Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Unknown
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14021

Full Text

r ^ A 'into caforce 7-o~s lal ervl1cic de* lo3 : '. BxAD D, ?r..F Tf- A T ^ f / T B f t t T 1 T t '' ^^ '
^A ^. ^. ^ .. .. n a/Di0 DEV LA MAR INv!A ''- ^ --,--;^ ^
:+, 6,n.In ....-.,..+ .,:t }ztereses generales y- permanent" d* ] e.lI I& R IO N Al + :. "
cecf El peri6dlco o is antigua deha~l'a cas-, .. . .. C) ".-a.+n .. . .C ,..... ....
--Am--7- tellan& I -.D E.L--M A R I "+"
eUnico. perl6dlca n n Amgrica con. uple..... t.'.'n. . 1 p e I . . P P R I
c-- *- .t S ,- --- -- ; --- El pciodillmo el en 10 externo una prefesion; en lo inferno un sxcrdocio.)-PEPIN R1VE-RO. Ilt* r _______I___
AGCV.= U EO39 A.r- V'P 1. x._______ & 7, Sf'\yfAR'C AL A LA PRCI:
AflO" CXVI..--NUMERO 39. Ao"l C'b'+ 02 LA HABANA. SABADO, DE FEBRERO DE 1-948.-SANTOS VALENTIN, VIDAL, ZENON, MOISESIY RISTINA ETO-ff eIO PRALC105 -"AVOS
o PLAN PARA LLE(;O"'AYER POR LA VIA 'EREA LAFDEE(ACI( ag +
EI~atieano e mbate PLANona PAR E U
tUA UX!LIAIR-A DE ESTADOS'U NIDOS 0 TOMARA PART L ado E.
al comunismo en las SURAMERICA CONMEMORACIONDEL DIMINTODELMAINE' crecin de un


elecciones italianasiun baneo o~torgaria ])loquew c dental
-- .- -----los creditos para '' ^IIIIiW "I .... -.___


No espor polhica NUEVO MINISTRO DEL jfloin-ento industrial, P 'I. la ,-sw ,, r mza
Noesin o en poefen cald f CANADA EN CUBA I -"1,141 -.r t~ h'teric~a 11a .
si n o e n A fe n sa d eM ixico y Colombia propondrin'7-tm

todos Is T h.-. tenin. con U l plr-m ,,o dclara Marsha, l
: ~~de, los E. U. Proylecto argentino '"
- Si el Vaticano es guia. de los '(r' Reetne u,ia,
?ivamentcporcn odoierflce.d Mtxo y Colombi alevaranTINA ---. a I a, Con-;olld., TId g a ti MAC!`
debe actar en Ialia tahi~n I erencia de Bogota Ia creacion de un t, ,
& eata enIai aiiniBanaco Interamericano par& el des- ,+ t ]gra u c, ,
?rri Co economieo de ]a America ai- a l mIt t cU 0P IOWA. fetirt'I.
N UEVA Yr ORKn febrero 333 LAPY). tina I in-- : INC rrtriioWA feri !3--
La iglesia at lica Ptaliana ut-f.zari Sostlenien ambas republics Cue e A or


protger os iterees rligisosen VP'-eios.En 1 O pw a pesta niacntee .idepedidte.,denti; j. -.-* g M-FV YO K Pe rrn n ( o-Mhi tar lu de nu. -+tii. !" **-
se Influeneia para eooperae a Ia vie- Ban oeb S el mejo r medlo doe u plir a ,l t .O.i| M i,,n)n.a ill),:, q tw 1 '+ n-"
toria delparcido Crstianodemo crata Ik Amarlca larrua con las credit ci"I'l'r;W -i r t i< Iles lalao u oe.p r ad 'a e l ~ a~ d u pw s pn a Agnit.n u '-0 15 al las proxma. elcioe naioa sc^ necsial par lui(,.i-. desrrll yiooll *,ILA' 111-0pl ,,i;in sb .lrt Sw .P
los segtan de spacho env hado a New F oln lett ue Idip nueva iteB on Pa, u n-l 11 df td i !i or lf ., ; ..p, ,en roeGil''arll t -l } "" "i-il'. "vf m ln r i ,in -
Ycork Times per sit corresponsua ll enrel nln R~r"Clle ok
3oma, Camille III. Ciafarra. qtuien e(it e elletl to I Iltertlea OofIll et IlBa- 'Ib+"*", ++:;(,,*,<.
d ic e q u e "'d e a c u~ e r d o C o ll l as L .Ar u ce- p udf l e a l I~ r l~ ~ t ,! q B D
clones eontenidlas en re reates alo- e jotlb l a. prlzuesto el e I,:,,, (',,',.:' t*:d, lp( ,
eiuciones d e Pick XI1,loll 300 obi po"e" CoI omb h proptoe ea-tabIe- 111 .. ;H);e > li.. C nrdgr an I+ U+,:
125,001) sacardotes eatolitcus ell ta-tllett i n rn oro ct ., ,, + tlt ., .+,;
ya ban eomenzado, por esetnto y tnie a liks r lnvteramedrs'aolla a yue- . .. -, ,',lla'n-pci t +,n-aci
palabrcs e a ootrrrestar y rephicar a da .l la ruls Vde oa uue ':l i l .t:: ^ yn,;nlcn tas e el -


mejopaandm i I La.nira. i 'as iaauya ndu ra1ri s'iresia'Sll^Si"is R* vnipnnisa'^ t I.'B 11\o ap
".l'efalart qu~e series sitioazu ithe- se, segft'n e~sperat- oil Unl presta/uicO. 1 ,+l+
rentepara]a libe rrad reggae sa )a viec-f de los Estado.s Utninos dte 5, et ^et 5,00P \k t- I I t y .l (t' <
tora de! ilamado drente v popular. cooa- Ilones de delares, I f ;' 1 ba o J ,
lc, ,al d e em to 18 t ts y ley del de dol Eatadd, q 7 d, tat. t > ,o, ""'',u" 1"' '1"+m" c ,nl ^",dutt-
fi, 1 7,ls Mu.,kerdisls U. Reg a n~ tiu s UP d hart r d con [ tr .' ,to. ^r I.,, f ,
p .-,, ro df,|t< d los eleri.ores ell ra- dad el proyecto, dudlanlo t cille el Co,-,!;a " ,' l *'% l 1 ''Z ,"
;iA e-,le de, , 28940, 000, de loo;1 1 .a- greso autorrUcen l pre.ta m de,,a de ^ ot,, ;+t S t,,, H :" ,'l n
ies tU.94at ,1 l sonthombres y 15 096,0 A Cupluh+, ell pi on tinenri q e Clue e, IA.ttt 1 d"ld " S ' mujeres. Millares de rds- Lpli rr dc Cu-oubs Ia b la presion de los ci dart f 'on tr:b,, ejniir Gnrrtd ,r } t l p S ^..h
cpcneentran sus esfuerzos en }a s u- eln Ins muit dr+-at lea t.T)nd"lld. +it aA,.) de mu.h* rL e i, ,
jEr enneidras, a In qpr n e nerpalda- Ipque

se cndo del ertn nm~s e cr 33B2,; dc isou c coVa~vo d w fptis ri es Jur n cmn nenanpnt p d t eis a ei al i en -"' Loarcp ui t' Dei (an a. ph~ e y" Million R.V- isf Uip vi '**'i a r ples R. Dr "a l"" Hernar W. iii-;nl~ n ><*;)>
Ins n Embresen Mhrha 1h43, ,d d,.d- lae ell-arMars hall.ltra hall 2 i.ntei.dc cuS 8, title Krarney, deo vi Eipa t t- ldakidois, ',, Al le t't'"ortioI d% t I n titetr .' *......t'.* i"" .. l-v">I
soesa po ri p n n d+" A a dl iExport I opOrt. Bank ^t;lderli, -sit- aqul I, at p reropirlertol d, Ranch,, $ .oers. + l *-;i + ,! +t It L l I ,,l r. :;
" "Los esfuerzns de Ia elerecia snmnsrrl: rdts lencst h
a poyAdasvy "'' mIlr',,I,,', n lp s In dE mil a j uari os mridmo a s dtle nec+ t a Jr ,i' -, rirpihln-a '" Il, I ,- it,- I l Ila, ill
Ia Ae nr C ,r ht .1r 1611 a rgon Amprica attna. I Ill hi(,- dtc titdt Rtro -o la. +.ttoi-d. B d,, Atol in nta.r r ,,rr op,, ,,;, I t i 1 +. la ' '- i ', s )A'a \Mr l ll tD\hri+
cirulola dr a l Vatici tietrl un uon Pordr su, M i di ve (n l ite st 1 l 3 r, *n flt+,+n ov d( J oit l-e o '' l i*tf i n* L. t ., ,- I. "* ^f^ \- M rAH h +S FN
rtliro m lo? nes5quinEnto a mi l rfi ta- r on d International y rIl Banco Mum h"_",' a n,., ..d n d,- } a "'"l-LO UN hOt hR I 11 n fi ,' ,,, t ..... ,,,,;,,.liui.,, w .a ] ,
dL.a++" dmi no hanlpodt do lograr I.a so uctn " mtrt d, ha dp. w..'-a Ans o ) n ('hfAvcr t.* Yoi Inm s s ntA i r t < l, l ., <,i. at,.' I.. ,.itl." h.
N SCT REL O ONSAS nIiRA ordina~rt Mi to. bfPlernniaterl he tvend surir el plantMar-ue pannr,, el an Rl d, I nc ,'antP- d (" OC O Unk I eN ROM r r \+" t lf, u . l,.,,;flJ .+.- *e+ l "*"" ai* I Ilk e-1;nto1tth]".
C n tinSa RE L IGS,. ,,la -rlu,,t, del r Canadi el lCuba, lei1- R pl;>nrIi .k.e I
Croni eras PIK -,ic ,,rt ,- i elentisim, sei r y Charles Pierre /oy A t c Stin es cspondr rfes car f l os po d rav ^w lrob ,) I p..doI't Rndg *ri "," ri- em rnpu tIli l ,ro ailifin t 1. ,w j n r lt' Mp t- ell I -tin'lt
Ia Clue In c tin u d de In ( i.s ia end l a Hiby ert, que n a o P it|e nn o lra l l "onoml od E V-I la A,-r;in r .Yr-t realill. F>-Cu P"ee, ; z r atole,*ly osp -. ,- d n, n r,'prc Ir -i- doctniesIiar ,d(1 :I' .. ... +,,n I' f,,. k -* n h: art", ad ,;, 7,.:ia :ellPro-
tad por cl C nctu por la g ea n s i(Canadi), el 1 1de febrercd e ie 99 /eU n oa.d A. 1 p...I F pecI) I u. a at O, n en. i .llp- ',, , ,l-
prfxixmas eleeciones es dirtada exelu. E-s bachitier oe* Aries y makestrtro in!SS IA. L R E TN N .. ....... .. d ~otshr..} 'lle I
i a etdo ic re ligioaPrc oni de a iopese a eom prendersed n en A r tes, de [~ a s I nive t'sidades de TSIRB OL AT A R G Q E N TI C N A E NO I . . ..) ..gtitn aliporta nw ia p tals eil f illuro fde
que los proyeeciones de esta, actit t 2l.6M 0 Gilp" lCana lai) y "Oxford" BOGOTA EN nUEvE CO 'O -l :. Ilrii, ,., Por re irrile
vmen t de l rr n pricntto d an vad~o, (ldisterra. En 1933 fui desinahtdo PERMANENTE DE DEIE NSA NOI enr4L- . tloss a plor tes i ...... n._ .. "_ )'n-g,, i'1 ]l at*l''erra 'r't'.> o .; , ,(, i. ,(,. e
.lar actividadest .. O erA R Bue,;desde A. eldA...A.punto d'' a S, i PARy en. 1,135 iadoae- RIa aAnynem . .. I.. .. .I.. ,......inn. Pro..ll...
de vista proano. pueden seeeonsidE. ide Comere eeIndustr,+i. En sep- WASHINGTON,lf.b .... 11. dAP)e -- o -- +o r y Cgu an. ,, a=p-r. +t .p'dd.n,,,,* ,,'rif r nI.rno a ,
radas Eco pohticas,.El fembre de 1939 l, l mizembra de E La Argentia pedir A eh BoM ot& dqe+ '" Pe p *i n" Riv+e ro *"" e' noI o s lE I ,, eo rl hoer dr t ra n ciirh,, d os -`d h"" "of lr >s
guiaiu dec e ig!esda. tr ene In.'s. d,-,-,- dr r ninp de ri r oBi r e 3 c Bn e e un Denri 3a "-/*c itnin_ i '*! ri ' 1, .... 1 .. O. <. .. '. 1,.me .,ll l rwp;a, r. ,
tgtlt llllinteli llSe re tor eCz no.. po co sgiene erlelios en el ej~lereitto eanadieri-e e Entm Itra ,p
"La | ereea aeonsei a los eat61,- gterra f i dezigngadi I Agregada Mir- Rtllterfla u informados. aqOe paadrel ernl} tit( ll Da w dt I ma fa n'if .tr de a :. it| fo t t .i ; ,t r .l,,. tip , -
dr ) nt b v ,r i i t ,I
es ijtaliaos Clue votEn Perodandl e ardPais mBas d 9i 5 op neIs gr ntif q V-L a mpn v ; a cii* to w\' a t: p a i d ( i\,, t d, io r O 'I .
si vote aque*los partipr e y horn- ea Brusepas. En 1.w48 inBreat Ail r l Ctivisll o depend&- de ~. o a ~. de to. Pni"n" bres eln quienes se pueda Ionfiar que Consejer oike n. el dinistErilftio Ie- = 1.m cala. co o se pl'O .O.**;.. O;l ell.. w r cui. ia a enln t pbrn ............. .. ba,, .. 1 *;h t m-r on rn .rrgdo .e. ui, n
,+.;,,, ... ..T o, 1a v .- e a ,Ittcl ll iado ) d .s .'Co.-
p.-a ,rrln o m re "' emo, imenSIsono adee o~irtekiormExterl0e'art des.Ifasta ha ele++ina it- atts u .' a or r e nao,+ I-Ll. I) a erus del Naylor tvorreo i,,-" + { ;,-.,r +, 1 "-
1ar. It .dr M kne ;. gOT .esa ..- ( '4 1, CfOerencla ,, ',ic ,e ,d ,-eIa ,e ... u, Iao q" .....i en; h d q ...... .... '.
ma queno voten prodr Frnt e dc ^ -esnadiense t a I a nfrerteIs t- fl La creacild e tin dt COllsejo 11:d.r. e., ,-,, ,, [ t 1. 1 a m, i ..... , i, .
pu. ar d or(l e ons tuyo una n i.;- aritones Unidbl ,dobre Comerei o y ", ,,ndc,"t',, ... ....i" Ill"l ai d..| t ....
Vnpetqe'4 erkd, en oef, -= arf p Im 'Ite "J, ,h ,,,e,,t -."'I- 'tit

octividad no es poldffca,!puestoVa mqu, ) d d r poerI d p'la+ ua r iebhl rat'.,a DE LAM .i a -e -; j [i naau blciftent pu r 1ealt..L-' |M set ,1,,,,'j", i'.u'ne ''d'rm lte lL.'n'<"'oBo o;
ixtat 11mituda a Ia defense de Jos ,.in El, JU."ltO PnR .Los 14_1 DEO>IE o pre edlo de otra forms t qJe not Vll do grarlo. Les" gustaria retener 1as I, "' 'iphst o A LI l
tereses religiomnn ,. Jos cu3ies han tr-d0o oI] clera der M a rnjtin Una otrgnniacI-) h, t i. ,,r,. ., ," i r, dicos p *aa era, J preterene la f rpero ales, hoe(on- 'i.

b" r r^ S t " ^ l Ar{NA* Co lfn t vor t r l ., h b r t.ea el o n n .;'.. crw a en *u171p r ., It* au iii r ;. V .,,, ^ r. K \ ) .
repenoce d pe r el he "nu ra der In pR pAr ni ora trtslactio .n ,sd eI'perenn' d o'" rA ,Pr i n. ].asre )a, Paae
han e *tl" (r idpr l prast tin At pit. Com, Al de variod p r variesotras c pER s PO- ra hacerm o entrega! de r t it re,. llen u*> r. I. e "- ,, r, ,3,' .l.


reo fc* o po< h r el prop e na o *Uca- M "D na: 1 + rnta H "ioa ays hj -d .d .t..5 mnlgo, s fl ++ dol r G t an M rU, rnia. e I iaC TO C ) Hbonead z rncr s Is
hano.-Y qle At lir~~~icedcr Icn s o illados tde Ia GranF .- l tI- tjwsqe tril
viola el Cr, in:rda,,n cnr, Italia, el cual v \an Ia ti.iss argentins., de dottantes para. el motiumentir) a con ;u+ I "
prhb n n r -El Conscin tip Defensa rpemplaza- Jl ii Ignacio Rillpm. R! O ILit a'.I .a" p ...,r itr'-mt te
,in x to s".p r T A:,: r 1 l : n l s r h i, .. . .. In J, u n t a d e De~ f e n s a / n ~ r am e- l Il eRt u i. . . a ~ | o' | s r ri.la c l~ n o r g e I ," e n! "L 'i 'i n 'U L ,
rictina ri c esiabecit-e IlA-plegoil, 10-Angel Martin
en 194 p en + er nr et.5Gue one e. ~aIn u nti+ e+ III p.. .. .. gelR ivera O ct '- it
Firmadas por el Consejo e Mnsrs C, Mini........e, sao ,le| .....I po.tifMa 10Peets:J, c .' .... ''-... .... . ._ "' Sl,,Ip'ndleEducaici
dtos asig naciones de cre'ditos a a l E Cnlotnilaa c aro111nnezBstn) 2 ecl:J,Nlrl. Cabili (10 ,'SP t,,,, Ii ta a=m,: e,, l
tur A irmadas de ,as repulblic o em ar I W pr eli. . . '
m ejoram into sanitario de Camtagiey ...................... r ot s aIa, 21goC- m ..... v ..... ,, .....!5 .osl M trg de aniticomtunistas lh proir, 'ttn |a pert
blernoxs en materla. de problems dele,1en nde7 fie Marina, 25 tkc:,o: 8aer.I. .
deterins. mento lMlriva Mxjv)01711r. 1ipf.) PC E 'O feh ezo 11 nIAR t Ila
Aclaracione~s acerca de ]a derogaci6n de los Estatutos, Basatn los argentine,; su tests Pit Cue jos pe sill|t,, '123 c O ,r ....' . .. ..... ...WOI. u,,, r u ~ol y suis prece
de) Colegio de Period)istas. Se aumentari eel preclo del Ille Co sealo ,tone que see tndepetndierl- 10leo '\-aa. l a i '.et A ; L, itg' I't ay N, t ..... litlleate T e ,:'t ,I. .t r,,rattfo p r
Ile ell ]a labor toenica- v cotlideniclal Goiiva e(z Bi.to 300 pe' vtR AIti-v [ e gl ,de ]Ilirftulicia ;Icifla'l -i I.J tl'a loOI jIl
aridecemento )8 cts. La ley del seguro del abovadto title ,a tde realizar. "Ast ...... Ca. tro. k "i) -1 t :a t......pi. ...t ....de' contietlcttca so be uvh.I. .. ,.,{~ se ]tn
Un itiornante Clu e ontOce Ia Ec- oluiprip. I _}ijjaJ I N. ) Ietla (',+ i ltli i |lla t ro/lltod eidc t id en I"
+ l~~~~~~~Itud argentltt l iv 0 e (ltle e.sla dpe ,v*a Rod .ttFt I z l/ 5 J- J,,'Hl + r t r ttd ['"
Ej secetrEalo deIp a Presildencia, se-!dicieibl'e del pasado anlo entrf -11(1 oe 0o "tllt t Ma F le d ? |15 ) tit"" e. pro ag n, t.u t +i ], +, 11 1'+ t FAIIh. I, it I. .... I Im-t
+ 'Cito a uio .hz e te a ;otras. vi e Ell nn e~oo lrlL elj o ti t w ge h{ F + i+7 (1' Z tj k -j+" It il~l+I' lu ~lml kll + -I l'. e o v lsI],l Pikh it, Sir Oliver Franlks ![(
alos reporters del Psilnclo oe Ia - to aegui +ill + seo aiproba Pc l ner a ig ilie a C o nle~qul e l' l) ie+ LJ 5 Cue t r i, I Niiiiz'.(.a,. l i pfSDe .et I l, mas tde l, tktldu S cl sli* t fl opo VId INtI'. e~et ', +P 1, '' +" tN I t
scuerdos adopta o"el l oueo d o t "re d 147 e "lico + d tells. Comno uLtt orgallsmlo ldlepenl- I.ns: ;Fi-fimv "L GO nJ la~f7lcz L j~t o 1() Il' + /tL" t (IC stalit 3y ,,1, ( ht vr I\ F ronl+k., l+(n ,J ilt' d+ Ill...I. lal, ....+. 1t -1 ..... I ...
Ministros de Ra r:Segulro del Abogado. >e ta,: jo: Ils t ( .. . tir. p ism ,- Ii ll r 'll' -...."... I,i ,
A ropu~esta del primer. ..... strc' Seguttda.....te .i .. .. .. S g 'ds s Jta h fot ... oiB b.. d. 5 ....e.. ...l.. . ..... ed oTn l .+ .. o,. ,, t ne 1 diente,: '' ; + +t'+ ;t'+ ,';' '''' l[';' ::;.... ..
el Co~ejo probo "on p yett e}a r ab p e m l;rob de I a ee ld urad e ont oreo ahfu c olulo tal ortla-iGa'ao, 5IP. decreto perllr e eal .... tara Clue Is, -1 Consetospr .... de um ineependente box.ieo u.sj ts.!&: R'1..... ,I..... 5 ......1: J.,,i`lt;,af YE, paa, ,,ma......ern de z G..... .. Ia....--... ... ,',,...'?,;.;,.,,;,;.+,.
derogaci6n de tit tota tdad de Ito os sfigien tes eredto vreomndc n dro a Il+ i A 00eo'- dq-P a pe Illd, | |. .Ila d a esm a e i I f .
Coe gia Naconal de A p ropuesta del miiliistro dti c . +.-+ i .... "" "A tTt l''+Fz i+ 'e+"| otf'tt .tidt- t0t- '"" ... .. .-ro dp .. u ,... .., ...r......'.. ..
EistatutOl, del gP+n +e P biernos del Conruiente. -., Alltrjw riiPz 7".I a .. ... i im~nd se tie -,... 1,,+ + h e +t~e < ll-+
PerlodL Las d la Re ub ir de Cu berna n .+ a1 1, .Mar~lel -; rr+-'a Ml r dll }0pe1 a hacerlnl, vtetunax de patent dt1 }1ee)"tplaa a it, a }xrl i "+" 'I ll l." IA dbid
Peidits "e ICR pubi e I br n ! Tercerzi: L-a Conlerencia de ciuc as, ... .I I P C on ,'r r a + I t't+ {'(l tt/* ;it"i
gundo del decretnk numero 3392, d inncoil motivo tde tin, fpstplos dr rganismo peft anente de rjve~elS"m+;M rPllsa, ".. r C rvt, -,"''}"T 7a" +a. 2t.'i { I ,Ti, (If.) Tribunal '10 Urgenc tatt G++ ; + +et fl, ell t ; e~+)q~i.
16i tie. ... vimbre dip 1943, 1: dls-,la ,echo "atn tieia dr,++1 ,, 1 e ..'db ..... eondenefd ... .... wo M Piql + r l'o I p... r- .11 Tr'''d" I linzacin 'J +) pelidne l. .. -1 ... ..... ... ....... .. 1.. .... )'+" .. .
puesta pot ef apartadin segundn del I A propue, ta del minlusro dir Agri- r ta o~ nzco (: Nrda t .. ,r .( ...1. "rrts; "| bc ,er idepenlientl,1decu.... + ...... c~l, ..... .. ..... .............. aPopul........ td'I li.... I){ .... Le
ctim ro 117 Ft 1 C ata L s mirrbos J ut Il, V l le e Fpu', I pek It,, oa 1 t ?v ',te hal fpt ila -i +
en'ern rip 149, ri peo n dl r td asunlmt rno 20.000, para ltifragar Io+l Lastn m C ne era o eelld Fta o' i a ,I) n "Aw. } r '} +es+ r r p I '++eP++ ~ ,~t ..l.. .... + ... ... tli.... ;+ e d .....
In. dereffrar .+itin iel apartadn terrerf,que, ncurra lp Crm .tinn dr) Cev3 .. r (+etf" . ....tx ..... .,,. *,a < %+ e ,a. C :[r ,;j Acostaaet >.W 2'+,, ~m.+. + .. .... '. L ." ;+ + r; o, +.++o+ ,rt' L' .
con Ins Rsta;;Iuinl Ia que'se e reftere F.t 5 s a l C radsia s li$ "'Ov' leN scird'i-re ai~lnie te responimabte., a 'n r"B t +I d'/ tl11) L.l./ ;+ .'), GVAeN+ + +<+ ' tANAIVI O
LR C01mv;n i n... d M ,,"a.. .... . . .omo,,. Por n, !;t ra ..r+- .. +r,,, ...- ....."..., G"lor +7+' i a Ill5,n '+ t I-.,,t' ", DE AS O I I A D ,tAv- to... ....... ... ..... ..... .. + ;'I" ',,l:::ieila 'llt i ,Yle 1 1,, 1it.,i~
da por lo~mt e tic ,, Ir, ,,, Z,r,. R copils u, qv + 'ta+,e .pre"I sdrl es Ia q in w;srt Ins e -< d "t M avrin 125 n p Anq-, D A F I A E .A 11 tilil+ l-, '11filJl+;dt +'\, -ul,{ + 'tdI am +-" eJ
Gobrn cin hlY I hha3. dI.", 11Cieucconando de Ins bliril-s mra.t I'a- I.., o ,+, o A * ..t. . i.
,zGna a er Nact n ).,_ ,s .. .. .... e I e ilc...... p ts"alvo, I p '+"Rti-arrd ;, e A+.OCL L M NI STPI3 A EN ROMA q w ,,l I J' + 13+'''; ; 'j '``.. :: t. di dr, d: ,,,++.:,,., ++= = ,.l: ,,I.R-, A,,ropu.,t .. del m,.,lieroCi, + . ............Ja..... ,,+.. '++,,.:,,. r ....
ique continue atl~l ist, ian o Is dv - ...74 esae P ra +t"dr uerzs armada contra Ia agresion g t ni e, 11tltivah p P atare } 1)a. von,, ,ll .... .. ,+ Jkrm t. v-lc"nd'. -A.,t+I
so,- aspecda dde estaocucstovi-. y el.Lanclamiento, dsinfeccion,;etc Co 1, edc dtIa A ociarc,- ,,pti) r wlill,, Ila -1.'...... je p
SOmnlnl.troapcl de dcomereret u~i~ n propuso, ye l elaiu itoctdad de (4,,,tainefleedtatlit d 10c orevaeaanist ndod dtamcomtid tultct+ 1 n3o:RtT ;ttatd. p~~+ 0p~ 'A r. rn ir.cblol o bavl rr) tt, l'rh +,+{n* .,I ,+., ...-: o bvdl q+,t,,
r inrhauir P.amercans in w+du lmene. u, o lttt st [ r\s- bl' ,} v' ll oamort+[tt t
cuanto al proem del cormneto, -un nejoras en t a l-ar.-- de eclivltllo- I :Lslbo elCns~ crI E oal d- o ,+',+ t 'In I la cubr o ld ta b mb N )t rr.jos It. L- fj,~
groyeetoa de resoluelut. qtle furlapro- nIe~s nstalada cen Ia jefttura e S -e~~~/(lt'[el~,3 /a e t s ,p+.tvo l' d +8 t++i~' r+tp de Sa- roll |+11 f3'I; total 'ill i'.t Clt *,!(,tilp,,('+}+1, 11, '++ ,+P 0-1*P it Ik aledo d ail,1..,d l cl--I- + I
ado p~r el Cotlsejo, por Ia que. se lubridad de dicha etudad. eNlaa.tIia )+'' -al~dz s, pero t m h sh he litdo_ lie uracllou .... a.t .. I7 u+' +, ,+,,, d, mr ee ,t...
dispone que los prelos ln Xlax om s d( $42.600. per ltmna sola Nev., roilldef- Spx a l mEo C ls~ ud- ...... .. . ll, m a Pa}ern I... Eilho eil tt ada* +,,+"W}+ +ti,, ,-' .t +, ,. tDP,.~,,
venlt& del cenlletto Cie fatbi-lcacioy) [illo a JRt Jelfatula Joeal de S.a tr-o ra n a taleti leld )re i PrZ, r;t. e pe |.dit, ep qoli il11tP 117 ril .. 'l. ..
nariormal e importado por la .Coaf- Aa~d de Camagfley, para srr d Ar- t ain- to n eat...pons-ble a I+is gobiernolSE ENCUENTRA EN PUERTO ...i. ...n ...,j+d .... b .., ......(,-, ',,,. ,.a
p ila d e nert k T rtlalld, it. da- bttclo.'-en In siguitente forma ,.,trl. hiendo \ d,' a ,er;lilt mf ... .
rint aumetntacicis en 1]8 (ettav0a pot" Para Ia adonJ Jcion d- eanvorie:; O..... ...... . ....... .A I" if,,0j". jjlIj
barrel, sobre' lOs estable~cldos parn 11, de ditstitnos tikpO_. $36.y o Nika ,lw V '" "t... ..... ,
rividad ePira .....,In a a d q ..... d i,, fie xi,, d... ... E E IE A U V U EJZGB EDD+, OS ITO)S I) E MIS DEL FG;(AiM)sI), N +:+,,,+:"+...Ri-..... ...
d em o s I o c a li fl a d tdicion Ar, adcmA.,a dil" reco, P . . .... r~r Lp 0 ar l, 1, A| R --'-
10 A~rTO~s e tiete rorel;" Flckrs,/a dqi slt1 10 r A R B -, ...d.... ...'......L ,A A. N A (,I< N A I, SI. A N IP A R A P IR I .. .. ....'........".......
r nlet irs po.... tei e t et n....... 1)00, a. S i ma soln .. .. ra"(in del St...... t t, lei, N-,..... . ..,dir-+ ... .. ..'. ..... ....
luri6n nu~mero 221., rip .a. Oteiria de tar Ced o llf\t+o, N" rvas~llar SaO-Cl~ +.J I.IP t+w a +P { +- i{',,,++d"\,+.i
IqA4. q .... ill..... Ia. ......iUad. e n I. n l +m+trui +rtit fomaSe ha imstalad ....en it 9'd+"."7''/;?+'i;' + +, E, c+i No he Ido n nn fnirmtantr tin at~pirantr Itrre d,'l ,.... ..... .....
wt por)AsrcslluionlL el AlmTe ,mplel,"de eentna. ll--0.ki lla I) 10ot el tadct Maro ikde n)1 1Ve lah)aq~ Xg rtdl rntrhj, VY1)
fitr C an r e.'C-t-,|numr o R5e 1 4e} _'l d- i ara" Ia p Rdqulsiroi d.. .. n ri pe! + r itn A' bil \os I I
Im tln Cie 1947, 1v In 1586,+ de 10 de rtimpleto de latatiderij. $x 0 I -, t. . '+ le l to rarkc,',R soy tin h ...... tll -y M.. . l, d, or) ++aW, e+a- 11', ,

', P ra Ilka ri a~q lctlmle Cie ma.rpin n, 111. t 1, + 1, d +'el ("v ltV i-hlndo onl Airmail, ell E,,P jr, ,,: R+,ij V ,+ ,- ,,l l, '
Il~l 11 1 ellcrI'l (Iel ejert'll ) ri P, in .. . . . :It rn d ell O P} allido Prktiblri,- "'l, +7, +Ier- ,," ++a + + +
'onI til lli+|tt, h illmio cutotl i ,de e amna v utmflfi-me! de ,n-, '{errmos v errtiletdli .... 76ro . .....Palh i t n y3' gun nbsr, 1`..... o'+ y Ia fi eripleroAnj" einS e. 1 ....." eltlea ... .
T'ar a to. termilinclol\ (ze Ia, ,brat: mitltares. Lil t R til~le ee raI pr I Dire dp'r2{elltr M do PI rrm +,tro r. il)' ': e dr' +' ' . 1;1X l IC} t" d 5
<.r lza e| Y a lgl e d+ Arilm, c )Onr t.t s ci letl clifa lanzado denlr,,III. plement~d en ROTOIGRABADO rhor ^lemAn'''i ...... J Ill. t +.. +,.., !....... ,,,. ...
"e rn m~oasdl dltto, W5.CM >no o en dL L piztnion ,abr title rio -lov dado zt,w- lioiti ubta a, MI ilh( p ,, = +,, o e t,, ri'l qlr i, ,
tF0 +Pr n siNrG. ar a. Fawyj Bev AlI Kauklicomandan- . ..... . Ihac+rr Pronulnclamipritah.E;, lai prp-+ a, nL t m r a ,I,,' ,.. , -Iq v m,r a 1,,+ d
trp. I e o erot l+O f+" ", r-i r P r tranato ..dte In Pro-. m-Egt mo nre arandes' -c.....-,+,r',." 'de Ia graveda~d de Ia errst au~tln( de.' ttd : i s;+: i tt ,I~r{e ]j#c
,,vi ...~. aad)R fig, m. 'A o Sjjl:; + Ell ,. cT dorl s a.t l -a. -e rlit- itado .... u.....
n'e, tis I: n ,, .7 D h. ,ia:,,r r ....... l,:. .. ... t. r.. dtn .. ........... .. -l, fle....... .......n ,. .. ....
lur ~ ~ ~ ~ ~ ~ T O ; ''a r V ,O AC IP D ON F+curta mderna Babilodnia t ; .. l'e [ ad del P.RX.C. sine Cue t,Sonaria en horla Cue c~lgc ,irk rriels Ili a., ea ao +n+


t+ ,,t v +' "' I T J, ". P Val.
,'- M , I C ,- I 1 ,,'l ..+-
d, <-, l M ;* A ,* ,. I r, .,- *r ,..ln,;...
"RHAyNL4'[[ADANFN LA'\
I'NIVERH IDI)N1
d, "Ye ,+,i< ~ l'd,,y rI"bo grarn
Iuec! l n ld p r' .tl irl.?n'.!> -
ji! il,)') F'<;*%?!l1F. ',. F'l, lYlNES
i-+, *,;L t Mll n U'l'lI


I d,', ]A,. ., J d, r< i r V rrHIi
,,.t, r. i*.*:'*+l^**-l HF ++,+ e RFeeaNO

Entr,,a, lcti+ E'r*t Kito*'
"'." . .. .. .... .. ..., ,' e ri 't f ,I r.'I I n v NTRf1A C nad,
it Dt'\ Y+ M '; k'It I +N
K'-t An.~l I

o!- a d ,,,,,La "+. dp .frio
,,1 p-<'io al ,or',- ' as"a l alef-
*i a y F++ e i &ta dIM A -a0 7
otr Ida :+""+ "' de + }t
1 i, .,+, ,,, -+.Ohm dva !, -z"', de I"
,,Anll ,- .. 't ,+ ... { I ... ..C'_

,r<,,tr~a sI c lRa xdl, A..an,lo


LLEGA AL 17 POR 100 LA
BAJA EN LOS PRECIOS DE.
ARTICULOS ALIMEKNTICOS


v con(Hniv'niora e
liMInd ifinlento (lei
u~jin el .(Itomingo
,iie- otro. aoi, ti n
drfdir miliar, A a r r ,arla
f r f'tu Mallia.,rn at \ rda-d
d, I. .. . '2 % +?

