<%BANNER%>

UF00001565 DLOC UFLAC MELLONDiario de la marina
ALL ISSUES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00001565/05626
 Material Information
Title: Diario de la marina
Physical Description: v. : ill. ; 52-68 cm.
Language: Spanish
Publisher: s.n.
Place of Publication: Habana
Creation Date: April 21, 1930
Publication Date: -1960
Frequency: daily
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Cuba   ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: Cuba -- Havana
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Additional Physical Form: Electronic reproduction of copy from George A. Smathers Libraries, University of Florida also available.
Dates or Sequential Designation: Began in 1844.
Dates or Sequential Designation: -año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities: Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note: "Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note: Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: notis - AJZ0781
oclc - 0011968619
alephbibnum - 001915261
lccn - sn90048069
oclc - 11968619
lccn - sn 90048069
Classification: lcc - Newspaper
System ID: UF00001565:05626
 Related Items
Preceded by: Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by: 7 días del Diario de la marina en el exilio

Full Text


g ii" T ; , -<-M
MR S,L I -qk-i
g| 7( 4^


isl h:)


,ijuiiol rL 'iu :]

;!..eptni* l
a a
--- -cnk-J


-u


el .


1r.ta ;

'p r


t6rw*r d pi 4,q ei'
, asteai sa1 ah m
a.igred murt


MWILA. amWme. bt11 vowoula.
x ufwh k k
40- 41 M 3'smwu m

H M Pp B

.TAt f
w^UL ~ rd J^^k fcM' ^^^& I^^tA^^Br


mlnvimwia Vircq^

A*- 1

I -.

~An Gqdi


- Ai. -=
r -^^


~$.. .5
A* .?)
9, r
9..,
*9- *.
.. 9*


9.',,
0Y

z :: r ~?2: 9
.. tt ''

.4.
.9F~rl
u.A i.


, .5.


9.."

I.
44


e. S
g i ..
,.r '* .pt


AUszi


' I
o';", u


i


a "


mi


le"Ni


46 *


~ ,..Z-
.~ .. .I


Fr~
Afl L


-"" ,ar v ,ky. ema a poe de van-
SAi y a sum fumrate eon Moocu.
SO mucanrrier medio aill6b de per-

t ', J~w va iuardistas, 'aon to-
Sii sque llorar Ia muerte del la-
dir, s sentirin acaso ary etisfe-
alpS par Is ocurrido. pune cree-
ri(~ Cap iitadom pam afirmer quo
E manpuardi-mo esti siendo com-
paidide pa lIMnsau*.
J6vws winmflie, por lo vgi-
nrLsa.o parin a peouar. qu el
aioa poet de oa a pecde a quile
o Ie eaten6 l o que quera decir, lo
eimndi6 M r pueblo que haba tel
rsetal

La Secrnria de Estado se ha di-
rid a a kd Sridad para inquirir
si ciert: que eet penritida la
nt aucin & loM huevas por st ust
das colorantes, on I confecci6n de
S dices y ogo products alimenticoa.
i Aantlor comentaristas de ete
ai'tiori tfen si Sanidad hI contM-
S tao TanNan noeotros Id pignor
WS Pero h4ay rsmpoita, Tlrarli-
a4 s que.jodr remurnsea ena ta
"palbra. us pata a Wlpide le
Jm anamorado: Si.
L d ic e ernaorado a quinee
S *Sr* diaSMided hide a.bserlt
a sayfs es a los eMawmodos de la
pI mI i de I aaimmeMto


eN Ite a poat. d car a cams
d stidi do UMn hms st ir--
we a is :qup smoabm ein rq-
s r' de brewi I s Im call.& s".
?msq|u imlslia eUOM nd-
Iidosiudo US Iecbos da laa *

Sa ar1&oato.ae n seiptra-
;I .icris eass pet eI
Y e~l tendMMHe~eoiar
Saq par t ea qu a a
.! m.


averigda 1v e 1 9 1 iOjtr rP
dio. pa w.i con la i
ta y oat ',lpt que dAksf#i
sembrabdm & .i Floridk .::
Y arbe ih& de Ilewga r:i|
tom6loo do Ia Uliversidad <
ael:k n busec d usa iP 4s.

na ta, al parcp5
t~itOl ir a ciaedt

(No. K& i an Dios, tro satur
ralita extranjero que le eMratre
aiunR aplicaci6n a los me.oiit)

"Empeora la situaci6n en Bea-
la."
Pus siqi earregisn a ll&i
biOa coar 4l*t, iaS.
No i5 t-ds c e_ ad d
apagar a poco lo fugPg (
Mucbo ak la India. qur ete
U reolvrk esdIole an eabeib
~a$jad n de d al fabricade di

Es ra~(el, ome le. y hs o a
S 5emgWIe*, para reTt*r lt
toea Mia dramaMiratq do
Ni de ald que ta m ibqaf i
a male.


A"yr alsana.
pacharon eoa eJ
a|etarloa 4, Is
nael6s y 4udaw
I ComumIcelm
IAJrcelt
WIAI


I -.


Por el there


A l, as aaee l Oe

k as vuss. mi
L SICRoARIG .O LA
-. INa IA -

rA umuotiehum Ge maIs
PeJ54oi acue6 1i ~3Jfc
MMto a'h4.la ig


SO UI001D 1-* a tboI a Ge iu' m.de
oLS & a iso & intaai.


oTA m Wc l C*Imrt'" ft ee' -'f v. *i
vl e Is A fCind o1 A A tmoo- via; 4 aphlo m O
tt Aa ml a Al"e .

ortl m *** Me to" I" pookka; (0 ai
wu.n pe4n oteeipp, dr cambos aw P r lKas d Cr I r
ot 40 a *art ror*t *l *W*^ l *i L
bou, ba"rUpo~dd O
kr ilr~br6 lbor a r~llbrlr ~ =1000- 7-e


L- aI o i I n l Ap-


pl~P~~~sl~ dOr_ ~a~irlC;S~f
rrs~i~u~: w~ kn~lfkri~rt-i
iijl"clC~LBs~~61ib' hriorg~'
- -~-rc..l~ ~ .r -- II


J aI-A.:.I Chlaa *~
,it L --' ^. -
~ ' "


1 i4.w~116)


I *-" 'imEi "'"'-, -,o &, -"
. il ..,.ii I.
p. uu
ilk


beaui tes a.


i *. *
,i,,. .......... $ 14 .


s$uee-el Go -l
sil


I


.1
'a


A.. 4
ha.
gte
to. nIoia
I- SUISO-
Ir Irt


F.. -. -E

lii 'v: 1?


f* fiS
PEr


No

;Q9


-. 1*


".1


avi

oa.
, r l
WeItt

'h's


07 3 n a M ir-
las-J "-^
MR UBI e ll
AM.f -


I


a .: u


AL. M


0oaronr
* wI#t aJ qi
-my--


-!
" .'"^


* .L *


se I


~I 4 "'m*n
'~Ii'


:aii W'


~i IL


V.


s N
I bsq


van I


,r:nl r~u,..


Wir


Cl~c3i~~

r n''Y~J~~- ~ 4 *.P 'vu.' n-.'


*.,., - .-.-.-..-


Lt~~e-. *mbmmf


*-U. '


iT


Iw IM
a o-

It & *L.


- J -. Ioo A rr*o i


Eq r


SI


A *


I i
^j-ft-' k"~ -'>-<
S- ,; 1 *^
K*^ ,


.1 r '' -


4ge PM di
~wiLi 06. r ~


- //i4. i ao/ o3.' ./ / CsatjF Aevrs QI.-

do cor& ask 4Wn 4at y.. l& fih. ? .

PwIds ~a .@ c4sem /a b


Jfwwitis ^ w e~ii^^^ e6 br.ir f oArd ,us,.

proA c 6 .. .h1 ..*


.1. u~
il, 5'
'%i~ '- ~n
a44


'I ~ii'


-A


US,.. i


*4,: **.~


~s"m'--

i'uma IC4. sd*rr

5- lou ,mU3bmsp6P


3D' a. bIN

floo uri
Kf IyC to

L *.* ta 0. a*


S /- I..


S -. 1. e .i, '.,pn a ,


.ir. . ,


ji~ -'.*'~'
'-4
lb *''


S..


* I ...


Ir"
"' ''
'U..
U. *


*t. --


v 4;


*| U '


R


~IP, un
~~tr~XfP
u-r~ .


4t9


-TOP,


nlmia. w
)1? .f


53 .1,

-~;'i


r*" ;'


";'


pr ;
.e r


*~


a ,cii~~E~s(

I hL


>..-,?.


;o'


Ir-l~
lr


t~L~~ 19


tIE LA IEOBIDiADB Uk.

SEInSUE0 ADR ELCAS

I'E ALEANIA AgWam LA 8Rm

Ssa4i. d Trtdo de Verlike. lo buque (riaceses ,
s venr proto en pie do ifeioi e lo%"o es o que sucede en las ciuddead. mio toque ocurre
n las aldeas lo que decidri la eert del IndImi

WAI~fINGTO. abrll 20. (AP) Intlateac s do Dlts Orandl sdbrt
1 reumen fd los resultados do I1 pdtl M fasoplita
eufefia aval de Londres as 3l res do stLrldes BriA,
b dSo capentarlo aen distintM Pai a dIstlatlU6 nor ellm :
1iil e a lea momentoe an qu4 do quo rse urilaEilgt
J Gamolegados se preparln fl fir- la Grim ide ue
my al tratwen y los sjaposs y reduclra ma i e
aua smeadeanua hacon lee *quip alone 0f l- te raslmoAl
), pfar rgeWtr W sue rmpectivoe y ~Oe to un* lates i
.p, malt var parte s U
pua valr e as p" mb
a Xaoma. Paris y Lodres. tteneS s n p
mwtaolI do reproentmtae y lot o tdo lMa adm A
maaargsda dar su aprobacl 6na par&dI sAvl ~arncia sem r ,
.t am T v Wahliagiea s M ua2 sn po la adhaGiu trm.6
ta4 S laa textoa del tradeA alb e u1-la 1 Umlta sIam
*. *oM I at teneln; LO ustade do Laidred, pero ea.
tatloroe 4 ann etadao r M l 110 Sas fp, JOapR I1"s Bta- .
vit eadao dlea oI fi doe d UnMoe deoen rcon tm
a ar min I usm Sol a bln come una nosible
OaYm "st i, atl dit do Fe Ircl* la ronstrucci6n
w atx Is lr que vwe barco doe uerna l Ale altk
tu1 in d* inLntanm aumontar su flota.
toon n- t,,r't Al dia Isulente del prounuacl
i ra l OrLa E tado ..lento de Parts. el Reichista l-'
tauio. re y tu6 mert6 en el preaupueslo alemsn una
aoaso to dofen- prtld& par& I, construccil* d*o
*I ptrla .- 11 crucero v N= I DI puso el tipo do escorasado do bolallloe eoa
slf s o u c lcI s 14.40O tone-ladas y e a 6e me,
yor oallbre quo 1e uWd e pow '
f I "run"cO Como Aiaeanla. l s
Suques de ed a L
tJ ofl I trataueo

fARes4U as ges t
fl- .... .


op~


', .,b k, * r
tdobi flnniHik
'e,' ,a

w*hI"WaoP ,bl
Td^^ ^I,


..60


--lo - us hi
* npdai m wntrnm. It a
m, rN peoD. na ra


CIUDAD

reflos y'

iu 10p1
huelga
4obItio
con isl& M
del .
nformaelt
quo le mglgmt
mesicant. Id am
per m rA fl de a I b 1
*Pa 7st o a B IRN. T"h
elated Pwra treedl 5 &l Igt aU ..
rem tres imesm doa slarlto ero so.
peonsactin, par aeos a- agmas
a a eptleb.
SLa Junt 'do oaoallatca w AI.
treje mnt ftp a- maMn 0a
ppr vet PxaiaMM at I0 llA
S @Ituwuda6M. Mn .
Contestaia a aJ'
Ausocltdr PrMe, 1i
SlubloicaclO dlo oa
floado, tbtNOld a
Gue8 so U i"


ii.


~4~R .ICIy ~~
~~v.r Ww rCIC1Clr
I :~Ul~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i LW
i. itr~ uc

r3:

IfL~~
orr
414


Atw
havi


C .t '


DCaionfi CaNk y a1i
mN ,, maaltur.

t- 2 2M AwrhkOn


i $1


ni!L~ .~E-.l


quo mU to lvi.D
d del s a f Mw A PikRIbKfu5 c*a0mpleto
Squa aper s 0 -. 2w
u 10 Itatdems
so. aw* *at.t,',i Rm 1
oft am .to Imp -LObBS. Abr l f (AP) -
9Jllto de lU ", PI" LO Sn do lam de k Fm L It
dssenti nml r lb del tratan4 aval
on.to fe rdblr@pr 1s joleactin
eseamJm, u a idom
as latite mot .I ormen Idou mc #MCol-
terers M S i* .64f -el B untrue s aans l t r onto-
eteatI protar el *ato del ftOW
4'g* c ICon is aproabas del dogA4oq.t
I tdsttdo 153sa a por el goblerno jatpe O df sameo
ufa e a motMolts lgMb.* 5WUe quo el trtaI flvi*l
tafto do I1s0a t"rnrS DoIom rtm te i a Ile ie: as irs
Gaolr Jr 0 (minm da ers eems- i* d wrftm I a-map 5 it,

AS s 8062 f s U f aim real.U
w 10ra IVsnounU" a us o
; =t usb-'m' fMBder"t on^^& 14- ^E^^ ifi-Apk- -B^^H
,^ omoBs^f tlad -onM^ I ^^^fl^We^l IH" .t^^B<-llt -JR~lLj *


'' Lokllflb l j '" L "" '/''" ^ A
roN aLahr, UrU A. : f. I
a' A

EvONTaB. 9 U son toa sLAIL
Cll, *l aM *nr a. j.*r e in..i" i *en.e n!e.
a nc-' qh mu k e t le uS u .mtN - U W
*4 coome tg, a -
Er, ha *ukrH MS t oa urn (pI 6U C M l.f dolab.31


DELbro m fm 04.
Ia11


APUCCL~rbl CICIIIII '
Apecem pbiiam -a MA
;A4r40 iWjridN& stmiLM Ots
.It-Jf


~ot~qI.

a


Obve ada6 sa PWq a oo Aw%
Uin'S4 ^dh n do Sa ngre en V iaies lu a-g o n
tilt ala embrg o, -o p l d basquets. U auals do The AmWseWiat
mrwt. T C ,"? 3'~- wei Mase-ad .B s- t-M-. "zY ,e, Ho,, ,,,"' ,l,.tn 3
%=AiaeMvl, 0 p|MhIe rt- Amd ma6 44 t a
-- --;- -,_-^ "a ,aS- -6S.. ft^ ^--.-Mi. . =,lxaSr j,
* In Ois '-a W -M.P BO IOini 5A3 .i.
dos Lo tldao s aIawem a"
PIe U*WKses a sam rorn.s la sando aIb ls
v smand a ias ma ea Pu. as agiSaS eHaa
emasa ftaAb oema se 4g&ine iw.lss <- g


16. ClMadl tW o1eag.
1, 40s nl e sm m ,os pio t
-i a Num T,
taSbeti MI s manauel
1 a Um Saoso.1 at-Ssm etolm esmm ".
Eatad a tllasi


4W oo. a u* y On-
w-sb gi e
..Imm m k Ide"
odkf d tm tb.-


-p11 la'% neKOs v
*tlal no SM MW :40o
- t, WARm kA a


la owr
on


IfeM.m


Aeo 4m wtabM .


AWI


A.i


Ssum
ha -a


jay


W4r i06* *ru

fynrrclhCt
ftjsk adJw1.
ErM UBe;

'tiMaiwt '* ir
a^ra s


HAMILTOaN, Sa
W. (APf.-oy
a wtu is ls
'iRa amma Ilmm


$~z Pj

IvgIAsLl


Hoy M


ROMA. abril
I g~'ls
t Usaseis

* Or a
MA'f^H

* =Ib wBU H


priw
-'.


1
toi^S^
#4., ba I
*Ba7^


1. on ual u5
inimttl^,
Q19 w-6f 7;iRS
Mkom 7 to 1"o~


r"'


fi .a a e .r


ja .


4 ;


t 'I- ,, A


Sabrln rI
late' ,1


^y :-
he. '


W a1


,.


va,
ha a


I1JMO)` OS
~Lataa'yp
Sbu
I 0?.~


mgo

r5
~SOI?


a -weis*
MWOO 06. I
Lu--l W,


.. I


I c
. *


~5~ r~


IsI


4'441
F":~
4099044

PAGC4 CON


*A


Ilik~ *s im Dhsv .imu ~lol
liiili l teivMam DlrMIua e~Mt


3.
'0


-'ayurisewnteu t sr xe.r eau
. U. ,q's w. o -
PaM d (lengi^ai| .. bI, *
A- seuk.Mpia e a 6s e .ai 1 R A
i. -" eegal e e 'emie a*Na TIA


l aamluLro d tr.
j1 se i at sa.


*lyrS S 4kN i 4,
inrrrr-uia *
it 4 X i lePala
held*^ ""^ -
es g4re(O us r1swdit


IMr -


r -d inag"


Ora-
41 ... ... to ro

lr - --a. -
~m G r I I- an
I ,_ _+. ll I I "-


'a


4 4 4 1
-L h.I.~


.;-2. r.
~~2 2


~;4~Im


hi~d


'.4


1Y*-
to40


-,p- *-, ,
:* ~t
4~r *:hU P


WL.l


1t


xti. mn


~L
* 44


9.4 Ir


. ll.
4'*


-.9, dIrm..s~m4.*kp sr
.pIwM ds~. -ie mm.

bhm% u1 J14 iui J
di rv p I;
.rs.Ihms I~i bbs.'Y'


EN UNA 'Now
-MAIDE IAN
MIMo"PREC
*'


4-.
444


Y-1~-


-_t -. , a t -p pa e '

d oplor atuhrl.4 res .4.Ti- tbia BaftdOw
* co- akhft ha h
^- . <* ,


ILr
*'-- A 4' l
4l.9.: D .. ,.gcolorD .

"it." ,.

...:. ..


I V


Ad ..is h*s i
aoleasa&.. .se dell y$


S 0 A B E DOS ESTB Eg WMDA
Ai VAIEDAD I ElANISIAS OA S Y ANpm 0 sws ae & 6ke.e. ...
B^^ ^^^ ^~m^A lk ^fak *^A^^AA **
W~) r-- v -- I -K-- .


.mdzwmodslesosm en. bA e
-.r.. .lo, l. g B i i i $.

sisado. con toqmu, f j y doe di tftis.
.o. : ra- i .m i'S Sh i*d.. sanel peis 5Mi eu eib

**4 M c sd ef ,
: ",i',J", 4.. I..
4 s..lI


I


4-
*44,X


- -


1*~ti


.4


E "" -. *A ^ 3~
/ I.


~ .1


I


44
4'


*... h.
-1 4


, + .

i -
t^, 'i
4^-.e -..;^ *4 i
.r*


21 DIC


I


*1..


,"4
'4;


-* -

IL 4.

-L~


r-
I h.. -


i* CjswtrioNSTAS
is do lo quil*.


* 47 .'~r


_ 7 --


r. .
I
;;
d;l r,


r I


'P!;
f.t~: L'~ 3


ft *


L.- -''e;;-


S I


f


9W Lk9As A aitl


.


Ks
~S~llrL


r ----
~ '--~


rizrCIIrC~


V~te. ^' i /" ."iiT"
i*JA'
^^^L~~~r.-^-.7


s
.*
it.l
C
"'
Ci
~


I'..-. "I

MpI


de S.-
i ^^Wb^^B^^ ^


U
H.


f i 'r k3aa la
A la *in tfti


mSa p-a -


;agf* Zeil
"elE
I 9te.M
trS-rt
:.r ^ ;wi

:, -; &*
6r T(uioi. 3L &Mlnl


ito eI" Adorwma s"


m maktIeI presMio 4
6re~ser &

99&"a
7. *74c
m~~ Caeral,~ a e
la~ S~~ a as ~

Illu" y


as tr t

1 e ag. \


S. I
-S....-a-


lam
bsl
i rar


46" J.-4,
* *


*' .' K' '
-
,.:^


i.t. C
". t ^ : *


Es P.
qso


.t I


*.. .* .
"* * i.
+ .. ": ..^ ,
;. ^".. ', ^. >

. .
'^* *^i
: ^ .- .--:^


=IN UN


m t abril, Ote@ dgi


tdalft Comis Tple Pd
Eet*' a -**u* ...4 alrn u

~Anps
UTU BA A 3
33. Mele ma. edesS a

l E*Mlla le Oss ua Sene
A *. *: Mtea e-iB r 1t tt4 1* eatsta Ntra % 8 e


*uw ~t t **Mqftlft ftI


#W M -I. 3n Ab.


a. aJ: ,
~r' ikt~: o '
W.'
B .- 3. .
^^E' '-^^'j,
^H~y,,W^^^ ^ -'^^^*ww


- ~" .5


mI Marus=
urteyr-Ml


1*s


r
#F
3
~i


O


ma U a
am


w Answ


6r l, nOf
ILn MA.
* 4m mM tI
AtU kl


.4,i
p..-


-. Ir

-ati5P:$l


*IL 4~i


-**l- f


4.-
( **


S' ..


I i


!P S -lll* w
.::';,*, y *


u twite- -cqu

I-r an Klws.


--|- -" -------vw- *f
z"iM awrr * IM 1%K

% me .gd4Si


4i t -5*'- .

k..^ ..^^1qa
.A -


?.i ';.Ai r

rl .. pa~.4. 4-j


AJtV-
* * 7
* ; *** "J 'J

`--_A


An \


m am m
-j.. .


-4.,J IM-


-'i


*a Sb.
mob ALw y .
nawekt mft


's

(^* ^*WMEtt
friii?^


, .. ..
AO -


.5** 'I 4_I
1. .5


3~:t P


PREPPWM f 2 nimb dklr--3um


--


- j


v I


"F


r
r.i.I ~


C"': ~"-e 1
NWI"I Ir
'~~' ~


~I ,,


T;; )
I
C


i -~--


-i

i


I


$1.mve.


INw y esub s d $Ipds a 4 $1.t $2.


I-i~J~1%


4I~ 1


a Sua


4 ,~u


S3~Ug~..~*

Iw~


IMnh i|j ^ I
I *ju r T- AE


.el'


h,2 .r '. -
- t .


~r'.


I m =I
wmLI
rirrti


I.

I ~**


1 dia


blm


I -cc. -; -


4o'r Bde
PrtY^ .:

** ^ -* r r ^ y ) .


td'
4 ia a


LA


I;


- .l---~*t


4,


-f F 'rI
*: .j '' Yx


'A


*


~( L~i: i''
i-
3.1
i r
'L

.: tit
ii-
L\~S 1
J F:
jl;
cPr


-x


UAs A iAA
i **M ,wii
N"S1(^^^~


:*r, i


- .


',T~ a J h i~ ^ M Ir

rac-,.-^ E


.IL' rou,.' ? ..


J/. **2
I. -


t'AV
lihbji4ibai~WIN~


~L:
II .. *


XW


Y\- r


" .


De n


,


..c. ..'.


AW


. ;.F~~`
I


wG"w;


-;~ -:


t


rf
,
'~ t


' -- ;. r'CT


. 1


.'*.


IARo:W.NuA


SPi


PO U LA RI S MA
A SEMtPSPCRO
P Dei rULIcO


|

TEATIO ALMAMRA
A Jugar pr .el pablico, poede de-
que' *te retocljdo Tearo Al-
en el favorite y el que mau
ta t Ue en Ia i Hbans
I e sl qwe alu emprigem. e oduyl so
S cah en compscear a a*a usa.
elat#n=le trtunidad do a-
Io es > mar dl y
.s eoa aa" egtloneo s medleo
toau as smanai y ,a tialjmt o
mayaon vala obras pars mu pr6-
tatreno Entre elatr M cuenta
l revila. Oltinia producclin de
lloch y Pepin Eaodrfltue. que
Sel. imptlaco titulo de La Re-
Sia Jos LAocoS. y quoe juaral
Sp GNos dlecn abr de r
lk tervade aoo 1.iit.. Dare-
-tol fml.ha de u oestreso.
1 programs d6 etat noche ft.
Sbrs de po oltlvo cartS "y de
'Msl luastan 1 repertonlo de
WB. y tA dpalaeto en Is for-
Srmera tanda: LTa namUil de
imswEda tands: CrtEio eo lo
Jt.. t.and: OQu 1a l" la NJ-
m .TS 21 Albril.


GACETILLAS S
I GACETILLAS |


TEATIO
"T3U. USTA WOOM O eM UO4
C&SWA. 1 ISWrNDA 3I 9 O-
VOI TWInW O X *L A O SunA-

t'ln xito extraordlitarlo, u n triun-
fo deflnltito. Sulo e tl palabras dan
idea del enturlasoio que ha produci-
do es el pdhlico la temporada de oo.
medalm de Rafael L6pes omoua, 7
del cauccens de eEl humbre quo to-
do lo enredas. dellcloso uguete 06-
mico que vuelve a I ce ese ta no-
ho en funcl6n popular.
La matlnS6 de ayer on cPayret fet
un Ileno a revetar. como Ia funmoln
del debut. T pbr la noche voTiyt *
ponerse en lam taquillas el clAsilo ear
tel de E]ts afluencia de pablico eo la do-
mostracion ma. cumplida de qua LS-
peI Somossa a el actor favorltd do
La Habana. y do quo ninuno times
mi perooalidad y au vil co6meam.
Pero noo e olo la rreeencia de Ra-
fae Lo6pe Bomoqa lo que asesura el
exito de sa tomporada. .E que Junm
a #l Ietta ups compaflla de prImeW
orden, una falanie de la rtia e lt
que todo. son arttltas de pereoal-
dad Viloroma y todos tienan la
tud do Interesar a lon especta4domt


PAYRET
bacerles reir. Entire eae conjunto mag
nlfico de artlstaa. oa deitaca por mus
mrlttos proploa, por mu Juventud, mu
belles y lo elegancta. la primer ar
tris Blanea Erbeya. Mujer latelilen-
te, final, de oenalblllddq exquisita y
de bueul gutu Innta t Blanea Erbe-
ya mabe interpretar con eaorpulo *ut
permonajes y bacer reir ela reourvoa
de gusto dudoso y in la monor exa-
geraclOn. Aqi en em1 hombr que to-
do lo enroeda a he conqulatado ova-
close n autrldsa. T ean MI coelneram
Interpret eon aupremo aclerto sl Too
to aMldonado.
]kta nodhe, oea la unet6n popular
del CPayrot,. ae reproaentarl, ran T
RI ombre qu todo t o'"d enredma, gr,
ito do R el LU popes Somoia y *
Blanca Erbeys.
ToN prealos para esat funcl6a me-
ran loe de lempre: sels peaso por
Ipame ooan Ma eatrada, un peso i
rawe. oeeata p IentaYvo la euto. II6
i tertuo yit paratlo.
Park = e martet m so aaela
la aegnds tfunale d abono.
I t d1 plroram dGe ema fusIo, Vr
el streak da eLa Gaeralitap, obra
dvtdlim que LuA uno de loG 6i-
to d niatom de la dltima temr-
de Rafael L6pj Somo eon


TEATRO MARTIN
Hoy lune3, gran funcl6n popularl- (usat6 en las representacione anterlo-
ma, & beneficio del pfblico, al popu- rea.
Inrllimo precio de extent nt contves ta Pr6xlmrment era prsesntadoa
lunets. mltitud doe etrqnoo Fa So e ro chico
Hoy, en la noche. se celbait. el quo has tendeo us. p atlTo alt o n
teatro del Ap6stol una ntanlaeb ft. Io Vtill C Cort dIrpalA
ea6n popularlimq sI popul rlslMPW Tnblt e petOk raaes ssrpre.s
Cdo Ge .ettnt centavos m I&sIeae : .La as preps varias aerpro.
fcalo d nem 4 cato Clasm serAn t*- a5 que oportunipant* earAa comu-
cada amoestros favoreoeom oamo nianldae al p6blieo, aDpme aJuos. que
demostracl60i do asrado y bilt. i p armai los eefulerses atualasta do
Figurairfi ae lproram obnse 4 e *t empresa La tem1 prada de vers-
complete ildportancli y perfect bi no promote mar ns ir Inltotrrunmptda
llante, e. una d.. ell.s l atnnte o6- do atracclose doe atra6dlntrio vs-
mico ",La gSerte Negra". quo tanto lor. 836 1 Abril.
TATIWO CUMPOQ
TEMPORADA DE ESTRENOe' cu eflts diit i acclnti 14.
T CAMPAMO Oardia 1 m rll. y 1 6 r ro-
CA Atlvo edt a lto par pObllt.
"La Guardla Imperial". em 9 primr on La OWUa a Iwwaae a bie
fruto quo produce 1l lmpoaaMstlaro la prdtautaee wia
coatrato firinmo ent Ermemateo lithla. e fetak atb IM OaWitl* deter-
msepreirio C poor, L ie M ila pre-
uioletn. t o~ Zia W UV 1 u
beos a 1t o nr tol Msldwya ZoLa obna k a.fsS rIa bsado
Titw an. a pmed taoe!! l eI- ..a toper~oa*T Au amplies


u papal, 4tenleat de ls tgurdi
narole6nlea Io reamrva contabloe
oportunidadds de lucdbllont. alunas
do laq oualel compatto on aDorothy
Jordan, qua oera una revelacl6n.
Uno y otra tienen qui canter ire.
TEATRO
RITA MONTANER
En funol6n contiuan de do y me-
dia de Is tarde a ocbo doe I noche.
exhlblfndoae las doe bella produecio-
ne El Salto de Is Muette. por VI-
Vian Gibson, y Laa Des Merlpassa por
VIoa pana. se desvwtievo e pro-
gras do boy en 1l TeLto Regina.


*--r^'1C-~--~ -^. .^w(fy^^ ^1
M"P, W I A.''iM iL
B M t


i AMaftt v


po qw eM Cmpoio no altar*
etal do oowaort o de comodiad
o*qe no o hays staedie.
Pronto podremoe declr que dia abrl.
ra *us puortas, totalmente remoudo
y netablemente embelleldo. el Tuatru
de ladustrli y man Joat.
771 2 Abrll


o14 pelloe para eta fisnet6n con.
timnua so lutetsa c0 eotavos y ter-
tula 10 catavo. ',
A la sMTe, t5 i te ant.; l n
elonu por s a l tns vdette Rita


ee por. kl!od Ic t B alntoa. eo
pates acs gemk atra4Q 1.5W lDoae-
tA p ea1rot. elsl t s nrtolla 1m
Smrls oft tanG. egAste. aS.ta
nuvceL".dpedloida l* Montaern.
es Moinr o uros do tetwo. y
estresoe 4 Is bells predo elfa BUas
41 Ievo, pr Ire- ,
de oma 3 r lgS I. e-;dl o pla-
conCea Ir ta pVoyOelMi Mtfemlft
do a"1d o Vim*-.e; *fl tuafl*
standard d1-el caadre s qw eome lA-
mejorable Il' 01jutnto.
T8 3 IAbrn.


C r Ce r ..\


~NL


- r I. r - ,* *t 4,-J
ln~ll..."i | jii~~u .u*^^ ~ f ?


I I -


IC~gS~WillP~g~


.11
\ ,mime
PATRET. A las I: il hombrP que
tode o onreda.
KACTONAL. A lams y 45: Loi
Marqueeei de Matute.
COMUDIA. A Ians : Para t e el
aoudo. Conclerto de sultara per
at professor CuevaU.
ALHAMBRA. A la I:E1 ball do
la. Nacilnes. Soelnda tanda;
Crealo o no lo cream. Toereer tans
da: QQuS tiene la nfias?

OaMrSATO"vBAzO
REGINA. Funcl6id cobtlnus de I
y moedia a PeFUula b Lncro:l-
sads. aartedaded itualealet. Co-
medisa. Laa Don formanaSk El
Ralto de a Muerte. A lea I: Pro-
aentacl6o da Rita Moitanor. Dos
Hermanal.
NEPTlNO. Matlneo Iy nocks: La
flereltlla domada. La trageda
de opifs Petrowa. Varledldi
taphone.
RIVIRRA. A Ism 5:15; 3:15 y :45.
Reviata de Hollywood. Nmemrol
de Vltaphone.
INGLATBRRA. Matinoe y noebe:
La foerma del bluff. 3l predio do
nl glorla, odntas c6mlGca
WILBON. r Uatlncee y n eobe La
chlt b4 aoy. OPFl a qua i be *
at, catu comics. .
LAR. oMeoY no: 72-

FAt5BTO Matinee y aoebe: La
malaa compaflla: VarleddesM mu
micales; Clntas cdmifaM.
ZNCAbTO. En todam lax tandia
nmaac aradom. Varlodadeo mum.
cales, Revslta do actualidade
mundlalen.
EDEN. Tands y nohle: Cinta. c&
milas, Actualldadoe mundisaol
A trav do Ia noche; 1 PaysSo;
y E e et *W-4l4a-nM6. --
NORMA. -La eoba dOl tIe Tom
i Jliete blade; Una revirta unt
Vj SJUN. MatiUee y poohe: Cabe
Oia loc=. El 1 @ Gro d uns mun'
dAra: Al bards del preclplcio
Ctntas c6mlaeiu.
IMPARIIO. Mtnee y nochs: 1
erimen da 1l Canarla. La garra
de lo celes El orimen del Estau
die.
I .LON ROJO. A.,l, y I: Uno
oomodl. KIti V ci lreo doe Ia l-
da; PNt r to r doe Nu empose.
CUBA. -- I a c1too y I cuarto:
RC14 .tC rra clpta cmeia;
-Lo apu Ca Anatolla: El cir-
co de Is -l La edad ilrrefle
TITRAZN. t3gagin 7 noche: Do-
adoroe d4llWaesU VarldaddeE Vl.
tali^oe. tflaereeill domada;
IwnnATi^-'M i y 'noche:
Lod pi , OLIMPIC. live y noch*: Lt
Toe. 6Wia _ande lmdam

niJ MI N~ iwmO ti: Loa e-
*.. c.ntas e6


i oibelo; Reaam I
----


Imp ortante...

Art d. 6U "1n pd y '4l

"MODA".bA

EN BOMITOs T VARIADOS COLORS
S. & aedd mwpm"A $1.35
*~ 53 '*''' .' '


C1-


V.,


.-" 4"


:26.1


1_


.- I iip
C.-.


" ~j
!I:~-2"

-. ~e
R:?rE:~ '


.i..-
LMU'


samiM 7
is. dA I


. -.
:4.^


*r-9~. Al


.1. '
lunefo s ~ ao

$1"51
--S *~l~~u '- ij*~


II r I ` I '- -----'


-. *-- - - - - - -


Wpm.


T


!


"<


~ "~-"


t1nw-", .


C" '


JPk i
i-'
.


G ,
GACIETllU AS


Para 1A ltandsade ha cinco y aiot- Los a 2fs5, 35 S1 2?estreno do 10
to. ooho y cuarto y nueve y caroat4 notable edacda latotpretada pot
y ctno se exhibe a monumental pro- Ia Le e a etrailt Betty Compoon titt. WI
du(cl6n Vitaphone do Is Meto., Intewr lAda ule ati a Ig Fuqdlq ( Vitapho-
pIrelada or 61 milAs randiono ele- n. oe). ..
co d. eatrella squA hI podlda r- Le echo a l's~l., interont 'l1 pro- AI fI,
uil en una pellcUtla titulada rMvitla ducclOn Fox Movietone interpretuadou *
dt, Hollywood. (Hollywood Revue). 'po Victor MaY ,agles as estrena ilou
Rtv:Ata do Asantoa mundlaks y u.It
1*: nr* inl mas tandas e exhibe una dlas 21 y 3A.
it' remante Carledad Vitaphon14Fre.ei oada.nrpr
Mailana martes, Oltimna exblbicio- Per Douglas aerbania y Mary Plk-.
neo do havltsa de Hollywood. ford so eattYeoa leo d 3 14 yg 1. M4I'
El mierooles 24. eatreno de Ia pro- Prl to. la. prodeoeteele IANGUI,
duc'cldn do la Artistas Unldoa quoe se ox Mouletoneo. lteOpretada' p, r L.4 "
titula Lo a Repatrladom, interpretagd nor Uli y l ENM~H CARAD por l Ponto REAPERTU Pronto
por Lars Harmen. ta Haimem. 774 l Abtll. ProntO Pronto
MCINI WISM Con la 1 sandlosa poUcaula de RAMON NOVAro
(ran temporado do verano a b..e u-o joyau uprema de4,a Metro, inte.rpe.
func1i6n corrill .de 2 a 7 doe Ia aid, I tado por loan CrawtordIy Hod La 4A
y de o'ho y media a once y nimeda 6o que: y Ia coleasl satper coteaula excel. I
centavos lon niflon y 10 ctS los mayh por Colleen Moore y Jack Muihall, t.' .. A
rtF. tuladsa iar5a qu ser Bum na
El especticulo predilecto d olam fi- A la "clio e y cUartl: 15 Islam*a
mtllms par ua order. elegancia y mag- I'e ecadaur d*e Ulens.a y it rolr pro-
nifica ventllacl6. ducci6n Interprotada por Joan Craw.
Pars hoy. magniflco programs *epw- lord y Rod La iHocque. titutads La%
clal con la comedla Peacadores doe I Chicas de Hoy.G A
rena,. par Joe Young; y Isa malffles Par ia nothe. el mlntro programs do
super produeclones Las Chlca de Hoy. !a matitne, comblnado.
TEATlo ecaNTO cRA TEATRO NAboNAL
Hoy: ENMASCATUAiVd r Glul., la eaplendoroma Joys artlatlca LOS IMARQIUSES DE MATL'TE la Habana, pltfs dede hace oach *
Alteranuo por eats acmana *u dia.. 4ue t.BaL.,buye eni Cuba ia Aariolithwli., A tut.o pleno, libr6. a Joirnada dc tI*mpo no venfan c6micoa de tante
de astreno, aserala para boy en Jos hablanda totalioete *n empasfoi por io aje-r domnalu la uomnpafll de Leopol. talLto. dictibllidat y via c6mica co .
ti,.e, turIuom do rllr el Leatlo ie- nAutnmus que ia lnterprtlu y a la do Ortin, ti el Teutro Naional. mo eats simpAtlsi pareja quo tan ?a.
tite do nuLetram meojres famnllna qua conceddti bus iinuperAbles (S*cu.. Patada la enlllla de recuKimiento pidamente ha abido KranJIarM el o *
111: tmoclonante y tenlliaiulaul pro- Ltia~t ,lusa ohr, cl lenlthiellte cantil rolllo. u, puufw, dtwitro que lub ayer to de nueatro pAblloo, Ia quo asegi
u (lir .nIn inrnatolgrufk de la Itx tiliui ti uil'utlan, lona tlo. la bella it:- Cl etrduder dreul de la (Compnitfa. el ramniite monopolilard, come monopo-
F'.I\.AS'ARAlDOta ptll'ula do gianwllua ix In texicana i;t.aroo Guaol, el uil.o- -que f'l.u curonue,lr i ,oa el niAne .rrullnco lmado tenta at p0blice de MExzco.
)y %\ iaderos atract.vol. do la que msun proilli.glo metundudou or un eleuoc u y euullmtlaast d l udo. luu fxltoe. Tan. Hoy por Ia noch. vuelc a eacen.,
ntlripretes Leila Hyama y Farrell M' toltabiue artillta latinnoe. tU lt ,a ilittrpretai iLn de il Honibre Los Marquesea de Matute. El pObllco
LoiaId. icrit el Jueves, pues, con niotl\u ldel que Todo to Itnredi, conio en la de que ae Interese par vor loa oetrenoa "'
A fbit cinlt, que abandonAl el csar- ostretnu de erts Uuptrproducci6n so- line Maruuuves de Matutle, ia conmpu- de l Compafba OrtUn debe t oer a .
let de Eoncnto el ml a culer suceder& norn, u dla de clldo para i& aflciO fila n rcoiljunto fu(! ova'tionada y Or- cuenta quo las obrAs Iran pocas ve-
,el anuicladto entreno de tombras do a nter de la ciudtad. tin y Aurora Camouzano, quedarun ces al-cartel, par ser numerolo I
i A on Aagrdon comno dos figures emi- reportorio y querer Ortin Implanlar
Cnm A FAUTO nen te do la eecena epanolia. 14 continue renovaclOn del cartel.
Muclho ilenot y muchoi aplauuao Las funcHlon empl9ean a la nueve
Hoy: MALA c'OMPrAr1IM ,alli el cartel de Fruuio etat relli pro- han de obtenier durante mu etancla on y cuarto, Hoe r isl.
LH Paramount F'llm de Cuba anun- ducel6n. par& mer auvenlda por *1 all-
cia par& hoy en 1e Temple miu imo lauo y eMpctaculIr eatreno do Mo.. TEATRO PRINCIPAL M W M
del Vltaphone y Movletone un ex- bran dle' ilofa, la primers obra cI- TEATI PRI PAL DE LA UOIIIA
quislto atreno cinematogrAfloo: Laa nniatogrAtica monpra totaleanto ha-
Malas Companlas, peltrula cuo ar- blsada y cantad4 on espsflol y e 1a 1, ed *traorit. i 'lar lPa Via Par* maYor aliclente, e morteara
gumnento me nom mueetra uno de losa qo onu p rotagon itam Jos6 Bohr, koona lXM* *"; ame oAsr. entre lu damua IUn mombrro model
temas do mayor emotividad doe cuan- ico y Rcardo Cayol. aooundado por La] funciln de eota noche en el Tea. de la Ca s KUy.
to puedan e. un r to tan epo ean leonte &om nume. tro Principal do Is Comidia me d csa- Malam an. ar4 ierit ol fposdq .
railloeo de do pantaolaJ.a quo rose d arti-ta latiunos. reter extrsordinarlo. habit ,dom ele* tren- di I peots eonl e a
concede labor atlc rrprof- otAeamente habri d* ser pr-- Bldo on prforima muy aleno lalbn- o a La io,d Soptim aerrt
chaile Evelyn Brent y Jack Cakle, adeloriaon "Encanto y on U pom muy am o JnaL ilElloaa. ]tl, h tdlln..
nueva y cautivadora pareja do smai- b do1 lori "Encanto' y oonean crmntu aeu a imt ro
~tell. Frusto el prozmo jueveo it dle lac- 8e rondtA on eeenea tafsrm c6-,oten, utoP
te7. 2uto @t prmo 7o v 1 AbU4 e c alca ee trees actors, original de Car. Dukt,. tan Wll eto m 11 oA1.
Tres ial, stamente, permancorl tual. 7 2 Abi le Arnlches, "Vara TI a em l Mua u- Lya l kS t leno ao n& .-
dya d tel ttra contomporl e
nWEA "U d"El pibllue guarda irato recuerdo do lnterprletda delloloameonte pat a:
AL BORDE DEL. PRECIPICIO mayorop y 20 centa"vo lo1 niflos on eat oAnbr cuya 'lituaciones c4macas dellcloss actrs que e .Maria Tubas.
S funcl6n corrida. tften eo powder do hilaridad quo Ar- Maisln hbabr aiL4*eds tonds olegan-
Reglo estreno ea Cuba, por el atre- Maflana: Cumpla con mu Debor; 14 niche 10gru aimpre con los mkA Ile to a lam cinco.
lo. actor Harry Flel, tltulpda Al BIclava dl1 Pecado; y'L 1 rasedl de ItInafs recursos. 85 21 Airi
Borde del Preclpclo. producclOu lielu Ntna Petrow*ta, por Brllgite Helmla i Otro intaru muy ~lvo de Iteatro de
de er.oclonoa y bellaM escenas, ser& Greta Garbo alemana. Arniches que saora bermoa podido com TEATRO NP IO
presentads e n o lienso del concurrl. El mSircole -23: La Cenlclenta del prohar onl el exito extraordlnarlo de A
do Teatro da la calla de Conaulado. Amor. por Carmen Bnoa. "L Condean east Tlriate" a es ca- ELv. CKIUIOM z. 4A CN JAUA
Comenzarl, como de coatumbre, la Jlveva 2!4: l Templo de Naalr, pot ratotrlZlciIn de loa peraonaje que
matines a la una y media con graclQ- El1S Brunk y Jack Trevor. (ntervilenen en su obral y on eaten La Paramount ppraata hoy en ele
mea comediaS* detpue. Cabeclta Loca,. I&bado 36: eutreno d4 la oltima aentido Pars TI e ael Mundo e nna n 'Testrd a Wlliam Powl en L C1-1
per Alice White; mit tarde, El Dia- ctnta de la plreja Ideal. Lll Dagover dp us comnedias mAL acertadas. mann dC l On ril; a Jack Holt i
rlu d uun Mndana.dn rest& clntt do a Ivan Patroirich. titulada La Mujep Elr pdlNc relrA mutcho con eata la Ga 4orr tW a elos Warn
Ios Artistae FrManaea, por Mary Kid; Qua Nunes Olvldare. otra doajr el chlat y la frasZ de Ol, a u n lan del t dlo; uag
y por oltimo. Al Borda de IPreclptni. Nota:-Tenga preseate qul no tar. lngeeo eampean con cae alrt do e~aa comaela y rrlata. Coma puedo verse,
por Harry Plel. daremo a n preoentar a nuestro pr. popular quo Arnlchea domlna maravi. eats programs as monmtruoao. Prdoakr
S Los prelo., serin 30 centavos etA bicao tn complete quipo de Vitapho. Iloamente. para la mat ila: luneta 1 etLa Por 1a
Matinee losa mayores; y 10 centavos no y Movietone timee Modolo) i En I la interpretscl6n do eats obra noehe: nflo It cta y maorsre 0o
Slos ntflo. Y par la noche, con el mis- que por alln alteremos an nasa loa toma parts IA lmpatiqulalma actria centavos.
mo programs, pagaran 30 centavon lo9 precaio aCtualea. 71 01 Abrll. FPlioa Amellvia, cuyr reapariei6n l Malanna sOera xhiblda Ia r1i aclnta
side ascolda con tan vivao demoatr", mincromiasda con disooa tuovos, per
O~clae* do agrado. Filuran ademAiion Rarm6n Norro: EL PAGANO. .
Sa report Iol artlta apIIs destacadoc D(I IS: a Perre do Baasrvillle,
* En l]ad cclones de cinco y media y Kat epbodlo timblen 5s exhibe on la d4l brilliant c6njunto. El dta.4: oxhiblclOn de la serle a'
nuese y cualrenta y cinco ae *strelos ntai de clnco y media. Luaeta 30 ,Ippu6 de la repreiepntacin 4e ea- iAleu plaodlos (todoae Ieguldeo) La Io.
la pilduool6n Paramount, interpreta. enttom ti Abr habri un surestlvo seta do eal Fatal.
Sda por IDouglas Mac Lean. titulada El Mallban: estreno n Cuba do Ia mn concerto 'por 1 maestrPo tilb t.a Para el I2: Lulu sa Peeadora.
SChico del CIWvel. Luneta 20 centavo olaclooal actat de Harry Palel: Al ot notable giltarrista. 1 71 3 1 Abr:L-
en tanda ds elaco y media, y 30 cen- de del Preciptcio.
a tavoi en s stands do nueve y cuaren- Mircoloe 23: El Beo, per Grpt .
s ta y cino. Garlio.
En l ta lands ocho-y media: La Snbado 21: Uatrenoo an Cub do '
r Roa de Irlao. por Nancy CaroAt aenwclonali cta do elcbar T1almid-
Sy Charlee Rogers. y e1 opIodlo oe . tit4la 4 1 Si upor Hombroe.
gundo dia La. i3e4 de lo Dtovamae l .It Ub iTS .


