Citation
La Correspondencia de Puerto Rico

Material Information

Title:
La Correspondencia de Puerto Rico
Place of Publication:
San Juan, P.R
Publisher:
La Correspondencia de Puerto Rico
Publication Date:
Frequency:
Daily (except Sun.)
daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ; 65 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Puerto Rico ( lcsh )
Newspapers -- San Juan (P.R.) ( lcsh )
Puerto Rico ( fast )
Puerto Rico -- San Juan ( fast )
Genre:
Newspapers. ( fast )
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Newspapers ( fast )
Spatial Coverage:
United States -- Puerto Rico -- San Juan

Notes

Dates or Sequential Designation:
Began with Dec. 18, 1890 issue; ceased in 1943.
General Note:
"El diario más antiguo de la Isla."
General Note:
"Periódico independiente."
General Note:
"Diario absolutamente imparcial, eco de la opinión y de la prensa."

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
77532053 ( OCLC )
sn 91099747 ( LCCN )
ocm77532053

Full Text
- ''I'll -''I'll'', I ',,III I III I M71 _", -M'!f ,,r I 11% 17T7 7 7 "97 71,117117-1 I,- -, _- '- ;, ', f77 !! I ! I : I 1
7,',-_--*--r 7,,=nTrT--z
:", 1, ,;"- 7- I j ;, 1' Tf ;
4 ,- I - 1 I , -, ,, "7' '- ,, ?
11 i, III I i 11 1 1 ,'- I I I I L, 1 I , 1' , A I'', :% 'Y' 11 ,,I, r, ,; _,,,: ,- ,4"
, ,,.-, - I-, I I ;_ I I PM 1- ". ,, , ", ', 1 : I ,, 11 I 1 11
, -, -- ,,,, ,,,*-'o -, i ,,, - "", , I I .1
- I- 1 I ; ", -, 11 'V ,
, , ; ,,, I I "I ,
, I -V r ,,i_ ", , ,- ;,, I ': --r 7 I I I - I I x, ; e ,.! ': -, i ""', j ,, :,' ,P
, '! ", ,,Z ,,,, I, ,_ : I I ''I % ,
,,, :, I I , . ". I
, I 'I" 51 :1 ,,, ,, i I I -,- I , :,; ,' ',' ', -, .: 11 f : _- ,, ,- I . ,. I ,7
, I I f 1 ,
, , -1 %% 11 11 .1 I 11 I
I I'. k.,. : ", ... I 4 ".
, : V ,j ., 1, I ,- ; I I I., -1 I ." 1, ,. ,
M"f 0% f1rk ION WITA I ff, %, IM T '. U r"S"
t ,, 1 ,,, ,, ,, I I I I : ,, I I .. I .1 I I I .
11, I I I'll Ill I I I I :1 I ,. .! , .,
Am 171 Ila M &MM
,
1, r y , Apr- 11 I 1, !, ,1 1, LM INPIIIII -mdsvmft 101,% W %, am AFIk
T 1, I i : I ,. I 1, .111, --- I I 11 1 .1 7 ; I I
7"- ,It 1 _",-, , I r I I !, ,. I I I I I ,, I 1 1 I , I "I .. I I I _: 10 _,, .1
, , 3 I '. I I I I 7: ., I 1, I : I 'I, I- 1_11I . -I : , , I I ,, I I I : I 11
I;IZF I I vl. : ., I I I I
I I
i I I : .1 ,
11 I ., ,. I I I -11 I
- I I I I 11 I I & a
. , ; I I I 11 I 11 M ,
, :, 1- ,* , I . I : I : ; I I I ,, - I I I I ,, I I I 11 : % l I I I I I I ,
- I 1 ; I I I I
, is -, ,
I I ; .1 .11 11 .1 I 11 I I I I
1 i "I ,. ,; I'll .. 1 ..
M M ,R,,, R- IN, C I
__ I I 0 ,,N I-FIX, I h I t"', "" 'I'l
.__ 1j I'll El, 1K
vm-: ,-"E _) P, 0
'17 It ,. , I I I I I 11 11 I I , I I I I I O r I L
1, I I I 1. I I I I I I I I I I 1 I .:, 1: ; 4 I 11 I i I L I I .. I
, -- I I I I I I I I I I _' ': 11 I I I I I I I I v I
1: ;. I I I 1_ I I 1, I 0 I I 1 4 I I I ..
, 1 1 I 1- 1 I I '', I I I I a r c ) 'I I-,
11_ 11_111 1, .1 I I I" I I- I I I D la.rlo absolutam ente im p fal, eco de ]a, opinion y Je Ia pr nsa.' I 1, I I I I I '.
-, I 11 I -- .- _. ,
X_ I 11
:4 ., I 1 1,
_ ., I I I I ES 16 DE ENERO DE 19,14 I I OFICINA
.1 - ,- -ANO XXIVNUM',, 8.332,' I -_ I SAN'JUAN PUERTO RICO VIER-N
, 1 I I I I I I I 1 14 I I I I
",:I I, I : 11 I I .,. - -; "! I --- I I I
I- ', I 11 I I 11 I I I 1 1 I / ., I I I I I I I I 11 1 I I
_. 1 li I I I ,- I . ., I I I 1 I I ; .. ,
I ' ' -, I' I I I
14
I li I I [ 1'
, : I ,E ,M 11, I ; I 11 I I M f A I I ,
- 1 1 I I I I I I I 1 I I I I -I ,
, _,.- L 'E 'N I I 1 1 I j I I , I I I ,
I
1,
, 1- I I I I R e_ I ." J E .. 1. I I 11 I', : I I 1' J ,
I I I
, .
1 I I 1. I I I 11 1. ;, I I I I I
. .,. ,. I A I I 11 ", ''. I I I- I i I
- I I I I
, I I I 1 1 I i I I 11 I I i I 11
. : ,, I I I 11 11 .1 '', 1 I I I I 'I I I 1 I J 1 1 1 I -- ; I
"'.'' .1 I I it 1 1. . I I I I I ' 0 0 1 .
.,.,;,.. 1: I ": I I.. I I I ..' I I I I I ,'f -, ; I I I I I I I I I I
, I I 1 1 I I 11 ' i ., I I 11
.- 1. I I h IG
, I I I 1, I I t 11 11 I I I ,
- I I I I I I I I I
I inf6r o a hal del Gobernador. oera sidiaci 6n6 ica' ,, obiI'.." ? 1, I M n 1 tee in 'El mehgajed .nor G bernador Abjjc l ebbiodonge, 1 I I I ;
I I else 0 IaE; e8cuelAs ,,, I I 0- , ", ,.e , I I 1. I DIA V
I)i 0 i hay tuna"innece- "' I E 1, I tenci6n hacia i
Xoltoh correspond.i ,,P.to al, afjD Clrj' 4 si4q Tero e, Il e,- .-an iijnbT e- al:,vdo lZ"t-14 I I
,,, erng h, 'd alarma; c ruido- culenc
'i, I ; ol : T I 1, I
, : 11 I 11 I I I L a : I I .1 I I 1 ,,
1-- "e, -1 9-1 d tie-td n 6 ,_,]-.p 6 aflo. lial funcionarios y I I (de P 611co)ma, -Atr I ritar_' e e TexWlTla 11 11"'! 11 1-11 I I I mentaria, con
I I I 7 I I I I.. __ en I I gamente que hay. pelijio, pe'ro no re 8aria duplicidaii'xt- -- ; I : ''
., 1-1 d e az c ar, I I I I , I I ,- 11 % . -',
, 1. .d a I - I I ,
. "'! ,-, 6 fi al do nueu 0 ant-er: -,, "I- -aucci '6 2 'aila"- up ,- E ,,' maIlana de conenzaron I I I I 'I, ', : I proceder4o -6 P
. "': j In r 0'rart,, 1116 0 or 'evitarlo. l Una in ici a ; e, gas I
11 I .1 I 1. I.. I il. I I Aw 1, veld log mediog.ao "" Ae es., __, ntre 7 y 8 dff Ia n
-, I I I I- d'.. I I :_ I 'a incorre ta trop j66o con el
''.. 1. .. fuk e8crito l a. do Sept,', na ) 'O eras _dificultades;, y IDS em- I ,, efior Goberna or cq4uncia e tog,. . I i 6nde due e Se, I- , I Se Uole, dela fo ]ma I
'_.,.", I ro s PrIm _., ., El d I' 4 ,h I i I y
!, I I I q11 I /; 11 I .. .A s I hey, pas6 por frente A la 6iudgd,, on
I p I
I I 1: 11 2XircuI6 muy poco on P rto ar', -def, , al, , ind hi -, I .- ., I I I I I J. I I I vaga .iol I '. I I eonGAictoria', ini'ci'ibadora aplicaci6n y cc
,, ". I I I I ., di -1 w Pero no ica; el rem6dio. Diag fior Gobernad6r, '' i o' o8 in eas por. contribuclOnes '" a ,eS que e8t" to-, direcei6n al E ste I '" I d 'CU7 do abus og, uo suei I ,
I ':': 11 Rico, Pero I I b,*Ol 1, _1 li 0-11 0 i, , '' 1 -7 1 ,1 -, I I I I I Para, a Is'a c,
". ep. Cam m los E__ It adcanzar I" Jim I t ti6n- 'Aqu6lla duplicidad I on q en redactarse de,10's oRiota
" -_ 11 I I ,, je-A lar- -, ,.
_-_-- _1 I I I I nostira ,Per '40, c A.. : q; i, ,p -M, da Ia cues
L. ,,,),:,, I I ., lebra,: un es6'uadr6n de ac 'omzadog' en,'Puerto Rico ciert '
, --_ .. ..' tado8':VniC. oa; _a( c7n e dl : las co 4 t4at, .La de6laria-c-1611" -deilaTeste inile, "'aria I I 08 documentos , "Sentimos,
, I P, "I , va mA8,lejogel, Sefior,,Gober4 dor. no.961o eg ceq 8ino tanibien escua a, de log Es- I i
L'. 1 '. I 1, 1'1 ( I 11 I y crucercis dela' dr d,
t;, ,-4 , f* I or v ,01,: r 'So a', pxo ici t es j'a'as "'I (' effects co r6spon I I i6r e, ,, ,. ,., , I I V I I Y I I I 1, I I I I I rigin Rof es primeravez y 4
I ,
t- I r6m etgPeeifica'men e ", a ay ic, I I
-1 4asituaci6ii-6conom _. I 11 , 'r'., 4 :, __ , .1 "I I- ",. "I I ,
' "' I ,a I I I I I I il ,Asegura quo ,16'ogtudiado gqs,,pro. nociva., htln mo J effergonquerIa tados'Unfd-osAe Ib8 'quo .om I t" uI6 26 '.
I. I I Iog' re8poctivo8 (1 partamcntc,8, f. 40- di' te sotre 7 blemag con Ia; m' I aga a i -iudadan6s de I -, dOl, ber la'atenci67
-1 __1 ',', I .1 I -' I 11 1. ". I I 1, I r diiigencia dILT wt ,,Iqs ani br
., I .1 I I que .1q, M, e og,.c, 1, e- en In I ' va 1 ,e 6, t -, en ; bte asunto qu :
'- i,-, I I 11 j6 pqo ., I I I I 1; I .1. 11 _,: V o as Pk,],dxrI,: I
ra es -8e, lizo uaui jmpi ,er i on o de. Sanidad a for
I 1 c a ,. il, I I I I -1. I I I :
." I" I as', poda ,sem 's qRe Ilevo -toda &ffiocr' cia 8uPieran eer y es,
ni-es, :1 _... I I I I I I o I y
. N ,' I I rante 1 ana, a
: -.-I;iil porla Age ,2,o,,'G ci I I dp I N 1 Utua& y, la' :CeA I- 1, 1-1. __ ''. I "I -.4 : I ,que sirven d0base Guantdna y M amente quedd redac I 01obi'
.. : ll 4,- , I I de ,permanencia aqt1i,-,sm1 ohasta cribi I i orr6cci6n, y co 'I ci a -, N I e- -, f LA C0afl & ", I I '. -1 I ., j I a en 4ue i t 1. I -, erno* ,Yes
.- 1, d -'. 1. ,',f IS "I I I , I I Puerto Pico Than dos divisiones, tado; y: termina d iciendo:
, ..."', 'I.,, '' va- I lo -jhofu'sa,- 't-'ral "., Borin"quen, f beron A I'mano e to momento hayA,\Cj;LcontrAdo, so- I -_ ,, I I ., I 11 -1 I I no traca e com
! I or,., y so s L r bu I I I ,', I s noeieran lag cuae6 iegld. funda uques. Gran
11.1,v, I '. r I I -_ ". I I 1 I .1 _1 I una, do 7 y otra de 5 b \ ""Ege., dboumentoe eqttfvo(,o:eseI ,"Tow.c'notA
.".. -. 'L-1 Itnente.'Lo8 inVreses finanoliorDs &(',,,d'e' ftd'iiiii'i'istrad6res Judi I l' gunA p gwhu ales do I' 44tm A; peroja-, n Moro do I ers I on as I fu6 I A I
". I I I I 1, I I uci6n al ohogdo elllosI" ment a ai6, I mura- Cj* ,
_. aL 0,jr ro coil I I a document. Ono de audacia v ha(va ri
"., ., .PueirtoR co e An'.fiitim6iiic to'll',-, I ", 0 e J ilf o no habi I _e' y MAS ad's.lalite:'!"El, o'tado ,econ6- in" se le.,pcurrWique in -16 o0td ll' I y d(,,,eo 11
", I I .1 0 in ,s I I . 1, '. ,, 1 la 3 asa? & l1a:del D'oAe de'la ciudad 6 -presen- waf ,N, 6 es obr" un i ignorant ta enmionda, p
,-, '' -entes fran I I I 11 -, I 1-1- I I I de
, +; , aj ortantes casag ba afop ,er, A -1 as rr' nos de.u 'denb i N '
-1 ",- gados con in I) ca quo I A ii; 6 'lie encontrado el teso- ciudada cracia.1 ,, I I I I I I m icC), en -que na I I I .
", I I I .1 I , 11 ciu e 'desfile de la egcuadra. e ha sabid
I K, ,rias', nebyorquinas, cojioeedoras (It, ac n ,,, y sesoli it-6,por qu 'no a Q, redactarlo, coid or- cue 0 Ia
,_ ;, I ciQnes e -I 181 c I ro ingular es , "Bi
,, I 1,muy. I gravey! I bian ser poliglot 1 - -. ien e 'I.', I ',- I nclasd
"_." 1: 11 El v da:6o, de, SantuT,'ce :,
I _. I 1 I I , que, n
11 I de'regocios I I I I m .,,. ,, I ecin 8e.utido' que'debe ,to- lo ta I I como'sQ
-, "y "i It R A D, y e q 6', ( I v 0 I I pr6qtjco
.. 1 ,a si uacl6n VE ,',D I "A-locu log IiQmbrl'eg p r Ia E I Se or'Gobe 11 al I .
--- f 1. ' I I I I I reside de'8do a- 'd ''23 h'6ia el I 1, I
,- .- I '. ruador ace el e- verdad qu ed sa ia.que,,. pretender I I 1, p a"r a' ,a- a ne e escrito8. ,, P. r hey, bd8
, ;. 3' -M'ento G e Pucrto Ri-' pn g -eral, I a 'ayud a, d I qui*, I .q A ,Mat, V, inte- I I r. esto 6nero d,
.- .del' obidrno d el Go I 0
'- _Ax, I I -1. I 'PrC ,SN , p I I fecto de un'bombero, queAe8pueg tal Absurdo e I I I I I
., I I o8te, y, n orte ,del .poblado se queja 4 T)_A
_:c6 ti;vo doga8trjo' ef, C, If . a I I I , , L, b. I ial aclaraci6n ci6n." ,
1 _.,,_ ,, _os para e biprtio, ..diend -uese trajer A log 1, jhios iia forn
le, s I o q d 1 u c I I .. I b lu I I I I
I % I c gritar lf egblA'grega q o las bo- le ttiaiweiite A r wa a deciudada- (I "
I 11 I precio e I.'
,.p,;, .1 I I I "j e que rij an ,,g xhor itair eg d q s , %, I I .
:_ -cr6ditol de la'isla, como cl, o9trare Jos so rantes. depOs' I .1 e T' es. ,qu I ,11awar ]a a-
,:, 4'.. I -. I I I I cas d incendio capacj arlos par;i,,que en f s. Pa- 1. I
I : b tados e' no suministrarj h nog I -'a Ia venta do 6Arnes, re8ca u

11 I .11, -n'N ueva I 11 ,, y a in 1 no I o I 09 I pai L, I I I I I . I I _. I 11 I I -1 I I
-,,Z?,,. ,,, -MI08 lu6&, porqu, to o ,,el Mull( (, I yvolk. ,So deela ,de otras I I I I _. 1, I I I I r .
I 11 I a-ua abundante .......... ,. definitive slipiork ningu' d I '.