md- R H, i,-% 'lNorwe e! prv)
1,1ht, u Alv n l wrt l d e'I l-oi
d ,t, a ef+ A~rt"un
V"I,'i' nl itar p[ren ie a z"}
e au, r s do en el \'enra-
0;- '., A -vm i enm R 1 o r,)* ,..
it,, - + r ,. ,l Cki.!t- ,f ,
~~~~~~~~T H-1, ,,,+,r+; t .ll:rd


P'' . *~ n' T' tn~i %n.3
lE'l 11.1111 Ln.. lil F-qiiaao L"nn YA),)
Ll, Muftio ha dL ipue-s;to que hI Direc.
'l- 16n de Prot.ocolo organir" 1I rrre-
c riinla otrial+j y e el Eltada Mfavor Cr.
nera I del Elferrtto hia dietaci order'
o, rot crnflle a la t.ma an 1Rl de.T.
i1, mj.] iatnr n tw, I mnlnt m -nl a
it,- t niLi. el +scnran td M ama

ii las actividades
lnstititto Nro. I por
urbaci6n observada
edentes ha, rn nerrsario dice Sa
a fuilauH;n de l,, adolf+ ;tino. !il,!rt,n a1 lo } 25 delmndos

.I . \1 .\ . I "' l I ._. -. ,_," / .. .I .-. I I.I I
. "I I ., . . I I. .\ . <. .* I ,' I .- .* -1 .. -_ I . -A S M I -_.
P AGIA DOS- 'aw. DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 14 DE FEBRERO DE 1948 -_ .. .. .... -A-O VI .

formo onI -ITerdad ; .R TE s UM E -N -i N F O R MA T Iv O Sectores_ ,
Radd- .'0 .I .11 rotestonates .
A* t Y, os", -7^^ ,,,a aViajeroi -Gaceta Oficial Tribuna.es 17" Muniaipio
: *I ^ -I t;7 el ci erpo ". AVI N JING LES_ X d a t del v arus , 12 As 1br^o i c ALAM /E T OS P A A RA.. .Por J. R .pe W
Rumbo a Lordites, con escalas enl d' is" -1 HOY |C N _,.. LO A~r A
al"-' o- n. /11Es verdad; asi, lisa y llanamentet. Bermudas, Azores y"Ltboa, parte E8TA ) rjo D1Lrktao. J'Prmltlrnd. ]a E. el Tribunal Supreme. plenoah 'NAL DEalr n TIal per- -Revetftiri carletere dt '-
-81 4[Me fJ lj Re*-, yer, ln tmar paaJeroa en La H- t.nAryla .; P aubs r A lh.da d d ,.n Ayer Inalzaron I %rhhal.., dpe
de R. St ..-., l ..y. .eade o f' S u fr O dI ban un podero Avian .Lancaatert, Jl''rIil' : f,.c........, ,,n, .r Ii- Cleolt Domingue. contra .. .....n.,-I ....l e plantain del M unicpi de, Menaje aS Jalo 't a to 1
a+er................ e- o t ro. - Alllk 11.0-,h. denitinclas ierioCt-Lu .pianaIQe C rOion,- .
Metrololitrs 0o1er Hosu", i Sufre, U^ d l ue Ia BritJls. Suthl American AlrlI- cent-la our nferms da.ld a rontuco A. i C isaL l AtKlencla h.bart.ra en caij- L, a tt"d Ina e a freto M S.I ...?. J& cis rlo
tnie, con el curl reanuda, provwAonal- ,,U '"Ji'l h,, Carmnen c." rrvr ax ,- a spo jnlraccion de I1 ley del 'it.-"" .. .. .. -".8 d -S-tri n l tti, ddtl 2
..de N. York -n ha .empre Bus vuelo en- lira.Y.. y. ...j... ...., n._.i. ,, .r..- to.;Menelao or, v,, Joaquln .y: ,Rayo. a o mualrmi d : cy .I. io..a.r
'T I", W3 -e I.ondres y M~x~lco, coil escala en II':."*.'tun+,.dr .,,t,,rizllal6++ r,.,u -,- contract hentencia tdc IA Audi-.ncla'.'& I I! '" e. r d, f Y I ra
-Exit. de CMQ trannmitiendo I La Habana. - I er-, n -y ',,, -lkd oa A,- b aenr a pro aT^ ^ ^ ,r ^ iaeol I i Cruz de Carlo Ms nnel d
49 -I GARON DE MEXICO "n a " '" "r" 'in 1"i 'r- U ,ig .... G^ co;. pG' r 1n Pilo poxioe milrrin to- Ctff"
dealt *1 Plie lorqJnoM I ,Z I I,----- -- ...y l.... ...... 111111............. a .. .... a....t ... a ]arcst;aAu ... s
-q.Hay,,Al Tornme el Saber., U c oncomitantes al Procedent de M.xico arrlbaron) r" Ir aJ e:a Ile Ia r- Fln.. E rA A nh E & n &rl de bMin, q-e
pro a d l, .or cl- aVy(. pa rU I via area, Las guientIe m!;r, l r _-idio c p ,D.BLE FE rN PARA CO
torat to RO~ fadens, Asul I y j & k ", p-u a lm a 'eros : el. periodista Manuel BrL- III, ;,.r,. y v wit,, Pntut Mari ;Cl e o tkmente Padiojia, c/jr ,pa ,e ntx DFL IMPUP -ETO 7"RlRITORIAL Ie n t ~ nar d e honor on ea
VB' el d~plomtco Riniar c Ra lan- ) hf,r,. ,uir ,.p .Miria A . ] '.e )a C. ;a prop-s Auddnc;a ea pi-A Eltiunes prox,mo veneer l el plazo, (l dtinvolvl nitol o do h
6 ;, -o d ntg o e ft W i s -- -- M M' ero m o t o r oi g o W > rr t P arm M. r l . . . . ... . a I. .o n-t g r v r. i, dt 1 r C u b a n s .
lot u t"i a f el ngentern Antonio Cli&- Gonr.Alez,( clardo MiIUs l Rull Tem- n abria Contra sent ,nci de6 la A)- |a Alcaldia a a u. contrlbuYentes p>- 0 "
Varga, en UnioD Radio. dilerf o sttica 0 duodestnal I ll in o .no zga; O lg Dl ez, Ch srte+ Im~n y An- prsd,, ,>i.',.d,+r ,elp..M n,ltc d'nei* matancn ,e c..... pr ..... ,a poder pag o el .i... Dor cl i. -Piden a enloi, con ..
-- 1 iky' ll y nt Sam 1i gk ftk a 0 UUUalena l- So,- tono P string. Bvmngelln tf nturin .Martilu, Rl n.. n raoer n d el C6dlgo EligoElectoral. ,o de d cun io, 1 recite dr con- ; limulo.
r I pB yn Uit R Sdio B- .. E. el soberao Bism 1gn h hd e1~ me o P, rARTIERON PARA MEXICO A.urora Rhr. orrf t kls u a I& R io Ca En el soberano fr +tr ten halla i elremedio FrJ i ismns v av part,eron rumba ria Ruptrla Gulif-rrez Joni uirlila. Ideal que tanto dese6s BBim&gen el dsd in- a Mexico, Is nigulente, pua jerot: --Dirrecrin General- 4L Juumilcls- Itra de La Habana, en juico vero. [incas urbanaz. .... Ble BCM *I de 1t -
_-Pormso yi,|' da_-se1 to v muysu pl rior a tdos lost de lds. T6- 4a diplomiltc, NKassrl M, l euf y Detando sin efeKto tileu o de Procu- 'egldo contra Antonio Fernandez, E.-se dia, con objeto de faclitar afm trot arricalat.
-r Mldve.r-to ymuy nt s er oI Ins l ehaes U dedI. Akra Zuwyter; Estrella Lope, Ma- rador labll.:u Ar& ndo Alond o O- en cotero de pe y Angel corrna.riA lose pangos, las tmulllu 7e Ig e- A r ueM Pl-..-
4e11les.-Oads Cortag. I i elo;/verA cuatnto bien le hace/. Use Ud.,. rio Ccetri y JuanCastro. nieu Worrmro, Refuel G. Unntauva y dez de Velazea, contra henten<:la ri iOrel u Icia l"borarin ac ocho -t igtia~iriit
-- -___ ,, __ l 4 __1 4r --.--LiSGARON Dr MIAMI vlvals, Eugrenio x!arduy Paloniar.x. I& Sa!& Begundii de Io CAYJI de !i a doce 4e Ia nilua. y do dos k einco of famBso figtco stlemile
.or lavhtl* re ribaronytr-pro-i --Dlreceii6n (nIeral do Io Rusts- AudlSen ieL dt i HAAna en (te. de it tarde. .---
Desde is efi nL del .Mftropohltbn edo'exd e, d Miami k toosgllentex p a- rom y del Notarltdo. Catne_.ilando mands. contra Ia. AdmnisnltraCi~n CG ... ..... .. .. --
Oplerg, HOus de Nuesa 1Yrrk si~ea "aileroo:In, lt m t f uncionlirls*de isl flange &I "Notarlo fallecido Dr. III- reral del Uta~do para qgoo Re revo- SMALADA ^ N DEL CONE11.5- Cu aracieres e a mroe tna ional ,,
trariathda fifita t.'rde, de 2 Ia 5. IA ~.fl-'tla V Lrlo (.e Jeade Angola y de-C.&rdenap e ar~lc~n pareeltd z- "POEI PARA XEL .U.IM revelsto, el act,o docungramtuluno,n
comedic, part. nilsca tde H. vyno U ")%I.E s'f- --. .... ...co ~ries bo, .. t I, esz, 'rsieniarI
....... ......crdo latlssti"I Ipors. e hruv o tir a, Ia ow l n eaque x e o -en a estviade ;. u L o del
tuIAda 40 Ca ballero de 1I Rs a. ,,, av. E-ige g-r yJot oez;Jor., -" 7-- rec om co _.u r ...part Ia : -VIBITA DE ADOB A Z I- habrk i lebrarse el Juim ,a Las Grito d~e Baire- at -Re. Bontar'o
Rasa' r yJ-tsz, Ani 'a ,,sio~nnuEizbeh lo n dI ,.ue, gasolin e. s ,ern e sl. flnc~ up .. +Mlake .~ P s tnd ~glu~ A loer dd dons a S.J, entiehnzaenmedia 9111
(De Rs renka a0le) ) b.d! mic is* B NO. NO ACmiE IMITAGMN... N0 CAN0 ALSe ^^ SUPEM Ont de Is tard.u ocre ^^
Strauss qtuemils 6xito ha alcanzet F- a r oeker y Jowa rd ohbla Ift p e:|tVende r el oo doI ierench a hn uoeat s lerias= de. Milwa ukeWi. _n M AinIagrl lr eicd sershnaele.U3
dr, o mbna Clll ret s en tos tnio me I Dolor do II*6= 9Ao, M gesiounms lsnW ~lo dolo lrou s, Emd- .I Henry Higins;e~lr !abogado W tet s, ete.. r,0par& Ja Jmportas J(n de Ia E .stnuiaosUnid os, sehores ,I~s dor o A. I Co na hro ..del _.dohE lbrtoeso r u a br Cse-ue a ua os A.i g .. ... ... .. st e tr In erc os IrusttauD ditoin rm su aeen-gi d B le
l~~~ra,~ o bnno l eno d laco- Ijiam ROBS; el prfesr Pedro pere.Z gusolins. procedento de otrow paisex Dinerstein y Jws6ph M. packer, ,i- oterna t^ ra dn/ a o+Cuba ---ha stdommor-
media de intrig-M, de Ia. comedia, de lchoqistrico, V~mitos cde Iluido o do sall e, Acidetg qe............ .d ..... ......... ifico de Tr.............o am
y tmbe, nsehom yeat sefor William Clayton, itqy aI oeet eI.E- ao l df o e.Tlta.5- O E EEA.J D tor de today una pl yade de figuras
cotnbeulpocu de far~so y de EMctos agrios, Ardentia, ase, Dflalaida. Mal&re- presdetedei dleacn e 1 (.. le' nt s--" p~remo,.a~ompahado dl o ota~or rra. GO3EPNA iNMNCPLlcb.. epaeriIimo rangao- Ia
rv los Tagosd conmovedoreuadauHof- piraci6n, Mal alionto, Expasno, C61icos, elrmentacio- E^stadix Unldos a Ia Conferencia -Adu a "i"t,, Afa'r l . ..a N i n .--] clc- o t vez ^ *ro,5,,re^ n oveurrp .o- m', pre ,dane Lel Club At/ttio Vi- Cruz de Ia Ortide e Mrerto Carlos
in annstaha4 el poeta y ,sim l ls la nes tin te gtinales, D iarx ae 0 e atr e iine einto0 D olor dot M undial ide Com ercio y Em pleo y el ia Ha ,IW *."r' ,dus a-ados h bparr),sm y.le ,mprs de e al, o bur oe fior M anuel Tucro., 'ha se- M an uel de Cespe des, ]a m as B& t
Le in terpretat ion de f El C aballe- viJntre y e spnld , I ptncl a, D e. t rl n ; A p . n :ena r J orluondo Dom ei ch ) ., e uy.o. p- ads s m e r e eorcel ral [condecorac n qu a concede e el go c-
ro de]it aa. R orsrro Ari. ie vIntUIy-Tsa'da A:ap t)nca, ton.h iutorpre-ioin ynshanat AGIdic[iaTl, 1,", omuy Atorl -rga-kin, judct,' y. -- e"ecL JRfie" uee omo hmenae pa noU a, ucu ano.
rcueddo con ael sig derrtolIar de! di *u *nl ldaid laPguno do *etol s itolln?.. WAKTIELON rARA MIAMI *ando In. ..pleadaMarine J"- 'vpl- I mnte pr el doctoraEvelio Tao.*ob.rane A ct qu, o a tion At ne dell de" I Se ,-dquirirg por luscripcbn vr.-
acuerdo con el SSttente Por s mitsma vla partAeron ayr m n ,, y .'.rra, pa. on comixn *I presidenneIs.eiente de la Azoc umo Naciona. partament de Gobernictn Munte- luntari la InsInigia de Ia orden, con-
REPAFiTO: Ensaye con un frasco del rumbo a Miami logsiuientes paaa (' ntr Otrial d II T.b,..o Haano. de Ftmc onarioi L Ps del Poder JudlcIl t e-r r Marto Isstente en una j1ya de oro de
notable patente Bismrilen y leros; en trnalto parra Puerto Rico, ,1',- r*"... a iui,. ldo =.lvo/o ^ Ceore.s Dierstein y Picicer ai ote Carrasco. " t ... tuan
"--n-alln . . r'na"esne JICro Valdes y Edluardo Ca.... o; Y.n: d"V r+ l ,,,e,,, url+ra n.,Noa. ; |, ...!.... ufelutti nu e ro- sp...IPc La fiesta.... k de...... de la no- A ... .... p-o ; u .+.:, .. .. n -Maue
Bar *c .. .. ...Emanuel.rot rentM dlak h .en cue decide t.omait Ismaelnan. V n -d y el .Srpote ^ N- f -del inter^entor del Ji .... ia s ntosarlll.'. .Oli^er ItDr'tranis^co Perez vitn
Oc.tavian .. .Jarmtia. Novotne. LOa. Jnquien se propane Cent1ro " P*l ll ,ur" " I..... .nemrsri esoogrlttrde ndto, .e ri.. --Maln es ets'mnd qe eZaam eRPE DOEE ED R MB D U A BE DE t... uU;NA
Fan/hal .. .. .. Prederlck Lechner d __ .om1ar varia- .otograllaji del bautizo -Nes zrar dltee Apu>.to. A..ursr 1 N -B DE U nA y oleo -e elen ----el ,1a2%
Sophie., _. ,CEleanor Sieber -- u ra hija del generally FulgenctO. elo p ronie;lo t I Ii^ra on& garantia de Ia mils recta pll- CASA DE 1,i- tr DwiAJo e,?enario d cn Uno,
Marianne ., .. .,Thelma Votipka, I Batilsa, ex prraidente de I& Repllbil- d oada.r en Alrnde n i4.. I aci6n de iss yes. LmS repetuton 12- Se notifcii ayer al jee de Arqui- 'de luchas denodadas por Ia pu-
Marianne ., ..*, Thela Votiica o . T'reaoC11-ltedto rfeyal brr mo telrae ta t de Ar a e tcenario de yu paron Iau # tr: ndo
Valzacchi .. .. .. AlessJ- fde Paolls ,. .. t D efensa CA, el cual Be ll.var. a Cabo pr6xlma- 7- .i .."APIN'-F.'" ...i ../. trd. .. t...r ..ac ercha...n.o tan aCi-ttetiura y Urbs....... es ltado delas ......r. la" .r .. -d
Annin .. .. ... Herta Gltz menlK en Dayton&, Florida / "-. di r'lirn c ,. ba por ph Faninal-s Major Domo ..A. Marlowe .J ..! r DENIEGAN PENSIONES A LLEGARON DE NEW ORLEANS ero a .'.aanteiorldad en L und tesEl _L"ro encuentra Ia ela de vecin- m "erzo, RI que concurnrin m
Marw;hallin-a Major Do ao ,E. Itrcy tt ..' |I RETIRADOB Arribaron Myer proc entes de New r. rte i, o .Victoria on, Berlin, Armstrdam, Parlt y Culdaddad marcada eon el number 2W oe alu mnot de *yer -en iU mayor a
3 r Begun B intorm6 en la Consul- Orleans,, por la via trea, log 1gulen- Garrio. Mexico y partIrAn deS La Habana la calle Ban CriAt6bal Cerro). distinguido. profesionale de hoa-
Exts trantmisidnn podrA escucharse 4 4 )16 oria Legal del Ministerlo de Defen. tes paJerBcoe: Manuel Parra, Odette _DEVENSA NAfrIONAI.: PerretoI las pr6xlma semana. ...... y tod6 cuanto vale y brilla en nue>-
sintonizando prelerentemente la eel- 9 s-s .Nacional, algunos de las expe- Bianco; el medico Maurice Odell' NnnabrxIn *I eApltin Ern <>to Ff' rP7 STAFP MEE'TING DEL 8ERVICIO t trR ceded.
&ora canadlense GKCX. en 19.75 me- T [, dientes presen-mados por retlrados de Dennij'Clark, Glend t W"nser, Ernievt; (hAvez, uxilr r el Supterisur d In DE HIGIENE IN7ANTIL Las adh'h one s i e pueden dirieir
tros, y tmbnlbkn l la WQAM, de Mia. ..JW los disueltos ctterpos d ejerelto, 1t ,y Maric Ward, Allan Stillwell,, Her- Ptilc s., Secr mi, en ondo large, 55 metro. __ Marina tie Gucrra y l ?llcla Na- bert y Dessle Crackett v William Ro- Moir-s Rtf" IRS y A PRarl -M"-rce Pllidffl Municipal, doctor Acosa Borgm, R enos de Belen, cuyo vigesimootuinto
-Otru -rnlleclbas-eftlhorM +ttanat n --rnie t aonal, lion Ido rechazados, por no blnson In eIn la llamla tPinharrt a Al(frez I I u l celebrar- el lunes dia veinte y treE, aniversario se cpnmemora en ese dia.
elte magnrffeo programs. pero la . ,. ajustere n los preceptor de la d ly PARiE~ox PARA NE ...de NaNlo d doI n armna de Guerra. TRATO E U-ICiDAR aE N .I a nueve de I noche. un stalf Y en el propio almuerzo e uadop.
Iint~erfoenetax n mtn eeu tlllI II It IjN, e21 cde roviernbre de 1946. Par ........ ....w Uia pit ta'r" 'i..acuATO DE s soDbre Is + rre" dHJ - -
nc o peritten eiu- ' No. 8, de 1 dm rtleron rumbo SECR'TARBIA DE LA PRESIDES. iR w rrTn meetmg mdlco del Be i d gl tar~n acuerdoR mobre la conmemorn-
c_21 lo. I VUELE A EURP A 7 r :" E. el eStudlo echo par 106 le. a New Orleans ,,t, .t.. .. CJA: Recurson de alizadanseaguldosn "RA-P.I"-- DA-2" '' ne Infantil en el .salon de actors del ic6n del centenarto+del Colegiaode
105si ln as- melma Chrman ao y, o de HiptlM nripa de n ancR e eeqetetu ingnd u
-- t ~~~~tradoa de dichto depa-tamento sabre leros. Carmen C'ab-- -er-a e norThe F.,K aus~egill C(o.GalbAn r A 16 x opta ulia eIna o elhqateeu bttgnd u
El, CireuitaC4, Be G....t6 .yer...... R EP0 R L ]A KtM Jr. lonnados e... ddentesfiehRAlfred ................ y CI, Vi, Cheic"l Adsd..... vei.................. esrr~ai l igiet~
ArePOR LA KAM Isrz ---'......' c v p. "55he gn '.......egravegarrrolire honor en el.desenvolvirr-Into
.... ......... ofece un deIllegado a In conclusion de que alo is yK nWas, Jhny Ceie 11 tn ub 1, er, numeroChemical Cte atoxia ae rgra msveIaclus uas
gradloo xit al, recer una e ei s 0.l p orv a mistnos Ilo tklnen untifinlmlad en Is I.k I..u -- dn uce d Jr '.la do Matxrnzam N. A., 0,- ~ ei~n ,qua .uijO ae.produujo EL I --luei eo'~oa pt elH baa lD rnic ca.
Ina mit s en sactonales tran sntii e Vuela s r4ulo s por via I odeclaracldn Wendlical, te acuerdo cn Erick son, Samuel y Ruth Monbray "* t'" . ..' lgl d M~ t" oit s I I in gerir en el parque Monteagudo ..-Fleure. erofb-noa, por el Hablar-n el Dr. r ancisco Icbaw.
qu. at hayn realizado en Cuba. I Roberta W"--- "-'" n..-rcili ,lritima d Myt.rnM R. A.. ... h. r.. doctor Jesus Govantes. nuestro ertimado companero de la
E CurIoo a toda curopa tlo que eslableee al efecto el artlculo l y' ari. c.eo "a, s l,'errocairrfl i da 1 p r aburr2dt de refa congenita del e 0fago, "I "Acci-n del DLAR10. en el amurr-
Junto a ls e.adefes y el CuerWpo de .' 29 del reglamento de ia cltada 'ley I'midoiB de La I)4una, Guerra y CIla,., d an- por el doctor Jce-e Jordan. zo: y el doctor Jos. Capote Diaz, de-
8eflalea del Ejerclto0 qua recorren la No_ naeslta visto bueno ur-me'o'*8,'segfn ha sido reeonocido DefuncioneseEl ,,, "" inz""-'1 v (*tr"-** rrorR- menor Juan R- bot Cuml. de 8 3.-Sobre una obsen-aclon de tort- cano de la laculad de larmae~a de
Iuta 9?'a'? Manuel de Cdipede a r " ... Flo por la Common de Pensiones *lue r . U.a llc) tde-Cob.sl ^, , S "T- adios, mecnod JUan 2 oumero 71I0 ,f4 cellaacompanada de acantosis nl- la Universidado de La Habana, y el
CM C M lles'6 su micir.1' ceJ- pare log E.U.A. ha elevado Jnforme destavorable a %,p,,x ht Lo M cans ,p r el doctor Orenzo Exp -ot or, MarI,,Ino, ux- -- e n -r to
diedo ho a st fm id dl Po,, lia. ,+ n,!o, 28. fi.I,, 1 J"' '" rmt' 98o, I o -, brsi e a 1'/ y d de l earllones g ave u uto 1830 rgoirn e l is
endO hssta 1 cspide del Pio f los sollcitantes afectados. bll 17 t \ d- N ,rpt. v J innn ra i (.pto antiuog alumna e uyos-- en l acto
Tur frio. a 6,378 piesi, y .ofreelen; Las demiBs solicitude-,; de penslo- Rj ,m i. A. u"!.rez Mir:,, 7 111- 1 ,,,a "' l "*tn en 17"-*..l" y r y D, al P"rol^llo el autlo 18310, SeIMosco d aluin
do ,lo dtta det -la aecd nsln y o9.ti nes, hechad s por rlnllitares retlradoaet sl s ,lh 1. rf "'"'llr. 7 ltR e n, I ;, +r1 .e ,nvol, ,Eu conducia (oldado Jose Tr tpa- TM..........CUR.0 LIBR E
las im presion s c ptada s een ese am Para tnfornes. y am ar d elos ya fallecidos,,h n h tV C". .. ,, ^ ., c .... p" ,,..h t, 1-. g pert... .. .&IROB O E PREgN 5D. .. DE H.STORI. PEDAGOGOS
biente. Gant, Mes*tre, pe Jne de .. 118o111miada pr l eoff0n e I ,,,I! 06I b r, !- e y ,, J. 't he. L .r I aE rxiofre n luv i
'pre~tidente sid ttani Com isvrlon dTe! hln, 1.r1 I ar .. ; ^ 'pi (';^ J ; ^^ ^ :^In.. Amns AmoncS.nA- El p^r0xi "oluns as nuede El Colegio Provincial de Iri~yec-
CMQ, propilia aiernpre Ia' ttrang: L Ar soMaritime Ponslone "'or 'a" Cnmultoria Le- on ; ; a, d `.. ..el. U, [ "N.,,- Indivlduos asLa hora descono- .. .. E oe ro nca de r' e-
I; '111 u I .0,ado, 20 oi Ia. nor e s.. ... ... ...... r In. .. .... ..
misiones qut ,en hi~t6ric y on- y on Agencie. gal del Minlv,.rio (Se Defensa NO- bln"ll ; ]f ..I (" rtu a *. t res Tn nic t-" .o .tie.r .. a, ( cldos rPnetraM ,ae . c onen sea d trecu o U aeseuna o de Instruccion Priam -
K UBl e c o 0 l ^ a d { 9 ^ 0 t '^ i M ^ V" ['r *'ln J O^" -I ,S "n n n 8 ( a n h (^, r ^ )n z a nJ^ : r 2 1a r el a i e nc i e A pe^ S o n e e c a d c r s ~ r d l %T^ S H LG + + .' ^ --
a, a 1. t p. ,, "rCCr~n i ,a-. ... ^ u (ee10 ne ; "" o.l.,o er".r~ t r o J., .- ., rAL OO^ ^E aO oeRI c ua0^ xoa ^en s u da? xat m-
grale s, Comoa Is. realizad a layer. 6a- r 301,HabimIclonalLu l toda rapid z, A Linie, eque Simon- si .eri a o 'Ardfinui o ianlos, I i" a A i En lo I r eb.- t J '.- Su d a ule21 as. r ob n dora d e pa e nm a a tr nia de raeG udel rr nocLi b an o- biera de ideL H ab gan a pe orue. en lma o eam-
I I J o s b e n efdc ib ud. s p u di e s e n e n t r a r n I t .. r a 0Mpr t o r eo mricana d ue o r r a n i cm a no-po r a o d el i di b c o gr n p or qe a d 1 ( .o
po sesl6n tde sus dereclhos en el mk-sAnefra, '. r ""dn.^ GObehm aci. a z ...... pc par vaorde 390peao6.. e ,ana o p se plazs de pectores de *otega-
9 tiron a to l ., y $0 ".,"d 4 ; -----------reve Plaza. blan,+a, Trocadoer. o. 4l. P er n ern- a onl C at d n u u a cn a persona u ya1, fioueni e
Azut tranrnit~iril. el1 treC-aent e pero- Ih zGoxlz 1 fo IU F~ ICIAL: t" t w tep, E, T O D O IIR -cea umn eEtdo it,. a i sprir s e ign ara 1as is-
CIteA.RanA pro .. I Etunee ,, DOS POR UN ALISTADO eItrainls e nuuaocnmsaproa u uesne
Igrams, t, tulado -El Tarried del Ba- IMASCENSO J.811111 Stein, so ahio blanco, G 0 En Inss fi1tlmts horns tde Is, madru- gran asi~stencia de alurnno15 matricu- cuerpo de inspectors, en formra tde
ber., conrideraxio Como ei de inL DE AV ACON I to .N, flla ,94llh lcez"'l.d _. SCari Bixteo G rci, cuando i5aell el r pi Jds y ll to iedor enlt Cue dll tacla del asensoa yComo ron rdddem lo a Ia am
elevado.-valor cullUrgi en el preen. I Por Ad~etreo presidential, refrenda 1- 110. 4A,d, s. h- -%.s ge ala atero G rej, cua~lnd e o b.asr iAHsp t o l la do r y de o IAntCiundad. icnsaldel ascenc ona-ylo u r eiosi ad e las fun.
_ do pot el tninistro de Defense NN-IAa.r,z, F 7soe, blureR, F C'.o.u erv enin en elvertidad Pacio de Inbtitrtos, A
te itlto Lit aver cnu e res"porl, era a a tLa .o "'oi*., tondare Salvador M erln- 4n1c i t mente af ui p d fionpis a l c eno el Arq ueo Plo v lodg i, etc. ion rimos .
i U n l Aufo r m ul a t Ai nr eg A y o rn en th.A .Piu g c A f e r L p a ry rt Cer f in P l aza d < t n a W e t ce orao a Idn
n,--j o u prw n ., em y rnt o ,e at E ne.I ac ien da qu , si.oal grad,, tie C''","oo ..... .... ;. ., .... q.o ,A t L,' 6,A m I, o"i s d .l on . MA,,.,A DE-. RE8E- --- " a "" ..... "" a"mb" na"
_1- n 'J; "N '_ rt ill nitn d Cln' t i. Oeir- b~laLxr pot el allt elEdeto promiae rfsr od
T li a A c r Cwl-ca, \rIe-n n r . n b J,,.-.." 1ot. A ,,rn nor Jtpe l Nuline Ciargat p V IGIe ANTE Cuervo, Ee Mde d E NaRo l to MAESTROS AGRICOLA$ -
p r *I el Teu t in pa lero Pa b l M e- F I tS C A L Ill lI toU e G U rAIWAr A ( 'Ad ,ll s. e.l d r h d .e'lO h e vld o e-A-\-Is A lonzo .Co. .s. n .n dp o n. lo s e yviodtal que e Jbre n eie mtc en un d r lo Bo l ls M ar- de la Rl orst n e dos de
dins. h omo dtir lr, un L ui Argon. El seflor Frfinecuto ilrer ?] rnai -C Gen IMP ORTANT Se tu pu t n .,,rs.' ,-'I"pot Lcsr, spenodids po r en e m u a t- e pen d r p amer a zcien a rla IetlmA .i EtItore s t orls, l tao cie d onad Ptd e 1 t d a ,,re
dez, da- l p rad or del da tr1l27, f5 ral2 rumplitlenlo LA DIREL.UW p. , &, ,, J er. tin slendo otorgadas gratUittmenter pez. ,produjo a epionesEl I d sent oraeI deArqueologiR y Etrn ologia, etc., asis- en pri mera convocatoe a, y marae na,

asla ilp~i anIu duen un abfa cst rp ctonal ropio aver cdl DERA IOO i Utn O g il a a Alrqe Pofy. per domii por aer lag ochol de Ian Joqi y M nciaduat e aaro ms o ,' ~
U ~n I6 n & A I t, m o d e rn s o r g a n i- d e G u ni bs r o i e xn fero A 0 oenhoa 0 n r e. P l ic e n eia s p a r & p o r ta r mar d e file iO lg a M a r t in e z Z ald lv ar v rc in a d e it in a erte c u r so e udom m g oe r cea t o voch d e l a e ,a n
nuestn radials lel adnriged eopr P nfore- nad o 1B4 e. La Juntr de rrolla- dt la r Ma- nuel I d 'rp n Mnanuel duo, dma er co Hc iagra e&- San n4 ro a, de y terminan- Estrella y Matanzs en 1 reparto ,en da ltdca co nvocatra
-----t radial MILLONES dB dea La Habanaue tie Iala la. b o de~als b Pi .No 412 altos. e, yqte desde que tom6 posemsinf del MonteJo. LMATANZA DIE pracEt DURANTEhonal ce decvo NadoIsdal Coleonc.-
inar"eJo, prw tark a na Uy pronto .---n da en tag oflcrna. quel Ia A oi o ro de Comunicacionese doat ,ldo fru r r,,-e as a8. cargo no Il sa aL ex- HUR O q E a E DE seNE O clonptes; mocio s drelCend iNau-
Ia. pr6xima, ftmana--s. Pedro Var- tiferf IA p' hacienda p iblica, en Morrocon s .,. 19 rTV," t p e s Ae cronoI expedido lhcencia gratl VisIAT F/ND LMSD NR
gas, et l Tenorde j z Americ v o- Ia todo s Flar dpectos, centre ellos el de -'do No. 29. de n lnguna close, ya qua 1stas s een- cm igilanteu ,09, Mario Solis Mar- Segfi n los i lormers de ya tspec- clonal de Maestros Agr ca on.de
qua ha do canstituir, sin duds. alga- las reeaudaciones, que a~scendieron en lMPORTANTIF SERVICIO CONTI- _ cuentran suspendida~s par resolacio- tinez, pertenecflente a lIn 66ptima & ores del Negociado fie Veterinarna Cuba eno eeetaia ae
S no, un verdadero aeontecruiento, da el p uado enero P I .S27,125.92, con Aei-N- A Pl ETANDOE p a LA DIRECCION San i ne de rJorles maniactros, a leostaClnq fues axl0tdo die ontusiones delDepartasneuto dea os rnac12 n cnLe uniea 6e eecuar
das los eimpatina elon que atnta en perlvit respect al propJo nine del p ia-Dorhanizand o Attar 0queat habia personals pao a lo qu a surio e n 8an Joaquin y M Municipal durulnte el paasado mtr alues alto .
nuentro palls el adm vroLtdo ta ior me- sa lo 1947, La Junta Directiva de lasCoopera- tae dern je oLne n te log y r at ise lruanoi Ra eorael quInrt a de bun peter a tenodr 24 oIa m o de r eses des-a Eltore y 3n3del DcOrede n CI EoN re-
xpcano. N09CABLES INGRESOS EN LOSrtts tie Ael 9. de .r de B atrcos PCaue- e l f eIso t i.oarcie s p a h ola vts 1.< e u c al, e y on Ii .... .i pa r ura t de l a O o reqn de lanl zab nr atar ede t.. ..salenero sl aton ....do 19 .2 deca t .s- El Soriden d ed .. Cpa n des pirnce
CM35 MILLo NES ros di e rAHabana, Be ha d1rigido I lo otanto podian ser detenidos y e n- cayendo &I pavimento. /Las decomisos practieadwe 2 ueron los del Comitt Ejecutivo Natconal; ele o -
Boby ap, / d i ttreY Por otra'pa rte, el Senlor Antonio Ministro de Camunicactones, doctor Ihdlr a ; queoImo l e v i e, n a ex l- Humb rto ApruCrdns." eio aaderoIn dutriatl : 25 B e r dcon cles;y t osge nera pres, etradyaprob ac|n-
Daniel Santas, a to 7 y 30 ,on !as Pr l o Soarras, director generalde Cruz, dL.ndole cuenta del au ardo pot o s car1 a ale b ian o sl omos0e gUa P"M CBuatr ex Ul ? ] qe r a ondcunstria 2s era s ya': a sl aionc p renta a en
m ix mas atr acc oneol que bri tda dR- R e$t1 e in rpuestts, e ie v0 at igeluc- adoptado par raexteriorizarle ta n to a tne u eI les hab la c o d do ROl os M argues G onz 2lez 408, E fuO deen ldo 183 carieros; condenadas 122 vl e- del t la m inuta del acta.
riamente Is, Radio Cade iurlt, S rtoo Val:6. p Moreno el inforue de JOS dtcho lucionario eonmoa JO p or sus emisorlo CMBL y COBL Lngr 1MAde inSecci~n del Enprestlo tes de li tDreceib del oRdio, su ex- Desfilarin esta noche carroza. de Jefe ntl de os cuaerpos de Vigila e a vacusado ,del hurt deaun real Par 2472 roses vacuna.s, 300S erdo y y 37
de:3os 35 mIllonles stapra el 9 del ac- lro~ lelltos q e nut- preLO Ael vtr lodilsl- mome raes ,yom p]ra.ed "'re Gdl cia, urard m o Alevro 40 e 8 Mm aron Meroe; condena ras. La Sociedad Cubans de Cientcins
Ki xlQ 140 biLr -CO'fr 0 I l ttal febrero, qua ascilenden ja 3 1 3 l.tr ck MI c ervcio E prestaclos por ]a E5U- o dp nu p raley y Insleorniro de lar ruas. Ei rets, di lar blr i(o, Asea-e, deo0 sidAian ar ount- Lpar,.ero; nde yn}\ os 1do2 t sc la d.tornafas clerr hor
doscientos d ein aldona, Co l uper 4'l, t de ciEn C. L. T. enl ocasyn le Idr Ia- concurso de IIIa IIe s c Cubanos L renos ; par caz.r. OCUPAN EL INSTITUTO DE LA c erdos; condenads L viscer.r r YM a. nasa s 10.30a tcm,ssioneordmar Yen
1:20 a M. Notlclaso vMirics. $213.531.51 reaspecto de iuac l -e hores de tesalte y localization deo 1m UINA ROTESTA VlBORA UNOS 20 ESTUDIANTES tadero Swift: 404 "erdos: condex- el Aula de Matematicas del edificio
loae dera. parloll uri' "y ap. repr dl ao ba rA oGnaro Senr y 4He r E l a "idente te Inr Asoclaci6n de En ho'as de Ia mafiana de ver, dos 294 vsceraS Matadero Nacional: Fehpe Poe.% en Ia Universidad 1pe
alas DECRETOS (A'RSADOS Callaus F. Vega.que edaron al go- De acuerdo Coln 1odispttle-so pr la Vecin oe de Iclh ines La BiRJaca, enms de,20 estudiantes del Insetiuto 1874 resr l vactm'ai, 608 'cerdos; con- La Habana.
9:00i Por loclt Cam d llrrtt Cuba..ULTI AMENTEete0 r res ar del fo dr e Mtaxi- cottlion elecutiva del CarnIavR, de elohtny, rn potr ta n a. ubr-d l adeaVibora se presentaron enldi- a 426 edu can alguno l dos ii-
v-,00Pot on Capos o mi uba. LT 11AMETE rte alre~rsar dl e]Caney Orinteprotetan Gobe h deaentr26ovdoerzntS yrcer omarons deos edt-i
9:30) titia popularea. Be CUr,.ron f los ecre tos que allo- CO. one ro a nueve de Ia noche desflrn naci6n del cerre del ca mo ueMirracd dee 4 aroE el ei M t ie olon. se condenaron ficos sore Max Planck, el notable
l;:0( Feestinolvi.tablos M clCoy, rlzan ca s creditor1 $1,100BO Paa l (.6r P l r (del Pato de Marti rhs Pl-et I I onluniea Ia salida 0e Cquel vecinda- iaio.
12 El AqeNf iit K BrA E1 v o t* d ta 40 as den IaFraternide d I"u carrozas I. d a1 0hrd e stda de m psq 0lbras e care Ate cerd, 172 de fisico aleman rec antemente faleci-
1:(0:[ aupnr o mrta de | r boratorlos parnsitologtcot de ocneiCnd- ZO"eenta E r ri n del enro d a oblaci6n, tra r a a rto tadiva, permu con S pes(ado y 28 Pallas do, y el doctor Rafael DFterre hari
qyitel. clltopara f)cales e de Sa ubrndad $ $1140. )00 NES DE COBR S y Pla a -u co nenaba a tra d unalar5. me-o Mercxlcado Mlco B econdenaron 25:aegunas sugerenelas acerca de n ue-
10:.0 Huscand Eim t rllae. Para ]Inmtna de oininzaeon enlVe;7- Ef l AdTE It atrador.de C.rre UZde l a m tc r iE smm" i Par rspars .l- --yel-hombre, den, ea Polci persona par lot lbras de raine de r.s, 36q 8 menu-. vaEduactinvdades de Ia reerida o.
11"00 AleJnr i10 me ceIlle, 111111M011- IRA dcer oasan a 810,000-00o Para el Hfbauna .sefiqrCollade 7 nforTo Ayer deufila Inssgtgant oe v dems[ CmotIns EXTRANJEROS NACIONAL1ZADOS a lrededtireis, antnd us p reha lngoia., 3883 eye~s c ohue o.
tuner yhcanrlo v a Ii Gnng L ea Aeri ot gdqn e j ry nle e El un nSer tar l io de la A c l .w re a Se de Prsdo buzyonea pars E. do.to JOE A. sallt y d 'o""o Inform6 R rtI aru.rdi stas #I direc- 'g ncuse.n T T.- o. a 38 2 ue%. .
11:1 uZI yt esArmnd e rll i su n dR.Iebrarat P1proxin i ayRa"; 140,000.;; de- tomtr correspondencia en lug Dr E c Irn Cv'le+ eos. La entrVa EL pAs O d e tar- On r deleg d xtranjeros dor- A NIln rE i d UR TAR TaI IO
1 1:8 roet Cilad trl~ eracofninxo Cniu iindo Torre6n tde Son I-AzarntrCroeus u uat lp- L U ADET EO o aai.d 01,pM e
2:o Srne- dr laI .t lo de Oa s Phos p Oas..... to nar o o que dn ltin ma ln El d a l n a d .e l de a enerota... n da cno atn a d e nie ol a c e la Pole r- Oba c tras qe P stb icarn c e Ias arFId.....sa q del e se reo. de
El3 Cullo, EIlllo Medr .not, d DI YEalfn }e p E qale tamblm pe l b amodernizade A Iolacl ,n ueve de er noche adlancl, en dieho Reg aro1,56 extran leroa qu.ce pero nTom, toq ren Ed a n a etunarir po r elos pstas Unii.o*
11:1S Noticla ro CmQ, Galltarrtta ) CURSADOSI tlrto ao dos a; oN emto dr quel fre ant desfilar dyn las ompa aas e e de ria s y ern uea ro detnpcho n nret- ne T, e 0 for d e ., aom-- Ro rg e li qe Parn at
CoImmpaflna. Tamb,( n de eursarnn fetos detre- un buen tpe'ca ,o, como lo ofreen ir oz nmeroe dedec on ba -Culos artta aea
12:00 e ijuniokan. tvos pre pudenclalu lexdtsente l a toido d o largo de zs Ca- tes del Faseo tpe Marti reuni"ndoe zaci6n. die Aguacate rumero 108. forumullon- AyIVNN L 0B A ]E Ltt me xiar
1 I2:21 l1 reporterF l o. Los qu l uspenden el Ir nobrn de de- que. crllf tc ro de e sa ua en odralo 3" Nei n parr n tr do denunanla de etxfs t de a r, PUENTE CANIIAR nhis N f eo. vr1nh 'ltin" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ le Prr y. otras. de1" ------ Ciudad al Neptuo par s la ntina r El pa ilmsyd.tnio aalsqe prutm tc ostre E ll d ie cto* l general de''* Ingni Gerai 'a1
12:0: lsuperman ,. famoo mufte, --hos a It importacton de p-rte/-en- 'frenteaIns gloriletu del GApitol n cntra Roberto Colom oe Rresidente enA E] di or geerlAO deE n 0rD & pa -az ud -ea el Dr Ca rlos
quitp.o, cs parref)Huo&!" del Nifto (in os LA ASOCIACION DIE ANUNjIAN- National y disohverse enl Ia Plaza de, Comercio E estrada Palma nuttier< )552. e3ecto l nMa oF de Arezoza. actual rranistro do
12:4 Etamar olgte, Pmos; ahimentmo de arnulnse.s lia'a el TES FELICITA AL 'DR. CRUZ lI trldd .scmpra ~ -E pso el denunciante que Cniom PlblicaB, que r -abaJa ,tertsamen- EducRC16n. continua lag proyecciones
3;00 Chl)csrto v Sor-irm. as ln La MLsertcordi: +jerp.),y un El secretarlo de li t Aociacilni |elarin Aprtir de Prado y San LAza- El doctor Joh A.Salles d Jfe de icndo alm 'etarin particular del ex IDS.ebrall;- de c hfun 0n cultural de su antecesor,
1:16 Lo. no~ el. radial Candadn vagbn ara IA Pedracttn Narional Anuncintes de Cuba, seflor Ernesto ro.IA Section de Perlsonal, Bienes y mh'istro de Gobernaein Segundo mar qua hla de Unrloe trair~s el minister Jos6 Manuel Alem-n.
I ta dulIz Y Armondu. .suorto en de Trabaj.1 res Azucarerns ,*a!:o- D ab~go mlorma ell Una exPrelk iVA DE CINCO A NUEV1E EL PASEtRleCuento del Mincsterio de Comer- Courti, lI@ pidi prestada it hombretde Ia Via Blanca de Maa nizu, a 1 In g. Rolando Paral6n director
pD euda, ald ada,. l]na pars el |von al Uservicloall' ds- carta atM in ilstro do Comunicaci nnes, DE MAIRANA -- a, ha ctrculado entre todos loS tale s A d- C ste Ia suma di metm l pesos. ofre -Cordena e et trabajando pen .loa de lo-
2:6e .Sort-o di. Ia TLo ,r-ta N ctonal, trita de CObras Pubhicas en Orie'te. doctor Cruz, qua enl la it utia sesi6n El naseo tde carnavnI d r- maimalii del departamento, una convocatorin cidndole Como recompernsia entregar- pila~re~s entra~lss, qua estarln cimel- dichos artists, que acabar, de reali.
3:115 Dr,. ith'rdn z (,r nondo. Igu~almente, el qua ac'ara el nombre eelebrada part]It citada Asc cifcon domingo, deberA iniciarse a Ins cinco parr format In relation de funciona- le cinco nombramientos, 10 qua rea- Lasdos en el cauze de! rio, y enllos zar una jira por los Estados Untdos
8:30 L. Vuspn m -r,Mn. nnd-lTra. del salor Jorg r Santiago Al bert acordaron feliettario plr el est-bleci- de It, turtledy co-u ir A-Ic s-------e-... ..." oy empleados con dermcho a re- .izo. aprches, saobreJ dOS que ilinm )a a'r- clidos e ognos.
con l C K [andlr .h It- -i Ter nder. .Sanchez de Btstaimante Fetnamdez mtento de t n P*esto de Olservaclon Ia noche nar~lind e el todo clbir el pr6ixmo 24 de Febrero, III- Mi-s cde, dice -el perjudicado, cos centrralz, qud tendmin Senlts
3(45 ; 11t ba 'elqt dsoteuac- ue e fcnd n aomshcaoficiales, las que entrarikn pr e m'a htr plom a 2y5d afinvos de secae rlue r ohav oicti pca odetena is eprsdoeqe lCns eGablerno do In .e
-cum;nr e. u \' n s ndesric.o dei f e,,L- l,|no Ken-?la orii nizaclf n de I n sI tra.strsones lech o Junto alTorreon d le San Lt- con be eumpeido 2i seLosell os, t- Iguino y qua Jos nombramientos en- medtas del &5o en curso B este derac:on National del Retlro Encolat
4:00inf n u o'Pner y Li}si I~ ro, Vueitne d,." t _O_.r_ l(s.[zero,' o par Is Avenida del Puerto,- niis9raenCinbun p~iblica.e ineLasde solicitudesl dnide mismos,treadseraCU apoerifa. dm aaeca en L as ta ljado yae n s.ns~e~o eerrb einby o sd


............ + ....... ...M. I Al a up"" "l >I>1"ll llr ual1 'u b" .......... N. o... .. ..... e\lnn BumoanIa" um, ,1 Junto atCastillo dc Ia Punta-En pa- diplomas y 4stintivos pars log qua Por ultimo hacccron>star el denun- deI.,la terde, n e Gervasio 111.:. pera4"d - -- -ir. .1 __orbi __. Pr -.---~ de_ la ---ub.-- 11e Rbrcr elK Mil-cn E.sd el.Pra o drco D .b-rsle oo s q 6e abnal PIDE S ITU CO 1 DE q FOnD '\ ~ eT G.
-0 L h uells de g| por d ln Carlo"sI mFarque tde Mace l haste La Mints, v 1'n preFentarse ell Mquellai f cicn.,I as mil polos v ot'pr
-- N '. \e.rn I~- Ih .ba leIA t-enoda o p05 ....Ado, d l A nr Itu00 lrrn rl n~ nnnhl '*+ de ~n~tlod ha -u lc.' la pF.'ate piernda yd. demtcm dllsdcm no u .cel-coit n ] ttt parr eo eurri r fn i e ~ l m e~nv~tolvm~, der Ob ra T u''R ILO DE~t nO T lnpcco
,l ,, ......... p ......l .T., ,, .n ; l .. C C ........ fl ..........do... t ... deeh elo|cian ...... *f0 ,uf eoddo pdosbr ePu l ....... doaendbr osporeldOobr.:- (n r j 'OSTUR lcAn ~aoe
ro1 C 'Orlot & f l rH r"" ,"t p ci dam 9111oIn. (I nir, -. Io 'f m al f d m n cr c nir a i 0 1^ l, por ela orld on exrlrid C ara l del h| trabU Vd dentro ITed lll b^ Ad Condt h\r denuncl ae,-c!!5 Beuereta clncscorc a a
Bl'4,1 Nh.blero tn~n'MQ ".. nie Honralc SrPei.ncd aRculc' rM n qulci M nicnpl d oLa H a -aa de /Ul, rc. JtV I UI IW dJ InI!uceo de l PI era Ienle l rquMAN Js O R L SALA *can M E n aelcioal de la M Ga-n ural d(
4"K ^.l .a T enlt ...-todeHctdSr Mnkr de hbr,, Pu,"ca y'll Se ^ ^ ^^ HiAa porLE el D en la .ont pc6n de unl obra .d e Pun- B^Erao, tu N PAGcO DnEnu
p,0t.ll ^ .^"r-M' .rIIIII ,' ,t,';.,:, 1, CU S Da 1BAopF.o EbN cen ^ nerOl ^ noih o. au o- ; S v parr DMratdr deeiber ")-8>otTrrenc"Ta ^at ^ ^p"IslrS^ 00 D
;-.r El rert, I, A rad .entTa opATnaluo paa'; ur !5V t hidcn !sdeo d los traa^o de^o ^ ^nosal^ra I"a-ad. ] ^,]
t& en d! Z'^^.I.r ;:1 I" l'rlal t^arl elrzc den sieh, re c,6 ym~n auh t"-'; Ieq nuea -^ '- .d^ .an^c r' un l-lar end oJ Il1& orlc r^cIt pof^^eC r s nef
-it Fatra II llte I I L J ri l (y l 'a d e M lphacinos en [ rl Ar n Psi [ l- raTei. pia Rtenal1a. de l cred alt con e -d~i er o cMplnst e n~ d# A fitul notu r
7;1?r1 I.Oll A ,. OB E 0 .. Habana 14o dech 13bfT dee 1ctua. ha..1 -at" a01 * luz p!~c taI"'". eir 4dcr4.ara la ua. ymetr de 1947


',allos01a coopor'acion7 de lait proctacto- lm6s Bernardo Viuda de Rgamos: Pomiplljo, Elo-y, Seratina. MI........SDEIIIT
Mimtbroo del 8lndicato eObre- SANTOS BOUZA Y CIA. es CenrAnduz. CentrVaso,Juvenal, raldina, Noela,NoemlRardo, Gilberto IL DE ABEJAS E AITI
rot Pormae~s(Kqde CalbarJ~ii envilal ii AMENAZAS DR NMUERTE
teeiasa fnsr e lAr-tistica. "Ogllega, Rosalla Ca.stro. Fduardo Ramon Bernardo; LIna Martin de Ramos, Ar- t- M1 sefior L. F, Motaver. de kns
potestleorapa eMl atrope llInterior Alinacenistas de Ferreter]iCu yando Herninde, Amaneo Rodriguez, Mar(&Collas de I I vB
prot~tano cRamrs; Armandol Hcomanfindlz"Asamos, Arturob allego ycirc.o.Gabino Room~, Necino df a. y B. Rouge. HlTj. W ha dirigido al Mmis
lig e reparto "Poe RV.Vauo a Jesus Vida: terio deroA~garc, cu oliten doeF; sF n
tSdo pmi mbrolicde ii -MIShF de LUYqAN0 No. 704-HABANA r^^, lslse l | eark1a efeto an e, IoSorAr1adel prrntnd a, rdurhe-
im Xrtnb Ioor 1`0fR ld o a n.veil, nr., w n'- NAonal el da relnote Y R Cnla. Pomel l Ram o, *i Pura y- An&r- ddpoo d mucno R deh- nnen aontt cil dr entooonlat
tmrfoeo.rhaber nnvlltado Lan,-N.. 704n,Pr,-,,pLI, a 1 nere Pe ano- tnx e+ we~nRmn berlo amenazado de Muerte y ado- Iremn en obener miel de algodonf-ro
tin roktlin ir ner), l-pop~ h.haoI lrc]nde ir Dl-mki. le caU.stidarius a Ita.%& apot 17 otrN produrtas ae It apicultula. d
ello. '-; . 7 fin Oil, siendo gratuita it eotrakd;,vlrd 8 eo. pl.\eto
ANO CX17

OPINIONS


..S. se habte en today lah cio-
dadea de Is Repiblfiaa-1k nec-
sidad de eafernieros ...

EL president del Coleglo .Nacio-
nal de Enferimeros, seflor Juan Ace-
vedo, se presta gentilmente a con-
testar a nuestras preguntas sobre'la
- proyectada crea-
cidn de Is, Escue-
Is Naclonal de
ros. Desde hace
tiemnpo se slente
en'todas las ctu-
dades de la Re-
W publica I necc'.
sidad de center
con enfermeros
( e ecs1\ graduados q ue
puedan prestar
auxllios eficlen-
tes a los facui-
tativos. Tidnense
noticias igual-
mh e n te de
que gran nOmero de indcvlduos con
escasa o nula preparacldn ocupan
en clinlcas y hospitals el empleo
que deberia corfesponder a los en-
fermeros inexistentes. Con ello se
ocasiona un gran dafo a los pacien.
tes, puesto que la atencion que re-
clben tiene por fuerza que dear
much que desear, con detriment
de su' salud.
A todas las preguntas que formu-
lamos sobre asunto de tants im-
portancia responded el senior Aceve-
do.
-La creacidtn lSe is Escuela Nacioa
nal de Enfermeros -dicenos- es
una urgente necesidad, dada I& liI-
capacidad de los actuales centros
de enseflanza pars graduar al nu-
mero de ellos que las neceaidades
del pals demandan. En el afio de
1930 funclonaban en la Republica
14 eacuelas; actualRnente sa61o fun-
cionan cuatro, pues 1i otras fue-
ron cerrcndose a causa de la crt-
si economics que se sulri6 en aquel
tiempo, la clausura de la Universi-
dad y la Irregularldad que viclaha
el Iuncionamlento de las tales ea-
cuelas.
sLa political de suprimir tales
eenfros de ensefianza, asl como la
de limitar la matricula en los axis-
tentes, choca con el crecimiento
constante de Is poblaci6n, con la
multiplicidad de los centers quirur-
gicos, tanto oflciales como priva-
dos y ha dado origin a que aumen-
te el ejerciclo legal de la profesld6n
de enfermero por part de elemen-
tos sin capacidad y sin preparaci6n,
que ponen en peligro la vida de sus
pacientes.
.De esta amenaza a la salud del
pueblo existen ya por desgracia
-agrega el aefior Acovedo- doloro-
sas pruebas. En muchos contros
hospitalarios se observan a diario
lesions, a veces permanentes, pro-
ducidas por los intrusos. No hay
que oavidar que la profesi6n de en-
fermero implica graves responsabi-
lidades, por lo que el Estado debe
prestarie la mayor atenci6n.
E; s a l Facultad de MedicinaR a
quien comnpete la preparaciOn cian-
tifica y tdcnica de los enlermeros
a travns de la Escuela. Anexa, pero
por comprensibles dilficutltades rco-


5-


P;,GINA TRE5


En, on arsim del Ejiuclreo I jo In handera rolaia,afil ]lo|adu Il ('.-mntS e 10d ('oli al cadIIler d'.1
Reer. nd padre Angel Toiduri, ( annlo .iSrcedls d s d s aaledral deI x llabana, a jui'ni rndh-mi
hbinoreossmliliaros. buses ss iotashil- norniiidasoie sd EJl reiio It.licridsi t. i.osta In i. .lcioii 1.h ,In it
Ordeo do Carlo Maisel| de (sp.el do doCubs. ivlnlde$lblIn (adi oal-.and I.isas. sat rossils Sirdi11s
de Is (;ieirra do Independencia. iase ol nurneii-sopS eblih suqie rh,,drel ainion, entrees rucl satjin
Ai padres .I.u i Ho, rectort-Inc do los ForUio I'o.


VT/ 1k \FELICITAN A 2 ASTRONOMOH No han pagado diciembre a
/I ik\CUBANOS POR DESCUBRIR UN propietarios de camas que j
Si\ COMETA RECIEN SERALADO tiene alquiladas el Etado
Doa" astrdnomos rubanmn Ins sre- i Hcnos rcrlbido carts de propirelt-i
flores Roberto Ort z Pianos y Rolicr- i.(s ride casa arrondada.s il l'Etadio
SW to Ort.iz Hector que ddesue c nb- para escuelas publicas de La IHabtO-
servatorlo particular, ubicado en Co- i s, quej lddose d. que el alqullcr rtie
j iniar,. se dedlcan asiduamente a o6b- cicrirmbre dcl priximo pa.sao a Oti
Svservaclones siderales. acabhan de ano- no les iha sido abonado como tamlpoco
-- ti.'Se usun scalado itrilnfo, al diRucs- cl inieport de lots nupve mesos del
AkU ,on brir en el espacio un comcta quo re- segundo diez por ciento dCe atunii-
cientemente luera sefialado por unos to autorlzado por el decreto 626, co-
Sobservadores amerlcanos. ir'spondicilte al nisnio alto, que se
En es secntldo. la revista ,Sky and oriden paRarles.
Telescope-, editada en el Observa- T'melt nuestros comunicantes que
torl de l Universidad de Harvard al d'arse por cerradas las opcracio-
s&acaba de diriglr una carts a dichos unes de los pagadores del EstaOo, cesos
"un estS M ILLsenorc, et.. s la que el director de Ia .tr.sos quedric n congelados v enl de-
A q a ILL referida publication les dice: tliti'a pasen conJuntasiente con
N eo n hay duda de que ustedes han o ros B la deuda flotante; pehlgro fis-
QUE LE OFRECE LA descubierto el comet quo fue repor- te ante el quo e s sienten iiclinadios
tado a principuos de dcieimbre por P establecer la correspondicnte dir-
I L ET E R B A N A observanores del Hmisferio Sur. Es- n:u.da de desaihucio por lalla de Ipa-
peramos publiar inforinaclones .so- go, a lo rual tilenen perfect dPrc-
S I L L E T R I C U B N bre este comet, ell el proximo nit- ci'h y realIctite esta dandu- lu.itiar
mero de aSkv and Telescope yv las FEn verdad result incomprensible
4ti 558)0 1311)94 16018 2419 31117 adjuntas tarcs de aviso ir.s iofre- qtiu habincoise eicvado la ioitaisa
6'72 14039 19894 235, 3152s cen a ustedes mas informes reclen- d los i]greso. d .la Tesorerla Go-
1372 -(917 14770 1912.VS 4970 32147 tes uieral de la Republica oen el anterior
1517 681 4915 1940(0 2977A .12523 f ao a algo mA.s de tresclentos milloui.,
s 163 494 sa0 2 70901 s 0339 32989S Ofrecerin un caf de honor do peo I- ca intidad jamnu.s tnrads
2604 9415 516 32t10. 28954 2406M 00 I i no solo a la prosperidad rcr-
2978 241 15411 3235 299.9 39021 el pr6ximo martes a Lulls V. cunstanclal dl pals, sino umas bien
.wi 9290 15166 22".8 29411 40621 sa lo aunenLos impoaSitivous tods.'
1321 10941 16627 23154 29925 40050 Parra y otros periodisLtas as Progcionecs corre.sponutrnts a]1
isttn i no havan sido liquidadas pun-
ENTEROS $119O.0; MEDIOS 05.00; OJAS $11.00 1,a Asociaclon Naciona] de Dc-crn- U"altil tf o cargo a ollas.
LIBRE8 DE GASTOS. MAS BABATO A REVENDEDORES dietent.si de Libertadore.; Cubano. Eso indira, pnr no docir denmur-
OBISPO 505. Tell. "CUBLLLETE" J Apartndo 62 -. HABANA uorcerA sun sCadd Honor. nn l ra, i paa rsnvptar Is b i a-
.-it .oclal do Ila Asociacdi. e 'do 'oria t stn
d.' tZuluetst v Animma el (7 unnotts extroinrdinarmits se dcsattlendat


dnemtcu no pulae .LoaatraoT 1 i.--
dakl6n' de esaas escuela iecesarltal-
mas, pose a que saus mA responsa- Pr6ximo hometnaje s ofreceri manana una
bles dirigente reconocen lo nece- comida al Ing. ParaijO
sairl o e impresclndible de realizer al educator Padre
tal labor. Un grupo numeroso de amigos ha
.Por os creemos que toes al Go- Bon ifacio 0 AloUso organizado .. ho.ena.e a ingenera
Rolando Parajon, delegado del mi-
biemrno ]a fundacldn de Ila Escuela nistro, en la emisora CMZ, del Minis-
NMacional de Enfermeros, cuyo fun-1.' rio de Educaci6n
clonamiento debe colocarse baJo el Durante un almuerzo Ie sera tero de Educscion.
clo~~~flmlento~Po aeecioat DJ i ^ numerosas mtetade~s, des-
rectorado de la Universidad, para entregada ]a Cruz de C ispedes, ae rucho antes de ostentar el cargo
garantizar uase que todoa Jo ao que oy ostenita, enre escrltor, pe-
puedan graduarse sulicientes enter- "qu se le concedi hace puco r.odistas y artseta s el acrtores, pe-
mneras para satisfacer las necesi- ser unsa muy simpatica asamblea de
dades de la naci6n. .Como anunciamos con anteriori- la dlte intellectual de La Habana.
Coleg a ionalde dad. los antiguos alumnos del Rev. La comida-homenaje tendrA ugar
I Cloegia Naclanal do Enferme- Pa. Bonifacio Alonso, S. J., le rent-
ros de Cuba ha solicitado del minis- ridl. un mereoido homenaje, con el domingo prdximo, a Ia un. de Ia
tro de Obras Psiblicas que la coni- motvo de haberle sido concedida po tarde. an la Asociacidn de Reporters.
trucco6n de tal Escuela sea inclui- el Gobierno, la cruz de la orden na-
da en el plan naclonal de Obras cional de mdrito Carlos Manuel de UNA MESA REDONDA INTERE-
Publicas. Esa petici6n esti avalada Cdspedes, la m, s alita condecoracl1n SANTE EN LA CMZ
por I la recomendacidn en el mismo de la Repibllca. Varios critics sugirieron &l Ing.
entilda que hizo el doctor Andreu, Dicho omenaje constutiri en n F land Parajon, director de i C.
cuando oua hnistro edoctourdandru Iamuerzo que tendri lugar en el Co- M Z. dlversa.s ideas sobre la fun-
cuando era ministro de Salubridad en nnn Mrn n dectura uteedesempe-
y cuenta con la simpatia del actual legio de ln, o eibrero arxi rd. la emi qur del Mlaserio de
12 p, m., del dia 24 do"Febroro prdoi a is emisa del Ministono tie
miniatro, doctor de la Riv. mo, al que podrin asistir todos io' Fducacion.
eCon Ia construccldn y el funclo- que hayan cursado sus estudios en el En Su vista, il. Ing. ParajOn ha
namtiento responsible de Ia Escue- plantel belemlta. con sus famlliares. convocado a. un orupo de critics. r.-
i NMiactonal d ErEnflermeron nuestra Los tickets, al precio de $3.00. pue- I critores y artists a una Mesa Re-
profesidOn s veria libr del funesto den adquirir-e en las oficinas de la donda que ser, ratiada hoyv viern
intcsis6nm, y Ina clse mddica padriaA.socraclon de Antiguos Alumnos de a las ocho y treinta de laI noche, por
intsio y la cle mdic podria Beln. en el colegio o llamando poi lIa CMZ.
confiar enteramente en la col3bo- el telefono B-4029, seran envladas En ellalos sefiorps convocadas x-
raciOn de los enlermeros, puesto por un mensajero. nondran sus ideas y plTng. Parajo.
quo oe terminaria con los Irrespon- La Joya representative de la aon- rtandr d ou mderador, reInge. a aro
sables que no tienen tal condiciOi decoraci6n, hechas en am d ie 1 kla- 'at to quo der e oer
Sel pueblo se veria libraie In,me- tes. le seri dondaa 5l Padre Bonllh i ble, 0oma coo4idernt aceptabe l Y
S1 pueblo se vea libr d e- cia mediante cuestacidn iociada -I. oosible. roms arentaciC ParsIn pa-
naza cierta qu e para su salud con l- tre sus antlguos alumnos, y a c.:I. litica programatica de la emisora.
tituyen esos intrusos que no tienei. tinuac6idn damos los nombres de la5
preparacidn alguna. primeras personas que han contribul- tor de la Academia Baldor, doctor
El doctor Juan Acevedo complete do pars este fin: orge Navarrete, del buete Rosale
su interesante exposlcidfn t obre las El comandante del Ejdrcito IAber- Jorrge Maarrste, del bufet la-Marle
GorrLs y Mafias, capitaln do Is .MarL
necesidades de los enfermeros abo- tador y ex president doel Senada. n Nacional Virgillo Beltran. doctor
gando par I& promulgac16nide ndou-Alberto Barreoas, el rquitecto Horna Josd Ramon Gutidrrez, subsecretarlo
gando por la promulgci6n de ue- ci Navarrte x president dl Club deo Comuncaciones, doctor Josd Ma-
vos planesde studio qu etn de Rotario de La Habana, Jost A. Co- nuel Hernindez. Oscar Garcia Ba-
acuerdo con los adelantos logrados Ilado Recto administrator de Correoo rroso Juan B. Surls, director de
por Is Medicina en los iltlmos silos, de La Hab.ans, coronel Alberto de Cuba Econ mics y minanciera, doc-
ya que los que rigen actualmente Carricarte, ex jefe de Estado Mayoi tor Avelino Varas, Miguel A. Ruma-
eron puestos en vigor en la le- de aI Marin de Guerra Naclonal, in.r: de la firm Humara y Lastra
luan fecha de 1902. geniero Manuel A. Oliver, vicepresi- doctor Israel Padilla, doctor Bernar-
n .eha de 902. dente de Productos Automotrices. do Caramds. ex president del Club
Agradecemos al saoar Acevedo A., Oscar C. de Tuya, president de d Leones, doctor Cdsar Salaya, del
sus declaraclones y abogamos por la Cuban International Trading Cor- bufete Salaya y Casteleiro. Ralmun-
quo la just petilclon qu e formulan portion. Juan Gelats. president del do Quiroga, president de lI Com-
al Goblerno sea atendida. La crea- Banco Oelats, doctor Oustavo Role pahia Ron QuIroga y doctor Emillo
ci6n del Coleglo Naclonal de En- vicepresidente de Is hinrma Roberts Marill. consul general de Bolivia.
fermeroqs redundaria, sin lugar a Co., doctor Jood M. Bermudez. doc. La comislbn encargada de todo lo
lidas. n aplis v poaitivo t n o tor AndrOs Triay. director general doe concerniente a la suscripcldn pars
duds, en ampar os y posltoqvot bene- Coisultoria del Ministero do Ha- adquirlr a jbya, eota compuesta po.
ficio para el Cpueblo, que tendria clenda, doctor Pedro J. Enten7a, vl- ios sefiores Jose A. Collado Reclo
slempre la neguirldad de ..r *aen- redecano del Coleglo so Abo adoste Juin Gelais, inReniero Manuel A
dido por prtelosionaleS conmpetentes. L Habana. doctor Marino Perez Du- Oliver, doctor Franckico Perez Vich
ran. cateorAtico rde la Universidail y Oscar C. de Tuya. a quiene.s pue-
Catdlica de Villanova. doc9r aLuis M. den enovlarse lis r.an:itlades con quo
SERA HOY EL SEPELIO DEL Cowley. doctor Pedro J.1 Coll. doctor so dse0 conitrlbulr. o directamente A
;R ^. E Y RAMOS P RE Francisco Prezr Vich. leLrado consul la, oficinasv de la Asocaidn de An
SR. ELOY RAMOS, PADRE DE tor del Mnlterlo d Hacienda .t* ... Aimnos do Beln, ou r rdr-
U PAER C D E ci A~i0 gnacio River., director del DiARir-i, n... .l cI propio roleglo, n Mnrlia-
UN COMPA tRO DEL DIARIO rDE LA MARINA. doctor F.a i.-.c-c. _.
***" Ic~Irhao.s redactor del DIARIO DE LA --. .
1riol do rxislir en on It capilal. MARINA. doctor Cusar Rey apodera-
... c do mad,'gada. ,i s15a raoy do de Schsimmel Co. doctor Enr(qur I SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
Ramns Martino". persoa uvs .1ti- ivgarrs. Obcar RivraO. admlnlstrsdor
mrdsa on Uei s a cio dad n los d rl DIAROIO DE LA MARINA. ari-MARNA
..r.c. r..e.... . y padre tnlattilsimo de nn compafie- nigarav,. ldotor Aurelo Baltior direr-
ro uerridsimno de esta rcasa. Ponpli
hIn avnos, sue labors on l secto,
do I Crcnlica Social aNuaCoOtvaos a
El srdor Ranos trabaj6 dvurinte
Inrgos afus en la Havana Fleirctrli
Ry Company. i ligand a desempe-
Su muierte ha cnauisado honda 0pe- 0R S NA .
na en el amtpllo circulo de us aml. s.
tades, donde era muy querldo, poi
snI carActer bondadoso y cordial y su .
calbslocrosidad.
A Ill nueve de s aIn mana de hoy / )
.irtlr el cortelo fsnebre doden la
nerria Caballero, en el Vdadnd
basitaI Ceoenterlo do Col6n.
Llejle con ctas lines niestrn
inesoxaJe dasi condolencia a s13 ".TIn d 1 r
ties toidus. a la tiuda setlsoi hI
Irelado a l shiloss Psil ilr --e.
siduairatitpadrroisitvo doeor -I
guys,'-.rUoi prtpt.- :lov Serat 1.
d cuoti. tieraldmitn Noaelia None-
teIaride t Ibe .RHCrcLa t
ettians PomiollnIusi y a H O Y -YMoltiisLOS iiioo oms
r ion J e no ,l p u N lM e t o tn d. r n m p a ie -
tl Ab-nihi 'n N PIperinditqo.
Des.r,jn~e on pA7. -


r. n de [ebrero s la 4 d iO 5 -e r .a. ordinarlia del nrouiueato. v s *t
el ~ ~ ~ U efir LasVareaPar"Lie.o
e er Li on Parra. dicor dcl re ls reudacuones fiscales, eto
de propaganda y arganizstoOn de/o is
Asiiacldn: y comnb recoi.-imlienhi ala o'.ue oc eglstra dOltcit, a pesar
los Rrandes mereclsnlentos contraido.a del raudal d incro quo eotrr en
con la instltucion por los periodLsts la.l areas dci EsLado.
scht-ors Angel Gutrrez Cordoi. pre- Y asl iiene que estar oi cur'leotd" .
sidiente de is Ass. de Repourtens "
Eudaldo Outi6rrez Paula, president -orquc del atr-so en l.s pagoa sr
de la Asoclacion dc Cronlstas Socita. que.an tamblen casi todos los pro-
les. veedore. de sus diversas dependen-
El doctor Jos .S Banderas. prel'i cla y ha sido repetidamente motive
dente de la A.s. Nacional de DeGscen-
dientes de Liberiadores Cubanoss. ir. tie stifiadas ssopensiones do su-
vrita gcntllmente a est P civir actor mmisLros iincluso a hospitals'

La

double barba |

-desaparece con

este fdcil mitodo Z4

de r


TIRATAMIIENTO:
Apliquese It MILD ASTRINGENT
CREAM. Empape un algod6n de
THROAT AND NECK ASTRIN-
GENT y col6quelo debajo de tods
-.. la barbs. Uselo por 50 minutes y
S 1 termine con el maravilloso lubri-
|; cante vegetal THROAT AND
$*8 S NECK OIL tibio, aplicado con
; ,n'I '- g movnimiento ascendente.
0poca'
..-- .| L- -l. o
Neptuno y San Nlcolbo

Di-stribuidores en el interior:

EL ENCA$TO Sitg. de Cuba. EL TELAR Stio. do las Vetas.
EL 20 de MAYO Guantanamo. ALEJANDRINA ALVAREZ -
EL ENCANTO Banes. Plays de Santa Fe.
LA FORTUNE Manzanillo. LA CASA IZA a
LA LUZ DE YARA Holguin. Sin Anloniodo los Bahos.
SALON DE BELLEZA ROGELIO LA CASA VERDE -
Santal Clara. Guir doe Melens.
LA REINA Santa Clara. LA CASA ANA Bejucal.
LOS PRECIOUS FIJOS LA CASA GRANDE-
Cieto de Avila. San Nitolas do BarL
LA MODA. PlacelaL. FARMACIA
LA CASA AOUILINO Camsiafuy GOMEZ PRENDE Cojimar.


AHILLOS DE COMPROMISE.
CREACIONES ORIGINALS OF GRAN tELLEZA.
EN ORO BLANCO CON BRILLANTES .
YF EN PLAT(NO CON BRILLANTES.
B U F ETE

VEGA PENICHET
A Illlr. r.1 -M TeIl. M-AIV hRlghanss


,tu tu..p ,,,, iili,, ,ilslf ni, Ropdn ct ic sr r .,, ..i K.np .n s If/ pls ih el '.-
,I,, rreP us, al,ng ionn citsOos, sodro r,,,. t.sopsan coo fl/se. do
./ nusts y...a.... tus, ,I, .I .../. on, n- mt....... s dl e .oa s /laes .0, d
meu,, .a i ,,. iex de ,- iin Y ide u ,ti ,,y encai ,d/. ..- fiio sbs,,nd xu..al, ..Iam 6
( y,.,,,...as,oo Ta./. 3h t6n. T.I/,, 34 .1 40 i/anco. T.i/.. 34 .l 44
-, .1 44. 11.25 15.9. 7.50S 5.-\ -..^ -, "' T -


1a e~pocdf


L Nepluno v San Nicoli,


L LA TIENDA MEJOR SI' RTIDA Y QIE MAS BARATO VENDE-ME


CLa @sa auintanao

Febrero 14 NO

GALIANO 354


Sfl ff I]i UN lBSE,!II


.l[Alrn rD l A MAIAIA IPADAniP 1 D1 rgrRDPCSn IQJTR

. ,AL1NA L fA IKuLn'iDliu u.L It A A u ADiN _. Avr |A '- r F.F.. TF.fl flv 1,. i..


DIARIO DE LA MARINA
FUNDADO E-N 1832 "
Director desde 1895 a 1919: Don Nicolds Rivero y Mufil*
Y desde Junio 18. 1919, hasta marzo 31, 1944:'Dr. Josd I. River y Alonro.
Edliado poar DIARIO DE LA MARINA, Soci-dad An6nima, constituldas,
tin la ciutpr"- La Habana el 28 de enaro de 1857.
Domrnlcli-ocal: Pasieo de MartI N9 551. Apartado de Correo, 1 1010.
PRESIDENTA DE LA EMPRESA:
t8fl-a Hernnd. vlaudsa do Blvero.
VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA
Dr. Jorge Barroro y Plhar.
DIRECTOR INTERINO: Joa Ignacio Rlvero y HernAnde.
ADMINISTRADOR. SUBADMINISTRADOR:
EUsm GmanAn. Oscar Rivera.
SECRETARIO DEL COMITE i1JECU'TVO: Francisco' lchaao.
S PRECIOUS DE SUSCRIPCION
ExtranJero Eitrn ero
Terrltorlo "A" n B
nmctlnnal convenJo no conveudo
Mea ............; ............... 1.50 ..
Trimestre .................... 4.35 $ 5.75 6.90
Seme'tre ....................... 8.10 10.40 12.70
Aio ........................ 15..60 19.60 23.00
Ano, dominleal .................... . .. 3.,80 8.10


on TELEFONOS:

Admhistraci6n Direcci6n:
Direccltn ................
Admilnlsatrador ........... M-173 Jefe de PRedaccl6n .......
Subadministrador ........ M-5607 Jefe de Informal6n ......
Talleres ................. M .fw Cr6nlca Habanera ........
Susc. y Quejas .......... M-5604 Sports ....................
An. Comnercialea ......... M-2793 Rotograb.ads .............
An. 'Clasflcados .......... M-3902 Redacct6n ...............

EDITORIAL


La vuelta al orden


D IGAMOSLO inicialmente, an-
te el cuadro actual de la n -
da cubana, con una frase vulgar
y que todo el mundo comprende:
'estamos jugando con fuego. No se
trat a tan s6lo de que aIn putigna
encendida en el partido de gobier-
no penetre en una nrbita extrema-
damente .peligrosa, susceptible de
impedirle la formaci6n de su can-
didatura presidencial y de implan-
tar un evidence desequilibrio en el
process comicial. Esta ruplura dec
ritmo, easta reincidccia en cl dces-
orden, este frenetismo -incoercible
se manifiestla, en esta hora, en
otras zonas de la vida national.
Dijerase que la razin ha huido
de nosotros y que sobre esa fuga
lamentable ha venido a instalarse,
a menos de cuatro meses de la
consulta popular para elegir los
nuevoas mandatarios dce la naci6n,
un viento de locura. (Es un sinon
trigico que pesa sobre Cuba? Es
que se encuentraln profundamente
dauadas y pervertidas las races
de la naci6n? (Es que ]a naci6n,
estremecida y angustiada, tienc
que resignarse a sufrir cada hora
el impact del desequilibrio y de
Ila perturbaci6n? (Es que el fre-
nesi de los irresponsables se cree
.obligado a ahogar las voces de la
raz6n, ara enfatizar ain m el cl
desequilibrio, par a seguir empu-
jando el carro de Io locura hata

creencia, nuestra fe, de quo los
discolos, los perturbadores, son
los menos. En primer trmiho. se-
S guimos creyendo que la naci6n
conserva sus reservaas intlactas, y
que en mnuestro pueblo, en nuestro
verdadero pueblo. cona muy dis-
tint a las plebe desaforada, abun-
dan las virludes esenciales. Ya es
haslante que la prosperidad astlr-
n6mica de ceitos afinos, no haya
nervido para reconstrult la nacion,
para afirmarle y estlatuirle, sobre
los mejores fundAinetilos, una ar-
madura econ6mica. No lleguemos
a\ il\htimo \imhe de Ia ni-nptrevisi6n
y de )a vesania. No empalrmos la
perturbaci6n creciene al instlAnte
en que, 16gicamenie, empezari a
tdedlinar \a ptosperidad. Ndviinla-
se que este ano, en la o6rhita del
azucar, se han producidn serious


SUN L1BR(
Por OCTAV


INEDITO iene el general Ma-
nuel Piedra y Marlel un libro
escrrto con el alma. Evoca en sas
pAginas ancdotas de nlos tinewpos-
heroicoa en que el pueblo cumila-
no forj6 su independence. En sa
hazada fud el auitnr protannm,-.ta
eminente. Ganu el grado de Cnco-
nel y pe honr6 con el a/tou fcu,o
de Ayudante de C-ianpo ide A/ncain
lmaceo. En esa luchn epontmat fp/r
la libertad do Cubi verliii Pitdra
sus mejores afarnes, 3 el 'ruetrdo
de la gesta marco su existenci:t
para niempte Sobire today siu tida
posterior ha gi antlad( a dotR nuc -
y la lealtad debidas a unt glorIo-
sa historia.
Al tra-s dnte rimurmeoma aunu-- ha
nvivdo el genel'al Mantiuel Pedia
con la -mirnada. \umi haciai of I:-
gado. De esa mnrada, car gadi de
nostalgia. sUr'Bl t unn lirai stlin t
lar: Mis promerom trejnta afia.
En estas1 pa/cina d' nio las ,Is-
grlas v 3 tr,.- ea.ias dre si infannri loo
anhelos e inqutilits dr sk ain mi
teoeendia ntsu d dlacada ltn-a
rra particrpnctin pi e In j ininartli i.
bertadonra Inl libl lim ti una re-
veleni6n. En el Ayutil-e ie C.u-m
pdo d Marce- oi nric ,ei -
mente udan esciriar r Iabal vid*nr o y hello, ei pt, p, pp, 'p,. p
Ya no'pndrAa,lI' tuiitu/" I I
Lugartueonie/ ltp d6la l i/..-/m 0 uv
]an mcamnpAo aho P nlti/r deol lh uii,
aeutir a esta ft ilolo tit m I
rnyaiall eid utn-li ir,ldl ,a -I'r i f
dorn fi/mo r lnipll/ti /0 uInmi-u I m,,,t
y r srtit tnonstl, en iimu1m1hi uit,
queam 1n honom idn aI'illn. F., a,,mi
veJez bectndal rlu /,i-u f-umrmn-
mnaacblau inn u-I, I"t,,pt. m I//lmit
nolsa dof/e vrlild. in c/i//lli-,i/ q
laurnca do ln it yrt i ) tml/oi l.
detas del buimitn ui-,
La plutnln lu/i so tim I/mhe ,INi'l
libro tde a nl/p n 'ititui/i i 141ll it
- Campailan do ,Maeon oat In niltlrna
uaOroa do Indelpendo nrla et n ito
f Ihotorindor da w 1uittntit-16imti-I-1
d# tan mpri, dell de mqi..l acit, .-I,
IA g Oue/a (futO hu t im/A ii 0/ .0
'A .daaolicu, t te~h tq/i0 i/ix, th,
a*p rItu Mu-aOdI (Arela rll
dna tan~Ell geitn//Oine fi/01el/i0. e
llllvile in d adl'i p, la en .",
pulnlO~O 1 atn-uemIn moi 'w-.
Ins~l~e.1 de incrayope)a Cin our
ues public dld to moignthid do 'u
voo~nnllalad
Y do In0rnagno vieneidha hin U


A-4787
M-5609
A-8427
A-7575
M-5602
M-377B
M-.601


quebranitns indicadores de que la
etapa del reajuste se "acerca. Pe-
ro, por lo vista, oIns fomentcdores,
del dcesequilbrio, hundidos en nus
nltns de batahola, no cnmprenden
estas realidades econ 6jcnas.
Estaimoas jugando con fugo,. y
eso, que, In las actualos cilouns-
lancias, es el column de ]a insania,
de la irresponsAbflidad, de la lto-
peza, se realize como un deporte;t
y camo si furra poco, al deportle
de la peiturbaci6on se uen los
qile-inai obligados eslan al ejer-
cito asiduo de la reIponsabili-
dad. Una vez mis hacemos a to-
dos un llamamiento al orden, y
sipase bien que esta exhortaci6n
no es trivial, ni se conjuga a una
falsa alarm, a ina inquid a
cemiva o improcedente. La naci6n
se encuentra conturbada y angus-
tiada, porque ve crecer los he-
chos que Ie aporlan la zozobra,
porquc advicrte una indinciplina
creciente, porque teme que por la P
acumulaci6n dec desafuileros acabe
por desembocar en un abismo. No
se trata exclusivamente del pro- c
fund desequilibrio del prcsente a
process o electoral, hecho de por si r
lo suficientemente grave, para tn
determinar que junto al mismo se b
alcen voces Ilenas de prencupa-
ci6n y de responsAbilidad para
exhortar al cese de divisions en
el partido de gobierno, para re-

te del proceso'electoral, acudido
por factors de lesequilibrio, de
incomprension, de funestos apa-
sionamienloa que, o16gicamente,
deben cesar, porque prolongar el
abusoc de loIs mismos slo puede
derivar hacia peligros de vaslas
consecuenciaa, hay un especie de
perturbaci6n que se aduiiia de
numerosos nnocleos,.de la ciudad
y que se vierte en violenciac, en
desaodenen, on aigaradas, cn un
afin de converlir l asuntn m;s
insignificante. y de nlts fcil r in-
mediala toluci6n en un onlticin
enonme, en tIun drsbdtiam'ienio.
Hay queI hacer iin all en n sr les-
equilbrno. Hay que ol er ala i rI-
Iz6n, al orIden d 6ro. Nn sunamns
jugando cnn luepn, porque esto
I enlrana Iodns Inos polri.,) INEDITO


10 R. COSTA l


minlimO. Hacin In tl /q_ .t' ."--
oculln, calladu, a-,-. LI
anctinlarin quo c/a a . On/i- .
brn mon r la algo anit -/ -
mcldad di' in csalu;e,-' /r),.
do e In ha /aIl ti ,,do c *. '-
de ](,s acunlc('11nlel !, t ,
do to httC /,,/m-. -.
htmilde ran l5hI .I
Cada tatuet/hmm ti//n .
mla magmlm.dftidultn. .
ps tll i sh rfl[o dr. ,
cl desc'ubre rol ~l ,1 -

So asttlilodt a i:,11 1, u 0 .
CkU\sliancU\ la (I,, :(, .. .
do esas i/t/.t/i/i -
3 peanctt.m es 'If l', , ,
ri.t td el i htmi u, ., .
tenuren de la gt ant ,. ,
tlon eulmoanai [ -' -- -
at mi p m1. i-
Revoilrmubirrimi,-r /0
('-I kislo if/o l l d /l a i
u//ien lmin m p u/lr r i,, n. ,- ,
d ru t, Imirt i/i/it/c c- a
i/i na, hu u, n tidel i tm/mo ,.
mmeti1 i ii u/n fll /mrl l t :
............il,| d ( ... .

'rill WIno on ri li/-a m
c -'l vo i t pat u/,f "
tin, Ir'a h,,, I iii).1 i1$ ti i.....

miueltal l ni d u p /u' nai ll a
delm/ I~i ia/hl:.hd frka imox lii ...
," .ilN i/i/ i/ pia/O l at ,i i
fit bitt/ n |a t ite Iltill/mi #-1 / -

tic n,, li/m St it i- ,I -

lil/li//i tjullll iiti ni 1 n/I//I/t,,i -'
de iit l 1 ,1" ii11'

fitli//llil iti ii.,, It ti/ i it i ii i~ i ci,[

pl ifii' 0 'Implrot A, h 1 it'I;iall I..l~
inu[//ma tdel.p/l i .o 1.1tgl ,'. v in
Olgumll ude nse, ti n-o i I u t
/It r del ltz tical an imp,/ l mn


ee1$,I l t ld: 1 h P, 11,di
ftu gaj,, I'Hll "p.le +l io
uitat i Y,la de clAsil t ell anctai I aS

singularoc hiclnaz ifi c /que 0 run ldn
%up e/, n imlmstrnrn cmn su \amnti
nit htdalg ui


DIA BLL DMOaS Por Reft.da
V *' - .


y


Rehacer la histo-

ria como ejercicio,
$

Poer Jules Remlt

ANTES -no 0 cl todavia te
acst umbra haeerlo--, CUando
ontre lon enfermos de un hospi-
fal sa habia produeido una muerte
y la hisLtoria del caso parecia es-
pecialmente interesante, atgunos
profetnorea tin-medticina, jefes 'lie
sei'vicio, reunian a sus alumnonn y
les declan: "Ven iusteden tde que
muri6o el paciente. .o cuidamoa Io
mejor que piudimos, pero no logra-
naea alnarlo. Ya era demrigsiado
.tarde. Ilacla varino afios que el mal
e dicsarrollaba, Por mu histolria cli-
nica abemon aproximadamenteI lo
que 'hahbia hecho, o no habiRa he-
cho, cnmo tratamiento n regimen,
antes dc entrar aqul. Pues bien,
uslera qm fue ustedea ime dije..n
c6mo se nns habrlan arreglado xi
ustiedes hubiesen tenido entire aus
manos a este enfermo.. digamos
hace cinco anos, cuando ya el mal
era Idenltiticable, pero habia ta-
davfa much tiempo por delante
para obrar. A ver, usted, nior,
hable primero".
El espiritu de eate mitodo era
claro. El professor queria ante to-
do recordar a sus alumnoas que el
nadicb nunca debe inclinarse ante
la sensacl6n de Io Ininevitable. Y
aun condo el deceso se ha pro-
ducido hay cierta pereza mental
si se lon consider con tn atallsamo
retrospeclivo. Para lque no s hu-
bipra prodlcido, tquiztus habria bas-
tado ron in poco ,poals de discerni-
miento, o do habiltidad, n de ai-
danca, n onatlnai ittioridad mnbs
time sobre el enfermo.
Pero sobre ltodo el debate que
se fnrinaba eofon es eollre t ins
alumnosna, b ajo a diremci6n del
iastrnion, era upln ecelenteota-
Ni pn a ell/iltar sqmullanoelmeni-
le el sentulio (ulcitiCn V a .agi-
naclionn rofeslonal, provocandos aus
mlnutitias rearcioes. Esony convenci-
do delue el mefion que pa e 6 por
aquel entrenamienon conservaba
ant beneicio y" que ent In suemivo
mins de nna-vez ns habri tdicho pa-
ra si antelc tu as oembarazoso:
SN se ha de deir queo n oen-
contril n/iyo misnou :-,iu, ,igunna
ncamaradan lo eshosd riat ,,tl, tiode-
lante dei su proifteor elicontr-ara
con facilidad dentrn ode cino ains'.
Es lamentable quie la educacl6n
prneslounal de los hombreons de Es-
tado -en la medida en que exista
I ucae6 n- no asupoinga nesida
nAioao. Me gusitara quo a eada
p.II' rig 'n~Ionttia i iai
fgrtlnpo i estu diantoes de ciencis
polytica el maestro, lo-pusiera de
tanto e nan ra trente a tin pro-
blera dne este tipo: "Si eo el afi -
1800 sted hubieseo tenido en susan
laus flosltdestinios dFrancia; si,
or ejemplo, ousted hubiese estado
en el Iignr de Napole6n, primer
p6nsul y soi meta, fimitadi y razo-
rable, hubiee aido counsolidar las
aonquis is de Ila Revolufcdn, dts-
rmando a hostnilidad de los de-
nis paises y dandn o seguridines aI
nglaterra, Lqua habria hecho ts-
ed? ;Qtli6 politita eonlinua hu-
iera sred adopladon?". 0 si non:
Imaginese usted en f aPlo 1910
y decididn a s;;hvr a Europa. Ten-
Ina en cuenta, nueesivamente, Ins
untnna tde vista nacionales de
Francua, tie lnglaterra, de AeMam-
nio tie Rusin.a Buquoaahora, un
titnitlos Ct opUen.
tin y qne Pena sntclentemente du.
radera como.parn aportar la gue-
ron durtantnie m ho tempoo. 0. fi-
nalmente: "Vayn usted a ia Euro-
pR de 19f30. NotSUbeslime en nada
fas dificultades y peligros de to-
do orden qua eonaenla en In iesfe-
ras -polificast, econ6micas, sociales
o aun idenl6gicas. Man, a pesar
de todn, tratn do ver si no eu-an po-
.mbles iaguntias sohlucues que hu-
eSeUlveitatidof ] mundo entero
unit nueva catlstrofe".
Ditc at leclor q1 OtencountrAlos
,kIi y alb oesla crtikwettnrecnspee-
/'.ta Quit-i. Potru aesn arisunlut qme
st iathaga culloterulibtt ue'ad of
spirtltu y sui n sekiuida, ti l ioteicin
die apologia personal. CuatdoI itn
",Olrve, nos eneContrainns ya coil
a'ejosf onladisias que preletrden quo
se v~nnetl etinterroruCtlo 'In Ins
Sig/lotnut yanCt-i partidns qut 1o-
In iraan tic fponcr de relieve tas
InrPToana do InS demas patr-uicna pa,
nilnol-. ri, rtantin ns itrnAm ti i6p-
ct omatn rmoras:Ponn h/lgoriatiorns
quie no n'act-an en subrayrOi-ns
errnr^t de determunados dnrigen-
ton. pero qut lemerian el ridicule
ni agrogasen redfndamenai v ccn
ant!o P0 diillel deseable: Esto es
In uq acparte n t.ust XIV...
erur.an ua atehber heoho'.
Y, n e mhar-W. tinucamente es-
!a er/larcrntr/rtditt-a v esta ota-
dit parr c iaumir fla respnnsabilh-
idads anque noan imagntarians
idr / \.nr de enspFianza. Es
ccy f-,rl Idetr: Fulano so enga-
jt,. i 1, oerlun tontafneno e. Falta
pu. liar /1,. hlO;ba manera din tacer-
nn ct/nan l.a hutbusclieda dt
unna ctu eonl / ft/cht otnf i-bjeciuonvs
ta-ein Iu tita i l oll.[trut e la re-
-t~) / ti .l r~~l (tic I-I-l/i I in/an-ar
iro,-ti /,/ oletciltfo en la edii-
i duelto tt Ittiu/o/I th|n/bhe tie E,-
',t, T;,l husq-eda de.,aru|,laria
6-.t 5 so\irluinestqtuermarimente
ftIo-la pldluna reahista y
i- tul. Itdo tlntuwnact...c
P1,/a.: I,,iOt-lrr. deicai illgcl, qite
i- n a I//b~llet /n~'I. it/i h ln ia
ra deo-tlentadoia lfioen-
Ca C- Ie! i//l//et/.Il 0, itadoi 1 no
(am nuA ittOnla setiu ysin-.
r ., D,, ), e,,lenP aznno(to que
,tt ,)r In- f,.,rc/n an In qitorln
0-,a ,. ,rfuq,.//u tfe rclrn/"t-c]/it
l, a i i, di In f/ntfortoa flo-

Po -, .;,t un r'tune Iolagitiin Ia
-v~ tOl,-i/ilul illdiua titi nib-uthxma
n a ncr te an/i ,an )u c/lotteln
,, ./- ,,, uto/panadi n eotiut~a n it/un

-/ ,li t/nl- uI/ti a,. llitp ri P I ll//)i/ar fait
eiflIt/i/Il~l nn 1.I tfi/I 1,/hlelon En
of Otlan tie lnregtt/liarn -t Ii/u ne dun:
Itlira a- li Ifiur lalto alafid t~lut i-
/ Ir-ul,#uo" ill e taert, a-u ci cavsl
"#1Ill l 'llll hacenl 51t Io i/ nt i e-/
Ii In' t-pi/It,tt-ttni tla ti bl'n iii t'
tend, u.hi. tn--u.-ti, Inlql stltit tiu ]i,i
It-i|' li/. htiVidlt il/Ia llI aiede ,
re~t/ml~n/,.,I. l/a de ~i lnhdon1f
ei l n [il Otll~-/// f i/In .i/ tf mEt utlon.l
/et-ufnnt at f~it /so cult/at i/ttellitl detf llit-
laja in tutrtol| till/i oil utier p at
Il(+lll/I0/i t// ll~d l'totitu/a io
nule lll otoga goado Iain ,tilt-
ditvi n littionc lna di ttt til tutu h atnit
-/,| u/n f9.iotadoi nona ntnnt/lca difl
Inn'a nlot-/nI/lnii-l do bDlobcn p, Vt

In pohllis tic nutsvosargummonto
coon eflas minapan I.onabitlentid
uporopit tlm/don te imnainnarlic
p parr tan annctadtin Praparcaona


"F


I
1


IT
r

c


l


-Maridito mio: jqui quieces que tW-regale hboy?
-C-alquier cosa, mi vida, con tal de que sea bien baratica..
ZDebe ser optimista el literato?
SPor JULIEN BENDA


Supersticiones o A C OTA C 1O N E S

------ Por.FRANCISCO ICHAS0-------
Por P. FELIX GARCIA
ASISTIMOS a un reverdetimien- En bahia
Sto de la upertici6n-parisito
de la verdadera creencia-con nueI- IENTRAS h, dnmocracla, v oaabra aabcn ela quo eto delci.-
vs modaihdadesd y matlzactone. Di- M s otendo-cad11 0t no- munmo Y el antcmcranaumo no es
cen qu la casa do ello es la gue- otros un juego de baJss ambnlco- una,, euestaion 1americana. Ma
era. que tan profundamente ha at- nr a personalesn oboorvad PI c&OintCoclertwsa ent.n de quo ula.s tuerzaiet
teradn el orden y la conooepc1n de -I Ppottcult q u e trance de chocar itsramenflt- no
a %n da. Peo ya es achljua de- | ofrecen hay iao Ae clcu o r"ul.abont a ampeo espi-
mastdro vruodoplo elar a ] guianP an an pottti- rtn nl ncinao tat r tien poor crnm-
para Iu tificacltll y paltia tvo de a. ol n de eo pa do 1 oe rtalla tai cual onra ma
insensatecrns y exravioa de to da paryacntaontatn u moans rntia p a oredlu rila del
l nd o quoe p ron al Co o en loae a ti- 4 ldo planet elre tu- no N O.o iJ qua nn tiorPn oo n y
o do aman y ]a vilgneciainalte- g irm en eon qUe no ven-i gnorano quo .t2araja
rable drIn Mandam en os deIs.qIims. lv n ea ] a $rn a it un chr.,que de mun-
DG nueonn p apodria esnrir unnon otio d a I .ta dod una iot on hcOmmca entre
Tratado de as super iton es y he. pruela mno s a ta te n ds ntm a t act ,o ilRca e r orn-
ohicera v, al onti eo del do fray Mar- do aa hera h A i El t aliohf qd e e ta llt r ha el or feel ue -
tin de Ca iafiega y una Roeproba- oron error, ta | on pc g cn ai d ebarataf no tUoneutn
eli6n de aos mlsman, coa la del an e ulparo cuba- nd L do inge o and ate de Icatnuantpn,
Maestro Ctruelo. delirosa, y de i n- r cla c o 1 ue pdeIngen ua i de lz ura m Le ,
m e d i a t a a p hiea c / oln e n e ot a e r a a t l- a o_ P R .in" s m o f len z c o n as tt e e tn l it0 q u t o P u g a 0 -a q u n o m n to ,
ltca doe adelantos matertales n de noa arnos cuentR de qu a nomns le conv;cne empequrneer la cu0t-
regren moral Com er i los tiem- paorte de un todo y en ctuar Irl- Lion, ponerla entire parerlt ai pard
pos ti n la S anta Inqwq uilicl an- -terror volam enter, con v ala luga oren a qu. ta n o le n r n .ult e un e atoroo en ei
de brujas y sorgulnos, de ngror- com am nuestro con tornoa lueeo el camanoca de u coaic:a
mantel y caludadoree, de mtla.grn- connorno del mundo, com st cnada JamALin tI paltIRa cubana ha. ea-
raos ysacodaores te eprts 7a.ia- ocuarese aflene os t o m ore a n< tdOt ms ca rla n de los tconrccla
sa,, de vislonarios y augures de Qi ue etA ourriceandO no naos alecta- osencutale a toda poitcan For eao
dias aciagos,,de maleiciosa y mat tiden re, come i paudler emo cesentn-- a eexplica que un fier doel pacrtldo
amore--prospero hay el arte d- dertnosa delo drama qu vive hey una de gobirno hale de ospaponerla
vinatorio, lear toRmanca p ia s- citvilizaclon a I eLuat perwnco- o e elecrione m y paroarrogar aonet a Ue
percheria; hay arnspicesn Y atbtap mas, aunqtue no cimprfe In parezccra-mtoflmacdat-. tn actual pre-
de menos pretensions que las de Yase reltritiMarti a e.a optca sidenteo Y que natro en reteran a
Delfo,. atlnque mas al corrnente de aldeanarcoa n que muy a mna en la li-iblhdad de Uin adictadura ncI-


ra. q o no (ucra prov sta d ?u m s ^ ^ ^ p v uen n u st anmdc de~s e pI tom e
]Ra toanteria humana; danzancvelidn ontmpl s ni u- Americ a litar por puro pre-ent mienta a
res y tripodes: se oyen PenUtiMd,,rid. y s problems iversaloes. Halaa ti p tijeturat y dsn dare la hecho maz
gaolpes misteriosos y se otlil1n e t d el de losq creen que toono es ta ""portnclt que a atitble 1lla .de
tt0dlltOtL p c l -SIsietMacr oin renueto porique llt n aiograo n si- Camaroc a o a culquoer, dei osI
alos esplitus dcolileyca; o ces ozum tuarse b!ic Oen au meoao iporlquie ettlt'Ole de i(c urs)r olUn que cb pro-
bontcs daire ultramundo Es dct ir, ue esncrczcana rte Is airiCItia. on P0t potlra0 ,ugubonamerntalo es hn
ne toclivan Ia ma eo aba ur atlorro.-, sll paraar mientP.soe nae s empieado el proven o electoral.
a td a v l at. giga/ote quo flevan Sile ag e otrruas o ltra oVer n ]o t -ua o n patde eie-
Al terminal t la gurra labia Oen las botas y ls pueden poai Y ar a a-l-)n y patrotaO-mo, cinc de mere
Paria min de 45,ln plt susi rvan l o bota elicam na de tao tpalera deno sIa n llido cimun, call quo o pllntean
v-ret a-n pneamoente dor ac anea e el coniitase ll a cinle. qu caona pe r ao tuolmenta eta Cuba ars proble-
nocr aon llas onsnielar onnes p oi mos patlitono Y niret-aan ofl dna-
elligla a i tas r;lyas de la malio. En el aire dornido engulendo mun- as I.co ttan oenLIa-
el Berlin de ia d a gueirara no han l ot OFen.Iiotor odiciph mai py In- a anaoi
bia, Fratr/imonts a meanstin Foenalo odovertir S tal llCia pi e-e quil van edon aum oa ontoia vinolenca
ri, qu non futera pt/lstl do c tiner uLa aenh a actual pO aiLr c (ca- sen apoderqadia m callo t yno i ma in e--
horiscopo clo la rclave de snor- nLR lucha en trno RI per no yquln man dee el mome-
venir desifroadoi. En eil Madridl. lenelpIor lavil ai geniauina co- to eln que ndi.a obe ieceo Ban:.o
tan airnsovir'o/ol, lanbon es dnca- iuntad de cambioa. No se quaiere ei mRcon de e0erce r Iademnorao
ble encontrar inchitas damanes y ca- poder par rPordenar la nation en un mmento er que todai; .
balleros an lificaaos; no solo do- dislocada. parm reivindicar un eso- eficienlo p ai de aos recursos mo-
moalicandamia gaera y c~duai. ataino jurldicoticaCrL/rsU par n Olnid ornlesi de e te regimen deoben p 0rec-
que tacan hido ian M adera, q c r dua- te )a C oC0 tiitucioni de ta Ley, pa- clonarsq parn ponerlo on cOndlc~o-
lua torh herrtcon la molad nria, Au nccs ciu aHaed as puozde alesentiorbLivR unen'o d
ben dnde se echan nls cars cl- ra reostablecer ]a armonia nccesoa- cod pderaocntar bat-li 01cnn
fariuna. que blevan ires bolilas en rio entreaI& libertad y la discnip hia, tot-litaroimo, muchol mi oagoalvt
el bolsillo, y no preitndena. pr si entre el demos y el ethos, Lo quo y peigrosoa a qou iqacaralmos dpe
acrano a d lN vLSanI/ ulI ,nlaSeotas/ y i. 1 U nire es as egurar Ia presll -n- derrotdr.
chilsumes oe buen aga uero. Tien ca para Fularin y I seadurlis
fan emanvatane lamoniaa f ray p"a/ M -ClIc y "uan y lin Y ada
Martin de Castafiega- susaservido- ia mportaR que e .seguramlento sa g-
res y seacunaces, y prociuran de ie-I nliclue Una claudlcaclni de Inos i r S
ner con ellos su parcialidad ay cn- n- pricipios, un Incumpltmiento de
gregaci6n". ]tromesas dadlas y una Iorja do "
Cuando no se s /becoreerlh Di onlltmibcnaiones percriiasd ge al/a- -AN INTRODUCTION TO ENGLISH
can limptezna p hun/ild td d re-spi- clones eriectorseras mucho s no- PAINTINGa. llIasel
ritu. se cree en brujas en espi- ciVasn que es a el carbuaran_ cla-
ritus trashtmantes, que acudo n su- c/onal. Ta ein 5 otcoc fbi ar (Introducein &a toaPintuira Inglesa)
miss a la liiamada magica del nsor- retiern oCnuquLgtr un actea y de
ilegioa y conficren famliarmeni e, lle ar a la preIde icia de in Repu- John Rothesteri, director de laI n
comn buenos contertulits, Con gene o i- hicu al lgulto, RIna correligio- Golerto Tateie dn 1,dres, hiJo del
ies asombradas, que los t nvocan cart que p/en/san domanr/a tra- cdnnocido pater Sir Wituam Ro-
Para amenazar rentidione a y conn- es de ls camarillas de slemproe, thensoi, es el anruV n)ir de e sji-
ticulos, en o quaefloe ta el misterio, al hombre quepdonpar R dsposlian- bro que slre de auia -conclEa y
ia superstic6n, ]a holgazaneoria. A (.011ti de su lique In lave de On utonzada- al desenoiuniaen pio de
mAdlda qiuai dclina oen fla credit-on rondosos 3t iTos mcsos ta u- la pintura eaucira e d deoiln a-r
man de r Vl nobrenatoral, cc h maeurglcoan.s berbitos cmanuacrlos mndeba!e del
acrro/onia In]anvari oredufidad 3 y a
er apeolRa la a frenespia, at Cepada per l a codlcia domostira, DE91o XIV en n. ro/edats de lo
pqe daplaun. a a prantical; a m i la mayor part te eanuesntros polit- Monasterlorsa de Linm tharne, Wn-
merianas; Yseacur e e naloailm c, anno oe enter o no aquiere nteo- chesteor y Canlerurp. qlue repre-
yp a la nomna para adivinao Ia r crse de1o iquestiA posandoa maR sentan caracterldlcas principales
suerte de quienes no tienen ra- ol. del timbit-oo lfeoih. Las mezqult- en l Ia pitura inglesa, ha ta
da que divsinuar, si no es aun nas escoramuza d e nuestrao dMeo- obra e pilntura del agi lo IXx, to-
onaiiderable -doia den air ileaty craciR pour ne nt o leo s deojan pr:e- al.s d O Aicit elw itt Omato 'o
acac n. paIrre par tl gran tat-alot q e t l o'a rltud que iibeo n Is d XiI ll
Vamoan conunRnoratli-etandt- dormoCMnl ec a or niceonl na n si, eoatinr.
d2. Cuandatiegocara oe sef oida i nr- upaceacrioa doofel mucdndo. ta t Inglaterra, lilamada el Rip Van
latosna, se da en ia supertici6n, a cyRs onasecuencla, habr i del Winkle tdeil muCndo artistic, delper-
que es In rehlgi6n de la ignorancia, sentorse inevtiablement en cste at a!gn tarde al deteronivimientcl
Ila caricaltura de la re. Las pric- peda de tierra en que no ha de pidtura manoerna quoena aenf
isan upericinansan invadiendn tcdo va vr.D a-t a pnR ver come oatro a lses tflorciaroila de o 200
hansta el terren o ide n la pidad. Ei tnustros hombres co n ronposabl- atos pematecino Inglatrri en eo-
cierto/c e en muchas casas no lhay hdad public se resatenE a poner te prolundo letara o No exnfia en
idnlesa propiuentoe las; por n tsU preocu a pa/a elons ocuoaa ron tA el pa n ls a una verae cscueia no-
Spibl lencontiar un Bni tda pe- verdader magiltUd de lIca uetont c tenal de pntura altes del stglO
sati y adormlado, cram un de- mudratlalmente planteaacia. p xvI. Sin embacrg, en .iteratura,
miturgo tutelar, ante el que -so que- U l yor.a rn ad U S ir n emlau~aepc rne
Mtal Srustancias aroraticas y he r- tn diap utn to poosrtitdanit curgat on it qtutina epnuorantee


bsre~iasy i t S ^herra"."e,.It.- c1 .EclS "
al notucas; y no aallaioa hrr- altdabonazo te lasn puertas cerranas ecritorn e Marl roiw, Shaikesoa
dub-aoestrt1ctapu ane filtitinda, opr.- tde tn uesttra i-dilerelCiRt egolsta Y pearo, Donne" 3 Mlitlton.
ti/it-t. caicticciotiLoIto n ltida car- Iis_)01L
aten di anric p piveanchdpo El lt an- ro. qtia est-be cli engo vale L hist-onita. coante winpre, in-
ga de espo aropr il/e l e c virtudes I porc cnias que cualquer pro- lapa gra te en el dcaisen'iol-
anfirret ttnil .1a'n1 y l I n]ios n Incli tei po.SICJ6 1 elflntia. Sm train niru1la d l ti e I noarta,Q u e l 9, cl Una ClU e.clJn deo ^ U"r e ~ rr a ^ cu dT n Tl a e ]a nc 16 n.
epiritus; ni e gaipago inofaeni- do Pn ciciac, te lmaa Ult-- Despus dto guerrao de da Cua-
/la iendedde rdeo can.amtdades ra, de un modoii prlt -. mat-e- -ma R ea._t sn' comrn una tro"lom
p lemerns sinieantsl-s. ni el- per/i- tniat deti vnr u qouatlzb 'no ipt ect- soct-,o non of reitnoi ti Ian tact
11 itca IS del Pono elve rrancenent delaue
to, deflnriado a ituerza de mater- mostat hintec per in mISmo quoa e pes e cuovo movmiento naciloIa-
nales doesoaelos para distraer histe- y0 en oi, aoL ta" Una segunda natu- It-i, quo tnt]o Enrfque Jil y tln-
rismos y consoalar slecdadesa, rqeza l itado a pdolltia nto ni tie n cabo su aner.u Enriquio VIIIl-
Gnio hay que Se estremecen si M a poderosa del munlo, la iunla aearao pain del roes dci cont-p
ryen pronuni"ar la palabra math- qcue toa re7 puaier pperrnt-rsean 01 c ot, CcO in asdlst-,tucn delot-. c
flon del repIlt lentadar; quoano pa- euo d cle nics o fmieta sma- tham par u6n cori. Ege l Sac/-
an hae t cn andamlo y no r aan aot p hatn Y s ucrattvo, ae hala paot p to. | e lruoIna do f sa dn-
conne ptieie ierd ni aun en a Pndente ie, a granPugna cque na t-rio entaros de culiturna-- ose
inesia; quea no v alan en marItes dilvide a EuropaI do loe cros m deslruyi tombin da tmn asiorctnt -
ni ,alen doe asa sin anItes ehar imlent i scl que en Ada v en otaran e e no creator del aita. Se ti -
una Mnirtn aa Judar s taucAu-u ponten dei ptnt nct pud ian pa- tort- antplo trar dnrtita del aria-
Squ pes aide e hnga, ue se ala- vcar un n ueva debordamcento relt-g"o"o qae exia tia dur.nte el re/-ton~o y S~nta lla-de devocm t ri ftrco yp ajus ta p rav ibelmente san C tl ep.l ou n46U tr
man at disraidam ente ne hare gi- Oanbarlco, p auin ta ainibiemecto na nado de !o ITudor. Pintores como
S rar Una tla,. y screen en la virtud pall ln trna a fon equoman a Van Dyck p Lec produc" ct do
dt macurno do untorni. en ae Ia politcra international. A h orua Ua erao de rilvolidad e inconsi-
aciaga nortuna que da o a mirada de mtsMO, o il alsperac ---Como aqui- tencla.- oeran importaIdon de otraOs
tn bhncn y en el bue, presaqato ninRa e toci Ttn o rdol an ntl, se es- pale. S puede doir qu Willam
la loteria, papsada prnevuamente lp o trt-tan del nstta aelecclo t n og ag rt-h ude o p el e iam que
Sel ar- dorsal dne tain jornbado. E hei r qu oncnga 0 0100- olev of at-e picrc britme ini g l
que no ocreeoo enIos medicos cre. Iomtereuen partdesanen, saicno er que mlamo nioel dt note te rarfn
en ensaimadores y errandercc El Ia opubIhcR leocelta p000 taer gei pain. Fad oc cu tlpeeR, mba-
clue no e/'ee en el diablo cree e ennlatepublciras euesita Pares d1e del- P1.F6e s pc'
qfantasmas y vesllg os, mra n n0 a00 ts Ie Eon s clc a endor dpan lad O IEdad de Is t
p(nmaa! darntiepa men a 6nc mundial que en eslo ann Ro a z6n. un Tita quone cre6 n
I .Qu6 mnst Ilay geoti/o piadiosas, crittco de 1948 trrlbartt n a .11 tatn mundo nuevo en Inglaterra. En
que no tenn ctUna idea procusa de Pa decislva. La mcalml renu/clat de un relate amang c ietnresante noa
Ia p)a iedad. qu cpropendeu a ta Sni- Esenhower R)a a Postulactn prestl- tascna elra auto con an lIntroduc-
perstici6n y ]a tilagreiia. Por ahi den odao raiues estaafte a/m 0/ena in Pcbro nelean..
andnn ea.s aralanones en cndena, cuo t a -cnndntte que Tcdotdobrtht ortim-
IlioadaPt-ntinla pnlitli/a nitearvem- ines lboustaivp-
no hay que romper porquet aso al- ricalan a atne con last circtunstanu- dercso part el quo se icterese par
, go. No faltan oraelones quaconce- lRays universales? No cabe uen1r el arte brittanico. b/n sea estu-
que RS nciclilons dl cneal a 7 noc lur--iynO. El
den. ni Creodo en ncquo eos d i/ado diantpe de arte o -cob oir eur da


San, Enpedn Sen Jer iao. n or haAntendoa d herau dentern a dqua ra podria disfrutar de una
n d sino6r-nante en es g leVantada actrntan bin decurentada reu/c/on..Ro-
mfi--gias qe, l learalEn lo~s aetuatles mementos elI E Pr'- then~stei, con "I~s amP1hos conocl-

anumeronPrecin, traen aparejadatl-rcntorta pdrl'amerg Pute anl nIun dno Ian bre/nia Arti PTi rtdor nosrnettun b- do tos ganie alttan/ti/on gar p a raptienanrmelor ea ciai-da-
tie auperaitottin inurabl. San in- iniLaon deels g Enrain.' on dayir -in ca :liosatnoban dci aropictntn. aa
ftira roat Rt-ded m n moln lilaS Fert-rato pnarr Ic maI/-nan lomntien. es n/Ivan.ue 4Gautnrn-
tan rragaday lglila, ercora i an Amo/tma. to P qtitou to1 m/uua 0nn1, CmreprCd/varn 010 Tltircer;
oortu--tton vltlma a s thi etraina i- n iatrton d Pal drunocadt vt/v in- cmariae P/I/o do ba~a mdopat1 'an p
ci madci-ndo It c/Ina/om PtioE quo li//ttu g uoralc lo /cmRaqo i atritmadmertr& le ny la. ba//ta-dla ]o 1 rerfl0t
funtintln to n Ioeganibi. paiern pebrtourbdoriqa unict p00r /e lio. toln/ronancus d donrti ioEtuar
hamnfa gntennimioutloncnnt-m-l u of-r prcgimnll qd e qt-mthel- ateml/ee d cn 00/ f//ern do dnogartc 01 e- A.n
deai halre cciii inctucabnile, "t- bat Peraqtica dlo dsamn es to monra lenod]rtpc01copp-
rnda eria barner unoanreuar anvinul on Hat-ia e: pot- noeeonv u 'na Bob atdeBkevasdcpn d
.na. ...Iana.otti ... acarn a Amepribie. l atleno o~ln.l uca ,Coe.Cntbe unr
Itit aql lotionl/ny aftcis enr'll t.n 'it- Scha Ogithdadper icolnc a nbi-u .ar dlARl pI-trcodi]udeote
t badcr/de t/auul-oS~la "Pr- ,/ itlet-tas inepinarlo .% qnmlemiualq e ealae a.staea;e
trot-eaim tws re racom prie mOIUatnlO qoo eI r oanuLca-en/acya rlnd Prte-aua.isa %lS
do tiea, a-onoimen atos Ii tcm~ O ti/rdegi mment-ae aner ge0/nber
ded haeveoteneosgo a nu reaordt aqUt pnt-ue ranoI cior Ca ga Qujotde ontmalna d .o A

cusl~n in nacroa anetrinntoronn le tieoreInoereunacuda
paro hclapobn la parcn I2c. di-, ca nd~rona t-paie, sntrera lana Ina
inns qCl hioana de plcqnvtol ht 0/n1 ifn ulbab%-lan p hit-a Follntieac C/qunnianucao
cahttn in e nesantic. t~u h- OI/Ctnalormenn v('ln n uednoal2d,
tdratanvumpr-ctienellaun00aha consonccitco
Y Coyrgtone paer~ Anuctra Ftpmre- olmu nnsoTru Ian omunamno qoaOi Ino ma reu
Preron pac N sepr e.. ctrca nnin~s"'aaunon belLean tiLeatt i 0om tie l anuct ar.


Eiuima prtImuta acetria de ]ia constatlefi- de anestroiesprolopin no
E tn al amaba de pedrime sil f a- lipgaremosu ntn da alt econtre;nos
i reer t aIgrpo de i oveesot ac,'- frente a feromenoa luscon de tal
t-res. Me I harat planlteadmn en latu ina eza que en ellos ya no po-
estns terminos: aDebe la literaui-ra dtiremns ca omprender no d. Oi tron
qter caat mbiar el mundoti u nb- invocan eitonces ( G. Bacfioeardot
servarlo? tSe- cmililante mmubint la foermaci6n de "tin nuevo espn -
a? a, Acosi6 n oa ulcia? Lirismo o riu cmon ifico"; nuevoa a no pt l
critical I? complejidad de su aplicacitin, i-
En bitnaynO'a aOS eScritoros am- no por tst naturaleza; pern en on-
tuales precenoot hber dbdoa infs- te i ano se trati de una generlsa
puesta. Nuestro papel, prclaimani, aptcaclrin del que no vemnofel
no clinsiste en tomar r otngrafias ienonr rudimento de realizaci6n enI
mas a menos eXactas daae Ia alt- Ina ctividad del serbio. Ltmlton-
dad. Para esonesti -a o Lenca. Nuea- nos al ptresente p onvengar ,no.
tro papel tconsiste en o brar sobre queo, con roespecto a aIn toienc. i, el
In realitad, tnponerle un sentido, observador debe ser oritimista.
crearlit. El progreso de a ciencia impli-
Desde el punt de vista h is6- ca el progreson de a t6enlcena, etxac-
rico, a tesis once anitecedientesd tamente, el icreimientt o de utilnza-
Murhos as o nteca mientos, y no 'de cin da e la ciencia (que es uana o-
los de menor importaocia, ftueron sai muy distinta). Tal n omo hoy
suscitlados, pod lo me nuus el ran seos n present, osefiata a-liun
patel, potc hi literature: Navaiinin progreso a quella utilizaci6n? In-
yI la liberauci6n de Grecia palo fn s oervene a la ininnci6tn emnteal-
Orlentales; la Revnhltctu(i de 1848, mente eonfLsa, por set completa-
iport aHintoria de os Girondinos; mente subjetiva, t de progress mo-
a Guerra de Secesi6n, per La ca- rtl. Hay muchos que, at pelisar en
bafa del Tie Tom. Y no lublde tie Ins prodiciosos aparatos para ma-
n parte qdie I los Vltaire 3"S Rotl- itar d mutLtamente que hoy mos ca-
Waul cpi oel lIa Revitoluicin Frti- paz de oabricar Ia ciencia, on en
esa o a os Tolsoi 3 Gorki en la e llo un inmenso retrnoceso. DeUde
Revonuiuin qusa. De na mts-n ii el punt-o de vista moral, quiza ca-
anera e podemos admuaitir entire l is ria un distinago entre los que uti-
eausas de la guer ra tde 1914 el na- lizan tales aprat para ai u-
cionalismo deselnfrenado de lod a rasete dominion u r medial lo
na fliteraura eurnpea de co miena.n que fIno hacen para destruir t n
del tiglo XX. desde el pangoe'na- naciones der presuo toe Ins atacarn
nsmn a Kiplhn. D'Annunzm, 0(11- Otrns screen ver qu0 e el prof esoq
rras y p arrt-s. Ln responsabalicdad ticnico, en cuanto procura a Ins
de In hterat-ura en history esn hombresn mAor bienestar material,
importante,p y no siempretto epued einspi e ato el culto del goce y el
honrarse de ello. rechantzo de todn sentimientoa m-

refugmdn I naanda hacbata mcor anus
Por In que respect f ma npmis- Carnes al soln y morian de frio aen
mmo, es evidence que c ualquier li- Ias cavdrnas.
berain qu ifqiera actuarenlsu Siempre denir dof nltdn mora
epocA InR dnplarb. Atuar i ipli ao e peausiemita rds npdendo nok
una Ie; y no hay et mas que cuano e l- fone mins remd mpedornitouno
do se va haia eo mejnr -iY, n- e a medin que o rona aer
efecto, o idsIns escriltoreson s. un progreson en material de lati-
tios que coeel powder ambian lihani" aocla cdando pienq a qte Ri-
Inc del nutium cmi, cnnumummin itun- chehieu deiretm6 qu o "el pueblo es
Il del up on tniags, f tima ina mula oell quoierl debe pesiar-
aiStn S, o .urre si al\ts, elc, o I Lt t- today ]a cargat del EIstiado" o. in s
ci~ultvftia,.to clct/lotros/.cOut-, ut/pt-
rau tin edrt a stu fieotes. No hernos r p i la ly dusoe e ato, c dl a *ir-a
/isto todaviauin apniii t de la estft t I nit d de In aft-ude.IrI-
mipt-antt. ondu Iaht/mrle S ul nalfrancesa que htIamata (f/l ha-
dtr.ynI .mno. ]tutudh la e t-0/ e ln r todoppdero oda t dtte 'n,,, de
Miller, perlot puiede decnse rmno m ]a I teoe s-ti ia ettue]aa (pft. o
ctiqltantu de puerlomi adenti'Oi uu s/ tm/Ien propiia ia bioilla ft I nrofit'
lulando a all/ I it t-t-iio mpulu" I t" I I It otto diceng cte el hoi bre |" io
pruald o ac 'lexu c ,InppuJhix en la Par/tm/tm nua tif ar fru'"o
pt-oat-aan comua till IttlfiuR/oIl\t, kli\ ioca at- elot
la//adla1e h1imtla a I ,,tl.kci 'tn. t-1 t uam biublt oeta rdod alit'ma que "lit
palabran "it'mi i]tirk nitwe- la hulcada noues buena pau Ito.
aumpnloe a soi foe/liajo I)l/tn, .1on dos". IY no debe Ilegar a ]afac ls-
Malraux. aflrman ha qim-bra do lim manconcl aasimn si evnca a aqtlenlos
que se liamakba la ci\'ilzaclho, pe ampesunos del Gran Sign. itle
0t no Iah enh ell./s/nridi/.a / habia que perserlos R eOtaan
mr nat-cria/ e nnnnr0an/rn/ib. hr Ins boaques para arrastrarl/s a
fa q-mosan i timtna Otunit-ni/d din. defender su naca6n, que no ana-
nor LaIldre/I/rn tnuln/altotei/i ebn nimpuestos sino bajn i)a amna-
SI npuimmmo, i-nza del sable de ofs dragones, que
ejaban 'morir de hambre a Ins
aet uns y que Isn dnmingos, duria-
te la festivudad, quemaban gatns
Paseminc ahornat liotera ato n -e vms-a y peleaban hasta que tlno
eontempla Ia humanidail tal cmo de ollos quodaba muerto? ;.Y ma-
c ra In mnoria, uanado reloe a
es artualamenlo, no enmo qm,Plra .1
Immeo mcnan Enl hummo, Saunf-Sumon y punnsa on aquemobm
que fuere maoanA Emehnnmore,ndacenumica
,.puede snr op/lmmsta mas exac- drandeso efninrep menaces, saqho e-
ame idehabl ep dores, tramposoborrRhosn
grant p tales, en aquel mariscal de Fra/-
cia qua recibia a susvu'silas en
0An/ei ltodn, ene hnmbreo ern ina sillae coil un orificio, en aquel
certadoittuad lq enernsildadeq del rey que exigiaquet tas mutIre
Ihct]ma me- Rn//i/i- t'mbarazadas de ocho mesesn 1//m-
Nmtl in hyhechot den ( pm-ut'e/,; no. lat-itn acaballo porqa e las ne-dni-
tin leyto,,trf//i'/, 1 flu it/la tabam para ornate de sus cascrn/In'
"tiodera pre itla:t ,hay bhi he- Near que valtemns algo mba tm/e
rio d'sFi IL,/-o"- --i "- bliuenos tuemposp pasados" stt-
En /e/0 emlmt lmu ntoll//a mtiln/ic efit 1111na mala fe robusta
110 ellot lh n t-el prt-reIi i/q d iSerimn todos los socu6lngom la
cable: el de aIn ti-euia Para dlei mmiialidad de una c poca se nilde
ti-dim n/I at pint'liluimi cm)t/ i// io ypirn el sltin que acuerda a la inu-
Ins nolnbiefie tic i F/reuid./ei o; je Ptluaes bien, en Oene terrelo,
F uren, de.Ie tinmo .mlqBhrd eIn os mujmn podriantganur eprogpt-u/n
flai'k. de t nunBrPlc ,I/c ,Ptdc r Ia humanidad mcuando
eonreuhirsei cll tnuition a/f//nPqelP0 Rlsairnos de Francis. que nait;-
/rea/i' film ttdulltl ht itil5tde" hare toidaviramlly poco lamra
tat cold no__ pm tgmlla am L uatin in era aquiut inmenor que nomndia
lectar, en tanto quan hy turnamu-
ron/as liamnwn a Indi lt p., le peit ./errleg6 a presi0dbr inA Ambiea
sanle de lIn hbmiaiidan mtin terta de Nactanal?
mei/ll:m w l// ti//I it/i1 'Fn ri fof- c
se tim It go/i/O pnm ni cc/cu/alei qule
en 19f0 Pf1 io/ Eulnp un deln-Vic- f/mro quoano advuerto niniv'o
lima dr fallhd"Op-ep.I~lwlblente ingresn el,,l InfilnsofiAats xep-
Qtindahntlll fdniat... ...imid, ta,", -ll u ncIcnn t titolngi, bquea s non oln-
lahiede" rnrreites elnntncivcan s t-nmo- t-te Aclaro que Damnqllama flnsfa a
malen, iona ahil nin/letnial t f- I lannecesidad quo neunte el onpumimi
ani .t ;tn, de ilmmcimr la ulo ;np,- humAan tie plantearsen lerfas pre-
ri6na y do' anP-gm/i,- I/u icpi/i nmma, gitints tde artn metnafsieolirt -
t1,11pel, 'l PIm ll", Y.-n".e -6 I pin e Ini mismasc per dp fillmcl6n
ra lndo mmdc tililain/in- i/iln- lv i ,u sinul'esti puiesta. FRIa noco msidnci,
die lo., plodll',111 C- lt-.F" Y"(.o- parPele tillU e]mento constilltl~o, y
nIu l f rtmni-dmi qmne/u i/mn,,t i// -i fit i mtantol ilautable, de110 ha-
Can/ fI // i s hi r It mm/,1A m ir IItircla, zn hum anna; buscarmno i -x
nri),.llI ..m/ih(ilptin devto t r .-ihq s mti l ndlgieso me paree algoi I d, n
till/t mu. Ittl 'tl/l,1-i. it I/i 1.1 n/l11 i/i eo pecien qule preglilari"a F1
un/e/.mnas' we (If '. ,tl,,h)l//d bg h prImre.l o en el amor daternal
Td ho/(giras /t a tinitmumn de I/Lit verdad pa-ero 0er0 qutI nas
ea It"(ItYhn I ii fm//mu/u I I/ /p fitiou'ueso det espiritu huimano
ptau I/mtl/tm/et ues'i/Ie hlutilhnm tI- umla u rn los grande profleuauq
alu fas not iiimlii e!-1nh.0l-itnm fifltn-m/lm, oexactamente metofnl,
vnlhdo parri ri", ille/.attriols v-if tin son tde Ito numero mnsy re-
%vs, 111t lue tI, epanln/itt fias ditdnuilo y que ae halloantogas oct-
l/um/o qne se detatla n ln s/IIta"im It/u/hadas desde que exioq te el epirtit
Tit opt..l...an plbthIra, una hIt/ / melafnsico; de sutere que las Ila-
tiltd t w ia tnlle Ile ilr i iri I ra/- mada. flosofals nuevt-a no son
1/,/ teatl. cnotempfnitact-n oh't or- mmo/rn eosa"quOanmodernlzacion.-a de
me io nns ait-lulesdion tl"dd ealratYh r-c .t mur antiuala nY no -se dlo-
itn."/line ndo 0/ alleluau Oet-l/t-. ipim-.n te s das sino por modal-
umirniud ri/iimnni stenclml: malon no ",ndodos en rosnmidas .tuentas bas-
aiPne snhm nn Estamo oeni pre- Ante ntpprfieiales. Y es asi n omn
cenat-m de in a/ttgnnisamn -f~lal tin rnmentadoa. por Io demA smir-
qnri nr dsia /0 1in p imdo menns mpm-anteodel "existiatditcaisno. -de-
do /r0m/nor en i'na c/t0strofe", In Clara qut en lata ttfinosof-ncbl hay
humanidtdt podria rephicarlp "St. nada mbA que "una mankrs nope-
y0 eonooemns In conti6nc Hay qua cificamente modern do sentir y
encontrar al'go major.t..". i de decir cosa eterna" 11). nYa ha-


i Jean Beaufret. "Colluencef". Im pret naorteamerneana. l han Pore. yo l tlCa
Henmo tratado nte tema n un reciente provocado la han usaea coma aeri a chacata
* spu-uloz. "Traditlion del-ExIlsttiallilme trumerito de Intalidaclin Paa MO a chacoa ,
SIPant.m. Gr.set, c. h eltar ituaclOnes contrri a su pues por donde yo vlvo
12/ Paul Tannery, "Pattir aScirnn be- t t onno cont-ia. a fladle lo na.
n. sa". p 0. propia y personal conveienenla. De .ta.NPSO


iAwDfn rr hmI A ADIMA CAD, Ar- IA 4rF rlF rO DE194


PAMNA l iiuTpin

A 6cxvi -


DIARIO fD I A MARINA .SARAri-5 14 rr cFFFRPln n 1o4A


CRONICA HABANERA

'iIUMPLEASOS'

Ij


,..

Entre halagos y coiigratulaclones pasari el din de hoy, en oeal6n
de celebrar u cumplenlfions, Is seilorlta Totel Rodriguez y Gonzialez,
figurita de fins y delleada bhelleza, hija del seflor Ramdn Rodriguez,
propletarlo deIn la tfrirlca de cigarros Partagfas y de su esposa Maria
Teresa Gonzalez.
Festejando el i ceso In seilorlta Rodriguez tendrA nna mesa pars
in gripo de oparejiats de su amintad durante la fiesta de mamsrrarlihos
del Habana Blitmore Yacht and Country Club.
SerA ntinarty olegre. nlmanoilmo, del que ofreerenion rresefa malann.
Fellcldades para Tet,.
MARIA MARTIN VIUDA DE PLA
El pr6ximo jueves diecimieve La sefnora viuda de Pla. se rleda-
cumplira ochenia aios de edad una rlO esta tarde en su casa de Miramar,
damo par todos estimada en Ia so- a partir de las euatro. parorecibira
ciedad habanera, Maria Martin yu-su amistades que deseen saluda,-Ta.
da de PIa, compendio de alas vlr- Por anticipado le hacemos llegar
tudes y disltaciones. nuestro saludo.
DISTINGUIDO VIAJERO
Procedente de Francia ha Ilegado Al consignar su Ilegada. con un
a nuestro capital. por breve. dias, el saludo de bienvenda, diremos que
senior Maxime Pel6n. secretary n ge-
neral de nlos muy acreditados v co- el distinguido viajero continuara via-
nocidos perfumes "Card6n" de Paris. Je el pr6ximo lunes.
LA FAMILIAR JUNCO MESA
Para una hermosa residencia de Il so y Violeta, esta diaima una nselorita
cale I No. 511 entire 23 y 25, en el encantadora de nuestros salons.
Vedado, se han trasladado el distin- Por este media, la familiar del Jun-
auldo professor unlversitaro doctor Al- rco Mesa pone su traslado en conoci-
erto del Junco y su gentil espona Vio- mtento de sus amkitades de ia socie-
leta Mesa con sus hijo., Alberto, Tir- dad habanera.


La Casa de los REGALOS ARTISTICOS

IN MEMORIAM
S Once ainos se cumplen en esta fe-
S cha de la muerte tan sentida del
S doctor Francisco Maria Ferndndez,
S lustre fiIura de la medicine y de
S la v blica cubana, que conqus-
t6 en vida randes prestiios.
SSuvida a sefiora Maria Espin
sa y su hijo, el doctor Frank Fec-
nAndez Espinosa, le ofreceran una
misa como piadoso tributo de re-
cuerdo.
(Contlnim en 1 piain 8IETE)


Memorandum Social
BODA "
Nancy Fonts Boullosa y Ll-
sandro 'Perea Rodriguez, a ]as
seis v treinta p.. m en Ia iglesia
de Santa Rita
Carmen Martha Rodrlguez
VAzqUi7.e BtinO y Tie. Paul de Ia
Llama Steinhart, a la.S siete p.
m en Ia Rlglesla de San to Tomai.
Oneli Ctosa Ltpep y Arman-
do Fwrnktiidez Dalnia, a uIs Sip-
It y trlnLta p. in en o Escola-
pita de ,Gusaoabaccn.
Ceili Diaz Donis y Armindo
Brrgcs Dia7. a las slete y tretn-
ta p m en la parroqula del Ve-
dado '
Maria Joneta ArratLibel y He-
rl.llfo A Varas, a las oclii y
trrint.a ,n en la capilla del
central Iutnicei.
FIFSTAS
En el Havana Bltimore Yacht
andl Country Club a Ia R ierve
y mrdmia p. m. baile de nimama-
rracihom
Fn el Club de Prole las nueve y media p. m btilte
en honor de Mi a -Protetionales.
AlMUBERZO
tEn el' rstiaitrantbe del Palarialo
de Aldamoa en honor de nue-n-
tra colitnpaiaera Oraciella de Ar-
mrs. por baber sid itO InlieR-
dora del Dia de too Enasmorndoa
en Cuba
MERIENDA
S Pn el local Rdel Centro Anda-
tli. a Is cuatLrn p mn de las
Dotnas del Club do I-one de
1A Habana


SRANTOS
ValeIllt y Juar BItsiiata


I a
'5 5,,.


Hoy es el Dia de los Enamorados


Haga usted llegar a manos de la persona que.ama un exprcsivo

mensaje de afecto subrayado con la presecia de un elaianite

Obsequio seleccionado centre los muchos y.muLIv finos quie poicinpos a su

alcance. iVenga por la mafiana, si no ha eleido aiin! En mu,,\ itto

tiempo y con una sunimacualquiera pod- hater en

FIN DE SIGLO esa importance adquisiiii6o.


. EGO;OS ide TO ,LINS en feipa b"anea muy
fin.. con bnrridado se chenille en roea.
aziil y verde. Tres pie.as. 75-


BOi. 5 p, I rcon rierrre detail do
dren, tl.aliNdi deln es tmamA chi-
cci, P211


rUiAtn rTIUri


1-t L rr3-MILI t PIM FUINAUNC


T, 1 1. i .1 .1 .1


a V,


1-1


11


PAGIRA SEIS ,. ... : '


El DIARIO y sus tables


captlal extranjero ..
-Pacto nazisoviiticp.
--ActitUd de Mexico.

SFuncionarios del Departamento estd empleando un pobre aria-
de Estado, de mantra extraofioial. menlo. Es el pact entire el So-
Informan quo el desenvolvimiento vict y cl nazismo, ]o quo le fa-i.
econ6mico' de la Amirica Latina. lila al Reich la oportunidad dic
con capital extranjero, sera la pie- lanzarse a' la guerra. Guando un
dra angular de la. politlea de los ado antes, en 1938, se produjo i-
Estados. Unidos eh la pr6xima capitulacion de Munich, Alemanin
Conferencia de'fogotA. A los efec- cstaba tan -armada y tan prepara-
los de la-movilizaci6n de capita- da para ]a guerra coma in csla-
les, egiin alos intorm'adores, el Go- ria on 1939. Pero en 1938 no existi,
bierno de los Estados Unidos de- ain el pactn nazisovittico, el pacto
sea quoe los gobiernos latinoamc-, quo Ie dabs la oportunldad, poi
ricanos acuerden en dicha Conic- previo acuerdo, logicaimentc, de
rencia eliminar las restriccioncs abatir primero a Polonta, de re-
quo tiendeh'a "impedir la inver- partirse sus despojos con Rusta y.
si6a de capital extranjero, l 'sesa- de inmediato, libre de cuidados en
.lan entire las medidas a ad-ptar el frente oriental, de acumular to-
las siguienrttes:_ Primero: Pago de do su poderio contra Francis e In-
* una adecuada compIensacion a las glaterra. Nazis y sovilticos lueron
firms extranjeras, en el caso de aliados.'Lo 'fueron, esencialmente,
expropiacion y nacionalizaci6n. Se- en un convenio de hienas, porque
gundo: Tratamiento del capital ex-- el enlace se produjo pars llevar
tranjero en igualdad de condiciones a cabo un nuevo reparto do Po-
&l national. Ionia.
Hay un hecho cierto. La necesi- S
dad de darle al Continente un ma- Un cable de M6xico inform que
yor desarrollo econ6mico es cosa el fiscal general, Francisco Gon-
que viene siendo objeto de tra- zaicz de la Vega, rcvelo que mas
tamiento. Ese desarrollo econ6- de quinientas personas h.in sido
mica o, sei-virA para promnover el arrestadas 'dcsde qute el gobicrno
bienestar, y, desde luego, por el mexicano inici6 la camparia paira.-I
mejor de los caminos, para una terminar con el cultivo de plantas I
consolidaci6n de la solidaridad con- hcroicas y los -negqcios de colitra-
tinental. Ahora bien si a ese des- band, agregando quc mas de cicn- -
arrollo trata de contribuir en lar- to cineucnta acres de adormidern.
ga escala el inversionismo extran- la plant del opio. fucron dtslrui-
jero, o, por mejor decir, el capital dos por las autoridades en el nor-
americano, es 16gico quo ese capi- toIe del pais. Declar6 asimismo qutle
tal no sea impelido, paralizado, obli- la campaha gubernamental ha In-
gado a retirarse a abstenerse bajo grads .disminuir considerablemen-
todos los acosos. Esa inversidon hay to el cultilvo do plantas productorasI
que verla cpmo es en realidad, co- de drogas heroicas ye1_clrlitfco (
mo un concurs, como una cola- 6stas. '-
boraci6n, come la apertura de nu- Corno puede observarspe. Pie- i
merosas fuenteik dco trabajo. Pars bierno mcxicano so ha enfrcniadn
que ete lnverionlasmo result pro- de la manera mas resuelita a til
tegido y no hostigado, hay un an- problema quo no puede ser subes-
tecedente honorable y exact: los timado. El Gobierno, aportando al
acuerdos de Chapultepec de 1945 empefio, el mAXimum do oficncia,
realizados como proteccl6n de la estA decidido a acabar con la nma-
empresa privada, cOmo estimulo al rihuana, que es un azalte. NO so
espfritu dce *mpres. Pero es evi- limits tan slo a conducir cl es-
dente que #I eM capital inversio- tuerzao a la raiz del mal, sino que
nista eS cocido, sometido a tra- las autoridades roen sabre el tria-
bas y perscucioria de insplracidn tieo flegitimo y culpable y sabre
comunista, no me producirA tal in- los contrabandistas de marihuana
version. De esta suerte, la tesis y de alcaloides del opio. Conven-
que el Gobierno americano llevark dria no olvidar quo, del tempo que
a Bogota, es correct, legitima, se existla la Liga de Naciones, se tir-
fundamenta en la leal colaboracidon marcn los acuerdos internaceina-
y me ajusta a ]a realidad, lea de Ginebra, endcrezados a re-
0 unir en concerto a todos los go-
Hace tree oemanas, como es sa- biernos signatarios para reprimir
bids, el Goblerno de loe Eatados hasta los ultimos limits el con-
Unidos reprodujo documents ofti- trabando de estupefacientes. Asi,
ciales nazis ballads en Alemania, pues, todo empefio de esta natu-
en los cuales se described las ne- ralcza ha de ser estimulado, para
gociaciones que mantuvieron HI- qui el combate contra las drogas
tier y Stalin para repartirse Polo- heroicas no se eclipse o nerve, si-
nia, los Estados biltlcos, domainsar no para que en todas padres alcan-
los Balcanes y colocar lps cinsen- ce ci maximum do eficncla. En este
tos para eliminar la ihfluencia de punt, M6xico esta dando una pruc-
britanicos y franceses en today Eu- ba relevant que merece todos los
ropa, Asia y Africa. La revelation encomios.


de esa verdad irrebatlble surgida -
de los archives secrets. ha hecho
rugir al Kremlin, Sin embargo, esa
, verdad irrebatible, sin posIlble de-
lformaci6n, no se-encuentra tan s6-
Io en lbs archives. Se encuentra
en los bechos. LEs que no exisi6
el Pacto Molotov-Ribbentrop? iEs

!eptlembre de 1917 El'7 naU o y
eI sovieUtsmo retlisron' Un enla-
ce y Io remacharon sobre el ca-
diver de Polonia, La guerra em-
pez6 en Polonl* y -no n otra par-
te, y eno es aun de mis valor pro-
batorio que las revolaciones de los
archives; y, de etm mantra, cuan-
do el Kremlin declare que Ilo Es-
ttadoa Uriidos deforman los hechoo ,

A DIECISEIS ILLEQAN LOS
MONJES TRAPENSES MUERTO8
FOR LOS ROJ5o CUINOS

SHANGAI, enero. (NC).-Has-
ta done se sabe, hanl sido muer-
tos i5 monies trapenses de la Aba-
dia de Yangchiaping, que fueron
tomAdos cautivos peor los comunis-
tas chinos despues Ce que istos
gaquearon y destruyeron su con-
vento.
(Despachos anterlores narraban
que 70 monjes resildentes en la
Abadla de Yangchiaping fueron
apresados por los rojos el otofio
pasado cuando las fuereAs nacio-
naltstas se acercaban a lt cludad;
los edilicios ueron ineendinadons, y
algunos de lon monies muertos alll
mnismo.
Entre lam victims tiguran seis
aicerdotes, que antes de entrar en
in vida contemplative y de peniu-
tencia fueron celosos misioneros:
los Padres William Cambourlen, de
la Sociedad de Misiones Extranje-
ras de Paris, que laboraba en
Szechwan; Esteban Maury, de .la
Congregaci6n de la Misi6n, en Ho-
peh; Albert L'Hereux, de la Com-
pafia de Jesus, antes en la misldn
de Suchow; Agustin Faure, ml-
aionero de Paris en Manchuria; y --
dos sacerdotes chijos. Los otros
cran hermanos legos o novicios.
Entre los cautivos figuran toda-
via 12 sacerdotes. Diecinueve her-
imanos lueron liberadoa y llegaron
a Peiping en condlcidn deplora-
ble; otros se han perdido en las
beladas estepas del Norte.
El Internuncio Apost61ico en
China, Excmo. Monas. Antonio a
beri, logr6 encontrar para los tIa-
gitivoas una pequreta hacienda que
nlos albergard pars que.puaadn re-
anudar su vida de oracibn y tra-
bajn.

CON IINA INVOCATION Al, E8-
PitRITU SANTO COMIENZA F.L
ASO JUIUIDICO ElN
WA8HINGOTON

WASHINGTON, encract. Ni
"Nrce-itamoS qua Ia pjosenctii do
,,se recnolca mucnlo ians eam
itlus lais cosas humanss, IjO rtl
l':nrmn Mons. Raymond A Kri'-
nret, Obispo Auxillar de Brtk-
IN elt la misa anu"tl odel Ept-
taW SHnto rotl que lie ciomlena'a
iiqti el a i n Jurldico.
A In nt;a., celebrada Oen el Sat-
tlinria Naiotnat do Ia InImanculdi
(Coicpcrind en axti capital, aIls-
tilcron mtinbtros del Congresoi. dI
In Sutprema Cort, del Cuoerpo Di-
plon \iItn., y autorldrades St 1 DI -
tritr) ioe l ',iie nl il.
"Fate esa rl mundo dl .W) os, de
doue his n'oSax deben easier sam
volunt ui; m I)llos at lit religiolt
ilan'do ie qutitlariie pars *I temple.
o plars lte (ilsItamo. Do Ta mil-
ma manera titr rl Dlloto sigue lad
cftapas celolhAlem que Dios t0a,6
en el frrnuanientto para littar ai
pierto seguiro., st lto honsbreo de-
beo liecar a sas destino clerno
*onsulltando coatlstalormente In
l.y Dlvlns".
:lcordmtr otto ell Miuetlra grc"
vo repoinsaiibllldate Anle In nis -
elin".


M UCHAS veces hemoa oldo ha-
blaj, entire las peraonas que
oian hecho un viaje por el aire y
son legos en materta de aeronau-
tica acerca de haber encontrado en
la ruta un bolsillo de airel.
Nada mas lejos de la verdad.
No existe ese animal.
La naturaleza es altrgica al va-
cio.
No hay vanco, no puede haber
tin hupco en el aire, como no pae-
de hiaber un hueco cil el agua.
Los aviadores detestan el lterml-
no, imventado per abe Dios quio'n,
y les incomoda oir hiablar de
sbolsillos de aire, a los que in-
sLstlo en usar es05 palabras. 'Tan-
to es asi que In Nebraska Avistion,


s"- ^y Monli y Flgu'ns. Taltionli M-7-054
Sucursal 0'Reilly 512. Tl. M-3661


DISTRIBUTOR
Un prIoucto do Is ensrul Motors
T/tKREDITO"

200 AL CONTADO /

A PLAZOS

$6 DE ENTRADA

$1 SEMANA1,


15 Rubies Enchapado en oro 18K.
M6qSuina de preidi6n ,


Montoe r I I l T1l6f0oo M-7054
Sucurul O'Rt41 512. Tel M-36671

smWUIDORES EXCIUSIVOS 0

RADIO TELEVISION .9 R IE


'SAOc.1M5f5 rirT Abno i r Ale C hr)5 i A N:' 4 t iOt- 6rS--r nAd


~~" ~- l" / '>. .'.* --*** *1 tIKM'J UL. LA. MANrt


La corona de peso c mpleto Po'
I fUNDIAL3

Vibraciones Nortefia

Por JOSE CAMfNERO


-No hay tales bolsillos de *ire).
-El comentario a cargo del lector.
-Por si, o por no, no se deje hipootizar.


'irgu- Desde N(

j Por CARLOI

S" --Ecapismo en el Ca
-Un calendario mund
-La ONU y la Liga d

n 'IrVA YOtK -i1.t I .- "Cfn--r- I

cqi-notdtI. ix' en undalti iU qup'
I j t' CO.:a p C' .I-- i t rot ai toe
q ,t 'P*:' r?-, V:C de -Iwro Cs" I
1 9,.*\ el nUwdo !rn\gI a un '

O a le .v a.ei- C perc te O
qo ostni elp o o anoaictpro-
baei I au n nsatnds la scounosir
p cirti.iat q ru s tuea. aur t
l nrcoe lguit qp pqroinea o de ctpero
queo a tn relornasuoael, porn n di-a
prbae ra s propgtndad del a' dXX y el
teatoo toqo I i Se 'dcn i-egua-s que
preconiraii !i gran reforma crcen


y a upcSo el eabsurdo 1 rarietao


cotn quo ei Pops Oregaoro VIII ha
ipuilesto porue siglals a Ia riscaln-
dtdenc a la transiin ca ra u riame-
nos dticultadcs que e cacmpora
otra E comatianto Wullard Ed are I
a queer er aab de efeceor u proio' 1cos-
benefatJ.O. comc'ni-tr la scgunoa


I0 a laqu d io qu lgone mchlla mrs iucion


otatrdad at- quo ci cteudorie geegartuna, is--
aun bolino o na pdaeca mu dia aferen l dce
que a .. World Cafis por ernAssotoa. No
haycomo lo.s que qucda atrl Co-
gresot de Chileatcios Unebras elvr-,
m prno ela disborutdo per The Wordo;
Ca lendar As.soc,. Ho1. i"J ltay ros
planes par cewrU) Icada l da spa-I

s Cecil rece agt unio que confunde u pa-
Or dia tid. ay reformadoresprcto d oe n-
buye conl su propaganda a'demos-
trar todd lo que ticene de regular
o y a ver e s absurdoen dl calendallo
C: d h o- rio E elard. Peapa rouchrio VmIs pha
da impueto o mocioaI prcsatirad, a-
dad CIna sola y ripreegida manta\tesa or
coMra Wri- ls tteli Mupot Kc-
Sa El comandant e Willard Edward Mu-
hacer na ac rba de o flrecer au prop la olu-y
000a- Mrraqu ci6n que tiene salmucho mIn slolca
oontrado al- Q del eCendarlo gregorcano, pe-a
un bolstjlo ro no parece muy diferente del de
e n arraun.,. Ia World Calendar Association, No
v ra- hay duds acerca de que el Con-Congreso de os Estados Unidos entra-
r' pronto a discu et lr el cial endaro;
a Cecil W. es casi 1a ttnico que no ha discu-,otro dia en tid E. Hay u timn proye, o de ys c
.ue Gandhi lepivrde la adopcin del calenda-to stendan: darttie ic Wat 0'r AjA,.'- --itti>. ES.-
iti: ved aho- a rio Edward. Pe erodcto de mos pe-
rndia. y e so tielle ]a mocidn pre. n~adaapla Crtomas ra de RepreInatcons
Mr. WrIgj- los diputados Mundt, y %Ke ,. al
:ho a los in- Senado per el senador James Mu-
r ahora in rray, el mismo autor de la -Lcy
rndos, Murray. que establecco la obliga-


cJon, qu del mEjeculvo de prc.caentar aln-
S Congun re 0so anualmente no soo unaon
ver PI mar- curnLa de entra~daw y glusto~s ce)

rs dOde la g -ob eri o Cilo pqutroeno en su mo-n
de 20 af',- cluenta de coo1 va lll37.r la
0John PC- cconomnia eiltera de la nacion.
0, entrd ell EsItos doas ullimos proyectos de
mane le di- ley riden la. adoption del Cairn-
io atend16: dario de la Wortl a. Es:alo,.-
a ta mends, el ver~dlcto de los ex-
pertes de )a Liga de las Naclones
raje, que se que eliminaron 498 calendanos en-
u6 Junto tee 500 y finalment~e recomendaron
r' de la ga- el que Chile patrocin6 en su mo-
;de los o- cldn de 1937.


Hay don Dias de Fiesta Mun-
diales, qule siban fuera del Ce-
lendarlo, eJ primer dSa del afo y
un dla del afi o bisibsto, comu es
1948. Elimlnados t(so dos obstacu-
os todo es armnuonica division. El
Aso Nuevo es sicmprec un omm-
go primero de enero, el de Pas-
cua es slempre lunes 25 de diclem-
pre. El 4 de julio sera siempre un
miercoles. Ese -primer martes des-
puos del primer lunes de. noviem-
bres en que Ia ley manda que se
realicen las elecclones este ano,
o cualquier ano, ser, slempre el 7
die noviencbre.
Cada ruartn de aino tiene 981 dias
o sea treco scmana.sia y conllene
mnAs o menos una estactt n. Los
dias de fie.tsa caran en el mismo
dia y fecha cada ano. El primer
meos del anfo tiene 31 dias, alguen
dos de 30 y nt .suesivamente; ia-
bre solo 3 clases de meses a di-
ferencia de 28 quc resultan de los
celenda.rloa., gregorlanos y un slo'.
cnOaronses pcopea onr -el as cvge n
vartarloneo. romo norece el vigentc.


Trade As., acaba de
olerta: Ia de pagar $1,.
que pruebe haberse enc
guna vez dentro de
de airp, viaJando e
o eno ata lugor etlalqule
0
Un seftor nombradt
Wrilgthson esriblo el o
tin diarlo de Miami q'
echo6 a os ingleses de all
ra lo que ocurre en I
quedo tan f resco.
Podrlamos dccirlet a
thson: WaLshington ect
gle.w t de America: ve
que son os Estados Ur
0
Esto ocirrid ena Deill
tes pasario. Cerca de l a.
anaftana u tmuctiuacho
identiflcado luego comi
tcr Kamin, do Chicago
un gnaraje y pistoala. en i
Jo al empleado que
-mt, .-.-, -....
y no lilame a Ia poticIa
Lero dc veinte nlllnutosa
El empleado del gar
mombra Charles Seals
a una mesa para Sacao
veta el mazo die lives


ches quo aill se guardian. Cuando
volvina cri ellasi el mozo clue 1o lia-
bla Intniudado camblo de actitud.
-Mire; amigo, yo no soy un pis-
tolero profeslonal. Soy un hiomnre
qCue cst en un Verdadecro apriceo.
Y, 16b que es m.as, Ligo mntlt0IL
hambre. tMe quierr dar or-lio do-
lares por el rev6olver?
Seal tom6 ell miss manos el re-
volver para examtiarlo vl coii-
Lrando que el anta bien valja tins
echoa tdltu'. Il. mat omprat pur tan
cantidad. tLuwgo lo l levo lilLsta una
tonda at slter t dte Is .squlun y oa
"t\'to a Rcouer Y cuando el otro
hubo aeonudo y sarlado sitU aptilO,
'ie vinntyt gradee. at a saliva to
ems ) al Ui itIpollcIan qtte pa.iaba
par atlutu itantdOiO de atielto veI ,-
atit.elm de' a"o]-ua onuaso arnincla.
No, lector. sta tz elt'onlr-
tarin habrris de hacerlo lu.
Yo no me attrceo.
0
Io.st rirntlfiroS, quep pnra biJii rir
la litUmanldaid Put loio m lea'nl Is
narires, han averaguado ltque sOt
nmurhos, pero muchos mnas, los pe-
ers qcue mureln de vi'joecs que a.s
que pierrten la vida cnganchacso.i
eta unt aiTielo.
El doctor William Rlcker, de
Ii Univer.sldali de Indliana, asegira
qutc lIa hechio xperantnio qict
tondutcn a tal conclusion y 'ant.
coil tVau',llitt's, ano s;do tLst ra:o,-
uttttliutltut. quoe l Departoatentoa '.
tatal dc Cazai Pesca ilt enxtettdlco
cl tl'rntio Tljadtio para Ila pl.ci
iOf I IItriauito
Ah(trna %lptouelnti noitat it met -
cOarsa eels exinl. ltO e Iadxurint' its-
du.s dp ntilto tetiljc y Jiito dits-

Slp o l

qule awgu:11It1it que tiadti ptied i .P-r
huroodo a tut'Ii'er liltancrmen ba-
jo Il itlIIlv ln i'matl h.1'utatisnamoes-
uta h) tlt 'tiC C', tlltttit tldot V qite
m, ae i lefto qUe Iati el itifluja
rie I 11]1,11-I.s Y wiUI ll 'o tra el co-
daiuwn It tluTn'. rl d ot I'cr'iua soane-
ilda a e'.a l-ihitlt ilt, crumee
tltrate CotuterCs, c. tr, clte tatue .1
Poltiier, de (arettadat, M.',S.astpta
hIt aalstitlt ad" t11 ti[etuot i dsfitt it.in

Illl eiso Clpil"Ch tO
IEl timloc P'otltue m)ti Ca1 .]t" la-
Issloci.Isa t~~etI- ttt a tOl+ptait' t Itito
itgll a l Is l tlt-, t' i-''! p ii i asn.
a~rd('lla ;1e R 111) ~I',ot ~l-vido qw,'
liale n oti.o I i, '..cmhuar t t a
ipero diecle qlc { o dwirlt liecu/i r
tol iaer a t (111 .itt Iba Il vu n l vi lll
l4u ia ili uprev l lua' l ti itut wot iiion Y.
le rnract tac lite0 disttarC'oneratle-
lernumida Oi rsoltn 0 qite lr e ote-
inari 1Ue10 etolnstalilt sroa. ell la c
g'urClid de qae el htlpanotizaou mno
r'olard el Coatoeertce Crimen
I I pintaClaque qutiew imOsteier et
doitol Pojgni es el de iuac u it i,i.
em flexible v que elO rlal:t--
clteftartI liaci mvarlar Ins Cotllti-
ct)urs de III personas. Para, pi-'-
seltiar eel-exparimentt, que tentd.a
I Itir el r6xit lWm stine. Ila stdoat
I tadottit I eIelao grutpo dc ismtl.
fliarw IIIUI .tllts'. ettirdu siarcl,

E',te e it, coIrma atlti kietuultrei tIcs-
pmrreetI I n rtoiitdod tattlultaqit qit-


SANO CXVl


d


'U~kao.hn~ ~C)


Hay una especie de escaplsmo

dario cuando el mundo gtme bajo b na
tanLos agobJos. Pero es un esca-
pismo lnoicnslvo que no tiene, em-
pero. nada de Ireudiano y, en to-
do caso, no va a herir los Inte-
reses o sentlmcentos de nadle como
no sea de aqu'ellco_que pierden su
dia de cunmpleafos en las fechas
que ta reform supreme como el
31 de marzo, de mayo, de agosto
y de diciembre.
Durantc muclhos afla osto de
reform del calendario no fuo mcst,,
que una chifladura de gente mno-
lensiva y bien intentcionada a i1&
cuial Otto escuchaba con sanriente
cornmplacenca. E.s m1uy disUlntoJ ht
dim. Varias legaslaturas americanus
hate pronuuu)cado u en favor eti
ella v, lo que e.s mas imporltant,
tente ahorla el patrocinio de t a
A.aoclaclon Americana para el
Av'ance de Ia Clencia que es como
el Colego tie Cardenales Sd ta
cinceni n oF-stados Unidoti.
El Ins.1t1ti1 Amercano dpe Con-


7tas porquc no ha sido 1o sulacten-
temenutel dtifundido. Poslblenmci
eo ulla plrxima columna pileuda in-
lornmar a los IpcLores del DIARIO
el resultado del experimento,
0
Y' ahora, umaun tIlciaes stxin a-
da PI proximnao epoaso ide Ui-.ia
Durbint se std preparando parara
bodain, comnenando los preparativos
con su divorcio de au-ti-tlua] mu-
ereque ea la tsenoroaie Vmicnt
Price.
0
El record de la velocidad en e.S-
rritura t.aquigraiica Io Llclle Chal-
ies L. Seitn. quienl ell agosto dei
aIlo pasado tomo tRqI:graficaueni[e
roll cualroclentas doti palabras ell
cinen minutovt, osto es a razon de
thacientamsochenta y Sda punto
csaltro piaolbrnu por amnuloo Nadao
purlo superar a Sweni antpterlnormen-
p ayulac so lepaltltio- superarlo
de.spuix.

('lntpstAnro o 'relruntas: < al-
rilsqip bRleo PIl terriora s Cear a
enl Alemantla, ha\" u1r*nou ttve inld
miltmirs m dic oIaeldascdrrtarmald
se-.gu~i el reti+ .o dpl phis. el'los" F.-
enldosaltadOs tsmlo mi tt ain naa
r'le I to lnoventa roillper'honls qvi\ v
para celebrar su centenarlo

El ruento dc hoy:

Io lo que el never> Ie dijo a t im-
minA estn maftiana....
u-Bueno. aqul esth Pi rea. ,,tle

le dijo?
-PUeS, lie dijo: Scfora,',,quierf
elelo mafiana,? .

A travesa de kin cana~l Q," me oh'e-

RODRIGO DE XEREZ 1947 ha shCoy
ia.lorgado al dilstilngudo roapitdi-ro
elirector de E-1 Pals-, !-w:,or VL ].<)r
Hilbao. iAlbrIla.s!
A stero sc o l a nc era a to' ajl, a nun-
ra de no Ilegair a nlLnglna pal" 's
Pompilo antigo.n la dei rrniur 1ie
puPntes aents de iegqar m ullos. -1


Pruebas cientificas han demostrado que PHILIP MORRIS es
menos irritante para la gargonta. Y menor irritoci6n significB
mayor placer.
Por eso los fumadores do PHILIP MORRIS disfruton realmento
el placer que los otros fumodores aspirin a logror.

Para mejor sabor, m6s fino aroma y mrds placer al fumar pida
PHILIP MORRIS.


Neptuno 16


fN. "- i l_- i" ' ^ 'q ' .. s "" 9 ., *-'; a
I I I'II' :# : IsII u+':

Distribuidores:

57 &EBRTS TOBACCO C, M-3368 M


-1037


ew York

S DAVILA

alendari. -
lial.
de las Naciones.

tada't., ha pedldo la adtipreni del
nl,;1- Citlenodalo b.aiuasi. en qup
fat tit;ait isa nuimtlUtinentt o !a citta,-
bltidad cooircnalt hiaa ttala ta sr
capr1- o" So' unt it tai-era de -di-
at ixdi et ti pom quc no ahe at ita,
a ;t.- prfilt'as de los negociCo,
tr', dernais Entre la.' personas q'ue
lA iaallat a a'atnoraa so cut natn
Roa-rt MillVia.n cl lamoaio c!acI-
ilflieO. G:a1o Dina unt tiompo pro-
i-idatei dtrt Contscjo Nacionald O
alm tugat(C.ll CIP1ia.iica. cy sl!Jhs-
iitrltdor Trislow Adiau.
Nat crat que nia ce nctirlot mar -
sta;orr ios pillitos die reuorma" ;a
*,' rI(, Calendar Asasoeitiaat t an
teaontatdo por afio i ell dlSuuidlrlat
a la prenrsA deS tdo el mundo y
dcben ser conocidos dc inls ctLo-
res. Qui'ro si decirlc s que la canm-
para va a arreclar en los meses
queCornenl. Mass Elizabeth Acnela.
lund-lora de la Word Calendar
A.s'Oe;ItIonI. cuonildtra 1948 y 1949
J ;;i's L decSvos y prepara a.tis
bat-t' a'. -
Esta dania .se ha ,oa'.Lado nibs
de an ti as till on de *onara' eal
csta < niprc.sa o3 ci-a dispul-ta a
Jupar ',u grand ,tarla, o cheque, te
.'.toL d l.- ai. Statue a vni'r el'
,tebta putr attain to.sai qaeu logro t
"ullapeCr vi no (i e lroluia con quer
L (aubiia la ist-ftrma del cal tda -
rio. El auI.tOs icsta anora elllai
-a a4(,I ;Ca Cel (.:el LJ O Fconotnlito
pSocial dce Ins Nacianis rUnltia.
tno soera exlraio que salad i de ah
etae Hilo d0 e teF.alitiCni hinal hia-
cIa la Asaub~ca.
Tal Ceaiuto a tuaIole exph(ap s it
aiteVO ('ak'nutdars Intodo ePtanlicr-
denado y SLstetnltcatlu que a to tn0-In
jor va a resultar ntuy aburridt
La medida dclf tempo en dias, se-
maRnLaN y abos tiene ahora s or-
presaas que rompen la monotonia.
Todo eson o arrasa1;itreforma.


3ti uv. i v ur, r r onLnu ur- i 7no


IXnI ". --j.tf D


i; 'a'A'iK"]1 DE iA A i tMiTA i Mi'i,'FITI A i:rq;p '" pv r i''-
<'HI.eVnt I t 'lm olJ 1, I .t nl.'ST P ER -A
1 tNe;ji l s, 'h it"i, "t1i"", t! r ,t tu'ir 13ttt J- tt, t~r C ( t'
I an imp.:tI a...io.d 1,C
due''. .t.' dr-ric a 55 5 51. 'C
I J n I t .ain &as dC Itodo s elos 'na. dnm l
''ii 'us i. n iata f~o~Rtoe d'' IPi ), ~ i; is itt I ~,,t.lr cu'ha ~ .' .
lici, t' ,, c tt. t Ci itt sa C,,tu *, 05u. rr.e 'sro ,. r
a' u aeras, tWa-Itd atu. I nrr e pi mer.
I~ r de uh,/ I lu d r joenl~r'. J- i d, I. D l: t r r ,, ,.,l". '

r i [I'ah t,, o ,nla. '- catidnta u, n m or t i l
irn r a ci tt, ,rtc ', .1 Ct N), ... ...... It,c Ct~ l'. ... a' .nt' it .SABANAS DEE WARANDOL"4AZUCENA"

Las campeonas de todos loa ttmpcas. Economicas y
duraderas. Warandol AZUCENA, siempre el primero
Pruebelas Exjna la Ma-.ca Registrada "AZUCENA"
en o orarla.P c venta en ]as mejores tie as
y almacenes

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"


-------------


L .


i


3AUO. 14 Ut PtbKhKU Ut '1946
.4


T .. IO DE LA IMARINA.-SABADO, 14 DE FEBRERO DE 1-94B


'Hay un Maiden Form F-
para cada tipo da figural"


LAA ,O OjV RWE.AL-MIGUIL "DEL GRAN CASINO N A(IONAL
e-ulftin" ispmparativag pf w CR0N1l I -1 AT -ANJ A 'I .Coincide In gran ta fi d17 ,
"Pa boda de una li ondfiRseitiaeger In L1CL -,41 LF1 PLL jEALxA 11,ynbd n iaic
F N . ~ I Iysbdo, enrielnlo :;a n c-
nuestr. sociedad elegante, Car mesn D-iC o Nacl ral- rot, acr- le,,
Ber-nal'e Izaguirre. con el eurnp odo de l losE moa .
y estimado Joven Pepin Migfuel y 14-1!] Idcoa ft.,qecd i, I
Vera c.ncertada.c.....en.abido p.rarHermosahceremona n gcilal mayer ... brie,
el sdbado vefntiuno. a iLs niete de In Con ese moll, I T 0
noche en la iglesia ie San Juan de -en nueltro primer rewr,' ,, d ,
rane nril echa en la-i-glesia de Sap Jtuan Bosco tl dir ,;-11-1--i S
Boda de alto range social que h'crreP e ,:e.- .,
Jic resuitar iucdltima a.. piini pe..-
Entre Iow multiples detalles de bueeny
igalsoreque Ini rodrincuran me et sodw P;
adorn floraln de In n gleos quc Ihana-h
pldo encomeolado ai favorite o jadlinequ, [ ,
-El FO.nsx,, comer tratido el bouquet
de in bella Carmen.
Un rconjunto dI profesoras de In ,
Filarm niolrea a Inetera I errmorh -,ni.
la in que here n qan di si meenific7
Vo0 In soprano Sarifa Tam ap.1-- 1 .1 r ''' 1 ......1-.. .. ,
Actuarbn dc padrino. in madre del w,
ino in. ia genlil dallne Chirhii Ri'ero
de, Miguel n vP padres ti i ornvia Dr ,i ar.. ,,i ,..
Alfredo Bernal a Obi egoly sergne'A r i.
itestigos. per ella,Ions eiores tenctor ":e,.,' i I-
Antonioi Sinchez rdo BuStamentf. Dr -i h I Iii lvii'-' '
Octavio Montorr, Dr. Jose Marian er....l. ,
Bernal. doctor Carlos Manuel de In lii i ,e -,i-a i n "'. A ': -, GAAi140 456. "U ,, h+ O
Cruz. doctor Carlos Obregon, dociotor it i.d hi llie ,, n o ma r
Giintave Ranmitrez Oliveila. dottor d~d nImiii ,, iniii
Adalberto Ruiz Montao,,Lsnmael de ,i- n lb it- t1,I--
Marchena, Antonao Soeo y Ricardo Se cleacti ci iere., i ,
Perknins por el. litseflora Sy vina hi pi,_.. ...Titn . .. .WD
Hcrnenidez vauda de Rivero. y lO sie- iiai y dii gida p,,It i, cmAAD
fteers doctor Jo~ld "A. [-resno BastlO-lrni,. 1 ...Bl\; 'y otrR... ...Js o- ITT,.., ... i. : ...., D IE L IN O
op. darter Ranairo Guerra. J1onerLndA-I. iDE LIC
pem Mesquita, doctor Pedro Herrera" 'a del CPiiRiSAB
Sotolongo. Antolin del Colladg. Frail ..... i r elN c . led. P A R A S A I
nerco Garriian Gomez, Rafael Trciies, ciota intiqiie,m inCa 'i!- il1y
dSetor Fnraeicro Padrola Ibarbia ey" cil Coimii inoi .. B L A N C 0 Y L
ignacio Ri'ero. jeSe de las plan fider i....i. P R E C I0 S E S P
rotograbado del DIARIO. "iani iimmnno 5,, I ,
El jueves proximo, a litir y peI;m
media de la tiarde. .e telebtarlin la4 . .
t oda cevil en in residencia de lan no- .I I ..... rde;,,,' ,i... AMIRALL..
T. a. el. ci Vedado i- in mayor in- de. .. -..... .... ", M U R A L L A
tLiniddad ..nite el notari Odoctor Ema-XK,' .Ic ,.........r emei ....o MU E N T R E C ALL A
0o Mactorrol y seran testigos en di- --N." f pmt,,i.mg diprdi, liem ENTRrCB
rho acto, por ella, "los sefioree Pedro
A. Bosch. Carlos M Ararez Tablo, iaie, ii o
Engeno CosoO. Aliiseliio Figueroa, "il ie io i ln.ti Nn--i r...
Juaii Antonio Tapla, Leono Lie. y ,ideridi.-.e enr a, lrit , "l nil
anpilti M ianei o Migueli Rivero y port RDIlo ol" itflnl I di I-nl.
ei, ons seiores doctor Reiie FerrAn. .siTmim-- odllii iiilintr1 ,ii
Willy de Castro Bachiliir, Tomaes V 'rl'td
Mesa Pefia. Ma'rio Reyes, Alfredo Na-
varro, Rolando Reyes. Alfredo Fontse....,..
Bernal av Il rnonista iqe susrerlbe, I 'Ohd ,aVaI !Bel'. h,
Paed homdnoniman names,. cii" ci Ha- 0ld,+l A I~o' 'l
Flimsado nitaflan 11ulle.S. ell PI 11R- .hr. ;h,,, IR Al i- \ ...iei- m ii,.,,2, ,, ,,, \ ,, -
hani YachL Club. se celebrarki ame-.-
ricnda de despedida dce soltera dr Ila
sernorita Bernal Izagunrre. a quinvel
Lembien oietceterA otra merietida, ci
niarte eiase reni a del Vedado, Ia
sefiorita Olga de Marchena .
DEL STUI)IO EIDUARI)O ACt' irA-
I El are+ditidiino idin "E.dulard,) n,-,,j '


UIa "" in pc re sinuiecidlo is iiliointu fic
tadon doe i mode. ncaba de iiii'er a
Ia venta s primeros modelo, en cioi nonhm aleni'alir del th-mpia.
pafbueln ade aeza pa In proirno,
estainia edemas rI. teSCiIe pulra Ne N Ninicr i.voiii liurhlildas cerericO. on, Ranion Matrliten 1' JfnPn
en dorado y perils, billeteras, per- oias nupcrales Is.I qrum hln term o hii Scull Rivpoi
fumadores, etc. gar diiranti ]I presictvc semnao. Pn- HR.nie AC altar iege)le a .n r-eo0
-fHoy, con molivo del Die de In. cribiendo pdgmno.s bell inio.v a--i cl Ihi- Fri'ri hiiienoin bun ilrite
Enamorados, habri- de verse moiy trial dc Ia socndad liabaiiirn. uro'o. dip mrni"i gilito, fluei pscrca n'-
ceoncurrido por Ins personas ic burii Unra mund sr ecluu nrlorhr nuirlear eles atrnrliviA drip .;u m,
tiito cI Studin Eduardo Acnia-. eii Poco despues deI lao setc, alte e Portabi Pnirr slis mrnno. tiii -enri
an Rafael f60. en Ia nemutilirl ile oiler oninor de an Ign-vA ip Sile Nt mlt unIno. the eisnirliio
que en reo ran ]I mas finn para el .Rwo eni n Visorms rncihiein ic Niietrn leicition a Ins h'- er
obsequio deseado. Blieoilo amonis. rc tei-mnn c1 fr-ror
monisnora. Is belle v mmi grart o5 re -1
GiEORGIN.4t.AGILERO PONS doria Limen Frcie i Ceb-.... hit.
diel sefinor Marici" Freliip V r e Ll re -
1nma iaonadmndo reichrare vU sii*- pouna CnmisiloC Cabeza v c r
tn Ia belle y encantadora s-Inloiriiii itn c i A"bei I
Georgina Aguero Pons, ,- il h oe Alberto Mpdrina
UNASOLALLAVE DA musical y redactora de In e. '. h.. n dci Ia Mefo n Alr i ,, ,,
CUERDA A LA VEZ A musical en Ia revista Graft- F,- un marco mnu) boir o, ii pla.
LA MAQUINA YA LA Al enviarle por adelainado iiui tao. hwu.r. Y flir' .e ,cc ,'t I.t r'!..
PRECIO~~ Ia fehicitacin hacemo ae 1
PREC$C $12.75 CAMPAN1LLA DE AL ARMA be fdlcitt cont-i baeuInus nr C i ieai.....i... i- i .... i in Muss r
-nco-lioiinrc u c-i aldcio fo padrino.s el sefior Di- ( i
LA CUESTACION DE LA CRUZ ROJA SENTIDO FAILECIMI'NTO ML- vr.m u nc.id. -N, Ia in cRi ioia'

El sAbado g de oarrzo proximo, se mira Ia labor qiae devatrolin In Cvuzi Ti, -cl i iiroii pur Ia noxin Ins ipi. 'i
efetuaft n a HbanRI cs a- Roa e brindar'k su eficaz COOlpera,- En herds Cie Ia |el'de del jmiad( <"
ifeur nL aaaI u~t-u er f, uad thi' ,o,,is~~ui i ia- ruoum ..piirnen tinitor H iia berli Mcdii oc ilo'in ".
ciou enl forma de 0h -,,r, i1 .- i ..no -,,r- lb I st iall a A'Pun ui," pUto Hu bet rrvos o
ci6n asue1 de Ia Crui Roja Naa'.- ionreIu,.inhnoajim d ac" Aiadder Guirra, Lii Nuiiev, Ma-
oat Caban.. Ia .....en. ar ..A l1iiiO aetu- eooraain 'u O on. .tnu-"k nai ..m. 00- U. dl "...... fiores Walter tatmans Haua r noii ta0u. Art
ei6n que preside el tOronel Ginrino abierto a estca IfOlnal re- tLa ('.Irc espna Lie runstro anisingilido anurgc .-. -l--
Radelo. Roja? el Sr. Briaulio Hernfindez. ANIVERSARIOS NUPCIAILS 'i'' i... .
El Contitd Se Damns, que preside Grande o petfioC1, raialqiiter oblom Haste este atribilondo raballero vi a Nos romplaceunoq en fi h felifruhni ho,, i-u
In Joveu sefiorr Polite Orian de Ague- que usted deposil-i en WS alcan1tio Ia denolada isadre dc In diesapam-ei- a dons jtien e masreiotii s l iu cn.n
ri, tiene a su cargo todo In relaoin- de In Cruz RnJa, serda own rerubudo Cia, sedoira Jseflina Arruat. iiiudo cir oleo in eain d ... didn- -R, de
nado con In rioestarln de i- sto a coa ado. s p la oedOra y scfiornmas qaie iII- Ortiz. deiseanins hater llcter I"' cx-. Papci-- Roleandi .ftiimaiijaai y "o!l A ,
n ,. tiomr ,m ... i,, ......% Pr_,ofu0 .... San ... Tni Mend .....
El iuperer tIodansa ntodrinrec cacintn el din 6 do macrolo n a irnoin pc crd ma prolmurtin caa- Terea In ,s. A 'cdc,- 'To n'
El pu-bin rip Cuiba, qime Ionic adi- 'do In icotifiiatio me 1ricionsfa. doicaicia pi-n perdire ~ou urrn-at eb Terene R A,-Ocitimum,


~,


2iij


Or


h ito

?>LAMc


A


DLin Agr.adecer, e] rel gal rra'ir*n
u, sat'-ld ce.i.t ilu.so....... perfimnr de
T I" .... . ciilq l a ...e :u r. ..no-


ne.'. (- ) I 1 s pare la miler el nbipquo
1 f Jnniii


C ,a,'i, C, mi-in. ie, ,/ il a ia i. a.,i'c,,a


JASE$-CANCIO


; rl| r~lln.' t-
ar Ia K .-* "0 0{ ^ L'
1r. n .
v %1-r 11
o,,bh $k7h 0


rub.:', 19i.OO
REINA Y AMISTAI)
TEL.. M-2244 1IABANA
P..i au.d.... Do.. 1 ~ i.
,fdr4,,, Oci,.. F.ninIONSEOR ANGilFI TIDIRI
En E fn4.i d r. -n T cr lt' -r rc -
loon co~pjiiiiiii-i ciain fR 'tN polvs i'
Calon. lrolt yson s)binri, n i-Moo
'ero L. Ai M2 Tuliui. Air niAr B rr- et

Riihli, ,dmd BOrrpjl d, Mpnd.,
-11w-doinER coiodi-i pAGl,.TIDi,'R i
nrila au et yi rr i rrii :ra iccm r.-e
eli n ai Innluri r a lalao N r r a -
que orn 1o ra'. v l" rl MWnr ))"
ale' i (n ciId i ru-riual 'i .p 3in rin
Slna ctren nac'r i lolt lae 'fne i tI i-
n e horma na. R ie,,n 'hf'ni- c)in ul-i
1Fc ttell V su br mir u nubtiti Emelrun
Par.el de alta. Auronra hrn. ... cil

ilcrrnt por Ostl AinuRa nun amLa
theea leAiomel-abicrrelomdetiMrinnoe
AneGdao ydaecrbio pov nonsel.inhia
des lIm Innumerifblrs demost~racionf.
"ie pe.%ame rmcbidais y haren + ab-'"
que recibiirA.'n vioia.e ede rusane P
partir del Itiin.a 1 n ,a n a niiicrinra
ripIc n feiora do Reouda, ialle 12 en-
.ire-5 &n y Fe Amplinrion ne Almeri-
Ias orinac ii npbren e-n iii fi-agmo de
ran a)ma londran )uigar hoy la v o m iti -
S Indc I marina i ro In Wlla dcl
[San!n Angel Cuesisdun
Nuestrn pe.iame a atndo. cs "art-
a daI


-- ...~....~ ~


_ PAGINA'SIEE


ES BELGAS
PURO
BAN AS
:C0 LO R ES
P ECIALES

Y SUAREZ
, 2 1 1
Y AGUIARI > ,^ p r r r,. .,... H i'd <~-
, ... ae

( .nn...iii l patin'nl a NI FVT


UNA TIENDA iMEJOR 0 SAh N I:AIL Y AMISTAD


HOY [S IL D/A D[ .

1O5 ENAMORAD05


.c' r".'c l--'. $ 10.507.2526.25


5.75


19.50


UNA TIENDA MIJO R 0 SAN RAFAI Y AMISTAD


7


Aoec


4 ,V Q U E


d r.eadnflo.

"m ,lri rr- i t eTrA I k A ain i i .1A r. a" rODorD nr itA' I A0


~~HOY

,a-.i ROUXT y EUUUMB tAR
HENRY FONDA a BABARA BEL GEDDESI
L. VINCENT PRIC.F ANN D fVilKi 1I


- mt.w, ANATOLELITVAK
S530 9,30 AMERICA ra..a..
S FERNANDO ALBUERNE
OE RAODO CADENA SUARITOS uo... O 4Id. CUtjA
JIMt GOtY..RYad ROBERTA
S At.cmidi crl.m.ail d IE. UU.
S SANCHEZ LEIVA ESPINOSA
TRIO ARGENTINO 50 ELL4S VOCtIs
,. GilIDA Y PACHECO
El, BAILES INTEINACIONALES
SOOQ. AMEI&CA D ,. HUMiBERTO sUAREZ
Pi.iit. A.PAoA.n. SANTOS MENENODEZ

t .. LUNES PROX


tS^S MAS BELLA QUE NUNCA


LA NUEVA ESTRELLA


h DOUGLAS FAIRBANKS


I-"EAETERR-IDO
THE EIIE

k lils FANTASIA ItI1 N NnS I* AOlIll-S
m CON UN (CILN PO <,Il-", DE INlMitS.
t ona Ni P5LICULA 1)- \%TNIrRAnS INIOI.
P DAHBLES... )UEI.( .S (:)N. I I.1 A > I.
B POtR LA 'UNIVER;SAL,, I'\11\ %l MI(;I \O\IH
XA (lANTOS LA\ E\ N...


BOGART- STANWYCKn
INSPIRACiON BAGIC

-, SmrN e/la'

STeatra PLAZA d c, o,

Errol FLYN IEleanor PARKER o
",NUNCA TE ALEJES de \mi- V
IS^-^~~ ~ ~ W ITS WARNER T et0
W AIAN GRAN!
l^m,0,m0S-----


''/7/! 'C OYFAD IAt HtSOfLA y


.RlglE' PtCI A OGSON
/;hABLADAS EN INGLES CON
TITIJLOS EN [SPAN4QL '


~ .~A ADLEjERGNS JIM BANNON LSLIt BROOKS
S GRAN SHOW "
I, LOS ANGELES DEL iNMiERNO '
i'I SENTAN DFr CU A B-RAS II. CON KI.FNA IIRKE Y SK Pi.1A i-r;Isi
B[r.fGA/,A Y I.A. OBR ur.TArAUTO V rAS M O I.A rI.AI Al.
G1INGEI JL'I..VES 20 1.I.1SA I'{ODI) (:(t10N (..OINEL.
ROGERS TENIAS QUE SER TU WILDE

ENCANTO


HyJONSON
i O0NSs_0i


PAGINA OCHlO .


En dlis aLnteriores. en Ia rezi-
dencia del sefor Manuel Millais
tesorero de la ICoral de La Ha-
bana,. se reunieron cons tste, :on
la saeflora Delia Echevarria se
Moret y con la ssenorita Gise:a
Hernndez, actual director de eia


intellgente directora de It eCorall:
Olsela Herntndez.
REGINA.TEATRO NATIONAL STEATRO NATIONAL


de unas - del doctor Francisco Ichaso.. una en.
trevuilsa que hiciera Adela Jaume y un editorial del propio
peri6dico-ya-estin enterados de c6mo exisle una'decidirld
voln.tad para qu ha CoraSl dI& La Habana>>, grn -obra dc
rsa mnir i"I r'4aordnirn nur (ij Maria Mufioz de Quevedo.
perdure. Micniras esta rampafia se elabora, mifnlra.n se lo-
gra 'u obJelio,'. nliran la oCoralb> resuelve Au crisis de
Irascendencia, adelanlamos esta cuartilla de espera. Las
tres notas que ren ella ofrecffios,' casi con esa gris impircia-
fidad de las gacetillas, van sin embargo, insufladas por nues-
tra iterna admiraci6n 'hacia Maria Mufibz de Quevedo, por
nuestros mejores 'voLtos itambitn hacia [a unSociedad Coral
de La Habanas:


I e xhlbi
_.__}MOUNT,

C a r t e l e r a a
--- ---in AVISO
A CT I A l. IT A L'F.S .I Pmlsl nnco l nrbull n- I O X l ,O 1 p dr p- ad "
,C.a.. ,F .Iir do Ld.rym. ,u.e,.. fd. Ii m.L mlid nr u.1-t orto,.


All i niA Lo ,iine no aoi utO 0ili noi -
^^^^^^^r^^^^B Compal'f de Zarnuflixu I-i, .rt... IIOOSK\ KLT (,,,nta Pin y To vol. ^^
"Moreno Torroba" ..A...AZA. i E...........Lk..n. I "o...
HOY a las 9 P..M. A -'P(I.I.A d )a II ln, rA. A A :I dI o i'] ii; aniy r noun
SGrndlo l Ito do In la oQhira dc ASTOl : FInr te Insidlo, raPw pot t- O.rtI..
rotUiimhrerma itairlanio rnoni nlntria y ml* n onin rernia. SAN .- iIANCIS(CO: -Californl. La mm-
"X UY A N O N" ARENA,.: Amor n olfa y lUEsli, I. n o.nmhr y aaunlin ronli.
X U A N 0 N BELASCItAIN: El hbnn In metr-- SA.NTO SLUArl-:.: L moll lre Ga rrn,
Con I 11Rt0n. in ehp06 lial dl In, TTello ftall y g nilom cor- I-:a nl I paralln y untoim cnr-
eranlnr WEXES. galteroa y pare- In: tIO.
jaH dp ball" rreglonale. CAAIPOAMOR: Alo tu qiie gonlea,- SALON ROJO: Tlerr g nerroma y Pa-
Maria Mufioz de Qoevedo diriglen- LUNETA $1.00 te .mcoing o mRbn nln m..anl- .s... b anll.. rrt
doasdtssdtmn anlra.los cor-ea. STRANDi Ennolranf ml emiii. Entttrote
do nno de 1SUNA Altlmot conclertos. i CUATRO CAMJNOS: Soledad, La re- undunnil o 1 s i ortoi.- m
MANANA: matinl momtruco a I no d l rspt i y a. coirto. A lIa TRIANON 1.a hsilortn oldn n crrl oSn -
entlidad m IsCical qi t unI l ilra 5 I ai 3 de la tarde con: i La telarafl y Fantama he- nochei. crni val n holl yuln my a
anunara dc modo ejmniplar la i- I gre 12 La nl coryn. i sh
gta figur artlStica que luOs Maria LA VERBENA DE LA CINE RFIJ.MEN: Rovlltm, ctrn- TOSCAl Jua.o de p.om no y El joc-
Mufioz dI Quevend, alunos mi0 PALOMA" n. dnuentnales. SA ler clllo u
bros de la pren.sa. S. con enz0 a.l ", REVOLTOSA"n COLOSu.La pua i. fat y La ay no 'EAeIV .ERSAL: Enn .l..n..,Su
una campafia para que esita oorasa Ia" i-L i'Jaaaao as i-t a. nache do i Aa a r inoa Y aiaano
admirable de Maria Muimoz, "e y tCrAe l.adi E ndlo de d-" -. Fsin.
realize uIn inapreciable servlclo -. U DE lA A L Iny .aBlsmunie-noBa aortes.
Ia cultural musical de Cuba, ni o "EL DUO DE LA DOA: a lo VenANIDADES: Encdnd, El itire -
sn. intrrumpida. La necisldad i AFRICANA ENCANTO: La hor& do olvldo y tin e illin y AeuioS cini-tola.
.iU contlinuidad reSulta. pues, obva gran isho,. VEiDTONI: F Mioai do In rri bl,
Una subvencil gUbernal m odtl T. HOY CO C O aFAULSTO: Lan moraij-a d & med y grin VICTORIA: Mllnta d Ani-b
Un bvnc~ngueralmoesa, ENTRE HOY CON CO}MO- hw Cuando In prinniere so equivo,
de cinco mil pesos anuales, .SegUn DIDAD POR IA PUEIiTA o AviuiT. amaifornia L. T d l". y nA. orloa.
los cAtculos establecldos. spria I11- DE SAN RAFAEL O lslerlo C asuntog cortlol. WA P NI:R: lInip-rirl-6n trAIra "un- s
ficiente parra aegurar Sll pernt F J MNLAT: Californil, Morena y de p ilo ortes y n rn n l how en Is
nencic quo tanto hoinra a snue.nt: ligro y a. J i-. a. A lam 12: Entre- _rn_.
patria. rjl y Vuelve Ie inujer Arafni.
FPLORINCIA: Nocha y dim, La ans-
Dn-entr do breaes. dias...i,-?1 1 .iSnt..a..t..onni. HOY. PAYRET
.Ly.creum-, centro fernenilnO alfll- CARE OBR' IRAN, CINEMA :Mloa de Arra- HO A RE
atyi-ii -is. nnnlr n 11joil Sflsi-ililSa;), a s.I honroania di el'us nhombreg.n L'A PkLICULA MAS GRA.
ltidor di ins inamejorens sFruerzo nn-sol Gn i" iATI IO (Marianno) Sliri-dl6 aOSA DE 't
efectuara un homenaje (in me- t 1"a s. Arsnida, l.n mujer Di-
moria de Maria Muhioz ide Quve- Qil Itln r y snto rnrlos.
do. J0os Manuel Viald Rodriguc z s ( RI S: Nohp y ldim, i-art6n, comn ilA
criticoi musical y teatral dien -1. y a l o rli
Mundo-s, t ld r a su cargo l pa- GRAN (IN Chachita I n Triana AME
rit~iric, deMall M~i~l CII(I R hinolo.'
neglrlco de Maria MullioZ, qu n a HOIT.YWOOD: Lo vrdes lartl 'n lr
t.ravis ido la .Cioral y die oii n -S tA /g ,m ., ..... Can.d y e.. .trmrr-s.-di
lundacionea aimilviaress hlicera ila- INFANTAI JI.Ii historl. to tlrlbl ad o r m O P
gUsto ioOInI --lln-a. ii.
H O LAY WTON: Juegio depasiones y El doA dran
-^pria .^.n ~ y HOY, LAW^' od'IonI'll Ldrill^
Il nt csu be eqa~, O O IZ ja ctlinclego. II _t~rlnudan
F'iel a Iimnc rostumbre e.lab. P- rede LOS DI I m IA: Lobonn del norl. e y rarton lerado
que la i So Iedad de Concierto. ,MSr dT hIC erbi y i unt cortfl. iA'na pn l
SrA a Corned]
Olin preside la IIseIiora Leonor Mo,- MANZANARES:E : MI reino pont un tc ilclrlo
quera de Cu arvo Barrena, ofrezlta A- -N I RA I nn so,-dad p any i-n ito e ,'rto, n no n hlbcin ni
en la conmemoraci6n religion. del UNION RADIO MARTA. L.a d nllter, La k ancnin n prcnta
Vie......Santo ....... ierto de no- 910-- 61, It, ........ 0. Ins barry ilsy ......... prEN ......
lfonia sagrad a cargo de Is CRi- Co- TRANSMITIENDO IAiT L. Cia. Cabalgnta. E A VO LAR Es
ral de La Mabana-. De- esta manera /MAX \ IM: iaun-i-o. As.ta I tinsty i 0ral
In 8oced d d C ncirto Ia- N asulnt n o rt I
la a.Sociedad de Conclcrtos .. R/ I ATO MtETROPOLITAN: La. histor.I ae c-
nifestal su devocilOn .1 recuerdo ribi de nuche. Que sabes to d d
de Marla Mllo', quien dirigld en-o T nor y asuntos cortos. CO
nobles y purlnimos reoitalem sa- I MOLELt:I Eosc alr ciln y3 ,C a
cros. Labor anibi ique. df nil -- 10I Angel bueno y Nnciarlos Par.- N CHE FA TASM S
en adelantef conU.naIa _ak i- MOlliYu --lni.-isa Su- jf EL ORINTOLOQfQ
,,n-as.)kn i6s-1t 1_LO_ _ENO:_,Juel de-pasiones y Su-
MARTI: Continua CABALGATA 6 jK'A4 NJILLA3 NANALLC. i-h.l.toreno Torro- A
sus triun fos. A rte, belleza G U ... ... ..e.5 ; ..l.ET ..Aq i ... .n.a .. A L K A Z A R

Grne ..ii ni' in ubi na cb- ,^ 2jfu<
ri fli ts #I d x ito iqu e- hI- In tt rllll s n li N OIE I "I' i ll s I- i l ter ro r.,i t n L
abl I y P1111000 d bll, 3'coI rnlone-% cmnledifa y A u M I
ohr it -r1.so a ssninl tli -ralenE L NODi-IlSI.b li-nA I n i'a d ,IN Ia itln
ala esi a n i- ,.n o O 1i Cii,,, in i-ryi-si-to
Majtl -Y.i-i mB lii ."c '-i-ili-
I n VPERIIO NON KOIAPES..I I..................~
ti-GrnI.I' In nIni i0 -- c
ala ni-mn lam ). i inlist -lli-an. lil- A RGm N TIN A I.O q, 'Id. Tl: la I91. I's P a iii. In
---ne r'elIl ndo F n e l onbrlo Illr- .,.r e '.) vp y a lllo orl'lo.
,i le ', up,-,,. .id- -i -ia......sc ,. an r.s l-il i-a i i ADEM AS
netor.mlidac imn, t ni-aildo 01aR.Ima-n n ~n
ateri-wti uso n lnniiir-I dnll .n LiL ti-s iliA I
Dorimn delilti-.... r ....ii...... Sal- 'AT RIA li-l...-Isl ....n........ a ENCANTADilm
]6 brtil1li anl f, ra 'ixc-pr ltil r n R I Ii, PLAZA: Nunca t, alima d ti-,i Anna
li-in-a~n lnlee i qi-i-s Dani el- i1prinni n a "sh-Is ci-ir-is l
do tWe,.ttr. itl tis d ala- P in L' cr% I I A:N la C. a daEI Ao l- 1 \Q
lgm anl,-t... -i -. -..... i1 -Il' .. n i-i ....ln. Caoadi. AL
ni-cogna in i ntooi-Ai-NCiPAit i 1,pflha P3I III. lltni- n'oh i AR'EN A L H O Y
Ialrl I t ll tin o l. a l is lmnulla an I. u i ier fil i ,
loi- 6illitnnoi ti lt al lii it 1 Iplirr. I.tI.\ s-li-sm ar iln a a a la vilyi ,03ttT 1rat ,
is I iitritordln nrn1 1l.llo idoeatls. rl ,
rRi il" iOIlEi- I n "I iiilttilll -iSrsA~
re 1,t ntr(oo dii.sEINA lsC-nia l 3 Audanla da ut DdoT
si-m'ionn,.a i 1,-iDOCi4010 0UiLII
hera der sIIIyI l In. Igun 1Da tet- -,
11 fantasi a ilri-a iueh-, ai in del Rd 110-/ 'ISilu ENTO:ic A.dlnn l ss a m
m- iplei eloR.iIt mPt a. d1- :,,I.ii1i4lVN- _l -o nnga de Arraba y' amuntoi a
iIn y l i r ,'a maui,ato .- ii--o ,onrlos iiti. -i ia i~li
t ir o o t ii liais l- l O lit 5 M d vol ,ilv . t!INEMA:liei cat6,l do--n 1


d i nr oiiOihulo. istn1,,,iihi 11.1. I -'IN -i".. i,iia. S l- n 1 Ci nuIu
ont ra ( 1, 11.11I Z 110t-1 \ i Pll'lll t ra- 1,e ,Ib 1a ," ,gnma' 1.1 f ,I ,3 Xvin:,l
l nlr ,nIl In nlo- a i;l I tI'ull,-ni it, iti'Ul i ,o /
m~ iii H d, ,ll.l l hiuni 1,i i-sin ,.!II Il ii III 5 l1 I, ni ii', 1 .1 iiiat~,][~ l
I ..Ii a

BOYEI ARTHOY

ru 2tEruL2'__,, R_ _
.i'I10
4AIS TORIA-,
LUNES PROXIMO.Al
lien RAI

cQUE SABS tiEsVtCII!"
AdolatnaenTRIANON @ INFANT

FU DE 4M/4~t' MERLE OBIRON Con ANN SHERIDAN 5ya UImia


SALON "D UPLEX" ,.--
(nntlnu d-Ad.i,. I,,: P. M. HOY
IiLTI.MAS iXHIBICIONES 0D1i"
FANTASIA.CMPLETA
(R.K.O. Radio)
a rxcepein dr "RilH de Prlinma ra" I
P! -rrndlo o ianeterto en Teehnlcnior
WALT DISNEY STOKDWSKI E
S con I s V E r
ORQUESTA SINFONICA DE FILADELFIA
SInterpretando nta slgulentes onbras: l |X
TOCATTA Y -UGA ......... .. Bch
DANZA DE IAS HORA .... ...-. PnnnciiIU I
SUITE CASCANUECE ...... ...... Tchllkowt, k
8INFOi"IA No. 6 -PASTORAL,- ..-... Beethven i
APRENDIZ DE B UJO .. .. ....... IJuka
UNA NOCHE EN LA-ARIDA MONTANA MoUzsoriky
AVE MA A ............ .... Schubert
UNA HORA Y MEDIA oyendo y vtendo musa&l d ila C I N E M A
mis alta categurta aritltca, de oala lamda Inmortal
por los teCsoro de n piraelidn qe encierran us pfi- San Rafae]
.gvinu glorlosa, fruto electo del tgeio de grades
composltore Amtml
Ir~ mdaaaa sa OT51A55J mA V-armti


Iruin ademrk los NOTICIARIOS PARA- 7 "*,,*,U G
ROYAL y NATIONAL.
Entrada': Hanta ta 5 p.m.: 0 et. A-0507
Deapua 75 cts., Impuesto Incluidn.
rarld de FANTASIA: 3.30 r,.i 6.5 .3 9 y 10.23. I
0: En Ias primeras landac mia fActil concauir aslento.

REX HARRISON


MAUREEN O'HARA,


RICA: aLA NOCHE ETERNAL Y SHOW. GRAN EXITO
ingramt qusulnotA taastmndln 5 m30n 3"an n-Inn9laon unin~merniamo-
narhmen oe, le trmia d In ricano d n ie-xcAnrtrlco n-usicanles qun
rodannitac~ titla a aLa co.o .man c-ado; at. r. am&. r0.'" v
que inaorpretaln Pm..- V aT- n o. -Pir i -T~-nij-lia]- I &.l 1 -
in repnrto do ntrenli rAn*s. inosin ranllnro ide R la4o Cindena Sut-
1a i ,n y Tnnln -issn o n-| irt,u R. n- u planisttm -ntnsiM-nca t.
N l me nionlenent i-latn-n tn-- dn d llod a 3 Psihihe-in balie Ilntcr-
, tii,-i- as prin pis R)o al inai.n aionalan. El tr-i amrentano gin-
MU] R 1 in )" detr nstal, rnA n I nnIo t-| mi-rvlllsanmente l. L orqun t Am t.
; lnler l y Am ra, i -n n ri., icon In-air-ccl-,n,. do Humberto
mblon. ol. ni-te tih s npcra itta. i-ti--a
n h ay aii-.. x l. 1.nI-ft P'.t,.l- ni-nin u n npa'o lunotm.
di- Is i~-~r~-i-i--n Ni- ap ,.t- da pa-a lnjfia
ow di- h li-m s ri ni- til ls tim ti i-s-[m n r i--s 12 nt-i-s


[toy e ll HOY,


---- LUNES ,
S NEGiRETE M.MIITA LI IAN0


Jo lNT ormidable rumbero on
'4; con TONA LA NEGRA
W CROX ALVARADO* Ruben ROJO


"IRI DELA AI.. A -l A BAD/ I IU, 14.1& kkorU/ L~t." -_,

EscNenario Pantalla-.LACOMEDIA E iST.REN! STREOl LUNETA
UN'A CUARTILLA. BE ESPEPA -WON a MRIEZCSDY$ 0
LIoreA A ELA RiN- mA9.30P. M. "DON RIGOBERTO" BUTACA 0.4CTS.
I Los lctorcs del DIARIO DE LA MARINA-por medio I I .. ,^ . ____ ^_______-- -------- --


7 .


ASO- "W


I OYI M~SALON "REX"
.Con. tic"u"m lad 12 d#4 din

R "PESCANDO AL VUELO"
RevaIoteando sa bre PI mar. lmarI p-lirnos ", 1tn- a n -n
Spradl parm apresam i1 pet0 de qu sa llmenian.
Intensmate Htfa Univemal.
E ARGENTINA AU9TRAJL lUna expri~lkln argentin>k
e xplora el e onUitioMnt antirtlco. Belltialmon palsaJos re-
w^ estles de *kjoduasu bimceuar.
x AL. LGOM bg LA LUNA GITANA. yilm Bimulel
Can b hellos n6ireom de anto y baile.
1 CONCEWTISTA DBSCONCERTADO. DIvertidao cr-
C I N E M A Ohn en Technicolor. Metro.
San Rtlanel INFOBMACION UGAFICA MUNDIAL. en loa NOTl-
y Amiitad CIAo OS FOX. UNIVERSAL, y BRITANICO.
' M 2 2 1 4 ACTOANAD ACIONA-
Ademao hasta lu 8. t .ar e, m exhibirkn:
Cutro gracious carlon s y Una divertida comedia
Entrmda: Mayorm 40 ct. NtIfo M ct.s,


HOR L^'fe&^

H^S'IDO I


-- -- -- -- .. . __ _ ."..' ." . . ." .- .- ./ .- .- ." - ..' - -' --.- . .: . .- .- - . . . . . . . . . . . . . . . . . T I I . .. .


I


A OCXVI "


S" '-ARIO DE LA MARINA.-SABADO, 14 DE FEBRERO DE. i94S


Reulgrde quo aruenmo, los c

regelot quo m6st opesciar6 "61".

SVinos, litcoresa y bebidas finals. )

*llos obietoa pare su bar privado.

Servicio complete para cocktail
parties, fiestas, etc.

4 tewfo

\. je~e'fo~o


6a.- Ca /.d ^R. ina No. 1 (Palocio Aldama) Habano

Al Servici de usited ein los momenals de Alegria
DR. NICOLAS ABAROA
JCIIUJANO DENT'ISTA TITRNO F-JO
CONSULADO, B2 TELEFONO M-1456i

EN EL CLUB DE PROFESIONALES DE CUBA
El ComitA de Fiestas del Club da amenizarA dicha fiesta qr dureara
Profesionales de Cuba estA organi- hasta las Cualro de la mandrugada.
zando-un-balk-an ....r a : 'Mia Pa- Las invitaciones podrAn solicltarse
undo un baile en honor Mis Pro- a la adnistraRcdn del Club coi se-
teaJonales", que tendrlh efecto la no- tentia 3 dos horra, de anlicipaci6n, sin
che dt hoy S.bado Di de lo s Ena- costnR alguno.
mortdos, en msL'predios de In Prime- Muy luneda h; nde quedar esta fies-
rt Avenida, en el reparto Miramr. TIa en el Club de Prnfesinaales de
Una eonocida orquesta serA la que Cuba.


... ILO Y RAMOS /
Recoge Ia cronica, con" v.rd'a-ra
pena, Ia&noaticia del fallecmlento i/ar -
cido ,en la madrugada de ayer dell se-
fior Mloy Ranmo6 y Martinez, perona
afable, bondadoaa, de alto rnmteyoa
* que fuera en vida faro v gula daeuna
larga famllia. a la que nos enlitim
ivlncumriaoos loar razos de afecto y com.:.
. pafierlsmo.
El rspfor Ramnos. padre del queardc
S Pomprillo Ramn'. auxillar der cronls-
an.a, ila Jirri arrolestRa dolencra qiir
hrzo crisis fatlal i, Insa prinmera -ho-
r.s dJC aer, resti;,an'di irnutflI enua-
a,5 esfrreru 4 is ae a e-eran por iaIsar
rida Fan perm'nd.a rt lall rec.arm a
tornsrins fa sru7a.- Fsrrrsnaereaplr r i. pa-
drP arRaiiftlnio,. ;,ipo eonducir ,por PJ
Ierr drrla ier I yeti y ] JaR defoeirJA RI
m-upo 'nrirjne snn rIc ria hIrlsa qi hdv,
cri In pr blir clrida. IUrnir i1e.;w)ladj-
nierre a dlesaparln6n del hol'rribrP qe
tod Io .aacrifiro por r lhoar aupe pr-
'idlera.
En la friunerara de Jaa rale AI y 23.,
en I Vedado, e i encuentran P.eI raapl-
Ila a'diente l 's resos mortalea del
desaparecido. cuyo aepelin l e efectua-
A1 hay a Irs, nueve de I. nmafiana.
Con estaas breves lfireas. plenas a
jesntiacil6n, envlamos nuestra condo-
lencia a su viuda, la nseiora Ins Ber-
nardo. a sus hijos, Pomrpillo, Eloa. Se-
ralIna, Juvenal, Oeraldina, Noella,
Noemi, Ricardo, Oillberto y Eduardo y
a su dems familliares. entrr elloa s u
hermano, PormpUlo Raamos Martinez
y su sobrino, otro n.mnP'' -" 11 el
perlodlsmo Jesars Mel6n Ramos.
Descarse en paz.
DOS BODAS
En la iglesia de San Nicoliw se ce-
lebrarA infianra domlngo, a Ia.as Aete
de la raache. el enlace de la e,,canta-
dora sePnOrla Zulema Coion.alezr ll"i-
lts con "el sehor Roman Fernn.hden
Albuquerqur "vludrt de Fr'rnAnrdez. irn-
dre deli novio v par el sefior Lri Gon-
7Air7. Fuientes, nadre de a ,ovla.

Tamrlrri Jl rfinrrair. a Ins c1re Y .
1re11ta ai.r erra -aIn lesaa de Mnolse-
rrate. ble'Jerni-r s tsU Amoresra renr-
ralInrra *ilrierla Yolarida Pr'mvP-
ra y Alvnrez. hija del ePstlmadn com-
pinfrro Clso Perutrera. de a Vsllina
y deip a epspsa Jos.eflna Alvarez y el
sefior N&stonr OllveLra Ferrer.
ESTA NO('CIE EN F.I, BILTMORIV.
SPerA a dHe hoy, niche de gala en
P el arlstorrttlcn t Havana Biltmore
Yacht and Counitry Clua'. que ofre-
cera, con el splendor caracterlstico
de todas aruS fiestas, la tradiclonal
de carnavales: el Balle de Mama-
rracho'.
Se celebrarA a partir de Its 9 v
media p m ePn la nnuea gran te-
rraza de fiesta., bajn una lumMOlnSa
decoraeloin, ciyO arte exqulto eornm-
binra. brillantemente, -con el refinf-
idfisimo del bar qiie e ha construlda
de modn especlal. para esta noche.
Una fiesaa de imperecedero recuer-
Ido, por su magnitude en lodos IOs 6r-
denes. sera la de hoy en cl Blltmore.


"o_ PAGINA NUEVE


I ABADOSBDERBANS OrC
Hoy .o bado ,esnoche de ,rarr en
N Q A A R SA n Snouq el pintoresco 'mint-
CR IEClub" de La Cnronela, que se man
4 Ilene en printer range, per si itsn
MARTHAa DOMINGUEZ a,'be, p.........r. c i
l ea bellezas yv Ixr ei,e "care,' df
11ldiaexqui t ra d l ri n que ha 'airdr.1
,, 4+manive r a t ra 1 % ,eL+,-)l de t o a I ,, ,
I' s'w-
........n....
rdrrrr r i, a M rJ, h."r" rr!l, p ,
Ir,,, cc p)'t~ r, .a. Rr, e ,',, ,J'h~ 4e or4)a s
Lar[ rn21 aie acr- d eanCll' .Il.[ 'a q'

v n'red1a de in n -che U
TeI I rar a I s ir, J
Seurdamante. ____-____n_____;_
dia s vu prices raer DI .adP, juPr,-rrru
etn ("i,,urt c'll." i.r.r l-tel.mi c I i, 6 '0 5 l
Se e dirarrr deal In ar h re ]

......+ P AULWIN'S
Seudm m .iN r fa mu. !4.
R,, er,, Rtr'aidl y +senoia ItR as
S- i, I, No. d, NI, x 'I,,
1,:1";, wi ;i ~l A larm 'erexii G( o.lDd;
r d, livi'lllde'/'coll ~t, d-pall'clj.IaLI PUW I '
,-, .... ,, ....T-I. O RESTAURANT DEL CENTRO DE LA
km F-ud .... l I ,, c m _, N,'), /. Il
... i..'.".1-.. .... HA, DONDE LOS MAS EXIGENTES DEL
r I, sr r............ UNDO ENTERO SE REUNEN PARA GOZAR LA
.',n ',~)re ,, .....~. "RADIC1ONAL COCINA AMERICAI'A EN UN VIEJO

Yet horms de rIn trrilr Jrelit, i.teaoli t,, r,.In .......ie.t.dr.rr "Its ,Mr ew.. ., .,I-ATIO COLONIAL, DE ,CENTENARIA BELLELA
forntiniad, oriil -h, I .n,, e lllr i- llti~l m -tll, (h 1, lna n -Iopit'len ,A te-
J~a, In lind y ai ....... .. orlf)a".'1Vl ,tl111 111 D4 'n 1{nI '7 0-1 ]I11111111.1 .1 O ") .%JA i 1 VM, I 1.. l,;,n~ M 1 ',-
el vorrevin .Ialln CIII-I". .R1'lla Zirrrrif....rnlacraa O. ............ Setlecta Variedead de Vinos y Licores
el i'arreeela jriarr ('ar'rlr.. Misaa111. 'r.a(ilir. icrn Ird'a .NI M*t U'l K 'I
Ante P Ipadre. % .i, .. In n eim.. % ,lr t,', li .rdi, ,,,ini,.r -,irK1' (t .l.... -....;,"..,.. In n.I.. leirr-ra ,' r re Abierto d e his 80a 8.00 am. Ha Ii I laS 11.00 p.m.
aoflora ,Jolefi l Oceja, Ilrae dn 1,1 ri r lt liv i l ,, pndree ditr 11rl i .efl. r -i or ( a r r Cr Martha 1 6 ,
lao Sianfhen ( l'iery 1a .hrnqnylnir I'earnrillde'i. ,elerhr ndael r el ori'h, ie I NI, ir n V a Ftlira N jr
en In Intimidad drae In fmili. a Pedro Rnnieri
A Ram mile l l rei~cuari.n. .-..l.. .reri.. Arc .... a l..l, .. ........ v MrsM Wilbur A TIl Wr vAA
ra rd a i lar amJa, line la n n r r elr o m rr a a r hM t illr m NBilr e,
rmFarALAII(I I Eolafl Ai, AretirrrC11i. PALAC 10 ALDAM A
Pilyne hr y r 'arne I

l,-na ,arrtia mrrlr, ruya v.i,, ,' I ,,a. -, r- r rn,,in ,',f) r .a'z.pIn rw raj REINA I TELF. M -4283
eJempIar pn torlnnr I ns rrrdrnr a, "ha ir ) I riedrps r'alra tn e l rer ,r rrcrr cn quie- iLAK CARRERAI( IF. (ABAII,(Ca
a a. i nrrrinatrlrrai1- 1, 3 drrir 'rrlrlnll I VII, a6111dSerarIrderr r
ayer RI aprlrro, LnpsefinraFnf'r, C "n 'a Kr r n e' + de ha 1 f _llI
Ia Cruz. Vdn re Plinlnr jdamn rin- ,, e eFeI n, Gulstn n F Pr-Fei. n.r rr, c ram'd y nllaream,. -r
lardn de Atrr s r irtude', r-rirp, aolrr" n in rFra Lor lairerrr dr Inaln i. P1ar L, I as a do s pyredlJid"area hlI e ,"'c nn1.Tdla i''n a Ir ,r ri 4 a, !hrar a a l r-imbrad,i I bailable
Irondar 1drraa rclue sorrr-ro ear rea i. rl l -re o IC Farn irr, hrlalas ,, n 'In ciff rla- L arJ choa d h carlrriaern a, r, nJ rv d ears, ]n aa rlrfrc- Jr'. e + Ir ,Jr.'JJ' don-' a nera r r iJlr, rnnn a erl I nrr Jd rrlu rr a. w i arrtilli nvrromr'ra alr .wr rarrIr 'Jr"en lfa a Irr aciiarlle ,, i-n -, ) lln 'Ca rrmr,ra, del professor Pep-) y -1
par argo Ireaplrran .....tr r ..rr..err.r,'rrir11 .''r I,. ha,, ,aIan riip,,d w err....... ,.. r, a ,r- r 1 .......a a,, J,1J.... ... ,,-r., Gra zi ranrorra
ITF.. If o larn ilfisrrs avrfr rPfle rtrirnrni nle. n rs meJores ejemplarA'-c.. -,, ,I ,, ,, C, -, r -wrY ,r , I rhirante drrhnl re endranr far'I
La neforns arrid de Palarra. rc cll rl i rrarrr e lr l t lh n an a rne 'ab' e N ir Y arrtli[ ellrs r a ,,,,, r a rar{tiell,.s ,hr ,1 c nnc ao de ais ralnas ara ere-
spelrin qp efe r-1rri aver, era hr madrir "rrb ndarrdr a damn,, -cir, rldefapnarr'r I C per1gran r e ind sr verhnd C nlm ne ',,r I nla r hr IP erfi rrTa Jrrlerrrnfp aralada,. cn r% 4: ,;n
a n lan m a r eim e'n m nr d Tnr- paf er n aterr pr 'rrrr ha l 'n d ur Ca P r O a nr Ir r rr ell I a nm limn f iee,.r M afrrl,, r r r J ,r' r I a dh- F r r r pa ra aIn s liJ re r rulten aa rn
Dr. Lurelor de In Fair a v de na Cruz, ;dad hair lrrrerr rreaz, del exc lrrvnrir .lckey (lrrbr :an rrr -ear' irrnr-r r
aI earono de l ea Ir e, Rrrrrdr v Jv MalIn ii r Or la r e',ga er r ,te rr ,ari a i, rnarine i rr m i'iea rnrenrrri 'ear or [rl 'ieonprrd ,I n, n ia' r rrt e r ele rl rni Jntlad n la pafIna O N( F)
DIEZ tI, ..-.AB __1. . C. ._


.. .. I.t ". .. .... M I Bu n pr g a a e l I - -
-. I G RO BSMION L C AMARA,...o .
f C1a tol-ic i M 'O . Actividades,'Culturales PIN... DETT S-Y' !e- Sociedades Espafiolas
-------I .. -- + --- 11 sejilon, celebrada anoche por In. Ci6-1 .oen j a I6 t &US I ----
Por JUAN EMILIO FRIGIJ!S^' I LA EXPOSICION GIRONA FN KI DE LA^ ^ ^ncA pUNC^ON RE^ci^E.pA !. ma M CANDID POSADA
i ---- ------------: -- -*' ________ >.>o..uj li petiiodillu -solicitando 'a orgainizadora. del hainenaje que se, _____ ; ___ ,_________-- -- _
Quiedo iMf igurade, enl el Lyceijil ,4 encuentrain imy adtaiao ire o bel al Gajrmrnen p- pr en rendir a) doctor Cajricis del; '
-Fun,7r,-.1 r Monsefior Manuel uiz. D an expo.as efln de' pintura de Julo los enhayos que se vti..en efctuan- dima poniendo ell su'lhgar el de Ur- Val i .io s los del Centro A.una- -Movida reunion en e1 Centro Galeg0. ,
-ruty -fl r onino Malll K IZ Orona, arti.sta rubalio qui oa-.lla. Ila- Clot de Is ititeresautte y ralcuisr -Dwa rila Valdha, como demosltracio _n Ude n~o. Be trato ainpliamce'nit d< is ,,,. , ;, r1 nn u
Misibnes en el central Nazib&hl;. P:e p *wo .e "edicado prefer,,r- -, Millai Aws ra), -El ) II e,,i.. ...ill ,d a aqiiells inolvliable me- mu, icordain lor que sea una Kimj -Prepara grai fiesta tKCurros Enriqozi..
I -5l~e en ei&Ilo aaD ll;.n e it Ili ewultura y Clue aliora. deihl ?PnnroLlChbt,, LI C e r, a t I.. -i- L,a. e tanio bien hilcleru at Ilosvelacia, a In qu puedell "~ltir 108, -V ld -o e. lD al* d f
-- El oetierro de Monsefor Angel Tuduri. w uo. lintleira Vn. .-la nuevit Ina:- ,,IVdu oil rl res ro' Audlitoritum. eli(p,.are,1iol, dilrmante tu fruclifera. ex15- 1w.oriaw, del Cenztro: y clue durante 15a -Ved bonien je &I D~r. Carlos de- Valle.'
.I . nle.s iLCui l a de .'1 t tpla V IIe di priincro de minri.t pactimino d- ja r gru ... ..... ...... ..,jn-.ir jial l "'^ vai ll.om -Cirnef de Propaganda del Centre Asttr.
("l~~~~rff .'n~UIH (~ln al l'~ A I 2 / l f o la ill cu~elgH el'l el aionl de ^''- hieho teaLrol. I, I MANIFEWI'ACION OBIG ..KA ',hotrrwnfte i ".]
Gran manifestacio'n de duelo e 0,-.l' ICins tel Lyeunm uni tendrt., I lortena,^ G3latwrt in ennei ESPERAPZA, Iebrero 13. E--tI UA taW v.le-to Il eiltrhn bonottue Por los Centros
Vi . .......n I, ,,..vad.,. denlro. Il.,I',;ICriZ oLIe virile "~ctru duoanr o iOlO t..", Aanal a .Se' efectue UUna manifebt~a-I. ucr tna el, quv e d du 't- '
sepelio de Monsenor .Angel Tuduri ........ "a a oa p . ti.u, U..111.,60, d n-
" nell I advlerte a Dr n era. v;iloi, ,,a grall institution arttstloa de Cujj tide Ins to 'c.dores, congregirnoose Pill deja ndo a quilln toner buya conumtan- I r,...d.,., tin entrada pare. el fogztAvall
re crc~onine a Ia jea .lf d, Te ; 'ut' madurez teeulea y una ex ),)'-. o I o uia- aa o sal a;I el parquet Marti. frente al Ayur a-Icia de IR cantodad aportada, y tm- Fn Un oaI o Pla n lay 1'. r ~ae at tq a e. D
Con. ,so ho,,ores nl e. r nu ,rc I, i, s " ,nle;tJ nrt d cmn rn- h d HeraO -be r ^u. ce .ro unto d I l 'Itr-' d* m om Trr l.
Colonel" I ;io d et10 o inici {alllen r te ......u. $ I' -1" o O l od l 1 nteresfadloi enl Rai~tir A I ale t, poe trd o a i pa- ben fr a d ta cn tn i g a .. ,~j cet', agie Jo as n ,I r ...1.3 n
C o l on el y co n e l- ce, 'e m o ula l b l.;rgic o q u a Ia gle m gia g u a rria pa ra In v rn I q dr graodo- t r J ,ro s n'. ,a uc 6 v uv e s ne? ua m e nf t an 6,, . up tro p alus de l" m a para la com inlon I 1 q ue apo rtt dlich ae. r ; c tr, n r" dd l a ,nro an te ".* IA : Se re p uez un a n oa hioe g g ra eg -
d e s d u e o se e feclu6 e n Ia fa rdr d e a ver el ,Iei n d e M oni n R I m e lo e n el des lgu ran do e ll Ii los sociris d e P ro -A rte, q Ue p or I m "u l' t rc*ed o ram do e ta oaco nar c r c et d a d .. ' A ,a m b l a t, A po. .rrad n" .. .m. p ar ,:in no _P n u n m b o nt ,e d e
uduri Pr ra, Arcdl ..de ". ] " e"yd Iv ...c..de,,o-entndo Ufo re c u, de 0a palabra vat on*s 'orador-s.El bla Doy. an F,.,l r ll ,frbuti e i 1a I I.e go, ,piddido ,r amr regor ,.o., M -illa
.. .. edlcd.. e a C f ra d La Habana y ,e ...... de ]a I rt? Ios 8pcct cts I I d:~ rn en smran.da do I ~oahud u" aeand.! 6 .. ....... que tellan p -- dlbujo dc Rarleil: y e l lb..... 1%I Nu ......... apfid radfoi de IaA do, ci!e a ema der Ca-tilla

prpi ",ntd pi. i. deue,- n. op resurir~ todos !(o s lc Ai e, a d Iris]u
G uerra dc la Ind end encia. I a1 artls a ni. nmanl Fa con ha "' -Iti n a str r v er-r las su ra esta oposicl6n La m anlfestacr ,n velada Rasi in a la tura dpe ho- ,endfnci eaba pr eiprse t Pr, -idp'
El sepho que cot*&ty 111 esI"luf.0n a .,ra ais 'tn a ri ao 1. : AND 1)1 U7
E l se p e lio q u c co n -st u y o U n a ._e_ .. .--a n 0 1: c o'o ( n o der sue tra In ms o u e s d e pre~ s um r q u a d pn tro n fec tu o n a c l tu d p a a y tra n r j . .e l ti tu la r de la A sa m b le a s f o u r ,_ .>
tid.a i .ennif eli n de ducompa.... d de Col ...-. n o .rindn .. lpnc... BarroW. m. .y
e d ie r o n ei la r r p r e s p mn tnjti vo dJ lC p -n u _p I -.r_ " d, "r tdn o r -.nr r p i rvo d pne lt r In-am.n N 6 t unes -m i m b rol de la m e s a ;' d p i n ue: dI trn i p r-bd en t d ea AIaru -
sociwiad cubsanat en -.sus 7.on .ias > nial,,ne' ;^ ^ despite. de una -hiha c*runta Col. Par-a dicha (uncl6n Ngecn 16 pl--.frior ,xpownen de arLe draroi11 i egr ad, 1 ^ por el tpre ro Ante, enjAamin 1" ,,, ,olr" e l e p-*** ori dr lu^ rligo iritsiden dell Ia Alemn
I-p~uis, pato d apRrqi osendo Collzo, president ine so prp1 e,stl e- vnclo a Ia U.JL- -is populares de un IRt lalnei. HOMTNAJ.I A GRAZIELLA OF. INeedz ely teisore Angl l vaor o,-1 '''' delegadn delzp7 CaoIIb. | rm m de IaPrvn:7 6n ritm G IPg eolemnona
- l A nlgel a las- cuatro ela n pUt, c o Nacr_ de Veteranos; ,.-. cre por !a lendencia fiel1 dte la .it v primer balcon nuneu a os. pud r ARIMA& yI a ni t vavln ultlnma odn todo, lo.i nos. E l jecuulvo v a^tte ca.sl ,tOn pie- aI aoa de hahrcerr cargo del wvic
. t d= .. .. anador Manuel Capest3alp,,, doctor PJ" rera- imerp'ante. Todo lo cual e , a tarue, deapl idO-ellO' el dtEo ,r -c .." o s r ta. l od-e. ... .. orinz. de....... .peid ne
ca de la, de & l .o-.' ho Morales Coello, C x Jele de la M .I "Al ra lsa.stma, pue.s *,us largos anus oficinhs de la Sociedad. ..ompanera ell el periodimo acuerdo con 1&8 np ibilidades ;,eia- talno Garcia Lego, y el sect,.I,,to Andaluz de La Habana, dotandolo de
ue ,s seu m isa none. .I'ina de Guerra; moniiefiores Arc'idi. de e.tudio. su experience de expo- El acto, que re.sultarA grandiwo jeto dr un, nitdo homenaJe de .,ur T.-'len )a eha del n-sino. doctor Rene Fuentes. r irejora extraordiarie-s" en auu deeo
EN EL CEMENTERIO ;i Ma-ia.s y Allredo Muller, vIcanol i tor que ha re eorrido distintois pat.es nor la calldad de Ia obra .qu sera, patia hoy s tba e el r .bt. Ig e-
Passocaa las cine'o de Ili tard e ,-,georale..: Su mo... ... ..... "r ,etan~o Ae u li ... ervxrle ti,nte A cr nie no, a1 lners 5 y uma-t Ado Ial aut~or: ~ ~ tva de .... .. __ele .salon def ...... del Ce...."n"trdeao seUo Jos Ca..... Ve ... At :.....ci R l-s r esde del C~~Oev_ .ntro
E e Dii.,. onsen de Pilnr delpa 10. .i v dein, ir, c:..J. u- aLU Do, estari a Cargo de 10-' ma Y d e reediatu se lee .proc e r
go el 'rmon en qu. iba el cada- ,- gnerl Edua o. dI E. *t t .... k g. d .. .n estilo propi10 tre la tarde. I tutr e. Cuba el tan bien acog ,r.. tdiaracs, y .s., l e ha- I d. d. ato .,e lee y apruceba h -lr n'a .... paella. a la directiva
de mnonanor TTuduri al cenmite- : "i.....d c.o..r Gabriel A Ame del qua K1. coC ro pot.o. putdiera alai- I Una vez mis recomendamos a to- por Lodo6 Dua de 10 ..nan"ra ran udU de la palabr*a do.s persona.w: i14ta de ,a "`na r a.'-'' irno de drlai, in.stituicion y a. un grupo de
rio, Cantado3 ui 6olemne r,.spou.T UOCI' r "" A. ,.,. i^,^ l q astumbran Irecutenia.ro Para Graziella de rrnspmaA tnIa 1 Gnici ee do el ionn anal en Inom-,e de lI" Coini;ion t Lmh l ',it a. Kado,, a tin de dejar oficlalmen-
en la a rc a C en tral. q u he tire ul A ba ', .-ec rv tart uo (t! R ejla oC ne s ,.,-]c-is . I 1 lea t 'o q A ud i toriu m o q ue de exqPlara to t mp eran .en to y de a ,, l. o tra grade va, po r tna.ni n d ad N o u to .., :, d en ., n a u nu rados lo. refe rdos s ,ervlc os.
c, l \ 'orejs det a JL"1' N a no l tl i. a m po.sicioi pernlla lrec e rA abit r- rt us a l. *o d a l ura na ur ua no y la.s I .. .
do.DI 1 ~llec. eo S'r~ ILI Junt "ai a tie !a I .ociot de PrO-Arte M siva. ,u 'to cimneltacia cultu har la c nd o, vi uotnli e del doctor Va- li palabra entll wi no al 1nisomU Ela, T&Itao et n e rsa el ex-
.. po cit IM" el n-_t A(c;on Cal ia C*t u 'l'aru i: c*oro'net S- I-Li ha.*tu el dil 19, pad d i) o ser it- J. e"- d1 ie Pe ,ir al unlagnlloco i-s- dtjula racione.es de ae [ o y de aur.- e cuauto al infrnte de la Sadccm: dI.,Tra. m ei oear ldo y c olrcsona-
z.ob, po uie L~a Habana. 11n"ol:rt i n,11 1!'uon nw~eo i~ c-,,ju di. ~ llelt ,t. f falug ,t Il. ,cttt a. ino m de I..... ..Cusio nri~,bevd I o feco
M an ui tel r tf i ,, w w i't,' -,, ,1 a E.-" o- aI n ii .n e lhi Ji e ra rr- si a a. u 8 p. 11 1. > ic. pe (t ireulu uaconie itu nral u n .- .- racion de to do?. ms i. a- N o h ay dd ida. plies. de q(il e dte ho- IS a icldad los ap od rrad os P ejV ,ri C ,-' au pr or el propio Ffor mn do y su bon da-
maena v' nil 'a GaI,,do 1 .- n-,---z --- --. - n~enaje haLr_ de Ter una dernorira- !IBgo y Ralael.Rodi isoe/ hciel'ui d1 i oa companies, expertIa en e.sta me-
-uoa M.I Or'al & ct i'go a. \'tro proDxr(o, \ fern .,icretoi d. de S i nlIdhd: 1111,- I b a uor rendida ell 5 anO.i por .el granll vicios de inrlcc'l.os. vitas respw,-lo.- .a OLeru, para los quf bubo plieeme~s
e(l.tr. .Ilolel padre Larrea e ..... ...... oo Va-' C A R el mc l de iiru )ano que tan .sefalados exi. s ha l ,.as,-elc. AcIara el titular del a Sec-'.. 1) braves palab. el doctor Fitae-
teoFon P o,h't. R ` T a canzadlo enl Ia -Covadot ll9 ,. v Cite Cit~ti ,enor Aitsel Perez Co e. N' 1: roa, expli(an'do I,. indole del actoo. dr-
pin aiea-sla de Jo- CMarerllo r de CoIn,.; [tanl dminteresada y ehicient^ mente c IA del i------- P.Co.r e.sl.ti. vicndolic ademnk eomo cordial age-
pa" .. :se a nt .. ...tfi ro ,4p-,hnstitut ............or Nic... San r e'S ACTUA-DADI.,e R.V LopezA se.. ... do a1e.... ", de ] .. 1
lem" rre s po',;oT ,chor Ak- ACTUALIDADES" "M ART A ReI V I ER A I Luiz P. lpub el de Ia &a soto .seiour Juan J. Otero,
cadj Mainas mosefcir lfr noischr ,g.h institution, Cue RSfl1o qutee re-n o olod u ez-s eEpfa
l~ln rsplxO )o nonM~'lr t-Cortilill, In~le'o Viog l~lo e Iti Tl)\ ,IIt.'' *Nt, y6."rJ. (" 23 N11M.5UT, N F,)Ajio. 'ri'EI.F;jFo~ q coi un vuto de e nfiaiz a Ia .S c., m~v es egeod ~pfa
1, Jua E ii rgl deD A %(N ol!A kN.26. II-b.WO 0 Ii )F O Tl3FIfE. -NA Ii ll-%.1 IN (Conocer ell es'e gran acto qua en U l so )ar d e- d e rsp did a or J an Call-
cadieo n Blar dinm monsetior Alfrl o' ^p'' "t 'o l"mpo ;ar *o, ^^ i~ni .l A.| ~; n-" A A .TK; ... M- .." i .ov. vc~ a.l "A.. .l- d-A /MeIOd ....r no Arte-o_ el npdrd de la-~i-
10al]:lll rgll eD A I DF. .N1-44951 VIBUI.A. PARV. TKl.. 1-6144.F20 .co rsec n .Pu Srft i
Muller d' montseoOr Josd FiernlndrI n ot or I- .e (;rganim. ; "- as, quien embarcarD e.,ta .sdma na
C y l rrc de An e.LA MARINA: doctor Manuel Cua-I Dl d,. I.. 2.3o11' [elh41a, licth'ilro lo-.1,l ) ., II.0io: ritvilsi. zIoth'l.,ro A 11, 4 'II y3' 0 l' e$ a 01)l Es" "U",ad _ di__l3 -l ,n aa l a e an : p r o
bro. rroo de l. dorado, sludico de las Ursllim.; ell ,-11-1 i A.HISKS,. T1'lf1BJlN- n11, 11.1;1, loA I'kNCION II, IAtS .1- n,.i. I.A I __'Z Qu'F %,;4)- ;arm si dultuNT.n -eli- Par Ia Madre Pentriears. yefu-
Desle la.s dos de !i ta-de se IV rector do, loJE.seolapio., padre '-
rinldleron guiardluts mihitare al' C.t- IiomCU rev er cado ,W.Ma tll' o Victo- I ll W I 'll, 1 n/111ll )' )-I,:[ N A1.0l D{K IIIe... I.A AIw '.'rFi.:ItA xi-- I,, i.,a e 1o-r v Xt. VAt.A D. K I A. A c o ar o .re:Io ead eI nn ji ~-iio

dilier ti el consflo u lunfb e prtt ve o~ ^ ^ ^ n^ ^ ^ . I. A^. S I E* Ai-i.i -hl;\< S- lott> I ''it I. N'-..S.A s *Y hl 7o.\ TlI.I V.K- ; IJ N 1,1 GM~ 1-1 1-:.. en "i a -n e Ie r Asi nano A ie eljandu. d eNu iez a ed eton D RCltlm i el docto n gueroada .
1t .A , In{." I .oIN:1..3. b th .t( ,l/ it,, (. ..... ._. htt. I.til;,ex_-\ I-k.h ;I ..... I. to' ,I.,. 'r- ,I- .aeeacoeqereaeIlit agnridddmsrnae
dlierdp oosaiorTudlr 11,111ll~l- rIo,,. ctor Ritnion/ Casa.4. priemdej,- { i~ ll ,,,,, Ig o.llt1 ll)lr- Jn: 11.....r. 1 .".. ., 1,,- .%In- wii,, '~.IIh 0Is rru FERERACION DE ASOCIACIONES Iu ,, eand.,N,. ae dee~1 et(6tm lne oco ag eo
bros de! megu n dento I de it Ca.... e a Retnal H' de ACClon Cal.- \ ..... l v l <,:1" I vll "lI '. I ......o. 1. ,;" -M-ni d- s ".,l I :N v I DE AGE NTES COMERCD ALES: AR-MEN tla a~eer a o de I paua e bant A er ia i l lent dado di quel.se en c teonnd B i-
fna. dirgdos; epoer el cairi ri\eltl de J pedl'e Manulno .-cal.- "" I ;. n1tlPI',o-hn'enale a ;o.! ",I, .I.,'* i Puv ci.-cao Drc.s. C.\lVosl derrnd Ntien rell'rjndorii!s que habachon A caro '.
O. .. org .... .S O II .IO L Pro Socar .... JO~e Alberni Ytn'l at'. zFru ue efred-a o uil,:ehbahc ag o ,,-
I~v Roer du. nCU-evd "|1r Aquilin at 3 .a CI C hu hae ervantes di)o qule ,I st; onencionudol,, s;ervilcio., insplrado Pn
Dis ,, n rziu mi. ,irhr .j clu ,,,h'rnou- li, 0.s perr Cie lo,, dPti.A S T 0 TT M AT R I V 0 Y I AS : JunfluCuti < M els lii y R am on C i nimI hulee K e
,sierol el cortejo fulnebie, estulVietou Nii.,v-o Frl* "u i .V-j 'I.: KNet'IrlE 12 ,v' I14, (Vw )A DO). 14 y .,, (.I:J'A'.Il'k; .[,A S'411IM:), veda Ololne it Ia "unh tie Ia ta'tr (I JUlClU hbaia sidO unl acto a lit a]l1, a{.u e~ritu tie colkilofacritn a Ia be-


I J".,= o U., o.6y alh; I^,oI- , I',i1K( ( F-10120 I A Y 1siA1, N V 1,.I,t i, 1,I.I.- 'm. KII( It15j ..^i^ ^ :^ O L O rn d ^^.^ o ^ ad
al .mnd. d del.. vahe .e ""ar^^ ^ "r ....... .... ,-,, .. ..."vr ..... 'o ,. .....S >' ., ,,/ ........., P........... ell lit Taberna del Cenlacro delaco AmSanr ...... Pe e.te ad, dendo el ..... d.. ",adamd.
Ae Linaat d.eI,, yno de l '.-I A I.A 4. ::-I m, v36: la-I hul".dle- I l o l I. C;,._! I I i A I- 4 it v i.K ,. d,,, ,d EN LA IG LESIA DEL C ARM EN A la obi it de Ee,pafia ell A qrue a. Ei lebteeado dib o que, en efaelto, a a-
B e ta Hnou rt e rsL n dia E fo rm a .j y "" p t --.- '." I j',, i ,j *a. 11 1 O E I 1 ,Ld ,IFA rt.A No- [' 'ola ,B K, e ... ....a Iton sceli n III.d e.1,11, 1 .4 '.\a g:1a. eII{. 'S '.\A I ,,
t tlarda de honor r Citrus iei y l; P- a llCr el O .,Iarlzlob s del Il- sellor--L. Alllp itru Per.ez Rod,'..t0Fz de bt d e defel idendo el ni Co.e dell tl\R 10s lazos dr compenetraclo ,.
..r d R erLa lnar o d Ce Skantu. T prelC:,. I1,',, \ II, ;I' A ., I' "l' "'"A I "'r' A ri ... ;II I "111111 ,' ri* l i.h N l*-It \ I' ..11 S \ T I C\ ila. c bet. Nrarlleu dte la at' lide t\ tla Ia o e il a LaJ nta y tae'va n s e ia p bin (llleroa p sara la tden cia q e m an t en-
mandantes del ljIerito y del Curnilln; Or,.stes del C -nlo, ,ia- ,,I I SAV 'N I ,l ,- ,',:l----------------h S A M A'M1A -11p p. 1:-- In V9 '\-al d. P-ado .... o d C... .. .nc ,a I1 dIor arrdondena do- ,Cu-en
Ia recc monsnor Alfrcdo laeuno ;tLn^ awde ,..Ia I -^ a I nl"' :.;,"" ` "L icl ro N h "A C g w 4 -.e. .I 0 N-n .-. I t^'. M fi i, IN .1. !, LauS R""- _____ (l n "_ e la As amblor d~qez va neio ; cuya"" 6^ c I .
Canal s, ca o g ma is ra1 que , (ra Lo e u Sp rai ;'a ,, i, ", I.A'' ll"/. yli 'lA (,O'N'l74 .A 1, t:.\11. o nY .\llhi ItacaK ITR L- :.g,; "'J,;ll,4i: .I, n t l,^ ,r -- ( sU', *. i r es et.o-.a re Fra ------ R no-s' de Eec ut, ip va uo. Se map ue -t.i e nl e i an ahe^ galnlm i le gol dc o Bu-
,EPl ID o DE DUE .0 7 ,- ,,.I ..... Il .I... el ..,. ., .. A,' .. I ,drg.1e I I o, I,,,, *" I K ,p a travel, del Centro Andauz '
b)i n o d eu, g r a nI O T udan l a J ued a r ende pAde r a n c l.h i 1 1 1-;- 1A, " .1 ", r| n 'I -:d .l l a 's d K ?l A g r u i c an a G s l le g a
el nantedn del Cab]]do; Juan ,C[c .;.- I NATURALES DEL CONCEJO DE de lots seftoces N6 fez y Vpuel. y OrecI o laborer Stensamente en e
.. .. r d.. ..... . .. .. lu"o ......,........ de I .... dad .aa d o
7o~~~~~~~~ nsd aplba ol BLAC AN M TOOIA ( eolia p. iin1 ell Calzada de Luxa u -I al uetu",ssaai asdino por el espira~u de lucro, Sinn Cie
del Colnse plo NacionR d e Vetoer\oi T .dr. Y Antonio. Melo, ]rauckse auo"- '**" "* 0 A J,. 1" .51 I .A AIC I. A ..-., de a P'" 1 c aina vas s anci o ---
....,.r. 153 15-'jIP A 11 IK 1-, e e r io e o to
I,.i1. VA ]:. 5.T T F S':? _., e sertrn sno ,o [~ 0 Io informes de lai Sev.clone, delseo de loervir a 1. insuitucifn, tia-
el ,w"or Lust Varona, qluien desLacoa ray BIL L ,;O.Jllienez, iray .Zac ;;;. "-, 1. ,i. A ,TI .; 1o- \. lu. A rI.E N _A H {..ri,) fray. 15uar o T,'nTd a -n '] -l.\ ..
[l510 E.FO O R11o .A ,IF.1111A. 'I'El,. B I2.',5. k-71,'... de Propaganda, Ininigracidn, Forndn-( luda/ndo" a loks present,es, y d~indole
l r i ambisa de mon-5 a.efior Tl- M M' dre eduado P.an J.sc derez V a)-{ D e;,h 11. A 1 4. 30 y 70. I4.'10: I,. ih r TG'AH, I G-o.1u,. AT I l..l. P.,, )" J.aiP r,;zi', ;-,j, 4 C ENT e GALLEO- Ara I.. 4.,,3.. y a10 -Orden, e Inms u ebles, ds ndoseal l s grvala!o>r su prelsencla
duri, quien peled valientemente l/ea aroo d a o e 0 E.. ,,,r,,a I~~t~l TI,''G ],Ar 1 %0d '0 {\tl.n l
,.o ..... .. de .. .. en r~le, Pedr,, ~ajas: A,,gelits Lopez ..... .. ,N ... ..... F;.... '. ..., ,.. ... ..,.... ,'. .A : 1, ,, .... ........ ..,.', ,, D ,; r,N,,, ,,, A.' .... .. ,. ;,I,, :t po W % % n :d ,'a ,,.. po .. ..terada de Ins de 're...son ,r. .. Vinet. in'itado a. de-
"w" ...... .. . cludad ac la qu A ,ni cesa .s' reverend padre B *ibl- --- --,--I-'F V --E crnl Victor Nlature y A tn M ,,*p,,,, Y "r ,_1 q onra tulano.sr con Pt a e In trn c n. e n a el de Aicilcn u palabrQl, salud1 Irnn fHivrI
Diaz, H-iginio Guerra y E. Saruifiaatm no nre"n l nra t s y. 1no .al Inc `ue pr;hoPd. amenzad )onor' unheo Belaort* 40.I9 Jitil yi IA II1sTOntlA desacnd el- dlinanrmi.lismt ovo
"r ....rs ota I ~ R -rin 10 .,Yi. I" ean ..... ay mr-.... "rIugl., LA HO STO{ A ... K -nar~ .'i,,s Sp....... La'oymwa, e I -" IJI z Banld Cosmopolite.Arsenito Ro-'d elm ad. .hi er....d tpo a-gr} desa ndo ldnrr o
p- M n[ R eVv eren do p ad re JosM D o i ,I ,.M l. .. n l s 2 0 I I B .o n) l -7 I; a pI r u le D T or q u e con om ico el seAor .Jos e A b elen d a o o n aote : m a ne
tallas enl Matanzas, Habana y Pj- l-i 1a ihw Iiea ~lA1 I.d R vQ itt o ee rdcdnelntbe eoad
C Tar del Rio. I nw,,,oo p- uez, canciller del Arzobispado del .Is. .Nib y Bah .-n, 30 ,t,. NI iifi C EN TRO DE DEPENDIENTES '-- I a larando el tesorero senior Luis C o- doctor n zueroa; tenicr ndo t7m bierrro.~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ A.- la cicov edaIc a treroAlo. Lit Junta tarnbiF N T "****" ""'"'-n se He. p -- '*-----------E o.Arul Pre Paraddo petIa e brra ala occsv i ;'n pAnmas.am nisd pr a r
....ario de g~ i a y R n., ....L.. H o ...... Basiando padre i ..... CAM POAM OR :,:,,I ,SA N C A R LOS............. .... la edeC ...... d G al ta ro a Junta lambin n da pariclog bs parae ea at. .ndprer
A~~~~~.. ....... Li Aa Ngei y de I w RO Sm96 e wo deBln Ia-IneVP..... el .. ... Palarin de P-adlo I enterada del informe de Ia C ...... 1. He' del doctor B.... t~a, .y dic....
f m lRO e sp ro. n u'cio "n are. ,ct C eferin o R u iz; p ad re S ; I .N I A y S AN : .S O T 1 x .,.Ia 1A eU AMl, coto d erel Dn ,,aio .n.a
? A N7 .I.4 T ,. '.;I B.1 FN J Tr ear a nenizado por va.ostEcon rnica e o c r y o r
filmbre onshor lfrdo Lagun N A IO N A rK 1 PFO N0 w:B -2 2, onjutoI Cononer ]a Asamblea de \'al'ln. e" lro
Canlsbr c oa~ n or Alrdoiago ma.stal q1 M 11,11611, oc~reL~ario de Ia Liga Sir- I ~ d lae JR :].:;It- RlI ta. notit-lero I, ,\L laA 4.4.','y h.:'A: 11-N,. "'l. __,- ._ cio de j utv. Seapub c ll ert ,fn lm rt, l dctr.
"`la u cerdota,' Icily Lorenzo Spirali, Ia-! nlat ln. I, L..\ I.UZ W i.:. AGONIZA PTI'AINO Y SAN RAFAK|* ...... N ,r-tos delN1ro Eet^ Sei a e:hi
expulso Ia vid. .sacerdotal de mon.,:- 'r dl e Val, ctpell ,u te Ia 13V_- ,..,,,I IngrtdI s,,l'nialj I, (11,r tl" llo, r ],'()NO, .A--t,00.L IH Z lE ol xn l, 1' .,} \ Ua [NA DESPEDIDA.qu solct crd o P ra ap "l I )rcPa o l p tt u e e

;" " 1 M 1 " ^ ^ H ; '1 H 1 ^ ' ,' ,, 1 ;, **"r I ",so y e l,,'' I'* k 31,,' ,,,, ,, ,,' , .A la A u 0 .r ,; ''A .,,,,* I.,' .\l"^ ,,K ,1- H** .. C i n le. i laa o, e d sp e dro mdeli ^ lll a I ~ C''u r akB\ B '^ l a ."ll~ l "a. 1:. e r K d e c n d l e r c a l
fo T d ri gan sodad o i Ilp i :-.,I 1 .I11Ii eeed at-, .' N,! A"!ag Ifn rul IN;,,r; 11-1-3.^ ,,r.114 AlI`'rK 111- 1.\""" *""* Hoy. sA"""*o se1* desped"r de Il rn----------- ell*" elT atoNunila~eriza.a^ a ^^^^ DE st acano E Ia Y dl idaN E iA
r em y grai sacerdote eua lit al I . I. ,,, *- I ...".".... I ......... i.,,, l. ,. ,sa, -tr- Id J. Io I in s I I co d r o etel qul m r eab a tomdlc C ie:ntrto I, )a enerosida de l Aenfirin


b^l n R S lS ni iinn r evere'l idul<*o pa dr J. I,,,i ------------- ,1 IInAy'. ha .I', NV* A N" N -r-.1. a**- l l ,,,-!". ,A N A A lII I. 11. M,! IJuna de Lleria Ia ge n ci ipionto Ca ram ii, en Mmir epdie M til mel de por ,.su I <"P'"P! Fderine Ba lo a b.. nuv e la nrof
'U n a o n la Ir6a ru e re c ib id a ,-n id C. ie | i A r i i A l. n '; l' r" " l'" i" .l i v i xt- h I. il : ^ l L tI ": : la .s od k e rn la es l sef.io re t a C a r c on'.el ,u a :i,.e cal d P: a lo d Sa l d a d 25 7 am en fio:1r
Ia capilla ardiente, lit enviada pir s^per'or ier, e Lor'tsta.s, J|,e. I I.:: lto C-- ain el Sn ert Igle.Ras, quX eontraeirn latrl- spal'aCi.n ell NUS h-na H I- el Ca~agran, enconna do igualmente I
Iloa 'aucl.alos (let asio .S \noleltUUll k. C.Abu 'ga, padre S#'felll 1*,-r- :It .... INk-,{,.. ,) I : !.11 iiii ,h-ll~'l: ....... o""g ",,, NlIII,, 1101)o el d|a 21D$;. del pri1se1te coilg~iiH el%, pia u o ted siti i i to a t a in p esde ca e o tr P
N,'nor "rrp Ju"lio, t'T.," A11" .......d .-'k ., ,- cI, I tp 1 .-1 m, ..N... on .r .l.i.od t,' 1 .. r
1:61L ......... d,,r Julu Iu.....' ,' c,ul, ,w c ......... ; ... CUATRO CAMINOS ,. !....................... -,'. ",-,AAN. -t")' ..I" t I Irr.npet ,I ,I .sllt-n "o 11 ~ __ __ cing ... d.....do todo g ...... de exi

i noti'-1-Co SA N Flr lIN (, IS '() N *'-Cia. r n.F P- ele i duevo aer ctio de I nccoro
ln ei KIO": S ANTA I:l ,a d11 .1. AM, %.eor relpo e J. ....... de ; .....% ... ...i, SA N F R ANo ISCO-100 ... ... .." ,,,,egu hit ; 1i e,d .. srv,; e .a,'a eest. .... ........ ... .., tro deU p T nnz.
0d- ....oii.n ., IIIIIIIII ,J-' ,, L -.." .,i ... . I ... ....E T E I.. .-l,, |,,.,| -,, .':.- .I. ..eel. de ie &c y l ia fra ea e nt v loade en IIUI ON DE dud., Juna
Ili k..".. e- 1e..., -iero I,, ..ee .a ..l | ,",' r o.,; : '"". % I?, & I XI,,l. 1 o .,.,? Il, ... -. ....... ... .-% - : ...B. .. . ..-a re. jireet, va el dic ut
4 PA, m1= -P= % ) l .p 41111 Ie f1 r I A.l t3 |t,,%1.a, it,, .-e- I-,I. I... -;... I !.. '.I I ... I I entro ie blreves daIs rey'e.rin M I o acordados, para ]a prese-te tern- .nEl1E TE .,d
I.N n ee ode one orT d r.Bock., Miguel Verauo, reverendo ')U- 1-w N ,l 4o ,.Is, JrIIlh',y 2II vt.. A r',, nme'mnal, grNI, l,eln, I.A. A1) I'[.- I.A MAIA ,14(01 ill A.\con N|,Iblit I.o- u.M residcitlca de Santi{ago tie Cuba porada del CHal R lav hbfineyro.IPS ^ i;^ en^ ^^^^ el"EACMET -eel deP^^H;^: imonsEior T^^dLeS o """"
destncl*ldoseo una representacidn. d(_dl'e Gayo, caeltllan de li Co aton- I:-, 2dr I N F A N TA. I ll v :. ,v,,^ I*n'l',,h.Afin, w-r-- LiStlr I' 40" iI^ I
) 1 U n i~ o n 8 d e C a b a l l e r o s C f ~ lI 9 R] g ; p a d r e E d u a r d o ]K _,a lz a g f L y t o T '; I o 1l~lm I ~ , I i i,~ .3 Bl ,; t A ola y \ 1A h'A R I .' A T A I l l, I r 1, I . , N ;, i . .. . I j, - I -: a loS I E dalonr d T e d r f oo mup a a rc o s o i al yuc s A c t s i n m.-.i a t
R m- ero-sus perSonalidades Ink. que 'Ia- 1:,4i on 11. IN'] I'll 'I,,,;o ; ^.l{)P', alllI,: ,Nl ,., { it l- .Nt i.. -: N 0 a l.
I ,. n~i, qua crongratuu anlos por sil total res-Ico lJ11L110s; Clue hilrin Ifts de lClasq te l rm~~r3 r
r,,., clicha cludad do Ia clute era mon ,', i'111 (H-i.a P I. ti .. a-l J*.Ol ll l t,,nl IdI1~iI 1 S C AC O E CR N S
.,rfior Tudurt Cornstliarico de Unionl. |rlan Interni'mnable Dsiva relsel6n. F V R T 'I#, I de l ..rr I "un ola r rn .r "e I0 ls tablecimmnto, deiputs de IA dehoci ICNs hailadores soni los irnstperables S .OCIALES: Brllnt fetialcn.
Entre~~~~/ "Insl~ ."edoe t'niclo e'%- El TIRI TletkTa R csfiil N ti dra do] ..... qua Ia oblitR6 a permal Chaen Belen Puig, Jazz Blind Coaron-, .ig ded .' t ie de Ii '.
presamente de Laus VIllaRS. estabil eltide monsefioir Tuduri .iU expreslon, dit VI'A IF:{: \'AR, :.AA..,W.::,, 'I'EFFO'. ,NO h SANTA CATA.... .. .. .. necer por largo tiempo ,,, un~a de I.poh1ta Arsenio RodriguP. V,,el Quin- en -o adnsd LA Tropical.
I..... TA .'..." N Y.... y I, (.;.\ t h.I 1uetlFLsm photClpRP-lS Cl ia t.P t- T O om#, que tantO gu a le In.Rdi o
padre Man.. l Vega, p 11sD~EE ;;s:;'t?: IT-,1 ..:,.... :,ZA E ^ *^ '* .,1 t I-,,. n,. art1emh I.. ..' nm~na |ms mno^ n ^S^a eralse ldmnn nS si
('1u'ra n ,, ^. l.1 I,., ,l, ^ TO AI,"r, , ,1 ,,..... "* ,';,";"P,',;- ,; ,T;n'.,,, ,l .. .,,;" ,,-.T^. i..",", ^ :.,:*-|' *, .. ,..',: s ,; o .. t, "v' "V ,' ;. ** .* ..x "hn"* c ... Ja."**; de4 Oe.25 .... do,,v enias debl % ,^ I
NI?'?H i (."^**^-' 1^ ; 5. r I" ;^'"na^ "o''"A- il"la":,i pr S d oncrrets elF1-esd Pao20.areizce
.ULTS SA TOR L 1 ..^A V:iF %Isr.nS TI( r vo N R1- KS A-~n -. Fle 0N, ^ .1,l;" I^ ta Ifstvda e ai aeni. ,I i
EL CIRCULAR: Esta expuestOl ell Santos Valentin, nbispn y mfirtir; -,h,2)ttA~~ltn e lm rn llnl .lro ,R',n -.r/ :3k" v" n'io,v N1111-0hat. 1,,-.lltt o' jra- G~ T_"- -.motivoe_, de julbilo.a ,llC nr N 'B lEln t]'~ ld mn o A IZBd
Ia Par'oquia El Salvador, del Ce- Vidal, Felieula, Zen6n, Pr6eulo. Ere-, I:n-Fl a I.q .,oc 'nI'F.P11/1 .... Bllt F,rll. I~n. N ,',I" d~-pn opt dr ves el defl tie hom.a R L:. '..; ca p m. Pi.st. so .cont de Pr-
rro. A 1a ....... y media Lie Ia lard bo, Apolonto, Base. An........ P,'oti ... ..... h .rn ............ ..... .. 'n ....n El Sr' Artulo Perez........dador -rrZ se d# ]n eLm a ,:.... 3y Animas.. ...... dn poe la or


Rn B io Be dc^ 'n y Reserva. ;lien,^'' Girln.';]^ l '^I '-S ^ '*". Bastann A'pat',n, Mai-' ^ l*'". ". ,,l^^ .Maha,,R. el ,n,' mo pln:*"l*r"m t- Wl' A T Ir-;I Re Na s o clad ,Hl ja. de Gr a hcla r, v^. d'lad ] nBohe L Pnso n '~c ra^"ip^ qes1 Cubn ere adrs
PARROQUIA L.A CARIDAD: TIl,,- Nush'in .... Elcieecadict ... ospo; Ali- I'.... .. .. ..... ....... 6 t: 4 ". P AN' "1".q ....... ... 1 N...... o s l e 1 ...... del c.,a po d e ,La rie. ; .... El.a ASTU1i.gf)O R IFI c c N,'
fiana doniit-, lit AVr chd u fjii del I tunuto ahad: du"l> de r a Concepcion, .,,-I, t hI- .' 1 .: IiII-r,'.-.o I O L M P IC F..I.',>," 1.4l' o" ,Pl,'r Ia..s dohcl Lp I odp de i. n seforit. rolan.i
Saltllaio saCrlcil'o c3.'ltlra* I.'! col....r, .1 rcl,.lna de Espulv,,,. %,'1 i '"It"_. .. IIl' I0 11 Ih.\,1'". ", .tir-.-t *or e<,,e ,no, n a-'... ,,I In Nto .l e. A onl ivc roo "l.
festiidad defcl"nin,'. .1 ', ...I 1,c'A ,, ,.N I.I. ll, .1i;, .' hJI, ,'. _, I. .,I C . T e hac1r1.- PerMolahn. ieenLe, Coil .stunu gitfto brindxtnii.t dli re-de D-rret-.


$u VI .1 ,1L IiII-;,ol i u to \ ._' _& I' }{.o i'{. l lil. $..... -1 :A IN .I.4.1 I I *- It,11 ,,I, ,[ i . 1,- I I 10 A l J ,:\.* I I' "a'lad ttlo IV, I'l~tl() J.` tiv ult'r>. ll~t o he ha l ats del Ge litkl\ A w il u 14tb t)n op-ila lldi -, ,IN'_ ,-CIU B LATINO: Recibo bailable P
1l.i l .'t1 .n Itli II' tll t I 1 A K'- A,,.,,,.-,- III I, i-.I- I Ewh IJtl o,, I 1, f.I '. ,a ..1 I I 1".." 1.r \lit." ,I. JH :, l '".' ,.. I' l \J- r ~ a h t:lll~lt~ i u u o eu, tasI ..... Il~' A.Muiuh, .tl h l I~b un ngo de.'de lt ttces de ]a tardi
lit. 7 "*10 it. Ili M. I e t' ul ju i I, ,,,,, '',U N I,:R AI.' ,. e- ,t, let: Euo, ti.t., Iai I,,JU, ,le n) j ........ bl rti, Lie .. \p,, t\ ,,, I,, a ,\ luh , ... emleettio d 1LA-, ,t u .....l etl u )lL t ra d l e )
it. ... Il. ..... I.;, ;, I. N, I.. .... ... . 1. .. .. d. . ., ,F O E N A.. ... .. -,',. ........ ...... ......-. ,,|, ,t ,.. .,,,, I".. ,I.,,- I A, ,-, O ,U, --I"Irue|..-r ... .. ... ... ...... .. IrI,,,,t [,,r ,t o tj,-|....V ,Ile,,tL I, % h IA a ,,l'eede n u t 3 lle ru m, fi neo.lliO oa
.I't r 's kn2L~' P.or'P o A' l alt' llslel trpkor MrI~ l Ru iz I. ' Z l.IN Iu:.''bl{: ,(~ t I'1; I.% I. k'e? \l't(' ''.,alde '/.,. 1, \h -ll _ --
.1~~L n 1% or--. ti III Aie &et Gunb
..... N Ai~ rr L'Ige A(rln~ Se ..... .. ....... ...... ... .. ,,\ ...... r ........... "' EN Ia'ci AO('atl DE CRITO )' '' "1 : s
I .01 . .%th julO .. ... L. Alir, .. .. ........ I ..... ,,,, I 5 -'1tl, 1,1 .1: ,,i'. C.,'.l ti t p u ie i u.Nlrl, u:" ti lu c. lh"l. tlw h V- ,1
PAR. VI D EL CERRO: Stt. CU.l"elt i'{.M\gIll I1V'\ ) J,, 1n.Itldoo- natnh,, Oliva.Ameba Tr.iv.rs.SU '-" ",.. [I, ,,,n1- 3 I.,'ft,, y .I ... I,'"',, PL A C E IeIeb.aNI tINI L-, Adr'l, t U 'Llei.,yJeslillGaRodriguez n-nrh1.
fuocrfin de hoy ,vtii dtediCId por jlastArz~bi' p de LA. Hablait. -,," 1-" I AT'] ) I 'l~l Ilrer ...un~ 41. 'NI ',- os.NI 3 1,, IN. :: t,, 11-1,111, II,,t,.,,' ,:t ,,i;: ;,, v. .utlla ,1'. N II,. A~ociaLl- 1 de Dep~end enti. del Cu- dez. Santo Lugo Manso, Jorgelina[ .S C A I N D I D S R A
intenciones del Papa. ,M n e Areg BVI.RJI' t" . 'rI tll 'd 2 ,_ 1 .\~l-n lll 40; N ,,f- ,t ,, {, N-I'IIII, Al edn .-n .,--h '. .I.:- I!', 'I Z I nercio. Meunier Sousa. Marcos V~ega Cu 'ta- DE INTORERIA Y LAVANDERIJ
A:slsttI:\ ali IrmLcipl de Ia~d v~e I~) .1 1 1. I.! 9e "i K % nlcia coil Ia renovaei~n de Ia rjL 16te 0ltimno delegado'e Cent~ro DE C B : Gra b ie ri pes "n
( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : IA!teo lp~ntl3 el ge ,,,+ Hi?& I {. I ..,.1,11-. 11t 'l-Ft.111III. I T R I A. N~ 0 N,. Junta Directiva, a principicos de afro, en Mines de Matahambrei por suo .ming decd JLa.; nueve de ]a nochl
I-FpNRAxDORAS: l';I-a liinl q liRi d h nl fnb l., ,c l -1 1 c m eslso e it lccon d lI ia ls rsti aartrga a e
......... t enla Caplla de Grila- t ....bo del Cabldo.. ........ ll i.... G R A N J, E A T R O ..... .N"v ... ..... .. ,x .... "N'I' ..... "~( y ..... I 46; la-, dILRIina L o rins .... . i.....rn u- coi ... .. billtaral. 57. zd
-i o a se de Ili. a l, do. l" IA. adio. o ,Marine.. ........ ... c. ,, Al K I :Ici A SNe IA E, M An|ee. -V- ed 1 I' I N IA Z \\I "ll l 2,.. de-' oTo'y" de". Jos.. ..... ...... ........ ... I pe Ia. ......t de Joeit 'ad~ y, e
__-r redo 1 atp o. Am cnntn nmonsetLn' I I1,,d,. Ins . R. I IIA, "o ( ',.{ ",I, j_, Tjl I v .I 4S.- ntrrin y, a pli o de r isa Nicol~ts IjAdron Linares, H-ri- C U C A O" Trma c15 pose.
I.n -! N- 11....10 FN.. awrO 11CI"A afv, E.-ZIR -F" l' it'. I Po Pns, R:mhaici v odprtoa-bp .nDiazMartnMyrtin einy ride .,...de.A PrvadDrectva P lnn
fl erlId o a tiro s uII1 .'AIII Ill. r peslnlFc" II.Ide, ,, 1APT, \T'170--?10. ,I 'ID l' ,ell;el p' I-io d. M.\ TI ia"M 7I. ' -e
I" ~ ati(3baeros ~de Cn:on, Acrinn CaRLOII,!;l "I, h Ili, i,, iiPE.I'ON XI: ":... a .. .... s lns e nl- Co tiuynats ot lalm n I.. ..fi o T re
ex pOlli'la enl 11111 ',le ro .ecii ar x reku',ar r instituoe,- 'I .__',',, 11roxi-Ara "d~e,1.'l| 1.10i.a iP O. :.,.ror..t... ,-I,, """ ''I I, ,, I~ die. In... trm equ, el egu epinferdds}L ai-de les pretase coec\sa fora. drcieeluns en- UNlO DEBA eIR.ntr alde
m i i k es p;ado..h.%. vaittnllt~~O. a] final Iil ." " Fy.7 NI.E .FF-s TI {. .I,1 "I:" U N I .lll.lV \ E.R S Aktt.. Lk/l j toriza~daso e,.. el ma.s_ complain ) me-, (go Cta el sererturin, sellor Em 'fic
d isciisi~~~~~~~~~~~~~li-~~ ~ p lfc lltl1, 1I" ;, ,I'oo kNI.Ti I;, or actado de Cuuba.
-- ,,,iN"'.I F'.".N ,,,,, "I. I'Ol In- T q'.;I.P:{' () NI,11- 10, oS destc neue I, .3_ I j-- .. .. HL(UCS DE LORENZANA: Junta df
kk&tt '\1.{.E.] it7 y I\.x ;t). t.K x'l".|Il\D0 '1'e :,1 'I "I '. It, "] I II I 1WO' Ie o (Ilt >('n I LC% 'T- 1- lr.' . Ho).;' n \ sfia doa vestira sits r ejoresJ
~~~~~ ~ ~ ~ q.,, CI %..,.x .-...,. \,.,I,,,,,..1- ,,, ....1, ,rIaIa,. .... aIde a \TudKIe\1 ,tr I I- IIaglas.a. ..iadlnile tpcoaieltemardeg. CieeelN eetalo ntrhor Gnt .
tit, .ed qed kall F' a x I\ 5 1-1- 11. M OK \I ,)" -'% \ I 'l.'- l,l,, ,,-,I~,:l.t :t .''A IA-,"9 .. ,,it I.1fli~ -} -m I IIN -ltl' ,, i,. \ 1.1 \ .\Ir- I Hil )LI ICI L-01 ,i c t d e o $i5 3-U dl l naigaiis de Ltc a () Hhb n L. P aroe ta : c e on I 111 Roc riu Pe ,bd .l 'nv &
d olcv e ':,a 1( N' I ,,, C. l I. f.. .:C 1 S t r 1" .-II ..I "I, .\ .. . . . .. "_ . .. .. . .. IA ... II ... ... I,-,,.~x I- 1I1 pII I ....a hi .e u l a-l de .. .......... ...... ....
.~~ I, ,I ,N I.: I I...."''I,,,BNFCECAA
,'I ":, t ` I~,, \ s,H ,I. 4 I I;, _a tionu'lv harnl. Se hiabla del- .a "Utt 1rlico nal Leniu radto' Ca "l a\ el ca tite., E E I E C A A.IU I N : -
p)R..':im,l, 411 c. Ia .ili!;Itt '.w 'l,- i-', 1- 0, J..l'" ";.N .N. .. I...' ,' --'" I "\1- -* .-t,' I .I.u,,o .' ''`'II, ,1 l :1, 1Ide lua) eLablecldo Put' l acueldO "Air I J L (AV t .. .: .. j a edirectn a el n atrtes ecu su lo.
ag .ir hitd I, I t:, t a ,,- -r, I., le.-, ,-,. ]R ,, (;:i .'"C' ht t.1u v h~ e, 'I 1. ." 1. \11.1- I :l {,l t 'i \ I'"I'I'N tl Y I; \1.1 \\I. 1 1T1 I I 'I.., ,u l GI~~l-l de he 'ti ae -(t coi l nS di d Ia ler l w i' v'- al dle Corrales 64. Citta el secrets.
de, I I, : -1 ,, ,I 1 I ,.I .a J ~ Li -UV 11U. e 11 it el o lh ]R llIV-0 i o p
-I . .. ....... '. I........II I I ...." . ...... Gl' ... .. .. I- 1 ... .... IA I A E ..... 1- I I.k \ 411-.IS pe~ ....f! h.uPli)P A 'o as .... M- .... t'o g 't ...... p....la I a c(- 11,Mhr .. ..Manuel. Diaz Su......
nbr( O ( t t.. ,t tk ,I,-,k ,k ,, p ii I :, c ,i I,;- I ." :. z ]l= k I.. ... Iq~ 1 M IM ;' \-i k ,, Ie .t deIl 'Al de'. N, \1k "' I' i.,-, I de Ie ra tofo n EL V L E E O o a d
1; I 1 IitlM it ,.1- rIII ....... ..... ,,I ....... ". ir I r t! Di de1"l)~ tf l M:edk 1 .:1 0 o lo an tCe rahlltlt"r~ oe n ls v in du l .iie a D r c ia e ir
ainu dvi, NII:tli ,Jo-t 0. 1-!t t ,l I , l, .,, I-,IIl ,, Itl-' I',.,. _,,,[t ,, k,.. lak\.l 'tth I-, rsndnOS 11 ,.,,., I : ,,1 0 ".:I I '' u, t t ~ tql~ht-~ IL e 'l -.I.. n .J '( - p_.- .. I" .. ,1"-. 1, Ito d io- e l l C ltr 1
; -,-d I- I I Vio I.,:" .t, i, ,, .t .t .| t h l -' 1 .- \,,-i. i. I Ill, I Ii~ lt I l 1 1, 1 1. I l 1


