U
c
ti

H
t
f
pb


d


so ild


Dos mle
de una ese
por los te
de In prier
procedente
unaeonal .N


AVE

ED
.-..


PAGINA \TTNTOS


PXAM*EN 100L T 1 C C
Por FRANCISCO ICH0 O

-Una intervenci6n necesaria;
-ct-pesadilla del onfinuismtno.
-Expectaci6n republicauia;
--l jilego de las minporas.'
--Aleman con Prio y con unidr.d.

EI. FrIESIDENTE Y I.A P'GNA I. ,i b.nio. Los mandaitol d sr -
A* UTENTICA I.s f itc' n) rRCl ulon;-
+ ,.,, : ,,*, v!, 1 0 e h H bqli,.r. ,de + i


Dt'RANTE eala see's oilSi ; i
o uerelpO cl rI-1111d101 / ,-
plresjd pllle iira lu Ini 0'.:
vocar a todlos 16mu
bodees. I
fill dc- ,' ,.u-,,"
till] o :, (,!t it dOtisdel ps-mrl'me fisens
La~ ~ ~ ~~~~M III)6 iOpi~l it['lbr
Ln~ ~~~~~~1 o[o,,11111.. sSOmib-

gn, ide 5n1 rlilmnlo. Ic, 15e i"l. 5i e teel'.,
'I t I sI. s-' Ill
ea ni iso atl ral Ce o n ;,e(i l N Cis u ,s oe 1
he0ho o.dilremillo IdI Slluic.5 un el- '-
re nitdi{' l it( pre!ermta iaSegarn-j es"
nleiilleion del doctor Grot [n el
intis derimcisln psoblenrss con qeine s-
hlineus isnstiido sU pa1lolJdl m l 'in I-sm
amlcnli 51 observadorli is- 0al1 a In
rategorma de not liintbsilu{o (IV lpa-
Ir) prinmudlistic. In 5515 nlo pSusa de
iem uni pr.s- mioeisiIn Inss io Tluios
16giea, nn fslolan lo qulie esilnlll
ttle el doctor Granu st, IIhT-b tin lPo-
ro rainr:do p yli~l.i asqueado sie
ostalmsniulras y no steoa i(en1tl lm.I-ml5
sulcrisise cil elias.
"--El Presidnte--l'hoetsi-elb dn-
bernise y fativiido. Eli Ineo ntienint(, ss-
.net q[Le ]e iluccdan de natdiclatO Z
sieloe i(fl~e rmdmurtar s llma (-,et'-iS
cuteslionc, lin-orta.t5es (moe retime-
reni .'i croit,rio y decision. Esots
ellenluiorms son las de sins'rer Olil-
iollial,. it1m, Ins{Ce tipo Inerlrnlie-te
poliltio y nelcho n oneis te.lir'dtsl. C
La querella Otlintlca nomi lolrgndo me
tIn pluto enI clue iodo el tsi le pre-
tlelda inervenir en Olhs puocL Setr
vlctinma de ]lI fr m eo ega Ile itail- t
qticra Cse los contedltclsns ,1 l "i
vei'dnd e! sine use 1 mvale ]l umsa nine-
diar et una refr moleg paa r`ecm,1 r
go]pes Cbe s11o N, olr' eeiusend
Noseltros ereorsnos, - eil etenba'qo ,
tsele el probleta Intlerim del Atit' s-
ticessno hiene rrep'cUsiones lsssrio-
anles. Los pinzos finjadas ior i Cso-
d'go Elecioral pullsa 01iioF llatll-
les deesltvos soel im r0'rog0 Iles%. 1
Los Chis pasnsn. lose tPrmeeOnv SI'
neornol,. y eno haee Snare:; Cie (bile el o
PRC 'Ate coloslue eln cendeeno-
Is1o de sroIS[J-blue" see AsanibleCi Nm- :
CinItl] llaima ieso esta pneda retliel-
oar lit eleiuneza con\ ei Psitibds Re-
l'tubliean ri--que sie slalla oiu achItud
expecetantld, pcro mty ;I taflo de I
Ins aconsesssnieentoe-y ehle 'sg t en
candidlato presidencial del mgrados e
de nboshi parlidos.
El riesgo tie qee el PiRC iA, se p
uosicde sits andtdato ino debe ela-in
gerars., pero tampoco subtstinsmr- I
sr, A Sodoas, isliso a loo sposinlo-
ristastsinls 'ecaliLrntlb es, initsresms
que el Aetlienticismo ius'ue!voln sus
cooeflentcos ibnternos y sea ton factor
en Ia consult electoral vonsderai.
El quoe un partido de setceienton
milO altittadois dole dI totsular es
tin trastorso, politl'oianuy, *orin pts-
ra la Beipibline y pnede sI' fmisen
Ile griiisdeo lttirIImbme;isonC. bmaisc
csmando eoo leo beso pidieln' sir io-
imdO moles er60Im leehlo p;ll' en
en quiernn lull suluin'eu -dl :
.5 nucisuros iorobleunhbi s s.s- lest Sm-
rido por sodans his oledno,, de title
o ii6n ag rio slugLs ell a i
Imaeedn die farsu.
15N,. 1( | CLARACIONES
INFORTUNADAS
Tuea ]ersdimla sct eonisillelsnl 0051 Sum
sems-uda do see ILeVCsImI atracs dil
un,[o'UinaudPs de-'araimones ss hech'hmns
p ar el Eeioe u r perrec eista 13r ste -
ltlnagiUey IMsniCe .' dio Stamiua e Lo-
ldos T-Tony' vi: ]It jergie hit! lit po-
Ilt! Ica. I
Aonte la {i t.s aslfrl. i idgusel A I
St~are7 FvrnndS'sd ]c inmlili-l eln (uc -
Inagucl .e>,(l t)ictm Vart1l,I. Ila In/-
aSim1do l1, 5ombiid,,d de uiS haya k
qtl pl 5zor d1,a1 te ,inio o S
le; s hosed le) s u, ee d55 lvelipI
it PR(" IA a it tnjw6,,i' '.tl. L gitt -;s

1m posdurm oI -. l'l"bis- (10ii`
Grau ti ~dl-ia qtite |licInI Itecer ,,i
la presided l iu- e mm 'e Is i- bh a inzS u
alia del st.r,-i I. i- u -
,%00. hi1" f~ 'Ci", ".!lI it, fu-
peosib si us Isi (s mo tilt l ,.,,s
pesimo sifr Its-s. si-tn l s I','in o 60"
propeo Partido ReiilsI ....t'Imn,, Es-
incoomprensible hi'i Ii h i e+err (file
so dlstiestsc en hia i "r
Ia proilega y I0 I r.,Is h-mlm tile MI-
cfimueo, lme Isisc~ tis's- s-s' us
tmpollso, I I I7"1 miss'l S '5I ,5
lmmoI'm o INL hI buctle So
slm s1 If lit em-sm sol 't I


{ ,II '''s-s I-sue' Is mild t's So~
du , F- .. is su i a '
,, 92 ", I .... .

I t'' Ib
UI ', '' u -' s',,', L , I,

mess i,-+ el, l.'


'u x u inus ;.sIsen
'ii<, Il:,:,~ anre sr,., f.m isf,,is-u' s-,.-j

' ll!t'lietI(dei Tribunal Sine'-u' in o
aOusods e e-m:)Iu el earhsulo 1-l ,hI
C IsIsuem IskU~H
PIs"s Is' lie-to I.-y sIlai s~r l~irl5,le"
' ( 'In ,.,' ol/ t na Soil) fall primi "."LI
b !usl VtO do nil e 1,1i t l. C15 '-
W ,iess F iuuinue sdescHl;-,',s u,

ISO. F:\ILO jcANAGUI'9YANO
Pu ro .i pcomprende Isasa einertm
petmlmu le ofuseacnete del ]es n y sor-
heon-r'le Wooder camnaueyl'o.r usi'
ealsmls-.Ss fueromll peonussunladls.' lila
Isis dcsastroses efecton diedLeeAiefaIn
ell "nmleS ins eonlenticioso-rleclnora
(pie de' arme nule In sInliotbls'a '--
mincIal del Autentlcism5151Iint i-O..-
ml.i pos i v ''posese Toeyn rinse t,1l l
sfieial dl lei rtido ell usae
Tbiin ,- m(Ise#- bor sido in so I sires[um-
r"i till 'NinMa-.Ueyallo f1;{',11clor" t, l
5I, 11 v'O siit prei s lul lt s o',se
I eos e m shih slesdo de i'rot hl I .I I
p 'O emso'ineeia po l l ei icd s-rc,,i
title lt'me tine 'eorroligonarmu ell
in s- rui liopIless s o useimjst ubiflc.s'
twes Io nitcos I plicl eilm
En. i t ~ alllo at fallo ri'tl-tid ,, ,
lim -elIdae di Ic ie hlae e mld,e -i ,
sliici un tI i-lu-"i"
dsil P5 (' 5 . .. I'
tw15e il iv5'n lT 'Ilos adIbto elC!, ,
[l-ass ll, lt ls-si i e s el n a :,
C:islim ue.is ci' onsonld:i-d vN I'Los
orei lon's-um.lJslbe se;ll.d( .el ,, s.im
smllsiltIcL6l de litAr;gmlbhs a N,--,l,-
sir, l ed ha semeosCbo ro me ,1 in- e m1 la
delse tus-n fi. I dl Aesg dos t'nien umLI
sl a (jptus lnd es ondenil I las o ,5i0 i-
vionel, (lei btlolnio Vairona-Priclt}Al
no 's" a lit SetAsanbleaum-sim a l
ft p rsis' 1ldoeu l il edniulmarsmu s I S1i-
!Irrine rH f;Ihl {can l"o 'eyI', I, l'
mi dsin. el doctor Oluo lgum Simmi-
rez Fberstrndez .tendroodi que i f irare
dl{ichl ,\ A3ii blca comlie % ir 6da d,-
des4-iee ,''.mis beeonsigmes inle '11s11.,
lee ,per del e lea 0'! ue 1 Il
l lsdC' I rsI i-c(irsoon St, ll, 01.-
ruS lemo lIhbsi: emos ..Ie liwltlli d
P- !e ;Is. si n- ector b--mss-melee HI
ei ss t ii.ibra iildo tImie l'Ut:'-u
ort~a r.it,,:; v. ti encilor s
-to !, i co:;1i bq1 ue pr o'-lesS ins1
S610 ,i 1o> tW{.tCIAIOS. Snll k .lL,n!O-I
ir mI ml, sl,!{osos t-ep enbls ulliss los (it;,i-
less n1. arurisismaclynu dIinllst0N ;
eorrercde utillmodo Inoen~dieion;al
lt 'ill'rls del ePic Au ',I el sel mi-
pin Ailosse Sl lmn hlia dcloesI, junou
e.so!i i cntoenos el eleshiei de Is
Ahlm.,.alinepin-de- sI le t u liad mls-I
Aumiesleno csuT). Si c lest sf1)
,upesin s 5'r ts ieriitltsades insts es .el
I'll se coe drosarees tberadoCI-de t
do so-ailosne.so y beLseartiio iyoob m
blc' sinus ion presinos dole ieboherls-
ron. bilo on lao]si oi e e0e0 lororn-
to del qmo isc,- ablea reon imntaum s-
guedadscosinunseoiotveia.
A smsto crspscto ,i le concede Il-
5555se0 ImcporWt6iisomnoioa -. ,.i5s
(Ire I elusbraros 0' i sIeiWi. .. i i
doo{w, Aodr'on ilder i'epttblicem.h
,o L~as Villas y s;t olev t de(If, ip -
,,n doeeors Ricaindou Nneiz
Cul'ii'm ii edo teemsmss s-ibieie Sum-
heine s ele emi t ee L(dt coreise loshs s'*01
l tit'ltl sneum i l m illumea (t, I. i ds ri-
gv~nci, i'epubhl'Olla y e,, vl rnole,+(s
prolwil ci;m m i tuS, Iolli h s-dmie do nt -
"Onr "'i lie, efurnied.' scosteel Go-
h~iei' o 3 .1 L. l'rlt W l''Vq~iUVPluei (Y 1` ,41
aceplar sus ra ni l let l bilcnllsiamtl tile
Ca Sdlest tIllesIeCl0l oIle oMI e.1 i0 l-
lnlw ire mel1a u1'-:tra CIOerl ll h ve nm ' I o-
nal %' deo gran alracc16n p|rirae l tqet'-
ttnudo Esin e noma: tinlessI i n'iehluu
to ncienadol" vilisren elso ] ost .qllm l I
EI suesliondo ns-tse do I e ,Imm. u
b-Sem l (u1ses tn ] 11;!i!is

e",ls 551m155551v m.. 1.... 'SI,,,d,&-Is.k
reptblheula i uhi uerlse its- e el e a %1os tim
nl.1S 'Ct1l mpone;ildos 0v s ,i!en *,m l
el Gobieremu V i'iiss clueo p.l Ij,.-
Ilernsl Alonso Pujol'nmluversmsm 'sI mt,
"sLa Ilmnul;r c lelisllh nsli no s-l u
on riumlm e s[ilm va ntuiy Si il-
t b Ip\e li "issevoecs-bilidadsI s-s
Io eleeileoss tinm [lto doesiode're..'
(Iue adnm ta lll ti;;s Iil IaI1D al pl -
lietr nalisldato is slme l P-IC -AS
auier- poSluani r. Oext Oin senni-I, ,ik
ps mu'les a meum oesso6s pomeeit ns)\
,ideitrola doopues.r
Ia-:i Iedeoeainnim e roei" els"' e-s Is,
le's l's- dit'ec'us le reo tlso luc Is', eh.,l
q(e )"s p ll tlSse aslid dt-o( i i 1, ,10 "l'h
ques Psliticosn em uibs de 1r1CI'lie'I
tllo e:. l r ~l sta de-tain m ~
11labhs onse(LCuellela.
PESEM 11,0( ENi lA OPlS'sICI('N
i's-II smisediss(5511i -slt plessee i'.' ill
lu-s li s'3',IS 'in aou o.utlle is-1,1le It
ti,(.. j,.,it!dcf -[` v him eart.(;.,do Itt
rmhi.,lmi-mt ii, u aii n.iksl St (I
"ci., -S}stswmo.A in Io stI. u 's elI
lbs 555 i nI:< D ,l hi s in ;m.l il
I) ,' s see Is ,rS t.ms
les.li us its-.,t le se mi' i{ Sl~lsi" -I .t

is's| si ll.+! I :+' tl" {C
f.{ , -II
Iv l- I k: ,1d'., ",1,C,,t. l


s 't- ; X -, s'.1 s'.+ i.
i ...... Im d ci, I
h ,I' I ,d,6 1, ,,, ,+. d ,+ ,
'..: N u '' l it,, ,, ,
I .,h ,I n + o ,


1 I .i iPedro L;J!0 Goizlez y de la BueigaIf[ v m l. . ... i1"' ,/ ' .' '' *, .... ... .

I Bi l l, ,-.
s ilt, t #
M1,I -IL*anel 4h :" d ,." I .. .' I..
u '" , ,'* A, ,s


AO CXV


S.-' ."--.' DIARIO DE LA MARINA.--iOMINGO. 15 DB FTPRFRO DE 1-048


) LBORITO LA ETERNA PESADILLA Por Prohias Noticiero


LZA SOLUCIO'N ES ~ '^ ^ i^^ '^^ ~'v'~l\ -~ ^ Ct
..... .... -.... ^ ^ r -* .. . .. . .. . . . ....' ... - .~ ,i ]- "-- V .s --* | a bt a in l (
~politico-------------.. ----Triunfo de Pela yo Cueryo

'LF5' ri e dii 9 cLldta 1 a pE-e
lIii dea l I doctor Ricird
SN iiez Portuondo.d e
--M af ILI tendrr calebr|i.C
SI a assiambla national dell
Partido Republicano.
---ontiflun. los recurlso eon-

dr .-en-.el E DLa V o z de 1-., .'_ .... s'i .. .. Os ISE VERA EL LUNES, 16, EN Fueron agasajados ira Is, didaintsasaimbleas
ia'l l ed i d O ( I O e ( IA o ,io i t ... .. -.I eo W.s MATANZAS EL RECURSO DE s . autlnticas de Ca l agiey y
eaM U ri C c p 1 0 S (( ll s U Ituhc~ ~ LA TENDENCIA DE CASAS LOS doctores rlo, Matinzas.
A t d 1 -- - 't u- s i d e a B O!' ona t er ...1. Ala n es no t .rn e P r a od n
,1a Sesiil l -elI 1( or Luis Gutirr ... Delgado para .-Preside nte .:Z.S Pob ... o, Alberni y. Rod6n ATENTICOS
__.. -. l ,mb .- -..arn lns. oesho dc iN mafia-n q l -_ -- So d-- kp a n
,:1 del prsomirno lunoes aaba de fitnr La F.dA gente, Com rciCales Fn dtas pmaadoa h to e consi-
Fus revo-ada la sente-ola do Congrlasodea Concejal"s. Las denoaramon, ns de A)eraaon s i Tribunan do "i iConteociono t Elo m Comerialln En dea p dO su"bo do rro-....... .t r, .. ,a' t .do.... '1e 'pl E E' 1ica rras enloncs m isro de e s : I no ra nio v ice; e ol s; va e : ar-
a ,, u oincial..',,r,- c.d ',, u diu ( e S..:l.a i C b .dJ-3Autonor ia Municipal. un d -d o d e n I s i Ota u iuerendo b an la trmidn de l n reo Martns z Ruble d Santiago ue a-
la razcin a los deinsndaitsc Clasifscacilan del Camtercirl. sc nominaci6n. iDrcasacionies del Pari-sdo ilorolucionario Cubano' la taberna del C. Aisturiano ponds, a los interesen politicos do Is
S atbrel ervicios psiblidos n'. -Uri moiuoisr p a tendonria de Cr-_ _Le ronocido dirign nto"aul.ntico.


i, ,, l i,n~ *< {lot ti ; I ,I,^ [;(i .,. ^.r'i *lll~';/" { ic'T/.: llirt t .id ana Fli l }n 1" :dere v e pfs dce eg dos a fav'or tc la asp r ca d el ual so des-tat'r.. t~ e} doutor Je.lP Al- rea. M~frredes Poice, LlL- Manrltla
I rEln flor a1t i id^oa d.c dt orA i PI ria hex e nd l' siar e nte c ber aiL Yandrc Sc Kundo curti Me El- Mo r no. An dela Cruz Sur dred, M aper l-
Resocb VI Ti burnialSsqnssrmr -Coo-ssioo de rno *R ue 'u i-No. ides -mm!Cosine, Francisco Ducanol. En~s
eto oross sisp Lpoeposlo rrloour:e aIcd


. .. ... d t d ,,i. ,' E l D del C acsh....;ivo!vi ii(i'd i go- i.. pul" d1s d cnlquo A c.m- cst cion o.s oEostoy ptan contento na v L incoln smodl n. d o Ci( s s.i lu r M ar n r I M or eno s A n R osa R od n -
d d i-,d.. p ,n'nl e ,1 | tic.m iI o ', :nular I: :(am blo Ipoa; a( undoip a lnar nh ap .oseelon e ot{oon e l d pser-ne ba ad L a aeclar ione R c .L u. M aria
do \bmmssas 1cm Nlal'ik-rssI-A'o Lit Hmatsiarip. r -Ielbradas Poe ]a tendon- sssledad juridmicaa kis efeors do Rumrp. e sotogoado poer108 sigusootex


25:;l i,; d dol;l, ,' 1 ', i-'Id, dI , (5 1 {SFc '(O UE ;.l-,5"-- Isb l o rin. re! in oron Suaroo, n zFrno1 o n anoyre t.cda Col o e aicblesaao I ae ege tolo del etilu n cis mo: Saniago
do s-ms-a n.in.:..I.....Aa go .eri.til s .- "r de miombrosderoo beanu A oV Ia m -oant h O o te on In R l e ta sis uep n nurosdvaldo Micra
t.lt l.I IVi ; i' l' l. s,- i-n I sisea L Alf{S%1ecn l s ro-n- isa cr i a | l UPFC AiAAb o injntes y indedoeson Para log-,ersesec"tearlo-dooorrespotdencla" Mar-
nisLW-i-s -sli~snm. 5. ii. s5sm.5. SiS 5055 Coromisoemt. souoroo nsi o Nml e ohiuvo on do got Capole, vire, Blanca Baloja. nse


ob,[( -it rl d.,Xl L rl i A) :,(lI~k UII. k" 1, } {1 (Iar V il"a; f ., C o r -p ni tl Ie s- e ; r eco nI o cim I "
'Jii,i il ',u.."l'||l't li,F d d R'l';l' ;,'.'.'i' ,' :.i t t." '''' i tl, ^<"p,',lcd ''Nflfle ,.70 ilobe M ANIP ESTACIONES DE PRIO ri el,,r doctor i ll~''*'- I l M -,ILPul~ol, berna d` tel C ilr" Al ii ;ii., Ill~ l{ II ('mo'" ln~i^ l o I
I l,., A li, nTl ia A -"V lA'': -OPCARRAS CONrLFLrlt d del Prtido Ropublicanos. COisliO rlo Prin So crL ra d propaganda; Dela--si-
-L. claraclon el or Jo del dccb.or Albero -Poce,, AlvaSz, luro e. noslil es mi) dl Trab i pos ,vice:t '- L ina.v Roas; rocales Ali- ...... \ PH .... l. M~r." .. .... 1 ... i, MRU.It.... Alemn,; ...... ,,,an dp ....o ex ...... ro lie Eslado y dec ...... clone Fe,-,,d.-. 1 nn,.dc " ca ',Y~ pre P~ln^.
' i, ,,^ .,| .,., ,. '1 I:+T.S .dc vo n lnc il cinA dfhr o. ,|ll .obre fl al s hcl eron en la p ,, h.,l l.bi n MI zi PRuio S antig o S its-
I ''ins i,. ni'il tl .)isii si).idL A ( i sl s -'- -----S e m au n sc in el Pn i e nas o q u o e lms I h I rn o M i cl A io n e si. s d t 'itu an d o su s fre n d o- -i m |.(I| o,, e( Asln-o ro l M e rceid o e ul Sa ni go d p sA -. . -o '- e i a f ,v r n sd e8I ues cl nde l1 r s {le ~ o { i lo s* D ill d l e td l .e a o -r o lo a r ., e ce li.la.. sala Prie So Narr asp air e.pre- tlevlsinye con el senor Preside ." d a ro n el dot Polie Lef s M,.t t"l
ITT: "90t(t 'a,;"p r-'"s o I A'euzr n o br u Ull Gni an e, S vu do I-rt~} l) Mess'- Mar' in~,o.es deA enti.a Cru oS a erz anjles
,m'l tm J 'iti ptl i1i '. : I i .H-f. 1 >t I I' l .It'-'"-" r! C*l"oeeY1 }OS- 51dcn al del Purtide Aul0tn eo. des- de la Repuollcn ne gale an poq uc i , "1 j^, Al..i. b a -+ne "a ~ iao m -n
(r'''l U I ~~ .ahI ]d o Ct;L+'li. a{'t dopA do dr{ C ng e I ;" L t '"' n o a o o .o ar a olo.. 'n tInct q lel~ ar m p r o l n
I mmi .m ins.o Km is ." ado o Irlmmd C uprim oem e rimlrar UIna rxecnsa t 'on l o-Las dogalran sic mo Io aspil aio dce oo s d.L.ncrossl Kodi d omen ar iI-A m esoed e Pir monlr l quoi Marsine
.".. .m.,,.m m ,mm. lIs, g s s o-Asir.sp a"d s I n rrc, .. r r o demssl a' o d o r ol s i doctor ,,o...lo, D o in i s, i gno, lben brsm ... .. ,, S ogsod o msm.. M ou"i o. is A ..0 S r
mm -d e I b I umol 05 bres mopo o ronro.Pr., o Ranil'Oon Gran Sain rcnrtne rtitdan t, n _5yh paoa an grn. t Pa ',Lnn C Iv do n comingsr h'al rs auc n l i" MoreoAn oa Rodri
is-a s n'i m l C isms 'm m si'r"i-i: Poin-" e is. re euc mon 1o s Cib li' O 01 m oc tor Pio lss rt "aba s i on, r o es el p rlunfao L .s ctoral, s i Ra s (ando sod rCpreselm tao ucn ai se- n s m etr
fil' :11, '*I. Its1 .1'A *',a 'i t. o-' A 'P" P 111,! dr t au-nopotam Uiole .. a td per (It M LO re'up d Lm'ecl e b -oiteior co Iu *ne "o .o <1 rnx nen. o s learinz ec
I., in'' m-m'cimmllmimmml'.. A im p...s" clicrtm ss s1 lm on 1d miss rt' s efior' Manu el.Ale-. .os Via sel in'Ormenteo loar 0 Al al u.A r nSLimemo A inmerotO co -
i'sar cs miss e onds etzdlti,5 n1d -e i ydr o mo i l l i n istirrrLidinmen e l llols its 0c, s-eii mo dl nrm qo tomI iA
.,I i, I.. .. .. I i i s-sl n Im Villas geat.a7 "nsi mm a selssor... r.c. rs.... .. AL OC it d e tr t el arrsirm at u, e.. ..ro.
.. m-s m. ;ua m f TPedro- d iilouv gobcrt-odneoz a- isloi^ s e losm clu e . .. ms lo eI ss d "l- m'runIi u pslaii 0a5 s a u.tenamudnico eso
i P t<'{l':' '> ............ n V n cIO < lI ,' ;; ,> ..... ... Rpp bliie a io n ^d ca cin < lsla ee los 1? .... U . de l'.. Y l. .. ......".,f -le"' .tei..,do per e o l'm.detro C eb a r'
Esmt'isNuez.ism 1, in-e MANIFESTACIONES DE PRIG siados doctrso A -. 5n 5. A 'in .3Sniol. losrvims sel ICeto ii-sAssis iiis's'SP. ULItIHSpr a pn
'I 94 5 XII 5 t ci qlPR l i sami-L Is cl l oimma so l -sorsor oss'y sletsircios Alb os l eenlo Alvar ,oo. e im { r J ii l Vet in-,-,Je' if'ms'A+-I Pr usio ml oy lucdo. y se aplisimo.... I""(' Arir a lal fI nf e ''' }t '""* h '' 4 que wn l "n la obhg 1 d r i *a ta "' ,s ] "al'"' 'r 'ucla Ma ur Pe~e- ,, ,-,tra. a deel uce an ls depru ara
A..so. ,a LOs Ial ,, U.. ,, ..... I" o A Aci Lrans de oe n Ltono so e Ltu i es da. ydoeern Coe ner Coisceporosm d e msdo l e, . .. iS, I. didalul a m ei enos O e-al
(' 1}1o l,,\t'*' '^'l~nt>nli ', d [ln~o <^*. f ^*s^ l7 i,,i',l* ^" 'ulci ra 1a a rv ti [a i d p F| 'i n d r V r n l x o d la de l i.i i en ( esor el'ois o e Iu l/lV rll ,-,,,'pr ,----
I s]nso.. .. I t', d Dl n t d ln r mi -.lVisr si 515 s-obo r- u hrro t t In ,, ,In r io 1
G-1.1i.........11.... la! I 1dcd1 .... c n r zo dei i r bu CaIO,(11n l'Verru m phic ro elleIa ,o'$s ch ]ido .laco w h..la l 'TId "A ,1 .... .. -- qel el

l''ovt I' ; 1 A?; r oI .,n-l .s1. dorlr Pclossd, Is'r d P.ar 1lAutetie.a b d ldes- tsic I Republicne alegoas posque JCoa- is mG u Xias- io s, l Jes oeb di Coni ba aquom npaor n ldom e malsdria
Ti ii iis r a m rI a ce .i i i e IT -l'e O m e |, i cdnmeIsdO r arlis- Congre- pu6se s n ar U a |UP rari qr o .00pbrs ssln Carlo s ;iesi.m. prl.eidun, dc la 'ion i sC-b aoao deldsnlo dmot ie ll
"r I .1 is( (i." ,I sm l m m e l C m sjuc sio qu so n Jse i oue i s nl- re.o i n o en o nas- del a adod rn is 1, ino res. Do m osn pard ilo s dam m e gt Ue ...... V o .n n d e.. e tr l' e unaren t a qu o bele-

'Ilmin1,is irmleel mml^ inmlsbl esil -1. Ps-Ills- u':, Pumc rl1s. ornends iris oe sl o el o uern lr P ol o xu r Dcmocatla.rotestan scion-elramcp- respo sn e o gderan Cpentrenue p,,idesnsie iris die mms. I ,mem... "
LiL No Title aclec part, -'Lit ho mb. are-* liuv-ca-itt ecrs elro eru en cia o lJ ia in eim dao anbii e d s op udcd o st t ul d t l i f l ,a .. -iHalrIcn' v l!"^ d1 ,Ii'(vA0 ^ "i^a'd 1 -!0! 1n' Glrals P~lS an M arti ^ l';n. t b .an iiLi\u h para s~ M Is'.m is... ... .. e-s l.'........hsl.... ...--.. is e y l...mid ..........to .. tr ma n tdot or . o e, a ena. T on d lasg declaioacl.uone iaoioemiCisedm ot :i. lime
;.. l t, rll1b1F(S L^ h i"^ 'lc 1.. 1 :m iD'u s t. i e lit autu*' oni'(cJ'l;lla m ni'Llu me'sV V' im o aiuin l d a I! ~ i~ri.,rrn nc lT uu o- lia so^.n rore ntaci io n ilrl' se-bj) l l'lln* uero ld r Olei 'f
IrV .l-yl. A a eso, sir c p1ide 2o6.m0 e rc- n li.n ern .n.. .. .. ..i-s... Rn. dee ro ss 'is o 1mm un s p ri n l o nes uo st p r mom and o s tnd z ox prssVm ,ind les n1 is M ,a m ., lu a, liine o. soe 0siil l a -
,i ,.cs i pale Is- iNi--",m,.0et i,-s ri sn-(IsoiliIamis intm lar iaefioi-tit-i lcorainO i Isen hos l r el sofip, me i-rsc pi lo dn- e e m oA r el ies AodrIse re W i mlim'a. do lo Ce moa -ee s-o o
WI,1 ,i1 MIT es-11ictada, "1r'el lexlmnnisltr C sa
-n ... e 19 rmalderoclaA n, maPr., r-l. la ro l dade G aCar[ja'dar a.ta es -. qp le e i mobr d ene emiml neS. V -d't d m -i-e pt r el. qteo elsllmtlo C a

`,. d 194s p vo n 0a1ormal y I (bl o n ed d, b ee lo ql O lltHIohc a qu a tie los Dnrch Orde te. ....e11 .. 1),I'nnzoL':)atista dpi ure
Is l il m I d suirrif IT TIs- I iii is-.- is*" sir ri, .. 01 .I11 obincMIisc d l Fo sidoenrimims Fn .o Ql i, n. r 7 M. lt.s e lrm n praunomis
risAs enmss-t ,irsswls d o C a m J n' det b o Cbr"asrdo t laon In csorndes-i sn-ed-reiid e -in rd en" 5-- ,narr l l.
tiI_ _____roI cld D(ud ILL er-.sed laninDsa sne Den"d InlAme- d s- V --" le-maomra
r ll .il d-ee m lMe m ndp l in y dm ,la- MCofl i''a zo n, de6decieln co raeo, t ee 'tirtl ae d t .luo r se M ari a ._r_,. r 1-
hi sIa rm sira soin(filo, non do Viaimimis-reprcesitasdu

d,.^"^ '''^ndI do s.,bi do I :a r\Mela lbernlnen l yrl use d O LA CIadad e 1 NCIpa LuSd} I o f 1 I l- ,ali Ase In OB ra s ma sei mol lecleal
(I m ramilem Capablesc. moo rsedoosm s r entIIL()liscio a i(ie ma ,enAte -slmosm11a

G ane En ;tI,, .. lesoY. Vi gor", i ,i ,Ihdd, r u o ]- na n A fi d to d' (l,.nrnr I o.,i,,co c ,,, ,,Ihs, .., da Cilsm slm i Pi I" d ie n C mage.';sr gas o d Ll o JaRoI
orr o ] t _n-ias o. sIsiis Pa o n .der oViandossicOrimen01t,".e misinl l ,.p1osonl ,ado amo i ore"unso
'vC-e rsa l'ernsnmilur Lat Congri- -ente
Po lN e o M61odI .A T ..I e lm nmdIsidres (o isnvals-,. inns oidenlo d7 1:scir Is roscse Inas"ambica municmpal del
',r, E tM ru io, 74 de e Les vdem Lar in Aie diLa ni" en unan dc rlaracioncs lieslideren de I ro s partidos doemi Un n do Vemlrdics,'led" i jdo '. Se-' Pt -(1do Rev] l uci nao dri p Cubasoel
m o Is cneal~totll ATi Illlt os 1 Mt u nlioipaleLi. ehac,,',piae1n-do urtea.. 'l el X~~l& h f +l' deri ul V ll].[r{ a, MkeiConew ~a' e z_ o o ep'esl. lttl+ avos d' e.lrgae
De Los Ar.istas Del ( me opoqoci6n -, Liberal.'itodoxo ,dDem6crata [.. roteolan1 contralos UlI uepeLdoeAle'de.llCeroti m es do-n .ergio Beice y JosjoDec00

N eo hil l,'olsOtnaro 015 rtolnro uh r o l y i hOumtrny (e O M(Ie l o,
Atciners it-nm~niss o st fRe pc e-1 geealy liini0Ci. im elltir lees ad p r el omnador \'neona. 1mb o do Ion derlal;Acionesn daresie00. Jnando ;eIt G scse/. prs
rA agtl" -""'.^ c^***-iioes tejt (letR~ i ni o Jos Val; Gon"".^^ ^ d ; ; e; :pr
hi ,, 5 ei t ih it- uc t isr i.n se OitdA pm .i rees rdde d l Uon o,, .. se a se e , ;. l d B n a ...ir sin ViBds,- Psid. e. l nMe.ua nenern tl19 Colon Ma-
soven.gsr a en s s r o.n I r deall s-l Im lst -al-a ein PO u y P A T. i m ii o linta s-g is bo e no e r- CalAdo i- s 'dr- 0 mii In si ln oos
's i...et.t...in les mrA ho n zOr1ie os min in iIs n s lnan In sea tlesII "r 1 1nle laen n bc- sI t s I' r e do V.. dod os. r sit- I F-sm e u a iedoi qlI edco. m delsl e-io i
vi-ii..innlessertqulim.INsrs-en-16- s sgsmemmiesils lerInm xsIf-s (ifIns olrs 's-i 'ebu~so sic In Inooza 3y ualquirotro000 Ainc nsens i se do Anlimnits sil : Julnu flm inonuivlproplps enugru dor ieIn onsimdnl
r ol~lltlill~lli Psen etessia~tl. 00 hi~loss m IlalO seisi qnso Ins seumos eintlie sirs Ia partiol s LILer'a 121 i '1 e S il I nrcti c mo.. C on u quer p ie- ronl Q cee sms i o -iley d er t r Ia elm erNisiee oro del c dlor EAsrioI llel~ol -insist b-SI erstltoda vlilleIto elsa
1,,s lr~n su eo nnrnial. y fin 1A ;&d I|O. illlrvlotcled~ o ( IP 0311Mapc4ib ,o R Dlc e m led l lc aoIIll els, o ntr e m -C aar ,ri'ndez. l Ii'eiii ,'., Ji. le eI1n.S lll
r1 A.,0,teA si su b5 5 ii 1-5IT s '.me-tol ri 'mlr de i Pnrl o d Cubessa I lira n en.i ipaisle s de In Cons.itureosmdUsllnes sir- mtei-midade t' e t do C .den. IrioPe Socro As.
osese lotmInll 'irl teleO~erOI Ilnot {1 inerier- QVo ls'tle { I'sl-slmintcml ds tIslIrlert h.l e eLa dooi]( m~-' mi'. 1 o iles e iS miss- u'+ Ina li -Iab l la remryn' oemd e sic-. Joe linami,'e. \'len -p*dr do pi r-s -(ll.]roetld d_ ]_ _,l_
\.ru i evliti\o i- Dei (llls~ ivde deson .e Ia dIT,%, .,(I- tas ecla dl' c i l onii w tbrao de hi t, vde ]i Ley m c u r gm n it
Isl oe rros. aI s n u ore-ae n iuotiOcth e ro i- sl elrm a o i1a Its. te idal se r I nlon cid pcb ll rlc l msssarsliis 5l" -ne-', FoliU s. e Dr : l Ia e xI O on O cncla denlr do l tee - 5 snsatasnch por R ado rcaoSe-
i, Y 0 r5 r she i tll sir-s-y de s rae dotA oTi.ls'i smems gisbDiesl ueozFdetctorarlanl s d ,o l iPuleni II s.... I]' sine saridein o el Pll blo c G lilsss te del, I T' .', ih" dIVano rdaa
"in 'io-sir. 5- T .... .. IpsO ,b-m iss Qn| s tnlcer1o 0 d C.tlbi'ti n ]A s t- tri Ins 5 Pills} ss oes-muss DI ars, Bai-I a et.m a ,u ,, A i "l c ccllea. nistis n ed
o. ...ese{ lrs-5nooa\o\e }reC- ldenleSncl Paru 'do daa'nn- -tsselAinJ in e Ts 'leioe r5 { is l p -n --ea'ie'iI, adioi-s e aeoeesnOi
i,, .. .,n rI ct-u. a . - -- w se. meA icii" (Isle sP' 1e m-u d- m s i- ..... s ds- u r{'s- I,'-.sine-d eah" d e s P r d 'i e 5 a d,,Ce d .... lose do... Inr e, C ....s ..lls Fl C el PoInInI i ar ien sic a np ala

os-noorssi(', l emeV~ eso oure5 Prism .S nI alli s I se r\a ios -ersapsil- bililil p, ,,i sag-ama los sets s iss .de l tsusrims s-Ic' 'uesetdes-so is -. 0 U - moeomesonslmmit nso di- c.a Iona d
coeterr alirnr emore o r, es t n i r h i le Lie r tled e on a ca ..toei .ses Losies lear niieemii!* a r uses l s rl al,. 's .o M ,. .arimisI IR E oun rlos a s a nliia
"I. . .......... ...... ...... I...A goi'mill.. ..i ea.... .- el arianre 505... ..oIN&EA A C T O
I ill' 0ire Coso eea ONANA' lItAe(Al. sine, in etsicolm'.l1ira llin t US tdo l -Ir.s Ia m s-s 5- h aIe f nd o

,,, .... ce tnso has-c gloo plell -ho ne -a I or leo iiiki.- 0 teb alomt "trn O,.o'o e At da(Int vou.M oi, qac 'iIiueo
ITvsotl c, ArT te a r, t bo atoe sosI,.- le, ish'l Poeloar.l qr de in uliaorro no cnoe l ass. A Aacosm lteo, tenorsh .m. .as.- S llRA'-,- El onreinrol a sd ITu i od doom poe
,tstas \too ,tia. ,y ho ,do lf tar, las t Ieell posts, oco setnse deo estdo n i t elltlrTAIl',,I ite >no eI 011010 rnseatbior ,bs fl cs hi ira il fee e ll ni cu ns crn 1- mil e d ro C nn i dc l s s uben in nirn o bd os' e d Ia -
-0.nsutu A ene p a suopibties do o..dend..l.....mats s oe l t. .aac pesos oiC as-F b d Ma rcesl e'o ..........1 d0e olo. nr o dl -
i seO ut5 o a l es ir cclnl.,].,,,a r1l aS., 1 e t a"al('' I ,l , ,,t} \"osnd doa aotSol

I ." a"r 1,O L fk v \.P r tv s i r tnc t W LI I IA 'I f s p is c i t F , l a l o l r ] ? i X n O , , , , n t i i l l l t e I } I l
00 ui~c,,,r .,vnOlOnba lsneior. 1 s ` tos s'n suiois at0055. 1 ssqtdl-olsoEalsVrosos o t- ns sr- ir1m Rsdbon. oTVriniedIsasmtsid.-l t 's- a imuiie Seo posE r

de hIa rUOsnu.16is-c (r ni e i o e- c ut i ,ln t f ueus i inee str l s-mel. b? b l c Ir iem l r 5 .ii i t eii l n o 50 sic O iintd'Cal0 5d5ltdeasmus- d Fe.. 1 J 1. 0gti nledim do los iorlerit-
ill .l ies y aso lo d el oe i trn l e d -i p ieso cl ueidii ui'ii ni tll in Ibis i, n niI 000: d i l t oe 0 Oid l r' tl tii uPciil 1, aIa din Ilulni e IIin 14a sirtc 1948 cc- siee us- eoes d is as r se es od .0 i
io. Coc*rip il Ai dd o e e a tlrl nhddssis e bn iosa i i stc h d o A n n l o mhT I ln
'i e]a l oetrl a 5eat& teol i sp e lsa- P is d o p is- sea Id C 'ls', I s um l, -t El ms 5' Osrl b -les lie y acloo n Or s on dea ul- s "i yi s ,l la s*l, l ol pas a a nendus r irs]d lO s a-
LaalaallinIusausnsLrra14 des198me-hinlsum sa Isehb lisle
gii con o lu n e dar I taga S rlis, llAtrm'-in isi a sir Din i Cuell s'sl m s-' 'nto sllt el I uode cl'u u i su seis e eli'I Pe er "o si Psiob n dCu lralio. s a rs ahid--ild \ LAv,1 Ii h.I. tluusa

ba,.llaa 5 l o Oe o~l h 'sehlt t in+ s 555 lie'in -' I' 11 i. -[ ea llcn (I){ lls{} {in I n .i Ca; d aI .o s oi lib -o Os Co lo Sn F-s ss Is sls u s i S(" i (, e -]le e lb rlsm r
'n l mines' s ii tir l eli s' ll a le s Vn i'r's-'- I'I 4 l0 1 1 i d o A`. 1 B 5 I tL_ iloSill b s'b m P s'. sion m,, Ia a i ..s- .isTs I AT" 10 I'uIn I R 01e us le P densa5IV de I ns Pmini i e (iia'I. rsllsL' e na ci M .a ipere vi p ao. m leoa a naig arteio
At o s lc / i Vr isn s-is' 15511 suselse I.e '5. -,"1n ai {e si os rn ld idat o lia ena -
muss t -eli a to les-usde bum millie-8si'egi 5's-sill a iueir ei m I ei ll'sIo-ssn su us s ems'''Ali,], .,V IAI WO 0 {"(` l;,1 I, DinC ro ,-llt. ; Si~a rla- +abv ei l !aI- ,v ao t l,11el. .-,. !l a e p sc~ u
c inati le ctutra inot lt Con{tl
Alens's r~fIc' i ee l ee s i si-u e n L EEilium -su, . e s ...... --. s"' si. s ii, s inu. es' 5... '. '...... ... . ..... ...inlel' 'it ____ boils-i is isnsiss stv el. .. T (i. ti-eile'1A : ... . r uiernll S ir O Ano' dens. a olst -

i) Il, se t alr e o plode h t'altl 'o i t h rgo eto io aV D lioca' Di Rica do N ifie For rid coriparf A G, :ji' M ugalo % Iros ditg tiu
,'sIs '. ,'m:sUuie. 511UO t n 0d i.5i55ed ,rP siili'lini ,, {0s'nl em '- u 1,1''~~ d155el 1 ele is' 51e5 ls~r-i' S t~}{ .| r.sv ~et ede i ol'emrea l ios .panr,, idisu~ dot h sl,,im e u lo 5dhlii ; l'
issue ~nee ues ii mu 's- l~i11515ibriitsrlnisuein ues S Ce- ltuusel 100 sr. sile- 5 X A R TVFICCION E PACOS l 4.7.mtiiminmhiinil si I 50 smie ie;05555 dlos atoo iI do ado)is aVi i o e' 5 ," rn Ias a nbeisPlRovInSia1ES Ia su-bI iirOadu. 051 sirals 555'5 0arpI. maroH. saurd
I-I mis imesdid p.:arasn ({bo silo ';is ee jer bs cual t~l in', 'a ii 1, len15tt pi ,l'-ra onus le iii155i s' is la {s A e ne inoon.ni
u .t, s inue elm abi-a, t gumlll s is I'. e Ist' t5 'l aid, ll Su' ns tt,'le O mli le lsmbnosie use Is A\L~as nltiitu- eli el ns ,,'ss1 Si's i'o s-~n 'in a ,]{ ~ ~ e~sce t n Do l Ua ble la j -l, a -ie d a s- i lleesbs-.Is m s o e d
-lml Ssial- bii 1550 1bI:. i l nos urde ..e--i(fm n t o'a-se 5df l Isih ,islessib'iti d5 ,e ,- 15 e Ii Ansure.d mesimPo, r i daldoT Fur
i-e ;i llse A utesso ',Cl.is d',1., 111-5 e l -iin, i -, : iltl, ins-r a [is[ole 'Ii ., b Ins- I.- uA l ies is us1sIV s-,d IOIdeiP l r Si er us'di;x el seesrpin iiosni- -i .. .. -k.-n -i i si s'
doiCabmdinrsusst-si"'li .. s-s ..ini -iTxsin' So s1r. 'ins- IN Sisidr LIdidNiDEe. c-nail s"sDl e"Is 1bu 1-ou ld p .sd Cira rl a rlos Pro
I loe % 510s (1ic nosTI'n "sn leonur SOacopiico psOli-Csop siloa siliE P CTn
n. sATmsul ssdi i - ''is us1a 017 1-uo tii' s' -ls, s-meI101,z l AI FI .iiebuiis les lmlla si ah -I 5- XJ l lAl d 5 a lO 0 lsro.ooio ~ -osin' sipt .-lir elane ,rIxn uo.s.. sot i e ti- t m Imi' ,, i us',- Sse ; .te.labor q :olle Cl Tins- --,sSimile i us Sm erui a lsmb flc ad -- t'oii a111t- i ii eo s- s us 5 .. s onlsaosal F ertando i ar-usr'0001 150 ii lI s. sb inb"n Ii'.f q i ) as tiS -,i 5o 1 n110 e. [,: Is'. d, 15. r iinii ,; 10ec. 5o liros m ,J} li] Elretorsil. d 'si~e sdu4smb ir hmbso'l un s-' Ia lrue Cm"~ 5':'ilO rt6 scea
-'s 1..i.% i '~l-u mI n '. I Ce's. euhicull INF .. .. surll-met tllS1ab' Ii 5'- o 'i eascun{r o le' P | ,.l~s sin o~ld lis-i vs .]inin Di;tld~le| dvr o. do ene-' imnsue emit"r l/ |. s t- tl-srsedu-e' 'a l:e~r R b ro lo s e
,i~s-isnerm l.,nm iadoe tI.E sAN ,mii 'P., -r 1-ei }'. ;5s \ 5a2n~nli I 'eI,5dl latslAe' s-l ess"t, e tosIn Albies sd r e p lnssdsm'lltnOuiub -____di__
.os d el q+sn.orlldael pol IrL I" b-Ii,,Sdu u lid i lo, 'I siaisse ins }rinnro drnbI'A ,is's Ass -in -ai'": a. VAlsa oaGer__o_5_de
, teru ,,e o ,mid a -oil , I h r,-I)A l k C i d 0.all ) U P : i 1 1 110 1 1 1 lu c iLt { t,V ': l i [IS VO cIDICI n r os- n n"lla rIT(} Si c i se o t L:, +,, t n ro B.q l a n co, e lt or n ie ('If-era
bi-'si siIIn' srlor*a oie n e l-v(.I Isinseelmsceasaee di eur aCs, It sJ-. SrdleIT, nl si i t r i 1ciul 0 0 w s leoo an brtde lPar't oil del PIo-

," I, iiat,.ntlel[o. ieiiilIesoi nlonuusuu ss"il .erumuts s'iun ilisrv it.ell 55,r 'u~i sia ll' Ios ;(lterdsf~:,eP' 0% om ripo
,LA 'Sn -,1-,'5-11sbill.-- ,illoAsmls.1aeabwsa, p00)xIsto e- Ai,, A~ ., 11. I h de ITTd }r
Cou oin .7.1. f lulems Ai' -il 'sem I Ik l tde siiI.IcIleliu. 11 sAT110 i-?o -ll iI I Ti -i .- b!,) Cuscoto ss'sior.I 51 10 p-C,, -ohiO liii (IhlO dliii miss Ii iil:i ll al lin Ai s- l ell I 'm mi slewln ,ils' ar lo ? ]is sl- pi e p1 IId-id soe i naV
s I,,-li Sem i lIs e m n lisoli' u I sA:me's0buIu mni ete' e's111 es -n,, '- 00 porin Faler. nh... . . .. . .
o i Slin ,loG eh P isi ;it, Itrid, y -i sn'i; n ,r~rt Wia.I- des l,- Aov, ,re I eeP il,, dt -r 'i in ruin ..e. d.i.I beoaiim0, T',TA
p id erso elGoit clulu-v5to It I li'ie asni- il is I ile I adelio A luuidmse Cubai slmi l Alrur'dob'dti smsullenies-es ~ esielebd~boio L~oa

1 dl(I L-' -31. ,- Id,it10 Ale tr, ~tdral'70 tathar clres- hcoraw:, pi cad- e ~~lln{IfPi,rah _eha +c"WA IIe
1. Ii %ws-site eibulm~-u. c Ii ii5 iI'iidall)),1sw e '55,0'-.. 1. 1 rbr;1155 'Si as Osu tu miaslet -sA-nob dw; lo. u tsine&ccoialen Srn- e ld liiI uuMe i-, lidsV 5 um-sloiRasfllderpjrops s koao t 5
Y ('11 s kal~lum us Is II l 1mb 5 Sella- '.1 5'111101", ~i 0 IlS '551.0 us sl'ellisoe! isisis-ii-Is SrI. m ci'lo I AT 0... .... leaumgeeiradepublcin I e-ssmssre, -a eo eIog iasod
s.i...is d suCA .Vo w.n..StrI,.... .....1, ', ,i ir IJre-,A ..-. -.. ....... ... ...... .. r ec..... 01.. .. a.. I .e.i.i c.s -, ss m i o p oos e n o
us srri s psislM l se t-uss r do e oI 15n ,. -' i,. i I i -' i ""' -' 5 LO.. teti a ma te o r lo el porli-
... ... . .. ..... m.. ...... lr ,,. ,.... .,,. ............. . ::,,rao ,li Al t ueCrn l U 50'P 5 1 s r- -Ssi', ,-- os iis i S b oe~l sui d CIinI'p lo oouu on i o~ss C l sd II ill O Iens ea li hne :lu nomTes
nobl, I 'i 1, CIA s- s-t i' 's l- l: eaus dI.550 osileso i X iiiui' rs hl d eol mI e serauo, itlse sir 5 pal g seslnh Srd l ieu i- i te l -F

s-i u No,', .icoteViIiA~' n ,Is, o.;l-iii'a le lalAr ;I-, iia'-si'ili S iiinis I s' i s 111 ,s.ss isidt Isi c p lT S rE nc o rorr to-a i 'l' dri .cL
I- u- s m1:( iss slulmc-', IemI, r .kuhui -ms er dPutLeayerl onitd n b- e ia{d el Pos su sehro 20.
,,- s- so 't '''' lt s-sl{ {l ll7. i' -i' s i 5- o- tl i '- t'aist iii"p in 14+inei m ld uerdo {"~ I isl~ sin lr elo P' ll, i iisesa ne i srots
I? l P1) ;I' N -ssgsz.o5 -e, 5 55 S'il "Ilk, F- ms' dsITio ieeq eu i s'l 's ds5.iiis ue m d 15e'S ni'.d tierelarsV' t II l hit(-,- s- lies' n~s'ns !a 't"icos'aly e'lIoiil -id w51510 1 so op Otmsss ap yosm l asi ym ne rundlcnadoriai nVas.-c-
i ill .'' cos I 5 us'W- 'si I imr I '.,I ob-seussSos- i us- ol t" omu ine l duposeom n ldn sir "h s"ms-oe do,- Alislh l Cote el5lisV n o
usi',slaI (.u'11,V :ill 8 B lN c lAd umie (lis--' ( I u15 0 l. .1 '' 1ml oo s'wl'.enl 5 sic o t o i,', Ia u.... m' < es...s.pcn l .. p iz Tl
GAm1sI7 Xs" l Cs' omlnlee.eu y tlse Ti al isno oidlnsA I lnbors ie' senr~ mitda pussI- ol 't~ c a esd sIoe -


+,, s(', \l l, ,IEit"', ,+tili l 'l)l o I f A,'. S i lt S - - -- - - ,5 e .. s -i-,l' n ilal soq e ie-inuerdsi-n oli.... din l Ties 'n' IdteIeia tald o r 1heosenaoto -.. e, X,.lll S i si I-h', Lo e fid s d r n p c 1s o t nIs-- i'o -Is+is ,[.'' I isll'lciss rs sius es- l! rI O e }e' is-- 1,inussie 'rll sinst 0 i sle Foteott p < o coiebrarot ea~
1':!5,-,, I os m is-s 'I' i u nro eeTlln(- i 11,; AiTs"dmi',p e.Pk"o({ai rlu do liberal elon tldLa r.
1- ulc x V'Soio mae'lm I 5 'Ia e ic o% ri i c'l' Sci55 raei ,1 510Is I ':instss w-slsi u- i- l S Io mueboo6alaced p onna I.i,,hs1,, mir'u', "eeI e'mil Toi"iu,, ,,s-us'a' ..... ,rt lt l arsil pl sk i .ll II o l. ....l ..ah .lf eu
l i i s 'I s ill tun ll' "l i dll Win"m(At,....P 1 . . . .. i ".WE -S105 D T -
1_i 1111boel es, Io'i. Ilmctt:cpnoirb j 1 e oib.(
lii umsus i ws d d, V'1!II(1) ~ a nai 5o n unla less-iselhonen niuse 5e. 555555 S i ez B R tonDEL P Volve-
!-vlo (101evxip lb- to iilbe l iemn: sumesss s b sill o rers o a'NS cv ld Ilrwelb- elsPa bes
'I I '5I 1 i 1'alls- ',tO1SO Ail.IA) IiO tii.l II 1LI1BraRALs
-1:'aa "I a( Vac Fo lltinn \ eedoiv asIsa led n p ovin ia sr- L oIi 55seslu -gus as
ITI %l m I A'glN / 's.slrru c'lne In Slit'!o- 12. 1it' -Ass-ilige
'I5550 l lt ilec n ,.I \L~arl'" Il I(1'! o An iiiri l, Ins l" 'os fe l FalirrUnaia mini mesa torta-e .1
i ml TOE en peorro seuntodAsISnio mo del 00 (41Libd

S' I ', Sub.~ frlv l r sn d e els" Il il ESi o rsms 's u e oes oils 01 -ra i s d l idso rIa despro 28-
je M I- i ;1,1 lolot ,Ile c 5' s-s ITTs Jii, slf ad, Tte fue o 14- 7 .o-l' ......A, 4-,' s el iso os op osad
a Reubiii.Lilt' C "ImesSic[nuds uri nse., so-tu
mesIoaI,__NJo___ -'ab-x-v i ..on,
AT n e' r~lul de 19 0A 1 Xcc lor m aqime ,-InerIll berto Alfod n s os P-a a
III:ALEAN 'I .iicnhvrt: ~b~iaI,1,P ltf:1- lis 'iil 'eweel r'm'ra S~sl.iiirsn:rkisa e pimS noiptinspoeslisol.4
a VOIZI !PO 1 A is i InsOR J rA iiic yF.ri ia. ,i lcoiaiesu lsee. olm sie u aoltl ii ,spo in
A 1.'', '0~ ~ ~~. vLierl ar s-ielwsk-it;CO~' (Aa;!,JsDitIel",lnraa astrq e nTRrCo


mmml[,+ e~i iih l ii'.( i'dsi:Il'-
Is>, i .i II 'm 1ls'i S i l, Is cuss

,, ..i Itu lush e ,se


No sc .e hlm r-rars ri 0iahodi
to% totmito,\trde-l itskiado dc %it
mi0n ismeiualh.sci s 50 iC l ls i.,oliu
rn el prchu, cucllo Yespald.i el


ACTUgNDO lPR FU[RA.
l 'Vapnolube(iti
eltea como 11n0 citapLcsosa ut inoc
Ia purl, ayudando a ahvinr ta con-
gmstt6u v eirsnots= en el eho Al
masmon scibpo,-


--::/ ")._ _ACTlIAl(DO POB DENTRO,
ID %11 1 o alpotcs nte,.li-
S,,L 'inalets cmanado%
drs VPRoisb, al apiramlos, de|sl--
sne Ia nanz, mutigaL ierllaacbfa6n
de garganta, lman lai tos
Duranle horas VmRssito, n iems
nir d ulro v per s.adora mcnirai
cl rulio duerniec 6vlodanwnte.
Nada entrafia que por i )armtitana
iiavan necddo on tbs peores tor-
00entos dei tesfriado.


VICKVAPORUB


Dienles Floios
'CLch .OlnlMnisista ,olora is danaIoca
P OPeeIrlsside-n oDento. spueder wr
ol ds um t,s' lss mlltfre .
01, n ll iIiOI bu0q.a no.
.'d 6.1 1- P-l nud h.-,t.erql iw u
n~-,,atrssnelum'ornos reumls-haco Os-
nti'rs Ar sm'.i oejo arieancsua
cnr~ts- urldooionte, eomoatust .-1
:tl~ nIbcasar, anmsd1tasiastioani'
.aln, q oafsrero abst~ nueetra
ss r ehl t ooesahlentbdensieoao ms-
-iso sunhc 6I issais.irnroa~-eo acsdi-
s nre nt ,imssn sete n.ls ld.n,
ol enlI, b 'in h .131so arasbelan, ,
milsr, N, u lesua fiarantla IoprtQ e


; ATENCiON INDUSTRIES!
TERRENOS CON CHUCHO DE FERROCARRIL
d m. nn(Io s d m is-el' 17 n $ ,ol a o arao
s'.\i-. A D" E RANCtI-O OBbYEROS K. 6

"EL RELAMPAGO"

C()'I(( .\.q6 TOE 5FONIS: X 13.t'2
~I. Y-.'.l> ) X-1.33


I
,," e / ,,' ,,.


V .~;


.- ", " : ,.p.''FIO DE LA MARINA. -Jrr'""'-:0 -I DE FEBRERPO-FP.1 (-


S PAGINA \'EIjNTITRES


TOCARA A LA OIC .DEFINIR LAS .
PARTICIPACIONES E-4ITATIVAS '

DEL COMERCIO INTERNATIONAL'


"in determinaoain la forma en q) dicho organismo estar~i
relacionado con la Corte Intcrnaci6onal de Justicia; crreoe
que la Conf. de Comercio durara hasta' mediados de marzi
Lio nota predornlnann) ton tn s.erta- clol do prec' os para w mlr. ipe)lsar I.I,
na de labores que acab d a l i. i, c d "'l t.x l.r c.L1ionlo d I"I s "b'oorn
rl tr de Ia Confere'llla n d Il", P:'l i'perildal as repentillina ,
br Coe OiolYo ...hy.,..-. ila o Lhl.) t .deislO l p de inegf.as,ir "'lat ,tm iJ
consideration po< r ., ,C doeC) r de tlisdo p)eitods p do esiwO I l.ta..i
d oin p pnO ls d e l as .pr'poio sltones que '-: n vez de' res pep iodo., de nlut-o I
tucrn at ocoptado'a, s e .lpI')1.7.1 _.1 ,)'c I LiP s e h tlla o t dol indO, 0) emboa-,,'.
touho o! 1'mr001p101e dd t l i ,y1 lab)e, d' 1o' 'Inoel'-
del desarrolloo eeott nooo ot i ., 1 . '. ,.,1' .... g)' 0o0 )0 deo 1 1-i .
el camrnin hacia la terlr'll) ) t dc-l A pe0 l"de (II li1 1o)5 d1 c 0in u.s'l"
Carla de Cornoerct 0)0l ) "e i n O re 1 7. ) s is r ablintl 'rb.) i debc te llel,
proposici0ones i Cll inuglsO i o 1 s 111 1 7i 1 Oil C u t la u llqCuo 'l) palses1 it1
en tre to ibertlad coipleta, a to. '70al- inOosl'a. do s0 ltn ltlln tO71 do plt'eella!
0ses poo0 desarl'ollados park p'tll)'.", loS Rie e l'Vlo., )" u ) il'dlv Ivdt.i
sus s Lieva. n dduslt't as po0 0I1dn d t', les ( pI )l't',Itls de ill' ,w itlhos eliIn I
nltdidaso fstrttivas del conit 'ci0 e)) v sioC le,. IInai5la 7ihi)it
Io retencidn do tacon p1511) -ib "'.,l A A edi datIdeI s' Ielapro. l ll ahl I.t
illiisltlendd. eon1 oieel prove1t no"01' r.51na0ii0n do a Cutfel enella. se horoc
to Carta do Gi oeb::n en 01 ola tou C I0a0 rlL' 't tl One itdad dN,. r0iI
debe a probar prln)eo) el uso de t'a-- 1 inclt'Ihos pU1n 1 en relae)o0 n o)
es medidas en o. lodos ton 0c)is) la to nulnitn ite'lna de Ina OIlC. A
No puede,. Sill' 0ln.'l07o. pl'edort.0-0)0 leoeeclo. el liop" do t).1ba,) do
cuando s plodC7et'. ol aCUPI'do 'o Cotilrc V \t 1)1 It:,)eco eoIdado 7q1e
bre ete1 probletot it tdlnental.I',to a, L[ Oit ".ttlo .;)le1tllu s pea 0 ,0 I
sigue Stenl& In raiz de mLI e ItS d"I,, Pue'ta )or It's pinses firninlnirs dv',
Isde)oras en la aprnbacdonmdoet Pjdoet, 1'to final i.p Ia"terontacton
0 arliuln0 de tI Carlo. r ,do a ol Colnft . Ii
El Comite Ilt 10 100er01))nado h- t t-lcolist!ilm dr 'olol7" a 1;"!
discutsiones sobr' el 0 a1 pllouo de, ''...."W...." del to'tilott pctloii%
tlllOO Comercialt bhnosittdeya0 10'p,- La orn1snei debe,- a itoar e ,
badas lts sec00 iln01 es' 1 tl1e)01a0)) do deI .. o l'tt .
subsioiesF oniek7t1 0 estat t, dbstlo :. ...' I 5" \" 0 1b 1a-
c 0ones1 co0 er7 'l) esoo 7e0 le-to e dtl' lnI Ps.
s10iones espectal's Eslo ltotro So~' El t ti o' i 's. 1 1.1 11d)'nemotl',)ado.
c 0one00 7 re '01 se nlta1 ) t itoll i to deo t I alt to aln11 t1) O '' l) l'')M lttll l ll't7 h0 do 'd .
artioi'lns de to 7 1tH itle ))ontient 0li oel prlitoll ueo ol DiA: lIO DE 1. t,'N, i1.
Capilulo en el Pro,'ee1o de GI7totot"'. RtNA.tN q le ) a I a C Cie 't.'li d La tJi
Ho3. sin 010 g0l )a1tn '00)a) de-o alla n o l 'erni'llirilSit, ti wlb Ule' ih,-
1171n011" to ilIn c oftideraci)tl delo lltttidrI det dl 1 de Ioo ltl 7, l1 1l) iO, 1 1 lIP!,
22, 1t)0 I 'rtla delo OlplOo de 07.'til- dot ol eue01ta 111 1 0 do) otd O l 1te1t' ll)e
0i1n0s0 po' 5 pa le deo passes n 7 0 It'ielell) 01 r1II) IftlI0 l 00, i .)tie(I( 'la nll.111i
difiulladeos deo l bancee do pn ).' ilt)ll).)"i do 1 ( 07n'OR 0)'le) 1 tt Pl
El progre0 ri del Ctl))10i 7. pi' tel. 0) 1)ela SeSln)oe) .1t I
f lealnce ,tal d.n1 n SO C(lltII IIIV (it'l 18 ole l, ll lillbr-'), I d lS
prendido. 0n7 0el ta0.)) 0lei ienl t I d, 1:, ) Ottar)o 0ejec0i't) 1 r 1 )aiiti'bI' sil p
OIC, es0 todoil) O 101110]onto.eF.l.1)0o,
p1100 7s ltOnuis eslacadosdl, e 1 i to lili .11)0 11 10))ndop ')Or l'0111i00 1. l,
obtenhlntd o n sohleo on. 1ltle njll do'. potor el se 00)t Ilo. de 1si I)) hic
cornpostolon do l II) ~) .. p'.''110 p l Ie)'tl)t
]a mat ra en q I0 O1! 01 ,... ,,,........ I.do. '
l oolonada coo 0 ]a Colt.e ,,, i ...... ,7 ,." ,, ".' ... 0t., r7ul ,la; elC
do lo.,lotii do t. 1- 110, in s 1110ill" u)0eda c 0 0ie 0zar a ex00ir) an tes &
m0s' espll1nt-I do las reliot'lnl S 01h'1 1949.
los miemhbos do tI OIC y Ilo., "I.: SUBSIDIttS
rmjieobros, y Ateo ia t a y 1)5) lt C 'Iw I I iiltt riv r.1u, to -
han de soe eolotados 1&InI1r,) deo ot suh1'did))) l' l',)nd il |tler1)
oaneo de t I aCrta. Dural I. ..... la p io sle de E.,athll
mooo OtlOnlOsit 00001)0 0 .11, I 00p00Itel tI o tdo'
en rtlaei6n1 Col In 11 aeplni6n .1 d....' I 0' ,. 1 u 0 e- dad dc
pauses do. habla espailo d dein ', I' 0) ni t.III do
to "auoenticado' eon ingls y j,, , ', I, 1. ot 0)o1 110 le't
qt0e no ha sido 11.11 acep al I ..''' i....... hl 0 te ell Viet0 -
0ie110 paises,0q10 1. 71)0 Op nail i.., i' ''''o1 .. 10S1, dl'. dus) dll '1e1t 1
poe "ieeer el criteriondo I s ":-I,- i ,,p ,.1, op rod'lol) d)
"outentioadons" que ree00 n n I) I.. ..I
clones Unidns. o sanse1, angles, Iran La ''" ,--'.'" de e0tei t'
ceo. espahol, ruseoy chino.,0 1ulo I- I... -, ar aC.. lete...
aIttInO t qo e c00 nisltl-l)0tlt11a ptt'l'-
0i0edaprobada 1po do e Co)1it0I) 't1 l poalc ilteqitllallV h-l t)'t illerCt0't I
p'nposicip n nOlluegalde."a)o hIdUrdttdo to, pl'"d
t ipos do didl "'.....' de prn'ra necedad'pal
-. eldob pos0 i 0erlesados t' ml i I.n1a'ce)
.)de0lle)bar a un aeI wldt'd 'I e ell
1 Xl -100)1-10S sb110.0 tlltt))n
Enr )07.i) deo 1 1i' 0'P0O) dtl l'r bl ,
delo C irn 10 Itl ot tl la sllll0 11) ll7 -
)1:1.I nasetlla 0d1t pala t0)0 l111.111de M e-
iodia fit& cantvel ida I n-\ llaId n hII

to )1e 1 t? os o v '21o a lel 5 se ')'llauo
lilli %"ella oddiscu~siond dedIIlI, Art.,. 20 v 22 e,,
elot 00)0)1ddot 0
Rl'te'no CRE 5I ORRA DE.U IN AUTO) I1E
St oled p pole ohl pr0 00 .SABOTA.1F l. FiFU O IIEGO ABII)
entiende o0 que le d00en, q0 0 EN IL A IA 1DEL, TR'N
dari mravillado con la ayu- 10)1 T poertos del eblp'te Nrollo
da que le puede prestair 0 oolbrobbllt a 0 0 oP-t Illlldlt \
.Li..... del Ferroe5r00 10 1dond0)I .....
SONOTONE 1ll)ji prlldeInso 0 llll'd0l 0)0ll 710' a-
a1e0a 0 do to'. 011171l0.'. 1r0)100 'o 1M)1-
coo oine de sus oldos electr6-I' llltt.101 tlltl'.)OO) 0 00 ob 0e,' ar Ot:,e"l 1a
nieos gradundos con precitl6n to a v tahabia regogd am.erlaton inla-
para compensa? t defieien- n'ables
Cia doe 0u l dos. Re0000100 El )cou11l)0) nte0 C R t 'jas v vliru' -


dado per los mAs eminentes
ot6logom.
ourstua y y l|cio

SIONOTBNHE DE CUBA
dillol Sis., I llepas 114,
eqnlb a OR lUy, Dep. 31-42,
Habana. Tell. A-B829
Solicile folletos en espahtol
Nombre.... ........
Direcit6 ..n.... ..

C. fi11P Nov 2


O0ICH10SUp010:4,1))do1.e )100001R0itT C" if"
00 Ilg0) p1ctheeho,00 1 C01 0oto e1O1tI,-
r lit Ide extlelll de 1ll1 rendhi-c Ci --
.se, que ptledtt ser tin ntw de toI-
Je.

APLAZAIDOS LOS EXAMENES
Los ex0i.m0nese de lit Escuela. do
Edocaloll de Io U1v1rsild 0 <' I00 il
Habaoto. 71)0 toIblati lMdo .00.a.',
Para loa dln.s .12. 13 14 del mrs en
1l 0.so bohRIlo Sld a(llazado. l.I t oI
dios 4, 5 3' 60 de n1rzo proxhnto,)m a)n1-
l lt0l0 )1n0 )1ovibl.0)10 tou 0)d0)1).,
Sefila nieolo'., 0Se0ll0n 1iforn1 oin
Asoela'i6bo do Es.lidiatooes de dut-
vac too

m -m-al0 U a lA % Ia


CUBANA
5 23419 3,17
t 2 ." 31152
5 249711 2147
I T7g 3257-13
72317 2'700I0
7 20905 316016
9 29115 39512!
I 29411 4002
4 29! 15 40910'


I ENTEROS 5110.0o: M.EDIOS $55.01;: HO.IJAS Sti.lo
LIBRE.S KF GASTOS. MAS, BARATO A REVENISEOORI.S
OBISPO ,05. TelAg. "CUBII.I.ETF." Apartado 62 HABA.NA"LA DICHA"

Ofrece 6a TERCERA. GRAN OPORTUNIDAD con los billeles
del formidable SORTEO DEL MILLON. Escoja ahora el
numer ,ue puede hacerlo millonario por $110.00


iA A2 A I i A 9I


"LA U I U n l

DE VICENTE GARCIA

NEPTUNO 154. ESQ: CONSULADO TELF. M-)2(tl
Servimoa pedidoa al interior libre de franqueo
1 2 40 194 0 1 0o 0 .3 1 2 ? 7 7 .117 ; ,1,A 4
501 I I110) I0o155 22 1 9 21r, 7 15a7
I "1 1 10041 1 375 27.102 10517A. 191)04
104 2 I 05l 121 )0 72310 011.1 ,5114
! .I 1071S. 1713 3372l4 '01)77 7 574
1 '1 I9IK I II; 1140' 2442 20)1 1 2 54)
114? 1111 1R1 237" 75' 15( 0)1 2on 3,%1 14
01163 1l11 1144127 24521 291.111 3 01.AI "

,14 ;^ In I A Ii24Tf3 ta t !*"" **'
03 11'Al 111014 276 1911 t 5o1.&%"
4234 121111 11144014 70714 71211 3014)
S4l4l 114412 101,1. 740142 3111 .0 '.1 1 l 7
1064 17512 1041)4 751241 3021)1 0 .1"1
.344 11.11 ) 7. .31 1I15 094) 5 7 5))m I
" \ 19 117 t0111 91"4 0510 777
" I5,0 7 : IM30 254455 -)00) 50200R
I)1. 367.17 2 4T 40 41.1 'x I 20701 4
X3l9.3 106 '054)037!o5*41A 31430 5032714
i 1111 ".44 7454 13.1 .119210 tM .11
1147 141673 7004.1 777la41 )7 4 7I7O%.9
5100 1174 7 '700.i74)1 A&% 3"!3712 Ill5
1 1007 i12117 1 701477 31.13 1 62 I01l
Il II 1WWU% 21%.'11 i 0lelt; 33,0ll41 11,ql
14244111 111 .7241.51040 55.0 4l
122
!I110 10270 7 15411 7. 7 1' 557)2'. 477 'l0'!
t9 1 as19. 117 1 7770 5 427 M 074.05


V ...... l" ... ; -. A I . . . .' ,
.-0 .. .77 ,,7 7, ,7 .),' ,, ,: -, 7 7,;, 7" .' ', '7
0 ). 0 1,,'~ e ,O ., 77 <, I, .. . 7'


7 ; .:,, '',7) 7 .i0 ll7il, I I,\ 7.l

'....177..', '17. 1 7 7 7 ''7 7'' 7 7 7

I.; 7,, .7tt- t7 '.,I '7" ,T 1 .7.,'


....


l INI' \t I Inot' II 00'.'DIM I 0101 lO ll) "'II I V II
I 1 Ml I I I A 1P1 DI > III ,

S11, I 1)1 I; l,,1 111)11 I
,' ,, '. i. ,, I k 1 . 1011
,,'I,,,, '," .: 21111',' .1, ,


,, .' :1,11 ) I) 1, 11) ,

ox(1-1NIII l111 1 Illl 1

7 M .V <1 I. I 7 7)l)iI '' lt )ll>\ 1) 1'
, \ N 1.1.( 1 II I.
I..., 1,,71)7 I ( l llI't, 01.,, I 71, 7 ), ,I. I I 1 0.14',II, ,

II Iv ( l t It .,helnltIlt "I.
5011 iI)% It) i 1)1 I I'\ ) 114',) I' llI


,,, 1 ()iN/ 0 l .

IIN/ I l .7) % \
,i* ,] ilil\ / s i 1 11 (t. 1\ \so].,1, 1. r \,i .$ ,;' : ,'! -


Eczema Picazon

Desaparecen Pronto

1 ,Para Ds6rdeni .lt do a Piel

Aorh0 Siamn 'le' 0.20
7 r ,, , I '. I I0 I l .e

..,,, 0,1 Nt. 1100)))l ,, I,')~re
0 l t i,,, 011N77)l'rt \ tll"'
12ll |' 0 II 01 ) I, I 00051 )iiit ~tl~l
,,Nixoderm i ,:.
S Para Doodrdencs do la Plet
ihora BoIlmmcntO S0,,20


,i I Ill) III' t 'I III I I7Il' d171 III
77 h.7) tl0'7I)11 7lt I ~l|' l~lllll7ell- '7.1')' 7,17 7. 7'00) 07'
1." w v mr l l i Im lhd v 41 01 p t ,h P u i, I -pi n Prnl18
'. t, 77. .I17 170 th ('0u11,'1 i7 Ill).' I ,7 I 7 ,77,.,, 7.777) 77~f.7. I I t ltlI plOI
I h I )t, I 'I I" ( 077)I),,i pI r,
It '.".7 v Ii: It) iS, i Bilietes del

r M r L L 0 N


I Polhlio, ItIIIl Sl,'llaloi 5.7.
1 111. I 1 1. I fIi 0'h S' 51

I FIii I l f l ai
ISOLICITE COTIZACION


AO CXVI .


Aqui esta el MILLUN
QU'E I.E OFRECE I.A


BILLETERIA


"CASA PATRON"

Tiene ya a Ina venta lo, billetei del TERCER GRAN SOR rEO
DEL MILLON. Elija ahora su ndincro y obternga el.MILI.ON
pear $110.00, '/ million por $55.00 y I mill6n por $Z7.50

CASA PADRON TELF. M-5147 ZANJA Y RAYO

Servimos pedidos al interior libre de franqueo
a
ii 10 ) ..1 1.11) l 0.00 7l0h '71 'w} I

'I ll 11 ,K11 I ''li. '3 19H "~, f t1 III
';lI0 11 7 11 1131 M ]*:.! )-1'1 :ll!l
I I' 1];11 I 7,-i ', :'1111 *HIIIH 1)11)
1:11l 1. 05h00 I 1I..1 '7.7'1"1 ',11'5.7' -27{17'
'15111 113 I 11 1 1.*1 '''0' '1 1. 22'?

!A61 11191 10-. 111 ,ll 3, '11 1


13 1 1) N1;1 0 ''77 7Kl .T:lf:1B
1a0. 1I I ":1 1 *;1!1 ''7 1 a I1fi l21103
a:1 11 1 a 17 1 ''1100 3 ---11 --
I I11 01 1 7410 17HI)it "))it;1 "111'* 2 "1

| I I li ll I tl '050 '7 711.1 7 3 371


7.771 l~40I 0071 77)i1 052 334M7
I ., I I I 71oit l;7 07 9'51i 0 11:1.1
NI1)0 I '''17104 ; 1 1 *.11 :0111 go' 14 28341 173
Y';199. 1 1 ,5 1 I M Ii 1:1 1!5. toIM 31--f
M; : 1061 I~f; lll 'A 1.n4 345,11.

;.I I I0t 7I iIt7 "1 748 21 71 3.1 ,-179
q9 1. 19 139 ;i36
1 Il I330M 111I1!r! -j2! Ni 1 ?9I *!l11i..! 31; 1 .ir
7 q.5 M3113 I39 29"1!18 l' ll 361FU S.


!videse 'perni-io a lICAr DjL LO
lI.(e()mercb ]\ CRIOLLO
iinJ)orlar 500 r.eses ----.
For SERGIO 4CLBAL
Ilo ha .o lci ttdo, una. lril: 1 ., .- . 1. "
ia i' .ada en ('ula 4l ,l ;1 *' ,' '.
1 ,10 c p. i oan.dl do d ..1 aI.) I. 7. d,1 072, 1)'


I 111
A 1 .. .. . ,, h ,,t tf I ll 1 '1 t li/


III


I


I l. t,, S 1. 1
1I. 1 1 1 I I \ 1 1 *0 \,
. .. 1r i .
'l 't i \ .'l .. 1 N


, , .' ' ', ,' 'i- .


It'
'. 0i' ',11 7'1 '77.
I \ nI l ".:. :,' ii Il. \ 1II) I \M 1 .; .. i < ', -


PAGINA VEINTICUATRO .. ,\


Ca--to I ici s mo

Por JUAN EMILIO FrUglfLS


---ETrcular en las .Siervas de Maria.
-Festival de los Escolapios.
-Noviciado pata La Salle.

FIESTA BENYaCl-ta | m FNa.AYOS
o'noi:ia

It Congregation doe Fi e'lni.i d,'
Sa.s Escuilla, C'risti.iia.c H :inaino.
dPe'La ZaSlc),. s0 Irponpi lnol-
t~ruir il, nuestra Rep~ubhjra, ltn ea
pr0xi0a, U0 Ull5 ea5 paIra 1l1 !;o
raciones IaJallista: cuIan a-. pr,.
yecto que e.sLia cleldio ;.c :'a:.)T 'adL1
por Iluic 0:a ilcin:t? do ,nl .0.05i
,ociedad.
Col, e1-oclLedo de r'-'.o'cac f, '-.0
para dichna bro .,e. .' 1 1 i.,:a
cualro de nm rzo 1 .1 I p. '"
bencfico en el. Verdadn Tooc'.: Club
soboe cilya organlizac!ori 'e eir ,'c1-
rA madlana lone. 10.1 unt, a a1 ,
cclCo y mellon 'de !-c, :ac r e-, v: 0. 1
legio de La Salle dcl Vo'ad,, 1 p..a


TFIDl;O SOT l:MNF
Parroquia del Cerro
Hoy dll 5ir:ti o a ;a1- c,nco 3" m0-
dell do a tarde ei.7.t:uarA el Tr,-
duno :.olenoello iluc .1 hOllor (i Nues-
tIra S1i0-0ra dr LAulirdmc rcenbuOara
i,.rI" sal-:do ro la ParIo tIia 1 cl
C,-::;o,
F ..,,,IcO, o (hal, del Trdui 1 ,1 eril
tiedcarclon bO ,.. ln' I l'',('IliOeI X e Sit
'a0rnn clit el Cari'delnal Anazob.rpo do
Lii Hablna y e7 d0. eladin na1 l1un-11
10or 1a pa.71 .,. crbulan.
S' d.a 17 e ceantare 1urn salve
Eo01n..e se .-.1 ham unLIIlt rugaltca-s-
peral poir lof o0ferrmos ante la
ifnpeli de Lour'ds que 0e venera
e c la Parrcqula del CI-rro 1na1 de
I:, in..s anlgiguis de Cuba.
ASAMBLF.A
Del Alplotlado.
En la nlidad de Sentago de Cu-
ba contilillaiai 'eit'brildouse hoy.
cn:. divrsos lCtoS., Ja Suglilnda
A;,nmblea Di6crilna del Apiotoul,-
do de Ia Oralobnt de OrlentP, coinci-
dcendo con la festlvidad del Bento
Claudio de nla Colombier,. ap6ostol
d, ]o a Irlnocoln al Sagrado Coraz6ofi
de Jestis.
El program sefinalado para lhoy.
que nus. envia Irl padre Barrado, S.
J.A vs l sslp'uoeote:
-A o' 7 a. ml :1M0.a do etomlllillol
lencla!0. quo dirA el Excilno Monus.
f'ray VllInLinl Zubinarrotn, iroobi.s-
pd de Sanilago de Cuba.
A loas 9.30 ia. nl.: Presenilalcri:i de
crpllencOilCs 3' sesiloni de studio,
tHora y mecia ecxacta).
A las 12 i. m.: A!muerzo de fra-
termldad. Cublerto: $2.00. Solamen-
tf para delegados y aocilados del
Apostolado de la Oracl6n. Se nd-
m0ten fnamillres). Ninmero limlta-
do do comenlsnils.
A loci 3 p. m.: SeBoinb de estudlo.
(Hora y media exacta).
A las 6 p. m.: Sesloln pibllci y
clausuara de It asamblea.
1 )iLeclurln de moclones prose:ita-
clas y aprobadi,. por la sceorita
lMatIlde Camp. secrutarlatc del Apos-
toledo de lan Oraci6n die Dilores.
21 Lo que ios 1quied pot hlacer.
Breves palabras del sefieor EAirt-
que Canw. del A. dte I Oracg6n.
31 Tn',1rat, orl LtUbro de oro0 y
do la beon A. ido la 0. ($2.500.001
nl Excrno. elpor Arzobtspo, parin It
formlacldln r aicerdolotes cilbno:los en
* r0 Senllll'riu do S. Baililo, drl Co-
bre. -
41 BcoMiflon 0,n el S.lio. quc
darA 0l Excbn1. Sr. Arztoblspo.
5i Hlmnlo drel Aposroldlidu (J laI
Oracdon,
E'I, CICUiA1,

Fti0 rexpuleo en lIa Par.IIlai delI
Balvador, en el Cerro. A partir de
nitfaona ll,!cs -staral expue,:Lo en aIn
CnpGlla del Convento de las Slervn-,
de MmlII, ltuat!La en 23 ,tllulnu a
F. Verdado.
SANTORAL
Sn!oc Focu.,ti -lo N, li'I'.'lo, lt,
Sair,0iico. C.stulo. Magnlou, Lutio.
Aglipo. JlSIll B1Itlsa, MaooIadu
nilAt Mres; Pedio Tomlas oblspo;
DeororEos ohcop: Sevel'o v S;gofreido.
confr.nr'.s y% Gnrorclnn, iirlpr-n.Reumalismo


Aliviado

RapidamenteiDeticiencias
. 'En el Dido Y Ruidos en la
la nuaeva f6rnula midica Romlnd

on i a(,ol n,,. -a r.-es
fr 0.rnI.t,.nl i .,1, 'lar t d.
In- nrIuR Io -9 K ^ -'"' 1; 1010
I" 'or, ,I, ,In r **;"!,


nI -Jd


W eic-s end 0-
-i n el ,d y Rnpoi ln la
(odd,, nes v , ( ad, iltarrarOer,


11 r *', :' :' """,. ,g [
In. frn .r T ,i ,1"0 . I,


tn e ; r :-ii. I I'
,, :,.,: , 7u1'.1t


* Id"


ic.1.ii 111100 sW looor c 1V it
cc-il .53- 00 CaictO Oll i oiilonor, 01 I
If'lln.cr.ldad Popular de los. Fral-
ell.i: :>, en Aguiar 1 10. y donde e
1.01- Illsa his pleas qour vhabrin
de i:olrpretars e e oil r ollvonltojo a
Su n,. 0.10 ade01 Papa. displistoi t1-
ra e 7 i. miarzo
A.0 Ii' OiIay- cdbo'ran cacuoir
C CL;"! i ta i,', wnw, des,'{'.: ,-t,pe,,-.:
A:. 0 a: 2o a 'to integ.oaldio e0 Ccoei
de1 \1.ce lIcxtas que Se e. a pre-
para:co.
Hero do citacono : ectc yo-osloa
lic- lo brde.
STTI 'CUL.R DEL ARZOBISPADO
| iMo.v0,nor A:Irrdo Muille .i
martintl l -e "envl. t'_ 0ei0 fcgo de
S U IubLcaooni. i, s;uleros:e CetaI
C,:.cuiar oai Aon-baopado- de La
Haba.con. qne oopr.- c-M cs c old'-

-AA Iao V V esX C Pa or..Co
RtToc'sr dr Igll.nla. DGret'ores de
Collleit C:. .oI:cno t JtL,:a y Con.-c-
O D i'co. i'.7Oi e de ACCeOln CatoIl"a.
P,P:,r7'_nia~n tener 1icrnprv 0%1v0
llq Plccr, lu;1 yNierlOre so el ltupla0-
nit que nacia de Ia l e de uI pueblo
y qu a Kilo o is aniniabtia ten lll
,adios.iIUIaica. Loidadc.s del Pr,11er
Cio:.cre,,o Eucaristico NaRic3111i, l.!
JllIIn Colttqulstica 'DiocLesana l o-
neLl0 ItIna aprobacid n de So, Eno.
e1e0a0 R,1010.110-i*. .4CvIbehbra-
clonidel Orb ,,cr0,,nv ,sr .,rh-, 00 aquel
daniccto 3 grrildloaoU acontecinue-ilt,
-l'icol 1-coo que, vo.uincviendoi a
inu.ntra PaLria, lantos fruLos spi-
rituailes ofrenldara al Divino Maes-
tro ell el S.otriLmo Sacramento del
Altar.
BBendecldo y aprobado por SuLI
Embniencia el acuerdo de la JUlita
Catequistlca Dlocesana, a vosotlrs,
herrilantos ell el Selor, 11os dlrljl-
n1s1a0 paca a.nunclarei la celebracion
del primer aniversarlo del Congre-
so Eucaristico, que tendra, lugar el
proximo 24 de febrero, y para roga1-
roi, enica.rcidamente prestcis a dl-
chlo acto todo vucstro estuerzo y eln-
l2inlsno, organiZando vuestrasa ca-
eque.sis., vue.str0s coleglos y. la s gnru-
po.c de Arc6in Cat6dlica. con el fin
de quei lUltrideis representaciolnes
do' Josi nlsmos as1stan e10 la Iglesila
ie loi Ms-red, a lIa mlsa de comu-
nl0n que a. las uoho y media ofre-
cer00 si Enhilencia R,-vercidlslnla
eli act'ciOn de gracs al Altisimo.
Coillncide la citada fecha con cl
sexio aniversario de la Consagra-
cOion Episcopal de Su Eminencia y
con 1l dii de Acci6n de Gracias.
Dnble motvo ples, nos obllga a re-
lebrica rlcarlsti.amente la fecha
patria del 24 de febrero. En dicho
dia elevo mos prpees al AltlIsimo,
omploraindo belndicloles parr Sui
Eemiinelncia lReverendlslma y para
1111nuestra caLolica y muy amadn pa-
tria..
Arzoblspaado de La Habtas. lebre-
ro de 1048.
(fIrmadol Mons. Alfredo Muller,
Vlcario OGeneral.
i'ozsrvAs.
Dr Ins becolaplos
El ldoIl:l;eo osleteo de lln1'z1 rOil
Strodllibn Ull '-c-sitario, Sc efettuI1l-
ilA, n bioras de la.tarde, el Fe.stval
de Educaclono FlSica de Ils Escuneat
Pi:, der Li .Habana. a c0iyo1 atu
l11t01 sdeespecl'aOlelnut. lnwtado rl
Nuncio de So Santildad en Clnb
m1onse'lor AniuLnio Taftl, aizilbisp
tluiinr de S erglopolls. %
Tornarai n Drte errca cdr nli
lhlnntsll do loo Padrea Esecolhplos.
GibA MORAl. DEL ('INE
Pli, ltnayorce: El Medallon, Mer-
cader do le itl,cones, Milnngal de Arra-
bil. ll qO.idia Ruth. El monifctlo
peJ'dhdo, Ni ranlgre ni arena. La no-
rhe 10 oIl joo. Norhe y DIla. OLit y
Marfil. Lo. padres prodolnilb Pa-
meln. La puerta fatal. La Rultia dp
it miuerid,. Sagrado Yr prol'10e.
Pelitro~as: Los quo ovolvlerols S.o
noelor le nitestra ,ida: Mi un1010
am'r. La ombijer ddseada; La i 10tjr
dispuaida, i.n Nan Capltann:,; El Des-
quiteli eoa de lrlandai La seIsllncia
,qlDio,1r0. So tJpn do Ihsombre, To,-
001im00 Toi co1,,,dol Tolyo es mi on
razen, Reclifoca'm- n. El -veredict.--

PEbisDICO ('IIECOSI.OVAC('O I "
N'NCIA VIOI.ACIONES A LOS
DEREC'IOS ('IVILF.S

i.RA(; \ felob rv N 1 T -
c-l-c- Vyv0rj bI'rogreol ,
b'lla0dn I'opulo rl ue 11101' .... ,
',,h- c nol ... all ol. ,... i .. .
,. 0 o a I 1, e l .C......
S,. cl 1 ,A Ia I ll vios bo ,, ,

011101 EibLod. loll-'llAR DE ,I MAl'
d" 111010ol dc~olu.c. o.. io .
.0.. II, i l .1 ,loll OI l b , ,
, o b- ,ll alo d eld, ,,..t ,I..
i 1 i } l "t ,1[I<[i"r cii- f- -lo F"
r u 1ecto1 do 1 .,
- ia c, ,lo l l'lO ,mIO l eO lov;eIc I l
I I ,' polc d ec(lob 01 0ldld0 .
1.1, .. ...... : d I ll bd. I d" I .,

II,-w.0.7 .l'.mp .... Oc r.. ,
tilI ,l,'I Ic ll~loc ocI 'lI.d,' h
,, ,ltO 1, nlr ld e 'll. ,- lblol .0..!i ,lI'0 1 ... ... o l

.1 i -, 1,01. 00' b'ooco-,t I ,
,h' ', ,,tu, ,, Io il,, lh
i'-i. loc itohil~.lO0'Icl0 11000 01011.,, i. 0

,, o 1.01i II 01\ e ' d tl 'IrI ,1 I
1. 1100' I' ltl I i I l'l hl .000,1 .0. ,0.-
ol' .i Il I -,' ] 0ii ll11111 i~ -,111 ,
O I I II lih I'I I 1cl, 00' oIl -.-ii' I~

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE

-El. ,,DIARIO DE LA MARINAi


--' DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 15 DE FEBRERO DE '948


iS T1CAS SOBRE LAS MT-
STONES ENTIRE IN4DIOS -NE-
GROS EN E. UNIDOS
WASHINGTON, enero iNC).-
Do Una pohlacion total doe 1 mi-4
loncs do ncgros en los E. IJAldos,
3,13.830 son ealt6llcos: y do 280,000
adios lue riven Cactualhe11te en
us tcrrilonis 0reservadns, 90,390
-f'esri nel catolicscoin, do acuer-
do coaorinformne del Comnle 'do
Miionvs Ca t'licas entre radios y
SEn 1947 hbto )un total de 7.963
rnn'ersos a tla fe en6t5eIlas geote
dt 1 co0lor100
[a gleiun inantolene parasol cui-
,,do osplrlrtal de los negros on
tldode 395,ltemples. sorvidos pr
-66 sacerdotes; las ecelas catc -
,was eonsagradas a olles son 292.
't,n 1na matricula de 65,090 alum-
II' que' atienden 1.800 religiosos
mnatttros seglares
Enr l, misiones del sur laboran
331 saeerdotes v cerca do 1.000
'1o11jas. region donde es mayor la


necesidad de apostolado: apenas
se cuenta con 000 1promedio de 7
conersos por ado para cada sacer-
dote. nal piso que en los Estados
dcl nortc las conversimanes se caua-
dirnplcanlcuando menon
En Cuantofal panorama cathli-
0o entire los indiss, que driven en


unas 400 comunidades, existcb 110
centros lnnranalc 500con0 sus sacer-
dotes y reliiosots, 65 de ellos do-
tados de Pscuelas. oan un alumna-
do total de 7.720 nioios. Unos 150
sacerdotes se consagran por cornm-
plto a bos 00d0os, ayudados por
727 monlas y ratequLstas.


CARTEL DEL DIA

ACTUALIDADES MARTA RIVOLII
.II SFISIERRA.TJ No 261. TELEL'ONO ill PI.: OCTUBERF Y-i MAIIMON. 4 Y 5 ,. '' 0 i a I 1A I 1A),
M-445. VIBO1A PA K. 1 T-.1. 1.6144. I l '. B-14a.
1- 10 bRllil nnfiOle-o Dn1100111 0l l 1 1: stmnotis r ,A I IH r n '
A I. t' ONl ls TLI-1tBUI.E biltlnAll LA 'CANCION D;00 LOS ,-oI I ,', .Sle.' 1a,' :t0eo Ni-
.nbtco DvcllsOb-K'eefo y I S ap- c.IItlJil ib 1 lg d1 el Carrtl y e.- 0, 1-s "}.,i III la Y h 11 I0 ll-svllt.
n I, .L V L IIA G E L C lapi III -l Ir A AIi'L T F R tI A o n M c h1 5A bl l fti .I-.n I 0 ,',lo nl .1 1 e n-
1 bTa yl *svSr -,io. v11, kb rtcc -I 'Ilc 's .l ult al. l l i v s IL ., v 0100I sA o TR tAG I-
S a N'I. o. To lo ie RN l o", 'Io Il os not ,-, tlc 'c. ggy
..n uairo herma in140I.nl-I'l ,l blO 1 Ol ,n
i .t pl.I-rt. def oro, __ -p o gra -t
A.. .. ....-- M A X IM .111111ii ,lol iIILr
A S T O R .s,..o ; c1 c ...11111'.oN. T I.I :- R 0 X Y
I ~ ~ ~ ~ ~ .ni '110 m0a 10 b-'UA~ I 21 b--
NT; I.NrEt;.: 12; .v (VEDADO). IF ON V 1-1_ R 0 . X
TIlElO .\0o F-In020,l 1l01111 111- i .....I l tl is-. 1,J l.:\ ]';l: .A. 1 iY 0I' IM 7t5..
0 ,,ol l. IPA A lo"c'ls 10 bI r,' r ll ololn, alnlt l -'O, AN1 h lb n 2 1 1 t k yS 1 31. '1A lilL 4 2.I5 5. -
1 00Ol .0 el~t y F11 '0 ItlA2 l'. b [ 100- .M I t 110101 o'olarOal0, pI0N5 L r ~~o 11,l~lll .b 'I'.D
0 I-;: ltuo. l.l IiLIa 405 N : n A.,h .1,K1o i i A I Il,., Ah- i'tli -L l


BELASCOAIN ,ol^^^rl 'rO 00101110llI' TI':b.EI^oOOII .1210.
.... .. .. .... ~^ 3 ... .....O... ';.,,, .. .. ... .. ,,,, ,, ,^ ,,,,,: .y : .... ,:-
1,,0,110: hcO lol A SL 1 E GOGI~n boo-I~ olai. 0101- v I 111,: d,, lV6 l laholy dl y Ico 00. l o'lint li, 5b111' O

'^^ yS^ Df MN11CI", A All^ 'F^"

Ibl.% l',,1'\ "1 Il'O' V'" I pl' IAbO FlV1" pA\A I1FA1 T 01 IIII 10.lb. bio O 0,0201 0
I, ,. 0r i. oso-b, blob I I s 01-eddy1a--' l' 1 0C 0 1 'oi,-
O.. I.. 1 .11001 T -,1. 4 T.Oi It IlL Il Ibo A (A I,,o lo-A tc l.~Os I.o L 'Ol 0 ,o.b'I II K U 1)1.
a1--,- Ca.V SA 41OS. 11 1ty- I. b A I l 0 lt V I. l-H O 0. ........ '^ .. .. .... ... ....,,.,.o M ETRO PO^-! L ITh;, ANiU ..... ......loo
\ 1 .5 y 4 1Eh l'ir hlu,,,oa 100o0h,, 00 'OI,1 1100 I 'l 0 .' b, 0 1.1 .0l11'7-
A t I-O 0- ;1 2 0 0 0 1
ii ./t ,l[1N1.:10 (_Illltl lstn'h-S, I ), ,'AI'tA.,IEDALI:S

I.,iciii^ll tis li n N A C I ON AL il -s Si^ iV'bIEN
Il l-- ---l---I-'a e i.j \o T I TELE- do I.o p -I M Bl'[. 1. )
T0TH01 i jIC P-IN lb.M-aoAO. TELE- .500 Os 71 i00 y niclo. rol *giI

RH^\CO1NNo 107 TI.FOO tO~~NGl.iil 0'-02.io v r __rin.1-a _iilnn ilrrftni.______________
CA. P.A.MOR.S-7. e SAN CARLOS
.\ a :o t~~l~il C~lllo r li- I,, "q1';NTl'tI,: t, a in.I,'FNAVISTA
BELASCOAIN .......FANC
I '.IIIF lVAREI]A S 63.10 T I0 EFONO II,' I 0 l ISABES I lDE .AMOlIE .on ri A i 0 v\lI M 25 iALAA 1 LE .
U|2 cbs01.0000, ooboO ero ll A[ 0--- 1 00----- 1a y A iED lLrl0:l(N 1-: 8.dad C AN rO
lD:1 1'h" laI, ::0: l e01 l' ,A ,B Iiot 1 t.il 1'ObLt SE l E sl a, T D 1 N 0 ,1' .- 1,10: SC II.,; EZA I .-'an 'o 0;ri I
ia on l -0 I l0n. T ,,l:' r 6 FATA1 lbo,it Ch ,1-e ,1i" a Lo rlav p; d o 1 0l Ill ,-
Ci l ,a I T CI.r i r %II"I 1y E l, l l tS O J0 JllO h H *.Oiy o ll tTa ,'(, s A I- 0." 3 1 A', '\N -
l,\ MI E "I. on VXrh.tr Ninllr y h ioBI tl~lllR g i~* l alnllll. lit 1DE ,SI'III', tEZADF yI OS AIIII-

I la.,I1;l4 all Ni1
C UATRy 1 ,ao 1"'0 A IN O 1M OESDE I.]A ITANA on. ray 0 Mi.
S 1', ctuli noo-cn--'10 11inlllIil-l N OAaC1u0A LPI1'' oelrlc'. labs. :

nI: c n c Jada deN o d. 1 i0 TIl 'Grr Na" d O.G I N H0A0 N, .- oI..o oc 1. Oe A Illo.7 Y n 40 ;
'-,1-.--6n l 6r, I' IA 11O Y SA N R t ci.,O F o:lTE LE N o i l2a "'t -l 91 I l
I I- l 1-67) I 00.",lgl h b r A NTA.


C PO A O I N,.4A I0 A AA .I' ... vi ... SAN 1FRANCISCOtl nl
IN D\I'S.. IA V Cl SA N JOSF. TI':1 .E .,:N A DKI I.A DIA oN hA I.A. HIEV ,lo-
FON d A-7054. I'(SA E.], lDUO D I,[.A AFRICA .- SAN A ANCISCO NA. 263. TELE-

b :.l l.,I.."a 1=0 10, A P L' A 1 1(Z A 01.1AT 0 SNA O O 1N-100.
1 I.tl1'.lltII (11 0i MLI; F AGONIZA 1 \ tA I l0ntl. t .00. E1.n 11 oo 110.
.,'rn Greer Garso~n y Gregory 1 .e,-k. .~,I,,sde '" Iay .

0 I,' L V IeI.IQ_ A \ A .BNE(;Al IN oo M 0.1' 0. 000r. S o' l .I .rT ,, o .bb AI, 'lN l yl' 10"
I ....... .. \,,r.l.... .' bo.o. l .. ".1... N E nG l i T 15 E ..'. 5.. .. ..o ... r" :.... I'.. o ,
0. '....i..10. 1:"1, ."' ,,b .... M ,, I ,1 ...1.4 .0..Sl ,
1 i r IPl lM-,11, Ir nl .1 I 11 1TcO ( 'ADE0 T 1 E l 0- .\- IA A A r l l.1 rIn ina
.\LASCOA IN No R 7. 1 0 .TE E ONO il .I V V,0 0 1; 00 0 .A sl l I slr n I. i T T T T : 1 0 0'1do 71.
N-367 G. I,A eIT 't n U lrh Ortfh nIJ),l', GCi l ta os T1E1 02:10lo t l llt 0 1000 l. Si NIR 101, ~ 0110 o 00. 10 1 2
1T, 1tro ll litrenolSOISED lAD con I-SAN -0, C ATALINA0r01 0o L 1o1
m rqu y -! 1, HEN A N STA. C .TA 1NA Y .1 DELG A10.
I.E~t, TROP CO I~o.1.0 l mA Pan, lo "rL,'LEFNl o I -l 13.lr",' ----- --' '-- -----, r Tum h L&n h TIIIIN 'tM r T. TI.I 'I' N f, \' H n v ,''.- .' ~ t,'''.. VA-''''..'
Is, "r,,rt Ot r l b ct Il-I-1000. OI l 0 O lb I.ia 5 Ia' o.bH. o 0 lt l -1e.bN, M Statsl- oii


40TniTl "l b, --i-.--------1- -c
II G, E !`. l ` ITRSN,-ao "ass V-9
]b._Ola IN M I 1I o Nt" I /, Z t1 I tb ,'Pl,EF NO \r;, 1 ,t I..h... IH\ ,a11l111,II.,iii10CM41107 ,0Oi1%LIMIC'tl SANT~,.,n*l,.~ O S SUAR. EZ,.4 11"{\ .~
5cbc 2 10 1,1.011;'"011- b.l1.0VA-~
1 --d,--I Inl 1. 2.1 1 00.0l
F\DRI Y\'t.A .10N TFLA IE O'O do n y 1 o o1,oIo e ,o JINI"I':T I' ld" \h- CtAlll IA sOJNI:
1 0.00 1 ,10 1rl, TERR-OR1000an0Bill 0 0 0 1-00.111 0 0IR2 {,0i00 01i b,0 -Id k 01y, R a NI-, 0II-lle 1. 1. o. RO Ml. 0tl 11 b .b....lrl co,,, .lcai bail 10 olll :0 ItO". bl (. l
IIll .bo o- l l0 bold, ln i, tblvh'll lon hRI-
it"lbnol, CAI \'A, 'F0-.NIAconcRay Noo-Tr1 ro I, t I o oonn1rI0.h, glorIa. IInllantJ vB aro b itcritli CO 510111 y5 I.i10tilt loob coo, a-oldn 01101.
4I,1A0VI07D0e BMISI0 PALACSonTlRlA
...... I-t ................ ........ pIc SANTOS SUAREZ
Ib11, d'10 300 t100al0.l: s 17i1,17f1go
.]1 Manth-rrto INKA NI'M 91. -Ic, DADO). "io17- SANTOS S ARI, 0 V S. RENIG0NO
JIFlONIO F,-3711I. qF I'~ }1-4soo.l
F I N L A Y A.. .. ... .'11 1,. i ........ .......... A L... A.. ..... 1 4.... 0: .. .. ........ ..
ol . \ 1l~ 4,1'. y 1 .311 Ile' Isla c, rl o lo lt 'nl, it 1.0,1z TRtF, (;A,\tC \
ZAN. FLO REGIN;C\ASI A. 'III,:I.1I"i.NO'In .oo1iiei .N'".I.\IA I, N .,K bllon ua r m .I,,L l .0a S l lor I.
U4-16491. ct ( '1j11,i -Ol-a iolu ein 'ls T~i.- lnfanll \ KN:A'EN tI, P.lAlI,
150 d. la noRG No ,,, l i l]. . (001 c i l \It \ ( I l'tr \ Io 110l v1 n ool 'o0 I ,ld, no'lll011 l 0 I 5 i1,'n_1!r
I I-o Fc'r l'11 h lonmi ll i- fl O l l c bl 'NOll b2MA -, 0. 00 r oo Y
b 0I: oo 1Y" 11 i 0.; Pb2[.If nlO 0 10'sod
40....... .l.. I' 0 b0'0120,,In"lA P A L A C E S T T R A D


h,,'0,,01". ..,IIht nb,,'hell00r, cie' sO'l'
I't Inlll-r r nlP L A Z,, AI TEIR'I AN"NSAN No ,T "(IN
gO I' 'lst 0100 ,2001 t I- ~ h" 1 10' I-,\ ,,-
F L O R E N C IA ... ....... ...... .. ...... ... .. ................. ........ .... .......
SAN I.AZ..ARO No, 1064.IrE0EFONO2m010. t L 11.007 v 1S I',, O I OVC'n '" 0, m ,' y. IaN
; -E A I 0, n ra d I.8 I-'0 1. 0 0AT i Ml N D 6 c on'i.eb o 1 0 la- y I
"'1.1,-,i'1crd,010- 1.t/i05l iiI r 0o u ,ta40 i ID1 002I
al l il .- - --, l- a-a ro, I. I' II' aIfa r .it 10 a IAa"IIr iIa, o I-
l~lt t, ie SO lI 'I" t A oil Gay! N arr 2,f.111 ,ih, H 1 1 0 11xi] tuh 20 1, ir lt af. o p, ] ot .lo \s t l-
(;,; l ly 0, I'lS111m1th I.A M0ocIco b Niiii bcOIIi1tl'o10172001'I .l l
I"ATIIDICA on 11 r da ,\ar.hall..... .. ...... . L Z R A Olas Eo, lo 0. ,oTc.R n 5I
gi.l I i, tT 117Os\lbITI "1I M '100 TN IVE RSAL

G R A N T E A T R o0 ..... l.. 01l .01. 0o.... ..... 1'10"10'000v-1'1:R- b ...
NI', A-1.1 k E[ T00,.0 1 0,'Ill:b-AIO,1, IPot to A l. 1I, 0.0a ;07 o l ,FN
1.0'Al,10Q' N t T .\0,00 ,I0050 [ l1. llI i)1' on lla 1o 0l ,sI IlN
o ,qI')S ()q 3 Ilr-I i -.' i -n\.t. aon r Po ll yI AA }I loN 1 Ann" Sheridan .-\ I~
a InI I KI0 0'0l0 0 5 ooI oo. Lb.... ,,,j as-Ik o b 1.ooooo,, "1 co. l ,o 00-0 so, I.A SI,, TO RI%0h01,00.0'2bll IN 1 il '1 r 1 11,; p 00I 000 p o- Ilil 1" 010:1 AOI707''ItF ,,on0111 ,Coo
an 1., ,0 I Ioc. 1- :oo.Nlo01i 51"0p .0-" 0.00,00A,00000t 00 II s, 1. I Ihn l F vr I.-e ,,t, 010
I~q~gs, 3 ]Ill.t lo ,d, l,,,: Ill '', l |lo. t,' 0- ll sohl 07 r41, 0 M llfla
ooOa 1I on'l 3001.1400
RADNACMIENTO VNIAE
I IPTI-NO oYT FI,O-' II. 10 0.T7
0 HOLLYWOOD 0 00I...........o.E 77
"1'"" n~h, ", ,""\,, ,,'_ ,, ".7: D,,,\,,,,,iIc 1.0 01,0N0 lli-0100 itI 0l50 i. g 0 N'1 i'o I Fol 000
Y A.... ..... n\ ).1.1,n0 ,, I r'a lZ RA' 0.,1. A TFI I"-Un0S

-3n ini' ....... I ,O_\"__ _._I-1 ,
,...- o olnol~...l........el.. .......... .


RESUCMIENTO _I _________
b Oll0 Ollfl 1-l0 t~v\ql~l.,c0I0N.601A ~l E D .rl I' bxsAD onli
la [[ "' ,7 ".... ...... ''.',; ..... ..... t x ,. .... ...... ,. ,\ a t i, ,o 3 h, e i c1 o o-- b, oc lb. I.10 000 701 0 IIII
000i. ,~ ,Rr 'l" 'H S I' 1 iI rllt O :oco,.IO oInf nl., ,co- I- ,i n Ll|l-4 rfD I I 'tl ~l~~pl lli~o~{I~ t D nc
,5'IA r I illO. \ 1 0 l rl ibIl Il i,, ,oooc.. H q ,, "\ I IR(II ob ',r,' illlolo- I ,' cc -\qltl I iib l-so
1 0I so[III P II hi" 0Iqll I l" l '0I t \'0 o"" o.'tlll~ 0-, I-, 'r oc. I ,s, .o .0. co 0- -.c -, L I 111,"I ,i
i.. b NIo.'ItI ol" l oll\ ,,n I i;ll oib co o;r0 70 0 ilolc.,,00000 o-
.r..... ....... ........ ........... ... 00001 I

I 1 000000' a ll li, 1
,.. .. REN IMIEN
t ,.n i' l/,t, ~a iu, ,,,n i zI i. s -; I- T I';.,1' F- | '" ; ~ ; I\ 5 T IF "
. ,-,, ,, N... .. ... ...7. .. ... .... ....
1 \ 1 k 1 .v s -T A. \ 0,,, ,, t / I t ,F V ,, ,1 \ I,1,- \I,,)l4 l (
i i t) I i l' i: x1;to ,, \ i . T i l I i i / I . l ,l T ' / t r P
!a,, : 1 1 ; 0 1 d i O l l { l { i l ; t i / | I \ l l I L .' i ; 1 ,, i i l .;
i, < \ 'l k ,'\ el [I\ ,, H \ ,\ llq~ t \ D [2 l lt l; ( ,,,a ,,,' f, .o 'I "ItIMF
x I[t 1 iII I t~tllp~l ~ tl Dl o o, laIII . .I II' I :111 [% 'l l 1 1 ] 1 1t ,| 11 it1 , F '
i i, ii ii. ii l ,d o, ~ s N T .. ',,: i a ,i I I- i~ i. .\ 1,% \ f\ iiii, i ,1 1m'I.'j E \ T ITC
I\ \'A \' N, T~l \ 111.,1o ,dL -\\ IIt, a,, 1, V,\1111IC T O R IA'4E~ ll~


ENI

A))


I l \ 1 1 I 11 I 1" I II. A II \ ;11,7\ i',i .. . \I T l,,, I" ,
I -o 0 ,, ,,:, .. .. oc" b ''c :t V .: ,


P R I I I II
MANZANARES RIVIERA
t \ 11, ll t \ :q 11.A 1. 0000,\ X ;,0 Ic .i, lo. 1'.i00 to,,c1
0 .. i, .o-l ..o.a. i,, ioo,?, j~a,, l,.,lt lib..otI~il,S... IO....
\o;.. l110 1 0 ..... 0 bill,, % ,100 11 7.1 cbz ( l-, IIH ~~ 0t101 000n,, '~l
IT,... \~ t i, loo'.,, y 1.ol.il l\ 1 1101 .0, 0.0'I, ',,,lo tboo, ilasol, I
... .tt q 1, T i, ,,.,'t ol~o I,.0'ol i'.,,, i f~r b "c a '.00 r- ''
o I , l ... II .,. I c :. ...... ..... ... .


W A A N, .ER
7 0., -.0 -, 1,0 Ic c--h-c, boi .. ,


1 ,, c I., 1. ,0 i0 ,,I 00 ,0 ,,,,


Li A I I 71AT[El .1 I T


LUAOe ERT IARJ[TA


,,


SSodedades Espafiolas

Tor CANDIDO POSADA

9-=--P2ESTZCN -Otro aniversario de la Casa de Galicia.
2'EA/ril/ /ed.JZl -7ierde un fundador la Asooiaci6n Canaria.
a L a S EL ,9 -Dirigentes de la entidad de Golada:
-,;/u)? -Noticias del Consulado de Eipaia.