'..#"' I I I 1 ". I 1 11 cib8, uno :Para f, -1 I
I I
, A ., 1 iente-que log official's ,9" i-inportantes corporacionesi uenO Y Neu Seh I I I I I I I rece que hay dos pre" I I I I I
, Vic, claran % I dog, idi m, ra que upieran T O R C A B L I
I 11, I I 7- 1 I I I 11 I I ,
, 11 I I 1 a a L,23 hacia I I
;I _. .',, 14rent6 do -'nuestra administr I aci6ij, pod y an'lA sus deudas..Con,_ei za- or Gobemador des omag,,,, -I ", L 2 1 -1 il pr 7 '' I I _. ol ved da ioAeld Para I : ", I A
truyamos uD69' uantl .eClifi iog, y nada. ..".. ."- '. I Sa 'J fany, ot L
, ,,, -a ii c a ra 6 Ia I "' I Ise 16s jornales y;j esca- I 1. -. I I I To, Para el anteg e_, I I I I . I el, I I
1. 1: Tn lugar do mirar cai ron a re( ucir I e ", I .11 1. ,,,:, v, ,: ,, : I I ", I I I
1 4 C el Afonsajo Con .R. u I ,,, 1.
, I d cliquellios Ia lyo6aL, gUa del que dis -_ .. presad'o y ,cohiina -diferenci I ", I I ;_ ", I ,. __ 11 I I I
i, I ' ,- _, ,Pero 8igamcii I I 1.
,6, f-. b Se eriabanlasfibY'
1,'..' t' 0 - C I 'I 1. 1 to: N w York:enero 15. . f El 6apitar
. I : itu"16n c wo lo hace hoy' el'T)r' soar ', t-ra ajo. -gamos A la'pr sokhci6n de I 9 ti6ne '. que ei1- I I I I I I ", PDr 0 6gte dos deelarar;ibne$ de, r08 12 contavog en kilo. Lag I e, , , .
, ., I I 11 .' : -d e
,,, I 1. I I I I 'A L d1fin
', ag' To, ,9,, O estro uen, oj 0. 11-1", 1. -, _1-1 I I .1 r
,,. : Y erybti gcargolucio'nei -pf i-aevi I ca 0'' papel, coiner i I al edificio8v ue deben sJp"rege'r'- e ,4 ', c C n:'b b A ,4ahom fueron reco, I ula i6n'dol'C
'I, I I I I vudo8., dag can,,Ii i6lpod ,_ I I I P ,,
,:, I ,.q ,: ,,, :autotidadleg ce en uo 61 Y"
''I -,.tar olrcinficto, t4>elabait 6 -falgas, bf jaba en Ia Coti7acio'n en PTOPOT 19 -,. Destruyamos, SefioTGobe' n, COMO timbre' de lar- I 'por _el vapor cost'anero "West, manecian d bc
I rl .1 11 I I I r, I I 1P ..: , p ibli ojpeda defender8o de Ia me- 9'dos I
;,.11, ,pTopagaiidag do prospeTidad y Pro- nes do quiobra. Huba txodone 'dnit, t w ,,, .1-1. I ,a 1, , ue ,i .' I I .0 I .
I I '_-- ,_; rU lne oplado. e prin7 jj repi q de cam' -, Port?' Y AIgunog tr'69 de log que sa lueron reco-id,
" cr endopodu con -to-8-m-e- ,) o or *6* I Th" , I .1 V" 01 ,:1 I ya os. e, I 9 - , ma, Win6 I I., I I' 'jor. manera'do e_0oliaeiones y'de ,, , I o
,greso ey es ,6s mil'J63lars de val ',,k Ili- I otiiiy- and-supp w,,gin 0 cual 'es co a Pallh f'No 4raigo 8tTuc-" I re8tar '- xiliog', client estor, salvti
- I V. oidl 11), a lieron Para p au
1, "' --, I i I I 1 lcofifabulaciorjes--5i Ias' hay-para I I I I
. I
I I I I .
',& ': dl6sln4entea engafiaT I do ,qttobaja pn a seiscienfost I I :_ *efta que po4egiog "cnir March ciojjo, del Pi:esidente ni-,de ningull el mer6a - 'i pl arKf I rna4tener altos tipog de precio pa 'del, apor "Cobe- I I
I I I I -1 ru S an 8 ocho n6ufragog v I I .
.- 1- 6cuhiaA11&i6rW-York -CI-wASg,5- ) esbarujuste ya e I I I I I I I
este inmenso d I I I do; destruyamog el neggeiad organ'5mo federal. No, h'ablo'A now , Lord Kintoi
neo i ra artfculos de primera nece idad. quid'!%'al clue 6tin despedazando
- lido'ym 7i ado do] mundo., gravaba I I I I
I I .\istente cj ,sjrl 1912, se, a ,declara- .1
1.1: 1. york-ino deinforinaci6n ,y.anuncio, 'bre de ellos". Agi, dice uiia,,,' I., I i ara Nueva lag clas e1:1 Trinity Rock. El capi- ailment on IoE
I Lasituacio'n dilicil y de prue a por el iater6q-,usurario, de nu6stros I I '. I I I t "A'faflana embarca p I 11 :.I I
I I 7 de nuestros frutos, desde c- i ra dice:, "en cuan 9, quo
I I 11 I., I York, Ia j 6venartista a ie Fede i- tan y once individubs de Ia tripula- ciendo propag
. a t al de que nog habla el'niensajo rj s jificulta&sdeob ladiijitida libre-de de- I I ; I ,
. I I I I I I yp I ficar sea maneoer A, bor- posici6n
, CU bAnco laci6n, el pripero de nuestrCIS frL'-' C1 az I ue 6btuvo aqu1ju8tos, aplau8os ci6n de idie onpeor Ang
, I "Un pr6stamo por .peclueno qu(, I I I I I ci, q , I ,
I delGoN rnador no era mejor, on topel ,, tos, el az lcar comeftz&d decaer en rechog, .e8 cosa qUe Pued que.jA- I Ia. El a Paz, quo sc ce
I I I I en lag diversag'6pocag en que tom6 doha'sta hoy lJor lamafiai .. I
, I
1912, iii en 1913. El' 3 de.Setionlbrc 1 ftiera.,' I I eza; Oi I a ,. ". I ., I I "I 1 I I : "L "' el ', Gobierno, visit6 hoy'al F
l I I I I precio y 'en .fortal ,,, e ruyamos mAg suced "' parte en4os e8pe'etAclilog, ofrecid08 por ali8d6uh'ey -- I
I -torme' am, l Planteenios(eldilenia. 0 1 : I '' ,
.. "I de 11 912, fe c1ra del ir I I ei Gobier el injorwatiolz bureau,,y_9 quelos 6- Cuando-ge loon es49 (Ios eckr I a, 7_ om S. Posee d u 11 hAlla8e 6 oo'rta.di8tancia.. dig uesto tario de Estad
. I ,
:, del, Gobernador, Colton -A q13p 1109 -i Puerto Rico'co- Por conocidas c pafiia .
11 I no aine icapo .,ei 'on cioneg u e q,, launa so 11 I I 'le I I I
, 0, nicog iiif ormes quo 61 podri, dar s na d'trAsIde otrl presfar ayuaa
en, i 'apreciaba Ia, situaci6p des- I I I I ce y blen timb'rada voz y, verd'adera a, I 11
11 v nio8refiriondoja situaci6ndo, I-10cfa v .1 1, I I I I I I I I Inf6rmaseq
. I I I I I I~ I .1 log denuestra ruina cierta, y 6stos explica pQr Ia otra,,y vice, versa-El expresi6n de Artista que colioce y, I I I 1.
I- 11 Ia Isla era, a8l:. I I .. 'Cie liacc, dos A ios, &-Po Ia apreciaba I I I I I. 'i ,,,, sin dis6nci
, IQ rhej'Qr es callarfo ; 1,
esp6nd Si 16 'rimero 1. 406mo se, I I estruyamog ,Qefior Gobern.ador debia)iacer', per siento sus p Poles. Dea aqui name- El Pfegidente del Gabinoie b6l- I
Copianios de, "La C6rr 11 I I I I I 'j I I : I I I I 11 I I
I I I I ni conocfa. e'3ai VoT1, I ; I) el ,negocia.do de coi pras %cop diez por que Vione tod6s 109-vig08 d i o, ayer ,gorfas, es'ti rf
Ilia I I I I I I ro808 am g ly 4 do desear ,vuel.
Alarzo I 8 de 1 9 12): 6qlic' I obernador A I I ,va garo, Rado'slavo ,' disolvi6, el I
I Puevo In- b I I I I 1,
, r I I 9 cierto de coniisi6jij P I I e que proa- i mente i IA pro
1. I -1, i _,, : I I I I or medi6del dad, 'a declaraci&i d d pregtar su, eoncurso ,11as bellag ParlamentQ de &c a:, naci6n, por
I La sj fttaei 6n econ 6mi ca do 44pe anu I I imo aoI;GobeiTa0_0r
PU6,4-f! ,A 6 ti "' 8 , I -, I 1 itan
. 1i I I ,_ CU 1, I I car jama5 ' ra ad7, I o I I al compramosen Now. York d tre: blemente'46taz l nochesi do arteen r6tando haber ohusado, este ,, cuerpo apro- Villa, sol'c*
Q1- o P .477 1 1 ,, ,,, 1, 1, ,- quq winter I
!' 11 4.j o es muy .qeriay merecej eStU Coj'Von ,%r j ts, sUce8jyoS HienBft eSl 1 I I I. 1, I ,_ 1,
.I:"- I V 0 '' I I I cexentavos yarda, un dril quesolo mitida Iibredod1,I P 0 P, - I diez mil volu
- I I '-' I 'Z 1 or, i "ii afid6g:maestros se deleita'd nues- bar'el proyeeto do ley sobrc p' gu 1
,; I ,, '. 6 .1 I .r c I ''
!, I I -1 I yeetadac,
detellido. M sta en saij Ju 'r J 6iarac 'o','Aebla de- I I 2 ampo
, dio I ,-, A inn'r nos? si 10 s6guiI7 cues A s, I I
I I _q ,w Va o x iacer est 'de 'tr'o ente'ndido p lblico. pueto, -provisionai.'. IN lie I -- 1/1, I- ,. '
, I d, _', I 'brosala, eaPa- , " I 1: Hp, gado, el momento e rc4t- -dr, Z ,nregijj a qsorn I , e- I I I I I
- I --, .11 "', 1, ,, 4, destruyamos 11,19, escue, as de- cocina c ir anteS lo, qi-le Ac! 1104uVO oe d I I 1 2 -de W ji '
- / .1 I I I A 0 Q n I _, ::,: I i ico.
: i I I X19 ,r v ., e heiila sl- I I '' ,- 'I", yer hub 8 si 6 especial en ]a : I I 1
,-' tra el mediolinmor4l '02',Ioi,14r j v, pj jq4oj : Q oji qu, .; nt 4'.Na 1. I 11A, I I ,\.
, , , ",-. ', )rqume..Ios iudada.DQs de una de- c 1r ii no iiiii9d A u a n goberna ', I I ,
11 I -PC I 1. ; I .11'1,1'11, eleg dos, d'edic6ndola, al
i, "4h, ,-, ) 4 -, I-, I Miiiaiia., de. d EA I Piesidente, pondrA 8u veto I I I
, I I ', 'Ipi I ile I I -1r) .ol:), -,rl l 4 '. I I 11 I.., I e I I I I I I I 1-11 11 I 11A, ., go, no 910e "'V., f I ,,,- Ii,- Puerto,--' Ricopor -do t I , I "' .que ue p qrcos: (
1: 11. 1. lb I I I I ; -L osb -'
I., ., .1, ,,, I 11.1 f Q PA! ,-,tT,: f I J I mj) yacia', v 44er 110P 4a4lo : -naxnbr&,4el Presi* *6 Y,, ,Y
. I 1 ., ", ,_, 1. .I I : ", 6 Yoi rar a'14 iwm6ria del -oyecto ,e ey"go rp,'presupue8to., f'' I
Oi (fill uesfi'ap -tri l() 4', Zz f, 4 (Ij iuuQ''A 'i ,, eI4Q4 -1 '), .
,w o U ia,'r. a' 4' que p ;, I I .; 11 I -reg I' ', '' "'1_1 I'll, ., .." 1.

: L- _'P'g _bjr '6,QU xel4ti'4, a rrelociopj,.-,y conoL u e, aq' e ILI & r0loiic 1. , "I",
'. -7 4j. esq 1 i 6ia I
''. ,,'_, ,.,,I L _-.,,,": , _,,, -:, 4 ",- Z, I 1' __ ;. ,' "_ ;-- , 04 ,, -s ro, iluATe cbi -ipatftota ed 6vt- g env a -6 .:Paxal
..I :. 4 I N l I'll 1, "" _t" C 'r'-' i d ,
.1 : I. I ) ,Y, t "a -1, .'. A ;,) :go L' 6. &1,' P al ,
.- I I 1 11 ', ,X,, ,W - L .' I I I- __ " , ", -14 , ",, ,oT-,,n,,, V jj, ',"6 _"# I ,
x -(',00TIQHHca,,.ymora,,,,j ,,,, rica, ,. : I I -" 4"' '. ", ", -ifili), ,6,,, acer I, , Ie, 4a I ,-Treo que
, 0 4 rulx.4 j 1, 1) ,, y e,,,,ij 4 _J, ',-E,11*'Y;_ _",_ 001A&I 'If I if 4 11; ,$ eiiAba 1:'... t ",f] 't 1 V .
- ,:, ,-,jl- _'- f ,,, '", ,- I re g -,,bn4 ampta eg pkto a] az dcar. -- did.
1; 4' ." 1 , '; -, , a _-- , I ,# .- L ., '', , -U u a- ac e go'hil
'A I -I.., -1'. 7 "I, .1 % ", , ,T b atienzCo 01 r6n. E fiia ',koni 'c[6, A ',P T 0 salvar :
-ijo -, mu,010, tlpniW 'VA 4 I .11 .,
-)- -(' ln- % ,,,,,-. ,,'.., ';',',,1,& _, 1 1 1 1, I I I I lu am en I- ,,:"), ',-,%, -, I 1. I ,- 1.
0oj que,,1o,,,, ptio"t ,, ,71V,,dSL1-,,v1 .
,, : 114 I' a" not, , to
I I ,: "I a xitm6ticaj: ppro -, ionenpor GCtbernador'(fe Puer Bic$, ,q os -, ", '61, I ; -ulgao'co
_ ;, -, I ; I :nas, or,
- ,, ., I I I I I I em)eno e c-arg (16 Speaker, cCn 1, ,.
f'.1 d C16 'dc s' 'I I d' h1e, IA 0khAraAeRi Z
1 1 I ,Iip egar! 6 p' ,'%, -1, 6 1, p , Y dr r_ A i1no e. ,Qs, 7 1, "'; ..", -, -1 I _', 1. ,, , I I '. '
I -1- I ; 1 1 1 -f p o no1d '1- 'A 0 qu sai r 11 ertorriCiuenos b
- I I 1. I d I 81a, ita i
", I I I I I -1, -e con eccionar. un"po o en pu, or -debe de'lht mara y on ta.' s'e'* rej-,6ntanieg, :T n up 8 eli i .os'o
- I 1 wf W rb'9t--,,-dir jAn & '54 I ,cotec'cio-, c I ,8i6n de Ayer ioAos. q .
1.11, 1 r'. S&'rt ta'jji" I as P : '' 11, ''.
I I , b] , ,. 1. 64,,qp, 10jee cassemle .......... En-1 de E, I ", i-,",
, -- 1 : , 11.1 ," ,, ', ", ,,, ,, '4 a. mayoria hacer el Presidente I 8taaos.UM_ ,er, Ledo. De Di mismo, a c kura, Ia quees
, 11 :, I A actual Speak
", I pue, os, ptbcra 6onvertirse on t ro, 1 "4 Z J6 6 ,r i 16'" s t (log o I ego, ne del ,: ugu a por1a cual
dos d lo t wo de lob, ca 68 en d j, los americanos. ,Si aquel'f' I I ,,, rtade cenh
' I 11 4 1. I I sog r ulLa'ir6nico q. -,apT 09 I'll- hi o 1 111 610C 6ht 'log su 'b-,admifiistradores,,de correo8 I bie 1_1
V, ,; In p'iado por u'n pastor z4flo, AAos y InAtq uZe loq suel- ,1 I I u e di8amo recordm
081 I I I I 10 y1trad I ''I I
ijera expre, am d I I 1.
I I '
I I I I I I I
, I a I dan e8to; ffltinio;. 6s,,s d 8 ento 46 -lag do inte'lectua-le8,del. que' quedan fuera, del. 8ervicio civil clasi -n um '(
- I I I I.. .- _y ,.aaem efior ciondrio no I I gr n ero,
,que so les impoiie., to,-,-relativ( 'la crisis que boy 61 fle , I 11 I I fe, I I I I -1 I I I
1% I I 1. I I Gobernador, ,n unpais en q ie.no habla dnombre.'de I dog on Ia con'iz
-1 I I I -1 I egtilmog c I I ,6ste, so ,11u6 y haciendo justicia y honor,6 su fic oj
Ese editorial daba Ia voz de aler veniamos sufriendo i I I I I I ad I 11 I I I '.