bil"SAM CXV .


I -ARTODE LA MARINA-SABADO. 14 DE FEBRERO DE 1048


S .. PAGINA ONCE


PARA a"DIAOE Los ENAMOJADOS'


LA ESMERALDA
S R.atl 105 y 107 atciulssut lenv I iriTtl M-1373 '


.,',Lpandeclcritc do aniniacihn y de
vvlet, cotici enLvrc a.,se n!'CRQNICA-HABANEWRA
o l'h t Inmartrc, el llnds A o
"I"lght-iclUb' liabtie -o Cl que s h ;u
dey- o,iii dv Austrvca sociedad clevE 0S Q".IiC
o fesh~vldacr-del '"'ilia de h, ."" -
rl l ti) C ,IL I'", 1rile vI. I t i .
-LA, IMvities L lvI
..... onESTR

'ti 1 ha. '-IcciLia eL z ,
Lill d'l'o ii "'dinner dv JILIXr
Il-iiable i in lel-esantne l i ,. ,,.

mu.- al dua.ei h cR cudi R IT A
Scgovila. a C l'Lu L parl e a., ',,,'
pahiiitia ern el ncvi ov al trl--i, 'i
tilcolnjunto de bir-i
barlarli asv. A' dc'siacanLCosteL ti,
lv tciii ciuntaAte laimtvncu '-,l",,I.,
d v rianaI t' AL. .i n ac,
AdemaspCLu ide Vu('01oucn aac"i
del a pludido. ........ on t R ..... C, i.,11
becviico IlA 1,ultLlos "hits"i ,. O..C A
me) t.
Coiio haliciente especial G-A. .i .
nuclie, habra "Lluvia devel
c on teiiienod-rccgalos en eecti
comaLtickets, quq le ddran hI,-iri
a pev-fumes, bombones, ".char-,.,
elc~titvv
Y elbail,.vsemantendvr t 1.L
madrugada conI a orquesti F,-,i
Enartre" baj(, la direeci6n C..- /LOW
de I[ Paz y Ia ucquesta "Coi,,,uai F
para Ia rvusica verncicula, I. .ga- e l,
por diiliu Gutirviccz.
Iuci~a Clciiccviiccl dv eAta -,,r
brilndara tlvna iaruecii cvroi,,
PotI1as..i.. dId ... ibvC talnbier., R O LA
ilnlrtre SUS PuLC1.is papa lit h .r .,i
i icv1atII, iide aise tsdeI la b -c l '. ,, h
las que e.A'ia iianiv aul das ,.i--
"so'hvox" N A par h1i bella ci.tltntcu
Alba Mcina.
Regir ci oin de costuiibre, ire.
c&arse Ia ltirl de cabaret haMa las
nuive y iIcdiai de l iioche, hoi a
venq v.v... fv..cvcepii.ieii..r 2 shows di
din in usica.
Desde lis sivle y media haoit Ais
O AlA' ise csO Ii a ,ovtdvea.c Una echafela zserat Ir de ha. n*- iiie arrivlhtiia IIo sii lrnali. qillnco
Papcta Cil u 'i( llor Illn rmacv in, vinsco- nfloa, irva T vlrdstta Ditz..Arrn la, lavf -dv avacla ,bell Li.........s l ,l .....Ol l ese ivas
pc. T A ; I, , lOStelefoA osi dv .207 i v a llI e soc ad .
l_,,hvs ff+,p. E l lia ndan di euntpiliii v. all*tvr Joais MariacIn t i rra tLtA
Eiv,, i... i.nvtes del juepv s fAlLi- *y tCl l e itr aiip llhila I Furentlv.
mao. pudiv. .sa..Lv.arc AAA .iguii..... .... eililu d....
cIue pAA..AinA..a "esefiar.. .,e n-r ue
Una vic derides ie reiAilaiL Ra- N dIES 1W TROPICANAH
ciie del Collado y suv balla qpaACA /
Ji.liAta vRodriguez, covi -el doatviAi i iacienvii vi.iiifw,
berAt Rodriguez y Juhta R. do RA- cvie plchl.serev In ,c vy aoaIdo oP ipVct4a(cil el delciide .i i ie," lid-
drigua v... ingv..i .. "o vRodolfo Rodr,.v "roi tca.....i pa. po v l Isv ...a........ i- Saguc. iie, a c... .. . .v iiy I, .'I r,
glez y Isef 0or, 33" In sefiort'l N:,erlata clentrs Cie In, fine.% de sem.111 1 .1,' rpcnaIa";,;!a 1, ,,,h billes -, "on" U -8 9 49
del Collado y Allredo Cao ofrvccenav i .el virisov'ratiioi v helt,- c IJaI., i ]a. --8I8
L as s a s cl de Pdcva Piqui r o3 via 0 c ri v i ore ra ntii dei dvl epll , ,i pla hucflidn Rit e vi i iqol i v III, ci i i
Felisa E;ctliiel,s"v ch erll d leavli it-i11- A i ii.." hid," e i dc r i vnba Ei tI L
Micla. Quincro yl'PabloPardov Ne Atli vipoA i v eirvir !.cI,,1- ,. i c-i.- it i'iil.,i.
Clan Can al v y VicitorC ardenas, M a- imldailiLg rtic de las oiieve, tI,' I ii i liiu l a Vriv l il lol BA I A ii. :
rii Antuiiti a Ibanez v Pedro SiruO Inc ue ta tell dara c ita a f i.hailc, h -..1 ia AIo i Aturci, Ivnd.., ael UaiI} desde li I 7 p.m.c
y Margaritta P. Il'quero y Jose Ltus tls a~de e ]i 'I ,.,s eec} o "p,to ele cf+," ,
Agxiargu. deAdiiv .doi R ...... ,-, dv h L.i ,.-C,,,vgu deILs LLs .Ui'LL .iOS. CASTRTI
Mr. v Mrs. Charles P. Stillman eon to Greaet. i wiT:, vi icl'ectiVs ,can- l.acv-resvercacioiesd oiv.rnevos .oi ( Con 1o Nid,
Mr. y Mrs. E. H. Herbert, Mr. y Mrs talntes Bonna ,"i Ciwf ii vii yEl III .1 lvdt,, .Ii' pvc N .o.Al-rdv l,,,,v-
Nathaniel Smith y Mrs. Ruth Still- ye alternala mi riiiiiinte."pidau ici
anLit y. Ila a lasIA 71 airc C lvI. adrii ..4, ieiil l e l 1B 4.44
El doctor Abelardo Codinach y se. A la 1;vvd ,fii.he v i l ls d vs o Tema pa i :I.: I,f ii
flora Beba Argidvllva naiL el doctors dicaCli1i n'. v, i rscnii h, "aa iin'vrChe1a LAAA ii '(,I, lT, ..V. ii" ( ali lit hLL A in N e.ile c,,lf ,.oil l ,]
d cites al y ccic A 1Liiis I'ii'sei"iV1V1itcl v~ie IIi.Eiiavl livyrt W I
Pedro ilerncviiez Gonzloy 1lEl.'-I':.T{TtONATO tiE. TFATIIO
Anita Arroyo, el doctor Chevalier L \a l 1telp/cl( loll lh li ,'11"
lackson y Mr. Robert Warfiild. Pi.....av.i.i. ianiv,.Cia c'I i. licie Auremvvtv allii Rcr i grh, (IVup dv diAlu lu latlA. Iuc1rl i .i,iii
Isola Ovares y Gercin o. Qill'as- Paef I' 1.) de a I -IP al Ol gamont. Ej uv ,a ,'' ,' Ic (IV inI l1 o
colt y Elsie Goudie y Ricardo Jici- r adia Cul' v rit.v A ,) 'ii A v, L ulvbi-li l3i'i. t iaiEicia lii 'v La A v iida Iinbiii~aivi j lit :
Cou, ofr ilvp iivrell.liencallidaaporl e2 t ro- ] \ "n 'go [I ."I ( r-idI )one a Isil ta 1V'iii lII
Mrs. Ethel Sydney con Mr. v Mrs. die 23 d. l d li"v. .a 111,1111'1 ii- A. Pc i 1i i A v trg.N i Al lilaCo-'t ,,,
Aaron K npel. Mr. cy M rs, David. Alli. dia d e, in norheii l. Ie Audlt it iiA. IIn iii via Cvii 0 I 1. i IC el ..i,
-,t, I,-,i l r l dc Im .%t, ) w a w l
...., Mr A. G Robn.s.. y Mr. Char- Pat ..lc ... dei veltr a lv ...ill .ic..i.A Adinitihi.. i c .rib IIIa....v (. '.. i.. .. IIrIn iii, hc-ir labL u li.. ,
lv CollinIs ul9nipem ian de i liinri n v corii yucc estai lovi dv t tii rti i- aiA.; civ r% A AArealizAld iell Cu aii
Y muiehosunias dlelile a Iliibr ao para eclvelbvariai eC. i, de.. ('V ola l'-, luS lln cAA ]An .1va'iii li-v FlAV m ricv v irAlivALioi A
dos do i pvd et }i vuives doiinuavr *v I IIII' l i 1wi,, i.,-d. A IPlv- allr ldarrd nCie h4
DEl iREGRESOSlu iiconi ineresI lvs v('1isv l c.'icJres iiIL.A -1 I l iiivall"'] c r" i- Pa A iA Ii i re.ii ('i vs ivr 'dlav d RiA,
lEv1REGRESOa iitlnr(ihd c AlA l~i~ -Cv rv' c Ca "-- lia ,iirdi ii i.mdrimii 0, 1, 0 i A ,.i i
I ,thd Ill a, 'ILa ,iI,",,- I' b(il( icu "e C- II v i -
El1 dvvlor Reghio Rodrvig Sle I D lA- crceir elI nai viel Parolitdv l del T-ivro ;idoi ualiIoiiiv caitr-e .' v i --ep, vlLAa irxid -nI, l a -f
Ahez. mnedlro de l U.N.R.R.A. y dv la .4 dl.liv lir a c ine lritr ba ii( i a d i -.sbalii ab l'veima de lvii ilc n h i A." ,, b aiAl i lu..a.. Ii ii
nl RevuIena Ov lknzatiu clvi l dv ivlbrl Fei -.ndez ('oe Ad "Ialad aiic' 'ii.aIAcl, A ih\lv El AlieLi t le iii 'in : l
Iiue isaoinival RevIgeeh Le*ALtz navie i=
y u i pes ,i. adoctorslE lalvtr Acre- cI'l vie. a0.AS o 2 S tina It' ,-,.SL. ,.Ent., iua i
dondo Arteaga, prolesora de la FEs- m1c0a con dla ctee cii A ,.",.. ,' ,'-. ,a. -nricfnor de H-tl'ri"in dc i 5i A AlssicS
cuela Normac de LIa Habana, hIrt an r- vented .1,Lo Curs.en]a lv in iorpreta- Ia U nlycvrsidd de raL HaIib ,i, pil- IContlnfi en to pialnona QUIN('E
gre ado a Cuba vermniliadas las la- cl61vi esplendorcasa de Mmnin BL il,tieb . . . . .
bores de dlchos organlmos en ia lzo-
in. americans- de Alemanila, trash ha-
bar visit.do Igualiuente Londrev, Pa- COMPRlOMISOS AMOROSOS
ris, Lucecna, Laiusanne, Roin-, Pre-
ga, Amsterdam, Rotterdam, Nueva Tres comprov isas o vamoraos iiiEZ__ - _
Yokdat'O MRft. iin forinahzadlos hoy. ---"
York, Derolt, Chicage y Miami, daNos referimos pridneranlentey I de
Durante Iaelstancla ven Estadoslan enantcdirc sepviiivcn iv ii ,v
tlvldav aasistf6 colva Iiviiado ell Dv.I nivviidoiv, ..vhe ciioita Citm
r.Fernandez eontIiailuLdel SM I
Rodriguez Sbnchez a&l Congreso da o FevnandezV de sitdsii vpsM ;,I"
Anual de CirciJaiios Ortopedlcos Quc, de vos Ageclvv' Peon.iiV cnel cab ,IV
ausplciado per In e American Medicalrgoo jivicii la.piit.. .lle.a. ,!L;-
AssociatLon-. t luv ligar recintemei- cli,, hLiill ,dc hJ os esluii, o ostcliim I aJ C
to on Chircvgo qua a___P___(__Snche__.
Eli ILItit-sident~ia dc lit n vw nl ItLI
VLboia si 1]i acl a a r obv c -,, ( I,-
la i LCt I IV, Itt 'c"A1 i a in "l i
cidu.
Julita Cuervu v Maridu. utli hit
da seno(rlit serahI"pedtda Ih(,, epit jy;
rimonioi pitia (1 evlia ,,d iii ,iii \i -
berto Solars y lcs ldiigduti.
Ante la milireCi e la i o,,'ie sefin
rA iAreand MLarinlo, vuda de ('ie,i. -
vo, hracn I AvlaM Ivie)i Cs pidrivl .'/
I" n VClcm, sv eor iodcslr, Siar,,i y'c
(t6vo para el cabello
Tris el recilvlliaio do la pe ,',,
iqvvdor avi c toaiiviviiiila ii nhivitlv. I I
cvmprvimi.o aamorosoi dv la,.. e___r _,,
dora .,', ,;,, Tccpsaa G;ircia Mu i,_ter_-
dcz, ,.I I. n Ia AsonOrav .aru ,,,Me
nendez'viuia dv CdGacciri ii f a rhrlcc--
Fernando Vega Guli rreA ilh, pi- -
ledoad dv Ia Compafita Ac..... ',
Dichn iart i se ef irtiarn PrviII n -
ycinvimimdad.vd
L La Dca tlaydui-v(" iv di -
Paula A talS gvntily y eliii, idic i- . -
fircita. hia del se-fi,,r Alberti, Gri n
zAlezi' vin hei, Vle- r- d e si,, vi, a r
meti id la lii Ariasv htuu..., I, a
ta tarde sit c el doctor Raimundov C ,lli v Es--
-rd., j................ 'n-AkoDeliciosa
Aii 'letvA p. lu i v d r,. ', la .


01d c ,,, ul iiii,,h iii, AA il,,l Al., j,, ,._duI.
el d, i1- 1,.1
iiiuy v ri ptv i niiii quiu ii l ,,v -L i


lAy, elH ii ,, t s-i i I a li', 1 1.
ta'i c grnI ,,,,.v... c umi. ,, '. c-!,' ,
Feromindoz C.-ri1h,
dv I a ii' ,' I l h ld,i ,([+1.t {
Los il.idv Ae lo
o F l'y N cIf,- i
',rJilln har.,r la pel;cir ahI, ,.1I ,

r~a ~iii aiiii ip n mo coo i,. P vii
de lasciui I.., Taiu~ CtIr hl,~II' a i p',r


al central "Andorra",qtuiF cuvieini
ire or pi;uiiia vid e vdar a' "If- vial
lo yr;. ri l,vcvvim pviral ai pve.
fD.'i,.u LY 'I', 'ic~i .. Ih


ri a r im a itiuii -la' nn.u i,-iclrvA,- hb ,
irc a, n ai ic ail ii'ida r l ii cHlco
nuarA vnvr),- hasta Somo, |ejm {m ,
hngar rip a 1 ;, , It .'I ", %,N1, V .
t6nndn In rasa de 1, ~lr,b del t`"An
rinria", qur weiPtllineWChll n o i r la
A mnu vo el I iiiLI d(Ii l"ni.I i hi Bonk
Club se L ourti u i v i 'eI- a,, cc'e-
brandavconestalcv ific.la s'pill.ieo FitL
deicimoa nivergnrlr [i'Iv y uci-i pvi nav
om irn ha(orse (-it la oficira del Club
asta mahaiant ,vlernes 13, (.stajd Ith-
mitadar. a si~enta las nismas

PILDORAS
ORIENTALES
biCNOS ui-1r
A It 01.Al O.A1i
IL, L' c O.N bTI"L I
DOM., Ii IKH M (
SEADO.S coin tI
"li[E orat rlenta'
ts Salad liBW.
110, s liempre in
ofensitx:td witsp rI
N1e dnta.. a IMtin
man: 51lt0lta0 el folattet.t Eviq hcaJn
sbre tan memhrtev DlrfJanm e aP
Orlentalec.' Apartads 124J. ilehana.


o-11 g

-..._.-'.. .L[ C 0 1 O G F B p_! ..1. .


AI --VAI (II /I,"


omedor Nacional


FELLAS DE CUBAMONTANER


la 6nica


RLOS POUS

rey de la risa


.0 BERGAZA

nago del teclado


4DO Y CARMEN

m n eros de ley.


iarios: 8.30 y 10.00 p.m.


a:


IHoel NATIONAL de Cuba


z


on las orquestlas

ra.


JOSE M. BETANCOI
CUBA 209 -


JRT
A -4464


Le fabric su case por administracion o a precio fijo.
Si no tiene todo el dinero, le da

FACILIDADES DE PAGO


~a -- --- ---- ----
--- ----------

o ^
'.'''-- -i --- -------

Irresec--
I-- --- --- ----


I/ ueva -

- -- -- --.
A-I- A i-- TA '- -. .


Rk UxIJ significs. COLOR mis atra
IN NM HA IBABO UV. ALet0... Lot labio perfectamente pintd
Madeuada, pore.,. jy eso rayas blancast JY ese cabe
Muy o monudo mujeres quo de otra forma seran numname
elvidan qua *I cabetllo esi el remote glorioso, el toque final
jeor qui no mantiene Ud. su cabello brill ante, luslroso
vida usando ROUX El Shampoo Tints do Aceite ROUX
Inalnuacd6n grl visible y da un color al cabello ton pi
heolo y do tal naturalidad que es el prefendo par las .
w apariencla personal.


-Dn UX*IV EL SHAMtPt
(It
UX DA COLD.CORA lCOA ueA

Noux Dnitributing Cc. Inc., 1841 Pork Avenue, New York

Dietriauidor:v PIORIoA Y FUENTES
Camponarlo No. 206. Habana. Tell A-1142


adot, la ropa
allo do color opacoe
ante ltractivai,
de iu apariencia,
y leno de
oculla cualquier
enomente
demaos quo cuidan


DO INTE DE ACEITE'
DNCINTRADO)
ACOND!CIONA Y UMPIA


m I J I -


\


S.- .- DIAlJO DE LA MARINA-SABADO, 14 DE FEBRERO DE 1948


PAGINA -DOCE ,


ASO rXVT


Para la Mujer y el.Jogar AL TE DE A COCINA YPLACERES DE LA GASTRONOMIA
Tor MARIA RAIELAT DE FONTANILLS P Pr A GUMBAU
I uAbi n 1 T i AIt---------- A UA, CR U T DE-ER-----*---- --- --


NA ,. A- A L t Ui A. a
U -L IFllrelfl Huevos. vinagre y
ingredient.: 4 alados do espinacas. 1e pr pe -__________________--re pore pmert Y
'plnias de leohtigas, media kilo do o olat o adrt azucara- A1 v i.. y Ine
h, b a a La modega, enampeadlesas de Fran- Sabre Ws f .ldas de I la d P es vinno, (aI %c ponel erv.i U,,'" ml"r dr
Innirlobrou en lodonecimundo. RenN%, cuyi A ngulo salhente hai- e Chanpagne do primer caLdad. dos. La combinacibn e atroz, tan
B Elc irh S I rurha ta les brerie doO dmieiLao u ndso,10 nrame e l viono re AmanoFr n Veaal a o e ela qt a naud arn od or nida d-.. q ...0l. -C11e vno r,1ian r1;-. !vr c;,n son por y r c uri, ra cu o n d '
Ca. rucharad ea d harna. 2 tucnrhn Solo un vai a Ias embsllece, vino pre- rn a e ntr Ano V1 r una a a n n ,r u u rna nil de hc ra o mid l do
i adas de queso rallado, I tazau do le- inso entire lodos, vino rey, el villa zena), ie, ucestai enter o- gol des_ con ac afielo I 'l-, Eix ha hedho que murh% per- vnanre blirio en Una cnacerolai an-
el nho. 2 hoonadhe cuuchamel uo l b V05s I, np uimr troent al medoda, LaC acuman. lnmre 0 Ian d\ so- ya :neagaran ait rohmpan, ran-ue r. c mc dno pdr llado anedRi hur-
,Iaer l q ehe.e l d d n p 2a h no la p u na r d Paraa de r escrbr l a tsLorla de YP dom niandn el M arne l u v fieJAo 'rent es lalldades de I lno, que o e Oi- oi blen escoVo o, 1lo hU yolran apre- n ol ,ge n c hano comn prcudr ,i i
4d pgld ... 1 y ...... .. .agnlfco . ino ..ra n..aria r.oi.- de Da .nry, Cumi ar.., D/y. Hautvld- aba e. .pocas d..tintan de ddie- 1---0 par ..em pre Ur y a ri(.r !o hu e0. iv LaP1 Ia
r... Irlrdo clorrnido i iGe- paran 11sag........ nii........ 11s -de iaon e I... e o . sp..no- renn .....o. ....... ......... Hay re l.m.. .. vo n
lal r ida y cne Gin jmara nagrarlsuo jpagifa sint utohas ndi Una Nrnt oe laa i In y'v ie a'-an 0mm' i/^ idl minain
fN N lmltaremos, pues, a dar innos io) Champllion, Ay-vifierlo que pro- non Ia mezla. en disLinta. prorco- ea quo \r tene de qu el chariu pan ce I o a d e
Setalle soare el riCO Y espumso due el vino m perfect enel que ne produtoras d champan. Cada s u vl carisUa v de ojo. reer- se aan cv cudado, con u na e
do Sn ua e I nEste mess aable, fine en J y elegan- 0l amalgamaa el Buerpo y g 0a0 B u roo s hrand I ntidead do ou, ao g an ant om o pa\e \ do-a deon aESToR T 0000

La ......; se le agrega salsa bl .... terao y para uyo elogo ande 0 sten e d e ... .. y Bouzy. Frente h ami-O, l a m. tidad de alcohol, azU Zranaeb otl .. o Bord eu en In clarIe deposit .. .. a.
e suazon p a o y al dad pmienta, se de- bactoant palabras, ea el resultado am Ed s e se contemplan las vlfin de cd aclmaez, etc, Esa meta s. .a0 pue0, v : Borgofla son e arsc0a:d p caros;
ja enfriar y se higa con Unr huevo' y de una aerie de manipulaciones tmi- Ambonnaty, Tr*pal y Viflers-Marme- Una stnte*si. Esta es ]a rawn de que p a W rinc.pames ea.a% ha'n hecho despues que queden en I n espuroa,-

eo aoS dora ]a cebolla, nuclosas. pry y frente al nordeste se ensues- normalmeute no puedan venderse co el esluerzo de rear submarcas acce- d deraa en sem en el alifio sig jadente
a a adatran Ins visas d Vera Verzes e, .n vo pnr crudoa ael crud e t el % n,m sable ,aao0 pred Mupue.a, ,e wo, hna case so mcaroh oqenuo h n aerndsaladbeQrauoudnaa cucham-
_, .se frie ti salchicha y despuds de fri- Ela v~e que prouc 1 Iu o Mailly, Ludes, Chlgny, Rilly-en-Mon- de In. tierra qup .5e oconsumne ell el medal pan p r ndis- ta ydale motz revuel a ven momento

l a ns n e corta en trozos d aures cet que cao e mrla-rnnd mom s tagne, Vlo ersAllerand, Chamery, 'mo lugar de re lecclon) salvo o gr d
mIao e tro n a uo a d Champagne ocupa ls rbazos e Ecue Cacy y Volledommange. aquelos no champanizad, que se r po bee cnamp y reun y o mI
;i 00"^ "pasta d e e dando una form a contornan ]a m ontafia de R eimsn, des- E ln la ver uiende d e i s colla de llam an naturals -. iara salud, y pelsad en aquella frase a se echa una cucharada de pe rejf l
noe pe r dond Epo naynde. y Irn Y a oo Hiay pquo poaben impcootantre s co ne Opazoiida a ta dol maaograd P(1aul vlenu
10 Epernay, fieente altla nordeste ya "ra-^day fay aue s e Isd ri: Que desaparezca el chain n .. .. d rc __
,-" j" alrgad, se nvueven n pa ra-'de Damery' hasta, Villedommange I e a curse del Marne, sge ha Ian lerentes marcas que has asegurado b:asP ps do aceite y tres de winagre de vi-
2it -'lado, se passan per" huevo batido, per una parae, y el flan-o de Ins co las visas d Boursalut, de Vaucien- so nombradia par afior do experien- f, lans mesas del ounds y nabes o I- 1 m b y e o
durs,. : ,otra vez en pan rallado y se frien lqna de Epernay y Avrze, dnsde Bouor- aes doe y hn p rentlat. a o or tn er- aparecid o la mtad de n alegna en no; re 0uy n 0 y 00 h r 0


crema utritia y suvlzodra al ueno, o se lalga in guates e los aornandeas cn pcreilYfrio te atH Este. cia, y -que p sofseen imp o apas e padactos cadrado; los sparseo entroTnireeul
a e n q u e el oen g ra ss sa lu t hns te V erlUa p e r sara. la s d e C h o u illy P i.e rre S adn t- M a r tl, v as d e v in o a ie lo .n o x p a P 1 JI H u m a n id a d .h v o o e se di a nt es .
enbr goana olut hastao en Par otre se0 h-A slo. Mo pby, Vuray % Mo:un .r o- que un buen catuaor adiniie a Pro- 0 O _saypo_____ ____ e__
Sobre el fi anc doe los rlbazos de bar un sin. la marca de ese chain-
Hodr ResdutaleE Av e. a cantinuacion do Ios do Epor- paii
no J IL L A Sqe r n los vifedodn de Cramant. El champan no debe blber.e ol mu -y
_or ""n to sda noe AvA 'P., Oger, le Mesil sur Ogeor, to- oven ni doemnasido baljo. salvo a-
dos c0lebr. per i"'', I v e guno. grondes aannes,. Una buena
blancan uvas. y par lltimo los rho- odad es entire los ocho y Ios quince
dos de Vertus. saies. Hoy que tomarlo mur .rio, pe-Ceae lVcao* MROQUETAS RIRoNA h iDA U~ day s61o ocncalgue .... ... imen- de .... rongrar sen hrmel.... ire.. u ]a-^ I
-C IS LA I LUA'NDO Y COMO BEBERLO? r. no elrdoa. I1 cual no qaiere cnecr'
No hay v no alg.no, a exceaicion quo no no ponga on hic in, sino uolaO


SCRO QUOTAS, MANJAR ECONOMIC LA VERDADERA ENSALADA RUSA
Las croq u etas son, por regla general, un manjar napreciado pr todos, Ese u rl muy equLvocadn sbre o qu es, en verad n
-. re uland a mop a m enud a ren l nso pa que so pueden apr nv orhar p ica 'ensalada rusa Eic crller n so ha ido forn oand n a causa de Ia costume bre
h r l. u Ia n do Io r a ens do c a r n e. n a n o n e p o sca d no d e n l in m e n s a ,na y on l a d o io n r e o t nu r a n t e s a l la m a r c o n e s e n o m b r e u n
No os retods preparari, s usaado n om uipreparado compuesto pr unos trociltoS de zanalroraas. papas y arvelas co-
Nodrclendo su preparacm6n una real do aicultadl ea m uy fremue nt de
qu e su pasta interior no sea todo In delicada y fina que serial necesarin I'das y mezcladas luego con salsa mu yonem a Sin embargo, diho s cam-
a te g T i e x e r o . . p r s n a i i e i a s q o I sI te n o. f o a . . .a s q u e la in f ir ma p a .. de ]a s q u . . . lid a d d e b e s
y que lampoon enga s eriorle.a ua verdadera ensalada rusp ladque rara vez se hace compleqa
Lindo veshido de noehe que responds a un model do Jay Thrope croquelas, para que resulten linas y atrayentes a Ia v-sta, reqieeren i ene eu oln ou a orlos derus Iaequo rora von son hae omel ad-
muy oelebrado en Ia ezposloidsn del Ritz Caclton, denominudo Aguilas on doeobais~reosls.-.edok a ud na ioc rio is do sos clrmoiltos connsMtivos snn do difloil ad-
mu elbrd e n atole~ dlRiz altn dnmlad guls n tos cuidados y requisltos. 'quisici6ni, cored sucede con el caviar. el estur16n 2humado, el jam6n de
el olelo. El de tafetin uul con hordados de plata figurando iigullun, La salsa bechamel o la salsa alemana, una u otra, element indis-
m o tiv o d e eo rn tlv uo f nv o re ee n E n e l p e in a d o ta m b li n lle v n a d o rn o s a \ I p a s ta d e .. . ... y Jo s a g o u rsas ype p in o s e n sa lm u e ra p i.Ip a. ..as.oc o m o lo s tranHa m a nt o oennR u s h dots.o. .m. p rop
d gulla de brdllant. se ha de obt. f d lay reducirla y n agndole de ha- el 0 ser duosruos od ll rs qa n encnran od ao com
do gulas o blllnt~-a.~ ~do kteor furnado ace a 00ucia pno croes Ia po 0 n. In ra 1 o n In rermolacko.
rins, Influirk tambi6n el t-oioiento grasos qcue se utilice, resultando mu-
AIJMENTO D E B E LL E ZA cho mio fina si so emplea In maritoca, Otro de Ins fartores laminkn no- En resunenI onsalada rosaes n cnrnoinint do kortaniaacarne. ve
cesarb es que Ia mass estd confeccionada con Ia anticipaci6n necesaria y pescadon eondimentada con una salsa mayonesa, quedando facultado ca.
E, ,xito obte ldo p0r M ,a,., e Mauroy entire las damas do nuentra echo con ARROZ
alia socledad que ban vlsitado su lujoso Instltuto, es usa garantla de "e c
ai.magnmicosntratamlentoa, donde puedon borrar.o poa h Ian R ST A U R A T COSM OPOLI ET IO
huellas del cansanclo o de una vejez premature con solo vlsitarlo una \
v e a p. .r s e .an a on in e s 2 5 4 e n ir e J e 1 p i d le n d o e l t mn o p r e v la 4 .- E G U A D ROO D I D A D M E J O R SCo
mente par el te~dfono P-6201. L A iMASADA S.AOELRD SAUA NT DE BME O N GOURVMIO ET ,.
Contlnoda brindand a.sun.io enters los plates que han dado fame I 1tun Goe h, den siO
C U I D A D 0 S D E B E L L E Z A al estableelmiento desde 18 entire ello a Pa Goce d las deci gaston6micas
Salsa Madeira, In sin igual Paella, Ion Chateaubriand, U ETUAT UEIs "
Es el arts de agradar tm arts dificil. P .... lo po..... pydes gen ... @-usu Grnti .... 1U RESTAURANT SUPERIOR %"
mente noW preocupamos de la cosan que nos gustan y nunca de saber l E PRADO M -4500
gus tamos. ,El "maltre" Antonio Fernfindez tendrik much grusto en atenderlo., ,
La mujer que desee agradar debe hacer abstrRccion ranl conslola AMISTAD N 412 TELEFONO M-5027 4'i "'GENI "... ""'
des proulaman, l Prcs sqeddqes tn1i p, MSA 942TLFN -07Y GEN1 M-4600
rkcler de la o las personas objeto de estudlo y cuando hayan descu- .' _
bierto sus cualidades y defector, tratar de rosultar goata, slempre quo
los deca no supern a a cualdads, prque n s ca para que est perfectmente la cuand se vayan molder l s croquetas; a par cambiar sustlUr suprimir ta cual ingredient con l
Para agradi' no debe cometere nun. Is menor negligencin, ill sin inconveniente ,Nunro podrin prepararse la vispera. quo al final resuote bien surtida. Sin embargo debe tratarse de no 0 u-
]as aecionea ni en Ias conversacionea, buscando el modo de aparecer So moldearfin de forma y tpncafo muy regupares, no se eseatimarpn rumirr ni el raviar 01 Ia remolacha, pues estos dos components forman la
ai e mnp rb a tenta n al m ta poq ooio a km. S o p rocurar lk nor est ut i anmen to oi el h uevo n i el pan par a el rebozo. pues h on de quedar m uy bien en- characters tica do esta ensalada.
atractiva, varlando sin vanidad ni exceso de coqueteria Ios efectos do vueltas para que no se revienten al freirlas. Cuando 0se sirvan coma pla- Ingredienses para seos personas: 2 onzas de zanahorias, 2 onzas de
presentacin pero, se busoarL, 13 form de orecer sierpre In misma. sl- to de entrada se hacen ms grand" que euando se prepared coma guar- nabos, 3 onzas de arvejas. 5 onzao de espiarrngos, 50 grIamos dd nollloro
ueta cuando so trale de atraer a un esplritu metoodico y constant. nicin de otro1 plato a00 n 3ramon do rm-lan, 50 gnas do charpagoos, 5 o ,a11dloc
Hay personal que tienen verdadera horror a In i.no.naanae otras, 6.. a r e a r rEa a grams do reinolarka. 5n g .am a. de champinpngon drescos, 2 ao 3 p-
en ,camblo, no pueden sufror la menor variante en sus vbsiones habl- La fritura ya sea de gras de cerdo, de cite fin, mbas cosasgrams d jm -
bales, 1 juntas, se pondrk en la sartdn en cantidad abundante, puss las croquetas se cido, 50 grams de pechuga de are cocida a asado, 50 gramos de langoata
Mao lo que ulempre, agrada, Io que alempre eautiva, es Ia gracia han do bartar holgadamente en ella, debiendo star muy ealiente cuan- o de largostinos cocidos, 25 gramon de caviar. 25 grams de silm6n ahu-
unico uW encrosto a la balleora. do ae sunerjan las croquetas, Se procurarA quoe ostas queden bien do- mado, 30 gramos de salchich6n, 40 grams de trufas y uno o dos pepilnllos
.m1 b Wost -, sla oe.. ... -M' mos enytnaa. a alssaocu. 9 005 do suse nsuyaolua y. cpos OL do
V04= 05rndo el p 000erren petlgro.,de" revertntrse. "Una-voz r Cayeb, ,
duras en una propory n may-or qa e Ia cara, no o se Isa abasi one Js 0as se escurrii-n bien y s0 serviri en una enluente soabre una servilleta e eZI_ Preparaci6n: Las zanahorias, y los nabos se cortan en trocitos ularg-
crem e en utrtlva p a uavrladora als i, n sue 1 0 alga nun guanto en l05 adorn]ndolas con perejil rite. dos; las papas, en padacitos cuadrados; los espkrragos en trozom regulu s:
dlas en quo el frol oastiga mAo, no .0e lan eponga al a ro deapud doe1 e aconflbr v no pelan las ar oas, AsI preparadas, us cuecen tidal
hiabor he ho trabbajon dom dstic.s on los que se hays, o dado agua caltentd Es m uy comun ner ir Ias c "oque an acompafiando ] con.. ... ..lsa se tlava o li v se pes In0 r000 sa piepar ada, p . e v to a
py Jabones de !impieza. apaoplada al principal in d rete, Pero deberA presentarse en I o ho e otzas enpagna con nal par separado. poc unus Ilevao mi
]a mesa servida en salsera apart, Y no sobrX his croquetas. A oU hampo qee aapa corn an
MA D A M E T A M A H R A MANERA DE MOLDEAR LAS CROQUETAS Los hamp. gons so coo.an en 1 nas gomtmas p so pdone a 0lm cr on
-iLa inso 0 ha dojar eriar peo o ectain one para pdodr m odearlas Todos estos u ingredients, cuando se va3an a utilizar, han de *Itar
as pa may ronocldino los Oxios dbonldtn yiarine. Tamahra o n con o acilidad; on caliente no Ilene consostencia y se pega a los dedos. E L_ _ _ _
00s produclms, entro Ios qsae so enroentra Ia damosa, MAseara, Fir Egipehia
con la que ae obtlenen la reducclhn del s.no yp!a dortaleza de los tejidos. din yn
Muchan son Ians daman quo consiguoii tenor um. ilueta esbelta y
juvenile, ani como d1ars que logran Ia salud par medlo de una hpformes e h I I
par el teltfono F-6771, o direct ....t.en el estudlo de Ja Callo A y Ter- 0mporEL qui hora de r0a ncshe o del tro gradno N n oirro mas balo, porque
dc c, a s0lo a con cualquier otro alimen- de to I ontrarin no s ronsp s,, tiler de su
ee, .... 1 edao.DE BODEGAS BILBAINAS, S. A. -PIBO(AO0o uq....l.. .. .. ~uu y .. o~ n ..
BILBAO (HARO) to;aunque, oso ki1 ron Ia rorrdirion Ib0UQUrt 3 no se0 podrch Oinlinguir on,
EL RIOJA IEGITIdO QUE MAS SE VENDE EN CUBA de saber escogerlo. onpunOso cualquiera. un valor algu- HOME RESTAURANTS
N 0 T A S D l A M )D A JIMPORTADO POR J. GALLARRETA V CIA. nrav due dlesechnr ea vie r-cl um- no de liin hriella maRln il hca EOs e LE SIEVE SUS COM[IDAS EN


Scf-tool ha- n~niI-oabara kkUad a o-iia cquo albino quo el rlmpn esryau 00 f rio paraliza el raladar r' vle qum- 'TEMSSPCLE
Ergmn todd lo ha-c proumir, la note blanra sero una1 de las dosl- ,un vino, especial, clasilicado como luie- a scnsibillidan para descu0bnr el sa-
nantes en esta primavera que v0ien. y tambien el proximo v0r0.io. Se Se moldean cogiendo con el tenedor una pequefina cantlldaod d mAS.a ra d series q l nopuede beberseh bo;. r HOTEL L i EI. -1 1 1
manllestarh esta teudenla nil ml y una mnaneras a cuul mia.s ingenlosa que se rcha sobrb pan r llado lest ha de ser abundranlei y so 'an tor- rua-ns qn en contlda., ocasimones: de- No se romp:'p el cliampan en el mo- 25 y G VEDADO -2 1
Smoderna: chaquleta.s, boleritos v abrigos blannos que se llevarAn sobre mnand 1au cronqielan con lai mans.n A -las mronqtas n o len do I bemos rechazar esas ides y no liml-i -icnto dn bnberlo r o .olo alaunas ho- 0101100InqaOia-
ai ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h" ,1_ do Msl croclnta cosoits ]scoutss ls afralamnente at Ins dia-s! rats Rntes, poique ha\' que dejarlo re-
hrajecitos negros. azul Mario, inoMarrn a cualquoer otro color oscuro;t alargada con ls puntas oily punipAgudas, o bnen se dejan e onfars o oI r,-'.,,, dNavidad. nov cr 0co0ei cuahiiri ear o, man- frin s y, Ib lode, perfectamente escurridos a fin kke que no ablanden a
guantes y cilisuroneg bllneros; adorusas blancos rim nsombrrons do fieltro 3oph.H.
guantes y cinturonen. blancos; blusas y cn. do as ecda o lanelld a blo l an s corchos. Es verdad noue o a ,ll presinclah el rut- tenilondo acn tada Ir botella. pues In mayonesa: por consiguienie. es precise que escurran bien, primers en
complementando -tailleurs. y conJulntos nPgros pain0 el Hll y Par00 la na ofnradas, se rebozan, nn po un, mundane ue ao r i ecorchanto su u- do o on i raroe el tapn coladores y luego espanrcindodos encima de una servilleta seca. Una vez
nroche cuelios. pudl-ns, pecheras, chaleco.s, botonr,. etc. banrmos, sinus ol- oura vez se pasan por pano raladio hasia dejarlno pufhn n ors po reinso env0lel- ia pslVOCan ula ida de lfesla ', Y0L Irirucarse, podrla dehjar paSo lbre I qu eorst bkeir sees, p6nganse en una ensaladera, reservando un lindo
vildar los largos guantes bliancos que acompaulartini a Pcgantes models aIns. No conviene qbe el pan rallado este toslado, puss las croquetas re- te alegria: pero no pbr e.so dcja del ai a. elo n ('i l.r, cogollo de colhflor para el adornro.
para cona y ballet, sobro- todo, lons lindos bordado.s en sedas, .pnillettes-, sultaran mupy obscures, cuidando de volver a pa osar el pan por oh tamii sor un vino saludable qu ne pSresta No dcbe ver.e una rIdicu)iz o 0 una Tongae cocrida Ia remolacha; p6lese y c6nrtese en rodajas fines, re-
soutachl.' y fins cordonielllo que alegran n narvilla los modernos una vez que se encuentre apelotonado con el huevo del rebozr. para oras occasions. ademas- do los pipen.sii cuando no aruri k ha Iran- n ovandola tambidn Para el adornoo resorovenso dlnualmente los pepiniuoa
vestidos negros tanto de paneo colmo de ballet. El pan rallado so pone de ordinario con el huevo que va dejiand lais banquetes y de la.S liestas senlaada. Ica sI e. qu el vin quo s o ra ol anpra hoadorns; reservense iuaImente los pepinioll
Sin duda alguna el gris muy clara harA eronh complneisla al blAnco, croquetas rebozadas y a la larga nlo humedece y pelota; por eIo es con- No debo haber, pun., tem 0 au- morrce. Es llamar la ntencron del ra- 0en 01 0 0 oun salmue ra cor ados en rodajitas y las trufas eortadas en
Veremos mucho.s abngos de sport, largos v recto. como asismo cha- veniente volverlo a pasar por el taminz, pues do o find del pan depen- gar para el champan, puede aton r ltarse be o l o ilrarlos ia. Lus rols d las tras, mdzclense al preparado de hortae-
quetones muy bueltos v acampanados, siernpre prAitcrosn y de efccos en- on- eg aial sa- ,ndifereotes o a ]os distratdos el rOs zas que esta enllanensaladera.
cantadoramente juveniles, confeccionados en grueas lanes en tons bas- der lusgo la presosbasri l de n'eno droqeotras, una vez empanadas, se do- odnprta pdar rora Com napo- tealcs da o as btr asdcoss. 0 La langosta o langostos el sam6n la legu el jam6n y la p-
tano cam dogio ~ jn 0 nubofrocohana l nuinnl dobomoln.bor qrio quea. ed cmIn boca: COMa ape- polo a Ia calidad Ore IRn buenan c as La lamngauta a Iarsgontinso, el nalind, Ia Iengoa, el jansn y las Pe-
tante clarns de grls. Jan en sito fresco hasta el n nentc do freirlaso No agiteis In botella. que eso es chugas do P0110 Y de perdiz cortense enl rodajias menudas y 6chense tam-
Dellcioso es un con rto form do con una fald a de gabardine negra Se freirn a ftlimo momenio, pues, como todas las friturns, ban do ir spotesi, sn inal Puedp saborears c snobismm No ag.lsi se habo e eli champs e eso e n chlga ensaladera. asi como el salchicho n otas en udas p dense ai-
y una chaquetica entallada, de clisico estllo sastre realizada -en fra- directamente de la sartdn a la mesa. eala merienda, ela I cena, en unar menods digestible, aunque se crea lo Preparese una salsa mayonesa bien condimentada con vminagre, a l,
nela. gos plat; el g7'an muello doblado, IaS solapai amplias y las delan- A continuaci6n ofrecemos una receta de croq-uetas de arroz con car- reunion de amigos, en u na recepc i6n contrario. pimienta y pimienta de Cayena y una cucharada de mostaza "Savorl";
teras do base redonda-ada que se prenden con Una hilera de botones de ne, para que las lectoras practiquen los consejos dados anteriormente, Paraeri da cacbeti de eregancia a Sn ha dlscutldo piueho y se segui- m~zclense pRS trees cuartas parties de la maionesa con el contenido cre oa
plata oxldada e conflieren un caractor esenciamente modern, comp- Ingredientles: Una taza de restlos de coame coc ida mouy finamenlte pi- Ia mismra; ell Ias argas esperan parSe ri d iscutlenldo sobre cui s e.s e l meor ensaladera. de lu-el-rtinlapede Ci,.LtI, cubrane oda Ia superficle coan el o-
nriendo un conjunto sumamente adecuado para IS tardes. cumplemen-f cada, Uta taza do arroz, una cucharadila de cebolla picada, inr hlo Prontode a de slsmaonesa, a ymdndola cuon L cuccllo.
tAkdose con una delicada bluslta de. crepe blanco v con un favorecedor 0 cuchoaditea do pl pucado, media ta do pIadp n a rade la salsa madonesar alisandol contn n cuchillo d. a
rombrerito d- fleltro negro enteramente bordado con lunaies de lane en unacueharadltade perejil pleads, media taza dc pan rallade y sal al gusto Procedase a decorar colocando en el centro el cogollo de coliflor; h,-
el mibmoro to de grlis de ea chaqueta. Preparaci6n: Se cocina el arroz con agua y sal y so escurre 011I_ gase coo ban lnminas de toota tin adono aln-dodo. allernando con das
dole bien seco; se frie Ia ceLolla y so mezclan ainbas cosas al pucadillo de0 - omlachas parIns pepiro, untercuaundo con inled sdor, de caviar.
carne, sc sazona con Sal y se le agrcga el perejil pieads, formnndo hconl Tengase e 1 sit0o fresco hasta elo memento de serv-rla.
L A'S F R L 0 R E 5 te .s...tos ingredients Unit pasta ben espesa.. Separar el huev.... aro- ELa TRhi oU oOF RTAr
gando In yema R la preparacdi6n anterior v apartar I lara poEL.br CrEI UT N 1A
NI. encon.. .a..nn dentrn do mna eltaniotn en que la.,. flor lucen be- las croquetas antes de freirlas Y TMU A FA PRATTI
llmenti Pin iodi o ato .octal qu wn celobre, adornando con lindos ra- Formar las. croquetas, sumergirlas er Ia clama del hevn hgcrane Y ESTIMULA n L LliNE
mos, quo se rodan del marco enantador con belIsimas fiere do Ire betide, cubrirlas con pan rallado y freirlas eoa tceale brorn caslenlre
quo no 0Ult-1\ Oil on. aip]r ...din.. de Trial, In fienm.. qil ..... t1za oU N Dcoal Ingredienges' 2 .u..a de azpan a... Ia prept...ooi6 on oo..inan al ba-
oos pres ios ni. slnmir n fr tiscos v dentrh del n nrir gi, v pr PStiu So" aslm nolda, 2 onzis de almendras o 00e- fin maria pero Sin hacer hervir, el
P'dortins tie^ ^d ^ ^^;"^ Trim el o* FUNDADOR da ^ ^
1dornns di Tria, rn bodas v fl[stis di^HngURidas son sirmprr rouy c e-l e llanas: tres culdrlo ltro de leche: tempo sPra de unos .50 minutes, ts-
bkdo, Hagi .i. podldo porn nox re.aloni do pr..r.pi.... dcl a011 por el PARA 1ONSERVA O'ane u 4 ..... nu ...nada:o barrita tando a punto se.rot...n y nsas, .. -
__o__ F-433 PARA CONSERVARF-433____ n s io o de vainila: 6 3nras s tires claras. enfriar. ciando onian frios, se ador-
-----_ -en Ov odrn r Preparaci6n del praline. Porer en sn por enrima con crema chantllly
NADA 1MPORT A Los huev os pueden nser conserva- ms rucos n 0 .ro yp in. ,0.,0 a por nelo l oa in da,- Ua merengue.P e co ce ehn-l
dos 0umi,,nus iwno s- .ion n. inrpsr,"o -vuios qie Ins de .o ...ilia sri c,10 .i..... 'Id sor egarie nyscu ida do mSa deo ...
Nada. trmpnrta (life nimnervs i a biizandn Ins casraras, seni ncm e- a Tomar mcdiS liltrs de i1wmai llanas, revohldndole rapids durnn- eslos Se po0S n sobre o n Plato de pos-
mn rs nbcrrgiir do anmir o.in aloiuia. Sno rn pnra esn elegirlos muy frescos dro potasa y inedin litri dp .0i'ao l D use M E C Q t Iunos inslanles. despues, rpetirarlo d ra Y n"ni"pno rbon indicados pra a
illdlln dvi pt piliri P1 nlhna rll 14 dins cnnio nsiiaxlnol, inpilOS'no do n oda H %e od seocllhmmczclmli ls lls del E 1 00 f nuio. darlos ia o P|i ||Do m 1nho1 per 1
Sigiial lnfl noi ni ascod dosYsonlgreg 0irnd lil Decir chacar ego el mortPlro Ia preparacion db
P!rribirs. f i, vlar In .itf n par reco ic rlos, bash i saber que li er cida y rla frl y .d -hasta reduce l a a pas la li a, ponrer el
t o in n o ts es------ c- E U e el so uiiect e i .ti es no0. . Ics .. e l .U.l da p r a .f.n... fno .. .. .c . en u. e s di
cl temblor dr tdo twli n llmal i ('inod oh In\Ip claren ctisndo seo lo exoom- 0sitio sen. los d lrtrhz Y pernt t ch e aticen rEfLnada y 10a ba-d u
qie amigo lndP an,icr h. n La*raan a en nrIlll puile di: aIll tocarlo, In i C cas-. ra cRlv, Ta; ho. hLCbreO Hit "o rrita de painlll colocar Ia cacerola
.... d b million nw r ip I odebo dar l ...pre-,n dI .... ..n.. .doc. 're t 6p sc 7 .....d.n i'-I Para calidadue DOMECQ l luego y a ..c..l hrir Lio.nhs.. 4 ml- I
Aalsuperfcie lisa El color do ,:sta ,no Il lacer hervrr 10 oltros d I na inn aulos pr nmsr rdamente. mentras
I'l n crlir. do nil li nor ill .scnut rlo.e a iltti tmpo rt do os loct n rh Ilnn ron ti ll bsal de de inmderl' rr In, s .A
uqrnprnor Irals larn pd osrprurm? I or I r DE Co ---- m l nto, aparte. so e baotei Nemas y cla- U ESTAUA
prl ..in.. i i ....... Tdr Mrr..a. hFevos do c ai A. sc Ara So.il bu..-. po I kilode cu.l vivans: ..c.. e hrl. ran, 0o0l t alirnea n .a.. l ndr, es- FL T N T
Mi inlsiI'l doin dos pare Ins expediclones porqUe son 3 litros do ngua hervuda 3t. f di o _e- tando boen batldo, unorle Ia pre-
T", DE. rA.":, 51,mr oil 1ort dul iiltmi-n nrhs rcststnlesnti. j l lmio e mpo neceoirior puara mile puoracon anlermo n que deberI estar ATRACTfVO DELjCjOSO
"tcrl oh der do ta gBnam.u reIo InOT o o or pi- oe a op n ds s nas ntar el abUrrimento n los m- recipient que ha de cOntnerlo, "0 Prrudo' soe r kodo q nos
Foilsll huee'ol di ye ,lar s e- spjlnrads soo dpo dna repooar durante s mntos e-oledad tstza qUe seel so o Ia copa Todos t enen SuSlto sn r oal enuo Se la moerconal se p lld a adoa
*RECETA DE COC1NA uses seoldec dtis Espeeialdad en enmldas de todls
'IIE -T E horns ', se vca el boeae enisnd susr l amobr rapodalnotte en opla pareceres. acertacos 0 0 0 : pero 0'o lnmados cocotasn. derpn s se ic enan laIie de marl.soos por eatr .
ALcuSdado de que el poso quTde ilS EM PRs EoR ell fulla ell todlds ocqslonpa no aoonseoo el 'mso de cristal f0n0, an- I euad en usn Ai de pescadores.
R E L MOMENT0 SIEMPRE FRESCOS uM...... So colors lam huevos enl niu- blnlursejor susiututo queo of ciampati. rho, eleganLe, deo frma do r~bin 0 de CHAYOTES RELIENOS CARBETERA SANTA FE
Ssijo do porcolana, cuudatdo do p0- Ai s0 tofa SN0 pumed enrogorno el tolupin. d, Pantanto altura Para que RIO JAIDANITAS
..... a *Ioa ll ao o' ...... prc .... I.,, ............ .- od t ATUEY .... 1,, Punta grupsa del ...o si ... ,(bru.i- do ulce. g ..i.n Ils gustos: C oe- puedan vo loscen..der ILL s urbulita aguaON UEVOS LEFOO OM-EX" T ENSION
BPoricra oatpoli dol |'u, do| lmos o cior r ihurrlois 5 nouintrI I- PIoducIoS"HATUEY" nor 11 ca arrinba; S cubren coil nagen- osa rCom ape. tq y P'ara epagara Ia lageras de eao manera, 'O l tear aodr lel6 unabia PD CO H O TErNSO 4"F
]lAo S y alsn lgos ell scmk inl, (i uie Ells in- 1 tn (asn Ptimn, hns y rrelmoits est AVES, |iUEVOS, de cal, se Iapas y sno guardan otn so- d se tome elh dim porque el bouquet snn 1erter el precuoso Iiqi- So moja uta tazo do nsga do n Adminiutrador PED50 IIt--Op
rotes, eoobsorvo o tnlirlca l d aso nnrarns I mo o MANTEgrUIhI.,IA Y QUESO tel fresos Hooo 4 azucar no es el cItdic o lI esos doos 0o, yn que este vram grainds no debe colt ops fria de puchero. Despud se
turits, fines'vL quo drrlb sninll \nictit oinsl -RI\I! :li t lie H Ptnn MERCADO DE COLON tra cohyts alnoe n
ltouraena ur l. quo n r nolls- | Nc n.... n1 Bm -Roh 00 Htm a C.in. Mn E iC Oash,.. Io..narso as que iasta Ios dos toer- Vn I.. Io no cNhayoe .o. m andoles Ia VlS ITEN QS
postela. (Asiumas Zulueta -Tel M-6243 PESCADO A LA MINUTA cando n reuna, varies a nigos clos. clscarams y tirandole ha emilla En-
aprn hb 10 boteAa done proe- El champan no es liqtido que se tones so extended por encuia p p TIERRA
M E N U D E L D I A Ingredtentes PosCRado .m..to, ran ....'. exl qu.. .o deJ al des- beb don .r ncoo. tag l ... b cont.aro.. le i deja pe 15 a 20 tinouau in Ahora,
,libar lna. vnlgre v lim~n. Una )'ema, perter esa dclsagradable paAksnidad deben seo buenos tragos1 10 cual no prep.ro un rolle ona 00 1igolgulen- a poe
Almueri o 'ont ith CHAYOTES CON POLLO sormmma, .oarovi..n.it. U eha ma longi.... u produce tahporo do- qi.... dr... queo deb do hnaber 00- 10 saIa do higa de pan.... dio MdA
Cookttall de fImnuko. tI ibla dc a1,1n1 R Prepararidn- So "impi# el noacado omen 0- rahona. Unnron en nto arSm. lhtcrn do nose, tr i do puchera dos m ARe-
SHuevoos Al I)0am Croqrlla'n:, de im~ln TIouri e rro atro chayotes; p6lonse N Y se 0 c0 10 ague cio sanrs Rensuotedo, mnono con ban mer010- Si today Ia domlda a.rviren non huevos pasa'los Per agua cduras). mc-
Arsal coil vegelahleO. Pono'dr Il hoirno c611o-ese cadlo utin oil ctlatio pdaon. gotas do vagr ou do bun daln: pIs y los stress cunnido llevailol- csanspknun. ail exceleote principle es duo rucharadlla de nueo moscada, .n
el'fs-teuke ellao I Enl0dnd 0r agEla(ul 0. rripnon osa omlads sokre los oina- 00 eubro onruls uno sols quo oo pro- tnas,. cakes o entremeseu s azaucaradosi servirnentrernmeses com qUesO, empezan- s- 3o gram 1s do quo parmensa., on
,u sepepleee eieo.e eooe xr- oPrpeett. bu- xr-r lio segu of gustlo, Hea] pimersntal.t
lontatIllo, Hrdaro In ono i inrs, dejandolos as1 por media lson para 00n ub runharnda de Pa tose el OemOOco' eo 0 el conra- do ]0 presentar ion sboliot, extra-dry JOS sgn ol gosia do Ia personal.
,Otrlmmlias 14111nm. cortese lilm polio elo dorada en Manteca, a Ila1ie s1 ar0a- s o n noo, pra nme ramento po r los Jovrnesn Despuos de lavar Ios chayotese
.R E C E T A D E C0 C I N A rifdaozs y frllosenolane,.i t i.-- n. ,, codeaguano lehe ea- para sormnar por Ion grandos an- rellensancon el preparado y wo les co- -
]- l'nnln IeololIrYl in hria l nuena ,,. 1.v je-l al 0' n lmhiua elle rf me- Vstfo a panfar por alto IRS dlfcron-, 110es0. S Clna leamente 0n un poco de ague. I
i ... ... ira a Her pIrhlo .. I-. do ictlrar lan saa dol -.nio n l anes de In ahricacioti ddel Chain- Con Ids primiripuon 0 IOn potros. 00- Esta agua. despues de cocdoi s
me ple K polio @I, Iidaio,, 50 ]R Ciinwldin emb tildin corl -"do Fe lo Ih,,ron khgasolo he m 10"1toti on mia usama mtl Is- pail. do Irs quo hnablreinos Ott 0100 un Ia ooottdad on anucar, .lemplear chayolen. rotolts unanops mur boo- ----es o
ginsninSOSO Ct011"1116 tnr'i 11)10 dmir Ili P 0110110 rnslldnrl H, %t v le 111 Mo losLo.i:ot n 0 l--- yrthiid ro, -na0I~ Pai do: 00001011. inelln reoin e ohara 001- 1 on tlnec el a1 u are. emoJ~cpie-r 00 La .na noPreI- 0000 so ualqir m
.ilgai n C r ,o" .l ,', 11.1 'po : g' n ...... I".... haV.1...... 1, olla 1 tcwh.... da de 11reali ... ',rl .... a ....te Ia difr......q. no hy ~r ... comet~tis Ia barbarlidad, tin, str ....di...... de]nd, 'r., chaultern %
Is, wre-, d He Irore isoe dr)o at hulmio nas- pII 110h' Cta orn Hm lla" Ilo~o0 oomsuisrpl ounont aOlnni iu n rie00.iocioksI "aby adotn m1 oro; ordinary Orlndtos 'o IRS o pa or
I do 6U1" i.... relso. diiahe 1liu' 0.0. h ra...... I. pue0 e Ias .. ...o.ilh- ol ...u.. v o fl.lre que iro obtiens .r.u..ts... 0d nervir ..n.r.. 0 0- treto ...... polan papca pot
=-111 CuEsdd de Ill iI -ntell |11110 50 Cr10l110 Isotip IWlIetos, cmiluldo esten hostos. 0en0o1 a morsn. aoaduendo" al vino1 del 1 a '12 par locotaone Melba, o con unoa cremo de, ,eInte mmutlos.


I


1
kr


ANO CXv rl


.CABLES EN
SINTESIS

RECLAMACION .INGLESA AL
BRii>
LONDRES,. fer (Unitelld)-
El ferrocarril Ban Paula Ra&ilway Cor
pa' y adlincld en' un lnforme, au
acaioniataa que Ins arreglos pars n
reclam&"lon contra Pl ioblerno Rab
IfraBll,- par unoa .000.00 lihbrab es
terllnas eath a- eres gn ho. in"tloi
informes del embalador braA ,nico e
Buenos Ailres.
El lonorme a eo N aa 'tarnlen 0 u,.
ferrocarril' Bragantnai Oho. ptrdoll,
netas, a fines del amio-lermlna ., ,.i
diclnembre 31 de 11446, por alredel-
de 62,000 libsas ester-lnls en --o-
paraci6n con 23.000 libras esterllnam
en 1545.
LOTERIA CO.M'IUNISTA EN CANAL)DA
MIONTREAL, felbrrro 13. (lnitedl-
La venta international de billetAb de
una Ioterfa destinada a lo antar fon-
dos pard aOstear tos gastos de Jos
comnunlaas tallianos en las elen iolrs
qua Re celebrardn- en Ia prlm-ana
fua revelaiia par Ia poli-la aanadaen-
ae. despuas de haber a ido ocupadon
tiez talonarlas de dlabas billetes en
un raid realizado en'una residehcla
privada.
El primer premio de I la loterla es
un- viaJa de tralnta da.s; -a eacoger, a
Moacf*. Nueaa York. Londres o Paris.
Loa bllletes de 100 y de 50 liras
tienen Ia filrma de Palmiro Togliattl,
lfder mfximo de Ins comunastas lta-
lianes.
SOBBE EL VIA.TE DE UN
COM-J;NISTA ITALIANO
ROMA, frltrero 1.1. Ilalib | l
Mlnilterlo del Exterior d16 a Ina pi-
blicldad tres caaitaloams hseranra a aa
sobre los- perslstentlns roo lnall-s de
qua el nilrta lu coacunlsta ital. I ?,
Psril.ja 1-h la1 l,-ti-lti, a. -r ,'.
tra. en Bergrado tlagoa l)ldn cOn 0
maroacal Tito sobre Oa dnvolhaa0o de
Trieste a Ilalon.
La CannIolerla Italians, aen p))lhcr
1u ear0 aenria6 4qua el ralilptn 1,01o1-
nlsta Illnano neag quea I,] t'a -
voera nada qtre rr con Trasi,.: en
aegundn lonuar, da n civi aalan nrgo-
clabconeA no podlan per lrc aads a
cabo per Inrtrdos pnislirosa y. ell 1et-
car luaar, aairm6 qua 610a el gohler-
no podia realar le nra grn 'lones.
RECUPERADO El. CA DAVER DE
UN MAESTRO
IAMUELS, Idaho, febrero 13., (Unl-
ted). La polcla Informtn qu- el r-
daiver del maestro de inalstrucrlAn p-
bllca, de esta lornirdnd. Fdwar(.E
Bradley, fua recuperada de ail.s q)'a
la ali qulnan rompehielos logrnaron,
finaiment'e. abrlr un emtnina "clhit-tr,
con tina capa de velnte patliradas ,l
nleve.
Braley, que tenla 42 aoi do PdAd.l,
aparentemente perdO6 IO alda a) P".
saapultado por unan inlentsr de -"nlp
cuando e lalgln a ple hnIfA sit Pr-
auela, dlaltanta d naa aelra ollns dea-
de au punto de lartida.
Per otrn parte, an Fowler, KlTanaAs,
ion. dn'Orltrasna l,0aq'oade Olaran
don dlaW de Intensea hplaqtaQpr dieron
por realltafn al hallanzn fia rn Rul-
m6lal abhandonad d y aritna del alnoan
on acudl6arf con sgladoa 0 r.oa ann-
lerena Jene ti qae fueron ima linalie
la helanda del narteas ltian per Ila
noche.
N'OTA To.ftq4A A loBULIGARIA
ESTAMe-UL. febrern 13. Ialitol).
PaotlaT lar 8uar,%- ,ra ana ,.,
El e, i., t rn.. i
F f "ra 'e a r"


'1 ,allaar P I, rlat'S.l a.- era
le., d-eo larar 1-- 9-ftora aa li-
n aa a' sr Hanra- hra. ,a i.nra'
aane pl rr. -a' s.., r paa 05'.-, a -a~a.nlgera".

Re~clbj6' el doctor

GR Ita u.rSan Martins
al Rey de B -,.gica

S. M. Leopokia INl Y Su familiar
fueron cecibidos en- el tercer
piuo. Otr as nOtiCiao de PJa in
Ern I o terra e pl ,ita r d PIalanl
vutaron l ParsiOecn CoIn el RaPs-
bG, a y San M ritinguida 1am~lia el
ley de Bdlgica S. M. Leapoldo 111.
que acud6 con sO Cdan ci o In prin-
ccla de Rethy aoi o IO n eo pJOEnipa
hel rerdeano rdoa plo in. eo
Ensta In residencin del Jefe dlu
Estado y a uo a los rees Vsd aian-


quae audn co Uonnsdfrtda divas prin-
an Reydel minionitan de Opegaa en La
Habarn. arexelenlima del Joe Antnone
de Clorcq ndo a los ecrarealel Sitran
hiaped d ne La Habana.
el naelor en eeadenl. a promaner-
damt de Ia Repobblla e. icora Paul-on
an Alsiyn liuda de GBa, Ina senora
Polfta Or u de Ag Caro y el uetra
HACENDADOS Y COLONOS CON
EL 'RIESIDENTE
Ayer en hora Oden medoda cpntie
n unn In onVernaclbsn ant el Pre-
sidente nabre In pr'odulcc16n anucare-
dam de e la I o ca sefilorea J a0 Ma-
nuel cnasafllvn y ArlllO MahSon, pan
Ins loaceondadnai INnos deflorc Teleda-
or Santl teban y Gaston Gaday poer
las coLaone ua d. e para
Ern hta aeonira oi. deoi a cntonutai
el martes, as dIe a Ioa lepdoteren quo
auran ao sder anesain dioras a ure-
Ioentel toiran l laioanaldan ucon a-
rens del ml]e6n de pn.aaoas d r-
nao Cars pan Oa Ejal rctuo On Ins ER
tados acUtndao s loeas sdemlatro do
cue dlare a Eurapa y da Oad axPOr-
tarlne aen genradlo del produtre ole-ouero consderereada dternas crue-
dlante ian habillaclon de plartos en
las coan s norte v sur de Cuba.
AGRADECIDOSI LOS
CAMAGUEYANOS
ina notrodsa anmouldn Oe represen-
tatdoe de Ias clanra-s nons le Cama-
1 ey a no mpafiad os del la tr dal
Librclto general Paret romera
..'lultnarn al Preuldante paan as-
presarle a graItTIud lora de aonetlnl
dc arddolal, herha par cl Gebleroll
pnrn ateodar obra~s uanotnrlna. y br-
genian an Camanoy .y -
Entr'e Ia' oso lsanla ne enrantra-
bant el golaernador ol Camnatieay ac-
riOt" Caballaro Rain.
Cunandonae netoraba Or Panlacl a)
lJet n dc Liaonar Oinla2arpa en ras
prvinclla Or Pmnar delfIno
DOS AMBULANA UCIAB
Ayer Ac bhoiA enre an Pinrci
de dna amb'ulanaels qn oanon Carpara-
chkn da Aumenro'n puboisaa ra nBrnq,-
liqo pnra 10'. munllorplaS On Llnloocar
y ml Cnonrr(o.
1o.01 alralda.o dr eatnS tOrpuoaloa an-
unoea ep"adnla urGolra de Santa
Maria Lol Onvarco y Mrnnranda Car-
LIya dc Liaonana eanuvleran an Pa-

DENEGADA UNA SOLICITUJD
DE RUSIA PARA QUE FUERA
SEPARADQ UN DIPLOMATIC

VILNA. febsrera 04 'API- El Can'
scia Aliada reehazb una palicoboa ra-
visiona pareI qua el .cdnr AnI~n Reta-
clhek, mono 41ra de Auatrli ha Brarol,
tueri aeparada del earvlrn diplnanb-
,lan L6s Snavela aroalarn' a .Reu-:


I chek de haber aido partilriao dae re
nanis. demmlntlndola ia canecllrlari
*untrciac
g alteto, a eAnlal dod de Gran
Breatifia, Francl aY EytAos Unldoe
dijeron no haber porylb sualicientl
contraria a letathelt.


mm


Restablecida. Ja noi

Ricas pedir los i

pueblo que cesa

SAunque extraoficialmente se sa
-por una mayorfa de 10 mil voto
Smodo official -hasia el dia 25'de
S SAN JOSE DE COSTA RICA...fe-
Sbraro 13. i,AP).-Otil:di UlaRtec.n
didato pri-sidpinc at c'el Pa:L0do Un0o01
I Nalnonal, declare riny ut Co.'.oa o;-
Sca an l'alola Ira rr.cr I" ecolloonica
aporque no liene credito ilo'r0ol'-
" exterior, y carcce de balance 1 uo).
lares. En 111na ronfcrna dce pO ;..
S.a, Ina prmcra desda-o na .nU, alu-ion
sil triunflo eo lans .rleronoo.s del '.-
sado do0n1ogo, Ulate mani.so6n q,'ur
el rdginmen econmico inicido er.
1940 por -l prensldenlt Caludron Guaro -
dna tel candldato n derrado de ;i,-
ral y cntnuIndoun pmor e preadiit(
Picado. ha sido la ru.ua de ;O na-
cian. creando una deuda pfblica de
1I0 nillones de colone.s 36 nilno.
Snes de d6lare.vi.
-En au entrevi.sLa con Is coric.
pokMalas, Ulate dijo tanmben que
deseo pedir a mis conciudadano-
que reanuden sus laborers haboitua-
les y suspendan todos Ios actos oe
araicter political.
Mientras, la normanlidad parece ha-
berse, restablcctdo en San Jose. a!
terminal las manlfasiaciones poiit,.
caa. cumplidndoFe 6rdines del p'rn-

Acusan a inililares
britainicos de d(ar
merle a 4 jndios

Por ese motivo, los mnilemuros
del Haganah resisltirin a la
policia inglesa de Jer.usalcn
JERUSALEN,-fc-?F 13 'APl.-E
Gobirrno dc Paln-e:.ti:.a ainunrlo hoy
nla detnlcon d0c ul Plullllr -l'grRnto
del ejkrciito brl;An:od cn mol.vo de
In llovestigaci6n ordenada oor el rsIe-
shilito de eOtatru Judios. La Agelicia
JlldIn afirmnia qua solrndas. brltanlcos
detuvlrono anorehR a ruatro Isra'lt.
tas, y luego llevrldos n lin zona do-
minlada por los arabe s el In la i los
judins fueronl abanldoarilos v estna
maoinra sus ranaveres n fnirnon halls-
dos cerca de0 Inla lrnti di San Este-
banl. rPn la ailln ua ,Jlerii.salis.
El ncomandantel en llfc de la. trn?-
pas brltdninans nnunc tso .la noclih qua
ha ,ordenadomndn loall'lsTlaclon am-
pl1i e inmedlata,, r-spc.o a este
lasunto y todo Jeruia'on. Isalvo Ia-
7aoanesnill'sra' Oelraucbo: dadli soada
declarado fuera de lim.te para nlo
soldados brolianics como ineatdal de
prpeaucl6nl de osiblesi llncldnIltps.
La miliia judia1 Hannha l ollide-
nado an sus tfiladons luretnillir resls-
teirla arlindala cualtu'oer tInIatiVt
par reglstrarlos o detOnprlos a lne-
noas que un police ioiaellta se halle
pre.senteo.
Continuando Ios actsO de violoincia,
cuatro judicos fueron iluertos port
fran-...ilAoiul B ena Hailn; u:\ arabe
nltr .., n, C aRu rtde al qolae lannada
,hcalpra.r JUOnIO, lOl!la la aldea re
as,,r c,-ics re Tel-A'.v: otronraahe
f.6u ac al-O ,'h Acre. N Ill) te'eor- n coi
ler:era 'i", KiFr Saba. aldea Dpr6ximin
Al ae.rt-na- nao nr Lyddi
DP-parr:, l 'e Dar .roniao d:rrn q1i0u
apuedp r apeii- un aaqbue arabe
imporiLare nneaniro dec inos cinco
I a B,'r..i,,lk alalldie de Beln, ha
manilfplrad,., r- Atenas, Grecia. que
io nKcitrfe: .J.nIs nde Palestinea ae-
ran bMbnard'mdna n deont- .-at" aft-
mans, con eaflones actualmente wn
viaJe para el ejnrclto voluntario ra-
bes.

ESTAN BATIENDOSE EN
RETIRADA LAS TROPAS
COMUNISTAS EN MUKDEN

PEIPING. febrero 14. API.- Se
informal qua se batcn en retirada la.I
tropas comunlstas que asediaban a
Mukden y despachosa d origen oflcnln
anllnclan que las tropas roja.s estAn
a mias de 20 mills del. enlace fer'-o-
vlarlo de SuchlliatU., quic a s11 VeZ SA
a iete nillas al sur de Mulkden.
Ayer lua levantado el asedio de
Suchlatun, oono conoc:enlose aun de-
talles. Aparentemente los comun,-.-
ntas retroceden hacia Liaoyang, 35
milali al sur de Mukden, sobre el
ferroc.araL.Mukden-Dairen.


Amor y Juvcntud... besos y
risas... mirada quce sc buscan
pars dccirsc: Tc quicro. Y rla
Colonia Apple Blosson dc
Pinaudl prcstando su gloriosa
fragancia paracl romance dc
anmor... Un pcrLumc dc juvcn-
rud y galanura, la Colonia
Apple Blossom dc Pinaud cs
un obsequio dcl Dia dc los
Enamormdos qu'a alguicri usa-
'ri pensando en la persona
quc lo rcgal6.
Colonial Apple Blossom de


PIUn regalo AU dice
Un regalo (ie' dime |L$l


rmailidad en Costa.
ideres nacionales al

ra los actos de c^lIe

be que ha triunfado Oilio Ulate
os, el resultado no se conocera de
febrero. Declaraciones de Ulate
n):o Calderon Gooolldda v Oe prea:-
dent,, P.-do. Aloba. nln'Iaron plne-
i .lnan le l l.pueb:o psora q1 l', rll .05.',-
:uaira do todolo hiliro ariao de ,-
l;, con oil aiiqier flualidad. Pero .o
nIdaro-sa polltioasa aLrlbuoen lIa) onl.i-
tro de Defen.sa Nacionalo. rnoral Re-
inO Piqpdo, hermann del president
al fn de ons trOnc oran, v. ,'Oc.6rdn -
nn0o[l traihdad en el problema areado ror
4as proLestaa, de Calderon Guardia y
L; n"lIgo q. icane.r co sideran frati-
dullvntos los comicios.
El general Pi'ado lore banlo .sv
marldo director JIn Guardia MoviI.
clierpon-vrenado Por onornamnarria-
'os. y al que se con.ideran un r lai a.
mejores unidades milltares de Can-
LloamNarica. companbli a la Guan:-
do_ Nacoanal qanoNiue en__ anruca :-


INSTRUYENDOA LOS VOLUNTARIOS ARABES 180 mil- tone'ladas
de azfIcar producira
-Indonesia este- aho

Sri.panladaeno 1941) reai-
df 32 mil hectireas capasai de -
pi, ducir 1 60 enoiltonr!iada
a Par ARNO'iLD I RA('KMAN'
laot.pooa'.alderI& Ualted cease
,, KA R TA ifibrran 13 '1

, ~~, -..lan, ptal~Iu rls.* t.; in]
l p.,tI,,, e xldn ia duan( el r
d', arinnsrbpadlra O .r, ,
la I-, qdadmnlranlpalua

ci f1110la, olOerFlat r 'a.
]. .. ...... t"dm, ;;i dr....191, ',,,

T, -r. '. rI f I r Rnle 1'tIde 'l s ,11 A
S.i,.,al' '.C OIRell1nama' h-At -.
pr,.p~earlas raon derrchah a erIl
I. plataclrn n pa avalII.r E,
ai, .- totahzaron lI6000 hrrlsi'ro, I
I a~~Reznrila de cnn~r,,l rpw ,,
d 9 ,, 17 renhale, ,n p,,d, di
f... cifrx se espera sea azm'- ari,
i.lt.- 194,.'-. .._ ,r 0n n g I


- a M DIARrO DE LA MARINA.-SABADO, 14 DE FEBRERO DE ;948


.0'^


md4a6w 'men
A

ca,4(t / agw/


:A "x


S r'S...' o^n v* .vi a^^ ^ ^ ^. .~~e ^ m^e,r.* i ,o .....^ .. *i
roge el geniralA nastasio onoza.-an1 y3 1
]a cual fud preparada on jefep s dc Un oflelala rabe (al eantro)-b Intruy atna noavoluntarloa xrabrem oreh Laa CIras no inalusen fakti, "j;
:-a inlanteria de cmarinea nd Ios F;- dmo debe dlapararac deade-'nan poalei6n defenha anct Inont e )ri pion * tdoa Unodo.n. tforman part del pracrama de entrenamlento, an tin baluarte dfenaho acqua funclaoaan bjo Isu'aper '
Los lideres del Partldo Un:6n Na a- Arah, atu o nd m lam olinaI e ere1nnaa ablua,"onI nlr ieglfn central do In Junta Nacronal Supe r'sorc d
cional. que apoy6 Ia candidature Palpestna. Ealoou aoluntrloe, que s prepsranalunhar rnntra la poaclelno Plantanlones ;
idnctRon l deOn Ulate. afirman qua O PleIti na. rs Ia *a n *II u er ara al ca cntrc a a tm l El r n O9ernd r o|icaian I',T i''' 1
qe., de Palestine, ertAln equlpadox con arrant;sutom'itioan modernam. (Treltn. AP). F1cep de rn o xiall)
oro c:i a do es hcnlc e e d hoa- _don qua 32.00 1C p I 00 hecrea, .eapr -., dp O -'[ 5u


,veral ~ ;^j^ vivq -11a^ J^ ldotd oitca^^I ."^^ ,""t go^'^ }l
lor canproorI n que cmpiIrA su Ia- producer 160,000 toneladalsdos 0 t iea,
I.hoa Or pol...r 'to O[ ...... ortosln Co( 1 r o ir R usia a In lnti a -.,oo po...... a an...... 4t ............illn
ila In 6Odnaes ii venendo:e" e an e: ar pa yra ee l os ra panladas en In ava q i
e:,c..i.ti. 1de, ld.n0... o pe ...... do g ..ll 190/\ f Ii n W lit "I Site
r. rt.aniado preb,denl -eIni o 25 o in Rlstriales poe va lor de 30 nm ilh l es pa,,lOL' o0 l O ..r l v18 n I .. -. '.on es .

l e b e r ._____________ r )o'n I l a c L tio i Ce s a r l e n p r e n" 1 r n i - - - -- & t j \ ~ .^
Tribunal Electoroal Aceptarindola ( ,,, da, do BOan c .--' *a- j t a %M 1 O*
aroll Iaa oeo aS-Oi~a O leo-a e tratad c a-l brdjo ini ti'atado t l.(eid p Caonc al a ao)I'l To. ) '00ia *"l de' LLel.Il', y In. i r olI s d-e"' (0a utI ra 140. 11 1 r t ". tell
rut; ____3 a l re pabhadi ,r \ '1.,.h i ).,
bsalt)) del Tribul lal, te inntn loanm 0-IIhcl a h in )d0 o".a. rl rI ell aritnt
sola also-ria 0.'- 1C515 dora.. 11 mi l avi nj -sd o t. e u ap Mk i
na mrayiad. e0 s die l ina Ese aseria e lprnimer pedido, consistente en milocomotoras. L.s es d,.e l Or1 |erl, h i0(lla p olala ara
:obra Calderona auadiaal sph'anne ...... sac' ...........o................... o, --32 Cai.. Pe,,,,e-
par el Partido Rrpubltianoa NaRo- ingleses calculan qua as podrin rnlrrgar an 32 meas. Prr,los prerfelamelnalar. i dolitir 2(vi rn'o
Iuan calela cIa ol o onardn a- POa tn ll da de ai g Or ha n s a.' P fh-ll ,h,,
pila ra nomuleios al, .dngad. t- do Moscio enCentran en Londrs para -ormular lag cmpraf almanaErioda en Ia Iana qua laeni
es ansegra qu Is l| I franquilidad quon non au po r, ln indeOld
hisa serdidoon a o trea r tumultubas LONDRIS. fer, 1 ra 13 ParnKarol 2,40 0in nealrs abhirl.. Na bay 11 an ra 5 -a. ,
dias onicalas 0d. Ia elw luanu. contlnute- 'Thaloer, orrelponsnl de l itUn tied 2.400n etabrla. ouarn da ala reattla% deOmaIuos' naI-
rAlkhala qclu'el 'Tribulnal Electo0ral Po-asal -RIO m~diondo'Is paigoni 01d- 210 rna-nvndorR.n r'alalra u.r~a ieOra/urn I Octlrmrods'ii.Oi
anlln1i6 olicialm ntir qilines foueroh plomantblra entre el ornente y el occ- 504 groans de oruga.i i-aront Ia "'arlon dr paolai Inoln-
los triunfadoresa el nl:6rcoles 25 no dente, Rusla i ini al easa ot- ld'i 14 avoladors do edel 'enena pn o aradn. I ''
Slebrero. negonalceoes pars Ia onompras. c n rrain 4 n. dri in.p
earalonr e ia bl ria $300, talalra lao ner Ocu 0 .ocie cd- a-. J 150 l de 50 I 0 R o n
F ee s dd ritli........ ponjend ... on gor el re- rn Diesel... .....
Fallece unab sioldad do clente tratad comercia firmado r e, 24 renoranlnps ri tulrbinas d le vpar a SR
Moael. li o los r- Maidera n, rclnda, por valor e por eIl a se s o- o
d e E U p r e rs po, P r F u, n, pss... .. Rt,, . o r i. nd im d i- $ 0,0. Roo o 0v
Sr C Ili .n que la deleineoa ..c...on el per- Inrtstal clnoria7 ded e.... eri l po
..c. oo d.... L ond ..a ..ar. d neg- valor de $00,o d0 es perioecl Iial
ojosego;deeap- -t
osp r os dennale~ao l l Icon ('1 ru prl nnte a de On arp at. a a c n Iltlron p Or Inbraou.--
las lolodoubrin b tf. nld a.i pobnl pan al %iti- r ln oar $6 .I .....p. ro.ni -nnu'a.- a
Eraho unocds de losdino ilnnintes Pst'ortlod, omeo~rclo ar formu,: 4' ^'' trn Br~ dpres de \'o ""~ El cper sa^ habiad ^hrn1tecld IP ,,..trpe lplaodl o uno>n e 0be~ l
Eedidons dentro de las nlrannes oa r at]'qIar d'linRmall E da hula malda ,
de marina capture ados; ataque lratado. e lono tIalosad pi a t a arero.os doc oarla petr(, o.Jrr an- a quien malairs ilr a" n,'
Mosru pars ,.aenorar a Ia comastn6; 300 motors aelectricos de cIan ,k- Premier. Miteno m n sdu merlaen DESTIL RIA
de Ia radio comunista a E. U. eon n a r A lal 1 g In'i oatlon(Is.
ellSit neocicloles v ie nfo'l SANTA CRoUZ
que 5e sohlcitarnn ao's'. ,io enl el I t:- lA i dontra-os se exa o enden iaa a r pa - i A ANA cE
SAW FRANCISCO. febrerm 13. so de Oit ans ealnr-vstleos se presenlta c- nodos de dr O Ra a. 'tar ac. a- "IE prAN aa. In r eynpran, Cebr rro 13 A i p
A P )- L a rad io c omun ll sta c h in a a n U esidad. E B e Slera que el Illal- bar r a 'a o io a ll alo B enl e a b.] uns rlob ,n ia ,:lnat t. I-a :1 I '
at oalcos q le uno.de losr einco solda- vor el do sea loaga a la north E ,- ia no pra blpiO de onnao. SI Ils dr- or)Irol de perr dceon rn mao l lov I
dos andeericanos dn lofaintc n'n de na- gland Loco anmoti'e Woris, ac.ro OS i- dl dasosla lo o alalna a In I allan a aison paio' de_ Oilla '[a" H-
rio n. r.pturados por In .. .. cJ L a. rolL. 1.00(1 .I.o ..no .o ..r r..oil 00 s-a- tad del anporile total ..co.d sd l Po oH qu .... eIg... ..bseurvd. .-onborar
Norte de China, faIII nlle cl O anale-laor eqm uvalente a $30000,000. el inratado de Ma oa losa o v, Inc aonv,-(, cll qrue el obiernon del praimer P-

Begun fvutzado contr unardw R.%con (, ni"r Iba i Hiim Mud ie r t^ \p- R o n ^^f i // // l f h ~
sueno a Ode la.s herdai. Ac usa a u unt be eut ad e la BpLsedinl retener 200000 00 ocldn s ale 'oa Ibrah Hakbnl u n 0: -
E.stadosa Unidos deO sativa partirlo- aenlrega de -orarar 32 nla.se.n despl- 'ereite el d total de 750)000 prot n" rao bno Moohamed Ma.oud. quo' pao
il en an a guerri civil china. Co,- de qu sa Ile -gue a G UON acuerdo )- LIdas a RI a Grao Bretafla. Irgon tierlpo rdll o \ dirg lo el se nal-
firm los rumoens de quManno dea Os obreI lo dsafros. I Grain Bretasia no F mayon sr omenzar in ill n eniD'a 1rioa Marldl Enri/oozl, lom o muell uno'de los 3 campeones
soldndos habla sido mortialmente hea- garanUzala dIa'chR On Ia irntLrea, g. ln olWgorlln dpin 'l. i all ltoh a lora pora \ 'arooa d'.aebolcdsa 5 al
rIo. ro fac ltaritptr todsp s los mIdnn In i'l cP arcro anglorrb o meloranneoer dl o dO ol Il. a lol- de SANTA CRUZ
Dnc a I ando que Rernkc;os on au- poniblesn Ions ronvenaos sov ibeios con a) 1on lra par la o Grail Brefafla d, ra anno aoird o In nor he del juOn maa
toriado s i par parle i nas fuoerzan: firm s ar its n onicos, ncahi so l s ep a alnal a riolaln nerIF la mll trlalel ie A ln O l- / Caoand- l ol aIln hr sn sea a perr'-
nrmada- OP In Ealn doas Uiol a y anel priorldiardes en Ia matnria prana mTle- In PS m de mam loemp o qiln IRi onallatr- bioni ha a ao n mnourn lO. rnaetn O d
rimpiminto t tikk -- kibcia art, re- lnln.ml l lcrnlelnterin, unit mnuthe
personal mlhltar reahliado; en nas- rsaro par el cratplio en ot de )l-o. d b la a s ind e or o n sar nr i r i- dumbredo lmpatlazdor. ,e apoo .-
t.ntas partes de COhina al" coma eroh 1pedldoan. t 1ae in tlsnI as'.tnlnn RI.'!a lfall)i,arn- oa nbi cadO r yI npnrlaaO aa o na
ru aoyuda na C oinng Kai-Shek '.N.. La loaJI M&ofoal d olas mompra qua s rcal. rnlio nya, orllcin anenulloal an-) / all r nd dvrr y ha i pns.d r o nrat
hechk eonoaidos de todo el mund p en harr Rusla craomprende: v o en par mlbna.s ndemb docra- aan nnladn On anata par in.
S ftratn Or lana de.aradnatOv- i.a00 l r aconaorarns d nia toraln le cldn n arl prornpalo mnll n el da Thrn Cs. In nlldentran CI pao derpar untormroa del oblerno y di-dr W-^S d doH Ire dijo ,0h see nr Ruin l arniae ralle P;- Teheran Ca',ro ..... el elle hhin a; f mar f
e train de king i 1.0 no ImIua ltknamente rIn il pernna- Pqri mnlo e )h a s anol -I rperr On eri6dco discura Ia dg-
Had imperlalista agre n y ln gran aae reunlan en i plaza del Parais- htant quo prelardin romper Oatr podn,6n qua debti darme a io mresoto
nacln china no eastn rtspuesta a nuoe- Lpare Omooda (ic Gabso ps cri0a 1,trnara mfanroOn y docia darr r u i smnanml
,.ir ,t ... ag -asi e, lmen de Honr6 Siria al e mbajador Dr. Belt.. ,pr ..ddlOb...p... a r ..,...d. "...do .. .....
de akimoi que deaaubmrleae al ralm- dl-ror na tin penetrar IO mana9 hu-1ina mratltncact alas t nanau do
Mctubre de 1945 a^ fla erlst 8ra~a ti esipovtami la aoni`,. c
dI Ea stadon lUnidoa y el pera ..Scon la Orden de Itumayya, por haberse .ci...p .............a..... MI arotatilen t pe..... s a uhederaora
nal militar lhan eaado Ilevando a dli "'ini mAtirr de ) rIlbertad de pal.- Lob restosade*Iaqoud lueront trano- alterar"ale a Ahmed Qamn Ea salts
bo aonti.nuamente Was oe agr e...apues to al re arto la P lestin a bra padnn.. prta do..n ra.ra. alClubdo Ia Pra .. i.a......ce. primer mnl.strao d
y reconocnmientor militares contra 0 j esto a l re' arto deI Pa D Una guarding milltar impodld quo ia. imlentras olne roml6n fnformadaIrsn
area-s lberadas, an como hen pra-
santado demandas pocoarazonabitSri
Agrala Ia radio que 1.n aainco sol- Elocuentes palabras del]minhtro sirio Faiz El Khouri
dados dinonfann ,a meo rica.ne slnau- durante]aentrega. Se hace justiciana Iasnohleactitudddel i.,
ne bos comunlsta; ncerea de unoan a- diplom~lico cubano en Ia Asamblea de Naciones Unodas
den SItuana nO norte de Thingtao a1 -a'
dIs de Navidd. Afirmoson que,ae pt:0 WASHINGTON, febrero 13. lAP.i 0nade de Palestminasuphearoi ootba
al departamentoi de Marina d- Ins -El Gobierno de Sorilatounr est NarNtone UnUdna qioaueno se efeealase
staons UnldLa que diem r In eapllra- ,ooch I ......a- ,iollniooo.o Bell amP I patI torto OnIpals. por aueI a .ionalo I ;i, k.fL
ninoane dal psoa. imoiduinOn Combs rio Waaaosloii ngloll von y qoren qoe ivamoest.alnooda Oonpsa''-
no1dl1 condecolaco ol) espemlola, pots' ao a qle lot Io.s convlIsan ol-a l-
'iENIA l)01I0-.NF. ll. m int ATAR A ogolondecero al ltctitudell -cit lli hloll l oo-(oo Tlerra Smlesa 'Peroaa non ao coi 0
lb08S A MII- iI' N ii A .-aoobhlr ae i la hs Naii loin l UtiidaI.li neru ii ol l ) i l olotlot i 'l y nvl ,a ro) ]orla
.n00ndo a la pilL oll t in I'lale I ella, ni aolaoli a- ileair l itoao ll lien elK a
InCA. i l nlr I nav-a-on lrea ati aellte!adas ill -Id,- "''-o EoCrIelrcia e el oovin ajaosdor NB ,il
tl ngtoido diplnloll-i unno pool ila I pler Pals mx(
bo-le Pinh ,an-Ioaqe a sal6 hi E- Korp qua 0)0 0)1
'noon a a aa F a, E-l a na ni.a -sa lis, e in ha o ri Ira ne lbol Ola n partii6n.L Ita yardnd
'tclaro a ll e tlnla iot o-dPnPu I n alaar Ilante reeepcint ooo rn) e pronlalin con in ,mern --rln ""
Ion o l radrO- ollolhIaRrn n or- En el breve dl-scurso qote prn- in- de vnnos. Son murhos Ins ejrmplos
n, r l an ni ue r,' ,nl lraF eno re (am- rIoi), el m n n ic t o dOln qoe rI dlloc oor qoma otacar In hoa ln a, e an qal e la s nia
p, d, hatall I.Belt, al votar conIral- a udiviso ,o Odr ynria etaba eqoivoeada y Ia -nino-
Palesonea en Estadn s separadora -m aa ara- ra aerta l.a verdad as, en 0n -
hr y judoa. paar~oed ancn I n mina Iatcandliso'.Fu pompon juar
sabiduala que Salomon. Sus pala- "En pruaba nd apreala y gralItud.
bran fuerona ,- l ab ooalaraoafn or rtmndel darpa-On a
"Cuanda In recomendaciln de di O gallardo amanle OrIa paz Ia Oepu
vidru Pabestine dub sometlda o dos- blias Siraa concede al Dr Belt Ia
cusnln y a avtaei6n. Su Excalanc-a rondpeoracitden Ia Orden de Urm ..
el eldo lt o ur tub e un 'tan iaoi" Ian mayyc El prealdente de nuestrt a e- 4
~sabio coma Salomon. es decir, a llbha, al conferir- ese hnnor a Su
se neg6 a permathr que aun n "u5 s- culenaia, el embajadar de Cuba
puato uendae crotad anenal dog -14-ns. nprsIaca incIaelreanadanoancida a-,. me-\II/
"y orden6 que s o ler de]rra y Iadel pueblo lmnla, sino tambla i de
fuese entregadoa a Iaverdadera ina- Ian elenta mlllones d Odrabes que
dre, re. noaiendripf rl pr ll a In noa rIvnen en lM Media Oriente, dendl cI
le dijo: ";Oh. sefonr dale a rIll, e ctann Inh on.: por el Eate, haqtil at
nofin: que no Ino baln '' nl,a fal s Atfintiro. por el nesta'
madre habla doehnb "Qia I l arm' -, ,kIn reaepr-n aglstierrin lumern-
m lo ni suyo, ique In pain nPl I t I a ]ld rers del mundo diploma olao
"o raeque son Ia veuo,',irq' nfic ia;I yv social de Waishingtoni "


RApidas inundaciones estAin casando
graves quebrantos a 6,000 personas
en varies Estados de los E. Unidos

ATLANTA, febreoIn 13 API I- In darln n Tennpaae.'ei'ae PI ni:rlan-
Crua Roai AAnaera('a onlltn 0orna (!IP g raoa-nt--MIlIln Butlien ha ordpnI-
lplda.i Inlunda(liones P.aMnIi rUa-P'lod ird a Ias /inIdarips dea RGuardia Na-
grave qnlebranto a unau L-oo') pr-'Iu rional qIle rion preparadas para
anma en Caroionn dpi Nort,. EKslilu- opstralar servlion dP urgancla.
kv, West Virgnca y Mil.-i$,lo l 11i a.. En el MIL,.V'I)appi. Ins gusI rnAin
40 famlllan. han qlorado 'IIimpwial- Iharipndo prlan snIbhre Inos lilqurn, de
mente sin hagar en Teoonet ..-' In allaenta OdI YAuon alred-ornr dtO
PrpdIrOndosa mb.s ]llVIa rnala nia-1 VIlrkiybiarg I,.n anmlas dO] rin Tmig-
flana. la Cfuz ROnJR informa i'P e-P'A i- e Ismenanan al rnltpnaro 1d lO lnl-
adnptando medlda. dP emirnrgniil- la.-' q le vivan PI) l l tierran ha aC
Una lriarla p On-r l dp ShiO\'. ,ilr proximas a Aberdeen o C-tnomb-m.
Trnnmrpa.a, rlCiu d Od 900(1 lhhbitata a' Un torrenhe quor llayea a 'ravn) de
ae halls bajo eP agun romo rniollIa- Una breaha de 1501 plen n On a rail
do de Ian deAbordamlennsel i rdlon dp denagle. eerra te Mark. Ml-sla
Duck, En algunas called Ia niolltni Il:l aIppl. elibre un arn de cinro millaF
tlene de 10 a 5I pIe.s d' rntlBiT Ha.an No obhmainte el plIKg-o. 150 n-nmi;la.
nhana no han ocurriolo milartn, paira parccen rearipa- L nahndnnar ama% ca-
son entlenare lon r, vecilnos qne hamr la-.
huldo deAi maaads.. Loinclastins Cuarbrllaod y Rint sinc!
El mAmo rio Dirk e airv6 hl.ata eatAn hnclendo munho dahra pn KEr.-
48 plera, -fl mA. alto alrnnanado rie- lturcky La mayor nmPanRa, pnr)re Ci- l-
-de 1902-. en Columbia. Tennera centrarne en PlkeAville. en el Bli
cludad qae n vme am/luaza roLni lIrii Sandy, y Baboourvill, nfa Allo Combr
esaaeri Opz ldo. IDonrlentas (Icnh..n laqid. Varlai famIlIlhan An nido -vnroua-
fueron evamuadaa de C6lumnbia y dr da-..
I a.r. veclnar s ol MnldM I P'ro;"a-il IOn aico y arravos alIbI) ar-aolndf
- Tan crlticarO ea Inamenas7oa ,i' ti t- nen Ins Carohaos y a org(na "

iSE91RAS! iSEM ORITAS! TO iSTO

SS"" NERVIOSAS


UCIERTOS DIAS" beghoa amoa o por eso.
SI e tomas con regulamidad al
del mes ompuesto Pinkham conltribuye a
ULau tona funclonales perl6- iunsa mayor resLstencia a tales tra.-
dlcIe Ic O entlrse nervloln. eoano.. V eta,pe ]a clajAe de med-
IntranqulIa d meal humor can- camento que a'ted debea ndqulrir.
sada en "e'a" dima? Tome elCom- Son en las mueres que han de-
puesto Vegetal Lydia E. Plnklham clarado que. Ies benefbtla. Merem
pu %allvla talc aintoamu. Se hB a probare, no cree utted?

COMPUESTO4 .
VEGETAL DE OPtWWI


eatrait aeqti oe i ntoUetl

U1na perfume A-tiloto, Cuyo poler de
alt, r-coon irr.oi. l iiend,,l,, aliija el
entcanin ea la mijer...


D'ORSAY
P anA R I S

Creadon\, ,niaadrs y 3ellados rn Francia


Pl,'hr,fId PGCE? CA"CIO"


- - --


.. . .. r. .


r MXglrl L Ll-


i i


PAICTNA TRFICE

La Corporacion Nacional de Asistencia P61 l, ca y [a Direccion General de la Renta 4e Lo-
" teria, pondrin a [a disposicidn de ZI 00 ni nos y 600 ancianos, aslos crechei y hogares,
por mtdto de I&% recaudacionei del TERCER SORTEO DEL MILLON, que se crlebrari el
27 de Marto de 1948.


. PAGINA CATORCE, .. 0 1O DE LA MARINA. __.ABA DO 14 DEfEBRERO DE 1948 A , ' Ai O CXM1


E P. D t......d...........o se o.e v d da rno v"Pre. .. drrV l PD.
r. U. representante, en rads prov ncia onste c u d<. Q e
,demo'ratas no w v con agindo
1 Urr nmiembro de la organizacion. i', aruerdo aLslado entre l Tolibera-
L A SENORA Considera I Rcoml.sion ejecut.l... nit- 1|. I'. candidatura para tob, ...-
cional de ia JL que Urn modo de ha- dor provnc~a] de: ex democ-ata,
cn r bupnF In reilfl0aclon que pr- Fraoccco Battoa Za!dlvar.
el reiterado proposito fde Nell ar Pr, -o lli,inqten eTq2 l rpc - ila le
ROSA ARNAE7 CERVERA DE -JOSE EMILIO P^H^ 0 =^ ^^
In|.- Juventludes unRa oportunidad r uel0,qPf Ct -A iA
:dore Csbrera p] coniLrol del Democr-
An CF pm uy. pre:1,ntari u .-
HA FALLE ID0 Fl ...... b'ea grn...... tir,' I rur......de ,l aan," r p
Di'spuc.s/n ,ls rnlhrro para )as 4 p.n,., de )a tardr dc hoy. Su e.poso y sobrinosr e nt!w A'de La. Habanad'erenectuaran Sura quesu..tuye' trfe^^ taeegaru, la
que. st.criben en su nombre y en el de .:us demise familiares ruegan a )as personas de eleccione.s part reorganizar e) corre.- 'a prov.ncial con n7-imbros de 1I
pandie conute ejecutivo. tendpncis del tenador Cabrera.
. G, Vedado, para acompahar a) cadiver a] Cementerio de Colon favor que agradccein. r','uran pnncipalmente en es. orga- REP BLICANOS
*msmo autenlico. que tiene su ioca E1o1 rnite de Is Jm,entod Repd. -
S L a a, Frero L I4 de 4 5socia eh Bernaza 208, queremos 1e- cana del barr de Dragne ..ha ....
[A Habana, FebrCTO 14 de 1948. producer el acutrdo en que se dict clanmdo 1a Candedatu-ra a repre-
due en la Asociacifn estin represrn- n
Jos Emilio; lJos Arnsex; Jalme, Jacinto, Emilio, Juana y Rosa ArnaeT; Teresa MA de Arnaex; tadas todaW las tendencas que lu- 1_sentan del doctor Juvenal Laoar-
Ayncldn Arnaez Mis; Consuelo Arnae M"n; ao ,rnaei Mis; Carmen Garcia de Arnae ; J chan dentro del PRC y que eztaB a.Po- a director de dlcho organtlmo jj-
me Arnnex Garcia; Asuncedn Martin Amat; Flora Vgaquex de Arnaex; Gladys Anaes Viquez! ya;.r y luchara con entus1a.1 o 1 'r
Gabriel Far Arnmes; Carlos Far Arnaes; Elien Arnse zodriguez; Rodolfo Arnaes Rodriguez; Mer- el triunfo del candidate Dn-siddencj,. t d r de -
eirdes Rodriguez Arnaez. que postule la asamblea nadonal del- En e ternLde Mies. de Vele-
partido. En el ejecuUvo, enczbezadD na se reunleron delegados -de a
p~r Carlos Modes Men :ndez, f-. ruables munildpal del Republicamo.
---gan, entire otros, los sefiores J.as con otras repre-entaclones politclaz
-ManueV ,ampos, Juan ,autlsta V- del tkno y se .rord6 Identii.ar-
______________________________________________^ ____ ra, E tf Allende, Eligic, Albarra~n. se ccn la, linea Politics del actusj
------ --------- --------------------------------i Enrique Jorge Guzmanln Juan G si~v- aino rnic a
F U N E A A D I I E K A C L A S E callo. Agel Juo Perez Y Arm. ; d I
do Navarro T *7rmado Un iCOM4 que --
A L FG R E DO1 -. .. EEFN AM< ^ r ^ ^ ..;clc'..sd n T .... S +... :..
iEl Sal l Jo& de lo ia jas.. c (1 In, bernacor de la provenc-a del abca m
direcrloll d-" Fra1nc~ca. AptUiaT. st ':ie Batu ta,
A F E O F R A D Z con.st uyo Uri eomite Pro Jo.:e Ma- 7Unruod dri de!a TAoo-
GUI / 1 ..'r A-3 noP) .lemlln. Presidiente en 140-. .... f .....dez~gr~ado, t.pM!>1n -f -
Up1AUE, 9 1 TLEOL A63 nutndR repre-Fernacion dr, sidenta~s de honm4 del referdo ,to
., ax fntios de ft~od s Jos barrios. mill.


- I Ilk -r 0 I


senatorr 'F. 'Caas fff R RU iORITO IA DE OS ENAMO ADOS OP ohi Not1Ciero
n r d LA COMS1O9 DE CONTA L TNI6ti 1, __U_,_____*. '. .'/ u D E LOS--- E *. .==M,,O' .
oq~uierp aiiaza DE" GRUP0S.(:P0SIIONISTAS. .. : i:=: : :: -"--.jL- ." /. -t
con los (con lu nis(a -'-"-"-PARK M I INE PARASL / E ^ ,
,, ----- ___ '1- Es> tarde se dariaaco,,ocer uri f^^ OW^ O ^ ^ ^ \ 7 7^^
delra1i ........ d 9o..
No estamos dispue/ToY ur e! /d rclaroon qtle" a ndmbre del PP(r 4 ., h-l^^il^ J / (, - contot p -
i i ._! fl'rtodloxo) formulark el1 sell adno I^ \-l > ^ ) n ^ y / i. y . -Sims dew,
logr de- ventajas, a pa,:tos %a.;lid Och .... controlas........ t..... i Int) \^i+, 1 "* 6"<"a w \ /s z /" O Mch,,. ti-t ,,
cod' lo q ue el pal's ret ",> clon.,que hare dos alias htu'n e f,,-'\ / ..S k^tm+ tt [l l ,/. M&E " \ ( /^ r [,'V 1 a _ern nlacdo I .9nador 'Anonio d- V.< quo 'fu'- i' t j/a e^, "y l ( t c n p
Coil. el ri ,o de s. pbliracion noas f r ,n cu... \, / "- / 1-~V- r I U, a t p , u ,,
su1 etapa de mayor cftlnLo., 'nador Jose -MtnIYPI GUmerrelF..... -.r _..o1...X au hp rvlcl gilc
ttrmuios. lectora'lfese vieChr, ,innado frl Parntdo Ortod ox-, ---I a p. rovinil stint
Plncima sill 1que- se les onilwra 11 1 A esta eotrevis~a t aa r r en, "w d y e rennicy : ep
poC s pblliard de una lueiin qtr (n- p iarts a tlrud de siv l ('tltlr 'ol 'irl, I s estat iol del Partid) Dt
Wi .o,1 n onas ri ..... ...5 e lno0' ,s- .....or liberal Joi.+ M, i .. kf Uj E L G DiIO S ...i > *
.En medio ..... ....... ... .. ,u ..... ....... Declaraciones del senator Alonso Puiol La V o z d e Ios"LOS VOTOS DE MHIS DELmADu.... -
sitno de una interrogacion rue nadit" mercc'da en los ectuerms quP ^' .1 i --- I ILontlnuaibn de la ]Pil. PIMKA -
jar, la liea o n rcal-.. and.. n .... o c.: %....T-- v A lberto- Inoccnte Alvarez sobre las M u i l p i o s
ja,,aprensa e~specula eer=.Ins iu- Proe s2/d mtoprkr~
mares mis descabellados, rennundrld; inilciacldnde is Comilin rif Car- Para.__* ti_ d.. -. 2-1 d,, -. AamlaNalna elPR.. rz ra lntode dioplp..,devroilemt, oamadou bn~e o
coma ]n csta ef pals ntero ante u ,tactn oposicinista. Ultimas matilestacioiUesUde J.M.AlIemin Port Luis Gnti(irrl Delgado. agdemedJato In car didatura pre- Se exc~s l citsEL setat.u Vicna p
gituacitn que t~an poca-s prspcctivR.- IEXiste la mprysion 6e o'; dt~ ouc.,I --- -, rdencial que obt6enga el resp llo vi- P.R..;., po r au nutta, 01 su re- l, r loc t^ 8lubrdla de La
ofrce *i 1. 1 Jle K It& mjrup ur n d Ins 0 tr tp,,, ., , **,* i i -^i zrs e Jos fuerzaa refnexivas del sencia, en Ia vida civics, pnor su. ran, Ha & I i 8abidateL
Ar ora habla de un, amado i(dLa ptura de las m .w a unidad del Partido Autintico cooperari con exactitud a los -Eros de un Congreto. pif tdo i Republtcano, es deciz. el for- go de vasnto ncleo guber"amental, Ha m.n p de la cornOn of
ie e rneqe u n ra n n que se efeetuabasn entUre-ios L-es cita ,. -,ta" n pRartn resaedo, taee deo d l tnI&q qco o emie'.l a ls ,e r16againo .1Or-mrsEni~
solo ha,, a] Parnteoue-rebln Cu- dos.. upos Tde ^ ; Hremit L, fnes de asegurar el exito de la Alianza en los comncios, dice G. -Rosa 0san, aloe ^^^. ^ alga aci. ie dllan.arqeno- yen1egu. tna. log run eromnr-doiearos eero, AntonioeFA-
bano, al Part~ido Comunisa.a y a Ins mejor tA te._ osae & Alonto u ol.l reieteteetee a ma u e -Peun anoteo agaIavcoi.muorrenc-ynIaeisdpyprub lds oLadoGureo ntnoGr
-Pusj^^^ ol. El Preidne'ten f n aunidad au-tc iiaplre con el^ steua ien novindno e ag^ i usIs j a ~aos Jrvent ycot~o.
fuerzas disidentes' de Jos P artidos V a n los sena dares or o | 8m,& A l- .. .,ens P resuluesto m i p to t de Ion de rechos de todos I p a- amr-e nt 'tucdon es E .tal mo syunw r, a 'xore ean l mo p r r ra,
au t d ntci y 1 0 pu pc ri ; t n o m -I c n r i e an a I a rr m d e n c a d e l s e E l p r e s i d e n t s d e l P a r t i d o R e p u bpl s u p u e s t o y o q u e s o y p r lmt a p o r q u e W a s do cmo i tn.o el ecn 1 s d el P R. c a. y P g do e ,e z[ C a r l, om Mn po Br R c ia, le o l os .
perj~i e na toro amenena oipor blgu nao r GI ": --al t.ntr an,) senador Guillermo Alonzo Pu- 1creo clue Carlos seri, el mis iel con- REqrO]NOEnceario s cltsafmtProS arzy MgulAS rzI. rili B ortc-Ncom dl
a rp arni~ csen as eetornoa ets polbes y co a, o O m.f j ,r a i 'e j celebr6 anoche una entvista de tinuador de ]a 'obra de Grau San e mis votos muy sinceros porque el Pernk mdez ,,Para que eoincilen, aqI~e-]Partdo Re ,volucionsrxic beo ; efec -
gerpsa mieto s lce tra lecid ld ce somo "et ie W conversacine s. I dos hCras con el Jefe del E.tado.Martin, he elogado ante el presden- Despuis de un mes die a uencia, doctor Prio Sc arrie logramis el ati'o ten, armo meen y resue tvan n pug- tuari un onto ft -Ref i2rmaci on AU-
m oidnterest de mresl reda euP vo ob ign -. w elit conducts oltica del sefioir Jo- vuelvo a mi cotidiana labor con et POStUElatorio a que a.spir*. Hoy tde-nas entire todos loll lnterezes egi-i tdnt a.-
mc poslcine form la e lin rajc obh *ft.do ., A~i~r arsiein de Pla ci heilio a sub Sl-!loil- .. ,,w m tvs d il~ .ie.,:,|ii~ n [v r (e l ..dd lr ro c, d lro d a ta c .^ Abro A ru
declarar (' los"unt A]'sa oi eulll~s rkiare t ie m al'ue aci'nnes a .s" prs e rl"ne ca.q~e a ineter extpritu dispuesto a today noble jai- claro, en concordancia con lo antaeg mosen acatamiento t my r e, In a r'n~mW~iq no tco-
dealazriarlahi fu l- A~ii ^ jusa lo reulaicbeanos ia ^i-o orninr^al s e anuio- -El docto .ra quieI exrfi i ,ev.sn dbexo r dldx'o Pi ocra D T Lgita 'J^arr.io~sbidt r__
siguiente:^J?^ g*ose -----ticlne h Ia,^T ; ropo- a*."-* ^ ^ ite^ ^ 'a^^^^^,. ^ ^ ^
-'^ ^ g^ :'s J s llp ,! s " "pretato con altura y desprendirien- ciatia. Las vacancies del per"a yexpuesto que Ins u drzaapoliticos asambleari, del tmi0s Ito aor= =nue mcnT a la nueve de low micna
ta .ftoy sinceraul dequ de d id entelai p o n I ."to eje places ei sen[Jr tie los grlun dista, no suitcan to hiso 0debrns baJo mi mando, /levarim Jos vno-os del P.R.C. Pvngo en eote ]lamadO hiarin y do daIa palabra, centre olios'
c o n - f ieM" tC h obua d o e x tepo ri nl n l c c o i l e l 1s u n n i aslsac i o n p r o f e s i ond el e s S erUp r e t r 'a e a a -s d e se e, d cl e g a doxs e n ) a A s--m b l e a -a-- a l d e b e r e l n e l n o b l e s ereid o P H ; 1, + s fio r e z P e d r o M o r e n a , Fp o M a -
vana lieh e Ci.ser oialIo d e n nrtote par ,, illcl.',, t't ,ibi s"tno 3' ele abr a e ,,fS W A ,,.,tiene, int cre. -,i vjal om en favo e e Mr h&r n ,n a p c odnsan r-..qtuln li c v adv ie r r de losnue a ell-, y Alber preu.
fade e de Gorallo hoIn-este a Ill oAe rlntt e c.rya os dla tNihclwi" l w tut cnlct ieno s 1aritlo.s vnarcs_ Eo poctornO ntoo a flc on f'-le ro de 1a eam n di eldatu ra de4 doctorq eroa elutenteo, r t en del u n (!ut 114 tfce reo,
e Frl e nt.rIo del o Pueblo Cear al w,,e. d l paro 3 Revla, elole l\ rn de ue a d lnqluietaI tle
(Ortodoxos), ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i vaauelis par tantU nuye yo 51-pal~ den parahdo acll~nd i cvf~.^(SK W IaS^ e I-S^ ^^ ^6 quelats elbra doeo Priori Socar.c que,1"^"^ main t wd tdvrr] e
dueclaarenfolt, n an e n to .*L e r.VCO,- as be a / naeional que .Pa -ra~ }'plU~ r"!o D.; xmia-td 1o referents a, Aha,. za Autntlco-Reptubl n com per odista s prolon voa yo emia d o. i o u nen tlostu de lepa r- D e clar 'igualme"." n~le~ u e n + ie Ruto uv *E. ha plnt' .t Tr'+=
q omps (u11 a laqs ade ns(oro oRMne e n aor-VelDe om nluta mente in ee a rtor pe uca faecl Eer lt d; u, En !sure r -r u los p-tolrillc ti


taulrio a td renucl r elecoa L" denl Enel; politc o dor e i np reden. l eld ;". pror de rv liara mnenmin-la:orcostucdvee eala a cn l yee oyy | aSaa lunveoune re slaapumcen a epbca .. a raves de una segno sidi .. ... ........ dele o-nom y~rb~ iuezas minooe.-V _, ,'co cmlme l o l
c .de tln qoer envueh L Poybrt de 10 Co t lad rdau.n aas *!. -i 1. Uto nli coa A aa. E r ra tie- Elo I Jdad, v dee at lo lie rnarg dem/ts tln e i d er s1deni l, anli t do r
t nin af, t cubno yt ah io dcllro calosl Hie ree cpara I-o. ," g) r- Auror le t de Irmuea can ia pr del d lao r cotdlo denr' na i--
La D S a sensacin .... l ia d.. .... que ... ... "del...d eden t .......e l .... 01- .... e ntdaddelPar d pen y i ......nto urpoT ON RE SO DE Mtgue! qu e se rn no dez, p l ...... ana svdnden t ivo cr O r or
eola dee m entica l.q per esu ayclabor- det, onacon del u ,eRni o f oronn.en Ar alo inoeoerdl Part Reb lic ell oestna iaONE A dEeIO"o [atodlal, apest Noa cn "erg6rl daatan n d el .sp ue~t5 a llca G ob uier n esnAo se ha bros edro B ano Its f. ulnc u d Seaseg ra n el P xitoiie" de ntra ]iti"o evnt ceblb -yRG. tengo to slm ml res- o".J ~ aay sija in Su~ io Eector, el tica l der -
que Delt pa s d arenso, die no ele n"iraf a Eei Alvarez del Itl ya nN Roetn de r n r o ^. Con notas ^st'nto y unta W a m i Pa Dclaro, dprech oa "'J's
3,anblec.__..... pons _bdNo a mbia. _e____spus d e...... ld ..;;..-.... .... '*, i ai muoeun 1' hcal en te mntoddo ae ..... t Q ta 0lent ..an.ea de -&I parir
"---u-er--d----r--on--a]-----e--nCo- .,!;' ... .... lo -vosueonnan pen farAlr c t coe deportivas po n lu ae iNo o ra o ao e d e hae Ea bcrW d e odla o m lea
3" desta, iuer o~ e l o y bantisocal. im p setante a lspe tas delas ispir a .- t a d n n s r~As -con g .. a cione ay ydel m .... toes ,y mpin v e mto eestien a I.arncd Id Re pfibls a ,a ] tn~ ra y& t i~ l oe nsmo d egno bu a. S upe i r Ee ctoa l .s ea tiv ea0 nes ION n e e e pa a -A -o p si Pll n al dj o cto G reae u t ids e- cii *-a -.v que ad mj ti., - i c u e d a ien Ids be p anr aesi deni l t ran sacl 6;im d uel s doct r a e I r b ~ l e m gsa pr eo ben e ca a tno icap o r a q ue d r nog e me
a. Paruladq ue Cubame o dad I l |olnit s o u ar lieo rl que Iaels art e loday s ds c Ple na vs enre eenlel due un tomro impr ta n tes uen ens DE Ma mbluea reza, no n tc l Pa a C .Ut "Ml tonducias p u ar tes nar- p r ncianl cantra er, llt"h iox del
-Ort*doxas) fu ensuorigentyvo- .s!nea part lponn it inuo depo de h. r con N. "acuerdonal; quenind la unomitd.presldio andd s e doctorP ooar ra, a'a", e rvolcns al d e o quTribunisal va l ru an
*lm endoo un gran p r -u de re- a mlt e ai nac onade qus ,lerL ye,:- rT- prnE T. or e lo segro e, o Denz GarrdleA
cibn can el |Vctual Gobier *o N ha- b cf' .y ... ...... n-. InBERTO Ics^^ finer dna a r elnicipalde an t o- an eolor dosur a irangodzcion gles fde eo ru slca .d Suin la ..... a y e[lO a C romoiiasci del, Inohm esna er-
rant ye rn 1sebur W *de qin os Tucnn a de ns idera r gansmI dg l rJsz an In tse] AlVARE haic del e ofaa- D te ese e e ntoep n go a rsi aeto s. ..... .....a+ e Na iom ula egsL rzoa a que he cum- 30 dnne 1c6e b n d aa :lcaeSbre ejst c
d a -Jhrht d I C i t, Wainni. Ins in n ii m ent in cluso n en os proilpa ...... ta ........ o p" md enxzt o I en tod es t ,losar Ins-a --
, ,- i tm i y co s orre i In a- ra ndena mood.atcn ian o Pn.e suse O r ope s.h az s amb l oe eara
*Ec+i.oocu.e~~~HNE~ de arfcocudos, pr"xi ..... e. rlar ... tr aburohait 'n^i^^^ntn^ ^r^e -
-ElParnps 1o s.rl 11Pea Capa dad politics, A Per ulalp r n cioi0e de plens aran .a.. v r robLo ea n al de fnom a decs ao, ny lo naees lera niec pa ...e del. re e los qerviacio hay C ,delW to de rihag& tAolera-frin* u~lnrnteenu highb II.HEN ESIy rciries ar todas Ins le ctivdd. en por qu se^ t ereetnt r a a, u n pres pusoretrante hs a nieuvleau umr e brano, Paroa sus atosi unrganism n. na ionalwv' e'-e J
(Ortodoxos), fut enf su ,orige y si- stories pa In consLiturin deH I" c. acuerdos doc toru n Comite siid cadr en se a NaTor d; Iror eomento conmug et; (lei
d l an acidn Rl deN u ep c ieia enl et d re- M mueen e mt de-[ .. .. .. ', el do tor d si D i c azNErridO nD A e l doctor dio sucorr a ba rios la ra por ei p als P o w yI r evo uc ibn
tb dipuon traIln garle u cm ne n Ar t|*o glProximaBaun yen r o nc io, de ela _r lonsn cart1, R tral t ie hac !l ejec utvs con b ate a en )as dele at. Pioun cy quedulsi n uec a co lec- ra eed T I-. al una se rantla ple
ra unlosyyeooyesogaro de que *es e y tndrni ntosietpre mi re- ,. ..oc.o. !r o s Manue leme 3 3. ha ofren Bip doctrta. 1 i se- F rnkrid e on s ay rq rieno ^ne ra l E ltJl a l deie esO V o n que do coyt Na l Ien la S JD A e ls e d ripo-
supleron enunciar a Jim ve tsj~sConpoliticolarrdispninnoscAn untasu duclo---onquedelafita Dmbsee ev ntc me p opnngord r Nac16n las fo.zaeoa".aalsJuen,! Prro ; cque Eg6 eon ]as le deccm -
ciues del ps d e r ondo e nd e t o Ah, a rez d el sell$ yx e Roen di f c lA r g vnersl de Ia s t "-. u n" 'r 3 .a, trav-is|e uonimtent o, deri o eulla p e l io yqfuea el mino- r r u m Sa in t de s osrcl19 a4.
pr-o-T mi no r, alm nt R a evaua n quo Au na pre- u S "r-r-"it, o o d] Avaralintaitucio n es tan t o se ben ufta e n do dnq e ta nac l r d e ca-,a y.. ... ...... d .l a gti e spr inta Ma nul de J. H-rv'I
clar Is. sens ci~n pliblica do cos palmoideporeside",ipor portGr ilecorente6 cdmigenel do poAiNiTcE.quo BEuc- CINo DE LA diedo rmhaser desactro alesnepr mehinterentr f ndadeien.ades tie lnt Repu
ge ft a d e l osee ri o d i st a s l Isr Aeo ne"-"de n :.! I oR .nA n, ri m e r M a g lstCd ood ed ea N ei d n d e n e ro n dotal g u n s u r g i r c o o ms q n o h e p o Id oas uorne r m e ttd e -{ d el r au r soee n b lepi d o o r ooc d e I
" SOPar InJ l l :ue b i d el it b rn 1 usRU N CI NLedea ra d l Ejria, sese-n or
t n d s u s t s a Ileg r a sl u ci o n n A r m a d o A gi la rgPd rrB a rnucl seo ,i n s e c l e r -I g u r nni+scl n o a mia e 6 b c n dl vduato s d e t r a N o sa c o n l q uien e J r f r e a a l e m r n p e e e d n l u ~ t e u ~ e e
Alvarez deoReal yuRm anrdeenndeidla .1t er b Jbe nd i s mpenos re- h i ics n cu n an p ain. i cond ouct s e com i a s l eo, t as y d r V aron Ia otard e&I Ti b nflo

las re p .f ,re no d e.. rr. el prvenoY od es16n delo R. Con a;y tindo neesdad. a e ne node . on u un ep d riosAa rloerno arn le / Tre ibun EcalPr official den&
l *bl A A t ... ... -taa u ia to- tanr." sOnO uos rt i .... pfen-tie Iat ..... .dir n. t lacia la a a vtila eI ae Ald Be ,, .....Jt de PJt r c E oral d eC
Firalmente vnevacuando tin& pre- raJ. do maadad anstiucuerdos, tedia ntes a so paratimamlnay en la ranadcld a en c rea-nio desauer e h encum-j 30diedlmreM ade o for ,
l [ citar ta-b ivn a nsprn en dlo la ^^ 'te et ap de o poit iorg .Non e Nosoyendereado a aentdeslaaos- ns- curso en rega tineI&d Le c ru a 8n '-
-- -- ---o-7I.... .. Seg oddamenseel Door. Alan-rto benPrierficiostrdeusordeoI ac~, a denen- ocor do aSuoa ~suy et dctMor iSua notes a fsoPuo JOPudnsee a-utrtaeerlameda drdel rcrds, y zt ue ide sur lolui depen-
H-. ~ l IIIG H B A L Ll ranle, po,,, eroD o tlo e 'Jun ta. ,ds- ne.. lfit.. fit Cia eonsistorial. aLtra aeo &luh iis ocetnpc6.Micnut.et avta 1ao solcnr lf o d
.N 9p uEs d e vosata ryat edo c t o r G r a u : ,a r l a] a e l s n d i e d s Aat blar a p i m r c o n e sn e sua e rt Papat i e s erv c o I t a m a ier n -e r b u a r v n i a u n .