Por los Centros
(;AI LF.O sovldnd coneede Ttlvn 1n r0r0-.r.di
------- Cntinanolid l0 s .o e olp cra dons Antonio R odrngieria. ,..
Ce hntro na ado p J ose t o t1 e1xe 0 pruoneidnt social., ya ,
Control Gallesy do La llobe o d 1-.n i Ido. y create la ctapa de la oc ;
0u00 ni0 edallao s y s0c0 0o, daiplwn it 0 1ruc0ion del aclual palaclo. "o cl 1 ;


ule ydo Anoltonio oMaria 0ute.j ,'ha don F austnao Fr)decdo7 Lia-;.
gaao nnmemorcldo Ii Aso, nj I t -.,co a de lane 1o101

S ejSOCLO vdo-"o- "OS Apodpradori so r Jcial o; .. ,r i- irr n. .. dpi Mrcadoe d Co-
vEran los dipl~olodoy do e0i1. 01007j0*100 d eor Hsrodo, &

el doctor .Lfdadose Lopr. de l lala. prj Ion y x prsdenie dei] Crculo S.-,
Anlflion oRodriguez F~ernatidevo.. ic p ny tboI ll OuillotOLO'11l ol

ioo e.8l d 0nt d hon or d eon la Si ccc Ro dc,' L ^, 1 ,0 Lneto rala dna Grcl


T i l "f "* 1 M 3T scfi orS L u'it o re u K D i pi lC'1 1-1 d e lnte d l HCo lr e Arstu frla r
cIate Oter. exn prooldeo, J dose ar oe soe hInr de11r4 C pI as--d-- F-aul--.
Se Guraban Antonio Gomez Blanco. ,-e- ., I
cretaro do a la S cc2l0i d e hiI. men.0elGbern Actoos nmed latPos%*| T V W mr Ramon Marcote, e.Mtacionarl,, de laI.. ..--------
S a* .9 ..,bh..l -_rl -... -.- r,.. A ~tgiad-. di.r I-tONRAS F-UNEBRES Se rteetua-.
"m /I Ml I U 'err~j,.-. ;h, ,., r[ll."*. "ocios vecec'anos., ran el lunecs a la~s echo y niPdia dp a
d /c 0 1c1rad l .l i la rn la I gledsa codr la Mpen d,
/ I * I Abrno el *i'to pl ,ires~dente ".e;or. '*'"adaeyn Merced y C uba,.t pn hur^-.
uEn Ila Pa G idolnlv plle d; I ol-1 -j L os0.01 e1 i ele o 1

^ ^ ^ ^g^ .^ ^ ^ ..- ^ .,
I ^ daS_ "g- a^S ys. -. / co pac i ..n el c. ....... .. l ..... ., ... .. ^ c, ..... c io- ,
/ ^It r Hf E^ A \t .. .. en troy ..... .. "('' v .........-l .. rt.......a ...... tra io enr Emilo
/aw~sff,12T11 el que se re'Hdl h"'omen^,'e ae-Par**cd,*
prtsidmoos d oe a tIoSlisDonLEjo 000 05100 Ol ENlZANAd.d0l 0 0 0 J0l ta


va si ef eonsCanc O y erei nLrnora Jo_________________fundacion social, aunque el lIr't'ih,t n!!rego. Cita el] secretary scoft r An-
preoidentes doebhonor don Julanl \%0 OPSMASoTICO


rcla Grande. hablia acacid o l 1t de 01in Rodru0 z PrnabadJ.
nuto para heyn.u... ,o A: T UR .... :t
Perez Y doll Antlonielo 5100 10 7 flno hodsFulio Frdzoo'i


L p morasdeles de lo undac.,, 0 1 a de dreciVa eo mares en aLoASOCIACION DE CRONISTAS d'Jo que conternplj:,:i ron orginl,, i .... edilfcio de C.orrale 64 Cita '
SOCIALS Brillante festival dede auge pod e la o sllnor a ,i | 1 creao, s r ManueO l Dla z s ua ,
mas diez d la ian a en O Jard- su paso por el primer carl al so oill r n e d o o-
nc de LOa Tropical. habe a e sufrido nae d curale s dc o ;,.- F NION DE VENDa"DOREs oE
A ON CANARIA Matinere s lempre olio I compenslbd EIL 0v 0 TEJ1DOS, SEDERIA yl QUINCA-ocarnvaesca el sus ,salous dr Pea- satisfaceion de ver c-oma ia -,,','in. I ;. Jiunta dp directive el martr. p
ds en sora dad iba supCorando J.su c I1, Es. 1 ,loy Ga ll Ha H octat. pelsidli o
Matancra Chezo Bel. Av Puig. Di jo que los iempos actuals i ,in ndcIo, sClubCabranero L Faju.
aSIN ESPAOL DE HA- diicnlesn y quOnde pn ducio ., .l,,- CoraNTRO CASTELLANO Tna'1
BANA B n ntl dedel os ba n gao supdermh, I ddb c ,
guraban Antnloll Gomoez B10n1o


p. m. ecretari su palacete de Prado y pimordalm nte l serv o lo lagan el ecoes el nm ediatosal
Cuban Serenaders. realmente c .lre l v illll .o 1, A SANTABALLESA una d
dCLUB LATINO: Redbo Uailable lego8, ubanns p ,ls i!,ola d' a el BercoleS e l. r Centlr
I~hIAI3U-10111.1 00001lllo3.,anl0tun100U1 IRS0 cltay 01me0dia d


desd n Ires de la arde h s ta las de la I llabnr del iglea di la M rae.d,dlez d la noche lanta Pdoo. a en do pr a c t u a 1 e s d lut Ctl-e,, a,, -, an r .0 o rdo rl C ar to ir
Belsa o Lopz Genes del Cayo y ueda r a L recuag q lrd,, P, ,lncplalc i,, l l o, "l mlrc o l nlls o N-
cuatl 1-4al69 ll 'crnro deo011i1( 11. ,1 a OlIvIIl st] 0100.dndfa Pit,,


conjnto aratoga. express 6o qu 0 la co II la de |,,ilor l yd ema l erra5la .es.Ell LA IOLESIA DE MONSERRA- recibian dpiplmnis debex-i i ^pivir de cnrj Jo: Manuel Due rO-ta.6rp
T A lafs c o e rnedea dr la lard o ej qmplo a todn e l ia ,h, It UNI O .. I nueva DirA 1tiv a | n Or-
oe dp la seort Yoloda Peruye- erenles veoi pr 1y 1 I ,-,, l Centre Gallego. Invnao
re Aeq'srez y l joven Nster Olvel- de la i r n0 0 ti. Com ll 1 1 1 i- ,, sote r Enr que Herrro
orlloimos a.otCiados clnomppcq l'f Prr
S oil 000t1 Yse 1 eip no o rlOl~t~ 1 a H DO E LORENZANA. 01,10R


ra errer. ro padres la seota pasI CLUB CANDAMO Toms de ll Ceos-


Maria lFcrnalndez Y don CelloPer- Tra la en,,r.gd, 1o, dq~,p,,,, .l v si n d la nueva directive ,1 vier-
yl~olR-a, dre~. de nda IPa no1'.a y a lgnuoi e-l-Os i o( c -Io hcd e 1 ^ n' s* 11A (iesi. C' o ol n l r e onl lo All-
tne. hbo pd"oo.110,'ino todriguez ,nabad.


A.ar c LUL% eldos to r Fra'nisco/ nvfi- L epe d P et'c 3 ( t Iiab dlel Iei re A.. \ ura, o O \C aL
vp7. v e rdoctor Antonio Zay, Be- finn' a1 la ftidnci 1n1 de la so>. raI, t p P TA C; m rTD ,D T ra'T' A- in,,j> r.it
A sresos paa oyde.0 i t11 do loe 01 DE HEYIACENLCA ASTURIANA:.ASOCIACIN y pCr los eores Lu ds odri- 00 (, ne n pldos o ilJ 1u0e 'oaci lio- ,,1 e, 0 1 ei r ue 0C rr a l os deC


S O CI E S o c y O- d os da r la-s .r..l s a udo s p ur la s/ P ra d e N iL6
COeZrrenete.telv leru era de.ods 0080-dinandain0n1 alcnuadIs, Haol ol CNTRe' ear i ce LrManuel ianlu d-
KN LA IGI..ESlA DEL CRISTO' socio fundador stqper\'virote p.,,a! Cair"aa'Bvel SAdn sao pnsu1 palnro r,
oA d sif d r la in ocaia los jardi- s l quPaso p or el is mavores elo Prad Sa Jo.'e.
tcstd;L'rl IsohnL a Alb. rle Gon labiz a | feh ito cilurosanentle. Tio i NTRO D DPE N DIE NTRES D.
Al srOCACION CANAlO RodrIA Magu tiz n ch prz. bi e ll rmolIn ro ccrdo para la i- .' IV O ra bSEERAl d QUINCmpora-a
iarnalel rie is a la Dirrrlivae dr e ala or del doctor Baos. "cur eA n-.. ,- 1 val7. sa pie d badoeln all p0 1 a1r1
do 20,ad rale urnda Rosali e S Cnora dads- ibae d io a udo as 1 r lo cr Ol Prado 53, Tr 5a03 o ;,. .C.l
Mtro, La eh.Cy parSla ohe nP.r ac adinada e equo elos t 'Inop ac" -t l.,o 7,, 1 1000 00ATLE0i O DE SANto .IA.
lr CASIN ESPAl' N OL DGE LA HA-_Aoc dc rOil. 3, pr q exp .o, hal"-, ,,i 't 1 ANTRO CVGAS: GTELANO To-psl
RIBANA: Ba"lle tanil deor d 10-L c on batgalos tp lo. oi, d d delna Io c'u e cl 0 r-00 Cdo
m_ ell alri1 paloceto do elrnd pIy, prlm' rdI lmo, r de l 00s11at l I., ,,o h1. abado 0 nilticolos eonp selel.oahnie to. anie r llOado 01 sa orquer sa asociados n Ecop. lcit 1,b .,-, alsc do o su
Cubaln Sorenodeoc- realmeslo eilpo 70.0 011-1110 !, rIc LIGA SANTABALLESA Jui'R do
CLUB LATINO: d2 e .o101 Dhilarle logos. eg oboln toos p lollIc e 7, dIre( d, i-tah el nuorolos eoo o l C ot
desde Ir0- toola do ,la taadn ltl a l)as- do Iu ] labor doc 111n10 110o s d, a "rI Paii R d2o.
0100 dolllaI ch n 1 su I l; co tosanlec do on AmeriCca, Idll-c.lol'..c .11. CLUB C0017ADONGA: Junta 80110-
0111001 0Y Pedonco. arneniadn poO 01 Ies dirigo -l 'il'. 1 l Io',..,d siar1R p0rroof ol
,Belolcaoo Lgper.,Jdseilos del CaO Y iuedarA sit OOctOOCiI'dll '110001 1111cwIc' 1-llgafnle 'i O lmiercole,9 010 so laccl

1 Sara' toS. a. eoncproes6 quo I, olca In.1,1iue do do Caldada de el Cerro 1 53. Ciei, rI
FN LA ---- DE-_ rcb ine d.s'nip ,r el o i ^ores n^in1100i o r Ja Manu ol Hderta. e
EN L IGE~tAGE ONSERA--ecblandop 1117 1 b ,rt, 50 irl0 El, VALLE GE ORG: Tana do poi-
T A a i ired ro doIa tardo -ejemp loa cde la u l o' r,,, n 1- "le ol01 -
0 -- A lonar o' N" 1 rNo r 011' de Ia Ill lo des1 cl E D Riq
M la Fool ]r ein dI e t yddo e1 d aseru.CLUBl e HCAN-AMO, 'Fonoad o p os-
---r-n F ,,i r l ia dela o n C a o e ru-a Tooenra l a do> o d i ol o._.. v i0 de a 0n 00 0 d i rl c i a a1I i er-
pleSo pt ol IARtO;yE INDr ia'riL t0 f 0ei l e-.rlod ,r odo ,l al do eo u,, lro e i se vrn ol rel. 010s elabs
0M0 TrI On os por ella. Ia n Dseflor RI-a m on.- s-oc ) l Icu M' us relcoelIe" !,, jd n C 00s 0 alado i sdl CI lro l
I t cieala n iti. el d conr ] oa nl 'lsal s n td o e 1e00i nol el F ,c ,0 0. F
ad aC b el a 110010 la tn lo za XB Pi d fo a I l co ol'0 de l a t0 ocl o sI ParTIG I r EFErFNSA : ASOCT e l
OFaHWs 45GEALICIA lon 00 d
dc S parlao p1 ol e acorns Luis odr i- acae 6 e onovs rlao 1 tire n d1 dc to ;I Is Tn r o b ra l r -
ColsonPeryoe Jr.y Jose To- dos a,;daC in crel o l 0e1 10 0so e n 0 bo a ladeo


rr t.V sj p nc ienandaw amlcnu a as Haifc o P .; IPm c v1( 6 No i plun :Js< eio
YIle'A o n0 fDlIu"CRISTO cnleo ,o I'I CENTRE G.L LEGO Bail d,uA2 L r lt IA llaad% ri rlp u ndoa dor 00 en0110i'0 v 01i .d 1 i Co I-r teO c'-I l o Coe nsula o Ginpoe 0
AaI o dl- l..c.oo, bada do lotel c I .tI 1 h isoo e 001 o lr e 'tol I odo Nn "I-
cIr110010 0101111 A lbetoo 0i0117,010 0 B Ir fliciI olaoluiooaomcpol >rlr. Tnoono ia I -1 ENTR O GE GFPFNGIENTF01 c lor El ion R loidriguez 5 b e ao- I lox r o .s.er.'do pcr e la ,I" r d' n tI Ioil bi .d e a plt I, a -d
pe1rt01 1ci Iois a.it G yrtvai do,"Inilora del^ doao 'l ,ct ..o "1s l 101 0 l" lcl .ll. istb lbadn eOn l 011pi l ar -
'onod oOl70toetO Enoallaedorac- 1o1
bl (--AIO d cadij o 101dA I so pi.in l o ardrl alod a N mTro r o an o3,----- la q p P ren sia. son Ri n |.-' l leci r dv DahAR IO.
j -7 iir o bLra lf roll/ idca P n i tlldra '-E -r-e----r- I". l--'I U
or po s deil A10 la0 n ,roe io Ldnl lc e do allies dola In Isnt i,- o a ll b o -- I p I 11 ATLETICO DE Gto e ibSANTIAGO
iSI'^glO.-etVa cl oloeo AOrA'.od. 'o P- CONS DE TRlnRla 00Po etod brS hc,-, r r A uVE AS: G oa n iRS.a halla-
Pr^'h i' f ^ rmanul ente C ao di re, ne. a 1 pd el la Itn (ie abado en-, us r Brafias TvAS
I eIr w. llfor0 an U -l d ", 1 ,. .' trd7 dOCIACION CANAIT A Mallons -
De11111,. 1Un.vrclalTtlslo a n I ten~rai~llo p di 0010 ,,0, ~aler e50alsl Ai
P, o od:i nold, srflora dool-Or e; e Goo p a isn oc "elllloOo e loee lcol's e n~lS ,-I P I-ads 200z tqerl~d
No 10o 9 -orcn Diegooaa G "o d i h0a, T II l ldomsn 0l o soIt ) o
I--'0 pno7oll Is .0111000Alltsiag emn-d i o La-eoho 0ll lae (to01010 1do Ia008 00. 4110
G y I ,,o IIr oslde o e Anml n 001 .. cr ode o1 0010edrCI ;,a.l a, 3 Fl I 23 Fiest a boblle droul e C o

t I nAJ. oSn'cuipri r' e! e a i lard,-,la dpr.... Q i nncna H de ] a sof ci nd C jjdro
.i.- .sr- B. rre, p par I'iY bl do jaruct t e rIe 'o1Oa 1a010
IHa ol!da.,'Roslltan oe Castroap- lep e e xpham o B tar ela on 'SC C o
I ASOCIAC ION* D INdr G STRIALE t cr-I hacienda In t rodo dm e ut P iee r'qal,
o ttneo ael s T Or Ltd l lUde r lje l Sei o re a de odi qu e 's
GE'fI'ITOREOIIA YV LAVANGERIA01001.1 soccial qloocIie ft 'oooagolej1. JC Inoudo eqon
GE CUBA- 011,11 1010 Oc-" pObl nonde i p dos 1" del C enootrio -dpaloo-
r 'lls de no 1000,llancc n d eudo 0 o l 0111000 erl I da ea e
clS& 119nu'a Lo Ciea G ,! he v hasdeR ]s obad l ow.
oL I c a l R1111o l00r 0r01n l og'n.9 doSal n ul de ,q 0n y, Fra1r9 od5si94t-ut
do Salli uba5 00l11M ad0 0 poe Iar : a ex- o lea, o p. 00 0100 0ie0 o alt01 o1 alo1, a1 hn gdeSloa toan eroda rnos de 'l.
1 0e.10n de .l r1e,, y el ,, 0 'p lr QoI, l-e,', g" r"a" t' Oi, l 's-ect E pl-) e no ,i 111cl1 do p la- 000105 01150 paradr n It-
11n 15 n A C, o . .c 0, 0 C11-, Il- I llo o s,,, e d(t o l - I doa c nn C OO. 00. ,el opslad. e erd c a -
m anrgada 0 11t1a0rr en a1 1 Cl cr, y' Teo o logu P OW o-1 .- c pial. ra sa
CAN A E. a ios l0c e011Oanpor 40 1 0a01 ero0 a Maoon onsbo n
H FL ca uie n p o dar apena, oi l nI l lCol a Ie o a p eo n s c de. In n 1 00001 d ol GIA R I
lolonT Canaroia de Cula PI lnllecinuno oono 10 Mara100 o.15 07I01'0101100 10011' 11105 510cm (de noan -d
10 in W uooo do eoInsomr lolcsnons 7101100- 111c palaioo1r.Je,. jsBan oocI 100 .5 'ho 1 00 ~1c1: oneias r
veo d ro lv. elo 00 Aooocaoosl.rodr v 110s a-de hro n00i.0 -c sailooolis d1i Po 1- 1 nRbll W% ioo I Bartloel Bilbao 00000
i 00 oo ooc d 10 0e~ o Ina O idlll rail 11-i 0 11 0 -ldisrb 60 a)':t l Jwe GoGnn7AloaMa-
011ri 00 lob Afsn cllam n t 10 admora- j so vn 5.10 1051i mIn l ol do1 I:1;" 'do A o, s
;,ble. 0 I dF.i'a. O vi edo ) Q liganO
isoo.,os do 00 J 00017Manel-
Gror ola Vq 01. de 1 .. A llnt ............ de Aol oa s hlen a e rn0 assrr...i...'.''dc I S ,e All dio C...o.. qu o r.td .... ..
.. ..1.. d,, rfo ro tbannEoio aplooso.11"ill o nsl ,p10 oao!o o ,0)o ou0asPre1u eo
-il- de 1100. i'molplren. Para olIlld."do r010, lodrodci UrLo boo "Moo'ol CasatitIn-
k.I. .J.. E log 16 a' ,6 P C .'o l p o P I[ lIs ltroo L a C o ror g al:e M r -
oos ro Calg d oco c a' Mo '"1 e Hoc 'odoe ernA oez4 ide
c111510. L i r s, lt n 00d0 0,, to mor.), l",o, ,ralt, hT.blorl O dJo,.e Mannuel
RIlosE o'TI ol dr 0dno p00 011-00 00 p Vzqlooio oa:.ztRodrg uel 00ue0 rtidea en
0110 ~n Piptoci opr I0 i o rlcoo bodo enl10 lcorio l,'obo Coo c la rrelcy ela -
,IMarquIs od eo lecO.I adlstl galdoredos00 i.e.' osne Cclqdol Radroguoz 0000 cool-
0010100 LOlIAR diklvez vtIll Ondo Ruod. irdooo sPara0 elIrIno Icdahlo Or'occilc lo dnen Santa Clara) Arlgol Mode:-
1 011R1 dlliOr 001nt alAlog d Inte n l della Mouol Roldan o rnEl jcc%. q to i-Frar;ccc' lo e o cs Glog-Coolo
dad a CL bao InMtMa drea Patoonrn .d aon-e 0 p 0 y. lP-,cpcod o, oo` o .,JIoIia 0 s CaO -do SotLander,:AOi.onjoI de I,
100r100 don u11 00r e.- o b ..i '..II.. CO.. ;doT ele Tct- rANSPocoo-I ElAn RdoAloes ,SBoroac; P.eden


uell rrlacv onan t-..0. i A.S L S-I-DE-T:S TL NT
PrOld1111 Ma n po l ale --.oc-'1-l lIleCa-
dvs siMnupA da poso ario.orr nollou toe s uai, s1c.iadod 0cr acoud '0 0 cc.' Fral Cartloa
Y 5ci~~bidb00O e0110000 000 000 11110actn Po',--1 4 '00e67 an., d, dad,: Saud Fielejo
S Tombitn 01010 b~aooa Ia prjl~ls,1n elyRo, e amor n, 0 Al V0 170 ,ooood.,il ,j L cro Irw.ado 01001 Conscleoo Quin-

,,be ...... ....1 o At,,n O1. M ysrela n ui ,Yp ill-,,TeU, G A L'
rheoo t odelo.lesI- C u n So lO. 0111 Ol 00 doei ba ,6, 1, 0 pci b tl Eduardo' Liopoz Martine 1(0
01e n 0j0 01 do da. Aai-rc..lcsJoe y neManuel
P (c-rb,, d l)as A tllan al...noo I,, S... addo II que 1 r0011,ctl Olwd Nck0 0 odccea .0 cesidieraen
-.. I.. ., n......,, flbra P d ore olaIen d ed.e 0a0Pdrea Sua -
.1-.., cc onse e '011. Ad0010 b.-n' bl rr lo- fit'd ,11 "RodriguezeMoo-
bc,. Ibab, .01111; 1 I, --,-1.C "s, ,-,-c',--P rn ndez ode
.__c,__.____ o~_ da p,_,. r... o o eccl Il vr lbl -

orbodro hal' o l u011000 Or e,, ,. loor n
oi~ delalor l 101-a 110 ndr- gte.orn re OSRIM.ETASOTS.CMIRCA .A
t(Ill...e.l....... n ,, AISAgLASSALI-ATDEL TRASATLANTERICE
tOlrroquo.<. sluoe. Mall~olGael GeerD f D 1.I ~
(R'no. II- ,eezo Icco Caons. selo lzueT.toc* P
1n,10 ..oc. "Gl~qlCoo 1100 ..... Ocn...., P urad o ly p n oRf Qu Palcn o do ea1 ofenr G al',eda
F00 u ('101 l lOll .c tool I G le

Il 70c eo7errrcc N fu17C ep -ddd Caaagan y rloesed
nl~nteobsequada ,oBarcelaona,
I--cc- ...... .02.......11 ...'ueesTd O MarOs14 epto. FRANTCIA n

,,10 7 le o'arn on o oirdnmlle-n. dGelneral M-6
: ,,,10 c 0' ro 1-; 11-i 111d osu, r bl. ,
PI lill I'. cI c'.50 ~d ,ri P R T U


A fDIARi


ASO CXVI


" PAGiNA VEINIICINCO


C R 0 N A


; c


Esplendida y galante recep6ion por representatives de Haiti. Venezuela y de entidades habaneras, en los
S' salones del DIARIO DE LA MARINA,


Vista, lonrosa ha tenido el DIA-
RIO DE LA MARINA. al recibir en
la sala privada -de1 Director del pe-
ri6dic,. senior ,Tos6 I Rivero Her-
nAndez. a los distilnguidos mienibros
de l Conferencia de Comercio y
Emple3 y represensari6ns diplornii-
ca de las republicas de Haiti, Venie-
zuelas y entildades habansrss.
Con ell, Pde pie elerentos de
la sociedad Ysora Sport Club. de
Superario6n Sport Club r de la re-
vista 'SciAss, qiClue furron atendi-
dos por el higenters senior Gast6n
Baquerno lustre periodista jefe de
Redacci6n y por el profesor sefaor
^ lh f.. r _7 ..... ..rt ... 4.. .


rio y ministry plenipotenciario de la taless, Loel Arango. Rafael Rodri-
repdblica haitiana, que sali6.a acorn- m seor,: Eduardo Arguellas y Nando
pafiar al canciller de suit naci6n: y Padr6n, president y director de

senlan a Venezue ~La.Aeroy. dlag doc- .o enC.,et aleln
el efior F. MorisjeauLery. dega- r. Cosne Danii. Coradols
do a la C.nferencia: la sefiorita Mer- Zadiga. Cosie Damioa A:opardo: eli
cedes Olimpia Sefiior: el senior Eric senior Jose Autoio i Valentio. l-
Timmer. primer secretary de la Le- Iuc el traductor de las palabros .1.
gac16n hailtana y la secttirta Loaird r 'nhaso francds por los vstslantes,
Senior. que coaso su hertoatia repre- :mesos ilas seaaoritas. itre expresa-
sentan a Venezuela. Adeoiss. Iladoc- e ront i correctos caslellan y isuy
tora Francisca Romay y itna de las elocicoteS todos Maria Rolas Artan-
datoas. guren, Marta Liala, Olgi CoelloI ls-
De pie, al centroti. tjito da estanti-nitia Collo. Magdalena Ferntnde7i
teI de libros, Cl sicr Baqiuiere y ei y Felicia Ulaca, de las pritieras y
sefior Coffigny ei n P extietio con el caballero Eduardo Perez Valera
papeles ei Intasanot dgi'e hi par ito- El itigeniero Gaston Raqtlit'O. 'ot 1-
mar notas- isiarid jslrno DoF ar \'L.tIiv0 Iara


POFESJONALES C MPHAS VENTA-S VENT-AS '
I-ABOGADOS Y-NOTARI S IS MAQUJINARIAS_ 48 'CASAS 48 I ..CASAS. .
C O L L E CT- O ND R AA rAE C MBSL A. M O RAL S U N I. S E V SE-N D L A CA *k C A 9LL. S Sr. V EX D E D ESO CU PA D A CASA
COLLECTION CY --AGENCY BSS.;,;"' ,'.*"" ;** ,; ,' ;' "' 1 '. -. ', ^*'. ''
ORGANIiACION 'NACIONAL I .. ,',, I i,
DR GlSTIONES C RIr I | .,. 1 .. CO CIA ' '
r. i t tts .,| [ 1 iTI. Z: I .__ _.___. . .
... z^"' _23 OVETOS VARIOS '
... '', r^ ,'- .... ( s, COMIa AMOE AirEvaBO. rA A C'lis Dc inclpada en V\nt.ii o .DO rri
COMPRAVIOS *I.ELK rOw PAR A' )atpd UltURG ENTEMENriV EOErl
isanoon 5 d G Odme. 555. Mib , .
i.,:,:.,,,- C, A M B 1 0 S . .... VENO ELEGANT ESQ.UINA ro A
COMP,BRAS 24 CA.S -... ,
9 CASAS. CAMBIO I CAITA CON 2 CUA TOS , ....... .
V D_ -. ., ,..A.DO COXP:, ,, i., .. ,' i VRO CASA loCASA N 84 COO VAC1A
V lnADo COMPMO CA3Aa 'fNA ,''.' ** 'l:*^ l'!l] a *" '* 1 i' 1 "" """ *1 'l ', ** '*
pi
P,l __:_,_, ALMENDARES .
....... 3 .......REPARACIONES 5t .CAMi"~c.i ...-).. .....
coMP. o ODIFICIOS APARTAMEN. REPARACIO- -_.NES ta CS .q its A E, AMA I 1
42 ~MUEBLES Y"PRENDAS ','' ,

COMPRAMOs Po0 MUESIRA r PINTO A PISTOLA I ,____-,_.. ... .....__ _ -
"' ." 't, .. .. ... .. .. ..... ... .............. CER RO GA NG A
$1ER RU,
is it-sat ~ l~ iss.. il LIU.OO ,....
PiOPIETARIOS. NEC3SITO PAR A .. ci i ilpla;tn AlhendC lir .. ; I
Si;,,,,zi, '14 I4, ,*i'',,' '.. ..,_______.RADIOS,,.. *


Al b Crdo iia Socr t" ltosers Alberoin lil tii.drz Man i odos tliezas iv car sora codialidad '.... .. "' '' ',
S presideite de Superi' ,n y Oriando ponietindose a i disposicioi. dr los Compro C'asas en el Male, I A -- 1 I ... a
El primiern de Irs caibilleros .asr. or Romay. Ricardo Vitis te isos pra I qr is i idir c iproalds l ,lau soos para u, G .,OIRIO ,iAN ANGA
Jules Dopond. atlacih cicniercial, y berlo trl.ir..I G..-.,i ,Reis aldo y ternit6d deseandoles itritinlos cit h "sli T$300 0 bIt- -n -I ,dnr,. I GUANAtO iANiA.:i
Jean Fouchiard eiviado extraord ,a- Pe ialve,. ... ..i.. .V ta "So- ss... S pir cAct.ies tic ti ..aco ic"s i "r'K ... .','"i'' ''" D A T 7l ..... .. .. .. .
_____ at ~, OTO!
'tnitor ra.tireeis cii.ti r, e q. i .s..i. ,t -- to 9 ,,.-',,,,',i S C M".PRNNp' ''i a........1. 'e'
LA FIESTA DE ISORA 'II'B ilano. recogiendo rurinto de Ilago y ...... .i t. ....- i ... .,i ,... I | No p _ue rep..rac;.ne.. ', ,;,,, :,; "i .
'" honor roln prendla el IlOnlenaJe o e ill \ ]-'I \ Ill l ih i*- l"0,, 1 A-.. 1n, 1- 1. SE OuM lPR AN ... ,,i , ,', ,
E sits salslones de la calle de Mielo- agradecia. t..is d t rii-..... t ,,-,ii t Iu .iii s i ..ati ,.'cs ,d Alegure su radio por 50 cit. s ", ral- i
npes 720 I Pe iore-ide a los distil- Ei Ia parte rria lu s a ecs'io ro.- mis iptrn, ,itil, i t-i .i it it-,p,-a ,: r. | a e me
guides represeitativsi. de la i Repu- hablaron la doctors Franiisca Ro- ...... i-. ...i .......... ..... .. ., i .... in ..ar st-i... c...t. ..'. 0 po .i ladAeA tt lA ng
blica de Haiti y de Venebutelt y de may el senior Hector Hernandez Ma .tn Ia. I ""*, '", ":."1',*** I d, d*r co n'I''l lA1 I'" I *(- Sc le pone t n i i) que 1 iecr- il
lOas Estados Unildos Antiencanos que rin. que estuvo nmuy eloclentie, y el "ss ..ht lit I t.. ..;;. O,'.s dlg,. s I i .. I I"-Sihe i lasea liot b iio los'! nImIU| P| I I F~lUII
participan de la Conferencla de Ent- poeLa senior ,Jo.se A.. Valent que A, .AI CAISPI N..\ IG s > ... o ..... ... .. I I O~~, A. Valen. ..tinoI .# I Ii. qu1 l m I ...... ....... talliec...... ,It. .
plea y Comercio quee Ocupal el Ca- rectio emotivas conipn sics o es, yve l ,'il ,,u, ikl- -n 'uur,,,i pm'ay [r I I a ...... .. n--.---
pitollo dpde c hae cost ires me ss. sefor Jose P rez, re's Los rganiizadores, sauores Alberto tern caballero. ,,t,.,t t -., n, o t a,,,,t i ,a,.- -- Unic Ca Cuba ,.O IL .O.
HernAotez Marin. president de Su- Antes de seguir la parts bailable, I simtu i ,, Iie tiI[alr ,qirs i ,. 11 FINCAS RUSTICAS CnnPC RATsn A 1i .. in ,,,, i...
peracl6n Sport Club y sus coopera- el professor Albrio CoffIgnv Ortic a . ... ...l. -- 3 -- -- '' , , l is t i','iE REP R C E
dores Orlando Rominay. Ricardo Es- redactor del DIAttIO DE LA MARI- i.Diii .i it......II i r ,i. DE REPARACONES i .... l .
trada, Humberlo Madrigal. Luis Mo- NA. obtuvo la seguridad de una l i- its qt.. i .ii .....r.i,, t. -C inin n RrArDirCAS ,* .t, ,t i .i t ,t ,
liner., Ricardo Estrada. Carlos Fer- sita de las homl enajiados al peri6- .. iila- In'i t -i srt. hI ., r '| L'I ti ktt. i l AiL I I LttItAS o..,, ,,,,,,,. ., .... t ..
nAnde z y los de la revista .Socialeso dico el quo redaca a cronica so- ct ... t it,.,,,,,i.,, ...i,pi i l |' | | AGUACATE 475 ., ... ...... ; |.. -
eon su dreetor -.eiado Fenaver cr tl. :' ii" r,.ma--,.". .. ',c, '" h l|| lllllM .l .. T D ..,. .... , ,,, i ,
Luel Arango Rafael Rodrigues i" .t ,rt... iist I, tin to i c U.U li liAa I centre Tenenle Rey y Muralla t .. t ,tti, t,,tt t
Y l presidenlte d r Isora Sport . ... '" i ii
Club -senor Eduardo Arguelles y sit Fit..... Ji...... .. f..... . .... .. ...."'....aiPrfar. I lI C "3 ....4 / .. . . ..
director, Natdo Padronv s ns densLo I-rt i- ... t i it. is t,'ii st, _,, ,' U
iethor.s y sett or s nos rd vitaron paras.Pjs' Sit,.is sritio, I a ,rrtttnii UL EN A -- y75 I i OBISPO: $35,000
Crec de ta V cUatro cono aron a I......tI -,In pa" ti it r s s i 20 tit N i ,,In
Ilegar Iss ai la. v los nlivtados. d 0-1 l-l irin d,l -. ,pd.a oftits c l i t n. i 'a .. u, 1 -ttii I ,U t tItI i
stistri c topilait o i-.it -. s--.a.:1,- ~os-.~48 CASAS 1PRUIA! v
IV oco despules se Inl ()iCO el stm pfitico i '*"" I'nza I! t I ........ t n I I.I II,n a! Ia dor>.. -,.s ,h... ,, ..... hi ,*, 'r. ll "* CASAS
Acto lleno de atractivos y agrada.bles i. Uic' sirriatlti 't ot 't' t,, I t. tis i'trOZn 5 it, lti tt.tltti-. ,O DU U S PANORAMA SAWA- I ," ,, i .
demostraciones de COilsldrrac 6n Ad i orqc lo ,1 ,tll iLr-. t ,l0 l-. Dt tl-ls \,i l s l -I.... ,. ,I ,I ... I '
In s g en tlez aos t en ul a s, pa r In d isi in En itiAti.h dr ttit i's' I At I l i ; ,,. A lbt u e Co ffirn y O tiii. 'K i .' t , I s,', ....t.. ti lt 1' Itt ti. h
guides visitantes que Ins lihonrabati t-titt pi -t p i t n .nI. t i,, -lT i l i5 ': r. i l 1 ,
Col si asisttricla. 1 --- 1 I"
M....... a u'a. ....... ... ..R OA A t ..-
En units mesa rxtendda a lo largo iAAF t' . --- . 1IMOS OAA D A TAMIN- ,: ,
del patio. cubert a de enredadern y "i i ii,, d ,,ipt tt i5uiI"tAsI,, ,,l,, ,,. I, ,il .1 -.
plants de 'adornos. ocuparoil asien- -- l a ,,'."l . ,, n i.., 1.1 ., h'i ,., : < 11 ..... .. .
t, par ppresldirlo e' setfnor ministro Por ROGELIO FRANCHI DE ALFARO t.. ... .... s'--_":_ __ __ __-'___"_ "_'"__ A:':A'A" $ 0 HAbANA
distinguida sefiorita Mercedes Olim- .. itt,, ,'
dp Hlsiti Jean Foucehard. a sui lado la i ,,1 ,l,ri ..in% i rnn h n-l .'.- I,, 1) 1, .h \ .11. ,, ,- n 1 \l r~~
pita Senior, uRa de oIns belles dams --Nueva droga par combatir el Paludid,,mo. 51'- ... St,,. i,,t .-,,. If
qsue repr.sentan a iA Republica de 1Nuva drog, para combat e Paludio. P.. f ,,2 AN $80,000: RENTA $6b0,
Venezuela. a su lado el president La disposicion final de los mostos. i.' ... so M 1aa .'.ta, i ,s,',.,,- ,,, ,,,,,, ,,,,
de Isora Sport Crub senior Eduardo a ga' licas l sa, i
Argitites. El senor Eric Timmer. pri- -Repuesto un basurero a petici6n de loi Veteranos. i ..-- .. .. 2 4 ectiv 'i1 v faPi liia- . e .,.
tlmer secretrloeila ou desd legaci6not mde P -Se activar la campaiia contra el mosquito. SR ANDRES VALtS (es Otra. :14 l crr(.". fi,.. . . '... .
Hait:cti; lforlla Lourdes Srninr, tens- SR. ANDRES VAUtS ('iCpr t 0 1))I. Op I I Iant i ll i
blen de Venezuela, y el seftor auler, S .8.50 ) excepcional. Op I' "t :' ,l"i . .."" "
Domond. de Hitl. El s or pride. El miltltnro. tioctor Rsmlrs dr ia rlpiPo Fsa falta. graduando la do.is .s Apdo. No. 171. la 4 2 roasas $1,500. teglapil i-- N U T A 1l"1
le de Supercltisi Sport Cltb, Alber- Ri a, ht rehbido tto' Intteresatite Ira- Icilal. PIacetas. In, 3 4, garaje- $9.500. Aptirta--,l i EN N )USTRIA 51 :
to L HernAdiegado:el senior la o lMorissean baJo del capltan md-ico de I Ma- Segtin Fc nois h,, informtado. el dos- W i lis .000 y S7,000 a orti- tn ..; i -. .,S
CLnnercy, o Enl piea poc Haiti: Ia d*c rla Psm de Guerrs Pder s Estadas .Un=i-torSa De in Ri'R ene el piprapsto deiPridoliis I '6it -
tora Fraltclsca Rotay. Pdos, doctor ,*Taimes S. Sapcro, sobre crlebrar un canikio det iniprsrsionc i'H-l..7,- l l7 1itado t r na do 5126. Ot"sa ti.. c............ iis,,,o .... .. .
-lttg 'us nf ism s 'tsp i- ) olbian|.l~l .5 t eilot itiitt r,)t
En las ins esq aiteraiVs, ocupadas el1 problema del paludismo en la I c- con illun grupo dep lluncionaroif ltecni- 12 ESTABLECIMJENTOr i n tan 40 s no BOnn .... ... ,1 1 A ,^ A,.
por un crecldo numerno de invitados tualidad e influencla de nla.s experiei- casa itn esta matcria. con el fi i t 12 TABLECIMENTOS i 4114 Matianao B0-7825i. i ,
sentAronse los dr la prrensa y coml- cJas e tive'Ligacioine.s realizadas di- estudiar In fortin deP Intfloi elisar. una COIP AMO ON ,ULTO i-E-55.5-4-ll ... .-.- -
stares Pc soedode.s. ra's .Is u....-, en el q.t. ..s. ie.s- too nio. s to ... pn"a .i.... .. ...ttutt......i a.. --- -- -.- -..... M IrAM Ar $23 00
S strvi ... quisitons licores .a.- tWe.a haherse ..p;ad..o considerable- tod.Is a. .. ..pIAnd. pn.sello 1. i .... A ... '" M IRAM AR $23,0 00 -
brosas f. las v radtor a,, nIA demrte a u!lilldad de IOs drogRs parn 1Im recursos e oi las que esA dis- COM-o-p A- -o--c lllln > $ (GRAN GAN(. i
saitea ar. n r.c sacnio n col 1. fines profilicl cis. pudlendo so.horn iinl,. a a ,ilitart el Jefe f ,ie F.slado n ...i i |,|, is= AS\ t;lt ..I-

7515)5sT:;s ti-i'S ^ ?;^ ^ ^ .?;, i: GRANJDF urICItiAS :-, t :*.. on in -- .:-:
fra nc ...... ...'dt a 3d .....lslmn de- laf. l il e . .nIl .. ... .... ... Nilr>Mrnv .. ............ l ........... ......D'M'''T'' '' "" $ .... G A E


cas para Its ioactonis Alit represen- Qurda deinootirdo m heho dip rIs blema que confronluba tl destileriRa 14 AUTOMOVILES ACCES. t i t i ia titl "--
tldall ila cot elosnsd Pr p. ..ticas dc-.may.or-ml)(irt.ino- itat, u n o. ..roatimg- oEI 1lit ito, oh.potts-cei li-So i CO PR OMNIBUS GRAND it
ran: lon unisiibaetmtirsadyI pil-aEtla P"Ued "unIoidarPard p ,i. ,GUT ,atol P. HGUTIERREZ Y BENITE/
rotplits ud e llts p s r od i ao r I .e, rd* oa Iatties a o spst t o l s s I al t* u it .- *,ill i*t ; cI -"I \ i-- r n I II. .
Isora hl7.o vtoas dP sine cros laudos de s prceni;iencla. como re.sultad do'do:se ni4 proa ., apro uoit p la 1, ,; Vi.A... AMAR(;lnRA 112, AIc nTOSI.
el.c.ti a ruantos liab i.. n concurrid. o tlo cual no har qicue .n-lrnitars Junta I oso Nacutl P(t- Sanitind I lB r- a i -A.54, .E.A.... ... ....A". .
a disp sasrla np i shomn le a tsa nunca m e lsms c io i iprobleia de iceinitie cnc PmIrobaradces r irai sn- taria p"a sa i ,t 1 hiit D t .
Pcs isom qa-. RI^sd l dirctorPripa ltibudadd. o iocnipioFn rp nSW O p45000, RENTA $390 RF.NTA S05.' PRIE( 10 W "
RI sedlor miliSstro Pc Haiti. Jcatn nite corosouordhcl at somicisra de In Rspisaso.lIsa dado uuistorucutrs oh lait i pi0 uniETait Ac'Ot i t o 1Pr1oh --a.
M tuach r ud. u poci l nri ento 5 i lia cpasada uerra. cuando Irt l yor par- i sp la- o jefe local pde rt pra qte e is = lh I.l -r -r i rtti.l it, til".i 'i 5w A V'

s eri du1scun qae habisY Sni rst- stioa dra, haos xperiedtivreos P il ipriito diieddtd c c .. rcI p-ritcs ts tta 'I ..TA S... PI4('1 00S27..1 EN3
FI eiivree JSb As d al ent in tr adu oi rre.,pecto a bIleXI~d de I. qla ria Ilinv '~t esmln~, l IN A $i5"P E(I 1:,))


chado tramar doc Pe trRin C R Isdr e l ro pit RoIa par s l.so ieelos l tpr ita tue q e elt lAerP s o reo hT11ai e m1 r I, , . 4 ,* ,
Leo sn prla b rolls aut r iza as u P ,- o pn-ios t d es prtvalep can hsa. be chot a e- R ih a s .i ri 'l uto ..o tro M ANsIILLA to i
b esi presis se i n ( inds d amirmbr So res,,tiriAc C. r r ar , ..tr
de esi gei cll honitt n.LA tlma el i te Icon s nunciae teantemg a ri nter sparsoa m e tss Srl e hsr, ,srt 1 t,,11 trs Cror ] Ri s1rip' I,,R-NT t (I A) 7 CAL,,Z , ,
haObran A siIs A to uui'ncius Mercedes R0 R oi ie s o i a lcE r las Ictle R n ua pnr oei n e t or t I lir ta tintisl; ] ihn,- Ilal Irta dM -Ia b i b ,,-,, n I, lit -
olBmpaSenior. J rpc o Ireruprmtadit- to q ru c resrecto atoicirdato de in'di A. t maa le r o urd i ..e.ra iS .Itsaiiif-t I' n E RENTA .127 6 PR'C('I S .285011
Prip Vesrnez.huo. di abin ..) s ne t -tIcnitentinvo, i ata t ol .pr.em-tocosPr.it dsi a .... .... ....>s. *\ .TI toS I iT e s.. sntct, ....m l R .uc i ue l. en, ... Ii ....MNTA 5 Pi"n. :I : 5 .0ii
shuet n s- issr Pcticte a tes ai.. daocti r 's'rip Isi Ps a or nts. tot-io a-ita P sIiou, %p *, It, Ii s o t e-i '
M iU-' sic a M U sl al'c s la /o.acirn'ir.stIrcin u c;tIs Fira[ontsr IAd C1(I titria tu ti a ,"-'' 7
Pripcnusumriuls nbaum satus cat otontait- ticn iePr Ciii 0.n s~. i ;
sodaS r a t s sRIF i aoo r rtitn-scs POr' o rt dt, dIn.I s* "DIEGIO, it''E' :-
IOMENAJR AMA\RIA MiD tIE Manusl VahAis Rodrisaro. prar witLE('IIERO IVII5ADO thud par i n ittasi
QUEVEDD Cloaralagusos poisbi-ts F.1 t I 0hjet- lanald iPrCtt nripf, i %tttliir1, IVESO ES E IPTC S s '
l hermosa autsontr record at lstiridouII.- firsiatinsh a"inst-er s tois sotictO, .i.
Ps t]as mAo insiptics ligiurts sIcntspogo Pr ona noitaio de .37,50it. luau N T IA liso -..5t
to C.s.sna 8.es-rinson ,onplsoaC.. E ,,
Al acis,.quur rop r a a grim Resins Ortega p ar esiscitlte hcsbc L s- iRT -IT-' am-i1 l it, 7111. ) ,A- 'it. t I 0. l
Mtdad. u assItntt t.utu.mss nios ,l-to ,sia uirre i st a. ..... era r.t.t.. .t. ....v, ha, ,,t! ,,, ....NIAR S 't
c a atis Pleies Pt ond c sat 1, seinl,-- pLAI .i.. NitQu I .........F% itT1 R1()Si in ie cts ', .... tt ...." .
C aI ooe....t.. I ....d...... ... ...t ...... ticir Pci .. itt umit0, ic hr A. Vt i. i'c PROXIMO .CAPITOL' 1 r10
Negocisdon rc t s t i ltmpiiI roe. tSIti la r -i i t I I t t i I \ ,
t EL GRAN CONCIF.RTO 1)5.F iiintis sos nt at ti-o, iltrIhittisa I)iu- 0t ViV.t i)ttIN.,ttt0
SE M ARISAd RFdrtI.IeSS) p s ts'I r O Mluocits tar- Si mr Itatilo(l lt i itf, it ('], ,i.. tout, i....-. ..
dieas m1 er sgun em as sp r at otdto ]i C '...It...traiti d.....lo ..It ."-,- -tet it 1.- Civil r.'o .litin Id t I
'4terlo qiu Marisa Rear h lts' er, nuls t-i5 I tl hoTI n-A
m---i- ont-Argen tinp o friea i- tn d io d .. ""e O .ni -Nacito ni t -


Ai U e aose (I e Pc loa 'Aniigns do h1 .iMt uto o eXpiisru urin detlaisda 1 in I, 1 --f
Rica"CIA veI leatro Riviera (det .V,- .a o ,Vlrimtk. ine ';r ll~pian ell
dadn. El ac1t esAI ncdaoad purma hiCuba.eI I
a d ita tarde. y se desarrilrcs Ii r dt, e luh, rot a ] .ow-r,,,
Sa cdo Prineran Parte-- "Suite inglesi- i'n Dtla- litg norl. arrllllt s v d .Oal i ,.
SMt nucilosi", Blisr' qle so diLltribuYlln enlre el ptiubih..,
S I guunda Parte -- "Sonalao en S, Tailnbil ( hli nvilado r ritlado
m nc or". LisnT. luncitnrlo nitnal tuclrteo tm t .ii it plt-
TereroA Parilnie-'i-t- "Sehrcnen it it i sk,i tistujisoe m M h id ( -
dant e Spiai t v yn P iitin e C li .1- r r in ,luueCt iuart Piric.- Trels NA1,,,ltt l F iI, mtdn llu t t. Pr ( o st. osrin pe-
cmayor, Mi meTnor, n Imaaor F,Srt- 5ro r lizard irtr i
hlot, 51I) t O01I%1
5 atiisCI( 1.0uDE etd- C tiatti
Da nza hdel lirosi a Wtr
El A alcisn. Aihi #ti i a^i t dtN i t LuteJo slot uatiapilal .h(a-
"F. P- .o El P o. tl Altoniz, hlstp o t sAt r Dia E I c'l-rc iAk la. S ea ill
CIn - RelquitN bros, C. ctiraisodi. (N | hFloti dtic L0-. i h tii ,lo t N i Siflt -
Mt alcldloo. lullcsK Kers iti-t ( ,lliO t te l NA IiIAN M ILSTEIN EN F l rb. r isl, us i t(i;( Pl, itdi, l't .r0.ia qie
LyePltim p sit m., 'l!rTlls t'uh, -o s AUDITORIiNM ,, rnptlirkti ilt llimeoiteas e tioroie. ps
#iertti rAr tts-kill u l' si itto ie fItc-dl. LA "A oeaeideo -Culti i n -i- ,isl 1tr 0 i -to tnttpiflo tri -
e'ln do Mc irlit Nuutiti: its Qu i.o. .d I,.. *.h iti'lsii .1 usst n r' i a-,..i Il,.1 i ougille al tt l, De
qirsto nju~sic olox profesura y 7--,- ,,, . Ii ,m o o a 125- a ,, ,- l" "
i' -Pris I. tu i t ns I u- s traloe t euClinha dollGobu
is tie piutrtittl~ tttterliii~t tutuP I uii' i it.... ,e n- tea [inti tit1 i luto ll ha P iaita htuia Po sot
ut iitt tuautit tr IIa capital a tcgran joluc-tao. do5unu sti it ,u I 'ha. sir a P iOhOtiea C.itii i tchade
raiaN 1 s l oSeirdads ornal tie I. I', m eI- .... Nitu I,,'. li tutu u ni e- r uhiudia l titr Pr, Ia Paitoloitio y
Italia que r ides amr n tim r tu iim- cIhlnivo parnt is usna dstr doi al r a ito to- .oaq rlp 5 stm 505-
hducile i tsels l pott- ii gu.as cirtehe 01 prreoasla. isrter irson l i, rlh1 i di i.atr n inoro girt N..
arti. mti e .lne alviroit' Aimtao l u-ut ,ttrecemosi a sOiitinua ..t.iI pltnr ituall tl. M(,der' s ri% iaesltarlleA
I' a ell a 4 I epr titrtil dofir hanrs tado "Adagio y Rond6 Siamils "'P:,-ft rapeitica de rLN.}eonopatia .
Clnna 'rtoe f s ilu b .h i pi lifto lati e d lita on Ie neitor s s tilt it -Inso c a s p
II t 's Ii n XV 1XV v'Xa1VII act ct- elu Iltc '. ttala u Sol mat up CARECYE ODE I ]Cj.SCI ,2
III luttiutVi drtluisd ttlri tMill-10. PONo 3' reetitovtea .- Nitigim E l Idi o,-'.OG o-ti7 Purimel', nuts'b-
Iruss itnll trictusuocint-Io l Pnch "Dot (:,-i- .soe tala o del iato, ha sordritad0i
El anictie ile rltrk fecdtoaias ha 9 p uiuihls" ipaia violint solns, I" Nit lbe s Jefe Pr tdo i clrr' r o tol Coim nan
a i -io ttitii n liit n -, mo tit ol tlilNi ., I -2 Sal n .ipmor u i -t i dp C its1 ratDrc-ila rtirar
& rtspr ha stOralt de tl, 1 1' . eiir I | ..It .t"itnt 'roud l t',, '. de a r aila l Ior
on Adleonsz' I rilluhtu lrilltal tt ) otitisri rIo IA Rnioa' Sirawnsk'i -' u do calicpital InS
prafectr sirit, 1Y tlliultard-ufi ulor Jost, "cltwersnTarnsotiela" lentiA'ski. a]l.paralm ilenosor inadso .Dttap.. per


i L .,- ast h ri., Fnitut Sottlwit ,
'tututra RodrIgtlezr D4srt!-1sra ', ,..
P rI Mf it1ls r ii, ta t '
,it- i ,O'- eoiplredts lii :,i- dr
m. -, v, C -.Nn~ilt.%e l pi .l "~~, ,
-an-.st esfiorit si o p ul,ttt .
tnt ci pts I itl--iit
i lh a eotlira lac,,titit ., -i
I-nir- at tiurtIlillA.l1i IiP l ii An Situ'
tP sInn Ordctl-ttsiuu. o it t it.. 1 t
Ahibrlra sir 10A11 ti,
l Icson iado roji iat- l d ri ,erin-
ri Pntrta 1I oR)durtw,
La so-'or i L io ),tishl t , ,< (,
1,thld Calitfhot liuitit it,
,I, Miut omI nt aspltl ,p -i ,'
to n de Pcrpilo Steititrut o qtie
-,,e slaceiroar mitt iii i a-ln
uttttthro se r ip I hiiorp. i,:, I
P.1tlurt-rtout un I,..Iii tO ii
ter propoaue R Itittiti,. lC,I)t tA, liIr!
t aeaol pOr trtt'. it url-
ri Eleiat Mnsi
- 21 aeftor It E.rar-tts'n it'ms,
bre de Contnp ;at Oxltl r A na
chesadomut i-eito'tri -i ;, i~t,uiu -.uu
InS enm Lotblilao 41-
-la Cuou suati te! 0..t' it. i -
cfintcs atiteredetuten Pr iii l't< -;
patron, cost .flerti'rtsJad t 1 loawn ..
Oesempefi hu oh) el 0,-i'1 It.-, IM tII -
rau Htterera.


VEDADO

-','- ,, iti u tit.,.t. I t .. ...


ALTURAS MIRAMARCERCr AYESTARAN
-itt5 .5,./tll l,,t l- it t i ,
AMPL. ALMENDARFS


,,.. A-2415,,, ... -
A-2415-,


S SE VENDE


PLAYA


HERMOSA
GUANABO


48
i..


V E N T AS
S CASAS
REGI('cASA MENDOZX a(.'s A SA :MLEBLAD A


I'RA RI-NT~A
Ft
,, ..,2,.~ S it.s o
F. VERANES
METROPOLITAN 208. M-8840
VEDADO $47,000
Regia residencia desocupada
VALE $80,000
c I i... i,, n,-
VEDADO $46,500
-I, i .. ... , .,
' M ',. ,,. ... ,, .' n. n B : .
iii. %e ,,,, -fl N4 555.31 l
EDIFICIO CERCA KOHLY
$45,000. RENTA $470


Nt. .,,,5
VEDADO $185,000

RENTA $1,500

,- ,,,,, A ,, .', tt


.... ...... .. ....... .. V ED A D O
, ,. ,,, .,, , RESIDENCIA $32,000
,, ,, ,.it ,. a,. r I a .o

... DESOCUPADA
Informed en d lelifono ..... " . '"
12-0891. In I ..... t"' .' ..-i "to. ,
U -Ua91. !,, ,,,,, .^,, :,i,., ) ..- ,i,r n M -r.t .


D-ESOCUPADO LVEDAD
6 y CALZADA DE COLUMBIA DESOCUPADA
.. ,,,......... t t $28,000, $4000 MORATORIADOS

I ,,, II '' I It I 4 il [lil.,il.......i ll, ,t i ),,ti a i 05,i ~ is
-- ,. ,, ,, "it ~ , itt, .... it,,(, a -, tie -

..M.kAM.. ANIMAS $24 000
NMHkAMAR

SE VENDE $5,000 MORATORIADOS
/ mletttisleIuuit4 c 7i BARRIO MONSERRATE
,(|r,,a Ir /u,, 4 ., S 7 I SE ENTREGA DESOCUPADA
l, ce \liI. do ;t hl ,) M. t . 5 t.. I, .. .
P R E C ID : $ 6 5 ,0 0 0 ', : ,',;',, ,, "'',,,,,l ,"".';" ,', " ,
Informed: B-2440. 1 . .... '" ."""'"
_____.... .....__,_ is-, i --t', -' a t p,, .-
I 1 l. iit ,,h i ,7 .. ,a s l a ." ,.tl r,-i 0 Mii
--... .- REPTO. MENDOZA $50,000

M AIECPON RENTANDO $570

"I,., 1 ,. M A tt1
., M, ,,,LE ,I U N;, ., *:; ; :... ....


'..I rA,,, ',,,, ,, [.,, A ,, ASTOS. SUAREZ $130,000
... ... RENTA $1,300
.... i At

LLATA A-6621

'. ... INDUSTRIALES
,'- rl rhael rnn dIn pbn-


S E V E N D E .s. s.... toe.s-
fe -irt ednl dr, crhadOsl, con-
SE ,VERD u Ai I, dr hanio, allo,, 4


PRECIOSO CHALET .ir :n-A......""A
14.X70 uirai
-.. .,,n Irtilal rendo mtua i ta-

d, \ shv -\ liuras do Lot
.. R,, i X-1i "47


LI -"4h2.41.16

C AS-A S
Conseino prudent:
-Invitla su dinero en propit-
dade: es Is melor manera do


"IitOltl I, A a" ti .. o.. .. m cnse var a fortunail.
I ,' :. ,' ',:, '- "',. .'. ,"'"" i','.","' L .... .. .'.;" ','; i:.' ", 1 '.'" ', ; H A B A N A
, v, ,. , .., ,. a -, ,, ,-ABANA

E.SQVIINA .NI(ODiRN:A SI 1.0110 ........A 0"".-
ES~U I NA Mon1 i-.itN'.KNA Si ItIHH .. : s;AL/ANO , ,. 5. ,y a ,. 1".-
it.-. .... .......... .. . ...... .
I nttc 2 5f r l I .. hi i t,, ... i,, ,- ,. .. I O e tn l n~, a tgl 8'',, i ....\ .2.p.'. i ,, .. .. . .ant ru f T r
t L'tssaaa st512. -v .'npuasa,-
-0. i at" la- u02 5 Rin ..... .. r ,p ,'; itn .. t s ; Pis-
I a-u VEDADO:*..,,n,.... ... .i ^ ...... ,*. *."- ; In- foru **.'' -:* i '*i f N U A y L
"CALLE.NEP'., I,[TUNO" [M c t 5. siOpt M-si 1..
S I 10n ., '' M,. 1,.,
,etifsll s.1 Uasn1- d.1 macndi. st-r it. q-er- 5. d m33. -4stu .
As'.i.. ..., fl op, 5 1 r ---u .i .. ut. i
.. i t.';,,31-1 < ,A T eller A-042!,. 80-7363. FI-.73a2,i
AI ViBORA


4 4 .w i-:ai< "~" 3'MENDOIZA y Qa.
te iu.,14t,0 ).t1rla1tai' ... bi.p.. 305..Tei.if.. M-69Z1.
A2 .. .. ,, ,
lF F 424 1; 1 1, ; C-38a;-4 4


W DT iA MARIMA.-DOMINGO. 1 D E FERRERO DE IP48


" ,. e.- -


A LIA N U JN.C1OS GCL ASI F I CADOS 1) E 1 LT TIM A HORA


. .. .. . . . . . .... .....I....L... . . ..,N-- a ...

m '-"- 'l --" ''' . .. .... .. .... ... 1 ' 'tW I N.. .. .... ... .. ...... A.L.-EN D A.RES: S1.. -p^
,..471 4' 14 74 -4-C/. ,0 +, 44'. n ,p I, r ,, Z, + n l. lclt h t+a 3 r ; r
S U S C R I B A S E T N IJ NCN I F S [ F I P " .d '. 4 . '. . .. 4" 7 '. .. . . . . . . . . . 4. ... . .. . ...' . . . .'. 1 ;.18 . p a n o 1. . . . .
EL D-ARIO DL LA MARli E 5 509-4,8-5 W; ior F". .'... 4 -. ..' An441 1 4' A 3',4 4....4. ,+ 440 6.. 1 144747 -441.


,^~\ *


.- ..- 1 I 1 I ., I I
" : " ".. ASO CXV-. '
.PAGINA VEINT.SEIS &0 .' ._ DiAR1 O DE LA MARINA.-DOMINGO. 15 DE FEBRERO DE 1q4B --'I I_" --- AO I CXV.
A _ -_-- - --S_- L ~ A ~ S ^1 T c ~ A 7 - 1 _ H ,R,
G.A I. 1-L A S"I. FI CA DO.S. ,1D E "-LTr IIM A. 0 OR -.
.4

SEN S VENTS VENTS VENTS VENTS VENTA'S VENTAS VENTAS
SI V E NZT..A S/ 1. -. V..E N TA -S ,_.. V E'N TAsvENTA ...4.VENAA T A S V- E N T A*S 48- AS s... ..- -mg-- E.+ -t
- .. -, _s.. I- -_-_ ___ I --._- _ __-__-_-- ,,_ _, ss.

MENDEZ PE ATE j0PORTUNIDADES! __ ADO .._4444':4:_ '4_A __. ._ v. .D ... 4. ... ....,,, ......** .4 8 1.4.....
48 7 75 ea doF I I4- ,411.,REA $200 C.' S ;".p. >. 48, -'-- __ _4" ._ _4 44 ', ,1-' i, .4 '124 i- C A 4. p1-T, 4, 4. 4
714n4741n4 .... . ." ].. .. .a4i' r. 4"4 ." 444'44'4 >. lO P ...' 1 l .. .l.l .*I '"E. B. EL
C 2 5 a .4R V, p . ,,, A"19w-.---aw ,---- -----rc *'oO*A41""44 441 -"'" $.'*.4,irED L BOSQ-., LJ
--- -' I. --, ,-,,f,U U ....1 1 ,, ..,,,.. . /. ,,,,:,,n :..,:,,:, .:.. ". "- ... .: ... ,''. --"-^ CA--LE 26, V D D-- - r?',Z',r,, !,, : ,;,,; .... ...- ,, .... * *.'"* ***.*,;;!r.. ..I' *' ,-.,,.;;
EDIDO CHALET S22,,' ," "26 ,ENLA........C.,'E.. 'N E-1,.....;.j'-. ;1"" ,,-' .. OP TUNi DA s .. \ 1. ,'^ .. -- .. ... ... .E,-D = : '. "f s

*2..1 4,, I, ,_.......... ,,, ," , ,:, , :, .....,,,,, ........ ., w' II r ,A ,44 I, NAVES IACAS PEDRO DE LA" CUETAO., pr A a t I,; --I ."'< "a I" ib- 3 p -

114. 44.41.141 '.4'47,4',.7'.7444;147 ^^ i^ ^ r ^ ^ -- 1.'.^'^ ""'"N ^'. 124^ CA^k MAMPOSTZIAMB:'O. : 444-'4444444444474 44 1-441444LB47, 00A40 1 4 4-.- 51a AVE4 .4444 44444^
M n p p i i OPaRTUNIDADES! -., ,,,,lI I M' ..... I l^^ ,, ,r, T" "DESOCUPADA 1., Y

414tb1 itae af4 ........4 4.. 4 ', uT,'. ,,.. .... .+- .... ,_., ,-* meB.,,+aO. ..... ','d 41.... 4 44 aI 'o .4lfr2 ,., 1 I E. 444 M11. AVE. R -"'r. 4441414 444 44 ,.4441 .... ,44, 4I"
I C AI $2 0 *i I: A, -,, 1-111".rn ll. 1 r --. IED AD r-l: 6 ,nS1.3000A h^ '5l- ,:A1- t Iiw G L r

O D1e. E 14 p nt.,4" )p4a11 ,, .-I4 4. : :. .. IIE1* . -' -- . . - -- ,, ,,,, .'Nha ,4,r ,,, .I r _a_,.- ""___ _ 1mA _INFANT 85,0
... ..... .r. -.. ..."' -,........ ... I ... .. ..1 .. O B T JU N C O ... ... .... ..... "S. -.. -- 2 -- .b4... h- p44A44. U t:4'. 4 n ', ,.l.I,. ..... ..... ... . ,. I ---- ........p.. .. .- . ..-, ,.. .,-, .........
Magne27No, 759 VMfdanol ResI 1 11dencl1J1 -:a -.2 a.n . b.. ,' ... .. n. 4' m nnn. .41 ,j,:4..'44 4..4 4 ,,,, 4, 44,;4,:"4
I.,I.16.n 1- .".". r,:-l-,ll ,,I .... ; I -" I R,:- I- . .... .. .. .. ...Ai-..; ....... ...,- r--.....el -l.. ..


., ll, ll al. .lI.ll- io I VIBORA l !30,00 -. 11,",- "___ __-E-.5__.-,_-_ ,' 44,a4.. 4 4 p,, (r44, 4 4 4 4.."' 4 I.4 4 4444414- ..'... FERNANDEZYI..A
, 1 R $26.... + ` t ...................^AYEST. VR R R T ., U 4 J O' : : "..... 1 L E,, ;6,i, -"AD' p i Y ......
VEDADO CH LETS2,500 L39 1 4 JU-'UwraPO,;;;^ ^ AI da !,:111,111 fprr a PRADO ",., ',7 ^ ""'': 2 4-4TI'?'I'4'4 '^'"ADO'2 7 f ll -'r1"l^s1-'1- 44__ __ 4 I.4'! UDn-A "4( '414 CA-_4_ 4"' $1-
n I 'x44,44'-44- '74b4'I4 .,4I ,4, __4 4.... .u4,,- - 71'.'41".414. ..4' '"r V,. i U t. U U.1 y o ..O N.B IUNA.S- R E,,11 H TA S,
uIt .. : r4 f 1 4 I Ia h,4o r .. 4I4 4 4 1- id-4 4 B, R I O C O L O N I l l ,401 0, 4, , 4, 4 ,
J7,dfn r 2 1--" .. .. . -. . .',If!.. . .. .. ..+ If-'' ? I + ' " '"",.. .... . .. -11 ... ... .. r.. 111.. . d.. . .. ... . ..... .. o ..",.,: .. ... .... .......,,,.,,, EL DI I:,, ,.+ ,. ,,,,,.I I+ c cOs.-Qz r ,U 00. II Il444.4rl.4l4.4.44 I.'l- I4 44, 4. .- -'- r r4 4 44444r4444 44 4,4vd, -.,4 I- --l-4"" 4 4"i,,,,
4 a, 4444. 4 i b,4 ,4'.4-4 .. . 4 4 . 4 4 4 '-4,44r an4l .t r Aa\ a. p ro it 4ar n ? r *.I' "i" "AI ,"[ 44i-,, ,- .4 41 ) 804,
,!-- ...... o ... ........ ....... :A': ,I ," ,,I' -' (... 5" 9 .... l C SA ? J,:lAn . .. ... .. .. .I" .." '...... ..... . .... .. ...1". .. .... ..*OIE "I.- :: ' ': ... .. .
r, I .444,1h-ll'-''"- -4 I 0.--'"-M4 "'.4 4 4 44"., I4 1 "
4114............. ,2 .. ......... .... .. .. .... Esq $40O 000O265 renta RESIDENCIA MIRAMAR ..............' ".. ..... ..244444 7'.......N ~ CRC
W 12o5.,7- 1,nIr R '. .;n., r, " l- rd. .In..,, I,,, -- p . ..ea h'2anl A -9- I'
000ALET $25 00NAVES.. .CAS.... ..OC$P3DA00 n_ i +, ?,n,, 1.11,EII .""
... 10 umn...... ,i". -..I.. ..I. ,.-,, ."..- .I441; ._rnes` T ' ~
P'RA | .. .n',;, ''. . SAN LEOPOLDO FAB''* -T ACION PRIMER, A urn 4 I ,\ It 2,4741 ,4 4, j',-1- .... A,. -.. ,4-1 .
fileLetn, M se I $- 4. 50 -nlr ---.- __..1 D. .1 .VI~ lA ) H, UUU - %',,,.I.; .t a' Ie -' L 1t 'r;d, ; . L. 1 . .
ViED 0 33":,. III- :".i:_ 1 4 I. I r-, -.1,4 .. (' 1 NS --4 1 a: '.w ........
R I*parto A lra d;. MirImr ., 4....... ...., 4 4.4"' 4 4-'... h A N 1 ...... .......... ........ .A..... -....4
hIA bi tape 10,4%,. all" ---pr A4, ... ... .. .. ", o-,I -, Pd te+hbtco-, ,\,, nI i- V14 CASAr Xad M4 lOSTZnRI bA 51aM.l AVE. MIRR+a%- .l+(on+ 'hbt<-n... hto ? tle~+C A MAR 07I ,;,--.,-, + o, ,_ _InR-jdrren nn X

d 1, PI-A2 1 $910 ^ -.-.- ^l r, ns. n h i : .a i 1 N o.. 10 f. JE D."' 10 2 2 -In $15.50-,,- 0, h- .9 I-Pl h-- H B N vmi. ESO A. ,I r .l K In.l ,'Ir: :^ ^ n --
hani., 'acion, rlr-z244"It"., l.+ -IA.'.' '.I...A.4 44.."'.:444I474 4 44. '4.I44444444-194-344 2 44110,.-4444114-
I' n J'n' I ........ ... . . .. + r.^0 n-', el l In 5194-404In-,|I ro tl ^i,$5',) n "'i"'n ,In clhn l ,cn -,,t'n. hI.
0 4pa t pr In -____r,_ C N;44 4 4,,, ...................I T.... .. ....... ... z CA NAF NTA 85,000
441 4444;i ' 4 '. ..' .. '" .. .'... S. NICOLAS S PLANTAS ... ..... ,__ ....,_. m-. 47444 ,, 444.......... 444,, 44444444.2 -RCA
h a f a l n F X I I 1 I-,,1 111 -- F !,n t; I.II , .-'" 44 444
1 2.000. ,-5 14 1 ", .Il, ,- I% ,- I "AB NA 2 SO .a I; I ..- v n tra .-. r .. AnrI I I n,, t ;,1I (... "...)" *) ,-,.. .. I...'I
-1* 1 P I n r , - I___4 4. 4 4 ''.'' 4 414I""4 4",. ".- h
. ni.. r c n n t i 2 n AR _. ,V. FN N. ; ,i F, n 1 .4 .1, I44 A44-4 .M6.7 nn. 14]1.V, ,4V,.|-, A,,. 0 O
Re i en i .'.ttiloN 44442 444 o 1444731 M,'-:_;:IRAM : $1,"aI' 0 NU.- e VO: 44.44--I "'l:, "'
-. .. N., I,. 1,;7. t,!iR, H at, gra her, t 5.".111. rl,P + 'lrS ~nf'.N t-

44........4441 ... ... 444 ... ........ .. .. ..P A Y .. .
i `I,'r. 2 ln, '. Ah, I I .t' .p uS. inio ~ i o e l l- S 201 a ll. N I-4416V E Da x *' I I -i}I ; , I , I " ,.I A1~ ~ ~~ ~ D l ABT A ( 11,50 -- --l- --~ n -~VC O ---.. -~f --0 .__ -**1 -" A-hl -n -ro~ l - _)). 1 .1 I p| 1. h I.r ,.,l,r Vn n.. 2 h- I- "'' ,el ni n n 1 n ,,,|,, L .- |"" A,, n lr, n l
.... ............ ,-I.f- ....-."."+', 1 .11": 0 2 ................E- ..............It.I.-.............I............,"I" ......ll 1.......


*~~ ~ ~ I 111,~lA I/UU "saprB L1.ailo rC. I5, 0 0.H ,. ^ .11 1 D _nlTA~ o;; "',, "* ."", _Ril 01d_ 11!['1,,,. , ,,_ ,,, n,
ChleP Rt I excel VEDADO .32.0.. LM ILIU -.. I................... .. "I -" L:4 ................................ H 75.0 IV ,
_.Incc'rl- ,,, I - -,B A R R IO C O L ,ONI do "alO inlIP,'Ao I- 1 n" nltnl a.:i.B!,.l. S -l 6 il 11 A 1 -.V I -1. I I I ; I ,. r ." V r l:l A.P113 l .

* t i ca mu v S 7 n, n ^f~ i w t~ I , : '' I I i T 'n ': 'n n Pn a 'Io lr ,u t *a l A^ h A "^ 1 0 1 I -. I , I, : - I, I , , 1 .; i -_
I,, v, 1 i I- Tod d '<- : -n, ... c "l -,l 1 ,v12" Md. P *dr ni ay ........... .. ^ lnKS ,CUP A s- -_13.00-_ ,,.+ .... ....... .... .......
P .0 ,,,.o. :,l. ; -. -, .,,: .. n d'. ,. ..^ . .. . .... *. .-. ,, .. ... . ... : A 1I.. .,.. . .... . "... r,,^ ..... .. B E A V S C O i N R E N T A )
4. . . . .. . . " 4,- 74 ; 4,, ,,, ,,,, 4 1 i , M5 N r4- 9. 4 4 4 4 4 4 4 4 LAr'44'1' 4,'4 rN.D 4., 4 ',A4 .
1ANIFI A, 100D I e"-N E m ""4. Fl...It.. .-e ..362 ... lt : '..AL-S-I. ...!,U .4 '-.... 4 1'" .. ... V API'- a.... ... . IA.
sn' 1, l CISTA $S2 .00 .....A'.... 367.. A t......18.... ... I.. It 2 000...' .................-.1 1' ""' '^ "'"**- + '" '"'^ .... "F n M.1IRI7 .. ' "". .
PA R A IAT I;FA'R A N H ELO_.... .. .. 1...... .. .... t 1- .I.. ,12. I'll- . .... +. ,en .. ..621 .... n.ro . .. ,.. .- .I : ..... ;o" Ian b n !. 1a ,, P .. ..,--" ,' ,,' ,,, ...... '. '1. ........ I I .,. .

D1n L 1as X IQT): pAnE, 444n4,,, ,44i ,,4,inS A S UIE R E G 1A- T4r . MM I a M, M3, ... i-.. .b t.." .. ,,4,' +"r, L I n | I N A
.. 44,'. P .tr41.. o ',* I 1 ,1 C OE' $ , I4 1 I I -;,, 'I',4 Sel'! ", ",, '" ,..t .n ."' !R . A,'
ch.4n4 ., 4A,4 4rI4n5,l4-! r'I,4,, - .,hl 4-4 4 t- h4'"liC O-,, I n1 8 080 -" "R 6'" "-;' i ^'. ..... ,EDADO 2 ,

.I. ^, ', uI, i p In r,. -r I " +.11 1. I ,l-l nll3."i l"llr' ,, , ,. ,. 5 _.. -. ,'
..rr I 7 T- t !" "' a a +" .. f o, m l M
noi f. ca, Ct un l soset 2 ,,, ll ... I. a n l I o r e 's l {"D lg d 2 .O r, + r a p r e l P I II.III. "'.I III__1.' ,- 2 "" +' .... .-'..... ,a" $4;;:F-51 .^'S ^,, ., 7 I +.,:. :,l DSf,1I" $200,, .19,500 t. I .000
4. n. .... + -,,h Iro. ,' R ,A $161, $25.,-' O ", ** . ,- ,, . . ) ,. ,. c ,* . ..., .... .. F'H U .......... r .... .. I I V,, '.1A 9 112 | P A (EDIF I .IO)
*4..... PRADO.... .. .A i ,, A 4A. ... ..... ,.. 14!1_ '4A42 44 4 4 4M D R $40,500 ...,, , I 2n. "444 ...... .IJ R,- .....N L...0 p" -" I i i 4 l _
--1 A N G -4 It: W M .F770 I N f InI 11 T) 0 91I. P P+ + m on 1411 EK IVA ,V'-,A,'I, ,I ]'-A' :2m

M.._ .. I CA. ..0.4 0 ,0 0 0. ... .. ... . ..... ...... .... . ; .. '. A E M M4 ..... ...... .. . ... ... .
A A N.. L S.. I I" 4 4 4 14 4 4 4 444,. . C .I ," -n' ""4 4 '4 ;'4' 4" 4 4-o' 4n "- m' 4 .. ... 4 4A. C ARL OS ,r0,000
-1 C H A L E T $ 2 5440B0VIS TA-0 ,44-1, -44I4. 44I44 ,44,1I4- ,4444.4.4144144I-.44444444 44444444 41e4114N',.4I",44-411.44 .I':I-' 444.444n4 4144 I1444424I4 o
DEL1A MAIGNTE 24.0 .. .. $1, I 4b44 I a ,....... .. ...... . ..444 44.4"'44' ' .. .. .. .. .n .7 4
I4.-.I4.4l -a4744444-44 '44471 -, V. 44 4.'T. 44


.. 41. ,,-,4 . .4.444 4 ..O.o. .... D s .... '. ,- 4 f 4. 44' 4,,-nn .... ... L A 'U, I ,U Alr r .. ... I-- .. .. 4-,44. .' 4 aa.. 4-1 ,e a .17 .... L Y'O .-DEL NCA rO


r r 1,: _.. ..... .... l I.,.,, , ,rI V E N D 0 : $ 6 3 0 1" $ 1 *. ..... -I 3 . ,,, I ,I
4444441 -4d4iam r'.II ,, I-d 'rw. ts I ln, ,., an;d aa,.,,4 1l~,*, n l, I " 1 1:


- aA I U .. . . ,. . h . I -nn ndli0 V EI.A-- In-, ."-. ..ll.... H CO 0 .. ." ... ......... ......... .......
. ......... ...... ,+ +, .,I I-_ : 11 1 4 .. ....... ...... .. ...... ..
'_ II I_ , r a A t On 2ul l7 4l n '- 4IR I '"l.' ,, .. h-"

zr rlc"" e. n5 r,1-111 [; :4I _jl~ ,*0 ^ T R~ ENT A N.O Af O. $20.000 A u,- 14 r,m d .1.. ..^C~u b. %I- ;II;_ ',ni- h- l. "o,^ .el -- rF F ff Ad I n ,_ i ."a t ,- P (I. .^ v ,;l t n n W 0-
I P 4 , .. ... .4. .. 4 44 4 .4.. . .. p .... ,..... ....41... . ... ....4 A444, 441 $ 23_-4 444d45 A r$4S e. ,h44 4 1 4 4,- ,IW4' .....4 -.... . .4... . . .. ... .p4 4; ....4-4. 4 a |U C L 1 0 ( IA A ) $ 1, 0 0 .
.,,".1 , "' fahI c1_ ,C"ItA N TA S I Rno f--er r,' E-57'.lli, 1 : I I I I I I n d ~ hL~lr~s b in llt ,-" I F-9IP da ] I 1 0,11 10.9771 + m n ) "1 2 _ I __ 1 .P


-- -- --4444-;!"''cFI, I, .d ,I 4441414.4In" 4,4,, .44 I 4,4444Il'll-


Ie i _..' P A A a '.4. ,;I i1l ~4-4,-.,,I ,I I, 14-444,J Rta .$ .50-
2~a hz- -," !t ; o ha' ) ,. I 'L "C' I .......11a, 7 Il I. -- 1 J ,,a- -" I t'. I. .rIc a I An :onIh 1- ." I. 1 ,n- 11


,..51 V t A U r A i O 4 ,," ,;.i~ , " ,, $ 2 0I R EAM AR $ 360Y 0 0 ` \I'!" ; ;,;' --- n ; ''. .". '*,d=; , .*u R. r--, n ; I. L p. .r Icir c .n1.1-*" ' *"* *, ** ^ '
I, X E CO A N-NNE $32,0 ,.l;/ :r .:: l, ^ ^ :!^ ":: ', NUEV:..$23,50 ;;*,-,,;,. i S'n;. SEta.$1.850$250.000 R .1 I-h0-n
4:44444 1,, b-, 4 ,4, 4 -. I. ,I N t $ZS. $3S.4444 I 4 t- A .4 I44 'r. ,4', iA, ';4, 4.,4 4 4 4t444r 4 4 .rt44 4 '4 4 4 -4 44 .44 .1 4 44 4 44444. 44. 4 ,4 . _, 4, 4 . 4 --.a] *. Otr, !,,uI .,. -. ':,,n ;_ -,, I A. 1 I" I' r r -a . . *; : .r m-, ?-. I Selda O P ) S l Ant r AS'll 1'.a... .....l 9'1Z M...... a 5 M d A S $2.,0 0
- 1, -- .,, ,. i. ,,,. 1.1.11 R 3 P r -.I"I TA *p - -o ~ n m vlsn,, C 1'.e n h9n. 9-le 2 rll>l I "", I : N A ..... 1K !^ ^ I- VPrinu e s u n
h4l44c4o4444 ,4444 44. R ,EN T 120 41 1c IPara -Dla.l.Sr e P o C A' n . . .. 4444"444 44,444 ^ .... ,,, Il,'7 . ....0hh.,, )I A4 lhal.'tE., .>En.8n IE ... % L E.. i ,4-.,,4h, R La.OS [if4-a-,- Io- 1 1 ,- , ,, I -.. ,o -... ;. \ /lIC I A I tr ^. .... ,aU.-Ti, a a.- ,_a; ,,. T s!- ..... $18 ,00
.. 4 44. 4"414 4 .. .44. E 1 l" 1 .. ......- 1 e ... .. .. . .... ..... .... ...... ... . 1 . -
7.1M F . ..... : *... . ........... PI A........ -,,^1- ..W. Rll I .. ......... .. . C--1, Ro nr.0'L. .-....'
$10S000--- RENTA 4 -___:' : :'..; --4'. ,.I..4 rv'inne"44 "" C"b4 7 444444-3 g-1-14- ,, 444424444l4l-4,.4144.. I44I44,. 44 4Ili 444^-4444 7" '. b H PMS NA,, a .,,r A ,-PLIACI "N (DIFIC
f et1 !- ; .4-I, It L a /r d4'.es ra, d e ra;I. B I' 4 ,>,' 444-4rI4l.- l44.- I4 I4.r"44.... ..44 ,,,.AI,- 4.- h4e-a--4-44-444 ,4 .n-4 A F4414

"REP ARTO A MEIlD OAR F-$ 'z at [ n tllOf.O .....' ":a"p'an.;,: RENTA.^..; S";"O;.0 VE A)(--3.O +I'I LI I m II LV " l ,^ ,.... ^ ..^ K Rei ..... 00' J'"'F ..... S7'0 0'I" ;.':! 1 '" ]'q?' ?':;. :'RK + %%
.444 ,,' I', ,A'.4 A4,MENDARES:$22'n ,500, 4 -a- 4Inn-Ir,'d- 4-_4I-"l Al2.N4 4 4 R-2: -44 4"r .
"re', ,br 'a 1 ,: -..m* res cuartp-, TNSQ. h 25 in"et 'rr< '* CO N R CLUB ',U,-N. SIER RA:?.',0 I' " F "-"c- 'I_" i , II, I BATS 2;. 91A2
1 (..n uA S 5 7 .50t t t 1 "lA V E 3 1E', l1os .IrI ~ ,rl. EO'fnI"a .
"or, .` h - 'ItIn... ,.-.,.,.. ..- Or, S2A.0n,','I IV RenIOSanl'I It.trreor! .1-1.,"".. o , :r- . I..lI :a_ 1 ,nlAdrAle Ill- n.,pr-lI I 0-
,."4d1- ':4" 4 , ,,III ...IY I i
dBRILLA NTEI (JCASIO N' 4- ,,- ,, 4444444444 "DO-CALLE 5t 444444-,,,,,.-,.,0,MR.FI 44%7444444_4444444 __4__4, _ __ 4_7 *, o 6"" I ", In . I ., n4,4,'.I;,4"4

,'IR4I414,'444h0 1114014145 Vac .4 N.o fI 44 (.1"I441 4"474",P4tL A INO ESQ in$ rA
PLA TA :p:j LU OS RE;DIo' 'S-7 C1 70090L. .P 23.2 U NA 44 7444 $354110044, 7I44444 ... 474 444....4.44 .44'nI414...I4 ,444. '-1 44,4,,4T--4,--- R,!-r"' 4
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 1 1' '' 1{11"','" rr' n d .T o I d pr 1 ,.l; r, y I __n e.- (-a 11, 2.. ...... r,.e, ..., .... m' D ,.UP A A :I, 1 3. N( A P. "; ,+ I.: ,,,, + ,-1,,r .... ad
R PA R T A L M F R E S " A ; I I1 44II "" 'I .4l4,ld'tr .17 4In '4 4I -4'A. . ...... "I ,_ '- ' "
I "'If,4,41'mI P 1,''l '""2 1114!b n d r ,IIA"N,.2 a $2f ,00' -447I1,4'Ide :Il"444 14.4 ,44 44 44,,, :, 1"" 4, ,, 4 '.. I4 .4 .. 444. 1 h4 ,4,,1u44,.n4 4
PARASATIFACE ANHLOS r- \, ,%Z ...nA --"' +part- rRrtn1.eflotd'~+I gtr 17.00. v-1h1no.Ino rmitder. I 4 ota7m.pltl ~bR- 1 .. %%m i t 4', N %fro. It, TI ml. D % I I N_-..
... -....... a,, AF- 7-..., ............. -,,, .......................'I ................ .............. .....12' a4..
l44v I I II-.4 e4 ..4,...4.. ..In t, 4 1 4 4,41 4 1 4 f ,4,4l 4 " ... .n4... .. e".4I";:4" I B -58444yI A -84,0., .. . ........ ..... .
D EL_______I'_ __E___S24,500 I____-__-" $75,00_. ). I4 -,-I ,.B.r V I nT A rn 1"0 ... .... ,- . . .... .. 4 .. ............ .....444-44
I _ _ A T R A-IR M RA3,00n 1..1 -, t 'l l -,. -. ;:,AT ,. .. ,', ",-,, I", I:.\ .... ,,',.l .:"o'p.,--- ,.0,, r
'4 04 44 4 4, 4 Ar -. 4jf'4 4'4 p 4 44 24 _ __ __ __ __ __ __ __ __ 4 4 444414 ~ ~ i dAenicl A P R].eA lik 44a 144 Ax 'l44 '.`- 7 'R i"441.4.1444 III44444444I

44474- 4 4 4 '. Ilida Dolores Tela-,,.bot, 4 42- ..4.1-- 4,,4' ,R4144, '011. n444.. ..441. .4.. a-, .-,,. I.nRA4IrIO:t$In.0.0I..... ..- I". "-!r.,,d -+,24 1441444,
r.a ft1 a, i I. .. ~ tI,.-..ra t leli n r e, C il ga 240 0, n gn nf r. ... ..\..I.. .. .." 1 1 1, n, '
..Pr i n c i p a l :...... ..-4-. .0 '..4.44. .. ..4 . ..4224 44 4 .. ... ..... .1 1. .. to$. .. .. .. . .... "4 ..... .. .44ER r M -1 1I :, -RE A .N V C I A
4 (-44a1 GA ,d 2.1ran,,iir3 7 I. 4 ....4,1.....44N...... ..... ,. ...1 44 .... 4 ...1...., ... 1 1.0%4 44444.,,.4 ., 4F4---.-.%,4' ...4 R -11 7.
4411 411 -tl "nad_ te.- ,I .," 41c 44144n t t, $5r-106 04 .VE D, W$32.000 I VII I'JIn' 4P111 1-1A4-,41nd4'.. 4. -- I ,414, ; 4'44 (1444 4444 444-441 4-""' 444444444414
-744414 444 4441,44140 4 4 I'":, 1:1 -I04 1001,4l : ., I-' l'd4444441F 1 4414444 '474444 In441 "41 ~4404 d ~M.444 44 l' le' 'feeLNVFISIONES "QUESADA ,.I.f:1 I- 41 ,,t.", ,,4'1,\..n__; IBUENAVISTA.2 (CON RENTA)1


S1.0 0. HTL Y $ 6, 1 3" ,0O. E ... ,I .. i ,in 'ad -; ,, ... .. -.I....... .. .. .. .. ... ... .... .. ......... .j",.....
.. ........... .... I EI, I VEID AS O SQ IN


444-44444 ..... 474 .. ..'. ','4,, ,, .. 41.,,,,," n ......',I ....... .... 1 1......44.44,,12 ,. ALMEN 444444A.44,444: 4 $ ,00 M a-. 534448..M-754 41-4I.4 nn
'4 44 7.4'444 4444., .4'. 44"4114401:U'.' - 44, I ~'I,1 (4414 l 1.44An "",.4 4",'144,444, 4444444I

S, ,1101 4,4I I4- ,4I.cI4, . 4.,44 4F. MIR,4 tn,44 C4.441414R5' 4. -'. 44 4 1 444'0 r' --r-'IA A -R --I - '$41 00r0 '4 4 4,, ,,41n, ,:4 4 r 4.. I I I -, T I *]' ,4" d l4r-4 4E .4M R A MR44-41Wl It I I I 4e 444444d. N -11.
44-444,.,, 004 44 44 4 t4,+43, 4. l I,,,I .l 6 ,,I-,",1 11, All. 4 d 2 4V-."'r ,
.. . .I ' 'It h % r -, ...I ,' I. .. .' ".. . ,11 Z 4 v t., 2 t. 1 1 ." A 1.... .. 1 -.... . in.. .. p. I W I ". .. .. ..,r - P 4 ". .. ... b lt e . . .. r o m' c], r,' "+ '+
AM L. AL E DA ES $ 8,OO ..,,+, ),,. ,,+I. ..... 1, ,- ,- ,,,,, .......,,n M-657,,1,;OR EN Z O,,,,, ...-...... -_ ...-,... . ....... K=..eo3.IF ...... ES U vA

0 4 I I M I R .,.f,,. -. ,O, 4 4, I .4(-, ,,-,,I ,4,,4_4R-A N- -,A24$4, 04 ,
.1 P$ 0 I I -: I I1N 1 0,. n eV EhllD A , ,444 44 A4 4 4 4t4044 44 4. .r I 2 3444I 47'.2 -+ h ; %h 4n4 4 "4 4 4 44I NJa1,1N4II Aoi1 4 4 4 1 -v4 4,1444444 444 444441nT, -'
1144 4 TO2 1.M:444'lEAl RE. S1,14, ""4 ',',r,4 44, 'l'44an1a, :;, I 4'I"4I,, 4 1 4, 4' 44444,,44,4R444 444"4 44444444414, ,:4,4 .' 4d- -",.174'n. 44.r ' .D
4704714 4 Ave ni4-44444'da. e-5 era e,;-1,I IALTURASIMIRAMAR $35,00 B $23,000.44 4.44444" 4444 R,,,,:art,_,I_-_I-
til FAPLANTAel, $1 ,0S!fiG GO ANT SII A-4254n236 4444444 44 1444444.,444444 44414' 444444.-444444,r I. ,cl..u.. ...n. ... ..a............... h-a R-IRima co$200 $ 19 5003 ,00
li hadm t in (a n, t11 T I, h '' Ir-- -oReilnca I ,,- r....,, ,Ia 4~lh h F 1n- ,'m In',, ,,,,,"A R-0.pgant Bto i n I in erpi ea iud nl mim n R- IClaaPil~
. II tA : I I ,, .F, ,7 --,1;, 12,. d ,' n, i R,t .... n, -..0tI- , .$ 7 3 ,VD0.09 .0 0

,444-44444a,444-n44u44.' re 44444 4 241712. n4141A v e-4I 4 ,4iI,41 444444g.4.i,,'44, 4r4444 4 4 4,-(" ', Ii I. r 1 ,
--'-- -- -- --_ _ _ _ _ n_ K O t I -2L Y 414 all4 r, A 1 R It + ra 3 ,,- h .. .. ~ . .. + a m a '. P ,m+a i . . . ..a -: D n +F -, . ,, +. . + ,, ; r p oi l a, ,I n a L. n- 7 5 8 ) t j a ,+i a s q ut a m l .00 0 - - l P r Ia"X .. ... . .. . 'l e "
:on'-31 arfn l....... 'il.I, ',1 -id Dolres --Te-', by In-'-. .1 .... -.,hahi -I-I.-..",7 -W,, .,n ? bn..F-ea
hai~to 622I. -fnknI, r.gra 0, urn (le 0 Ao 404-- 367NA$3,50 Apto. 418q -61 a ,n4....,.,. ,I-.4I .4I'l, - IAsd e i~rh i n ,i VL- ,,,,- I'i S _lni" 1"6
rr"n, et~a' loeria Itirl. ico ratoCe ea i ,g ,-+j. + -,,,,, ,+ -hr..r.-j,-o +,,.1 .'-- t+,v, l+.+nn~n "

"-ad I.... . ................................I3, . $23-I r I0044 .............. Rtaza 1010 $75 0alVs__o oooo
....... a Princip, I0.P.S...E.....,.,...........................A EOEalr. .. .... I T 0....ESQ .UINA00 "
.....___ ....................... nR, ....-ed.....-503 1,-48- 15 I%% l1 ''N%.g.; %,"` %n ,," .....". I .--1..... r .... I-.... ....... 0
+ I~ n s m n d m + o a o r r~ P m r p p l~ ~ P h , ,~ a ll+,m f t, i I I ,. e i
hPLANTA $1,000 y P-caleras, de gra,. tolv I 1 ;, I It I ". my, .-- --,r.l,. ....... i," '"'t "1 ,' ,'.,,n. .If
41 C 4l.4 .l'.O4 4 LALM ND RE : 21.441 4 4I44 '44 44. I44I 0 e411-a pon 44 fian4 538 M 7586 , 11a A- 4 44M1 06....' m4 44n44e44.. $4,0 ALVARO 44 ARC444.,A4444 'RENTA ..4.'.2{l44.4'7,1) 4 ...... ........... .... .
A M P L L M E N D A R E SN$1 8 7 0 0 E D I F I I N .C .N .. D E L CA -., P,, . ..... o . ... ... 444444-444444'. 4444I414.71 ,-.1,4 .. ........ '. ,.
. 4 44Il 44,a,45-, non -ti ", v t4 44"4I4,41I
1Vatls oDA -vntnl(xero Irr4`1414444 4,44 n.. Il, 4 4444I4 44Ael..1rl" era. ,1--.444 4-4414444414444414 7 4444.4$65,00. '4 414 E ADO 2 "'PL ANTAS

IV SLep4ld. Di.24 e4MA NIIIe,044 1,400 07.5'. '"I ......... .. .....e . n ..... "........ "' '"' I ElR4N..1 .. .... ........ ..... 1 .......... 4 -- 120,40r....
........ ....... ..... "'"A.. .-. ................ tI:$I,0 00.13 5 0I
,A.--RDMA RI R94A0 C U B A$ 41;0 0 0 4444.4 4444-"44I-V7l4 4-X .424P .....4 4r -.4,,214 ".44.....4441, 47-,4C A12E,5 0 0 0 1" M A 4 444 1- 44, 4 4.

4."44 I444 ...4.".I."a...1rll4 .... ...T.N $11 .. 250 .... '" "" "D NMAURIZI I, Rta $2300 $19,500026000
., 4 4444 .... '.'.... -...... 44,, % ......... 1.44,, 4,4,'. L'' d _.leE81R.0$0,0....4" MN D RE. f.... AI 1 .U '. .. ,. .. .... 2'
1ac", I111+I' '11". 'O. ., IF, I I. n?- iiIlld a T ordan4D (it p1orl la+h, c oTli + ll '"d I I .r I + Ra t, %+ ... lir ,++rl ,,rmj- !.ln.
I re A In, hvo ., rq, ) mur), .It ,OAlrabiclose d, f brVcal, 1, -,c I -I I I 1,1+ld{ t A IP R, Id p." II1 Y+I; A+nl l+r-m{l1p +;* +17 .PPr erPq II i ;innhi-ld gant',ni -h..1,r ..n- hazOtrt ,o 1.... 'e nn--de-ur ", Ins. Fer- 1 BUNAIS


...... . ," .,... .... .. .. ......... .. . ,4 4.. l','.... .. .. ..". .. ........ . 1 i D O4' P L A N T..\. .. . ... . . .. ..... . D t a, $ I 441400 0 ] A O R C M O + L E
-1.1 . . . . . ...... .. .. ... .. .. ..R $ I 0 5 0 0
_ND_4- J, E NDIF4NT.) Sr '.43.,444 .",' '' ISI LM... ARES $10..... '.4444,.n3.""4. I ;"I-,.4; ..... $I(A .. .. ....1 ...:1(1 R.... $5 10 ,, 000 .. a4 444 . 41-.
'ON A."N.41A4A.I444III44.44. -'AIR.4 '.."' -4.lie45.444144 At '.'.

.. ... ....Jkel I.I I,,Rrln , ti, + n, ,....l v.... ........ ,*I 23....., 1 .1,, 11.), H A I.I'2Th ,.;.,., ,+, ...,,o,,+ In'
.... ..... ...... M AR..... 5, 00 ,d p nd,"". M ntl 1,t 11 N.1 ICA O .."" nCALLE r(CAn LEn T )t t

. ...4 444 4'4 4.4(44 44 .44 . . . ,,D E 'SIN. A $V E DA.0$ 2 0 0 00
7444 2 44444444 444,4444--4d e4-4.4 '. 2 E -5 3 6 6 P A D IS 7 A l: N a. c4 00 11 o-n e l D t& tI .,t, , 11 11 R \ Il-F 5 2 -A 5 444 444;` `4-4424'" it4-'4,4_444-, .41,,+. ,. 4444-IAIAY1' NA 62400I ", ,4l. ,,i4B.oLEND 00AR"ES10 AnI,, P tr,,I 'I -1 It. 4d,4I ,A 9.h12
1.r444r4"' I44144",,44-4.4A. '"..'.....4....4.4. 4, ... ....I----- $4, n ....-----_
..--n ,, ... ,,d,, ~ alr l-w +a M h~ ,,. : ai, e4 0 ... r. gll:I in ,-1-i -A I plnt0 lESQ IN A ....... t,,. I,, + ,:;%2 .+ O.. .... ...$ 3 0 0 ET A .. ..GE ..A N C o n.' $ 3 5 0 0..ta d 41 444444o214444. 44 4441 ,, p ',. ...... .. a '. ., R ta $ 9 5 0 $ 1 2 0 0 0 0.. "OHLa ....... . .., '...l
$ 6, r I I) -0 92 9 1 -10 IlIL- AIU yaLaUeL.)1I 1 F001A I.IAIi ,.,,,.AIRIN I- 7,20: :1,-II- I I Ln1-, UU1I U 4 U
2 PLANTAS' 4r ,'''$ '' I '. flUU V[flI'lJ l 44414' 44444,414444". 44h4h-4t ' 444
,.I I o 7 0 ~ R N A 11 0 62,00Ai c aia A e'.C liba I '4444 ," II 4444414. B-39AL S 166 74 41744Q- 444-, .44714*j U~~~ u~ u A LE 1 M R I NIAR: $ 10 .
4 4 4. 4 4 4444~j e .'.4 '.4 4 "1' 4 4 'I a -' 4 C A SA. -'- - .q n n 1 4.4 4 - 11fl f l f2lp ja2t afl f l f ln
-.', 4 II'..-GA1. 4 4'441'". 4 44' 'I.0\10I '4 44'''.M78
:,Ia. hall, I. ..4-,, :............ ... E'ITA42,n$3 4.0 '.0- V,,[,, .4.44.1. I ,..',',. ., 4'I 'I'(,.000,4,,444'-I4N...4,,.%(..4,,,,,44444 Pit '"RI t $ :4-414442'.
o h. t .. ......e 4 4 4 44.4. ,. . .'I.. 44444R444,44444444444444 4 A LM ENrtD-A- n ,AR 3 000 .d,,'. 0 4 P I .A 4N4 'A4 ,MI R '\ M A a2 I'TI. D11' 1 I1 "U,,,,, -' 4, 44. 4r4t444.4'. ,I.- 'I' ..... 4 4- ..'L n',4,....,, 4 ,,,,,'.... "-4,',41 ...44lro ol4l4a,438.4-7584LA4IERR:4$4.04
iI $ 40 0 R E NT44$. ,0 00 ,, ,, ",,4 .. 4 .. 4..... ...... -, .... 4 44 47 -,4- 444 .. . '' +4 44444. 4 4 44 '. "
,,., p~to414.44-. F144444.___14414- 414 . 4l 44 -l-4.444!ern~n 2 N,11, I 4 ,,,. 12.1., -, .a 1 ,-, S 1r, h -'l 4 at-
.. ...-.. t,, .<.' P .3 ;'',,: ,,.' ,:Z ,,I, +. ,... inQ ., ,,jr ,?, 0 .. .
$Z5,0110 REN TAR S $18 7 0. ..... .) ;I I ,. .. ..r:.. 5 2 .1 I In,, ,l ..a I... ..... ..... e.... .......... ........ ........... Ii & ,, \I III, ,-I',1:12n I. t I' 1111 ....... I ..... I`_"ol -tI 1_...........F...... ne, y V,
.111 ; !1(`,1 -- -,r. 1O LN4 t 15 0 $ 9 ,0 IA O A P.CLE1
pla~ p il e~. ,101.44i-A II I 1114.a444410 M O ER O$250 C'AN RD EL TA M PO$ 185, 000 4 1. 44444p 44I, 4 444444I ,441',,44 4-t it4I'"% \- (4\ 144"4112744414444444-4-4'.

INFPNOI,n,.INTrl,S,6,3,2000. I4I44'4I......4 44444414R4-4441 '. '. r'.'. d.de I I .0 Rta.'$1,850I$250,0002.I41.I44%,d- 4 4d-.4 44444'r.an-
.R t... .... .. z.. ..... l... .. ... . I ..... ... ..... .. ........ ... .. . .. ... ... ,,: 6s5r r a aEN T A ... . .. .. ... . . ..


rr ......... I S I "" '"" -'...... '1........44la, 11. CA)-I'.NT' 4 ,
$05 000 R EI II' ltD A I.I6 2 ,. ; '.e a44 1 ,600 m-~ 44 ~ 55(40 1 11 " 'I, " > 'n 74,- 4 4Il 4- a 4 '_ 174 I 4-4I" I, 74nl. 1 4 I '- I - 4 4 ""~ ~ I- 1 ,I \ RI) 4 1 ) E S Q U, N" .. 4 444 I A O A L E 6 ( H L T


.....'l4414. 4 1 44.. . ,k, '-I' .:!I n R 44444 $420 RENTA $46,000 '$,41.... 3 44..... .....4....................................... 0 4O' .. ... .... 4- ,
-I r 'l'nt l 4 ,I -' M A N U E L T '1 ,,, '66 I,-RFox.,. .. .' 'M 7' Mrra $ 110 \ $ 12 ,5 0 0 "",t,"'"' ~n,,- ~ r
. . . .+ .. .. . .."'.. .. . . . .o2 ." ,. I I N A Sl \ t i a ... ... . . . ...I- l , .10 l I a d d l.. . .
PLA A4MRA AR49,0 04 -23 34-11934-I1, 4 ,'' ,. "' SI 1444d ""'.4'"."4" 4444444444 0."l,", ';'1`? '"""'"""" to444 142714-44l r-

$!5 L N0 IflM A S.......... ........ .. $ 2 4 ,0 04) 4 444 4 4 ;na644 441 44 4. .. .. ....
C h a e t 4 '" I''" % 1' 4 4 4 4.,, V.111 'I ..4244 "po o I It4r4I4I'.4 4 44-- -4A ,4I4 4 4 4 4 4 4 -4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 :4 4 c It -m I I _f l_ __f-


j '100 .0 I I.;. I II-- ll, .. ... : H A B A NA....31 2.. PL AN T A... .... ........ -.....H, -.. .... ...... .. .... a $ 2S NT0 $ 1 9$,5000


................,,.4F1r n-is-co1-1 ,
bl '4444 4 4 GERA BVU. MAUR I, I-' l `.-I r ,,, MA RIZ I "" I," ,,4.,I,

$4441 nn4441 4 14 'I".''. N21 ,, RENTAN $6285. S I.000 $l....1. 44 R...4I $62'.4",0 .......-... ..... R ... 2,S. D ...'(
.......... ......... . 4,', ......- I' ,....." \44 -,.....4... .. ... .. P.I" ,oeo ...........................
o .n, . 5 4 0 0 R E N T A. .52 '" "4 00 0 ;,;' ;I4 .I 4.7. I S I EoR Aa$5 8,70 0 S E R A,-210,
F- 1341 'MI42.$40S-,R RRE N TA $ 1 0 5 0 0A. 4 1 1 4 0 I '4N ," " ""L A'R"I
I I Il.,j. ,, 1. -a1 1, I .n, p4v, f. 1,057- '44 444( III A nNlT 44 1r4u444''4_'!""1?414144444 Fa s
,"'lI_,"' __- ...-" ,--- , ,,,,- .... Ii.N-7 ,,,' hI -,', Rdl,44, 144" 4,' '...... 4 ,' ,IhNr- 3 AE,.'S:I 504"...........-'... ........,I *.....1EdARES ,-DESCPADA
P o m sr t - i .- I ,,, n . ,, ,,:-,, 1 .,1 ,;-rp l d o T + ,,,, I- 1+ -


RFucl I N TA N 280 37N0T RY-- ]L UB. . ..... .......... ..,%1 -1`. . . . .. 4471 10 0 ,4, -1,, 4 4,44 4_0-:son Ve,-': R'
4"4444' .o- ...A N.r.. . .. .L, ,a.u ,, a "- 1 44.
C!6r, 1,raII U
4') an4"444'.cii n Al en a es $ 1 ,5 0 4a $4 441,0 0' 4I 1 I4 I 10.44 4 1 4 4 1 4
4444 P ANTAS.....4 2 PLAN$62000 'ESOFCUPcAsc 4-" N ,,Z
$10 ; !,,000 RE IA 1 5'r4 ' II kOhispo 4"nd-.. t ,.'.'.- , 1"44.4, ,"I' ,.,~- T
I ;nl -13, ,,$600,R NTA"$61,500444-44 1 Slnn.2e IN l I~ R N A .:21:S1.il

4 I . I L" I n.4I nU U1Ja t,4,41lav.4me, .1 1 1 -- "4-'."N I -1. R eg is... 4 .444440 $ 9 5 04$ 14 4
r e s 4 4 4 4a". W -6 1. 474 `1 1 1 .. I .1 ( 4 ( 4 (4, C o n)3, 5 0 0 N Tnt a d o4 44.4 'n I '4,I I7. i .- I - .4.4 . A 0 ,I 4 4-X12R7 81 1 11 11 1 4 (14 4 1V 4 ll .
,4I3I -1" I 'NITAN .-I'l5 4e-44.4,-'I-,,4tn44-I4wl 44123114h444444444 4Wd--'. dent.r-oI'l.- l;)
nW 4.4144
riAlT1n n ir I A IMADItli3 rn lirnt!l ;ti i. nr vrr EDo rDt nr F nl I


A N U N C I S C L A S i,F I C AD 'D E L T M A HVO R A


VE NTrA S
S.... CASAS
$9,000. SE DESOCUPA
L atent, Dcae.rca Caliada. rcanwoe a. I.a
guee aOquina, autl comedo' 314 dlod in,.
y11ao. coclna bahe r.ati.i Ve raj. un lia
6.-dl ca TonrT ll 5 I 15.
1-2 ,53 -.48 l. i
A ANLA. ZLXALTA BXDL U
elatl. Calla Vpor Tres case. de d..
uias. iudlperdlentes. cad& unL mr
bleat LAS.lont y datr, t omoaldade
avrdl.laiCLli a61lda. Balena i Irsaif
penn M erent sdeN lprolmdatenmet
PcaTlo. S27 r00. Mendoii y Ca.. Otilisp
SM. TelL M.-6911.
Ulln c.:,.,n.]5
PA.A INVERSIONES VEA A
Nadal Belga
Corridor Coleiado.
Ofi a-s: San Liznro 553.
STOtl. A-9173. A-7849.
U__-H-E-2135-48-15

SE VENDE casa calle 4. enue
25 y 27. Vedado. 2 plans m-
dependienle. Innormes ielifo-
no M1I 541 Hoaas de ohalicina.
No inltermediato,.

LiH.L-5002-48-17

VEDADO, LO MEJOR
D, 111 ,0(.o -a /r,', (, r ."i.ln.
Cia, Pa"ta r r11 r 1 1, a e dilrlons
D~rAa talaiA 'a.. ,, ii.letaa ,a. e,1
i~'tatata I ,_ ,i.at.i i~dlt i*tA'aeat
Ila hi te i It el n T, a i r,.VENDO
A Jr... I I -,I '~ ,,I .-J I1 1

"t .l..Iat tal,,.l II a i.r[ I
dctI..t I 11,,t c'ir'0. a1!-A l-.
2 A t1 .n 0.i5...l I Iia -
1. t It ,,n a. e % i' ai.iji y,. ior,- y

daE-gnaae-
d,.I .,141


GANGA, $5,500
'-dn ,-t-,I d., tr..a-Iti,'
le.'- IA I At loib dtp a d a.i
a. adar. a.. tj c, .c.a ne.
IhaVAS a 1" al,:,6 tta.'.I .. [,.I
i;s u1[ F.'.4 Pa a ]i
12.


S CASA CON NAVE
a tf n. n 69t.r.a, 1 . n c

Ir.1 1 Ldii IJ..n.P ,. l l l
A..A' Atp:t.t, n N 4 1'r,.
i k:.a,,. fr'.ltaaha, lra In i.'t'l
,. I ea M .. t a a l-. na .


VS AG1L N o D 0
CASAS DIEZ DE OCTUBRE
Noe. 169 y 171.
A atledini 'indrte Ptaltalnaa ate
At 1ta Iulttee, fnillett nei 6n alttigmaa,
ate )izotat. 11.90 Mtl, frente por
do dna fOlaiii.
S $17,000
CASA SAN JOAQUIN No.
566-568-570
rnel nr D ta fnido. rnns-
..II'lel-' Vt. ipt 2 a 26 t at, r oMt Y
aneotna. ii 5tits. de A aa tDulCe.
$12,000

CASA AGUILA No. .85
(a-alrte II l t'ifa "y Gloria).. taa
ettirarrlteetban attgititi nlae.aliptj)te-
HR I N al a. l y-3/4 piAti fr-
ttri ttIle. atiad r.! 7 5 Alns. nfrente
nor 20.50 rondo.
$7,000
CASA CONCLA ESQUINAGORIAo No. 1S94
FOMENTO '""
.4 neRlt 'ara% 'aOlt -lathtet. tiattanil-


a naaaea.. ttatOi', mal'a
),e l,, iare tdnt piear a|A.. OMIl.
Ati et .ln d:tA d eu t'l o l .r
$22,000a
GLORIA No. 559
talaai aeeii p t ..i r q. nattl|o lo t ell, I1 iil
et. I. v 112 taiaatlai ftaittitada.

oni rat t lntr. a- td l..I,
S$16,000 .
CASA'S SAN JOAQUIN Nea.
2.55 al 265

tlaala, eMhtla ,1a tIn in, arntaes ate
22 fatnala. t,1 a 'ala
$25,000
SOLAR' EN EL VEDADO
Colilcl Ii, eaire 1I r" ra., Aerta-. ate
entotite. 13.C$ 'at. tt, ito 'al,0l.
A $28l metro.
SOLAR tN EL VEDADO
t-.tt. an. etttre t', e f., ,el
o,, A $321 meto.
CASA SAN "LAZARO No. gg
t'a11at 1ttiiaa e tat. eatetllnI 'atf l~oll II
tat i.el~ lo t' I# uni letti Vin-
p t eai e t)i,,.a', eitlata-. Ott lila.I
eatr eiaaa:rieit" i'rita'tt l'lAN'
linn Ma.I freitte tat... ,ti tI1 na-~ito.
!$5,000

JOSE COLMENARES"
Ofildos No. 164.
Dapertameuto 310. -- A-0536i.


ate eltt~tI., itatInl datll KeatIne..
anl~teln,aaat. tetaeA dat prioc pe~ l.
!ltllltlt t '11ane elole ltoetitaino y ,tit
olt~ttiat IS01 TcIr. 9o4-.'2
ta., e esC. i A~t I


N. VENTAS
48 CASAS


PROVINCIA


SHABANA
VEA ESTAS FINCAS DE CULTIvA
B CARRETERA SAN ANTONIO DI
LOS BANOS
Vendo [le ,lis 32 tacatri.ia, ierra
coloraota aercaoa nliu, tiaut pEl n
rilildlda 7 bateves paot E-I. an bur,
lanie Precdo' 80.000 pe.soz.t Pucae pa
gar&e en pe-etas. er, todu c. parte

CARRETERA SAN ANTONIO
Ortan line, cullito r(-eTeo. 2 1 4
ceabaijerae iereao, esplelinaila ca-a
:oao c"rlorL canallerF, garaJe
court oe tennis. tel'lor..:. ,alt.n da.-
'e con reRnato e% maratlllO., i]
n.Iir E Preclo- ..5 000 %le r i a .-.o er-
2r01a inleleft&i qtje .e lilaen.t l aq'J

SCARRETERA CEIBA AGUA
Grin inlha ? 1 4 a._Lbalhrat.. cer-
cada con calrreera ploe.:. atisi.B-
t11I iatgolaole. reg.adia irnlfa '., i-
jertiadoE. gan ran co o alat con'Pe-
dor., 9 4. 2 batoI, niarali c.. e tic 'r-
gado. vanot ct lti c, ar ti.Olli
Oigo oflenria

FINCA CERCA 4 CA.MINOS DEL
CHICO
Coe frente carretera. finca una ca-
balleria, ntas de 400 palmas, fruta-
les, una .buena casa con sal, 3j4,
lulo. cocia.a, patio casa tiles, ideal
*ara crtar cercas con muchio palini-
che. Precio: 322,000. Olgot utim Justa
olerta.

CARRETERA WAJAY
Vendo finca con 100.000 metro te-
rreno, con mils de 300 m. rentee ca-
tretera, una bella canita vivienda a
aodo lujo. Otra casa pala .i,-,aTrnatdo.
pozos, tanqule elevldo. E1ilia p<,t ct-
fleria, tin campo de t( lti.aon atc:-
ped. Preclo: 21,500.

CARRETERA LA URSULA
I ARROYO ARENAS
Vendo finca, 50,400 m.2. Unft es-
plendida cAsa terminandose, 2 ceasa.S
einpleados, pozos, frutales, manan-
11al agua mineral lguaI *Eviant,. pre-
parado para explotar. Informed di-
rectoa.
M. DE J. ACEVEDO
Col6n 330.
A-7405.
AMPLIACION ALMENDARES
Call 12, entire la. y Consulado.
Vendo buena casa, Uina plant. Ml-
de 14 x 47 vs. Portal, graje, salad.
hall, 4/4, bafio intercalado, comedor,
pantry cocina, 1/4 criado, ervlcios.
Patio lateral, citar6n, te los mono-
Mitom. Precio: l.1,000. Vala.

Sa. AVENIDA, ENTIRE 10,11
Vendo linda cas. Mide 14.50 x 23
varas. Portal cerrado, grand. sala, re-
cibldor decorado de gusto, 3/4, baific
intercalado, cocina pantry, 1'4 cria-
do con aervlclos, garage, cltar6n, te-
clao. monolftlco&S. e entrega vacla
Preclo: 13.500. Veata, acepto otertas.
REPARTO MENDOZA
CALLE WUAN DELGADO
Gran casa, mile 20 x40, una plan-
ta. Jardin, portal, sala, saleta. 4/4
banio intercalado, comedor, garage,
c'6ctna., gran patio lateral, citar6n
tech monolltico&s. Precio: 25,000. Ot-
go st oferta.

CALLE oAN MIGUEL
CASA DE 2 PLANTS
Mide 7.60 x 20 m. Cada piso: sala,
recibidor, 4/4, bafo Intercalado. coci-
na, patio. Los altos Igualea. Renta
moratoriada. 140.00. PreCio; 24.000.
informal. :
M. DE J. ACEVEDO
A-7405.
PLAYA MIRAMAR a
VEA ESTAS ESQUINAS
Cale 74, eequisa frail.
Mide 30.68 x 43,. eon 1,301 60 va-
ras. Precio: 13.000.
Calle 76, gramt esquina
Mide 30.68a x 59, con 1,808 \trai
Precio: 10.50 vera. Puedo parcelar
Vdame o llame al A-7405.
Calls 78, gran frail
Sonl 2.500 varas: 50 x 50. m ittanl.
fie, luikr. varlas e.a.a.a. Prca.o: 9.00
vari. Veta eataa oportunidadir-s.
Call. 80, grim eeluina
MIde 30 x 20.5O. Pree: t 8 IO00 vara,
Inlornme:
M. DE J. ACEVEDO
A-7405.