- I
:1 I pLincia, y q'uo: clue! t'0691 as wuj eres conoceh, des- podrian.hgce extengiva8 A,6ste las respetable-memoria'" 'La Cdma'ra a I I- I __ I I perecieron alic
7 I iZ U VIP
n 0 CI 0 -s D n1 0 f n Ja a C E ~ n n I I MOWER L T AO S A A R C A U R O E aqr lno h V 11 hom reg qu eg 1qi~ piede'alv~ vi 1nu -,.,a p~ r c~ q "v ven qu R onsu en ,' _1P IT E
otr gho b k q e ,l A an r e gi e a iP(A d N o o ar g o '. me is o sY O d a e g h 1 i o u c r mn 6 e eUti a c S o r e ~i6,Ai ef b e n iu i ua s oo lo ,d d g"ql s stl su ,z n IN ,ld ua t ede-pr enc A e~emQi9.Q .e ee7 r(e ; 6 o
r a4p ,91., 1 m ( ep i a es i a le~ rt d flcd d d u, o -1 'Mi o oh ~ tet p r u o w i o1(-i 9 .fu a>9:e1n d ii u ~d ie ae p n netd
d i i P r ,N V 6 sig i nh m~ e) a ,n x m n o ~ v v& p m l d t oho n e 0 l n E 0 f-j i i~ .E l a r M r i n g< iMie IJloc~ e o uO ~~r 1Ir ;Infbin r(c re a .ed s s e 6idfnd L.-e e
f 'd d
b4 _g s99 9,.h ,y9ie ,v- hha iia 9I~ o -s pq e s u s en a t ng a o m ry i~joA A elet srin il ,r- g, a d~ ,d p o 'r0 re re ~ nd --b 4 i se a o Ed~8,1 td
d br i ESQ E T 0 eci ; T e is a, che e OIVT ue o e o g ,to a 1 0 D BIOSU-e er ,4 ec n i i m A a d RS C JB C S D E G -XP& Igh m ro ni ONe&e ian ljro a et8P4 UD A AO;,0
A 8, 9 isCinoo, onrn;;0, &n s So ro.e strs '' Q9 A 'M C A9-1 4 I isiftmr V II-1
4. ElI hA E42'TL AS"
4 99T .STn oU M D A A Y ,R U C R N c d_ O ei e~ m6 6 T RdE s At'0 r rta n 6; CQ u T Q ? 6 tLC Lr s 'e s 5 bZ c r ai p La' r n t
a' 99 y o
1,. NO N' 'C E2~
b 6Aod~~~~ ~ s9- 9 e d m 9 a o e'dn c rr nt r a q L a ~ e ,y ,p x u i EIh m e~ p c i~ o,4upI O'7"Za19nq f6 a 1 aa a t a uttu e6a o A_ O'i o ,Hy q o e ea o J iS U~re61 le a M.Asre4 piu s eueai 6qTi ec
07pf re t d asdo a ,aC ~ 0T E esc nq t ~ etPO ldo m AaM a d Q o' er~ n lp qjtitA 'E R M E E Qia u v u alrt % A 0 E- S, -, 9,,b q a a a ',Om rC na M rgg4ai Ja eeb-aad
q u b hebAr> 9 9lh rb e, ,, q6t9bd9p40j n -R I 0re a o o i d a1 a ia~ n g o ep rtto )04r so e t 6pe ,7
C1 a e d'Leu avi iiZ iE T X1 LO o B N, l M e .dad l 6m eno ,SLadT1t a a TTR T O 'L10JO R),L,10qCt-W d d ia !dber '' 'IIII r u c s n aed no ,,I I 1 :O ; A LDInL e~ua l92o in it p e n -T
-ene e' co tmu~oen10 ene ege .0 p etaijoo q e A a .1 11tap 00 p a e puee sea :1QPt 1 ae. a
I MO
delUMARIGENERAL El promiedio de~ 11sviad 6 dla ootieldia' 10fu6 menr eun10por e
Air Steele.?N~j -D ulOtRC "
e' N I una pr Se c rUeia p ga -dI a
}ae mqn, uifo~ni 'i rd r a, 'peo*,en
ree ~ ~ m I m c1e Rd0 ta la9dtcoe nom
de 2t~it o U. uSil. Weas tra rti s diaias.e
e coio y exa intintos y ausesjtdo alsitadolesa
coppazl 0 ea
d m Ddebelidad de t la. sandre, ent de tl
e 1 jtari ,r*ser
e itigiSzi en a m l6a a o n o mp
qsu fanco ne sdna t es. De et enT anto do e la e e bn
a tr a~ mei prOlga
areed Eo, qb fforeiia~udn cat
coa rel i ea tici
elz e can elid ce C 6
eea~O I r 1t ExdStati
ee ~ 19 s'o
da2aOi Li a pree Li ea1
de~~~~eo be br et9m esrdoro 8plaa NLsjmeaa EVaa ABL IMIEo
o 6ne a I P. o CLIEN
erg e as r af Is a a
da So U~ Noseajo 14 iwo elcreeqS S,
us losagpe 8erth ide TerCO P it ATNTEA U
et lo ami 1 ur_ g Ci rmleb 6 604 0 e a see
v t 'n A e ibo 4 n idyey e fra s I po i nos u a u s o do Co.tr
a0 fur u a on ro -pxs 6 0eaC.td g ri rni
r o eo todo e tog e 1 ime sto OS COehN eh
ri eenaes6 pee lra N OFEmeno oc e bi a Aen l (). an Juan i
Loi Y CSt i p era.8 es con ene m
ev~ad e dliuide toood --dftiM Allrt ed e -eSn s a p deviso pqrd ae eie 'I$
priisaaener c piabuotri1ea ch a, e as oe 1 n- leT Mr rf C 7,O r queulrc!
nre- doderoaqor 8.rieno 5o al age mos tra d 2d d enloer ro
a.i-i n o e tm erion a le de1 8 6n to, cl o uniee ai laa 3 tioney q ue eretemo essney
es oi alts ies eloon6e o ose cuam a jSms s sqnioe n~u ae. D vkent&an~kwlad:e n a rat
p~ N6 0 gr loa s y aos q oge r~ co l wobe do y :se topeea a r oneaiayfez
eoyedi PoL l sorrf loan 8te p n esona' el osheo oaiel. P r gn a i r oro ea f aq ay
bapidto D, L T o
rolsgadni a5 Ie a0 04)
top adefcloonflCicto, pya u e fif,6.- o0aih1ys ild aul df yqers.0a,vncmets ooe tems o sd otr#r o
le%,ad ci 1 religious lSiog 'osa o 1 't c i e "t fi 8fe1 a'5g5s t era u o9e l a to sah n oece 0 n
"Ia ,ee! d lr ee add
hor e dreiete oraAgetn Coozi,.-T Jaon <16 t o tPA d t. e .d
1-t g i 9 r a e ei d trab a pe 6s 6ai.&e, ddi o
'nil ltr-e n o g dnieree os 4 cmtro rp RPgC oV pPL
ta'd u 1eiga gdp a. rUecatnoinodnet
Vih L. .r n aci dae : le I c ( e uLc pgu dI ar onl oii .el o18p 8p 65 9.er11u
ino is ca .,h oritTH R D
codeggir, a em s
el alen e d o t0idses o
t, a e 1s iP d c dP R "4
gdttras ]s co t V R tE I' 7
Lspiev po c ea e, l ap liei eon om 11 do.r 4eta 8 es i6 Cel)dlcti
h~D anIugt ob a S aL!t desigu 6rci 20 cen
Tj V4liQ ue 56V -~ja.- a r ,4;a6 o g .O p i ni aA : .e i u eo c n a ,5IO , ,S mAt 4.nCr e p l c a ,IaCs rt~6 U afi~a r a ia ,F M S M K 1 A A$ K,3i 1 j r %Id4ir a ai a 4 f4odeIP S A E O f 8E R N A J T S 0E"ef~n s e et r-T iua upx
41 1'(1 17 d 4,4so ,i
.4a6614 ( jaQ nJXI), LI I ; La r~ vd e L-h 8 u~ e' aj~ d6 6 p bio,_ ;( U is ab ~ip oig cc ,i ayn'n u'o ?ei C Le~~e'~ el no i a P444u it n sbo i up~ d~ cxp a ,d(u ii ta ar'r I U A it sIa 'qre ei aa aii np4 rbx- g i
pe as de JeIa ~ A I 2 20110 'a 18 i morPr M ]11) an J s6 2 Ne O IannT~ o l~ icZj d ta ta o,, rL' I ,'LL4 j,,za 0Habfa l ues ,Jf s as ,t qL I i II j' L_ A 4 do, e C r e&Yn r a 4,ei gI QE
4,, ,44US6 1 Vs a' .1p n a ,,iA ,Lfla t o i o aitp' An, a e O i s brA T 1'-5P 5PACBo 'sL R .V Ltm ~ .,; r p sIIIL.,,rf4: 'I eI O' 0 '' A CR r iec o o aC rep e 'M 'J S o e njd eO naO~ri raj
a R t rq e s 1 m a a L ega e C r~ e el" 1 m te U"o rgp n l n, r a n o F fiW 0 A b ri' 11 r c P ,tS,:eIiot n 'rC .aj~ '
-m
hems idS~el,' 'C4' o ttV o~a oP e u c6 IsCSttl ot ,co
44~aa 4.o "'U 44 lo ecaa o 4lt rnsrpi bme e,)~ o lo l -r g
. ; nt q ee e a j ,s lf u b pB0s s i1 td Vaienj S Se he t ,p r a -tag si n e et n rn n s a o e s y ia n p ag ai a y c m n~ p r d ba 0 R Ar-s ,c rep n i ,i n egn ida ey -Lr, e$,FGAM ETI z1Uo
44 'a a ~c u epotcf i fnd o rc a& ls A i u rat s6 'spre a e crod uA lsen'~ jd a a o~ i V nPnJI ~ e Dq~ :n e ut n IJ e ta sh e i- a4pr 4 nI co el agei4enprpie 4ahq l~.a T U SECA e abf8,mfcd 461
Aicuileen s eim om~ l n '-d' imean e Dosu ne aor e ~ lia L 4 r tqogI_ I, I R 1 F0C 7Tis ene iudoen,,IS g ftsiq e u A k md vi u~ q e aco ar om er o, i UL u9'tro e8sbeanorI~ ee'.La uew o e ledeiii -1 tds s ase ,
MU _U ta Y IM ASp ct k l ue e t de ii Ocrz ,] oaV.A ns OZ yr lg q e C r v S 'd e rtaB -8 I
4r- te e el pr$sroinV p a ula .le ai Q iig_ ei ~ t sC n p feo rI o -ib e e A, $ t MEO R C d y r a rybl w &VV~m q osE IC6j e i np e a U~ g aid eFrrcsCTI eun,3 ,I0 r a e t A l~ u e81 u' ,, a 'b 6 al sAt ri r n ed d a a a -cil ~ 'a o st AI a a 9 r td c oae t l I4q ~ 7era Z. m a g
MA I
p a .na ll9ier 9I V,
r Ir
Ciiii VB
0~_ que z a -E T
,aD -t p a a -rM A A U Z '
; ,I,,
S- 'MC I AND V
I!
d" I --c 1.I I t- s no etj4-a l j0 hC 1 e-A0 l s ~ao4L 0V I I W I! E N l )r''tQ el drA T A Ill pT-T t r
- V I
I -* !
4 I.m
P If* I
_ I __ I , 11 III 11 11,111,111Il I' 11 ll 11,112111, ll0,,' IIIIIN ''I'll III III, 1111,
,
11 I ,!Il "I ,-- __ _It I 1, 7' -,, I ,F ''
'- I -, ] ', 11' 5 -Z"T"", _, -,_ I 1; I I,. If;, ,', I I -, , ,. I ,
) I,- I, 1 :1 I 1, -, I ", I I I" I ,, -, ,,,, 4 ,,, I ,_ I I I I
-I _- ,'. I , I , '_ 1 I I ,,, I 5 I", -1 I 1 ,
, ":_ ," ", , 1 ,-- I i" , , -f, : , -- I I i I -,
,,, 'N 1% L -, I : I :: : e- ,_ , ,4- -,
, 11 -, ; 1 , r ,"% I '
11 ,-, I r : I I -11,
" 12 1 1, 1,, ,,,, i,- F- 1 7 ,-,-,4" 7 -1 Ix .,- I,- ,jl I I ,1 I.,
- T I I , r I -I', : , , ? ", T I ,, ,_ L 1, I , ,
:, I , , ,v ,. ,; V, ,
. -, "I .,; ; i 7- I, 'P01U jE ( -, i , ., - f, 4 ,., I N : ", ., _, ; I .1, V Z,,T FfRTP v ,5 5 I- '- I I I
. I I I L I 1 5 1 ,, .. , : " ,
IL y'' ,I,, I :, ;, ;, "' '! ,,,, I _". I I ,: ; :, I I I , : ,.".,. : 1__ I ', ,. -1 __ __ L__ --,,' 11 ______ - ____ --- -i 1 -11 11 .1 I .1 :- L I -L' L I I 11 I "'I" I 11
- L L 'L '. 'L 'I, _L I 7 1 IT ,:
_' L : L L 'L J I : 'L L _' .. L' _- .'."L 'L L L I 1 I I ;1 ., I .1 L I "', ;L' 'U ' '_ "t) I L- 'L, rL L, ", ,, ., L L, I : L 7 L L _, L 4 ] j 'L I IL ' ,
. L L I -1 11 11 L ?L 'L ;- L". L .%, L' L"" ., 'L LL,
:_ ,. L L ,, I % I L ' 11 1 T .: I L I L I - I I ,4, L ,,, 0 , I I ,, L I 1 I I I I L j L', 'L .1 I I
t
"', % , , .1, I L 4 L I ,,, L ,i 'L I L' I I I \ L 1. I $ L i L L' ", r T114
I,
r , I , I L I 7 L 't L .. ,,,, '. L I I ,_ '! : L ,7 ,,, ,,, '
.: x : L L ' L 1 L I L I I I - L L " N ,.V,i I - o I 1. I L I .'; i L, , I I I I L .. r
,',L 1 1 ,Q U IEN PIERD L I L !.M: I ,
_ L + '''. 1
, _L I : ,_4XAi ITILNERAR11, L' POR" 41- ,_
I 'L 1 L 1 .
'' L _. : A 'i L
' ;'X L_- L L I I .1, I L 1 I I I I" ",L, L ," I I I .1 11 ,_ I L L I
- L L L "., ",
11 I , L, -w I I" 1i I 1. I I 'L' I % ", ., ' _1 L I I I I I L, '-" L ' vc 'Toli
', '!',;' L .1 I -1 ___ ___ __ L L I .0, I L, I I L I Z ;
, ,_, I L L, : I 1, .j, L : I L L I 1, L L L ,, ,
_ _L '. "'. I I I I ,- 1 4 i, L i L L d e I ,1_ L 1 L ", , L L "L -,
d. \ .,
, I I
.
, : L"
1 I I I su propio 'vlaie".de Ener :20 de 19'14- 1 1 .
- --,,, ., L ." 1" : S pier por tin er ar!'o del 0 L I _11, : '' I I L .
" ; , L, L, : ; : L I L Ill I I I I L I I I I I I \ L I .- L I I I I : I I I L
_ I, L, 'L L I I I I I r I 9 no d I ebe cul pat, L I I 11 L T r 'b L I j I j" ".' '" -'t' L' I ]i 1, I I I I ,r L L I I 1. I I usto la salud L I I
; 1, I I I I I ") L I \. P orl, a L presen seavisa a tc)
7 '_' ,_ : ,__ I I a Dadie. I r I I I L 1 SAL! D AS I ,' ,: E ,\
L
- L't-! '. L l 1, L -, d L, I I 1, I r', I I g I : L I -, , I .: I I I I I L t o :' ,,, ." L .,,
, ,,', : I I I I I I Sih salud, no hay. ale ri a, ' , I I L I I I ;
, I I L r % L I I L mar examenes de Far
, rl, I .1 CL, I L I I .- Z -, a f L C"I -11 o! Nuevicas_ .' -. ro 22 Ih an de'Ll I I L I ", L i_ ,
11'1 ,"_ 2, L I 11 I L Y, L
, -dich a, ,ni ble Ha b _-, n a . I -, .,T1 1,
, i', V, i'll ni felicidad, ni ., . v arLe. E n or o 2 .".' 1 I -I 6'v c -, L E L t
" I I L L
.'r JUCVea L ,L
1 Nuevit'as . .1 y 1 22 PuerLo P ad'rE) .". ,. V- J'
: ,-,', C 11 :' I I 'r I L I I '23 to p artla 1 s,_.., "66m o o e,
' ', I a CCff a '- CC[ a-L rI ppsible L L I L. I I L I I" I I a I Is, qu e ej '?
C o rk n I I .L ,Z L _' hd t I I ,. 'L r
1'e ;.
'i-T I I I L ,
, ' ' -\-, 11 L L 7 L )3 ",- ( I I Ld 169 I v
, ', _,-,,' I,7 I I -,! ,
, 1, ll: L.:' I I I -1 Para saW d, Pubrto'Pad ,. le Ill -!.,:- 23 le rns!
I I I I L I I I I 'L L, L 1, I I I I I- '7 m a o a & jj
"", : r )' 11' I I L' I I I gqzar de buen, : : I '. ic, PY ') Gi ba ra .1 in d, r, ,d c, ia F acu lt'
(, ') 1, :L'- _L ".: ,
'11, 25 i 0,,. a e ,
alim a a( __ "'onlin fo eg necesario tener una, I L A -4 en- Gibar . . . ]LOL-, L L . I I I:, ,
1, 'tl- I 'L L I I I _'! S L _L' ':
", L"" L L L ,= 0 f ffi as de'l ,iiiig L L
_' -k Y L l1litri't ", D
. I i- Guan tAn D, M QMiD -0 1 25 antiago de Cub a junes ,: d e e 1 "9'
"; taci6n, sdna, bile] L I I I L 11 L L L. I L 1, L IL I ,a
_ _f e n %, Paf L, I a a- I L o ..: L A'/, 26 0 IC
"i 11,ii; I L _0 1eg ii L, u n H ei la, d I q '- "L 1 .