iL FfIERCILLA DOMADA .*dia d4 Nina Petrowha por Brifoi "
S Por ditimya vse en Noptun: La i- F Iha* m. Lunets 20 O bU0vd ant do -.
* recils Domada. la 4 y 30 centaTvo dleple do ea -
Ul 4bado sera 41 atreo de Holly, bora, T0 m
. wool Reveu, Is pelfula mejor de eate Pol 1s nochi la a1 oeh y enarto. r Im= a'rM .
ao, en Is quoa tluran veinticlnco wea- Tral dLa de Nlna r.trwO a. lV
; trella d 1 Mto. lr Is tanda. esllate do lam s nuvo
La matinee contlnua doe &a 7 PJm. medal La _IOero1Ia Do&mad. 'A pr -
Sei cuobre en fiaptuno hoy. con ltvi1bt Db I5 Ta airkaIy iary-
SMetro; as Varledad -Vtapbe .The* y The Beatitul Ba Vartledd Vtt
Baotlful Band; dltlman exhibcioane Dhone y Revita Meto. Luneo 6 uce- rI
A* e i to ere1u4 ead1 ps o wD M a tavo s to"s Isu %19 .r'. %f *
* eo. Plorecilla DomrnafaPai DOrgf d 1 711 ....
falrlkL y Mary Picktord; y La raT O IO AbrI OV

i\ 1"T LA /THiAaAOII j
i n ra tandas do clnco y ouarto y BSbado Il-y doa o i7: La Mtr
aneve: Artlmta s UnlIb preaentan I' sl nunca Olvtratmn, an lite taLrpre- D I su Ca p le
rfereolla Domada. par Dougla air-. con de Lild y Daiov er y 1ra atr E a--brT
S eanks )..ary Ploafwd. TaabI Bha IvAn, Pbtmtwicb.
t u.., omed., f ood l q "o om l'e..c T .am e ..Tr oi 4fA
o titla Domnadaore de LoeaO. y la do a Marl U iusa- to e a
Vfuie_4 Vitap hone 14 Giocotas prt vtenelas (a aCb.. o-amin ,e5-= qIIII, I. _M __.
tto 0111 G hermolo cln tis lea t ei s ':
30 cta. en clnce y A rt y to rr qa to haeo e ml a AL 4 di
it i la ms ex iblalone dne La u a aavilloaone mvapaato- .,
M mad, la bonita po o dac l a i 4 ewle* 0lo B "/ *
t ne daDougla Fairbanka *alduoel anou mnto ia o ^
yyr~wy VtIa.lu-Mete +e ,M. ,b .
3W I
feM l 4: El submarutf n.mva oo- prflosea mj ee w n dor v .
pd. con b efe pel ae. 15 8.15 y 94

ii empodra de v.ersa. aj i y 'agr' 5ee t l7jj31 .S.S, a:
is doa Ineh, ,lgleq id is i.*0tdl Rd WOIi P
ota. n~os y 10 +S.r Req rLoIm.- +
1dr:~LA.-


~


.U0y *As
*IL 40. D


'"1

"r; ~E~I"
D 1Qi .4,liWW 21 DE 1930. PACKH


P~-y.4..~~1~ ,. (~


'. .-

.
A U lA4 AU A A


Ign oWlha deo rin, muy rigi.
aIl y quo mareamol a ,proit
muay redcldsi
:In sterijti do fantrasa to-
Sinees un itao te4s urtide on
mnto y brl.lae.

rirlkj^ r *v u&^flr
"t miGan Trian6n
SAMIISTAD V K4TRLLA

Oio a mo amorous aliwmer, e
I~Sr", oa: A todi ~ lwrio
ISrOM 3t aelclopsd" 4IO 0LfJ r
S.owOlAr, a o.DA1u0tM
* sbbrli oo Yuainb u.a
e4rtcn do ne s La set^o.
Sto ilamo et albooi un atldo I
Maripal o do Irs, ta *"a X1fMOWr
I Moe".14 L znrlloieIu Vale "A.l
i. HOGAR V LA MODA
14 rovlit UA* huportan quo -u
'no 6o eomnO 40 trU amrmom

*| MAurloUalteJ- at *I uira *
soo Is 4. a4rl4ta t i a, ut
Ur* b tPIm(tLL '1 A2 -bMaiwla I-
l m .I--t M 4
LUA


-'oro 01*4,
0 a1ta r" tam o0 e at* n d

W4.1510P 400C COCAo
m ,a HoVar bea ba
reomnarll ; ha, o*vl .o M-
St r-o au autora, )


iVoI.I) Paftot roft delSit7
*L.0-SNIRO @ OtiANO
ea us mas6 pare ecads ie del ma,
^ L.; ,MAIH HONG

oe URposhe
0A 4 toc
--W jCA|5iKJLiqMA*


... ...i.lb uS )


-=It; : *'
AalmadfsitmiIs flet. 'Quintata. do
Coamo today l que lifll r dal do Potaina
fheta tradJeali o eo T l vSa e Oatro. d
cad aie I tl 'o At Io S d li..ar
vop maygiVr t- Befiritu.*
l amdi CMl9 06Uo Uns rupou nume
oardse ti"o da50 1 r rp $prttals y Am
Mato art* y -gsto U tei. sm taS Gonaile
oa lu adorno tforals q l do Cuatro,a Bbtt
eInomeiaan. La C0ao T ria Muo re, ia llRe
*6a0 tItucf. tesa OGrave do
Palmas y areI a diotrluld pro Armor y Estrolla
lA ione y plll r a oolootaead t. Prodeavnda Ca
mitrilaepmont yr tods aI wealera lEther Locura
S e *aldos Mdeit *1l vstlbulb hMts ,l^u doe may 5i,
'AN pSn uda do tfia. t otrol r1 *Imi" ValddM
bis bel lo apecto. Mari t yMari
gi aUIaslal 1 emO "andldi. Martin, MaIle
Wo4f )aI hwee*. KMyrta. Lloerns, Ai
De Wrla dilm deo s nIoch empa6 ra LWus M6Algw
om lr dto ei Caasio aua Pedres .
ir ifto b.ttrara. dndoe I" bomuw u
taigata a hn uy Plt
mLaj"vo bo s m tsioraA *o lt Ol
*Galut so padr tenwn% Satr waria Lim 4w
i* o na Isowrve, a no, Oro t mre stpe fs
is a. do CaslI. Ma dristinulds e p da, & as, N n
oet Prepideant dl Casino prAoL a. Meti r
MWr rlnt. ch*%a
Itclo d ielOnad da yerTta oltM
a Grven y bella efiors Adolfnla riol.
VYardell do Pyren Orosco, iMorabdeso TW
ldolina Cuervo, lIane t upo del Maria Iol Au
qurlido vcepresudente Ir. Valtorla Angtola l ,
rrnalndes Vit, Marlt del Camnne loria Onrtat I
RPlro d4, Cutro. Nmea OGClr Pa.. r. Martl tin Ola
roo de Fenlandes, M*roodee CFao ar Torina Doloa
dM Osarc la tletol Goadin viuds de Crirti S MWto.
Arrdondo y Biana.Luloa V. dr Ta. Con mltea I.
gueaobl. Maaa Itumrald
-abin chesurns, la itresate a Angel ea.y H
espoeg dl doser B ernaro toa.l Cosbch"t Portn.
Prsldent de do Clomila do. mtU i"a1e-, At4 as
del colao. AllUts Pwrniae
AIfa allotrf do Iquteardo, Rom. G*laorf td*l -.r
reo DsT do CalOnU, Odo Cl auol. DoriNra, carme
do ia loaned, IUa HOr m t Al Moa.
anrino las= Volvhrda t AraiU l fa q ft y g t olns
SAWoir OI d Cuatellnes T e Aaa
Mart iar a Anut viai y Vrlihai
MeunadM do .iatltro. fntIa allst, Aait
Y, ellea M-dedo Ie Cleate elwaP rMaido. MII
Ifart Man de Alares, Natalla DO- y Marta 4ult Ma
ftdo vid&a to drifus.u Ddi AlI Surat 7 MMlSa 0
d"tes do .OMi Harminit. Tar rathb lAJUl.
o eatatnde y T. d Ibastes, ContUllto Vill
Nas Arees d Liredo. Maria kLula
Dule Mari ClO, t do alttria. Ilti Eoa. 1apabt
Aurora xoninfdoes do a8deXm. Yl Anllel t C
ro do hodr iw. Toysa, WaI do wa
Uana Louts. Noull do Pra Be-. Dulo Die.
nltoas AntOals Canps do Ullastr y QaQu lelar,
vtude do Oltosa. ctrelltlts Lowr
GirahiK lrt do oaerlo. FNiSI P as i
AUell Vol"sd do M arpgrt.o, ~iar GOa
hlensa Boaarrtse tVsda o Alware, aFlp*trs, Cii *
rat, Joesfina Cavht do Fwe dae Pu"tov t atwe
fLasls Macla de, lcalo, vira RoStsalt Alor,
ktara do Men6nadi y Jul ia. .'e LoUs L*ocurn;
Lescura. dr y XIa u" Rye.
Marrlta, lchardeo d ropaca. ai QArq. eRolti
Anolicra Fernandod do C*irnr. LulI O"ilroia
GlliGa Olva do Cuwvoe, Maria J Ao o m Matl
duo Guaro. vuda de Pifoairoe -ri v9u. NNoa toi
eba uttoa do Ustrda Araoel IU.- Ag i* Ctsrita
do erar. Sarah H. do InruafI I tbol, u4lUs y.
Lucli Diu do la s. Mortanl M lontal
Carmilns Artime do Foeraldae-. Cautro.
Ros Maria PI*r do Vt aiil& Del proramI
milllt Monddors do Lmore a, l.r hoeho cargo loa h
montk Rodrigues vda d der Vld ou mIlnflto Jae
Lults CartIay do Ramirt, SoratinLa do Trio Yoyo.
Rodrfluti dA Oltrlo G ao s tl6.de Ambanb, eumplle
jsitn4 A t dNuevas codi"is
I ermltnis NAanJo do Laraida. bajo Is d ioalnrMaai -tlot d. martin y *I sabdo 2'
Cdrmmn Collol do Roman. hts ores ..
S rene 0. d M MenndeMs. Dos bellia fle


e Rani. do Miro,
Sviud de Malberty,
1e Montoro, de GeO-
o, do Fernande do

erooe y lanmpAtco.
paro Romero.
i ComesaSa, ttenhl
M garlt, Aelac
rIguf Pranoa, Hor.
Perata. Mittaria
de lord.
lonio.
ka.
Rorldse.l Alieci
t14p, iatbor y
made. OtaMetss, Ma-
at y li& Ga arcl
bm Alleto. Fit

Sife CCao.
, .Carmen l1asina
L Orella RIdrL
fItM4 3Olbt No-
i Pilot. llt. -
Sy Josltas o-

atat.
Martell. Loonor
Maria Antonts Jo.
Lehbes Myrta LiUna
d, Sar Linart y

I.
ortensia Martin*o,
para y Loonor Mo.*
lagm", CoiaesaNA.
n, Mart.ia **,
Lo tllit Metso
n y ZoralM Abrat
, do Crt.
m. 1abs1 Noo,
s rPendalt n n
t. Cas.lro IMbol Y
sindo IRAne Mal-
ro. o.

SCoearlego. AnDg.
SAlvarws, Carolina
ar ""es, eas Stad.
odlaul Carmlta y
SUvs tamlrom y

mao.
tltt, MaruJ y SJo.
T&aMrco'. Olorie
*G&ait aGeris Co.
MSW epr. Tt0

k asmo, Clemnons y
L 'y Allen. Gert .
* Traftoe, Maria
rts Orbla.
Laers., Julia Alp
cal. Reas Alvar
M r. Crtsfna
n ta Pataaa.
ro y AgratInlta d
balableo eMtuireron
urmanos Palau, con
band, y *l cotebra.
iron *u comotldo a
prpars el Casino.
del ontuilafta y as,
o oea Comtls6a, e
lafwI on a Tn
o 4-do Mayo.
r, l mraa ballet do
tu.


S VIDO TINNIO CLUI
.' .., -- .
e D flopta. It al, tendran a su IMro variO iA.,
. 1 mIlcoAl es promo w. mores.-
'starft Vedaao Tennis Club .cantersl Toma!ei NaM.
ac mUato dsd reaudar e1 1Il t *oo do Is tord.
Club iui scotudmblad tfiestasu o. at .*- la ton*11- ." '1
it a utocrAttel. .oead. trio V. T. C.,atq4 eo. iWMadl
Combluado oU ya *I pr1ra.msr a CrTins i.. ri ta
'M^^tod0 wte pa"^ t^A Von
-" i tieta. d v, I uslon.lrta. Al of pe...-

IaR d* atrctlvos. ., tpri dead mamm
Liopoldo Ortin y Autoritaf Oi No tL.i ta* dasn d
pusano, do li Compalia Itrl NhLf' In l tai.a. 1.

E*N L L MCIOPAl. HOY

V is far's de Araicb: |IL d L amu eaIn obe-qula4 s eon


uny 9rcinap.
*I to aba Parn tl *I mwto
ma Isp ipbt P ars Veoaosf
cmy^* eil' a '* Sai =
a^n 0:1 *ddm 11wrftUtwr '*' *lfil in r
pribotialla to filf ILo t4AX
b 46 1 VA N*, AM*-

Sft5,A ag55da o~o=~to
, rU l-tatoo t.i:


- --- i


I aorwo e us sm ro mIoo
sia. cam KwAtty.
*Para m~aman ms anufalciaiO4


I M.4VL. VJ.L-mU." .

DR. H.EIANDRI


HaMs6 obre la pernonalidad
de Maceo on la ivasid, eyer

JDi Goneal Bwebtlo wnAnd
uan do aIs pernonalliadd ui) RH.-
milnoro n aon ou Idea. .onal
eon mu intuslaumo v idefeedllwon
son ou brkao nuestras pretlones *n
poe do lI llbertad patrla. hiro Iyor
uso do I palabra. dedo I& tribute
do Is A&adoml Naclonal de Arte
v ltria par tratar de io piare
nalldad do Maooo en l Invaoidn.
El nToral HernAndes con el yo
rare restlilo de haberse oo4edo
eon oI TitAs, y con el aplomo d
qqulin s'b observer los problemar
hltrleow. regalando a mu audltoriQ
&l Mamno tone do conveaietita -
mlllar., iu-hoitlgdo por *I tlmis
P0, nB asarlarnwnto lmitsadp oo's
elonandoe porfltando a vtc& y mis
jando a Veces *muhos do lore bh
ohom, tambled per 41 vvldot on qae
ta rkie y foc andia fu to pr
nrttdeols do Antonio Maeao.
t1omnto.u durato Ia epopya I
Inteld u. djlnrtacl6n 1l Ownerl
Hernaade anallando loa primor.
dWle factors do Ia personalrlda
do Maoso. callfloando do protottpo
sulenlito at dkeflo do aqucl Indo.
able trrrductlble earteter, on
cE vidf, promaturamente trunes,
nupo fbrjar, meaorar y evolucloti
aista *I grado on quo la muert*
cort6 su evoiucl6n. eamerAndQse ,
expoiltor on dar el debldo illevs
a la educaclon holarlna asf come
al amblent* ouo on torn a airs ps.
dress exltlete. rectlftcando, Impli..
citamento Io en oemo eoncepto mO.
mln sobre Mae*o abunda n 1* co-
noctlaento vulgar. Ilelando a sandnt
tsar el aetrato quo hlso del fo0.
rios Lipagrtontlnte a Jugaorlo. sa.
plimont do thqmbre compete*;
baerto eit vid1eol narrando d f
tinteo toeho do obebrans taeol
trndiblo eloonLOels.
atI OGq0ral a(HWnadens awtiat
Qa I diaertacl6a aob o s autetaUal
Inran6a proeao rerclrsnc s d la
primer tntativas para rlgS11..
toa, nmarcando ast loe comlio
dto I ld vifuoraomd do MaeMo
do is Paf dd Zauon, n log qib
oupo aubrLyar a is uprI a vrtw4
do mllltar dsalpllnado, uot prett.
ld A ra &aquella vidSa ejaplar.
tato fa*md servia a la o6rde eB
do Mlrmet ea ooa la do Calte'
d0arco y sOn a-& a d4l Goetd n
almoi ouryo* piawn-lo do MAdio t
GOIme- no stmpre uwon aAooe
al plropelio a Io impetus do aquda
condor quo ol6o *n Io L ruenrs da-
Or I nsadco atIMpietto a Uantitlp
"b Ua *ol inol61to q. tilllluh b
to d MrtI y so61o gradu a aud'

,lDiu ,to6:.,wr tomn o su dis
Pua dpuoe a expllcar la toit.
midables diflcultades conquer to,.
'do y pra todo tropwsara Maad
Pra 1I re ailcl6n do mu lnvioto
proyotQ, reato cumbre do Is i-a.
rro do Iadopendencla. uWtlllNae
bewilmp y ptl e doe u historic pa.
rs. etablcer ma d* un paraI .i
QO d 4i ISnr pnlmiola n MoI.'
o0, aPto alaempre pac. sup esm
*uplotid lai visible y lu thinrvi
Olblu obstruoclones. Por Inual toll
Para vencr reanllmento a lo0 th0
milo (oe furwa y d dentro>, din.t
do l debldo relieve al relterado
hecho do toner qua buscar y'tomar
On Ls ca"o n do loo. lo I eow.
batfl, bas a L ,. armwai *ra. *tOli,
gulr, fomoetar y ulmlnar lt pelesa
iWft citrta y sobr* lm ooptous
oonctftntalbn mltar, aua, na lo
tnon Aasn ami provo tu& IS,
hogme on i n str v Oa, ios,
dental bast ar O a &Mueto.
Con today fldelidad m0All6 Ge-
e*ral HernAnd, l thl mblh S em.
plars eootumbrdo dot aculdB nro.
bri mmusterto, os .9 pln,oan
ba-Kto, dtario t fo,.o.) L te.
U o& lodq!" ebn.L.oo o-ub
*d r Irprabla. tdI dEel
SS.a-uertnlutat a5ambif. sin-
,-m s, otos r. t. plendo Su
pOalMnllod o. no + aul, inten
09atod asomeilanows i*s,
ado. al t t law. come sateea 'o
piS OUdid,. 'h pataLd
eviazt / o Is.npart* Dmo l dlr
"otu& pr6dica en aprbdu pars
o mus u Vloonto ,JU, qui
tuoooMd 1 pltoa on *s toe doer
pweiMMa caajeonsa oefoB a Ian
Mnsroi WON (IM06umt Cpurndfa
m d a m f *i&om sl dwr Pablo Mi-
aurel Ia dW LMo eto a:ll mol

, pifq-OU i* is Academia.
dMtOT Jo- Manual CrbonoiU anun.
od6 Mars 1O r4d0Imo dodMilIh 37 to


ELDR. HICOLS
Gan6 por opoiici&n la ciedra
&e Anatoim'a n la ULiverlldad


Dr. Nicolii rPueit Duany
Vncodor i i- I
tidra de n id "-
tola6lca de lAt ll al al.


CatedrAtice do alidoS ittlo
Onue hasta hao paoo deoldpefiqra
*I cargo de Auxlliar de Ia C&tetra
do Anatomit, Histotloel PathM
oa do nuestra Unlverildad, O Dr.
NicolAi Puente Duany, on relonioka
oposiclones ha conquistado la C4.
-tdra en proptedad4 A ia
'TrAtale de un *leUmpto
etodeto basita oaI& tag oi til
Slabido daoplegt *suo etl
,'A *I dificil campo d* Io clnta,
dade ha cosechadi muchoo laure.
r a tanto en Cuba como on el oz.
'trMaoero. Clinrco expert, pone S
eaotribuclOn gu talent on cl pues.
,t de patOlogo del Centro Asturli.
O., donde obtlene tanto d4xitoi por
sn probada capacidad.
El Dr. Puente Duany nacl6 on i
reldn oriental; on Ia propkl capital
do la provlncia de lor Maoeo. Alft
tclru6 l1 Bachllerato, trasladndo
Seats capital, par cCursr Ia carro-
li do mediclna, on la quo obtuvo
arilantes notas. Una vea graduado
f eotn gran experlencla adqulrlda en
poco tempo, conqulst6 la auxlliarfi
.d6 Ia CAtedra qut boy en propledad
do0scnpefia. Ha ostado, por designa-
16on de la Unlverload Nacional en
'datintos paisel de ~uropa, dondo a
noiloarO como pat6lolo eminent.
- n todoa loo ejercelioa quo 1e ve.
iUlrot i la Citdra obtuvo el min
'faIno izlto: et primero me celobr6 I
' do Abril, a las ocbo do Ia malana;
0t efundo el 2 do Abrll, a tmi dex
a.m.; el tercero, el dta 4, a laA d a
de Ia maflans y 1l cuarto. el dta ,
Slas ocho a.m.
Vaya nuestra fellcitacl6n sincra
l Dr. Puento Duany.


CONFERMCIA DEL

1 DOCTOR R. ZAYDI


Oiaida por la Asociacid6
de Rtresentantes de comercio

Orgapl~pda par la Asoclacln do
Reprentnitates del Comeroco al po
apwer, me ofrecor a paudo mafana.
-t~Mreo -, a la nuevs de ti neeb
u Q onter anel, en la quo harftugl
t elr flltitrb catdAUttoI
tidd fidcional. iatoi
Ra etto., epresontanto s I
C eas. I eato oe eolebrual looo
alo50 491 Mur MUuatre Cantro ia.
Ieo lea Ian bres0ft.
P a n oldo pV'otiomn
in Yt n i'aid priyorta*lo on
ilMo -f fo U 'MriaY tito.
i at IOamao di Plnar dl jR* a
o14 u lla vlnrt r, loo
Stinsto.,


.-- '-- ---A "
^&w^.rldle s


- .. ,C.
i


is SWOK)


~f~F~~.~ ~~'.1


'.""i"`


LICEMIAS PRA

FABRIC ACONES


Relacibn dr les ono toi k
ultimamente en 0. Pblicas

EI serretarlo do Obral Ptcail ha.
lnt',rlnado lo sigulotm ILUaolelas do fI.
brlcectln. por ho c&f'tap ct o Lr4 1 n.
ral dI ensanobi r ombrolclmnito do le
capital:
No, s(10o,. Ernio. l.'-Ult Mi'.
deo Vlg,. nmbihJdor de ido ,W cilli
Oflrlos y Anoil 631i, ollOr MR*tol
lHrnindelr Trujila.e- drr*et6r do Rhle
no I Atathband por Manaal lllUmlro
. Repartn Alturn d Ao Apoes: Oil-
mero .1112,. fIdnr iCl-dk Oito 3lU-.
tin. rarreotra t.aban a basinO. por
B.rjaul. kllOnetro 7. mOaqI U Il 11
Cailleo U. ilirra. Rperlt str et'r;t id
mro 64143. w4Or J Lits. e1 Vq
traiO Palmn l J* 04 I. .
oursa., loiarw Amnt IA do -

dmliRnto 4Ia aa Orm
Soaonne
p dlea I sau .1an tvlas eaon qe
me 411 y Ii ,tW Mad d Cl
aon doatino r lu okinca do Ia JTls.
tWre d4o D etrllo Locil de i~rl0II el.
dad. .0%
xCBUPCION ON 0
o roMtirle do e Ob i"btM. hi
Imlparttdo Ma eprlatolO a a isom do
copldIn liVStvalalo, por ISo laNM-0
tlc I oelOan t.r oresucl. -Contratos
bInt y 8 unt.lnltron, do laU obt Q4*
sc arban do torminar an omupt a Is
oeltriccl6a do Ion tlaulontal traol de
Is ecmtr central on la ptovlnia do
Ortetn:
d 16 n 0. tramo entr lam fttaelo,
D It r ITTytl : n lCeAIL traims e r l
otaeclOn 0 a ls 1041;: Nrclci 21. timo
entre lea lraclono 14460 y t1 lTBo.
eln 31. trim e ntr a 1 I r 4401.
Tembiln ha probado *I reta de
rOprlia pro'lrlonnal drl tranmo do I1
&orrotor n o 1 proPo ln cl4 i dol
Lo enmprbhdido *ntra a Iftaeli6n nad
lorn 1 on0, an Ia vni rat 9umlnoir
I3 131. frotdie Wi ptoIt kllntmtrn o1.
fiAbAJW WN L(A IP.ATIA Dll BOM.
S A* I CAMA Il.ANCA
L 1 lvl dln do. Alentn(rlltidn do I1
Jfaiturn do Ia (hCludd he Informado &I
,doctor w.ylod o, inn ~lclO cn nn Los tre
.eioa riallizndl, en Is Plantl do Bom
iba do Case nirner. v on Ino tallore.
qiotas Ia1 misma durasto a prosulto


~/es~yww


ra ,
J adW'tUa .m
crrpi^^h^k^^W y/jt^t^e^^
s aonoo ^s^'-


~-


I -


InkIA


1b 17
I T Lde
mdra tefo cof rAe

=(. -;'..
-', ". ll .I . 'i -"' :


C* .4.0** c
**


. .
V9


POR


....... 'l


IV RIEUGfIARAAUNIPIM SUR.

VERANIEGA, UN EXMTNO SUR-


'~ '5g


TIDO DE NUEVOS MODELS EN ESTILOS

f .


,
JimilI~lr~i. %


C i ....+
*/'., ,
r .:


rt ry Pihe


todos son ditintos
*. ,


SC..


ti .Cf
ir. t


e p. .
Ijc s.-


MAniA DE GnETr-TEL.A2989-APARTAD 936.


En li.'ho InlttM coIalla qui tus e rreri,. numaroas plase o Maquinaria
ron ersprada i da Culdi la bomb l ly dllporilvoo par a re & 4 alcialt.
vy dpnml n.aqulnana do I, Plantl do rl lldo do I eiudgd y 9I .a Dp6'Ar
Rombon. hebildadM ecanatruldo y rPDa. tanintel dt Llanplteo 0i*OIi Aeu4
radio aen loa talltres de fundlirdn y hi.e dunti dq Albotr.


,,.
V/Q000aO0 V ALVQA 0LE'
*. O .A)A rAO4L d -.

.* A'. :i.q" O Nv 0A^ANT/A D6t ^ALUO


a debig
Udon
e*wew


... M.ACUIQ C'ON L, AS IM-


*de,


''I


t/.-


iI

0'


4..,

t+ ;'* ''*].


- 9.-


_ II __ ___^_


__


r~C


1 _1_1


C 1_
... ~ ~ ~.


~Y~:~"~'
~4 JI~C~-~


r. *


;~


0 -.


^1rn


I**'.


i "


~ C~P~PF~,


V a .: ...
A' l
r <,: .


D
'' i


c waujcmm.clmx


*I

x Y Clt
..

.i
r. r r
I., *ir i '
iad9~~~,; w~ 5-~ i~i~x~I.~E~,: ~h:I ~mrz


A ASISTENNCI A
VzMf- ffi *


11RIRSffiIDDffES 9


POR RADES MEDICAL Y JURB1DAS LA OBSE
ENFMtAMOS MEWFALES ES 1ACTO MAS

'MAS oL SETIara o0 E1FE


A


[IA EMNURSTIRA

I NlESIDAD GWRDE


N ADECUADA DE LOS
ANTE A REALZAR CON ELLOS

ITARIAN I A NAZORA


LA ERECCION DE UN HOSPITAL GENERAL PARA ENAJENADOS.-EL TRABAJO
Y LA DISRACCION COMO FACT RES 'ERAPK"TICOS LA HOJA CUNICA


CAPITULO1*.
ISTAPO ACTUAL Di LA AWl .i
I k.lUIA DI LOS AkLINADOOS M I
LA M a LMUUI;A
S Conta rste part0ular. do don ex.
tremor: Ia obervacidn primero,n en
hoplitales determinadoa, en cada
prolncid y la reclualsn deflnitiva.,
desputs, en el Hospital General d
Demented, en Maeorr.
LA OBSIRVACION
B el primer trailnlt par a I re-.
chiUslo de loe allesadol. Qul. |
sis sea el acto rti trascen-
dentil a que oe lee sometsi, pues tie-
ne por objeto, recover lose intoma
necesarlos. pars un diagn6stico pre-
cido. que cuando em afirmativo do
enajedPkclOn mental, trae consigo I
recluml6n definitive del paclente i.
secundarlamente, h. perdild de u
capacldad civil.
F!acllmento ne eomprendera la
garantas de quo deber& rodearee so
mejanto t mte mdlco.leal. .
Deagroadamnente, los aervicloo de
observacWn de la Reptblca, pr
su extromads dihualau por no dli-
poner do local napropdadoe para. ea-.
to daoro do dolaele.y earecor do DI
un pqronaJ u peOllado par elle.
no redltan t o lo *oieate que de-. l.
blera sew. lmlento. que
En Ia actualidAd s he reforms. actuacOn qua
do e1 dol Hosptal Callxto Gareca, ha de oer co
pero auna st a e el Mrviolo ti, a. un pe
central de Ia JU0bilca. earece do Pero seempro,
un Departmeato de CUnoterpla y rn loe a
BalneseOl n oealeato peramnento, la Amerlca **
meajr tform d trptaknfte par 0. tabhelblentme
ta iteforL d eoteraao y para d la tnad6n.
smustturlro, am b adptade o dstt., tor Smlth em
ma cellular, na deGme oa lee ma ir durante 2
denmo hoepitalea, pare lndl-penabiO, ols hospital
cuando no a cuenta con aquallos. nrnt muecho
Ya quo do I oboerrvac6n do loe tGad mental'
allenadoe amn geadel Oa oupo, quite. el doctor Wh
ro refertrle a d t n OILada taderal do Was
egor de eUoa. pcilmnte: la ebo e po
do Ae le so dollmnuetee. ata oe m ., n n
ha preta~o. ordlaariamatem ent la Le g l a
propla.carfeedSde kLopebUcm. Usea cia pbblia d0
* e vi reclutr a un emajenado, que. ba y i quo
por mu ata do de slftdn. no podia m nt., obt
permrneaer an lee loeal.s ordlnaurloe unmtoes
do Ia pria em I ,nMe9as celda, quo 1o.1-"~C eI
smrvia par lo dollmenntea Irre. qulatrie Uni
auotble, rin q exmtaters lmltt 4 o,-roele
do dmarne ldeaea n tr te o y eJ pitalM gp m
aentmo. A msa de 1 Iteadecuado Io Sud
del lurmm. observa cO del proe mntes.
unto eOmajesd, e I reacoaol6n dAo "4-. anl
a* pnbmea .ulq. uc 2ee0ie"on aMe ieBo.
dlg"qwU Po, Im a- rem ada por un So.- Contli
p*eanoal ,pero. ouatn Is vlu isita ldeam
ealtativa pol pao uDe hbase; los
dotam matmrboe earacteritlose a CRRACMON I
A tworw amtedas d e aUlloem no a-a sfIATRI
e la esam tres uertareao Luranta r
*Ils. ty Db
th R tto. suehas e agpLg


tipiba ciarunateclaa, quo n daipicilfa nm-te.
et deUrio, lea aluctnacilone4 e t Pa. InI
pUlatalome las antla Ulatoe morbo. dad a 16 UI
*ac. 7 Bi a .
Cuaadd, come on nuastras earoaele Poed decl
te Imnportaste papel de recolec.l de Meodla
--e d eltema4at e dets mpeda edo Addeb-4a
Per hoobrea do mis a mano bua. Wu I ourg. I
1Mar nntatd, pre lnempre iMnorantee lin. GotUtla
S Ineateria, as corn l rireale a bawd., Brea
a mIdgnotlCar ft xquoe eue forN- BWra. L4ti
ay tnamltuoua do eusaenada XIoallberg, T
weaulal que e*I OaurPW Tarde ,la. tock, KiW, Ae
Ua*a eon tanta r daL toouwe os organic
J wad orsueeta h ar load. *ue*eace sea
oes traas aa Boas naoldga.L d 4eat
d a. a dieauaa am4 a*taIds, Ie* is leata m6
t o astd ea tMM Mratwm pucea Al princilpl
aiame hawnsa 1pA amrdo de la pdto Ip avl
lntaml como ilos a
Oto extremio eeolalstam. em oel &V 4

Vu" as zeo a is do Is ot,
une.ir t au tde n a a n

: ves gam an

JeAIN llS 4a.n
VU Mumma
As AS~


1. coROOVA


I cualquler. quoe es w
e on c1 ee demevudelv
ronada con Oae ce&n-
*o naI o meaoe let o,
absolutaments a r sro .
"dos Unldos do Morit
ban sustraldo etos *a.
e al engranaje sotui
Ast me ha vlsto a doe.-
ianento paqulatIr. dirly
1 a&lo uno d deo aos-
es .de New York y 61-
tlempo, al mai oconso-
ita de Norte Amerile,
lite, el Manicomio Fe-
shington.
ner ahore a I tormul,
nodeto mentor, canyon.
namiento do 1a adiston.
Sloe Iaolenado do Cu-
debe deecansar, prect.
co lom cincc silllvse el..
6n de ma Chnllca PsL
Averlstaria.
In de un modemo Hon-
najenedom.
c16n del Adleo paw oa
dacion do-'CalOeBn pa.
tuel6n do I &Conaasld

0t LA CLIWNCA P.
A UNIVEI1TARA IA
retooempmarBl ot t
'ohfl"tt wr WL Gmda.

Hmesineat-aor eU. -I
id o laos randa has,
apeodt.ndo. I pr at
nJiorlda do Le'Ipo g
ire, que cada faculted
do la veinto Unlvertl.
mae- murateate; .ena.
rlaawen, Munich, Sr.
M, Btrasbour., Mar.
iik Heldelberx, Hiale
. rbour, Grelelwald
ubt ;n; Oleeson, Ro..
"!dst i~ da una pe'.
e osMa trica to
Gaa rWaTWI. Is eupsa.
a taptwat to.rma do,
le . -'
1i* n oup'


cepcl6n, de observactn central, 4t
lo tbreeuntoe onoJendoe do 1a Re.
pabllca.
Tengo pare mt. quoe Is obirveclOn
do log preountom eaenadoe o* al
acto mnAN important. quo can eitas
domdlchbdoas enahroe d6ob efOetur.
Ne; por doe motives; m6dico el uo.
Jurfdico el otro.
En ocl6n do dsempefar la Je.
raturn del mtovllo do obarva0lbn
del IHopital N mero Uno, hub* de
lloer aI eonvenolmleato, do quo dI
aquel departen nto hubles rUl"ido
lIm condlclone nocesarlin. prodL-
gIndolt a Ios paclnt all[1 recluldne
log culdadIM que la Ptlqulatria do.
manda, mas de un 70-por clento hub
bleran aide dados do alta. algurnt
IMtnan ue despuI de su lnlreso, cvi-
tndoso do aste modo su Interne-
Ildeto deflultivo on Maxprra y ;I-
brando at Eatado de Ia enorme oar.
ir qua result& mu mantenlmtento en
aquel mlno.
Kn cuanto al aspecto jurldlco, PM
dudeble, quo debe procurarse por
laode 1a medio evltar el veredicto
I, lapaoltd, quo riuostro O dlio
vil ostablce, pues a It deatdicha
* o tree comsigo, une porturbacl6a
4 mlatoma tan Importante do Ie wo..
aomtu. me aflafde, lo prjluielol In
Ihornten a uam titumacl6n, an quo sM
plirdt por complete Is capmciditd etL
iR, que o unque so rcobro an lo
porvenlr. deja tras sf unsa ,soudt
do prevencloas. quo coloc. a mto*
ere ean condlcione do iaterlortdad
sobre msu deamS concludedAnoas.
Por ello entendo, dadoe eto doblo
upeote medico y Jurldico, quoe l
ClUIacs Puiulttrica, eentro do *u.
prna nmWMenao u y labor leantitfl
dobs mervh do Iabontorlo do Inves.
t~sdflea, on quo. doeurn prollja.
inm oe eltedo pfqulco de ca kde. n
fermo.
Do ete modo. el InternamlEnto on
un aullo y el concept doe taeapacl
dad. no sera determlndo por pro.
ulonale qe. quo. aunque itrado en
otras rama* de a clecnda, no ban
proftundlisado n Ia madlcina menS
Otro extremo do extroordinarl&
Importancias vndr a revolver l
Clinics Peiqultrica: el quo m re-
lere a I obMrvscl6n de loe aUe-
nmdoa doeneuetoes.
En la san conammmoratlva del
31o. anivleraro de la tMdci6n de
ia Bockdod d Btmudlto Clinico y
en &a Novena on:.aenu de de.
sanflcenla y Carrepl.t, he tonld.o
omsl6b doe oparms de eest la Im r-
tanta GUMIJ5 4
Bdxtan doe Cateaortas dE alen.
udeb e rl=at ao on 400 comele e
doe drstal us E: usoeteo G. o
"a of 6 0 .datoma prnordw de
Iula d aMfidt teO v lt o .
iM4 sua oOi9ii wpoeumal y 'lo -
lamwe emtlo, aunde o l
t ello enta e *a Muran.
H* mrIesr, prque B aloberr
btl d er stran e ta n ca el
del Mfari.mo. Ji usn tfecto a.


van a l& e bea,.J
Ea Franet. e -un quinquenlo eo.
laments do fo0". a ncon
rpa e* i. Idmen
Ix rempe W9 i altl

Por el so 10 dl ea- eotS v
ly an mayo silkor mcdo 1e
)s cul, n ad ag ditom aep
Jt oel e ru4d1 o a4u6nll de toa I
li sdoea, que t e m at p

Ia snM*e .ta e nn l
a| UN, H AL X.

> "or.A $
J^|M6Bl~i, ftak toe.l lueiM"*H


da
el


SE .01


i uem aes

oter. que o
Isente ag a
SAMS 64M*


-aw-a. --.
aor pn s.


am. 1deal

lm aanra. o .I
stSI a a.la
Ms -ei e a .-


mi
$ taddsi
*'y que 04
a henpie..,y seea SW.
miwtea-Mj_


INt, tosmtr.iberide a
* mayor. 4* e taGrL.
SIa* Ia 5 Ia 41g..
otras jUicaiasO
.i. .uuiafc.
Of"^-^" -f ^ ^By


LOS


ALIENAD5S 'E
. ,J


Estado Adeful y Refeorms Que a

Indspeniab4h troduci a w l Asis*ua

de I Amados de i ZepJblica
.N^-------- ^-


ft Ciumc... f p NA.-to ft lio -
twr -' *ICiemien N< < um ike.

edds usb. ep h !jl~* ma
A M' .el~A d

IMPorts i ooo

Amd AA. A.**d b oom
'a a rm ..A di *,ar
ieirom di eksqldeo, i r d r,
I "W. m Ma" moimind


do p.-*n a W5 a g-
eim:, o r ir*iji nW 2to
A Ab r. Os, A -V,,
Srdo&r"aw du ii edu ,
CMIee .* hdeqi"iv *eus.i mmir-


AI .I.ed Ue #e A es

I ee m A ir-d --ML *|i -


r. ow pom do ltm" d & u udia-
I"mal a i 0o(fwp i~fwm m w _.w


enfermo a lam excltacl d)a adl amn-
do exterior, elno quo ratablo e por
i repoeo, el buen funelematsato e
todae as aparatas, a t q e
togra m upet*halo 4ad > ea r-
naje. quob k 4duee at d* "ra
central cmualt ro muae~e seom.
ilne. to I 4oortei fmdmmL -
El aIslamlamto. dabs almgrt a, e6
a parople a udo) sel sa t4ao to
contirteo dG* la uo a Ie ha ineo on
Ma rra. on a 49a Um .. r-n
Umdo dialgeu


mwara, asin miad tc y
lavrorse el *iIo i s e con.'
i pelonon e dls -
lailtmivs a mdeu ela al. a ta
I& b"@*
~tttra Ilda UL


*I
tiie ,
la car
to y o
mb el tte Ite


S-fta oearlJo
i ta leloea lo
ly noa fu.
to y. ,binado

o. i tb;eto
twor entered,

|ue wsma tral
ntmae ta to
men r V


.I~ky dotwacid.t
ateurses i tt
tmalanue mtl
ploabim do teraba
tat 01 atie Jl00e.:

Eddicer aqul;
* Ir Cllartbo
1sOUaa


N>..n ..NJ- .. J -g
mrnmw- dAM 1 w - d.. pm
a l-iB'- mBp IOe & W
cider pe igAsi aOlpl & a,
bu .d .
titep wsA of w e do anp
dnti oftrk i nIar Ir *a% ,


d(mseudu ; hAC. f al. A
-mVoU * *Iulotulia.: ta 5.

At Ise CWaS

it* gle 4 aw*
rata &a r f k.o 5mde C
Ida xftada
owlM PM Ab ro ;
Stanile AMiie Ut. penstIs*.


vieu. ^k ^ alaI eq1 e""^FaT^'
ctf au iM--*..wwf. -c9
lin" Xdo ..tmif ornII we w p &
debt, 0( g em m a u*NMMU.
'mo jwmlW MaiWdM 9 a mw
6W:-4006; of sicim,' A A*
Yaio M*lk *damk1 lk 4ftof
-ik &i 10 wfte-
toeo Avow d a, e .1 45.


HAM no -u m 0 -M. ".@

capftua 06 Wte -ta 1f to idta.
cm &Was t roNomf


41


ANTICb1N1TES DIL INPIRMO
lo.-VMs httal y dol aclmleto
2o.- do e pubertad. Ad*.
lescenait.
CoudtttucMn ftela, pefqutoa y mo-
ral.
HISTORIC OI LA ENFRMEDAD
Cau au pbobles. moral-,. ma.
terolak (lbodu moral. Infonit. In.
toxicaoea. eto.)
reea y modo cmo comena6.
EXAMEN DEL INFERMO
Iwrolfat. Aeso t 0 -rl.
I riXX N PSU,&0 -
4. "ebmomu de. h. IGOWpI.s;
.a idMse doerantee a eo clu e
de dUwrios preseat4a s eaemot?
May trastornoe deo ai maori.?
4l atencl6n ea cuservadat...;
pewdda parelalmente?...; perdida
todlmente?
ps"te leites
SE aluatorelenaa o Iluasones?
D qua 6rtge.o v de oal aruo.
ray trastorooe cw ntealeoom?
() orea teres d Ip fetiiviad.

OuWatOa" e eva'enbota
aw a tialeftes morbeeos?
O ltesu. robla... De que

*i, AKI G I


aI -ilk us* M1idedi o.


e do
toa a ed t
.- tuEXAMS*. dM o...t,.O .
BXAU E P.iCO1


*el do Sk$@ rvlaaidi
Mumnem f las *faanelanes gra.


p owtams~r.


SN ,
*Ig


as.


amine. -


majteso ipst'Mr
tU (Iluf.aih


(froato


, r.
r *


-'r


EU


*, a f*y i. .pJ
La^^if'I -1 -I .
tJM~ljgXqWUVACMNPl
A -Ma^PSAL. Lo I0 I

IIMlWIl~RA~lUr MM iaiK'
"I.JL A n4; 1. 1 ef
REL^ACKd PW iigLA O
lk~a~mm& pa ESUAUAU^


dtno la l /s 9* ', -
|do in r .e .t*m


lts i krstwaWt te ar0

uo Wo t44r A e r a, fO.

i ] 401 ". r1c lemn
do so" WbfWuiA ;lia
IM B ..l & tMI sl .l ic
1 Vneieh4Matl6 otalesotti oM ws oreacdimsgH an ol
I arw, ao clefUr n I Aaclt


dONVBaJaas.

C Roftv na Non

I M. -aft.mmento dr"l preela
or,.m 4E4i auJa 'l-ojbnitlm'ites
Ito 9to. / d
fit toiBl -HoBpit de DL mant ai. J
Mnerela. d co raMn a .Ide t.
ata o dRamda s oetamildr on to-


d el stau esoatents sheaIadsMt I

rat,. o pa per foo telmeae
I de *a c ,ia I
u ourreruoil quoe fautlle A d.
ra iMTi, bao a tr t6Meto ,pWr


pledo: que a ve*e, p0-uno de e0I
Ip att temee, e inluese*Me per /
a Ji eoid esatedo: l a todpM. do

alentYle air o hanble-n, t rinMrte. m 0ks-acstw pu sMo vont /
la aten blca' dlete *, r a m6


eon cobrsOn, er ~6 moStpo 18 .s.
t tbIMni de st ites shadcno /
*ato eae wmete enattrar/
to a* arr noeptte aldoe yn taOata
anoras a us o weor tado dos pd.
dOti.latme km w. rI offtla". AID q*.o-
d olo qUo 0 mftel. aN:oltmiret
crn1. ic a anportcldo eva a1omoto
cYf. qu6 *uacid6. ba o.L taILuo va
pl"d.oquo a yo s.408 .,s.
ONVBNImuo a o:toIuladratf-ol
y (*) B s to. l ae.dr, wnaJddBa<
v o w btuo "a Allo pnra

ant clabeaal.mrB ptn oris Mmt or4
taiauc edor ston do we*tobs dI
Noafmatn. ueno d-lus am pa.
on, *I ''IM *etaaft Ot. doofmto, 'vi


toxtid a eumr c41b-. dbly* Ma -
to at. lprlto na.
No Sotuf 00Mpttal dM D'a nt1 61
MtfIom P- ua co"donradi dt8 Wr.
oMI OT po tantO. ** ttta *:


a Iea p
*u a-U


MYe:mc


II I ate y or. E slmoi. e. I
* p valor.. **
L o: *Us eMTUS RA4t ERSA*
ZONAS vI'iW O


I al7 -a pee 4, 6W6 a te; A
aobbatela y y ottlt. yaf
Pa s ia e de a bsbAjt9*ltdr as.
I ae naes 'U1 a ".b ia U-W'
hay qu W pmoift d eSVOL
Ia cyedoa. e4a (ntab aa hl dt VIl
IS b u. de ft' re G do "1 a, naie.
brada DympIneo. vino b a -f f
a O heel con eq ooafeo 'Uekar..-
n,. eon I objoto W O etutfi a
" obeedaentee idee dl G.lre4 q |
deambas comtrer .un 'la nidM Gld.
ti uo At f'in ots dos b ai 0e ra
Ittro' de loas fultlwre o *Dh a l
a eina el viapo rededhr y l7
proplo By deompit a au e a .
JAn curalonom e qOorm sDfat Ote.
indam eIn. tamultu de t 4 t rp
martir, sons ran ou rnnombr do
astae Y, le mintiemtoA. oaue*M
t eason, obre toeo a.ton es, qua rs-
pr Po lno 0bI1 'vino a t, ulr ,A
lumr doas rwelo'ftes le po.e
nrI *ism.vutaeOn. IOu. s We,
aped. a tr e .e lobe .jlsp ., Al
piater a. he|. oGta le-.,S S|
nRdoos emau uoen .el Jan
to 11i0il inOK att' s tama s
cloan adoesjaa te da 1a aOWMA

blap pw ,comaaph.


M sonte. s ,
e oW. se Sbo iotEv' a Melibe.
la d an Mayor patti$ l dofnt

.d, i -alr ,a : ,'g
aos tcoetuebrde ileasatot roIonf
Umedt ye quo eu-vel )ooera Ian


DaI4e* aftign6 agaxlme, a h1
I leakdi yr ue er etl ocr" da trl
mamln, oeta prfctlda d er aUftOaNi
talar ,o e a teadn a.. I era., .I .
mtea dielil mayor part, *e la .lia
IeHgo-e "`pobree a .epoe yueia.A
a uotee 'muay edrme pnwblea lImuse.a que bleran ciran.


Die .aoeanoab aWe u1do.e a I-/
itamaeeto prd*I&d' 'per 1- talUom
aIm e llenado, 'ea /
Irnera mrda. pee ji l
emto o i y Ido d2toa.
e *oeuqu ui deid iWoo oc" m U%0

Iulpa felaey o 4emn' a.
Ua. doi tiaW "-waoate r iaifI e Ow.ai Soeutape I ;a*S -
.neram4


-W 30


I' ,;' t~


-l u..r
hi. 1~


,uq ., tq *'
0-rsdot
w- 4 .ih -


V''


4LMWCA.i


, *** *, '


,i 0


--------------- ----- _1_. Ilrrr -- .I---~


aoaadw ftlBawaewgaaa sg


9, i
1 ^


I"


j ', Vt ,. "1


II


i:


0 "*


I


>d 41ate i,
^af is -t.


r .r


+:~
r


-I- I


-a-u .a oseain. e amoe Miol
cia uWI.no gaaaado s macdro ei',0 0D a mpie a mul ..

Fte* 4luumiS tel per.,
vbal" co
s 1 e am MUo a mail'
toaeia ea napma po. eol Mmo. q.
teodo a Juetdo to 4u6ervl a
oagof Setagds.toa Lu' ereeapselal
. 4ute i apudad i $I to.
ao ortpafes supetor, eomtan Sam
nomm tlunrne r a s is
V owMiar ais am-dor ea I
rersar El kYroravdt' dW M *IiOS lhpto datmosi. wpTieesrn taMg
ow t ilk, e quo ie iSt a R.
do-~ Wglt rotsr at JsIra tea
e as ,tm M a a" e
*aa q1 amt mat.41 Ca oats npaV-'dmd"eso ,ec qus
SMl w l3o tom wraootae mprnk.


I soetiatru aati, oa ea laora.


elt, qateion' cuaqtmiew nmasmo pa A.
iram 8oa t eoAamne ay bk s
o oean e" quoa g din h puemer
,W ,w o tareeo y texaru au te.
loIuaedf, l ao se S i quco ea o
don,. eu mma catut m .to e. I

tia queo a etoenm =rcmom padu Lqe .

VIA.-'! CAI. L 6tlVWA PAMI.
U* L/ AALIINASOS IA .