VENTAS V ENTAS "VENTAS VENTAS "VENTAS V'E-NTAS
'48. CASAS .48 CASAS .48 CASAS"~ 48 -ASAS1 CASAS -_49 SOLARES
Cc .Co PREC, OBsos &PARTAM7B1t B ANU 1 3 .09 T.tUNE 41 V^4 .A0 s Re'Sidenuta M iramar. .S29mm C.- u .II V 1Li) i!F 'ART? () S. Su ,XZJ. F %u.N 1,( \i ,' ,'0o ; '". ,OMFI.T

--*' : ::'***:- 1*:-' 1""1" "r< i '" *'**".- "." *'.'/-t'F 0 K OIILY" GANGA
Raliarlu COLU19) Club. a cu.drair EI I~j N I J SE V.7IN D E, LA FCkSA -CALLE ',' ''** '' '' ., * ,. ''"..''\l'"'" S 'n
H A B A N A V IEJA ....... ..L...- 1... ..... ... 6 ,........
b0 .|a. t m1r5. c l.i ele.i i fca stll =. l I I nJ E I , , > A i l- - V. ..;. i

.t .. sn o La. ..' i"T aP1 C11: dI I. A ...
X.., p, 'it.lo C -
C~'l 1tl KI t61 2 : at- - -. --

.......od.ro ....I Y v ,,7)E-.Z4 A.1.OS .OLA
F A i. AtLCl L Id It T l,. "I' i BBL-3 CtD E PLENDIDA ill. IIJ9. .. . I i -
t l "do.. 'RC < d r.. ... ... A i l s ........ PRADO
DESOCUPADA ::K::.;. at: ,:S \N .i(;-.l. S!:;.0 1 7 ..
:O--S .... i . .. ..
M l d ro O lltl l ll at.l 'ua...l , 11 .i, i i b ia /t !IJ I ;' ,0AZ T CAB/. !.i/i~

l Ict umi ,'- I ,. ... @ .*i : i li lli i. i !" l i S A C m m ..... 1 .. . t ,,
~V .,C,.r A, ,,....... "-. ________., . , -, ......O .. 1- 1 o1
........... ...... "Calzada dela Reina"0.- ,, .. .
...a ......"-" "-..... ;. n, '. ....;. ... ." RICARDO V [.....GA.A'.,Y..-.' :? .'" A ,, ..l",,o .. l' ,,',. ".; S N 1 i , 1 ) 'i :,. ,t ', ... ... .r ,. "* .,
i" "L-u. ,.,,, ... .................*" '"",..... ...... 'I N. :. :" l' .'s 1 I, el.,: ;,n el B()SQUIE
.- ^- 1- --- AN A- ^ ^ ^ 'l L I)11L<^ >^ OS SU I.%,I;1... t "* -- F ..I.| .\1D RIA!OQ
H A BA N A , ., ,, j. .. . .. ..... ..

.. RU E O .^ ^ ; : = ^. -: '-l1; ,:,; .i ..;:. ...... .., .......'"- +
PRECIOSO CHALET ..'Ti., ,"N,.5518 aa $3,50 .0. I_ _"'a > "". ...... ...
i, S.A1 9941 E-: ,S ,.9.111,
% e n do 28on : $IeI ,b0c .lla cu. "' R"" '' """ "" 'l "' .. I
iricABAr L f r a,: r.) C r rn ,1S
IAL-n cn cl."Ibill4. CAILLE N
.... 1o L. ,...., .....0 .......: .. ; "0 CON 00 ARAS GRAN CASA VACl A II ( ALL n'i .;-.-a heri^ o i^ ...^ Ib, .. ^ ii .. ... i .., m. ,. **: 1 ;,; .:,,- . :'........J,\1; 1 : \ 2 -'.--* '4 .**; ",.'F5')D Z -V D
14" on' o.d -l,-;; ,,,'i b. ',.,i;; d,'-;'^ ...... ;, ^ ^ ^ ^ 1 I .l .... i3 0 .0 1i ...... .. .. % ....S ) "" U .... . ...^ u I V E I):\OC R I 60
N .; ; i ,,.; . IL P .a 1. ..`;;;",- ,,1 I !- ...
nt' -1,..ddJ %,a .,dl ae '2 ..... Jardin. pottaI. sala. co ,ed..'
cf j. j j. a I eo.2 LAWTON t ur fo o a ,, ,M... ,^,PESOS, .
It n ~ ~ (?ti Iee cuartas. bAtno i cocins M,.1
CALE 1 No 31
Is LUZi '., .\l.'..J.. CALLE I5 NB 316 A 2 cuadra l ruta 4 rinttilaI r i t .. li.


,.i, ... .. .. u . . .. ... d .6 5 d ,-,oo R E N T S l <.. ...)n c l o ,( 1 ^ .... .; **,,,,.,:, ', *:: ;* ;, ,", , "'\' '.: ^+ ... .. ... '; ', "," '.* a-'"_ ...^_
S UH-L-490e t IS .1 5.. .. .. '... ... . .. . L ...' A 300TR IA L E T
GANGA da para mtiquirna a 2 2 u ,11.la i 1mu. 'ININT'S PF St . .. .


Q,, i1,,, ...., ,,l. ,. ,... ... 'n ;,; ''^^ n ;^ ;*;;, '..' *^ ( b l" "* P "Y &I I & & Yt : "" "T ^
,,:O, .. ....... ..... ... de iaderod, la ruta"^ ,^ ,.', : ... 4'., '....... i )'. ....
CER CA C RU CERO a tdar d'II. ... I. .. (. .N 4.... II t bn. a I L 'T H, .. ... .....
.. ...t noa ,. ^ ,. iii, itial th at ... -. .i. .a.- ,= u ... l + < 1 .. .. iy .A
DE L A PLAYA-U ........ .. \ .... ....... _o' ___ ; _n .. ,,,,.l .
JORGE GONZC4-Z51 1--4)' .... ..................... o SOLAR S1,'
SSTADIUM TROPICAL .ORGE GON.AE.... ___.__ _-- _2_ESUIN
________GONZALEZ____i'XPASE)N's2:1 ISQi.INA
\|111 -, .... .11 -1 4., II J $17GE ;.; I. a *AI ,, N1x3

Rent& $285: $40,000 AGUIAR 206 M-7785 I.EDIFICIOS MODERNOS La it iaaa-Aa tj~ ( [ { ~ V N [

A p | I~~lll lll. inoi ..ll ,,. l.. i.l. . ' ,, ... .. ... ' ("^ .".;. i'.'. ,, I ~~lc u ll 1 lln l l I *, A.,, .; ,.]- l... Avri ri. 3 l A a "
I -IABANA HABANA 0....... i ... I, ,\ ..)5I)) 'Ol \' .Ia -I ;1n I
Se pu eden dejar $8,000 en R E N T A N $570), $6 5 110 Esq it ..a .. ,e tat $3000 .00. I>V..r S 'l ",.'S O ,. .l ::, il, .... . 17 A l n 7 A R l 0
..tr. ..a. . .. . ..... ... ,; ,,, ::; ,.. "; ,, ., F I IJ21 49-14
hid, pi steca,,.ts ii m.c wo co s-0. 0 :,, ,, 1,n,,,,- . ... ; ('nro i i $ $45.01 (100 .00, Alr
Edtaatttatt d a.ain.eatt teataae.,J nra. ttat'ea< t., FERNANDEZ Y VIDAL
d blat ,,,a -,,at"d b a. 1 .. aI., . al a.o $60.000.00. ": ', S $ 0 A I B i"
22e taa iel.. t a dt e t jart n .I,
11h N ts, fablcrhat,i6i d,- ii SIPA 250,000). RENITA S .lil Otto$32,00 $22.0 0 0.' ,il . ...1 DO.S(,,
2 d d ft t a da.. ...tate $32.000.00.' V E E ,vs o s V E D A 0 6 E S Q $ 3 1 M S O L A R E S B A R A T O S
A .... "-u-i tr||._11 ..... ........1. '...... ,, ... .. .. .. 1 .' ...... ."1 Fl RI OCARR II. 60.x5 0
I t I aI.a III. \ at "'.
tat t h r e t tu -r 2, rR, e .. a ,', 'It ,i "t1c' 'it , ,','taada t.at, lr '. a d
$,SO.- r ElNT, rad, $3. p a ,,,tr *l......-... .......... ,,EDIFICIOS MODERNOS,, .. . .........- ..... ... : ., .. .. .. .. ,, ........ ,, '.. A..i..
I, ., IIo
ra taottaatataitilate itlell, tnti.ll ttt,- a, RLNtA~ll> La inhltf'tli 'li''h i I'I"," ,' '5-. ',at ,, ,1.+ <2 i J, ~ .I U[ .. .. le 6)l~ ) or
a5,000 III ., ,.Nt A S9,11 i .....- 20 B3 VEDADO
d t: l*^ n fita . .i .. d". s a "c t ,z' :.s n o ...o . N T -' ..Xl-:I : 1 '[' i] ;] ] t ] '] ' ) .. E A D .. .. .. M): : ;t ... ": . ', ,, < v a i
tl. a --v ~l~l :i**^ ^ ^-l^^i) c-l;t "L ~ N A t "1 t ',-.t ^ ,, \53s 9 2 ,,I ... ..;^ .- ,
.' CO S U A D 1 0 1 12 $1 5,0l E NAnK l, 1a^ enda -l .1 11 *UN P N 0 j b- 31](0) ; : ^
... ....irn .. a..... $220, 000 RENTA 1,3111 squi . .. ,.. .. ..... . ., ...I 2 ),>, ,,
c(I, r I I I:u elllttIL I
itt 'grititi" e ta tl- .l a-n,1a a titta on l ,1l- t iIII,,,III ... COt $1 30,000.00. [I'T2 .. ,: a .... .M A N JAL L t )5, 11E o.BA

',,, ,;. ,',""^ ,'^ 1'. -J '* " " " *" \lldt't l ,I~ I, I i l*t fil M IK ll; rt (F nd ,l M ar)11 i
,a t ..a1.nt t r.ala rat .. pa c.. 4 0 i tir te t $427 0 dli, a t ta .1 al li
S. A oe $LDEP -0Precio: $52,000.00. CA'I1 ,l ,,,, ... . .. ,', .a....a t ,,e ,,' ",,,....t .ltdV la
Se, atienden ofertas. vt 0,R N A $1,ii ah ..... i6l pr eit... ...F- -I..... .. .. .... ... . .. .' .. .. .. ..... ...... ... ... ;
a'abi a iarit.i[li. til-l'., .t A Salld 4 Aguit -,, A ,;;,,-, 1 i -.. . Dues Cont Fden.F l49) 9.S I e O ,.,
,n - r. a 9,( 0 00, RT SHO ... i,_l.. .lrS'ab- :."t N 3 01 b. ,,3 a.. . ..D tX D 5x(;8 A 30.00 M E T .
.....a..ta i t. A-0283..1 t I l,1 ... ... .... .. .....a...
na l ... a a ,thQ, al ait tall" h .1- t.:ra t It ii -
eta,.,.....ala- a, at te... $14!) 00 RENTAN $800 t)tdii't ,f a, .. . .. ,. -, (' 51.1KF, 2".. (2 SOLARES)
et'i p a 'll r at..... tit, at,.ti tttit t tat t t .
a ...... a7 ...t... 'tat . .... ....... GAng Vedado, deIocup.as:st(,,1. . i...1''. 1 ", ',,u'. ar
iti. s -( aatutt 1 e t ln e '~iaita qtt s itt,0 . ... ,, I ;' iZ at a a.i. da.. a.....
m.. T.. tn.. r e ai. t $i .. .. $90 RENTA $50i ta, teiaa., aa...a..... . atat .. .'aa. ... a- -
aai~ataaaat~inaialtaaltat ~ ~ 1U5OU .1".Il. m IiT .. 'vit. t a11 i av .la aa tt iti4at ita
$80t. A''Atin dhic-to. a ittat.. itair a- a nit t.... t...... a 'a SI )AIS) F SQUINA 23X24
i'..e,,t..t.tat..,-iailatla a.,a.l-a,,ht I )1SN I)I S I 1)rIl It 1.) atttdV 1..
$ 1 8 0 0 0 . . . . .. . '.\ IO a ta. t. nI c y tI, i t, -I ') O 's tea. t. ... t e e n a l,. t, 2 1 3 +..
Ar.atienmt,.669410!eA L.h.. li.. a..'tatr,.i.e|t. ...atati.1a- ,,Sierra,,,___h,_,__n_5______rtr___._De__.
+l ') i lq .,,. l+ ,),i )l, lh 'iI) J. I, T+. i V la. A tl. .6
MACK S. VILA $3. 00)0, RENTA $290 .._________________-_-57 _-_1 I. t t tt lit i i...... it... ........ .... .... l) XDO "A 1
-*A. .t...dA,..,.... .... ..... ...ta...01'.'t ,. '"6 .,,,, teat ,,,, t... F ....... ....,.
I A v c- de 0 01iR E N T A N SbOf0, $ 7' tttttt $ il17 0 0 0
,i'- it ,i t' t ,.d i ,t i ,,lit V ill, A ..i .t ., At t tl i


S in E s t r e n a r ........ ........... .... ..tt.....i......... ...... ...... .... '.. ." .... .. .......... ...... ..
CASA VACIA: $9.0g 0 RENTAN S600!,S7 t1t1ilt. r, ., e ,

CaDVe 7 y 8a. cetnre Rutas 2 blf.. .',,.... l; ,. I .....tt, . t a AI INO AMRV ICtO AN ,S al it..t ,, it tie it,., ( ,. ,, . -l,, I .. ....... I .. ,",,,,+ ,' ,:= ..... 't+"IO MA "+'"Li+0
$1 ,0 L LT.(N],.)MINDAREA31x3.


9S y tranatIN i ..aiaair ,,,t s,, .,,,,, a O.ttay 524.anata
ea.ea000.. $265e.0 }, RE imNTA m I %.1t .A ti.. ..tABANA I I', i i M(trt t ttltt "". N RE
FI JI. bi.t. ..,- 1., at ..... . \........ a .. .. ,,, a . t u,., I _I it, a, t" tt'"" " ia." ,, .t a ... a. ......... A I.TI'R 1AN; DE Ain 25)xE' .
,--,.....Ir I,,- A--'d)xt


a aee .ae. ....tit ..ai.i.. aE Ntit 'tt.taaa a -+M IA M I ...t..t..a..t... .. ........ .a... 't lt tta a ac' al tatetti a b''ietan.~
-a., t n t. e a' t t......78 i .... a .. ..II'"a\t.I aIo ll. It ,, tat \, t, .A ,' t at. I)U'i
EN A m ,"a L11NO MERIC NAt S A.'a' t! Itt a51tt.ica~aV


It- t- t $250,01))) RENTA $1I .... S E E iN D E ......... ..... .. .. ... ..... ..... ..A.........R"' ...10. .
Ill.)I, 11'1 CA h tta

A L U R A200L..I.......,DI ... .... t
9,Prayio: 2" ,0(i."0.0 . it,, 'I ,
9263,00, ERENT0 sillde.. t. ...... :: ....I:o .... RE 'r 59) L+.OP aO 8537.TUNIDi,00a. a ,"...... .....E...A.. .. ..S....a. ., t. ,, a a data,, A-,, ,.1 ,
_______D_______________ 3 ti
.W,,,,ttI -,.,....t' ,,........-W .HA A'. I )'l I i l. . .S i, A . -
COtUAD1101 12.I cPIaetini a $1 '50 .00 a' A D I, E DA


C at$12o,ooo RI :NTAX Sl I,, eat $220.... Pre"'e ... 27,500.. ':". t.; a t.:.',.",' L ": lR\ l.\t( A~ ei t.:1 tat $ t.5t
ret aa,.,.,dnaai, ,ta, a..tti,.....a..i..
'a,, E. .. . . . . . ....... ........... .......


J.IA.VAL ESPI8111 ((00r,! RI., NTA 0', ,i ..,)! ? I t,,, h )l'rau t,, n,.ttl,'.. ,. ,,,' .fl '' 1 +, rl 11 '" t a In 1n
Empdrede Agier.adt. V ..: D1'a F,8., U, .6..IP ,,t 0 earn.n. a
$_ 3,500._RETATA_5. 590 000.... ....I.. N I'V i .I....
$250,01),-RENT. B ." .. ..
h~t vlo +:s M l.r- pall ,, n.i t , +..... I. 1 0,. . . I L 1 ,,~ 2 . ,
l~~ai )d ll ',l .. ,o W h it f 1 4", Al le, ... ...,..: i +*... s+!r-P :1 1 r~..

.............................. I.....NO It 1) $31, "Ai '0 : .... '-,
o .l d l -2 0'0a.t 13 0 0 0 R E N T A $ 9 0 0 . . 'k d-.\ M A R I Q A $ 1
1 D BE EN I-L1ME7NDARESI I
II I _ L 1' I .. I .o .1--n, lltrll',+ li,, l,.,,.... ,,,.:, .,,, I ,i.io, 1 ..,(0.y, 7', 1
$13,500. O 110 Y 125. $ 2 ,0 7R N A Sq0Pei:$ 2 0 :0'' . . ,..... ... .. .,.
,'115,000, R + F....9811 '2 1.Ag|AI 5

1 .Ifal.wd y ,, Ua ,),,,,,.,. ') ,( ,r,, A <,
.. . ... .. . . . . ...' . . .! U '4 O $ 3) ]. . . . . .. . . . .
-J A VA LD E S1 1 PY 1 2 .$ 1 2 ,0 0 0 R E N T A $ 1;!S, ,8. .0 0 , ,l r . ,P e c io l: 5 2 .00 1 0 0, . . . . nn\o, .,%u t M I 0.i

+ ,i ,' .. ...I ....... ...,I ....n
p a l ... lr"i 7 r T. ll 19,9A f n n y
II I IIII ~ ~~~~~~~~~~~~~$110,000, ltENTA S661)1i.. '. .. . .. -,,, ... ,,.m ,,


- I


Precio: 1 .1,0(;<) JIW)


.... i ,. ,- EDIFICIO EN "
$52,6000, RENTA $4DI;F35 1 Preio: .' 00009
:~ ~~~~~~~~~~~~. .............*k.... $1000. ...... ..
';'.A: : $140,000 a
.t.. ,, I,, ,,,. ...... 1 "aa'l ( '"' a'. Re lta $1,300 meno al.
M.l OO, t;)u NTz. A W H''';' ,,."^,1',;; ,,'',, ,,,, i',"'* .* 1/1^
$38,000, I. RENTA S$210! Ia , 3 ,, .x ,,, ,,.,: 'I . '" . . ... .
111 fr~ l Jr '-,? +ti t'. .. a. .a. t...a. a..r01 ,, t i3, l .,., 1" t i' [ I ; 7 000 .00
, '', lIr,, a i ,i a 'la- . P c 12
til tlt h't tlll+dt. ii, I ~ '., ...' lta-at I I,, h l a i ... ; ra a a t a i

S-35,600 .. R NTA $290 .4, ....tata e V t.. .. ...... f .. .... ..
.,-, M. . it ,t ..,, n .. ,',..... ....
'tal, t II Precio: $12,000 09


VE A 0 $37 !.
2 .-SQUINAIS i!tal E
:Ir;l-0 a- y p2 ,ld \'2i. 6 11, 1'Q. .3.da2 52 .
n ,-I.37.50 Mi.

$3i EL ETRO
2 OCh'tDRRAS R. CENTRO
I IRAMAR $8.50 V.
Mi.,, MIDIA CUADRA Sta. AVENIDA
, a .- a


*\ I)1I, .CAMI('O: 23.5Sx56.60
.. ... . ..' ... +m x-

( ,I.IIIEITA, A S6.501


I ", et th aatl..4 011eV 58
,, 1 \NT1Y CLU'B. A P.0'"10 WIT.
, 'i } l$,: ll I( Ul~ nI qu,-

1[;t'.a \IIT.) .BATISTA. Callc 10
. . .. ,) ,i i :.l t..,, 356

LAWTOt'. ('oncepci6n Esquira '
a1t0 -, t S p 0 -n4 ., M I.
t, t-.71 'tat It .1 t2 a-aatdl a r..
a+,, t1,, .la. t tt.lftO o rt. a aid t ..-li rtr.r
at.., a:la-1 Per ai .,
,,, 3 V d lA A 0 3,Ia, C -15(1(
lo- E-5270-49-,Ip


5a. Ayeaida, maknifica equine . . .
Mide 29.40 x 5. non 1.39003 a4 |a| ft
IcrrlcIu 13 50 081I If i'lfita ,. IV.r 5 II
.or a1nmma ,.Io[ A-74A.S "
UALIANO

S$. Arvlida, eaquin ideal
Mide 2a x 34.SO. rnn 8 tvara.x, Pr I- Se erdra. adoi planlan. Suiper-
CI 10: 6.50. 0 llfornttt ; "icire: 466 '50 Mts. Stt c'ontra-

M. DE 1. ACEVEDO .
METROPOLITANA 213. -
Ci. 130, bljop. Hora,: "10 a 12 y 3 a 4.
A-7405.
10-E-52W0-4&-l5 IV 1-- ?I l ;,"- I )+,


PLA YA M IRA M A R O6.1: 5067-48 1 "-5-.-^ b/ w -I | ^ I ,,^ ... .....
Dtdo 72 a 1 a T- s..Tr ,qui.a; .t ... ta I. .' T1' 7A a Lla '' .
, 0.0)( ,17...l.t0, RENTA .S1711
5s A. .-da, --nd e ,i.ina , .' , 97 .0. U0i, RINT'Aa .i71
Bri e, lom bra a .- a i ,... .. "' lllll'l, '' .
M lde 29.4e x 41.27. coil 1,21654 vn- "' ,,, .ta ... ...t t J.,,
ret. Ideal. Preito: 18,.000. ti 1t Ic u.taa m in .a. a .. *e ... 1REieA RTOS a
lemre aI A-1405. 570,0110(L RENTA S6i6)i
1 91tat ~e 'l.ttqa~.ataa ''


,Ar. ,n'-"l VFNm iFT

____________________ I-


C L A


AF1 CX'."


DIARIO DE LA MARINA-DO-MINr. 15i DE FFRRFRO DE 1048


S I F I C A-D O S


. U L T I M


A H O R A


VENTq'? T VENTAS VENTAS '
43 SOLARES 49 SOLARES 49 SOLARES
M. sU1A3.MATIA T v. -ALE .oE PARCELAS INMEDIATAS "AMP' lIiON AIMIO^l'DR0"L 1 .4"
14341 S1. lI,,I,,.* 4.. I: p rna )%3:A .n' A -, -.1. I
%.a I. ... ... s ,.:,, .,.11 AL YACHIIT CLUB T .' r ..... ....:.,
40 $ fr- r-. ft, Ir ,, 4, .- o l-. 1L c ,.. pa,',I Cl b Na io,, IMliaa. fr- 16 `q1h a r0 F 1 l
41 37.5f % 4_ruZI. "3q53. i..-, r., Clo.C-. __________b. ,r'Ch_, r. I
**, *'. r.-'. n ra IC AL-AIDA JMlLA L Z. a ML NAh, c...A ,,, n,, l.1
'++ ~~~~,m. ...:za ...o..J.. L... I.... ...... ...... ..... .. .
'ALTURAS M IRAM AR Tr V I "Il' ., .r ,
,, ,a r-dnn nr# .l "rd, I" '
PAA CELA --Al............ ,:, Te ,f M .,,
O rer r ano. -r r r, ...1', PARCELAS. CALLE 23"
u1c '"oIi e r -p.', o 30 VARAS FONDO
rFre,-,, Her4,,-,,-l. -IP44"'i VIA BLANCAA
4.1 4,, ad. 3 ,. u. ie ., ...
MILAXAR HUI N ..QUI.A VENDO 0. .--l--.. .,1- n36 M-1141 E1. H, 4.. -V c l.. i .
-. ,-' i' ^ -r. n MI AA"1EN EL PIN"TON"CO I'4l..... Tah,'.n, .. ,,. n
Ar. " ,:,-ni r .A I m 4r 0.r.:i I: .7,rJ.,I.I....
__._.____._._.___________ .'__"___ ..4____ l 844c'.r 44l. ,, 1 04 4 d 4l'.er, ,
.: ia Obnm 3,,.
Calzada Real Marianao n_',," VEDADO ,
Fr, ni A.n3im .1. I1. n*ndo ena granm A e.r.da .'quij-
.... .; .. .. .., PAITCELA VEDADO na ,aile. 50 50. 2 500 nI.
.Pr.c.r, d r i, ". , r. 1. 11 "Preco a 5 0
C .(- and- a e ht.- -',! I ;. ,1 ,. r. I rn ra "P eco a 5 (0
.... ..... 1 ,;.., ., m CALLE 21. BRISA. SOMBRA
VEDADO, ...- .!.- -...V.. ,r,. ''endo 22 50: 1.100 r
,A ', o2 u 2 n. c inur Pie,.o a b01) meIr,.
IUA $10 METRO I CALLE LINE, ESQUINA
2,235 _.TR_ _I'f._ 20-_ 1) 30. con 000 m Pec,o.
2-235 METROS a2 b00 N 12
E". ..]. Cao Ce. an.ad.. .-r. TARARA
den 0,Lnr,,16 1I. 41-m S 4 Cer. A -6691
no.r d, n. .... ..41 r., .. ... .... ..... .. ... ,." M. DE J. ACEVEDO
NIIRAM AR ....A..... r .. ..... 1
$ 12 R0 A RAR '...... ", ......'"r... ;; A.,. 1 ^ ^ ^ ^ ^

$12.50 VARA ALVAREZ II-E-5258-49.q-I5
M ,n ll tie 2. 04S8.M ,r..0p0... 4 14 57-A. T.lf. U.3003.
ReITI cr. I. -,aci.. ,n ninljn..bllF 111 -- ----,. 1 = *f-q ~ f 1r T V
........,., ...- CARkETERA
FONDO A LA VIA BLANCA PARCELAS Y
$8 METRO SOLARES CENTRAL
ir~ ll. .Ind-uirrla o parceiacn, b..l I,.~
'a....dl. rd . ,. C.. HABANA LUCERO-DOLORES
C ,Cnr.. Ferr-ronair % I I0 3 onn. I ....
I. r--n. Pedn- de is C-eboo M. 10, .4 n 4 a ntsV%,I@_Zsnu Jr r al !Vsoi s a3 J4.-
B.2419 4, F .5.314.411-17 ...... ........... .. :1..... CALVARIO
I,-rl, or 11, ,a1le % h le le 1 .
PLATA TENZOIAHA. EL RXPANTO ,,AMT ,. i,,.0'' to d 10(40
4. emas Pnod-rn i.l.an a-,, p4i Pelleg p .ri.gno, dom f i dl do an. V l lo s de 5
era on4 ]a 4 I OaIdlo A J00
S ,i U 1 .. .. . r. III I'. .. .I l 50.0 0 0 p a i d, 4usiria O h =
.. 'n ,. .'.. ,l. ...o.... .. -du,,. O
niha '%"i4r aJe, r .-in.i. c rn, ,,, liInca con 68.000 NM 2. con FC.
dencia o .n uardinC, n ,o 1'ir d r
'0egacil de 'eclo. A .udi4,0-,. l, AYESTARAN I conne,on a CIrrleeaS. Pire-
er Derde .1 \s r. .lMrndorn y Cl., Am6i3f. oerc de ls d lam aboratorloo 0: lo' prinricol 2 25 m Los
Obs..po 30. Telfl .-f,?I n ', ,1,, .LI. ,. i .. 68.000 M. 2 a 75 00 m. en lo-
4,4,. t 5 .'l.l 3 h1,1 I',.nn 3 ." '0r .. 1'.. u"
f-I-. ,,o 1 lal O parole. In'oimes
:c- .. .- '..'. s. ... M. DE J. ACEVEDO
ATENCION VEDADO o,;, .,., .p *: , ." .... ,,' ^ ;, ,
Solar .co.c.ir.a 000 I n.2. es- M.d a.. 1... ...... l.Pdr.o....&.
quina. proximo IealIo Vair nr. | ,I4n a r "IA: A-7405.
propio paid edficaf caIsa de
aparlamenlos. In!.: F.5694. MIRAMAR 10-E-5259-49.15
janfr. IM.sAvanldnm fin y7 A .(roa ,
pve(cI.I.a de" ...... 1... Playa de Mariana

VEDADO entradm,. p iNllIn paIrrcelii d e 15.311 Parcelas pequefias, -frente al
3 4 varlas. Preelo: $7,863.
17, ntre. 14 y1. nt lax v eldra 3ra y Sta., sombra, mar, con called, aceras, agua,
"-ar.- ,I i -ic 1.nn i0., soi l r luz, telifono, omnibus y tran-
1 I0,' ..... ............ .......1 .;...i.... . 'c* .." vo1 Ic: vias. Con los beneficios de
o I r.ia da..at.. c,. 'Club, ban6o; deportes, restau-
I 417 sun0 rI a3.h,,aci .'.,, lb.l
147 I 10 nf44.0 r.. 4. ALTURAS DE ALMENDARES rant, etc. del CLJB.NAUTICO
Aoo.nldt AUdIdo. dulo Por fabriar,
12 ..-'.,3.' -. .:.. 0 I ,l',,, ,I' .' I....... El ,,, Estrictamente residential y
F.r i-,. n rl,, R, r ., I v,, v ira
ALT ,AS" '0ra privado. 14.15 x 24.76 varas,

SALTURAS DE M1RAMAR I. playa. Sec dan farcilidades para
"aUL U. .- .r-1- *1 1,: .- ,, .... pra del solar y t r
P re IDSto 1 15 n r n. q u e p ro d u c e n re n t as a n t ist i -

A PLAYA DE MIRAMARt c1 Informnes rlati.
Agv 3r dlroia 4del ob. prelo3 3
.'u ........ .3 3: r-... r-. MENDOZA Y CIA.
Aorca -de I -a.-SAvanI- Ty-d.lo O elf. 691
0 rit i~mvllra jih (.1 c Obuspo 303. Teif.M.6921.
J __ 30 _J__h__N %1,1. 20 X .26 rax. prlio:


PLALUS

iiSIN INTERESES! I

en "PARCELACION
MODERN"
,l 1 .4-IC0O Reparto IOlohltlnpn0
"L'RIANIZADO. Oio AGl'A pro-
04 todas ho r'
Desde
$650o.00

$60 de entrada y
$10 mensuales,
COMPRE AHORA MISMO
SU SOLAR
Quedsmll raBy pocos A *oto precic.
Otrom ddo 11.40 vars.
MAS DfI 300.001 pe0ns 4, ,B.n0a


Vlit Ilo..! Vialo...l
D. n ,il par0(, dlItnto.
1.oo "R,,ia 4I y 24 11sa 1000 t


old f~o,,Ii- 1, info~ineoi 1i479-
oim'l0, Steloer t s io .
Me Aaml o i- -a1rtlint. ] 1
I n 1 y1 1 2 .000 G01CUR1Aoll
Pida- foleto e infomes: 1-4796
Aamo4..G..ronto.


"GOICURIA
Media cuAdra Avenido A Aot.
vend onlar1 0 x 50 40et40s.
A -$5.00 metrn. Mois. Obra-
p(a 204.
SE-5364-ibT4 5

SOLAR 550 VARAS
A $2.50
MITAD CONTADO, RESTO
$20.00 AL MIES
A 2 cuadras rulta 4
Calle Pr cl..,.." 1,,.\ ,,, 4 .,.
iM II lI r| n. l ,, ,, rr I. II-
hana pm iI el m1111 'lt ai- ,"I


10.10 0ra.
3ra. Avenida, lie a oadra del Mrarnar
Yntch (lulh, Plruelo do 230 x 24.17 va-
ram. Preelo: $11 iltra.
AMPLIACION ALMENDARES
alle Doci, cl front> 44 P4rqu. .a
la Puen t e L t t fliiltosa solJar trt[o1 )t-'-r
cado, ,ilncn tille oUeds. hhil,1. i X0 40,
4 oati. 15520'aray. trretlo: S314 0s01.
Avenida Doc0, Cflnte al t.anvit y 6in.
,lh1,. l-mqctItn do 2e 5 x 33 vaR-. l Pre-
elo inllto: $6.2r Nara.
Mntro lax calleI 9 y 10, tranvi4 y
6rn00 t11 ,n 00 In squI R. -it, 0 l s -. ...
0a0. Midb 12M00 7"2 \l4 1-,-/,.h
Is Niat I'. *
MAYIA ROD91GUEZ
A modla 0cudrA d *ta. frn Avanli.
'In, ,Alles ttko e~as, twl, tlrbaliladn
jlt'n-elalt d0 14 \:'atade fr~ntte pot
17 y N)( %+arans de fondo, Desd(. $16 ra-
ta e allodeldfante.
Oaloada 10 d Octnbre y .alruernuelan,
ptreciosit esq011 t do bri, i + i| ntl1114tn lly
0104l1rri l ildo 2 27 x 44 N14ra,0 4e 0lto-
tal 9J34 nrn,.

MENDOZA Y CIA.
Obitpo 305. Telf. M-6921.
"'.C-37a-4B15

TERRENOS
AMPLIOS
HABANA
rrent a1 aolfo. 1,771 m0tro1. Todo
Infants, 3,000, 4,etro,, a $35 e
t ro.
VEDADO
Call 23. Con 1.6000 ntro4 A 461
CI ii imlo.*0doonccido, 00000
.ii., h 2 I,1,ilIi t, 042 411$i 0le
Call. 33, ,13rt Ita, 000 44r1i4 a r 1
CRIl 19. Lot. 0 683 0 0etr, a $21

ALTURAS DE
MIRAMAR
rrvnta l ocontraio. d.1d 4'io. Don,
I, l~llo,', Mlitro t40 1 x h 5T,1ta 7.0
1111 0 1 %11 a110
Or1 t44ablnIln6on 1fr0nt@4444o00oAll
11 1,I 1, A 1 ,-,SI
MIRAMR-


ALTURAS DE
ALMENDARES
00N %lR-l 0. e 4A 4 4isO eo104 in g44 0a
AMPLIACION DE
ALMENDARES
.I4l4441. 4.000 ]w3 4*. 4par


pi ....., 4 .I.i ... oleI.o I M ENDO ZA C, .
call.- 03314lahn ,l o 2 404011 4
de'l Il aode,, lt I 44l0 -1 Obiepn 305 Telif. M-6921
$25e ) P A nadc t ,(if I n 1111A dr., 4 -%p.
52 0 ki % n ndn.iwl"ah, ,. dh r a .. o .ao'1-1roI p .
W43404 M aL71COMOS 07'03 O0
A l .r '. ...- .. ,' '-.l. i.:' ," ,''' ,. .'.
Av, '" ... ,., .,.
--[ .o,1 .4 .t LI 1 ., =, . .. -


UO-C-312.67-4-I 5.SE VENDE
Parcela de terreno. Calle M
esquina a 25, Vedado, con una
%uperficie de 1,543 m. 0 tam-
biin se parcela. Informes:

DR. MIRO
Telofono M-6571.
E-4S12-49-3.


Zona, Urbana


"EL PONTON"

En plena. Habana

o Frente a la Escuela Normal.
o Entre Infanta y Belascoain.
o A 7 cicadras de Carlos 111.


Rodeada por importantes cen-
tros de Irabajo y oficinas p6.
blicas, lo que'se traduce en tin
gran n6cileo de inquilinoi para
el inversionosta.
1n elta r7na las ordenanzas de
cOiistruCCiOn perirnritIl abricar
SIN NINGUNA SEPARACION
de la- c.aa conligiua y APRO-
VECHAR HASTA EL 85 00
del Area del terreno para la
construcci6n.
NUNCA fa lta rl aRia n i]a
Zona Urbnna .EL PONTON.,
comprucielo praonalmtrnte.
Todavia quedan solares desde

$ 2,252.85
Trmriir~ld ln rlr Iphii ,r e ,-,I,
d., *.'l.-,iniene n 40 01 1 rl


GOMEZMENALANI
COMPANY, S. A.
Santo Tomp ILlinai) 152
onq a Marquis Gonziles
U.3263


I.


VENTAS
49 SOUARES
EN COJIMAR PARCELITAB PRHN.

VZiDO 80LAES DEB 0 200G VAAS
d ._ _
MPLiIACI 0UHaLM2I220A RZ3 VE M.
.1 .1 "" '" ... .. , j. '" 1 ..... .. .1. ..

4,. VEDADO ,
PARCELAS
OUri ,-A r_ .. hr ll,. 0' L . .,."
-S .1 picle aila. -c Nrl51d 21.,0
He,,-'. o H.2.' l-..4.area 4 '- 0T10-0e2r.
coo,: i W 3 -I A-02"
5.E .4:7 19. 1;

50 FINCAS RUSTICAS
FjnCA I 2 C&A7.LXIAB. PARA


CARETERA CERITRAL 8 CA33A-
I '1i ni. 1. .'. IIi. .,.. Iln
. .r .. ....... .


VENTAS VENTAS S
51 ESUABLECIMIENTOS 51 ESTABLECIMIENTOS
PODTOGHAP6OK PGATIONDEMOTHO VZADO CAPE. BAIL LUZOC .H.


VEND0 VIDBBA QVMC~ALLA 1 0 D E R N A\ TINTORERIA
S3.8111l, bai rio FL.Ira. alqui-
_______ __________'***''' ler $'A corn ,i.iend a para fa-1
HOTEL PEQUENO. milia, dos ma.,uinas Holfmaal
aparalu petrc..c. ddeja libre
sensual S4U1 U' L Le crnia por
m. ... embarcar ,' durf.w Inlormes
_________ '*' 5'lo a I .ompraJ.r.j-o C.irballo,
vENDo EliB CALzADA 62.00 00v34- CafeI Iridc-picriaj. a Reina y
11j 1 1, 1 B!".- i Bels ir n--., J7-1-17
M--000 CON .ulII EN MANO
5ARAVE MIRAMIE VENDO -171 E>W 1'A
r,.:,-.,.:-,a !110 e ac QB-ou.,re 7,000 CON 5,001 EN MANO
r'~r1, ~i 'Iil" c B 361 n 4 1 2 1..r *~. *. i ir.3a. Vei|1-
BODEGA CANTINA'S7,000 "a `. Fill. .24
CAFE CANTINA S30.('0

BE VEND8 VIDHIIZA TABACOS l
BODCGA SEMI AL'01'CEN
B. 71..00
BEt VJIZ4DE .,"RATA. EA RBORA I"' .. 'ard.


NVENTAS.
53 AUTOMOVILES Y ACCESS. S3
VIENDO AUTOMOVI L O XA31CA
110100 ,,,cel i ut0roor O03ocI "'104
<:tc,,n pasauJeroy, corfnpl'etamentt c .'
14.14 i g tll l |I du agenooa. I ,
bn l iS, an5 b.241 Ic16 rccl'1 Tell; d
IM-0ll,. J. L.. Ocariz. .
BE VENOR PIUiCORKE PORD 1930
ic. I,,0oru,,, Arma n,,ldo. U-:122..I
7 3 --. 2.1
PLYMOUTH 1946
,: "b rr~crh 0 .104 60 .:00
$2,47S.00.
a JOSE M. ELIAS
25 No. 17, e4 q. Moplptal.
E-5577-53-15
LINCOLN ZEPHIR 1941
oedn, -l/u ,cra, perofe,-i 0n ,
I ,,doo 'c I+Htd+J+ 41. 0o0141cc F2re4,-
oc:y,, ; rxl~o 0,01,4 a, 4 .a!
f 5, 011n.,acKdc lre ll.p- "I
'.-Ill '. ,tll0 l $1.0 <]l
ruw rdolv. y ,pz7. ..'rlti n a o. 2
.Pa,2-5-u-ut:,

FORD 1946
+ iU 'a.-, ,- ld.t ,al N l-. ce-
1:r 1marr cihdkdf do d Pa-
s1,200.oo. 3


A


S1. . -I I...I,,, , .,.. I ... ., 1 4..1 I I.. -~
SPARA TERMINACIO DE LA CO. ... .. I'. i il1ncs0. J M.ELIAS
i. i, 1 1 .1 .... i,, ,1 ... 1, ,i..... .. -]..l. ,- .. i.[ ..i ,1-1r 25 N o. 17, elq ro rp |t4a .
,_,,_,_,r.____,._,_. _"__ I_,_._,i,_ J ...
,, GRAN OPORTUNIDAD OPORTLiNID,\D
FrrW A BUCA 17.500. rRENTE ,'',..'i' 'a'',' rK r"' r'c ':^., '^* *.* '" *'** 'Jl1 -
i11 nll' i .i.II ]i -' i, '11 II N l.I4IC, ID,'.41 ,,h. 0.l0 .4' 44 4 - - - I |
CA RUST1CA 7.1 o .I ,.,.,
n n ,A.D- --. o e ,,re10or 04 uXe. 4 pl0erta.
CASA,. 0..... ', '. I LE P DES I lnldo .Ha, ,teila.. Ny-
., l .....' .. :" ", ..... ., .. ...." ,V" ,, o El..-.- ,;. V EDA DO. LI .IO SA I, Ar, n ol o.-, cI ,uv,.,
to!l-dC,!I .4--,0I b00ndc c a'0100y C ;
1- n m Rc. io 'l, .",r' I ladh,. Ad It. o lr en
:,111111 lie"1l.1". IoII _'" [,1 i ..... t., .V.porl y Prin.c.-.e.
T EN G A D U IN T A P R O P IA . ........ . .- b.. . ..... . .
.,,.. -, . ..., .,. B A R R E iN A u,. :,l ..,,-.,1 ',. ] -E :s 0 1
"*'*"*** "* *"** ** I* r.,^ ^ .1'^ ^ i}" ,, CAFE Lecheria, HABANA *-------- ~
,. 1 1 Ta ,,, ..,e,..c ri....... ,,i ....... ..... .. .a.l. ;- PANEL CHEVROLET 1941
.':,.,,." ';:.r ,:, 'n i ;;,";" ., ,,'; I, F .ii .CI-I "I ,-',n J' .,^l" +c ,.,' .*', r...'i "" d e ;pot"" l* -''* la > i' '1 -
I I.. 1400 I11. 0 1 ', r'} 00 }lo o cc -

GI T .. ]U GANG \E IA 'V OFREZCA 3J M. ELIAS
) CENTA, S VARA, Monte 11 51 (Texas Bar) 12 a 3 p.m.n 2 3 No.0 17 eq. HopItal.
00 4171 "g1.1 4 1.. 04e, .1 _____1_0_._.__1._1___
.. i1...' r'I. .1A-e iE -5 5 7 0 -5 3 -15
;.4" ;, a ) BODEGA NEPTUNO POLLERIA rcica NEPTUNO
I I. II' ,.Ir ,424,.. I., -.,1 O Oopo- ,40,1ad
r*.,.t 4' ; .'a" ... .v ~ el ," 3 -r1-1. i- 'i e I .: : 'eI[' . 1 I ~ll ,Iii i :i*I C ""- t- T Iii *-, n p i.P *i.. or r .. ..... ... .. .....

PINAR DEL RIO s .. ".:' : -"'.. I oI.go . .. 0r,,. .
RUSTICA 6V 34 Cabralleri---as cAN C.A\SA INQLiILINATOS Calle A No. 110, entire 8 y 10.
RUSTICc. 6a .Y 3 a le,,4 C s GRAN OPORTUNIDAD c'1; ,V,, ..... 000 01 1,,, 1.a0. La Sierra.
Oco oc. 5 0001I0 41. ,,oo,,o 0,-eo ,l~~lts. 0 t-14 0000o d"2404-00,. ____i__________,_______
-1aci .. esa flabae., 'aoe;oIs I ", JR a.str' i) de efet-tos.. .., Caa c.cP-trico.... .. t...... ..p ... ..a S.itrrra.
1or t U rb l la, r rtta l cs, p e sa0 2,5011 l1b r s. i1111w 1,) lW ca l, ll tlk llr 11 041rt0s 01y 1 t ... n o n tr to, d e0'2 4 4 y4 l -l 4 2-
Parall $0.0.2 por cabez $i13.00. 0.(Deo eu- i -,'lPt,. poco alquller, .l,u0 3 u n pipu,-I I 1 de 184. Robert- Herna do1'* T 1'0fo H - 47 -
padai. Diego P6re,, C. Espada 8: A-2415. tell, S14. '1-2.5S-..I -2 1 V--6119 61,-- --1
Bodega Cantinera $4,700 con lc $650.00
SAN CRISTOBAL ......... ........ .. a .. .. INVERSIONES PONTIAC1936
tf i ll I L bue-na veata diarta, muzcha cantina, buen, l. .-X l /- ,^ p,,,tlra. vestlrtura nuplen8, per-
contrai "to atuiler $25. r~efrigeract6n 5 me-' ri i.tirn xst iuad m c n vca.D "fa c Per
Frente Carretera Central MO.. ..o I ....m. amiro . C'a. 1 fIt 0I0 14do 1 i An1c/./ D )1- f t l-
Linna inca recreo y labor, ., cnballc- lSal6n H. Macana- de G6mez. UdI, II
rias lierra, vivlenda. bafto interealado, 4U- 1. M. ELIAS
caroas .tabao. ,a oo lmnoin, frutle0, m 0. 4 Bodega $125.00 Venta diaria CALL1 NO. 17, eq. E hospital.
ch 0s o, u .%. 0$2 0. 0 ,000. S entre Da Diego Pt- Cas cantina,lo. o .ivtenda, 40o qla n e_ _ __n_
rez, C. Espada 8: A-2415. $fi,750 pued cenro prar con is.000. "Inorma Indu ria h le a s d
4-1:45.S-16 Ramroz Goa C Saln o H. M na- Inustas, holeS caas d E-5568-53-15
CEIBA DEL AGUA I A G0mez -. hulpcde, hospedajes,! pana- _
$150 CnESTA CANTINA ATENCION denas, ducerias bares, restau- LQ A O
Fltense en e.sto $.250so co, s5.500o mer- raits, cats, lecherias, bode-
7- c1 .i0 anon. 4444 vent dltar11 do.d- o ga2. tintoreras, lavanderias,
dl l occ.Dofr i t,,i oo 0 0080.ta oy 010004443,0C0ntvd0.dhdy t lend aLurgeIgas,
4aca0001440 e.nort4l I .on l r 06n 4 A40 Goo'0le, ca" carniceras, casa de viveres f i-.
do. Coih ,,ader. Potalalrededo1_R141 a1,caal. Sa nd 0 n0a0a00 GI a z. -.. ...
'1 1edor1, 2 Ohnbtalone ., bio y eo a, no, dread aao1.
Fr'tale. Pozn Y motor. DesoCL^pada. Pe. n - driera dc tabacos, ciga-
dro doc ACue..... A-8.7 B-.2439. BODEGA SOLA ESQUINA rros y quii.calla, edificios. MA I A MO R A
F-4-5313-50-16 Callc Aninias $10 vnta diarla de Can- Y lI a ed'ftcios, ca-
h1144 ti no hny a]lqler. Casa Tmodcrna. Iun- sas, soles, crldiios COIICia- MAQUIAS MODERNAS
I24320 0 Choleisc kA ,l,,,oo 111 1 5,001 0 cono $10:0d 0.l es I i ollri ,v ltis va
FINCA (SAN ANTONIO) Bna'.."e Canin0era co c le y oo. a, .. A PARTICULARES
Bodega Cantinera con cdonale, y extrantero. Al at-
(ESTA VACIA): $13,000 I.. .iOn l end..c.on.traio 1qu1 ,lero cance de todas las fortlunas. Inormes personles en:
En 1arre1lcrera deo San Antonioll a i I i l ngl CaIn oil 4a ni1 1 Gola 00le
1`d Icmac Cableriac Italia, sobre G 00011 .,., : "-o- 4 l o r.t RamiroGol c lel
tI., ph l0ano.s 'ria0do,;aguacat"e4 14, no. o. -L'i1' 00040 M anzana Go( r z. Seriedad y cumplimiento
Inan0 eyao, 5aa conl portal. ahli. 4 hnblta-
oloe. co.. do.r. c.o.l, y bol.l.. Erajc. Bar Vivore$_Todo nuevo GARAGE
4-11h4 oilglo \ F ill y Vid.l. Ci C Neptun., re da dinerC do do 1- I
Agular 5.56. A-c 2 004I4E-502072-5- l o mIcrc. proci, $14.000. olotcnoin $7.800.
$2211 ,0 .fcr,,, .... Ramiro. ol.... ,ont. CA RBA LL 0
6... N,- ....... d "FEN.' .
GUINES. F INCA 8CA an GomCABS CAFE .-INDEPEN6ENCIA,,
r 11i ; frI n1i Vendo Bodega Urgente Ren Belascoa Barcelona 111 entire
II a lI a4 V~enloi mld ,01 Oi i4Ocrt .f. 0001nt. dlari ela easoi
4 10 In I '-lIl 140, C i cantona, extl1 tene0a0i10obree.I
t "Ill Vll d.i, lll~lll)l:l'o 2 r,:tlo. r0- egclro $9,500. Preein $14.000 con4 S,000 do Aguila y Galiano
01111111 .1 in Ic 21a1,, I r ll, -I-I 0co P ontadoo, eceslo atelndce rd ego0 to01004 el 4E-5630-51-15
1.1t :1, h-+, tI- al re0 ,. .... i ,, lcolOn y 41Yst 0, o aldado, l000 1ma
r011. J'incH 'i,.T Jillllh" 21.1. '1 1 i',,,'i. GonzAlez caW Salon H, Manzana O -C.Q a3
:.:- :;-:. :; +.-ilU r G6 .. UH-C-4-_-3-Z
DDCPifilQA C'| INPA Bodega con Vivienda sola PA AfE! iA .
eIIuJl .F.. c t. e otei. ..barriada. pr,' ... l BIe- O LDSM OBILE 1947
clU_ I/IIIUn it a .. t buen c. ntrato $13,000, los hai dc I mNA D ER IA %I-Ie1;. 66 Ichlrnt 4 pLierlas,
ENTREGA INMEDIATA. $12,500 Vb 0171 cm 0 0 ra.04 Gonooaloo C -- 1,111. I pAion, 0ll.. cdl,, Sb-
r10b- ncrlia R mroGP.I ONPllertmne nu adi ,o
r ,xi a [,r u0 l 1 ,' ahll..rl,. S 2I6n H, M ani cana G m ez. c lntrica. N o paga alq uile r, sin 1 1,0 oltI'auc h xt a 0 1 ,1
rer01 r-0 d oElIf l :1 1 --4-5502-51-16 lo, I ,ae. ]o I ., 001101111 n
1 1I1111. -_ ,hI -, __1_1 ,,'_, ____I., 3n
I-Ilz |t a I t I I It.+. +, a u h~ +. ..problemnas de ningunia clase, .I
i leo e 0 I ra o2 9; 20 1 .. T1'. 14tl l. 1 SE V E N-D E M A G N 1F IC A C A Po d cn i clas(l e. I11., I
10F 2 91, o,,. ,,,1 T sa0 hudspedes. baJo alquiler. Con v-vcrrs y hieore. Frigidai- -
A-2112; B: 2;" -2:: '; Buena clientele. lu ar cntrico. 0 2-4
MATANZAS Informes U-2918. No interme- re nuevo 5 puerlas. Po .embcadplomtco
Moliendo actualmnente 40,000 arro diarios. E-5491-51-19 Telfono F-7994. V. Pde lNarch r ipo, I,, .co
bas de carla. Ademnis, 750 caballo Para Comprar o Vender -:i,;t:'. il ,"l. "11:,,','1'. -',','..j ,,,
de palm iche; mam eyes, agrca ate C afrs, B ares, H oteles III. ... .. ,
*ri de s.,000 has0 a $5.000 y $115.000, Ten- E-5211-51-15 .. .. . .. ..
en producci6on para ia venta, 3 ca o en ta me hao care ov ndrr. ________ ___ I......
,erl-dad. reser4a plena 0ar4ntia. Ram-
ballerias bien 'atendidas. Casa con :. G.cnA,. Ca o Saidn H. Man 0 n. Go- 53 AUTOMOVILES Y ACCES. I "-
I'll 60.0. 5IATOIVLE"Y IES
techos de azotea. Precio: $20,000. --e- 1. I
Mendot y Cia. Obispo 305. Tollf. Restaurante Bar, Lo Mejor SEv EDEuN 3D s00 lO T" e ,Lene un Studelaker 947
M064.2t.00oo n .Se en4eunStudebaker 19 .l47
M-69Z1. I im...dloli 000.$4.500 me'lcdl.ha -. 011 v .x....... $'0 .'- ... .
1'---4-t ~.0tI- 4,0IOa aLce.1Ra01r0 G Iron aC-.4 I S .. ""
-FINCA DE RECREO- 40...000.n000a4G4 LIN-COLNcULTIMO OI.ELO1
En ,::A- 0a, S: -.:LNO N U 1 a I. .L
l.'r:n T I,1. m i ,l..l, 'll 'n m Bar con Anm plito Local ,,do. O, d ,. d ..- .rd,. .
ic1 I l' I, Il ll~l1.l 410P I.: n lid t.11.! 04044 000111 01treer4 doI44 t2l000 ljal + 11001
011 111 lloII11lll0:1lI11I~.-~l. 1400doemP4~dco.;.Po-o,, :414C.,11,472 01110 loll A,0
dI 0 ll .llI~l ,~tll llll I 1. m illial 1 -Id, a oafO Salcd ,i 000004an00a on 4 ,. 0 ._, 1 .
'l ill,'IC I,,. 1 .0 en it.0. I Il. - 1 .. . .
d1 ',,,1 ,, ,.0llb 0 0~1,,:Ia,0 1 Se ll, 'Ir-., Bar Comodo Alquiler ILYiMOUTH SEDAN 41 IGANGA
11:04t.1101 :1:1Iillio0$ l1l)0I4l, 4,4,0i a 11n0lmn onlraIto S1O0.00i o V tiAl d alooll P e,111210, 1--'11f
tuOn tn~fA .x,+ %4vftttf~ [470 hlpar toeior ~l~ roi% rasito de In +ln-t- (on~d-- I ltr',,:lq.' ''' ..."'"'
MENDOZA Y CIA. ri d. 0L ..arantia gique " pra" esel0,, .....0., . i' ..1 "do 1 40d ,i er .
E CbarNC n I,ll:l I 112- 1 II li tnl f)I'll
Obispo 305. Telf. M-6921 d... 4 74 1.-0 1. ,
S I :',1 :." :, B a r c lu b l o t n ie j o r d e I a I la b a n a -,;,., ..; ---
'IIatA o 1" r l loc prec l .s, Vale $30, .0061 en con- /hi 0 d1o, qII u o -fra c e ri
,l~, n f n' r'*"**t i ^^' Sn ........ d 5 n 5" I ir S I I .. . .'. -.'... " "
SFINCA EN CAMAGUEY 1train0 I,410 I Ina B I ell -t -
:1 .... 1.. ;, IiI: 0.11 ," I Carf, Bar Restaurante d V NDO CAMION
,:, 0V1 cN A nti- 4400 di.r-- Il-NDO-(A ION
gl''l>l['r, I 11 If i r ,.r d I ,1 0Jo0 itlllO di ,tIn Habana. pr0c0io$tR.000. nIUiC BUrCR AI O 1 4- COLO I . 1T
;l'.1-. ... 1. ,,,,;. 1 ,, Cafe Bar con Vivienda
I,..' wa011-ta I$7.10 00ho c401 -
-,1 Z4.6+00 I nr ade.-~t- negl P1 ,
I.,""1' I II.'1 ..,:: iL: ~1,4It. I'ol C'..111 4 e r C. T-
frledad. 40 li l plen ..a r I TIl ,, ...r,,I,,,
1W Ir t I \I- S .$ l 11, -'t, dl 1d l' 1 +,- +,
M l:' DA Veon la noejor casa cantina v "l;;, s,,',' p,,..,,',',,' -, ,'"[, 1-52 ,- T ,
MANUEL BELTRAN eres finos de Cuba, S16.000 l, ,, _, _ ............_ _._ ,. _- _
S044 30414441872, Oltc. I I*'%4000 0.01 41,0, li17l
T4l1fon 1143W01, One 01001. 0000 olo::110R LE VENDEI '01
3r..."-.0 ..... .. .-.. .. SG anga
a a .' ,i'.. . ,.s .'.'i ...- -, ,, .. .. . *l O C B 1 1
I' 5l DRT-M II I IT;'"' IDoD00 1947
,- _,_ ..... ------=----- --' .* .*"*f I .: '" ''" ;:' T... i -. -., ,o.. .... ....IC 1 17 BW B
,- Bar I tlch. Vi\ere |tn Vl ,,A
D 'ARREN D AM L NT S- la. r ,..".. ......' .r..... .. ...... . ... .. .. .
I1. I., RIrCRL .., ., C 047SUPE ... . ..s
IAI FINCAS RUSTICAS ,.'3001 I 1.11
UR BAN AS I n I"'o
A I FIN CA .tI . ECR 1 li C . .. t o. 0. iil. 3.
,S'. .',.,,,, ;, SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E ... ... .. F-8301.
.. . . .. ',i',,.,*, EL xDIARIO DE LA MARINAO I' 2


.4 ... 0~


SPAGINA VEINTIOCHO


A N U N C I :!


VENTA
*AUTOMOVILE^Y ACCESS_
DODGE 1942
apa y uso .pai icular. Pintura dt
b1,2.a. conservado y 'ate'ndido;
dio, acrumulador nuevo Exide c'n
rantia. Prccio: 2,100. Informan:
Telf. 1-53309.
UH-E-4943-53-15
S- LItjC3LN 1941cI
4 f t .....Iav+ t ,,t It m ItI tIT ,,.' "
,I +''LI' I ,7p t r. cvI r, n
b I a1. 1. 4o
81,E00
J. M. ELIAS
25 No. 17, esq. 0Ho0p110.
E-5569-53-15

CON EL 50%
FORD. CG. blar.ca." radio .. 47
STUDEBAKER, Champion 47
OLDSMOBILE, .Hydromatic 4'
CADII-AC 62.. Conv. . 47
CADILLAC. FIcivood . 46
PLYMOUTH, radio, etc .. 46
DODGE. radio, extras- 46
LINCOLN,. Continental 46
-CHEVROLET. 4 P., haul. 36
GOMEZ-GARCIA
Iofanta 105, garaje.
IH-I-,4713-53-16
VENDO PLYMOUTH
41: 1 I.11 -r 194nf .n 14 e.
1-l "d,- 4P' ,- 0 1 ;1, ,-11 3
;11, I'd, M, l. I. ,-d ,' all. -taI I --SFORD DEL 41

to +tto ('a l', ,o~r) 1,a t,' d". pal)
go,. Muy y harato. f litum llttw.D+r ue-
No. Sitios 7. .\3--161.
0 1l-l-.K-all5 -r..03-15

CHEVROLET DEL 41, CUPECamions de l, I ruedas, ara e
b tli i.No d o ca otoea .MOTOR MART CORP.
F-t le aq ........ tlv,t:ttl. Es, TAM Onna y Vapor.Si-
UH C 363 53 20

SE VEN17S
L'4- 1 -791 S.53.OFERTA


ESPECIAL


COMPARE SU


AUTOMO VII

1948
a preiones de 0 ruedas, para co
toel 57% de contado ya.
el resto en 12 meses,

sin tener que pagar
MOTOR MART CORP.intereses ni gastoC
Marde finani y Vapor.
UH-C-363-53-20
A. U. E INVER*


SIONES, S. A.ANTU FORD
cPall.]{rd- Clipper del 4&:--,,11111-.
Belascoain 857
Terse e informant: .U '6Je Pen-
nu. ELDedraldo .*. 1. n

0FERTAS

ESPECIAL


COMPRE SU

AUTOMOVIL
-..F RD.
1948


Ia precio de lista con
el 57% de contado, y

Iel resto en 12 meses,

sin tener que pcagar

intereses ni gastor,

de financiamiento.


I
ARO- CXI


.. DEL'A IA. M(I *r I I Vi ,P C 1 II
" ..'" hiA !n l" I & I P. --RIMA nn. N rINf I r. = nr'c ,rpn n-.- i'a^'


\'EE'.T17'.}E"F.


AN1 UOS "L A S IF i C A D O S. DE ULT 1 ,M A H OR A.


VENTAS VENTAS. VENTAS VENTAS VENAVENTAS VENTS .. SVE.NTAS. .VEiT"
53 .oo ACCES. A< +U'omovILESY~cs s1 ,uosTc.- VENo~T~AS ____.... ___' V.. ENTA-S7 Z .. +--.VENTAS VEI:ITAS?,
53 AUTOMOVnES"Y p.ACCES. S53AUTOMOVILES Y ACCESS. 53 _AUTOO.yiLES Y ACCESS. ,4 ~.RAS 5 MAQUINARIAS + AQU'!N AS _
iR V1DE CAMION D. ..FAETO EE TEND. U.000. CHRYSLER WIND. CHTYILES 1917 -b.AT. O T. ...-. S. ...E 1-. UL.VO TADM ICA I UVEr MOS oI 1-4A r TIL F E rE .:.7.tOR E .O. .C -.. .. 7 .. ..
1 1 1 i lI0 r . J.,'"''' .... '. [.. .' ,,1 1 . ... .'' +. ...7 .' " m "+ r. .. *.. . -.; .. ... +.:.. . . + -. + "'1 ]:
x:".'^ '-^ ; 1. 1^'*' '" ^'*** ^-' ; .:" ^ ,:^^^. *' ,^ -^,1 ?VgAQUINA'RIA ( ;*:,* MAQUNARAS A';* 'r.*: PRENPAS^.", ^ ,^ ^
V.... ., ,'" ',. V NDO UICi 4 17 r-pECIAI, B n "I *' r '. ,. .\. 7: , + A oAE I ... p i ( FI ... -, ,
A p r e n d a I m .1 . 1 1 i% I r, -,.U,, ; "T =" .... u li..T + ,,t .. . --, '" .- ,' ,
LA MAS GRANDE Eh T U' D 10B A .. r I _w C I jry7 - - *;-
-'I~l p '. *'; - ^ ** ---- " ^ C I +, .,O ,. ... on Yo o n. p in it -rt ic,,,s ^. o e t + ,, O T R E .... .S + s r. . .. T r... r . . .- .+
____|___M___________________________ VE77I'177) CA'/A 7. 7 7.'0,' ^ .^ "^ V!. A -n..TOS *;. .'; ', ^ ; ;:
. . . .. . . .. . ' D . . O.. . . M O T O R S M A R T CLR P . . . .. .
,. .' L l 1. p. .. i l .. I 1,', :' i-
LA MAS GRANDE PLYMOUH DEOO O _ __ l. I ; ______...........__ r ; .. ..__.

D E .. .. . . ... . .. ... . .. o"...1 . I ' + l. . ... t: . % . . .. .. . .
GN.GA! L-A J;D MA, . IN, ,, -
1O T ". = + *' 1 ' "L N I'N F P I Y R '" "1 'i-1" ",' ''! '!, : ,;""', ':; '== "': 11 -- ~ + : ti -< .- + '' ".... ':' "'l " r" r r ;/, '__F ; + `. F F.!G-?,A D O R E
D E -- -7 10 C TO ...EB...R .... .. : ...7.> a t'*. .*;., '^. s ,' ... . .....ET 7
I NCOLN ZEPHYRA
GU E R34 DO ,: W ,, .. ..1,- . ... o ,. EcVo ,-,,, ,- -
D___________I LIUU A! I UNi
AlMO E A.....VIL E S c j o m DE BA K R"E..... . . ": ... ." PLLO 7 ir .. . 7..' . .: ... 7. A ..... ..
S M ode n con 'l' .c"l9" r..d.-, r.-. ... . -, r ... ... l. l:.-S- l .... ..
CAMIONESIdcVUrU rii III.aq M E., ..... ?;n ... .. ,, ...I N4O -1 E 7 V1TR Si-i 3 k7 Pt
EALQULANDO f, ..... ...... .... ,, V OLE L.. .. M A RIN A6CA 7 7' .- _. ...o... ........ ... , 1 V ' B .,o -.... ......n o l o ^d ,e7" PONt1AC 6 C1L1NDROS 1941. BE VEN" E i C.. MIO. Dr r. -. -. Tq a ii r -." \ ... .. -iJ S.. . I . ...+' o + ,
_G-R ,, . ,.. .' r .. .. '- + + ,+ , .. *. -. . ... I . .. i, '" '*- i 8 s B B B D ] r;. '* '* '*' 1
EGom aS 900x20 Parni, e .. ', :. .. ,. ..D. OU ... . '- p -4r.FA. -
'..... oEoHYS....... 1.-U .... : t - -- U S 2I sEA O r-- 71
-G UE-R . . Cor.IOPLS Fa.r k..D
77BftW IY^ 1^ --- --- -,U-i: D irioMEoi, oLET-V^, %I,., 7,1-Tn~-ni- % ~IiiP'.A-UNA 1 ^. Jl p: lOCOvUTORAS ^ '7*
G i M C. WILLYS 1939 |--- ,,;:1,i"" ,*.". 01. NUL* 1 ^ TRO DI)l1O.IT ^ n CARO Dl 1.1NIA 77yr77 77i70(~EfAx0nH A -
CAM IONESG E Bn ...... 47o .... ...... .... ...TACIONAR I.(.. 7.

21sO T ons. 10 ruec os polecin lIdo ..niil MA +I .IOS. ... ..... '
iiTM 0 IE T l.... ..,... ... ......r';' '1' ...r. ...R""'F"R V, ERADO*


rr o. 00 Ion -,Nd. | 5O. .0 ^: .N lo S .TUDE AK ERC R ErU F F LO ., C3, 0T [{I, r [ ". C s SERVEL
V E... d ... ... y .... I... .. -- .. ... .. ". .. . .I I 'r, O r. 11 Y ..A "' / -+' .i'
Gomas 7.50x20 $40p ., M.7inDCC7 7.77 *'*.'' ....o...l[ RESOP i .O . .-
,de ntra.da y el .o. a pag . ,jO RFS --- 7.7 7ACO S. 7 ", ..... '
D '..2.... iiAS II . .... vole. b b. ,, ,,, I
RO. .:QUE-AL TN T L1AC7 FLASQ.A 'ALE -.4. 0 R77 A. 1.


Humboldt, entra Infants m 'cia d su mlca. S14 0 t o nt~fcrlo n no *- 1 I '' BE rt~.S -, ^ n
He T o n s. 10 ru e d a s t. uH.l loedo .5 A .AS BAPS PR ECINTS IAC. ", l ,.J.. i*O 1, LD ,L, *. BE V N1t:I C' S Fu. X 1661Coa .5x0 (AM|ON FORDl ROGUE- ALBERTINI COMPOSU UTONOVI K!:^;t';.77l '^:'^:': 04777^-- '
\' i n U I 1940,.11. C e olt i- ----- TT ^ T '*:.m |v ,o -\ n "* ****-*-"
CS 1 -A RRIN-CABALLERO mouth Dodge. 4 puerta, popi.. - ... ART. E?. ...1-.3. ".; -: .' r..:-.lvC[S DE PAGO
dP 1 0a ra D A yM D H LLCeU n ael restouil a pagaoal ,1.ra nu .s . . O A ---r. , R,f n lCa Humboldm y P los 'Iejol s p CcioFO Crll 7 ido i ,. ( I Av,0.77. I7. ,F 19, +. ....... ...7. 7,7 7.
Sume do a, e ture eIot Refugio 26e 2 na e entire Ion du o S a 3 s" . -. -- 7:.. .-
*^rfulc 4u v m etqee, e u p ,? .: r os~n +Fe*: 'la P.;t-e- T t + "' [ -. ..._.._ ...-.. .. *; .. ..................... r.'-i-a r "o ,, .
mThornton. (El m"jor) omas t ri A ri, rpo E 1 0 AR i .T r 1"9 C7 ,C-AREROCE RIAS- 82 5 A 20. ComEleto C SLY(OL, 4 p,-, .ro 1968 vm. .o COMMANB tn,+ I OR S500u IUK RTm s CORP. OO. T.OR.. ,.,, -,77,7 ... .. ..-.
7o 7 7 + .7 7.7... .... .7... .. . . . . ..... .
APAT.ADO 732., ,+ ... :.3 1, ,1: j r.-V I e'1;9.. .0 '".. ."F" compI d o.... ,. .... ..o .,RD -4 ',H7N-3 Marina V o pC. Ti I1N APioGNAC O,,, : / E L
de. Cargayo Volte cia D UCn (EDv 0 CAo -N. F 77-7, .. .... 7' 7.... ... L ...... .. ,L.7 ....... ..70717. .it .n


.Lo day con r1 descuenn H V Ini U U 170 i > _ .. .7. A7 o. .. .. 7 .. T.o. .. A.'is77
ude l vp re io d e io a. P L Y MO C T H 4 p c u ri 1 9 4 7 0 7''eeq- *-7'>-, .. . --g-7---7, *, :,'7: ,1 7,1 ; ,' ; ^ ,+ Bg
U n g ra n su rtid o d e A LV A R EZ C lA'\M PION STU D 1 9 ' .. ......... .... U ltl . .. . .. ''- =-i= =
c ARniones 8. n 2omp'na 57-A, caFL:SMOUTH. -d p .... 194,.7 7.777.7 E ...... .......... ;. r. (" .. ...... ........ .E
LI"I.... .. / / " *' + ',+., .,, : : 1 ... . ....777.7 IZ L Z
U-3003A p CON S4UDLBAKER. 19-17 i'2"i2S.1. ,A X .771 -.77'. 1. --.07n n ( 'otI t ,


D OC D.G E 1r .... ..... ... .""" - .. USU I M .T.R.......... 77 7'7'7'" L '7'
..\,-I tlHF 096 i53 I5 .m2~n I.bsIII9I6 g777777717r 77777777<'7Ult' 70.7 1 lu J <, .. :, '7,- 5 771-17!V,,~ ll cr10 lpfrigera-
zapas, L d____ n ,r__ d_ ...... _pp .... ,S,, ... .... C ,,,;,:142 ,T,, ,,: .... ... 1 .............
Jeeps. DESDE $650 .As $915 PLY OUTH o p .ue 1947 '0, I.. .. 7 1P, ..1 DE-4,P O 7Ao yT co7 7 7,'" 7d p
2V Ton. F . 0...... .: .. .1. ATL LI....... .. 3 ..... ..........Visitenos y compare R SU D3 B ISLI CON\p]..ST D iAKE 1941t 7 m,. 7 y 7|7 777( .,.].. '' '"7. .. .. F
ln P m n lP P U L 91 ^ ^ ^ ,o~ fa ^ ,--r.(,i Ir OTO.E ELEn..,.r.. ,.. ...n. .... .... .. ., n .iij a~iaj i ^ ~ ,
nue stros 'CHRoxSECHRYSLER COy nBd.Gra ,* 1941 'c, .. /'' I I F I Y TRF"O . ',7 ':" CE, d "+ e .
~ ^ ^ c^ ^ ^ A F O ,.:. :. ,,: ,, : ..^,, ,,, ,+., fLlK,,. ',, '0 ,,, y.,.+ | r ... ... '"*! ",,- v (..... j. **" + ... . ... .... ..... .......
p re o. yA DC B UI C K IiL p, 4 Pi taLE. 1 .. 19 9 .. A.. I '' M 1 1directamente 1i i T. A p 1 d Oc t
,UH-E- ,,,-ID'. 4 i ..s -. ... .D OTO DGE, 19' r` 1 I "1 A 1 1 l!., Lo a Z Fe iagO
C de los ET, CHE",ROLET, 2 Pls. 1. 1936 .4.0 7 j ... 7 . G
CEGANGA y B CS1. Bel60. .co..n 8'57 '" "" .. .. ... ..............L.. . . .. .. '' .- ... . .
.Estados Unidos, PISICORR MERCURY 1947 FACILIDADES D. PAGO S. 5erI. ,-',;7,".. 7 o c17' ..,.,,,7 DiiERENCA LECno T '' ,.. A. I I GAL ANO 210
--t dn, ,n *i ~,+s -o~n ..... SHA F' liONfh r }has. 1941 I:_+ .... ''* ''T' i*-. 1-,l l '* ?p -r*'';r o' TIT' 0 \T ,V ,f* ... ... . .. rueo a Manila, 7.7 7777o on..-' 7 u -` TOMAMOS- CARRO EN 77.1 ^7 '77 -O 7,', *.7,rcp u d ie n d o o recertlos ............. . .. C.MB.t).."."" ... --- ....... ........ 1,7' ,, 77 1 7 .7 '*2 -
,me, ores-eq1poS.a ...ENDO ,,Ui ,O ...T... .U I 1. A
,or, v o -2.\L L t I . .... ,.. . ... R U -77,77.SC7 M E 57 "TILESD0OFJCINA__

.. .....do N ol' agta.de ....o ;'. S I, "A 1 L ]) { l '{p ,., (, (' A ,, .' M ,. t; ** '' .. ... . ,, ', '1 ,-. . .,,.' ,": ;; ? "
. .. AF OTR DU1940,.1941... ..... ,-,.11-,U[,I-k -211-,o


Un pr~iO ADILAC 4 'n (7I77777 7 777.7777.77
d eca e eI U -0 FO R D S 5f 4mouthI.ADRo o dge, 4'.c*taro 'r. r70i .....7, 1 1137 15DESIN(PAGO!1,E UAs,,771777 7 a9LrnJ1 UU % r t \ r [ ~ 777.7' C772nED710AnOTD
ueDosGAA 10,RLT7t. 9Aumu, mum n7770
,T o A c Ontod. 0 (Elr. d| 87R M OOR MA RT. CO RP.W S .. ....... .......... / : ^7 7. -
TI DO ao ar u E ncjomdeo clretMUarIA inaIv T.RFPC1O. ' I LI"r ROOM MAI 0 LAS0EESRjI

E U E T 0 ,d a. CAler 1940, per F I I"SES P. RI A Ac R -9 4V .Ill8U M D I P a -- U o n I, 011.A G N LEZ7
de.dicianyt, i'"otid,, ev!o' "'1go ITE E 'NAi P: 901l-11, "

077.e...... 2C .Po U OLD T-. ,, ,. ,, S-.. . j N.eo...n No 1 ....nr... ..... .. ,y E -


I..|f M nr C'H-C.?61.53-1l5 enr loat Motor E)s:tr~co Ditribnidor.e. 777.7-7 *'~" V ."7"F"'2 OPQRTUN-- ,^ ---- ^...AUI Ai
GulfI -72 Motor Gasolina ^^ 7_ c.^. ''-^
U~~~~U Cam nes0 5. C1pof l- 8.A A.
cn a0 .. .. .. ....... ... . dr .cl. .a. Ls Ir Pp ,l i 7747
10,A.. "l~ iL~n p^ CAOA..lKv^ ,- ^,_.++ hr c,,^v^ oao
I I' "r7 Ig
70Mgr ansRtIta d- de AcAEaonon deuiniinF reibor para STU,'47.;19 c *0; c; E-7LO s0;r'N"
V E MANA D ApO UL TIMO SL ..) "IN- .ERE A DIC r. 'tt s [ I' 71. : .. .:.. ... [' sn al). ..
.,,, *18*00 s TAML^ 2,4HO AS, TUR B IN A Sn ......oy 2 + A +! + ...:...... .ip,; ^ p .. ..... .........ta
S INF T U sptDal PaIo D On u-s E oa ode7 6a ... M L 7 1 0" ., ,,nO11' R o a n
-D 0 DrG E d ,- .. :PR L 1'"'- ;,i LVN ROOM'i n A UIA D, E7RIao R
M H" i Z ue-36a 4 ,D3-10 INpA. POrs Sf c aR T O. R U 6 T 0 N"l ,Tda7 !C T,. ? .. 11 7*P 7,7 7 .... \.. S.. .. r c. s
zap "as, ac ue'an. person a LaI- para ozCliropuro.942 doirr, ,:l,,no% o,, der]7upes


A' '.1 L (- O"" 5 n NiCo mllor. 1,,,>r,,',, DE A 1 11 Pr.,M, NO. -O

J eeA. CH SYD BERER OMLMA DR'.1 a Dl CR A UG uiul ro "' 4'I 6III !: P eL A SU
p.r tradeuBN.<>.}ar ) bso de.. reaiut cuba, *15d"A640 a. I ,,^ T l\,- -, de(lI hr- O.R-.' H ^.
3 U H-Era3.l5 t(o-y |o1 \tldai d s NOLO 4 (4 S e-II, .h fil,,:A1 I C-37475-1 7" .0 p l7 s.1 R IND e.7
7umladO b as oto0- ( S RNO CON LR U IFlA O OERA COMPAN S D t .. '' enl[ ....o..lorn ..... 1F ... A'J 7 .. .. 7777 -,,I ..3,,[I .. .... +[ ..
B C u ,PORys to1aas.noe1 771. -.,MRA7, ,.,(. a , (, ,j i d o aan. T
E A dABNG. 504, V41a.O '1 N41254-Calm C ub 105. Tel. A ,-, M......Y,,IADE E, .......7C.... ...
RE X.T ED SO2OHRA .A. 964. 72b1 T alon -4 ,, r .,'- A 'Roll A--
3 0 6 9 + EJoLD- 3-A5AI]H-A..VI7TOR-15.I 7, DO2 -3,,,,oI5.'..C ..ai7. 7V 7' .... ..." 3........ 15 .. . O.17I.... -,7io. 77L
IVcon n Cuoda [,uedmas.I, nv hnn-
O,.PANn 1,118,019rC,,,IIO N, 4 Il,,s. 1941 r'"_" _ __
cu~~muo ,,dr i huola ,mero g A UR O ON TIM O. 141 o..... p ',i .ij 1, 't + er r \+- : ,,P:,bn
I p ta oIoi vipenRAUL M ).IIDIARIEII"I Wi. LCOASo.105'A. U. E 5.l, A.y ine,.OFICINA
E. nd e B N. 4 ,,-o.' Cl;ed'a10dof, A 40" AGall4 s..,d.O-,.I Pt,41. ~ an.
Pr de nt .4o.s. .C 7HEVOLET,254 1936 1, i. .1 i';ViGacia -ia.e
.--', ,P .+."+-63 -H bn-" T lfuo -74 -3 0, A74L A74
-" ela c n 5 .. +- ',U -ICi-TOl7
EsH.os -id s~, PS- CORR M ERCURY 1947 'AC.-5V89=53DE PAGO8-54-mx,", Dm C,,A cow('-37406-15 G- LIAN.....
YALE


19f
I ,, ,, ,,...NU TflFPIIS *r i. |r tri l. ,. -- 1 I


A N U Ii T ( A SN

VENTAS VENT AS I 'VENTAS '
5. UTILES -EW-FICINA A -- DE ANIr.'ALLS I MiPTERIALLS fE CONL'.-
- . ..~ r-" r- u N ..... ... .-. EECDS SANirArOS
-,, N \ ^,'.' -

De ma~.-'d 'a-r ...i
ML1UA1


k .1, I U i>J
I it ,etc.,o.," -D ,,:, L.. .I "f.,
de icero t 1' -,-
o -rl I f.; r ,uf ,II,! .
1,1 l~d44 '. .l ,
lA CASA GONZALEZ" ,
Compoil.ih 205 esq. C-RtElh R ,,i -IL ,--
Tclefonos M.-S 8 5 38 -50! i S 1


i.. fo'. I Ac M P
\ II \ a1IA" |lA lil.M

, ,., ,M 5. rl ^.


CAJAS DE CAUDALES ___
Can 4l1140, ad, 4UndfMrI. [ OL I
MAXIMA GARANTIA POLLITOS0
c. a i[ l l : 4.
Dmbaa- aaa~. !A aa R'.P.111
BOLSA DE MUEBLES
G% SA,-E. '1A 7. I
-DE OFICINA '- ar"
C_0 e.11. No 419. T j
rr, m-., LaM r. 18. n1 l 4c 1i = M lwr
A-7745 --A. '44_______________
PUTO_ _,___ POL L,

MAQUINAS DE CALCULA [I CA(^C,,
Bl Zu!,,t.a 5.if2
,\,-,,h,.d., dr ,,,,1... it I L |i
C[C 1r 1 1 c -,4 n,. 4 1 1. 1 L,
elel ul ~ da -. 4444
MAQUDNAS DE ESCUME Fin; |uals
,I Pajareria
enen-, 1444 (.1 -,.d p d1 pEL CARDENAL,)
l,a rid' de 2- ma-l 503
ca LU,,c,,.c-d. inode'na .(o- | 50
1p nuLe;C1 aCaiadas de -d a,,-.,3- ,1
importar
LA--NACIONAL. MATERILES 11E CONST.
de 51. Naseiro v L'a. Y EFECTOS .AANITA. I '
Villegas 359, cati esqujni
a Tcnaerie Rry
A.3915 CEMIENTO
-.--- -- 4 I.:-. I AMERICA0NO
R9 RADIOS Y APARATOS INTREGA EN EL AC'O
ELECTRICOS --SA2,1 5L
.'AD10 OT TU. _"&3AB COan _'' __ .
Ibaar aanlI, IV.914 aat, al, I aaaial" a a.411I'5Ia 5""1 a"ala- EN LA OBRA
RADIOS% IJRATIN.IOS Telefono U-3465.
," .. ',,', *.d',', 1 ", ". -. '.'1. '", i.,",1 a-
'RADIO P.IITiUs" WI '- *-1 '==*=
G....... MATERIALS DE

I --p . . CONSTRUCTION
', .......LO MEJOR

S U R A D IO U S A D O Y .V 23 .G 0 ',' ..6, ,, ,, . .. , ,60 INSTRUMEN. S MUSICA ,"' ,'- ::. I ,:, ,'4'4'4:;.
T i ., ', ', , ,' :l, '
0,v ,, P, 0 C,.. q n 7, ,UIO- 1 'l. 44
-,-41 vall 4441 1 .1 .r n ., .,, I
C, F. ,,t ,1', 1ANST RU E IO S RO E |1S C "","" l"~ l x.... .... ..... ..... ..
'nt.., ==u O, ,- -
'-a O-P r,-4 c = 1 '14 "4 1'. i' I
I t4t4.n 1 -.....l , 4 4 4 ,. Bl < -t l h W, f
61 D ANIMALES--- 4 \,.A .
VEOIDO 7.1OVILLA HOLSTLIN P.M
4- alll L4,,\4.i,,\l)
L

CANARIOS ROLLFR n'a.441t, a a
; r) (''' p l,, I 1,,,1, ,4! Fx . O /' O
44444,, 44 .A D P. .

u~ a II444 .3 .A.1.1,1. 2117.1 .
ala 114 .. ... .... .. If i I'I

44,lAiaaiIlaI .4-4ii u uu


Vitality a '


1 111,411 ..',' 4 '


11441 L4 1.4K4.4 4
ih~ll 44 144 .. 4'
Ib rlll l, 1


IILHLDI.Xlo5 [4
SALBERI R LAN(
Ob wip *A," G a,


.4.:'
'0

l.a

1.
WIIII


APEIRICANO
r g BLANCOi1im I:q t ,' I I I


, ,,, ~:-v ; p -|*]. *,,

: t rttfiOH af. 1l

i, ; ^4i ,' ',- ';i r


i.e~gJrxudaa.-re1~~ae


CALIENTE

A TJDAS HDRAS EN LA

fBANADERAEN LA DUCHA,

EN LA LOCINA, ETC

ELECTRIC0O
"U IiVERSAL'

Y
"L & H"

cTOiMATlICO
Col1 .l dII


ULn Ago Garanii'a
tl 4c. 1io.
Illn .i',.14'14,4 4' lamarl(,s 41
tmnic, ,. Drcde hawa 87 i,i
14e1 dc -capacidad.
N-OT\': Fermitar.oni halcel- .
csiudio del emcio de A, ,'
C.\LIE.\NTEK que Ud. n. ,,.
en aU residcncia. DisPo1illm,,
Ilr personal especializado 41"
Ii i4-dnolndciara el TIAIASO
. .,LLL.\04_ y ihiorial i C!4 4e-
10 y molesaias en el uliu.,
reccns c apc es a loe .4,,no-
ARQUITICTOS v .coN
TRAT1STAS).


C. FaiCtn

-y Cia.

CONSULADO No. 306
Al lado del cine ALKAZAR
Telifono M-7106


F ~


I


BDORTIA y Cia.

CRISTINA 433
TELEFCNO A-4830

"4'ul H.:1 r,r r1 V1o PI pI F.
T1ljo Heiro N\lM o "8 puI.
ul'u~,n therm' Neam)1 2 pd-.
laic lhno Negro 34 l4',u.
,'I Wl HL I I() N\'( o I pul1.
I 4l 4o 4 li io 1 1 1 I puN.

i'Io I 1 i.14 p, u 14 ul"'.
-, Ga t. .,1i4 ado 14 44ul4.


hn\illivh III, P6. 1, ah l-
',1'. )o lb ,. ;i'c (,) p..'{m lt .\n.\a
C'clllrlu 1,h h ; ,,

J ,,t"h- ,, ,'o I ',.!
6v


DORTA yCia.

uliSTINA !33 |


I l i i l41 l4 i I I i "11 I
I 1,1%|11(li I, I) I ,l' 1 1- l


0.. ._ _. "" 1 L.T1M A II OR A


en

collstru
SENORES:
" SENiORES:


cin
Icci OnP


Pro p iECtarios,
A rquitectos,
IngeNicerYGs y
Contratistas...
R,u,'rla el pyoLbllma dcl aruai
calieale It ll l c imrlli 1-
t1, que t n4 personal pcl, ],'
,, I'adll sc4 uia ,, i( wn
lUC 1 CC1 4c.Utlel4a1 h- c,


CU.X UL'U, U rio. 305 6
AI hto l Tel. M-7106TEJASCA9MfRIC "A DAS
F4BXCEEENTO

4' X 42"


$025 POE CD.
CONCIA 54 X-1147


ENCERADOS
. I) LONA EXTRA-HIEAVY
36 *; 3Sq p ^..
a0 38 l1',,,.
48 x 40 pits.
b x 42 ie.
SFERRETERA
HUMBOLDT
HUlMBOLD'I 151. -lQ. a P..
U-2501.
SlIH-E[-4002-62-15

LLIAPIE SU HOGAR
DDE CUCAIN/IRCH.IS


EMBOTELLADO
*
"Irnrmo 1 a ]a nlta un 14 1en-
' ruiiiln de C'OCINAS para
GA .5 E[.OM [E'L ADO. Ch[caa
y glindes. mnoddio5 STAN-
DARD y de LL'JO.
' N A N.: :, c s r cocupc ''i
no coPI,: uc ETu SCI ;clo de


CJTEVAS T B0TELLO ES


Uamos dinc.o para labncar o %o-
bre (asas ya construida.s en La
Habana y sUS rcpartos. Inlea1
hpo ban:ario; operaci6n rlpida y
4la4a..'\mradece1 4o1 su visit.
SANCO HIPOTECARIO MENDOZA
PrALACIO ALDAXA
Plaua 4 1 Ia ratemaaaid,
Talfoilo M1-2325.
A.nuistad 510, entree l.a1 y Monte.
r I ll-'- $.--3S h4-l;.
FACILITO EN HIPOTECA 4
, la -..- n- a \I a I FhiguH z F 222. 4Sr.


HIPOTECAS
E7N 20 ANOS
.nl 6 o/o. p1r hiapota., compra4r
can, fabricr, jantereiei. decre.


i.t2l ll'a, i JlP'l" ', S Zlt, c .161 i.6 i clIargloat; s del r.
I. *0141114. ?1n. aaDE. 1AS1i absolute l protecc6n. acilidm.e,
_______ ilAIt1AI' 'U4U144G4U14'0
DINERO
C. F At L C N & C I EA.'- EN SEGUIDA
. .. I .... h .... o, n L
El r MCcn'..tadAarde la poslFuCrra LN&CIA UE LO6,111 FU lop".-ln :O
L con ratent e.clus;a D eRUCTUJRA E5N "e .l.a rn *.i I;. I... P In.la- ECESITE
1aGA tAnt a.tic ulctl.apcrA psfrIan
ON 1,M Nne 114 4 ..t. .0t oa ]osl te.......
IOC'3. II"rpot5 l 1.c ,, .s R D 1 . E . C A p\( -tlca lrc e. plla pa ab r ca
[I 1.. 1.. :,14r,. ,4-,a a .... .? ,'\ '^ \ lh '"" ta.\ ,.- oa.l aan a i.-
MR.-\ NPaA N ma -Ca nus 111111. 4Nldo.-
4444, i4 ,t,, I 4 4 4, t.IO,.,5 I O ORA.OA -N COMPANY, S. A.d dnrola re.aaea eY
I L-om 1'. 1 ir E d J I R- I j an Tdicolis No. 105. C V. HI M Y CI A. R CA Ra
; I4 m."., `* Concu clto No. 30S E C A RE D
....C, ... ,, .: II>, ... ,,, ..1 l i,,d,, dm .1i ,1 .c LKAZAR R E P ID E
1,1qu- ki .. LOS R1180' "'1i anzana' de Gamel 3SO.
.... i ..... i ...... f" SE A Z O a^ ; ....-.j..... _.- ... ,-,0
*4 j:GURIT15I INCIJI 41 0-62-1 A-6840.
SEGURI1P), I NC!'0 ,\1 Ip Al a L;d "ub h.e1qu1 de 1' - -- -
rA l. nu l L C,6 1,,?, eni ,riC n re- .I II ,-c-.k.Jl---.
*",::: "o "b;, d. e.... . invirr.o Pnord re.ta O C A SIO N .-
1 4 .l l.d...... ,ramndde utildadc: 0 C' LflA
44.' Inu', .s rclcndcdores. ] qI 4 am4 ,,14 I 'mc de t00-coi-
'EN EI L LP, dc C, mc1lo de a4s4 v ] ,I J/am .ia-
I MI ldd I. $12e 6 4 c 1,t. h ea d Immmn lna' lrSFemih,.r F rrlfu.n~rlele
^, >,1.[54". 1I., - ....- 1 1,
4 "" "Ih2' 1" -(}V ,nD hUBR -0rlo d
PD0 'iN .f.Z RAAOU N Y IlA 14 I' ,. p Dcpt.. ,| .....t....ee ,,i..,
rt deunw vr, r e-e ,n ata
S Ur(S d 1 d- [E' 1411 y 'tn. o dcl 11Pc;2 1 Ir- 1 .1 f do
a 11-111c, A na l 'm n,,ua0
DIVISSiON -I CUBANAV, 'K ,;, 201. DCP( da 4414 aaa-- .s
44 I .l [._0 ..LA HABANA A' a,,, Il l.... .a.
* I ........ ........4 4
U 0A "_____ whr
S TA rLOTES "D SDED "$7.00. L ---E-,.- 62--. .... .. 1T 1.
51 [ r j[ MrI\' "eP 'tLlr 0 4'1,441dnn Q~tlS.d 4 Ia lO lla
MANUEL L GOMEZ INErO\' HIOTEA
^.l,-,,a ,J :- C,.... Lda..;i,, La rl;,opdh ,r I San Ralacl 406. Habana. D RO HIPOTECA I
A 57 %C.,l. h rm :266 1 0 .u1. ... ; ML I-OS [I-[AlIAN DE IMI 63 SOLICITUDES J ON SANCHEZ
N'0S. 0II LIASPODID Ia0l rn l IRON Y SANCHEZ
K -O 1K-.I,, r ; f \ ,/-,j p T [1166.111",[1, :..\95 0I0 omo s5 al 9% Por un af]i Xditicl. LJ aa i Dplo. 32&
Tell S-.. __2_.._ I HD .IGLALARNOS 11 144.11 4 ., '. '' 00 '4 aZ i dra". -). A-3223.
tIII IU L R O ....... III 4l4ll44ld 1144.... 14........ ___.... ......_____._____
.7 ad,, r45- ~zp.Lhrla. MNet,'oIol tnf ...
,. --- 1 3, 7. 4"-4G -b 17 IC- 38'4-15.


" .rD.i, IA, M h i .\ M,'?INA 'nMirn i.', r r F',,RF.Pn.DE .", -


PArINiA lTP'EINTA


II
Ii
II
II
Ill


1VENTAS VENTAS ,. VENTAS VENTAS I VENTA3.
. .Ii-E I.S- r,-EC-S ,lAL.LES DC ;'ST MATERIALES-DE CONST. r 62- OEJEfOS- VARIOUS YATES Y EMiBARCACIONES -
T LF.FCTOS SANITA1I)S EFECr CiJ Ail1AnidS Y EFECTOS SANITARIOS 31N ;rZ1CA SANl SE 3UAN GOLETA I 4
nu \ orl \\-- I T i=T\ (..... .. ... i G.. ... . ..~". X,-"^.," ; .ri..Aancricano I2 S VENDE GOLETA
. : '- '/~ r E (c t ento~ G l' ~ e ia nou : ,,,,, ,*I ,. ..... .. : 4,, ,,, dI ...... .
iH:-, ,'\"- ';' "~sERSCANO c' .4 il*^ Iad A,^ l cT gfiTr.^ "I.LFR"t ,.,4:..]-i .-na i-na
Nr, ori)- I ,.'M 'N T...... . ..... I
a -t rF-1 1, E R Ia - |C A" .1 4 0 r,, ) y d, ,
..... . . ,,,1, l -;1_P.r ,A ENE L /A CIO - -: : . . N-1,. Su'rghi.e, ,. ,, } .... I ... I
S.... ,', ..j., :,. ::, I^1-7 I ,a. RRETERA C CA.ILLAS LISAS DE z0 a40 a I 'It.U.p E NF J 4 Td I.7J.--l.a I;
'"W iwipy rnl ~ nP7 ;i PIES LARGO I_|____________________
%A 50 tonzanclad, a $111.00. ID)INERO HIPOTECA
., ...,: ,.,, ,; ^ -,;; ,.,,:;'; ,,,, d ?t .. A }q~.' 1,} -' ,, T^ , ^ [0 *. !{ '^ "''" "7* rii ."'' i:"' 7.:' ^'.' ";- :--H PO --Z-dKClN.\NDO "l. Il.SIl. (O.M -- __--__ _ -- ii LRTA PU(.R CINCO DIAS !GABINETE PARA MEDICO 1',:;142"","1" '*',.11 "'4i^, a yI 'i".' d
i, 'a.,^ .'- E E T -ac-al dil44c1'd44 - .1 '.'1 -
l d 4, p d.'all.. .,1414c N'l' i ______n___________- __

hLII:,',, "r.1,naC.- ', l U '. nla-, c. .ll C a lo, NO LAVE LA ROPA $T l i I
5- ..- I a ., o s q a $ ..... .c...... ... ....... .... ," ..I
... ...-& 7 1 a o d..... -m/ .. ... H .. ......... ...L.. ...
11acndSjcl.actdl.pl.


APROVECHE ___________, 0 ,s
L . L- 3445 | 6 i .... ..... a. ..... ;" ... .]" i .... Sa
________________ '-^ ^ ^'1^ ^^^^ $15,000 a1 8o
ran. _____I,_______II_______~r N1


CA____, I_00H-_ '-3 878 0-Mo ^ / 11 CASA 3 PLATAS
4'' . " a a- OBJETOS VARIOS -';-.. .S. t I----- I .
*'**>~~~m 1- d W'*i NI' -1 - -" - r i i i i


bL""""i; C LE"-LO'-. .,. ...... .... J o i o i0,^^.---,0 8 .........If E U P r A I 0 ......C cuAdra Obrapia'y !
I L I ''\ '.. . j , l ,., -,,.-.. r . . ......... ........; ,; .. I .. ... .... . .. .I ... .. . ....... :,o,, ....... n o I
$ 5 0 -0 0 i<' [ , i ] ... | ....' .. . ... ,....... M| 3 m2
X_ 1a.'a. .1 hbnur0 u cclo enti'Cs Q arI R o,.. ... ..a ... .. .. ..l MUE LES a atl
,IRP ,.R lV~l P t, '' 1 ltllt ~ zl;" *l( "* h. I. lif-?( t;c cucilo, O coinrdni fl- rl1' I/l"' --- jri ~ L u '11 I. rf "* 1 i 1 ,, / -,r .' . t n
FERRE E ERAO.'A I .... ................... .
K %C-SILLR:of ,T=0l 5 71Kn EGUIPAI E Sm :1. rd.a clisra Ob apia0y

"HIJMBODT I_...-' ___-" '"". l '
HUMBOLDT IS, oq. a P S .i. --. N -1--" ,, I
i lI L L A R 'c'*r'f1o a VIIOL IANA C rET3ILA V t LAM PARAS ua l4-5500030 5
T fEl Elo n o : U .2 0 1. T HR I ^ l ... .. !, '" ... ,. ". '. .. n .a. do s [ 64 __ O F E R T A S _ _
.n V-E'ZNE U-O/. "Co TADQR 1IAa- __ -a A30
.. ...... : ......' i ",'... .....rI ns"'.. ; 't ' Ob ^,etos de Arte I ;,, l:,", "
--- ___<" ] ,,) ) j .L U 1 41 L, v : ;1) ,11dq .a ;
i I ... .. . ~ "- - l 'cm a *I~ I a I m '- .4. .4.I .T -- --"-'""1 .......l
MEMENTO L RI [ esq. a P M
AM E P.CANO .i Bo - t w. . . v c r, nn .- (a-,* ,< de caud ih. i ....... ... .,1,,,.. I r .... .....,.
tXEMENTO BLANCO A .._ETIL.... 1 : ....... E .... '"4 1
6 Yi VND* VNADR 2A


A Z U L E J O S .. . .. . F R E G I D A 1 R E r . . ., ..
1..... .. l. ...... .... CA. ALEI AS AVION, [ITe M. .... C0 ,PRO HIPOTECAS

BAGIES -,.cn.tfccl< .-;,,l, ..o, ..' .'..mG!..S j ,- .,It..,
an .... ta......;. Las ni-,cc iiar MALETINES La Casa Ingiesa -CRISPIN iGLESIAS
F.rrelera SAN IGNAC10 deide-, SALUD No. 51, ESQ. A PJ.YO DINERO
e-a~taeT ~Wurl deen nt 1-7
1pZ :;;,.. ^.50) DJ. -- ESD E CIENPEO
Toi41ono: A-97. ,,,4 d -, y aras l dlde kA 6L-I b i K62 T5 PESOS1
HAIIANA1111

H 1 ]44," 4 ', a a-il "r '." '-''' "'
1- |- -. --)t{Yl I .' .* .... :.... jil r pn I i~il " ' ^ .* il ^iiP t I 'llp an
CEMc in a s .. .............ON.G.S.......a.......

,.ocii aA t- l sA, L-s
l h I I ... ..B.. .. I ll ,i I. ,,I,, il r; 1 ell
B ff a a ^ ,MONSLRRAIE ".07 U,,,,,, E- (, ui ,, m,. x;o" '. ;',"- '" "
L BBU Ii' U 1 r y P~arque de Zayam. I* n 1"_ _ '- E-,._n_ --._ 1
ZUmLatconiySa. S1. rLOSADAE
________ DINERO
EL .'E ULPUUBA L S W 13F rip. R1db 041!10. dilAc. -0aa 79~ca .a-


I


i(
I


VA %F


I


11


I
' /=. ) ",


DIAPIO DF I \ M.\RIA .... 15DENCtEi nr D-FFIRRF [ i-' "


". -. -- ,j '- ..... ........-----------------------------------------.---.... ..... ..-----.... .... .. .... ....


PAGIN'A TTREINTA Y L;N'


A N U N C I-O


'CL A


S I F 1- C A D 0- S"


D E


U L T 1 M -A


H. O R A


DINERO -klOTECA INTEREST GENERAL ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES
64--. OFERTAS --- r HABITACIONES I 86. diCAS VED\DO
,, E.' M N IPOT.' ECA DESD .:, o0 "DISFRACES AJPLXA Y.M,\ItABITI. . .. i. A' E LA PLEND ... 6. I i r .II.LO rtED ri,.O _'t; r
',, '.'. 1A'.S' JUL'' IA . ... T..... . .. .

S PROPIETARIOS. -S % "" ,'. ... -. ... .' .''. ., -is -- L &uL- h..:,-; v -ut.
... ..... ._.. ._ ._"__ I-" "" -.-.'_ "_ _--"-"__ ...'_'" -- ---_._l_-O_-- ._ .' '. , .
;;; ;, rT',-;: ',Eb ';,".. '"' _ _ _ -_ . ... ... . . '. _- ,,,, I l7i,, .i- \ ,..
ii.sr ....... .. ..I' Desaparicionb ALTOT K 87 I AJSANA___
_______ 1 A AJLLA OALTOS Z N4K SAN - 2----- ,,

AL 4, de Ia Ca "viciet A'.. .. '............. 2 fEOAOAtE!W
*Jj'^ 'l''^' ~ ~ .:;''^ .;'';. k. t I l *,' .. ...." ""--': ",.,*.. ,',*,, ,, [; < '' -l ,L<.'I, ,*r"T'^- ~L7 ^o *A-- o-^p.*
f.Viro. r IAa-nO ALOUELO E!ATE 1. 0 E. Af5DO
i .... .......... . ..~ ~ ~~... .. '......... ,'" : ." P : "


IMPORTANTE '' i r ." ," .. ' .i l' S '.u NA ITAU' I i

NiECES17A 10 p,___I.,_ L'a*. 6 %,.\ m ebe
...* ..,..... .. ,' ,, ,, -- ---- ----- ,i ---- 41 W1 ,jali TT i1*LIA .' plt^ln' ", t!a, .l'd
DINE/R~ 09 i **. A AIE.UILA HABITACIOI. i 'HSABANA'
AL4%Y5%An KUAI ." "**- ,,** ..;*.. l 31 ,*<*;"* e.r,. DO AA .TACEJ *C E"/.C!: C' ,,i.M-Sii*
D IN E R O I 11 ,I ,:" :.. v . i... ..I . .. . ..' I z rt ' !I I
SA T .L A.R I :-. .... .... -, ', ' ",,' E...H A HA.7E '. LL I b/s ,'v .t~-a 'bi~ lo pnra' i
AL 4% Y 5% ANUAL '.r,-, -, ,,' , __ .. .. .. I L
S ob e ' .... . ,,, . , - ._ .l

dado .nianr r v R .|n i i i '. . AD , , i A A
$5.000 a S130000 '%,. si-r (tflJ _______________ F)EIDA*- -


bda IUCi 0 e)I I-" I b. l icini'.. 4
afio'. Se acepi n c b iic li.:.
nes paJicIlie
PRECISION Y GARANT"IA
DIEGO PEREZ
Callejdn Espada 8
A-2415


Prislamos: J CALVO) . , .. .... ,. . .Ii 1. n ],, .1 . . . ., .
TI -.0l 1... / ''.'' b17

P-A S PRALASDAMS AS
70mTErESpAAoLASDAMAs
"A L6.0. -
"LA ELEGANCE"
NeptVno y Aguila.

HILOS U. M.-C.
Para co.-vr y :,+lI*". F )|amelnt
En bbmrr blS b1 io i l' b' gv i-l.
Abbll. bbib-b'b'bb | l '-i ilil'' t ill l b bb
,,r, ,disp~I)'Mil ~nde his
I ,, ,'I, bbb'bb


BLUSAS DE
TAFETAN ESCOCES
A $6.00.
,Ti ,e nII ps IIIo' ah I l, neg1.p,*
,bbbbn b-hib-i bbbbblbl S (+ i3{'lb 1 bb Jlblrb
J'mA b1 .n1 hl ild a ,n th'oUb.


ROPA INTERIOR
-VAN RAALTEb
nntilias fle no(eho. rfni-, PanI-
talitlu S c u t s llll ltsi '.(IlI-
!abI T bg I ln..' 'bb.-. b-bf b t ,bu ibobb'


-'-__'" F NAVES LOCALES enorme caa, cb r.'c, -., r
ALQUILERES CLU LCvO AMPLISINO LOCAL p 1 l" 'anrlo. 5.'' -. r ac;o
*- -*- -- ] *" i "' .. ...11..... ..... i Nos. 2 v 4 eqmL'r, a3". ii, c.,n.
80 CASAS D. IHUESPEDLS ,..' frenie a prqLs 'A:,i
CALL-.E 17 n e:0 A L LT .11 d bu..' b l r L '.

' '.'. "|' .. .. ' OU-LO -NAVEir--BI-ElN M ENDO Z,, ,V CIA.
I ... . I ... ~ ~ ~ ~~. .. .. ... I... . it "|' + T l" i' "
SA... .. ... .. ....A " ,, .... .... ..:.. .u ,Obispo 305. Te t. .." -21
CA3A HurqrED- ES r. r, Li'- r; 3 <: . \ .i,,^, l l
_ I . .... .. .. LS I1LA UNA 1 AVE PROPI it 88 'VDADO
81 CASAS DE COMIDAS ' '' '" "'" " i n
CEETArRA,,T VICTCRIA L..IrA ----- ?C-3.- _ _Cuban ____ _ri_ ,1
-* : b '-- CEDO LOCAL |Business Assodt?'U i i
-- b'. b.I,' jbb. b' ,b b."i .. b . .-....... ii... .... I .
82 r bbbbj l LI,
82. A.. IIEN OS I -E-32510 A,,,, I I llA,. ...L r ,L I.
82 -- "TM..... Uit-r-'4325"4524-85-18' A T........... A D ,'


SE A.QUILA UN AP.' .T.;.:.-iNTO\ .
..,,, . SE CEDE LOCAL' '' :"
..... .... o. ....... CENTRICO .... .. ..
CBblb lb bbb5b b. I ,I I C .. .. ', ,' ,O ,,:
im(,i .... i ,,n i, V '
C i C rca dl Galiano y Neptuno, I : .
------------- .. -_' r A O '* i '
SA ALOSdILAN 7 RL-3 ,. -C 'T ,:r.'. teniliendo puertas de cristal A .,.". i -r . '.
...- .... .i. i .. .. .. prepared o p'lira joyeria, quin- l' 'i". : '
b b b b calla, anliasins. eic. Para ih vr Tr : ,i:,A . .
rACl'LLA c r rs: I lame al A-8325. |' .. .. 'b .

__ _ K 1^ ,i ,-' U -C-26, 5-1
R EG IO A PA RTA31 .N ( m,. .1 "
3 2.... b- .......... . .CAb bCEL. 107,
.... . .l .. :, ,, i. -1 ' ... .: "
uartb 2 l y .. d I ' A P A
n... ........ ...,, ,... .. ...... PRADO y M ORRO .... ...........' .....
,-3 8 i r~ i b k i .... t r* H f~~ 1"ln, 1,,t., ,-i .I.,, ,L,|, -, i i .
am 'A ,QU ,A riLsco APARI TA. ALQUILO LOCAL ...' '''' '
11 .y...... l.lt'ill .....,lbv, ,b b 'sa 6in cxliibici6n con vidiera ,/ ., ic' ,,
S.b1, ... ,. 1,:1-1. lal .. .. N.,, 'le. zaabine para _otiebna. 5. 40I.0lK I t i b :' -
t' ,'" i..= -- ,, ,. J i',. '' .. .. -: ~. -4"-, .n i i o a 8 ," , i h, *' .' ;,,,,
i 'total, 80 m.-.
b.' I t- F-2726 jM-AN ". ClUIl: b.\' I V.-
ALQOILO APARTAIIOLNTO S BILl.
_____ P.Io A i,_ r'.." : *-',$ '" .'. 2.* 1< ll .T tO I .... ... ... ....
-* VEDADO ---- SE NECESITA t T ....OI EE :
Alios frente calle asfalada. ...... lb
saia, comedor, hall. 24,. Io- ,. ,, .. . ,, ,
set,"bai- ..o .olo' b..b-v......b.'b U..... ..
siempre. calle -25 Nob. 1212,...".. ""
e nt re 10 y 12 $ 7 35 .C 0. In fu. '_ _ " i_ | _._' _
Inan Aplo. 2. '' '-""" .,CTA


. N; C, R A ,


[,E[^[RL SEIR tC.

\ & B. DAI F. EN
'aun. IrIl. Ttlbi. [.1.."
'L ALQLILAN ArILrPL.A\D.A.
b,.* ro , ,-
f .. . o
F 0'_ m ,, ,, ,. ,


,W tl: f.ir A t i l,:,, T, ,, .,* *r ,
+ , *l, *l K '! ; ,- .'1, K K l r -+ ,,'. \ COIN I',,IY O.\U i ', .i i,, ',,, .;
' b .. O.il ,, M '. V I, *I A


I r. I I' I


|Y, ,,, ,o UTnAb ? iAFL :

V ,D A I, , :. , !.


