Citation
The Pagoda

Material Information

Title:
The Pagoda
Uniform Title:
The Pagoda a fortnightly magazine
Creator:
Chin, Leslie R. ( Editor )
Donor:
Tenn, Roy
Place of Publication:
Kingston, Jamaica
Publisher:
Pagoda Ltd.
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Caribbean Area ( lcsh )
Jamaica
Genre:
serial ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Kingston (Jamaica)

Record Information

Source Institution:
Florida International University
Holding Location:
FIU: Special Collections
Rights Management:
Digitized from the private collection of Roy Tenn. This item may or may not be protected by copyright in the country where it was produced. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by applicable law, including any applicable international copyright treaty or fair use or fair dealing statutes, which dLOC partners have explicitly supported and endorsed. Any reuse of this item in excess of applicable copyright exceptions may require permission. dLOC would encourage users to contact the source institution directly or dloc@fiu.edu to request more information about copyright status or to provide additional information about the item.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

9RO 1R 6DWXUGD\ 1RYHPEHU 35,&( 1,1(3(1&( .LQJVWRQ -DPDLFD VZW +LOLWH *LO .RQJf 3KRWR <285 6.,1 1(('6 1,9($ ,?5'$7W, ),/7(5 7,33(' &,*$5(77(6 DUH ILUVWFODVV VPRNLQJ IRU

PAGE 2

7KH HUZQLQJ nQHK ,( 5($0
PAGE 3

, 7+( 3$*2'$ /(7,(56 n 7+( n(',725 21 %($87< &217(676 7KH (GLWRU 6LW KDWH WR UHWXUQ WR WKH VXEMHFW RI EHDXW\ FRQWHVW DIWHU P\ ODVW OHWWHU LQ UHSO\ WR 0U $ /RZHnV HPRWLRQDO RXWEXUVW DERXW WKH HYLOV RI EHDXW\ FRQWHVWV +LV UHSO\ SXEOLVKHGLQ \RXU 1RYHPEHU QG LVVXH ZDV UDWKHU DPXVLQJ DQG FUDYH \RXU LQGXOJHQFH 0U (GLW2U RU RQH ODVW ZRUG ,Wn DSSHDUV WRnPH WKDW 0U /RZH GHOLJKWV LQ PHQWLRQLQJ WKH IUHHo GRP RI WKH 3UHVV ZKLFK SURYLGHV IUHHGRP RI ZURQJ H[SUHVVLRQ WKDWn QHHGV FRXQWHU DFWLRQV WR FRUUHFW WKHP ,W LV TXLWH REYLRXV WKDW KH KDV KDG KLV RSSRUWXQLW\ RI 92LFLQJn KLV ZURQJ H[SUHVVLRQ EXW OHW XV UHWXUQ WR VRPH VHPo EODQFH RI VDQLW\ 0U /RZH KDV KDG KLV MRNH KH KDV FRQGHPQHG EHDXW\ FRQWHVWV DV HYLO DQG ZKLOH DP DPRQJ WKH WKRXVDQGV ZKR EHOLHYH WKLV LV VKHHU QRQVHQVH OHW XV DFFRUG WR 0L /RZH WKH ULJKW WR 92LFH D ZURQJ 2-!LQLTQ EHOLHYH WKDW VLQFH 0U /RZH ZRXOG OLNH WR KDYH KLV ULJKW WR H[SUHVV KLV RSLQLRQ UHVSHFWHG OHW XV DVN WKDW KH JLYHV VLPLODU UHVo SHFW WR WKH RSLQLRQ RI WKRVH RI XV ZKR EHOLHYH WKDW EHDXW\ FRQWHVWV DUH FOHDQ IXQ +H KDV PDGH LW FOHDU WKDW KH GLVOLNHV EHDXW\ FRQo WHVWV EXW GR JLYH WKH WKRXVDQGV RI SHRSOH ZKR UHJDUGWKH VHOHFWLRQ fI 0LVV &KLQHVH -DPDLFD ZRUWK VHHLQJ WKH ULJKW WR GR DV WKH\ SOHDVH :H GRQnW ZDQW nD VHUPRQ DERXW ZKDW WKH GHYLO :LOO GR WR RXU VRXO RU ZKDW WKH &KLQHVH VDJHV VDLG DERXW PRGHVW\ ,Q D8 SRVVLELOLW\ ZKHQ WKH VDJHV ZHUH PDNLQJ WKHLU SURQRXQFHPHQW RQ PRGHVW\ WKH\ ZHUH QRW WKLQNLQJ RI EHDXW\ FRQWHVWV IRU WKHUH ZHUH QRQH LQ WKRVH GD\V 12 gLn /RZH IDU IURP EHLQJ D .PMR\ WRn EHDXW\ FRQWHVWV \RX KDYH RQ WKH FRQWUDU\ LQFUHDVHG WKH LQWHUHVW $Vn D &KULVWLDQ ZKR DWWHQGV FKXUFK UHJXODUO\ DP DPD]HG DW WKH XVHV WR ZKLFK WKH SURQRXQFHPHQWV LQ WKH %LEOH DUH SXW WR FRQGHPQ WR WZLVW DQG EHo IXGGOH ZKHUH VLPSOOFLW\ FRXOG KDYH DFKLHYHG IDU PRUH KDYH PDGH LW TXLWH FOHDU WKDW DP D EHDXW\ FRQWHVW IDQ DQG ZLOO EH SUHVHQW WR VHH 0LVV &KLQo HVH -DPDLFD FURZQHG 7KRVH f ZKR DJUHH ZLWK 0U /RZH WKDW EHDXW\ FRQWHVWV DUH HYLO FDQ VWD\ DZD\ $Q\ WDNHUV" 2I FRXUVH ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI 0U /RZHf .(11(7+ &+,1 .LQJVWRQ 1RYHPEHU f <($5 2/' 3$*2'$ )$1 'HDU 0U &KLQ DP \HDUVROG DQG KDYH DOZD\V HQMR\HG UHDGLQJ \RXU PDJD]LQH OLNH WKH VKRUW VWRULHV DQG WKH MRNHV ZKLFK \RX SULQW QRWLFH WKDW \RX GRQnW SULQW 0U (GZDUG : &KHZnV DUWLFOHV DJDLQ :K\" EHW <2OO GLGQnW WKLQN WKDW \RX KDG VXFK \RXQJ UHDGHUV" :KHQ JURZ XS KRSH WR EHFRPH D ZULWHU RU HYHQ DQ HGLWRU OLNH \RXUVHOI DQG PD\EH ZH FRXOG ZULWH RXU RZQ QHZVSDSHU 0\ IDWKHU VD\V KH ZLOO VHQG PH WR $PHULFD ZKHQ DP D OLWWOH ROGHU WR VWXG\ ZULWLQJ OLNH WR ZULWH YHU\ PXFK &RXOG \28 SOHDVH WHOO PHZK\ GRHV $PHULFD KDYH 2ULHQWDO ([y HOXVLRQ ,PPLJUDWLRQ ODZ" 'RHV WKLV PHDQ WKDW &KLQHVH DUH QRW DOORZHG WR JR WR $PHULFD OLNH DQ\B ERG\ HOVH" 3OHDVH WHOO PH DOO \RX NQRZ RU SHUKDSV LI \RX GRQnW NQRZ PD\EH VRPH RI \RXU UHDGHUV FDQ WHOO PH n 7KDQN \RX U DP HWF
PAGE 4

)285n U2,,(,,,(,,,,(,,,(,2(,(,,,,(,,(,,U HGLWRULDO ,,, 7+( 3$*2'$ 285 &+5,670$6 180%(5 5HDGHUV DUH DVNHG WR QRWH WKDW WKH QH[W LVVXH 0$*$=,1( RI 3DJRGD ZLOO DSSHDU RQ WKH QHZVVWDQGV RQ P 'HFHPEHU 7KH 'HFHPEHU LVVXH LV WKH &KULVWPDV QXPEHU DQG LW LV IRXU ZHHNV DZD\ IURP WKH SUHVHQW LVVXH P 7KH 3DTRGD 0DTD]LQH LV L SXEOLVKHG IRUWQLTKWO\ E\ : SDTRGD /LPLWHG $OO FRUo P UHVSRQGHQFH UHTDUGLQT XEo ,L VFULSWLRQ DQG DGYHUWLVOQT VKRXOG EH DGGUHVVHG WR LLL LLL ,L 7+( (',725 3DJRGD 0DJD]LQH LLL 'XNH 6WUHHW LLL 32 %R[ LLL LLL .LQJVWRQ LLL 7HOHSKRQH P LLL LL P LLL P LLL LLL LL LLL P P P /RFDO LLL LLL P LLL n LL 0DQDJLQT 'LUHFWRU (
PAGE 5

