Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.

Full Text
It1.1 1.M'Jg ll. 1 A111
Acegido A U franquieta 4 maripo tome es v a iqs~ wft ON" J U.4seles- do Cmaw de is R ia.

o PrIlos d4w eueorpoldn.
e. s rs Oses... s.W pa. 1 eies.. I. e
& u... .na MA s .-.... .. C .*
S 4 N..... aM 1 s s I A t.....3 sa."
' respecto de 1 qui (pente.te Los rifto. que ne 4a-.esan an.
i.i reshM t reatendo Oel woe que so
. AP~ate& #uMMd Jes rtebes deos haeneeqt* e as seseUa mm*assewa
MAW T~j ia&# %oo. quo ., i
4 do sor Val O wi d nemo A en sombre, ram esacs6 a asse o,
"ane g 4 vead es las sepransas de los ivaderssa- teo. o t is d .ot.v mis an&*m
It" de Is repblies. QuA debeki t.- eon 3uu4t. ti o .rm.oede m n ie s rA ns 4 0bbe ha desaW 4t 1 el taba- em dm amreMj squ so interoann ue. abIneta tam7l. aid.S aM 1"
SIpreotipgs a4t potido on.- pe Is peronsalidd de Ubat PredtS- .4 0o.mo .. on maI on Is petaO.
ne r rwYte graed negb, practicer la uni6n entre lon en.- aeo no admte ro4lie .e-rsa4? P
bass, la uni6n para Io fundamental, we ont e obet eruimnetenot. per or qrien as el oIa quo esla retaurei6n de an gobierno. mJasdo.news. aenose, ns mo e No a nads difictl, si exist. entire no- secuonars r .ier a, n sou maur b
** patri" o; per as indis.- c Ma. Am.sti sf.
~se~l l.* k sy no oonsente dem ors.
por poasid, "port.".. .Iuni4n Para le fundamental.IUNA I
edlbpleo de l on- q s I retauttraci6a de an gotra "EL JIILLUE JTZ BAO0
4 s T. Y deallute do restaurado ya no ha- Sin onlided i ontdad sufleneat dyd affltIs l unidnt pa)a amitir eoneopto en atrnto to
F p 4t -i d on q Yel haee feltan ms que nuns comp jo om de que voy o ioaO
- A e uo-por .o ,,,.eplwf" he-eopado 4
idp e1@. 6as seesIM n quI6 no. la seeaarf hermos o eerito del Sr ,. Ce
a Is laetoi6n qu. toa $s io ,restableimientoede No serA mejor, para la tranquldi- Alsugary. publhcado en te
periddioo al dia, 17 de1 rn.auquo&*
pareciiw5 q n ae lonm e o dad l todo. que "los 4uoeen reali- tecido i an fin, quiero no obtain
be her. t 1 dr1 er orignl.e daddirigieron Is revuelta", A~ulio osupeir alguna ideas generals ,4
renet quem dq 4lpqe pj g noOstbe 6pedel sear Varona, por convenie-ia pretmnsiones de i abso, que mI Jp~ jqu~in no s~be~pse.de vro. quien con om etts
l emeensur la6 lra loae s p i 6 Por 1o que sea rtuen Its l en estudiar pars fomparar a6
., ad. l de, ., ,Vplb.liea, conso paroen dispustosA A mislenentales nocioneo de
O isldkdedeelulen eerdo any pronto, y o, ed1 vez po ha mgrd Ia
q de Ai poo7 ,ende doter A Cuba de tin Agnte
r se 1 (pifOF Varen aeseeva- dedipr 6 tomentar mAn revuteltas, camblo en *eantidad sufle ente at
s mi dWe t~ piro p dn A coeerv.ar aqui 1 oarden v -remediar a esceae del metAis a
I 5'* .+ f ---p .... oulsaits quoa.s Iod mo advvtp,
iU pm f:ela pas,'com em de esaperar que saueoai mo ine do 4pr ai.,t-n S Mletras ezista el confliefo del mn bls contingaenciaL del Sart "1 &SerproveOheso para pa
a"o TqlA unoe e wf emrsi6a del billetee Bau- A
tsdo J ll* Much noniana nos ilpiran l dificil dar unm contestacmur
i nonsmPradores qoe por aqui soagn; t l... Considerando el asunto tte estin dispe6 p 1r la verdod, mayor es anin Ia que el pu nto de vieta de I fai.dad tom0ne 1to qui llall nstranonsines, ei l es Pero p
- IIeltas a les ggm htes al ver Is busena f edqueoesa perdl conideracij l tuo
'nlda 40"#(tO ***(|))i altarats 4en pialoat iAproPder1 mover Ia volantadep, rs a
4 }e. seanow. *- ome been.u s lul! u
, o o entra ir& oU peiuscalw rrepa
S +as visttijai en los
wato V "ft.P11146" 16 43rstnen essinaliell arnon a e Cuxbs finlte el
bhqlga loe atdo s do ears del in- men o do metilso pmr entOeeilj" enor es Ie.trataftefones --en elci aju dwI
es genidPSant a ,Cilia" e Guatta. f- e5 e mior prodnecion a
,W S pen t toan Me o. y los tr orea de Ia cas do seam hbabla 111 voltmen de me
me V d.. eadel ingeto "San Franis creulante menor toe el queo
en q Vaen ealderaze *ar actualmente, sionbargo. lam
eo lquoe refer chas fueron comprsda'es con r-el
as seslllltlo 6 I r, age en eum- Hey ae antincia que lo' eplop de .ehogo.
4 em". 4w Ade ito que de entoce,, a buy,
6P an ld ljOay 06- la jurisdiceei6a dtie Quivici n han sme- aeumis m ba enoumaiwhado,
t ~ahs: A l0 ueje rseal* assi.wo loo dueroe de eentrales con tambig es verdad averiguada, ltoo consrvadorm deolare tsmbi6ne n huelga si e to on el pis e han vinaeor do "l0' tan SA&M G en snuoagehmyor propor.s6, q
eMad de aques quea bolutnota l ~i. s les dan 6%/ arrobes de azicar per eunda que han experimentado
ns, q p erts ,en de iafts e les sumini. go-ios; do mode, que a ha 1 i
rr ta. mayor produocet6n agricola y
&,#A deeiedo *aru.o ahomneiai natural expansion en
i ,m termin l no De aqulloe polvos vienn eos lo ais lu y Is otra hau t
=06gAg)R ise, veia o os.trad e la onpensoan6n.
Sir. VROGIn: lono. ntde Is te eosnocion de Ago#%
_ _-_ __.. .. ._ _, ..

14
C' ''--I

na~
C

At
SLa

ODA CLASE DE PIRPASA, ADOS DPOR EL SISaI Mr~mPCREL SI M

~eflier*

e 'y 6 51.
gm owl" y) ,a+ ,

Y ~

~I' ~

I% ,los Santos Reve
FERNANDEZ IO& Y COIP.
OatSPO 5fY 60 lsQ. A coMPoSTE
doaesnbteess ess eeas
r. v oisadre.oO, .ora d mes, a
* Jooq.**. 4* ,*.** v
ddb4 omus erse soca sser daoWrea., eo., e dteloqe On yd ka, 1se. Ceatre.m,
pure., CeleionA, se"ek, a 4oe, Wstae0 rmde= e Beeasms a Be.a s ns ("1on 0t sree, MloNsw, Jose"A do soosesr, VaUdge tesdo a udsaet4lt
t' existeaois quo senemo, y deode hoy a 41 de Ene- 4
1g08. otorgaoe A nUetras favorecedors el 20 1.p #
S de embals on todsa compr de .Juguetes que u, w
.1816t,
L, *

$1 a em n-mm m e

R'P'I

U

11.
& d dix do arer hfme im
lAmeein raios mimbros d o k
a d, i. AwomaAn f6 eitado porw oalmeo a oa
lie del Vedado per Mr. Me a les Ceoe y medl Ia o iso o s dantia Colulmhis on s
A ls eatados miumbro Mr Mkla doollr6 qo so h&bfa pdua error on I trsdure a aAa Is crts que M leam dirigA, ep dipha t aum-~ o ho c ablabs
fmbraiiente do arbaajoe y Acran quo no decia el tolxt aMqne ri1o habam edo mu dodeter ian wmodadorad amitdoo esmte asiato, no an Arbitro.
El sor 8noabes Govin le maniaqu darts 6 Ieeeer anl comlo que aseaba do expoGobereader Prlvisaonal y
t61alos onstrleetor pOdriaM soono sobr **teo amanto y
de les mlimbree oloa
isledamomate, pue ars o
dAdeededes y poderes pars
Imea gm moticiss reeogdu sm&*& ii~la tal local de Is me p I&, o aopj6 deI&mayotla
a ls mtretore que e *1
V*ya *m bastmte twie
o gootou btan* ables
krn t propuesta Y quo si s Oter"4k proln eS la mterat ofieles ell&a Jontcns etrmttors pot In.
lidad et~u dspuestos A dolarar, a reeeo y no tratar aboluta.
t nadsa mis obre l& huligs .
PAA
ECUETES
DE OVAPRtIORO
PAJRA REGALQB

p01.atoctenseneedmineo
P "LA I081 1"
F tmtn i mter caphtms. SOBISPO 85.
e ,do Orm t pimW eM
do m Fdiwdas
n P t* do ine
a dc Fa, -doa e F
oda bme doan DJa Band,
n T eeDan P d S e lial UmeA don Javs, doe
l .s...a a. P.sa rn.
er 0nAndes, don
dg A.on DadgBom pa7es Bas, don Attie
'Je. O MigualAve. MaasAosi ld auseorn, dok
BOnat Jiah, dnJMont P' DoW ~w~w AmJ06 boaPAl
ps~io Fen~n"Alvotol
dAm Aesro MantemardEpe, don
don Catalcdon Anstoni
Or VavaloA6eito, don
aties, Bo en meal 6Slojaua, d, TfourdW oUloriots
acm Rewa. Ajawolledo
O.Gn AWe.
hqluw 8040 leVIftwsO, do*
lmmoP~z don tebe i
doa Mamol A. Dai Cobets don
T. Cane P0, doa Monel Mrsino, alas hIoNm A.
AGomm&INm do* EitePhres

.I
leeteteteakIts falle o n ta El Goibern
Ciudad el soor Aatella Mo, eona- do on enots l de wea rid ecomeiante, padre de doe An- former et ar el. y la Sdf4a. soeo pronto del almme6n Lw do Enjuia etanix p a de viverm "La. Parra." to on r vgr deO gsteOn
Envimios A ION famillares del r.- ha or daponde a, A fin Sptabl ehallero doepawnreMido. y e- de adpterla Ari peralmonto no ro anigO dol FAsn loo.yaquelit d4a Mon nuetroa n Mudon se ba etaslml a
. e Cor tan arreparabo pfidida. r*dae6n do oft"
nt" 0181 a *
D MNITON LOp=E CPRVO d o Jheil .1 leo O6dot l'oiS d Iau
Aesbayimn do m r esl po voe r l n md6 do
1.4rN, Pftn-pen, quo sale do] &Iifia, do el flleleatmento de nastre amigo de ~,, maiemr, don Mlht6n mpOs moeYr, eW leds exge no doI londe deta de la olt l e 4m te tA P-olola do Is Heations. ee 0
MR ets ets todoea 0 conoel y l os s6ors aoa qge&an. Era ale il *** n c.I Goain y TtoMe 'eedo amable dd p'uSe W 4 atG de Io Crienat. %als at preooat as apwaoP aeJ So y frmo do Ia;. 'do dio De MIhadod6 aot dilateda v aeB- ir
da al eomerelo, deade so e" a n dla Auadnoi o Ia tse. hoarsema as peeloi n o da Jo I depondlInte, quoe la mayor de la fomtlere n elatne salans J A
osnem ofn pt D ol Goa del Iuo
Ba~~~~~~~e utims otadi5A~5 rticedo IsU
~D JOBZ MA RIMMRA00 @* && o*
10ha 7ampidyales t ages. ietor dolia a a a~ e saidi do lelna 1Ilk **a do Is yel se i itr on 4'
d Eol b d aseei rt ind do Rive r a to th m er ls. o aeleenpte andelota el e1Co=mIlsW 'Gode C e Je [e l ot met e l o asY ot iia delt e e
de don JomLMarte, boraedo o0 mtaiento s aen.of o doao de eIs Colni yobave la t deparnetod abli numplydo eo e a lo tmiet al Cnme e t aetuor setlaimedospa. Al- bh o tan l po eao tea
Hilitai*4mab
A6 dunlate vaeeasksagembNuts I denr quo I deMar adetIeo d e earte a
Dese an ombr hn, hosado ys le earepad eon t
teoevlial, qu ao.',e16 b de"rt mto de JD= 4 quo
cometld. y Idorth& 1 lo momota a! Conlroso 41o 'lopGrataoU, qIder on m l 1 tan onto oIotot' ot eado o mooe teas oIste &a se truatetaseelMAM"* doo 7l rrI pr 'ZLW has mtUtpMe J 1 .k ** .deuoia et ea.ao P5isasiCM&I et Eto TIEMPthe, gku abn un, 1o- rney SmouOo p l a obnoyf j4ma nee"idA dOm*ae quo oorsa 1. IsIusttd i6gttb quo
dee*&ds ae a 7et.adh. S ~un s ai a eroSyese Ale dela niepbis,eeeanee Ae *py red m pen e s 4 A
i r~ general onn"dhI' icu io.
Sud do Muorts ..Prrtous u o es- .-Isu. .
doo.le el no del aia atn~ra CABIIIMIIOA 4oa., q meh esass irnacta k e em AJ ulO, en tan Ies do Iore~ptaeIo Mot.
= 00do del "dn. *duate el dl. edo a bo onam

s abn Deere 5 de 1908.
TermL24.2 17.8 22.0
Homiiewge "a. 9 76 8 do am.. 4a.R. L 76190 Vle.to, pO mat. ...... I
182
4mtald *'.t de Pass, Zteros,
atsm se ms td 4. aseses. at
am iw s4 ma r ar* "& T ,.-.......:.. o
lem emssiveeseaas"
960&" W'o o
ones Oaw tres ta gas .oYat
FOR LiSeen
f""
PWONIO

respeoto A Istsoeptrs de los ledroa
84MtgAD
Eneve ago
E ate. Oa):. ei t sumeG o gfk
Pedro Jr,
oapt entb a do oluded.
- ~lt i I
Ms.'
Pe10lm wau Aft*&adamsdo
in M~as & ON de y
Boe s e muweI adia y .
nm e ..iftado 3qm..
Sohba $via* A#stdbd
41.1 Audgagge
& 6 rem W omt~ww pan Is