*NCNEAVRZse n aaMncpl ha to tan^^ ^ ^^ H sol dos^^o aspiracione preside-nt- e nutcAs.CM11ADE5OII&Ci&Ye lAS procovincial del RC clbae
El ex Usito bou qu t delCognacHENNESSY --Acabo te hablar coil el doc tor ENCRUCIIJADA. mis delega dlOs, cuya fidelidad ex -to es de, id 0 Pr los que east dn ell
:. a I ls clar horto p ra el just acalamiento d e el deber de escucharlo, c ga Ia cul- ,Be hs do doa la publi eldad un
se&iesti~ t nunhgbl.tEN S Ydl. Hernistro lmenta y, pasre a'- Aprob6 el Ay'untariento tde Ell- rmtdeeisi6n, no es ligera rn capri-1Pa, sabre el1os, sabre los que Ila. manifiesLo que suscrben ]as compo-
Se fis utl~: n nuhihblI. EN ES Y ioe: elmilsroAle~n :',po Vpiuidn del representante .... ijada, un presupuesto extr.... chosa, iii equlvale autn demdrito die brain venidlo a destruir un Portia', nent e s tie! sociacidn -Amigos tde
e c c cLAD dinario p or a canti\dad d e $9,443.0 su opponent. Mcs fuerzas po tIIcVs, a engendrar y ensanc har tods Jo-s Antonio nzqtierdo c, y en el que seex-
$ o30.533 Bisbd sobre 6 facultad de con destiny a reforzar el crrdito en la etapa reorganizativa. solo lu- confusiones y peigrou y a rear en ponepuntos baelosios por qUic deb
-- c n su ede Obr s P blicas de ese t6rm ino, charon en ti c oks prove lnc s, conqu ]a Nac16n i n clm atide o obra y an- a l dor to r PeIao de oc Ia tps a
l a e t o o a o c n ab t a doe c t or l re n i sc ldt16 at k isa in i le as P lic v in c ia l hs Y u y a en tid ad e x ist s en cai a, co- Lan d o en eliR s I a v icto riA p len a N gu stia Fact ve rda d to d a ,ia n o m e a o t r F i o a r s
H IG H B A L L H E N N E S S Y c e i a s ns -e r e \ a laJuzgcd ond e Z .. .. .. br a n te d el p asa d o ej e rcici o en esas pro v in cia s d ..e ..n u .. .. .ban d on s Ise, s pea .. .. R od p r el p als P o rq u e e u mre v oluclonavrio d e pu -
tnlcin de \i t ecc6n Primers\ El de 1947 no afecto a ninguna otra bate.a Jos n0cleas deldoctor Pra o que necesita )a unload -n sus colec- ra epa, porque yA una e rantia pie-
clon vigol itante. q a_3 ^ s confoT\ '1ta y S&- ocho fraccioneq del b tllete 30,533. de E nl dn elcr lto que ha dir lgpdo Al Rbligaci dn. lei
in Loeria Nacibn-al ,que le enviara Tribunal Superior Electoral el doctor Socwrnid s. St. MIN amigos, en else tran- tividades civies-, y por tideno Ane- na Parta capital, ]a cloase tedta y
'$ ] aldrms xget.el director general de Is. Rents, se- Manuel Blisbd Alberni, represeatnte SAN JOSE DE L'AS LAJAS ce, lucharon fr'epte a Jos oel doctor reeeria mi excelente amigo, Pi doc- el obrero cabana, y porque ha (:,-
Afior M ari Roca Prats y quo fu eron a ]al ca fmtra y president ts del co miti Prio, result s 16gi en quo, m P1el -m tor Grail 8 San Martin, un imad nr, m entado IRA ins tmtuctone naciona e s
elcutbol o C r,,in a dl arTdode, L A dun smdentodeSnJosor del nt nqw tfcom rpat ebadr tadrdodlatnl ee t u~ndol inda d e too e'-i
Om~ I~prpisr aucwdidl~rs 10 dlosada ~taNA y kUMCa- =.- truxn "d
' I teas tiel plissaoo enero aqt|J oplan,ox F.oi .u inin ce publ'.o Cla. [culll C~,o ury so aaclmr en ta ~ m lasnteu idsaspre'ien -LIE Anastia Cano Qurr sea Para' culltinarr en'ieago^o IRSu, RAMIROe si tregu niDE jm 'desca ^nsoparelines
Dice el representante B93b1: Company, se ha dirigido a ese Eje- mi labor de armonia qup se expres tar die Ia Reptiblica. AfilisdoA al PL en ltb Lrr'd& de
He-moM r 2 -so ..ao.r.s de cutivo en distintas feehas, recla- enl el echo conocido par toca I& Na-
/" i -J asambleas provdnciales no te ndrin mando el Pago de adeudos ascen- ci6n de que no estoy dbpuesto s y n m e ba d uentes Grands presdd pr o-
1 / \ ^ /derecho a postular l lbremente dentr0 dentes a Ia cantidad de $311.05, por aeeptar que ml nombre figure en a LA brel Enriquez, O dieron pro-
del r/gim en de coaliciones. Nos pare- concept de m ateriales eum inistra- nomELS Nn preCIenD EaL A clam or Q e acan al labX uf A a edenclaal
0e nJusto que un grupotde ppaer'o-dos Para obras, que se dicen rea- ACIoDADS OLIiCS dl octr scadoeunezPoruloo
oe erso- ~~~~~~lizadlas en Ia anterior administra- La pngna. en el reno del au~enti- CI DA E PO TCS dedotrR1aoNfizPouuto
na-s que hayan cargado el peso die)a ci6n y no obrando data a lgon de clsmo ha llegado a limites que no
reorganizaci6n eri una provincial, el ue v/^^;'- se wsnr~-^^- Sobre el 14, N cab en E sta t ard a IRaS r y c urto,
quee Ioa oA LAS e sKeS Ye pueden Der uaLr IaA Caye i]o cbn de pa l
_. ~ ~~~~~~~~~~~~cua] eArafia, sademiks, un trabajo losecorgdltos necesarios para dlichas en e11a nuevos eplisodicos oe desga- c la reinc d J. at-prl MQy a oa e P -
agotdor y send aceedoes el bras deen e Alald clu InCA-e teban VaJ11e, qued6 formado ujn co- tido Liberal, harlL uso die la pala.bra
gotador, y Impiesgno acreeUnit dl oMbMrasMeuani Acialdre ue lv a e Cdi- mite en Ia ciudad de Holguin que el secretary igenera/ de Is C, mlzidn
7 N x~oqueimpletgaar na tom mat Mniipa reuela e det- miento y el Senador de Ia Rep defenders. I& candidaturs, p.r& go- Sindica.l del PL, sehior R:amiro r.L-
blea, por coincidir con Ia voluntad nitlva sabre este asunto. La CA- blica, sefior Rogelio Regalado que bernador de eI a provincia del actual V
mayoritaria. de Ia mass de afilidos Mara acuerda cue pass aIa Comi- media k en a entrevesta, reprAletante hAcruo e l pme prne-
del derech o a figurar en Ins bole ros Para so dicta te . REPARA TION DEL ro. Ha^sU & iyer no se e nto hinguns
0senatortales por [a circtmnstancia oca- VlVAC MUNICIPAL Tamblen figuran en este grupo Jo- notlcia en relaeltdn con el acerca-
sionl d se minriaellIa sambea ARIL -s Leyva, Luis Betancourt, Enrique miento de lee grupos oposicionltasu
n" sonal delsermlor s Los viv\ques Munieipales de Ica Vals, Edr lmiro Guerrero, Jos Pa- ortodoxos, dericrat eas y liberties.
nEl d Ayuntamiento de Mariel, Soda ]a Republca, se encuentran d Perne, Marn Rodriguez y caral. Ha hlabJdo conversicionezentre de-
El Art. 35 del Cdigo Electoral se- acuera solitary del Prmer M mals condiciones Para alber- rtdo a, n e a
fiala qtue es funci6n y deber die las gistcado die In N2c66n, se incluya gar a los detenidos, que es sit ni- mcaa roooyua e a
asambleaa provinciales --acordar ) R ese municipio en tos. beneticios ca func16, basra tanto sean conde- Presididd por Francisco Logo R se entrevistaron Ios jefe de amboa
opener as candidatures Para se- de un Norteo de Ia Loteria Nacio- nados por el Tribunal de cuya toSRctLvo miembrodt do e n P d l oos l a
Sadore\s- )oqte Ia sido levsdo a nal, Para construir Ia Casa del cinipetncica ,eft el deJito corneal- el barrl o de Arroyo Apol o, Se Idel P ar milio Ochoa, pero &aJin no s he
rango constitucional en el Art, 10.2". Puebla. Y a cuyo efecto, se desixn6 do; Pero aun asi, Jos Ayuntamien- un comitti pars, laborer Par la call- coneertsdo Una reunnion con libera-
v amayr bunanieno e At. 03 una Comisibn de Conceiales inte- tos estarn on el deber de mante- didaturs a representsnte par esta les.
Chan ademfis del Alcalde !M/tniet- rihs ,aqe es de obligaci6n F-ate comite radica. enllIa alle St/; Para tomar acuerdos tde pactos de
de'recho de ininorias do \as propiaz pal, el Presidentp del Ayunta- municipal, su sosternmiento. Fraincisco, do Asis, nalmero, 16, esqui- roallcion coil otros paxtados, on fe-
assmblenas, no a LutN Estevez. lacitni con Ia ranididatura. R senado--
Pudiera, areptars, ,haosta qne Ia re-, y gobernador provincial,.,se ha
--cambe n a on a act y eor uir s e. o'f-FinHahechn ma-nifestacionles en CA- efcto PI dia 6 de matzo, a lJg intern-
off .... di.... goNa pr provin.... qne M R O A A D S giey el repr........te Angel Pardo bros do In.... blea Provinci al del.
mrepn..ag aa ario xo 'A IR O A A D S JImaeniez, Jlder de on& los tendencia~s Partildo Liberal on Matanzas.
0no indcar par sit hombre ]as perso- SECRETAR/O GENERAL DE LA COMIS[ON SINDICAL qu unnenaularrnica ssabido que ]as a-ambie pr.-
0nas que habrian de oua esos cr Dice ei Peterido legislador que tras vineiles die los portions, de rotlor-
i go, q..... unci... inelgab NsDEL PARTIDO LIBERAL ,,-. .... trevLst .... tre el senad .... dad con Ia dispuesto....el COo;-
nos...pued .... ptalrSPpas........tun- H A B L A R A .... inO.... ,sgn.....comision Clue dos solare etos pactois di.... ic,6n
]'.:.canres a otras asambleas, contra Ia se entrevisto con el senior Juan Gual- provincial.
,,o+ntad de quie....el C~ddlo sehala P 0 R L A C M Q berto Gomez y pcrtlI lIn bases dc Un
Ique deben hancer Ia postulaei6n die acuerdo par& reunir lit asamblca pro- ORTODOXOS
manera expresa c indeclinable. (19ORA DEL PARTIDO LIBERAL) vincial. Que a Ia hora de selaJar Ia
/Y- designacion decl president y prim.... La huelga de h arrb .... man..s
Sabre el problems de Ia ratlf;C- Hoy, Sdbado, 14, vioepresidente del comit-6elecutlvc, t~aci6n que habia acordadoe el Co-
cd6n par Ins asambleas plrovinciales covlno que ello so haria en Ia, mrt-6 de Lucha que preside e ldcr
de lo...... dos tie.... Uctd .... o- A LAS TRES Y CUARTO DE LA TARDE fsoermanue determ...... e expr....do Chaxlez Simnedn, y que estaba .hun-
no .], lame respetuosaimente ]a aten- sefior Angel Pardo. clads Para comenza~r hoy, ha .sido
clan sabre 1om pirrafos 5, 6 y 7 del Al tratar die hacerlo tat,dice el re- d'escartads. por el momenta, por got-
Art 23 de C.E. resent~ante Pardo Jinnoner, los vein- t2,n del senador Ch'ibilz, quien loud6
wadts delegados tde Ia tendencia deli disuadlr de sus prop~sitos a Ios ma-
~~~~senador Cabrera be retira.ron del lo- nfstts

% t adas por Ia Juv,,ntud Liberal. di- telac...... ... Ia repre.sentcidn del
+, .cho organinmo se ha dirigido aJ doc- Partido Liberal. en relacion con !a
tor Ricard( Nufiez F-ortuondo y' R Comisi6n de conitacto opcision:,.tt,
tl Il IlLrl/~t' ll/A [! { tlt / il~l/ l~~llk ( "1JIs Jefes prlimciales del Partido+,In- )lot', sabado.,, se r~eunf~rin las ie

.DIARIO DE LA MARNA.-SABADO, 14 DE FERERO DE 1948
*~-" ""... ..-'" IDARIO DE LA MARINA.--SABA DO, 14 DE FEBRERO DE. 19)48


SERA COMPROBADA POR (OMERC10O
LA CALIDAD DE LA GASOINA QUE
SE ESTA VENDIENDO AL PUBLIC

Hay noticias de que se expende de inferior clase aunque
se cobra como de primer. El octanaje debe ser 78.78.5.
Posibilidades de traer gasoline de la Rep6blica azteca
El ministry de Comercio, doctor ducci6n no podro ser exacta, puesto
Rolando Acosta, ha comiisonado a que hasta el present los Ltados
los tecnicos del Departamento para Uniidos no han asignado cuota de ex-
que comprueben la calidad de Ia portaci6n de gasoline para Cina, y
gasoline que se expended al public, porque, ademas. se igaora R en de-
par haber tenido noticias de que en finitiva el Gobierno de Washtnitoe
amuy pocos casos, se esta distribuyen- asignarA cuota o mantendra Ia libre
do Is de primers. e'sto es, Ia desti- exportacion, en cuyu casu las eom-
nada al uso de aut.pm6viles qua dlebe paiias potroleras traieran las eanti-
tener un 78.78.5 octanos y curu cos dades de gasoline quc las circuns-
i to en los Estados Unidos es do II ltaicias les permitan
cemiav.,i el tal6n. En cambio, seirni La impresi6n que hliemos recogido
Se inrlorm6, a que se estd importan- es que el deficit dc gasolina en 6l
do et dr aIs denominada gasoline de present aio sera de un 15 por cien-
rnoc .r. qde solo timene 70-72 ocaia.os, to, aproximadamente.
e qee pdede adquirir en los meincrca. En cuanto a las iorlacioncs de
fdo de origen a 8 y a 7.4 centavos gasoline procedente de Aruba, no
el gien p odran ser constantes pues depen-
Prponee ci intro, Drc. Acos aderA, neg tie dij esyerci, C, ,ame-.
cnao r plenamente la calidad tan rio. de d ne sobrantes de qc illapt-
to de la gasoline como la del aico- 8ga h Royal Dutch Company, propie
hol que se utilizan en la producci6n taria da lo n yacimlentos y reflinlerias
del carburante, pues al formula 12, mencionados.
que delermina la resoluci6n 105, es Como ia gasoline que ose importe
Is misma empleada coiln exito du- de Aruba no oubnrira el deficit,
rante la passda guerra miembros de Is Comisi6n Aseso'a de
Can ei resultadn doIns analisiiseon Abastecimirnto de Combustible. tie-
daraCocenta a Ia ComisianA s'! neis el proposito de recomendar un
de Aba enicimiento do Conithr seblfa plan de distribulWrid de gasolina y
que Ae reunirmieelopdeCimo lua len carburante, mediate elocusl se asig,
e nueernireprxm lun nlnrin uotaspeecilcas de h
SMinisterio de Comerci. na para los servicios esenciales de
DeRido a que -.o se han termon;- acuerdo con le ascendencia tie as
do de recopilar las cifras sobre pro- importasiones, y se autorizaria !a
duccl6n, importacidn y consumr, se venta libre del carburante naceonal
acord6 suspender Ia reunion quo as- para los servicios no eseneiales.
taba convocada pars ayer. De todos imodesu l it Comisi6n Ase-
Miembros de a Comfsion estimano mndar al gobierna que
quecualquier estadistica que se con- nsoreg un r become sra e ilen y
ion sbr ipataio y man enga usa reserve de mieles
fcceione sobre importacion y pro- la de alcohol de alta gradaci6no.
paras afrontar cualquier contingencia
CR L de escasez qu surja en el ifutuiro.
PICADIL GASOLINE DE MEXICO
PICA D I e MinistCro de Comrcio,
doctor Acosta, crlcbr6 ayers tori pro-
SITongada conferencia. el seoftr Eme-
CRIO LLO leo T. Padrn, president de la
-Compafia Cubana de Petr6oleo. S. A
Por SERGIO ACEBAL tratando sobre las posibilidades de
Lraer gasoline de Mexico.
Segun se pudo conocer, Ia eitada
La genie e-clama." E compania represents el monopolis
estiIs la cosa que arde"; petrolero mexicano, y viecne impor-
"Alia en Europa no puede ando desde hace -arias an '. pe-
vvir hboy tranquilo nadie" .. trolen combustible, pern hasta i
Y efectivamente. aquello presence no ha importado gasolira,
no esmaids que elrorribli creracc puss durante Ia ultima guerra in.
no s mns que el horrible crer t traerla. sin lograrlo donirlt a
de un gran volcan. cuya lava que Cuba tenia asignada una cuota
se extiande par todas parties. fija. de los Estados Unidos. Sin em-
El rencor y at odlo cunden, bargo, como todavia el Goblernn de
y ta miseries y el hombre, Washington no ha asignado rc-Jt a
pa dgistnsecuencia, u re pais. estimate que podfiS
per 1gca eo cueneia, adquirtirsC dicha gasolina.
sus tentdculos expanden. Para fines del present rmes sees-
Hoy todos efialtn estas pera un buque tanque con 60.000 ga-
y otras mil calamidades ones de petr61eo combustible con-
quA ya tienen convertida signados a la referida compahia, des-
a Europa en un aquelarre. tinaudose cn remesa, segun e in-
formd. a las neecsidades de la pre-
Pero aquellos que lo dicen senate zafra.
no miran que en estos lares,
es decir, aqui en Amdrica, Oposiciones a los premios
Is vida no es envidiable.
En este lado del mundo creados por R. L. Goldaria
no existed un solo parade e n E. de Artes y Oficios
que coma ejemplo de dicha
y de paz pueda citarse. El prdximo lunes dia 18, las ocho
iHasta en Cuba, donde ltanto doe lanoche, tendrin lugar lu ompo-
dinero el azucar vale, siclones a los premiseo especlales cre-
comemos mal y vivimos dos par el doctor Roberto L6pez Ool-
en sobresalto constanie! darts, eatimado compaftero, en Ia
A * cAtedra de Legislacl6n Obrera y de
Los enamorados todos, Cultura Social, de 1 s Ecuels de Artes
porque son enamorados., v oficl de icd La Hpbans. a cuyo
me enamorars de las' joyas caustro de profesores pertenece.
L .La Icy de accidents del trabaJo,.
y los objetos do El, GALLO. i lItns pars l n opnplciones a;
A San 'Rafael e Indiistria premia especial Jtm Marti.(. (,u
hey arcidlran, par tanln. consisted en veinllrnco pesos v iin
tndns aquellos qUe aman. diploma: y F.-volusdn del hombre n
en buses de lns regaIos. travis die l historla,,s i tema pa-
S* ra ins npolcJones premino especial
Entre nlos muchos prndictaa .1o05 L p 0e OoJlderk.n, quo c6n.satai
Rue garanUiza yv respIlda en eeinticlnco pea s v in diplomla
"La Estrella", el F. na Muhtado Pudrien iplrir a a tos premlo lon1
orguilosian me desiacrs alumni. qira spareceron matrle-J.s-
El FENhI* ALTEA O es roea dos ten l curs do 1046-47'
E adi puedE n e E trirbiiunal de oposilionea lo Int-
que nadae pudL imltoarla g rmn los profefore ide dih fAtedrs,
docinres Frnnndo 8lrgo. Reno 0-
IA CASA IIF. no ha sacado hBall'rn Rnhoberto LAzp Ooldarli
nurais un eolchin de osi t fibtca1
qpct sui tecnucos celosos INOCENTF LA SRA. DOLOltES
examinado no haynn. RAMS VIUDA DE GAYE
Per eso todos los compran La Salt Primera ie las Audienrla
con absolute confianza de La Habansa Ih dictado sentenlcia
en San Ranfael y Rayo. abisolutorii e& nIseUs8,e qU Se In-
o en Tenlente Rey y Habana. clar* en el J sgJdo de Iit"r1ecln
Sa ,de a Secclon Primers, ontrs- Ia di-
I.A CAgA LARIsN is tumbln. imnuids. dam ll Dolours Rams
puss es una cosa clerta I d Dhi ,sik e-liicitd itbido alel--_
que prolongardn Galiano.. e y ctlumniolu atirmsclones. por
aliulendo hasta Tallapiedra. supuestos e lIagtitarlta delitoa. Al
Angeles desaparece. lermniarge 1i lnvestilgscl6n e elevd
Alines que desaparezca. Is cais a In Audiencia, done sin
c6mprele a LARIN sou m hiueble i acumalin del Mlnlisterto Fiscal, se
y pAguele cualdo quiraa liit, ia cabo el julcio por petlcidn del
S, acuscdor privado
odes is ena rii o Y l sentencia de la Sale PrImerra
odo brI. iariai o.. MATIRVsA. de Is Anldlenrir, plenamentc aosolu-
hny brlaivir von AT toris, come c e speraba. ha sido ace-
pu e aunqut siilrlpie resulit Rids ro, verrsartera orrhplcencia por,
tin refrescrc que roefrea. I' a.ocarcdd habaeirp, donde I1]sg-
l ftspxn de Ins pasines AirK Rnms luda d, Gae' cuentx
amorna., las ahenta ircon verdader u stmpdotla,.


Para tomar pqte en los actos contimemorativos por-, la CRONICA HABANERA
catastrofe delacorazado "Maiine"' arriban a La Habana -- -i
cuatro unidades de la marina de guerra de E. Unidos r F 0 U R WJ N D S .
W ,d v.T .fI ~d

t r Ctr Ih hi ... I


t- .


., 1, da,l,,


.2 i. ..

Situ i !i i
+h ', las do.,-- ', ...
cha, u r c cIii e
'Adii;-i s c d r-laan t ii 5.
lIbi en ijr t idr-rn mer.-x , x r r 1
RA 'LITO I V lI.IFTI-


-inlr, .rCs f.a l ,teia pirn'o sav : I"r -
.i' .. .. ] n (is 1 res. ic ..... i Jade ay, -.. .. ...
- '_ iiuscs- heenraniLto Rauhito -'
Pagadizdbal y DedlOt bisr n t- iaorad,- 1
.' ._ ^ .,, ... -., % del ,c or Rail Pagadizzal. -.l, '" ,
- 'a- -" -- --._. .,. x. -amigo i y de au bell efposa LLe.'-- Di -
dint.
E-sta fienta ilfa ti. ques -a I,
El destroyer .,Sarsflelds e nu fla comida ce n c ,, tuIa .
oen el arLrtoc'riuco Habanu .. r I
Oustro unidades dIe is Marina rra. El fud el oficial ejecutivo del Ipresenci6 muchas batallas en disttn- Club. coni a el c-tesio dic nuouiri -:
Americana, encabezadas por el UBS USS Kearny cuando ese barco fut tos portaaviones y cruceros, mniucho;in- nlOos y nUs que ncontraicn a)ail
Sa'rsfileld tDD 837) arribaron ayer torpedeado por los alemaons fronts Je los cuales est'uvleron serianenli inlnltcs allclentes
tarde a la bahia de La Habana para a Islasdia. Mientras esUiba de fi- Javeriados en encuentrsca naval. E r IEn ds niesa,. arregladas cun !'-
participar de la conmremoraci6on del cial comndante del USS Maddox, ccinanidanti Putnam es "jnegraduat re-' ne s%;rio la ronida
quincuagdsimo aniversario dcl hun- que sostenia el asalto a Sicilia, c- d-de la clase dec 1932 de la Acadrinir.l Y i id stribut-ron el:tlei. p -
dimiento del Maine. tti o supervisando el abandon dc si Naeal de lost E as dos Unido.s i cl'Uo.s bonllit pleF.alo. c1 t'o'iu tn-
Ademts del Sar.stlield. los submari- barco y hi iT'spoir'irble del sIIlna- D aos conipai'lpan i r de niiaril .s d- tr a.' 0 p i at-' ';tw'ruiie .a -
nos Spikefis Sabli-li N- M sdrca lii into de irueci oflciale 6,5 hliani -Ua lo bas L., ina. m u. rIiii ( :, a', 1T ,i'. ii r, ar i i -- 1
ns Spikefi'n, Sablehsh y Madregal lore- El "iantuno un ccrtero y du rl at ,'1:,r".om(neu'uc ,':lf q. ku l,, f(l ,t'l, .1
se encuentra e en el puesto ,. b i i iis er es-a i 'sna ee, -- i da diii t la:, i ii s lia !r I : 1, n111, 1 -
snuo bcinbaldee ha cia q tle e M aB i 51 So l iioia ru i al u-rail -
El Sar m reld es nuno de a1 ,destruc-do t ivo qn *- wr obadoniso. Peria -u i a n e u iti ceuiliiaI do-ia r iii*-" 'itar., % ; r. Ad, 1 -a
tor m# mderos e l Maln'[,doxlur q~e .er banonao. NrwMane el dOllilligo. La' cerenlolla.
tore m s moaernos de Ia Marina. su vida ell l ciimphinienit de d i r rad. "iu Ia I o 0 i t iit ur. 0u h. l- i,. I. Idr (ra i :c i i:I .,-11-
ru-a i+ a in... l~ ii
hab ndoase boetado at agua en n iayo deber N .fli rColldtaro ("'rii n CiII RVa'III., Hiaa r iri' ,' ao r vh',l' P "
13 des 1945. Se le ordeno qne pro.0-Idi a Mo. iii, ai" iriii ( i iaiuiin iar,- si- "e. ia-a aihgina.a el lWriilOuauru e ji U.- aitin ,rhial i .
de gu l edltt me nt e la i? ala M e arin a cnl Phllico. El n Clo. senn r ell Cn 7-l r n a Ferw a h n---a ,
Siguiera ismedinls nt a U la A re- de t auilo. dl r !oolul dla2 d desastreN de F Ma(i-t K i"""ri .
de ba ar l p.a R ore a gu erima ternli1 l pi in o -i 11" P... i,,, i. ud;Ir ia Ua irnii en7-AnA LI' A ''
anfr qi pot ien~llra.. 1ica."rs 0 cnho El of nI con.irrii~n r ,. iarin di 2 iroiuiinis rnomeuussad a lxi 0 30.. ii rrui a riiiC ir

........ u s i i pr.si ?p ti i .... ... . .. . ... Ed duo rn-nia -ins c ii om m r c d "o lo q n c ibe si o i ,,,, ""da.' M l a i I C) ( " -Lq r ** *' **
Ian drdcnes Sarsfeld, a cr n n Fa .iq.e F P irin di i e dcls ) ruadl o b siioule e i Picn da ni-tl A iu. a, rri t n ui(l si irl:
o -idi-rli-e Roiepar Gron- eoilu l MrliJ e S
Al Sarsflield e le d ti6 el Onibre en -USN. .estnl-aou- pr"eis"." ell ni oit-laS" .- BfbrrRol iio a nR l in -' Iu ibs ia rA L acL ml'ila Iaiim \1
'1 ] op im o tn e ,.n.ianor arlca nR or. .... l uf'A r-11. ,-,n
honor deo extinto comaidanle Euge-p t las e le 'ea del Pafco. Ieeb el senadar Denne Mimir in 71. pi ol AotaMorle Maia "e ..a ':,

talinetui lC nsj ue i ar esrr c rai d ma sI P lni lio i- Ke tir- o avI muho 5iuir lus H _ner. __ra_ c ur
ne Sylvenster Sarsfld. USN. Ante s de t l abs a bordou dcl r ucerou lllulii hedfb 'slad a;nombc doe -i-tui uign r lo lAnu LV Idim Albir 'n,21 ata Imi ,,
Ia asegunda guerre n undial, ci cn cul ndn el liralar, lrro aainclu v ai Pi-l; InlerielaRa oeviada especrlinpilie sa Rodrigiurz, Ma -iarelosAr'A ,.,
nindallr a Sarlsfield presto servicals Harborn E Elfue etin2I,-S inil r dpi r nmen dn del qtlfnictia; Is n dr ciirg Ta .iwr de adcna:uin iara
en dislintos tipo s de Ibniquea de 3e-1 a plaortsaRlones rle osii sie n Setl iidnn T en rtei alrnir Oirn le-o.
Tear ,;a /'eo ninu rdez C {he:,o. lr I ( rP Br-
.a Lapecz, Nanoy ',-rltsl. r ,i
SE DICTARAN NUMEROSOS PIDEN LOS INGENIERO lS AGRONOMO Al fo.... Manl .r. ,l.,ai.i.. .<'.
INDULTOS PARA IMPEDIR Sueru Lourdila, ii u. i.... ,iau
HACINAMIENTO DE PRESS REPRESENTATION ANTE LA JUNTA DE ri ...orltilo d a iiAr A:.. a
Irnd Buttarl, M tlai(i llCi t lttia J ;llaw -
COMO 0 ROSfID ANIMI1V rics, Caiislenu lianoVilla. -nl dirl i
Todaparer ... dircar,-qi-epara ..... SANIDAD COAIO OTROS ORGANIS OS' .u..r.ad........ iiii ..ii.a ,lr I
Junrr el hacinamistento ien prosnois en Telon. Bcb Torre-. Lhiti lrlatl. 'i
la ondistnta .sc&rceleso esldIepla blica, Su opinion scria de importancia en muchos ao uno ns Firu p, BraoAo. Carllimnaol Mar N uIp. ',
nroceserdi par elePrsidente s por drc iam psitp Cala e n Cil all mSaitup. Amiparo R 1 'a 3 Pullr,
ms Republic. nunumerosos tindultos -qU el Ministro de SalubridadM Iua Resoluciones de inter6,, ineinr ni onoFari I .
por maondcto dcliruelerctadesi o- N ube Altira n Fiiralni A Am, 2
bernacion estudia el Consejo Superior pzra organismos ilentificos. Retirados aver niuchos kioikos
Ie Defense Social, de acuerdo con los " "
expedient rcarcelarios de cnda uena. Los ingeniers agr onoos Asefmire ,-. gos Varniian Suilre Vrl nldoctor-I, IOliNAJif AL PADiRE ,
Contestandoa Ia rirl ar.eniviada .i. Arsdres Lopez Diau, M r'ineRo,- s ie, Maiin i M urtin la.... ;ir nio,..8.I6, d 1 BONIFAC'IO
dias pasados par el itrlistro NufiezRafelrI DOiiiver-, Wilfredo Cslillcho V sdic s tde tla lniivma.
arballa a los directOiresc der Penoles l H nberto Ca.tel no. a-, lBbros di De di Dno nidii inid a .s'u-ed o valf I ar el
y Presidal os de Ila de Pinos, cadasColegio Nacional de lsgcieros Agro- RES LUCIONES FIRMADAS 7 homenaJe. qit. la A.osarreloiue InAl-
funcionario carcelarlo iha enniado la homas y Azurarrna. i ialaron a\er i jIigas Aluinusm dei Cotigio (I.- Be
relacin de los que por stil blltena coila- al lnitro dine alir di l ii hbad i nn A ro le a de" 't In dirnetor del u rn ua iitidPd arrin li tm i Ila uI
ducts deben ser indultados mi de irhe iara diea, dr-ie p rr n l-lit-s ruiiua. t ci 'nii i.-nl i rMis r nrp- .. mpotiii i ie la Ordri n di' CIi i A
D o ner taceoncn o dlat p qu non]ron d l r a denig s ciond(i l e l I I nli a si c r uCie re ii. : m au tes r sir naa iManuel Cerlar iob-
halt s io aa unlinisli-Odop Gubcrlia- aqticl Cnlni ualit,-lit iilist a a I A orlzandr id dire I tCr deltt o.I,. u -ii r Ip
nale de lada polda para rl qunt *~s / UiA,'"'' lld"-i* Sa.iola,~e i ^r' iir o(a~ur.
c ldn, etcun siendo esLauida ad eos main s ade ir doS1. a"a.id'd. p ar v Initar qu u L s Anuun lai i rr di i Je" Itl a v r ea tde i "eal i si '. I
00 e nopinion1 esaria rinwho ,111 ase tS~lo, (:.. .. .. I%, o!r) Ios )ara l" orif~ o A o
010 expedientes orrespoildieintes a aq r ti aetolteiui(liiin ulAiinunrlai'l ic Pon nl-; 2oilnno 0"l'aro sic-
cos recluses reco endadosa i reconen- q i i ir i e IiIt )1r-111;'oiti ri i 1Jofci llur.a . I i . i \1dl.r 24 i 'hbrero pruxtiloel
dandose entire rios. sancionado E pore Exprearon uiai i a ga hl Vrltiu i.l s. i ldela i lnl r ,, a lto 4 u la l -rihr e fEpJr nIi ui
amicidio,., as+esln.to, robo, hurtl,) del Cosiecato pore lI ourido adonuot i..d, l Caides unsiia1ii, an "t Iai-s i... o d i sor l osz a ,on .0.-
mnlversaci br. delhts electoral es, no n re.rcCt r- -toe Mi: itis Ini- r oes ii lg i i7: ais I .... ninaa in nu o i A
anio rosn roncedienoo lu-IM ner-- aleso niu Holguir, proplenli dI-
L o i q u c i s a ndo s p ar s Is r'Is b r li r i- i 1 C I . .. t a a iit o r i iz do ai da nir e t o r.r ,1 2 1; 1 l I n a a d i r ,- d e l a olau nl al .


pa~sT S sa~p-a a iar JAAB ee? oracS; \^ c1 t
ALt i u e lOa 1 I o Ieri .. d -Na.na s gn -nt A -r ". ".'n d A.n.irani. Inra i..iu in 'is ,l i n PI. Colgioit, i i -ln s.. ginda l'
2a a ctnctn tie o' uncionaros e Aurera- .a I dal intasu ,i nr- i-u.nr', 0.a8l.86, de sit. t ll n lurrp.od., i uq e counurriin glniin
Doher lsoco.i e e qi ci director del, F ,' Pr'oiunsa ot direritir del Ins- numero de ariitglino alumna.s v Il-i
Presidio Modelo, en Ia i-relacon sue "MEJOItAS PARtA UNA RESCUELA d I lu''u-'-dc ltuora sider Mataan' dinrul.iy-sas idoiiis te he nr poUnponis 52
envcal an Mintaterl3. lnsluyn aC 55ene 2IEC1 I n.s i' risr ales ae "th-s ]Pra- Ortsi -. IIuoln\+tos ira santcie.-nsis-
Hidalgo Ramos, que asesino. desouar- ri"a. pnra nntilurner tlli -lock i- me- cl6n de Garloa Manuel de ClrTrirur
R ,tindois, a U eaposea Celia Marga-i Poe i Ministr s Saluhtiiidd Ihan dtelnra: aulneru'iudo ol director del ,lon uindosc. odeinA., Ii a erenonln a df
rita Mens y par cuyo deIrio In con- iaJdo desaiPgHsdos iatsidoctorc lia Pr- Ha-Slilal die Huticlin inverlir $400,00 iopnsidl6ii dc lo, ; li tuuts rdca is-
denraroni a 20 afios de-presidio. GDe ron Mhrline py Manuuet T LiTbun s, de ic ourrods ProirlllS ei ]I romilra dei lid n oil lioii do ta-n feslsjos pre-
mdi. gol dec* que ste cs in sdei or uocuistas, parn ie narscilcO tpnrai i- nredlciunas; t rlinlilcnr te, remitid 10 I ptiruidaspin rIn lirrn'tl'an dr liu A A
rldullosn que no snortl concedidosa- v reu It d" S r-inio de Obrnhm Pubh- li eip Iu Tnnhinibli halr de&pue,
que tinr di7e pr "ient'o aric los rem i-uicos ohicilandin In sefliarot l6 ide obraa pels i nlm.,to, la ittiruuariu de log an-
ien o ado ntampnrco Itndrsin s es opor-a ili t c msle sr-IrmliLee y"Panora- t uglnsR1 t1 ell s. alc% deutlc rin
tuusidad. debido a tos delilos cometi- nin.ni e Plainrnno. palo eliler ls hiiopioin di rier'Ipru lrai lodes los 5a0o-
dos. coaie .ion Is aIctatorlmis a Is firciue inilca iiAntldainaires rcando ilue- oau ur i--crp -i laos planes Ili-
morau, abuses desbonesto+r etc. ie ur-(id fll n ei deIniaroclaci6 n r.
MATDIMS LAUURAOS Sl'ido %sa ('l-eJdls]uio, el ntlmnerM
TA(ASIADARON A CARAMELS PARA IitrcrN IApaUIADOe li ael grail iahiqiiEtt
EL QUINTO DISTRITO A El life Ile. Vetirinarni doctor Val--lilh.aimnl ntu P. Bomlfacio, roganlios a
siSd6, hIun.,i -lruivcnn lu dado n k Mlnl. an- Io ull uiiir-. alumnows quo d e-ue cussins-
El cornondante, Josei Caramrtms, o Iinti n li u l .rusrurnrdo e],s nnataderis ra- tr, qurn s. eomuniquo a Is mayor
persor del Terc er Distrito. ftur tras- t-Ial idh,h i si i( ,IrcentralG .omez Me- hr l r Io
ladlBa ayer otarde por di .ponu.on. del ........ill ]n..in.niai-,iral s Ume sMi i ..u-suani I. rosibir coo lisA rias -laid
Jefe de la Policia, pars el Quinto;' 1ei CiM(itel hMulnifh-de Saii.NicohlI.a ] 2 a ia oilna
Distrito. VIto LaKIOCII6RT0RDO inn h al-rlm ia Irua7,ln
Parscoheir i ns-npecclon del Tee- t KIOSCOS RETIRADOS
Oar Duitrito ua old; deignasOo cl.o Jchiulrau Lanoal ie iaubrdids de Ili aD
comandante Raiael Diaz Duoz quc C o0 Risbudinin i-I .ini II cld e criiidoeAt
estaba al frente del qUc hairam losnper-S 0' ai I
cions Caramen\. cci -u los Fun-run Mnminipales, los siguul nto'.-
________,_____ _ki__..llija .... s..,s.. sde frutas ,y Disfrute ustelrinmediato
coiuti.tibhu:- Iu.spPbioLemagLie, d- 6 liviodaldahnarisitapada,
INTERESAN CONCESION DC eiutri- 'eru i-- NQuinta. Vedado:uI cuanudo quitem y daside s
SECAS W u.'h' u cd Maniuel Ruams, J y 17: Jost Manuelr quera, aPOCS
C Quio ir .su nli-a y 10. Vedado; Panl- aspireao del
COLON, febrcro 13i N mesouos tJARABEar Cruz, 6 eilrc Terrerao Quinnta.
padres9 de Rlumnos aspirantes R in- DE Vedndo; Anl~el Iusal, 6 Pqlan
gresar i-l is Esauela Poiltecni(uL do Tprcera. Veoiddoi. Moor. Lujin. I,,-
Maranzasase dirigen al miniero sic no1 p ,I. Vedadn vIi otroA lmatfmnuo
Educaciun, intreeoando I ra onAneli en in -rails. 15. i-an1i 1va 18 Cei-
de hbeas antes del final del ; r"C= .-_ Ins TI Tsquin n nHospital de propop-cnie
ISRAEL GRILLO, correapons.a. isr)run' d Pcansi-dna"


C


de servi'.'cio el
ni tendrA, un.
en su tarifa.
iLa raz6n
mentos s6lo


- i . - 2 2 2 n 2 -
- -- ir -. - ---.- -


REGALELE UNA COCINA DE LUZ

BRILLANTE PARA QUE PRACTIQUJE

Y SE EVITARA DOLORES DE
SESTOMAGO DESPUES

CON SOLO 3 CENTAVOS DE LUZ BRILLANTE AL DIA
SE COCINA PARA UNA FAMILIAR DE 6


PRECIOUS ESPECIALES AL
POR MAYOR


SERVIMOS PEDIDOS -AL INTERIOR
CASA RUIZ

10 de Octubre 306 Telefono X-1311


I I a _PAGINA QUINCE


I US TED..'


es probablemente uno de mis

345,000 CONSUMIDORESo


lectrico que no ha tenido. cien consumidores de electricidad.
solo centavo de siumento quienes tienen Tarifas Opcionales, es-
to es. que pagan precios mis bajos que
es muy sencilla! Los au- los decretados por el Gobierno ha-ce
afectan, a doce de cada quince aiosDe, todos modos, si hiene alguna duda ccon respect a
su cuenfa,6aviseme para cualquier exphicacin o rec-.
-tihcaci6n en caso de error.

,' Su Sirviente Electrico


SI USTED LA COMPRA,
.ACIERTA

VELMA

La mejor -inversti6o en
tsibanas
-,
FABRIC:
[NDUSTRIA, 407


S 4 ...LI PROXIMO ( O"( IRTO DE AI.A
,FILARMONI( A

FI.d;, ,or,:i a & H
, rdi. ud a -i ,
1' 4,,\1)1/. PA1. i t i'. i, f.ll r ur, da .~or p -i i-r
r'21 tfut clor di, El
;Wa, 11V/ (:1 1? GF .a ., Ia If, i gi ,, ru-a d ireccior, r- .- r a
C,.wz J11111201, W 1.("m delIns-u1., rmestro J .;,)i.1 ,:,
i-s. tnuro it,. Car' t ,,. Art wM;- .a ha ido confe -, -
fAiL Armai.m, Larra-u Aurei.-) Pi.:- Suite.' irilesa' di- Rabaud 'Till Fu
! u(di}d t An u!ro rpi, Gonuz o(1,u ,iej i.cl de Strauss "Preluw.i el
iC,.i idIr ru A',;ol't; Slia. Ai. ;i ,r,,' r .-lr l fi tacto de lIjhengrlmr d -e ag-
-a l t. 1 -,,T iiut r --lln, 1l:L a. -r
Irri I rir A i I I A tuara como solsta el farl s
-a ud I" tsd HI'lhi l. P % .tw, ta ,ihin n M I rstla. qulea r-5
A'. um-, Ahlure, luF mu l .-r; di. ra ir la delicada co -.-i-
N -- i-a ..y Rob,.r', I13. d T a ,sky "Coucet, p-
Ini 1ci Teirry.- ,;an11;;J lo Srg,,! ,, /' .- h y rque-ta '
lo-nci -rir et I)ri-6n A. arcz., -I "-| I Mrkii, fri. prsr-ntad or Sto-
I I )I t/. Ra I:t 12I l a. Viiq -1u". J11 O -rquesta S ,-ni a
Qi (Qllaa. Firrai;- Nis Rc.-cii- i IF,,delfi., E-e -elebre ar-t. -t
m N tii2':, r M i lo i P, c , .rdfd itriun ios -)r-rl
JiI ', ,,- J A i, ir L-,,:I ( 0 r- Liid, i. r N ha actuad d-,-
u -. t I /K 0. t)"! 'Much y )3,O
l4'111 ( 'aU'di tu)r 1 2 1 aira iii M r IL It hL
Foarr (Irv d" ui' DF pOSAD.%.

EL AMORENTRA POR LACO C I N A


*'PAGI1'NA D1IECISEIS


"'iARIOr DE LA MARINA

/h. a


-


FEBB(BO 14 E 1148
u ____t


EL ENCANTO tiene


Cincuenra esplendidos departamen'tos,
equivalemtes a otras tanras tiendas exclusivas,
.estain a sus ordenes en EL ENCANTO
para ayudarle a clegir en un instante.y con .
cualquier suma el perfect regal de
San Vafentin. De estos 50 dcpartamentos,
S ocho estan exclusivamente 6edicados a
regalos de hombre.
.Prestig;e sus regalos con la etiqueta
distinguida de El Encanto.
Plant Baja.cto regalo de San Valentin...


1. Abanico Valenciano en elegantes diseios pintadoa
.a mano. 8.00
2. Bolsa de elegant pie[ en rojo, prusia y blanco con
cierre de metal dorado y forro de ray6n. 25.00
3. Bolsa de piel blanca con cierre de metal
\y forro de ray6n. 12.50
4. Paraguas de nylon y3 ray6n en alegres colore.,
con pufio de lucite. 15.00
5. L'Aumant, exquisito perfume de Coty.
3,25 hasra 70.00

1. Corte de vestida de magnifico crepe estampado
en preciosos disefios sobre fondo blanco y
negro. Corte de 4 varas. 22.00
2. Zapatos de gamuza blanca y charol. 18.50
3. Medias de nylon en fino tejido de gasa de 51
aguias, 15 denier. Exquisitos colors. 4.00
4. Panuelo de linbn en selects disefios sobre fondo
.. ... .blanco. 5.95 .
k 5. Panuelo de ray6n en originales disefios de gran
belleza y alegre colorido. 4.50

1. Pulso aro con esmalte y piedras de color. 5.00.
S 2. Collar de metal con detalle al frente y piedras
de color. 6.50
12 3. Pulso hacienda juego. 5.50
4. Clips en form de inrerrogaci6n. El par. 9.00
5. Medall6n de plata dorada en filigrana con
miniatura pintada a mano. 4.00
6. Pasador clip dorado con simil. 8.50

~>


UUU4,.

--------r n^Arquetipos de .

-a Espafia uc


POT Jose Maria Montilla
NOB hallnamos en una habitaclon
recoleta: el ininmo se. ambien-
ra acl Ia a meditacid6-l4 hora, ia
que enhlla la .mnediahoche. El si-
Slencio podria henderse en densi-
dad; por inejor acordaf lIa isofina-
cl6n, nos atrevemos a quebrar 'a-
ce silenclo espeso y dar paso
a la radio; y, he aqul, que las pon-
doas van a henchlrse de sustancia
hispanlca. Un memento del maes-
tro reclentemente. ido: Manuel de
Fall. El retablo de Maese Pe-
droi es la muestrd elegfda. y al
discurnr del tgjido armonico, la
meditacidn Se hace Inquisidora y
critical, hasta quereri aintetizar eln
esquemas, tan raudos comno el so-
nldo, el sustratum del hLspanismo,
a, por mejor decir, aquellas rala-
gas terpperamentiales que delinen
el nodulJo hispanico: la mnanera de
ser y de estar de -lo espaiio;, en
suma.
Hurgando en la Historta v en nla
Llteratura, entrambais matriz y re-
tofio reciprocos deI acontecer vi-
tal y racial, nos lncUtnarqmo a de-
termtnadas YIlguras. Las Unas, dota-
dan de realidad corporea, con vs-
vencla en el tempo y el espacio,
protqgonistas de sucescs patriots, en
su acepcion prlsttna, y hacedoras
del tejido historico. bas otras, fic-
clon creada por el intelecto sutil
del genio, las cuales, a virtud de
silrcontextura arquetipica, a ma-
nera de compendio del ser y de-
ber ser del human linaje, y, sin-
gularmente. del coterrdneo, se in-
sertan en la formacion del indi-
viduo national. Como una fuery,
subconsciente, de agutdeza flniamti
y .conlumaz, estos caracteres pro-
ceres, los unos de carnet y hlui-
so, los otros creation Intelectiva,
van adentrandose en la mente y
el alma hasta dominar la volilcidn
y emotividad del quehliacer perso-
nal. No otra es la raz6in de la
llingularidad del tipo tnacional. Bur-
la burlando, por una afinidad sim-
patica, el process de aslmilacion
liege a adqulrnr una siustantivacion
tlpica, al modo de sintesis de las
vu'tudes, y quiz de las delecl.oF,
eie aquellos arquetipos. o melor,
prototlpo, de la realidad y el pen-
sar. PosIblemente Ia persona no
pueda. nl sepa, explicar el porque
de determinada actitud ante ]a rl-
do; ento es, su reacciOn a una ii-
tuacatdn de coyuntura szntag6nica
(dramnatis substantive), y, sin em-
bargo, ]a razdn esta en que el per-
aonaje de esa coyunturs. se ha re-
creado a si mismo, por vLrtud de
aquella osmosis y enddsmosis, a mo-
do de sistole y dfifstole de su exis-
tencia cordial, que es su proyeccidn
4l exterior y la asintilacion de
aquel. element sutil que le cir-
cunda. De esta suerte, la persona
recreada se trueca en personali-
dad: Si snigularisimna, genio y tra-
sunto de la dvinnidad, con potencia
creadora, a su vez; si de linaje in-
ferior. se tpiftica en io colecturo
suigular, esto es, personalidad na-
clonal, o de raza, que no political.
S1 acaio, su dfinicl6in ante el
porque. universal y. (poltitca que
trasacende de la Ciudad angaostaj
llmltgda a la ciudad conimutn: a la
epoIlte o0Clvltas Deln que no otra
cosa s Iel universe mundo) se ha-
tiasr mpregnada de squella uis-
lancla. que ormai el mioollno de ou
periionalidad. Esta e la raz6n de
un discurrir histdrico, de un atoll-
tecer sin soluclon de continuidad;
Ia rectlatud en el desarrollo de una
trayectorla que apunta a un hto
reputado perfect.
iDlciosos aquellos pueblos que
han producido arquetaipon histon-
cos o littearlos con vigor auficien-
te para'-nsullar en sus ciudadanos"
nUna conciencia national Inseparable
de asu yo individual! son los pue-
blos que perduran en la Historta
Universal, con spices y peripecias.
pero que no se diluyen en Is nada
lislca, o, lo que es peor, se ven
aIslnmllados por concepclones exsra-
has, 3' su cxistencita corporaHl escla-
vtzacla. al no tele r tuna razot u
sentitto Ole la vida ilttairsO, poe tiut-
Sbalos barbaros.
Pues blen, comlo arquetltipos de etn-
transbts tilnajes: de caraia y hlte-
iso. Oe genests iniagltatiNa. t-ot Me-
odula suflIciente para crear uis pelr-
sonaildad naciotnal, nos lopamot
en nuestra HtSOrts t* eit nutt tra
hlteratura cmn copia de Enos. A no-
oo die tlustrarion Iijaremos nue-tt ro
dlvagar en bien pocos,.
En I comarca de Burrgos se ha-
Its Vivar. NI la Ciudad Vectna. ni
la tierra que soe difumina eil ]on-
ltanenza, anieiguan Ia pobre des-
nudez de la Ilanuira, rala y meloi-
roleca. Burgo.v Ps pobre: su soln
patrimonio es la catdral mareavi-
lmosa. Los drsfilarlpren do Partucrr-
ho. las alturts proceres que rvasa-
lian el honrzonte et'ianero. nos de
aspereza sitoestea. La Uanurs oe
Vivar, que aneaa lois pies mon-
taraces, es un desterto: aqul y aliA.
atgunas arboles: hileraes de mustt-
cos Alamos reales en ablucion ns-
cetlca cabe los regatejos de agua
frigida que impulsan dcs o Ires
molinos. Y. no obstante, esta rl-
tidez e' solo aparente. La comar-
ca es agricola, lertil en tngo, a pe-
mar del clima riguroso: glacliail in
Invlemrno y tornrido en el estio. Con-
trastes violentos que se hallaisi en
el character del Cid: lo serlo y !o
util. Aquella tierra abrasadoua y
cast potar, soto produce a fu~rzu
de perseverance. La llaneza v art-
dez se transforiman por vl'htud de
la austerldad y i1 fuerza moral.
En cite paisale rautetlatno rrec.
Rodrlgo Dlis. de Vivar. Eis cl st-
0lo XI de nueatra Era, v Enipedi
ac halls ctum:da en la dominatior
.traba. La Reranqlultia apenB.- ha
ronn oinradsO tts gnansorls v y .oil
ttlo it hi-.antnn de is ro7a. tro tunttit
hel del terrentlo patrto, 'a i pro-
trector nit persnonrtltdnn nobree so-
ar hiopano de tnl etlcrie. qile
primer aIbtlitreo pot*llca ci clrnut]
vernacrta I\ detltgrara al toamn ni
Oe-ta man grande qite Is Ulrat -
ra cotanta hans tirodualdo.
iRodrlgo, cl Ctd Camnpesuclr, c
dte a bart,, compllcada! Perr.s
nale real, parsolta-hdad Inmarrcet
bic, amniallo de valorte. corediti
dad y rason: levadura de Io lie
rolco. He ahl la sontesia ciditna
valor rliiro. austcntado en efttilt
corditn, que ac clmentq ea la ci
aino IY llbreote Dics de tins It
torpretaclonl erudlta, qUe esta m.
es a vu1t plums B ungcnua. put
qu dolt Ramon Menendtz v P
dal. ml venirado poloano y mae.
tro, lea agotadoel tetema. Tensi
piara ml quc cl 'Cid represen:a
hernlecs en as ac econit mdtc nobli
Ia ram,' SOl.ts qtll Ia violenrri
pra Illra oqitella. eslt ilttm
a c1o. mplo. o>t rastrdo. imaut'
etin tie to ea~pan-oete tir prestog


kIAR IoT,JAMA


a *CC7
.. --ON


-0 C 1 d1 IA,- JLS.1 -. J II LT I L t ,IC .A,1 1 --

,CAD&A 1 1 LAN310102CAMLEAIC 13 PAGINA DIECISiIE
ARO CXVI ,. ,% NLAHABANA SABADO, 14 DE FEBRERO DE 1948 \ La PAG NADIECISo

Persiste la desorientaci6n bursitil -- eclara el Arzobi.po de Iulcatian
en Espana;ningin valor tiene ahora e A A 1 qu s mcxicanos estin ligadosa
firm eza porpia escasez de divigas E E A A IE x 1paiia por lazos ,indletru Estin en Sevilla los Comisionados deo la Argentina; E P-n en e lu t, rv ii i. td ibira', rn ', senl tn'ntot .
se harc una autn pista'-dc cien metras de anchura dcrtW de atlitdad ,itle i,. i t 0 _l .JttgadT ) ttnd ndci.s
Madrid a Barcelona; mari6 el Miro. azteca del Intlriol n t can a % rtiw nirt,, de ]a, u t hI eIdr,0e oth tat I
A A -t I) ;',., "
S MADRID. febrero 13. (AVI.- Con- la Legion espaftola, ruyas dependeni- .A A ) A 1 1
tinua la desorlentacion y poco nego- toms recorrieron en Marruecos. / nd,, .; ,, ,, .,,I ,t
rio en todas las Bolsas sill que se AUSTOFISTA DE CIEN METROS I It I ...i.. *.L. r I.. UN MILL
hayan repuesto de las daJas ocurri- MeADRID feb.ro 13 AP. -- po S0 1 I'.0
too. i asema.n se Eregistraron alter- ," . .thall&.. tud .proy tode .o-. n- ., p,'.- solo $1101
laia.pr JR atait dle dinero er.n adatr~, I ~ ~
pista desdc Madrid a Barrcelotn r... Grmde. Tallere. do olaboraci6n ton Planta EI1ctrica p...n t ... r ,.-r-
a Bolsa pars comprur cuanto se sand par Guadalajara. A car.. cTlleres de elaborcin con Plant&: M, .' ,
ofrece en cosa que contritbuye a In Res. Tendr itS metro :. ~ n- i . ,n, 5 I, ( I;
alores. q Ine on va- con 40 para vehlculos ctads ..er Sl UD. NECESITA MADERAS LLAMENOS A LOS TELEFONOS A-t,,t.' ...... .. .... ... ""t;" ",,'r ,.io
macno uo nard nue tisemne dn t d es lo El- praycato .A .. ",. ... .. --.5 t e O d it, ila hj -
Anfnciacse que hacia mediados de o ha ,,do pres anb,. 1 ,,,'ir ..t,,, ', 'i l n illr t lI n- a ,.
mAtrzo se lanzarii una emisi6n de 60 ..el d ba ubias ""l~ i 11E dIRe,'I, .. ,
Nacinal d Colnaci. S ha FALLECIO El SECRETARY DEL L U Y AN 0 802 H A A N A ELGATONERO
torizado 'al Banco Pastor par oau- INTERIOR DE MEXICO 1 5 3 5" ', ',,'7-01. ,-779
mentar el capital a 70 inillones de VERACRUZ, Mexico, febrero 13. I lldD ERVICT *A catM! sr r os - ..: 4--' t'
pesetas y".a este efecti lanzard al ttUnited). El secretario del Inte- Q A A SERVICI0 I ECONOM-llA to,, l .. o,, i... -. ,. ... .... ..
mercado actines a 31250. rior, Hector Perez Martlnez nitur.- *a l'- ,p ,i al',pIr, I 7III It I.1-4- A
LLEGARON LOS COMISIONADOS vetimadeunc lapsc.d MULTIPLY (Madera contrachapeada). PILOTE DE JUCARO ('o.NiDNADtt.ttsli ,H' t ,,-. -. ^H
iRFTIO do se hiallabs en casa del .-is,ncifiv IUR~t
ARGENTINOS 1CactsSra. PAPEL DE TECHO. CABILLA5 CORRUGADAS. CARTON r;., ,, .... IDt ..i.. ... .... e...
SEVILLA ftebsd e 13. A'P,- Pro- El n.. .toado .....i..io TABLA (Koval Hard Ultra Hard). I NSULATION ...L n .t.i ; ,,a .... c (VEASE A la Cr6ica'de E-
redetntes de Tetnd.n iteguront Cli vtont conisba 42 afoust O rod e a t. se u--.,, ,.. "mVS ,al u i) ir i..r. t l .u I DADEoS msindESniPA... -,h. ...r~ ner odsd l usp .. : ( aeia n icd pr ra1o ,-tio) ...S,.1,. ,....... is ... D D SpSA Oi-e | l
ios comisionadons tli i ( I 1, a elinerto d dc eel es |j ,.i (Material indicado par
piesidtdos' por el .- '...i A I|.-mI.. I .,,bia vntidu a Ve'acrutz ptii, .t i n par trabajos laco isticos - D', ,. a \
Ava/os. soietldo a un tratamlento ,n dif.o ,. ,,,,,1, A1,,,, -,, A .... Tina D EZ)
Ellsob re net)aattdrra tuts irstes- iaVtZo tietilto
Et it..n.bre de la guarnJcldni les- Perez Martnezl hatiabt sito. o,^r CAJAS DE REPARTO PARA REFRESCOS Y CERV. EZAS ,tt:: :, '"oI--D-)
pel ebR el el aerudconiot de Tabladq ei l-.taou te Canup-- ,.
Sgenerot Ai1rez Retuero. Jee bt ...,,,. d I uli olta.n,,. C A J A S DE C A R T ON CO R R U GA D 0 Li,.; e . ... ..
Estado Mayor. Ta b ..tabtI ... ..lo, it ......... ltuo-, qa r.. .. M .. .lt,, .. I ..t..rt.t. ..uORdC E L A N A S
-obr. .dor m .lit>ar Ia t epr nul tse- cots ider. .ne 9 .... .Proveedore, de lo, principle Igenio, tP 'o.o o.. d';o. .r ;n:,o, 0YAS, OBJ[TOS D ARTE
cin consular nargen cdna. li ton rim t o ruabi

Ela lo te ar ootiut s e h erbi attc rkfut tot octout c, o t'M rIO t'. A I '.q .I., I AS 1 --lO) a nAQI
....... ...............................nl IIIIpoEL A LCA ZARd
rtoll onpjena ae dc^lo el ,Ill Maderas de Todas Clases ,,., ..... EL ALCAZAR
quten les di6 la blenvenida en BOra- CUn ote I- loh la NaiI...avi,, ,."' I I
hre de u I p. cdad. iq- eeri, i NAC10NALES Y EXTRANJERAS j JtylOq A;t, C ')tM z' NN / \Ir .."D:S' TE:.F. M -R. .
Los argentinos a rmnaneeer .an anqun cirlsamente el aLenlado ,-ontra la re-i MADRID. febi ,I 1I A F Dr L .
ihasta el 17 y maistana nc depetrtn u na esidencia del gerentc de la comnpaia Materiales de Construcci6n :, 1 utiunnlda qnile t eclliN in a1 n M
vsit a ls insalacinnes y depen- Tropical Oil, Mr Lionel WidelY, i...',' li Ei rnnquq Villr ti ,, .,.r.o.-. .,.
denclas utllitares de la zona El Is donde etalaroi om potetitr pe- I tul.ttutct R Mart ilti i tn(r I a lo c
mareharAn a Jerez dreI la Frontera rardos, est tas'de, c. usaildo asguns .I a- - . ....t Mg t e] Mnlon t anahr: pr n,- v a
rots el mismo (ill. dahos matertales, pern no victlonims Bra o de Mrii puhlidhrtad A-.All I ,one,., mor lu rV( a(a l e
Maiana., la caputania n general le. La paolcin anuncio que se castila- ___7_- I El _ir_ _,r_. _Ir lif ..__ _ _ _.. tt i ro .r tirlirtir'.
obsOquaac ccon Una romaic a Rla qiic ri rigurcosaonteLe a Ins culpables. y unto i a de's i orantti .i'
iucian. .n.. l .a.a.Trnp la .ca.r ,. pI ACTUARA EN EL '"LYCEUM" EN UN PRORROGADO EL DERECHO ....i.....' a.roi i. Ii
El gOloD.a. AvalosUAlSiaRo ElNLAS.....OAtrdclqutert-DENE.RTOAPROPOENNOASDOr........ .....te
espritu military ue die ha. vit I rpu dr e aquie n- CONCIERTO PROPIO EL CONOCIDO AZORES UN AEROPLERTO -ttV":In t 1 alat to Epcopal d
Murcia setrn exhibldo In
-Fm la aCELLISTA ARGENTINO, ODNOPOSOFFr ,usoIoT ,..o .. i ,Ap, ESPANO ES ..deSalcllo
A ux ilio Fam iliar a E span ........ .. . .. .i ...
UX o a m ar a a la Elogia la labor de nuestras instituciones musicals, rt,, hoy que Portugal is .cotiv.leioa Cala tIv n, sy v .itir iMADRID, hbrero 13 'AF" -- La
en que los avitlo ... ... itare. .....te- R M N D~

EXPRESO HISPANO-CUBANO especialmente las dedicadas a m6sica de cimara. Ha dado anulu cans util.cene I aeropuerto de RAMON DEL VALLE ) pillaAcade.iha elegdoC nuevoMracale-
Lag:ens.Pin ]as Isla.; Azore, por Lin- Pn litt a.o d ke ltlego ado nueVoaa] den'-

Despacho Central y Encomiendas a conocer en today la America mulsica para violoncello co ualos tni.d. Serepecitica en e: 'AA iDE CAMBIOS unuodetundetulro adonValentinAls-
acutudo que los aparatos de los t;i --I I dress Ahtarez. ca. tdrttiu o de i r Ia-
tad Os Us Idos sesifn ater' zaIdot ) Tie. Rey 21t Tell. N li td d Celllen it Poltican n % c-
|"L A M IL A G R O S A -i.V iibrdslegatndo all oast el r2ded di _i_ _o de clhl; d dier- I.....i.......... i ,tal t...ina.-....itdad de Mu-
g as d e a dn ei a 'icO. g li I el Par ot. i. .. Oeulltra lufat ci-to i J.l i -Pe ne-
Ii .A TIFNO-l A D E CONFIANZA) d,,'- ttado poe Purtugali t osn t- R EINA TRANQUILI)A3 N id N 'tego il t'.tl t fu-.ir t aecidot en
i Ut|GALIANO e 404. Teloa A-7137 M-i6466 ldtui R-Ul os dgarltnor di itsl m CO1.OMBiIA' A, lit \I'IRa.,
GALIANO 404. T lbf, A-7137 y .64f6i- .....X~r,.o,.iar.....os El....li e ,'v ,'e ........IXPOS'ICIONF-S DF: I%,AGINEROS
Pal .,a .tot1, 0.tr., de .. , t. del io nleyto le lroi Oltfo BOG.cOTA Uolott bu ebhi o, 1 1 3 11) 'IA fb'i ti- rt 13 'At- -- Fni


P. 5 cn o t loc .q et nt o~ mo-a tYtm u Dtntiitti'sdito tuuuutitrl m xl ^ Y ^ | ^ | ^ o o~or rl ittu s rueis nu -i^^ ^ t*~ucu tuos^' e^^' upua:Ot
PaEli S N A It 1_111tecl. i Ci ENTREGA E EL A -- 0 ion
I. ii "i*n1. mi; e 1.it- ii i uivt i-i e eLan 1ll ttln ln-ldt t i le A q li vsilll tI- O il a ttiit iti ti itr o tanosi tlo
., i ~,,.. cfl i .-tlist S. .tI idb atall e l Oll d dl:tltilt Pu. -enr a li pro- uei glione Sui tlloyn t i, t pu l nRrn-
Cs-, I'''.. 5 b~~~~~(!oii Liod O ttttoitit it-ul151 nhtitiiit~.laPeutklnctitt-ttuttqut-lopias uttitmntutotdleto gtidis
P ~-tIe t rn.,-, rr-. i .- n-If" rertu i- N ~ ~ i Repuubliailu l u it'. aradIt t tc t-itenrtio t del ntiio u ntout adel uOtd-
"e, d'. at" it- "to N uc Tuta i al ,n oti i diiel at in 111..i'
', iil collt l' thtcht. it stloh, d,' teliIo h hl obct a llegnltrado ticldntnLs ut- La EAxpiiostti he celebrari en el

SERIEDAD GARANTIA ABSOLUTE RAPIDEZ o,, ti-ao iy, ft ..... i .. ,, -_
E. 0-Ill. echo obe, lone y fgot.
m-i--,Qa c decirnos en tutlan 01(A-os
u-ptrutoion1," -ittstival ic n out tirtudut*
R, pef e n os Inl~al in a ] 1 E l di de l
__ pau'Lo ztruth .d rut bIillbst, ""
-n-ic dado ulin Ifitlutudqd to' rel-
'Iltro porut Pitt Aria Mtslt'trl 1:1 ,tie
Adolfa do opnfc otcd clat retn a a alao patadit actuten t utucecital tie so-
Cook gra a lln iit n L~a Habana Junt .o a randc~e mialon fos mujlclc, olatR5 -1tutuitCoil Ii pilitasIuta liitui
converara con nuetracotaopfern Adela Jaume sabre pormenoroa oo n do Renard. Tambldt. he trabajade. para
eEcarrenaotlatlca. 1m' araompaRoa n n eolna, l a p0lanltBerta Huherrn.l que Ia Sociedad Od Concuertoi, la Sucie-
acompaflard a aq.di en 0u Conclerto del dia 27, en el Lyceum. dad Amigos de la Musica, doerde hi-
Adolfo Odnoposoff.' -ya hI cono- de ota a signatures obhigatorias. ic- ce por primera vez en Cuba el ci-
(H E C H A S EN C U B A;) el. lectar.am nte de ha mso.c.- mu h ..rmout .. cnmposict6n. pu....arlo o rmpleto de las obras detBee-
es el joven y erinentetcellistauque NHstaria de la Musica, prdctica or- thoven para cello y plano, y pare -
hemos admirado todos ents asO e- questal, etc. Is Socedad de Musics doe Camara
- clientses actions en La Habana --,Cugil sfu st. prinmera prescitia de Cuba
con III, Orquesta de Contara,. ta Or. i6n rconio solistal -Cudb es nupresidn dol atla-
questa F ilarn-ni(11ca, 3' onistl' coluu- or aqluetl tempo, en Aleminw ,a d,, actual de la mnusics en Clila. y
( usuInk I .iteales. Alura. oitr o ,eutl-li Mt i ntittluitu' tul' inite que ot- hittb i( I Ins prerereo (Iabiit lsi- caltoi I",khp
"' p ut-ritit 'll i..Irop:: ti l { tol. it lln-a totg r t ifecloi % S it' .Iu, ii-i,,).I iti cr l ado "
f i ure c, tind2tut t7 d O ttl i'e 1, otitmulut r t '- I lilt tt et Io'tl l' t ub utit ,u tr Li ll "t ., I :- e
e it l I, 11...tl t Hilt l I ..t l ot l t, ,' i-ne Itiistt.t(i .C t ..i -, I t ti ,l ute -itttl ei ,ti-
V- .' de tt i u--tall"U prt t i put i t -tlttmoto i'ttuil deo Mu, l,"Itt. 'll,,ai't.d it i lmt II111 bJ-1 IV ls tuii a i tati c uV k" e. n siti. itt-i a m.. e l o le- potinil
Le.tuteut, m il (t, II1I(.ht.\ ~ e Ie l t (l i ellli pI r d. ittl e -b (le i Is .iue ,u u i
cea c t v ,"iP a ,-... d ,,1 . ,I V l,, (tl,, .I ', c t" Sid ll '. .deh-,. I ~ h ? ., a .4,',d ,ese salpash rteco aun a B to c Ioiot s.d[ skl tt}titl's it- t'. liottut. 3-s-it itu tite iriuti ti'lst\ I -[t2 c en1 te~{sut l'!"s itituuon ooo dmi~ta ....
Co aes iietit OttO 55 s, e,- to.,m- ,,I i-o bo,.oheeil
t. e coe r utiodl del t ii- t r o N t nfo tu,.- itde S M,/b allg ',1,1 e ta} d v[ n ob,- std e ]a I


'~ ~ s lD lss i ICS, oi te ittlil oilant ort 'sa, ut-u' paIe- do I:UIon gttr t (II on at FIe d i--r
In. ctedti io i p ra ..eu te l vf ,( .l , 1 v i
ad- ..aP a, oa r. Po e..o.oont .r st ol . ., I ,-e ,p.rS da e r Na t l 0 ,.1, .io a a Ito .......nuptrid.i .... ,,r
d i nsl suid t sposa,rapin t iti, pr titer .Iiut (ttu o Elian hitt lt it)puP, ]. ,"''"' t n t- i i- ti.)t, utin l "t elfi-tiis
C'ereaa teepepialeteparatIn lrotecciti lrde.rndn etriartBateyes I, tinn ......i pI a ........c do g.. ..?ia rl -IbI... ,


Y n~~~~~pitnes dpciia tit *(utnciii'- uto .o 0 - m tts ett tssc itrt i nlit. PorIihtso H e b- e li
deIg n,, s M c, rero, et,.c. p fin,, e n C .... b,, ........ ........... ..... ... " ....... ...... d2 : ...


ISAIIEJOheri ng pilatt tutteat toni Is Ou-tu. toieettiuiie itoti.t ate Puutoli Ct..ul
ntna~iticnoti,,,,amri l ,tn ,-tdinc tidr toti't'-i ,, A't tro dr ifig oi r pite opi s iro111 on
Pr StejNA 416pr (piedadeL FOca n O C c '"PeTrleFO",N 1 8 Z euri. eOdnnpcro r ... dn to '"a i -slit t s i eIista ua ia, i itp; i' .......t..pt riso

y tae o rtosnt cd o"IenlaiA t iuit r atDesp reptsd i n- p on t ittsIt t list ..e lt ,,a ........po e ,.I-tis i .
dpad sere absoluta.sPer)s.P troI f.. .... i.i.... .. o.. u. It. ni.. . ....wr .. ..o,5 : -oeoi 6,t tutuor nn ii, he,,
ienpily.ruis L de eitirt itiesr,,i i-u. tt tiptncandy e a-nemll ec nitr set'. saul deu dit g, doh.xrI A ,ii e 't ti a
oid notmintarm ed v f01etoye p ,oi vetofi. ,i.......rI..... ..... p it i e. .bt ..tro p t..uo .... N eonn sr Ti. e.. r ill,
mne ecal. eEls no, haireit'u ii- tutu pi alcrtiu i ruet At exaprudi ius itia e ...... A0 eO r1 .a OrI v A iuuioua
US , ;t i r, r'.'., o c .. } r n e ( r el -, al t,'lo r, Na!,jol,r,
INDUSTRIAS NAClONALES VALLEJO, S. A. [ P.n1 1- ,l o n ,0.1..... ,I Ill IIAI fical de ,Pablo C ..... .....
atn till Z IIca,-Int eva bauddrs c......ott. ........ rN... de nl r A.t. .i eI . .. .-d.p ....
dS I s MiN tli. slaes FO 0 uT) ocuchar.cong t ertlots det i i ituot emroPdada r tt'o e t trioti t lou i Tt ,t u a d Or is ai pal t F p I 0'


iliu lii "titt. ..til, ticreO H'o tttu p Ard o~r Id ulte -
APARTADO1917 -HA ANA I niea, yComoiura tru,ea rel ,rde l al,d v Uasals. Tuve ,portiwlad 'A a ,,,,et ,,,- *
APARTADO 19 17 HABANA Itus dias demn.,traba g ,,prd centonces de c acrptnir varias ,'onlra- joe ( opk~~jCtn
C einn p elvolo i d e.- .fip ol i i .- ... ..a...i' .......t.t rI ....e.n u ....ha-,l dneiadio tagrOdFab .... tut rdo' b l
espiritu de rornpefietracilit ('oLi su [( nicas y conciertnis diversF, ...aodel To n H81,oe New Yoil.. .

Incomparable c ante el que se ipch- 1 ugent es nvdosas) subihmes que i- dadra ci Ome t liiutrt pr u i r ctiatu Au l 'cut eu-..
s c u r o Q pudgen .l.u-oruu n ot la o Iee rewiu intvetutI iin Im iteo Oruct -- t Or K I 1i l
.na . c .... ....abl ero s.M.... uldoia] s code1lt at o- pelO... u p uan dbid t... ...inc.ito llutt1.............. Ii t te .. cio tjoil i ," ............. li. .........T
o r ua t n tt mallosest prola-oI i ia, d i o actlt ar en it it rl ues a '' , eIp d u i tuesta F$r.i;- ,o
tEn Ua lugar de la Ma -nch utst s li tutu ro t ]atae dvututt dlt IIIit f,'- I I-tm NecP et 1 e lA uet il itltI lat-cut


Co totm tas nerb bral pubns~a iueloc Yot- pere UJLts D o e-lt u t trumid l ie-U11 dqe limuionduu'u- t ii .d 4:t IP ll, d.tso e 91 a iii1ar ,itdiuma l u~~n d,urlr ,. 'c de IBueo m utAire, vta i
d e C e rv a n te s c re oc es e. a bqu eh odu lu g pe ac bif in al gY a" J cc u ui HA. tl ,t l lidul10o i pitt o" t, bust Nei l' ., b .. uu.c.d e M o w lde .,-o I&
ilspaloco y universaI AlOt ion O I- p to o ltor v hlerarto. jovial y NI- cesario construitle .iii m .t ,I -,. s u e sl es al... .." e- [e qu ac, l
Jano, caballero de Ia ManChia, IR g~ero, (Ilie ell f ,e I @suiprenio eo- flues debido it su pper vle, roz h. topa FegieStt ,i iU palrii ,P.-.1 ta ';desaiilw i.mdo kini ado~i-
Otra Ilanuria que dilata su amphl r rca ri zu-ls 'tna i ",V-" elor M' ;o- Pfabric "se entrs tu e ,el ll i a ;l [ui ttrii p, ideltr- .it. d td flt sit v l Ocl i tl
t Is cosa ado merldional robl tl rattle '.. g .a.,,due u r alarn ml per- tlde uIto S deheu on. uit- n 'l'""I".'... c. PRegt aerel e llia la A I t it i ullel e t. ..e tn- ti t


o irdcerun n a tvuidt ts- aItaiiu ni tbnu reuia yilleIt- dl itsC ol se )od Nitll-oit Out, ut. 1193 i enni lt tione m leiu, Ina thu i euiudliii-tt
e .... ....rtebral p enilnsu lar. t P t... sr e nar.tDoJ. .... ..didai io ra- le- Oe t t o n ru',el)t t,.tt s p ,i I.i.CIEitbib iPo.....tior'h .SRC usttepru Isarnirms e In 'ut uru. v it etne'ui.itpsln Rnin Hc- 'tassdrmn ,'tu,,s pat- r 10 mmo l tidel tut tat oo "Newhnoiu itnp tot
S vdo p r b:eologos, eru-ito sO htie-iposuble.so l p r 1 sltl e$. loy o rtotvho ts lteudotetvn os No u --,nuo n cu iet i,ii$,. .ii i,, I -u r it, ii til itil s pratt. -I- h a.
vnotutita:o d --n(to at l e io e d aleut i~er e.is .al mi. u eti u, e toilad Il~r nula" Ft lilil, od ell I iii;i -- to t.b 1 r .... itt-tli n eei .. ...... On out .. ..
I sl podrerosapes al~ dai do o i.lt ata- iosn iubte iugal r iioc; a mqtrao Id r a derto e lihima Rute itu i.trl ,1 ',' te ,-" a r r ,r, iaii, tint e o ld e adle~ vanl~t rr'oe m
n Ilero manch~o: ittileztdel d;..ou- thu, N's-n-itatic ,uuinfrntuarseirollutltmerttludetiuit ,ttentlsrbtuttnuulgii eatisitot, di,'pli
iractic r d ar tvomodcu l a Inv all .ine POIS cruans at Ohuthtnca r turn a ciU ri.tuem dCo i prol Hu', p ,,, FCe e. 944r i1"C Ka ; t .~]t "i ri ulto 17 en ml Lie ( nt -,
d~Etadi o m td diO- erriir. n ctmtto pa s~ uuu (nolam n aerntlrto. [",,,,. to" n apt vonr irtan 0 r a { r, ,'- -Q s en r- lade cam prut, -.1
Ocr crnuttampatlencan oitri stoo r a __________r_________________-_________________________________
Pse~r 'ro 'heo I lam o ta a] s, v inin- tia Nou no ~xlan posternars la p le n londi- P Sflg ;r$ ''' doidono "ro-a I m trtmucn anon-mo" n r.
rio copsn-lcar quo ma, en ,,ci" C1ter al- _____oi. M as'., oia cd l fapi ta efl adol. \ 19,0 ou l~t b
1 Conrepod ermr do i ainn astr I an n ola t del de l m aman ea. do Meb Hs-endca 'dlE WrEo,. ..It, ,*, . 't~p~ r lr" ; c de I plrl, e s~l u de,
Bca t en, y ujl c 001o muo d hnm' eln n amrnico, do, ourllearct, i~rn c om l r- Ieen ne lm, ns,, , rr.,i; v I'' p m r on, pr.!y imners ouin e le ttd aun,,,uuin
i- to d~raca Ictldato de viola ohs-o oles, is tra dama a d pq a-rdtoibre srd ,ci Nson-.., '. .' ,Ar, {~ln't~r, pr n~ r, c~[ Ile Ien lllcld, a~

s- nratdor p deltlaco dodcn I a lutta ora- Ito3sn y gasanuars Elq rotna |urs n oea- d e Nrfeo TPa E G~ l,, A -E N l EL A C 14 e0 ,, sit .- au-. tu c ne tedrocialouuu 11trt
zoo de macal do. ; ens- ll~t mudo Idenrl ce ~ loe quer/CO oe~l~~ aao oqe tui ti~ 55 a et rIm ao I bt t eorln a ,'' t~r, Iac omp a nantoiudu a 0 ton poaBeriodsH
- ne dcr. sintomplaenctni-a.d cn el u atan onnatnon~s Obearnus M DE E A A TO ImEEZ snlian, ue n coaboraiu111 onmue.Od
a an eo~ar p o ne nase dii~,es D it'n-sol lanti is rsompanvte dcl M uehaena -'i d e n sercura t adcolt-ieconVcepurt. 5.


I- ndo ee nor tielaiianiustl2et o diulicoada iy en poanu ta. El e panto l -eF B IA 1 aao.T.. X34 61 z, dnhe. 'a edo, i grinatnlmrub e, .tp od-


ft <*


p.


J)IADlO DFc I A NIADIMA _A'IAD1n I A nF FFRRFRO DIF I946


Miscelanea de Salubridad M U N 'D C


Fo Pr ROGELIO FRANCII DE A- SLROA ,,
r ------- ;BOLSA DE LA HABANA legraph Co
.. - Vertlentes-Ca
COTIACIO OFOIALFrancisco SBi
-Se pide It .eninacid6n de unas obrms. c o TI z AcoN ,I cI A L i.o S
S -Prorrogsdo e Decreto Presideocial 'No. 91. FEBRERO 13 JIE 1948 atl Bug
-Medicos y empieadoo repuestos en I" li d Bono.s p Obligaclones 'o Punts Alegnr
-Operado el legislador Wifredo Figueras. H e f-- _-uCuban Atlar
RepubJlca de Cuba: -u das) t
----190-- 05 iDeuda Interior) 120 Cuban Atlian
Enicumpllmlento de aentencla die- tnvo do unaa leslones de radio-dermi- 1909-10940 ... 100 '-i ruba .omp
tada por Ia Audiencia de -La Haba- 1io cronica sobre la quoe se Implan- 1914-1949 iMorgan) . 11 Cuan) _
na, confir.ada por el Tribunal su- to una ltsio'n epitelil, al &I mo 19,23-.1953(Mor.an) 10 ,Daerop
pren.o, el mlnustro del ramo, ha fir. tiemiSh que ase e hlhizo su exploraclon 0. P. 1930-145 177 P1 Ameri
11-31-19173 Ill. 17 P.l0 Ainerivii
mado las sJgulentes reposilone.T- do axllar. Fzta les6ln la eatlmamon pro- 1941-19& 10 Ca. Cuban
empleados: ,ducida por el uiSo contlnuado del ra- Obilgaclonc. Orc C cn 7 i c
Jos L_;uls Torres Maceira, Insp-c- iiuin durante un gran numero dt cupones 1930-1935 . 95 xp'ms Aer
for de Santiago de Cuba; Gilberts rilo. que ha venido deoempefilando Obligaclones Oro con 4 l jroann .
Outlerrez Reyes, d Ia Jefatura d esta labor a it encomendadad. El Dr. cupones 1930-1935 . '. 3 riorAfica
Matanzas; Carmen Martinez Con- Puente Duany agrega que asta es In Centra Asturiano, 1925- A .ieduclod
Szalez. escriblente de IngenieriR Lo- primers. persona que eufre en Cuba 1065 L. 32 Uo
cal. Habana; German Armando Pa- un accJdente debildo al trbaJo cobn- 4-1i9o ro a 00 -
voni, delegado' ante los Juzgados Co- tinurdo con el radium, por lb que B anco Territorial Serie 3,
rrecc-onaleE; Dr. Carlos Manuel Mar- estlman necesario so legiale en forms 1944-19686 . . 70 errocarniles,
tines Anaya, midjco de visJlta del de que qiueden aseguradoJos la em- Banco Territorial Eerle C,I
SHnspital de Santiago. de Cuba;: Con- pleados y personal que trabajen con 1944-1974 ... 1 1 GRANOS
cepcidn Negret, auxillar te'rcera del e' radium, aso como que ae lea pro- Gas 1G904-195 .. _. 120 G ,-
Hospital de Santiago de Cuba; Ca- porclone vacaedones adecuadas y ae HavaosaElectric Con.o- IERRE DF
ldld"aeitml..... ..... .5 IRE0
rildad Camejo, del Hospital de Gill- les remunere con un sueldo apro- Havana Electric iDeben- 1
nes: y Enrique oate G6n iez. Jefe plado. l-ure), 1926--1951 7s -
de Inspeccldn Dornscllaria de I& Je- El Dr. PFigueras labor en el depar- Mercado de Abasto y
fatura -de Santoago de-Cuba. tamento de, cancer del Mercedesa Consumo la. Hip. . 23 Mayn -
S DECRETO PRORROGADO -lesde 1930. como alumni Interno, Papelera, Serie B, 1922- Julo -
El doctor Ramiro de la Riva nos graduadso de medico despuds y jefe 2944 .. -.... . .50 -- Septlemre
inform que a propuesta suya. el radi6tlogo hasta 1946 On q'qa7 W elec- Telfonosn (Debentures),
Consejo de Ministros habia prorro- t' Repreoentante a ln"' Camara; pe- IndO 5 106506 i.redm.l- May -
~j ........ 06,""' I ....... 'Julio
gado los-efectas del Decreto Preso- ro conrnuo como medico honorarlo. II .- . 18 Julio -
denicial numero 91, del 14 de enero NOTICIAS CONDENSADAS Cia. Azucarera Ctspedes, Septlpmbre
del pasado aso, que se reflere &'JoE -La sefiorita Isabel Ortlz y otras 1924-1939 .... -
agente o repreaentntesetans de eape- recuerdan al Minlstro su soliclitud de North American Sugar MI-o -
clalldades farmacuticaa ex.ranjeras. sumento .de plazas de alumna de CaC.. 1a232"143- ." Jutlio -
COMISION PARA ESTUD]O. enfermeras en el Hospital Civil de Centra93.19 a atalina, Scrolimbre
EBD1 ~1936-1949 .. ...
Por Decreto'Presldencial, a pro- Santiago de Cuba. Cla Aeue VIcana. tDe-
pues4t del Minlstro de Salubrindad, -El director de la Rentas de Lotc- benturei, 1935-1955 . Man -
ha aido comlzionado el doctor Juan rla ,-emile copla del eScrlto dirigilo ,)lic -
Bermnofdea, director del .Asllo Nai)o- la .Isetiorita Morilma G rcla trs.'- Comp. Veclid. Sepntiembre
nal do Anclanos, para que reallce ladiLndola, en comisl6n, al Mlnilte- $ por S azr
determlnados estudlos en cludades rlIc ,> Arlonps acclon l 11ro':'|
norteaimiericanMs. Mientras dure sun -El Jete local de Los Palacoi o- .N. lehbrla e HALGODON
IuSanei. atmirs. 1 dlrecicin de licta e0 pagudn eous haberes al aefor io . .. 360 -
aque': a sio el doctor Armando Gar- MartLinlano Lz. que cobra con cargo Nva. Fab. de Hlelo( Be- CIERRE DP
cia. Se le slignan dleta at Dr. Ber- al rdto de Salubrldad Rural. nefliciarisi . . 97 9B'4i DE
mi0dez, Mcendente t nla cantilad de --El secretario de li Prealdencia Banco TerritorIal . 10 -
dos mill peis. traslada ecnto del Sr Jcsaro C. Baro Territorial iPrefe-
REPRESENTANTE8 DEL ESTADO vanova RozaIs, Interesando se nor- r._etes.. . .... 95 Mlarzo -- -
Tam.isn por Deireto del jefe del mali-e el serviclo de Odontologia Baco Te rriorlal tBene- yo ---
Ettdo., a propuesta del Minitro, sadscripto a s la Unldad Sanitaria de I. C oonsoll1ados de ctuLre -
han sldo desilia'doa los doctors Al- Marlanao. Cuba, P. . . . 20 21 Dicembire -
s-arez Fentes y AulJa OGaston, como --El Director do Salubrildad solici- Cuba R. R. . . 26 -
delegados propietario y suplente, res- tas del Minlstro se disponga el pago Havana Electric Utilities
pectivamente, del Estado, ante el de dietu devengadat aI Dr. Juan M. Comn., p. e9 ... .. 034 95, PROMEDIO,
Directorio del Retiro Parmactutico. Portuondo por aervlclos preatados en Havana Electric Utilities ---
LA TERMINACION DE iTN Bauta: al ingenlero A. Donmlnguez ;C.,-"' ..c.tric Riwa 2 NUEVA Y,
ALCANTARILLADO por serviclco en Guinea; y a Io doc- H" v na ..tei. q Railway lo director i
El Ministro ha dirigido un escrlto stores Solson& y Sobredo, por aerv- Havana Electric Railway panilal. Prom
a su colega el de Obras Pltbllcas, ar-- cos prestados en Santa Claran y Ca- Co.. C. . . % Inclustriales
quitecto San Martin, Itteresando lai majuans. Jnrcia Unlics . . 1141 120 Fcrroccarnles
termJnaclon del alcantrwillado y re-' -El director del hospital San avleras Unlcaa . . 501 S'er, Pebllco
construcccin de la Callies de Ion re- Jua. de Dies. Informs que los su- Te;ofonoa, (Prefs.) . 120( 125 Accines
partoa Santa Amalia y Barrio Azul, .mlistradores. no han cobrado, salendo Tedefonos, (Cms) . ... 98 101
por ser de urgente neceaidad paran Posible que se parallcen algunos er- -Primera Papelemra Cuba- -
mantener el standard de higlene de vicious por tal motlvo. b a"I.ndu'sj"- ., 'do- .0 OVER-THE
Cuba Industal- Cc-_____
aquellos vecindarlos. -El Sindicato de Trabajadorea dell mercial . 76 NUEVA Y
MEDICOS REPUESTOS central .Cunagua. h ssollcitado e ) Banco Contilnelntal Ame-a h lhlo direct
Tanmbien el Minlstro lIrmo ayer la envlo de cincuenta letrlnas parn ins- rjano . . I0 .Compaila):
reposiclcin de lo siguientes medicos talarnlas en otras tanlas casas de tra- iNorth American Sugar Cuba Co., IS
qua se encontraban cesantes GdeIde Cajadores, Go.h. .n. ...... .14 Cuba Co., IC
ol"pa2sado moade diclembre: doctors --La seiora Anl.onla Morclego, de oCGs .i genos. Azuarero Electric Bond
Ceferino, Fernandez Brito, dooe Ve NUvitU. en e.crnit al Mtnutro dhe- nr ." 5.npo A r
op V- r -_crtn I in l.o e- t1a1 1"an a'. atalina .t Tees
lazcr, Santa Cruz, Jose Benito Acos- nuncia nfraccloneo sanitsrias, gnra- C Aelt vecetalCa aEl Co- ,Tin-v ' '
va y Mlguel Frank; v, los enoermo- ven en 1 h cIaS Cdspedes 20 y, agre- clnd ro. De eapliall 120 .....oper .
ios Genaro Anruo Nutieo, Martin .a, qne el jele local del tdrntno mi- Aceitei Veelalee -El Co-
Valls Efonbiar Manuel Blancn .An rtclpal n-o hroe ce.n a Is; d.nilincia.l reroe ,Cmsi ,. uT"
?&4e4 v la>sd Alhsrez por ella lmUIisadas |Cirl.li Rmplie .. 6. 28 MANTCA
EL HOSPI7O.L OLUIUI HABITABLES CONCEDIDO CIa Cunank "a rlbraa
I Dot. sMt p"a& maJAMA .. M Itao a r is r s awat a I,- L" IL .. .A' L *. ClERRE DE
ceaoldo0 meaniamente. por el Cone- sCi ni inctl0nso Ml aBuea mn Cr OCperdor d aT -
Po de Mlnlstro. en nsuSo son d el pal haberte concedldo habitable 5 r ms. 4S -- Entre n
ps-id0 ala 11, pira ci scetenimlen. lo aigldientIn iinuebles: Concratere Nacional Pre- Marro -
t, Gel nuevo Hospital del Oancer Patroclnlo quJna Poey, de ]a feridas . . . -- .Vrc -
*Madame Cories, el minlatro, doctor Asociacl6n de Blervas dIel Bftgrado Banco Popular . 100 105
de Is Riva, ha ordenado se comu- ormhdr.' Calzdfta esquina a 13, Ve-
nique a os dirilgenteas de) mismo Ba dGdo, de Carmen Oauna v.ludt de Co- 100 Acjlones CAFE
lIn de que puedan organizau- su pre- 'ial; Gertrudis centre Avellaneda y --
supuesto dt ,gasto. Lagueruel. de Josquin Eacapa; Mon- Central svioleta* Sugar CIERLE DE
PELJCITAN AL, MINISTRO te l01t, de Jead M. y Melquladea Company . . . DE CAP
El doctor Benlto OHarcla Mazas, Preano; Do flnguAt 218, d Nues- C1a. Aucarera 'Oespedes,
olefe local de Mor6n,. ha tteLgratlado tra oflors del Buen Consejo; Pt- (Preferidai) ... 20 Marz -
al Mlilsltro, en nombrbn de la in- brea entire Aspuru y Perrocarril, de Ia. Anucarera Cespedas, Mayo
I iomunoo) .... 5 -- Julio
tituclone cJvlca locales, un a exten- Is Ci. Standard oil Oo.; Palatino OIa. Azucarera Vertlen- Scptimbre
alva Ieltitaltn POT la rplda solu- Y Fomento, de Laio y Adolo Fit- tee,. Calnagiley . .12% 13%
cldn que dl6 a Ios problems que cher; Banta Catalina y J. B. ZEyaA, Cla. Azucarera Vicana -
confrontaba el Hospltal Civil, nor- te Leandrm Garcila; Infante esqulna Oentral Ermlta ..... AZUCARER
maltlzandose los servicios, a Humboldt, tde Carlons Tellechea; Ca- Cina. Cubans de Avia-
OPERADO EL LEOISLADOR tle i: esquinta 132 (Rep. Batistal, de cl6n . . . . 7 8. CIERRE D
WILFREDO PIGUERABS Francli-co M. Tanmargo; Flnlay y Jo- P xpre o Atro'o Interane- Dl
El Dr. Puente Duany, director del lina. de .Io.r M tO&ucla: F.trada '""10o. . .
dopartamento de cancer del hiospi-I Palmi 711,d d Jos M. Alvarez: Li-I NRNur Dvi tlling Col- _
i I party . . . . .
at sMercedes., en informne al M1- lea 3' 6, VeadIo. &ad Elia y Joise tia. Litogrilica de La. AIn. Stig R
nistro dice as;l: El 9 del actual lut AgustUi y Franclsco Orana; L.bertad Habala, i(Prefs) . 201, 23 Ccr'itrI Agi
necesario practicarle al Dr. Willfredo v Ju' anDelgado. 451,. de Viende Di.z: I Cla. Litogrfica de La Fraitisc'n E
Figueras Gonzalez irepresentante a Y las casa a call N e N iqui a t i .1 hInbana. (CorCm) 20. 4 rfaL, Wes(t
Ia Camaral), a amputaclon de la sVedado; talle 12 3' 19 Vedadro; : Cia. Arueducto de Ci- Hoi'lwoo d
dos falaroes terminales del dedo, In- Avenida tde Maceo iMalerron, e.oqii- .... '7 -- PI -in. Alecr
dice de la mann izqulerda. con ma- n a GKIainn. onncteraNr Nslloa' dICo- lOS demA
(,nlaln"). . . 5 P r-- r rk e
Orange C-ilbh dGeCiba --- I les,.do to
ACTUACION DEL MERCADO LA LECITINA DE SOJA EN nm ~ ofro lnugar
DE ALGODON EN N. YORK LAS DIVERSAS INDUSTRIASC crnp vend


DURANTE- EL DIA DE-AYER Li lpetina, extraid del hsba do, iCduis Prinm.r Papele-
--&soja -noticit difundlda por Is CA- rA Cuban&a . ,
NEW YORK, lebrero 1. tT&McK). mara de (C.omrercio Cubana con datsoi tnlfod . s , .
(Por el hilo director de Luls Mendoza del .E! Exportados -Amtriwan15- W Ur.1r Oil 0 ....
& .Cia.)- Una aScumulacl6n de 6rde- ha conqulstado una amplia accpta- I --
nes de vents deprimi6 los precious del rcin en lao industrau allmentnlcias i COTIZACION A MEl
algod6n de 62 a 78 puntos en los me- de dulces. v ya comienza a extl __'
leas de ]a vleja cosecha y de 24 a 33 derse al'utllizalodn a la manuflc-ura C
puntos en los de nueva coecha. en de pintura, aceltes. comtAtico. tex- Bonos v Obligsariones
a.s primeras operacionl s del di. pero tiles. Jabones, products de petr6eo,i --e..
despues del movimiento Inicia] te tintas. cuero y much otros artlicu- Rep ubij ca de Cuba:
vents. Ilas ofertas fueron reducldas los. En realldad -dice I1 informs- --%
el mercado subi6 de 69 a 85 pun- cld6n- es altamente valloisa rionde ( 1 r.7. .
los en la entregs.t de vie3a cosecha ouiei qu roe requlnr >i. gente Morgan 5. *= ..
y de 50 a 53 puntos en las de nuevA diapjersor o enibulsivo. i19 4 .. .. "
cosechi, s6lo Para vOlverc a perder Zae material se ha destlnado re- 1955, 4 . -
herreno en las (1ltimag operaslones y
rerrar el dia de 21 a 28 puntoa mlso clentnmente a multiples usos, y l I Havana Electric RallwaO
.bajo en lo meses de vlejl, cOnecha y re debe al hecho de quie, habi6ndoa Co., (Bon" "-. .
dea an s pntoses de ea~ e .Havana Elercric Ral)w3a
de 5 a 6 punts mAs bajo on d extraldo antes de Is yemna tdel huevo. Co, i Debentures)
nuv cos.___________ a radn de diez dolarcs I libra, o de Cuba H. R. 1952, 5%
LA PLATA so aesos tde antmnal.l, a ruilo o 4sel Cuba -L. R Ccrltifcado
Wdlares, su rxtr0ccion (iel haba det de Deposito .
COTIZACION DEL BANCU 0loJa se cfectu a tun co.sta nominal. Cuba R. R. 1046, .,
JACINTO PEDROSO El rsmo indlstria rl el que w. ha Cuba R. H- Cr'liflcado
rer mpteo reclltrw entC a ,'Pclttna tie Dep6silo .
Al cierre del mercado de yet, en proporcrln c lollc.I el de pn- Cilia R R. 1946. 71',
)a plata national xi cotizabp lur's y tlinia.s. i:l !o rcada ve(C ns Cuba R. n Certfltratir
diverificedo --aflnswn- c!" - ee Doposito . .
comno sigue: nlos compradoreA rlarTe slnldttl.o qi<," ainqr l pofet No'r e dr ClIba, 1942
a, 164% de deacuenlo, y lIsa p rebuen prnptrdde., ilhere n e ,. c.rt..s
a 14od lsuno y 'Aielnprc k,P pr(+'.S,'l l n Ilroducicr diaper- I "rtle tie Cuba, certifirn-
"vendedores a par, en op-e. unorcs tles, ha u- de Depsit .
SI tetnlicaodo 4 complicsio Iso problems ". t tt ri"en de ti
racjones de can e por el hi- (qu aursi, ciuindtn lo fabrieanlsa CIlban Telephone Con-
"ll apliran dlrhos Hele amnricano. mlifodo ly rturmila pr-Actrlitoi. ITilse Sugar CanA V I S 0 Nurv -\ri de'+
Nlva, rib de HWlO kBb

COMPARIA DE CAYO CRUZ, S. A. ricifra o.. ...
P, C. Cnnsiolldadow (Pre
Se hace abur por rste incdito que loS Cerltlfcadon de Accloonts l'lidasl .
No. 1231 por 4J6 Asclonac, 1:34 por 13,824 Acclonoe, y 13 6 por 25 Ao- Cubt Railroad, (Prefarl
clone. today die 100i.00 valor nominal cadsa tuna, ide Ia Compnals .. la .
de-Cayo Crux, S. A.. so an extraviAdo, y 1 piropletarlo de I& Havana Electric Railway3
mlansas ha solliclido In expedlcl6n de nuevoa Certilteadot "dupl- Hvn Eecric) t .
fado" en usiutilluitn de lois extraviadoa qua hahran da ser anu- Havnis Eleotric ailw.a'
lad., -Csinunea ... .
En cumplirlntnlo, y de (nnlormlndta c.n lo shtablctia emn el Ar- Jarcal de i ataiini s Unl
ticulo Declmo Bie lon Eslaluio. .9oi-alc m* riirn t1e aviso pars *u c'" *: " '..
publieacoin durantr die di en la OGaceta Oflclal de Ina Repuiblica, 1aana Electric Utllite
y %n un per16dice ae esta Ciudad. (Pr- eerlcdast U.t.lt
Cumlquler persons clue en,'onisro slth'.R (',arlIteAdos do AC- Hasina Electric illtle
el o quo tirviere ataidn" derechopr hs e5n0 0nn i atn con I"s ina CPreflrellon r
masims deoerA aeidhi at que milO-rIhe exl IA 5',e4,tell Vs[ ta A do l llr
NO, }~lt'iad.d I Pro7fr1
No. 30. ailos. Cubin Telophone Corn
La HI bana, I.-.s .. /l .le 194H. p1| 1' Prefs) . .
clibanr T-lephone Coin
Enrlqir (;arela AlemArr I ainyICom.s. ..
PreAideilr NviCra rde Cuba ILUn]
'I. Teleiiliolr snud 'Ti


voi -
24j -


S; FElCHA
somp. Vend


, 101 -
103 -
. 104 -
* 11"ii, 115
I110 111

S52 -
. l+, ;
S74 -
. 32 -

68 --
32,
058
* 32 -* 46'. -

- 1l -+
. 16
RO
omp. Vend
I por S pnr
at'lon ',7citn
30 -
S97 l
* (T;, -
S20\ 20'
26 -
Y 8 -


115 -
e3
. 93 --
. V, --

50 -
101110 -
0, 100
l- 6


COTIZACI
LOS C(
COMER

PREoCIOS
Cos,- TaInP0ll T


A 1'rox F,.u
cArrn
\ r- p, rh le

i. d .e I .


B
It
, 'I h ,

Gel'
,, nt e, d
de. rS .


or
an
ug


re
itl
it'l
pan
-ai:
,alleoa
3e
ITO(c
DE
c


), FL NA N C


P., 4 .... 1,- 1,'. BOLSA DE NEW YORK
o agiley . 13.! 3 -,-
ar Compa- ( C I ER R D E. A Y E R
. . . 12 141 _____
Coa..- . 7 FEBRERO 13 DE 1948
Bug. Comn- A
Cn. 1. Allis Chad .... . 34
2ugar Co.. i C 17
Ic Preferl- A J kd C em1 d s,. .
S90 Alka Jun. 3.- --
ie " 161 7 Ai' Reduc .-- ---- 24
C' ..,,. it l Ani E&xport L--.- -- 1
ny, IPIIe- Am. Radiator - --- 1:
62 AiCr Crys2 - - 1Ca
; 'Cumur i 3 A-cr Airl -. -
: 3 Al'. Car FoFu - - -
Alrtwa- H 8, t Ai.. F, Pow -
R. a. nA r. io P. -- -- --
de Avs- Am. F. Pow P. -
J e n. 6 a,, qAmero T3pe - -- -. . 14
tnrsnle- I 2Amer luter - - -- 1
l' t .Ame r I-co - --- -
,omi, 2. AM. p .,Jh .
'Cuba 7 An.p. L'. 7P.
-__ _Am P. L .0 . .
Com p Vend .i .A iuga '* T ..-.
I toner T. a0 14.
UnriA- ni1. f W A., coler 4
Unn. 21 Am Encaustie - - -
Amer. Sme'e. ------ 4
O Amer. W. Work -- - -
Amer. Marec. - - -
AYEP EN LA BOL3A Amer.C:rlt -- ---- -- 2 -
SCHICAGO acortraR. --2--- 3
CH ~ A~r CAe (t.Re[. - -- -- - 3
T Alle F.tor - - - 2
TRIGO 22 Iviat. Cor. -- ---
S----- Armour and Co. --- -- -1
2- 5 l Atchl'on -------3
21.:- -- Allan Coit -- -- --- 4
CENTENO Aireon MFG I
..---- Atlar Corp. ... .-A 2
-.-. -..- Atlas Cor. V. . -

MAIZ Bahldwin lLoc. . 12
Bol,, B alOnc' lo i 1
- . . l Bald and Ohio. PPfd. -
- -. . Black Deck - -
AVENA Beln- Airp. --
101 Borfz-Warncr r .
. . I 8 Beth Steel . .
0.2'8 Butti Bros i ... .
Nutrio ppra." s . .


BUtIe Cpp. - - -
B A. Mrilnr - -
S Syer.s A. M. -- -.- -
* AYliF EN LA BOLSA, C.
-- N tncagO Clcp. -- .. . .
ALGODON O. C C ot x E.-I ..
NEW YORK Child- Co -- --- -- -
-- (Callahen Z.------
-_ .31.I.0ICan. Pacilf. ..-- -
-... .I 4.C't W. A - - -- -
------- 30.9"1 norn G0as .-----
2.--11-- 3 Columbia -.-----
28..3.-- C!tv Serv. -- -- --
ICh's and Ohio - -
Cuba R. R. p.-----
S Curtis Pup.-- -- --
~ Chiyler. -.-----. -
ORK, febrero 13 tPor el C. Violeta s---- --
do Luis Mendoza v Com.n- C. West UIl .-------
nedloa di Dow Jone; Comim and Sout - - -
1 166.33 Alza 84 C i,-itinental Steel - -.
1 48.35 Sin cambilc Cone. dison - - -
s . 31.73 AlzaI .05 Cont Oil -------
6, 0 12 ,.15 Colorado P. ---- --
..,' Coot. Motors ------
T Cm). Am. Bug - -
COUNTER Crlini. SolV. .-----
..... Cons. R. R. p. - - -
ORK, lebrero 13. IPor Cr1:c. Steel -- -- -
to de Luil Mendoza y Cuban At. Bug. -
Canada Dry --- --
reis. 67 Cel nese Car ------
;o)i . 2i 2T Cerro de Poa. - -
I Slihare 9 . Clitiel Pab. - -
0o 0 ,48 0 6 0 D
1,' 1 Del and Lack -
. .. .. 0.15 0251 D Aire ---- -- -
S".. DOl Corp. --
Dot,. Michlan---


Dupont - - - 171
Diamond Mot., ---- 1
AYER EN LA BOLSA -'
* oxqloaaesoo ... .. ,ot4-?
-diaia - 2 P0.00 El. Pow Li- -- ---- I
dI W)-- ,-. -. .-
- - 20.40 EleC ,. L ., .
. . _'i .. Elec, Boat- -- 1
-.---- 20.45 "
Piriild E. - - -
Pox Film C.------ 1
Follansibee - - -- 2
SAVER EN LA BOLSA r'arsworh -------
FE DE NEW YURK 'antdo Sug --- 2
- ----19 32 Gen Bronzle-----
- - - -18 25 Guant. Sugar - - -
S1773 ODen. Elec, ------ 3
- ----17.23 0. Brewing.---- -
C oen. Motors - - - 5
Gen Asphalt - - -
AS Gillet Saf. ------ 2
Gen. Out. Adv. ---s- --
E AYER EN IA BOIA Gen. HR. Bign -.----2
k" NEW YORK (Cilldrich -R.-- -- -
(Ioodyenr-a-- -- 4
C n p V .1.1 l l n Page -. - .. -
t . 124 127 rAt North .t -
i1rr A.ltsc. 18 10'0 H
ugar . 12" 13'1-, Howr' Sound - - -
fSlar . )20', 20 Hayes Manuf. - -
Supnr I'a 1 S h'li[ tton O ) ..il .- .
'Cf .9ivsSO a,, 14,, IlireollMal -
As valnrp aeitiarrrn bs 00la Hi;( Motor-
el lerenr n tIls rotizatci 1
Bols do NPie W York en tl. Cent -- -
de esta .ercr6n Int. Paper .r -
Int.. Iron Co.----
n),t. Cemerrt. - - -
Int. Cement-- -
ONES DADAS POR ri,,1 Ntck -
Ital. F S.- - -
>M1SIONISTAS DEL Inler Tel. - - -
CIO DEL EXTERIOR joen Lli -
us o~a~awcko ia I 0nc-
DR ?AEBCAIRCIAB ks 1113 Kaer Flit. - - -
'ACIOlB A ABA9B -D K IlePr CO. -
D, rLTB "y SMBO KO, Knlrcot - - - --
HABANA Kobacker S. - - -
-* L
1.~ ir -,4; 1. Mc Neill - - --
I,11 h. L oew Inc. - - -
Lehlligh Val.----
,-' ^ t -- - -clede Gas ,
- isan,,. ", n ( t A~i"d Cya-ir - - -
. . Lockheed Air - - -
.. Lehigh COal - - -
1. 75. M
.r,,., s, ,, S le. iM K T. .A -'
,I1 i :'" Mirphpy (G. C. l G C -
r,,i.,a. i.,,i! I.- MaNrtin Ole - - -
S 4 Marac oil -- -- -
," ,,,* , 'Inatl SU0 -- - -.
' %nnigomery -- ..---
1 .1t . . ,xr, r .1 H R - .
'.' M Intra v Ca ini). -. -
N
1 ,,., N v Crlnarl - -
S i NA lonel Dair -- ---
111.1 III II IIM'O IaI )Bive - -
,'1,50 "n 1, I-. 1-Stonal P. Li .... .. -
N:gsra H.
'0r,1 ,, a r. I i,,' 'North Amer
1 ",, N A. Arlat. - -- -
'II 5 I 1, d -' rt.. Ps lf. . .. .. ...
- I ,ll l'l,+ ,5la +r,,, "tO lel Cor .. .. ..
lI +,, + l ,r ' 0t~ ~ C r . . .
1111' *I; Otenilbus Cor -- -
( ntii Elev - --,- ...
P
l Pitl Seel --ANCO HERRERO
0 VI EDO0
Capital: 30.000,000 de Pesetas
Cuenta cortientes y Caia de Ahorros con abono
de intersese
u C c 1 R .S A 1 E S
cndisa, Axtosgm, BReMbIbr. enRisniea R Beal, ranga de Nar-
Caniga, de Osnl, (cilunsa, ( udilleron. Grad. Inflesto. IJ.
uera. l.rSon. I sarea, lI.lans. Mier Moreda. Nava, Navla,
,nia. Pola do Allande. Pnla de lavlana Pols 'dG l na. Pals
lere, Prfla. Rlbad.n, Ribadesella. 84la. amas de Iangre@,
. Ttneo, sruba. Velradeo, vilnavelioa y Zam ra. -


+ ,


SCIERRE DE AYER EN I. A BOLBA
Y EN' BANCOS DR ESTA
S CAPITAL I
New York, cable . . -16 P
New Yirk, vista ... 1-16 P
Argentina, cab;e . 15.
Argentina. vista .. .. 25 10
Londres. cable . 4.04
Londtrln, vista . . 4.03'
Vladrid. cable . . .816
Madrid, vista . . 91
Mexico, cable . . 20. B9
Iteico, vista . . . 20.6
China, cable . . 25.35
China, vl.( ...... 25.30
Slira, rablr . . 23.90
I Sulaa, vista . . ... .5
;Toront,. rable . . 0': D
S Toronlo. vista . 10-1 16 D


PAfTNA INATFr'I-Mn


ANO CXVI


ASOCIACION GESTORA dela ORGANIZACION PATRONAL

PATRONSS DE CUBA

Oigan mafiana, dia 15, a la 1 p.m., por R. H. C. Cadena Axal,
la"HORA PATRONAL"

Hari uso de la palabra el primer /icepresidente del
Comite Ejecutivo

SR. FEDERICO MORALES "


i n~aalr* ,L.*..Ju av "111/'1AMUUUL. LA + a~r.-J~;v ,i"t uL. r~ul..,v UL 1," "


1 E R 0_1 Por Los Mercados
.... _ER b 1 1- i 0 -

-ainMi --- 9 AZUCAP.ItBC
Pfr ie" I -- - - En si mercado de azucares crudoErr En et mercid locnale 20n
Pan A irs. AU ---- % para embarque, o r8epprto ..ayet ira rama no u huboas; .......-.q1.0
SParomcun -- - l isae 4,500 -carltdn ei l10 quo reta vrriftclidonStanle-y Ke, -
Pactasrd Mot. -- 'Cuba, para.embaXcar a fn"r del pr>o ler part ,I ConAOidated Cigar Co-
Pep.itola - -- - 21arintt mia dt fArero. a 5.u2. CI. tpany, de PWadelfia. Son reLTOs .de
3 PPni. R -..- - 17 I la reflneria Sucret.t do New Yorklerctac,de quint, btlundA,, 000005. .
7 Pauific Tin m 4",. Solbre Ia actuacin de io luturo: 'y octava sdei I liluima schs, d
, Puerto Rico ----.. 39 los aefiorea Luia Mendoza y Compa. L s Villas. cuyo tL t a s.nncor
24 Pret., F Car. - '- fila recibieron enI la hora lutal "'- uoespude que terminr.e nu icciL6 ,-
t Public Ber. - -- -. ria informaclones, ls oqui, resumri-Imenclonado c romprador.
L: Phlco Co. -C - "'. m en oi. rtrmnmo. i, ..l e: E9s pcslble quie oy conozcamnA
S. R En el Conltiat, No. 4 luIturt cun1.ro. terclor ha comprado. tam-
. 1de I ncuota mundlal y co ifolumir' b~n en 0000 phsa do La a.
- 7 I relatIvamenUt pe uefio + ioc Os o. i .- l;abricante Jo L. PiedtIa. q e, i ,h
.' Drug. I -- 6' ,, reesc6 acUvoa subleron ,e 8 a I, impezado a registrar otra crtita
I ROp. 1. Steel - .. n r'un ,ca Las compra:. pacrif-ron ,'- .prore ionteO de Vuelta AbaJo
4, I Robert tn -- -- para cubrlr ventiso en ,l,..b.erl. lr tro, meorM loeiot han de her re-
0aPRon Mntr -- - 24 t Jos vendedorr, fuercn to;., ti-i;it ItO' gultrd eiro es nutttra impresldr
221, Revere Copp -- - '. el.iaban al azs. El totsl Ie veCl0i1 que h otsP a proem s i naroia s frn ." -
-i" R Aviation - - - 7'. lite I 38 lote. quedaRI6o 'a p 0-.- bremnt% rte loFperaclonez iprn -
4 Ae PIct - - - 3'.clon de marzo a. 434; :.rao A. 4.)4-4J.: tne
2, jullo 437-40 .eptlembre 4 3S nmr COMPRAS EN VtELTA ABAJO
4, 3,nrlalr O - - - 15 toi O y 0Mayo de 4.9 39 .90 t cl r- El fsabrlcar.te de Artcmlta taflr -
4o tone- Web - - 12 Itopendlent de llquidacion en Bol., C Qnitana. cominpr6 en San L'lo do
41i Begat Lock - -- -- -- 2 i-' aaclenden a 1.30 lotes.. Puar del Rio client once terclot 0'
5, Sloa,.d E. Spr - - 12 I En el Contrato No. 5 ea r.cuoo.t irip,. de InlinCa LOS CoCOSP;PC
7% 2. VaAuun americana, como conrccueneio de .'- piedad oe) ccnmerclnt Ciet a.qutina 10-
.5 Schen. Dil. -- 28'I te miLn osutonldon ls 1nrncaGoit(i lj caliad tlfior HRcardo Vilar. ,
S1i, r'oull Pac - - 45 i valores y de otro prooau., bafico. Otios compradoren eatan vulita.ne
26% Sinimonro Co. - - 21, hubo alfunas. compr"o '.7 1,2 s c,-'i algunos centre productorta de Vue,-
31 Sleouth Ry. -- - - 34. milslonlstas al principle. ero el petoo t AbaJo y. poiiblemente, co-nclcrte
30, Soulth Ame. - - - 3i de s wentas de lo productleo man- operacionee-
2,5,.eStar, N. J. - - - 70 tuvo lot preclo a los nreles deOl No ht ltdo cargada atn11untn v0,g
40; Stai Brand - - - 237', mitrcoles pasado. El total de Venta que hemos anunclado ha d vemr a
Slip SY5vania El - - - 18'A scendli a 162 lotes0 y jo contrato.-o .so aimacenea de una ,irma elpecuOa-
-lTiSlan Gas Pr. - - 21 pendlentie de liquldacito sn 3olee9dora y -exportadora de cas1 capJtal.
SSt-an. 1 c.---------1. ascienden a 554 loto LAS ENTRADAS DE RAMA
1l, Studebaker-.-.-.--..-. Acercadel desarrollo de Iorels Sc1l-S e.t. pr. Po
201, T Iv~da-T enerdad l..do de c:udos pa- I Be..... o naenesp.JPr
3l' Tho.. Starret -- - 3." Iembrquee, 'o Iabact uclun d errcarrilsa-,onaioneIpar-
IT11000 Co.--- - 5%1 loginjutro, u IoFs s ores Lomis.-ro IdWas do Lercice biguilentes:
. 110lr- - - I r,'- R lgg and 9oipfer, otecolt, pir I .D Ban Juan p- Marto le i n pars H
I8 T'hnesf aor -- - i horn fl4nal tor u hllo direclo prsnv.- DuyF and CompanY. 650.
117 C do alAo nfoeinocione. que g5150cm Del milino Ban Jusn. par-a I& Cu-
Str Cir ga' l -.aru - ---- - L, andrs. La &eaf TobacO corCorpai,
6 .Aira; .. -ZUCARES C la re ..rI lt
l'n* r 01lCo.2 -1-1,- 210, mir felits an ", ete 1e10a* io Lu Mom untcareagiatdpar
Ltrlad Car-- .. 211, rouresftad alertw d Tor. I int Benitezl y 1en. o10.
t0.1oin llt 4- 8. C m dorai4t.2 raoI.prtoielr.t 0e1;Do n.ROe nedot.opara.oe ln-eonac-
7- U F. Rubber.. --- - 40 sclrr 511 te" Ci e* M dO nor Ton as Benteaz. 125
"1U Aircraft 23', -u-n or Carseiurla or -ea]a Clarat para Sobrinols Os
I p and Aer1 - 4-- ll papar y loo reoahr '' i 1Antero oan perz. 102r para Coieter-
AoeooDnntcc 12.lsr Cnda
Unit r Care pr 40 rena 'o area d 6 CF 3.000 *- A o e Cormpanis. '72, parae
U. p 00)- --- 69 reel athar do c-lao 3dc-aeminorl houe 0
T" u r C 4 d 5 4;l 1err.5 L a -e;t r ioa B Inl _, Lon, 103.
lit :4. .n7 -- *,,Ilra or Hols 3 000 torolsitd de 0
^Iandt Coun; - - -- 'r.,. nronto oimbAn.quo,. m i lunt' VALU$ES
21,1 Ca Rird 5 ~ ~5 ~ "Ocnt mavyo y habtti Intti de hra -___tc 7 t
W!tac Motor - - - 9Li 17r .111 I uicarek obhtlblb-, prcs-;I La domanda. por Jos bonon do .f
1 ub Rai' road -- ---- 44 34 dIemands a in par ren s:eo en Balt. Rpubra, e _misionea que han de v--
1 29 ;%.'.. ei-- ----- SB Poco donpues e repoorlo la 0n11n ts 01 1077 y en 195T, volvita pro-
,l WRe, Urion - - 19Io d' 4500 lnifo:dao de Cuoo. pars 'in- ducirse Byer en elMe rcado local 0d
3'1 Di el Orlandt - 7. barque en Ia gunda q II.cenA dp..talorp's. Lot, inimos corredores a qut
1 VI WPrnr Bros -.- - - 11 ebrro. a 5202 CIF, a s reieria -ublm s de relerlrno. en nufttra. n-
W1 'We Sub. - 0 -- 21 Sucre.t, dl NCw, York. terlor edicl.n, ioeron los quo acen.
4, M nat ogr iPregcls spoto New York dIa 11: 495 tueron su Interda par I adqulascton
27 Young Shet - ca myounlat 4.20 B. doe eon bonse Los tenodoraes i moa-
V4 6 AZVCARES REFINADOE: Todas traron renuentes en 10Co prnimers r -ca
5'4 StiNO D, CUBA n re.lneri s de azilcar do caft ccr mcntoe; lucgo cdopt.Ron una iclitud
, -- BAan ahora '7.705 t., r par lsaco ime, al] a vertir el eOmpe io de Ins
V, NEW YORK lebrero 13. IAP).- d e 100 I pape l y os rnieolachqrcs compradore por adquiri papel s de &-
2, Rcsultados del cierree do aes r 7.55 cta., paor Igual tipso a enva os ,de niltion es menclonadas. El reouJ-
4, A Abre Clerre Como pu.ede verse, a dtlle.rencia e- ot do de Is deana y de Is acslltud
5 ___ __t tre el azucadr d cana y dt remolahu fIrmoe de lo t tenedores, fud la I&oncer-
1'-I CIIbi- NorN R 5r' 1942 53,i 54. ha vuelto a lo 20.. pun o qc. region taclon de operacione paor un tow.
7", Cube. NorRHr51,..', HCT. 3911 401C antes de, Ia guerra. La nueva rebaja nominal,it d $0000, del bona do t9l7,
27. Cuba Railroad 5%' 1952 t 382V entr6 en vigor el dia 9 de If'*brero. La al precio de 117-14, o sea un octave
6'- Cuba Railroad ii RCT. 33 340It demand, a pesar dee se reauste mla sque elepreciopagato el damat-
3 Cuhp Railroad 7I RCT 35 37 en los precioe, continue ;lota. Er Ia teor. Del otro bno quha.de ven-
2' R oi de Cuba 44. '149. 100;. Costa del Pacificao el dill rcial con-. coeeren 195,ta lmbien del cuotrn me-
19 Rep de Cuba 41 1 1977. 11. 117 ltinda a 10 p1unto,. .o p ar, clento, so venderon p vln r
Z'2 R'p. de Cuba 5r 1949 102.21 AZUCARES -UTUROS L05 Ft. de 05.000 a 110. igualennt'e do Coti -
7 Rep. de Cuba 1953. 4 r t 6om del Cointrato No. 5 abneron do -d.
*4 4 M "latl Slgar 4'; '957 -85N 86', rregularmente: Ia poic.oin maOs er- En i BoLsa de La Habana. coltl-
it 1 cana, mao, abri6 con 0t1in0 aa ite caron ex divlendo I acciones co-
' ASOCIACION LONJA DE CUBA 4 punto sobre el cierre iilerior, P- mur n i de Ia Compaiia Litogralica.
;sro nte avanc 1no se reu~trot on los Hubo demanrda,tdurante eldiat,
-Ve C . ........ '.... .^ sigl_ ientes, qUaw l da.ron Pp. varoa.t do 1M..- emir nes ae rentcls t].1
ill, PttW.Aio PA "Tubr InTAV e .rimy pat}hierlo .a mayo vna nat a pr- P e i ealmn par or as crton fe ospecu-
5 POc MAYOE T E COTAO Iri U firme n esir avas Perio no asp.imonn de opera -
14' raALIaADA 7AX A o eanrapde iaC. E oloet C
101 OUNOIZTAA a1 o"libit. Cabibn amnl el sourar u tdrminn ,r5onr r cenfrtadas B ia bfSe de ens
.(4 c RES ASOCIADOSn p...rel -rrlelr In olicol .0 en In' orer.l0ano v1 queo tinaronoitoroo, so-
1 m lercsdo ucl erea leo. uEl morcono cl Ia per sncl "ra ecoo iicar rcoins
s D1..94. continue so tentido el r 'o del dI n ua c ica do Ia eo g do.Is .vents, do uns .il-
'', ,' l t i lo haot.a aproximarsee PI cierr cup Itr 4 ,cares, se sutlh eron desor ipreticl na-
SLi dtur e-- inde moznt msen 0psiolt4n
Asenie malord tigerainnto en poquefls a po-e

P" aoe Wacl-rt tdas pre ruleao Beeferleuano l& gurrate Seupr a M 00D .E- NEla O an a iaOk
el, Aj1 sor sss tradd lea .2 2 lots elt m t opalclon h nl hoes o el t reo na qo en ont adx-
Chfl2n.. : let o tIda I -- punto deoprurnopsra mayar a01h tr-ormpnanya relbrdsrn parTIDS n e0-

Sifelli 70 .oAre 1n1.o- . -- ives purlttrfer codo en eoe aso der I Havona Electric Rao. lUle.
C1 ll&onn VlenciaTLerl,10 e, pruiman pasmcaonEtloal sicon Se ll pra conoer vasore ronuncl tea oS
4 b4 3ie tostio ...,.5o iIt, (sin retos a l]Cler die de Ias opeid lor es 0 onu o -t s re-an r s Rafalsol 0001W e-
51oeI' ntconlea i.oppendbort s a ign l Com roa Veol'ru, ne0-5m0
19i -zti6Tr rre fiereo ~ eaComeo p l"Mayo rryanov1igelVaon a 13-$,8;800preerld
51. .-.. 1 ,,. -, u l,, .l sin., 1.1 e. 2,042 aotes, Jullo 883. s optl--2mbre 413, e r inus h rr o arr i err e0 o ,dopt .a
.-' ,,, . . -- iclembre 52, marzo 11949 105, ma- Ninguna a otra Informaion s dio a O l-
21 1,.1 '. caljs. o 1 11.00 YO (1049) 1.4, total 3,554. cl lrone .
S 5 Lrros Los uturno del Contrato No. 4 slc- almen -
raOno cnrto, tll'1 1procaetan 0leron desplegando gran lortaleza MERCADO DE NEW YORK
54 .l, otbre costa . hoppen JIs ala tips s alcanzado OPas no Pr el hIlo director d e F. Scott and
32% Grano argeo Itoda proccden- parecen ser suficirentemerte atrac- Company oe reclbleron reports de
B51/, ni 1i0%, obreert o- .t tivos; Pars traer a los endedores y Ins operac onoa electuadas, en Lque-
1' Tiio Vlel Peri10 o vlumen1 comentinua pequelnc. S Ila plaza, d e valore de empresa que
a it,. , ....r r erectuo tin straddle de dor lotes mar- desarroaan suosa aCtilV ead s o Cubo .
See carto n. ... . .-e
o Aven a EO con septiembr ure a la ri. El to- Sa e vendieron ali mil acC uOneOs icasR
1i3 11:, 7.50 tal de conliaio. pediiente.s aol cle- de Ia Compaulna Vertiente-Cama-
2'.30 Azucar rre el mierenies era cmoao ot: mar- duey, a 13 y a 13-1.a8 800 preteridas
', .. I.. ,fr .. I o 4 teS mayo 621,J ulio 424, sep de aon c FeiroCaridee C.rdlisol dados, a
"01 :,,-,,l, n r. hr ,- toembr O278, m rzo I 19495 2t, mayO 20-1 4 y t a 1-1 0, Nada se hizo r i
4', B'l n s 1040) 28. ToItI 1-.33. El sigui Clle Nuba Railroad.
%0'N1 0 5. In t.., lr 'l (i aviso aparec;o en el No.i(iuro de aj- Optr d notica.' nsobre la t a crtar da
39 1"r.11, i )A ,rri . I B.4 ll S al *: -N w bill pres'm a do alhe rot vt1 aloreo.s ubano. COMO cerr0
i Bl .. 1 Secretario Ejecutrvo deciaraclo 6'.i-I la ainacal n de o trao emOalSolW
6 .ro.a o 7.0) 3 un tlal Como ex ige la RegIa 12-' 1 'a Bolsa d New York. las recibie-
10?** t ,'lr P t 'reforentea Altov i de T T erollrel ron I a senfore Luis LoSr Y CoMPa-
a1 l pars.. .. o. lt ouir RCt t s 10r e ucar3. Ia. quienens n rS.re. tmen en lo tdr-
21. crr5.0. t'rIIo IS l ..... -- crudos bajo el Coutt' ate Ni. 4 el Hia bonien o i p n etel s.
3" Fi.rn, '11 -in Im. de mareo dt 1948,. La macsoria d los valores abrieron
3' 2'u, __- CONTRATO No. 5 to lono lirme. inlme)orndoo irrco-
'Iaicn I Idnh, M t o Cierre rieaor: mano 5>2-o0 )ic- nops, y unqe volavpreon a perder grin


05. 1 l ar b o '
29i1 O]iincr n. 5.-01: september e. 5.0 1-'03 diclem- p artp dCi e fa gananrimo duranteo Ia
944 l'4 i,... It brr. 4.92-N mlarzo y mayo 194 m9a1 In poro despuao del medlsita
l1' ,'.o u,, a nrIa.... .. nIai.66-N yp 4.65-N. s8 re.nicio la I meiaoria. e m rfmtn endn
61 7% ol .. 11 '. Aperturan di hoy. mano. .00 S .ilo la gananriaso eon e fl reasto dIe a ei6n.
402 rrljol., 03, 3 septoembrn 5,01. prs merrsr irregalamr, ron mircasa-
2611 N\fo.a r i oPlIs in 'lner- Ms alto hn\ ma laOn ,O 6 ul Ietojedaid tn ls aceron. sobre roto en
1I8 IA N) 5.03: oeptrren ri, 3. 03 lass aeclones de U 5. Steel.
117', ,1ahrip,1, > , ., 4 -, Mos bajo h 0oy, mao. S1) Julio, Habsia M ejor imopreon en loe vslo-
01inen dt idO l h 1 .,, ( 4.98: septiembre. 500. res. azlrareros, nfluenriadoi por Is
0 pGar, ..isrzox Cierre dr boy mayo. 5j;-02, .1- ntiNia e aIn ompr de la% cuarenta
I0 I I Io, 5..00-01 p se embre. 501-02, i-il c oPs a i precio que no ex-
.' ... .. .... .. '-,rpbi 4,2-N. : marzuo m -.o crda d 14 c un ruaorto. aInl,,Ita-
I i r.Ie . . . -,.. 4.66-N p 4.65-N. "on ho -rompi a expire 1l clerre
41 ,,o ., na . 0 T ,. M ventirclas.n mlrd. 4,350 juh-o de l oporacrones dc marzo S, 1948, '
It. ,1 frn. 0.0 ai n n n 110, 2,600; septiembre, 750. rcimitirah el material Impreso a ic, e as -
I1 le,.I pn- trn CONTRATO NO. .3 clOnistan el 18 de fbrero actual.
1'. L1 7I. .flan ,-.sir S2 0 Cierre anterior: marzo, 432-N man- De egte acuerdo dimos cuenta ayer
4171, l'bra, I -.. "1 o St"yi . ,o, 430-3: julio, 4.3-35, :.; ptiembrr, al publco por media d 3 yI prensa,
44, 14 IV- ., pa-,l, o.. s -00 4.30-33; maro y mayo 194', 3'.81-N Y segun auncio de nuestros coarres-
47, Tmoa nr 3.801-N. ponsaoles en New York. los que nosa )
407: Plern n, a ]ieral o. q.... 4.00o Apertura den o hoy: marzc. 4.35; ju- lomuntcaron el mi-rcolesiepu de0. tl
132 7Y, teI a merlcaos .. 70 00 Ilo 4.35: septiembre, 4.35. crroe delo mercado.
100 ,5 r-t, fi. . S.00 P Mlas alto 01 ho p narzo, 435; julio, Mejoraron las acclones de Westo
l0 ,,,. ]'i Il.... OiIno C 00 4.40, septienbre. 4.30. I ndies, Vertsentbs Camagldey, y Iao de
Mo5rta Ms bajo hoy: marzo, 4.35; juli.o, Ciloan American Sugar gans-ron me-
4'l DIeS pnr rienll robe -Ot o -- 4.35; septlembre, 423. I O punt en el dina Al cierre habia
14'n Main Cierre do hoy: mano, 434-N; n- IcoprIadores de estis acciones a 13,
34 v Iar i,. (,. .. 4.40-43: Jul:o. 4137-.10 ;C i,I I 1 T lJos tendeores pedlan 13p me-
151' sl.l.... 1,rPrr Il-n I l.x ii W4.35; mairzo mn'layo IP4'1 3 c3 'r.o --Las accilones de Cuba Company
6, 5am, y' 3.90-N.3 It r l an s to deExpreso Aed-
I r1 I ,.1 . Toc. ..entl.ao. balm. 10 julie reo 01 p0o moo merines de .o50 a
541' \I ,.,rl'opo- N.. i. .1.Ilell .1.550: sopuonttoe, 2BO *7 0 0 Ho-sts Ias 2 do is tarde noioa-
311, T1,,I|. .. . -1 DISTO oIICION DE AlICAR EN OnCl l.'l I ?imiasalsm '* 10(7 ESTAISON t1Nlt70 rotie, y. pi to1e panr lot dita aleotrit
7 c-, I 1; 00 A a dre 1041. C .lr'.. 1i Idopar is- I :10 luhen det o 920.00 n.
1 ,' Sal 4" teor. dr AtareCiillir.. "1eat'"' O. a J-;.ERRoE DEL MERCadeO
15a- '' ..a. .a.'.-....Ian fan 4 C 20 llrn ro i Crtio i N W pYORK. leb.ero 13 rnl.
Is l.ia. .-olsts, I, a.. i 1^ coisdn .ue.. 2 5 401 5,. I Pr el r t- drrtcto de Lulas Mendcoa
;' ***) ~ ~ Crodot .. I. ... .(. i "Is l.....a15 Orraticos y recopora-
l "x oast tn -a vI o. 02] no00s enIe lo e mrcedos de prodrosro
,,t5 l O'l cin p, rm. rU .d .. a 1 1 5 osn S'een osa telado bones eorantad

^\ r.--it.. Ia)1 r;, Ill 15 r onr~uio d'01'I0 .. 105l.i,.-1 peo et" ho cho ite qne tusierni

'11. P:a;. s' sm., Sa Pe ^ Ine~ulodo Caon S : 11,1 r p'n sl^ors etmees0 tonadrtsme
0,, ,ir t Os Jico ,'o n a r(r menlO ol ronsu.-or 1,1d. L- ,arha do alza en granos y ago-
.I __ Total ..... .. 7717s05l70 n d"v no. deSplet de reanudagse l1
d I I kllo ,aj o Sl Exportaciones ... .. IC i?-s.l' al princip'o, es exactamento lo
Para onooma en1 FE. l;L. 0u, nlemopre oco-n'e despudo de un
t
]1CAMn|0 extrteor ........... 7.485.278, tConsdn-a en la P$(. DIECIOCHOS


1

-A O CXVI . .. . ." :-. RiO DE LA MARINA.--0ADO. 14 DE .FEB3RERO DE 194b 'o . PAGINA DIECINlU T
",1. .. ACVER.% ADMDO PSoR -I NOTAS SOBRE EL MERCADO' I

Cuestiones del. rabajo" "0 ,0N ? Revista seminal azucarera ,r "Z VA En el Puerto
I I 1 .- Df INDUSTRIALES DE CUA.I', -.-". :' EN LA BOISA DE CHICAGO. I- M
S Par LEANDRO"ROBAINAS '0 1' DE LUIS MENDOZA Y COAtPARIA I I, Per FRANCISCO J. PEREZ BA(R BOSAI .
"Bat jo la preside icia del doctor Al- I CH IC A G O febrelo 12 ,Pur V: hi .,I _
-"--- "I fredo Gonzi1ez MWifot, con asistencia AHORA, LA CUOTA AM ERICANA Ahora I toca e l ttirlo a hi ,.,,i ~ ... M "t,**' I 1 Meg .a^/; '* C l s * ";o.I'
- 0rdde l,15 tumeoto de 15% en .nv.se. de.htll. de los sefloreS Alberto Alma.le TaI Com o a linticipamcs I sen i roialln eerlt'sa,, ues no e.jposiie m. ,, m ....I m, re.e a deiI' gr' e n:e'. ,i o -& pd
.. .,.. .. o .. ]. Luis Rodriguez Fella.Ad~olfo"R. Are-Pli....de, Mr. Andrsn e .. .d, ....... I ..... yleodo e.,te........ado bal.....11,Cos llel a geo del 211ilo %lsalto OP Fue batido por el ma] tempo eI Mtriques de Coraflfas. ,
-Trata la Asoc. de Capranet y-Pilotosi de la M. Mercante. llano, Jose L.Coterillo, i ^ A. per." de la situation Y' en vita de la t..!IIa> n a!guna pars P11i, t, en e ll a unLa Or] 2 IPl l oe ,ltst a le.p""fb.a -- Trataro de viaiar de 0]izonei. Otras noticiai norteii-T ,
Orco de Io.J Rrpublic de COvidea'ar de -poo^"TDl,.^,06 ^ " I -O rro d oa ) .;....f.',_.r__ .L -r... ... I.Eninez, eFrancisco Garcia..Pujol Itnln u uapryaa .....'......b .....do e~ll"In cU. ......o~ wd Clue ] tms'I "'.. Ll" I 7o, ,,, r ..
I upre n~u all l .u ~mup Jc | erancisco Gomez Diaz, Rafael 06mezllIIePo a ella. comprif.rdOilo 8o it). leill %ale Ila }eVlla exlermleLlI n "e'ae: :o., de r e o en .I s ".T"-Murieron en el M. eoe Om illas 220 gallOs jerezanos.
Ir --L CesaroGonzlez. Paui tonelacfs Tar.....L. preci de 4 rI.I. .la. c ta rrano.rana.rauonzke ez,-,atletinNoItoneildls ]argas a,, preXloYde 4.rOr-rs de todota Rlpfielica'a, Colg. d T aeiporte. Noni.n quebCubarpo.etabdo be :ilI, "
-- Los'rjosu.n e ,de .ItsCTC par. confundi a Its Prensa.. ,iLeal Paul Uieks#. Francisco Prieto. ,tav^oa con o qqie nuedan eliminaon- uigo el esta.Iaqtee r rh is, uln-a I N' ] a s l lolIna 01on!oA ell _I.__ __ -, I
----, -"L e- Carloie Quirch. Luis Machado, R. Do- Jos .)brantes de la cuota mu, m i tluidado en no danar en lo abe. uio a 'A "naiia po ma. ilo En o. tltmo sir-. ..,
.. COMENTARIO DE HOY dia respon.derlan a las necesIlddess vu. "i nguez Ju orid, v y cuandod o eRe- a poser de lo cu.1 nhacenodr.,o.. nuestr~ a lelaclonerscoi os Estaoo.,,P,.. ,elle ,. loos .MAI 'IIF. I I. P ( t)' IF N I-l. t .Ra `1.0- '20 '. "JLREZ 'NOS ,
al de lcrear el doctor A Herrera A e ango. nhan recomendado que se retentgit Pa-' Unlnlo.s, ulin ens i o I r1on l p im l o' .... in trn l. pn l i, e. h- o . 1, I M" I I '* [F I TR \%' t ,A",' ," ,, o .W .,R,* rr, ." ,, ,,
* E lem entoi r co g rA Ic o i. .. P reclsat a p u nt a r a sim lsm o se re un i o In j un to lr etloa de ,n a r d i l an ve n ts, .o tre r u sos 1.150.000 ,. -_ 1 ro ed e om po ltO o r eA H Y ti e n nto d ri % n e l nai h ba b la rr ,t. n m pI, ,.",,I,",: r, .!,a ..b H ... '.r.,
11 m llnls aa o ur h- i, ou e ,to c uestlon rongre tio n l h a .' d r A8 ociac lon Na d o ln ] dd e In du striRale. s l,, adlas c oil cu sv ca ntclad, un a prop o te rr torno an p r ia o. q 1 ,, r ] Don o., p il, l ,- t ) ," 7 I , I ,- : ci ,r- :- ,rn ? ` ,, n , .. .
... _. -s'1 rido e ]T er discutida per los organlsmos re- t Cub. 1o ya vendldo se complete ton. sao nI.s q.. .. peran l 1... 1 I Vk.. maI" .. .t 4 '.a ", *'. * ." n n ... ,.
' i *^ J,- "< a d. ncl volucionartos vinculado.s. a tos, traba- El Ferretarl in lornio de la tun- Clque se opera |taler dedtcar i a P el till n faO par moo ili ar a(I- I" -.. ,?. "2 20' rpl -,p ,as ,' .. - a . <- ^ -r'
nej,wW .A lxeren .'e|adore; deb eneFste sptOT ctretema.' on sobl'e combustible v e*arburani. cunts muu.dlal y ppr tn tanir )a s tle iar],o, ,qice e ,udo n bbl -v .' f '-t e1 , ; .. '. C, P .- ( ,f ' H .-;ot :;' .. ... y ,pr In *.',r
^y fd Awt da .aat rnd es.'/ton'" 0o odando cuentia de ]a desslgnacl6n por Contrato No. 4 ha de tell er un ,)[. n. fi. h -a pa r o...so..r. Clue ponoia I.. l o .F .... .. .. (. i . L O,,,. F11 a, W n n. ,r ,
aaIy l %'4 deracioneE, conti- LA MARINA MERCANTE "]"1l Ministro de Comereio, de una co- do frme durante el resto dr] nnr b'rsr esprano .....*'-' "" '" 'I__ *- Cfk ,l *I . . .., .
..... .. nuan ut "nd | En el local de la Asociacion de nmisldn qje propondra Ins .aoluelonefr lo que permit i t a los colonon pob r- El nrrcadi >cumpn.iavo Il a n irnam,_-__ ,__'r_, ,-,- -r, "' *n. M .,-><,: , I, I.
rt nr vo{ ^ osI preceptos legale.'.ej |Cap a.-es y Pilate- dc &la M ar decuadas at prnblema'de .lu sca~e. ,,er t in precio promedioe satllarnrnro ti lC mi no (i f aa -on nla,, r.iu r E I o'rz. ),v;ah b .,J, n *. -a' bi ,,l.l Pi. r, r, ;. :. , ".. "-- Il ., .,
Cap . .. .. ......... e"is .a.i.aI ....I,-I r, (- -,n r, 0 . .. ,f: p oe, :" < .- ,
renci a f in CE ber fia a os correspon. M erca nte. se reu1 Ieron represent t tL. I" se a cord 6 quu el doctor A H errera La retencion de u ua rantidad m a bel dr, en la sctualinio I LA I"o. a rrr td oe- PI rl nlo obteng a m c ,io r op ~irtul nca1 r q,, ,,,m ,rn;l rIA ,I apr , ,a l dore Y, esp e l n tee n a Ios8 t ra vo ns de loIs i In le eb navierom radio A ran go 0stente la rfpre.senn li ci6 n de I s eril injusta P ara los. h ecenw i -c Ir, r 4'5 LA B conuir ,91, a p u Ar, P ro d t pneb.r In tu ra.g .s o ,..p R p-r ..! |. r,, p ^ , ,r, o
oi e la n e, a ?l|a c dod en eli puero de Lf Habana la Asoclacidn ante la m sma. I va que todo lo1 que ,se debt ha. vendt o ta ultm[ a S .. ..lo. i. Otra ob..e ..c.. qur Lillis... haei *, ,; .......... :......,a. ,,, 1). ; II, r .. ,rr p wr it :r' n ,;I
e JO.i' lue o h~ envian ,.notici," conJun~tamente con las asociaciones[ Tambidn r-eiabord6 designer..tIdoc- 1 retenildo era "1o.100,0O toneIleoaw. ....L' ,,quiera, Ia admini.itiacio........r.c.- -s Clue alg lo, r..... o.... .. ....'! a A.. d,: ar ........: '. '"a'(.'o- P "r 'r o",r ; -'1' ....
a ~nee l tr l, ' -- Profesionalles y CIE oficioparrcons: [tor A. Herrera Arango. delegado deies Is pare de cuota mulndial eor~e,- I, lulere Clue sucecia, pue.,to quer I- ifa, SMIClt IVeriap.laetlmni iout- medir al-a o(@E:pfa3Pp.a m .n. a,. ..
coiocer !]a^ d~ ^ procedericia.S -;; A- ta efc xJr l ga,.-'Il l" 1
r l --- -- " '2' y lI~f Uora smo de caracter "na _1 '. Asoca -in R te Ie', J na. l A. p, n i ente a Jo is coloncts enl Ura7R- .ul~ata ill preciO nCloy bolo pala As ,1 eteoaretention dr qTUArV_ N Cc(orrl! I -a ,lat e,) NC e E pail k 3Pp,ai,,ro ("ILigOal, .,- J", ,ir r
clonal en delensa de ]a Marina Mer .aa int u "pod a H -fn CE5200 0 to eIadas. ell lt c ,, ,propicos productores, e tal ma eque Ra 9 -, .. (
Clue Ileg. .o.. destac ..rs. au que ........ t ranto d dM .....s puo d Leair de5 .2 . 0 t. pw eio ,le_ .... .. .. ..... I... d Pr ........ .... .... ,u b par ....... p . -.... a.. ., ... g .... p' : ... l .... ....dc. b* ....
no "fuera or otra roa que por su- pCubarnas ... . |bane quedando eneargado e)l s rf se hen dedlcado 200,000 cuoLa .ie ueo ya.be eeta pensanuo elleiuau ,.i re ..... t-n..," -'o .s ..i.n ..o r' ; g;.la .re,,or Fran, Alao i,.'r'o a
procedir'nientos dictatoria.les dez.tr ,j ,r -e Jos mportantesecuerdos to- presidente del cumplimiiento deliconsumno local y hay una cuntsa aie- Ia cuota CIE con-,unio a~niericaulo % -no ,_ vu-%y. poei o odsui,% le C,I r:' elioa el Arib 'l a /Ct- S7 I N- NL .......AS I_
del -rOleariado . ..son suprimidos d a dsel"l.....se areumon, figuran Jo-s i-orrisad .500i--a~r ~ oaErp. oor n)aua ")s uUr o ee~ co a~o Mra" h- Is U' ~ ~~u/ /- ~ e Fe ~a ,c'#~ .'/
ttaes-if-r ac .... conlo ue a e |guientes. nombra o e uo r- "",debemos rebajar nue~stra cuntsa m a ln-, ri epe cula on obligacla Ili a .. n atl"" aIly [rIE Nenoao le nre ra a !lvcri a . '-:
q m e rcb r,:on +hilet de Ianteprtoyecto de Reglamento por ei| V^O . .A I.L b, = S i =i.A~ 1 I requtere pero e~stA enl nue- tro po- El pronmedio ..e pro',eca ', ,,,,u,,, . )oP^, "10 **' -Bai"er bre cul*'a :-
- edePracid N iona ) e Tr aba 'd qe .a de reglrse esa orgamzac n ------ ...... ......... ..,. ,er el coordiar lns enibaruue. de per el preclo diaru dce la B.... ;....-I "..,' ,. ... abr ti; .prar 1 e K-mor ,s :.a ,
^Tr e'-tr ...T ..... .an .o^ pa~ona nmba?^ ^do^ co esrac (Por el lli10 directo dl LUIS MI:NDOZLA Y COIMPANA) W rod ou n ueda habit ,., *ds cto. et ara u Ic .' po'. e p .... .. ,' ;,,;"*, ........ ;":, n t, c <1 : "-- l** af] te:, r ^^f ., r
............el ....o..... I5 P...e ..y...... .. .. ... t i cclOS 'N1- Itt tit).,, e- r e Ale
d. de la s que los ie o rmi...7" l sid per vlsuos, pre ddent d I mlsma* ap "ado nui .e da pa'a r ..... *. .. o 11 P I que del ]o.- otanu Po , J q, ., i I, ,,,u "'..nc .e dr i q. tsaln e o: c n
desituld.... uando en verdad lo qte I r. s de AZUCARl La opera on de ..... I- una de las a. a.... de lo .. ... a.. ... barqu .... preco P r a..i........ I u .... .... -.elu P ....i. ... de u,,: e.p., l.a,. .. "' ) .......... ) 1 ......... 1.... lii" ......... 'd La rarl-.a .*',eo ....
Cle persigue es que el Drlodis na dp o d Para ce.a runes y P1 rde 1.00,000 de oneladans cortaes i precious en las acnd one., Iendrla que svender para los in i r n u .fii iqee laicinte .finire (h .. _..am, h uninas u; ,M. "' "' ", h ,orm !; .
pubhicxdad a eltaciones y anuncie reu. | s u~er-oH a ]'~etla i1 il ion iB iciin de azficares crurios de Cuba, de laI GRANOS: Los pretlo~s de los gia- q"e^ Ir e~tulver'en a~ignttdo -.1 eun Ou'uta .ll um'wla ,.lIin .,)..* ,' :,. ',. (' ., , ', e ,.-i^ ,, i ,ii. -' a *' ," .. .. .,. i1 **"a* ... p *.'
-nonesvya.aln~lea qte de otro mo|;no- tes e ........ ;' cuolna mnd/nisl nl nrerin F it -pa r'o m.. .. .. . .. .. . .e... prs.. .. ..eta-! 4, ,I ., -a ", j,). c % a ~ r n b b e Cu a e
no ~ ~ ~ ~ ~ ~ nepbet de Retangolamoenr os ra po".... e i', ao 1 d o "'e l i .'a ,e Is1 -to -. -o i ta, I 'z(\

C. T C , i | Don R1Inon D a7" de Ga" eg,.,I taros l bra tlbr@ a bordo Cuba,"c iS vl e"On de recesoe, enl Inelle po. i "' ; . . t. ,, ?. t- \ .'.' "' el .. ( -- B
ueeaciauorNes on eal.de Traa vee ano- q h e" eea ran if erel codnre.los el m l rquel b taIII ~Pt :gt) ,le Is .-eI .... I I -Is tl CeI l,l (,-f ,a W.,V aling' (,e r -,t res I,
p... | Et prelsa Novm ra de Co ba S. A l a caUSa de la hi'nl eza que dse d- L U nIS M aleNsO No .se habia prod j%-ni e"d oJ ;c, ,, tl p iha^ 1 I P I, l,,, P ei. 1) V _k" I I,,,,,:,V,, ct. -u o I, ,Pa.. % ,: ,o, .,
I bres a eu de nar dlchs y o r eu rg n izones e rovi sional pre. d nt' d I&... '. I a pura a1uaClu e o% en s P eru r 2 .8 ...- d18110 q 4 e.P d ell 1U... $ 11 IC l~( pla ov P 11,1,1i H e,,',,,(; r l, Cie de oCi e i oI.V :',' : e "

Vocad mostae l le. o rr doerloo eue sfi Luis" Va:,, u vMerrele ? n Cft ol uresLa 'ei d co m-te dede 1917 uIln da d al ta" i i" ., CNas 1o n l 1 l- i,. C(,-f .Pol uI ,, .I .* q . i ,,, .. j,,< L I .'l l .ip L 1 a bi h l i <.-
Tenemos a la vi sta la propaganda |deTr aCIE M a l. t0 ,00.eS A. ade coI num.... .... la de l ...a..n.. pasada ^ i,, u, n dpo, a e. r ,ad n t ',6" .000 D.....o.. :1, p, ..... i .........., ....i .. ,'l ....I I,.I ... .............. ........... '." . ,, ,, ." .i,, .... r a, ..
T'abajadores Azucereros. a cuvo pie |* r' ,1- ^ d 'p r" i ,r( I a I" slegiurRdad que'* abregabs re.s- el [rage, bale el lmlte de l0 rce e nlno. lo .e t'pro t i Lo.s. i : 1'a a "."%a el ) r. .i' r" la ,1 .r .l, ; ,1 (,").l... S, a ,h,' "' '. Ir .o ao ,'i'r ai,. ,! ,
.e .a 's Li.'e m .ti ... ...E o' .u'P *.ar,1 c" c l ' I ,n, h),':,,, .,,S ,I ,, ;.,I ' "
apLt) uno, seincono ,imla" s ] q eus p ez n nArs ,,nas: cuta niupeele a e ta rei,',,o "que 4 tar-I os, iieislocose l ,Oletaoone I ,Ie. V ea n.w0,00( o r a l(l i[ rsp \lL,. a, 7- ifi net's.r r 'lc)ltAal ti t. it I I, ln(( d n) .'ea
o o r In s t r . . . . . 1 e.. . . I ...I, c a i e k a l l A A N W I,1 J K I 1 1 1
D on R a.d T C y iO LeYnde7| dls J el Gile goat p oh Leve ls |m ldio fibe a,- r do,' C ub ra, s In h bi roovi el i mhe de re es ell ( t a "n0 s ldr eis ba "tir e on pcr r n,i,. 1 I-C A 1 W-",!V ViO W N(t'e Idr n a I l-I (,e v I t.-A , 4 l i v ."! .,1 iVi'" E \, 1M r ,r 2 l O
I M"-, ,,, ill,- ,n',l ,k PRC-OS .... illJ e' ; :,,':..,
... .. ...... n ., cli .... ...... e. equ r el doctr o e --OP n" o' 'C'L..rs rodu I to title l PROM ED IO -,o es ode o 2 8- 0 e0 a ,(X4 ,,e -, r ,V'i lli' al ,I 1-11a .. ), ah n o d n l
o si miente e p lo 6. Trul is C of ge M "dl t rceo A, Rd caur dc dei erl l los; f r tjs eel' P pnra o es d x 1 7 lion de P e y P otan vilaew 1 I l . .cio 181 gidp. INCI .Sn Id.. on) L'r r o ,t 1 1 '9s a-l. '^,' 'n
genl a ai v is In)s nrop4- 'i in dp r o e l E o me, no tie Is sern., gaF os t e gnado que ,r rid u 0lo0 at no, J- ron rlderi I M C .0 D u-.,In .,',uon r ,,I f ir( ]tn, I siii n. .,, far '' m e tao qe O. reb ,,Inb.,n rt,-,
dearln efa dl se.ogo Fn ero v Sqm ares toa d alol'eSsrdl a ea d l r a ha hn l doa de n lo- I- l . l . I er .. ,
OIeA PGuA rOi o DencrAlUM N O L "otM o t- C om o ola"1r b ll" "' "i'#e],idhos a l por ricis .ien una CA o lesi orwi en p redin l mpnltt nr Isa 40 pe vor ro do, e#, n > dry pe Gir- ,." mI: d (,n7 7 Rr.ag. ie. I d tIl au a ,' a le> Ain"


SL ha BL M o den IQdoRO e oedreiox r de UI. Reuac. AI.I n ro G rt o im Loe c om pr ednes de nrnc reio ha~n para los enbt r vo ., ut uro, de trab n Lo rl/ qu .ud te e el ^.uc, na .tla ..p. pibee m. ca |', 0'" ie re."'"0rr.-d' ha o.l c:na do, no __ con, 'ban ,'i'
frbdresde A u d e "ai ts e lde- ora ize sco C ob n.Fo de Is A Coe n d ,perando la e o stac fen. del m ca cr, fa""rlc.ntea de, .' ,'"o. dieo qjI ... ,ad la t I ........ L IS ...Z Y CIA A... A I co on a. ., ..n...lerlac aon s p'I
nave a ere i tr ia, de A. d el R Ili seen eUe estan desltrimabh re bo I el acur. a mf bajo eleraton be 10 o- - --- reoperaimonno a dobro .n Jav ha\lt CCla .n e ?t e, lperlnooet totalO
I ,. y tl0 RU I t e n or !a Ascocin C N R D L T A SOfi Rd i TE 'en up Ir ,ti voen" e llA J A DEc, P REs VCIO S m a il ,he WIms ro dio q te n o% sJ ll; lO %V u ji ll ne sd e ibe) k o! ta i ,n ('( a I ,, v, A ..a ,_" be e n en. o :(, omd o po'.r :,pr c U- C I iMo1 L UP U e k elpe t R e t .~ .eis pIoQII r-r j l I. '1 I t a A~ ,, ii t," R

rlst de T ra eom cse carue hardest al Eject-ior del Kec dicrt ao Nen al dt o L "C,,T-". nutneo d p an de re b a d e l preel ao- ,,oo lo d respue d el U1a 10 z afr Iee A AI po r hlln dial, (Ir, L s "II'' ,',')I '*t "*** a e'* 1 a a M.ail ]ma
grce, E mili o Su n...astaio e.. C. T C e ns d o u d d eres u .. .. ....N rio l iav a n ...u.. r.n .xe.i6 de l ito... ... in i.. o... .."-.... ..... ee 1946 se ... ..... ... .. p ...... .... ... ,. I r... n. A no.. ... s on u, n .. ..-.

Se hit A a O teraeA dae lo Sep Nbh ca T conleL if d e omprad res dlel azja d reon eGar s sn mil l lo f oc pn-od. , Iprecnso u puend te oer e u a a ,.fa c art el . p r"I.. "a, l *i ,Cie Io,, on 0e en ntrabon h -I
f ricpS de FItr noa dlra sel pr enele or. Eani r ea ame ordlti del or dn p erld ]a j c onfi anz en l d e 20 ado fabri canb lte s e a n uro d ] Auando 1,a pre i c un devn. lo a ii- | do n Uiie MEnD Y, C, It At,i Hiiro,*AI. joboa tie I ,". o i on (t nic e oa dmmnt f es n e ] ."pw rq .
va d -a e lIVcto d e s tnt as '...lone "r- Cap tatec il'ona ,e b. .. .d . a t en o.en eren o et rica = 49 o yel acit e a m RS bIII Ire-Its... .. .. . .. .lit Ie/ rrirtu de Co oGa l, lo...... .Wrat. do e l p retendla n % .... .. ....

er llCtiat.o a e ntq e e a r e lres ac leorte tere d ha llenado c on pete nlSnec ear ioe sel refnaore lo h n D hecho o, ijp. de;-lbi,, 6 N .02 CIF, aio Po .rn na ........ i"i. C ........ '..a ,] ,, e d 'ad de polIo ne levantarn l ai;R .-
ai'ctul tm do ell recen ilute, acto CI cil- ~ w^;' CONGRES DEL loASP R E ns 60000 lneti CIE^ Rzksi" cREBAJA DF PRECIO MA'.I'MH)tlB, C ie- I*a ero ^to Clue dti n rs jusio ph Cup it line .se eb n. n Ituc (to im" at;. Amicio Var,;,,c, edc;"- P"*i U,'Wf" 0* -we roLnP ; o; llle s Po'r~p.i
ci.ecio e leba dem nre Jsa bron earia Ed ua r dcs e o Ma chraado. rm embera uel . s ^trn o salsada o~ u a tup os s. ]ion .( rl pt na u no. be e' ar ura t 1"mento drTI -)UIIIW ,IO" I C I" W r } na gol ,_ ld R drg z ai ne t do o rsp n e te p s da
^ S ~ ~~leS ~~~~raRo yta vcz,"^ ninvor cantld"ads lt -1 ^ ^ c o c~ R ,^ : ",^ -, ^ o;^ ;".;;o ; ^ :: D "o'crf Opna Lcm ""'l 1 -ilp agnt. de Inn' PCY./*aMarti
rol 15 or Co yrel los s r obr osde imensa aey r pori detlie or aI C mos. C mgrs u AUM NTA N LOS INll ..... ......... Ole f ips- R 4.3,l In .j in 1. I-Rfael l...tS. HOi r r -etenilestrn Clee.. 1ale rm -
soq Ungmuot r a : ....... rn de bos d. c pli p o rClu ent scatsorde de t p. .... tantdo e. Como Rar Ga mbleP . ..... In ... ha ll lreda, l srunal 1 1to Vri, Is tl p .. .... ..... i ...l... ueil l p. 1 (o R .-.,

- ."nr --nna s olu'c i6 a~rnam nlc qi lomw tr~alo. Codentrp eomispii n e haii r- seenue tr en st^ ^; a poge e m "hales a lcanz ron un r e~srctrd .la [ .. .io,!cp'^l'n '''l^,r .v ^o,' r'.r',l^l^l^'ll^l",r'.'L I".- 'P.aA. rom In iipl'.nr 1 Ma e). d^ -7-"rar, ^,- P- .... B,-.
EL pRecosa s al l DE.i QUed ee n no s lari zanl do. reorrido p er el n_ bea r o nodu t oraf o ns 19l7 qu ""-lr ";~, e nb '' a40.pr fu Pi ly eqri de ,la Lop ez deosicinne cp!Pei rz y P A LA TrAIAJAR EN vr ,'FTI FIP J, .-L rgu ror: lO rwd, ,l ,ntop uai
resue Uto CO. rnse cu l ne eo e el T l'etT r io l'a' de o de' qua s0 Vlx u ic i o' c adolea porn r o nee r la no i bt u l o ren o e l 'td NanN J d 150 en -
LOS produenoores deseavieeer Ile rr-apesoseleguor 6xitoodel I Cn Perdidoa-R-conliaehlaell elrmeceloD ARbOiDEnl. deMARINAdperrh Clairlelehuaddo]a poeslle de veta' earnie- Iedo ,eLUIS MENDOZAYCIA. ...... ,,ch coilae Pol 'anieMtrcbmones p u"

e o11i a e feon ds, lt r oblenla de l i Lee Tre sI0Na~o r -] T I CIE lpos adel T ans o e handed ena delandbett l aen o d e rllft o de E. U l. F'Me rri i pnrh, e lerado K_ d_ a_ Eel r o r a l da atre l le r or l m n l .Mle u b(doS deq de o bnret oI rea to
agrneola, tompia ndoPtre ledrprs ent ci. piTe. Est e euridoheI'OG lent iocnca hn hco poil nrboargead sm""]adcosel )' e po0i zorol e I llevantaon eln .:u
nef dei]an emprs m'ess poitra dl rcse lnU trzV O ys peDCAT men ls e rso ectit'ao.-Hs efn adorel sel~i al exc 6d o nle.o el 96e ;. . .. . Je d e lc o o a, H :dn d iie atafni IA d t: G' .rspo .-ar dr

el XV I CONiqueS haiNACION de aoosVinsatdaicor a10"[lc Este'rc'o Comirreson'; a^ ^t/=^ ill-ta rte s.Are dir10snds,,p
qneamaora e ci oesis o \,s r o tel pso et eno utrra l )i~ ltlle (l oo.Alllel.)vtlohe de I I t)R pIO 4E C 1 eOeN O tI COi tha ,a, l lla~5]o u~. ]>iHnau'1 I s r oi c udcasCm

D E A L 1 T S Suga Co. A CyA deS los obrro CIE,. A ME NTA N L OS D I NRECTI S ^ ^ l r ^^^ Lo. Gobldo. CIEdo Cuba Paraad ofree.er ^e-ent
Ue. 1 AIu-tra-a shoEZ .s fin de Ybr deNp roble a "'. Enn 11ai1s relb ne s t e eeleb r d eC ARW.i dee PCAHL ,..L ^ L, \ eMar.U*" para cr a ..e.
du:,leras slituexio en res q ue ha bn v do la ra ci on ide la e l Alrd. production alri o- eg n in- 19 7 dde 1 dem opnracloneo de di br con PARAlbApal. eEN o.5 tr i oo'ennaia n1 denkr kpu' oual-r
derauelon desom p eq uefios u t-oss Pi. bl- ineraioroe l e- g de T ra lode l os re d or's de a,6car Ciecre ps ,eA uneihfornil r elala.a Coile endtin dr' I(,> R a h Iqe n- Ito,'o i th e : d nm 1. I. e.I. dioge,]-Fr ^de ]atardsen of-
conmelea c o r rem.a et del Pai.". ,l aeCaerclto del A\ al y H Ci-'t i de La a denll por pe.os 7 .$5 e t os. .'i 1- earga en 947 e I-.8el, 0 raffia.J ,Inentle to pa -rsdl' ^ di InD jl, .. LA MARIN 'Au, ,, I le l ,, I ,'o e.. p IJ'trn'tr )tra !"'npa ,'i '"< I titi11 . .- tinqIp oslt ln M n iltaeit C e"ql-
bL OB Inarl MAl TOlf sf C Olbrr e dlc] L ibei ln de l po r e ,,,,,,, ... (0l e Ae r ICA Silp ub A R~. re sU deH (lore- 11" pr ei e D~l o f r:elh e Publ Kn ui/ un- > ll" tal^) iell p .l l t lll i .In, I nltl'- I}4s t )^,s tt,t^i ^ fll.^ tl It" )( ( ,ss,,a;|, ii.,^1],|H ).l Ii1.i(i a. dfp.. llnrnia e Of \, .<:> l~a~no oa
ell ls perpectiiliF.Hnn H oncloin yeela, ierce tonn r & h stor), Il, IN %lIII r rol eg~l~ al on-ll el .Mal a" r'b)or;t Ix1do e dc o b ro l cu~

g rio!ahlg entoe de reCmsiou Nnr a ioC. T.C. Bens Saniluao .oin 6 i2 n dr 914. 2a p)r rcnlltt.) F..sla ro lln-i d- \ii 'lr. ^lI i1 ,10 t CIE E. On d" ", I r ._L--t. ^,- -.,. -- _- (-i
I r on dxRetiree dee ltogl'go Pr ]..crlp ;. .u 'io1946ne hALO reS: -_nu ea dem da p1
parros de Laf nadnre bane nrar de CEORAiNa.Aes qu e l CrDo POin p reu -c en m cl -o t e P' 4 1id re ,pr arotl -d-n c ,,a ha b, d, i,, n ,, r .y i L A IVdt .. En'al.l I h l (rU le L I aClue j Ane NI ,
Y, u mores s dieros del e rcnl edo d n-irr- Rc,'im eento de t o rga Co ohlerno ahor h cm i nlln .l Ler o | vtecn. 1 l W D aR lln t Ita ,l,1tl al y, r D e l el, vs liel lO 1A-nrdo r R t D A- l,, l n el- r -{ a -
oclu .ore p Ue ito a pr lid .. dnre- ,D,-; ,,, mer it e mal y a loTf pela m s de a loa'n, p nu o pr o re l a ?e 1['3' poro \ 'nlote: l o( l P r'"i t-f pre.,enian let A.a o) A d ,e o-
soG~mioL' Irn:e'mio mbr'. Ict ;F ipera'Iene7 sdridraos Orefoin nnn.- .,ado ,nuw- a Rretpa us rbpai.a a o'trws rLa udpw-,dimi41 lrtit, I~ erll1e-e), (lIli(- ) ,e ele qle d on eln t, )lc rstrn,1AT.r{iR ,"l


pe r laclu n del co p r imsl de .,.n.dv r. y W aIpI urle ) n l oAt nt i lr llo.5i5y c ent lavo .,r- I,0,,r.,j Ita4 (i. r E ey m, peho.a.0 manto brla Sal v n a- 1 A- n1..1'1oo *nfto I ; i Drar leltio, nn lo .sfan I,;ine a nole c ( -s drindo a r |o u lt- h aIn ,f i ieiu uro, iai ne (e!a >14.2- \ |, . rI i ti.. I ,T, l.n .,m,- ,*n*<, ni- "', ".' ,.,'., I,,', ..,,lc lor ntlh A Ira n w r sey; ene l
H3's a n e -':,, -,ql- t a 775 vrilntt vad os dw o el ru o qefills Do- (it- r-sos pa q a- e lrln zaln ]s enJ, oios d ln s ira. n dlcone -eo ralt d aner- MAI TnMPOioro orit.ba n e nmld ave


OM S C Id QU GER C S SERSN RESA DO S EN ]e po,,r r.- n m. mo a- dem a l'eor anizc ln e lo er l ..- ,nfl .... aia. In,'ast ..... .c... .I",.- ,,I t.. o : 1, Jer, ey; y
l' lP m1' e rca d| aln adeantb t l- le a ba leR]a DbfEre pr ee -ARI Coral re de "apeovchanl to" que Ch*c"" Reek Isad nrc u a t ,'e omd lle llbro U t oI dur, Sandwih.-
Losfrectnte entIsenmente s-i.nT.C.,ele an icoase60 1vgrupoIa dea l nuee. eaanc 11946e1 iserrocarali%-s meivte aba ie-dooiporo IeA, 11 I I. ain litpleteruru dE In-UDOm NANTI1(RRII


rE. P Vr1o et lro CESOmNACIO de NAL DE ,.r, eucI ...... ---u--a--......-de--... .. io ,:t t d u d ... ... pc.onrl "" ...... gdtr-- .... dA sil .. ...n de Ward 1Ke-k.t.r. a, purlant d- la
ha l h c,8s,00 000e e la a i II 9 il ] 'le i l' R I g 6 a a l ts nele dasfin ad a pili z ars CIE I Ron S IO IF F R R C. la n ued emi a nd s por vait ...Inlor e ls p A ZrA R p erto"d C.d., .-fr-- I i 'A e o CA" "a n adlean on f Rque o se qu


o. ELECTAS LAS DIREill.lVA ret<- ser' AP R YC M R SO cln~iS 2/ dI .. _tte lneo m, ^ ^ ect do e l iLrain' _mrer ada en tlr r, p or h^a ba. rs* e i d en b co
DEALIT AS"rlnrr d1- ALAcaMrllap.... l ....q..R lta-
lipsra c orleaa horasnno de dInana LoFtEstcoado! r LU dolpi ar hanatIordado".uP, ; ,il r^:egistr. ;uDa lle ado a] a rtct Bn
G r: A ut, lt n G o n amr c poer FOar 60 de AGtrAR,. 3 I Vr:uf de I V S1"ha 1r o cl. n A na 1
n~Lraoeder c~ rNlla. ncriona deD tI~sa a lu-o ltma o prductod de neesal a tl o ra en.u LOSur AGHE DE BE U 0 AN lA ofra deB veta de lvada azic r d e ^ Cub p ar .. ..e / pf6oe' .det la do t ar me rcd .dn d ard at ad
as umooes de que 1 an ABenviCadoUBFt las Corporaciones Loe laores Repdic. e Jebesnnu no
po lcltn a uol aLRmemind ptr'lto ,senOI.In- s Informs el Csio N&o l lumen deloperaconestendSIlaacon- eon mlra o h aend programs. as dues- b ade ro, trrddos _, par a RL Haba-brdo de [ Al
Se Corpisidn estud niad Pro ume roo p ro eas e a.cilaseekno Cinc eos foem-an .W Dyer & o. ^ econo- e Aen d Sro s de Plat a de traerse al y en rm ared In pren coaa. DEl a yd a So t plse, e0n, r -, c a vp obr Il 29dor nep ].M u deg Coo -A1 R
mlsta------- -- p zuar e rt o m y orrquedoen1947. e- l Repfbll u b quenspan e"Ioe e sto f era eesr ou E n mpre A DA EL UN "a! oretdo6 de Mrl de Arms J
Lema Secrearfiade la qedeorn tac Iopre coae ehen endera l entemet elHer-r o ape- mo en l d e C a H abns de har t egn ddh o broillandc1rdd1 de 4i [' eTt aOrbrrl^ ,a pare'Ha H B ao c,6M.
teLe I. (:orI ,nNtna[Ig o I I l-- ap -D ) .. i cl ,- 'A W-
Nota d Dtailstase h r11tinld deta Fislan. (Proplegaronticr.,, Cl~l' eommodity400 lneaiasde eo ee~aotclcpr reso\ar Inow'sp gw000 deeisn~laell., (on11"ics-I b eaJ'l ~~fel 'thh~ ..l(e.oo "" ~aTiraet ti cooattw- kn ) "23en.k1wC-. ia
I prnci~lesro0 nl--.'- --oo ta"A"'
ZgX CI .11 a. C r, ,de.0 ,-' ,, ..";I,,^,,.;:-' 1\ ;
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ei ey eetr d'eod dl e im.uy. t- npsd a obac)AC ONES DE i. CUinoBrA i E st e prcu e dimieNato pa] r ,irr 1n luen a in. El'tleco lrlle, cnt. ,I r~lt- c/oct,. )as a,, ni l,. ceni ,,,i Or Is I 'MA" [ WP. -ngIt sla it,\'1,000 orA .r I -otlwe .-; y 150a ell
Elda dercadodefoegoelduaeaantesit-os"ente .e poeeleCis)roemuo LO po ,' UwUo)- E TIERR
E f V E f i fi m c o c i nl~a rip *lox eli om e ri o Int\l(@. e( re st tl 'd A~ e spu lt is der u nas b nj; a ( e xc11 ci n t l fe rns..hI e r gis rob cuad, ali rci de lmt( 1_ 1(, . . . . . I ', 11 .1 e n Ja p uaina e dT[ l O s.
]1 s~t4.8 0000 t elones ('nija sd e p ar Toa. Aonl- te(ll'):R I I n Al u- v, dt ltttllemands194tvl :. es 21,)a.Z CR1uro d iz ;fin o lxva an denC n urr eq o
rte ~~~~~~~~~~ ~ ~rii "atioe 1urn6. ] stlbrln e osprdlvln do I.,s Poll-':(;A~),;
D E st ab Le Imi e to e D e e h o d, -E e a. h b u a e P pAet [ t / l S E- Z E N p r E L AO, n o e e -, La V It I eMso e r n d e? n tav s2 ,t (Ola s I1,de ]a n tIh a n o s a c o n c o s h n a o d a c u 2 4 t
bnt~uc~ con azka deos srendoNACdeNAosY HABANERe DE.marcrtiCentn'oudetDnCaRh ar-a s Lecompeer I mi $iln de tonrladas CIE El Me CIA drCieoMAhldi"s,,pars, primer, su ,itu.
Lad e dep rnd~ ne Nac, of nales \"d'e .De a~l"istbn a l tim As d oe D ll Ltem na. cudr p\re, d . t os io nee sarl a hr a r e e I n r LO S A G ENr Tz E 'S D E SE G l : 1-UR 0 e Ins ofe tasd e 48, ntasd erlh I va.] c),las l r de C ubah ,, ara ser, usadh, o, i l I ,,1,' e ra d c
ein ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 pfbi P n n s n p t: 'io, a a a a .\ C n r L etl- o p~nrde b~leS d c i s arz s e z C8.Ia dE n o n he, '- t dFel pobi l ce e dl me artlD esl,)e l v l- Areas de l ox pt a is,.es cu ad s n ue ' m nt d p o uc oU,,-ET)-H M
lae Detalnlst q e as e nd\ vtr a dole s -: Co | ,, r Po ac es ela R p bid* poutos ai enl t, ef n-..e d prcinstnd6acn- cn m r, ai ospo rma l ctes esiao a ecdoh Pocdne d-ard,"n sd
Imz d tl I Cott l ~ lne lo e\ a~ I a tt ie ma era] i |) e.o e'e sroN o s P I' ldnfor s. l,/ l elon N;ad io na ".tvro (a l da o a L abnra- e
Fl~m~ci R"" e "les. op~sto or:Ccu~n r a n B. Wll~l lDya]idla~t]pnn dns leler & Co." enno.o-'n r a., ers l h irid rseo s rev o s. E1l47 |' a citro n plo ise s l e xtronj'"' ,{1 [lerit tvprepko t~rusceC m la
arta avzuoa" rosoyrr ,r..-,eh':-R e-"la Re nl'roca DiealCuba, Clue ele el dis Camota, CIE haeer ianes detl mde acoone rdn ro M orripn; .eilreaars .it lribue... -i]oameilvea Ir'ar di 'ra G a'hoa y Dis, I :CLS rtiltictsldie M aria de Arm en ,,Jai ,
P ronu sto o U o de D a Is I 20 e stlem brt F e d ultr i m o ll-on n r adar ; y ell .el re I a H a aari so h/ Z ]a -n el li o rab f inale, e l & 6 J i t sl n Ad ( r' t dill ..'t, ] sr,, etI
-~ IlaIr le d ulai\! n o de tali st- n u I r.- ,,In till !1 In, III,, l I tI ".,I- o illn1 0 t al
el tlniir'o del nX'Vrn"onreetnr do lansoCIE Cdmnnc'n.nLes I- lilolnn 'lill IrF fhl'Odp Plol s lKnnntt hoe~i. I Oe
b -s i o iIji I d ltar con 3I ,`"," M Vdi. oll. ... ,a otAl1-1 tiri) d L t Ialan fl i 11re- elre ito elei (i lt A in. ~
edClasL n sde] T l'm u ise de Pre cflp-. .. ..I "d l alay ba es o Vlf g Om ES p Re sl ts premature0.00d 0 b -it ton lo nei 'wll hfilmlyd tlv2 } 111 S )n4loI n
cld a lCe C ie nfuegol s de an tea ,c iwa l et, C iLe-- r op v opiaoUnnlo -" .. l C I t vos mrip I eI l o a cl uAm erican S igio I' ': vipre- ileq nkl 2hu it (1 01111" Pa l'"t'V 1 d1.1 del' I .r m a av r u u p bI ..I n a ,I ,-d-a jId "l'lu le ev oir p ala n nohCe %l) Rl r
m ara de C o m erella eo l s lu -e ll CEdub I Iaueh u4 14eR ci ll s c nii', e li10slrarorn nn"el rm A n el\,nts I bla. b ~ n le 1 p: 1 rr a I194 O....- I .., t ttAn I tn ,i, __- _I- 1p1ar. llxdnnI gilep' IN1-il s.
. . a I s iglis nt pqd T b co D s t er m lnuci o nesind e la % rod itro el, iai o s d e l os aR orevi tq, o ,O' (F c r tior% r-o esr : R il A i ; C ii ll o t t evt 1 1 6 .. e 1 I~ ,tde nte. p F H N S t -- I -
... .. ... .... .. a- "" ld Ci e I N 011'a1-r o de .Centro debr e a ntR 'aa l UIH.F Ciqeelrajse hi.iniroduci ro zs ent Alnu elin . ..de ai nPl.1iE'O R () 47ent- ,,,., Cie 48.35n dpL nhYn le,, y Vn,,, ," Fa all .......It ... jicr l'.A I,r i ] A M I" R P L T
de. depend erciab oin a le, :1P Un indeD- lx pgrf u orze h s~a I: p inetxs dsm acA ion rras de Is Von arela.Alae z;rcalo istn pre ic -nm c Id ~ ~ epretroha rboo~e\alotm lnll
,lgs, \nss teVvrs l B vm I id PoAe ealsto p Ce ir: .Unidn te prt li, fVn pudiek"r'aennf-ectar I:.(11]eyesl
cipbias, ,s y d onsume "Sun:uC eI n1 opetIK aarlo deNH ipednie d, a Ha- de ImporiltCsdlian zo 5qde 1948.n1,Rndi en- cua intoa a le c Fcnnd o s rct a e db. re lspuh.,e a .ad l e~nsa de
tutirlop Cuesto pe: .As.Ceontl3 t ra b a uli). il. ijfl-Vmteralde a preo a iinen es Con a Ie'so. s (e h llanil lp: ;h sn D,; deope Crxd- .absorcido de un mall lodeat c~rit 4nR V : e a de .l'-rup I"r A Ien _I spetos. I I
de Taacos Y Ciarro de Hba-[ ey d Per anenia .Come,':a [ Pude qe e~o tlnda actar oo re~ en rano y agodo que PIdi- en la1hraffne) el mrAes PAIDlserptlao d Arrc'ul en M C IFI19,"L 19TO7,LTPal
FJmna ~ el I bi e P r i fo puest. iio p u so C noro:de eitai a or c utticcre p ct C onii a a,,: i ypi d nat-uralmn t*,c de e- peio do~ncll de rcle lP ne, r sw o n aseCu'lw r ue s ,,,,I f ...E CA GU A &T
Iars eub r robstr eventapr vde ,3pmqoren )enta"lte m nnra] ripb1 rle. cpmCnm jvo.n. e, sened ola,; A T afttycee Ace
,enCultue outo per..Asson de De-|melrctne nu~.. Pou- y a""" proramltms de apoyo a Insto mReS pronuladio: Jsi per a-tenodetn- II ni',IeI ~rr~l, i rfn- ., ,e
tIlitsdeTbco~ Cgrrs d] lope i*e Pntrelae opan, eniktmaulo I ,,--las de v11111 IHal-|l, -'

Pro!s uesto po (i, S~ li g i C -lcr: .Ceniro de D etn)]is-1 .0l013. e76 lcreoles CO IIIF4eel fgad d e : t.io. r ed rn : e drco Gmpr ov ire ca ) e e li)]. ren ~ p c ir 1 nl ,: I ,
re. )tencIar'o rr nit. t Rre no] El me ir.toni- o qG re nrioev Alo,'1 so . ,ad lrnen. La ex te f tpn on I1 1 r". ,I,, I I S o m n Itr e t e Iato o [ t ne o e
ta s) d e V1ee1e ; m g le : C I" n l, g, '' I a i l ,
tro deDetallstas CI E SnP lare ct A Lin" .. .. ......... Jsmv lnetnas ua l ..... los potco pre- P r los ngereahnsv e204e..... .... .... P I MODr~h:,,, I't(I,, N pibldEArl 'I'All 4
meread Comdelo d aloc u'lo., - -r [a n if- o 51a r oau tt O /ite%" I~b i li; pa a l 4 t 1. ,O l r)h P ,ti, 1w pat ir' l os neiii" '" it e a c o e e e a .~ l| ,f ~ e 11 | n~ 'e
-d .te Detali istas ; de Tabae os y "g Det" r Umin cons Pt ~t riUa Ir. ba~s rros v~ rI, e' p eoare oer0 n o r ehsl eI e')]Inw o t f ra p t 4}(}Iidlente' t -oil, a' IiI,.,,.dt ,d eA~ ir ,t~% e g ,t t|naiaOh| B c~l e
Raro d L R Habana) oueentosder&_nnursto snre ]A EntTr,,B,.ta Pl, a(.PIllePaju(i ha in rodt'1o a]-t. I
[6 dV a Habt1 pels~ena dey ,,n .,,.,vjs po ebj tc Is u lo l cseirfsqe Ofecn hlpd yi perabsdesn flaielonispo elu te ,%I Con- ,P mr,,1,,ido ) 1)oln pejuh o i -n I ich s e i l l o e prlenla, n I h-I tr''dhl d |li s erva e to n pl (Jit-ni,,irh y A u rdME dTd ,r On P.J'tO LIT A N ,A
Trli l'puest o d ntCnsuCm ar S ,,ei d, 1rrpltresdeH lp d je e L a- nti se i p rt nia I.: es t nn pe~nsdien-d Pard~ 'n heat o su esi llh, n e- thd d s a oy i j`4 er, rtrp tacit)' I u., ,,nl,,thagr ,icu l b. h, R l 's.Cfe CO P N A A I N L DE S G, S. .
''IdeRr... Les ...Cn deNEROL AN prop ..... n.... e,, ..... "e s.se I ... t ..... In" .......' ... ,"'d... .... ..... o, ... d.... ,,I ...... ,, IN d tor.... .,is .eios
tic Taprecasey eraarios de L& Haoto Ley de tervaileniia'. Cornei, al 1uedenClue eno- Mends, a acuar con ,es el194ran,,,y al-odo74que venh,,, ell ]a hnri, final delmaled y ellEl)neCtorntrnt de egri i.tu1a Mr C EDIFICJ, "LA METROaOLTnrA"
Coxa hia e ub ., Pro) o pu est 12" xCenrode12" f- May'or caunfla cn a proe merct a ]a ro n s ajy.eaunmnto dee- peiado, nic, l el:, -, it," ,, ,ca,', hs p- P A dro sgl6 qes u T A A S .A A
Pagoa ll s a de ta L s Haais CI n s ,A' t., de .. ..e..... [l r ba a I i pu sts, au e ta dMo o er r p ra ies de cllr ie a e-er n,,ti,-hraCI O t,-itctshpbltntci i h hi
D t~l L t s e i vrres to o . -s i r e a H '* ln r i n t "e d u t i l s. i P D e n nenp a e nel a o o a ln e M arhaoco ll- tl-em p o. I" Election i ,hallA de se 'eedr tan ---n ~ n n n~ q ~ t ,1 le t .. a ({ b e h
cutu,,. p ra on ,.e ellel'paoramade ,u
n,.. ~ Cgaro Cinr 'e e~l ... e top, Co n ,u decc e tals tarIo8_n o gr at," .. e a'..... a...... to....... lS s uCRiBASE AN No l SEIs ',.ten'd... en. ..........- pr .. ....ese lnt .......] A..............' ... l .. dt .pf=.... e.. . .) .
1,b e Vi a(onor .,,In oeraB,'-,-
Ctal'ts ti aaosY yn s aD aant. eiet$ cipiae.Lr pr m~a~ li re fern I~ lUc- m.... . tj Clneo P ,....s .' tup" o D ....le......
Vi )rrevedr Cde Ciary. ..... Iuante.a: hcn.,.s.,Lon pe c ici.s te ea da e l ogoprDIA RO De L A I A) i ,... ..11),,.... ..
La Haana.-.Ins,,cons dernci,-ronell I &e-7 .nietots;CIE cbertrs y prn p-,r rniiror"elmnad, e;"cria- AVIS DEnPGO DE DIVID NDO-
M ddsco ntlra el a lanen de stin a ll I s,6 lot r, Ce] rutrcl~es 48 '5..sinaromde CUBAN-AMERICAN SUGAR} ,un (I, .,I lot% modlanto"A omr as frela cn do-eslrtI., lnc ,,I*, wrrY t,
Inan~~ ~~ -t dt.,P'uso )n n ertl a d 2 0 remberici,, Ae de r ikst'1 eo ha n t Rf Eldo jrtno qe pe
t- lp V vri eC.n glv- Cels-I obl.a arr- trlrlo, pot -apid Ica-m 1' ecoi),.l Ile'e ,,I ,on,.R., ,', nF)I(,"-I0E NF A'FR() InSe oinarica per ,, in rdio a tarosrJetren, dores'


E=scrilm gene r a I referrncw. ,experiencia aqp~raco ,'.,n a,.,w 1,nt'"). .. ,t11e 11)... ... .....
nes a Con aiiid, Ant nIo Clasificados del DI NRlW _b...Ieado. E 1p1r' 6h amenl- I.:R O D. A c-e d trd h l.r ..
nte 1- 1'eI ra e fesz de c-spital quae A ][]A l NAC1ONAI.Or, MA74CN .O i) A -rit7t a enl( ~ el
C Z Ii a(. or adbln n',Sne
DE LA MARINA. rqte Rr db d : ncierta .Ai- Y ANQUV'Ros Dr. CnAMa vidR e "e, P ASEUOSGRSSGRSGDY
11nsrl6n qi~e prps'al~ee., e"peeialnler- " an mericanlo.sd, rm ld~
tt l de carieter fnternscjonal, era i rae Una general cautela.
Ia 0e i .e .uc l PAG NA .N / ;-1- ': .- .' V I RI E A AR NA', 14I DE E R R -D 194 ,P R T I- 1.y .A
f^"p^ios DEI|L:FRED^ SALAS DEBUT A ESTA NOCHE EN EL MARIANAO
. .. ,, ,."


Laensnqeaa. MAX LANIER tANZARA. ESTA TARDE :CONTRA LOS LEONES DEL iB N N L R PC L
.e .u En I..cha io, tdor pu d -er -- -I I- --- -, I
W fd Enpacraotod ue r PARulffo Lewiss dej6 en blanco al bE ......... VapuleandoaH*rryFeldman, venci


j ^ .^. -nrea,dd. rinueo gannd el Haan 7x el Habana a los crwiolos del CuBa
w ficado nsda dene .que vet con lo qua. express en.la vlda" modenz.a. ,, i i ,. r i i ii' i n rj
Racket ,quiere" decir baraunnta, estreplto, eonfusldn. Tambien quiere dfcir Walte~r Nothe salt en el primer inning que fue en el que los del L Aiaro Medina se repuio despues de un comienzo deniciente, y
rauea. P~o cjand egu amo qe flao.e ta ca reter; X Haban1 asguaron el triunfo. Rad[ Ldpez volvio a [ucir en' ; d Asemino lo. 9 hits que permitio pata anotarse un triunfo ri-
des euil es el ultitn ,racket-fen los Estados Unidas? El de los nmjtres el pitching. Tarja a los peioteros. El caso de P. Calv/ert i o"iel~e il de 8 x 2. fata tarde, Dfa de [as Damos. (Otrot detoilet
luchador'as. De sU oli'ainizacJoi: se ha. encargado --a 1as roll mar?.avllln. i *-------- prcierto-- ur. caballertio que se llama Billy Wolfe. Este magnate de la- Po tpE, ,pTER o Per RENE MOUNA
*melena recortadas y we l .s iregona's ilustres que nan desertado d- las o r rc *T orK t UM
Hor"una fcna ator u luTo. Qe e u hl~o qrenT ^ ees Hcr uglo Lewiss es un lanzador que SENTENCIA: r- Ls I.,eon del 1-1bena d~ataxon escogl6 e. tpo de muerta, y Ol. o<
doate~ dtrih mannerln y' /an Plo or cuanto: Con fe.cha-7 del pro- 'f l? un ataque d( dope hita *irente a un cerr6 en foul a Gladu ... .
dotrisan del pacraif ,Fr e s ow de un ca zt No hay ""'roblcm dowels, pero hay que convencere qua ,,enc rues el Club il~rinao, d)A de .- T L S ^ tre ,lo de serpentlneroa, para lie- En el octavo Medina reolvl5 el cra-
flermano. Bfl/y ol la i erriora a vuelta de. correo. Genio de la 'puo; ldtao e~s unn d KK, primeros. ruando no vie- baja all player F-au-T Calvert v Iot *L-* k varte una I. l]c decision de ocho pot cigrama qua le plum Heberto... Tr~u
y. conocedor profund~o del alma ingenua, dc ]a-s multitudes nortemerira- tnc rn el plan d" conductor de t'an- clubs Almendare~s y Habana pnresen- ^-^o .at- l . ds t* obre lot Criollo del Cuba ep us out de Cardella, Cretpo =egocdo
m. ns. el negocio |dentin y im-sglo en march por Billy Wolf no llienr. no vyams. Anc-chc Sli\'lo Garria lc di0 un taron sus reclamaciones ante eista "S~ B la^ i E^">1 contmnuaclftn del campeonato au~s- un paso y Conrado Pert qu h&,-
p0uede tenor rce-s posib!h;. En su elenco de luchadora.s hay material p~ara itl n en pri mer innng v luego olio rLiga para utilizar los serviclos de ^S ^ W piciado por la U~ga Nacional... La- bla entrado a cubrtr la teicera poe
complacer lodos !oxs ga-'los: Ires. bonita.s, gordas, Iliscs.S, Villana~s qup P.'!CU- Sanl Nob"'(' pn rl segundo, pero de~s- d^,o jugador al amparo del rticu- az ^ / ^ E ior Medina, qu turno un comnenzo Reyes. elev6 un fly qua par OimO .
pen put un colmilIG y .iilinwotr girls que de~spue~s dp haber aporrcadu con- rues el hombre aprcto y n| Silwa t(IBP in trece de los acuwrdoa baslcos de ~ ' ^ Hc deficiente, despues reaccion6 para era facti... Heberto riMUtio en atra
nos pot^ ^ elp^ *^ cintra'rm n pah6 dos 3=j) cuno = n^ tv e l Ini soor6 hat^d 11sbl -u Io Ro-^ K pemtmnd qu gnx^ W.
d e d 6 Ja r ,e n P eny l v n a c n Nruu ee va Jve p c ~ u o oers e e F ia dl li m r nm o t e p o e o s P 'ond p h lo t e h o b q ua a a l n e dpr ~ o rin ]g u n 'a &lo q u e e n su p a r le d is p o s itiv a .: ^ ^ S , U P ^ ^ --- a e roo t io a u elo d e p itc h e r s ;- p e r o p o r a y w or th y q u ie n e s M e d in a CE
rrfiteatros neoyorqui:nos... oases dos anotaron, y ',a esto hn ; T-i r *d ~. i^H^ en el sexto l art~leria rosa bombar- hiz9 la trepan~aclrin del crtmeo dejfc-
^. ^. nia.s (|uP .suricip.'te para qua ei Ha- .Faiiamos. Prlmero: Deciarar nu- i,^^ H i. ^ B/. ^ J -- ^ B dec a plsacr la cludadela napoleo-i doles con )05 apuce enterrados en la
SbanaR ganara el Juego y* enmpaiara con as pot dieiectois de form tOdBS la~s W ^ B B K ^ ^ H n:':a, y bajo la metralla JFeldlmani de- tierra suelta Junto al Olato... POT ll
Le| Almenidare-. en el primer lugar. reclamaciones o iirmas de contra- i.^ ^ .v ( -- *^ f 1S .W jo cl montlculo en manos de Gibson la~s moscas.., el Habana Bgre1g6 otra
IA campeona mundial como si dijeramos ;a '(dJ.llc de la cadena dpe Desplic~vqiiP ltoi Nothe entr0 ai pit- toe parr alqulnr Ino? servlcios del I1M K *(S A ^ Rw i ^ B S WJt que aunque lnogro porter termino a en el octavo por toque de Heberto
.. --- pancraci~stas de P lily Wolfe, es"Mildred ]urltie Cnn toda egur dad c'hirr Raft, Lopez y o.'otuvo un due- nitcher FPaul Calvert, despues de ha- ((* -af ee.Iam M& ''^ ^ l r"**t la massacre tamm~ln reciblo icslones sobre el que Conrado lircz tir6 real,us'edes l~an vifsto .su fu.ografia en a/grin magaz, ne Mildred B'irle ya Io con Le'wis, bas'ts e1 eptimo PI] el bar s/do dado de baJa por el Club ;j^ H l^ ^ l l^iI.^ ^ ^ L ".'.I" de gravcdad... Cuando el huron de yhit de Medina por segucda bate,
hac 'cmpld lgaro dosr~i hfo ipcion~ utoouiai ~ w)'W il~s, una base y un Marianao, por n3o haberse ajustado a ^ K V i^^^ ^ ^ 'tU r la batall .rt hubo dlzlpado, clnco y cuando nada haba qule ha-"er, el
h40 "cumps.dS ] os troc -, d lta afoL Mde cira co ca.si ev a uaer plc a d En r e`arr o~.'**"r del m ismo .anzador pa 'ra ha- la~s reglas que espectficam enter ae- l i ^ B ... .u~ f t H | ^ extr em is ta hab ian penetrado en el Cuba en say6 una control fenslva en el
su cerco e sd~ri rri~n~rin mi~i2n r, ^^ sn ciu~a pe.crle dios carrera. IEl ultimo acto, el nialin el acuerdo vigentB .sobre el I B BB I|~ lB1^ ^ ^Mtaodried rciatt oeo. o not ~f~ l
^ rif, r1' E ;. "am c11 c a-n octavo, lo sann a pitcher otro nain, release de los; jugadores. Segunfdo:! "SS\ T3,' f .iirnilirrBli^ W mrM f i?* l hostlhdades.. ->un~ '' -aca -ld Btei
esOa1gla nien lfn IlrdBren lrcnna nDiaz de apellido, pern como Noth? rmponer ,1 Club Marnanao pot ha- il 'gB Jg""^^ ^ 'g mfii Los primero moments de la Ce- a P'ablo Gar i, Od _peg6 eBteb "
torno a sU iurad at~raccion suprehia, giran loxs otros satellite nel col- eataba .podrndo,, y hubo quo sacarlo bet infrin ido dicho perecepto, unnaBII ^BI ^ H ^ ^ ^^ H K w H caramnuza dieron a la concuryenrna cfllo al center y Garde Ll 1"oletop
chn Sin embargo, n~en at"eta qua ella, con dotes inferioro~s e~n P.I y meter a Genian'qua rue quien tar- multa de $25 que habr de ,ser abo- *Bma^ ^ B^ B H H ^ f fSW a laa umpresidn Los Crnou" E-eBUtda Heberto nag6 $ i "bol
crden artistico, la co'npariB de deidades a Eueldn y a las.s-rdene.' ne Bilii ram06 e; epl.od'. ?Pero despue~s que ios nada antes dp la proxima reumnio B ~~ifMlM M^ 'V^ S atacaban y los Leone s E contents- pero la fumble6 moment/ne~mente`
y olle, dispone de thm im~n de taqulUa quae onstituye la delicla del pa'-rnn roos hablan -ograo h t,. ca m del ecuntio' deua Uwt.mrene jase^^ ~ f W e- ta corn eron lde rtmxeu. lan pr no almnotan caytai eleln ala rl eteadty
yJa envldia de EuM conipanera 6e trata de Mac Youn .Laii., d "- !o "''l ,** 'p *uno uerirene H'if ff^B^aB ,--, dseeionrnIB ot isEri l mnt aAeltln alrlt
Oklahoma_ Al r'eve.i de la portento~a M1]dred, Mae Yur, .i nn ala n'J-"a PE CASO GALVET ' *o Mipch Anrel Conpt, e.f el, rfn, suH M ~ M M~iH l ^ ^ &i c 'ouP""tas mnz, cuani fl d o cont Ga dosla HOYP0 LAIER CON'R"-?'!
earn convince. Los critlcOS mnocent no pueden expllcarse la razoi air E Ejcu~vo d]ap 1 l^a de Base Ball rMtl ew A resldent <"-"1" e1"'' HaBana^ r'gkt y -r'p f^ t u d 31rla nslel G rd-ldo ... . .OY: ANIE CO --R sE
la uel l 'a muchtcdldlabre **claman nhs"^ el deiro a T ^ est uhah aCubans, er'ado 'pot l p dent. BB C, pr.,nt ant'e ^ sta^ S ^ ^ L*g Conl ls mgula cuaiad'osNa'polen r^-a tarde=.a~ oe dmsA~a.se
ade mn ort adesa i e echo s ? lc or n llo na Maedslea y- an" serial doctor Rafaei Inclan; doctor Carlos un esrito en elqua dic' "Hoy. dla 'K .iRey?^ ^ "^ -'^ res solo pudo elevar u,? manso enfrsfttran Haba--ia y' A dret.
depa~ameto pne lo hnmbros en el tuelo. Yo tampoco podia expl)r, rmp Robrenio, secretarlo, y Paul J. Ml- '12' y nor ncontrarse elcu yll*b liobo-rni *' ^..E1^ "^ "^ f oul a Carlos. Blanco.. Villa Cabr--e lanzandOn aTerrts aeMCDUlfle~o por las leaop.
ltlma tdrrotB en el semanario .Siinday Mirror.. Mae Young tiene irn.rhr. 'ah de acuerdo con Eue K. atutos, nolo, seh l^foa lyr u opedd eptsd har ilanad'ado nlae baua (shotputi. , parece left, paiando a segunda por Inhed ne.** .. enc-uentro_ -d --ra -omKM
talud y poca ropa. He ahi la clave de ia idolalrla. Inerte en el rlg, con pot roel sa lor 1 Migue 10 Angel Conz ez, el c qucp esio yam ua el setno BerA una dela e*pera*" etd ounldense"<.1e "' l hos ut ),o Ol >parcs oua ito den nantort do lot l de co1tt6 y u^ oit o^or^mdad
1ft muradB extravladia y las brawos ablertas, su deaplome, mkfo qua de^;)i^ o /eh P 1 2 de leo s corB" ne1 engre Con alvert seb enue ntra~ov qen dl seaslcl . .... *<"*1"1 1"" Fnvle u e-n lepet.ael o Flma vloMrte o els ^ zues clcelP^ Sd"
eorrh, o, parece el cuadro qUa un plntor !amoen tltUlara *El knockout de lainco n I nch i de lscrnte po, cd de pre al fart sus e scenrav lc os aes club. "**"* Afeta n 1B" Londrea. cRe uldentem ent Fovloe Jueno Ola bKoa que tahs son6 unt dencatl por-c egnd prr onstlly a iB bo; l a:r
por el release otorgado al player g, In comunico a e~sa 'Dresldencia pie" aels y media pulicada superior al 'record olimpico de M 1. IS 18 eii Y cuando Heberto tir6 sln tempo y i r 11 ot
Paul Calvert, por el Club Marlanao, con obJeto de in~re~ario en el ras- tableecldo por el airmain Wowllke. Solo un hombre h excedldo la mara real a la uilcial, Villa" hizo ,co're y "_ "-"--'
y por unanimlda~d pronuncia. la st- tar del Habana B. B. C., B. A. &*> Fonvllleii Vn Jack Torrance, qua hate 14 ahloB logr6 una marco Tony fue a*, segunda, decade donde r~astafto 2b ... 4 1 3 4 1
l.A nots grotecrRa y risible a la vez en los torneo.' de luchas patrocn'a- guiente __ For cuanto: Una vez: comunicado d!'* S7 plea, una pulgada, "0o con desahiento como Bran Breard Breard Es ... 5 0 0 3 2 i
dos nor Bil}y Wolfe, suele ofrecerla Allcia Wllhelmhna, La Muter Mort------------- el fallo a los' Intereaados en pi cual -----------=-*----------- liqtd?"ad Ins- t ~ana Cjo Alio~a wilheo, ,ap ,ec..en.la tm, es.neitb. el Co i Si ... *i lata tod .... relacoe ... ... Ma i vic l~h^ C,0 b"110 lec"WGre~.r....
nilirmUnJo dp .....i. s poslatlv~erte Joven, pero pesa doscientas l|u'as m enzaPn7( er r 01Y~ r" a r contraltos por- vlco or*- M fl1f I I tl/ n o lh n prOl z.... enU' el S per im ....n0 "" ro "0- Crsp if * : n 3 0 1 S
e- t m r, ru conMgte tllon adie sab d dnd, o nd {-oreyenao Elerro M^ryne le5, regauvo su pvie, el Cabarerac cf"^ ^ |^ ::: ] 1
~r- ^ Y ,Pe ,. ,i'rainn~ngjeco ... ... ico e al me 'r-e aye co la tPolit'e mc a 0oew ... ... ,,co HIwr.~ ... 3.
en el terreno de lI. cutsti6n personal resuelt en el patio de un veclndano, --- forme al artlt'ulo X'iI de lo Acuer- ------n-- ? ue Ly habt ra taort qu e rel a- 'Aiosa,. (I . .. 0 "0 0 0 0 0
O ] ap/zao spn t a.Ol ntn mt la."ae oasamP Se enfrentara amibos el d, 24 do ^ ^io e prset 'Cemp Es la cuarta victoria en sucesion, con credito grande, qua le damnso tea la tim ofra .Mota*dRgr p1 .... 0 0 0 0
T^rTcista cooia arL Estillstal Be~tty. L11 l!:tillsta Betty luc;ha put "''xto. de este rues Figur'a 0He "[a"d na R1r cuBntn: o hay n'da precp- al coach Joe R. Knight. ,n el inicio Santa Rosalia pas6 apu- rantosyelc'ero sevK~/umbrt uad p. Mar6, 12; . \ u u u o
teesS S ^ ^ ,^^ uavruaee]rged]].Ce u peelea en elor sosial Detro. rysulta abouaet n o- Os al final con Trel]es. 0bsevaciones. Otros comentario, oi-J H ) rotte por el ;p cot. E1 ... -i Ii "3
I-^ L ^ Po IANN-GZMA I^ SS--- HO .
talidad stA re /a 1 e ,,Traci "'n y-n earga e"lai ardmel. Parla. coe P, IArMn,.. Florman n. febr rla 13 vUl- t< c ealo r # "'erla 11t uae~ los dettat en------ uin a' pMen~ag a Breamid y dendel .A ; A NA ;
Vez en un plato el contenido de una Iota. de Jamdn del diablo.. y l retedor de l corona, Humberto nl""o, consideramos que debemas vuelta de la jornada junior de bas- to, cnlocada a la perfeccion eni las Garcia 1l center field... No hubo MoIteaud. f.
I L I~o ''Sierra. d, Cuba, qulrne , prsprarn 1 fella y falla mo5_ ketba11 femenino, jugandose en el cercanlas del arc. Entre ellaE Estela nl't porue Carlos Blanco elevo un p- G""arc 3b.' 4 I 2 3 2 0
*^ .X ^ parr BIu ecuOnt~ro tor *I titulo qu P"imero. Declarar sin lu$ir el eas- pieo de los "electricos" con la rue- Palacio y Ofelia Garcia Jugaron pri- fly sa Vill Cabrera.., a',, A i ii
;~ Bno lb.. 4, I %10 I.. .


s *. celebrarAL Lee.. , I rlllntaf, el 24 de fehrero, gue> Anal1 O:lonzalez, pre~dente del ano q~ua e1 organismo de las fellas nar la zona capitalina, atnque ten- calms ha~ta el sexto, donde surgi6 o ^ Blanco. b.
|AS nfiminas de BillyT Wolfe tienen ofro elementos dIgnos d# mencin- sirr ne, q ,in ese ntrpnAndosc en Club Habann. venla jugando los sabados, Biendu un gan un rival fuerte en el Santa Ro- la definict6n... Pablo Garols sacu- Matlnz, *r 2 2 1 7 1 .0
nart~e. Per elimplo. Muagsete, la lrnrrble, la espaniofia Mugiale qtif Mnm," *"*tnivo tree ralpitoi roondii Begundo: Declarar gente llbre al acierto grande el traslado de dia, salts, uno delos equipos dieatrori del d1* un 8encJ]}o de liner al left y Mediina, p. '. 3 0 2 1 4 0
OBe iC~lem ptf a-ibl por tc~iaOn ne BllloTtnnovill o n t, a ruT-,^ mn.,~ ... .......... .... ...... '* l ....Mlaul C* ..... *. vrMrmeI relent...... Ietl e p Insc shworrn tn.l6 ...cu n l ....t c~i.... tavot6 rope cagrlco tr. n.... higit a nlnd o r 1 Tode I 1 76
J,111' l eua ndo ? v onle pre qua Mugl e *t ^ en ,aa *a allb,u'n Ja Tnnimiy ,It "T'rdo, manager de Sierra, rft de los cUatrn club8 Que integral e ein .A bue a oc rtrdeni al onoh norfe sema di p"tirnmo uida cana ster a de u- brtajoe ll Re unds, el T robn car punen ", OTRee n le
*~ a n *^ m' ra *!" 1s I 7 aed/ca Heem d ";e qu/en dl.,r ,>l re-no, rate campeonato.(mnn.Apri eaoh ede y edml aalr e rz engna lTra afces ANOTACION POR E*NiMJADA
1 I rn *`e rieo *etsjentr losa -te e-u avocado train a u dos camaradas al plato Cuba 010 000 001-2
para dare edlucaci~r. a dos hiJoa... |Ahl... Y la mexicana Lupe Acosta, hitn. ii l riotndl.r i.n nhinra I.l pariest Intrcrsadas v conmunl~qUeaeo tirda ]ire,e haoculs ando o dos deY IOCO ParrO qun una Santa Rosa que o puecca Haban la man *er. de 002 0r05 Olx-[
nac/da en el Dbtritc- Federal, crlada en las (ronteraa y convertida A\l pan- hii'ran v irh. iirnlr irr,- llihr,, n crrtro para olvlir uric de e poaimorea de tlopo y rapee qle ela ra"s al a.hal .a, ., un I'mprann .ela 1o hacae. .al l po-[ parr e p- Be Garcla,
clones chairfs no pueden olvldarre nunca. *Dna hembra de corazon e 'm z a"t" "" h,* '" 5 lroud' **" ntrl **""* ,' neraf Ponoce rleant. Pol" "'"p'It' lo resultlado% espernr- an~otacion, se le complicara ed mach dos bases yv como Heberto apra'echo Er.talella 2, Medina 3 y lm
*madio del pecho y phitol al cinto. ml ultimo oporto a la larsa inspmrada pe"'n, LR H-abana, 13 de febrero de 1948 do qua, In lban lsora e" a e: finalmente, y sufriera una fuerte el choteo ciillo parr sonar otto echo. Two bases hits: EstaleIla y Perez
-a p r ,oRf f L e is 4 6 e ns deln c a la elc ,ri pa, -,,- Aln de -, a' Tor May o ales ed ansobr l aslen a r r iia e Do bepa s ay ot rad. tea ic y ... Eigo fntlmo del empr....io la descubrlA'por oqu rnl, y .e.. pl: n r sp Pna l J.a ile 0 ....... dM de b adas I B re ....
lt el t o an,., mdn na e. -. uta s de tod e o axer p nueva derrota dela Escuela Pohtec- del Trelles que viniendo de abaro un bano reHrescante... Gibson se hi- Brard a Castafio aGad
d c a naI I dad tineara aer e an teop q a raer lortanca a lno a 'l'"" una aaMaa nt tre e I ana o vo i r v n E e e Joe R h surgieron de nucvo a la vida. No m cargo del paquete v Evello Mar- Quedados en bases: Cuba, dope,
Racke onyarde bale ta qc. P 'nl .Itrk Sfo. ,am ,i". dnad e l nao otro pitcher para da vez probando mas clause en pm ta-nRosalia, porque Ofeha Atdao, Oceh' zado por o u cuenta be nesgo, ya queStu c t in az 6 Fe ldmant 1.
.. . .-... a a 1 1 tt I .r f I.. dis~n~?]see o ~ n1l.I-oae a u el ce ozle ei enidzs a lprce in6o s h itsa rdn e que Gri bson 0t y o garetn r i0.=n pancraciotd puedete ser. 'n-. errsana -: .gurarot n el, run fo Rn- numto Medon ay Roge r 0 .
des ]rpi "eslr Tii1.er, ,le tuem'il v' "WB|]- Esta noche, a l cs nueve, en Nocd deg su a eleha ch a peitlchin dexit aa tm o, Ynd la s PuCaaskev tb.)lusta ei C 'a tx s no ld e, Da ncl- Pased 2, ais: o 0 a tRiger.
par ~ -- - ,,.r Iiafe,., ,1,, \\,i,,Bitn, .. r. .^*r- (ip DHnlRI, Jll'rtn las teans Cienfue- -ia s hob camos Lse mpre de falv n non acuando ras IuegH )e f. au p tar at an o qued an- Pas all s: .a PareR,.
T J f I I r e y Is th.ntJs ' ir"u"lha 'lr b'ani,,'ie l;r ,ilra gos I P Marlanao, hac.cndo su debut en z e en si e a e Cu- gai Av c omo en n frnas de do ( .I al hadplar a epleri Me h E a no innhers a Fem a
C tiT ss Ipan rec rre s i fs n os. hk n mo nta ellH- Is."' cica cle* Nuev" l"ufl LewiI I""" es11 Urilm Ifnzdri dUP acuTe rdo Io #l Los~;' L'". seI""-fp '-Raa.A l cm n iln e do l s delmo H a na d elas p le rn.. M e- chog ene cinco 6innings y vem


Y or Ua i a J f l lu & UO. SU [n t f zeu e r ,,Wr t ,,n e n t n c o q u c se n c dli w ilf r e d o Sa K n i ,h t h a r e cu cm n bon ei c a dv l' az ,, snl o P a r p or: C o nlan a c u a n d 0 el a c o .sa c q u ;At paq u e .d e ulno c h i tC a det a e a r i n cu trn fou c e s ala. eI
t |I t A7 1 i 1'," h"1" ..... ...... '* ""'*liil, 1,.1 i... .. ,. I.I. las. Por elClendiegos'an ....r kme.... .r 1,-ed Annche i n s "aev .... Ju-rnth o leam Juh l ana, .d ugabd a pe"dcio. ;gh, y F p .n ,, a, e ay~ '_-Ptuos ci.rgnnngyc adtro o ed al ae
d ai as l a pelea tu ueaa y ayeve o ro .......... .e r0 be m os elI I ,, ... . don a 0S ..... Br ] od ine
hermlino.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~cnne queyol casi todosri an goalta desoneo Geic dein Isn etic~a es~uc gn rjpieo unon l-bla, ,tpael1 avr o 1vrane ua tohc~l eronsira de ochapoor Eein rm ee l~erps deberotdo: ...dn.
.... coocdo prfnodlam neud lsm liui otm ir- r etdn el plan.cl coduto dea 24l deu feblres o y u Hab uana o pr oducto de 1combincs s.bra ires'C colecovide LaunstructorsiMo-ttrcera, rdeleedone enno n mieniraiAnt. una concuerencna bapDanle cia e. cual da rlge' ente enn er d S errs, Tardo. ter a e n t Lga fealrpo Uri GA NATIONAL D E BASE BALL
e a r "e u m d de el q es r "Y ,,' 't n qm. 1 hou) Cubans v por dea de n testro queri- dP los neas laterales A" gua qu a dA
numpaera idsa jse puIcy6 _, a fe e.t oa n iosh uh o r ouda fla s uflna "erd qu a esu- san.j a v el el Se un o i ro de d clo r Jug .dcero a] n nm o denlu n o y u conu- "un zati o rato s M edna, q ne aguv o Urico m bnzo Re es Pl RO fly qu ar.ONAL


e- que |msf u-r i en habe r nn orredi Con- . s el hmr e apre- y ,,--n va 'in "rt t g uzd se acuerclog, bl Dz Lo de .-
penlonar. e or colbrl s mesie y -va ir'els Ia r 5.......................... de Ly a u ap . cn Ap e M o..es se .B ertA ........ en s a
gron la el ~ea n a!de prnR..... l e n- r- uq ..........enta ...... do ... h ae l Caneor ,ato mo n .... n .... cliseVQ ar elo hoy hits d en total p,. 3y 33 no ....... ,.

_los-phumaE--y-Orlando Zu/luetfr. Htta,-qice nes6 1227libras rn la 'se'-' *'"'" ", Tr d ,, "" tzlrn n *"a .dra. Sch~weyer, Troti Molmna, Ainleva, __ tendrini los fanaticos, presentando --
tre of apz ]a c be a Lc I aarai rmria ell clr drlt,', '^ ^ compCEOO R anTO lia Dada; por^ O el contrit'n to pnaosa do y ic, Sa ora h^ aciend po l qu los R p ermiie d qu ga afi c te ai
Perid elesalt d a z ^ u b-n'v y ^extande os o IePj panT / r a h 1 11a- r vce, CO PNo le DEgao Pa T1E Yeuca Frc: Con ^ 0.iv del ne.- W-.ld Jos.' se^ cosliaa en0 el puesto^1 dee8 deV ^ tue ye y^ quS C s o f eh
rou g v ez JO laoct s. Eie pearios o k sde i ng u larp dcsuit g riv mie ___ miles Wate 4oh oR Qr~et wild\ gln d s d etna y d's ild y~. oiF denteirf Eril elrid cojeccionad cl Buendi .e tga ro a t F eran e

I a l cab eza. lo cdfIe a ta cin co n oarra mre -gn M a ns ... h1r

En el pB e rl round, Acevedo coapi6 gun~nida perfea Ca ^ 'La "">*z~c dP ""> n'"r" n. c~p,'unll,p, n nr Ga- ca ES . 3 do L oS!" a'zu'e d e r! VT'. a dleron Sn Hes.e d 1 .a A .cam 4F 0 2 Ee d All y Cats. tros der'a Mnter s tue 1" "0 saao och tato de eta
ie::bc~o~o~t6 u na b uen ; a dd spch ala c athez Vallcdor. d pnm~e r renatitu!suld td o )! ""*'a C"* *I N I 1 uu. eanron d.u4 0 3 0 0 e 'Ke' 0 du lntre c t hart dogrado d esl y..a Vlla l qa- Monr e ra y a-Cls "ue e ate
de usyoen m n u troafl t es potao aa gan]r por dec isi o a 4 Rolinte en r" mn..uo. Pa- fans dr pnr oa c . . de o: tar I 0e I emp a sad
auqu eon ea a l r dree o tar rae m-s enrde el e"ne Cnug C1b ;7.. dt ... F eld mIdrn ao pas t eln a Y d ... t ... A gular y So-
nciu en Penyvna c. Nuv Jre e 'dlfn y enD on c o e r6 b c- Jos C.e hom re clu Aj leco de mUda conl ele Coleg Trsla det eatas v Iad doawnoe e n oogtena eniut
n para cnct6 carl eo~s h oo es be u pout e su rval. Ylr Ins.,ir> i Iem. )b .3 0 0 7 ganadl los dec' tea y d os El:d a c. a F 0antia Ea rado de fichrs naPeo ylti a aen a que aen n aers Mendn Ela

uiraa la cabeza.ycep e8 Enal ]v prim e rs |)le dP ]nnr a ni a^ch ppnn\V n, puta./ rrol 'Ii.n> d Gallrmen. 3b . .3 0 0 l0 4 unog de ho t recods rue, osterab i G.ere.1 .. 0 0 0 mneyEiEin )i-oe s ecros u eclepr o
En elea extoyround A voe nn ...o izada proTo s v lr uit/n ,f An utron, ,n B lhnp n nr. barlh. py . 3 0 0 02 3s onu n a!ul qua ser "oly d eedr-An. g e n. 0 el basePxr o d asrter en ro quepe on ro ho tt l a dep aclon d eie ronp t de ar-