I L I L I I I 1
,, ; ,:', I l Ij ? I ..
,r'l.,SrT W.- I -a In e io, JU6, .L L I L ,7 ,L , L L I
' va, quesin grandes "I I I I ) L. ; 271 S.nto'6l 11 : ;"-_ ,,eS 'L ., I I 'L esf nerzos Santiago de Cuba-Ma ,fe's ": I
, _: "" "', ",.' L L L I I ,,Y lIzs,,,,,, e -..,-, L
, , I w I I I I I 1, I ,GS I L 6rgan os I ', digp4 l vos, I c' I d. 11 T i:F"R ):il_ '' ::,L,"
, ,_, , l IL I I I I I ,_ I & to L 0L'ajjngo'P l JueVe '201 San,' P, a ; 'L _'1_ I I I I
..,' '. I I,", 'I, I I L I para - 29 L ,, : p rp y ,,, ; ', I
,-7-, , L I L I .1 ,- I I '' L" "" e 'l a Lpri j uev'eS 'L : ";" 'J' f O ' :
-, I L .L, -P. & L Macol L, I eL P.' R,_. ,V' L ''_ OL L L 'j I -- ,
L L L
,,,, - I ,B 11 Za C l-L L .3 'O L; ,, ) n 1 pueda asim llm $6 I zi n'd ,: rm as "': I
' Con f aci lid a S ii -i.9 J ,U e 7 0 L I 0 r lf( S ; , 1 I L L :
, "x ,:, ,, L, ,
_' L I I I LL I I I L lL' ,_ I 'L .- I I I ,. I .1 L 'j', L 2 9 8 ,,n 'JJ i, L _- ,..V L, b I 1, I t L .L' -;".I 11 "' I L. L I _1L
- I*, --- I 11 L" I -- I ,I,,,-- ,t "- -,
'L ': 8 b L I I L ' I
I LL I i E nbro 'I 9 L (9 6 .) : Ff
_'l -, I I La lech'N .- Bterilizada ldi na- ran Ju'ah, de P. ,R!,, Stibad'o. ,'3. _" _.L, 3 1 Al ay' ag i ez ". '.,, biningo', le iW o in.)l"L, ffft'.enLo ,,(2 p- in isle
'- : 0 L I a "I' [ i IL ':' I I - L 11 I I ,, ,. 1,
, j L a I d L A I .11
'_ ', 'L L L L L I L. 'L I ", L L , L I I I H i t L '
'_ i ,", .L I I 'L ''L, I I ''I L : L 3 y a'g 116 Z '.. L Q ,T4 1 a 9 L L- 11 11 1- 'j L I I 'c :-'
.. I -1 I L L I L I 1". I fural, m arca L 1. I 1. I D 'j,'e b i Q r 0 i Pon lc(; ,. :. "' L' I., I > 'W1,381 '; I I I- -11: orlif IN ; .W ral: '(2) p"in,
dL ._ ,I rd j ' I ,:,. :", '"' "' "L".",_, '.- I .11; _' -,
, '. , L . ', I L- A L t EV I yy ; L .1
', I d L , , !. _-'- I 1, ,)" 'i 1 Ponco . .. 'L I I 14., N116 I I L . _ I .1 ,. '? ",
Ll' _, I 1. I I I I HT R A L .., .,'-- N e,,,f ,acbrisN, I I I I L. ,, 11"".111-, .
I, L I I -, : I . .. ,;'/ I .jarf'eSL; \ 3 San 111. I 0.[ L, ", -, "L_ f I ) '( 6, R ,: _]) ",
L, ij'i 6 i.. ., ,c: .
4, -', 'L'; L 'v I _" 'I'gt L' JOS. ; S a P .L ":L : -,, Q jj:jjj j L L"",
'- L% I _L L "" I lp "!'O rg AL ni a. :,(,2
1 "' L, L'. I I I : ,, I 1-1 ,.," I I I I la a n Y1,18 I, 1. , 11 i Lanto j)6jjj
! -,,, I I 1 .2 1, L pne6eri, fom r, h a d e N1 aC Q'r f 9 M;eco' 4'8 ,_ 1 4 L" I L ,Lp,
- I I : L 11 I gi L_ t6M O
, I P,
L I, r "' ,:',"L" 1L '. I I L: L' I I I I L L I S I :, ,e ly I _,) -6
l 1- IL; I 11 I I L Ill'i n g? 4, -11 r , 1, : I LL r jti 6 I16"Cuba", ,., / L ,' 22 -", L I I
, 'I I J d I:, al u-' Sto, f 0 I L I nes -- L j 'ja t, er
I -, j L' L, I I'9 LI 4 L : L I I I I I I reciennaci CIS, 11 ,., L g 'L L '. .D coles '_ 4 la Yli 0 ; L 6 \ ,;L .: I 4 L' I I l'a- arm acki, (2 T-,.
, f',"" "'. ;L" L IL 0 , : L L il i 6
IL I -- .1 I 1- 1. I I L I L .- I I ,- I I I I L' 11 I I 1 ; .,L I .- I
", ) L I I L L I I 8 an jagoL Cle I : L.
', :! I ': L, I L I L r L I L L 'L L j9 )); ,1 9 L I :, "- I I L I" 1 .1
_L "LL', L. ".. L I L I I ; L r / _jLj H -a.b a n _, I L I ,"r L I
L- I 1, I, ,_ -, Un (, L '. L L a I I L __ __ I : I Cuba ,'Vie'i I -, : egei ,
i'i , I r ., ( a,. '.' 'L L "' I L I I .1
: i L : : -, n o I, ? I I '. I ' ,
1_ .', ' ,' ,. .1 ') L "'L I ,
I L I .1 I k L - ' ,,_Tie2':- V ,v
_' L I I L L L'' I _ I I I I I ,
, I 1 ,. L 17' V I L I ,. I I I I I -_ L L I I ,
'L I 1, I ,L I : ) lL I
_ , L L -11, "I I I 1. L I L I I I I L I
, L I I I I L I I L ,
I L I P0, L D ': L '' ;1
- '. I .1 "" 11 I I I I I I I 11 L Q U E N O A U SA U l .1 N ,O TA :L: J j 'p ento, io podrd s6r,,,m 6dif1caL I -1 I %
., L LL, , I I I I L L I I re s itinerar ,, , L ell la t L , ,
'r a '. L I I L L I I I I L L L I I I L 1 _1" I J, L / : L : L L 'L '
, I 'IF' ,- L L"". I I. I I L., "' .1
, I I -n i da. I 'L I
1. I I I I- I ; 1, .1
Es,, m ejor,,y,,m -,uy econoi form 4 Lque crea,"convenieu e a ,m p e aLLr 'L I I I .1 L ,. : L I 1,
__ "I __ n I G 'L, 9 I I I I I L ,L I I L L L' ,3' '.L ," cc I L I I I 1, I A
' j L .L ,'' ll, L, & I _L' '-,_
.L _U an L" L L I V 1 ar (" ') I L ,), L -,;. T e', x i c I- : ( 21, P. I
, , "' , L, r' .T 1. , C M as : con m i6a:1 qUOL "" hc lecjjj L Agnte, ,.,-en SalnL L *L ,L2'L 'L Ol _,L '_ -, "'l, o, ogTa.,,
[ ObSeq jo resun ., lagn i a In O' L . . j . q . I ,,, _..
, E I L I L L _'
r ,L L L I : "4 I I )L ''' L L :
" I r-' L L 'L" r ", ,' L 11" "?17' .11" ,,,, '-' I I
,_11-- L I , I , L-, 'q 11 L L ":;; "' 1 x, le: & Cj ,
' ;_ L 6 i vs '' i,. I j", ,. _fp sa, ,.,I, I 0 L : I ,1 L ')- -,( '. 1 '" "i t "' 1 1 "'
"'' I L A - r il I gp I I , ,S hdt- P11,11 '" I '1111L -A 1. ; 1 ,,4 siqg-,, t ,, Q F, L , . ,
fa 'L ', k 1 , ", L fi, rs L I'LIPPI'i -, .- L i-(. ,
IIIIIi .- PR i I I (I 7". L ".." ; j: ",
- L. I M ft 0 1 6 fa -J, '-,- I L I ,;!.'1j 1, L 1,1: ,3_ ., ( sf'udic A .L I S L I 24 j fj "' J__j L ais , 1
_ ,. I I h, tez '- hu b d f-'( I I L l_,,. @,I,
, l 4 J'Pne 'U L 6d ,Mldy t ke, I I I I- I I L I L
-_ I ,xiticrobios.., I "j' -!' "L ,lll',_ -'!, j 1, g - .. - I - L jM
L, 1, Ln o I 1. 11 L .e L I L I L -, t' '- J] _', & 11 L' '_,, : ", ;_ I 11" I I 'ea ,J')
I : L I : L -jr,&& p
. L' L' I to'' C a d T h e a '1_7 tL L I 1 4 L 5 le I I I L r I- I ., L : ,
,L L' L I I I grai tan to por ",cien o ,m I L L I I L L, 1, I I O L ,,,, :,
I'- '' I a y or., I I ,:,. bn 1 'Ouc V '10; ,L Ula' ' L r L' L F'- 11T -.,,
, ", L I I I I I I ,L". ,. I E L I I .1. ', L! ,' ri z '?L ,.. -, I I .1 :,",L
, 4' I I I 11 L 1. L :' j L .1 S 'l ;. L I I I I I _,,: .11 L I I
, _,, "L, ,,,,, I I .1 I / I L I L : Sobriulop- de-- ff EIrn ra 11 .: , I I : '1 : ,;. _L
-- L L. I ) I S ", I I M PR E SA R IO S: Sres."L, ; L [ _,1w ) , ,- ; r, L:' : .. ''L J;
' e I" L ;:, "':' !- L'
1 "' de cre in a, o na la. L " 1, 1. -1 L I_ ,,, : I I L ".' L ," , L 'L 1 I
11 L ?_' L L ,7 ,L d '' O ''L" I I 11 I L L I "_,
' "';' L' I Lq u e -, ,:, ,
I I tj In L .1 L L L' I I L' I I I I I I r ",
." C o m p a n y M e 9 1 8 r POS66 CIS, I _:L'." :, 11 b na :Cub4, 20 de Die' 1', 1,,3 1 ,. L I ,re P re e i in te onio 'de L a a L 'L L '" _' ,L,
,.% ,-,-, ,,, I ". I I I "I I -, I I I I I i0m bre e I I L' ; 1, I I I ""
I '_ L' In ,- A I 11 S, I I I :. , -7 -' J i, ,
11, , ,. I I I I I I I I L L 7- __ I __ __ __ 4 ____ I --- I a j? I 'll" de -]
'LL -_1 11 L' L, I L I E n ero -5
j.: I I I I utorid' des m 6dica alabando I ,' : an a n l I % ,
'jl _V
,, I L L I L
L_ .1 I I I I 11 I
, L 11 :'L I I la excelencia d6 cio., ': L L. I _1 _ I "L .1 I 1. I I ,. I
.. ,, ", L, '::Z L '\ L ; I _j 'b E ID A Y .'V U E L T A L ,
I c 6stlo pro 1. 'JA E -, I
I I L I 11 I I I
L , It -A Lahongrals
I- I A I I I I I ] E 'P I 1 I I I I I I I L 1 :,; L '
I I, '' 1, I I I I I I I I 11 I ; I L I L L I I II. L I 1, I I ., I C024PARIA RODUQ'X '08 ,ZiEsTLE I IL I I I I I ; I -JOS ,E ,, Mo
4, _L ..LL 'L i 1, I I L I I I I L _L' : I I 11 I I I I : L I 11 I I ,,,, I J '.
I I LL I L I I I I I L L / I I L 11
- I ; L' I I I I L L 1, 0 , _. I j '"LX Z I 4 L I L I L
1. I OCHOA Y IlEtWiNi ...... I I I CAGUAS : I
1. e, , .1 L I L I L I I .- I I I I I 1 1 I I SA N I '% j , L I I '. llllllll , Secieta'rio del
' '-, L I'll I I I L L I 1. I : I I I I- I I I I I I '
r L ,- j L I L I L I I I L I I L '- I IL ,,L ", I I -q
I LAGENTES GENEAALES It ., I I I I I I I I I -1 I L r,
I'll- I I I I I I I I I- I ; I O a i
p brtu n am n te se p 0 litar -" f6 jo& I ; L '! ') : ': :L I I I I : I _' L i ?, L : ,' B rd
6, tl4T),L "' L I I ,,, I I I I I I _-- -_ L '. ___4, '_ ,_' -,,, 0 in _: 'af ia I all :j PA L I I L L I i 1.
" "' L I 1 1 , 'L I , I S ,
k", t I I I dL, I 11 I 'd .- _!_ .__ I 11 L $ 1.5 0 L L . I 1, 11 L : ,
, III 6 r, I I 1. % I j 11
S E I 1 11 I .11 I I : 1, L: ., I 'L. .1 1. 1". L L L ;1
, I an 'ALQ11 4 A G"VENDE, ',
1, "': did at4ras L ,s I I I L I I
,,,,,I- 1 I 11 I I L Pn e 1 cion e I I I -, I j L I .1 I 11 I L I I L "S
: 11 I I'll, '' L' I 1- :11 , I L, I I M U '
LL I IL L I I I U116'Va taf) 'I L L ,q 'e "VIale' C. ,. I I : I I I I I I I L ,. I , doll
. I L ." L I I I -_ I I I I I I L
.,,- ,,, ,,,- :, t p iciales. I I I I IL I 'y :
, -_, 11 I : I L I 1. I "I 1 : r. I establ.ecido, UR a : I 11 ., , i ., , 'd" .d 4 t. HA. 'L S I I I I .Se ha _CdgU'48-y 'fil a h., f Lu w
I - ,l I j Tna berm osa..y. 6m cl entre
' -- L I I I vueita ab_, I I L c.asa I _- j ;- .
L I lilt I -q L ,, I .
'L. I L I L 'll :11fl8'h1w:fi6!PPo_, L 146- algunog ' L. ' I I I I 1 .
-1 ,
I I I I I I .
" : L I
V' L I I I I : de, ee L' L ..
' L I .' I I ", I I M adera, de r ,1 e, cons- cam I n d 6, aj AS tre 8 r L I I I
, ,_ T 1_ I L bio importAnill en el ififierar ) I I , I .
,:L I ; L ,_ "f L ,' vn 1; : 10 Y, j 0 ve e y I L P .E
I truccl6n, si a en la parel.da: _' r I I L ,:S U C S
1' ,, ,, l I CO'RRESPO I D N iA hace ca o baj 11 as siguientes ; L 1 : I L I I ," JL. I I
_ I 'L tuad ' ",
j- A ;, N, E C 0 1 LL ' I I p y L LL I L I 1. I L L- L I I L 1, 1. I AL
., -, I L L L 'M A.'Y O L
I L I ,_ I : q I L.
, '- L, I I L ll L 8 L a L I I
Anos roaliz6 en co, 1 : I I 0 _,5;L T NERA RIO --DEL TI ENDE PA 8A 1, E RO ,S,' L
1 4 Ptiefto Ri 6, ca de n J 8 No '.,
w "l I , i ,;. , ;:, 6 e ,\- -- .'-, L 2 1, I '. '
_,, -, I I l "I I I I I I I '-- o I I I ,.L L ",; L L I I I I I
1. I 1, 1_ I I I 1, I i I _,'L '' I _'' e I I I I r- -lo4,4,.,.
,i_ I ji, er para ,e egir una . L 139ES aD urce. .. L I I "I ., ,,, 1 I I I L I I I L L I I I
, L '_ 'L ,, L , 11", I ,, ,,,, -I I ,A E NI PE A ll EL -iro.' I K -0 CT U B R.,E I I 1' I .: ,
L ''I I I I L i6 n S L I 'I, L ; I I I I L I I I I 'L I
d- L I t m b e vehde "uaa;e e '' r 11 I 1 1, z I I I I ."
- -'- 1 ,6ina e la'B elleza, ,en, rel A- I I T a I I ; L I I I I I I 't , I I I I r ,, ,,, ;7 '
r x. ,,,,, , ,. 0 'd '6 I ''. I I 'A,* , ", I 'L I I I I ., L 11 I I I
-, 4 1 4 ,con el certdm eii intindial Prim era, ,-El r erfam en .j I I I., I I I I A llen 32 y 34 : ': L I I L, i S
":, ,,, I I ., I I L' -1 I gante CA E, SA.,de dos asientosTC0.N D E STIN O 'A L N O RTE." /j ' L I -1 I h, 1, I 1 I 11
,,, ,, qAe todavia estd por teillm in ar, principal el ''dia 1 4 do D i, I aj"l L I I ,,, I I L L : r I : '_ _," L: :L 17 : 1, L I 'I -"L-, I I '. L
ll y Is i, oorrespondiente cla 0. L , .1 I ; L! I I ; I I I I I ,: I., L ,.) :, ,- 11
, ,
I I I I I
I I I ,
ci-- - W 6' I L
-1 lem''bre de 1913 ,y t L E l pr : es de ,actual I ldad--: I p No: I L 11 L 1 I I 1. I I I I I : L. I I., d I , I I 11 I I r "' 'L L 'Z' L "; L _1 IL
4 _' ; ", le TlCi6 en Estados Uuidos el' i ernll el 0 ,- :- 11 I .