:LS CtroibCw. eoak eeane a to


t5l MOM -u Btoreitua. M e%
o't6I -motae.aetnlvdre yop

s aaiw no-a ear peltrbat s aUle.'
toc Io M aste. reiaia.DI
y a. aitqrnSeaB. nataI' gus


imfr-ilia..m :, a
racin~Mea tp ea xreg& usIe 4

eon,, ea -y
or.psa o-anna4mrrq x

g iQitan*uQif a.2StosBwB
'TlclBK^.^UCZ~ -aiSiSYwr"';9 IA MAW6l-ABRIL 2 DE J93


PAMNA 01N


A B


Vw


A N.E. R sAM eTCOSl|


SILVIA PUN


4. i % i .4, .4 d
J/1,, 4
J. b ad P
ye
Etmitada smise:
Patl aveutajar un eoerp oestretho
d caderas, nada comic up. nodloe coni
pU lloUea alt es irU leb.ratct. ervas
Wgra de m -.?e res 4 c a loW
Dplloues eaflraq complettante wroctos.
S(Coeirinu o lea abadoa).

af (tmea o0t (l -I A]
e is d i o ; o c n &d e
Iofp pw'pk do o pim eP dllei .CUMPLAO 4d l

yqmem o Oww Lah bil dIVAg ree bala4mstoiaea mnAn tsoplOes


,Mexffk Io so to Qbrt. deblecaranh 0o% boqt da cgalla sultway;
r Boi s.. to. .

k9m elplsiA)dbakssmO" Cumple oliy i4 ade. I, ib*l fellletacl6n lilvis.
9w p-w paP me; 1f *100 d ptimoe let tr deamistencla. May carldeos.
Y .... .. u.-io IULCE MARIA CASTELLANOS
tr rYrimcl dMrdU.l c sd sIolloree

hMARIA asp hed of confleb de" ks Fea I dstad do d t y U ca Jats: callso Go MD a Us-
Y .o p es, siel s 1- 11 -ae e Dovle d I"i .... delat do Fontanillsa.
epi0ao *8 ao mo WolSid u ep . N ob*. e v16 muy anL. UnS ca do4 dellas blancas y ale-
L G. URINA. asJrdoy mu, y relbo d o lies Gel Jap6O doe Margarita Espl.
Sip l i loo M r... S.p a ,_o. pose do ToA .rely.
-Relbe en eoebraln del corn- UA oGl Ge -callas 49 Cero le
promise e Iq ells y muy gra. iy dlalds Dols.
SMARINA l o a ntureU s mi msm e liX a t r 4 aueeto T s aln- ia doe gadolo. y aliefee
Nouede npler 1s onmaala "'LYllI vecs. do Is usttUrales w mbaF6. 0- ptloJo lovea.1 -Dols. del doctor Jo06 R. Alvarre.
uea" *is al.Io&Oo Ve o as.d o V eeI.ta paraeithAas Quef6 neiaat:I& Is viaaera. Unat waoa do callas v s&lelles.bln-
oi.6n, e bl us t fua lpor.dte.lo3, M' 41mim. NutSeryt sla ihfloe quo pro.s. U n easto I dallas blancan I
Sib b ta it diedt .u cmMtno s r ( d A rto dalP n Dr CReir..
seI:., g'uai rtlet!P9 d. t *rO rei t rdisleut. IOL rj- ed nue.tld pripcipales jar,1 Ot:lia 4 1 ohla Butrne. Lids.
s, 'pern d .6 I t4il. yG Usr a loritsa Castalla.. taut ts det Cb TrYt-.
Stroti a, diarlto I cabot del t no* Abora, per ej6mpl e, rW pid red. aos. eo Pledid M ras v Mantoa.
ys m a m q der, tapl s t1 r$qt o 0O Aa la arugma, p 0e6'ei- iDo Miloteos, el artlstpr4tico e ar-.o Doe ST P* iao. e eleo*tnti Jt. p
uaq 11 4 2'Lllnas'14 nte. plbDM qu o sow. orets qu so 1 din (dIIagro*, ls del noeylo. .81 Paseb 'de Carlo. Ilt ,teel 1'#
de poco1 ;ieasporecar oaA pequo ega.... 1fn cD on*onil eltt Um cIasto proldsoe o dglodlolopl co. idrulaento:
ae Calve. tian feu y que con ra. lhe dela dalr t spe a Ja. lorce n* loe lmiolo de me. Us& 6J de easter tlle doe L.
P ifai hi elceu llarn. E ,botecito v. 4 pnte c6mo estaglrt. ehe daldad del ra udfin do rfaUn do Gerlats. d lr
SS2 $, en "'l Mrnclanto", Dro uelra e a IehsMlealistr dma u ralUL o 4do t11. Un& sa l do dAlIau dGe olale
ir& 7 botwO pertumerfa, etc ged t*e, golu oeplet per goeir CO* la tirta delWlosantt Mil. Gona nsy Me A fior.- .
. a PENSAMIERTQ eIseq w lioft$ eran ta r.O 'be lulentn Una ca des dAll joU.ll mie de.
*dcin 1 o N 611ta01 W#l&-d to, ti, tinre i 9.4 '. UbtnIognA d i ol o doe d oedSa Pablo rA lvul' Loay


111-64 r... <** Ma,t --. +.,.,,.. -ondl DO c) W.--de all. d-- l4W Deo-
W.de n vo os.. do 1 rsale do ds u g Olle
duai~u atw %*k% ng d f dlia' tiarlaniats % So Tr4 Mulefs deo SaLe.
A _p.o 'il.a d e. W .do l di C t a de s e a"rlina eLaw Case Un Tris. do 6a lrnae didell tM W t d. 5 e 4p W +' r 1ai. .. Un ra rm oe d* alla gladiolo ds
*. eaO rTu0 .r MarOortu p a. e ,. .o J. a. sa Vil-s*t Coas.o.
6 omo; 0 aaoil mdl Mire VtlSU d la ded noI Urn ea t j de dalrdenia d Do lo.
or. mr aGa" l on t Abwire. do Bedikrte
SllAatR VrN ..Iv- e Gu L d m lh de dle Mnra risl WJ Un. eels w de IdGallase AntonlaI "Dll. atu lio lri n dlhio, ,tad k, e ,li lU ,idli crU-*r. t0 lpr 0ld y or klM d t Btlvs"Moantlalo d ndz Qraf r-
IUNA MlttJOVEt4s et .ssue aev d Otei u et sed hlanoi M slsoles ralmn eGe Toth Demoatde.
I% Ate ais e pade G el -n d-ig cta Itd.l n Ale d C lote Aods. Uns rcai de dtllas i rtedllos d


|, l vesofo me l goh d.towee. uuEi4 o iaR I iss y. *l 1he dn gladlol-a s Maria Lu* 14a Lules Ly .
ta a 0udBe mari vI Amoei' Ptrd CagIde goes-. rejo Ge Msert0 RHlldt Go AIo Urns cId de dallla do Is mdo o
i es nuljeos'h ictrl e todo teLi is lib l do ha I Gd o CI l0tst llsl. Comnaea tita a*terr. dAt Gra.
a -D enMdY1 en ealn 'Gegatu o Mime~s '4 amsnte cu o a s feilms- gotas de o S ,ss e~ao Santiho Metadei' Car-


a sn ml "aa do ..no;wI "N n .'m ms u1oas1 valiolpAo le c C 0e96edallasv P gladlolos
4 s Go Io o l-ctore pin 3I p.tpd e 1s op ...... 'so oW lO flomi alo..- siv"i Monate d- do4ras T.
1).Aldndo6 am on im "W''eo *e caw. 1* ate ewa cs a u .t Is Pd)r5a4 dlo Ariand 11.. U.s ca ic Ge doales. oInelM yMA: h= =%lee 14 4i qU Wg at beets Is s*aorstel Castella. aesa do* Is adldas y eabulld"d
Ts ir tr odoor*. n4 do 7 y sladlols
dedit-I b &slt a. So C.i40 Cfatalo a o
k Io MOfi do 4 M. Is de
1116l . iie ii. Ma ao Is e.* -afisl mi"
du&Wsbuid 55:U~aid a mr ar ~tIk~~rrmnd rrDmtr


IbMd I ,one R*u

ellsu v della is.
,. vinos do Dols.


pfw .1a" v

* kA F 4q A'4 'ia, ".. kWk
+ ,.

'Te6. A"- h


delw. e

o

,!v *V^ -IwI-


4Jwu.r'irs ;'


. '


S .4 .


a io li,


,I .Cr". -:


Ml flrJe 'plia~ti~4i0s


I ODA SILOANT
Sfitl t d t IlotrAn. t.-rLahenwp .(Iear), lWa4.
der Vedado .I-r.
*do ,. f, S zd e 6 l9 l g ov e* la.etar,
*I iyh *.-a hby unbeM' Ae teompoeilon wSt ettads a
S'cro vesqe per l-con)nto ocma
tint. o olr iaIuciten do olrfno. La
b.fL dobe d0 flott de O ,bios, ut d.e
baeis., y el iMl. btld&' n' la .
SItsl, Dq- 3 .--La Pronw. Bcott-aoven.
Mlntras oe ciebst It cremonla.
'lTie| rGran conJudto 'AlSt asllet y co-
4 inoo V oowm.
SSprnol Etit. Pom* Ofiate;
^tne:- Be. eeP s Miranda.
simrte ows^Itdeel i Gurra,
"6 Ip"e riolmea j e tone patdtlco
Slo ,violonaalesO lAts pbra hi l-
1- hnaseDItl pr"s 4b d seirapno
S----, b itono CoR ,compeamlento do
r; "o s I i* rs akero Cartej More.
'..- < .wmiEvf.lLwMf .JAy

4o mt t. a oe I.


4. -; s
..N 'C
*0.\
VZYt
ci. ,l.~ ~ii


5i .Al L _, ...r I.'
*A ,,.] 7 7:i 1.,.


pf.9 :!qgm


S.',I


risK3. I


'3 _


PRO-ARTE rm f *r WDM .
SGlia Plnners,. le lia Mdi Pi
Emilnnte sopranne. d** o i
ha v"nido a antar para Pro-At. ham me-llp"I rL
to. ofreclendo sil primer roncltrte Nirt C PTADO #ao. Ti
mafr:Inn, alas cinco y media, en el N-74
Sludittori ln lu*l5e ii n
I.lIenn, itan extlnsn program cotn lA& D Li iII' I'
ndmeros de Gluck, Brahms. Bellinfi, 50 NI
Wagnrr. Wolf y Puccini, entire otrns
Mand* S mactros. iKAtiABAiA. (gllu i T
Comprender let* partee. ACUai neolso 4d fin d Al leiada
En coninhnt. cartla acompaedad do un alillals de
.na. Pinneor tendr par sromsmn. orlna complete. lExamilne tdo e as o,
fleocuarlo quo rl Nmel o a US IllW,'
dante onel plane aI proftesr Ce. tratsno eno pes' ra en 1us ige .-
Illi Dvrugherty. cuntra on relaci a a eENSAYO POLITICO
El viernes ntro concerto. Linto bueno. Yo per*t 0, astO1. _lE.T
Para delpddida. recomlondo todAe ha con ldo baUt A
de qol. suprilmilnto urtveo, Stlook*.
rarnes ombutidas r alao. T foln
IN LA CAPILLA OD PAULA amua dIe viM n sabundaielat ytres
tattltae doe Hmitot dlarltmear t dl-
sueltaae on n poco'de agIe. Mu eomo
Una boda mAs. la Iplleacldn as una Ampule do $ofor S 8 1 *E LA I S L- .-- ^
Bntre las de hoy mina dlariamente. Deapu#s do I4 di a
EatA ncertd r m nv doe et* tratamleto realice otto anail. Por el Bar6n ALEJANDRO OD HUMIBODT
EstA concertada para ISA nuevr sin pars ver l Iiaeltado (41 trata
de la noche on I Capilll del Ho- fn.iento quoe hoyl I laio. La "Colecclia do Libroa Cubano." acaba do mar enriqueoMa por 0
nD1al de Paula. l .Inte sqi, spedit. o tpa tomo I do osta obrt iOtablo. que habia estado agotada durante mualobe
Con la fe de mpu mora ento, oompla re a sm muho alllorlta, pore rlo y mquo albo r a publld procedids do un notable eodli bledgatto
rlldmo. untlrn pra dempre sun de- atl ratorse doe u a iam ed dobltemete del author debldo al Dr. lerniando Ortli, director de la propla Colecacl6.
unox la f-efnrlta Ada Sohradoo y Ro *el qu teno on a rvlrla. porque lo Alejandro de Humboldt ha side el quo mejor ha etudlado loo ceraW
drflrue y el oven N',mas Gottardl much quo val clo ntrabe 1 crla tr be trees runatlmantes do Ia socltedd cubana de los co0lenloo del osta XIX
7 Gnri.t de una mnadre. Pero he aqu l q me y tambltn ru lfactores geogriAficos, fslcos y econdrelco. En par eew sa
MuAv la,,nita la novla. dersturlbe qun enfermdd o tb I ob ir tn tmer d obervaclones ohbJetvas y clentiffeas, clrunstancla qua
Is ws.imaa. Ia Immetm a a Is cnsmldrae6n do u, I ha valldUel sobrelombre de "se.undo descubridor de America".
En;rr li.. tetrisM de lA rem llr e esperfalltta. Crtone qul alnceramenet Come iOloa los voldlmnes de Ia Colecci6n, este tomo eatA magniflca-
t*it ll tfriiin 'l ionndor Wlr-'rIo F l'. la'lento e.t poderle dar una contes- mente imllio en pall4 antique.
Innctl' 1 dnctorf RAmirro Vifintllrh tactn categl6 ica pues quislers el po- Ihio al tome ti rdrtlUca .................... .. 1.5
v 01 telontoe Marhi DIax Quthul, a. derla complacer, pere es aeelsarlo rneil noaerado en totl y plancihas ............ ..... 2.00
la Marina NalonAl. dealer n oeonors pod to t noynr ol ei Encuidernmdo on plel valenclana ...... ... ... ... ... .0
Del Finix p el ramn. remed lnmiln to. om
TIn ,,oFlx o pre io.o A ,YUAOCI. Un Nuevo Libro'para las Escuelas

allreclablh carts con mu petl,1idn aAM
EN EL AULA MAGNA c n nELEMNTOS Dt HISTORIC DE AMERICA
EN EL AULA MAGNA cual atendert muy guito.o. 81 sflors, Per lI Don PEREZ MARTINEZ
me encuentra padcliendo de au afeccl6n Acatiib ponerse ** rwLit sate preclono libro que contlene I1 his.
F1 scto de Iloy. renal Ia qua debae do atendermconcoc-
Satr alentem ate Rme pea-mits Indc1rio to.Wt. d'l attinente Amtricano. la Antlllua, deadrie deoubrimlento
Interesantlairno. *eplicemina dtrlammntlt y tomar loa baIa nulR dtsa..
TL celebreacln del himilenarl del comprimldio SIo Uroformina a rma6n Eta br como todas la del author. eata redactada eon today claridd
aimltot apalica ll de m Ampula de Neo. y sencllles, atlmdlendu a las necosidades doe lo modernoe plane do
.pa ilento del gran poeta Virilllo. acptloeewlns drir'lafnt y 'tomlr lo eno lanza y tratando con Is zxtenl6n debi Il historic do todo. Io
nl el Aula Magna de Iy Univer. domprim dos dl Uoermlit a ras6n places de Ia AmArica y eapecialmento a Cuba a I qp dedles a capitul
ldd, as cuatro y edi do ta n. copa d do aua d coc. Tome i Bl Ilbro qu Cnsnta de 214 p&linA y contken otro tantos Irrbado
tbrde, seldn Invltaoln quo iuaerl. a rotaril una cUcharadt do Llche do deaarrolls el Programa de los Institutesa, mpliAndolo, par Io quo as de
ben 1l Rertor, doctor Clemente tn. Miafnol ea, lalUaus d, gra tn utilldad peat Ia primers eonsflana, Prepaatorla. te
ein e cl Detano do er acuitd dn Po IA. ( OaM i)l Precto del jemplar encuadiorndo on eartoad con artletlos
irn, y el Decano de la Paculttd d Tento au fItotuoma artiel on mi cublert .............. ... ..... .......... .. 1.00
Ltras y Cleneltn, doctor Jos# RI- pader y c0a a e dlrd4 mun OTRAS NOVEDADES
rdo Artfne.Chao. Uted pId.iome .,, a nil OTRAS NOVEDADES
.e o Martfnes. Ipor una otntentanl4n a 'e. ptpitea
HahrA discurns. cartlc. I? -o yooy t eluI o tS qua GUILLAUMU (A. C.)-LA ENDOCRINOWGIIA. I UO8 BINDRO.
Sy lecture, de u>a gtio. eastar bonradi par aLbertla -brMdo. MEB BIDOCRINOBIMPATICO. B3bileteos IA PrAcUc Ml.-
SVa:mo a tratar de om -ae0 y pario dt1l Vohinen mKll. Barclona. Un tome In o. wt6n ...... 1.8t
bE doctor Adolfo de Arag6n hi. tI tratamleato equo oa" ulr(ldl dn MARA RN (GOROOIU O).-LA UVOLUCION DIB LA SEXUAL 1
-blat sobre Virgillo, eu vldkl y gue ha do deo er dtOl oml6 ted o lde: To d DAD y tsO IBTADOS IoNTEBR UM Bdln
Gbta. mmar d&mouobaraditias 6* i. D VAD dh
6brrva.r dlarrm.Mo a sii que contte uas oonterencla que sobre eIt toams dt6 a I
Unan palabras al final. Ire conieas, as pllearLn dail di ia. Hinpano Cubans do Cultur Madrid. 1 tome .on"o. S Is rtics 3.01
Per el Ministro do Italla. t*e de u moentuael6n una Ampuls do FINLAY (DRL CARLOS I.)-ENERMEDADS DB LOS 03 08.
ro de rovarina, r lavarTi a ears varlea Un libro do Inapreclable valor pars oftelm6lagt y prs e-.
veoeo al.d4l-por to meeon au alte-em tudlante. Habana 1930. Un tome on 4o. enauidmnade a tola 6.00
LA HORA MAJESTIC asu o mAr ealilmto qe m u eal- PASTOR (DR. LOUIS).-HITTOIRE DE PAPEB DBPUIS LA
njal Jb6n dur At ridM aIT d e FIN DU MOYTN AGE. Ouvnrae eorlt dpraps tun grl noipbr
En creclente Interds. nuto (no mayor tia m P p) ;r pra d do tlirt Inodlts extrttae do aroblves scretes du vatlcca
L Hr Majes ceder a dari aun ma=" ea dlleool6n Ot aultr. Prfi. 12 tomoe en o4. a la rttlUC ......... ... 3.00
La Horse Majestic. de los md ouloa de amtat y tcor- KENNEDY (J.)--&L LIBRO DEL AJUBTADOR M0I ANICO.
No ea otra quo loe conciertoa de tarse tomarA una cucharada d Loeho Labra, ieldedut y acabado de lua -plgama motlIleep. EilelOn
los mldrooles. por la omliors C. de MagneiJa, apliiandos au p.oe do llustradi. Barcelona. Un tomo en 4d. encuadernado en ttel 2.1
at. Wm lm, uleohofroceaIs C asa eiralt. o.)s mim ma loch .411 on mu sarDGW I C ree q uo
II. W., que ofrece la Casa Giralt. sn menol de un ame me oe KRETS (.)- IBRO DEL INGENIBRO T CONTRAMABS-
Pars el mi6rcolen pr6xlmno estA tucho major para quo puedas oapllr- TRU INDUSTlZAL. Receta. y prooedimlontoe medoape de
me l ofrecimlento que a a n marble splicleon dalrs. Barcelona. Un tomt 4o. encuadrpnadQ an telk l3.00
combindndose un program seleotl- carta d hboy me *xpreast y 41 euol GARRIGOS UIARTIN (J).-DICCIONARIO DEL CODIGO TENAL
imoa. agradecer mqucho. aole r6ettew dar- DE 1I92. Los,delltom y las fltaa. coa esu efrunt tneMu y lum
Con Conhit Ballule. ta lae mis evrvlvarr ractelU" O r u ime pens per orden ilftbdtlco Madrid 196. Ua tomo on So. an-
Y rl maestro Lecuena. rifl M ere. f ra* ) cuadernado en tela ................... ...... ... 1.0
SVamos a compLacerlo eod Sumo pl- FUENTEB (Rit JUIAN).-LOS H RALDOS DE LA CIVILUA.
Enrique FONTANILLS tr, par que esen do una vea y pars CION CNTROAMIRICANA. Role6 fl attrica do Is Provin.
e-- mpre sea preocapacl6n quo tanto la cia dominlcan do San Vicente do Chfktp y Guatemala. d41.
eafeta y a i ntranqulllu. Lo mrs con- cl6n Ilustrada con un retrato. Madrid. Ult taoe a 4o euos.
venlentee a que o Lspllque tnampula dernado en t ......... ............ ... ... .. 1.10
do ECtrxacto Ovirlo o LmI1 diartlanente
O NJGA 5.AIRRC10 CIA mlentras no tong su menntruo, tomer .A I TA T A'
diartaients ,fi lMdera HMall. LA MODERNA POESIA
y dies gloes anm-lmurWe y omaitd
iCA"DO M$ yilAp u deuna aoluoia A4Vi Wtael, bia- n Aa l AIY Ti. U --1
co op *a At A w u ig 1 AI -11
4)C~ I' ji 4 g 1 comids una\oop do Ioao ca on usa
cu chsad de aomItoese UqIud Pu d C
.. .. bidI r'l,,,omp*eai-.91111 111IIA T. o t...B
.Ia Tr
LI


_ J r


TdhmNw4

- Tdlma3:
TdikAj.
TlWle j .'


..' . i l 4'.- .4 "" 1 .- "
C* ,


'.4

*1


r ~1
I
;\I

r 5
I


- -


MId-SO~


-a


i


_ --- ---.---- ---


____ ? __ ___~


I


_ I~


,I ~yr
r ~ .j~
ir n r ~iRI
'' I~r; C
Sr i'i~~~t~;sc'~2


S I'.


Pita-

_.4j
IiSK


PAmi tOCE
2- t.:.


WI


TRES PERSONAS STUFM,. L

AL SER ARROLL ADMA D V FU


Dos autom6viles alcazaro a urn aa poise ya um sut d&ito ti'aitiico que era asik"iddo Emargerciu de heridasas q
paSiol, y un tranvfa anrl6 a un aimne. Tod, estin rtas f umalito u caiwdfie secid i i arroj6 desk a-ij siaa


Actul aier en Is Guardla Dluna
a Dr. AndrI4 Domingo y Moralee
del CoUtll. a ue do l atraocm d
Iso eco6n 8a Seds on SearsiA.
rio fr. Francisoo VaUl4 Qbmu y
oficlal Sr. Camllo Pd*uf, que oon4o
cleron de las ligulente oclurrUt-
clas.
ARROLLADO8
La menor polaca Magdklena Mar.
covitch de oeho aflos de edad we-
cina de Sol $7. fu16 aslstlda doe ra.
ves contuslones dlaemlnadae per to.
do el cuorpo e iAtonws ftame-
nos de conmocl6n corobMl. quo aU-
frl6 al saltr de la bode a ita en
Picota y Luz, y mr arrollada .por
*l auto 21845 que condueoa el chadI.
ffeur Francidco Felnao H'reroa do
Real 6 en Puente* Grandes. So con-
sider6 el hecho casual quedando en
libertad el chatutfer.
En Rodrtguz y Flbrica el auto do
Obras Pi blicas ntmero 213 arroll6
a Manuel Perez Nufteie espalol de
68 allos vecino de Concha 4. FPu
adistido en la case de salud L& Be-


r I . .
madta 4 ~ s ftoAura del poeorri mUientre a I J 4 ta d 9lerlr4a al caere de
wht4 y e ol m*a raves r t. i* e ala "Cuoai t* a ball'a aots.
do 1 Oelch 1 ufItour bAte i ho raluo m .
ALAg s wba d 1 k6. ct oa 'aa r ue
Rb. y kaa
SP PObrN UN TIRANIA
En looM eI do Oiv at at ot a a L Ii
oa a1 tsanva d at Itaed sl. ai eI
Unive iade. Aro to95 quaon. o
VA"09 4* df n I are s" art to t*
116 alt "oer Relald. Ca a. Cta .a- es.
oauuosalop. oeatualoes a en do io f 9.p'te qi easei
owrps ,amoeoel n cerebral y con. we. Lm jto b4 is
LuoM ea-n ta ceabe. Fp4 Aafcs5.
e bei notorimt. U oW bcho babft
014 qpir0te o 1 l prit r i lta d reto .-
-$ AGROJO Dr LA VINTANA D0
IN PALUI.QN UN ASATIQO E I
La aa aver <4 mt4 tal C
ol ,lowHalt d4 UWnacai avd. el Dr.
amato barmld qa un terrible tajo taon wes
na *1 cuolp q a O las iO o pats ut- neo 4 1
cdaome a el iUo UIp Gau do Cau- do y w.
t6n, do 3aoea. veao doe ZanJ 11. Lira, CtaInag M. Mike Ilahaa 1 .nalad A *;* I


TERCER REPARTO DE YIVYRES ITRLS

OBREROSSIN TRABAJO DE HENRYY CLAY"


Fueron auxiliado ayer un total-de sefta y un operaios que
se eneuentran necesitado. Ml raoIon que en el 2do. reparto


Ayr en Ia esa call Justlsda M.
quinsa a Compromlso, a procedo6 a
terceer reparto de vfrero entire los
obrerois In trabajo del taler Henry
Cly. por los mlambrom del Conitt,
Tbr Valdes. Arturo Albertue So.
ler, EmnlUo Cabrera y Frnielco Do-
mino Barao: ;elemado por ml Ta-
Ikr, Araando GO Kaatamoru; per
lon aba trabajo, Perk Valdds 8an-
chay. y Joes #aIn UMar y 1l Del*.
wado de a Soidediad doe ReItocAl
Torsoedores de is Cluded do Ia Ha.
ana en el taller Henry Clay, Loron-
so DiaM Horrer. El rearto comen-
6s a IS. 1 de la tarde termrinado a
IS. 4 y media.
8e repartieron (1 racione con un
total de o55 comeoales, 20 mil quo
en el reparto aaterior.
La propordl6n fu Is a lulente:
Operlo aolo: manteoa 1 Ib; .s-
ear 1% Ib; arros 1% I b: artla 1% Ib
Pap 1% Ib; ttroioa 1 Ib; beaolao
11 lIb; malan S Ilb; boniato 2 Ib;
lech 2 latm: plAtaom 10.
Ca 1 y 2 do teadlls: manteca 1 Ib;
atdfar 1% Ib; arres 1% Ib; herina.
1% ra papas 1% b; f rjolee lb;
beamio 1% Rb; ma ngs Ib; beonal
to I b; ads 8 3 be; putaom U.
Co I y 4 d aoman.*u manteca*1%
Ib; IsIaINno m 3 Ib; ubalnu
ft; -Ag~cT Rt a*r1e 1 Ib: haroas
SIb; a M X b I trl8t 1 lb: beca.


b; aeaar lb.; atres x % b: hadl-


Ca 17 a dio Nbu: mwat"a Mb.
IMeA I B; ar Ib; I arta 1 I b;
jt h bt e. lsi 1 Ib b ;alsn
S -m1aga -IbC V belated Ib;
lehbe4 Ilatm; platnee s2.
DIST IUUCION DE LD A RA.
CLONES
Para operarlo sin tabajo solos 11.
Pas oprarlos sn trabajo, con 1 y
-- Ide Ram is l,.
Pas oparatlo min trabajo, con 1
y 4 deo falia 30.
Pa operarlos in trabajo, con 5
y 1d ftmaul 10.
Iar eparlomi a trabajo, eon 7
y amdils 7.
d a opearwe quo partelparona
S apartos a.
e preamaoraugldam htorn
be elguulates:
s4 Im. meaanta $1.04, oeat par
SUbra 15 etI.
3M t0l. aster rfMa, tSt.4 eaoto
Por lIbra .ss.t
1S3 DAs L moves ties wowidOw stO
o ntL' .I*.6 c. "* .. *' ,
Is Iea ae, . om perO
in l00 16sIL .* ce
ur M M EW^: ^ .
tes lebate -t..inu ,24.40

to por itn s 4. etl,
no R 6. o*eltoa $s.3, eMa per
Rs wsIsta. -
11 e"1lo .
on *M aalIS ., ", por
l Parnatet del g armador al
lc Paroodu tea dol casmin a .
Vow 'Paelp$. WI.
: Per pISPrpml Iafluao. $0o.1
S Le quao baco us total do 1.. 41
aMid mabranto de6 gdam r ssudta

a0 "r rco u abm a IPT. o0 i
qa m.to.u at $ u 1.d4. 0a a


UNA NBUOUCA


- ,NrA NO ." p'W

b ada Is PIam deE Apsa


4de Wale3a. m. .
. -..


quo hay qu abonar al compawLm ta.
sorero de sl eomLd6n. 14a mftca.
cla oMewatam tauen: 11 Ibm aale..'
ea: T y tWrs tuartoe Ib. baoiltA 11
pltanos; 18 Ib bonlataes: Ibt o
arreo: .9 Ik. a$stQ 4 atp4s* jh:
Ty media Ib. papa; t1 y ea Iba
barlpa mat;: 0 It~ malangs.
m1 Camit ma nombr y a on
taller quo rprganta. qulwia :2r
pObUoo af deoialnto a lste e '
mature atos Atone Chag y pOece.
do y lanaeM dudela rLpemttvpaM
to. do l sonda L opulr, malbi.
lda en Clgad de ayan6 11t aP-..
nader 14 GI orlo ea Cal.dm de ,L-.
yaP 1QS2. quo eonatrburaes el pdr.
mare a $on y e egundo con $3 ) .
ra 1 eMtOlmlento de os comapafp.
roe in tabajo.
SAte Conits quiere haeor Ioue a*
eono0lathloto de todom loe eoolap .
rH quo nmelbn el auxllo d41 Ior
quo. rrepmntano qneMir* prtlh -
parto nlevar a ecto e*l daisp
ftn a mtmmo luwy aI 1 % 4 -
i ft i.
latarde. *
Hbena, abrl 20 de 1M0.
peF. Ttrno Valde., Terovro: al..
Uo Cabra, Vice Brlo; Pedro Val.
de 8Lmichy, pr leh a tn kbje;
rraaeso Dos lco dBerrfo, weoreta.
rta: Artuo Albertm. Bier,. Vle Ta.
aore:a; Arando Oil' atewaoroa
mdIpobr. per el taller; Joa65 1n ,LL.
ma, por lo In ttabiA .


Ii*Por tuM
.


Son dIhu toc*s .lo A 6Mes dheieoi o 4"4as Qe
Mepen hablar y emalir iagI4y eau de familiar reuptable


l puseto namrro uno ea la raba..
na d4 Is Laet6n kmerleama .a4
frentando Is o.Uoain. equip
die#pllna y contuao.. ftl
wPknto da un eoatntag te do 3
eot at t ors on preaoo d or fap
*toe6n. '"T''-
Los pnt w
do con eetOe to Ion' 16 lbll

6tM"Bt0 a 18
mas de odd quo sopan lar, leor
y eaueiblr 1 ln tofa a'do buena
SWUM pamou y et*lisa
,-qrpd: La eld.qt d iSoerip
el6n debter avrei tImoLsatnua
td, conteolende l lombre o o,
*4d., pOeo. atattd, ne.
-aldenia Ia nmoaer daM to.a odel
OIllitaatob a mIUao tkao qu ol
tO dem pasr o toH dL
ut x~a lb: bha.
& af aade 2t do Abtd 4d pr-at
a&o amtorsaea a moftetates a
prtoecr a1 grup o do *Mitebro
Torero: Wai oerteeo aiatulor
4as habitac4p. nti .pn t4 o,
*slpoaor do loI"lu N ao sw
Oopprsa Wee e4Te4 Waobibr,.
ta.a ,Imbe. Wa
mtlA mg
9hbsba, TWpiWmII p mijte


.,' ".L ".

LM3 i*,


lA^BI^to.
Briua~fl ttaw

Jim iPon< tr>hfaap^.

nSt 6-r~. . . M


-l


.4 .1A^ ^ T* ^
.,
,..- ; . ; .,swe
U ... . *5
;'" tj j '. I ,;.:


a


* "
1'. .
..' .

II -
IK_ :';"


bw4wte, uniftema 7 e (atai de
Msa.epaqppqal -k mfri o
y I jautalopap, aAIteeies *
7 *aa *te s to ar ^ *i:mtdl
ah. to. a
d no u o4m,talmaostro. 1a trasa-?eI de.
eooeloato rempts41 du.
mai I ont

aom por loa miomibro aesotis de
loa Bxplorador cubsao L lgio.-
narla. *y daan i'l-rgadaoi& vy


Pri~do oeooeo(


Se intererH por que se fabrique pum oo a s mMil a yi
eag ptie. par-lo quo -geistiouiaralin Bte 11fii.a

Pn to hIarsMM. ao de a Soee. preo a t.
dad PrMa t m o AwuattlO.. *M10 r
to do sata MO a d el aarl. o, C. c* a t
wlhrc aone. I l n d4a om Ch Or a tb
do COelO w do Ia revlaera4t 4 lB. e0
bons. I Sl prodela d l 4dIel tc oro R e A
pv Aor mo et umdo a s oeostarto o1Pno
selor v41M11 Clal. U se m~trdol do "aa Is aO
baunte*I at. isel 41t l&*n MVSI * erI boot E **'*tb* T --r
%a do T, aei 4 t rs
dotr 1 prn ie det O uaslome. n' to
escort PoU do o l a 3 e. -.
torAcour sat iNd opremanqtoa & atS
run3A diufUglis perumanldelod qo e
bla In ir a a]I 4t ont qu o s
fcontu C do P fewrota..X,
rio e tdo M% Coa=t tdl 4 r 4 o C4 al
enor I'm Mau rl Lo*tl *I Io -
cadr l t O as ~sec an 1 a& I
parovog l 0'k f t I .

toyd
At- r Ic esto e I.i 1. *
rav soI s psti a 1. T g.v '. al0w -'I l.

.nuutomnto dtOr-? &% Joo. hta*oA .1L ;wvpS
I. t a Ier wo ro Ottr a
epro. atnt a Msr '4 l
40 =. we 4 tous.
MM tee t Mone) oItrt huo g. / ctl 0 1 \ 1
vcre oup v1 am *e .Ve *as


?IJ wo qv one. hor so
y Gtalluta coatram rmin dw d ead

** re nI a i ea *a *iosoB ele
I J w llen oin i .
de or I rsey pao n
nobt M~or gto do IsI taimbra Iie I*ou B.pM^*
em guus;601%r am e-
nimida d. t k .
no prel utiuto ore itoW e :.
rcedoiW r do .16TAY dmr dt ve
ec6n a Ism Ayuternfestoo *16 be,.

bas Idolrc ago M onts e artaa'a.trrltra. *Jenatent f U ta t VO
Ynord 4IMA moe rga ea ogu4o Do
I blonft y cI*,eo srmolM a ar eog We
a. a a m 4t moetl roio to a
1u a too eoo .lsIote amr ph rts 'aftiva
on vrflet'%ii am a 0politim ..
A tmdW. eb*u t dctor Chromate Ur. Lmadooic .ra.0016
.Ucoalr gu SAW .oid onlsde Roulrblll
quo otr hIatrito Ceat ra l V o OrWdd provincital go iYm act oe, gbrat ssdo?


pvta 'o-. o to- i-. ....----o- -----
Wow IM misaklbr O del .
cwd< voodto w i OTRO RIGMCDA
M sSSS, -l QUKESTALURE
*y onuu to o
on vista 4 O q B Aab. I
Vcufta. tate om ee 41uaesote U6 center de j6venes -
Sou t .e ,~m~fctnto aSa tO I tuu lo vitore6
I.ttai -uur -mo n It iMM-D, *I---

o lBARC IiNA, Abril 1' (AP,)-
a to g ..Maroo"l, IWnt 6 otro de los rtcl*
/ r-f-c ds one aus a hallaboe
tlvom .$l dot"Co1IS" aBardolona, tu*t; w
I"s to n aw1& 13 12 di0 d -
hu.td6 bd"sLto .. *- t b,*,a',,Mtvo ,a' ata, otx,
"9 a Is to st
,?? MIJ ._ .?* 1 I del d m t tonlrtt 6H da,
on nt. n Inlevantamtento doe 9 til-


; u& . -- lib aw 'M 1 'd r .y do i rotml t
PoJ003-a em i0asdo que~ hst-a, out4o
ehe" so.a..igos Inol el


m-f 0 r a y j**
.*IN dPs doe h st0 M1 do". lett e.


Is TV01 i x au- 14 1 -
"no y Er ar t con- a."..
.441 0Aod a&Mr deor y ae protdtor.
r, .'.. mr. r l t' usn e -aprov tetumw d "ttr
i. et ....,. -M twludlo en I s at n A ul'r T, d*rtua ter
-^ lIAi Uanco oat'o de 1dC0a, ddn-;
r tqlotpo). *'i r -td p;r bloo 4 4
t i ."or, otul. 4 9mq 4 trde parI la iscrip.oi
IMulL~O~irrftiptn u opowrtumt 40 amBLoes..

I ^. *1 1 ____ _____ 0 ** '


a s. tid ios di-
S 00.

..* ,. -,-I .


A.'


4


.i..j~4


-4


pIt' Para


WWI


*f 1. t ,
1 A ,
'a *
"I 1
.*, .
w*' ju'.a
rAr t i* *w.


a. re a. -
Ds Joe ga-
e bruab o
^ro wfi


-.

ropa "
|


* : .".' ..
r*I l ', ; ",
*aB ir~-.4', r *..


3260


. LO 4e vofle:


hasa .


LBo de guarardnQloi-
*do*

*. i ie .t 00^


144

i i Ir 4t b,~


r


(. I.' ) "~


4~tI -

ir p~i~4p


Uniform-'es.irifa v4R o


r A "sE b.' aI ado4 n oa,
* '
* ,. ..w -;"-. ,'_* r .' e, . ,* *
< , : ; *'^ r.!' 'r,. .'-, '..)- '. . .. ""
"<* ..* '. .. .- .... <.* ,,' .," .... .. .; -


^ -. is.*~J T.c f-TWf 4a'^- <
S- * .
tr >1*<*'.;*I Pd? 'ft*t* .
a-Bt^-.^ ^ . -- J


9,- .. .


S
A ~f: & 1i


decade
hastg


I ~ r I
4


4


U *
r '4


FL1 *,)~.


I

C-.
to


' T 1
I -

> s


pa,


I,
oni


-.
.',q


II


: i
'* *. p.4,
" *, .
S ,
' ** ':' :'* ^^T

,' *' ,. ,': .i
a"' 1 ,*'0
I < l- .S j


C


:-. i-? *


* ,L "'


rC->..
.4.


U,'~

U~


- C.


- ___


r


A.- .IM ).


~ J~F-.


r

*d


* .41.^
.. ** ^..


- p *l


aapltU o


. . .-,. ... ..- ... . . -:.


REDACW.W AMNCIOS. M.7911
AM.MOS clFICADOS.. .. .. A-3333


~.i~w.


* q *9U mu 03 3U** mUSS. am


PAGINA TRECE


an atgue do Cuba


'w[ -r ,. (1. Conderate Cubanas Para Militares EssPRO TO D

E STAC PARA RORG IZAGIODE D PARTIDO

Sf" c Im r SO ." tiio uceso se Estima cite Senador por Matanzis que debe propici le nia
MpI b SSi e a S lits que po arecen d santre fracin de agrupaione polfticas pra eleccon
ILW RUILTADO LA IWNCIA DE AUTOPSIA --INFORMACION GENERAL DEL MOVIMIENTO POLITICO

FI s Fr fui pil. S rtdl I i. y Bot ra. ei iao al Se piena en que las postulaciones R berales se hogan ci la
> Mi qi ta l il- 4 'v c. o a uli t fiuqstfIp man festacion pr imea quiceh de juneo en lugar del mes de agosto
,.i .i I eiM J l Sm S t lS %ddoei5? x IVperl'tLona sOn=" ,0 1"l liqi|hgo de H vAr>e aitI ,,l EL MITIN DE LOS NACIONALIS.
W= a ao 1 8 u1 'M '61,6-r I. DX d4 olIA
H0st i -6d teS-L ,, ',GALLINAT dipr m1411 .ii, d td, ,,, 1 u, ,,, tr ,, .n ,crt -
luqt .l ro n oLaederLfao V Lr- I r0p D o d a v LLr isa Iitn1t as le, ,nr r ttr dn a *e. clrol rt1 n1 b11ndl
r4nW.-I s uDrop4.Z Yu l arreoe, a efectud art tardea aiax enstroar. "a
poi ses s iDo Au a V. Plelbtdo. lloedo d II q*r j f abree d m a v t', iuni,- dt l i piiVit .v f d l ont e ei
AM o i IPSI fwpmm. w 5'r.4 9 do a Q *$WoriS 1 ". t.er. An man M ia r. a1 CUput caA t OslI't low eslmant t p .o d fl It arlovsicnloo en l ps u.
t. IF u d .ds .a spr- teelet i dooslo. proupliea l. owo visol- rTo autuu vl recorriendo I 16-a.. Los cmeJiro coln o Wll e p
ft. raioMie. so I 4 I 5lunSoF C4 altr et6 m or" e d I. farn v, ee t ii"la iAinu s pi porta nii llil25M de pllpOnerac s aaoIbl al at e re.
tYt.;. aat o 5sleto, ielen Sm O tder d!, riic-nI'r it'la en dlos Ioltwl m61nion pero A dle, a II *lm ps q tca rnlst -
Wf,.ir os.IdfotOAleto e ni do I ienl5. l"o-ekl llnut iem hi- 'tul io R p\nd Illt Sr fnd< >fae e
tei.t a o 43 eff o t *a tl a r 5 slhiiitio rp. dentti It.,. mirtha mAn important a de q 'I

.. .WW 1--I al M Ia. pl uor vi ..... u q s-ol. b D .R 6.,, ,. ,. ,> ,.1,. .,lo.,,. ,,o de ln, o ,, rl-.ba .nt. Auclon.s ,-a.
S *W "A& 1 -Ssi oe or cw stts, Ise itoi d as t w l 45 111 t lot-a to rs u ldo 1b> N ONA T A v t qu A ,
cnc al1orZo acicp dO e t, w I v .'too oloe ren.ns "os ngo7m. .e .trIon e ci e o.un uit j1. e el naentido r ep eue en s e t
"pM40a P1009 s pt er .El.,3llids i o eo n 1 t


i. ttto O 90 m ot nelnSiirleni: .1 sit. ,in w *9 vei i tr an.uSoti Jte a.can tlas aujdademo d ,elbl artilom
eldO' '.on el eo lmlo n dv t1 rllapb dbs p i o d et, oo, on i o i to a qu lo e
uY .Veterso: 4. ('lstnli-t .MuIutei tierma moral apr~elabte. ahno uiit
lo i Iis W e. l A a ,u e n-an b ....
arm-for- aIJ a quin ab,. Wl.srA i


C' Ne F'ew ,e Po e It a ",S doe, ,ltoin o dr o ,,r.,,,, aot se ,.,. Inur^ "rsdn.,s. yo re e
0 % tto o d o A n h b c l do s t r i b to. e so a t n o l u a nw t u a L c an dis w-
d.o 41 *fo li" I e i- i. m Dr. a tll e. C eon oi cef. +. .d."i. e i uA r t? ":e r ao po t
"11 do1r Pill can "oite11*@ 6, .V ollZl: vre G llv y e,Ct00 a s we. e. 419r fa ut tentrve ris as51onv rlpp e m a .uprJn Ido la te trp tlrrpera
ot.l ar m Utoe a te tso Pl o n l? e s t... l l r o Me A"d r m e 1pat r dlp u it. u tlllo t acn entre sA Ade O IACIO N ue PR SIDICri


lelN N6n o -i2 rrtt yMP 3. n...- t-e do .e sA, a.,,, o enr .. A, v td' etc enl et Cot

4p-^^ a. iaae- s a "* ol 'r""" vt t- ** tonie' en1on trab
0,to span th aIr. fta cu Itet4 jo ofWntetog enIsos fe rrn mdr deep o iC 0 40 0e oetetbo eti io. qt d40JdSw yit tor lnW4 _amlono diw-ig ___b______cl-__ i*loi ii .rnatile dochnptac ae Dri'a Oallr LA i'Q p O D rre d inc l AaohI ble6n de
w-et- r.d r
omes.doIsbO eorl fdr* dorr uerenite tnre o hal roC r ee.o u m' l la- ai n hi a i -atilnn e drrdorIs Pi rt ideL t e del a a .
J a -,r Siaet ai Tde F lif 25 Impr tAsla pr oei irantedid :uied i terea dt Clara tr. Oan--ds E opresn a oera del aAia lido io o
Mai *j del Erfr ato j.,, np titiefio. 4o pr.U
Nor04" 0 0 oet quq e trn o | s A t i ScaE qi Itntfl cn te SI

..i.tEO ,l il4iea _.oo ter ets, tlO *i aaJ Frdls m _y- u.-.n to u. A ndre e ca6lede, +Mare r rttu crolarl d eA ta. putm "d er c ol.r
tm 6m *w-Pl- d 4M Dr 61 a1e de i6n4an*l. de PLACTAiabr DIAJIdi 1tT b yAU ,I doctor one lo italr l* elm6n, el pr6into A alde -i e .- Hernlidet F.er a tro de CQ-relpo-ie.
+l 6"1O 16 1 t r ** %*ea e *aft. wIsa v SoIstq b de e et. V LA MAY .A. rbn - t riolrt 'L. IRia, t t. Aitd I b Prepld en t 'i J a S i Goblern runt Norbe o Jlapm nef, N*coAU de nl y 4a o eftor CprAnhe V o e.
I 141 t oonet il e o s o, l a c anon e non t e ata a"raehl n4 a ,elo, l v- Eva.,e ,, a A l + d. io' oloo-
- a '*in lsas l4*,w S u paI 40 *'* 7 *nten e *P b baUttacionea Interioros de tinadas "r tvonons .'lrart de el > J' e. Ta aru*,, neir e Imeej eetl Ip :.\ par o tra I a mcttvo dl Iincrndiro utnIm tt l antMII Ct .ell : d cOn e on leL|^ e^n sodoem*le de userBfr donr sol se 5r l air e e otl docan q t 4. q Ig* pr escn patridfices di*pt. die Pno:o" ;e lb qqe s to. Enr uoe t hertnsoM Ii t P oa ir. Jisc .
lAbd o eeretdlo ll is.o hio drte( erertn o u a nnso d el l n e e(ote rll q ofta'
v llu elee nt. da o losaa j ett ed r arlu t v herdo Ia Qrt, r o0. re r o ot quh n ..T P Ii lo nm. quo ue2rapa n da e P r t d A u llb e rl oe oS ^ INIP< a u Sar a'. y gr Ce e, 0 5 trai de D*Iada q elc p o rn oa netrrr da *,ua .ido nr.e'Sr li LUe rla
. PUoa o ae 74o s t del re f Ihr lonn U "n hi tloOe n quo h ay t" ili contra4 "u v d1a, ml e ud- O 'trbuir m otde amulta Ia l bor )lrn l e ."AnR et Fermo y algt-I laron el amno *.ur l m lprxim 1
Sanu'Caras. 01 1 gIim9I d l uedarre nr)d5 von o&*& A-,p AVASdo
Sg orAnra ItSis* q l 5e5 u o dc n th io *. 1nre brer.* l d
WW. ,, I, r Aim do CA'IUCVA pp M

uraW... lmw n_ ia o l 'Pn.A el .D ev l evX e to eas e IsAl r l 20, rtBo l t1' i li t d *o seddoc oa hcalaEn del Pome n e Libedt a cor allo yore s ma uste LaT
y e onpf0 pft, Wat ee a o ll"'.ilat rp d lletaods p .ts 4. a l c g ai. ila Toea m .-a0ndto inle rtpei "rrt "' Lga ot o t e t d e l omer Zo oe.mam t i

IVS. biontadUsne deo oeId ro la us slos ta qo audfice lar quenu &I rTsl.o
lotrA06m..1 -j al 6. tWHe e t a ma st o eV 81 4o'oSS t o 7s0 -0 spi4 do IC ovsaPlr oqiors5 alurtoyotoa RIlat d Ieft oW Anh e bl SATAlAt incl Partl do A' d C rs a. mod io e e n ia

011 4l1 7to etmoeunterios&. -4 si t Iatido en ow d iddaier m o ti .e rAa d d to n qu
1,4 Sd. IIsIc s de011o p'4 *-r P d IA d par- u ooa I H o ygu d b q roi6 ally u e Mb. en q, U Ctad ut os
huY 0,. _. .. ., ... o.. o ., ro Ramr.. cl ad o to , rcn.. A
s uCur let ae isoale Eir L In-. Otasia. r soSa. -uEy di pCWli henir lodm .o CLt i i
r simeu o qon a grevsoini c 1r n 'iuq gb a N OALISTA Dt EUAD
pr k'I Tejolr6, *alsFDAiJL
15 seteoli Y1d o DicdtteaO def. ote A r, poItt ce loo e e a mo de r ea ue

TV i o 4 hr veasot a a moo r qo ue *at& mah an a tbdo u W' S liP p4 a 0'
,t, t r r t epid o a p er ao es loe uue de e 0 ( t d re
e'l mruora91 algo h e sus gll l ave s a hpdr : ."*1 "T ii o PI"gustot. l o '' kl iacs ie Is e.