6 una hbuea dc chai una lParaa aeza V ed el pri.ero r, ,lal ancs J ,ewn ," -aIhp o yc, s>. r I o- Dnaabeii. dol .e. 4 0 0 3 0 0n tcura para qE
V y pn qnrt ,, htunt l. r, , l ... 0 0 0 0 1l0 P[ Raah Me a bn b e l al to no,. de tela otr se deJtaca imp or saliend con p a pde gr.nde
y Man tu ste ay fm a~izk e l rouo n d re An tes r rse d -elst- Af l m ntdr e on eP pcl r rimenr Cer a p .. 0 0 0 7 0 d0 bau t ao aor en apr Porto. IE P o .Y a ia n eaFeldmn de- eernca A uLnaay Atando al at n -..d Par a)

auction para cn ecnrg u enod los dolps c o utrn- l6 a rn Lnre------------ Safor ca ui!..ne). >,l pj;n~v .8 ,G '.3 .. 3n 10 0iu 0-_ 4 lna lu .as d we hit esan r on, oel L." Mlearne. l ... . 0 0 1 Atimbha mel oradon mu.h r ia n t an e y Orizn vein tio tato El ""
a n la abeza s mifinal au rcoma s! tiji, am bsrjifnn 'e }e pars aA BANA ,os to.,- dr l . . 0 mai dsor e ne Ge bso e n a s tesrcer se e deHab an a al os b ntr-a
tres p3are ,a n nosn llarde de ]oiee r Bv en l e r nr h o r. n ch p n eir pr v n r y ern.L e. . 0 0 0 f1Y p a ndo as f Sodrmun, g . 0 0 d mclue pnq u ee ahr6 alro parrin ea e llel octa p a aaroq die z tntr

ueta hgran esa d nm a bo tigers yenn- F1RMGavn s cm a cTsisp aO JOHNNYr PESKY AYEMrrt Kuiabert. c(I . 3 0 0 2 0 focr prr imc edir qu ee r sco e:-* Totales 2i 4 11 g aarse entr Io "" zaTuroe pacns e Eia .VOPn IO, ~t
y Martn. Iy, Mike hog* no ve on yrze Mi ldred H _ns Thompoon con P 2 0 o 0 0 N-utico oreln6 per a Cucavo, de bol pe lCu. |.Fo.,1e stSabre as tr do n Piren t.ro m
m l dret l I . . J rg n d, io . .t . .. . . d o . . . . . .. .. U n a . 1 d e~s t r v ( . . . e l . . . d e y. . h i n . . . . . . . . . ..ba s e

l s trf -nu sales. 1dMrtodoPZ, 3bf i e s 0 2 TClbidan ,; POB ..... ..... Ur Eu par no haentca yjus o aR I a 2 .......
140 e y er o n I perea i ta- [ i, oostr c, prllcoide mmir e ramlf del Bostim 'TP*al c 28 0 2 23 0d p arert. Portals e p t el qug e ir s" .-- la "e ser a 0an d 1recvne o Y JAo Cto r "; hV qu A rtia, el-el
En lau cu po les semjd al r*a mu Enundll tlon.sten ,e'r dos ca nrte r hbe n E) a u'tir mfl deloo e) ?n el argen a d, 0 1 A .. 3' I 00C bnlc 21ri an 1l a u e en el Cubde l a ba se nMer A l Un a c i a n tratr,
trtnfo, al c"o Una Cope, de Ta *T *o u. 0 3 z. ad h_ s ..... n 8 ^. -de-, I u Ag ar m nor v i r. Cor nn U Jout Cot, Ali-
Botvo. n R. %'. C. r. O. E. s611otda lane. release cen Od Ins u. ,3 .1 n,' P rr l p en o "Tri epacti mes"e E .'.'D A TD: a
espm o r Cb nni upe rnpa al s : dr k no-- -; plecl I :"., ED D iaz ^ de plidp cnq ^,o 1"the rm o e alJ Clu Ma a pr h -0 I- t las hosil dae tell t 0 la u foul-- de BJ---------


Ftrna a nd eroi- n AVnlad n ,l a gibra Il"- itro"- cl" or L.0 I de Is. ms- 'u ... .... Vf 1"4l.a Pablo .... "ni . . n Sl0n-
,Ie cuatoa h.zznb apoardeo de buoposeere nrngd ih eecpo m a al lcner7Oadla oee~

rdna gar a I... ra oi, l i a qde genl.s- n,.po ,e a., y .. FIR O B i m e P r nac l d pJOHNNY, PE K K . Ur1& "_ _- .. L06 ------- Ag---- ..--a--r-_ In_ bol:
W olfe. d s lnos d ornund n yu tirral, a uer -s tit ]raoclefcit.. del a r*i colas h ,an '.a t ,-, Fraen riemutu ippv de I& 0 0 a.Ttales .. 2 1a Brba ] as L e roesB Be ontenet- APe-- Casro Isanmos, mom e otl----- ntr
MOklmh om I ... e Tor s ceonc na lb is no er a _, 6e t a "m u e A aa3Tr
rn a*i onA l ez i eM d e s Is. ]Ibrtn o as M id r. ..ed, M a ...... d -n ga n.A... ... E L C A S O A L V E IY/'[ .M A ) r an ". b 3 3 2 2 1 ({" H O .c.a dovel Cf d- este em eaf, eul eln pil . .. C rae an ..Ins man e : K l i .
y ~ ~ ~ ~ ~ ;6 Pitto El .m Ihne. ~ nnaP T o po b .jctv de la 1,9 c Bs Bal .1 ,- -- -'- 'P'G -.. .. .. O z pelada fl el al. left Gu a rcenhala i ELI-,

) A Herlnm I ns m e hfd ia res enfa- a el do a s mucilari, entre Cut'Onl, In negIader pareln .era t eA t, de C. reH.a doll E .. r J E Y ? C re Po fu )t rantre; .S .ANA la 'eS -
de ers noa~ne faad on Urll Rd .. 1 CpBIn loh l ms d l ^ .. e- ....,, ti .. . .... e el u n e dice- -o din 3 4 n la ... d _-M td MO deB Iyer] -a ., TEnrre
Ynct6 gueno. Solpe y I' n ern do31b- " c rn t arat y PRt I J. ..or s o ,eyes s, Lud ses t E .rlso en In DE .tba .nara r
e l ar rai n de pa ro,' ntaj di rc ns qu a sa HA4q A M DI] e-1% ex ll osr Mt-H J12 yaeky e pr 3rcitil Clu Ra a 0 1 ,_ 0 . ;ot c ta fo381ul a C narlo as e B ulanc o n ... d 1. TER R ArTis O Me l p ar log e --
101tima.,- ^ ^ doirrota^ anT ~ t el^ n r^ v3- seaay #Suda Miroo V(1A;tniie.deI.letsrr, ecnttlr l tribu'c -e a]1 __S 5 . 14x3 Villa^ ^ Car- ra, do r E logT BCL -nn y megd\.. .. "ga r dl omrP arne, p (.. .. 2 0 0 20 ( SrNTa RHaitit 4x.el ttntos r c o Fr itk & Des y Gg)ar PARA LA TDrPAr bA n
FPRI MER Ad AI,,roAs. He U ahi .de I s pdor"':l'c. r a conri dlo es|ncrY | }r e.carr, rl rtot o T a s P e l H. M ert a, p. ... .. 2 0 0 out0 dree Pay ort ...e U12 I e a B
IF extr a.... y ]uas i II. A..... a- ....... .. ... .......r.i..;.g ..... c. Sopr..di ..... denr,, 2aber Cheaors Is bola \, -pr ... ...... .... Ins 13. de IT CARA SA GU A
Venus?.. Oci ena Kk| t' deXP Ber Hab na u nt e n 0 d spo f Por n de Ins esr e r a mn ..o o ide nre 10 0ugo 0lm lo qu 'Mn'agro Tenna Punt 0l mae Peo4s

caaib c11l el rIBL \u iio, deobret dira Bu se rvic a Pr aterl. 3b ., 3 F21 13 1 Is b a h, p 1 Pam l le U
ppraranr el release, pya.. of playe Se 1c it l-- d Pe lielm y- m d *r SupAR10 &I re ord INo de 50 1. 18 is ea P. Mn e r s
rou nd *Bn11" Ed>. Calvert, pr ync C "
L aot pee6c .... de HabanequQ ad B. B... C.,eu ,S A 1 oi v e E.T Jck Trac, qua~n Dorac 14 CastFh,. 2b.
oslemp r ot ah ,riil a Ira er zad p enr o n tonet Habuhs ~rcra uete11r ant:Ua 13 z "oui d de 57peUap]na ocndslet o a tnBer rad s
do arg Bu~ni dly rmglfe hue zn O re-il Alci Sth~~R & alrAo- lfloaruc oInterss i e n, 3.Nel 0ua ...--. Caee Branche. .. Fedmn qu 0ai -IJ CONlij lb.OR .' -IPrE ..'E .SA 5C0UDADE 3
setaria. C algnd e lcia o Ocidhelm nta es- in1vi ..r., ""dd lopez dos pr)meao ce.o annan 0a a ,f .~o s. ... 0 1 at 4 0 1 1 0TLIC LO O EN $O NB SA RO O L~ SIy(I
net6buno glpe a c ars d e o G Ir- libelins p11 11a b oan RIs: rewcs, 2, Nothe. prciablerbn& 6 4 M rt tichz 3 0 2
tze nr-r o J-bigt sld-nAdI Bab de d Tde, n anla c"" Co ieza Sirr ginal f,.1 mas. Cnada. Re NALantuv u n'i3t0 el 3uaelc pizo en ata~ tece Rees 3b .. .MNU .a 00
Susl riao Ron Pl ha d bah ~ l.. . aaM r~nz ,d Lpar ,u ,, clch Po-E eloMrtin zIasl Uips, ry Ca. r a f . Ee. 3t 1a Tote 2 0 0
rP~rm fea ~ aet n~e @ ycem /id rmudas mne fe.t $ uou 2 ertaed vb;pr A~e on"p~ 2-3 Mein Be s r"i6 Haywortrtec. .b ... 3 0 0 2 T1ad ()rsS. t
enlalca y u tenevaas La ctlinhsa ys a tdt a reptldac .k, a, Upos I o -el .s" de JOSr club -ana or' ewts en sdno. 8gnoH ii x.Tt. 1-.i tras fit a Kl ein, GRunDlE Fedan. p .& .L ., 2R A 0 2 0-
$pt.PRaE bAR Tigh O : i Pca, hy.n delartede islcuhr ciiiUudc. Para .Ifario y u Pe scr trai n let derrns ao clb NImmntohe l al. P erierra, p.e con la 0o io n c tr0 )a prtss Trelgeca deme Napleo CX P~ered 3b.... u. lA._ B. ..20A
an el ,onraVlen o de O~, u asinprsoa l reI. lt en el- T,,-to 2l hUri 3e(nar Iu uo Reyes yaf de8 Total:rt qu elma isn3.....a
0 ar a mbastn o e epjazt ro o0 h Isro acataes ~tre formeaa a]s articu XTI de lo. Ac.r ba qua Lo al rt eb- (1). . I O0,
LoqadldpreBb o ia oa rend : ] del tcttp. l hen oo Ur& d'bel a Ri rAnntadr: .rN n hayrands.z pr p alot a chJe$ R.. Kniht ,,E el 21ci Sant Roai pas6 apu P.M.s yI el caesvsu b c An Mj6 (). ., 1 0 0 0 0
t R ee&. Ba N1EA -u~elz berg ~n, oepl s si e nm a A- se iinl Det ale tud es-iiaet Pas POO c ,-. T s U RO a fi lco rl. O sraln to cme alsOm e6 par e..l c p Car a P. E l -5 P- - -
p .r ....sc id t nio le.. t.o c caeTOReOaJO deF I& = Mu e r rtafeta. e um d y c n A _goa"lver" In MEua i N A lg l a delr e uIa c n U u NE V h R e rr 3 ( p 1 0 P ,0 P L12 .


....... ........ mu v ............ 5 (vlStq luci un I / N EV... .... C~res e pujadas le]2 o Lc ane ,Nv"Yrkn.... .....-.. .
OUNDO YcART1DO. MuNuer.Va y Quintana colntra Pjodn yBMur- _.-/" e^l.... ^*^/- fk tfed) -- Prlddtl Menna, de 147 lh- Morrell, Lastra. Quedadns en bAfse sEl tam Jehnny Lrnael hih eep-
*m* a u b g o lt"m. bras y 34 de Nueva York, venc1d a Nut6co 3. VTC, 7. Poncnado6, Per-.a o lo. ttrminJ o de n u cL ntrato pa- '*; HABANA: Htel Alcar, Cardenas y Arsenal. Tef. A-M0I.
Idf m~mxnJ~m~w~a~uae= a:, r~wmvJ:;II It Nick Ntstovich. de 141 libru, (de 1"tlerra I. Vags 0. Bases or bolls' ra la ternporada de !94S. an una re- SA ~ iA od nr aqeeIdpne4 eL 96
SEGUTNDA QUINII ,A: Msrcua, ZIl- Youngstown. Oh~lo. an unga ples. a [Pertierra I, Vargas 1. Pitomer canz- ciente eonversafelft telefdnica cele- AU:eldsoPat.Tt3&
gow, Uriatrts, OareW. Aldecoa y sT is ,ocTao rounds celebrada an..Junalca dor: Pertlerra, Pitcher derrotado: bra coAUA Heals mde Pag.rTelll dL
S Ar iL ,Vrga.- team
D- s -R

- . 1RI DE LA MARINA.-SABADO, 14 DE FEBRERO DE 1948


SPORTS


PAGINA -VEIN-IUNO


REVERENCIA, UCIANO R, CO ONELA Y DESPRECIADA A JUST DE VELOCJDAD


TPpicosFutb01""isi SVenci6 Gavilin a

Per PETER .Vinnie Rossano
-:.EsPaala y Portugal jiugarn en el mesn c de marzo. ) ndo. in01 a- .,lo, '-.Soarn^en~~te ^ ah- Derrn 0"I,"tri" fati, etcld Cranvlrae beea o K.d,>a,,, .Rrn,~er.*cn IH..n,, l.M, ,,l ,, ,.. i
---Comentarios sobre, los juegos de preparaci6nI. e nd co ntr,, ,.., D,,rtall',,
----solamente una vei, en 17 matches, gan6 "Portugal.. ]ncnaRoion rale

7".NEW YORK ..........1 -APr
Zospafla Imsa celebrado un total de formaci6n autdntim a de M caln eI Kil Cl-a jI-,' de lfllt trir,
70 paxtidos Internaclonalea y con, ediaCentroentre I s elersa is d -cr Ua Vic11to
Portugal preclsamente ha elebrado blanca, d on eltro nota quierldrde- r I noit lit 1 ri- tic I-Illl-a
I& mayor cantidad de ellos, diecisete fenalateral y el nredlo cfenho co .isq [- (maen =,,,il a ,-
en total. ombre rector del equlpo, lirre l |uare Gad 'l i... -e di
Espafis vencia en una docena de movimientanos, iU e- aa 1d4 bn c u 1 4 ei
Juegos; en cuatro, obtuvo em- No conaozco Ia impresln de G lRuoer-K
pates, y da la.casualidad que Is ult- mo Eizagulirre sobre cuAl de ias cc,, Ate- ina irarCc,,'Cl 6"-
timo vet que se enfrentaron ue s er n preferiblbe emplear. La tiet:,.1 An trf, Iite I' ; ii ral1cncOrr c-
cuando por vez prlmers los ltmitanos de uno medlos u otros. El prornema I tni i(ioit eriPdeOI nt1n I N fefear
galieron con el triurifo. Esto, come es es impOrtanle y require soluior, i- Oearo % iiiiIf i]iii loMe. Ua ex
natural comprender, dio i s media gen -aunque hay tempo pars f ai- i* t lvo pul' \ 'n l,, eJt li o-
de que el balompie hlnpano edstaba en guns pruebra mifs-, pues una -e er,- ., 1cnre def In hlv oewt a. q I,
baJa. contra-do el equlpo, convenr~ira Ia-Iisua r.s'
Poar eso as sque co men vistas atlE rir6- reafirmacitnl de su juego de cc,,ju n-- eua r i' (r I, 'UIr.
ximo match contfa Portugal senhi- to.. .e., a C. .i a
cieran mis preparatives que pars el Otro de los exitos de este ----e-. a--, ,, lc ar- -ah,,. c1 i Ji-lii,
primero de Ia serne celebrado en Ma- tro ha sido Ia recuperaclas, e e a a or t dlart abll,
drid, el 18 de dltciembre del aid 1921 for-ms d algunos jugadoresn ro c 'a iJrlS, "ClaFi
y en el que el once esnpaiol (lhne enton e un poco borrono tec a: (iaijl -, ',i: dtu t(, 1 nc i ai -

did1111 ega ~Clra o ny nlces qun pocd o orrooma~TB lrro %u.-~ ,, RTtt dnoT.u~ n IUI AQ B* ^H ^
a Zamora, Polo y Arrate, Balnino, clubs. ApayicoM podia oer Un ejn',ilo ai t eb, e .. de a r on -ii hai
Means y Gajardo; Pagazaurtundua. De ahi 'que tampoco este ,cara Is
Arbide, Sesumaga Alcntara y el a.so d-eignacion del defense zquiro ran -- v aqI
Venco Esnpafia 3xl. Means y At- se elIte tica de median cetro I re-. ,e tibdc it Cto doA
Citara mnarcaron los goals del PIrl- trasado, el mejor dereina :cq,.ersc, rit y U, cq
mer tempo, y el flltlmo de los jUga- ar mar car at x1 trmo puca ai se-t: ,ch f, d e ., a,
dores citados, hizo el tercero Cn la Curia, o puede ser Ocela. Apaer- ,c a q ,4 BtLi ib. 1,
egunda parle, que fud en Ia quee in uncar. Si el defensa zi querdC' CO AcsE D Pla IO:iWl, ,t,(A,
onealvez, hiz o el tanto Portulsue s v erte- en detfensa central, pa ra- e,,, l, it tu *' io. 1,
por un penalty que concedio el refe- ber preferen cia pOr uno de 1 ,:, tie 1 -, ,; ilt ii ,It i(A l wi : 'r;i,.
cee belga Cazelle. porque los tres tienen tall s arat 'e msd 16i .il c!n ,-iaa -
Po ot - ml puesto. De defense derecho. Clelsr. id ,c dcO cCll i si'a Iheh p i
Espala se vielle preparando ahora, te es el reler, comrs to es -,.'alii-- i:i". caailc'i e'i 1 '
repetlmosa, comarnsie uer a t ug r III en su puesto de inediho lerecitO. del Sai wt la _1t1 ii, ia itn-
contra Italia, clue por el conLrarin Pero los dos tendrian quet aCender, Marcel Cerdan. campedn middle weight de Enroa, nl a a ilacca a JR'an %\aleickti e Frnnrclo n c c ,. p, a t- i ii
de Portugal, ha nido el ectuipo que en su forma Ilsica. Tal come elstail to round de tansl pelea setialahda a dle celebrada Cn el Palacco de Io L, CClre, .i N %'airc-k no pccdcr |'hn-1 rniito" er c hc--c- 'hvta. a- t'
mas trabalo le ha eostado vencer. ahora, no socn fy irle_.aEsdentcl. IetarsC despusrdiata ealda -Cerdrln vo rher enC breves atlo IEstacthcs aCIh-dci ri, rstelr ericntrai C l I,,t aNdihI dl u.',lron ,,pc1n
Ya ban celebrado varies matches Eln la delantera, el problems aes me- Roachi cr eo Madison Square Garden e dia CL de oarioulca bl.:,,-rdad
prepartorios. Soabre uno de rIlns, nor, aunque parezca to contrsrlo .- ol h dIe ll i--5tS ptlii, a Gordein, u
conservamos el juicip quce hizo ulo Cuestl6n at s, de jugadore sin laslo- cu r ii ais ii,- arai ,
ie to magos de crnica en E.s- nestpuoain. ua el ,d bule. Bow to You y Secreto resultan as candida. ros ro sIdestacadIs...... Maeeli,..e, ..i Cirde.
pafsa, que, firma tGitleraa en p La rs- ev ,st en infterarlrdad ItiSca en elt c- rnend' teuircaoi a Sugaer--- ai-r ,e-
t eMarcar, y'la cUal vas aa-onti- tual memento. Si curs y se pone eennat Dr f Ki H torli tuatRyti s oci
nu cln: formac l y yo seric nla ltremo e el Ci l sico Dr. Ilnd cio Prtirra e sl o rrr m. o
nAin no ha apagado el tc del del equipo naelonal asts que se re- -__ __________Iri_(_____ _V
partldo del Metropoliltano entire ju- tiren del ftbol. Zarra parece elI- _____________________________________________
gadores preselecclonadosn para Is for- mlnado totalmente, milentras no se Por ((SALVATOR)
macIt6n de un once naclonal. Tales recupere, Y este puede ser el pro-
fueron las cosas vista y tal es el blema mayor. C6shar? Parece el me- Por quints vez desde s in augura- saber que star i a cargo tan tel-
objetlvo dlque ser prsigue. .or. e un estll de juego como dnbmo clin en 1944 se corre mafan do- t misin de un camilt do clnco en
La moraleJa del encuentrO, aparte el ereado con Arsza Molowny. Si at mlrngo el destacado casico a Is n li cque figuralcin el secretarcio de as
del siete-dos a favor e Is selecelan equipo quiere dlrselei otra desenvol- queI leva el nombre del doctor In- carreras, el handnicapper ofical de la
blanch, es que hay hombres de case. Curs. meor serlC.s probar o r s rvez a alecio Pertierra. de is Compavlta Compaftla Operado ractr y Ies perlodis-
y que pr eltn -anos veterans; PahTfio. o dar entrada, en via de en- Operadcca ae Oriental Park y clsps ta s deporth, is que de nodn usual ha
otron, reeidn aparectldois-, y con els yo, a alguno tipo Araujo. El casso de de arranque de Ic modernsletapa de cen selecciones diaries.
mo puede former un equipa dlgno de Ia designacion de intermlrnes es me- carrenrs a to grande en clau S ne brl- Toda vez quf hal de escogerse ac-
Ia representacin espaflola. Peroa l- non complcado, y Ia duda es peque- da decidido apoyo a a Isrecnia y pur co candlaidatos mis dos suplentes na .
oase puedie formard y no itenel fio, st es que hay algunas. sangre national. P lo s en Cuba sdo no ye fu b1 is.
ormato. Se ha elevado el optc- En deflnitiva. que Is primers de- Teuiendo an prenno de $2.000 S clictau on Cib dcisioraa con y- unco
mlsmo general, y estA demostrade iari o tendrs clque ser Ia de eleccion ciuoass,e cni el acnte el dueflo del eventos icltsicos pars servirles dae
que Guillermo Eizagulrre y lna Fede- de slstema. Cualquiera, bien jugado gaadolr d ne recibir en custodial du-palat dienis el doctor Intate-
racdn Espafiola. que hoy ayuda am- n bueno, n amente. En Esp aa cante u.n aid el preioso reolod que C Pert iecran c el doctorAc nateo S-
esbuno iaurlmne.El sp~aIlv e nmrede dco ere rio Pln t er derr ia edotoR IAlbert sn
pliamente at selecionador, estn en aIs dficultad i Is M, Con medio en- llvs cil obre del dctr Petlerra. cana States lesyicao i t re d
camino de la verdadera preparact6n; tra entire 1I defensa, no es~tAell en'aia arrena ha enitda is ruid din altos- el Grnu do Balre y Crlatorer
pero sera de ellro conformismo propl o medlio cenre -al ue aein sefclalarc ei cada temporada el mAxil CGbannr.s Handi1rips pars los ejempIl-
creerl que ya estb Iodo hecho. Te- aimpllics u o slno cci t o exponente (e la division de tns res (I euairn
ner jugadoresno es tener equpo. En medios alas -a los que se les ampliaslos. aecito so re a ad.eIt tala n idad de La Habana Sta akes quer
et Metropolitano vinnons mcs de on-a modiflc u L juego quc antess dienrCdcs Maritondecrtaaeat n crsenr.a a vees....
ce jugadores de case y menos de esl t tirs a era c obs simple -. pu- ri a. Cafire y Rrgnla Fdo que bateron ies-
veintidds y el problems nsgue pen d ier ser que no tuw q rams l c meadis petivan'ente a SaI Laiara v Contras-
dlente. porqueI aqudllaons estuviero alas torjadaS totalmente en tales n. Y cp el ca- t n BIuoa c oel 1ten inaetre n oInsdo, -maras ocaon
distrlabuildoa en os r d lo n bcaeos sicionesae. De ahil que sea ms blci e Icaladaleci .. rPe ieri- Stak s ha dc e.i que e neesarlos Ia oracn de uno Y xito e es line media co, i una c- tar -I 3 .liil t.-rRcr e Saes a dP-Stakes fu- cor-irldontuviern qe reC -
aaegcnrarlo en su juego. Ver indivi- ted impulsor, at estilo ade tos buenarr nt iciallea e Insm candicsllis p Ira ns dura bct aieaataisl e tronmeitr
duales es mi b fIcil que componer cMedinrcotanr ques co epre tlvo Es- e cvo s dp los ca n na rs res p- al 1 3 3-5 1 40 2-h pa is l
,Ro hoa drne, de ya puedae y pas, Vlhieto rsde sacrio o p pues s.bn nos ,i e d p l 3 P la aaila |s si ,c,.i ale, i
as ha I ted merciricoale1948 en que luchl demotii-6 que lot s producisensanona- t/"
dlimnarapuebmrseI nutca.ee sregatan a zons de reeiaguarlist; Ion tees als ~iat Isahee ricicilto Se--tmtaclelspadiasatoa
ellminar a n hombre extraordinao porque ocurre, adeales, que en Es- cet y Bow t You n el Minilse- leaPodian cubrlr Is istaneia sin Ile-

at no ercaja en el ljtbol de laos d- : gpaaR no hay jugador con toque ae aia a le Aceiulta. .. y oriental Part ar |materialante gateanto|a Is me-
m l. Poe elea mplo: at eman editnoUl- baon patented y de segurlad .Statesoe rlos ise .pet. ament a lu- a.
dad 190nL es superaior Maa -lwsy, nla. squnanoeda cornoaainacas iu abornc-ats.a-asrnnia cacnnm, rcmosts i M_ ~ u A~
ueanpona l gh eiannact vigi)anca yveteri o en ba! g e s I cs ca Eneb l dll94 tuvn Caz6n Ia pobrisimac
lug o de triplet& central C.e el TCan1a- Portua con atrksms lo qr de 1941 a Ia ttntonci al e cho fur- o Clue Itrat de sfur- opci quedn eu sa
rtio compuso Corn Cdar y Arasa gl. De ahi lue en nuetro caso S ones, eblendo ir nIestros abande- e tin es al os pudo s bitrase l
es tdefiairse pornaule; es, sceo- o desperdicle demasado eon ela me- radonsmlls y dlecisdls en.tra los f, l- pdeado al.o Maylto qae deblt a b e
mente, que no Plt'pde eigm eorho-(Iodentro de atrbs.., rlanos el domingo 21 de marza, tar mi s tarde aR Cabecilla el tltulr el efi.caz funcionamiento de su motor
niogeniza, aunClUe tlene mapYlres pro- Estamos, pues, en Camino de per- Estando a cargo de Is Asoclac16n le Campe6n Naclonal, falto aparen-
abl.dern, porque user mjor dey pfecl6n. Pero sun con Ia exelencia de Crladorles flJar I nats Co quce tente le dcarrera ras d.esr.n sar QUIP E L C N AR S DE PST N
ucrer ecttantocomccas adap-del entrenamento del mi6roles, el seleccionar los candidtos cubas tres sercmalas, tuvo ue ser mnuy au- A OS
acn. ubsten, a ml jul- euipo no estil heco. Sentimos dIls- pr medIo del presildente de aqudll rado poar Aveitno Gmez parsa batir
Poe otra parte, gbiteante c- repar en osta te algd rc etlco (dC you doetar AlbertaoTIseldn senass Ira hecha Pan (dostamaoas a Cadsr. eshlenclo to
.a, Ja dudassoobre las ventajas derautorizada. puede probarse a a-g .mittsh c-reada en 1 41 tem pai Il er
,ha y otrHr vaxante de Is tdbcttca element Ma -Oceja y Anfinez, por peorena corta hst ria del Stak A m e r ic a n
.V-M. Uno de los actertoa del selec- ejemplo-, y segfn lon resultados, cescontando el de Caz6n el ta o an-
.onador, coMo prueba, fu coloca elegir ststema y grupo. Es decr, le terror por haber cordo en p ta al-
e diferente manera meditos y defen- queta al setecelosadan 1o mbs tilt- I racla.

,ueda;* jxir DIlc C.I... '..... do Io miT dL'W-l 11ec CO r^/J '" t mra as. u deH dao eI.0A""-'t '"
as de las dos selencio ... La azu. en I. p d c s e Mayto que pspor lep po .. .t.o a me e
Hace unmacdeen an eeAtones on 1.13 1-5 em- din, hecesiHm
G1osendo Brunet lebreCtonadorun GueeooElheEgumendrele-" ae 27 4-5 siguicldos oars r e;
Ar onelnemo eo ma a mle rno a dentrenaie- ..tims .i-u s.to de ml lo pia .u aa
spen ioIJ 11A B) 1i *iaimnl un mentipa ae c ce aballus faltos Dor enr i TiniV' Pa bm.
ean6 a Jose Puelido lo, ts s.. s ie ie cioplc-oadestauiui
sem oe uio'''aiejadoan uld Isane riaEu a Carte CuhuaRnai, curlike youiti
n Ire t l puerta se supone Cue no ha 3, i re Ia pescuu- l d ertsi -ria Uric
P ti a oente r n r eactualt problems-s. Poer regla general n P-. )a ape er ;atindoseirii d i a un ci -c11-i
e uesto uno de los que slem i, h,,,,ue Ill ses-It i, arrsanco da m ce'"
cacopeonatO d baoxed amoaiter Gsa producido mnenas dolores de .t-r ,
tea de Oro, de la iDirecciln Genera.lnot sefiorect que integesron to-ri. mo.-- n trmuehisn terry ati-,r lali tierd
de Deportes, e inmediatamente se Ios Comitds sy tambien a to-: F,... Ilb nte quedi epiteIter lu
procedera a reaslzar Is selecelon es- clonadores iniicos. El seretic-P et ccA "gar ad y icwit ].nc i t ic.-I it -Mi'.
crupulosa que exige el asesor de este alcance de todt el mundo.aD.: i. e vice, siedo apar__telel__P_......
sector deportivec que se hags pars tentalparto ....intrraeIa.nalc...,-r .... sleia apcr in-ai, h i ac EC___ N- S--
designar a ton boxers smia rsCi que jugado Esparia, cuarentpa y % FL ;Fte- ie c etletadleqr.- ... ipi ri a
jcmos Terp&enlsesecen en Ion5Ent dos tanRicardo Zamoea el clue ne, c i-arias opuntos. paru jis a,, arc-sn cir'cS deliiiOR
Unidos. particIpando en tans JUltas do entire los posts y bajo e 'anis Ctarde .ugarc a Cubaiacn cAn-
de Iog Golden Gloves nonteco, ro. ,trs Mavito 'en a mill s v octave) del_ ________
Todcilos encuentros seefialadosreaElesustetuto de Zamora, bE1D,%Derhy rip C'sba. quei gan6 qadu- en
el ring del Habana Boxing, ubicado nor, es Ignacio Izagulrre, el ariu .5-.pinsts seca trash agotarse el ptrn p te
en Is calle ZanJa p ChAvez el pasado meta que tanto se ha venid.:, dtatnt Guanama ultla corridndole den-rics a PRIMERA CARRERA.- Reciable.a Se -- e- furlnnts -- Pars cenplalean
juacves dia 12, pueden califecarse de gluendo en el equipo que tce ,r MiFssavorito. de 4-afiay p mi.a -. Precho $3AI .
sensacionales, plenos de intertcs. A -home. a Mestalla. Se le car., i OCHO CANfIDATOS 511 RA! CsBF.nA NAR
conttnuacitn publicamos los results-- el mejor.OROzARN.DAhilt RA iB AnAIitai,,into i ii pa
cos de las mismaa: En lI defense se cuefita cear.id Pans el clicisico Ide maar fia ano cocoIc- - - -v. i- ,I tic- c-I
Humbberto-Menondez, del gimna- y Aparilio. No0son unosati AccrE-ccr- cou ener gc-andI- it,_,,. ., P Ssmnle. ISI r ...ni...ui. Mtn itri i-i-lar da
ado Gato. le gant por K. O. T. como para sr eomparados en pruebao, rem-uttanito d, h n's, e Atsc-Ida ...... 1 C r6oi c a.itn- \eatlar
en el. primer round a Orlando duetto de Otero y Arrate n1 tampo-I cmismo Bow to Love, Bow 1o Yot Cahonazo Jr ..
Zaye a tel gimnaslo GaEa. ro con Queastd y Quinc proe Ee an meravnslosla bain... Calaidra,tis Cdspde,J Hail M-, Karlma Tammbr istira iv- Mr. r ',, Cor i -soinV Bori Cralttei
una pareja que encaja, pese a que ipero que mralt ltinado arstaba crem- Kumaya y Secreto SEaaI'NI)A ( A RtILI|A. Re lama hile. -- 5 "N : c-iare, f nrhlneo P- airsI
Sammy Sbmche', del ginmntsoo uno es canario y otro montaes. Lie-p Pre-. Y todCo pori culpa ide su "p lo Si I -vctror al anirda rli nerlit ejemplaresinci t I ;, eic mai. 1'renio.N300.
Gata, le gn6t par K. 0. T. en van varico aias junior en el Athletic, sore. Por uerte, un dim, le dieron to YOU en PI Oriental P ark Stak e
e, primer round a Oneli Ro- de Madrid 3 se entlenden como Itx, n un Ace conaejo: iqu n ae pea-. tsorccgo 25 (Is-ens-miha(dc-.-r ac-s F.CS Ils C. Cl1,0CII)IC ,.
driguez, del Club Sotolngo. an rios, con la mirada. Es ademsn-s naecra regular-nce ccn aon CHESELINE! servir dce diapason D rars lugar -n. ne St .. .it..on c-c- i. it r a .
H u m b e r to D i s z L e r a n d i le g a n 6 u n a d e fe n s a d e p e s o A m b o s so n d e h e t e yn r ti ti ru lt a t a s-I -ep e t r Ai ,-- - i tpr,-, -ri .. . . . . i i ir t . r .. u ia rIU a ..i .
power decision en 5 rounds a An- heavyweight, de Tnteycics Racy pausepeurc :i ---It) AIr,- uiattputce anti
ton io G arcla, del gim nas o Ens el trio de aha lves se barajan dosIs no obstan t i ir i. t ,c- or;- --r.!W... . U at rr gI i nlrm a itr et tni t rl
G at tJos nom b re s de A lconero, sevlltano; ea contra 110 y 105 :, rr. -,. -I :, r .- I. u ...' .lic Ic c, 'a 0 i uw t.an d 1w , anris
aozlo U ,camln a d ,bl l e dvermarios. Tarrmbiri, ('oi:r i h, alir,,, vt; Iliwt-- B!-rwel, Bu:1, Tempie
elio Caballeros, dcl ClIb de So- Gonzatvo "II, catan; lando, hi- Sieseline t por el ncntrco-BowIII'Y0 Ca T mRER'.A (RR -ites S clamah i- -Srarerlon. S TeeParnas-j,,
XvloCbleo, e hbceB atno p Puichades, valenctas u vi Ipa icnisiiSan i eiCCtIR Steasss-Re-osti,-herCrtmc.- a- InAp-
xeo de Regis, le gan6 por dcci- grupo se ychsdersaraCerceron comaI fStans61nnUll a uperfeanlgupro conm re e .1afit m" --Premi W4al
attn en.. rounds a Carlos.e- el ug.. que cobs o .nina tieccs.tendnci .....4.r.. .Mina e C.. l.I.
rrera, del ginunasio Gato. tel b6t.don. rio t Agrucullur f S takns ce cue c-r inntp .f.. ( a 0 ) .-. IiA, N. 1.1 (F ( eri r.- i,1 i
Joe Herrera del club de Fe-tl ye Y en Is llneas de ataque estarbn cmli Inreer te Sic-eti n Calila C LialIi ...... -s--in i, aila rldt
EntSvC, le gan6 por d ltr sn dnscusltn aguna lon ae nonibre- ausI'
a Ram6n Vac-On, del C. 01. mbas ortor: plepI Igoa, del Valencia ,D teereCit er qe tlanlip Seurn i-laehs a r r I B, Arr in, B i, i, bi, l ia" rt 'oals-,
Esta plea fut por el Campeo- Cesar, del Barcelona, qUe ha siici, -,-... u astore, t CAPITA r ci sir icc, .rc c '. ti. c lee.- m
'n t l- el rL asatro vcers internactonal: %su put t .. oe. j,,Itanoep mal r," B,% ['I' aln'fA ,i }fll j, la V.,Ir 5 r rt uhne. 1ar
natoPip WeiglitIeIll. y.ude v KcmmemnI)rseonaroihu
Sassendo Brunet, d6Ig smni- .le compare con el de Alctiutar, .ide V'arrIra .NVit-.sc-c. I (iN\1 (.0 A T4
Gatgnle-ano por K. a. Ca lo Stlls, del Athleti de Avilaclou "y.=,-. I ', derCaC clgu almlaeIIn arrv-, -- c
tercer rognddepr. 0e n cu i Ganza, ci extrerna .qne core como .landrdi. Bow tWIe)i,, cKilrnava
rUnd a ost Pulia.' -Mata Rojan. p que tetflne Is sac - Hal Me- ann arpnrautc- a lutaI s- U CI .... -itv 1- ru. I ict -l ,6ruinAt, ia urIn. i
s Academia de Cuba P Men-adas del glorloso Athletic de Bilbao., secundariotIv ue ac'so sorlnhr e ...,.scr-- 1 tru ci ictiintarkfi a Sort,
ned. Eats pelca ht, par eleam- SI con Lsn conjunto coma cste Es-j eQUedlaido ma. ecrhibo. s' lwc is l V os, MuehaV . ..P! 1 ,-e u litanpre,,d-r.
Es-a crrr ild }m'a n a B w t A rtal -fw !It. S ,uitr)~t ucl reeat, vupcrtie c-, aa
pconatoa LIght WeIght. p afIl no Iogeasvenecernuesamente --a i -e-scarreaIloiusale ,, "lAce l,, si o rt:lX,.a .it-, It i ,-thu. ('l~~rteibio iart t aedlrc nhI
Gabicco Antis-s. del C. 0. 1.. tgaPortugaleilOntarnmara facitldad due \ Y'uuup 3'cc-i Trolret-mc',o(ii, M -p. -rUictrt ltS iei
r ca tolr a n o d cl g i on vsi a G a te I te g a r sa la c o nlc ts mi n d e q u e e I tu t- -' r: B5 I I Q lN T-j c n cptare s'A ~ t Ae5 a,n crcI s)a ad } n r o aOcm,n c m o stt a g e f r o e a s
Esat plea lot par' cJ ampedl- bad lusltano ha cublda o In lammasm 4 I h-as sltimar. perlrtta ale B-n' lit itKVC---RLN(ICA C.51 1 CCCl&I)-1 itI
notMldde Weghtuit cia n putede, habe-r a.idS O. Sc-i- --
.1:. asetoes patr mc u cae re iiiuctar i c t [-I I vclucisato - --. c-s, ,)r liii rr; ii, a t',
nat M dde c~h\ pcpoints q e aj e tc spnaoriipc-i par iuch qvi-eune In ama,,lL h lca- es ctiio .... .. ] i, -uru ii : i i ,)ltr tint. teIIln,)
Cribs 4 5 1 ( n elico Costro,. y fiat has a .irat Ui/Cmii a tD-snirelada .. .... .. r," Vi,-.-,, tie ru cr his-i. s-a a miiia
1e ,. ,a Cii sImils, a,, sisi-,, cclii'i+,Uhiii(lii .e tic iar- M i> -ultnri c+ art aiuton iBia
L cc. L .". bhe elicnC liquid Cihda hech cur p Adutto~aie iti lira .A X IeqCSC-h Ri- 'rcaAe c2ealc uIre.-Pr -c
"n ccrl.alina, SC No0 ale Indigectaerrlc- is. rithi Ibrli-uc' pilare-s de 4 aouos c ar -- Prneml,)1451.
.(t...-- LORANTES. Se ten- Secreel. ciemplae caty c-crauui,)ci"
-d inh cccC ccbut estorbado ,n at tier ,re-u niut., 'nPli (Iran hr. Sri trio a .ai e.- moariltra
d .... bio e n an.. d haii .....a uric'.r- doaa Art.. Phtuul",ii - I lu e nj cc- ..r. ac at... enr...-.
d,..Aar di Ii naaon'a cinicsk r': la Ia qae arced! nen gran he en elJ t di Kala'Etan Jtut- ..... buid .. ... Lie ,, rr.r-ra ..ae Pus-us
ea is os'.sid li s saaena lar=gueri-neia itr PrC laiu rs Ta:ist lo -, rI r ml im Rt 'riir ,i Ciera ivo tga u "
ha~ltldo d~rnfe rs d 80 .-% dad de qaceso cabllIo' tantno benctlera a sr ru Ic-racru T m ln:rta ) r o!Ixul u ,C tm l
s~,siac~ni. can Crid, olnbrc..n. ',r rni~rmancerd Anllnn- Mba a'lit tde octom ciss asarce.... L.. SEPTIMA r AidlC-It A. -- Rec dneubie. -- 5 y 3 easel,, fulac..... Prar esem-
nc ro| ml'crnan,,i .1i ac' -- c, nouaesy bis en ~i resulta imporihbs- ii pan maur ii, nt.. plac-es ,c 4 acncc p ceO. -- Permloi $5(|0
sa ac ari.. cacunnito ed de "- a rdo duranne nodo 'r-r ;a hlstorla del dlepsete minis- eulc iii EXPERTI( ( f)N nI(r()t.i
Cdmni in, u~se bra[nacun-a *n gopel&d os tea 'lesr pas. ruir ar e leaauicii. rp ...-.... u" (7-]ti r rictt t d-r ms-e lsarc-cc-
.moale i omde 4 |laCt eialioc, -- slempre miots aelaiolo hnee cc.itm -e) The-MaCin,, '." .. II",' 1' Hat 5,ieruimarir, cit c-onldistcr oa
to qnc nsh veritamor. c Ramoirc 5 Pt. Cara t., "., p,,n9 I,. )+rmc-,,,rr lior-e a. I~nst "
q uln cncaroametadot cc. ci1 ous-riu Oi Tanorc-is-itrr)tttrt MI~,,iLo rK ]u tiers- in
Pase a(re SCmo t mtu TA I Arift.HA -- Re, lamabhi. -- Mulls Ct sactam. -Par-i cjcc-
dt ocho eompetnenisa hoc-teats es-r laces tde I tire nu,. - Prinmid. .511C
io1nai! ,t0i la m-n.a eu varlo. Ce ]o.. tre- ... %AIi )
I#,5a~~~~ir--uv o arPars satml cuu-on i1oc ii
5h~o dehen barer mun ornat p. .. .... IS:. P.c4-Filgrona par an vectdcidad
Inalhicn to esclo n nu.' lll Ca veremos hai cn to mills.
C mil 51C-Isnnsil ~ m c innnminnara - -u est clu (ca Io s ga to ,-. i, ndye Br- 11r.. .. .. .. 1Y Tuene inn ,rcrha benena i -.uadra.1
Tarn cc ancho Bityceno.. I aTombien rno,-re'(n Wes-t.n Lot, Sad Lady. Grain Dealer.


Rapidas Amateurs


Por RENE MOLINA
)Iran rare-a d- ,\rls- 'ana crn
rpla ~narca (on el prolrrlena
te e t~a iuni,,ri,la

Ln dela k~c gran sic,-.
L"K ,


I ; "ie talc- in. i. Sic ., ,i ,
Ini. po-c' .::a s inB ii,..e Iht'
anmgou Ft Aim- , ionada it m i iprtocIinml -e i -e.r
bao rcrear c-u' u., "
1 a I i.a ,, ,i'e 1% hi I t o. -:w ,
Ul' o, All ,1 1r, n np( l, t.
ba La tal- r u ti; or ,.ta,. u i i,,r
an C"r: iu da:,, a --'a
I-]) I ;' gp:,,, ll a .k
,la 19'a 1 r'e a in;I '
Fr :-, -t.; n is m i-- mm .Ha rr' ; -.


.. sdcrig
an aSc, icc, ,.a, li.,-.
I 'o ,:,. a c r .a ( -t , t r
ic-ruin, t ,' it-.,d eci ,rA,. Ir tlirI.t. ,i i
c-an. uli re-tuI Inc -l h. i s
e r ci lilt ;iri dc..m :n.dc-ir li,,itii,
in,, er c-I, i c,, i.. ,, ..tel.,i e r.I' cm, ev s1,0 ,Wli ,u uir-,"
C11117 n crIi Lla1 (1c)ul cf- Im ,r
bo~st ice


)A e I.,; r P op ara, m : wo '.'AL :a .[ paa n: I, r/. -
in iir .- gu,1 o r i -
- d tI r 'ni a ciu.it, i I,

- ,':'' t, '2:; :,e ;;:a ar.,i Uaa ,- Io N %- .cv-- -e:se
-.I, a Ir i, .r a: e u a 'i -
ii am P-
', sicr n/, ps,,-t ritt- i,, i:
Ii.. i ... i[i'- .ct r re-u
c- I,. il ,' dc- iiia, te nnl.... Ca i P c -U' -
hr Cmi,, is-, dedq.c o ..n,,. c-n-
ina .; it. ,, 'to .e)a., rov qac a- e,
ii~ ur(' e sri pre(Irros-; a li anra- (

n-ti a cros ultuc,. s oritilt.o. rae c D e-


iabaIina 7 7 brlt,, 194Bt I c-r qie bn e, a q~rie denmos&i 5
er Rene Molina lD cvi)nreu' IGeneral del Deporte, q. c
DIARIO lDc 1.4 MARINA -.r isla ramiada a prp.starit-.sri In(c
Habanai Cubai txj-racioi a uiiantt, ye rnlueieer vi
Vstlccinado aniltga d 1c, c- IantcerLaa c-llri a Rcpurieit
El rtadod tuue ieltgILrO de ]per M] acriLert-t por in nanLore s.i q
ela tunuR.pidas Anuaururr. I li 'Oxv" c s l-aie o nitiuttiero e runs a%-
versoac-n i exc-raohc-ai quoe nah.- utidoi a ha trlilorn A~ete(h al ,ei
-er aun con el do(ear iJtiaj Ita' it ,daAlua in Larta i a c-nr r ,sctr-rhanm Put
pre.sudelltredr intsIL'AA ,Sielicis el- t: R Ia n.rur;ra rorn!pc.rncr.ci-- n
-rens-un dC doctor-(uWCue .rguI s- r I it C nrec-em ario qute paroe oe su
express, dtnrantralinerlr ropur.irN) A ii. pduan Cc sdrupenls n tuvanodo u,
c-senlru ablal i Usupi i-c Ic a cnnla, a i its-ho Uoa ti.ticos poran sarrc-ae
hi as pc-r.rnra.s-v d e!tir it c-e I, -' aer l uris- lotiut 1dai Or Na ,R `
c- lam nI-arlndade- or -je ocrKmt hall n(,ei;oterli deterrin--orai.ajo a anr
-onero ella,l -a s U iperiona-, mie s-i. tIrma t ni era nc. aparle A -: i
c-ienaIro, c(rlarntis-niric( luif e IaI'lUon, he1.eria AidanPUcr r-prepbr.
turn i a111 rCol el a arll ums. aurarrir rutR O Ia 'tu( n II" a,taPel mpre nii 1h1i'ati-a
cur el ni;nerit it ..no, |lef I sc-cn-. l i Slct ba a u..r o ronoc-r No
eItrnrplcoi de minii()for( n]Ore iIi ,ol riuurrnI UtD f)e, sN pcon Pc-tine
Pit IMol~nm ca PollIIROP NII-a l ),- WN I "ll) In ti-IthA t f prtnem/ot n -a
,,kill, coin P r I PhO r pi mcid,.ie io l l. 1 t, .( ", % ll'e ha,i a nt setP A
ciur brytAlemlic-(sa-i I c-ir- 1o I iiuilto iia515 s-nn erpa:re pre r
scfim )r esfpiie%0 lltp del, I ] Fi~ r tll, he cF o no l, a per. On ,.P pupif tvI
ci tef ecdre lixrri~srln rPir.P I a, nirrir c-re mI e P r t.,,llsaiO,. iV a urnIA, (l
cutsno r tP esi a ut a I R n 1 },-aN,11aR unit., ti uliai cmn ta t IAin er-Lsmtiicori
Pile por Inae ornlRolle:,0,i etrc i tie.rI, alI'omroerairia Y i amblengxi
tilme por itsaruandie mOtac irnui ued, o .ha cn eplsrr.c-r. quY p-oowcbl
trats te 0o5 esbnlcera incapaees tengs cina peticln en el moentr
de hacec cnda que pueda Jr ccontra de Ia junta de delegados, Ia que
el deporte, aun en perjulicio de sus no verse satlatecha. de Is oport
proplos llnterases, ndad at grupo de Big F vee a on
Hay aplg en cra aentrevuata tuya. petlr entire sl.
con In que no cstoy ale acuerdo, y En resunen. as las compeoncnlu
tu meJor qnuie uadle sabses. quf so) que S'a a orgacnzar el Big 've, so
inccapaz de guardar slenclo cuaeioni de Os-enorem de 14 y 18 y la-s que n
leahmente conslidero que aolroses-con\-oqus ha Union AtAeticai Area
tAn equnvocodose, y reicnao nl epa- uurs da Cuba. Is ConfederactOn 0
da ante nil mks enconrauou chueais. Iros Cn criGrandes no constutup
ruando ml conclencua in# dice qurd an nngUll nItama p cc-cmerece el aplau
net un Is c-aurazin Por e.un c-mu c-re ,%o e apal'o de adoas sa que mt
nuentoa snsLO. eLrlatndo sde tie- IlnrcucltaldIi el cleporle c amnurnsa
tnee[tnirtune cquc nos cnrrectuenvc h iiidorlo Pcerr mm por el conratcer
alr carnirr mri .ses-acimNVurnlP c. is dcdCRa a c-our nocar Iri srtLstm
Parac qils eli i Urus lnoit .sir ,ia rcl o(ti dine ta UnionCut ir CilnC teIC ne
-ompii ca(ione-ia manor c. que poru- It(un ., derirdu% en orcarltmoe comn
hart pici-tell h lt -, ,c-'li. Ia. -' ,l)c'o[rJi f) Curtl eC a sartirld I nd mAet
,in., de IA Unrine, Allu-as Anlleh hits-ee C' it (In d orrcansur sur lmolcr
tie Culbaii umai cirln PIuo ci ui~t,'c i- U C-P,IiI, lpropr aiwio Ia ciriari
'fl . unIt(III, T -l i P' T de[,iiiti , c- ti a tist, inc-nId es ihloic- eU en e lp II -f 'u-hr
el d'poile cocnl'ur n, Cd poii-l 1u ,,tt,-ic- r e/ (|@ Jle'an artiu o creI an i m
In., sorc -rtdesr liih a u. ('Iide l-it ,, 11iIli 'l e li-llaea de lir l n I r1111i
\,i- ri, l i mu [I7inn c. in, trdavi er
tiii tot n~ci incput-e 'ic r fl-c -i I, w Ucilt aii- n di- tecLrnar r amigo
]tll'~.hAN iit, p1w/it,(n)" R,", ~,; tp one;1rhv ,je((,d'if Ia pre.,Ptl
il thi (11 lah iwi llac- tl -Ic- Nc- i e e nt a ,e-io-1 tie mii to n pc-eaon
deits fil e d-cirr i I a I lit r,(,' I i near. art). sare C cci,10nto Consirlc
ds reno-eh .m Sre 14 t t1anor quc ,ic n u lmi,- hr d(-ho Itodo aquelo quc
orginaaz P1 c B iug c-c ircolt. lticli, C.i r"Ic- Ic r II'llu o ac-i arr St mI teC
el mor-'ieo ainldAelnteOn-C Ia I 1ir .1.,coorcrpcnriqsm r nosne onairma
que ha nucVs ulgl arcit(-oIiBi g ?m I pt- cr1 til, utluro, mc Its c secrv-r ti
UeC hart rina gransi ateirelauaonn calecra Te reltero mu imeguriclad e
itodi suio niernbro.h me conitizan Itep arnto i oesaorn preslent~e deI
or que ic Lerreu n c rs aR ell JOS 5 Iitiin -"llsco i] elOrc- prealdente dc
rit, 'hacho cucit le unll niio OC' i Bigc-c Fi ve cAtl que is mayorla a
II gains arSi d delidnltlvarninttcr lm I ts quie nou eOndecrioIsvnmon dentr
Cnit aer hoc arSctrvtdader, ci Ul t dc-i delIrp,,r!P artuamos py non -ex
Fi- sell-u tr, cI hhitra. r melta- n lema l -arsn bc ,ur'. ndi .u .1uperac-oc
lai rtnliPars acombs- unsiltucoiren" pot, I-" q7 e cOINs tcorlengs a Su uinte
ei 1uac-Ii s-lectua I'o c-rnuco-nioe i ri.rc.,r s-moierls-
Ia jtusA rla tscnporac-a ,n, It e'[a[ir. Peri-,, rrai1c pvr abusar- ecosistsn
aut ,(vfnIP-c Ico-t-, ivto aid tic0,1 turiomdad. asiMcomope r to ex
adol, ada lie tonra. es pc-icr Is t(ue( n-,..;o. p ne PcritC -ro c a omper.sacln
ml prcmera e sc-rtaslai tuI' lUrtIo, te dl na oibemlrtad de no pubacas
de her a1 ia pr-Prln .n.bre 1o0 mlI I ronsi-
L.a ideP Ride doctor FrPenoi I reCI rt orsin fucra. de orden. tugar o 1d-
prcs-denite del Big Farie. JHit t in-ca
pimilna expresada por en Owtnrt Qlrdo co-na salmpree altus 6rce
.0iniCU alC ohia en haSrec E lIet r. paina ccr N s .anltrir
ioA soc-ois de s -non ClUbea. Vc motrm- Emlio AereChaederra.
hSmite. da .t.....s-as tdaie,PI e ma-
cermal que ha Sc Iuep irentarlaerP rl 18 cabalioascorreri hoy
i- .rarmmr.. rpiesosn.... i ........Ima, ,r tDia de ios Enamoradosc
pf otr aiH~ntivl). l etr~ l t6rhn ,, In
p( I ii o~('r~a cI ast rso c- a mU,... us.
xPi-n,, ci0nc-i- i ,i ss- ahre r u-W I I . i i lie,
t /cu. pills delatm 1,O c-mon..,nc-rn I i ,
Itt F,', t'rn,ln t)eloniant.rna -lH .c r : ... i -.' -s d.d
turint 0 ii hJint,., bliV c- Snic u~[- ,, -- '. ....t-i ... i-i
re % Pr I into ri s -n r pa r'e 1,
our. itnC' Ucaii~as it mu Oi, -p-u I,
Yr an 'ipt rr1 o. ...I Pr o . el. .- a

it-i n a prcia. -,c s I, ntirlip 1i it-, i r l.u
auirot o, s erronr. lii Pii t z n ,.. i term.
graccl- cooupeldorrc- C, J ta '),-' , a-i-,,,, cr
i'eilltrCe b sasket1s Lo .v i s rh-i..n
lt "il,@xtendin -R-lF-.nca--
tkoaIr c ,nc sde-5u poaibicenir'Le u ..I
!iaR nccra amotod ql-.ansiutiIoOde- a t'- ,.
bhr- de unarm atom tn-ton-s re int- - --k . 77
"lie ple J, y JuJoItn at;n, losf5u, ::.- ' , i. a
tWrpusleron %Is tUS nUI's llO p .. ... f r 'R
Nto me hrago e~ta pre~utaa . 01,.,. ...
niMaitiendraiin et ahos SVI tclc un c- - .h
esaiO cordiaten relic-lones-(c-portIia -,'iior -0 ,1 tI.t,.. vcql
el Big Five 'sr 'itor. Atetica. s- -- --. Iante
anibosadoctores resanna cito,. racr '" r" -u Ia Toi,
ac-a d d ie pesdm entc:, (deIsore m n- in a ta ... .... n 't-i dc r
niados organimos' Me ieUnii i- lie - -,,-, ,
Y t- d ode on o ceo s-pel s-igro nhatruis n ... ,, tn-i ,l LorEn.
FrUoy plenanemic- tl ven oe .,r ii .,p .... an -
que et drcet Julia, Cao,n ca A- - - hin.u,
tuado us-eanpres dultro de 5a ms-orta ... c-r. n
Suena le S;, noun lurao nern ',i- r W. '.- u t,,-n
ficirltenit udec,aracilcne l ent tre-IU i. ic'a,-- 1,-rt c-.rc-nc-C
%I.sLa cotltigo dono i e ."PLq U ]I," t o:r .r] []+[,q@
Atictca rio pOha eli-cammr su concur- .
A0, p mcuhisimmo nucrias nmpeuti-rnwa-na --
cOica queensl.reici-ImIasa tnamrc-r (tra ANO HAYES A RICHARD
parque propendla a out atuge mor, PORI0 L ACD. Maicne P febrerna 3.
c-IuA athuo a IaUis onracue roche ,United' -- Buddy ,IIes. de 1289 I-
h- U brasdeBoston. derrM a Jean Ri-
contrIblterat engrandelrmentro de c-hard, de 130 nibras. de Mirontreal
depofr, tendrti el respaldo del or- caodnaI en una pelea celebracnop
ganismo, p lomentar campeonastoSl.dez rounds.


10-"n
a
re
9
Ie-
)re

wn

!al
IL-
in-
ias-
no

ye

1-
10n-

In
Fn
te

or

ror)n


ar
;I.


4 *(TO k-TS'
P:~ .~ ~0 -- Ik. .- 'L ", " ' >,,, ..A; ,S J, I
......." ..lN .VENJO " " + ^ ', ' , ..* '* D^RI PE-JS M NA.--SAB DO, 14 ..... ... ..DE FEBrERO DE1948 __ _- R
-- --- - \. I -- -. .. . .._ 1 I ._
ELCDAGADOSJELA minardn a la Habana com. sedde la .
HlABANA DARA UN0MLNAJE j, ......... --niz "iin e rIacinai merrio dE pLTIMA HO.
.-' I - . .. .I I O ... . .

A. A-A D I .- LA'0, .'N GtATO IMVEI"ARIO Mis votns par Ja DE'etltura deDE, g1n-. 1 1 5 El I -. A ll" .''
_.., lJI laecha de,ayrr,trp....de ,.ebe- ,il panrea. V trasladaran sus- .ohcltas a Gylne bra ,quac+,.l~l" u' ." ... 6y u i 70, ---,-------- -- --
"Ejoe-o---b d e t re rr bo R sus ochenta y' nueve an-ms t)E'sriE'jADA LA INCOGNITA ________ laracjones, muentra/i que el N egocw ----- .. -- ^-- . ----- .- "
--- SG Epe i c I -l -_ o - n.t I sllrla ,- L o d ImportQNALE yEocni
. am er I s ac trd a sdir colerad a de 1B3. d I e I. sI eIen r ad a el Perc. 0. ___ n I p p .. .. ...- I ...... .. 21 - '
dH public reconocimient al senor No if estejo la efemerides porqc Jorge, lanzo orielsmonK la Idea dp t iT 1 ABO-( DJ S T NOTAR10S 48 CASAS,_I_'._-.
Alcaldo Music/pat, Nicolas Ca~stcl a- e,; p.pcra al afo entrance, en (te |lrfrer til] loincnaje,''con motive dep. r los dlelcados. o opbslante, la primers sesion seta en La Habana LOS MANIa'IEhTOy ___- I, -- -----
nos y RiveroI y 1 sehor .atae Cam- ]ampip sus rueve decadaiS, paTr olret = ti .le t a la D rpcc0 t de Obras i---------:a- La- /dnctonarlo ae fa Aduana da ,BORAOos I~t,:A/.iTA EK DJVO- p rto ctr Clt. G aa uopnl"'*'t 4' I
p~uzano^' ABgirrp, dote de Couiiulki,- ner, a t suntuosa . [ puIIc ., al ligeniero Sergio Barrlio%- tis de Im, no~ts mil deataci- p~ales pete desarrolladu.i dtebrria.. I~a Habanai regitraron9 d entratla e ,... ..... .. .i, ........... ;c,,,. / a ,,tu .taaii_ A.m~rtc~ii, r--itB i onK^
r .. de i M Ian p o per la cordial ac r T a, el... ........ . i l c us Sliwr v er c61 mo E lStIln o nio ei, dajv de la jorrad' decayer en Im Co n dy r *ecal r u >.a conm ld. ," i. pc. e l eta de dyer Io igulenre .. m a r l. absous. *"-ay n_(-,, '".* .'S'I'- t. "A D" LA" ", IT AItr^ a a da que Smbo.s dlc' i a tedas ,as i" ' I na anc iori l a de la O IU obre Cume'c'u cdae no deba e ril, u a itr 'f strat de caria traloa per la bar- de,.i. En/i far .w .1 "-"" :re. e ....
... Jna ... .tada e po r d Jd Cu... .....-. de In eateila soh. .. i Un 111 ; n ,-* ,. aI" a njl e o I .. nuye el a<:yu d,.. clon exct .............. paa. t.............. ta.... 265 vLpoi ...... ...... .. . .......* J"-+' ?- el" "f I .. .. .. 2^ai ... A12,'- ^.ral .
.....n re'laciOn .... los ,tbc.-..... ..... -,,-o ......^r. del Cub p.a ,ra olfc ... riir laii iii ob "*aDlr to f"1 t ....a F ..... Hoianida. Nu.... Zt dual. Aneiu Mc. Dona'd. proctenile cU ( 0,,- -, ,,c+ B k 1.^ i,'%i.; c Sl T,;dl ci.2",.....
prcwtan .sus ,servicers on PI ?,hlu, .,i. t, t, -, ,,**. que M lanai P ~ n o ;1 s ,,i;,i as ) c jel de P .S D t li-" la,,dia, E. U.. FiLhplnas. Reno Uni- (c) En In rrfereiite a ,.s -,eriu~ a. New "York MnduncenOo c .ra genera. COt.LLEC&TIoN AGENCYlt~ oSS. I, *^ it. li.. ct L .;-.t + rzaso.
Dr he i omina'e conslra en una .e- prilt lo Oe coar con a 0*, = .rnrto (xtIBIvo dote h el aje a do e Irak a Una propoh eldn de que loa sust tuft. ,a. p o Oei seer- Alra<6 al m le de Sat Franctiedc- oaAl AoGl OM .C... ... toir' ad 1. i-;>.i" enlt, 'doctor Carlos .... -10 quco oyPF
s'.ion so emne en la que asc recibna dad remas antilua de Cuba y el InfB' t 1 o e ugenlero Jorge (i-'ldespuds de .'t primersan .!nei "1, s itaban mas mvdltaton. Manl le.i.ti 26de Vapor americai n, -- -'-TIO-rB COMXO U.IO *i-ctr-t.. Agti alv'n6&ct.. T- i 41-
a ]ai home jeadoz, v se exaltara prC'*igio ceiro cultural. ra fu,..e prone ccur la obra Ia Hab.. .t. 1CPoml Ejecu.... aec ,d) _o.... a .l crcrto, pi ....O....dlan a ehlilNentr proclint B .. . opoTI Joge ..... olc-20t .... 1e d, Y4
la conducts de dcho.,s allnoionarto ,-mb ie, luc e nto rri t el fis ali. *luanu,, iq iciara ha te ealtiosn el s I U O e reun rA en G~nlh'a a "le- mere deberia oe tlaber 1lltariones de New YorsO/l sC enoe aLutomo. a LO PAArN, .. I ESTOS _ __'- -
lar y con la c ase dC obo-ado m' E a r sus ,ne-e al .c.... ; Patronat Pro Ca e i.o" qiie'ae declda dm otra .tanpa en ID relerenit a cicrtos lDus lie ri v e5 Atrac- al mucllt de Paula 2 I DtriKi>. .de Ob.,s .. "_ -_ -
,u o Ag ir, Jee i Cosu" ki" aer, aRil ti n rea r sul fa t uscitri ''L Cl a , 1 o-.-, ntad ., 4", I'll ,- "',t AI1

propda seslon sc deipi eo Up a ) ona r a . . F ix.... ini r.a n etat lln"a` d",neea- El rope di e Traba ao del Ca.m dustrm a oe > cuale a debeua ,er a,- Man afesto .. Vapor hondur0fi I y.. ...-...- , |1 .d. Ai.4f1"r iiP <1IIil f, r .d
sMonc ntenrad -r , a V u -..^" VI que ,ea a de ea Orga-ye zacl e In. cado, y re ri ltudo burar ,,,o t.Pu- Henry M. F'bagler. pro,6ent. p Q. l.,, .\&Nlll \ 21 4 \ 1 '!1/ !
Jos Portulon~to ^~ Cas't~i ^1 r( "*' cper su1 milltncla cn el Cl11b, o"- aal IR mc'Bog a d peeaentacibn dei F/e-o de la.s' Sece o= SOLOS ya no .ocoa, los que ostciat- la Provmca, por las g ndes p d r neg. Mr. J an Rover, tamtc re a que Kr up de la .o I go lLago. proedent. de New Yo-k [ BIII*a. aR"m BLI -. ,
* nes, el doctor Outilermo Bauta Zo-' ros dse honor ias que han sabtdo captart ea do pars el r a e etarlado com e parc la cla debern a dlctl ir lae proprlcu nea conduclendo carga general. Atrtt..o a.r Ia;, blar- *e" l. M.A.^, Mf.2- 4. !
rrllRa, ea representacion de .a Sec- Once af'as mas v el Ltceo cutup profeiiona es En proxina-s corres- t.m"..on an .e0. muelte de PaUla nurmero 2. Manil-'u W .-. .- .- d .pr ,, ,t, ,it,>t. al.* .
cl on coe Jos de csm1cbpo_ el s1 1 il o de aa ub v a decit dQu e atr a s l motnc m eo n elar h ii sio V E J eu iv ,ps consld .nl ', a p lY di..- den exc arts, contra wv x Vw p ,.. _, P .... 265- vapo uie Nr t,.1 I7 1 -;4 "", ,,,'- ., ..... .. iA. "' :,= 94 -

] T I"^ ,l al" GI' o "' n m~ u..... ; oriuhal de a l a mpl; s d se u r an, evl n au en pnea a lie ein que ,rtariso d br~ ubca rse T e n" Lak ne ?D espuAS deA^ 'LAro debate ? sm le "eg^ r :n~ 'bania* . . d '' a^K --- ^' -- --- /) *O i"' "*" .. "* ...f ..
! 18," :f) Irunt de """^" dUra d+cc'ir .0 t Nmi o . ..f... l:a de .. ...m a~ odr ane eodsc nu ..... ... pLII .....as lo trabaeo >r!f, ppro n TA IO DE, gar GAT a a e~ne Catlo alg ... ntM~at Pn . .. .. .. ... A :- ...... .. 1 ...71B
'e .. . . "' q r. f .otun ue t-.ae cnaJ Cer *el .omi Nuv ,,e -- - _______ -en, ,,- -- -, ",-'.2 ,,1- .
die T U NO sn m n -1-0 aon lIra SCilt a a'01' CrttoN BB U, : .... gca t c e ,crn tu daura ,Anmgu a s M .l, Or s O .e Lroe.den a.> ,---.... ... 'r.1eA.... .. . i' _....
--- harrn ,je"' t" rI Iu .ite 1a bmine proximo en Fe Ube t dos g lo MR noo Teint A ('c) En in ,, ?1 m yori are lsn ir, I en a nenwato 271 n are h-aduet u ],I.. E-Ida,"n. n ,da d.. l-r
do rl~ Ii .e .u t t l o Ia. pro t< ... .x . Z


,-a Ccmpania Tabacalori, OsE.sc r -cre-s Ha pre....do la r.l,al, ...... ra2to oa _s dete: z dA ...,e alOIO DE de Paula Pat n a Comenaen dc ---------- P eE-o .'3308- ar; ----*--,,, ".- -- -...
----------------------- Hernandez Trelies y all destiuial e. Success v el lliV@] de gaCtori que Plao EISTebelA Ormllologs y los t7cnVaos sefores *_____________________ 11,---11 I
rpspoloa 'rtina .Figueroa, antlldoa qUe' Ac('eniia. a las de.,sco-s de llrttutltaS a, arrear ta a los IontanoiS <* oecrrp. El Comitd III, que tea 0 de poll Allen J Ducal Y' Thomasv T Burlt l l
Jost ft n .. .. Ca.......e. nuestro historal Pi- ppr.ar a5 qu(, ajeias al Rotary, qUo- tnrio a Putivo. Mr. Erec Wvndham dIc .. qu erri.-in sefe ral, daspteas dp para ICi r, ua'c. ha soWcitad de *. IS 1TIEst1 DE SFA TN S SUAREZ l
acunberadineinlrc y el cevel "A lluleo rcn sulnarse a esta prueba de apr,= Whnle dijo Oue l1 c o n antrnn largo debate, earueh6 ura propts;- Aduana dt La HabanB, la 94nell'prae .. . ---r'l de -ie Dm-- 11C)111 rCT
-dco .05 ,ir Cad.ia eler e l l oga~~oa d1 .- .. vcrce on. tco.- ide m~ de Weirs- -e ,,f. Rot $392 Ptci- $42,0

l o V e ll r rpe c, .l ,.. helena Jr na 1 Y. .. .. e tra epo bl r acri he. Y JR I uTlv v aproba na e C Ir'-, 11up .ln. (ad e per. el subco in t si cil cta l nlo na Ai..r 268 U-Vapo n o i> . a %
d o t r m l o I P l eriM a ra v illd aa m e n te d w o ta d n e l itor I a Po v n c pa r Jo s u d ge n d e s a c r im ,d l ra n cp d e lM r a.bJ a R o v e r a dta c ti c S> l a ue gle a tlld Ia C rd o L A H E C Th I A C 'i O N e n geen e\ral ._-o al" id otNU "
............. .''ss -e~ponls ]o -r'l'e -Iqu 1 to d n Secretarno Rotd- -onlsidn sIntersred. dictnj n It^ ghaoese de as reservas dPproduc. La p Hafsban ia ascend 6 s m d e T fl /6 551. .... .......
tiserconul N mo s eluse' hoor iar s r u0 otn r4 n prhalima &uiita del d elm a I c omercla e d em 'd totem-c 286le0 en c l da ge eral Atr .II'1 t Ki ,,.s ,he ^rsno f., -abt-
rsentanteC ^ ^a"'"1"- w ^ "u Grlpo bro lSn, e re^sa on, ht pot I de b BUQUE '^ ^ -- tac___ C 5A __es_ co n tinelbd e V )"! de2
etre eulol-captBI n, evsti.endos el c- ToEm slAF L bOM!T de el elI N Ai Oi. ell detjl ce e deelle deear h Paul a o in Sanllent ,1' bu/n regI It a
,a See-S. OnceW ain a s mas yelt u ln- questna a dErlleteso de su de le president el d Marqu% dI, P111,1111
Ci n sunsi danez fu nclado. l popilen v a 'iaremo, con dutl es, prolli P pc d ara :..a aue &III eao to 269uiVpor cannle s hsl o r T7 7 AASA5 _"^ _o__ o e 21'" L;,- Ii.1M
d otorManue VillaVon Gro se, abaip la elegancia de ell re- eo emt ados, cde a ahe ooRalnon Mr. y -i -baleox, e r .a l haon- a ,p .. . n o C nos er lro ente de rt o Yso r e, _ia. o p,-. -. sro d ". h ( I. -F-4 0
l~~yZ. !||A isttlci" ns oca de Iopeaa Relmilc to ad poii es^ grn een to. ellos pu tas, cm ^ eqelapt sInvfrii?- a8 l ur" Do o oi p bo Mg l. lyale Conhy elnscit local. los.xiiu at.. evil, IDnOMAS PARA LApri un.RPR Iate Qude el bhl. anf
rrseero yhable me nte etde, Mar- deal, ad Junta. . r en lGasenlarn dea y c up- del Miomit n.an de tomne aocpso pot de a ta'rdetina d e aser furar. vome ele ap* 1 DE LAe. CARTA No 3, e-re
del Col---,,Pra ....n.....e... qu .c.o 270. Vapr lla Aretorro -Casill M P P l unale sO 1-771 0.1 n rt -
de todo Ho Fu erlacooa, coil una ge n& GRAN. pa- a or dln aote n doaequiblida u ue u ...q..a.e .. . arr"ba b;c # -:",rou"**e do r. o or.s. el., I I .
mer||Do d|||7 un o acto. Earctt tc trpa- e' Sax) Jet. ALFREay .QrgnUln BARES "e-la trnl^ suaza, .a:, do. t6s V1 sar Ill. em* handa :\6a I* A. a-i
~ ~ ~ d Letrikii, deln Tv vedado abri qel- 11' El donig proim dellC ca barets Mr Edmolen m e lg ti~e E.-nU.,a pp- alse a rti leb100 del hayert tiebic. C ar El. el remcit orsv Conclone: ft'_____'- T ....


T- niet )a t l, oi. y ch e y.e Aiirtlob Mastie I s u e sesle, tosibl et gcro on gran- no q..u... e-,- .. . de act ," N ouia vaporth Coaster, eLa Sanco Uod m orina, M -- attn , --a--t tiered,- 2r 1U U ..E 11.-0-,
Ide us. ara o 'e~ l une, ee'lma n c ia que grlpa lc ha.rneri i ell tid o r en Iu no h as G oi t a enteb e ntre lu a onv n t e dl rn s ciices de. Ia O N I (c~ .] ', 1 a. a a + i en ,M aryu K r de ntm a a~o de La ..... __.. .. . .. .. , ,

FATR EAC T r u' .eg uri- s. .Peru no ode.aar rd ,' Co.... .. Mel espao.le s estie doso. tmo6 & uN I .-TELEF 9 .07 9 F^ 7 f e.... por ..... q cb" ... .. * a o'*^ d roS '6 ... ........ ... '- c ^ ^ ^ .^ T lpe.a. v - t *P D P I
d .ad de e sat a. as y+namtdods cored hord Io slid de esa das; cia,,'-si .laeer Ira- ,e ......... u 'sr .ero M anc e de re d a, ell ( a y Li, ......& .. ... .......
hloneas. se opleta as ]la tcidOn, po-e Lina. tendco lo aoa das done s q e c uI nrc esld d d la ponL .akeSu- Ha '.es ade -lar g dae ba.t e s i lie Me. Donald. Sanr tebc- P. ,r r-rh.do ea au o y s, var l i -0
*0I N O "*in o vnt ac rxta N o vamd o.s a r e ei r -l e as ce V l ebra c u llo d Pranemi esos ci t ce.S S P raeslr r v tra a o r, ria.ta ya~l el~m gar d la ec er -cio Lag uno tn d a mrie u 3lc a st rii of N anscn o gi all Islappa AE ni r d ros," in ornin. ,- _( ni .J 7 5 s- "J ,i , "fl-
DE ^ TTTURNO -- LOS LU ES al trim nch s Iazn s el onBilu Martni iusio. ae un rcr. quzl s 5 rho.. de iterlotd e Chil Dv s eion de adod a s p ar 136 FA m fOS t. 'OR .IcTOLOG dst.na 1. z a rs______________E I ,! !!1d 1-- I k" ., 1 1" I-"
l.. OBISPO de inUtra que lcon- de Mx"c, seflur A ...... C. aea c ontidad pro didape ,'ra .e Ell el vapor 41alorin o nlo nar e velero (an Jose y. eltn de 9 a I a.. poen 'a. -eo --- ,SANT S
TELEFSB. A A l s d Y u .......co .;rt ,:,. id" r ac d l t que dos d e a ont ao.r. l e csicn. e l Ia c ohay al pN F n. f ..... I '16"..I
In,;!sev m~i madlia, Isab el ale a y Osc arS venun Il p.resd ida 1 filial 3,mu.. ri- dteado .sabe .l serta 1 t;Icsae L r ii n al tn ctpe a Hab.anaoil.ega. eeroLuister F ed ae rick)O sia.to Totros Iars dLi I e tse IU.ACO D L S. '-a a -tic. -

H nSEde P 'z .. o prell ada r,'st ui.r buc a lot r Suce" Vm" e., 'live]engc, ciU -u,------ Eio.lC L inco n, de do ] ra oml .. n ie re- :;, 15 .s" 177F o -... ..............
_ e__ f, ltulm y i po an e eldert o.t a Inc. . . . . . -e la .art.. ,-a '. a Fabie .. P.-e ." El eomitti III. *L ra" .. ... .. . .... .... . "1,0 histo r tal en- la. s de a- ,ella a Rotar y qule o e ni o pe,,a en C mr ..... o e W u,!. a.n l" c.rrin unarr emni son quelo and Occ l da's ale ha Co mpay, de ,1h EN U.T.. ." 'e D.E.......
It M A 'A 1L cunb"tld, y oT el oel ;%lo es r edne .Ounoar^ astabl pre~ba die apre- W l yl in u,. in c misos ntrr* largor a e debae L.c h 1 e11" Pre'oi dana tie" Lit Hbarin." IA c ansule c- **"'"- ^d" 0 *";: "'.';, "" ^
--ery--n ..r ..tco. d rl n, d" rad ll . S ya eotorma E dclue na aren t die aI = e u}e rlo. T r aM do e l rrm NII rR tnd A I r n FN 1A 1S1 eoAS Reero ,a-oi' en Lit" .. .. de ..... .... pa. tin n.uia ........ de
I. "u"-r" Ia al ,o 2 obe e. prnp... Maeotrafa de u balla K ps.l.. l el A n ea ,P' r DropolK .egula 31-Ao qu d i n del 1tA c re s ....d.e. .e .t.ran. o- dMotO, pa0 1-30o e potor it. 4- It- ,1S CtHAL ET.,
pcl lortao ac bov eia v oi aba de. delue l .... de c.r.. .er d'"" rrnie el An deRreu I LA hey de/ Corn. e car~e I-'t del T or Ry o .
I TE-E-S. Ir-l-c72 v F-mneble e ,l r o. puerto Pue aA., E' -, 9a, e .... <... e. .-7 .
8ABADOi.I eset ret ao a lsu cA A Al 1. '':* Mr RVI10.9 Rme nt e decorin o del I" nt- FIo*e B eo lrs "o e z u G rupn o un sue r coce de, la di- ul g s tion Ile Ila ap oin averdo del LAgr-cm iu -vprL g taao a rne rni cb i RECbrDACar. ).r Ven*.*.1 co ~ ,>- .. s,,,,^. co-
e'*o&.d p M .. t e' I o -nlo n d e eps dti e- ,un est a 0 uico al ino6 hc t err.- c Cu in t'e. reu n' i. (" de que s l eruea pitutan reV dLe Pi au in'oMi ry1 a l AdS ata - ------ ded aye eran "Is -,,'...., bar. oodernn. pantry. y.'.. .


.... E .BA i A u~iE .E t .l u s s- ,, en la e.- aesrto eplomv m haks en~ ottn e ad d Mi e de la treo l-d po la rle io d'eLI- asnodemente al oer de ra e MaIrc esa d del e laa ro de gUda Mel Dlcalde Srtud sebar. er'er, y IRS- edse ord d rL b ait alfin ca ", *' tnrs!,. ., 4 ha,3 y
.... 5i la ....s ms e nldv d e log Au- ha t' ue .a y ... ono1611 pei r di e e n I a ...... de l softer .. Jorgr Illn a del ton n cp.ercicorthan .................. ................ .."i. CieRIC P---0
.eq Grupe I b s t er a itn atnoia OTC ne Br.Uof Lnuice Aewtdza, Capa Eml- yluer, sdlerjm dsondors-,..Tola n elS O S -e7e
ciclio catlinculan reitlad dos Prwnl~ ta aisoaxlo irmeDl s Idas resxcta DE ut "eIaCI e e/ d dL r conivisio dse haio de Ilea Na- El, Dmovrt. Vetord bqua, ism Mah8a J.SA r-ni -s- s oxd ar.Vel e2


2er etr h u e s tl conttu.h P e- s pa la ger a Cl e S ix i Re g Ca bo Ia lgrate! do eln de ruirttero hal st a pr c.A
.... .o2 u in R del O e lae hoy .....da qu e el em a d a l.. he tai Id o ma n b M r . .. dGll i W ilcox, clc E. . a h i n pa r dpst. a el, rPntndo6au la vapeodnCr de Cer f alcna Feina .,o C astlllo en TA D U M T5OaA N o 2 b-
rrerclbe et detin M da d, eI ndtabO CASA.gaf cuba-, t C*A


... ra n Co-/ blta ell Ioada. poro de a, Eclnet e l a Po l i a u de u r s usn un a .. .. M ar s A ell Star lao,' o r. tau d a. n v Sala., ar ia 1 Ar n a' aa y nt -
LIIa n Hga c o 5 4 '. '. 3 3 l e ril "nan d e z F i u e roa pa un iV 0 AAli od i a, ic.spedet r s dM a d qa lu, M au' e g lued rata dcu a d o ." N o r ts C a t r L o g o ,n' S a-Rens : $ "d, M ain
lom rtes la1 let r a s ia tslan, *u i Is la d ra. F aeio l, bafll, Pun a ti :e poedea rr 'n..,,rem,
.. ...oun stlete tin de... ... .. una~o cantda de l It at 4 (uera c m uist.d Ia eongut Montiel. espaole so o ljc0d~~.X14qegiah eeil i u.o, porit a, Ao en... ............................... Cas a


aAdl ,, ao ,es, s(- l..tii- arro d os e Y poro laod. :,a td Jos P, .. .. S-.A-87 re o. . do )a OTC) Una,.__ _
PADRE Porn, O R. Ina iaqnuza de su tl a ca do.'s y l e laI qTvesdio aca ra- iau se r ycrlu a o e quo la rop6 .n oraau a eroI ve.lo ,.ri n dea. E m e el ve- s L- 1,,s ,0 ....
ipi -carnd "m lct m lt -u R EL LOR1D lo u hae,. dos 2 p ornta l. md reien ,te


Pm-a883 In e lr d l b d ade &r r G er I su m a de Ma crot o s d e-- ne c ear lo para la re- :e a -cn de dey proa.dClee ,ra M an ue hPer das el erot basese "ot- -1., A, c U1 o w c2 O -
Ji~d itn ca ts a Nep mtniani ic d nil pr ied L .*upe> Oe rgn a O v e. oni Geo gln cos; imiembereo s odebe-i de msurninis.corr spo saar A sell Vbmline M edr gnlal ue , .,-..irrlu iionriIna, Ishii. m a n.. 'I iialtsi ',Una ..'fin
tuno ~ ~ ~ ... .. .. I un ;a (1( y vlerie o tolil e de 5legi Mir- d Gergn oi deA g tdos emp sn lac e. tiel -----__ 'Ie Mari a' Crigtnta Al aener a r ..al eri raM N u,~o.r ,,n. nl, i.,,, ,- ,
RAve PeI~al900 1 3 __ malsl encaje tier Inglaterra, qu ol cst'1 a n G tosrina Du de Ep hared'- i tati conE pueb l to s 6 p oManlc r esU a s e ri S uANTA elAR Tebrs deICn AI leroSnJsoye er 13--HB vR ac,n V e mr~de 3M ._4a, ._K 15 r" ''n,\ 'v
Crpspo _d~ 62rv mi .. . MmS ""tN r adre Isbe U ah viu Agil IO-. .484""* ^ "^ fon ^ B eravo, Ca iov IBz., PMlnerio Are- E. U / ^ ualquier do ermiir na al ulacin cmJlt En Parot.ha prxl . TEREN 16eads ^ ^ . 40.31 e 'RT RGo. r V !." Il
Etenie enNioa A M 5- m'plaza;o'". Como pre'lade r1tienlqi chaleo u e ot or Lu ua h- o e ndons que (I.' U^" 'i Hawaii el Alc le randas laenct e)M r e- co 5U5.65o M20 CS 308.1tAsi-d
junta~~~~~~' de(I IRS cu]sione ndue esol sP Sr!,- a' 3 c~ bade?

P-rel vrbnt o on r. plen , a l Pre de elacuant, tie c Ia m ei- J uz ea n h ey ren Matanzas e l tes bai tadrs el vapor anort'-o .- .aasey i td Colon. Flor., strrdn. el .-... --.......--. !at .I.. ` "i" "'
familar 'on el 71. han a" al nl pero r M an tel aectua de Barel- lndest lbme s, de Pa h statan a Cni de mad uza 6m-ibul 1: can ltai de l Puren nin l cr 0 edat d E-L0- *'""" .* A. ,o, 2.1 -- I .. I--Ir e ell.. .. A-15r esto vpdior Rhos Glora Cas te pl tori a. Igr u In Ibt Io 6 rd ene clo deri blei Pena. i kpba El d o- mitKN Tpob aCim m M unrT as dc a c !dpr Raquel N ay e lo. ar e ipnero los P-, An- Val r dl1, n. 556 "'mm .'2 ,r -,. -1. i 1-1-1
a' Ia'+ ... .. ,sil'r ... .-t-g.is. I-i-c-'-soid .. I.. . "I ...... 12+ I* 0!+'. 0 k

ciea proy vidaapiaeyr l F ycmo LaJ de RdEmSaD sNCeA de Es- por st r MlENDo a d e tas s ri tes- ,,e,. d I I a ,,,,ac d lo b a o i ol a Dos Parri o el otle6 _..
cI vV dse que r6 yc vt udes. por te s ap lund a s y trials i de num trad mas: e estinirlba cone s o- bTr o de e T ~bA iC3O W a El en ac, el re t toleUra Cr plr q p Mendn e, 49 7 u-481 ,Sn 10. .WTI Nin ..vj y-^ J05t Vo. pAdua od Masrt es ,ulpsfrilelhbe u-a Ida l IF. prplcco ,'~ ~; 'g leccie K ^l ^ a e carSentelli v-- ota Upi aute alldAmtrMN--y1. 4iJ
PU N I N C E -nartt io, dotr Ea do deCsav e rlesi Odnlxs o .nos ay~er cel~l bst a nc dr ,un-l hu iera vantimas. Mrri, sea veir a r eL el a porCd e carlanc g e:neeral y b ps c- ... .. __........_ ... ....
DESD PADRE VARELA S ta dos y C badirinas, au b yrrab cn re- ocalrprsacn, 0,c m anana y e per se pars L a H abana. hall Enl ar r de ia l Ci- Carill c t 1alTo, 1ydbohola ,, ,n, .e,
5resent acu n del o tado, radla ro ada- ut o. u on--au ib, n la I.t, go rrazas, rhe eo fatrlosda etc., etc ai,:sa la Is-mai dei ,_n iue pdr BTA-
N .2 4.a s n itifcae .... ta-n48 l isobe e pola- Con pdesa n eralm hij ubertn ulo s ta Td e L G A S DElcas NUaT O IORnP NS L ENlstii al ISLA(1 III seO IO~ bamria. Ia. se u d ....u *hi000 Fbl o a ~ i .7. P nrin e, A .... ..d, .... ."....
ese den b4L: extras- tan hi0. e-aleo ,sts -r.en de bus to,- c ontl. r i dran-
O Dueno t, he; cS n for a,, pol;"c; u del a de a- re ue toss- a u 0 a: REGRESO DE .UN "''--ON---.. gsi l ero Mcarques durante 4 l 1l[a de An A. V D S r, to. i on --u, ixd.
BA A O ', ", rpes50 de Ia Aerall dy lfna r egin Or- g l'tao dem Ben os 'Ell "c''er do e st.d s- IGu `and un" ue rcheidd de I a a ro ta- H ge ron egresad eo a nLa rt Ha a ad e A gri- Mr.,,, Donld ,'o.,andc,,- G'b .. .... -s fa.y,,r. II 1.ld n"-,..,N
ce^re, hel ]a esnda de Ma ra Du li- ..... e lll a lo d .n a er ie. 66senoionrevin-de Ia.... ygua-M ania rag ... tI -- aeu ccess, el .. ...o Ee ni Sol er Haban ...a u nryaeKath n ..r n ld al d inmp, e d .. ...... ..... 10sl e 12 .3ar
MG RT! -"lic na aompreldlda oc laA e.0 d.exoget veMs auxillo. l"rml Dibs, ese tilingresric tiav e; im ps e *do eld e te acle Ia Phnai eLtncisai eict'an a F^d^^o ansra Ad w lan er Caaay R in-frt. Otroraon5,0 N_ T c i F- 4 73 45
Be rn 1. 41 nor -2" tren.a dtOe te, aly Avntd a hde g psa su gl do eara r. r c9 preo de ]a Divisiriu tuenRa,diorg e ]as NR- ,., ern .rt bea htria;. Machn e, J.E-W0 -4R-1y d '', *,,
Meredesq. P:.oa M.(,4ra,t,-Ie Muendoa, Sa nta Emlla y e -a puuefio marianLa rhnues.ro dlrnoo& ei~ (b) vriquesa a erdRzn d e 'nslO 11orictor des evn to Js. ,r,..... t d I Fr i ondezS anta e C lare, hia ; e! V!-G sI TO ,UR ZS fednvets
Acosta N.3 Noe 5 .*. a CO ..a~e A -8933 net'at Le", tI'-ene" 'Iu' fren I''te a l ell o'**it~ ,prri 1* liu rannmeq u re r n oi-a a r iegL rando~s mning la d fgaclas a vlstifni a.T .,,- los p dores n l ,, i-,,, .r,.,. "Staractged a ala cl sp gn ro er p,- Cas a n ina% I~n Atlla in
n I nN o 1 0 2 e. sq B M u 5-14 ines n del O te h e nod a d eo q Te irp m y Gla ud i nr al to It an O dnnr p i- yia a 1a p tl'lc ia I a h ofeT r no e upars d gr a n Vi cto r e. s pa leo a Ma -taloral sac r r TUa la. 1 , O r 2N Ina D E L A c- F- r a $ 29 5 $ 40,0 0 0
ra ls..W1... .....& . \ 8,AgaD l1; id"pr.- ja deeca ef a~cmnf dadne d one s reit n ea tur ae sous ntmis a t ,., i.,,,en .n lr aez AolnrMs irs paad bl e Ca ol' .11a \cs, a ah q l
.- .- ~~~~~~~~~~~~~ ~ux $.,Y0 .o .~r~) .. Ieac, 0 ,nldtui de ,htas. 4%, ,[k ., Ar;tie, BukNrh CatrCndR* rpd~d 0,A-3t1-75.S udnd r $8,00e
%1:30R. 'FZ3lat. esge DF. "It." _.a. .., .....-r r, ^ ^ *- .V l. ".^ miltll-pr Vn' -dpIdo Cl ^ t ^^ -^-s. 0.'^ ^ cn.7, la, -.R^,

YED PSENOS BU ART iEdZl cp aled he del, dos lais Gortn Mqnun espY T.ribilntllp~~ de p Vs rfC n ree ic < rld b a raplR ex i ilest Mla o a d UPelpa," ,rr de T l~a pnld sumartn a brlai. re r 3 E jU msn to odp 9?rlv1
c'0ro de` y e /rnroll5 Ir 1-oB2o Yonafo .,-r .I piimpas.taa '. .n pp. nt.I de Sa P ErevPCR STOS 11- MENDOZA )oB a s r o ho a. a .l p m c e n c m l d l i ^ ,*
PAnn De R E r AREvLplAl OrateS3 bitu oy Avenno dpan de A nyua D ru c; i~d na 'd d on; Brclr e I nviqde r eod -. aa U UrsiA! Mu ttlo urpz Enme iut m n n Acro. lacu,~ a l .permT- oto rgad nr "'0 v P 1"r 1 F haoces a el lens d e T hoat- ore t la po ladsiu! Jprian Deladu JaJt-nr ,era. 1 (r+( I(,*" t,'', ,""*
P1O de M rtu y E.rtu d a-8 per el f otldo p on el ral aM por un re- menor dal Pesmer dr r IP Ie R. P o a, ltceAC D de! dsu, portaao seca, ha Auare,,l, coaedos. R ,- 41)"rt 'ry do6 i-.urir ..- "i o tt-
J Ldutrl.a I- 3 n1 n dI CI on e prAcON suT er- "rorina do a dl eii n. yelp rido M a conEtuc rl n de seIm ort pRn- m t ona l, su bn Medregram a mue bsCa o alet do no"tra p rutcas i crladeeentes, ",Wit^, so m* m : l .y': '
I El I cialana de hoy procd ii'e tgaaspl, terraza. $13.000. No curssos bans ...lso =di, r1, Al iis va imle abadnl
lO~ _e^ ur VP r~ I .*1 -r p| prponti llg ak,*t en 73 l h, a l frnt .on d e p Ia e l iui ntr tie me plga i boy en Matanzas Pa06 lpb gia res roo 3- Ayer ptcun de, Miami es epeia o eu l vaporam,,l'- grac~n OUPs~e hiotecaratb1c o dria d p. Q*" ui r, s,
1 dO -.". fieia dl. r oin o tota l Se cree. tora Fsvld o flue Ia hikrP Ia ." richI C lb ri a l y Iaan Loio dlae luoo, Wie d.e i0 8 lae -,cs.Ve,,, n lolradh -1s l+30e5.
10;. dc",ctbNe v] ..~n -e;f. DE I.o S ,J n, ,e.saDpn ,e dpel A ae r .; I lde la .... "'-_ 2 ,% de ... .i....-.-.-4,- '
Aal -u. d e...l allamn Moxicada Ado lfo Viejo p ue Z en UmaRn ayrgua al crules un mnLARA sin ue and O S ., 6na I oc. r x ..
-res no v. M-4gB An pI ropi pr of Fiscal do P \\or abne iaedo ,u n ot u\ imoran tic unoa l \M ra- Ia ngrefi o an de L. de Ia Pefecc rono. LOS ge n ralE yS-A B MRne l d en resri ,1tc.
.. .. . A S P ar i ut X 1 do to E l di C t o isa r a ernds ov- s +M U na i p ou e a ve id en ra Py a incd M ri uc, e 4 fen e deor p er o tg te te b r A en da Sa t
rndsr 1 Mbl. 1 a p o.be y e n Te-l.VM Inv ns or. ma,... en pars. La Haaa hall central bar.na 2.es bnta lcla i m 3- A In 2 haI-oRI tdraC
pre .. .. --- -- de-onlt' Atins, pande e odauerto- lin e ndt td idt- ell Ia fle DIae
aln Niseinner e To dro A0 2, 5 198 sabr exp Ia- acmp f Betb guetnn f o ,st d T lEGR MA DrEn l n.-N avarroS C RIES PO SA EuN LA enu nr 'a ad oIS rA n L ASarbn R M CI o lumb F I.C .. ItU4q000, F.n V~~e, ala $.0. El- F ], ida k- s d
e E n N Re 0t ---- --n-. f-os"a,- pr 'cea un de lrni-de a-e que de1 l Is 1instAtuccn hl- teua hiroa y el dia de -_ d., fbe 13-Re -' C
I.... ..... ... d el hm el "cse name cl nl do ;8, ,PI4 pul o rresU reonsal, lioma el ttt ansoteri Co n talna slnn' b lo cattv ,-an Haven,. Jo,1p -1. eel'sea, .cmao.3- -
Se rod-J e- y No 1.69 A, 1- A a a I r Cr M r n en el iENerDo FdelEC MIENTO ca, o rep ortado, el o no de Su Paerort, filn CeAS ENatra LAWT'O -i-, 2 s,-1 ... d.. .. P hsI-A
Sd I IA A LAatad 6k s-1 c luas ubch a d e n I'as y aia gOdS ,a^o des pacto pecio ATr pL+ plrula Canadian H a a n% h 1 l ,, -
MAR TI nitC d m i da e o Callen tr e p d e s al1en r t e l o -"TMa fsa fel bre o de t,- -el f alle- br ad Aert uel Palma, eolingrco E IrS w~dle F1or1, St tm o-n, Mr- $or5 No V z

Bernaz 54:..q a ItS~p a ::r ~ e~ IA AM R I AN 1 Ll' --I.pS ,,,,: enp'0 Ia bah2a; H,~uvo o^oT Vitory a des-D K~o rT s ^:l ~ ;l;;:
Me rce desq la 10., ..1-104 M o Sn ! U p eral i enn viel a a e l naici7 A ctor del M O r, r :A EooPA doel lio rel lit.abi Su l r G A -ar SANTdO S nA Er- Ser .ine ets T .i l
Acdost 2 neo7 1 esq a Co"p A93 cis oal Leef;o sianue Pufernta Ia cattle\- .toli edo u sr o Ia gr an matncuf e -i regist nora Cr iuz e amdr desgr doto ra r~ ~~ o$epstresposl elI in .,-.. ; c apttan la ae l P sert no otr sptx i on- C .. lle A, giot, Aisi, --I- HF+4+5- ]
Lrl AT i5 neaq. .."e n del O te h ay casvna o etiten}q ruo esrR a itgaludr a t qu e i~n Od rioys 6rd R.. ulo d ]a P~ellia. d el Ia ch of e -. 1`r ii aa dlrfcldds i ,...-s-Ime- 1.0.Ol.2Is 1 ,
Nepun Ino 54P .. ... ....' ..' M-'3630 lah ersdo o Incs.... eo' A eatrmsfqi usrasl- hiiq~at nerm iaved-sc~. bEe; haba ildoier dwirer- S" ......I, lliesiliua' a Spl Ftblr al doine .-- 1] ...... r320ona] .-05 1AA UA I ;-!er ,3- . Wes Palm I IT1 ch. tl ',tsbr v2c
putae-1"0, ]a 76 q]Pte t .d con pro ade caa 5d 1 e am dos-Itla0 ". rire u estsr se milmidin dedei sriI e l Sxp ndlca o Ia Ca e Tie lj~t,'O -r des tory pa ers, Maa z s. C nape n Ra e pars1.1 "i.I!,r-- ura
DESDE PASEODrE MART A has te Ion poqju ce fi e Lie a de Ul .yentredrtat 'fi pal., r del corretI deOCienfuegos Man s- 6 tr lt ad cado uncpar Ia esrjtfa I Fo alNlew YrA wdae laPlaiar Elewtrla YTorkA E E DO A ..- - a R
D S EPADRE VARE'LA OASTA h od s Ave nid)as de Aae le i 'eda.rcrd-crv -Uglcreanfimdaai gr,] olsrA oogd i I ao rne. lisel d Rcon eg. ~~.J- edtI, I ", ; ".. POP LA rrespnsali inIrm nd h e seer Lu iosprsCr o
1112,D pe''O A |lu (reo ya a nterioiet cnl r-me h- uGorgiano Duque rde armonla y a E durbo denes aMrjcrgii so msta-aci, de~ns~idl 32 M O TA 1N C N 0 1-3065 de 112.14 S ,rW
Ave.x~ de r' l aN.5103 .. 80ptdd .. ~s~n derclhos Ip~lc-m SANT CLARAR.lyo.a o~ u- PRC, febrero 13.--lIIebro -de s- I -
lier ,porquead 10.14a~ia mm2,e deidwii Georgin llaestr puerto duint emprt.t dxiiaf RI de-itr ao el I Atte 11ee
C nnR as e1 2 .. r.. .. '.. t.. .. M 453()|0b sueto d e a, t ua lmexrpnce tie 1.7 .o- 0,aq LOSce ovarnlSE ofctaPEdc Pa ,na eldenpaqueossin ta bin pr l !eriaco l carents osnnro I cn tladAe C a-1-csa1-o-p nls, 'r-: en .xi-. MI.onr -
Age Meucla 18 Jei .. t .. .. *. so.e M-anuel F ernrndez ha /la'no .M atan ras ,di- pdi qe1 o fu.ao crnacn talds] ln do.r. tet a euhospia San Juantde Dis dee-' Elfca rxnas s n.T t
gn sria 122. .. ..,. U- )d o P r... ,-22 n2,sxhi A l pr a'rne n o .. ... . ..1 Are Avnd Sant ...Calai... .s-t' 5 a t d n e rpa a da d q. .. .. ue tr q ea ion .1 57 ils dh... .ll. e
Oquil.I0.e sq. a Vit "' U3 tin de labr casan ohxetopir de 3821ced lave asaqe6ds a-rpl- llbros, felerIs, Avnd a e ntra~s l ,a cr'x a nerild ai uid 4 aflr,,, incuye ndopu o 214,444 kien os bd- e ntagri m.A ci. 2 bALDESP t o.Ineres ueo
vas as ol ... A-1911 M '6ntiat"a qu! lel da parIoU rlIEh tAe-ecLol ecBlitiOdoZay s y aridad cs:retrrtut, T defirdcetFloridaeatio, X- -sicatIer.alo. Mast.uerori.-,$18,000
Snati ll l .inA v .rcdet A-6U- 2 .,8 lO OIMa. ro asDIu E Z tin e ,aa den ulrt lle I ntuo el. mignfic bisdn I prpt c rons re lo,.-stroro -n eltiin eIen-n Coum i sefio, -9,,li-, mun a proml ,-7 7 $ETRP000A. 213
Eospttll y Joela r ...... 1U1-563 fiWn 1 c p rez tan~ alen t ya4 Mengdo Juedci locdar-i Lun A.er auie h rl- or apas Iln 1e reiecs dt v, s end rso u sntra pettcidone ,, bnu- e aes gsl nie
,Waro enar apnyo-ad #nhtlcal resi tinp- Ioa Clmrelati~vs a ente proi es-Q I oridada spld' e s eCt 'Lec, Gr nnd Haven, Jodsepa R.
Maxlmo4- OAmez 1154 .. .. M- 52-1 d.Mrlnneo11 net ldd al Jefeio derl-MErtd0 il mex icn0 Sne~NT ,.tALLE. MIFN o~ rso, corespontad a I fcn eSl-Prot Sari ea.Sari 6F52-9 5M C .VL
Sau eaa .. .* M64 ena, ,1lprho d vfira s .N Ionras jllnmen t a se nclo per d ltin a ag AR Ef Aeb roI al-bia pr ldcorF r n D -Jers..ey,. H~id oe F lr ptremnsa Irieng-
Monte 155 VE. .. .N .CA -01 A T ie inOMISLOADa y u habrinc n tres peanv niia- "ocu eSl 6U OR sUE ELs uNInDI fu iino d ,sh m ot rt ig ,Naars lpi eros, d ole Liin s toendRoe V sul Yirne- Teto-oq e -5067-48-/5 a.e olmia.Q.maLnn
G Era L y I AMal NDA .. .. h-8fll iaar ol in full lnai s del Mioslie harif Jado par el 2nrn 9eo Re del ne u da m Pn l sel~o s y l ]lbrads. gle qu" 1"e4 ,nrgst-d elrt pba keD w o parn dr 'Ura
Inda m neo 7. eq.a G- c a Keiar M nue Prna y arels el sstemeda Ell devit dtace-tofordCrz. ra central octr.E es.psl.U C-itte de Purtiotafo tr sone, iol ANo 21ietre1ns'1-1741cart-tlb
",tiles N N. 45. .. .._ .. .. A-1155 ro cue h) v'cinnqv o lpi 1 e-fbrc e h eae u rnu' a o tea desm ui Lit [alsR uotWeto rUn IaNTENCa uNAn loss loogd 6ree Luclc ties ]a~rca meia "eia ldc Iy une.Rpat ledrB
Aye!asearlin y Pet. . .. ... U1-465 di. Ia ............... lis Como.. dimh, cue- de Ia.. ...a c ..... se destcr F~ sit.....ls qtor Luella ... de L f aee d l, ,h ties SEA 'PNT A EN CUA LAS .... 13 dentpacad o n 8, sesd d. de, saia a. dlarslp, a 3o n d S in es trtn a
Beau oints Vi'n l d.es E .. 11-5002 lee'let etr-n as derc oclm n u es.ns afe c virtu res, d nt p lar nsi Esale ado par x a ll ti on d e n etrabm~ssntaIr., cu. ro la dsrvi e dfon .n qu ublros vJosep R.a rrottlpardnete Port- Mainn e.3a d6 pn -- nelP n.
Llna ltlIPO 106el ~o 1 20 \al rreido frmuln e habti- ndosad la d)!s- ussM ':'l. I.t... d oere h cho eo) r, t o e ir re.s o bsl. l CAMAt JANI fue bon l ero 13 'Ua a c o-n~t We s Pat elm Blne tnachel Hatias rg Vi -Prlta oie D7bm 5O
Nep urs yx Pe]svera cis .. M _l peti son ae cu lda e fty del grano Jerenm toyPaaonznz C p R c P r-
Sure 160 .,.. ....... F-4046q INAS miin e iniao i oreoesU -964+G 1
], N 03 eq.a .. F a2 qmer cn vo1 u e vior est n m e~ r o r.m a u\edia aa cohc a'! virv iind aadrcia-" o;n r l" aloreda e m uniiplr s a o-t' -1 UN GAq N R E L A LA V CA: $ ,
DED AR AEAHSA t io as t fIronis qLP rltl- se qura ysco UPanio cated 't~ n Com patrieots y 60 ,- DE ~aL Pa uxThdaO dOCIA lI Iur~ t-lseqefl itnlnLcroo R AABIAIAD ENRoOTO al aeteR/a
AVENID delCA inntenlo, en~d I ]no ciu'I11`1 POPULAR rrs ile sala denunmorm nundo pa~r INUG S COebrLro 11--0 Y 112
algOlA 0FU, ELM N i" hxren do e rcho s nn cna r Heetac r nt re an trmstnl d Ian- PrebICe d dfebr-tci 13oMr ros. dedRODpnrs a IOUEZ~ oLA MP R ACO E
.o elR lid p,-iac~r LinareS elnl- q zos strict t~a noi dPtr cait tros~ pperaas le 466.50a dels N non r contra
g Ai N TO .. E ... .. .3w dti ensyBario un vrl Mahntald Trblbilndan de p ropgltanda rde a de ia qulenet as la qndi e Ia w. de' elM naBltnc, SN A O D A E A.r-gytav
Sant Rafaeln y CAra tr.br .. U-24 ( n!'6 ot pubs, t ,'he n L-vr n tir n. a eC- dr1 hciiena ex lse a a tln.~ ,as of- catan s del P S, y a rml~er.b com-heo asaenl ntnionpar.'maaa el qujlcols orene Surmanerotn Iacn ue-a- Orr o 13-E uz t.-trodn
Infiant la t 110 le'l' ,. I-53 MR:c'ini dI bili depyrcrcr eeff annBiea ntd e-!t L ia r nll rugitrez. Etanell ire puert Elt~ el~ lunch.l muicpa he-me Ortga7507u 1ein deMlETl 2. R OPOLT,. AN, 2 13.; cm
lIa ........... U-2428 1 O Pe C XIN O aI RSO DIEZ O ,t oeO ~tcve po n~acnr-sao o l auplh ,dadr nD EL aounetnopIgtn d g~a
Hopia d y O vtticc r1 .. .. .. U-66305 fl atnac npac u An eho Jx ~ do, J dc iaodr i Ev nh Ta ho hastro ie IntlR ,1n fa oal" BE E"(Ia ... ltrc A cst neandero arl, s lesu tnas delthco e-"v banhl etu. cetas l osea y kgsa o ttOe l a ge-id hcre p. r c
___d ---tnbre -- -rn .... -59 _. _. -1- --O AEYE. ,- ....te Moa anV .Piti elel~ .... .... hTio ]a .. ...a "ncial to d Rie r V'g 1 -i_ .....-1. ,1__ -+cnr ..--.-- -a agn .e .d .a -u a I dis -........I


DoEor 2t E dom nto 5 e 111' z, 5le lndo nume-1 e.. .bln de Nicol" .as ..t o. Ma.ana una reunion de penodistkscolegiad .,
o,, .....X-117'I +p~ ot ,,,~,e o,,ol.+;,e eas moodres sefn d ......... -ees l ioyi ncea de etot. ent o el ... n del.. Goin ..............
AS t, a brlIca x X .7 Tdhfonos: A-1901 v A-,1902 v^riicaro el "ultimo escruttmo. a, r eana1 0o que 1rn d s e o s de eta .
BADO DIA Y NOCPgE.lir FLa f ... 'C s ..... cLrtee de tIa cj;0jpt,(ji ... tldas, ontre el]FS" qlaj presents ej da rstA de duelo. Niadlona[ Gu~ r mo el Preziet dl Clein'! r-r .. -"
LtovDo.mSO. s0o"1. Ma rnt2. /1 DE TURNO HOY SABADO DIA YrNOCgn .... de pEla lo.all- r la a ue 'Prelde don 1u crA 0" .... --.
Tito ^I v 0 PIe'" p. stw Jtl---- ^--- ad .e CPucreJAC^ m1%en^l -O -- .AIO rSAL DIARIO pars tratpar diea unidad de I& cl&e
1"g1 |. 3tale 2L3-p tiembre 5, ecru-/ El Pat renAfe tropical eon alwunm EIpor sdel eteo m- UM G E brrill--eitt=e _st province [Avp: t~ tRBS t ~ 'tI
dficultades, per carPCer I t imaoli~nx Pilo, comprendlendo Ireeepclones, mo at "DIARio DE LA MARINA, HargM Cr"osL EL DIARIO DE. LA -NURAR,.
ANO . :; .XV. 41 LA MVARi .--SAS A ,bO. 14 DL itb i.RO hr. i j l FJL '' .

A-N U NN C-S CLA S I AD .S D E U L T I M A HO0RgA

VVENTAS VENTAS VENTAS VEN T'AS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASA-` 4 -CASAS 48 "--CASASW --- 48 ----CASAS 4 ----SOLARES 49 SOLARES 49 -- -SOLARES 53 AUTOMOBILES Y ACCFES
V '1zN 10 CASA N 'E A .4 0 a ,o r S e A4. An .. ...... 3A.1- SE V E N D E 4 44 ... ... t,,A'R... ..511 q . 4411..q 4 i ,r n n .i I t ..A FI. R. .. . v..... ...'%. R P ATA V*aI .. ". ..0 1a 4M. ()I'4
p tin o e n A g u stio r o 1 2 t1 n pp| d e l* d i 4 a l, n l. '. oo '.4 .. 4. WI i I I.i. ,I i ", .

4A d---44 044 4 444. ,4444o 'i.. ,# '", ".4 .. p .o . *44o":i'; ....... C ... 4 44' l 4"' ,4 44l, """ 4". 4444 : ,,; 49.404A Z F E O M NA L -,4 ...... ... ... U:,...., ...... IV IL I.UU', ." 4 : ." 45,1_C RU t 4S . ., .
,' . .. . ." ."; '" : .' .... '7 "".'- 4:,7 .. .i .r e. .o y 4 ... '. .... T ".. .. . ... ..- ... . .. ... -
xxaV iboaD CALZ B AIA I ~o rd 4,44 44 g., An 4944 p., 44 IOT 44'4.A144 M s,4 e44,4 ,.,,, 444 4. . *. A .

M a ed n i -ei tf 1 2 ..Ii~q ri C r~ a l l,,6 17 -c nul u iu r,tt u .. .. I ,_ 4 1 1, 4P., 2, V1 -1 4 4 4 I t h l i t T 'F I i I i l 1
donAO o 44444 .44.14.44414441| 4409.44 : ^ ^ P RA 1 V R 10 E E ^ R P P |I H N i s" ** ** 1 ** -' ' ,H ', V, .. , '
pel i d an g., |e VEX"gal S. 1.1ASI mnl 14N I ell- 1, -11.11414i. U .ITO U H LIA 6 A rI LMI -A O f e c h o y I RW >_ r A D, PJ- K I r 0 " '. " "*,111


de .- Uh -:,.-, er ,, ,H ^','" Nadal.Beiga REAL STATE rr.,,, .... A. A KodrOguez ..;..:. : '.. I I . -* I .' -
P4 44 4' 4 ISA' IAD14 A A44 4 44 .. 4 4 A n'44 -4 fit 4,4 4'O4 4 4 ~ ~do ..... A ..... 44.., 44' ....... l C redor Colegiado. i \,endo. H abana y Vedad Ai.i.a E . I ,1 ,i,, Goicur; 5S4 Tel( 1-7710.. ,," ... 3 1' 4. o "o A ,,,, 1 , A


SE VENDE c i "... . 1.44-0,- 4,n+- a-l OfA cina- : San Lazaro 553. 3 agnificos Edificio4s de apar'ia- I ,.4.,' r ,4i Anll.. ... hi4 .. .... i ...... .. . ' 4 -4 4I 4 i ,
En4 n ... hd,. ...... .. r. -- ND- C A- NUE A Telf A-9173.- A 7849. m.n os ,de n s fab ica...n .1-7, e.. .. -n Ma.jn. i 1... SANTU AR .M... .
4441244~;AN so4 4,441,4, ..~. dAI4. ~ 4A '" 444 A. ~ -I5 FINCAS RUSTICASS d i CERRO, GANGA 44440 l a 1-44-4 4 4 -,.n 11. r1 I. I. "r.. 4 l l I- i*4n..444.. . .
4 4 . N I A.. .. ..H4- ... .... ........ ... ---- 1 -.9 1 I " 'n', '; .. '4 | 1 1 .4 N 1 1
$ "n .1.1a 's: 25 v ,EDADO ,2 pl nO 4 SO LA R ES ,, p, ... 1 1. n - . M. l'd. -",C..
Ii.444444 _444 41 h' 1'~ 14 1S dl4l4"., d.fMli7 4 4 EUN A *,,0 A: w I le, 1.. 1 ,,1 A


$1* .500. r^g PJT^ 1RO'^ '1I dependiente hf m :t iMille 7.5 V11.ILA I I, X-118 C. d-all, 1* n ,lI.-, I t 2 I IB |
A tto 4 4N, 1 ..N TASvii 1.411: 4 T44 : 4 I I n 11- PARA INV ERSIO NES VEA, A UA L L flid 44.4 4 , ... i. 4 . ..NPL4AY r- c _1.1-. -- LE,-V.a Nadal-Belga R.. .. A1 .. .. .. A. ODRIGUEZ .....Ro" ..r e. ...
SEeENor4 1n" Il' .1 A Il 4. a,.I Co 1Bredor Colegiado. I ,1end H-b4n 4 Ae-d i ... l.. 44,5, 44,.4D,C1.111.111 IN554 .Tl 1 0 A-, 4 41 12 L44 6 ,

.. .o0 i aae T____ ...... *-3s **r'_I-.. r., *. . -- t T", yn ns~ o ,,ro-.O ri. A l (,~ll Hl t ,p ra di B 4 0 I .....o 30S T f M -6 Z1 . .. ," .. .M T A . .
f A 1i VENDO CASA NUEVA Oficia, San Lizaro 553. g.'nifa d', d al.., -. I, ....4'A' 4 . i rA41n,1 AdA. .,..--n0-' .
PAr 40 4 42444 INN 4y T-1-A. p X M. ('e 1 \ T elf( r A -9173 A -78.49. P e0 n o de s fabT l cacl -i n -I. q-,, SA N T O S SU A R E Z ....


rlo. t4o.4l, Ins 44._l nc4, (tat.. ]a24 444q ,hI. de4 __I b | 1 _______________. 4 d . (..._i...b. E-, ... "4 44 d fi. *dem*, 750 444 'R D
Rep.r4Ao. Llon,, d P I t'4.. 4 l4 'ii4.4 '. -a'4, ana4t4.'-44444 V .44444 p. 4h4; -IlA In.d- 4 4 l' . .
90- 31 A, 40442;r44n $444404 e 4444 44444n t 41n 44044 2442n E E DE r 4 .4134 t


4l.lS4 en F -If7 I,-- 7RI 144 25 v F 4 ...... ..2 :5 A...... ...i n....o- 49 SOLARES P 4. s ..... M 4. A. . ...... |ph en ,
1UA A B AN IA ... .nn hI lk ... .... o ..... .. ling A'' ~, .. . rt .I+,. .. '. . ... Inie ia u al u i ,a_______ .t.....___________ __ .. ,, $5,4 ..4 4 o' 'i'" ":;,,i I , 1" 4, -.. |t M 1t l R Ai M d lAR i> a Il _.'. ^ __,, C ,.lu.;*1: -. ,.,,,,, ., ,,,,i. ".,, '" *" *"* !-"1 ,, .. w,',.-,i ,, ,^, --------- ^1, I M E .I -
-0 ESOBR DOS PL.'.NT44. PROXIMA *044400 3,llormeo: 419- 44. 4ME44o4404 0104 KA 4A104444 r. i "O F1N A EN -


" .......,, .";: ;, + '. ...... ..... "' ....... V F N D ,' I. ..eu c ii.1s. 141), *' + ........ ........L N P N L CH V O ET 14
R~~siA~~~nciaIn reil I cinr 4 4.. a ba""" v -lr'-1'"a '**l-------- nT. pie5~ s-- 50 reuna v n is 1,n~nt tn flat ^ "". AA A A IN 11" "1. *
Ave V l, .rp m .. 1- 1 P 1,.-:.,I.-, ....... c ...... .N 1A l H A D E ,N ,7" ........... 4
RE{ O $65 000 n .. ....B | | Ir .. .. .. TO ..... ... ...... I 1.... .. ..... .. ........ ........ .... i ;|"; ,;," 1 :';,,:',;" ",1 ,,. ::"; .,..- >. ,. ;' ,,
I.fo n e, iel4 o. 2 ... 0. J ....... ......... ...... 1 ""970 Lo ..... KI ,., tat H, .... H- me MATANZAS \1! J I

_______________________ __ u--,'. .,.,,<.,. eu~ 4430444.de 144x319 A~u,, 41 4OAFSER 4.449,.,...... 44 40 .,.
V. AtM A REn A....... .....I I.. .. ".. .. N PL MO UTj P,
1240 440,44,44444, 44. 4no o ,,nnl|,, ,.. o 4 1,. 4],,J,., 4 h n U440I4II II4444444414pl4444: Bf44444444 i 444M4F74M N A AL ----A- 4* :< '* *I
4.. .. .4 2 4.. .... N4 Ar .... HAB ANA |-4 4.4 4 44 I 4' '.. .... .. E A CM N ,
P L A Y A I'.TR4444:1. i -- 1,imx i x --44400- I. . .... r' .." 1,1 0 N
4"44 14 I444'",4i.Z04t't,2 :4144 r -4811 24) Is 37-, In L R44l4 4 Iad,4,4 I.


H E MS. ut,1 ...4 ,!.,4,4 4,.., ..... I, 2 R..-... . A FOR.DX DELro 1lt1
H R O AVEDADO, LO MEJOR SLAnRES i1 0amoe 4440,B~554444.4, 144 4444.444

\UANABOI, ItMi|prnN I onpocc Irvla, 3i:l i .| T
0A B... balless b en al.. . . .. ..udi...... ... , :,.._,, ,,' ..
.. ,. ... 4 4PAS1 .1.; V. tt,,t4.t Ali 2CAMIONL tC 1 1 ITO Sl U EBAKiR
.. O I A .. .. '' .1... . .. .... "... ..... ... .' .. ..1 A ,4 4 ,. %1,|l 1 I M 1 1 1 I
4 4 4 4 4 . . . . . . .. C A S A C ,L A 4 :.i, 8 5 . . . ..- 1. 1,. . . M .6 9.21 .. .
In n -F..41" i '1;s i.. 'd. nl, t2: t., A iro ,,i, 1 ,. u,,, ., i.a %' lih ,,-, ,!, pL l!, ,,^ ~ ~ I ^ h t t',,,i ,,1 ., ,i~ -4 19.,'i{I ',1 '','" 1 '..." ':. i FI..\ V V E D s u n
I J y44 4 4 4 4 .. ,. ... . > ... .... I4 4 . I .I
M IAMA ....... yA ) .' II-il. G5r A 41.4I i,4 t_ I. t-_. _ _C B_-__________
.4O 4,4404, 4444'24444 44A4 ,1 4OITA .. .I$ ,, Dp , 4 | | I_ n i l H r P
T EEVENDE.. A15,500 VENDO ..... R RIG FINCA DE KECAMAEY
442, 44424444i 4a~ l d m luP 'I 6 44 44 4 .4\ 4
cc,, I'la .... de., .g<,q .... 1A..> t)HA AVu D 1)ETAAE LN ... .. .. PNLCER LT14

R ^Inf ia ten iu o 4eItll. 44. 44442N,. ... ... ... .. .. -.. .- 44BA4A 44" 4A p l >1__ v I14, 4 -|*I ... .. . . ... ...... .. ...
Au. .o ea. Inkiu s l- ....... "" ; ;,e i: ," I.\,:) A. ... I, (.ARs I A "Ut"" 1 15.1 i CllIA .' W. - .7 q, ls ..

Ave.* V rt a pde~ li 4 a .. 6~ .1p I. .^|.ml/a. ll :' 4nlt 4Bl) *_;(. .... IC u'all Du e..f.nt 1 so mbr (1.35 411,5 ], r ]H,...... .....""' "" '' '
51.88*" ^ _ ^ - l ^ . 2 0 v', ."",:'' ,', sl2 0( '"i as f e e. { "i" .. Su ..1, v 4.HH / . t i.. ..1-.., O.i.po 3.5. "ef .....1 .. .. V END E, ,.
P R E ^ StO : $ 6 5 ,0 0 0 ." C'SO A E ON NL AV ED A D O u a D elt* : a ch, cn t r o s o m br'; r a l 1 ,m .. \ It_ .. .. .... . .. . ..... ,',.': ,." :* ,|1; *" ^l 1 ^ < )
Alon riform es: o B-n2440.Ik lI 1 ft 'i J. M.-poliA n t J *- ---- *- ----LIAS-.. -,,
Tf,'" ,* ,.I F dA AV, i, N SOLAR 1 -1,1,
..o. ell ..... 1 01 p r I Frente III. Cit't" ..de Pros 4 esionalh T es A. ALM N )A SOLAR. .. .... VE NDO PLYMOUTH 1A
120891. V1 44~r 44.41 ,4 1711 -a444 44'4444 Hod44444 ll",i a in. 444
.44E0-46504 -4 '.-1 5. ',4,,0,,, ..... .......... 4 4 ......4 4" 4I 5 ... ......... 4,.. *: 4i ........ l... ......
_.__ _.. . .. .. .. .. .. I 4r- 2 - - k. - A : A
LH.... ADO 1 .. 1 *;4 1-1;.* :4.':.4f A,511-1. A $22 Olt A -. B-4408 Obispo 305. Tel. M-6921.M 'U BE T
4 4 . 4 4 .4 0 4 4 4 4 4 Ho. . . . .,.. . . . . . . . ._ . 4 IF 44 1 ,e ' '.u:' 'd, .;., "r"vs. -~ i- M t N UZ- ,7 U / M .r n m.. /....B H p .r ,, |]Ci | E uE 1< iG s > ~ . M -s ;, 2 . .. . . ,, ....1 ,. p i,|(. |
4400440 1NV RS10 ES.55-0044444444444 '4444- 440444."' .u 52.ir0411()41 ,4.0VACI- $1,5_1_________4____T -T
6-CALZADA DE COLUMBIA A -6 --1- S O L A R E S 4 f... 4


titan. S LA 2(ar:l. I.tll I:!;.-y e' I'llI.*,C I. D IA I .aiA 1.0.-t-l Avd d l t, .X 1n. -i irnAM ,,, /:rh,- Inlim. all-",,*l;*"";", t,;^ ," ''"* *
Revoe r,44 4o4 -5 -- -:oq 24 44 4r Ti,, : RR, RNO 18 x :7Vs. SEh VENDE\ -, 1RR

R *in i t .i rraz "t, Daltt c.r d*. 1t % '".,i,'];,'.ii p^' i'il a ll,, <,i~r ., .I pnci .no.lO elu .: 7t,.,, ;r: -r r M '*, ^ ,117.,. ,,,io i a _,.^, =, ,,,.i,, n i ,,x~, ,,,,r, n i
| x=,, $l 50 Acoi 3rtj,. I .>. .... .t ^ ; -... ^ a~D, l;";l;, i,.*. *; Dcplt~rf-l HABAN -1 E-59. _-TAB--- 1 -"ArCIMIENTO$|Tl~.. -51.,:;' ^ ,;;/^ : ;, A E P G
4"440-. '-14, 44 "n 0-4 4 4 444 4. 4 .,4.4 I24 .- 42n 44,1, l i. ... OU Rl44L.,3 -.. ...
444 ... ..44444 440 444244444 4144444.,-d N4~in N o 0. 2 -l rucom pre su so "ar


No$. It-, E 171. 4, t "[t'lO t . I 1 Ig IS I 4( PIn :to
Sr4. Fremno. DuAn,4 1-34M, : 9104. 04444 ....4 .. sin antis viuitar Ia ....


. .. .. ... dil ....... .. .. de ,,o- I, ? , in. o 1. .,.
04 ~a 4444 24. 2 4.4,1.. GA G ,S~o OL'IRE4S A $1,00011 -as 144


MIRAMAR 04444 d "4 444,,,44J444,4..,4. 4t, ,A44l94 4 's .4 Illll -
l 4 I -.la,1 4. W 1 % 1. .... . .. ... .. . . v or4 .
440II 44 41. 4 43- 4 4
SE V ENDED .., r N ''",..... ". ...'4:,.V DEN I)OIZA V'1OORA PARAL VEDAD %.... 6.I. FINCA EN CAMA GUEY


A44S4SAJN1JOAQU44N4No4,.4 ....... 4 $1 44 4, N49144 4,. 44 444 42i ,,l ,i,4 :414.... 41 l'' ...
R1-568-570 oa ', 11. 4lq .17.) 16.4 -fille :IIa,4 I'lll4,itI


3- .I44444 4 4 -.... ,4l'.... .... 4. 44- ,ih.
.... 4 8 No ....44 CA.A...x5 .88 S11.50 v. -A 1.e..e.A44 4 ISITUADA EN PLENA 1
R EC O : $65,000 C ASA, CO N N A V E 45 1.88 1' S12. 00.. v. g as f ..... 6 y in...... .. ..... .. . .. . .
In:or t. .e.: B -2 4 4 0 L 441 A D .. ........ J. M E L IA S
C LLE J Juan 3 D4od ce4-4 sonba I4. "'.4ll4 4
44"-.4I4i.4 . . .. '4.44444. 4ll l 4t4 2 I. L, -4 e 1 4 .....4 1 ::1 3 ... 9 ll $ Ai 4 4SO L A R E S D ESDF 4 0. E.
U44.444444 -450481 2 .4,1,,, 1 1 .S.0.J Rexac34 Torres, _________
_______________ ,ad__ J 1444'I2444.4..44 '-~ 1-50:36 M-7029. 6-F-50,57-49-1 50'
,~11 1- 1,. MA UE BED {,i t LTRIAN,
CN NICANOR DEL CAMPO 9' ,44 ;,j 4 2 ,,,'SA C H E AL U - VEDADO . . . .- -N D .. .. . B1T1 CHEVROLET n LL 41, CUPED
0440444414444l. Portale 4444 I. -_ PARCE L~AS Y all4DE ABAE nAO.4'4.444
"~44,44444444 oo 44I i iffll 444.4f44 |1 i 'o4~444%444,,,,444. 440 U 444' l 444 I 44 4 0i
fir AliI ....rt stil ;ll S' ro ,IR ES .... I '+[PllitnF 1121OIllKl [ 111".l|\%1
r024 0 r44 4 4 4 4 p444 N 421a444 1. '11
44 44 4 f2 44444 14 FT 7 .1 "nf .Ciliss-VII. an E ..... 4, NA,, XA COM PA N Y, .......
e 44-4- 4... ... . d o, -. d 1 4 4 .4 U -3 243 .4

44444D4.. . ..44... ... .. .44' 44444 ..... .. o4 04.. .... " 444 ... ... 44.... ITA0 4444 40 .44 4
ATENCION $26,000 "d- de DE M nAA "., Ai . .
M E 44. x4 3 4" e. 44444 I ...... A A 0


V""'" .... -nt An.. ,+ $22,00 dol pac.fl, o.lxia l.l o. ,41. h I 1 4 , .n +a e
hAYET IlANl I L t .14 :'p., -1 " d" I Ii i .


itn a, An a n l- id hl .t .. ,'lll ~ fO r m r ~ l u .. ,] . p. .. h
Be "41 4 ....I .... ...... 67O RI en- 5 a g. Ir ... .


treec .......... y, ,c wa Ii a. 3LU NAUTICO R, I"r, I Pi $I PCII
.. $ 0. 3E OA"4 -L D M Mr M.44 44.44l .


.. ... .. .... ... an aN c ....... ....... de Pit_, .. ..... "4.... .. . ..,....] . . . .. . . / U O O I E
_____ .... n CASAS SAN JOAQUIN Nos. ,, ,1 .". .'... PARCELA .DAD.t'___,_,... .. _N$1 .0 ...4... ... . ... .. .. .. l > 4'.44h.4i44 444 444I ... ,.. .. ...
M I R04 n S r 0 1 R egiio Itdifiuc o en iornr 566,568,570 01 1, 1) 01 4.... .. i4 I A 10 1.....4444444444
al- .nd n e in f h. 1I ... n a F I pi' 1 11 25 5 l ... .. .. ...
4~le d a P ar lral+.3i 44 n.d4 4n' cudri dl4,r r 4 .lil-I- 4 t.. ,.~ --.I -..I.I-
I 4 4 4 4a-A r d r. ..... A- ,." . ... IAN 8A,


EN NCNRDE A P,,"" ~ ~ ''A442 '.... .., 1444 4241,BLM R.. . . . . . ,,'., .:.4....4'... MR I .NAd.. i(
44.4.4. 4.4.44.. 41,1'0 .... ....... .... ....... ... 'A M ENDO44444, 4 LV RZ ..... .... .... ...... .... 41444'l Ih,, D,* ,'. .14A
.i44 n k, [I,,, ,4 i l J, 1. 0 4 a 14 1-.. ... i
L Lr T A 6 2 rcon. B E -'.'a 'l 4" ],+ $12 ,000 M IRAM A ] .. j] .. ,'1, i'',, [ I tP .rl": ....1 3 ,1.oilp 0 el -9 1.S E D
2.. .. ..... ..I,4 4'''' .. -. 'A 5A. y 7 R. I-.irI 4


4444 44444 1'4444I, '4 45444 l .4 4 ....__ __ __ 44 i ...." O T R . .. . ..... ; '"''' 'IA$7 000... ,++ 4., .. [ 44 4S'44 |45 444 r44 444l 4 .. ... 4 ....... 44 ....... T E.E..N u -b b
(;(h' .lllll CASA CONCHA QNA. 8 A LTU5AS DE AL MEND RES 44 l4r4- 44: lR,.4A.4 i II44 .++ 2
.A 4 .. .'. 1F EN1. . . ..-- ,.44 4.

i4 4244 444 44444, 44444 ,.', 4444444l244,,4.4i4,.. lt41rrrlm + rll, ,il f~il,, C O M P R A-l I I 'II .. .
...... ... ....:, N1, . . 1 . .. 5 4:....4. 4 44 4:44br., A 4 24 H 0 11' 44. ',1 l4'44 .6 3 1 M A 'R'..... ..A 4 4 4 ,44 4i4
21, 44.4., 4,. 4. .A LTURAS..E.M IRAMAR ,4 I.,L. I44 "I444 4 ll lo- A J.VS E V E N D E S'l

r1. tIN I unt ir, 044,,. 41. '-,4


1. lg n v t l.Aurd"m .,......., ~ ah P+i,,v..
P~ Il~I~)

$16,000 .....,,4.... .........444y .4 .40,,U ... .. ...4...44.4.44.......... .. ...442 4.... .. ... ......,.. ... .............
EN... A Z 0... V D ... ..... EA.d .4., .. .. p P lay a.. d e 434. .a .S.A),, I,, I'd,( I ... 1. .1 J, I, d a *,I . . . . Iu n n o l
................ ...4.3 1 .... ..CCLUB.. ....... -4
SENVE ON0E0 A DE $"R', di,, .3,) \Hill, d..4(1-l'. In" I ie4 1 ,4444. ( 4.4. $1,451 .. 4"3
..44.V b1 4 Ra 444s44 4 1r 14 4444'4 4A44 4 3 ..... I. .. .. .. . .....


ARIOSA444 444 ............... 4 I 44 .................31... . . . . ..., ~ 40LR . n o.. ...... .. ...
S... ... ... J S OL E R - d 1,6- o, E.... 44 1. $1,h4: 4- 1d ,- 044',
4444444o, 4 6-h GLORI No.3' 2 54000r. A ALMEDARE In 144414444 Obipo 305. CIA 1 SE e VENDE- V N
S E T R'eRcATlo. ..... ........ .... ...... .. .......................... . .. -
M. 44 4 .. .l .. N. ,,44.4 ., 1 1,. ir 1 4., n. d-.l i1 I i

4144'4.4 4' 4 ''' .44 4144.. .. 4.2 4.4 ~ l4'... .... ... ........ . ..... ..... .... .....4, 4444, "4 "i... ............. .... .... P R E P G
PRE IOS CHA444444 $1,0 $2,4.44 I\ ad. I 4.' 2 6 4, A TM4I

U Rhol -0'1- i , i" : + I" I-a Abreu. TI ~ l m M -6571) d n .dd r" Ia
AIn In 4444. R 444 Ai $28il model-o, sin''~;..' 4444 . 44,4 4 4444444. SAN JOAQUI NosA.~ SEL CAMPOd Inn- 0 ., ., ,JP4

-], b d 1. PI A 4 I B E I t., ,t., I. . L e o 0 A-9 5R Id1..n A I4Xl r r4 '4 4 3 4 4 06' n.10444-1 4 .. 4 .. .. _..Is.. 4 4 I s
.. . ...' 3, 6 -tll.l Ca lil wlr 194,6
-'44444 -e nRl me~ I'',entre A444414o I A r S. ,Jo o a~. -


me.4444, 44733 444462 Tk 0,44' ItO~~f -t .iiff 7 ---M - -
'0.414NIT (%1k F14,4 L% (4 11 1 I'll4 C-4"4, 4.49 2-1VI BLANCA j4 44440 1' S P RDAMOIS FACILIDADES
d* '0 3073 P; -. -|ALBERTOI GA MENDOZk4A4;0 BUICK SUPER P p No ir.
---'.l" 1^ i''... ^^ ;"";, A ... ..^ ."-" ,, ,,," .. ... VIA",'" BLAN";,.A i.'r^ l "', .'" ^ "^ ^ .'" -" A j AMA"pOR 20S ",;',,'. "..'"^, J'',',".r'''--.'' 'n .,":n -- ''^" ^'X .' I".."^ ____S
44.? ^ ^ '" 44 : 4"' 44 4 ........... 9 .. ;:.. .. ...4 I - 4 '4 I 440 414 44. 4.co>, co49 4o' DAMO St F D N uClL i rA.E
. .... 4 4 444444444444 4or .4.r .,. ... .. ... . ... .. ,
4444'r .4 4 4 4"04 4 M-9494 Or 0 0 .4 4 0 '",M : '-40 ,t 4 444444......4 -44402
44(+ I n 1 44T44444i.4 44 441 i44404,e 4 441 44o~,. 44449 444.. 4 44.442_4.T74.
44444444 44 ,,',44444404 ( 1 4. 244 44
". ,ULtlKIO br- LA i14eichrA.-- .bkAIO, 14" I n. r ri-nO. ur.. I .i6


A N U N C**O 0


S. C L A S,iF I C A D 0 S


D E


S' T .AHO CXVI1
L/_ L T I M A I! 0 R A'


VENTAS -VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTS. VENTAS
53 AUTOOVIW YACCES. 53 AUTOMOVILESY ACCES 5 AUTOMOVILLS TACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCE _AUES AuTOMOVILYiSLACCES. 54 A INAA54 A A
So ov 0 0,, 0,,, 1nr.r 0 0 -F-..o S E AV EN... . .. N' E N D E d.C0 TO Mwo oo 0.I.... .A : ,,, aoo WAX "A 4, otVO,. U N o TO, C A.O0o ,.0 0 Ol O A',.
or F!,. 0o Ino 000 "0-'it"O*O A.0U0b02 0 0 '-r0d00)
F 44 1 0i- r ... ... .... .. . .. .... ......1:. .............0..... ........ .... ............. . ... . .. . ..
A re n d a a m aC- e ja r ,, O ...*... .$ .. 1 .. ... O,00U. , . . . ..' .. I... ....... 1, ...... ..t n y .bor.. .i-J"" compqm.n" K.v ll .4). I p,,,nn ,IP P T -Y .... ..
& 'r .elo Olo) ae ,-| 0. %. ,, r i 05511 II 000200. l~l A~ ,e .. O' NA ...d 69(- 0'.)c, 0-],)-. ... .. 0 ).O TU0n^20 J ;n0.o0.27 O VZ T vOL. 0-500I MUIU.4L02-5--00
_r_,_ 0 X3- 1.." r2.,AS:.. ,. ,,." I..;..rT"...Oii 0'0il 1r Y ,..tr V0.2 0000, .nl
.______ ...* ..-....T c..... ... -..r... .. ;'" i .. ....a r 37. r o~... ... . OA I 1 .....---"- ----- r m m... ... .... .. ..... .... >',KTA ........... .........iu ' .... , ...
ir.r_ 9,0c27 P. o 3Nri2 1I r-h. ol-e,0 V r2no) ; C.f 1447 A-- --- n llp<,I Ier1 .1rH 01'MT&r r r 0 roTA I A. ( O VAE L II I MOTORES SUECO-
A TEN C I N 1. .1 ^ .^ kt{^o..^ C^b IUCL 14 IJ J ^^ S a I tL 11 Iitflli' IL~ I TII MOTt1 "R 'A EsS. fe-.O .N.1.1-1 k" Iilp
UM,, ........'Pr '; U . ..... ,, 0.0.... 0 f ,b.cu, Pon 0urd d, ) lN. OLN ,,4. ..:.,o ................. 0 4 MAQiKAR/AS0r0 2* 0. .1 00 I
*-E D E (, (^ -- ^ -- -- c,(; 0^ NfO:h'<";OIU I0 i'n.f TIM)) ariou tt i PT. OO :f0 n o **"" 04SN . z.. o 'I ----- ----- .- >n *. lnpln. A.r, 0 0002 OO N 00 0020 00000 0
.0" E 0,. N.c.-2,. .,. Is ...... .. ___ T__ 1-___." r.3 ,.4M. ELiA5 /10 ',- 'l't Il' ' tmo -ll AU L L L

", i.to . C-rL=.3 ki PI 7 :r .--l
*AUTOMOVILES Iv<,,, ,,,, ,,, ,,,,,s COuH Et 5D% I} """<' ^' .1) UMi: ii I -..... .... ..... 14 ,I,
C A M O N E ....,. ,,. Ti'). nu o." ;1^ nu *" So.y 'l FO RD G i ..... .. rd io .47 P iy n-'ou ih FDp srni ..... 4- i i | n fcL'i] n| T" rD A C 'T O R= ,LO CO M O fO R.AS
,., .Ai~ r Mode""no,, *"co" ac^* 'le e- 'T -,clt[, ulc d; : i "T, | TUDEBAKER, Champior 47 | 1R-dio, $1,675. Inlorman: J', I ........ ....l '"'- '. | -CARROS DE LINEA
le.- ILANDO .. CADILLAC CAD 7LLAC 62A C G .. .. 471 ,A1ME 0 l 00. o .1 CON1 I o i PLA- LECT 1CAS
un automo___, __o ___dere. '. .,... *r.*'. -3-c,,0- ) r ''. "-- '- '-', ,*D L A 193 00. '0. -)0022 *210 |00)02 "*200RA L D R -] 1000 '0. A |O. 0 i 2
..VNT G..ANA.L.rn ........ .T- ..-.is.CADILLA.. LADILrd. Fletooo 46 ___________46____
fl~ 000 SO Y.CEI1AO.0 OODrhL.0 DODE 1 42 0 0.A 000002. NLL 0 00 I; 'a 'zITV Dl0-D ILAAMOR T I0 0,. ... ...... ..... ,,0.C.l .. ..... ,4 A o No 10 1I E S entireW


-ll 1 ..*~ i c . .. e ronnnuamodio~frLuN, n o -r t" V itriolheo h rr0- "TO1 ,O7A91
APART, ADO 752, onabana oA .'O .. o r ... dl do Y LINCOLN, Cotn ta 4( .. m0nptrl PuNo D. LINCOLN 1941 r rd L G O-oo--b
4NToS.-10 me d-S rlzo.i|p y Toocaoioroo. cco 0 0d10 0ieoso. -M r8o, O r f broca t- n s7T "v -y ojeodid cul0, 1 000 oH


.... G om as 900x20 'r n 8r~ .. . :lt ..vo..4 p.nn ., I VENDO LINCO N 94 I* ,,'esi ^ .a ,23y ...~r ,,,; P p 5T -I L A ,o.,LANA ....j ... .oIl .,. ., ,
0 oo, .ti e o0 .... ... ,, ooo.,,-02 .. ,< ,, SE, ENDE BUIC , ..... . .., ...... . ... Tr)c.r,,, plan0. otric00.
000 -.~ 0.00 --oim IO 000. Uoo 0200 I0 __ __ __ I.0. uaoooo- -*------------lnna Pro! h l A. Ioftoooooaoo aoo . 00 0000 0 A gJ'l M*UiI*as.UX L '" N eo d ~ ul, e po % :.Tr'n".^:''^ ^Oo.^ ,Hornn,, | .ntr. v0,,o y ,., ,,^. ;r i0 < 8 l "O O E 'LC R1O Di~ lyd aoi> ~in
00.0000 xU.omii. VNOCRI 2 ITDBDE^ _________ ____ F AR1LO ReERlan)I.ES.
DL 200 C.02 ZoO^ 0"3T 00 '" GA ^^(GA: PA20A TeRSIf. 1-509 GU T -LA zT~-7<-* 33001.,./ GR PZ A RINA 67
]]0U I-(E N 1 4 4E49 3nr -- 5 A5nd, M-M .---49--13-IA- E' al
V ED EMrSOES pN. MOh 0 0Il0 000 "iTNT. ,Uror -- U: N SR O Il I lU

P.- n i r AL A E .P ....... .... . ...nI .p... ...o. ^ ^ .< .... + ... .. t/ l d". .. . -: ... / o I t,,l"'0,", ... + ...... .... -0,
NuetK U t l "' ~ o depi. A,que ,, |qip ...,.. FmORD,,. s1946 ,, r,| .. ^.. . ...| 1)) N,!, lln. -)r. l0^2n ^ 1 '1 o- MO OR ELE TRCO 1I lI ilyd aoi, C amPRnESOR
DE oorVo.p o 1130, cl3oro. pon, co-1 5E 0000LA ForS 4 d Z i IarerrroldoR"nd,
,:,l.. n-,, ..... :,o r u .......... -in -LNCO L. ... U-368. o 1v >po.I4 i 1R A DO RMOT Com ,OR
16n, (';, PanRTICLmR VEND

COMdNDO 500020)00)0 000,00)00. FOD 1 ----bno-d rr n n n 47 inooi Rand io ji2" xl 10-.o~020)2dOOOE
..~r a.* -- Sde^^A.^ Ind asO Aioag -481-5-1 AE ,,, F508 31 iJ O R e:
Prit VI-en BLr a DER DEP1E S LINEA 3 L I F1,111. D -I-E- S E L__._ _ Yx S0. 4o1 jplt. 0 1 ,1o .11r od LA RLO _oO4RA A r o I II / ,, 1- "n. c .. 5 05lt
APAR TADO H 7 52op Ha3a1n n 1-5- tied. 5, oqcumio, C. cid o. ,.000 PAR LINC ON, A C a Ur i A Coo-oio Raoooo- ... FA. O r0-" 0A l A .-.- A LM. .X' nu, cle ... M.L... ....... '""-s ti ......... ......... -I ,,n .,, ,I" .* **] P'tl ........ ... .
U gtn u do. 1,+ STBEK ie rcodelsa obio le 0P1 000otreo qupd ~ e~a*m .'ulhc e,00000000 VNDOr ksfur t I n ue, bo poj0 o -00000 0o ArniTROnca 91CpiE O LE T .00...0i+a .... y0 M-P.. CHVRLEI I U m" T. .... +" l yor ..d....... d d"- ..... 00 -R M TON

ALn nZ sP Prgute por Mlrlln. E-5 15l'-53-14 / ) ad 'y,. .. .. Mn lee 'n le ^"' //""' d.I.. . .. !11/!1" e .V ir u l /i+ I/liu, I|.! A. i ___ uT ..-C 6-CI 4.I
.......OT an 06, tl i II eiq. S '-^ C^5n. de F OR TU94 p 1 ra I, _r "l H'o. z ,,AS ,MoS it, /RC O 6" U* --L i-*i ** *,'*5 .3 .o .^ .. ^ -, >,,o l/^ t m lt a
U-e0pSo | ............ i MOTOR NART ...... |l nr T J s, Q, l// lBR II Fc 0 , ---'TI.;-i7 ) ;:""| ^]^e^o|,Ri
T n 1o0.ed a 9MB rr n .e i0o-. | 1- |1 on r r Ia ] . . . l F 1-" A3" J L
GUE RRAG- ToO ZS 1 o- -Ao c rado1o O vero1 Drv.V.4) I/ da/ d l H ISo : . .. ,,Aa-~s 31.4.ro preio. fj" ct: W lda. raio 5 ~ ~ ll go 1H E4943-53 3^--f WTO V^AIL A Z yT.M
00T 00_o. ILE "8 K i-o-l 3 1a, CmI ON. ,,., 5 9 ..PA TI CUA..... P z0 0 98 OTOame MRT O aam . a e rno M
Gomas Q 0420 e -lao0 --- l . . 0, g. II noromafn : I/an a15ga__ajo /af 23 2 2jV1'a no..N DEr> VAPSR DEPOSRT


,OMANDOS ,* ">,+,.' ..<,. '5.0 "",,,.U.<,,,.r"RL" ,,-U, CO.V. FORD'-" ".. T -S .. '94 c-70541 UF "RRUR (efom TR C O I! BP .. ..
''LA LA. 1 AANIUA I L 00 C0A0.0N.00, 4,,. 1947 | f r ....o. ,.....on
*.... NAHM9,NoR Ss
c.-u din.,if. as ui. 4,a lOEstad Ev l 6ANOA- GU.E 3 1.947 TACPOmreS CiA hC TOME RCAcil D nR S MART4CORP.

0,,-- ..... ....., PARTO0 $IbM,= Ir> l( 5. Chmpo 4 Raio $ 0n0oBo..\KLo I0007 00) RE DITo v / f lf o o,, So, A I mi
d)e0 0r1 0a y 0,olte ., 00 000.. ,553oo .. mn 1 ORD. 2l 000 P0.. 0,o l, ,r 1 6l CO|r NPIRE 2 r UN: 0 ... V "9 7 L Ve daI TBUAA Qe-8-j-S D ELIN A.
P ...E. CADILLA C CADILLA 47 6 2:C |'f l .C. .. 47 E12A.....
25 xadil20" Cosopleto.lf -JAIErr.oM TN~ .D
1 ..... m ... .. mo .o. -AD L F le tw OR LL 6 O e G O T "Cio
Gomas 750in0 uo.eoom~ipr ]ado Pt 0 e go. $1 om8,4 0)1. 1r -lt 1-7F10 7 220500 Call@o 19_________________________co o ucom ,0 .r. .d o. ...s PARA PER 316PLYMOUTH. a di oetc 4b' 1.94' 1 om tES, cltc. a .DE G VD M AR InA 6
DIA MN ,. on.,.... ..... n.. r mis cltle e b a *l Ii .. .. Ma DODGEqra00,0ot as 46. do) .. i aD ... aIoa Ao,. P,0
dooy 000 l'o eor, I0re m oo.0 0 7 0 0 a3cA0 4 LIN, 00,00- miioi --Cli 0f1000 0P00100 400o V 1941i O -r U 2a|
de -r~i I o do ht. i -------- 0040 O^po 0001040 couloAdo 4i p.0 0201 0040. V.l loc to. Piiui o7aodirnuo a.0 poo.H NLISTOA
d60 M-210 VrCrO- CO FOD rao LI 1947 1 Mor ymeo, 2 o CLA '11 AN lc IntANA "e id MQJO f- dOG R A Z 'i D 10 i p P i94s J I l,, co C 4 p .a . 194 10 I"edas pr'rf CIA l 1 b 1 41 6L ,A Y D. a,,"1i. 361, nd C^A.i,.8
ALV REZ 038."P,)00"0' .O........O(-- -
Paccaro.42.707, sr. i. il.I Inana 1 5,al.je
CHEV ROLET Hospital 57.Ancam : p^^i---22. 00."r doorT^ ylooco.- SE RE0n el 57 Me. C-tL0o rue-I CneeU PLYMOUl>H. 14a5 1 p.0 M00 400i0,po b0000o 0 COMA. | O^t..
I ,_90 2 .. ... 4 . .. .D \. _______,__ i n e sEol RDE + -,
,6, ...da |..... .. .. o .... doe l. o en24e, ," o CH VR LE 1 946 C2 2 V d

J. IEZ M.~tre ELI S ooo. q e poqar CHEp toT5 p00)000 hu acoor6 oon. pcrfoctaaW^ U nl ln -0 --
'+'+F 0', '- IN141"".... r ""++I 0ETA ""-""' ..
toms7 0_0R20rE aino.,3l-is 0 50t00 1ror o o 2e 0a0.0. peA g o.t6 po ple --4 SL' U U M V0
2e p s.1 3,, v. -o E.. MOTOR Mof ST00A0RT COMMANDRP "l Tn. Co r 2,000.00. MOTO 0pR-. MAR C RP. dn 2 II 0IVING- OO mdP0Zi o o oae
SEA.VEND, uPdo.3uno2d 00edh ifr-

CO AN O PloMO .ooll Spooool 4N iTTplorCoSo TPALMER U-385 Vap 10 V~ IH ClOMP "" 'Fre-pacOBR.r
s eOsomt oe A 0 0... .... 0 .. Z 0004 .I...i. U1-" "*6 a U1.0 0 R 3.-.5 -0 log 03 olRD. n5O l 2 TCO .C1o,.q, 112 dc 11.^ ~ l ^ Sro a .o y. v h Ar eln Ad ,rma 1-1 lc l^lx, 4^ cr^m o^ GR Al. TfC.T A 4I D R elip.. ------
f l R J H TrrAoIOA- 7.D-S pyr2ey0. hudjeinLa m. ge H y P 5 BIVING ROO

*ul otor ioo Moio.. IA** IlC E-5o853l- .^-s k C fl ho orfc
000002. 3 INTE RA .TY MA RiTI Z i 1- 3
*^u- o-n- ^O:^ SP^ ----- bl~n..r. cvn ou,..I" OE ^B. ^^^ l s
10 ,. ,pR(3 Duerlo. r. q,, 4 4.nCMor-R

..NrN.. 98V I 99 Ill. KITARL IJR I N E Ilnnei Ae ,A..il d l. arirA
p,-I,, on, -Dn-1 d8 1.pr ] n 4p V .1-1, COMUl F D, 4x ., .o . 1 AL9A delf. M-145a nu o M .........6To"ie .... .. ... ma.rin .
de pCrq ay mostte(I. 74, REoRGEA RE 1ode 1,r8en0lr A 14 prcl < I I coor e. y8 1E-654-N
21/2 Tot 10..... "17 64.. E-494253-116 M"7TONVEI "O"

m c e 7 5 x 6u, p l.ego CONV OR o . ... p94o8 de core C -Mo7 0- d A. U. E 0 1 V R 0 NE, S A 6 .E PA. ......A .A .
U N F gr PIAN uOtd AEu n M iEnC. oma' e nuev. forman et raDAQEeDo n p 'Bari V f R og f No 8n ho dl
CHRS6E y Dolbfl __ d,_ 2__ a 44 P._-. _a MARIN '67


rilelos ......................... .. ,. .,+,.,. c ,, ,po iT.o,16 ,. ,,+,PAo r e s ......... '................ Ro EFR1GERADOR.E..,SERVo.
Eclay U nanogr a n........... ... ..... e ....... R U i.R TN 01010t r OlLni com odUl.. INTERE i TREA TORS A . ... .......'E -iV"po ..
Europa y Manila, 15,,, mobile 11141, utpo atoreo qiaod it xrt ~.Vsahc, hree... P in.5Tur, dmtir 1I11.\Pe.r.- 47,UES TROS a, r~
led 'Pn 1,60 pen erlo:en Caros II ln7 n .7, o. 62,entreCal-nfnto gado mnAl, to Doy gmj-


ALVAREC E7R- A" Tt J C i'plper H .M T. 142 MS N- 2- --- ^ U -.-
___ -_ __ A- TCRF. -J6J |.S R S 6 ESODJ EVEND ELIAS
--- -C E V RO LE T ------,Ho i 57-A, Cali e sq.e a 5. ORD,| 19R4SL2 R W i ds1r7. ,, H P.. etectio, krl .n, aoa 5,,CImooaut l 1P, ,ua, , ,
t eo0r0a | .020* 1010 Claaotr *Pcad Precprios por Poe.e- -rud~a m 73ml d 702 0UI- di ordooomln AES0ON0ERhor Ip0r
Jeep io '.'4ItJ Len t idur,'N.lonuu,', o. E'm3l gPgYoJOU Tl .uiCad ,
)Or"MR MARTCdRP 1 9 4aVa- . .. .. 00-.....
A,1d VaEa DO......on F oDfif.. ....nc- .... ore-,ra-nq ue i e r,,deo 1 ... 2" 0012".

UH-E-402-53-Manna apor. ..-U-
$Vs00e0os yldcompare 1947, on s61n 2,0110 CHEVROLET 194


Gnom s 7.A0%z ,6u.r precios. M UTH-463 rr naiode i CaHA M bON. Pl 1941 n6AS horizonS I ipnIsOIs Y DEr BICenL. p fEcAtS
J.eM.dLIAS24Cam6le H. o d. aeiectr pi ......... eveclo.,DE RBORN artaioo,,
0 1C0onr.0tL70ou b e.. 1ore."Is.r9manWabl..t m o E T ,S e$2u0 0 ..0.... ..R0MART C....R
SE VED E '0009, d a IZ e2it .detnmL asr zdo Icon10el1 VAi A BCdCL

*,.outh 43 o .o ea7 deo4o nyeortSo, uanm4n arin M..Vpor14 ... 000D ..O..R ..
COMA-DOSpms ge....a.. LRDS, 4 Ptc-. 19-39 5 0.0U. 365TA ......O
a d, i.l I f r T -I ge sl.an d 2 x 1 "

r~o 2200 C FOR... .. ___ ____ _.....d..140,..... d .....0
,iiiSE EU S ....CONo y 194,,8,,mo, .l ,'. 1)o0. 0000,-
) $450.009. ParYxOUTn-fie4 9 C-362-54-20________


SI RR)0 MERCURY 7 o Elperf .ets..o eoe to e p2 ese FORD, p..4 P ooa o 147 6- MU E o Es. Y OREN D
de Tract0 o res oood~010- 00l 000A III lL 0 CAPO ..... 4 0........M.t.r..........
9 E de REALO D L A O GAnGA Ene L e DgI oF...0 R D a P................


70 Es.ad.sM.idrns eEpLBRIOLS O LEZ.-14-93 de .RC O ...... ,... 1
M jla -- o~~ytflW77-i-0 HO DE 4,onRE Intiata C R.STDE42r,. 147 Pe role r VE0st&F 400-00-


t oy.Oe n9 63L S t o r a g e BR-. 0 0 0 0 10 ,

de1Clipp,, er 6l H elect 7 o bAil00 00Y0A0Innho0,de reas..........................
a sm So k evaIf 5 e co42e ca i nCm U-- 0 3'3060 RALACRRA LFAL O JOR D00E AL
me~ re e uiosa edoo mosl le2.00ro l eao e nt e MDueo enC1-RYS:.I, 'cloclPl 191 Mto i .HRYSER r 000000 OA: do patrol Dooo.AIo~hrINIELRf g = PsUrtt.S T O RDD BA E CTD B K P u ln O MMAN DER ]n ter se J g-r-' -k sO R S oIs C M LL, _I- 1 I ''I 3."It-4ATO-5L


42 sa........... ......0IDo0 .0. .00, r. -
ING E. 1 LA A' e a tdre. e l kalg, W A"D .


c flones 000 es 000....0, o-oo ...d... g .).. de lornan m edHo1 RP. ,, 00)00 004000do40 1oCIAd, .... RoY., D2E
Uf HtrI S.... dyy ven Idor Ad. traFOROSin :a cLlrV]ru. WROOM6
mtr Chco gi ns* =*I lood Onuav0.044 oo70 I PLMO THA4Po$..1.45om oc oo a2CoV3 0 ._____________La___________

p re oa n NTERNI ONAL T.Data .uSe'ohui eroat 10 tea -oS0o t c b AtT 0R L T ENR D
BUICK SPECIAan.ha4." n y94nu002 ma epvo 00r0uno0 0-4h0-iro5-,
MJeeps.0AE00000,00200000 IRDON'U FOA BRD.raIo N.I Fotr3AGE2d0lb a A' or M 3SSNGERdo p02.2a


MOTO MAR COR. M s Ci 200pie....0l, .... ule, o mlr .


Zoaa 464.NTINA TD 9 aF.4734. o o p 000, o.o apei elit HMIO,4Pa.. 4 01ole. l~ ~ tC I.CMRL4 E ,000B0S O OOACR 0V
VRT DOU-C-4-53-10 ,pe% d ntdo ON P9 e50 R P M.. 4 2 C S.. eh. n-.13,7000 WLLS Pa, 139 O~CO 0 o1um, da ",oplelo! COD 6up 7 e 0 u. V.u000, da 0arte0, 3EV 20200 0-00000-E 0 0
Do,.OSE M 98 y 9V.o.EDe.D G r Rad r e ,o r .m,-: o 1.4 06L3 y qF3
305. 07, 2s 1. tepi iwe _._______55hu_____._A_ _
uuudU3s. 5Uft O po.01oovoo0ur0
I r. usnn ,ror u rudlre..OInoror-
D L d GA GATELll, .ut_ 11q1e1 aG0AooNoCIAWTVE SEol 12 V-1P El 00 00 0.0 00 00L06,
'n r n $68500. FALYS ILmDIADESO DE"PA GO r 94 a w 720 R. P.0M boanlol oe UI IIIIU IVU ii UU -. 001'.0 Coale 00A9 t r a s00y0i-N1,, 0V ............ beo-Ce-,1..............
T'elPf. M -1459 In li.,teel de00popta o. pe re o TOe pa RT vo geerO RPl. A m74A rl,4a 4E AD $ t oeB'.. ,..... ... p
UN NTENATONA TD.ONtV.FdoRDhoj... n..o g-. 1948COR CATRP eA R itnuVI;pr vraSnG a ROOM lze 4 k G A NG1 ,, "U-TLF. AM P -A-75. SUCtBSSAUN 303euE, --rVc ,y J.'B. ,,,,AVIob


VISIC ORR b MoRCURY 1947 de IRODaooRyel resto a ouoir"I YM 4o1947Prf f 3 It ., d o ,. 0 .220.
G u lf 0M;1UN In tE rA IO dA gr a- en12l me"A.C HA PONS"D1p DIESEL5-4 cots U -E-M 1!I
riI~ ogal ono.A. e 1,000 t. PtM, 12lpleaK___________ t.. 'I a
Esad s nios Sl~rna 16.R HU-A .487 .5 -1LDSMOBILESelantotlecolojoto rsosdo e nE, cabezaol v *1.No 1,71.r Guard
Vumolttntecan&oyP.CO .STIU IUDEBKER 197 nE .VErAS I RFROGR3 O
EuoayMaR ila ,NI9 9Gad ~ adoSle O DO 60 14]OFR401,1DOR0 E
vend0 OR EMBRCAR SlaNESS. A. o aguade rilambredo cobeddesodo defeda cachea
puUN BOTE MOTOR 00 UH 202.1 -5- 1 AN5R DEN os arntl ENCIona N.8.- BIUTII!IIur. L~o 002020)00.
00000200000000'. 000 _________ran, 4comentada ZADO Y'tFORD 0)70-70
meorreqipra eaI Mna es PZ2,0000 CO LI--C. 61.to15 IUU-CHMRYSLER- de 6 hJIIUGflDESALA________DE___
recorr00000000ack.rMoClipper do]Th MESS PARApAGAR lnr s,6 H. A. ef Bvs, p ofuddd ia tde 40 Pl. REFoR d GERa..ADORESonSERVnEL
un U 4. :nt nj~i c oonrli.IgodaIioooo IOURe as oa4 P7i ANA RIS 1941H-C-344-54-Can 5 do boro 00010, 00 0ao. E-485o4.
E. q a ndieaCbl e I25 NDOI7verasena 0 i 0001)400. TELE UPen11 UICALLuerHMOD, 4Pts 141 raT aeL tanquit.iS ca- A-7754. U n.dmSCrBaSE Y aN:CISE-Et o o ZQr 1 td4 -.
Presidenteno.4 A B A N A arna Vao. 1.re Inant ne- 127. S-an R00 02 000. Ti114.
.- 0 64 D 0 aI.. al. PLYMOUTH 01946 07 co e i sta c02 00 0on CHAM ION, 4 -53.1941 C-320-54-04 Eiontl,,tiLo CIA.CMRCIO YDE LA MARINAS. VH-E-ISA flI. B


UH-"tL ..14 14L I-, k- 3134-) LU.,IU ,H-0-345 -53-15-


'. ..------- . " " ............-----------.


I IA % L.I L 1%-V-r% I IMJ


F


;. .l A LX- L L'-t-r% 11113

- I .Miiifiwl&vk -
\ .-.. 4 .A _
,./ ni Irn nr iA. MARINA _(ARAnn u rr FFRRFR' IF i048


A*Il rxvi


I o .


PAGINALLi\CO


A N U N C


I


IS. tloso ~ CA


S FA, O S D E L T 1 M.A


HO LR A


VENT AS
NEVERAS r REFRIGERADORES
Z VNDUI l PUTGOL1.DOM DI
4.'.*n ^ .l 4f,_ ) l. .) ., :. 4 1... ,'.. 0 .1 ..
l'',r'10 1, '.. 1 ,1 .'].+
NFVR'k STIEW 000Nfl OM U NEVASA 241
V nA ."Idc A0ai'l. 0i.i-i l ia NR 1.3
V.040 004.i 0.l.l ElelO9 40.2.'
G A N G A
.3 11( "1o,0 l0, .-..'l),.IOOU, 0 to
.00 In0 50I2'. 07.a 11- 511]' pl.,
pa 871Tip U F 6 00T I0023
0 .o mI..N ... .^ .
h ._,, r.', ,.., ], N n u. ,,.
TJMNDO IERIGERlaADOO WMSTIZQ
too S,.o Ir l im)o proclo: S3n 1.00,'..i
pies 0'. .00g1
________ 01E-5017-NR-1
57 UTILES DE OFICINA
MM1onr-nI O T0 MQI'IAa rirRll IR
G-)05)0 12000..2-
qn w p, S-a -xi;,I~lli v ?ll l
y 5 a B p. m. -5.157-57-15
MAQUINAS' DE ESCRIBIR,,
XROONSTXUMDA -
- -- _S m l h - ,n.2- 1 r' ... r. n
G R A .N
1000s,1, 1)", )' 0 00)00 er, '.1115
....00 .. .0 0 1 T--' --f T

GRAN

OPORTIUNDAD
De maqluinas de ,umar y escri.
hbir. archi, %c' cniAs caudale'.
1.11)etcin. Ka4IdeX., i 0ma011.-
de acero y do c at.h, ;'. como
un Rran surlidn de hu6-1s rn
todot lIrs amniol. _


"LA CASA GONZALEZ"
Compoilela 205, esq. 0-Rejlly.
TeMfonns M-8638 y M-8081.
CAJAS DE CAUDALES
Oa netlqnet Underwriteori.

MAXIMA GARANTIA
Varlia tamaaolo.
Baoomntop do ul'"A,
Prec3.. .o Tac d lvo.
limbaTclareela toda I& R.PAbhr.m

BOLSA DE MUEBLES

. DE OFICINA
O-RBellly Io. 409.
i~rrXIC Xk 1XetToRIoltI aX|.
A.77r45,-------A .TG+4
COT IPIa 't
^^^^^^^^IJ-E-r?^^,-^7


MAQUINAS DE

SUMAR
(MODULOS 519481
Recibimo us pequefio Iq(e.
ALLEN-WALES (National).
REMINGTON RAND.
Con rest autoni.tica, saldo
acreedor y simbolos.
Elictricas y de mano. Todas
las capacidades.
MAQUINAS DE SUMAR
SMITH-CORONA
Pidanos precio.
Al conlado y a plazos. VisitC-
no$ o escribanos.
Exija certificado dc garantia.
BOLSA DE MUEBLES DE
. OFICINA
0-Reifly No. 409. Habana.
A.7743. A-7744


024UH-E-5.116-57--1
59 RADIOS T APARATOS
______ELECTRICOS
RARA OCA0ION 0B VENDE RADIO
Scott 1i0T00p1ec0 d 14 bombllo ail
$500. Hecllo a ]I orden. Mar1vllloso lonl-
do. DIritirse Ernestno Darder, Aguiar 4560.
E-4844-59-1
Formidable "Zenith" 1948
E10 0,pno radio "Zenith" 194H00 1 o bao-
das" e 'paciadlasl, EuroPa olo cabanas
pr0i.oo'solodmca)a, ,cnop1 taiente nlnVoO
sRegalo $2001, con g0ranla,. Belas.oaln o01
entre Salud Y J. Pere0grno, p.oleter,.
51-5034-30-I1)
PARA LOS ENAMORADOS
rd llo nCA-Victor m4sitl $31), H1wa
10l $4500 "pI'llco" 10947 14 0, Crolo
onrla-llrg( 1 947 $48 0. 10arn)lndo0, B-
l1.0 1-An o entre o all y Jetasus Peregol
no. poo1,1pl. E-613-50. -1

SU RADIO USADO Y $23,.00
I roporp-hornod'Ihn
hA mien %+ i A I e ,N I ) V,~lirhn
-| nrt0 ,ol lox pprl Inelo. lAl 9- 124
ol4Ilnoll'3'poold~od ToI. I0A1)10.


60 INSTRUMENTS MUSIC
VyNt>0 nop VLAMAN'T"s r"Nol, w,"
p0rr00lo00 ado, inn"31$0 p.notrs $40
Verlo1 a 00 0- 1 J, % 1, No 44. '1ntre
v i. 0l0mendar0s. 0r 00la 3n 0n III1xquinl
40 w P.-.;071 0.)lT,
00IA01 I. 0011t KOAI-L5A000N 0l41N il.
ta n o. ro 121. 1 )11. 0 L. a b rlb d. 8.
I.l ,jluret. No I nlrr0mlomi-'.s
IC.4071-00- I]
STEINWAY & SON
Ilot I .oa 1 0nn.I p1.0nn ddoI l "l'nrl
I.. o,'.dto pot, L, 0 ..--1.4. C-11
61__ DE ANIMALS
q3IADOA *lULlOTBIOA ,iUlvA. I
Srl'l 4,,, ,. ..0... '" . . 1.
111 .31 041111.114000
rrdinr ) .r .l,.. lo l -0
24.C. 4010.1.1
Ii 41r1110 '11400100 011 00101
1 en p01,0ferlOO rdlro'.ne0 Tell 0-4
0101100' 0.1 3)0000. 12111 0 No 0011e11
na 21 10.300--I-I


V E N T A S V.E N T A S DINERO HIPOTECA ENSERANZAS ALQUILERES .ALQUILERES SESOLICITAN
.11 DE ANIMALS MATERIALS DE CONST. 63 SOUCITUDES 75~PROFESORAS PROFESORE? "9 HABITACIONES 85 _NAVES LOCALES 101 PERDIDAS l.A 4
.61 BE- ANIMALES MATERIALES DE CONST '- -----6.3__ D__ .._- ..._5

A AR A-0. .aO. .. ...A..n1 k-YEF ECTOS SANITARIOS TOMO S6il C,-
o,-UI,. Po, -- E.-ECT O$ iO$ --1-- ..... . . ". ... .. ,," ,,. ,,.1TRAO,0 ...I ,Extrein ~ ~ ~ ~ __ __ ___a___e___te_ TOMOilio S4'liuyt~ Ill 110** 411^ IOI4 Al 1411 ______ r14___ ']ii.,i 1141..n li.r 0.n nill ar lr.. 44101110 4141 0 ; a- i.ll0' *- r) I o ,I ,p, 0,, 0,; .,* *" '*'; .
p "- .. ... FER.E.ERA ou-.*,, ^',- ^ ^* -.* -.... ... ... ...... ... ... L ; .-" ,- ".. . .....,: :, ^LL l .,
P Le.T O 1 A - I ... .. . .. .. .. . " t -I .... .. .. ..J l l ... . . a 1 I r. . . . . .. . .

S a-, L i ra v ,6t, .. A h 1.1 Ih '. ,' .. ... , ",_.... g 6 O F I C 1 N A S _ _<_"__ _ .- D'
D.o e 1... ai.1 r e ae tr E ENIEL diT- T f -t AABu rauC4 -O 1A-----, P 4 1I ., : ? ;/ ,

lNew Lia f 716,ti e ao. a P cls C E M E N T OE .. . 0 .land. d .. .. I . . ...... ..l . I .......... 21...- 1 6.A. A lo1 M A0 0 0' a .
. ..o;so ,IFs '79--A.-(An,102,,, ....S d,,+ N', ".v S" *"*"; .... 0 F. .... C02 ILE 5 NC O
CN riO RLLEw canfC35.C-7 ^ " to cle 14 Ila-"^ "J Mode rno TONASI MIDIA? A I D %D ~ i, o> ^
ci,1 o. pi" ,Into 1o, 'o l. oo '., o1 p 64) PO l -,.. ... .. ... ...... l ) '

-% 1entoer, .a .in . l ta m 1 EN1Lf7,- ,,I A H q_,_...._._.._n._._, ,..._._:._ S ._ I_,.. .. ._ tl _IT_ _A_
nextu.gJ .... m en L 4 ao. ....s pr. F aRT5 N o. l,,,,,,, 0%P In IMA,,, r,, .. ,, ".,,- H,..... I, N .... .... ..o...........'.. ; 0...114 10'. 1.... .....
r-41 t- itCS iA Z.N.tar i a D r. A 1, .0 4-, 0 8 10 7. 01 fq d AAo o 1 1 . 0 I 4 0 1.0 ,
e SO. i.. r.. 3, .. Dball- C a._FE R R E T ER A ... . .. ._,- -, - ,,,, , . ... . ......6 .......... -...,1..
vnrie i a se. F 49 cc^ZndnO ^a: ; terror. ^7t: 9 4-I

lihre C Od"-S lnl a i r ,. aN N Vr SoiON T I- M ,f io '.,B T. I 1, W I O
mo Porru lem l 0-3 1. nat 1,eq1 ojt. O)0otI l. 1,, ..., 0 01 e o M 10, A L ULEat r ES .o,4'..oI nn d + l +,0 o + 1. oal 00.l'n. u-I & m +,, -
toEoe r AE Dqu Ea a Ct ONt1 ,Z 41. 0, D EPTS D /NVE0S1 u Hi il. is0A' *INA0'11 0 " .
CASA. 0..... ,.,,. ,0 d h. ,. DIAZ. .,, d.l. ,,. 79 : o T E ..r I ,,1 i. .0, O F ICI N A S S A 0 1 0 C A
"-"o- u Tel^.onos U.F2R 66. U-.1467 e4.0 l 3 A7ro l o c.,.,anO Iond, :
SanL t 1'sr 3 9 Noh. l' A-m D r.1) A. IDaoo .40001 0o10 01' I00 NA'4000'. 111.% C

C ROLLER .- c UU-B 357-L D -17 1... .. .. ... EN. ........ .... p1TO ......... .. r .. .. p ,H- ,, ng r.o editiHto, o A - --o,. .;-,,,,- ,, +
3 I"*w o C EM ENT O .................. .... AH .. .... .. 1000 .- .---- t T... ."
0 1.0- T+.'110 h',tn n rn u rD i E O 'l ~.rrl lI~.I .0)' ol P. 01)) Co2 ... .. .... . tamanos. '' :.....;. . '
4. .0 I LIV~i 66 I U ~101111.46 ~hlA
enieO- ~ d 5814dar S o A ir D I A MO D2 ANVE SO NS 6 ',0,1 ^ ^ S OLCT
.. ) 4rln r l ,ot e n. a Jl0 'l 1 E4 1 +Q 1 1 (. 4 1 4 0 4 1 1'A 1 .llL I I .." '.1 1 r ,11 4 0 1 0 1 4 1 1 4| pF s0 1 4 4 ( 1 IO .T A
thr iC1 ..b'.] .nL pr.fcr. ll]l -ic lii ll l.,!.l ..n a'i'nlr 1]"|I1' !r,, 1' '-i' ^ r.ar ]iJAl H l AK ?L A~y l. I"' pr ra P~' "''r. "'';i"i M ri, Trt.l.r 1*
Ie n lDa no n d o .n. rQIi parlE abra ,1 . .n.. i, .1,

-l. . ,I LA H;b o ..... a 2 APARTAMENTOI ........ .. .,, 4 .. . NumerosB em p reaa ......... ..... | ..... .


L U ~ ~ ~ ~ ~ ~ rr W O M ube d ... rT T Im l r r o n hlnra I!.. .. *" irr l n. al ITO l ill I F1 1C l i It CIDt1i


......... ..y .. ..i IT' l.. -- --. __ I .. c v .... ,ru[ .. t ,, ",; . ,? !,, .... . ...... ...... ,, ,, ,, ,.,, ,., ....._........_.i SE SOL1C1TA S1KV1ENTA
t.-l l II l- I -_ bl ca,, a an d ]n . 0 ),1,.1'. .. ...... o 000.... ,. I, + .1 ._14 ),'- ^ _o 0- ., comerclale S de primer1
ip o ba5-a p-2 0. i h L ld,,0E Sl ,.ayr. . ho B ^;.). ,' 100 ,11 .1 ; ,1 1 ,I H I II) .. ..c o Im n... 1 0 111* '0 |
hip.ei'n.....'..I ".o L lt -"",,',",,1.0
4 3 8 a 6 -4 T l i a o s U 2 4 6 U 1 6 D O I t n. o n i a. . l ah n \ < l n lx d l l .. T F4V x441 -I p a+a o o eac n rpd .410 + m 1'.. .. ".. 'e' .. "... .. 101 .... ') ''t
*01 0 ...a Ion .l... '"", "... .. a este edif c I .. ........ ......- I E ....r no ..... 0 ..a
4.Afie rL L-.S r r, ,......-. .. .. ..Bea...... a. ... . . ...,..... -, .. 16.......... IO O 'I .... ... ... ...... ?


I .- y or. W s V i. I A OAIITAM -W O r11 |'>El.411|, Tl.m d.lo, I r l 5i ." u ".n r
D I E ,1 1 1 41!;- ,l 0 a o.'o'.)


EFECTOS SANITARI0S QLUEDAN POcO' I BANCO HIPOTECARIO MENDO .000 ,'"01 .0 '+". 0A'.ES LOCAL'.'S OIOIOZA YNI CIA.4 10;" ;IiLi!'IU

. ,ol PEa lrt l~ inm dm FA? S4. |iii .^1i. .. _R E I ; "'" '"9 """dlrd +'"" PI*' *'"* CED LO A t OW p 115 Tt1. M ."t ^ '"" >^1 "
F,.'n.. ......... M'-'ILLA Rt I{ Tolilasa1. .'+' e e 0. 5 or. 30... .. 01 ... N" ,o ol0o ll0 1. 0, 0 -- -" 15 I "" A ^-.,"-,J' "
6ola.. yt I j(,1.T,01"
_______________________ FERRnEI IRA_ ____ ___ Px'w ." 0b1)I '-IO D IlA Lr9 E)1 T A0, ... b"I.. .. '.'. .....l ." _C"_____B....'N..___._ 1.......o........ ...............
HUM O DTBOLDT .151, ,seqo d a P.. .4 ... J+I h, .:+,f' .. ) 34)1), 4 ('1 ..... .. .. 1.0 ....0...... lo '0,0.) ...... .11.... .... .....011 I .... l) ..... 0 1.)).... I P 0O ))"- A OA W O o A iZLLg ES CA H a a i y? !, 1 sus* '' ) '" r " I v m d a p. m l ul r c o sepaM ,s Int'd es" roo' nl r ^ ^" l'n "l d i i^"*'
PA ME CN 0 ..HU M B O L DT1EN.... o .....d. .. ... ......l 00 .0..0....1. ... 0 ', A"0 ,0 0 ';
AMERICANI % (Al f1 1oAgeelcia Dodge) I " 01 ... %uN- I ll-'0e,,n,0.. 01). ,o ' ..'. .... ..0

h tI,,d'ol1 0i 11.4 A 1.2 N .1' 2 dr 1 10 13"1 ,El A Al L0 0.041
LEStDE -OO .nPp 0'.'i,,FI?,.. r,,.,
E OS Nlo OYola .of[gNlr 1,,ol s., Ii" I OOI ) 01 el ,,.I_ ",)-.II-)' __+ ] __ -FP 0" ,, ,R1 1'
,,,1,TANVITO FANPF.1 IF^ ,, vn"11, A. z,"..,

ENC .RDI1 C.3. a C E M E N T TBO O,,,AV r " .. .. l, y IPOTECA S oID "lZol)I l,,1A,",. ...x., p+ ', I ,' \o. .. ..
259.Vlddn., ,J;I "p,1I"111i1,~n -1,1 001 000114TA V_1i.1N
$. -~ 36A ,A "rh piNJ. *,,ird r- -' .- ,- ap.p d pa ra ) c _-)). '" 1 '. . S SO .eC|An. L ,CI A
0Ld.1-h4 3,'In IIpA,2 AY' 0 ALTL r .I 1 10, 17A, r .; 1 '7-107 p1 , 04 0 1211 0.. .. -


c R { y, ^ -^- 36 42o 77CM E N O __O CAD M S __ s", ; p ,,' ....... .. + *... *; ... ........ ..... ....... ,.o ,*, SO 1CT i ..... RA
5N NEA'lQ A MA I X 0 rl.n. -- ,I-,
.1 21 F. 34.V)601I

AB- 2 1-010.,r A 4.00---- -- Aa Ali1 ti, Qi I lFl. 1 1* 11)a 0'.01)))0.0010
'0 ua Cua 0.ql tr or 0110 l ... Fd REaA EN LENTREGA EN, EL ACTO ol ,oo .t~td.tlooo, .oeoo...dod plddl...oo..l......."lI'.l.....] I I." 0 1)1- 1 '.'I.. ,. P--0'.0")' 41" ,4,,,01. 1 ...41,000.40 ,,.'., ,,,.,.4r:....... 4
$015 p. dill, tlot.'loslallO,. 141011004. 4Aom,..'2. 0\'.lII)] ,111r0)llll.'i 0 -- - - 440 0,..la 4.0."I01'.1
L~"A GU ARD A 'FERRETERA V3 OI A XE O ". ........ -. ". 1........... .. .. .1... ) d.. ., 0 _.. ........ .... ,,r, _. ,
LCuba l N 4 bEHU M BOLDT A CBRA D EN. AIUCLO ACe-ADTAA '10 K"a 003 01'sI 11. 1N I.,OTA. I.)'- l..1..l... '.' I, 1
I HUMBOLDT S, es. a P....... M ATE AT1m CAS...... .I.I. E .......... MI A A U.... I MAI.. C-. 5 6 1. 1.-..........1.. ... .......... .. .,. M
T Eldfo o A-Z3 Tl iono U-3465. E4 E4O V..... i,,,,.,,,,o....... 0 .. ... ...i.... .1 ]'.o' "l. ,).. ...... P.4 11 SE L C AN

41 Y Cif____ _ACT_ $E EWI E 41.'0F 1',0 I`;0 11 n P. *"ln .0 ie' 1-, 1-. r0 011004, 011 44 l+l,.
en R E N DAdO Si"li.... ............. .........n. ...11I - *....J.In
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,. -v, l,,, .J-/\O.\ L Oi+r d uo halno ,------------I. M,,-|k,i,nin ,'|- |.nTar o Inn S'j- 1 F ilI A S '"++*~ '*"" '
.. . ... ... . .. .. . A d J! 7 N F ,0.. . ,n -r

UnnC3m9- C-2 v '" d tu lr ant* f :.+ ENG-IS LAN GUAG '-v ...A""" ....'..... .. T" ^ .. ................. ..... ............. ............
B-flp^?rgrrcpctva crt. ,ar pa e | lt~'i+t+ SEr, NECES1TA ( ,, .,,,- ., ... ... ,,,. ,,,,+d+ ;' ,.,,on ,$ y . .lro Sa gnl lo....* t ... '- .+ l d, : ;""*,.
C A B I L LA* L I S A S D E 2 0 a 4 0 6 2 O B0 J E T O S V A R IO2 _ _. . . .. 9 ..t 0 . 2 o n10, . .. ,. .d . . ) ) l o , : o do:d ' a ,:o o cs; y .r,, t os. ., I g n ,I :: ., l .,d' ).'r,, ,
1 0 011101'101141300010 IllS 00l" M-11 7 .'.'. 41, 1 104'' 11 1 1 44 14114114 444, _ __ _ __ _
PIE A LARGO tF ,l~ Ip II TO..nR~ 1| LA ABr rDntLedo yo pro ^ No,,oI|n,,fu- A, ARA P XTO BAJ O ......i y 4 :,quina ,hl n, ,SE SOLCTA -A,,.
|I I~u ,~, LA ABAA 2 0 AO.. r .o.p ,,, ..i.A. ,0 ....... ,,' ,,., .. ', ,) f, ,, k ,.4rente a parquet y A nidt -
511\12 ,000"41dl 0 01 il 1 10 Iil'l 0u f _* 40 'I)))))) 1 .1" '.... 41'. I ','0 :":; Ii10.4 C C N R S _.C O C NE
''i Ro l AAEI Ir .. 6l,-/0,,,par S ..T I I. V4. 0 1 00200001 ar:;p V-7_n05 _%I P., del~ Pu ro .
$0.. pe .. -EL .. l an I' 0 4 al --.-M, Ie.",4 1- 011 --- -".O 1 NEROSiLO RN M N A E torO C A L1NEA% a PA11O '*0.la ..... '.?2" ..,o. ..... ....... ,,,,,, J .... .... .....^,,,0"d ] u ro
sb ol ts neacci n r ocil.... .s t ....a. 1- 1-.....r ... A T lA" r O ,L IN ( ANA...... I.A 11. I. 1, I A,,- d
$ 5pr odlad;. $ Sall i 0i 0 ,000 ... 0 .. .. I .. ...... ) "'. t .. .. I 5 NA'I'ES LOCALES. o .. I "1 H' g-dp......0 '...... 112,.
LA A E. .REG.A cl, .. d. .. ,L CgD a y I "n Id..h........ 11.... . . ...'O'. l.. "" 'g r, .'.-w40' 00
En5tr16". 3lnr",14 FEN A 5'8 San _l_ _a -l It; _-S A A _l__ t' F ,,_ S
L O S MR"I N T E R E S -nNEO e ( 1 r .9 0 1 1, + I 1 1".f ` |2-

-t O ITILU, L AS 11411D E 01..... .... .. 0'i CVODO LOCAL Ob po :, S. 'tel. -; ; Z,1 .__ ______ '-0 0,
.,0111 DR non 0.010--110 A 3 1On FN: O.1 00001 II III 1': BATlST L11110
C ERTA Ccall.Dw, t71 4 .a00;1- 0-0I0

__ __ __ _-__ _ __346 __---- 5.. ... ,__ A 0"1 f ....... A. 272. An, n I 01 ,.. 0040,4 0 S E' SOL1C1 TA
|r.1r l, 0.-- II .I4et pl o n rl, ho,. l Il .l. .. '' ..... a nrn p ,, l; o, .[ .*..O . ... I- rD
-A A A- GAprta'"O-005 BA!bLEOOnsc I medIa
00te0 plr ;rtl.l0a00100n oltio,. u d0e1 )' .. 0n;"n1 1,, 1"0I)'r 0" 10er1lc) 001ldo. 00.Ai ill., nr". (Ola ]0002.I1*:". -


k k V ot I v "dl '' ,Ve d en Se L :z ."n67 il U". r .-r.';, 3";; 4.^ ,1^ ; q' ui rn t. S Rnp, cris. lerla xtJ lll ci b e;r- 'lee. d ar h o a P/ a r r p : ,, r,^, , :,,,^ l 31 r r " .'i-ii Fu ld ;35 nn 1 7 J N fT rIC E
Para el future puodo ealregar tsoametd41. V eal 0 01 Ltos7 00Up-100-41 0 00 rt00. 0 r0. 10,Inor,'I.. -gl5F211|, %u.{2 I ,111. tolq V 40),04), tl 1 00.0, l ol ooA o' 1 .0,edd


-C39-C2 __AN _1--~f ARRENDAMOS .onv. < ^ ^^ ^ FA1A RENI
5 t d. .00 0 ........ D E O 4 0 ... .. P- -fE A RA ;l-e ...... .o ..... .,,, .......iro .. ... o .. .R1Q. .1onNos 0a .o' 10 T... . 0R .a o i
004. 0' Do E 2 014 016 2 I O BI. 1)'') P 1)00 ,ajnt o co n I o n lo 1 1 0.11l L A L l','s''Ai 1 1)-'-o.B" 10. 000000 "yI
PIE LA DRGO 3 U ..D .....5 ....1 0-0 0-043-In a. UH-E-4 25-452.4-85P .. ... .....-..... ,... ,,, ........ ... .
500 tan a m l a las 'N M, A .a '. r it r. "L AS A Arit0x0n T 4 100 01 0 1- .0 oI na a I' ) n- 0-----------14-0- P I 4
precias que ontecedea. Olerta vZNpOl 'Cnals v|D~lan.BAS, PaO]psaf n e01 00 plll AI'1) l moI. nd41' re01) Ca~lo 1s,2,1 ''. o, 0' ,.110r,, I," 0 il'lt fa,1 t 0 ,,4rl ,001040101010r0 0t,0100. 02'.
hA st. l 25 del actual oyerla dlp rl y profeo nemhl, 00 70 INTERE lrE PA PRrLA DAMAS h f0o0.tn -lr A o a0 11 So.edo 1, .... do a .... l I n, ..... ,
<,' .R~ll, A^... S-S ~C-;^ 1^ ---:;;.;: S~r'^-.a .K.M-770. il-1\,4:,CJOOOSWERAS CODINRO
Deb tn Ia ""r M AI~ "A A rri-1 pen 1 1 A 1 r
"'A -Vs. HA BA NA ..da ..r. 0 f , !l"- .... .)... '. 1. ." 10...,1 I SE r.. .LOCALES l' I 1_ 1 4I
i V E CA E OMNOZ I.O:', l,
oapsLU nt, .a0 y ollt0.0. C .I 0000030 1110. 0011~. 0 MABNO ; 11, To~a d l,,'a. -34 0 3e 0n 4lgdle )lz/l 4 C E'L 00 {~ o v + lO 'I 4011000 0 NA Ir 00 00... 00. 44-'.
36tO8ptsO ,) 0.00.VIA., 0. 11 21 0.10 I++0" 1010.000 I+ 10a0 O ,_____________________ .ot 3... 44' lld, )po'o
ENSEANZAS .. ... _"__.... ,,-+o, o,.o~'.. ..LN l.A .. I,, 0.04r04104 10
VENO tr10 01ONO 110 0011i. AldiaIiOa FlIl. AS00' 0 I..oli0141 E-4 01 1-10416O
0010..in 010000 04 4101 04,10000. PIC~ 00044 0I)..1420 4 1S11


DE L N XT A H A Y Mlolp 01,40.1000.Illeh,n,0 .1, .10 grah'. 'P~'oao~,1., o' OlloldI)sa, rr )aa n
36 x 42 pies. ,s ACADEl N4AS oJ ....... ,,,. ,,,,] ...... rI, ... .. OL]CITO COCINERA
A-6TE.A1;o. .A-.327 20 ......a. O*rn ir0: lln iA-f .e0I0A

A M R N U B L T Academia Cervantes ........ A...U.... 0411....... I 0l 0'
GIABNDA:MNTO HUMBOLDT O51. ES QaP. UMATEMAICA 11 IN(porSal 1-."" 1.f'EE-fo.fh,111m s2a, .... .. .....],
ratseP ra rtsts.-250 1 . o.l .Nc,--.. ...'...0..... ...
P a a l f t r u d n r g r V s a n S n L z r 7 np.r n 1|. N r a H Cntn 5rln 14-1e~, ll. v n % hsr + ,h, d,,r T,-r+w in,+ rY)l. Tn197 n 3 I l1 4
1,0111000 P041d0I1p. m.'a'4oItm..0tact0cs0dol'oF-40 5CARCEL 101,;90 MAR'INAO REPARTOS ",.l,4A Nn.101

Jos111.M &0tll )4Aco s'ta R u'b o', o 'l0-2 156.'I,, 'l5folI. H 0, oh ,, 1 .... .I 0'. .10)11 II II
500 tonclr.adas mmrensu .ale. . 'a,,lds - -. -, ,1,,,,,"-


CORRKUGADAS UH-I-.E-4002-62-15 oDA. ..111... '"P...... . .... .'. I i A II6x'm'WCN 5 PRADO y M ORRO 10040.. .0,, 010 401011NVY- 'Lr Solt hOml d ....PO,
STILES I 0.40PPI i alonl. 1 e)... ALQUILO LOCAL o.. n 1, ........ ..... t L.......,M........
joyeria, tilcerlsy pralnslnatr, so,70 rNTE ES.PARAeLStreMAn nrn,,c mn 24, vt., do W cv -rnrld.,r rn intdo f24'X 42"dOCAStONl OigDsa Vo. nimo h lodo Mrn. S- EDIFICIO ZAKS 'nN ..1.. C,, .0" 4...
0 0 r.0P DOt90T 01HA.101 B634d~ o 2 4ll S2 ED E L O C A L1 410'00.10poll

$0.25 PIE CD. Liqto idamn s 1,ol d yJ. InglPe y compruene S u adelanlo VEDADO. SE ALQUMLANA r........... ... 0

Nh d r brlot mol 1.0. I01o s ).)lfv o )('n. 2 l lqlo r. nq~ dr 04 1141010,00 oI~losl+ hl 'm It'l,. 0 3 4".0 144ii
Garcias d. E_535r 6-16n.... ENGLISH LAN GUAGEI 4 ,a n, 0) I Id)0 ....... . -...........................
1A4 1ddVIoaHAl NG1A I' ONll poop .. .r 'r -" -I-0 MANEJADORAS
t- y Arm.,. ibar. .4110,70 ,t 1 y n V... E n-rAD ,O
S ENDO-2$7.5'00N TITU ErATE0. 10100 a"2n-to,, 0.1 SE NECESITA MIRAMAR, AMUEBLADA 1,1,,'r1 M 0000 41004
UH --3 7espectvamealo, lo onjoeia a doa, e o l Idi om4 I 'n' d 2|.. -,be ll. -0(Ir p..'I- 13 ,tr Ilil.. 00010.1 % As
MiramarA.lo do prsB- 100 1.-R M N jO rr'0-.,1r". 0 no.. ,t -d, ,0 ,u0o ll .0 ,4
18 4A ANN menlorTo y proeForodo Corn 10 .o APARTAMENTO Il Opt'.,,I ....., -.. 4 .0 .,.. "'S' I ..00 -,4 ) 00.. . .t ,01' ...a. d
men e p epa a I. omltUrei mu, r/dn ', ral 11rr~,l t al k q litali,i eII tc. Pl a in-lt + 'n ll p r xl s d s s .~ r a a do x ~ s
fl I L UOIII aliollendo a ana do.'o. ,I),'f,,. SR )I l',.4.l~ '.lno,:d, t'i- 0 o'+lu+~ 0)'. ,',0l. r 4 44,,a100 .01)0 II) el0 1.0) o') I 10 0 0 f7 .....A.' I))) r )14 ...... 'feI'enI as Sueldo $411. Infoorrma
FER ETE A H Ap ,'I..... r Vlldn Ilnds ,I,-h ]1- ,lt+,,Ha 1.1 +'v
".0,'~G R A T IS .................... l.~4 lo ,' . 1.......... I'll ]1 0207 I5 I ..~ I.l..0..... 1.... .. ..e.l.. ..... ... I.-42I2 E-4910-10,5-.5.
es I i 61. 1 y 4101,II 1.l b- 0040100 0 An10I0
ORNAMENTALES Ti E M O C PLINEA __PASO___-.,'1.F. 2'o10, 1 2 t in-* 00 .... I '.... I 410 00....... 00 ... l..... J.-
PARA ENTREGA INMEDIATA El calentador de Ia Posig ..... (Lunes, oudrcoles y vi .....). -" .~................,r ...'. 0) 0. o'l~1en 100010r,, 000 ,nt'
I ~5 ~ (1004 1 ga uilroa.FI451.I E LQ IL E DI10.0 0111S I
16E3 NAAMadedia e00n9oehctrcidd, dlo 5 a 10 p. m. 3 DEPARTAMENTOS ,11 1' .. .1.101,,
: ~ ~ ~ ~ HMOD 156138,1/'`y58 +r cqi't lasui, EQ ad PF-47. M TMA IAS ISISE ALQUILA N.+. :,- lr',i, t+,Ali 4Ifi-n~-

0 30 ie do lro Selur'dl .____1_ Aoo,,b.d' do O pEoo.1 ,,. .......4..
01 .-,',lol ho.o p..ll, '1,' 00 ..... ,, 91 J. DEL MONTE Y VIOA SOL]CITO MANEJADORA
hGaranol o pr ......ito, etirienie y C- ..........l.:I.:.'01 b.0 :..... ....... SAN M IGUEL Y 1 Il. 0100.. 100..00000..
t0 S Mrdpid"" ld.... .......0... .... . .. ..... ....... .. .. ...
SINTRES GENERA o........'........

LOS M EJORES ~~DOMINGUEZ BARDUIN YICJA -,, .... ...,0100............ 10._I,0 ___ E L A 0 ;4.i 1'lo~~l'.
PRE IO ISA0a111ddOo w0tf. 7.23::1 201 0.00000ore ..... opO' ... '.'"' .... 3 HABITACIONES A onl .oaaJra .1. Nephno1, rr.LAWTON IATISTA -,-,101
PI0-0,002-0 a l.MIAMR1rLU.tt
ATS .Y EM A CA IO E .in. es T a ... .. l __....140lnl 011K0 S.I oo, lo '.00 0. .,0 0oSEux VED OEA V~ ~ hb'. 04' 00-.000. 001140) LAW1)0ON ) 0AIT i ',: ~~" ~
lib NRb I 0. 4P. DO y M ORRO In innC h11n,11FAIN,)-dlrd.1.10'-doSdolionotooor. rrne de, - I ,V-0210, Fli0.A2'II,rL 000)hl'0 4CA0 0A 1 AIAAel 0.1 0 '{1 )O
4 X 4 2 'sintnlexhibirALn onn idiaerr -yein, A 21 \n

400 O tod o l hos.- )0_ .0104,, .)014._ 00e slprIo 0.... 0.. Cal)... ... ... Vb~. 10100 .o hoo P(arnor l rr p o....... ,. .. ,,p o 4h10)41 ...... ... .. .... . so''l .. .... .. ..... ..7
0no b o'. d. Fnsoa 0 66.0401 n)400 10-40PAT. oa 105-.J- 1 I F 10 -4 Z 4AKI S00 1 I1 I
U.ANAoDINE.R O LQ E CA SR. ......Q..........LL...O ....S....L...... o ,,"o v'.
tIn li y croimprueber s u' amdn"e Oblpnt !Iil penrdfudn e cnsl ruf, 90 r.oy 11I41n"6- 2 "'
__5_ __CL alt, de n5I0 1 ni,- S Mi A All tlI'2 I i n" "o nin .1rd, anp,
ruS. A. TOMQ. $4,- NHPT Zoa. 0. hn0 r.00sln AMm ISTAD7No. 46 SL .IJITUDEJetro oa ehoplia, CA .c~ A rL 3% de 01oo piI 0, 00011pead,1' he. P lop, n14. 41o 0I.Qn I, n 1 40 00aro 2 ( lal ol 000S ez 4 lmATR eIMOVI USPASorL.hee "0L iCTA __ __ __ __ __ _
p" do 14 o1, 4. 00100l' 10t 00.' 0 Tll. .0r-nu40. drlahoD aI,0 d'ao,'r e eo o 4 hoD. P a hap er n,,o'n- A ovoaa.. ullde'roo de ooat oono. 0 2avtlt it l'5r100 R!0e00 er1n0) 4u1a .010 000,t,'; v .0.)0001 1,010.... p,. o4', ... .I. p..> P 1.-'"". 10dNS.UT.E
4SI ohlV 0001000) 032300 1' 1,1,0 0.t, 44 19 CSUEA O ISTAS.
0 0,1 "00 4 0 00 114.14 4 e4p y ?a ae 0050 00)n poll J 01nn ,0,0,2 0rd l l rodo o el l''. Iah '20n)p2 to. gil atnl
p ., 1)4rdytboooo ad 1 ENGLIo.SH' o lANGUAG Ir,,'-P INI pre n nol' n e n ,n lool V1r- Tell M717n N a.. d d rn ,_
1 'NC U4A 54.X-1147A, :5.. o+'-O A '
__+ -ItJ~el .t.o~n + q... .. ...I.... for r r........
'"::"RO O C ... ...,res ... ... ..ct .. ... ... .. .. eint ...e. .R 'SE LA O$ ............. 7 ..... ... ......... 2w.01' '1 :"' .+.)0... . .. . ... ..... 110) .. ... ..... . .... 0).... A MlT AD000 4 6 0 ").'.......... .........0011.......... S
HABANA-- mlen."xe a10 0 10 e I. 01 301e10 O1nci n r o. t m 7n1nih1.2. 1 om10b',1 1: . In'. '0''- y. %I02. d0o.l1000010 0100440 A Ood~ ~ ~ H POT ..l ..... ..... 0 ...... .... I P.............. ...'.. o l11 _____________ _______I .)b p',oo p:,. 000. 1)4 104 '- r.00 00 00o )0 001 ... .........
In l s r iin u a i n o l AIA I An -nL nPRi~i
LAO O HABA NA Vlli|+' ad,)ra pra dos tilos dHrm.
00r) _____ n_____________ o_________ Cnto0-0T1e) 1 a0r,0 1t'110 i )In m0n n 0)'.D p.0 0.001. 0 01,I0 Al, .4 dr t, ell.NI104 o addo? lo'.0'. o n o n 1 e-
Is I 1.'H.01-40r.2IIC'-01 0~ 1102 1, r rl |. alr 1 4 P 0) 0)00 C-OS.'. 0 10 E-'910 10 5-015.
PARA NTREA IEDIAA El ayentrorde tuPostuy t. (Lnesn"ircles vienenl
q,,+.~~~9 UD--EP-8-ARTA... M.... ENN0]T4 OS D!!,m',.Md mt~d 0 '2t
%1 i UH-ET4 5-t 'M conornizA ele.triciclad, sMlo a -0 P. --5 (pm J'axa 1 43 91 -07 -09


PV ,,I,. v I .. .. ULf~i lL '-A I 1i., fi l.., 3 .'n u Vl.. 1 1, U,.... 1 ... .. LI ....F, 7,1


- 11
a .- -- . ,.-- : ^- _. i 4'^' I -.
.., I .. .. : ,- -- .. .- .
PA -1NA VE1NTh S --" ___UIAxO LiE LA MAL iiMA.-SABAbO. 14 D.'FtBRRO DE 19-8 A.O CXV

Ai uncios CLASIFI DOSde ,'- HORA PROFESIONALES COMPRAS ~VENTASS VENTAS_-V E T A S
1___ ._._ _ I___ 4 OCULISTAS I 17 MUEBLES -PRENDAS 48 CASAS 14__&8CASAS C 48__!AkSS
Mn TD M oMIusODMA CAA., .ACABADA DE tO .STRMR! HERMOSA RESDENCA VEDADO
SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN DR. MANUEL ANTON Comp ro aParticulares P" .1,;o.. .I ,,, : .'l ,. oI.A4
,- uII a. ,nqueji. dn.ni I r,', h -r,,,,,t c1r ', a4. a 0 1... .'', il' poI o, portIAl -.rr,',d +2
V N E O ES b1oJ. h2,,nbu m qulnas ens. -5444 5 ,72 H r. te. it ls 5'i4.. ,,+ 4un 4.0n. ,,na o 4er'cr 0_n., a r, r. r. r 4 4 2 b,
1 MANEJAOO 117 SOLICITUDES VARIAS -12 AGENTES9- VENDEDORES I,; 4T^ \ .444i" nte. B A7 2. IA,* 4I 444 "* IN .,.CV, '_j: ."...".r'1 I
'SOLIC.O 4-i i.-lrA 4, 6 TI'44R *4L'C4T4 4r-4 40. 8. ,Visjan r 1" V.- par tblg 1 d'. It tin? ,'ai I--.-. rlr, Rer lser s.1 l. aep tAr m g R DEn CIA EL. _IANT. I MOD8l ,.d. ", ,,."i. T, o I ,f" .;Jo. An04 444- T "
. .. .TO- C1 -,-6-.':a $19. e 4su 4.nA 27.4 -'.F ,4,444lipa. adornos CYporelanas an. '0,244244 I h444t2444444.!44.,bA4 l-'I e ,oA,4n .d . . . . P, I ,'A' Are. d Ir" 4 *" 1'I`-.,
..J;a :, ... -4'. 4'l.1- 1 -l .2c -4t e ... ,. ,.e'r ., ,,- -4 z.- C,,, I> r'"r,,,, 1 -ET S A *-F a '44 I 11 f1 I .. -' 44 1 ' ''_ I __ I 2 1'
b4.4 54. 444 4 ______4,4|..4 4 '4 ----- UE61* A -- ,.H!.-.1FBK HO .4', '- ; ___________ _______________ ___*_________________________________C M
S bLcTo 7rMDO,, DE _______________, __.__ F--_r. r-_ __'"_ _________ r .,a mu dueEO ,l ORT1Z C. FL --^4' I4
ll;. n"' . t44h44.Zapata. ...i. .... ;&'1I..-.,_ 4 4148" ....... .,. . ...rn -'rr . ....... t',n'I- 1. ". "AIO! F" L' --
7 4 . ..& ,_ _ __,4.. .. . ", "- V e, ,",' " / '.." "r / /. .T o .. . .4 o ,, I, .... . I.[aII'a4, Ei L A ..... .. .. ... .
.." '! ^ .* -- '- ,* d^ ,n:-1 -tT..^ r ": a Italia^^;' h. A -S IE D O O E A -' -" y,"^ J _,IV1
b_. e'' ^""r* '- ," Repair ,' ., ,", AK L Ap.. F- NA- i 9. .- i c Eoni ranosv nde os r*s _1y.. Ine" e ll =, ........... dp als. SE v E E 0..IEL'
...... !4 0 .... .... .. ...- / ... . ~.D. ... A OR.. C .. . RT -00. rIAMOS !A, Z -,.,-- 4 0 -
m L LAVANDERAS4. -LAVAND~ha", -d'. ---nl 4 p 4, ''.I. ; C4, 44 r,;,-' ,,- ,',,4c o.. h 4,,,,,,
',~~~~'~.,I -'~' 'I ,. C, 4,8 I ,o .4" 4A44 F W LE~'~' ~ ,0.4,. a'' ,,, r, : l:.a pr., CDRQNEL 4a .,Rt
Lg .m.. .in.|n___ I" Iu n... I .,,n1-4 r C R4I..4 24 *J t'. i'o ib'Is"/,. oi24.4 4i4?,, mAT-'I . .4 42'.i'-AI
e .;, 80n % _- ,,l r-P -4n, .I l'l l*J, l 1 n ll + -"I" h: jr".
1u3cio411 OF.-N" .i'.r I_____ ,_. ' .. I "',io -,, 4; ... in"*, ....l., Ahf... ..... fr ",--- 3- tieN" Ll ,1 s" i, r"oe I. ... .nIA ,rLBA 'l.O, Ja, .
L.... .... .. ...... A A ,. H BA 12 ... ... Tum p am0 yeo, ... ... ........ ,0, ,,,,... ,,4-4 ,22...at.. ---.m-'' ... .~,,,...o+ st.ml '.444,0u~..R
DADA^,r ,VAD"'A"LItA .r r'l~~ n I4 mt+'n sP'.' 41., ", 2. ;4'.T:4lF.;. 44:t,,',., 4 me osd 44aKrIa44o U 20f 0 o .... .... 8.4..... L..
____ ,,__ I DR. f. NR-NA .NDRE IALBADILL A FnlhrLmn, Sn _d dificia mod'r ll 3. 000-a4' idI 4*,, II'4I.4 .44 2 n4,C
.I44 4 I .Irr..nl e foclMDmn om t. .. .b.. ... .......4 ,u, 12 r5. h 0:' n E P A MO O A AV4j4 I5~ v N TIUoernos2*+ + f,,,J5,-. Ptreo u rp 4 .,,,n,,, ;,4,'., 4.r44 . . 14... 1.. .
'B I i O l l. A 'l -.-n ..u,, ,IS i .., .4'4. 0r o'4 4."l444.4 '1 ... lo.h4 4 4, 1'i r.,mi.me 4 "a Ilo -in au 0 ic J -4tryos -L - I fbl--
` 444 44,' 4444,'

-dti.. 4..44'. di. n.a pan m.y pr, p l Iara Aindurts F-9-71 CA. 4, 424AAL.4
Is ,,I __ ___ ' -_ 4"Top44 DI,, VNDO VA4LA CAh UNPOT
hi 5 LAVANDERAS- 1 1AVANDER S ne st le do ai nom ...... ., N AS:, . . - ,,. -.. t .. f...y.:.I ': 4444'. '4 4 ,OZO 'E24- 44.4 .<4. ,,
+ . ,, ,. C '';2-4.2 4,4r4. 44',hi. ,4,l.h a, .44 Zill~.;-. 44.,-n,-ran . . ... ra, fabrlca o coIep+o. Si. da 44 p ..1 -, + .
...'M 1.".. ha ,r.4 ,b dl J.-]C 72-44. 2I.OS ,,,, ,lo4 ,4 4 : Qnc 4; 4 4L, 2 6,' Pid4f 14. 4 r4 44 44. a
.o c ,. ns ,, t~o d~rb~ o e u a c s'44404=T A4,'44,. Z.,l',,44,.444444 74, VETERINARIOS 4, 4:a1,4,,ia 464, 4,4j,44 ,.n4,.e '4'0,4',l.4,= ... 41.. o,, ,, ,. .,,' 4,','q.,'4..... .,4 0 p014i0n C> f fo acihdade4 de. pago .... 444444 '.1,. 'a.a :+.l4d,4. "6 .44 A- s'4 ,.
.,nns_. P.".-,, ,n 4. , i,. p'- p- I- ." I A, E M C 0. .v 4..., p .1,r. : .. "i.. "-11 I" .' nlfo B- 14. -- 44
... 4 .'-. ,,,,.,. nocida linen di. radios a pr+- ..... r ..... ,i, c,,,,4.4,,-, s. A.. . .. 4,,. 4 1 4.4 ,,4 ...." 444 or,,,,4 ,,4'+. 4.,;... 5444 44;4' '' n n "[~fol BO C 20 3. __2 _______________________, ____ ,
,I-.~ F .-p H ,,A,; ...A7,;--!'-, F.3 C I M RI A -4074. COMPRO R-TADIOS, _U_, _.. ,-, " "_ _r._ ,_ ;.A. _. .+._._.-45 44
Rd- -dd .aI ff 11111110S. vA"R|AS + ......P.o.,Pl...... 22...A...A% ...A.. .. 5134, JA
1 A E TE D1-O-E 4,4, w,-...... N o,', .,.,,,... Mgquin ....... b;r y -4oi,. Trajen. CALLU R. C --- --T ,i ,- o fa,, ic oc=n '.0 ....etros -,- 2. -_ ,__, _
. ..... .... ollllR o % c r e iLg piel l IADIO \if, .. ... I" ... ....ur. Ie i ll d Iy .t,,,."i M E A O O N I U S A. I.... .. =.. .. a "' ,, .u;-` I' .I.:' ...... 1A1,AA..A +
IM LAVA NDERAp-rrAVAN DER 05 .,,.U ,s.tiRadios moperno,,nbm 1e1-,, AtgI y'.r, S, C,-l,,. .- -.,I' ;I.!",IeodK"2.a-h Ila, ,,-t.-at..... n ,ooa plat.,",to art, 1rr,. I.._.,. -, A I -5.6 t''D^ PK' "', L'5;,6,'4. 45 4 4. 'L44 a4444', 4444 ('.OI.O F444,5 1' 44"4. 084 ,484 T,.i404, no04: -.122l6 p 04.2r744. e"caparale*, i maras folog'r"i icas y ,.44444 ,4 0 r,.a44 4,44, 44h4444 ,,4 n.',1, ',, iro o 4r4, 0444r 4. ,.... 4,--..4..44 44 4
4 4 4, '. ., o r..4 4o4i n,4,..4 4 ,.,,,44444'Ih .__ _ _ _
...... .... ... .. . .. ,. .., ... ia E I T ,^ P ....1. *. ... 1 .. ... . *- ,'i_ .41 tb e p 4 ,I : .. ..... ...4', ...; .......... .. ............... "b. ....O. .D 4 4 p I I I. Q
__-44I-.t, nnit4., I, __ _ __ _ _1 B _ _,`__ __ f ,."IJ*" .T *; l ae. a. p a.P:.',.14 mnj :n 7.L',A hR .. s .
-a v, -(- I .5 U I IT. u a U H -E -1 7 1 i ,PrFES, AE.. IR RaA A N"" I I I "' HA , rn_ _..2.. .r- r"l fr on_ ia 4e ?,'. S e, ,darnO R,- 4,4, '- .i"2, .n I 2 4I A
-com,s,6 doI_ _BOOS NTs_,_.___ I .. .. ii ,..... r 'e... .... CASA' PR-* i -ETO ^ i" i;.... .... ;4 444.. 8.. ...,44 .. ... 3 1 1 D E I

infcu-ines ~ ~ "h riidis en 'c SEGUINT 4MO TA T *^ Ir; ni,1,,,-Ir,,""",i,, ".- Irt-- of.^ ;:.; IPX ,-Al Iu "MD B B L PIN.; 1".';; il;'^ l* r t;' wi^''? ,' 'a; h-- ^ .H KP",, on. ,,'".' 11,,,^ ,II.r,,, i."n
. ... ... .... Mi 1444444!'4Ni MC A DPORTUNIDAD ..ABOGADOS Y NUTARIUS '" """' .6.04 "44, 4,; 1.,,.4... ;, 4:'., m 'r 4,4v.... 4,, 4r,.,ao C4omps"n4 u, 5 444444, ...' ____________ .....4 4 4 4
.i..1- para pnr. o,"ao 'di amlbo, )0 RtaAA IO Ed44 2132 48444. R JinIe 444lu .....',,.' 44444440144'. 4, ,'4,.i.4. 044 44.4ta 4 .4.444 ,h 44a4u4n. \ulgd 45. 4g e -040, de 23 I 4. 8i a 4. 444 444, 440444. 0 44'.d.r d 4, 1404i.48, 5.--
V DEI .|, : .- D %E CoMonp He rnc H ra. 11" !-1r7I VIr" L f" t nr Aon iln.# C -10 9-,T I l, Ano lo, Nl'e.tl It ... IH Ca.....-:';,i,.. n, ruta ;-2g v^ ra u^ -AA EO I; poid inadr adio- ,f S ^ _1pa^' -_~lm0 ,"^'" -^! ^ ^ r,-fri 130-9 I 1 3.tnS^ ^^ ,d7 ^" *
L,-jBORATORIO quirdeo-e n, anow mo d e _.____,___on__.__r__._M.nt____A-n'l,_,._, Ai4-C Rtr 44 Io,, ,'a"* r'ua nD .un c u-
__ _.i.. delicitan pa41 liO AA coAaI_ PORTAL 4.2. 4 4,444482-14-6- D.4A4t4vid 4r4'- rAer ^ I:IA: CtPI M R411 1 A ik"
V'I JA N TE Vc ISITA D O R '404 8- 4 4 4 44 '. ]u 4 4 Jua F'a _- _7 A, "",4074 _'_ RAD"O _L __, _- I,_ _,__-._4. hall4 2. 40 44.," of.,
ORIENTE dpiarjoidinponiendo a ,,, do. -f ..... ... ........... 4...D C 0 M P A 0 COMPRO yPAR T .....TR...L "t. ...... .. 2 C-IIA-' o" O-ESOCU--PA A S'a. '0.clui 454p44. 444o l 1 (o 44ra' di. HI) 84 ..44 5 '444' '4441-9-4444 44444444444 44, 2 __________________ ____________ 4' 44.4 444 '?'.F'^.T/"^'^i11""^,,/,";':,,':'..:' ^ ,, DO
t .64,-44- g" .. T N A 4 ,1144 .r "deS f44444444 '6 -` .. 4444 .._
,,pia nl '.. E cia dla. llr ando ux CO P R T O.. .^ ~ ^ "" r.g 7r COM .X T C Atl T N otP~l X% t' ,+:... *i c-ni7: M.. .,.MA 'I ,A D coI- n. E- ,, ,',> ..... ."^ :, ^" nj, ;"o ;;.. ^;;;; "' 1- '^
1,_ __ _ _ _ 44' .444, 4444. 4444, 44444' - - --''' I445,4,4I444 zo. r.- i
1 4 c, ref. nc4 ,1 ,,- nnOEI. 1 1 ere buena T . ....'..B -.A...l. U D .S ;O .- C A4 444 T ..,4.M.,64,,n-.,m ,r' ." 'a",, 1, ,o' R .1""44-",V'R R CASA, IOL-TrC ,- ',,d o ..n7_ I 444.04444
144-".s ~ .. t, enn ,iaTa mfbifn suedd fi'o 44 .. 4444" '4 404 4 COMI'P]ANOSI ]POEI CII]N24TA AJUN'A .4444 44.4... .... 44444~.ixt 444. *...0.4 44.. n ; '' ,444 .4.4 .. "44, . . .. .. ..' 4444444 r 4, 444...... 44..... n I.S [n-dK~ccon~y .ono ^ n A M on ano ive~ra I'A-^! .* *'- ""' l.'".' -' Miq "uinasec ibit oe. ff r/83e , ". ',. u, ..:^ Ip 1^;^ -| M n R F
DIST 1B1D 4- E LA IXE4 10.' RADIO t -T a 4 4. 4 __ _14."i 4er 4. ,,LO- 14 'A ",, .y r4l4i4 ti4ll. Bl\ ,lir1 4 4-,. n4 1. ] 4 T I"S S., "" O l I 2, t ,I..r .4(,i, .4r 4a44 ,24, 4 . i.. ('- .. .4U4 "
EOT-:- -- H -- -- .-- ; D E .. ... .. ..EL S 4 i .... ; n n .,.v: s, ,"n' l i *. 5 4 4': U -4 1 9 7. C o m pr, ll u ebh,, p iano, , 4... 54... r2 '44 " . , ... ...-"'"4+'+., 4'"' 4'4"."-"4.4 ",44'4 '. MA 'n-nc c . c r i n o r
cha do buen .ee ..a. p. IO,/ 1 P .m.' 44 4 4444444r II lt'Int .. ... .'. 4 .'422'."2n.,,: matersales 'onstrurcion 4. .I ~ ..4." ..4' '" "*+ ,:, i 411 t/I __4l.-4ip)4per2 % 4,, .4. iI4444144'p441444
Radios me 1uersa prileer., SE O E ;y; , .i,,.*dr,;I, :a: 't-^ ;,^ !". , ,, ,+,.,+!,:.,,,. ,.. .. I .--,,, ;., e* -r-- I ,,, ,.. .I. .,=,,,,, I' i4,,,, ,n -l,,y -.
It der A t Iculo-, de mucha de- -AYESTARAN N,. 6S53 ] '4, 4,4,4,40. t "O4.444" 44rD. P 4'STASF MAR ,I4 I'. M'4i'- .... '.'- 444444444 4440444 rl*. '. 44 4. "4..' -44 4 4 4,44 44,4414r
'I4 4 4 4 4RA A C4. ,* . C P RR A n E ST AB C M E O . ,,1j a _ _,_ -a fz l l f lf. l
mofid,. llield, la.,1lm ',. r ar. .l -c,;. I .4- ........... 4 4444.. 4.... ....444n44.04.4 4 .:'4 4, A.. .. AS 4 D+,.,1+4' 4 1, 4 ,o AI ASIA UI'L Ili

,nrm'mes "C i~f f d" 11 ,'IVENIa se el .,,a I P R ANTE CO. II *1 +-- ---+. ...^ nrnkjiin, r i,, I0,- TAHT 'tfBr ...... Ipl'r' r 'I'' ''ab; ... "?*"_ ....' "?T0- '--B^.-- i. % .',';\ .. o,^'^^ ....... ....:'I;n' '; ...t ..... t".' rl^^.^ t__..._____....... ..._'___ E| I 8 --1
Hien CnI!,- ..u"a E 6d1. ---- D1S EDD ,,+.... I t .. iI. I... .. I t 4' ... rI A 10r s T i 1 ... ojeisote c1 bierlfo.q K, i 327' F3J~rI f rooP -I a ". I- lps- pu' N. Fan, 2FJ :--
.c, IJH 8 so Plat1Da P5' AVISO Ai.n LOSvrnr" """' ,iTnu- I. C E

tr- ,, 9 tI 1.2"__. 'I ,Q,^ ., n.n. E N,7L O A r t m n A ZI C ," 2i Iir dI n e o r, r ac i ng h is I A r iC -r .
Ead," ..h, .' _ __ o __ % s c ncpu,'h ,,,F Eh'G .I,.0F 0)o_4 4 r 4 .4 44 "4.
laitr desR dr '.,- P -44444 4 447-A I' 4 4 l4 4 04, 4C I.14 ., 44 ". 4.. 4.., ;1,1:.,.. ..,- 410-;5A1 n l, r ahrr.1r it-] 7
-"P" N l u ~ i l l / i. i + t A RL Un t l n M Oh A L E S U RI. 0 4, 1 ; ,7-1 .+1". -.. ..I -"/4. .. ......- -- .. . h n 2 .N 1;2+ V e-4 -+,SE 801. IC4IT4444. "'%TT END 4DO4.44 44444454441.'..4. _ 4' 44, 4* FRANTZ. F-7Gs ?^ANL
11&6cE.5(,t: Pa.,l_14 En. . .. 44 4 N. 4.. ,K 4448-44 ..... .r1. .-,,-.;.I .I...' 4 ,, ,*,,]7 r.445 44444 44' ari o n44.' 1 A4

VfI'INes DOR S E i O l ... .. ... ...TA. N .T >,- DR. LFR. O ,OM .. r11 a.4 ,r.. /4 44 1U04 ,--E4. .. .....C. . O1 IRIO.. ... ... CR 1- L 1|... ... ],.l. -----.------
| C II ME~~g Il ... r.mor~att.'bollt, 4-44E D4lH'e.( G~ ne644.'' 4 4n24.4 4444 4 8...... .... ,.]...44.,.44. Tn ,.. ..-Pia nos 4. P 4, 4e44.. M 4trfih 4 E DOD44444 r. ; 4nz 484.4z04 444 48 424 ,425444 44I.r-| 4,,4o44 44 . 444.4.. O44r 12n0044e'


I 17 ...2.. .o II ,un p i. ,rrr{rla. h n d rm n Mt uc -r rM I "tr d~' Vlbr"r: E.2'1" a dr d Tn > .. A '. ii l lflrl dns ;'ni .nE,,u LA ---- --- -- :B.ni. .f...= u+,, - ItrH ?r.-eh. [U"" ttnm 1)|| -S 4 G ar>,]00 nVINDEM1 I.A2 CA*A X m a A me
ncIt,:- 4r- a rr4, -6 I.tunr t>r I I4torll y4 42 .4 r-_ i P A IN A 4 I I -r1 '2 D C 44. Ci . . ... 10 DR" nf rmnO]. nrI-PO R TA L
, e.,I;%- l ,Iohmtao e pra ne 3 PAm., 8E OF 'ECE ,. npA .... -l,, m4.U2 I n"" '.4 Ii, .v;. uD, ln42,rd MAd ",03611"44imrao4 a.44AT 2r>Mgr>--4, 14 1 0-A Am
-"-- l, .. 44lt.. 4e'n r- "4 . L Lt "I "I L '" "r n todos o dl' u 4 44. n n I ,4 '.,1; "isr n 4', 1 "0A04- 44"'44 to. G eR 1 A n. u aen N u. n 5$ 3ampIa- S e TI4 erl nos4aAinn p nS 4444.
'4'n-.a y p4...4.4.44.. 2T444814 4. .., 4,4 ...... ,-44..444.... ........... .. .. .. -- J "ar D" 4..4 4.... u Ir4 ..4..... .... 4 ....... ... ........... . f 440- 4 40..4 04, 4. 4... .., 4.


! ... II: F y.... B-^". J~~ .\h ^ in-1?n^e p^ T0^0 "" "YN T lee nun. u llns .. '- r '--4"-4-4^o Dos'- he'mo-z t? .... "" ''i "tr garajr1;" PR-PaE-A 1NM.EBLE ^*.^ ";" ."!;; ;'',,'^ ''." T -,,n', ^ ,^r^Snc e"?;
r4 I P ,r .... ,, ... .... x I ]' ,,N.,to, 44;,,S .- C-m-- -- .4. . "-A ('44'05, r.8C,,393,+ m5448......E. .. C4 .. ,,i .42 . .0" .' 4 . . 0 '4 ... 44..
CACORAM L .4.rn E.eO .is a. i. i;;o 44a4. 4 4'44 ,,r--40-,,-44m ----4., -is .444 I I 4, Ca4.40.44,, 4304 F_ 4,A.5.444I444444414 44. 0 44 4 .- -. L I,444. I'll44 2,24 444 ,4, 0.4. 04444444 s. 40442 491,S IA itE lA /rITAnD. llU l I ,. l 'rr l, Rurpie orv n NI, Fe- -__ '_ '_ I l .. .. ....S.... EJ .PRE I 1 4,E-I. I 1 4.7... ..SO O ....... S S. O RTAL n" -- In.2%ll "-? yt Va l 1s '
OR4 44. 4. .4,244,,, 4 414 pr84-44 | 44. ... .... t'nR1S1 ... 'l l FN RUNT] T ,np,,.Sn:" rk ..,,A.l n..;d- ni ^ AI .,.:i^2 i.. . -R DVA1. .


iI..lArr .w l a& I ra o, rI b "*--ras de -labor, No neiresia .T r "I" A"L4 1ANO y RA Y A -3347 S"a ,is ,n ~rl cCuO Ml..,. A. -7140:. co. CFKPO, RE PA39T" KTO CO N RY C IZ,2 C A .o- ---_yIw n C- 1n 2 t ;,', 7- --*--
--_I. I-_ . . ..I.. . ..4 1-4. ,. .A. 4." .r .4 h I .. u 2 . 5 . a .. I.14 0n
- :2 '4A4I.-f.'-A n444 0 ni4 4ltnsn in. A _ = Adad, ,ldni renerIII-In. 54444 'li 44044544 i ,Ir 4TI4 5 R. Vi"4 4 44 4, 4le+t l l a, d il_______UP D "

. a l- U'C .n.a' dr a[ ands 14- I,,CO RPONERA TCIN E S .. ... oo ... p-. r,,o ,. .. ,,, 4 v -' --, ... ... ,.-4' 4 .^ 44 .4 ,4 4 .4 4 4 .-1A D M! -MA .-.1.,.,
* aI -, rp I -,I ,".. . .- . ... . . E .. .. L44 .4__44. i .:.. ',;. i J -;;484-444aoE," "a; 81 *14410!4, dol':y'n','I '4 4''' 4,4 *
'eren iSen ia n4. [ -x --1 A I. I + *h lh" o."r,',, '.'I -'l Ait-, 44I 44 -To-. I' .1S MllNr.TOS D r. iii,-' l 4.,4 I~,' 4242.,; "6I'. 4 a4,0 ab 4' 44 4-4 24- 6 -
E NLI" aI 61 p r. t zTENOrpe-T44,,44 p *4 r 44 C ,*n 7-tit ......- rI 9 F .- -_-- _-F.124,A ]' + ;t *ir ,.,h ... W V d c iI3.den eia ,de-.-. .. -
A4I or44.4 *O.4:( Ri Partap s 420-n a COMPR 4"4,: 4.444444444, 4r. 244;

mat sec8 eaonb1 41. A I 40 4 j .,;-."I"'Ir;0rI .%U4 *n 1DRu. R iA.nULA ..- A n ... .. M...... U.. 2 i0 CAO MPR/ IA R' ., U ,. JPOC .... -U., . 45 4., .2In. CI *d ,4 I4 I II ,, I,,n -... ...,. <',,, a.i ,rr n nr Mt a iDISv |nn O R D cc 'na MpcrcnE ,^ a,+z U o iM O r a'U .: im sm a f r .u hrn ~iv nia ,, AN, :. ,?,, U Bt, :. l 'U ;,,: U K .1 i '...... ... .. .. ,=:. ,,i. ^i .. ..... .. . -. VF nn .. ....in r oxi O r l,- <'',,. ^ mrdo^ +.^p ;::,!: : r~i a ^ i.,.',';-,vi fn M ALIIIPIUABI t0
a '-RE DEL.ALNEe, r"4444444O 5C41.44 04"4444.. 4.,1 r -SAI{: t '.I 4"-.iMA- ... l04!.4.,h P_.T

S..tI 4.i. r. E4L4A_ _ _......>4.,,.> ,. .... -4 .. .............4.... 4 a....... . . '"' : ..... .. i...,.'-" .... 4'4.4-4 l"I't....1" ta-. E TR 1I
no. A D .A .I O ,.It......n.... 4. ..en.. 4 "' 44 t 4 04414....... . ,. ... ,4, I 44.,4, . i .. .. : 4 4 4 / -- -, :,4, : I ... ";,. (. .... r 04444
SE SO IC T A : No 1 } ) r'I _.. . .. .. 1 h ,el t" 'tles lm ''ni . .a snt -rm l-a rN h %,s en U- 4u197. Ca i o me blesu : pa o, -,_ +-. ,,,-w I =,.ill- $1=7+-"{.l',I ,.,, pu"""""' 'Vea", o h or ,, I : -!' N V nDO, SALUD nme~ t X a a.'Rsde QUZ~t


ci a r s. N I O F R .rN r- pr** T.... .I I1 . . .. -.>,.. n"' :' I .i d FN A. SiC.. .r,-,I. . I ... 4.. .- ., 4 ..; 4 ." I .D C I . $.. AB .
... de .. .......c ..4 44 4.'' .. 4 .. I4.53....4'40..848i"4'44f"4 "444- E- "- 14- 4 -I7S47s .. .., .... '. '.':i: " ,'d |b-- .. 2A .1 11
vllde .. iclosde ...a i -..... RA-N. 6S I....... i I .6".v, "Ink..... M- Nd"" 1 -.+.13! . . o 11r.nno. I...... Pa.e........... .. Vail,,.,i,.,.otr1ll nn 11. "n4" I- i K< Ih '-J-.,", t + .. .... ..... 1... . 1n'l;FI\+ ll",,+%,+,en lcln .. n orme s .


4 4 4. ... ., I -l" It 4 C O. T( l riN m_ I ,C anii -CASA ?XTR 0 1A ( '4,4 b" 4 4I T, . |.412 M ,,(raM AO (.02 ,"l- 444444 $.,I,) 4e 2r, n4-4 ,- .04 4 44.. .. I. T
UnriH-to efeC enca e, del -I F3.-127721.24 54 I ,,', I,:l .....I ".. I4t4I 44444 44 4 ,44" ,4, 4'' I "4I4_", -, .r44 A. "4,4.,"N. 44', "...,
.'''. ...L B M 444. '1 1444 :,4.1..,4." .'-4" n. _ALOS,,I.. .l-,--_....I I_........._-_AA--- A0_____ ___ IAL.ME ND.AR.'ES- . .t- -op a o m ue le !%I: ^ ;r .r.I K-'':A-4S-i 1
.. 1,44.,I 4. .N.'.IITR.,.IL.I.-

PLZA ad^^^ ^ S .~^ ? I.,^^^ ^ *i '~ E A A IO E ~ $9,000.007"" 11 1210 elo-a-8, ,::er NI- AO E 'MPD S R B I O ADIS ON1 L UE __ __ __ _ 44444'-^ -". ^ 'l"li 444---4 044cn 444 441444.'<;; 44' ,,.,,-- MU BL SoPEN AS.d,,." 44444 4044404;444'4;444"^'.' ;n1 ^
vae as.eA con___________F.un4 X IRHE48- --UECTO R DL BLEGO RIO 444.44.444444444 1 ,44- 0--4 It44....4 I Pm ia ,RE 6Y
4 _______________u____Par; m________ -__ A 'ti-.. C I- ('.44245.44l I .4il412 iltI 444, ".4I44_I ri "' 'n'4.r I l.

.P'II | 111 rllll _r --pel&,l.....I'1f .. .. 11.| ih.... %. J ..... ..... i:.............. ,-,",. .. pa aal- ..'. 1, =-=l .lnP .o Aa~o ,ormIna .-I,". "' 1 ". -olai,,Il ullr"I anton,'o. Al, .. ,dr it n- ~a|a~ao~ l .. e~

HOY-SA4ADO y4 4444444 44 4lab.illt, Sinn A GRANDES I: I,__ I, 4 2b0

asn.IdriRu eS CD.. ,t TA15J A Ci,,,,ADRAH 'l,- deA,,, ,-E S,,LA A pEIOrS .... i.... ..... X'I t -A T '"1 ,,, R O 1- I' in:,.-19 A Si N U V N.-, A. SOnnd A C Ar.. !N-c h. & 44I 4,(L, 7 2 Gerr 4A B EL 2,1 -
..11.4.4244444344 41T4 4 ,, "A2 A h4l, Jill4I4,14In,4n4IGAN


-[ n4 4 4 4 e 44 4 44 m .]tl ,,^ rIIi nnI I:S MI


I .3U "n*l~l%>.l'm.' r "i.' '.'.r~n .' I i+-,iitn/- ER- 'i ^Mei I" i'lp na C n ut dllq iaria d 4 I ,H lacu +ern n iro, prpnel+dl le par Cr + C^.^r^ "'' z0 -1- 7 'n"Z "-'!"-' r. 'p,' r." i "'r ^'i~ ~^ .t I "' '.') '^* ^ "~ ^ ^ i. 'B --TO +T BOA-D-s
U h. __ ~ 4.~ '* .....4'"'04. u+_. rt L UIxt;+, D1 UY1UULL n I A~t 1 4 ,l4h2lt0d D yr, ,", '4A 44 +I24 4 ,4 ra, ,.0440:4 a 1 4e VUi;+ i GU .R4 O C LL AR E AS $0,0boy.7 r, 0 -u .fo d .. r* .' .., r. !i^;"N lK'rl n ^ - ,I, *' .n*"" " '; .': 1 a P n1 La lt 16, hnarP s, ........ h' n .esl+d T . --- . .. -~ ~ ~ ,'*^ ,- ," ,, .,."' N" 15 :l r,,,,*, il 0m n t S G N A Irs; n ,:*"..'a'", : xrt.. o''^" '; D^ l l, r'^ <,tl.A OA ZO .S
...... .. .. ..... . .. X .. .. .. '; . . .
a ;f~ il i ,, ,L ,,,i,,., .1 ,. 2E 1 - ? Il. ,, ,' ; ,- +*_:; 1 4 1 . .I- .. .......I- ... 1,. I .... l I O I .... n r H A R Sa 1'nA O S- r ,r .. rt.. .n-.. .. r '41 . "... .. E Q M D I
Ii4 4I4* --- .....42 14. CLI IC I. A ... 1. 1 .* 4.... ..JAS.R.. A R......2... .. T nD .[ SR ... .I"... 1 I 0 I.... 4.... .4 444248 .


,. ...... ... *. "a ,,_ ____ .....RES i S- P I. L NT Pn" I ',. C 1,,i,:i ' .;ti ;,r,',he /' y....nuel, Fl, ,,r. .l t ... d .. . . .... ;", : .1a, pr, R
la n Atrte, min .OS 23.F etr e R ,iInr %.oINh t.de- d .r.rN [ , ,, p., ,, v,. -8SSO. l OM P ,,, R.A,,,,', O .-A,4,0 ; ,-,"-GERVAS IO ALON O SU A.'-I ...Pr--- --. ..- t...a ra J"h N -- ,77i.
; ......, I.......4:' ... ..... . .44 ... ... ...-. W i d PIN'O4S 1 42 P Hbn.2',- *- I E- '' D D LA4, ., C L . I .. ... . '
442 440,444 54 49 444 04 6,,,' ,4,r4444.4,4.,44 .. 4...4 ,a 0 nn. - 44 4 qll4244 4 i~Le 1,m ne I lai-. d mbn;- .~4 i.2 aCalo Ao p4404,, 4no44. 4,44 s4 44 44a 424- 42.4444. 4440404 t 48444
E z .II 4444444444 4444404 402 4 59-2.. (40-ND D rC1 O Z C SA ,A E I A 0D CT E Z 11X A1742. 4214


'O t \. edta na s bdad n-apte rias d o conp r: \ 3n'ad+ DR,.n r s ,. n~+n, ENdn ,ED C-N .If ,+,. ,.: .,T ,1 I R $ E I P E U e+ ". .. .. C;,lun, a It.,- + .. ,,_r ."I""' eIf Vz .o ON C S ; X Z- ',o44. 17,a,24 11641 doE144444O1 4S4- 1 M 445.,", 4>4.,-4 4 v-, n-1 | 444 4 I 4 n,4+ 4440444 th!W 4n4... . . .. ;, n n.,d3r i m-z 1 4 4e'4h.4 4" 4 4 A4


44 44 nn4n,45444 4, 17 IMUEBE th R/ ND S-1i DOOICN S 44.. ,"' 0 I 244p444 444.,4 4444d4444, d I nt4444444
VEd DEDd RES DE44 4FERNANDEZ Y VIDAL A-9311:445 224 I.4"""424 44440444' "-1'4-"
I ,54 E 4NISV- 444 .44 444 aL 444044.4,4..,.-.0P0,444." 42 4414 14 e44,44 AS-S ll 0 412 I144 4.444 re ii~ to ~
4.444 4 40 4 4"4 a 4 '6 o 4. 244 o hga. rP04 44 3 44 I 44~,ic oFS 444.4 UidO r R,, eIN AR IA' Go 11 ra n i v n em s P r fe i n s o c la e M r ie ER V A O CAL O S O S U ,ea- $2800. z bO S Pn i 7I~ tNO S 602444 VN,,; N ntr.DU S antaP2CI DR


1 .. r . I I I ,, I fl I Pp r ot ft d f 1 1 i"0 a l e r, 1 b e . I. ... ; ..OI I l ml, O I I F 1 1 1 -- I . . . . .. ... .i z .
-" .IIe e n Ir I 'no rl .. 1r. .I. IV Is, A .T A PI~t ll L. ,AY A D E. MRAN T A R$ .. 1 0o:a ... o v v


Se 2404444444 Pa 4 i4 -4s4,,2. 444404 4-4- 1424 .4. . 4. 4 54 5I~4 4IA: 4 44404 4. 4-44e424444 o l 444 7 l 1 1 I .44 i 44 414", 4.. U 4..lendI i 4,9 4 ,44.. . .. 4404i4. 4 ,4444" 4. I 4 4
7 a - I e I .. T 1 I Q l p 1 1 1 'i I F -lfl u -- ' i ` l n i p s n u s i o n a I s I n a t. % ".. 1 I I ;. S l l {I.: 0 T ,I n- Il ,- rn S tt, 0 ] nr m V e l d,, h1 -a P A ~ d o ptl l 13 l a n J- ,_ _ n6 I "( ~ p 8 d l ,o
de ciiad l. e U 7"' -- e erac +O. O icn s: A uir_ _,l M r do.Pm rifn:1632. aon ailIhai+roe o Iof N21 N P CA \N 63M R
m a i spi blei coeIor r i r,-,: --dI"-,+ _ t:-, ,,_ D, n R A IA O RA Y O A -3 4TF.42611-0 -14 tcoe. Del., ha--. = -- co ~ a 'X ++ +o l Ina-v te l r. g. .J, Inin-- ..
Para-_ _,,'4 4", I 2. t. R S O S E U ES 4 44 4. 44480 4l',, 444 ol4, R PED D I M EB E I 4.0.4444.4, ,4CalI4b44!4"4 4444 !47, l, 444,4 Cn448444A
... .C ........... .. .....tFAI mL 244. ',4 4404 s4 444 1 ,, 4 4 4 4444-1 4444 4 444.44 "t4l4l 44. 4 4 .,44 4 P.4 444447 F4r442at Al l a442 4, 4 a .4 0-24 "6 ; 44 4; H'., l,. (2d 004 -4 -
nom en ]a, Habarnal y ip "rol-n- iIr I -t. .. I ]a Ill".. i... + Mtg.. .11..a ea m1Or e l.a, a.` a -lno ,. 1.7,,=, .,,i .l ,t. .
I z/i,,I .......oo,......... .o,,..... ..... ''.",... ... .. .I. ... quiabi;.Rapde;. C- ,:.s, ... .l. 'I., ..". ,,',,-,", I ,'..I.?-''1:1 ,".,1 I' I" s-1,111d" --'--"-,.,-"-" '-.... .............. '":-_" ...... .!a

INT E I 41 a444 4 444144 44-v44 44n1114,4- k "r 44444444444. 4 a. 444404444.4 4..... C MPR O LINROS TOY A z04.1"2.. . .o '.',
4 I o. .TE O :,-:.... ..I..... .,
GRAPHER ~ ~ ~ ~ ~ le ....rm ,1 __,,.,1. ___ h-, }~ -" .... ditle e ......... ..... ... Sal' ,}')O 1 n % t, . ...... ... A+, :.17.... RES D I ... ..A A ... ... t ...... I ...... ...... ] ... %....... -I !3... 4
__ A im-tlrepalgrnIerioroCtnnpu Ins: 2 A -_ Il"t'r F''l[" i .. Int ,, Iarull ln na .No


4a4t24s4e4 cr444444. l ai experience t'oe o .. r rl,,fll-. A- DR., M ESA A1 ,, ,,S P I IDANO Y O J TO 0 WA SE A ,RTE 444... ....14444,+' M,,, o. ,144 o 2 .l 4 + +F 4n. L-M nLC.r oxi m-.4,,+,,, P r"an .. .... II, ......4. ,'..,4144444; Lo~
pe4ie0-11 r-1eyen"ral, nomlle. -R- 6 3 3 1. R I. l' lll~lll+ 1 5111+r111q e in 'l" 'a pa l. .1" -t ll rt rt n l r l tnrb ll..-I l r n t I:a p ,t-dI ~ ]7 2 la l, , hn bll l, +ac .., It .-,r .S blll lll~, + n l- F l+ .1 1mi .4x.l
,l ] ..i riIn ... .. 11.n v o. n '-,ll,.,. 1 r4S-bar F i p r e ....I -
~~~~~ ~NE ...... ,-h". '`,---a"r I~~r -- f- c -........ ........... -"-
44444 0444, .44404 H:6abana4..45N I.. LA44,44 .,44 4.4~4 444 44 4 .4444 4 44-~~ 4444 44G la 4 *,44 I(. 144 4 4 110, 1 4 A', MI .11n, 444,, 44 4