-...--- .... I s sido -*'14 Veaim de aI"' ,.u"
M ogul opo Soto, don J a'tA d*P do e keepates ag Blaneo m Fetris, don Am de ka C2luZcs. y del Casetirda PoRo dom Ja6= de $ Ilos sotVim*o don Saturnio tons s D. Y D. Get
don J3lKn Bsbuoens Bakes Mmm. Ptgilia.
p ro Pol Femnues, L Us-(Car A r don Pedeol Be he onslMe o an edit doe D
Maroatde, don Fis Jud Ie- $187*5pas el hospial bPd.
enru, g-baes snad. A borde 94l
x MUasl, den a i de de
I~.dentManel LAo"""do % 1i Irsls~~
don JaANt lsiDots, ~~iD*U'5 o ta ufeeks. he MOoetuet
don Jio6 Maria Otero Bro **m. vinoI&do sobma-lda de
Miads Otero Otero, don Roge- i6n pa 4a aumore4*o poes Wltoones deb
40a ierdo Mayorga Sao"n, 9 1r11116 do aQ5mUeo dlies 6 UA eWi 40o
saudsla r)rOtIo F Oft td active se ef LLiDiemabre ped
udalEnsu Dlo.umauo, don amok" 0am oabnsual do 411@le paed. i ignimp0 1
dt a Mau ionya Dolores r mr edspona ct0d ya donsigns u u908 69 :
da.. n. "uYsoIIshto e**s* *q *Parsp",ol", e ur,..Preenion*tor
don TombA Pvr,-l, t da Ms ponds 6 AOd an0 Priner VO Ia I
Qag6rr Brab, don Ashnar Pur diso Decreto s orvedin an gun4o hVer in AIfonso ar d e fdto 9 6161- pas 1i ni. erta.Wario a
doa nwup) %Itdez taPes es ow4e1a queo negweten sasenot J"A im olntLpec NOWAflndOat"sId. ~dn
PYedr Jo 6 l'ard lu arc don u as d w ambhdoe Voates. d l Voal C o
Relaldo Paiaa, don1 s111 Juaias de Pstrones de loIe ~ta~ u Ma,
Y IAN de4atrad, Tdonr- de 046a yBWattao4deCuba,ona .
Ros adirata, does Bem Seas D oC dahIo I
A, Irnit( don Luis Blsnce Alon. mA41L6Fzpz Silvetr doIrnt,, ..O
1 ltil MoWren I on Ms. D r*Lqe a aid&. JDadro (AstI.,, nj
ii JusA Iaisa Gika Preab ier. ) Fhm14an,, Loo a
I Pcrrer t(hrrii don Au tsalsLg- 1 EdarAWd CAo LEPON&I
1 airrios Juwa Joaquisi ? re0 a C
.1. xEnee de IIWO IManodary LD. ook"To-jot, $' tt

Servieto 44eI Rens d
Sawge.4. 1. Prng Ae.. Mde ta t
UE AYER t Ate as
S VAPO R MO NT RAL "'ET, VAat t"MOTT 8*91, Is qaoe
San J*anite Tensior Enwo i s- t Sandia Wml el
LCOU~doAmbess pus a%.0 7noosy
long, 1 ILbad, pads so )o T v, A r ve,4 "0 Imo~wpo.r Sv MI tA#6 141& ".. "s o ... L,-t
soe
WI~ l~a M ~ ... A~t ..wows".E n.M J -

aM as 1es phae. dlaoae. de domtwe p s quo so tahblem M onFuvobsrda6s~aes Itdootalo onte I mada do lea dos Ameasn ot k oooperaddm dlos etadisames do e ftad s pr rmsyor. l
problems latmtaceiowes que so pro1*U$W
LA ANCHURA DEL OANAL
Wmlasigm, ina4o 8.-L&a oodsat6n 4W O:- rONesdi por asdo ma do e=dmbroo, qtu. w. ty.m I..s b aeI .l ,A&e quo 'pvpoob*A 1 pma, oto isk d do P* 8 MloMB& 4baCoe simur-IRmeadft ono snob* %muod Pon to" I"s3 )
msgm .a Mellpe
w w ialt r poU u p *
sa i

so dee
L owOq
aot deme Zmsa
Sa m I.-= do sem jwpuss& as
bosas doJ-kia =

I
I
I
I
I
I

'is.

Sdo 4 m do-e itde At. madam.
PWWO DE 0AI,DRAS
Aeae heth & s h deon del pique *Iwo a La tripuels6
pad.V Id.v
LA OAUSA DA THAW
Nueva York, Emao 5.- = quo al reprnoute del Mbt t44o plbico aus ane segida oQstra ol# aiflenario Thaw per el aoosnate 1del White y ouyae seaasomeapearta m .las, dImlaquo
ona adnd~a cmoo I rimers, I& dt ls Mas 6n do o Ev n, Ia e po s del
DE HOY
EL M -T-A] M-W"Tn

:1

ero
grea e~r ,I

h*Ms
4W
b,@aommLC
=MAlo "-ma e owt
Soaslo nota Cl ae
Al DIARIO DX LA MAN=# Ebbana
I S a do ?euy el quo ma ribe, prctio quea pgb an 157, foliettan pr at sfa Dr. czou* J a n eow o pv .
to oqt 14 do sazfiqa
JunMWo a4Lg

* elit mle -aLdisabeue n
-0w agadeII aa I ate pe s m a on. I
.; m t....k was.. ***** --d de M al e sot oIsqurr on isoas e soe
21-0

0

-'/

epr I~ ~et
.s... .. 4,M
i band Ot
Mtr Jesas Beasse Mtanuel Valdds A
tir blan4el Fered
Rines
n a s

Y ditpust s oentierro pa "gho
media de la Misma, eus hijos,hjdp ( a, ni s dem64 parientes y amigos uplioa 6 initade
coecurrir l Ia casa muortuoria, Reins 135, para
ad4Vrb as (el( ewein tes ,"

40410, ltpse C oyl-vL y Mana
SiEstCoorvy oj
Citaim thrqes4 Genests a
eat"ei stas tL
pra Ku *t Ptr'"4
Asg.l ,

i
4
LA TOWNWA I"
To no dirA quo So bikMm aft Is adl qbl #" 116 1 1&
do be v9w.~j--Pit d fr
most 0 1 t~o,
~3~'~~irr farU" 49 k
N 0 Po~
Wdbifto pestia

at lmate eogUtat d log o
-
rtsd en tam 6a ooa do s as
eeubOW! ;el 01 tp 0
ohay n t oal prA l Iro pedl, el tan ae rtn ompean traei n pmjm amorem, mimeitras ol- oboe
cond'e hbque el aoRptia I
I"1 onitom do mu Womaim; metal vbr sm. omoio do aPn detiAV oardes sAbrag do .mlae a.en ,s del ca de m eaiantefot so
ei~ hat 1debemed pr *In truenda deaor ouas da e aoeMimi.o
Y hay -n toos to pam* tat pmri piedad. tan macrtada eompe trcmI
v d o ombr en eonbro de edo a carseteratie de amposes de introdueeide hmeta lom l6ubrae deordesr finae sinterpreta6n dom La oher
fE an rtis onmda. La mii
de I l pfiorits B Aro a de Paqua
ha sioens, e md s o ims me'
oido en t a e 8i el fe, i
'p6tin b y do'bormom timbre, no e todo n9-rounm y 4mdyml+ts #ue
saumA-woqtini oepd6 me e oslo.,m uoa. Aado IA ate quo Io Pasno dio lam el ono uI e
'diasdo Ow omh.,
quo o h *Awt
Auti en 6 el are o m lin
fre. del hzmo & aldo ee l
*fotimr, yfindose al do owql quo indk el opptau puedo per asi mobre I& pants general. Biado em dimnero. quo mipte bs out. simo Agootini reibid any caluroas splaneon. Do Is nmsma maums &Iaho s = aito es al A" amn al be,tA06. mn al "ato oom un an om tUOS enwil 90800-" .tJ" lents
,46a nwotiomis-uba do do*l a#*n 14 mnltmo .upo"u. ftm qu &61 autor.
May bien a] Marcelo do Ardltom p to an artistsaen @I nxejo am.
WdoI& palabms Aplapald en t~&us nim4uarao. Satwro WSmprsdl NINO wmoeolsment. sm 4d fin l at- meg"" Isutgaft 1& -1 gio 1:

4 e ipeme m ap owp que
-int me TOam eurtm le quo a"mtrfbmy, y o4Vnouob ge on Ihlo
rat -ltud. porqnm n o rmitirio d unos pruebe d qt, ho dme" Is oplics quo muy oeodemaente It haek w"o afeetommo. 5 8. 0. a. Q. B. 8.,1., hi.m sMwwudaL aUo, r uli*
moveso mm; ue; &o.Dial~o; 1C.e im Aran"; Sa Rlaor Cuepo Palo Ooreie;MAts% W -lDw;I-m191
1. Diw.* (,efdtm Verde
T- Mewod meobu t~ 8

4 tattentibleseaxe
doaweveme-

Kir tritil. wm ko smom -Bn o
rysy dona 'Nbo ravo: weon )as Eruim Nunito yRom& Y Y sas
pdrejmantrue peltotend emb
gealde. tachadoge y doteudhiladme eoa rudo jUig, om bonito molminto.
El dommnto tu r do Ornado eon Is brava entada do lea brakes doi1itwwo; anande otrobs Mlmabei. lbs Bravo, mamW el tapte al;
oagando smtr 4d sega XWiaw Mbtktd o tnmmd im iwk elJamatoo blame. Am qw lato egamusim fum won'riee p my ddaw* pa Is gat del wamin pr mlfa IA Wtima Vsk qua k~m eoi me igualam h n ela l UVto 7Iglads quo produjomoapowdom Ful t aqus Dsetiam y me o bien, do mamuN lu1 mtbWis, 2,9 y d#mub, A,,eiB0,,es aceso dli I& bravo, toecsidwee*1 660 ti.

bias.'
Se6 la primers qainsela Maalas r me I deamdo adi spoe aba on AL 00 trio *l mads uoperobte dim, o em at t nifio furi l 6ya
Bate nifie e wqwUoen oo y UomuDd..

Taibu elsega tentam. Saisjan 6 rej de ,am quo pet go Jugo, pe.

d
au ee t M<
tee "disC -"
,sk% .L mear y
a.w a m 14 do DIO we j a ***M*, i Ari Mui t,0Pf itit m al: rtieMU. 0 ,odet ot~t- C e 0l do ia "a I Ma" ye~u 6.u~~umo *! do aw"sp
-Qu ** a" es'dAdo, be. ..1
...p n* l a ai t ,a ,
&I4 *YV p44ly~~ to l a e opaedme- ,on* ,, nitipa qeael ?let n bo i. Wem=&t
asmssaw A LASD k
*pi tn d Vea ain areme I~lllm~l~l p M do qi ma It gag [4tl jr Vordfto, lxiarca4 VNIi- +
OAWj~(tti v OM (P. At"14L~b.

UIone 4.
peftoo. t be"qmn ta sea T"_KambIIUS y Y~uS*U u"A
on Yebehagga y m trip%d r M Ia f ime
b 'sdotoI W Irp
l tere de art I. Los dats dream o% feeoloe qa dire te on tp ShiWs iode d e
ao al. tdn a Mno atomin is alths 4@ "
to i4 r co y. .. 1 .q a rSb .
n3n El.eI t rt eo . m tO ile abastero r l
am ap... t 4 is to Apiooa , i T a w d s INs o" le
H quineaotsoon
le s. ler..W e e e0a.0li
to,.I t. II tL
Pla mInO.rt.. 4 a 2 0 ail. pim aa ad
, Iw. f.. .. : ..
arer as . aes.
o P .3. . *I *
Palamic o. 7 Is 0 8 *
m rotaeib o 1 1
Cabrore AL & I P"94 at-4%-- .1 1 71 *0 4 18
P If t........40
Catilb.......4 =41~W

, ma0i*s, aet. ,r-
Uoieo: -Onion
tor at
snotacida de 10
Anto escas
foo, Pero muy n gogg del 6t ,"as Her A aet entre novena do 1s y
mk bum,y yo Is
$ ag a c. onjat ta k
Sor de, r two
m MAldesd aproveoha m Ad 5mfiooao*soble todo w at domue u 74

Ioa#,.ea..-.o 0 1 v Ma'ense.- 2 0 00 I04a MA1Is
44 ORUS ULa$'ye

Shu m r',,elanoedsrd ain pmet I knletxltnai on sIax mofimero 2U
I i#Am1 Ir "'n Mia. nLsexist op" dewwupd. babINm qtmmdo low vmtofi~ilrw quo pn I& reat1 6m deo i4e cas mas mnntrabon
, &peA enand m trstands
#1 el ONla que"rea.
$$O30 a MrIl, pum
C m r-- dv m Ion Angel
O. a &nd i mhf trabsnalymd l~mlo dmsop mr. de par&
4@61 nld as e ro IG'o hors.

i1 dado que adde eon'; Y me~ SHO-

E.1l '~ do sie1 er Bonake, is W U o motAI6rdMO delSti rwvtviww d O(t %nlmt, pmvbto U in dmmld*W f Mo Tw Jues C o nim mw l d4 proiw wtr ndo, plesteo runae grt en la eo V ttehnwhm ro it, bimnmbo de don Jeo Ainen Vt t por tener ndtwim do mb en dumiA mw hN|mn apnetbmion de na rife n, mtoiAd paimdr 4 aio do Idv teninstal.m de lm eantdomte que m pelan on P. "Jm Ale," y yor~r6tlms no d6re
QTf teTsT &ei e
nindez, deo ae da de ed, tooa do flomay d bri6 qtwm~rwol c
bw ifflo, tYwgionm limber y
parte p-ie do mbon m.mpmu'to pov*.
qTremd n li h rid ential14 prnnd& o w k Im oP q -em, oa ua pWel eaadialo quo .weio& l ae.
j ameo .im Ae mri6 qu.
"Oda, en ambe momum, s tritir de vfterte* es wpem A I Mek e
AOOIDIMI OASUAL
Trobviondo en I& fibri do etmeato '"Aimond,-." an el Vededo, #1 blaneo J< l e Dw lewuadez, veool no d Ke tvsq 9, m casW ansfi. d a 3s r M6n woetonJam. de pros&. 'ie .
1. be
='(lk AB 00%\ INAM('TA
Pter al viglint#i wm.ro W7 ANO d tonid O biso Antlmo Raws 4rw w,.odl Peu de In Meaume. o.wimnfo do hab lo wmprs4n pmema do eon llnMmga en el rio AIrnwn4rm n war conocks pot "El Pot$$.niip @ate rutpem6o m di6 ewneni 1T-Tstaln ('orrmv-ionol oniptn iq
AJ'NTACTONUW
En in (a. l Nioim 0, fa#xaao dlen,dl po el visihlte 8m, lo roI trva Mhx Pdrfn y Pablo Emmta.V&' dr6n A lam quk o orpreadi6a AWapawi amuoemepars Wasne e o mm p. ip
lIv dota, wA m 16l~t ho bbot p. fmloatnn, 11
oeupatleas via litm.
UN CI~MOUWLADO
Reaman Orla Alvam, do li men1isa, veino do1e em o nq A Armmelne, fu& 1 e, pert ter oeaol d en easum per eiom.m n o4ies dl Juaqpad e" 0o d trito.
,El &fide ine@6 en mse.
TEATRO ALHAMBRA
--1~
FUNOI DIAIA
Ded t eehdem ye & y ,,Mev,
ESTINOS IIANILW
be ia as

hay agustiOndasq ue .ie Ha.nd venits SOtUELLOS Y PUNOS MARC
"MAtSON D09LLION"
!$ABE USTED POR QUE?

