Title: Nouvelliste
ALL ISSUES CITATION THUMBNAILS ZOOMABLE PAGE IMAGE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00000081/07997
 Material Information
Title: Nouvelliste
Physical Description: Newspaper
Creator: Nouvelliste (Port au Prince, Haiti)
Publication Date: September 15, 1952
Copyright Date: 1956
 Record Information
Bibliographic ID: UF00000081
Volume ID: VID07997
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: acn6482 - LTUF
0012544054 - OCLC
000471641 - AlephBibNum

Full Text
,-- t U*/ -ftY /,.P e- ,rv -Smaintlendra des Troupes en Chine


AD;LES&k t R aTaON IMrLL-fc OUOTIDIEN LE PLUS ANCIE ND'HAMTS
FONDE EN 1lo8
-3? Direcour Proprl*tare:
Ernest G. CHAUVE'S"-'tlnrne ANiEE OIEECTLEUT L ET GERANT-RESPONSALE M. L DENOB Lann 5, Mar. 16 sept 952.

-" scir anl 0' o1 a h id ussi OTES D'ECOUTZ aaretdnw Yak
ET DE LECTURE flealaions Angle -

r. gpOHennS
I.L Mivsons, ..s Inform
Sn .', a ole element c16blr6e diman soir vers les n La question de lt a Srre Pr Yve CASI
SIt: he math, un grand meeting qu'il tait oan t. Plan Schuman.
loe mar. a i. t 66 oargani attention a 6( 6rsque Sarrebruck fl
.n:, ,_..: ,,'u --' "'" '" ,... i r l-A de I'Association objet .. _, .ra'o'= a
S' ..r- do ,ee int'es & une ,. o le .
se 7 ,' ur,.:r. na da tea e maan uvrea aoutarra nnt Quarter, dont ]a Pram le calo Labje na a
soent ps 1_ ol,. tand noran 7t. ?- .,. .. dent est M, . re lui une e .Olt. .OD.,,,,
a a I`'.. n..a..t -n.. .et ta Secr6tal, *.... Le faig nous I LONDREt AFP

dra no manque . . ". *onome Laciern Cantave, par note Linqa.a,_tn.. arn,.
P st do ..n t de ,- ,,vDes .iers do pe r.onnes a- Linqu6tudo p m*low vc u
du trouble dans .t, des po nt ct 2 .!,nn-tatia re, an naapag -uvegir de ..,.:... .(n n n-
de. I Y: ; Le Chet Luie n Jeanty '.' .., da Jou app, ,,
_d a i c ,.. --, a-nu Champ da ha-_-r.p.n
a1anoaC a M 6.k r avar en p s co w s de ceta., fin t a n
de s nos e tse a ; consanna a6 t a'exaltation de ta Saoucoupa ',,taaouou r pa n 'aon g n tar nan nantmanraonair e d t ma nna adr lan pn cra ol. a la taai t taat Cas plattt tm nnr o n a ranc An artra E agyp rtaen ns
t,'s tnqu aa m aa ni ju naranan- !ana p tan ion t t ,oO dera
a,. r: a.n a : v Conformer, meant entraaeas na n Dan n rs ., .tt Udu r r t aean arn d a a

n~ann n aae~a na. L tmp d nn qa e d etnveu naetas Maglira a. pa eta adana tan natate La atsareds aomr U ropaonat du nata ttt na taaarn nn 2~a
ar.n erm est enrnelsrise ioancr Gu e Une touts maifstto iweaen wa >ea o> c > cpos ntsn
I r, an-," r ..apa; a n. .. n n p t- m i e : .a:tp r a a L a v_.n a-t Io n a aren ] 'eto n ni d ar e c o am e d eu s n q u e
n.. s Le teps de ces aeux !demnt Maonno d a lou ts d ntIo& d d otens p .r.o.. entrie es 6


igad Le n alk an. 'Ile1 comm cainale de dlar v m
Ahin, on parlerc du d6pla- volu. LOS pet. t a a -a ue jae pr V1ntaantnr ua d'Eqvpae, dons les rmileux are-
rj-r i"d : -ohr e pe J: '._9 -ritei de cette occasion pour fa, 'our notre .c .:, j_, .


r. t Ta C' n point u cartnes ques- yons Pas du ._me s d-- - .: , ,,
, .s do politir re int6rieure. cardi, du -:r.;.u --:es.
baa:'a nlmrag- anaC~ : j,:. :: r_ Mn., i'v ns Pa aenn S as.nt ehtnncro hl " tatn ,e nave en H a nt dau itnaed iegaapi aa'd
"Mons., Et ten de u e- 1. No.s avons re u ac au uudur odes relwionn

blic, dun hut lonctnna n aren t ,ll ]..' s ran na: at dA an cd oV mant '. ,- meis ian e en excu Ango Egyptota iedan onn e as. an u
7a1; .a aea un a per- me: est unne a L bn e ', an aux' q1 n .ca dese aann d a n'aketuo er tn n e
:.aa ne de 'at. Ou rat r ce aglore a pondu Un es auttest pa de cants d r ,- Da a e
"a'a a n a u ,ag th -L a- r Ic Preune, -ux thnses fal:a- I.- entrave at an dehors dpp ,a a at dae caSq ro ic tin e la Maur':en 'dur di nc irat d rn s e c:
aa aagement de nrat.:..'ua,-tn.-an cl C auses et des idees m aliinAsv -..'d. ai t o .a aaion oltique ou d =t an
t... .P ainuae aellemnin eanan are unant I d Ln -je n r'nu Le edes .aller du J -inai lia-rale l nt,. t- p-En Card a rlav d a an aassstaen Ie -vp pr;sence laancnre n ait 10h e cuv aert l es xets aia iresz% hain opsto le du astsiuet entEgye l e -auo uvs erne-
,c"-dvc e .enveux,, es tanFid-a nama aangr.." .- n aa d a La ment un na- e Go-an en e
front r, q.a derue les kernels ,_.:,,,> es d.a, ti> .> re . ,e..lauqu, o nsti_ unt e. ma o r, Slato re, oppose meri t 'om, oA.
. -. '- aris : .eu t anaeci re Le Une belle mamfestn d taton o t p p ii- la Fyancele dn- caux. a n tnan aa n aramnan esbson ocox e A veunnaa es ~ e s itrie nea'oareeq tdate biae mia ahma pan talsen Ien P n sitn a mondtas Iunn eir
tatoutan In rimtdn Celiaga aqetinnn. db


pananlala it lananreale lac rBoda)aaaa1aara .tlaaa a ne6 dffse rapan a en i cuala, naaeta drainpata das da Lparaiacconar n anarale na, 2. Lovau Gauena mnitarb Ear-
.' :. , r.,i._.I '. :an e_=ueadn de,,A . a a,, ,.la"c e tan ml der utot anaautive maradna era, na e u d"-tde dIta er a daet an a eal nu afnalepanir d vule E'ous est epa esponsnfiabsd yn -ou ot prmd i diaaataen Md aba, Io Satanman Manls anat itontt taatnamanna d ane eanu
r.:a.nrn, ... u . "e e i -'nug nL no ta an Wa 'r'hn n dan i' n .c p ,,ama .tati unIf, ang iLn a ls e tr les ran d sons suivpna esad-isantra a ddlan la g dp o dtaton ente uez
'7 u s um ''s a....''o t atres ch nm .n aa caana ana na' ta" :rLa ns n d A ftaona n t n '1. n L .. le i r nar. re .
q. .; .te .-:' r, -' "-b Pird Malna d abien a e l aic n anl ra
ie j -2r~ r C -* l.. clu 1 ..- .ie s s d e e Pdie t a l i e a ns es n nla cons i nce a rit e de s lel miin h t deux b en e d
,.e.,n vad ,dtn . 1- M i ..t a:.:- N uene :.. eeL r, dlemand 3es an m s natn-
" " arintsnir Is ch-rat d'o,- du 'ann ra Frantais. se.
""~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ '' r'rr,', "- ," - ". . -:,- pe sb)e Yceuvreade