L' .1 I IL I I I I I I ', L; I L -1 I I I -3 ,,,- I 1) I L I - _1 L "', I I L' I
,iniplidilltante dia *o ,,The ChIca- el. dia 30 del & m ijy harat ; L', I S'a I e do fa & h gg L 5 i ( O P. M. I I L. 11 I 0. I I
,' IgOLL._ t I I L I zn I L 'I .. 166'jils L A ri!,Lde 1 1914, L 'L 7: 00 A, N1. 121: 30 P. ill 1, I I!, I L; , I
LT ibune" y en todos a do I a 'tarde. I I I _D Lp. 11 ,
' 11. I I 1 I ara inform es, iel6fonos,,130 1,; g-a a Rio-Pledras 8: 00 A. Al I ; 3 ,I') P m L 'L '() Ille ,_ I l ,
r L 'I .. I L '. ,' L .S L; ", I L "I
Se undq.-' D esplie's del A f a ', _'L L I I L I I I I L lI
11 rojo -1 L : ", 1 ."
gl,- , palSes del M undell. A qn6jL 'pe- I I I ,, I 'L Spnturce, o 1, t25,, 'an ; I 11 1, I I
- I I I I L I l I I I I : I
9K 4, jua C L I I I I 1 I I L ,. l L
kJ1 __ I ri0diclo Jnteres6 (jiie LA' Co- primerb de ,,Marz n. Apartado \ 6,57- ,, _' San ON DESTI-,\TO AL SUR. I I L : I I ,. I
r' ," L "LL' "''_ L, nitig jiljij ", 4 L V,,, L 17 -1
-, ,
. ,
-, PONDENCI llM datura Juan' I I 1, -, .. L I L I L I
L I I I L L
, I ., ,L ES A hiciera, 01 c6r- L e a cauldf I LL I I 1. I "', I , 'I
. L L I L L I I L I I I ,
1, It '', L __ I I I I L ,_ -1 I I I L L I ,
ara, tom ar par-o L ; 11 Iren l r ,
aniell, correspondieii:te a \Pto.' 1 a p I I __ .
F'A' 'L "', I I I N O 2 I "4 : I \ 6 I I : I I I I I I
I, ,I _+]a.L I I I : I l I
,,, ", L _,, L I I I I I
I teen.el pen. L Jarabe Depuf atl
_', I l 'ert4tj I IN I ".": 00 V.; )1. 17, ,P. Al. I I L I
, .- I IT P Sale 6 ''Rio, edras 9,- 00 1.
f', I co L I ,
, , L" "', I., C' jd g
'I, ,, _' 10 ,;L I I I I
, _,""',E -, a 'L t5 L :31. I 'L L L
I
, .L n:'Alais1g, resul.0 triuafante, '.n icera. ,C. da' Q'n'P6n 'L diulk 1 "AIAGUINOV:' ,, / ,; I I I I "
_"' ', " L:,ja bell' 'L S lorita M aria B iaggi, dere 'ho, 'L ..- I L I jega'a a I 00 A. M 3 001, L" ,., 8,:, P;, Al
,c a nit votQ'y erq I I I I _. O le Ob'
, I I I L -1 % ", I 11 I L I L I I i, I Le
do., P, & ef I I L'I I , L I ,1 .- LL W a 'ex6sjieiit4 re P I 1 1 fo
? iraoi6h U8. - Einpezando el 1 ro. de Octubre 191, ievo avi- ,
_L' LL Il L La isla 'eIitera'tOm&'sdrsuscritqLpor apersona qub, I I I .
l"l, P aSL OS g r 1
_, L I I t L I I M 0 1 0 M a R III 0, It , 1"I"',
, I I I ; I I I I a S
_ l j, _4 ,_ on I 1. de us I arso con a. seguFidad do pbte. L -1 L I 3 ha ,ta'r 1',
. I I , L ,. L 6 i LC gU 'L 1: L I -7 ,- I
t n el certamen a ar ultif j- I d "' vu'elta
[% L 'I'',, p 0 e" 14s, fo' lo em ita e t 'ide icado en tre a L 'L I I L I
4r y I Der resultado3 ,xorVreuda la, el so e, vjaje s, y W edr 44i P ,y I'L -1 11 e 11 t 'I A I i'do por 3Q, diaS._ r -1 .11 w L I ': I .
, -, tratablient a ,jjjjjj3_" 'L ,6, v ,,
_, l,;'L per cuaiqul d "' "
, L Qgrafias de la, triunfadora. y, e 'otromo io'satis, 610 sf -- L' i,:, 1, 1,
', L ', 'L ,,,, _' I 1. : :1 I I I I ;, I I I O .1 #+1eccQnej' 4ra,,,, Y I I ,.L I !'.rL SOLICITESE!'M M(MR0 CATALOGO-OF
, I
I I % I ,
1 _.
L _,dfL0tXa6 candidaturas, que ob- facto-Ho. I Venereas 101seras, Plq4ifls. I 1: .
I I ) L L o I I 'EIn ' )U E E T F' ,,. ,po r, ei Tro. I I ; I : ,
L I I L L I
_4 ',, '., L I S rvicio'-N U] 'V'0, RAPIDO, FRE(
" .1 I L do la plo ijAOdds, .."', I I I I I I L
m6dades I ley, Ontre ailI y EjoPiedras I ' _' . -.- I ', L"
&,, L 1'4-,; ii primeros piiestos,.se Toft persona que: fer I I
, , viero Cuarto. I. P'n .1 L I a ue Por L F ()''d v8- L2 en cada: direc-' I T L _' __ .
", I l L e u q I I I I r : I 'L I
,
.L, L'' L" quelloi casoa, 'en ffal L' I I I ,,,-, .1 1-1 I I
, L I
+11 -_p I icaro del, : ; L
',"L I b e I 13101111 L , '.
+"'' I I It 1 n. n' 'LA CORP t A' I L" L
, 11 I ,,cN ,P I le I 'jo que ( om pleta, con la tarifa
Esi rem ita or adelaptado, el iir ausas de eaVeasnaten o 'do l -Erl 4,' 1 Tren, un,,,servicio i $ 1 r ._ -1, I
, ,L'j I I LLL L im porttnteSL I 11 BUJret'Q, a jj j I I L I L 11" I , L I ,- I I
I
' L
- ill ij I I I ill l l, ' I I ,I :,f lll
150 I li l % ;! ;111, ill i I n : l ::ll 1! IP i 1" 1:1 ': I I ill!17
I I "! ,- -?TT
'A YJ 'M 1 "I I "7 .r ,
ll, 4 ,, -, ,-" l, r",T10717-11111 1077 !77M ,77,77711 ; 7 -, t!,_,,
,F)", ,' !, i, "' ,,,, , I, ', ,
, _77 -, 1 ,;: 1,1 I "17-, ,!
"I ,r_ "M ", __ ,
, ,,, 4"' T "' % --, ,,_, -- I i,,,,, ,,,,,,,,,,, ,, -, ,-,,-,,,- -,,,,-- "n , -, __"nW_ _jj -,-- ,
11"q nqw y .tx ,, ',' 11 'T 7 40" *_,,- ,'
, Y.M,_ f" T"', _7 7 -,
__ ; 'n-; -",N,- -',-- -%-7,YV9ANS V K" '- ,, -,A V,-% Jv
' "-,: ,I, -Kon-W oil- mms I, I,,- A ", too AQQ o Q !",nAjQS.;Nj,. -_ ', Q _A -, .4" ",; I -- '- ) _',
, 0, 4" ,,, I 1 AT on; A "' '' ,___, ''
__ I 91 0 _11 I .11 11 I w" A "", A. I ;,_Qf"T v ,,,, ,',' ,- ,
.11' -, J7 114 _- ,-, ,,,,, I M, A 0 0, Sn"MV? W l-- Q In ,,! --lr---1_ 1, 11 _, r ",_ 4 ', , ,,,,,- , -;,- I I ." -, :',, , t i- ,l-, I I -2 _111_ 11
_, __ '- i", I 11 P".--,-, ,
11 ,- --I'll, "i ", -- ;i 1N -I 1, "Mwo " Yq
,. , '-" -_ ,, ,,,'f ,4, !-,4, ,_ "i';''i, _-, -, T.
", '' -- ,, ,7 -6 ,_ :? !, , ,,-, ",."AA 'r 1 '", -,
, 1_-- I -- '-,,, -, ', ,, ". "", ,
-, ,-.- I _Il, ,,, -, 1,11,, ,f, ,, , ) "", I- ", ,-,, ,,-, ---_ -- ." J,- : "', i ,, A , ,- "-',, - ,,, : W"; Q ,,I, _"' __, 1 ,_,._'_1111 ,,l ,, -1
, ', -"' '
: i ", ] 1 -!- ly, _1 ., __ P, l , j ubs," .
", i ,', 1, .7, 4" ,-10 0 : ,, ,
I , '_ C :11 'III, I i ,, ,"'. -, ,4", , ;i ,' ,',
--:'7- ,- ;, .1 - -, I" I _ , 7 -11 1 ,,, -L-- , I , L f ", :-.-, e .- ,
_,', -, ,
-
I,, -, ., ,,i ''o-, .01 -go n" ,A ,, - 11 40 ;" 1 _: I I _, 11 4 -, , ,
_ - _i 4, j , .,
-, ,, -, _= .-, 2 ,-eAQ "_ I _, ,_ I 1, -- l'
-" - ,?, -_L_ _, __ __ __ '' z _, L, _M : t An"Al"A 1- -'. LL_ i _,.
11 ,, 'A -11 -. -14-7-j ,- 4- -1 ,,, ,?., ".. ,' -,, " -- -', .' , __ ___7_1- -- -- _L
00 QVW , , ", g -.. , 1 -_
, ,, ,,,, ,
. I 1, I "I 1 I 1'. ",', ,,,, -, 1,4 ", ".,: ,, ,- ,, I ..,iy, "'. ., , , ,. : '. I j j v I 1 j u a -" Q a -- i"i -_ I t "; ,, '. --, '- I* W, .", _. ; 1 ,,- I 1, ,, 10, ,- .(_. I , U_ ,,.
__ I I , '1.L,.",,;.""',;-, -,,1 -- --, 1. '-' ,' ', ;, -, _-, ,,, C" a V t 1, : I
" ', 1 1 I ,
Jbh , "' '; ,, ,- ,.'' 1..
11 ; "" _- I _' ..
_ 1, I ., _. .
1 :_ 1." -,i 1. I, 4 1''.i, Li,,,, ., I ._, I 11, .,
, I I ,,, I I ; ,P I I. 11 11 ., Y, ,;; ,.,"_ 0',
4-, ,,, ,, ,, ', ,e i 1! ', .1 1, I 1. ,
11': "" ....... .1 ; ,;', I I I :',',,' Q n,,_ ,-,, l_ ,.. -a '' ,
uto I't ir "I",
-, q :k 'I I I I ,,,,: k, '' [ ,- -. 1 'n
'A 4, 0, .", ,, ,,, ,,._ 11 .
'A"LQ:;, 111: 'E G G I C?, N, -1 F, - ,-.. , 010 1001161 IV) & I otel '' , I .. ), 11 1, , "
, it ,,,- ,, ,,,, I -,
,!, :"z , 4. I :, 1' :,!. j" 1'11 .. : : r ., .,
, I ." I
1' : -,.. ,-, ,. -!, '' ', '' ", T O R IO :::", '' _',
- ., 1 I ,. 1 1; 11. ,,, -, .4 I .11 '_ ',
,.',',, 4 11 'r ; p, iz .
I ", ...", I 11111j -, ., 11 it" Q w,.
BOO M 6"N',. ,Pnos ,:., ,: '. ,i7 :_,. __",; !'' R E - ,D 'D*w ""' P ., N C -i 1 I ,, I I I
j, ,,, 11 Al I -, N(11, ,. ,, ""
v ; ,. V TH AT : , ": "' I I I 1. .. ,
I I I A t ,% il i -1 11
1',_. 1 ----;% I '', : I i , ,, .
, 1 i I_ ,,, : ., I : _ '': 1. 11 !. 1 :11 1 ,0 S ,,1,:, t _,.
- V"r
o s (' 61-, ': 11 1 1 I .1, / ", -: I : 1; I '11, ,,, ,
I 11 i C, 'f e 1fl
I I "
I I ,
An K I I 1- I ,. I .que n6 '_-O qaierAu sellos : ; I :
11hYlA 1, A N D 3 AT : I .
"-_-;.,'_ ', _P I 111 ll N I .il I I '' I
1-1.1. I I I En'la, ,Ouna 1,str0lla dl Qri( nte lno
- I -. j N le troJbteres : ,., '' %,_ ', ,- ,t- O f
.,,, : ,_ V I I 6 c i ,r A b ll O ije s'4, I 1, I '' I ), : I I
'. -,', ,_,, ,' "- I I I
. ; Ma que en a c,,isa I -P I I
.. -1 ;, , s I lil e rl I I ''. I I I ,I ; i 1.
.; ; I I i '- I I I -. ,i:
:LlJ0AN% Nci 36 de"Hurnacay,
I eleblada W t A I .
', 1 11 ':, 1: .,:
,,:., ,,, ,, _. 1 I I : ., I ,
A"n 0 1 w I b f A 61 A l in A t 12, '' Calle', j I I I 1, I ,
11 i

, e:. fargeufer ,W , ; .' ,,,': -'y !Ar 6it
'_ ''. I ; b..'' I I I jngl -_Ierq; 1,00 ..
': ., .., .11: '' T i ;I
-- I~~ ,' I "I ,;- I irance, ; I I .
B valid a 3g, '' : , l
."..;_ .- .l. I yKadjady ewpay: 61 4 .. da imernbld proxonlo pay a J.4ouilles Seiiie et,6rsej ,' ,:, I 1 I .1
- part ,00 C '98 -4 is it ., -, f6-- ,br i ,'eu_ 97 -, -0 P a 8
. ". 11
.., I I ; .1 ,v reparal ,' I
7:il 1 Aw h 18,
, I
" i, I t .1 I tl "' .
- 11 I ' ,, ,
'i I I P OR t 1 ei ,os' 16dos id 1 , 6 i I I I I 'I', I
_ J , I I I I I : ,, I t A I .,
,__ _t' i, Trdcedh t 'utdi An f uer e j6 s' ;T00 'sell I ", :l, :" I 1''.., I I ., -_" ,, ,
, 0 pAra W girjus tly I I 1, it A .1 : sle, I ,,, _,- I
, ,-, de edi Imo8y Q, '
' -1 O' 410 i e ..4 6-,-t n 611 u it t, I )l, '4 , ,aeiu I _1 11 I I : I
" ON rOs a oBs a- 0.1 I I I fl go .: .
' '. i' ' 1''; f a, 19 ,11 ,, 11 .1 LAQ 010p I 09,
riios.,'Tai ien P' t b edurshtee "Plesdity'a ,IIA ,, .roy.ec ,-,y C A S '' I I I ; , n fb'fi .- V ' tib, '; Vt6s4puesto ,, ASTA R TIC U
, 'n o
. l.', -'- -, I I I ', I.. 1, 1, I 1%
V jl-"- I ; ; '11"..", I I 9 0 4 6, .1 ., I 8 '' 0 as C I I I I i_ ,. '':, i "', ,
,F ,P, I :, ASM01 I I loo wol6 :'' 117- I 11 I ,
O WN e,30 I My f r I fu"YoPparjol s M VWV1'- ,:, "I I ,Q16hias -, I .'. I I I
1: _, 1 1 "I I t, I i : I ,; '' I I t, ,; '' ' T 8 I ; -: __ _, tf -t ,
1-1- -_ "' I I I '11 , -5 a geu 2' d' -' 11 ". ":, 1- I ... :Ofilbin As: Calla ffi 6ii illoret" I :_ !,i -_ _7 , '' I.
- I "'. I., ,', 1,rau'66,9.,.,, va ,:Oo i I i 1, -, ,, , know& z A n -, .11,0- :
, T 6fo 787jogy .. , , owes ' 'T 1 00 P6,01 , ,,, ,, 1
_-__, - -, et I 0 % I Dig egas-,2 ? _- .
_ j I '. I c '. "", : I I I _, -, I I 1 11
I I '' I "., ', ,,,, - I 1 1 ,. , if C I f" , 11 I N O b .t " g&t 1
.! ".. -- I ; -_ 7 I I 1, I., '' 'A I ". h er Pon is 11
I... I 1 I Xi ,o i iki , , ow ,; I q I I di8pep a es ary h sklu J,
.,-. -, --, , I AE I A 1 ,u fs.k I I p0b a 61.) 01 i,,,,,.,ev1 J-,0'66 ; ,o, Eeno
. I 11 mm p atwy
. j al t i' ,'p __ ,: ,'- '' 1, ,. 1 I d 111
. "I' rraqui,116- Pruner
, ', ,. ,I: y ,, ,,: , ,44 '. -. -, .-, , f ,'Ri 6, ",-- ", '.: ,, ,J- i. .1
- ', Q 27, ,,_ ,,, ; _- 4g "
1. .C 4 e_ -Sc,, '-t-. ',, : I,- 1#1129,149 1. 110 -_ all J' .I;- !, _. ,,, -J R' h ' '' "
I
: P Q YN P&Q ,"S -- IV a ii il P-1 .,, )elia er r e -r 6 ,, Y ,j ts, :; ,,,,, 1 q ", OR 41 s resfi1ta4'hnPr68d0(
',',.- 'i' I ". _0 M CI
.. 1,- I -I , -, '' -, ,.? !, ,- I w i, -;, ,,
7, l, 11 I -', -, -L q -, ,,, , L_ ,-,# ,.beO I ', ',_ _,,---,, ,o ', '' _", I ., ''. il. Ifil
. "I' 1, I -, I 11., -, J ;; I 08 JlOrnos., Jrft atorWs 'Parl dsp t4 ,
" , PROYY ,6l ; . . . d ', e ri,;, '01 Cii:,, P, 16 1n, 110$_Kup I 3 on vedfAbb8dow j, 7 , ''i, 11
t. : ,, 1 1 ', i'' 4
...