La ra6a es simplemt esta: sieudo los cuelles marca
du f~,J I M0 UWl FAlllCAI
p u qe hude @targ algsisAl ta d quo as I ue
S t tadiferebeW a de-proci4 'e6 sol de'5 eeataveis e
reehit ga para gaurTAN.01DO8 Woo frgece V. IM OLUEt INFEIOR, 41.

DU IdQN. tioinenaua eatretekla Ca as *eaamikfl.

I ar 4eMa jor 'laleuealu otro.

3s Hay en todae forms, modides y alto,
"te Pantheon (Marinera alta) Ub ifo (repto)
Enmlendd (Marinera baja) I.ohengrln (Marlpoes)
Z De venta en todas les Cmrniserlas acreditades de Is RepOSbl ice, y on el dep6sito y agenda.
II MQrris Heyrnann & Co., Muralla I 19
LSJAM. CASL'4Ito 05
~4.fro-t j
pk

M

0
AC CL 0 0
IV to ,

now-,
-x
VeOllk 44 lh acro 49dowa
Is mes oa demsyeb Isl plats ia Aol er l i
lei" sbaies y la bartb spo thse fi0o4ts uea see a gtm esa ets a s. es sore la evo dAl ths n wn [ tv aobta la g Ooaim t i qnumado quebriaunhr t oen, *t !iegim in
I lam suals, qu0 lrradehn h j N w~r a' posa M it @1 ela ah,
Im1indwd6 naP1b. memn enfertas. Meroeda, Wa pbsm aI te -PIe 1 d 1 n l a dre a pewar decs Ru var. armul.ma lw a nNta no rieaMis oblel quo 1 do ingthyIn Oh sry1, mibwo N n' nr1 *u f iretflWia t sper hl SoE I rpel :r l I nll oraOlae] td --l dIi lNin rtrndunindo por la wat n ti ll Ie T n rit app iW on n.I . ds ron p, lo de ha-,ls a iar mtr as flg a a d e
f fsae 'ni.rfi no podo foWirdrte r sioi nPrn M lo9 gltam 1agats AbH6 l i entaes
g gestade, que i to reseo en U ,r b '.'0,<,o us e a 8
eU i .n-. ben t;%it%* .6 is
msmlmo l *niu' do log iurenonws ~i ado ,nhak4n sm Gor4 ira sho0edo bbilieo, too rai t ..-.A I mirts kdAudehAta
to0wesde I entoo i avast. Aelehorsoa quo timsIa 4 s Ver us poe s om
ia tst hI ay6Gse, yu le 1nalada le e ftOra do platn hastis a d4 aegdl
dida so dieded rose qa alt r et & eisa. tila quo titiha n lae d
tas ole oeA. ls6lad. rham as le perwA
los eatro a -l at ns don qu dempes-dijn Maaam .dgn leo se n i
lie"" 4#u do to. 0 1, Ipoderom moner 20e la
enne t~a~eni~'1o '.1 ad claae 1a 1d n gu ri a rtira pa n
'I4msiee terrnswto adi. h~~ddf43poedgie ~ O nCS 151 ii
~greelma e a ko e ats- a sr nplacert: pero to reied l s ton Iteb.
Wee46eollanpatitts de obres1 1a6 rieevsas d iinted que*0 in msbapo I camps q&n. af ena .orgia que a jsuventudl o a .dale t deade loaded de AAV igtileqiO ar. A oad al e dass.
a m Piaue o 1 1111
gu =ds iteha a sliento eied6 ad albor blanqieino y Ins seepe
11" deeneodesendel4.16nsoim. nafasd o BAltasar sparred on 0l blan t1nido repraesewi11 n ran d e mi ventana' rn taol. iaiiin-o
ad, 1 hA que lob sqiMtoe. eomeIn lo quo desoeew-dijo alTat Oad 6 etenn v4 ag e S;h eteOayre voy apelara. Retisecs enigoes
I NUi~d~mM o g eMs -Palatdo acaor y de juvented. ela na 4
W911 lesI,1s a4s me, amahthispo mage, 'to pars fot- t
bode del tsler mla .r es q
de:p1pe do -Nb llevs aw don porque lyadio t trag9an aposee
tes ma. )e pide; puedo sfreeerte una fortune sl een t t a
nno rfecanda-. dc b po le, que s In fnie fe quo d l
loor eastmas ee i' Apense s,aldod do1li
(t oebo dealga. ell... Sonaron lamtroanmes; a dad quoso aealsobre
aje debarrol alj6 A cortn clad feaili, ad6 priesaso
low pisseales de 1Bago el galope4 io IAeanellow 'e dit c ein de plae saillo is
wive 6T ~I arbale-abe lzaalmi otiles (k r. inentras I& es- U VN r ,b
Sintda ondo quo entraba on i iso quoe rl bo9.%terado on quo#- m cIpr6x iiimtpardoml eaarir l

bjo; w" rvigas de la boheWaUdilta goTxiren'us de Ia feji aidad 4imnp o a turbar con su canto en f la Ira adseacete de los
e abor a61o penevba eti los
jugtem de le MAgos orioutales
T I agonizar el dia on lua dooec dempeada dol leoj, Come um aletee do l elas e el vuelo lea pali hli45 o~ueiou, lIDS IIiS aultp, ig yp y uan n o orno, minsito1 boardloso, que ran Ia ia ob gr las tanuhs truenas qu
h bla Ae Rd ad go, en cUyS coTpdh 7isA* yo pqselloq dian pan-

Fue In chlleria ---eFAO ex quAiAbr&s si *adle, y no to ban queide 04 ade ,
'A oafs. corc6 am "eon i
('ompari m6 tide in aten la proeente y penel qa on ela pcehe I .s ndF q tal ves tuvisen s,6n
Joe 1oye..

iaa on el
. ~ d.1 ~d REGAL Dy@EYE$
b9 seemo quo oder age
levanter ascpeohse on los ui- to a beouieop 4v
A, memgurkban que4t ons que no ladt ae" paphs let Reyeatambn les de- ---4Ya lo ereso; maY bena I ~ a etiumables obeoquios que son seto. Peto... el ott ,
In-alo anterior 6 la "chacha" ]a cuaudo Yt peg pe r 4 turrdn y &smnan -treje amy bonto.. mamA e era6, los ey-s me pnmmeS k gr lgasr los u fios, n una artits en me decima lo
as tod los d Ia case & colo- misnmo que nman 01 adis amtenor, y esos t a *tpna do am alkoba un tuba eWrMrt %e gan beoa de mi ma.O 'ieeo l dispead.ble derno eon .etra d% agn...
,plio phra as rmelse e ibalgadurm. --Pues imra Juip, oy i Omer nt
S. ............... pato an es ventan q estA baita,
= + Ir F "n J I U

de fores ea oierto aI eq dalm o Jm a sple gl deeperai
Va
br e4-31Kr
4q so B
psutdo1 teuudo a b 4 ol d rr e suspels pop eaA*
a IJh.1 a a 44s"e 4smyis y .
ag...-a q d e reas o pra. l a ,,, vds 'e nneging ,dador rue m t4 Ar sor abr
ghIIII ap7' man h 4n. ouyO aure so ro I. ... *- is oourdl, m w ls .A&I ia %*rt .Aa ,tkA Tati l Iu get i
-qMt e Isto hau.base tpmt .rado i s P.',.
-VA446 vems, u t iisur rain La Anton q"e en dlosAi6 1ahqitouild J i s ue wr sprem J- '.o g m sa inset q.$ il Ioe-y"r he us as no A 1 ,S &,]KOU palma An All,$ e .r aI .rs Ifs I, itro .40 ePalk v.i uk ,y who all Sy ve J4,'aa.ma o adw it .s assurris, up haa *-uA46. y speeitteo squ- Isaddi. .. a a adsro at Wer te= io.11s W OrA ell abmmat que Aig l sw o uP4. Io4
,u's t-o "ampIAtaa A pmAl A spsj p enaW d'i a, 1 o Ype vA" ope. wa. w****** & llas?4-da n le shar,
-)ueu a s t pats aVIr
Adon. > L' a ses son untafcm',t rcau at

Ajwauru, pet o ig impresamnas por Ia dim etd o latrado moma, asaladvagueded, 4 sante reucrio, Ue sp do y rmillr, y ma bads she de lus y aoebelt4 d04 en en valo to y ae um #atromattl (I
asquageno iel
lr ,
s sion ar do ee de plate;
bria ~u
bgiI # eP" #I
VA**, M Aiv'

tml ~tee a
-itava as
el a lk
nfle, eagemasls48 gasut g annoosen A kReeta .

ea Biwasw s
Ames do hqtlds p~eakou iu
oA y a[ l bsar ,cr isur n4si MPRaspgntes no p i.ud e oWeer ar riits preetis de uol emn
et' la ndate yLa dra oe. #e bteiulo an postasned.' do em0 lci'yhe eas.,3uein do
emerg9 la fershla in mlavavl6 en un
stde is mda o mtrdlo en km aspeigs eklenutsl
IA Segd del ecohie oinerdi6 can Ia d4 ~ VAIAwo que promeido del
4rna e do ., amiliM ,
ias pieg rs e; ed cwas las
Ye.
do 1-trtbea .a misara

P&44 n sArmlo, istesante y
alpIem6' quo A1 n meo quo "El Fliw". e*KWO hoy 4 as nuo si t.V6aron A contiInst l erie de m artliclos polf4 OI aS. ima, 4a de Miario L.
s1 t 1pie doan bellisimb
0 per et dibujante
%Crini--que tame. ; em W~ti midito y vorreous t a lare t tabejc -so-4~ i rssttpds~ el
.1 $hb. 35P5 Blersstein pl
"1 dr6a," y quelesta f 4 POO tre la gente de teaS Whrbaeh, nos dA unons
tables arran edog do an
wanfiem. .'v- -, e se oj-

so titalm.
ddl"i4ssxf*e thustle hmsceils tfopii a it, orlsdo
breve intensoionadse Sy Plhardo y MXif nsm Smuestra de su inspirai aftulkWo firmtado por r" tos eunta de unus
l&a i eidad de' se Unides May ago itafrdo con, varies
a
ps oejal" coa a. notiAs msad v varies reta-.

q op iuaM oea",i todo silei.
amesk stowbi ot u tero,
del .ea peaua diigth ee v
D fus)Aiia s del 10 .r ,
Canado Migue &t6 ide4prV el0ent*I
bals do a&s p JLi a at
pro ipitJIM4aueo, al pdtia prs gitid ddaskmasa4 1 Msoses ded 0o a an dolaoes. aoaknnazLje madO, y Prs starS.d I, se bnti6 opeed
retuood66 veedanto, Mser '
en el fondo del patio, )aepi g desprtd6 en lla
on aplBuoaus ata I ears ent e
linames. ieof
Entetantow. Jasts, chtid. per *el b ao t... A dAuWaebi d6ur que ie eaiee osus her, p &.W.. I encden adi i voluttai y tauss aveo per i PrA '.dres au padree no la I horri bl sorWtra que aseambas do essfr thr'l ian tcJ us, hwr-o isu.fi, qeo atae gh6 etindu tolavia son Is n vao-- y Ia kiitarst prelats alnel' lbel np o1 co&t A pMar tie ejnip. tie eli- -te t de a pesn atea llclO e at que otia a haer oan ntear, JMust perman .e.I.. a, ou.g asaer.sucaw tW st e trt M ang e SI aj 'the Egeoa ruso r en ao sa
P'er. anbalu l4s le n.a .Ae th a4"Ae a parts por el ,wpror a o aAt.Ianmess acu qtui de los a nmtrutado nn e@I*A-I
Tusn 'quewra -s!f tsed 49a e qus o anarmsb
ehumee que to unpashera -I0 flt... iame ,banda-al ..
4L be as wi~u,4I mTO 16 61 Wa 6 mlpit
Ciomus* oWdd ato y t t. m, as- AuaAl tes kaises penetn n u no dos sureeasads per rto fluri to, 1meak. docustab6 i01e. y l oI0 ps.n ,q qih@gl4r y quaso jouuse was qum pasba am ilI ouno Uomitomo, .l41
1 rta r )usianmsnta, po o etupra' a- Ma y dlso, psoye n0 sailt ht-r.
d ase atlg Ae -. s 0s 04,. '. I ae bw ad hanwr u"1.* 4e a emi se

A
-~
set as m satewt m id
y so" 11C kM ISoW
ggg1g Ehnssan per a Oser de

toe y y vastes de aetsalidad. In la
.cda un retrate del aio Diso
al, 9 hijo de a iml ie artists Tia di Iirenso.
?iTIDOS OLITICOS
PAITIDO CONRIRVADOR
NACIONAL
Oow d el Ba o dol Tmplete
P at peerdo de Ia Direatla do esto Comit, so.eit A los odlbres afiliados del mmo para que s sir
Vt emearrit A is Junta (Leral qe ae eelebrsr A I ocho de lI ioehe del dia 8 del saetual ea s leal, silto e la call' de aratillo a kero 1, (sAtos), (Omtwo de Do.iLtem), as ii1pal del-Partid, haeilodose premkee we par eAse acto, solo serin vali ls inseripeiones qui ae @ ayan aheho 46 lora' sntes dal di doI f Junta y hseindo taWi/n contar quo hipunAtts-de linaertpei6n. aon: local delt Comith do 3 i 5 de Is tarde y am Obiepo I. dq eilo del Br Predide*te, de 5 .'Tde la noche
IIahana, 2 de Enero db 1908.
Joel de .. O. Pos y Naranjo, Secretary.
Oomit6 del barrio do Ba NioolAs. De orden del eiior Preidente tea. go elkuste titer p is junta aetr.lrdilra lma efeeCto boy
lot6 ro, on la easa Corrales
no 142.
IIbana, Dr6o 5 de 1908.
El8eoretrio.