vi: .quoe ,e D Carl tI a ga DAsoan triaco: 8nnn n N ati em ectA n In naannn de det-ag con vesati on sa dtanaermi a a -a ba .
a natanu an dnea Bran cdt, Avt an_ -n ,: t nA : n e dtlaValln 'ee de epand enctre -M onroue ndca s en u.,o
vn:1r .M ue i ndc a t, a.Fnno,.ndnd-' rendratana dispon vbles M. Robpa rtin a slna mia a a t a t egp a e del aena

o .7' a t an plana s a qani a dantnlaaga ar ditaitd a man inPane ant airtn ana n tn a t1 a le inSaran patanan qn a n: de anin.e
;'-- atagna -ap o p In l'arPan dae n, B2t et M, p uatn 7nan otann t lacnmas neb --t n t A700 nta coe partn na s et cna E1 96u ues
. ,u :arl a ie tau si les "=aina ta d a ,'a na n pr et a. One lane ge d- a : p. : Hallsaein, Secr- po is ua l n o e nnou e dea.s qai
in- it .... :'":V- e "-' '"nn n'an-tana: d.n Ava-..': Drn- ca Tar : -c int_.: a na.. na.. rna. ga...! ate 8 c na: inaddaam taln andaSu- a a atze id attiuv nalrne e ana. ent Ldae a area Ions anar dan

des t~ Scaiences et .. an angian a. n p oya n n ,e Sa nn t t. r dtmaba uxatan jusr oantumn hItnes odwn damaad' n oapnlant- ananad nan In n a e o -I. aann G atnnnMan Igfso
-an D H esei- e -aFetii Dmnh mat -strenre l dae Nraw Yan vanrleu onana r out dIa scaimianationn quna ctad n s lnrpdaisatata an ds, Ca- ttnn anitassd r8<
giean a aba~nc in plantare ala M angen 4. pae:Conruaou Pra- -aPicevnntd av pare n: puaninaan ttsna do n calei ot bampla daaur ma nac rese an vieu na t par aonpain. maulan laini anprma na ~ ral N
e- '- e -tan W kgt k a nan an t pe atr. na tn t a naun an da s nm t mana baeanas -
agnhaadnateal: an a n 6a ProaIy tion a edna a unratt ttt di:: dam teaan a laren an f bitain dnaIrnaip ues et onama a
mt Ontar d Dviiartn a Pan '.l.e dnide b af 3n CSpt alm rpsd Bn uqe o
Pr t' gra e a a d ntalla tio n &u- e pes duiiouvs dan na c In, a In dane drelan an s caa ara
net g~fl a -. =- ..... a',....'ana:.ana I'm ant anpnda.'. n.ng-.inantaa a s t x ranna h ddo cl deBnun. q n

c Danths B. .genlntnraann Lnnan na ate Pritnidat -mann a etan' als exqidsrn oaiiichtsnato u enmn goin o
--. En ant, n it:.a1a'r -alanaalanaenr a di- Panvsinanes ca glanr an -anna avnePanay sa eta an aasts analdnlo nddl~~n
" :e "sa ea ot pesy t suiven. Mype e er a de blerm.'. u'& ce.

.;otrhts olnrdscncsin nds rsne ue dus pIoh
Eir :r nL-- d"- "" "a t atadication de la M alai satdTae rs
",en' al -: a -nra n "-a an dninan pagni pa d ennlon e. a b:n e an ue Man n an a e s a- an L ra -'a n prani:nts cdae e .ia ai eng -r -"a ofet :.abzAver,] ocur oIOg M tic e _
vem en anPoursan de s g s uivnts c e Psidi ab e nt do rlse r Ieb e .-I cabi do a t Fe jou 1: 'our .
a.:.t -r : ciloire ac c onli n vue dch wa c6a tt s p r o naii f d s alr t on e a v n
assistient d repr Prsence a encon -auxite ont 6t da couvens les experts sanpiren lhMins positiroa n p an arademu suet an Egype des irces dfns
,.In. aa.na_ A -tal : la tdans I a a n so n des mon ta- ont luttn avm ia succs eon nt I I de la Slre, praici nions qui con i .
l- q u a o q u i S O d o u l e z t s u g n e s d 'H a .ti e P. 1 a e M J u le s an dn, u r t o m n


nloa "r.ueeaSataavatala a i nmte Praplr a lnt it n l a a t ra aa i en anr:


.- w .C :r Iele terrain dutRacing, l as adenrs troiae s, Laostclin noniu du pom, S e eii uue
Ies" ---sin--- s a. des -A.d D' phl'use intae e rvaew et Ld'utes mv dicame n Wts chm n t Halsten snt n
; .. ',r.. n' ,.:.aveugtes; et la place r ;c. r :C..: :5 -. Boeful) 6ti dil se, !undil dOrnier 1cu Iux e drm g de -pn- tacods e -.--';..: nouveau Gouvern~ement Egyp-

> r~.11 a.0 Jcits. L lute onte ls cu vec e draiidntag ore des una parfitcccodo tu era
S' .- "I .n n n nr e a rtch e a -d e ld a s:nant- a rn ai at r:nat aanm ngu qanan tar ota L d
ala 3--, n .:lu : an.. Na- me t or a:- _, r orns c a lten cont:e les nous- deaurooa isan ion m a amm en de r6irer i demanded,

tat a. 'aCr. a a aa'Nn an a -pa re d anPdoua15xtnn n ntn Inc aneas oanudan pa aera 4 -Qaetin an e Inada q anta
_.' :-. ". .-.-_. _ap: .'__:=loger .0 fa.; _-.: .. W D __-_ . .- .. - -_t d N na al a anso canat
:le noue pa : falIs pliri dose rv ilia ques et i'emptoi d':utres mc- ue, ils n e Is, sont pas, cepen m aintes lois exprimue avant


1t anon1 a a .-,uurs ZS- 'mse pa Pas l o sh t n Chicag o yens nous Dnt permits d'atein da nt, tout & fa it, Sur les calnt, son vnnerm ent, dune 6v cuc-
nw rendre visits en nos bu- d~ration le: -::b :t-. ::--, Pr:e .... B::cn Wasingon Chiago t-.h ae 61 des r .aulta~ts sti~sf~i- ditions da-ns lesquelles, cette tion des !roupes Bzz=Yunnques