7+( 3$*2'$ 2QH /DVW )OLQJ $5.$16$6 LV QRW WKH ZKROH 8QLWHG 6WDWHV RI $PHULFD 7KLV LV WKH ILUVW WR EH UHPHPEHUHG $UNDQVDV LV QRW HYHQ WKH GHHS 6RXWK EXW -LP &URZ OLYHV WKHUH -LP &URZ LV D GLVWDVWHIXO DQG XQ SOHDVDQW DQG HYHQ D ELW VLOO\f WR PRVW SHRSOH EXW QRZ DQG WKHQ KH KDV D I8QJ LQ WKH 6RXWK +H IOLQJV HOVHZKHUH WRR PRVW PRVWO\ LQ WKH 6RXWK RQFH ZKHQ ZDV LQ WKH 6RXWK U VDZ KRZ VLOO\ -LP &URZ FDQ EH ,Q IDFW RQH IULHQG UHPDUNHG WKDW LW ZDV ULGLFXORXV ZKHQ ZKLWHV RI GRXEWIXO VROYHQF\ LQVLVWHG RQ y VWDQGLQJ LQ D EXV UDWKHU WKDQ y VLW LQ WKH KDOIHPSW\ -LP &URZ VHFWLRQ DW WKH UHDU -LP &URZ LV D FDQFHU WKDW KDG EHHQ HDWLQJ DW WKH 6RXWK )RU PDQ\ \HDUV WKH FDQFHU KDG EHHQ ILJKWLQJ D ORVLQJ EDWWOH ,W KDG EHHQ G\LQJ DQG WKH QDWLRQ ZDV VD\LQJ *RRG ULGGDQFH ,n $ ORW y RI VRXWKHUQHUV HFKR WKDW WKRXJKW WRR %XW DV WKH ZRUOG NQRZV -LP &URZ JRW D VKRW LQ WKH DUP UH FHQWO\ ZKHQ D FUDIW\ SROLWLFLDQ QDPHG 2UYDO )DXEXV IURP *UHDV\ &UHHN JDYH KLP D SXVK $FWXDOO\ WKDW VKRW LQ WKH DUP ZLOO SUREDEO\ KDVWHQ -LP &UDZnV GHDWK EXW WHPo SRUDULO\ DW OHDVW KH URGH KLJK -LP &URZ EHFDPH YLROHQW RQH 0RQGD\ PRUQLQJ RXWVLGH &HQWUDO +LJK 6FKRRO $ ZKLWH KRRGOXP EDFNHG E\ D PRE RI KLV NLQG MXPSHG RQ D PWGGOHDJHG 1HJUR UHSRUWHU URGH KLP WR WKH JURXQG DQG NLFNHG KLP DV KH NQHOW $ UHDO EUDYH WKLQJ WR GR y 7KHUH ZHUH RWKHU QHZVSDSHUPHQ DQG SKRWRJUDSKHUV RQ WKH VFHQH 7KH\ WRRN SLFWXUHV RI WKH DVVDXOW DQG WKH ZRUOG VDZ WKHVH SLFWXUHV VR WKDW WKH ZRUOG FDQ VHH -LP y &URZ KDYLQJ D ILQDO IOLQJ 1R GHFHQW $PHULFDQ ZKR UHDG WKRVH VWRULHV DQG VDZ WKRVH SLF y WXUHV FRXOG EXW IHHO FRPSDVVLRQ IRU WKH 1HJUR VXIIHULQJ SDLQ DQG LQGLJQLW\ QRU FRXOG KH KHOS EXW H[SHULHQFH VKDPH DQG DQJHU WKDW VXFK D WKLQJ PXVW EH U 6DQ )UDQFLVFRnV &KLQDWRZQ \RXQJ &KLQHVH$PHULFDQy VWXo GHQWV DW WKH <0&$ DQG <:&$ GHFLGHG WR GR VRPHWKLQJ DERXW LW 7KH\ ZURWH D OHWWHU WR WKH ER\V DQG JLUOV LQ /LWWOH 5RFN $UNDQVDV DQG WROG WKHP 1HJURHV DQG ZKLWHV DQG &KLQHVH DQG -DSDQHVH JR WR VFKRRO WRJHWKHU LQ 6DQ )UDQFLVFR 1R WURXEOH ,Q 3RUWODQG 2UHJRQ VRPH &KLQHVH VWXGHQWV ZHQW WR FKXUFK DQG DVNHG WKHLU PLQLVWHU WR RIIHU SUD\HUV IRU HQG WR VHJUHJDWLRQ DQG EULQJ SHDFH WR WKH 6RXWK 7KH ER\V DQG JLUOV RI WKH QDWLRQ GLG D ORW WDONLQJ DQG ZULWLQJ DQG SUD\LQJ 3HUKDSV WKH\ DUH WKH RQHV ZKR FDQ VHH PRUH WKDQ -LP &URZ KDYLQJ D IOLQJ 7KH\ VHH WKHPVHOYHV DV QHZ OHDGHUV IRU D EHWWHU ZRUOG 7KH\ VHH WKHLU HOGHUV DV IRONV ZKR VWLOO FOLQJ WR -LP &URZnV SKLORVRSK\ 7KH\ DUH WKH IXWXUH )URP 7H[DVD 6RXWKHUQ 6WDWH WKH KLJK VFKRRO VWXGHQWV RI 6DQ $QWRQLR +LJK 6FKRRO WROG DERXW WKHLU VLWXDWLRQ :KHQ WKH 6XSUHPH &RXUW HQGHG VHJUHJDWHG VFKRROV 6DQ $QWRQLRn 6FKRROV REH\HG 6DQ $QWRQLR VFKRROV KDYH JUDGXDOO\ GHVHJUHDWHG WKURXJK D SURJUDPPH WKDW KDV PHW QDWLRQDO IDYRXU $W QR WLPH KDYH WKH GLVo KHDUWHQLQJ UHVXOWV WKDW RFFXUUHG LQ /LWWOH 5RFN DQG 1DVKYL8H EHHQ HYLGHQW LQ 6DQ $QWRQLR 6DLG WKH VWXGHQWV LQ WKHLU VHKHRO QHZVSDSHU 6WXGHQWV LQ WKH 8QLo WHG 6WDWHV UHDOLVH GHVHJUHJDWLRQ LV LQHYLWDEOH :K\ WKH WURXEOH LQ WKHVH SODFHV" :H VD\ WKLQN WKHVH SUREOHPV WKURXJK :H VD\ WR WKH VWXGHQWV LQ /LWWOH 5RFN /HDG GR QRW IROORZ EOLQGO\ /HW RXU JHQHUDWLRQ OHDG HGXFDWLRQ WKURXJK WKLV FULWOLV ZLWK HQOLJKWHQ &RQWLQXHG RQ SDH f B&/($1 nL&/27+(6 &/($1(5 OUUHSODULW\ FDQ E UHFWHG VLPSO\ DQG SOHDVo DQWO\ E\ WDNLQJ $QGUHZV $QGUHZV KDV D SODVLQJ WD6WH D0 JHQWO DFWLRQ IOOLWK QR XQFPMRUW*OLX WLWn1IIHFX ,W WKGG0-O *O&,Mn n ,QQHU &ODQOL 'R \RX IHHO IUHVK DQG OLYHO\ ZKHQ \RX ZDNH ,I QRW LW PD\ EH EHFDXVH \RXU V\VWHP LVn VOXJJLVK 7KDWnV WKH WLPH ZKHQ \RX QFFG$QGUHZV 6R ,f *HW RXW \OOn WLQ RI $QGUHZV f 3XW WZR WHDVSRRQVIXO LQWR ZDWHU DQG VWLU EULVNO\ f 'ULQN LW DV LW HIIHUYHVFHV $QGUHZV IUHVKHQV WKH PRXWK DG WRQJXH ZLWK LWV OLYHO\ VSDUNOH DQG SOHDVDQW WDVWH 7KHQ LW VHWWOHVn WKH VWRPDFK FKHFNLQJ WHQGHQF\ WR ELOLR86QHVV )LQDOO\ $QGWHZ6 W2QHVn XS WKH OLYHU DQG JHQWO\n FOHDUV WKH ERZHOV FRPSOHWLQJ \RXU K'FU 2FDXLQHVV G G G $JWO &H&,O % 3DFH\ XV +DUERXU 6WUXW .,1*6721

PAGE 6

6O; 6$785'$< 129(4(% /LYHV 2I WKH 48((1 $QG 3ULQFH 3KLOLS n,L 7KH MRE RI EHLQJ 4XHHQ RI (QJODQG LV DORVW RYHUZKHOPLQJ LQ WKH GHPDQGV LW PDNHV XO"RQ D ZRPDQ DQG KHU IFQQLO\ (YHQ IRU (OL]DEHWEn ZKRn KDGy EHH Q WUDLQHG IRU WKH WDVN nVLQFH HKOOGKFFG nKHUn DFFHVVLRQ WH WKH WKURQH ILYH \HDUV DJR EURXJKW DERXW FKDQJHV LQ KHU SHUVRQDOLW\ f +HUH LQ WKH nVHFRQG RI VL[ DUWLFOHV WZR QRWHG %ULWLVK MRXUQDOLVWV WHOO KRZ WKH OLIH RI (OL]DEHWK HPG 3KLOLS ZDV LUUHYRFDEO\ DOWHUHG RQ )EUXDU\ WKH GD\ *HRUJH 9, GLHG +O?' (OL]DEHWK QHYHU PRXQWHG WKH WKURQH WEH RGGV DUH WKDW O-IH WRU KHU DQG 3KLOLS ZR8OG KDYH? EHHQ D JRRG GHDO KDSSLHU &HULQO\ nn,W ZRXOGn KDYH EHHQ D ORW HD6HO n n WLL GHDWK RIn .LQJ *HRUJH n9Lfn (OL]DEHWK DQG n3KLOLS nVXGGHQo I2nOL8OGn WKHPVH>YHV FRQILQHG LQ Dn\DI WUDLW MDFNHW nRUn VRPH W,PH 3DW DV WKH VLFN .LQJnV FRQ GOWWRQBnn GHWHULRUDWHG WKH\ KDG VKR8OGHUHFO DQ HYHU LQFUHDVLQJ DWQRXLOW yyyRW WKH 5R\DO EXUGHQ (\H,& n(OL=DEHWKnV DFFHVVLRQ nE$$ D -!J FKDQJH LQ WKHLU OLYHV DULG SHUVRQDO SUREOHPV EHo Wn:HHS KHP ZKLFK VL[ \HDUV EWWHr DU4 RLOOOn QRZ EHLQJ IXOO\ UH6R,n9HG n (,NDEHWK WUDOQHG WR KHU KLJK S2VLWLRQ RYHU WKH \HDUV KDV nEHHQ nOORUWUD\G nL yLQ nSULQW DV WDNLQJ LW DOO YHU
PAGE 7