I' 1 I I '' ift"1 9, 154_10 ( Ta I _. 1 I I I I 119 ,,
_% N ot I ,,, ", ,
, eff japa ,
" I., I 1'. I .
1, ;111!1_, ; I 'I 'I" "' 1 _-, __ I 1. I;- ,,, 11" 1_11aj
.,! , I , Yk ., ,_ 1%, I P _1 7 -, 1 ,.,., ,,,, .' Chsey Jjttjho, rnode'6 --, ,: j l
V. VV I _0 : Wo 1, , I 1 '' ,. ".- 1% I FIN t' & , I -q ,'A-Vbdbt_ R M W11 I ,%, ,
Thhyeq) At NOAWAI,6j., I ', -4 Itl IV 00 0,
1"Ph 66 d's etvip -, () f '-,"-. t i, -), "]'k C,"EI porrata- i T' d, i -Y caw qj; 1 1'., ,: 'to's p IS I I V , N ,%, I P it! O.tittit b4 mill ).'r,!'Rjhit1rI6yre iqp (
. '' ,, f ("- 'I 11 N 11 r "A011 111,1 .. I 1, 1 1 '.
- -, ,,I I I I I I- 11. I I~ .,- .1 1 1 OrTr je ".I tle Nliie .'7 : -nP u r, .iiigiarcdl"urtd -- ed"'isiba I 11 -d'6
0,14 Or J,60 'Para' ei y0 c
, I l ; i)-t 'it )tai6-Fiaoti ,, I I I 1. _4'
Wr ., J ; I .' I r, -iial "'m
ed-hv li OR 'd'" A "" 16 tothos,
110 kI6 Ato ,i'la'!, Ia 'San. I 11 I --, ". W iles Ap jlduawaj 0 ". ,. -. ', F I not
: ; :"" % : '' .I -,t nrynw;R my pol- C01
m n- K ,if l,. ," e, 09 apara
I Mll I 'ri qIn v pum, i ,A;
I ; i __J'_- W W I 1. 1. 0i, I , " I -pump 10, "
I auks 1 I J I -, ,B 111',O j no bv Mbs i ,, -i, ,
il', "di e: L __ 1 1M I A A . I '-, L I'll, 4 1' -:- ,l 1,
A; T"IfIngee z I K fjotipja,,W th I d , ,;r6sl
, I .. I I M ill 1 1 1-:tp ell. lkp M 'd jLl "j-_ ",
;,llC,2., 1-- 11 e I _1 id -kC 1-0,, .r 4 -16,16 io'6 ,&' ,,, I M? VR-,I p r -, V i ", W ": ,.I,, ,, ., ,,, I I '' uese acejl.< ,!Lrg6 -41,fustalaci .
, ,. T V,_, Y __ I -1, . I P, t -,e-tro ll ion es res, Y!,l ti, 11 ., '. I f3'
".1 i outa6 35" all t z('d-t
-__..,. 5 '. ,,, -7 2" : --j I ,
, 11 fu W is pie 1 ", ,_ IL, I f ,,-, Q:
-,, I 'I ,-' -. , !, b i, I 1 v iw, -;q ,I. 4 1 Jl'blli Jodo- t a I .
, I I '. ''. I _-- I _qn 6("66 6? 6:
"i -', -%, ,, -bafi' Xftifi -P'. _io -- H,61:, ,,,;, I 0_,t,-0: la )BE 0 0.1 P ,,,,
- I J 1, I I I :l ; -i J U Z; 7,ie I I ,,, 'I'dell. dfrdIr e, "i. 1, inAy 6 40 , I ":, 1;_. YA bhc
- ,, ,, -- 1 711 -'_""' I" ,,, 'i'& 9" ,'drwI64 llfW ,
G :" "; I 00V
,". .: L __ 0 I I 1", -, ,'
O.: Ill.; l-, L 1, _T1 _ I 11 I '. ;, I I AR f a. -.
. ,'' t , ., -,- 1. -1,11 I., I I -_ __- (Ii ll ;j v fjoustrVOth S; 1 J" 4 aqY n 1 I i 'illis % 1 11 1) _. ;, ,,, .09, p'cc 6rl h- -t, I .
- _.c, -, , -11l, I ., I "I T '.. ". ,-I i _111,, I I'C(' a 111'ell-ti I L 11 tr "I. '', _4 :6 -ll ,4 ai6q;ibi ,-7j- 16 '
,, _-,,, ? 0 ,Y -, t 1 '' a ,,,I I n' 1, "''-A' '" ti .,-,, qc , K S& 16 Q$PZWl :L U C A J > I a I I 1- (0 13 "._'l -;,,',,'' Triuxb WI(Ic ( p : 1 i -, I M Y- .:,:)_1111 -v A! a (at P Jp'% I 7:, : . I '' ,. _" 14a _4j _, ,, & I 6 1_' 1.11 1 o, ', I, __ ; , , ;_ :& --, j "I" V 11 I 1. I _- 'id; mnte..
- I'll, 'Inal a', fegut
, 'I'd -' _Vi6t6j 1_ "", J_ b RV ,, ", "., .
.. .... i, I I CM OP. '.'. I 1 1 10 1 ;& o L- ;' q. ,. '',31 '.', '' I 4 1A
-1 I 1 J_ 1 , 110161 1 rh po4derlei i 2,111 :11
, ,- 1 11' '- 4, 11 _ ' .
, i .' :: L, :L ., I 1 11. ,, No& I -,
,"-AV i 111, ,:r, ,, 11, "), I As? T O '' ", F '
MR 0 ... ln- ,(?i vlj,, _b J.011 ,! 1, : _. , "', .-:, I I
, _L "et I findejell .' ;-.," L -44-,; 7 ", ...", 1 _ti :' 6: ilil _Y, _', .11 , .. t I ( j, _1 a (!,,, .1) I _-: I,, I 1, i
'' , 1 11 ;.,- ,;: 7 i , ,; ''. J, _, I 7 a n ? ; V , .. _L .1 I , '. _',' I .
11 ." I f 1,11, L 11 I 1 I ,
, ,., 1 111- I j M I h, y,,"._"
J k 4" T, ', ., 1, I I 111 ey an A 1wny, : qlzh ", '' ,
I 5 ,. I ,, ',
-4-- 6 'i"',,'aiania l _,, ,:. ., -W,- -_ ;""'. 11 -; ', A ,JW Cr' i 144pa, '_'_ .) , -, '. 'I, I ." ,, '. VQTT4'H& "Sj)9rt11HW 6066 ,', ,_"jL" REP,'RFSEN T 0 -" ., a ,. .- .... ... P _,___ t," 11 7. "-, ,,,, ,,.,- : ;'. .,- "Iit',. I Nr V A, 15 yv!U K, ,,,, )AP IC'e's, / ( 'll, i, I ".-, 'l'. , t _'uo-, --. I.
1 ,. .1 G li I I ._11. I~ I 400 4-7t, 4f, DZ-D" ,-7" ". ,,,., .77' , -,
. I' I I , I ., __o ,,, ce Z _j _,. ,'N K; I I A n 1 '. ii, I_' L, I 11 "I ". ,
I ,
-11 I'll, _L Z
, A S Vi 14:- I --- I ,, ,.r.. .M T : I
I K 0 < I ,V f & I _, _. I I I , :_ JI I ., -- 11, .I I
KIT a n 1 ,,, 0 ,1!'01 Dikl o T 'Ie I z_ ",'-, -1 I I I ?7j. I.
, T .!,
a, k A Y-1 rs. 11wr1l
_. -1 4 V I l , h- , ". X
a ; 9, .
- I ". 41 Of Aw"Is Tautt, .- ,o j j 1, 11 !J ", LQb-8,1,3 1 : ,' I I
% VOYB D Po '. .11 0 --,. '' Wn e
, d I, j Iz waax, j : l 4, r-1 I P, vz -, ,
, ", I .. i., I & I
1 ,: ,, ,, I 41, 1 "I 0. q L , 4, I ff Ad, Nj i ". 5
';CM-,1,Adi w l'A,? A1fj",iY;.rV Q kAlms 1, .: I I ,, ,,. ,: ,'m "" 7,;:,, 1 "I" I __ -11. As ,
11, 1 I I ,On I, I 1-t-ti'l _- -= _- _M ,:V 11'A1Lh1_A_1j'6 a -, 1' l A
, I I k I zurbo no R r M%, ."QkV ve, R I
W, J,- 01
: ,v ,-, I ;, -, I _, .. ';' f i ; 'I ,
, ,. - ,, MW A loop a fpdm .... 11 19 .'-. ,. : i "
.
, I I '' ;;;, "' - -7 - I L, .1, 'it
1 4. c Lres pulgadaseA., Ajl 0f: Is' Q- in,
", I_ ,. I '..,, ,4, -_ -_ __7- .. _ 5, -1 : I '' _, 41' :
-0 c C I' I I I I I -. ') I "I I '. wu xonxui 0! p, A n Q Q d ,,M ,, ,q , I
- P V : 'k I I , j ..
.1, I , i I -- J .te 1. I , ., 6 I I 1, I ,,,- ",
- I TO 0 WEI I I i "" M P4 zwous
"90, , l I I Q N i aif, 5" '," i .-"-, : !, -- t ', I .
. ,- 11 .. "" 1101" 111_ '-11 11, ,- '. ..,i lr '.- :", I ,
'_'111 wf S awyno para. cercamis ,_ ", I 11 I. ,,,
- W", I acces NOW ,- ". n "_',
_," 70 .11 I 8 ,
W e ., tai .
es , , toil , i '), -,,-z-,Ib,1 1' I I 1W W ,'; ,,, Y I i. I I U.1 t ai ,. 6 a 1, ,
__ j p ,I ar Z;,-- 01"I St I 1 1 11 zl- _- 1. ;,, z. Oal 7 1 .; d
_. 0 T W J 0; 1,' 'x, , ll, 1111, I., : QA Z. v., : ,

I e W 841" f O Ll ..., '. I ', o, _Y ., : R ,xl; ; , A Q
i I
-__-11 wX: ,,,, i ('' f I .1 ,
'' _11 ., n ''I 1. ,: ,,'I ,'flla S1 1, '. '' .'' bq "k., 0 P
lb fuai) Otb'ii d I I I I __ 6ua N'b "( i--, 11 3 , A f
-, I" '.,. I a r a-v-1 efs a s- T d i F I j. I I'.. .. , 'I ? V. 1 .
- ,,,, J, 1' , '' .- ? I, _If
o ut "j , ,2,% ,-, _,3 1 0 0
W A W : L 11 18 -y w Alf 4 I -;, I -B6k. -1,126 ,
I I 11
, [", el ,i I kl[ ,
1 1 1111 d P a I N , "'.1, ,: _,
-, in -- 1 ", ,,,,
, I ,i,
' '' 10 I I , I , _dep L' -, I I abho -Pob'%_'tf"1P 1,. ,.,,"",.,_'
- I 6iaTibs.,,,. ,, I f7,_, '_- p jpjjL6'j' 4'a' ""' ,_ -- 6'7vZZ .1: ;a W
, I I I I I , I _:!: 50 17 A K ,
, I I op -, r, A I ; -,, t , -, -, ", "q _. ; 1- ''. f ,, ,,, ,, :' ,,,, #', I 1 .L ,,. ,,, -" , ., 5 POW A $,
, 1. 1, ", 1, 1 1 ,
e r i ra o ', _- a'_ dilmeivoicipi I I I ., .- ", 1 __7 11 ,
1, ck,- - 'L
", l I I
, ,-, ,.. ; -9 1 ,; -;' ", W I I I
= M eut the I g no V ", 4,0,7 7 ''1'11 I
; V46 J, 6 G 6,-'o i ift u ,j kvm_? : ',,;, 1 "bef-i, 2 I 1 L ",:," -, , I 11
Q 0 0. e his N O "f Q 6psho I I AIE le 41. it ,", 1, : 2
.. I I I I , 07, I , , '
. regay Q. ha, A 08 01 ormom
" ,, ,.,:, 11, I I -X jr I I 11 ,"; W .W MACEN I ", Y _1 11
-, 1 'll 1 A, 1 ,,,: : ,, ,,,
, I., 1 I I "I .* I I ,. -.11 .KY 04"Wo I .- l4g ,-,, Lr,
'OIrCNq;-, C("O'j-- 'Ope A -1 I I I -i, '.. -,;-,;.1i- _i:,. '' 1 1 ,
I I --- 1 ', ki I I I ,
T 1 .' 11 j alin I '. -1 '. ,J,:" IW &,
-, ., b 1, I Aeof 0 d,,e i, 1, 1 L,' T" t '. '' ". A 1, 11 ",:I ,. 1 1 W 7j pl Q 0 7 7 ,; .4 1' .'' ...-- .
.. a I I 1. I I IRI ''
1 ) ,, ,., d,
-1.1 e L,.,,J 4,
'] '" '' .', _', -' ., ':.! ,_ I 1, "L ".
,. ,,,,,, I 1, I 1 r ., 4 1. I 'L, I .1.V/111 -I
,. .. 1, , I _. I ,,, 411 1,JQ J ( e I ,. I I I -1 ) "', I I.,
;, ''. .1 _JLIi l -, G lf ;_- -_ ., ., I I
cllb"6ii' .! 41 0 1 I , t _;_- t, ,- A -- q11i Ilu., espc CIOS( 1"., I > "i --,i" '';
ente -muei es At. Arr.iahb 0 , 1, f I 1,
- ? P. Para Pu "'.., .-, .: ;" -'l-r- 11_ 1, 1, -,
.. ) Lui& l 011141STA I 6 -_ - " ''I ' '' I'- - _' I I I'
"': ) r, l _' : - o I ", ; ;' ': !, ,- '' ; %, '' '"'. ',,,'-,- ,,,,, '' "" i, -- Y .... .. ,: ,- '. 7 :,.
;, ", i i L41 exl$ 'Cj jj'Rjt tt c 0 dopyA bb 16 it "INki1% 4 *
C I j: 44. _', .:" A, & ,! -ii
,, -, '' flll I_.- 6 ftcleD -,;n '_" "'-, I -,
- I I I '
, ,e, "I I oc r, Q q w, _bf 'edbt;arrll ,, ,',; ." ". 'L,'. "'_ I I.!, "; 1 f
I 'i'a 6 6 6 e 'Cue UP" -a d D aL ,,-Frhlci ,,_ "' 'I i' ; -- L el]Oa-en i;, ,, ,,,t -,:i I L 1, I
6,Qaicia E I A po"Ro. ,,, I ""llit -%. .m
-z ct0q .10 T Y V lb A l' -40 1 %l -.> -.
-", 1. I YAQ 0A QT., J. I 1:1 ,4 i Q L'_ z"I" I -" I .,,. :"
." d T 6 1 0 .1 I ..... .. ._ 11 "
- ttega 30 la9v c daril ,,, I rettlat"2W I. i. , I I , ', ,L" I 6 ,,,, 'i ,
gtie T X 0 1; 11 "" -b6id,,ts. I illo, st I 11 hehbl , "'11'11 I aho ffn a r I 1, : ': 1,. ,y 1. 0 "
, 1, ,- ,: _-1, -,-" 1, i 11, ., ", 7111' -1 I 1 I 'I, I 11 I WAN E 1, 1, j, i' ; i C pn Iq M '" ; ,V,. ''. I
, .. 1414 'I
: ;, ,,, I j -'.,'.- I ; "':A
. (n A er WN Ms un ;1 NO I V, :1
!!, I, it At is X D'i 6g, 7) ,, coilsal '' , 't -, j 't ,-,s !_ ",: I I 11 I-, '. :. 1"', I I
e-, ) w 1, ,, P I 1' ,; -, 1 1 "' ilin"ll.: ), ),
tZ., 1, , 4, a 4in,
' I IT ipeu 08 '' I 1,
, ;v x I 1 ", -1, ; AQ 4 0 1 :'R S A O !, I .
, 19 4 I I ". ii, 1, 1' v .( I .", L "I". : -I,, ,A ,
.,.; 1 :,_ 1. i 'O 'A 0 I., L ; I u ilill -, ,"". ,.
11, 6- omin 6) oni, ii. y, D K -n; n" 1P 7 .'' ;_. ,
'' "''. 11 0 : 17 '' 1 11 ,tl-",;, : ; -r I -,-. '- '77- ', ',' ;,,,i n, P,
hjbn&a'j,,, Sant"i D' I" ,_ "Ill, , 11 I ',:, :.,"I ". 1, ", , --'L?,-, ,- I I ,- 1, .: ... ,_ IM N 0 K "
' I 1 I I : 7 ,
--'* I I ; '' Z -_ ": , __',,Q ( Q _,,,: I -, ,, _- -, v I U ,
, 0 1, I I I 11,,, '. I L, , t -k, 1 :4," 111i I I I ", 11 .: .