1 a a 0 mn 'la i sta zid an _ sp p A h: y ::t me a..-,a. n t <.r. r 0 V. A. . a m. -' a a delphie, n t.a at s .- e C e-u en d a ma te z an n d ona d e tet
Nous aumons r t 1:17 : .-:' tenant de San Juna -. Gomuvernaent d'H i n. pn Ltaa pomaition du Goa verne- on pravo t que e a n6ra pour-
s 'a IW a W kdtes aux t.au::. -" un. .. 7anna e i, :maore, r'Xn Pierre a'"- Ln t--tr I -a :,i-cie avec atlan rait CePend anna 1= quraaues
tions qua nous SI n avo M ana- Ca Le Sedetaae p gitC aes Ee toyi a u dattPemenan da P aA- arra nt sn-n e de Bauxite anhtn ue ouristioue fruc"ueuse
at LeW in,,,:z,.-=.ne Maoirr aut eni noni' Pinge, onep D.r Charles, et ole don --n r de ]a ..l s du::- :'
aM tat a' tal man I "n e "ie e Pu Ln Ia n an I anlu oue a co nle ae o n g Dae n a n Ori ent, sna
man ----27-1 -' I 1. t a.- aa n. ..n.am ~ ~ ~ vi suan Smli dernia'2- pae ile an A tdidntan ptnre an-ut L'apSarremnn'ym ase-nn Ye'anatnataani' a
des Mann D.nai rhre nun led uat mn' -e W h Prn 3.pna a na a ne.ma n a n j an ca : n G and: S niaq al-na ..
--caeut do laIeuas A- a ,Ea C-I iAsodnal t an : N atio ale po ra an nannnnan annamn maasaenrn a dat~m a e apa J tanq ucn den lna a aorla
In anna am -nde e fna tgn na a plus a anbl i n n a
d'a L i ', I M 'Jules p - Cant:: Sal- 'a....- -a' -, n : pan: : n a aals lananaon anna podatr m i ninc noiq na- a Dantn nano mlen a d pa attaid que nin

tL~~~ ~~~ aolu lays nanun dreintozse na rcainatna ami an s na-hnnantn~ e at a n: m Inuts a
sor.:'-- - --- -a T-no de" -u' a. Prine N tni Haitin at p ayrn pna p an n rita ma d accrt etin n dua an dana mn-a
-F, X. -.n chise is, v 'Manit~ diru e bauxit I t cosa e alenscnan on:.r= j: c =L--'_ u e or M efr


a nan Sanntn rk ptn V t- bia dan2 tout annn a dan p aden a, c nonitan a ftan ca d saran s akian ergdt u rtt
f~ C.- : ~c'!- 1 -M2ePaW OSMos u olisNo m ntati pn naade -- 30 pou V an. aa-nnm n ,uunn
do i I 3 pa e;AuRo a au -Pic. ne.' -"->7 .m acn t dninpas at can 4.Ef ,on eceq lat
I sanedes cl6ae Sa Ma des' me de'ce veSi d' sr giev ents ents exn im C"an'tSurleio fa it couleu .a e Su IS rate reternlen-' veuspe 6 onl on r suv ]s ettin ux n


Isba Mils 7ie m d" b"--m' et A- c 'otin. s e no n n. a e u- an ,e M, Ts- n...r.'a"' Pan:! nridna-a t~agronnaan Mno
In,.iance do Ci~ a, S. Ma u e ....... et Y Conne ndan Hiti eu- nttend 'ann s crim inatron, qala eaen- d ae4i n a aue anrx de ioL"e Ct E

glnaenaeCind a-ue manigneal tdo seaadndmaataa m anaa
iest .c, %:j r, :. I. Tire ... auPrince, va er an deu m 'e'r pnnmjra dan an hl it bas'rso I a Mu cean .Star A na dnauea &n e or -etion ts av e z e n e


te a - r. alar na arn n .aib D o n Can nna -i rax 'a l p n- p t ln n a a at
cance~~~Snan alla aetlamSAalaoiOUIncoln
nal: ,h~~al ann
annr~t".ratn and amatania r xtrnaana taI Pro tectin eietv u I 'lfu 'n rm ieaxifr~ bi annq
vie pM iasns ala: r n dna nio a a tf M LCap ta an nwog am e alau Pr Bonat tl~ &al '. sue.panc l
'--atn a t manna:cIn: tar nram e Ient Paaante itnat nae m a pnon ala Eta n- -e t

ala 'I..r at tar ada Prsnen Mgnlaanan nainnnn aproma-n Ca a ~'nu
au.aan aa ma~ilsn n aan Ian rpannan 6 unanan asl an 'ais e or tan i laGad -rtan osc
naa sr de x losd ala dhiae antane denita 5 a- c b adn - aw en~ aon Qa auhn et-na pans natna mit
rm C.epzidaw-'n .. t, :d .... --" nttai nt e C me o Es atah i s aua ander ita dena Jor a ont:te de aa an e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i Voc 6mi ,"a ,un:- -q ;-,con .:: "lia e do la n enenr ]l s So a ux disp s- Conseld p~u rope, cla Not d e]4.aoiplvam' on .-.-c; 2,.*.--'w -t ''vu-u >;' a -olr :vo le nove t O-ou-. -

a r -nna-n dl daun- qin t.Ata l. ,,s n aaCnp n ema int aon actin ci- trn-ie'na E nn tl ar
aa,':nd"'nnn'C.lap.at 'n Plut a_. nc'""n aI a t ettal dsW -ti n "l t ; "-n'"a-' in 041 enadat at fnatsa' ,aan a
....... ..ri.nt.. L .... a.. ..:..." '' aiI 3:. "1 n nta a-Pay'e-,."a -"-'hP t ''t vain a.... a an t' atn doe r sal t en ,oia page,
4,,. !: ...- W hi,,, .b l n i d e s c onc e. 'ion- o u d e s .p -.t & l n d e r
F ; ; . .. . . . . K i g t n . . c h I:.V :
-:. nL P sldn s'e jrnai Ch on ]a e P.' r esdn,?]t s Maqoi desq sess~car ions, de N S tehsve .... D.--

1"4, Us alu in a x diP s-C ne ilu~ de I'oirnop ,Ic" Not do
-, . tio ,ns d'ur le ri cer. sonrie T ou ve rne]] a]m ent do ,, IU"
c a c u S d v i v io la la C e l s r t t s n ~ i n l s s n r g s ~ e ,, . : ,
T, tl a I d ,h d g 1 . ... d e sio vd ese e ,it d on~ r v e d eI.W'H.. [ . . . o
,.rnj thtes LXa cutteinr e s e n at 6tr anerdant pac an~e -tu pd u edotr in
":.49.. ~~ss'on, e S. o. .." e na-le s posati'aes s tir eis: d~e s <4
-a 3 1: ~.u: ..,,u u 2 .ou.' re de du x iva t, ] oure ident ,MaI' -,--tag ,:e iU On ,,-Q et- q ou a s
:~~~~~~~~~ :-u.re "du" c.ab, i,, ".- '"- '.
,, ,, :r.... ~k-r, '?:" .. .. np~bls de oger 0,3 fmilie ztWDC.aut .,,s ,:,,o.' a Fl ,.- ,_o ,-,s -ecl,-rtionst s(;
:, F, nlr n:L r2 ;, ,l.irelt La G ~~ r .. ~ a a b q a : o ,~ a d :.' -T r : u '~ ; s oun ign In', ".'a'[m e ,lusi_,: m eu d u rs & 'a s ie d s -- a c r ~ lL u : o
:,- ,. L_; 7 A' ,T.a]!,r dUuU ,:1..'. dont:- 4 a i m s-, t a| L nnot 6r( ,- rab :, ,J 'z .' ; ,uhoporn i nm e; -,s,; r, '' K dS ( o r x d e s q i s' t e t i e r r co m c 6 ~ s
t,',Jr:;.='' ..' _i rnl.: 4 WJ.z. ld; ,,-mt =|l ~ht .!4f n# n:,T= :,.r t':JIr u.JJ. [.e a~n c detlm ci-n a) q anI.".:s I M, 6re I ol~ en
., .- ... a! ,, =,v ,atb ,::r :,u m~t~t: d gu';': C Jba ,Iq de .:Fr re 'Ae,."', P'"' it' ol uits officials )cftque .f
- 1 d I t,,W_*XX .= N54346


'. : +, "e ...-,
. ,:' + ''t' ,'+, + +' ..7- '. "- '" '< /'
54, I > +''..
1',+ 1.+.-T I Ii ..+ /
,? f f <_ ,'. --- ./ .