444444044444 4444 444.4444,44044. 44 04.40444p.44444444044444 4. 4.4..... ..... '2-" - *oI ,,.A4',, .4OLARE

U. .NA..A.. .SA.. .ont anoRivera ........-..,D 14,44,, "'-,-11,1. . ,
,..BUIDORA LU XE, I I. GALIAN . AYO -3347 444. 44 . ..b,, 4 4ab4r444 44, dIM' 60__ -u ,__-
40444 45004DE40p.5 ,.(,4 4,-40.Il444,' 444,.44."1 !4 4".4 4t'. ,'i-y".,- d ,-. --AL I I A 4
A n n iE Xl D IR ECe I . . .. . . : v ,TO R D E i A RI.,I m d ,l' no .Iql n llo + -r. orue a en d rzpf lrainos rrts Inte , t ;- ,s ; r, r.-Inr\ ,l ...... In--- I~ I J1,.,.,.,. I lr~ a de R. l R A "! rne ATA.. h e PEN-, d
444.4.,A.,,F..4 .,Iena4a ,lri.ne 'SI M SIC 4 44 4 .44114I_ 4,,,_N, o''t rn!,,,, r 044, al.'t.,ll._', ,.~4 4,44 .4 4 44.4ETRE14 Y 1-DE SA-SPANISHDETLOS B444484444 44.4444 4. ,4pot4. .....4 A ,6a i ,nd--t.o.s ,( y.l. - 22oFe db I tSTR M E NTOS DO' I. V\ ND 0 V aC eIA .I 4 Db 421 M R- Pa CnUR D. A Rmoden s,
4 4 4 4 .' 4 "I-"'-- I ... ;., 0444 4 4 1 .-.,,4.-.444. .4:4n04.,,, 2 44:4404
ApRtiO No. nILaSE lO tr E,, C, F ..,....I -- -j 1lluna- +, p~nI I" ]"R Ieabex sI ~~ana. ,,-2l., 7 .;4- r hIanl.,garae r q -`) 1 111111 p- f I F. Vt o,,-. F"i0 .-1 ~DIit T I-,ii, cl rithned -i .,.. e mi{ ltn--