6%9(1 7+( 3$*2'$ :LOIUHG &KDQ $SSRLQWHG WR 8&:, 'U :LOIUHG 5XSHUW nK D Q 06F 3K' /RQGRQf KDV EHHQ DSSRLQWHG $VVLVWDQW /HFWXUHU LQ &KHPLVWU\ DW WKH 8QLYHUVLW\ &ROo OHJH RI WKH ZHVW ,QGLHV ZLWK HIo WHHW IURP -DQXDU\ 'U RKDQ ZKR ZDV ERUQ LQ %ULWLVK *XLDQD ZRQ DQ 2SHQ 6FKRODWny VKLS WR WKH 82:, LQ DQG ZDV VXFFHVVIXO LQ WKH %6F *HQo HUDO ([DPLQDWLRQ RI WKH 8QLo YHUVLW\ RI /RQGRQ KHOG DW WKH 8&:, LQ DIWHU RQO\ WZR \HDUV +H GLG SRVWJUDGXDWH UHo VHDUFK DW WKH 8&:, DQG ZDV DZDUGHG D 8QLYHUVLW\ &ROOHJH SRVWJUDGXDWH VFKRODUVKLS LQ ,Q WKH 7 *HGGHV *UDQW 5HVHDUFK )HOORZVKLS ZDV JLYHQ WR 0U &KDQ WR HQDEOH KLP WR FRQWLQXH KLV UHVHDUFK 7KLV )HOORZVKLS ZDV UHQHZHG IRU D IXUWKHU \HDU LQ DQG WKDW \HDU 0U 2KDQ 2EWDLQHG WKH 06F RI WKH 8QLYHUVLW\ RI /RQo GRQ 'XULQJ 0U &KDQ ZDV SDUWWLPH 'HPRQVWUDWRU LQ &KHPLVWU\ DW WKH 8&:, $IWHU REWDLQLQJ WKH 06F GHJUHH KH FRQWLQXHG KLV UHVHDUFK LQ 2U PDWWHUV ZKLFK KHU G\LQJn yIDWKHU KDG OHIW XQGRQH (YHU VLQFH KHU OLIH KDVn EHHQ FURZGHG ZLWK UHFHSWLRQV LQYHVWo LWXUHV WUHH nSODQWLQJV V K L 3o ODXQFKLQJV KDQGVKDNLQJV 7KHUH DUH FRXQWOHVV GRFXPHQWV WR EH VLJQHGVR PDQ\ WKDW VKH PXVW KDYH WKHP UHDG WKURXJK WR KHU HYHQ ZKLOH GUHVVLQJ n $V D UHVXOW WKH IDPLO\ OLIH RI (OL]DEHWK DQG 3KLOLS LV DOPRVW QR OLIH DW DOO E\ QRUPDO VWDQGDUGV :H DUH QRW D ID PLO \ EXW D EXVLQHVV FRQFHUQ (OL]DEHWKnV IDWKHU RQFH VDLG 6KH KDV IRXQG RXW WRy KHU FRVW KRZ WUXH ZHUH KLV ZRUGV +XVEDQG DQG ZLIH PD\ EUHDNo IDVW WRJHWKHU EXW WKHQ WKH\ PXVW JR WKHLU VHSDUDWH ZD\V QRW WR PHHW DJDLQ XQWLO QLJKWIDOO (YHQ ZKHQ VKH DQG 3KLOLS DUH WRo JHWKHU WKH\ DUH VHOGRP DORQH 7KHUH LV XVXDOO\ VRPH SODFH WR ZKLFK WKH\ KDYH WR JR RU VRPH RQH WKH\ KDYH WR HQWHUWDLQ (OL]DEHWK KDV GHYHORSHG VXFK D JUDVS RI KHU MRE WKDW VKH FDQ JHW WKURXJK LW LQ KDOI WKH WLPH KHU IDWKHU XVHG WR WDNH $QG QHHGV WR )RU VKH WDNHV RQ PXFK PXFK PRUH 6LQFH FRPLQJ WR WKH WKURQH VKH KDV VWHSSHG XS WKH QXPEHU FI SXEOLF IXQFWLRQV WKH VRYHUHLJQ XQGHUWDNHV LQ %ULWDLQ WR QHDU WKH ILYH KXQGUHG PDUN HDFK \HDU DV ZHOO DV FDUU\LQJ RXW PRUH DQG PRUH RYHUVHDV WRXUV LQ KHU GHo WHUPLQDWLRQ WR VHOO %ULWDLQ DQG ERRVW %ULWLVK WUDGH 5HJDO DQG DORRI E\ $PHULFDQ VWDQGDUGV VKH KDV EHFRPH ZKDW WKH %UOWLDK H[SHFW KHU WR EH 2QO\ RQ WKH UDFHWUDFN GRHV %ULWDLQnV 4XHHQ UHDOO\ XQEHQG :KHQ VKH JRHV UDFLQJ (OL]Do EHWK ODSVHV HDVLO\ LQWR UDFLQJ VODQJ ZLOO SRXQG WKH UDLOV ZLWK D ZKLWHJORYHG KDQG WR XUJH KHU KRUVH RQ KRS H[FLWHGO\ IURP RQH IRRW WR DQRWKHU LQ WKH LPSDWLHQFH RI ZDLWLQJ IRU WKH UHVXOW RI D SKRWRILQLVK DQG IODVK D EURDG UDGLDQW VPLOH LI VKH ILQGV KHUVHOI OHDG-QJ LQ DQRWKHU :LQQHU ZKLFK VKH KDV GRQH PDQ\ WLPHV WKLV VHDVRQf 6HH (OL=DEHWK RQ D UDFHWUDFN DQG \RX VHH KHU DV VKH ZRXOG KDYH EHHQ DQG DV 3KLOLS ZRXOG KDYH OLNHG KHU WR EHf LI VKH KDG QRW EHHQ WKH 4XHHQ ,Q RXU QH[W ,VVXH $ 35,1&( :,7+287 $ -2%f n %XWWH *LO .RQJf 0U DQG 0UV $OEHUW +RR DIWHU WKHLU ZHGGLQJ DW WKH +RO\n &URVV &KXUFK RQ 6XQGD\ 2FWREHU $IWHU WKH FHUHPRQ\ WKH UHHHS WLRQ ZDV KHOG DW WKH &ELQHVH )UHHPDVRQ +DOO ZKHUH 0U f -RHn 3LQFKLQ ZDV PDVWHU RI FHUHPRQLHV 7EH EULGH LV WKH IRUPHUn 0Li ,Y\ ( &KLQ GDXJKWHU RI 0U DQG 0UV $QGUZn &KLQ RI 2OG +DUERXU ,Q WKH EDFNJURXQG DUH nEULGHVPDLGV IURP OHIW WR ULJKWf (OL]DEHWK :DQ FKLHIf 1RUPD &K8WLJ QLD 0RRy n
PAGE 8