4 it


PAIN :

r BISCUITS

COCONETTE

GATEAUX DIVERS
ETC...ETC.


mesu ts tcong eso -
S-- cieuse fou
M--I- o c
HORIZONTALEMENT. 4 Voeu Dieu
I -Chanson do Ia Fronde. Sur une lettre qui n
2 Ecarteras definitivement loin
3 Massif montagneux du 5 D6lictat morct-
Sahara consonne double cheri Province framing
4 Port anglais su Ita mer 6 Tros fortement
Rouge Levier d' rtillerie no 7 Deor rivi6res
rale des Rivijre suiass
5 Droeur It est malr-rt 8 Dieu renvers6 -
n&te do la fare danger rudimentaire Confi
6 Haidsasbles 9 Inscrivit le jou
7 Change Sotte hturgiqcue Note
8 Partie constarutive 10 On y place
9 Exclamation Epoque mrent les officiets -
-En mati6ose e o 'authentoritd
SOLUTION DU PROBLEM DE SAMiDI
HORIZONTALEMENT I. VERTICALEMEANT
Glapissant 2. Revelaeur -I Grassouillet 2, L's
3. AsileAria 4. So; Pit 3 Arilir Azure -
5. Soit; Ravie 6. On: Ecor ton; Arec 5. se;
le 7. Neutres 8. Tra: Vies S. Sa; Preuve 7.
-- 9. Lazaret 10. Iure; E- 8. A6ivort: L.o
be 11. E&ded Eau 12. 1es; Ban 10. Trav
cSoso Ics e sse1 ssB


';


-a"


Les d- og .poorlHafiti


rr'
10 I ., .,-,. I hiw"n I"


-r-r

Ir 055.,. jo u ess 8
.r a p _,, : ., .. ',- ,., ,, ; 'I.:" .,, ,J f.

do va o
7... .. .. b 'Zi r *-T I ..'." i .................. '


d o 1 - 1., ,-

a . ., - - ", ue de ven
.cRo. . es : deux ' (2) voitures Che.vro
Balance rilte C il.e r ra t od et,, Sedan, Mod.le 1948 a i AUt
S Entre Gds 125 et Gds 1 v t .. vit les intressos pro
r Mot ~.atu :, :. -:, leurs offres avant 1 e repo
gonstao- IBo:nstat et po n .. I Pro ..
Garoanti .- t - jo

s sgrjande reform
F. i t oseph Jolicoeur es t un
ow tead cellents parrs. p ea" p ue 10 ,"t ieux cu adro - - a '
4. Polo no quirzaina do I
Rod ~._ e .. t .pr : -: :t d u .si-it .s. .
*o A .nt do1r u~dd has de Ia

t -,,o" sL ,' ,alo on poor o
Slr. hibitant I lL
...prm ..chot pard r- . . *- - . . -

W O -. .... ... a" .


deot. ce t a p sc
-p . .~i .. .. . . .. .
i "Pre mi-e '_ t 'h p ----: l l: : I p-..a y'n,- ,r"e :.. . " ,
i ... . o. P p ---, a a -d ' - .s s-- o '-,_'' ot' :a Prnced ; -..I -: .
.- p r ns po .tee p ert oo r so -, ... r --- . s, a -
so, copto dou:-rs a -e
des oie i e . '- :. .- .. '. s ., i
I E Tr.o vaux Pub- - ...5... p :.....
-Los. i d s.P .. -' r


r oso Ia Po terrt o pr le. r -
",3 n t? : . .. . . . . .
ro douas die I:' rf. rr..i t ,
I A u-g 2
rit


4", I -- c ", L- '.... Ia.; ",
does t r . 3 "".. "~~~~~~a an e ae :. -,]La ; : t' -[ P '
vkonnants;,~~~~~~~~~~~~~~L1 _2 --e C:~a:+:.,, : ,"+' ,+.mol .cm
Po~~~~~~~~~t~, -d- LAc ._ :: ,rc t .:m .,


t.pMi ,tre propI CoTnpt&abl. an -* 1.
a. de O m t L B.tiP Mt 1 ;
K0|lbit> M. d lI,
t 'iU: t ,,Alt. rf rI.i I Pi'rri'P i .r.,J.l.. C i.8E i c- ARJ." UT.. . .."
irI FACE DE L'EGLISE
D13 ACRE COEUE
o trouverez toujouws de to viande tendtoe t da- r
nmilleores co< itions hygl6niques.
L3E.I GF[.A on ane vend que do la 1ands
enan de Jeunaes b6tes ra. .e n o ts :r -' 2 ifr au
s pendant Sreui mois an motnos.
sates vos commander au No. 23M.


to:isell. eshtite stopw -so..
-A7 EN PO0001E HOLLANDAKoV

;sOM ELk
;report es- dueInaps cif hm As-3osscI
c-..srr tourries drcanob sn9(5 pitni
psoosdo to H-0(orrosi
0R51


*:a-~-socosaneeneeeses


Lunettes doe :'; [ICA-SIL.,
Verres teinths .e;" pinglu_

C. _e,-r

LUE MOD,

S,~~ ~ -;tB3'jISO


z f,
SEC tAnt.IORLD TRADING CO. Buo du QuSl - .). ,, *


Ill(---CI11~)ll11~*-(IOI~


~LZ


_


1I 9-52.


,I


.!
_ 3
-_' L`,15UL


Au Ro rnm 'e Avis !Lco'is At!ier VOYAGEZ
A"Hi .... .0a.e.'. --, '. 'O'- PO2 ALETRANGER
:1 A7101
CLEf DK r 30K Z1 3are 0
-._ ~.%i- 3IGL ;E-' CU.IT Fne? Fi'es! fem. s! sS. u tra I z es ennuis de . . :o . A. ::. ,
g o" "' '. ,,- AMANDES, signe a ld% - - To..s and.-
7: '.1207:
L. vn -Aoor u AMANT, sigie ce M-dil E
S "ch a g n le t-O.. p. B ig n e d e a g .' ; IO S E P- -
y, .
,.< :;-. .:- ^ *- - ~" -'A'_S l'B t; Ol : - - . ... *
S- Fi M -.i


Von' do "M PNDE nign .- d rCat ex T uis an*r- STES utS DE MOBB ET E A -
TROUBLES.... Trave Service

POU. PO TA .",CEi HAIT_ dI J-Ee" ''; '"
d .L
dol, '-: .. ne *e000 '- - "A "? 1
7 ine o gor Se- de regime -- .....
.7__-.*0 E 'igo 0JI- -- P -ll'

4 L_ ;_ r_- X X e r
c L L .,- --l a le uo per, -no f
,. 'e ,at etquia-

dA --


Puerto Plata, Dom. Rep.
Bsidnetown, Barbados
Pnobmarbo. Neth Guiana


'-- 60 SECONDS VOLS SUFFISENT .

Pour gouter et compare! I!


,


LA, "1, AA or "--
KOLA CITADELLE
r,.-,jiEr,' r'' r r. -,in !a a',i -i;. M & er, ., vrfo 't, e a, .trc .

USINE A GLACE NATIONAL, S.A.