I-s ..De. eb .b.1 e qiuor.l94V eatoe Oa pers u t sl or o A etuaeos n en u n l m re Ieu. o yn m qu a n n dooto di e ai 'de steo mel Ayunmou oento7 .as. If
A d t sq bilo. Pr Ae- R o eetc uaen nd Pult ds AIe$o a quoe oe le h oa t eS toeUe el e u le t
a( Per erasid .1 rl h D1 ,n uol e .triviant o ,qu ,h11cninaters d* t s ta nee a tad lbr1 (ldes lAn elI
asat oro-'we 1o. -1 `ee dorn tsisters ee r eont s tba re n 4afe Ifnee pre it rUED.STaMoS A jol 10Invnondo-on fere I oi 0et ni .ns do tov oS 3 U 4iSClts 55911 4el t 00nto 044 so .l Naci ehjvaiota o ti, p1ate l ti o a a sS c n .a Jun.ra-anc I. TEa N DmraE4 hoA 02 0 Cai. d1


o r o1C. s er W ah'" uct.i .s d .g 2 1 do atono bro G otAp ru nrs aso so o-. Pate .d a.d
ureas ilnesr do t- o aictueo tles ell- utoN en lo8 quoei O lolI4 4G abis on' en neral, todam lag dcrn- m0 on IU GemS, seo p 0 No oru Co ip o | TolFlot. Dr. Ug i.
O :e ~ d I o na.* t hrt nldrfS- A..T e kni i :a Qs.eu
Wey del eneepuede llrlnInned 6(0 r orU+ se to n he b neneI&ppn l. 1rn a lto vobrtone l qruptr !

--s-i----m b1 arod.*lUtdeIit Cota it1ie y a. a. rnrt to "rYatog qe fleta ran to s S ra SCd
gored X T# .1 caa m v. |*1 Sanvmte& ZL m vui. s.r vi o Fasli.e a..l..el 31ddodo. uo61oA lanegr elhkbl t
1411 aTo-4 si .a o op d m d i it. t a t t ait eletor Ptaro ettIden- Presdent. Adolfo Pne d ,I
".d.n V"*" 'e. so t pan" a qt soest o dI en ir. de Ta e nest i

t.tsrt e diver. d .40alo&o 1le drd110t qs .rem 6 vn doasnmat,. Cle41n do Pl toEs, el m nto rrqe utIs.. es dolor C a. I sdima.s I a ado cn --
n oy I tiodo a4104 Al^"A 0 11, otot. orloo n-ed. udAonNco oon neelonells ptla s n tiraul n benPtif uedee toiplTir i m, pa t e
&b tll- a'Vst. ,14eo0099A o.bd a ptnOr odos p ost&.dsa o bdsaa u-coInt a tactd oA A.r thns.'
ow ='ftbt,46, 0016"111' ti"6! Callaflt C ou s & l, to qo O rit.M e& a etron t s uy on luran is doIs, olter a


....e; sloendo ls caesi eni mu iyorfu P e 10 l rlnte.el gentlnham rte P liba, rl

"+i~o 4d 0Oli Z0/ e ~ .p deuLrbda d0 cmomiee r t. pneos alnen er el hti4- *ode lo .ALatneP...
&n". febh041elIn 6 Idbof ti*U'a Osit reeeld AWef ertue A DOS1 'P doll
4 4 .n- nA.von.. uaa n. quo lue, ItrasPpe I

tle iTop 41 L t'f .0 -l__r n oa t "O ... .. itS. b r.a i eu enta.i ll Mle p o S qu o .o
ca fun UDIUd wa wwu

tw "l, avin.dr'iaodo .muin+ .. 'pope on.s"a1 iA Q U IN. Iln .. tdi pknti o quo1 u

'ihamt-lmI t .lum o dte Qui.n"dto onUin, so.ha ,, n. __
Sr JDUI, t,,,. i 15O". uI -. ,o
g+% ri 4 .V-"s.
Unas. .pequen1 48oon o mte gitt#e 14 go 1M&44ccbIl eO o i LI as 01A,
On mtwe dd 06 it pr i-itsC. ..l C. k Aeb goo ir .l14o h n e it n tot
"IIL I tuuuw reo Wil l p one . .. ,:i n 1a i o
IiWedto I ode @ot oJwoo@ on lglr o) l '

o o ebrQua to-there, Is_ ., n +.pnt1, ,<-,a..
~ o -rq Ie flY e ,, I .


dslatu eli. IC m1 ia PuiI'oa P gla Amiaeian Nitoetv n opo1 qu deDeno aes.apdcolme I&ooJun de. lr q doo Io
dJebSaE.cano" 0 srstlattioomei doonormea egl- iarso oun gis. proolssom eonnGe dcon
f,9 o -- ame 0 ..-i #o19 646tiesa Gol Toodoo rafhctronies. do, de n rogl ,yemirttnercodI st.l u Wrpol 1ie 1o1OWa ..
+. Al"-dom vaetlimeasto it'*' tan.+I Talle Ill il ....ors su nicl4-otqa 4 e Igoros, p opu r, eltom n oerttd las e'llew Se r tsem
1 a. 10 a o ftu del gener al de rubs., p re on o n Onqnqr o d t!Jql i 4i actUea.
Poll 40. A 0 0 loariri a lom4ora q ani o vsn d .inn, splOni K&, ..d' lc, .i s dogeecn toometor eg Wy!q baroods ,s1eu40n14 h

;4w. an do, ",- .--- bM+. d o ,, 15 -cot 5 dose .ain -loQuo-
sATI sdos lH# ea res hlmt6rto0 frnteui t beau 40 -ni OS quo l. lnvenelonw so 1 ir5la. r
gran6410110 A*I *Italesl., etitusle-R. O uI numsrrnos aetos eel eote metIa lt-- tn T NDEClA eA,
h n.I,.,oansl- )a colebIPIIS
62-t.11,9 14a0 1. na. uer CYvd.ts Alto e I'SFlu'. .... tJ.WJ#RpU alcon gatisloCidn CoI no tde IYe410O#rOitwie s

RR1 1190 WO.: t c t 6 ta I Provincli do Matanas.
I,-- d so. 446 d& wa n huotdta.IinAo hu.I tl ebo.1 n I 'ta. Theolloe Iro teruni ma. .ott "n loou ctltld l-a
sIt e o d do usd 8.l bo ie)dseti del i.. o bs'4s Aol ae s4i Woa cOmpl'r van.: perts ,le t eotloa tri d en ,i .ml
... ... w' "a. i" ol D ot aaoi+ "-" -
d # f f l l 1 0 1 1-D I E44d i, .p011413A LUNr w..t. li el.Ala racsij
1w MW"00:20 1m i0.1'01 ,.de
1=- lj i i . ". _",' */.-,.'+.L... .......POIIR1EI A Ln!. !!o i',iym aOD plrA louel. 11+lllli i


u-n" Riiu ...m___L2. 5 fl___.-taABO IVUVA iT t i* ~. LOS MllltW@W 4smlllld.bsWKl
.. r "te.- ... .1.-

s a Inw IOewI'
0% ow ea e ires i u altls.l efid. 4 1 ,une S WA Mono&
Cobtrugador pooviln.. td Naeo ,AlI m po

4.lI a q&Z' a o c do
@mS .+iS I thmt vlosoomi. ,.vs rim.
"Weia* do f1 l
5mtae so l W..,v t t 'gui &iltola n
"TW. mlaremds on .
lmkgi 0 leeee el llt
i+ ," ewle~iw ,iloheoau oss-.-d o il
106.
... .... ,...
l' e Megt.. tOuli eell CI !l" prn-- iebtiMa leil Wi 'I' w.. '" *
elon etioUg0 i* ... Aaubaas.s w
briateeotMl'
totiatsail !im.


I..-


, .


-- ~-- .I II e --


r
A


1 .


|n ater a n p mj 1' mlB at


n te ...! ,w %ii-ai..,B
Se a- 5**.,^ 4 ^ f

- 1 4 r A ;- A '


J.9


IARlO DE LA MARINA


JfLA WIAIRS" a B A.)
mwemO ns, OWN
*m
d. ** a I S G
las lame....*so
na.was F ese


If M 41 t*WWW bt
*** ** ***- r Ussom.e m.ewn m
Is i. bo Rs o I
tsm.. ii ma.w
60 Mre omb Gib.
tft Iv Omrw*w~k...

Is.. dolasWemUpaumas


rml DOl W Kis


DIrigido haeta 191 par D. NIoolia Rivere y MuAlt
OFICINAS:
Habaa., Prad9 .OIO -"NeYrk. 616 FifHAv

TelCfonfo:
Centro Privado M 7911-
t - 'u c
PREC*OB D3 sOScCRtoPNt


tIAnAA PROVINCIA,
a. I nos LY L
S I I . LT.
I isI ll I . 11.tl


E TRAN.J uK
1 . 1


Virgil en Paris y randin Londs

o los Intelectuales y los Politicos


Por DIONISIO PER*Z. ,


*<
(3 RAN fiesta en la Sorbona parisiin Para conmemorar el se-
G gundo milenario de Virplio, acudieron a la Universidad
I todos loe intelectuales, escritores, acad&mico. catedriticos
y tstudiantes. El Embajador de Italia, que lieva e apellido Mmnaoni,
;'ecordando al poeta, fui acogide con apapiopa"a ovaciones. X q mU:
honor m desbord6 la ret6rica. prodigando n admirable discwris muan--
tes tropos guard para enaltecer a la latinidad. El sombre de Virgilio..
'que cant6 el amor de la vida y la paz del muado, se meicI a lte o-.
1ou nombres del Dante y de Petrarca. de Leopardi y D'Annunzio, que
vivieron en Frandcia much dias do ae s vidWs y smaro y exalta ea a
Francia. Entre evocationes hist6ricas y figures rutriceas se jurament-
:an le congregados para quo loe cora oam de Fracia Ihtalia perus-
emcasn sides*. gmudando y daf endo Is civiliaci6 a latine smetra
tpdo poligro. Y as, con nuevas flert pu faguir ,a "Seana de Vir-
gilio con que los intlectuales fracoe quMMs B onrar y enatecar
0no de los masgralde poetaU del Mediterriaeo.
MHnemss fiestas mi no las enturbiara un poco la testarude con
que Grandi mantiene n la Conferencia naval de Londree. u tesis de la
paidad quo debe'e stir entre la escquadras que posean lo porvenir
rancia e Italia. y s lom periodice italianos no gritarma. inspiradb de&
bilico ardor, los irredentisns quo donla resigned o en el fono del
alma roman. cQue me han hecho los veroes de Virgilio? (Que valor
ban tenido las protestas latinistas de loa intelectuales en la I orbona p-4
risin? L discurnmo los lleva el viento.
Grandi. en cambi sin palabras bells, hae expuesto en la Con-
ferecja naval de Loadm e la realidad de un etado de conciencia del
tpublo italian. So quiere la igualdad de esenadras, porque soe o en
la posibilidd de la guerra coa Franci; e mas, eon la necesidad de la
guerra con Frandcia. S quiere la igualdad do escuadras, porque se teme
S ue una dia, Francia rued cerca, con sus twues la penimhukl Itida
j blequesar ta mercadM y bacteria padaor hambre. En am Fs-CiFm
protesta do Ms iateacieonse pacilistas y de w amor a la latinidad. A tiem-
p., 1. dd a p ran c.c ses e entaren i Landres. Si hubiera ceti-
ado d ill. is hibiera hec o d naeto de las coentas que
ane pe dim- mm cesM i a. y qua sn aUlda per me ttadoe. sondle Is d. amp a II .b%
% italam. En 186, b," pmdec a aRputaci6., La
4a y el Comdadd do Nin que partmede a R Saide. paar., at.
Amaide Ftaia. que ap, e CeO aqum l teriawo anemioade trek
IsM acIaas departmaeA. Es FAIM. Francia entr6 a eac en Tainz.
1m -4idm i. iralesei. yW de -a-uo-.enis-es a
,aineine y c nairti bq oyit i eia na potctorad. que ejere be-
l.a d11. R~eisde ,m ea meta epoem .Italia preti a(an de.
Ita r mnreaia friMaess y 7' peMo a (al*6 coueladcs franetes ya'
m a o y scaude. No eauI a guerp. porque ea 180. ,. -,.
.. idd de fuers, apeaas econitid la unided y reorganizado
. Esado eas mau. de Victor Maaul y de Humberto.
A. (Por que pemar, en U guerra) Todo el equilib'io eur9qpo des-
aia hy *e la iantangbUidad de la trtada. .Es la teu i framcea qu,
S eva de P eas a Gieo.b, a La Hays y a Londres. Fvancia e siente
Sdcifi. a, prehta todc inteao de diarm,. e acoada.,a lod peo-
) 4da Pan-Europa y do easercio aduanerm. a condici do quoe *se Ie
m aui la m a lee .. tratados. Si Ja Sociedd de N.~Aci e
Sd La Hays tiern utonridad para rovi r tratedei. peas
Car g k. b ay y Niz a hItal. no rfa fal'- *o
i* .lue; a e-,,-m At -,,neo i Italia afilar,,i to ema. olvi-
m I N le camtm de Vrgilio a la pa ded lmad y alas ddias-w 1ide ak t q de f ad.ro bara. no oi4e amo q r ar
0= 11 a ni a" w era ata qo a s stribeo s a #f 1 ear n d"ado
M"I& adc ma satuve tentaad r re mpder qum intolectnat a6 tod
) qw ae tsafa asoci. ni teor do la re1pos4ablided de a idea".
P m qule t sU im intelectuale reunidcb on Isa SorbBa tuvieran
dp del pmg o qe 4 pusena produdr con'saw cntioma a latiaidad.
i- a. crau t de a uided aediterr eon c a.lae f .iew
aaS fugnaepuitaleu qu e ham del ihumaion. ,rauin*. a Ir u-'.
I i.nitaino!., s aseo ivizaci quo bay que e dfM&,ve e so a-
Mseae e im", "atapa e I Confa de oInavebl "e Ldres. edo a-
aI la+ mae. nlMib pars oguar c .on*Wyedo icerza dos.,.t..-
avM q pa an u so istentarian hawer dd qe 0eal q lae iahd,
Ea d. Eta ;a 66 peolticos queo, U; stituyen eaay'-
Oft a ew de ocntiauidad. un inuttin 116
of eior. as anhelo n ol acirto quo co itituyen lqo lae-
ppisoIu aped ,y $s isreumsagec gconcretadis y vaa. que des Ideas. atp em-
up. dt.mitmo. doe ha finalida- Y es qum I n edais.
^Ib itorimlaa cia 'iamlnta lo, DIo "tic,. orr directe vrIe sea
I ir'.. ItIda qu uea u~ visn mental.. w,,nb6 IR ,oa .ICai sa intefaeme gsaquale ta! d.ii... do.
II4 .ia s A origi0a t i e uu .tabmi'ti Voi + u ++ mimm tI


qub si


BARRIOS YCA


Por ANTONIO ESCOBAR


NIN Ia henrmos Atlanta, que a impedir que esos cargo ciAiP en0
,N a o hemo1 Atlanta, que del,partid4 repu i. .'


mcde aqu, "coam euat ,rIa, .ma, Ioi r ml partida ee
Su tilhz#ro en hI t" it


t ,cM i de. ,"'" ,or. 3 ihate lper k "
berries, o wrda y so prce ha- pesar on lasa eleccione a
cerliaper la iiuded. ,b candy en lls de Esta"J Do. 1e
detura midltiple. Iletno h t .
representarian a un barrio. si no a canos. socialistaa etc., 7r Coa
Ia ciudad enters, id.*I ecuencia. tod" e .. Sl a* I*da'
Un vecino -de' '4 .ersmona .el ._uu

lla urbe: ti n dos a..uS L
Sieapre h Lado Ia poitica local d44." M w'
mienmros der jo,. que tdno d a lIiA'ta d ibr "Alra
me represenme. debtw icrsotedoe. Lo I t a m an'aw P -vi W
por mi. Tenaeoe drecho a *mura- tro EnL o qA e p10 adi8i
lio universal y nonecet aboir en pro de e"a e Iwaft r1
el mitodo de Ia elecdci6 pr ha- toe hechos: Um 4c I i a e.-
rrios, por el cual un hombreirve rvador dn at (l Ig.
un barrio y no a todek laciudd. den star.
Do eoto resultan Jos arregfos. qra. quo I I
dihgM, entrer le concjales. Uino de tin0 ellos park conseguit ilto para u .ciudad teiSa cal, Ime bette
barrio se coniabula con uao de pus alumbredo, ecuelas perfect as. hu
colegas para que apoye la propou- gieae, polcida hoerads y celau,
ci6n qua me levari alt yuntamien.- U-puestos "m d s
to; apeyo que shte da ton la con- Y W bip q
diCi6i di 4tije IC tevuelva d bee '
favor". Emto os malo para Atlanta. pe.
Asi opina, tambli,; ut -cblncejal, bee r
quien ha dicho lo gue'siguu:
-Nada tengo que objeta, as a. ta resAs" 0 e Pa :
proposicid. Dsee qie. Atlanta a qu :
mm-.o qgpemos por bWiom ; ve. o o'
iecon itto queo MrnrIm emas Ui- c
eaG do separai6a y que soaca- si a
be fe ddeamiotMde Votoi. Atlan-. o ehad"s .
ea At sa, 7ean.todaf yios ce-
Ies y IM rivalidads deonee unas
y otram paete 'de la clud*s deben -
se aligninad". NeoyWeaS
Varios cldadlan. har n aniteN-
tada que los par ece bica que soe --Un fgrt a u
ansaye esa inn.vati6n. pues por 1 .1,, 1
Inat que.loi tot muuqicipalka
vayan con ea%, oo irin peor que =1JARENTA nuevas p lculas,
aiora. .. cua cost e ca-tea it qu
o quoe en Atlanta is pide para excederi de $17,3.50Q. e-
una ciudad ai Io que oi fascistas tin en el progrania de It Frst Na-
hlin hecho para una nation. En Ita- tional Pio Pure anvnacado por J. L
Ji 'e 4ha ac. o Illmado "t'epresttan "eogrih,. nizdci6n. a cuyo cargo estA cuanto
ca^L fqqe ~ijpuiop qo represnta, 4; 40CAere con a produaoi4p las
a dirite i sinmo a teds a na.- peiucul. -
ci6fn! lot ereol s y tl* torpora- Iloda estap obrasu e filmari con
fion0 ,Vea ca"MEdabimu acaona. la produccd6n de la pelicula., en
la.- Jurbank, 'alifornia, y diet doe^la
Aso pa pdi en Fnds per lw oerw sria OtavaO 9pm .
el ran periods EMilio do G rs A.l>>n^ uii.c^ V.*^* '^^^ 'y


i ecapaie, pr I denegidos,
an cdidKita nadciofI. no is-
pe a di toas--.
49Sf (eeauadeed < Atdan-
STiorfm,.iepa A "podria
spr 'tine swejots eluam I-Hne doa
cnlida.*s. CnsM Io cejale.
rupreeitasan a toderIa alimdad-e*-
to et. a 200 amil haMbtaneI-e-to
acaso deepertace la.Sc6n de la
geate de dinero, deasiultura; de vtr-
,4B..aic, .a Ia p.aora no
tica lia iepuieataci6s di un ba-

poltodi Atlnta. A" "m
oc Sit in qtt .


E .o a rs lo, ,ei .cn..
d copubo dwsm61Warine,
co dAuvo giAp i .,n pactos
a -eecuo-
S a l. a-

pro liwae eij -pat i Uta 'para

4. 6 ii ue n al
paa4 Ma -- --
nieu .ia p. va'ede-do el i, -
Mquan atto uR^'?^^


ugIg I le coma-

. diM


idldaIco.'Jou MoIsk stAdM.
r Ailltert Pake. Paul Anitroas
Rafael Sabatini. y or.o e mO'enairy Warren. & 4w At F F tyn.
Los Pollack. Molt Dion y arios
oweI maestro a 16ha cidc#a6
Como obra mestm oe filmari
ua ftbrdeb tr& t Fiel &. con m-
tica. de Richad Regera y ceatablei
de Lorenl Hfle que Ori"hterpre-
tade por Mill.e v nuendo
desaueC* do npOto* de ViWor Her-
ber -,
La 4ma0 pCt, da le obnr qua
setlin *n a n t Natiansas entre-


s, asps 5 eq. .n ,,-
ic Art hu. dene edira -

A o anpt 4ft HsiKi mdsate-

aa, 2 pi t hfiiuae impre-
^s'y tanuaM(a. nfCOO u ar-
AMrota ha tqioid hant ahort*
tutro "
5e. -DUaa. me toe, tam-
hIMh aI dee tfahadI la asosn 6pe-


6 nete-
d deRi-
musical del
y la muiica
Hlanson, di-
chool of Mu-


hora

sw4 l.I Meua y or-
l id Fltado.
Sta brsm deo Han-
"-,p.5U 'enltanto-
qp X"Iegkympho-


MW"-, sun-bra or que
. m i qd uxad6n del terri-
i m~f l ao stada dt-
.* d m siL d G oI& & a s-
odqy ^ la ^ w~ww


L p al'p-Elna que hauta
AiI 40a e la paititura de es-
a ha de cau
up onaq el =an-
de do ia .
E, n k 6 h TORhR.:

.. :,, .. i -


I


I


R e camepao lp i ia-do
4 '- Gobiemo el a bos uin-
telt' -uo de tqu eo roire ties-
y do quo pa
et qused GpbierllCr0n-
I,^tdma quW Je harllqnias
l.W eje .We plan Ymn*ng pars
vWv*| l patr6n pro, no endede
a o I der que el cetr" fi-
d deLoandre, dee-
Sfais enormIe dificultadu
quabue Sowden. MinAtro da
iMas Leborist. pori ubrir
bi/n ddtiht de"l actual pftu-
poao.mri #@ h Bmon" de Ins
a .a de FraciLa. El Bance
ds' i tiens ie e tame almba-

dMaK &coos Boam" y Cmep-


.baIO*...

d Mr.Hbo
-a, dl Sor -..


I


vn W i

SI VdCION D r

EL MUNDO

SPe r TlIBURCI

N ADIE podri near, mirando
atentaomente al movimien-
to finantidro do FianCa
dede quo Raymatod Poincart reco-
gio, en 30 dm juno de 1926, deo
manos de Herriot, la Hacienda fran-
cesa, que-ha babido un cambio pro-
digioso en d pueblo franc6d que ol-
ga hoy a aspirar, en material fi-u
nancieras, a la hegemonic mone-
tarna In Europe.
Parece Arieeada eta afi[ars.
ci6a cuabda todviae l sal6r' d&
los francoe es 6leo do 25 pr an
peso. eq vez de 5 francos; por .
radie olvidarl quo a valor dao los
Asignadosen la fecha queprecau6o
al vuelo maravilloso de las fiman-
zas franacesa eao la poca Napede6
nica, quo atonce era la moues -
du prapiodp FranBs crldo po
hueat.. m berac s.a
LSar mS m ,u It ^ asta
nio del pran financier Jacqueu
Necker redimi6 a Francia flacde-
ramente, no sia que n 1788 el pue-
blo francis pidiese a gritos quoa a
le nombrase, comn ae{ sucr6, Di -
lector G*deral dA las Finaaas deo
dania, de miano mode quiMel
pueblo de Paris pedia ese 30 de Ju-
io'dee 1926 que Poincari fuese
nombrado, per stis conpciitutoeo
haanmro.p a" reemplasaw a ,
KpFot, m 6.. pra di ,
de el I fIlnaand ero do la
c~gl 7an do. aidcan solemnne
mentif a lh qua aseguraban quo
*s buischio us d~Wy
Si vencweam l o
campoL betalla, a la gurerrea
AlemanMa.
Yi nadie dude que Francia per-
maneceri on el puesto brillante quo
ha ocupado durante la Gran Guerra,
y su recoMstrucinB financier y de
su propio uedo tan hollado per las
huestes alemana, soe realizari.
Lo qui e fl lama Is atenciba cu
la reconstruci6n financier de
I rancia es el tacto quo desplega at
hacerlo aa precipitacione y sin dar
oldos a aguno de sud politicos y
hacendistas que n despepitan por-
que el frinca "n eeds recobre el va-
lor qde teaita' aites de la pot-gtm"-
tra. LIege a penmarse en la mantra
y el xito do am labor financier,
que tanto Italia, come Francisa y I
propia Epaia, ss tra Naciones
Latlais pr wafxcenca, came baa.


guerra; pero todos estamos .
que Is nergfa de la raze latina de
qum lee trecs aciotem proceden. e-
sl In que traiga la redenci6.
-*. bay quw preecidir d -Ale-
Oanxi *lhablar de la o rata y 4
tacto poiftico eta Nackon u q (
luca6 intensa en quoe se trata deo re
cuprar la poici6n financidera de
esa tree naciones en los aolls que
precedioron inmediatamente a la
Gia Guerra.
Cieata que Franca al recobrar
I& Loreoay _lzplotar la cuenca
&de w. sr, ocupa hoy
Steo ans i preoduc-
d6s aero. y las chenhag que

o slbIA m


arse quea o paf"esaw *0n
WONa come o a Italia y Ani& -
nia ban de acirle a Fracih. Oa
gran ceampetenadia somds; y ya
se vo cam k ae pcor s p dA Con-
de de Bethlon, primer Minitro de
Hunga, ha bech' Un viaitsa a
Mussolini para tratar do la, rla-
cione comerciales do ambos palesm;
y tambin tiene Italia estro re,
laciones con Bulpria, Albania
Rumania, in contar sus propip, co-
lonias del Norte de Africa, an lea
que so va extediendo a diaro el
dominion de Italia.
.Con su guorme uWamer de babi*
tants. y la sabia political de Mus.e
ini de impedir quo emigen los it.-'
lianos a afpuno paises, como la
Am6rica del Norte. an quo par ,o
labornoeiad, araigan a labor y en
activi;d eMa 4 propi ,adw de ak,
liaj emst~iilen is-, Wr godi .
en d mlhB haErftregulNttr.e
Africa y en "omu tW i mardima
con el pr el Mar Mediurrineo.
Todoe usbemos quo Alemania re.
cuperari, en plazo no lejano, eu
poderto commercial, s no politico,
y no -b q* -i piair-WiBst-
pesimistis. quoe 'Alem.anis. o h
perari nuica su! Mandates. 'en
Africa. Sioeupre ful el prop6doio de
lps autores del Tratsdo de Veiap.
les que loe territories de Mandato
fuein recobrados per Alemania,
dpu de u de dcierto tiempo;.y aon*.
que ya se hlia habda do devolvaed
el Kameroon, pr ejemplo, pareco
esto preimaturo hastaT ver como e
e pensando en Alemania respect
de la poltica qua hoy, co HiWden
burg. a s ibia y ad apMO P4 p-
ro a&di e abe d q, tqn m'v lai
doi na. e ,
Las cuetirons aecoumg s as oo
luqu, pui P hoMly ,44 ..
roan; y no m a Mia do q lo
foaodoe esudus -a h -Mobcaase
to p-,, dhp-i de auerr .' ma
yor qu le ig s ban pome Iado,.
eso van a vendlatIr per enamo
Ya e beatante qu po hay a-hr.
guerrm tan duradera como la de'
loe 30 aima y quo lom pueblos so
so odien por tan largos perods.
Coe ua domostracida dg que
d ndio no durari tant. come o.
tes, ni taMpo d eMor, be quesido-
denvetre quwe toe banqueen' da -.
unto. paisi coo9pera con Frowiac
para su recoantruccid6 econwilca.,
y que no hay gran mar., il ada o
que nace. do la caridad, entire la
gobernantes y los gobernados.
N __


EL c r

SfCOfSTHTrWO CABAL


I


CART.4 E$WNAI Dr 'LOIREiN Pdi4C1


E STA abora Iak di muds ld M Ml IgIe In d .dP I .wwn ,.
.sde ih. i-uS s. U ,. "u-emrt ^".u .me.,vh a l -j;', a - .. -.
, M_ I ;.11~ > .. "^, a b "'."."S.".. i_ 1?- '^" '"msa


MARIODE


- I


___~


I --__ -- _;c------- 1 -- -Y_ -T~_rSI_--q~ ~ ~"P r--- "


%11 -.t -- .


Ya Ie'dicf ga la tearqua fi.
sancara quo uuv el Baome do In-
glaterra dureat todo *I iglo 19.
pasari a mana ddelance deo Frean-
cia.


Agriguese a e*ti ituaci6an finan-
cira hrjiateda m loene cultiuque
FM"an regalia ea mo s A4laks y
Mandate y so podrd compoeder
que no ei demasiado ambicioe del
p !oyecto de Franms d o m ompu
an obeto pal(s mOaerias colonials,
iso que lmeleftlf i grads cifra
la producci6n do algod6n y cauchout
y hata deo trgo d o d sue Co-
niaa de Asia y Africa, parasu pro-
pio consume.
No tenia Franci petrleo on so
territorio metropolitano an en Al
colonial; pero dempui del Conyv-
iO eea solmbre d pe-
dVpro Mo~i arI Meouotsmia,
puede tontar coa n 23 y ngedio por
ciento de lea abundates acidien-
lto que s eitn explotando; ya so
calwola quo o b61o tender batan-
to petr6leo para mu conumo. sino
tagrkiin para la tportaci6u, duran-
to mntho tiempo.
Las comunicaciones de FEitpda
por el ferrocarril del Tra4hr
y por lat numerous lUneat 'f
plano quo esta creando a

cIo o idewbIetecn a COn as Co-
lonia.


IDWNAL

F#CIA EN

FINdNCIERO

I. CATA*5DA T ,'


I~ I --r


19


..r ..~...- -..1- .. -- --- --


*,:-. I, f. r, ,


X.


P


i L abono del aurco pamr -
.i'ur.oo. No y b a.art,-
faeciasm ean l 4 In Cay- .
ilUaoara qu a 4 'e trawm
fear-cotu a on e ld ae m ucho
loi skMoIves q4e viaoid a eetu-
darIo y puede agpic eate de&-
talle do obsewpdi6v y eOperioac
a todo l agro epalol. No es re-
munerdor este trabajo ds despe-
dygax l ieIra para .* feari de
fiutes: a a ricultufa et en cri-
sis. corrnd de aete oml en aucho
pueblo. y en todos la raz6n fun-
dameatal del abandood d4 campo
ie paed resumir en eate fra-e:
, -El campo no produce lo. qu
cuesta.
FI 4WTro a McrAFi4 d como-
d mdads e hey a p doelMdm& do
manans. Ea el camp de Casti-
Ia y eas.do an s ro campo acao-
al. el a rrho a, e acrificio de -ne-
cesidade do hoy. De tod modos,
xieto amiate el quoa hot a for
ma;r eis te el ya formide aaterio-.
m inte a ln casonas iluitre y en
ie families d arraigoe No ob-
tant. campo t. pebre y no a
sI evoluci6n tan positive, tan ri-
pida y tan segura como 'debiers
serlo ea realidad. Loe soci6logo
do ayer que despus de recorrerlo
en investigaci6n Afcrupulosa dije-
on que adoleda doe flt de capi-
ae. dijeria s vqm4 quoe tr
pearon eN la muMes superficie.
Uint 0 a0in hoboti n qtaq E 0-
dificarfa uso opini6n. No eitea ea
eae capitall, porqu echae
Sd, todo6 asu aaberrm cow
nundo. d4 pdiea ftoirar 0l rie-
to da rio Squa eesaita *a. uso
pea intsificax teds mu @via y
ra ebAdcturar tods su idea.
# I abono del campo so sue-
le afincanre on e4 astes que Mtr-
vlue a f, so complace on s rvir

EFEMERIDES
ABRIL n21 DE 19141
Desembam dos in mmetes a
I V, m o
Durante el final del aid 1913 y
principips del 14, l-,estada de agp-
taei6u creoio on Meaxice era muy
qa#r6a La agitacidM exitis decade
1910,7 ft. amasifestaba en forma J6.
rnvOlucijr latent, y do alzamiet'
tei cOntimum. Pammse Villa, el co-
iodde Aterrillero de Mikico. o-
taba en O u apogee. Y come' la in-


a*i*ro camabisa giucha aso*fs
9on lei Mcano.
Por flAn. con el pretento d qe
el gbierno contituido era incapae
do evitar esar incursiones, y no pu-
li.NdL telar eL e 6.. E tftdos.
106idoe quo estaes 1s repitieran, de-
cidi6 intervenir po I&a fuerza, en-
viando tropes para apladar a los
puertIeroes. $
Las tropas desembarcaron en
Veietraz el dia 21 de Abril de
1914. ipandadas por Pershing, que
deapui tom6 part, ea Ia guerra
izundia. 'Eran fuerza. bestante
aumeroass do infanterla, caballe.
da, artiMleria y aeres.
Inmaediatamente deepuos de de-
MRbareast se intmarnre en li pS.
mmenzmndoJa lucha contra Pacho.


AM 3 IU s.Etade Un
dee rmapen Ia. adone* diplse


Conlunia 1hmediale a se m -
brason jer Eulbajadon.seMpec-
La uqerra fuf inpinetite.


eal ". S' d1 u

me! da SeoAIe doCubs.


a los dem a: antes quo prot*ger
*"l fuera"; aites ue fOmem

iane qa nu i ace nerio.e .
fomvstav lI iedwta, que sa a +
chas oai onet la peniute. ,
-DO. los 4, leadel labriego-
dict ffcueIamne Ii p idi
cos quo e mponden a intereea de
anq rntidaded industripl.r--de
principal Is- tiene a i.
Y on cite colao.a tiene.
Fihanje al labrador prerogati-
va con que afrontar la Inia en
el diercado. Leu piue: no' me to
otorian, y on ui reigsacones ad-
imiabe nelve %as pd*h $ doe tu.e-
vs. La indu a tiesem'l .
to. Ain caando viv aal y ciw
poco, afin cuando no iipfihqu' i
luci6n de nings g6nero en lm e
problems vitke squoe dtie plas
teados la naci6n, ella lur a piv
legio qoes ui no contribaye a a.
gloria, contribuyen por lo a -md*
a Ia prosperidad de sus patrons.
Pega mos en ipasia anucba co-.
n a predos inverosimales:
-Pudiframo ecomprar paers
magnfficos contaba Marelack,
-n "A. B. C".'tratando do ests
cuestin.-,-por old up pundit.
tie peietai. & ompramo p
'dobke panleVs Wok& in d '
pente con doe mant a uVlu-ia
Pemmtmo ea Empaa nucha. oa-
gas a precdo inerealnia l. y .
para qua morn a rlricee y
los pa0ao- y o oan la garantifa d
que at cabo d& loa 6po0 laI fl
brica Ylo pa0 e alteacen Ia oven-
tajas. nce armias parM iMpoeari
sen ml m do or eau btaMs cdMid
y pot sm incomparable, barra"a
Em much lo que allows piden, ar-,
ai promoten sada ni dan nada, y
,ye testificaba Marsillack qua 1o
lico onieguido ats*& el momen-
to presentede con log protect n.af
mos de seta claise, es que los tU*
atbrcan esas cosas qua deflode el
arancel, construyan grandes fortu-
nas y vivan en magnificos pkli-
cios. Existen entidades industria-
les que lueian-con que i aumen-
len haita e, cl.pcieintoi P6' ciel9q
los drechoS en la Aduana dC la
mnaqn4rifa agriola. La .prooc-
ciOB nacionaL de maquinaria agri-
cola es caisa; ehn perfecci6n. asn
no legal, y tardara en legar segu.-
ramente a la que ed extreajre, no A
remits. Do r,*iwlafie, ete 'iubo

rreca6W.
-Llevad la ticnica al cam"po
--se dice hoy al abrieso PA today
partes,-y todaes. l deomais ome
a. lrareim depuha de' 4adid"
ra. - -r
Lam tntidaded quedeueai cc
que a la proteia da cite moep.
quieren qu el campo so se taque
in tcnicica poeible on mucheos i
glos, para que tetgan palaciee lt
e"peculadores que las .fonta4. 1jp
Una tcuieta intense, cusaade a
mu1ltlicn Idel iueote W At
ciones al &o de todee lW pe-
(e* prodattotes que eoqupitftem oa
el nuestro, estp orna e.el asat
napr6aitno Is ,eit gepaa do Is.
nacln. o t1.

pujada porq


I


- -i


I


1


*UNA a
ble de Is que val en4 ualqu
~,M. ;,' ... ..


'M-


Im


D l
?[ * *Hf *


LA MARINA


tmiIsLY


21 A ABRIL DE 1936


PACINA QINCE


a at Centro a 45,(Wtio.se iero en los Terrenes dey la Jve d Adna Derrot6 al Olimia) Podel MatchGigantes yhillies
I- A L


Aamb amoatnm fumi La. a ,*N m Ter-
S hmel ta io alit. IM ISI3 s meals me
bajo fuirt.e agtuscero~,-Ca= .e Uaad al Vip.--Nota


Is ftI ts Ge * nut do mao
rV j usedas o vd Ton tea tar
bo uateso IpewUmeas" sgm.
-eM. Xe obietne p_ naM .aUmo
ige fleegtleOa ee ggaEagg .ettrn-lU
Wtq u weidudmae e1I twem-
o f Cuyva Tropia, best. t ,it
so GO1s 0414"a aV, urn.
dog h rto del gvaewuma fat

to parutde, d* o itugad1e em.
toi ?epi y azyar hbaste-el juiado
Mutnr* te4a'.y 4. perd1. han s-
t-d@ esublotoo -del mtAl espectaft
iladft hti ade4 e los aumeroeMMS
f dAtlewo vlhbeana do po quta
Mo i-se beIhMes do. Bentupvaimow
dpkipmurto hsote I', e balom a
.4eerS eurnttuwe que ha~m es-
treoieor a I gr armmaua hble.
rma iao la lorle trep t na...
*Ot. 7 PAO hablo d I=lJo
muobe ml. 4e no Mr lIa t
measla del egos qu blMs eU- l t,
rm asM paeslse bstaste poe s
t. odfto n et ath d lae es'
r nb on f d ea 1 qa" ge a
o o. f Mt% 3 0,
4 .so, to de no I tmAtaa.s
sfireI tode aeUeMh at s-al as
p w verf woewu4m"thtofbc
doS b, pin"ae d. u N
r Livtt gle" F.t t l.
d IM a a t o tadomqp-urmso
A us n eel. que r-lt41 do, it
viTteri paar le muclaebes d Ieo
dvdol4 del -oveon R luv, Per o n
ia. anmnda pert. l TWutao -
eiM de tal mnmewra, que
suta < tlerf 31 domino, du-
rento Im telnts' minutes do mute
ai.de tsmupe, fu. total pot par.
to d Joe 'inuonichwHi quo tlene su
homne n e Vedado. Le tires ms su
odi .eenn 6 tante frt*eunoa. quee..-
Sli"te uMna aul, itM o brllltoe
do to dCo Cy ayer pudo ev-i
tar el Me batdo varda V M
Cu"ado ms tmind6 el match. los
del XIyenda6 I diern uee cheers a
em JuedoerA peo *r s"oc e.ta.
a tu outaeda, lquo era 'uta muso
t d4 l 4s nnlreho Aque bh ab~ trdo
mn Quelloe tetront miuteo do inr.
To. 7 IuaN ue m al ILuyand em tWo
fatmde duAtnfeWa eo mInuMd parte
om 4die jumraWe e par babe leo.
uatade .l Madrllein. Alendo mAo
talsa fcaed. 2ioquao por PMem.
awr Jm at ,"oa o.


Io la l ett b mIute 4v
NOW 1460440'cn y s tin
-qlrngtdo o1emlI.we"m lvo rle
iltf oul^e Wtarot *IW is v, oneote
*.oo r ..m tuE tew oe 'l % ate
quo euofnia tM deblAM l et
oil. "o uw I, renee eo "1.t OO a
rlosad". a fafoe o a Ia C e mut.
IS to" ec460o lawm arm.wre ne
cHe't(s- tuvo law do ."Weds"

do o mIuetm aeutM 4
NV emfr ado *im, dt
*m~ptd ' e'qu '' '1 '
Thipot ocW""
,- t~pi t P~nf to (I4MMt.
k~wfrmde ito ~tonife


:M W

'a2d


t* alneoeo tmerero uns opera.
oIIltd m neordableo o mlpater .I
teb l bMe bua. beatN comabl-
leatlst Tureo, Basanlon 7I6
sohutaudo date enrusa,' per
okn U n bues largada, des.
v It to a & corner 'y alv6 It
diUtald ian diffol ara marsc,
el ione tienpo que reMolb unai
tMiuadoear'alvr do aptlaueo de 8u
Sdmmlani de le "galakte, du.
tante dles rlanteo. d. tetal. El Ral
lIbdrf tian ei neeo m le, quo tode
So dodiCen a ndefp aor tU o lo.
Irado on el pt tpot1a T. T do.
r4na te et dles miaute de doal.
401s" IVa 18t4cla 11
/ oNie Mo, one oemtn ta' lanno
eu pooe majl.Qe. ,I match ter.
mime con e viotrual do le Iberias.
tI.
1L rtletld mw. Peor lee lbe..
rMa. blean 1l lqu tuvo que Ju-
Mar ttod l d iupd tempo con un
-Mt h lodoc t ioupwrmbl Main
s, u amyta* mIel major doe 1et lb
r tt dMpiufe BerD BmebalrI r
wor I Catre oUallo,., Lams 1.
Sy ChIerMtu; an ta Knei do mr.
AOft moMe t f Rey, q fu iud Bt
*bi ud qt f me b ecb6 el alma per
ho gtos; do tol deStrero. i01
me"er Chpberlo.
' qlAs4 -b s prwnstaU n ao:
ItNiW R t: Vldal: .aMnelreo Ja-
Pepda; Womlrrio eoPlIa: forgeo:
'lrlquo; 0 Veiml: Idolmlro:Be"
bite p 1hao. t..
etstro 4dlota: Lemas; 1m6en;
Cdnrn: cueto: Ry; Aguotln;
Toind Ha en: .Tpaniea:: T :A Ccbahe
lo y Turqutto.
Arbltr6 COAftade Gondler y ter.
min6 Men at match. i
Al terminar st match, edo Ju.
gadorp *e e nrdarm n ttl *da*
de cuyeo nrodo e tform6 una bhon.
ca en I quo tomarop port aod to-
do Iojg a s. parts dl phb,.'
eo y I furswa de la OuLrdtRa Ru.
ral. Pu usn mdoendlo formidable.
del cual sneuarartI Po oteradiAn
aene a as vIAva a re tir, puos eeo
dlesle* del deport* y e to I qul-
Iptre quo le oa nallm.
IOmpi.J. AtIurtale. Nra ms
oto tremach quo -M msperabol von
grR ardor, puoset qu bhey cuentan
oft eumplst am eua qulpD e o
do Dfe.,to pam v uIr suet al mAs
turte do lse eulpM. quo fE d pr -
turm a*yw.
=1 Oltaqma wAsA pgrreve, do.
/utLtEJ C~" to" SY"


Is hisser kmqb Westl tbs p. do
9^V W ullu*Tn>d WW lle wr
046, E, ON of
Sft,. Wur !~ i9 qa- ed onmpt~o
hO am30 tmbt Suo tr e'por Ir d*
af4. at. Amua" du -t e uwa
bufta Iffdt.ilIt= ft EC Ogle

op go N eboe an
4oood, ,_me Ama4<. t eWavb fo
WabItlk imleuaptqm e e *lo.
Psto goa BRmpleft E o, powitado
"tpr Coyft. ane6 p ab* am Dart.
hohle contmrao be exote ui'uanu sY
IbVa trip.. o )It _nd ki,.
on .:' o "#*Memo -60 .t ai
P"w 4441'"A %o -. 6 sutgo*.
lieB pi1 6 tauif 0 clae up luer
t ttaque 0 W domoalth 41tlove.-
10i Us mfuwkk5 *IPA!Mlw.1M mt onto pulumar O
Aj. ^^^K^Ja pJ^ m *mel-- ma^r


"e wlbe'


RAUL n


- *


Si es que no vulve a lover o a prementase cualqkir ota
la Habana, sin poder pelear.-A Lucio More&id .e .
,, ? .


ulo.-Va para c mie que w t emuesa en
lien que se aplae prom ima, pues as( ha d M a4 6prauimch,.
i"~ '-- -'--.C..taado 'r 0e OM. e fi ca
Isica Reaa I de i Oca Mrtsi


. .. .
La n gta meal eatr* In Uaiveids d Cambridge y Ofy d.eW ,U.w prba cdisics e h Gna Baeas. La
jiusa, e realidad, *s algo tl a tapidpmeo britinice come d1 slm. fr. &a rivalidad etre ames qalpoi data
dd d duo u 183. ENo af hg b tpu gatv ofcto l 12 abdi y A ihde Cambri M aso nag vktofts.
0 4 ,


Fisher y S9Or ,son
las dos figures de

Relieve Hasta Ahora

Ambo. played se estin distin-
glendo notablemente al batting


NUEVA TOR, wbrtl 20. (A. P.) -
Al torwlmar tsa mlm aMe ds t*.
1te onMI ls Grads LoI p ed* fir.
WA*, sM tbier e QIMv-m e t. Sav .


ll w se d m n meovt


/ m qffu i l Im ot be toe ona


emdeOn" .bits on 14 VM paUter.

iye o el tSteo m eeb no

sS bd M 1es
roofte. en. hI' l 14 vtjo &I pie.


toee. on mr aver s e d .T. bblendo
l.tUl. sa-. omonte v I. trusobe
del Ut. Lous.- i ti*ne To SIN

lo ornba. aahitpo.
Fwridad *I o eL m euiM tat d f te g


8ub14 +4oe on$. tSam e*
l u tr> < _uM tuo *I pwtdb ee-

fp co.& ,ta. da Ta.^.w~SSrf<.7 mae-(^nM~' AoU BLAn


.T~v^Bdi .M1-rne *


Si Miguel Angel riot

- va atPacifico irdl4
la Ass. Ameriwcan


CHIOAtO. abril A A. .)
tf-j l**e -~AdrrM. *declagr6 anot

bt e nie se to es, tel Blmf liota
|bdl .u erU ats *e edi d er sUwallo, 1
Is ACA. Am-on01i,, .edn m motlv.
de froom mo tnto o sn em


dLe ANaalne Cutel e douMo te
l sunu tibn eel be.l5 i e ojond lor.
Uoat d elub Ulzsa S am.
,le.T d r e loao oa. as ,..s)
ooNalA ePreefl nor M mtao pwt
#I reiOO ue to 1 h0616 mtiid* le CUbse.,
-Vtoa.r6 4ue h1blU Vml d-r4ofen..
* aUD tll clllbfl gtfllrmu r *n loIx
.eueatre de1 Bie iB 1igtt-mM tOD
Bimo de Cdhoice y ]M Ynte

- 1


mole Dee
diB B ^ ^^^RE
EM *^''~

-'In*M^


-m


Berber Dispar6 un

Jonr6n con Todas

las Bases Llenas

V' loi Brave; maroe unm ventaaj
en el juego que reult6 decisive
para veocer

BROOKLYN, New York, abrlU 30.
(AP).-Zl fueto hitUeg do Walter
Ietrber, n un o ploye Ile"oa gr.
zfat =a.I tudi U.*laxm quo wopbllp1pmul.
/to6MoIntef par, v.eeer. 3~Jl dO
*Mita So, s Robiho iMt em-w
MMiM n l sre an tine cmVp..
I l lmrorea a smbo do Wltew Otil
'bLt swivPitaeron al r .-i& I
l rRT l* 2lern Jw *o
on a t- o Innlng. Haste o r-'
to~~o tM n Clark,hmhoft 4the.
Ido l4" totl.ento, ioilmtopdo ui
I trtsu duelo con Hary Selboli.
I tnsi'muil fanAtilcom pIwmc la.
ro Ilr enctntro. '
b.OSTON
V. C. H. 0 I
/ altet . 6 1 t -
"lbours. rt... 4 2 1 '
.OK-r Ib ... 2 0 0011
V. 4e, cf .. 2 0 10 0 f
I b . 4 0 0 0 0 .0
lb4IA u . 5 1 *
'2. . 4 1t 70
I p . 1 r 1P If
n, Ib. I. 1 6 0 41A


IROK Y14*

., . 4 '*
L + . .4 0 0 0 1 5
t)- Mor en no* -
dl... s, .t A <1

oW|| 01 r At^A

'^ iijblrirt w''***i *


,s .