n(,*+7 3$$ &(/(%5$7(6 WK $11,9(56$5< &(/(%5$7,1* LWV WK DQQLo YHUVDU\ PRUH WKDQ WZR ZHHNV DJR WKH ZRUOGnV SLRQHHU LQWHUo QDWLRQDO DLUOLQH ILQGV LWVHOI ZLWK QR QHZ ZRUOGV OHIW WR FRQTXHU EXW SOHQW\ RI SORQHHUOQJ VWLOO LQ SURVSHFW 3DQ $PHULFDQ :RUOG $LUZD\V ZDV ERUQ RQ 2FWREHU DV DQ DLUOLQH ZLWK D OPLOH URXWH FRQQHFWLQJ .H\ :HVW )ORULGD DQG +DYDQD &DSLWDO RI &XED ,Q WKH \HDUV WKDW IROORZHG LW HQODFHG /DWLQ $PHULFD ZLWK DLU URXWHV VSDQQHG WKH 3DFLILF DQG WKHQ WKH $WODQWLF DQG ILQDO O\ FRQQHFWHG WKRVH OLQNV WR EHo FRPH WKH ZRUOGnV ILUVW DURXQGo WKHJOREH DLUOLQH 0RVW UHFHQWO\ 3$$ VHW XS D EDVH MXVW EHORZ WKH $UFWLF &LUFOH DV D UHIXHOLQJ VWRS IRU &OLSSHUV SO\LQJ WKH QHZ WRS RI WKH ZRUOG URXWH EHWZHHQ WKH :HVW &RDVW RI WKH 8QLWHG VWDWHV DQG (XURSH $QG WR FRPSOHWH WKH SHQHWUDo WLRQ RI WKH SRODU UHJLRQV D 3DQ $PHULFDQ 6WDUWR &OLSSHU ZDV DVVLJQHG WKH ILUVW FRPPHUFLDO IOLJKW WR WKH $QWDUFWLF LQ KLVWRU\ LQ 2FWREHU RQ D KRS WR 0Fo 0XUGR 6RXQG XQGHU FRQWUDFW WR WKH 86 1DY\ :LWK D EDVNJURXQG RI \HDUV RI EOD]LQJ DOOn WUDLOV RI FRQTXHUo LQJ WURSLFDO MXQJOHV DQG RFHDQV LW PLJKW DSSHDU WKDW 3DQ $PHULo FDQ KDV SUHWW\ ZHOO H[KDXVWHG WKH SRVVLEOOLWLHV RI SWRQHHULQJ 1RW VR n 7KH GDZQLQJ RI WKH MHW DJH GQ FRPPHUFLDO DYLDWLRQ LQQRYDo WLRQV GHVLJQHG WR PDNH WKH DLUo OLQHU PRUH WUXO\ D PHDQV RI PDVV WUDQVSRUWDWLRQ DQG HIIRUWV WR SURYH WKH SODFH RI WKH WRXULVWo ILOOHG DLUOLQHU DV DQ LQVWUXPHQW RI ZRUOG SHDFH WKH FRQWLQXHG ILJKW DJDLQVW UHG WDSH VKDFNOLQJ LQWHUQDWLRQDO WUDYHO DUH ILHOGV WKDW 3DQ $PHULFDQ UHJDUGV DV D IXWXUH FKDOOHQJH 7KH KXJ H P8HDQKRXU %RHLQJ DQG 'RXJODV MHWOLQHUV GHo OLYHUHG WR 3DQ $PHULFDQ EHIRUH DQ\ RWKHU DLUOLQH LQ WKH ZRUOG VWDUWLQJ ODWH LQ ZLOO JR IDU WRZDUG UHDOL]LQJ WKH ORQJVWDQGo LQJ GUHDP RI -XDQ 7 7ULSSH 3DQ VFKHGXOHG DLUOLQH WR RIIHU ORZo FRVW WRXULVW VHUYLFH DQG LV IROORZo LQJ WKDW XS ZLWK HYHQ ORZHU WKULIW FODVV VHUYLFH 0DVV WUDYHO E\ DLU 7ULSSH EHo OWHYHV PD\ SURYH WR EH PRUH VLJQLILFDQW WR ZRUOG GHVWLQ\ WKDQ WKH DWRP ERPE ),567 72 )/< $5281-!W 7+(n :25/' ZDV D 3DQ $PHULFDQ &OLSSHU DQ HDUO\ &5VWH8DWLR5 LQ n n $PHULFDQnV ILUVW DQG RQO\ 3UHVLo GHQW RI WKH DLUOLQHU DV DQ LQVWUXo PHQW RI PDVV WUDQVSRUWDWLRQ +H SUHGLFWV WKH MHWOLQHUV FDSDEOH RI FDUU\LQJ DERXW SDVVHQJHUV ZLOO GRXEOH LQWHUQDWLRQDO DLU WUDYHO )LUVW /RZ&RVW 6HUYLFH ,Q OLQH ZLWK WKDW FRQFHSW 3DQ $PHULFDQ LQ EHFDPH WKH ZRUOGnV ILUVW 6,77,1n 21 723 2) 7LO( :25/' 7KDWnV WKH ZD\ PRVW 3DOO $PHULFDQ :RUOG $LUZD\V VWHZDUGHVVHV ORRN DW WKHLU ZRUN :KLFK WDNHV WKHP WR WKH IDU DQG URPDQWLF n FRUQHUV RI WKH JOREH 'LDQH :LQVWRQ HQMR\V LOOXVWUDWLQJ WKDW YLHZSRLQW 6LWWLQn 3UHWW\ ZH VD\ 7KH WRXULVW SODQH DQG WKH ERPEHU IRU \HDUV KDYH EHHQ UDFLQJ H D F K RWKHU WRZDUG D SKRWR ILQLVK KH VD\V ,Q P\ RSLQLRQ KRZHYHU WKH WRXULVW SODQH LI DOORZHG WR PRYH IRUZDUG XQo VKDFNOHG E\ SROLWLFDO ERXQGDULHV DQG HFRQRPLF UHVWULFWLRQV ZLOO ZLQ WKLV UDFH EHWZHHQ HGXFDWLRQ DQG FDWDVWURSKH ,Q WKH ILUVW ` \HDUV RI LWV H[o SHULHQFH 3$$ IOHZ DERXW 222J SDVVHQJHUV n%XW LQ WKH QH[W \HDUV LW QHDUO\ GRXEOHG WKDW ILJXUH $ORQJ DERXW WKH WLPH 3DQ $PHULFDQ ZDV FHOHEUDWLQJ LWV WK DQQLYHUVDU\ D &OLSSHU VRPHo ZKHUH LQ WKH ZRUOG ZDV SLFNLQJ XS 3$$nV WK SDVVHQJHU $LUOLQH %RUQ RQ 0XGIODW 7KH DLUOLQH WKDW ZDV ERUQ RQ D .H\ :HVW PXGIODW ZLWK RQH DLUSODQH DQG VHYHQ HPSOR\HHV WRGD\ KDV VRPH HPSOR\HHV ZLWK IRXUHQJLQH &OLSSHUV IO\LQJ PLOHV RI URXQGWKHZRUOG URXWHV 'XULQJ LWV ILUVW IXOO \HDU RI RSHUDWLRQ LQ 3$$ FDUULHG SDVVHQJHUV ,Q &OLSSHUV FDUULHG SDVVHQJHUV RI WKHP LQ WKH /DWLQ $PHUL FDQ 'LYLVLRQ ,Q WKH \HDU LW EHJDQ WR FDUU\ FDUJR 3DQ $PHULFDQ IOHZ SRXQGV RI IUHLJKW OHVV WKDQ KDOI D ORDG IRU MXVW RQH RI WRGD\nV ELJ FDUJRn &OLSSHUV ,Q 3DQ $PHULFDQ IOHZ WRQo PLOHV RI IUHLJKW RI WKHP LQ WKH FDUJR FRQVFLRXV /DWLQ $PHULFDQ 'LYLVLRQ $ WRQPLOH LV WKH HTXLYDOHQW RI IO\LQJ RQH WRQ RI IUHLJKW RQH PLOHf 6$785'$< 129(0%(5 &+,1(6( 6&L(17,676 :,1 12%(/ 35,=( /$67 ZHHN ZDV %LJ 3UL]H ZHHN IRU VFLHQWLVWV $V XVXDO WKH JUHDWHVW SUHVWLJH LI QRW TXLWH WKH ELJJHVW PRQH\ FDPH ZLWK WKH 1REHO 3UL]HV LQ SK\VLFV DQG FKHPLVWU\ HDFK 7KH 3DULW\ .LOOHUV 7ZR \RXQJ &KLQHVH OLYLQJ LQ WKH 86 'UV &KHQ 1LQJ
PAGE 9

7+( 3$*2'$ 0,66 &,'1(6( -$0$,&$ 72 %( &52:1(' 7202552: 0LVV &KLQHVH -DPDLFD ZP EH VHOHFWHG DQG FURZQHG WRo PRUURZ QLJKW DW WKH &KLQHVH $WKOHWLF &WXEnV DQQXDO IDLU )URP D OLQHo XS RI WHQ EHDXWLIXO JLUOV WKH MXGJHV 0HUV 'HUULFN )UDQNOLQ &KDLUo PDQ $UWKXU 5 5LQJZDOW 8QLWHG 6WDWH &RQVXO *HQHUDO DQG 5R\ 0RULQ DQG 0HVGDPHV &DUPHQ 0DQOH\ 5nOEHUW /DNH DQG 5HJLQDOG +HQGULFNVRQ :LOO DGG XS WKH SRLQWV RI D VHULHV RI DSSHDUDQFHV VWDUWLQJ IURP ODVW ZHHN 6DWXUGD\ HYHQLQJ $V KHU ILUVW SUL]H 0LVV &KLQHVH -DPDLFD ZL+ JHW DQ DOOo H[SHQVH SDLG WULS WR 1HZ
PAGE 10

f nnn r ? /HKn n:HG$n On DJ n f +RO\ ULQLW\ &DWKHGUnOn ZDVn WKH f VFHQH RI DQ LPSUHVVLYH nFHUHPRQ\ 3DUWLHV f 6XSOOHU nI /\HZ )DK WKH EULGH nW,OWH EULGH RI 0U 5HJLQDOG &KLQ VRQ RI 0U DQG 0UV &KLQ 6KXH RI 6NLER 3UWODQG? IWLFLDWLQJ yDW WOOLH W SP nFHUHPRQ\ nZDV n)U U 7LRQDKXH 6DVVLVWHG E\ )UV 4ODYLQ .OHM\ 6DQG TUHQLHU 67 nn nn L 7KH 4HO\nEULGH :KR ZD JLYHQ nLOOf PDUUODJH E\ KHU EURWKHOn 0U )WDQN n/HH f KDG D PDWORQn RI KRQRXU KHU VWVWHU 0UV 9H-%D 6KLPn %ULGHiPDLGV ZHUHn W OL H 0LVVHOL +HUPLQH /RZH 3HDUO 1H, (OL]DEHWK :DQ DQG 6RQLD 0RR VWUHHW LQ WKLV WRZQ 0U /HHnV VWRFN YDOXHG DW e ZDV GHVWUR\HG DQG ZDV RQO\ SDUWLDOO\ FRYHUHG E\ ,QVXUDQFH nWKH FRPPXQLW\ RI WKLV WRZQ ZLVKHV WR FRQYH\ LWV V\PSDWK\ O,'OWH *8 .RQJf 0RGHO $ *5PPL* UDGLRJUDP ZLWK RXWVWDQGLQJ IHDWXUHV ,W W\SLILHV WKH WLPHOHVV *581',* GHVLJQ ZKLFK PDWFKHV DQ\ VW\OH 2I IXUQLWXUH VOLGLQJ GRHUV nSX6KEXWWRQ FRQWURO V3HDNHUV WXEH UDLR DWWDFKPHQW IRU WDSHUHFRUGHU DQG URRP\ UHFRUG FRPSDUWPHQW n n 6WDQOH\ 0RWWDnV &RPSOHWH WKH /RRN fOX[XU\ D *81',LSf,4JUDSK DGGV WR WKH nGLJQLW\ RI OLYLQJ f +DUERXU VWUHHW 3KRQH