.... LE DISCOURSE DE M. MONESTIML AND
SlAU GRAND MEETING DE MASSE
rJe W lIE LA CROIX-DES-M 1&3ONS
rend
!es ;-.'* ar~fat rs plus l .....
aro on p uE x j face, je n e r.en :iendcr


.4


'DV


U, T, -T
- yant V
-... . --'- orts de I
. . ituberci
di J: t* u e c


r At
a


, h c. J u -. .' .-- 'r:_ ';.' ,


Sle'ine' cse Aui. ;

>. .._-2,21o', 'bf. .,


I


' -..d .- t .'. .
..
"'. -4 .f'r: d .:.:.- i


l1 a I;
-. t dE.eT' T
:; GETIQkU.
^- Fl02A?;iT'


;.a 'man


-i :.-,- .-.. .., DING U0.


A


'eptas du

l ndu
:zotrj me.
Vie!iI*0
- - N 00
''iW\Wtla ^s's


e J \, ......... I -n Lila,, .. .- :

2 2 l -.d7 '0 .. R[ ,'L I Ir.


S'. . ... r -E AL .ADI HC CO.
*. .. '--, :[1 .' LIc -., -. -' I-!..: rw".P L, b "BKa .o.M(.-;f^..^.-^-- :M:D Q-, L Q,. it ,


-Ott
er .UM 001on ce sons, quo noni
o'. ..e vous onions d'gccepoer L..o
-I ti "c d expression de nogre
le plus s0n:exe en
-o rn, noa mulemri n

aut intet ue v,, prestigieuOses lianisntiso
j-, i 1:000 V n, de vo treI -n Gouvemrement qu0-
L peOe copounoueo quei-in o
,~ain ^ J-. r-, u Pt cges.
Uf I r r ein d 'n- ,ame du Cli ntd rs
S '" I s e-ne a c C u d e S a o n 'o u

s e : : e Bienvenu pe de l c

ileas. en0 0ot r0e0 1u se souviendrom en
core longtemps de cette mar
au, Geni dr Maglire, que infinie de cons? er~tin
Vous 6 une augment de croire 6 leur en ie: levouc
s substanooile le n ment dans votre oeuvre gganr.
auction agric1leo Vun tesque de relovement du es,
't iailbd des syaitmc. tige et de lorgueil na=.al
.on qui n'ex o s ent pas, lo e triomphe de a No:::
-us ovez mis en moesu dans lc prospoitoe na 1stce
ser des machines agr et la plx.
"-r la preparation de Population "e la Croex des
:us nous aoveo per Missions et de la Plaine du
"plus f=cidmenol Cul de Sac crions ensemble:
.oduction ve0s a vile M
stauratioa. ser Vive le Pr- esi do .r
- inux vocor anon- Voo.oP -


Nixozle~n


SHER WIN-WILLIA MS


ENAMELOID

2 i, ,E; f!.' ,, I ; L - ,. I , 7

A 2 EE 10 A.o
0 -,,0 ,.I _'. .
.' .'~: E,#F" -. 6


- ~ ~ r cinIit -aan~.


7 r


i


EC
FACE 4


Coin du

c, u, uw


Uii ur o'If jr
tIJLIA t.r-r ? 11

7 1-. ;,: r
qaccoca Plu s~ol h,1 C


Lk, u. U3 rL 1 -
If. 12.1 cc:,::-r,.l,!h ,:CC, li, Fi.+


j r4 Z'lUE' LE At, -T.'E" i,:
,7 ,,1. ". ,


r,.: r..' I .. ,- -: ,
-%E J, . ,
. 7. ,, , ,


Sourire A TRAVERS LE MONDE VENEZ VOIR LES NOUVEAUX PNEUSI
00D YEAR
: a ....:. SERVICE DE L'AGENCE G E A
..-. : .,. ',-l FRANCE-PRESSE AU NOUVELLISTE11 n'y a pas d-
.. "- ......." ( .PAR SANS FIL secret auusujetfdu I
...'. ,, L-'. :" -. .---. "MEILLEURPNEtU"'


1secCFlogie


I-. T -- A i u a d I 'o 'rnu'- h ara-Cmrr. j:cl.ra o1,
r',.-a r: ,.o'r,-r-r-r,- 'hr.. cm Aqroa.riroiv
r'n" o, ' va EL:II,, ,.f, T : -',au.1 r, h: V n -or

'Ot, r,- ,r I ere..' ",,U' ,: ri A.- r -r- ,a ,or- ,
.CE, r -., r: r t 1:-, r- d '11 q J': raU ', ei C,


I L ] ,, i r. .'

;r b ,, I. I .r .r r -u e d
1- 0 -0 Is Iu X.11,p


'A REGENCE i'" r .. ',,rr' .r
* L r, ." .. l .- : *- : ,, [ ,k .... J' '',,I,(, i ...-.. .-.r .-.-'''' .' .,ii r.L 1i .r -
dr-r. o i o .r x J r-ir ,. r .ru rt -.


: 1. .k -' I_ I v] F. J',tl r , ,: 'L Er're ,
L1. d.rif-lr :!G lIc' 'MhrO iC. -J' rot Ill
qu .- C rr- r -W 3 rany' ,..a-:r-,


.. 0 rl. ;: 7 T"'R r _o
c - I -r OrL A.r nc A o ,, .r., .r" ,

': -- l :. ,: ;.'*J'T C i ": .-- A ,,_ES t,; J:'_., '1 e =, l:, r -- .i er,1 ,_', F- S E R, .I h,
_--- ic,,. .Ar.
rot 1 '-" S, 0 ,v- z.Arr- d Et l''i-' ...... a -"i. j


--'- r v-a- r a ... .- :, .-", ,J- :L C' c., 'u.
E. L I "- -n-gla-- .C -C ,. .. .- r- ., u qrrr, n 3r. -..r- v i
._ c 7- J W 2. r n 11 :1,- : ,. : _:-, r d." .v,-. a c"- -


-.w~-oni3- ,' -- .. Q'.; a u ar T u-.. 1, 1 -' i-- iu r r 1-i.,'
_a; Te d-or--J I j
-'3 --,. ,.-': :.." F11 a i r-,t;.' t C.ena Ar-rM R
- a LI:. r 3: ;:-., j LIE p ==. I Ja


-,r, 'r rV- C'.--i :l
A drwo aut pr.4 MA, RCU EL


'-R T UZ I: d .:OLo

roIO. Ja 7, u :.i.r F C ILL'r,: A:' !-. ru t a.is1 ia j a .hi' EV
or ~ ~ ~ ~ ~ ~ E Go-vr a4v ol cLJ rn l 3rT
AZITC~~~rrLZO3r MAAJ[E V r'O ail V -ib-hr~ r- FS E
-0 :::.:. 3 rrno--.' rr.~:r- -r rC PD S~
-ILI. Lrrro.M ohL 0-o-ra l 0 .'- T.,. MAu R-C ELT
Lr-rAZE r~E V Ji I>'a.1r. pro Jr 'I o F:'
Lu~~Cr.FLL Lu '~~~~ r~~Et. F ir.r-eio-s oori ra JC L


-Frr 'l ION.;: r-1H. i -, F '..i LE

L." I A 'El il '.,S3E2 A'uT7!-
L.'L te A.'Li.Z rEv. reaC.
Li r..- .ar-I
bi i '!. a Pf-.&S| r I -p Lo
x"; ,TW :.
.l cc .
-r-1 v .

la C irnL ,rJO r tL0 10


J1 3 I uft D


LAU DE FLORIDE
NMIRAY &- LL.1,.AN'S
CETTE LOTION UNIQUE A PLUS DE

20
USAGE?
."Jif LE PJaN


, .' i 'rL E.O. VEGrTALFS DE'