DuranteGoalos laexpericucia be demoaorado que 'el Pectoal
u. de Dr. Aye'
tost j stoo
ciones deial
pecho. No
eonvend#d desuoidar losu reais dosaldmspe2ex. El Peetoralde Ceremza impide que se yuelvan crdmicos.
los efectos restauratives y calmautesde ,
del 9r. (*er
n experimeinta ea tods'os raso do esfriado s, tees, al do gargta 6 alecid6 pualmolstl; umt que supodetesas esslidades eurstives se mlieastas steu los oerdenes pulmomaes mnoe* SUt.
Comon.e ctorsatesodino el Pictea d e Cerie dl Dr. Ayer es pwdnto a maelectos. AtaJa Ia a cha de Ia enf.rumdad, midge la teadtaeia A ipfanacida gr coasuanc6a, resableciendo prontsmnte IlaIs persona enferms.
,mLA r os.

eride, sAminde n tavo dol', so
be de i s oam se puw do piePee no podo usetnrse y rod6 por 1 satlo, "pernocmendu in moment beacyada.
lblomas son un brus-mmao ruido de dwpsams de lald.
--4Papdi6---balbuae6 la aids
Y repmtinament, cubrando nee vo v or, olvaado suis sutriauentoem y s aemir ca debtidad, oe puso de pie
Atreoe6 ourrpimedo, mat nda per nun fuer paree d~ a I quo t beon aq, loo en sonseo t. rridble lo t Ouatta ; lg6 at patso )mn vr r A tF quta, que agula oImoloysixio -e n ti 6 : del usHno y alt al tunabral de Ii puertas.d J Lalie
AtMI as etuvo u tameito
EL sire frneo de Ia nmailas, el as eute myo doados redjas le d 14a do i l e en Is ears, tla miudiraon S mal n, ase veor claram5nate
Crey6 que Ia ca stab. Iaq, icta tmea deetrts.
Peo squai aprmi6an deblts durar
m grandse ojus, desumurs imnto asertes por Is fk s aparowteorn ti faaste y puom ist.is, on La o tra r 4.1 la cile, ma imman a asp y
a n uiadr on ia ptu as00A5eSeamste on laW Mealanea tal, 1 dvergutare o svp% te

1Es su Sangre
Pobre y Escasq?

Estn dbdles sus netrvies? Al fin do tn dia laboriao asieat Vd.cansuacio ydecaknaiato?
$1 tie culquiers de estee sb. tomas es 'la advertenc a que e d ol, la naturaless.
Su astema gaetedo psa r pobre neceekan AA 4 to
m leL~TOe esres patient bo mald mngm ric a. La fmulWes sanortee io quprevenstive peralas n pu rim tkoe el COME
snun enfemdadesqua hrd )anA k o hombres. +
La Oxomusi6n ae s una cnaoi. ri6n que tiene treci mlafidesf cial; es t6mco, es a uto y 6 Ia ve medicMna. Ptla fomaci6n d~e pm nav fuertps y sano tekin
comno pteventh,o con ra las nuumm.7 m iformedade o'c beredatA ,
mnedicmapits.
l tsmento-bed"se iue slemprel
b',ce bien.
PRUE- '
O BELO
HOY.

(C..~,L ;~

FI
0+
eade

+
nq I rI

wereing stay parewarram mmuninwo

-1
banera : A d** xi
19bkek =44g,~p dl
boyeal de l alle do a rrepmAn M es ewita 0~, NOTAS1 eo ayn viddlerm ena ox- ari um ex o l pI i st-11henI itt $%ae pk q botiian o& werre
4amat beOt la tbdeS malAm. do ovaeloni a rOeNeral do an elatal o dam A AroledouA 4i Plas
111,1An .1. iness elegste 1 thos y his.tnates han side poildan. oentnsants rcocij dM t trtrayot( rocibir A I* th .
r in in tierai 4ast pri e r nAsseo, parts 01 hionetteo Ii be hllS l 7 tto Wn to ra TieeM se
p o oe fifiblA On )A de Me Guheinde dida Lnitin Red is quo aisst 'tiuo aquaills bilot ea al rame de jo
Un A ite ltwern. I"a lA li ote do Vktrino vear, 6 fMaori gg
e i ,ler.*naramnt AI M irm oplado an Is tab Mams utMes
ophulenb.t r sha mrneirwan ha I mntersedd.' pontals la y iA friee-w dtmadst t enr i db m~& l o f m mtt*n l l o n m .'o
" un xlefwwT" & do aninnte 'l id s nest a ns dp thropa. dis- mmpr nuyt onuage a too Now proidluto rithrblen qye.Ia fategrat bggy &N booek* grgs
n, t., i w, o ito ha o "tt, ," f t a rnne Pranc i re en t do 4 1 n e a o eloe p r a I f b rsse t do &. ..sta i .
y o to eivl redes C al o ddmatoa n tt t 1 ro e. 4 a~ ea ana voa
aBanl de gn R. EIo t nsal ,' a- ai P ONTA N dia y o i & Oto etariin pq taubit,; e a y daoges en
odIi/TAROABI{ m todlo cklmoo4mod~ T 0
dy ovs. efn a d Rnr. Z os inaee Int el sttoutnd r Ia 1aws l obses Via*
r Aon 6 l a tLmporada 'a er E t d t rad
110e1at semae t ar A e in-AI 4-n A poa raI d ri w to LL Aep t m ye asnr A S --2
Ralado de binwvntrids lswtable Y por oft*at a vat AM _an"________aeishisi sI enea-l v.*I** m' rd aus. u as e es ps h esdte 6o .4,j, e s Oo*Ia
(.,s[ to &'aqut* Blot, Is 10 -harol th obp t id do a go *WW do1is pamisa. Is 1o?7 Pit o l Ost is y F*a noehe Volvel de d Albin, e fd revsto) eair vaell y at .r SO I
damas amr0"ies yu antr Payretli aftleMar oa lsdms ap ocr
' La hWin de a mo wftt 3 ista C6r, rpiedad to IISEUi ml q u low too lik I of
oM I, as.fr. heri. er 4f .a esin o A. tI n6 dgoiisa kiel prtieh turne de ola anast Aoen grape o seortas.~i a othe quel llsol paoen tetr s$ per ellelest l
l r'etadt derde qe ueho lan enrla vr Laa tava b atnm .odltta 4616 1111 11 tm Pa- W I
CimsebaT J a vo. Maria o' tede on ind A ,e eu- to Pe" doe. On Pns to44n1il, see t V I
W dooh Parl e (Chm ln t ar . o p del im e oecanig e la on4 40a.
olxf VRa s CA en de.l 6 a R Ltodes L a mrielle. el p i t A
da JowPla endrnba de A naN nedo le 1ovoe. L oitoaso, s A C'E LL *M M.
li voea w dereceill a Vi r4- ba amh. ag t prua rad able "i, dlee # S l U401 o de ntle r.. f egn ate n POT maNS O s: Y h a eltloditd estre- da p
J tat h s i siasdeos oo- o a n n aoto pr en lasqas end Cd r tpee
m"la rs mes de Cha r et Moteld W am e nn or
Mat ~ao doblunm~mtco~aohea- L~eguHM ~m n au dele 110*aaa~ a
Mns ere a el son pape Es pd, isratml bailate gianl l1 aln"d): I d N en orr
W d e No. Boicn t rba- am e sIl
elrm dode o pfoes n e p L de E tol uo y Jow M au id la At t11111e1tr *.il, 9 ia9
tt o derr Leil t Ae as s rvin -Y e psanls.andaban es L 14 tma g s. CaQman Yoes y_ I dut Awanosls
mseillJ ld izri c keas .0M Sor y asira an he- ew o rtpb l"i. I taiibp"es Netd d Athemer, pte e empilA loer. ogn r br 'larn a perej T eake." n ** ihlm.
do l. POI es 6 oin anu ta d k- lma e n o elm e r Ir ahna E NdPo 3Y
htallat A aae anao, enir, a n o Mtan a;Is- Lid orlombut Toa as dlia 8twpau de
au i e M s pan an ttitupotpe; en a 4410 y OfOl e
e lo doi ent eonquiein d --Pen ro.. ui a e l t atro IIO B ta t e reido a e b p
,It~~~el, teiamn de Mtrmo Yl ls etd o d e on o ae o b Abed e lra 4h
. que n& te acctMri e r n uap I Mh_ s alaye"t t e r oa l ynda lt Pol io
o mm? tus Adoit t us e i a sid th iites. d ol e gifonaun ade e npoo R. -Dog dqi e i ll.a,
n s ateliido r tLo.wo souyo Iosaptes 0e1de A anr
-81 ee ; s01, mea n ., qt ea Ae, ws o r gueapa.. y las sgnoresi pa y* i e a
Sde C s o p a, ernal t uy trao: dp e i "
tdo qe le ofreea Ayer los vi; e ls ahican, una balla, 4 ra armaid qua re ingle dlli sl ppr fa ne o, etag oen i. maeo G Be state.
B a si y l a n d d o s e A loa es y o tra b a dla y c a nlta al p ar d e los e lfi- b a e m u ce h o s al o s a t d t d o d e l e d o d e d e el i t hs *dII q u e ee ap et i C- W d e t e o y b a r t o n ,
' i el prmaereo la]o a'. nee eant, y la otra.. eant; y flebre trfodeas, ase ra qule neolsde y atuar et simpti E pes. a ae Do e y e
Mter Me a rs Posy. c W ome ya0 per he bastAM de er6n s, ma los mejore rIedo o l ed nas prl r pe at
neerid t1i6 sca entitn del fiana le did to goe me pareern ur-s fMrm. Ind, w una inaside 4 1 $rf. plpulr Albiu, an tree a de ap el inpredo ompotor Larsn. y oan logu el addoenta a I e I _a t d" anorooBnePa
que lospteuoncipale qotAia e eld so Fe..e, itu e .tA Ifeau i eeirpdo I o rde o q an: Q P l a
efolor de tee del r nada N o relaio na "La Hosteta hens e n menol de eatiosro Al m neve: i gat b Space. I
en Co i6n a Pe l ato, tl del Iaurel", etrneds el ans bado. n e o del tifP (b)Ranho. l di no: La tapr. o le 6ve a
lt oisM a p xb Are C uls l eosue y 1 4 o-Au 4110. is O*M ktt I)3 b~ 0 V
& clooho y vdintltre, Albit, eo a qaella otra de amal sre s), Iacidodolo deapareer, -yper Ra Marti, el simptco colisee de C o Arturo via
ooantle s queun a eros- nismbre queha keeh e61ebre gorata completo. bdot y A rgudin, mbrI Sta neek d N l a
sal l prp io e ar Va tori pr cam de q ne aenide a y estui o.l
loele. l ron e de su "Doen Joan". "La vacoes dO l dotor hat tidae eubrta rn con Ice a el tied de la ope
4 nd vehverA A funsoar, hosteris del Laurel" que deade el vi- ena cuents per la reail, soaenlds 4* Isae einemaatoiftesye a nrites indieas
" li dode po rr. lreles del oitio XX y teque i no del fo an tdos lo hosp pt To'sky, El Ps D ealab a de asl o ha trelinas comena en tqella esato del leapelao 1it A1e 'e e, S e t a r rak P0 Ny q e a
S s membra pnr el a p te de ello, s aran amorras meddes titoiit e e l o t m d m g d a a
P1msmoa coutsran sI aAstilo merom o, lso rompen plateo, va- bo a. e Il n oi tra oa nd o atonea ral nJaae
& d a st alegre ne.land ..I ls os y frate e y la guardarropia ale 14 noreda4mtestept de la neehe e. P pr tide 2 t ntos trei .
P~~ad t e r cpa~o re un lab a Emr s. Lat. potere.teoda diiis e i rat o gle Aaena At a biel Epooa lsa. blessey agimath s iiu .
-*dot *D Oaba~ f rTodo gor el .Arte, drn el maestro p lta ssrven pea k impedir que b re Avorteeo ieo de Eusebio A. B o pa d 6 rianto ta'nt ho de 1s Opera. Ju ln Va d s L6pez Y ai ; per salian cuem l gabna do vlana e. ya palut
mpktln.100111 Aoguret nliosMveo1 0
, on~urrencus en las dos repre, el lrte se gasta ln dmneral ends qve u Par ello so aii ere ea is'al Hae so debut el c1ebrn duno Atinala ed pujie digu
dem Boharsofcuas gvala ob ra tes l61 o ues us belart del at t Aa Mlad us ocih ue iee g nd pre6. thasm tlaipia
eeA n dro del nevo estreno. dop bde doa n de creerlor eaio4i ( o Mo-1deraistes baru a prime del skbedo, on la aa Movidas las eeeenna, Interesentes la res, y no frota 6 is t e'e@ ile presetsei6n ant el pfablio hep, sr Alga lea 18 0 erooo el soto, as. los lon ayolic ota seen ioa o bai R& ot deab ee a, finaln deaI, elu o ortme tando yprten Asde olvr
a"Lu boaneriHel Lurel" pass sm de- previameente sh papel anoeee 9Z o prrenaspl.da tl si er annl.atbreasa oeg0 sa.n
r neehe de la temporad, eaer un nstattl y sotlene on a c on- tr mos p ra istn ars.dle y ot di eb' u-tto- tnnda slert an re~tedte.
ladstonei6n o a,(m~ p s curreneia es rsa coat an". ncs evitar qe 6ator qa ,' e istao n te an
deopsn mijd a v l~a jovetinr y que ~ we d alre e eade r chite o A wae etiet aos Itay! sed. t sner1Mntonfse eq p lAo sd tI jdla
ido yinaM a pVictralR, d unsb ha osa ditueasn b co ddoyd e qe dpqi eids aLe p hbA stoil
ri#o haeOededo don Miwl final del prisoner en4ro ae o d r liio en sl s e, A ilstsa ed l
(I s-dinu ri i de todoe Vlil0eld "I apn do IIesea "; to 6 4 los dit G Mot ;l a s.ai t nts &
u rs a n o a eo na y f termiOr br ps hlio a pl pe au. D pa 6 lt uit A e l y p es- bes 5oI .
t a realig 4 elk. rico 6 analgaer
Tdod. En uat s 4Aite trance y bi t e oado. T ag ia at, e i t
, or lios 6perA eadie anado, ; triat o de lioba verdpder sd rid1o o- s '
do omi elraetrno pr llo a Is eIs geo prset' La on. Stg le e ao .twdo 00iore I ae s sMA Is do! Ad yeon sum 0mtsw1, taxa O & to dinarje nent eon trn art bnmdea horamemto I~ yo40 4denmbe.ud har s
ha1I dr r os eia ndel o ear ln de lasaIb Mgei sr r Im e iat t
o allego, qud i ueo d s l e los cartelesntpa Is req n eata a n p
phr at gentd be. r di r I i que n s file per el tes- pl l arh also dkuar as fleste ilt
l boteda t detlanrt" pas sun dilo-l P a (0iltt 1a o nS-& cds L7
mi"~J, V*oili Wi pU,,ld t, -40 i% oo
la ooi. a mag ora. to l a tes. y Is o6 pi nto aw edAe tCod
0ease edo io at tod e.y ,spn e- r 6 bis las
am'aly d wa a i a ipo di eelea I td l dehea o rdes si que a in eetee
p r ictto eset b ll al hera son s t u do etou di l L u No ? t a s h es go111110
de eman de tu morpo los rdored QAite le Ink 66 tt V3g
Al otela;r tn eopl id l i, I v onag Ila abi rmi agadgus 1ea la aombE W Aatn
u -e ante e p rIt yy, pi de lea lr i lsi a io to aerresa, hau pa muche yil uo
i a er y to on asio e Ons ai o tcat. e d uraqu el A i ass. ids
Qo ue a it. mn yasto r d a se cono e n'1, re s o at
ianM n t rdtes s a-e l "o"mpo* d up o 1 d pbr. A r e sa e ge& p d ni e i I srpwa iio quoan ans pralpjf Nacona en Al terwna el oabra On quae splan Dtaio_%tabdoYo-
Itedl y -pto, pdie is doan lbou t 6aeotsnqu U1 Anc. is last 'ammratsr. ov" Af u A lam~ o:L ho i a dot14ur. Sml wt P oo l 14 g eO i d"" ben of Ae Is to d a e odlseia "Lga arotra e pon mra d e voiniustg#4of.oaemo,: sgtit; lsas f on i7-d ice Enio i del La urelhnsda elrancey hen el md0. bi 4adol tiu 6 V=4opA...dez atopr.4t" prI
l s 014por a inti s, UA eo qalls to ta ede ride. sao) ba ils pa rmr r EDMri l iptco oiso i tkkAt
"" 1PPOttiltsO o de ar-o al tai uo Xegora quo eL La d tonds std*& bt5 I.y Ad tt.als q. n. IiA lostf~en do Lure"Do a n". do La ae- o-e hu* wda axCm la 110atti eI a no Oloo qit pu ar o s eri d el aurl obs dedto e l Frtoi eu 101 ita o Ira l,~ aniti A9 s Z Alf a;vr it r poses onioiti 4sd
OfVcm A (5Isg nlo ho rdo bet am dlade fiblo o Loa. de e ot sodhh o at o 4 .75'. anta fut..
*a ol nnfc. tIsee dl sn. X tequds.o el4 No en 'tUdosti 4o# uw hop t Trsm
d~Z i e isiaes a t agdis nc nsu! t intdel Aei rais O Ie nter. 1Wo pod ateode o daoit Prlo-qiA~sqoN W
e oto e lt ls. mi-nope bOlinsem a zors CarodeWoidbe ftI In e Iss Aos tanU dmtngda duos, =&"tom-b oIsnos
pqrsmu a n w as s ilom oern att~ rope paov- A A aTe uVAC odl~pga 'tanomains on al Fro nrtia
8-4d &liii, e V01" 9 n a sn rt r y Isairt guardrroii Aele~ 39OX vd i IuiW dro I& nce e. pada 6 25 t-o e pnLacilago 1iaie e n~itratlebao g
ewe 4el Isl4 Emres Aleue Aculiia ab- at popula yItM tha pte
Tooio e re odirmain el e.ItIudld pases tuve p..olat iseciar qu DI h io Zi. de umi O g~. v S iga Im d 1i trei t n d
Td sI Oe a fpr1 uti n Vno ai s e a s;prsla eunoat ga101. m~ucli et44. "&saa y si quo w
Ide or4baO Ye ISmniq'toz e xtariaiit o re 0 dureitae' 0 1 M#0 dam dlan eabr. XAAW"n
aer a p4eio. sowmogid ,s o is Imu o~ic Insc,,iW ie.i oas ia d spont'
La0 hose.i Weit gsae "st pas xio de -rveet ooao n rsnopm I ipraaqW "s t
grn fdo n soa sea saga totia es- "UL~a COR -o 'o