PAGE 11

2Q 0RQGD\ QLJKWn 2FWREHU 5HJLQDOG &KLQ ZDV WKH JXHVW RI QRQRXU DW D VWDJ 3DUW\ KHOG DW WKH FKPHVH%RFLDO DQG $WKOHWLF ? FOXE n &RQWULEXWHG 3RUW $QWHQLR 'DQFH 7KH IROORZLQJ VWXGHQWV KDYH ZRQ VFKRODUVKLSV WR VHFRQGDUU VFKRROV! &RQUDG /RZHn WR 6Wyy *HRUJHnV &ROOHJH $OYLQ &KLQ VRQ fI 0U DQG 6 :LOOLH &KLQ 6KXH DQG 5XE\ &KXQJ GDXJKWHU RI 0U DQG 0UV :LOOLDP &KXQJ RI n&RURQDWLRQ %DNHU\ ERWK WR 7LWFKo ILHOG 6HFRQGDU\ 6FKRRO 7EH &KLQHVH &OXE )RRWEDOO WHDP HQWHUHG LQ WKH $OO 3RUWODQG $OODQ RXS &RPSHWLWLRQ LV GRLQJ ZHOO 6R IDU WKH &KLQHVH 6SRUWV &OXE KDV SOD\HG IRXU PDWFKHV WKH UHVXOW EHLQJ ZLQV DQG GUDZ 5DOSK 0RR
PAGE 12

% nnn 6$785'$< 129(0%(5
PAGE 13

On+( 3$*2'$ $ 1HZ 0\VWHU\ 7KH 0XUGHU +H 'LGRW 'R 7+( 6725< n6R )$5 7UXFN 'ULYHU -RH 'DSRVLF LV D KXQWHG PDQ -RH KDG HVFFSHG IURP SROLFH ZKR EHOLHYH KLP D PXUGHUHU 'HVSHUDWH '2: IRU D PHDQV RI HVWDEOLVKLQJ KLV LQQRFHQFH -RH KDV ,LODGH KLV ZD\ WKH YLFWLPnV ERPH +HUH KH KDV HVWDEOLVKHG DPRQJ RWKHU WKLQJV WKDW 0DUJDUHW &UDZIRUG DJH KDG DQn nXQXVXDO LQWHUHVW LQ PHGLFDO OLWHUDWXUH DQG WKDW VKH KDV PDGH UHFHQW ODUJH EDQN GHSRVLWV $Q DGGUHVV ERRN KDV UHYHDOHG WKH QDPHV RI WZR PDOH D&&1DLQWDQFHV RI KHUV ffff &+$37(5 ,9 +n ( SRFNHWHG WKH DGGUHVV ERRN DQG ORRNHG DW WKH FKHFN ERRN n7KH VWXEV VKRZHG FKHFNV KDG EHHQ LVVXHG IRU D GHSDUWPHQW VWRUH WKH WHOHSKRQH FRPSDQ\ LQo VXUDQFH SD\PHQWV DQG RQH IRU D WKRXVDQG GROODUV WR WKH )DUPHUnV DQG 0HUFKDQWV %DQN SRVVLEO\ IRU D FDVKLHUnV FKHFN IRU WKH JLUOnV SDUHQWV .DSRVLF WKRXJKW 2WKHU FKHFNV IRU ILIW\ GROODUV DQG VHYHUDO WZR KXQGUHG GROODU FKHFNV ZHUH PDGH RXW WR &DVK .DSRVLF SRFNHWHG WKH FKHFN ERRN DQG SLFNHG XS DQ DODUP FORFN IURP WKH GUHVVHU +H ZRXQG LW DQG VHW WKH DODUP IRU VL[ DP 5H FDUULHG WKH DODUP FORFN ZLWK KLP LQWR WKH OLYLQJ URRP +H VDW RQ WKH VWXGLR FRXFK DQG SODFHG WKH FORFN RQ WKH IORRU +H JRW XS WR WUQ RII WKH OLJKW DQG VDZ WKH WHOHSKRQH LQ WKH YHVWLEXOH $ SDG RQ WKH WHOHSKRQH WDEOH FDXJKW KLV H\H DQG KH ZHQW WF WKH WDEOH 7KHUH ZHUH FLUFOHV DQG VTXDUHV DQG FURVVHV DV WKROOJK VKHnG GRRGOHG DV VKH WDONHG $W WKH ERWWRP RI WKH SDG ZDV D VLQJOH QDPH *UDIWRQ +H WRUH RII WKH WRS VKHHW RI SDSHU IURP WKH SDG DQG GURSSHG LW LQ KLV SRFNHW +H WXUQHG RXW WKH OLJKW , ZDV DP ZKHQ KH OD\ GRZQ +H ZHQW WR VOHHS DW RQFH .DSRVLF KDG D ERZO RI GU\ nFHUHDO nLQ 0DUJDUHW &UDZIRUGnV nNLWFKHQHWWH DQG ILQLVKHG WKH PLON MQ WKH UHIULJHUDWRU n+H JRW WKH WHOHSKRQH ERRN IURP XQGHU WKH WDEOH DQG OHDIHG WKURXJK LW +H OLRXQG *HUDOG %DNHUnV QXPEHU +H GLGQnW ILQG D QXPEHU OLVWHG IRU %RE 0LOOHU $OWKRXJK WKHUH ZHUH PDQ\ 0LOOHUV QRQH RI WKHP UHVLGHG DW WKH 3OD]D $SDUWPHQWV 7KHUH ZHUH QR *UDIWRQV OLVWHG DQG .DSRVLF n JXHVVHG LW ZDV D ILUVW QDPH RU D SHUVRQ OLYLQJ RXW ,I WKH FLW\ +H UHDFKHG IRU WKH WHOHSKRQH DQG WKHQ VWRSSHG KLV KDQG LQ PLGDLU :KDW LI WKH SROLFH KDG WKH OLQH WDSSHG MXVW WR VHH ZKR PLJKW FDOO 0DUJDUHW &UDZIRUGnV QXPEHUM -2( VWHSSHG WR WKH ZLQGRZ DQG SHHUHG RXW +H FRXOG VHH DW D JODQFH WKDW WKH KRXVLQJ SURMHFW KDGQnW FRPH DZDNH \HW 14 RQH ZDV RQ WKH VWUHHW 6KDGHV DW WKH ZLQGRZV RI WKH XQLWV DFURVV WKH VWUHHW ZHUH SXOO H G .DSRVLF RSHQHG WKH QLJKW ODWFK DQG HDVHG WKH GRRU RSHQ QR RQH ZDV LQ WKH WDOO ZD\ DQG KH VWHSSHG RXW DQG SXOOHG WKH GRRU VLOHQWO\ VKXW XQWLO H KHDUG WKH ORFN FDWFK +Hn WLSo WRHG WR W K H GRRU DQG WKHQo VWHSSHG WKURXJK ZDONLQJ IDVW GRZQ WKH VLGHZDON DV WKRXJK KH QDGD GHILQLWH GHVWLQDWLRQ 2Q &KHUU\ /DQH KH VDZ D WHOHSKRQH ERRWK DW WKH FXUE EHo IRUH WKH KRXVLQJ SURMHFW RIILFH +H SXW D FRLQ LQ WKH VORW DQG GLDOHG *HUDOG %DNHUnV QXPEHU $ ZRPDQnV VOHHS\ YRLFH DQVZHUHG 0U %DNHU SOHDVH .DSRVLFnV YRLFH ZDV VKDN\ +H VTXHH]HG WKH UHFHLYHU LQ D VZHDW\ KDQG KLV KHDUW WKXGGLQJ DJDLQVW KLV ULEV +HnV JRQH WR ZRUN .DSRVLF KHDUG WKH \DZQ LQ WKH ZRPDQnV YRLFH +H DVNHG :KHUH GRHV KH ZRUN" 7KHQ EHFDXVH WKH TXHVWLRQ VHHPHG VR DEUXSW KH DGGHG KDVWLO\ &DQ UHDFK KLP WKHUH" %\ :LOOLDP 9DQFHn &KHUU\ /DQH 'UXJ n VD\ ZKRn LV WKLV" 7KH VOHHS ZDV JRQH IURP KHU YRLFH DQG LW ZDV VXGGHQO\ VKDUS 8KD IULHQG .DSRVLF FXUVHG PHQWDOO\ EHFDXVH KH ZDVQnW SUHo SDUHG ZLWK DQVZHUV WR DQ\ TXHVo WLRQ WKDW PLJKW EH DVNHG RI KLP ,QVXUDQFH KH VDLG 6RXQGV IXQQ\ WKH ZRPDQ VQLIIHG 7KLV WLPH RI PRUQLQJ :KDWnG \RX VD\ \RXU QDPH LV" .DSRVLF KXQJ XS )URP ZKHUH KH VDW LQ WKH JODVVFRYHUHG ERRWK KH FRXOG VHH WKH QHRQ VLJQ VWLOO EXUQLQJ GRZQ WKH VWUHHW 7LOLH VLJQ VDLG &+(55< /$1( '58* $V KH ZDWFKHG D FDU VWRSSHG LQ IURQW RI WKH VWRUH DQG D PDQ JRW RXW DQG VODPPHG WKH FDU GRRU VKXW DQG ZDONHG DFURVV WKH VLGHo ZDON WR WKH GUXJ VWRUH HQWUDQFH 7KH PDQ JRW D EXQFK RI NH\V IURP KLV SRFNHW DQG RSHQHG WKH GUXJ VWRUH GRRU DQG GLVDSSHDUHG LQVLGH .DSRVLF FDPH RXW RI WKH WHOHo SKRQH ERRWK DQG ZDONH(O WR WKH GUXJ VWRUH +H SXVKHG DW WKH GRRU DQG IRXQG LW ORFNHG 7KH PDQ ORRNHG XS DV .DSRVLF UDWWOHG WKH GRRU VKRRN KLV KHDG DQG VKRXWHG nn1RW RSHQ \HW .$3E6,& FRQWLUO8HG WR UDWWOH WKH GRRU +H VKRXWHG 7KLV LV DQ HPHUJHQF\ 7KH PDQ RSHQHG WKH GRRU DQG VWRRG WKHUH ZWWK DQ LQTXLULQJ ORRN RQ nKLV IDFH +H ZDV D VPDOO PDQ ZLWK JRRG VKRXOGHUV DQG EODFN ZDY\ KDLU +H nZRUH ULPOHVV JODVVHVn DQG KH KDGn D JROG FDS RQ RQH RI KLV UURQWWHHWQ +H VDLG :KDW OLVnLW" SOHDVDQWO\ HQRXJK B OWHU WKH FKLHI VDLG 'HILQLWHO\ QRW :DUG
PAGE 14