- I re D Cr,0_)(-tr.d"-4:, 1 'tonlo _- ,, .1 -1
I I I,'[
-: ""' n ",;,-, , Ij I I ) '
"
, -: .,'Aienf o. rhdxfMo de.'ent a 3 Xor -, _- I., I -. ,) ,! "'', ''. 4., ... ,:- ,
, 11 .. I -_ K -, ,, ,, ,%. C",
.1 I I I I .11 I I I ._ 1.1. i , I Z, , ,. ;, 4 1, ",% ." "'i ; llll "-I' , : y "', ", 'll-.'', '. .i .%. .,
- : -s I es.,, e.LL L' A I I I' ''I -I-- M, ..
'. .11 I., .1 "N ; O-j -.rrIo L "' p rq 1 ouibusth ca'o4'krQqTFjQ YQ Lwz 6 ,ur i "' .:L ',' e ', -,,U",R.t, IS ,, 0 : ; I , , : .
, ,,, I ., "';,", A &S G ,, C : ,, -, ,
, 7,77, 777
, J 67 A :- 011 11 I ,
, ,. "', ,, ,, - z-, ,, P ,,- 171, 1 .1- ,,- I I I",
I'NStk 'J, 0 , -. 1, 4 11 t 4'1 ) '_', !, , ,
I I T 8 'a 'L I.,,- 11 I '4).),cl ..."" ; ,1, 1 ,, ,, ,, '. ,, -,
1 1, I I ,'4cc',o'. ua-Ir i 6N4 :a 11, , t
, :;, b e im -, , F I I -, 11 I k l '11. '. 1; I ; ," '' I . ,, ,,,, ', I V
, ,
.1', 1,i ,'eujw Q ual A I ;: "" i, , _''. I 'Ll , A o I 1 1,;: ". ,,." .., C.0 1 .- : '' I : I In, I :, 1. 1 1. ,. ,;:,. '

ot U 1 L 1. JJIIIS, ",t: _4 _xxZA -L- -L-- -, "" 1 ; ,;" i , I..". I ,, ,1 1_ I. I'll _I '- ., _: ,. __ 1.i .. -- ,, 11
, 1. : , ''! i ', i,,!'c O jo t IS :_ 11. 1-1 V% V, I I ; ,
7E -, ,_ _. I
_ '' ":"- 1,
.,, 1 ,, i , __ 1 7 ,7 1, I ,, :1 I I 1 1
l edroA, lgleAA9'. Leci- 'i" i. ut ,)":, ,r I" ". I I I ,
OlU d" e ', -W -0110Y , 1 7!li: ; 1 111 I 11 ,
_ 'L. ; 1
. V, 11-1 ;
At'" W yk 13, ., xquor ; i ; ; -, V A V it I la 1A _:,jl
,, 1.o OX"4" 3, ,,.11- : "I --) _, ''."', ,. 'V ij I I 11 , I V I:_ I ,. "l onv ol I I al's 8"' IN A'
'' Iv ,
.rv Iorn, v ; , ,; ,i __ ,
11 --------.-. ----..-- -.-- ---. ---,..-- ___ __ __ ____,_..__.___________ __ ____ __ .- 1 W 71 I 11 :!!,!1 1 1! :!, 11:&,111! I Z1j%0!jN '1111111:1 I 111111: !1j1j1!jA11?N1 :Wjj2 !! : I T1 I ,
I I 1 1,, : 1, : : , I 'I 1 I 11 I ': !'_ I I i .... .. 1T171:%W _T_%_T,-" I I _', V "; I I _.,
. Z, l,", 1114- W '! 11 , N NMI I I _D _',",, r ;, i I
I ,- -, ,11 ,, -, 1, ,_ ,
I W T !1- '_, 11, _,! 7"111 _1,111 __ __ __ ___ 1_13____ ___________7___; -_ ----------- ------- ____ 7'7
, ', el ', , Z I T _' I 11 r, ", , -, l "', ,"', ", -, I "
117 t, i -_ *.. _% I ,"I _5 1 17.1 ,,, - 11 r, ;" -- ", "" I ,, -_ I "-
", l, I, , I I 1, -,', I 2 ,, -, 4 ,,' ,_, ,-,,- ,, l" I ', -, ., :
11 __,, _,, ,' 1, -,' : "I ,,, ,,, I -1 I _--- -, 7
"I 1, I I 1 _- - -.
, 'Iil I I I I 11 I I I I I 1, I ,,, ,, ,ll ,Tl, j
, '_ I 11 I'll "I -, I -,- , , I l
,' "_, % : ,-_ ,,,", I 1 : 11 I l 11 It ,, ""
, 11 , "I I i i ,, -, '
1 1 l-, I I , f"' I ,, : I 1- I r :,, e -, t
' -_ , , i ) I , -, rl! ,,, I I ,P l. ,,, I l ; ', ,
11, ,, 'S " ;" .r,;; '. I ,, ,
_r, I i I .CIA, iPF Uj I p I -t I - -, I- I I
j- " _,,, ', ", ": 7 I ,; I, I , 0 M ESK INDEN Y -J lf I ,
, P,-4 -,! i "' ", '"
1 w 1, -:, ,, I I 1 V "" i I
, ,,, :., '.,: -,,' I 1'1
? i : ._ I I I :_ i I _1_ -_ ----7
'l ,- I I T4 _7__ ---- --- -_ ,, -, ,
1_ ,, "I_ ; ,!. : ". ,_ -6 I I I I I I 'I I ,, I I I., "' i '- I I I '11 ', "_
', ,, :.'" ., -, : '.. __ ''. .. ", '' __-, ?,t '.
,:', i. I _!_ I I -, ,c -, I" ,.. 'l,'
: I I 1 -Z-1. ,, ...... ', ; [",' ., 11 ', : I .1 I ,. '. i. ,
, ; ,,, -, '. ,. ... ''
__ ,,,, ", I I 11 'I', .. -' I -, ,,, ,,,- -1 I I __ .: I I I .11
,- I I , ,"__ '' ", _1. '1111;l", :
, 1- I I ,,, ; I I I ;- I I 0 1 .-IN 111"_'..
, -, I I I I . , I '! % I I 1 I ,. I I
,. I I I
I I I I I I '' I 11 : ,,, ., ,, , V:_ ", '0 'i,. ,
__ 1 ", I 1, ,, ,
"'. 1- "I 11 ,,,, ,T_% ; __ I nk,. fl P
I ,. :
" --
" l .,. -!- ,, ,' 'j." "', ,- --,in .,
N
, I I i : l I I I I I
1. ,, -- I -1 I : 'Iff't
<, ':!, : 1 11 1 a n
., 1, ., I I I ,_, It, I I S I
,_, 11 I :,, :, -__ ,, 1-l' '. L 11 ,: I -_ I 1-1 m U '' .
I. I I '' I I ,. -1 1 !V I W) .1
, I I 11 I ''O r l"011 -_ I
,W", , I I P;
, ,v,,A : ;, 11 W V I ; I _,",. V e l I
-1 I : I 1, I I I ,
UTH 101 'I I ,""t"I"", ': I I , I ;: ,
%, r', L I ""! I 11 I I "I I
," L ,j,_ I 1, 6 7, 1 1 I 11 ..
1, 't", , _.-, ,.' I I I _., I I I 11 I I'l l I ; I .'. '--' I I I -_ --
11'4_v : .. I I I I I .. ".. 1-1. .1 1 1 I I
- 11 1. I .1 I I ,,
- "f _,"', l.: '. I I I I I I I I f I I I I I I 1i I 1q 11 I 1 .
, I I a I I I I ".. / ii I ;,_ I % I I l l
,- ;", ''d l I ,, I 1,
scrutiniio .efect 6ado 11 I & log votos reelbidqg ,par, .1 ;- .. 11 ( .. I t I I I Laboralforib, Qd MIC0 C inico. r,,amon 'Gaiidi ', Cor Dr. 'E. A. (
I ,
.
_ "" ly I I I r I I I I I 6 I l e_ :i I I I I I I tl:, I I I I 11 I i
I, -1 ', -, I I 1, I r - -- , I- I T 'CiVE
ll I el syir Una Ewliia de' .la Beileza e d '1'-) 1 4. Den
,,, ;,-il) ;,, -, I I I I I I ; I _,
11 I I I I 1. 1 I
, I I I I I ''I I I I I ln g en 'e
, 1 I L
-,!, I I ,, 11 1'1 I I ./
- ,,:, -; : .. 1, I I I : I 11 I .", .1 I 21, I % V 'Jos6 frei
, S I k'an
; k I I ANG ,. I A,. PE'QUElti ,
, _' '' , I I I / .1 -1 I I I I .1 I I I I I .. ,T, ,,_ I I I I I I 2 I elefoao 7. :
. ", ;"-. I I 11 I 11 I I I : -. ,". I I I 11 I 1, I I I Parada 12 I .
- -, -',, ,,, ,.- I I Votos I I ,tl ,, ", 1. I I I I I ,_ I I I Telf. 73-San
, I I I I I I I I I I- .
14"" ,' ,z, :q' I I I I I I I 11 I I I I I I 1. I 3 -,' M IRAM-k% .
. 6 1 1 Sant e., -,. 322, ,, ', 1, .:" 1, I .., I / I 'Telofono 32 1.
-, Ailg IiIntL Mufio'z We, Ut'uado).-,.'. ... i',il- -, I., ute I 11 I S. Franeiscb 72'.1 1/1 I I I ),
. I r ; I I I ; I I I . I 1 I
., I , I 6 I Ir I I I \ ,
_ 2 3 Box 66 '-, I- n,: ij
,',- J josefirj 'Land ......... aran jiio,:: .; i'_ ..., I I
. I 'i '- u ri
- rau ..... I !- ._7. I I I z I J ua" -R Julio u ga
l,- , i --l''_ . . 'I, I I ', ,: I I _11'.1 I 1_ I I ____ ,; I 1-1 '
11 ,,San -ir Anton! ,M& A tinek ,I).,
, ", .. 2 o -, : I I I __ I I I 1 1 I I I I I I I I I I I .
, -,Ul a ,aria' 1, fiTi I.", 1 I I ,
- , I Gonzalez 0 _11, I -.A' ,: I I I NOT
_' I I I y q4tratist '- ,_ 1
- ,. carolina.l ... I I I 1, I I Z5 'Ce
on' bita. * - -" '2W DoctoresJ oAte y. Margarida. Ing niero Civil' C I '' I
- C c Aubray F ernandez ............ . I I I I I I IC .1 '. 11 I I I : 1, 1, _1_ I 1
11 I I I I I I I j i 1 .9 1, ;; ''. ,t' 1 I I 11 -11 I lfu ja n ,o -, .1 ". r ,,I
1 1 I I "I .. h I I 1 , I _D ti tas I I I "" 1 1: I 11
, 'L 'Q m ita' Henares .......... !.. , ..So j ua_, .,. I 1, 1 1 , I I I I I rke O n ,
, : s- I ,. ,
. . I 1 1
__ , ; :- ,, I I J, ) I l I
1: l _',' .,; T I l, i ,- I "I __" I 1 I .11h
, n San, Fxan6iseoA 2,.-,,,, e!Plf, I 1,
I 11.1 -, '. o al I ', lJuan .- .. ---,,, T G 0 ", I I 'i 1". 328, en, Cem n'to arm a ,7 t
I I I .1 I I
, I '- '' M 140 I ,, 1 ; I ', : J I I I I I C 0 I -_ I
, ,_ I 11, 1) I ira CAraz0 l . .'. .... !,*1 .8 a 6 1 ,:b, ;-, , _". I I , I
I '. " , I -, 1 I -. ', .
', I I I I ,
.. I , 'I I I I '111 ll -, '. l. 1 '.,J i n,, P. 4i:( J ' n Jw
_1 ,: -1. lja_ I I S_ a
' ",' ', L '.1, I .1 I P 0. 'B x-301 ,:' l ,.S
I'll 1 11 15 I -1 I, I I i I r I ,I a I r, I m an ,',
.............. ...... .. .- .Bayam u. ,'-, ,-. I I I 1 7,,O%-, 1 .1 : m "I _ ___4., -i -*v -'-j ,' R ", _6 IMaria englel. -, I 11 i ,; 1 11 ) 717N '11 7 .. I --------T '-!-- ,; -- ---- -----!-' 1, I 11 3 I \, : : ; I 1.
'S, I "." ,,, ); ,,,
... 1- 11. I-- , I I I I I "I 7 1 ,- I ., __ .. ....6-
-7 r z Esiasen : .,..,.. ,., - ,- antu-rce - ;." 1 ,- _- ,- ', ,- 'I- 1, 1. I 11 i LAu b, 3- N 716 11*! 9 =
1 1. I p I 1 I 11 I
IF ,,- r, , I 4 : L I 1, I I .1 I I 1. I I i I I
,I I L. 1 I I I I I I l ", I I I I I
.. 1 .Ijq .., , _124- ', I T IF "7 I I 1, I I I I 1 I I '. ,
I' a . .,-' .--.' ,,. . . . 4 1 1 .. ". I ., An t "', __j ), I I I;, a aela Bordonav _' 'L I : '' I : iii :i 1 I I : ,,.. 4- 0, I I I I
. I I I a I V, ". ., I I I I I I 'r I ". -- -1 I -1 __ -_ 1 I 1_ V ,_ , -, I ,,, I I I I ., I I I.- I
11 zl llz I- I --11- I ''. I I I U4 0 C I I I I I I 1, I , I I I ,
Chita Rivera 1 61 evarria.. ,' .'! W.,-...,, -,. I . q uni3o i -';O, .- 195 I vl , _1 I '.
1 ,, -, 'J ,' I ':' 11 I -1 11 ,
. :- ,,;g'. ,,Jon ;* I 1, "V"I", I 't (-, __, i, :1 I it'
, I I
az. .. '.. .(... ioques '. I "', , r "., , _'
--Ajarlot ta Di 1. I I I I 1 : lv, ;, I U
,..... . .-,. I '. 1 '94, ', ,, I : 1 ,,.,I"; , ; w
"I , 1 I i- _t_ ;
Wx "__,'114 I I 7 I :' 7 I., \ T E H F IE F I J I "", )-, ,;:- I_! 'M
"t 111_11 T6 - -1-111 _. I I I -- I ,':,, 0 M
..: lyabu I '.1
'K _9 I I .11 I ,6 4 __
N,', ,1,4 erC u y az..-i. .. 46- ;-1 Coal, 3 '" "' - ,
- I I I 11 I I P I I .. 4* eo edes B g6lla Di' ; 4 1 ._ 1 ,,, I ,
I I I I I
,\ 'A _. I I W --4-- 11;_ 'OH-R
11 I L I 1, -, I I 1 I I de r I I I t.XY,& 111 "', =; IM'W" .
, -, I- I ,jla ,4e. ,
_. 11 I
11 11 I" I., .11 ; I I I 'tq -, I ,_ ,, ,.,Y,
L' ,' "L lta' I I 'i7afa'r& ..,. "T ,_,,_KP ,-N ,
, ),:Z ... I *" 89" ,,, 1, _', I I Viil I i,:, I "k _. 1
, I Ordonez ............... .. .. 1; I I I 'O a I I 1- -_ ..... _,",'4_ t;; I .1 : ", ,..: I I 7E '0 0 11
__ "R" f I I ,- , ,_, "', ? I i r I e I I W KI , ,,N I ,
'- '_ I r, i 3"' l '' :., ,_ 1. : ,. I
I..'......... ., 7.S66; -4 nli. 4,i 11 I I 0 I _r?_" lela, Rengel ...... j ., .; ,_ ua -. ,: ." .1 11 1- 11
, I 1.11 i 1, "-- 0 i' Q,# P, " l,- ,.
pT"4--- 11 ,,, _, ,,-7,, I I I 1, I .1 I I
, I 101_.' TAR_' Is LG al : 4)
,--, -_ -, P -it I
?' I '. I 1 e 1, C ;,
,ill ........,., -_ "-, o'.' _,Ar6dib&t' __73 % I i -1. il 14 l: 'tl I,'. Ddv a.. ... ..... "I I Z I I
, I 1 11 I ,,Z, ')
N& .., M0212i2s I '6 0
,,7, ,z I I I 1, I I 11 % I I I , i I it I Q 9, 1 1 I~ ,I
_ I I I I I I !! 422$25151m 1 0 1 , 11 ,
, I I I I I I
, I ... ................ s -. ... 1. 1. 1. I I .1, I I : i, -T- -, 1 I 0 1 I". ,' ,_ ,, ,, ,, ,,
,,, *', ", -' ,i,,Caliotta:c 116jo. ...Matatf,"'' ,' 7 2 - I I I : I
" 4 j' -pil - I I 11 1-17r : i 11- , -, ,- I __ I I I Q w
S '' I I 1 I I _6 0 :%, ",
_' : r1f I F__ '': -, ', gral
4'," AT .-. .' .. . I-.- .1., .. .. I .- _72 e -.,; I 1. I I 11 0.0 -, ,J, ,,
L timer R omero.' L .. anturce:.. ,, I IF I ; I I St. I
., I. T77 K .
, I I I i, : 6 9 : I I I I
I
,. r l -!. ,
Fiftot Diaz .. '' > I /-. I i 7f 'v'7'
.. ....'....., ...... alp. I .1 I I ,,,
, ,,, -;!, L 'tij M At \ I I I I 1, I 11
i" 'lo, 1 1 "o ,:. '' I I I I I I I .1 ...