S I p te deI votido etam vaIse i tes d Uis ws rawosa cole' o o e elWos L teaanlt is a psee r eilames A o
efmone n RiCo, v O.,a
AA UMIAI

Smejor y f J *uea,
ow*qo,,LADOW !

1.
3w=
J*41
. 2w ka 60

we ~sSe s- . .
Dias tctoNewt* a emasseae Wtesmap' Var.n blame* attlmI I sebmbmim i *l. vruN&OSI
-Doito N Port. mawa (mavee.I Wool. WOsa. Porseovmoshslaso. **so ravmisU. 04 1*AueuM, 15 091410:Mato ASOMW 1Osesui pumoan sr. Doweoaur. s* 0e6o*nsds u ussana. Vives s1. ostre e sei. Digtoowo R 4. .
wa. 190r30Anat ts a amys ee. a, ae ampo Arta o eset
* y
wwaste.te. asee. .o .
loa preeices
a, 101.-4Ba.

out, te-v, I I et l 9
ell -111c& 4 Of
f Ce htit'taagrado
ml. oh lldl 4 agrdo.

t liDo S dt. la l tII l l.o Slo nI
to oe lo wat(alue*t re T E li!l, l lt
TLFj. ~ 14

^0 aoas Yn. owsmo **wmw
~wsme.
ro Am4~ ~~
* ~~ ahu
f sees that the ecos at smaos' strike
1 gaih so #A m0t4 and fic laly t
V(. *f.or-- arpti *** 4*
* M" a .. a.- ~s w --A -.. 1
be esitat*r, bat mediator and in 10 at* the ContraetoM agreed !A the committee suggested
tth rsrat5 avevrnor to Work
for gerstandig with the co aro asommitt appointed by
46 "eehug811,
Ioday at noon, the aese OW
ru*does" t so strike will meet at '65 "Contro Obren."
tire.
F rom all whieb It is to be amoladed that sAw, as happened with th eigaremakers' ske, the mansecturer of erikes have reason to o Very grateful to Mr. Mageeai.
But sooner or later, sines Mr. kaoor will Ave **t lse as an s dae I is psebable that he will go this 'year, It is little Mough the eneatry will benefit by my gratiatol the directors of strikes may feel Aowardso titaporary a chief exeatire
And perhaps in a very near future Washinton may be ade to feel toe comequenes of a policy guided by eirCemataies, because these Preerdents nles we are gr petly mistaken will create difficulties here so serious as to make necessary another intervention at a tie, po*sibly, when the United States will feel the need of paying audivided attention to other *oeMities. To foresee developmets on ia order one need net be a prophet,it is enough to know this country a little better then Mr. Magoon and his n ard.

018" DS aiM@
Bahama. wst a d 108 a" V
- ta3*Ata sess.
P~imup....4 $6 3 4 4Y.
e.100) 109 P.
*plateespalels.. 615 P.
........... . 58 e pla
. .p an'e .pins
*n plai* ShsaaL. 1.15 V.
Nota"s ". W fr
=-

Kos 63aMull.no ea huelga, emlm de azia406 qua lee

'i u n erto proe
dented 4Ve asl, oR vapor Inglhn
4l a Ooadsnso
1 =- "Medriie~o",
lily hipat s~
y(Ig
**t***
lap"'

t the gatatien O t Francisco, Wseat ut ee a strike.
Today it is Maomead that the olonna of f th- Qeivican distruet threaten the oeuits entrals with a4 strike if thev aro I paid 6 14 arrobas of sugar per hundred ef eanes
Like a sowball r-Jing dowi grade ..
Later: after having w*tea the ahove the editor of this paper teg Ed the follo'sM letter"TIhe Previsional Oove a ed to the palae va rious nease of tbe board of directors of the Provisional Asociation of Contretos, pad lpfored them that mlsta ke was med* In the translation of the letter sm ns the foot h "We beg to state that thI eaelatios of this Aseociation stads b anine hours,-we can grant thing farther.
"At the same time we dealsre toIs state that it is not true that we An a* meet today to take important isthis matter, because we eonit led."
Je d1val" I M Poe, Al rdo AMIde A A .., Clowenis
It is noticable that rmor hlike this that the con-tractory would meet to reconsider, accept end vield, are" citrulated every Mlondav morning The intention is to prevent the maomns from returning to work with the new week Later the truth in established, it is made clear that the victory iA as far from than as ever, but before that is done the week is old and the men are left idle another seven days.
P"Ponm lowsWe are glad to read in recent issues of American nuwspapeonr, the following depeteli aboat one of America's foremost scholars and o.
Vs~waso, December $1.-I'h

ad mad"o
Proeedate d seracs toade6 en
puerto ea is Ia t do hy eIt vapor
Amerleto "Mexieo", oondliendeA carga general y pasjcrmof
Lonja del Comerchi
de la &babs
rN'A8 'PtVt''tADAB Ot Almacen
S405 gartaftones ginebra Campana $i
116 4e Id 1L Ban Sa std te I11 id Ti, Pft6o, $L 4 I i Oki"co lses rotulon si Ob Id 47 Id eA3*nJ uchard. isO id ia Id Lehomrs CatIeAs i d 5 as i4 ChsaMpagsn iUta i$300 Id
IS 1 Id t 1 id id ite i0td
" pA n n.tto S.r.lik. $ .
1 iai Id 14 $ o 000ld
o0 an ea eae". $ese Id
4011 .no Nasvarro EtrlLa Ii 7 id ,WCO"oov Irwolvot. Is 79 14
40 cas" Id nesra. 410 60 Id
v4])01d8o48 4931$
there
,; 0ets

isa r s a.

West..

.
1 -es
34-4
5
34 las

;wa-.

7
7o-P
13- P
-Morr miotoap5.
ras a
- Mot ,
is tosPerrat
a I .. $1 -tsaa (48o

=n- 491"SO.me. u
ONM aoat the Univer?ty t .a t.nR Rowe,
pefmor et Naso lase in the teavrLTit of sasis I referoene to eaditei eaIs th Amerira. The addkIm th proceed a very go~ I*Vremm" ber S te Was at a of the
ma deegates to o 8 e.
dsK Congrees at P # & 'amet atd bie be made a trip through ea sad ChlI
attle Lns a iat' Z
ty, Las A ;48., spate'n t eM a
ot th V Nee r weft
Ie DOtn Lla Ahas to 4W4 a mer. The AAnerpit alb t P le Chy le d bly t SWat their eatybglton 3e. Ei~ i l aeepted on lotaklO fr l.=
Mr at he estea, al e. lUe Otaebele, pento wte at
WatUk attsom ye"r wAMep a sheet leaet maear. "eat
th# ;60000ena thb instrtmeiet and served bere
the stroh6 o ele te ~ the Rletire ,gored greeting theneW yeas party asmbled sang the 'Praise (od feem whiou all; flow I" Then aHI OsA 6troebtle havi aMade i
for the aeco igato Ab Next morIlTY41mn ssr
#d at wicih theW hole p ty, nne of them are Cathelle,
ede
WEN W* "Ii

JAPC TIN
tea itnWhich ~.Iciag
TN!Tam" has ft
It Wh ti mt sm
dlo, Novershe r2-There are
4tw bavt'", '-Pawm c!f, !a,
- ds*re shok the observant who expets'tt find in M I
fall the smeantl of modern
. This tste t is not
4 &pply so eteh to those
nelbtitions of dress or unt se ease MaySbe, or other
abereatigeem the euns
G WestW tst'u. alS s etatry, se*- da at but
ser is ithe
If J ***ed6hts itself.
etal we has appsbeiow hat Japan is $ 4,,a try i (bte chgn ab- [
at the term, whraes the
at elvilsed irin a eam.
etase of the weed; that i.,
a S but not um Oeel ntal
team. Olvili ation, like question of human adSm st b regarded as a
t4t ere as well as of t"pe.
A so seldusatlon may
to laal type,
a dy suted to the Oriental
when the degree of its t is taken intoe account, it
ranked far below that of r atieons. This conviction thAe oteeome year of residesg the people, and a careful
pqte of their civilization with thee l d civil evolution of more
theS.as already l
eeetritis of Japanese civineed ndt be toe seriously taaes a representative of the genius of
alullisation itself, yet we can neba~et that the almost universal I Iste io. that prevai in Japan
stegard 6 matters that we esteem, at the utminest delicacy, is ampy
nt to differentiate Japanese
on fap anything that we
denside highly developed. The tag ds even among the
of a of nade fqrms
ahobt the public streets, is Wstgaig. ThV*eele ota
or mee earpenteTi along, the aItLe f a idit ia4Me co e et,
eO atatgrolten thoreals. iA IM lees eese l eothed tham
tie plptuseduArts on our .rchiMit :I.I ees~eat the picture

iM, 1R P 1a. 14 11 sta Untn. patron Rinse-to a st easasm I
be LI Ivarpol a n u aper aler O0tttma* aolets Ptoslts thatr6n Alevo e s .tp Iilan tetes
""" Lata. LE TA ~ises
i dVhpel onhA4 t
tme" 4 u Deaores Alvares.
De etimrs mtde & Ma Mar -- lvar ts. Salt,OOe -Alrs Hugetogelesd getM1 0 bifrs J n LISTar D A Mobis Aotn Adio sed rf a times apt w I l B
. n ce rars. L f m anc e r -o tsam shue.cr syderalab e 8 Barbs.Fla.ththe M atSet, Deran.e
S i a. cA osu Sa C.ar1 Manuel A .
i esee A a re.r.JO" A ... cA.r-.
Parae o y pe%"Aton".B ta Abo.
Pave Mobi. mo I so *d r l e s ne
s .imo -c...l-ect.e
*, i-io.& L*'**I i. Dras barb a ,Penta.ms Vsses v a, I n a IfBarbgo. lseIeifb or rie seta. rncIo
000554 bral*"* i t5 O55 5La
-ton a, 20 cn 101% IS101*
bC I Curea~- C*Nawinmsauel Crt. IN S haIs'l -81***I Ir-s Coer.
g)(a .. iz n==: .
Pe set aSoubtsap er igto 14. ga. ea Cga..ar Par. aete *-ah.sp" nlfHiA* 1"ut.&
X = vales. 'vaportoo", v .rino lSi555 owl amsrl.s-Cew aarc
s p 3tgs**. VIOLJ#e-Dis. Reatest Ies. t.4.-.
u0"0e -ADreA *'arr,-seesiil Cubs rees, vs. +. It
Par 3" 0 s- i 31-U aebs,.Mercedes Di-.
parsoe esagusrsdatwe~ PP% 46114,
Faer.
stdslsotorL. V rPses. -luiea lae
DUQIPUS 86CASOTA "t VsS Wlae tal- 5Far.