I: 4lluvl).
.', .+tii
T 1' i!


-iRIM. filst. rillin!
--Iit. oeMart? .
u-Pus noada do ecurrir nada
o rrl ...
-Entoaoes, ipar out Itfa?
-.-Para:iear ai polea oeta noche
,BMnceb COB Malibrn.
-l-e o"ir, rn pelea 6anael, nli
MltIbr4p. .n dlp...
--&atonarI
-7iHa I o utted ,hert on
aweptan do la Trm6plta?
--1 -d46 e luar, nlt do nltinn
otla ne mr be movtdo do t Ha.-
bn.
- P-Pu ea tel w. tuA ha snti.
doQuito oa: d61 O d4e eat& tare..
i -u wdw
t r4n W ea s taba, tan.
to ia g t spa oa.
puMS WOtt Sin t tta* galit*
tA 4rtl^W. All i tomel
que I -aa. jwfai 0i qu1.I
rivo ,tI t .. .. ,. 4

s -Pu- la4e ll *no p
la 4"'va ", -v INO I

1* s phel
ander no quoeeda%, r_ eta t dito.
Bsa A .i t .1 t oa al oe
quo bw vueIlv -& a Wlplt. uarde
dlnere paro eatoneme me ai pro-
tram& bn' eto imWW1dO W, O vrw.
dadero par Tftndo perit-lo ,lfnut-
cos, un programs' d el was1 wetela-
roe, y culdsue I jhllisa, ,
"-Rllln r'ln. .
Ddiodli Itu" .%. BRO*Ctoa t6-
to satuvaom muohes a hoah tom-
prnasn do t snoce do ayer. I.o .
tab guloto us, aAo et1 t*I tono.
Tal *a1 netulsim i a li*.
pltado l aith MrimMtnlal
y *I Aton rterrli o pr ,ru
tedo. loI, don t QuoI atpra l
Iran prosa ms tto nfelew per
46don LI armk I qui ta quo
al lEo hi dO e oiptsote be.
rrotante. cutadt m levntMU a
crUs* en Io &5fiamoate AMMA
POLAR. I -
Do* i3 ,%. of m- bAbe, duoeWO*mi, tmIoU eeMa, l jr -doo
pmu hav hebideato n Mo t Me.A
naao4. no. D r peeler A% pl oa.,


i% s oomblnaoti f : tar Wear0

olffe6 Mla bet 0n MAaW;.
g~o do o O. l*r EJAI#tlin. eMta s oem Ame.
ale do isaMate. Ia estomanta e.
mulent4 B e so6tl0 i ltfbo asG
deeo- '.o pelear 7y uhue h*baewr
Abet AlVrW. Mpi *eMpg
centaL slot fu 'riq db, pe. o.
Bldndo- pork i ehA e alilaC


Grover Ceveiand Alexander ainque no estaba en ms ejor form
pitcheando, pudo sottener y salir airoso en el dodeo que enta-
bi6 coa el novel lanzador Carl Hubbell.-Melvin Ott jonrone6


NNW tORK. abrll 20. (AP.-
MIs do 6,Wo raniticos. on *u to-
talldad empleedeso do caae corner.
clales qOte provocharen el demean-
mo domlalenl para aeudir a Polo
Grounds. (eron testigos hoy do la
hermose vitorae conquieotda por los
players di Jihb P. Mad Graw so-
bro tla l guest' do Burt Shotton. y
cuyo Seors fnlal mar6 rtuna anota-
cl6n do 2 por 1,
Grover ClIevland Alexander, ve-
terano lanladOr quo muchos conui.
deraban fuora de today posibllidad
par& ptehuer rqeularmente eat*
afiSo. inlcJ4 g$ JuIO por lo0 Phillies.
y aunque hlol wild e Inefectlvo en
los momfnteus do apuro, el been up.
p"rt quo is attlemB *meu ompa-
Areros I. pmrwNtU6 oteUftr un duolo
encarnlsado con el novel Carl Hub.
bell. qua pitebh6 todo *I me por
el New Tort. Ales reelbl6 nuove
hitt come.O eshtl. sal6 del Juego
on *1e dpUtfo desputs do darle pS-
so a uI1 _Me *snte. CoUInal termi-
t6 el d4po1s9.
Hubbel .pMttl6 solamente cua
tro hit, uod4oos he *i sOl del short
stop Tmourv'TMloW. qw. tula *eon-
eeoJdo pW IAtr O'Doul, ha cam.
blade am eeU 4o beter y tI A eo-
neotand.o ft gra et fvldd.
La 'I"I oaVete da los glean-
t@ u B oserlftlo fly de
en toercmi 7 nada at primer
home rw dAe S3t Ott la pro-
vents tMP ....
7I Gdlx emvrea do los Phlllies
crtatalad6 l el atptUtno cuando The.
renow eneoct6 .u hit con doe outs,
seguido per un tubey de Freddie
Thompsos.
UI1 cep:


Bill McFayden fu
Vapd o en el 7o.
por los Atdlticos


Haits eus, mmomeato habian es-
tad. dae 0 la aotacon lo
Roatqn Red So" 3x2

31OTON.- atbrtl 3. (AP).-Lo
At4AtoUe do, Pmiadw-t contlnuto
bhoy m racht do victoras, droe.

I i an soreon "rot.o
do Xa** o 1e r. a0b. c fluet 1
l M 1 nor pudo Ide tt loy de
iko run, po..r do quo no*eBt6
bM bataxo formldehto por *l emtar
9 I novato Olvet, pr u o.
t prImer innIng poaduJo utn
y *i) ecrifio fly a ea el sp-
,5m 'j,6 otir. .
Sy pitch o n bante
I a pemr de quo fu6 vetla
4iipe"hl r ,i ctter *n Id me-
S do ppuro.
.ATHLI.TI
i 1roa ,oo. 4 Ms t o d

1 mp ,. o o a


y p 0"1 .10 t

I- If . -3 0 I 0 o

..,b... 0- 0 3 o

l V!E . .M : :. :
F -,^VT i 0 A. It
4, t .1 12
ld-.p.. 0 e 0 4 0S.PWI-wo oPr Narloi .on,.ol soe
vk. &btf6 per liac ftydjin *Iln e. l PW.. n aT


it
+ ....Moeu


Itz.A3liA
V. C. H. 0. A. 1.

ThoIhpson,. lb. 4 0 1 1 '0
O'Doul. It ... 0 3 0
Klein. r . 4 0 0 0
Frlber. 3b . . 2 0 1 20
Huot; lb . 3 0 0 5 0 6
outhrn. e . 4 0 0 4 0 0
Thovenow.. *a 4 1 2 3 1
Davl. e .. . 0 0 4 3
Alexander p. 1 0 0 0
Sherlock ) . 1 0 0 0 0
Collns.. V ... O 0 0 0 *" '
c-Courdy (2) 1 0 0 0 9
Trialei .. 1- 4-24-
(1 Bnltea por Alexandor *n el To.
12) Bat6 per Collins 1 to 0.
maW TMA
V. C. H. 0. A. .
Marshall. b 4 0 0 1 4 S
Leach. If . 3 1 0 2 0
Lindstrom, Ib . 0 2 03 2
Torry. Lb . 20 2 1 3 0
Ott, r ... 211 0
Jackson, s 3 0 1 1 2
Roettdr. ,f 4 0 1 1 0 a
lhrrolt,a . . 3 0 1 ? 0tO
Hubbell. p . 3 0 1 2 0 0
Totales . .. 2 3 2 2711 0
Filadeltli 000 000 109lOr
Neow York .. 1 010 00-4
Carrers oempujadm- JaekUon. _
Thomppso. Two base itts: Hul. ,,
ThomPon. Three baMe hit: Tery.El
me run: Ott. Base "rbad: Llnd-st--
aeitlflco: Jackson. Double play:
small. Terry. Jackson y Terry.
dedee on bases: New York, ; le
tla, 8. BaMo por bola: Jubbll t4 ,
Alennder, 4. Struck outs: Hubbell j
Alexander. 1; Colloon 1.. Hits a I
pitchero: Al0Iede4r. t An 6 ialny";
Collins. 2 on '. Dod bails: HubI r.
3, (FribAw y Hurst). Plitchor pds. o
dor: AlOAnder. Umpires: Mo-Goros '
Moran v Reardes. Tiompo: I bore. ;


El Chicago Gano el
Juego Teniendo al

Pitcher muy Wii&

Pero fu4 porque lo "roj d4e '
Cicinasi o pidiero aprov
l char 1s oper1idn d

CINCINNATf Otbl, Abril 20A
p.)-IAo iuSWdor 4d a RBwt'
fallaron boy o fht te"u opotialo-
les que sa ls PIO IO.WRSa.


Itoa oe e l Si eanY.
aI at o 1 proa m tm r .
IMtw de ltr '.
- ito t-ol *4 *l W I- 8It jm4 t

Ii L 0. I !. 3
[Cumwor, t w 4 0 t ? 0
/WlIh, etst.., 1 es I.2
lar 3b.. It.. 4 p + 3 1 '
y mye tro 4 013 t 0') s .
Wnilo.. e ....* 3 0o MOB.11. .-tl.. v to y IH4 O2 '
nI irh, iI .,, I o' 1 I ~ '3

BI r.I *b .. *. 0 o 4 .
Cw -. 2b . 4 1 1 1 I
/ 5 a c. ... ~ l T4 1 1 ,


Luc iat . - 0S *


CClo
L*
h Il IS JohaMl
s tio attober**
* *


** *T' ** ''* tt


4- I


,,, +... :+ X Y+,i el + o "- -
jiL.^.1


#1f


I I.a


C ..


AQ


- - - - - - -


_ ___


moraw


Gdomim


'


.,L) ., -., ., I


I


I~


I


" 1 /B


0.


r-


' i~$ l A -' Z 5


ta lM.am


Hw~ t ;-. , ' : ..1 . ,. ff:. r . .. . ... .
wpm.,',,ORTIS aDIARI DE IAM . ... ., .


"UBLIN DERROTO A UH E.tEN UN ... 811

Tres SoberbinPosacryi) Pt l sAit 0s b, E Pto -- V p IVanderpool, Siskin y Prince D'Amour son los candidates pre.pectivo 4 JM Tfe e s Es Cpte nnl -xabdd6y c o

Miami, Aguas Calientes y Nue va Orleans. el pro a fuerte colonia e c dWs tr wh ,te .y t eo I or ddl t.oe,Ona uenta l Park, ie cncn quenIthe O ahot an ca or cn aen Wheeling.-Algol,. Bi g s a t a a
tumbado por los palos en el aristocritico Track de o kwierp l Sf'r *r t-'o
DnTBo*T, Abril (AP.)-P.A-
S1rminaa yes hipOron no de Bowe ... depro o SALVATOR" dcntrateut y jud- lk k 4u ge4s. telmk p l
cado e a duia ireso dumtlno lO a --a Starry Phil I1dret o nobOh_ t
cuadra competidorM a Vaberto el* ore, merecde r, @I1 *ob all b e t 1 nt apron- ChiniJ I o
retanego p ari elodo do decant parn o d.n ....oof rh t-gu ea t A aptullandoa cio t d o Cu- o bpry o a s
log e liotantes Y anAtieco st o c aes ul a rival en Punla ltnea. hacten- f .tw'od1 ur, 9 1 6!il 1 ba a ol s
mom enterAndonos dei comar I o u tracks do- quca aa X41 1istuaog. t o. s eue ,11. -k s
el Norte acudlendo el niveo man-dls ymllonarlo en en m uch ar n t el -cam Wp h O t, rtA n, whPto ea p Bt0 eS oa f pdy_ t J
to del invlerno. van abriendo de opar cho, con el prop6lo b a ulrr u e pre ser i. oofi. Io t, 0 O * ore . M
acude preurona por e a manpo ca ---lc o-. -- el t ostriack ro n i _el". iole l aib f o 1rlo 1. t a 4a4tril al. e ti
mote l6nquo e jercI l deports n ue r Pla KudlllChele. F ro ideat-4G .atM 7Im ot1 el t. ble e \oa0tr S S o d- gen..stS., o ." i l--'e is nor derir solomen de lem de.... du qrte contra adt^rn Moo Wi som- .. Srde. "t lb se.. 4.rle.1 .ri-es fat eoest^ra e p.
n melinorno ia ere anquia s e part-t re. .H hortY 6. y Twelver lnty, e ih o deu, -, T .. qu o *I tt a N l d or st h de
n aug e nto los rat aelo 6n vecna. r-The orti Cook quo h ey corr e o IAnso- spo",b. ... Io. I bl ,la euMm o
tlC progrekita e Tarhip dramo d Bowie dt o deo HL lousprotarlo treadle o n i t oraor ot rla p a rpe
abrl I ,o m rcha. sigulendoe crpu. dla u s r .. o B h. ,l 1 0 red d aFun..
.a ia p.qu e nl p.tracks do Wblimo..1 r dCtdell. ........ " o 0 p.Toi ua aora
ha adolantado I felha quo a co p .tumr .... l BGANA00R t 0 "i 4K u d1 SAM&o p **

bm rea M otalar puar e 0ldebutn lo a prue nWOmpl Sres ooU t mot e e4n.m. n l *o I *ms l ttolm*o o d *n aIt" O 0
antero ee oreo hY dal e o rst a no dur .desutro on eradeo M Del ea 1 aL Vis .ttatIot r .T 0 I ,I, mo cl y, ron Iea sab as d .Uclnto par e indica a oen q e mns arat bre arzg Vito riao n r tlrol a o iI, orle.h.MU O. t614% n reIuol)"taae.t j, ,o d.. b -.
p dad vietaban loI pur an pero lo Pcatlb on de e etrella m6m I 4I0 l. .re b .mo con ea o s aasb br v l r tr.
e l. act u hos l de ol areyorm doi le s ,.aln s anar ue ^hl tl, r itan dlefp, Y ... .e, as .. .. .... o .or.tto t '"* ", I d o s
hes, bet & eni Ce ,.terle.detodo nomidnab o L uckyr y .em .la 'i...ess His h R p, :: A 1 e 4 ...o11091
mo toeradaes la apisesta. e babsendo Odto, motRap oilp so b n toroc h. yee.an . I41 pttea o ::ei (nb. 4r infbelae dt I
mtors der varlo n itines anterlo- Is, I raril a Bet o Titledo \prte t 4 ue acho p p e a oay o a. do rot

O^as -*r : En. M ntTa 'oCA^eN. . .. .. .. .. ..- .T ..1| W <1a U . . ., 85 sS 0 1 I T*I
"a por percibir dolamente t. Empre. R od o0.1.de onsaer .I saideso in. uo o( itt dot2 GGi o' l 2 o* mo.d el ea
a ; ln rudex d Brea nt tuillsm pao re. s_ aer_ *r e, con v u p &enr ?Wnda r or .Ee 0co-e : -r d*e dotIs al o ior a Se
*1 I S pago do Jos premio., a@haabler.omt lron dbraoe rper,1 fl epdt -lU Ieorh ip $o ute peoo-lte aa gra :
to 1 Itracck de tilTanforan con u'nt do HarltRco ck. .n o etal d l11o o mum a tt a 1. t l ae
program& de leti Propasiare d abn. l e r e n a c iR ce k C. . A. o- ,; r de rc y prme
ep parn d evon latem* tsoo Apues- bebts, r o u tes cai nda W ci UIR RRh f
| odp e Atlt o .ae nuloatat mEoh onoli 2d adN JO' Vi s teno ol rte .o o 11. maculo date
e "" ""tagg Lu ,.s -laldwn blo.t .,,.. so, d.ead DUcom- PA.ADO MANA-NA ..* 30Ah 0
Sientkei o nr d lo, e toadso dro dmo Ie a bdh p o on ld I s f 1 m d sltAohnI. .t B i o H. oe p aI Me
.niftamericanson quo mA *ar ura r-a h ,o ,t l. .... V4 1 \ 0 0 M:roriat a do s u uo, A* .
oN AC O tetabanlanNpur*nes, perodel entrell m im"dob 1 5 I e o a pr a a o
SS1ooqu prohiblan l que apueataro ejepar es alojado en A e . guso4 1n 5 1 d as r u e c -
tra ciEon si gn clMie ek d ra do todos Irikdabi t ,se o cam latituden, Hlub ofaw 0

o y tracksY Ial eovnts do ale.gran i P o es 0 po r d a pisto y am fO -ia na, e trideaip I .3t,1 P) r wo o. *
fP emdo er irla Otablecid a a tahel its hoobre todo M prime a' quo tramse i o mit tt ro t(. )a r t


r ,: r e,. .1r, loao do ue mas..,e no t e-ee-. r ,g . . 33 3 e 3 1 2 *1 am s .. ,.* i' ..
*8090 sisturm e do 1. bormanom fitjweti -a rtat con vordadarog ewAc- (1) notu pow. Goldman 0 10. honlbrt
.. oI caln.do es on i 3 egranl py a.. I i ~dimtei. prmer 1 453s

trt quoretnc Io n o ca- RCKONrE ubOT n-embargo, en p&rti d e t. C H a ft do ..
'11 era T devo s r WcePsM*o n arisor *bobd tree tuertesc andiates ; .e o ;COP'| PYUS. a

lo e tIoo n vs .tlD : 4o00 lSr j SS r t b


1 top ooolwd oer4* it 1 sJ d can p It d eport .t c ra s .4 d. o t o hnoree* do 1* t w 0 A i grant aol w et p os ---- h rg o,, A.S., I ,-n-;-o -w h s..ll A n_. 4 5 5 d0 @ *

oR p e t ICHMOND. VIralcld brll t (A. P.) dwt mo ure M u1"ulawIon S 'xFie..t 1o *m6 u I mlAltourI; Q uo; 0 r4l.ll

SeJ ,to, obi 84 a 1 ssp e4 0 0**pn be e4 lugrer quo mn e ra sa


P Par." m p g h t Id IEs ers. rpmlda emi doI. ae. Camp ., ^j .d 1 Io .r .e.' i .r 4 r o io. oomptowoean ort Wqb/s .Wh. s
* pot" a D le Gendoe'rbI a o- caae o. ea m1mo e V r l R m I .1 6 a,*rodK' .. .. g ci "t*,eo R----~ *e-- 'ge "a USTv DEdo *bbe qus itr l s t Y1os e tanem rea t. e to? ocas 6n'1 tii etaln ca stcr ihder i-fl.*
l davIhteer euvu O motr t B no r
00112 ak,, e lgl ds b a do ansa lc eno t* e e e o o r BoSal ab m de e eeo tn t t 3r0. 1
.1*RIC MONDlea e iug pr I us.0 prep a Vauiom corcil a qoorI S tA. PI ha c ado doe t e as of tezor oi. qu o r t e b t e pOrde Aolvia l n po w a sm ar rteto 7cr-mu platt llad s.

*K wP .1 l m u tic pareoe nensuck Derby RiA. m d n Irptol q5esprartCapfiree al l C o ao *.W
'12 IE sa hedr B rt tl sonnavor.- tname _rle_ Rose pr edimr.Z ta i i AEg' seo.nI 5to go it r aeab6t el La r mead'eld a belll od *.s'ri
See rtoe muert ettat so0a ans o d n e4 utOed I1076 u m a
B e.CIo i m.S P ro cr ve"s o O 0\0 lATE PEI.LAJ ba bulb^ ---in| l do' e aR 4l. eWM"ti to-. bo awf d* No 9d eSl- lne.. Ge te rcura y pr mers, a leeV*~.n o* t -C N erine- EnCKON EN N a aKe phatiln1a Cl-ab ,IM tortlt. tre d.,e p. a.. per Wa ru dina 3g;f z a 1 t a,
.' amilrale ,eOtel6r( l aljt rt baI 0 .met.n)U de per' la maptes a, i to domer. jo m 'h
W0I;pd Brnta avr.'lda eonen *j* b*a1 a a
gw Is GuOrte at pins -e d Cho t tmo hd locidacotame_____e___a__
loael ds qoo uatBem. l raPeckno'da a 'l .Mr ,w a lea4ton .ato .r


4' Us a-,te. ..NU.A.JT A dc&l ...............,,.. 4,-
7 per t i c* ,A eV* reo"ee _. .o .e ,r. ............ **,I.- I*Is ,lt oC


I a- "l"2 I. -rk. t ,,ep"0 4 'W gD"'1.11.., .... .*re.*.#*.." sa


..............................~
,
.. ,..... ., ...... ....-


.,tA Mgtttade. ,' e tilap elX,1ld ol
. . . . . . . . .,... . .. . .. . .. . .. ......., .... ,...=...._.. .... 3.us b
Ialeluleotson leOBtms q suve a t s
ILMo . . "
".,Obej der .en . qu o a S os pa .
psoroasEts e ti -Allg. o8 1g i o ea16 ha @051

A._Mo.... 20.A.. con o- ...s
J e jo r e ."l. 20o. . . .tiiny oo... da i asa s .t ,s (ei ""v o .. ...
J.W IMor........ 14 It-Is.4
Me tol- e. Monfbea. 15am. as melk' G t*p4"mfloaU,
Psoriasis, a 6 N eR. itcpbtu. "a a -

4o. asIIm. ****t** *
W huo 4Ieev
wome~ on istalt* IN"I ?7.8. .
I '-'-,,

r0, 11.4''mewAif MV I AAn on .1 nm '. s


m Ar'l wilD ms :


" I__N_ I 1 EE N A I Nl . I l J I. I ,,, n ....... --" ... m _____m l


Ui Arena de ",eo Trata de Cotruir en


Londres la hMsa del Madison Square (Gardl
tioa, S re


S le ofi re aMickey Walker ditz mil librum qtein por ir a l
capital inglsa a defender su tftlo de can~en mnudil del
pow pmSdiano fCete a Len Harvey ete verano


NUEVA YORK, Abril 20. (B.I.)
SMa1imn Square GOrden la corpo-
reolan ma .podereoa en el deported
andlal tine 1el mejor temple del
'. unt *i Nuava York. en Boston
y qn Miami. Y ahora. se dice quo
*I Gardena abrlcar un dupllcadp
del lfamo Templo doe l calle 50
o 4 l-coraz6n de LonAres.
Ante do partir para el Brall
Wi Wlltam IW. Carey, presdento do la
cWrporael6a de Nueva York. latuvo

Carnaval Atletico

en Filadelfia Para

Fines de la Semana


En 41 habri l y buea repre-
sentacion de Des Moines, y
Frsno, Califrmia

NEW YORK, abril e0. (AP). -El
record mundlal del relevo do milla em-
tablecdo p6r un cuarteto do corredo-
r'i do UValvrsidad de Stanford, ha-
e 4o nimanae, sufrir una terrible
p Mba t rnte a&t taque que Ie harin
dttntos cwartoto eon 1e Carnaval At-
' ttieo quo* e efectuar a tfin doe so
mlamaea Piadolfla. y on ol que to-
mnarn part relresentaclones do Do
*onel, y Preen, Californa.
m tplo Impuesto por los mucha-
ebos Itafrd. n el meet c leabrl
el Ia oludad e LO AnLeles. tu* 40
tres miniuto L 21 Aegaundo o sea

/ jvt, e la comaetepal s do 121
ee do guadem 4a M e tos quo
14 amutoper %:. = to4. f-,
Str l aSnaora oa g o unio n a corn-
par B Laondrso en goeto doe 1I8.
Est Omxas mara, Pin eembargo
samao ad aeoptded ~al0lmento.

do Itara marca ipmpuoet
P 7i ae a As taoafttrd w los role.
9W do nnaylvaia 1 l bado par
a tard.


JO3IITP RODRIUEZ SE
DUMnUO IEN EL MTCH
DE AYE CON EL ALBANY


NEW YORK. abril 10. AP. El club
Albany bate6 boy fuertemente para
vepoor al Pttsfleld con score de 10
Ir 3, peo Joselto Rodrigues, igun.
da bao del Pitt field no pued4 con.
derar responsable do La derrota.
lt voterano Intfllder cubno fud hoy
trees veasa al bat y conect6 tn tubey
*- tnay oportuno, a miaa do eoneguir
.doe Wos Jor bolas. Al oampo rea-
H4 eco outs y tuvo una austaen.
91 may.y bumen.

S1 del E"t, Ocar, o tribal hoy
a pwr do qo uses lub, el Allewtown.
dWot L Proideeoo eon score do
T ore.

,ioY AB M aS MWUTAS
ROl JA3E AaMACANOW

N MIW TORE. Abril 0. (AP.)-Ma
SLana l uan quodari Insulurlda la
. oxa"do de carrmera en pistas ml
tia0politsaaa, cuando el hipsdroln
de Jamaica rs sue puertas pars eI
' oeettaftl df 1 disa quo ha ansaiow
do,
S Cuahdo Its cortinas de It leases
calcan *l do Noviembre, al te-
uiamllre lt temporada de carreras de
Iapier CMty, loa hiploos do N4w York
hibrLa tentdo la matisfa o6n do hI-
eir r'to on accl6 a los mil cable*
ls,. dodoes *l6se .omejoes coMtdkle-
"ne tieng en la actualidadv ,


converandO con LJoel Bettinson.
depdrtista Londinense. sobre *e pro.,
yecto. l traasso de la botalla Scott
Sharkey pudiers ryetritagr lgo lon
planes de Carey y Bettlnson. En
Inglaterra so ha creado un estado
animoso contra *I deports yankee
por la vtolaol6ne de los regla-
m6Otos del box ue Jdleron .la vic-
toria a Jack Sharkey.
Pero es puy possible que las he.
ridau nterlds en Miami cicatrlcen
dentro de pooe, especlalmente con
la vuelta do Jack (Kld) Bert y
Su probable rl de victoria. en
Istadoa Unldos. Hov oor boly a
Onlei arena doe ox ouo hay on
Londres e el Albert Hall, qua te-
no capacldad para un o poho alm
afilcionados.
Antee de salir do Nueva York,
Bettiagn mo confes6 aue au pJa
ae iadurart en brave quo *
edificar eon Londres el dUpilIadB
del Madison Square Garden. Ouan-
do le dIue al deportlUta Inlt gueo
tree cubanos etnrenndedoresa-L.ul
Fellpe Gutlerres. Parga, v Emeterlo
Zorrilla -ha ponstruido on la Ha.
bana un estadio aue os una r6pllc
del temple neoyorqulno, Bettlnon
demostr6 much Intfrd en Ia em-
presa.*
tEn Londres haremos otr otanto.
Carey me ha dado ed phlabra, Y
uantos podremose deasprtar ia atl-
oln inglemss y celebrar carriers d
blcioleta, Juegon doe hockey, box
y otros deportees, Io mismo que se
bace an Nueva Yori. Albert Hall
queda muy lejos del centre de Lon-
dree, y con franqueza confleso qe
no tenemos allA nada quo pueda
compararse con- te circo de Nue.
va (ork.
He* otrocldo dies nilt ibras e-.
terllnae a Jack Keoarna or levar a
Mickey Walker a Londres a doeoen
der .u titulo contra Len Harvey
eato veoao. Me proponlo her
una buena o trta a OGutlrns pOa
lievar a Kid Chocolate a Ledres
a pelear con Teddy Bale io *
Chocolate derrota a Bat Batiiltlt
come to eepero, y a hate oeonwar
campo6n pluma del mundo.
cBlack Bill tamblen podria levar
buenas multitudes an Londrea. AlIl
tonemos buenos peos moscas y es.
te fubanito aue segln j me ha
ediho ee el major boxer pequedo
del mundo debe desportar inucho
interest on Ingilterra, donde o
apreola mejor el valor de ud boxer
bueolo. Es polble aue pueha comu-
nicarme con Gutierres sobre lu po-
slbtldades de Ilevar a Londres sus
trea peleadores ases: Chocolate, Al
Browh y Black Bill*.
Como so ve Betlnson tiene on
mientes todo un cautlld to naoped.
Es dudoeo que on Londres es pu..
da construir el temdo del desmna
qu as propone edlitr Boettunas.
Paeo doe ode modeo la Idea paroe
Inereunto.
Corrempon lll
?- -" + '" -- --


los Jonrone

A continuacltn van los nombres de
los players quo ayer batearon do on-
ran:inmmons. Atilticom .... ,, I
eatr do 1.* wasnal ,
Allen. Red ........ .. .. X
Total per dfl s


NAtelonal ... .. ..
Aplerican ..... .. ..
Orap total ; .......


.. .. IT
.... 13
.. '.. 7


"~~ jt


-,


Shom ni ha habido a Wte$
eilteo "B.V.D." aia ea
Stti tela e!. mndo enter,


Ctia 'uistt Pi4d -a ana tiends
"*., V yA <*at..s j que no
lle"'. a tiquetat "B;,V lo qus
le ofeeo es Uar ag de )a ubi-
versali eatte (aji w timriort.

Prur he taeLr ,*-oeipr donde le

. ,. a &
." MOw, ia,


BA

mine
Athletic
Rel 'M
Real M


Dparti
Deper

BarcsloJess .'


kLOMPIE EN ESPAqr
Resultado de los partidos jugados ayer en Espaia coe eli-
itorios par el campeonato national:
de Bilbao . . 4 Real Sociedad .... 1
adrid ...... . 2 Arenat de Gucho .
rlrcia ....... .. 2 Real Oviedo . ... .
iv Alavs ..... 3 Osasuna de Pamplona . t'
a FC. . .... 5 Sevila F. C . . .... .
vo Epaiol .. . . 5 Victoria de Ialmas . I
v Catln . . I Real Umnio de.un . .-
oa. F. C. ..... I Real Bet d Sivilla ..,. 1
(Suipcndido en el primer tiemp)


lcMahon Desea


que el Vasco Mateo

Petee en el Olympia


IL ha peido a Pincho dos bouts
mis ahi y uno en la apertura del
Ebbets Field


NEW YORK, abril 20. (AP). -Toni
Corbett, quien fu6 a altima hora el
suatltuto del igante de Flladelfla,
Jack Rozier, no tuvo tempo do defen-
derse,de la ljuvia de golpes que Ma.
too de la Osr le propind anoche.
La esposa do Corbett que estaba
seatada junto al cuAdrllAtero, so unl6
a los padrinos dql moreno para reco-
erlo cuando dateo a arrastr6 a la
*sil despued do haber side tumbado
por taroea y ltima vea por Oea, en
meno. de u minuto dempude do ha-
bar comeasdo el primer aslto.
Jeoe McMahpn el promoter del Club
Olymbl ta s ta ,la.utaitamado con
*I triunfo del oven avao que eupa-
eo a su manager Plnaco Guttrre*s
el permitler emplear a Mato en
otras dos pelo en sel Olympia, y oen
la apertumr de bbets Field l* mee
entranto.
Plncho, contenlttualo al ver el nou-
To pouain qu tione. adqulriendo ar-
tel tan rapddameste, dijo a Ia Asso
elated Fro;
qVarios Crtitop en la Habana me
feren que prdtera esperansas en
OLi porque n Wabta boxcar. Ye ha
viato uatod on quo formal ha batldo
a Corbqt eate mace. Coda dia l mo.
o pareoc veo major, y no ddao de
quae Ueart a et un gran peleador.,
eS1 vuelvo a fevarlo a la Habana,
quiioern quoe i* bulvarn el mejor ad-
verpario quo puedan .encontrar. Tengo
Ia eertes 4d gqu Mateo lo tuhtbLar
con la mnima ,tailidad quoe umbo,
Corbett.*

LA IA DEL PACFICO

A contlnluacli. van los resaltados
de los luegoo qilebrado a&yer on el
cirtulto do a I& ags de la Costa dl)
Pacific.:
Primer yuc. ? a ,*4

B. 9"Ancie &A ..' Is.. ... 141I" 3
Mi. .. .... .. g, 0
sessaell dueso
Davot 1 Reed; PtllwtU y Hoffma. .
feWundo 003 c. aI. I
a ~- -
r ... .132 *


C.HIL L
- -
eattle ...... .... .
Oakland. .. .. 1 1
HaueU, Kuns y ColUlin; 1dwardsi
Pearson y Lombardl.
Segundo juelo:


*. H. K,
Seattle ..... .. .. 5 11. 1
Oaklad ....... .... 7 0
Zahnbler. Lamansk Smith. Frlsoh
y Cox; Craghead y iocl.
SC. H. LB'
Los Angeles .. ,....... 3 0
Hollywood .. .... .. 4 1
Baecht y Hamnah; Holloson y Ba ai
ler (dies Innlns).
Primer juego


C. H,L,.
Portland .... ., .... 1 1
Ileramento .. .. .. .. .. 12 1i 1
Tullerto Caears, Ortman .y Psl.
Ouu : jog" y Wi.rt.
'.I do u : .
,,. t". IBL I.


S..1
6 14 0
y Keek.


Julius Klein Habl6

Sobre los Deport .

en una Conferencia


Habl6 a los radiofans de plo,
de balompi y del triunfo do
lgunos boxers


WASHINGTON. abril 20. (~
-El Dt. Jlius Kkias. A c la
Cimaro O' Coamrcio AemkU *
mentarc proglmo depoalth
paies latiSo ameriacamo 0 0M4
ante conafeada qu di
dio, abll6 atRiUadq
on polo ban voido obtomled 0'
gutiano de loI tritanf dd eqMuaj
fatal wsc del Uruguay y i lde '
cnstlr victotias u obti eA I
ist cbileno, cubanos y iralrUig
loI rius aortkamPiicuoas .

Il at"dw at les 1.
esl Dr. Wola m etamddu

fidade ai quo tode tas hioaildW
gaeOnf (a y le !ibrom de uitnw m
quo is ban publicado.
' Gndu a los deportes. difkill
he pasedo w*a a ma a qin S e N i -
pallha do vapoIe relguiaa I Vt & d
Sesters ud-arneicam, y pUd am-
tM do iporta do los EtmadN UMit
prnaiouadter lad de tasik, Is vm-
diie4. d 45 por cento do se4 p1di-
tes a pois d bhabla s paela,
Siin d Dr Klein. li Aij*fL Iangisa fuwton his als girdsi o'r
sumdom do trajes de baioe dwaiP
1929. paq Mijico y Coba m elo arto
todoe 1 iasom n a la ompra doe tes
articdlos. s pnorn.

TENNIS INTiRNACIONAL

ap6n venci6 a Austraa en l
mai; U mealebradl ,ayr em


VIMNA, Austria, AbrItl 0, (AP.)-
Japaa wrrot a AstrftA ea los t0
eom a te als oobtdem boy sk
LbaIPdo taia"do nml dbnteva
trtap amb osM** - -7

an dobis. rbert el Jualu or
Erwin BrBlmo, con swor doa *st
(xO. od. lxI; (xO y Hadsa y Taio
Abe, derrotaron ar F Matejka 7p
Hermalna Arteni coil morar de TxO;
ex2: xi:; 5xl, y Ox2. ,
En los enouentrol de slniles Sate'
derroto a Hans Elrer, hT; 6x; OxiL
Jap6n est& al rent e n la sertaS
cuatro vitoriag por %a


OWMEAMbY3 lOWe., *bflf 30 (A.
P.)-4haroul ae)st araven Outftel
r do's ta o Coleveland y Alae
Ooak,4 GWme do team. quo jg
.gb la l a t en)

aquf pore Basw sanger
aS del ClMvelad O Wrimia s i
id cliub eases CClt$ ps *i I


Helen Will Moody ha comemndo so campall tialstia 1930. VI
dle aqui practicand en una canchd do San Prancico aats do emprander
Sa viaje a New York y a Eropa. So matrimonio so citairi car-crs.
Proyecta defender ese ado los campeonatos que ha conquitado en Prancia.
Ialaattrna y los Etados Unidos.
RESUME SEMANAL DE

LAS GRANDE LIGAS


-Los Red Sox dieron la nota saliente, gnindole a los Yankee.
-Tienen el mejor record de la Lga los Aditicos de FJadelfia.


NEW YORK, abril 20. (AP).-
Poco puede hablarse de la primera
somana do batalla en las randes
Ligan de base ball, a no aer quo
lah trees cuartan parties do los jue-
*lom efalados han tenldo qtfe *us.
pendre por causo do Ia Iluvia,
causando con ello sero trastorno
a lon diltlnton clubs.
Los AtlUtlops ds Piladelfla en la
Lia Amerloana y lon Ofantes do
Me GraW, en Ia Naclonal, son las
tAlcas novnau quo h uts a pre.en-
to so hqn sid derotadea, hablon.
',i' aado tods 1- t ae i qud a 'U l
hoo al ffied. l Dtetrolt y 1. Bja-
toa Ked 8loZ, lan lrgob, ban h.


tleh-i n descuento,
1am *ln -
Rtf 4ajw a la levau ud


P .. ..T ~ ;


l en EspwoadGhu-a. el6 coustro pr tiu p o la RBe
Tied. em bociedad de anbStn'l
,isorea tido quo ambou s outoeiupa .n
sia, a~gquat con Vi ata la
keleM'iir Piods delire quo tsa si1o UI psn
S s mevros veolntclnuo minutes Juo f
t m tbol I remto dotl titspo fu6 un
to d*E d tebla adnobi itre Jalvae. n
,taB .6u ,..r*ae n slsoe-urdo atU


K pdaimSsoP.$is dtoo-
& ramudep 4t -p ok 0 1-041-
tne mua zri d. altud' tolP
eoyn dn eo9(e t on tat; r,

S realadn Iruo quo Sea i-.
4or. u .a a Bn .ro3 ,i Sdit
i fliAo lA %-lAb .u *
4JfrffJl& ieL~I .*.ak '.k v mIe-J


'a.'* a :


347/


. .
.'* i' ': r: ^
/., 1 I'

, a

'V "
,^' ;,- .,


" O- 'i- oW diK bli o-a-i-i*

*.4e f.)-3EI par.
MI'Alta .VW.WM 60m hueda dl.

ch1 Pi r - te


_ILr. c. y
t .... ddo el
^yssg6^"4"&1


oho tambldn un magnifico papel en
sue prlineros games, lo maimo qu el
'Pittburgh y loa Cardenales de St.
Lule en la Liga Naclonal.
Los Tigree do Harris y lo hbom-
bres de Wagner, Jugando mnA de-
saffos quoe ua rivals, finallaron it
primerra maus en excelente poa-
cl6n y parecen muy dispuestoS a
contlnuar luchando 'pr uno do los
pueston do la primera divlil6n.
Ambos han Illado buen pitching
con oxcelente feldin y oportuno
*batting Sa Logar ua trioniof. Los
Red 8ox di la>l Ia .notea mAi a.
Ilent do la emsmana i. ganar o doe
Jueos a los Kankeow 1 Iaabado,
alendo uno do ellos da 15 innnins.
Qraclasa m performanoes, Ioe Red
Sa aeapararos tode I atenloei
de toe perito4 los maee estan po
oo aoeqtumbrados 1 llto der tif .
.a eft oo jueo Oelrado., *l oe.
ten *gn6 tre, pet doe y IO
W 4ot d *4f nLrtt-rr. ~ gS e "
r". Lee Tifro, *a oautro Jula",
han bitedo hbts pars farcar
1 oerrerso.
L6o Yanke hban dado unsa or-
proeI grande con sue frecuentes do.
rrotal. Todom loe prNlto0 loi con-
sideraron capaces do romper pare-
Jol con los Atldtlcov, en Ia prac-
tica la historic ha resultado diM.
tinta, y abora los tenemos on el 6l-
Utmo lugar de la ULig con cuatru
derrotasa obre sun coptlllaes.En *us
tree primeros games del afi6 los
hombres de Bob Shawkey eolo ban
podldo batear 1 bhits que loe hIa
valido por un total do slete carye-
rai. Ultlmamonto estuvleron 17 n-W
plngr sin anotar trente al Bostto
y al Jar a o elf Washlnit
neabn nailagroFaipelto de -
eloone. 1
*LoU Atidtco bhan logrado e;*n
S fel mejor record do la Lh .,
a notad 11 carue .or'
O ontrarls ban baieado w
Inclayerade toes Joanrones
BAs LLg Mastoai le ar
bAn IlovadO la vol eaan
i bItting, bableado pnad da
sue jugo or maplisimo mar'
US inoo ~amos ban con*e.
P St ita. lg cusaee bha sorvedo
om ,pu$ar U3oarrs. -
Lo I Plra. ba anotado 51 eon
thite. : .W- '.
Los oolrddl la primer eM
u de lubchahiluaA yend 'i-
ganadis, los '*ildo4, .Iscarroras
bita, warca., carroras doe le o.o-.
nontee y Joronas bateadores *o
los iulentes. .
LISA AMIRICANA
4trot,. s is

92A S i2I 4 IS.... 150 5 17 3
tn 1 1 24 6 11 0
1 1310 0 2 1
t. oul 2 1 61 4 21 2
ltrol . 417 I 5 $4 1
lnci . I 15 42 21
Brooklyn 02 I 1M. 111


Rontpieron el- Record

Mundial de las 100

Ydas. en Kansas City

4A-7 .L .'.1


Cc
K
It
L
B
D
X&

H
IA


L
'I
w
0

it

K
D'
I
B


PROGRAM DE BOXEO

PARA ESTA SEMANA


-Hoy Pelea Jackie Fields.

-Otra Paloma Para Camera.

-La Barba Vs. Bud Taylor,


NEW YORI, abril 20 AP. Mlen-
tran la cludad de New York se 11-
nita A ofrecer a los aficionados pe-
lean de muy poca Importancia. los
circultos del Oeat e extrallmltarAn
esta semana, ofreclendo a su, aficlo-
nados peleas do alto calibre quo han
de desportar seguramente el entu.
elasmo do todos.
Lo' club pequefhom llenan todo el
rrograma semanal de la cludad de
New York, pero an ninguno de ellos

Lloyd Brown Dejo a

los Yankees 8 Hits

Aislados y les Gan6


Los Senadores fuerbn los que
batieron por cuarta vez consecu-
tiva a los de Shawkey

WASHINGTON, abril 0t AP. Lor
New Yorw Yankees pordleron hov
Mu cuart llcuentro conhecutivo do
la tempotada. al llr dorrotados pur
los Senadeth de iWashington, con
score do | por 2, bn el primer Juego
de la meris,
Un tubeyr y un triple do Goose Gos.
lln intervlnteron Irandemente on la
victoria senatorial. slendo on reall-
dad aI nota me sallente del encuon.
tro.
Los Yankles tuvleron un rally
acceptable on el principle del octavo
actor y ompataron el score a tree ca.
rrera. pu el Washlngton ripost6
fuort4maf t rmu turbo al bat, y cc.
mno eoanlacla. la troupe do Bob
Shawkey tvoe que conformars con
Ia derrota.
Lloyd Brown, un pitcher zurdo de
buataate control, qu pitcher gone-
ralmonte a, a altura d toI rodtlla,
trabj po r oa adores a y Imlt6
*I ataque d46lo TanDks a echo bits
muy diimlltados. .Tom Zachary, n
camblo, tfu eastlado duramente por
los hitters do Walter Johnson, y tu.
vo quo ceder on favor de Roy Bherld,
quien sufrl6 auert4, parecida. Bill
Rhodes fu el encargado do finally.
ar l Cgame.
1 *core:


Raw T ex
V. C. H. O. A. E.
ombl. f . ,. 1 1 5 0 "o
.oenll, a 0 1 o a 1
auth, rft . . 1 2 0 0
ehri, lb . 0 1 12 2 0
-"er'. Zb .. . 2 I | 0
rrAer ib 4 1 120
yrd, f ...., 1 1 0 0
apman. .b. 4 0 1 o
)ickey, o. u 0 0 a 0a
chary p . 2 0 4 1
bhode, p 0 0 0 0 0
hetid. p .. 0 0 0 0 0
largrave (1) . 1 0 00 0 0
ary (2) . o 0 0 0 0 0
Totales . .. I I 8 2# l1
(1) Bate6 por Dickeo t* el So.
it) SBawowo U *ol t.o.
V. C. I. 0. A. .
-
: spp. . 4U 1 1 0 0
oet, . ... 0 I 10 0
lo . o1 0
oaSI :. ; : ;

r. lb . 0 1 1 4
r a, b ...... I 1 0 4 0

n () . . 1 0 0 0 0 0

ti) VLateA por Loepp en 0el la.
Aamotaela poe eatra
N. York . . . 010 001 010-3
Wiahinston . 001 000 23x-


saile
Carraras empujadas: Chapman, Cro.
ala, Luseri, 12); Uoslln, (2); Bluece,
Rie, (;). Two base hitt: Leopp. (uao
lila, sunerl. Three base hi: Uos-
Ui. Sacrifllts: hice. Cronin. Koemlg,
le, uedado oen base: York,
i h W intoll, 9. Bases p bol "
ary 4; Brown. U ; hode. 1.
ckhouts: Brown. 4; saohry. I
a Ion pitchers: Zaeha& O0en 'l
a lnn:n; Rhlder I* (Ie pit.
S dos bateadorea : ter14, 1 *
Wild pitch; Rhodes. 'Plite pr-
: hliary. UspureaH ash
rn y Conolly, 1,0.

oenr lepndo todd fIoi atlso
agueros. que monieo mA re.
Sen oeu dndo toda r Iail-
Satendi149 palmau de etulanmo.
n oe 1venes poloantes del
do velntlclnbo t1atos.
PIp iH Morales ? Arrondo.
"AaI Eaquivl y aIO.
i eklnron lo blabeos.
Liaule quedaroo an 15 tantoa.
a (.00.
) ea I primers quinlela soa-
e Pco.
ieto a $4.20.
lecomblnada: Pacb-AIgteAr.
toeo a $10.00.
D taron el oelundo parntldo, Ilo'
IEs os Ulriona y usablee, contra los
at Tiaboada y Arrlole.
i Sanroarn los asule.
4 1.40.
'iucot aquedaron en 16 tantos.
MF quinlela. sencilla Oscar.
a:,.40.
Oob'l i Osar-Taboad.
BatS a 14.00.
IaOitero.. eel dclerre, to blanco
A MaUp 1 lano, contra loe asuls Ml-
B AArilatoudo.
Crblneo quedaron en 2T tarll..
6.4,.
STDunrlIn del ianes par& los
FAflA niticoa.


n rAT A Ia a --L -Isa a40
aix. I1, ata l a1 i o Is. moosb
1 P;ARTID 51040 4


I br
Ga-o40


ae ha anunciado una plea de Impor.
tancia. En Flladelia no habarA tam-
poco ninguna plea interesante y
Boston reservarA today su atencdit
para el programs que tiene anun.
clado para el midreoles en el que a s
ofrecerAn 15 bouts entire p"gilea
amateurs, a cuatro rounds cada una .
Las cludades del Oeste, en cam .*
blo, empezar&n a dar guerra coe
vTograma de calibre desde maamna..w
lunes por la noche. En Kansas Cit*~
se ofrecera mafianaiel bout de Jactd *
Flelds y Meyer Grace, de FiladellUI,..
quo tlene much Interas a pesar de *.
quoe l no se discute el titulo weltol
que poses Fields. /
En Chicago, Fidel La Barba, e*-
campe6n de los pesos moscas, pele.+'
r& con Bud Taylor, veteran pele 1)
dor do Terre Haute, salendo el matched
a decisrln con dies rounds.
Primo Camera, pcleara el muarmi.:
por la noche en Portland, Ore
contra una palomlta qune Ie lanlm
Sam Baker, de Los Angeles. y Qt I
caert probablemente en los primere..
rounds del comhate. '.'
El program de la enmana ncluyse
loa sigulentes encucntroa:

En St. Loaus: Kilng Tut. Minneapoll, i.
contra I'lnky Kallanl, New York.
lightweight. My Sullivani, s. PSt
contra Jackle Horner, St. Loutl
mlddleweights. 10. John Schwakl
St. Louis, contra Iugetle Chevrtie
re, Peri, heavyweights, 6, en Day. .
ton Ohio. Mike Dundee, Rock tgme~
land, contra Augl P'lsano, NOW
York. lightweights, 10.