'I~ AT- IQUIb I A O
c~o+ "rj CI.HB" \,,,. ',, '_


tI N-.NP-5 i MU Y. U ;P 1: 1' ,4 I... .... i
SLA ELEGANTE" I Sie aquilan apartamentos. b '''' 19 CERRO PALATINO
i-b- A+. bI lElE 5 b 10 .. r...... 0 C""".CIO. JARCIN. "O1..TAL. NALA.
Ir WWI, l .: `1" 0Nta' EC. :ITAMOS C 1 ,A b-b-b-b-ALA,
bibs Ibb....'- :,",'b"'+"''" ') '+b'b '' .... b -'"lb"-''b..
N E P T U N O Y ...... .... lI.I.. i b". .. -.. : .... .. ......b.. . b .. .I. . .. ..... ... .. ..
AGUILA :..'..,b. l b..... M G EI .' . -- ..--
'rA......... .. ..... '. A M i L V .' ,', .... . .... .. >" SO I MARIANAO REPARTOS
,+'5b1.b.Ib- ... ,' c','' 4,a I. ,'<,- ,. I--b-. ', +,.,,-,.. ,, i .. c- -- -, ,- o
CCaIAM LADA15liuyMqI5
-VEDADO. S.E ALO, ILAN b
G ane DilN Z SERO!! I o '.EDAD.... .L.......- LEAL TAD ... ........b + I' b' b ........... -..
.... ..I N .1 . .. I ..'. ... A una cuadra de Nept no y ,S111' AL...... .... r,, '.... . .. j .ouii A'O ASA' ACABADA r,1'
?. , ., a .. .. -, L A ,S
.., -,,. ... -,' ....' San Rafael. M -7730. Ban I 1rn c 0 1, fr + ' ; Fi"t, ,',,I," ,, " ,,,,' + ", ,',
I", ~Catednal). 2bdb 1900. Hitl
r R F T I'.:'.rl r11 : *n ". '" se admiten proposicione para i d I C Idll' ' '
b--b'' I*.ro de oll 1 A._ Il____ l___ ibbb-bbb I"' I ". .."'b..b.
C m preR E T A..... -' '.. i ..... p . ..o sal6, 400 i. c ......LT. .. ... . b b ..b .
r LIB R A S- do de co. struir. Doy contrato ..-.... .... '-.. .E -I
APARTAMENTO BAJO c O S 1 .a. No. '101 tlbi'b1'bb. "' LA.LE 16 EinCRE A y B
P*AR A E T B AJO ,, a'i'qulinno solvinie. Verlo a to- y A, vl ,. r-b ,b ,,. -, , I ....-b ,,-
R l-'T~kz ,;....M.. .. ..-......10.85...r n

10I0I'l. N-'- das i' Para hacker propo- A DU.i.LA 3S b b '
le JA S a 1 ~ i ~ 1.00 HAR. 1.,..,g I. | ; , .
1,bro, a . . S~l le; x r a { .l l. $ i..I i
rIFTAZ I l1 2 I.5,b w BD. l .. i '. ' ,T ',
,A,,.,,'S b ....b.l 1- ,- SR. ENRIQUE CASTELLANOS .... 3' . .... u. b I A AR A.U LA
rZos. 1.. 35 ,:oMIRAMAR, AMUE!ILADA ]

b'*-''l''a'/b l" **l'g ,. 83 DEPARTAMENTOS El AC -
08, _..... AM ISTAD No. 460 ... ............ ..
1 I lrAi.\ / . i'lb, + bi.b t 'b-i'I i. i. ... 2..lt a..'l. n b, I I, I, .' .- I I ' ' l' i ; '"
'1b1. -b, b ..I:Ib. ill 12.00 i De 3 a 6 p. In. f lo. p, .,, : ; 1' .' ,: ,, :
b'ltA; tiIb \. I, l I'bI' bbI' 2 ,60 Ihh_____ '_ ,__- -'- - T (. M,7170 bMMAb "\i, ,i, .. ... b !! b b-'...
IHITAZ I...."11-l"S"" --(N
I;AIA .\ .12bi' I' l . 0 T f. M- 170.
n-:.l':T /.l,\Z ,1 I V t\N- 8l4HABITACIONES N iMiAN ,' ,
bIllA ,"A .b..... . ......_.b '- 1.",__ _ .. ......... ..... ..
2 il rl ..I' \n ,. i ' ''', I '
ItIS'Ti'\ 1 ('' IK )'111,l"A1' lllb el ie lb.c V',C b 'l rlb.-b SI-rANhr 1.. ri J, I,
ACibTAT,'b i m. l 'l, 3:b ,. 3.80 b,:,, ,.ii UH-E-4019-85-16 .,.j. bbb i *b",-',b
ER ANVI&2 A N WDADOS AL S. E% 1 115 ' MEibE.FE'lbIb2. -SIAN.X 1
. T. .O i vT I C I -+| ru< iru A "i;>,b i:b'iAb,---,\' A lb-- ----- -- ---- bbAI 8 ..C. . ,1 I . ,
TXalR. .... ibh ib~ L sb~~ .
ALMACENES I ..... .... L i .AL..UILO PART L OCAL O "ICiMA "N... M . ,D M ON.E.....R
1- ilhl,, 'h' I3y c.b ,lb h,'b'l ] x
AN CA -A rbTbUL :bA U;.U ,, n .l.. o1I , I ... ..
C U B A 2.i .. bb.b. ibi i .... .... .. . .. ..... -.',i; .. ., . J. .E1b MONT'I E Y VIBO AN
J" ^^^ '' '' '''" .... 1 )i'"r'' '' ;i' ', '' .-- WAX r. it.-W A X I i ."_.. A .QU7I.O C FIA NUEV VA IT:OB'
MONIE 467 If ,TA IoT- CO-N-A- ,.-TCX -cA,, "0A.F.CINA. ... .' -b--bb
e ntir Angeles r Indhn. -- ,',rIMB A t. , FI:IN A S I" 1
I b-b ALMENIA10-fl -
i -i"-"'7'"'; : '' ....................... , ''....... ....... .... +,,.';.,...'.,.,.
bl ....AL ...QU .. A AMSILIA hl1. l ION A. En gran edificio, Wodas ibI;' .I...b I1. b I . ..
*--i- -,*,, -,---- -- C ^t.,Co CN SE C,,, N,,,' 'o I '- ro,, o"1 .. .....
ENSE1ANZAS b b.taimaio'. .. -..
----------- ----- AS- A1.QDILA VON ffAnI'T1P.C,. r.-I t". ;, ,' V I 1BO P. A
75 PROFESORAS PROFESORES, , .Numerosan ,. e m i -i,
or ,m c aEn PuormsoEA DI is .c . ' com erciales de prim era i ',,, .. ,, ... ... '; ,l .. .. ., .. bI.,'al
b\ ,,;0.i. nb '."i ." -- .....r .. . ..f -s I tnen suni oficin as en 2'ir-w. Nb-il b l ,rc ,ll ,d . ... ',b"b. .
.'I ',,0,ib .... .. I REPART O KOHLY ete edificio. 0o1 .. .S 1... L....,l',,; ',o i
_,_ t-, _ "_ M 'R-A ] A..i .t *Se alqui ... .l.m plias habita- ..... .. ;.. . . . c l i, '.. . .l t-
INTERES GENERAL SchiLt, conb libbiJltl-lo bhIbi n lib-Iit b-l-b-nb iE'.
,"W .. O N .. SOLO3 Al l'ds..... -orvl' c, .. 'i" PALAC 0 c ia l AM A qb ... bl b...* :C., Ri..lb.-: .i, 7 p, -
e" i iAPO 'o6o a -.1sdos modor los, j3,1 .-, lilir. IO Io i ; I lbb ,, ,. lt i ma a p[,aradro RuIl .5I "Vibo-
o ..."- .... ' ... .. ti, BLuenas V'lEas 'hC"[]l .'fi I ft1A1o 1 d t.f r 2. .< B, r i Informan ,iiir'+ ciaa.
S"':'" .; ',.'.'' Infrm 1.50t I n "-_ ",_ | l'_ ____r __ao ____ a.
in .... ,, [ "... 1 LH-C-34.- -l i I L-l4- 4l )


ALQUILERES SE SOLICITA-N SE bFRECEN
9 SANTOS SUAREZ MENDOZAj l.AGENT-VENDDORS 118- -CiR OS 4
r. ALQUILA B0 LO ICJOR D 1 OBlrECES' MdUCHACHA DR COLOR,
I .VENDEDORES DE "1 . 1.. .' ..............
SCARAMELOS ... .. -
Y CONFITURAS J -A- coL0O ,L-R-S 1 O L& -AD
.,_., A L1110 O CA -A JU.1 l. ', 1. ' l ,A h ii h ,r p t ; i -i -;
b'LbL. '~ b JbA I.. 'sl. c s ebI. III y pr, 'bli. It,- 1~~:^ -C L Cl~ '- O lb-ii
-itJ'%lMI pal I ,l t VariOs tl-rifi. J 7 1" ,-II K- 17
(I' !,il J )*IU, |) ,). ,:l .ClI -A COLOcAt R -SR JOVEW DBI -

e ll n w I .., I" l a ( . .. U ...EC E R MXA G N i r i C A
a __________ _ . o | l" ~ lll 5 n 1 ) i < < .. .^ 2 ,A,,0 haaal- 1- in
I 9 ALQIIlLERES-VARI- S c wc.'.ci ... ,*a.- '. . .., -
'. A1i0 ?ui. 11 10 1 E CA'-IA' Hi t l Iirknt.i. rrEfrroi i.il'. I. n!ir, '1AA T .* AJAi USA JOSR0

DISTP.IBUIDORA DE LUXE', 119 COCINERAS COCINEROS
1 \1{ \i l:lt( Il'llll 1 S.A. o!'OrC- : Bcs PAAOA COCINI AR
.' Apait:do No. 18.. .i ... ': ..]
Guanabacoa. u.icbo orRZICESZ MAGNIPICA CO
A ., iiJUEL L-13 C-I. L 1 [. 1 9 1:f ,, . . . f ,
i' UIl LH 3497- l 1-1-15 . .'. ..' ,l .

______ _____1 \,rDITAiC Vc v pDcflTf IKN(CISII SPEAKING. COU-
SSO t[TJ. 1 "API!TLES Y CREDITOS l, ,, t ,,-,,'k position. lie as
A -,a-is -E. s'H Ic as general
S- LE,- NSAWNALE$,'I S.A. -u-l -i s ,I ..( ountr.. will o,.
II___ PERDIDAS ,-' ui'.l 11, 1 ii m.Pt References.
SE' S .,RATIFICARA BANCO DE P!nu.e [IT F. F-5256- 119-19.
CAPITALIZATION Y 1.; _____CHOFERES
AHORROS o.__oo_
,A .BA ONI-UO 0 _CAMION R,iS-CR1AD S CRIADOS I lp ,,iu h. x,'r- . ,,. il
SD---- ,--- d ,\ f llli.l]/. tlrl~l t" E OFr tCII UN BUIT CIO Or.IW
I' l 'l b,1AT : I iN...1,,, !Y 2-q ",-1A
i '%, ,,I~l!E 'ii^ ,l ..i *i f ,,j-i-icn- j cliAurrlui'.... , L, TI *s o-1. O-JJCIt,11. VNA F- I% 1.HABA1NAc,% b-b11
Is *, l_ ,,_ih_'_ I (Oit.n jr e ll i,
-. _ CiiI.>l ie T la S pi'_inSta 128 AGENTES VENDEDORES
ni- "OLMIi ,' l"'\~ id I FA Vilijante para t-absjar
S*, SL r.TA ,, DIRECTOR GENERAL I. . L . GL R S ,
'I b*bAnlbd Nob 33L6. ', -,, ,'- -, ', ,.... p,3
i i ... _oi c r ra c iA H ,, iM ~ ~ IA, , ,t ... .. i.. ii.i : '., ,,,. ri, .i
HABANASIC- AOI1CC T!FO
** ;i.,.' ..'+ .. ..; '. *o'c. '.' ] k-" :,0 vt,, " t .. .' ... ,_____C W I t .. ,' .... "" **.-,,

.. . ., '' ',, ," i .. 1 115 FIC1N ISTAS b I |i ,- f
.. .. ... So --- OFl C1N1S AS
SE.SOL1CITA L Is LICETAMOS


t . .... ^ '"*'** ,* l. M -... . i,!, ,,:,;i , n'1> ,,< ,,,,, j, ,,,,sm O r R, TC,.ITD O R. DE L r K, 5o,


1 0.1 COC1NERAS -COC1NEROS " " ^^^* *\ \ "' ~ ~ I
-- -_-- L -- -_ _ kIiiSeforit. que habla Ingis .
WA, TNTED ,-"';:11"..
S,, ; \!- u i o o o m n ,,,',,, m',^, * | |,^ '1 ... I, ,I ,, 3t t .. i, -..*1 + i t o i l lll ~ O l- l I l o
,>'* ,* n r. ,"]1. ': *. : ...1 :, : ... ...| .. :l .. . .. .. i: | ....i "n iirpi *l,, ... .. 1 +, + r,. I O C L ... ,. .. ENGLISH -Tl'SPANISH STEMNO- \ .... ,"' -
... '-,' ''' 'i"', GRP"M R ,7 ,Bolcli 1 Se tinal

l7 L\ ^ ll Bur6-E nmpleo Gregg
mil 1i A Personl dlsponiblu .
..,,+ > ][ i;^'] i' ,OA C c ''l~IA O Ll .)1 .l .1. tti iiil D i1

v' INLICITA1it SUMNA CUCJ i S. B. TAQUIGRAFOS
Aio... : b' i sb.llu ishs del DIX
i I O"LI IT CO'O (J IN I!A CJoV RIO-'
lt[,1A t LA MA.INi ,,, ,, ..
il O S U.-,ICI-A COOr --.A CONI .... ", I m, 11 In l s .


... ) I -A N 4I 1..h 1111-0l lllll .], li

1" .*]'*'* I 1* ( ,:,'" T F I1"^ i ,, I .'-
, lCONTADORES, fblb i'b'


TENEDORES DE L1BROS
y vanog:
bib SV%%.)1. ibbb-llhbbbb i l l 1 ,T~oi,.
b-b b,. bri ). i bT .N b' r-
,,r ... I" ,.r T,,, I i-,. Pne
d -IllOf

I, I A 'IIAA I t+ ,+) ,+ P ); t .1leI I i %.\ r ~'. l? l.\l NT A -
CONTADORES, V
TENEDORES DCE LIBROS
y rtioksn

,, bb,- .... b'b/+ ,hlb-b'''' ++ In -

'ilibi'TS XiibTFNI'-q
I ''I 1 "1 b:ll iib,,,|1. blbl b ,'lbblb N
,,-b .. .. b+, b,, 1, i,-' on l
,,bbblbt'-b, l h ,i,+ S~ib'l I) fF'"S
bi b ', b "b, -I'"" ..t i .,,lllt C,-nb e-b-a
bibI 'Ii "'lbI "V TI'b V I ii "iibbib.
1,,1 I'i. I bb-i{ ~ V4 *bblb.!' bbtl I
liii",l'... lNT 51' Si,' bi+l,-Tircllb
.Si) "' \ i ll. i b 111r b)1,Ib

bi I))'ll 11' ) b-: 'nl-i- i' 1 b- i'1)'.."1'.


',Fl B1-.1o ICITA UIJNA WA EI.II^IJ DORA

Ifloq 'COSTURERAS MODISTAS
qr TOLIC-ITA IIORIADORA. IbI


b' .. .. b .. -. ' ... ... A parlado 18.1. ..... '.. ,.,,, b
--- t 1,, I l' b )b b-Ib'b b+H ,,b b +b ,t )
11.I AGFNTES VENDEDORES ".,.. -bb ''"' b'." .. i'b b ib-
UI~~~~~~~AI-L- 3348-117-1- -''lb b'.s's~
S~~ll~ I' -i!4V INFb - -- I
S,'. .i" 1 r .. MlriJIFICA OIPORTULINIDAD ,.,"b ,-b ,,.',bTb TI n I. ATI
', atr,'i b labb de am.b u "bO b 'o i+ S "-''bilS Jb"0 .S+
A ),, 1-,1, ,,- ', e -, ,. ,
" 1 "'C.....i ^ .... ... R'uh- . ,.,." ., 'ro t\,, n, ,,B ro,, Em plee
bi:b... ,',,, lb'bl Academia Gregg
11.'i 1ie~, b6ll l~ueiba pi---Gr g
.... ll'. il... l D, IA . A 1, ,i ..i.. "l, hli'n surl Io 11). Manzana de Comez 410
," ......b ,, b,,, Telf. A-0523.
ACIENTEll V E tDX OB9.B 5OI4- 'C
. . . .. I.... 101W a I p. nI. I I- II
1, i , i ,:, 1..1.. ",i, i J i I+ ;, * *1(1 P I c .' .^ .l."
... ... .:' ,,' ,"".. ..... ",.............. ... "A-W TA RA N No. 655.
-,,-, i,,;,, I I ,,",- 'A ,,STA,,',N ;,,,,'' i _131 ORERTAS VARIAS'
UH-T--19 17i- IB SE ,ZSEA COLOCAR MVOMACNA
i;-, .. ^ ....-..-*,* .. -'" l _ UHr4 BI17l sE c oi-ais1A0oioc OO AC
TELE-TONE ATENCIONA il1b'bb- A 'lll 17" b
bil l ENCOO N | ..... bi..'.... .... b-Il.. nb-Nb
Rdio, ded$.d. $i (5 so, ,.,, A .i RRSITs |iM DAN -
( oyalil,.o prr o.. l ird d B"ll Ul IV U B: I -, ,, ,,fd,, 1 mnod.. t-.. Sra.
R o a H o ,'- l R e n o A i a BM ,i 1 .S hol c i ta b ,i .el c h a d o r n i l' . . . . ..* A 'l b "b i .n i ,
c0',ona. I llIlana. 1 qui,. roiiacbohn. hiame 1-3343 j S BBIRAN cOO A o XAb
*,L. .r-'I i M I 1 4iI 7 b ni ,l'-. b i "b I b I 0 -bw y
S 1 I fLI -1I I I ti e


bibi ilt csahleido pbl a lnoln-
I'll,!", ,hli'djuidur de una co-
l,, idt 'be'a de radius a pre-
it,,, dei IhiblIw.s. l-,ilA a
RADIO


SARO CXV,


. . ........ -" I I i b r' b I 1. 1 i l .44'"1 I I '
SSE ,O LICIT A SM Y ,X A ,:S ,A r ,O L ^, -----------------
I .' ',', '.,\,t'. 7 ,' .' '",'; '. ,', :,' ,',, ,.;,:'' < .. .. ,~m ..... .....rr ,n Iat

b-i-

Solicilo hombre de campo, \ ,,!,,- ', ,; ,,,. .... ,,,,|

AK SOL1C1TA ; -- ~' ~ -- r --
'' --: b" .... '' ' j Pbu-ubria .. .. N I)-
' y ~I1 [bA ^ Alto I)o io v birlbboEi n. '
______________________* _______ ______ ''''
.. .. "' "... '.. 11 SIICTU ES VARIAS


m,.lr;',r Y,, 1A B LANCA, MEDIAKA' ), _. J J .
"lb P AEROLICTA UNA RIHPRTAPLAN.'

..7 SOLCITi [ tlnqueri sea N,.0s--- -Heli ~ s' bi iu"in 'lbPARA LA HABANA
/ lb e, n ie ltr0 nonia corn -


''* 1 V :


IPAGINA..TREINT-kY ''DOS


~0
is ~


SDIARIO DE LA MARINA


FEBREIRO() 15 DE 1918


CAVTA SIN SOBRE

A un compafero Tcn el perO, Jismo
Presente.
La Habana
Estimad, cole ,r
Hace unns 1ia .ias en iu c,-,luo n ,i dill a a]ur.u,. -lirz
cur osos que reprou- ,: P;,-, Ii l. 1 uFr7"o er'' r .
america
No sP flaranca iewlc .ial .:O i i ,. nloi, t.,,,t que it: imn l.Pi.
saLon a ofrecor a t luc I r.torcs e .a4 -,!.ia'lstlica, r44., i .
mumirall mas que ol enlc.- no ir cauda.Il dc idliota fi.' J.d
Cias que lielnc erai parle.cie la Hniiariidard Cmi'nri'- ,u poi.
samienio se apal is ri Dio-. ','y (1 -i'cnidI.-J,' iiii.ii Apo -I -
inientos quc su ec-n riidar junit:,
Sea quo Ic ha a.; lieclic' nor u .i cucltl,-,h ihi:c i.'l ,, i di-Ja.l
o por Ilo que'fuere. 0. coluOnria n ( hi '._o1e ni h'icei tr una;
obse'rvacioncs s.ibrf` al]'un.ss dc'ir s iolteria ,' ,'tr.' en's-
)antes qu c r.-aicte irALIn nn- 'i.cbi,.'a ,:-1 ni'?~.i Iz it ii w,.? ijue
la- qie lo Iecc-irI'
C re er q lo ,11.1)r al[,- rL' -Ii ,- I :! 1 .',n l' il)rii iA,-l,: ,*tr_ -] l: i
un para!. UdS i (:I cl ici r rli(c ui 'SL CJ .SA l. i lid 1.[-i4.'i lIc ,.'cr, -
cId ": (LIC pa:ar por dcbai.I. t'c iia-;.cr;Citlci .. c'-1u.-,,i riC cim -
d de iem ".w'i ic.i1cinccri tit 'ohr i(icf ill diT 11 id ,-,' fiE- p ric ;
mental .a.i', e l.eucra \llIihd. ic.:r'Jcca i ii 11.7 ei'O ,'

.' , T i II ,a lc. I. ,
II121 t Ili ''' Il p'l .,llqi' .T i ,I |i. I, -. qi r it iiliL'lil II IT l r.n c1 I
sh, ('lee. e ihi ij'l, lfit, ala. ll'hii i', iin II l it, -n I .'1114 ir 'irr-'io i
incol pipleicibrl'., lpeli iii.il 1i1'i l Iilii. i,.' TL1-iC. c 'iijir T ll li
%'ida ba I' l i, '1i ti.i n'o alullbi .i
H a' -.jiw e I I c i .2 | iir | i i. ici %" l 'l i Oil-
rlus1 'red iell (.Id lltifiiCIA7T,71 IlIC itdol IC~iel LllUn 11
Ir a Idl' lA- P.-.i ejc Im pl r' ," 'i '. r Il 11 I 11(j I' i' 111.1- ..
li, cic l i ,-i)r -o nas I s ai-.. |ie ,i ,li. t. ii, ,-i, -i t, l -.'1 I
)ai el i liar .1 irl','ltltdi o lirl. 'icr i .111F iI. h-li t'- llr r.i' .-.i
en public IjtLi' Io h ccii oiiil : i ri. ii .1i',I fl' ri ,l.' rr..,..
aver roniadr'ipo 1r lo qur pu':.l;in p iA .-. ii lc.-ii* |., .,*
CIT'S.
Lta iupcr',lclon In' i iui.incr ICI _.I 'Ll .ii'l' t'i- ,"
ctia:. queridr conipai 'icil' 'uandii .P irim lil'r-I.-i il r.il.:.i l o
individual loesulla s[i prpel. ted e iie, j. t.iriin ll.. ,ia.ilo I"
sinluoma en el individtli dc c c;ise/ dc inaleT ii ,,dr ien Ii lii'-
sa encefalici. pei lio n pa;. e .' d o S0 4 S i bl i o, c.iarndr -C
demnuesira' PiI fornla rolec'tir.'i 1i' 'icnte ic ep 3ii i 4 1 ll I
en darlo a conocer al publicO. I. touCaitii c'inibia dl1 aspC'c-
to. Ya nil es el individull qCuien desgilaciadJiOenteT p.iia l i
se deja llevar por iII c.iapso it decader-ci ICH eI -; L'telTdc-
deras. La culpa reseo en csto'r; i.-so en la falli. de respn'.-
bilidad n-oial :. en el exccsn Ide apaTia qLic e'\ii? Cadre tl(-
llamados en cada pais. a ecvitarcr c-aI.T,. c-,;j p.ific, i. .I p' -r,:n
en praciuca la vmcrdadcr:. oiirTuhl riieIni lli r 'iidu baj-c' :.,'-
lidas v sensalas para la prepar.Ticii-ii di- la ni.i',i parole i,-
una juventlcrqiue c hialla ien el liri'hi Liandu de cil,.,,qipic- .-
]a vilda n de reclos principilo.s c ltrat
;A. i van rcierepndo v asi ''an ,=cnili.-2l.Jo p- '.-IT n indrl,,-
leoria:i hujecas e ideas quo apci.l "aie-n ,.I' peci-It'
En Cuba iolenios liopezar'--onT a131in- 'a-cri l i.nlc. r'
cenles que apenas conroen e] rl .icio qulc. pi.F.ln " r l C I t:;
prejuicio de lo que do ellos pueda pensar 1a cente ? cx- ,n
presan en un lono casi iempnre cliabac'nn v pedine, ,' ide-
mas hacen ciertas cosilas. fucra de In coi recio, p'-ii.- ,paren-
tar ser un poco mis hombrecito.s a
Cansados tamrbicn estamna do '.e cnli t rei e li 1'., 1- iT
finidad de personas que sir, cr:er e.n nad3, a ano r PIn JIdi
hechiceria'de alguno que ntro insui ibleI luido dc Iamborcs. i
o en el vaso de agua a medio llenar quo haga ahunentar i
a los males espiriLtus o a la niala suerte. que se pasan el afiti
entero espeiando con ansiedad la fiesta de San LaUalo--un
San L.zaro que nunca existi6, a in ser en la parabola-pata
miclar en ese dia today la buena cranza v costumbres que re-
lcbieron de sus antepasados y de Ola que volan por la cultu-
ra en nuestra Paina.
Muchus de nueslio.q estudianies ttlutale's c.i.in linT--
nados por una supersticiin iincoirucnile coll ]Jc roiidiclli
de verdaderos estudianiotes i.iquo ialta a Ins 1ll,1 ilde lot. qi,.
no suelen lergiversar lacosa c s en oi t; r'ids. spiw ''cr ca..l i
cosa en el lugar que le coi resporde. So cicuIentiranII. ic.i
luego. dentro de tin ambiente iv\'Il I:Lsi.l. piodrd c i .il
pregnado de politiqueria, v pot In taitoi e rcsirien a \ I ,,'
ante los ojos del public uina vida de csiudTanie-" tor..ICei-i
les, serenos y tranquilos. Superstici6n es tambidn career,
romo screen ellos. que a posar de ser adolescents, sin ex-
pcnencia de la vida y sin abrir los libros, pueden dirigir la
ittrincada gobernaci6n de nuestro pais. Es el mismo ab-
surdo del hombre que cree que un medio vase de aI'ua le
Ila de resolver "su problema".
El que cree en el cmbrujamientLu de los gatos negros';
n en el pocler raagnotico del toque de madcera se engafa
infantilmenite cuando se dice: si no hago esto me hI de oa-
Ssar algo. Pero el estudiante que ya como supersticion crr'''
que si no politiquea, no apedrea a Ta gente y no hace actors
de salvajismo, no ha de salir airosb ni ha de ser verdadcro
estudiante, ademis de lotmarse el pelo a si mismo, le hatre
un mal enorme a los que le rodcan, a la actual generaci6on,
a la future, y a la tierra que lo soporta.
Los individuos que oven la vida de esa mantra suelen
eF.tan siempre despistados y en contradicci6on con todo. Por
ejemplo. se concibe al ladcron que roba, al pistolero que
asalta, sal actor que represent una obra, al professor qu-i
enseflia, etc., peoro In que no se puede cntender es que un
estudia.nte quo quiera ser pistolero, guapet6on y lider revo-
lucionarto, aunque sea de una revolution absurda y men-
tecala, escoja precisailente el liuar donde los instrutnmen
hllque soe utilizan son la Arilimetici'a. la Fisi'.I, la L6gica y
lailiNica. etc., pcorquilr' I.natural seria que ucra a appr'Il-
der en un mbientic done mientras con iTs cosas baja:;
yv Tmezqunias trataise. mejores resultadlos fibtlendria, para
los fines quIe e propone.
Pero hay mas, mi estimiad o rompnflero. Hn'y blonbro's
pilblicos que lbs hacen ila competcncia a aqulitos que no
p(,nen IaTlCl el ts sombrero sobri,1C In Vtm. V qt111e uchisln.n
nienos se cxponen a salir d rip ss 'asa; CIT cil pie i.(uicrcr..
Las tlonterias se puledoilT TnTaiTeslar dol Idleclluc.s Tma-nora;
perlo siguen siendo loonlerins ni (fill. Illv quiC opillT qil:
cada vez que recibo tuia oflonsa p'ilhTircaintf. ss mhonlor
sufril',I 4n colaps 0 o algo poIi P1 sI'ilol \ pain r1 pz.rar eso
daita re'ii i're a la ,,i..... .. p l h' i tiespad.il t o i "rvi'olvnh'it(f'
con balas dp con'.. P.o's '(Illhs e:4l l(Cs sa441,4 c'l h'lTOi', Ic. lt
misma msln'i'a quitl tun pIlbre Tieia1 hiisirti',T t'i'ipiCT'r Ii
.Iuventu di c Thanio tin poctl d e 5 a1 SITh 'c sti ho(Tibro' 17-
qtiiero..
;Y el diuci sC' ha 1icclin pars los hl4'lTTiII's', st'i'ITn 4(4'-
ciir sto1' nuteh1 s t '( cts
Confoconcs eslimos tTT I ille P I dci(io ( s I 'Fii' (II4ITbi"ri,
p serT de I hm br e sins TiI s e'oT y siip erst t'15Ti( s Croll1 lI t Vi
de (a sal. Superslhliotu Cs ltTmhitn ci'Te'" r1ife el diulo h(m- 4
pia pi honor dli quo nToT in tiCITI' y til \1:1 I1"4rtn al qiiT' lan.-
pace la tienc.
Si 1')ios (lib r a a pT 'Cdonr(ll 5 444i4 po l'r i e I11'144 l t'p ho Ii' ,
hailar ilsa TIeligit t iO'CtT a la iTTi~i, et dr SlIn L.44/i.i.;',l 'i
iluestro.'Cs jlVi'enes 40 'iro virli' rii'i el ver4 l l(.t' ioTI s" ('45 li4 i ;il''
pno al urii l' eTT ci('ril folrIT s, sii I nS I ;;tiiurlilnil s tiTe 1141 eshil-
aliaT. flitf'5 i l4, iii l.IO .lgtiit itlii Tninl'Io pil;l V s' (iicrfl '
v ei d a d i f r I' l h' l ,i ..''' hi h l c hiT 'i S q hi( lTqTitn i tI ip h'1 is (41 o -i( T --
hrrc.',p.'" lTl'l i liil l I 0 iolnTtTT' \' pars clr I;( rTaIz( al rS i 4
on li iici'TI li il. ii'.., ,,ilh ll(ti's qutl e'TT4Iiil'I lT i 1ii h4llln il
ilda In ilrl '''iiif'lil.l.l', .-'l' 5 roTl(eith ('I 1' es lT Witilio, v re-
nunriar i Ii ,li' l.. ,4i I,1i srnosaT ) i a S In vtr' lad l',' ni.1
son hI elitliit,.., Ii 'lr ii,,11ii los reclTos pr(it'T iplT s.
hT s i- I Cs c-I rl. S liatcril, p rsa evitar flit' ani1uo 544-
'p rsliT'ln.o .'r Ir o.*'I ,. ,iscaC51'ITT 1454e In p(I r a .li' V ,i' di'
*u n >a f'l ,i IO t'''i' 01141 lt' i,',i solTi c 1441 s (5o |; ((4 iiliTilil Ti.' 1.
Ill1 .. 1 1.1,',
4 I, R.1


kplican un Art. jj Codigo Civil eu it
Ijui io l de desallilm i

iFl conprador de unia hn. I. dir
Il Jue, del N'orir. puied' Inlr;
'ai la rendicic n drcl c I .i
Al.i. A T- 1(1' A _l.-i ,s| s' .
Ih.44, Ulli.trei. Cii p .A,,i,:i.. l..
Ri 3,' Ro..4 i 1, I CQ II ', I.
cr4l' ClliIII', h S 4 4414,,,11M '41 1 "
P i, ]0 adn-e.r 1 n-Tl, '"' 1-4 I t l
n,,,,,u ti u ii 2l rlo. 41,,,,Ei IIO u .."T'i ira m A. 0 -' I
ri ;d.O' i ii Is' : .L I 41; 1 .-


rla4 L l d :e jl- ,, .l .iieti a lT, I' ,
05 11 ,i r 44J0 9 111 4, , Jf,

pai i' : ,-l:,elr I ,,lic l, a O. ,
11i (1 B i rl R~lte ..l r ,\ ,


ITe a rt(, c ra O1 ou.ari' I V.. '
0._ dRT c "C' ia Ph. l' ios d aFi d "
Cr, 8 ,le oL'ILiO l fI ir,.a i], po ,1
U defl ei 'I,- a1 .rn .i'i it0 .i

4.14.icio co ltratlos dcr ini
.'"'lI'iSS i i' i'i C04 C 'ivil dcaI'c
aacndl dciiad el (TeIna 44144''ia
rI L LT dlo PEriii i i, cIih O C I ,1 c
c ,,-,i nlI,' .o, I r nld r,,, tf r,, i40 c aTOr, uet dnpoi a ,olor 1571 C,
iltahe-'loasltlai o,-mcnto tus eclili
I44 (ailsad I1lA _oht-, c ri u lihin, ,
-,I 4 ih- I\ ,14 I41 l 14 II 'dll l~' I I' "1
1 4'ic %1i IT, ll -i 4 i.4-i I .
ltlcn lan TuCties ilo de Teuctic c-in clR'
.guil preceptl co legal ocle aondradnigt Iutorliz ldo itio el precitado Li ..i.iii
TI Lev de Ejuic ianienLo C C, c1c
,0 teilor p ueden ae u n uiarsel (j r


.itarse lciltanttaniamenlUloe s aecitull
tile uiIo tdp ga cortes lraarlesi, 11iTvi
14411'; 44- i, S4 a ha 'a'C1i nicJ ShitTI nL Id l it i s lt i i do IIn
Prp1 da n il i,. ta r oni. i pchIlll id iai is,
oi ltS Ksacclones quce tiene el compra
dor.Quc t le ttloria eontrla i s111cI
,rrr-rrlL, u rk.r:-, 0," IF n,-M -T.-. paeS I
;1,,I ",, "' "' '. 1a,, ,-" t n eLt. rl?'(dekt
do. esten ocupaio do isaica por r i'
le di Lintrs arreanca eItdaienos, y
qlrc dicihos contratoCs deternlhills1
ir 1l j'it o I r,, :n. itc~ioln derivadla d(S eC ito LradOe nlitsado selteiaci d
tl SicLa Pr'mlrtea de Octubre 31 d
1934. S a


Quaaler del s art'lculo 1571 t i1rni i~ Ia lo t'YI r i ic' i sl ri' tll '. J So 1.54 C
IsCo S c oii Reglis S
*. Chiil, el cenprador de \lia filKCprolncdad ieai eustla oipodo a -Giii
rUstCie oIuSTbanIa, t5ne dprenho a il
Evler en jUipo de desalico ueln Iad te
eItre el venitdedor y un terCero isili
pre liTe nIO hubterec adoaa cot'Ice
explicitayments (taU eeptaeClol IConIlnutsicionio de ese aotrriendo, vtige
teo dal verifearse la decitLa:yilal u
aii40ae lIa previa Ii.scripe.on"desi i T
ti oIde dcmlnO en el RCgsio de I
Propidclad i oestar co npelido a usa
pte IId Ic|o que llejctillnc u7o: iao
jealn1I ob. o jinc Cdelerm t rado.

,Qtli esta liorn Sr juridica s" ilbtr
I!n sao cpia %aIgor SocSagrada iportel

terada jurisprudencl que le I aaioti
eddo el aldance ante os relaclonatic
in que haYan heeho melcidn a i
Tplaii. ecIidaracbin Scl lipcaloie, l5 d
4nisna diposiciones ctl' eniclas e.
Os Decretos Leyes proniulgadosci den
ar del estado de esTergencar.iirevida

anlr r 11 3 rI Ic lil, 21 2sl8 o 211 0 (I ja Car

164 01 ia ratol(isi a oh aiicilaoa
i cA ,tb1 ic me nthi p o Iu o r ia n r ia, t

rAQe del aton plnto dae Ia pruveb
sportadI queda justifleadoC lue.TGeine
1' ullastres ocupanr atd plan, dc l' i


lnsa objeto sdelijulclori el caracte,
e rrendad tarla csindo irreleva v rI c
prmlinTTa cn as oblladiciones de este irrle


rIci.~ quc 414 Scnvauo dc Ia OmismiT p;
pantic Sc Ta Telldndora eti rasor dc'
cop dadon pcarieta erc qdecIdeni nl
dr iinaturactleza de la ll Liresa.da


banctas Inecesarios 510 coTTLrT041'
bsQtle cepl ado todos squrir. Iextr
nmot; In deelartlei~bn de In. aniterior prodielai lo qe pior a tDelep:re. .s d,
rll ernci pLunto a olPtoa Cuetrega en il
Sn 1i es l ito a ndlscl.c liaI dEi Ia Cit
h04 0Incdora, Senl O ni Cmoa oitt4,a
Ila cir, let.4 alCIOlfh'., t'l t;cntr,, ,o
arrendrinlento v los reclbos 'de Co
Lrlbllel6n Y, agua, en fornina tlrul
puede ftundar~se en tal hieeho, lit do


Irna del aroSepropio obistativo de

aide reslatiiiba'~igudor5.
ApclCa l porque eln sl no reelit
Cultlito it lIos tlnqtli Illoaitla aeepl,aei(


tditiponde i des Rrieje. desetPROTESTAN LOS VETERAN
POR EL ABANDON EN QI
ESTA LA TUMBA DE MAC
PALMA SORISNO. Inbrt'ro 14.
DpAR Ota Habrte n El Canteeli reo 'e
lienttlo, stle stinflperneinte revela

0l1a1 prodeaompraventa y elstou
pinetode ]as obli gaciories COILaL
t.,le ctes lernvall de la mtsnma, I):
parte de In \,etdedoara enl favor (I(-
coabpadon, pr q q qnCiuedenllenP
dLumb delei i actualriteesad. geiniri /ce
lentosileCearlos que conluiln'e lI
robustecer el modro de aduir :a tr
Eclli, In rtue ptr otra parte, w.C
verlia ela apuntoen etebdrega del i-
vosrodo'.i d udao, ii ell un beleicO pari se a acto
coeo al reedora, sinuio lilenuoa ob,4
inre~S, crlaRpbult's y T I p44e4>14
Ic!n com dpar tarade la c'lnrue a
eide rest ltaba-o rteudora. id.:0
Ap l l ea el Juez el .Arisulo 137or 1s
di,pone el dr~astic _

PROTESTAN LOS VETERAN(
PeR EL ABANDON EN Q1
ESTA LA TUMBA DE MAC[

PALMA SORIIANO. rebrero 14,
DIARIO. HabsnaI.--El CmltrO d00"
teranos de esta ciudald Ia \echo u1
I crinat protests per el estado
abandon en\ que se el\cCtlelt.I~
rumba del Jtugart-nllnteli, gpileraJ] A
toiilo NMaceo y de su a\udanlte PI,
(hito Guniez Tore. '
Eli su Iprotesta cdelnandaln de'l C
blerno In atenc66t\ debida a los l'ei
zagrados der-gran ibertacior y tie
a\'udlante, para. in cual se ha\ dll
flit ,, VPe~vralzml 1n t 0,1olIni, I, a I~'
ti'eso dclit Repulblica. y al pue n
tcneral, pars ]a nmejor ntiotcim ln
rer"'S"de 10o1 veteran.c, forkadiz 7-
ila plrama. elmlgno Arias, vorlre, lx


I


7ez retiradas por enfermedad
ht,
'r La Comisl6iin del Retiro EscolIr.
Os presidida por cl subsecretario dte
n- Educacion. Sr. Mlguel A. de ia Guar-
y dia. aprob6 17 retires por cnlTeTmei
dad en la provlncia. de La Habana.
Las plazas vacanteir han de cu-
i- brirse per el escalalf6rtiaprovincial de
su sPiranates ell vigor. \-I
go lite aqui la rrelaci6n de, leilroI por
ue enfermledd< .arobado: '
l'- Consuilso "Ta. del C. 1rll,. Ndrt'e-
de ,ga. Eulalla Collazo Colla7_, ,Tnmasa
ol- Ma. de Ila C. Manso y Pdr,. Marii
nII delI Caritet J. Mesa y Rodriguez,
oc- Ma. Alejandrina GounzAlez HernAn-
I' dez, Rilli Mi. H, Gonzdlez de Artan-
oil go y' Lutia Maluel F'c1aitla Puldo
1I Elspio. toda.s ellas en La Habana;
M Maria LtlsF .orltiUata Salazar, J4ia-
MA*;l. Maria GonWUtiez Enrlquez, Lucre-
I ria Pre', Figucroa y G uadsaipo Ms.
n de la Rosa Pereia ell el distrito es-
e' l olSr de Ja-ruco: Maria G. Liberlad
It Conce Regueyrna v Eillila Pla 1't'-
Srrastl, en i l a tritco de Gttianiibacoa;
- Mert'cede.s Guadalupe Andrade' v Ra-
nvIo y Celia M .1d elCar'nl44 Vc.qa
tSaIsaClS ricqn, el dlstrilto e cohlr, dt
a Santaii Maria di l Rosnrio;: 'oe!cla
C' r cisie. T Manriiao: Clara M. iros-
SO Y Garil I' V Jo.Se Anipiro I.iibeil
,,a SiellZ MaltilT/.. en fl dliisl'lo d i- iln
1J4 jo, dei IsLa Lila: i a Ml' i tla S
I Odnriooln uorres. ei llira dii MNi-
len: 'Iraida (UoiAlri.C GoteiT'1lz Cl
y Sals Clata: .Mnila LuLa Diaz San-
cheI'. i Vote railda MoinaU tircla. ai
iSalic-tl-Sirituils: Maria Arcaill-a Cs-
JrO wallop Rojas. rnel Banu;s Maria I de
la Cirldad Flgueyra,. 4en Antill.a
U[E Juan Antonio Llines v NVarga.. eil
Matanzas: Rosa D)olores dce 1:1 C
Ed Fuentes Parra e Isabel MR. Eiidocs.
Ochoa Ochoa P'- Holguni: .Julia Ile-
ITTlado' Hernandeiid n. e San t).luan
Martlnez: Aurelia Ni. FlIona Far:-
Ve- do DlgdoD'do, ein Pedio B.aitNc'4ourl:
1la. El'risma Isasac Pt'fez Leg6,i i tFlo-
de ridsa; TIsabel Marthineiz Bcillaon. e
,a Can-dta'se Cioilide tilnt',. 'iissAbaal.
Ain- rl CAirdcnia.s: Argenillna Horia Ar-
h;i- nillS. Cli El lit'rl'.4jada: M riais Ct'e.s t'i-
S cia n' P liu Cabli4'ero. eIt Bara'oa
1o-' i A 4t14"ic A 4m A. S P '
it'i -itPalma Soriano1,- ,
S.li torin Pefmianlda v Sallia Crlutlz pi
'I ,yj14 (10 c11 V L11si1i;i l lsiliiai
... -_ ,-.., t Sil'lt iod ss v Elit lia naluna n
PCi Fil deli1PrC 4do 1l) i 1rearl a Al 10ar
'os Adelilda Ma11sO Valde. Sr 'riers:
de i' CiOlt'e W O 1 IelIt'lro folrmsi Sc Iso-
oi44- lila Frirer Rotel'la. de C oiisola-i61i
li M ile"_ ?. .. . _


Hotel "Florida"

OBISPO Y CLBA.flHABANA.
El alnitigu 0 HOTEL FLORIDA, 6nico en s, (6tio
cOnloaiil, completamcn te restaurado lJi osa' ienlt ,mLff-
blacik o c omplaite en comunicar ai su antigiua clhcntiI-la,
Ihahcr reabierto ?us puertas al puliicn.
*7
AT E NCI 0 N V SF. \' I C 10 ESME R A i) 0
Pida s.is res.nrTacions's por trl, 1info:,
"TELFLORIDA","'To6f. M-5645-I ^^ COMWMIANTE, POLITICO!

tUTILICE ESTE NUEVO SISTEMA
DE PROPAGANDA POR AVION *0"

S E. ELGARRESTA SAN LAZ.ARO,'126( HABANA
I- ,


Arttira A biisteic

QUE HACE LAS INTERPRETACIONES MUSIC AES
EN, LA.GRAN PELICULA M-G-M


PASSIONN INMORTAL"
(SONG OF LOVE)
que -se cstrena el 19 de Febrero en cl T7tro Encanto,

TIENE GRABADOS ESTOS DISCOS
RCA'VICTOR
~Vco

DM-180 CONCERTO No. 1,
(Tchaikowsky)

DM-189 SCHERZOS Nos. 1, 2' 3 y 4
(Chopin)

M-691 MAZURKAS (Chopin)
S DM-883 TRIO No. 1 '(Brahms)
Con Jascha Heifetz y E. Feuennann.

DM-923 TRIO No. 1 (Schubert)
Con Jascha Heifetz y E. Fenermann.

DM-1018 SONATA en' FA "APPASSIONATA'"
(Beethoven) ,
DM-1075 CONCERTO No. 2
(Rachmaninoff)
.DM-1159' CONCERTO, No. 1
(Techaikowsky)


I


IIt., .lhl- r..,i li.<. iri 4"a1.


e r Pagan 3 mess a reuntas IPagar el lunes27
s uministradorc' de este meG a lo

Sel a IAudienia ndSCletas empleadopd public
[ ' rq ue va no su ti .. V IV IRA >I -T F:Ui Lo is s.t-ran 's cobraran el 23
S ,.-: ; iri c .-,.. A dm ilin ;i ra n f a ,rcl n l ...... I,,, .1.. I, ,..'.rr,' e I- of leci6. a IIu : ie
t. t. +-da,. seii, m .%r ,,- -,, ...
I4 w 'l. .- han crbhrado los reloitd,-,, ,ticas r ..i ..ia qoe tic tin Ia ffecha del 2 '
I- .- d t ead r al .i .. ..-. .. w i r,- i r l
,,^.I,.i., o rt h h 1 rh-Ia-. 0l '-ficr re saw rehr I n, s ,ln Iln l .ii ', eIT, e,,rl. ,i 1 M li 'Ls?
"/[' lC" la,; L'.n lI i.- a i-I dCIa m ca Ai ai *fa ll las n l 'litinr I "a ,1,. ',, a. o & 5 1 'Or mii-,nf
.. ] l"' .. rS I .l ,. t",i~ hoL' ,:a ri Lr a~o y A'r n- n < i ,, -..'r.-.jI:rr l._ hralde G; i1LabI IudZ4. .
"it~~~L' Ir nl~ l n ....on 1. .... ..... I. a rIa ein d .a (r ,a iII I ..... ...T .. r n .n. cl. ... E i'

\ '' iS "' '" ''i',*'Nrt '', I ":O ro'l iuc', 1,1err..ONI ,ir. e da il ,[ i i r, IiI Il~i *** C '.r.-,iD. DE LOtSI.' V~rHICU :)'les
," e u n m ule o e E Ell it .' i * *" -. i,8 ** i. ,"; n~ lu-,n u:,ort pa n qut, .tn ( f uea r O Oa% sr e ia- I- 11 i, i i " lpl .... I ,f.i.i 'rit \; n O<- or id ct q nl
-"rr L a I a taud r loir 0 l,",7 iUC.rt,.e aolle aso aJi-4tpr ale .
,e i. us d .g ,,p ,,yo ,:. Iit 5r la uid. i agiiaiia ii 'll i. t ,h ,,tstror O llil..', T ii.._ oiol I e'.:Ir o lilta c are 1948. roil
,cudw ,ii,.t ur (fi do, iI I-Lr. ,
"H l n. 4c' e son de .. qu.l-a A ndo i"' dlrn (L -1- lat. pra. I ceg u ; or blrta dor el 31 ri
''s V V.'^ !-fi ta _i.rl~so --a. c lotm 0 alao recr ctir , r I eili u'lnnps d v. I#,l m ol I nnr hba,lB rcoiav jr. ~~~~ ~ ~ o .-.-"r cna,. r I on-onltter,:. di u.'i.,,t. 1u d~ i rn 11 a-el i
U. L&4' qaolreo -ro- im i of,

", EN. ...... r ... e.... a c... 5...... ul. o ,.i i . ..a d , lr 0el2 d a .
C u la sa d u io , ....... a........dC..... .. ... ... ll l t. o c .. ,sii a ,c d o i ii,, i r..' ... t-, ,ia ll4 iii... io.. 1 'u0
I h' l .idbl I O, p edlC-pl i4n Ir a trl p sl rn i I la n 'l-.A- r.i,, dc -a T, p o I, In o n nd ad lola 'L q


a~ii^ B S r ^ ^.lfcH ^ 1_^L ^ ^a ,"fr 1' a ii L.ntc i eci adp 3 p.:r *lcc, i. d c Mien it el ', Ill.: l n t ransot. .,- I elnclon cor. !0 w a -
I o i.:" Ih iii b l t y '1. o d 5ii-vc ic5 "c1 10m'e f ca d iu, ,r r rl i It Aei ua. ,": d i < .a Tt ra. Ia l
Irfl-, dih m i r rr '01 J 1r liirsac 1i, ( II ils,' t -..i ,-.II.r I, Iu 4771. ] I t'l t par

d la Ollle ~ ft Ca l sem re ,rtom ; e . -. I.'1r. h*:ri a e r I cln A lz.are: F.,rl ol, et e I l ..... i dl -r. I i 1 dalifquid A tAP{ fan A LA ..e
11 in5__r.Trla-* i rI n al4 lrnarj .' T ja .rtinerd c oii ii 'rmi i I :. ; I I.r. ian.
pa U51(4 5 71 Ii)D O. i15A., eliT l.a' "miril hj1it'I i'Srftlrhdi.5 L;, t;,-------e-p-,-p---e------------------n--- -. ,'5..,l',Pl 311L.To~i B~ c ,xd.,r La ~~r_ % r ,i:" d r.,.(.r i Irt, rl,* n-1
Cuie Ia seal ud de sue, o-ijes. o I Ba..Li. 'dtorl il e9 n'.' ".....o, qi.:"irii,' r\,l r -,. 11,, tdi irlcn .. ... ibi
S'ac5110S 4 11 '0 : dt hh. iiroipi ,. as ....', ..n ... .. 1,4-.,, 1-r 4.' -:a a Tr nfO OSL u~'
t 1. 1, w aT- ainr. Ice 5'~l''I.o l' cr.sIillinpaIns o' ~ IT"T- l Si E r Or I-- lu sicanoti-s

.La. .ta,..a.t..toI. !acm L isa y, I w y Elr l .F IIt o o e-ia ... . p ib,, ir,' ,i ...., ,,...T.. i .a r.a
"a deT "'sc 111 1.i 14,1 1,110 o-d'i Iad .nd04,5' -'


on Iad d ,,el 'Oent 19 l sel a re **ibntor na i o .c ar en l im c- de V P cran St l orl ioa --.___ I c nv .- v .n1lemi e. del elc-- ri judKr -7 r I.. Ej. I ran ______
:o Ciar Sels rate a ~ryal' Altl'ds..I'lio C iaitsis1 isi.UT TIANA LA
b- Impor a bo dc iease o jicl. in opo 5r-5 iadIaIn 0'L ICLTLX_
ea0a4 ................. Sca 11.... o ea I- i',jil .r Ii.. .I. I .... .... .. i,0....i
b AIlDa a LOmp a n ljldll lpl. oae ea ee "ae .... rti~ (d.u iand,; ',, e l .E.-a, ll 1,-, ,. lzd y gr ai'eor Pr idd, i... h-i ';', s r In" .,rlu'...',T orT ",TS
SAIZ DE CARLOS. tan eqadable al pals. c .. ' s.~'i..'. I -ia i~ll5SOC~iS55 O
d~,d- l~ a i a s oel apoll, 54. ctn141115U,4 d el..1'.-'Ii 114.5,.1 1
r ~ ~~~~ r e c o n s r u c c le d e o rros as c l l e / i i''
i FALTA .%Uri MU CH O M ATERIAL ,', crootre oc!res pondten te ci
sus cJl, restonevi rle 4 s eu ....I a %l ud Ia... N.h Pero- ....I',,lig,-, sa : lueh's trd .....i,-. ',,, ,,r- ........ t-...... a...
la. . .. ... Irs I .u.c.al..11 ...mer ... tre de 1948 o ..
Si- b r d son dolquo Ia Audienct a I tie.- nrecargo Ior iaber tteicdo el 3t Soi
S Z.-c ipliuiciete MaterTial. a veces fal- cIcr tl'aciTones d las mismol.y y e.- r e p o outta o que e.
i- s ta ,i bsoluta, comos .efaliaalos reCie T ," re lucioi Ips Y c oI a:11 C I- giaa enViO de o s carros x IC-
IfSOVENIA EN FARMACIAS "a i..1 do aiqe."aato T Cla,5054 TT ~I ,IT I104450 otl uotario2 ela
N 7 ., ,, v :'de ahi que, .apa Ie"wll,I, C lo 3a extgu;; surra consigna'd, ;fo~cos se utin ara el 29 del actual.
S ZA O... .. sU .no ..etos. rerie s en .. pr'uptna: no....sic'-cisac'.. c Agreg6c lue co. i e. 0 al t pat
'-,i',', ,',,itrc ai despsch corrnet- nlill tlT's ti .11t t'a. doclor Aisarel rrog'a dbido a las disponiciontesTo-
le o, I,:, -,;;,t~~~~~~~~~~~~lriutos deldia se tP ribuilal d | p. a0, ot~l ~ wea~s e ais prl olL6lN'.in ,
I'sinio Sl li.a11 i.bill i t's 5S I aT155 is i't kl'.-sis c isdin a.%psr Is CooTeiLRc;6s nNaclco~lmal a
SAIZDECAR OSI Ile, II.. ic jeesidsd dl ud< e' le iitwiol 4A
I-,,itT r 1TOT i., Ct l s nit'c r dci-s o r Abi'nc or l IT T eSC le (arga.
el 0 ,, :orn--zo 1 tre, I ..-., I. :a N.jt... O. rADO L b 11--, TI A
a- in 4w rnm~r lt nsancia, en Ia pro- Al no bliber situado uat n aDirec + Il;' ilAl I:
a--I b 'usla t tit.c is 5C ,, d i iT C Io IO, AL I \I Il-i 'rli i VI.'Et'44l'i'5V T
-'. ;- I o _S d e :cel t en e sy l. aut os c n Gen era sde aCo rita llida d del M l- .lI; II f,.I,r, r 14 l' dl -
CiTT'i sh lores. yi mulas g -1,Slerlo de H 'i Ia a sums driu t- 14 q I il +, 4 r 14 if h ic
l e t N u m e r o s e s c-ll e s c o n s t r u y iPa n c h i n B a t i l l a e n 1 4 7 Pl l T d ii., Sv .e It'fl oia, v, i i a l n g s -do l a n p i n nsi o dl p a Is d 4 4 44l.r r4 4.T -p4ed .-" i j ,4l+ 1 l
do do .. se.te- l as y... .. atin enoerio icle l s r tiaints, u d." j I' ..i d i + a. .,il 1 lo = ilo "1
Ma" ianao, La y El Cano iv.,kt" ino 11541 podido prcibirla_ ,- --. l, I' ,I .. s.d~d
de .. Incstre d-S afio en curso, el puenteC .1,O possble qiet I hlarasi do ma-', -, lo44 .i 1 i" h1 l i n4a
h, ,0 IT,,C ililt . .. t'iiIT.- do Coco Solo, por Tel 1u hIT T" do'lTl:ia 1 4 11ll4 al n ih riCs TTn'i ,11 A, L s Iii lalranill r II.i'i -i Ir.. Air-
E~l jefe de I aun A mnistraefori Mu_ ta se "lar in llprovecto pa C(elr5, -R ', n s+u~
El jeto Sn Is ~aainis~adl51 Mo- TlorertointITrvnSTndtclzc ivsmoTte 414 u SI C5s 1514 Situlir t's Ilido$111.750.00. 11-1ii a.,441 41 -lkEl 4441,
l iicipSal de MSairianso. doctor Adelar trUir In .clle sue Ilevari nor Ii oniT, t rIndois1 vivhmeit o ue rluiIlda stuI r Is lade $11,i/5a.00, l- ,.Jiil.. i I 4'ala4,
(!Id V ii st o. .. . a nfortm ]o 6o un~lppren ol e{ l O et p] eriodil~.mo ef r utlidse s In% tolahdad conlorme! ldl l~, vhhd -llll~l
'} SonVale As~o rl ,~i ilio ra~alUel' di- bre Valder Crarchs ....i P!golotti. P T- bons i iMel6nt R imos. Dieiha 014 aic. Cis sm.....Sc.P.dIdod- Comi:4ionIde P .......44 i...... ......... .. 1
rant el\afla 947 y tocsue ha car- bi cJud
r- sado del pre ente 1948, el alcalds '.blenie n le1se i har i en 1 C primer sc- AL do gr T dan iu tilidad.' Ti d el ,; i i t' L t dr Jsdu 'il "44 $1.4I4i4
to Francisco Batlsia, ha realizado ua,
n- iTmportaite labor de coitstruccil6n o
er reconstrucC611 deS nunierossc, cal s
Ia de aquel t idr'lnhio municipal en lo. "
n- barrios de Redenct6n, FogolotLl. Co-
je lumbia. Los Quelnados. Cocoi 4lo,
,I- La Lisa. El Cailo.
Io Se sefiala Que'en olfbarrio do T" .
ar Lisa, aS6io faltan setsealless ca -aie cue 0
-teda las sue corresponaidc ialnis-
mo or ede SSTn en perfectas oldi-
re clle r + ... .
Eli el barrio o eEl Carlo. ;e c ai
estudiaildo Ta colstrtccr 1 dI ol ca-.
Soe Juan Delgado, que scr ado gan
in utltdad come deOSsahIoo a i ellj
in Principal.
P r dispWsiii6n del tdi !d i r st -

or Cubririn por "el escalaefn
las 38 plazas de 'maestras, "


4


It^ 'A 2TELEONDF "^
] DIreeciac i I I A-4- 11-I"
f dill o1 Ridan'-w- --A, I9
* 00 I JleJdo In( li.rmnacifl A-lM"2
J.Ad," nllnlno- . M-17II
I . r. 3.rr.c. .-21.
Ar. Clnuficado. d. 34lPt


DIARIODE LA MARINA


T I O OS ,-- J I -- ,.l- "* -
itt .dsccin . . M-5601
S. p rtl. . . . if _602
S 'T~ler'l . . "M. CI
* -a ii. 1 .l~t . 11 S<0 suc--- o-
T yolv irt ad . M 1"'St 5 4
Sri. r.-ca..a r.nrr A.757 i .
icirra ll. ,arra 5117


ANO CXVT LA HABANA, DOMINGO. 15DL FEBRFRO DE I(14,9 PAG1NA IRENTA YTRES


HACE 100 AROS VISITO CUBA UN eMAESTRITOv

DARMIENTO YELALIBERTAD

K DEL ECUADOR


N UESTRA Acaamr.i C ie iHis-
trlna c-lrrara ma nara umni
. .lUon pubL.'c para conrmemrr it tl
centcar,.,' dc a laia a Cu0& de
Dumi agrta-abio &allJ+riiivln Nues-
irO rri&.Imiv.. vrEancr tiliriceo hon-
rara asal a iuo de las mas claro;
3lore, dOe Amerca Ei-t O r Augse-
le o nia rnecoota. del .sime-Lrllo,.
que dratacam iguam.nle coMrOe
horefivale a ;u memorial pereiller-
dnoa ; i- via ans iruna crsion pc.r
clerlo.t ,, r'..c.dO I hI irico.; poco ci-
enrciae. Cie A sri,:r
pARMIENTO EN MLDIRID
Drveriaso Fainlas. Sarmnrcoio 'n-
tjiRa idr. Evp'fia nr. 1846 DC ius
proD. ,[o; nc. hsincla cxiieocrem:.ii
le su lanuo ii cariia ;i r-,ci.1u, Li-.
larva,
*He i1A n .p'aut con;I Il ;z oo
prl5pl;'I se ivetasilar 4E ppiaoe.-)
urbal ptra Iuncnar aria acscirn
que corn o is5cal r-co.iccido a l-
ve- Cle haccr& sicnt eltr ibuainl a'
nla Opi'l6n de, America, -
Sableo ea que Sainlienio al .t-
plica, las iazz nes rie :u If la. ii la
Penlnasula no recaiaba ei oelo pro-
lundo qu .eillnii liana IA madre
pslrls. Pern odio comrn \phirr n--m
cho nias tmrulc aUnainlO de l1ljo
q'Jn ve enlreia rpridl laninic cnvi
IR male ielrinn si in 1qpi ruaido
'a lleynen i f rmonarnnri pruphic, le
af .1I1 canduara roalDalnl par
cnniprlpndl r io.s piiieirs, or '151. ell-
coi'lrakdar de Falmrn. E.IO e l1Cat qe
PcRull Unernwiie slvriilLa sac ta
fi,.r'iina de rin S llvrls iiiine rniiP
mism tono., iddrintica ternura y
vloienia pa-icii dc ia, rriiciar que
Int mt-.nin f.paii'e-wr nan licno
relr1iddanlicntir a .s pan.
iLl itani. nacrmi, a ciia. el a lfiA
dp eridlar %uf melodoi de leciura.
In oi tornfla la pronhcitaron y
euanto anlectura Ilene relacl6n.v
MIAs sldelantbale in sefiala,otro de
in motlvs de su vlaje, blen poco
conocldo per clerto, y en-el que se
desprenlden eas afRes eamerica-
nistas que llevan R San Marttp a
Chile y el Per' y ntraen a Sar-
relmiento a Madrid: *Otrn bjeio rne
tranla deEaaido aU '. err la expe-
dicl6n dv Plores al Pactlcor. -


N' nA" ciA" wI.le ,I
*-F-Ieraba qrie 1h perfla ,pl'PRAO-
ia huaiera OIwrld. la oportunined
ie iC ierausa.
La prensa hizo, con un1111 sentldo
plrl6ttco admirable, todo lo con-
'trario: Por desgracia, la prensa.
invoitrd ests vez mis sentldo to-
muiln que el que yo hubtera con-
emdido, y me lihe quedado con todos
mis cohetes ,nmojadosa.
iC6mo se observa aqui la dtecep-
cIdn del *SBus eohetesr son ,Ins doa arrlcuO,
desttnaos a chmbatir la expedi-
ci6n de Flores al Ecuador. y que,
dicho en honor a Ia verdad, hicie-
ron ms elfecto que eleeJrcito mejor
etquipado para la empresa.
(Termina en la Plgin t34)


La Historia, en Marcha t

COOPERATION AGRICOLA--Hace tiemip. qur ,.
,i V algo he escriln varlas veces sobre el parii'cu ,ii, i ,.
necesidad de intensiitcar la cuoperacion agricola enine tocio-.
lu. paises de la America y en uln'io termirno, enlie los del"
niin1do 'entero. Tocante a lal cuefijon, he mencionado v
r.ienciono a los de la Amdrica en primer lugar, s6lo poriu:.
enliendo-que en asunto de tal amplitud y de tan vasao at-
conce, ol ede quizAs avanzarse con mayor rapidez proce-
diendo de manera gradual; es decir, ir promovi6ndola y ase-
guiandola en algunrios paises primer, y a base de la expe-
riencia y de los buenos regultados obtenidos, extendi6ndola,
po'o a poco a todos los demos. Apart'e de esto, que es cuies-
lion de mero; procedimiento, ninguna objeci6n terigo que
hbaer a cualquier plan destinado a promoverla de maneiea
general desde el principio.
Inleresado en este problema al cual concedo extra'udi-
nala importanc'ia, he leido con gusto una informacidn 'eo-
feitenie a declaraciones hechas por el subsecretario de Apyi-
cuitlui de* Esados-Unidos, Mr. N. E. Dodd, en la sesioni
inaugural de Dectmo Congreso Anual del Instituto Agrino-
ij. en Washington, con el prop6sito de Ilegar a un acue'do
sore el prorama agricola norteameri4cano. Mr. Dodd ex-
picso la opinion de que los paises del mundo, al trazas suos
pioglamas agricolas deben tener en cuenta igualmentlc, los
c-lectos posibles de los mismos sobre las economies do los
e.enias praises. Esto es importantisimo, y tratAndose do un
pais de la gigantesca prbducci6n agricola de los Estado-:
Unidoa,'lo estimo absolutamante fundamental.
ESFUERZOS NORTEAM RICANOS DE COOPERA.-
CION -En su exposicidn a los delegados del DcirMo Coiin-
tie.,o Anual arriba menciunado, Mr. Dodd record alqIIuni.I
de los pasos dados por los Eslados Unidos en el camino le
la cot pi]ac on agi icola iiern. riu, Il
"Ha'le aiius---ii.-L-.l.i'u- paiicipandio con diez- paist.
laltinoamerw-..ri:- eni 'n program de cooperacion tcinica.
Recibimos de ellos esludiantes de hombres de ciencia para
qtie obseryen nuestros tirocedimientos, aprecien sus resulta-
dos y adquieran alguna experiencia en la aplicacion pinac-
tica- de los mismnos. Al propio, tiempo, facilitamos hombres
de ciencia nuestrOs para que cooperen en los trabajos t6cni-
cos agricolas en las estaciones experimentales de esos paises.
"La Ley'Smith-Mundt, aprobada por el Congreso nortc-
americano, agreg6 Mr. Dodd, ha abierto el camino para rea-
lizar estas mismas actividades en otros paises no latinoame-
ricanos. El secretario de Agricultura esta autorizado adenmas,
por medio de la Corporaci6n de Cr6ditos, a estimnular y au-
mentar la producci6n de alimentos en los passes europeos".
A los esfuerzos de cooperacidn antes mencionados, pute-
(Termina en Ia Pirlna 311 4


En el accidentado camino de la vida, muchos, por esperar demasiadc,
Ilegan al final de la jornada sin tenet una casa que les sirva de sosiego
y tranquilidad.
Un TITULO CONTINENTAL puede .salvar el hundimiento definite
proporcionando de manera ficil, ripida y segura el tenet CASA PROPIA.
UN TITULO CONTINENTAL ES SIMBOL(

CONTINUAMENTE ESTAMOS EN1


Rlesldencl construila
r nueptro nuseriptor
r. Dr. Euloglo Calde-
rin rosa-.


LAS IDEAS Y 'EL CONOCIMIENTO DE CUBA EN EL EXTERIOR


NA ENTREVISTA CON EL

BRASILENO TEOFILO DE


I I gra. iwrlodtnlll brasietlla Sr. Troliili d, Adiiilrn e l al T ivlr.i), nroo tir
vnicicllir tieIs imhbajada vl li,., Er.%ll iv Unildua. l.eI Broal e(d.re vlheir hlurhtst 5l111i I iv, viii ,foi tllitm '. ii 1ra a vts i del 11'. raibecl' nlmrllle
tioneivatialla-ci s l i iero sIndoee vatI oilauduinue isrtvr n it a


U NA eltrevlsta es slemip:'> iin
tiesc6br imiento. t Sale two se
Veritica. rs isa ililolilr'e la it ci ills-
tancia hundalnential del desriitlbri-
mielito,l is enrctrista es, it Is u-
nio,. tin:ti l iilia en (li tIe se pted
discrrrir obr hlido. icnipreI mnily
a mcargcnir del g6eiio -der t il e-
nero concrrcI 3 y detinion. dade, ai
thrai,es de us sein|)'sienio,r st
abareal tenmas origl~iales tite nl-
canzase, civalor de to inSdito. LI
encaCIt ro con el csefior Tc6tlo de
Andrade. lvi odista brasilefio qiue


Decidase inmediatamente a suscribir un Tituino de In.s que olorp r
la COMPARIA CONTINENTAL DE CAPITALIZACION Y AHORRO, S. A.,
que paga usted con unos pocos pesos. a] mes y participa. en Designaciones
por Sorteo que pueden dare inmediatamente )a oportunidad de ltner
su CASA PROPIA.

0 DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

rREGANDO CONSTRUCCIONES
!cile General (Gideiv.
h i1n Arlenlila. proevcni'
dle I'd nlr del lit.


p ... .. i'

En el Sorteo Reglamentaeo corresporMliente al mci dec Erero efectuado cl dia 10 "
de Febrero actual, ante el Notario de e"ta capital, doctor Felipe Rivero y Alonso. fueron COMPAIA CONIINENTAL D( (APMIAIIZ ION V AHOOO. A.A
designedo's Ios ,iguientes Tiwulos- ar o Y 36 .. H.

S E R IE S 1. ... ...q.. t.'
"A" "B C. "D" "E" D ..

311 849 1282 1 71 1445 | *t y A,.
<" +" N*~, .. .. . . . . '

S/ .af0. .e.. . . . .......... a.... ........ ....... .. .......,.. .:...mT[MHM 1%. l 16 o-,q i TL^f M 2S85BHabana,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^^IS IS I^^^^


rol'riua n)uit 'Ji 0 I- 1,- ....... .
pa ls a it it ( ..|, 1.,f. '. ., .l
i, Em1 I1], os d I ) Iit'\' 01(h 1 il ll -
I iatl' %i ti t' I it ;k III eio r (I tr \e ll iim I -
tl\. n i \ a u dll \v del(i,,lc ot' l ,,'ne-
't( c dvittu dli'Ca rt sit llell. i sd iot-i
Teialo diriAiyrade.el rlcsucirIhdad
de plvroidlka, P, kill ecolltmnistl
tla h rgccllll- a lit vol.. iiI l%]-
dad ser dcsarrolla it Ira6ls de dun-
ri. y V.. \ u' "? s \ e y'tW} o~g ) lllel'lt2,
" los Es.pleci.1111.ad las o. lltlnllos l')+
ell Istoll|OS cafelalel'os, iol-7osal~llie -
it, li~a eido tilte hIncloarse ta lo.4
II lae m illfe5 -al'lnl alevii s iiPr iti-
e ,'ale. vell si pair. yesr elnia i 1ic.,
de los perl6di'oa.r u-rilIIos piii-
Cililelle oieid tie ll t 'vulo pai.ta
"M un" tA' teid ', it el' 11 it'glite 1
Chain ii tlrl indi--Iinu ita rlen lilt i 1-i
{'11+111 }alpitantv de si Ilaiis 1 di'laln-
i' tira T l i'".tiRci de. ti .,1-
clil. 1 1isus dv its',11o s P eiiits i a( 1
'lla .a y l s illla i me niiiiltrl 1 '0
,l wl~ l", it" Ri de 1( lleirt r ,I'll
el 'Dirio dSi alc Paulo".iIc liat
bliogrk~ htfi de[ l s fior ..nt~l'adlo ,,
vil4 y "lieos.I qIeapelicdo'El a I.Is
|111111111". Id'I lo gilfic'( ens.vo ll de
"oonlil ica 1 1941 1, Y1 a 1 'oiink,.'
,1.o(i kirIduc+i lt oub llouts tie Ialttl+
!.19481 y nko|1"O, epreme!\th R hop
ere:ncia do sA pa0", doie trisp iiaso-
ra m sil pnrim ell LA Habsas.


iVmra inl, ceivitila. ] virllti. vsi,
hip In rhIv. ils ----perdl1iesello. 0
cRofialno--In ctlte deoilllos v{Ollsitg-
,rdo n ll blrmi ivall t1 ii.,i-
miei t del Cu W ( b it y e ,,, |III Ilt A
Iwlot}(L.01f) IV (.e t'e )lot(II'do uI/ll'l
In o1 il :til it crarl i d,title |I0 : ll-
l'.1adit iW rawe vi br( e| ll I I.I In,
, i" lle iri a iite t a.I I iir V I II I c i/ ni -
ilall dl r siivii dcBail N viC ubt,
dI I-00, ait\lii t t,'0 cv 111,15 rtl i do'
-_ Para el q et im Jce def lasl
Ciiii n viH s,) ~I'll, ia d live le' t

ralstm rupcc il ieusia's. ica iii
ria-isareavs a Iii.nt; (tilel-c ticsdltCl-
Ii5 l I ideI tra quei r V -l a clii te ( i-
ropa o de AIiii'iit c del Nccre dmi-
,ie I na ttia-r~ cira t- I 111,1 disilpllt-
I a. rIs cill lII' i d.hI e y el r i. h,-
tAiSciPmpstl'e is iipircsaipir i'ri
,i et-s vio lasait leus sel'odilga
;I borbolonem.
I Ilicecalln iicnei opirisI enll('-
ci.mriodr" Cnylirlis de iii ic lir I llll'
orsi; pornrio ciend isel Bragll, sa-
oisnis (flue ]arit- ilseciui gli| {,)
exactai '
Ia _rft'a el brati lefio, Cuba v io "
hre. vieis aFnBrn!,il es till palsiniy
exaertso. Corniellt41r ado.%1'Itcl l illi
is lri ass tenplada.rPei reitsp'tea a-
tis al Bahia. em Iropica dvmrdii-i,-
rssalsr tc ropical- c tant (,iis Cl lidt-
ha De i 1i irJP s lev iannrcldo i aztini-'
55i sIn. "sissl liPitail.tn111ll| Ilall' t
ncrieis 1,nle (.;,Ior qtlenhiine c vi-.
n'l ))tl )mmb!ema s Pit]It call, qpw
"I as ,s. ,,i Ii' I col calnisa.,pins v
mad,,i, Litnlm(.sfhra do mullim
f'inv rn'ici, t, i brle hicdf lt.,el rlajdo,
ja rXprmiem nlPxh'averhidn. q~je o%
mAF s., 'r,,iliaexprP, Hiva a e ] aliv-
crl v,i 'ii rr delie i f oeza, imtu v-
gall a i r11"al hirneVdiila' l lii -
c'iPerltd"Cla nos ag aobi5 el% ..
7 1( I leflt.IT I J,,1, -Phimtlp"l [it l
dlbp ia I'm5 lm ii I[ i lg:i|it hlvi iiiii
Piet |1) Ies haceI i ,tisi,,i '1 m i0o-
h~ioVnrHP ,'lbmlm p11ra lun braspleflo
ecI echo tie doioellu ,hlrIs vi'-

cli irs ccis cscq mirthdv za ir
dtslsc i illill Asi'lrlci apiui dllesa
r xplofal-iotnex algriola ) t I M.".
i'ent~nirflevll, ig~ld| eqllio do v"da
PN ha.i salaen stu eeulia h ailrI lo ii-
r s efi'i e oomd r nI i ii mo l, blbii l i qe-I
irjalzltc O ilac, conqil' r drte iti lie-
trra,.it 1 tplnract( n v 1.4 plopiN fw-!'
'inii poeg l, cai I iXnri itP ail, rlurP-
C itr.ib y ,ii 'li i iiricaporluvir, s
Nnhay nila tm e \,(in rIn evi-
-riem A tic,, inira mibgi lrai d)
,ruable Arunhf -"% tierloes', (dnn-
rie dpP~mancrra Wahht hvlnmle q des-
.'ll-ni li 1 Iin' I i 'm 1 i ; i hem.idiet c 'tl-.i -
Ini regll') ll el B l'ilsll F:1 eflllmr A t-
,rle.In na,(1 i fi( i l lh se p t-
.4llra ai emlablvce! 's (We"..l~. ll1,- [


ri'mi~i~ici., a risiiniaciiu
i-I A tciri srfiiiy hlbuuil IOOar

li-,c1 iri,dnymrIlc ascnid-,.r
licallh, vfn ecoliucaolr utr yCtlI. II,
h ,llehnl lId(, 14 a h ,t ie( o | ch)la'h
-da dev Irabl stile .h,.q yd p ll, ',
i 's Is iirn lios. i is i 'ii w ru Int Ii
ciare f, ,l e O filu on y aiI.,'es
ivs S i v hael ane vo ilcl ui t I i nYer ,
drP l1l ImernIIFI pie ldier )mli a --I'
treay ieaitcis Samitrae.%ali/t)I p), ielM
mar1 ,er1. os-l6rianlrhsiaisila,'-
Idsf Sxite elicita. eme par. e'udo. Y
hn. cIacaprtcirlacular de CAiba s,-
la -eshas'ia iaz.l ex auIoll y m ir -
nicid. en hI toonlza ty us poair pu1-a
parece, haber flredorlntimtl~iO S-1, +ll7il
gre qule VlInt fe .Gailcia y Astulrl~l
en donde Ito halla eXllaCIeITI.PTIe .t
raina jde )a /amtlka re~pahtioa qeli'
M. 'I;,e"aProxinmaa RIpoltugtlj.lk

baE~tanle enrimlderaclel i,. Ard ]0 SUb-
irayamrnnsy In delt'arAToe6f jj. di,
Andrade:
:Ctba o l iohvn. |haturalmente
s1endeo una AI~a y un pais peque-


I IN M EM ORAM


PERIODISTA MONSEHOR ANGEL

ANDRADE TJDUD-RI Y PERERA
,.iPoor Itmingf) RomeluJaumne
li r t Il ie I 8i,, mriw l su. v a F


ta f'. 111 fir5' r lll,. c u
UpOat yrd l(, d o far;! ,- ; Il e -t

-pe hriino vii i it (ad rl cl);;) 11. .... I.. ....... 05 ,, A ...
Aci I-

,dl) ,D Ih q+c(jm dv 1 ,
ill s ]l ; l I %tJl?. l. Y t +Ir.r
I. n i .+, i'd ,,' ati,,', h ." ,,'sc,,s+ig sg .ii -,l ., + -, ld]: r

qxi. o.itillas sr~
la." l f-tw' e c (" l A Ch{'5 l." ; o

p,,r liii aii tir94 .,' sri i,-rt., scsi bias-
-,.l<. i i i i Is k ,, ,,i,-s s ,ins a yle-
k"'A, . ..,, *( +,. h. le l P c+,nli tt (L iiii,,t rit ct eir Iieuis
...l ., ..,,. ui. r i.. t y o d.wi', i, p ir
jjrp~eijj I, por .Not m'rltAo'lnd.i - uiod d ~lJ a-
Krah'er ict dr ll- 'V" ,Iiv .. ti>,+ ll.r -
ii.iti'nnirtsili'irsirsir cii i,, lilt,,
tati*A vs i as '. -,Ia..,l .+,, r hi cilia. dv Isia'n
doH 'Ictt p n t rh- l .. "A5 it, h., _' vi uvr' -
el nubvil" e .1 ut~tll~t, ill Slice I dwe. I'll c Ilm d ebe1I ll seIIf)
d I,,I,, I'm- Is'. irde is Ieo\ d ies t;istP. asiIe candricl s- iti I, iA r dpr s e.
o r' m ia N d f u e a l o l riles- I d o n ut'd nix ,, V e.ri f ,denes vi lols
li1Clt. iu mi.'I qo r.",iiis orsai ..,.rrlulit ri. w~iil, iiit r Is tiocl
l itI Jtsc4tiI ri a dEof s' / aI'm S ll, li r ir icit oir e st a.
I plic" .) ie isim- st'hl a ovllded, a gVe+l r, l~ -

. I. ie d-i "cI.ins, l s l lls "I'i aiti i'W rr .i'iio'
,lot 111111 1 1 1 P11111..o it-I, I.- u r l t 'nlscu r s -

m aia el l, a r it N1:) n'ei .lots l'i tlo'u i o'lii' .+Iii iiii i ',sl t, i t ca ad a, ar-
l 1t1ill dt'e lI 1o"a e ynll in la ita lt s ivivililer f ile.l n musin 'a din tu
l iaie ne a tI mu-a lilr s 1., (11, '
El, i l ot 'l l P+lot (I 'd, t rlII e, 'll vA ,, n Im aw ..b 1! .1, 11I1M ) llm 0 n .1 1 Mv
,let o. 'V lw~ i ( 'to, tl IW~'l'll 61IAM M gC UgdIit A l c' l enlu1i

dvo--I t, 1"11 li t ,1' : "tIx Ida.,l 'telzalv!t, ilMIe' d mi l.c hlie lll- u ( saver e |
iI,l '1111. l '"., I l' h I. pl hl1 I$ + hims. y I '+i t e~dicnl'l' lld~ o; tu.e
irlIt U., eli v d,|mti dl la'~ll l ha ,, 't I+'El ,it Vo l ldl m qd tlr l to~l

I'll l vwtvl/lt dv P p ()lbe~li) (| v l v I~bl vl Im|l," tl ond(c l )II e a P0 1 -
vi s Vi tl~l c l' tl tll;- th ( t ll "Acl elil- l rl. It, HI I," i.' -Al ElflctS

\ie ht ll+ e a ~l~itlMetle- 'AvInll. .'- rt ell 1+ 113.s nlr( 1e
ii x )"1( tii 1 ( Amll/~~~q +~ i -Ol l ioe( ) III, e:1111 El leteicw1 l ll O hl~ n u h, Miss.
do, ll t 'u'h l. adi l k I*l l t vla i Iugalivf COII S".a it'ler ohrmii ,l pvoci~nh vii-, le t n
Io ~ ~ ~ I I (mii '~l|ltllm .\btil cmlh zml +''X'I'A noe Wl l m I-| nI+ -
do I 'm "' t kell. t i[I (ll s n iculie-". hii1 tll, t, i }-, 11{Ivj6 de hi [] ar r -j l
i L1"). t. p m.gHI\ ,e m l i a i q i .It l it t vll', y e t kat a O, lit n d oa~ ; le l i[
cl M 'lule Im lviiv ol at aAn v l. . , ),- t}H o 11'illlnd le IQra-i
d 111 ICIA 6 y In abdc t llelt ,l, il L vo I~i" ~':lollA )O1%1 '. m"''T ln"'t~o o levieo
W i d~tl\ It % "giieirvtw Ia d .,e l Ics l-ie ~t po ,conl dtcl-l o i ll 1+1' l uga, e r don-
nfloxll moi~i rillittl1eI a s l( |llll dla Msdo ml'-e f.I i ni ( ro]1I o vinpngre
I Hi la \i, Il l.it t ll'eRlie jm sEma- I i.91 t. (V ,t ca e o a
[ .i )1em i c-.e t |c l 1-11st i i ',3 p u t h il \ 1 i o 11 e r v a y
dv~ ~ ~ ~ ~N re pg1+lull~ l~, lUll rlTupall lle, I'lll tll [~ i l\(r l ;t 14evoasfan ed apa
? rel l1,Ihra;1` Cait l I l~iillp, (Il( t h icl' ; I e/ Ceeni .eris .
--] ,i~e io\.till en I Pilgn is :141 34 t 1O~ /.H t\ r~-ic tl )tl r
Al,\lk if ,l ,,elDE tM IA \l 'e t~ )le- htll) g lC l~l,('6 d ;tr [q


iJ


~1~IIi 1


USafir =3&NUEVOS 1948
PH I LIPS


LOS RADIOS MAS EXTRAORDINARIOS
JAMAS CONSTRUIDOSI

Si I'd. no ha tenido i aui a oca-ain de probarloi ,
vale la pen'a que lc )laga, s puLs a1o asi podri apre-
clar la notable d iifere ilclscui, ir una nucva
Ielleza ie tonalidad con..io i lo liabr-A eacuclaclo

ijam,i anteriormente-go'zar en va admiraci6n de
aim ricon y refinaoa sgibmnete scntirse tran-s.
p orlaio a lo mar remoton paics a racial a la por-
teo a Senibilidadcl de colos nucvos Radio.GIRALT


O'Reilly 457.T. M4-9944-S. tRaiael t55-Tal .65U
(,.. i1, I.h l' J .Jn.i. 5 X M c. HC '" 7i.. dtSl,,'
.---@---


i I--I


I-,


I

SASOOCXVI


r IAnin -Ar I A MARINA r-Lun i.rnis tn i rnR DEn 19 IQ4R


:.AillA G IIQKNIA Y lA U' "Y C. uiAaruu urt LA Mua.-uumIU,.,r. ., LLt. ..n..u i. ....


P E N S AKN1 DO


UN VICIO FAMILIAR QUE
PERJ DIC A or. r IDEAL NE/
PERjtJlUD ICA CARRION I


tTOS dia que mignen al nlcn-
Smearto dce un niho %or, iiara
6l generalmente .muy tranqjilno.
La madre ce sorprendce de que
aquel ser qoe
onaod los 2d. l
lanto y dndos
Lan svsic Sne-
traa de dl.9t, s
to. apenas :a le
asec se le pao-cedl abenme esind U r-c
ne .u ropta et
led c el pcri sm
Sse le alcie a A
comoda y can-
f a r t abiemee.
ese dle in~med~a.
to con placidez en el m& prohe-i
do -de losa suefiis Tods los faore,-
hares order, en curaondoad les
amdetados quieren conocerlo 1-
gan en nterminablrte y ceot, cn
adl regahito consiguiente pnr.i el-
nuevo eslaban dce la cadeni me-
nerngado. Sun embargo. apre m.
palreata a todc elI mondo sa tUe
no hauce r e que dormrr proel .
damente iumpoatlrdiole mary ion-o
al amblente festinado y eucad-tcn
que to rodea en el hogar. Lo uni-
co quc tal veo estrememe air,) al
nuevo vatago erain los dia,-roa
seas de los botellas de sidrin ate
des ap6 con regaelJo el pJase
ionnente y feliz.
Pero a med,dia que pasns loI
dlja.s el paz y one sosiego conmlea-
zan a ditualparse y cuando el nene
ae estl secercando a mlua primer rea
de edLd. despicria ya con todas
mus lfuras. y alruena man en -can
eos lxasencea., de lnsamlabiidoaq 3'
su Ioco afiln ale querer aeslra: co.
miendo todo i dia Si paor i rue-
ra salo s e allaria itorrmanda eli
poebso que paree ser que e. Io
nleaeo qua satiaface y aplaca as
furibundas lirals.
SemqJasntes man ifesacioneu co-
mleanin a tener Interprelaciones
famillaras arranea. y cads coal a
mu mianrs. va Iuzgmndo los hemiros
a sou modo y ]s quo plen&an quea
as d6lo hambre io que tiene ei
nidoa. eaiman queo debe dAilir-sele l
pacho libremente y. en consruell-
es.n cia tsc pllntas ni restrleicloaes
de ninguna lane Pear iel onitlaria.
otra seeri6n tamiliar captianeadsa
par Is abuela. cree mas bren one
Ies la Jele is Is m'rie la qae
no Is cae bien a t criatlura y opt.
na que al solucidn es camblarnle i
leche. ean decir suprimir el perh,
Ante cue torn l opinion p a, drt
buena Ce. pe-o a eEpaldaus ;i Ia
Clencia. surgen dos vctlimas .rPt
tables: ci niho que saire reo:e.o-
do laso Igicas consecaencmla 1.- is
disparatiadas declisiones de fa-
nillt y la madre. negiunda Vilamma
propicia. qua me angsrhlie com'j am-
tile de o trastornosa de su reinho
Coma corolarlo Inevitable ae so-
daa ssias comes viene la sniareall-
inenta, oldn del beadO y par ella
enen los av6mitos frecuentoes. iel
hip constante, e c vientre disten.
dirdo. Ia oexpulsl6n le gases. Ia ii a.
bleundee do c0 piel y rodo ,so ae
va tot'sbpsbando ean an taino de
dialmlftles manera. haStaa qcie %a chie
en Ia peor que puede ocurrir; qui-
arl atl peoho inconsultamOnse &l
niflo porque Is opinldn quo ha pre-
valscdo as qua In leche de Ia ma-
dro l cae muy mal al beob
I-- Paree mentilras quae a oferadn
all m Il naturaleza ique Is mnos
sabli dle modes loe Uaemposl Pero.
ean fin. los profanes san muv au-
daces en sus deeislones pretre.en
mdi lantentar que precaver.
Como en natural. todo ese cra-
dro scabs con4 p. az' del nogar
y lIa madra que. espesra.a un ijo
tranquilo acorde con io exceameoos
cuIdados que ella le prodigasa.
plensa. ul6gicamente. que he esdo
may fatal con sa queiubin.
No hay tal fatalildad no iav
tal hambre no hy ral cosa dei
quo Ia lech ric Fterr,e, i &ln va
neal al niaho Tad-ls ,- ,ileti as
erdneosa no aon ma -is l -, -let-
vacitian igica ae iun ,o rr, e.
do que exuste en C- c r lee.
bablar y openar e e 'in Ienl-
trendey hpatai de .. ndu e ie
le import.
Pot aso muchan i cc --,'on en
aos mesa dle los cafe. .,calaradja
dcscusiones con especio al Pqiar
BMarshall sam eonocer los qun dism
cuoen quat es uno pulan n, qui l
Mardoull Ocurre 1i mismo con Iai
obras publocas qine ce realzan or
nuestro pals. a mns conii s e
endilgano a veel Ios mas seeera
erctca uy hbaits me opine catmo de
breran Saber sido hechra, pe-n re
suits qua quien cr,toca y eonmibi
loE planes mejorer nt es Ingenle
re, ni a arquitectom n sin qua a
empleodo de un Banco. Piies bier
con ld hijos ese vicio ad iquiin
SmrcopQrciones enormes y en ei ca
_o 'qu tratamos hoy. Soda ci muin
do donlind pero nadir dijo con exac
titud Io que realcrel panaba
.Quh oeurrlta eio r..i criatur
Vamos a decirlo
F.s muy frecuette r:, c,mrro hU
mero de niIos qi...I ...lopi.'i d
gStlVa aon adqcei -i. rapilde
tnmedialA. rinna %r. .,r h.,.. nacm
do i& caparlaod de Ontirir -ao rrc
tamente ni i leriir rsi, I,- a .i
ni ninguna ntro It-irsni ,'
F.-coma it dljrrlenre ir, prr i ri
dftgestlo inmidufirn ei ei ltal alln
r- oe han reallsada A plentiti It
camblos neceesaris pira q .- Iigr
ra a la perfeccitn
Cumn idn el Wnc r,,t, ....
vientra de a l rr, n-i ', ..il.
ba automhticameitle t.-, cil n ,,i
umbilircal y aii apar-li. dli.'h,
n decir. erl6irng,,o hirl.-l, i--
no trabsiJaba tie a qire pi iI
nace elaos orgaon ,inii' ,'i-
funclonar y unla. t' In t.
bnto ynohay probienrae pnc.'
istrac omasiuteica r,o ", rlue- t,, i
t ham' esoases ncestina-, r,
dedog sns ere me~es in-" adipit
ml Iml nuvag oealidati del riuiu .
vi sr torera dei rlati"ront,
Mlnlnram cubanj pari cJ supe ->
dutcn los peqtorcrits rDiu..tlmp
loa hesuos refertden ,,.-tr,'r. ,-

satanw Stones dO gtii pletl,.
nBd tdene de Srfan'e )'n,, nty
lamontablo qri. petri e,. at., a,
palenots fa~mlilarc,,tta ern el
adeahic en oetc nrtu .5 c.,,,
eadaml p Ilnau at itlhO a la a
peilgarua ate n cimbln Ac Ic,
easing omass pe0 e hap idonaa a~
"aupetols. o Ipuenl
Much.D meaucal aoi~nc4Poj
fifltlial eubamnus para Jumnipi -
V srat~as lam vaeratao mu ci
ansd sea ietidn nuiaes
eto50.. delrd ate usa plseidls
a t5.4mn bo pasafanm oncarnse p


parece li. p .se esconden pr,.lie-.
-,a nri,ertale6 muy sr-ios 'r. en
oirs' anie una sintomanologia am,.
ralr.,a1,,e ie mnuee a loa mis
%er~c,O corentarmo famlhar.,s
nost& a decistones improcedente,
enma n r aaa de importancia to.
do se reduce a in& tempesiadl er
00n aso de agua
En nnrr,.bre de eslas razrones in-


EN


La admiracind qua iaipirI la coaste
major hoameaaje q- ua Im pedc tril
aydarl a c quilatar M ideal, es
asla pagias de Paricniturn, baja Is
Carrild y la colaboracia n& lodes
ena al idoies crpe facultaliva l


Su nino nec
IPaor a Dr. PFDRO P


sus


pm d ,.a-.is...| l TRASTORNOS


L"..U.-....-.-...7.......
d.'cuIllbles que sea slempre el me- El niho dende que vlene al mun-
dco el que tlenga la palabra pa. do necesia Jugar como algo Inhe- |
ra Juzgar con precisiibr. los problem rente a nu fi loligia y algo que ne- c
mar de los nibos, y recuerden que cesia eenelalmente para el arm6- r
lo qute el neceea son datos y no nico detarroao de todos sus miseu- to
opinones. loe en form ecl6n rLa Historia en Marcha

CoanUnuilb de lta Pkg. l33

den afiadlirse otros muchos realizadas en los Estados Unidos
en accion conjunta con representanles de los paises latino-
amercanos. ner
En el Comlti Consullivo Economico Finan o Inter-
americano-creado por Resolucidn de la Primeri Reuni6n de o
Consult entire los ministros de Relaciones Exteriores do las
republican amercanas, celebrada enl a ciudad de Panama
del 23 de septlembre al 2 de octubre de 1939, convocada pa-
ra tender a urgentes problems de emergencia creados per
la-Segunda Guerra.Mundlal-se traba)6 activamente durnn-
te various asios en planes de cooperaclon interamericana, en
parole importanlisHpa de cooperacion agricola. Me cupo el
honor de ser desltgnado por el Gobierno cubano asesor tic-
nicn de la delegacion que presidida por el doctor Miguel
Angel de la Campa represent a Cuba en la ciltada Reunio6'
de Consultsa. y posterormente me cupo el honor tambien tde
ser designado por nuestro Gobierno delegado de Cuba en
el Comlet Consultivo Econdmico ya mencionado. con carac-
ter honorario durante various arios. Ptedo dar te, por tanto,
de los trabajos en tal senLido realizados por el Comite, spar-
te de qu e tengo a la mano.el Manual de las Organizacion y
Actividades del mismo, de'1939 a 1943, redactado por el 0a-
tor de este articulo par ehcargo de sus compaheros de Co-
mit6.
En sesi6n de 15 de enero de 1940, este adopt una Reso-
lucion, la numero XIII, ]a proposition de ]a cual fue hecha
por el entonces delegado de Chile en el Comile, mi muy es-
utimado y querido amigo senior Carlos Davila, colaborador en
Is actualidad del DIARIO DE LA MARINA.
Davila propuso y asi fue acordado, designer una comi-
sion permanent compuesta de cinco miembros que se en-
cargase de promover la tormacion y el financiarnienLo, cuit
capital mixto, norteamericano v lalinoamericano, de empre-
sas que acometiesen el desarrollo 'de nuevas lines de pro-
duccion latinoamericana susceptibles de tender mercado nue-.
vo o mercado complerhentarto en los Egtados Unidos o en
otra republica del hemisferio occidental. La Comisidn debia
promoter los studios tecnlcos, compilar informaciones be.
sicas, establecer contacts entire los interesados y recomen-
dar en cada caso, o de una manera general, las factlidades
y seguridades que dichas empresas debian obtener de parse
de los gobiernos.
En sla enumeracidn de las empresas aludldas se men-
cionaban por su orden las siguientes: a) las dedicadas a sla
explotaci6n de rlquezas minerales en la America latina (die
gran' urgencia a causa de la guerra y para el fomento indus-
trial latinoarterlcanp);, b) al. cultivo y explotaci6n de pro-
ductos agrlcolas y 'lrestiles; c) a Is instalaclen y desarrollo
de planlas Jndustriales.
Creda s]a Comision. lui denominada "Inter-American
Development Commission" (Comisi6n de Fomento linter-
americano) y comenzo6 a funcionar inmediatamente presidi-
da por Nelson Rocketeller, teniendo por vicepresidente al se-
fior Rafael Onramuno, de Costa Rica. quien con uno de 1o'
miembrds de la Comision, el senor Magalhaes, del Brabil.
reclbi6 el encargo de visitar las capilales de las otras repu-
blicas de la America a fin de constituir en cada una de ellas
la Cornislon Nacional acordada tambien en la Resolucion
XIII. El Comiit Consultvo Econ6mico creo una comision es-
pecial de sus miembros-Comisidn de Cooperaci6n-para
coordmar la accion del Comitl con Ia de la Comislon de Fn-
mento; y como ful designado por el president del Comitl,
Mr. Sumner Welles, miembro de la Comislon de Coopera-
clan, tuve el honor de lrabajar en estrecho conlacto con
Nelson Rockefeller y de conocer por tanto todas las fecun-
das activldades tile Is Comision Interamerlcana de Fomenli
por 6l presidida.
CONFERENCIA DE COMISIONES INTERAMER!CA-
NAS DE FOMENTO-Constlltuidas las Comiaiones Naciona-
les de Fomento en loda las America, cuando se preparabs la
Conierencia de las Naciones Unidas de Bretton Woods. con
el program de crear el Fondo Monetario Internacional v el
Banco de Fomento y Reconstruccion pars la cooperacion
international en cuestiones financiers economics en ge-
neral, parecio conveniente convocar una conferencla previa
de Comisiones lnteramerrcanas de Fomento, entire otros no-
jelivos, con el de preparar la action coordinada y conlunta
de los paises de las republican de sla America en Bretton
Woods. La conferencia se celebro en Nueva York. del 9 al
18 de mayo de 1944. Me correspondio asistlr a sla misma co-
mo delegado de Cuba en una comisi6n presididca por el senior
Le6n Ainsenstein, teniendo como compafiero de delegaci6n
al doctor Josie Ignacio de la CIamara y como secretario de la
misma al senior Rail Salabarria, funcionario de la Comision
Cubana de Fomento, presidida por el senador Jose Manuel
Casanova.
La Conferencia de Comisrones Interamericanas de Fo-
mento, entire las cuarenta y ocho recomendaciones adoptadas
i'ncluy6 en la niimero III una referente al desarrollo y la
mejora de las actividades productivas industriales y agri-
colas, tomando en consideracidn )a produccl6n de fuerza
elictrica, de combustibles, de transportaci1n, y de prepara-
ci6n de trabajadores y ticnicos, y aprobo una extensa reco-
Smendaci6n, Is numero IX, dedicada exclusivamente a Is
agriculture, con el prop6sito de promoter la adopcl6n de
medidas pars el desarrolo'y la modernizaci6n de la agri-
cultura en los paises latinoamericanos. Los once asuntois
I comprendldos en la mencionada recoinendaql6n, abarcaron
los mAs importantes problems, inclusive de financiamiento,
transportaci6iin y mercado pars el desarrollo de las agricul-
tura en los paises latinoamericanos.
COOPERATION TECNICA NORTEAMERICANA EN
CUBA.-Aparle de la cooperaci6n de la Comislin Interamne-
iicana 'de Fomento presidida por- Nelson Rockefeller con la
. Comision Cubana de Fomento, presidida por el senador Jos6
SManuel Casanova, en el orden tecnico la cooperaci6n norte-
americana con Cuba ha side constant y de gran beneficio
Spara Cuba en particular y para el desarrollo de la coopera-
cion en el crampo de la a'grtcultura en general. Crmo eje1m-
I plos destacados de esa cooperaclin, puede sacfialarse el exce-
inic ate studio "Thie Agrirculurer ol Cuba", por P. G, Minne,
m on, arcgaIrn ngiiIn-a ,Ic Ih Enibajada norteamertcana en
.. Cuba,' publircdn como botetin nuimbero 2 sabre agricultura
* extranicra, por cl Departamento de Agricultura de los Es-
tadoc Unidos, en diciembre de 1942. El excelente esturlio
*- del. senor Minneman ha debido ser *'raducido y distribuido
n ampliamente en Cuba y debe ser consultado para. conocer a
Cr rondo muchos aspectos de nuestra agriculture.
Otro eatudio tecnico importantisimo de scooperacion ftil
,, ei "ReporJ .of United. States Board of Economic Warfare",
preparadot'por una comision iecnica enviada a Cuba, ba.ls la
presldcncia de Mr. A. C. Shire, prenidente de Ia Comlslin
y editor del inform.
it' Estc, ainmquc se reflere etencialmente a la producci6n


(1


(I

de
el
sic


tarao a u a M *exmadri.- Para
qa pblicraasiop-ead doamiao
di irceii6a delIDr. Fidel Nuei
I lae peialialulas quo perte-.
Id. la liltii qu 61 diriS..esita jugar
CHAVEZ GAICIAI.
Muchos padres plenasn *1 tcr ju-
gar a mus naios, que iatox io ha-
cn excluilvamnente par entreltenl-
niento. Es utn error penar de es-
a manera porque eslA perfecla-
mente denmoitrado que el lnlO jue-
g1 por necesldad fisiol6glca. Y es
ane necesidimd tan perentoria y que.
a reclama lsu organism tan a' v1-
Va VotL que cuando la sllbertad de
una criarura eta conftmleada y no
s le deja expanslonars Jibremen-
. se convierlte el nio en tacitur-
no, triae. melanc611iro, porque Ie
hacefa eam sunvia que reconfor-
ta, ceM allmento flaico y aee esi-
mnulo pertecto de la acUvldad eair-
culatorls, qua el uiego represent.
Muchoam padres confiscan iW ciber-
lad de lu hijo, a tal punLto, que
nootro a hemots observado nfiosI do
diea asos que no a les dela illri
aolos a Ia calle sino acompaflidos
por su padroas. Los compahieros de
coleglo cada vai qu ven a l u aml.-
guliom eumtodlados en eo forma.
aprovechan lal pequefia diferen-
clam que tienen en al plantel a laI
hora del recrao, para echarle en
ears con fraxes dursa hirlentes
la' forma on que as euldato, Como
Il fuera una nlfitu de trem slom
Eag fraoe@ y .ae datl.icuiones
puerile slde Ia nihea. que .pars il-
gunom tal sez caresean de impor.
lancia, el nito lais sure y )a pm-
dece comn nadle. y de ese modo
mu aspirtiu ae va nutrlendo de tun
complejo de infeororldad que llega
a contiutuir un peamdo Imiire pars
oi desenvolvlmlento de au vida ou-
turn.
,Dfjenme en libertad a loe htJos
para que mlso pueden deselvolaer
luais inlclllals as puedan darle cur-
so a sus Ideas Inclplentes con ius
compaheroa de luegol Ahora bien,
que csa lbertad no sea deamedl-
sa, no venga el niso a conernlr-
cse en un egocenitrista qiie qulera
resoler, sin etar eapacltaoo para
ello. lot problems mmblentiles dec
la octledad en qClue convrte
Yo no me explico comn clerlos
coreguos rno han coreprendsoo toda-
ia lso provechoso y ialudaule que
son las dicsipllnas de la Pedago-
gla modernsa que sirnlieuandin i
esencia, no se fundamentan ma. que
en esia frame *al Nilo debe de en-
seaarsele jugando" y es par ago
por lo que debemos rendirLe pleitte-
sla y mereoldo tributo de admira-
c6n a Fcoebel. que con sou mante
luminosina y con posliva ilidn alde
lo quie debian de ser la juvenlu-
dea del fuluiiro. conclbI6 lon Kinder-
garder, ec decirl ma llamaden Jardi-
ties oe lis Infnecia. en done me le
rinde culto al Jucao como medio
fundamental para el Inlcio del noio
.en Ianenselanza.
Hace algun timrnpo an sats e li-
ma p gina de PlerrricultiUrm, uve la
alistfacetA6n de eer un documents-


DEL NINO
Aunque el culdado de loe denies
ino corresaponde l medico, muchai ,
vemeo recae obre el. reconocer e
Instiltuir Iralamlento de los IrasLor-
noas denialea del nino El conocl-
rrmienito de la Influeicia de la aUl-
menaieldn obre log dientee y los
efecto deI l infeeclon buc'l en
el organlsmo. dan a ecos orgaraoI
un lugar importance. en el campo
no s61o de la Medlcrin Infantl. al-
no tamrbiIn en la Medicina gene-
ral I
QulIern oicuparme. en primer lu-
gar de lao deformldaden de la den-
ttcli6n. empezando por Io dienleai
aupernumerarloi. es ecir. mis
oalentes de los cornrientes, que pue-

do trabijo d4e nueAtro4uPrrctor. o-
bre Ia tandencia de macnos Cole-
gros de scbreeabgar al rinina de a-
eam emcolareg. pri .tndoselc por lo
santo, de dedlcar largas horas a la
necesidad del jdego. Por fortune,
3a hoy en dima \a dAndoseld rrn*s
importancia at studio de It perso-
nalidad real de todo niro. ail comno
sums necesldades perentorraa y fislo-
16g.a.a.
El nifno decade que liene noclon
des la vida de relac16n. debera co-
menzar .us Juegos con hermanoas
S"iniguiltos de edad emejlante y
de sexos Iguales pira que izguales
escan Sus modalhdades en el Jurgo.
Y ci llo. por Ialgun mrnion no
fuera possible, debera enviarsele a
los ilamados Jardines a c Ia mInin-
eta dende iteiprana iedad. par h-
boarear las alegria Incomparaole que
el juIeo represents.
Todo lo expuret anteriormente
nos demueatfra. purs. Ila imporuin-
iets lan enorme quo poseae el jue-
So parc Ia nIda mCtual y future
de lodo nnlo Jugando me prepa-
ran para ari obllgaclones future y
a su vez nos ponen de relieve lug
aptiLiudes, lmu anheloi y >us mi.
intimos sntilmienios.
LQulAn de ustedes, distinguldas
lectoras, no ha sorprendido a su
pequefia hija arrullando tierna-
mente u mufieca y empleando nor-
mas y modales que ustedes como
madras Ie han ensefiado Inconscien-
temnente en sla vida real?
Y si ae trata de un varin, ;.no e
,ha observado su inclinaci6n por el
deports preferldo p cr el padre o el
oficioa o profesl6n que iste ostenta?
Pues blen, todo nis o Jugando,
tiende a imitar a los adults que le
rodean, y al jugar pondrA en prac-
tiCa su desenvolvimiento en el fu-
turo. Por lo tanto, ademas de ejer-
citarse aiicamente tambidn Io rea-
llza pilquicamente.
Digamos como Wilhelm Slekel:
"El talent de un nlfio e manifies-
ta deode temprana edad, ii se le
delta la elecci6n de ut juegoas y si
no sm ]e ponen 1lmitle arbltrarlos
a su imaginacl6in".
Quisiera recordarles a todasi la
madres que leen esta Secclon paru
beneflto des sus hijos, que el jue-
go es el, bartomeo mis selsilble
que sedala la cantidad de aalud de
vueatsas crlaiuras No pierdan,.
puen, e s notentli6n stn Importan.
te que revala.trn celoumente au
blenestar.


SSARMIENTO Y LA L
C- ) ICasont ibcn dae ti Iiae II 5 de
J eat
S LA STITACION DEL ECIADOE Ofu
y FLORES
pare compronede Ibir eate8 = T6- lc
m e m a I n telarve ocd de Ba tma nifto de.
result deiv 6n Madrid, convie- b
ne explicar aucintamente oIn qle fe
tramaba y perfilar la figure doe ec t
For el Dr. PABLO GARCIA general Juan JosB Flores. in
TU)RON) Acababa es te mllitar ds otrecerce fu
TUO a Ia corona para reetaurar los po-
en alarcera en ta primersa dentI- dares de I onarqlula enr el Ecua;- el
6n, dientes de i leche. pro tam- do. Military smericano. habla l:U a
n ane Ia s lgunda denteidin, ya chado en este contentec. La revo- en
tue diaentes pormanentes lncan su luci6n Ic di 6i g rado y el powder. na
origen e loa s at-mmoa element Cuando lleg6 sta deintevgatol n sdi
ue dieron vida a to. dentic6.n pri- Is Omran Coombla, eats military apa- Pe
aria Naexuroacedi pr mrec en tel Eador seguldo de sc s is
anenteu supernar dar n s - tropes paranimponer su designa-
orad n a Ia preidencia. Be trata del pier habid *y. Uetc s T de/'d', Oben i neltmne. e
e en la pritmera ca e sentlci. Leoa primer Pre.sidente del pain. qt
lentes supernurnerarios 'pueden Una revoluc16n posterior In lanra cc
aui ar rtos tnratorno a Loa dien- de to Preasidenca. tallba on tl.- -
a regulares pernanetes por Iso Latucha n genersailo e.n el Ecua-
oue aconseJable u extraccln. dot: luchaban parLtidarloos de lores A
Otra anomalia rars. fretuente- con 1Ica nsurgenten que arremetlan m
rente familiar. ero qua ha sido en todaa partoa a tla troops vene- gt
bservada esn l talts de dientes, y zolanas, seguldors a de P:otreo. Is t
0s quo mkIs omeinmente faltan raz6o pudo ser restablecida cuan- M
;al lainciasivos lateralos superio- do Flares abandon Ia preidentrcia
es, los Ineriores aenetrales y late- y el paria. El nuevo Gobierno -us a
ales. I se habia pactado, de mantra ter- to
Oo trastorno de erte ipo, tamn minante- estaba obligaedo a pro- C1
dinde cractF tad illa er y debido parctonar a Flores uns rents. Paor
a sunal6n ade do coronas ide dos fin, ya que no haba triunfado, es -
ienctes. ems I quca e designs cn diab paor aatlifecho en powder reU-
Il nombre de los dlientes gemelos rrae coan un auelado o despreclable. 1r
east sucestvamente eXlaae una se- iCumptId el nuevo Goblerno eeua- ld
be d dedlormidadesa nomallas, toriano tal condlci6n? si el pact
omo son: gigantoSino o enanismo tud- nie expreal6ns alnoera de los e
e los dientes. deferose del e esarrl. o poaltores de Floreo l s aclends anor,
Io ol enlmale etciE site e ltmrn stable ten replete como a hci m- d
rastorno aigunos autorei lo relae- plr one requaito. Ap'arte qtu el
ionan con el raquitesmo. echo no debe roputarse como unae I(
Pero 1o mas dmporunte dnsde el rupture de tratos hechos, P is a n
unito de vista de preservar Is aa- soberanl no ses diCute ni pero ve
ud infantil, o t el etudio de la ca.- hpotecarse. P iel ontrarlo: el h
ae dental, ya quc el deuculdo Goblerno vl6 Inmediatamente el pce-
Laandono de sta provoca la ineec- lgro que representaban pars a e
ion bueal, de Is cuali hablaremon naciente RepiblicaSe ns parildarleo isE
rna adelante. La care dental as co- de Flores y e d isps a actual dr- h
mun antea en )a primersa Coma en poirtando a lc mis dLncraOlc, cnfe- -
a egundea dentici6n. El 80 por canrdo uan blenes, etc.
ciento ds los nifos de las escuelas FLORES EN EUiROPA
padecen del cmarei dentales, qua al- El mililtar derarotado interpretd
gunax vcesa son muy extveas. En todo esto b en el aentido de un sobe-
x niios a quca reciben -u na aten- ran a qulen han despojado de a
i6n especial eon menos recuen- lmono, y en Europap nici6 en intri-
ts. Estas, si no anatienden ripi- gas par&a volvet at Ecuador. ingin
dametne detcruyen I a pira denta- lugar mejor, nangan amblente is
ria y pronto o ca onvierten en es aproplado quea el de blis monarqua
grandes cavidades que vemos con esopafiaola.
frecuencia. La cause de I scarie Isabel reinabs desde hacias res
dentaol se diascute, unos culpn a de- afo.s. Un atrno chileno, B.anco
teryninadas bacterihi y atrc ea can- Encalada, precent6 el general den-
diclones quimicas especiqles de los pachado &I Duque de Ruvas, a Is
lientesa, s az n embajador de a& Corte espia-
Lo quacci ecti fuera ate pdudas fola en Nipoles. Gracia abI gran
ea el papel importencte que de .em- poets raomntico pudo Florces expo-
pefia Ia alimentaci6n en to produc- ner a &Goblerno de Madrid Ia ma-
:i6n de la care dental. Es mIni- nera dde rconquistar ci Ecuador,
ma en la alimnentaci6n rdsmica ean ear- aunque en el fondo no haea otra
nea y grapas y por el contrarlo en soa que bitLcar ]a manera de obte-
favorecida con a isngesti6n exage- er una .revanchea .de carf.icter muy
nada de hidratos de c arbona, camio personal.
ns dulces, par ejemplo. Pare prie- Pero to no o v16 el Gobierno
venir la ncarie dental debe haber matrilefio .. Hub o d enh a cer verI
un eminirao adecuad en Ia alimen- Sarnilento djpuod.,
aci6 n de vitaminas D y C. El Gobierno en definitive, pacdt6
La relaci6n entre l carie den- con Flares. Bentirone tns bases ade
tal y las enfereciasdeos generates o Is operaci6n, aqu habria sd re ali-
loas trastornas orgAan csc s un pro- caroe sde prias. Se cronaria rev del
blema discutible y asi tveon con Ecuadoar el duque de an Agu.sin,
frecuenci tanetas caries en nifios d s6o de dilet aris d edad actuando
raquiticos 'comoa en nificos qu no llores de rgente.
padecen esta enfermedad. Mlentras, en Inglaterrc, ae pre-
La limpieza sde ton dient por parabain dos barcos qu habrian dei
media deel cipllo o Ia aeda denta! harer rumba i Pacifice, transporn-
aol come los lavados lialianos da e tando los elementos de guerrEa,. o
Ia boca, tieanen gran valor para do, hombres -aventurero logi mres-
mlnar o. carIe y I in flamaci6n te que sa hubieran podido enrolixr. En
inas enis l mpedir Ia foremactdn tlerrua doe apaia,d en Santander,
de elxPucatoda c aledio a.. mit s edao tamenate dIcho, apresurin-
Ia tniecci6n bucal cl remled tado ra antualmente lo Po uarErlvos-
final del deceuldo doa. carle.den- sc rolbgasan hombrra para bacer
tal, asi tenemos Ia fommacidin de lIa guoerra,. a Ia Rep ca emuato-
grandes cavidsdes quo provocan do- ries ear. outo
lr a) masticar a inapetencia -n-el Pdrl E1 Ec-ador, dessngrasdo
aifid. par largas luchas, hacer frente a
Cuandeo s ha formadso un abceso, emejante exlpedi-dni?
el sinico recurao quc quedna es la FIre ohabla asegurado qile mrus
extraccl6n, porquc todcos l rs facs hombres darien ena qt e
de Infacci6n deben eliminarse paras, ntortaanos. Ali hban ait-
evitir onsecuenelas mnks graves. mal e a ionr g ln-i.sie anasirnl-
La piorrea alvceolar er otra de Ins oa, oaIns a cien ls es qoe dIlogrvescon. ACE Yotla et en ef:el B a ni e n ellhc o de que laIns
graves conscu neia sid la indfe- prdparativo pudilerone icersa ve-
rencla con ia earle dental. Todas lome.ente.
eglta infeccione desyempetian un
papal Importante en padcimiean PERO, LLEGA A ,MADRID iUN
too de origen dudoso, especialmen- YIAJERO...
to enferamedades de Is tarticulaclo- en a i
nes y en algunos padecimientos del Fu en esots dilas uer lga ae a.-
riiea. Irld un viajemro, un oindiano sen-
El examen fris ecuente de la bocar cii qaoue. lea rercaon equipaje. Es
y el tratamiento oportuno de as un ti po mpubivo, de menidn pro-
caraes, contribute a evitar Ia pdr- nunciado Y voluntarieso, de o os
dida premature deI to dientes,Ilo vivos y milrar pnetrantc. su pasa-
mismo qua las infecciones obucalens porte dice soamnte: Donmingo
y sus consecuencias. Los dientes side austio armiesan,.
laehe memrecen tanta atenel6n com IPenetraba en la ciudad in no-
los permanentes. No se puede co- vlembre de 1846. E taba enterado
meter error mayor que el de su- de Ins preparativos de Ic .aexpedl-
ponerc que porque son temporalea ci6n military. que habris de diric'rrr
se deben desculdar. a be tierra euoatoriana. Sarmnento
Aprovecho la oportunldad para cuenta con eacan.t nmigos en .F
referirme a Ia felicidad con qua lnt Villa Y Corte: P-ro no tmporta. El
padres achaean al brote dentario es bombre decidido. Requiere is
el mis minima trastorno e nel ni- pUanlu describe -al amode como
fin. a incitan con persistencia at ha dicho repetidas veces: haclenda
mdicos para quo abra Is encia al' une espaa ade la I& luma- un an-
nifio. Etoa es un error, ya cue des- ticulo pars denuncrlar ante Ia sopl-
de ei punta de vista cientiIco xti n1dn iespaflola los planes ronquln-
esa idea elminadsa por complete, tadores del veneielne El, Sar-
En mi esxperiencia como mddico de miento. panece quo comprueba por
nifics, nunca he tnido neesidad primers vez en Madrid oue decir
de hacerlo y coneo en naso tener qua Carte de losn Borbones, en tratindo-
hacerloa nuncae. s de EspaSlia. no es I nlamo que

UNA ENTREVISTA CON EL...
iCaontnuaetde doa pignina s3) -Ot-ro fen6meno, quea no idela
(_ontfnueo que p_ _l__n_ s $3)' de impresionar -- impresiona cfa-
industria azucanrera mil ae desen- vorablemente a quaen viene del
volvi6. Y no-otamente en eso: el Brasil- es el- hecho de qua a in-
propio fen6soeno del desenvolvi- teligencla cubansnseni eliberan-
mlento del atilaundlo azucarero, do de Ins resabios coloniales de
kacelerado cuando lno Ingenlos se qa csufrieron tod'os nuestros pal-
fucronoeohrentrando on loa "can- see. Se estudian tos prdpios pro-
trales" -ya desapareoido por Is blemes, se nhonda on Is entrafia
Jegisilcisin national y qua Ian nacinnat y no en inn moldes cuos-
Brillantmente deanuncld Ramiro peoa y, en fin. Mart) a s, cade dia
Guerra- encoentra nu paraieln cn mis, ci gola -moans vs Cub ndota
tao sborcifn paretarIss bricaa bra- ecpsrituatmenie en lade Amdrics.
silefoaso Seguimos a Ramirs Guerra deact-
Y el aedior Androde aduade aqal frando is Ciloaofia de a Isruoduccldn
units cuantas andcdosta.,anoitrian- national can lddntica protundidad
donsa ei portecia canacimiento sdc que Joargc Sinamel ealtudiilt l rioa-
nugltraa toetumbrea, continuanats sofia del dinero. Amompaliamos a
-Esoa emrJr"'.ade~ni evoluci~n Ortic en ous rebusc~a sic taftuen-
en lies eultico as dicta ahors cias africanas y en fin. catudtiamoa
ideintico cotsetiis p.-itlco. Cuba Ia hlitoris do Cuba a 1mra5 sc densU
es tn pls pivi:2i='o n ete nutore. Aol mehareesos la histamba
Mediltemrrdno dei Csuibo" mlentrae dcl mifd cn Cuba a trirats sic Ias
el Brash rblbse halla isv c pr ci pagigan. dec Ps-es sic Ia Riva -mur-
Atidantca. A despeeho dcr.0 ot e o ands semadastsiienie us paraleto
hailanos "amretirados pe .,s ,n e on iso coerliorco dci Brasil a par-
tar sic 1030. Pene'tra ann en touestro
mans andes polttican que, dc s-ez ent hiotor~la y nucstra iierra; ectudia-
esando, hacqa estrmomo.'r 5 a lan~ usrslroc risnr
Aesarira laibna --cams. a deape- ren Ibistrsfcoe enmcs
rho de',nna enibstenria pcrfectaanen- en in an Ia rericza sic que aoss
ie ninie ramoaat lo moimen bhamlaos ya en inanayeria ole edadt
te staleeamoserilo motmin- politics, coma ranbidn nuestra
los revobncionarioi, tel sea pauta- esymlay sic edod rctlturni Enta-
doe par" lao crista --coma Ia dc ojnone~apoi ii
1930. Y ahora miomn, ran el refor- tmosfrnssno~m rpnmsi
easmiento do los\prinripbos demo- llzocti ,n
crritcao dlerbvadoc ic to vbctoris Cuanadaoo ltnsis -timo s-am no in-
ale las Nacionen Unldas, :ao esand sbstir en escuchar eon palabra ter-
nuotrosia dais paines camirnando ha- sa, olnmpro fian y peaetxante--
cia Un obiaerno popular y ropres- qn que nas dat gu opinisin sobre
aentetiriP strosctcnena, el. admiradlo Aandrmde
Lag sueelos eeoc enyolvieron y pronuneta algunas Ceases ciraste-
dierritaimon at fin Ia dictadura do rlaticia do to cortela, pars cantlu-
Getulio Vurgus nlome on eapuqstos -ye dte .t55anouerte que eamprondte-.
s e mane mgaetrs, purm coatraer Sons irmaedistamente su ironds-ga-
oirso ainguturca paralolss centre ci aIs~les-
Brusil F Cuba. Andeado a un -El portodiasa brsatilolo doene
maestro en- is expeoseidnt rasys cia- mumbo qua" vor on Cube."
ridad vs. ituminandto el duidlsgo: Jasi Mria Capa


IBERTAD DEL..
dr pueblo eapItal. Y asel a
a aitimo. 1 parecer con blea
indada conftania No esperaba que
In p ublicar ci mencionado ar-
ulo. Ant lo 1onlesi af5 mmi tar. -
SPero is prenna madnlefoa 10 pu-
U6.
Alentado por el itlsonjero Teaul-
o de au primer paso, eacribi6
mediatiamrete otro. que tambien
9 publlcado.
Ef ambos trabajca consitgrat-qu
plan de Ftrea a deacbellado,
bsurdo;. No podri ePlorea nl des-
obarcar en Is playas ecuatorta-
ab, puntualizc en sn t artfculo.
Sarmlento ha declarado que ts-
eraba una respoesta de algulen.
1 vez l n1tocesitaba unia polmnica
..todlstica. 8u temperamento )os
ernifTeteducir que la sbuscaba. l
iue alemPre hab'la ambldo luchar
on denuedo.
Pero no hubo nl polamica nl. tan
quiera, repuesta Y e que lo
uerta no pueden hablar. Dom;n-
o Faustino Sarmiento habia me-
&do, de doe grande" taJos de plu-
a, la aventura molitar.
-Por desgracla --ecribla sdeipud
Lastarrla-, Ia prenaa mortr6 ed -
Sye s mA sentido comon que al
se yo le hubiera' concedido. y me
e quedado con todoA mi cohltte .
nojadcsv. .
Ban Fauwtfno apetec la pole -
ijca, ta vez tanto' como el Ifracaso
e laI expedicin.,
Despuda impriml siun articulo
an uno volantes y, doblements
mombroso pars d1, fueron devora-
dr'por el piblido.
Los expedlcionarlos desertaron de
os buquea. Loe epafioles se Indig-
aron. La expedclion no partid.
'Iorts no fuC jamis regents ali
aubo Rey nito en el Ecuador.
,Sarmlento habla libertado ar
cuador a golpes de pluma, y deSde
A Villa y Carte de Madrid.- J.M.C,


azucarera, comprende studios muy interesantes y valioso
sabre el combustible aotros products que pueden obte-
nerse de la caIsa de azucar, la que por ser la plants que se
cultiva con mayor extension en Cuba, constitute una con-
trinbuciuon de primer orden en el campo de la agriculture
cubana, particularmente en el del uso de nuestras materials
prmas agricolas para la producci6n industrial.
COOPERATION AGRICOLA INTERNiACIONAL. En
todo to que he dejado expuesto mis arriba, me he referido
a la cooperaciorn agricola intersmericana, pero hay importan-
tisimos hechos que sefialar tambiln en cuanto a las iniciati-
vas los pasos dados mras recientemente en cuanto a la coo-
peraci6r, agiicola international, a partir de la eonferencia
de las Naciones Unidas celebrada en Hot Springs, Virginia.
cu'va session inaugural se electud el 18 de mayo de 1943. Asisti
a la misnma, formando parole de la delegaci6n cubana presi-
dida por el ieior Amadeo Lopez Castro e integrada por los
delegados declares Felix Hurtado, Felipe de Pazos, Arturo
Mafias v el que suscribe. El program de la conferencia com-
piendio cuatro puntos ftundamentales, correspondientes a ca-
da una de las cuatro secciones en que se dividi6 la confe-
rencia I -Niveles N necesldades de consume; II.L-Expan-
sion de la production agrtcola y adaptaci6n de la misma a
Ias necesdades del consume. III.-Medios de facilitar y me-
jorar la distribuci6n. :,' IV.-Recomendaciones pars ins crea-
ciones de uin organism in ternacional .encargado de promo-
ver la reahlizaci6n del plan general de cooperacion agricola.
Per encargn de a Cnomision, me correspondi6 actuar en
la Seccion IV, quedando encargado de proponer, como asi Io
hice. que la mocion original de la delegaci6n de los Estados
Unidos referente a la creaclon de una Comisi6n Interina
Agricola, come paso preparatorio para establecer mis tarde
una Comisi6n Permanente, encargadas ambas dc ltontinuar
y llevar adelante los acuerdos de la Conferencia, se enmen-
dase en el sentido de que los gobiernos representados en la
conferencia reconociesen la obligaci6n de elevar los niveles
de nutrici6n y de vida de sus pueblos respectivos; y de que
las investigaciones a realizar sabre problems de prodlu-
ci6n, distribuci6n y conservacidn agricolas, se entendiesen
tambi6n a las cuestiones sociales y econ6micfs, incluyenqo
el studio de los problems de la poblasi6n y del traoajp
agricolas. Con el Iranca apoyo del delegado de los Estadds
Unidos en dicha Secci6n IV, Mr. Appleby, todas las propues-
tas adicionales hechas per Cuba y otras de menor importan-
cia quedaron incluidas en el texto final dce las resoluciones
y recomendaciontes de ]a citada Secci6n IV, aprobadas en
sesi6n plenaria de la Conferencia.
La Comisi6n Interina de Agricultura, acordada su crea-
ci6n en Hot Springs, pas6 a,_ er posteribrmente por resolu-
ci6on de los gobiernos reypr.sentados en la conferencia, la
Organizacion d.AgricuIltCa de. las Naciones Unidas actufl-
mente en function.
SLas actividiades de esta Organizaci6n Internacional de
Cooperaci6n Agricola hanjsido y continian siendo altamenlie-
Sprovechosas, sin que sea dable incluir an este articufo laI
ini'fibr resefia respect de las mismas ya que han sido y con-
tinuan siendo tan variadas, numnerosas e importaItes.
CONCLUSION.-Los hechos sumariamente apuntados
demnuestrai pel largo camino'recorrido de 1939 a la fechs por
la Cooperacidn Agricola Interamericana en primer termino,
y por la cooperation de las Naciones Unidas en el mismo
campo. Echase de maneos, en vcrdad, un studio de 'coniunito
que habria de tender la amplitud de un grueso volume. so-
bre los trabajos de cooperaci6n agricola en el espacio de tiem-
po me-ncionado. Ese studio podria -ejercer una provechoa
influencia, indudablemente, eni el desarrollo .de progranias
pricticos ,de cooperacion agrico6la destlnados a llevar a la
prictica nuchas de las resoluciones aprsbadasa en distintas
cpnferenc.ias, inclusive las Conferencias .Panameric'cnas, cu-
yos acuerdos al respecto no mine ha-sido able mencionar.
Dpda su importancia, entiendo que laI publicaci6" 'de uina
obra como la que. dejo apuntada es asunto que -merece una
cuidadosa consideration.
Ramiro GUERRA.