Di. 5:
Do CalbarSe. vow er 1 Alesa splo **
tpb *on Ili" tl" r "s"le Caltl.eu tapeor Cos n rrara o i
Wesa ws or taorm p g.
asep. "golottpadthpUt
$6&O0 "a .0"P9 &b e e em0a)ts states patr-onA
I5 P01 4 Meo Sa a tas 1t4
2 )ta i" 44 8 Melpatot 1A
n~lewsa St5eesmet*.prea i De Sate SeI-kka. ~ sitata ,0
sm sphs".
te m eesee |sla Mt
PWOamf fol" ret nat seiAlos5*
so P1554SIOmMls 5.S. iLs
be We'S co'uauaa.pa.-. e
Sess pWaftiet.

1. 0
8 as5i. iane. tnesse -a.a l lars. P @ nte Garla.
~4s~~~sa.- Oe5EAaat
O ggeo talei, VeesAl ear&ra. ..sse sa ra cies aroi
glis o se Her- G ndas Jose
-el GeS 3iAs d -1 Maral : Is lesih eeta Iturraie Austaquteo ] 4StiAth 3 Us Joret Jse i Js ~ PeMen _._. I.

of um e ow 6il bathing n thev
public blewap, saver of nothing that we uasociate with the prmtr s*isI t high civilization m it we cn passt over Japan's extrsordisar' attitude in thm respect, and ve jan further overlook the stran e in ematiuht of the .lsapanesoe to the moat nt lerahlodors d&ad haunting the average hn me of the nation which proxmity ton filth if permitted in a Wet'rn land,. woutild result i n most drecimating epidemies
To many foreigners on of the most eondemnsatov, features of Jaftpeepw civilisation it its heartless and ernel n.ui.r.'.,. Tih, e sal .itatm, t that permitit and eneouraste among pa-t rents the as]* of innocent diughters against their will to a life that fo.rever rr lemns the child to a condition of the mostnhuman slavery, is too rinfamiu to aseesrd a place among the e'astome of a high eivilisa.tion. Yet it goes on all the time in Japran., Girls are boeght up by the thousand Many ace exported to
Asiatic, Ameriean, and Atistralian posts. These facts are knawn to the nuthortaea, but the government asnat eonalstently punish that upon whish it imposes a tax and draws a consmMerable revenue. That this tra lic sahon~d pas wfthoaut protest is of Itself sufficient to rate that civilisation low in the seal of civil elolution.
Thia.uttter lack of chivalry for womanood, and the general indifferenee of the strong toward the sorrwa and anistfortuwas of tSoe weak,. are at ties so appsallins a to excite the indignation of foreign residents. In other ountaties should a pedestriant be att aked by a robber on the public street, the victim would not be disappointed in expecting the s-I sistance of everypder by; but in Jdpan it is not so. Suchs an emergency would be regarded by every Jane as an occasion that was positive ly none of hs business, and he would let yon be robbed or killed, for all he would offer by way of protection or "eliet. Such derdiction bf duty would be incredible were there not so many examples of it in the general experience of daily life in this eountry.
A month or two ago a foreign genGfleman was goung down the street in Yokohama, one of the largest cities of the empire; it was about elht o'dock is the evening. At his Jin. rekba pesed an open lot be heard a wolean scream in suan a maannfeI as to lee no doubt that she was In distres. The ti*o 'riskha men wanted to ignore the r'oman's series sad rbeeed with their fare; but the man refused,.and ran to the rescue,
l discovered a young* girl about eIghten years of ug tir the elutehes ofa Japanese, and beat the fellow off. ftvatrelieved the girl, the foreigner

jvss ~o t V~e I eeatleo Moes AINdei. *a -. 3a. Maritsu
Moatkes **o totbLN
NIdo9. Rosa Noguerses. ManueL
p
Paradelas Ramlro Prate Jose Pas. Ageld tadeo. Antoiloe -- Perst Ag stit
-Pol Francioo Pered. D i pib"aoT. Temas -- e', Julian Pe"s6., Vicotat Pege, er.* P4res. J06 rtlNa, Tol& Pre, Vaentin PFem.. Manue -- P4-es. Dego Paroz, -cs, Prlats Joe Pedra, Celestino Pensua, Joe Porna, Jes
Rdaade Dioiatele iella rrUea 3Rbes. Manuel Sae. Manuel Ray. asael ie. dresa pol., ja ortsr, uillia tries. Jo*- -to= ."Ott e-do Ito e Zltsc tam".
etrfgues, Re*" R abUses Ce--alo lrancises RAls. MU sIt -u RotS ees. 2555
Santana. Lut a S ntedisi tol eevdun. Jee e Much" Constautine -an.
T i o. Me Is Tabae.. Antns aRai, itSnes T l Lorease -T*mb Rainen
Yalta. 3,4 -vanS.....Geese... We.
Qals, Joeso* -V iqe. Oteris 7*V nur. Mredes -- V Yggg ls .
Te.s D0e.lte TaSS. AtIea.no
01MM 7 ABAYi"I A &vitrn. Atme.
geeses. Je ee
o .s. GAM I
7114,414" caat'
goo" '$be&eS

D&L /
COMM DR0MIA RUR
AMMteAt del
dul sp lt doIo tmprot S.a C'edstss Hii. ?Sshgun1 oe mo Etmpree
sea. CII ~ilte lcsotee h Sl tin e itadaor eo ess iejas04sit 4.ta isi a Cte pm.r s e 4. asi *1 a t ussorw *car
rto eet~f~o eeele4.so en IPilma.la se se e a.* el Netrlse Ual ~e See pamra IS asor act6a *o
Dinon sa a wo p a s sw. nciatine 1naes 4. 18ee
1 1 sn.l 1 10 st,,. iCiusi,..
.. ?. .55.4
." .. 35 12S &.
. 3| 88O .
4 4a ltNJe3o0 eaers. co-