En Dayton Ohio: Gorlla .Tones, Akrei '
contra Roy Williams. Chicago, wel.
terwelghts. 10. En Cleveland: Bill':.
Wallace, Philadelphia, contra 5Jo
Goodman, Cleveland. Paul Pir
Cleveland, contra Freddy oit
raid. Youngtown. 0, todo
woeihte. 10. En Los Angeles,
Baer, Oakland, contra Ernie
Los Anglsels. heavyweights, 1
Fresno, Calif. Sailor Fay KotFa
Chlcago. contra Ad Cadena.
Anfele, lightweights. Tommy .i
hen. Cleveland, contra Jimmy PrulIt
batanweights, 4. Denver. Eddl
Mack, Denver, contra Maurice IHei;
er, France, llhtweights. Geor
Manley, Denver, contra Oscar ri.J
ker, Californin. lightweights. EddWH
Murdock, Denver. Nvx. Joe Trabooe
XanMan City, welterwellhts, 1,.

En Oakland. Callf, Joe Rohe co,
tra Jack Metcey, New York. n
inlddlew6wights, 10. En Cliclnna
lsy Schwartzl New York. contrb
Harry Fierre, Chicago, flys"elghtbL.
10 rounds.

En Akron. 0., Emmet Rocco, Ellwod
City. Pa., contra Gene Stanton, C
velandheavyweilhts. 10.

En lan Francisco. Young Corbett
Freono, Calif., contra Alf
Spain, middlewoelghts, 10.HabanaM

Ay r omnlo so peloteron t
loe parUidas de la funcloneo do
tarde y a14 ato SodaL I*
rise de fgaaUMo t demlnilL De Ui
bom de los lbdan o..
Peiltie o otilv prloeo I
loa blneooa Vallejo p Buendis
nor, OCdhUt los anl, l mUB o yi l
tee mayor Lo lanaroIa On la
BDletos a 1.60. Bolotoa de a p
qulnilela do Velasco a 15.40 y co
nada de Velasco y do EmIo E a
Pelotearon el segunde los blan
Urls meenor y Buendia mayor. con
los asulies. Antonio y Gyaryro.
anorou los azules. Boletos a .5 l.
oleto de la segunda qulnieta,
Antonio a t1.20 y combnade do Ae
tonto y de Uria mepor a 1 pe o.,
etres partUdo. lo pelotearn
bliacon, Pascau y doad Lul ', on0a
lus auules 8arinlaeto y Aspelt.
ganaron losa aules. Bolotos at $I0.
Frilme de Ia nocho. Lo pel
los blanco Juan y Velarco, o
lo asile. All y Josi Mary. Lo
run los blanuos. Boletos a $1.80.
TntO:. Ie s primer quilnitola d4.
dia yor a S4.10 I la do u
mayor e Ibarluces a I pe s.
S undo parUtdo. Lo lpeotearon
blaos, OulasaA Ibrluoea,
log ulei Valenusla rL ahwt,
Lo saiarsa laos iL .ol e3toa a
Soletod la qdulel de Val
la T y .10 y Aomanada de V
lay OUalmols a pesos.
Ultlmo partly, o pelotearoa
O IL o ganaren low dos aoalek.
lateoe, Flferoa aintor X
Itlor, central los Uaule* nm la'I
lOUs a $1.40. '


*y ?b a id*'

PVXR PAXl WnOj ianteo. I
mllto "* B Moor, blaesos
Eontra m a Meqr y OI asae.
1s. A aeir amboa d eudro
y medio.
ERIMWDRA QUI (6) taated
R White ; Bitt, Osqutia; *Jla
JLe ull: O iia.l ;o T.s.
Uow. OGllUlqrmo; Lavendber. Poa
a_ sagelr del cuadro l1.
_.. PA&TIDO (30) tanloa I.
VIbasai-e Guesla. b, *lascoa,
ccltra Uria Meoor y Gara
axules. A mor oi blencoa 1.
cuadro 14 y n!edioop elule. del 1
SEol-NDA QUtINliA (4) Mteml -
Whiter barluaes:; ma, faayarr i
Red, aUlaaoIja: O-iiit nrf _Ms':-
yor. Yellow iag iEayqt; Lea
vonder.I It'


----A


VAN A
WnuEF1Al
YARJ 3


PIN EHUIRTi. Na
20. AP. WUlpOr.
Teas y Job7 qM-
California. rot
*.. usa-nde'le a
peoalet d4b
da teoale Q'1e
""^ -^i


Carotlna


... v'


'a';j^"?C- '- *'U.;' *" \
t .L .. ,,* ., ,.*,


'a.


* ". a


A,
*>; :-


- ; 4


q1 -~
C.
.1~~l;t


.. .. te... ...
4 .B~0p r oodaUl; nrynn
i, Ws*WA /^-^-^


n


t
L2
I'

r
d
i 'C

t.
r
r-
ii i:
?;
r .
'


I':B:rlc':'e
.I


-


% T


nn i . .. .. m i i


7VZryT;,^; r.,*y? *
V sL-. 1 *


* -T'


' 0


I


-B

'' t


rwirr rpW~i
; liF::


~


I
IAN UNCIOS


DARIO DE LA I' S 0 1 ACLASIFI DFS L, A O-RA -


rAgt l ler. ,SeoOfra.n .. S A ,
Soho& eln AW.uaiim ct.M__ _-_i

--i-tslon basess .interwae"ormer at 131 .I N ... .. .. le e No. is.a


M m mma. Tlf. M-42 la.2T O0pMTo0. sa. ER O.u s 4 c ad4. in a Ao-9
soo miaasl^ deao ccorms pAr.nt ery a dorsatiee U a. ia norpli denr^ aggg gg gaon


. Tq Ua an Jo-6 y G"ervo, c 'a,- .' " \ my 'a' H'3 I "u *r__.o__,_-m r__m aII.g_, M,_11 4_ ll r -!a.na l nnl
/ .sr ..cla. co.reo do. cual cur1 t.111141'ili98.echof2ter 2 a2 3 8o Wle IOd 11 11 -5 1 .. I
d.En buena co cinado. So aqo* r 3o2. 2. AbS A22 .. ,A. D g ... . as ae CIn* S. .. ,
ao de racouste. Informan en a Con so o m6 noI U 770. m ol0 ti t
maca. Telf. M-4632.aIaall .3 r U. r .l #erad f l--- --la c que b-Y S ert S| ym 9 CAaC 0 st 3 aU. h n d Ira
S296220.ablO22 SANTO TOMAS No. 1. CERRO Ushha aobth A3lhI fi l If IP pa rl sa JSfy1a O a t E A AN
dnol a 8,12m accoorlas A Y. X p er mdAeJadora. times rs0Akarias1 M III g attJ, ei tXI7L?'yee0r
t ro hb NUuRoe 150 H La amsd o a --- -ma. & ccit. ...ona eW. ere m..dm..e. av O-- sd An i l1- ,
o 1m r ocu ; senmodi-o paR I oa rt. fam Nlla. La a d*r T A 5o 0t1 M 2 Vl A d
En.r Escobar y Gevm. o: I alqi. PRAs.. e d oo Si o 0 No.. 2-.0 ab il I 22 i k 8 S i Be. . .. ...... V
fra Simon PedroNo.6a a 5042 2ata- 963 DESEA COLOCAR5M JOVUNA OVA Ds Cfhd1WbeW oofertas, batM Aober aflustm leoaweon
m par comertio. con vi. u _I, --a -" ....... >I 6001 s irll n client* $ ---,",I ......O nie^' ,SWICAM0,,, s. i8 no , l HOn Cm

aJVELLARTA 7-B rSIL AAS APARTAMENTOS Ae&4pole Croadl de m ne o d a ou *n/m' d I *oloU l ... / -- Pdas en & HoaA


.a..nbaao, bueaa efam. VlalI hy. to, mane rySerenc1.Tlf. .. I" n o ,clasfiCad.. oqTS mn. te e- se i o n6. dd ena te. a
do 1o ic plntoecs. Sy aquclosa pG@tut 1y daEablonrel S& W!> t(*) 100 Ig abrtt 2t ttoe 1. _____________________A____o_ _

4oeol pconrs m ojer Tno. ayntro fi, Ao40ILO HABITACION PARA SO. JOeador a i'uAA0 Dabl e ra rAl /oS ...l me al U-52il, qu insorma ,m .
1 "e241asA ol soCX-1 JOS h."A SINSTO .LGUtq
4 TelYHnS U-739A. tue 172 entro Eacobar y --e- Sad U
..NRIQo UI-COnuEi IP. l BE / ESEA COLOCAR UNA o i o. a ERNE3Sc I Iqu ody lo sI Cine." qua I. co.ti.u'ci I "tr--- I rretda- Baslroo qeiO *aI le-
Sat llas ets a pmpls, gala con co. dpdr con .o. a ln mueble, l, lnm- h pdrada ;do e d no aoa l.-- .. --,, e.rel: T a t, .& inqu)lloto, dentoaao deoacll r s
Ca. A s pa o pla alO n pl; are L isn ta- o y tlon_, P coS 1T; c l /Y ..da eslonral ca' &m plBa. tien re- .I- ... .m e tlocaa"VlA. ,P un, ne e 41 ldd.-Doy beapo trut s.
la;oto h ado. Rcln e n l 18 peos dereho at recbdor; o no rtrenc. l amen. T M-7114 tet i lT M41 .... ....a p letta. Che po s. Isobno-- Tel6ono A-590d. Aiq U I
2A9Ate 1d 0 /nt oCa oI PArA-4,Upto&do. toCu In &Po, rc __Pet eIt________ 10 l _______________v" -ur
ra o -sna t- 2 20 abrl22 re r b_0_50__20-Abril__23___a'___,____e_____do s a id o s e aosad a sa COS104mo
________________ T53on u 7 r^So.:coWcA UNA CO 24alll74 6 ab Buena habltacl8n y baratap Jeno Ma.I 5E8BA COLOCAR IE UNA JOVbi a la T. cb l . No u D owe ds fts a do
...*** bisn.nI&uatas ensa.... rell Is pe- Presente=-e r.. Haba bMa ,L
BELASCOAIN 7-B ria 122 altos, core&a l .Terminal;bu empahlo erlade Adonmano o d O sa-ALT e' laoun0q. TOM *
b ,atCa, tet a a. V has1oy. to, In.* referenclma. TplI. PA 43l. so A is tiomak Or ,

us l 1 <- y +o pi V 1 ml 8e s__i 0 *brl I L" T al ts fr Is 66orYr mo .e r,,a891abitl r 2e. y $mfeec;AD, i s-doI W-oa
sn pleantse alta. Tin cuactro A-uJLo HABITACION PAHrA snom JoV1N MPA6A P .aI rA a Mi. o -r

too. sale. w1eta, Conedor sa /....I.,. ...Ab l. --oNPA RA0 . . t P., UN.e 15, R qNueto e8on 1ar *
e ne4Sle brcil ciodo8ua p rto con usb os...u.Ran car"b A COOr S ne d Uno o crto 119 cAII'loT l as* 'C 8t oH A3 Ferretrfa BeaaIoafn esquina SanIn(A--NA No. 114s te?. ?^un^ o tr-s:"",t:AM."" .. ... r .... N U n IOS ( ASI IC-. ",* "^5"* ......0n..o: "" d*&'*e1 R!rl. d Pn. o
o rn Msaa r. Tem odt2. I-2474 peia y teJufono. Pelie. intor s- ien O renal y do con l uas e tieo bueA, i Fv allI& &Jd er 1.1tas lo to at 8 -. br
/ i l *dm L. IIabanoa Sl e die p.A- I 4teenetWo eo *Ia t para i f/on efrmnescfd l ams es on o ti.. l qpu-o d eI no lo(, lh y T M ( -- ,p ltn eRa. .... a" eT l 0. A R
Scan 1"2 I a o65 Is abr-l 24 ladle, cat moralidad y l mpia Oraeo.-A r u eferoncla. Informant, tols M fono col& I w Ma o as m t-. o. -
i 1 lU.46 9. arl &.a .0 T''AMO bmR'_--Or a",oT!16 =____ _r i


SALQUILOA. ITACIONES ESP N BE DES A COLOC UA Ib. A ,S CH APrmm)t e.. ... 0tm unar bcaese baneauo t Ge-
. a- i*at&anpiaCco n Co.. dida, on m m bl. lm. pr o mi n t. is. u 11 ha Gdocriade 1 do blane 0* mae)&. b tr; a Gload a*i lnNaaI MbtC t3 -------
r ai' es jbiy preparat on Para WI- ploga, y to
r 4 Lvado. Lax Ra y- on Ir spes deroM choal recibndor; b all lno rfrenclea. L amenb 'felt... --v .... Vc 7114.o e qsut q"s ""sp o"| o .- -Is m.--.- x---- ts --a.-- ...... .l. -I ac dmSsa elll0.o p. enll d. P. Adoa
Go a 40 l Gra Infer- A RenANaspecto.I SSFbraplaCS 61..alto.L DUCA COLOAR trAuam, tual- .e2732 1S-2 oa bilo
| t S, pto pd re cAn6 l M.a.a. e5n043 2 rb t 22. peroi ta o e trl o em o I j O O o n C. *. n 10.l2?.Ci "n ,oa .qMa Ia ivoherC

...1.20 b., a._ sa, sl.m y freb n o a2 dede trabaj y 2 3 con referenag de, cas4 1 conoct -..e la. --na para cuaroIs. o3 cada de SI ,_ ....npa cetee s b ^ e "cortk t fat oc sn ies muShe I .ocorr Ul
S-R M MN o 110 l t nda. oa oot& bpar, I r y o M lUos t rene Br ao r bto r- oJIfrmw m NEo. IN.- p0,t .. S.0 mGo a" l 8 Na d PrI-tamou. .
t Ma'n, aves en h bok? a 3221 T. f. A_ 792. 2971 3- aba__ 03 5 088 ab rim "oK n* fs. Insuoe O. ,
e aiquil a, ftherses plants bajado- CASA 9g, RS rCOSMOPOi 5_ I037 20 abril $11 22 rlen inn lesfr...


:- e a&npl. cama eon grandma l come.. tare n caswl particular, tOa s n sefor CRIADO UpLar ALDor he N optola, at chaa e w ofO in D p.erb 507e.0 2 apataI cpb s, talla.e o ea I .recm .nd oneb e ded ro .n la ,m a o *o'n -a tarde. 1a. b-- .otr-J1 y Un bm 7s ,. I dri o, nton3 0 d Ma.
T.LtL PRu .-=A-oa T "... .0&-ajeoiL-p- rusa, y.-lpe buema. InM r Trat. d Md *, 1 Ab s o' . S ee---- 3A4 b3a et y y t d
S iaveson, o* lto. Inf iN form an. Te A- l 01 r i . o 1 OCIO Qrter DclaA no tl de m bl.one
Sam P redro Te" 6. .no apasato = --b- -l.2. S A. AU. MUESA-4175.
ft&. a ava q*enuk llmpftoa. Oonliw deL in eS. r -t s o Ice. Ela 4wiNe-a { A$8R p ia cia. Bd W!- e gue men g*ala do. yal
HABANAiHL. I 10, didad_ to gar. .oralida I Ma.0".am "Ioo A n- .-a -- .......... "*.. ..._o'.- --
360. lPers, -- i (,oebe | tf .Iw "7'" rI'.JLASIFICADOIS eumpl "- s. S I O~initni d" un Jol-

-0opeSr Abpia ',, a abcoaloltlr p-rt ransa e+ 5 e8 *i t16a gaque ag atre e atos, atand E a is i0041 G Abit
tonsprop .bPamole3i clamapermeme tme. 8Cend do s ab.alT doJrrle.eel. rmto-an.a, emp&ISOtdovo roloini jStloiU ma.o 1 mn a qd o a0 Ula d e s rts.t o, e vI& a t e .lrest. _,. Vista, a uns.gran terra 5 320 abrte 22St'0 1?311am 22r t Tlo. ruoPmaead m ja do Hoialn


y s sT Il .Les o41. b Ir "." $. /r"b" m o 0 3o ,490. stl 1, .Da
asak *o1n eba 4A Vlotd. y uAan 6w8ZraR ... TA ICOLOCA U NA bOVSLO 8l -at0 btwt- e ban m'Oa ,
Bola0d o mane1e : rtop, *ate*' eI lk O B Ds

OCmas dte id e a4.s1T.isoa eoltwa gtdooiont ESUbd mec altos o paraip owS e e rgedo MSoca el rt e,
50400b0 atnn 28S(UlbIat no anSno IRamon.Tthaen.iecoa0en- 3 0brin dcm


nan 0.N 34 4mc.eAs,-e ,A033,20.brlM l22 Cr IdMs iANC_- l b ..lC,& CsNQiar seto al
6 & wS se L e s Itlev eo ns .. ibd ga a 22 .ft T el A 4 791. 2 097.1 So ." .2 38063 2.o a b .- s ,22a
i- IaIaju lna s -/, ]Cuba9 a D_, C,., I._- _eotjobe .. e TeNo __6 __S_1_o_.3_UDCs
"43 20 rl as ea ,on ce sag particular. time*. y una sellr Par lptar r eo- o spaf P ele, pamre Aen rs o3t
bwuass recme.nd acnes d Adonde s. 0on a I peaaaoOntIs= I hSau.n- sb r tie are 203 5 an-es 2_ _ _ _nean aes. demta y .d
viLUUIL PR VIkBPOW.gtTUd IiL trsdo. no Siee ppra teau orm. M.n..424L X. =3.t S TL V. t
5I=?B^*CS3 MChSS A Roe. Iiifobiion ai., ToW. A TO8 2-9283 012 0 0 brti 27 3005 VUfIDOUN : aio d.U A do. Ge -ueble .

Is mas s m As A toe p o N O Si I teII, aps V'ND sha *j baN O
SinitsULWo P AT C29o5 N2J1 I ot uew .Ae e la.Saboa ervir 3 oesusGedIa.Goooseftora o0Criada o Soo._Lo__ _ublop
4,14 ales 1- pF0tlcue bucaA6?ejadlam. Tie" rePtrebaf s de ins. lyaonbMAN Pon del MoMSa 23O gjoLtas I V e m

tAie.t epa ;40 loA 010SDAtom V as pUh'cao& T min^e *4 ASVMS 10 aft.afdo.1
31 4 ar so. 6, ft& Pr 1 00 1 10116 fm iWa W cry F

e16oB OST so b4a,......, eterom...,.n ___ C WOue R eUJMta Co 38U4 LeoeseSoa iWueZZ rie be-A%


i. _,,. I man eJdni a.Bab. -e-., -d, iftb ,,e,, ., ..a -! . 'I'
ftm c I I S. eeek ahI eu.w ith' Ira cmbiamo
i24 i -= ;,L.L . /_ I ...LL.. "A -"I 1d--- ziW~ I at.ieo s
*A d-., inde w ruat o you q sclea L u teeth? eaWlf a r
e l a 1 %lagedTt40 ii6*p at a boy' moas m Did onse.f
ye w .I I ,you M WA si1%, yo do i Ii i t convnce '-
nba.. op. -JOVE' UU. d Ag p&a1 .o n 127. entr. la .
u* or -a. 10 o llft
i*o. P 11 ..do ok; i-. .; .s wwo k .rk I3-1__.-A l 'b I l.

bnaea.,a'ai Ide 4 ihli. owd bosh o6ihim's?
141a. -t-.718. I.,. wI +:" lu k .=. ,, ,l. il l -._.

+,,.+. .+...., r Lo
.."as. ,+ .~~n
.-AM
MAO "
,, ,., "Now,"

IMARW DE LA MAMIA.-ARIL 21 DE 1930


PAGINA DEURWEYS


".4 _____ _____ .^

I grmn bmqw.te d HotelP aa. Iu
~- .dm~m~wbeV.amm ,


ON P TO Y ADOnILO UL 3E. EV=IS U0IA
1?

s tadb .aopdo alpwpulr a mci jae i&eiaL pr
ti Agpoa. &u6 mmtr ad in a a b m.w Estebua
I -----


Stao MNetela do
Vede mth.
r homer
ame-. .


l davutow d o ht areteead l-io. I
doreomre a as onFtoe.ea
Sideme dtmre a l *aaeiai. d
Me rn414Id at der; iW.de1O me a
f it rab do1 trstajo: vludoa
apertaeo a m oe ue


D am vetusm V em4
oi mt braaosm. T at ae
WISONM"em atotoakea 1a e- P"6

M quouIM Qello do ventures de
! sals a la IsB eflomal y a be
kl- m tI&n IM la v a
mtado duraot oorasnta y amd
Sdo vida .*mlnnetomont altrui .
'fltouaa Too do cas all 0e I7
Ceapinutaal: en Lablioe pals
, r el aon 31 deoteloemre idol 8,
balance c o rstenta labor a, oaPUS
Scoaber s ds aplasudmr a oba7 Inua.
e ina tlumoatou dirlrg ut-, on ute. cl.
qed qaed no acarllo con me
Captaoa:
A orrar o en 11 Gd dictes.mrs do 1113,
balance orrospondint a e7 Ieo. i8
ipledad lo mA grand l ds as10.1ad01.
X 11 do dlclmbre do laft, eM eapl.
6io ouetlttia le b uma doe $1T.l 6.0.
I qedad per tanto, emoe
mi. despuMs t do eebterta todaw la
Ithnuo bolam ha ua du see...
F, 'intom sar 14 m anage. mal,
oai iWero Mntn: ;4..Js, al.
wI anoa r pea; "17.111 .hU.
i o *e I t Pueb tala rn .
d .e JuMa 8.i.
teayor iel amna da s l e
u idoa t d el emadwdy do i srd c 61rrota At ssreaoor
s mu booS fiOBWI.
II roo lasMlan tel at lai 5 2
Oeu eaben I pearadnela e*IpNe di lR ton{clte, allvor Jo- umyqu*.
dlliSo d .rol lm. O rnsm. e
ManueolA6 de o.mbjiad o de odef*.
J9l96 oay i lawoHmw.
* cairl v areremaama alnquort
Seol re oa el PM141: rt ame, 4
to TAodil, ofo JJCato Blaricmyae
Van o reia dot mob r do nmatfue
Sr itolto e orICt; sl xi prutanet
Ba ..,roc 1 lyaro el _fid edol e
,ineftienel. .1eB Aot~eo geosral Ge
a T aoical m. 1 a -no a ono.
gig yono atr'el naor o eo;ri S
uion ele ousrol at I f .

eiif eIoe .ll TRd Zl
A oM anue l M iooa rd nte o
'r opet y *emor Todorat Met.nu

x.beleIruS i5


FALANmAS DBL TITeo
-b Ayntamleuto de GMaca n u
aita ploaane de I d o 1M*ISI, to.
raine n sea onme e wird e de.

WIG, aS tIla= =o redla, -,mx
or wt oI II a* o Ea.
soerdi. peauas brute RI.
em Eo a tUeos e aS&04
to, 7 por vfmin aso ao or1 0
clament.e, I al ble doe atabria *l
alma eaedlna doe .a.
1 Aledlsa salaudo atreenas. 1
Uoeretarse. Pauli Qunlt e.
U.SMA .A MR. ot XOINUXA
m sor M ar4 d16 temMbi keetoot
a emhe vi tdelepamea ese i It4M.
Ve 1 amew" sorrUa doeedo
STork:
n b ha.
hars ot*et Pies andam qu Nt de m.
ie 'eat im X Lte del

ta teitt ee tolm Cb eraty
InO ri an maeeie com este es.a


et l gloeiesa ipema. ietets
brona la lectuee d* tan Isbranta 0e.
blograma ana tran expleddoe doe aplau
808.
MAWI 1DIS
El eftor Ramda 0. Sorrlia kyd Ma
soaotlma y veboates =%"a&l o
taado el asto qua ha ouvlade pars e
Amo l *solor alaldo e ItelO, re.
memonrandae M isvoere y lan Meal-
eotorgaidu por el er lorlla, tadr.e.
y afloZr ,ZqorlU. h Q a| Vallo 4qu Ia
vid naoor. Gmradei afnsle.
eabtron tamM a.- OM439406 de
la gHe obraIla bo1j9*nna el od~eo.


th L e ol~u s elei: o A liilli si -d de lat -n .. .
I.R9 #,;
Ortisi Aure#l*O W ee la loe eS6 tat oM on ft anslto e ti
9tmmf n fca'; -Eg kto
a OutPlrroes Mee sas o

SASIfIENCIA A'

Bel"as :LOS 4W NAD9S
Taole: I mos; Pedro

Julioa utlIr ro brto. ri, ,, *
landro CAN Pto wAt Mo rn.
s Ron gs,1 Li ?Pri ine.. be"
sel t Gabtee O ; tlaa itoAt epmeAl All
annie DoijtIo;, onpo D. ~ocel; Rlerd <.G. O
SorZttta; *qutamertu Bmu e"
i m swri a IWll BN all.
sWntoa :%wg He1 o da wto W 1 -
aG; ik* 0 10ogo;5.e 5 salenade ftis* a opeO"a. ,
L ILM. *- S Morda ft srfc mmnlach-i t


w jZasy
k sof 4


ms
IdoI
-RM


IsoAN CLAJ


Iau Pascuas de ta Festival de la


GCratw Fiestas

i N tpendientes

X s~ m f o.dle dos gren
del It alee que han do eteotuar-
e e* IS Ajoclkoln de DepeanU -
l1O Comerenlo de Io Ha lat leI
I Ma* ayo ral'le ha
dooatao I rom, elhmw on.
t lo elmnentoe uo son siolM
eanMom M a las flat la l
pos tt Asoclaclon oebr'ruioa
pm ro Ife mes.
Las orqueetau quo ban d4 tener
a u cargo I"- prowgga"m bala-
bles, son l a talmas que duraite
It temporada de Carnaval pseada
tuew6a tan apladlda pr Is *r*
moe aoourreneels u i as sainm.
pletamento los samploe alone de
quo dispone oI Asoc.aooll utilan.
do todoa lo" Ib Is miaai Poe.
La Asoosoles 4) Itereo A y or
no on plean eea dead lo Itpoe
toque a e-G do t des
tenerlo es peLL aBlnte prnvls
to, ai Ilual quo a ett oportun-
dadeo pae ie o ya po part e
do leoe aletoia m*quo ae ve
de Mtfe y al bam am lo
qu nn i lemd p tieo dlvhaa:
compltor a Ia b ooeaMoear drlei
tfoda de m e teUldeso pama quo
do m msoMes hone"' y entuolas.
ta put4 V~r eon Is Aaomolcl6n
alsom hos- of as elmlento y


Homenaje al Sr.

J. Pifi6n Abella

Orgulloaos pueden sentirle loe or-
ganluadoree del homnaje dempedi-
da 1 apoderado del Contro Gall.
io y Prelidenat del Conelo de.se
Natiuatew de Orti netra Sr. Jome
Pl6tM Abela. La hlvia doeaaoi
un poet e sto, tenlmso ls eaeoae.
sale@ quo saborear *I rtie toadnu
mnl. debao de tI terras ehloa do
La Polar.
Cerea do doalotseno elatUlco
oomenalme ma eunlao Ayer e
referido luaar. mpar tUmolar mu
epreolo y oadUMis6 a& buen as.
olade quoe nr bve pear vtaj. T
I wtrAW quoel .
rtlO6 it sawe 01 homealeado
ta aado tte e B s en o p
r: D, JD e 3s a s q el o-
rIdo epreleto tel Centro alle-
go. RotUo CamIs elapector do
gocatdadM 4 1 GW S VwvtnoIal,
MiuelR --A 0 del Ce.
atro ne y gnde 6 d Partl.
Labloeata; o Ma Ta Tontel-
to, ila Scolea 49
wpo.r : J h eON 0
bre 4e Ao BIasotoe0s Galleg1 ; Ma-
nuel Bahluamele rdnt so.
cil: 3Mas4 l yIte y Ruflno Me-
I. preldeate y Adiatamtrador de
Ulia de LoaIstS; Sousa en nom
bre dd O. BMsoto a Antonio
lones Prold e aw doa Naturalea
do Orttgieltai GO6iro Garcag, Bra.
dad.. Go'(lShgmS1lnatroclda; Jo-
k1 do mu.M W -ebt ouero, prc-
46- xiturats a a"'M ABnto
SIdemtq pea *utltellnB del CodNjo
t Nitunrale do Ortlguelh;: Ato-
alleg an s, t1Wa del doporte .
o RIsanmio Amedr; Atots Mew


aIr l a =" a

alogou, r numeror t Urw e anmo

alold6 loe euares6 ae or. Joe$
Barutraui. Apoderado dei Oentr
Gallgo. qua am -pkretoo qeiLon
enoalso I fluar del hi
ameato do GamOot de Cuba, de-
dic6 u vidt al, blien y a amer a
it Inattuola C t Oa.uo y a.
aturale doe Ortuel. La
en el usa do ldabra el 8r. Joee
Andrade. quo a uMd46 en lM, 4oea
ezpueetas per el 8r. eBarueluoe 7
..e&o I Sr. PMfte u m ftclAiMo
vlae y gr&a estancis eon a tiers r
Depu. omolondo did lM ga.
cla *1 Sr. l Abella quo adna

qu0 ouome Meetbvha.i l mmUn Iomr
fs t y ords on.


DWae at u t m .rda bemft aggr-
nMiate dbfthutadla I*coloola ya ca
is algar fietto del- eoAmoe Cuala
qu o-n ee.on e todoe loe bloe
RedomidOc, es touoftede ta.
7ny f ?ug tetodqftm
oa Fiesta de bs o
I F de

Av.ileu. Ayer

Apyr, comt opeortnassto anun-
blaMne., foldMgAo hwo tisdor. de
mow az-efo, cal .o;- qilato, I&


f tiesta
qsgal 4(Lal S esal.-

..o .. ole. .


Ibats, como
I y de *su
iMdeo. con
T Scott,
S i.
de


Per-


FFr


"B. Asturiana"


Colonia Vaicongada

(die todom log aios lgoulende Is
tlatd en etableoida en Is belt re.
lf de Vauoonsa, o coloako v as
se Id ealts er par" l Jatdlne ad
La Pler, en cuyo hermose alon T-.
malta hermeuamento edod, 1
easpoa Iso meea baln primenatad
deo"d bla4 uetf re e1 au$t"*
CWre i san re ualdoe todn I
ooneurrmteo eatre los ue fgtellas
leigateS danas 7 D llasmmul
0n eoouobfharo bs hmaoo N tol
len de Cuba y 2epaS y 1 964L.
ake Arbe, quo hueron pIudldo
y eomena a almuereo ,amelaae
*or una si, mi orqueslt que jo e
cutb hermoeso alree empa*lole. I1
menm excelente, colebrado per toeoe
"Awimomento.
A loe brtbdle his uso doe I pals
bra *ol mL Jloa Llamnoa, brindas-
do poar so cleale, per uag tradlbone
por Is fratrwudad social.
Le siguld el Canoiller de la Em
bajAda Ragaolsa efior Cuenca, que
ly6 una expreolva carta del zeo.
lent lma mbajador mefor Mendes
VisO, a quien compromoo e adqurla.
dos antee do retbir tIs Ivltacl tIs
prlvaron do aedltir al acta. an el *Mf
etslb en eapirltu. Contenia I & r.i
ta brllantes y p trtlomoa pirraft-,
dedtado fa lea provlnclas vsae, A
lea artes, a eclane" a y el trabas,
qu *on ella tnlan tfamoeus a iam.O
tal rspreamentalon, elndo muy apai-
dide.
Deopues d46 eoaolenao Ia parts bOle
able, muy animada, doe l qua d4e.
&rutamo lea da tinguldaa famullam d
loea membroe do I colonila quoe 4
grand awero conourrieron a is flo.
to.
Alit vimoe atondlendo a Is oone0.
mreaci a i DireUtwa eun plm Seal'
puesta do los ee or eaJode li
Preeldeate; Veanoso Uabaleta, Tso.
sre Massul Otsola y Marul ft thw
y amableo aeorwtrlo a lo v
aderem oelegirloat Jo i J to
nrtaI J1 Calel, GermAn 0dme0, 0 Sh
bie AntvimItA, edus ftlkyr. AptwL
no Geroetb. Aegblo Eptaea, M *
norsto Dalats, lianef anft
canO. La dRn bano, Ds mai a**
FunIm XR. Oa- I. CoGma 314
belt. laJN Araa. Andrt Lan.
Mbal, Jil0 MeOdl.ol, luau Ai
li arays Manuel OtCrola
011h, 1t Aviuoa. Manual Ne t
asim=010, rFrancco Krvltl. M-.
nuel Otatduy, Domingo Naaasal. Jews
PeaS, iA Pardo, Juan Rolea. i ,ow
elmir Aorresttam, AnAaa- Egft%,
Joe ttinure, 3 an B. Buerto. Poo.
drGa. Ue reteob.e Juain ftn '!artUi
Timeoeo trasanoe, .Joma6 Sa NIlo.
ISa, y la oemtalenee do reibo. as do
dansa, tteamads por Ioe eeroea DI-
maeo G"o y Andred Lstrasbal. L .
del regpit bonquetQe psor lo
before Manuel Otaolb Murl.
Etre to sorae quoe a tlers atl
Lulas Cobi do Oataolaruohl; O0t1
Odarfteo d OOreteIa, Seft iso.
Alt rra GavOtats Ata. Antos u.
rr, JUan Mfarla suftio. "Seas
IAMovam, Abuft do Joarlti;Akhumt
deo Paus do Aran, eeir doe
se ortta Ota eMArthl. Bra. doe t0oau..
tisa etrasu iDch.


A U. qL rreo asturiano ae eat& le-
vaateado el indispensable horreo
doad* et o erW la sdra; on el o1a.
narlo, ie geaulnoa ventorrilloe: en
Qel Mle4iao tfple cas eaLona pars
el expemno de products apetitosom
del pa y en el de Andaluca, soe
leeva tIs Crus de Mayo, a quienes
se 1o dqdicarln maetas y oanolones
tan gUwhvaa al tempo que se ee-
paraes ftlerw per doquier.

La Puwhacion del

"C. Castellano"

Para proximo dia 3 de mayo,
ela *~euelada ~a velada conmemo,
rattle t ndacin social. eon
cu *.ta.s a ha de oelebrar al nAl.
5 ,JHWj al o r sparto deo prem es
S 190 &WOMBea 9e olaaw quo 5-i
a a en log volentte
l ban llevado a ca-
bsi tribunalee.
]I* be magntlicoo regalo quo
Il m d huOtrucl6n tiene de
hos ftin, h dmoo podWde
apo eopA de plata, roem.
p_ lD o o eonstrtuyse pre.
mi ^JfM ~s.anillla Le6n", pa-
ra i ei. iVo eemo premlo flJo an

NI Ut'U na muy ameno y lucido,
ha. 45 Stjr lroe demea do todeg
loe IM i opeorandome que laI
plMeeOM OtOalcaa que serAn pues-
ta "I' ehat por lo. "fiflb" del
pt merger los man cA.
lIdG obde f *
im I ro de canto, mond-
losm la c., y basta una
clnle p MO rAflca.
,c ago con un llgero Allm.
sidoqe.* IS oiooi6n de lnstrue,
ci6d W oDV8 relato doe ia fund.
el6n Y 4eueMd1lvtmlento del plantIl
"cdwaireWT' *


del Tiempo

NOlA M L DtDIA DIL DO.

0 0 *remo S
d dom A0 el

12at"


Van pasando loa dila y va pre-
vtllendose todo, para ia grandloss
romerta asturlan1 del domlg.o cua-
tro de mayo en todoe loe Jardllne
do La Tropical.
Begffn nos comunlecan de esta so-
clodad. hasta los medloi de comu-
alosolen aerAn ordsnadoes, pars ea-
to gandloso festival.
Be eatA obtenlendo o ee obtuvo ya
doe I Nueva FAbrlea doe Hlo el
permlso necemarlo, pars quo las gua-
lloguen hasta a mni am pudrta
dolos Jardlnee do La Tropical, con
objeto de que el personal que estas
transported, tonga las mayors fa-
ollidades.
A la cooperacl6n que en pasados
dias anunclamos, como de entradas
sollcltadas pbr aefores Presldentes
do Bocledades Asturlanas., tenemos
quo agregar hoy que tamblen lo
tneron por los del Tinetene., Gran.
daei BSalense. Union de Toverga,
Proea, y Quir6s. Club Belmontino
Allerano. Allands,. Navays. GOjon
Asoclaciftn Villalegrina. Naturales
dA Vegadeo y Contornos, Unl6n Pl-
Obena de Beneficencia. HIJoa de
Cabranes, Socledad Benefica HJos
del Concejo do Po0fga Club Graden-
9, Circulo Aviloemino, Taramundl
Proresista, Unl6n de Belmonte y
Somtedo, Naturales de Illano, So-
oledad HIjos del Concejo de Villa-
yon, Collotenae, Club Llanera. Con-
oejo de Navit, Hijos del Partido
J~adilal de Llanes, Concejo de Iblas,
Unoln Gozonlega, Socledad do Cap-
trIUln, Naturale. del ConceJo, de
olero, Unl6n Progreelsta Tinetenee,
Naturales del Concejo de VIllaviclo-
a. Asoclaci6n do Langreanos y Club
Boto del Barco, los quoe com los
anteriores. so aprestan a contribuir
eflcasmente en este festival.

Juntas Directivas

Circulo Pravlano: celebrar? junta
de Propaganda el dia 22 I'el actual,
ta Iam 9 p. m. en el Centro Astu-
flapo.
Club Tinetense: celebrar& Jun.
ta Directiva el dia 22 del actual, a
[la I y 30 p. m. en el local so.
elal.
Club Pilofdte: celebrar& Junta Ge-
leral el dia 22 del actual, a las 8
y 30 p. m. en el Centro Asturlano.
Unl6n Progroelita Tnetense. cc-
lebrar& Junta de Propaganda, el
dla 23 del actual, a la 8 y 30 p. m.
We el Centro Asturiano.

Adhesiones a la

"Cruz de Mayo"

Numrnerosas las Instituclonea reglo-
$ales que ae han adherido pars Is
oslebraclOn do Ia tradlclenal y fa-
tivr Verbena la Cruz de Mayo. Re-
.prosentaran a lam principalsoee reso-
1e do Espafla, fa hi patria do Pela.
..6el1 Deportivo de Asturlas, a las
Afort uadae, el Canarlae port Club,
I &i pa rla de la gran Concepcl6n
Inalr, rtltica Glleas y la I
*e01Va 3 p soso a Andalucia el

Tha Itm listltu tonea tnen aL
an oeag el prerr i suas rries do
mnat"e quo en elloe a poe da ad.
irar l bllesas doe su reglones
l tas. Habri cantos y bailes
looe y con pintorescoe traces con
Utn eoaOmro de danzas *epaflolas
Ot prtm!os a lon verdaderos triun-
fadores.


El Gran Baile del

Li*w Gran Canaria

En lou elegantop lones de1 L.-
coo Oran Caharla, so celoWr6 *I an
balleo'organlzado por mu ffecelin do
fleetW, que celebrandolo obtuvo un
hermoeeq xito, pues asiutlron entre
otrase eta damar y damitas ues
norgs ncanto y 4opairs 4. 44 irA-
S Aadr; Mara todri ;


Donr D; oor
AoaeU ta O nt u Oaore^

of i *IVt Lopes; io-ta Vdel;
M"e" Itklm sia Fwis : .; DI,-

i eo BeDel# WN CSUMta sns; no-
? oWn";om 0 0ostamat -et"s.."
Ml"i Krsanlo -ItSo'; eMatftmi
1Johi r, Ma s; Cariea; P oene;BlI ,a p; C BMW" S!o..
=armn v; -Catmita IltN; nens
Intmoue: Maria ortema; Catalina
Mir: Rrancleca Franco; Magarita
NpWrl; Maria Cabrera; y Cobeltta

jt baall* a ritmo de una admirable
#ap btUAb del dog rama, y W
a sa g& lantea parsa I dama y
g a a, istlaron.
.Aai 1 Preoldeato 8r Ju DiMa,
h eewtf/Joeelor Euperto P. Ue-
i, td m lefa iore d lo Ia Dlrectl-
v jl "tinopAro do aeosladom.
La Jws M elgrantlilma.


WvUtm en el.

Centro Gallego

Whi~nte pr todos oonceptoa r.


=5ro.~l~


"La Mona" de los

del C. Valenciano

Con la tradlcional fiesta de la
" ona" con motive de Ia Pascua de
aReurreccltn, obtuvieron un saif.-
lado triunfo loa "titAnlcoa" mucha-
Choe do la Secci6n doe leetas, que
hboy dnuevo, despude de una au-
oitcia ~do un mean, vuelve a pre.
aldir el amigo Pepe Zrmorano Blay.
Yuto aro escogieron le Jardlnes
de LaL Cotorra, quo fueron oedidos
gpntilmente por vu propletario el
seflor Claudlo Conde. tan amigo do
las entldades espaflolas.
Deade horas tempranaa estaban
muy animadoe aquellbs pintoroecos
lugare Infinidad de famnilias vales.
woanae habian acudIdo deede Dor la
maftana, para confecclonar' allf sus
"psellas" y pasar el resto del dia on
franoa cordialidad entire sum qpalu-
noe recordando los diasl resentes.
en au aflorada "terrota".
Por la tardg do doe a mlete de la
milama, la orquesta "Ambassador"
del maestro Arturo R. OJea, amenl.
96 el ball que ase celebrd en la
glorleta mayor, replete de concu-
rrencia, donde predominaba el bello
sexo. muchlaimas belles sedoritam,
valencianaasy crlollas aiduas can-
currentos a lan fiestas valenelanse
que soee divirtileron ballando Jugan-
do y riendo hasta horas avanaslas
de Ia tarde' cuando el Sol me auon-
taba 'del firmamento.
Una precloma y iiganteeca "Mo.
Ia" se sorte6 entire Is concurren-
cla regalo del distlnguldo aesoclado
del Centro Valenclano seflor Jo4i
Badenes obsequlo que celebraron mu
cho los concurrentea a, dicha tradi-
clonal y simpAtica fiesta.
La concurrenera come dijimos an-
tea era numeroea, no pudlendo pre-
clear aqui sum nombres, ante la
omisi6n Involuntaria, que Ileva apa-
rejada el disgusto entire losa lectore,.
por eato solo estamparemos el del
Comigl de Damans, quo como en to-
do gas actors. hiso su presencia y
cooper con, los "chlco" de la Sec-
cl6n de Fleetaa. pars el mejor lu-
elmlento de Is "fetta".
He sout los nombrem: seoera Am-
parito Vives de Cltment, Presidenta:
soflora Adellna de Almela, Vicepre-
sidenta; seftora Fllomena F. de Za-
morano, Tesorera; soeforita FJora
Zmrorano, Secretaria; sefiorita An-
relita Garcia, Vicesecretaria; Voca.
lee., sefloras Elila Vives do Domin-
gues. Mercedes de Llorens, Merce-
des de Molina, Marina Serra de Cap-
tro: seaiorltas Lubsa seDa Jullti
Mirallei. Maruja Lloret. Macu.s Pl-
Ilado. Carmen Vivee, Lolts Ahnel.,
RoMlta Castell6, JoIefina y Maria
Oltra.
N aparte del Comit, dcen be-
llan ieftoritaa mn., tan almptilcas,
como hermnosas, cubanua y valen-1
clanan, a cual min bonita.
Y .de eate modo., paasron eu dia
de Pascua los "ches", en franc& cor-
dialidad y armonia, esperando so-
lamente que vuelva el afio entrants
para olvidar, aunque usa per un dia
lo Rilnsabo-es que a diarlo no@ ofre-
ce Ia vida, y dedicarnoms a distraer
la Imagine clon Inquleta, en poa do
una Jornada aleare y do expanaldn.
Hasta otra fiesta campestre, pa-
ra convvir deo nuevo con voeotros
horaa do alegrfa.
UNAS MANIFISTACIONKS
Aprovechando do encontrarnoa
con el Presidente soclil, sefior Adol-
fo Galindo, nuestro buen amigo; Io
ipterrogamos aobre los planes fu.
tutoe del Opntro Valenclano, mani-
foetAidonoe dicho seAor:
"Estamos reerejmaisdo el Cua-
dre Artistico o Declamacidn del Con.
trdo deoeamos reunir un notable
conjunto de aflcionadoa, para vol.
ver a dedicate nuedtra, actividad tQ
teatro. Noa proponeomoa & orsa.
nisar voladas culturales y litertria*
e3emplo de nueptro amor per lab
Bellas Artes. Orgahlsaremoe tanr
bi#p flqtas de contraternldad. 8-i.
ras, eta. En una paliabr: una ver-
dadera poltina eonstruativa y do
ongrandoclmiento social".
Celebramos much Is poltica que
vaa emprender dentro de breves
dias nuestro querido Centro Valen-
rlano. donde tenemos tan buenos
amigros.


I.


Rawmai W L w
cinoiunati. OWl.
6 p. m.: VIteWo hter Progrem.
Babes In Toylaaed u.
6.30 p, .1M.: NAVY WMYn Y ro C116
.lnetlh Club OroheISA.
I p. i Talk easm iemnwMat Utue.
7.11 m.: Da n Maing Pwdow PM
gram (WOn).
T.30 p. in.: Nero Welfa Program. .
t p. m.: ore Ae ,a .
).ie p. m.: InSram ShbAftw (N 2
I P. M.. NleOy Dreos hop.


-Vioella maptttt: Why Do I Love You

.0e p. m.1tel repoo (w a 0).
A$p 4.m at. rD N B an 0601
1.3$ p. a.: Xpire Bauilders (N .
0).
-1 p. m.: Nwe tata. -
li p. mI. Mviael emoere De.ee Or.
11 otra e
* pl lO od IAMs SktbkUM.


LA BITA D CLUB IA RAA is a he
awoid6a ddi Club La is- amisml edaime 6 s =U M C ilh.
do lua Jadisa4o* b lN& :
A La sma a i *uM h vma- isonliou Ma aoi
invitadoe dluiaes li Ie -
La coocurrensa 9" msmeoa. y TVuu h u s .
nizadcloe dd renair a h seM e aludlon g" es40, M"O
Entre ia concerntem aeisdei na is t
Lolits Gnanads pOl. llM ".rd#es i Smu iiiA Loao
(tMerot< dd Club.
Aa Marida a Gmae, Em.ila B"hs ViwdA lenift d SeA.
es. Ada Grandi Roeis ueO. OCLmM
Las hermanitas Le I
Hida y enli Vad.a. a.
Puil Mangaer. Social do' N ll ,
do -Curvo. Catalina Va S w. im is
Graada Ortix. Pow YT, bkl
Figa. M:rcedu Army. do Ce"
AWP CabalsiteM. Alle-idoPsbe, i
D1.seab. Andrea Giamil k .
A. Rea de LoriiMmde Tt t to
11w d I" 'Ibaaim, aueit |l11 4d -
:?i Ai S P I!II^*^ Y.-[ d'4 1,
al r Debr dm i e.
u le Amer ,bV Mill A sd ab .
a wsalayISada agsao"ml mdomWlas


e ase dcelebra ine ym M a 1 -
Pi. & mprin. dla g i ulamoaaeeim I mn 6Ri


tilgestde per 1s >inm ouga do|| anC^'sr T ^


Io cas Que Interge a Lo Chof

sInsI' -?p 0.de o b Mr 131i4.taIM
a) T i Y liant. 172 i .als e u


m m


Fel


VIM
'&O'ld n"04


-t, *4


I '?i ..t- .. ~. : --c---- "I r r I -. _ Ir


__II_~_ _ __I _ __ ___ ~_


:


-~I~YLCC


l.' aiatt o IR A. B
R a M .: 111"Ph7 =.
t 11e1 a. rn.: Proramalim.
11.30 a. m.: Close do lpnl i por W
profesor Mr. Lim-ore.
it m.: Hora pr I1 eGallo.
12.01 p. mU.: eatade del iempo.
11202 p. m.k: iHera die Victoer oo
sto progrratna:
l-Deneustral6in. Deasoeste. Trio Ma.
Lsamorom.
2-Marta. Caaeld. Kloutorlo Br*to.
3-1La No r Measuita. MoaelOog. Rae
m6tn Kspilrul.
4-(4"rdoba. erwiita. OrqueIet Argm.
tina Victor do Raltn.
5-El rIeom del aldado. (Adl6 Pilar).
A ltnlo t't rre.
1--Porla. Poltk. Quintoeto tallaae 0ir.
poen* .
7---ene AbbvlanMe. Real Bauda Its.
lona Mninebltnl.
--rflorie do lo soldadoa do aweo G
Orquoot Imtivractonal de Oonelfert.
*-Ceampanoae de Plats. Meadoltna u
Oultarra. a do Pso.
t0-Cato KraBaZi. (. Lsuone). Cael
chita l a Orq esmata Loe"ae.,
l1-.arabalt. (filx D. Call t). I ,n.
dalla Lirosa Orlental.
-Crilla ,OiUi. (r. N. abrora).

qutels RO re.U.
14-Poboltwie lia. Cancln. Nstoer de
Il Torre.
l-C .uajiras. (A. Villilda). Luoll M.
Moral*M. DBelft".
l--LAKrlmna. I. M. lerrano. Trio Oatr
1 Ilf Aseonclo.
1.01 p. In.: PrograMna do 1 Aguilb.
.1-7 V. m.: Proraims do La Borle
Intiporlail.
6' p. m." Tore.
6.15 p. m.: Programse Lima
6.10 p. m.: s rae Afebal." Primeor
sudi,16.n eon pIf1r1ams eaPeclal do dia.
logIn. Vanto y Aladiaes.
7.30 p.m.: aee o d I Inl por )e
profeor Mr. Lit~r.
I p. m.: Proama del efurote.
8. iP p. n.: Ffran. do Moiit e.
8.45 p. m.: Proa oa ldel Casdi so.
rarre.
I p. am.: Prmoateid 4de la osnMa. .
ta al Coneurac ot" 14 bNorita Coseep.
cildn ViAqeuos Alvarem.
9.15 p. nm.- uomais noehte.
dnoela a0 IS 0 I
Trasmittt do t1 a. M. a P mi
alea variada.