7dias en
el mundo-La quarra fria
em el frio.
-Bases importantes.

B AROOS de patrulla de It flo-
B a sovitlca ePLAn recorriendo
el mar Artico rTo en buscaee
ibuoua eepfam.i britAnicos qe -
puedan estar tratando de dej'u-
hrir importantes secretos de de-
fensa entire los hielos flotantes d.,
norte. Es parte de Ia cguerra Iria
en Ci frio.
Un despscho de Bergen. No-
ruega, dice que el capitin del va-
por noruego oSveipD, que acaba
de regresar a Bergen deapud.s de
haber sido detenido por los ru.o,
Inaorma que a aer azotado su au-
que par una tempestad bucd re-
Iugl6 en .una Isla Artica de Is
Uni6n Sovitrcl'a. Cuando el tiez.-
po mejor6 y el barco noruego a e
hlzo a !a mar, ua dctenrldo pr
Una embarcacron rusa que lo ob'l-
a6 a ir a Shlpnovo, puerlto artl-
co aovietitco,. en donde lls aitao-
ridades regislraron el 8Svcip> ."
busca de iequipos de radio e w-
glesesi.-
Los rusos confiscr In la resetv
do .edaies luainosas del Darco
noruego, y le quitaron tambrin'i
ous chlmeneanA de ventllaci6n. D,-
chosamente, el mensaje que los 5no-
ruegos habian logrado enviar avi-
aendo que ha'bian aido detenidOv
poar los rusoa ud recibido en O.ilu
y el miniatro de Noruega en MOc-ru
pudo obtener nla libertad del
.Sveip., una vez que los rusosn s
convencleron do que, efectiva-
mente, no se trataba ,de un buq.re
aspia al servicio de Inglaterra ,i
tenia a borqo agents aecretos bdil-
tinlicoa.
BASES IMPORTANTES
SLANDIA se ha unldo a Ios Es-
S tados Unldosail soaicitar de Di-
namarca c i e r t o s derechos en
Groenlandia.
Un deapacho de ReynJavik dice
que el Oobierno islands tratard
de obtener un reconocimniento .r.-
temrnacion! de Ios derechos de
Islandia a pescar en las ricas aguBas
que bafian las costa orientales
groenlandesas, y la conflrmaci6n
del derecho de los pescadore s de
ltlnmdia a usar tocds las Ia cili-
dades portuarias y de otra clase
exintentes en las costas de Groer.-
landa Ifrente a las regions en doli-
de se realiza la penca.
Tales dereche-odroits d-ulsa-
ge*-han side adquiridos por los
pescadores islandeses por al
ulo y lhan sido mantenidos des-
de qu e Islandia obtuvo su indepeun-
dencia de Dinamarca en 1943.
El ario pasado el Gobierno danis
otorgd derechoa nminlares a No-
ruega, rn 1a Tierra de Erik el R'-
jo, iltuada en la cotd noresite oe
Groenlandia. .
En cuanto a alos Etados Urnidos.
han nolicltado autorilaclon para
mantener enr Groenlandla bases
ntvales y militares, asunto qdit to-
davia est slrndo objeto de nego-
*ianes entre loa goblernos ei
W .gton Copenhague.


IN MEMOfRIAM:
(Contfnacfl6n de Isa piglna 33)
frutando, habiendo palidecido bas-
tante los que fueron oS brillantes
colors, simbolo dn energia, simbo-
Ja de constancia y de honor.

Descanse en paz tan bien queri-
do sacerdote cubano: elevemos to-
dos suS compsMriotai nuestras mias
sentidas oraciones porque e en-
cuenlre- en Ja Gloria, lugar que le
corresponde par las sirtudeis que
tuvo en la licrra y ojali sirva su
conduct tan singular, de guia do
laro a sit ilustres compafieros en
la Curia.
Y reciba Su nuitrisima el Carde-
nil Arzoblipo Mcmizror Manuel
Arteaga y el Cabfldo de Ia Cate-
dral habanera, m caino rm u hermnna-"
na It seftor" Xboalia Tudri y Pe-
rers, ui lsobrifiaos y demia i t-
'miliarme, nuetrR mi sentida eon-
dolencia.DIARIO DF. L A MARINA -DOMINGO. 1.5 DF FRRFRO DF iq48


. PAGINA TREINTA Y CINCO


LETRAS -DE HOY

Un- nuevo poeta

espahoL J164 Maria

Valverde

(Por JOSE MARIA CHACON y
CALVO)

(. Jos Maria Valverde:
Hombre de Diols. Pr6logo
de Dimaso Aldinao. Selec-
S iodn de Absdie, Mdexico,
S co, _1947).

MfAS de una vsez he lamentado
desde esta pagina la falta de
dtiusi6n en Cuba, y quisa to mis-
mo ocurra en muchoa otros paSles
de America, de
la poeola espa-
fiola en los liti-
moo diez" aios.
El librto de Vi-
cente Gaos, Ar-
cingel de mis
anohces revela-
ei6n de un jo-

ven p6eta. lo
busqu eon vano.
Juan Guerrero
Ruiz. .editor in-
teligente y generoso de escritores
uuevos, de clasicos olvidados y de
exquisitas antologias, me lo envi6
directamente. Formaba part de la
Coleccidn Adonals. Comenti enton-
cos la admirable colecci6n de so-
netos de Viceste Gaos. Ahora sa
de un poets que, segusn el pr6lo-
go de Damaso Alonso, ha de ser
muy joven: "Un adolescente, poco
mas que un ninio", dice de dl*el li-
16loago que ilumina la severidad de
su cfencia con el resplandor de la
poesia. No he podido conocer su li-
bro en totalidad. Pero la selecci6n
del mismo publicada en el ltimo
nrumero de Abside, la revista me-
xicana qune dirige el eminent hu-
rnanista don Gabriel Mendez Plan-
carte, me ha pcrmitido acercarme
a una personalidad podtica muy jo-
ven, muy interesonte, de hondas
perspectives interiors.
El pr61ogo de Damaso Alonso.,
uno de Ios mis altos nombres de
la poesla espafiola, es una pAgina
muy bella que interpret agudi-
mente las caracterosticas del nue-
vo poeta. El titulo del libro, ya nos
indica su carActer: Hombre de Dios.
Es la poesia de Valverde rellgiosa
por su espiritu, por su finalidad,
por su mismo tems. "Es de un
poeta catdlico esta voz que cants",
... dice Ddmaso .Alonso. "Su fe, adade,
inlunde su libro, le da serenidad,
sentido, srmonia".
Afirm6 antes con sutiles razones
el insigne prologuislta. que today
poesia es en el ondo, religlosa., Aun
cuando se revuelve irsaunda. "re-
conoe Is" opresidn de ]a poderosa
presencia", y al interrogar a lao
grades misterioa, que lHenan de an-
gustia al coraz6n del hombre "a
la grand puerto lIama". Asi va, con-
concluye Damaso Alonso, la poesia
de todos Jos tiempos a la busca
de Dios.
Jose Maria Valverde tiene una
fe firme tan prolunda y v.va. que
cuando slente "las lividas fosfiores-
cencias de la sensualidad". se sal-
va,'repito las palabras del critic
creador, "porque 'esa fuerza mis-
taricas., es tambltn un secret de-
aignio de la divinidad. es una luer-
za terrible, continue como un rio,

pero un rio celeste, de Extatls y
(mlsterio
quic incendia nuestra care de eter-
(nidad y Dioa".

El sentldo dle su poesia lo expre-
a Josa Maria Valverde en la com-
posicld6n que seguramente abre su
libro, y con sla que comlenza sla se-
leecl6n de Abside. Es el Saleso inl-
clalh los contornos severos del ver,
so,' la austerldad de Is form se
mantien'h, aun cuando el poet& cla-
ma su ansiedad, su anhelo de Dios.
Y se slente a la pobre criatura
"marcada por el hierro de la divi-
nidad", como una oveja sola, aban-
donada, instil, en sla vasta llanu-
ra. Pero sintamos el efluvio del
misterio poetico del Salmo Ianleial
de Hombre de Dios:

"Seflor, no estls comigo aunque te
Inombre siempre.
Estis asli, entire nubes, donde mi
I voz no alcanza,
y sl a ves essurges, comu el sol
-"' itras sla lluvia,
hay notches en que apenas logro
(pensar que existles,
Eres una ciudad deltras de las mon-
a tafias.
Eres un mar lejano qu a races
(no se oye.
No estis dentro de ml. Siento tu
inegrn hueco
devorando mi entrai.a crmo una
ahambrienta boca.
Y por eso te nombro, Senior, cons-
itantemente,
y por eso rifiero los cosas a tu
I sombre,
dindnles latltud y longitud de Ti.
Si estuvleras conmigo yo hablaria
Wde cosas,
de tosas nada mis. sencillas y des-
inudas,
del ciclo, de la brisa,. del amor y
sla pena.
Comos un feliz amante que dice
I s61o "Mira
qui pAjaro. q i rosa, qu6 sol. que
ilarde clara".
Pero no,. Td me talta. Y le noam-
broor s.
Tr perslgo en el bosque deltrias de
acada tronco.
Te busiicon por el rondo de las aguas
l airs hor
iOhr"oaao, apartaosa, dadme ypa sa
( presencia
que trndle escondlda en vueutro os-
(curo seno'

Mareado par iu hierro vago por Ias
i llanuras
sbandonado, |n.tll, como unt ove-
(Ja solo
Hobed Glare me alamo. Pees
sin Dido catoy).

Senile ol pocai la llama celeoue
Is y Snab quot essaensassies do alas


."Stmni lou mensjcron do algo que
isno entendemos
Naseslro cuerpo In quema sna llama
i reolesie
iOrencl[ por nniosIoa Ios l t ptaa.

Pnrqie tieo une m ulsin y al-
ia quilen slenlc en ol_Mcpirltu lia
dladas palabre:
aTO no nM da *I musnto lmpre qao
Iao ioremose
Oti nos a o Intregas pare quo lo hi-
(gamba palabra"

En *t osisi OvasUi pT o
aeres I- psuis dies nuestro lorb
rao--y Ma uaa aontsfln humlld. 3
.aannmoslsaor-qu ( uica oalci(
de to* p(>l< e "ri doa".o


"Por eso nos han puesto &1 lado
(del camino
con el "inheo fin de gritar oasm-
(ilrados":

"Gritar asombrados" aun frehte
de lo que cast nadie Ye.

"Por queosi no existitramos. Lpara
que tantas cosas
inotiles y bellas como Dioas ha crea-
(do?,
tantos ocasos rojos, y tanto arbo]
(sin fruta,
y tanta floe6r y tanto pijaro vaga-
(bundo".
Por eso hay una intima 'seguri-
dad. uria alegria serena en el co-
razrn del poeta:
... T6 que cuidas los pajaros que
(dicen Tu mensaje.
guard en la muerte nuestros can-
(aados corazones;
dales paz, esa paz que en vida lea
(negaste,
bbrralesa l dollente pensamienib
( (sin tregua.
TI no daras en Ti el Todo queo
S (buscamos;
nos daris a nosotros, mismos, pues
(tIe tendremos
para nosotros solos, y.no para can-
Itarte".


El tema mirs dlmici en una poe-
sia de espirilu religioso, a veces de
mistica tonalidad, aparece delica-
daamente expueato en los versos de
Jose Maria Valverde. ;.Como se
conclerta entiqnces, esta inltima de-
licadeza con el sentido de lo gran-
dinon. con algo quo no alcanzo a
explicarme sino como una voz de
biblical solemnidad? No s 6 respon-
der a la grave pregunta, Y me afir-
mo en el fondo de misterio que
hay en toda genuina creacidn poa-
tica. Salmos de la Israil de amor se
titulan estos versos que iluminhn
los mds recdnditos impulsos del
hombre.

"Es ese pez oscuro que, nadando en
Ito hondo.
nubla el rotrma moreno de las ado-
(lescentes.
Es el quiet relampago, la luz Ju-
anir malifica
que hace palidecer a las claras mu-
tchachas".

;.De d6nde viene Ia tuerza mis-
teriosa ?

"La fuerza llega al hombre cayen-
(do desde arriba.
Le es alena, y en todos es ma sis-
Ima. por ego
tiende a pasar bajando, como en
(un rio en cascadas,
a traves de los hijos, rumbo a un
(mar ignorado.
Empezd con el tempo. Dios la in-
Ifundi6 en el hombre
con. su soplo a1 travys..."
ComIo Ila ;e el hombre, r6moI la
siente en su coraz6n puro o en sus
irreprimibles imnpulsos?

"El hombre no la entlende. No ea
ya. Va. de paso
y grits alil& n lo oscuro, como un
(pijaro ciego
y aphlasta, y quema y ruge y, mar-
I chits Io verde
y reseda ha came con su eoplo de
(Olama...
iEs un mintico" rio que nos atrave-
(sara
Un rio con reptiles dituiso y gu-
isanos
y oscuridades verdes sobe limos
S(amibiguos.
Pero un rio celeste, de extasis y
(misteraio,
qu e incendia nuestro cuerpo de
(eternidad. y Dios".

El Malmo y la Oracl6n de las Ro-
as, el Salos de laI sed de Dios
y eus Oracloe par Is bellesa com-
pletan sla releccl6n de Abside de es-
te juvenilel poeta, tan lleno del sen-
tido de la s cosas eternas, de fe se-
rena y profunda, de nitida luz aun
cuando percibal muy cerc el man-
so batir de alas de la muerte. A
la postre, todo se llena en i de un
resplandor que viene de lo alto -
queopareceoatravesarsa]hpoeta Como
Una celeste llama.
Y cuando el1 ruegue al Sehor paor
la creaci6n enter no ha de olvi-
dar ni aun a la belleza ignorada:
"Yo te ruego, Sefior, por nla esta-
(tun sepulta,.
por el verso ignorado, por el pa'lsa-
je solo,
por el cuerpo vestido "

Siele son las composiciones de
Hombre de Diop que reproduce
Absilde. ;.C6mo sern las otras que,
seglan nos dice DLnmaso Alonso, re-
flejan a un gran poets, no traspa-
sado de Ilnquietud, sino sereno en
su e. iluminado, fortalecido. espe-
ranzado, ya quenno en vanosBe lla-
ma Hombre de DIod?

0

Efemirides de la

revoluci6n cubana

Par fl pgne SOUJA ,
Al otro dia de ocurrido el san-
gnriento encuentro del Calikluna-
gran columns, -ompuesla de 'los
batnllon doe Barbastro, Otumia,
SCassUlla y eacu-
aronsde. do N
I'Mncta, que ha-
bian pernoctado
en Bataban6,
depil s de em-
barcir pars La
HaManab atss r
Canaleias..
puede doclr. 4or
par cumpltr cal
ritual, el prop
pi>rIl esisol Lull A4 Valderia-
s. se, jeta do Is. Brlgda- Sur. *alto
par ot lrtraiula* s eauramente en bui-
c- de los IJnurreclkd, low cualse.
as uia. debtran, al no ae escu-
rrilroa por la noche de o u cam-
pntenntoo,. encontlr asse sa en La
S ano donde tuvo Jugar l combatt.
*n as veri en ecl ptsrte quj
coplapmc dirigido al general SJu-
lUsn oonAlas Psrrado, oma.ndan-
t faraln do la D tai6n de La a-7
Y bua, oay daposttado en nutaro
SArhlvo Nactoa.l. coon muyY poW
intlans bui's a loa laurruete el
omsral' Valderrama. rilos perms-


necieron custcdIando a su jefe.
gravemente herido, en el mismo
OJo de Agua del Caimin. He aqil
el parte del general Valderrama:
-Al Comandante General de la
Division.
.' Sali eta mafiana tenmprano de
Btaban6d con los Batallones de
Barba stro, Otumba, CastJilla y &s-
cuadrones de Numancia par ha-
cer reconocimientos por el CauMais,
Bencito y Santa Teresa, sin encon-
trar enemigo ni rastro. Enterado
de las noticias que me comunica
el Comandantd Milltar, y que sa
conoce V.E. estoy disponiendo las
fuerzan de infanteria y caballeria
que han de salir a buscar rastro y
perseguir la partida.
L Valderramau.

Desde el ingenio ajosefita., con
frecha 12 de diciembre de 1897, en
oficio deposlitado tamblin en nues-
tro Archivo Naclonal, se dirlge el
general GonzAlez Parrado a Val-
derrama, jefe director que fud del
asalto al campamento del Calmin.
-Excmo. Sr. General Luis V a-
derrama.
aEl Excmo. Sr. General en Jefe
(Blanco) en iiegrama de hoy me
encargs que felicile a los Genera-
les, Jefes, Oficiales y Tropas que
han tornado part en las operaclo-
ne s.obre el Caimin y Benclto v
que formile la oportuna propues-
ta.
aLo traslado R V. E parm conocl-
miento 3 satlksfaccid6n suya y de ios
que tomamos parte en diclias ope-
raciqne.s a fin de quea se remlta Ia
propuest de referencia, e n lo que
respecta a ]asI tropas de la brigade
e V.E.
Ditos Ruarde a V.E. M.S. A.S.
*Ingenio Joselita, 12 de diciem-
bre de 1897.
Gonaile% Parradua.


Propuso el general Valderrama, He aquI la copa fiel dor la comi-
para la Cruz de San Fernando, la nicaci6n que dirigiera el cgroinel
mis alta condecoracion mllltar h!b- Smnchez al general de division Se-
pana, al teniente coronel Manuel gundo Cabo Sr. Jullin Gonzalerz
Martinez Morentin, muertoa i lren- Parrado, tal como se encuentra
te de sus tropz al a"altar las prf- hoy en el Archilo Naclonal:
meras trincheras del Calmian, con- -e
decoraclon merecida, pues segun LContin"uae
me ha referido el mismno coronlel
Emillo Collazo, el coronel espafiol
ni en un solo moment se apeo
de .u caballo hasta que se le vio Nave ando a la der
caer desplomado bao el certeru 1!5
nego de los tiradores del .Calix- soluci6nO a un CO
lW. Pue nornrado aJuez isratuc-
tor del exaedlente, al objeto pro- hi st(
movldo, don Oonzalo Alonso San-
tocildes, hijo del heroic general--
espafiol muerto en Peralejos, asi- Por el Dr. JUL
tente a la operacidn del Calman,
donde le mataron el caballo. NUEVA YORK. |E P. S I -- El
He aqul 1o que dice ese docu- 22 de julio las estaclones inalam-
menlo, en extract: brlcas cosleras. recogieron un men-
-Declar6 ei general Luis Valide- sale radiografico procedente del
rrasa, quien dlo: Que mando a a Pacifico que deci: "Nuestr posi-
accite cOMo elIe...X que tuvo cidn nutica es doe 133 grados y 14
Hocaiilan o de omprobaral comporn- mianutoa es O e. 12 trados y58
toaln de cprob del eoronArMa- minutonas Sue. Un temporal enor-
nuel Martneza Morentin, primer m ealde- meco n del Per6

tramiet heroic dculda quoel Ma-o si juegscan nue'lra embarracida.s
se Ma e Maon, primero La inmensidad de las o as l ca par-
te que manabdJa ia vanguardia, quo ten por Ia smitad nuestra balsa. Es-
oeste herho lo calfica de heroico... lamos a unasi 200 millas deo I isla
He aqUl tornado de Jos documen- Pukapuka. Hemos navegado uiAs
toa eaxitentes en suestro Archivo 4000 mills desde que sallmoa de
& popuesata que ahicierlVrlde- ncoss del Peru ".
Traina pars las unidades que bajoa El mnsale fu6 lasadado Poe 00
si mando tomaron part en e iesa ntrdpidos navegantes que el din 29
operacidn. segidn se consilnae ll de abril ozrparon del puerto del
esoo documentos: Callao so as .go a balsa hecha de
ironcos y 0Tffib qutic las corrien-
*Propuestlas pars Casltilla 32 tea marinas lievaran a la primltiva
Barbastro No. 4 24 embarcacidn a travel de la inmen-
Pizarro 9 aidad del Oceano Pacifico. La ex-
Otumba 80 pedci6n intents alcanzar lans Islas
tlumancia 8' Marquesas, y atl rumple su osada
aventura quitre decir algo quo tie-
Cormo se ve, el numero de pro- ne de verdad esa teoria en la que
pueatns que mereciera el Batallon se afirma que el hombre se origl-
de Otumba, muy merecidas, llegass n6 en Amdrica y pobl6 mas tarde
.al-niimero de 80, indice del san- las tierras de la Oceania. Pronto
griento choque de aquel balallnn alcanzarAn los navegantes el gru-
con el Calixto. Oarcia. po de "la Sociedad" o quizA el ar-
Naturalminte, despuds de 'ate chlpiblago de las Marquesas y de
goipe fatal, que en ese dia 10 de esta forma se encenderAn de nue-
diciembre frustrara aquella gran vo las clasicas conTroversias sobre
combinacion de columns, prefe- ila possible aparic6idn del hombre
rente atencibn dedlc6 en ese asho 9 B dentro del territorio americano. Los
al alto mandoaespafaol aobre el hui navegantesiintentahitraZar ina tra-
de Bataban,-y a renglon segul- yectoria horizontal con respect al
do en 1e mIes de enero del 9B, el eje deo Iatierra y asi demostrar ]a
general Valderrana pacs6 el b- possible extension de las culturess"
gulente teiegrama a diatlintaLs luer- prehist6rincas del Eote hacia el
zas de las que componian su bri- Os. rat. avnura de
gada. Coplamos uno de ellos, de- los naveganit no cu en triunia-
positado en el Archivo Naclonal: ron n pante los antropologos rue
admiten que el origen del hombre
Al Tenienlen Coronel de Olumoa. americano tuvno lugar en la cuen-
aLos hermano8 COllazo han vUel- ca amazonlca. Pero estal region itan
to a aus antlguas guaridas del Cai- Ilena de inc6gnitas, tan saturada
m pn y Cidnaga, por lo que es ne- de leyendas, y hoy renacida por
cesario buscarols y batirlos sin de- la modern literature que pinta la
o selva, no ha podido ser estudiada
jarlos. reponar un solo inslane, a ni siquiera superlicialmente, ni aun
cuyo .unico object dedicari su co- tenemos juicios htltdrucos definiti-
lumna. aos de uin ayer que sOlo data de
lGeneralunos cienaos do alos cuano' Fran-
*ElOeer~ cscoOlelI aentr6 por lIn gran ar-
Lua Valderramas. tenra fluvial y 1 un nsimperlo go-
bernado por mujer's quse rristalf-
Como durante todo e0se tempo zaban sin duda tin raimren basado
no- se movleron de sus campamen- en el matrinarcado. Y eista ileyenda
to de la costa.los hombre delIan cercana a nuestros dis ea
I lena de misterios y confusiones y

Calixto Oarcia, muy pronto esa co- desfila ante nuestlra iente do una
lumna que mandaba el coronel Ro- mantra s conlusa por las sicjas cr6-
driguez Bincht, deatacado en Oli- nicas del dominlco Fray Gaspar de
Carvajal. Apart e edos relitos
n, y ompuea de log batallo- nada sabemos de la verdadera pre-
de' Otumba y Barbastro, de historia del Valle Amaz6n;co, en
lo eoacuadroneo de Numa-ncia y donde in nsumero crenrdo de In-
Pliarro tuvo frecuentes contacts vestigadoares situah l cuna del
hombre amerirano.
con el CaILito Garcla en Marianu Bien pudlera scr quo la germins-
Viera. en Castaaeda, en Mora, eil cl6n no fura en rate iufgir y que
Pimlenta, hasta que el dia 3 de se engendrara el fern6rneno en las
c. a0sea v eisyiron diasdeol. aiplanicles de Bolivia', Junito al la-
enro, o a, veln y tr d d. go Titlicaca. escenato de la cultu-
pu.a del gran combale del Calmin ra de Tahuianan.co taInmbiJn sIItCs-
donde se toparon loas soldados e- tLA poseedoe del origern l "homo
pafloe.s y Joi inambtias, an el Cain- amerlteahu".
Lo principal Pit rhle mister~o Px
pameno de OGuanil Prieto, fon- qsueo as ut balsa Iripulada por (in-
dosi te Ia l&icn Oropea. omuy cer- co hombre hoyn puede ainverar a
ca del Calmln En eal dia man- )" driva drtdc el Callai a la5
toerras de Ia Oceania tabnhis a
daba el Roultiehto ( el Lieltlt r lessas deola Ia poras lejanas se pUe-
coronel Rosendo Collazo, por a'- de haber repetildn ril hecho Pero
asencla de Su hbermano el coronel un asil estos expcrimenlos deJan
Emnllo, ait no repuesto de las gra- slompre unares en el seno del ipro-
blema. Y es por cso poe In que la
vYe heridMa qUe reclblerm el 10 de antropologia y ]a arquiieologia del
diriolbre. Raoendo llevaba corno Nuevo Mundo aon unas ciencLas
segundo al vallente Pedrlto Rodri- formada, por excalones sin conl-
gues, comndannte, y hernsano d 'nuldad. Hemos conocdo estias mea-
terias a travds de hallazgos y estu-
Albertoa, Eate coimbatle fut la rope- dio, Independlenles que a veceso e
clan tAcMtinc de uel ottro del contradicen con respect a g cabs
C*lmin, que hqmosw reerif rt**. Por eale moitivo aiguien
hi mlulado al ouputeslo hombre prJ-
riltivo de America el "saonbre es -
El cnrspmentio de OuGiaal Prie- eurnridis", porque nd origenes.


I L


to, seguin el parole oicial del coro-
nel FrancLsco Rodriguez. estaoa
defen do por una double hilera de
-trinch ras formada de palmams ca-
nap rolensa por dentro de lierra,
con tofos, no Lenenndo otro acreso/
por .efrente que una espeose"ij
rulis puentes, de tables de pal-
m "eIl, tendidos sobre la ClenA-
ga. He aqui el combat visto por
los dos lados, por el mambi y pop
el espianol. Copiams del tiemeneic
coronel Du Bouchet en su DMaro

sEnero 3, afto de 1898. Se tuunet
noticias de que se aproxima el nc.-
migo. La fuerza ocupa las t rin
chierasEstaba preseonte el jefe d-
la brigade coroner Nodarse. a la-,
siete y media de la mafiana aor-
tiene fuego con el eneinago el oe-
niente FOllx Esquivel, con la rcaba-
lleria, en Murruloso y comoo'A a
hora s rompe el fuego por la asan-
zada del campamento. MAs taire,
al Intentar meters en cel camp.-
mento le rompio0 el fuego tNa a
lines de tnncheras slendo aquel ie-
chazado; volvilo a atacar-con nia,
brio que antes, el fuego de lrueoAui
inlanteria, certero, caUsaba bajan.
en las filas enemlmas y los nIies-
tros peleao0an con gran entusianlao
Duro mis de una hora la nacruio
sin que ei enemlgo nao pudieia
desalojar de las posiclones qur oci-
pamos., pero habidndose acabado r,
parque ioos ret.'arnos trssliodo Is-
siguienles. bajas. Alfdrez LuLaior
Amaro, muerto; telniente roiSronel
Rosendo Collazo, herido i 1IA reia
derechia: comnandante Pedro Ro-
drigueza herldo, el proyecill le des-
barato la culata del revolver y ia
carter, sargento s 'slnpWq11 CuiIlO,
herido grave: capitin Du Boucllet,
leave. EIl mismo dia InlentLo el ene-
nigo peneirar en el campamentlo
doode se curaba el coronrl Enailio
Collazo slendo rechazada pot una
de sus a guard.las:


'A x o I


N-


--'---. .. . ". ..". . ." "-. . . ..-'--- .. . . . "


C OLA B O R A C O N -E S D 0 M I N.I C A L E S
Ti

-.E i tas =s dificfl de aa poesia de espirit reli4ioo, a vecel de mi-mitica tonalidad, aparee'delicadamente expuesto en los verso de J0oii, Maria Valverdev.-CHA(pN Y CALVO. or
-Eto permanecideron cutodiando a su jefe gravemente herido, en el mismo Ojo de Agua del Ciimin.-Dr.t B. SOUZA. .
-EB. Cba, pr oferte, contamoe coBn -epecialistas que saben combatir en todolo frentes a este porfiado enemigo.-Dr. A. CHARDIET.
---Cudo os' estemrmos de la muerte de las chiva de M hatma- Gandf, tuvimos el pcesentimiento de que su duefio habria de teguirle al otro mundo)*.-FEDERICO VILLOCH. Dr
--tExiaten en la actualidad 276 grades de Espaia, 717 marqusea, 520 condos, 82 vtconde, -y 113 barones.--CONDE SAN JUAN DE JARUCO. F


La cruz de la calvicie pacbahdon,. ellcan mboa breeoves I Viejas postales L
*lantes despues. completamente .,ua- d e IIa
Pr el Dr. ARMANDO CHARDiET lido,. y decepcionado. Efectiva.',ti, escolo d
sEoLsoeurta actd jodeom. pa n.en.. Hab ..I.i.
EL rofr un aso neo d u dadabiensente ubservado en el :u | Por FEDERICO VILLOCH
mona c sacado con ll- so de su charlIa con el o isisgn-
vo del tema al que hoy dedi.c.- maestro que este ostentaba Una LA CHIVA I)F. MAHATMA
remos nuestra atencidn. el recucido calva much mLas extensa que a | GANDHI
-do oo que be iso- sUya. Par e oials nsamigo nrss-)s
rcdJ a nun imi- in recela quc el Dr. Sabouraudt le LANDCIl noa enteiamaos de I *)
go quietn on hubo de expedir cosisn la msmanoi ( amuls do Ia chia de eMahlu-
uno de rus fre- dlferencua del -quo resclbe uni ol -in Gandhi. tuvimon el presen-tt
cuel 0etu vla5es a probanse deo pago ell un coil su cnu o d quna s duedo hoabria de io
Paris. opto pot r sc al deitioe. que no le di segun-le al o0r1s pa
verse coil ln e nn. s quoPara sair del estaolt- i nustd e l Lue ia


niaap rq e lo o .o es e diahv, daden d xto dl er m le msta o ,11.14 pt luc r'i le I ad MRva Como
de Ial *pieoI, ,o- ncolsel andara del lsempon. des d it o a nensots psos-I ca
fesOn, de la ur- ell Cuba. y pa'a qun no nqued;, entos pot e
nscu ol a de d,- por el. ins ialmi, o ncabo apisca po. -se ad l zalto ui-o e
r eae las s"- l alocuon d n tetracloruro de i- pr und a ol p-a-i
be do las lurces- bono qurc ehabasa prescriptoiut 15 porodun c i sq- g
Dr. Raymond Sabouraud, unoui c sabso desrnaitnlogn Ifrasncses dcIbane osanenisra
los hombres que ma s ha onsr preguntarsele elrf t qua ,ea le d as do alas Edes a
bul do a darle a I Dermotologia proaducis acontestaba por to reon I 1iennt alaon
(stra de conosimientos renel n con estias o par ecidoas palobr, a to i nfancta rl
I Ia pie t usn enoermedades re' "hasta aqu, mas quoa peoa, e fu leche de rhi A
lieve y brillr extraorlinnia ? e, el ciomprobado, qu nme da pes l t d \ es a Nuestroiia-c Pn
caricter de -verdadera diqscphda lan Jabeza I dre posela e 1fine, poxpnan(r-
.iosti.fic. Lo curioso do l a .. Lo.. a....u usrci.. ot. C .....- ise oparable deo ManiA.o ullan I lU
rreIncla que varmos a relata.-cLjX que cnstltsyec usa rotunda y Id ucr a d 15 6 20 de elas. y ,od,,aslas so
que dicho anmigo, cuansdo ansidu carnada confesl respect l ,ardes, ai ponese el s ol. las Ila- re
a coisultarse rosa l Dr. n nu. iunposibulilad de uraAsa sc.al u- sbs coi, us grito especianh y yquP- t
-raud tan sdlo le conocsa de nosn- eccroa sirs pot sos a. Ola i ,sytt- lias ,cudani pe.suro"sn ai potural dc
bre.- pa seque jamils, ni scue-ltei co isno obstantqe do reoquva-lern aI lacasn do Ci dn. endao p el. alie. s ,
retrnat habsa oi sio es al cal- tnsi eJo P a r qu se deje t. or(den lanba s nass pr aIals ILrerao labi vistoiii rallies litan e-l e ld LI 'ImnB epell e t
snogaieno Adensas covavsea r suoerte una -eborrea de cue in Ca. En nuera s(o sa ablassv:. c vudas
d r que l p-op s n uie pose- blludao qu acoms saina i dete ola i deO- ,,eiqs / e 1cen d(calia hr, leho dcum
fi^o,. qe elaproan~ de uev alpmi~e- li oUsisl roe ,rtcu atla intanbl- l HI- Iacaidaudedo prinslo. En es, ,' a r- es "-Pia a o/con i ethe, -n c U
toridad toddien se lua n bisa susi,-., irn oelln Sl h iasu ot'a s el l nfe Ic'ell) dj tI l i a.. Ilui c l es cr oi a. a Ins sq u e la s
menle a obtenaeor deel sa indsc- el gvado d, efcrilactdelm u siatnnen s iaegiia.' v,'lada decenlonas l[11c -R
riu s de ai nn rem edn o Psin p a si t' s nol, its qcu d s e asi usnm pr o subo rd in inba i lus 'lec h ic 1r a", icahoa s s obe
persuadido cosi estabs rono plesc ri dqiio laopoaeruind(d cuo inq r, st s Ia l cetbe O llela e le slaor dC
nronte de que el du ags dsiuicoI. p iproced e a us aplicaerdi soend. ,,que.a. alamentci a q vea c l o de vA- R
caso no ofrecia dioficultad ai rli a sindisctible qu e ldolearsIie -i a'.a- a do bsrca. per- s podolhOSa.s o
Y Iao le preocupaba uin iopis, ci- Do quapieliz ee en dl; eoz t u e, gurar qur no ha vcal[ cosl lele ci
diagnalstica de Ia afeccion aque pa- de narera apreciable loas poslbils- .ainsbrosa nutritivo quao el qune P
decia porque todns los media o, dade de d xito del nsunroan0,nu li se hrce l(o ileche de chva,. Como
con quiaenes se habia coslitdn cuando en u oquein conternnr rs e a est hem osa d tcho acnteriormene este
en previas ocaslones Rcabarono u1 padecimiento, no es prusdes l- l a na a rnalito nos es oalamoeeentsmpa- o
identificarsela de igual madn, co- fojarose delnokiadas ilausoneis V- itco; y cuando en nuestros pasee ac
o una calvsinci ea nalopecia p0,' e. se us no, orroborandon nesna. de.- pat ins cables del Vedadolen ols q
borreva. Asi, i gnornte de la Spar ciaraciones Is queen toro x ,e algunas de ellas en peilgro de er.
rieneia del Dr Sabouraud. co ],I probema Or islaeborrea drcet Ins a riolladas par tuaaun, ainalom6\i t
inienc1d6n arrba apuOtaodd, ap 'o, docboire Sullon:e: n l asoi /ige.s., las los anviala, las areaosasn para
sobre tod, e abrigando las mayors I i enfermendad responded po asi que se hIbre de algn riesgo que a
esperanzas, stba mi aigo c! dia men teo at tralariento. Los caus.n r- pueda cos tarlesla vida.
quae se present eon laconsull.d rioas o de seborreRamuy extending Nuestra iletecita tiene Ia otun- P
aquel. At gin. paras seron proagonis- y particularmenle aqudilos en .Io brece dao a s comer pedclatos do g
ia de su propia treagedla, pues r- cuales lns lesiones asn do laru pans a is que pasaa freante o ia par- C
tr6 de d o ma animoso lenl cl deos- durai6n son menos doirnabe. oda de nuestro Jai-ands elisl aesl-
Aun despues de una cursa aparint den a cirra hora determnlada es-
tloIns re aidas aorecidivas. n n 0-- perado el regalr deo iu pequefia -
b dlorquiz, sn las reianfecotnies son imguitan .
riva en b usca de Ia mui"es". Dsaudn comou oxalto el La a s-ca eaia encarnH6c6dn de
pron6sti o quo para esta enferuis- a mansednrubre. Fuer in conpafie- L
pljo pd los ydadd la, los .n ...amoso nsoradtasa. .. ins oparableodelsnioso.....: pl
de o roblein a do etermedades doen la psI p s rlidi R a Egiplo, lo pliloenolabani
i c a aceptando como basto ailnte evsdete rcon Ia leche de as aoVeltalo que 'Iin
rico Ia opinion n que prevalece ere o segu"an. La mayor part de nues-
dermat6logs de que In sebrrea tIra infancia c ampesina so lal all- ,
y a dernmatitis iproceson Inaflans menln o a alimenta especiilomentec
LIO CANTALA uotio de a pielal seborreto ason Inn cn Ia lehe do div. la axvercea de


inves~ada. Oro de ot facores ,, on <\\ di eh duefi como lo fue paca l
qu rao qo na onrin usas minl frecuentedl una Is s eerd i d ep arla lNcaltegrhsde
cuando parec que a ya ean aclarn- dr' de Ia cabeLdera. sad ,esla in- c unitoa aeste dc la cambio, la
--Acs, se escapan cde nuevoa stie hue- sister en que tominns recomendaoole 'ch va es sun ancimalp elecabeyo, ]abr
vos estudlosn de los arqule6oos para estois paceonltes ens o pl oe lndpndtinla, qMH ase buses ma
Adin dentro de las clvilizaaoaes der antratarlos delriudo trast a oep isu s at ses Is
mr oda e rnt as blna que Az ecs el do.vida pCr su loents. Lo dice el re-
mis nders n caa Ioblola Aeo y nos o males toan pronto scome, d- fr rn: o ca bra tiri al&mont e" Y
Ia Iocalea. existen lambm n una viertan de ellos, I. prese cin o dl uncosetra aso abunsania Io-
esplcie de l agunas cronastcicas que .Que c6muo sd ours ,a 'ca ,II I l do is quoensecita. El guaelro pao-
enreveaan todos las hip6tesin. lirlasi Pecsoa oseborrea de* ncuiroa
Los muns revolucionaris ei f eate cabelludo? Pues quoe debe la- cre d ua a, rno u
campo iendena a unir atodasJ os cu- cer quien Ia pdeciere @ da upo par de buenas ehivas lecheras no
turns amernacnnas, ya sean hla del nerse a realizar los eseriflston le faolsan nunea Lrahcos caeoMA
Norte, lsg del Centro las n del Sur. que impose el logro de tan pre. dabro y soi lo iheahos on lechesn
Y los queto hiopinans sltian eli Co- closio objetivo, No eu on teti n e squ l e e C ubcrnaosypa1br-
lombia y Venezuelalvi punt d mesunto que se resuelve slemprede l 'y y a l no1 Cuba ell un tempo ahun-
anastomosis torque estas tverdrs anernd sencilla, con el trata -' claba ell ns I bodess, y a preclos-
estin colocadas enare dos lagos io, por ejemplo, siuc el Dr.O. A o- ddicos haIbrea, c n equeholefdo
enorme que lueron ra olcos de Spor- drew, esn su obra, eaboz st: D dUn Can ss, s bncadoroll echo ddo
tanes culizraclones com e Toxoe- excelente r eitodo parn a cel irala- cabra y recomendado cora o excelen-
co en Mdl ro yo el Titlcarc eo id- mlnlo d e Ia caspa consieao as Inle dige lalivo.
lvia. aplicael6n dipria doe sun locidn N Siendo hulspod esll uno de nue-
Herber Spinder, nuestiraomaxima una rve pain semaia. Ia non i saa- tros aisales a Espalls, del Gran Ho- 9
on los problems de los pueblos te de hacerse in "shampoo", d tlo luado en ila call a det los Re-
autctoanos de Amdrialims ni que tuna pomsda ant iseptic y q.ir-- yes Caq6licos, en Graenada, vimros n
existe una contiuudead estre los tol tica tsubstancla que disuei.c I a una tarde pasar frentel a dI un Pa-
civillzacems del Norte y del Sur. ep dermis. Ia queratslna de la-,ni n brero condueiendo 10 6 12 chivas.
Sin duda quo resultan un a grupo de ds)l y estimulantel Comre egl, l p y experlmentamos un verdadero
fen6amenos culturales que son co- c beza d ebe seer layado ulqa ve placer llamondolo, par que naos d
muns a today In AimdOrica cora por semoan a Pero el Cabello eis vend ercia 4 6 cintaros de leche
tambln deben doe existir focos preo- eeosivmente grasiento el ",csu de cabra, lo que gustamnos ei lcoms -
hitldricos gnc os cnn qus crultn- pda" pudiler dnarle dos vecea por pails de nuestra esposa e hiJnos,


rejl aIialoqes hcn suso 5600 mj cucaletunerild c-pnb ievl aicaa
ras" propias y que eostaran repar-, osemana y hast diariamente poui recordandoat ssaborear el deleiciao
tids par todo el cotiente. Por cierto tiempo". Casoa l hay de per cad con lehe hechao coi ars leche
ejemploa son domunes ennuestro s onas, cuya caspa nose elhmin. de aqueas cabnras, el remotoab iem-
hemisferio, la pJnturas y dlbujos ria del t po i no se a sociase as tre- po de nueltr a dichot a primera I -
cones a n ppgmeno ascin blavcad p y amiento local otro encaminado. fancia. Hoy Granada. Mahatma
roja quoepraydurenaino blsmadn -di- suprimir una causa remoir a genz- Gandhi y pu cimva, 0 mezclan eln
bujos negatkvos" dentro deIerr'cois- ral del trastorno aecretorio. nuestro recuerdo: y nos traen ci
mica. Tan bin es crc n ellod ipo Si Ia culpa de cierto grup ale dulce memorila de squelia snues-
de barniz que na,'esrsaltar el co caivicies es de atrlbuirae ro.noua ara loempos Infantiles. El cafi con
lorido de lobn vasos y pcezas dl vMa- muchos peosnasa a Ia seborrea In leche de los eatablecimientos Ila-

dens y In manipulacidn de cierlo sense o en e plt~do caso seri ver!f-ar madons "cafes sin alcohol" as a seo 0
metals pancipli6nado paPerdios i sinvcntar a] menes ]a correcni on suprimido poi los propiearlnlos de
leb pcern. r -previa, Justamentes o demos drl aBtos en vista del alto precio que ha
S b bastorer local-lde cualquior"-err- alcanzado na leche lde vaca.yno
Sin embargo, no obstante el van-l trastcno queremos hacer un presagmtoade-
ce de estan investigations durante dictetico, o desequilibrio del Its- agradable ,pars nuestrox lectures
bos ubltimor treinta ahos. dvia ln tema mosendocrino aglgndulals de so- pern Ia decsparicidn del hilst6rilco
gcologia americanaa-base de todos rrcreS internal aonervioso (prin- "sube p baja" criollseo nos figu-
estos estudios- no ha sido bime nte vegetative, vago o _im. rR que pueda ser Ia advertencla de
investigada. Otro de n losdactores tea, como is fud pans is
que tienden a embrollar elfend- psatico que ya de una mners -di. mnefuses
6vidas pura y laboriosa del lider hiln-
meno es que Is mayorla de los ina- rectaro indirects pudiera so5pc- du. in muerte de LA CHINlA DE
lists se basan pars eus clasiflca- charse estuinese contribuyendO por MAHATMA GANDHI."
ciones en la cronologia de loa rub- su panic a mantener sobrea n tva_
auras prehlstrlicas de Europa y nliPOSPOSTAL.--
decir verdad erai clasificacidn se a Ian glindulas dc lcuron cabelli S-Pu Sta L.-
A punto do Onviar cast postal .I
fundamenta mas bien quo en el do. En Cuba, par suerle, costamis DIARIO DE LA MARINA. nose n-
liempo, en ia pericla de los hon- conoespecrahstas que sabrorn rsns lromons, hay mlrcoles ii de or-'
bres par labiriar ablolos. AsI 5e baie eas todare oSm Identes a die broro do 1545. dei [-alleorlrn~rto do
dire "odad do piodiro a oedad Sc
bincr"cdcusiado qde d edr s o lasi- de pornfado enesigo. Ello no empe,or nuestro compaainero Jesus J. Ldpec
bI-bhonra de Is prensa cubans. En so
cacione no correapandsnapara na- Para que qo uden p s es poe laseI. o
dO con to que hocleon las-hombresa rLIusOnea de mucdm os tratodustli, pubIlcaron nuestrnos primers ieah
pnimmitsva dei hemuufcrmn dcciden- queoi ldermatitis seborareica i-U-- pastalea descolorldlas, sabre todn los
tob. de oseo trtdo con Olio y quc un de asunios testralea Esra siduo
Pero nosotroasmodestamente pi- tratamiento afortunado pudieut lle- rconcurrehLe a laos veladras ooetUr-
samos que to oc l ose ha descubler- as del Saloncillo dre Alhambrae.
to hasts shora oen Amirica son "gru- tener hasta ncerto punlo In-a nla cuando eserbin cii"La Semana".
pos etnoldgicoas" Ilgados entre sipora del pelo, pero que nanguno do los de Carb p y "El Din", de Armandos C
elementoa culturales, pero todavrla sneicamentos que se reeomousd.uts Andrd; p sili nos delestaba corl nus
no se ha dado con el verdadero contra Is caspa lene poder aufJ-" cliates y sus ucurrentes narraclo-
origen-ni niquiera evoluci6n-- do nes. Fud fusudador del renombrado
eas agrouiecilones humans. Par es- clente pars evitar la caida del ca- perl6dico radial "La Voz del Aires,' C
hoosiagtios ci bhombrec esrurrldl, belio, a mendsa q~uo Oslo seoausnts- del quo fulins sariduo, voinbnrado-
n" se pin sta a cuanta teoraa so I mlica, es decrr, que obedezcsa res cuando boa dirugan y admsnis-
q ra r. psar estox marlmnare nsMal aisarosirnnonrceplub~sntie trabanbtsl y Benltez Enfermo y ja-
has'stlab fileasenYprrzbne osmquo e al rosde deonee, oud a vlslotarnos an nuc., iA
onient4 el origen del hombre de si e erra duado casa particular pars darlosr el p.oa- i
Am6rdia en 9a..,legenda1ra AtlAtitl- Elm in sue tbars aquoiA clos qseass0 Ic me, el dia que falepi6 n asstro Ini-
da que cc )lun er ilo mares y anombran cairos, prematuros-q u dilvidable eipossa Juans Maria Fon-
nad. cde j6 temo rc a~do p U di (Ipas recae .
esu en dosO rsloar~oc soen a do sa paur ...Icin.... .....e in snare Qu6 noble. quo bueno y qua
ediamstenms. Y 'e aiqnria. 00enesorun- siunlr ddsqoIs m pu
t p ea h..e...r, d a ,.m d ldoera Jesus Lopez,'
moertar senile quo nina dire quo Ins su toni so ocu]la a bas ml~s ala,,-us- Jgms otnt n lcr
prarfunda smsltad p paot esso ass-
grupoa etnobbglcos sos "Isiss rulius- saa pessmuusas--eomn apnda .s leas Inn dohuo nasao ass mnues Jesus
raics" quo neproeselan renoerdos junssin so paiqnia eormaovlda pa. a t ~oed p alempre cons aieneto loa man
de Ia ilo~ada do los iiudiji poin Cs- perdsn tenmprana p ispsda do In s sariados gdnroe-u hlriaruoss ci rctel-
ltas sierras p que o mar an conatlsnu a in i oveia. el lealiro. Sn sehroinul
deatubulor so meurlarnors ` rsraIs cahobellra elrvoles Is snnniarmaao~ss iqouagn hdi noa
hombcens obariaenes y do esla far- los dmrlasimoa de\ntliuer ei m.;J,a ma i-'ilceni quo so eacrn bid es
ma creanron cnlluraa can sigo do do qsease vlian Ios. anliguns paraI aquobia Opens de cremeneac y do
lundahierta holcairn" P airs tants tossolsr a los qne entire cllps, uaus persocurianes plhircas. Todoos esu
de Istluenelo- ntdctnoas. bshlarndosJvees llavaban ha crsmn sic tmas radiules eras do gran impor-
Cisco hsombrcen#brc usa balsa tscan oleictre y prrducisan enon su
farmada Pun trnncoa navegans par ci nas cailclie inaJeuosnara Pln snmeronos oyentssel mcaorcmeeto, I
Pamlfico, Puede scunrir quo cO;tn reducla a Incilnarlos a msasata Ys ultisnamenie gu ddbil von no 1e -
rehil /.Io quo, haze unso 50.000 mis bius cnal expasente Oled do acompailaba p oc veoaoslna clarsaisp
afioi Lss otrae acres humasnoar, bo eondlebln virl, sugirbksdoe. que quo eh horrendo anal quo Ie aque- a
Y si repotirao ola hoohbb qsiaA so notesen rbo ls min en Isaoa or as labs bbs adoelas soo a' menrands
aeliron ]i, incbgnisaz parijue a.- maS horis. Cundad preguntibaoisa s
Isido a quc dstrb el onperimen- fsaa y las vieioe son inmunos 0 00.- pro a aaludi a sui buena espasa py
tsle messudo spareoe Isa rerdad: la abceem~n, rompailers, e1 mismosxenma alsoe-


D EL, .PASADO

'itulos' nobiliarios

esidentes en':Cuba

el condk de San Juan de Jaruce
D ESDE :a caidai de a Monarquia.
Sa D!:placion y Consejo de a
randiea (if Espaha. presidida in
actualldad por el duque de A.Ba.
es la uOnca. al-
e I'ada Part a
tor/.ar a notin e
dO Su Molefta.d,
eio odftgran-
deain y lI'no
nob]ellalos, y pa-
r conoclmen to
ge05-ral so pu-
bilcaanualmente
a & nula Nobl-
iarlia a, donrie
aparecen toriao
i persona s qu esotan oegalmente
loriza.dan
ESta iliobill aUli Corporacion,
mpuneiLa por dose grande de Es-
as succsoslices sdre arndczasr", 'a-
o nucentiona Ontrin \so dea aus li
las q ue e.taiin vIigenl-s a a;
ioa i.e la .Mnaitaquia. pcro no ;soe-
Losicder rnurca. d.gnidares.n por
r esto haiat aahora us.a acullad
Val. 01 ",saliporo pucde traintar
li aoils tacvol ,r
S enliender por reliablllasinr.o,,
quella.s dignldades quc ee encon-
snbins acainte as cesar Su Majosad
llonso XIII ecn el goblerno 0e Es-
iaina. sen0o omun possible qu e a.t
sposiclin rea unodlflicada en:1 ei
iLUO,. a pueda cnLnOice darse cur-
- a IOS iaLiisnro-'on, expedientes de
claoltliltaciones do grnde i t y U-
llos que ,' preienOen.
Ell l atLualidtahd. el m.niistro de
i slsea de Espafhta. ha pRsadni a
as Cbrtie.s un proeclo de ley p.ra
aiculiai al lat del Litado Ia tla-
icional pierrogatliva de otorga
randcna.s dn E patfa v litulo del
Re6. En l cR.%o do set' aprobaSla
,ta eIry. s r iconoceran tlamblen iO
ettilhos fe la nob ezi CarisaLta, So
brlla ia puerta para premliar Io1
rroicos Iherhos deIna ultina guerra
civil y sera modfiIcada en ran
rte i& antiguia leguislaciln que n-
e sobre esoa materia.-
Exislein ens la ctualidad 219 gran-
i.s de I.-pata, 61 marqueo..s, 520
oildes, 8, s iriOent y 113 barore,
I i sunaL\i1.758 dignatarlos, cantl-
ad pequetiola s% tomamoS eli
Loisideraclon el numero de habs-
LaniLteS qu tIlene Espaa y oe de stl
iutiguo Inperio Co omai.-
Veamos a conllnuacion Its unica
persnasS que teonen derecho a ussr
:randezan y Ltuloa nnbUilarno *A
nuba:
MARQUEES

Doala Ana MariaL Valde.s y Herre-
a. marquess de Almendarec
Dofll Ainparo Ales y Qultanti,
aarquesa de Ala OracILa. .
Don Carlos Barberia y Jimenez,
narqiues lie Bella Vislt.
Dosn Jtimne Nrberta hy smene,-
naiques de Campo Florido.
Don Pedro Romeio y Ferraihi.
inaiques dr Casa-Nufiei de Villa-
Icencio.
Don Pedro Du-Quesne y Montal.
vo. marque-s OD-Quesne.
Dofas Mercedes Arango y del Va.
lie. marquess de &a Oralttud.
DotiaL MBars "ranciasca de sa C.-
mara y 0-Reilly, marques de Ju.-
tar de Santa Ana.
Dofia Maria Rui zy Olivares, mar-
quesa liuida de Pinar del RJo._
Doha Dolores Morales y Bach--
lier, marquesa de sa Real Canrpifla.
Don Pedro Recio de Morales y
Monlal'o, inarquda de Is RetJ Pro-
clamacitlo.
Don Jos Ignarlo de oIa Camara, y
O-Rellr,. nmarques de Ban FelJpe y
Sasntiago.
Dofna Horlcnsia del Monte y Va-
rona, marquesa vluda de Sanl Ml-
guel de Aguia3o.
Don Angel Asoiso y Herrera,
marques de Tiedra.
Don Miguel Morales y Calvo,
narques de Valle Sicillana.
Don Oonzalo de Horrorsa y Bal-
lasano, marques de VUlilta.
Donas Jfela Baldanano y Cort.
ds, marquTa viuda de Villalta.

CONDES

Don Juan de Ia Cimara y 0-Sel-
Ily,. conde de Buena Vista.
-Don Carlos Barberia y LombIllo,
conde de Casa Lombllo,
Don Felipe Romero y Perrin, co-
de de Casa Romero.
Don JOse Ignacio deI l Cimare y
3-Reilly. conde del Ctisilo, con
3randeza
Don JuJio Soler Y Bar6. conde deo
La Diana.
Don iJoe Maria de Herrera y
Armenlero., conde de 1ernandlna,
con Grandeza.
Dona Rosa de Herrer y Aransge,
conidesa de GIbarcoa
Dofa Maria Lulsos Gomez Mena
y VIl. condesa de Revilla de Ca-
sargo.
Don Nicolt. Rivero y Machado,
tonde oei Rivero.
DoIn Eltela Machado y Perea,
condcra nsuda del Rivero.
Doi Joe Ronleu y, Moralea, conde
de Sagunto
Don Rodollo de Peftalver y Her-
nandet. condo de San Fernando do
Pebia or.-
Don Fralncsnco Javler do Santa
Cruz y Mallen, condo de Ban Juco
Se Jasrco.
DoIs Francvsco Javler de Santa
Jruz y Mallen. conde de Santa Crui
ae Mopox
Dorisa Mara Lulsa Hernindez y
Aimeinoulros, condesa de Santa Ma-
rua dr Loreto.
Doria Mercedele Ponce de Leon y
Gonauseic-Coameo. rondona amlud do
Vtuilanu 5. roa, conrandera.

VIZCONDES

Dufila Epeianua Ouardnola VI-
loueL-. szondo.a rids do Mendi-

Dolls Mercedes Poalce do Len y
Gonzalez-Camero, vizcondena a-uda
I0 Valvanera.

ehasonoacontestnrosa perans~almas-
e, y se vera que su min iba crc-
lendo por horas. iPobre amigo.
obre compaoiero, en mua dial do
slud tan alegre, tan comunieatl-
a, ian hleno_ esperansas! Envfa
u mas sentiddpesaame a iU viuda
hijoas, el que tanbo lo iueora y
ddmiraba.


r


q
r


de


tPAGINA TREINTA Y.SEIS ,-' -


DIARIO DE LA MARINA
FUNDADO EN 8tm
Director desad 18B5 a 1.19: Don Nicolils Rivero y Mufuz
'T deads Junio 1& 19"r, sta marzo 31. 1944: Dr. Jos# I. River y Alonmo.
Editado par DIARIO D LA MARINA.%.dridad Annimla. consuitluida
.In a dudsdldI La Hablnai el 28 do enero do 1587.
DOmicllo sodal: Paseo de Maril N' 551 Apatado de Correos. 1010.
PRESIDENT DE LA EMPRESA:
811vila HernAnde. rluda d Rivero.
VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA
Dr. Jorge BaLrromo y Mair.
DIRECTOR INTERINO; Joa rt Ignaclo Rivero y Hernindes.

ADMINMSTRADOR:-* SUBADMINISTRADOR:
EUe" oful m. +Oc ar m iveroe.

SECRETARY DEL COMITE EJEVUTIVO: Franelsc Ideas.
PRECIOUS DE S SCRIPCION /
i Eztranjero EatranJi
S.ejrltorlo A" '
g"clinal convonlo e conveno
MG ........................ ..... 1.50 .... ....
Terimetre ..................... 4.35 $ 5.75 $ 6.90
Semtre ..................... 8.10 10.40 12.70
Afl .. ..................... 15.60 19.60 2 3.06
AS;. domlnlea ................ -. .... 5.80 8.10

TELEFONOS:

AdminHtraci6Ds Direccide:
Direcel6n ............. A4787
Adminlttrador .......... M.173p Jefe de Redcel6 ....... M 9M
Subadmilnistrador ........ M.-607 Jele de Informae6n ...... A 4427
TallUareas ................. M-'.- Crenlca Habanera ........ A.7576'
Suac. y Qulejas .......... M.604 Sportim .................. M-56m
A&. Commercial ......... M 293 Rologrbado ............. MTI
An. Claslicdos .......... M-390 Redaicc6n ............. M6mm1


EDITORIAL


Las deudas que contraen nuestros

gobiernmos, son deudas de Cuba


F RECUENTEMENTE la menthi- 15 afd
lidad "ofictal ,cubana sualen- loa obj
ta el pueni concept de que con menlo
cada perolodo preiadencial comien- cual in
za la historita de nueitro pals. por res nu
]o que a todo lo anterior debe buena
aphcirsele lis cdmoda formula de taron
borr6n y cuenta nuevas. Asi ve- cimien
mot con cudinta faciliclad un Pre- grindo
idenate, un Minisiro o un simple parole
jefe de negociado dcescdefla y en- lias de
gavets. interrumpe, anula o cam- cc y eJ
big respectivamente los planes, las gloriose
obru e laI deudas estudiados, co- fiach.
menzados o conttaidos por un an- Pints
tecesor. Uiegan con Ian estupida ran di,
como prejtiijtioia .costumbre a ne- ggenbu
garse a pagar atrasonde haberes a obras
personas que- rindieron' honest particu.
trabajo; a dejar inconcluaos, qu pu
edificios que pueden prestar ti- cubana
les servcicis a Ia comunidad, etc, estinc
Vamos s reforirnos hoy inica- con mi
mente a la preiencia de Is Rep6- cajones
blics de Cubl en la Exposici6n tdgena
Iberoamericana lde, Sevilla, cele- de gast
brad hace 19 anos, done el edi-
ficio, las inuistalacione. los produc- Nues
los y mac obrais de nuestros inte- uro A
leetuales y artistas fueron admi- ciente
rados par los millones de vimlan- gado p
lea de aquelli, ltna international anealg
y eloiados par In prone1 de tod& obres
el mundo, especialmente Ia de tro d.
lengua espaitola. Martin
de Asu
Al terminar _aquel event, el rio le
CGobierno de Cuba no pago a i l al
miembros de su Delogacion, quie- nor c,
nesi, a su vez, regresaron sin pi- artis&s
-gar la cuenta de loI holelh en
que vivian, prometiendo liquidar- con ade
la tan pronto percibiesen uso ha- derno
beres, lo que nunca lograron. represi
Ya eito, potr s solo. serial bas- genera
tante pars avergonzarnos a todos panda
los cubanos; pero hay mis ain: restanl
la Casa Guistavo Guggenbuhl., qartista
antigua firms dle transport dle vamer
mercancias, con oficinas en Ma- recibir
drid, Sevilla y otras ciudades ei- ,-Io e
paholas, fud encargada de emba- -v l a
lar, asegurar y devolver a Cub, ao
los objetos qu e se eihibian en Is i 1
mencionada Exposici6n Iberoame- .s.s,
ricana. Hizo el primer envio, en Par
que oe encontraba la volanta del motiv
general Menocal, la colecci6on dle triste,
monedas de Ia entonces Secrets- Cubar
rfa de Hacienda (last dle oro aue-
ran sustraldas en la Aduana de La gcaud
Habana, a su Ilegada), y orrok puebl
objetoa valiasoi. La Casa Guggen- le Es,
buhl envi6 Ia factura, retemnen- paa
do las demise grande cajas en pra]
i i prohl
almacenea de Sevilla. dad
Pasaron los afios -desde
1930-, y todavia espera eta fir- Nc
ma que el Ministerio de Estado aceP1
de la Republica de Cuba cumpla cient
lo par ella convenido con el Co- Camo
misionado General dle Cuba Is v1i1a
Exposici6n. La firm expedidora gun
no ha recibido un cintimo de su do c
desembolaos pars el embalaije. Mod,
despacho p transportle de los em- po"
barques efectuados, san
Entre los envios de Cuba que con
han permanecido en Espasa au- timo
mentando dfa a dis el costa del debt
almacenaje, seguros, inltereses,
etc., figuran librao, cuadros y es- 5
Sculturas, cedidos por nueatros in- -ucii
telectuales y arlistas mediante re- ba:
cibo que lea expedieron Ia% Se- i1 o
cretarias do I. P. y B. A. y de bierr
Estado. nr ri
Oiro perjuicio recilido pnr In mers
firmei expedidora connsil en la 0 Pi
desvalorizacion dle Ia divisas, o a r
saea, que el alto precio dle h vida tro
actualmeni e. iu.,s e de
cuando luerrn prterensd.,n Inn [-
cuinlis. En ol Amiam cs" eola- nc
roin los exhibidones qri p, e.Atarnn Ci e
obras u obcelot a enisrne. -r Isis en
*l valor de us en,|lp, ,i el EsAl* pro
do cubsno cumi'lhe ,-P i-u" o do- iti
-bar pagindole nI e e ins de- reA
Vu lI coA
A I6 62puesto. con c Ya ex- nul
cIiVO parn nuestro ti ied,. y tor ski
Il hurlbM & qua vienen it-ando o6- lor
ieM IW OpoltoreA y Is firmi x- fun
pedido. hay que actd.. oirs giA
cuelauMtJ' pfi'Istma 9-.e arm- el
ebmaia es gra ral"niez pu- obl
dri m, .bdvda ,l atsmcr, Itrama- ma
ainr. obha6 *l Pl1A lgl de se


is que obligaba guardar
lelos. v )a en cualquier mo-
pueden ser subasiados. Io
mplicarie que osI exposil6-
nca recuperarian Io que de
fe y generosamente spor-
en prostamo p;?ra mayor lu-
to de nuestra patria, Io-
la hasra el punto que gran
de ellos obtuvieron meda-
SOro,. -de Plata y de Bron-
I Gran Premio dle Honor al
o pintor Leopoldo Roma-

ores y escultores gestiona-
rectamente dle ]a Cana Gu-
hl Ia devblucidn de asu
pagaindolas de su peculio
lar. (Ya sabemos hastt
nta sonpobres ]o N artitas I
a); pero lodos Ion enviois
empacados conjuntamente
uebles y olron objetos en
Sde zinc de soldadura au-
y lambiin en Ins facturas
an, almacenaje, seguro, eic. r
stro querido compafiero Ar-
Alfonso Rosell6, en au re-
viaje a Eapana, uid encar-
por Ins artitlas cubanos de
war Ia situaci6n de sus
y hai6 de ellp al Mins-
SAsunltoi Exti inTes. ST.
n Arlajo, y con el Director
untos Artisticos del Ministi-
Educacidn, Marquos de Lo-
quienes quermendo solucio-
problema particular de loIs
s, ofrecen que iatos cedan
nta algunas dle sus obras n
estino al Musac de Arte Mo-
de Madrid por la sums que
sente detglosar de la deuda
I Io que a csu obras P
, devolviindoles las obras
tes. La mayor parole dle Ios
s accede a sacrificanrse nue-
nte, a coder obras suyas sin
r por ellas un solo centavo;
itros no' pueden hacerlo por-
ms tenian ya vendidas, pres-
celan sus dueios, quienes se
ienen reclamando hace 17


r otra parte, seria afiadir un
o dle sonrojo mis a esta
historic, el que el Estado
no, disfrutandn ahor a de
canlidad de millones de re-
nciones, permitiese a otro
Ao -siquiera sea el fraterno-
1pafia- que tsaque la ciran
soli;cionar s6lo en parole un
ema que afecta a la digni-
y el credlito nacionales.
i, Cuba no puede ni debe
ar esa frmula aon recono-
io que es gencrosa y gentil.
i las obras qun enisn en Sc-
0so dngrsgnas de fIgurar en l-
museo, adquidralas el Esta-
ubano y d6nclasi al de Arte
erno de Madrid para coires-
Ier al regaio que dc ob'ias de
Arnlias nos horea de oEspaho
destmo a nesirn Muoen Na-
1i, gelto elegantlsimo ele inl-
que nn virne. mereciendo Ins
dos comenlarioi.
;lo hay uin raminn y un -it -
in pars la Rep6blica de Cu-
pagar siu deuda y pagAeriA con
mayor rapidez. El arcual Go-
on c tieneIn aoporttisiidad de ga-
e aplausio que no qcuetiron
mecir Ins n Idierren anesrinien
esas de kin gestaine que hare
atnnA vienc reihasnd isnues-
rhtisas kios a o t e s seatn


SGohlerino drl Di. Grau lie-
oporlunidad dle rnindlicatr el
llto de lan Repiiblica de C(uba
o.spajA, y de curmplir Ins com-
misos rsontraidos ailI aquti,
I q1( 'id }tX I pnilsrli quitnne
n Ins perAona qur conlraernn
as dceidas. Dr acuierdo conn
strn triterin de que Io &ncitit,.
pirestllglo y sti progrsao estln
r encsisls de Ins bmbirenscan
nciinrios saniio, s'nn igusl ener-
oA lshoron. recmariaosAss en
fuliuro cl pages de cualqulter
igartin que al terminar su
andato esile Gobi]erno,.no hubie-
Aido natislecha totalmente.


Po FoRovad ad.


rENTRELINEAS- -

Por L FEMODEZ ARRONDO -

El "Maine' darte las relaciones
hispanoyanquis C


tA
rr
q
p

n
d,
a

pi
p
ti
.m
W
Ir
c
el
P,
P,


El feminismo de Cervantes
Par Concha REsplna
RESTABLECIDO el concepio sa- altisimao dtie -la obra. podria ex-
no y razonable de Ia mujer, en plicarse -por la vida misma de su
el junto medlo donde coinciden la author, que si pudo conocer de er-
realidad y la fantasia. AldonTA y ca a muchos grande y famosda
Dulcinea, supo Cervantes encare- varon.s, pocn o nada lleg( a saber
cer las virtudes de idealidad y her- dejas hembras ilustres de su tiem-
moanura, de conazdn. de entendi- poltan lecundo en inteligencias y
miento y voluntad de que son ca- caracteres iemeninos. Aunque tu-
paces las mujeres aun en las con- vo aus Infulas de poet cortesa-
diciones mas infilma, vulgares y no. vivid Cervantes en muy triste
prosaicas, sin encubrir tampoco Sua penumbra; cuando Joaven. earcibi6
extravlos y defectoas. conform a una elegiac a Da. Isabel de Valois;
la impurexa y complejidad de lI ya viejo, una cancion a la Ma-
vida, en la cual p mezclan y con- dr Te resa de Jesis; pern nunca
funden la luz y Ia sombra, el ba- iv ce6 u Ua ojOs mortales a la San-
rro y el espiritu. ta monia, ni a la dulce reina, mi
acaso a tmujer alguna digna de
De aqui la riqueza y pondera- su entendimiento y su coraz6n.
cifn del clemento femenino en el
"Quijolte": no lejois de laa muje- Pasan par su conmoedora bhia-
res apacibles, domesticas, sedenta- grafis, con mas n menos rapidez,
rlns, coman la eposa de aquel dis- nombres insignes. hnmbres emi-
creto caballero del Verde Gabin, nentes en Ins letrasi y lans arms,
el ama y Ia sobrina del Ingenio- en lit lglesiay Is carte., el roses-
so Hidialgo. vemos Ins tiguras in- tro Ldperz die Hoyis. e ljoctnr An-
nietaic vy erranteo de la hermosa tonio dte Soas, *I Ftnix Lope de
marsaR "y de Dorotea, Ian tempo- Vega, Vicente Espinel. Maten Ale-
ramentns apas>onado y valeroo.s rmAn, InsArgenesol, tiregiii; el
doe Qiileria y Zorsia: juntsala svencelor doie lepanta. P maestro
Ducttlesa. snble y aeioril ihasta en Moncadia, el canilin Urbana. Mar-
sis rhanzas y remoqelte, la tur- c' Antonin Colnnna; l Arzohispn
ba maleanite tde su diueha y don- Sandovnal Ioin rnrdernales Acqtvi-
celliga Socarronpis. juntoa ll cla- va y Nifhn de Gueisra: Ina aere-
rn rrital ide Marrel el vidrnlo que- tarion reales Antonio Ptrcn y Mo-
bradiro de Camtila. Kn todas ten Vdxquea. el Conde dte lemos,
ellas predomina el sentlmlento; v- el Diiquie de Sessa... No aparece,
ven casil ideas par l elaamar, con en cambia, tin Solo nombre de mu-
tAs o imenns i decoio y pulcritld, Jer que denincie pasilone protun-
co it enel mititod suicede, pera et a.da, afecn, eapspil'itales, calor de
Ins altian-yesraogidan. lleIn"tls ql el'ratas amnroasaa to lIsvide in.-
pimo Cervantes nanyor cAtria y er- auiett dcl sublime esrCrisr
mcrn, hrtllan tI a par te Ian ter- Poros aberos de ti ola r('atailina
isren y de la gtaci las rtensplado si- tI P ac S Si nijsvan ..edia.
er-S de In leea, ns rasos noIs I dalgah l r ins coa
firtaes, hriso an ejemplsires de Ia f ia mde 0 essos ran
Ideal, a tin tienosi iferte AAin FrAnsaa d' ROJssspohre
y i-illre, Apalonadto y ho esa. in- ttuier sque lai pPrs hruelaa r nali
tehigente y sensible. discretl Y v dea s s is asic pare c a-" il
lern iss. I cIn de fe y Ahnegacut6, del glorinslan usoes %. atbda. tigss-
sgila del hgolr d ilatir, pern ran. dscolat'idas v\'s ulari ae
cnpaT, tonhitin. tice a cafrntarc r- devranecen coma sanimras ante elm
stir, datidequiite.ra Ios man ativer- retrala pr ran pnnt, lena de inten-
S y doinrans trati cesa ya que Is a i seiinaiti. N la< t cire.
robardisla An aldand los o Ia hom- leon de (aortuar apacnble y
bren. nisica fU rirhid en'Ita mil. lelt eapasa de tin ririjann modees-
.ieros.. tislmao Ii las hermanas di Mi-
Na liegasslotodna ins del "QUijo- gisel, Ila sAgiz, resuiita, iotstiga-
tI". as ha de doeirae tI 'erdtid o- bie Andrea. tres veces siuda. Ia
cuela. Al pistilato aonadisnino de devola Mfigdinlena; Ia mistitai ist-
seahidad-uinanai y Perfecci6n ar- o amonsstdete Cnrmela; ni 1abel tde
t esstca so docile recplandecen al- Sanvedra. Ia hij inaitiral. que de--
sniasa eJemplares masrdlinaos, attn clarabin, oaeao ftngtendo. qne no
PinContanrIn.l del Hidatl nay Ass es- Sabhineecribir; ni Ia sabrina. I alle-
cudero.,H s-vex el-giutod tIe la po- gre Constanzacora ser ftiguras muy
cit. incinasd a AIns muchosa 3 ra- interesanite,% sobrepsijawron quisAis
ras epri.dins, hae tin. tentsbra- aliol leamstnsdeaIns mujeres
rrosas y cnn-enrioiinaieas clertaia fi. easer'lu de si tempo, hartn rmas
guras de e muer. Ptorn esta Ante- ibresa. por otrar parte. deionfoada-
rioridad. relat-i.a siempra y on das y vrcarnilea quo Iag "do sho-
propori6n adecuado a los vuelos ia. No hay. quo oepamos,'en tor-


--I--
L EGA el @Ieneuenteniio" de laI
hecatombe del acorazjido
sMaine- en.momentos en qu. Is
elaciones entire Espafa y Ion sa-
de Nortedmerica
tadoa UInidao
pareoen entrar
S en una nueva&
etapa de enten-
dimlento cordial
y amistoso, en
o una propia Ii-
neat de entendi-
Smiento cordial y
amistoso, en una
propla. llne& de
actltuder anilo-.
gas, de proptal-
tos idtnticos, de conjuncl6n ar-
monica en detfens de principios
que representan, ideales comunes
paras ambos pueblos.
Hace pocoS dlas, cuando el ge-
neral Marshall, que viene dirsgien-
do con mano diesntra y firme los
a uwn t o s extranjeros de sj, pals
--que es coma 1 dijtramos losIa
problems de lnteros vital a la. su-
pervivencla de ]a civilization cris-
tiana- declaraba a solluiatud del
Senador Johnson aque no ha b i a
motivo ni Impedimenta de-ninguna
Indole para que Epalfia no parti-
cipa.so del plan 'de rehabilltacl6n
europea no hizo otra cosa qua se-
pulItar los iltlmos rescnldas que
perlodlcos ataques nortamertricanos
&l Ooblerno del generallsimo Frtn-
co, hijos on gran part, dende )ue-
go, deI la campais internaclonal
que Ins comunlstas mantlienen con-
tra Espama, dejaron en lIa relaclo-
nem entro ambos Estado.
Esta palabra.s, puea, ide quien
ocupa poslei6n tan repon.sable en
el deatino del mundo, aigniflcan
qu- ha aurgido un replanteo, Ila-
memoI o una revii6n ajustadorti
de pensamlento y de entimtiento
centre Ambosa pueblos, y que vin an-
haelo comin. un Inter6n comun, un
fmpulao comiln, lao oblige a ocu-
par el mismo puntoa en el meri-
dlino htlatrico: esa Ideintidad de
ideales y de realldades entre nor-
tcamericanoB y espaflole. es l a pri-
miera trinehera del frente unlver-
tal contra el comunismo.
-II-
Hace cincuentas asos, la traglca.
lesapariel6n del favorecer, por esas locas Ironlas
que tiene el azar, la causa de la
ndependencia de Cuba. 6Quitn
abia aldo a Is mano Infernial capas
se tamaho crime? aEpaha. como
in legltimo acto de guerr.u contra
una potencia a quien connsiderba
liadat de ]a inaurgentes --denian
unds-. LI c ubanos, con el fin de
precipltar la 'guerrm con lo yan-
quis de reclbir de esa s u e r t e
lecLsivo apoyo, dando fin a la
coStlenda, -declian otrowi-. &Loa
propios norteamerlcanoa, pare Jus-
tificar la entrad de ellona en c
conflict, co mo Inatrumento de
propaganda pars Impreslonar laI
apinini pttlUca. --declan Ion reo-
t5it00-. COM era IL verdnd en
aquel monanwo iQo.ah la IptaIL,
an aqueHlas circunslatimcia? Resitil-
to, pUs, lo de aiempre: que el he-
cho eram lo que Importaha, pasan-
do la aprdod cobre el muamo a er
alga complementarlo, t6pico a dl-
lucldsr par sla Hlstorlia. Y aunqiue
dota, mis larde, tuvo ua c reco.ger
como rausa de la cotistrofe, sogtin
sla oplnin ticnica mi gReneralizae-
da. sla de tin corto circulto produ-
cido en la nave guerrera, no pudo
evitar, Aln embargo, que la dolo-
roAa tragediLa se convrtiitee, en-
tonces, en manons de lo beilstran-
tea en arms de guerra.
III -
Del 15 de febrero de 1890, o soa
deode la p it insa tristialma del


.Mainet. al Bt de abril ignuiente
que esi el dti en qu el Congreso
de lKos Elados Unidoas nac ia de-
claracl6n conjunta reconoctendo y
proclamando nuextro derecho a-la
libertad y la Independencia, y nel-
de eat& ultima fecha haste que se
firms la paz en Paris, la guerrie a
el comun denominador de lo nes-
piritus, el resentimiento y el en-
como las dinamos qua impulsan log
Animos. .Que ha de ocurrir, lue-
go? 81 en el arden politico y eco-
hdmico nos emancipamtn del Go-
bierno de Espafia y i a nombros
de los mis hermosno principios re-
publicanos fundamos tun nuvo Es-
tado, con Espaha quedamos unidcs
par el Idiom& y lIa coAtumbre,
por los gusto y la tradlclbn, par la
fe en Cristo, par Ia sangre. el ca-
ricter y dembis gallardlas aingtla-
re de nueatra raza. Al propio
tiempo, lIo Estados Unidos y Es-
paAa reanudaban sun relacloneo de
amistad, interrumpldas nor la gIne-
rra, y nosotros iniclibamos nue-
vo rumba histdrico detjoa-. de Ia
mdis estrecha- vinculaci6n afectiva
harcia el pueblo amigo que .derra-
m6 su sangre junLo a 'in nueitra
pars que fuOramos libres. Asl, han
tran-scurrido trelnta, cualenta 00os
de la centuria, en que nuestros
deberes y sentimientos para con
Ina Estados UnJdos no han entre-
rhocano con Ins deberes y sentl-
mientos que tenemos hacian Espia-
fi./ Es mis, en cada ocsit6n en
qfie las citrcunstancias intirnarlo-
nales parecieron Juntar a In largo
de ese tempo a Madrid con la Ca-
sa Blanca de modo mas 4irecto y
compenetrante, de manerit mAt
firme y calida, mdh aitistechas nos
"iubimos de entire como ribanoa
que kramos. Pitnoese, entoncen,
cukn apenadumbrado nos xaentirla-
moo cuando, antes del aecretariado
de Mr. Marshall, algunos politicos
norteamericanos, blen por dea.o-
nocimiento, o por candor, mas no
par mada fe, Ie hicleron de vez en
cuando el juego.a .sS propioi ene-
migos, a lons communists, con lin de-
lenoa de una republicana que lie Lar-
go Caballero a Albornuz ha sido
satilite de Moscfl.
IV-
Tenemos en nuestro cnraz6n l oy
comno en pasados aniversarios, Io
ma.i puros sentimientos de pent
por laR vlctimas del eMaine., y at-
ramra conmovidon una piegaria de
gloria por oust almas, que ci Sehlor
habri acogldo en su sent reino.
Si nuestro destiny coma naci6n es
el mismo de Ia gran Republica y si
nuestro alecto y gratitud vpn lii-
pis y espontineamente a la Jcem-
plar democracia norteila que abri6
sus banderas Junto a Ia nuestra en
*San Juan, y tEl Caney par qut
no desear, por qut no insistir, il
conjure de las palabran del gene-
cral Marshall, en une solkia inte-
gracl6n hispanoyknqul, en una
alianza ticita de voluntatides -4n-
teres., enire Madrid y Wish-
t Iton, en Is que viniera a rasul-
Itar Espaos ooan nosoLro uno de loa
puntoa dlt triA.ngulo irromplble?
Jamia hllarmos antgoniLsmo al-
guna en ser, dentro de In Indivi-
dual aetltud, oamericaniatas. y
*wipaflolistas, al proplo tempo, sien-
do comoa omos, vertical y radiralmen-
te cubanos. Es mis: hay tecilmos
que la Hlstoria sea.so reserve la
conflrmacrt6n prdixima de n'iestro
crilterlo, delr mismo modo cornm o I
tiempo ae ha encargado dc darle la
razdn a Franco y a oIns fIranquoLsas
en A Internio problema de Epanfia.
iQte nada ilogra y connsolit miks
Is amistad entre'lois pileblosi quei !a
analogia de sus esperanmas n rebel-
disa. y Is hora que ha onado en
el universe esI ls miama e todos
lo a merldlanos que no obedescan
lax ordenes del Kremlin!


Europa, posicion estratgica

Peor GonmmlFal ernAind de la MArs


Ir

el
ho
fr
p
d
id

Q1


duelo. Esta fu la gran tazalna ju-
ridica del aiglo XIX, porque ;o de-
mis no paes de los Tratados a Is
vida.
El Eatado aoberano, convict i
confeso de arbitrariedid y lalacia
reo de mil crlmene balicos, pusc
on evidencia par eso vetos rus-tos
que son aIs mis madura expresolr
de la aoberania, litta a los horm-
bren de hay en una angiuostoa en-
crucijada. en la que no hay mdi
remedio que eleg1r caminon: o e
Estado o mAs alli del Eatado.
Pero lo anguatiOro no eis la elec-
citn, sino It A dificuitad del cami-
no elegido. Porque el hombre oc
cidental se ha lanzado ya a l1
faena de superar el Estado y andis
a sla caza de una f6rmnula feliz. Co
mo la mis viable aparecid la d
una Sociedad de Naclones sober
tnae, que me hizo realidad en Vers
lies. Pero. IeJos de auperar el Enta
do, proyect6 mus luzE aore Ian dm
ferencias Internacoanales, qu e an
tes ie ocultaban en los archive
de las Caneilltrias. Y en 193n Ira
casi trkglcsamente. 8u herman
germela,I la O.N.U., dando eabids
al veto, no ha hecho mino ponei
en care viva sla irreduetibllidad d
dos concepclonen del mundo: 1
Democracia y el Counlsamo.
1ut precio arbitrary otro liate
ma. Y Kelsen, en un libro rec.er
te, ha dado nueva formulaci6ni
sla rancia idea de crear un Tribn
nal Supreme Mundial, con Jurit
diccit6n obllgatoria y fuerea tjec-
tiva para dirlgir los pleitos Intel
esttatles. Pero Kelsen no acieri
a dar una respuesta nitida al pro
blemas capital de qut EJercito eji
cutari la aentenciaas. St tal masi
se encomendta a unoo mas EIje
citoa nacionales, Ostoa podrAn ni
gase, lo que nos altisa otra yes f
sla anarqula originaria que me trn
taba de euperar. Y ai es EJircil
es internaclonal. icOmom se reclit
ta entro EAtadoas aoberanon? Srt
compatible con fuerau armadi
nacionalos?
Solo una Federacl6n Muandlal pa
dria consitua r itun i'lbuiai Sup
mo y un Ej rcito federales, caps
ceA de superar la anarquica Ids
del Mntado. Pero Ruala, aferra<
a tu imperiallamo,. no formarta nut
ca part de ella. la cual, Ips
fatel. dejarta de ser mundlal. Ad.
mia. Is dealtkual culture de ios hnn
bros, hare que la Federaeion rout
dial -foroaamente democratic,
ea Impossible, ya qur es indiatia
blt que loa represenltantes asitdi
cos peaien el dole quo Ins europec
en Is suture organnlzacon del tmu
d&
Ante Msta situacin siflxante. t
que el Eltado me nos ofrece con
Insuperable, se ha brindado a hI
hombres la poslbilq ad de agrupa-
oe on federacloneik continental
Foer Paneurosa. Psnamers0a 1
Oran Asia, aunque'reducen probls
mas,, no los resuelven, ya qua I
antagonlismos Interfederales co
tmuertan alejando a paz Indef
nidamenti. Bantarian dos Eatadi
soberanoa prar crear un. cllma h io
til que. tarde o temprano,. culm
i.arita en Ia guerra.
"EntonceA. .quO aentldo ttem
hablar de Erapa a los quropeo


n-
a
te-

n-
alu-
ta
I-
!-
A-

:r

t
le-

en
r-
to
II-
ra


e-

*a
lea
AL
In-
10
e-
rn-
in-

It-Lla
en
nn
Is
ir-

10,
)n

e4-
fl-
me
06?,


oscuro pesimsmo. IRFzones? Las
cosas que catin en lo profundo se
dejan entire con fuerza extrema,
pero no se dejan razonar efiil-
mente.
Va a servirsos, para eaeorrer es-
te caminn, un ejemplo incompara-
'ble. Enrique Jost Varona fut un
grand cubano, que padeci itensa-
mente el dolor de su parsa. Qute-
re ella dectir que pajst su vitda con
gesto admonitorio, movienoo pesa-
mista y melancolitcamente la Rcale-
za. E.s-to va mala, decia con fre-
cuencila. Lo-decla,. en los prnmrro.-
afio de an mocedad y on los I lti-
moo minutes de su vejez. A fines
de enero del afio 1907, Eunrique Jo-
se Varona itom6 la plums, su pluma
de cubano triste, y escriblo el si-
guiente articulo bajo el ltulo de
.Mi peaimilsmno:
.Al dar cuenta. par cierao en ter-
minos muy bentvolos., de ml di.-
curso en Ia Universildac, un im-
portante peri6dico de lIt maft iana
achaca a dispoaicinlf pesmislta de
ml espintrtu clertas afirmaciones en
l contenidasa.
Parecia referirse especialmente a
un pasaje en el cual dije que
ncuando sla Justlcia so muestra
perturbada y temerosa, ei.qul y en
todas parties el rasultadu funesato,
perut inevitable, es las tirailae.
Confleso que el eAtado de ml kni-
mo, ante la confusion y to.' triltes
augurloa de la hora present, no
tiene nada de optimista; pero ea
doloroasa asveraclbn no arranca
l asino del eMtudio y ioservacl6n.
reittrradi a vecea reaJivia.i, de los
fenomenos de orden politico.


El pals se hace esta pregunta, y
vuelvIe os ojos hacia lan CIIsilOcio
de la Ley. ultimo v supremo re-
fugio del pacitico contra cl desato-
rado, del respetuoso del derecho
contra sus violadores. LOS ve con-
fus-s y como temerosos; ve al Mi-
nisterno fiscal como paratizado: ve
loans indultos siguliendo a Ins Ind.i-
tos; y llega a emer que todo ae
tubvierta en esta especie de ato-
nila del sentimiento de la justicia,
en esta ofuscanrin del conrepto dc!
derecho y en estasperversinn de Ios
valores ociaIles, que JIace tlnta
m"is poderoso a un ciidatiano y Ilo
rodea de mayors privileg.os cuan-
to mis dinpuesto esta a prPvalerne
de la fuerza, del powder o de la Itn-
fluencia contra sus coasoclados.
Si esto es ait. y no to es porque
yo lo estanmpe, smo porque todots
In tocan y lo nsaben y no rocos lo
deploanv, ,habri quien no advier-
ta que ha de sobrevenir ;a reac-
ci6n; y que este cuelpo oiclal ha
de bu"car lI salud. como la lan
buscado todos Ins que ne nan visto
en situascion tan angStiaosa y Oes-
esperadta? Paor e so preveo con ho-
rror que, con el griLto de libertad
en los labinos. cOnmpatror-i nues-
tros, que aulruio creer uucados,
noa estin empujando a la Uranlsa.
IComenlanrio? Ninguno. Creerla-
,se que el maestro redeclaha c.ie
articulo a lines de ene.o r el ani
1948. Estamos en lai mininasi o po-
co menos. Ha de sei ell o c.eteotii-
nasnte de pesismlsmc, o de optJius-
mo? Que mealten Ins anr.sgno da
la mcditacion, que pisasen lon
tnmiRos de pensar. Por na'.s:ra par-


Lom pueblos, como los -thvduos. m t creemcs que a pesac de t dWd
amen p spetecen la libertadt par y prealaamente pordInemra''csandare
neeitan a sgtad. n ei on- tOd.. benpodemos omar
neceita I& egulda. Enel on- nos a, la clara w.entana bazida Lie
do, I Ilbertad i, ILa libersad-t preca -ti O O s en la i m oV ea .
ria p lmltada que pueodo dtisrutu" sO-I, p ml ilempa qur Inbnsaorpo isa-
relsy~ limb ada q p ue d e mo sl creyttsemos encontrarnos alI
el hombresocid n*us eme- hord de d la maert., permitir que
Jant, no M roalmente Pinr Ia ron- some a nuestros lablos i soainn-
certada.-rabaz6n de garanllas qure aa de comprens6n y det eaperanza.


No hay que hacerse lluslones ar-
eAdicas. Una Europa unlda no es
una superaclOn del Estado, pero
tampoco un proyecto es.vril
Se trata de una poacid6n estratt-.
gica ,Ibtronte, quo e", de un Iado5
cibeza de -puente para una future
Pederaclda mis amplia, y Odelaotro
bastl6n frento a cualqi.er Impe-
rialinmo (hoy. el rnAo).a
La trabuftn de los pueblos Ulibres


de Europa e'P. pues. un paso per-
fectamente belico, que entrafia to-
don los r'e-qns dce !a Ruerri No e
una soluci6n political, no es arri-
bar a una lorina allende el Estado.
es un gesto mllitar como el de eri-
gcr un tfuerte. ine6modo, porqua
eia nolento, pe? necesario y legl-
t'mo. porque responded a sla deoss-
pereda defense de una esplindida
clvflzali6n amenazAda de muerte.


--.-0


7 NR A N AM A
LI -I". Poi GrASTONBAQ A. 0 "- -

El pesimismo 'optimista (reproduciendoO
A un articulo de Varona)
A LOUIEN haI lanmado Il roman- ponen limltes a lan invasioanes de Ins
ticimno l lesta del ay.. Es- demia contra 0u persona y contra
te titulo puede apliciareaiIt la el product de su actividad eje;ca
hlistoria de uba en general, y, on con I menaores trabaoa poible. El
particular, a Ina cludadaneo pide en camblo ide laa
comentarim qua trabaii quo e Ictimparnen que nai
eft hitari a die pueda lastimarlo en a blenr-s,
do ugiritindoles en su-cuerpo, m1 en ou dignldad
so perloda, 1id moral, qua at e re!arzcia ubida-
pe..ador en- m- ehte de -9si leaiones que su!ra en
saylstaoy y demi3 cualqulera de ea elementos rece-
geni pieocupa- srlorIdea u exiatencia"
da par expllcar- L T4yes contienen Ia expresi6a
Sy explicar a de ests garantiis. y ai Ios que las
laos omeJint is interpretan y apllcan sattofacen a
la acorrtente d los requerlmientoa de au elevaha
lo scontecl- c funcl6on, el resultado es el buen
mientoa. concierto social. Cadt cual obtltene
El sy eati en todgi part y en In que le carmeponde de aerecho.
tod ll *pocz. AEtiAo A hmnde., Pero &l los jueces cedeh a las ;s-
esto no tiene remedloe, f.tmos geatione del temor o la Icdicla, al
de mal en pears, y cuanta fraoss prevarican o siquiera titubean y he
heehas han parecido bueinas pain ofscan, ai se someten a *as inpo-
traduclr en palabrat un centimien- siclones del poder o se deJan a0m-
to peslmiota, aparecen r reapare- lanar por el desbordamlento de las
cen por dentro de la proea cubana accionpe, asi temen al gobernante
de todoa los tiempos, a La mane- o -el demagogo, lalta lIs bt-e ms
ra de. un rio aecreto. Cuar.do el Id1ida de la yida en comunldad, y
guajiro se decide a cantar, co- nadi6 se siente aeguro.
mienza por decir iayl 8i no acude .Pero, como sin seguridad no hay
a la ritmos negros, llonqueas dul- socledad, el pueblo que la ve am.!,-
zarronamente en la casi gultarra nazada, por sla deliclenci a o ni-
que toca, y diriase que cantar es dad de su admlnstracit6n de Ju-
par 6l un modo eianacarado de uca I busca fatalmente tonde
llorar. El cubano pido, el de la Ipueda encontrarIa o donda e cr quoe
cludad, llors tambiln, pero con otro puede encontrarla, es declr, en el
tono. E 1 el oomentarista, grave, que poder omnlmodo de un hombre o
va a sla column diaria dle perio- t uno cuantos hombre.
dico llevando un gran traje de luto, c .
una von de oepulcre, un ademin 'Hastl ahora, dada IA naturalez
severe. Encrlbe como moviendo re- humane, y todas Ins expernenssts
crimirtativamenite la cabeza: esto de sni hlstoria, cuando la Ley no
vsa mal, erto no e as l, no s acler- Is) ampars., los pueblos biascan am-
ta con In buena. Es cl pesimta pare en el poder personal. .A
convict y confeso, que tierr, ade- snnRaira ha llevado aiempTe al CO.
mia, orgullo de au pes icmlmo. sarismo. Y la demagogic es a6l
Aconaejando, sefialando errors, una form apenas atenuada de I
moviendo grevemente la caber.a, al- anarquia.
Stilase en el papel de var6n pruden- Pooe import que por hulr de un
te, de hombre prevlsor. Sldntese mai me caiga asil en otro. -El enfer-
pesimtsta, porque el pals no esti a mno qu re s mentLe morir n duicute
]a alturas de las esperanzas conce- Ia picima que cree silvadora. El
bids por su s mejores hijot. Sien- pueblo necesita trabajar para sub-
tese peaimista porque conoce a sister:; y empieza por bendecir Is
fondo las posibilidades que tiene a mano de hierro que le oevuelve,
su alcance la ciudadania tn todon aunque sea temporalment*, las
6rdenes de la vida, y coinprueba condiciones de seguridad, asin lao
que esas posibilidades son desper- cuales no hay labor realizable.
diciadat. No comprende c6mo puede
entire satisfecho qulen s61o toca bn Cuba estamos en pleno rel-
en el dcitrno de su propledad. Cree nado de la violelincia. Pxr. derro.
reconocer uin descenso, un decllve, car el gobierno del,senor Estriaa
una decadencia, y saca a la uz au Palms ase levantaron en'aras.s cen-
pesialismo, tenares d t hombres, que paraliza-
ron el trabajo, despojaron de Au
La sac6 ayer, y 1o saca hoy. Cu- p r o pled ad a los paciflco,. d.c-"
ba lleva saobre sua roncencia unoE trozaron locomotoras, incenraron
cincuenta atas de peisiatmsmo sali- alcantarillas y ocasioniaron lia
do, constant, agobiador, A la ma- muerte a gentle inerme. Nade. im-
nera dte eslas plafilderao tien pa- porta qae esos desafueros Be am-
S gadtas qua par aqui escuchamoa dte parasen bajo una bandera polltlca.
cuando en cuando a la, punerta de Ya va tsiendo tempo de c ue na
los cementerilos Judlos, el llarrto ere- curemos de clertos preju:cos. icr
ee, sube de tono, e hace gnrito y actors antLsociales no cambi&n de
convulsidn. *Esto va mal-. Quien form de extension ni de caricter,
redacta nte comentarlo, c u e n t a porque ae quieran cohonestar, dan-
tamblin entire ian lacrimosos y pe- doles el nombre de pol'tos.& Con-
simistan. Por eso quiere hocer aho- clear el derecho so pretexto de
ra un alto en la gesta del .ay pars restaurarlo no es menos pprnicloso
Spreguntarse: ano no a dice nada par el cuerpo social qu e ,'inlarlo
esa rer0ticldn de la actitiuid'peasl- en el arrebato de la pasio. o por
mlItS a travii de nlos temposs; -.no impulse Incoerclble. Para el hom-
quiere declr nada el hechn de que bre verdaderamente civrlisado. lo
|si i pras qarl aiao seontme la6o. egal as legal, con ciualluier disfrsL
niempee par vif rJltJi m VIs viezo- que oe encubra Ln civilizacl6n y li
rea comaro n Mvlipern tde snminente violencnla se repelen.
desplome. y, no obstantc. se en-
cuentre ain en pie?: ese pesirnmls- De.spus de Ia revuiIla, la pre-
s mo permanence, ono se niega a si si6n de unosm pocm ob'- ;ns m ns,
ralsma por el heclho de que eli I imposricin y la cCcrn.s s io han
presagiO estfi obligBado a realizarse lIevndo a otro derecon, pioaOI 55-
Y o cae en el ridicule? ten. Sc ha dejado susp?!.olda 0o-
bre el pals la otpmnia de nucos
o E Bitt comentarias no quiere, hay, trastornos; y se anuncia sin empa-
nl poner ni quilar en .ia discussion eho la desItruccifn de la propiedad
i de peslmlsmo v optimlsmn. Par par el incendio, coao si Ios qua
S otra parte, ha iigurado demasiado asi conminan lueran senores cie
S en el bando peslmista para que nuestras vidas y haciendott. NIs-
s pueda permitirse arrepentimientos gOn tirano ha declarado con menon
l s1bitaos. Mas dudar el lujo del Ps- embozo que no reconoce freno a su
piritu y tllmento auyo a la vez, voluntad o a su apetito.
S omos penImlasta porque creemos Las insinuactones mal-vola, nlas
servir sat mejar uanestra Mi]n., acusaciones svdesembozadai se lan
S Pero llevamos, no empoce la servi- esgrimldo sin cesar contra Ilos ad-
a dumbre a esa creencia, coma un versarios y hasta contia Ils neu-
a intlmo ietto en el propo cora- trales. Ahora se pas a a !a a gre-
S z6n, coma una diminuta ,lama que, sifn personal. iA, donde se legari
e en Io rec6ndito, desalti y vence al mafiana?


'*" *""/" / ,, )/- / *" -,,/, f
-No me dejan vivir. jAhora otra veza csa de Pio. .!Mi primera impresi6n de Espafia
Por JOSE RUBINOS


HACE mtfchos hfi, on una na.- IA t alegrti, son domrno dte IS tierra,
fliana en vuel ti aen vaho de ltminUlM vivas y rtiadas de ore
nleblas en el puerto de mi Corufti, sonnte.
me despedi de ml madre Espalat. Ai e eatoe otofto pars ml. Me

mi-s n otafIico Fpf .egb oelee.Ls
Era un otofI o .ls-_ esperaban too brazos dc -nl imadre
melii ta cbio y 65 Eapaia, Llegaba por el cilelo. Len
ella tnbi nubeo mA limplao y de encendl-
t aba en. el oio- d. sonrlan me daban la bienveni-
to dO u reie- da. Palpltaba ml corai6n die in-
nartia sida. w finito goce. Vivia Espfia, ainque
Un ferm a a dUlitando la enfermedad dte su ve-
par de rauert, Jez p.r powder vivlr.
qu eda-ban "o
doctor d la i Llegu6 a Epafia Ilevnd-) de ella
polities Junto el retrato de su anclauidon. La
su echo. Haba vela coma se ven esas antguKis
movie miento fotorfasen okrs on que Ians fiiguira que-
tristles y y inseatros de cabeza: dan envueltas en quftP--f-Uavi-
mAto va ml>. Y la doctares po- aims ntblina. Esperasa verla adl:
llticos de Paris y de Londrea declan hech las mds bells, ruins del mun-
]o misro: Empeora eaM a dia. RU do,
mal esl-ieurable: a su Arida ve-
je, iQu# dulce y bello des.i ngaflo el
miol Sa1l6 a mi encuentrm en-r.n-
Yo tenfa que ausenttarme.,cui un dids de Juventud y de aletnria. Era
arrane6n y desgarroal terrible. Me yo el hiJo que tiene que dejar a
pesaba mueho el corazon icntido s madre enterma de muerte y se-
le dl el iltimo adi6s. No hay cos ea de a cianildad, y al Ivolver a
que mis pase que un gian mar, encuentra rejuvenecida, nueva y.
que oe hare trilate, fresca dei saludi y Ia confunde con su
Vtselvo shora y ea tatmbin oto- hermons ti ie
fio. Pero otro otofio. Es el .oianoa -No te asombre, hijo mio. Me"
la eataci6n que se hace mas oel enen ntra bahada en claridaud
color del alma de cada uno Es nueva; en jovialidad sonriente y
alegre o triste, segiln estdi el alma. ,en vigor loanlsimo. Ha isida un
Las hojas otoftales que de losI Ar- milacro de Dios. tUn milagro. No
boles caen son resecas y tnisartllas preguntes miA.
y ewsa de podredumbre que mere-
c ser pLiada. al el alma sti tri.- Esta fut ml primer imoresi6n
tor: nero rusaLndo en el lmna bulle de Espafia.-


E L Etado' nbitrano, queI ha )-
do la forms politics del hem-
bre' medraeo, entrd en crisis desa-
putis de aIs primers guerra mundlal
y atraviel, hay una hora preago-
ilea. Sobre tl Se clerne una bands-
da de herederoa egregloo: Paneuro-
pa. Panamirica, sla Comunidad
AtlAntica.., y en que el hombr 0
actual, mientrsn -Itilnhabe en mIa
campoa de batalla, comenad a per- .
rattarse de que iviva inmerso en
una estructursa politics Inautflcen. -
te y bArbara.
El ERstado soberano quebrant6 ar-
bitrariamente las Etnogrflaf, un-
diendo y deaintogrando razas; laI
Geografia, tronzando rios y cuar-
teando regions; la Economila, di-
vidiendo yacimlentas, seccionapdo
vias de comunicaci6n y monoPlo-
lIatndo sin tino Ias r iquezsan. El as-
tado condujo La I Humanldad a laS
Ruerra, a a esta Ildia sorda que llam6 parad6jicamente las paz ar-
mada y pusa llndea al Inatinto so-
cial. que as, por naturalexa, ilml-
tado, y que radical en la mias pro-
funtdo e insobornabli del alma hu-
mans. Y cuando se loard Isunirtad
italiana o la isgrminica, ios peque-
fins EAtatdos Oblorbldoa vinleron. no
aOio a demostrar que eran innece-
starlos. tino que con.ttitulan ve da-
dteca_e. or.. hist6rlcos.
El Estado aoberano hizo imposal-
ble que la Humanidid ae encon-
trase a sia misma y la dividi6 en
9rupos hostile e Irreconciliables,
en los que desarroll un naclona-
linm o politico, encastillado y amo-
ral, que llegb a vece, al mAs cie-
go de o s egaomagmos colectlvon: la
guerra Injuita. Y al quebrarse tan
profundament Is unldad del gO-
nero human, me deamenuzi tam-
bi#n el epiritu, y resultando ya
inasuflicnteI la Ttrra, el hombre
se- lanet a aRntar el oCelo. F-ta, en-
tonrces euiando nacteron en Occl-
dente lan Igleaits Naclonales. Y el
Eatado, que era atanclalmento
anticattlio, eneontrt en sla Refor-
ma la gran aliada.
Algunon pensadorm intentaron
J.tlifitcar lats delntegrracln dt
Io.s hombres y de los Continentea
ScOn alRo gratuito y miLgico, ml-
tad conjuro, mited fetiche: 1i Idea
de lI. soberanl.. Se Invlto a ceer-
tins grupoa s.er oberanoa, a re-
airse par al mismoan. a er libren.
Pero la Hlitorita eneargS6 de deo-
nientir tal falacia: Jamas un Eita-
diN fit libre, laa allaJisM Oa el mire-
do cortarfn su voluntad en floor.
LAi s.ineraila ni trajo i llibertao.
lno tunsa formidable anarqulas coal
tan pnrimitlva como la Idel homBre
die la eoavernas. Y el Dorech Inter-
narional, que no pudo ovltar las
guerra, logr6 reglamontarlO, como
s hio en laI Edad Media eon el

no .ei poieta, un prototipo ainu-
I)w, tin lnma superior, una Musa
ide carne y hueo que le sirvierai
die insplraci6n y dechado. A juigar-
pxIr la vlda aamrosa y husllde que
ariasif6 coal siempre,-mia Aldon-
ns que Dtslc/neas debI6 de haliar
enasu c ar Inserslo sA ierszea de le-
nn y de ternura model con tan
pobre area unsos tan:finot y ele-
gantes bicaros, ilegando a la m&IA
salta idealiaetdn quo e abe ima-s
ginar...


1.- M) V
-, AxO W


PAGINA TREINTA Y5IETE


/". ffe n iAparece en Espaol ona Ezcelente Obra Sobre


ICRIA DE LAS AVES

.... -" Per MORLEY A. JULL
SProtesor y Jefe del Departamento
1' I|l de Avieultura de la Untverwidad de
^ Maryland, College Park, Md.

INDICE DEL CONTENIDO
S Razas de gallinas.-Blologa de ]a
S galllna.-Principlos en que se basa
a moejora de as gaillnas.--prActiea
di la.mejora de las gallinas.-Fun-
damentos y prActica de la incuba-
a on.-Fundamentos y practica de la
I- c a.-Fundamentosu y prctica del
aojarhiento de os aves. -Fundamen-
los de la alimenltaue6n.n-Prfict ca dc
la alinentacidn.o-Pre encinnn de" las
enenrmedades.--tColocacin de losi
huevas en elnmercado.-Probltmasa
ESa oht -refine el con- relatives al comercio de aves.--As-
junto de modernsm cono- peclos econ6ricos de lIa ndstrin
eimientos quo beneficlan avlcola y de sus mervados.-Escue-
a todo avtcultor priketico. Ios de agriculture y estaciones cx-
perlmentalea de Estados Unido"
Precio de Ia. msma: CanadA.-Revistas tdenicas c3atoler-
clones de extraetos.--Un olumen,
$8.00 598 pfginas, 202 ilustraclones.