Mile5

I

oCetr "de Cafs
, ge o t aMr. ProsolDetsta
shes soclea paTa que canourran ltta oGeural y' 64 elooclon2es quoan lebrarf eaon el dODmicillo oDlal do It pearcsh. Ag $r 81 v Ala s 1i del ;4t 401lU&cu on ItstIEnent Orden
Primere.: La*tra 40 actsa y bal.tsnem. S:U: borls AA..si T*re*: : ]ogi*06n 4. Dir*ctiva Carto: Ostilguae so.bre expend do t che.
Qtulato Afsto generate Praveaa los setaoiaqesue o.a 4Ispuesto el articulo del Relas Ia lasts d eebrar& Y tendr$n valitlo alerdoe qua e a we tomoes cos al Mre compai oroe que astan ]Naba5 rne, 7% 109 Jo* V Ad
Ssi'tau ,c 1sa it-a-re-?,
SOMWgIA UOU d ~e -a
Socda~l Ioh deCociam
DE IL HABANA
f ns5at %=I ade. o. toeo I
600eish dei 0b0o o
lie~tSsei a mdiettprtet ones',l on po.- sate
, sn 1Mb ~lsee hn4. P 5*e Sa
comicmu no"I -SwWA
sIeaIa--as
t. iis 1i if I
feoft"J t10, t#
14 84a-48 '
COlUGOM M UAUNA.
Aalrtisel4a dkel PrImer 35mprd
CM~ ta il 58 i
1103 )5t5Y I iSl0 i.
ils lis i54 r ier
I6n ls R t ill4i
ii 5555 81it4 551t
I t is ilS1 IcTi
a l a
aono&as are, ass
S,., A ,A
41 ft 441:17!5U3,11
anai is 41 84 IsseO les 2se att1
eil: 1*1 o ar 1
qM t o 3 :lto dt [
,so *It* 1441a Hl t Qe m
Inod k4 pnI~im pars uE t= -

~~~~-'-- es 55.. pSCites sea neele e-na-e Ni
i4eDISiasbesau)551

I

wa beagina eapturing the Ian that had r her. but the wriith
looped 115 45hld ,i sunh a mannetf, that his pNer was exhausted befew he 'did get a hand on him During this performaesne less than thirty it 7n esAme p to see the 'funt, 'nmh ne of wshnm calmly stood by, and refid to a aist in arfting this criminal and this notwlithstand"3 that the ruromtanes weafexpla.stt to them They evidently egeaded/ the wholething as a m ot trivial an fair that oght to havel in 1f the foreignar's notice
Recently m a Kotie traimear. a ac ,I" conhluito, .'.L u... boy, insisted on e- oPid the Wae, two tm fall ln him and be4 bit mereilessly, while a whole ea of men set by without offering a interference This sort tof thing so common as to he a maked featstg of the country, and a Ori'o1bt i election on the civilzstion that et tolerate ift.
A further atonidhilng churaltz r ist of Japanes civillHation i th "thug" system that Is allowed te, dominate it under ertain eireat tones. This is, of oes, a reie, of the savage custom of feudal tit wihmen certain beads of roughs eoal "eaki" were hired by discointed warriors or by eitUeas that had bee insulted, to avenge their wcogs o@ "get eva" with their detractorse. I% "soeol" were to the common A what the retainers were t the fe d lord: his avengers in tm of only the were open to blie even to-day i any man wants palish his enemy he maIa MAW these taugs to undertake it for hiu and they ft pertorm it w th iteeposelldy and a vengesne th he eeeld notat all command
A toreM. example of the effective-' nes of this barbarous system wa witnessed in the commercial ei of the city of Kob6 not long ago. Duo. ting a conflagration there, a big w*rs. house belenging to the' Mit. hiah
epany was burned, and a larg. quantity of damaged rie saved f the,fire was afterwards offered i auction. A merchant from Nageys eas down and bid the r L p to a figure beyond what the'- -wanted to pay, an the rice wa knocked down to him. The others,
apparently aequiesepd, bht not bo, sause they intended to let hm he the goods. The disappointed chants simply hired a band oft to do him up, and, he w as sno In midated into abandoning the salsa.
To us the most remarkable abii-this incident is that the seemed unable to protect the man secure b his rights. It simply means that in Japan, when the thup are on the warpath, the polee are ot of it; it was so daring the riots oesdoeted by these thugs in Tokio la@
*~~ I :.1
RIE11 I IZ F A 1 19
933 q2
It~ vI I II"
_ _ rlfr p
a. LI
I g:toll IL stZgt 1 .42A~
iL 111 ra a"'

4q1
or tat .
4L t it, . ..l -W ri
CL,'44

q

iINi
IE!J
1l OOrasd 4a f44th s4 plat dA 4k d
b 4sA 10 p I. lin14heo y IS beba aisyi te IO tin miYste ftr hi W
SMores ka' thv rein mobro iat rve del armAo o sa ubre la l O"A i
idbat ltles quetwedo que eubha svi homhro, Un lit& v en l OAVt o iM-lleg, i 6ibnIn auledat qv- )rradiao do an op, n Pants, Pntl 1644 ele i fteguss w3g de a unn do me nlooe mene entfrman, Meteedea pubmamebe$ I" Pi.4ci. 1 'f, *U vox. aritooma* v I;. 4Luh~l no refa ni~s ak1k qiw Q do.
,d JhWMMMgttQ y 1. Oh rev 1, 5fo igeo r \r r l f tit bciB I fuperll4 na fla
do l1 n" O'rA6n-4e di r pf ariondo pot is veate e n 4. aggcoltabs M l. nnt,, pvJad ro mn l .,,, I btile do h .,, ano~s ra I Usa dsi de'
u 4 t nnr no rul u o V n em gbram Mage Abs6 hu lentause.
4i 'SgIag d~b$ado, qu,. I' r.on as e.ow I U . op ..... a,, h mo 40mvopit 'M wmi, m hiiAm" to
* de lo. I rrenoe Pma- r43de un hak~n vams sar do leao. n iooo blhlio, t,*- I. ins ; mirr a edo, y pa Is g%
o a fmI Itao M ar. Alf or o duo.imi3a 44ads Ver Upm aS
a y l r q ogate ad a- Ntla que titIha I& I a M
O asde yole n skud. motont ie peA sage de
vomlas g a bg
lo ot l eros O as t,, o nk In I
no"cas 7:~i -eel f Jaentndo d- ipaia4 don& go. retpm a $i esna la
goe eqhelan padite deioftIceewaserquessldevotnuted slp aps dge lo g t aO Ma ee rt q 1 ,pinyta s ellors de V diP% dnb
aso l o ft I V OG d i Wblan mob "nr aa i s
lvd~~~~~~mbba ~ ~ ~ ~ I nos mlet eefe" btq rstedbr.t a ft"1l a
Wo tere"MeO 49', -Tlhtoo P6t"[';I ere (10n 9,10 Op; y too mot( eym ft. ll
Sn l m. y a 4 t erte; poren el twnn repr atacin
d"ta d ode )A do A A esdr mle i & ntana luI. r eTia goca d T
n&ti~aooke~ que 194age*o. --Pkdeane lo qtue dismec- dijOi KH 84000 enBe vs, V 6 ~ ago r a ons Brm e rs bl nq .o y l rretida ee t b k d.1 Olillo emim- rmr for d- B4toamr spamme.1 en el _h tv
Sendl" de mi % entan bfril r tvnxiol reprawatwi~nef
-Palto do anwr y de juventiud, d f- de Ia bus 4do e 4wags me amntmuo .a go, p e to- tm dot
boode 4t l 1e1 vade Arviseikque, Am
I -Nb'llev o don torque itr, la10W .le pkle; pnedo ofreeerte uns, fortuna a .de aneqU ethi as r hfpoee., que % la kniea to que sur d Vi a
Ioe MaOa1te tenm Apmes me d
ebo de aIS. 0l... Sonaron lia tompams; s dad 'e as es sh mas Sde barroq alej6 l ertejo binds familiar, h~d6 p~a
Las pet ,de Bajo el galope d h1A MUellos Me de M el fin de pll Il s arbo aleaba nube de or mnentre la e' is- y ptodg re olst ea. dolo, lsa le. ra s cabia per no earnn do las si n
al fondo quP entire ha en ]a a r i, el bno-a
St'.do en qut meAi pr6xs pL-, ,ealpr e e VA 66 stero ceetIo, Ai dontia, Poeroll o

-,igos de Is boeadile he ,sTfrans de Is fe)jeldad mpappean A1ibar can mau anto
lIa h 's ddaleeg te de los Sg 4a aora dlo penb et losx jugt de los MagMs orieunxales. Ionbir el die en las dooe damealma del olej, gono ms aletes oa *las el vaelo las palasowdo mI.6 oJ"i ti ni a aubid o pIlee y ui nil moreDo, slifste, boa&udoo, qns ermn I& M .Oka I4 mxh bum-as que
uia" 4 *go C!n cn3s q-

Fub Il chilleria ,de ln pequeio tlo que am6 A man ojs del t.e6o. Abreron Is ventana. Al ,uto fe htoh lUevado el ombrero (durIat I neeho pero la nens rubuta, la n4 dijo pahnoteando en an 0:
--- Eso ee que habr& s4.mi y no to han querido J ,
x l ni~o o rt Aal
Compsr6 m vid. lf 1l'on is premene y na tqum vie6esaqrAt pecha h a n'il" tl n'f tuvieg=n gdn

pashp j omb pq#-llO, 4i- pas- JalioRamw
Esc + ql REGALO Pg) E8
l140 &dias
see aeds uleet,,
p.0i io quo eeder *edgbeiroai '
santerepehns n hoi- oniiauabat-I May beot,
qe amgeuban quo Aelos queno lad
eM pp la lytews,tambinb6n lee de- ---Ya to ereo; M buines" oot )Jso estwblo obsequiom. que son sent Per. el Ot o ao,
U ado askterior 6 Is "o hachs" las eanl yote pevgg -p)r b4-larr~xtr ara n t.ur oe mury bonito... mam ae entad6, lo keye me paie, ra a lguaerd d los afios, ron anas iarita en qu me deeim Io adsia to.s 1o do la cse A colo- nmio que manA el di s anterior, y escas 4 s a*pza do anicaloba un tab& -esenta ma bega de mx essaom io s et i sdivp le der ton erA dt AaA...
p pbr a. r e... .lt.v spo u1 a Jn o~r A~ biemr ma
.............................(aoto. anee uventa s qp tA bFjta,

1O]I VD. SU PARAGUA SU CAPA
DX AGUAS T SU OALZ&ADO
SWMAW'P' IMP EABLE
Oa1s" Y VILLROGAa. a
'.La W de moda, qu scaba de recibir
de calado muy fino para sefloESOA 8
p a 1
-WAMIAMA

iepraioneas per 16 ~
latrdes monaraea ~ sabladavagueed, soote rmwsuo, no do y rioler, yU" &)u, de las y e Ae ( en ou VUelboA y a
agate =puvam. apm o
eesam wa
doetao u .a
hp- istiWt Sem
_v* 'VON"

Am d mMw
nI soxenm A los

Sara do hti~ai paedosan ase m
ii 71 i ptr i
tiot~y ~a b r a or ,ba h4 vent
siaspeen pdsenenera sm warik 4s pretsneasd deqelk p lonerNt ms Ila cndides y Is denis de, 16tb bnlqadio un postemonMede
do let "He'l's cobo wih &
PA" &flo sN ,otrdo** n los L" Seg406del authe coine&d6 eon ls del NOght Vitwo que preelide del1
ersonnpan1,
Sighrim; e Man la aI.=- atmtle de ha R-i

vari eo, intor"Oute y quo 1 nim quo I"M Fragartido boy A isU nuta a0b.Varona AiContia Ia erie de s wartleoulos poll& firms, la de Mario LuIan at pie de an ellisimb
"tatpo por el dibujaute
Stl er Cwrini--que tam..a* tkoW studite orre
a jerseanto tiaboic so-,
soiabso arnade die.su
4.. .
et*. d, teS=
11wbseh. nom dA unos
; oedeIas" ade
8 0 tot." l i. .bea4intensionadas
T Phado y tk nee
'a loestradeso uasraiorleudo firmdo por
dos enects de una
64. tt l couuj s
41 ~U9040s*o, quo
nirnid geroola
bro'ros 4 intongloaadsa ;y-Pebsxdo y Xlr6nos 4gm xotra de so inspire~ satjcuio firmado per
0Atrdoc on varies
0 hapu a ye ovarjsuet d

"*mhatdo tes2%&o:
, -. . b. h a d.: -*N. . I
V- gemeWa s e e se s
3..s t~p gyn pw Iageria 4a
tas y vista de stlida Sn I
pd an retw&dlaloDimoESISIg
*alal, el hajo de, i s Ase artists Tin di Lorease.
. .1 Pobr-ye a7?

TLDOs POITI00S
PARTIDO CONBWVADOR
NATIONAL
0onA6 del ario del Templete
Poe seaerdo de la Diretlva de ese ComAibt e.eite A Ie Sftbres astiliad. del1 nmwmo pars quest sirvmA eow rit & Is Junta (l Geral p o se elebrard Alas oeho de l mahe del dia 8 del setual 5n a lotl, sito ea k taller de hBlremtillo AuMe 1, (al k), (Centre de Doe. Risna), eoon d objeto nie se doe legir lo does Delaos que oh de re$mnter& p orgtansmo ate laI
del PArtido, bacindoe presents qum 'psra ete aeto, solo serAn validm las Itneeripeiones
S bohyau bhebo 48 ora ntes dia de la Junta y haeiendo'tsmbiit eonsta, quo la punte"de .eitcrli6n. son: local del Comxtt de 3 A5 de Is it yen Obispo 1, doiieilio del Sr Pregidente, de 5
6 7 de Is neche.
Ilohana, 2 de Enero de 1908.
Joe6 de oJ. O. Pons y Naranjo,
Secretario.
04 ddl barrio de &a Niols. De orden delo esofior Presidente te#o wIUAQ do eitar paet Is junla exIrs. th s que n4iA efeeto boy an 6 eiNro, Is cas Corral .
lImer 142.
II as*,- lo 5 do 1908.
Sl 8georetario.I

Durante 6oaos h expene-ci
-.Ia demotyado qua 'el
del p r. Ayer
toses y skin ciones dl1
pecho. No
conveudrAdescder lop issdos tl impae. 1 Peetorkl e Ceresa lmpide qqe as Cuelvan
crdnicos.
los electosym retaurativo y
Shetoraldebesa
del Sr.9 er
m experimental on tode los caso m.aridoe, a Se. rel
d. gzst. 6 ate. t6n p.i.ocal; metras qu-en podd mea Chdades cuxratives so mani&sa&u a e e* t oedrdenw pulmonss te s gvs.
- Corn, pec oaets odino el p451eq95do 4Coew4 4Dr. Ayr a pdato as Oles. Ataj.. la marcha de la ,eniesmedad, mtigs la tedalda A It ipfamacim y consuni 6a, restablecimlndo prooteasete A las per. soas enfermas.
0 ATarea..
,,,,,as U.. ,
ida P4 aI,5,a-AmaradOseinpa"a. vt

Estin d6bile ssa nervIs?
Al fin de un dia laborioso deas Vd. mcanuiclo y decahmeto?
S1 tien cuakm de estes ea. tomas es La advewrtena que le Is lanatural a.
Su siotma gstado y 1.0 pobre meeua an Alimento*
Todos debenos tA tuns sd y sngrefea.
La uomuwsidntesel iftlor
pumyri Preven el c s
y conisit ye te.ido. numemr e'saaes qtw aqlts)an A m ombres.
L-TOhomulsi6n es una o ri6n q tiene tres cuasidder m
ciales; es t6nico, es alimto y es h ves med ina. /
Para I formacidn le pamamangrq nerYlo fuertes y sanos tojkt1 y cone prevention contra las nuern.
* sa nfermedadci ct'c heredawtn4, la Oousidn er .' pe, .r ,as medicamnDtos"
'El AMlimento-Medicd
qeuo sleempre
PRUE
SELO
HOY.
L4
Se obtlene resultads benei, sos deapimeradoei. W.A DB PRUMBA QATiS
set elard ansuestraa grsus A adOt
gsaeaplesdela
' a n saumn ,
ztuuM& e It u -1tm I s ,* .
omm s a. losI" zpvoub" & Ca Ik
m an pa
Agna. auoa do qa- ftinse du4 =41W 1 %i aa a)rpr~o
whe" Assw nu and a m "w'd 10" b "E *uo

..m alora
aq doloasa. operacion
seoobs6 fant"d, dado our
g 7 9ivlOia7taodo muhas v
SAid bvaper rea*tranquues.
contedit4 eiggathe I
Junaits quat ialk inesoa y rts us
I rq ura U"
brea to 4 y14h .daW.a use0

r I. 4 >
- l a d to eshred alug utwguw1m.pela-,
sbra 1 ta o 0 weer(m, as
rdn pa iws g .aiji l des. e'soti govue 1bea ~r melpl t I y Se
er. ya 4mm- .~i I
Ab ho P el doe das 44 upaad perxvjt~ at ,que send p. h1as sapWaNmw y I 4
zvoum a videdo saraw Y cruelapr
A #I la o b e aoni gen tu ven sugo qu.habis eahelh6 Its po-,mby hauts auno l 5 t ales gas t o n ar i-a erasuprAm 1o"t9lkaan
stravaba16 aaal, Ig0 p pals.
brad he amMne US 1uel4 (, a161 idate Ikns d manaro 4 48
Ye y ternmm aIspepsg
JO w o A a deey w rn pu o syp y h ep* *
to a n ae senta *on fuerrio
para aorair
64&Lehe. _, -. w.. . : "4

quiep hahin -4 4% p *~x amag~ s 11 habig a iS 1 do ol as per ii o iep lra Joeoddel laqb oriaters pl #4 do & 4p Ajeoneda i e C"aado M4%Ign a6 arideer blas de eus auiO Iea precpitalsluee, al d prTA etae 4 ~oes dd Iiodo a ms4m1 nage usd6n, y e o
retried i 6 yeilat, 4 en el fondo del patiao pa seenpi an apboaom fo a arsa e antr
Entpetanto, Juits4, abusd per 41 Jtbbe d br quoI e ataginebs W r, dii, sn volntoJ y n amaes per 1i sorriblk tarturegse ambbs e o drij a u, berimo anll, gae algosm veo---y Is h tLerIa pagmta altsuniA jpealmu de el--ee*l ao l dba pewona axayauon, JM* pennanes sa. ~Ivtl do* 6 tam Pero tai"aph a de gag