6$785'$< 129(0%(5 &RROLQJ ff 5HYLYLQJ fff HIUH%KLQJ N DQ n',$021' 0,1(5$/ W :$7(n5 &2 /7'n 60$57 y)2/.6 DERS DW n:21*32: *(1(5$/ :+2/(6$/( 0(5&+$176n )RU WKH %HVW LQ 35,&(6n 48$/,7< %H 6(59,&( HRDWU\ RUGHUV 3URPSWO\ $WWHQGHG 7R +,n 3ULQFHVV DWn .LQSWRQ n 3KRQH ,n n/$11$0$1n6n &21,n%&nOn,2,I< & $UQROG 5RDG 3KR'H ,,, %$5/2<$ 7KH GHOLFLRXV FKRFRODWH QDYRXUHG GULQN nLOO UHFRPPHQGHG EU WKH HGLFDO DQG QXUVLQJ SURIHXLRQV fn f W 7+( 529,1* 5(3257(5 &+,1(6( $&7,5(66 +286,1* (;3(576 VXODULW\ PD\ KLW WKH :HVW ,QGLHV 6R 5DXO 5DPLUH] 3URIHVVRU )HGHUDWLRQ EHFDXVH WKH WRS DQG DW WKH ,QWHU$PHULFDT +RXVLQJ DEOH SROLWLFDO OHDGHUV DUH NHHSLQJ &FPWWH n2In %RJRWD FRWRPEWD nDQG DZD\ IURP WKH IOUVW HOHFWLRQV DHQRU -RUJH LYHUD H[SHUW RI WKH QH[W \HDU y 2UJDQLVDWLRQ RI WKHn $PHULFDQ 0U 0DUU\VKRZ PDGH WKH VWWH y 6DWHV 2$6f DW WOH +RXVOQJ DQG PHQW DW WKH 3DOLVDGRHV DLUSRUW 3ODQQLQJ 'LYLVLRQ RI 6RFLR(FRQ ZKHUH KH VSHQW KDOI DQ KRXU EH PLF $IIDLUV 812 ODVW ZHHN VWDWHG IUH ERDUGLQJ DQRWKHU SODQH RQ n WKDW WKHn DPRXQW RI YHUWLFDO VWHHO KWV ZD\ WR 1HZ 'HOKLyWF! DWWHQG UHLQIRUFHPHQW FRPPRQO\ XVHG WQ WKH %ULWLVK "RPPRQZHDOWK 3DU y WKH ZDOOV RI EXOOGLQJV LQ -nUXQDLFD OODPHQWDU\ &RQIHUHQFH LV QRW 2QO\ D ZDVWH 2I PDWHULDO [n [ [ DQG WOPH EXW LV UHVSRQVEOH IRU H0 120,1$7(60(0%(56 VHULGLQJnn8S EXOOGLQJn FRVWV ,Q WKH ,W ZDVDQQRXQFHG ODVWZHHN WKDW O%ODQG B B WKH +RQ 6LU 5REHUW %DUNHU 7KHnWZR 81 H[SHUWV H[SUHVVHG 2%( DQG WKH +RQ 5XGROSK WKLV RSLQLRQ DW D FRQIHUHQFH RI %XUNH &%( ZLOO EH DSSRLQWHG DUFKLWHFWVn DQG FRQVWUXFWLRQ HQ WR WKH &RXQFOO RI 0LQLVWHUV RQ JWQHHUV FRQQHFWHG WR WKH 0LQLVWU\ 0RQGD\ RQ WKH QRPLQDWLRQ RI WKH RI /RHDO *RYHUQPHQW DQG +RXV &KLHI 0LQLVWHU WKH +RQ 1RUPDQ ,QJ DQG WKH .OQnJVWRQ DQG VW 0DQOH\ 4& 7KLV KDV VLQFH EHHQ $QGUHZ &RUSRUDWLRQ KHOG LQ WKH GRQH O^ 6 $ & &RXQFOO &KDPEHU UH 7KHVH DSSRLQWPHQWV RI 0LQLVo FHQWO\ 7KH WZR H[SHUWV ZHUH LQ WHUV ZLWKRXW 3RUWIROLR FRPSOHWHG WKH ,VODQG WR DGYLVH WKH 0LQLVWU\ WKH &DELQHW ZKLFK UHSODFHG WKH RI /RFDO YHUQPHQW DQGn+RXVLQJ ([HFXWLYH &RXQFLO DIWHU WKH QHZ RQ KRXVLQJ DIIDLUV &RQVWLWXWLRQ 2UGHU LQ &RXQFO ZDV 7KH WZR 81 H[SHUWV DGYRFDWHG SURFODLPHG RQ 0RQGD\ $OVR QRo WKH XVH RI SURSHUO\ EDNHG nEULFN6 PLQDWHG WR WKH /HJLVODW,YH RRXQ DV TXLWHn VXLWDEOH IRU EX'GLQJ SXU FOO WR UHSODFH WKH WZR H[RIILFOR SRVHV DQG OLPH PRUWDU ZELFK WKH\ PHPEHUVDWKH &RORQLDO 6HFUHWDU\ SRLQWHG RXW SURYLGHG PRUH DG DQG WKH )LQDQFLDO 6HFUHWDU\DUH EH6ORQ WKQ WKHn VWURQJ FRQFUHWH 0UV /HQZRUWK -DFREV DQG 0U PL;WXUH HPSOR\HG DW SUHVHQW DQG -RKQ 0F.HQ]LH 3ULQJOH ZRXOG n WKHUHIRUH PLQ,0LVH WKH ;OW [ WHQGHQF\ RI EXLOGLQJV WR FUDFN 7(&+1,&$/ &2//(*( *5$17 $ PHPRUDQGXP RQ WKH YDULRXV ,Q KLV FDSDFLW\ RI 0OQLVWHU RI n SRLQWVn UD-VHG E\ WKH6H H[SHUWV ,V (GXFDWLRQ WKH +RQ 'U ,YDQ EHLQJ SUHSDUHG E\ 0U 3DXO &DPS /OR\G DQQRXQFHG ODVW ZHHN WKDW EHOO 812 +RXVLQJ &RQVXOWDQW LQ D JUDQW WR WKH -DPDLFDQ *RYHUQo -DPDLFD WR WKH 0LQLVWU\ RI /RFDO PHQW RI e WRZDUGV WKH FRQ n*RYHUQPHQW DQG +RXVLQJ DQG VWUXFWLRQ RI WKH QHZ WHFKQLFDO ZLOO EH XVHG DV D JXLGH LQ WKH FROOHJH KDV EHHQ DSSURYHG IURP GUDIWLQJ RI UHJXODW,RQV DULVLQJ &'t: )XQGV E\ WKH 6HFUHWDU\ RI IURP WKH ORFDO %XLOGLQJ /DZV UH VWDWH IRUy WKH &RORQ,HV YLVLRQ RI ZKLFK KDV EHHQ LQ SUR [ [ [ FHVV IRU HHPH WLPH QRZ &O?%,1(7 2297 352&/$,0(' [ [ [ 1(: %$8;,7( &203$1< 7KH +DUYH\ $OXPLQXP &RPSDQ\ RI WKH 8QLWHG VWDWHV ZDV JUDQWHG D VSHFLDO H[FOXVLYH SURFWLULJ OLFHQFH I2Un EDX[LWH RYHU DUW *RYo HUQPHQWRZQHG ODQGV ,Q nQnHODZQ\ 0DQFKHVWHU VW $QQn VW &DWKHo QQH VW -DPHV DQG 3RUWODQG 7KH ([HFXWLYH &RXQFLO KDV DOVR R DJUHHG WR JLYH DQ XQGHUWDNLQJ WR y nWKH FRPSDQ\ WKDW DOO RYHUQPHQW ODQGV WKURXJKRXW -DPDLFD 6KRXOG EH UHVHUYHG WR WKH HRPSDQ\ IRU EDX[LWH SURVSHFWLQJ IRU D SHULRG RI WKUHH \HDUV 7KLV PD\ EH H[o WHQGHG IRU D IXUWKHU SHUG RI WZR \HDUV SURYLGHG WKH *RYHUQ PHQW IHHOV WKH &RPSDQ\ KDV SHU IRUPHG DDWLVIDFWRU8\ [ [ [ ,168/$5,7< $1' )('(5$7O41 7KH +RQ 7 $ n0DUU\VKRZ *UHQDGD OHJLVODWRU DQG YHWHUDQ :HVW ,QGLDQ SROLWLFLDQ ZKR ZDV FHOHEUDWLQJ KLV nWK ELUWKGD\ ODVW ZHHN 7KXUVGD\ ZDUQHG WKDW LQy -DPDLFDnV QHZ VWDWXV DFFRUGLQJ KHU IXOO LQWHUQDO VHWURRYHPPHQW XQGHU D &RXQFLO RI 0LQLVWHUV EHo JDQ RQ 0RQGD\ PRUQLQJ DV WKH &RQVWLWXWLRQ 2UGHU LQ &2XQ FLO ZDV UHDG DW WKLUWHHQ FHQWUHV WKURXJKRXW WKH LVODQG DW DP 0HPEHUV RI WKH &DELQHW ZHUH VZRUQ LQ WKUHH KRXUV ODWHU LQ WKH &RXQFLO &KDPEHUV DW +HDGTXDUWo HUV +RXVH 7KH SULQFLSDO IXQFWLRQ ZDV D VHYHQPLQXWH FHUHPRQ\ DW WKH WRRW RI 4XHHQ 9LFWRULDnV VWDWXH LQ WKH FLW\nV 6RXWK 3DUDGH 7KH 3URFODPDWLRQ ZDV DOVR UHDG DW SDULVK FDSLWDOV E\ &TVWRGHV [ [ [ 1(: *29(5125 6LnU .HQQHWK %ODFNEXUQH WKH QHZ YHUQRU RI -DPDLFD Z8 DUULYH LQ WKH ,VODQG WR WDNH XS KLV QHZ GXWLHV RQ :HGQHVGD\ 'HFHPEHU 6LU .HQQHWK %ODFNo EXUQH VXFFHHGV 6LU +XJK )RRW ZKR OHDYHV WKH LVODQG RQ 0RQGD\ 1RYHPEHU RQ KLV ZD\ WR WDNH XS KLV QHZ GXWLHV LQ &\SUXV n5()86(6 .,66 )URP +ROO\ZRRG ),/072:1 n FDP H FORVH WR KDYLQJ D WRQJ ZDU RQ LWV KDQGV VHYHUDO ZHHNV EDFN ZKHQ DQ H[RWLF &KLQHVH LPSRUW GURSSHG KHU RZQ EDPERR FXUWDLQ RQ D NLVVLQJ VFHQH ZLWK 9LFWRU 0DWXUH 7KH UHOXFWDQW ORWXV EORVVRP LV /L / +XD SURQRXQFHG :DKf 4XHHQ RI WKH &KLQHVH ILOP ZRUOG LQ +RQJ .RQJ DQG D YHWHUDQ RI VRPH &KLQHVH PRYLHV DOO NLVV f 'XULQJ D GHDWK VFHQH LQ ZKLFK ORYHO\ / /L LV EUHDWKLQJ KHU ODVW WKH VFULSW FDOOHG IRU 0DWXUH WR NLVV KHU JHQWO\ RQ WKH OLSV %XW MXVW DV 9LF OHDQHG LQ IRU D FORVHXS RI WKH NLVV /L /L WXUQHG KHU KHDG DQG PXWWHUHG WKH &KLQHVH HTXLYDOHQW RI \RXnYH EHHQ HDWLQJ RQLRQV RU VRPHWKLQJ RI WKDW QDWXUH 0DWXUH KXUW DQG DVWRQLVKHG VWRPSHG RII WKH VHW ZKLOH WKH FUHZ WLWWHUHG 1HYHU EHIRUH KDG ELJ 9LFnV OHDGLQJ OOWG\ JLYHQ KLP WKH FROG VKRXOGHU /L / WRRN RII LQ WKH GLUHFWLRQ RI KHU GUHVVLQJ URRP FORVHO\ IROORZHG E\ 3URGXFHU! 'LUHFWRU )UDQN +RU]DJH $IWHU DQ KRXUnV GHEDWH LQ PL[HG (QJOLVK DQG &KLQHVH %RU]DJH HPHUJHG D VKDNHQ PDQ 6KH UHIXVHV WR NLVV 0DWXUH LQ IURQW RI WKH FDPHUD KH H[o SODLQHG 6KH FODLPV LW LVQnW LQ KHU FRQWUDFW %RU]DJH WKHQ FDOOHG DWWRUQH\V ZKR SURGXFHG /L /LnV SDFW ,W ZDV VWXGLHG FDUHIXOO\ EXW QRZKHUH LQ ILQH SULQW GLG LW VWLSXODWH WKDW /L 8 KDG WR NLVV 0DWXUH RU DQ\o RQH HOVH ,WnV D UHJXODU UXQRIWKHSLFo WXUH FRQWUDFW WKH KDUDVVHG GLUHFWRU VDLG ,W LQFOXGHV KHU VDODU\ DQG RWKHU WKLQJV OLNH OLYLQJ TXDUWHUV DQG WUDQVSRUWDWLRQ :H WRRN LW IRU JUDQWHG VKH ZRXOG ROORZ WKH VFULSWy 7KH VFULSW FDOOV IRU DQ nHPo EUDFHn ZKLFK /L /L VD\V LV YHU\ GLIIHUHQW IURP D NLVV 6RPHERG\ JRRIHG %RU]DJH UHSRUWHG /L /OnV 2ULHQWo DO REVWLQDQF\ WR 0DWXUH ZKR SXW RQ D ILVW ZDYLQJ GLVSOD\ RI UDJH :KHQ SHDFHPDNHU %RU]DJH IDLOHG WR FDOP KLP GRZQ 9LF VWURGH RII WKH VHW DQG KHDGHG KRPH YRZLQJ KH ZDV WKURXJK ?WWK WKH SLFWXUH %DW-DFnV 7LPH ,V $ 0HPRU\ %RU]DJH FRQYLQFHG 9LF WKH IROORZLQJ GD\ WKDW /O /LnV REOHFo QRQ WR NLVVLQJ ZDV LPSHUVRQDO 6KH KDV D VXSHUVWLWLRQ DERXW QHFNLQJ 3ODFDWHG 9LF UHWXUQHG WR ZRUN %XW / /OnV EDPERR FXUWDLQ ZDV VWLOO LQ HYLGHQFH DQG WKH FRPSOO7 KDV EHHQ VKRRWLQJ DURXQG WKH VFHQH )URP &KLQDWRZQ 1HZV