L'1111 -1, -:, '' :; _r '' 'I" ., .j 1, ,; I 1%, , clnem' atc
- I., D'E ; I
Paro n , I z : I I Id I I K ", 11 : S n e.0, ,- I I I
kM 4 I ueras ........ 4.,.. ........ !.., 61 1 1 I '
,;i l AM _. 17 I I
1 I ., : I I LZ L
- I I I e -, I I r I ,/ I I ld, I 1.
I I
. .c i I 1 1 I I ., :1 s ,,_-- "
- .1. ........ a I ?", ... s 54. I I ,, ,,l j, I I I I ,,,
" r ,,, ,, "; Ahtc l w Ramos. i ., .. ... , 11
I- ... j ,, I -11 I 11 I I- I I :: I
'6riea I/ 1. 11, _' ', _,,l rr em pleza
4-- I ,
" ', 4
L_"_,I"_' ,-,- 4- -- ... _. 1, ,2. j:: ".-, I 7 I I I I I I I I I 11 I
, Zalduondo. . . __ '-.
a] 4T () ., 52 '' , ',-% : ",
'_ ' _'_ I I I I I I
, I I I I I ( .
'! 'L"' -;1 11 M I I 1, I _, 0 7 I I ........, .- i, 0
" -- 1--l I I I f I -1 IN ., I ,. I 1, I I J,
- : ,, I I I 11
,. 11- 11- 11 I I- I 7,
,,;,, : it 1. '.. : '. I ,
, 14e : '' 11
Crecia Perez.- . .;. .. .,. o .. : _',46 ,, 'I'll r cion es. or(
_ 1, . .-.-. _. -,: o q 8, ,., I I I I N o S ""-,. _'Irl , L .1 I -., 1.
,, ,. I .1 _, I -, I I o I I -1 1. : ,- I I 11 .
-11 I ,4 I, 7., I.. 1, I 'I'' 1 1" 1 6 I'll I I 1 11 .. /8 ., Z a r, ,q I I ', I I I I I I I I rl- I I I
" I I I., ,. _8 I I I I I I I
- 1. i\ a Prieto ....... I I I --Rilic n- -,--- : I I fi ", I I I -1
'LL"', ,,-,"'," 1 lit ._' '%L I ,1, 11 v e 111) Denti, ,, : I I I I I '
,,,,_-_, ,'_, vils'.
j- -11 I I I 11 -x I '1 I I 11 .1 1 1
'. i / frico deba teiiec/un olor fariw, e utico y 1 a' ,; qC e" $' a 1 a ... 7 3
. I L ".. ; I t d 1, -1, sl
_ -1 "N t '' I ; L 1. I '. I I I ( r : t"'_' A,
'' itaclelaAo'sa....;.,,..,...,.. .-....,.. f, Saii Uan:.-,',. ;'. '35- I
11 I I I .. I I u n I I I I 1: l .1
_ I I I I I I I I I I I Sl* addbf6s p'L, r a seran6l I -1 ., I
, r "4 4, ,2, -.,jE 61mira Santana b6vila. __. ''I ahat I ''I I gqSt04 dC I '- ". I I /. I I
j , "'. ", d, I ... M....-. ..'lo ,, .,.,. N i i -.. .1. ", .,r .34 ;- s6pLic6,Las(,,.,z'Qii'cia lleget,)-I ,,: fc)rr afi'd6,, I I I i I I I I IL I I I I I I'll r
- I o I . I I I I I I , ,r' I 1 1 11 I I I I I 1 I I I 1
. -, os I 1; _1 100S e : 11 1 I .1
-1 -.1 finat ngefiat A i* '"' I I .]a b'' 1 16S., A ntoil -,
-- -1 1 I ' I ., I ol 1, J I I I' ll, I -1 I '
,i ;,Iillr t_. . .,. . & .- . ,., 'djiipt4s .,.' ., .- .1 3 d'"'J"- '' ,, , 1 --!'
- ".- I ,l- I I I .11: .1 11 1 111 I 11 I 1. ..
I a';' '_ '! acultad de ,- C
--, ,,,, I r_ I 9_1, ti 1, I ]Doctdr 1 1. I 11 r .,: ".. ,- ;I 1_11 -i 10 d e e ,
1 e-yj 47 Fil6, Franco.-....'..,., .............. I....,. ... 4 ", FM4 ... ... 'SO I .7e-r e_, de,,,'Ia F 11 I I I I a mb 0 1 ,'d ia ,ri
11',,, 1, I I I I I I I I I., _MedichiaAe Parjs gon:,di z ve6es iii'as I ,L 1, 11, I _., . I .1 I I '1 , I I
, ' I I ,,
'-,t f'L" L J'aa,,a, &MOS'.1 W I __ I .
I I I ,., 1 4 I I I I I '
R ; I -- i ... .. I _'.,, .'. T7 d 'I, ,e)'. fenol 6 el s '. I I . I I.. !L ,IeV ll'
.:. o .P 0. 0 0 .4 itua o.,..' I 80 activas quw I I I I'll I ,
", L ". I I I I ; _,r, '. I I 101. U s- 1 "I 1 I
I ,. I I I I 1, I I I I I
%" pez .... I .... . . I ... I ..,. . Marjd o- .11. 11, : _', .. trabajosl ,de, Pa$Wur, Cooh, etc,,,ban -,,-- ,11 11 I I 1, s a n t1s,'i'j:u a ,8 ,-.p e'1ic u
f, -' ',' 'Antonia Soler; L6 .". ,' 26 ,,;,, : t I 1:, I "I 'L I I .. I
,,,r,_ ,, I j I I I I I ,, ,i I 11 proba o su poder antA,, A tj 1. I I 1, I 1.7',- I I'll, -1 .,
r, I 1 I P 1po. 1 : 1, I I I I 1, I ; I I , I I I
, -; -- ", Rosa Alvarez . ,. ,. ti e a a' .'.: -24 'S.Pl..4'a. 1,6ros'NAX-ow -, ,\) .1, 1, I 11 ,,, I I d ,., I I '. ') 1. I .,
, 04rmen .. 4....".. o". I I.. I 'I', En vro gr0dita 6 m, I I I I I
1111, I 11 % I ______ I I -11 I I I u0strAl. I I "'I I I I I .1 I I :N m erl Maria Mereade' r ........... 6.....,;1 qx4g1-1ez,,-'- - _94 I' __ ,r .- I I I ;% I I r I I ,s 11
, ?, I 11 I I I 111. 11 I 1 1 I I I I I I 1.
- 1 ,, ,,, 0 e' r "' 11 I I IL I 1, 11 5 1
, ,, '. I .1, I I I I ro\esta tarde ,. '. '_ ,, I I I I 1. 11 I
-Iil ., UC ESOSEN LA I 11 M a itT 1
4,. _eb ad laql. ., ..;. ;22,' ,por.61 jtij, aj m4 i i I ,., lL1 0 I I t -S 1,espec ales
i',Rainonlta a ....... wVV..-.._ _.Qu .1 ISLA I I I I .., I I
,- 10 I I ,
1 1 I "I \_ 1. '. 1. I I l%, '- I : I I -, I ,.- ,i I I -, 11 1 I C O I I I ", I -, -:- I 1, I I 1.11 I I I I ...
, 11 .,_ _- 8, 1 I I I ,- : r. \ "I. I .. I ',-r--,-:,- : ,,,, # I .1 11
.. ,.. .. ol'. .. .. ql- ., .k2a4, 'i "I, 11 ;, ,
Luisa Ortiz.. a "'; ':
K;" Ma"ria' 3 30
- I 1, _i_ I 11
-l", I . 01a. I '' Ii- .11 .-, I e ,, ', 'i, an ,a as
I I I
,' , R6 I I .,
%, -, , I I I I e mp iaremog ,og, trabajad-ores."do la, Colo i I I 0,03 C M_ 6Z 1 I
.. .' A detailed. '
1' ', L I I I e ., I I I..... -- : ayP qn. 1. I . ; : "", I i I.. 4
........ 1. : .- , I ;_,_, ,,, d e,
71 1 'I'll ,;. .." 1 arit6 rror nos 1. B I 1- ,, ,,, I Ir 11 I I 6. 11 I % 1 1 S
I -." I : I I I nia 'M ,- I..
, I i "". I 'U s Cla a Ccn I I I I 1. "I I I y -411,7 1 ii,,'-, :V 13'0 1, Y
,
"' Julita Pefia ...... o.....-,..... o ... _Cata1a6 .. "' ..: i ,i ras". deA recibo sA 8 dp m iri%_, "
I I ll", 1, -1 (, 4 'qs,
1 I .. .. .. .: ,. -14 I I I 1111 ,
'' i I I I I I 'r
,,, I I '- I 2 .1
" I I I I -l'. 1, I I c I I- I
; ''...'' .1 M I 1 14 ', :1 lt a .ie que. 96 declararon 1, I ,,, I
, ', ;j4 ', I .; .11 I I \1 1, I I I I 1 .1
, ,, jsabel Riera Lopez ...... .'o .';.' I I "I Ckmbalacj __ "4 '_idsl",de Ja e I 1, a
'Ryagi;oz. ' . "'. I 11 "I ,P ,
. I I , _l; ". testo s, Man a,-.
11 ,,,,, 1 ,,, I I I I I I \ 1-11 I : ,%
' ' ','-; r _,' 4 jPjoVitaVijjRMiI.... ', I 't , I 11 - , 1 .
,,,, .% ?Q w i j A t T U A L ID"' ' I ,e4',41 el a el 12del actual, volvierbn I ._ I I '_4V : ,,
j, r ., .......... '. I I A D rZ S.,, I I I 1 ", I I '- ", , ,
7--,, ,,, :- 11 I 1 -- .,, :, 3 ''. I I 11 ',' ,- ,; I ;1 1 I I '. 0 A tll,
1 ,: I I 11, M a i -:" I I lf- I 1 ,- ; I ,, r I M atin -,-pe icu tx-" I cosa.s -c
_- I '. '. N $ 1. -1 I I .
6S , ., ., 4'_ u's trabaj og aye I r. \ I I I ,e I 0
,,, , ", .' lita, Par -i ....... 9 . .,. ..l.-. . Ql _... .,. 13, I I I \, I I , I I I
k, ,4 I I I A -, I I I I I I I I 1 1
i I noch6 i lag 8 sali ,, par o , 1. 1 1 , I 1. ;, \ i I : 1.
,, -, :R,( sario Velez,.-.-. .,., I A nq ej El 42 d- actith Y, on el barrio I I
-1 .. . .. .,. . 1-1. . wan tf, ..
, I I 1 J, I 1 I I '' 3 I t 1
I I I I 1 n icam e
, "' 'l", ,, r I 1'obispo Monl9efior Jones. i", 'I I : 4 : tiv a'' s u rTt
. . r L anal._'... ''I t _o '.Calla5, viduo E ado I I -1 I .', I 11 I I 1 _1 1, -1 I
_ rcedes Zorrilla. .,-- . 0 0 A f, 11 ,% i'N I -109 indi I I 11 I I .1 I I ,
" I '' 9 ; Ya egt:! J I I I ,, '' I I
" '.'r;j _' j I 11 I ''I -17 I I ocupind6s6 de, 'a I I I. - I
I I z ; r I I I -11
j , y A dr ..BuTgos ,, ostuv, I I I I '11
,t'_ _4 ,_ ', I rjaa Fffi lay ................ o ...........& :Jqan...,.. -, 9u8 lar
, r .,.. An 9 .eron I I I 1,
-, I I I I .", i I I I 10 1
, r ,r 4 '' I bores 61,8r. I I I I I I
% lq ftuoj ,
'. M. tj I I _Vqrnab4 I' ,
- arfa Rosado. .' -.e -8 I 4 el"uha rina 8a lendo los \C105 Iv"Irido, I i I -N
1 1' 4 11 . b a I 0 . . . . . q ., aU4 . . I 1 4il, I All 6"
, 9 halIA15A reeb 'd --- ,j
Kc I I I I I : : I I I _,.:
K L 1,l'--" I _' e 1'1',,;(' I I I I fl
R N b ... I 7 __ I 19, 0 en Cama
V', L "' oSa'- Iaria t o I'd 'o'n' ..................... ,a;jja o.. I I I Fueron arreka :. ,Ll h a.' e nt .
- L I I 11 I I Ji _09 Y Puest,08 d di8 I I I I I .1. I I .
" I I I litraerA I I I I I 111 I ; I I I I ..
,;,,,_'_' l -, 4T) '' I I I -,;1 I 29ta'nochex6, ,.. i -.cq 'rte. -1 .. .1 J" I .
,10. a 4 1 1 n matrimo, I I I I I _. I
, ,_', z 'j) Ii Anc-Vnrvl ........ o ........ I.. l, ;. .. .. Y Uco ,6 1. - ppsiq6A de.
_' '' ,: "L" ' : 1 ). I 8 -, I
S "I 1, ni01 -Civil- ant6,6 Ue z' $r'' . I I I~ I ( I ,- I I -, 11 '
,," C arita o-ae N .4 6 -.1 -, I I I" -, GaO 64 'B d ,actu j,,.cqmo A la.s 12 ,a I r I All, I I I 11
, '. ',',, '_ I blir6Sauri...'.. ....'... (SnPedr I'acori ;.'.' I ar I I 1.
,,, ,,I: t ", ,- I -1- 11. ___ --I-- I 1, I I i % I I I I ,
- ; I d .", ., I I I I I I I I I I I I CO N11 i -1
,, an ,, ,ce i I bosa'; 6 rbputado ,ply ewr- Q w usi- 'm. e i I .- I I '- I':-E
, '_: , '.. l.,,XoW io Daub6n..,- .. 8 Oui 9 .".-, I I A elk-,ni-51 de- la carretora, entre I' .13, I : I .
1 ', 1, - .j. . i - .%,,. -, 6 I 1.
. l 1, ", 11 ; I I .
, I L" I I I 1, , I 8rA I I I
,, P, 11 a; Nemlle\8iop, &Ancon .. -1 I
I ,C 19 11 1 11a. aergal- Q4 448 y y ey I '6vi 1. I I I I I I I 11, t,
na nlv.. ... P ;, e' autom I JN6.L I I D E ", 0 i
, 1- 1 I .,
t 4'4 'i " '_ W\\ I Salas .......... : ........ I ........ '. ..HTUiv,' I ,C a I I I I 1:1111xi, I
- I .
, -, I Lj-- I '' ; tada oomadrona SrA Mi A Lj 11 '" , j N , "
, ar eras ... I I I i U I 1 ,,,.';, 4;.,q .,
I- C melina, 0'a r r' -.-,. . . . _. o .'.: Vj q s..-..,,, 0 I 1, : I l, 1, TO 881 'de, la' Porto; Rico American To- 1, 177 Z777 7 I 1,
-' ,_, I I I q q el I I I I 7 ,-, _- '7 -, S .. _1 I 1, L I I -11 I ,, ,, I -!,,_ 7 ;
. t., Rivera.", I I I. .1 I I M ,_ -' ,?,_ ., I
l 1 i A ,Bfascochea *-. e _.__ .,. . . an,,uree.,, .. ( 13 2 I I I I :bacco ,Co. arrbll If I ,, --; l ,,,,_: ; ; r
1'11 _"-, I I I .1 I I I 9 una .Yegua, M, c- 1, ,, "I _,_1q,,-- ,
,; I I _. I -1, I i ,I l -:;;;_, ":,. 1. ,
- dla:'8qr4'4a -1 tui, .ndole 1A I I I
I , .w aria L.'Monronzeau ... ...... El d ingo por el, 11-", 11 41 ,, ,,, om I I .)l r Ili; h H) i 6 6 ill
1 . 44TatiII6.. ., 1, 2 -,", pata tra Qra izquier(in. "'o ,,iF I I
" "* I "..''
'' I 1, I I I I I ; , .. ., 1 I I 0 *Ir K I I,- ,' , ,
,, ,, ,, !Z!.,:, t I I I I celebraci6n. De8eamO 16' toda ja- I r:pe Q 16) I 10 1, M , ,10 I ., ,, 1:, 1 .1
I ,,, ,, nariL Gu ierrez. ...... I *I.,,. i v 1, .-- --'
, Ide .....,.,..., -0 o... --Aib6nitQ._;..., 1 2 1 I Fn I noche &JJ2' en el barrio' l'Z ,_;kL' , ,, I
" 'I; I 11, I I I I I I Se e 8 a .11 I.. I I. ., I 1 41 1 I" I '11 I 1.1
, de feli : 0 19 v I "T .1,
. -- .. ..I 1 iea, .T .Llg ihie
'L I 1 I Jayuya., I- 1 2 I I '11,,nlellan@s,,fuOe Qala4, ,eI estable- I- ." '. ,I oflita Can0l-_ .-.,. I :_ I I "i
'-l L __ 1' % ' I I I ,; I '' I '', ltw- I'll, 0 a 'Ci) 10, (6, o ", 0 0 W ,7 1 1 ,',, ,;, I -,
1- _, F qabater._'.... 11 Para e hoci iMif t I ,-, I ,
--fmandita S. ie, tione a del sr-, ', A i 4 .. I 11 I 0 ,, I ''
11 ,,, .,. .,. ., ..... a4dan .' .. 1 '2 I I el Bosch, Ile .1 li ;, liqa I
W" I.; Ul 1 4)" 1 10' , 1
,,, L, ---- I I I 91 -, 11 1, "; 0 .;L -11__ 11 f g 11