Te 'ntqu awers q
galqu unphera
to t4)s tolterals deg per la Sebre "un 4
nghds y5 a SA* a- purte 4
que Pas*At eal *ausaq ipxuniat, all

todedo ,ilaoee., S tsor. i
ap aw 1ban sui ra~aUles
as Io ablea Ihrad.
onen
l el atid
a ass valiests ao.
So does, alsta.
WeI, ee mt6 pa"Io
.Ai nd.euprt6 en ella
i401lsikewOf
MPr lA ot... &A ddu9... 64 meAianeder?
ar -igesdre % nu padre no laI
ph6 A tolavis aon L as a
baes qqp 1 coden A pe del
que aentia al ha er
84 O SJigewo ruor en La a lit, *W-MU ap perapr eal aspem.or
de Ile adgAy patrastagedo e *ftel ied wh d uteeall W assahat--if$ low &bq mmDI, 1
4W4 Is %W# A ipwi f
.I I a sabsan.doneu . ~qand )k A tne A mipoptI
(sap isa pene-trarn n sox I
am gsabar y' qe juntawa. oa was
Mill 4tlijde pes~ io sets fues

belrles, mcauamndle un vivo dolor, s 646 do la osm y ee puse do pie. Perm no pado sotenerse y rol6 par 1 suelo,'permaneciondo un momAAto dommy sada.
lbtoa.s cond no bruson ruide do dspe"es do lusil. I
-48Ppt---slbam 6 is mani Y Bpi tinament., rec-brandio ae, vo vil ldjando isus antriamentes y s s= r a debiladad, ae pIno de pie. Armwe6 oorrieudo, atenidas por uas fuers pareidia ia que tean I, liaos on an ecoeso rrIble la. 'I onuete, ielog6 at patto amin ver Iora quit&, que auils alymwah ent un i, e6n del mimaio.y y al it urnbral de 1, puSetadC la Cile
AMI ~asdtluvt no aoiento aI sn trco' d I m nta, el a ienote so, eu dormies mi&-ja le4d& bh4 do 1s en I s ar, Ia impidi ru al= impxoaiesr elarammente
Oy6 que It eaie stabs eopteta anate Ammert.
Pe squalls- ampgsoa6u debia d rer poeo
On rand" ONs, dmaunmAxr n.
to Is. par lebr, apar aao
4 0m, i po lasteoes, apm iotr fla tall, na M g "
au annds ontas"Poo*a4
eA g A dmho

46il tabifn, en *l cnal adiast4
-.-PI tt istdmto ls alAsi wso d,,eandor,.
DoNg a~bts em au olor, s Dtda. Miguel bacl rato que.ao car.
-liPapti im nanIA- repeds Is vaeiando e podera tno r de pie con vas daableida
En equal moment )lorkm hiso memnato, dejando vmble eassi omplete- eeerpo del ftaudlado.
La mang. rbria siu ourpo y
-n mouanoo kilga purke ea kmae, atIo mns horrxbe oeaaeds
Jtuahita dx6 % salo baie adeIao A nr6 ta mu tanto l plido .eg de au padre, que t nts la eIa er illot ) Is booa e tmnteerts, y sqe mal grrntan paedo eeresdo eant Us, de la quesa.ia un iqwadoq dando uns pa i2s en sues prnuar ptO en a eotrivdtou es je.
Aiuueis a tu is que devI4 Da*ppes de au lotargo, baeabadogs verse terrible y fgros (tli era equel Oaesr, quo s agg vbe reme corns de lt on equoel W
Ulionnes id A a 4js
q (peinud)

b il

<
IS STILL MISSI NTLY 0
S Oveerdm im b t of ll,~uw Miit Patr and
01entp Nope. sad Dehlg Deveapgak
Hundred Aberd. blued n IWuthy.n
L Jhn. Jan 5. Although it I It d, net I ,ok hire Haana as
L weoks tnds miep the mioian n Ithe I Inuns Post r-marked *this
th r Mount, Rvoyal left .Antwerp morning it looked more as one et.s I thris por. hang 400 souls thiq,anqt ntge ted ik th* lysee Ard. and notjin has bnn heard 'Palnee tea room at 5 o'clock. h bit the g gier iemanwhile nor has mah hen aemirmlh impossibl* was aeamphb mi. the ('anadian Pacifie Rail- et mn,,ris* af*ernron An It S ffiisl t ha. not abandoneld moiirt -t n the (,hano and Ameri.
m h g nha. f ar ltI1l t4. ,inn w 'i nlrged 'er a enp of
r nr di tting ihnt 1hr Atlan- t. t Moramar
WItdh her mahinrt. dilah ad 'Phe The hour %s a were from 4 till
y has h a m inral inquiry 6, an prompti at 4 a party of
S both 9id, s of the on nand lad* m ide their appesantce. They
*eels erier keep a pee- found gr-ti changes in th large 1111i hopes to tight the lot %c during re,,nm f the Miramear red 'o tidings are had Sh apmn- andl white net curtain serepned the
,believe that if hit- dr ift it windows the tables were daintily atewerd the' Termutan, annm set with fine china and n vase of Eshe will he found i anouthern flowers ,n therenter gave the final
if at all renti-imte touch.
eraner which ernsd the Mr laura G te eZavaq srmn,
Royal's path. mind wa late r I Tnurma Wintrr vnm Dorp. Mrs.
ing port, was thought to h fo rmelno Vieto e DPurlsid and Mr.
the.Camadian Parifie liner. tmrie Pinto the (hanon, the ledio See in safely hi rethonut the enneted wi*h the new pnhhration
Royal having eren nothingF La Mujr y Li Cams, and undetI
Ner route. whose Patrona re the opening of the
*l '' -- I I

as we ma, a thoe that recently kdued in ineh lf of life and proty in .l nei, mining regions farther ihustrstion of this stevmi iy be seen in the cae of a foreign Ileary nam d Murphy to whoqe a Japaneee ala r girl fled for ; her owner forthw th hired
er of rowdies who broke into
i asonary's house and took the Saway by force. The secretary of
* Amerieen Legation in Toko hbad I ipear on the scene be4 e the Iiies emuld afford the foreigner I otection from the mob thei occasion of the lisbandment 'the Korean army in i Sal recentiv.
Japanee authorities engaged a og of these "osh" to captare the
Korean soldiers, who were
al acle of three men Woimg into eaes of citizens. seizing any they m-ght ,sepci t. beating ,MINest to death, tymng the victim carrying him off for a reward, ted an exhibition of savagery
foreigners in the Far Rast will t orget When is revmoimbered these thngs are not aeeooiental Ander certain eircumstanea.s mat,040une, the social oatiithat repreIent d must be justly
or attitude Japae e ciwad he to is
Seg in rfrn othe

man who saomn years ago ittetpted to soIm mat, Count Oknma and then nommitteJ suicide. ft will be remdabtered that the bomb of the woottbe aasasin blew 'ofM one of the Count's legs and mainm him for bfe Yet the Tokio Htsormsal Society has not only dreided to rai e a ionument to-this eftminal as a national hero. but asked Count Okuma to aquieece in their alleged laudable desre, and. moreover, the Count felt obhiged to comply with request, for he could never lift his face as a night of Bushido had he refused. In .Talan patrotism easily ovedooks th. crim' o f murder The shrine of the Forty- en Bonins. where
thousands worship froen year to yesi in Tokin, a.s simply the tomb of as.sassmns.
The other da) a citizen heard that a certain other citszen had been a tu~pin spy ; he immediately set about to Hceive the offender into an Inaterview when he dispatched the spy' with iaaword. The sick wife of the murdered msn was immediately ejboted from her father's house, and not a' hotel or private house in the whole capital co be found to, take her in; it would be contrary t lhiD O to shew a rkine to .
relation been a gpy, ,
the'aifit t Baekido is not~bat be univem1y regarded ts the pretieal outepeao st a great eivillaaton.

************4+++ t 4++++se
FRIED. KRUPP Aktiengesesilchaft IRUSONWERK
MagdBeburg u BHecken.
ALI MANIA.
1labora loe maejores anceros del mundo
eaint ** *jg~g~ da slralul da na NOr$;,0.
et s Parcasethle4s. M6qutik de tritaar piedras eta.,
4 aespreseasdie as ad less as a
TlO 1). DROOP. Edlieo del BRamsemlona, eels 51& .
~~ ~I lSI 4~eI .4*44+
ANEFUliWMilAB(IIIFAildA
Lu Brlla,.ste
toa~,me. mra ttemA ta, nears, ana keem at spesreaftlma teo
ar attarlisel elonis, ata emeblers ran e smmPade d s taplia. W PAm emiaua
ma asiquess essard m." pres h*mas 4 tooricve
11%I ELBPANTI que as nesr emmauto. 10oU" 7 o v en w~w
13 Aults 1,1 BIaub
que etermnes ap,. bueoy *e timeA at. Va,:e, as latAd
ree=)'a tl apeeloe d agu catr pro4mmes Wa LU i A
im la. m uw uajt euor. quo teethe o qume euidaerasm aa
pe. tUse acease, puose a gre yeausa 4o a. wmuses em s nsd
se. s, ,iUpera, usaliht namt y p omendate mrma eaLmes yP
m iL. kA a4d&hLtAe.
ezlaupr,, am vf. agy4=0110=11~u
sinm tom cs sumidtoreen LA LUX BIIJASTM. arsM
ual i t so ue superer em eadileeos atlm a e
del xtrgkkee, Y09 so00e16p redesiaw-tenemos map mmm to eatie de UZM&1 G~AMOK4)F, e
pArs MaAnabr ., farm metriSP deadgeses. S peaes ro*
West ladle (tI erding (Ca--mi ins lAtfTA OL&amA, 5-- isbase, zeusub

'"'.<" ""'" .d
fort to '-oe that -611 oI ted ,i i ngftol MW
Plreapttv reid An the' Wie
eI'plimentir\. bepde tea ait d wifene1, -1 wqo FereA a4 a deieUs sortment of esk 0 eh
m me srn 'it in th, I te
r i abroad
At on, ilee wrPt. Mrs Trdo
rDoeMra. and Mia AIham Mig
Mariha l)oly and 14r. Alb Rt at another Ms printer i iTwt, Mae. Lian Mr amni Mrs aMer Pt~tat so-] 101" n Nw It iir" : Mrm Torrill was with Mrs Go Mne,1 t.. Mrsindus uNme. e a.. tenel TLai Mr. Perz i
sod MRis (tieohe Pers C US oirmed anher ivmop. In of ties were Mrs Maria Ojk, da Galarraga de lanches a l atle Bletaea1nrt de Marti ankmen. Mr Morale de I 4 X Jose ('ootnles al d elpe"; Mrs. Prey, Jim 'hteer and Mrs. Meio i Ae. Barnet Ad Perniander and My' LolaMonteverde, Mrs. Mtihel Embil. Mmni, ; o Adelantado Mr. lia de
lie, Mrsm Fimuad-'tuhe a Herbert Nortleet 'Mra. a
Mrs. William V -Vae.,~5., Mis JTuliette Ae sader Go eM.T Mrs. Mb W
Charles Jo" Aguilora; J W&
Major and Mas oe. 3 way. Mr. Pldter and 4M% iH er rer s t. We I mejer and Miss= 0
Irs. Keean. Major and and 'Mrs. Piers; M da and Mrp. abids Primelles; Mrs. ; Mrs. Lilt A. de and Mis de Cardnss, ft
strains of the moic ~ above th ehetter of and asthere lras 4
table during the asfti *
men in their pretty light a picture pleasing on 4any appreciative eye, a bridge is to be eograt the nsueceemsful I ialg 8 tore. Prom today th* a will be open to thep to 6, there will be these brui and tbe
respond with th eel leading tea routads '
A,^

.

KAT tSI

n ew r We -ww aWW-ti l o t7-'iationsM etw0e f tt
Out t Exaowd lthe sod eei Mnd PreMe A srfuny
Paioee nertstd.
"IW Pri' # d Pla'n the Prench r AtA 9*****rlw so t Pess tre..
edMil n of .Mar,. l'ixley and lImdai' Pari,. Jais S-Prnee 1li'e de n aAr.' .I' q 6 ThA goven1 laneful ans18wa emuaidy by MM Ve" gae atwho had 8 MistUff fight with ad-'sed by Ambead4ar Josewrnd, o der' Cottenq and Pierore Veber, OenMt i0At do ltlanes a frmnt in Wahnron that thA FrIpne o Ann.
*na pr~II d at the (ympiF and of a tBbleUse8I lterekm er tlt,e green tariff negotiating have t.rerated a des ided adwll-deAerved otbh kgg pt agsinet lislasiitel anetfally and the auree.s
The Herald deaeadif#nI am dWs. 1Z..z.; .4
A no e t rie ot rape~ as a pt iase wi coeu Pa ft J miaaqt a Idotibtedly much rejipoin is a trifle more rna theAi the at- 21st In namInt oiin of doe POto Reo. wheft coffe gove*ts tenuat-d article which generally do"s matess PrInee RIAl M to pe. Wen'lu danger ofpaying the rewmi.al. day for such ht works of the kind. fleet b*oth on the state of the centl st'th*ft r of these neuw*44 '7e first aeopens in the g en finammes and the stmowat of Iolaosyoa t bir ba thiv filed Frat of the Hotel MimaS at Montme rlo. the const is able to eMntvey In aihratlwer tihe iportd e
where the whole mstabligMhentis in insult to a 6gadnttein. elmin thd tuarkthA
weitement at the ortbt ~is ar- _sto o.
rival of the Prinee of Pie e.I
n, however. Mr. atsWatte;,A D LORMWIR
brewr, of Onlacinati, arrive with --*
Jhia daughter 14elty he Is takeeter feast night Payrg The wa. the prince As In hin native townpeked wih Alivead
Ue brows Pilsn be. behegards the t the eminenttlish 6etreies name given him 4 a delicae onm- diArsoe pliment paid by the ihabstanta of aupprtiet M Ce th n terest e4ee* L e ~
Monasco for the exelledee of tat etit bs as omeu S*art fit r Atnnebliua
prodneuct. asit anot I d iayand
An sexotie duchem is platuaemlly year be -P -,,dr
in love with the Prinee of PUseW*rASeimeas eAhos.who
fedatake when, a year before, tIn the 11 s0 New York, Jan. $-The eeo
etle the pri, ald eatried he to *9lbi afog $ .4 v
the nearedI i&ns o e ge bldete MLe t e DoeI
4V recovered- enmennebtt -J laitantAU.
though she had never seoT a ae Srve
debt ,of gratitele she 6wed h140t on'e h s lavAihl
madbeready to fall in 16" *M ailqjoin to wnd Thatw6oab garlwsa. ar. him on sight. The ight of th tr wi 4a W. dttlet, a welknown froo
pseudo prnce, Mr HArIt Wager li appng and hetya attorney, baid the connel fol
mie this a somewhat trying pro- g reta t p. re as she t detene, paid* by Thw 'a fea Sj
pbsntion. but ber entltimetle tem- anowered a atain tall after call to save his life. The seledtion of th perament triumphed, at Leat ternm- night, after night, Lout night teho jury will eonumoi many days In. porarildy. over the diffiaolt. mae he rt bow, and from box, terst in the casie is materialy less
Then, of course, the rel prince epit= galey ron the foot- than that shown in t he first traiL
turns up 4bd fails to receive the I bto rVde erlts keen desire: The second tral w4 be far lesn o .
reception due to his rank, his pla1s h o aa a 4ationl and, me, the whdl
being already taken by the brewo affair is an oM atory now.
from Cicinnati. He, however, a-_.ai o.
epta the situatim with the more by Mite. Boraely, whose shagiag of
-p oowphy as he meets and falls the "Seashell Song" we onW of the AT THE TMSAIM 14 love with Nelly, Mr Waguee's bite of the evening. Mr. Fred
dUrte.Wraght was ittitable as Artise, Albiu Theat-At.1* hiead of
In the and things straighten, themwb M. Glret was ait ffee$ive Cispo ft oi* Eatsels V oam. salves,ont, am they awaye do md am the b"aw er masy tribultions. pOY. R m .tiseen.
Mr. Wager a only, too glad to Owe of f-tees wasthe I d8del L."
retire fbeM the exalted podtiona of et oe, goA' esild 14. Geth l Tra.
4t 8. U Tra Hein
Prince of Pilsen to tAme up bhis ei e ad3r I 1 to 5 .not
humble rank as M4.l doaaetr~, .
b i'n. .. woe a eA4ll4ad s .T at.-Monerra.
sie" N84W .-M vm* pt4turns in kntY
-, Was3Iuo h f la Mori.

IA0A F SivE T N '*S A9SAIT

TOOK MsUIIn

POROUS WIIW

o yab

noP' --vW *SflWw *v 9-

- 1vita Tos. Calm T
-

OREOSO"rADO
os. Suflo tranquil.. AylCO PIROMi

SEspectorm6n. Sena P ulmones y Bronqulo.
- TOOA$ LAS BUE t, MMAOS

f 2 A A lt as 44 a0. r<, q 3x,%.
4 >wq*4 6 3.e gsaSCO ae xa tWarre sP Xga i

g [p

-war

ws..w-