PAGE 15

7+(n 3$*2'$n -DPHV &KRQJ 3DUDPRXQWf 3URFODLPLQJ 6HOI*RYHUQPHQW 6LU +XJK )RRW *RYHUQRU RI -DPDLFD UHDG WKH 3URFODPDWLRQ WKDW JDYH -DPDLFD nIXOO ,QWHUQDO 6HOI*RYHUQo PHQW RQ 0RQGD\ 7KH FHUHPRQ\ ZDV FRQGXFWHG RQ D UDLVHG SODWIRUP LQ IURQW RI WKH 4XHHQ 9LFWRULD VWDWXH LQ 6RXWK 3DUDGH $W OHIW RM?n 3URFODPDo WLRK GDLV DUH PHPn-HUV RI WKH -DPDLFD 5HJLPHQW DW FHQWUH LV WKH -DPo DLFD &RQVWDEXODU\ DQG WKH :RUFHVWHUVKLUH 5HJLPHQW DW ULJKW 1(:6 ,1 3,&785(6 +LnOLWH LL JL I $IWHU WKH SDUDGH EHIRUH WEH M8G DVW nZHHNn 6DWXIG< nLJKIMf n DW WKH &KLQHVH $WKOHWLF &OXEnV FRFNWD+ SDUW\ WZR RI WKH FRQ WHVWDQWV KDYH D FKDW ZLWK WEH JXHVWV )URP OHIW WR UnLJOWWf DUHG n 0U 6WHZDUW RI $UW t 3XEOOHWW\ 0U /OR\G $OEHUJD RI WEH 3DODFH ? n $PXVHPHQW &RPSDQ\ 0LVV 3DPHOD &KLQ 0LV6 &DWKD\f 0LV ? (UQHVWLQH 6HQ
PAGE 16

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f $332,170(17 :,7,, (9( % < 0 8 O 2QH RI WKH ZRUOGnV PRVW GHVLUHG ZDWFKHV f f f DW DQ\ 6HD%Q RI WKH \HDU fff D GHOLJKW WR JLYH D UDUH SOHDVXUH WR UHFHLYH D 5RDPHU :DWFK ZLOO EH KLV nPRVW FKHULVKHGn JLIW ( VPL666ORUHV SUREOHP LV RQH ZKLFK IHHO VXUH LV D QRW XQFRPPRQ RQH KRSH UHDGLQJ LW ZLOO KHOS RWKHUV WR DYRLG WKH VDPH SUHGLFDPHQW E\ VHHLQJ WKH QHHG IRU ILUPQHVV DQG FRPPRQVHQVH ZKHQ VXJJHVWLRQV DUH PDGH WR WKHP ZKLFK DUH FRQWUDU\ WR WKHLU EHWWHU MXGJPHQW r r KDYH SXW KLP RII E\ WHOOLQJ ELP WKDW KDYH WR VWD\ ZLWK P\ PRWKHU IRU WKH SUHVHQW EXWKH VD\V WOODW KH HD,LQRW VHH ZK\ DV VKH LV QRW LQ SRRU FLUFXPVWDQFHV :KDW FDQ GR" 1HHG VD\ WKDW UHJUHW YHU\ PXFK P\ IRUPHU EHKDYLRXU" /(1$ f 6$785'$< 129(0%(5 ZRXOG QRW EH DEOH WR JR WKRXJKW WKLV ZDV XQUHDVRQDEOHo DQG UHIXVHG WR GR LW +RZHYHU DOO P\ IULHQGV VHHP WR WKLQN WKDW GLG WKH ZURQJ WKLQJ :KDW GRo \RX WKLQN 0LVV 0XL /HHVKRXOG KDYH EURNHQ WKH GDWH WR VHHo P\ ILDQFH" 7($5)8/ 'HDU 7HDUIXO ZRXOG KDYH WKRXJKW \RX ZRXOG KDUGO\ QHHG WR DVN WKLV TXHVWLRQ ZRQGHU LI \RX DUH UHDOO\ LQ ORYH ZLWK \RXU ILDQFH FDQ RQO\ FRQo FOXGH WKDW \RX DUH YHU\ \RXQJ DQG GR QRW \HW WDNH D YHU\ VHULRXV YLHZ RI DQ\WKLQJ
PAGE 17