O QBISP0409f AP 2071
TEL-M-1205 U A
DIS 6 OGRAFI A"
I Por ANTONIO QUJEVEDO
PANORAMA DE LAS SINFONIAS DE BEETHOVEN
(Condclul6n)


(ON eslte tercer articulo sobre
]as sinfonias de- Beethoven
entro en el campo alambrado, lie-
no de pellgros y sorpreosas, de nlas
grabacnes o-
ngrJ IaN. En
estal I neas es
quc Attras no
p do tratar, nil
un en nlntesls,
I r de todas las edi-
7 clones grabadas
hasind Ie fecho,
O d.sc.ntando, por
o l supuesto ]as que
no circutan en
America, algunas
d' e Is ciales son extraordlnarias.
Entro en mtgria lo antes poslble,
intientando hcer lat recomenda-
el6n que ml criteria aconseja,, in
pensar que pueda ser InfRalible. Tat
vez otras personas encuentren me-
Jores los albumnes de su predi-
......... ,ecclnn que no coinclden con nues-
trd o'gustos, pero esto es persona-
...lsmoa.Y cstl a dos puntos dcl cc-
pricro 197 -o
PRLMTERA SINTONiA" Las dos
nmejores son la de Toscanini con
]a BBC (Victor-507) y la de Rod-
S Alnsky, con la orquesta de Cleve-
land (Columbia-535). La de Or-
mandy es mediocre, y ta de Weln-
gartner estA fuera de catAlogo. En-
tre nlas dos prlmeras me incline
personalmente hacla a de Tooca-
nlni, sin dejar de esttimr la. de
Rodiznsky, como muy notable tam-
blen.
SEGUNDA: Consldero la melor
nla version de Fritz Relner al-fren-
te de la orqueta de COleveland.
(Ctolumbia 597). Las dos salguien-
tea en mmrito son tambin de la
Columbia: MM-'02, Beecham con
la Fllarmdnica. de Londres; y la
de Welngartner cni0tosSinfdnica
de Londres (377), e -a ultima ten-
go entendldo que no puede obte-
nerse ya. La de Relner no tiene
por hoy competldor.
TEACERA: Edici6n defirtljtiva no
existed realmente. Yo preflero la
Decca FIFRR-19, con Victor de Sa-
bata y la Fllarm6nica de Lon-
dres, aunque reconozco que su In-
terpretacidn no estl a la altura
de la de Koussevitzky, Welngart-
neo o Bruno Walter, y que los
tempos son moy personales. Pe-
ro como reproducclton orquestal es
soberbia. La otra version que pue-
de recomendarne es la de Kousse-
vltzky, con nla Boston Symph. (Vic-
tor-1161) 111timo de los grabadosI
hechos de la Eroica, por esta or-
questa.
CUARTA: Sin duda, la meJor y
mis modern es lan de Beecham
con la Filarm6onlca de Londres,
(Victor-1081). Como dasta no hay
nada. La que sigue en orden es
la de Georges Szell con la orques-
ta de Cleveland- (Columbia-705).
excelente debut en Columbia del
gran director. La de Toscanini con
la BBC e0 Victor-676. es buena.
pero no tan relevant como las
anteriores. El viejo cabtillo blan-
co Columbia-197, con la adorable
Interpretacldn de Welngartner, tie-
ne para todos los amantes de la
mnasica uin recuerdo impereedero.
Si la grabacldn fuese Mquicra Rcep-
table, este seria el mrlor aIlbum
cd la oCuartaR. Pero el tiemPo no
pasn en balde, iy hoy nos parece
tan atronzmente envejecido...1
QUrNTA: .Hat.s offil par esa
miravllla de Furtwaengler en Vic-
tor-426, on lIa Fllarm6nica de Ber-
lin. No es.-po.ble ina auperacl6n.
Pero otras vernlones pueden ncr
recomentdadas sin rmsrvas: La de
Toscaninit, coni NBC, en Vlctor-640,
realmente notable y la Mitropou-
loa en Columbia-401. La muy re-
ciente de Bruno ,,Walter. al fren-
te de la FIt-Slnl. ae N. Y., iColum-
bia-498), on muy senil y digna de
conmslderarse. Ipero Fuitwongler,
a amlgos mlim... I
nEXTA: Liel ciccln e.tA entire
la de Tocanlild Coll la BBC, IVIc-
tor-41O y t rie MitropOlulos ei
Columbl-40t1. con iiA orquesta de
MinneapoILA. Bruno Walter ha gr-
bloin dol:. una, mny buena, exruce-
lenti. coil Ia Pllarm6nlcia de Vie-
fl Vicrlor-O-i0,; otra en ColJim-
bli ron Is Flladeltla ti131i. srahb s
iltgnpa. de poiersf en lugsi pro-
tinennil. Yo prefiero qln rservil.
ai de Tosrarittl
FEPTIMA: 1., m)oi v o ers ntmo-
derna Iltl gd t'ero dt dsola. e:. Ia
dt r, Toasriiil iVlctor-3171. ba d?
We ignartner ell Coihmbia-20. con
I" rilarnitnii'a de Vlrens. ea una
.s''a romo lnterpirlarl6n beotlio-
V s.s'an naY lliupelrton me noAo be-
cho bhslit. aliora. F-Rs un Album alt-
m.Amente, dilicil de encontirtr. Aun-
".'ct puasdo cuonto i-"al'acl6n, es dl -
iai de "ettidOi paro lI,. belthov'r-
rlanonw
POCTAVA' He ,ti.h R muchas per-
oinsia. city& ouia:a,1 merre rer,--
ue eloglar mln li '\rIn vtoritn tde
6* WMilntoartlr eli Ctlutnbl-2.
e.0,0 .a orqueta i Vienti. Ltoy PiW
rnrilnnteot ron:nil r'on tilars iti-
nlten.'Petro rc.o slncersntinte Quo


(l
r


=rior
recl
die
esc
vie
ur
cie
me
ma


INDICE BIBLIOGRAFICO H
IUATRO LTBROS NOTABLES Y CUATRO JUICIOS BREVES
ADVERTENCIA IMPORTANT 1
"La Dtinimica del Viollnisat" En esta S ecli6n daremoas noUtlia de letibr qo e en ien eona n & "elni AIlostre y n As genuloiio0 .
oI aW crioulo de o su eloh que o Li 1W
'or Carlas Maria Ramos Mejia dliutnt dhreelin: Diretsctor del DIARIO DE LA MARINA. (lndhi .1rtblontincs.l o mundo".
Ya nos heroes ocupado en ante- ,_ bl__.und"
ores oportunidades, y con el rme-
cido elogio, arena do laguseut- 'Cuonton do Amor" Ivlaie eontohuul "Tierra de ociano" y
os que sobreast' especialidad ha aiCuno vai6 de uestra historia".Lo "Vedad bre. J
crate este donocido presryer r og dedica a liumemtoriR del Libertador Vrldsbe1.Js
t e profoe y Par Sara Poggi oumo on homenaje a su pcrsonali- de San Martin"
olinisia, quien present ahora
n volume de importancia, en En dos aieos, Sara PogRi 0a pu- dad inmarcesible y "acomno un pueb o r Carlo Alberto aSlvelra Cadra
erto modo recoplaci6n y resu- blicado tres libros. En 1946 vio la tloo de solidaridad con los pueblos p ,
en de anteriores trabajos. Al luz "Hermano bestia", inleresan- chileno y per tia,)o dn cuyo senq el Ests putblicaciodn de D Cdarls
argen de su valor prictico, que te colecci6nd de fAbulas e. hislor'ins recuerdo del Capitan de los An- Alberto Silveira Cadra, dedirada "a
rmite al instrumentista, pur me- sobre animals. con sutiles fondos des perdura con el vsalor dr ,as la quernda in menorm del general D
000 00--- ta.aas..attradiciones.'+"Juiciosbli -I .oseMariaS .1roliouo oiro histo.-


dio de Utlles y-atinados consejos.
perfeccionar su dominion tecnico y
la soltura .de su mecanismo, posee
un gran interns de orden ite6rico,
por sus consideracionesisobre as-
pectos de acmistica y observaciones
de indole filosofica -fruto de sus
invesligaciones personales y deduc-
ciones consecuenfes- que le pres-
tan una jerarquia particular. No
se trata ya del simple manual de
utilidnd inmediata, a base de una
series de recetas de fAcil aplicacldn,
sino del trabajo-enjundioso, madu-
rado, que persigue el studio de las
cautsas y stoluciones que puedan te-
ner tIn os multiples problems que
existen en torno a las materias en
el traoadas. Como seialn cel ultor
en la introduccion. "El pensamien-
to dominant que me indujera a
realizar estos studios fud, sin diu-
da, el de otrecer el aporte de mi
langa expeetenCIa lde maestro: ex-
perlentia que no se reduj'o a la dl-
recta aervaci6n del "caso", sino
de I mu plieidad de facetas di-


el brio y sent no ritmico de T(s- ferenciales que eada case aislada-
caninl sobreSa.e en su notablbi- tmente presents al anlisis melotdi-
ms, verst6n al Iiente de la NBC co del pedagogo, obligAndole a re.
en VJctor1008, v p.ra mi eu eo s- currir a las uentes primaries de
to ilbum esc el I.0I se lleva ta aI- tl naturaleza orgonica del indivl-
ma. Las demn versiooes no ie- .duo". Comprende el libro que co-
recen tratarse ii. Ahora b eien, 5 i mentamos cuatro parties. En la pri-
oglfin feilz mortai pu0ede con.,eguir mera, "Principios bAsicos para los
la edici6n Teletunken grabada Tor movimnientos de la mano izquier-
do" el escnritor estudia detenida-
Mengelbong xal'oinc tc hoonqur-
enge l te de !a erque- e con gran lujo de deLaoies ese
tP. de Concer tireboujw de Amste-
dam (Telelunken-720 ao 62), nue- aspecto fundamental 'de la tdcnica
de asegurm r que pi-'e algo extra- violinistica. Se detiene en la posi-
de asogurar quo pounce eta agoetra- ciuo dci violin p ito ins deals., ta
ordinario. Lo cual no demeritra as cn del vlin y de los edos
verslones de Toscannil y Weingart- digitacion, etc. La segunda esti
aner. consagrada a la "Psicouisiologia del
NOVENA Etams lej re h- cansancio", mcerca de 1o cual pre-
.NOEN: Eta sleoin tde ho- scntauel sittenr0 uena aelee cots-
her llegado a una edici6n que que- el autor ere de c-
de como definltiva. Las mejores sideraclones para dominar la fati-
existentes no son americana.s, ga muscular que produce la ejecu-
por lo tanto. dada la Imposibiitiad ci6on. Se refiere en nla tercera' Con-
de encontrarlas, no tengo Por quod cienc aueomnattoo ,Rvaries
tratar de ellas ahora. De nlas quec
pueden adqulrirge, s61o la de Or- problems de sumo interns para los
mandy al trent e dela orqiesta de ejecutanles, y reserve la cuarta y
FiladellJa, con el coro de West- ultima a consideraclnsones de orden
minster t Columbia-5911 es la que acOstico.n Multitud de figures y
se aproxima al idsideratum que
quisldramos tener. BSus sollstas son ejemplos musicals ilustran el pre-
Stella Roman, soprano:; Enid Szan- senate libro.
tto, contralto; Jagel. tenor y Mos-
cona, bajo. La antlgua version de quest de Filadelfia. El coro es
Weingartrer en Columbia-22'7, muy median y lIo solostgs tambiun.
buena por su lnterpretacl6n, esti La orquesta eatij muy bien graba-
bastanite anticuada como grabadp. da, pero ]a parte coral deja mu-
La Victor-236 fu6 aensaclonal en cho que desear. Y coloring, colo-
sus dias, con Stokowsky y la or- rado...

MANUAL PRACTICE DE FABRICACION

--DE AZUCAR DE CARA,
MILES Y SIROPES INVERTIDOS CON SU CONTROL
TECNICO QUIMICO

Por el lIg. F. A. Lopez Ferrer
8EGUNDA EDIC1ON COERREGIDA Y AUMENTADA
Una nueva edicl6n de tan destacada obra que viene a lennr unla nse-
cesidad en nuestra Industria azucarera.
En ella se eatudia la Tecnica de sla Fabrhlamiun de Anzucar --basada en
a larga experlencia del autor-t dp acuerdo rcon lon Mtodos Internaclonales
de Control, que ha de ser dae utilldad y provpcho a los futuros tipnicos y a
os actuales len servirli eomo comprobanldo v consults a loit rtimims ta la-
bor que desarrollan. Tambl en se estudit, aRmpliamenteto lfabricaci6n td
tiropes y Miele Ino'ertidas, que constituyen material primes de necesidad
nternscional y que represents Unai nue\'a ndustria de anchor camnpo 3
prosperidad en nuestroa medlos.
1 volume en 4o., protfusemnenle lluisi'ado, lela ................ $ 7.00


NUEVA ARITMETICA PRACTICE .
Por el Dr. Isidro Pirez Martinez
EdicidAn ras edlcio6n, renovA.ndose y mejorindose en rada una de llas.


psicotogicos. "'amplano a pare- .
coii a comienzos deli s cUso.
Consignmid darnos con di oun tiluten-
.tico documento humans, en el qtue
dolor y picardia alternan pars 0o-
bustecer el 'ciuadro de los pobloldo-
res de as vioeas estancias crollas.
CoCuentosd e amor", to obraoqie
acaba de dar a Iaiestamipa. prolon-
go elcilceo y milestra una nuia -
oaz del espiritu diverse de la au-
tora, cuya agilidad literaria le hai
permitido. en espacio tan breve,.
pasar de la nota regional a un to-
no a inenudo cosmopolita, sin per-
der nutca la calidad que forma l
esencia de sus trabajos.
El mismo estio sencillo y di-
recto que se advirti6 en sus con-
tribuciones anteriores afnirria los
valores de la series de relates que
consideramos hoy. Sara Poggi es-
cribe sin discordancia: 6sto entra-
Fia el mejor de Ips elogios, Los nmo-
tivos eternos del amor le sirven
de pretext para construir sobre su
base escenns cambiantes y desarro-
lliar ideas filos6ficas, que expo-
ne con liviana facilldad. M las de
una vez -por ejemplo en "Por es-
plin" y en "La opinion de Zenon"-
la escritora utiliza el diAilogo co-
mo in medio adecuado para trans-
mitir sus ideas. Lo maneja hAbil-
mente. aplicando tn acondiciones ec-
tilisticas que hemos subrayado. Ello
permit esperar que en un future
pr6dximio Sara Poggi ensaye el tea-
tro, pues posee sus dos instrumen-
tos imprescindibles: el don de ha-
cer hablar a sus personajes lHano-
mente y una sagacidad -que se
adentra en el conocimiento de los
characters y extrae de nieos los eoe-
menlos esenciales.

"Julclos hist6orlecos sobre el General
San Martin formulados en Chile
y Pero"
El Departamento de Accidn So-
cial Univeroitarian de la Unlversi-
dan de Buenos Aires, ha dado a
publicidad el primero de los cua-
deosdenae una serne titulada "Di.


FILATELIA
Por J. M. GUZMAN __-
ANTES de inlciar nuestras acti-
vidades queremo csaude a Rlo
filotelistascen general, muy espe-
cialmente a loins colOccioniltt de
sellos de Cuba y asimismo hair
constar nuestro agradecimiento a
la empiea" editor de este prestl
gioso rotativo, por las gentile defe-
rencia que nos dispensara al ce-
dernos el valioso enpacio que tan
amablemente nos ha sido asignadn.
Solicitamos por este medi o a
cooperacion de los filatelislas al
nbjeto de conducir nuestrn Secco6n
por un sendero de mutuo enteo
dimiento y compentraci6n, con ta
seguridad de encontrar ensnues-
tros lectores el estimulo que re-
presentin la oplni6dn y sugerencias
de todos.
NUEVAS EMISIONES


esemagniotto snero Oe Ariumotcia sa vendon clcndo Iaonrahlemcstc ace- Argenusna.--a tronaies 000 pass-
gido por los centros de ensehanza. Indudablemente se trata de una obra do afio se puso en circulaci6n una
muy complete y. gracias a las experlencias del author en sus largos aios estampilia de 5 cts.. color verde
de profesorado, de una utilidad prActica y pedag6gicLa indiscutibles. Oliva, para conmemorar el 400 ani-
En esta edici6n se han introducido algunas moBtlficaciones en la tis- versario del nacimiento de don
tribucion y demostracifn de algunos problems y, para facilitar el traba.n Miguel de Cervantes. El total
tanto de los alumnus come de ioe profesores, se pone a final Iu solucidAn emitido fu de 20000,000 y con
vie los eJerelcloc numiriuos contenidos en lodto sus capitulos.
1 volumen en 8o. mayor, encuadernado en cartond ....... 2.25 ella una hojita miniatura de Ia
que se imprimieron 20,000 ejem-
plares. Se anuncia que pr6xdma.
omeite distlntos paises prep"rc ..
CONTABILIDAD MODERNA TOMO I series aleg6ric.s tII mano..on.te-
VALIUACION Y CLASIFICACION DE f1.OS ESTADOS BASICOS cimiento.
Con el disefio ilystrado tambidn
Por CP. M. de J. Fepnindez Cepero ftuo emitida una series c.ompusta
de dos valores, 5 cts. color verde
Una nueva edli6n de tan destacada obra, acogida. favorablirmente no y 20 cts. ca.melita. con motlvo de
solo por los estudiantet de Cienclas Comerriales de la Universidad dt i "La Cruzada Escolar Argentina
Habana, a quienea esti destlinada. sino por loda aquella persona interest por la Paz Mundial", en papel con
en ]a malouteria. EsteL Jbro ha probado su efiacia desdel el punoic de vits filigranas. contandode dos millo-
pedag6gico y erooU funcitn de ilhro de consults. pur O Iexnconroa del mc nes de sells. Esta emisidn inchoye
rala ppor ia formaenoll que train las materiAn, slempre tlustradna con n. hojita minialuira de 40 c ents-
pnohtemaa pricetirur, senritiss y avieruusdo.0
1 volumen en o4., de 72.3 piginan, tela ...................... ... $ 00
CanadA. Para conmemnorar el
trimonlo de la prinesa Eliza.
beth noun Philip
SELECTION SEMANAL DE LIBROS Mous 000att
ODONTQLOGIA CLINICA. LoaH AS'oyl p to ms .moderno en pArt'int r ndon- fui emitodo un
tol6giea. par J. B. Psrfltt y W. E. Herbert. Con 203 figuras. I tome 0n nselho de 4 cmt.
40., telal ......................................................... $17,00 quenSe polusn o n
CURSO DE DERECHO MFIRCANTIL. En l l& glcoslsei6n y jurlsprudenla/ circulaci ci l 15
mexicans, por J. Rodriguez y Rodriguez. 2 tomos en 4o., Iela,...0$12.60 de enero pasado.
ORGANIZACION y PRACTICA MERCANTfL. Lo faclorew que Intervlen'in o Eta estampllla
o pueden Intervenlr o'eon negoclo, por E. M. Robinson. tome on t 4o., 1 s s I Itirh pur
rstith' .......... .. ... ... ................. I .... $ 4.2. don s n res me-
LA SOCIEDAD ROMANA. ('uadrdstoATie lorla de Ian m lcostumhre romanoa, c c l 00
par L I iriedlaender. trustondo o on o numeos it linas. tomo on 4ov..e) nlaI,"n mu' c"'
Inla 4.2." t talmeneSe vlen OFll/andoc 1
AI' IRItl IGo. A Ft 1 tI A1't- riotA c1 kN.A .Re ,A 19o4. J ,, I to,. ,al ,n dieba demh s vobionactdiou.
lf mnAagniraade RFreCTO'ers.ipot n F. R. Moullon o y J, J. S.hlffnsl. I to-
"nu, rtVen d ., .... .. ... 1 .. n4, .. ....... $ 20 Lleehtenot n.-Una" p''osa '-
MTSICA POPUI.AR BRAHS IpERA los nialultibl. aspetos tdei l rm.ala 'ice de tres valortn ho oo aue a i
popular, por Oneyda AiolreitoI. I oinis en 4o., r. llca ... a 4.0.no ellor
rECNICA DE LA GIMO NASIA EDUCATIVA, pur Francisco J. F. m'rapsplta, tboe del pu-
4s. edlulctn lihstrada con 211 f1 gIono men 40 vide 0418 palesr, rotlr. 7.50 lo rxiota, nao.n
ESCLtELAS DY EDICACION FISICA Y DY MONTARA, por Franciscos I ia c apo-
.1 F. Trapiella. Con nuneroslsm isifntngrafiss. 1 I. en nn4o.,ruslnto S 23.0 Mreen trPo II-
ANUIARIO ASTROLOGICO A-1MERICANO PARA 1948, po" J. m. Iiucnicl psu doteren-
Conos etemorldes astroltdl'as y lshisn do l Igrintmo. It. e.n 4o.. ciocino. $ 2.20 dtin ve drl-
EL MATRIMONIO PERFECTO Esttidlo de wstoo fialxeino o,, Udl nlra. pan malex o'0
Th. IK. Van do Veide. hlTstriado. 1 tiunuen4on., rifnlica .......... $ 2.40
POFY-TAR, COMPI.F.TI,9 f F;SR IOAQUIN DE OLMEDO. Selerc16i do deo'ninociem
RI ,-amposirloces. itlchscl rie%]la. Otasla shorn tIddto. I1 iomoo n 4o. oesr de .30 y 0
... .. ........ 175
.. .. .. .. .. apeen y .1.50 frances, que ell
R Rq&Ss CE71FRRR orDF I-NItBRF.S CELYEBRES, par Manuel Pumrsnrga. ralmeen p one iainvum,
Ro1tiea ......... ....... .. ...................... 1.50 a nuetra moceda toene io n nv ir
JUEGOS DE DOMINO DE LA MEJOR CAUDADElprox c54 ro'ni au o
..Emn eneon 15 prxoloso poundos.
~nllooA tnwlalo,,raaoi' 01 ..rsb'neo D


tal aireo en Waterloo,. Iowa. Esta-
don Unidos de America. Se prepa-
r6 un cachet official que fud puss-
to en foda la correlpondencia des-
pachada por avi6n en ee dia,. den-
de la mencilonada cludao.
El pr6ximno dia 12 de 'abr'ii eri
Inatigura'da .Is Exhibiciun Ftlaltli-
ca que se viene nrganuzando en la
ciudad do Nebraska y por lIn do-
too recibldo consttituiri un gran
Oxito su celebract6n. "


toricos sobre cl general Saol Mollo- rlador ouyo uooco norlc (ul s00n0-
tio formulados e n Chile- y Peri'" prc la vidad '. ro uin de lasi pli-
contlenven cooI parse dedicado a Li 1111-1 a ion teaionrooo1cs quei opare-
non16 transandlitia. dedcdecarts, re o no niho pals rosnt o dgcr
Bernardo O'Higgins na so gorio-u g oro rue;,ccrni an'it ntoo ft% a nIrs qtle.
omigo, hasta optinciotes deo histuoi- so.ulrc la vid idol ibcrtador. es
dorcs de desollanie actuacivnei III,- e illsanro ne intlds co rl libro "Tie-
ouestro siglo. EV capluin pleruano 60 a de ocrao' ,dn dl aItor chileno
dle este cuaderno ic onicia con una D BCniotllolil Subcrnircas Itx F o e-
caia ide TogIr al Libertador. co, Oie N il'orno (ndrin JiZga nsevero-
tinuando. come cl cileno, n.coo pa- meneI la obra o raisnidina v lucre
oinus en loi qooC sc e pnresa to ad- destrrve una por ouin sonlon lo vdi
miorauidin de Ins generaciones soce 50U' seer.lounes. esablerciendo Ia
sivas por quten, como to sefoat0 ernolod sdbre tl iba.iocae dounmcn-
Benjamin Vicifio tMackennaotoro on devIsaepocade do tl canompafda dcl
paltbras que uol i se recogen, filllon P"nftoon de joinorde v isoil'mano-


kBANA- SANTA CLARA-SAGUAL


,. CON CONFORT 1 RAPIDEZ ENTREE FSTAS CIUDADF S Y
iCE (.OS MODERNOS OM.MNIBS AEROCOACH iSERVICIO a
[A. 1E .LUJO), QrE I BRI.NDA .A CIA: DE TRANSPO"TZ
oMN,s4 "LA RANCHUELERAY".


IIABANA 'ALIA
TA CL.ARA I
SAGE'A


9 A I. 1 D A"
1)E SAGiA" I.A
(RANtIE IARA l.A
SHA BAN AA


DK SANTA CLA-
RA PARA iA HA-
BANA


060 A. M. 53 A. M.I 7 5 A. M.
L! 30 P. ., W I 11 A. I. 1 2.5 p. W.
fi if P. M. 5 30 P. M. 7 2 P., VN.
11 so p. M. 11 30 P. M. 1.5 A. M.
ESTAC 1 ON ES

IIABANA: Hotel Alctizar, Crdenas y Arsenal, Toll. A-4SH.
STA. CI.ARA: Lorda entree Paritue r Independentla. Tell. 29061I
SAitUA: Heldos de Paris. Tell. Ill.
__ / _____ ________ __


r0,-n 0solohi argennoooou omeo A- li- otl el eutrltor rhleno ciLta
tir w ,o 1 im ,i, de ho d 'hle.or coo ;i ,s o uri.nIr ored. norm oa le-
00000.0 tmoockeint v Barros AtaoA, mkel. iexacto sentido a parra-
eupiiioles. coino ;gu.lo Boo 'lu ofu. a toru- n ci'iovodaoliiin una copoa
To:,4-. Y 0i'0 qUe pitl Iinc l 1,0 dirfit'oo hu ta hacerles decor
(+'uiioto'iolO hloioooupoodoo cn lo tihlr;,rdi .del o Iqu uexpreou n.
u' d oovoulooosuadli-p.d e [ t mvilrde 30 paginas, el au-
too ge 'ut ma 1111,rlaooi A l p 00.01- ,or Ide rmte .oilegato en denensa de
bra, ol cr.damwldeoo do rileso.o lOs 1,tpeit-lodad moral del Lober-
pondoilldo el sonor d,'nhclr ,doi tla ot r v de nlacxacritud hislstorca,
Ski sclt'CCoootLoieiconiestackolet,ipto- leiuta, ampha vomcoucluyentemen-
mie ante los ojos del lector Ia i0it1- lo e til o ut vuantologia de test].
do in0a0e de ld In\oerdadrI.aoll to ro nosvoploiones, lu que ha da-
dluiio 00 co0npl o, eh de pusaoles in do inon00ool-edd t'Tierra de ocnann".


Anunciamos la frmaci n del-Anunciamos Ia formacion del-


AUSPICIADO POR LA EDITORIAL JACKSON

Orinisds bijo lo nli supiclioi de V M )1ACKSON INC. in riomibhrados
edilore de 'El Tosoro de I& juvntud", "El Munde Pi.Itresc ", tiC.

ALGO QUE A UD. LE INTEREST MtUCHO

A rodos not interesa leer buenos libros; pero no siempre
di ponemon del tempo necesarnmo pra elegir una obra realmente
interrsanit entree io much quc se public iAbora se ha olu-
conadt ee problema' Todos los mees un grupo de expertos
leeran en sus onginales todas la. obras que se editen, para ayu-
dartle a Ud a slecoonar el melor libro que se publique cada
mes Y Ud al obtenerlo podrl beneiciarse al mntsmo tempo
cor las grande veniaas ), iacilidades que el "Circulo Lilterarto"
poporcionars a su suscranptores.


Io
si
In
1i


no recibiro El .Lbro se le remite tan tdlo i no ordena lo contrard.
El dnico requisito conisle en lomar por lo menos cuatro dte k
doce libroy que se It ofrectn en los primeros doce mese aunque
- natiraimente ton poicos lo que no aprovechan la oportuntlad
para adquirtr un ndmero much mayor.

Cu6nio cuestan los libros y cu6ndo Regan
El "CIRCULO LITERARIO" sirninistrara a usted los libros
ESTRICTAMENTE A SU PRECIO DE VENTA AL PUBLIC
SIN RECARGO DE NINGUNA CLASE Tampoco le cobra nada
pot los gatios de envio. Los libios se remiten en el mismo mo-
mentao de aparecer, lo que asegura al suscriptor Ia satislaccidn dq
poseer y haber leido "el libro deli momemnto" cuando la mayoria
adn sodo lo conoce par referencias. Los libros stern entregados,
contra pago de su import.

Servlcio de tncuadernaci6n a los suscriptores
Ademdis, el suscriptor tien el pnrivilcgio ti Io desca de rtcl-
bir los libros en una hermosa encuadernaoci6n en telia por un rc-
cargo de sdlo $ 0 50 par ciemplar Ficilmentei .e comprenderi quo
esta vrnlaija representIa una.econumia importance sobre lo que costarta
esta misma encuadernaciodn individualmenie hecha par cada suscniptor.

Otras ventojas que le oporto la suscripci6n
OBSEQUIO INICIAL GRATIS Al suiccibirse, usted rtcibiri
de inmediato into con el primer lbro mensual, un luioso ejemplar
de "'En la noche del pasado", patr James Ihllion, ABSOLUTAMENTE
GRATIS, que Ie olrecemos como recuerdo dr su mncorpgraci6n al
"Circulo Literario".
ADEMAS de este obsequio inicial usted recibird tambiln ABSO-
LUTAMENTE GRATIS, OTRA OBRA DE'REGALO poe cadi
seis libros de selecci6n mensual que uied haya adquirido.
Parn recibir la primer sclcccidn mensual "Lot Gladiadore".,
por Arthur Koestler, junto con el magnifico regalo completaments
gratis, "En la nochc del pasado", .
RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON


S"CIRCULO LITERARIO"
SP. Varela 401 Apartado 206' La Habana
S Slfilansr sno-rmc rome sicripior drl CIRCULO LITERARIO'".
Qiedsoet.dleddio que uititcd o -c nlcr-in i mu.do -ntitn i Ii uctr.o
descrtucidn corne i de li bro Iqut hayandeiiLtEonado, e cluul podri
mccutur o no, totinrto d esce.
S ComeIr-ethro de te/rct --u.) -,-lrcneenviiarmg
GLidADORES" me Arthurci loi (rc l s ut c toul uiede el
cobfariit c l prcio cartnilnt de icn, of p ,col, d n, t.S( y ja0iunt. I
con i els ibroe mr env oitr ENTERAM Nl ,AI1'... ... it... n de loin
dt 'EN LA N OCHE DEL PASADO', con tl Hoin. 0oque ofrecsr
I come .wuerdo dc mi icorporscirn al]vlrUJo.
At emL, C por codste iOlhb d cx lclnd c W-. 6.cn,,..l ad o de eri.
me olitlib ran ueiriid'lmobiildn EN FORMA ABSOLUTAMAENT
GRATUITA owo import ntec libmr-duidendo. ,
I oeda enterndido que no hay UCipoa de eilrso, il de asoiado, a
toiluodndllsuin cpaolcie, siendo c unioe requislto de Is, sUscrip.dn
[ otut no scenic in lunino ade ciatO lbros dei sev cou mentusll it towl
que me ott cerin usiedes oe lot rf rdxlols doce meuelen toihbros scriaa
Iretimidos a 5u prclo de ventsd&Il public, sin recarstotdc ninuna espu i h,
Los tibroe deborah soe remitnoos a is $guisute direccisno
I NOMBR. ............
I CALLE Y NUMERO .........
I LOCALIDAD.. ... .C............... .......-I
Si "ed dtest boneftciarse, ademit, con el privielpth quoe Icueoda
"EL CIRCULO LtTERARIO" exclussvamentiai suw1s' tptiis, de red.
tobiIni tlibr senolles glsmorosamest E NCUADEOO(ADO561 TELA I
1 i jonquci o emde 0Sitt so$.0O einlsar, ae sciin0u mar gees
a *XI quf: I I


DIARIO DE LA MARINA.--D.MINGO. 15 DE FEBRERO DE Iq49


ol


LOS GLADIADORES
por ARTHUR KOESTLER
El Impernc Romano r levanita balo Sila, en lodo su magnifico
esplendo. Los gladadidor arrengan gustoaos suw vidas en [a arena.
para ponrr "'con su bravura y u artne, la noa lpica en I a fiesta
maxima dei Imperio el Circo
Pero a plebe estimulada en calda vei ma sangrenios Al fin losi gladiadore se cansan de ser
tacr.hicados solo para satslacer Ia elrocidad del pdblicA.
De esta dramahca situacion y en medmo de Ia abigarrada poll-
cromia d aoud elambienit dt legendaria grandeza, surge Ia chispa
de Isa ebelon
Espartacc l viporoo !oven gladiador trace de ensmortijados
cabolios mirada desahianic- encabeza a los insurgentes y mien-
tras lI splendorosa ctrrlla de Julio Cisar comienza a brillar en
el hrmamenio r'omanc l romantico-Espranaco concibe su maravilloso
renc de Utopia qute en su pujiante aunque corta existencia, loqra
sacudr al Impero Romano
Al ingresar al Circulo Literarno", recibiri usted eta maRni-
lica obra en el molenito mismo en que se ponga a I venta,
cuando la mayoria aun soo lIa conozca todavia por referencias.


jY GRATIS!
"Al hacere r socio del "Circulo
Liierario", Ud. rIcibiri junto
con el primer libro d e slec-
coon mensual, un eiemplar, ab-
S solutamentIe grails, de cta be-
la edicn de lujo, de "EN LA
o SNOCHE DEL PASADO", del
Ho hy iamio o ulcriib r James Hilion,
aEi or de "Adidi Mr ClipsI,
"Horizontes Perdidos" (Shan-
Iril1i) y muchas-otrat obras
famosas. "EN LA NOCHE
DEL PASADO" n ,a apasio-
nante historia de un amor sOn
oire dos eres a los que
meE'sA f tdestino depara Ia mis extra-
i%1f" ade la pruebas a que una
p p, d ooq n pu asda vtcise sometida, y
que, a travis ae las vicisitudes
y las sombras, viviendo episonaiiaturados de honda emotividad, uen
triunfar tl anhelo de skis razones en un sorprendcnte descelace,
quo es un alarde de oriitniahidad y maesiria en Ia conducci6n de Ia
trams. La edici6n que regrlamos, par su elegance format y %u im-
preei6nd cuidada, enrinqurceri su bbibioteca y seer mohivo de orgullo
para Ud. Este libro le cerd eni, ado ablolii/aicaienc gralii junto con
el primer libro de seleccidn mensual.

Estas son las ventajas que le ofrece el

"Circulo Literario"

SsriupciL gratuita
LA SUSGRIPCION ES TOTALMENTE GRATUIITA. No hay
cuota de ingreso, ji cuota mensual, to gastos dee ninuna naturale-
%a Los libros cerrn entregados en cuaIquier lugar del pals, contra
pago ale so imported SIN RECARGO DE NINGUANA CLASE.

No My obllgod6n do coiuWar Iibro todos los misW t
El' na.criptor recibe cads m e, con, anticipaci6n, el BOLETIN
MJENSUAL en el que se It informal detallalamente sobre el libra
idelc.ionado pr3 al me$, ade mooo que puedsa dcilj .$iIle interesa o


RECORTE Y ENVIE ESTE CUO-N

LaAuxmarnritima M U N D O F t
S.11A.1k* : -- -- --
-SECRETARIA-- CAMBIOS BOLSA DE LA HABANA
JUNTA GENERAL' CIEiRE DE AER'- EN LA BOLSA COTIZACION OFFICIAL
ORDINARIA Vy__-EN BANCOS DE ESTA FEBREROr14 DE 1948
CAPITAL Comp.-end.
,-.- Comp. )'end.
"Segunda Convocatoria New Yorkl. cable 1-. 1 P Bp...n y ObiHgaclone. %
No habldndose reunidao el ni- New York, vista . ., 1-16 P
Mnero de Acclonistas exIlgido por Argentina, cable . 25.15 Rcpublilea de Cuba:
el .Art. 33 de losa Estatutos, pa- Argentina, vista .. 25.10
ra In-celebacldn de ]a Junta Londres, cable . .. 4.04 Jo (Dcuda Interior) 1201i -
GeneralO Odlnaria que habia y si ondres, vista ... 4,03 09-1949 .... 100 -7%
do onolda par ci din de boy, Mdrid, cable . . 916 1914-1949 (Morgan) I01 -
par la presented cito par SEGUN- Madrid, vista ..... 9%% 1923-1953 (Morgan) 104
DA .VEZ a los asefiores acelonls- Mdxico. cable ..... 20.68 1-0. P. 1930-1945 .. 177 7
tas prar dirha Junta General" Mdxlco, vista 20 66 11)31-197 ....ill7 117% E
Ordlnarla que habr de tender lu- China, cable2... 2.35 1941-15..... 1...109 -
gar el dla CINCO DEL -EN- China, vista ...... 325.30 Obligaclones Omo ron 7
Suiza, cable.. ..-2390 cupones 1930-1935 . 100 -
RnA'Ti FS DEA. AR r a Suiza, vista . . . 23.85 Obligaclones Oo con 4
Ias C ATRO DE LA TARDE. r- Toronto, cable 10%. D. cuponea 1930-1935 98 -
0.a ri do Olpo. namro Tonrnlo. vista 10-1116 D. Rpuiblica de Cuba:
382. ilOs; advirUtnnoosv a losI "Centr ttrlano, 1921-
seAiores Acclonlstas que o la ,,.6n 65. . .t 125- 32
.se celebrark cualquiera que sa KGRANOS 1965 ........ 32
-el nmero de accionlai quo B-A lanco Territorial Serle B,
S mero de ecta qDE AYER EN L A 1944-1966 .... 90
coneurra y que los acuerrio ou.- CIERRE D AYER EN LA BOLSA -itoril erie B.
en lla se lomen seran valdos DE CHICAGO Banco Territorial *ere B,
oblgaoros ar tdo Io_ ,_ o1844-1966.. .7 -/
obligatol. roOpra odos o a.c.u Banco Territorial erie C.
nil. TRIGO944-1974 .. 91 -
Se recuerda a los sehore Ar- Mayo --- 234% as 1904-1954 . 119 -
ionste que, n i Art - -Julo-- 218 Havana Electric (Conso-
d s E lttuto olasiente ti le- Septlelnbre---- 2184 lidados) . . . 52%. -
nen derecho a aslstir a la JuntaTNO Havana Electric (ebe-
General los que con sel dias de CENTENO Havana Electric ()Debe5 -
anrttipacdn, 'for Ia io aa Mayt -. ------- turn)., 1926-1951 7' V -
in elpn, 6n, ,pt Io mens, a Julio -------- Mercado de Abasto 'y
na e que eba c ielebrinrsea Septicmbre ------ Consumo la. Hip. . 23 -
Junta, tengan anscritas debiTa-
mente a su nombre en el Libra MAIZ Papelera, Serie B, 1922-
de Ia Compafilaa o las hayan gn- Mayo -- -- 1961 4 1944 .... ....50
tregado en Secretarla-a cambio Julio -- 189 'Feldfonos,4 (Debentureas),
de un resguardo que lea servirA Septiembre - 179 On1id, 1906., r.e.i- .
de justitlfcante para asistir a la AVENA ld 9 ... 18 -Iemi-
Junta y con el cual comprobn- Mayo --- - 02li Cia Azucarera Cbspedes,
te recogernm de nuevo, en'su Julio -- 88.' 1924-1939 .... .
oportunldad, los Certlfticados y Sertiembre ------ 84,' North American Sugar
que durante los expresados setsc C. 1923-1943 7
dias anteriores al sehalado para n 1 9 7
la celebracldn de la Junta Gene- AZUCARERAS Central Santa Catalina,
dne- 1936-19496... 6.
ral, no peodritn hacerse transfe- CIRED Y L L OS i.Au.Ven,(e
renctxa de acclones nomlnativas CIERRE DE AYEREI4 LA BOLSA Cia. AtIc. Vicaria, (De-
en el Llbro Registro de oa Com- DE NEW YORK benture). 1935-1955 . -
palia nl transaerirse las accio---
neo al portador deposltadas en mp. Vend Comp. Vend.
poder de la Compafila con cl ex- por por
presado objeto.. -- Am. Sug. Ref. Prof. Arciones accilor ccio
Lot sefioresa Acclonlstas' po- Cenlral Agulirre Assc. -
drAn concurrir a la Junta repre- Fraiclsco Sugar 12' 13 Nueva FAbrica do Hie-
sentados por otro acclonlsta, me- Great West Sugar .. 20% 21'. eva . ....a 0e
diante poder otorgado ante No- Hollywood Sugar ., 15% 16s Nva. Fib. de Hielo'(Be-
tarlo Ptblico o cartsa de autori- Punta Alegre Sugar 9 9 neliciaria) ... 61A 498
,zaci6n en formal fehaciente.
Habana, 13 de febroro do 1948. Los dernms valores azutareroi, Io Banco Territorial 10 -
Dr. Lus de Solo enoontrarb iel lector ei la cotzaci- ro Territorial Pref-95 -
colol- res-tes)....... 91
S Secretarlo nes de oI Bola. de-New York en BScr, Territorial (Bene-
** otro lugar de 'esia Aeccl6n. fitlri.as'i ..... 14 5

HOLLAND AMERICA LINE

Servido regular mensual de vapores de carga entre LA HABANA
y los puertos de ROTTERDAM y AMBERES
Be admiteo cars pars rualqiuler puerto del Contlniente europea. el Medllro rnOe 3
Cercano Oriente, con traibordo on Rotterdam.


Vapor "AVERDYK"
Saldri sore 24 de Febrero
PARA IN FORMER

DUSSAQ Y TORAL, S. A.
LONJA DEL COMECIO DEPARTAMENTOS DEI.'."i4 Al 7
TELUFONOS M4111 &-121 HABANKA.


Para aiorrar tempo y dinero en cl tiro de caRna, lo mas
indicado es una catreta TRINLER, equipada con gornas
do aire, qua no resbalan ni soe alascan.
Las carrelas TRINLER son ltodas do acero, con utin grue-
so de s,'" en la chapAl dcl piso. Tionen ruedsi de rayos
con rolletesTinmken y goimi, de aire 14.Q00x32 trasefas
y'7.5Ox24 delanteras,.y su'cipacidad de carga es de
12,000 libras (6 toneldis)
Las carretas TRINLER vienen -on Pescuezo de Ganso,
y por su conslruccion todia de acero -- son m- ligeras
(fciles de remolcar "Fioltan'" on el ango y s des-
' izan con rapidez on caminos socos.


NA~


JC I E R O


Eaut 'Mr L
eieh. But e
EL. Pow. Li
Erie" iRA.)
3tcc Boat


i' rItARIlf DE I A MARINA.--DOMINGO. 15 DE FEBRERO DE 1948


P. C Oonsolldadoo de Cuba R "4, % .. I --
Cuba, P . . .. 19% 2'", Cuba R. R. Certillfa Farchld ----
(:uba R. R . .2 de Dep6dto . . . 34 pFairchild --- -
Havana Electric Utilities -Cuba -'R. R. 19468 7'a / 1 Follanbx ----- -- -
. Com, P 6%Oa .'. . 92 95% Cube R. R. Certificadob Forlaloh -------
Havana Electric Utillties de Dpodsito .- -34 rj --ardo orh
CO., P % .. ; '. 24 '28 Norto de Cuba 19423, FaJardoBug.
HaRana Electric Railway 54% . . 4% --
Co,. P. .'. . 2 Norte de Cuba, Certiica- Ojant.'Sugar- -
Havana Electric Railway dog de Depsito . 38 6 OGen. Elec. ----- -
Co:, -C. . . . -% Obligsclones de Unldo 18 0. Brewing ----
Jarria' Unlscas . . 112 Cuban Telephone CoOT- DGenMt. Mohor - --
Navieras Unlaes . 4 pany (Debentures) . 1017 eil. Asphalt -- --- -
Te;dfonos,i (Pres.) . 120- 12 ana Sugar Co. . llet Sat - - -
Tei~tonos (Comrns) ... -Gn. Out. Adv -- --
Primersa Papelera Cuba- Comp. Vend. 0 R. Sign.- --- -
na . . . . . 20 S por a por Goodrich R. -- -
Cuba Industrial y Co- Acciones, accl6nt action aooyear- - -
nrerclal ..... 0 - Gra-ham Page - - -
Banco 'Continental Alne- Nueva Fibrica de Hielo 360 Oramby - - -
ricano-.'-..-......100 --l Otet North -- -
Nva. Fib. do Hielo (Be-
North American Sugar neficlarias) . .. H
CO. ........ . F. C Consolldadoa (Pre- Howe Sound - -- -
Cla t.Ingenioa Azucarero feridas) . .. . 19% 20'., Hayes Manuf -.----
Central Santa Catahn Cuba Railroad, iPreleri- Houston Oil--- ---
etdas) ...... 26 Hudson Mot. -- --
Aceltesr Vget capel4 C Havana Electric Railway, Hupp Motor --
cinero iDecapital) - 12 (Preteridas) ..... 2
Aceiteas Vegetales eEl Co- Havana Electric Railway, "
cnerol .meC m .. 3 (Comunes) ..... % Itll. Cent.
CentCralno ioelo Pbr. Jarctin de Matand s U1l- Int..Paper --
Cis. .Cuban& uso ibsu a .' .. . 112 Int Iron C
Cy Jarcia- Vea .avana Electric Utilities Int. Cement ------
Unted Fruit Co. tPreferidas) . . 92 nt. Nickel ---- -- -
Cia." Operadora do 5ta' Havana Electric Utilities Intel. F.. 9.......
diu .. . .. 20 (Preferentes) . 23. Inter. Tel.
Concretera Naconal Pre- Cla. Cubana de ElectrI- J
feridas....-- --- -... cldda, (Prefs) ..... 4 Jones Laug.- -
ancr Popular..... 100 105 Cuban Telephone Com-
poany (Proes) e 120 12 5 K
CO Vend. CubanTelephone Com- Kayser Era ..- -
S Spa r pr PranyC(osa) ...-. KinneyCo. - -
106 Acclonen ___ft acblo_ Navlers de ChC4, (Uni- Kennecot---
as . . . . KobackerS.- -- -
Central aVioletRs Sugar ant. Telephone and 're- L
Company . . . 0 legrapI Corp. . 11 1
Cia. Azucarera Cespedes, Vertientes-Camagiley . 1 3-i L, McNeill -
(PrefCerlidas) . Francisco Sugar Cmps- Loew- Inc - - -
Cit. Azucarera Cllspeden. ny-........12 Lehigh Val.
(Comunesl--.-.4.... -. Manati Sugar Co 6...- 4 Lacledeu G Dasn----
Cla. Azucaresra Vetien- 1 osantinamno Bug. Com- Louikhee Nar----
ted, Camagiley . 12% 13,4 Ipany (Comal) ... Lockheed Air- -
Cia. Azucarera Vicana Punta Alegre Sugar Co. a Lehigh Coal- -
Central Ermita . Cuban Atlantic (Prefer'- M
Cia. Cubana de Avia- dalE) . .. . Mi. Kansas -----
el6n . . ... 6 9 Cuban Atlantic . . % M.K. T. A ------
Exprero Atreo Interame- Cuba Company, tPrefe- Murphy lOtG.C.) - - -
ricano ...... . ridas). . . . 60 Martin Ole. --- --
Nauyu Distilling Caum- Cuba Company (Comu- Marac. Oil - - -
pany . . . .. . nes) . . . . 2-- 3! Manati Sog. -- --
Oia. Litogrilica 0e La Pan American Airways B Montgomery- -
Hlabana, (Preis) 2% Cit. CubanaM. do Avia- Macy (H.R.)
Ola. LitogrslAi de La ci6n -,,-.... .71 9 Murray Corp- ----
Habana, (Coams) . Etproo A6reo Intersane-.N
Cla. Acueductos de Cu- rcpao .. ..... -
ba . . . 7 Litoitlca (Preta) . 2%0 N. Y. Central -
Concretera Nacional (Co- Litcgrifica (Com) 3 Nash-Kelvi -- --
n:unes . . Acueductoa de Cuba 7 Nat- B1C. ------
Orxnge Crush de Cuba at 1 d Dist. -------
---Camp. Vend. Nat- Dail 7- - - -
Comp. Vend %C Nat-oP.
C p. --Ven NiAgara H. ---------
Ferrocarriles U.ndoa 2% "'~North Ames -.---


Ceclula. Prlmera Papele-
ra Cubana . . . 100 -
L'Urino . 2% -
LiU cr Oil . . 3'l 5
(OTIZACION A MES FECHA
Comp. Vend
Bonn. v Obllgaclones T "r
Republican de Cuba:
Speyer 4'i% . . 101 -
Morgan 5% . . . 103 -
Morgan 5'1% . . 104 -
1977, 4,1 . . .117% 118
1J955. 41, . . 110 111
Hvmana Electric Railway
Co. Bouros) . . 53 -
Havana Electric Railway
Co Debentures) . % 9
Cuba R. R. 19523, % 74 -
Cuba R. R. Certilicados
do Deposilo . . 12 -


Modernmice su e.quipo

para el firo de cana

con carretas


i .LLJR


Distribuidors para Cuba:


W UJILLVS DISTRIBUTORS, S. R.
Animals 715 entire Gervasio y Esc6bor Telifono U.2644


*
aOLSA DE NEw YORK
(CIEREE DE AYER)
FEBRERO 14 DE 1948


A
Allis Chal. ------
Allied Chem ---- 1
Alaska Jun. ------
Air Reduct - - - -
Am. Export L - -
Am. Radiator - -- -
Amer. Crys - - - -
Amer. Alrl.-----
Am. Car Fou. -- - --
Am. P. Pow. - - -
Am. F. Ppw. P. - - -
Amer. Type-----
Amer. luter - - --

Am. P. 4' 514 P.
Am. P. L. 6% P. - - -
Amer. Sugar -- - -
Amer. T. & T. ------ -
Amer woolen - - -
Am. Eicaustle - - -
Amer. Smel ---------
Amer. W. Work - - -
Amer. Marac. - --- -
Amer. Dist.------
Anaconda C.
Allan. Ret -----f
Allied Stor-- --
Aviat, Cur. -------
Armotjr & Co. -- - -
Atchison - - - -
Allan Coast - - -
Alreon MFG---
Atlas Corp. - - -
Atis. Oor. W.--. -- ---
B
BaldWin Loc.-- ---
Balt. & Ohio----
Bait. & Pfd.-----
Bendix Avl. ----------
Black Deck - - -
Boein Airp ------
Borg-Warner --- -
Beth. Steel -----
Butter Bros. - - -
Brdg. Brass. - - -
Butte Cpp .------
B. A. Machine - - -
Byers A. M. - - -
C
Chicago Corp. - - -
Cinc. Gas El.- - -
Childs Co.---
Callahan'Z.----
Can. Pacift. - - -
Curt. W. *A -------
Corn Glass - - -
Columbia 0 - - -
City Serv.-----
Ches. & Ohio- ---
Cuba R. R. P - - -
GurfU Pub.-----
Chrysler -----
'C. Violeta----
C. West UtlU -----
Comm. & Sout - - -
Gont-I Steel-----
Cons. Oil--- -
Cons. Edison - -- -
Cont. Oil---
01olorado P. - - -
Cont.' Motors - - -
Cub. Am. Sug - -
Cmm-l Solov -----
Cons. R. R. p - - -
Cruc. Steel - - -
Cuban At. Bug - - -
Canada Dry -- - -
Celanese Cor - - -
Cerro de Pa ---
Cluett Peab -----
D
Del. Hudson - - -
Del. & Lack ------
Dou. Airc -- - -
Dist. Corp.-----
DeL. Michigan-- -
Dupont - - -
Diamond Mot----


34'5i
73%
37%
24A1
16 1
13
16
41M,
15
2%

10%
36
74'4O
82 i
38
149%
5%.
15 %
34%
26%
36%
31 1
30%
25%
41
12 5.
87%
46

4
12%
129
127'.
10%
36"4
28
23 r
45
31/t
11%
10
3
121?
17


101
23 ,:
3%
1874
181%
18%'
10 %
317
40 l
27
7%
54%
12%
87
21
15
151
210
13'
6'
13
20 '
1B%
22'
17
14'
22%
23'
32%

390
7'
614
14
10'
170
1B'


PA.IMA T-TJRFA V fYV'LW


42%V
7'40 %57%
14 -110'317,
4t^
14"\ ;
15%
70
5O
31'3
13 ',,

121.
27
19%
26

15%'


n
e

c
!
pf
es
di
hi
I


N. A. Aviat -- - -- '-
Nort. Pacif. ----- 17'
0
Oliver Cor. -- -- 23',
Omnibus Cor ------ %
Otis Elev. ----- 28%
P
Pitt. Steel - - 11'
Patino Min ----- 9%7/
Penn. Power - - - 18%4
Pan. Am. Alrw ----- 8%
Paramount - - - - 18%
Packard Mot. ------ 4%'
Pepsicola ---- 2- 0%
Penna. R.R. ----- 14
Pacific Tin ----- 44
Puerto Rico----- -, 38'.
Pres. S. Car--- -- 9
Public Ser. -- - 20~ ,
Philco Co.- ---- 29%.-
R
Rdio Ceith -' 7-
Vexaw Drugi I '--'4;- a%4
ep. 1. Steel ------ 23'
Robert air ----- 7%I
Reo Motor --- - 24 L
Revere Oopp.---- 151-
R. Aviation ----- 7.
Rep Pict ------. '3%
S
Sinclair Oil ---- 15%1,.
Stone Webs ------ 12%
Segal Lock ------ 2i
Stand. S. Spr- - - 12
Soc-Vacuun - - 15%
Schen. Dis. --- 26'%
South Pac. ----- 45%
Sim*nons Co. - - 27%
South Ry----- 34%
South Ame. ------ 3%
Stan NJ. ------- 69%
Stan Brands - - - 23%
Sylvania El---- 1g
Stan. Gas Pr ----- 32
Stan Gas c - - - 1%
Studebaker--- 17%
T
Thon. Starrett - -- 3%
Texas Co. - - - 52%
Technicolor - - - 11%
Tennes Cor. - - - 151%
U
United Cigar-- --- 3%
United Airl ----- 18%
J'Union Oil Co. - -- 27%4
United Cor---- 2'1
Unit. Fruit ---- 489
SU.S. Rubber ----- 40
4 U. Aircraft ---- 23 4%
SU. S. Ind. Ale ----- 34
SUpit Cor. pr------ 40
SU. ., Steel ----- 69%
SU.-Merchants ----- 1414
V
Vanadium - - 140i
SVert. Cam. ---- 13%4
SW
White Motor ---- 20
S Woolworth ------ 43%
West. -ec. --- 26
I West. Union ---- 19
W. Overland ---- 7%
SWarner Bros - - - o10-,
West Ind. Sug ----- 21I
4 Y
SYoungs. Sheet ------ 67%

SPROMEDIOS
NUEVA YORK. febrero 14. (Por el
hilo director de Luis Mendoza y Com-
Spafila). Promedios de Dow Jones:
nduntrlalea . 16.18 Baja .16
Ferrocarrilea . 43.26 Als .01
S. Ptblilcos . . 31.71 Baja .02
STienda ... 0.09 Baja .03

MANTECA
% CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
14 DE CHICAGO
4 Entrega innlata - 20.00
Mnnrzc __- 20.85
4 Mayo - -2L -- 20.80


A V I S 0

COMPANIA DE CAYO CRUZ, S. A.
Se hace Pber por eot, media que los Certllicados de Acriones
Nos. 131 por 416 AcelOnet, 134 por 13,824 Acciones, y 136 par 25 Ar-
ctones, todas de $100.00 valor nominal cads una. de Ia Compaia
do Cayo Cruz, S. A., as han extraviado, y el propietarlo de ita
mismua ha sollcltado la expedlcl6n de nuevos Certlifradom "dupll-
tado". en susUtuclan de lo extravladon quo habrin do iser anu-
-laden.
En cumplimlantp, de confornmidad con Io establecldo en el Ar.
ticulo Dcelmo de log E tatutos Sociales >e libra este avlao para su
publIcacioa durante dies dizs en Ila Gacta Oflcial de la Repdblica,
y en un peri6dico do ets CludAd.
I Cualquler persona que encontrare dlchos Certlficadoz de Ac-
clones o luo 'tuvlere algon derecho que alegar en relaci6n con loas
miamae debsrA acudir al. quo sucrib enI la casa Presildente Zayas
No. 359, altoe.
LA Habana, Enero 28 de 1948.
n-rlqoM Garcda Alomsin
President


AVISO IMPORTANT
ei


La escasez de Ila gasolipa y .demn d'erivados del Petrolen..
o es pasajera, ni product de espe Iaciones y ocultamienton ..
es PERMANENT Y POR MUCHOe4REMPO... hasta en' lanl, In 1
produccion iguale la DEMANDA, en todas padres del Mundo y
'specialmente en nuestra America!... asi opinan las .autorida-
des mis grandes en el asunto complejo del PETROLEO... no se
iaga ilusiones y contribuya a resolver el COMBUSTIBLE DE SU
PATRIA, ayudando a perforar las entrafias de nuestra tierra, la
que ha pr~bado tiene ricos YACIMIENTOS DE PETROLEO Y
NAFTA. No to deje para mafiana y compare hoy mismo ACCIO-.
NES de las distintas compafias Petroleras Nacionales, entire rllas
las de la CIA. PETROLERA PUERTO PADRE, S. A. Para ino.r-
mes el ingeniero Alberto Quadreny, Obispo 411, altos, Habasa.
Telfono A-6576.

Febrero 10 del 1948.


"DIARIO DE LA IMPORTAI

Suscrtbanse a esto% lolletos din
purteclone 3' exportaciones por I
al mes cada uno. Establecimos ct
macl6n, hata. entoncer dencono
varlos aflo. en Barcelona, print n
archlvos son, por ello, o l unien
cuato.a datoas de Importacl6n y
Iecopllsamo pars nuestros suses
' ta.. lopirqac ua T a i.eomsltrn,
|- .:- eapc ,.s oclts
SP. E.'CARRy I

O'Reilly nimero -25f

Telifono A-9435LA CIUDAD 1

OCHO aois Ilevaba
NATIONAL BANK I


CION"-"EXPORTACIONES"

arlos con log detalles do l a mIn.
odo Ion piuertoa de'Cuba, pir .5.101
n Cuba en 1919 esta clause de Infor-
rcide aqui, tram baberla ensauodpn
cipal puerto de Espafisa. Ntiestro>
o de su clause en la Rcptblica en
exportal6n eon loa fUtlimos 320 nos.
-riptorea cualquler etadisticn o In-
min coto adlcional alruno.

PEDRO.CARR, Jr.

9 Altos La Hibana

Apartado Z343


DE LA HABANA

Sde fundado THE FIRST
3F BOSTON, cuando en


1/Yz, sienao Gobernanor de la islu ue t ubu
Don Luis de los Casas Aragorri, se efectu6 el
primer censo de poblaci6n de lo Habano,
que seRaol6 la existencia de s61o 17,000 hobi-
tantes.

Hoy asciende a casi 700,000 el n6mero de ha-
bitantes en la ciudad de la.Habana, y a mruy
cerca de 1.300,000 los de la provincia: pasan-
d6 de los 5.000,000 los, de todoa. la Rep6blica,
segun datos de Diciembre 31 de 1946.
Con el crecimiento que ha tenido este pals en
su poblaci6n, ha ido aparejado el destacado
progress y.desarrollo de sus negocios.

Al igual que hasta ahora y en la molaor
dlsposicl6n do aeguir prestando su coo-
peracdl6n parcrun mayor auge comerclal,
pormanece,riPRST NATIONAL
BAN K o BOSTON


'Aguiar esquina a Lamparilla

A '- de t. d -(i..,A C.,nc)
ISl.s d, Cub. Ce-nlugs ^ot, y C isn ,

L- -, '


,,MUSI A .-I l..,, , ,, ,


-B
et'-- - -
-_ -- -- 1


.1


i".


.- -1


I OCXV1


OVER THE COUNTER' ", ALGODON *
6%5 NUEVA YORK,. febrero 14.. (Por CIERRE D. AYER EN.LA BOLBA
.4% el bilo dlrecto de Lulis Mendoza y DE ALGODON DE
O Compafla): NEW YOpt
Cuba Co., (PreJs) 6. 7 s- -1 )
4 Couba Co.. (Corn s) . 2. n "' m - .. .. A
9' Electric Bond Hhare 91, %;2-- -- ---32
241, Exreso Aireo" 0.45 0.01UJui--- ---34,
%Taca . . . I 1 Octubre- - --
Helicopter 0.16 o. 25Icinembr2 -p ---21
514
32%
5t%
6f1
13
24
51
4t
41/
5% LIE
37% LI

33% 8ERBVICIC REGULAR DE CARGA DIRECTAMEN',IE
674n
22% NEW YORK
3

1 PASTELILLO
44% SALIDAS CADA 2 SEMANAS
11 i NORTH APlANTI. AGENCIES, 8.A.
60% 4Apartado 1i -' Nuevltas
2671 NORTH ATLANTIC AND GULF STEAMSHIP CO. INC.
12 11 Wall St \ San Pedro 16
New York Habana
30 9

11


A.. ... '1PAGIA..,E1 A Y I F I A .,.MA,, -.NMLMC ,; fl rr ,lo .F .....


14 cama a ,rael del nuelo
lacillta )A carqa a lobtero.
LPed naltar]a cacaadrec.-
-Idmoata an el coaductnr.


EL AUTO-CARGADOR

^DE CAN APARA INSTALAR EN CUALQUIER
CAMION DE TONELAJE ADECUADO
LEVANTA 5 TONELADAS
(400 ARROBAS)

Tenemos un numero lirailpdo de corgodores de
cana Brooks para entrega inmediatoa. Aproveche
la doble ventaja que le represent comprar estlos
auto-cargadores de cana ahora, d6ndolela opor-.
tunidad de amortizae los pagos con 'el trobaio
de la zafra del present ao6 y, adesds, el dis-
-frute de los beneficios del puto-cargador utili-
zdndolo en las faenas propias del tiempo muerto
en el batey y la 'finca!
El auto-cargador de cana BROOKS se paga solo
por Ia economic que represenfo durante todo el
ai~o! -.
Escribonos o vislteios en solicitud de datos refe-
rentes a los requerimientos de su finca.,


St ahorra totallmantla el liem.-
votde cara MienIras e]a ca.
mien conduce t14 tara. oirAs,
Lannma aselno adoasemprta camas son cargadAs n el
en posacnih borizontall. core.


L 1- h.. .. ..... i n .....


Ld p=4 d*,. uel.O.u ,1o en
qua da scansa Ia cama, loan-
cc u omai caao oann
cncajnnln no nhmnpo mcanada


I Presta servito die qrda con
capacidaid hasla 6 loneladas.


_ 1 ,4.1


Se eslibs en el trasboTdidorte
jiqal quanA carretA dcoclAes
yraaentosidc serviciOs mis.


UncsRersnaneuriC bIFbi a N 3 L abana a.X354yX19


BUFETE REUNIONES DECORPORACIONES DE

VEGA PEN I CH ET LOS DETALLISTAS DE LA HABANA
Agailar, 33 Telf. M4-4M Habana Celebrt seslion la Junta Directiva mer president de lan Anoclacl61 I
_____r_______ -_____ .________.________ detic In Aocei6n tie DetIalitIai tif del seAfor Ricardo Lopez. tin tc in
Viveres de La Habana, en sni loral so- asoclados nehioresi Jose Victorilo Ma-
-alt de nla calle de Charcin No. 20.5 ncel Phrez FernAndez, y Ions presen
---- iAL COMERCIO aMPOR T DOR o In presidency del senior Benja- ten puestos de pie. ccardarsn Elien-
AL COMERCIO IMPORTADOR omin Felto. actuando de secrctlrioel cio un instalnte o. omo liomenae a la
Sr S efior Jose Caviedes Ortiz, ron co a aIss- memoria de Ic dtiaaparecildos: acor-
te P A ncia de la cast totalldatd d2 los dtandose pote'riorinente envlar a als
C L II 1 P R Le G II I miembros que la component. famUlares Pel ml.s s.ntido pdsarr.e df
De alta ealidad pain eonstrilrioneps en general eon un 1', -El president declaro constllldca rondolencla.
de sans5 de envase gratis. Pre' n dt eompetencia. Garantlzamos la Junta ordenanon ia lectura de la En el capitulo de infnormes ver-hala.
ENTREGA y -TRANSPOCRTE RAPIDOS. ronvocatoria y el rden del dinA qcue los sefiores Feito y Garcia Amor, In-
fueron aprobados; leyindoce despue6s formiron de sls entrevislta.s coo Ita
CONTINENTAL AND AMERICAN TRADING Co.. el acta de la sesitn anterior, ia que autoridAider a los Induscrialeai para
239 Broadway. New York, 7. N.Y. lu n aprbada por qunsolmidad. tratarles asuntas qua Inltereaa a nla
(Direceld6n eablegreafl: ALFER) --Despuas d6id a ronocer A Infor- clause desticando ha labor herha y
me de Tesoreria representado por el en Ins condlclonen en que se 'encuen-
Ibalance de Ia.s operaciones socla!e.; dcl tran log distlntoa asitntis.
pa.ado rmes de enero, aprobtAndone. -En la lecture dtie la orre.ipoinden-
Seguitdamente se di6 lecture Fh cia que fud numeroga, aL conncer el
Siftorme 4k Secretarla del mismn mes. contenldo de coda unR. de elIa., re-
ANILINAS TI1NTES COLORANTES Y.AUXILIARES idonde se detallan todos Ilos trAhbajo, cayd el oportuno cuerdo, cuyn con-
v Restlones reallzados por todes Ins testacl6in serk dada per la Secretaria
CIA. QUIMICO COMMERCIAL OL CUBA, S A,
,mpleiados de las distintos departA- Social.
A I r 1 mentos, aprobinclose. -La-JunlIa acorrii ratificar nlos nom-
Distribuidor Exclusive de IM -Se dio a conocer el inloforme de bramientos hechoa porI a preasideni-.
v'a Comlson de Beneflrcnna, dse 0u 0A- de los mlembros de eta rolectlvidad.
GENERAL DYESTUFF CORPORATION -:mr hasta el din de la celebradtin de que han de Integrar nla Comisi6n de
Ia Junta. par el que sc dRa a cnneer festejoi del .Dia del Detallltl. quc
TELEFONO: M-8245 EN XISTENCIA el cumplimiento de stu mission. slen- cielebraork en el pr6ximo ms. de
M8245 Y DE IMPORTACION ndo probado. abril en ha form acotumbrada.
Se di6 a concern el fallermiento
del eiftor Manuel Pampin Asorey. pri- -Tamblin aceptd el nombramlen-


Compania Real Holandesa de Vapores


Esta Compafiia desea anunciar al comercio Importador que

con el rdpido buque de motor "PERICLES inaugurard un

servicio regular de calga director desde los p u ert o s. de -

Montevideo, Buenos Aires y Rio de Janeiro a La Habana.
O

Para informes


DUSSAQ & TORAL, S. A.
Agentes Generales

Te16fonos M-189 A-3826


Lonja del Comercio Dptos. 523-527


H A B A NA


U


currTir al XVI Congreso Naclonal da
DetaJIlaltna que n relebrarA pi1xi
mament en Ia rltudad dc CiefcluepA.
-Be proved despu.us a l nombra-
miento die Ia comlclonnn aUXillares de
la Jtnta direrllvrA qur con Propa-
ganda. Benelflcencla. Hacienda e In-
mtuebl y Ia tde Intellgenrla Comer-
clal; maal como InA delegatidon anle :a
Federactin Narlonal de Delta;lila:
Comitc Federativo paraIn la Defiensa de
Ina Industria y Copnercoin de Clarroa
y la Junta Naclonal de Comrrilon
-La Junta al conocer lax dtclara-
cilonea de hn lfabrlrantes dt a.llte
veRetale, y que puiblic6 Ia ppreea dim-
cia; acord6 hoe-r pfnblico il drilnia-
io por'laloInJuta tie lIn deelarnlonFA
a,] denunclar que Ice ccilail-',n.e on
Sqce Ihacalteradin dlenorlbiedpnien-
SerI preco tdei i. arelhfin. I'lldo It
icerto quae cc toon rclerrrlantric ol a-
nentet vendenem c produlo iii onn l 20
por clepto de o illldad, y ha.bo.a por
debajo dt lI. a pAcr dtr ier libre Ia
wctca, dte ecte articllo. puie ,'I ac-
wfenlo que experlento lta .,it io en
rl ci6n con el precrio iai dn po w lo
tabrlcanteA a lmporladorc. qI', In
han elevadn pera el detlllsia.a obi
andn a tt am a ietatlarlon a manynr
preclo.
MERCADO DE MANTECA
OHICAOO. lebrern 14. (T and Mr
KI.) 6Pr e hlio. dlirerco de Luli
Mendoia y Ca-,)-IA notlcia de quf
el Ooblerno habla comprado poce
mA de n2 milllone de llbras de man-
teas para export.cln hasta a-hrsa en
Ia aemana. ha estimulado rcrnpi n dr
ltiitcro sor ln qua eatAn en-dcacu-
,'erto.


S Po'r-,os Mercados

iALORES TABACO
1,o anoifnciadtie scta capital tie Ia Hast- I. prnxi ilma'cmnnia V P R S d A G
ilayorla dc l~ow operadore% clue ccc n mcrl elior Sanole, Keyser aP rp-
Ira.ladan al interior de la 'RepubirA i.stro ie los mile- det terrin, qur ha
en la.s primers horas de cada sab comprado .....i S ..I 'i... d N ui' Oalne ssi, L y M ol, Als.
do.,justlfIca Ia inacilvldad qeu hobo I capital. paW Ia Consnlidatld Cigar, esdel NCu Orleans, La. y Mobile, Ala
enl fl mercado local dte irr., ( ir'-.- oirnimi de Flladellia
le a manana dif aver 1-e r-. *,'r.. ,.v L. P;edra ha ennmpradn c ,l ,
iT~lr~qu incrvurro dm Ia d'rantildad"Impnrilante de VurlIR, Atlia 1 Lridea s/. P I 'allHo, y M minmanitUo.
otlizacione. s leetuadas en la Bnifa 1 o, a Rivero v Oonzalez. No doPnrr-l "lAMAINA"
Ite La Hahbana mantaluvieron cl lcon l mifs nun (rilallo i sn I(^ IP-iO.M ,AI rrn 1
del di anllterior, exepcilonc de .wi.1. ',r i. r-,. en f.A npcra'cinnc l ta ald Fcbraro 1
rans altdraciones, comnnertl al 30-1 r ". IPrrr Ic CnonAleZ I CoMn"'n' !.ee- OrDelna Vebrera 10
o Inn Uposn del ciarre qune ofrrcemo ein'lieron % oitrevaron ua Horarlon 'To-' "GAPE-O- NT"
Se tlzaron e dividendo. ceni rc cedecncc ciha d coc Id a e I t 9la C M Ie I fi rr I1no lurn paclne d sa adcmri-an. 'a 41e tharto ins tic' trias de ast mm- q MoplIle Alain
intenrlonada BolnIa de La H ubanI. a. Apclm 66cefCi rcompradire ci A. w Orlan ebrera 1B Rpr dy e eL New York. &112F i Arteiidds. yuro rerpcr e rcf ii; dc1?
clacc1' es de Ia Compa'cla CubI. a dc cnipa lclna ; ticIli a misna E peoreleci- A* N TO"
ai bras v Jarcla. clae f RUAr ci enpo. cdurnale Ia scicna- 111 Moblie, Ala. IFabrera
SDe acu 1d 6 oan i clam que Chubi- !a n d. elStia plaza IsehoresMne-Lcrian
coro de obleer Y ceonrmAr, "c y-ldn oarca p ony pCaliMa. y I Cun- a Maa
rilero durante Iar.eemaia. en ei ir- an "Tobaacco Concpny Rgistraron ci I
cado local die valores, la, canttdale.n (rgaro i 416 terclos tiic la menciO-
'qta sal a relacloiar: de mbii dre codas clase-en 1Io alniacecnles"' 0 Ahe Jc l v Am,-[C.
la Detia Exterioc Ie n Republica. e Torniro onipafil, de Rivero 1
1977 dlt tro y medio pcrn ieii par enticc. Gcliczala., de Toraflo d Conmpala. r d nral pr Cld
$10. t000 1 1 l ,, 117 2.00. 0 a t117-1 8 'I a T Acer se reilbleron i canloiecn 1o\
,-30.001R a 117-14 del oliron boe ie iR isprtlda. tie tenrron:amb.s db t c .e d eVIR S -.
Republica. Lamblei6 del Cuatio lit- cCIa idel holin pAdtiO, tdr La.s Vcila.,
do, que ha de vencer en 19955. i.5.0 '11 Vulla Aabo Son astasi- drc Cd-t otd eo a a
ar llt:t de Ia Compafila Vertle.'- balRuganic. in tearrion par qcibrinso tdi
Camnogitle 200. arccloncs ctc a Ac a' AntPro GIcA'ne7 cdl Sacc t 1i ul
13-1 8, y ntras 2:N a 12-3 4; 100 p-r-" msine par H. Dii m candy i Cocia-
tendlos de los Consolidado a 20-I 12:i1c. 319 cercad s. ...... __1____
; S comune ti de n I HaV ana Electric.' . l . .
, 7.O. v otro ltans tieacci.ones. pe-. olo niciles.C o l porncaicnC.ii.l 6 R S
!(Ilac jabsqua nose poccsaron. dl nr ch lio n nc cl cci In cr la Bdn
0 renere que giardaa cis io c -Icd reo quePEelOanSOA-,I
ia quae hubileron tle inter'elcir l L- n L clore l a c 500 ir n-o 3 d i
1,son operanconen tie ia nenc inR. Cocicciar. camotncc, nriciro,-
MERCAD DF NE YQM ioiizdati.e las acn..o.i....tierC'- .an o P E R S
MERCADO DE NEW Y(I cIn' cIcmunes. ti 7 v d ezv-me. r II
De laI acclonesa de empre.sAs 'ucart oa"' t polas rdr li pade ra corn- = la
iesarrollaio sus activnidaies en a,.e p. o i m an ',66 yie mtdlo, conpraiolcs.A G U I A R 3 5
Sopero yer elln New York, nc 200o is cn idedores. Y 'on p Debenturei d i
Ia )a Vertientes-Camagtley a R3-18. 119 a 122. sin operaccones. Las de Ex- i1HABANA CUBA
Ncida se hio allt en IRs preferlda tde prero Ae'rea, de 0 48 a 0 5r, \i CA- lI
cc, Consolidatdosin l'c las de Ciba cnrca- (,ti de ntiportancia. 1
Railroad. Asi ea ei report reelhdo in El total de Acriones vrc'rd. 6lori-. h
eline ci din r lecto te F. Scott oand lelfoi Ra211i.N), que C u /td'ctict R0 Operaciones Bancarias en General. Ccinlas lr^rrienle y de
Ccnla 1RpnnyI n' ....... 'dad del .......do. I I: ,
C obre IAac eteas-an iccatictiii clcceiei .Ahorror, en Plata Nacional v en'Moneda Americana.De-
-clicuitan10 9 ntmericacilo ell aittel_ oer- NOTI('IASt .. .DED OW1 JONES
catdo bursatil de New York. Ins ec- NEW YORK. lebreco 14 lit parlamenll de C(9105de SegurMad Cobr de Jectos.
'ores Lu s Losa p' CompAilA 'reribir- ,Pnr el thul iir ci ce LUIs Mcdcall Pramncs y 'Destuntos de Letras.Cheques)y Carta: de
rton. rpespues de ieIa una, nrisan cins- vM CIal--Tacopa Electric Co.. el 121
imnccrlones que rellumieroc en Ins ier- scees tur'n ltnresue cietro ide $1384., 00I Craditn de Vcatrns. Custndta de V~lores. Vesta de G:.,o.
sillossico guiecles: enitria $i 1,83t1,51 R ] o al-eclor
Con Ianitoticlad actui opayer, Asbs- intilbialonao Bugar C. dclarNdii-l y CredltnCmeriale'ohre tccdA Plazas. Facilidadea
do. el mercado de New York, pues tiendo cerular tic$1.26 ;nbre los pre-n parm Remesao i yCredoa de V ajeros a Espana.
haatR IRS once de iR a nal'nit sn,- [erldsiutc\iOiiiiAi)liV. mronverttble., Cie l
mente seo 5an ltec tic nocauialia non- lcritiasncinccciCorresponsalenl eis odos los Paise3.
osettcII sa hsablacn herlin tr'ainsac-iloir.- elocr peao. ,l
Por IA cantldat det ic11.100 aRlOcou-; American Wateric rn'ks Cn. Mr. en
peronaeo obstante los precio cram s qs u nes q ll lermaron dclre 31.
oendctg y mucnas encl.losn lrong lnc '0.tn pltroos mel.Nip ftlRl cn-
nilJorIans fracciocale, ci tmell 'ompir- 'o 9 Ic a rompAfiiR, reporto tn crsm.Ns MI EIi BIIO ,f i r I.A
rldn co n los precios del cerre del uver- letNSc equiVRiente.s"A30lcentavos par1 ASOC6IACIOCN A('iONAId OI BANCOS
rei, Aunque el otercado acusabi clue- acorin. Y BANQUEROS DE CUBA
v..meLc .ierta irregularidad en Ic Bendix Avialto n.d 11Ar0.t-
prec. iec I lns enIcomtlne.Il
Muy pocis td los valom-c etlbaln il Radio Keith Orlpheic leclare 1,5
que se cotlzani et Ia Bolsa td New mc centa'ous A IRa ronunoctes
York tuveron operocloines. pues solo American Brondtcaticg Co. l? c' c'dora 'a ipersonns IRaiia selirle.Ics Ia las eteuceicias pomPalntema tdlo!a
luablsnin abicrto, paCO antes dcelde-ri.c hi dIligldRI a Ia ComiciOn tic' In 0A B olpah-l r a I ecila acclo 'd tic dillIcnls 'Rese'TI Rn Fecalerl tid laiioone del O bsier-
ias Acrioneo tie Vertilente CanuagneU. narea regitrar sn bolon 250t20 ol scrin- -eil cadeiia eci 31 tc clrntiro d' 1,94'd 1In Obn alonlaroi li i 294 millones dn
Wel Indies. Cubasn Amerean clnni ccc's cocnice-s tic.$1 pair qiie sjce 0 IPrrsol)ctan qUe ia eOIOccpcali sselees- 's cn% cdriaili' la nsmana iQue tesru-
y Guantanamo cocrilcen. pea crcl lon 1'1dirao 010 Ia inter'encetn tde pricoin- c tie tempo en cfrcnpoa- c Ieit f)rrro' I I .geu uIns e ratsisa0cir
ci0mers muv imitltido de oper'cin-Ocores. Americai T1 .a n iCICompiml Inhanearic para eac' perIodo.,
ie,s. Al clerre. mUv porn. vores ha- El1 prereoinscinoc quc ccP espe['I lI_- Ioateizc enccl oh clf que aocrnucldicteai- FIl ei ulictie R aeisicca Exteritoes
)Ian rambladot cr P.tabanas o atinel,- dir es cld $1.5T) potra arc'nn qe tell'- aI)r .11pain 6$7 43 renfr l.9 42 tntlneijeonaIa apiclInaa41

Tractores de Cultivotioo


Allis-Chalmers


Unidades disehadas pa-
ra acometer con singu-
lar eficacia los trabajos
de expansion agricola
estrechamente relacio-
nados con nueslra se-
guridad economica,


16.76 H.P. con tractorina.
18.25 H.P. con gaolina.
BARRA DE TIRO


WC 24.16 HP. FECrTIVO$
9ARRA DO TIRO


Represeantantes y Distribuidores Exclusivos para (Cuba;
ASPURU Y CIA.S.oAn

FABRICA Y ASPURU TELF, X. 3377 APARTADO 652 HApBANA


I I il, I


g| I


i .


WNO CXV1


"' PAGfNA TREINTA Y NUENS


DIARIn DF I A MARINA .r-DOMING. 15 DE FRRFRD DE 104.4


ktr'-


v ., A
. ... .' : .


PAGINA CUARENTA--


i-"


fnTlA Df nc i A ARINA-K -fMIN, ",nM S s11' TFRDIn D i: IqaJR


!NaTrpira los Duenos de Vaquerias,


Criadores de Ganado,.

Agricultores e Industriales


Sea priactlco y econ6mico
adqulrlendo un Molino do
Martlillo FAIRBANKS MORSE

* MAXIM 0
REND IENTO

* MINIMOESFUERZO

MAYOR
ECONOMIC

MuGlU a la pozfocci6n cualquier
granno con mas rapidem y a muy
bajo coito. Tien. moderno y re-
alitmnto cilindro provtito do un
diUihtro mayorqu permnito reali-
sa I1 trabajo con m=nos cantidad
do movTmiontoasa o rvoluciones.


I-


*I


El Molino de Martillo FAIRBANKS.-MORSE reaulta
mumamente prictico en loi caaos en qua aea necesario
administrar alimento balanceado al ganado. Es apli.
cable, ademisa,a diversos usos agricolasa e industrnales.
3
DlstrlbuldoreoApara Cuba:

W. M. ANDERSON TRADING CO., S. A.


Avellaneda 22
Camaguey


Ingenleros Impoatadores
14 Obispo 355
Habana


Lorraine 701
Santiago de Cuba


Eft el Puerto
Por FRANCISCO J. PEREZ.BARBOSA
tme par la suerle que haya lenido la Columbia F. C.
-Repatriada una cubana que fui coma polizsn a M.xiro,
-Actian. contra los carteristas que operan en el Arsenal.
.-Arrra lo Ins vannor, ruhanos Kracoa v J. Alonso.


ABBIGAN TEMOPr:S PR I.A La nSflora dpi donor Vicltor Ho,.
SUERTE DE LA MOTONAVE lnistro de Rela:lonea E::triorest ,
-COLUMBIA F. C.. China y actual aubrecretarto gene- .
ral de las Nacion CUnlias que lle.
SNuepvoa temo- gLi a huostra capital, del lunes a'
r.., e.. n": l par la eII;. marten de la enlrantc aemana.
-^ i iSte que It lay3 LAS IMPORTACIONES
-- |', correspondido a La" Importaciont verflcadras pur
-+ .rr~jJ utn bIrc en ......ele puerto de La sHabana durant el
..ff Q I..ravesla rumba 3 dla 13 de los corrientes .sumaron
nueatraa costA 5,491,198 kiloa de mercancias en ra-
f ueren exterlon- neral, Incluyendo' 76,200 kilos ide
zado. en auestroa clr:uloa mnrltum- cnelte de coEo. Con los Deslices y Camiones Carkfadore Barrett
S.1 caonacerne quc p1 ur aaor del bu- NUEVO SERVICIO DE VAPORS S
que demator cn.iarricense oi aana aaa esMntide facilits ei cargaaento j Is descarga.. .el apila-
qre de motor costarmcens e Colln- Mafiana zarpara Ce Montevidcf,
bi& F. C... le ha dado cuenta lai rumbo a La Habana el vapor Peri- miento deaapilanmiento. Los materialers se mueren
Capitania dl Puerito dr La Ha~aaa rcl nue qavtene inaugurando un nup- ripidamente comao. unidades de carga y no coma
de sus so.spEchas de que dicho a:- vo servicing de tranaporte marltra, piezaiseparadas. Estoas equipos Barren representan
co haya.sido victim de algun ai.t- .stablecrdo par la Compafila Rea: economias en tiempo, esfuerzo y dinero.'Comunf.
dente, pue.s hablendo salido Il lu..: Holandeta de Vapores, entire lo quese con nosotros par teligrafo, telcfono,
Ie a presernic te semana de Miami 'j.- u-rto de Montcvdeio. BuDnO. A:- escrlbanos, o visit nuestras oficinas par
ra La Habana. rn ha Ilgado a "v 7ae.. Rio de Janeiro y La Habana. informarse acerca de 9Ips beneficios que le pro.
,ietano an tampoco a n tea.c( Ceonjuntamente con ese barco cu- porcionari el "stma Barre".
notlcia.s de e. 'brirnn esa ru a. los vaporen S6:rapcinarel istea Barrett.
EL YATE BALLERINA. '- L., .Hermes, y .Ganimels.. L U I S R. R I 0 S
.En cuanto a l a desaparicion del Los funcionarlos dIe Ila Aduaia de LU S 1
yate peruano Ballerlna, segun he- La Habana regittraron en entrada los V I B T U D E S 6 6 7
mos referido en informacionea 'X- a!gulentes n manllelto de carga tradta
blicadas oporttmamsente, no se ha,1 por los bpu4i-u: manifesto 274: Va- Teltfono U-40I HABANA
tenido nuevas notlclas de 1l. I por eapafiol ,arquda de Comllias -
UNA MUJER POLIZON prccedentc deO Bilbao y .ecala co. i- Imarf !R f
Rcpatrlada par el cinsul cubar, dl-Jerndo cargra general y puaJe- 5-, a l
rna VeraCruz ha llegado a nueL'r ;ro. Fu0 al mrttlle de San Francla co
puerto R bordo del buot< de motul Maniflesto 275: Motonave cubara Hv I -- B i
de ba ndera hondurrfia ,Allocatte.. ]a sMaria Crlatlna., pro:elente dr ( BONE MAN DOn MO W MAN 2 OR 4... WITH A IBARR1TT
cludadnna calbana Addy Aymrriclr Miami, conduclendo carga general. --
v Beceiro. de la raza blanra. ,eoat- Al muelle de Arsenal Manilleato 276 E DIRECTORIO DE LAS 1NDUSTRIAS BRITAN1CAS
rn. de 17 afino de edad cy vri. M-ao'onave cubana -Ban Jo.r-.. p;o-n -.. __ _____
der lliSn Soo 185 pin esta riu.dai (Contlnfin en Ia pAlIna 441' Eni la Cmarn de Comerrio de la de Industrlas BrItAiirca int ;r.r.r.
ES reac. n con 'n paaa ....- ... -- Republica de Cuba,. se ha recibido un da par j* de 5,000 fabrlcan a- an-
nina irrinrnradr o-i a Di3rermnoa fi '" 3
Migrad- iricd'rn maa cc lana. d- --- A"N Oejemplar del Directorlo o Regu-rao de cladoa y por 230 organlzaclne.; n .-
Migrtacin. qiue la mni a c hbiaR di- ;ATENCION, IMPORTADORES) Fabrieante-l BrltAnicoa, edltado pin tidades profeslonales.
igildo a Mexco n bordo del va:j ; Exporrtames maqulnarla de today Ia sPederatlon of Brltish Induaires- La CAm&ara de Comercin rcna, a
petrolelo .- de Marzo., vijaidcl rclasre, materlalets de eonstruccl6n, ,,. ,, omo un servo a lo merr
en union de otra companfera de n a- maRlrlan prlma y mercattetla e an. n l m. te .. 0 P.. I""... en e n c em u relcvilaarlb h ra rujml, ire'

rrQmont reportevisaro, ha haesan ,,,r--
nera clandestinn y amparadant poi general. Ab"luta garanli. que ae clastilcan todos loa product.' DireCLorlo a Indisposlcin drI n-
un Iripulante. UBIBE & COMPANY, Ingentern des IaI andustria briltAnica y se dan a mimo, en au departamenti de rc
LE LLEVARON CIEN PES0 portade. 1IMFifth Avenue, ronacer a direcclonestie a 5,000 mercio e Infornmacldn, en horn labo-
A li llegada del vapor cTdorldal ________. 1 Industrialea britinico. La Frderacl6! rables.
inr su vlaje de ayer fe I tripulantd ocr
Ipcho barco nombrando Bias J. Va- __ ____ __ N_ _-___________- CUBA
rimoant repartd qu t le habin .o1--'
raido su carera que contenla cic,'
Aenrtemi de rIn Polira Maritima al I I
unando dpi cabo Petit quc cumpliemc. IA i V 1 i a
alo instrucciones del jele de e dcau-
pO paliciaCO, sefor Antonio Sawns- "C O M E R C I A N T E S D E T A L L I1S T A S D E C U B A"
an actuan para reprimlr ests hecral1
procedieron nl arrest del ciudadili- Compaiia de Segusros, S. A.
no norteamerlcano Abe Small, b1odoa
cez que l e arprendreroa en atri Par este medio ae lea recuerda a todos los nejores accioniatas de esta Compaiia,
dadeis sospechosaa, del tipo de dc-i
lito quae estamos refirirendo. la Junta General Ordinaria que tendril efecto el martes dia 17 de febrero a las acho
AMARRADOSa n rr de la noche en su local social, calle d! Chacdn N9 205' altos, entire Aguacate y
Oo nflrmando un rumor reeogidc Copstl.
.n los circulos maritinio r de esta -a- Coapostela.
nital, in Capitania del Puerto nc: En dicha Junta conocerin los sefiores accionistas el balance general de esta Cornm.
Aa inform-ado que los vapors cuba-I ,pin y a situacidn financier.
noa nJulln APlono. y sBaracca. y t i6n fin ciera.
pertenecientes a la Emaprena Navie,. La Habana, febrero 13 de 1948.
de Cuba, han nsido r,,tirados del ,'- LUCI FUENTES CORRIPI0
v;elo par vejez y desenrolada su.- O FUENTES CORRP10,
tripulaciont. PRESIDENTE
FRAJMQUiCIAS
La CLatilheria ha olicitLado tr i -
nImatl n .ftrwiter tlaplolmklbro parr


G REMIO DOS INDUSTRIALS DE BORDADOS DA MADEIRA


RUA DO CARMO, Nro. 27 20-


- FUNCHAL, MADEIRA Direcci6n Telegrafica


- Gremordados


Articulos bordados
taci6n en tejidos de
algodon y organdy.


para expor-
seda, lienzo,


Lienzos para sefioras y caba-
lleros.


Articulos de vestir para criaturas.Vestiditos para criaturas (rom-
pers, sun suits, creeps, crib sets, ves-
tidos para bautizos, baberos, delan-
tales, enaguas, etc.)


Articulos de cama para criaturas.
Almohadas, funds para almohc.
das, etc.
S

Articulos de vestir para sefiora.
Vestidos, camisas, calzones, blusas,
etcetera.


Articulos de caina para adulto;.
Sabanas y funds para almohados.

0

Articulos de mesa. Manfeles, ser-
villetas, naperons, etc.


Las personas que se interesen en la compra de Bordados de

Madeira pueden dirigirse al Gremio de los Industriales de

Bordados de Madeira a la direccion arriba indicada que les

pondrai en comunicacion con los fabricantes de bordados.


AROcXOM


I I e ,. LPI~~~~~~~WAI'L ) UIS .J..+I.t l|IL'|LA I ,"'A.--L#NIIV&ITIINUU. IoL$r. rI ,mL u u, r. J iJL* o


i,,-,-


oyio

trlll


L. 1


p


I

DIARiO DE LA MARINA -DOMNGO I4 )E F1B5 E u uf,'-. -


DIARIO____ ELMIADIN.)OE_.AWINA CLARLbiA Y LNu


EL lE iTOIeuG D.I mPrcu

0e Limun In marco


BANQUEROS

Por ,., .,,RDO SAI.\ %' Y 101
S- l I:"T T.


'MAQUINAS DE StfMAR


VICTOR


* DOS TECLADOS A. ESCOGC-EP


1I E tH."MO'S'm;ue I A p-rim 1.1
plic'nsm.h ,td u 0p!.. .
1 1000tiit (Lot.0 -,b C 4 --
S00tttt~tb 0 tooa :, ti et tof"-


, as lan "."I, al-
A d odo ,o de Inti-odurv... 'eco 3do
fuo.)TO qLI c 01banlquet oaunqute \I
latame nte enraizados l; itlll~a. ;i lca si n
i establectmientos" nari la
cedfides inereanitiles titiv Iuihalll ell CI
igdro comerca dtdenommad'-Ban'co,
;c Vnstitt 3ye 11o3" por 11ov" urn entilad I
mndepelldicete Quiercnio,: decir qvie
mila oa O -l .i tl s" bWrmio Y3 Writs hw 6
oibanquero u
. C enllvoo iell tclarir. idon c db ahlo.
que desde los glr'c{(is calnllib dOlch (if
monedasoCtseiu s balonstfeirmad.ra. I
13' sit.%arcaicn.s pesa.s, pAarn mlclhivfl-
eteddhdoia-nuestro shomtc ?o'I
odrectores. c erontesyaft, ".' dn lito'
re ot. tode '1, ttuout. p oft otuuI'm '., tttt

queros veneciarnos. nmow-~v, gme j CAPACIDAD 9.99"
quoe. doud Inneo |3gocco Dros hut t rtt 1ud


hon dess cyn nuen:b-rn' dom ,Fdono,
y don Zuttafnos b onqnqros, mo f u,,o
tron abnttmoy. precsatoodot toobre eo
.. .... br. Ino uv t..........I...it P, d, informes o un(3
tar
Elobanquero.traceo. o n .'. CAGUTIERREZPMARBAN Y CIA. DIST
pintor o como nace el dot' dm t. I
dedicci611 a ebo primiotianonc ot ,-
I cion qul p or n e O c 2 eslro d ii0,GItA A Yh. ... D..
intor to coi pt one ci oeut tc o t ti
ipro\visaldo La incapiwidod la i i 1 t v.;lll u t ll,' ill.'a (|(,iJc q o~q
tprevisili (t m '? Ii a b ql uoprL'ic v, I, 0 tt q~ l'JV ( l ,1 dv wll;I i ti'lt~l'".
lamente nmas pelhlroyllI ,'m ai la qt fi Is v ..~o. ,Imw~kp~i id"Iv, fit, vl
rlodad, pal'a li a lCi(Mn, M vi'd r 1 ,1 I i.lt do In I~l't. l'l ,
doi en ocats 'on ttt tqte pat, I l'l t I Ia ? V t iI ekthiclon
person a delt c anuen ttt1f.tol'dl, t. ....oo
El bmique-in ,, 11 eit' iv o I~ |, t .v p IIIl(, e h ~ ~.lt
ir'ofe do i t t'If, too rtlofoo t- 0' .000 otoo, tItl I t "\,t V ttt .itot
pndla tenoro ot' toot Ib.tto ..to .. h.o t.. o ot to to'" tI llp ;,ct'
otdorslo nrd ttpet n not t o ot oofto f o o ,tt ti ot'I.t.. oll ttHt' it," ttttttttt'otOrm -d l
deo ar duto ot p tto tot1- too t ;,o'14'1111omod" ot i t t[.I ', o,.,(t. ,.I,
m* ispensabl lno Itt toct nlejo o yt I spe-0:'OtIitolr 0 t t ot, ll t h
!r tahza io ram po OOt'. ifillo tot t .tt . 1
cambtnt-ott 0 e 000l' lo0 e dento t e ,.. h ohhs, c-IO r,tt's tVl, ..
sttmoble qup no ignore cir ilc' o r -, .I 0 0 0III'0 por Otto dot
otem entarias cun t sono ol dc-lot 0 it, ti mt oottt "c' ,citol-o loo ,i t. t
cottabilidad, la esctdisttc I. It hI, tottttt quetit io tott t ,I ..,-
rill, tn ociolog ynt ry ( otto ,0 le'Ih,0,
caber thutnto t que d ito,, Ito-too tt too itt -I, 1 ttt h ,.too tot t 0. tt'Iv t ot t -'
itts de-csionoo cohrtilodo t y '0 Ott .1 0000,0l L nml ioltttto otdecuaoloooo .o .
relaciones publicas.'IV t1 t O ,l to
Aquel concept do 0 r t '-tlc o l1,i I i bnvtott',E tmttot, ,,
de exto n e tl too ntic,t-oooo Oti1.' th d or it(to tot c', oo too lql tolCt I, ch ,
de t ndi'to afortl n adoo mpo il.: ,.oo1,o to-oo ,'oltl to". qo ,, ttt'fod oo I o to(q, t
LlltrairinrhnH ms. o n w ~t, , p'vI. 1- ,t l~tt qtlv dOfendetpri .l.
do tiun carter d o' cot ottoofIoptototllolt .-'-g. o .. t
11 hacienda co otfectton toj I. . 0'cltO1t5tttt ,od'ltI'.otoot
nidoad. hn pasoto n i tla hi,,,to t o 0 r hl 0 ti tt I ot
to Ps dcctrln, ello in l mo.,oI,, (, to 0 to ict 'c. t t (pie I lltoot 0,
SOtnsor con co-lndo alod to otto' 0n 0.r..0 l oottiOtot o ril]. l".ttt i tlotoloodr- tOt1"o 1
to tll ,ontocdod 000 i 'wot toot tO 0 tttt ott o do 1- o i'
No ohaquetololo, to Ottos, toot1 '0 t Itt ro itt t rtqo ttt 'N'0 i ttttIo t: 0 0I",
banquern congular it tO p cootto 0 IoI distroiootoronoo connotorTo to d .I,t,
ootn Pte pttrn t coictltutv 0 t o q c, t Iol(Continua en la poltlna IIt


6'
oo4~ ~
~~


t'a


0~

pa'.


99,99 HAY REPUESTOS HAY SERVICIO

jc nostrdcion ,'.n cn-"p TE L E F 0 N 0

TRIBUIDORES A-PARTADO 1911-GALIANO 206 A-8704


miU'll ]~In^
'TA1. I" 111 Al .% IlEr.7 L'(I',NA Wh TElI, rF. (I-70o
No';hlunrll d- r, Indn lch do, o oatirli ptnnr".
51 rl( ANI A SI'(< 11 7AIIA. (;4KANTIA POSITIVA
Tvn -ta' c lo xtin',o i r pa r c~phll Intrrloo nihlo do tdm. loi tlpos.NO T A R I A
DEL

DR. EDUARDO SUAREZ RIVAS
Consulado 18. Tcflono: A-6434
A.cuntos nolariarls, ci'lc< V administrations en general
Administracion de bienes.
Especalhdad en asuntos sociales.


ZALDO Y MARTINEZ, S. A.
OFRECE A SUS CLIENTS
-Abonos Quimicos.
-Sembradoras de papas "IRON AGE".
--Sacadoras de papas "MASSEY-HARRIS".
-Tractores y Arados "MASSEY-HARRIS".
-Cosechadoras de arroz "MASSEY-HARRIS".


-Descascaradoras y pulidoras de arroz "ENGELBERG".
-Maquifiarna para caf6 "ENGELBERG".
-Molirios de viento "ESTRELLA". A
-Bombas centrifugas 'GOLULDS". '
-Bombas de pist6n "FLINI & WALLING"
-Bombas de pozo profundo "PEERLESS".
-Motores Diesel "PALMER", "CHRYSLER". el
y "TANGYE". 1 oot
-Winches y Montacargas "CLYDE IRON WORKS" ba
-Herramientas portitiles elictricas pan
"BLACK & DECKER". 10


-Carros de linea para Ingenios y Colonias
"KALAMAZOO".
-Tuberias de Hierro Foriado "A. M. BYERS CO."
-Equipos para garajc "ARO", "BRUNNER". "EtIE'
y "GLOBE".
-Bombillos incandcescenles y d c autom6vil
"GENERAL ELECTRIC".
-Cocinas "PERFECTION" dc Luz Brillante dce una a
cinco hornillaF. con o Fin horn.
--Calentadores de agu n para bafios, de Luz Brillorte,
"PERFECTION".
-Acero para hern,mientas "ATLANTIC STEEL".
-Alambre desnudo y forrado de goma.
Cabillas corrugadas, Tilberia negra y gnlvalnizaoa,
Alanmbre de p6as. Alkmbre lIo, Grapas, Cable de
acero. Puntillas. Alambre para gaHintros y puertfo,
Plandlai% dr accro, etc.
*,

MERCADERES N9 24. TELEFONOS A-7754 y A-.3t;0
HABANA


A PLATA
COTIZACION DEL BANCO
JACINTO PEDROSO
1 cierre del mercado de ayer.
la plata national se cotizaba
como sigue: los compradores
a 1'64% de descuento, y los
vendedotes a la par, en ope-
raciones de canje por el bhi-
- lete amtricano.


CEMENTO

AMERICANO
SACO:
$1.80 Cit. $2.00 muefhl, $2.20
en obra.-
F.NCERADOS LONA No. 6.
Medid;%,:
50x12.20Ox25, 9x40.
---t-uo-oIra--n i 1-


CTUACION DEL MERCAD0 I ] in.
DE ALGODOE EN N. YORK LA GUARDIAN
DURANTE EL DIA DE AYER Cuba No. 64. Habn.
NEW YORK. fpb. 14 tT-McKi 'Poti Telifono A-2398. '
hllo director dp Lui s Mendozat y 1 I II
a.0 Las ventt de aligod6n en
s mercados del otnr sumaron 20,654 --_-
las comparada. con 13.580 ril I i
nterlor y 24,016 en Igonl dia del ino Por los O erCados...
uado. El prPo pomdin dol ple- ________________ __
on medinno n 10 m nrcados fi 31 42 IdontInuacl6n de la pig'ina q)o
to do 22 puntos.
Los drmbs merradtlo e.tiln ( ':indo t o Snodn nrorto por i tanlmicind
usras de maynonr ro isltc o' a t la Iutorizar ono rrr liton d ,ip 5,3it).(lt.r'd
"iont de VctRt Fsperamos un para1 Inon prlml'rno.2 nt'o.u dri rPro-
c.-j.0 ,0-,,,- ,- t irregulnr, pero :'ram do aY nda at pnxlrantijro a pa. -
i0 Ic 0 r tde abrll I E Prtsodrntoe Trumean
.... -.- 0r 00. 0',- 000 r' i t',Olb r io' bi b|on .ot'itdtrn oon f8 000 00W ora
rn-,'.. ,,, m vor nqllernte 15 meae.F.
,0r'rr0 c',-0,0 rip f0do Gt n Ooodattll S;ttttol v 000000.r r i
... ... .. .. tcemtnO doctetottoe e rIti o oo if:1i .-
,' v por nec ioro rnnirn 1-- ;'4
MUNICIONES orernfir'd Tap d -il de-
PARA I.A VENTA | cireo dtltirtndo oc.0al rip :!0( 0 00l0001
A- "" I IoIrat27, (635 t mm 0000tot ]Fir n Ocletneou umt


sAttonosjt c ,(t 1 ct0Ap1n,0m.cI
A-1lo mtlr ns 32 (7.65 mm.i 11S-
t.17.00 pnr .OOW cApctultt.
tOR footolo 1'S-$37,50 por l.o fno)
A 0i lnht'i..s 1 IS 4200 p r
IWn c psulais
L> l .0 ; mnit l'S-- i tl e pnr f01.O
ri psulasi
Pf'nin blanda l mm. (0 c 50)1
fOR-SOf11500 por 1O dn rlponln?
Rlfltr -'0 Inrxo I lS-$.1.00 po i 1 101
eAiasultaf,
Preclolen monday nmer, ann
FORB, ohtl.g' n 'Nuvtc'o York.
PT'EERI.F.0S VEINO1 MA(fIIINI
COMPANY
'!!(I W-o Unad Street, Newn nrk
1l1. I q 8. A.

NOTAS SOBRE EL MERCADO
DE TRIGO. MAIZ Y AVENA


AZUCAR
NEW YORK. flhr'tro 14 'or ro
111t(l toh trtit.0fir0 0 't I tto1 0df '," .
' inctoliaIrloi rlri Drparhlli-nlo f'
A rle'ltulll n itono(rmio ron ai ..font'r nl
of Commerp.- qlJO i] ,ni]'oll t de nolfp-
'odn. d, uTurnr rnmprarlt,' a Cuohnl
para u.yo y," dl.'trlbuciin t o r el EJi rcl- -
to 0 11 s7,001 to s o td' 00 uropat ,
t11 PI fjao Oi ,:-lr tn n 0r0 cn cft-
i ada.eio no tIo cto" L'-trno Iouot
CEtla. La mayor pa, !, tfit.>o aR'-
car ,prit rO l itu p da I f*\i 0 1,1' I0 le o
do, auolq 000'. q-t pine0 pr 0de'
R ca r C r nPairtlIn rin [In""i o"1
Medianlet r I%0 301"- ,otn < too'0. ll0 '
el Depacrtoooio to to- tic Awto ttOt1otrot. 00
M~ar~ns Unrlwx o I'~rnvi ,-g,
tos para rcldoar o 0 00 0, Mitttot
n0baorqur.,ot oftll t, uo j h,,tl anfto- uo
m 0nt000 a vjfc,too riitD'oo nN f t'Orr.;i hrL


-- -- ..................... EN LA BOLSA' DE CHICAGO r : o"."-. ,, fo oro,..t, -l
S" CHi'CAGO rfet1i4"'C.IC, 'Por i LAS COMPENSACIONES DEL i
C 4 N i A D ,ottc t L,.eo ot odn 00 oo .. -l I HABANA CLEARING SOUSE
~ I A II IIQ Aner 50 010000 agnnetltttooi toot boIotto
Ss 'or, granos, pern los morcados etut- "----
S00irron lremadamente errr-Aticos S6. Laa comrn tieraicone.t cfrtr ta)tdt c
Important empresa olicita oven experto conla- in cl maz para cntrelga en, mayo vNtre lI bancos oclatin, '0 Habant
beit con suficientes conocimienos 'de contabhlidad atali- tU lo 0e cayo al tmitme delddfa. La n- Cleirig House, durane ;ao nonao
midsa do qeue.se hablta presentado al terminada ayer, gumaroob 48 mtlootoes
tica, costs e impuestos generaci. Buena rctnrbuci6n. Senado un proyeco de Le v fljando M2.1I.7, cootrla 5262822453 a qut
Ecriba gncrale. referencla, experenc y aspraio- tma rerva permanent de p IN100 mllo- cendleron I" efeocitdutd- durnte
non do' boyuoshetlods de trlgo elott taos-soldo,I na aInw. que ftnah rl00 ont' de
nea a: Cotabilidad, Anuncios Clasificados del DI ,ARl Unodos ctlmul6i lsA ponroras. L.. cCpe-- -l-o ot mo rs.. -----00.
' racinnes de resprcdhng, dIe tfto an- ?
DE LA MARINA.- 0 tne no y ,lo.o urnn muy qtand,.. Mw, .vndron d R mif0rin Pr, or
io mL'mo qrn 0 r0l00 n 0 d0 0 l rme I0t0 ivo n trl y r oo oeo- rp tt cempi a.d (e -
j eptitnibre ,Ftans doas ultimas pop o-n to contra Teptlembro.


PA A E IR S.E 28 SEUR S GODO


--a


LA]


1


I

PAGINA CUARENTA \ DOS


DONDEGUIERA qUE UD. VIVA

", 1.. ^^ *'


"' " ""IAIf DE I A MARINA _DNMINCO. IS F TRRFRIn WF I\tfQ


P or M A R 1 A R'A D E L A T


DE F 0 N T)A.N I L'E S


MIER9lCE 5,1 COCIKA A
A NHOIRE I O ifif-''TODA-ONDA s ,
10sL I aC I T I1iA 0N I I
SAN AFAE5L1II I lHABNA TELA MIP ILlC
AGrtNCIAS tNIDOiAl -LA R|PUSLICA


MADAME TAMAHRA
I.o" prodaiclus de belleza quer fabric la conocid n y biein acredltada
: :e. Tamahra ieaudoii de leos loiu de Cera y Cristal. se han impueato
lIa r)noiedad de La Habana, osi coman el Renovacidor y la Miseara
.eglprla que reduccn losasenins, edurcieniido los-tejidos, e desta-
rP Ins inncednren dc loda mujer distiingulda clue :i, ueraTcii la cons-
1a uhidA. derde que toI probnron. Inftrmcse peci cl Ilofor oF-6771,
n*,reamente ci l EFidAin de A y 3... en el Vedado.

C UIDAlDOS DE BELLEZA
Es evidence que por poco ecnerosa que ltaya aido ]a inadre Naltu-
reloz ,ci, ilia mujre no existen facciones leas, sin Interns. coUando
una saur mr.citqillarse realzando con iarte los rasgos mejor dolados de
In cr;, y Itratanldo de dlsimula aqullos en quo hit sn ido menor s avore-
Cida pre eaiasesaa ocs fnasuedesr bellamete
Crelfl pabrer. peetafeas carac~as y berate fiaas~ pudn cr bll~aasentt


suplemerwansa con ]as eosmeticos aaronianow, utiluzadons con propteaao.
Pern larmbitn es verdad que lo prinicro y mias importance de este asun-
to es Ina eleccldn, y en esto Ia regla es comprar amlempre lo mejor. adop-
tando una bucna marce para no tlener que haicer pruebas peligrosas
con producto. de.cuya bondad no estermos .ibsolutianienic segutras.
Todas las mujere neiecsltaMnios., .Atundainentainentie, dos tonos de pol-
vag fciales y dos lAiplcees de rouge. Algunns pueden letter mis, pat- sit-
puesto: pero con esta cantlidad sera suficieine pai ctimplpr conll las exi-
gencias a que esti soniclida a lo liargo de las distintals huras del dia
Ia mujer que se precle de distinguida elepante.
Contemplemos nuestro rostro a la imz natural para hliallar el tono
de polvo eue nos ranviene. gEs mate nttestra piel? Entonces aqnte debe
ser "rachel" rosado complemeniandose con colorete y laipiz rojo vivo.
A las pieles pailidas ya sean muy blancas o de tono marfilefio y tosta-
do. les conviene un' tono mais oscuro que puede.llegar, et alngunos cn-
sos, al hermoso "tostado sol".
Muehaa veees en polvo ionado mezclado can otro tone proporcio-
taria a nuestra piel el matiz realmente rcquerido.
Se pueden realizar muchos experiments interesantes con dichas
inezclac. consultando a un expert en la material siempre que no -nos
sinlamos capaces de decidir acertadamente acerca de nuestro maqui-


PARA ADELGAZAR
Debe usted de saber, sl quicre adelgazar que en el Instiltut de Beaute
de Paris. enconltrara en tiun ambiente puramente fraincs. nlos m6iodos mds
i perfeccionadoas que le permitilan ot-lecrer icfnultoD Ii elircsirpat,.,le, T'---
dos I0q tratnmienlois pafa adelgi/ar r-on a i, re/ ciris de dealriaotra-
tIon. e belleTa y ceauvenecirjplenio HaRa que inlts tuiderdsn de belieza
e:eci'udda por Is experts madame Volande de Maurom, tin-e-pt, inmicni
comn loi buenos perfumes. ese sello inconlaindkble de Made In Pnris
% Conflando a esita coroclda especialisia ctIs .ukdadns de bellezl nenllrh
Iris tenellcnt de it,' modernss seirodos Linen No 21. entro J i .1
Vr'edtid Tcldfnr.o F-61J|0

A LAS JOVENES
Muchos de nlos errors que corn- haitain de nla vida deinaslado fd-
prnmeten el ftiiuro de cleitas jo- cil. iY no son n as inujeres des-
i . conlentna. de all Bierte_ pLecisanmen -
vencii s sor el resullado direnio-de- ctlaqis de ct lyo'ienc tpreisabaiocon--.
la ocarloldad, 4Quljnea son Ians mi- aiste en mnalar el itiempo? I.Conocii
chachas irresponaables que e bur- algiulen ialguna vez a inn iUlter
Ian de las leyesa de Dios y de los ocupadat en ciuider de st familiar.
hntibres, quoe se casan para hacer quie so preocuipara at In ve por et
desdichados a sit compafieros y no ealdo dc its sentimichtos de isu
piensan nino en sut propio placer? inartcdo? Niunca. .iis miujeres salo
No aIp que ailen de su hogar cada se pcupaia de anailair situs emocio-
mrirana para trabajar, sino las quiie ties y Ins ajeomias c;iindo no tienen
no tienen 1vda que hacker y re otra cos qal itP hacer.

DRA. MARIA JULIA DE LARA
ENFERMEDADES DE LA MUJER Y CIRUGIA PLASTIC
CLINIC PRIVADA
Consultas diarias de 3 a 5 p. m.
(C'alat. 710,. entire Pnare y A, Vedado. Telifano IF.' -5i0

REFLEXIONES .
El humnitarismo snler real cuan- menttlo a it u.I nuijr alnsia la le-
do el hombre, que ya vencit e I s vacIdin de todas las mujeres. Que
otras fieras, triunfe sabre la qne el vyrdedora cacin hacic Its hs-
tiene dentro de si. Es esta fhera jos nicanze a todos los nieos. Y
I queklo atormenta'y envilece, y quc el consciente anhielo del pro-
lo hace regrevar, de cuando en pin bienestiar y de la personal cle-
cuando, hacia In animalidad, vacutti lleva ronsiRn li etinticn de
Algpin dia se sabri que el pn- iqul estos birpnes sean conlipartidos
Striotismo sano se confunde cont In por lios demas mortalos.
buena voluntad hacia nlos otreS
pueblos. Qte quien ama noble- C(onstaw*i f. Vlgil.