ELECTRICIDAD 9
BENJAMIN ORSON OPREBCRA UN A"K CONCURTO
MARANA POR LA STATION 6 M W,
l.os rado-oyentos tendrn Isa ocaian maais d ogr per radio
al notable conoortlata Benjamin Orb6n, qons .ta~ er dM. Is
Pmlsora C M W, do este prl6dleo, una selectlalds audlelfo, con
arreglo al salulento program:
Sonata "Claro de buna". Beethoven. Adagio sowtenuto; Alle-
iretoi: Presto Agitto.
Trese Utudios.
Nocturn.
PIoloness on la benmol.
(Chopin).
La louse. Raft.
En Courant. Godard.
DIans Asturiana. Orb6n.
ansa del Sombrero de Tres Picos. M. de a"lla.
sevilla. Triana. (Suite Iberia). Alb4elL.
Fn la Secel6n do mafana publicaremos la hora etactas n la


Clti- i6-eyeemn y ,,

l-n IM


CIIIC~CI IPArNA VEIN


ANUNOS CLASIFICADO:; A-3333 y A.1014


-a -aaaeaIaii-IaBah~tt.t nnkammaa


SCRONCICA SOCIAL


MCNOI CRONICA SOCIAL 4 981
W LA RETISTA 1PRoW
Us m mbramnlito.
S Le bates a It fatvor para eo
. JurMeo 4e Coacurso Nacional


UNIA.
He lnde
American
Il magnifice trasatltntloe
- BIa tonoladas do deep
Irmiento
"VEENDAM
El preforido do la mejo
oeidad.
aldi dor la HABANA pi
Vigo, CoruAa, GIj6n, Sant
der, Southampton, soulol
8ur Mop (3 orse y media
Parls) y Rotterdam
ElDIA 5 DE MAY
et "VOLENDAM
(gomelo d l "Vndam"
Rogrosard a Is Habana
ls. mimes puwtoe, part
do do Rotterdam li dia
do Noviembre.
Cidaere-Cl se Tur
Epecial- Tercers
Para ma inform a dirigi

L DUSSAU U .m
OfialAs M y 2L.
Telefs. A NM y M 627


* v ais blur


d 251 A

AM--M-- ^--Ms

n y.Twem clda.RAN".-


,* ,
. g a. ^ * -


0I 0673 patil s ue l Revlets El iP sos via
no doesavolvisado *atro a Ise s dadoes
distinta. pblaeoipale6 y apitak do V
mpletar vincla.
do Sta. E coacejal del A)yntamttad do
__ abas1, sear Juan Antonio TVitner, _p
sidote t del Ilamo ,y 1 "lhor Am60 K
!lin fruIadoI. aocrotarlo tamblda o4
I0bo Juradte. o asucribo.
DI evats el iAbado doo as -atd
ta r do IOe vetos quo uman d lt
dbimlngao e quo ilcanzaron I BAltA'
Sde vot a en.l e erutnilo etectuade
i los Meons d. la sociedat Macee, 4
diodo pare, s. obj.to.
S Ahora eonsilno la graelke prSI
Scb(miimn que ome ha dosins" pa
% Ivocal del citado Jurado.
do LA A'NTORcA
I. grln ra balls y verbena coltbram
I" & tards y norhe del dia 25. uta M&sel
dad do Artoemil.
a fe tej ia san Matros. Patrnu d
i pueblo 7 :y te ndclo prestliOslaimuo t
S culent con Il simpatlas do todg i
eOlectlvidades. erifilcanlo *ll sun i
,r cloaos salones y eon u grand trram
r Die c*ntavos la entrada y dieu *
tavow Ius pols s beaIbles.
-e- barrilos Cubano y Orlental. atendid
- Hr Ilndes vuelt&b&Joras y u Cabaret
gne CLUB DR AZADOIRMI
I do XI dl IIt habri matindo y balle f
Ia noche on oit& soeeledd Polar yi C
ladorM.
S I r& usna bontta fleeta. *n au doe
Uc TUODORO RAMON
SI artllts trilunfadr y modsuto
d _u II a Roliai. a fundir los broncos y
4culpir los mirmolos para la ostattuad
S, anta radr* de o loa Uoo. lIegara
i II di S d e mayo.
A -s prar a cubano qut con oau ai
por he sabido Uir mu nombre al do las I
*len. Rortale. d nuestra patri. aoe part
i10 time Invtlr para qus concurran I a
II a Is lleUed& d0 Tvapor.
# Quinconarlo Narlonai do Reaftrmaci
iW nPatrl6tics quo dirrllr el0 Intofilnto o
llcullista MIor Abolardo Gouales Oemi
C sronalldad presUtlo y oesoedord
la. proviclas de Ila Hbana. MsUlm
iro Iy Santa Clara.
I sef wsr seraplo Pies Zamorsa o .
ministrarL.
En Corrales 171 v por W1 t*lfon
U- M.1. ase tionden lai r oltoltude0
*, inortpcl6n quo sorO do cuaronta co
tavo aI mol-.
L n La Rovlita Progreso. quo vson h
c Ielcdo e1 Con curso Naclonal d o1m
UI tla. cuo jurado lo proeida *I popul
_ risimo aceJal Juan Antonulo Titer
s- cDIA. colobrar lerutlieo 0t tarl..
lamI I oan WSecldad Mccoe Ithnd 1
rIumTAI U IL POIO
La etoe4ad do 0usnaboe tinMe
S I w ballot n i& nocheo del ibado
S Gloria y matiUd el die 30. Domingo
Nsenrreoclsa. de
ULa Aellora Jullia Oon. lI dt Oralm
4 n/a, pr-oldent del Comit4 at Dauan
# IIP olI Mee lf de J. Macehad Oehs
-I prn/ da, Ma sirv informbrano do a
-l


Ozean Line
A Iaoslten Directo m
| 14 DIAS

I M. sRio Bravo',
i do At ^bo M o 9m:
i S. "RioPAco'


'S
Ia-


YMACAUZ, GALT.TON, T
TAMKICO, eeab at aie 6deAbM
DIrObla CoMdoabts "ITa


SPANA'A PACIFIC LMNE
SHABAIANA A
NEW.YORK & CALIFORNIA
GALIDAS PARA A LA UMNDA IOINCENA DO ABRILi
S. S. "CALIFORNIA" .
a ldeof diM Wl d A I a l p. m. per San Feraneite, Cal.,
vlsva'.f -anel( Panmd.
SS. 8. "VIRGINIA"
Saldrd od *I i l d Abd a a* p. Im.-pmr
S- .NEW-YORO(
Aoabie genoewmy emdgmaele *.
The West ladies Shipping & Trading Co.
SWm, 8. SMIti, Pr tesato.
lIeIsPO 7, ASANA. TELF. A.7322


&WRPESA WAER


DECUBA S.A.


Cinla eara:
TELEFO" S:
i at.u JE ~Pm. r. dei d"o Paulo
.: gV. lt Ta g di P.ul.