BRISTOL)

r ,'3air. i *A 1m nr
s3 .B.r;Lr: 3-_ Lart pCsC
rI- ci -ro C.r- ..'Jar- dod-
m r."i' ,r o '1 :-r 't- ,o
Arr at r rp
BrrorbuIt*-1


SA REE LA DOUCHE
Sl L.MIG.TIE p iTTINCCEfl
M L NTfNJ FC.IJR L% PEA D

A CMY11 IE LAlIS PJM
S'CO. .E m,-OE oIAT I Ic '.C.T l
W A"" J corauu: ^.-l lNlP or 2 r1J d oCHS t Chrr-a o.l iS
-rr,, Jp Lf r rt, l cl s 'Lwact"e Dc,


CELEBRE DEPUIS 1808
ESSAYEZ UNE BOUTEILLE
ET SOYEZ CONVAINCU

EN VENTE PARTOUT


IP ... ... ..... _ .. ....~~~ -__


PRECISE..
LA MtmNTB


spructour s o 'aupomo.
bllos connalsone :t


/is AulamuobHltolsaGOOD, IFBeft

.Corde en Rayonne., rksislant
a rEchauffement.
lJI iiriiuLJ l iL J 1i, 11 .I ll H l
TOCIETE HAITIENNE D'AUTOMOBILES,S.A.

v&"on &Vi11 babea fO.0s Om pu f ga ni orai.o '
'D& *..t 1m mraOntfl adooJqsard rON VraJ

'a Lo u lvlo ov. Las o r .
,n,1 l I anl M ium cl roax s w io.rax jr l... a,
v du LIJi a db I'sam. to.y o ,aes L D

SI LES nipOrm DIU B Nt UVELLSrr. VOdUS PLOAIS N T

ENCOUfRAGEZ NODS EHJ VOUS Y ABONNANT


i


Luxueuse


Comfortable
PrestigieuseTelle est la B U I C K


F i
i.!


QU1 RERAUSSE VOTRE PERSONNALITE

Soyez vous mime.. dans one BUICK.

SOCIETY HAITIENNE D'AUTOMOBILES, S. A.


Distributeur exclusif ponr Haid.

-e- -


45 WOUTELLWES.


S' -----o -----------oaaaa ---a -a-- a- >.


EE15- li9.


ELEGANTE.


C- a


.s-


t
!


ROLEX


VOUS DONE L'REURE EXACTE...
SECONDS PAR SECOND DI

LA, M-OI4irL ROLEX POSSEDE A LA FOLS LA PLUS
IIAUil. 'HILUI"1C.-N EtI LA PhbLSLNIATION LA PLUS
it V.ANIL L.LI.X t[i DLStINr.L AUX GEN.S .EXCLU-
, 1i '. JAL.'JIAT APPHILL I/:I LA QUALJTC IT Lau
ii.MIII. jril il.n ; rArn I. N i-JILT !rTILU. EN
jI il Utj iall'l I '.f 1 f.


RUSSO FRERES
FACE' s


--e -S. c

. .. .* .. t ; -..

Que vo choisissie lae se de luxe deX
pour ses repan dilcteux ot teV mortes liquor
,%no, one nt losto I- tort c "dotcc tout jouct
Job N., 4r"


: .. .-Aet ez


cn *Le i

c,' '3 ri2:. u' ,


i

-E-. e.
A.hou etez


hUTG IT 0 P I
, -." .: j r'
\. :- ,lie-js- .O i
GEORGES A. TALAMAS


e ea


rcc:"0


-. : .. P


cculal la


-t-. .'-
ccc c-caec c


i L-2 fo-tri'Scc.dIt


POUR SOULAGER LES DOULEUi

RFROIDISSEMENTS
D W31CITES
7jTROMCULOSSE
TONSILLITES
EWTOR
EMPLCS TOJIOURI
L .CaiASapsme pa r Exceli tce

rJ.UMOTIZINE


tail

'I
/ K
c ~cccrr


j~- (k~

actQqf -

ccctct?hc


.,L c.:: "I.TC 1NST EFFICACE DURA24T 8
HEURES. SON EI7PLOI ST SIMPLE ET ECO
QUE
ESN VENTE DOAS TOUTSS LS PHARMAC i
..*,,:; "3 l ^?


S'CL T C r y
SCOT . IS KY


.1 --


USNE2 A LAC NATIONAL S. A
'dete poan fafd.


BEBE ..
ncr il Fait que Manca ae train d- lid proporto
son bitbron do LACTOr. qup'l itt oa
L.ACTOGEN Ol a-t s ancand volu-s. oace
Sas quality cep composition toiours,t ton e
VEE ... .. .,. ,. ... .


AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE DAMS LE MONDE
R$ S

NATIONS UNIES, N. Y. (A c.etoat de I'ONU qui ot 6tu tIe que la hausse a i6t gons
SFP) Le caut de la vie a aug die lea chiffres d'environ 80 rale, englobant la -
ment6 dcan le monde de 10 avys noatent qu 'en general ]a secteurs qui determoinent
15 pour cent en moyenne en endance & ia hausse aa 6te plus out de la vie
tre tin 1950 et 5uin 1952, rtvole pronounced au course de In pro En Europe, d, parent :s ait -
o bulletin mensuel des statistic mike annade qu a tuivi eI do- parts des Nations Unis, le cot
:l- but de la gueare de Coraot Deo do la vie a augomento dans Is.o
S N U. puis, !I y a ou une certame centre urbains on moyenne
stabilisation ct, drns certain de 5 & 15 pour cent depuis juin
S - : ; -- ,as, un renvesement de la ten 950. Les augmentatons ost
nation a e6t ._ : 20 pour lance & la hausse. 6t6 particulierement tmportan-
cent. Les sp callese du Se-I Le bulletin remarque en ou-'es a Paris, o Vienne (Autri-
i- Eatst Unis, It lt de
TR UMAH EZ LA Lit- S l.ECT_4LL i : -:...-. -RA pour
cent : u '1 gor
WASHINGTON AFP vi le president. Les Journaux e de Cor6e Le pix de den
Le pc4asdent Trumaa oat on- as)o maintenant deveo -a alimtentaires a ugmente
t c lutte alectorale a a- grades enterprises 14 pour cent onte jwr 150
o orce q. ....sons c. los 9 t la grande ..t.. pcs. ee t u i9 ecJ, ~ t i ds
'yst -. au cone s de so a autoutouts et6 rpublicau ne do pour ot mi do
-.... de press hebdo- s ta d4mocratie doclt option et dene
A 12 c. d'une part, dans noer, e people dot entoendre le En Argentine 6ougmenia-
A 2 ., declaration pr6pa- point de vue democranhque, a ion ndu coat de la v a pris
NOMi irbte &1 Yaovance, accuse las ptrns jouti M. Truman- den proportions consid6roables:
so deo Etats Unis dltre dove Le Procsident Truman a alors A Buenos Aires, ell a 6th de
nue une presse des grandes gao In d"meo. aer 73 pour cent entre juen 1950 et
tcmb. tt tc pour cent dtloo iomphe ralnt malgre une press I
. part, a e hostile. Puts il a db cltue po equa l des ctfres nt e
lficitos qugoUns victtsohe du go que ce quo It Gonenor EScen- endure ptblics). A Mexico, la
.F-, "; A a n novembr qe o e p oe l e l Eecen house a 6ti 29 pour cent, a
S..tc,, Congrts r6pus- h Cu onpor esttlla c Son Paulo (Br-sio de 28 pot
.r, .uire un Con- a unor dons Cogs Cent,
gr s isolationniste,. dir d unmd'ortls isolatiorO
Agtelus t t l s rose amto e I ate commn tao votas des to Das nt i Mover Orient, !a;
Ae etoact i pUmrot a pee pteo cub ls s oeu Coangces ont am prx dnes bltes de on somerma-
ean tectisuement tre pubres. ileamen derontto ssantieuret tion ant montt de 5 i10 pour