PELUQUERIA MARTINEZ
Los tuidados de belleia. repre'sentan paIra Iat mretijr Moilerni ua t -
.cesidad que pract cacomo la ns obllgaciones dtrias. PeO o oi.st ctria-
dos deben realizarsale acuerdo con las indicacionrs d atamidos s-
lones de belleza, qtui, comn el de la Peluqueria Martinez mtn e.tie ep
sU cuerpo de empleados. los mas especializados en carid tino dv los dtI -
tintos departamenlos qiae posee enl situ etudio de la rullb Niteptuo ni-
mero 429. entre S.i Nicolas y Manrique.nil______

JABON A BASE DE CREMAS
S61o el Jab6n MIREYA, de envoliurii blianca, pirpai:nI t b.ise de
erenia nutrilivt MIREYA, eslti iesPecihI'Ae"te edpW"i i t1;". t 'il, sola
de culis seeI, que pretsisaal l nO e stc 'poca del til, stilten bastn-
te Cnol ins rigors leo atire rinO.
Prtit bat cst toe ,tra rvlItoio jal)ta MIREYA. tie emiAiit tt bl iii ttita gtiit-
ill ,lcctnra.'Iittedac'is neenshbiada,

EP ENSAMIENTOS


La ssalsidusla practictan ano1 aH preRi- Ft1 e E l it t(w i no tha ir lt ,id t-o s cimt-
de Moo rn 'a i cctiilela de I n k X,. o5rpm deli rt1e'll l \, h
perlendia. Los irercplno y tans el- a' a rmascat
sefinsanis on bellos y huenos. pertit 'N1 -pe tl'eo. .lir ('tCie s 0,11111
e in & ds pllna d vd llplne deithat de ret i tutu n l tlmi ttlal tflatt ."rI te a lt
perm necen siiernpre en cl l se ale es i ...u . .11t 11,1 ,1t ti c, ut ,'i1d1 r
de purn t*ori l l St u tu im dI "mt t ltl tlt
dte purii tennit a-itiales. t,,tul 'tutu iMtnan eas


REGLAS SOCIALES
No e.s prudent aRcercarse a una
In.fi e interrumprI una conversa-
chllI sl itJnguno de io.s en ella sen-
itiwats nt ha echo sliqulera una tt Ii-
gern lIndlcanclti en tal nentldo. So-
lo x0ltlitendo Unta rmi.stad mauy es-
itcla o una conflanza ramuy gran-
die e jistifica tal proceder. que da
margen a quec se presume tan drseo
de que se lo invite..
Un mnetrimonio pUede tener tar-
Jetas en las cuale.s lguren con-
jnitnitcne suts nombrees .los efec-
tos de envitiarla.s como felicitacio-
ncs o adjuntas a reglos aR parlen-
les v relaciones en general. Estae
ltarjetas suelen scr mds pequefiagt
q'-i lq cnliunies. .
Quien tien negocios y ofictlnai
tiss.a -.o1,-"in.rasikpree neater


R ~m


insttacalRl', itla. cual pueae nablar- 1 i
aele pacr trcatte" auntee de ...-cL-S NUEVOS SOMBREROS
gocloa o trAmite, se riupone que no L S U S O B R
dernsi oSr moleetado fuera de las ho
ras qate retsegreaaIhe etenrida de 5Se nsate uiscatishun det~ecadoe no 1evmodias dcielnsobrero patePIt it-
usi auntoi., die manrae qur utli tc aerno. Hoy ha muier lure como detaile distinguido, sombreros Pn todas
zar teildfono particular parc hIts-tea onasirnes, pero istos se yen dentro de estilos y adorns qitesaran
marlo en cualquler moment es un
abuso en que no 6e debe incurrtr. en todos sus aspectosn lJ sicue se vieroni ultimamente. La rmijcr se ,e
S61oraeirecurrnri aueli.en cap d muy vestida con ins nuevov modeloin que 1Ievan profisi6n de lazos y phi-
Sextra s remuencao e hblendoi asdo
previPcs eente autorizado e a d pee- mase diseminados en colocaeI6n elegante, haciendo lueir meior sus do-
der asi. tes naturales de belieza y distineibo. Hemos tenido oportacidind de ad-
Elir hen tune*cn it tit l ebra mirar loe diceraos escogidos por el soefor Bnrandi, en su viaje ultimo
Pci )caninloeis uts hbitizo ocupan toe a New York, gerente de las conocidos almeceneg Baranda y Tosar, es-
MtLUcs de honor hr inadre de la crla- tabletidos en Nepturto ntidero 211, donde se presentan en cada estaci6n
litrae y a tIntdrlna, nlos tAs lindos en itdus tros etilos y preicos para todos lot;upos.

EVITELACAIDADELCABELLO E L IN S OM-NI1 O AARTE Y DECORACION

M a Sei I at eiherac sn ae u d deeprindi manls Desvelarse por cutilquier tot l o '
Se='ora'. I l pln~re veuwte depren ...... es....... lestu. Llega 1 ...d.... r ' ; :[l ''""'% I iI
maras illoMss hebras, dificil de reponer eons pica imm- he, tsiea. Liga hnat asdod y.a
parteanei peneando que si no le salieran nuevrses- haisidnaposible conctiliar el sueto.
tara "plelona'. Piense usted que tenemos millonexs Per fin, a. las trees o cuatro de la
de rab esili y que parc quedarse sin pelo, pasarianu a drugede, am eonsigue dormir
menure., pesaa no-espere uoted a esou. sefora; visible Ourreen taona, quc ha pceroa"
MllTA. qolain p esee el mis maravilloso tratimmnleno que ha paeado esta mala noche no l'e'
que e Is ltard Ia oslda dm eu pleh y ee i no s i e c Iselevantat a le hOae habitual Y se -
pIndrik a fatales reuletadosa. meere.det eote trata- isueda en cama hasta las diez o a tn
miento elit garantisado eon Ia d&evolactn de su di- 1 e.-
nero. Pida ss turno al F-9363 o en el Sal6n dd Be-
leca "nMIRTAii. 27 y L. Vs-dada, cisy c ratestqeiande tune-a. It o-iet
che Y se aeuesta de nuevonreoet..i..
suefio. \y vueh, e a delfvelarse, y noiI
N 0 T A S D E L A M 0 D A c.o.igue-cdormir hast...y.t'"d*rde,
Conliltuei I. iun miecho iticontestable qe el auge de ust harda- ysenquedoda. maicame.ce-.hastex
dos so aceitiua ed die en dia. Invade lodose hs doainies deinIa made: Tel mesa he pliccia del insane-
vetticdos y eonjuntos. abrigos, hblusiase. echarpes y eapas. Chtiles, cheque ole en he maornay n del te casno
tats, chitlecos"stt delenerse tIa a0n ante ans sombreros v los guantes El renedino esseneilal. Srhe h .a
Tanuito omedinste fraisceses came los neoyorquituns ectian made doriedo tested muey tarde, pero se
de los adolrnos bordados como element suinamenlse adecuado par con- leranta a In hora de costisnbre.
fertlr lmt nott personal y propia a today prenda de vestir.t'encontratido lHa durrmido poco. no imporla. Se
sietptle el motinu y los colored mtsa indicados pars eIcaso. Por ejetm- sentilA algo pesado durante el die:
pet. tilt elecrte sotimbrero de tion gris, ideado para compleenoto de pacie'ia.
estildos de ftes:ta esta adornido a los nrstados rae nprciosos moteaee so
bordhads Cull a pailletes" al tono y en I ierde esmoerala, formm adot, end u Luego. 11egada Ia noche, se acues-
at1itynttaie cooltatto. tata Inahora en hue Inohizo siem-
Por isipiteto, las itelas enpleadas en In confeccin de vestidos y pre, y poed i ico dlestapai grec de.
conuu tosupara paseordesenteentan tin palel mriy principal el la me- caioni iisetiso deapacece.
r de bodl.Sabre tlatleas fines y anaseinns gruesas resultant de Lo absurd es el sistema opuesto:
belhsuitito effect los mo-ivos sueltos bordados, cuiltretncillitas, cordon- dormir de dia, desveiarse de noche
eillos soutlaciles. etc., obtenilndose efectos muy salisfaetonrinos y legan- y crearse en esta formahla mortfi-
tes .1ennte Lanit present en ttna de sas hermoseas-olerr.iones de ante enfermeedad del insomoio.
ettroilolempop sitirejeito muy juvenil que coatbiae stave lanna negra
uiii tot-claspeid at ltino; ha idida aigo enempenada yci boeiro sonitde .
hum. sietido el corsage de terciopeto. Tanio ha parte superior de Ina fida, VU %
eortada en form de corselete,C omo el bolerito, s-lest idornados conLO BELLEZA DEL OGAR
t,ta .-obriia cenefa" de cordoncillos de seda negrosa componiendo moth us
aits iniportantes sobre ambos delanteros del bdoler. Worth despone. sto- EtLicprp esnry dal gaiuntiaca. Los eonjuntos de muebles, csuando asmsben esegger debhdamente,
bic iti tt.,ie para comida. realizado ell crepi mate color chautret;sse. ti n imepmisS y Trutamlento Faci embellecen cualquier sa.6n o habitacidn donde se esloqain, haseiendo
precioz'outontitot bordado ea utr y plla nqUe. comenzando debajo de losA Neusllel bunstge vIe edislineiaaedi sut noredores. LA MODA,
..t.t. bit-s dtesoieded. roduciitnd.et, hasta I ciet ursa . tin is cuis.igute... SWO RA SANCHEZ Irsaar eabno end usvaeditoda nuiblirissiluade is. Galn .a.. Neptsno,
is efet-.ut, de little alfinado. SAN NICOLAS No. 168, ALTOS f.non .f.ee calm grtbade que comprendeldif..entes piezas propisL pare
living room,n aonde s sprecian bonitos y cnmodes muebles de verda-
dero gusto.

UDra NEREIDA LEON BLANCO CN SULFATIAZOL
I PARTOS ENFERMEDADES DE SESORAS
Consultas diarias, privio turn, de 5 a 8 p.m.
JOVELLAR 359, centre M y L. Habana. Telf. U-2296


POMADA FO0L IP IL
luIhi'am ijcrer nsiltonedas por Ia -prpagande do aiguno cartirtiloe
pV-orite a li arltnign le quedan bie tiertis pintcras las reompran y des-
pilS ctiandit sc hats iaplican so dee-neantanSt Si eci ess iu rasn an dc-
If de adqnhirii a Pomada FOI.IPsI., pdingse con Iha emna de indedos
%ini te(ntefia cantltilad. teroI trate tqe se adhiera bteAi l lh piet A lote
... . hit' .li.liti y se. tis uil|i .. .... de ci.o. .u t.bre,desde In
't itl~ lOA 0 ii,7I e-tc, sit


-J/n _-,L p4 lM VIJIY L- : jr r. #L)U. --


SM ENU D E L D I


I 'at itthtlthl Pupl tl n t- it ittli
i",-lid' tIic Lstl~tli|. P tsiidste do t,,llas-
l"-t t.d tie a, luteF Imtuit dc ci-taulltateu .
]l d e il.: ri ir(17Flalf Cie cabllab n.

RECETA DE COCINA
('Collflor cors liueii al gratlln
"Finnttttt Intide eAhlNw, dr to- riettdola o fun letrin vrevol-
mas.n regular a blanra. InVarla hRipn vIIldno rontIlniadanmnte hpsa qttle
y cocerln en nuR conRn sat. lirrva. Retirarl del fuego y eon-
Cocer tantanims dIs IttioeVO dirAn- aimentarlA Colt sat. pellent.i y naile7
te trv'e intnitutlis petantrls y ccr- nmoseAda rllsdri,
tat';i s e Isoitales POler eli una fUtic tecitc de ior-
In miltad de to saesA hbanea, sn-
utuitrar tutu ',atIbia blnoir Ix)- irc Cests Ina-cohllorncrcadaode en go-
nvti'dt ititilt tuinatot i0 a deiaas dr buds s mauns de hturVO. r'tbrir con
nte(iiuftlrlt, uti'aitc t gartu Wo,viis tusals, rOct|Rrcon mAnttreader-
ruicliarnaet cie lhAind sdec liarma, tid.e, espolvear matn qusn n to rla-
duJinca qate e cuteve. t -at, a -itai, CO y 'rntinar.i TRmbian se pp-dce
Acregairl nmedin-litfro ir Irah. r- e.elpOlvonreer con perejil pirado el-
ovnlver rApipdmentc y seguir co- caparras,


I N VITA'CI1N

Ln C14 .I' 1t i I I I I ItII4l t.i' i oV

I I. I. I KII : I. 1 .=,hlh(. .l .i .... I. ;ll itol (i t ,In

,,,nlih l I .li .Ill It 4 '. .I ..... ei,' rn m lir

an alu ,al sI I i', llI tf) t W 1 \ I '1,.1( T11C4.

Orpn re :n-li r 1- %ro l V rnl, I n It s ii t ellci ]r elortc i e

rnad "ifa. 'I en i .., I ,ih,.t I. : H. (.I. i denaa wl

f 'r ,li ,.1 .i .h .[,.. l, tilt l I I a s I l i *l t It' itit
,. "_ h, I,,,h


t.


PARA. LA MUJER Y EL HOAR


!


----I


L A MO'D A ACTUAL
Artualmente c extin efectilndo exposielones brillantilinmms en los ho-
treles de Nuerva York. El Ritz Carlton, Waldorf y Plows ae ven eontinua-
mente repletos de un ditlinguido publico que accde a eleeclontr A us
models mis elegantes de lax principal" casas de modd que presentan
sus colecclone de primavera. Entire t4 n modelos de mi exito que s
vieron filltmamente aparecen estoe qune ofrecermos en I present' eom-
binreil6o.

r ^ ': .1 .'^Si^b ,
A-t


e
.cv

c
n
cl
ti
d


d
d
9
cl
I(n


q


n
d


- -


APO CXVIA

ORIGEN DEL ENCAJE
K DEVENMECA -
iRefiere Ia leyenda que cierto jo-
ve -ma rar que se encontrabea en
alt mnf. a bordo de una hermosa
nave vii en dia flotar. sabre las
ola' un manojo de algils que. por
la delicadeza de sus contornos y lea
calados dibujos de sils hojas.,'on-r
conocidas por la gente de mar rcon
el nembre dc -encajei de las are-
nas". Recogitio el oven para oaire-
cerorelo a su amnada al retorno del
viaje y ella acogiti 4e regain tan
crnnmovida y In tl'lo en tan gran
.precio quc temiendo Ia acri6in
destructora del tiempo. te ingem6
Pn copiarlo con Ia aguja y a luer-
za de paciencia y/ habilidad imit6
16s primorornc caladna de aqUellas
alga., ebteniendo un lejid tan te-
nue que del pobre hogar Ine la ri.
chaehh panty a adorn l ion triceos
trajen de ins soberanoa y las damas
de la crtie. causando preontSo sen-
sacJ6 e scptoda Enropa.
Estt idusiria,. que fu6 durante
mcbhoara ites exieusivamente ve-
le iana, f admeirada por el me n-
do entro. El valr d rico eo eis
de Vetccia, durante el siglo XV,
era exceptional. En Ia carte de In-
glaterra y Francia e ulaban niu-
choita. Esate pals. abre ldoer e inge-
oi6- para apropjae, de ios secre-
st de ep teteri dod logrindoe pear
medio de a mintroduci6in de ates
obreras en un canvento de Reims.
que fiernn Ilevadne de In ciudad
italiena paar aensefaresae indus-
tria

REGALOS DE BUEN GUSTO
Los regalos colectivos cada dia
se p.pularizan mairs par ofrecer-
Ins a a novosEsuna.forma c6-
mada que ermite hacer obsequista
de valor y categoria. sin que ora-
ginencon extraordinario dceasembol-
so a lof iointribuyenaes.
Uta idea surnamente interesante
y que tiene grian aceptaectin en
otros paises es Ina de eegir un de-
terraeindo modelo de cuat biertes de
mesa de plate, que pueda adqua-
rirse par piieas suietas, Luego do
determined cai modeled n y a cas
en qune deha adquircitrse, se I Coa-
mtaicrae tn grupo de emigns y
cada ruol separa lias piezas aque sia
prescupsto e le permlte. En estas
condiiones pueden comprarse pt
a uraodosn eitres piezas. que sumae-
dos a otras muchas, reaonstitui-rin
la base de n esp.1tndidoa juaege de
plateria, susceptible c Ile ser core-
pletado y acereido con elrtiempo
Un juego minimo pare unos re-
eien casados require cuatro cu-
chillos de mesa ey otros tantos te-
nedores y cucharas, igutl canti-
dad de cubiertos parn postre, cua.
tro cuchiillitos paran manteca, un
cubierato par ensalada. un eucha.
r6nc pare son, una cuchara pare
salsa, ti ucharoncito par a sal.n
sera. ocho cucharitas larges pare
refrescos en general y unas cucha.
rites pare naranjas. etc.
Ln piezac suplem ientarian pue.
den aconsist.ur en unos tenedorcitos
paeraRsliopes, ci nraos para pea.
cade. telbie -para-cinch. cucha-
rits paraio y cafi. tijeras nopar
aIn tirvas para trinchac etc.

RECETAS PRACTICES
aIs plantas de interiores se be-
nefictan enormemene si Ina maceta
descanse sabre tin pequefie plateco
con agua. La tierra ]a absorbe de
ese mndoa lentamente y Ina pilantieca
ad quiere iuna hermosa sero indocidad.
Las painlas qCle se cultiven en
niacetas se beneflician notablemen-
te suministrindoles de tanto eni
tantotin eabono apropiadn. El mas
sencillo ntre otrns muchos es ha-
cer tina preparacelon con una cu.
charadita de las dd..te de nalitre
de Chile. ihe se habre disuelto en
an cuba de a.ua,"ho bien un ,poco
de agua amoneaecal en un iLro die
egea. Sc tendri In precaucidn de
nan mjrc as hojac can ninguno
de esao s benos. Fues se correel
riesgE d quemarlas.
LP .clortcitim de In hojoras eno-
to de tinmediato si el riego de una
planta es adeeTndoa. esta enferma
mt ih ubiteda, El follaje puede
perder si "entiaci6n normal debh.
do A In liflt de ibono, si 3e liena
de anchoti puede nser indicine del
abuso tc rieeo, a bien del dabo
preducido, paun esol demasiado
ar11 ,,0 ettltrxpotsician excesiva-
mente prltongada a una luz de-
masnado 'ts, a
Parat elvasa pueden lograrse es-
limables feclxi can erregIns he-
ho' collt`ir0e tIue armonicen con
Iln Malelerh,. porcetana laoze.
Los re picntes haios son lee uni-
cos adecteadns a este fin. En In
urepararlon de Ins floreros cs de-
Per laner en cuueta sou efecto de
colin v el lugar a que se ls edes-


DESEAS Z
aUITffFn
LAS


ANASS?
KANANO d.u-eiai .1 oorta naer.
hsreaser ertn aa au -absita
NUESMA GARANTIA is I. dseelde.
r6a eu dero sesootmmu rt

piet p Ripey. Vibnor. Tel, Xt2331
No coatiene nitrato de latsa ,
... .

A11O CXVI .- DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 15 DE FEBRERO DE 1q48 ,'AGINA CUARENTA Y TIRES

*Toscaoip_dirigiri hoy la,:inf~nica I F R A h 1 N SR D A E
de"Ia"NBCd I NFORMAoCIONES-RADIALES @ ._
gas onlert .po.drin ecicrsei. n 1. Ame latino toda loC do-A Victor /4lnuncia
1ingo6 a Ian 8.5s p. m., horse de Nue%% York ______-- Par ALBERTO GIRO ___ _,_ __LI
- --. ,--._, orLa comisi6n de etica 1 | Aquiles Ortiz, 'us
oooitqeradial hace juici8sas Esta tsirde a Ii a as es j u nto "La lelctoPdt .dcl"RIadio I lAO, ,, r, ,"oAaTO"., baav 0 ... .at- AdJq Ra.'n
Ci plub de Cuba por Arsento; "Cor hr rdo" pr o fravno 0 "En Ta5Pnha" Y.
de ca "arHunu didad en archa" en progratua ",lp5 Park Ia mares par Pedro Vargws; Enoa Maria par Cnn-
Jonto Chaoem thlwe; '"Son lob hbltos" par ( ao aritla y muhox
J c u m b re po r c. 1 "C ircuito C N IQ "'t xt .- E oT.AN A LAEN.TA EN TODA9Lda A(-,EOCIAS
El Dr. Juan Jose Tarajano, Cml- Ex ra rd naramente laas re- RC VICTOR.
slonado General de Ia Comiioten do "sultron a leRAcones e "'d "TUBOS T RCA: I or et dltrlbuyenda el 2o. Grand EmbarOcr
Etica Radial ha remitido a log miens- Eta l tarde,a la in tre. o puLo, el Club d Cuba ", celebr ubai, pasal i de tuboeo ,tnmhinalt RCA. t eI14A.-Ento qu so tubo E RCA
Colu 1o Cubab3ecl ---d el cs a- -t eo garantia N oa3or rendimlento--- teden obtrne, e e n
bros de Ia Asociac n de Anuncian- rcuirlto CMQ ofrUcera on proganlut do do a b nmingo, confora Isa lsb rer d m Iscasamdeoradlo%. prfr e uc liirte lcro y en lax A -toGerS
Directores do Radioemisoras y que putde cailical'eciet helIReg Desde temprano, em-,
roYe b Bl a de I a CNAid dnao del u era llico PueorTI. c- ,, 'eI dleglunan1 l o tasde eo .hrm p'i0 [c m lxbtu, enool |ra rqo do radeosta ofomno ontano1 B En Gr lo. iEsU O
ela dlcn do a a ue 12 Sesta vulnn ndad o r rARUK a Il,,igr los oasl, i*':'n-. v*m iIAS RCA VICTOR.
RdaeteIaCNA. Una impor- i oIaod ~ unnddnlndnusd ~hr i h. 5 AI ~~: elosatietod150'.00) do 'RCA Victor. forms. parto
monte circular -Ia niuimoro 14- deo archa4 Lu .-im--t-utt-ui--u l i eu- 2 dosI bde u iod s u de lt mcc d" t 5ADI oqboa1 o d Bn n- o l r o
ia cualt vanot a reproducir algunos ment al radio lnico, que tolu s e int.- , I s lo.t2d ral. presidda pig,-o. o de gra IN S;i A rueNCA RCA Vi,.i maTOR E EAVORTA l .
parrafos, dejaildo paroaol proximo smngos a It misma horn. brinda I,.Maria n pilta Ditta do Pra ,C' Ri O, E" RAIs'I ti) 49 1 : Esto o on -isnal rad io d o ratA. dC mnd eoartl
domh isgq e l reto deo a min sa, debt- kriu y moo Tion la oos oy yt s tol I Gl encontraban present. .. t-., a 3 largo, eospr'hIlmenteor onslruido por 8 a RCA Victor pa ra ser
Sd o a su exte i Y I la audicldn de boy prcsnt a at. crandidatlos a i Ia prs|ldeca -r, sado n en flrCas, t l di uponlble. (' OMPREI.O N ILA AGEN*
Nuentro mdtodo d e actluacin-- go realmenta exceptional, l l sti Dr. Pablo de In Llama, a B1 Ki,,adt, i.l>.'lA RCA VICTOR MAS PR'OXIMA.
dice Ia circular- tendi6 hasta ahora ria del Manifiesto de Emini Zo. t a, d c nlo d stl guida, et"s iro t, Al
a procurer no perenne progreso, elebre Yo Acuaj, del process Dr v. ce ASteinhart, Luis arca Pell, y M
lentoIn si e quiere pero efectia... env ....i. en qales OGrit SEGUIaREMOS INFORMANDO
Ind- programs commercials y rear Par a jine'rpretar el iriRnctal ', votaci6n fu6 norrial, y a N. RE O IdpA N A
e p moir en todas las p rsonas que 0ll e los tetl. e t L puhritr e . co de Ia tard... r ua ...t . dm UR t LR odi ,
ntervienen a concriencin doe queo nos elo ial gnial ecrrilo nala i dcl i nayor entustiaont so re iahz ri LI 'LA TAell.e
hdellams ante la necesidad de elomi- a. ort esogiO a un ctor do t lac. scrutio, resuA Clt6 triunt fante La cian- oY -, S. nC .
ri r otalmoente os vicioas que desna- tades extroi ordinarllo quoe ac t, didatura nomen uno, cormpuesta co-
oiralizan Ia funyicin social de l a ra-. creacid 6n inolvldable. EsteB: lotr r r. mat sigO l: MI.'RAI.I.A o5 y 40. TELE '. 1M-1640 y M-90&
NUEVA YORK, fobrern 14.-Dos-' La prene emporatda de Tosanidin. Logramon indudablemente, gran- otro que Luis Lipez Puente Presidente, Mauel Aquile 0s Ort1
Puts d e n a usencema d ocho hma- ni erminadio a erdos it spodel mrme de spdgregssos y por ello tienen ues- Y andotun marco adecuado.' ha vicpresl dente, Srado Rosa Lopez dI
tI ocaiiro a ss ior'ncmetolslgr itan sca tie Zola, actore, n, ba viudca tde Calzado: secretary, Lot.
nan, at ro cle maesro s,.Arturo abril El din 2 dporada di'Tosi-t loss Lopez
oTt Un pvp ~ma sqrue I agran oroec yA vabontilcoIn. ra dioemisores, anuncialntes y escri- t talla d e Alejandro Luto, CarA Ga''i'a P He, l
todo ao mQ neoto. deeeatonoimiento loy degr iaes do In"N BC GerC Prnegi ei\c- li OS EN EL aIBIRI TABARAS LO'CRA LA MAXIMA
To arsn iV_ noleaia dop g la raino a nic era d n c on caria nVer lao Cr tores que lo s propiciaron por ao- Paun Josd Goula. Eduardo egt, .. per R. Ecay; tesorcro, Joaqun San .. ..o . . tro,^,W Q
"Broadcasting Company para brindar beneficro del Hospital para Mujeres ra no a pponemosd a bonquistar el ob ngel Espa sn l ener nt l cp. .e Vca oA- lbteeto .ro, ua Dr. Evel o t tr POPULARIDAD CON BOBBY CAPO Y DANIEL SANTOSr
ocho nianAertos 9ea s oro rasmiti- y Nifos de Nueva York "Este co ls u u n oivd aoa leeand r dua s o c .nies dne ai mi u til i. Vortlte ,es.s Albeto GCiro Gustavso lRo-
vdos por n Amert latina eh 'do- cierto no sera radiodifudido. pueda re tar noivo Par conmito as opanlad del ml ido df iuee Jame. D. es1) Mtou rn e rh I' RaJo y c p ol P l e, d r cha r a qen et
suce OUCsnivos, a partirde o hay, mayoeel amsc m uoto parra c rd Ia ulo s pr tEnclo, Cosmo .anos. .. dr inlrjaR, Cl rtia Sait ct us0 *Sci de l d itarach y rumbas, o len astA
Saudencia con mengua do In fuoDRtno tern. Iu tn&. i C;,n hts m. -- preurnic alto Oe 104. drs acatioL s uPrucando tO A mayGorN E tLunTos cos
min 80p u io, hora parde Rot,-mayo, el famoso maestro partial pooat orientadora que tiene In radio. ][,zud, Icumay. Angerrettacon
dTa. la 1 o8.05 n P. ., hora dl 5 te Nue- I va a Lrea P aa dota Italiatcosn el pro- m o e c t a rIs u a,-,. o'. o rr.a.:Ju an Bor It o.A po.er io gln t p grlLs.tyo t u4,a es. pctndo s onml o t terl. proi, o nea da
va York p Csito do dirtg r un o ocerto i0 a mo tenn emos tabin el d eber Escribe pLa Humatiduad eni MAre rens, JuaneF s. erAes. Jlon .sdl tEilegoa pr "u r opie i teGtno -os Gu.r donltand
Duainnte pZ iti sos. Jotc ArdunlosnRyasrlo ofo10 -tit l h .;:dryit ohir suescitt gtii n dnotatoi ,-Ds niro ndmrrm on
Iae trauaerpaua tas a- maneraerateera -. co nhdea, CarlosSuIrei, un valorlove,, i;s 1`61k. Pi te .oc. V p s J uan.. "-.1 '.brn/ da ohor- y or nmer
To canini, t I y .rqu sa oso.. de alaesro Ia C ,o i n e a en Wcga an s nl e sa pretaci6n do as normas vic e ies, de a IteratJra radial.u Proori . it- bie,. t a-, tia Sertom s i. a,, ,, t ir o .is i. i. q )I rrn y rdad r d..err be do e
dircint io da drlorea s es pbia a nlo-ivo del trig iro aniversario e vamos a acer con esae i n un aeta- I e A. R CA a uc. M R- an om yDE n U n, A sAgu es A ..sS .., u -M"' .' M r S o 1 ...gr-, ,v .sxl c u 'siu cdn i m cn elrcto a nMero aeldoz
menlo In vitado s: E ic obre cEal-a o mUerte eArrigdoTBoro I nlado anitlisis de algunos de lon asg olt Reyc pioner dor t LA.rd 3 de too tar tiy ditno tn in rr rttro tncr, -inu borto a ..t.t...... ttt, .. ..iilr Its ma r.. .s b l.. .o- ,,l p, a tatr ea .ct c,. f
ment In lao Erich Kleiber y Er- I Los conelertoq -te Toscanin~liquo 1a 3,-d- In- .,. Juy ornng t por 'to rra tur Cisn eros u br toaf Y vlllq~~' k "I). Ht- Fliv~, :l I t"- P-ai v Tuto y niaV r illicamo vRp1z
nest Ansermet. NBC trasmie ea ra na An dri a Ia- pectos que merecen ell estos doe een- b j l o it j ot\,eititd. dona I run Irrtl'itrao dcl Circto l CMQe A Gur, i C t Ilii I A -n 'irrr Rf e 'l A 1ritid'lar ntiir". 1Iiiti irtuoirotL i'- trCar p ei )Cp mo D rlet
El primer de los ocho conciertos tiat todos los dontingou, podrbtines- to.As .L aor Bil i e ls i tJu anFos t mi itO r t itterI t ill t i' r f iitik hi1ti -r p."iiiii i ( i-i,'. : niiinit ipu too .Ian
do Toacanino el ad cPataoPra oslo lao- rurbarsr de 8.0.5 a o.oo_,. Ill., lora 00-losno tn ono LEN trUitt.EL E P R L M RO M R N N (U IN RADIO)) Fetmicitaronss iitlog ittevom dirigrit rswo-rtit Iiitc, -to. la, iun w i ttlia, tp ic- 0. ttmmIsa AOtt;ra Sitailttit. qtooe t&.
de otrecer-A obras de Ricardo Straua. Nua oen Yok por'lntermedio deol s Citn 6 doi e prohibit eb d u d empltrie del do'liozNy MAusEorgsky.quo deeaopcit asIo.%o aytars 6xnl, n n'iiSom lum tiittre ur ilx I ittI.o e ar. sit0 t eman
Berlioz y usrgsky En primer sigulente ersoras internaclonales: leguajet d maniflesta vulgadrilad o A PARTIR DE M ANA LUr, DIA 16 td" i"o"e ll i itmii 0 (h i s t i 5 tv i lI ',t it' 00 so y pri e u e ro, r O _
ftrm no Be esu char it ceac,)onem .d cscin- LMQ ,itusl S ^ a' ".lfu'Rn c^ ,",B ^ . ." "i S ^ r l- i .c ..ne alit VI'f (it' hi SEL A R N 'E clu RD EN. t E L s oE DELeSABER
"dmtno so escuYhart a poema E n- WLWS-I 6.00 Ic, WGEO 9525 h ce.. contrario a Ila decencia .tuvnnso eta "l' to tilt' eItbitn cIt gu taqlwO. t uo.i l pby- ao n ctua eo t a Radi o C -
donico "Dot J d co Strauss. se- t L S -- l a Ia innlal n abc influene acl I de la A artir de dnita a marslf, .n u ltii Compen t i.ldorns ad utaunl don 7. 7tIute I per todi. Ito 'c i s "0 a pop"ui a- it: in . a rilss a tt do io nchI ,


A l ode l a l sc e z 8 l LA 30 y e in e g aa M ob r W LI S-2 9,7 0 Ie. W LWR'lanl i 11-71 'ecu bra per todora ltvi re -ono ds d 'cas 1. popula- du os o u o, o s s tx c c oic o d c o n -_____'____ r cl o d u a ol r m r ,- n Surp ui B qK i vas r7 do IA noche.
guidaon d eo f horo d Ia "Reina Mab'" 1. ., "I radio y Ia miss6n educadora qUe a Radio presentarA' so d l in sois ciu eMndad y sIsobr rinib prosettado a lenrl Lillin tdd praida to 'ieti dCrcr exc'u i y Danvi Santo, r las 7 yv 3o Snlt-
deto ela scinfna dram tica "Romeo y hr., dNB e 11,770 hit., KCBR 15.130 estecorresponde realizar. emnsoras ell toida n Reptlli'a tl es' Latin a Lotta Tror, a Ea Oar-, tiTl 'lea. do. tMo i tio El tnotlama til- r tn dp tca onra qu CMBL v' COB 1, en
- J dlieoa ", do Ber A keIo. El dltimo nln me- a., heKNBX 2.50 Ice., W CRC 15.270 Nos hemos encontrado cons In rea- pafollsimo Trio Moreno e lr a ml r0- za 3n al Charr Ott oboequi ahort al ci i it ttt" ( l',t nll lie P to edin a i ir t n a gtrul a n-. alclo' cl.rt- d Ie Ini-
l~ ad Pr ,a robr eun er ma deCuadros de nkc. u solo kc K W D 177 lidad parad6Jica de que es la radio Ilante .. ric.ti de losg ilncir. n. por ..... m[r del.. y q.......... .. os .... Troo \v .1m s popu ar:.B v,,, 860k,' ......e. v ll- : n ytr ra.c l I nnF r.ll
una Escposicliin", de Mnussnrgnhy, .. LW -215.330 he.. KWID 17.780 tddprdlr oqaa srnt inasr otoCn r i Co sonl- iSa~ l~tu C Sot l earo l aIeopoIAtotlsmmn 't rio mn ptiira Iihu ui.I.Ii lno :1 it'rntala.prat
S atranscrpci6n ar a o rquesta Rkc., NB a I n.780 rac., KGEX 17 a que sufre i sluenl a da le- peldora Gandltiato. p tr o reo. Nof d ejo doe esorttrlar daoni- l mi s' ml mdii clh Blln:d c C 't'rosb v l tid- I nIrci trrd nrr sna Su arLtl ns eatbos-n
E I8n0npddo, meJporaor- dicho, de o determinada La maravitl ea SelCbo armenN ymente a IaS 7:30 p. a., ec ucl -tot ia ome'c'nii. ,ai todel bolero. t dI o edot,,e -lhr aba
d Masu reilo ael. Ike ., KNB. 21.460 kc. zona ,de po acondo po laoao d el e al a idon -a st dos prectosas Iijas, Loolts 3y Car- [conipetildor Gadtalla io quo allmant i s dl t .bT ir htlbaino V oiot Si eie I tt f -ir. il,,rrt ....a
E L D -l .. t sea y p.r g ee miir n sere an girto e mita obs qulaia nare en alno; O ato ---- nti-n.ntI s,' t el b c mbw D anieiS i t o'
IV ro i uopiis o e oa ic end qua ctlsose i-oila so s ab rd l l a] U e ttg a rpresentgL oar cotna l ., ori a c, sin ,ai p o tts.e
EL HOMBRE QUE NO TENIA ENEMIGOS, -CO MEDIE aDE .sr al.tre ua y ctycivitia- sar es. t . nicsi .. t rpar Puna... jo. Setrnti Tit lon ds' RANCNlERTO aG ENERAL ELECTRICl DE ESTA
da y asi ese lenguato e vicado y pro- edia de _ca l d n o dricda IRS y p trM reny p ar- -roes-ores RI- T io -n r dx _
SANCHEZ ARCILLA, E.A NOCH- E, A LAS 9/ v2 POR CMQ Pgo peonvez le .r.limitado elt me a. por i nks. really pia MI re no los_ Y e n. I. .n..L. n CON i GRT A ENRL EL E T I A E n.dilte-to el Mane,al rocama- smo er apia ateror pla g ac ris een ne oner ten ld u nt asqe la se rsntd. r se p te~ Mouen 8C pea rcloesoqr osrc .. aa fsgirt- rt,, ,en-a rM 0 "" hsoi Rc rl *l(nA I FIAM R N l
su extinci6n total. I nmarle "lengua- rqeos caancione ntratet on el lenr ue qa olyqu CnO.lpolta boIa t-eo NOCHE CON GRETA MENZE -L POR LA CMQ
tia n oehe, aItlast nueve y media, y Y para titerpretar lns papeles pron. je del pueblo" es inferior al pueblo T i o r Mron su inn sperteca y. gra- ercidn dot mn tfto Bornurdo Inca- En G r.n tnerat Eler- ditto, do I Albaniz. A continuacibn
e n el 01 p ro g ra m .a T en tro n e l A ires, ip a les do sE : h om b re q u r i no e la un a o e s a y e s e criye rro e n m o oo . .., ..nte rp re la rt o s. L o. pU tlic do e ,B . . .. "rn
l OIcul o MQ ofrecer e Unar o obrA enerio igosw,oisolt idescogidos dos ar- ..gno deb.. .vir da.apoyn a nu JOd.. ....poses halt apinodilo Ias. a'1sin. 'UtniotteRadio, transntnite oo i LA'trlr c quo transmitirit o no tocle at It ortiloota ejoururi Misranold in .
rtglnaI do Jond Sinchez Arcillaelatistils cle p.'snnrisitnslinen. Dosa es-frecuenteoempleo, porque las prac- It. Ovacion Ait aSefisa Carmen y nusnHaban rcont una recuetcla do Las I. ie Circutto CMQ, figure coanu original de Paul O0 onka, paran ngusr
en Ilmado tor d e toogrand t ln ine bies c tran nen tloGcas demag6gicas he otras esferas das l o pipollo 9 0 n c' K artista invtad l celebr islma so- o la Cancl6n de Curi. de Brahm
ien lat ao autor~sI rmdin no Ios gr nde t are on ind sc nnobera dclfam entdo i.L...b...too actbsd tn n m osacdod ua d rbo
it l s. artisttico na cional y continental: Mas deben espar s axcuidasdo la radio pr ano v p enesa Greta Menzel E so cantada por Greta Menel, ni en i y-
en aetioneiaor esu nsroh.eres t UN GRAN PROGRAMA signitc tlecue Ia oudtriitctostara di t rpratars a guidamontsb.qe
Ata obresn comedian en tre ac- ria Valero, Ia Prmer, Dams d l o a Los patrocinadores, escrltor es Y y N U GRANPR RAMA P IEPARA LASTANDARD i e C MPA ac on.aa tda en h, DE
ay n 0 l en snchez Arcilla ha de. Radio. m Carlos 'Badas. el primer ac- artitas, deben dedicar out meoraO
ostrado, .-Uonovz m ts, que es sin r recl o y on:. esfuerzos a proscribtr totalmente ese A p EL Pin eroicldo progrnma do exquCisOt E butn snmor de Obradors.
YA P OL melod as quo darlin ocas16ii a ]a fa LA audicin terminari con dos Pre -
erdadero maestro en el dficl arte Figuras desLacadas del cuadro CMQ lengouae incorrect, chabacano yc de Aoda to dra qu cato a di n ome:aPrettyr dOl- dep
e hacer comedlas pa I I radio cooperan con Maria Valero y Carloa rmal gustor quoea nnsoemplea ondo.-.ElBprog seectaam s RMrore ntpParsasaceroao-aciionomero:
sEI hom bre que no teosa enem Badias, parn hacer de hombre term osl o ados reogramas usar, enE Gr eA ACTrA1DenD.nrdo dro dr m. c ell c u m st o y eli aoa del u prI or o a y
oi., es Alga distinto, difer ente, de que no enia eneigos, Una obra real- cambio, n n enguaje correct, aele- rCo nti otadenChcon.rlrsoa.o uC Qro.itassdshn. a.ss p ieoroorea intde.
anto ao ha hecho hastb ahaor.R Su mente xcepcional. gante y sencillo que nos realce ante O Companydlo u ba de b .Wa, o ira lo CMQ, Ias hazati asrealizadsEl, l igualDprG reral dt Ia aoreSta aeteral Elor- Un prognama do] Getoso. paeno de bie
vie e, a laog 9 de Ia noche, a Ira- forma estimula el arte,Ila I~teratura, Ical cl, Ia o ra dir ac Genderl Md e Uac md o grunnlc a do rla enerlcos E len c trclbe
Produce:r Sol Pitnell. Narra' Ro- propios Y extrafios y contribuyasa .ern a es, d dtinS ttodt quo. tusormo toddis to ,d
ma ea hamana, real CoMot a 1 is- belo Vdrttez. Tiene a o su cargo los una mits depuais da educacitino popu- n-tnu dto in h-oeradoondasc tuanenials ta d dI u enceanatr uads do tus utika dos- I triese. bum It drecclotn del ls dta d a piculdo r Ia GejerfttElectric
vida. comercitles: Manuel Iglesias. tar. "Ciruito CMQ. ha-logradn situaroc Ottaradoo oXlotote.& maestro y compootitor Pault :,onskt propnqc nark I nst 1 nt1 a graitismoa a
PROGRAMAS IUMORISTICOS primer IIn ittentre lIn audiclones Pars el pr6ximo vlernes se anuntiCR -n/clinarA el program rCn ta -Segut- cuanoiolsintonlcen.
que despiertattnuayorinterrs., Y ell a1 acIsrttulaci6t de IAnotab l e soprano
SE APROXIMA LA .FECHA DEL DEBUT DE LA GRAN ConstituYeIanueenCacdeo aesosinpro- se debereli primer. tdrnsito... tL pro- ;-cubitt ..orit...... de Cido drd ...ro il.... TRIUNFA EL PROGRAMA i'itGENERAL' ELECTRICo
.. . .ga "-io enoa jrnona de ..do- psito que persiguo 000 podero l.fir- Ia ortlesita Es.o.. lque dilrge el "__ UN/F EN LAESTACIO GNENRA LCIC
AC.RIZ NINI MARSHALL POR LA CMQ ble sestloy conate fin de propordia- ma. de enlotecer InaoRndia.trtoritr, ,t.t. ololo Rig.LA p.STAClONllUNION RADIO*
I-'Of., dad de risuefin expansion. Pero he- 5oando t Oslo audlcontes art1tiRas de ademas, Ia coiltralto Marthta Pine- b dll ,roa a mi,00
apmaxima Ia l e.ha, del don utiatttaa y' sCAndid onpertaloeImo-o encontrado con frecuencia que t11do prestigio que triunfans rotun- n ate Duo Inolvidable, Viola FRaint- Verdadero tOxino n M connnttuldo el cuban, 0 delecta y provoca el mASfle-
'e Marshall, t gecal rila C ida Is nole p ueiaz 0 p.provocrma.reae. is el ddamente parsins.extaoeindnaria p- r e c-rc o pron G cra Electric.qu Be CdidO nluannncoosnmanlne
nadt d oe nt~o radio y ateI tooe- gublia, io co....is y sentlmen Mo, sI hpu io mediante el empleoa dotitudes. Peror adenisis Ia Soortndad Opornto. .te dor o a i.nn 0crtransmt todo .os martes, e 7 ..t3udynterpretlaclonese pl ntstlcaa. ila-
.n el- CIulto CMQ. Eec"tva-iPero con i at gracino mtan y y tn moal dades o aocabtos do mat el homnre de is pes0 q c ron-bob ,' 0 ii i n. par Ins menlo. Is trat Drqiesta CoanooO-
a prtnclaos. d marzoma prox-[raes oportuna en aada escena, t I p francs qua don logar a inte Oi. isa roedao Ias eMdatla-,Ionor~a cst seaina n medalln N, oor ae I II V em r Unlanb ita o| lila, halo is dirocisons di maeitrO
ei Circulio CMQ preaonbarb a toug Y is atIs gerericia del Cirulo p ret oon eqivocas ronrorias a Mdr-lo, tine olorga, codad a3emon6., a Mto,. e tMarraIns i tertI aInAo rIeO a to quaCO
fI p&tmiea y graclo doa Is ar-CMQ 1 sin reparar engast st (1 0utri- la doe y es repon probable quo balo "rite.InueI orN end! l eoLn 51,btU n nnt, on IlmltcL.L A o M oRrnd elo sodeI masro
clnematogrAftcas doe habla eis-Ificlo, contrato a Nunl Marshall para el pretext de proporcionar un rain RIASE A CARCAJADIAS-AESCUqI'I-ANDDr aaS A sO AdnC%18RNN-I'm1 A /st a C 45 Ni t% t 40 ,La,' ocn emuical a
aola: Nlni Marshall, Ia tnolvila- prec.etarlna ante t os micr6lonos 0d I do buen humor o a ra nudienia. .-.....ciot.ra.ca suM
.ICh.noa, de tantas pellcutas que primera organozaclon radial do Cuba, se desarrollen temas de.maniflesta oPOTIOTOYO FILlt r I EL PROGRAMA TRINIDAD Y HNO. MolArad 4R No. ciB', 4 lcns, canhis m ts belm m ll pro Amatinerams, e'e
Shi o~n nho er raur. pr Inoque el debol do t 5.tmpraoprocacind, quo no sn non roens re- o t .-, a 'dial, his inn nnes belaorts meo El prsgnf Rlo .enogras elel
"otar de Nint Marstiall ea comopy admirle esrela rgen na ra cursosn d'e efectismo pehgrosoiPara Nad reerortam.--r'-n.. .n o a3, dein, Uin- Raldi m s e pro racta0
mencloner a Is primera, figure e, r It 'qug e .... ostinelio tpr etleienlesRer dlriNde45uestaonm0ro predrin otmn.e Jsr.. P.. ."- e r s. .. o o nt m.I. calad.. que a ledad y s-
aI gu a (el loga n longnsprisorondas dci 00de l a s n.moral colartlvanqu ps a C l a Mot do ae gra i clas't n m o ciponts 1rdenion ktchn que p.erad no Avao lieeVIl- Mdlson comt'/0 51 pr o sbln into esrdelttfloniadomclin, -n pen scoldad. Erqesi a nTorrde pe 5
_e contonentalOd P mSn pa qne e magro- d a marzo proxlnmo. V puede dec irse onstiiuldltna.' -I ledo pue,, b~t,. e~us An.Ante, tit I ". ... ..0 .. .. i an to r d e la. uslaloa eto ad., EnrodueRde rt e er g !
ica actrlz ha ganado eadistinclonlque csto es l otro grats r nsnaRZo aeli N15 conrtdeim bao et r e xpanodoquo que s nct p. Oai. rainn.tsln, I 00 ,do1tn i Mordndsi esto es, -Tr es- iModel#t4t11) /sa I 50, Va~llalit, Joceo y bi te plo ta ri r p prodtnro Robenin GarrigO-
No rolm lno etl prb ta ral~nt n i d eI~o Ireg. ti orn dtda ta opiir do ucnndc ontol V,-in s'-lr otd i
i- ano lnsuperablea creactonea d-e Clsrculto CMQI eo rno rt N o ,canijo o mojigtpob Eo- ithil oid no n t "anI ,Stat p5,10.0 I ltte silo Illon peIr. -A
c on d c o s u eerlo h u mo ro sm oj i as ,E lf u d e s a i . t I r p c ., -R H C. . . ..I ',, . . w . .~l n ,. q u e ce s t a c , s u, s n n l M o d /o I C A, N o. 4 3 1 7 5Q E S P E D E U R A E E O N O D L 5 B
t ,^ u ,, -, .. .. .. daern snaluetelr mreaism efne-u oc el dlvcrtildisimo prugrarna quveJs |tables pecullri'cdade do c~nmlco pro- gorlfcs eue L
HOY A LAS 6 Y 30 P. M., EL SENADOR CASANOVA HABLARA -da enUnsoainterpretncid eqemvocanl 1dbrindatTrint rlad y Huonto psen-s vocandoble riartsacltJOBdradloynteso pl Cd. d Del .ort.eo del S aber, cc pi'elo do odl detalies geogrbirtos y so uano s
S E C T A D LUem s a p dtadd H p t adld o dy e ( o .droly'iqueaperndltie I colt Rri b0 olvida- u-tslO do 0su compaflero en0 0a0 cut-
SOBRE EL CINCUENTENARO DE LA vRESIOLUCION odoruadn -de frason loqanioanan o ago- toindo a los popnloinet. adores Lopot- coilst 515rsiact'rintlstica O xp~resto ib l.,) 6d lgla.cs~ u ellirn unuivra nilpdsaeC
C das que provocan hi aridad pr o d -Fri'oitts. 'yAnial Os Mar. "eli que Iehil dodo Ia maxima poputoin- bnAs o'Inseo an tle 50go n alt. torn ttorsatponrirtop d as
C0NJUNTA P0R EL CIRCUITO CMQ deja do serb a.do s6lo nca e .. u sI pa.....rsstie- de aPototcn y o I" o- dad: Ammbat ties Mar. ps .u ttS I .. ... Is to apreSLIupart(,, 1... e tI. ...o...o- noi...taitellc o..un eodo I t al
interpretacl6n contraria a Ia moral menor lit pr I Ja Inseparable que /cs tnu graim actor, quo rim l ]i gselr ,,--..... .., oyente.s qu coinstideran Bndispenss- personaltdtdes dl Tneo dcl -
Como todo tlon domirngo.,..sta tar. ent..n....tra pntria y Ia do Iue.sin-oo. de Ia situaci6ns o do la fra.e,us..que nlronta i .. i..s a toinaL sos nilisato r..n.. It I.. x gradn rotundons trioa .... -rd, in .,firAtR. ie ocuo it. e proornta ..... -, user.
de, a las 6 y 30, y eon el program l Otio truhoJos u rapootaumlnimnn a i- seencubra de manera mas ninno ieo s recomlas, a traves do JOs ni-n '0ot.. pior .PUil exceilnls codicloont __....___,__,,_,, ___.. __________ tructivo do Csbh. Muba Mo tii e deptlr-bs Lo p'egtIooLAt que tormula el oven-
deiomlintado Satn a coar no hay o guran e:i']a tto ransmisitntdt e t esta tar- habil. V nO s ror taleno nsrtintico. Por e Ira Historia nhl recilbido rectIlin- to, py qutae lusgneorndo po t p lotrn-
eais, quo patrocinn ht Asociac16n de, ofg'ando eutLie ellos, -Ai'mont DRAMATIZACION DE SUCESOS li son aoplcobies. No necesitamos c -i presigiloa ofirmainltild CASA EDISON iones curlosa gnraias a Ins coloml- [guldos respindone hasta10 at onmen-
MIaconal, de Hacendadon de Cuba,, Edifllcante, n el cual Bse demuestra DE LA "CRONICA ROJA" tar ci resunltado de ta]as Investigsalo- Trinld p H 'o.os.' nnpri' l.pilu'P i RINA 914-216 TELEFONO A-9976 alunto do Juan Luis Martont p En- 10 0o0n qtol to open, produce tal ivarle-
Isablari el senador Josd Manuel Ca- cdmo, a pesar de Ias optoniotcs 0p5e- Las vigentes, normal establecieron lies cientlfilas reahizanen das alhededor i t-omplacor a pdbti-o, tin h repoAB. rique H. Moreno. El antecdotarlo I clodad do rencrclone tque e.s i0 qte t
a-lova, lider, md.ximo do ia i dnusi rlu a Las, hacendadns p cit..l.n hail Ilega- que "l os ucens.. pasional moro. bo- de estos pr bl..s.. pnra deonostrar rdto eu prosloeronoo dmis, pari HAs NA.... s.cat etiucu tra enI Pah o Meua tlt it a oslt gran aud'dl n uno rofl.-
axucarera, aobre un teima de Rctoall- do a un solo cronsetiOusopree Iaapro-Bogaque constituyen la llamada cr6- que eo l instnito do Imitaci6n por on a tr oslo progrnma 0earm qa. ,...., ..., .1 .. amerto dinertactor que anp a. l con unis0 .
dad, teccitn elo s ta precioa eli la pres0 nlca roJa no deben ser presentados ado y lia predisposlci6n por 1otro, fa-i aln" do Ia S adnocle. thbc to olen- [In milteit, ol detalleo eiceto que. soicn- I Be prescnta ,olantento 1o. nabaonO
El' distlnguido leglslador ha plegido te zofra apartando del mercado It- Aplictbase asi el principio do' que vorecen Ili propagacidn de Ia crimi- rIonntde Ins radlosodencia flont: La una oyentee. a ias 9 do l inoche eln RHC-Cadena
paar nu trabajo de hoY, tln terna quc bre un mill6n die toneladas para qud "iodo progrIaaa doradio dehe ons-. nalidad hlue irncodnsientemclte es es Pint Ti'idnd y Foi. .adeinds, brinl .IA" C'MQ ADQUIERE A l.A CMBIF Llloral uro, teguale, por, lo..,. Sit 1zul, of recda par Otrit, an sombre
encterra verdadeco omportancia: El su venta sea tutelada por el ICE.A. tituir un entretenimientt do seotido timtulada tdon itas proginansait. 9 bat do a Oti d is tendAndrdeflozOlanoospro- del Radio Philiaps y delrergeraor
Cincuentenario de Ia Resoiucb61t Ademnis, Opint6i nSeSnatao 10obre el sano y optimista y su thesis general n stos cuentana con estimable radioau- sdbada, 0o10 pograu ma estelor: Oran L tiI=t nd, rradod HezOlamirin' otRoint.
Conjunta, en el cual se referri a Ia inforise del secrstario Anderson a debe ser alentindora y constructiva" diencia, es aRn mins necesario plit- Hotel Trinlndiad,, con los oroplosl t l aCIrcu osaCMQ, org ""acn bar dei tl uttio ronocodor. otpoit.
trascendencia politico que tuvo aque- Mr Truman, referente a .qUe el Los patrocinadores y autores de car do manera estrictan o prinelpio terpretes y otras figutrs. testlnado- Cruo CM.. A.: racb do Ito- y el doctor Humnerto Gla lls Me-
lta declaracl6n del Congreso de dos abastecimiento munciodi e do azocar nu programs eon los que se dramatizan establecido por esta Comisi6n dde quo de teatro y doe l radio V libretao,|ar Ilnescriturasndqirle c o inpro-- u6"ntdez texttende ,u prolt slon do veo-
Estados Unnldos, con motivo del hun- ha alcannodo sun el nivel dr sucesos pasionales, reales o imacina- el imal, por ser una realidad, puede 'Ao Suarez 8antos. AM -Yi nasucesl6tu e u-m.nor s CMB ter U c SUSCRIBASE Y ANUNCIEEE
dimiento delt Manleo, al proclamRan sumo per rcpita anterior a Ia gue- rioss, deben toner eon cuenta que oel ser presentado, Pero siempre0 quo Be de atracciones que ofrece o tai fr- clen at u Circulto Radial C 'I F -or dehIsatoria eaus neratl .n iitolo gi E EN .
que Cuba era lbre de hecho y teinin ma yque qouzds ito lo aincance po sjespiritu morboso que crea a egos haga eo n contrast coil el been y que ma, hay que menclonar a -Le lnc i ian"to ... L senior Coat Mentreo.us.do.h.toragrineral. EL aDAR E A A N
q u a s e r l o d o d e r e c h o a l g d. n t ic m p s T a hm b ud ni f i g u r a n I n p r o g r a m a s u n a r a d i o a u d i e n c i a a p r e 0st e 0n d e f in i t i v a r e s u l t e p r e d o m l y A l c r on e t eI s. g r a n p a r -j a d hb r i . . ra u n i so .t. E l p r l s orn e F ed r o M Go as o a b u n -/ t u. . . . ..-.... ..
Analiza. el senador Casanova en su dice' Convincente .Petr61eo Hemisfd' ciaoble, es mas acusado eon Ia casenante y ensalzado y el de que "to- Le. que surge en el aire, tola 7 y 15
trabaJo el a specto econ6mso condi- i social mio s inclinada a escucharlos y dos ]es dclnitpe s deben resultar sie m- trash n Pototo y F iO me o ao yd oTrio La Ros a v in Orqurxta Hi wnn
cionado al azicar, en Ins orelacono, in paHr0syC poreo resultan en extremo nocivog pre castigados, bien pov inferencia o mingo, audlcion xtll"ria. ,,empre pot RHC-Cadena
international. p y de modo especial s I6 C ontuotti 'a scuando se a0p0rttn de I a nnrmas que Pxplicitap r ente". I LtJ Maria. ,a n Ind hl de OriGos r:- m! A7111.itIna 7 p. m.

[USTED...

... 'f'e1 probablemente un! demi


35,0 00 CO0N S UHllI DOREI.S NAAOR[ALIDAD ESTUDIANDO

", I' de serviclo electrico que no ha t~mrido. cten consumido'res de electricidad, ELECTROTEC:HIA