n7+( 3$*2'$ %\ .,1* /<1 %HIRUH FRPPHQWLQJ RQ VSRUWV ZRXOG OLNH WR UHPLQG UHDGHUV WKDW WKH &KLQHVH $WKOHWLF &OXE ZLOO EH KDYLQJ LWV DQQXDO *DUGHQ SDUW\ WRPRUURZ DIWHUQRRQ DW WKH n&OXE SUHPLVHV )RU PDQ\ \HDUV WKH &$& KDV EHHQ WKH SULQFLSDO DWKOHWLF RUJDQLVDWLRQ LQ RXU FRPo PXQLW\ DQG DP DSSHDOLQJ IRU \RXU VXSSRUW WR NHHS KHU J2LQJ r f %$6.(7%$// /DVW 7KXUVGD\ Q L J K W WKH .DWKHQLDQV GHIHDWHG /RV 3DQ $PHULFDQRV WKH VFRUH E H L Q J %RWK WHDPV SOD\HG JRRG VWUDLJKW EDOO D UHOLHI IURP WKH XVXDO URXJKQHVV ZKLFK PDUUHG WKH RWKHU VHQLRU JDPHV 7KH VSHFWDWRUV ZHUH WUHDWHG WR D ZHOO FRQWHVWHG JDPH $W KDOIWLPH WKH VFRUH VWRRG DW LQ IDYRXU RI WKH .DWKo HQLDQV DQG DW WKH HQGn RI WKH WKLUG TXDUWHU WKH VFRUH ZDV ,Q WKH ODVW TXDUWHU WKH .DWKHQLDQV PDQDJHG WR LQFUHDVH WKHLU OHDG WR WKHUHE\ OHDYLQJ /3$ DW 7KH ILQDO PDWFK ZLOO EH SOD\o HG QH[W ZHHN EHWZHHQ 8QLWHG $FHV DQG .DWKHQLDQV $ ZLQ IRU n8QLWHG $FHV ZLOO JLYH WKHP WKH VHQLRU FXS IRU EXW LI WKH ;DWKHQLDQV ZLQ WKHQ WKLV ZLOO FUHDWH D WULSOH WLH EHWZHHQ /RV 3DQ $ULOHULFDQRV 8QLWHG $FHV DQG .DWKHQLDQV :KDWHYHU WKH RXWFRPH WKH PDWFK QH[W ZHHN HKRXOG EH YHU\ LQWHUHVWLQJ /DVW ZHHNHQG WKH )OHXUGHo OV WHDP -XQLRU /HDJXH &KDPo SLRQV IRU GHFLGHG WR DGG YDULHW\ WR WKHLU WUDLQLQJ DQG KLNHG WR %OXH 0RXQWDLQ 3HDN n7KH FKDPSLRQV ZKR DUH IDYRXUHG WR WDNH WKH .QRFNRXW WLWOH OHG D SDUW\ RI HLJKWHHQ WR -DPDLFDnV KLJKHVW VXPPLW DQG FRPSOHWHG WKH MRXUQH\ IURP 0DYLV %DQN WR WKH SHDN LQ VL[ KRXUV IODW 7KRVH RU XV ZKR KDYH WUDYHOOHG WKLV VDPH SDWK NQRZ WKH WDVN ,Q YROYHG r &5,&.(7 7KH :HVW ,QGLHV &ULFNHW %RDUG RI 2RQWURO LQ SUHSDULQJ IRU WKH FRPLQJ 3DNLVWDQ WRXU LQYLWHG )UDQOF :RUUHOO WR FDSWDLQ WKH :HVW ,QGLHV WHDP $OO FULFNHWo ORYLQJ IDQV PXVW EH GLVDSSRLQWo HG WR OHDUQ WKDW :RUUHOO ZLOO QRW EH DYDLODEOH GXH WR VWXGLHV DW 0DQFKHVWHU 8QLYHUVLW\ )UDQNLH LV RQH RI WKH JUHDWHVW FUWFNHWHUV RI DOO WLPHV DQG KLV DVVLVWDQFH WR WKH VLGH ERWK RQ DQG RQ WKH ILHOG ZLOO EH JUHDWO\ PLVVHG 2Q WKH RWKHU KDQG -DPDLFDQV ZLOO ZHOFRPH WKH QHZV WKDW )UDQ] $OH[DQGHU ZLOO EH WKH QHZ :HVW ,QGLHV FDSWDLQ )227%$// VW *HRUJH V 2OG %R\V ZLWK SRLQWV IURP PDWFKHV ORRN FHUWDLQ WR WDNH WKH FRYHWHG IRRWo EDOO WURSK\ WR B (PPHW 3DUN n,nKHLU VXFFHVV LV GXH WR D IDVW IRUo ZRUG OLQH DQG D VRXQG GHIHQFH ,Q :DWNLQV /XH (DVW +LOO DQG :LOOLDPV WKH\ KDYH DQ DWWDFN VHFRQG WR QRQH .DUO /DUJLH VNLSSHU RI WKH WHDP DOWKRXJQ VORZHU WKLV \HDU LV VWLOO KROGLQJ WKH GHIHQFH WRJHWKHU %XW WKH PRVW RXWVWDQGLQJ SOD\HU RI WKH OLJKW EOXHV LV \RXQJ 0DUVGHQ &KHQ -DFN )DODQFH DV 0DUVo GHQ LV VRPHWLPHV FDOOHG WDFNOHV $921 $33/( -8,&(
PAGE 18

12 ,1 67F. :KLWHZD\V &\GHU $OXPXLLXP &KDLU6 f :K,WHZD\V :LQHV f 6OXPEHUWDQG f 3DPRQD 9LQWDJH 0DWWUHVVHVy &\GHUf f 1$&2 /RXYUHV 5LWWQERZ &KRFRODWH f /DPLQH[ 3ODVWLF n? 0LON 6XUIDFLQJ /y :,//,$06n 0$5.(7,1* /7'n &XUnV %LXLW f &KLHI )ORRU S2OLVK f /LPDFRO f n)HUURO OMOOLOOOQ(,,,,,,,,8,,,,,,,,,,(OOLOOL,,,,,,,,,,,, ,,,(,8,,,,,,,,,, LLU nFn f f n P LOO LLL OOL LLL LOO IIL P IIL P P OOL P n P OOL LLL %86,1(66 t 3/($685( 75,36 OOL LLL %< $,5 6($ 5$,/ OOL LLL 3ODQQLQJ D WULS" /HW &+,1 <((n6 PDNH DOO \RXU WUDYHO DUUDQJHPHQWV : ILW L nDQG nDHn \RX WLPH WURXEOH DQG PRQH\ LLL &+,1 <)(n6 5$ / 6(59,&( n LOO LOO 35,1&(66 675n((7 3+21( LL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(,,,O,,HO,, /LYH %HWWHU :LWK D 6DYLQJn $FFRXQW :KHQ \RX KDYHn VDYHG FDVK n \RX FDQ SD\ FDVK IRU nWKH WKLQJV \RX ZDQW $OVR VDYHG PRQH\ ($516 PRQH\ )HHO QGHSHQGHQW VHFXUH DQG nKDSSWHU RSHQ D VDYLQJV DFFRXQW DW 7+( n%$1. 2) 129$ 627,$ %5$1&+(6 6(59,1* -$0$,&$ G+000 00UQ 00000+0000VH0+++++ ++Uy )OHWFKHU t &RPSDQ\ /WG 0RQWHTR %D\ +DUERXU 6W .LQJVWRQ +DUERXU 6W *5$/ $*(176 t $77251(<6 )25 7KH /RQGRQ $VVXUDQFH /RQGRQ n 7KH +RPH ,QVXUDQFH &RPSDQ\ 1HZ
PAGE 19

7+( 3$*2'$ &RPIRUWDEOH FKDLUV IRU HYHU\ERG\ WKH DQVZHU LV f 67$. $ %<( :ULWH RU SKRQH IRU LOOXVWUDWHG ERRNOHW RQ 67?.$%<( DQG RWKHU 6(%(, 67((/ )851,785( $*(176 /(:,6 .,//< t 6n216 /7' H&2%2O'I 7KH *&,U <2OO KDYH DOZD\V ZRQWHG %ULOLDQWO\ VW\OHG DQG HQo TLQHHUHG WKH QHZ )LGWHHQ :XQFUHG LV GHVLTDHG IRU WKH PRWRULVW ZOOR OLLFHV WR WURYHO HFRDRPLFDOO\ FRPIIWDEO\ \HW VZLIWO\ :2L6(/, f, &203$&7 7+5,)7< /8;85,286 +,*+ 3(5)250$1&( 02725 6$/(6 t 6(59,&( &2 +DUERXU 6WO7HHW )KRQH 32 %R[ .LQJVW*Q $1&+25 %877(5 6RPHWLPHV ,PLWDWHG fff %XW 1 HYH U 'XSOLFDWHG WDE &2%5$n TXDHN OZLOOLD'FH IRU JUD'WHG :KDW UHG\ WEULO,V PH LOO WLOH ZDI P\ &ULH'D6n F2LL6LLLDG\ 3GLOH WLOW IUHVK EUULJOOW DSSHDXDQFH RI P ORPH VLQFH VWDUWHG GLQJ &2%5$
PAGE 20

y 6WI-O,V SH-nVSLPWP DGD8-n EHInH LW VW-WV 5(*8/$5 6,=( G f *,$17 6,=( 72 7 $57 7+,1.,1* %XW LWnV QH SUEOHP LI \RX SODQ WR *,9( (/(&75,&$/ *,)76 )25'n6 287 )5217