..ab 'na 4R. ar ,
a%%& m e ?e r" tlcatbu


in (clue ad mieMma e m alm
~~~~~~~ Lun.5usi4ua


COSTA SUR
Ms. Is 41 manMts onu Ed lir, *aOMDI. fo
- StaE mUa. NIqu d Spo Unas M
VLEUTA
Aw'. A itsPAn
1 6 t AB- -
|E^$^A~y^^ p LA".
JC'^ b-U W~lilE^B Iiiii~~a*A-~-tlL


-4 / P"
",1 ,, ; ,
? "d *.


.-- .e.
b IMacors i Puertr. Pt:-

'tC A T
" . ,
: Prin ..


.5 I


_ ________________________________ _____________


IDUSSAQ-OL iq olddf kd4 I a" 33153:IMd I1149L
do a ham I Thme. l Mwacaiurs Me a ,as w sess
Duso. ie di ama, 'vi. Mu.a-de- i alt I b s ar, Ms ,Ne s ise I"a
PACACID rimW 9. a n"sa ARAID_ AA__I
Tl e M-6173. od 1. ,i.
Ow s-u-I.SOL ,..F

T I tL LaSadn
Enks se deus i a v fth vama" w ids B& vse esto #e
C&M BA O Nft re I wnis. YpSC5 3
tta&&. MsC RE0
OGRAPICE 14, A 6M
4 RATIS 4


man
al olinadei emleesag
to0 .. m


gls


,.:....A ~


Wdflb i Is
bw taciliadem i
m,.I...c , .: "


'1 -


-~c? '..i'J.


I. ,~ J


I-y .-I __ ~--~-


I '


LIII


- p E X E . . . .A.* . .


--..
.. "ESPAGNE". aidr el de Jo.
W.t.t XiQ said aii .ci 27 c amo
reto E A aio t"i 7d

Vapor correo franci M UE" dri el 3 de Mayo. EZMAS.


PIA: U S qAupT.A dU bodega y camNaro U rte mTdIIeIst 4m As tdo ian rr s wa '00- C.OCBE POJJK rUL!im, oftimn t, il
.ra rcsco o Mad (d donde atari tracado J e u i

1t. equipaie do m i o y buelt p"quno lIm podr6n Ier to eAme pas chone$"s- Ci ai dot81 ) II.
n: ros al moment del e pibrque el dialS de Mayo de 8 a 10 de la manana. moTquitedos, cpub, etc' eto,- aHi jmH-o HHn n S T.
. Vapor correo frances "ESPAGNE". saidri el 15 de Jua.o. presents el sUrtitblpDa( complete 06ti 2 V v* k44 1.r V.
MEXIQUE" d el 9 de Julio. 2
r "ESPAGNE". saldri el 8 de Agoat. Cechicknesly c ak hpea t e A. tJo W. A
VapIOr. OB CENUrATnuRAiU DAA A1 dIc UMS "AyON U )otoalddud A. Aa12dlaO4SK Ci aME
1I Mac=* e dMttpaew'toodrartoedrac t pe cpu.., da asIla diedI DKX)S. CKTAA oa I 1dFo i.
d, diTA14 0MPayA SilUlNg atR1 &CONx elA ATHyd de, $1* Ia4 do < ( gE DSE N^ 6 6
,. .rt ... ,,*^ .. ,,..", "^. M 0. e. .. ,a. cAs,. TAN TOL_ H.__:0 ""PU'
a* eiAUNIA E CANARIAn r D AS ILAS ENFI$W p D. n' l i ADui S4 o'
PAikI! of rI I.,tZlB
* Parn SANTA CRUE sB LA PALMA, SANTA CRUZ D TEREA$Rw E CARTAYA t fltaqisea...peal biu a

Vapor correo francs. "NIAGARA". sldr el 24 de 'Mayo. $ p6oo co., a.a I... talll~a. D o"R MAMIEL r. AUi.I.A-
6 PASAJE DE TERCERA A CANARIAS ... ... ... .$ 70.00 ~ as R, EN- ? .- .FERMEDADES NERVES
I DA Y VUELTA EN 3a. CLASE ......ld.e...Jl. .C.ie. .,2.00 pres MosW 2 r. mm aA $ ga AMA=
S El bllete do ida y vuelta sin liita8cion de vapor ni tech. Al regreso ) .50,w. e ( ). G u t"ow Ivgzv I p.
no se puede tomar en Canarias, dentro del ano. cualquier vapor do servicio Tambila hemos recibid. coji- NHign y usal s I d ** wMaDZCO aZIo Si01 uS a to
"a.T s. P*wa d6 &B-I pr = a te1ms a Ras x y e l
2- S. admiten pasajoero de camara y tervera dase para todo lo. puertoa adormoy pars muta lea. a a l.a- a TaiL CaIeileVdmgs 1T* C t >me it. mROlR.IG AEMZ
'. do mu itineraTri. Estos vapors. NO ACEPTIAN SCAtAA bmete y ofi cibs. gil. (AlearonA m das a RaI c
11 .1 NEW TOU AL 8AV, PLYlMOUTH v sumpDO1 Edredaooe de e enT cdlores Leainss*e$s ua <..):a 81 ina". I

?M ore jd e a .to66410- -"Ms eomwl. ..d... A^- DR4 COb&A MDE RiOSAS CI4l gnT-K
"ROCHAMBAi "E RASS t. vee ao ata. a
Pa ra. d.e S 4colm ,. I RS U ST ? ?tFun v e it "ophoI

Va1Npo'Ar A f Mu l YE p $j. ..bLn. L Ie$M aW
16 l l-el cllllod pn ablld xL Col IiLeo M GlX


x*APORES Dp' NE R 1EAE 0ER

Boo #. I411CO @ O,*fl eoausl Is Ia .:

El oixtd i s* j vl sia n I A co l^ wlde vap or l elr $ 1D5. G UpER M IPEZco
9 PARA IRAOR4Z ur. f4UtAA Y@R D r e rslh eSSptAj.L CRA APIDA itEL. jUjO ROVIROSA s 7 -D F1 Ho'm r ff u

se p e o5 u n asari e on Genera I susance Co., Ut, Cqvap rd1.1; O7PsyIi. tama ;843ps


vaod," a i-,

.A PARA s ssLN u s
.u r a senro io! I she we N. o s

_' __ __A__ __ __A__ ____e2 ,- URERMD Iet01u h r 'la
ift.Y L 3 A E Mi dA *e S aSAi- mi.
aMsdp en uasa e mre. & a-im epMt pr yr de t r sa d u eper toi30 10015 lalV


D- Pan. aI .aI3O f...S. ^S".W Ana l S o idu T+c doI" A essL^ter
dorrs mSS las1i0g *(0 ,* ? e n G; 3 DtLR ue1o an Ile1e
S.M aU et ** i 4 o *5 Ov.i* Ba 1 rta .
bint.2. 114 IcngI. osoAlo *ItPMlae
~luK P -PM 44iV H A S9.W M" *.9 1 baii .Pa *pI,*ol*ioaRc T Aft. tasu. MM-D aR Oa
MO* CH A'M "M GRAM pS"as -m tcar clbe 1wgN -l-- a a 064@Wtaiss d tl Tlo
Pomm ads, Ap 211 RIM10it*
I IRa.s S AAYECTOES Y V
VaPR depor, or c & eM
L---t a Ninsh w .ysu$% t I1 A-A


OM D I bl N. aR w 5%. 461s

bolIS U u= aJ a wowzztoI;
ro* .om a .`- o ^. iame A U 4 V* Urta ,bu i:. ( .. laoa

N2W YORK.A IDA YV"M M ft mtwI a =rtia oSes.
SdeWS. a retlnr dnia mes w S
B J xVIMAS SA 11i COM A '- do valorep Y DL Alkali* L W l t .* 4.M aO p*Ab WFIhpim 4. o s a im 8 o -9V4 reg A s inII. e -aW sF


s emo 3 < General J uS nc eCltop-y CI4,aul m Ue autft 46 0m "L m
n n" 1% ax, 0 b.ucom"II


H- --


Gaz===


.. ;.,


'. ..1
21 DE 1930


ANUNCIOS CASICADOSi .A-3333 y A-1014


PAINA VEINfl .


IWO- 0_0... ..._ _.... .. Alquilres AlquIOrw Alquileres Alquileres
* laM GthNma *a1 W- J" da el Mke y--Yo Val ora SLayai6 XI67,
A 2A0 .I A I'LAa. COM Po- k A1'1Mo5. V.DA.DOi ALQUILO CABA CA.- .... ALQULA LA VRECA Y MODELh. PARA TREN DE LAVADO
E ALQUILA IA CAA DO VA dr. lebit jeU do MUilntmi l U a rnomere ( true y S. 8N ALQUILA N CA.S14DA DE' LA na pasa Teesa Blance ntiero 3,
pla."' -t C&tit a 'b, A"uiaM bua JardMb; portal; ala; ; r lors esquis a Ge o Abea bajo., entree J. Abreu y Pres. oae 0 TINTORERIA
Illsla de l I MeI e ) pasta te U dtalsoL,4 --W. U lt it brtoo; cuarto y I* ;rvil d eT l- f rent* I Paradel0 311ag s (a C30- eaquina a Concha, con nsae; c6nt
Ll atames < bia bhtsl ete <8A"I.aiat* te gtasi doe; baflo complete;, patto y cocia. trial. usn pio alto, mooder C on dor; tre habitacione cocina; bafo. Preparada al efecto con 3us lavad-
sea:on*l a 4 O 4' IAt* m osop Informes: Telfono -1 .. hall, dos cuarto, terra ar etc. Al le 0. lnorme: A4 o, a ll. Con Intor
16 e44 1ija a 0 -c t2S1 KYP. U23116-2 Abril icloo. La Ilae en os 26. 2717 Ab Dedot. b . A-24.
Liete?|Sy 4. ___ m j5gapa^gy .1 -^ -14YPA2Q u8 . ^ 3050 ALQUILA UN p16S ALTO a as AIUiMn A VAM:AXNI
SAN bJO 2 a A s L 3. 172AA: O rA0IcUR 7 N. otro bajo. 2mpu to 4 portal; m O6meP 4O1-A poa pA una grO
'-Vmgw=A mJr I-A ,^ X_ L*f A,4o I. s llrk a alqullan hs 1 ruo 8o con 41- Etr adaPalmay Lui t4v L ^Is; tree. cuarton yco caa
I3Aesa : Wa ; tree uarte alo "sa sordM y m1 eo o ld .s d b. en a ia Potl; sal; o toFeo-d A a m G en C* .. ut Vidortg.ro, e ne'sorme: en ll Is-
000....... 010 .011 asmlq a ", IM) Y;.si; oool. e5. 7 as a o Informastn mlo baJooder; tre habitaciones; od&: cla;y tambls camltam dos uar-d
hPNTIUT AS e eot'r n eroisui 13 1j=1b1 Abrll servicao.moderno:; garageo a wn*I. too, comiA y baflo y mu pato, Pars ____n_. ..________b


-UJ e ALQWlA: SA. Is cans San NicolAn SO, qoB wstsl. aso mt cme Quilte aidmero 2.. a- d. criadom, bafro y garage. informed: dli cuadra do a .lnee 4a %mft pa formartn: BeleMslfn 135. M-1l70
Ko wi31411 1"A OLl SSALT Eaia l rt l Uon Cat e .A41r; Calls asit; buena; tbud Abundant.


ma jglst.s a heroes ^lt esfilbor. tree habitselosas v biS a os lo es >e maD 1-til. 24424 16-31 Abrit SuAron. Plgueroa 31, entre Seats GUANAIIACOA: ALQUILO CAMA hN 3370 15-10 Abril
:,o ebl e o l "l e uarto ort a ,s lat lamodrs. nt aa a into Catal y Milas. lftLUIlA aLOB. CorralAJalo 47. aICaA 1_4.alet; 1 . d cO OPOr TUNDAD: ALQUILO i RMO-R.
!w"II& aser oamI& en0 I"aant i t. oA4$41. c-,& c ua tr e en 3o1 b l y con . iiCt Z PE R N CO I ALQUILP- 1 |0 eateO J *, e, eoo a T ooal dpbri a S 6 tqtl.cn or s.o
C( M T la b *-Jer 4[-.-eS rsg -o- noTI P M.2000..n 006.S14 aabil67?ia rd a1t EO1N d1 A ILO cuar at etrvcl o compl 2 loc l vetao; 4 er
Q dal al 98d41 ose;,11"1to IS $ 8r ALQUILA 1NoD 5 .BE- 1s -0tr allietor.A TA ,. _f __r_ _sa person pudio e.a hermondl s re- 6274. A42n 1-24 Abrt eaqhlna roa p a aen. in
^- i, $t- AACUII J A TO. Dt IrlnU] [ UNA m' ABA dIo BeLrlor ; pantr) ; y lgar;age. c",rto d cuadra do)alne& d4 atos
4115 11,s A8 do 0 am.^^ Al TrY san Nleolwd so, P o 9o tol drn r l,rt an mro i. I- dI er e *l: b o: bbros nlormes:B ,. r r0 B o - -

1e".v1o1).LUIs AMe i reds.P rebe cl odora eas ppi ra A t i ALQUILA VNDU CA uA dnda4 Patront o 11 *as-~31lt o Fu GUANAI ACOA A LA QUIN L O CAS EN dutra otablo lato. it
os ua.4 HI o es o nO pIedeAtR del a por Cu oro. bajn, e n.tre m d do plant, o CO Antry'lub ipe Poy con garage pars a- Maceo 7 Sa; aleta do ar n m o.
gift WI&2.arsn I& bods I IVanor; Cenre rto f Catalina y MilaIro IA avlne Corrlflso47.gal a; n O T D : -1 treloe r & t U mm 4m 81- 1 l dhe o e bo rce t Cal ; t 15 qauebada o in iss; cuato quins. I90 14-.Afo br l patio; O etlos complete. Pr- 1-25 .
^Insdm Ul ee-C-s0 0-46 rviL. do edn; ". .?tu behon; 1T a 5 ao t. ifn US ro 1. Ti________________ __________
1a; 8 AM.Io 2. 1 3- B bYma. Iforme.. y M- 3 0 I $75. eiw cuartts, 2 le at criu can na on smver Garaes 20n use teD 2em < 242 1-2 r A b OCAL PARA E5TA8 CIMIENTO

oiP; ro l : o r;, os l.M o u -bu t o no 5 1040 et C. rII r. con Amrvhid. i norm ..: M .toAollte- con usi c AO-rto.. tree badeo. T on ci 0 clare n O; 0 p rS
d p rs. Wsso he y elevadioer) c o ; e m. ,M A M-2000. no 314. A M-gIr ag dou Cs1p yuaotrtou mAe or. TOn eu I cY-ntrat. V artU~ up lE. L9A erEA
I| C j Oo i o on d al urdo leu, mt g G NA.tI O N A L O Ao pTLAD t i l .lton P e 6Ito8 17- May .. ra person pudlento. A herttymo r. v -11- 74., IL s. ,342 t r1Ien In


IN FA d 1d 1io. o n PGaelselot c$ baoloen l. 0r aaopl a rali p o nrrS. 0i o. CPoy con a raepr l M Aices YO oRN B Oala Adl ms.formes:

l1o 78 bri baoe ee s dWnWpr contra-* to Mendoa. VIbora. Preclo, lO 2tWo nmero 19 (Lom del Mao n dormltoos; bao intercalado; ages S Abra
53AL~:I ALL .t 1r l o o. Mr- to pare- imc-. rt alpdonlro pq oSCage15-qu 224 7 aubri 3a 2mS s 6 17 abr5; co-te7 o med. 1 I orIn coolna m pa dtry: ta 252 17-U1 abrt.- t 1-4ee on Is dl. taon pa ; A.
n' I U' pi 4untrta. slic coil nala; saldta: s M( treseb s eepuestss Se sels. joe AlaQU3Le CAL;T 17 *NN~T ELY M. S fl'Z.AS Q ALMUNDAAU. UNA rag: dos uat o c hai m on s: L criaNo. O b alA A O
gu4 emm los altU4 mo1 yaro 16. tsvrnc r d a4 l Is lla 1 t plante bna, 5 habitalone2: 2 4 ALQ$UILA 'N L O MAe ALTO T
r m ira cnen h o ba an l 4j4 g o mti 1r. A4 areild dod Ion, Aladm I Ieo.1 40, tf h1ahfina esalsts. en la Ub do rr' a fon l E RE son
Oq imf d I. 10 par pm., t la..n $75. S cuartos, 2 de criA ,C6 aroto lo ..oe, .t 2550 llabr t- "
I I2 3 a , Cla. oade; crm.t.e mete pat-s. eMt ,- IM a -. clu- bge A completo cUatL l do4 plantan C ld plants larpsdiLtb frformom 1 la m U14 h l ent., cda cuarto baAo or, dgu* y NTiln 2 6 a33
Isltelm : .oPw, p .tuSgStoN 0r"ie ett. L ave2 cee ormse eo to. Tpr endon mali; cdineo scua rte; bn a QUILA7, el-lR.AM e1e, a a i- -. t lia o a e ar q non uo
selir" & 22Eiore: 54:102 6poqu- K A, 't bnc Mn F-? q a. n ylt 10 L OL P&OP I8 n R N
to doatodim istm so I Yqu-isu (a teeCplondida "aIrL; Lo- to. 8,000 meAc dyAbfs rU42rrodn .Ioc:u~ a_____?__ _______l__o_____._ ____S_._. a 4 .1 trana., ,n- t.6 ,,1im e. ,,0 o o, ya rbol s ragd h ecince rtd tclod .or "a
Baik.ledo do 3* KreWVlo *Wrg. 13.t1 SouS IaATS '2633 ,-.4 A 3 5 1 7 A brt 0a, __ __ fua y Uod d. 1613 baa. 1 y NARANJO: $4
360' .7 a *r3 2o.1 i raveAr Ioon del p ondo3tr3. eri l doo S o r rIua P0lcas, umbri e "- y 3. .d ort ro d da m tte.n
foren: Tolleol U-44 YUCo. l i br i 1 a t r S nado. t lqul trocino y uan Do sado., BARRIO LAWTON. CALLE No. 14. 286 19 Abrt; 22. o7 1 Abil
@R uH Al6lo iso n ca1s n va. 1 s. B A I.N LOS AAJO b Lh noe consunleada. plants baja .nl 'to Mendo, r Vst bora. Pr $Par mA nlo r. al paso do (lo s arrtu Maguaan dorm l d lo e de o A. aIs AnrT
ST dt. t vola ret I4: lJo t m et Carlo. tO 7. I aart totoet pantry oln 8r A-10 form 1o y ds i ms To carton cometdor, hall, oJar in; portal cal te; h Ie;taccones y ao pleto,
Sa ss calntador. l 17 7 br7 a pla er e Ls dm oras vo a m teeo. 1-447. ona 18- Ab. SAN MIGUEL LOS A 5 l t n a
Simrst &-maefts tailorn 0 a... I- Ia odeal Teller o -2 4Y.m-
itiS di.*I l a 17 ab 6 PE?3VRANCIA 34 UEGUNZLO terr.0 ctbo. rtg c iyuartes dB cus eo aria- 8 IEDADE DE RIOCRO, CLCLVB: cltosr by a la Is ave Innormeo fartal; saia; cmdrdor: tre cua s posos. e garantgI a meraiddP.A
MAL4 N1ta, f f 30. 5a con aa; sajU LA p 14 rIto, ses tm nueva, s l. sale. do Ialforaen Telf. AI7I 7 me alulA na cas Rlub, Uepre e a e 1. Tef. .675. el e intercaaob; c a
Ca oma" w -Ion&too_ _me_1. trr__ da$l cto 446 la5.a d Isa .nes. a l & Ia 3 a&LnINplaAtQaDA5ThabAltnloe: I f T 10NEd NOTmAO o'ru.m tgunteGp mact a sitae cnos eba es Com i hdae o cu at e !tr s on a lsT. 5.4 s da edso, 4 rd A abril oA tentd dderfabr ladamparsmadia eas AT onAI 1 1habril Tel Gt neoo y Arraoy NaorLan V to

Vista; sqtmovda. dn cyli eas. Ins ormode&o *pll 2J473 nio Iee.st arII LPAR ddomA ya s 2 5 ap1- rscoctmoee aal m y bastre..
o1?" r t4QUO. ti t Al .. ALSQU AN o0 me r D 1, blos. Tol. F-14 *Inptro cuadrados; dach.; ntm1qu2ne, tond12 Telf. Fd. LOCALES PROPdO- PARA T-tENDe us c o otoB APATeNTOB CON-

hattacon b y U plat.A; cocinasg a dpluesoln ani ra. BArrocarWil. Cde rutALLE b ond4s na y lu. P o
-U( 1 1les. '| Is aave n l Arronou de Sport.: Tennls, Bu 134t n wttra Pa. 1nen 373, entro 27 y 29, Vlede- tine 3 y 2. V adad. Tel4on A 4
__J___________tAlquiloVisaOncams nuNvR, tlnuw -QA E BbE Aain c arto L O Lclo do cAp bt onrete r r-a muLAntr e l Ac"as olPts, Layton. rento n fijpaso do Ioncsrritus$yiua.u0,ASARan. bS-do
1"d 46Ito% int .e o do e N habitaciooles, ,v tedor. er- e t 0114"o$4. Ll v4 on lee a, l m o: Dr. B and nl, TeJad1o oo.freca, moda, caa1 tie portal.- bar Sr i 2y b: o
bw 3681 17 ab RIGJ ",krItamdo lo sed a anr o y oetrtoLar r h total. So ItoA mdtaRto in- 14nt7S.U)nt tart. Ua cuadrAL

fre em.sve s a u ngt osbar s d Ulit w, comedoro t itra. eooo- T.oe A-10t oIoo 4 6men 64 de a 11 &.L. a v _1urt __ 10 1_r-__ 7__ e bhrt_,lotc__o_4odauts. E otredot e
gf t Bna con calentador. lA V :AN ARDI. Iv bAl Us-brat P. Tela -U-19S. g te ono an d
*r"n., Costeand tel. ie o. s 1aT p lfA-2A144. h4e, A-1 1st-L Vr l o- ALUILAN LOS- A3.i4 no 5i, a am IuLiaR asl.. 134 p 8 bril 32t al* Vmuold
telade; c s abita bn e A s Cl uta tr PanraN a entr DomtigueR vO C nU ta altos y bao s., Iay frlay a 10 Sinform Eera N eRRI aDAM1 N 0 M


.. 8 u. Patno AL.Salto, s A nuvasatlt. hot, Idoi c teforE Ysells. Ale 10 00 s : clqu laI A na- cm-. e l. A t _pes ,l.e i t mrT I1.476
10.aul s u i 0 B Als d 3 14 Caba31 d or t t 0 L cdo a1o y r9 ttrl- t l mul 1 y 1 e cor Iyga rmg -Lo e e
aSILel a st 0,con, Sa-ale nda, o r, o o t r on sb nrl I ~rnrtBo- or tler oe. cmnte; aar le* ato ro l. r d s. i e. -8 7 la Abrtll ,S. LV nfontM lO A a ..lB.. r o. o
selSJls bltscioneA., balos U to y D or-2816 lu o ntreia b al s ills del ro Almondr. as l L_2PARTO B AT B T AL. UIL A i o rCA- les mi
SW aB L B eo: d c o, a y*l s toco tor oor ; I mA rO rlase.Un& mO l e r a el t d I nCals 1 3 nt2 Abrti p*rgp cmerpta m T t.
/ T o4,; 1 40 1ea v oon d o. er ari n 1,-A f r.e s1os. V .o, erAdo oee d2 A N rt Ab QUILA AT N AA ,a 5I2 7 3 AD Ail rt Io cuarto, edor, lt l y ei er yde mo.s Abo-
_0 _ -_ __1 ri_ _d _l _,V _. Jo|t hotloom laf ; e>. 16nbde b alle; seretf a; d trdds Iro- tci:o dcipnde c onatruo ~c oO n, ca- a
S .. l ? I ... ..... pati o Itnrl p y dooi o m rvi) loT Pro- i S; llyarb l otl ca n terraosl l i 1ys- aeoa esinves t r tnlrl; onm h a 5 l h I

1 5.Ag O. .MSA;O sYikSTRA i.8uAmE AtUIrAN AZ-0 CIO. $11tn. D U anO: F-407.0 ,4 ametros cuadrado ; .tch a Aer-tmosaquina fonds. Tasal f- 0. LOCALES PlaOPIOl T9D rb. $S .TO
11 ,bnbltaeoe1, 1a e-aftod4113cae.lToll qiteld y r c. o senti b o olQWs n CpI0 ntn I sJ aA o tr te hab oe; pati i r 1 e a o ar o .Ser. taMam- 2568 1Tat -2 1 AAbrU..A

te ltt ptlr lto. W* ReD tey n4r mise oe, t Ye tA A ClOns;, BcoAnaJ dee no rma. n t ouadr y e forrocrl do trut bdelt fo dobslm co t a lu so o
Soossevyorrnio dLe bomrtse: o t a.da.ates _t igr aodr.: r g t. ius FO TrDte b b17 B0 B.blb- tlrrs ,e u -7oeor, ot aele2 A-mae
Ow ln:Utsefa e lie n t v g sbode n nSo d4 b i u ts ilt er Q eoo C I 1 eal Lo10 T.A 0 o rFn 6do. Tel -2 ALOUILAod codS rtOnTno -i s.1--
. H V b11 do h aaa e36 11- 1 b I SnALQULAl MNI0. L CAL0, &Ir %Ca sbr.ab coedrvto. n to .o1
i o ANReQUsIsi TAX1 R. T.M J s erA Voaeo. PrsU anie tteeno total. o. In- o nvent. Santa Mart Una a p, nti Camp- P O T
r:AM d nmer &. el Aa 0 I TO 34. L'TS I R Y at7. u lea Ilpr AItQU -0 to- mao: *A c3soas do.GJA iRare 565.O e tal: al: cmedtFert o6 T.ohl m-an s ddl. an poilrtl-94 3 ch doee
fursoV o nM edt c ads o -n e Lgon. o. R. pC. Jetl 4lr d .rt i artoe' mle L- tA L 1P 40t, rpo34. 4-8-83tln. -to pL 34 d 1 1l P.
m .84 9. x Jsl sy.2 I1 ete 3Hospital4y rco mIr 3 1-01.4bl.Set. Ul ler20o 6 gIe I-n t b.. to,82 c u~e d A de ,1pot a 1.9 A br.Al vIbtr u.t o.O 14 po Crlstlr It.
bg0%if lb.-orm. B e o a o Min .Sa. I 'I "luWLd B"iJO 22 l a 1IDA 6 V 2AL11 n A 4 LA LA CAA orMt-.F PARA INDTt0 ALb A bMAOAEN r d ySll1 1- Abrl
Palmeor7O 6tor ; on hialos ntorses,- 1 1. 45a. a una- cawbC"Ctrol!Ra14.lt trbPanoramaaentreaDominaguezt tmiseerlt"s yboas maya .a .7 Ho1.0.....aeEoabr
Lb2ii Go^ Oe mr do le co odacttesA I O; hLe 9 40 -;iogi ;* dor, Ire.M cu.aro o 40 I br es C Dalu cl r D ie er- -. o al.. .
ab eaa iJaIMcodarm 14 A1- 1- hi "lo do b oo t-m"o o vNIC N R o mple te bl. hrlp r omitlnr r; a- e t; o e


O- 130 Y A I SS. fiA B U Amrr- ALIT o e te: close ts; c : r.a Llnee. .. ... polion Y fOAt ts CARhAls t o- ^ t laj o1tamoqni o o8 ;
2455 11 -31 AbtIl SSgnANA A I CA LQU llA neas PR MOlt 45. Lamihvos. en s u aa 1.t-, .as or8 o n ni ar S. ebalrto CtOn ooviB : AdUILO oUJOSA 11$- toma; Apartemonta mr4.To el-
Agnt aLttS TlsPL sto e7 lo te rd.amodot oe a st om eO ite t"" bu rsa 1926Ife el asble go comow o G L Mnt criado alli; azo;rel dos lox8 19- 3316Abso
Igo. ea silo 3uCSast baed 1saagU atsb, 3-d en a aM i eiC d r. to lenr rs e O F. l pa o6ir u St
se. Sdan Rafa el 1 J mruoptoe elado: mn p pevdle Ge uars LQ eL* a4 eri . l a dC plant, dsi.l $70.S 0 lbast d-1132e. AIqigrom BriUe a Win, Lumom. par l 18d o. alad. 5 AL
es ls9 ounbamedoomeort Clii- MGe180 IP 11el &, lc,:ops' meenr eqa V ruo l t b om n -omes.ll.l 'orm: .1B. 5I 3s ls a U b 84 b
... ... ... tS-4 A m 11.d. o Vd1 sa a1 p- i n r o s w- ,d e Jso m ar *, l ur 1 1
u:soo 110 A,. DolCUCA-94. F.k GREAN M Y
S .Zd e s- bsioa"~ L A CPel A EcoN 8AN B "'" A-04tl F0,1,367. a f4{Ii- oAL, ortl. ]Prm mlA e. 18 )' J v cr it. ,
gsl s6*bra& i atV _an-_Lhau "M o 1 Abl St AtoA s&esa ) IuENe RrY. Fr.U ..e o
F tw b I R .. , A lAJl l.(s int te fywr aVdlfrMelo. i A aiemtr a p... .Pa. 4 C Aale s, U %d ol. __ Unl6 .l%"IA. bl u s: pSran s CAndldsoapobrat 2nj do p 3 1one r e d ..
lam bnts milSano aE mlacP MIL, T ; llfao poVrt8 n 11 r oJor. A p 10,r er gpalrto fat earrA.

bTom Va. bs ,a E KaEo b A FRECO 31 as eltp atVs 343 1I
C&ob gadrs Y.4 6%," et a ss Ch o on 41-4t na, '-0 Jal t 1111"116;s me9os sorvic omn Lliavo bodega. I.O ra l 1 4pesscalo-3 lnfrms, tlr 1 1 '

m, oes 3iK 'gts S;rvlcloa. ".5 San6li9l WcISS, -; -u A6r a a dos& ral Lee 31 ?
Itstie rm5: U-.1801.5.i5o0m.. a D it as-oaY LBar.J d"; conLsus co'rese'blto y o at91alr ao t 16 an eus9.oSEn; ofrm Mies S
to Is bodeqSa, ltn & l t 04 a a IRrA,$,2e, 14AM l ItsAL -A" de m o-sapoprlrunide,

aneeIIp rtoso d -dflos.Calls A A AO: A'e0 pat4o.9 10A C "-'. 1O U r etl Antpio VI nMfaNntts tA18l nod8
a- l ,1011iesULA XL at.A I-A n et I Sc-3 A nte iAi.. c4elnaJ d os A 0j1 J; etr ; ; @.Ve, do. *r-MA Nin- e lu : e prtoranvCAantoBAro wis.s- L ATT( M O 287 14 ATsr. : -
alto, dw cuedo I-6setoorna l co)eOR. A Tee rTIo c U- Cat*n 1seq v l 6ra, 1o.bals; Aome t do; Gar; 6 e .eln. aquilnto. Itfoom mae Ie nls.SECO lAux LALA2v on AbIi
aqulesrdoa nim roM 6.n u Sala; Ie lor, $40.nform6 A-4 .. s42 caIfn -n alls $ $ do OFa rril.l m 514ro 127
o 3 1 42 -2bcuartoas;meiL; bafo cm son Y -HLu w.r o rnt munch 19 14 abrtl ,j ips1-11 Awrl Mant a. Le uds. nformew 201 19 Abrif 184 S
elegs. sbundante. c L o lavor Gode odIa. haanes.; tfro balss; dabe gA- CiSA do c8 riUdom0. Preplo 40 o. Con cionto dio lw ea lreta hilt sor
2574 "imi Ahein- dor .9IZ- ;bs,8aGis ---2 2A6 15- A1 aUt8 A I 4'UtiLA"A "5 A .A 5 "P iN t Oi Ino mt.
re IanrnSao m OA-bl ______ro c aa BALVs1W8N. iaymi,__lql. 581 Ci OtD l A6fl.ALc karBESQve 50 met"1 NW 8N2.Lnvr os. Minnt v
..m. 343as16-10 Ab..l. -ermitorlos: dsll;, l ite reahlt Ban RNa "I Ai t,,. 4 166 "*luo, a s- -11n DaEP1nRTOa0oAIn--o- dor, treelcuartoa I brims, esu- ealumnl;clars.;Is1,E Ab M .

W ConemVAtTorobae;dlnon -iio. DO na0 calle A e n-T RC AQ1 U INDA CAd TA A Ln. b, ton 7.233, nr aeor y De u.l uo p n
I eo el le. caictiatn.s I- e traoltsa U 81 959 in pySS". e &cia4Se p quean ls sfr escos, mode p i NICANOR DELCAMP ra I;ultra do l 9/ rate
Ypaent1 aos Tien cua tra ar- -halo hIint cia. t.do ood 5n toi a la) Alo. sebad e ebr 07192 I L Monte, cell e n 1 bl
*'s lqu; ama naton r u I sasu *AANA; ily A, U5 LA3. L-RV. IW 46.t lavfr. to a A o tua. In- p m o n dar ofn. tSo mlquilan mavnfico onha lets con v no a tAL e nUILb e LUJOAl l ii: P
viaJo I 1 y.io, puet nte be os r.m, A ia 4 trl 14 b416 tn- M.a LoS 16a. ta. 1 0a a md i .den tr:eno cuarto.; 'don d.tofee2
OtS .tI cOSo o Mmeaor; tree nua Ortd;ag oInter-d &.t u &I ofit. ao b eisa. C6 l se de comodida. S.Lde.uI- -1132 Aoir' 2OmRf 2733 1.4 A- ,
(, af6 tel 113,,$ UWUUUY* 1 o4 aledo: eine omy tolo, codo a'r-INALU4LA: CAiI(JG, SIO4'R -pst*Uhd.ra4le.ros Lipnoetoi"a planl s, deunds.$70,0Qhuemadom717 1sy n Esqu9 A Lux. perI nquNA N oA E n AI3&abrl


in-e69 wuitsis$6tU h"eptth ulip, yew: 31 llg In 15..t ie. Fiat.antares alt. In LOrUe V.36 er6.o Infor Lindo
ri~, eildo*r,,--oml or, f r tramtry, e ol a&Nape asi m, o ys mlpu g.pd e, m l nforma: Ni a rt ,. lk-i

b i l ls _______on____________do i Miant 7a9"ltl40'7 2343 10-25 gal AOd belts yKa, 3 4.4 4 i
'"T brn tr 0104A04 e0t37nJArtQIpL .Nt,.84 ai -S A rPeI, m 9t.,o INLA U

41% fobriew AslusaiaL Ia -lg
toim.lu sjt ab inlea tree..a r -s" 1 4-Wire nt% ,e b ue do pl l. we, osmaeg as;aleq. 1u
2am4. 106gla.S cl-y, A, p..a. 4 u t.to.'-2S -. %1a W1TANve rN Lu1c$1. Nc110111, d,11--1SUAIlw b I. L qU.,, acabs30. 10 nos noLi o mb 1V

Si h Y anr8lb46 t|or : .BU3oENAN !--d. nopdent. I
A4 log joCll i.1 Ik- t ree tIaselor.osuol a'ltoi ] es e sdo b o, ptioas comorilb;o= #. "3873 1|,.--,0 Abill. 251 Page M- 4,. 15 AbtFr .1 top ded. 0o
alH nriCaIs y.e.,_pess.__164_111.__._____Gained"____ .__ .oAtWe'do t- _*a tol; A nO.5 LAIn"4 A E ILA 4
#0 5o *.LIO $I-A.lt "t '--.-maitoa" 7174-C 13 Ajgl 21 o e al*W.Ge51 js, t oy m4IntoreY
-70 1" 1to Yo intent 0je-8 Vn,.eh, or I;nryutsf1-,
"4 l l no, Jtl ,ap' e to. pi~r~elo 1 j" 3hiou-te-&.. L--- '-. MR NOVENA-r- -oe irAlAmC
e-taa m& 8 1eots o. tor oo., 4 1*$ GILA- 9, AIM 11'9 de& A50rl/. tid, Tree*1 yH LET ctO bait- e ma'lets D i. n arCo A b d c o r ... ,p., a c
on. *1W alas. fresgatelue..oase-, wonoltbi. o teal %.b.-A36onio57 F.7$ t.

l I 1 2 11A S010LUt. 4d IaatqA mu32 I4283409L-.. i
eN oI, S ts grow-s 1&.' t* *o t" .. re. iraqen1 intelsdCuRmeato .. ........o el lh.tapi-loatro0tre.emo ret l ,n ts1P de .1fdebt*don- vi ces dorm loalaft -4 -t A 1.1 1 1 a vt r rv
2 6h toT lSC-1dP


. .., etlc9Q


"e r4 12ra i -e" 0" b I 6 t o o b L OCo"1"016ar
..~0TW, q-$5 pesos Ilo.6m.edo-a oo. atora. de i3t i;el o hblte ns pe s IO o alta
11 11 tit 19 "; Ittaot t eer- gsandeos bleo tIntercalado: comoder, PeluquerIs, Corttna 43. entire Santa o nO 16 ntre E ob
ye., Aa 2 v",. 1 11RAW 14 11ev.* lee benJOo. Preow 0; 6 lngornm: on los OaeS Catalina y illagros. Media cuadra I,2
Too. .. O -1-80Abrill. teja n t Snoss t ansudIes. AInforme ,TD
ap, 1d.O bet ee-lots GnB"1111 .O .doom m..1.1 C141111ha,.. 1

m.a.eto. t. Ite *C r- 0 Abrla -. pbles. l Infores per e tgueondante P ".
C-1P, "24- 1,, 1, b ,1
I sIahrme ens.________________ lt 08 3. isseoG ____*____________NDONAVS
) a e t. L 1. * Y 23 0PO me j lo - 4 S e r cG

e,, 1",,. ...da SAULAf ll a sin
15 1 b 1L kC ON, s, b $le3, L ; am $s3on D ss
,, ..A,, a,0, .c..d s. em. . ,
Is";*MV 3111111W rnos-ido -yotod~or le pro Santa Umillseq a a a 4 Infoma


U* U.Y Gpet I- -i .A@1a.d*1i.al2 .a- ao -.rI&
cup ta i I ta..' .t.., -* .a n 1isllafma 6bLrt ;fo6r A A--15 lbo '~ 340*~ ilf3

*doA $341,-30AWL tabl. -ifoDErn ,pot1tefeo6 A
oo%" patio 17 11_______________83 _
w~taenilsoi,10; if 1; 7it.4YO'MOWN. dw from omaunas. Gallo do 1933 Itlab 21 1 .
soon"..'Viso
-. uml 33.IFill). a an. lBr a 2N AF4 L PI SE A14JIAN DOS NVS ~ atssu aldl


SSu sanAirea.. aiueospI

tr ;Do
nforw. 411I11 tre o
.." -A5 34T br 6 _1 ", conelo__ A. d l, ,i 3dO P Amlg


'5 -A ,,uin
gr1teet ; em N
CUN nos oi -l 'Tat.tDa af
1 A1 a. I V I A


I C


tl


A" ,


~!'~'~ *j~ -


RIA M'NE (SASIFICAINEs A 3333 y A-1014


I . . .


Aiqieres Alqufleres Se Ofre= So SoMM *8' r m arot. I
b" ~d&w fI H"Ca Hisd c. Cu.i. __a__sa. canYAv "f
S_, UNA CUADRA uRCA E- SA CLBC;Aft tS.NA SRA NCUt C.RIADO P kAxo.

.;en*as % m u p"entGlU W M' referee Mcias. LUames ai TulIfo n soopar m of id al s wum 9__ ina
=1 1- 0 Abr Ati aio3e co X-3039 cooto y de e4ls $
m v-UI.A IIA IAiTACIoN prifs&d d $20 a $40' m*I a *' 2867 19 Ab. 21 s. i$r t Es. I s L < mI"S
quflpee "8.. . M. Ds: SS* 1.00 a $2.00. Almwr CBcAKJA P cUAtTos CONATA b rI _IJ. M-6406 CEMPRAMO6 1MUEB. fresh d tuo .. amine, 5s
2se39 1. #5-Cubla o, 30 gomidan 50. Telf. 1o4674 do l- c"s do&dse o tad. ,so te -a 0I
LgjA V OA iN A tO. st quiAac *4n o.. B, equ, -J | sie a ds^ rad
__ W_ 0_11, __ uvon s d e er de medK. 120 se p r
fcreferenclIas. *-4O4.
1-pS 6=as, a 1. 20 y 25 liesit '" c son es XbrTi a.9 ..o.rl ..e.. l., 1,f ,
ons2 867855, 19e. Abr.l 23. 1 miS o 9 vwV.. 19 G*. 21, So
N oa f .la d aua. Informan: .aIia i a. S I DEARIA COLARckl MuMA- ** A T s
L-2.L6 tRMOrA HABITACIONo B l U dIe buenas cas de N U1s AS.40U A fo tea 6 010to ob
2ist.l.a2 oon omi a 45.00 oItAbril r 1 0. o bi.o
doe a. 75.00. Lines No. 10, s. 11Arii.a-"i me do esl- S
ow i MK so estai;m;6eljeA r L DERA COLOCA1 UN A 80f13Ak; 4.ove. 1A9_241Abitr.
.. .4 13.-P &1r I i naeG no b .uenos Inormee d. I .s ,, don.-* V ____ Abrit. A7 A .i. U-;ti
beso n pie- font um utSeo. mjBI*uo ate- citM x_ _I _br_ __6 MP A A__
Wmoda. binmMinlo TI altos. ora raddoU ea mdo Jo Tian* s C PoOnA, oW t LA r
355? 17-15 Ab-I PBADO 3L ALTOS8. CASA D V7A ean conordas. A-1577. elid bc 9 S n pe terfa; sPt meima go a Viboli, oca WA ioos 450 2 4 Ab.
llaRA A 8 lbitelonos para todoa los2 2T75 18 4.rH u diestes Mmr a sl O1WAao ma: 1 a i S anto S ate l a o t o etd *a v.n. VNA iw c U a .1.
-0 iqultta habttaioneso dede 7 en guaetoes ius cltlent. baflOS m SI. D3M~A COLOCAR UNA U JOV EN Ca mCalp se 3U 8 0 Mayo. 8,000,5 Rants 6S2 ieOB ual. 2. *o tee. hapostefe;s o Aw rate. Ges s
adeliate En la isma, un salOn pa demos, comide abundant, pr ecis espatola pars raa an a oto eeia Cr mo1 ttd s
S ro. i L IO AblL d ituel06n. un cuarto parpea rso- manejadorat. T14 AbrilS. t 0 S o d amtad e *1 da
SXAX ttACON R tI ArAT ACIi p0.$8 66 g, ol, en treinta peyom cuarto_ 2723 l Abr.9C. b fsa. L i oMM*to MudtO AImt e Arent IS toe uuwI 60; a ims


pss. hombres _oos.Crlto32. 1teL O HA _OM LA BA_ _rA tumbrana al ervtco _no 4de uuei--! I. .
12. __ 40 1---l Abrll ras ca LOns R y et _anlfl_ w o aS bA i.r t(-i 2?
5 .I f AMII ALUX p t n I.. .5 b.DSANAR t MUCHA- -2Isat" -Y ICIV. b "*r -1 .rdi a
o Ae vtrltae m p -ato .ta aioo DESE&ACOLDOCAsPBU'N'JOV IN'aeo p8| 1 ASS I. A Da * r
taas redas e dabe pauc c riepsd t mm iiia.- na e 1 At ruc. A-0


St t tr tMay*'.nm;h re sao pr- I=lmei s de ro LTIC. le SM o e o e ae'r eArwRdlo2. na Se V don *y *-a
155. 1 e mtbrl. Uee i S sUIhlsdo datU hIbbrtf qr con A2 l. s.. s s S*
YamRst, _ BAS Sw S as o B so do 3 as en, T el.S -1i s.. C i- -Ed 4111
I von. i I sod@4 6 Sdo& A COF-R '8 I N WeOR MiritrtiYM Iw as mamposteol IF a A o*
l con Ui a y fA $ .0I a f ato _la 9 N. 2o14 6ma s aO m -to o o-a ToO ie am a
desA.w D aa .0.LlA ANo. ws iam. a u3eIe tsaraed21 daU Tso. 7.sa : L SR 4.A 2a, j "63 6 1 3 .s muekaWs.T M"tono rf me

,11m1 vist"oat I sem, maitS s e COLOCAnl U UN IYN A ..i .. I. g a-7 c e e or ai e inesleaS war Ctie.
60, ligS t iattledoa. e mpsno m.. do tiole laR egarves 7n es pallol paa criado de means o *t y d pii S g Im No RS i^ ttles a b d -
o uda .edS 3 el n be, sP pr estrie caurdond tabmc preontd oissoo. as O Ci 8 10. Ro' Ioreos: W I t( b IAW 3fr 7% eats per 4 at agelnts teao. pae ul. Maute 013,.turne at do moiels st


3-I. 0. p ii M 1e i tbi L DA s etf A y en I 2 Abrni -ma te O Id* I roo* -Lorns. de Tel. 2e14 T t o 137. A 1.U&.MuL.- eIt c u4 eot. ede 7. yD TCe l
,,, .- a -Na n n iS el D iAS EA. TiTSi BUeN CR1AD2O 1D A ul Mmee i.* o lCOl ] i. q"uea. M i. |@S aemA-a.a Do C D'pWn 22 T.h ... 1-9. 1 '3bdv0Co Als; 1 .... S tr O Il. bt
ws.. i s I eoan nsta1 c0 a- s guse. 401L ORA JASRa AeW Oana o VEN c ad a- bm Abr9* afcs a me Vel4pet eets2 5t C AR v UAIVATOA C Ao 6 Y0
Snt*Imes; am y geendee sa a p er lm 8 i. la ? 5# n. rena bruet omaes, nela s enoo t b p l Ab i tad pa an
1f t"" an:, ha 41i8 particular r1a TrOto lon. e vietA

Teagbi .i.onv. .Is rI- .o on -een o Gt ome..- y-s> du eraldd. n-Orb 71. ste 31E.,- l 3- E .4 -. -S- -- __ __ .u _. Fagm a.l. does Iu.g4
Wegs brile e L esI eeteal"sa bes as atPR-bs,1 =4ps e ieo-


sme ory 1 -2o as4*6, m mB taTe.iIOi e A-i mCXe iA PA 21 B 1, Abril 21. .rHI ge ele t uo 7 o as., ,f pif


e-. .,-. .-, als '"sraAILlo.".c40 y ,S1. ra .._ ._.. *....... . ,m.."^ o ...m. ., .... ,,. .. o.-.'s," ?,,...
d__________________ _____dAB;_;(_.I______ ___r__Bae e r_ I p- ane .aA ie r e' n A6
IM 1-u UN R ,oIA R. ,cnOS.cpa o Cr. 1i.e, ----- lirc d paa T n, p1JL ..A St t -," ..oto a -.-- ,,.,-y ..-,. I
ppM a PSA et uao2 s.buetuas rVfMi e ia e ts r Aam m a d pletabs f3e3roso 4 Gnmedee m t nbls.. P alet aC t(Ui3IrEa) e Abe c a l b.A 1 7.l ,mi &. G LW 6A. n 10. t C.- G .5 l.m, .Lo. sno
PbB e oaoa- *..-. .- . -,y-T,,.2., Y21. E.in
SMw- 58.ti3 bai a-. I fb iVA4 o Sa3*.. to 1ST- t bil . -i upi am hS.ams&s ..- l.. -16_EM_____br___
-Soia prEOlo madn COtD bio Geiva --W3 TEBRA COLA$7o- bottom Mai S1 Dad 2,* 9Age U KOv N Go mmp Y Sant hAdA. T osteas &IeA8do jo


sl I i s te 'je pr o paf g1.-Ik-olt..1st oruIts iio44 Igq"u12t
threat at "te6* & d* ao ad atries 0a steande o2 s, ^ persa=I P.
.OItse leru. t e Ulrt parbrs.ers o- manoM j nor cu la ti g la. 4as. m. Pa ielc il c na 4)* 7.ID a&te- 3abe t
CTOR:' eOe2t2ese3L0-bre.Pos lo A.e oud Cme s0 e 1b 1 ,X V su..o.s .. E .
IAONul-. i$ t e 1pea b 1muI t i
$r2. -.: 33 so.Bo,.ac ,n.am end3,C Aeal. si aisAo =mS *1Mr.i a.,,, o8,,. e ii 2


ub orfn ,_i_ _lrO iIILr5 ortafIL12A it, UNA M sates 0 13 AM3 185k 0 lS-
L, DU'W i L, KS.I-.TA_ A--- ,ou; elsie *mf 2 7 l 554i.. n I ,"75.o;u- NWAffT0MlA K -MP A -EL4 ,. A- 1U
"q I man UY0 . B"CE UA desXCboa s u- ni= es budes G7GR. dele I0 I ee -


1.n ro4 1 ftrecs. is tITS c Abrs2 i t K L ato ,. U4 4 tlt. e a sl en 8 n i 4 a dkl A1.. na.. IUMf Dy cn. meue m e


.4A Uo.. ot e e o a. ,, ,,0. ,.oes Ge^ je as c eas
P i, Ie ee U- _VIS A Eae1hst
THESAN7eY ssvlofis pso CASA DE HUlv closet. mcTawJ-iXuiT tria' LP'so aoP II 5___" A____eti le_ U *Tly co e & coo b9 1 2i N .- ,134 $ M oi c i me v upt I ol* anei ae pIl 3y _
pusio o C!S h S geo Cristo o2 o N RTo- CO MO LA AJA4 u.,Taif. 3. JUa DWI AL. 7 P-N--db-eNh
ImbIje y en cv poUIese. rI I em 1. p CA- a mSt 1a. 553 vas e ge i
iI At... 5 1-1b- , ,u.S- +"S!?^ -A--' i A S^S ,m,,,e ,,j *. u us*u, en T
ZS L+ .I NV -A. L. SoOf roCi tl tO ai gae s< e m 7S -301 7I., M.,sen,7- DE 4 -o -A-.4-. Ti t.1-445.
Due. h y ampim. yXm ape, teflies doPro. 3773VN CUZN M ?AKA CO R-MS- 15 9 U es2 2e.ALG rOEMsD I0WOM1 .1a3M "9o*ls atJ ?to m. Is- ns About


elola Wj a li t" -" 1 lco y U 4_"ak_ 1 1- _ ':_ "^ _i _ _i i._bgst _VionU CA 13 1t 4t 21a

2 142 Pm-- ,t M, .- -maf1 *. 0W mt. Cr n&

a ,o t.fl..ben "| +., o b'pondo._n__sosreo ls.1 in u A. a ",hl As1 Ann GR
-- --r+..M3-- -.E..al".,- -,; r- $3
3 1-4 M1SAre.. Sole euqOrIa no ale lter, buein Ge et
tabes.g 01mphlms 03fs bgne bwmaes hab doomrcle, soufeeme doe6 IeF dojsi t0ga


SO-ww . #= n


' t. Me OS b l .ebll + .te7.?
pece ti trenpabiten' .
i lot

617 19-32 Abl -1
ama, a

-,, r- I. $ 19 brii ...O'4'
,
3*1. ;/DE A. MAliA..ABRIL 21 DE 1930


AtMiCoS O(ASFICADOS: A-333 y A-1014


PAGINA VENfTMES


be .eoP las ) Enwermana Enaeanzas Autom6viles
Vale 8 pe a M de We' Vae ARANTIo UTb IIABLARA M GRAN TALLER DE CHAPISTERIA
-- V lnit rono tqmsad l ndl. . R epracfl6 o net d roUnlSdoe.
PORl M3.,O D INSTUUUTMBTAL I U L S vid.a conmt.o; t ,quu .ia pern ea ne ptura .-,Do D ,,,N.r metaI.
., Vs4 por la mIlt m pro. V. te tempo at dinero latrOti m- mg de o r'al-e 1ladmla. Infants 8*
. t sadol r eutoerlou tc, Puoude vr- gWa le D r Ihllr4oo 5 a rsl.a per30 e ia clae sco. e .e.neaga mn rtB e l a pl eIs ralb Unt oe. eim i tva u S .t n M U.T
*f 4A ObfplteM 1 etffifBnto Ai Ia4s J f ? %l D eoraciebes, t as on wassilome converswlte .do.. s 41o asse lrtm m p~- 12t 7 ca a.ata soa-Ouct s i.
, t d e 1 4 a l i -- vs la nia dl eo s uaVldo pe ecctonamiento. Coldpteante pro- o y bablEar *el lrla MeV tisem. rpE r at onc da lo tnrbajc e do eh"
a st trda3. It StU? 2 6 pb" * a n hapo d e tiO e._ lo i, odcts I* * ra so2r americana que o sbe onmo *o. gaLecl,4 M s t sblian. plates, e procolo muy roducideO
SAbr r Aog m a altos. BDans Ca Kapi dt y on toedN a tce o ina r
200a 13 Abril 3, OLt* n..e
tviItiiMNIP eaIas[mshu"saS y enI amgmp mueidh.e. ootW.doie4om per ooe.1 14k t m,, ,.- l sc e
CONKAORAS MARCA NATIONAL L ____Mile. _ _m dusr is LEI -
`4 042uS iAtiA0o Sn Te l o P lll d.ada .1.0 PrJl -E 1ND UN O-'D UN C
doHl esto. 'VI130. AMam etanmPro l, acs- PRO ESOA DE VIGL Ea 10. do2*
prooi do s Otc6wa. VI j u.v p." I of ~ o arto. Idln omu@ y.. As b admatonI vroIt 2: un consto or ar
a" s tatsao.ly td o qe o nocemi- ted"' s ,tW t o I 1199 4-238 Abril musseulares. Adolgasbr. Proeel fi 6 Interne medie tateamo eotero.I C On &dOm p-fect0o 1. o 'do k to: y nacent For u .tnin. ea Al-
dC pIr tblr. l ,roa TAl.L R DE ItAPARA I ION DE iO nfon rma mflr LAer. TeoS- Cftuda dell Corro at I2. liaba, A C or:. 14.-&l 2 Ab rd
t* ir pr 41tablecane. Haban ll. D"EMrce. ,. Qu-Is 1 ... U.. ] ,uD tone M.I'l. Do & a 6 aomcillo. Telf. i1-6002. Pida prospectou f HMaI EaaN a idoi y e 01 .. 4I-- Ab
.._3. I--38 1-- Abril. 1-123. $44 S. 1I Mays, MUM 37 MyT Mayo 4. -Si, _______e a-- ri dmeia ticul., o 17 6- Vs ENt I SICKDAN. .LGE.
EX 11M?. 1 va m aat Y t Rsh s a ai r W on buonml c
terror ILLA1 r yor es mti T-VE iIDOS f m 375S. apasrtmto N' 10. Es- todoi f no6.
nor. aompe teaim..eb use olyuq rcor So confeconan a mdid. cae PROIIRORA DE CORTE Y OTU p liaa 5a I eIta do d41 1 abrl 32a
Wroibe a ci5ta do1 t vo. n Tvol.6tno T .syola smAmba=r. dOji OINe =/ beon; =etur fins; latitno mode- 5 iiantaa Serr. s elsr doI T ..__-____ _b
X,*!Shw z eutsdo eMon T~ts, so&satin90 8 ;M tl lt11r1144*M- MJo 66 ol to; costur-0 tlie ee altieD m os ae- ra Sttemsae-rra. da ClsA&do-1
r'+ A1 ., pd Oto: 1Mont IAb. 1 i"M M eI fa 070 InA. Rtrmame m aBbtm l p4epio eitusola; go, B c. sticlio y da tole de4 p e: e 1a 1 .. *
4..L'.. 13-27 Abrhl -u. g5 -M tmMapios1. -* lidaas. Moddroecm i"o. r*Mr m* so hnc d td ia-a da 7 10 d o la Bca. Mr. H c 3o m .g
putLDIt *u2 VflfDt) m UNLOTi Sram. mMl lmblem. Mpio I.dosit pu&cse is ,omie t 4u-; on.tr-a.,-E'"m.Bt r_ a dd co.to ,n I, dI. ".0.o.' och- Mi o .. H.
10a fe 1 sitt& tune.* 1U54. entrp Ercobar y G e;rv m elo sn dO cost urs on0. .-wn a a t tos db y U s
do aslulad pl.sha d s0 ..m/ll. Tmenil. Liaron a telono U-35o 1 A-64,. 3704 1t-211 Abt.L corta molded a meddn, r Ields oeo- WIswll. Tel.d .FO -F.d3.
e .= s ro^p ar& s. Bs convencerA d 14. n6micos. Da facllidadoe hKr1. To- J, L 6 1, -4 AllA. u
,'briml a plets. So ordadera 3.. . .3 3.13. 15. 15 40 inguA. a1
W'. IntWsa. a to.damharm, n EV/ERMAS, MPoES. EShMIALTO eMIdara

MARMOtRIA EN GENERAL 3E9rE 5% tt A!P'o br A AaCO .T... N .BRA. f Aa e so 1u oOD CiUbApro

: l iC s lor b1.o ***H .o & E pei, l dt Pa f a p 1 onloa sao do opuei doan s al"do
Sart rotn, y ron ob *to d e dE. AT -.n, .C asp a af i . B C i r-- doo
ao.16 2 1&MP .i AN I lpg *Ci .'r o rPsror cor .oue,.,otoam ar. ,-- I e Lt oaur. ...o.. ... C o oo
3313^B 1-3111 T Ii.d fGIB"ona on W"^ a .14.A do mta sUlgnmin"" 3e3-4 AbIL

ta dro e trAuka n y% r pbl Tdo* Ia 5 IMi tto y k rn V o*
LA, OE L I I II FE& p u sMALCONIIon referodlsa.S& is i al- --
t1* TelE. U N. J. CDour.rbor.R esllo" *~ .'1929 FORD CUAA
? ^ ^ AOM.-.A d ,,,,oM!L-CU-tuI/e. Ceo..1 y q., ,1.-0. e l ... ,.. H.les ,.,.., 1. ... ..1" 0.


S s ma&o Etsci fdad en pmturas, baraLc TRA rIsaPo& T CONT=eApos dCO, a. 1tutri profeorma lagl oSa. dco P Do ourt- p.
1 4 d brasdo cein t .Castorioe IA nOm I9. Calm -came, naot. U36.04,in Las da pora *tbo f7e-illa0 A 3 1e7 .UICK tp. *TI.00
wd o ot A*emo d cmbogm .o1 osao*f 61. 1
S ra x. L Secuso. buea o.. Co poco int V Ca M .. 12 t cu tr 13o Ve A 3 l Oki
r.,i a + usl 501,0 do desuoe vuuwu 1 __a__L__ Aaeit a der pronto .om'elo o PiVtuvN do .I o..
S gllta I onumentoo do or l . ... .- sso th e N 1o tocaA.I lle al "a In 5 16 1 e .... ....
a W.v At* P bstuds. a-Ias tdMS--i J. d T F -8 -2 -mp steda. Iv SW -770. eem ees imuofltVa's ......... aO .00low, rI n sdtsa. t eeo mo a .a n 6 n Nico T.- TODOMA NVI MO LOARIA 2ete0 N-2 25 me t clamp do o P.
,oot tA pura do e dcole I ELA cri.tale vidrier .t o lo iml t M l Me om p e teonte ut Il I"- matp tclam lld IT meie- 1r FORD autN.
smeit t Wig Talkr do kzr Oavati6n y reconrtrucci6n ftr jorI 5nea..rnlsCal*111o an,16 s1.Se l ea t- Cetres FO rD 1DN
do rpoido -ta.to 1916. C.AA-- ers* er t *eflttmo my pd Morse. C r. V puer t, i mSt.o* a s iede
+A mmlfedr tre u y Iu U n .do a b6 _'Ve ISS rAa u un.1 15, 3Cys . Tels. Te lf. U-U1 i J. Carballo. OR A c, tAge. IM ... .....0. 1T OOL J h1dbo v.k. ......96atl o 00,
T48 16mayeo i 1 r. low s 1l caladen peIturas.baraCeS9 TRADICIMC O .ITCONTITAMON 4inlusttutiz proXespat i glls, TesMo-.,set&s. e
34.3B --- n ac. s. . 1I Y tapcerifa. Call s I m. (9.m- rones'iom .ei Trad l 6 a denddpr aml brn s famai as LA RISINI: A-0339. SERVIMO S e12 m ic w tip Spo r
bmewag vete. caisnatoutes ynbodengsdo*.1 %07 s bA esqunan a Caizads. Teidoac taehoe asits. go esptan su usas aes cita gaplo., oneda b uiel CB i e5s.I cn s.10 b a s suic. spasaiero 4 em
U7ST o Fa nteI81-A; T

%'81.0. Maletas do euero y fibra. HNIPOTME : CA. RGEO L-2312. t1 ba eoreyponmalFC.a lorvice oem. tsmba f ci s y pmr,. E ca-or. i I pero motor ..
vd.iO 31 hmacemo PcambioA. par otI ropti- 1yo i o cam rn9i2alte y' rtalrf t. I A .e. oil. n. 9 l00 So do e a T. q Ua 923. i suic
to iCompramo y e mpol ta o.. dbri. 251 '-10a -te A4. Wemotr23M.. t e .... .lean 7 1i a, ca- -l-.S. _. ,trabajador s aeba w I I,


mDINo N -PoC3 A 8 M- 1llS Ri. Obrv o 10 CUncbA UICK
pe etinom L, LaS ctooad. bue g aa. Cob D p O Lor v in Mto-lrVe13 1-11 Abl 12 nero 16 eu tr 1conI tt ora. n anJe l 0. nj rueo o B. lambre .4r44 as Partp sdc, Tyst. -sea seasua2e. lago16 grel Ph. rro geti sp?.e WAron
_ao__A $ ntrMPDRAi.oTeolf.A lrPr pc do 1J. I J*Jne *i. t rdad.... ._.l F-177. 112. tro alo. DAMOS PACILIDeno ADE
AI PM IMPO- 42 ePRESq TAMn.S n0otE Noo ra.t..par co a U N*. norma: UMM20. N Nco0 ALaoPredictale pe, vrra ab ut, pide, t y arana te *1916c- my competent em" I eidm / tlvo aom a -rn A re4 Co -jomem 2 o aVNo 0 utoo D- u
N t n1.kvted ^ empo t .. 46. Iat dto1p16. y.i. la per Itoms si l s ore .ayIe esI sa, 4 pa AmeV. TO .I NuOC de.. aranti, nadts Bos supera: goM semanale.. Con Fupnl la w..Inu Rea ractone sr us. Tefto; T* I I oni e A B t. -rme / h- l' 'a b ' e"
b n fa-d"nlI-dadee- "Li Am Sn.Aba-o ma o j. a b4 n. graa. Llagc praBnad B E m d 0 01 c Im Go cah-,S,. I o urI. y h..ruto..o... 1
Soect a. San Rafulmt jy qe-- io 261.... T*.- ...0 -.", g br g -- tM s aw1. 9l'0BUI tKICoO PEe 1 p7m U I.to ANCIA OUIPK
tsLP Wr d o1 1 n1 vpl30pjor.Gu0n&o, n onaoiG.UP.r8SLTA__ dCim n j e e1 ean


-.2:.. 111-11 ___ AQ .i 2803 19m. Mayo 4. Para la Damas de Mayo de 1922. Col tr a; ra s p ua d es aa re.
L~a clPs i- Aesbit n mt lm...p. .. ut .o i-. d.t .no .1 _d. o a.s1 a11.. Iii...M, "o 1'oS.. 3 1 TlACTO -OR-N=: 1. TiBA AUitsie DANNA k4
Oman,* 1 O eis ENs. islm Fox 81t-a .TU A TeL A-7109 104DONAS161 30.; k CuttholiDepict, ls-."9 BD


1. goldorm. Pue. onr en at garage yea, lpedrada. 34. Tell. A-1036. Moe G + ,. I .a O MEJOLN IU CR1AFL: OLLONM1 CA" reoPrdo sol- some nun.
1, Sata ai ll Jesse 4 6 Monte. 1511 1--4 Abrlx .I, 1--W L ."r calm r a c ou t w1 v dv tal cor P.01o. eN doeo nta. vo................. $1700.00
34045 1D--t AI '...RO EN HPOTC*ALOB A 1.10 W Polls T.AM- .Oburv, s uotto lots 130 CU$ABUICK
1.)lE ( TIPOS DKL C:ADO LoCam W ammerrato29. 752KI .I&FtRdadiftul 0CorolrmPSSA. GynJa .Ps. Iu rueO dl nhlmbr1,
JOW WAGE tl 16--1 Abrl. .EZQUERR-g O.3 1-1.1 Abrtl. ti malle im m..
Ra_ EMPEDRADO 4. Tele?. t S Ao iCABAUEROS ESitELApDE PLAoBE y iIl, I VENDIC 0 BE ALQUILA UNA ,- rornldo...........1160.00
7673-C 1--ayo-- I Jo p nueo;o So 4 0roa m, ta- u claimsm,,e P. g. rpar ndo cnatonlo a,' DAMOS FACILIOAOSI
I*AM AUWU PAREZCA IWPOa- P"E3AMOS 0R mo. No b* bots to n regale. Lleme ranlatdi i, Wta ,ousag o yas cetins. Jnforma,: U-1630.
'&We. puede vendor pianos, pal, A lUTOMO04LEo ,, n-oge Ia 41odomrtd Ae e .asoIw I- i egunten pr 1Vicente. GARANTO ZAXOS N1 A.OU OS f-
hUs u ortof6nic ipama penonr do IrSTUDINTI P3 LA eSCUEiLA NA- 15l. liaimn a Sol. 31 AI2EBTOAS CARRON .ECA.
,-,-, finedo gusto, a preci.s tan to- Dejamo e dcarro en so podue. Re- clone, do A1tOn9otore "ea An 5- 24 A M tEC, Auto. ,lc TN, Y 331 MZs 3?+ L ACU.
law".ba isjon a domalcili; arrogloeO 1RA 00M 1411 _A__am&
-J come "L Prediletal", F o rerva absolute, vapidezy gy pri. lcha, eltaflos at.imbres.: hor- ram & uu Coh iI, i "0 e i VUN&o"I 1MW A DIX" U11011
tAo teates gm. a p.a.os. paque Pot 111.6; Ot lan- min clo4.nC eeudW iM ti.t' teas, M*orcymt li hu..164 = %altIIrdS + t etAS19ATO 0C
Ei s m pCe =pal(&, -,orodeoe looderao .I .f I tpan
1765n anlaciidadm pa s. c 19-2 4 Abril.naAvow"a.VIn14. tamOe" trerers, & proadoat -NCB
"I Plrecta", San Rafael y Oque- meo 261. Telf. U-4650. ... ... ,Aaglo "Nm. ft.uime N js -tl tlal
2803 19 '4P-D mW 0 I Co Ie l 11 It--o! I11111 & 11I,.AW1l.
1323 12-327Abili. Tp -I =_ TRACTOR FORDION: +D1_D01WA- US14 MARINA 64


qus:me..ag~g. ...p .
-- aL. D..


BOLT'IN SEMINAL
Autos de Uso


Miscelanea
ATlMACINAJES: 1N RACE CAROAO
do limsoonaJes. mudadm. ombala-
Jos do muebl 7 emnbarques a1 os-
trajerW, m preetoe moy reduoalm.
Salter Pdos4* I. Telf. A-DIS4.
1413 s may "

Para Baquillos 7 lode to relaclo-
madoe con1 gI r, pfdloo a L Ilor
Catla' .y tunbdn Ita" do procio
Los pedlos sm mirvnn *o nWate.
CARLOS PEREtZ
Maloja No. 1. Habana.
ElS lMd. 26 Abrtl.
HERNIAS
Vendaje qpeotal,. cmo0do y mecillo
Faj refdetomo rseta paU e!*a
vlacl6a do Ia ctuB-s vertebral r
apmtoe para tol dae dot ips-
feecones. Emillo P. MuDos OrtupI-
dico. 20 saol estallect6o. Consulado
(-D. Teoltfno A-*115.
411 Sod. v 33A 1 MFIM


Investigae' ESTO

a$8s deSaras

DEL DOO ANEDARES
Sombra 36 rt bar ;
FrtnA dAo d etib la Pab

D~pastamb So ibmm
obi S& M4017

Ctortas d de Pr tamo
PARA OFICA Y DE OCASN
Brmpr epanos y ortina burdft ; MA-
qdlosM do emribir, s*ucw; uibriaoo
slrtorlas" os w e ah iAquam; isn
oivelt minai aft.; rcu e a
Vi-oS Vilegras L A-054.
A-8054. DE OMA CINA
Oompro y ompeflo archlv..; mkqulmas
do -aeriblr. numar bur6a pluan y
1as1 mea-a;1 miqUlnamis; e-
mort. eaicutul eomtldad. L mel
A-861. %
Are054. MA MUINS EMPERO


A--4.
A_______P I m 6 31 Inad .


DinMco interds y assl"ddes a-
bre JOYAS, M LESRO-
PAS y today ea de OBJET0O
DE VALOR.
M&ico interim y absodtqa reserve.
NOTA. Se compra y cambin,
upeblie miodeMOn.
San Nicolis aDm4io 250i mitr
Gloria y Calm* .
TELEFOHQ M-2"75
SaALSa"We"TAS

v4e..


SM WOo Ge*o raL- ---w o---a--- -
4 'wE. a-e". ranC mom V e s0u toda 1. .Intrmoen mu actual o*jrelelo, vso e*& a plane Chevrolet TourIng *.1 31. $12.00
siluone. Cafd jIo dy bamj, opa-sEn ,oi ...-
ontea M. d pres reu y ew ata A d mi se PROo INLES: VL a tses- e 131 7 M.949. oompeogeia de lso ..... .. ..00
Co rer" G. m. 43 to: M.A X 41a. Dr. M1 Sl so Gh Io l Toourin Ls cmiprAd me od s.a
W AdO adsVfe. 8 Aftr.. Sen& Ie iA Udom lelio o en mM a1a. 1358 11 Abutl 23. dpell o......... .700.00e
4a w A 642. tt otlo do Conyac6set' *9U E2- w4 T. ur.r .. .. .
D2, X1757ndIA@. Vaida cam, prdcdca. -cm Riqbliniai 1 ,31 **i a d '. asedco la -in 000
finb rI.s E r N110E.S DI 3L~tl MANTI- aoroa ol0ieo AI4i0
AuloSM Lo n ..o..,_.. ,0
FP&So ULIRALT. DB CAQBA, MA M NILS D A ANT- 34654 2SM1e wAtess .^. SO "
sasotowiers, a Mift. co" wr I pa M h ofo AStrift 7 p & treJotr a y ples c
Aatwro y asoa repoatpreio. -1U1IP deNO;I Tet -e Ui AZ L AUTOS`1Euran~n boU Tourng . 1 .0000 so UIO inA.sin
21119. b U pk- &I W s S o n i b a .U g a f a OOEN A I IA M oooo oo
13., ^etro Isa JoeG y Bare.pc- todl S maciones' pl.t-r_s, mneanoSrath Ialas Isr Bdam 4 puertaas de3 Ielei
A. AN_-'_ _" _o_. C 1 m&aquillai para s de GRAN ACAE MIx A D CORTeN ocN mAio. Lola ItOveT Li s.* S de Abrl -5 a 19 .d .. p.. ......... oe LA TP DORA"
e o. L. ndo a o v deo cine. Alquilr do disraes pa. I As.--4 CADILLAC TuGmmo g aod4lonu 314,7 ot Glorioa do Tel. Md.
v iao. ..r.YiLo osm. e-do' A Io qu c pren 1 1 &- ra cav o-al,o e m i 1&sod" lmtM AE A 'N3 6141 7-3-- 0MaH CAILLAC Tu nsm. Madod e g314 P .. .... ... ..i .
7e po atOl #ldad. Puodo v&Iis de Dadot[atI eioWlo.-p "ma ,Dmsam urn pe sayer."En-muaybaas etao" G
olu mba d or oI s@trah0 doSma n Xo jan'i6oI obleMaqiA. 28, teao A .d A.i.sd.. L- p. tu no BL s ....t .i.0 1-... 05 I
-8. ,e.A.quila.frat e a Imd RC. UNTd -a t* p. opt.l &4 00YR...A. ..e .. ...-WA wS.--al--mb....1_. 0,..
20sd o a n o i ta le.. io .uo.20. aa onn a A a aAes. Tei "Buena t washl a r onv.0rt ble o
R ON -V3InNDER US ALA 6v (4 Wj a Sa` b0al st sn "3 ?" Sedan 60 rue..
set-uno, oin preei 'do Voa. (bvt* L"19'MA UN&-i i D3344Cii3 c>. 4Sg H A 'T18" M 41 *da ab del 23. 3A<.A
Ca. t ? y NASH. osa. UWaI.a. .
-Iaa 160 3 "a' l; rk .. h z.uoe~so q~ emlst 4 M oelttsas, Tiop uti mula am e.
sa *sl Mi yPrinc
,.*." '46--- 1e1Awas E e ad d ,W do me,,.. r .. -* .
wee S eg m P ...0 5 g a...RS a1ea ro4pea ,teTp t4u ta m-


E sIss e. %91 X +811"oh do ejas m ., r pedsi a
1.. holl" Uda+? qu ) ( 1InUF-6----------,
2k TOW ..&.. 6 -- ,. .... i

an l.s.A IS, I" "+-,qS---a ---00-o....
o 0 t0 VD CAM t I0 W ....... .... .. SS,- tolosom 1.3t d.; do sBu b, f7 Piulno5
-EUWWo3 ... l, .


_'i" h e .Ab t. ... BE -- l I 1'lI
to ?ISOu"a-pftejdi111.. 36 3g.mmod":ae17 4 ,0j1 _A S US

Irt. ,+ ,
A, I. _s *,__01-_ _L__a_._oe_ _l_.C_.A : a P


I MsTT i 3 < ouelade6 .ilr af cas 4 dl1 co rle sa-ao n Iala s.MI jat of l .t 1 ca i
r0 t o l tard que ei beenat q" < "
p I l. U A~te.me T I p thil ispittIre nds9 5a l &k irt

ED- b-* iaftiv t- l uSS


,w.. b,.-a can.4'

ao n 4 .i N ts. ow d et i Bm s .***IIMstr hb a


Unagi
c ren eqs
m. innut


*: Ilbo loI

Mted ra-rs


VM-que


siblo qe It turbacltn que lo aglth-
ba t ledo ajena a su VO-
lunts ioaqoeencla libre umw-
to. jaI a do voram a Bri
do vAPAV t1 1
a ass"M


tan
*"Or vG5 U
~OeWaOrfi
31
Ms. wiol-
ads-.-
w~ tam


tQut mo decfat? Pere on 1 eomo-
clonads contlanst do suo marIdade
Vte& d- aourdO perfemto do ms to.i
tollonclas,t y. eI glimpatia d *sui
mmma, e, aet.as reoWlpo do dm "m
d6" easocaM* pab t qes da beets ip
totoe estuew ise aso. Ilorer de
dolot. '
A ves huUk t4 a sel pia-
--No w e s *I p te
, d el.4 r Wui dto Y. TesM,
dos; pr voelvia Impuiado
Sde e sUP been.

IN&ik gor g


moitudba purasmento como en pre-
mpola de lo inevitable,
XVii
AMOR Di DE2ESPIKRACION
L'5 a masaban pM A)e con
vragItiaef Itpides. powqu 'rttA
= oi lbevmaban aQ ablamo de doS

ea r la pe a p Mang.;
a r al empesar Is prima-
MA A Ale sy. clarnato, 1e6 o
i'itp'b dleafs a to Saesa:

! K &! 5en I. .


cia to babla I. e i.". oEn ua
hora do tebre, a el t*W s1 oro, sl
ambletd do Mr tidW
r-,e Uot Ya'b. ta* e Ilonart- o -


Q3&y'^W* p)ttw' M ao pI4&
IajlJS l^ l2CSrt


... i . : .. .


___ __~ I ~___ _~~


I I___~ __ -. --1 -L *--~I --- -


- -i- I I ---- .i.lr


F" Y -.--
-MiAN 9ILL b
'00*^ <1

1Cenro Pivado....M7911


EJEMPtAR 5 Aos IARI0"I


IA


* 5.' .


AU "I2l1


ACTUALIDAD FSPANOLA


f Afirmaciones

Ior afael Jurez fois

El mitiI de firmaci6a monirquica celebrado ayer en Madrid be
weicida los coresponsale cablegi6cas apelas palabras, pero poca
masncia. Aponas s mueve a cemmtari<. Por Bqy torpd que estM uni
repq ter. dificil a qua se Ie scapea pisp*as do importancia. Es de
pmeuir qu no las bubo. Much gento y mr es lugres comes. Era
imevitab, dada I significaci6 de las peoas .caramada en la tri
bun. Us obrem. usn arist6crate. al jah dil Pard Conservador y don
Antonio Gocotbsa (maurista). Personau- at. intelectualmente. ademis.
todos son, o pusedn r. hoa bres rempa l. So sinificaci6dn la
aircunstac" del mitiu 19 intrcendti- elr snada repreentaIbe.
-sda podia reptesentar sno la opini6a particular que dl pueda tener de
h Monarquis. Detris de l no oe avu ninn inter s do elase. El obr-
tiso, come partido politico, prohibe las manifestaciones espontinewa,
Is actitudes particular. Esto seri un bien o seri un mal. Pero es un
hecho. Pracisamente ean eto das, el Partido Socialists abri6 proceac
de jicio sobre la actitud aMsmida per indalecio Prieto al concurrir y
hablar e maftine r epbliuess dede exalad as fipuras y actividades do
Sinchez Guerra y Eduardo-Ortega Gasset. Es al Partido y no a lot
partidaris a quien corresponde marcar la oientaciones a las mtasu
obreras, esiqr uno. u ottro caino politico. El ocialismo. doctrine quo
pp a ia Kepblic como regimen propio, supeita su defense a io-
tceae mis inmediatos, Heaeodo a pref$rir. s las circunstancias lo reco-
miendan. Ia Monarqufa. Pero como tica ca de partido. no como princpio.
La voz del ait. rata no podia poducir ninguna emoci6n a asel
pMbico. Cuando e trt de una atocraca de ia sangre-la presen-
taci6a de us favor storgado por la realeza--l pueblo podri sentir pae
supersticd. por educai6m, por costumbre un respeto religioo bhai ell
pero nnoa Eate d cae a influir ya que a trata de nas declaracionea
hecas a la vita dl ejerciio del sufragio, a Ia soberana national. L
pueblo sm puede dejare guiar en esteo case por el consejo de lo aris-
S crtas. Reoma a us palabras intends privado, de clause, deaiade
.tealibe paa mover la simpatia popular. La aristocracia, en el mlsti.
va a defender sas privilegs. A deamoalr sofiticamente que esoj pri.
vi.es de dam am convaentes al biesestar na)erial y spiritual de
ms 1 aerieres. De ahf a obligar a asss, some e haes on siglo. a pitaut
Iv m las Mremed"s nus media snada. El pwb podri dar. a cambli de
ras s coess con sustancia, derecios quo aproechun a la aruistocacia.
peMo ca dejarse acoasejar directamh ate por los bemeficiados a s oats.
PoOa may autoridd a el acdo uve las palabrm del coMndde
Bugalal. presideate del Partide Coservader. Para este partido so trabsia
ectualmeate on les fera del Poder. Es at risenr-el anico-que 'e*w
Wui6", 1 timr la Dicta drws, a situarsne en la recta del gobiereo, eo
posid6n de competidor cow pris. So di6 per coanstituido sia tr4ite de
rerganiacd6a a pesar de loas.eas alas largo de vida ea el o tramiseo
durant ae que estate vroh'ibido today anife tacidi. privads o pdblika.
S tods reuni6a o codiliAbulo. Era u partido dehecho, acabado 0or
mandato inlaudible, si coatacto con el pal. Automiticamente, per el
s, d. graciese de uoMs poco ex-ministrs, eld Partidoe s da per orgas
a"tado. El vith buse l* posae Glolderno coloecado a algunes imdi
vidbes dl grupo carter nanisteriales dbajo del braz. La armfi sain
del o 'de d ugalal ea d miti preiupone us beneficio isoediato
parm d Partimdo.
En cuato a don Aassoio .icoche. u representacida alude a
algo ten imsi(te ome d Partiis Maurist. Un partido en d que no
fl s ,alm.a ap ...ue.e o k ..pe &a id tod" l q.,w al na .
e dudl6s Ppis Wi@a s dnaAmtmieMawm:lcodeldeIlasMortra

e i hi & 4 At&aa e NauiaspI. la tenu 4 o-d e
.Cla dondar. ame n H pm .9 Is qq tM44
Su de ~~, nd *=pu de i sddue ucowd. m
4 propio general Pimo de Rivers. E e proyeto, mas que u ns afir
ads.pupir del M aquf -qugmw a 0 aismificade,.1 parer.. d
L tmle0 penears a l ua ear ilusia diuded bdUlia In a reamtadas dd
tdu~oa.tcaub. Us, iU* hf n uteuid a I dd Rey po mewdwao dd
Cansp. del Reino. El iefr Ciea gas no tie nade qo aolicitar d
P asU puesto que am ilAistid pof C a., saplemete, impeomrel
to',


ppnd i L. .a i. aas a. ~d do.
SeS ;s uwesm" a- n d prai. era s o 1 envse d


"m ""S r nada- El rarn4 ML w si a uIUt au 4 e8
a'umm- w Ia uNW Pqiuo deiR d laqrus u"$U

------Gan"
too IN o hm on" go ai
|/ :tZ&B S~f~n^^r~a ^i&.!S
^'*"^^'J **^ma.1 Vk 06W -go,N
^

Q1- tkqdous sh a er ftM ..u.'id fu le qmdlillUsmr: u ga atlusso
4M bsus &m ,*~aubI ld.
diadas~a ctmy"ia0 a ^1L. ho-wS
a slk-inag ite si asa 'air QU* 1i

i uti boAs a aoa s. wauan. a gein iD

pIllike. 1asale fut 'ut .,* ,e & .
Jh e a o ctie iuditak r kIdliah BUir e


Ai Mbir de isage N-: paB me id d*|illi : |i
ilf rq sem *r do fldi be, dim aso '&d

ea4
pIka p mli rcgglm ---* Es~>ft*3P~ei
y.msq Is bgmhiss a. '~U"^ t- -ksimwr.M
Nu t) a ^"*ur-t iis f^is~i^ Iqwi ^f
pA W~ps, d. Asw~~ Aam~s s'& o S'~if
^ itr.wml *aa~qd hf~df -d-.i-


EWwM

VW gyer
*-yAyv 14 I I r -


.s t De '.
Itr age.,AJ


Por Entumi stita Aclama


Electo 'Presidente de


TropicaF' Don Julio


En I. tarde de are. -sIt vs.
nlamomv anunclaudo. t6<0 Aleetefti
aefunda part* deo I somil UM.
nral do I Junta GeiU a1st.
nistas do 1U eNov5 ihsea
Hlo. propeto '
cervecerfax s La Troptofe w Tt
vol.
EL ACTOR
El acto s ee elbr en al hoImo.
so malan do Juntsa sato a. la
Ocinai Gentwleo d0 o Tllm left
en I& CorvecswH Tivli o6stnomilt
especlalmente pat, 4tot i ar
Inausurado r.c*outlm nteo.
LA PIRBIDNCiA
Prealdi6 Don Nalft 'Mac&L y
Domenech prltMee vtoePtoldento di
Ia Compaflla en funclouna ds pr.
sidente dad. quo outrro I ni.
ble falleom4nlto s DPoa N Ngt
Gelats y Uuill; aetbtG H
rio el Dr. CrbtIleD es. y
!hbltl y cobtnr116o . Dmt.
unas y p"o .1 r Il a
clonlatas po D ls MI
clones do Il Competia, '
Fu aprobl o' ef .lc iia de lae
Comals6n doe I(Ham. uleasdo to
61 aprobadoo el IlaUo.* oenwwa e.
rrespondlnte Id pauto ao I doe A I
y el Inventarilo f atese.
AMPPACION.
Be aprob6 Utabl usn moc0aea
do la Junta Dire Uwt ,o Virtudt
Ia cual uad6 autortta k imIa.
cl6n de lo" obletoo4 l,' Compat
m I& fabrtcalot6n y vnoto 4
de allmento M e l l NaUdo n b
do resfduos do Is maiLft tqu ao *i
plea como matwta ptrufI In bs f-
bricacldn Ido ter'fV y do too *.

mer ntlle p tlditrlelo a s. ra
Compafifa.
RKNO, "QoN
Vespufa a. p. O io rnov iao
pArctal dto I& nti -Urtta. pal
tftnnino do da &AM. ?9tUta~
wohcta par aatamsotf a''
cardidsture: e
Presdentc. Don Julio Bano T
Vlcepro.dent So. Dan Jo*e At.
ZAK y Cuselks. I
Voaaeo. preopitarios: Bra. Ma.
nuel Ort Orue onctaco Usia
cta Navelro. Vql anclo Ztbiet t y
ATMBubUrao. Dio R uaptoaedeB f
mtemteo. JomttR Qeto .y Dotelt
Narcto MacO b I r

BAntes: s rw. e0u1an l IepCa
y Dies. Cayetano Gas* en y L ,
Arturo Visqusy- y otepl. On00
Taulsr sy Om ey ro maM Valed
BDuto y Orose.
DI0CUR108 .
Antes do MOW *
del seftor ..Ue B ..no Herrs.
Ur da o Is e Bpammse am s
Don Narclo 3f"04l v 6!: JON AL.
xamt, ama slonsh ay otwora.
do dol no41 I eWtsoif iA
CompatY 7 I, Juntam. 1 4,0o
propuo 1 sSo Aftas LSno oktA
pa to&ws o .w W tU


a 6 I r
sea, M tktHHMB Bis
h Sot.%410404011


.Tod muy le

wm'on toWu" ftm euete r
1A "*ea f .
am asqsiaia
Inx- -9--mmnl~


A I uat gneial, que s efectuo aer tard
doMcietos eta y trees accioniata

FAREICACON DE CORES Y ALIEN

La sesi6n se efectui en l Salon de Junta
oficinas geBeltJm que se ban ina


6c. i.ta..nite do u. ) t ra .oo
entacl6n d4 la ComA Imlptir ezao on au a1 Joero. cona.
I pravttsm m ao pil r rca.
no rweBoaoold. ma 1101 44 Oi coil
^^-a~*** i^s


grado*. ha
*;u6 llcuan
*.3o0 Irrad
utin atmil:
die cads ft
glatrmdAou dl
.: "M?


Identificado el Qadi
Iustaee.i s io


Ir


PWWIM W~ble. uso eL.I15* *: a s '" -
*M eesuwssi .


S* a oois
q*- 'cut*i ,no I& vi


loqgrandesbe
IUm u. Z, coa

Varroquls dea
r.vcbaedo el i
AstOUnslido 0
comerclsa
moo don A-.
querldo'to
S lo pr a


ate ls ia

-ao1br6 on 4T


V"


-Am r9t.
-AdO*4alt*w~ 4 ,os--gae
Sproporcisona a su -on lot
--aiimo otras ajor s ;1T,
"" + ioiatria AS


a"pot0 spou da 6ef00l-ss
m!~r A lwu lnto y o"
l #rtes 4q1". kow sbil0
,tiad = gatiaslad .n 4e e a 9

Wot A4Ve lste. lm AI16
? ..
v-,


-a


-ji \: : J


0* ~


111~111-


_.. ;.Ir c~ ---- L~rr~ L


ammo


,7' .

la Emp re.a


SBlanco HIw o.

Ie, concurrieros 4BB B
a, con 26.784 acciones nM'. .. .. -w.-

TO PARA GANADO ifis\. oa:,nn.-
aUlos .11 4. Is.
., anexo a las pu d o go." w .1
ugurado recientemente ,as.0
ats too. crsolen del vidrie IuL eg > l _I 3 -
dIad aI modm to portne P j d ,ead jeMtlK o. i wu|'
atHs @ I. r Orl itn on i. o. s It
_1 Blan o err p ,o d
Maatters. viaf..46 ja 7- 77

I'MISA101'ONNR gMII PUP
da~f~f c o OmUS 0tvI _.. ',, C. a .. S u o'hal l ls hIa tributado a
of oowi s ., W a d leno


eto X Em ci md Su t .M/,I' ,a B SI 1 cI
fu -, A W MURCI ab" 18. (At ),- .
I bqt n aM d sea uw6ule*& f
A u. '. tA e

biroe w, w r bI i ,
4f.... ..at oe

&k 2 4i5 ste aimerse eite h o*L"I o.t, -o a s iatl

S' l l -* X111 p e11 0
Per o eas

v- o. v i., ga e- Asaso omn
LA. .... t1A&L hg. .
.luutu IMu, X..u hab ot- eA se

e . .. . ,,, . ..

a a 'rn. deinuo iiWs leWlf a'ft flTo
a au totajIdad 4. ao e q%&- so Ai M
mau pereeiaat. o t t. as J

,* t",a,"i an .o1 1,A, n..i bro o y.


,V. ed \ariqua o retigyv v o, Joeeu s .4 O
as- t '4 m as s *1t P Q .... .... . ..
vet tote*ided do I&abasofuS o il Mr i vtm*fl f l tort*..-- Cta lop II*Ia1$ baun


&.anteS~rlor a l. p hi o Ii st, auU ie
its lo \iuo ai fl or at rm 1.
on- U-.4MAR-


I''


('


mm-,