.~.ni tendrA, un solo centavo de aumento quientes tienen Tarlfas Opcio~nales, es- REFRIGRACION'ACONDICIONAMI[NT0DE AIRE'
en su tarifa. "to es. quetpagan precias mas ,ajos que T CICtO-PRACTICO"ROSENKRANZ"DE APRENDIZA JEFP01
j La raz6n es mT'uy sencilla1 Los au- los decretados par el Gobierno hace CORIo PODIA USTID HACEISE 01 UNA PRtOFESI6N
ments slo afetan doe d caa qu~ceaixs -LUCRATIVA 7 DE GRAN POIVINIR. APROVECHE LA DI-
__ k /MANDA DI TE CH (OS OCAS OHADA POt tA IIIECTRIICA- '
N 'CI6H GUI SE ESTA LLVAs-DO A CABO IN IA ACTUAtIDAD.
~~~~~~De todos modos, si thene alguno duda C OD r espeClo o ~ suusl' in Lods AIcntiont.C


-. tfcai_ n.aa e ror.


Dr J A ftoseAskmo, Pessudacos
NATIONAL SCHOOLS Dept*.W No.
SUCU JtuRSL BARATILLO N. $-
.ao l. ti. Pa 67
Su Sirviente Elctco ~IMndeme su LibroaGRATIS asoba ELE IOTOMaIA
,/s-. ,o .tt.. t
~DifVi ( c,ow
P )BLACJ0O4 PROV EDO. ', -


' i


mdo wr
i -


S I-


a -


A .r I .A I A - r: r' t i: A
cam mcmti- ca e assemamnee es-aseesri-ea> icmn rr -rnnrnr\ lIr 5 iri.4


' PAG. CUARENTA Y CUATRGO .. uINIu L. uLA IMRINA.--UMINV


St -r
- - . -,--- .1~ -


FARMACA- EN EL-PUERTO... BANQUEROS... PROFESSIONALS CO M PR A S REPARACIONES
3OG 3RIA 03 iCo.ti-u_,lOnI de I1 pghn 49)5- IConUnuaclen de Is pigina 41I 3 DRESS, EN MEDICINE 17 MIUEBLUS PRENDAS 7r MUEBLES PREMDAS a
T J(I)IItM4SC)?^ Leaenl< ae Miami. conduriendo car- nes Fstio ea %,lide para cualq.er es. OSLO flu 7-N(. mI i, Vt
NlSOCIN general A mnuele de Ars.,ial. cuela polilca o sociolOgica andi VAS URINARIAS, ZANJA 54Copr 6S it.iid Zacin. Laqu;an aC..
DE-TBNOO LOLTIM L Manuen o 271 Vapor honnduiro que el ..nero eli .nearo.cre.l.c. ltY GALIANO(y RAYO. A-3347 rea Particular it.t Jic ..a..ui..,n:...iaeia es .. t
OBISPO T AGdAR .0Jo ph R Parrott-. procedente it es otra coal, que trabajo bien u mal ,Curaclonen do f ix enfermedadea, ve: ,Is r a. neveras Y Pianos. H aceroa g ,n re-l.
TELE'S-. A-.11L. A-211. 1 101 Wet Palm Beach condurlena ..o.. ar- pagado begun el purin.o tie % l. oel n..e. effll. i Benrragia. Ea..re hilnbiot a'ee'iquIn o a*tiera 3- 03.ua faoran .. .bia.. Tap lceria e ca.b..r. .
ob~~~fna IbxoeT oeo coJinsa. Campantarlo fill. i
@a ge nep orn~ralcAodenl ie Arcau anvaortest. Prnstaiathtl e anrt. eaneibir. heferipcretinores, Picno. nine uneda. py am. aienl l.bt lne.~aeac aeila i -it071i4-Clb i
tr, ~ ~ ~ ~ ~ ~ euerI rott .Trsonsbea oflctna. adornos y porcelauas an- A-1936 D-723N, D-1/21i.42-19-feb
-------------------- ene_ A] muel_ de Are l obA.c.brv edor ,erual.ei iluJno. Dr. Pal. Oti l urel g a'lare ll.aretille, betideo r loe s
-- M nilfio 278 Vapor amerIcrLn Ahora bien Ia neron deo- I :r- Consultan ; 7 a. nl. a p. ni. Grati. sn. y ua. ai r.. 1.40
c-.. > S.train New Jerucy.. proaeeenle curos qe le har sido proporci,'a jecliones. Curcniuie Anilsl A-3" /. .e.eto mpeta. a toda hor, C a.e pa rsten e CASA PRIETO s ano
.etane New dren.rniced a o s dat ai anquefa par ate caniliadti C.RG-i-f lb meat anpen alte ac Lia Ree Iepraca~ni de od dc lace ie nine- ala
leral 11epniiha iel p cue rn mens e11n-M o-9694-17 FeRER0 2A biec. aspecinildad en reslourar mue-
At N u Orle e d-'. onducaendo od a loanqoey uo p norl 6us nl o - f. 11.H-9 -M7 FEBRERO blew Rntiguon Dorado. laqueado y bar
ManilfenLA 279: Motona ,e hondue- dos accn oncsian deen ser pPn biO ado. a plcerfA. Gar anal I1 barl
Aij mi deu Har. a .rda pr S dac^:- Dr. .0. Riero Par agas PARTICULAR DESEA coM e aen ll) -n.ic
a p o b pCpP R UAeliac y Lacuna.. Tell At-lti.
8a aAllocaeLee. procedenge oe Vein- tr 3aboija Tu cal pi .dui r r ,. prar un par de butacones de doc-74a-42'-.9 f) i
C1717 cnducenn cara gnrerl A Stgu- enfurs la Is biol6gtca. ) .1 lu l.st Tut-eirculowls, enfermedadex pulmonamee.
Il'r conduieenllo carga general A tra en func In la Itcnica dpi ba, artece. lamat erlni bronnuatil) cuero oscuro, propio para des- TAPICERIA Y DECORACION' n
rrue le de San Fratncisco. Miunifil.- quero acm dsrburm iSel ,o? 9asl art e ont e x d esel tn~i l eo de lnf
siurr^lir tie Ban Franciaca. Meami'.. 6 buir l n Bairelona). d exJr cln toi dci l pacho, en buen estado TelO f Be bacon cortelne, i c. p taoi. le
to 280. Etrlie narerehnere ene 7a1re -ew Dieceei Aelilabecaiiliicn~pr
to 2 t Ya nercano *I q I Elect[ o m iversiones en alores Ditsnenaarlu Antltubercupo Municipal no U-5811 E-4742-17-15 en: e nrepal n y eoraii a na Tearer Tr
procedente ote Port Au PruiT en Ic .. preetarros in oerslones permanent d- LA Habana; ex Jef dec eerviclo Ade en e pleT
EPi re Quedo n bah manfsio el vaso cam o de ope. rculos de' Centro Galeo. Cn- Co baJ MPRAMotrane l ftt o Fr t 'rn- .
ire81 VQport aenrbano -Florida-, P h- racione ci ae Ia esapecialzaaa d llapc x. en 17 No. 112. Vedado, todots in. -d-ni C. rel raqana N -t-i0 T- e.
181- Vapor america r, eo tordac. p '- reniac re. or Ia ecp ecah aaa tecn,ca -urex, milrcoles y vi ernes, Ge 10 a MODER AS, CON BRILLANTES -. ,104-42-26 Orb. F b
I i cedentei de Mila conouciendo <.tr- bancaria a I p. IV. y cualquier otro dla pro- Zaftroi y c-BaeraIdao flnai, oro, b
pta general y pasaaelo6. Al mue lP No enitraree os en Ia profurdidad ai avisn. los telafonno F-253. Platlno, plata. onchtpe hactn pedsao, 44 RADIOS
upde efta ecne que si no ean cona na- U.3Y7, 0-166 y obJetol plata. bandejas. Jueaoo cafe. a a
ARRIBO EN LA MA ANA DE cida. es enlda par lodes y rcada un cublerto s y otros artulos,. Romarlos.
ALERGIASN AcMAANA PEgeni.....tire.apvaniao yctin...l- ue IflDfl .R.T0.
SAVER PROCEDENTE DE MIAMI. dtie Ina concurrentes a la aclivictad DR. MITRANI: ALERGIAS Oro,, y plaamo .blen deva mos perle. dom- d KI VE
EL VAPOR eFLORIDA. nancarie. pero si apunlaremoa qur Tratami-nto del Acima. corizas, do- cillo. Carballal y Hane.. Rafael 61OA to
IoA Ins y a Gra.-.a Para NOsarroll: PAGUE REPARACIONESb .
__ A i orbo p media tie Ia nia ~ paro denercoilar tea buena tecaica lars cabeza cr6nicos, ezame$, '-4'" NO PAGUE REPARACIONES R-ca
tie a) er enr6 en el Puerto ac e banaria e menerter inaoraxinr ; he -I-a0. 0MPR AletrerN radio m.0 ms i Aen lr. trtn
I A -C prin^ Lrd^ ale' orlicar:as.:artea-vrgrtt ac50 CMPO OrSPr late in Joa i-l ;Hanta Io
A a Habana. preaedente tie MLami. el va- inf... a.r.0n es ha foenie ietailamot Iia! Canpreul .n .......... ..rc.c....... EN
A pat amer:ano a F'loritdai. re Ta PcI- ha esstdtiea y rela cierca. de ha %os. Pruebas eslaeciales y vacunas. PIANOS Y ROPA tatdlo-iFIitrichac Aguatac 47.5 entr,.
nit uaar and Occloentah 88 Con. cual ha conatanilidad moderna ea una Previo turno: H. No' 509. F-5001. ,e hoim res, aittles, mAquinat -. Tte. Rey y Muralla. A-S3l,6. I
Cie o Ne. naterera. c te pan.%. condinlenado 477 pasaaerosea tonuedanea. es a Lodes lucre la mas c-t.0-3-l I mz cecynencit iertlc eail la C-zaa-4i- 0 .
Ca llu AS-umalar turvu. y enLre ]as qlK utll y necesaraa A see y v-ndbi. culrtor, ca li com- a----C0 3.a X-31e a oder peas porc3, I y to dd l, Re
TeMfonoI B-2771 B-3993 tiguraen SIeLe cubanos I ho.an- '...i r ancar a DR. A. CABRERA Quie nda. a(L quido ca .. le VEN A S
E TURNO HOY 3 polacrt 4 cnaielures y i rer- El banquero. puse. neceslla infor RADIOLOGIA Y CANCER *-s0tt. Casa. lnrtqu. G--"2-1*n7- .... V E N T A Ste c 36
tNnao anaorLeamedn .c..etsa c. nila... tc PAOiA QUE A so h3
IDJit-re lor numeroso5 pa.ajer, le. tuna. adecusda y a tiernfpo n,6 s-rai culyraatenStowSan Mi. PAGO MAS QUE NAMtE 489aet_ _CASSAnS_ M_-
aore Ins nteameioroe peo.ale.o Wr Para el c ig ecno de Bu enticdad sat g.el -42o. r-meniu. Caceniutne diaa.r A-7949: COMPRO Ca
gado en vapor men onado it- pra summinlsirar a sus propios clien. d 9 m. a 5 p. n. C-729-3-28 lh. ueblebir tm c danc. e lndio,. 'Rit- Ue 1,D" C, MO-N't h
-- rabant. conocilOOandos comercianteasl de lo, aes y al public en geenral. aquellasn DR. ROSAL SISTEMA NEL- blcretc yt c .Nrr'ccn. MAi.E.r.s eeer- nalm, conuedr. .. uarnr a ear
Ealtian~ Uncltos ane Amnica boarnum- dameM N- fritint aers Ll Conn Uapeatas PieIato cocntae Pm to. Hl-crenca aclem5 T
DE TURN H 0 Y de cgo, eeto te co- nluldo a poeden n ftuoen n 'nO, coraz6n, vumonesnme- m e r sced.. oNi.. I a La Eni. irep
qaY Jeull'coolir a pyenden cn u etar eLesado. (nina caudnina. ILrnlc 872. Haet it. 0 c i n las 7i. Val~ a, unit ao
2 s rEDADO mercielas. udti trnalel Y partiula- fluir en Ia aclihldad ulul de lIa pue- dicina internal, diatermia, Iuz A-7949 y pasaemeoesa tea, Salud eangt C-:2Gb.4-i, a
23 1r-V Aen blon alpine. Consultas diarias de 4 -34 il--i,7-i- a P
Amrlbb a bordo del aFlorida., c, Los bancos que pudi6ramosai l a 7 p. LealtadAN 4 habitalei ones. 3 baflros compaini. ..
nCarl yEpea e p Lealtad 160, bajon, ORO, PLATA Y PLATINu c oro r garteneat-. oiarde i. ree
F IAO6 -e Ceor Carl Cuenia y Iamlnmare.. f licor d ilernacionales. hace I gii nr e AniC r v C am diro c.n aidinclquir jp yar l iog, d. pcar. vvlrin t dra t.u... nte s a... 1,l
-erl or a ean conocldo ar- liempo Io vienen nacendo. pero u entire Animas y Virtudes. C loe nto ialc lr ta n a papr,- et a ,nt u.eala entr
1 '7 rante de Labalro. de Tampa. sleato anformac6n es demasiado general. A-4342. F-7909. edo Joy ed "56 ..n. nde .)- C". P trocio y O-Farrnll. Mend a..
na %u libac. la m S antliua de I %e- .ada en su aspec.o mundlal % exce. C-314-3-12 Marzo Amiltad 356. equla a .n E-416-4-1 E SI E
F SO 0 ine cludad floridane. donde iraoa- sivamenle menguada en el as.pencio elrULESv Mar Anlr
F-800 0 Jea'c l otns ica nc criaeet ca Nosaaaras DR. ANTONIO PITA -a~~t
jaban muchos cubanos. ) el cual na ale nuestro interns local NosotroF
Slegado a La Habana en viale de anogamos porque algunos de nouestro De regreso de Nortearb S ,rlea. eon-
.ocacionet negaPnos parc su nol r,- anqueros. de eos que son verda. iis n n eo illM cj de taalilr. o
a r r ame, landularer y r exam lee. En- Comperamit ya vendeioae bt alc. male- itg, onnolntim portal. Sala. ,n",d,
teif taramereramen te s b p rmedae ernca, neroalema. nis- t, male tines en todox lox tipoa y tama- 2:4, baho 3' tram c iln tIa
D TL Entre le pasfleroe del apor eren 3 aunen volunladeal con el c in ii ncia p ai ate nie p i ,enl,, tci.. absolutla re- Von. ea nuestra oferta y prectsn. Gloria portal. sanla. ctnedordI. 2J1. S2.750. C-: qa
DE TURNO HOY LUNES r rba. g,,po 'de mea ic que n. eos ao mn etrada ee in s-ce csn L*arc 67 -i a M.o. I C-asa 0. o. I Itco 0 d ar.n ia 1 n -n lo
Farmacia noaeam 8lencano qur ean hat docna- porque ya cononcmos haeec ur, e1r O L OOMPO Br1n c a OUARTOa, cO. Ce-ro 3815. Teitono i-5i12.
C Wll am Rosily Raot Ca- liempo. de eta claie de informacior ialldad. setloras. Fh|Jos, Venereot c edor, oftelnu, archives. ea .liaCs. E -1"1.1o -1- 0 .I
A~~iI~iI mood Amsps In psaclor.: Sa8 lIeie i ab cietceomnn ; nSlmifi. Crnectia. Rmflnaea. Pnimaceo coiar la ios b ronette trlialdalcec MA- ma.Nna CASA N1rVA ta nOn BOANOS
"EL mDd p' y no it orechda por un 'xlloao bano nia" El3n6maEo e IntBtlno. Invecnrlones quinas esecrlblr. cover. Pao mniA'que patil en Agutlnal 1t. una cua dra dt la (
Vanvierl y aee ora: John William Ls- no regido en aquela epoead p.)r un Conaultae grati l a 11. Parn. 12 A 3. nadie radios, libreros no 16.n ,uelnn Calzeda Vibora. Por ia tarde. do
MONTE y ANGELES her y efhor, y Johin allagher y i ti bmen banquero, tamoltn cubarro Angelea 1, Rein. y Estrell. A-0801 Padr6n. A-i3l5. E-9 -1-i7-I7 X:-5151-48-1.
flora. -4.-0146-3-16 Febro ro
mai e flare.. Apllquee el co nocimiento iUMno4--H F.b.. C a T ACosan MOc xoITAXOi, 2 SE
M-4019 M-6006 Tamblen vino el verendo Balle per.verantemenie por nuestros ban- 4 OCULISTAS planbtainn mnilirian, .luan BSer. 66
Kamp y oU eaposa, asi como el aboga- quueaos y modernlcen y exalten ]a h- V MII. cWIr eSa Ma de Ins 4 p. I11. nic-
Sdo norteamerlcano doctor Allen C unclI6n de asus Instituclones hacia lea MECO OCULISTA EMPERAMOS JOYAS ANTIGUAS ti Inc 4 p. a 4.isi.5 n
Rondoilnaec. h y seflora. depuradas formas que exigen los nen ya r g P modernaa . objto tie plain, do rte mflAXTO COUNTRY CLUB, a OA-
-El vapor oFlorlde trajo consigns- gaoclos modernos y la importancia de r ll r n l i Ta bln muebln a ntlsuoa. Re terve dra I0mbajada Amenirania, reel -
cia a La HaMbana carga general : nuestras instituciones. agrlcolau, mer U UV I abaoluia en todes la operclonen rabricada. In. ellilc Itiar6n, 24. a- T
I saldra en la primeras horas dtie I cantles y fabriles. Apliquen esas re- p l n. iralon. Caa Conauado 160, bajoa entrp Trocaler c nl-come.or, tirraza. bar, t or ina eln-etri-
aseilet prcoe C~aite 3.n-i- Mac6n adoalrar dd' otn.n
noche e hoy rumbo a Miami, con- glase ai de aeinanera d a (Vento ). Eatrablmo ercln inm ge itina n e othenaertimdcamaen. pertc Ee nie t n i .... aa o.fn io
ajr0, leas empresas; del estudio de los va. d 3 nt C n ulla 6.91? 1112.
tducienldo carga general y pa lero, la empea; dl etti s va- tialeent ". Cornulta: 9 7 3, i a m. A-4074. COMPRO RADIOS, BAUL, ja codn, ben ridIo. Today nate de -
p esar de regreno en La Habana lores rentibles bursna tiles de los vo- "I ns a a. Te no %-766 As 0 M q oine. er Aibi OS r acer Trajes rutc ,.s r i r,- .,i '.', ,sain ar a
ar atrC-72141-231 Vetl dot. -i I .. -, n, rgnih a-a
9 ci mealpo prtixmo de a 1 can r .n-p.a htimenee tie eas outas, -mpnrt onh es mamquinar escrRc u r yn closer. brae e, doa p Lil r r-,cr .... .. dTPCfonTint
general p prs ero 7 con y tumenr acione: deln mo raclm n eRadio modernoso ba es bode a y Afz eltra Agua hu ndant. Trato
pv.;t .0slrsyeprains elmvmet i]ilallliall ..... directo. Anfernmin. I'-20r-; F-,mil?. do
[,08w vs ,~ I ..ENTRA-DAS Y SALIDAS DE foturn dte la produceli6n agrDcola R IMAIULL A ON i escaparate, cmaras f6togratficas y iann._.:-._-4-7.
RCOS ndutrial; del movmiento de los ca- o .ou..e. in prilsmllcoa, objelos arte, cubiertos vMDo mnxoco Docm oASAI-
''" "rnpitales y las nuevas inversiones, del ueullata, enfermeaoes doe Ins oJon vilis \etit (Ro umG CAS RI
----------10 Duirant, el dis. de ayer arrIbaren consy u uea nvrine;d l tas 5".nara do 4\ a d6 lI tarde. Plata. Pagamos bi'en. Atencitin inme- "rt,nta.'1, li;on A-Iida*B^ -
al P r L H a l g t-r Y .. . g: s Calla Ds No. slit. q.... 27. VbeA.. n .r...l . .ra. dicr t. B-43.2... s..
rt- biIIcos: velelo puero IS, Moto- mto, c d tend 074o F. L.-47. C-204-17-7 ml. Ertci0- P-rca. r:
t^ bar' l o ia l-u -. ... -. Observant ... C-- c97-4-15Fb. CA 1 A


alero Natalia. |T.....Ie en el exito de nuestros Leon.1 o ampa ro E1 e" A-7140: COMPRO yn],a y.o praI In al nnta 19.0 : .lrn iap I d br-
m nn'V"O EN*- gL ]PUE ]^ O banq .... porque lo ........... y tqudnl^cnT :oeordl.0H -I~;^a ^, t .711,9al<:e I',tuet;^lna. ..... d cuarirl '^r ta 'n"il b"p"^, dosntt': izv*.;' .r 'c'O'
TU N OI S o autoa en el p [erto, a 0abemoa de u prepare ci6n c cuatu-a n rB-n46aI-l DICoMBHE , rao nve ra e ur t. hl vo.. h inpot e -a X3a 6,i e n a... c aP .m. i
HOY ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ie anc nil proneinihe ton lade~o 1110 quonrris ldsarll a.lla-c5jto reprclps.v:


I-"*" ""J M dOOe del rila. ertn IOB alSuieutie: ra bancatlaoc e lara e que no son to-n c n B. t a-&i,,a Oa.x a--.-nn a. oajillae. Todo Ud. ctndti. Dinero cn pocaos. Informan: M-na.9r
Marqumi de Oomllla, Ang M:. _t- doa. Ioc que pueden see 1amados pro- Conyordla 1i. A-lael. axtra-oaonec m" )e rban fes-ter oluta-m AItGO. ca3an--4c-la
inctid Macblan, Santandert Habana, piamente banquero, pero ec tnduda- aIn dolor y con thme arrec b puetl I -......-- .-.. GERVASIO ALONSO SUA-
SFLaIo riteJott Naenen Indaticno ble que Ias instituciones bancarhas Ypi tld a d U-4197 Compro muebpp l p Rano AI ALONSO SUA-
4es 'el Tearo, .loreda, Victorla nacronales y extrler.... p..en Je- iajom o btieb tcn. C-a22.-n- l a -a material centruccin1 PROPIEDAD INMUEBLE
Mura Crstna, San Joa, Mary K. cutlvoan proboa y tcnidamentenp capa- A m AtneLu. prr.len.. A 5-t 0,c. otl e Ad a Yale ir l e t ie c
JersNy. le vaporLuminornea, boreelanasmartic le c C vil2 t en do Ia te linan den i l n ine dS MaS. e
tedcao ecce'mo Donferont, J ernAndes, Bante cli- tee. tc porio Prangonare con VTERtNARIOS prc talerc atnd. s, cp blerto. n at una esqulinenmil pico de M t.
ra., L.a Fe, Vhlea.0 Troplcal Maria, Ins de atres latitudee para nuestro lampara, ahanlco. pris tia os, n.. ,cera de ]o nones y un centrn en cer.
-t5 coca Monaacl, Me Nhll Ooaoeo1 5orgullo de cIbaano y nuestra seg cur- l. ..aE .rA l o ln ,rr d re u Lp fbr 6,n bue do,
T.se,,c,t cev C s. Lalti Asbestos Peguot, Mat d er d, dad como depoPletantee P invereionol- terlnarlo. Poetreduta do di Wate r W u neral. Vnoy cV mpo. t -4lo 7 u mrclna ,. $300 ,2 's ncetad i co. a .ntl-
bslqede mo, iaYqprllng, Aeda u Beet. WChon ornad Nrmle An tula. i -!ia S e 6-lt -27-em b tul er, p bAo fetbrsenr n;o aro, r nr lain-
Burbe. North oatre fBay Stru lnT Toaa del pmerer. VIee a tomlca"io nm i c Ow o m er y c b I LA Ion cerl en Loos poaies. vrentiec pa-v
p Lorem S Cafe. Telblaonea: -IS$ p n-nui, asol toni. be ain. meln es dnti-to bel 114en lre yen pl Beatan TInlor -
LA RECAUDACION I ABOGADOS Y NOTARi0oS pEa-Xt-l. Mar. gaoa modern T oOb- o iare. renda Pordac. a In tar Angeeyo cTlE4-a-i?
- -c-- =' -- a niirec altn tie Ia Atinena tic --- -------- *-- ---____ cep pleno o r etinae. bAt48 ee nielcuec. .AITl'.3,' "l"
Ha bpa eianoe bantade, Hadana, e ceos maeina, no tn16,. e c a74 n-i-r3r0e-4n-1 m

e A naa F .emt eni a mId ble iABOOAiDO te CiALcTA tN DI 0P S D..3e4-l7.,..fib. t doe clnai dn e en dle art rA-
[ AD A IA C t202.000 en el d[a.de ayer b.............. 'nr^ m .'g.'.h.*B.t.H..... -- 93 1 O 11: COMP RO~ '""' "?00.
FAR MA S ViSITA DE MARINOS F.lin. V.tpiedard an.....-ia... y A ) t, c.bsnns. cls iA1.U b Pin t._DODLA
NORTEAMEBaICAN0 Ost My pey E-5174--14 ms. SN-r-- CAA CS* VOAD IMTUEBO Iae
LA .En lho ma4lana tde hoy vLSltaron e' RECLAMACIONES COMAn Oa ro CTTTA Aco A Peiaos, Porcelana, Marfilee a i. to iVnd'-o'a d tei-rra..... IonR n as,
D e turno hoy Entdo Mayor de il Marina de Ouo- l, ode lan. Cobroe He r encle. Unr can de r44 AraJe, etc.. monotl- PaeO ealto pr ncloe, pon r ir lele Rl- do n Bsq uina.. loea i n m a na r ru-
9177 rra, l.e mar noaa norteamertca.noaca orreloas. Penalcee, tc. Antlclpa os tle te $2. aen el Vedadn, Miracmoar,. rid y oteetiacde nrit- i ajilia brot* d "- 1 n dPreo n. I" oi' .e in l-nnan cr
DOMINGO pitanen de Iragata. Prank R. Put- onames lee. Burctu.: rDr ulana Fe- Almen dadec, Lo rietr. nhly. ;A"iIe- ulth e os e-cldtir ic.an caudac s d mpereo, un a li ,a de a ralrn Lane
deer. Obrpla 204. eeqna nun lena- anl! Laced. c Male H -jo, M-02it. edean uecta oi e t lila. l.miaido cannV Ins P ores aa n 1 2 pan -ir n
DESDE BAHIA A PASEO DE MARTI man, 0 H. ChlUng, R. Coldwell 3 cli A-462 Pcrimera entrev tat m da a E-1-37n7--2 5 rnomp eto. A I-9311 Antln. 6 nrr dt. Ma ntiai ai u.. bir In 1)o.1 cn
Gille y nincro Telieono John Read, comandantea de le a 4, a solicilt hoa Bravlaemenlte ', r. I'-i5 1-0 n ia .\[-1 act, dr I 12 a. 0. Sr Illac.
e p c-R _ _ _I- 4 ea-it 15
Merce 202 esquna abana A5-8a2 unidades de gurr nort.. maidanai ..D.-.2f. FANE V 20. CMPR LAMPARASr fl aUflr V Wl
Haebna n esq. a Cuarteles M- 4895 cudro, vaJl porc.lsns. Mrli- a130 d OctubreS cas apl. cinto
Oblspo p Agoio-c A-SUB9 A:-21 Soo il, Medrega, Babte h p Sin- T. TO tO OI D OLAt I fl- gt CMPR LM R .,.,, E APoX
y,'Storiade h eeWer, t 316 ple ooclna. Fe u oPode I A iclniar pnre eim nirn-
uaclnA bIseeis ttbrttec a lest eB plA: itede. abln nceinnen u aoa loh e
Lanpnrilla iS M-5 B3 kefi.ch. rcspecilatent, S acon- etrasadec, nartac de codidano tea Cnmpeamac p vendemos pare en- ert cosmrC irtros nclac: ps- e. AgNmt Cam,"3a.y A-treetann ade ern de10 e iy Ba-
Muralha 72 M-8102 pahaban el anane B. C. Paterton etnos, la.a tie tt iaceae co. DIN a CANA n hpotea, n o e q nde Voy en 0- -
M nall 4 51 C sq. Villeg a M 5 t agreg ti naval a Pa E mba d tie 2 b r l ael Pel, Hab na g- nEaar anr cc- Ee4 4p i
yets aYrnnistaeS, Cafe bRE IOnA es, a Toun Actvdd on radez33 y M es3r5a, Bn- aiata ne .La P red let Santi to.

Aguanate 304 A-08 Etdost Uoldenidpscy elfdrezdr rtic toa ud cisucala r t tgener l i Yi d aetS a i sa I c La ncti traie 114 -0y-3 r O R DAD
Neptuno y Man..r..ae A7-190 gLta Jcr Geumic n Riot 'Cha vuan o, dc 0.... en. gece. nM- u b...e do . Lt picnre r les I Ma ......Mn. n o A5-N ...........
PLrdia 1o LApe.. iaac 21 d e fAarednr aucetmo e sodas n cic cado. Aim enda rc poanlno l eta
Ave. Edglnec p Aptod-oa M ayaidante naval cuano -S7I2-1-i2 elest riuded. Oficia s: g ca se ae-teno Pleyc. i-acme p uagnate' cc opo-o
$- 00 En auencli del comodoro Agu.la 556 A-9112, M-1506. Lf lrILULdIl.s es n itie, pmredal, leale 4 er"; o .
obaerud ant entr Rayo.01 YCM P A pa `8ols ba's de"',emd fnngand,


DEDED PASEO DE MARTI A Ue cumplmento a lns dietnnguidt eBUSETE REGO- 2 -m-131-9-1 Maz s us uele de uso, casa s ei.nolon enuale", c erale a io eceeda.
PA REVAEL E1-319- Mr. StntOi. ote tat Oe tmole nnnlyeei- loint Rene cen 5rlo o

C am p ene rt c p A n toan M -G nlso v ialta~n tre e ci a ptt n tic no-y o M n:- .A nun toa C irliec S olati lec dM e raisti- toaartlany N pcoell adiindet erms.dosntponioiom nn
Padre Vere El C 53 U-tt44 can A. PDrez Medina, JIee del r- lea, Crlninlela. Joblianiee. PenFN R C Colp en60. 0sne a elle ia 1uato anan, fonehrn. $a0 v.n n
nrea GdI e idoa niSn P1o:. 1Tmmln c nemone parOry o
Padre Varela 311 U-3311 partamento de Inapecctin. Fstos ma- vorcioe. Recuroe.. Rapude. y efncen- mueblea ,lrven de rondon d-laS. MARIANAnO PRO-tM. A MiATERDo-n
Dui Mtguel y Mt unique M.-465t rIsn0 vitan nue.ia ro pan cn m. .a. POctp- e.. .. t. Ci la. DFel mle. OOCM]O 7 k DIN T Ute Zn 0 MAlr p- e ...-....-I e- 1 ...b00.nt. .aa..nala. .. ren ... Ja
Ban Miguel p Monriqucft dos____________ ,cebqienins lcno a 4np Inaca r tae ril ubl


Redna 453 M-4050 vo de la conmemoraci6n del CMoln. o r ml: Dr. Aieoeno P. eg. e abanera n4 u nrar t ican n- BRILLANTES GRANDES p. r en a.00 In[e.n tiuerr, c'at. El
edna 253 c D-505ll O-Reilny 5lt. De t c.. 12. H-G27e. ta dtllnecu e n pert genado, Mitramtar.a GRANDES
Mo e 3 AngelesTS-0 C-264-_-iltMaie eoalquiera dG as Ie atro p arov ninca. t pequesor l coa mpriase, aunque Pqpaler. Agtla Egeane.l
han oa N ptL Ae 676 l R ul- Is on Bcnlebe, ua. id e Coma i ep p Or cole s e inn e toll. a Itt Ca eel (oI Pe___e. _E -463-4-1_nR f
^ ms ^M44 | D ~ ~ 1 rr 1?r obrapa 0 aclun^'a Sa igano s!~a Lsd a e" HI>^' 0.l M422t r. pietism uea, ton esillale. Aunquio ca s Impri, n imfr & 1 -L' ^..ac ^
Evena pAH A WVUo 6 D| C u DRES. D MEDICNA mrnerc.b H.e ran.... m dll- ..o...ra de- p rubei. rice.. i 60. SEIS n.: nva-en e1,00
C ella Ca y Concordia HM-8]6 3h GNqne i-entcr can sit or. de dudt d1o- Cr snill ar nop. SBar H rla i R 00y
pe0sud Anam H-4343 C0romb i aDaem ,ln ion me ...... d.....c dva-- 11-574G. C.GG-I-16-rb SOLAR ALDF1ENTE
bsan My Aguel 14 A-212 *12t0 U-ri D. ALFREDO COMAS rite pa ,a en -n i o. p ,einal t aryln-a de a,,,an Lao tie .r.e canm nleta lade-l
La^ S^Lrripril -23kfIcrsetivamnte. Los ao--DR ataitlas L r YA -- am0^^ don01ddana en ^Laa Plata cui6ts mActuina HABANAro,$00.E gags FrAnd a-

Ae tiEpo1 0 2 En ficetoar p G.e.... Cilpcaiond r ..No ln m ....a.loc. ,nco Cal- CONPRO JOYAS MODERNAS Ill. til a.tinsp. ... . a A-8t-5 ...ie10i. ...a
-uait7 -12plibnevcrnlB .Pteo tea.w a trale idl ietdlet Bene c-481


M-nroquttSloan H36 ,it Concer Atetdiones =efioanc. ___________ 5-124001 I-? enitan
M uralns. 45 esy An im as M :5811 agrega~do ona SR l a I ~n Embajad de W ra al ^,(mui ;nle ^ "rem ^. co g rant;dolet i" citiol es" Cal NIsE, so are iri Tas >.Ntea s no.AR-me~ q18 nadie. DEy O IC n mAS 10- T E -4525M a nm ue ym a. eB52t M -Ei n a n nca Tlo c 1b -mr is rPO.6n raaist Compr o aeiee de lnl-. Verloa on pNtel No: I clore Saan Ra.
DetO pAgte 3 04 A R AS TA70 ast o 12 ESTAdsyelLEC if MIENTOe Ilaumer crloae ginl. trinn. d, Tona y eeP rmilenac. I ftri-8 Lont....e 1 da n ... cropal
Netn osrrt -90gi odGltii Rio 'Caiao Poua or u LNz Rens 3 M-60 fome .usr enlco o bnoln e frmela degt u Qir


Atve E MENoca M_8 at ue. .na- al n o, do*- a 1 Lea l d ti n.., rA..d.a.S P eoi a- T ra-n 5
cneu n tac en eca neto an I a 4 i- ll C- ls72-1-32 cc c , 0 Pas y ]oy se -_. .
Ban za p Bae n P5rancc U--8815 p hant c puednc ro ear i energl. del PAUtL AN TNI dm hius pe aO [0 nxa anc. nden jpez beiA4l. cL M -BAN- s YoACOS
PAeDuno p Boleti L A -st8. erruhnar Iz aum nln a cll debitts in g ul- DRo E RA E AYATo -atud c0e t Ncn eny2 y Mtn doe771s. 6 iA-074 HABAn Y0- ACO S-TA 37
Aventaz~tn p Bruonti U-a19i atn. La pelmerm doeme t ed dnaeool i- I t noc a ar Ml E-11S 3- 9ene-1o a- ton- l dca de tim 110 ilonet en O0on.
ZPeoe PVaryela 5 U-11-29 mica a N1ree M ditnc eo e del e- ieepotnc la. plujea Sfia. FeAin m co a 'l le-.ci tilmre A-ablad .i . ..00 0-02i -
Arembuet Andmaa U-t33 be.tm endo lMoaueapd..e-nt- .e ..Pos. Crami,- N, tsa-S DE OINASS --,RANRaI A
-Padem aQoieGme 652 U:3-4818 mien do- a dmec In dtec etie l eao ama Tncos. tcone ea eroc oc Feim- nens tsttpadn an tsr tear toroe- M18 UTLS D FIC INAS SE" ENRE A MVTACR2IA
HanmMig G ymlet 1012 M-90li4 65 hblnges >,sitapn dnutes r ra cm on tA cl erd ntrtee C oniti Del m nti e F 9 7 ciceria clpo e eee T el o e-232 MinA".-. morot,
SitdKvem p Aa I nocal H- 0 Ysb r enIRueO DEcrAradorE R Noa reenoccmrlo iedlorc la4, CA c tr 44col1nnn er brca DaI reANtiL n Xc erna.c Pt0 i yCale ro aeed 2 cii; ,"1.
11in.4 453 M-05 henI .an oDtin d er sm eG cMalti iriO Ait r 1o -ln Pfcro l FA. tee a e n aa onn tepe- Aa
Ban Rebael 1/52 n-24 Iion Icyreenmone. cnclemeet o e-n-ece-e.ia AeHIL u55U IN___AD DIIR O--_ AaraU380" -17.8-5_ IR2_ --___
Padre Varc1 b 5 63 U-55 inate lee t2bietesta pinls.s Vu2 RI ?ere ipbars. l eentrod b na onR I OUE0lM .: Iur
EL RIO ALMyENDARE 6 menta el acrn y In bxnenultia. e UCmni-c lneyriente'ea d I l aI BRO E M PReS24
Hateh Naclonal. 0 p Sh U-n1R-c-S541 eacite re meT ripite, eao nneado fl "Anuncoe Cimmlatnedac DIAtlItO DE LA ,
Lpa4 ta17t-3685 t, .c,... 0, Elda- IRETO DR.E DEL BALNEARIO D ln--p-----inrs. --------21peol 5 Leoa tol.o -.O A -op rtama r ,n
ZAve epata 10t t-ni e ~ernprci etee Ea D iecSAN DIE GO DEclg CLOS ci BA e rietr MUELE inene- s PR gEND ICal- IiOcPO e neceS gaDE cc Ycc lecl men to ea trau.
Anma e 20 1--null1 pehcelee entrpseacrt fn lbes-. pns-ed moa, alanrdn deer tie one
MarnIu Sirisec St, asiIl e`itco 4clii olndnibu con cec lloaca e eve n q Pill n-Cts b-r l E 50014 itrrr.

12 eaq ee 10 F-9361 P-844 prit, m N'etr pat lnli, rei Msti- In6lll l e O T ________POTR. -N L-
23 etq, E 16 F-820Ho. ...s i lSn. a 1 lc o aAi0 1-5 Detss1 Ahd eomnoN 6
23 Na. 756. c Om C F.7077 F-Bi7l Ah r SClam Olontau S 5.P Al. Te ono.s A-dill.S. N',4 -*60 0-1114 onurt3 lmO I IOTNOA frl Ua ei el- bo l a clel.a: B-3519. br
JNo. 103 F-Oi6S -2128 N 2112 mc oame ai e e ln ,accc de- Suie l A-4074a pa ba
Litmeexi y-- n g Cezo Ua-691c i-ti on Preers dom. nedir Ma dae ne-~c ex inte ne blblcrc oaor lone-al AtsQc n N nAO T
aLineaan ,,, al Dl lle l-ed aoenli al .litne re I01 t'-ibl88al nb
oa. .S.le cU- 6 t2 FARM ACIA BELENN DRn LuSn l'BERM UDEZ ,,, .. inio b....b O .l.n. rm iol l e n e .- i o ^A C 20 1. RES.. i DENCIA MENDOZA ..
VIDOILA. JgnI.'rb U|II. MONTE' MI. IbIu.t nIiVI L l e ,. O,,nots ,711 -- :, ,0o55rr5 ,. Kt40-te-'l-,,ar iln caStItEN I MEqr lND OZA
mien"O~ a PlIA nIsstre.cm fr~ D-38yE-17

A ANTOc neI'AH i n .3 (i e U cbn 6 CLINICO SEXOLOGO, F-5288 t, .... _,l _- g LA dr, Ptrql m donor. . m .d.. .
I*atie Odi;m"u m Metlne 1 t 0 U in 6633 mcrd-e C M U LES, ADORt ItsequeeLRAV"dam a eoti- 1 lo tin5 oicn C r b e r.. a F-457mr 148-1a
PMaxeicm t G aoem 14 M-48 1- ri5 all 5 n 2551 a i olIll I in de loe "na lT Trs vci OOIC ,O han, lentral, beo r. 2 par", .e-, ,-, le,
n lne l Pa-748 Dc (iordlo H t I)Gomez 1e albnnbo eteaci ten ris. pnrtclaoan ua arronno aniliec. ,t,Ilfa11 il bl tie lo o I P I bIt ellat [ 4 ort[l. nc eo 4fle a 2 el eto. Esol-
SecsbIncNaurPee 1n758l nd c a. on-cr elt eria plate, ado, herilsmln mue. l- 1 231 7-e-i 0 n 21! he
San ela al I-i PU_2244^-H medaena Iul: Iyc n r eriedd 3e di--e15 -L dj448 CASA EN LAWTON 2
I',lnerlndo t tabi SBml~lIne 1-Ill1I Nileblo thoo' ese u lcimor. inlaan~iis- ote caflto, auiertoloc tandea r -'.---Fenlebrtn.tIbolila a,'liada [ietcite ion.
0 dre OF tl r N1 I U-4;150 nlo Iecoital b Oliccidded. Ecfc rme doedese= as cabana
Cult 00 Arbi A, in a Pen t-1 - -d .. i a P e ma Vi. U emt re- tinm r ph .nis m ins 21 INSTRUM ENTOS DE MUSICA dl. ,l.e.s. e 2 i-l.om b.. e rnr
10 d8 Oct, PreN fU,,n a I-:oi86 ^ f Egem jru 'n- a dItrr. it: .d dodr e ecrbr. pnjrmaco .Anti" COMPRAMOS PIANOS na-ato. 120 I r F I'ces. En-
Lab Eat'cec Fig ee 1e4942 ,I tS .. Tcett anelilmee^muo atpino; pa.GNA SANTOS SUAREZ
(F6 a~r 00. uai~la I-14aVwIn.F'5emeo' MUX Ve. ,u Da e roe. E l p Tame.R aple. Rep Psnemos been prrclo. BApldil egn -H~r -~sI ldi tlte

cl- del Le N 16n 1 | 1 14.34 N AIrIAL ALDJANDRO mU 4 232. C-565-17-22 Feb. rn Wnelt n S StflrI [ Cee. 2 rleolant, "ra ^nenild moooll-
Ob urruIce 337 sell BaIn 6 I r'a I U-7.39ao ueqlrna Cena ~lde M -141 bit .e'nia ]o
Sai c i "Qnu,,tirli Q l-ltt l VIAS URINARIAS I C-t7 2-". et e o No nurnmec,. a. -,'elT0 o.
L'IIANOLART x-1412 a E' cl aTOhlROS tieAale A-b1.. IUmrO MPRO PIANOS ene ol I-eaec.
tIS eOn -t-X-1412 aiTV dTORNOS uiet ad-. o,. PIANO Y'OBJETOS DE ARTE STOS. SUAREZ MENDOZA
Anoa sr44 a. zmruegmn GdeSto-I leenrla. enfar- 'Bncii cRgi tune petoti -lien Dnelade. ion-
Acedni oecdr'ma Tracrleaarc ecto- Ruape. "malbiome fler c nlscl. n-na" a" Spin a e etca ne" lmic. cuaier" po b m .o cra mon noevc. e mo rdon,
C lI [ ~ omMttL St 1129o m ele m a dha. eeeal lbrla o ee Ie u anea cimltmtecaiian- ri -dme uloirpe~.Pg ee aecmnmne enatic
flp o Attiste 'S n rCoacullte.- ntnlelremoles y crarne leer y nit.clbar, ceaJ a c a.ud nle a r-dio u n y- s^eto Tambten- s te^" $ 0' No uto-.'
Juan a15P51 A Sr t32 X-32 1 50 3 d. 4 a a. Murlla 474. Mt-1l. rlerlcrTador, vajllla. teen crmpleta, mgn r t- eorcepa e rio-rut enr bta c dtl nr.ieo 'Ena eortdoi 330 N-3o5. n "
*SMi kl o aGe a9q A S' 25aIe X-2SC77 ] C-41-e.l-feb. Rpider.. A-Se77. g a "ni y eido ohJIio prlt e Lr Prth, c lao.o' -- ---
' Xu VSQ Ren'"" X-1BM0 I.A smInAk. } y e --- DR.MESA RA iC--6-17-1reD.R.i......... COMPRO V 4-S' i- -e Ie Residencias Santos SutArez
--1 tetr .echa r i rto nit T tl la Hdra" d a t ll n ipi. ic. Vetc. d COMPRO .UEBLES U-7547 OoC tO inN PIANMO *N OA- A .cnlde Sente Cetehne 5 ,tao, 0than
01 yOt l|G ISNTES- Vcrrreao y Tecembe TreiameoInta peinonal,. Tatica 'leaces ndeblea, cotllaue p qtlier eitnao nib- 1.doenctent rno. ecoentl. aardj0 I iaqunane, 0 a tfon. rac-
"' m -. M &' 'r-' I'1 mar:. ;jlinu D 0 M I N G Ore ... ehAtnale,, P ..... ....^ r^"" lf l o deroa !""''u!b ...pt>" tpr'fere no nirusa m nni a PT er d oP.e Sl e 10.110 mrticalre>pet l eee. rap ot rt el- oidu l c "ri so ajon-c-< e c- pemlu ale. |'ectloc. a ariaj, Btir2loome.
"ft aept~emlce 12, joneimet eppctcatm I i loerei. lec rs n olta- n aom iacm vr epida z'-42'3 Vmieoaso Eecninboded 31'01I-Id6l.
tem['o oa Aultu d e $ eatenp ~a d T l 0 ta-en bou tc. aeSrieec elma ricrerl religie. a c- n Gier I E-S- er m le. n-1 .lnio tis.ec. nam 8-E- i-b.-F.
I.'E-Gs.3-13m Semeng nie e ntic mtien D-Si mIl-S| fb gn2-. --S-ti


I/


ANO CXVI


ICU 1 13 LBL r LKUEt LfCb I')-1(5___ __ -* *... .< i __ __ -


" : ,: "/'+ ."7 i "


VENt.IA'S VENTAS -
S CASAS 4 CASAS .
ND6 cAA VVBOIA. lit. CUADAA ACABADA DE CONSTRUIRI -
antisa. -le. .eIe U d habitains.
n:, baf.t, patio, traspmtionSierrs- meal- Casa mono]|tica, jardln, port l.
teria s reo: noin itermredarl : S4,150. ola, eomedori. 124 bafio Interclad
Oc: X-1,44 E-4918-48-16 lain, caton., T calertad.r, lavadero,
vertederd,. patiolasaral, much&o euna
aVERDE. VNDO CAI1TA. i2 CLAR- ei)anfarlllado. teilerlad de'cobre. Too
a.sa bafi.ioedeoa, portal. Terreno de prnlmrc.V'erla de]0l'2 a. M.
}4 taro, ]u&a"tAs liadodrtpario. Unatpiop noate B Isqutnma 15, Lawton.
Cas. Urge vents. informed Tt onina uagus Y tranvIa r-n Ia pnuert. a'I lf.
Verde. E-4982-46-15 0-!j7,G. mp. E-2Fl5-ite-"2

BELEN EN LA
s Ctr. de. Coletl.. 7a. mire A y ORONELA
ea del ferroc.arrll. reparto Benltez. mag.
cA reeldenca compuejta de portal, a- iD NL
comedor. 3 cua-to. balno, cocinia., a.-
Sy cuar to de tcriado con u bao comn- MARIANAO
bo, iJ diio. etc Fabnetn tide Ia. No
nermedilao.. Inf.. : Telrtoen F-74 Sc-tpde edificio modemno. 3.000
E-5049-a-15 ietros de fabricaci6n, 20.000 metro
MDO n A 0CALA PzA 7P-7PG, 2 e terreno, muy propio pars indut-
netros frente canterfa, rent rt c8.0
tasuale. Vala tod ura. ilme ia. fabrica o coeg. Se a en pro-
u dueo: Gonzalez,. Telinno A-732. pnorcidn y con facilidadee de pago.
I-n-4'rSneS s o .ifrono W9113.
NDO II CASAE MONOLITI.CAS, REN.l nafrm Telifono BO-9 13
an $285 en $35,a00 en la Vbora ot ia ni C-200-49-22
0as en 5.00, renltn 1185. Peo mr is ---.000,--------18
o..ex 10 Octubre 1,015, Vibor.a. Bar- SE VENDE
ria. Jullo. 1-629. E-4443-48-15 GangsCa.s un fno conrstrulda par
SEL REPARTO BATISTA SE VENDE vivir propetprio. Portal cristalle, sale,
resca camta plant bla con poart1l, ta- comedor. trees habltaiones con closets-
2 cuarto lcomedor, bafiou eina, pa- escaparalc.teban. conmte, pantry meicima
ytrasp.tlo embrado, loifornmes natrin adegirae. Gangs $13.00i. 14 eotur
310. C. Panajel Duquel entre 11 y 12, pinmera y Consulatdo. Amp]. Almenderel.
part Batlbsta. E-4168-48-73 E-4912-48-15
ENDO: e. ANASTASIO an E'TRE MI1- nE'VENDE. ACABADA FABaICAR. JAR-
agroi y Sta Caetalina, casa dt iade duo.I. par mae.a comeidor, dosan t lcon
Smetrom,.pre-todel terrenolConcepcion gaandeebfia de primers. hall, roelna,
I5 cote Lawton r Armoy r ade tic.boede deanma_ averric nrado. lavadern, patina.
%0140 nmTetros. pre d1o del terteno. In[tcall.e Cermn c617.entrn blola RodigueZ
orrales Na e51 E-489-48-16 y Ge.ne, dosin adras Saceuno Bann.a
E-4110--48- 16
VENDO CASA NUEVA----- ____'
rodt, comodidadet eine rl Cerro. calr lNO rAMStQrfl ca"ctimcna,
uzare entrt San Cr-tba7bl ay, Ceperm rn,, m----e-- It r aen ean '-
-a I No. rtile i tie tnbon itfaienmaaJco n lstoi YnAsl
tihmea $ OOO. E-30l41-48-16 It o (nn ,,a hi t.aoh pera seg'ir fatbrain-
5.XXI. i .T.10 . .______________.. ?ii ra.AIn-
am erents.CNteasa.nn casm-- eme ii-'irn'ra,,.. ou. lnsi-ule-
na-s .moe,. stNeu.... ci- -aa-llk'a
entanrdo l160 n p $17.000. $41( l '"' -o m 5-4i -
100 en $O10000. Locay B-it r f lnel ( o rr2797) o
1 E-G9i9-G8-16O mDRUOCUPAD)AI: JAtfIti PORTAL,
-ca-Aa. Con oL NaSe in c -c t ma im zl1p 4 bellr. comedor, cocna, g.-
Ainme. E era nairel. Cute plantsa o patl Salnl(arlom- l.eparao ZA-

E-r-4iI ...^,! EoriclnB. Reln 316ta rd 310
I ecititdor. 44. bao interculado o C """- E 'M A not. Ci. Vi lilb -i7l
ctor, ecmtia Aen, cantomie c -., t, ".,i
2,00. Rafaelo Tnrres 1-l3670.l -4 -4 marzo
cATnOCeNIO. ePRo -Xao. eAla m. o-A TN-cpa ot -ooxa-mo'aTICA 1,-
Vtltor. Gran resnd a. Entr. gaiee de- iVA. L .aotrim (Cotorro) portal,
rupad .. im l-. 24o derlho. a .14- na on dOr. adrtos. afloInter-
uierdas 2 bafios intercaladsi Gaos Ia ia he-in nliire, hall, odine, pall..
iooreepearta'lnenils. Rentnnda $200. Ra- Jiltoearrmte Cnortentral $5.000. F-2948
ml Tornes. 1-3670. (4O0 -As tela eno)n cF-1457-48-e-XIS^^'^""^ ESTEVEZ.' PROY DEM MIRAMARZ
yaE : JardinE o nrt al, a IC, 34. ba e.
Pela. a : $5.500 L.wton. aa o
olitoca. Una renonlt $34. Otra deso. paao- E illels e -c -
8: $7,000. 1-3670. En $32.000 setscasam derna fa
lI 4 c arlGO 15 bra I t oin priin.. reoe ntando $W1 0.00
ceqninaio, trax lne sciee n)elado.,
E VENDE GaRsANs ESTnI)ENCIA EN $30a000t a doe junt1c $60.000 mnie
c u arto manana esquna raile. Cirad ea S baa tbaas $30 000 lquei se pue-
H, Vedado. Coo.n o maucbtshe. agl- l.en sdnepoar s paraiedo a $7.000
1oe acio.Cnomnle socorredor proniuente es d n gran negoclo. Vea
________E______________ -4842-4-15a CanIale. Ofllna. elS16 d* 10
V E N D 0 a 2. -n 6 .E-1410-4n-1$
IT ntan. aetquina. m r.i.cmada Carlos AVaTNIDA 10 Di) OCTUani. fl, OA
e-Hrrno bnplia, 525 n itros cuadrait- de lon.tlepl stic. a crla. sltbira edifl-
aos preparada dos plods m-a Si a recbeno a on, b9t are-, a 17.50 tora, terra-
fertas. No curiono. Telraono F-719 nt f iirncaato. Producern It eos,.
E-4875-41O5 an1 lnlr ga y -8 doin fnihdades. Mi-
BE VEstlEN LAO Co-SS D S lOtSo ttiitn o (lmpt 107L tome-
p neab. Gervosto 51 565 a 567n. entre ,aen o ,. Terono 1-13.
e... y lSatd. ltc N del n O 567. ndeocupa- Il1--E-4t 09-49-17
o. onde lse informs de 2 ea 5. api.nfo PL A D r-
lea A-16n6 ade 8 a 12 St l lalea PLAYA DE MIRAMAR
En4845-4e 15 Vendo to b nelnm canea do. plant.c. 0-
laron 4 ampba habteotoueoo de it. aIl-
82,000 VACIA lee Dos hermonas terrdazas. garaje. rum-
M, deer eel. tale. r otima. to Idinto aysercniocrlaostnDocs tuanos. 2210 me-
mreo, 130a 1 -vs. tcno ifri ale. tIc .de Pntar on- r t de f 0bria ,ion C ali2 Prime ealnta
tuer'guaua es1.0 N.o ni Vermedar ins lip- rented alo M irmnarYranc Club
cnformam 10 Oclubre 1511 klosco. Admito proposnlnoi E-4637-4n-15
E-,1t06-48-16 y3XNpO atlOlk CASAm NN EXRA~
PNtlE LA CA AGaTINA .20 ,entre tn'npanar M y M anrique. dPr-
entre Ursula a Josefina Vtbora com- R ia ornordiant aml pcnAs. lAintermi-
Pilesa ti ardn olertm, aes a cFmed1. redrtos. TeC .ono B-15646.
pnso.4 34, bae ionteralado, patio. a. E-4G77-4I -16
1riadm, tn r .n altoe. y ay n apartae n en-
o de eale'cIaCto. bato y.coNla. oENtrada SE VENDE VACIA
ondependlente. Inorman en Is mism5, c Casa en La oSierra tracvea el 1rento.
entrecga oatE.. -484r -4-15 tuag3unas en Ia easquina ros n t ctrico
VEseonCA-SA. PORTAL c--s Is nete1mtre 4CycB. FnceaI 1Pait. ra-,4000. Abeo Hrrr, 11.SA^ d p ine. portual. ain 3%i y~. bibli
coarias, mamposterla. tchn iea:" no- c'e main.nta ca. talrec tithe-
.a..sedo, mpaioo. ..a. .. I ....dirmole temmcodorPaIntry, boctna.o a esias.
a Cel.c e etien oaqun Della, ee tie rndo, Scuartos, eraa, 8a -
Veno a. ... p,,al .t 0 aeb. A le a. i -a.e, an707nare y 40 fabric-
sa'.Ol -. Pn n. 2,.onn s: TeOdlnecKB
4- F-8559. E-46198-4 4-
LSEVNNOE VESmOtCAcAcmtEREZc401 Y

CALLE^i~n^^ CAL CARDENA .............
403, esqualiReforms en $5sO5. Vend
Tef JB barat4s04 mol delo o rcmna. n as p antiguam
-------d---s- d,.-- v en2 alOs t os caler Santa le e del- relnt mera
CTRROenlm n-711 Ia i .5 Mlde VI V. 2068. Rents $143 normsi.
Rado plant itandos. ajlo. I a h S- aSant-aFel cla 260 y y ebrca. E-4874-48-12
,u ne, al AItf;ardo t egadoAn i23 I oar-
inc. Srec' A-2'3 l ALMENDARES: $14,000
119114 _h Eot..ego ale, retdencia mnoderns a-
rlrll I a to n liO monolli7 le. tnoa pnbrnlc
de prun er citar6n. ctraspaio, 3lu.aro pma
LA SIERRA eLaraje buenas vins ecownle'ein. Fer-
nande. A-oP56 F- 684
Pr IIon.sa re -,deni a llec 0A -,,.rr I T-E-4527-48-1 4 1
;Tgnc11 ,lRt:s a. 4 hi.. 1 ,,i,. vI" n VmENDO DIRECTAiMENTE eU DUEtI
Satos be J. E416-3-h6ermosa eas en Santa Catalina 167.
I,.I: $165001 t F t--al l Irt' hItrol te.. Vibore eJrdilno porta. el., bhai, 4
SAnoher, A-223.1.i P-710t 1 he9abt ones, saleta tond.. ereina ga, ee -
if- "O plendido tafto, patio, traspatio, muchtm
frutalena ndal par tegarojenpaseilo wiatera-
__________________________1--.i2lec ntelna.taregaim..ceWtie Mere
ATENCION $26,000 l ee[a.. ..maE-4451-48-I
Venda 2--;.,GA'LLE. ESQUtNMUA A INFANT. VVN-
c a tt n ...tu de nplanon. a .n3.. to dinSala...
1dm 10Iin no I l.eI. ns:t Amn medor, ctntoa y batio. Valor $30.000. In-
plriam Alaeidor A 'rca I a-a 1 forman. Prolnipe N9 138. Luis Soto, de I
iamcnto le nea1. $ .. allt b rla a 3. Trato director. E-44604-Gl-
o cali,. l int, t' rg 1 00. l ln c Ni-
kT'ngttoil 1s-41;0. $47,000. RENTA $410
O-lS btI-4- Gronoedifinti de esquina..2 plant1. 2
teomercwooy 4 tasee. Omnibus, trmnvmb
Regis Edificio en La Habana p.ea..rente. int. C.tt..C tiro deItPm-
estructlure atero,aionolitico 4.000 metros ea. 4apartamentosv precoc ta"o&Ial
fabricaen. Rentando por ]a lay de alquni- m 2frOnts$25.02O iRentio 225. Otros ew des-
oern $1.600. Preeion$160.00n Verdadera de $15.t0l. rentando $160. Informed C1ue
gangt Alberta Herrera F-4214 10 Ni P10, entrle. 1i p 3. Serta. T. B-5616
E-49654a-16 V0dVeieel. rE-404-11-16
Edificios con Buena Renta CALLE SANTA CLARA
Santon Suarez rentando $450.00 men-a- Casa se vendeotia y media plant& con
leo. Preto $4GOBOO en Avenitdai ,-- I ,, l ,r ,c 1 m hoen elns b ide 940X
rentando$6OO memnuales $65,O0a -2-'o s .- c, inL. rent a $100. Inftr-
Precio $23,000. Alberto Herrer F-G4214 me directo.l T. B0-6087.
E-4rt4-43-10 E-444G-48--1i
EDIFICIOS CON RENTA GANGA. VACIA. 1 PLANT.
Santos Suime P... enta o 45000 Pecioa 4 Hs., 3 banios, garaje, etc. 750
340e000. Otro Ave. Columbia rentando $60 0'
preeim $65.000;11 o rentaeido l360, prect varas, 242 metros fabricados
$40,000. Alberto Herrera F-4214E-49l3t48.16 primer. Situada 3 y Linea,
21,800 Alturas Beirn. Marrero, 8 8N
Vendo amplta I Isnhd ...eidencia. Air 108. B-2266. M-7774.
ISel. iesqiue DIde int Amalmeldar... 216 E-2-4417-48-15.
i. i fabricaeion a S5O m. Sperfllie hll va-_
ran $8 v. Tratoi ddrito. Telf B-4,33] ue s.nGrFICAS COasIsIOxtic, S1
E-4953-48-29 ,n r=a rs, ~ tusad
nd40- n-nd Itae e i. ,. ino nel am otien e eF-
-- - -S-E -V-EN pn..... .. jid .. ....... SIs. 34 C.-
SE VENDE pnn51, 1_1!.tJnl... cain. 1 a.
n~(ral.,Pnodtlr,, a~l].I~oes nanfo en-
Lujno-ochaletntodrnma tde tdim pjalan ts IIi noalnrfco- tin drlad in oen-
aliarrioaoJ~dc-mi -otoI2.7oI~na- iA il er~" ,nSr
S hrarass.portal redin ties ttac. : .cgramn pati rn tArboes cfru-
terz bpraler 'rado deerlsta-p, ,h n ada,,de gara~le. Neria en In
Itngrn in. cbaidr vmube estae ,,t .Anton.O S An Migulel *.mre
a6toe, tea itmaed ctIac enter Arlitn F]i.n d.nralejt. eLt rutasN
io~rm oom coumr dor i-onions 3' r En temI.,'
la Plant. ail rii.tro aIh ab iteones. d 17 ,' dJ oen ho puertam,
ba mi ll y ".artml errvlcin tde criado. Pdr E4612-4e-Ie
If, Dnoo. AdtmorutorlIideo .o %.E. CALLE CARDENAS $10,500
Teln. 1-6940. PEA.40-48-160 Ccsa tic em i'aa dos piantis. Coeeercro
.,p oe talon. Ben $7O. Pact. ocntar mies.
CTRODele 7%; libn.. Olnoase in-1752.
Veodo i-ecu coo i,000O ceoun ierccno hren- VE -DOVACA
teIrrac erclc Sle Merle Boaerie, niner, VDD.CA
satsnonea Villa Aimtce Tninbiio bole Pore Iameoranri, tinnira n aoinietad,
crande ted-emo A-302i A vare alcpil eae tatea L, nerol tea- Mi-
E-4o7e-4-1 ace n0(llmetrs 0 ouertle, a te~ee garaa
BUENA INVERS.ION i LA........
Vmnoti block tie 4 i-non i-n Lcc .ic tin~ dloalcb Ho .rdoo entreg~n-
Ice Anenberhnos Pna-ehio (ianez. a, ,. ,, .... ,- 1 \apdbe -edr
tado 'del liaertononmO lit Web [ a-l elod ntc.t.eee
paenepotl maaeo i dori h~al. ,) '- ,, i, nnmebllta Ionatia e Milo.
taeoonscn cloese.bo ceo-plato eann-, .e..,0tl nntn uta
.. . -;ad. enan$2 0 Veosoav ti n.al- oa S


LAngelA, 263 enr 7orai 0 useG nn- nni ste. TNUM
0rnccE-utie Le-1 Ore- lanmaina. dat diSooeilcilc
Foeodcdalenaeiteee lp 2tllllotli$dn o(,itlrretortundidae
dl eotne paiel cletelct~d,14bal Iiomdovd nta-ali e 11110 Il-n, u~mtinhl-
oreaaIe eaanlr thomotadi ri-na ldr d -nfasa oa
pIla 1erNotpaERS NES epecHiemmolec.a fi2
L A ov h lav t" d dd im$0,000 p]NAX $500, gaa ens,'toI
ona prcos,,resn eaona er mA CLa .e,b-cadr Ir I, anelo., d' onodmo intawlien
Acibocsrl tene macie, rpantool cab tain- 0,1 micrnmlrr hed' tili plnr~oreld ccii-
db~d, 34 tate octreietop ... oa~nela: 0icn Inlarda rie. l clt-Ome Ca=-
dceeJrdn. er~c ansao a soen eor e atti ] t-in -02
ypti. La Herbene i onarn tie apaolaenintos* El-71laS'
sirett~o de C KarAUn, potalEalcom- not v tlliamni- 0100thaue i dicetlln.et-
cccn"t tie raoerrll i te tiene.r~ ila reno :0,O0 dalic oa.e 7o

me etreltr deonnbeenerieeaoietoddcd prime-0 Pce Vom rebo tilu Ge2 Benta Jodnfr-
1Maflon. E-4P16-4a-lS me en tauefi., F-Sl27-40-mu,


d "
*. -- ^* -. I I .
;ft I._-. .I'

APO M1..CXV I- _.--____ DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 15 DE FEBRERODEL 1948 d PAGINA CUARENTA Y CINCO
- ,--!!!! . i II __- --. I- 4
VENTAS VE..TAS VENTAS VENTAS. .. VENTS N, VENTS VENTAS VENTAS
4 CASAS 49 SOLARES50 FNCA RUSTICAS 54 ESTALECIMIENTOS- 53 AUTOMOVILES Y ACCESS. S3 AUTOMOVILES Y ACCESS. 54 I IAQUINARIAS 56 MUESLES Y PRENDAS"
ZAIIIABS 12PPWIAZIO I U 1.3 IN. 'FINCA "Et. XETIIIO',tCALVARIO. PAR- '-ENDO ofIICA4 PAftV ANTONIO HANDS. SITI 0100 ARMACIA. VAGINIEI AO Rol CONVERTIBLE 47. PRADO N9 AIIGANO 815.300 PACKARD DEL 40, 4 MOTOR PFTROLEO GRADES O'PORT NIDADES -
I ^ ^ ^ no." 0,^ '^ tereawl VO.Apatar phTD44ber..;" ,scribe I^ en. I=AD age 400. I.d0 dAA,",: MOTORb, "."OLE GRAND6 OPORTU1DADE -1..
0ora,, fbn. de oor- o boo 0004, 400. oto|c,(doo oobllerlo. vioInrda, pa oodo m..: r-2 0.1' I, 1 1 , Marti.o Bar.- 10O O0-ROE--E1 OPORTU.v-DAD01" "
n -V 1I0 !endo l nfort-o t do cflmo ha. ,P1 0brir e'Lnive" del oar, desda $l1.5000. cercda. Inform.: Dia.z Malec6n o P M ) dt 3 8 Pp m E -489-S-1--0 p ero r At P,,, o r, r t ., ,oo -. 6,, 00ar P l-,or 10 H P &00 r,,m rn., )r. pr.10 n.4 l 1 0- o ".ar
: 4lrse P01 r" % ,or 0 ... pla .. 00 S cotado, Oll40,,0I5 aP&ha. M-1106 to o, do 2 0 a.. 5 T.-aCo. 7 ,,, me, 2 I" ^ nl o, Iho- h- os,, ,-," l an I fdr, za. 4 -.;.
AL 000th: ens10 a1.J J Ruiz Apio. 1,)i O. de 90 a 1. .a ,o -, I. E-4892-49-15, [ ,. -4972-50 a 'LI Z IOUA G L9PO, V O l ENDO'CHRYSLER1 'ROTAL 0940. A 1.l '.e PO l '0 O oI I ,, r..Id I Ad1 2 d 02S. in,0 4i*0irv n r0mo0 0art0
I "790.-4s- 1 FRENTn AL RErART4 EL" PA RAISO1- 00 podersesl ender bar ca0i0 in o. e oe. - o G' 0 ( i a h. 65 % er e Crl- C p,,,,, 0 or rnu1 A n No.
*'V ^hO.C^ ^ .E AT, CASIRS AL LAUA.S V, ENDO FINCA MANAGUA. 20 XKIL0ME. t, a rut, No Lo Moajor o 0 a,. L." an," 00)! S100 ,r,,. Or c 1
* = SS O 'CA|IIAM AriL&zo$;:4$,5MI UNA magni ficel,..efrrno-e"l, do ..... .varns, cool .. .. ....f"rom Captal oco eballer as, o nt cn avrs t Nfo. m en of nr- d rcn. -s~n sdo$ y 3 na" gar n -ory-,",nro o'l,& R L -.1.'T r r.. .' e-ea ,, F ," I0enr d&I.'dvFoea
Sa lo .0Su 0 02,00O contedo, portal. o- hermosa arolleda. Se puede vendorerntero ro 00 COP..1o. 00 o a.ba erb .E pol. o n a l t Informan An el m m,"n r1..sbdo d m n n F.-.ab-d-o rado d" extrs co ple.12.., > ,. ,of___._0- __ .4"L0 0_ 0 F 4 r.02.-.,-.70 pb
la, 314, co dor. bafto patio S lal a y Lt. oa n dos oltes a $1.20 Yor e2. Infoarm s: 0 1bom0a,cam4e vivJ dnd homejorable., e E- 51 1 4.,0 F-V NEC L 4 1_ _1_0 y _`10I0 III, !
b e rt0 d in te r soa d o : p ersa n z a 267 ,, C e rro o A -9.5 90. -E -4 .23 -4 9-018 ta bleo,' 10m 1jo r H ab an a C asa aoear re a s, -- F.A9O ET3oR V N r o I aK SDlV I C all. a SO' 1"00 'y0 1 n r OI O., 1 la,,T 'I A o -a, i = ar r: O b je to l o e A ils
Figueroa 1-7475.a VENDO BAB,,MA FOR'ES E N`. 4 Pottle. S in est renar. Calls 3% N o 'N pet I I;:, %I A 1-1,". OPortunidSn: Objttr l de Aro
E-50oa1. 1--405. - 4- ,-1oliana pien o. ] ou elt tricacarrter ben,-or 1in dos lIone0.1 s en pebrfo T5 ,l -onn 1r-0132. 4 -..1o0 r .. p R - 1. TA .I I i ,adi 0 ', , g.a I ; ( r 'btal ,o r e0 do "or.
E l SE E N DEE U N 2OL A R 0 05 V A R A S t .erior to da c0 rea d .. M A s Inform al: oa, d on .n EO T -e e $ -B 5 "1"5011 'D ,o. l0 0"00,0 .0,0, ph,,.a.l r ,1ab 1-0:1, a r" 'Y0, 0:,;0E 3r0,(.'I -
YI.AIA A a lTTAR O $130. JAA -N ouadradas con Arboles frutales, S2.00 la Maeoo6n 61 d a X- Cao c a, .H n1, 4lienteA $.3 de I a p .F d Ve o, -1.4 I-51 31 I p, !h I f 11!-.: -1 0a11 ro Omni
. por 111 e lab, onbbta, hall i 0 q r,, o r, a00. nform anyen Hat aey N O a o 0esqu1a 6 .t e -42 5 3-00-18r t s tonodoOHn 5 1e5-6o ,loa1 o1 40,l arE ao c,: -ml 0-11 0lN . ... 15' 5 0 P0- 0, 10 l a 1 0 0,jr, .' 0r4., 1y-
5 p4 b1 adp e n dlsb nlan z ntobl 0 , J0Po a G un si m al. R e pa rto S an Jo s* I I, ,4 I ", 1Oc o'. 54 d 1 0 _I r r ""l.b p1 o o a Is h
S5.010aoSa ao-.4-4n-15 P o r.n r *- 4so-4l-2s 3 v --. .!- -. 52 BOVEDAS TI PANTEONES ,,.. ..." v o ; ?s ^ ... . ....... .... .... -... .'Fn-
ISo--2, r.4 ,em0r0NApatINCA 0Ev ECRE 0 dPA. BO EDU A Y PANTEONES Ge 001007 00 mfir- paol,,olo. F '4'9 7 7. 40I400s L l-b0 0I1fllll000.-.% '.h 4-D0t h'|$ l 1,h"- ,.O la 0 00 00"
I.1 3,50 n ad, co, ao-t. iAtencj6n' -Contratistas J 00 0tr0. cercado con am0-_ tA E-5071-03-16 ( I I I 0, 1, t I o .. I .
.B E 9 n ;Atenci6n! -Contratistas: _bra de"malla roedond_. Co..oncu.- A PLAUDIO, 10%. MAS NA ATONO, NO- .-___^ rrA --,r-> ,-11..,--,, o' "itu. ANO, ,r .'- r*"'t
N33DO 3 OASAS- Z X WD NP i Propjetarios Ampliacion bt .. tro, bdormtorios,000 0sale,0v blbdosto .. las. eda, o.. 0.. 0illa0., Pe a,,, - S1,850 CADILLAC 42 d .n.. .. ., ... . .. . ,','. ,0 01 "1 :, . 10'..... .... oq"dI Aoa0.
te:: port~al .Bala .3Py "-:ah a-IS- Alm7 ndares v-n- n terrenn pro o pars e a. r l ador,. coolnt modern*. con '- Fabriom. gusto.h 1 I, 1- *a I_ _ --- P F 9 0. an o .a 1 oo.
t aoB t1O, ola ,O yTBlent dotr de Agosdfriaa d yOll7 nt ...p. o B iaia .n.. .., al t. pr0le0.0. ..0....10 710. 0nl0 oC r. ti . o . i .....0 d0 d e0 g o -do : F 24040,IT-0 1 '.1. I N OO.. ..N. I... ... .. .. .aM... "
no odor. cocfna, bafl o 1jardbil, polio P Ado, fr- par,, Lits : 3.0000 0roni,16.50 10 0 damp l bd o aba l ol, o(..ro, or- 1r0o rhO-rre ,-.or ert.F 1 dr ,,u, .o3, E d 0 3 do I OT OX D I
onoo tb Sexta S Avenida, N o. o .. I ondo.. ..0 tn trdra la y no mnibu Pa ra obnlod .. .ard. o,, lo ..... bOFadctr AI;LF,-,-o. .o' a d o. . 01. ll, l -l r ..6... .. 0 ,0s20. : A.NIs hVg r- -O DEL-.--" . .. .. . ...... M ODERNICE
B U 0 0 0 0 o ~ 1 o 11 N A r l o I 1 0 b 1 1 0 0 0 ,. P o p lo deo ,a I a 0 0, g, 9.ro 0plants 1l& l-tri a ;00. ,:o'o-loIod tb o Nr,oo di. .' 'I, ',o, 656, E p101103.II 10 I Ol ,1 0,r.BIT0CAI ,o l : ll M D R N C
dodn: 7-4200, $02." 000. .0" 015,000. Fa hdades phgoo Proplet4r-o: o n 00 0 otala to n P0, p are lod a aa pozoo 00 10 -4 4 $ 0-470 .---es0- 0 page. -. ,,,, .. .. SUS M UEBLES
0-0 14l7 A.1 0 bomb&1 de profoodldad. C olrretero Ou naba- I.Y -I 40-- 'E 0IT-o BA .A . I.~- I, .,, SUS U EB L
0100 dl 0120- Ad 6 -K 0O004-E-4526-49-1 don S ant M.ade Part ... jnfolrmtp NlOT9 AS r r a oll 40 N1 4 1 o0d0c0 onadno PFro tgr oa 0 0 :,.,,, 7. 1.;0 Nit ,:,
dA RA fIBT I A..0..0. Trot,...o. .. o" ........., .......10,STABLECIMIENTOS ; s e 4 .Io I. d1" "f" " 0d..".0.. .. . .. .
041yo N ranjo Habana, rododo quintlo 00. ARMACIA UX V ND E. KAG in D F.- 1 0-5 0- 1 mA I.o IK I 1440 0 E l I4 00-1 o l[nla,',a N0 1(13 ho-o, 10b0.- -! 7.-t<.01 -
[1 -l~" O O t l.^0l l'lr.,,'" T-;.. ''.' BoyeJ .O M B O D~E omn Cb BO. TIM.luz to- r: r d,-pla.Sh 20 l':'Af8 o n. e eir a .o a Sin e; r nr"^ ^, ''l". $3 '''r.e eo alttm mo el ,lar U"'"lt n nlrt p r tr3 e'.1 r IS nO^ r |S pa' Ni;. l:;", I '' !|',. ." 12!R(' I t'' An '.',,''. -m'"''",,^"/ lJ 'P-'d |! 0 l S '
dbd^ S . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^ S S UO M O 1 E Y0 IF'l S S UPVR T B E RD" Fn 101000 hoF" .,, o0-a tvo ., T"1.o." *'*01" 2414 '" '
D I. ..0, 6 0a 0 0 0 0 0 ,-a,-,-olo o$ 9 vol -rfox" oAn10 0 0 0;0p a r ,", I ..' : ` __4 p "2 . T CI!0 3-3
"^ ^ f^ """0^ 1""" ^ ^ ?-1347 nm~ al a. ^ ^ ""--1;."* .( .^ n nH- NA I- GO --- E_*,, :;- - --- -- ------ --,I,- t-ro',,rmo o
ye N O 1 ..l 0ll 2d. P ar 0 l -6.s: ----------P 027.110 1 5 Fl ;20,pz,,onlT n7n Pn842lo eo0 0 dl 00ner. OOPA C K A 0 0 0 0, b o Ida s00.| O l ,- ^ T H ^ m Sa C
a.orte h btlo n pa: bne 207. Notar0 RoOntar. 0-4541-49-15 ln- s i o doineooN y c e7-5. 1 -olo 2 d ,,,, t .Moooa ds,,. .,,,,. .; 01.0' -, ,1 -t DE C R O
oooin o.000 E rV L O los. 0re101 ,,0 r, 0 ,,0,0 71 0 0 1 01, 1 0 0 t1 0 0 0 e v0 0. t-1 1 e n o d oyo spr,- raooo o ertlol 04 N o 2441 0 -on V r lo 1 0 a 3 V daoF,) .5 FF510 ou ,,o I o~ a a ,"o m I 00 [ ,' bo. o -000 F o.Ott oo'oo noo 00
00 ad n b l a .a -, -- LW O lgnE. 0N D N N~ OIC A NO R, T EN F oibricao do plOnchaI oi0ctri lel, 00om E.2656-12-5 M oo. ore 24 y 10, t.1r0000 r: 7-01012. 0 0; .0 1- 10 0 n 0,d, ,lo ,h ,lb 2 I .. .. 0. -'o n 00 o lad P 04p*d e '
410 e im d 0TI~ o 5. 00. 10 1 0 0 0, d 0 00.1 1 1,4 0 0 40. 0.nfico late terre 0 08 00 a 5 1 000 000 000 do 010 Fl0 00,T O ol Ido- [13_0 FlbO 10 01 10, I F 1 0 F T4 0 a'
o- a dA V00 1 0 Odo a-o 1 1 ".0V.. V F N D F F O 1 1 1,1 1,0T I r -, a00 0 4 V t 0 135 I r n

p..7, auperfb elO, ,' . . o, do .. .. .... .. 10 P. 1 4.4......... .... ..... .... .. .. .. .... POO ... .. l'. d 53 A UTO O A C C E... ..S- -L -iz- :- ; -. - . .. .... .... ... ...... ... i~l ;o__ ._ ___- ___ zA'__ "__ ,__ ....
tdo. 11a... 01 0 lbre B-49t, 9. v nna' Iot,-, Sdo __.00.1_ ae _______ F-230._ No.105I__'sno"._._D _E oM__d_ BA A _, Ee- NI .... p- $00 aor ,, ,, to., C .o, alp U 201 08h
N orm al2 0 30 00 0. re lo: t$ to.0 o 1,r,-,o Iam ~ te l~f ono o ot 10 o lnutoS d lI F pl~loOOlo. V E ND O U Nq L I N CO L N- K N rX Y U.D L rata,, un0 1000 010 01401 00 10 01 __ RtV N ONarrS
E-2507-0-16 yo... ,. : Nara.... elC.njo. Habnaro..... uin. as coe r ,AhRtNrAo a ,,, 8...DE K G I. o .. .. F-71 r"e r .... -1 111. 17.....t',U "" .. 1'443 n" 'u a.,G s ,,.v .... -N l~ b- --- 2 'info ; .......14.....13 h-, ..... ... $.1t5- ,- I

con tio o Bl 319 -5 12 P n It R 0i _______I. ___- -- a-oTRO LO-O _ __,,.LH MIR E ESTO c;.^S
SN V N ECer osA A N Vicl a l, DmeU2 Noroo l. 1 $1 40F 4 000. Ser an ~ 10 1 1 0 0 ,I0 d oo~ o. 0 4. l o,0 oO l do, in s1.01 $.60.Bo 4oo p o n moelo6 air r I N AoI I P : 6), 1 "10, 0 i I II L R ;,, -d y o : f g m ,

E o. in, 014.l 0.0do.1do.m000ol con booooo011 Cnit o.noi,- o ...... 00o 0,0..... n le ..o s .010. .O. 1'0 1' ." ",o POR-SO LO $I0oM EN.UA
d-r t- ^ ^*e*I habitat ,....! patio. ban& ... ..Not ar .... $:mu.9-451-,,15a '*'3y*I.. .. .1:/..... , _" O.Z
0A-.1,1. -4-, E4-N LA DOBLE A V EN IDA DE h22 ..66 .. os Or P re,-F F,-o M urall o, 471, cam010014000100000 1000 0 0,t no, s ha. CAM ION CH EV RO LET 42 -0. 00. ** 0lEGO Doe dor. CU .RT 35C2 ,
bos 00ae0b 0.0en 1,a Coronaoolo. o odI .reI A- { I- !-15 r Ve loo Bn R Fhoa 01 .08 g0 Pal o,- 0 .1,0
Ga N GAZ0O. DeOO a 010,F 10ibr0 a ostoL -S, 10 a 00 A o ld- 10000.o metros 0100 0e 0000e NO TiLa. *ASo : 2Ao T A, 1s 1 VCxo N 0-0 5 00!- . D E V O LT EO V^ U CnO^ 00.- UDo- S..L.w. Is, p ,R ST O" I, A R,', A A 2do Doo A -Soloo.. .I-In !
1o p o0 1o 01r u a e lf bao r e vPao s c m sonr 5.00 101000. Al ber0tox 140 c1, r e o F-414 10 1 .- o ; lol0 tie t R ,o ld 0. I ne 1l0 e l, tl MA NI- Id O 000 1.2T 3 1 I.o 000.0t-, l r ed a'_ -e d o Iet..ro ... n >- K "/ 1R lo 8 00 Rod11 m F o $5 00. (tIn te eneF ,a r .-
CiesOUO Oe g 202 d o 11 a 1. 0re po0. 'TE -4962-49-10 ,e O ,r a o.. onJa Nso. io fl '00000 1S00E10 0 0It' 00r01"",0t ",Y-de-Irlol, nea,,. 0re 0IIIro to est~do 0 0 0 r ov on l n,,,,. l, ,.,, $5 00 Poeoao 1ue1ioo V41a ,0uetro
-o V tlcK pstio. > trman 0 1- B0- B nw tro. ________ UA___ *- N. D 7 0 t r0l. , oFn-i t b1,110Instilled. 533--O15 ,, I O V IoloY, ploF-lol. 52700 00.*'** 0, AoloO,,- kF 0R T),6 000010010,W 00 p 1, PaSor, k%,,' .
a It-51 -4 r-1 mn 1 7 sT E 3 8l".rsx. 3 var s- on 1- rrelo 'rn lns, preonon I2.7O.. [r.V s .nhC N -IAtHlRd d de- ppa'o. P.radio. ros no r- j. I, ?r '"^ ,,,',s I;. ,' N,.t,-.I :. .'1, n ,5,n_,,. .. a, -n .p,- _ u de t
"^ * < i-E-ani o-ii P r. 3 c,., (..,,i. p.,,,,e. oi tp___________.W !.^ MnN Yro,,DELuarr^ io.,,it, me., it, I A 17 _S, .co,,t.---,."_______:._: _,. __ _ __ i: > ]I M OTORd poE f trPdR grOn
0 0, CR 1 P3 C A nANT MUA, I LA Frente oal Club de Profesi o onaleo if7-0 o v, .004 0.400,.In 00 00 C ,,, oo No. 1000. Toell. -4 0 -,, ... 7,0".0',,, dd ... .... d f, f,,oc, l ll d dlrdo. Ac,. M ue-
a le l. C a m pomo o 4 h ~ 0 .0 0 e l C o n ,0 1 0 1 0 1 n u ,N IR D D N A I D O N, A V E R e . a r ,!,it :1- 5 .P ,. ,,.,. -a P r o Ro l r e t o llr m r ion l A S) 6 0 l"o d e l, : ,.". ,, ", nII R o o;r ) 4 09 '.

p.to s 1 000693cldo 0114 2 47.,o Vnt od .ow ol $ 0 00a 000. d d l l .o ...o,.1 0- ; .;I ., I, .o.l -ll hMR, h0,000. -loo r r. VlN, || rN T I N0N.i T0 1 0 0 olt1 r.
0 o. I.. r t4 4 i .1 1 .. ,0 l,,, on ,l ,,$, N,00 p. oo0 .o ,0 . .., ..... Br ^ u C 39 E S P E C IA L ... 00, 7I 000 00 0 0 0 0 0 0 0,0, t 010 0 --. 1' . . . -
do, 0o5x 4, A al~ n Bol d.l6 2 plant a., 010,000. A lb rt_ H o ro___ 42 4._.___., .__ __ __ _ i o t, 000d ~ 1100,l t~ l 5l00, 0000 ben fOOrnt dFOtd Isanolh n o lAO 4 00,8 P oo~l'ogl' tlo 0 0 0 0 U C 0 0 00 01h ,o 7o'- ool ,,l O, 0 ,. , tI ..., olF. u e y -a m p a n erio
4epfrrti. Pas. min afonet:e-, nmtm'"t. I)-. 5P O E N^ A \o pr,,' 1 o- a ,,-- ,,i,,(-,I I ,, :, ,e - ,-",27F..

Tmlotn srmea eun do.ta Em-1dae dEUO A VIBORA r VEND*E^ PA I DEL 1_- S1 ^ ^ \;:\f "-" It, li^ *, 1"nAnod ,."l"..".. .. ", *"*" SOL $10 MEN'^r SU
A0 E-45 A4941-, V.l g 441. 7S 55 - .. ,, _..'. I, :, , d. . %.; I :,,, 00.. y - 2
_ -- 4,----,- V E D A D O E S Q U IN A 1DE 22 .66 ..o ..ol r,,, 0, 100r,0, 0 i0, ,n n ,. u- ,,,'0.04 1 i A o l0,, t-o0 Fl 0. 0 0 01.0I C O.VlE T ,.,,F ,,,, ,L E 4 Io.$2...0.llI ~,' It0F r 13 0_ p r .t....I, .0., C 6 8 6 I t ... ,


49-----SOLARES------~~ ~ ~ ~~ (IcS In^S __,^^**^.^ c.-S no-- CAMFO CHE:VROLET^ 42 .-' I.^^ JG 55 BCCEAD m6--EG CUARTO,
p 00 5 0 10000s000 $3 0.10{ m e tr0 O tro d o 0 0 0. 4 '0;1 -5 .-0. 144. 00.T II 1 041. 04 I'E .5 lI E 0.1 | I eO lo elo d o' ( odo. 001000IF doO poa r d ,e lo in 0to00F.olO 7. loaF F' l~lO tlnl 0 2", Io1. ,, 1 o,,, olF0. 2 2 0-, I ,, __ __ __ __ ____ __ _ __ _"_ _
$ 5rR$IoA ,r.o V erlo : 00000 410. e-ooouIoooa 0. 0- .0114 0,00 1 tOlOl rrn'a .00000,, I.'0rnA r, rt .\StlnoIro 10 iF
1G A N G A ZO FE N OM E N A L 41 ....10 .0 ~ 0.0....... $ ..00000 .. 1010 n.0.. ... S. ....... IA A.. .... AD, S Uqf ,L yEN' .. pol .. $ ... . .. ....... .... '0 ...... .......... oo I 0'dad l l "oo oo 00,- .. .....p. l o. Mo-loo d ... ...... 4041 0 00.. .. . .. "....... U J t A |
VJ o do n e ]. 10o m 0 de a ll a lor 10end er,-- par. oelo. A lb ert a, H0 b 0.era4F-4214. ,ll :1I(KIIe,-" 'at-0 1 lo(o! 'l INI F OrD OD1G E90.40 .0 C U S T OM o-0A ID7S ndi ,.0.01 1' 11 00 .12 .p-
eo 0 i aed 1 1ta I 1,400 0e 0 r 0 ". E -4962 -49-16_(_d,__ ________ ____ _ till,__ _ flare_'n_ -_ _ E --n-.-------_--- EF_ 4F-I- p B lr ol n r. ,- n ,Bc dt o,- l o CAS A --- -.'E Vd 410 l dl e ,
V le antao 00 a40 Urslm a "70 00n 4000a1r r TERRENO 18$ x 37 50. T3elO orB arFUF02, oF. 0U N 2 yN ode 7 o 10 OP. Oi -NDE1 rONTIA 40000. 0R ES0-- 1NOR ES-0 o `, P ,I I.' .I?,:.l- .o 00, ran ortdd to
--Sk,,N,,,in~ u 97 E 43-, 1............1.,4n "',b1e
I RS^ ~ np l^ ^ -'8 ' '^UI I A I S I I1, 03M 09 1 o t' ~ l 1 0507-4 -1 r ; : l ', o l l ro r '^ ' ^ d .; .* ,' IF. 00 -lo -1 '9lo o o o'o o d' 00^ F 0 0 ,tOR D '4 7 0 01 I 0 F 10 0AG A '1 .0004 0 1 ^ -sT ,~N -v i 10 1 0,1 do'" ;-s to, o' d a d. A o p o m o oi m o1 o-
u. NI A R CDEL A MP .................... ,,fi V.A.....7P ,ol .^ ^ ! *^ ^S ^ r 1 ^ *^ ; ;"" ^ ^ ^: :,* n r A *
l f l"h'f lIf ^ Ix. r.r1 ;,- -. .."h .aYo tAY, 1 10 .00000 00FF00r 00,0I ___i_ l r ..,.rr.,' AFO TO o FO old, -, 0 o 1 ._ ,-_--.., -, O [ ,.. .I.. r. ,, .. .. . o .D l S a a e
E S A ES O L A R E S A $1,000 II 00 t, ( "{' do KO l 000l0O, 1000041 "{ 1100 01 0 15u' 41, 1100 '0l o o'. .-o b o o 0 onoeri Saud 53. Rayc (.'(I -- ',,' : 7 + -,, T ,,,( ,, ,y) ... =:bIr en e~ ~ nb S~ u 3 R y '
G altos- S Ula B-5enHr. 3l4 l l .100 -__in io._6.5,1_$ .0V c.... -. 1 0,00.0,1",0I;0""0- oO -lel.000-5hr5Ein .0, n'rn -l4440 P0 B A d. . 01, Mrn1-1 a\.re llo: nrJ1ek. ( 's 01E0,- -V 0010 O ,A11 N. 0 0110N0.00a 0Y.0T.A
RE L ESTAT 4-ff V D DO E QUNE u22',,.:,, .' 66- -05 ',,Io,.- i ,,. .t..,...,,,. ,, .... ..I .... s q tpo p,-,,,, ,,-,-.... A-.... .. ..., 'I" ",.. ..


V endo, H abana y V ed1ado 0001 A~lt, o,r d1,. Colum t;o ttoo~o 0 A Opl000 GA G.:U-DO C nE 1r~t17 .. t-ld looyLoopoooy parel r ......-ooo Gon 0 U 40= 0 00-00,., ,. an Nico1,0s.
,_4 .$010 h Tra, 0 ilalor ODU\ l. !i NOrl- 0 .11 tnO 101' .. -H. 1p .2--. s... loI,,o.. 'lVo .. o CA 1I A UNA GAN,-GA --. y C-7) N a0 -56-27-Feb.
m ag n if ico s .E d ificio s d o a p arta Parqueo pu r 0-5917. 100 001 poo,,,,,lob,-,. ..0....o..E.. .... ..OO L0T 1010 44 10 A PVE hh .AN...0 .1 00 ,,o,
par n50pmetrostanderlo, l metrolqur- de cen: VI M T 'H 14,4 E' R DF T I ,Xie 4 p,'t:v- APR V E~i E GA5 o N. sG iAS 0, r. L' II n Ifi \,",Frlo-r l" 1


0-401.,40bl lo,', e,'0 n ro a $2 On m t .l,Seo o- buloon nAo.ol F ta 00, 0010 00o,, re m 0, lool,a dndo d o, 010 : r,'.-. o M Or,-Ory 46'-0":00
ien to s, m o od ern o s fa b ric ra ci dn '-E -49 4- 15 Ionro }uo rnooo ,, So' ~ r f S t loonlo roo 11 {00 4 0 00 0on,1 00 0 e rr o e 00 000bio, 1n n o 023 005 ',. l 4 . a rboO ,-,,,yr. 11 1,, 011,a 00001a 000 0'h 00 0., 00 0 .0 ,,.. .o,,., 010,-Vf,,doe. P,,erjo E sp eci:al
de prim er s, b uena renta. E m M E N D O Z A V lB O R A O" IO o ., l ....oo 1' --F.8 0,1-'- FA[. Do,, bo, n o,o-.,.. Il, . ... "c$ .. ". ...,. , .... .. .,. o 0.0,,07,,,. .. o.o, o'.a ,. t ,.~o l,, ,,,, . .. . . 0. Co lol, "nt I 01 do n 0103! 0:op s. b o a
pe rado 308 M -1225 B-1756. Terrenos A Ie t O Str o ls om bre, 14. 15 1`- LUTA. Oo Mn- AN A o N I ; ................. ... I l e.tM,-ln o 004r500 1t O 0,40 'r.dlo,EAi.O V I.- 0 ,0 0d 0 1 00VIar a0 3OB 1 0A 00, P RARS PIMIn ... ...1 I ,,,',' 0-5'n.02 0- 00 '0z .f
V and o p ar 0Is m iti e 5ni t 65v.l" ar as00,rt. "tot oi.s 1100 51 1o ,$1 ,400, -- I ea fF100-I I 0 0,toeIrA0,,, 03 .00, 0 00100 l oon"I0,,I:- 10F1II ".0% I--7lEo oAI 1,,, ,c ,-52 4 0
'-........IC NV RE_________ D. 4 , 4- Fo,o,,ol .hea pr o L l ,O . -50151-1 0 0, d 1,, ,.r, .. 1,I0,o0!0" ,! CCLTA $9 0 -" U.-.A __C TO -
49OsRES.?e $ 51l 8 v 1 __ r d .00 v. l -as -fren ,t -',n, ,, ). , n bo ..... v R,",'..l-. ..... .. l. .. .. . ... , ..... ,. .. ,'c. ...." 1.... ............ -............. ; .. . . r I ..... ...... .. ..
-e T E R E N O_19_x_37_Vs.________i 000,1,00 20 ,I,'iC nl? y (fol, n09. fr N'YNDE0TI40T410011.40.oV :________Die, O R . . .. r ersl *70 i pn r IV,. '/ E-5'7{-5',-15 a 1.. ... ,I',. .-e .| F... .. ll-t'"-{ l "'- -- ;-1;,t V /.... .. ..m-.- A i 1,0IJUE I- URTO
rut) 15. 'n 4- o 10-E-3145-48- 15 P r. 3 i- w, fro. Int, p : M in, : s (lv ri> t E-1 I-11 001T0 0000 4r00 P .m0- 1 0-1 H yRRTO O$6 41 Porolo 00010 _o., I _I
o l _. ^ p54ol o m o.loo F,07o d 1u ; -al .0 0 ' :.. 9 ..: N V 1 C ArAD R. E E p n' y' ,0- .0 0.. ..4.1 1 00 '0 .
e. a... La -fl.oC~. C o. oo o.I 10,. In ~ .-l ,-,oooA ~ 0'lanes. baroai To noro t'. 0,0 10 :, 0 0 0 ll ooo.t ab C DLL A C 4 0. 4 7 _. 011 - --10 C V FId.- _0_0100 4100~I(- l: ; ,00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 22.''. I I(e" a LosIdA I 041o. I 'r ." lac.I eo ""' 1'E100,15 15 -Fot d A 1 n ia(i1?r drn'doo f0-llms 0u hn %u m0r40
m" "I f 000 J hS o 'l mnb l o- dot 40- 00010 n,,,b0 r ., -------Cl-- ri n------ 10. ,a,,.00I" ,,1000t 0 01 0 .. Io I'lr nl 1 n -
p.o m o1 p.dp d o 0 0, 11 no m. f1 0 1m, ': l .1. 2 0 7 7 0 ..r S .. o h t I .od o . Io- -o. '0 , .40 .01 Iu..._.. . rdI U "_d l .,1 ,o"r .. .1.. . . . ol,- l $ 0dn I'no d o t\l l d o M o I 'r N I 0 1 7 o R O \oI.
Go. -L C.meo -021. ,. 1-5036 M -7029.' 6-E-5o057-49-15 do I aor.1 tO do O hr l.. ..1 ,- d"I. o .o.. 0.d 7 .... A. 'ld l. ,, 0 FORD 47 (Go____IL ANGA: Si.200 0 0 0 0 ,-I'0.r -," .SU I P -RA-or'o0.00n ofo ,d4 17lqu nA T yBeo
S-1.0 - FR EN _lna__ r.tle, A_ y o ._,_0_ _d. p. _;_i_____ -Knd___1- n no t o 1. r104,0ti5p. nd'onMo-o -' I d A l' O 10A CO.0,0, $650.Vd_______01 o 0 ..I..l... vE $ool 95 C' LI.U Slu 53 I RMo
A".t ro %OA 100 ...... 0...T...........1.6.0 0 0 1.1...0w.ENAa5A ,%-art.:AK LOA TE, 0-1.0, do.r o 0 0Co olo'' .ca'-'.1'00. l. Il 0 1 1 "7010000 00 ,'000. 0. loll o'1. ,,,,t, I- T o",, ..... ,0;LA T
NtoC NR. DEA L CAMe0. 0oln 1 enr .2 I 7 0000 ,,e ^Jr nh n r v- STA TE, U,og e" ta 2 ri o'M .00 100 -- o ,, doo B 0 00 0,-- *""""' VE..N D0. do l 9, 205 NTo4o 100 "o "o .00. - 0, 'I0 00"^'bgua yOct or o en ,a 1 r 0 ;d' 'A L- E-' --1. :" VeN Go A d, itba ,iir T A 5 C -An. b T o a CPmma nd r i -u V EN DOX A L PU, EI 0?,. 0 0 l 6A S" ---R0 C-, .... E BA RATOS N:_" e r
V0e, do o. a. a n a y A o l 00 00 11 nd rh.0n3 vent T ro 0" 1t4r or 4.7T-r.. _, T. 0n rI.. .. ,1.1..______r. n 7 40.40 "-o .- ." ..- "- P- ."I" 0..0...01n' 0'r 1 L.. .0 . . A..o .al- --l. ,n o
I016 2A2r o0000 vPA SO0T.I 0 ME "O 0 oO O 00 ..0 o n1 0 0 0 1 01. 0 bo. 4 STO Do 'o M- .. ..A. N T ACN 194 00,000. 0000100 r 0001 0-: 0... .0 0 0I0 lion Up. NA 1. 0..... .. N3. L A Z O C O M O Db. Sr36 A 5 d 0 >con v3 ."r .r.-o . ro n .. ....11 _nn;o n6 ,,,,a,, a .v.r" 4 V ,,F ,B ooM AWD^- .- ... 1," ..I;, T; I":, 1 1, I (., I" Wc E pi" ar
10u Cl o ann O 2 10 '. .Ld l-o, l ts t O e C p n o P 0 00,r0r. v E-onl l o- -, 1 .orn ra io S ioo, d-no. r-VI o l.. F .- ..OF ,ar- At"n.-a | . .
mentp s ,rno dern,. .. cEci0ng) P rrR etera gr t i I lnor o id n, r 8r ............ ......... .. .. ... S t;" vrlto .. ....,Io d.l pnqi. ....r l ..d. 1 fl.- I r .. ...... i.......... _I.... .. .... .......' -- ---,-----I-..... ,---o------i--
de p im r u n ren' O0O 0 4 Tal. Em "-"A go pueto s.N eg ,ro. cade, o msbt ,and e ct:r, rc a e d uv ... en an ,(o I ,'1 .. e o Iv =n n u-)n
.000 "C .0..0 --1110 CAl -110 pa ,rflo $125 V- 14413~lO .1000 '4!)'0 1dbI,--oII- oload-d po-o. _aod A._ _~oll __1 00 I0 56 MUBE I PREDA -0.0 o ,o,0, o fto b 00 000 011100 10
0-4 4 0 0-4 0.IS-OIL X ,H I I J Llif n o 0 i 0, to o I 1 10 O E M A C N A O U U V 0 0 0 o 1 0. .-0 l.at s, Ce n 0p o se ,
A i ii. A A Y ^ A- in I .- 1 1 0 1 0a0 1 0 0 ,. 0 _ 4 o ^ i. d N I e s q o ^ ;, 4n fi. "t F O-4 .1 5 I 'D:1, I0 C A M4O N C H E V R O I 0AT 3 9 B A R P : ,N,: ,;I 7
SN ad 308DN DNA-12 C2 L B -1756 T r e o e tu ~0 so m r E ,Idoo. 0000 NCI NT~l,1`6 1, 001K B O'.,o~on I I 000. "."..doao;,,--ad .".' I ,nlo.slo__ S 0 -10 C _,_10 o o~ ,000 0001- -L- IVIN GEONDos TaPr ADO,.MI A ,,,,,,I,,,1.45 rll oc.020.& .2I 1o
So oo socal 5zdoao. o-had S-n n n n Dn D NA O DA N. La 1. 1. .00 10,, o-l,, o. 1,r,1,06 ,, le M',l 1,:-'oo o 10: 1-,0, o n,0..t.D ,. ,0. 00,,,t0.d' 1 0-311p'1'0,,, , ,0."I'l N ,I O11,1- 0 1'- _!
RoEPotA.RT.2110 OL1 4FLORETA dI E NTo, -MtNe., go-ll oA A.0 jor t lon0.... pb-.' oo-ooo o..-5 P.0, t10.1-0.eqn ,'e Far,:,'.aV O AU VOdo. 1010-0-.32 Nn 3. y


lI __ ___ ___ .C_ WO____. ,^, ,,,^ r ipt^ ~on -67_________ ____il-l-5 ___ ___ ___ ___ -"2> ""l.lii'li 06 G~~cBrp" ~.X42 .:;r ,* l* 'loto' O"n"l 0001, 001 000""" 110" 1100 D IHERO UnlR llYA
10 -E'-5089 -48demo 6. xare .8l 8 v. .50s re .de 'gasnfrm ne -65150-5Xons" I ,lv] ndt Id~ ]oi- oten A11 1 I o 485 _475 .""' ,I`,. I"4 'm m ,l ,. ,,a ,K l "O 'Annn *, VENTI," ,;IitI,1;I ""! RE OJ.S...[..... .1 SRAl -7$A ,,...95, ,
Camp, To~fon 7.500 (Polo 0-00 l 0 1535 0es iod, o,.o. 00100.. 1070, 0100104 b,111 noAs rn 4-0. to Il n .....0010 1r 0101. o0 "l~bb 101 0. O~~ 01000
W ~ ~ ~ ~ ~ ~ n local,^ n con''ro het'doe lcanf ,.oul^ ,'n'''l^p~~l~ <''l: e-r 8E VVENDE IO'TNA 36.N-I.. COOONX Vln-pc de----------ia1 7 \'*lla ---------,---------t 1 -"- VB D OAM 10M P wp rd CH S BEHVR BB aI.O E PARA 1 XOMBB11 B .(]0lD. 0S,,, M,, QU, e A eo t SUS ~ MoE tg
IAI,'' "0'''0" ^- "rlr ^ '_L s ^ e" poNr li lp. n .U.N AL o. A j I-O J e. *c *m l'^1 ^ l R'CNIononp""" rnd"" i. ado "* Ho.* ^ lr0. A ^ l 111,,F4. I*^ : .13 ^19 -- -^r" -"" -_ Il TI> _____ .__ 0Ern? E-4 06-
498 7-49 O0 > 51 0. 8. S100 2.0000,00 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0v. d. 01," 1 0 1 ,21 I 1,.d .N ,. 01 1 2'
lam _t _11(1 _ _ _ _ _ I0001)0000. I 52000 o-l 1. A o. ,1 7o 01 0n .M O7 a F540, 1-53-1 4 U T A-- L M 1 9 4 2 10400 O A O F A 1... a 0I ' '. 1 - r l p r l ,
&QUN Z TE 7LD -----UN--- -O-LA3I O N ra rI.v 0526hr .f-O$ P oA. 05. 00000. P1oY M O UTo D I0. 14600 0't I 0._n ,A m p llloado- t 0 00 0 RlA. DEll O C S EN I 1 1 l0 04 0 .. |000 01,,o,.,";,a;,o. 0;';r' '"< _ __ ,,'_ LIQ UID O D E E M A '?O
n'^ ^ ^ ^ ""M,^ ^'^""""'^ Fine. ..n,1. 0 V0, lZ -'I o 0- I 1 4 SOTO lFo IN. 470.0 __ 0 F A q. ;V 4.1a. l ,noob l id 000 .... HI :** F 0 0 iooYo. Io40l n 1. C O .M000 Tl^ o 715o.Y^ ''1^ 1. ^ sotoo 0000 0.' "10000000 A"";,-hoa mol.. 0^- "ot 411000-1 v o ^ co n , ^ *** - .n 015401 0^ 01001 0,00001.**.^ ;;r /*. :l;, ^ 1-40010.,llc Pin
0 n rdo y-la o D 0(qut edan u o 2 3 F 4 C-oTOED.o 40-UN- SUT N DE L.- ., ,tno lPS5 00 A n 00I00 DA AT VNl,0 on" ..r Infnrt N,.- -i ', ) "n ,1 p1n fn t g Cu a lt

a0.r o od y 0 frdo enCuets a so0 0r10r -, e 00 0 .1 ..000 . 0000 00 .0 0 --4I 00!O 0 e l gara N Gi. ,0.o.0 0.0...hextraV%:40F.0.dT40,5b00- 53-15tFS7-I l'iPb. 0 0 0 C. 5 . $ b
t . L d M B oo Cana. 322n. "l l r80 .000 1010 ,-m . flE Udono 0ant- . II ... . ..... ... va y ad, .. .. __ ____ __.._..3 T ._ _At m -_ III

Aguiar 3 o67 A-8875 o Ad .... 0 .... o d,.$. v 7''"- .Rn.ro.BA;CEL"O"Aomr;;.: .... .. : ... ... .. .... ....... .............. .... .. n. .... .. ....... ................... ^ ..3 .
1- 5 3 M-E 42007-4 0-15 00 00ll ha 0 0 001 0 0 000. 200. 000t 08 0 0 oodon l o 00 0 om o s do 4 0-.Anton i0 do 1 l o 0 o 0 0 0 ,- C 0r 0 o 4. 1, 01 d o0
[11 1 4l1F R40$00l0 0 $S0000 lAs0. N olro-o h 00000' O bod a S pnlMlgu e l 2 obl(I"or o. Plo o o 0 00, al o 2 al p 10 "" I. c l oo N 40 7-0000.00 14 1 rn g ' i e l 00 dO 0-010ado ,- F. 8150040 000 001 0bO do
roSlar 0n coountryo douh. L00,.fron-ot l 000,rl "I r y 1 Draae 0, C Pol p oular. d-eob- l 3dR, Vob Coloodo 0.. 0000mi, Ml-oa 0-4. prie-I t -v 1t n1 0 ,,,hn7 ,l-,,-I IIIU)IioJ l ot,,-,, 801 00. 4 r 00"53 Mar.
t eolb Lt o $0.0 n c earl o o 0 0 0to lia o t- 5 0 F N C S R S T C S IF 1 4. d 0 0 1 ) 0 10 40 0 .0 0 _ _ _ _ _ _ _ 0 0 I eItd01 0 0 0 0 4 0oIN T I
N ICANO D"ELr' : $"A MPO S',qI n, Fa 'o ", 22San1e dt 27, . "A oe'L. of
0 r0 4 t d t m r 1 .n0 0 004 Go, 0 1 l o.dR00 0 n -^ : 1 0-.t 0 $ ." "a "tr a d n f r E ln e- T.V N 2N.--, O L D v S O B LUNAUEN9 4 A7 0001 10 'l olo I U IbO < k10 0 0I 10 00p 4 A L;An M O D E R NA.... 2 8At Z h 0, 0 7 0 02 o1 5 1 -1. 0
'. Dpro ao r l0o0" 1. 00. '78- E 4 e15-S6-l8 .tdr..ML o- .h. ..at* L d o, on s -r. M --1 B t'A R E A LIOA D "'" I ,.F . .1 .
$1 2 1011034., ,, h tedsoVaE A L A H A G A .ER Tl A B A R 1 on o lar.E -405 1Nr n 200 V E N D O C H E V R L E T, 1 9 47al 1 040. 1G r 00e I r op ". T e 0ll. X -4 0,. b000000.o-03530# I,4 5ooo 0 ,, p01.' _-413.50It- -*n-rI rto Lo orr,I d orn aI t .... n -SZj1 .._,t ________...... .___ __. ._,- I_'._ _'__._0 40 0I. c0-.0 4 4 r0 -...... d U. Zll.-A A o I UL DQUE R SU ,. nL3rI
,,QA,, oc- GAG-V A OFRESRE ZCAi . -- ^ ^ E Ljf ^ ^ ^ :,S ; q^
0 o 100 Rep rtn I P ra4 po .0 $ 1 4 O.. r4,, dF- 4 1-4 91.9_ _ 'f 4',d-11. Y0 03-0%.i L ,,a DO N A MR .r
'a .. .S N IE O D NAs AaO L $ 1 2 Nls1 5 0A5 E 1 7 0 0 0 o 0000O N E _ .. F, ,,,,,, .0. 4 n. 1. ., 40 o R.L.. ... . . .R T. 9 5
I a br l ar . V elde m Ho I t ll. a"SI 010. 1 1 0 001000-,1010S.10 10- dX 047" ME.d 9cooIh. Io74pd 4op, ueradi o'* d InVD T r ata 26 NCN M Co mooNpraA do4 0o. l o0Idni 00 o oin g I .. I,- ,,1 r ,,3. 00411 0, 0, P l r 0 -'l l, n t 000 "0 0 1 ,10 0 l.rD O P O \- |O I I 1
Its Calre s' 2Or30 inrXcol'nde reChevroletd Isonoboa.y (.. FA.d- it-ue .tFig erna fln- srs- rw, nilrrvrwtieon RMp11, ,onot ,,,,,,,,Vo-,o n.hgur-lf N','a' V'- A-ciindr.,. 4' tas 11o C".....n- ."'Ar"u.1'r ,- I_ rIT
oa $13 Can e 17d e r reend .10 ,,11 ar1 de 112 n C rti ftt lg n $ 3( a acna. la ., I y L-. M-84. par--I i ll se-ud e $ .7 adapto iv fr bpar t e n -40 $250 o o h r n ,1 dn r, 'n,120 V~ l, C ,yL 90- I "o -lr ,.on hlt isd y l-7ue,


cI en ado y p t rs ( r anm o 00l y 0 Vt cn n rri. l -. VFrlo. io 1 poo iO -e -o ', E--A-4 -1 0 0 E0 00 $.1,5 0 4 -1 cl 0 e r turn o 1 001 O- olt.lo o, o 0 0 D 0o01, oj t4, u I. -
y 0 0 1 ) CA O S i e r r a .'T ..B-5 6 1 6 0al o ti riel t o.lO P 1 0 : 4 7 0 7 1 : 1 0 0 0 0 --0 0170 FoR0 1 0 1 0 0 1 0 01A .1. 0 0 4 0 VAN .0_f o 7 0 0 0 0 0 i 0 0 000 0 1 . 0 0 0. .. 0 0 1 0 Y 0.. .. ... . 0 0 0 0 0 10 1,I nto jo b le ua do s

ea a000-e ar o,0~eo L o a a 1 0 Far t r C en- ral 0 sad. .._1 e fljo .o -5 2 5- 1 re 0 C40 010 0 .10,- i. Ontoorm,. C oo,-4p3_53.o 01 -.,I Vo -lbo NI 78 0 00 b roO al 00404440 e m t ~~r~ ~g l gl~ 40414rIO IIA O 7. I hN r,44 .100 -}. -\,I. n u r __ __ __ __ _ ___,_ __

x Hli. *-2 M-$:y1 F ,K o DC A A YI-I 1 till.' 1 10,'; -h, 1- 1. 4OLDSMO .dIL t.7 -- ,- -- CH V O E 39CA DILPLACn DE.n_ CR\1,.O ,. 1?.c 3po n 0 d, OTr O vS-
BE V U A..... ........ ..OL RES'',| ....... ..........rl "C ifl r -C0.1v-vv ......... T PIRA O, 111 TAh111- V.`A'.C-51-6620 b5.m. t113n r P r'l O rl-)r .rr" t" '1 tI'A Vc ~ lqdcic O dride 1'O V r (n df-r, nte. Cot.,o|,,,in lho. Avenld AeI.. *< o dst n BUICKlr 41 P CA pur. INFANT 703, AnlUTO.MECANICA s= v =207. ,- ^- Z .NLL RO I .,r'" ... ,b^'i ,,o"' r' n o.'|11?: 5!*S.=0 ,~e'it"')3
aat oo als e id a l do A A de ra nu 1 0 o. l 00 -o sA0. a lr o A1 t0 4drDOr -La ---lA A.n Oa.a 'o n, l" I -h D- S .
pea n at.l2o .0 m rLe R $4o nn. depro sl nm n El n Ioal gJo. ni- 2 t o ]a VE nDE lq ALe ;vA voI~n a~i'IT A r-pro tehdl e. rltea R~d~ a ~ o. A o t"n u oellumin t) qtl'r. ,1 ,ndf,-, t nl n,, lln, 1,
0001:00le IU D E DIC Kn,, 4_ LEA N T 000 00 F0 0 .N12'. ,o l Ali o los 1 I t 's S. rI a c R o S U IZ O -A O O T E N ON, U1, D00fants.ooFd(oa ,o1.0nI-Ad21. ,lo c .on lio, on vhuElda 1ofl.o n r.hp Y 4 5 q .-; 170010003a10aA. 000lA. el 0000001 o 011 REL F to 000010, rnd, oo 0,- 0,
s. Omnbu Rl5,veNdeeaFooo eMI OyLTAA 0n021 ,. 74.,--.. g....l P,"4000'r00r4e,00 0c4ya0.
. ..te -5 40otu o-0 003n. ol o\.4 2-lon P0a0r0a 101P ,,odoon rtl0A 0 0"A sh d on0 1PA r-,dor n t10.o$. P re000ro torh1-100000V1ndn .... o, _o r. $ 2 4.9 5 H ob oF 2 3, oo 00000- V00011010 00 1000410 po ol lo
00 __ 0In 0 on 1on01At$r5 000 p n n o. d onlof e o. ooaOOO -O - 1940,o4 o 00RS P LY MO U THo 1 942h6 .4..p rN0000rGrR O. RIor n.F 0InA DIO.j .e .I0, 0 _.o .19. E -40-00,10Il-.o
BOLAS US X35 TA. I~ t rO5 (. o.,. "r..,.... E V nhIEIDE ,ULCES EN I,, 1, "O r-,," aT..... in-ovis, gr."a LIdUIDOrE EMaEeJ ,Dlam e t Rar 10 m ens a I.t6 2o -ada mo H Lo. o o 0 100 1.720 00000 11000 R E T U ATth o oo oO od 0o E4 4 0 O0-E D A M O 4,100-.- CON n o n m p ifi ad re n o 0 100:1O foI oool 000 I~ 0001 010 01 10 oo,, -o. 40)' 07. n ooolrhol $00" n Oo LONEN- ; O SE VrUa{ rND Lr N UnOee ONp
V E IN- D E N U L S V N N M S L A 0 0 0 0 G VAN G A D E L 300102 uboo ,- m uY~o 01 n0 to lo uenao 0, n1.2 00,00 6 0 011 0,lq ] .1 0 0 0 0 J T0 400, 44 0 0 407 1 d 8l l ~ 0 r0:a0.0 0,,,,),,,00n000 0000t01. 00 .o 5 o ll 'o. A o ~ 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 l o o
OrSvtl 00 10400 it7Vtc2.1. Tet noMb01C0 v010, e'todrooo"pro0 01 o n. ,,07011- 1. r 1i0'0radionIt ,,r0- 4v2 pol-90.
ru d ]I l' ',, r"t l li r.' ft,,

b oort- pa poto a' $ 10nn L Onba da o I got, { 0,00 010 0 0 00 OFEN NrOGOCIO, 4ONI, FO Kt"S-I r- ... I00 0. D LL 1 4 aN TE O - -o f t15 'II ,ll, 800 0rr 01, 974 S\lo lA, No O.P"
rsnd rnnd s .tn mn. t ,dI n_-oonlitern-l 'artoD oadyr inrd0Ca p rn r 'd "'d 0041. SU PE R. /N -" 1 'oh-Ao -11 10,, ol ,1 84 .1
D a". .1 1oooroi o 10110d2l21a]0 21 -x5 p C reo}porkerpo. to lo to0000 p,'"." .1 cue- fO rm e y n ra delo, 17 rmo, ,'oo S E ,N O D D 421 7 N V06 n .,p re,01.000 0 ti r a0 0 .o t o l1-41 126 0 ,, lo-r 000 0,0.0 0010 TIO 00."
04 1 o 2 4-65211)f liI Ir. 0 0 0ffa :V E V Ay 0ueno ,1Ai ,00, ler o0 j,lO 0 0. ~ o oOOin O 00 00 00 0 of o o ,0 0- 000 00 0 0 dO a t r do P enn. C al00 do bob _000 _O __ ___ ____o_00 _111.0 __oo `3l-.I'b llob -o 0,010 100 ,-,0 -a,,,00 / 9 1

f. -'A I IIrtozp-rmediatioo42n.r4 042 0 1 ,14.0N0.Io K ,ooi.1 0)0A,,. 10 0, 0opn( Toll.. e-k. . .hn c, r rd oh
deI 0 00 .5. 00 )-99 16-41 -29po Fe b1.01 0 A 0-02233, 40 0 00 0 0 0 F -740 4014003.-o j7.T A -' T ~O M ]) 401 0477SP E D -L.7 0 , 147040000 -_ _ _ _ _ _ _ _U N_ 01 0r urn r. Cro tia elo es
"21.0 0.rRo p oo uor00 0h0 0n n0. o0 .r1h0e0 Ota., eroontr0t1 0or odeIO Fn 1 bg:0A0 0nJe00,00.00T i00 0 0-VeU NtD O 0 A M -'- ;,- O -,r-Ln n_ T A NA N a E O.,' !n Dn n L A Q U E A R .U S M UIB L E
Ma i0 L eCoe d ae old O m a-, b0 im s Ob O o TUn 0 It lo 220.02 d1 a O,, eu I a 070110 0 310 oIo lo ItA," 04 1. N A16 $ 9 0 0.0 0., A U T O S.-C AM.. r e ",,. 40 TIll 1 00 0 .o b11-., 01.0it. 0el, l -0,0 0 0.0.0o n'
ilaon a t ara rm e. r anvo.ns, f. nl- Par... ,,stitle. er,,,b arc .or, .. .. ... a, ...tlo* KDIOI A R(D1q.T n I. l........ .. ... t, Ill's(.....I.I.-g.. . 27.yW ,~yt. oad
1, 2 3're t RN E 1 5 0 t A R V O PR A I f E o bN ,M O 0 0 to 1 040101, i 0 00 0 114. PX-2 9 020.5 m eo r 0 0 1 d~ ol 0 0 0 1 0 0 ,0o n 0 o ola mo 0 0 0 o 4 o o l,1Da y0 1 0 0 0 1 0 0 00 0 00 1, 10 1 7 o O' C0 0 00 1 0 1 0 1. 1 6 10 0 0 10 1 4 11ars

U0 1 1 0o Ia .re trt, .r1n do 0r 0001 E -401, 10 1 O hol E 1-5 10 00 00 100040 I .pl"l.
a.0 0 Opu m ayoMa r c o n i a doiooooSe r v i c e :0 0 0 0 0 0:0 0 0in0n o1 onf o0 0 0 0 0001 A -4-10-0- O- A.oo bl O O'IO:, 'O o.0 oI0 1 0-,-0 1 0 7 -- t0t, 0 1 0 4 I0. C r ,0.t.o l o ,l n u o 00 *EON A S1 0GU S T
000l mhl, orod orb- I,00 4 9100011ij IT ..- 0 C bO Iii A:0, 1710 r. ",0d 411ME7 0


.MonterM 11111m Ie~ t .artel quIo r. In U ,d- IS, VENimoD] -f I -A L DyiL I0 a n 'l .7nr .1_ TIAR
C O O I O C o O I 9 1 0 t o O 0 0 0 0o 9 0 1 0 0 0 b o 00000 0 0 0 1 0 1 1 0 0 b b O 0 0 .I10 0 0 1 0 0 001o00 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,,00 0 P O I OT ,,O p l o o,. 0 1 0 4 0.0 0 i ttl olo o 7 e l I oI T p O .h i10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0i00 0 0 0 0n lJ oOa qu.n o. A o F,- o O a o
D -29-49.2No SO 1 0 1 4 7 1.1 0 1 F5P M W O QU POCALILA LO CAJL o p 0 00 5o1f0.00",8 0.1,0 0 -' I - 0 005l A 0o b 5
R.40010. O 1p.0.o.21103 .T M 56 E3 70-49-15 o o .-a h doLOdl 010, l 00r0. 7 .rbl d ro., L -r ,a c
P A k 0 0 ~ 0 1 0 1 V E I EO.5 0 0 A I Cr o o o 4 I b 0 0 ,- I A uoo o ld Ie r .s l U C 4 1. 0 n l m & p r i S P C A "N A T 7 0 3 I. d u n c l o a A U To nCA I C n l e T E N O F O en d 4 P U E T A 0 D E Le ~ a x l A N I L L O S C O M P O M I S 0 0 1 0 0 0 0o A l-04 1 0 1 0 0 0 0 0


p2taa p r op bo '70100r h 0 0 mro dlo l o 00,00 0,t 4t x 0 1 0010 do 4h .o ... ..... .. 0.4I0o rld m pr .0 00- 05 0 00 on o l ooP effect -o V ,, d o 2 4 P s m ,,,o n 1, C. ,all 01 ,- N O 4 T. 4. n.1IN-t ollI01340 0N L Q U0 L 0R1. 8 1 .
..o.. o en g a ..o..... do ....L H M ho, 0r '1001 N 10100,, 0... . I Ve, rlo 0000 0 Ap a 4.... .. . Z -,,o 1.0 00 do, .o. 15 Luq ui'o .,b 0, ,C -ON S0 Ate nd.. d. antaA m ia
11"0...f,., ....en, ,e..In...Ca.,.l 0 1nr -.i.,ol
sitelado anlos, 001CAL 9400 '000-t so .00000003 r U TCSI .10,0 . r 02 0 VH0 P SCLL 1108 'RT r___________a__


'a-,ls.... ,.,0..., .L-o... ...do.. ..0 .,0s 41 71...-Il. 10 0 0f 10n0100AN 702o 0 0TEA77.9 .5....3-.-.%'O.T IA MOT.0.0. 400.BO NITO,0 0 0 0 4 0 00.. ... ... 0 44 1 L. A M. ARA. R E BANO 0 3 'aJA DA Sr e-"A V I R Z lo N E P IAN V IO 0 1 0" 00000A Dr, W O S 0 N I, '-3 1 ; A U. San I( n Od l MN 00 01 1 I OOE 0 04 0 M O I. 0 00 O N p n 0 70 0 1 50 0 0 I ," 0 00 0 o',n00 0 0 oo o o, o o r o .o l lrb. 0 p T ',,0 0 0 0 0 0 1 0
I lna,. .,^ C nni aln 4 t' o ~ 1fD Pbf l 0 p.r Cl goi, Fo-,o 7I0
0 0 0 1 1 0 0 0~~~~~.; 5o b 00 0.0,0 1 I000 0 IiU T IEII L D O I000 0 7,-obolloT 2OO O00 CoodoA T 111 000 an p od o oonIrh aj r o d0.1 0. 4 A o r 0-0L A0 M O E A S O I0 E -4,0 100 1 5-500 1 2tr l puy~os'B,93 U 6 4. Vl lJ~ -? 1 r ei A L A Hp A G$ 00, A O E Riei. et 'tB R CN C[i, E C lZ DA V E N D O Cf; { H E V RO, ,p,, L ET- 442 3r' ' r 93, o $,5.04f)I ", Vo ri p1ro,, t inlom, A, ...Dl, a ol -E OJ S IZO HO MBRE $5.45
F _0 ~ 1 0 0 1 0 0 0 O 0 10 0 1 0 4101040-12 V e d oo oo oi 00 lt 2 S x 2 T0 0 0 0010. s ito 0d aO % 9 h i"0 0 0 1 0 p 0 8 0 0001on e o m d ~ r o T w e 00 0100010a o ,0 fio lo o as t -2 0 1 ,oa, 006 d o In t ~ -4050$ 0m n r on o o 9 1.1.13.2 .9,__ _ _ _ _ d000o .$07000 0--I-a1 II, 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
do~~~~~~~~ I0 M000 !0 _,7000 ,-mile01 8~ ,-oon 0I00 LatooO l 4irr ________, 1-114 F-0O42T-33o-18 0 0~S~'0 000LA FLORESTA EN nera m fpa en rdoria nadadl,,cn rtnp. E-.1.U B E I P A S
I &O m Jo rt V81 0 m oo o o 1 1. L s do o 0 0 0 1 0 0 1 1 .7s o 4 6 1 -0 -1 5 A V E B A R R E SAUCRI L A N T__ _ _ _ _ _ E I~ 1 0 1$- -I ~ -) 1 2F U, u o o 1 1 A N D O CA n N OA MLn i, T I C IA D iO F l-U I O Slo $. 9 S I


CO N CoN y U rb ani l e r n d GANGA DELo* A h $ .%.si B 00-' 00000. Pooo UN TENO NA1 LY, OU T 1Y DNl[ ] lllo--. 44a4ir hCr a. Am ,, t, i f o -oo,,,tno ob 0i I 4a .
agurry nl.aI.at"lIado"en ad&,50rat. nante.tien,:. rf'.'.m.,tl-`-i'.}, .n 7f --- ,.IIIAd- COS. C -ulee~dne ree,,o. ttollo.I l-- ----].n-h-$_ ;a -z IN, Ilabn" I'll~ oill'LTs .Dk -7A C-43O.AA-16 fO
,eci l ',i-ml N .I l e n .I M r.a- I l d am.. .. 05,
Bal! u nnco Cnal d A, 322 lI e .%6rl s'l'0 1111 It n f- t M r Ta n IDAD o enr p.rf U -661 Fron doel~ E-, 4533 -11.1-15 pu r I... re, rm* r .. t ir a n nie \1F41-7
....., pre y a u .F n e~ rc o ,,,.r,~o. t. s Irn. | ox .,, d' tr 1AR,- GA G : s. T Ir~ nr= .m ro--l --'' "- tin '-- { ,'r1-,1e .' .V 16~,,'., 4,,
~ ~ ~ ~ iiiDr ,,i ,,ae,, ina. 141o ,, ... .. ae- 'V.P:n' or:: loul.ar.,ra,-"; Ya. :,'el"n .. .
1,rd n4'rer%`207C.- UTH 41. .rope Nabyr R ee3Aent 'nelpr vont ,ml ,
- ot"'ir ,,i -nltrwt y n, par. .Iqo0 o. n -. I ,,ALsa n I- -22 -0r 3,o Tr.si ranT~ 'dre 6,p.dr% dol E-445-.1 IT -X D A I N 250.C N V N-" I ,o, o" -f-0,, ,f.1',,,,,r h 1 t I-a t A1.isad
Todo,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -n li,7Te frnitcre~a/' s: .., m,,u y c, ,. v, S .Ie l oend Viana lin a .%L,. NI , .:,-14 .uas y m era, "' of" pJr. e l. r .t-


| AK A, ,rm no. moor A]m m rhn. f ale, butena lirrr,. I nr- ___': .. _-, ____"__ Salle" con "facihdades-pracLica-t .<'u,. ....r ,.- de hno c'i'l BaMratra, o Bohr ,ia: oriono r&vDn "mTD ,MAOcI,--cIRATO
D %Fzr jtNj7IN ,. TAhtii [ 1119 CDAaINTr-] aT[EIRA It KERla "^FIA.? r .IO, ^'| '6eT'--mente nueva. Infdrman San -,;. ,; _,,. La Ca G,-. C,,lo, HI No. 5 o. ** . .. p-^ .
A.l-at iva, I e s mistn fiic~ tr uPurrarPrid. Cto Stgo CuJ ,ial. Ivngroarn M91496
s ~tl rnvax.aalu hta tY & i t ontd" sus "rOquma rtlu axr] d Nylon, 11106 Kma caml do Ioli
-,f *.. 111o ~~'th.t.i' tr. e dr,. Ra n. is Banco Canadi No. 312. ; t;or mt~ r c .1 Sr n)."I tAlo o. B.Drlv. v ui l e G trat.le trih -Y Oouiendo Rafael 817, garaje. Telfelono' r hlr'na Mnlin marlllo. Trnl!r Cuarent ano0 de eXp-l{fnchm, comodor, camin Colonial. dlllon portal
-..I.t..rv".n'>.,r ^ N. XV0Fi355.1 "$ur4613-53-1-5 1 STl r ior e bor-bas Tnjal. Emcobar 256. Noptuio, Conc0nord
- -A- 75 E-1-1622-50-7 Mar.4 2" 0 . ..-4so-5-t XO-1 ..7_.-

I \ -i-, / I ( I .- : I I. I *
I -, I -, .
.N PA IN *UA E'T Y'E '* -< ', - 4 I I. .' AW O -
PAGINA CUAREA Y SEIS DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 15 DE FEBRERQ DE 1948 + A(OI
VENTAS V" ,. MVEN T ASVENTAS N VENTAS DINERO HIPOTECA' ENSERANZAS ALQUILERES ALQUMRES-,#
-tgU __WDS" ./_ U S DE OFICINA ISO I RADIOS Y APARATOS ~6Z OBJETOS VARIOS 64 . OFERTA F7 OE56 M BL VRDAS -57SPW>Ft-S- iAS fROFES6R3 R0F E30R "7 -_TLE ___---A -- .--_ _ A# PAKTA~n1__O
TUNDO MGI O JUNGOCUA TO^ w --AT U R-D RELECTRJICOS -- _ JUGUETES,... .....o X r,,OCA AZ-' MAESTROS NOCTURNOS1 ....| TT(_ n ^tX O S Y FIES COS
1.84. 0 ,I 'll. r$I000... |:l.n.. [... -'.. .... Jh, ...... ".bt ................. .............. *"" "" + -nlr x* l.".. *', ., r^ "- . .. p" ." ,/ ... ......... l ,'!."^ 'z d y I V. d o F 8 I l .-.... l =. ^ ^-
fi Irct t n4p- 4.M,1,,,I ,,I, l,, > v Md,,I'di-o 45 .ADrO *;[c"; ... .. ., -.""n .-Ink. nP..- ,.teex, I "n III~
1 -. . . . . t1, 1 ,1 I| I.. . */.ll l.^ no b0 G" . .. .. . . . "."... .. . . "--.--.--" ',-"- -- a .I D"ic k" I,,t 7" n _ . . . - o---. w-- t F rS e L ha brdP e i o neCsm ro e .a - i. i-, Irt'- 1 f
rl. ,. to I,, t ,,,, i ,,, n ., -1 ,o: w<> sn,-A. ca ra ,o^. ..,. .> 1" I Ito nd.TH I jtA Yo. W- Iv edi t. 1:,o -1-16~u, ro n`^ I, ,, n dj.ri^ rr I AtlUJ f" Ila__ on .i- nortl.fl' plla $4 2trimo os S120 Edy ; ,,, a A~"^ 'Tr-;
L '-IQUIDA ION D T L., RO., M, IWA t p Fi t "" a.. "In' f-jw o" _T; .j.. "ni, AB^ : Alotmi1 P""11"'I. StOC, AF a "+ *A* * *. d "- cl n s b o io P "I ...O.-O .S AM S-TO "I t
^.11,e -. ..l.... -'--.- -Pa. ,na,';'n". ,en .. Gamin, fI'Sn o.',,,'.. ', I I .".'.' ". r dc Iu "* ,das de sardines. Pens ion cor J-1-)r -, -4 ,du Illl:b., ..... -"`
,.z_ lit .DtN- n .n 13.11-- -_ -_ -,b---d-4-a p. ,
Fi l ,- I:. . -.- _ _7 -O rSe.A U-.- _- _. -- . - .-- -_5 6 7 5 13c .~ ;< n .. . . .o b o nt e r a d o P
..ela,. v u" ,IU "" -*^ ;' s, + II,- -U..S n Su -- LOS.,, t, +D. ,n P, j'r .'' ..... ;:, .. o'." I,+ ; t t6 I 1
,- I_ I, 't .. ... i.... '", ,. ..S,0,l'-,, 1:, If e-.....-.)c , pm- _.... .- ,b' ,tt,=. . d A - '-"... .. ...-A07.: Z, I ser v A- ei' e B r endos ar- T,,:. 2, ,- l.....(,,t0' ,.5u ,-."I ,"
. ..%[, .I :A. ,IN ..... | ,741 c ,0 1 M U-,, ------- --.------I -r m1a e e-h-948- ---- -to,-f.I I.I-- v..".. . .. 't P re --On, ..U.I ^.- 'O. ^ K- ;,.:t f, 15; y- ........ ... . D.. D
V ENF E R- L. D | u ... d , s m s ,; .. ,, o,,I,., .? .. ... .. ...- ,, ill O c N A l . ,ot 1 I. . . 7 ."-,I" ,, " III- . ... ... P- 11I t + k, I- -.'U ta I!, I.. ,. 0 `1.
B...... .. v ....., ...... T ..... [A BAAN bEOSZ L P*;B"ARA LO EN IAM ,ORA OS COnTaDO NATIONAL HPOTECA 4,. ,,,....",',+.'... .'... ,:'T-?", '. .. ; +% Y;,,.+ ... ?*r"+ ,o***--'v--;;*-;* RET URNT ^ RI .^ ^ .... 0,.,
-s Te TING-esi -^ ^ L. -,^^l -S S I D clefTdei,: A-682,.
p o a t IL EMA M. V ,O n- s para.% o-F iudIII e ca rta-PLr /g47 $4iA .Tsar iA 0'os, -e- T.od.,,,iAo, de o-rronar y ud17-y do prb ta^ ^ S "1? ,,,. covo---f enmr nm _,t d"r. Ci t
/.en~~~~ ~ .- J_ I to", V I-.< -.a.1.1 ll,!lt, iirtlg+.- p ,r- ,-11.. 1orIrnd b1nct.... bluer;,-'o,^ HOTE -.tqBIT 1: ui o,,,1'_l--fn- tr. .- ,-41"I-7.r
(I 11 ,' -+ t F-'( + ,. e a e b m un o c t I Ip~te/ . c S n. Ior- c. ..j.q. -- - s rvc-. le r Bt n os ja Io I,ti.. "-" 1 om- t o.. E cn I., ,IIII. ____ 41" 1.y alu a I...tel ]I!" at tood_ *L'2- ^ ,'' ^ ^ -'J"" -1- 4" ^ y1 i'q_. _%1 $Ir Dl N ocA,.nS,,, rnI .lida c G C L"G O A I COR MI AS. pr do 10 Ar nt 110 nCap' ,in hai- 6n F, :.___ -lad,,::, -A


pvEBo o ,"3.';"" <' esqda ,' a, eil N +nlv Vets M-63 I A~ en.**"*^ d"^T+,".'.^.', _____br_*' '* la+ ^-"*"1 ...- t"' '' ,lb ,nH U N1N E N D ^ ......^*"^-" ^ "O^ ]~gGl + ~I .. d;"1- ^ --,-n,. ,11 nIlt)Iro re~ Sfto--
.-M _ ____ __ _**"****.. .. *il.. I I"5 /, "f+y A..... l A-E-3 .35 15 >.' E-503.3 N.',ind .... 6 jaOB ... ........ B I .. CA.. SB.. Vr,-II J1 \;A' n A, M Ui lnd o y ."" r= ",;, .+m^.^,?,1-; ...... .......... 'R^ "/ "'... .. -,. nL._-UU f. .,nn ,
(:a keND E O .tx G E C ME O /('1 5 5 r o3 MDa! g ,.. 5 P ,,Agla I T o drn.. r E 71-6 2,3 d ne E -20 -9 -2 M a z I K5 07tl-$
/ LA-CAA.GONZ tESp.u. ...... _4.._4................ ,+ .............9,1- W DonMtC l~tl -OB EM a _CAK -t A N 'IF -- -- ------ VE DE __ __ ____OS* li:LN" rUS'' ~"^^' "''l''"'"I l"M!.R PX Ct p .i'! C i! TAI _la ___ ___ ';. lcl esl, c. e,t,. ->. I ,'. a ,.l.nis C bnd al Apartame..+ rto l.l M^ll^~ l U: O- UU++ lll S,+ ^. ....... t, 1 p..... ,-, h>l,,, tl .. .. .. III KE P( M ** T BA A-9 999 1-,'l ,,"al ll":" I.:.': --,-: RES AU AN .TURIS l,; o -i ,. ,. -.,-i t oilut .. ....tr
................ .... ..... i.. .. 209TA- COMO 1 vott .SEAA .. 0... 7. .. d .... .-... . ........ P. T.. .. .. . ,R ,
MUEBL.----- -----TINA 1" j---, ", o neA"ab d es 'aoent cI r"- n de- ,,--F o mi,.dabe" Z- nih",1ro 949 ,- ttn,. r.. i s.--,--., de- ._'U. ft-,si- a n A 6oS U. V- jB --. ,n..ri. .... nntHo d e oteel, o
VE-- DEPROAGADA-I. -inos paraof%1c na q j~ue le 2:mba vd.. ~........... .........-c .. A c ....... ., ri. rntfio H-t ..---E ..tb. r.........it D tOt.... it
ol^ .O" ^ M*:"*:* ^~ 1110 .f o^ :.r P;. ""* rua Nai c o pued -'- ` ", rut Wuitzr toodel AB N YT 8'5-1."- tlhlet n~r ~ n ~ .A E ATC S p-l itFI.,UI I- I l-HO Tel Cl O AF ell ,ndMl''
^I^^^ ^ L ____ ^ 57 ^ ^.r ^^...............DE>T D ^ ER IO ES. !;..... ^p ^ J nTI/ Blu RITZ^ 7..-.............. II".....
Mont e 4 2 e,- e s ,s O fici"a d- l5 *LtO .""r. dc;S "_. ` l-, 'I tB&TI UnE' S E ^olo'i S r'H :t.<:i; ^rt"'e -.dc, .A7 r i ^
M -Ad.- ,e o lbt~n ori ... o. aA ua_ O po unos D- ,1 1'.ut)(1 ,o et ad,, uotlI~ ..i, Io --$e. -. uracKat~.. cl -. tl!re ug... r ,e- ,.,.,& ,,,,$aS .GA OIATrOr!Q o ~)4~rn b. CDln d m lu tllt "n'.n { -- n in -- -- --- ,.o---------- h* "- d At l ertre I ~ lo-,-o.- _ _ --- r- -- *, ]- J% I, W-d . .

una heo er co n ,m ft.b lra/ C+8 -gt-619 ll" U-8/0SS Maumd ~ as lde escibir LI- XO8 MA OBInarsrTaOO At PKIa O lltl~l qtt. -+, arhty eturall n t Bi fH l N Pa"fr'Veof ffWl oaa --------------- _________-W<
, 55 ,.,u ". 3. v~d .do E-447.-M-..... -- {m ry ca r C ose a -5 -+i d-, J -,.,cgi ,5D. pl I I~ A I ll iDAME TEtn -t U-m- fir -n .,A I.... ^ ... T.. b. ^, ,
d AL III, I, d, led'.,I,. c.,- 11.n1l.r COM RoI NrE __, _ .rnd y I. .,, 1 `nti da d , -,E._ i ,,,I RO I;"-A I r.I> 510 ret al a p h " ^"1W;,:., &)"l..,b-c,"-
"`" v, l..f J_ n 0.* '.o n^t+A .. B y ," C_ CODRI- O ....... clm,.-. yC- d ,,,, ahr, ,?onv ,o t BUp EN ]NTERNADO A +,n Li,,^ 'S,,.' g *^'^"t5Jr1 W
.PRALOSObAORADS. v.j "'. a.,t S_,- 1,eIqu a ... a,,. Terfs. M -86t8 ... --, J-0 I,-H.,-'So"t' F ',,..... -., .....K,5139A-2-17
,,4 I,: " 'I '-,d Ltrer.f- - .. a nS' a o es o r t, m
r;-k-^ '"-,,^ A '.n ^ s x !,^ ^ -.. ...''"^ ^ ro-peo-u cai uo bqe r"" ,*,,,, .+dr,*;****',-, p,,,,, ,';^ ANC- n IO E I MENDO ,A.,'^,, .e,-,+r ;^.,, i,r", g ,. .?: ..;.;:[,t ____-____^ ^ ^ ., .m,+ 1 ^MrB..- O. 'i=v,.e
-7 I 4,5166-V,;, Ra io R A-V rto .-Is;SJ loni, ; ..1. l pa r, -, wa nrl mo. f a. I v sotI a ; ,~ l a ++e,1 I M .,. I.~ C I 111" a_' -e- TON-Nut
_.PON ,___ __,___ -33S-Ss. BAnpANdin V, __ pl t-: M->; I0. ultim a ,, po. e u, .-.1. p. "A 11 t .a .. . , ,. i ,-,,,, ,-.. ",,.I
l b-,-,l P rov~lHo 2 0r 1,n,11, '.. Vllh t, D E O F I I N .... o.8 J ni,. l o v l- 77. b 4 -8 l. O *" .. . q l l .
w T i> v x o v cr t 2o,- o a c-e as" _,a C 2 q i '- -.- o ? ,v FtV- Lr- 2- y 2 a, d I, r.a i4. d -
`.. ,3 a .. ..........-.. ...rn M -. A NycA LES .... .. ....AAyy A "I "-* TI ........ .... ... ea nerv anI .. .. .. ...f = .... . ........ ... .... .......
I. r,.r... o ., I,, at a cur, ) l it num e |at po n C |. n o n, .. iof .... .., p;lete,0. cn' %Tn d el----- M AS1b1S T A S ____ A bAitm I A a Iff;lnl, v,, . .. . . . . .I, n i _. .,r. ,, ,, 't A P, R TM.N T O
" I' t " .1 V plena -503 .1-59 -16 C ,.l t1t.iro--", W,7 Jr. l et - ll_ jIAr jN M jf~lZla ..a I. W ., i: -12 ,1 _I c .' -I ; '1, I A n.. ...w a A .Q qf i _ i B 6344 d 2 A 4 P i


..... "5.. oT... .t L- tl ..,,f 1.. L, , 7, -,, ...o...... ..... ... tlIU oI .i- I M, A .. L I ,a lI. UZ A I ICA D NG REZ O Z1 2 I ';.1......n.,. 1, ,1n ... ..' .... ll ,- ,-TI,. ... ......-4o--
Jt_. aO r, o TI__ ....... dc,- " y A. 1 I ,1, |,i,|,P -,l15 `I.o',3 ma 60 N.S> ,.,il ll U Nia 'TOP;, U M C I VGR A K I COM II.,.-. ......iK r f ,,".",-.,.... M" .!'.'; ._e __n ue ... l"o e"} '" '" "-" -I., '",, ,,,-' E!".-." 'b
onet.n vrnntooenuls'r'r"tn"1'tt-Klentf 1_ Kin' ,I ., l l A 1," I. H 'nr 'ii!B I n '0' 11 .,I ... U S1 rI-o -
no -- __ ^-e"'"- localNA DErp-, COSER ,-.,NGER. ^^- ,, ^ - __ *- ."*- .-. .i- , '"''* 01".(l It-I _'"_'!;. ,>. u "I I "* .T;X r%^ 7--" 15"" y C,- VE f* >*DcADO 8,
Bucr- Gin OOve .ri P| L Zto Al. ..$IIOAI A NI., PZA N05 A t *LA OT AD O Re A N Al* T'+ ll y I rx t ONA L r em~ te~t e u e to h I I, na ,a-I .. -" ""I'lt'la 1e in!t -etrST A }' -1t "- = ,ne bla. t ) .i ~e ".- -I- e

lvm iO re-BO Oae TO, 7t g T~ lA (e1,| ,e,, |.., se, n *~ noi I *.AO lA I .. ,' ara. 1 |, 1| .r, .r et., Kn .l-lti ------ ,a---- -- se -- l.l i. .. ..; ne,.iait,,, 1;a n .lcimg,.f, II.>..MII. r-:,lQ IL 016 A______A_____T.Wa-M 1

VI-- ARllTml o .JTG o oLoIpI.A~ q -- -J---- (r o~ tl J.'- -r1 0,. s C" 107-603 M"r- ^ ^ l C .- ',LLOS ++ ,' .':-*. .**;; ";.. .*r, ^., .,-.; i- A t"" ....... ,'. ,, .... --..... ............
....T^ ^................. ARCHIVOSa NaMERIC a |O i .... o M~l o n^s y 3 : SU tU E __ Eirao d~ufol n,.vm irll .,,, v. ^"** A *'A A D"nr1' ,> ^ ........ ... S3 ........
Mocaldd .q na e~o z.+a.oL m ,.I ,, ,t,- y a ... ,n o "r. I I '71kl.111. Ul' l, Jl -ul|to --. ________________B.. ..._ __ ........ la ...... .. ... 7-"Ico t,.... l"""" 1 l'l llll I Ir7t"mi"Ito. g q Uf l MAIq A 6.o ,,tr.- y. ... . ,o, l-
DE od rno LA 17.1090 E IA ++ AdILVT n CHS O AL B i i7, I" .,',i+ + ,nu++ Is or,+,i .r cI;~ t, .I m.1,h.DEEAI T I Q ESt INO" VLYNt. Il"1 I ,,-il,,P Id u


,,,. it c ^^ "m"0,"P I 1.1. Prll ., ... -- -(!.-p,. ,i RE .ALOS AtI COS iTODOS .... exito S RO A n TE Aod- p., ',.t"p., r ,,, .n .1 ..0".- I:",; I .. -....... ..... ...t".... ....nt. '*i .
do An o t. ... A>r horm513 .M ." 61,I t- n me de- n ... ....... ,n,.r ;.. ., E. C O N ST.... ;. _- 4 + 2 y 4 V I.. ,,. : *' *,,-,Ji," ;, [. Gi "-. 1 r r o. r. n '' -1, r 8At 12. Ar. a 'l f 7F-26


rat T N I Q'""' bi-t-ARA -. ,-_o Btus p ra nicinan bo g le ca bi SEV END E;O FA AN E P IANOS, V EN OTA DO- NATIONAL,^ ;,"^ "^ .'.... M T.: 11';; '1 .-':, *;,'; "; ;T: """ About -. uh rn. i-_. '*_-_- AP ITAANT* I y"." .. ^ ^ ^^ ,1:.'^ 111, 1EDADM'?l ^ lt^" O T'E^
on 'c- lo in o IIII Io n v br, myor .o -alr1rinr v1. r4 drtcrMtI a. + ,, h +.e/, io doro+ r a l t .ri. r -, d ,,,,e. nma -:at I\ n. t (" p 7 t < 1, a+ '"+ v is *. < t 4 itHAB, IT C o10N E S %-
, ....................... .....a....... S .. i. o ... $ : EG ,I An IT U -" n" "a.... :.."Y ..t.. .dMl.Ao, +1 .. .. ...
peru.-915 i E .1102-60-16nr +n cn r 1 +:r~tza ote t-f, I}n,,,+, .s ,1,o, oPi(r- ,t a, ern~. 1, grCass D 9"-i7l Ve|"- A-od -o. _.T.4


5 1m 0 1 r ~ ^ _' _. ^ -- < ___ _ _VV DE U ET g orfctsr > y p ^qe.is(a tild C EIO -MR IA GE OMNE AL, Prad 510 frnt a Crmlo" E431-+~ N E nerA S ru~l~ $Yx+ I..RI A tRF. 'qtd f ;in.i+n+.le^nt dl-^l ^t c nt iilna ln l.iirl rop oialnum ba qu ta Fip+.h+ 11 (lrri,, >o,, rnnn, .. ',., + .y, ------A---------- HIP OTECA I MESOT sNtn < 'OR ATl8. PO--I nre- ""- amiiL. r \-n-" ....A. .. BA KA T~ i
K."2": 1........P,CK UU t .f^ .... +2 .. ..... ,.,^:+..,++ :,, ... .... .... .... ,','-___aarefractar7 al.-K co ein de + + "',P ,r+.+, t,"o i;;t,'.?" +.f p, ..... ... ....." 3lAl ',* ... ....A '! .*sri... ," ... ^ ..... I, .. ...... ,";';". .';1^.; .' r po~,,n,, + .;p. rr ,.i-n- .*oB ^
nienr t o ,. 1e t t. \ l t ml nrolt, r. 'hrir "N"o.l nrtd.. .I A *O R l yr a '"t" ,t,",",.",',", | Ia 1'Ol 1, ______ __ __- C- A To r jj*c MA K ABZTA.
in. A dl b rtldr'San- n -. V l I f,"o + ji e 'It++ a, I e 1,o ,. Ci ->no,-wr d hdod + ,I h,
*O *r., m+=- t. omms.^ B ' ioZ LAM A-A. +s CU ,RO ge t. C o mpro mis 5:"" esq uina a.'u ZAPATOS,'""" *' ''ndalia COCO DR,,/ LO . I.I P O M +O. T m ~ o A +" +it,. 1M OR AO R t) R ET ZO J ';;;';;, :+ = C m O ~ ";0'' ,:: \ ;'O;;;;;;; .... .....n'' .^^. .... +.....; .
,4_,338.A" -, I.- P|>I.r... crt! nrr, I I- d. ,rE nC d- o"'r lr 05 'c-ci od yIIIo, -) p,,I <.el t;,," '** 'I"gN1,t ,- ,+I-,,.-,re. ----.------:-":.
..^* "^ y ao-o ltCm la r.20 o pstnla 2O 5 -- - C A I .N ...ipotelas I5%A- MOD"L0 PARA SE OTA ^ + . .^..-
W"-- --- --- 3-571, up- o ,otrrordttra Fog ZCZ~aAN R LOCA. 83hanil V \ t ni N illtido.1.14Wrbuo R,,,,c Irh~itoto,,ASE AL U LA
p tapr -ry n vr ,,- --- A_ __o deE.071 -0gan o-- xms tx ,a I 5.0. "ao- Il' IdWPI"rd t-. ; 1 I,1,,-`*.. ..... N, .n .I... ... "= l''nr, ; ....... "" ..... > .........O DE EOUIPAJ.f * ...... *. AR ERA PA COLEGo o7 PELUUI RO S ,*A^. KOV,. ,, : ;,; : +* ...... ;^ >',.';*,;>:.. .. o -i r -- ^~ o [.^ n "'- ""'..:;?, ,".~o ~ c xz r= -
t-.tS. GJ-:lIf N. 1,4,K n ,,- < tbN *rrt ,I;' I o;' ,,I .. ,' a ......a-t. fr-
11111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m O 1 TI"Lm I O *., nh +llr. lrg n. } +Dr, 1, "', lig . m rrr++ lp~. fe- l ,++ +i?}f I + er ,.I | str, t 'I I . I I~ full t .4...... I -- "7 -j-'I--
Dl ezas d. D*. l~l>S e[" I""'" l~ {'i~l~ '""" 1; +l-n S9 RAD ,IOS "If [o o AR O' S "" M -> t .* 4.H ..i vF 1% \+'lr fea.p'''l', t al t l +mllt. A.0++m3 +|uina M|^" ------- \tr V ad a l.+ "~ '"[*Of TA, M n B ,y CI AI lt t xil ,'"J". '.... . ..."' ','" i'' AP('*"MNTO "^',a o^*"l"" "'" "P'ritliB rl"
ri. n J. , ...ut + 4 t r r |ta. b ulttn a. -In, M 0 .-- -- --- .. . _ I 1 11. fi!- ado. Tix~ tmet v Pt e ne ,w 4 IM (+ 5 +- 4 6- 7 o 1 .309. f -n t, Mh' I [l It l r" P ......'d f el+o ,e ta ca |
...... uc -h..... ..d, -I ,3-s.,5%-,.III,,D, n All 3 14 SA""Ao|AS PASONl ~, ....... ..... -,"---l- - 3- l .....,1,1,,+ I f (....................... III 1'.., +,..... ...................--, I,. ,,,,a ll.11. -. ,",. ..+..
,, P h ... LA I A S e ... d" ... o .. .... "I- A6.5 1, 1- ) 2'6, A IA n .I l-i I-,z- . "" '. c ,, ; 0 v 1 n t ,o,, i o.. | o.
,,. r.,,+,..<, '- .'"r .-,. .h -,.; MAQU S DE E .RIB .u...',,,>o .'''i"i, *. l o.. .. u.. I I r,-,,1.N! HOT ,EL +R-, A- ,, ,I--;. _',,,,,+,.,,... ,,,.,' ,, ,," ,d, I,, .E-49901-' 1 61 *'" "''ADIOS PHILIPS, 1n4cHOLANDF ( BA LE Y M AL TA 10 F-14707.I NSE A -S MaPORTADOR DE IA s, A 1nlo .,-tetoo-o r H ha n o a, ,.,, d.0.00 ,;-" --" I 1-1.1-
-,-,--,,-- No" ,r r::Ji--t o-'SUMAR 1;O' EVA,,,-_,... ,,, .1;1,. ...... : .. ........ C A ,SA -A-A _sI" ; ,", 0 o... ,, , ..
,, ,, , , n' + + ,-i l I , , I , 0 ,, H t + tte ,, d ,+ I t lnu r l i l r to f a r a o f i + n a ct ; a c a] 'lal fI 't+ V e( + + .1 1 s "f " o l l I , , ) 4 1 1 1 4 . } + I + I n
Al,"L '.,a,,, .. G" .tl d I. A ,, P .I"' f -y ,en:a.S~rz 8. . ... J ogo t Ai I-, ,;,:- ,. +t'-.lnlh C2 -1 "V.+ lga, -Itr rtI -I- I +}b'+' l "n Aq'LOIIT F 1A 79 17 I IA ,.- E-315-SI9
, j I l a c iO, s a t s r o n q it a D Oif ma rc a s u r oj O a s y r ntiLV A. --t , v t' l I *!... .. M ,I," ,, _........ p"W + .. +"".,. . . .. . . = + f t o .O Narg a t
. . - - -- _ __ - ____ A N gO...... ,In, I ,ortr 4083i. -11
,n y 5..A 7 t. I~ V-I.d, a N o.,. 7|( 1 m, Jto Il mi H rait f Brlistio ., d, 1ir.. "' ,,, n IAo....l t ,tel alt. I ,,Id., c
rond,, l,=-__ V ,,-,,| + 9 qur n+... y g ,an aM-6262. e a o r,' m.. I-, '- t ; -+,, +_' ,I I I, .. 7 No Tan ESD r. PA. Del A Mdo Q UIM I C .... IN G RE SO ,, ...... ..... ,4 ; ;n..., Id. P,,,,,o -Nr... .
Quit'. An_.p. .. d+n't"'. ,,_ -t *....- -7- -,"o+,,-dI,6p,,- ',t- s la......X,,, -u-p e1e1" EA L INA1s 1 + 2 all-t -PA A A Sil C 't
.era _'.3_ ,"; ta R g nt.S irz 1 0 en- s i y gra+ RI-nde n Ad ca e -t E P t+o, 1.......... ...""n" EN EL ++CE.INTRO DELA CIUDr Ar +n -tD ...-_ I Igs Gmar t~
R tRO 1-60 7 13% re Monte _, torraee.d.l.. do. j.rs., T.....-f. 're+r i t.,,.-I,.,",- ,---,, Af xiitri'.'no do 9 I......L
j? n *ae. a u l~ a, d r m l (~ d 03 c st es u-O q en o, I'.lal :.t .I af 'i .r l r oc ,; I,! r P,*,, i, [. I e.ri- ',ii wl ap d
Iven, .... ...... 62. .... " +'- ARCHIVOS AM ERICANO S fi.4cin14 M O A+)4 3 S ucr D s[Xlpain d~ mia I -o I. ..." j A~'- I t -,ot+N I-),- inT MiE. h'T o D EPololo AnoTAe NT, OSc
_e~ Ae -r r8: M7 . Cefri-ordedir., If'o- 's -? rn" ,e -2331'143 u -I o, -efIy N --a Mn Io n vun Ttlfo. cC-..a
VENDO A l...... ....AL&..I'.L..3.. W.... "_,F. .!I.*, F -.49.R- 64 -107-60-. ........""o",""p'".it.A..oto. iNGLES ................1

S t'll DR neR )a. dFtnt r. ,, ,.'da,,"' -,."I".e, e EMILIO D I-NEoO vakeat1ioriii...Inga Tanao. aft. HOTEL CANADA uM--
ta.rrdrnolfl ;, ran~t n rv, r.,, ;p o% al illloa v -1Ir nur 11lrz r.f., r in nl-.t an l,, ,19e11
del Iform n de2 aF-p6ro r2I, III~293.a -,.fi,..... Ext ...... 3,-,-.... ,,a71RAL.SPRAC IC.S TO.O I', ......ld ( a .%I,.,ij .....;: hdadl
,11.GL .... B L,. ,E IIN,,. .. ALLO.. .... .. ll-xA, 5 Cot-18 yD I2024. VLA DR I ANO IN OM RO S-Il- idn" Itte "" .....- ,mos fp t ... .. ta .t ..... e c .... .,,. La ,, a l,' s o nr, +. o r ..........A,, d. V ,q -CI,. . .. .. . o
.. .. .... ... ...... .. .. .. .. .... .. . .. . .. .... .. . .... I II;. .... ... ... .... .. ... .. .... -- ,.. ... .7... ... I,.,I o, .. ..,-
d-.o.'i c0 gra nf t, 17.E ,,Iom d ipfor re t 1 t' I eVnfo oo 9 I. . .L ,,,,.oain ,' ;ht'a. q u. iiPn . i -F-"I., '" ', ,,II. ,11 111,,, ... ',, l- M .' , tt ---el tucto 1- 60t it, a+NIU /_ h LJL. a a "Ca ada c n errat 'a A '-er,
,,I lr v a, _po i, o ('t. '. Jc rfa y 1-0 I)- c,-- i... .. .
c,-, 1. 2 a t. I .,o e-. r ,o r 1,a s en ,, ,ucc ,.O- 2 p c 6 . ..it. th ++; ,,, + + x ,, :1 h -x. D t, -arn t dtr ,, o :0e 11
: + .......... ..... .......9. .. . .. . .............. . . .. . ............ .... ..... ... +. .. ... . .
parle m [-apaa C_ ndeol_ ha.Soi ,s zueo BOa S AS y "' .. ..... ..... '"n"") r""y r'p' l Lit i -vitaCI EN I S M .~ \I,, .'I,-'... ,., i(+..... .) ,I.. .............-__
It,,,A h9r1.1 a tm _v3c .tra e ro n or o F a .l el. a r... n.+ "-
rtMI1.!A VMWDE LU OSO D31111 _____. -..-- L I ltl 11 .- 1"01I.,;[( "'
Po -P 1' $, 11io 'to tr en,-.ritul-7g7- oI, jc II, .I 1.11a-+or, A vuo 6-11 9-t
to ~ o rn..'11,n',,,- ," .. ... )+ g,,,+. -1).. ..9j7, ... ... rz+7, "'a. +r .... 2mG 1 ,no tInttuo de _1_A_ -. _+" x + = t+ + -,xa
I .11tto, 11 'on -`I"""d-- I" +NZ, I- t. lt ,," ~lne+yun;- .. rpocs .... .y ...., c ......ta Ti; ,o h i t' ,,. *"... I ..... ?,,y-."_" ...... ....... ..... ..... ....ZA ...... ................. in ...
c-ke ..o... .. ,ot ,- ,I ..tn...... ......... ..Nt ,. ...r r If, -,I,.I. NT ~ nERES d-oENERA --... ... ,A,,AD A U B, A.... . .... O_
vF ngd iSr. 17na allerr.ilaaeenI to. o Acrt--o11.U ,noVdA)..-, REN A 1e- $.",50-50170-_2i.... ....I-,-h caeja ,refractaria" ,,l, con ej n,, d. n.s' Ifco.....,--, ()-Plil-l."".
.... ,il a ifn ( ..........y. ... ..... ......... ......... .... ...tii. I 'Itz ++,,; ti",: I- u~ o


ran:t nt++ ,Ittxo clialurot. anOed .,P. a,,, lo., I. ,,, r- -,ale, at- l) t.t+ I'l, "It.r ,I, -,+I.i . +1q _Nearl .,o
rebx' Prl .t in:,, or _ ':" ""A++t.+
.. .. .. ........ . ...... 1, I CVipit"RP K 6 L LU6...... .. ... ..... ...... o .. ,
.... ...r" .. . l, . .. ... o s d e . ... u nOgr aT OSa -A R IO S .. . .. . . . .... I ..... .. .. In .. .. .... , t .1 II*I I 1e I, -,. .. . . .. . . .,
!rI1 `...... ;!i --:... ....... .. +'', o''; o ,iao W n..A 11 . . . o .. son,oo + |++xh rpl,+c. ,AR T E R A SdPA R A C-. d .. ...E. ,,+ I:1, ...... .. ... ...a t 'I'll I ,a 11111, 91+,11 11" .II.l",+, I+, ,+', :"I ,l go, r n,.,)rt,"r ,i d ., 1
, . .t 4 '.. c ._ t O P N " E+ IN
-- --- - -- A P A R T F T _0
-- -- . . ,, ,,~- Aa r 0-R il, .... .. .. ... ,. ,:. .'':, ",,, t -.... .... a . ...171111+ .. . o . ,...111,o- V......... .....3.... .... .... .. ... .. I , o .u . ., ''
K~~,t ~ .t ,t m ~ ~ A S A ~ U D C O ,,,,. + 11M r ,4 Pl -A e++++e. __ I.,'I. .- -'It. +. '+ .. t, e t+ r,, D,| l) 7 r + ,-(I,+ 0N L \ 1, -r, I: X, .,',,, .Iuo" e s n dd-+,r,; A
y ... zad ;, r,-m Ti:,' ynrl[ tna.n I: -5 40 n A+ I .Tt 0 I .' Ii. } 4,6 I. -O AM C"tAD .,T ,, +, n t.16f l+ n o vg. ., m r+
..- -t i.I -. I ifnv paing
T"44St An1 11 F34 2-,-1 6 AN ALA P RA N A d --.I"I'- -int,,rll'ul ;Il,. I
DE .AN-A +N... .. ... . l IT P IM I IA M S Ckt--- ..-i --- --,l ~d O Teo. o U-50 u,'"+uf' I' a .. ...." .. .. ..... U li.... t.. .... a ig I. A, 1- 1id.. ...[n o +,.-A~ .x
-r, ", t o !tr 4entat, Por ro$- 4... -' 'I"
-.o n .o t < + ... . ... 'tI" .. .. .. .... + '.......r",, ' """ ".... ... ....de ..... ........ ... d- ficio de
.. . .. U ,. _, 4 ... N..... .. ... .. ... R... .. .. -_ _' ..__ ..- -_ _vco. druni.... ....... .. ... ... .... n li.. ; d, I",, ; : *' ,",+ I ":? e r,: r: .I. ..... ... .. .. .... ... ... '. .... ...
VANZ10ZU200 A" A P TI C a. i NDO i .is SUIS PMOPIAW A..t~VM i d, u en C"on tit., I ... _/nri +~t+a+... ltp'Itr, t, ne][ al Hotel Nal O nal can+p~
hli uta de scrbtr y ,mar de .....- q v- "",I# .,I, o I' ... ..,r'a e ".... I..... .. ..In.. -. I -,, A ISICAl.,, "_,. t :,,+,::;, it. Iu. at, r, ., ...... I "" I- ~ III " -4. i& ,rs.. . . vsta al ma..
_ I i i o r ; I II. - tI+ I toD + r i rt' v . .r l il i ... 1.. . . + .u t S u it 1 '.+ + r d4 ,, I I
P < + .. .M. +, W TA A NU V, Un e 01, _ _ I [ ~t8 A ''+", __ -n -_ E+ +t r-3159-8 -1
)j- I ex. .Em. har :0i, loi,,o,. IIII y 0 n t11 I AMonte y Cor A Vts O I I, aI 'g"141 I ". 11t..... o, a on" .. L I i, l I- I I t a x ... bi ll,- I I t-el o ni l ll| p l,j Ail t - ,,,x l + I m vl g | ++. + Ps, ...n al-. ItI la ... t ,no id d , __ _ _. __ - -- ---- - $
+ ,, \ ,1. all av .l.a ,,, I "d o ++ [!. : '*__ i l pgi | + l o it cA n ,nt u f +ol %%+ . + . t, . ' r .1I o I A 'I %+,, 3:, o,o'.+ rnri+'- ra ,t- F /- ..' ,,
+'to fl'n .".+ __+. ...--"- ,t ( % tn"'I'll" 11;it~ + [' A+ "a"- i ) i ,9 + i . II... b .... . _f, ..
t .... .......... q ... 4 1. 7 .' ,E i / .i- I ",, I', 'li l ,T lnlt +t,-d \ a :t o ,i- A..b'i+ i dok.r_- ` ----- -- -- - I. ada .d'""4'''i1.aF" barI G E G' A A D M Y '," ,, `" .S, Gtr. ,a afelI. d
. ......... . N S DE CO ER -SN ER 1 Ii-, ,LA .. I nd. ,. "i ...-,,......... A
N ,h. ,,.. ,FN DON ,,, II A, OR, I 1, . ,, e. ntI A il IllI Ntiro 11 G _4 2 o 6:-411 I11
NDO .h 00 rl A J I I 7 PZZ S,,t, ,,.. ,ul - - fI ftr-1.. ... ,- o 4 eeinF-1
oo.1..... ................1 .. ...... eo.,:I''l ,il eta..... mricirefoo ...... ,,(Ad.|,. ...... no_.?"+'.d"_.-Tel N' --+'+ y. .. 7S .... POll, -" ISO + aht.. ......a+t ..... in........ 'a .. ................III'. ... ... _y..... ....... ....... ..p ...I. O + LJ+T +O


ut o t, ..... .... .. .... .... .. ..... ... . .... .. . ..f- ''. .. . ..... . ...... Mv... 2.
tt UTILES DE OFICItNA + . o ,ruo 11 n ,,1,40+.. +. ... .... J. r.,. f + ,.1 ,, f. I. .. .. A. ,th .. A PA A 1 B.ji
AS,... . -. .. . .... .... . . ... ......AX..... ..?.!g,0A LQ UILERES p,,,, J...... ......... ..... ... o
,amm -" o~ ~ -+. ....... .... .+. .. ,..... I "q; :-......... .. .. . ... .... .. .. ;....A :",-" ; I,;N" ........... erla I.... o I.... ,.=. +;p..
+ ...........X.... ..2.... ............DCOX EDU CI.L.... ...XAXG o, S L O G$P ,y IK, ,o dIO ....................... .........-+'4 ..
cet ln,.+t+.mrn"."CkD P+,Il7.lAQIIO ~ APARTIC'ULAR,
.1 1 1 A 011 +trw f- f-ft n+, V e t- H a~rl a doOWrL.PAHA.IP t, + XF LR"1'1I,041 HANIi- Z.N 4a +PESON SK ALQ 'II.A :N t Am- f d tln+tl+ tshl= h lt. 1 -
An tl~tr I,m- tl, t 1.1111,n -1-e "1. 1, d- ta lannn itol "d d +lrcz e b~rlln Pr I+.+1 . ~~ t-llri ;I
? ,. ,+., .. + +,=% I? t, "I - +[ A Eln- d- A,-t7. P#111 rN } 024.5 +b l+[+ o a ort 32?-'/e ll+ 4-blle~~ rfe~nta.R ]~l N 1E.l1.121~tlt. .l~ oeh,,L )In 1 i4L


,., -\ -1 DIA .IO DE LA MARINA..-DOMINGO, 15 DE FEBRERO DE 48 ..PAGINA CUARENT"A SET
ALQ.4ILES ALr.fLAlES SE SQLICITAN SE SOLCITAN., E OFECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN
I . __-41 1 ^ .-s1 .$ .' '_ 11 I I I, "I- I; . -, I t, ;'* r~ .. .. .. .. r .n ,J r f. ,. .. :. -.
34 HBIAIO -E .SI41 CIAS _ __ Z: NCASCIAACOS RI OSTDERLASMARISN S i~ RA. D MN O 5 DE S CR IADES 1948TITT. _S_25I CHFERS N OFCIARNISA

, 3 ALQOIILA HABITACION A02PL.A LOCAL PAUAtl OF]cINA, UN ALOUI' U.1880: R E N E U-188050 LCT C 'O OrA 2 410'. jv'p 4 Alo 3 m o 2UrUR1OOL 4212 20.5 PRIoAR0TQIKV !GZ UAO
.. .2 I 2022 1 22 -~

eretmo ral(d ad,b 'o rr.~....o op F.2'3, 0 apat- 2o22, 2.AHorr ,',,* lr 'O2 H 2, ,2 002 2 i .rt 22, L,',q z. [ 120242220220u2 xtls \,,42 22,22,02222242h,2dir t02 21 ,,2 22e4,22422 i*2, "* ,if '' f 22rr 2: 2rl ,, ,." 5 -i ... o-222-2 2.,
mernlo 200, p0rimer ptoo. 0eoerndl.. 2,Uru. i-ia tl 21~o.o ,r i22 it-.. L p.o jtao 2220 2 02rs 2 ,222224 2 .-202 1-22 22 he2 22.-+l22 E222. 22 5222 '0226 +. 22 22 2 --''t'1 s lF P Y l)+ TI. RFIORI K D'"O &!t
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ S I -- I 2 2002 __ _ ____-___--- - - __ -_ -_ -____ -- I -- R C S _ Z5 __ - -- - -_ -- -_

-('4472-72-G2 allroY lnptltc oinra ...... ..2 2...... .<2 172)- 22. .("- oe 2.ri 0,2I,2 t2ene pret,2.l', F 0222 ,',,.0.lo,.2a, 2r22l20+ eopsfi.I .oP 22r,0
11_B_ ____ _ _. I_ --- -_ --_ ZA - --_ - _- __ _-
da, a c222.it0 211,' tois ('!, ,. IO .2-o._- o ,., I__ ,." -10 ".22"0 22-

CASA FAMILIA. 2(4004 22 G ARDAMUEBLESWR'ER' L, .ATAN..A.....74..................................2(0 07'. 45L. (202004 0-202 2 .r2_ ,.........r,,, 0.222' 2.02 .......4. .....'2' ......T NTE T ........
.=Jet cr. al Q0'00......r..3, . JR._ r ,,, 'IAm2 2,I.. "............. -.. .. -" . 42 PARA 1 2 .. ... 4c . .. . .. 0P0E T TA
rnenno4 201, ,,I. -r ,O ar I rI., % p I t .-E.4 r ` I [ i n. : 6 on t | 1b d u o .. .

n~o sin n5178, Sao 2_4 2't'2ate-U.-d33 0-0:22e0_-
00001 sen2t2 40222 c 2200222. 2222o00 222222i~ ... .20.' o .'...02.. ,. 02o 2'2. 2,: 222222 402'de p052 Sy ,2t220 ..... .r .-0 22 0 S S L C2A2 0I' .-I' . .. ..220 ARMt 0 RA000.- 0022--, ; rx ( VkN2U3A, UUNOWA .... . .. ...._ tt 2222 .. 2c.r~Sponsa-l.. tradut~o. 2r 2 c 2,2-
4C -18. - . .. ,,. a r er r n fniS r. v ic ilir l'a as. So p ere tr o a ra.a "o ur, a. ... n ld d I E, ,..-,n -,: ,. CO: _a O~f 6 O

aI.rI22: a ,'2,21-!- -, A5 ar -' 5lhd d tcneduria c on Iria
K-4221,7 12250.2lo-42, Vo 2222222E2 022 22 22or y2.2222225pcnern. r 202 __b5 ___222. _ 222_22 r ___2 _____22 22202 02 o" 222 ; .0222Is~ 22202 I22. 22.11020 R0753 ESPA 0% 'sSOL CON 26O RA TLA V( ox TA II
badr 6ar t lt ad o -A. fan 7 u rd, terodo.[A-71] stc~.. E-a