r e t de dbu de la guerre en Co-
trt. ped. qugen 19r4 pros de g0o Ce 0 up0 t des pays-
pour cent des 1,789 quottdiens relent dans le monde, Cest Ile U outn 1i, Stab:
des Etals Unis cnt cppuyo paco et le domocrrtes ont t oa an ouoe ac t s sa
ystdmattquemenit Ito r6publ- vaitle pendana sept ans danu
cacnao Le gouverneuo de Ill- ce but to Pais ne seta O s tausseled e premier ies
Sinols. M. Adlai Stevenson, a ncessairement obtenu en re de cette
S:,. :: .. critique la press changeant i administraon e S En Israel, cetrte tendance s a
se amrdcicaine, a aijouti M. Tru en la remplatognt par une ad. eth plus accentuoe lea prix
S man. Coul c affirmcnt quo minisatraton rvpu:aiLne etant auourd'huit de 69 pouT
la situation otain tout aussi mo u pourasuvi M. Truman. Le G t cent supcieurs o ce qu'ls t -
I tvaise maintenant qu'en 1948 et neral Eisenhower s' effoce talent avant ta guerie de Co-
a rappeol qu 'aucun des 53 qua mals un peu tard de -s main r e. L'augmentation Io plus soan
tLdiens du M ihigan n' avcat tenir easur une plateforme dont sible s'est produite depuis do-
appuy4 lts d6mocrcates il y a les planches ont czc psr c-- ccombre dernier.
quatre aons,. A Now York, seu- democrats, esftime le president Dans a plupart des pays
element, quatre pour cent des aui a conclu .. pren dExtrome O aient,la hausse a
jocnaux appuytoent aes domo- dra bient6t une part active c ort moderee, constate te bul
crates, ea 1948 et la mc la champagne, il own beaucoup letin, atllant de 5 a 10 poot
S me u a t i o n -e r- de choses dire au people a- cent environ dans ia pe iode
cmte mcintenant, a pcursu- miricain. examine,

~cltOOoatflOO t IO taaetA2 .at-cO


Ballerlos


VT L'd ,-


4IEMRA6g E INST! -Fs
-RVIC[ INE$ AA[, E '-J

Au Sen'ycq du Peh ple Haitian dopuis plus do 30 A,,.


: I RADIO PMI I P


leiu r sd DriellLures cond ioYns

S.i.cc .U CURA, AC TFRACDNG GCOMtPANY
. ___.,- ,. _ --.-. ---_- - ... ... ...... .. . ..... ,. .... ....... .. .


',,


/..,


~~__~~

-F1 H4 OUVUUII.I.SM _ __s_


MAES DE -
____ j il'SsUY V'OJALE


I '4 1.0.4.


~ I D


Jean Sorel nous
rend isite


(.At doe 'AotrIu. -
HOROSCOPE
DU JOUR


Parn jleino VARNAL

MAECREDI El s- PTEManL t'


i*- --1ES D'ECOUTE M P. F. : a C aon.,, ao.appr
ggagg (Sui!A: favorable crux dr.0 aFn
.-,yptienfles f "suite) iav.;t ...r, fvrsl, sazd 5 .U. pIQF .
... vn L 7, Tan ,1, ,D iba V Z E .'* actii. esPinto Jsso gOe tr t t~ntS[ ~ O r On}- ,.Jl Ir i IIIL r' r jm' laZ'rloo lit ll ion i/s

oo 0ed00e1 epe b +ve e he n s, o o tonos s.roi On- cutq e E aae'i.. ...i 'I'I'I rI'I[I ll l t in o & '' i .-i .,,. -l ht ul
,Suite) comnmesciale: vif tau at.n.... .g"' S... dp 1"e 1n .. ...., l . . .
e u ue S a ., oe.les e o e -r in d, luEcam l s og.-..o I
Je l urplsu odsaC nvn1 asrs.
ad co 950 entire Syn- rata rM Pmi. hSo
np .ichr .0 d e tf Ro rani Lni p
dnour .odo ne..ose '0ehea to. oa rorood Le li t dola IoEa o iiatitca.o'l W'- d
poinn on n de 1ex p vec so n t n i.:
d Go pu se ne, e n s t ra u c ht n . S te l av eio n M+ r .. . E : q uo. d rn s. -, I , , , : , , .
du G .fa Oeae e- B.egyane.O de Warmd]! par une Socibid que le Direcsu~r de YEcole Po vonson est encore a son qui-er !I I 'I I If'I' :ldlIrtl' d' J I'''U
B dJ r C Lonciesd. ch. ses l- ie t6de :' in . ., e I

Le Caiip e n s se niiss d n ce, s ou leve d e si dod e g ral mise ro w e s as s eo o on ra nt tes psus rucueu ses+ 'n "t e i ,an .: :rpar I.
e be c, x espo- s I n ce qt S 3o tr at Fsk Unoet sioty o Nous hoyorn .e r ]a ,seco- du P'r. inp ;". ,, ""- ,
set+ ue re oe n a af s pc r 1 ,:, .:

eso. M muesk ue ei irribi s p une 6 rd on stabo e et defi talement a l alvoi quau cot a'cam a oee eft at a 'on ": .. I' i Si JS Si : r o,.,, r,, .:,a ar S.'o-
do acm de eacs nev e i i t. ve de dEurope, n isi uerait de o eur vc site, d e s deta distin groupe de .eac 0o 0 s: St6 ... :cnr N,: ar ,r, re/L.
nem Graden Bpess e Eg omen+ de so hour.r s des db ul gUI s comp triteso e et ees ve o I a Y J I, I e, r I: r t t p ":
peoi r dn eo a-pnes e tten .s : A elles quit s' en're ns v;c esreprsn. re e l e dvnt e . ,._er.!-
p opa ei u adt n-s aps s o o d A -r _0 rt Du t gsotn maon la p -

s se ma ontbe cux cotarsiUn e du doaera e de illusionon pour tion Mac issak reshtivemen+ TEHERAN-[ Dans -.I ' J ,I'L -: mr.rVrj es -: a' l e ehare ,ar ''-uo-.,. creopr,
ienteoopianireeit' -o ia n e -add tep. O . e a *Is0 un cm . .. __. -: ." "'': -- e e.
,o o oI . . . . . .,I I F r I

t~'y -op in position a ooannoque qu tou m t e]do Eo 0000 0 000s es as sasass gos w I. hl I. "I I l
n too oen o tnoni o I igd oo Pi orto i o a..I -.. '" ,. r ,
de grads qp ntwr ers, mats dg l 3. do : epli got j -u I .. ...fa g

poii.3 00 0 e n d oToi i r Cu leahi de0 o l siendredi 18 Sep ., lon' .. ;.. . .. tO i' ..- .
misme es " l e ^e'si Fair de ne pa s sen souve f-I --::-": ; 2: + Si' 1 s .I... :-': :;.. Ia u :.-':r z 1 [: 11 :r.l e 1;1 .
one pnou .s n . :,-non plus, -. :: -. a o s on . l Ai at: f:s- n a
C 0.- "aai 0< .*. ... . -~ Ix:. .. . r- ot-it.odo, ,,, '-,, ,, t
n cnoe Grode r sao, ement pres T I 1 ibun o l .o ubO o 0n0nsemea to --. 1r s a l,:,1 l- np ,'o
or n pan de oo qet an to de dsh pWanrl NnotI aqu lo sri d I"r t- a doh e P t i s ol--I a son -'arCo-:t p 1 ,uI I .. d'-
eocol .p 0at d a & ndiea 7h it d 0 0e S N -1 r r u a e n -
Ma -hose dussqus vaig:. .p ae9 0. tw.
lib6tin cno uesenAsr, e pd r ain 60 Itde IQe zcaa P-3bea mk