mwi sheirsta.0_ __ 1 ''p4. I '...:.. .05' -... ....... .. ... 1 TPIaANOmOaoTOI..IARE.4-I.I.I I , 4m.4 ,,".1 ,4, o ,4 2 ,4 I,,4- . ..444.4444 ...A4E... ,.A 0 _.D444.4,4 ('54 4 NTRo44_ _4........ ......
.44; n m uee411'.5 444 .464CRIAD44 .. ,4(--4r..4.' 4.4,..4(i.4444 SA.AN44A4 ,...4441. .. ....WD M. A PaA r..r.laa...
U H E_9-1 __ 'O-' i - H :. i-- i ,,_ .. .F- 72ab .... 9O i r .... .... ... IM INT O"+?, ,I ,-n ,f n.- ",' ",, ',, "' n'tr a . A tinju. I'. I- lO-P O RT .........-.- 7;0 'll; 'n, P I '-ri ""' +. .. .. . ... ...in.41 .(! ... ... ..n a r l
O renC l+ f er +-33 .U'I a ll% Ia l r o e r -ve. t- -ti-A,"' ill, 1.1 d g. A A utra tI,,t. 7 I e II I. :,, r Nl n . ::, e. a M ,a a o IP
''. + 4 ;"+1 A? s rl~ a s e i le a tll S ,e o + ''"." 'n .1+ 1 ".o llaI ll, I l ros \ guaIll". se I in r, .,Puh1.
... . .. .. . .LN O I~d~ l n6x~a ,'II ''d 1 lr l rtI.. l I al(- a+ .1 - -,,artn% - 9 6 E-4-4192-48-14
.... .... L0 4.e 4."l, ....4 4 ." 4 ,".,'.4 '444444 4" 444 UNA444" 4 4' l4" 44 A 6.. . . . . . ..'4'4'4'4440 1 4..... ....4444.4.4444
Ala L" ..... 4 4 I ,HitI- 44t- 44 4 n', 44 l IPn..S"I I *lip ,4.4 0 t5 -rb4,'4 i I Ill.1I ARDENASa$ n 4A 12 0,4 54n 4,4444 ar ]10 ,50 rn44l4 .
I --UK,.I,..- de IR AMARd e,4480 3etia n CALLS 42 49a "O. ARaE
S .444(0'.i M H. L.4004. n, DR. LUIS ,,.,;B'ER 'MUDEZ>: OIOR OMUElBST ESu Uo 7547 4 41444 4444441__ 144-'.0 44 _____I__-_In %___.._______________
4' pl.tSodn 44et44A4PaP4VM4 4CAA A'IGUA DX 44PO
OT4441S4A4'Doe % *MNE P SR .. ... .. 44"22.2 ,I 4I 44 4V A T . . ... . ,, .o O ...........NN A.. .. . ...1 ..a.. ..e.. ...... ... ... .. .... .
,.1_-. ,,--- .. J .- i +I'7 S (' "44 4 -. 8.4444440,44.4. 44444444 44440444444 44 4444440444 4440444444.44 4 0 4 04104 ( J 'LAr 4.T 4d n l 44I.4 [ 44.. 4 E44 -4' 4 4
',,i sa ,tns af 1. TVN D R A S -L A "'AN D R O ;."T -V o ,--l '-.T_ . .... ,b n,- ....1"1... .... F ... .. . .",.:":.,,a !... V .a'.,F ., .;" I..., - ,.,p.l ,I- ,0, ,1o.-- -P on'"."+%In 1 . ... .. ... ...x z" i -'.
1 w o a l a Co e ele i o F r.... . .... .. .', t .. ., 1 ..I . r. :... . . %... . .._. . ,+ .. .... .i...Al ,, ... W+ 1. i. 1" t ....... ... o _ _.. 2.. ... . ." I. Iiy~ n aD t a ra tl~~ + ~ n !a ,'1 P H.. . .+l
", It I... e'rimittrpa_ ...""'I" ._"_ ________ 44244 4-,

1'. . 'r' ;o I ". d4l_4.4 t". 17a.r..d 4 8 4 .LI.... ,_a' P"t .. eF ;. ,n..,u4 t,,44rapa,4,. b.dt L I,. ] ,0n'- 4.II.44, 1. 1,4 4. ....... O ....N. D A 54 00 ..... r i. --lI,-i- T ( ' lA ....08 44 A C ...
'110" dIle, I'AmfSn -bI4.4 444 4444 4' 444.404 .4. 444444I- 44 ...4...4444 4I4;4 42 244244r taei CIII. Ii il. T racing J, or't, I,',- %1 v l A.I l n,:",l e 1. 7 1 t| :l a I p p,tio og 1 -3 .12."1 n I .' 50l. E ISO U P
alca .. .... ...... ........;,r- m....".. -.. ...._ CVA- ,C'SPI enne ]ta l n + 4'+ p c} , h e' e Ct T ,ti--n.. ,u[ .. ,o.. r n....:,a,;. Ila,-. ..;". 'A?.oT. ,. l&, ra;,."'a ,ratio+
4444 044 1(i- 4 1P ara 484, 44, 1 4 f .44 311e. 408424I-U, i -f , 1 4444. 4444 1444,443 440444444 4444 44I44. N . .. . . . .. ... do Mi 4 4 l
..- r ut I -5-44_ T 1iSb4O Di.4I4IC 0 A4I4;4 0k4444411444tId4 joya b is 44l4ts La ii- .44" 4245.! 44444 4 4444442. 44('I 444!, 44,4ll ,I 46 ,,,i, 3 b4at44t4lesI4-44.4gang4
PLA AS -- 5 0 14580-4444560 P44T. '4,60'41182 F. Ifno 509, -5001 0I' 04144444,44 445Wn 444 4 0 T4T~l I, 44If9p5p54TrC' 4444,444,lto,;1. 444 oal4.r....,44 -_ ___AN__mer.,._
I`II, 25~l 6 .11 ,es. r- n ... IMntm I T- i 'er totPr. Q.. ln, ,,ld -n,,,i ti jar "l o onm e fr r ent, $54 I~nfr e A' At I no. 01fr nI r, ana B-375 il. I
4 4444... -44.57-11844.4. ODE NA S. N BR A 4444 4444,04 fl A rSJll!d l st,4 .... 44 4,444. 044444444444 ...".' a2 ALMENDARES: Sf4,r00 N.CANOR.DEL.CAMPO
-0 C - _DR AN O N O IT A l ".. .... la ift .rn 4,,,,, r ... .- I.,o+ O ,, + 1' .. . .
do0174it220444oll44d.,44 I C.3 0,nl t .14a ,444'gar,, 4444'644.44444 P4" P4 fr nt O44444444404444444. 4' r ,44 44 ra444
_ --7 "',,fins: 14 ,20.' !.. .o ) ", I ,4 6 ," 11.1,,rn r44 44pre,4, s4 4'4s4 44 4 4 4.4 4 4 m, 4 '4 4 ( 4 4 0 4-4r 4 2 14, .
, ,li,,,n. ,,,ata...... .. ... ,,, ,, ,I ..,,D .. ...O, .. ..EN MARINA--.--4475A-12N 1. .. ..I .;, ,-I-. : .. ., 111-.-. 00.-E.S.. A NG, 1,,2 tooz.... D c.E ,

_d D'ISPara IBLEh S ____ 44-444mtz 341,4 faXl,. 41444.44 i y .o... 1 M U EBLESDE FIPRENDAS 4r, e -4o1 444, 4 416444,4 rl44, ,,4,4,I4 4i 1 I, ... 4444.-4....... '444-2444,a T B n d11.
Y,1SA ADO 120 MAR EJDO '-RAS DR".. A. .1r. CABRERAr inc 4424il -, .I I'ain-I,,.. 44l4d 44i4. brA rAn41
4doFdoLITIIloiloAJ 444y444.44- 4.4.f4-l40444RADIOLOGIA Y CANCEeRInIE-40495SP_ _A---.54544.4445I 4440414410I 56-5S'295r444 all44044 14,44444. 44,4444;4I.44 4 II44',4. ,.14,0444, 4444 404444,44
444 44444.4 4.55 44148y.5424.5 4444-,,,,,,.,4. 4.,:,4. ,,,-.,,..1 A-90 OP2S O U.5R84430 V ARWO IT. (I" 4. "" 44T4444 42 ia l-- 4 rnt 44$9 044 Iu '44444 4e444t.,,4444
en 4': 44ss4.44.444.1 .44 4444 4 ra, tab,.,,orhesa4 e in. 44 44, .4.6.4se., .0 44044 .444-444C. 4 4 ..4po,4dl ... '2A,,4140244444444444444444.4444 444444,444,0444 44444444


(404',1 4 4 '''" 124( LAVA NDE r AL AR O .N ". o s R 0 4' .4 bN SdI. A O 1. r SANTOS s4 44444 s 42.44 S.
Ll +a iii tna hII IIII de 9 ,a %a + :- ;" I l I yd n ,poa ete T A TO N S SE U L S. .:.." A,, n. 11A .. evl n, ar' ( r ..e~ l rEn Z, no RRn E Dc oornDE r 11.o n ad.. r.. Jadin.potal aa a; ~ ,uw n fr n .( $arP ~O

011 4_1 ,l Gilrr- -ro ut im 4424" . .. ( 2 0 4444 4444 044.. -4 44 0 -4 24-44 'u c uadr 444t4at 444 Tnlei A5 -6322 -20954
4 4,,, 4, 4i I' ...'. .-. .......... .. ....2I4PIANO S.Y4RO PA0 44,,I n SOLA r 3
d444.d,, 4 0.. 44, 44444444440. d 4 42ItI,,',4 04$,4 -,,7rI7, ..1,9 L- -4,424E,-,- .4 LA I. 404.4 .4 ,-,v.et l.. .,, ,e.." -
Be so e44-44 1afo4il4Papa, uenns r42ve" 444 4'-,,.njo ir4m Pit4-4 1.440iI,4444 l44e C41 1. -I ll44ln ---_n__ -4-.__-
I it14...4 4 4, 444 4d4o4444S 5 4544 4,54..5 44344 47, X4.4444443 LBRO.4TOYA 822444in, -1 -1.11k S CAI NGU ANT .
nit p 54.42,iitil 44 c~~n, p44 -4-44444.445 424ii,,44 -IiT ':'oi.' A 4342 F 79119. 1044 4,h IORO PLATAI. I NO i f17 44, 04.4444444444444 444 '111 I'l-4At,' AI7 0041. R N.T. *ll. ,, 'I 438483
I rs ilIw IIIl, r~ilr oeao in rf-- I OD RNA. hoN BR i gluLANT ,F9 444 444 444444 :n,,4,4,4, 44 AB N V A OS A 07t, 4440,,44 44.44 44,- UA USUNit17
se o.-b4o ss: p544lx..o. .4'": 425 C EflIEOE. DR ANTONIO PITA 4 .1 mil4444444444444 414444"to. .4,?a4 044','--,:,p24444,o4n44to4,1044l0-4(ill,.,, 44 40, 544444 (,.4, 404 8444In4
fit V~rX C19, __ -_-_ ,__ 44 5444404-4 4,44, 0444404444444_____ I I '' ,1,-,;,,,,,,,.44.4427 444441% ,`q`!. A nd T -- Inn.4444444....4i _I ... .A ,44I.4...4 -" .".4e.'.,"4iII~ u 'I.'l" $ on' 444404 'tndia
___________.___________,r -,- --- I444,4 4o4y4r444044444f,.44444In444444m .1a. ..1.2I0-444444444.a144444441-1 .. .i,-I440.1477..17-74Mir4- Aa-3592.,P411 --
544 44,....4'4 4444444 0l~a-,i, 5'I,- .4 -d'4. 4444.,.. I4444l-455o 4458444 4442444408,.,,'.4444 4444 4I044,,1VE0,444 A4T4.311,20
Masns d i:~ 1 0. 0I4Il:41 4 o ils rnnda. Kr, ,,An., o .1. 41- 4 5,, 4444.4 4 O P A 440444BLE, A4 4.4444JIM. 4' --
..F:A-437 F_11_9_IIA_6 1 - -t- Co-3a47 .--2-,to n4..4. 44444044 ,:, I'. Ji 444444; 4 I4 4.444 Want.44, 44n,.p1.444 44 4 5,,,1444424 2 .44 444 4-424(49 4$I4
I-. t, 4 q III. I4 I.'.I t ... ..1 "i, ,,- 4 ...340 ,,4-4-4P27-44 1 Oa R N A grilles~dR .
.444 44 544 4 4244.".44..-. ., '- 7.:. PINO Yf ROP _________I_________I_____L_' 14 I_444,4' ,, _ __ I CAL E .'s .-CLARA .4r -" 14..'" ~ InI.'
MR. SALMONir ___________ A334_gs a f ____ro ,ca.- RAD-'I O N ROTO EVNMCSRNADOS30 ___


............. -- -M DC"C LSA MA U NA I ...... .. . ..' ... .EDA ~D0:$26 000.D .. C "NC 's 1 I I PLA.. ..... . ........ .. o,~
.. ...l"^ ." *,"' '.*\ --- -" '*- '" Iu ".f.ulu nulu ,'nnn ff e'n l "" .... J' ,I ",' l" "" 'bnT.o
.......' *.... ; ... .. ..... .. I 4 O CULI STAS ; .. ; ,,, NO PAGU E R EPARACIO NES V F D A U U .)LD ,U UIJ I _-_______________
C-1OFIP10F DIi mr i S A IO ... RN RE.ODTCODA 4H ,' ~ ~?' :, :r,:,"I r r :' "e
MEDICO OCULISTA PAGO MAS QUE NAD1E "" ', ', ''s 0 A"

Il 1lO __ ____1 OFICINISTAS Dr. " "; . ... '" ' ..R.o .. .. ....' ,-. "1- n,,.: i-br .....' ..
----- Dr E.. .. Cu i" 'el Rio I '. . .. ... .... '.' r'r --' -.
mr. 'n, lv3n Pil %rr,'r1 %i I, v ,.,v~ i, ... 4r.rr i

1lr ^o '*r ... n ...... ., .... . .. .. . .1 " . ...... S,:-.. U.. | SCRIBASE Y ANUNCIESE .. ..... .. . B, ,1 ', 6 .t : 1 ln 44 .n o,, 44. A74,IoI ;' 04.
Nopt',o,, +4 ,." ,, . ..... : . . : .r : EL (DIARIO DE LA MARINA, *'4 .. 2 ,. ., E-2-.44l-4-.,.! r'+ 4.,
i~ ~ ~ ~ ~~ ~~~F' ..i .,._ ii.1.i -4.9-14
N. r
~1~'--


DI tARM DF LA MARrNA.-SARAIIO 14 D F FRFRRfIR DF. 104


I oJ


,0PANAE IE
PAGINA. yER

VENTAS VENT.AS- VE-NTAS /

i4 -SOLARES g 49 '5 51 ESTABLECIMIENTOS
BE VENCE ON SOLAR 5000 5*55ISTEDSPSLQUXI U
nodrdas cr ca Oalsolksm206 a& OPORTUNIDAD dr- .-o h LUQXKuA>UNA*-
N"ra5l9aror ae r l l, Is N 000s1u0 PL,. ie er qO ue e. n ar eri so.l r dr1 1a p C ,i, t,1,J a.
da Lssmai Rep., 1.s a Oi, R l I .mr f' I~e ilIl ''1 ill lfrnlir, -. -Ii er, len
'a n Blia c, l art s la" ao fabri tic -e 0 L.'O li .-l,--,,t r u101 o
E454440-E.4 .4H 15o Preos not i nos I f 'aoIn or dJasne Modes m Or- i .. a *'. -,aA.'.
P-- OP U N PESO 0 303 Tell M.561 I I 'rr,.. I '.11
PaR UN PESO E4310.4, 1'..l, _-
cad a vara puede ser dueno de GAN OOA v2IVO CAPS NODUBRV.O
Ln gran folar en el nuevo Re- 50 FINCAS KUSTI-CAS ...''or,..-I d,- ... r,'" r-. ..,.1.5r
,Fa r r-. ,n.:. l r, G.inh n Hl,; inr- I
parto 'Alturas del Rosario', ca- mb T I LDS ILA ACCIOe DS o 0 Fn sr 10-.'.r,. r 01' .f22l
fles pavimentadas, agua, luz y %caRi" mrol do LN a .... A,10 A..STA COK, SCIANT: AROM3.
e ~r:11,rim .........12 iaa .... ....?r.c B C t.= S&I A O P
herMoso parque de frondosa mii s, a 0In 1 1 ,o .-, 22 O ,,oarOpor of .... 'er.:n" :i "'-m
arboleda. A pocos minutos con- :""Iado Lu: r .r m in r. I Ti r1d-'e enO "0I ,1 ":n0 .
noecms is rge n D r., n. p tro Habaria. con arias rules de de a eodr Infornoes. cu 0i 0t -r .r''ir. e Ci.-. Me
6 rnm bus a cinco centavos pasa- .I.3 : 'r,,14 ,2 a 4 a ,' o !',' 1Ar,era
E A,. I'
je. Laureano'de la Vega. Aguiar VEALA. HAGA OFETA BE V1U CANTIRA DE DRFf-
J2 5 9 A p r t a e n t e l e o n o V en d;,, f i n a u li s .5xfx i nJ 1 41 1 8 1 i i n d sad ., r f~ i 'e r i -,J :.r ) : a ~ a e n u e ~ t a s
259. Apartamento I 7 Teleono Is-11 Iaosu Fatoo. leas n'..-r.pr Ii. l i en@ er, .' Oac.lh'dades
A-3467. Eu4roo toruales produce cco .n u..rn o' ... r ... '-', .t.. .-i r :4
ql,jefia case modelsl [Jfrrw.e X,7-r,01 1
E-4741-49-14 *.4 "*'*" *l
COJIMAR PRECIOSA FINCA tiNmA VA I7A
Vando lmts 10D4, TmImr Calauda Real So .enoe de tun cabilrit iil s GANGA A OFREZCA
freole do. callsel i 800 Itormsh Rot. refele Cen'merI e.ire Arianioi C.,de-
gardla. W -23AL Rates liiorlables l.18 terrenrm i," d; rt r4 ,- F r n,.r r"rlt l! rrlni 1 ,
lo''aI. la.1o4 iso'ao PIsr'toItm do 0IC r.a
Eo4462-49-1 4 don..4 .r1, r llO Ioerado. e'. p-.a.d .c r.I l. ,i-ar,. Borri,
s .r.0.oaaerl laraie c oa g,ollo I' % 3,-c)Poidtil rr 11Jb 0l0d#
SANTOS SUAREZ SI.750 as iru inda %a proa.0ftia D D.r r ,'I0 ^1AM. 'Er '. ,mro-..."l iA.
"Tr-, LW "fell. 1.36(,' 1.' I '- A .. ...r- -rrmc. Tre.,.lr .
Vendosodmlare ntoe 2 A'er, ldos 2 da.F17s, 0 E.26 14 IsI sli'r
dWtrantaCal OX3Oji a It Olc ______I______ 1 _=r= 1_ 1.'B._ _
pabre. La.:,. 020 lnotrgute [, 1 MAGNIFICA FINCA
VETSe ,erdl'-- Oi -4 al ao nal.o a. soor A'. GANGA
VENDO .emil. C a~laria lunr.p ic, ca lew Cen- F9 -r-le -,,nW= ee"lld. +:f Is ."r
teal tarrtans/ prir- a r, e m.l 1 ,/ r, lr', r p- i, re
SOLARES EN GANGA ]inardo, rool0 0inaleraois C,V01 A d. Io Jr .', D, l Ic.r. de 'l u C
CalenB ,L cL8,-Re SO.,,,0 r, "to040 l(CalzadO e eloso del 7-,I o-
doein 2M O)ara Saml'ieseaos. Rio aI' p eo .. le l0 oooea'le liar' u,--,', i-A .-,.rao sombr 'er dueflo enI
Pas gre tl .a..a .. n 1.i.'... ... ...a ,. o .... .......00 00a0r',o' .. ...oS .i e .w ei-. 1 4 ooa lab.or.bleo .
p rel a E- fSMet. C is 0 G,..;6 r.ra 1. ra l.'n0 ltI1, l l.: 1,",a ir .-, i-.14
do I AlBO 2ar soniS a C sl,',a' "',a Tll. ITe 'no 1.36' L EBli:R.. "n O A COX VI5 DA, '1U -
pan. irs o", 29! N a`1 o`1 -06 1 0, 60-.0ba 0* TE DSC-Ae.Amm 730 An A CO NRYYZNDA, Lu-
dado a ien te' o s, 0 Pli a 2 a. a t- ? 1 E nWGn'ie ilmOs INCA l. ; o, b iieno en1 B-,,
bal..oar bri a l O a Ma c. c rira -1e0n0t1iredoo--nii-tnIe rOas io-ra lo codh d. aido so'
"bel]c-,corn-frer, e a --s % alarEl.l,,ca -1l~r r, 1. S. ; sr-gin eCa--iftrs m rancla, b o fa .- chd ts r'
rr, e OfK'ln Pl'" Marueha in^elr,& Ii C. iBAI D B l.VI $2ren i, e1. 0 go.IC o No truce. iApro'eche! rer1 io otros
me! O 09 PIa'a ills aelioa pina'1-- !-aata-. $20meoMnleo loEl, poto l C l v
alao Teleoon i A4iru Ci i Pnr 16;, .r 'ale dT lea RepBartos D stieo I Resi- neeocoSo, 1es1: 12 a 4 B4 o o R'as('ngfl S5s
dr E-0401.49.14 arr. la a rrao ls. .-221 Losnd c r I a-. H lrira. E-30i-51A-14
;Atenciln! ;Contratises_! EIVLTO IRIDIO RMAoSAIUO VUS VM3UNA 302230NA. W Lo
Pr iDesc0bralo used! Comore lu fin- major'de 11 alts 0 o' Av'enid sCuar-
b "P ropiesGteri s A m pli acid n ;. ,, r.1 o o er, ;-.' r ii t-. ia "t- :ienavIstilp. El d lm -on en 1
AJloendmrn eneao terren. Dci iIpara a.1 o 1. .mr,-r, oai r. i r. N A D Plr idoA ,ar- ml 5-420S-51-21
do. a 0tree 1,arceta._ I sCT 1fe In 1 in PparlI ED 1.Sa.lF. -XVDit ENDE V BDRIERA DE DULCES EN
rondo a P >cuad;r fra, nl c. L n16 t-1o oe8 4111! .21 t C e r, lu a4 de adadoe .Vdo, oe Yr Ventl-ll
l. shr P) 1 E-232-, 9- P l:, l g d i t "n otrm s. y otrl de abalos. Informant se Ce-

55 -- ------- Soo~o Facludade, Carrtter Cetrr -oilyy bep. s-3a--1
A3 00 F ddae-L Po ar L CADAD ZXT.RAVIA LJU.CTO rro Buenos Alrs Vidriora No inter-
A-.23 Il.E.r"e.0.l * :aPA t ptA rl aiO T r.oi.M. P.- P -medlarlos, E.4141.1.I15
,115 is plpooss ,l sl'. soouciao fir .
1,s* 0 o il ,',,i rtO ist l a, lar nl I o ,CAFM 38 ALCOHOL, YVN.
PARA U0. Ino rmosLo l .o LI'r .1 ta disola 25 pe@oo0 "Preolo; dos n oll
U)P Aa N A* nesos. Inferan. Sr. C arL dE Iaoin3

travedo megif, o t l ierien ,Id fide -ac .AM vA iL `3111nA 31M T TWXO 31 VA-ir d 70 e 6 a 9 p.m. Acostl a 262 Itoa .
rag altio. ]& lm 15,ln ls muo e e a Arm.Fllor-. "1 ,l E-3C i511
yo Narjo.a Hbana r ndeado 3 la I 0 .oc Vrol E ,lar n rlepro pa- NO AGNIFCA OD GA, V
cro0 eooderns., corc carrelsera BeJ.cal y ols." qto mrer foliz pareso 1 t ple r 0,,.r,,, ,1.h a ets i lsrgo 00010210
Bgyerars I inca .-,,ib.o Ad" lO sc slalutOle L, osado Hilt .2 5 0 pso. tliIs, lolrlo." c aalsor.
liafono. a. U2 mluT ;DTB*O %1 44'.. i He. VBIT 1O Is ,Li L. cint r I r3en H
ban1.Ul Notra M1 a ro.'4,aSsiae-45I.d.t- .."a 'o 0 ,, 0n0re coil $5.000.
ban: 20 8 No ---- 011101 E-42Ql1T'o-0 BBOXBO= BAR C ON O MIDao E: N Cerro.
MIRAMAR GANGA DEL 01A -7,qN-;SI-I
CI l Cl 7l"4 entr Ii 11. .a ..1 ni., SE VENDE *B VENIE S B RATA, A tSlfA
lerreso de 25 ari n., frn1, or-01- Flnca ganadera 20 rabollro ts te- m y blen s ltun da, Tiaen trcs illo-
6 jondcsd 0 o1. D E- 29' 4A r0ren corelonte, calladdt 0rm0 Cc mu.l tes Koken..La, venodo par tenet 4qe
Sa .-2124-49-14 niclpa l Clsgo aA do Alla. No nter1i0s- usent0rm0 dol pals, Cuba 5 oentort
dlarlo. Informes, Carretera Central 0-Roill y : Oblspo. P6-4331 51-14
REPARTO OLA FLORESTAI. TEN o. 44.. .-5.4-.50-1 Vendo Bodeguit C
.. doB,,eguioa riolla
&a V bora. V'endemos solaresNJB l "31 Ot S P L O" ,,, v l oU Po p odsl aerl aatnder, b. vanl
o o aa do 0 1. .1 5,7 00 h n raoscuadra coa n vitolnda refrigerado.r, hace duro frio,
nondol y pal noas ( r q u 1 .y _1- ollird 0frirmiles i $1.00 *1ar Eon surtldn, todo el dia. $1,200. Tell. X-2905.
co1) -cor urI anlZaac ln c rmpleta, $:.1'.1 e 'r o lr 470 $ e-lnilosr i. .. $o4X- e1 0- -In
In" 1 A ia1 a-rret er ,e, La sal. losl d e a. Aail2o
rfgua.y alantaallado on 'adca 501.a1 ac-Lo-od. n 0SE VENDE 0 S ACEPTA UN eOCIO
0or12Y 1 sala cl I estableor llento estolo aomerican, yon-


pot liA, Aveid deWJ OAK1B 3 Ala~, K+. OAX-$p ^ l'p;.."r ll
tti~ a~pirdfo mnh t rul S 4 ; ,A 'a .'Ir DllII .p Oard Ai.ra 1,0,s ed en $230 o se__ E4a2-51-a
rveoada par I E-Avenidadoe-Aco-1 a. dAAvl TUN SmOs aiN cA r de $7,000 men1a*es ex1stencla y enserei
a. Omnibus Rula 15. Nueva Flores- c ballerlas, $4,001' en sa provlncla. de o e i reno e In ] lade p a00 c eldad d
a Land Co., Banco Canadi, 322 rH on, 4 boh6los 11. uo do sIlos de embarcar el soco actul. Ave. R y all.
reader=," 3 poses. No tiena earreterA, 11, Ampliaciiin AJmendares. "Viveres Ca-,
guihir "367 A-9875. Admor. Oscar solaenta to.renLosada HiJo, M-8221 0inOr Aola". .E-4129-51-14I
fiz Ramos. E-1-1621-49-5 ma I. DU31O DN r31 INASI11 1 O1INAN S VNDO5O QUINCALLA. LOCllA ON -
NYOS SUA AVENIDA nA 0line pa00SO 80 uan~ 00a0010 6aLo rrsterra gran roegoclo, qluteejnlera
Rodrigueo, osoto, 0-Farrill, e oado Habaona notionconvertiroa en Repar- tranbalro peoueflo olquler, buelb n f00ur0
Rodllez, see O-F rrll, vednto' Los&d 1-11ijo Impulgan Ins vervtaa par dsespsreeer plaza Polv'orlin, 0-Iel-
olar llaoo. 01011 do Ilo roll' 70 por nrb aoloolo lo 100001 aeoopaaPl1ro -dl
vtarosl Po, lar do a00 16 l.0 ," a- n c on l Industrla 402,. ly 214, de 10-a 121, 51 a 6d .i .-
8 a Pio. d .N. -- i -.3 7 1 2 6 0 -.2 5 E 4 4 ,9 5 1 ]5
a A-7 "320"Y flQUITA ]g N DR Z RO BAR CON COMODAO EN CALZADA

14AI RA N2brTNO. 23930 4 NIL 0,cerc0 do Rio Cristal.frontol l Nto.- blen otuado, servielo snuae moderro.
va 0 0ter ea0 00ntre t, p r, Z i.n-- "er-a Club. fonde a l RIGo A l n0 r0,c rro.r n P tia r s r .At e v E a ,oe l ga eai
C ooor ro n a ,0 a n ln d a r ,' u. s I, e ] i,2m n- s ol, A n l C o u n try C u, ,- it6 E 4 1i" 1'l
Cnpho 0f0rt ,rarr0l 51 2 1 arn. F1. I, f teno al laoculo. T a C_ .j*., TENDS OVA O82YO LA K
ildades A.'-3- 1 'ra No. 04. C-570.1,".,' an i, I.. ,'.ArC i-t s .0 ,- .rE
I a raN 6.1 r
am 7V22M5A72TR0*010*CARALLS1- ole. tsbaooa, crol 0000ycoooflturaa.
TrLLA. .AL rONDO Tim 0LA SO- l.; 'Y oado), Altura Caoabal. s olo- Conord 0 i3 L5 y emad.
ce dad a an ,,ol 1.0 ,'-r.os e Fote s 0 .(osuto do Le H OabanaO do n pozos. E-4787-51-15
V gad sol ar d o 2-. par.10 -. ercs o M6 buena ,arbolsd7 d, 1u Bar Ideal: -- - ue-- --r
00 D mero A.-7 (0 rrr,0 carretera. Informed a TelNfono E
1. SanUa 'go do laso Vegas, S o vend. sveilnte m i lnUtosl de La H-
'1131111AIO 0CAHURTERA CMNTRALT 12.. dd fl balanO.-0o0 0-poder__ atendsrlo. Prector
80 --r ------ 61r1, d S oMUla T. 0.A Sii.16-2 0L A ATOt borabla. R 1-5-e1- 4.:a
00 lOsOaHTmi.a d ... .752. oa 0to San Rl 1 ---
VS^ Iml* nun *o ""oo ^ BAR0 oRESTAURAT
*all do e0r0 e Ba0 0'n 4 iIt C- ,u,4ea;-.nioo drs I'Tnr, mn.al4ehl- Vi D'0 VIDRIERA DE U TABACO -. CI-
torra, a. %qle F lr:n es ire 7Ila Sel. Arrl yo aro1 y quine alla, buen punto. Telifo-
ta.m Ha1a7, 0 10.ll7B a0 ti pn o n di' aamn1- 0 -7216. Agus.ln. E4A530-51-IA
n ZAJ)APX GANDGA, NOnWTO'01-1965-60- Mar. OP T D
ictillI!: tindo solar, t2.., +m47, Am= OPORTUNIDAD
actulon rondo oo l ls 12.5 en4 reFINQUITA POi-o $1 0 CO.NTADO EN Csa partamenton en ]a msjor doAgil-
avio l o 7o. r Sa, one1c anl olod.n Te- adelante: rests pla.oe s1n Interoo. CO In.Oultlidad n1100. $65041.n Hotelme 00or 0rtoo.
-da - 7 . far aT0- rreters Boyeros, Santllaon la Vegas. Au e Utlilidad $2.000, $30,.000. No bay o mida.
rrer,, rz I.1 ,,:o sin flmbriuaresO Cue- acueducto: muchoo frutallo: pilaual Otto $32,000. Trabala con hudopdesd dol
or. -(10 100ra 1001 .A.- m-,4. M-242 A39750- 11-E-416n-50-14 interior, buen control. paro alquiler, no0
NANTiLtelACON0ual.NTosCANNj. i3 CASyALLuSAN, CE gNRA bari ohy Coia. Mxino n 'fomes Guerra Au la
tr01 p l p rdsro mn1bus rut 4. aa s ado fn prepared raosCall ul a o a E-422-51-15
rsndo 0olar 12tvarrs fo ronto s y 0 15 n 9 ova- t l con0 al .raie lE- 2l-
rea terreno, $1.50 vara. GOme: A-7378. rcdora plenso, etc. Lodo modorno. Ca- SIUEN NIEGOCIO V sND6 POR INFER-
E-4705-4-14 do ,ivlenda,,'plas *osaicn, Jrdln, m edad, Labooratolo pr odootos osoIN-
L ON4O .d l pot.los .r.n. ba par..tal y ols- .tr...0.nt* t 1.a o.i.a. naor nli.-
eN ri bran. Tellon0o F-3611. one..y calls 6, rents Poradeo Ibe. To-
EN L- Lo PONTON. E-4129-50. lifono B-3637. -
Venda o solar de 6| t ino m etoo, ace- n o can1 2 cs stas y 2,52 metros de te- vl ends en a Calzada do Lu ,Ian 74, in-
ra sombre, con oimentacidn oonstruldsarreno, todo par $7,000. sale mensc d. forsan de 12 a 9. E-4402-51-15
sobre plptaa de jcaro para ediflcin de 02.80ametro, sdao cadra dseIe R. TEMNTE SE VENE LA QIN
3 plantat. Gas, *leantarillado p 00*a par "La Palms" a media cuodra do is Calra -R ool d t IaN al Vob nE 42 Q o-
el rents. Planes smplerls, lioenola y da de Arroyo Apolo. Telfluon 1,7220.e plo n La lrle ol no pu 2de adnptrl p0ar
Couao de cements ditponibJe de Inmedia- 0E-4095-50'-15 cuoquser otro giro. lnformes en oo a 0 ,
to DO,..oa '.180. E.40-,9 t E02 -
,F'lN.t .0875. 0 E, lB00 MIRn GRAVAMEN; E40 E 11.a
IVZCINONIi D53 8L131 vTuun O tst i -le.lmo o-'10dsm diner s O a lluoo 0ing7 50 00. MAS DN S 1000 U1111
a I so cr u et. ic.caars a-op1s u t haflnss.l aB O DE GQfA A C ON A Y4V0-
Grsn Cl-rb; ] minutes abn Pcro-'-, fi'e'nd a le," (q..-r r e bF.-S
s r g al io. $ .Cor r -- I0a0 M-1000 Va. alos 502n1. maeo e loas 00ub 0000. i.L '' M B D G a8,000D
toal *I-.,40 I.-S-4 o1 p 0lit vi v ndat $1 : 0uti'r I


rlrll.ndea eHl" rM-tdene S TrEND orE rp to qullan budenrl ldi. 10ol. E-4548-51-1
eota a l 0n2.00 pagn 1ctrly ofiooi Ns Reye, LealtadF05: A64,09
Rspar a paroalo, $1.00. Losalda e VINCA $8,0 O mN 501 EUE- ORNBRI RSDN -4719-l-14tl^o.'.^-r2' BAR'"'C Rpl'ro^ STn'r^u.~'. ^'^ 5 OE AU R ANTEOE
ruo M- A t-n-221.- bo ial1: M runba.l Anu nt000o. Bu.n .:t P0bo

;e'*n.g^aart o''^? O"!"' ; : i( Co4ll0 !"t'~l ........___ Fn sl. . dl -alqul er 5 n A'"s .'l.^^''A>... ^ '^( ..... Te r'rM9S
fruoales: Otaanen ppla a r aI lab .o a 0. 2VEN ydE Q NCALLA LOE-4CALT 1-V11
gWNN3A CONTRAm UN eOLAR? ? oo Club:1 slutotHabano. Poaple- la.amplloA oldroloo osx lbiodto
n o s e e P o l sd o ta. CE n sO ro 10 Lt o PlAveiddaAcostaR I
Voa .gagab nO pato aralaBaDrB .a.lo 0-600 A5j.752. 11l-E-4100-1 NO 12n1.. p o ns F u Vdoo.. 8
Ael Pioono $1.00 Varied coll pcs . y -- SAn Bc.. >MRAN BARRIO PI..O. E-4549-51-15
a2200. Roparto Paoalao $1.00. Looe da oiamoll bar Ran hor B Byso,:d12 mi- EV IrdALLIE BR M AH .-l" .. LaeCoredora to 221,n s a Co de G n Club aro v, e Qu CL ac s ua F
,g;O:radso oideaolaA. Toonaports.pooplo local mm p eio.can $,0isda: 010 5 lcoblld.e
l010S7IUW=3222*f 0200*1 52233 lo mn m W-080300Al 07522 San Nafael 1002. E-4548-51-15
Tsos elnca -nde -ocrOmde 2051 000r1 40 0I-E-4168-504-=
C roteb rs e Cntrados, e 7e5u a$. 00var001
sIn entrodl snInterlo pagando $ -0 00
soao .Renarto 1'alootooLonada VnO0amt OI
maggq.,-GIMENSORES Vnooamt ol
a Hio.'M8221BAR RL9STATJRANT
Barb do Agosmen surr. Habona 2. L:olog roy olioto. Bosna nslosPoco, I


UL Z UG PRK C." A-loll ISo osprssl o niedlr! ls-aeds. 5 u nl OMOeViletn TSan CrlS-010
Vita mlaTerr. r-a, o clnnse deallodeol e,5pl o raes pnar acl- do Zsart123 ydO 2 a 6,B 4522-51-15
c.rca-dandieo-Csta.42. .y i banaCl n.ae pae d. s a. FEanAllls oNA 1 ,00-
ogad I o0lao moo 003140(1.ho0. Reparto solones porltaje Persona tel colsganelo. VENO BA ES E LA i-LATAh tARIA-
C o r a l s o $ 1 .0 0 L o o o ad o e H IO C. 7. 1- 62 2 1 V a r n a $ k I n t er io r n i se.o t l a 10 b b d c a lq uie a 0i1r 2 y5, o s -
Re s Bne C.7n l O N ob. 3 baro. es 150gr0n0 00*010 do Io I
01 A ? 'inoeani euit blp0 0. 5.000 P lqtlldades
-nos quodotn- olgonoo-00100~r0-bootioO- QUINTAS-DflRCR0EO~f-EN- ARRO o, Plol~oolotsmdd
to SI eooltoa doo oe egl oom 03 000 lO1 c'11n-OO, 2. p m lo no-i4
do ason ontood ni 1010000. paando 6mn:PyoyArenas con carreberal Iuz ...l.cpar4oI
losonta $10 rsenoualeso.Lonoda.6 HiJO. tinca y ague. Pincea Reaunrocsi6n- ox NoB 20 ODEXNLA.ATSNDUN. 33
1-0221. n-sodsaIl, abodegolta= M aS0nEC. o bal
nl]mOs VIEU~NNA TADNICANI O dU deso dooeiO 25000 voran en ode-l( O. .- 0... -4 753-51-I1
DAOM Ves solaretN3 Repnrto* Querejea- lente ralcootadosr facuilielada epago. CAFE CANTINA $1,700
ta $4.00. Boepoot Miamars 1. 00.0 0e0 -el e. No rob es lt:fre ntr s *ean retuar Ts nemoso ens La COabona, laarN agol-
arto $Pai I $ep41.00. Vedado $14.040. V1. mqcoo tfruan eso aoeno tierro. Infor-. flea. 0000o1tda oafe 000 ln, ise bs,. p seoso q
boea.-IklltoO $7-00.4Lo-ada o-41100 Ianoorm P.0sP pof P rna olulo Reye s o .t
00-8221; 1'VIaIlnoa mes Ins 100010 hoc0 y Oscar Diaz L.ooeriade d002. 4716-51-14
".A TNSA 3M DZANCO 9 aosBco Ce ,adil No. 322. SE VENDE
0aAM4* ba presnotado ou laboa. 'ea A-8875. E-1-1622-50-7 Mar- Cale loobool., vosdrioco tobacon. I usum
mran:oReparto Par alalso-$110 000 vr.4- dom 0.1- *0 y 2 de So SanBaloatl 000 be-
Prador 1223 et ro.d Flays 7a,0 n wmn -u1n bioinnom. sobno. bo $5.500. alalutlon
$.. 0. L.oeda- a HIo, -" 2 t1121 2S "VLU MIENDE1 039n. gaolo n ditoiede. 0010000srloa pnro4,oa? Vsam onLorom Rophlxo" 1 uer ~lol ran~t lino Ooosueld "booeo sr p bopoldo- B a 41-1
$40 I asla 20ntvd odlono 0150lepartos Rdol-o r sbn t drseolo, h or e par Ifudoo~n p BO E .A.ON$400
Molndo. sl $4.00 eprl Pnrales, $1m 00. b abs 1 a060d11a0 I V ted boo n c loo S- Sl ooeoon ~ad. aaql
prood al bu O Io.n~d 7..21 so:.'-S2 2 el n a 4, .al nalnut~o 00 ,-draltoo e loo pooaOnloibtOObilI.A IA l POg o la S
Con urhoterr n -dlloa P04-01-14 12.000 olnsolr lona, 6ap 0011 Loladton
w*5At3 ii YOOMa.I 535BOf TARACA nr 33gle i 733nds eNAI 40. Fsrlooa gustoo. nomjos u=
s1 onared p e sno par I o 0$ 101 ,nul e oooboc,' lo say are pd,'M rlaNo 4] e c~lue i*uueo 7-3hu0n-
0"0opIa.rConip~rato" boole as1lt.d0 0000 n E-20oilI51., 20 B rlDEA,. VEDADOl~ 58t,011rs
Jor osd nM-. ilrO. 00.0 "oc Tii2II 00 I001 o 805 11 dlaeboo, 5100
sooUo.Loln"da 01110. 7.-22 Sml ~tt" VENDE budsn i-allobuna, deedacno1q1lino
oslogood 00000 brl~ a l oparto.~mn Nro ptli *50oodnqonO phdo- nont~ob. Tmln pse-sola-51-l
llro.d l praas s n oftn ouda detsl s n ero. 60000 ,ip000- funp~l nr
p"olosa~o p r' L o ",ii lsdls611 7..21 'ot0 00 10jnlo dm1l'aolll I A'^ p r'Jb lr Ibns 3Am. 3i*3*1'r 30-qll
Loldo He,dirso lrr 1'0000i Tolio O80 flolldadods Fo 010, pIlglOo Toog m I o noa log
1onad.pa gandP i alo 020 m n% ioB nLom r 0, Slt # ~~ or Iai Nmn r..00 oo~l~ qibi 00OL pooaopoos lOr 64000
'Borooto p~raooo Car l ser alt l iodaer"']e blgwab~ nbea 10nd.e0ones, st-1 n roae~~rod I plnlc lsbo, bdl e to100-
psro preso" Fiare I1 meeu- t10 *ea daretlu 00. par en credd a o. e3073 ea* onUSY anI SINK l ESSE
@0.3 ied* tu i2 55- *3T AND. daelslso EaalnTn or So 11 0010 Ii.1 N5 ndao oran li boaeoa d-oodo 31000.

oparts pra058' Crba oldors" ell 0 ld 0-50020.0. d' I ,l '200l 00-o~~~ 100
(Lead 0aHisl. ooes io221r 01 10- OmodomRe=ele~el b--lol press "a-Im oP-saF1tsN a
ts0d 0onilvd siol~andod $1 004 denLu pl~fn p., va o1a 01 10 In-de7al pop. 1*3]3e3 p10r3et 05ad NASO Ue K
010115 pind- d tmel[o 0010000 bln~a..%-1 L tolradnes no bue na n las~ o=Indlrianos 01- 00do t II oaollO. notallwl. Odoa to

pat oaoildoO Oo~d- d sinra In o I. t~f 0 .01tde V.-a I;i flUra l00sr. 0 a 0 e-i s.o-a.


GAKOA: TUNONNOS SKQIUISA 7313 SQICLATD 7 A L UNAI *N
02.6$Q oars. N. porto Piaya do Niosrl- 'b520lln 0Itda, buena= 0en01, %eatrl,' odonot Pooliao 7o5ie ,. statldora,
t* 0 ', se cr 45l tra AC. -a Nu a au i ag-a I n t
ffeu a t Cll o par boll A 1tr.0ll pIsr t rguntar Do r Igleaisa, bSr Venus. cuoro. E1 c2lllndrons, tdl m Io tI-rtoIl
4.1 C lalr t onailvao fa.L Loos ad. Hi- Cal) ada y 2 Vadado. Facllldader .Ba. n Ls iaro 120 ,. traeat
,-5 0 2 0-1-14 a Barrats L E-4722-107-I4


VENTAS VENTAS VENTAS- V iENTASVE.. T ,. VE NTAS, .;
53 AUTOMOVILES I ACCESS. 53 AUTOMOVILE- Y-ACCES 53 AUTOMOVILES Y ACCESg 54 "1AQUINARIAS 56 MUEBLE- Y PRNDA- /
- FICOulu WILLTV ." -PERFrCTAS DODoGE 14 2 B'EN 4 P -- VE TDl OF JEEP CO-ANDO-. 20 OTOR PETROLEO GRANDE 0OPORTUNIDADES
ernd4I oa o nbs a. dlo0 o, conrm u rc I- r dia, *Gr RAN ' o l 'P 0 P a1n a cr0 0
boa tre s BO.3171 E-44 1 2 1 -.. . . .. . I a"J* l .a 2 H, 10 t P. 80 ') .. . c., ,. r a. ,. s-
32 13 1- o 'm I"- r ro' r a ,--- ,..
ter 4 pe5rl0 C OL T I MS o PL ET e1< '01 a w I . A I I ta. 1... .. . a ;e ., .. -.. -1 0 P t a a 1 t, -t a'"
cow r. c i`i nl' er, X 'rl p, rlr N" _1. .....r9,o.9. i *.i, i ". r r n - '. r.r .','',l-V. ;-- -
00mevoe @FlaJ ag"5r.ooolo AN' 10 1, X-3 I'- 1.001011 0Flo
14000-E "." C INVERTIRI.E FORD 917 | V UE :CR ...SIS T- 1 TORNO SAL'TH BENSD F S 1EVND-- E
DUIoV E 4, 301 3 1.UDANSTT3. CON r ,.',- 1,--..,- ,, ,- I ', .. ., j'., .., - r ',- .. *'. r. ; .. ,-, :. .
tionrimlfi, en rl fnffiro d ..r i ,, -,'"r, . o F # r l;t"2fa, +:, + n . .. r+-.. P ,.' +a e '3 ': .+
, rla canl bl IorO in mm p ,sta '.'-r,.. 0- .T-'r a 'r i F, . ... . IS3 ,an N I ,,. n -+ + i-ld .
brlO,0 us11 a .o n ,,r, N, 101'>.i On~o~5: OoJa~o I o' 10 V ois-7 -- -a
*oln I 1n ams d 0 2 a I bO i *1 ** ' Vr1 DO_ rAwl-ol, CHPrF-. .C.V O .. i E ', -./ .t,"
O.o r CAIION CHIEVROLET i.. . ,'- Vendo Motor Internaltional OPortuldidd Obtolt d AeArte
FO3 E N ANOAS A LOU 2 .U. 7V11 03' lo'. r '
'. r' r.6Saleoo $I I ar -. DL uOLT .O d ,., r I e
'i .. ..... ... .. E i .... > I ", I 1 1 r *'*e'** .... l". . .. T 'l .. ... .. ._ ^1 . .-r. ._L"! + .... ** '' + V oS W +ib n" P C S.. P BAe' P H+', n * ... .. . "''" ',l . ++" +" r, r.', l,+ il.
*Ol DBi ser U I. 1*d 40 ,4 rO' BT B." ",----------" '|----------'''.'t ',"'*'sr+,i ,=i Il r E C l ll i ~ ill *'+. u.*' r"* '-i '';, ','.' t -" '*.r' .t' 'r..,."^ ^.-'. '',-r,-t ] .'.+4.
utp- .:hl;,-. nlen'euildd.: ,:n-i', n, ... BL'ICK .9. ES PECIAIL B,_BNDB rosy 4 Pt,,EHTA._DB L .'"n *" .... . ...;:;.^.. 1- ^ <'-'*' ... !-.. : .... 1 1* ' "
0'I0ia .jrr hrai "Ie Nld :. 1s i r,'r 171 ,' ,5 .0 ',0 l T U MAQUIB I ZA PAP.A r ',-it


"' 1< -'"'" ----- E'' "' r"1,;.1', ,T***",1 r ,=3" ------ -- ----- --'**l L e/p'1, t,.' "1 ,?" '''* a VCDO T060BM~ U I TI trTaELtB .M
B 48.0 0 n LU9 Iao oiedo l.i.' .mO l- '- aF,!r'o OI L' E6 r CorIIOO I p/DIG l C.ADIO da r '-.F .atsl .P e"
.....:.. ... ... B r R ,E "' ' ne-I a-s E-- 03 00 D PRE1 P" 5070) 98" E :14 1

Di m es E.linc'' e re J n' m '" i J I ,-",i ;,' ' 1 re ' I" '1 .,I'- bu B __ _.Q C m- T O r


Tra C K .7nG : ".'' *E.* i n Ir,, ;_' ,-'.-. i. -Ui-,K'E .. "c ....OM . h VEXBK <;N* BictaE T A AT A.-BO A L l -n ,- z' dJ*. r. -;* d,'^ rr':7 L-
". ? u nE' e o R d o G i ''n.?. A P R O ,H __ A N A ,- ,. *a .= ..... : T .. . 11 -. .'*, [ ,i ... ... n-- ---- .... ......... j :' : 'V < +'i *" ~ -
- .OLD.n.O.L,.R. ,. 0.54FOND,'.T,"-S-- L" ,1 .1
lip' ,oblrmu rnso oidmd:o coI4 i. n BUICK 39. EP "l-rPECIA L'a 75305 56 MUEBLES Y P -[I;,AX DEL0 f-44-c 4 : I , ,


_7- ro e n ,r lo d," F ri l -as * *r ^ i" W1 ___ prI t'ro ps ac.,. .rr ,
Ctmolq~j-oro brn "IlN'- lol I: To0UNA. 01100* ESPECIAL PAPAJ r llk___
O edalr- F. 1' nm r ci r- alldao m e% al

v. d.. do. .. ... r, , ,,^ ^,' %; "I, -As.'R,, ,as., ... n'i U EB'L E S o MIINILA- oc.o- - W-
0FO3 D NU F A DE LUXE 0 P r-3 L" p_. ral .v. . I.I- o 0T1 'A10 -I 104 0 C 0 8160004 o P. rA r11ETA D T Si" ll" a.N E 5v!nr"m.
I". a Bars o oot o -o,0 3,5.5.aiT1A" 0, f -,, G Ld -..4 o.. ..... .... A.. vr 17 d 2-
Te45,,0'30E8I-T I-isArr-lm-

baei t l ght, r e ln.o.- Ier t e[)-- CA DIL A Cr 1TNDO'i *100 ,OOPLIFICAD 7
Iii i ^rid r.i- rtes.ar or.. OR. RA -rloo0e 22 F .7.0064.,,a

v'tal o. D 49, L. 2, 4 IN55- 1 ... s D*O n A ICICLETAS,, 16 I.CO 22 T,_. 2(O.lR... ..
"-AN A T. o a- pna 4 C u a d. r T : pOT U *l 002 37, BLBL iD-DO. RtIEIL iaMO 0. CO Mi,,L-LETA 5.I5A 1I- F -' h, re o E eaI
Gle A t 0NG obA: ol o(98oi< dr'IrI- d ..o. I-0.0 ---.'<- F d" L "1 i, n r"it,. ,.7 .r . 2
Ollicho models, 1.800 aodlaxoScr. 0t00 lo , i1o' r o ,, F 1 2 ale 0
00. 2 psrlas. Negr.o ORd o.oGin o.0: IAPROflECIIL GANIG- A-.n-7mAS | AA I _-
bloooa. Spotlight. Nolineoo. Perfecto es- Vra 01010 r- oN 110 46'o0lolil 7 7 A to m V: 1" .-'1 4 73520 1CICLETA DE N 0010 OK 00oTA
laon. Vn rlo Cpld yL. 12 2, 2 1o-d 4 1 7, nique- polfele-4 me.713- 6 hr'. 26 | 'a- 01 ___ ___________________d
00~~~~-4772-57-15 pooro nI$1450 "Cu,0 Oldsro01li,' "4, .3 VENUE F-OND 37, BUSH ZETA -ci .h-1, i- l l \eds co Epca
2110 C0br1lh r0oili,,ilooo 33 051In- 1' I 0-0 2 1. Erp'cial
VENDO CHEVROLET DEq17 f .ol.a ,l llrnVe 11-, 0 ,. I .A..I ,I, d ,il 'R. i rIr o .. r l 1. a-,, ar.'- doeOn 0 0 h -ta
4d P. O P o 0km iaolade, 11 iaO n-.llt oltoo.,- .; A4:.1 ,.,a111 lodal za, 1 o o.Qan a~f
con rod o $2 675.2 f a p. t .. .. . I fosa od Daie Ij 0 rl E-41dl.-X
o erlloe lsqunoa Ia. LIl lera. FN,'"o.o EU A CONVERTIBLE 47 s5`1)i ,Td PE11I,,,442 I %nSAJE-0 -.t .......n rdt-d*a..
B-4652. .4,1' -51VP Osmole 0o00el0 00. Rai. '1 0 id0o- 00end,0.1 p ..... ........ t 1 1v06 MUEBLE0S Y PRPRENDAS I O P . N ens ,
mi_____t__"eclut",_aClr_____tPod cla ri-rh lC tc 63.d 5 V----O 0l-acl l -it t100 ,a 'uh...... ------- Mb , 41.o. M1
110 1 '3 5 int en I NO I 0 1 $95J0 JG aOaUg i u n 1r to1
C'mand heo et h . dr p a pa.'....... .. C 1 i TB. a. .i 3I P. -. a. I -'I.P'0T1 1' EGOo 11l r1 0aorA
00 P00010 23.0003 loloota No 2l],r f[i, 4 Je~cnlno c]rOcr Kbe
Ira.ex"o Toll. I.-0-206 I n ,11,r t-i. .0'','0 P 0 .J r, i aofree1ahCo, ooottrl lufo 0c11-$
Completamente nuevo. Acaba de e11- -47 r0 22 1 r, ,l u61' 100a-1 _--.o-2_2" I""o.".,
-lrormea AO"o 010 Vedad100001 c lt7 Lao E IO2lo,>:t4 rra 2n'4.oOa. hor5 l c ria t
oar rdel *ort. Foerzoa delant.s N do1- uOj7 ) 4' I '- ; rL VI dD T i-I U 0 0 r-- Sm r o
trlisE.6v .% on slal a $, 'e_)i"I. IVIlloROON TAPIgADO .)rNTT r. -'- m. roc-rnisa anue-
-del ,,,47 I1L allada Jesoxa Jet Men--
tois. 'par no nocositarlo Dflop an P
Telonsreo OTES O.0 '111%t11,11%t Ola. R .,.:'r"%Lt.'.''l


____ ________________1""1 t.LLT nr0. .CMaVV.,-^So"A'";?^, '^^ l'-'"^ .'^'c. "~V8."'P^^
I I' n4 .-! -0Vf i!.A :go Ater
EITUNUU PONTILAC 38. COVO T. -1-1' ilai 0 :-I To', 4).5' 0. I o a0 0
-Co. pontura n000, sotorn.p"sool- l: 011-i.0----------.. j o... s.. 0?
ca perfeeto sotado 3Verlotodse Iho h', .:,. d i MUEtUB BARATOS
1r.n, omsllo 2FNo. 312. antrs 2$ p25 PONTI AC $941 1 r 1~ 0 [ESI I I FALCO NT11I!AH
Valetdado, irtjea. Benito. & 0 .......- t-a,,l .....a br .... '114,.' .... m A A PLAZOS A CONTADO PLAZOS COMODOS
0-454-69-1^7 clor.' l -,aI -. L er, o,- I, Is I-,o C G,, sr C,.-.-n, ..tnadrec, : MoL. Ejosgroltcab .oenohaPadbe Y 10s2 i0-
VE DOlr~t PE. IILU E 1 [ -cilidades de Vasa~. CaIzada v A. 1, ar~ri~e, zato yAnimas E-0q88-53-14 a |IR 0 -s ,:,, ~ ~ as vtngrwirm,
VENUG 0FORD SUPER Ut LUXE Al Pi-ER- cLAdnCASAdop050. Ca.adozAGar0010110 p Anlaal00.4
factsa Oondioloof$. steeple por tcular.coln .-F -.-...pr_ all .2 *LA CASa- deRRO 1; a 6.0r,, ,.- loom alae Iutaleolpr-ono*
ol ,so V-a3. Fernandez,. -4523-53-Is CAMION CHEVROLET 39 -n--nl Bd Y -. ,". og *- .1 1 "1!n"a1 0 t .ato '... 4 robe, do I I piT 3o 0 oubt, Cmpea-0
hArN(t0A E a 1VNDE I PLYMOUTll 41, Cerrado.reopari o de carrooerolgran* veas o a PS2 lion Sl S I aS o l ct r- o-.o G Vic eso ponn rnon, rohrdhonin l'1.1 'os i-. P',r Id It ptunnoo0s0 lb o-
000 4 posrtnas. Macmoo negoolo. oto oo rirnscartoeen ramble Day fcilidod c ol Co"Arufd" Concha M .1 Rgberto l ,doph 01ae nE-
S o uro as osnlco no~ C a]zsda y 3 A. Vedado. (Gnrajel., E-4112-53-14 rriTol gli'rlot A ix i c ul R l -te,'e
Bo Miga eIN 213. Too. I ..a.... S V 'ND 001 ....., ""_ _INER0 P_ 0 JOYAS
0E-4545-53-17 2-T C AM I8 -e T
......YOU9... fAMOETOG2ORIS idrelo0es Rz r
0*000*1 RE VENUE UN CHEVROLET 4I0. P"MOUTH1942 fTIQIIADAR E6202'01 O OA
dol 06, on" IuANA00, sodllg ',etor 014cttets. -d. ptn0a slba 0*0 500 EuU m UE E a
Fri yrtoroi do on paOen rthholdo Tomo- canoe a so I IQ IO EEM EO
perlectos r ntsed e ao en$000 In- biln p eray t tdo Td t caleULiqui uS QUD DE EMPERO.S
forces alTeolfono -6320. E-4535-53-17. rasblo fop Oariildodsa de pAge. Calcoda TALLERES ALVAREZ Jlus rooaps teosie $2 %Taletao.
5733 2.2200G d. O Vre.. i aA, V ad Isra .. 413 eI Tl...lo I 21'7 109 n -LA MODERNA- SUAREZ 16 -0,-.F mI'Iollao ra,.. a. e, *em-
lb ...Ca osa Prm soora a ao- r C m ad r .C.. ..mi udo 1 0. .,..-.... lo.l- E. i.O..b ... 1 t nah 20410
Sl es ol -I ,.- S PdTpo e0,,,. Command drPorc k-u rr, e RELOJ SUIZO. HOMBRE' $5.45 r, -115t p oondai 1 ... .. .isml.
5.on PACOkkr tl 0uck 2 Tiomf l lo caron perfeV O. cl.u i -tB ifrrrn Tvmirtll" 1 SUZ* PAR N1/rtDS $6.5 punlF, r sgr dor mp f lu a 2 d e cPa o f Aer.l
.o............tl '. 0s11,0,To.moo,, lsphO .... .... ..... ...
ver; 0 2- 2 7, Vsdado. po1no rla.. ,nma luo C oa ..A.-.. a ....: ...1. j ..hIl$r m d
.4-,-ilril mo 0 abiloyI 'o.Tet,, 'pldo ioorlitmio doe1 20 loe I001000. us0 m0JI0n de o ,
GANE-GA: 7-t-l o l. 9 0- 0,r.a Tn tolaaroooDy ioo Tir ,, a*RELOJ -SUIZO- SRA. $6.95" F. do... 0O sde :, tps1l MaoMn-
GANGA: $980.00 -- C-3IO-A-sI Feb ;r0n llhldmejOn rilo J, .... ora 20(7 yyP srru t O Lasada.
Packtoad' 0=2L, 137. 4 p e l, s dduro ln l -OLDSMO ILE 0, nA pEron oitroBL l ,', b*r1e11 ar nlO.s 11 0 CII 50-1+WmIr
dscuero, carb urador Chevrolet, e onom saIl d o 1ina1110 0l0ie iuo can tis qp' A u ssWl 0 8U IO I p so odeor 1a$ N
garsntozsd e, e Polf bs ndictonel 0 e- Ioe n. cees os LPrActic.meHnteo suersna00 lro p.o.i 0L s[n SldriSoncA. 00 dos )Iseg de O de tO c Oeoto oat lesnioi&1-
oonO, nad. m4 noa sa aes nopu da. .ora. v ..Ver d p a Cia 1V4 5 47c. *Autom iles rz I0 a lban I late $ 0 . gla gomr ... minagfi o, On... tons. O Cllo uq-
to. no pldn raebnai. Verlo 26 y 17, pique- Apts 4, Miramar.o E-440-2-10 fder odorv0al0u0ai0menude0d1
r,. Chaps i4,.04. Informal Carlos. mn .I lUoo paro rr an To S meson E.in e roCle Ao dn do 10 do IP nla-z
-4483-23- SE VENE CANTEON BEVOLET DE e perprrnlmeno rI "RELOJES -CORD0 SUIZ0S .o a JN -toil Vddo p mes-
o tloda. Mod. nole 1t n o p o 102. r ion .. A... rAIa p- ai A..II CA T A r .t.. n e a. $24.95. Hombr $23mbn par o el ra S nto A2 la70
BUICK 41 SPECIAL ,rreoarto. lnfo ..... aborate io.. Gb aeza TN\( Coomptha de oaJIr p), Ti- E ,cba --45-,-11
PI 0,0llm0ns, Saa Gllnoo n Liro, Habano sm o r roGood60, enirs Ga-d s' o042 1
4 poeoopIn 1.55s5x, nlidlurp y go 00490-5314 1"moNRRro,6y r-MOTORE5 CENTURYIN-ru ____________ bls _________"_q__S.___To' 13 ___ -3T-i* v.m,. vOALFa OX. T.AIi ca-. ouil cond ,in^ ii\ 12 SIS .(,,d | M A Acn D rTIo
.. .o-h C oUiat CO.0i'llaoSoledadRdTI SanoLA.- .DOy1 O. 2E .. R ITA4 l.. .I HO L 0. Ir .. n pB i o, R T ,
zero. Chipo. 7oe 8ld. p 1942 onLA ntro 1 9357 0n $450.)P, Concseb C-Ii y-Mo-2 F rna ., e 1 u r sIi a, rs MUEB LERIA P.RATS'
E-3579-3-IT n 76O 's 4uInlla 63 _____________ ________ _____________________E ,
V 3 0 Dno oADA T .S 46, Co e 7,1r,0i 0 01. CUBA .74 10 54 MAQUINARI ASG ALO.74 T WCRAPX SE RA .1 A1 : III Y Pa o 2 n41 Juq-oo n. uarto
0o Bouik ni o .... Brdl.o. atildaura ,' "DO t O.., p i D UITAi' r v I NA- 3T3LNA 1 m, t $u f b ..n.. $ 19- 4 1 2 01 0 . ... I. SIl n Rtaplarl sI7..
porfecto estado. 0Tamn0 n BIBuic 1 k r iecur 1942. ron mouchese xtr0s1 PLANTA ELECTROIA $1, 0 0. Ohprigto-24 % 02075 !rod 124 01 t on ss,- ltros oAlrplohr Ia .scan oasr
T auto, do -ecV-i '10 MuehrW, ,,.Trst~s
4i. zul, oupe.r Do. goop'ns. Ts *fono Concepc16nI do i Ia Vailt 1toros R R toan .14T H P 1' .',,Sr- 0r 171 le7r0nol e L,, r2 -i'-l 1 a -, M b ra ,-. .r
..l 8 5 ; V -34 0-3 53- 14 E 47-_____ ... It-.. .. u e a n.. u... . . -o .. ..- r, I r ol 1 0 p P. . o -o r o t 01,A 17 5rC 0 1 f0 t
BE VENND MEXICURY DEL 40 EN PER- 33 --fllNZIUC 2 Mar" CI-a,1041, m w Table RoloJbSl dbnrrocizado oIn- Aperi 06 05 bGsas 10 il 7l.714 V-57L, PAS IA VaNVDS 02 2200 10500
fects ondpelone.Goa y v u- ". en perfectasaconndioI0T00 coTi. n Irml bIX-14ll E4n646-51 -14 o .a1.r d lloro udrcoo I U cuato ca. ba,00 iltso modolo n iFi-
Sa T c a Oomnaa p nouso- ____-- -i- ILO 'a' a comodor bsrgnio ' 'L ,asaloolo
dir nu .'s, Prelo i p rtic ..ul..r Ve ,ndo potel0 612, gsrje, 0VENDO 'N l0.OT 0 DE T1 RERI0 GAL-A ntooTo L PBrl0,m ySAIO.Il C sI
.o. p.arl d m.. 0 .... 0nl0 -..l p200 ...(, .i oo. o. ......adh i i T2...... plala ro i .' .l.ai.R L0 M .... ..... |OA WCB OAs Y ....BO ar ull e Mic 0 -
t,-4101-53-15cdoy 1b ss 0pr ,1 Ferouinlode, AtilA r .100 6 Arloonl0d t t70 ird 9O. 0 u0rp Io v ns. r'Onl rfeparlitcls-rmo. lM ali-tc o
WILLYS IEL 42, COMO 01UEVO, 4 0P)F.11- To)#illon A-835 0d do 10 a .12 F-106 dos- n3 7 an, W10 1. il ld0 0n1 relut esbo r Iot 1 baio- -722171;"071
32 5 11 73 219 407 las 40 ltsolos 100 gado NaA rA .402654-15_ n cirsype No,. ,;ulzo-Feallto
roado v'o "tId a 4 p roi. fol, cne- onceps ln d lra Vaill 0 No. $63 entre Pol- rilllllt c t si L ,,2tl.5 Ot i -, a R io Ss B r rI SAIO 22R
loral aadon nuo y, lax om Car llonarit, ... a aiS n .LABOO-r1TORO_5 In- a ,I .rO .,1.. 0 .1 00 1 b 0 oot o ot. pet hE .
-VXNn ..2 1 ts DO UI K 41, DA T Tcho ap ided llll I I i1r10 rn0 ".Laca Thor m 'lde 0" x. do bro ntn en \l Ddri-.
E-419.-b2-15 73 on20 SUICK-ili s *3D p3TrtDOE T oo MpalOiO 1A A gn A OB. 100 0A n r i'sArn ce- ":ho LA o L rIal
p u rt0 col hr S ,az i l. fo r 1rad c I'vTo =detnsodor T onql e. pae. 0re s50eler e dra l ri h e da l d ,r nrrl y a e- I P tlf p oo a 00 C o o -o dnTX aS.3 ^ .' .?" .'2 uO-13S5. lo61 -5^ do *1 lf~c~ Pa ha' ma al'^ ;,- l, faY~a cp m u nu-A^ 'Ni nn0 CAI'c 001i^~
7 3 3 0 0 U N A O U tO CO' VN 3 T 3IB oE, r O L E T i n oradmi s ,, I B, 0 ,0 t oo ol- aT1do F lelo o pao r Osno m aria 2 r 0. itno yol ,o 1 c o o r ', n IA dA dlNC 4 tt OCIn t
Obnco pasaJeros, Arin 46 1a 47, Urge 9, reparto Klrp r, I .. Inofanta 5 l0ll. hsor llblAe. ....- -ola 2-5
orota. Esti oomplo e .t ..e.le .n. InI- F .- 34I r-1- 54l.1 1... ANILLOS COMPROMISO ?-''- A ZA
forme ao: Casilo, It So, 207. Vododo. -ONUNDO00 CO
F-42RII.t-17-5' 3' 03l R-,, CONt eNip.n L ndPlO P5. r ,-ocre,t .iI13 ",arcd
PATIUAR 0000-00I7 i 'I--. 02lFOboriPa ptdd rli,.a 211 1 a oolmREPARAR, BARN IZAR
_ _PAR _TICUL_ AR_:___ __ '_ ND___C_ VR__O___- ..._-se_-_la. I,, ._isa. t 0 lB r1$1 10. 1o00 rcodl o 0. 0l0 ,I 5l1.1. coo
let 8ed1 4 ,puert. de i35,Iperfecto de _ cab, n_ 1-4-t 4 ....n idtr ,o y. d I oe00. 0 03 a 0 LAQUEAR SUS MUEBLES?
rcoiley a y eOiss nuevoa1. Verlo Asoenllo l. 3- --d,-- -.1 I A-hrr 101 tor0t, I r. I, in119 F5 I.oloiotr.te-. S oo 16 L10moo 11 0 LnCn.0,12rPrOme
a. No. 201, entre 9 y 10 Ampliooio A tl- od 3n On3ra B J4 : l r F T NUE.VO 8 'i X O lno' 'siteora l Be iat
o nldrea 5 '-400 de 2 a 0 E 15omoo-nte p1010tr go l s, ;ips eh-io ;3 -a17, SI l .2i.l E-3o3a5I a C -, r0 0 3 T ll7ll,71 .or do t snir7ar.Fe o nr d orcar-s
E-4342-53-14 F-124 02-1 14 a!..U ......o.. .o.-.V..- oIll l -lJo0. Aothors'o* 0aHX rool. :14 id miobeo p0re olons p oXo-
URGt E VgNTA AUTOM OVIL "CROSLEY"r O 1 02 n D .m nd rlI Aon tlito p .4 d 1 m a rlaO 0 0 i ra a o ooilla nto,' 'ills l 'r s ri ls 4011077 s2 ,
001 ~ ~ ~ ~ ~ O DS O M 179eo4o-7cton oloor- S eds000d p somI 00 onlsi000000010101 y -manotoIF-,anr 4loas o.r Iorrle .NI72
l bo, 0 S am o nu l rn c a.- bo0 la nn0 na t hnole,0 111PP.100'liad r, do oadlnlo gr-kdoe 7n ,4r,.2 1r,
0 0 de m t o o a, s e g ol d u Q n te am p o eto s m s e R v e n d e o ue v o d e -pa q u e t es l Osm r od l ra t as = d o oanh i d io 0 0 0 X aom t t r1e0 2 .n ambI k , 0sr l i l ad. a. 1 r07 0 *3s0e$ 0o b -.4 0
bon ruo In t o go o Cnronl bsoch Voeo 1000 1p Idea pr2:6o deoa. oMooerno.,sCst21 L
B0k,16met~roo gelds. Qunirentos; pesos its P gdavraintin odr s. t oa s nCnbgoenn $10cci d Vita Sn Fe 32 enr Sn1 29. 01.= adon.,-Nrz1F'DO. Un A NTaO 310 $| 9 8," O Th EE rr obe a l~O lo$
AoSio T nue400 asteI y.SConvertible. rfe Sao Josy Toi'tloo U-4212 1'1 21 17 rto 01.0 0$195, Chill oo nb oro s .o
Vlrtudes 211, entire Agu0la y Amistad. 004770 -03u1ro i..42-04 10 RN 3 30300 DO 0r mdo4D ro 12T. aqal,
A5-1681. -E4515-5E-145.-.r.,tk3n-...4-1`..... ..... ........2.. i RO DR m.ioderro ..s .. .. .. San J oal~ut n
A b822 VNE 5 LINCOLN BIRPNTNlo. 1917, 20TORB DrF PISTOLMO 0x. -,1" i ".' r Oni; .
JEEP WILLYS 1947 door iindih o r o ; n buonas ronmnd i, lie on rI. ih Complatoamnto u 5... ame.,ma o. Dto-v 01 ...... 1Pe 1,, llno.,..Ofv-... 41;2 o0 l.-721 1 12-4012171 1 bi' 1Id....- o, ..t. In tor, -srlnoo so 0 102- LAMPARAS REBAJADAS
erlidades. Tome carro en cambia. Fy LI- rlbin ap Ar-ola -33,'4-a-14 0 t 0o .000,110 6'1:! 01. 10 17-I.0 2 2-4 0101:
ooe, Vedado. (Estoeto n de ga .. s, au r, l bobi.n I, ,An : A ,,t i e E-II,2-I,6-4 r;,_ Pr ,'t S'odloelo cr Istl fl~o,'tc p-
F-4242 E-4314-53-14 AUTOS Y CAMIONES 1 1:'l, 14117 0U163LBa. PRODUCTO CAMSIOS:f tt l 1plP Troiooo, VeoIso., octye-
33I 73 03 3ORD 1937. 2 PUERTA t('ompra 'roea = do 0dlinxv 11allcino+' MOTO RES i- l orh imlor y l, d1 p Sobsi 110 1 40 ra0 vbroner + Venlr r a p ompraro& spa
10 H F os. r,:al -. 100.1 r p 100ez 0 de ronoest l Opesorloosso rELECTRICOS i l P. 2 tcblola a -ronl ro ll a irm porI do ga loll Yosridso por Fr -
a. n. ,,' arct;.1 . ,,.0 Co %,roma yF o1n y orP ,til"o1 2 1it4 : n1llb h l elO frl t l F. illdlsir gg t porltia m0 .1 t ,, h o-riot l q e on ntio lln otro lado'
10o0, entire 2 y 4, V ldadn do 2 f,1. 10 un uler'tI l l o nto r tlr'nnnd o ron a~ 'a 0 1rom p nsuduo rs dorr d o rarrO ni t e g a t l1 der 1O.1 P-odlcrf r',. ho s 00 b01000 poroslapsa,
I p. 7 .E.0-11295-tn,.]jn, 17 Y p amlonroo 10f10f1 I % E lreila. noordora 1 3 K0V0 Difernl0tn I do i ala.' 17. 11 Gonaadlo Y Oohioodol 7 1110 d oNlalerila. broncos, saps-
DODGErillU_,;_Yr alos .O Toerono o.0 ooneltd1s 1,o1 tr0, Tel 4nt 01 k20tQ C-162-54-" ,\i r J ot2. leta nola eAt n generoo l. Ap
4,:SJZ 085, IST- C01-3-15ft, Xf~i~a ilr. 27, c a olorlunldsdes, San Rafael net
VEN.DO 00223 0 23. 18075. roar N C.401.P.2. -lO Oh Mo....dae 111..20UE ES A P A O ...n ..d.
cooro Ford 40. 0 2 7162' Gn 1....N T 0 A6NI 7 -114 t m.a ,uo.....
elol]Idadds do page. Informes. CuartINFANTA 703, AUTO-MECANICA.,.
No. 63, Vtbool. Ed2-l4moni:04.apmPooro s ELNARAAlf MUEBLES A PLAZOSeotnaOqodC0FPe.
Wiliy__1947_'______ _care-,_a-_ELNIAGAR 0'Ano42. J eo r, o5lo 6-Ce AR0,
33 73. tr E0 4299-53-14 monetasx y w nch a, tr l etl dc o 0'l0000 roaero Ecr ... .. ...Y EN ALQUILER 0o...... ot o c. 022Y. nea- os-
rOPitttoo domusooynei ,c ul ran), rFl;de 're a.%,,Xeer pi ss-lento 1$40 ,recobdor a pi t-
P100o: Studobabor del 40: Bulob 223 Tom aoes 0carro0 an0 In emtlo. 1e la. Isa olltrolo trirld .. . CASA ALONSOa, Irloorodor 0 p1., In 'Pb0Aoi snAlO,
o po ontuoA eo. Voolo.c. 17 v 0. dodeo paso. Auto ?MIlocnl,- Icfnano..- 1 ,.Ia Moln':r '.,l porreflorms, l6juogo 1runT00 20 o Prado 150. ColOn, 0R0001l
bodegCipletsmntaleds on ue els 7vG t 0. -8 1-. I F b i =rl ,']tr, c do he, tbas "T,ta~l. to find. IF10 corrl ntae It omcd.;rex 1 1
bodgI. Valedtda. is 10908EI-t469-58-190 FrI. I Si- o 0 rldor e10 os 31 nin. 1 ooooooIPrm9-e .12-66-I
00-420(1.1-05-IS PACKARD ODEL 40, 000000NSF5O0.V56- 12 __--13 oali7i~r" etlsje oo RIA r100r -
I t endecido. Urgeooents Guordado .RoTO0 RAitADo(osi"s -osii4 lilnsroom,c 0 0e00rs0 a rnflabinIllI-
O5 7 31 TOFORD DR LUOJIs, 1947 Zania 0003 Tettdforo f-dna3g 00 4417-0.1 13-2 071118 e ode h i ,Nimt rol doW babloos 0. 1 plasos soI laa.N 0111100 011 0101
252. 0: Oldosobila, oufos.t 0-i1 1142 ,nI t" t, no .M rabnr, Tell M-60
01.300. Chsorolot Sod 1240 16' 00. Camln 0 110 .0 41 oosda l AMbtoOsoohor. Tef 10MC-7 -27-reb.
Dodge Bednch 19392 n1.200;.lod1o o-' oCam0ion0 eon Amplificadores pln o ,onltor CIalol 024 .ntre TdllpCnt Noer'as cmass 112 barandas. col-
doAn. 19437, $1,0 20; Boia Ch ovr So- 1041 0d ....... ia Chevroletpi Inodeoo 0LA ,1.Ce1....1Tell41 616$8. MENSUALES JUEGOS CUAR CUlhon, cameras floraeda,-cokbones
Ivertible, 1940, $2.500; Buick Sellin.I94-c omett4' rnen.U.r eaequip. do dcn~eamvhlllf e'lc u- w v]i~l Od=Dm F F-3 41411,1curos modros eo m rce le *n $4' m nuac
1930, $950 Slaud 0611. -" op-oton 0 o.no, b cInformesoodLobaratorOsl 1,etr-" 75N 23 OTORD ,S 1, OLWOl, -cc 3, cos rp; modor es J onoo molslon rmes nortan $4.00, mensares. .
0 071210 '00Plats, GalOooa y San Lazr.o ihaoe a04 Q 1 -1,0 l ii 110 '100- i salo. do credrs ei z1sloispotlceb.moenIIT
D0005 1947, 4 pUMS *3TAS LUID n&0-4497-53,15Ilcor ba; omodros eua. 01Iclr oohacIoaa1mde1nai.n
00)00 do 0' 1, r ( I" i6 i3 t'S,'1 Ill m0ent,. Desde $3.00 m nsuoles, -72 gdbinotea cocina, juegos cuartosla de
drive. olor bage,000 onrad. 000e 72 C 0NPECIAL,-CONX o n 2 2 I2do r, a r f 4 s ,e
$0000. ToltToVo 1-RITA ot Hrot "- ru 11 0 1 s 211310 cho nc on,'-adoraportal. -0 1- V on a oo-oo. ul, eoftol-finfiutc-$8.00
2 y 5. L 13,0 Fbero dlfr- r', ... +r-, eain. Vol,. 11 No. 5r,4, [11,Acarnal, aparadores, neveras.,a. m frensuales. San Joaqufn 361 entire
Sereono, "L, y 10. Vsedadn -r ... 0 5 ..a. I P.l.nFrsnorimb Lowr0.), dox- SE VENDE loEns, 000,h0 Ip Srodooo e 00 o000 ., 0 mon -omolo S Case oqure3 r
par MIguel, garaje. pAsa d ITp nil. PUn 0man5`I do holaaro :s 0r0-dio.-odin lonchis. gibioeb o c1011Moobo-Omna oCoa PPdeza
E-4974-61-I1 prodirlo 0+11r -n br'-as ltltIlso a A 1 CaoIadi Joods del M onle 29, EsqIl "" 'C-96-56-3
SE VENDE JEEP 32 3VNDA5UN. M31P13460, 3U3 "l Gr-.t...... T io 0 0 11010100.aPFle. -Mar.
Par no neoosit.rlo.. omisledtsrnnte nu.- nm~pixtn Zulue~ta 4G4 R~o ese.- e-a. -Cas 4-1i
Pe. una oportanbdad pre o $l,35on0 -urge ou4116& n 0mp0ny-2 6 l 4 142563 Mn eblerfa"Santa Am elie'
vents. Verl uo 0 idoC p pTdoi.CclAtad,_4110,"Veda-__-_ _-_ C-_ _--- -__-9-56-3_iv_ s. Salud 110 Manrique-S. Nicoli"
do, H slablano. da .o.oa ...4.. L A E RT4044...10 MOTORESCENTURYS I L t as l3
do, labot. .437-nAb4R VNNDS N LA11* OL JOEL 23140 000n sl ]oa Ocdo I2 bool. 2000I f l P KA4 it l IIIR adI0ll.,000 10000 ossdor. m3 caTtioo
Cn r nnCONVERTIBLE U Pan o Ca4 teom n Fl- roflelo f 1 h-o3 27, H P' TrilA- LlhVII --,CI 0s1..l0ll0 postal .do t nooba Ld& b o.
Cboole, 050 ~i-Co.wl .1p-38 ~'f25. Por E CroarinTo [It*0100 t,rlo- p.00 rh0 1 1 moor lo000 A phiaoOinomdeosecostad,,. Plo
It s isa talo es codlelones. Nsacelto line- ES,-Lo a do r r, 'b s-ces compooroli paras Ap t'- su s Te o M-917.
E.4750.lVerde del 0.yBolms7-I La Car, i rdilol I- 000on dr5 -acoaino u 0.-412-st-12 010
ro, gOOD. Voslo Coloodo p b~o. so V do GANGA !,t 4 nrr.in Pbosr'meda -uNale i dpi PtI gun y modernas,o 0plezan sueadrin
E-4E.43916-5 -14 Buick del 40, flamant, radio. I0o0 p.- 'or T'o'f A-`112 f2.for:iuldoro d, o o d 0 O l a r oLA REALIAD
PANEL- CHlEVROLET en I s na e t s2 lo -o 7 peso0 Nl ......,...............", ,14 Id1c ; ,Crlopso 0 Bohoo.o i NJA REALy AD
U-595S. __ 0-4542-22-Is GIO C a onl CoLo l d 0 IIlnh h n~om$5Sl encmet 8 O
Cosdo Cbooe,,,ol ,0 IeoOa .. -7 ..... O TADR C.... 5*110., 10* t o ..... 0 504 ZANJ 6..... ,e8 1 ... A .71 ,.
osecobol, 40. coma suaveR2n0 1 7,000,tr 48 3 0 O D 13,D d1 00100 0 1,0 Cool osd ~o 001 I oon 0 a.Ooonlon03 o
oio ostronas, 52,050y3 oBueobl 40. Spatial problonmso rc on l romlnhultiL] 02cc-, lly T ln ao eo-ntOI,1 :0n.1. -, o r i, 1 /'o-ed 000r Hooloboba ~ lll o e100 Tearot
Vaccoi a todaa herao Oooita .0 2 Tabo adn. s orS srhuroolte Vooo en 7110m=f e r~ 1rpl~ coo 0 l '1.-a 000.0 hOf(' 07.-0 10 00010 aobat Plsooo 0uelt0.+ To'nnimoo
torlocs, E-.43401-52.14 doly p 7 d do. rlr.10,0 rolbldnla Ilhri-o "10o -a.a 0,0:0010' poela o a rts aso. ,0rbelldade.0
t,,. mnn. pratsdo. ,.,olid I ...h..tl 33, 1 UOXO TUD5S*1R 27. 0O10 HA RASTRO EL NIAGARA A.74$4Z SUS MUEBLES I i-AMzE.A V5ND2. 00500 Dl DuLoz
od1o oon omrtllularoso *tebllt F',,0 t o..' o.rglasoo Pedro 0511: a, ] rn n b++ m tr' -ts roean rtc ntul o. a us o ]+d _"e la eh .Ttt.- .m
ra 207. aetre 0 p 10, Aorlnla,1 r. %, li'1'' l~ 05 a"snl 7.0alnonuc 01 or,Oh00 1. 10405, oo r e *e. 1000101000 70001,000 nat Isdeera ,. oslo ooo" Fi l -- rost, i
Z-417 1 1 -L.A0*46*32 07 N~H 1490 010 0 tortriabt 10, ,i,-0 .1 ra 0100n al 00110:, 0,11000:, 7353O 600, 001300 31r335l,0 3 13.

ds luo, euatrn poiaotoo 0 102;.' h- 11" 'p0100 0-hol00 I0 01 0 0 '-001711'.0 1:-'I ,- 0 100-t 2 0-14
Po as pertaortoo copIdolonos P1.I. .. .r. 'rl O l r' II010105 VENUSw 011 11300 05 0010.
asendhlasy horseo do cOb-I~nC .- h. 0 hro oid Ft.Is-o 221ptli a mr r n
omtollo s dnpartl=a teol 720 10 1 ......0 I I Irno 011. Frloo .lh o, 0+\+ +:,.'ra- 100th ,001 ,n 0ush0-
L-4197. 01-43:,0 0=3 730 ST CC3A EV O 10 Pl b Inao o J, QI -t, 500 n to 2 150 00,
ol 73303I 'NNi3L53l- WlIDIOO!cse 2110prihoao 0______ 71 I POe SOLO 510 MENSUAL p.. So 0 10 010,-i
nord. rolro Pooebo cfielol bo ,, d.do...... ll JUEG0 DE UAT,3 C -eOR T*ALTA 05, 531*010o 75330
Toldfsao ijoA-)i$l. ,, 2r'I 001100t,10.'Ohb "o SooC A T C IaO'-'i- ; 100 bo -uss, toadl suprs
70500 003Wq 08 SE LCxR, OMNIDL'I bllo do reniporasoe Ia Ao~eo~ rI.-o ,o,.' r,2 0 pI 0020010 resolitdo vet l= 1111 9101".00, O.0D-$Ct'10.:
2n u~rtd ~rtrmtrpt~ ed a embrce 10n1 .i Ill" ,,'Ia A'ibslnoptol & N 17 To 000~. 00 oloss\O
;.o. aisraa d: opls s n b2ROI00 'no e dri M ont r 0 Pre ;0owun~ t h er e uln .-0-. ,' *I o-too peqireur o orsrail;a 500 P1 osoo 05*1003C 0*3*7 COLC,EON -.qt
gooao, Arbal Datle y f~loagos dt tantlOn un 10 oaaa. lnlcor.an so ,.e o A oil- u obid C-4lbo-3it4dlep fatilida1 e.loS4.1 rMozo- monoso obsognoartf o. ph~toto~ldo1' ol.
r-12-011 ,110 04770.0 2012210 nioc erfa ,EI M de~loi, 5an Rafael 409 a.t]:oO ...........lao~o ....tor-bos-
GANsGA b ........... 1 loar....m....0.....Is
OLDSMOBILE 1947 UNA GANGA Msonqriu y *5apanr3.11r10.. fobr15r-rbuaa
u~nu~n Ss rood, ae ~dora '5 ros. lolas nconl coiOr r Bno. ooo
aloe~sl 40 ,, 100 posc.ro. ....0 Mo. UMI UJ mlt 0Iro aI.. 0001 ........t a d~t~ ..... So +ende oo migln -C0MPlI0051'ETIDORTA~jt11 --
adlloa Lp olada Vaooo .17 .12 Suile" con Ifacilidades pract~cs- u o NONS1** 313, M E ES A P A a
OMNIBUS CHEV. 38 mente nueva. Informan Sun niale ..... O. 'Ilrc.mo LA
m ..Poroiosdb...... (s a 1o 00 'IsL~m o....... tnter or -pr sa[el87 garajo. .Telts~on0 =aol 00 sopsrl-2re Cotoll P'10nt5 do is ciasso- dan do poco ooteada grn |r 2~ reb~tl 10du0n0 ipoooo dsto laa s ;~u oroca$
ltnls./saue. d de Orlibrtl ,7o XO-i355. E-461&3-5-1 001.yP,) rn s C r t oii M .soot ardl.Tls-o1031 Ca
Osiodo C-Jlams Mod,..I-7S0I Viboro ,-- ___________' ______- 0 1 41 55e 0adb 05c~. oseptums 0000 sue- Asaoona ade C 210-0o A naiT Cs
z- ~104211-4 CHEVROLET CONVERTIBLE 33 732010 PAN7IDOR* OCIRCULAR bsal csmon londo. Vilootnco y Se COO- O9P05T1.0.UAU ,50AG0$1100 CUASNO6'
5?UOBlIAflZR CIANPI ON 1042 007-, -IaT. Ca po S .pieaooloo. fslr0]s b lousob 00- de rolbalIo co bUohela ocr'(lrloo.s vencerd. Dor'a u aoy +lrodl ooll F-Alro niil
dtooo Nyploo, 9208OsaK oalootdno loser i1e. oeln~bo oareo coroado 4 poe-flaz Os- lrugoorl do roliofna p sv~nrha ~r,0 orbSld5. Roo aotnl 19a00 omo "soobop~ado- 0/c~O.
Pobtg Va-b OdljO Eate~a p Po aod ., rond Peosgoboc 119 jolla~ Sentia- ouoqlorqi trsabjo. lorllloo s hnifa roe Sn NICicoldo sidr.oso.~,. dop 0
500Isa -m o os ana 0ll~l 00 Pqlld g do Jrqslal sosibsoz.- olan, "Tnfamla y Oaotd 17-,4445" loal 5.Npmo ocrS a. ..
I 00 E4100-23-10 E-40-27-13-14 0-1301-.14.I C-1-5627Fe75-b$35,6-13. onool


ASO CXIl


7 .- .. ..= I i 7"- w,--. W = .. . .. . . ....aL U u fL J .. ...,
T."" . . .- -
.--o". .. .. r.- ..*ASO7 .- .
PAGINA VEINTIOCHO "-. ,!RfO DE LA MARINA.-SABADO. 14 DE FEBRF.RO DE 1948 . .tn. CAV I
ENVTANT S- -... "tN' NT A S V 4N T-A S VENTAS DINERO HIPOTECA PARA LAS bAmAS W=ERES GENERAL- ALQUILERES
,. A _ -- -_ _ -
5 n UEBLE5 V PRENDAS NEVER ,5 Y ,J EFRIGERADORES 57 UT-LES DE OFICINA I 62 OBJETOS VARIOUS . i i .d O..RTAS 79 I.TER. PAU. L DAMA3 ,0,,aorA P. ... K -- ... .. ..MCT- .
-------- -------- ------- t ? ------------ .- -- _--- .. _, --- : - -* -- *_ ._ ,,, -*i Mfkfn, ,,.lf .ltil, *r.(,y,,(io MONSERS-6TE 11111. ZBQVFMA
TEXDO REBGIO JNG40CUARTO MO. -r".DESEA i. tR %EI' m FRs.PRIM. PARTICULAR VENUSO ITAD D H DCofIDO RI GAS AVM D OTi AU DOI D1YI9 O'J :.1I OIVO1 MC A AL- TVBr O A QU O T`&&JR NOT- i] a r'.-r, l-B-irrt ut"ed;"'/,'r",;' ,lr.1, red o pr. I[DI a O lIqI JPFl ATi M.rt'r
. . ...... e f -..ri I--. .r.C.... rr-IL-4 1n3. ._ .:..'ra. 1-,oo .r '.e'..,...1.... sabreL15,eds. yprr- t" p",, 1
('ef nocS u, V.. r i%., l Dern la..- i., .': ., raro ..- fir.,o- ; r: t r r eisES A r p l l .S e
I~~n11 ,' ""O. -blalG .1 4. 6i C!, -I-,.. 'Nh1. ).lG. r "'o ph,.(. P/,tin 0 tl'ltr .M `-.41".0,0" o, q= l I.. r- .iml-' I ,.I ,, 9 .ern.r ". gu au -n~l. O .J = !nJy ,f b medo ]M l .
%lrl&S _______ "'J ',' 1, .-" I **' Ki ml-} /. lS *iOOt \ l P C O ______ **' '" ------------' "'. *2 Pf_ PO. I_ ._ I_____ ----- -------------- --- lll Imi'U LVj ilLI~ U B ...1'"t D pr m nl A mn trenC.MB-C-17
. I Lo rOl GOMPL R ~r ,O a .- I,' "', -,' .:lr,',... ,,r, %...
,"L,,_ f ira,..... C". o a.. -, -,,. n..... : ,: e.l.. ,l.d... ... ... *. ..A CONFIANZA-. SUAREZ 17 'ir . ...,.n ,1 I17 ." ,IN .11 o i 'I. s CANAV AL . '. ,
.,.C., ,- El i, .... ---- -- -- -,,, ...,- ,h-17 ,,,. .,.". ..'fir,' .,' -i.') ,,c ,"" "," ...... I., .'' IIIN' II r I .. c ,, , ,,,. Bp o t en :rf Atu ,,l Ar ,l ana o; l-'jne J 'o Tt -o H VU l O
L L '..I ,I .I" F..,.,r~. 4 _:T .:~ r,'-r. tto ,, ie ..a.M r,. ,, : f I %l ll~ I ..,' .I .or a m f~ a 'ra'le .zr d. drI tor~ l l' J, Xr -o Cor.S f
MI IEDI .. 1 TI-. Wit 11TIICI..j .- 4nr -r1 AI I I l- ;_ 6 r-i trlEra a .--7 4
1 1,1%' I P F U O f il .-. F 4 ''- I%-Il n~ parn~ e, Administr i4f, d
MUEBLkKIA "TUNA" .57 UTlLES DE.OF ICIA ... v, ...,, .1 i...... ..t.,.,r.... "*" ,'. r,,, ... ..n ^ rii- "* r* ",'rj-i'. ',.,,."" I' O-;..o. . ...------- ____ -- ----
VN -NT A DE PR soPA Bus ..DA -- ... ...... ..... ..-;-, ........ *.'" ," .. .... .' ..-e... i. : "* -... .....D- .. --- |MCORT.IDOR DE TELA$ ,c -o AA,,TAM TO. A,-,,, 20 ,21
..., I. "," .. f ,- ... l' ." .; ,' ) ea l' ., S9 RAIO Y. APARATO.- I.... --- ........... , .... .- 1,r ..... i . -...C fl )
r"re. ,rS j.b--rC. .. I ;:" "' nnd.-t, de,;uC.RIha I % I * 0 d1 _n I..an II ';,i* v. ,Il.. ,nI .- -.., p. ara-
I,,)Hi_"'.'" .' -'6 t I -.r. .T .,. -- "-vr-- --'... --- "Badoa. rctore e J 'rIr. -: -: l r. .-d- 1,,.- 1 P 1 I ;oA rnL Val APAJ. A-M -70
t . 4 I [ ". ig .ai ,..Z E .... I .. N ERnO -. l p", to' Maan =- -. a-.b'd endm n 15'd e7 Cya 24,IH Ved ?34

>i.. o B i n .i ...'.' r S1" P'-1 1,5 "il -; I. r r - Pi .. ... .. "- "| --.. . .. .. . ..
C ,- a ... .... .-c ..- r ." - .. . i.. ........ r .. ....... . ... ....B . . . ,, I,. r ... . ... ... ..... .Io -- . . ,- ,-,r- p-*r, . n H. B, -
,T, ., ,,r-. [. 41., h .--. "i ,,- *r,,- *.-. .,. . ,, ,, ,, .,,, ,a ,r,, r.,,; ,? ,. ,,,, = ,| .,e, .,P A ,, ,| ,,r e, ,. l l l, ,r ', *" a ,, ,-** .. . *'' ** *' )U ** .J.** r AB BB BO BO K BO r A ---------. d--------" Kn SW .Ml. p rt r~. A i) Q ln .i l
I* .i .,!. .**, ".-. -. -.-- -r __ r' ** ,1K -*l!. NA ,. -c- '.1,, l. I A I, _n H orH U ., I I I~~ F 'to'. E47871, 5ii. Cc..nalr d rror>Br.'..di d~mor Il, rittr f-t.,- - I *"'*.vr.I uuran -;4i. oflar
,r._o C...O .-rs. -, ,, ,,,,--, c .. |L, *. O-. .->*, L ... .:_ "'"" """ '" __ -"" -,_'7 ",',fo,; .'.'nt" 't C'i-nt P Mar"e'.r.., N5PROF __OR__" PROFo ir v e.d,,- :-,
I*,, .. ,.- ..: e ..... ... r.. .... .,, ...... A ,, . , ., 11 ; l lr I....M', .. Il.nc" o. 1i I__I- .*. '... ... r. ... ...6.... -1, .. . If C'AO TL |Il II,QTH, 6o1, Aentr. As.w... eo
T. epic. -TI NA 57 U'(.*.,-, D ,a'C.. .. C .| AQUIB. "1 ,-',R1BII, "I "', ",, .... .....' Tr-, .,|-'', ir.;,. .1 .1 i r ,t . A t , .I 11A r r ,Ii ZG Fel o Ml, rare. f" h-- n Ti eontIr. ,Oo N 9 14521, .rl A
J-o,.l:' : ........ B.33'_____1 .,'" . . r .. r .....r... . . (.A I 17D.O .... .. ,1 t-, Tl y .tul T-AT U4 mtW cu .dr -J .
K I O ( A [ I O L L O [ 't 1 ; , | . i " . ", j .- i ; r, I c. m ~ Im ,, d.n, . 4 j .. . . 1 I qO . T m b l t t


T D pR o o D 1 4I.... .11n .1. .. .. 7 01 , ..... ..... ... ... ',
%l1.lr. 21 .,,'feblf tP ai4l.i7" r .I~,,,'" "1 R. ",, RL.'. *, "r" .,',..ri ...r r,",._....',.. r a, :-i ,nn I _(, _"____ En.-. 6:. y e.r.1 1 .|$ 11 UIL| rP V r", IM|ORTADaR 1; n DOEtuLS- (. ,or) 8 naed~xnt 10. v. V4


i ^ *;r? p...... !B,n ,,.Ot ^ ...' .. .::-,n .. .:. eD J::-':au. K"-" .... v .. n....... desde S 00 A.RTICULOS DE; COCODR1LO S % .. "o^ ^ ^ o,.V; I..., ,, |rf ~ rd~x "; v, tac,6n.' ...^^ o cornv~dot, [a;io coc-na,-f* ho-
rt I t1i.1 t -p a.-r -r, I .. En *. r.. I '. ,_ r n i D J .d ri i i r i f r. r.r. iji [ l .,1 ,,n 1 A- y rtls zqe r V engLrea of vorle ulos d-ar-vrip onF, ca mat aftin '* ot
tod a----- ..O^ S ^ ca e ap ,^arat ,B Y E'a merson granes oc $40. *en ra er ,t C1as de, Pe,.oo.. Xcpiu- o. -92 -6.c-3206...a~cn5 San'^" ;nnt 'rrn~l al4 UB-52S. J '-* dines." E-4201-79-12 Marzo sejC*m'a ,td j'^ ,or^ "-qH~ il J9. v"n ",o'.
o, ,., c .o 7a' ,' o...eto"., "- ales$-995 Tocadsco .$3,00 e .... .'|0 .- 3 -- A -5 DAM .S RAPIDAMENTE ,-_C ; %.-, --. "' ,-" ...,
I. -,.1II11,_...1.,,,--. oristr- .^ E ,^ ^ --s1"^ 'd.$5o 'n io Qir ...... 1,--
i.1 ft It I A th ; .' A ". l,.r- '|. **,,"*.;;' ,,1 -. '' ": o ....... -r I . "' I .E..797 6,-8.Mar..l"Ve em s dso mo rn :"TI OS D^.A Em.".e ypqofa ca td e, habo,,oionR co LoL.17NTv24 No.
S... .. i l. T .. "-_ a. a -al6 n a I r r S EA .. rlrad d Uivrsl da nortea m erla" T Ar 'de u de m, l to53 q 4 ;A7 enmals .
n,,, ,,.u-BI-.l u . .. l, ft .... . _ . . "__ I ... ... r e. ". C-' -9- M, .- '.... 1. .; . 1"" O I_ OB r B. CA.... .. .- ,, H b n .. .. ,,, ". .. ,- ", ,|- 11 ,,- DE SU AUTO ll i,-- .Y1" Y CIA lur fin ,, ,;I A -7-
I - & i O- ,J'.-. -'.\ , I I. ,i I Ip_ o I,-, a a y ,`, mail -Jnp-o "'er ano^rM- .' ".Lt..,". U',lln a.''|]'ndn II c'hn".r 11 r ' I .b'.'.. "-S''F74(7 el,* y ':. r. A bT erto Mo3B M r
,!.v.cn o, B.1 PLA -D [ A -ra 1 E -nI; }: - .a-....r..,o. d ab."o'u,, P ' a I _ __]- _
r.. ... .... pa,.. ... 15.O.. '60. M O SCO N.> ,..r.^ uI G I. _- --- liesI IaAPP1T7 v P'er O iti eJy 309
t rr~lh"' Fit ," "%.r.., "I ', I Iaid ".- .'r 'n ,..- - -T-..Il. .,.-:-,4- 1--31--lul-i-K7 0 y `-- [r-t- '-0- -ha~Mo t -A. el c. Il co,
. ..' ,'" ., 1 ".' .. -, _LA IoNlo "' -L '. .. r .... 1: ... % I.:' r... .:o, ....'.. t : ..- . '^ ... ..,, .. & c.,...;.I"' .r. ...I.. I : ... ..... p-: -. .... .i.. on 1 .... d1-,r&^-
% E N D O R L G rI o J iF c o o r r j %a c l r Po p s t I0 I~ 3_ i iII II T EI p y "N A . .P 4 l 7. U .^ I ..f A ., r e t n i l. 4 96. l mIa. r z ------------- jh~ t c ~ n K ,So rl ~ S y m Fue d e v emrte a m enod 4oa E
" t I..-...... r I ..... ,l;' -, , "-.-,,- ,1 .narl.(,ts n u(r ~ uxl r~s jl61. ~~l Pe~ --eu '| . .. ..1..' "'" -' Fg~ 'c ,AliaI T - {ra-y=-= 1 tdo 1 dAS ,
- A Ce 1. II' I!I' ....1 .'... .. ... 41 y it ........ ........:-,i -. .. ...........5"..... ].................... R ......

.1 . .r .' .. ..'I, .81., P, IN T : A ... ,. ;. ^. :. .. oR,, .,1 ..0rIKEL'ao .b O0. .... I.. .... .. ........ .. ......... BE ALQ..... 11 E-28 82-^ 1 4
........... .......................I.'.. L..,`.o..l'..,2...........",', I _:.:v'y, .',,.."I.......,.,,,,.,',-:-I;rt- ",..,.PRAN ......;.,.:,, ........ DA-o_............................. n,) ..... ........
- 'rn I -.,,,,,,, I ......o ..o4 .t). .j..
% .E N ,,C L ,rR O ", ',, h ... .. P on1", " ",'- .r 1 i : ;) n , I 1" I I ; .' 1- , r. :' ].'I "1D G A. I A r .~ ~ i a r e -. 1 n a l r a B Z
l-, I ',h1'' -.1 -;, 4- -,r-, -, .1.1 ,1' i1,. .. .'.1.,=" 11 AI A,1 ldrs :-:..591. role, .:., ..l...7O ....,r.,hq -PFfI' I)' ., -,, T-1ci.,,rrlx -0522

:'.. c a..OA .-IaI:0 0 ,' I-c ,,, ,m i c cola-F-z d ''"c v ea, ........ 1.10-.1 b- "r ". y ,on- c. s irr" io. ii. 'HOTEL TROTC HA I LrLo HZZ3K'S'NA N~^ ^ ^ ^ ^ [ O~ CA iaa ac "T ne ic ^'m..,etn)10 :,. """-^-^ ,,,"-03' d* p^...-,, 7 .a,,S-7:-2t I, ir'nilao,,rr^ ;I HOTE, mOBREanOS ______E "08 oe2- .
cr6 iTiT-r'^ .:L. .-'- I '. Aas 1al pud ofrccerl rme11 nSRMX UNDER m I IBB -T : n '!H MO nirB ,A IIPOTE P. IN ptn eitr r...~o- ,. BtlPR,h.IIlb- Se .iiia .pramno .o .ai ,.r rLQUILO 26A U-24172NI BI H

I,', pellid 209, Modelo. Pr"'y I v... . ,^ I.' ..... Y .9 c, , e aoa,,,c -cco: M "^ R E TAURA T 'TURI J Cei,: d. ?,d f o, cnurItIAI
T a n O j o A A A P H I U n eo. -o p a o ,;,a r, i , 1,, , J A N A R Z ,,, C_1 V IC T O R.d D a jo t o r.-1 B 33 1I j^ Es I tn ln d c I n e r H Ia '------, 6 a 1 a T n 1 .^ -_ ^ % Iv n c .1. 1 .1? ; ^ ~ g S i o
lam 40 rL :. I- I .1 0U.I A 2rO 1y 2 Fm hi la 1c. LO y g n $170. Ve gO: i. ,,- I. ,I ,r .'o ,e a lI,- -n ,.. r.rultp y m l p it .n .ompi & 1 I
V E R D E U Z I n dPs ) c i oco 'r" .:. .:: .. ; I L -u o . ior rll .ar-) r ir .-,) hr n a urr ztr io

.ri....i ;'-"... .__'.. --"' .... .."tI,.,, O .NlO -AL ,. "......... r,"" ... ... AL-.n WONT A DO A 1- ,! ALr S... ...........
Cle,3..o ,A TT ,KCA. D- ld -L I t ., .... -,. I .I.La. .,,,,. eca r "or. Sa r e,, I, ^ y, J L C IpTDr U | i I d OetbrI ........ ,'. ;3e.. :ft.
..... ,d c la /ce n ,3e I STrM N S -MU I A Er MO N EV -: f |; "
I.,:; turn c-5. I *]*,:.V;i*,,.;*': z a.._ ; P- Io su, :ube Ia ae I 03 -~s ,ril;1' EV N EG BN T DE TAL lee____ .--59 <' -bt f -ri\ W d Fr E NTRO Daia oEs LA CIea- '10.Q6 Informez Tei 6,' ,
. r .... ...oo C. w = ol ,\; r 2 .... ... :'I ,m oro. . 110 11A6IT " r' ..... d $
,r. e. d,. ,,, ,. r ,,-.... no- pa l .1i.ina u ] camVa o PA c'a paF r o 1, t ,rl nzrdr a n ,- nant. C4t 1rlb-r1u r,- ,,.,- r e a- at M y dee'lrpi nen. P enbl' y e eCd I-7943edet8ra. 11rp M.o
otrnil* nCoren.t..Cozpro-y atb-o, A banadora, Ja n, mesa,, &; an- rreS I y :--. i 6 LEMIA rao 5 ,O renTE aL CapNADAoF- 46,i94o,3.
'-''-*"*^ _1:-- 4, I ":.", ;y "- H"I ,: "**T' .C **/ 4 % YAA t ~ U 5 7 t','O- -.c'"- -- A-1.U. K ^c"n. pl v 'l trji m o nios, lll*frn $110.'' Ba-

U e at. Lr .....b .,.e ,-,,:.. .. C- SS- 2-a0 .1aEGo toIoNITO EH; ,o -.*00 "'ok-' aa'- BUEN"n'n.bic^" "INT ERi N A 0 nnmarniq ^ "it ondo ". ae a-A..T CN'- Ej4P42DI-75-27,


-v el~n o B-3 1____._J :.'"' '"M-01 11-E-3433-57-15,* -- peo asi nuv y Canque abOL a n y 6 A-g60.. CO OD 1 O qu d ... ..^ n caieaal m01, cur da bo lut,eR. ..-O .O .^ hab^^ta^|6n
- 1 0 MF" CuOa cn.-jar, rra t n al Ci en d - 11. RADIO Sa PHI IPSc148 eo 'Aamb eern frierr : M DEnsfLO a. P AR Sh |EOR 1TAS. C r--------o. -------------- ps "0 A A 1.T lii. la-..'o, --Verrn; ^ S ^ ^ a ..ldn~l~ tima~e o lad e p ar e m sacrq e verl- y^ ^ \;^rier c a .ra dulce ca rioa. O~eervacn rb plda.p La orera y v 12on ero. nere rao. 11g~l ded 1J ~aroM an C-15o91 CAaSAo DEa~i vistaDE Va Blaech $5S Inlo r:[
fGANG[! FILEaFINDS -ao enoa .1,an.M I= N L.]e Obip 37 C epStA lnt o :pe -prparirGarntna l enltoa. ,exrm d-m08--8-1C----mo "I "' ET&. 1 aul.r-o .C-....n^e., "..1,.. .ita s Y arfcanot euro eas y c ae .- 5 5nl.eHOTEsoTOaREGnOSA
I., g.~ .ro.: : s~-, .,r..I- "d. l......) i E-p3r 1-6- d_ I 7 a e u an y eILP' GInte rnod o V!0ue ofr e- b fo i t r a a ra .,-- I N G p i aM ] $^^^------f 9 6 50 ZA P ATI O S S -D E n C O C O D R 1L O --------.- i- n j , f 11 '. r o f e w
............. "~ * '= o"'^ ? ^"a --;,;^ ', .... SV' A, ..... AB O " ....^.-ar-3^^ MAL TA ....' = ..... .... ......... ,ITMA .....C T................ ---................... ....
e"C, cA to dea ont) bnodio ,intrS. la- qi Obrap-a die1Te-A.c.r 84 H Atio, CION "eS ll.
damA dneo rVERDEe r. I an- .falW -28. iesE-4201 -79-12 Maro sel oa trri L ; m1oa todaela-- e ^eine I. -1 IImos hiby ca$en en La EN A DE GOM'EZ 214 216 $3,00 iheint no M-953 --1a- ----
I. la' si. c_ rrI.,- e 11. I rt de'" ..... ''... I.I.k. ^ i' Ij \A \ir pn I f,_n ..I...p Ia-i .. p- i *'rV^e^nde. .'m osii'di"sctuos MOCIrno- ART_ ^_ ___ ______ D' V'~ p fide, y" "*"r"IO tPROFSi~ RESIDI111 i .iii* ^pI
hdhl .- -r -,% -)":t., r ; , ,, .... .., .eIpa a o ic I ..a caj ra l au- 'ati el ar... ..ma y" cl i. ....... rclnqus antclddor1101333 T.dega;ap dl4 r 2 E T 2 4...85.1 167, 1 r. y "! P,_ I-I- I o na se v en*o nue o gra' de" e.u;pa, ^ p'eo nr e l re o bras en r scodtar I OperCa -oe ira.ila p r7n AC rAid IaS nr lr V
..1 Iur,|cAo.L Aa ".r...11 W ... ...... "a DE ]-A E ...-.... .i-d .. ........ do ...., tru e ,.. ..... A.A7EM IA
&I i ja,"lbi( l ua, |e~smy a n, ., r ue' C176-S]'rndz1., caltos, y e| oojllll l almaci)nA4 H a- na .. rtad eo ,4NdsccnbaO,d alatoa. peorGraecurlOca10. deA.
C; --,1 % ,1 -l. .r F 1 1 ,i A s .f r.nI, '( r . l "W'sn | s ge/ a1 1 .o.1 Yc aa r freInui aa r e eaen o o
^...I. .. . ,,;p^ ..^...- ,,,^ ,r~ ," ""i . ... .. z,'mt,le,. aCamp oslca O su mu Reies ma C.-1 7-6 -.. "E O ""r SE. VEND GAB NET DE TA c],^ .''" '% '' EN ELc CENTR vDlE LAo^ ": C[ DA "o ;,;; .in^ ;;; : ,,>' ,, "" ^ :.o,'^ ^ *m. _, 07 :_;.r
cr, .... r,,T in '.r i,,r'M 4=.-,, .-.,, |'* [V si llin r- mente Mre grane lo- b,,, . nfor .. S N A PAR Anan ne"'S Y came real. T 8;i 77- -m. .ll ,,f,, C,,- ,a,,,,,U, tli l .. .7l2-no ,i .cia R IO APART AM ENT
Eh7- : " . ,l~ e 2 _Ife ll rt-. .i L ,- I ld rl' ' . .. ree H a biI~ccio nimrv 2 4, rta m.ntos, t oa cla .d
-- I-",, -"-. .1 "s ,e Pert .-I. -i l qudas ---------- -------d- ea"- -. -amblfp can a].ale ro ..,m n o er ,la yn l. lranc .n Ariltt6tic. I.' r . aO I .A

'P " ____ E 19**i ...... ..... ........ '___ '*1 :-" 1* MMALETA_ ESPE 1ALE PARAln ... .. ........ .. .. .... .. .. ... . .. . ". .. h.... 5 ... . ,- l ...... ... .... d .';l? ,'f'r.........",^:',.;....'g ....... .... .... . ........ ............ ....... ..;'.^ ,'*" !" ""od .......
C~~nbd~ra -Cas~al .........5-3 i ,,a .... :- ...'... CRS N ILSAS CA E A R BIAOT L A AD
O~jO~lTEMO UNDO TDD .OM- --- _- _.--___- __-- CBLO A TS. NO INAm'lr,.% Rear .!,rans d 1 ---- .--*- ---a -- ------ Teeufa rt o d]Pr>ipna Con a bli~ad 1,1o (ta. INl Broirplralloa bsl i rp'a-o. -0a .I'-lm I nlar n
... ......1' '. ..... ......... u.. ICM RIINES I13. 00................... .......... r "CASA EMILIO" DINER017-........................... 2"1

- or omp n, .. ... l ... ..cG. .>, rr ... ......... .... .. .. .,. ,. I., .'" Vrr ,nBl. ."1 .". v" l ra iALOcn inrtal 309 .-* aces. S P T C r Pt &',, B CcrBnS D R AC N O S, a r JCPh arRl r. An5 .... .,rd a ,,ra. d ,_c litu.. e',ntrr>, OT ,h iaJ ,E ai. .land, m HA I ,.'. o. 10 HAY AzotO
I .. . . .. .. ...I o ... .. ..., il "~ .. .. . ..d! ,. ...... ... ....... .......$.I t, I' .. ... ... ..... ........-I., . d,. ....' 1, 1-3456S OS.- . &. 1 ,:; ..... .. .. .... e" llda)e d,[s i nt.. . . ."[6. .." ,- -]


b- t1 Il.. m .- i ..... r. ai , 1.-. 1 I .T1 ,. ljA >S ,U L l .l -I. ..l 1- 6 1..41"" I .' In ll' l' r P li '"n-i1 ... 'S ,'1l, r I A a " o l O r r "n. .n pah!. < ; p np' ,, a fa nt ilo r e--
,, n rr36r r, ,r, ... .. ,- . A rl ,a -,,', l' .ii. B-, 0 1 M, l !Nnd I, --. .t ,-nn Mrl blr..n e_ tr i o leni r..r ..l' a- s -al'B tii, n p .r hnina-coi e
........ . .._I......... ..,,1.......-. . "............ 'il.. ,0... -, .... .. 4 . .. ar.. .In e ad m rc a ". ... .. .. . .' ., .. .
t, .-. r,_ ` -, I,.. ,.; .ri .., .., I I- ''h -1 ,,,I &'. it I. ,utlzA. EA t, n r jebll, n iq itcPRp rli -.ui.I" I Prod.nueb,. E-4532-79-27| :
WM A 1N I. D V . ee. y ,I. rorm 1eZV A OM N O RO .AAe.- 0400.n de'h WT ,, L 6C A W,- prC 3 art~elod e o anacoe
. rpo. ,1 .i,.., ', ,, ... A.. o e a tn e o y bn qu. eta BOS~rA S y rtera$ XC0 ADRL 0 a ":,,.do la w. . 4... 1ma" D I;47-2 Fb. blcn -l 'a_.ntad ad -dl.."I,, ..! l1I t-N. .. GA 1'. I '- - ''n -.'*.P67 ^ W;I T.-----t' 'n -- E-270:3-82-14


- ,--- "-A ,- ".'' -. n--- -- IAJA0 C ONT ADOR.ca jaorefracrar.aa. come(In dY b tal ytI -ItLI7'. .... n^t^^o. |oGor ...... do"I, ut..... ,0o. ,1,"If-- n- ria-. e,-
11 |. .... I E) . .. lo I n Cub . -- B ..... I ro. .....O1 d .....-I ,A . ............. .. .. Ir ." I... 1. . ... aMO EaLO PA A S O(IT- r s"' .6 00.. ... Ao -o, .... A I ....U u
1. I- le'.. ra_:_x- I 11. .e..I. .. ..I _',I ,cI...


Kw l .. RM ....darina. r -* *...... .L : J casa. pirc OUdIr e MoLa c noa.GSar'nl e z asc oafnabiua ygn e Glo~ rmisa. 5r esquna. a u. Rt y, cf' nta. .... y ,*or de a- l de l~ l Mueb le e i, ..*. ". hiB lrin S,,e a p. Alnd^ .^ "1 ;....1^ Susd argfl HA.Aldeo M ri ,.E-433%',S'3-14;,[;;,c;;a^ ;o^
. E-4*k 6- 8- y ,) )elf-1V. A-012oC- -7 E- 468 9-6- 15 o p A 1 1' .patsan por. ), puerta, ten. Comee/o AdCin_ straci`n o- M nrque, se qu tajn v ptay r. e K- E rn P aso, entre 9, d -
-- | NOW Ih --- I .aF T. .. I ....._ -o | .... 1 ....... 1 o -1 y,. 9a7.7n a2 1V- I.". 7... .. b, n........ ..... de I. V. NGOOMI. lo.. I ... .. .. I "" *" z E. AIFIN. Od 63 SOL IC-11 DES E-1 -7-f, -. sn.". About ....Z.1I. .,d.. 2Bena o ]s mar.... Ms i ".. .." -11" r r o^ -a3
Ionia|~~~~~~~~~~~~ RADIO. ZEIH .....- .fno Re d.. ..... o '......... .... ...... 'erambtno 210:ab .'.I .."i I...d- D Z E U /. .....f -....... ..1rw r 6ltiona de)ndoeer.S bajo garn II1,e.- I Ia, e l t r ^) h aTtaR T ACA OEM IA ^ -" M E GONZALEZ l a" ^- rranall do Pcl^TM ANde^ I -r cal-s
M Az UN --O MOSE R FT, eA oi,`eurt 12o A M -RC N S. Lutaar a cnt a, y $170 W ain: e tal,. In..^ *7. A- _5 3.p O-It-el- A tIt poo1 d. interns ban r'io ireilita- ,r.,;:ax,,obaznxcw J=p lo -
CE-AA9O--B7-A Dom gu" V. a a r ., mec...o de ly yIopo t_. ce ^ ha.hca-I.., buena *^_- 84" ". "^ BI T AoONE -
- --end---------- ure1em nt mi l qun ___o____er___ iBe-B daKs HiraTual BOseICI- D gurd mo dlr p drst am o" sob bbb as eas In-L rN AN sp End GOMEZa y 1 -ial 21t mu l da, abun. ante- gu ,' liod*n sl I1.:4-<;
.^ ^ . ^ __:- ^ ^: ^ : : 6 i-41UECO 32. aj e a7 t E CONTADORA NAT ONA .JT RE ^ R IAJ A A I ^ : ^ "^ _ ^ --.111o ~,Iys o ,el a 1,A- 22
Sar d 1-__h 9 I-..... ... | ,A IC..I0.......... S I N A L E Z, ,, , R.A. P. .. o E. ..-446. . ..3-. ....1- r o . .. ...9i-n.2O M r... e c nnn. ca..... .. ........ ... .. . .."....- p r o s 1((- d . .0y i r ...ig........ ..... .. .... .... .... ..
1P.!c-n i--' 1 I. W11t. o o -ta ic er unT CKET CINTI ,Ar|9999 Oaa `- -i lO plf Etuhln I a1A-7.rIG r es, 12.60. iO rdeesA. t I o lf fno. -T ] %,,\_:9 S L'QUI. ,LAN l, PA TAl, )MEN .
fitN d o L T E P A T AL,-6 1DA,,,,L E r, o,:.,,:.,,e,,.,, '. pa hm o.\" "" p ,,A 0 :.,, c~ c ar y r pm. e v ta osN, cl .. .. ..oses, . ...de carte ,y eciatur. | ..., a'"": .. ." .. .."
%o ,,-, . ,....;. N. .. ]),. o po ..ea le05 csq a m baO -Re;- LTA a que l 16 b j ls nt a PR nos i e.es-rcribio .,o ... .. . .., . ,. ..y ,cos'er., ,. ',. mh,: ; ,,, ,
rl.. ,r,, _O a ,_ '....... .........LAN TZ., 71 AML O S AL r&ap' t v s n.l "C most. -72-23 .bel alr ra. -oj. cie i oonya .ra l rl. M- 7 11 0 y 15,le (,, fro ',,* d t l,~i) ,, n ie al Hot. el Na rc ,rnal co,.- L,! .... i a f,'1,,, ClueI-;8 ryn gran ]o l *.,-,,h,-*, n" ,ro ...... ; *- ""* SA DA IA PARA"" N OS BAN 0 IPO ECA ERI n EN O a lJl.. B -., -7-. .. ..a.. H L B R1 .. ... ,.... R i .. [, "TZ I^-SA Ul.lcil,
'C .brl. .I. -,)nos A Ll d,.o u os p e ,.dnoon m ~ ic t o c,,hsi i- Cr.rA O A N A I N A Z";'p oc d nt nr-e). 'I --na- Sit o lile .E 2 9 5 43A lCt~ i5ll-a c m d o c e
GA'; NETES ,' ,;' !c.0 Bl p "'r"ls de e aralors. ue- oita- llo StoBeTOS VARltS= ___ ^Mo doraA Wain .... z",';,^'; r,!rR, aift a ;2.4'' S"AL, z Go, entrn lCOo Ia' nlizado-, quince mesas ffleHjlll.S rl-S. y"4 Apodaca: A-6626. feI', al C i* I .....
jL,,dl'j,%RT W it raras'. or o-yII cP l~ambia, A hoLU 76 COLEaGpor Sa rxcrdstvamente mdatrinioat rnida ,, esta .vi.c.'). ticn', vis-ta al M ar.e

_3"i ____ ,) 1c~ a i ,e w ,1 1 4 ,M" l R eI i l l. Tlfr M -86 3 8 D_ ---- ^ ---9 0 -6 0 -2 F e ^ ) H .11re ri c om e r l l e n g e e rl.n C as a I R Z U X A -- '* -- -- - --- ---- - 0 T AaS; h a itcl^ o n c o n b a n p i.,ac m P u d e v e r sed a B < I l A I i a A fo Q IaF Ho aB--. E
deI T eanos B-363 L4n42n 19' Prelg Te o P,, '(oc 'IAN OS SuPINrTE C-28-6-1 m,,,ero ty .oDsea tie bFlu.RIe~e S aiaic 8r, 1E 3 3 71 oars eie 20 pnl enher ad5 -!llno B E "N R NAD O tiemo d iua brads & e A A T M N O C N E P E D
pt'l PnNsnAocA-Oo- MA LEATAS." a"f AVI-ON-f -, PViEOSrscs)a iana. ta o. Co. r, a l^ont.-(4t.. isa
CamI .. X..... f -479 -5G -.__4 -7 r''y-o- Ia **"'*Iar- vn_ rdet1"r"1"rrera h """'.'",- r *n ,""" ,r ucsa.i-.O-e--- I-t.rtaM'1 Ilrp ai da. gl l ie a i y Gon' BaTiil'"r C257 1 M' r;. --- As tfom. V5 nfrm -
bal ,r t en f a nffi- ernl7 o n ^. a rs A l 1 Ct0 o cllta clas mara5. A"o etr al 1 y arnn dr "ca t up n t Garnl' o y, p Ma e rol l z O .iso 307, dep r da. m p,naG, 41c. 'rc S r, -.37 > -t-J _ farolh ue 596l ,,rarc a a nR a l114.de 2 a 6.

* ,o Ri E, I ,.i. I, .. W" ...___-__. BL LE.TERAS FINIwMAS Yoorx SI, R64o -4 r f I r it to ensef ---- HOTEL TORREuaaSA Ar3 ;rern Eir,. Inca K'^' ,inno pue4y5nAnua d- 1-ne- li -Iatc'iye nraon s, ^ *o.i y la ^^o^e
r' q rs-,,r-T ',i,,,,.> :;t- 'Y !ELOJES Progreso PARED L1QU1DAC10N DE EQUIPAJES .'**" silraP APIio ..n" too. raroj... Auor- a nlurn Iltp,^" lvaalo'y erId- CA a UdPATICCI con bfin -__A_ SN


..sp | o, .,,,....r a ,m o r. .....,,/(. l.ai..... ... . .. dc;,, broilr V' h unl, cs-, "LA MDERILLO E SCOM R0 ELAS 16 |, r?"6 tf' ,e f,, tlo..^ E*ac l ... :-Ti ..... man,), Cn p tl 0 fei ar. doml-in. ,n,.. ,',, dv6llT e,. w -,:I n A KA r A I O O
_:Nr l|eralura' Trenlea lo mraanonn cld

n------r-----.-- --' - ^ I uo y~odrrne osL reren x. Su arez '8 *'oa "n y G ori. *, r.o Brenen. a -ort iu ato-.l Op rral n rpidt.l. Tlu ado7,, T ?1nte ^ ^, nce a S'1 !'-6 ,-7 -- r men esu Doe~n. Fudrcc o a le l. M-97r rLLL |;A6ITA]-O PROP h I 'A ",rp3 "* ? -, u r u-,
NALA. PANTI E is II B "I ran ti lsl ma s r II- ln Rentsm$40o. -" 5 3. i.,a-
fl fl % tridemos ,,,ra,-r 3-; ,l. 12; Rl NarraB 6.la Nla d1s, n on1 Con po stedas 157 Itmo q d ade a. ra. 5lu I hlz tenD, '"-o a y 0 Sa n .


D I~ NE R O 0T,, co.1 ,,.i,, o ,,,r y ,o Mot'-n. El~e Cd ~r 1.A05.?,rn.1 ^ Sl 57r)-n\(.ll ,=;-,F l fuo~t.. ..S.... ,,r .. .. ~a~........... HI h .. r... .. n td a.i..
A 2 enr oroot A B,,,, .... ... des E 50 1 5IO DINERO -IPO TE C,- 6s-ASAJ IS A ,,c.---,---- neo', i -A. ,.o . .," I .......,... .......1"^, '* N" .. .. -,
hi p ar~S bre. "a,- -n e dem.td's c In ,. Ii e.. oyL, md, m o's....oda,, _lamooro x-tilas tecs, a-. h- n dinvc os a do cine o p aara. U -ain 2.-4 64-79-12...._ .le recoeuend .or4134-s2-o
al ed a I H aI.' Il s pafonoina, capa cnualedaes icr Iu-
ai Rr w. encia u ' ea-naesmces, eti. uapas a y z.r. ve- M O ER 62, eONZ a 'L ViZ Martu e nto0| d ,, -4|n-, t a-no ....., r,|n: aa ta u. - S-E]-s -- --,r... ai .... . .. ..


AZA.!:1:,,;;",,;:1;",.1 DIMn;a"ray:,^~.;l^''(;. NAM.~ C.*rt .EIO de* C' -"^ lie," .Noa;,^^ t''" 4~"*:ATQU.L N A RTAEN/TO CTO;Im|s y obeo de .-te y -La 1 D 0dl e S an a 'a7an la melaLRa se *as oL LeA- h61 3, ,-p.l ,I 'n n, -o '.- ,u *, de
.1 qura r, a, re z ios y u e- - .2 ,.-.6l,1-.19. eFoertnun co pa er e uaz y" ,. ',anr ,uaels na P a lu )J h r
I,_ ., ,. a '/ O quend o =Huna ... ....."LON.IAL olre )' C ENC AS O E CI LES"-.7 -d-
P. d %r eo.e ente carr te0' ie .. .-1.11'.r1 r d . i. riaS apa tacnenoss, dos ]803, ca i es]qui; "'T 1-1, ODO-, Curio de nepag p.r examenCalle 1n
I'.C ....- -: J..I0'- q-3 m ar l R C V-6262. CN O-... ... ... ..-3 M... ... . . .. . . L .. . . . . . . .. B c i l r t n irs... ........ .. ....... EL C E N T RO.. .. .- L.... ... . .. . C 2 ] l' O o1 a u lo e p d d
1ff,'-4 7;r7 PIA N OS tAlNIPICsa A Pu -CIups sity Matemrtsca. Fsanrierzs ledo.de-m u9--0-)7td SannMiguel yeGalna.o. aeuadeicianre
E i u d c f ~ii a e -'pa.... T. I des -| -1 -- ." ..- 4 ll.-r i .o -rer a- O m ed ('re 1 nit o br e dmra noln. tn- h. ild o ad n l s Frc a n e"f~n. A| inei- R. H b la l n x de 1no o a EG O A A R A E

__V .O J R O .. .. A rchi1,stie ] .. resm .... n .. op, -I.. -..... r .... x-,I- 1r.
- ..., .. |;,- .. .. .. a ai r a , r .... K ard r l, b u .. .... .,% .rl i-At o, param d ................. "e pa..... .... ". potroa 5%... ... ruesid e n7ia] M .... iq u e 6con
N~~d n] '' con- A]V l/ D~ : 4 d 3,,H a ,r .ad $I.000 JDFua Al-9- -| Mn r ,o con P rad y Cnsu do Te1peroncA -5g. eNn oon p F~ll enore dne y nnalud Ao [[O R, TA' N M LA C
_. o ,,|F. Ain,, nsir $4, n0. per fect o P- CDl e t, -I C-30S-77-z41.2: A- ha "- o Ga aad d)see= ~ aaa; r, bf o ru ah~en ta M rtoo n o. -2.on
_r i f' ando n bt -tl sp....R,l ,, .nf ,l' ~. .. 5.' C, "inim'm(n-lfN Ps.. reuiin Inform e.b: I an "S.ntcob .. .. ,,t icu,-., ,, 4 entre9Infant go. o a-ar t,
-.._- r I: r, .. .s h, 1, - -j ,,w |}-. |'6 ls pi ano r nq m ss. me, an 6 -_a : i,,s, ndr,, Ae,,,cz,-2.r),.7...,, .5.1 0 I TER4 PA 1S9D1AT C, ,,. .. A ea r, . ... ....v e i ir m r #,,.- -
.. .E. .O. .,Le a 'd...... . .. .. .... .. ... ......... o.2 -A.. .. ...... ..... ... .... . ... ... . .. ..
PA LZ -1313.... .. oUZ? ,!, ,i .-I ,,,| ....L ..... ....... .... .....-., Io`. ,,- crzaasI.2........... heTa bo -hol H......... ....... .... .. ... '........ ..... ...
,,ri ,. ,. ...; t, ro I ',' i .... ,,.... ,,| r... , --, VIA-E1S 3N3W ... ... II- E .14089n9No. 40f .....11C A11, 3 I
"., F ..'. I P. '. I F I .r1 ., ..... I...:. o. ,. p ,,-,,a. e.. ,, ".. .. o.E.s. . .
0 '0 j Me WxC .- i . : 1, I- x -, t '- t r ac. e n-v e ,-e : ', : I , :, : . : ,, ~ z : r O U L .l n. VA B Z CO S a n
... ....... ............ ........... "a. h e..,"'"" TraT.,amininlo.-s -g .....en hzados quindece $5 An m es E sulas e SS .. .........i ..... ......con...,;as 3,' .. ..E......2.1
.. .. . .. . .. ,, ,,,,-,:,rI..."; ,,,c l oi l Ii r ,, o ,r7 1, ...... .d v a 2 O J T S V R O ,. .... ..... I .l d ..- .- ,,, ... .... i : ..... d,,r .. ,1 6 .. ... .ruinn A .. ... .. .ar p e ... ... I s ^ z vz a ) o
plf,,fi-r,- r- r 1 02 "I ,O S L E ES S ..a,i,,, c,1 y, i m i rh t la .i ,,tionent .. au. n, "
",rn ., ', .. ...:,, '.: I... *,d" "" e noaititia, araaola a-7,9,9, dr D e . IL /, .,h,r Yr r~n e t o P; r P r ep ,io ,, g,,,3,,. ,, a ". ,,
-- P- ...,c 1. ,, I -~ . 4-.5 In r 2 f 4.dIj V...n Te,( n . .- cro~i- Rol' 'tl L x .4" It: jI 1.4 ,' ,, : A'm- .Ir .... .. !,IIC A 1 - b -Ip e r I
"If ''A-1, 1..1r -. 1 I.-).... .... .|R .... ,-Ir I. ..... /'I 2 ll ",""Y'. ., : :i v )T? '' 6 O E T A Heat. =u-n mil.sabre Casa r I., t: ,.n [,, M,, IA DEPAR:" -- TO:-'. ..
.. .. .... .. 1 . . v .. .. 3M ) 5 2 9 0 1 I z
3'ra irI.1'II, ;I 11Y. ,.I ll jl ';! % .. ..... .. . ........ MuebleA unV IoNmtr ......... ... ....... ...... .i .d..In..V33NVELPOX ...............=
i.-I IInro bu IneI I ru Is d f."de adel pIa c lla nec sicnd. Los 1ti a m dapor em b rque u ,.. ,,, ra px gimr re er-cl.... ...oal
pea iate ira rturo ,-600 asa cisr ,, a I, ll nog. B ,!,l, n a .n ExrtiA033|'pilY acml n o: p-206 H ab an lia, u a T10o I-s-.Ac....emiata ,),-traandad.Sirncin Tlagon.iM nr
I.. ( 1 f. A 0 2, C -139 -57- .f , 1 4 am "t'"on Al n iq e so D -,1u7-lan a m l a ye afre, s-,n Ir l ,) a -t
Vallndotvn, m. a o untuoso. ca rt C-10 lic.Idona,,,ict if Y bicn s ale onmubesI mdc dmarat ,deias...o a
i i ,. 1 tl s De~de 5 000 0 as a $15I 00 or 6 i7 11. boltu, yenmortalibanods Buenao Ina melan.ninsFeld-oxi Ii nfITme s MVliona-M-63-, 5.
I o ni a d e o r ... .. .. .... "er g e a o t o/ I n -es a d M O D E R N A .nt o S Utn t sAW R E Z )' c o o .ua o o d .b r w n e -7 0 5 -1 4 6 -7 -e |- % o. do nptr ul d u s g a r n t z a o s e nI Z p]e c]f'ec -Z ]I V .~i A F Ng o Tb ~ a a b ~ a o e i r i l a "ou. t i ~ l
enG' Manrlqiu~ee $50a~t Frie111" llt ddv- de ao r CMrretao A ~gr z SU P AN O n loerte diuv VN n ta at" do ma or y deb-n C-70 -GI Murzoido molles dende variador ic~trcr unht "x don g4.00.io eANra, do.ca 1,n~eeroa cisreacrea eE
po N9 fi6. sq. Empedinundi 415 cuulrlon ca e, izs u ro: anl Into R ara tla y o be l"-.- Ma ul t l e. o. nns Emlo'. n Sor A-051,3. OI b1'1"1) I Jli ,l pe-t A CA DneMa. P IT M A ILer- lmosCI PA-nICUe- OaP I ,3r3m ti rn~ esoa
r. AQ UIA,,U3.. 9, 6,.11 ..n6 D m jg ez. afi nad v ,mermri esn tere de ol 0o- Ra~s en H Abana ceite ~ nc o fa ti
Ven-ou---------e aquia coer r oen ~ oe r p lare n ", ". gr a tdo Escula.Da.gno -d.9, vMos tp pra|6 apdiTsut1 a rno* o b 1.4. r caau s enLah MAN~t I Z ANA DE.OMZO 214 I T. 21 mda aunaOe nua.acll td
ra~] %1I flP f t mim iiiet 110 Tpt It, to GI Reeo a rltdor,$ .5 Taopones to.-/ meno a A nn do rh ]as Es u lt o er~er ha ll't eN d 0d I o Te 4f '. r-::3-90 .I'.' M E I Ca ri A %ii Ilua nuva bb& n trn-M U B E E O I I A on'rricie s jq e io TI U ANs.U
or s16, micro arr uey anp"unnc n er 1c a arcl taeu nte d Jo. o pa 11(;II m l --VD DO AL M ,,
P ayD R N I ML S$-.l5 B a ti n siso n .n w5 i l J 7u 1 !1, f i c iA, lAla [,: 7 7 -O"- ,.I.: -. 1 4 -, .,
rT_,ipl U--._da I-ir .. "'A-" p-s,., 25/ tfl l 'i na yo-R i Mo- Eder n 0111110 00R)A I,", .' d omez 3|9, A 0 -.9aycue n s v y blue. pia) e rD- nseuid o 11 .. n,-lama ....alt.. , ..,[on -o - .;_] ht; .., .i O st -mA,.,I
n." .. 1 -,, , o- e ,,,,bir ran Ili, ... Its tit I I I.., -r-ormlr F - D-11i; b | |:f),o~ l5- ""Ia,,) ';t ..hr ,",I) ! 1 1-, l a h h,;.. 1.,a ,otl efrods lp- .
,cina on ,,,,, n, n, n ... .d ;I, II I :- nl tiP.41 .,, n, 2 t


-f .. ...... ........ .... n Ir (1, T1In V a-i. l- t l n." S 1` ore ]o as en odas can>lda s Fxtirpaci6n radical de ve[[o$ de d, r^ por n P- h 2 / TAMENTOS -'" ..e. .." ....,- ,^
HrrH h m A 1 m r\1" 1 onfl,'!"^ 1AI"k"^* ..1'l' de "" itv.,itim. w_.l y cu~ro. -[-a mo- coirptamos y, vende os )oyas v In l rmu o. eo tc ( A D30 NI I~STILACION 31 CAGSA P..- -- -- ------ _ _
. n-g LIg r n i l~g n f~L O~ ,,., ,,, ia.,I ... .................na e, .6.. d ... ...... ... .... .. .. dam ...... d ....l.. d .. l.-. \... .. [. . m usrlo ... ...l.fip .( a tc' ?,lral ... ? ... ....... )" .....,.-..1...At n i, OD KO A AH A
lo l l U n ll I ~ d ,. . ... ,, [ ,? n ,~:, ,,, r ,)*, , ,. ,, -. a ]. ri- biq ', d ai, ,r,l A ~ ] .-O r' nn :0, T r, d~n '/)O'p iwn ~.., pn. -.; ,,, i, .'J ',r ; I .. . . 41C .UL'~ iO.D -l. ro "A t
F.... ,i I. A... . .. . ... ..... nA P . .. n "I .. .
e ( :l ""'1o ,1 .. ... . .'.. .. ''... ... ... ..",: .... . ...' ,, FL' n ,% n.. .\ .... . .. .. ... ..... .' " i"... ""Fi"ran ',u' ,i.-d.o'" .0,A A. LA M RI ) :
| ,, .. ... z'1.6. .. .. ,,.,, ."~a "t. M 3 e.. 0 tell n '5 0 ... .. ..... . .. r S E R B S U C [
-- ;. .I

0 CXVI ."- --DIARIO DE LA AtARINA.-SABADO. 14 DE FEBRERO DE 94,9 PAGINA \T1.-N .',EV.

ALQUILERES ALUUIfERES SESOLICITAN SE SOLICITAN- SE OFSERCEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN
84 HABITACIONES 8L~-DADO 103 CRIADAS CRIADO3!_ 114 AGENTS VENDEDORES 119 COCINERAS (OCINROS-124-V -ERO: 12 ... CH--ERES 9 .... [-I-AS4
AX.QUXLO, BAN 14ffZN0 127. P21- VVDADO C-AtADA 1217. SSQUN& 60LICITO '8R- iOVEN, L1UPIAH PDARA VENDER LOS TANIA'COB PAZ OYRFU.SF; ('OCI'N'l10nht"o RIAO .,141 Sz*ONA PANDA, 30 A*0OB D3pNAJItrVr ols t '"vOVOEE 'AT(IA O.?ZC3 PO ARA TRANAJO4
mboen tUz,,, ,,~ I --d --l, A42.. !A ~;.;A GlPZ~~ -'o'X
.I 'n'en -' ,I i r ,I._ ,- ..j,,, ..'' t .r.l.'.1- 1... t 5r 1'.... -I. .... im- ;,,el aIt. ,-1. trIasc aj dl~ N { o h +t ~ e 8.1 .eoaa za ,O i nt y n 7,orrev C -p ted t -ia r o bt e.. 1 n' Flt-n20 d : l r + ... '" figte~ c'l -t wn) ar ^ .- v n'Z'i ", + ,_'*~ -,,|i,tafrtad ;,;IA: r ino-
.. .. i;1.-1. .... ..... .. I ". r A;-, ,' --, , ;-A .. n ...... ,-41i1-,h, 'j ,-,', 7j.::, 6
1"A 1r I1 ., rt,,, ;.3c 51. .eaeil No.n SM 11o ,, 'Ihl -- 5.0(1 !-), +.,, -,,"iI&IN4C(IIIA{N l -m ,I' F" '-, ,4 -1.. 11 Ife ..... In, r -,+ ~ d f,.1;.I -1r P
.. el. I... ,,all,, I ... ... .... I -.. t. .... . . ,N O.I" .. . C I. voCTiA ..... o y itF ... .... ... . .

n , -1 '." . . ......- I -IA I. oITA C P "e-P ", r I'i I. "-- NA--S Q T IT-0C A-l _s p wi__ _ P A RA.. .
I I r . I. ,I+ A U -, re a o I ...11 k~ @4 1 ,, u.u j ,n i .f 1 F '. 0 1 11 1 P a ai l kla I+ 1 al. t )a I, , ;+ " I ti ,.+; ,;/ *~ t -. ~ -I -+ r __-
1 : 1 ; n . . ". . . .N!. . .r I I 0 5-5: t. !, .. ,,, T o.ra,- ,-, ,:' CX P Z 2 OT I ... o f
r, l sOt l h 0 0 .. ,i l104o C9ARI -RT S C, 1 C O IA 11 -, 11 .1'. hall ,_11_-, ,_ ._ .. 1_ I- '11-TI -_ .1 _ "1 I de . .. 7.
52 .b, A ,,.IOI UOaNAA NIA1sA. PA- liratlll,? .. . cet ... 129 .F.CI-ISTA -:, -, .I 7 '.,
1. .-- :",.A L , ,, I -' -- -J 'jrj e ,v_' "..'.j ... 1:__ __,_t ___ !r4 A, ,"- ,,aIa, I ,, I 1 e, 0 a 12 & -
5 ,n -.- oi e uolO ... i I' 4FA.NCNU-, "1!4-12A-1 1.
1 '' n , ,, ". rurll i t o s ,, S o s o. l l b eh S r.E u i '2 *3 ',I7 .. "'PK ,- T _ G RX
PA+I OOALN AQ'.,. .~ aj~ p-50-io 4OO 'T cso,, d. + A.a l CH ,,, ,ptu o TNP. PANWICU.LA.. s+$so ________ fL/ Ipuhbc| 1n' 1(-.]e~pnt,
F. ,. t- 1 dus 112. detrs eNo. ON bal an- w 5 rn, ,-' rr a '-I ''4, 'r' +, h ''+ r, + .i'r- dur -r
&E b N .2 .Fl_ 0 F %nIi 1 % O S. % -,-- -' *., *d I, o rs 1-.CIF4 -0 .31FSF3 IF~ ,a rrl,,---III a.1,,,.',,--, I:..,;,,, _W0-- 90' lMopu1.-. d- F1,-,o-,I-.Fao w I 14. -I B AS

1) I tF_'.r !t q-,,I .5 ', Cox 55,. 1, -;.-'' ;df.,.,,I' --. ,-( ,o \ ,t r r', ..1 l-ie~c2t Ietraon r-
j a l 1" n ,, j ] .i ;d~ill .. . "
"'.__________________ '5_ asl "ooI~s sld .i,~ 14 aI5olF 4 FIl & IOT ,.,o'I.--3 claoran '. 3 1FF 9 jFCNSA 11- "- 1;1 -3(11, FXol h-a dan 4A.s
oil blad.e Foe -,. b -3 D A, 1 .0 F I5 flF35or F*Fv0=051 az-I eA 00. mF... ..... ....e,.. ,, '22 'LQF ........... I I. EI 3VpgIISI "., '... .. ... 1_ ..-.. . . ...
Senec --.i.. J, JOVEN.- 3F -00 '".~ i-.JO4p~ -i-- .1 1,,r.. ,inr im la cso eiluis..-gj- :-..! I-P, .T ".- --A:,, ');1I 0 C AQ-OAY N 4sta,'-iJ i 4Jt 22.5|it,4 I, e .',,:i i ",, 1 .. . -. ; irill, ,' " "'J 'p00 L~tr I ,, .... 'e-r-a n ll mp lfrm4 T ee n I I elan Inr. _t_ _,_,- o .o o 2. 11 .... .. ..... -- it I .......... .- ,I .. m, ," ,,n , ,,, ., ...... . "01MAO A e 0 1'Q U 1G R A2
.-~ ~ ~ ~~~~~ -1 k:F5 I-I SF .1*1( -4-14. 'IAF "I C ---'s itw .L. ..,u, e4312-l4r4 -uf ,,s,:rl,,UI.,,,,,,o.0,. I ", ,,,; T hs'. i 1 0. --em" I.. r ia.. I ,:r. .. .j C..-i,,V]n ivonlol c k b o. de v UNFOh SR 1 .. ;;I" ,. re ." I -, ,-i .... -O_., ULANC f3 'o '.. l o ,-s-F1F ,, l
PAM3 MO2 NOR EuLLIS. A- .. (-F, a 21 ----- s-- v3-7 0 sx0-1 FI' (53 0 FF~ FF5335 I .I it I ', -a. : -3 S. ... J " 'I . 1. m""" .I- ,, ,I,('.' f, "A. r, 5l enr e .lI *tt' a t X do e [+" P ;" '" -' . . . I III: ........ A- 4 .. . .Oa' IFl .., ,".,p..'uF r F'lT a I rF5 D i sl, 3B I +-F a Fu lIo A. t.On a" '
. 1'... ,T :_..l I ..r., '...1t. .. ..:I.. o. _- ;1 ., r,.-i.,r;.. i.. ,, .. k113, i d el NI. an dlo do |':- 1 ,I .,I .- "F1FItIOI .1 ,. -r i r.. ;,,!- O0ZFIBl , -o d +,
VNDAD-Q AL-& ELO 1 BFiIPLNNDEO A -Fl l 3o .sl.t osra r.'hnbitctrne (3n cpo-Fo 1,]1 OFJBIF. Ihoe 'sUA[,I I FTIN F1JO NE --"""____,t Cf ~uN eCb NSP nOL CO :, ,r, t F ~ Fld r Fdll IFOFIAO, ('F 0 F3 I ,F C yaI+a (10n10 4r3.t l, T rslo.-, 3 +.3
t' ,..Fr' n r Os su o.-Il O y auso son 3n'.s- ..... l oI'. CN I 1-1-n.tL, S- I ,: ',, I. I d h-- F, Fr r ..FI F-411-F -
12I --~r ., I1fo W .. u ,,i( 7 n r e r n rag ,ma it "I ],3I,,4 t-n~J~ k co a3.1 F 4
..-' M e rA M A R -l r fF. F lg o.. re 4te a oo O (e a- .o d r A 323- de . C F ( -I I I".'F _-1 I A Ial. a l.1 ) nol 'T 11 .. h ,' T T",I .
4 9-r- .1 "U 0 71e -11 .r./ AC O /- .,-i,-, ,1 .-rr n l -- a.i ,,.,.- 4 too F- uielr 10 Ie o 9a Aven nsiam el-l I n. l~, 111- "' Ito,- "r .".c., "'" "..- -,-. I.. . . I tl 6{lr+ ~ eDnl o lglt t r ~ a rbln e ~ n rl '
.' '- 6 0 11- 4 'o B '0' x '" 1. r, I' m"r, a1to I,, 1.,. ,t ' !" ,"' "..' I . .' fo ta A-4 4 + 4 V dl o 2J 4;+ 7 -3 5 1


I........o., s .. .n ,,, ......... ..l..". ,. 1. dod I- 1 "-1 I n uiF I ....t.... la- a - o a a eric- ana, su l, -i .143 _f .,X 2 IAPF F F..
____ ,, _ .. , I 1,1,, 0... ..... RU N ,. buena r n e lI- Y1#I I.lI F U ,Tq %-l oI 4 ft1 r1. 4.1.T -11.1 4 14 F.I' IA- r1 F"I
UN A O L A LQU7A U3ST INA "'. _ .Il l ,' ,F- ,nit113 -3 re1,-Fltas .3I-,2,1 g~j DO A S UDUM cUslUU 1 I %r _' ,- - --__010 o .bEtSOlL C T rJV r. IF .lb td, CuP. '04, &partt m-F t 24. doln IFrat, F t, F, .. - I ___ -- F__ -F-FF1I
F, ,S', n. .r ... . 0-" . -. 1 4 .. .r . i s o 1 2 m a. S ort & o Ao 10 1 4 s t r d F H 1 -., F .L -- '1 C A d o i .i t s (O F IF F IO 1 0 3 0 I1 ,1f,,43. . 'F .1 1 2 1 1 .l'7 .I . .. '. ', _, '3 ... '.. -" E A,, 1 21R0 P A R O,5A .. .A.I 'IS .F.I.. "V I F
r-l.o mr 5 A--',A ALTUNASo .1p. MINA. 1:01FF. -1, 14 'FF III IF'1 COL OR S)~ --.~-j I ',-A~~l 430 P I" a A,11 ,,,F(.'10 "13 3I~,"O IF m nl atF F. ATI4.l3llF F-447I31-0 71292 ..eF-66 I; C"8 7 114 1 CO I AI G ritrt 'r fr ;1'~ '1 r- t F." ; I to" 14 -'ro " ..... no ii me lalft, LHt+. 10II IIIN. T .1 OT_ _O ____- as,' -R ~ -re r ,-,,(,, .I f-m-|~tn o ra h ~ ,- x I, _ -
UN ~ ~ ~ ~ 80 NUEVA.IL POARTALAIO FF BALA, DOS FF0dIO~0,OSfIIF11 115 F-l -. -l.. XXOTA (00,13,3 7521'1 --l1 F3FSa .. F-627.2 3,5 1,1 -- 1403' O'F ERA Y1ARsFFF IAFF S0FIC0,, I Ii I 1. I ". I... . -I',-, -fnro ... Iotos,. ,ll Y _. 0 0,OFAOF. 02 4 1 SI,
-.______________ _n_ PFRCIN..SeT M r laS tes ." o ot" 5. 1,',1,,
9 Z Aai,, i A ,,r V 1 L ,, I ; -a -r n I -' I- :., "'r. 7 11 i 1: I ,oil, a4llr a dueldo al__M_011__________________________________--_-----_--- --'--- r _" .. ...... I., 71 17 _,__F 11Y. __ aU_ _,_i.,_nn
w I ,I ro-o % .. i- ,h ..; e1)5 co. Rexperien-am CoilI)F A 23)012a. 02l 41eg 12.1 - -s~a F -2( 402 123f F.)% % D- Il p--24 131fr ,..., --- 4
` *" ',ldb, bl'., -F5~, "'0* SN SO1CIT UN1 NI C O QUE de "( 7) C0CINAA BpeoNTS A. DInfor An e-! ,,-1- ,,pi-s ~e'..
s- '.. $01(.. o.~ 221, -2106' 303-31(. .1(.I.i III 0147F132aJOYI1)LANCO.12.3 r- 1,\,, 3,,E-.:,I 4,I-,

S211 _ _ _ ,;, I -- ,a .,,, a I -1..3,., 2W ., F 0Fs 2 2 1 M n .E. . A 0736 O I C- i - Cn.

-- a is-11 ,10 .a I0FF, .1n11 '.1 ...1- 1 4 F ..i ."CIO h oMl4 4 O 35 ,, o
E 4, .1 .. .- -~ I v.- I,~g' -~.o. -N .A.D I0 ...-N Of r-4391231 1"F FFF"7 .!t,1'-1 d,5T 115SFt- Ft..F o-L- -103[e 55151 F p A,. Lr. O,; I A I 1 . II I OL IC IT A UOE-IA"I M 1 a"3 F-I4CA s -F I a35 r .' y F -
C S| A 'l ILF h L F Sn 1 'I. C- h '1 4 f o r m al 5 hFos. 4 l1 1 I 0 4 0 0 0 a p ,er m 1 1 s i n v I- .
Fit .. . .: . . r,' F-3 1 5 F F 1F1 .. . _".. . C Rr C O 1 A d a-1 3 I ; ;, , r a',u, o F 41I- IIIl t3S A O L C A U. .N NI7TA

'9i11..I ,',,, 1Fo-- I-or 1-(. ____llF03FlF olh.-1-. N- dor.;" (5 Ie
AN .N I.. N A I- 5 .11 T". .- HI. I I0. 1 f1.r1.,-' Ih1 -r,.1, Si rldn" $i. -.11. L"A- d4..111 dol. IIo A'Pr F 0 ,r ,. rl ,M- 5 61, I I ... .;F ,1".
D~ l- .,r ..;~ I,,,. nrt alr- -- T ,e' e .. : .. F 4.7 0 14,42 It tuId d -!i'la ln o 14so l -? te I 'J. nl ,.-g2 IrN Z D p E E
.ALQULLAUNA-I 10-IFCIO I13115-3. 1,r r.P.~l l.,ld's grlla1'FFsFI3 d-1111 Ibtcoa, ,' ,11-Il 11 ItII .-IIFI'f, -3h .t,] e t- 1" had -~.._ _______________________C N________ SF A[0QUILA IlIA FASA 1AJOS, 3I'I, 13-ldlo 1-.1,114-133 httn, 50e FF;."'.".."n -i033 OTl-F 1 I.i ______ --.I______
Sr ALli L'.L HSOTnrr ION (NtANDS, 30" s0lor/llo croados 'F 55F'0Je FIFF eb)01e. UGIOCrZ TO OOCINNNAl 10N ID&+D ver3iiI, Oeno12)o 1311 .oh,, '. 0 r1111 5I13 OINNCN E COCIIEN" O+ CON (FRAN
e 1.3. 1 33r SF-a.o. CtN..19, et 4 Ater Ar o .F. r, In N sOn, I, e en.. 11-3g .2-I,-1 ( I a-t:,0 4-, o- -R- 7 n I 1 K 1 u '"" r -?I Ir, 31 n, ln l
O,-.Z-A55o-o .21 4.- FF -FNTE 'VjF- "o b o out, des-, gT ..... P,. .... 1T ........ a. '13, ...... .... r- 14.. .
,t li cintn.Preio $10. yudir lim lem.-ornir c"ElnifA ve Intelectua'l'" ---_ _P-- --S---d-_. __fJ-............ ..... . . .. 0 ' .. 1 .... .. F, .. ..... 1.F ill Il(SOaoet, .. .d.-'; .. .... .. . ... . ..... ....t I1d
, 7entr in.y -, -11,. r.. r 41. 30 ad(0l.-l dii-iera rare -.1 F- liFI,,, S. It .4.1,1(2115A T A W TO A 1I. F 1114 A O (`i I ER J~do-4 s04-114-14 e f l el So'eso, 12-28%4 F- d10c1. . d1,7-I!!6-11 .1O1VTO
's--F ...l ..... .w.. r. ;... .. .. FF. S E o 205, o . . .. .. As -, .- s, . . .. ... EA- 1 S EC OC D L IE I A V ? p In ,,N30 ........... ......... C O.. .. ,-
1,.,; -F F l1153.00 ._-.1 -I, I ... 05 ,-. DZ W., .,.,.A, .v-t.3 o4 cD N.,'24 pl
a iiF II l mmir a.lt. ... .... r, .... .... h-- I ...FI. 5.art .... o hIco diomfr ...Fa- .A C 3AL D-W .. F1 41, FF 7l 250 . 11-4626 1-1, 17 E-U L1
T,, '. -.l tl hi--.. F ,-,- ... --. I- -. ,,, .-l ,,'t A'.I. Ao. 0. 11l 2 0 ete 1o|lto Fn F 11 n lcr-h (1 I;4 I 11- 1C LE-15L DC VADC o uE-P!N- CAU TAB c.n
i AL. 'OUJLA, 2 -I "ACI -O , ,- ', --....I ] ,-44L2-104-1-
_ _ _ _ 00.............4.. 1-Il, ...S.A C rNESCN .. F ........ a...... ai. ]..l....... I ..-... 3 c.1. P aris oF.......... .......... A F Fia, 0014 1PCi 01 ., C
-I- - l, 522 S l eCT bueA rsn cl.rf-9 O IA UN.AX V N BSN L NO PIE DA QUM.0 de 4 0 a'( 70FF pesos. In rian1
O trac 8 ; I p e q -le -I .."r o . .fi 1 I I r e l' la;, ul d o 5 2 5 ., r f t' e lll f o-; Bud 1 .57 0 0 Ir a to0 S a a lait d y I tils (l ltnd. ,o R d i P a rl,, ; ,t r r : .I 4.: 1 .l q + F I . 0 4 1 8 1 0 1 1 l e' n e a 1 '
4 dm F3Fll 3, 1F. pOF.i 103 1. I I~IIO _.. 11 IIaFIFsO FFtitleF 0F desui,5aIF 3FFIsrel ,., uFIl.F 1131 E-:39- 1 -4 I o S ly
(_ va- o. I -4497. rflo ro F F rrn.F oI w: BE h.LQ UO ZUA REU 'M ENDO A ( '-11 5 221 No. "1', -FOQUII 0. V ,lu n. LNzaro. "-4Fl.1- -'- I II
sIn ni00FF F oraoos con -,,re..rencia. R 1,3-410,-11.4-1- O'PNN CNSNel0 COClt ', I.. Ia N .AN COC1


-- oereco refrlgFFraIoF, tel1fFn y" lirF- S'l CA NIAKIL CASA CON 3d .ALQUI- II SO CITA 30O503 JPILANCA PA^RA N SfA SEA O PT3O1 D III. &o1111Io 4211011000ti *,d-,Iu, ,oet,2o, 1t11,-II,tll i 1, 00 11or11F, 10lel 0l+ o InFonIIIO LtI -
3eA"L. let 0, 0 1 .1o IlIOJOr Fe _tnoFF Ft'pir, o auni0do r'l oolocaosln, 011en5F 10-- ,.3-II -,n,'r. 415Ic y Oll FISIF 111111 11111,11.1. 1-U411
______________ __________~rAjadi, a~ 1_ C, -I
P+-2543-34-31 Soutres, II 11000 IFadr do 0(1nnibu0 S+ Oeren~cI(a. 0.1e 0 5$223. Call. 3d No 22, $4-e .- d t_,.i.. o l. -. n ,'1111 F~l ('1 tn, II v4,I. ,_________-____5_
_____________________ tran'htl., porF 0tra Ad- 3.1I, F,-,,-.d .l~ 1,1 r00, 0dllratnar, entre 14 y 5o Aueslds., defr,.to, FF0 1+l1l)1131 O~lllU~t'
IN ATU 'rA .na KANi VACIO2. A T, op l. I i. a, r n. OIlI J. FI, ,iOF. Fl- .,iraa. X-4130-10,-(4 3 F 10'i 5110 F r 12 .AN .IADORAS
-4IF,,lant ,on ..mlda ,.rn.r 0 .f1-r .es 12--01112. , -.120 .EANEEJADORA[-:L
3'-1752. 52-12'F21-04-21 52-2213-12-~ ~14R0IOSIENTE SE NECESlITA JOVEN PA- eFFnIrF.0n 0 1.0___________ne________ 00,10'0F0 0 la o5yT.O.Iall~3, InI, 0,11. 110 ,~ .11101 (1 -
' .DADO. ALO ILO f I PL"I.I2 IDA 93 I, ..o-pafiaF r .0- -e11. ..(.1 trPbajo. rnfor- e F Fln ,,ne5 ,F. rh .l.., .'lI. I,] M^004F3AI)1O A ,01 .O M . IN ATO I
- Ib tn i... p.... ....... i.. .... .. .. .. 1 IT M
I,! b101,10I .. i FI FOFI FF., I O, r FF ,A ..l, 1 L -A N ,,,, d. F .F6014(1 M% opIak F %L,,(l5 k ai._ ___ _-*- __ -0: .,FI. -IF-II. FF IFFM0OgL. U A.G N11P A TI 30, 1T),, CINF A fl~r ,o !;;o%.#ll? lp i AZ9 UN .4

,oidA, VIsta K a In -1le, lnfi,0s de uo PFIFrra1o~ga. E-4449-104-(4 Flnejrb F s Dho 0 FIF .. ,- -, 41.21-12F. IF-
Enxijo ro( renoI3F, L e."., IFPIF. BUEN NEGOCIO FIT - _.-,,. ,, A-.,
P.-zT -s<-S C COCINE .. R -. (em,. -R CO. E.. I, - 122 INSTITUTRICE.
intoha "g C12FIza L'o. a:. ura 01F9 INe".ar1 duerr.F F -si.n, ,. e 5 ..1 m $I3 . . "
Ill% C103% TIEA F -L O %A % FIF_ 2 .... BE ...1... a $14 A F. L F -F. _.. 30. ... SF0... 0 0.. ... '.I-I Al l T O.
sAe,.I-".,O TA -L-]-N pANAD13NA oE 3 ICITA COCI.NRA SLA^OFA I- q .AALI,05I.01 FaAll ""'" ELICit d -E n lt SVh. nl A U A I-ANITA, -100 _M.
c m. U DO te r t o e -L L -- D PAtO N A asaA,, A I s M uer m4 cot. s n S -l :, -ai. 1 F,.,FI 3 F 3nIt, l, n F - -"- ... BE ,L ", U | )LO CA R OFO"I UL. A M XE OFL IS'TAIA
Co+l.. Co5O~... N. 0 .. ... ..,. r ..;O B 2 a can.... o
__ E 4113.1 7 F ,.,-.T,.- -1 .4S-HIt.1 _fi ~l -l liA ...] lrar._X~ Mornd. 3 t 41 +s __ ,-o 1..o
b tkLQ IooL% 11.; E T%-7 N R! !! .1 A o-,. P-..,,C llo, 1 ... n = ..... ..... ... I. ......, h 1 .l ,11t1 7, 1: 'G--1 5U I NA SOLICIT A COCINENA. NoNEsI I- 1IF 124 LAYANDERAS-LAVANDERO$ L PA
-2-4 5-0-.g 14 "','nl,,| 0e FfrI'en r y Sools.- bnor- .OI"t O DANAe !1.AEONX SO10-I -,er, Ir .,,- .-0
... do.. .M0 ,a oI e.. . C ,,sda r. 10.... t5 ..... .. Or p o Ut .... la . l 117 SOLICIT UDH SF014. $00 s I DO $ ... %'.
I",12120010 rI 7/00.4 CO.N F -1620. Agod I m FFFF I- A ll.- lo, QoVleo l. pt,, rVF. Sa 1 R S RIADOS I l -1l


F SEd-dO-d. UN-LeR-S -t- 4. __ .
E-55- 4 .- __ ____Ed l-~14, o 1 ,ie~ 'toa '1jF3 'r0-,- ~ 1 3. 11122 105 121I es.A~o -FE r ALQIFOLnteo- COCFama rt 003 CO tr FI ... ... ..4('ICIOIFI. 'of
_5100 y Re-s6. Apart0-14 ... ....... eulrtoA 0 n)Psil 1-SPA
p d it tI.sr MariA Anton 30-45329-g1-t 85 SOLICITA MNA PAIISJAPQA- F T1. `n .^ FElo s PAIA ....
PArT l A Xo asa: n In,+ r u .. . .+.,.,.. .,, T-2 It" r4, -, nn-1,t-,4 Moi1 rta" P or Dudley Fisher
goreoFfonoIF:30 o-4rr rI.,1oAnt-o031ForFFF Ia. ,-rn l M-d12 So14. Cer11ooloi. 1,F J i mI 21P2.2 O.-. m
.-- .0-.-C-rr -I.pl4F0d.de fenl derecr.Fo, rodredo L y 23 P UNA N o r
r..Fe, slNnade 'F ", cerr1ter D1F M Y r o. N C ,A d e c cA, e 1n 0 1I .. ... .
86 OFICINAS ,o Arena,, ktl~n|otr,, 10.,0r10aIF... Som oga IIFFIpi0,,1I", .| cr ,, s ml 71, $ pls,..
Pedro, dstrAF.+ daO s No.15O ..I'. 0r,0 nF- o(0 BFF10 0-d ela. "ltld-
"OCAL ,ANA O-ICINA, EN LI, `- 00or,001 ,,-,.mS". O $011-45f15-1O- lONalet 7OVM DV F CAMP 3BTU3ONA 60013111311110A. CO. I-
t_ os oo L+Asno N-.7 1-1 5, OrFiFr E-27562-FS-14 C SOUCNLIIITA MANE 13 -4O -1 14 e5l-o 105nF,|I, -fl .F COOINnIR. 7E -4629--117.15 1.5 --n,, -AOl0- O
call-,.M A OI IN rr I. /. I.l -,r',. I |. + .
.) -z . . .. .FFF. e-Ilr. IoNtlIF I .. I.3 .Alr .. IN A ,A IA ... N I I1. u0013 B r na F I oI) od Flh is .....-... . . A E .. . 7 -I t 1.. .
11 _0 1 1 ; % 01 ( 411 1, -5 '. 00 11 1 1 -1A .. n o5 tl u rl S uI.,, 9,4 -. ':IT, Z II Do w .=01 FF111 .... 2P D A '.O S R s;ZAo Mu
.__ _ _ _ _ ..- I -a1 r 1 Il in 61"S.-0 EsI7 -1 91 155 ) EOPASOS I23 I~'1 .' "Il535Q N L S
j, ..0"3 .Al V.O S. L 1 ,.3 U.'" k ,r N. 1.' .O -Aa.p15 e '0. C'a 20 _en__ Seldo. i o PAO (Onic a FA_ F 5..- s- L- .3 0100. 0 2
.,. a -% I -, -. i.. ,a C iiiid dl C o u b a A llendar.4% .10 E 7 2 17 1 .. -'-. -" Fls- .A E L -D Oms T

E 2kt M- tA As 4e.' 1....I hi"i,'- .... ........... I C O ZA-"12A04-1 _ EN PlFolal C-,oCs. t,,F.,uF,,O -1 0,
_.. :Fon 1.OFF ,fan FF. ,,F ...lt _'Nu- LO -p1l er n, .2 -.-, It
e, 4-SE SOLICITAN .. F- --- .O t N
SE ALQUILA .. .. ____ ......_ =_ eFntre 1a. y 3a, ItIrFrOr. ll ,1- c-1 t lN' IF, ,,,r'1 %,'.,,I
Lsoms para otIfi I o.IeitnaI, 3dlflIoFl .... a OLICITUJD DE ALQUILERES -4,5l1de14 or o 15111. .A-3114N. FI F
loFav Oborpla 114, 00100 0fb, 1' -MENDIO" T _____'__________________________ _- 111-4213-1 722 14_
_____r __. ___ -__ 7_____-__ DOT NUNNA NN AL2 PoR CASA 4508 PRQFESORES "rvs r cs
-Orrl 022.72247-30'im it'(6 92ZC S SANADAS SU R Z-------- A-_ .

AX. 8O NUPACo OJON BL NCO Cti A0" porns, 100 h+1dltsolo ln... .'. I ... .... irnF. 11 0 ,,Irl .1.. un
$ 26 .0 0 ell '-sl o ilie j nr d e 30o ro8o oald c0 ,. ,.(F F 4n0 db On ,. ..(Fe S E N E C E S IT A P R O F E-O R D IN 0453 ,. 1111a s, y el he st i k . 1 1FllF A F ,
.omec~a E-2Ay-tntnnFF 1ntF YFelA.- $er5lae VedoA3 N, 33,FtIlIer 311 OFs F-0o" .1I.S. .,
dono Tor n o tn m eis p's., .cnlrt-a (F. Intorm e MiamF135. g/s y Com er yi pa , A vc) saie` 71 -' .11o-1,
__n____-2___-___-____ "__ -___ 4-_ -1 .Acade mllia privada. Eseriba en 1 n2l45 s. 5 DE .SS .A CO ,.OCAR NSA V5 |'SOI ,A P d '
BN ALQUILA UANA OtAC3 TA, DNA ---O-- cA- 8 A tno AJAl RA dad FF3 e sIeti dr a o 3,0 0men, roae ,e l, %-..l, 1,- d/
sa (F 4on Fos -50ent3nFF, y osn 0ad. 1FF- ol ta hbit n _o -e tlnd. a o_ O FFe
dtpFex idlents en rn comi0 do 50 r lyinus f sosles prt lu er2. 15--10' 'sONlo.(13).. a) ApPArtado 1657. C-298-108-25. 300 7u p.aI-ar FOpl -1.nAa. Na 30 l b,,
2 702. 1 0 E 1 )2- RO-Fn FF- a 15 T 4oF IF--14
703 IF, .........1 ..... 00,FSOFop7 00. SOL.CoV.o ,,ANAIN el DANA ,OADAN 109 COSTURIERA M0DISlAS ...-e1232. E-4I0Fi 11514, o ., o m c,-r-?J
.N _a]ds F b orb0rpm, _ _ MIFONA. O de ADOr, CON Ia-NS NINO NO MAN ,,- APO
Eo4131-36-14 300 lnsa parIFcutor. En .1 Vdddo. IfIII IF|JI.., l{. ,-15 w o s a 1.0.a sa ao. Maroi A..Oi. t,.r11"1
07 HASA A Cslmua&. L1,oIer al F-2 1221 IulFn ,~ 50u 3 04stn mp03tFnte. F1 SF1 p1e + eF 001.1 0FnrIFIn(ar Al 0500 AnrN y ..5'-h
d-37v-. pA- r 5 c .n0ne rrenentIn, EVN A na 9 R pa -rto dor di, dnho. F , ,,o,-,I- . I -412 -12t _ -5__ __--
01o-Ioo 01.0. E-411103-IF -14 Imngueol No. 220, 1431F't n .1 E .1
XUARDAMUEBLES WARNER 102 AGENCIES COLOCACIONES O.2+4121- l- 0=L
I~ sooa5( F-OF,92S4I75..dp4 5SOCIVA COCNERA ON 0 CORNVA ., I (vsI. r ve rg das im yM rh
C mbi i~u~i. 2 p~s~aline,. ,er le i FFOta PlOmta t inF(F r dosF' Stersron do- 122NC INSTVINNTZE IO N 11 1 -toloF "Otlnrdam ebloF roner"' Ma0- U- Gai0 i RSENt E U$184 FrFiFF F--Fonrrll NR o 114, Her0dI 2 p F
lIoRf3, ~ os NfpF F;a.O -,- -___-__-__-_______-___


p-r NAVES -n p OCeci. - sNepOFFtuln -1, i e F-Tame -m11(1. Pr,3- Sraco nLrimeNf d. U CTerA B-282, 7n2tenl -_nBP AL INV 1'.4: S I .

I e r ol c td ~ l, c FOn F FFdor a | 0 1 F F e a e ( 0 0 0 0 I
o51B0 mes u&elsoa I. hnne305 pnople- $" ( -11.1-I1(122-n ier. IntF F o ,nl le 0-Om ll oooete se 1,5 31oq q ll o 1.111111 i I
AtFloF 00 ..su as, QulFtos0 Ft dogal del tto.5n Y soF I0tV3 AF. A('48- -2(ll 1.4
- t l- e 'I n o . _ - - A p t o ..- - f Ao m M A N C E RA9 A 7 7 4 0 1 a m N oE -4 1 6 0 4 1 A L- + --,_ __
t.LQU1.F.1 TALLERIsl1 ElsPAnaRI r,,s!_j Iqul Sorts SEt-,s aSO IsONDNUA COCNR BL CAV6-. SonraiL Ca XUpalela n v-AA a, r 1. f ,1, .,I IMB.WO IE7YE4_oVN 0 ,uNA K E ,


Ito, .mF)Sa 0. I ynD1..erv- l 'F.E+' IJII t101,1r.- ....o. del p3ls .......~eI-. OF ... ... .'e- 2)1 131
5a 2(6., prt'e .... l. I)rFIoFFF ..... tIb- repo..... Sesot-s.. ,&do. 901 15,, 3F S...- BOLC, TA L-+ VAWn NNA N|U. .- 'W ':" "' *;'",nMAU ONNNC: US -ANOLA 'o ,+9 "El Ran62hero Soiaro PI rn t~e
ra.a y C|ms'el ............ 043F..-In Ealdo p Vt(I~ga 01 111 F10. aoo ...FF.. 3. ~31 .lot oFFF d l5031) ",- a c -eo O lal O rn tie
"* m '+_____'___"_______"__ '4___ ~ l- --2fb 511010,1 1.1n1e3 n F-00334. do+ 34 122 .13,1, Fvll r10Fp .F r I(,,F(,1,,'r r t iIIF' I:,n."
ALQUILo CASA AM.UNN+ADA, P.NI. 103 CRI/LhA$ CRIADOS u .. 7+-4811|-3 1FF-t .....FI. h 20 -3271.2 + ""- .lN .b
n a y Sop N., IFF,' I nniF iduIFd .. __ . . SOLIT_6___ _ 25' aI bf e i yA ... I . 5O V$T O AUQA, ECONAQ 'AR

foFFrF1n TeIOlCloI, J,'-1279[1. ct pr mpry ]'l-neten'a~oll D,'ehon11r 0 Osoose rlen TFFnEo 1.- 10'IIF CID "UN ,.EO QE d !Q t~ E E,0GJ~A H U A0O t2 ~~. o.~ u
52-4113 -$2-15 do 4 3 5,uetdo $13 250 MeraI,, 400 eFFre ,-Fdl, roeldteflh's. r1143 dpOityFIro F SI- OFnF. FF10p pI~l-AFhFl 1(r52.s,- .1 t %
__ _ _ _ _ _ __ 0,1a 13.nIe5FdF F D21r'spN. ,,,ue,.13 ... FrF h111n500 reerenolo., OF||al-rnos MF41S.F *-21110-1,0-IF L ikOS U O ER --.: Itr. OE A .
,,9 FFs,IIOFIrOF. r..... Io rFF ..0 5FFa 134. ot ~oC.n ~ o ~ cOM. F'Fd,|1,,. 7-4l04.|,tI-| PARA LOS -ESTADOS-[UN! QE S E B PI,~ 44.S'IEVL. FPLACtO o2
513q. OF,,.l. 3300011, *2-4454-Fl7-S5 3051150,.n. l FOOFI" 5105, .. ('011,303 1130i- sr.-' OIC--=iTA "-'NAX LAF DN doANA -fec FFoFven cubanTa' Ou
_____________oar ~n tlen1(150 i~0l". D03r3ir .-ol'solebF I 30F, Fr00 disll. a 111l'snl P1a Ii dooi se orce o'e31 Lt
030 AS A O 'NO AL-- 0J.3 sl's. F n (.ro1513 enFr0 23, y 0. VsdlFd. F3I F'..Ea rs100,, ..r| . *.1. 1,30n0:; blanca, pars todos 1er'IcIOO de
_ 317!t:,I i -

enmen' 2eher o nlI, 3er a OIIFIFt ______________ '4tL9"I031F4 ,lnn pllontrhs eFtoFtr*e. Cailo C, 484, bnatos matrim~onio amerlcano o ('ltblq "
Norm~l v 25IreenFF, lFIloO. .0r~lr31111 22 0 I CIT IAIFA ,ULANCA IFS-(2305- enfiltre IT y1., Vt0d+1d' E-4450-1F0-(,
e1 -Iy s1pa Iot AaOI7IFO s .. .no0n o d.ma de o pafi. Telf. BATISTA
.at.00111-0 rooo 9 LA-0X.00-13it4 E.-I1.2-113-1 111 CHOFERAS M-7730. E-43,8-I EN I -14
SF IO 11-'1"A C.IA A -F',001 p0-..TA -__ _ _ SD LU.. _
A.SSI1 SALA LCOE LDONL, '14, NA. f5,,tllIa4,o0 Ier AoLTAIn. 2 S F FF SO LICIV A O DUNnOONERA INI. SOO (*SFnIFA -,OLO00n5E 1 2IAn A II .1(08 I
00,. ((l'IFS, IlIF- 3.11.+i ls ~ II" 01,-111 en. ,"SS *2-4F o-10 II.-rIO+ .1 n F l o+mmlylll, p qtl. SF 50$5 301FF p+1raI tel'sJpiO, 00 Ienr 0 4(1.11' O o 11,
OFOS nI s t o FFFiFOsFAIIFanh alfl l& j.6 o`1.'454 e- 11. 0, I I F - I I ..II-tal"rnrs a tfe -
,~ +* ..,, -,,~ ,r nn r'r, Irt m,, at pr6 5e4ne 'at: l.-- I ,j r n- n: l-L~ll l t I -- intimsais +-lmialoao &- a sim


4d 4, Yal o ...... In tF, I 1F 7. ,M 7l-l 41AFF nOLIdaO Cd % n 4 Aer4 s O. In H P ARA x RNo4 SO +. 5 co3,o- 98A i I--I 1. .. "
rmesr:o1, 112630. A a, rtplsle0 h ,Frnya.r sel 118 CRnD 'S F OIF 0D" I I
.,.p',M 5. IF IN oan C N T. .. h nY,, d ... d I .... ........ J AdJIR OSa e. r .
'escl ~ ~ ~ 1.)311-0-1 FIFIFIF.o IFti call 12 "No 2%, Intr 3,0,70* 1,1-F.,-t. 30VIINXII___________

,___a._.. 0". .. ... . -,ph dei PeroPot John. Leh*
SE AIQllA ('ASe ASIF.II1FAPI IA- olh lb-N. 43lan, e840nn 1 21NO, y,,hi, rMIIA, IO CIYat M Airam r. O A a c .fl IS h o do
I,. F0 (l~l~ tF5. ,oX o,,I F =a n -1 FOI I 3 14 $211. 40F oln .1 rolort, I HI, ,In t |nyArNA- NASITACIOx ,e T -
OF.+ 1,u F I sfro ir s 0 IsO 19l35( _.105... --- i~- --- 1335h51(r dArOF,.FFntF+ 65 horsB. Calls atdndaer m3lr3*F l I I oIFlS3lo, 4. -40FlI N U50VAD A C IA A O c-IIN 4,OFO a 5. Iofio aIFS5510$44'2CarFlFFp 3
w 0 : . ... ... ..... ..,,.-,, ... ., Z_-,,,2-,,,.1 So-n, F~. ... 154. FP3o.0 I....,,.... F,-rFoFa 105,.... A L4
11.fl)) I5;41B 4..464-1,,..1 ii -saio loFn.,+ T-. 1.50301. *2+,500-111-15 il LA .I.tAIu,,10 EI.IH055 tcA 04. 0A1g.5A 2 Mil-c'0,0 PA LAI oIpI 5E14
I___ A-. --p-'AMU BL DA Y OO .. In "_"S V,1rte .... ol+ ,, 111 ....n ......... A A 601085 1108-
AM EtAl I 15 r F -rr5 5 L5r, br F ty.- r.r i O APSENn.prDI A-4-700, 5-4112-1 I -I +- aI013clML0D1
A B DARDE1N. M+-32,3 s-.....-Fn F.o..... .. F' .4.5. .... F rlFSe,1, coadlold,. p F40Ar 6~e.e Od* IN NIDA DA A oAX- I3103300)AF40-
tinr Marla Antan rE-45t29-,I,8 FE SOlnoI UNAsMA4s F F0 lmtsd-0- a doue ,, FlIlene r wp,1 A uFIt,,,k.lS
Prdpo I. oodea 'n4 0oj y i/alr n ltdds&a. i"qoto eca;sed 3 3.lfr 16 ,
Palnign. 74.exurit Ited rnper+1. Cerro S V ND 95P~ At IQCIT A ne. refenfa|on lotn.. A-11.-04141 1'- ita D de Fse
1le.ll M +:h 03. Crhnda .... 5,Fa'3F tsF..... F115t~ habte Is- 1]4 A1-2 V l l- _I $"r-4311 l F ,-' 2
Telf I.no-. U-4327. -fAntono. ol SOLICITA1 AGJNTESid VENDDORE ds. LIFroo 3310FF,- 2-48010-1 IF
1 E-4 ____ S\( (3


100.I2-2299.$, _,_r __ So dOu5Fy 5n s, cot5, on S al FF0 yN SEO J AS-A '
gnNDADOlad e )AOU raANOIN. ditA~ Arro.31FF 1 olrfrnln aanfi d io.frnlm a uis Ir -. ..,.I._
86 +l J I O11 F K.+ICINA yo Arenas, -+lilmetr 1 5, "l 1 hepar SaS uenoa luiedo t In fonian s ar-Tl g no 71, -im, f I 4 u 4rT0.PDC 111
T. C0,3.6~ ~ ~ f PARA O IC N,olI22,b,0 0,1)-, fo m s M-1F1 1)u lg a EF01 1F 9-105 14 0115p 00 T I 1~n, -1401.O 2r DE A T P21. 3 OLW.0 )AI XI .', o S 1lp c. 0 -T M GC4&Lplau Ili FrnlF y eo'oh-IFIr F to y. AF um-I SN IOICIVA QNIADA ON CD ATOII CIFF rAlA C0O NAlf-o 5 a ffo'slrtllo4 BI'.-,w A411 .
I.' ,.r al(4, .,F,.. ..o FF...'- 1 .. ,,3.A ,,,,a11,A UNA1 CASARF 3L F l lor 1er F la.. X . ....tl p o ,n a..s m ,... X-4227118.- -1
Ft i Fa lIII.FF-, 0 A Fl, I r F0.I ICI 215. ItI FIS E teI dl r1n, .41 l 016
s T. e.: 10 1 N.. inf.,r Illpw.,I F's o-., ileldo. 1211 01. ..1t- -14-1I osao. N0FeIe500ne0a. .0-AFN. - .
SE_______ ___ 11. - - - --_!1_ofr In Y3AM lie, 0 'In5rc, j~t- R N,~-44FF.4Ii- ,`/ 4 ~ K l


935*l0 PO RoTAlr. (05iA151$ OdcN I 02-4.72,1 -02-14 ,PNoDCoS. r-1A kACU9os= ... ____________
,"a at- __ m_ prop--and--r--mod-rA;-pnr 1l3-nt35 prN-
'm..... ba41 Inte..... dn aeI n: p 'nl" I(rrPo rAZAi UllKll jO c da. ....|.r n.n|d.tt nu. [If COC NR &$ COCIAORS
105 *nom .-A. 5SF, I3F5FFFF IF [o)IF do 41 ,ll,,tl NFF4i A5(1|~t m1 1h n d.1 f,0lla qtF riFer- d n 3 Fnapr dv PIF s r d.l RIO, 4. Pin., -; Rid.
354Rdsl.o, 54840 ~ y IsSPa,'ton T.F $4125. smg on IN r olFmosO6n . SFs MfrcedF 50 1.San I AN VM 11 Y5 C A" y. FwernFOr 9; L. COCIW EINA DE COLOR 0 -14 0. ,-
r. t, wjm*ntt 1 Y k II nim.SanL~xrc 56,fl pnx Ar tn bi.n, duerm n- I l I-l.1
l~l~d 1.11 l)m .nttl t y +1 ,Jqutin MM alto&, entire M nte y Omns Mll a i~o 5,Hbn ~ l.oo -l6 +06191
1'4444M- 1I E_4346103-14 13,-281-114-14. ToleooF -1F6 . 131..110-14 ---


..................


_FEBRERO 14. D-1948


'DIARI0 DE LA MARINA


a -


a.EJEMPLAR 5 CENTAVOS


Ve con agrado... I;'^Que todo el mun ld
iCsnltaiaelanc de l rair. PRIMER,, m lio, 'pero que8se
tle 51 los Eslados do. r ...eniai ... deci a angil stiada
Marshall clc ar quer 11 pue i-L nor
ceas er cno aironti a la n ia oroeno o uElet'- a : ,enta eclar ique eestaba
'cion O Cc i Idu us ria- E.n diciC,5oic.ill' 1-"'La lona d ariqo reaa
run Ia e om ac p.. otmb nd per a- d ahogada. par i1 ea es qu
p r llolC a pe i 'r a o.re 1.0- 1 ,reanrti darie" l
p'eoupemos no ealh cI is cluctalie. nidI.iJult r.eai n udar

dj a o e rargam css cc r i a ,c ,.- 55 ,,ir ir'l p-. i::. '.- t l- iii~r d; _; ,,' ,i p ,,', n,
Ps, re u icIn P uC l p igr0 C or i a ;.ii i-iPoci. -,
ue r Pearri& Ie t 1C ,i 1ra00 C l ,
Pola. oel pl ,n ef / .n o, C.f.' ,l char-llit'C-. i' lo st',:, ^ IG N -IO S O LIS .
de)l a ir. con del
eurpe, )IRC DF. LA 111A B IN,
INGLArERRA FRANCIA ANJIuN.'
CIAN UNA Lr 1.ND, CONFEREN I r a O 0il
CI A DL LAS o LECl SEIS NACIONES '1 ,i' a ,,rl cpr4 4 4.9 i 5 dicii I
B E N EF IC IA R IA S D E L P L A N l l o e
MARSHALL 98..0g.7 .' tI ." "
LONDRES. oebrero. I ,' h,- a a -.. ,. -lr ,i ia- p r-
glaterra d Francia. ll ic. airh- i...:d ru -o'ler 11,5, Sal R' -
n1. naer'i ,ee conn cc8 p.,Ianrniusa nl0 pap,'-, B, r 1` c Ae u De,,r-w l-. C IO,
.lraie. dlfle acrdi ct e-coedlnaa. '.e- I.c L,irc a a l a i Ir ir rori(
rIieieon hoa' qun ha liice oIauu li' u i o,. -hil$iccl c All i i e l c, i'rct"rLuhal
r-ecito ae efertuar Irna nue:ra TCLInIoClr iuh I,"r iu ci ',i ,, gqnreclaicr F.
cue i 1a c die.sci. l- nlrlcoc ryroI be-..aal-jh u' h hr, intere e
IIcilau del PallM it.r ;.hall para' Pr/l .'i ii,-o de hor a pcro
I& tee Perae ilie eorlcu nuio,. dl ELirrapU6-iJ.u10-crl. iunr eli eh i ri 0 3r SIe Iri sic-
La eanclilerli Orntani.-i ru-e'ri ,c' OeI. I aIlllu1,,clrgic O r :inilraici -
Flue eli contaccl, peIiucci'.;,r Ir j r r.2. -'a Cioid ;- SOS irclr raIerail inira
-inllas Ira nno i ,n ,tbi i rr i. -01i' l Ac P ,, -.ui,hacileronp qu flip-
que aJ m.mo LIfmpn l1,oric. c'- cP c ,lr';, rc-. -, hin,' rnl u.,riu per l Tic-
Oema- lildo' prorrnto para ar r OCLiUCn,.'','i-ra;I
a aiode -- en ie cali, d, !', i elCi- S ci' cc In.laierra v Frar-rca tair. tirNio "ECIJA DF LA
I'e -- tenoe ra [1i1 r I ra 'n., 'ir,- a'cipiadopic cPc ;rk: eio or ',eald:S.oC ni, 'AMILIA MORIN
ranench..rc iae l par-a frontar la crIss .La primora persona en rer Jlama-
tn pan agina francr.. C. ; pro .,, ---'-,,,n-i- El do Paris devauo ra rel Tribunal. f ora
parc v..lver a ..unira "c, Pa.-..pa' .. aI,..-. E, deoInglatrae a..pln i...ue- 1.. a 1aole Marlin F ,o
ic ipP a n l a s f n e P la n M a rs h a l l a I In, =, a . la 1 -n u.. u . .. l u r , '', c- l iL e a l ad a i r .e 0 r .ec E s r
Pdaa no he r Iro a'f n pue. ae iuq .DOr ui I ,-iicu.-ni ''i r: ,jat Its ..llIrate
ph Ilame o Fcia tna. oapC. clge J I 'n L.~ li c' .1 i I ii qIr.5s. 111 i, unri .1
partaneir, to iSO [.iars o Wae \ u'ir, rr i ll,', ic= i .,,ili .'-i... Cr, ..i. 'icc--. cilia un ..,
I n -lug rno Fu pla- nii,lnr4o lh a k L. L III ,-, l 'Adl 11 1,h f1 r i Etl l ii0 la,
e, r ang ri a o as t'apiCc r-ru Iro an ,..r '-, iq. u ,, :., 1. ,1." I. ,. .1 d ll 1, kI .ue.',-i '.ii
en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ir gu-, ic n oge.~FiciiI. uu.l.e.Jro ic. r'uLu-,' Ju.kIO li C 111l 11111r1Ii 01:vo
e-c Jo 4.1cE10rciiucrhf n siiou I'5oiu IS IAliiui'i il.ic.O ,d 'I ': duiicc~ u n. "r1 r -,,-a.-
na~cesarniapua ila u rant rel procurce, lc. u.uyip l 'ii ci i o011 .. s i. Di' 'Ii I IOjl l d~l 0uuir u-Id eEl,,l ai
ne r ec i n u c c l o i e c o r l c u , o a t ,ci c E l "'. 1 1 .l . . "- . a ,!I c c i . ... ;c c i.. , -. c --in p u i '
lopa. D nde entonie auz a c',-u.l -.iCu -i,-3s C I P.1. 1in.llA ci' I.. -tl hd' lerdc iual '
aongio franne a ha e l ca cc imre m r .n. L u.. i. ... ir r, r, L J c . .w io ra g I %d =
dn J0s diccisen paleis. oOhe "cllid S- C4..-' i illC.lrc['i1,-, n-1F", h',ih ii .'l- i i., in( I ur ,"Nido, e a cie io .-
iormes. sob.e io panic. r,,i-' iroIe c am ".-'r,,: I -.i ., ll ct mi l r i 11, l. U .' e u
ane parr. renabilhatar Isfaa o icloia- r ui i. I.c i P,- cm .. %i I cii ,., is,' nia sci Iuo, imua co aiilr
,.. ,., ,t. ,., L.i, j,, viic-. e ira Ile Morli', t t~ blcanl,nr-
rie parte n el proyccoo o ur ,..co cur, .oi t, iiculi. d,- _I0 tr rim -rij i p ri ra i "i ol e c-'icn "
lUrta que ae plarleo v precl r iiPn ] '-,1,r"usc i ,'On i prpcrr,ci Fh. m,, .
pir-orera ConfernccR-ca4c. Pacis no Mair ii iuOIc i na I- ricoel Wi8-'0larieis- aol,
T"amocn ieside entor, ee.s ca w ower- eu tw ... un tc.' ,npit ceuirc o_ 'oo. ril, h, ia .u
la rnt-aor Flu.:r, Pin -k o t llla ,o ni h r
,it1 innun 'itn ap p ir ulic. paorq-a
l i,, lie0 ri a luri, ncha maqul1'
mre,-,t A I do% ur i, ticiriri, Cuancr r
PAe iLomS.lr. iihmoniclaimrniu empaer-
rrrh ; --" ri ir laF,- S, e untmzr d,
D1 cDcRr, g ciii., li .,'n uI l 1,1 tcllM 1n0'1
!""h rlj QJ P tl3& n't,'c l,j r lr. ( r,1" IL-
%i 0ctl' ru-ll -l'. I iqucr 010r r r.i$ardaraOI
ec loda or, lri ll..u Ir [ Ti, r. .,. muo r
[Ir na en ireTIrnnr,; rn ,I Pon I lerpula


HO Y: Dia de los Enamorados

"LA SECCION X" sigue con exito su plan de bajos precious.
Compru6belo usted adquiriendo su regalo para este-dia en
Snuestrasamplias colecciones


14 j ^/- ^


Convoy de cristal de 4 piezas y bandeja de cromo,
colored imbar y amatista: $15.00.
Otres con 2 piezas y bandeja: $9.50


Ponchern de cristal con 12 vasO( y landeja le
espejo, 19 pulgadas de diimetro $20.00


S Candelabros de metal plateado para 3 velas,
par: $35.00

Pars 5 velas, el par: $45.00


Teaemot tambien Jardineras con espejo, Juegos de Cafe
y Poncheraa pare hacer juego con lo0 candelabros


Cenicero Bronceado, 27
pulgadaa de alto: $12.0A
Otros modelos a $18.00
y $25.00
Departanento
de Joyeria

Ponemos en cono-
cimiento de nues-
tros clients, que
en nuestro Depar-
tamento de Joye-
Sria de Fantasia
recientemente in-
augurado, h a y
preciosifdades en
Vanitys, Cigarre-
ras, Llaveros, Fos-
foreras, Y u g o s,
Pasadores, A r e-
t e s, Clips, Pulsos,
Collares, etc., etc.
SERVIMOS,
PEDIDOS
AL
INTERIOR


407 RREG LO 0EE TL M17


Ip se muera, Dios
? salvel m i hiji 'a"
a la Sra.. de Morin

tan asustada, herida
ueic no i% los muerlos>. El
lune.. Initalaran un micrdfono
enuch14Da Ia cihiiL:lida it de Au-
aa ,lrseriila Morlr, que me
Ilanaba iniploraiomripm qiu r, sail-
'ira u iiiib. que I e cJld ra a au
Fills '. Que qurfs que )o )i-ara?
Le .rtlabc. a ,ri ez a la empaure.
,:lda mare. V acrae.: la declaranrte
tcJipuf I un lionrire que re meilo por
.I I-Oi oire nil e 'a me conmirn, R a
que me- l(Irara P| l UeIO c Du 1 l u D a-
ou d' la ,'a del comCsilanie MNlrif
gudla liia ,Z nir Aurora Riliando'
Detla nire riras co a ,IQUe looir
rd mundri .1 mUFra. qie mal.. a iner
el micli Pro. prp r p, r Dia'.. qle se al-
t mi i]la%. ,Mlenlrar e-rio acu-
rii.a 1o. gas cro irimr.ni,, non anti-
Hace una pa'' a io LA inrp.-.r l-
rat& icrt v ,tnoaninci
To.:aron ro-spirf. la puerio rnne-
i a6 te.-:es.' Arrinio. al fin y ernira-.
ron en nuieLro hogar trea hombre.a
.vestidos de paisano, dicnendo que en
la casa habia alguien escondido. Lue-
go me dijeron, despuos que registra- v
run que no habian querido tirar por Trbojo con un ocumuh
cl fondo porque habian visit un Trabo con un cu
Smnrta Claus y no querian romperlo dor do 6voltios.
dJi' un balazoa. aDetrds de la caasa es-
laia. a el chofer dle Morin. Lo quisle-
roiul matar en nil presencla. iLstedes .-
iu IO maten! iYo no 'quiero.quedar
.or. esa Impresion pare today la vidal
Enipece a gritar: iSAquenmnie de
.i,-li! iSiquenme de aquis.
Y contlnuia la dama:
.El comandante Morln llamaba por
le I ono al EJ6rclto. Cuando pude sa-
lir lIa calle iba tan aturdida, tan
eapavorecida, que por unas pulgadas
0o Ic piso la cabeza a la pobre Auro-
i a que estaba muerta enL la acera.
Df.-puds me desmayt y sin conoci-
ncento eatuve veiln'ticuatro horas. Pa- .. n ads ecoon
,dmop trees horas tan angustioa.s que Obad ngo mas econor
r.l-) Dios puede saber nuestra.s pe- adquiriendo tombii
ns7 y nuestro terror.*, motor Briggs & Stro
Seguldamente declare .U esaposo. #l poro nmantener car
enc.nr Gregorlo Martin Pellpe que tes- do ocumulodor.
/idca, casi lo mismo que su osposa.
-No rid nada, s6lo oy6 el tiroteo per-
ilnaz e inacabable y los tristesI la-
ii-intos de .la desaparecida. Nosotros,
oec-le nuestra casa, le ditbamos con-
'ueio. Yo queria salir de todos modos,
parn ml esposa no me dejd. Queria
naoa mat que salvar a la pobre hija
re Morin-
LA SIRVIENTA DE LOS MORIN
Es una muchacha de color. Joven.
Se express intellgentemente. Por
arriba de su ropa se le ve que es
una buena muchacha. Se llama Ba-
silia Orddfiez. Dijo que querla mu-
cho a los Morin.
Al caplti.n Trujillo, fiscal del Tri- Si Io prefiere ut
bunal, le contest de esta manera:
-Cuando empezaron los tiros, mu- o f uetizo del vi
chos, miles de tiros, tods los que por medio de uaI
estAbamos en la casa nos metimos ino. Muy fdcil ad
en la bafiadera. Nos tiramos en el i6n
suelo. La seaioras Aurora estaba con
nosotros, con su hijita en los bra-
zos. No sabia nlo que hacia. No pude
ver nada. No vi al comandante Mo-
rin disparar. No vi nada. Casi no me
daba cuenta de Io que ocurria.
La oven Orddlez esti muy ner- .
viosa y que arin la empavornee los
sucesao que tuvo que presenclar riu-
ranta horis. Continue:
T"odoa pdian a auxilo. Tambin se
Sc media.n 5.'l. Vleaan d Baa'.l.. Xr .. -s.
moment sal del bafilo porque -lo"
gRases me volvieron Inca. Me'apreta-
ba la garganta y me hallaba como
ciaeit. p tnlve que volver de nuevo
al reauglo. La fseora Aurora salin
luego, pero no sd drnde fue, ni qu
le suicedid, pern pude ver cuando la
niha fue herida de bal. Habla una
gran confusidn. Yo sentla cl fuege
constant. Me auxilio un soldado,
porque yo tambldn estaba e licrida en I
un pie, pues una bala me alcanz6.
Echaba much sangre. Luego cuan-
do por fin saIl de laI casaa para ir al
hospital estaba tan asustada que no
vci a Ions muertos que estaban en I c
mac ..rae nrepetidas vqccs. F sun declarante
cTodavia -d-jo para terminar la totalmente contralctorio.
tesugO-- siento iucros dolores en el OTROS TESTIGOS
Jie. Los l idocis lo cousin Alberto Lamas Roque vil solamen-
comprin.idos y noc lniu nocn iorl- te parte do 1J Ihechos. Di]o que ha-
loura imdo y obia visto ec el lnuv r deo hcc 1| lo n |
Ani'a. Valobir'ia h y0i uS L, ccL 1,0 .I 0'
OTROS VECINOS DECI-A.AN cla: oqUe no salg l neaie vivolde I"
Horlensia HernArndez rive cerc t de rcsa de Morin. Conociat de vista a
la case de la laJilia Morin. Decla- E Colorado,. Alirina que vio dis-
ra que el comniandante Morin y su e.- lpaara a Juan Valdes Moi'ejon.
posa daban grIltos ilploriido que le Carlos Manuel Varela A'lvarez, dijo
salvaraR a sic hija. Y agrega que que era teniente del EJdrcito de los
niucha.s personas seo iltrodujeron en renuneliados. Fue colocado en Acti-
u cRsa Rviolentamente. Asegura,. des- vidades Enemigas por influenclas de
puds de mirar a los acusados, que no Palacio y que su jlefe director lo era
coRnoce a ninguno. Mario Salabarria. Agrega que el dia
Jose Pcrez Traba tambiin iis veci- de los hechos estaba franco doe ser-
no del comandante .Morin. DUin q(e vidsu.
habia ido parr La Habana, pero que Andres E. Salguedo dion quie era
estlando enir la Calzada de Columbia amigo de algunoo y que no tenia rn i-
nyn muchos tiros y regrend habna su mistad pare ninguno. Trabajaba en
rona. no pudlendo llogar ha.sta sU re- iun carro r, .prei.ridr.r comn ametra-
.sidencia debido a la cran rantidsad llador,. y q.-i-, i %r. c'uando el te-
ide persona, armadas rque por alll nilente F'ercz, Dulzaides y un civil
habia. introducing a] tJenlete de La OSa
ArcuRa al 'rapitibn Migiirl ri0 haber n un auirtomdvil v lo llrvaban al hos-
diurario nntrAn Alberlo Di, aril- pital military de Columbla.
c,:ir, fld iro ir ,ic,-, t-,r. h -n I I qlr )lvnhiri Piivirr Jr, n.
ri 'm a' ,. r .1 ln, I 'T. .r.,,ir, ,-i,. I ,ire r ei ri n vilc u.1 ,l- r,.01 i ,

.No ecapt. *I
~ ci ^ B htellt6n al *I
it e "'ll g-
Pantie est.1

s ^ed Pic '
I a B^dSe..
o- / j.. -

r ,Ud, [T I !


To m e

Agua Mineral

LA ISLA


pedido DEL' TESORO
i f1 0 10 q0 de Ios Manantiales de Santa Fe,
p e Jf.j \ dsla de Pinos.
"Re j, Las xcelent.i. propiedads de
salud e'usa aguas, ejercea su benefi-
cioaaas acci6n en los casos de
1tr-asior-o digeativos, afeccio-
51 0 inee reuamnitticas y desequilibrio
del siatemacnarnvoao.
Ague Mineral
La Isla del Tesoro
Dep6siito: Ave. Marine. y
Ao Call. 'polo la." a n
Ar-royo Apoto Hebroni


NUEVO RADIO


RCA-VICTORDE ACUMIILADOR1948


o- '
n\ un
3tton -
floe "'K
rgo.
'K
'K

tilice .
iento ,
nmo-
'dap-?-:


MODELOQBB13

.5 BANDAS

5 TUBOS

$19000.Si Ud. vive en lugares donde no /leg'a la electricidad,

puede disfrutar tambiin de las ventajas dboseer un
aparato de radio, con este model RCA Victor.


Es un radio de 5 tubos y 5 bandas. Tiene sintonizacion

con Bandas Espaciadas en onda corta... Un radio que

rertne todas las caracteristicas que puede Ud. encontrar

en los mejores receptores que trabajan con electricidad.


iVisite en seguida su Agencia RCA Victor mds cercana,

y solicite detalles!,


RCA


fue tapar el cadaver de la sefiora de
Morin con una sibana que pendia
de un palo de trapear, con el que
antes se habia pedido parlamento de
Ih casa aLacada. No entro en la casa
de Iro Morinl Habia baaniiep hlnnio
1. I -n pt ur trr-. 1,-luIt KO up"ie
nu la mismu se produjo.
Eruiidino Vilol es uin ex inemnbro
de Ia Policluh Secreta. de la que dijo
lcabia renunciadu.
Asegura que estaba en lHaiti rea-
lizando en viaje copfidencial por or-
den del senor Presidente y que al
llegar a Cuba nuevamente, cumplida
su misian, tuvo que aterrizar en Ca-
magoley por rl mal tiempo. Que se
dirnlgi6 hacia La Habana en automo-
vil y quoe lue preso.
Se Ir encontr6 un estlnhr con dos
pistolas con sus pines. Este estu-
Che flule mostrado a los presenter rie
la prensa por el olficial investigador
Juani Antino fue primer tenliente de
la. policia Actualmrnte estaI retirado
Antino acud6d por orden de ]a Ji-
fatura a Tropicana parr recoger al
romandante Meoqui quec rhoco con
i] ,.-arro. No presaucio nilgu:)ia prpr-
, I i ^-la bnsacera.'cnigrn qn,' "in Si
oIsoluctamente el fuego de ametra-
lladoras desde Tropicana.
DECLARA TOMAS BRETON
-No presencid todos los hechos -
dijo el seflor TomAs Breton. Sola-
mente una parte de ]os mismos. Pus
a casa de Morin y alli habId con el
comandante Emilio Tro, que estaba
muy tranquilo. Hablamos sabre ds-
tintos asuntos. Tro era uno de los
revolucionarios mis puros que he
conocldo.
Habla seguidamente del problema
que existia con la entrega de la Aca-
deuia de la Policia y el senior Bre-
ton aseguro que dl. el testigo, por
tener muy buenas y estrechas rela-
ciones con Palacio, sabia que el Ho-
norable senior Presidente de la Re-
p5iblica queria que el edIllicio de Ar-
tividades se entregara a Tro para ins-
talar alli la referida Apademia de la
Policia. al objeto de preparer a la
oflcialldad y a los vigilantes del cuer-
pa.
PmTro-tenia a-rnotslclas de su deten-
nion, pero romo relay que pcra Ino-
rente, nn peosi lJam.I qgl ue le fnie-
ra a detenier en esa forma. Despues
de ml breve entrevista con Tro. el
dio de os hechos. fVRl Il Cuartel
Matsire General parr entrevistarme
Ton el Coronel Jose F'erez Domin-
gnezn Por el amino me entered qrue
se estaba atacando la casa del co-
muandadte Morin, FuI a Palnclo y dl
la notucia. Desde alli regrese nueva-
mente al lugar de laos succsos. Por
ese lugar saludd a Gulllermo Ara.
que platlcaba con el padre del co-
mandante Mortn. eGuillermo. le di-
je a Ara, vamos a hacer algo por la
gene que astA abi en esa casa. Se
esth atacando al Gobierno. a la re-
volucldn y a nosotgos mismosa. El
doctor Ara me conte=t6 kia lo que se podria hacer, porque
no habia laltado nada para que lae
quitaran la vi da moments antes-.
DE NUEVO A PALACIO
FJ sefdor, Breton nmahsiOsta segui-
damente que despus de su entrxevlsta
con el doctor Ara fue a Palaclo otra
vez Vio que bajabsui varies misnm-
bros de una organlzaicldn revoluico-
naria que se habia entravistado con
la Prmera Dama. SOe habfa dado yr
Ia orden de. que el Ejercito intervl-
nlier. Lo que much me congratu-


VICTOR


1@@


16. porque el Ejdrclto es una garan- ESCALADO EL ACONCAGUA
Uia de paz y de tranquilidad. MENDOZA. Argentina, Ogbrero 13.
Volvi a Marianao. Los tanques del (United). Once alpinistas mexica-
Ejerclto ya estaban rodeando todas nos acompadados de gulas y tcnicos
las manzanas. Atli vi EL teniente co- argentino s escalaron la culspide del
iorpel Oscar Diaz- En ei suefo yacian AcoiniqagaLelpicpca mis- alto dei Joa
II- c-clO. 1 .-7 1 iolll.i o-it ,. (I'la i rc .,i0tl, Andes, el jueves pasado, a las 4 00
cia del comnsandante Morin. p. ni. y regresaronl hoy a Meundoza
A'l ser inlerrogado .sobre los gru- tiayendo consigo banderas y trofeos
pos en la Polieia, el tesLtigo dijo es- dejados en jo altold del pico por ex-
tas palubras: cEn la Policia nlis que peclueones aiteriores.
grupas revolucionarios lo que habla El jefe de los alpinistas mexicanos,
eran grupos personles,. Homnbres de R. Mania, informo que habia dejado
Tro. Hombres de Salabarria. Y enu en el tope del Aconcagua bandera-s y
el medio el coronel Fabio Ruiz, entre- Iroleos traidos desde MexiCo al efec-
gado en las. manos del comandante tlo. Se mostro altamente agradecido
Tro. Morin. agrega. era intimo ami- por Ila cooperacidn de los argentinos
go de Tro. Y Eintlio Tro. como dijera cuya experienrcia ha sido l factor
antes, era un bravo y puro revolucio- principal del exito de la expediclnn.
nsrio,..
JOSE ESTRADA
Se trata de un rivil..El-qefior Es-
trada dijo que conocia a Salabarria | Pregunftas
d, vista. Que sabia qup a s ilio Tro'
!c IP estita preparando uin paquete
V quo ion lal moti.ro hobia hahldo ndtscretas
sobre Pl asunto con eil roronel Fabnlo rar
Ruin.- Esta pntrevistR ]a ostuvminlos
con Fabin en la Jefstura, porque
.u,, ._l-_Ui m pnumpaa-fidc-_ PRU- .;SeJa-e usted olo IJob dia& -
MaiLIn a su rasa. no ulmmxs recibi- '
do.s, porque dijcrorn que dl no estaba La limpiza diarina. el bafo ca-
alli. Recuerdo que le dije a Fablo: uente n IA ducha, la friccidn y
eSi no has dado urdenes de prender el enjiabonamiento son absoluta-
a Tro. evita que se den dclhas or- nlente necesarios, mis ain en
denesa. Me aconsejaron que me lie- 1 U 5 pals core el nuestro, aometi-
vara el papel con ]a orden judicial do a calories fuertes la mayor
de arrest del Juzgado, pero el te-- part del aiO.
mente Ortega Chomat. a quien crn-
site, me oijo que no ishciera eso de Peru bastaa esta limpieza para
ninguna manera- sentirse uno realmente niltido?
'Volvi nuevamente a casa de Fa- ,an imprescindible como la -lim-
bio-coniutiuia el testigo-para hahlar plcza del cuerpo. la higiene in-
le sobre el mismo problema,. nVete icrn-a r-quiere trambicn nuestrois
tranquilo. me contest el iefe de I? cuidados y nuestra atenciod.
poficila, que Yo o voy a-arreglar to.
do pecrlectamenite. Despues, al din Nuestros rifiones. nuestraa via
siguiente, se produjeron loIs trigicors hiliares y urinaruas, nuestra ve-
suceos. PLui a Palaclo para entrevis- jiga y nuestro .ilgado pidea Ia-
tarme con el presildente Grau quti- vados per16dicos, para library
no me recibio. El jefe de Ia CasA Ml- nuestro organism de laos impu-
litar me dijuo que fuera aJl lugar de reias y de los venenoa que lo
los hechos para ver iI podia haceil obstruycn.
olgo a favor de In paz. Pero no puddo
Jlegar haste el lur or lons hecha El URODONAL, mnico remedio
prinmelo por In gran cn oLidild drgen-
pte riur panIba grasr al d y despue en perfect que cortiene los diez
Ic o0 roli ou a~m drpes ar mceiores rilsoh'onurs dcliAnild
el terrible tiroieo. Mu ldea era pone- reo, pose niedadel ino
paz. dar fIn los hicho. siiln de- a umahpoe lasd ina"pedades inl-
rramamlnt9uri ol rsangcro. fuaabit- dc a"du"hiulr-
Por sltlmo maniifesti a lan Sala que n'o que asegura ]a permeabili-
illrious I~mgsoleTi. rr lad renal yvita rodeo Inn irar-
.el ria un buen amign de Tro, di dI rnoseun rin'us.a los ng no rIaI.n-
qmlien hizoi ce;.llios elosaio coio, hnm -
bre 3y comO ,PIouclotarici o bflo.o, is.aeon is di h nloz-n. lao icn-iri-
NOEL SALAZAR s. Ins rsil'uls' rnaic, lag citi-
Depus rronl lambldjn nie il Tiibu lis. El frasro cronomico aesia al
ntl Pi ex eoileiiute de la nolicia e.- Ilcanc del todos.
nor Noel Salazar. que fue amigo d( '
Morin 3' de Jos demas en Ia epoca
universitaria. Vi6 en el lugar de loi cia-me encuentro unmpotentea. Y all&,
hechos al padre de Morin que rre la en la Jefatura. en done yo haba-
mentaba que se dispa)ira contra la ba con Fabio, el teniente Pcrez Mu-
casa de su hijo, en done habla uns riedes le decia al jefe: *No te echea
mujer con una tierna Bifa qut esta- ahora aiD-s,-porque el 'ataque estba
ban pasando graver peliueos. DIJ( planeado. Seguidainente ilegui mL
tambidn que escuch6d en losalrede- %gar de los hechos'con el tepiente
dores paJab-s. camres sta: 'Agui Y y de Li Osa al objeto de deceire a Sa-
se acabar los nguaposa y que culan labarria que diera orden de que cess-
do fud muerno el teniente Puertai ra el fuego. ao trate de omas', p oo
Llero. escuchd una vez que lubilosa el fuego me lo impidlo v ademia
mente deca: ova cayso uno. porque tnrno era civil. los agents no
Declare que vio a Salabarria. a Ma me permiulan traspaaar esos lugares-
riano Miguel a otro5, oerno qe n- IContesta a] coronel onindlez Chbiavez
JLu rio dlrparando. 'Pero el cab Sa. I que e linterroa por c lue fue el teis-
bater. dil.o. se dicd tremendo gust. ingu a ver ad Jefe de la xllica. y el
disparand,, su amietralladora.... aesUgo Ic alce: ePorque cuando vi !ue
BERNARDO MANDULEY -no era aui aleni.ado v il Unn venrda-
Bernardo Manduley del Rio dnijo dera baltla qugLe"cm no ce derra;
liue hahia tenido una entrevista cn mara rsangre..
Fabio Ruli p.ran que ordenara qu A la sietle de fa noth, did fin *l
cesara el fuege. *No ouedo hcer n juicmo oral que se reanudari ke ) Ien
doa-me contest' el jefe de la poll- a la una y media de la Larde.


P4
9 IA'IO EI o 1 A MARI- A


MA A IE I .UTA O TE T w .......... ONS SH W ,NG T LBEC


LA HABANA, SABADO, 14 DE FEBRERO DE 1948
'-;. F :: .... ,,-. -_- ,- . ._ .* / :.^ ,


II

Burt Lancaster, Llzabeth Scott. Kirk Douglas. Wendell Coie,
Kristine Miller, los cinco personages, que Interpretan el pode: os)
drama de la Paramount "YO SOLO ME BASTO" y que sciA esitr
nsda pr6ximamente en el teatro Fausto


F- aque] elegmante y combndo doeCpacho, c cutiUanan h)< iil-, ".
niAs turbios donde


Turner demostraba ser muy astuto, pero no era mAs que uOr
roharde con dlnero...


con el que qulso comprar una verdad que se i lawv, n-it
A) ....... nsant imrna l


A CARGO DE HELIODORO GARCIA


"Yo Solo1


Me Basto"
(1 Walk Alone)
Una producci6n de Hal Wallis _
Una pellcula Paramount

Fiankir Madison. sintio6 la presencia
de Kay a su lado. como una migaja que
Ic lanzara Noll Turner, deside lo alto de
su opulencid. hasta el nivel limitado de
su posici6n social. Pero Kay realmcnte
no era una limosna... ni Turner era un
potentado de conduct intachable... ni
Frank Madison podia ser considerado y qua estaba united ademAs a la fuerza poderosa
por nadie como un infelirz, a pesar de su pufios indomables
condena de largos anos. en pago de un
delito que ambos habian cometido jun-
los. y del quc su socio se habia librado
con una promesa que dia a dia lie-
go a scr eli unco horizonte del penado
sobie Ils altos muros de la prison.
Ahora estaba de vuelta y reclamaba lo
suvo.. y lo .uyo no era una mujrr eicr-
tamente. Pero Kay tenia una vocecita
como una alondra y los o)os llenos de
espcranzas.. Ademis. habia hecho unos
proyectos muy hermosos junto a Turner,
duiant seis aios. Sin embargo, e i
hombre de sus suenfios sabia quc en el
hucco de su punio rcerrado, habia espa-
cio de sobra para el carino que sentia
por Kay. y entonces se decidio a feste-
)ar a una bella millonaria divorciada,. lo
cual era muchis.mrno mas interesante y
produchvn. --.-
Frankie inti ciel dolo, de C Kay en su
tO caon de hombren burlado or Etonces pretendi6 poner en juego un ardild peligr
)rosO tora i on de hombre burlado x ire tdos mulere's qu e se disputaban su amo, y su toritir
las artdmanias de su fI ,focio, a quite no
podia exigir nada. p,1roue todo habia
!ido .arreglado. i)rcviamente, ipia quce
cuando se cle otorgara su libertad, no
pudAera dertrse q'ue ci elegant Notl Tur-
ncr Ilevaba un negocio con un cx presi-
dianro. nlonce, ocLas IJasI puerlas pare-
cieron rcerrarse para el hombre qur. sin
ser un caballero,. sabia maniener su pa-
liabra. v i,, olvidaba nunca P'-ro .lo
parecieron cerrars., poique Frankie Ma-
dison no era un tinpo que no pudiera en-
contrar una soluci6n a -us problems.
Y asi como Kay se arrebu)o en cl refu-
jii que Ie ofrrcio su cuiazon, l hallo6 la
fuerza con la qur podia destruir a Iu
rival.. Lnsa luerza irreductihic le tena
y deinitiva
Sin embargo... no es juto escamo-
tear al publico el desenlace brillante de
YO S;OLO ME BASTO,. el poderoso
drama de la Paramount, que cuenta ya
e k en Ii lY una de ellas vlno a ml pretendlendo envolvermf
con seis semanas dce exhibwin en el tea- tormento de sus mlradas azules y apasionadas.
tro Paramount de New York. con un
cxilo desorbitado, ya quc su estrerno estai
senalado para fecha pr6xima en el tea-
iro Fausto .YO SOLO MLI: BASTO,..
podcemo asegurarlo dersde ahora, con-
quistara ie galard6n de provocar los mias
apassonados y fervientes comentrinos, y -..
'era considerada como uno de los mi -s
grande cxitos cinematograficos del ano -

REPARTO:
R E P A R T 0 "^* J3KC ^
Frankie Madison . Burt Lancaster
Kay Lawrence Lizabeth Scott
Noll Turner .... .Kirk Douglas
Dave . . .. Wendell Corey
Mrs. Rihardson. Kristine Miller H .
Maurice . . George Rigaud
Nick Palestro .... Marc Lawrence
Dan ........... ..Mike Mazurki en las que no onfii al principlo y aaI &quare


(il irremlsiblermente hundldo en su carlfto que fui
i i/n lnaospechada.


St' n el


to t Sco o 8 i rostaic y*i *
A .-(DO E REIE 0A REENE OMP 0D, USTALSPIEASFTS EII


k d v III


roso -.t,
11 R


1


lme ren
a 1O 1U-


*'V'


I.


(~t
I


hm<,


VI


"SONG OF LOVE.


I


[OJ


g^~? ,-..
^


Y'.


*

SEBRER
17 25j
at I


"THE FOXES OF


REX HARRISON MAUREEN O'IJARA


VANESSA BROWN VICTOR MC LAGLNF


renocit) rivl A
0 a los tahure,
de la deirota 2
CENTURY-FOX
EInt.rtalnmonn
Miracle I
Unos amores nacidos en el dishonor.
forjados en el vicio dscsnfrcnado y
mantenidos en el orgullo, la opulen
cia y el odio.

S< exL asiabii c"lii.
ci ailguna trx1n&saccioli
de esclavos habia al
guna hermosa v eml-
FalvaRje Sc exardecla
cu a n d o comparaba
aquellp. carne negra. coi la de las zas sufl
mu.)cre- de la socledad, en que ,oil- haceria
vIla& negatlva


Y ante el er tupor de in mAs rancla sociedad hino
-u entrada en il sal6n. del brazo de una "mujer fA
ell" aquel osado a qulen envldlaban *u helle esl) .!


lenTle.
.5uya


QUe le lnl ir la h".
qtiit la IllujCr qurE aca-
babit de er mill "aos
por la Ley. Ie cerrn',
la itwrta la noche de
su boda El teiiia fuer-
.s para derrumbaria y
a deapecho de su


HARROW"


Su ciniamo era absoluto. Jamas
Era honrado con los honrados: penr
tramnposos les hacia morder el polvo


ef^


Todas las not hbt,s en el elegance s lon comedor del Hotel 'Nacional" se ofrecen grandes atracclones a la ex-
Montaner, Carlitos Pous Is pateja Rolando Carmen y el magnifico pianist Felo Bergaza. El respaldo musical
de pile Lhow formidable es la Orquesta de los Hetmanos Castro, que cada noche recoge las mAs cAlidas demos
tiancones ide las personas amantles de su formidable -itmo v conjuncion Impecables


DEBE SER SU

SANGRE LATINA

lstos son tr-s personaies del
recent e utifortunado Incidente su-
cedldo en un lujoeo cabaLret de Ho-
llwo od, cuando el vlohinPit.a y direc-
tor de orquestaL, sorpInndlo a Oleg
C(auni Px expoe dce Oene "Tlerne"
b4ailhpck)o -arrotAdor.ntoete con sU eS
IKa'a. lIarec que Xavier Cugat ctii
ya ft-rtwlul ha skk) lI(grada a ti-rv.
de au InrlIoLa AOs en HUl]ywood
no a&be ada.pLar.-. la s llberaile. c N)
tumbrea d la cliudad die cluh


RCA


VI CT,


DM-180 CONCERTO No. 1 DM-w' tRIO
(Tchalikow-ky) Con
DM-180 SCHERZOS NoB. 1, Z, 3 y 4 Feue
(Chopin) DM II' SON)
M-14 MAZURKAS (Chopin) S10?
DM-4SM TRIO No. 1 (Brahms) (Rale
Con uJauchal Hfeta y K DM TI'' CON(
Feuermann. i (RN<
(Tch


Hqrallm 403 107 ,i.


La prwimesra mpcqw.Jedccana cabana.
Se esfreari simmnUmeamente en loda Ia
Reldica.

La primera superproducci6n cubana,
filmada en Cuba y en Mixico. adaptada
de la obra de Gustavo Sanchez Gala-
rraga y con la musica del maestro Er-
nesto Lecuona. esti protagonitada por
unia bella cubana, Issa Morante, y por
C l notable actor Emilio luero, con la
actuacion especial de Rita Montener y
Oscar Lopez..


10 TLIUFRO
ISSA ORANGEE ,
LCNES A( on Especial de
ZAEZ RITA MONTANER y
4ORIPEGA OSCAR LOPEZ


t., k


.MARIA LA 0-. se estrenara al
mismo tiempo, el dia 23 de febtero, en
el teatro cAmerica,-- de La Habana;
-Casablanca-, de Crmansey; Oriente.,
de Santiago de Cuba, y ,Villaclara-,
de Santa Clara. El dia 24 de lebreroc
se exhibe en Aida, y Milans-, de
Pinar del Rio.
Adernmis. dentro de la misma semaiia
de la patl6otica fecha del -Gnto de
Baire, se exihibe en el cMarti y Mo-
dernista, de Cairdenas, en ,Prado-, de
Cienfuegos: en -Fausto,. 0Orientc y'
Actualihdades, de Guantanamo y en
el -Iriondo. de Ciego de Avila.
-MARIA LA 0., realizada por
dor Films- y distribuida en Cuba por
la Cooperative Cinematografica. seri la
primer superproduccion cubana y la
pnrimera tAbambien en estrenarse mmulta-
neamente, en la misma semana, en toda
la Repubica.

IIIBBBI^*^~ f^^r fHf*^-- al^L*n- *a 'C iirlf-


TTe


cirturo


Julin teln,


i)IH tACI IAS
I 1RPRFTA('lONES
Mt SICALES


LA GRAND PODUCC1O6 MUSICAL M-O-M

"PASION

IMMORTAL"
9 dc Fcbrcro ci. I Tca(ro Encanro,
BADOS ESIOS DISCOSVICTOR


I y F


DM-B' TRIO No. 1 I(Sckhubert
(Con Jaacha Hfetty F.
Feermanni
DM i SONATA en rA "APPAS
SIJONATA"
(Beetbown )
DM ('CONCITO No. 2
( Rackmantneff)
DM i ("-ONCKRTO No I
( Teiatlkowky)


v 1AST[IA-. %. en 4.
* I^I l-l l M*.4,oI3


I.AS ESTRELLAS DR HOLLYWOOD PRF'IERFN I.OS RADIOS FMERSON En Ii present,
togi nfla vemos a Noireen Nash. bellisima y destacada acilrlz de la panilall, escuchando ii n i ,11-.
de liollNwood uno de sus programs favortois en un primoroso model del famoso Radio EMEtKi i,,
lIos Radios EMERSON son representados y dislilhuidos con exclusividad parm Cuba pot In a rputiiiif it
ma JOYFRIA HFRMANOS BARED. el modern elegante estahblecrimientoi, d. ;alnantio 11,


I PARA S D a DBi E3 N I i2BP B ''I


I - I ,'.. I j ijj
ynR rna r m n il"r, r do awer mc am,. poer el
vmm I dflpa no pars unir up- ida, inlerpredo pos la
suisa p drjmA drmalico-rominfica qu fomrn H llmry "on"la
y 7-B!r~r ,M -. io.^^ j l*-l.*'S'StMM-


LLUGAR AL REFUG1O MARCADO
CON EL SICNO (?) DV
[NTERROGAC(ION )
Fste laberinnto se pubhlicara du
tante ires (3) sibados consecutivo5
ruen este Magazine. v a las unmeras
25 personas que envien la solucion
CorreTCta, sobrr la publication del
ultirno siaado, se sle obsequiara con
una entrada para asistir a la exh,-
bicion dc la pelicula -FJ. FUGI-I-
VO,. de la RKO Radio 1 cures.
que protagonizan Henry Fonda y
Dolores del Rio. cuya fecha de s-
treno y teatro dond< m exhibira. in-
formaremos oportunamintc.
Dirija su carta a
HELGAR, S. A.
NEPTUNO 152.
HABANA.
Rcue rde [ laberinto que debe
enviar es el del SABADO 28.


F1I mejor regailo que us'edl I'ptli
hi t irli a t su F;areja., en suT "I (I d.
Fnamolrados" es Invllaris a vei N,
i he terna" en el Ieatiro "Amir li '
"Noihe Fternn" vis unf ll',rim -1
fecha die estreno ha siMo adelantHi
dr poi Ia RRKO Radio Pitturis eC
hlbilndose en el teairno "Amrlcii
durnnte la Semana de "San Valetn
lint" como ins suKgireni-a a itodos
is novios noaoras de 1. 1"biiinifln
,ue tienen la opoirtunldad rde pasar
tnna gi'an noche adrnliandio In Irim,.
(:ramitlcoromAntica de "Noehe Fier
na" que protagonlian tlenrv Fonda
Barbara P3el Geddes


CONCUBSO

"EL FUGITIVO" 4 i LsgaI Al Sfugie?


- 'WA


^^RE.BBM.a&ZiaaBCKBft^ffiHEffiiiEi'afKSiX^iBHKiESaXMraWM


I I . . ... ..1191- 1 -- -7I


Empk2mmommomlow mpqbmdwA


I


A

lUna de las mayores atracciones de "La Ferla Mexicana"
captada en Una foto nocturna. Son "El avl6n del Amor" y
"El Pulpo", que tanto interns despiertan en el publico. Disatin
guldas seforltas de nuestra mejor sociedad disfrutan de "fl
avion del Amor".
El
DE
Katharine Hepburn
adorable estreJlla de M. G. M. que usted
podrai admirar en
PASSIONN INMORTAL"
Dcsde febrero 19 en el
TEATRO ENCANTO "

'1"oooooooooloooo-iii


NOt[rwooQ


Elegante, nueva,
arftstica Caja do
Polvos precioso
modelo plistico
en blanco y oro.


;il tttlor (Vc si pil. 1Priu'ln (ir cl ( l noci \riiin~ia~ de ( '.olores tre~tdo (*\pnesatiIr POLVO FACIAL a


//d4X 1 actor /ol4lwood'
/ .
p + i h io,i ef 'm (dc1111r vliia\(4 e 1r; 1reb m nt


EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y FARMACIAS PRINCIPLES


4,mJlE I j .i.- ui iiruill.,- r..
.1. 4 ,,r.-l.- ... l lii hI0" I+,lI,,,, l dL89 -4 \ L
I- '. 1014l 114)'.' Ut 4)41%).


*

*1

(p


Y... las "C;TR del CASINO".. el
alegre conJuntQ d belUalmnau girl can
mu callente riltmo a* wing.
ed4 j r >
Nv 4.t^ K^IH
6A*^ '^ ^~ *


M
'I