Reu-ni en a deomse tre de pgox p-:u .--:: e s: -'--0 -0rasn rNo w .e. Pr S:,up9 -
S s Herma- P pe 0 Bo0sse et d y dresser tous bus ou _...-0 I J et qu -


to e v a t- or sur rg..... :-n 0 e cott id pa l see u i cCr* ir a o a;rrra- nemetr .. a
su -. eat du .- o.. d"".. o q- Ly. er-.'"uw "
d us:; cet e date "nd: .... ... .. ..... .. . ..p.. . . .... ., ....e Ia.. .. .....dI
y a v! On gn 0 des i Escus ons o la. de i... pa s: d e an rt . .o. r01- rant. a ge p. nes t1.
pve ooepreon e n 5 tr _- a 0 d a tai F tk pUrposntivnrds d No s .i d Lecd L s ssad o C eo Cui rr. 1:00 cu p- In

uea "j "-" t "netro ido e tco.o.o arr"gand o p"oreu in....ado.. - -a o 0 Pu 0F-.. t e
l 11 .o- pea l Com M .: I .. .. I s II .... : ] : I u .ca a nobeft I ce -: f I I a: soil i' s D. "ist cIa.s..
d n "n i des d -- - - 91163- cpr 0ier so n nouveau na aI N wtP31' ri J 'I T
"o .. .. .. _e so .r, i' s pour s eermetr, son ed- -- loa--- ---- -r de -eare' jfexstennee r.

tO --r"a..0d our l .organSa .pt -p mordre et de disSiplpe, ses ...re a s rn Vo- .m n1 -
n rm ch rponnn dn t de prde onn ssa es lasii :: L - er.. tent d lLct .o-aA Lu L:-,u W ur-L.nL a ur tngo
se00 00'e u i u p o' lo t aps3.
e -.oo. e - - t O. aT. .. .-na-, s q nrj.r- .,! e,
u z t0 .Sx do If pu ,nou- onotp o- 0. p o s I qMac -
Efatso TM RA Dam unnze arent P,
Aimo iro es. ae hl .o. o soo a a ...-. ..C o rdo a a 'si'ur, ;t-esa e d Is p eants. c, u-u"4 ,.e de-_, [J .e Go.va.-,ru h 1Chl y pc
aloire *Ls N auvellhste+ envoe cone isentu n siern de - "'- "A . ... --: : "=." ": : .... +...
ses o 4o Witotions. rA o l"" 1 a iguSonrnNon'ro1rear.n n. 4. hr e '.. s .Dar
ocu remiegrer aligi 1 t.i.. > : loPr n o saaa rm'W-
-e- ?s. oas-oa-o au e an t n os- is : fIs :
owlo Gmonoaio. F in. O "0i'nes coniiosos-donosso hii ou
e soI.. Ndng.ono t o... o...-.. tcl aIq nay.

..- _../-... ..........o.....-n n 1- :- I I -, i' o -- o i 51 0 di
- cOrien Core ele tdndro ,Meo- Trofo deot mar ,-Lmr E-, os.50 .

le~t 20d maot 0 g l tin pa 1.00 Adoon t'n an r': 0 loin00 2000, sro aiag-
par s pao Ca,-"i0'. lo
oanu 0c -: roo 0000 Onca000o- Voad jn'

50* - I .o no .o -Ot _ti pa 0. -1 -- '' Naioa du Chli'Sn
0.0'r Dof ceO ~ -6e ail toai 'hene ot~e cynt~ -- rssj 1-.7.J
iedrI 1n- Se- in ;.:I- - - "" I___ It0-I YOUlve Hale- '- ?oa r e
-sm -so :1s I-remapss'nsnv
00e nl - Po ao~' 7 7' A -i- nan..i- Dawnns'rcio S-
000 or4-ocpehi' des o-6 int Lenisisie uGovT os naa foaqua
!a Grande nement prs ]a Tribuna- d -r -aD7 0~ a:i 1,t ;Ffa_
ro po io or '1 -i- qol. 'tfl n, i-t
0l -e ItWstarisaso -onooo Seeav 0er 7' na 1 or esor 1 Voyagerac r N-1 s eo n !dn '
ala esayrpo os ssso 'Ou a--raoa F" cnn- -- b~r son ;10~,. Q,- a -' -o 0p o 0-s.r


C"~~~ wwwy ss t jw e
Est part!, 0edi deriaer, ac- a uaoua oa os an ts 01 I I D
~ e no _ame eun nouvea : .
nete. Professeur a la Fad- Ue SION JEUDY I emponeau Est un /in dssi
te 00010 en Peinntte e_ aOn pour an atior r
00 tr o 00 intli 0's- {-. -j # 1
ce voyage pour vsi cnaque jour, sest r
Cver o+ntre's universi a la digne e8 noble
'a a 'cir souItoer s- o semblaboes,
cue, Pu eno R:co. Cuba etc .. o evtr de A _j_. 2 ..:iiI ]./
. soum Con- a Mele luci d .nt vau do 't
doaie Mox Paenele "In ties 0- onic tt Moolmuo, P
gi-ndub5e 0Rue00 e~toi. 0 n to 107 .tan Rour Pw zim Phone 2294


_2
it00


SDireaw. Pi2wre Chauvol
Acctiden dA in e Bats mau Oes Datinations as Tarif Of3fiei
Vendredi, ; ?
Coit6 -,. L' Z
CNo a
0ve0 cnele portent 2o '.- : 1 '11 iZ .ii. .
ploteo pai Albert ".: ::

s 12 h DANS LA TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
!a voiture No, : ,
car Henrs Louio . i .
4o. 1489, entrerent en coli-
ie J. M.


oLe conducteur prudent .i
ge, est Assaur avec la n.., !.
nea..n a'f" t smpay=. oot.:'^ NOUTELLE .i J- : 'SL MELANGE DE L'AMIANTE
0 -do to K. L. M. alin dstoa con-
S- veort as point do rue asoial.
.' CIMENT


.-' .. .. 0 _.'
OUTILS EN TOUS ENRES

S :IN, COE CIME
-TOL GRAND ASSO )- '0-1 .,l uq ,-
...j/..j .* .. 1 .. -1- -*. u~ ~ ~I 1i1-1 MEO D-u a A T --^^ Jt i. l i i i ^


I i : : r :r .: , :
"0?~ ~ tot Pt'

S.%
-" :i ': :.+ ,0' 0-F.+ -,


-. ,' i a,, l.::-' ien, .,,' : z ,': r g o,, _-


tin Bfssnande nit
A\er idts 'Jstribuxeu


I -- o~.. -it'=o--.t-' r,-- g--


n n -1 J. rt 1o

Meac nII


O.. P.' I tao 1 -mr.

qu: sss ,r [ r J K.t,.: ?,
. -wr ,e e-.
d T" UT 1- 1,

7 , a '- E '
L a fcfm-g c L


Objet perdu
LUre b,7az aSi tna 1

rain ass. '-enA tia' t-


AIRCONDITION NE

Westinghoude


Un type d'Appareil poor chaos ^qm si

Des ModUles A tout Prix

Boucard & Co.


__9_1~X ___I_~__~~


: F


~iF;c~
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs