Interview of Sèvitè Jean-Claude Noël by Hebblethwaite and Tarter

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Interview of Sèvitè Jean-Claude Noël by Hebblethwaite and Tarter
Physical Description:
Digital Word Document
Language:
English
Haitian Creole
Kreyòl Ayisyen
Creator:
Hebblethwaite, Benjamin
Jean-Baptiste, Tahiri
Raitano, Megan
Publisher:
University of Florida
Place of Publication:
Gonayiv, Haiti
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Vodou -- Haiti   ( lcsh )
Religion   ( lcsh )
African diaspora -- Caribbean Area   ( lcsh )
Spirituality   ( lcsh )
Creoles -- Social life and customs -- Haiti   ( lcsh )
Creoles -- Religious life and customs -- Haiti   ( lcsh )
Spatial Coverage:
Haiti

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All rights reserved by the submitter.
System ID:
AA00021677:00001


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

1 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Hebblethwaite and Tarter interview Svit Jean Claude No l in Gonayiv March 30 th 2013 Edited by Benjamin Hebblethwaite Transcri bed by Tahiri Jean Baptiste Translated into English by Tahiri Jean Baptiste and Megan Raitano Video #1 3 Ben: Kil ou te etabli peristil pa w? Jean Claude: Bon Peristil pa m te etabli, nou genyen pr de ven de zan depi nou nou f sa. Ben: Ven de zan? Jean Claude: Wi! Ben: O u menm men m? Jean Claude: Wi! Ben: Se ou menm ki te achte kay la? Jean Claude: Wi kay la se pandan ... men kay prensipal la. Sa se ansyen an; se pandan m nan sa li pm t li ban m mwayen pou m nan sa a. Ben: Ti kay sa? Jean Claude: Wi! Ben: Se te kote ou te kmanse? Jean Claude: Wi kote m te kmanse [...]. Ou gen dwa al ladan li. W al ladan li w ap w. Ben: Wi m pral f sa epi piti piti ou te vin gen mwayen .... Jean Claude: [... ] M ap rakontre w istwa kman sa te ft tou apr e l w pr w a di m Video #1 3 Ben: When did you establish this temple? Jean Claude: Well, my temple was established two years since we established it. Ben: Twenty two years? Jean Claude: Yes! Ben: You, yourself? Jean Claude: Yes! Ben: Did you buy the house? Jean Claude: Yes, I got the house while here is the principal perch for the spirits. That is the old one; while I was in that one it let me, it allowed me to be in this one. Ben: That little house? Jean Claude: Yes! Jean Claude: Yes, where I started [...]. You can go inside of it. You can go inside of it afterwards. Ben: Yes I will do that so little by little you were able to Jean that happened, afterwards when y

PAGE 2

2 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Ben: Wi wi wi wi Jean Claude: Ou mt derape avk konvsasyon sa a. Ben: A bon oke! Se mikwo a ki pral pran w. Jean Claude: Oke M kw ke m sonje, m raple m a tou moman de tan m te toujou gen on seri de rv ke m ap reve. Y ap aprann mwen f kat stadi, pou m f leson. Tankou l on moun f pou m ka pale sa l bezwen, sa l genyen. E a tou moman y ap ban m tout istwa sa yo nan dmi. Dfwa m konn on ti jan mal pou m aprann. L m mal pou m aprann, yo kale m Nan dmi an yo kale m; yo bat mwen Ben: Ki moun? Jean Claude: M w se Brav ki te, yo te voye vin f leson av m. Paske Brav la li gen on liv nan men l. L l ap li, l aprann nou. Li men li aprann ou f kat. Se kat! Ben: Gede Brav? Jean Claude: Ya Brav: se a kat la. Se Brav Gede Nibo. Men se Lwa sa; se Bosou. S e Bosou sa ki andan an [Bosou is the spirit who is on the insite (and in charge of the altar room)] Ben: Oke! Jean Claude: Se li k te voye l. Ben: A bon! Jean Claude: Oke l m mande l poukisa l ap bat mwen konsa, li di mwen se aprann yo voye l ban mwen pou l ka aprann mwen. M di o ou s Ben: Yes yes yes yes! Jean Claude: You can go ahead with this conversation. Ben: Good, okay! The microphone is going to capture your voice. Jean Claude: Okay, I believe I remember. I remember a period when I would have a s eries of dreams. They would teach me to read cards, so I could give lessons. For example, when someone reads fortunes in the candles so I can Meanwhile, they are giving me all these stories in my sleep. Sometimes, I would be slow to learn. When I am slow to learn, they punish me. In the dream they whip me; they beat me. Ben: Who? Jean Claude: I saw that they sent Brav e to teach me. Because Brav had a book in his hands. When he is reading, he is teaching us. But, he teaches you how to read the cards. cards! Ben: Gede Brave? Jean Claude: yes Brav: it was with the cards. It was Brav e Gede Nibo. But it was that Lwa: it was Bosou. [ Bosou is the spirit who is on the inside (and in charge of the altar room) ] Ben: Okay! Jean Claude: It was him who sent him. Ben: Ah, right Oh good Jean Claude: Okay when I ask why he is beating me, he tells me that they sent him to me so that he can teach me. I say oh you are a

PAGE 3

3 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant on pwofes. Li di wi. S tadi ke m di kisa yo voye w vin f li di kwa ke [even though] se leson yo voye m vin moutre w kman pou w f l m di non men m pa Oungan. Li di piti t mwen ou pral gen pou f sa, paske gad anl a w a w L m gade m w se on gwo etwal k ap desann. Li gen on kouvti epi l desann sou tt mwen. E pi l m f sa pou m kouri m di non li tw gwo l ap kraze m Y o di non ou pa ... ou p ap gen anyen epi li rete sispandi s o u tt mwen E pi li kouwne m epi menm moman pandan li sispandi sou tt mwen m pa kouri ank epi tout moun ki te kanpe la all [gap ed ing mouthed gossipers; fn variant of all ] 2:46?) Yo tonbe bat bravo. S a se on rv ke m f nan dmi epi nan de twa jou apr yo konn ap pote bou bolt ban mwen. Tan zantan yo di m pou m achte sa. M achte mouchwa achte kat je kat pou m achte bouty wonm pou m achte Florida Y o ban m pou m prepar e ; apr sa yo di konsa f w f tab la wi [...]. M gen pou m f on tab m mete nan ansyen chanm kay sa A pr de twa jou pandan ke nou fin prepare l gen on dam ki te nan chanm kay sa men se on Levanjil li te ye. E pi m ap esplike l rv yo li di enben si w w l konsa konnen se on bagay epi apr m di madam ou konnen m leve maten an m pa santi m alz. M pa santi m te ka rete men konsa tou m pa anvi mache. Li di enben tout sa ou santi nan lavi w, si pa pou on byen se po u on mal. Si pett se pa pou on mal se pou on byen, chit a chita w. Epi m rete m chita. M santi p ye m lou; m pa ka mache. M chita sou on ti chz epi m mete men nan figi m m ap ka lkile. On ti moman m tande, bon, de moun antre nan Lakou a, yo di on, epi m di madam men de moun di on wi. Li di enben te m al f on gade. M di a menm leve m pa ka leve m al gade kiys moun k ap di on a, al gade pou w ki moun sa yo genyen. Menm moman an epi dam nan part li di silvoupl Oungan an pa la? Dam nan di: kiys? Li di Bk a, epi mwen menm m f on ti part tt mwen. M te gen on inifm mv ki te sou mwen, epi dam nan di men koul rad m te professor. He said yes. In other words I asked what they sent him to do, he said even though they sent me to teach you, how to do it I said but I am not an oungan. He said my child you are going to this, because look up ahead to see. When I looked, I saw that there was big star descending. It had a big cover and it descended on my head. And, when I went to run I said no my head. And, it encircled my head and in the same moment I stopped trying to run away and all t he people stood there like gap ed ing mouthed gossipers. They started to clap. That was a dream I had while asleep, and in two or three days after they started to bring me lottery numbers. Often scarves, card s, deck s of cards. I bought bottles of rum; I bought Florida. They gave it to me to prepare; after that they said you have to set the table [...]. I had to set a table to put in a n old room in that old house. After two or three days as we were soon after we finish ing ed preparing it there was a woman who was in that house but she was an Evangelist. And I was explaining the dreams to her and she says well something important and afterwards I said want to leave. She good, go ahead and sit. And I stayed seated. My legs felt heavy; I could not walk. I sat pondering on a little chair. In a little wh i o le well, I hear d well two people enter ed the yard. greeted us. She said well let me go take a look. is greeting us, go look to see what they want. In that same mo ment the woman appeared she said please is the oungan here. The woman said who ? She said the Bk, and I poked my head out. I had on a purple uniform, and the woman

PAGE 4

4 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant reve li te mete yswa a. Epi dam nan di oke pa gen pwoblm nou mt al achte bwason avk baln chandl. M ap tann nou. Epi l yo vire al achte l, m di madam ou di yo al achte bagay la men pa gen moun ki Oungan la vre. Li di Jean Claude ou gen l pa tande sa yo di w. Yo di men ki koul rad yo te w yswa sou ou. Se Bk a menm ki la. Stadi Lwa a gen dwa vini. E po utan moun nan se on Pwotestan. Se on Pwotestan moun nan ye; moun nan k ap ban m esplikasyon an. M di enben si moun yo vin la, si yo mande pou m f chandl kisa m pral f? Li di w pral chita sou tab sou lotl ou, pandan w pral chita sou lotl ou kounye a w pral degaje w pou f sakreman w, pou w f demand devan Lwa a, epi sa k gen pouvwa a y ap vini. Epi, m kmanse f demand nan yo vre l moun yo vini. Yo depoze af yo epi m kmanse f demand. M ap pale; m ap bay istwa; m ap bay koze. M ap rele Lwa a gch m ap rele Lwa a dwat. Epi [...] pa devan Mt Kafou Gran Chemen, ou konprann? M mande w pasaj; m ma nde w pou fs a kouraj. [...] vin kote m; m bezwen pou w ban m fs a kouraj, pou w ban m limy, ou konprann? Defason pou m ka eklere pou sa yo bezwen ki soti lakay yo. Menm moman an epi m santi genyen yon bagay ki pase nan pye m: rale kwis pye m voup voup! Epi m santi gen on kouran ki mache nan mwen. L m santi kouran k mache nan mwen an epi m santi m p a posede m ank, ou konprann? Epi apre sa l lage l m li retire k l epi m w se mwen menm ki la ank. Menm moman, m ap toujou woule tchatcha a, m ap pale. [...] tchatcha a se te on tchatcha ki te andan an. M ap woule l. M ap woule t chatcha a, epi m ap es plike. M ap pale a Lwa a. M ap pale a Lwa a epi l rale [...] sou mwen ank. Epi m santi gen on moun ki kwake m dy kou: kwakw ak! Epi menm moman an, epi m pa konnen anyen ank. Apre m w ke moun yo he wore last night. And, the woman said ok ay no problem, you can go ahead and buy drinks when they turned to go purchasing out buying I but there is no real oungan here. She said Jean Claude you must not have heard what they told you. They said you are wearing the color of the clothes they saw last night. The Bk himself is here. In other words the Lwa can come. And all the while, the woman is Protestant. The person is Protestant; the person explaining it to me. I said well if they come here, if they ask me to read their fortunes in the candles what table at you r altar lotl sakreman so you can m ake demands before the Lwa, and those who have power will come. And when the people came, I started to make the demands requests They put their stuff down and I started to make the demands requests I am I am talking; I am telling stories; I am talkin g. I am calling Lwa from left to right. And [...] not in front of Master Kafou Gran Chemen, do you understand? I asked him for passage; I asked him for strength and courage. [...] come next to me; I need you to give me strength and courage, for you to give me light, do you understand? That way I will be able to become aware of what those who leave their homes need. That same moment I felt something in my legs: that suddenly jerked my legs. And I felt like there was a current running through me. When I felt the current running through me, I felt like I was no longer in control of my body, do you understand? And then after that it let me go, it removed itself and I saw that I was back. During those moments I kept shaking the ason; I was talking. [...] The ason was an ason that was inside. I was shaking it. I am shaking the ason am talking to the Lwa and it pulled [...] on me again. I felt like someone hit me in the back of Formatted: Font: Italic

PAGE 5

5 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant vin a on pakt bann materyo; yo rele sa materyo. D poul d kd, d bagay, stadi se te moun ki te vin regle zaf pou jis Kanada. M te f espedisyon pou yo. E l m te f li, tout bagay te mache tr byen. Apre sa m w Lakou a anvayi a moun ki vin f chandl. Lakou a cho. Tout mou n vide. Stadi, bagay la vin bri kouri, nouvl gaye Ben: Tout moun fin konnen ou se on moun Lwa yo chwazi? Jean Claude: Chwazi, ki reklame, epi ki gentan kmanse al travay. Epi sa w tande a tou, tout mou n ki vini yo vin avk materyo. Y o vin avk kleren e wonm baln, chandl. C hak moun vin avk bag a y. Epi, l m mande sa yo genyen, yo di se chandl yo vin f; Lwa yo vin rele. Chak moun yo di Lwa yo vin rele ; Lwa yo vin rele! Epi sa w tande a nou te kmanse nan ti kay sa a la a epi pandan ti kay sa [...7:04] epi kounye a la, mw en p ale avk Lwa a. M esplike l. M wen d i l mwen pa ka ret nan kay sa a; fk o mwen [at least] nou chanje pozisyon. Epi y vin b an m mwayen, yo vin ban m tout ptinite mwayen epi m vin achte sa a. M achte t a jeneralman. Epi m kons twi sa ank pa mwayen lajan p a yo Ben: Lajan moun ki te apresye svis ou te ba yo? Jean Claude: Egzakteman! Yo vin pote mwayen vini, sa k vin peye epi nou menm nou f travay la pou yo. Ben: Ki lane tout istwa sa a te kmanse? Ki lane se...? Jean Claude: Bon byensi se bagay depi katrevennf katrevendis yo. the neck. And at that same moment, I lost awareness. Afterwards I saw that the people came with a packet of materials; they call this materyo (materials). Chickens, ropes, stuff, in other words they were people who came to settle things all the way to Canada. I did an expedition for them. And when I did it, everything worked out well. After that the yard was filled with people who came to have their fortune s read in the candles. The yard was on fire. Everyone came. In other words, word spread like wildfire. Ben: Everyone came to know you as a person the Lwa had chosen? Jean Claude: Chosen, who was claimed, and who already started working. And all of a sud den everyone who came brought materials. They came with liquor and rum, candles, fortune candles. Each person came with stuff. And, when I ask them what they want, they say they came to have their fortunes read; they came to call the Lwa. Each person said they came to call the Lwa; they came to call the Lwa! And we had started in that little house and while we were in that house [... 7:04] and then, I spoke with a the Lwa. I explained to him. I told him I could not stay in that house; we have to at least cha nge locations. And then he came to give me the ability, the lwa y came to give me plenty of opportunities, ability and then I bought this house. I bought the land. And then, I built the house with their money. Ben: The money of the people who appreciated the service you gave them? Jean Claude: Exactly! They brought their money, and then we did the work for them. Ben: What year did this all start? What year is...? Jean Formatted: Font: Not Bold, Italic

PAGE 6

6 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Ben: Oke, epi ki l ou te bati peristil kote nou n ap kanpe a? Jean Claude: Bon, peristil sa a, byensi, l bati an demil. Oke dan lane demil, demil yo. Ben: Oke anhan! Jean Claude: T out l Prezidan Aristid, li te gentan fini. Ben: Anhan e ou konsidere t t ou km yon Oungan, Svit, Bk? Jean Claude: Bon, m gen de faz. M gen de chapo. Mwen se on Svit tou. Mwen konn f priy tab, aksyon degras, priy pou lm, oke? Stadi, m konn diste tou sou kad de preparasyon tankou jan ke l y ap f tab devosyon, tab lm pou mande gras, pou vivan lm, oke? Pou mande prezantasyon lm, konprann? Stadi ke la nou angaje nou apa de priy yo Nou konn menm kondwi won, deso n Mistik chante pou L wa. Epi Oungan tou an dezym paj. Ben: Oke, on dezym p aj, kisa sa vle di, on dezym paj. Se km yon dezym okipasyon? Ou deja on Oungan? Jean Claude: Dezym okipe, y a Oungan. Ben: Oke, ou ganize Jean Claude: Svit a e en, Oungan an se on dezym ank. Ben: Se sa Jean Claude: Ya se de bagay alafwa. Ben: Tout af Ben: Okay, and when did you build the temple we are standing in? Jean Claude: Well, this temple, for sure, was built in 2000, Okay in the year 2000, the 2000s. Ben: Okay uh huh! Jean Claude: The era of Aristide had already passed. Ben: Uh huh and yo u consider yourself to be an oungan, a Svit, or a Bk? Jean Claude: Well, I have two phases. I wear two hats. I am a Svit. I do prayer tables, grace actions ( offerings of thanks ) prayers for the dead, okay? In other words, I also help people through all the dist over preparations, like when they make devotion tables, tables for the dea d th to p ask for grace, for the living dead, okay? To ask for the presentations of the dead you understand? In other words here we engage with the prayers. We e ven conduct dance rounds, deson deson Mistik songs for the Lwa. And then an Oungan on another page. occupation? Are you already an Oungan? Jean Claude: Second occupation, yes an Oungan. Ben: Okay, do you organize Jean Claude: The Svit occupation is one, the Oungan occupation is another. Jean Claude: Yes, two occupations Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic

PAGE 7

7 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Jean Claude: M f toulde. Ben: A bon, stadi, ou deja f Kanzo a, ou pran ason? Jean Claude: ... Kanzo, m poko pran ason. M poko f Kanzo a. Paske Svit a se on lt bagay. Stadi ke, Svit a, ou ka Svit a nan lin Kanzo a; ou ka Svit sou lin Oungan. Stadi ke, Oungan sa yo yo rele yo Oungan Makout paske li se on bagay ke w leve jwenn men aksyon Kanzo a se bagay w al aprann. Ben: Oke se sa Konsa, ou se on Oungan Makout? Jean Claude: Wi! Ben: Ou leve jwenn li. Jean Claude: [...] Ben: Ou genyen Onsi [initiates] oub yen moun ki... Jean Claude: Chaje S a rele nou gen gwoup, tray d Go Gwoup sa nou f jn l lesamdi. Km se moman Sen, nou bay konje. Tout medam yo al okipe zaf nan Rara. Men w ap w, l w tande jn b isi a la, w ap w kennenpt san jn fi konn reyini la a epi y ap danse. Okontr se lokal sa yo nou pral kraz e, pou nou f on bl t anp pou donble [sanctify?] defason kork paske se apati de t anp lan k pral ft la la [...]. S e mwayen posiblite k poko ... k i f tanp lan poko gentan ft. P aske se tanp lan nou pral f la pou n f on bl peristil, e se la a ke gwoup la pral danse. simultaneously. Ben: All things Jean Claude: I do them both. Ben: Oh good I see did you already go through kanzo, did you take up the ason? Jean Claude: ... Kanzo, I have not yet taken up Because, being a Svit is something different. In other words, being a Svit, you can be a Svit on the Kanzo line; you can be a Svit on the Oungan line. In other words, these Oungan, they call them Oungan Makout because it is something that you are raised with b B ut the Kanzo act is something you learn. Makout? Jean Claude: Yes! Ben: You were raised with it. Jean Claude: [...] Ben: You have initiates or people who... Jean Claude: Plenty! This is called we have a Gonaves but it is two groups Ekl Ginen of the saints, we give lunch. All the women go to take see anywhere from one hundred young women reunited here and they are dancing. On the co ntrary we are going to raze this area so we can build a beautiful temple to properly

PAGE 8

8 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant M esp ere lane pwochn nan w ap vini l gwoup la la a. Mwen espere m ap f w vini espesyalman pou w vin gade yo. Ben: M sezi ou pa te planifye sa pou vizit nou. Antouka... Jean Claude: Bon se paske Ben: Men km Souvnans ap cho Jean Claude: Wi egzakteman, nou kite, gen anpil nan medam yo ki pral Souvnans tou. Ya gen anpil nan medam yo k ap Souvnans demen dimanch lan. Ben: E si on moun vini pale avk ou menm, on moun ou poko konnen, on moun ki viv nan zn nan li di w ou konnen m bezwen vin onsi lakay ou, pa egzanp li vini nan plizy svis, li gad e dans L wa [Vodou dances] piti piti li vin w se Makout mwen m vle f pati gwoup ou kisa li bezwen f pou f sa? Tankou konbyen, ki rad, ki matery l, ki konesans, ki antrnman, ki lajan M konnen se tout on seri de bagay, obligasyon li bezwen ranpli. Ou ka p al e nou de sa? Jean Claude: Bon, nou kw ke, l ke gen on dam onsi ki bezwen vin onsi nan mezon nou, se on sl bagay ki enptan li bezwen f. L ap pote de foto, de bout foto. N ap gen pou n prepare on kat pou li, epi avk l ap vin eskri non l; e pi l ap di nou ki kote l m oun, ki laj li genyen epi stou. Kounye a la, dezym paj la, l ap genyen pou l vin pratike nan rankont [meetings] Epi l ap pral kmanse patisipe nan jn depriy [prayer fasts] k ap gen pou ft b isi a. D ejn depriy k ap genyen pou ft yo, se apati de la ke n ap kmanse konprann li. N ap pral w ske l vrman se on moun ki ka fonksyone av nou de on fason nmal. Paske the capability been built. Because, we are going to build the temple so we can have a beautiful altar, and that is where the group is going to dance. group is here. I hope that I can make you come particularly to watch them. visit. Nevertheless... Jean Ben: But since Souvnans will be lively Jean Claude: Yes exactly, we left, there are a lot of women who also go to Souvnans. Yes a lot of the women will be at Souvnans tomorrow Sunday. Ben: So, if a person comes to talk to you, who lives in the area and he says to you you know I want to become an initiate in your house, for example he comes to multiple services, he watches the Vodou dances little by I want to become does he need to do for that? Like how much What clothes, what materials, what knowledge, series of steps, obligations he needs to complete. Can you talk to us about this? Jean Clau de: Well, we think that, when there is a female initiate who needs to become an initiate in our house, there is only one two photos, two photographs. We have to has to come practice in meetings. And then, take place here. We will begin to understand

PAGE 9

9 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant gen on bagay nou toujou kontwole, fonksyonman mou n nan: fason moun nan. ske se on moun ki gen resp pou moun? ske se on moun ki geny en ad aptasyon de on fason kork? P aske depi w imoral, nou p ap ka tolere w la a. Paske, se ti legliz l ap kmanse, e apr ki pral f gran fakt relijye andedan Vodou a. Paske tout gran legliz k ap pral prepare yo, se nou menm k a prepare yo depi la. Paske m son je l Katolik t ap kmanse se anba ti pye bwa, se anba ti dra ke yo te kmanse. Yo te rele sa ti legliz. Se ti legliz la ki vin gran legliz. Se sa ki f pmt ke vin gen on bon jan Katolik ki fwa lafwa ou ki vin posede a ou menm. Men si vrman ou se on bo n Vodouwizan, w ap kmanse la. W ap respekte tout regleman prensip yo pou w mache sou wl de prensip yo. Kounye a la, alavini, w ap al vin devni km yon bon Vodouwizan, plizoumwen kork. M kw se sa ki pi enptan. La ou pa gen kesyon de kb ou pral bay p ou w vin enskri. M pa konnen pett alavni, pett ou kapab f sa yo rele adorasyon. Nan legliz la yo di lakolt [offering] [ fn the word is a variant of lakolk ], men nan Vodou a yo di adorasyon. Ben: Tout af [13:28] Jean Claude: Pou adore! Ben: Oke! Se l sa...? Jean Claude: Ya, se l sa. Paske nou gen on ks b isi a. Ks la l ou mete l la, klkeswa moun nan k vini an mete, li f on ti js ladan l. Ben: Oke Jean Claude: M kw ke si m ta di w ks la, m te ka al pran pou ou. M pral eseye w n ap f on t i kanpe m pral montre w ks la pou m moutre w kman moun yo f adorasyon an. her through the praye r fasts. We will see if function with us. Because there is something the way the person is. Is this someone who respects others? Is this a person who is normally adapt ed? Because if you are immoral, we will not be able to tolerate you here. Because she will start a little church, and afterwards she is going to create larger religious factor inside of Vodou. Because, we prepare them here all the bigger churches that open up. Because, I recall when Catholicism was starting up they started beneath the trees, beneath tents. They called these little churches. The little churches became the established churches. That is what allowed for a stable Catholicism that is faithful or that possesses us. principles so you can act in accordance to the principles. Right now, in the future, you will become a good Vodouist, more or less proper. I think to worry about paying money here to sign up. I know, maybe in the future you could perhaps make an adoration. In the church they say offering, but in Vodou they say adoration [ fn offering in a Vod ou context]. Ben: All is done Jean Claude: To adore! Ben: Okay! That is when...? Jean have a box case here. When you put the case out whoever comes gives something; they put a little something in it. Ben: Okay Jean about the box case

PAGE 10

10 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Ben: Oke! Men ou menm ou pa f inisyason espesyalman pou moun? Jean Claude: Non nou pa f inisyason. Simpleman nou konsidere mou n nan gen dwa vin on manb [member] andedan Vodou a. Li gen dwa entegre l km on manb ki pou vin devni km on manm gwoup, manb Vodouwizan, dam ounsi, korkteman. Inikman ou se on dam ounsi men inisyason w sou faz gran Lakou yo. Se gran Lakou yo ki f inisyason yo dirkteman. Nou menm nou senpleman angaje yo km manb ki angaje yo km manb Vodouwizan. Ben: Oke! Jean Claude: Konprann? Ou vin manb legliz la. Paske, lt gran Lakou yo f inisyason yo dirkteman. Men tankou nou gen dwa, nou menm nou gen dwa ba w gad, gad de pwotek syon. Ou konprann? Paske, tankou on moun ki Swadep ki rele m maten an la; ki di m li aprann m konn f sa byen. L i ta renmen pou m ta ba l on gad pwoteksyon. Ya paske okontr gen on moun nan ki te nan otl kote nou te ye a la, ki mansyone, ki mande m sa t ou. Ben: A bon! Stadi ou gen yen repitasyon prepare bon gad. Jean Claude: Wi, nou konn prepare sa. M ap vin pote [...] bagay la pou nou. Ben: Oke! Jean Claude: Sa se li. Ben: Oke! Anhan! Jean Claude: Se li ke, tankou l w tande nou mete l la pou moun nan kapab eseye f adorasyon. to show you the case so I can show you how the y people perform the adoration. Ben: Okay! But, you don specifically for people? Jean simply consider if the person can become a member inside of the Vodou [family]. She can rightfully act as a member who is a group member, a Vodousit, a female initiate initiation would be at the bigger Vodou homesteads. The big Vodou homesteads directly complete the initiations. We simply interact with them as members who are Vodouist members. Ben: Okay! Jean Claude: Un derstand? You become a member of the church, the other big Vodou homesteads directly perform the initiations. But, for example we can guard you; give you a protection guard s Do you understand? Because, for example a person in Swadep called me this mornin g; he said that he learned that I know how to do this well. He would like for me to give him a protection guard. Yeah, because there was also a person who was in the hotel we were in, who mentioned, who asked me. Ben: Oh good! In other words you have a reputation for preparing powerful protections. Jean Claude: Yes, we know how to prepare Ben: Okay! Jean Claude: This is it. Ben: Okay! Uh huh!

PAGE 11

11 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Ben: Se sa. Oke, men apa sa ... Jean Claude: Se imaj mtrs la ke moun nan t ap pale w [...]. Se sou imaj sa a; sa rele mtrs Freda. Ben: Wi, zili Freda Dawomen. Jean Claude: Ya! Ben: Oke, e ti chanm sa se kote ou jis (e)stoke bagay? Jean Claude: Wi, m mete, m f...paske w konnen lt [...] yo defyans se la tout depo bagay yo ta prale. Km etandone ke bagay yo te on ti jan bagay, nou mete kk bagay yo b isi. An natandan ke l ft la pral rive, n ap gentan f lt lo kal pou nou mete lt bagay yo. Ben: [...] msi anpil! E chak mwa, konbyen fwa ou kapab gen on ti seremoni kote nou bat tanbou, chante...? Jean Claude: Nou f l de fwa pa mwa. Stadi chak kenjou. Chak de samdi nou f l. Men, kounye a piblik la mande nou pou nou f l chak samdi pou yo. Men sa k koz ki pmt ke nou f l de fwa pa mwa se paske gen on pwoblm difikilte de lajan. Paske l w f li la a pral chaje a moun. F w bay tout moun sa yo manje. Ben: A bon! Jean Claude: Paske moun nan li la depi nan s iz di maten pou jiska nenpt set wit diswa. L ap f tout jounen an la av w. L ap f tout jounen la a, paske depi l vin la li pa pral al lakay li ank. Li la pou l rete la. Paske bagay yo se pa seyans yo f yo. Gen yon, de siz set di mate n, de wit po u rive jiska midi se seyans de priy a k ap ft. L seyans de priy a ap ft, l sa a, ou vin pmt... l sa a f l kapab pase Jean Claude: This is what, for example when we put it out peop le can make adorations. Jean Claude: Thi s is the image of the Mistress the person was telling you about. This is the image; she is called Mistress Freda. Ben: yes, zili Freda Dawomen. Jean Claude: Y eah! Ben: Okay, and this little room is where you simply store supplies? Jean Claude: Yes, I put, I make...because you know the others [...] this is where we store everything. Since some of the supplies were a little worn, we put them over here. Until the another location to store the rest of the supplies. Ben: [...] thank you very much! And each month, how often do you have ceremonies where you all beat drums, sing...? Jean Claude: We have it twice a month. In other words every fifteen days. We do it ever two Saturdays. But, now the public ask s that we do it every Saturday. But, we do it twice a month because of financial difficulties. people. You have to f eed all of these people. Ben: Oh really! Jean Claude: Because, the person is here from six in the morning until seven or eight at night. Because, the celebrations are done as

PAGE 12

12 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant pou l f adorasyon pa Madan Lenba. ske w konprann? Paske Madan Len ba li angaje l nan seyans de priy a. Paske w konnen tout mtrs yo se yo ki angaje avk seyans de priy yo. L sa gen on degre pou w rive, pou w f l f prezantasyon devan Ginen an. Pask e Ginen an li menm se nan kwa yo ou w at a ki kouvri avk ti twal blan yo. Paske, sa k f yo kouvr i a twal blan yo gen on rezon. P aske depi w tande w rive nan moman sen, m oman sen yo ou oblije kou v ri kwa yo paske Lwa yo ttatt Ou konprann? Lwa yo ttatt, ou oblije kouvri yo. Paske yo pral gen pou yo kman s e dekouvri yo la se asw a, de fason pou w ouv demen maten. Demen maten se ft Pak la k pral kmanse. Stadi l w pral pran ft Pak ou pral oblije al Souvnans. Paske depi w tande ft Souvnans lan pral kmanse yo dekouvri tout kwa yo. [...] pote yo d imanch maten paske se la grant seremoni Dawomen k pral ft. M kw se ladan n ke nou pral vizite demen dimanch lan. Oke? Stadi ke etap yo se konsa yo ft. Paske kant ke kwa a mare la, Ginen an li menm li di w tt li at. Li oblije tann l kwa a delage pou l leve tt li anl. Paske li mache sou regleman l prensip. O u konprann? Al l w f jn nan ou oblije f mwayen lamanjay pou w bay moun y o manje. Paske nou konn genyen gade tout pil gwo chody, byen cho. Tout sa yo se chody ke nou itilize pou nou bay, pou nou f manje pou kantite de moun k ap vini yo. O u k onprann? Stadi ke se tout ribrik sa yo paske gen nan chody yo k pa la kounye a. Paske plizy fwa nou prete lt moun. Ben: Wi, wi, wi! Jean Claude: Se konsa nou itilize yo paske [...]. the morning, prayer meetings occur from eight until noon. When the prayer meetings are give an offering for Madan [Mrs.] Lenba. Do you understand? Because, Madan Lenba is engaged in the prayer meetings. Because you know, all the mistresses are engaged with the prayer meetings. At that time there is a level you need to reach, to have him make a presentation in before Ginen. Because, Ginen is in the crosses you see covered with white pieces of cloth. The reason they are covered with white cloth there is a reason. Because when you get to the section for the saints, the section for the saints you have to cover t he crosses because the Lwa are head to head. Do you understand? The Lwa are head to head, you have to cover them. They are going to start uncovering them tonight, so we can open up tomorrow morning. Tomorrow morning the Easter celebration is going to star Souvnans. Because, as soon as the Souvnans celebrations are going to start they uncover all of the crosses. [...] bring them on Sunday morning because they are going to have a big Dah are going to visit tomorrow Sunday. Okay? In Because whether or not the cross is tied, wait for the cross to be untied so it can raise its head. Because, it adheres to the principle regulations. Do you understand? So when you host a prayer fast you have to find a way to feed the people. Because we can have look at all the big broilers, very hot. All of these are broilers that w e utilize to give, for us to cook food for the amount of people who are coming. Do you understand? So, it is all of these regulations, because some of teh broilers them to other people.

PAGE 13

13 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Depi l midi, in, dez, manje a ap distribye Ka n l i dez a menm, epi rejwisan s [joyfulness] lan kmanse pou l f dans Rejwis ans. L sa tout foul moun angaje nan tout Lakou a. Ben: A bon, wow! Ft sa yo, dans sa yo, kmanse nan asw epi kontinye jiska...? Jean Cla ude; Wi yo kmanse de dez d ou konn la jistan wit diswa, pou rive demen swa. Kounye a, lt semn nan l yo mande m pou m f l chak samdi a men kman yo pral di m: jn nan ap kman se, seyans depriy a ap kmanse de wit pou rive jiska midi. Y ap pral lakay yo, e l yo fin manje yo prale. Y ap retounen a twaz atr y ap pral rekmanse rejwis ans lan ki ka pmt nou ka lage a nev diswa. Men, km se pa ft mistik w ap f ou pa oblije f moun na n pdi nwit. Paske se nan kad de sey ans depriy [it is in the framework of prayer sessions] paske moun nan gen on bagay l ap chch. Ben: Wi, e tan kou si w gade seremoni k ap ft o ubyen seremoni m te gade deja. T ankou yo konn kmanse avk salitasyon devan tankou Legba, Marasa, Loko, Ayiza n, Danbala Wdo, jiska nan Sobo Bad. ske nou swiv menm sist m sa a? Jean Claude: Menm koutim nan: m enm koutim nan. Ben: Oke, menm ld? Jean Claude: Paske ou pral viv istwa sa na n seremoni. Paske menm l nou f syn depriy a se konsa nou f l. S l depriy nou kmanse pa on seri de son. Men l w ap tande son s a yo, ou w se bagay pirman senkretis Ou konprann? Sou asp de bagay Pwotestan, Levanjil, ou konprann? Stadi ke, paske l w f li, ou konprann, ou mete w sou adorasyon de Dye. Ou pale ak Bon dye, paske se lapriy w ap f. Ben: Yes, yes, yes! Jean dance. Joyfulness. At that time, everyone in the homestead is engaged. Ben: Oh good, wow! These celebrations, these dances start at night and then continue until...? Jean Claude: Yes they start from two in the afternoon. We are sometimes here until eight at night, until the next night. Right now, next week when they ask me to do it each Saturday this is what they are going to say: the prayer fast will start will start at eight until noon. They will return to their homes; when they are done eating they will go. They will return at three in the afternoon. At four in the afternoon they will start the celebrations that will enable make people spend the night. Because, it is in the framework of prayer sessions; the person is seeking for something. Ben: Yes, and for example if you observe a ceremony or a ceremony I once observed. For example, they start salutations in front of, for example, Legba, Marasa, Loko, Ayizan, Danbala Wdo, all the way to Sobo, Bad. Do you follow this same syst em? Jean Claude: It is the same custom: the same custom. Ben: Okay, the same order? Jean Claude: You are going to witness this in the ceremony. Because even when we have groups start with a certain song. But when something purely syncretic. Do you

PAGE 14

14 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant S e syn de priy Stadi se nan ribrik sa ki pmt ke nou menm oblije, paske w melanje l... O u f ki ltivasyon sou reglman de lt chante yo. Paske chante pa gen mt. Paske ou chante swivan, avk rit koutim lan l ale a ou konprann? Stadi ke, se nan lumy sa a. Stadi l ou pral ansanse w, w ansanse, f on sa a rive devan twn ou. Mt Olowoum papa nou pral ansanse, f on sa a rive devan twn ou. Nou pral ansanse tout pitit out sa a [ ansans man in c s en s c ing pitit nou yo. F on sa a rive devan twn ou pou n kapab beni. F on sa a rive devan twn ou pou n kapab beni. M di Grann Batal a se ou menm ki mt an nou. L Batala m di se ou menm ki mt an no u. M pral rele Grann Olowoum Batala e, pa kite lenmi bare m. M pral rele Grann Olowoum Batala e pa kite lenmi bare m. Nou se pitit Bondye nou ye. Dy e ki kreye syl ak t a, ni tout sa ki ladan n L i achitk de liniv. Padone yo, papa! M di nou se pitit Bondye nou ye. M d i Dye ki kreye syl ak t a, ni tout sa ki ladan n L i konprann? Se tout bagay sa yo ke nou done jis pou lespri a ka abde nou Ben: Ou st site non Olowoum ? Jean Claude: Wi, Olowoum Ben: Pale de sa, pase ske se tout kote an Ayiti ki svi avk mo Olowoum? Jean C laude: Wi, tout kote. Mo Olowoum nan se non Bondye pou Vodou a. Stadi chak rel ijyon yo gen on non yo bay, nan faz pa yo. understand? Based off of Protestant, Evangelist techniques, do you understand? In other words, because when you do it, you understand, you are praising God. You sp eak with God, because you are praying. It is a prayer group. In other words, by this rubric we have to, because you mix it... You build on the regulations of the other songs. Because nobody owns songs. Because you sing according to, with the rhythm of wher e the custom goes, do That is to say when you are singing you say father papa we are going to give you the highest praise, let this honor reach your throne. Master Olowoum father papa we are going to give you the highest praise, let this honor reach your throne. We are going to give time the in c s en s c ing w children. Let this honor reach your throne, so we can be blessed. Let this honor reach your throne so we can be blessed. I say Granny say you are o ur creator. Hey I am going to call trap me. Hey I am going to call Granny We are the children of God. God who created heaven and Earth, and all that is in it. He is the arch itect of the universe. Forgive them, father! I say we are the children of God. I say God who created heaven and Earth, and all that is in it. He is the architect of the universe. Forgive all of these things just so the spirit can board us. Ben: You just cited the name of Olowoum? Jean Claude: Yes, Olowoum! Ben: Talk about this, because does all of Haiti utilize this word Olowoum?

PAGE 15

15 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Stadi ke nou menm nou genyen tout apwobasyon nou. Ben: Anhan, se sa! Oke, m te w sa ekri sou on mi nan Lakou Dewonvil, e m te bezwen mande si se te on mo anpil moun te konnen. Paske m konnen se on mo ki soti nan lang Yoruba pou Bondye. Men m te sezi l m te la, epi m te remake li so u mi an epi m st tande ou site l Jean Claude: Repete l ya! Ben: [...] Chante sou [...] Olowoum km achitk de liniv. Jean Claude: De liniv, ya! Ben: Sa se y on chante m te kwaze tou. Antankou s e on bl ti chante, se sa. Andrew, ou pa gen on kesyon, oubyen...? Andrew Tarter : M gen yon kesyon, se yon pyebwa ki sou mi a n Ki signifikans li senbolize? Jean Claude: Bon, nou kw ke sa se, se sa nou angaje paske mistik lan se on senbl ki pi enptan pou mistik. Paske, Lwa yo se lada n l Mapou a nou se Vodou. Nou se Ginen; nou se pawl Nou se vv nan Etnl. Nou se Bondye, nou se Bondye nan Bondye. E devan Badji a, nou se Stadi ke tout apwobasyon sa yo, paske Ginen an li menm se nan pye bwa l pran nesans. Se sa k koz ki f nan lakou mistik li toujou enptan pou pye bwa yo leve ladan l. Klkeswa w pa g en pye bwa a, ou mt si l ap vini. Pa gen on lokal mistik ou pa w pye bwa leve ladan l. Andrew Tarter : Gwo tou, sa se on [...] la wi. Jean Claude: Wi! Jean Claude: Yes, everywhere. The word Olowoum is the name of God for Vodou. give, their own version. In other words, we have our own appropriations. written on a w all in the Dewonvil homestead, and I wanted to ask if it was a word that a lot that comes from the Yoruba language for God. But, I was shocked when I was here and I noticed that it was on the wall and I just hear d you say it. Jean Claude: Repeat it, yeah! Ben: [...] A song for song on [...] Olowoum as the architect of the universe. Jean Claude: Of the universe, yeah! Ben: That is also a song I came across. right Andrew, do you have a question, or...? on the wall. What significance does it symbolize? Jean Claude: Well, we think that this is this is what we engage because the spirit is a symbol that is very impor tant to Vodou. Because, the Lwa live inside of it, do you are Ginen; we are the word. We are vv in Christ. We are God, we are God in God. And in front of the altar, we are Vodou. We are That is to say, all of these appropriations, because Ginen is born in the trees. That is why it is very important for Vodou yards to have trees you can be sure that they are coming. You ation without trees.

PAGE 16

16 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Andrew Tarter : Gwo t o u sa a ka svi km yon pt. M tande moun pale de sa a. Jean Claude: Gen kote w konn rive nan pye Ma pou sa yo gen de mt an kesyon, l l rive se frape l frape kowkowkow ou tande gen on moun ki reponn li. Apr l w ap gade w w l antre and edan pye bwa a. Gen de mt ki konn f sa. Ben: Tankou sp la? Jean Claude: Wi! Bon okontr m regrt ke nou pa la, paske gen on ti dam m te rekon t, li gen dwa pran on sigart e l pa fimen l [li p ase men l?]. Epi l fra pe at a kowkowkow. L l rive tande se nan t a moun nan ap reponn. Ou ta ka sezi w bagay s a a. Epi Lwa a konn vin nan dwt li la a. Lwa a pale av w. Li mete dwt la konsa w tande vwa moun nan ap pale nan dwt la. Stadi ke, m regrt li pa isi. S i l te isi, pase l te f on sti. Si l te isi, paske gen on l l te vin la, se la l te chita. Epi l pale avk yon moun, e moun nan li f on kwa at a la epi l frape pt la. Ou tande stadi se son pt la menm li ba ou. T a wi. T a ba w son pt la. Epi menm se entl entl ki b ezwen ou. Li di enb en oke ki sa w Epi l pale av w. [....] moun nan k ap pal a t a [...]. Se menm jan an tou ou riv e nan pye bwa a kowkowkow l w g ade ou w se on moun k ap pale av yo nan pye bwa a. Tout peristil sa yo ladann. Men se p andan [However] sou asp Ginen an pyebwa a se yon fa z, enptan paske Lw a yo se nan pye bwa a yo dmi. Y o f lokal yo. Yo f jouk yo [They make their perches] Andrew Tarter : M en tout kalite Lwa? Andrew tarter: Big also, that is a [...] yes here. Jean Claude: Yes! Andrew Tarter: This big hole can serve as a Jean Claude: There are places in the Mapou there are bosses in question, when they arrive they knock and you hear someone answer him. Afterwards you see him enter inside the tree. There are bosses who can do that. Ben: Like the sp ? Jean Claude: Yes! W ell on the contrary I regret woman I know: she takes a cigarette but she answering from to see something like that. The Lwa can come in the tip of her finger. The Lwa speaks to you. She puts her finger out and you hear the voice of the person coming out of the finger. So, I regret that she is not here. If she was here, because she stepped out. If she was here, because she came here once and this is where she sat. She spoke with someone, and the person traced a cross in the sand and she knocked on the door. You hear the sound of an actual door. The ground! The ground sounds like a door. In that same moment you hear you. [...] the person who is talking to the ground [...]. In the same way you knock on the tree and you see someone talking to them in the tree. All of these temples are a part of it. However trees are an important stage relative to Ginen, important because the Lwa sleep in Formatted: Font: Not Bold, Italic

PAGE 17

17 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Jean Claude: Wi anpil, sitou pou Lwa gad yo. Tankou Agawou, Lenglensou, Ibo. E gen on Lwa ki rele Gran Bwa, on Jazi, ou konp rann? Yo tout konn rete nan pye bwa. Paske gen sa se anba wch yo rete. Ben: Oke tankou ki Lwa? Jean Claude: Bon w ap jwenn Lwa Marasa toujou ret nan wch. Lwa Bosou ret nan wch to u, w konpann? E lwa B ad. E gen a n pil Lwa se nan dlo yo plis rete. W ap jwenn tankou Agwe, Osan y ( sp ?) Simbi, mt Ogou. Ben: zili? Jean Claude: zili Freda! Ben : Dlo tou? Jean Claude: Wi! Andrew Tarter : E kote gen on chante ki rele ki nba Mapou a gen dlo la rele, anba sipoze anba Mapou a? Jean Claude: Bon stadi ke w konnen anba Mapou a gen on p akt gwo Lwa Simbi ki ret landan yo. Stadi ke se sa ki ankadre tou gwo Lwa mtrs yo. L Lwa Simbi a li menm li vini, s e nan dlo a l ap mande pou n ale. Kite Lwa Simbi a ap danse la, depi l pa gen dlo a, nenpt bokit dlo l ap vide l sou li. Li p ap rete san l pa gen dlo a paske se nan dlo l viv. Paske li bezwen f w konnen se li k la se dlo a l ap pran l ap vi de sou li. Oke, se a dlo l svi. Stadi se konsa yo salye l Ben: Gen de moun ki di Vodou pa egzanp, the trees. They make homes. They make their perches. Andrew Tarter: But, all kinds of Lwa? Jean Claude: Yes a lot, especially th e protective Lwa. Like Agawou, L englensou, Ibo. And there is a Lwa called Gran Bwa, a Jazi, do you understand? They all live in trees. Because, there are those who live beneath the rocks. Ben: Okay like which Lwa? Jean always live in rocks. The Bosou spirit lives in rocks also, do you understand? And, the Bad spirit also. And, there are a lot o f Lwa who mostly live water. For example: Agwe, Osany, Simbi, master Ogou. Ben: zili? Jean Claude: zili Freda! Ben: Water also? Jean Claude: Yes! Andrew Tarter: There is a song that says Mapou there is of the water that is supposed to be beneath the Mapou? Jean Claude: Well that is to say you know that there are is a bunch of powerful Simbi spirits living underneath the Mapou. That is to say those who include the powerful mistress spirits. When the Simbi spirit comes he asks us to go in the water. If the Simbi spirit is dancing here and there are er, he will pour a bucket of water on himself. He will not go without water because he lives in the water. will take the water and pour it over himself.

PAGE 18

18 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant ou ka di Lwa a k ap f on ti moman nan yon pye bwa, nan yon wch, men an menm tan Lwa yo andan tt moun yo. Stadi tout sistm Lwa deja nan tt moun yo epi youn nan bagay oungan pral f l li ede moun nan dekouvri Lwa l yo, se f Lwa sa idantifye Lwa prensipal ki nan tt moun nan. Epi ou w nan svis Lwa moun djayi. Y o gen Lwa tou. Km si Lwa vini nan k moun. S tadi yo pa rete nan pye bwa an pmanans. Jean Claude: Non yo pa rete nan pye bwa an pmanans. Ben: Yo ka soti nan pye bwa pou danse nan t t moun? Jea n Claude: Okontr gen on bagay m konn sezi w Lwa a kote l ye a; li konn jwenn envitasyon. L l jwenn envitasyon an l p ap konnen kote l ye a non. L al nan ft tou. L al pran plezi l de lt kote tou. L al ft lt fr bwa li. Dfwa ou konn al mande pou li nan pye bwa se mesaj ou kite pou li. L l vini l ap jwenn li. Se sa k f l di f w ekri nan papye bla n l w ap pal a mistik. Paske klkeswa l p r a l landan l l ap jwenn mesaj la. Paske ap gen on lt mistik k ap la k ap resevwa mesaj la pou li. L ap di, tl moun tl pitit ou te vin kote w wi men sa l di w. Men mesaj li kite pou ou a, m te resevwa l pou ou. E l l vini, l ap li l l ap w li. Si la pral ba w repons lan [...] se apre de twa jou l ap pral jwenn ou l ap ba w r epons lan. Se konsa mistik la pale li. Paske gen on kesyon de kwayans; f w gen kwayans nan sa w ap f. F w kw ladan l: m en m jan l yo di w konsa ou se Levanjil, kw nan Bondye. Mwen menm m se Vodouwizan, m sipoze kw nan mistik mwen. Okay, he deals with water. That is to say that is how they greet him. Ben: There are people who say that Vodou for example, you can say that the Lwa can spend a moment in a tree, in a rock, but at the That is to say all of the Lwa are already in the heads of the people and one thing that the oungan will do when he helps the person discover his Lwa is to have the Lwa identify And, you see that in the celebrations of the Lwa people are convulsing in a trance. They have of the people. That is to say the Lwa do not stay in the trees permanently. Jean Claude: No they do not permanently stay in the trees. Ben: They can leave the trees to dance in Jean Claude: On the contrary there is something I am always shocked to see. The Lwa sometimes get invitations where they are. know where he is. He goes to celebrations. He also goes and enjoys himself other places. He goes to the celebrations of his brother trees. Sometimes when you go asking for him in his tree you have to leave a message. When he have to write on white paper when you speak f it and see you this is what he said. Here is the message he left, I took it for you. And when he going to give you an answer [...] after two three answer. This i s how the spirits talk about it. Because, there is the question of faith; you

PAGE 19

19 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Ben: Se sa, e ou ka pale on ti kras sou chak penti ou genyen isit. Pou w di m ki sans li genyen pou Vodou epi pou ou menm? Jean Cla u de: An palan de? Ben: An palan de penti yo. T ankou w te di m sa se Bosou. E peristil sa ou chita ou baze nan Bosou? Jean Claude: Wi! Ben: M kw se li mt...? Jean Claude: Wi Boso u a se li menm ki devan, men se pandan [however] se pa sl man Bosou slman. Pask e ou konnen Bosou a li men m li gen dwa pran angajman av w w konprann? Stadi ke se tout jouk [lwa perches] sa yo. Tankou jouk sa yo, se jouk Sen Moyiz Dezo. Men Sen Moyiz la, se Brav la sa. Ben: L ou di jouk, se la l ye menm menm? Jean Claude: Se la pozisyon l ye. Ben: Nan dyakout yo? Jean Claude: Nan dyakout, se la. Ben: Se ki Lwa? Jean Claude: Lwa Brav Gede Nibo. Ben: Gede Nibo, oke! Jean Claude: [...] sa se Brav. Se li k renmen di betiz lan. Andrew Tarter : M gen on ti kesyon de bagay sa yo ki [...] Jean Claude: Wi, sa rele py. have to have faith in what you do. Yo u have to believe in it: just like how they tell you that Evangelists believe in God. I myself am a Vodouist; I have to believe in my spirits. paintings you have here, so you can tell me the meanings they hav e for Vodou and yourself? Jean Claude: Relative to? Ben: Relative to the paintings. For example, you told me that was Bosou. This temple sits on, is based on Bosou? Jean Claude: Yes! Ben: I believe he is the master...? Jean Claude: Yes Bosou is ahea d, however it is not only Bosou. Because, you know Bosou can have engagements a contract with you, understand? That is to say it is all of these are all Lwa perches. For example, these Lwa perches are the perches of saint Moyiz [Moses] Dezo. Here is saint Moyiz, it is Brav. Ben: When you say perches is that precisely where he is? Jean Claude: That is where his place is. Ben: In their knapsacks? Jean Ben: It is which Lwa? Jean Claude: The Brave Gede Nibo Lwa. Ben: Gede Nibo, okay! Jean Claude: [...] this is Brave. He is the one who likes to curse. Andrew Tarter: I have a question on these

PAGE 20

20 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Andrew Tarter : Sa ki, sa se li menm? Jean Claude: Men de ti py piti. Se menm jan w w de ti piti sa yo men [...]. Andrew Tarter : E kouman w rele sa? Jean Claude: Se py yo rele yo. Andrew Tarter : Py? Jean Claude: Anhan py, se py mistik. Andrew Tarter : Py mistik. Jean Claude: An mistik, py an mistik. Andrew Tarter : Sa tou, kman sa rele? Jean Claude: Bon w w sa se py an mistik tou. Sa se sou do Marasa [are for Marasa] S a se regleman mistik Lwa gad yo. Andrew Tarter : Kote w jwenn sa, bagay sa? Jean Claude: Sa s e nan dmi w reve yo di w men ki kote pou al pran n. Andrew Tarter : Oke, oke! Jean Claude: Tankou sa li menm de sa yo se vini yo vini yo tonbe sou mwen. Yo sot anl. Pandan m kanpe konsa epi m w yo di ft atansyon, m tande gen o n moun ki di ft atansyon epi piw o n grenn tonbe epi l woule sou epl mwen pow epi l kouche l woule epi m pap m pran n [and then in a flash I took it] Epi l di, ft atansyon ank epi p aw yo voye sa a ank. Oke, m jwenn toulede. Sa se pitit sa. Andrew Tarter : Sa se pitit sa, oke dak. Sanble yon ti kras km on ze. Jean Claude: Wi, ou mt kenbe li. Andrew Tarter : E vre, oke! ske gen pouvwa things that are [...] Jean Claude: Yes, that is called piece. Andrew Tarter: What is, is that it? Jean Claude: These like how you see these two small pieces [...]. Andrew Tarter: And, what do you call this? Jean Claude: They are called pieces. Andrew Tarter: Pieces? Jean Claude: Uh huh pieces, spiritual pieces. Andrew Tarter: Spiritua l pieces. Jean Claude: Spiritual, spiritual pieces. Andrew Tarter: This also, what is this called? Jean Claude: Well this is a spiritual piece also. These are for Marasa. These are the regulations of the protection Lwa. Andrew Tarter: Where did you find this? Jean Claude: While asleep and dreaming they tell you where to go to find it. Andrew Tarter: Okay, okay! Jean Claude: For example this these two came and fell on me. They came from above. I was standing and they said watch out. I heard someone say watch out and suddenly one fell and it rolled on my shoulder and it rolled and in a flash I took it. And he said, watch out again and they sent this one also. Okay, I found both of them. This one is the child of this on e. understood. It looks a little bit like an egg.

PAGE 21

21 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant ladan l, oubyen Lwa ladan l? Jean Claude: Wi paske se mistik la k ba li. Se li k mt li. Li pa ka fonksyone san li menm. Tankou l dlo a te vini w w kote d lo a rive? Men ni, ot sa a. Ou w tras la? L dlo a te anvayi isit. [referring to the floods of 2008] Sa, tou ou w sa yo? Tout ti piti sa yo te ladann. La a konsa yo te ye. Ou w val moun ki mouri, tout bagay ki pdi? M vin jwenn yo konsa jan yo ye a: anba dlo a. O u w wot dlo a rive? Ou w tab sa a? Li pa t mouye. Malgre dlo a rive anl sa. Tab sa pa t mouye. Dlo a leve ta b la anl. Tout sa yo ou w k sou tab la la, l te gen plis bagay so u li, m jwenn tout bagay chch: san okenn anyen mouye. Tandiske, dlo gentan depase l. L l moute, l dlo a vini dlo a moute l anl pou bagay yo pa mouye. Epi, sa a li men m li rete la a kote l ye a la, n i l pa deplase. Mwen menm m rete lakay mwen m di a py m yo pdi, py m yo ale. L m vini m w dlo ap desann. L dlo a ap desann nan m lonje men m. M lonje men m nan dlo a, ni m pa w non. Epi, m kont wole yo. M di yo la yo la! Tout bagay la, n i yo pa deplase. E tandiske tout bagay vide. Ben: Stadi dlo te anvayi lokal la, men po u tan [nevertheless] anpil abagy te prezve. Jean Claude: Wi tout bagay te rete, pa gen anyen k ale. Sa te rete la. Kote w l ye la, la l te rete, n i l pa f on pa. E tandiske dlo a moute anl sa, konsa, li menm li jis anba. Ti bagay konsa la l vltije ale, paske dlo a se kouri l t ap kouri. Li rete la ni l pa deplase. Ou sezi, men pa gen mou n ki pa sezi de istwa a. Ben: Ou ka pale nou de tout senbl k i b isit ? Jean Claude: Yes, you can hold it. Andrew Tarter: Really, okay! Is there power in it, or are there Lwa inside of it? Jean Claude: Yes because the spirit gave it. He is the master of it. It cannot function without him. For example when the water came do you see where the water reached? Here it is, this high. Do you see the residue? When the waters overwhelmed this place. This also, do you see this? All of these little [pieces] were in it. They were here just like this. You saw how many people died, all the things that were lost? I came to find them just like how they are now: under water. You see how high the water t wet. Despite the water reaching this high. This table these things you see on the table, it had more stuff on it, I found everything dry: nothing got wet. While, the water overtook it. When it rose, when the water came it lifted it up so the things would not get wet. And then this stayed where it is, and it did not move. I myself stayed at water was going down. When the water was receding I reached my arm. I reached into the Everything was here, and they did not move. While everything [else] toppled. Ben: That is to say water overwhel med the area, nevertheless a lot of things were preserved. Jean Claude: Yes everything stayed, nothing was lost. This stayed here. Where you see it While the water rose up high, like this, and it was all the way at the bottom. Little things here went flying, because the water was rushing. It stayed here and it did not move.

PAGE 22

22 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Tankou, ou gen on mancht. Ou gen kd. Ou gen on seri de chn. Ou ka pale de tout ti senbl? Pa egzanp moun ki pa konnen anyen de Vodou, yo kapab gade tout sa k genyen la san yo pa konnen. [33:49] Jean Claude: Men mt la. Sa se mt Bosou. Se li nou anchene la. Ben: Li anchene? Jean Claude: Wi se li k anchene la. Ben: Poukisa Bosou anchene? Jean Claude: Paske w konnen se on Lwa sovaj li ye. Stadi si w pa mete l anba kd pou w kapab konprese l, pou w red w i fs li. Paske l w bezwen rele l ou p ap ka sipte l si l pa anchene. Pandan l anchene a kounye a l ap part sou ou avk fs redi. Men, l l pa anchene a l li part sou ou se lage l ap lage w at. Ben: Stadi gen de de pafwa Lwa Bosou a monte w e li gen anpil fs. Jean Clau d e: Wi egzakteman t ankou l moman gen ft s la Tankou y la te ge n de moun ki te vin f chandl la [consultation to speak with Bosou] e m pa t resevwa yo. A va n y, m pa resevwa yo. Andrew Tarter : Sa se dlo ki ladan l? Ben: Sa sa ye? Jean Claude: Li pa gen dlo kounye a la. Ben: Sa sa ye, on ti tou? Jean Claude: On kanal li ye. On kanal pou l prepare paske se la jouk la ye. S e ladan l l ap Ben: Can you talk to us about all the symbols that are over here? For example, you have a machete. You have rope. You have a series of chains. Can you talk about all the little anything about Vodou, they can look at everything here without understanding. Jean Claude: Here is the master. This is master enchained put in chains enchained in chains ? Jean one enchained one in chains here. Ben: Why is Bosou enchained in chains ? Jean Claude: Because, you know he is a wild so you can suppres s him, so you can reduce his power. Because, when you want to call him enchained in chains While he is chained up he is going to appear before you with less force. But, when he is not enchained in chains app ground. Ben: That is to say sometimes the Bosou spirit rides you and he is very powerful. Jean Claude: Yes exactly, like when there is a celebration for the sister. For example, yesterday there were people who came for a consultation to speak with Bosou and I did not receive them. Day before yesterday, I did not receive them. Andrew Tarter: Is there water in this? Ben: What is this?

PAGE 23

23 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant antre. Ben: Oke, se andan an Lwa Bosou a rete. Jean Claude: Sa se bagay Lafrik lakay mwen sa Paske la Lafrik lakay mwen manje. Ben: Oke ou bay Bosou manje nan ti tou sa a? Jean Claude: Ya egzakteman. Ben: Oke, oke, li menm se pou dlo? Jean Claude: Wi Bosou manje la. S a se tout Lafrik yo ou bay preparasyon manje. Depi w depoze l la, yo tout yo r esevwa l. Andrew Tarter : Lajan sa, sanble se lajan moun pa svi ak nan epk sa...? Jean Claude: Tankou se tout bann moun ki vini lage yo la Li te plis wi. Te gen plizy. Te gen on ti kivt la; se moun nou bay yo wi. Andrew Tarter : ske m gen dwa touche youn oubyen...? Jean Claude: Ou mt manye yo. Ou mt manye yo! Ben: Epi kd la se toujou mare Bosou? Jean Claude: O u mt manyen yo. Gen plizy la; ou mt manye yo. Sa se fwt taye. Sa se l bay, l n ap f espedisyon. N ap lanse kou yo [we crack the whip to fire off magical expeditions] nou f l avk sa. Ben: Avk yon fwt? Jean Claude: Wi, fwt taye. Li rele f w t taye, li rele kach. Ben: Wi, fwt kach. Wi wi, m te w tout moun Jean Ben: what is this, a littl e hole? Jean A channel for him to prepare, because this is his perch. This is Ben: Okay, the Bosou spirit lives inside of it. Jean Claude: These belong to my African spirits. Because, this is where the African spirits of my house eat. Ben: Okay you feed Bosou through this little hole? Jean Claude: Yes exactly! Ben: Okay, okay, and this is for water? Jean Claude: Yes Bosou eats here. This is for food preparation for all of the African spirits. If y ou place it here, they all receive it. like money people use in this era...? Jean Claude: A lot of people bring these here. It was more. There was more. There was a wash basin here, we gave them to people. A ndrew Tarter: Can I touch one or...? Jean Claude: You can touch them. You can touch them! Ben: And this rope is to bind Bosou? Jean Claude: You can touch them. There are plenty here; you can touch them. This is a horsewhip. This is si for when we are having expeditions. We crack the whip to fire off magical expeditions. We do it with this.

PAGE 24

24 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant nan bann Rara te pote yo Jean Caude: Egzakteman! Ben: Epi anpil fwa nan rit Petwo a... Jean Claue: Wi yo toujou itilize l devan l w genyen gad f. Ben: Oke donk l ou frape fwt la, ou fwete fwt la... Jean Claude: Ou lage l taw! Li ft tankou se gwo zam k ap tire, taw! Ben: Oke se konsa sa endike pou Lwa a pou l al f travay li? Jean Claude: Wi egzakteman! L w ap f espedisyon ou taye st fwt dy espedisyon an ou lanse l. L w ap f espedisyon. Ben: St fwt? Jean Claude: St kout fwt taw, taw en, taw de, taw twa, taw kat, taw senk, taw si s, taw st! Epi w lanse, epi kounye a la ou voye espedisyon an ale. Ben: ske gen de pafwa moun mande pou yon espedisyon epi apr ou f l yo pa remake yon diferans, oubyen yo pa satisf. K isa ou f si o n moun vini di bon m pa te kontan... Jean Claude: Non, d fwa ke s i moun nan gen on bagay li f. L i gen dwa gen on pwoblm emjensi lakay li ki lakz ke bagay la gen dwa frt. L sa ou chche konnen kote pwoblm nan ye. Ou rezoud li pou li jis pou l ka mache. Ben: Si l frt ou rezoud li? Jean Claude: Ou rezoud li pou li. W ap gentan konnen nan ki Lwa lakay li sa ye. Ou gentan Ben: With a whip? Jean Claude: Yes, horsewhips. It is called a Ben: Yes, cracking whips. Yes yes I saw that everyone in the Rara bands carrying them. Jean Claude: Exactly! Ben: And also a lot in the Petwo rite... Jean Claude: Yes they always utilize them in front of where we keep the iron. devan l w genyen gad f Ben: Okay so when you crack the whip, you crack the whip... Jean Claude: You release it suddenly! It acts like a big gun firing off! to work? Jean Claude: Yes exactly! When you are doing an expedition you crack the whip seven times after the expedition to fire it off. When you are doing an expedition. Ben: Seven whips? Jean Claude: Seven crack of the whip [counts them off]! And, you fire it off, and then you send the expedition. Ben: Are there ti mes when someone asks for an expedition and the n after you did it they satisfied? What do you do if a person comes Jean Claude: No, sometimes if the person did something. He sometimes has an emergency at

PAGE 25

25 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant reyalize pwoblm nan pou li de fason pou bagay la ka jwenn chemen pou l ale. Ben: Epi m gen yon koze tankou kk afich politik, pale nou de sa. Jean Claude: Sa se Jacques Edouard Alexis. Se you n nan lid ke sekt Vodou a te te gen anpil ladan yo k te apiye [support] misye. Ben: Se vre? Jean Claude: Ya! Ben: E paske se on Vodouwizan li ye oubyen....? Jean Claude: Misye se Vodouwizan epi answit tou li gen l gen on apwch kl ke p atizan Vodou ki te ansanm av l. L sa, l l te kandida a, misye, l sa l te ansanm avk P reval. Menm moman epi Preval te vin retire misye. Preval te vin retire misye; Preval te vin pran on lt kandida. Men misye te vin di l p ap rete l ale kanm en m. Li t e f jou pa li. Ben: Epi m w ou chaje koule ba ak tanbou. Pale nou d e tanbou sa yo. Ki kote ou te f yo? Ki kote m te ka achte yon tanbou Vodou ? Jean Claude: Bon stadi gen kote isit espesyalman yo f yo. Nou gen dwa bay kb, nou bay f yo pou nou. L sa nou gentan konn ki je tanbou pou nou pran. Sa se Banda l ye. Sa se li moun Sosyete Chanpwl Makaya yo konn ap bat. Ben: Banda e sa k f ou ka i dantifye l km yon tanbou Banda e kon p are avk tanbou sa a. Jean Claude: Tankou sa li menm, sa se tanbou pou w bat Vodou. Ou konprann? Sa se tanbou Vodou. Sa ank se tanbou Vodou. Ou konpran home that causes the magic to be cold. At that time, you search for the source of the problem. You resolve it so it can be just so it can work. Ben: If it is cold yo u resolve it? Jean already know which of his Lwa is the cause of problem for him so that the magic can find a way to work. Ben: And then I have some words like some poli tical posters, talk to us about that. Jean Claude: This is Jacques Edouard Alexis. a lot of them supported him. Ben: Really? Jean Claude: Yeah! Ben: And because he was a Vodouist or...? Jean Claude: He was a Vodouist and then also there must have been a Vodou supporter with him. At that time, when he was a candidate, he, at that time he was with Preval. At the same time, and then Preval came to remove him. Preval came to remove him; Preval took another c andidate. But, he said that he his own day. Ben: And, I see that you have plenty of koule ba and drums. Talk to us about these drums. Where di you make them? Where can I buy a Vodou drum? Jean Claude: Well the re are places here that especially make them. We can pay to have what type of drums we want. This is Banda. This is the drum the Society of Chanpwl Formatted: Font: Not Bold, Italic

PAGE 26

26 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant sa se tanbou Vodou. Stadi tout sa yo gen de pitit ladan yo tou. Gen pitit piti. Sa a se on tanbou B anda sa ye. Stadi yo bat yo pou Lwa Gede Brav, G ede Nibo. Se konsa tou yo konn bat yo nan dans Makaya. Ou konprann? Stadi ke Brav Gede Nibo se dans sa l danse, Banda! Ben: Bon chak rit mande lt tanbou. Jean Claude: Egzakteman! Tanbou Kongo yo nou pa genyen yo l, paske se Kongo a. Lwa Kongo a se on lt bagay. Se de tanbou a kd ki f yo. Sa f nou bezwen nou menm gwoup b isi a nou gentan gen gwoup pa nou Men se de tanbou nou w k difisil pou nou. M pa k onnen ki d nou ka jwenn p aske de tanbou sa yo f t a k vis. E m w se plis entnasyonl ki genyen yo, tanbou a vis yo. Yo konn bat yo nan aktivite bal, nan lt bagay sa yo. Men nou menm nou svi avk yo b isi. Ben: Oke, tanbou sa yo bl. Stadi se moun Go nayiv ki te f yo? Jean Claude: Wi sa se moun Gonayiv k f yo. Ben: Pale mwen de ki bwa sa ft avk ki kalite bwa? Jean Claude: Bon ou ka f tanbou a nenpt bwa. Gen bwa ram (lanm), bwa zaboka. Gen sa ki f yo tou avk bwa gay ak. Gen sa ki f yo avk bwa bayawn Paske tou bwa a gen plis enptans. Tanbou a vini l pi enptan. Se konsa bagay yo ye. Ben : Msi, sa se on bl ti kote en. Jean Claude: A, wi! Ben: M w ou genyen kouran? Jean Claude: A, wi nou gen koura n. Sa se on Makaya people play. Ben: Banda, and how come you can identi fy it as a Banda drum different from this drum. Jean Claude: For example this one, this is a Vodou drum. Do you understand? This is a Vodou drum. This is also a Vodou drum. Do you understand, this is a Vodou drum Also, all of these have little drums in side of them. There little baby drums. This is a Banda drum. That is to say they are played for the Brave Gede Lwa, Gede Nibo. They are also played during the Makaya dance. Do you understand? That is to say Brave Gede Nibo dances Banda! Ben: Well each rite demands a drum. Jean Kongo Lwa are another matter. Two drums why we need we here have our own group. But, we see th at these are two drums that are because these drums are made with screws. And, I mostly see foreigners with them, the drums with screws. They play them at balls, in these other things. But, we use them over here. Ben: Okay, these drums are beautiful. So, they were made by people in Gonaves? Jean Claude: Yes people from Gonaves made these. Ben: Talk to me about which wood this is made out of, with what kind of wood? Jean Claude: Well you can make drums out o f any type of wood. There is ram and avocado wood. There are some who make them with lignum vitae. There are some who make them with mesquite wood. Because, the type of wood is important. The drum becomes more important. This is how things are. Formatted: Font: Not Bold, Italic

PAGE 27

27 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant kleren ki soti b Sen Michl. M pa konn si w konn goute bagay sa a? Ben: ske l ap f m avg? Jean Claude: Non non kleren l rele. Ben: M ka pran on ti gout? Jean Claude: Enben pa gen pwoblm monch. Ben: M wi nou ka f sa a. Jean Claude: M ap retire kleren an ba ou. Tout kalite! Ben: Ki moun vle bw on ti kout kleren? Andrew Tarter : Wi wi, m ladan l. Ben: Did you get some pictures of each image on the wall? Person 2: I do every one. Of course! Ben: Thank you [...] Jean Claude: [...] gen sa yo rele asosi. Sa se asosi. Sa rele kanl. [....] Jean Claude: Nou gen dwa goute sa yo wi, si nou vle. Nou gen dwa goute tout sa. Andrew Tarter : Se kanl sa ye? Jean Claude: Sa se kanl. Person 2: Li gen anpil [...] ladan l pa vre? Jean Claude: W ap pran mezi w kapab. Ou gen dwa goute mezi w kapab. Ben: Thank you, this is a nice little place. Jean Claude: Oh yes! Ben: I see that you have electricity? Jean Claude: Oh yes we have electricity. This Ben: Will it make me go blind? Jean Ben: Can I try a little bit? Jean Ben: Well yes we can do that. Jean All kinds! Ben: Who wants to drink a little liquor? Ben: Did you get some pictures of each image on the wall? Person 2: I do, every one. Of course! Ben: Thank you [...] Jean apple. This is balsam apple. This is called cinnamon. [...] Jean Claude: You all can taste these if you want. You can taste all of them.

PAGE 28

28 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant [...] Ben: Li bon. K ote kleren sa soti? Jean Claude: Sen Michl de La talay. Ben: Oke! Se on zn ki konnen pou kleren. Jean Claude: Ya egzakteman. Men bon bagay! Sa rele asosi; m pa konn si n ap goute on ti kras ladan li. Ben: Asosi, sa se pou Zaka? Jean Claude: Wi, a kman w f konn bagay sa a? Ou mt goute on ti kras. Ben: Bon, m te ale nan yon ft Azak a Mede nan Miyami e yo te gen on kleren avk asosi ladan l. L on ti jan am. Jean Claude: Egzakteman! Andrew Tarter : Kisa ki ba li koul li genyen an? Jean Claude: Ou ka goute on t i kras. Goute on ti kras ladan l. Ou w sa? Ben: Wi as herb used in moonshine. Jean Claude: Asosi e sitwon. S e asosi a k ba l koul sa a. Lay ladan l tou. Andrew Tarter : Sa gou; lay se on kalite plant ki gen ba li koul sa a? Jean Claude: Se asosi a k ba l koul sa. Andrew Tarter: This is cinnamon? Jean Claude: This is cinnamo n. Person 2: It has a lot of [...] in it, right? Jean handle. You can have as much as you can handle. [...] from? Jean Claude: Saint Michel de l'Attalaye. Jean you all will try some of it. Ben: Balsam apple, is this for Zaka? Jean Claude: Yes, man how do you know this stuff? You can try some. Ben: Well, I went to an Azaka Mede celebration in Miami and they had liquor with Jean Claude: Exactly! Andrew Tarter: What gives it its color? Jean Claude: You can try some. Try some fro m it. You see this? an herb used in moonshine. Jean Claude: Balsam apple and lime. The balsam apple gives it its color. It also has garlic in it.

PAGE 29

29 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Andrew Tarter : S osy? Jean Claude: Asosi, asosi on fy ki rele asosi. Li bon pou lafyv. Stadi l moun moun sa yo bw l plis l moman l f fredi. Se li yo kouri vin pran. Al sa yo se pou vann yo ye. Yo achte yo pa tikp. Yo achte yo pa kola Se on medikaman sa ye. Nou gen on medikaman ki bon nou gen on bwason ki bon pou gaz. Se on bwason [...]. L moun nan gen gaz, nou itilize bwason gaz la. Andrew Tarter : E kman sa rele? Jean Claude: Li rele ji de gaz. Tan kou si moun nan gen on vant f mal on moman l ap pase l pou ou, konprann? Men sepandan se medikaman pou m a ladi nou prepare. Li ladan n; li andedan. Sa se on kleren kri. Sa se kri a. Ben: Kri? Andrew Tarter : Paske l pa gen anyen ladan l? Jean Claude: Kri a ou gen dwa goute li. Ou gen dwa goute li. Sa l pa gen anyen ladan l. Andrew Tarter : Li jis kleren senp. Jean Claude: Ou konn goute bwason. Stadi se tout bagay yo. Kleren sa, l w al l t b a av l, li pa rete non. Paske gen anpil ki bezwen l lot b a [...] sou li. Ben: Wi, oke! Ki wl kleren genyen nan V od o u? ske w ap [..] tou la av l? Jean Claude: Monch o u w klere an, ou konnen se li ki fs Vodou a. Gen de bagay maji w ap f la, si w pa gen kleren w pa ka f l. Paske Lwa a pou l manevwe, f l jwenn kleren drink. Andrew Tarter: This is good; garlic is a type of plant that gives it this color? Jean Claude: The balsam apple gives it this color. Andrew Tarter: Sosy? Jean Claude: Balsam apple, balsam apple a fever. That is to say when people these what they rush to get. So, these are for sale. They bay them by the tikp. They buy them by we have a dr good for gas [...]. When the person has gas, we Andrew Tarter: And what is this called? Jean Claude: This is called gas juice. For cure it in a moment, underst and? But however, one. Ben: Raw? anything in it? Jean Claude: You can taste the raw one. You can taste it. This doesn Jean Claude: Have you had liquor? That is to when you go over there with it. Because, a lot of people need it over there [...] on it.

PAGE 30

30 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant sa a pou l vide at. Ou ka vide wonm nan tou wi. Ou ka vide wiski a tou, paske w gen wiski a nan peyi w. Men e sa ou genyen l nan p eyi w? Ou konn w l? Ben: Miyami, wi! Jean Claude: Ou konn w li. Se nan ribrik sa ke nou menm nou done l Oke? Andrew Tarter : Msi! Ben: Stadi l a yo bezwen bw l? Jean Claude: Wi, stadi se av l pou l f re chofman, tout bagay. Andrew Tarter : F se yon bagay bagay ki f P a egzanp si w bw anpil prestij sa sifi pou on Lwa ka kouche at, oubyen li bezwen kleren ou byen on bagay ki f konsa? Jean Claude: Ou konnen se Lwa Ti Py a k bw prestij la, kk ladan yo wi. Ben: Kils ki bw by? Jean Claude: On Lwa ki rele Lwa Ti Py. Ben: Bwa Ti Py? Jean Claude: Lwa Ti Py! Ben: Lwa Ti Py! Jean Claude: Espri Ti Py. Ben: By l ap bw? Jean Claude: Kk l a dan yo konn bw by. Kk ladan yo wi. Ben: E pou zott, ou pa genyen? Ben: ye s, okay! What is the role of liquor in Vodou? Will you [...] here with it? Jean Claude: Man you see liquor you know liquor is the force of Vodou. There are some magical things that cannot be done without liquor. Because for the Lwa to manevwe, he needs to liquor to pour on the ground. You can pour rum also. You can also pour whis key, because you have whiskey in your country. But, do you have this in your country? Have you seen it? Ben: Miami, yes! Jean according to this rubric. Okay? Andrew Tarter: Thank you! Ben: That is to say they nee d to drink it? Jean Claude: yes, that is to say you need it to heat up, everything. strong. For example if you drink a lot of this prestige, is that enough for a Lwa to lie down, or does he need liquor or somet hing that is just as strong? Jean who drinks the prestige, some of it. Ben: Who drinks beer? Jean Claude: A Lwa called Ti Py. Ben: Wood Ti Py? Jean Claude: Lwa Ti Py! Ben: Lwa Ti Py. Jean Claude: The Ti Py spirit.

PAGE 31

31 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Jean Claude: Wi m g enyen wi. Yo mare nan sak. Men dlo a de sann gen anpil ladan yo k te ale Ben: Poukisa tout S vit bk, o u ngan genyen zott lakay yo? Jean Claude: G en de move espedisyon w ap f, gen de bagay pys maladi w ap jere, dfwa nou genyen li li vin kontre zonbi. Ou ka f kontre zonbi a av l. Ben: Kontre...? Jean Claude: Kontre kare zonbi, move espedisyon, move enpak. M panse gen ladan yo w f medikaman pou vant. Gen ladan yo tou w f medikaman tou pou espedye, pou moun nan ka benyen. Paske, l fs la ladan ni li konstitye on enpak pou maladi a. Ben: Oke, stadi chak zott, oubyen zott oungan an? Jean Claude: Swivan ka a, p aske gen d e sistm de medikaman w genyen li gen dwa jere nan lt fm. Ou konprann? Tankou gen de bagay km si prizd n, priz de sesi, chak bagay gen fm yo. Video #4 Ben: Oke, sa sa a ye? Jean Claude: Sa se on medikaman, ou gen dwa tankou se on ti bagay ou ka w ouze nan tou nen w. Li ka f w estne, tout bagay. Paske li bon pou on seri de bann enpak, pwoblm. Ben: Se y on ti tab ak oubyen? Andrew Tarter : Ft, ak kisa ke li ft? Jean Claude: Wi, on ti tabak Tankou gen de bagay k ap mache nan svo w ki mal, epi li menm li ka bagay de la [it can fix it] Li ka f Ben: He drinks beer? Jean Claude: Some of them drink beer. Yes, some of them. Ben: What about bald head, do you have any? Jean Claude: Yes I have some. They are tied up in sacks. But, when the water receded a lot of th em were washed away. Ben: Why do all Svit, bk, oungan have zott in their temples? Jean bad expeditions there are some illnesses zombies. You can encounter confront zo mbies with it. Ben: Encounter Confront ...? Jean Claude: Encounter Confront bind zombies, bad expeditions, bad impacts. I think some of them are used to make stomach remedies. There are some also used to make medicines to expedite, so the person can heal. Because, when it is powerful it constitutes an impact on the illness. Ben: Okay, that is to say each zott or the zott of the oungan? Jean Claude: Often the case, because there are medicinal systems that are dealt with differently. Do you understand ? For example there are things like nasal powder, priz de sesi everything has its form. Video #4 Ben: Okay, what is this? Jean Claude: This is medicine, you can like can make you sneeze, everything. B Formatted: Font: Not Bold, Italic Formatted: Font: Not Bold, Italic

PAGE 32

32 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant w estne l Li ka f w bay li... Andrew Tarter: Poud menm menm, li ft ak kisa? Jean Claude: On seri de fy preparatif. Andrew Tarter : Sa l ye? Se jis fy chch ki f li ? Jean Claude: Ou mt pran. [sneezes] Ou w? Ben: Bondye beni w. Jean Claude: Ou mt mete on ti bagay nan nen w, w ap w. Andrew Tarter : E vre? Jean Claude: Pa gen pwoblm! Sa se bon bagay li ye. Andrew Tarter: T in that. Jean Claude: [...] ou konprann? Ben: Ou pa pral bay misye on ti gout tou? On ti pwav tou... Jean Claude: On ti bagay! Ben: E mou n ta vin mande ou menm pou resevwa sa? Jean Claude: Ou w tan konsa sa w pa bezwen f anyen. Gen de bagay ou ka f la epi li gen dwa [...] konsa, ou w? Ben: Oke, sa sa ye? Li gen on ti lafimen ap soti. Andrew Tarter : Ki sa sa ye ank? good for a series of illnesses, problems. Ben: Is it tobacco, or? Andrew Tarter: What is it made out of? Jean Claude: Yes, a little tobacco. For example, there are some things in your head that are bad, and it can fix it. It can make you sneeze. It can make you render it... Andrew Tarter: The powder itself, what is it made out of? Jean Claude: A series of prepared leaves. Andrew Tarter: What is it? Is it just dry leaves? Jean Claude: You can take it. [sneezes] you see? Ben: God b less you. Jean Claude: You can put a little in your Andrew Tarter: Really? Jean stuff. in that. Jean Claude: [...] do you understand? A little black pepper, also... Jean Claude: A little bit! Ben: And, people come to you to receive this? Jean Claude: You see sometimes with this

PAGE 33

33 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Je an Claude: Sa se on prizdin [nasal powder]. Li rele priz din. Andrew Tarter: Priz din? Jean Claude: Ya Andrew Tarter : Li ft ak kisa? Ak fy tou? Jean Claude: [...] nan vant, ou ka manje e w ou ka bagay li tout se pou chase movz espri. Person: O e vre, oke oke! B en: Oke chase movz espri! Jean Claude: Stadi gen de bagay [...] pran, ou w? Ben: Okay and there is Danbala Wdo, right on the Potomitan. Jean Claude: Tanko u sa a se li k bon pou andedan ou a pou gaz la. Ben: Li ft a kisa? Jean Claude: M en l f moun pete anpil tou la. Ben: Poukisa? Jean Claude: Si w gen gaz k ap nwi w. Tankou, si moun nan gen vant f mal, gen boulvs, ba g ay fredi. Ou konprann? Paske nou menm nou f nan tretman maladi anpil b isi a. Andrew Tart er : M gen yon k esyon. Ou gen kk ti medikaman; ske sa di ke ou konsidere ou menm menm km yon dokt fy tou? Jean Claude: Non. Andrew : Non? things you c an do here and it can [...] like that, you see? Ben: Okay, what is this? It has a little smoke coming out. Andrew Tarter: What is this again? Jean Claude: This is a nasal powder. It is called nasal powder. Andrew Tarter: Prizdin Jean Claude: Yeah. Andrew Tarter: What is it made out of? Is it also made out of leaves? Jean Claude: [...] in the stomach, you can eat it Person: Oh really, okay okay! Ben: Okay to chase away evil spirits! Jean Claude: That is to say there are things [...] take, you see? Ben: Okay and there is Danbala Wdo, right on Jean Claude: For example, this is good for your insides, for gas. Ben: What is it made out of? J ean Claude: But, it also makes people fart. Ben: Why? Jean Claude: If you have bothersome gases. Like if the person has a stomach ache, has troubles, cold things. Do you understand? Because, we here are really good at treating

PAGE 34

34 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Jean Claude: Si gen kk medi..? Andrew Tarter : Non ou menm ou genyen kk medikaman, ske, m ap mande ske ou konsidere ou menm menm km yon dokt fy. Jean Claude: Wi, nou chaje! Nou prepare anpil medikaman [...]. Paske gen de medikaman ki te konn tlman [sovaj 3: 06?] konprann? Video #5 J ean Claude: Ou konn sa yo rele de towo pa kontre ? Ben: De towo pa kontre ? Jean Claude: Ya, ou pa konnen yo? Ben: Se ba yon moun fs? Jean Claude: Gen de sistm de maladi gen de maladi movz enpak. Stadi f w kapab eseye f nenpt move, tankou moun nan gen on gwo pye. Gen bagay ou ka f la ou fout [bagay] nan on moman la l ap gentan pij la prale. L ap kouri men f w gen d bon medikaman enptan pou w jere sa a. Ben: Sa se on, sa w st montre nou se on kalite trtm an ou f pou kk moun? Jean Claude: Egzakteman! Ben: Anhan, e se ki... Jean Claude: Gen anpil moun ki konnen bagay sis tm maladi. L moun nan pomad l moun nan gen pwoblm pye se on moman pou w trete sa a. Ben: E se ki kalite engredyan ou genyen la? Ou konn fwote moun? Tankou si ou f on trtman pou moun, ou konn f masaj, fwote men? illness. Andrew Tarter: I have a question. You have some medicines; does that mean you also consider yourself to be a leaf doctor? Jean Claude: No. Andrew Tarter: No? Jean Claude: If there are some medicines...? Andrew Tarter: Well you have some if you consider yourself to be a leaf doctor. Jean Claude: Yes, we have plenty! We make a lot of medicines [...]. Because, there are some medicines that are really wild, understand? Video #5 Jean Claude: Are you familiar with two bulls along? Jean Claude: Yes, do you know them? Ben: Does it give people strength? Jean Claude: There some illnesses there are some really impactful illnesses. That is to say you have to be willing to do anything, like if th e person has a swollen leg. There are things medicines to be able to deal with that. Ben: This is what you just showed us is a type of treatment you make for c ertain people? Jean Claude: Exactly!

PAGE 35

35 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Jean Claude: Wi, egzakteman! Ben: E ki sans k ri ch sa a genyen? Ou gen on K ris ki pentire sou mi an, pale nou de wl Kris nan Voodu. Jean Claude: Bon stadi ou konnen mistik la li menm li toujou angaje sou on seri de bann atit id. Moun ki pral jwenn nou k ap rele mwen la wi. Video #6 Ben: On gwo plezi pale avk ou menm. Jean Claude: Msi pa gen pwoblm! Andrew Tarter : Monch m wen siveye yon imaj Mapou, pye m apou la a. M pa t w anpil pye mapou nan zn sa a. ske yo genyen nan zn sa? Jean Claude: Kote nou soti Lest [the town Lesther] a se la k chaje ak pye mapou, avk anwo kote nan mapou: kote nou prale demen si D ye v l e a. La k gen pye mapou. Andrew Tarte r : Oke, oke! Jean Claude: Okontr dezym jou lendi a se anba on pye mapou menm Vodou a pral ft, on gwo pye mapou. Andrew Tarter : Gen figye nan zn nan tou? Jean Claude: Wi figye e mapou, tout zn sa yo. Apa w konn gwo bwa yo, repoze! Ben: Ki sans figye genyen? S e kay lt Lwa toujou? Jean Claude: Wi se on pakt gwo Lwa ki konn rete ladan yo. Gwo Lwa gad yo, ou ko nprann? Jean Claude: There are a lot of people who know illnesses. When the person has an ointment when the person has a foot problem it has to be treated immediately. Ben: And what type of ingre dient is this? Do you rub people? For example if you do a treatment for a person, do you massage, rub them? Jean Claude: Yes, exactly! Ben: And what is the purpose of this pitcher? You have a painting of Christ on the wall, talk to us about the role of Christ in Vodou. Jean Claude: Well you know the spirits always engage with various attitudes. The people who are meeting us are calling me. Video #6 Jean Andrew Tarter: Man I noticed a picture of a Mapou, the mapou tree here. I did not see a lot of mapou trees in this area. Are there some trees in this area? Jean Claude: Where we come from, the town of Lesther, is full of mapou trees, and also up ahead: w here we are going tomorrow, God willing. There are mapou trees there. Andrew Tarter: Okay, okay! Jean Claude: On the contrary, on the second Monday the Vodou celebrations are held underneath a mapou tree, a big mapou tree. Andrew Tarter: Are there al so fig trees in the area?

PAGE 36

36 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Ni nan mapou, ni nan pye figye, ni nan pye bay awn, nan pye zanmann chak Lwa yo gen on kote yo jo uke Lwa a li menm li pa gen on pye bwa dirkteman fikse non. Depi l konnen kote pye bwa a ye a nan Lakou kote l ye a epi l tou chwazi l li rete. Ben: Oke, ki mele l ki non pyebwa genyen Se lakay li si se disponib. Jean Claude: Lakay li, li chwazi l. Andrew Tarter : M en, ske se pa vre lougawou toujou deside chwazi pye flambwayan an ? Depi l ap fleri, lougawou konn rete sou li. Ou tande pale de sa? Jean Claude: Sa se yon bagay a kote. Chak bagay yo gen sans yo. Gen de degre k rive, lougawou a li menm li gen on dat pspktivman ki k onn apwopriye avk paske se gad la k mande sa. Paske l konnen l l a rive se sou pye bwa a fk li ale. Andrew Tarter : Msi, pa vre ske stn bwa ki pwoteje ant Lwa oubyen lougawou? Pa egzanp, l yo f sky ak sd pa egzanp. Poukisa m ou n konn f sky ak sd? [coffins with cedar wood] Jean Claude: L yo f? Andrew Tarter : L yo f sky, bwat nou mete moun ladan yo. L yo mouri nou mete li ak sd. Jean Claude: L y ap f senp? Andrew Tarter : Non, non pye sd. Jean Claude: Pye sd. Andrew Tarter : L yo f sky ak pye sd. Gen moun ki prefere pye sd pou f sky. ske w konnen poukisa? Jean Claude: Yes fig trees and mapou, all of these areas. Imagine you knowing all the big trees, relax! Ben: What is the purpose of the fig tree? Is it another home for the Lwa? Jean Claude: Yes a bunch of powerful Lwa live in them. The powerful protective Lwa, do you understand? In the mapou, the fig trees, in the bayawn trees, in the almond trees each fixed trees. If he finds a tree in the homestead he chooses it and stays there. the tree. It is his home if it is available. Jean Claude: His home; he chooses it. Andrew Tarter: But, is it true that werewolves always choose Royal Poinciana? When it flowers, the werewolves live in it. Have you heard talk of this? Jean Claude: That is an aside. Everything has its reasoning. There are degrees; the werewolf itself has a particular date that relates to because the protective spirit asks for it. Because, he knows when the time comes he has to go in the tree. Andrew Tarter: Thank you, are there certain trees that are protected by Lwa and werewolves? For example, w hen they make caskets with cedar wood. Why do people make coffins out of cedar wood? Jean Claude: When they make? Andrew Tarter: When they make coffins, the boxes where you place people. When they die you put them in cedar coffins. Jean Claude: When senp ? Formatted: Font: Not Bold, Italic Formatted: Font: Not Bold, Italic

PAGE 37

37 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Jean C laude: M pa konn sa pye sd la. Andrew Tarter : Pye sd. Ben: Sd, se on kalite pye bwa. Andrew Tarter : Pa genyen l nan zn sa a? Jean Claude: Non, m pa konn si l gen on lt non. Andrew Tarter : Li santi bon, gen yon koul on ti... Jean Claude: Gen moun ki plis prefere chwazi l? Andrew Tarter : Anhan! Jean Claude: Bon, se poutt amou yo genyen pou Lwa a tou. Se pett amou yo genyen pou Lwa a. Paske, chak bagay yo gen sans yo. Ben: Pett, m vle konnen sou koze zonbi. Ou genyen nan zn nan anpil moun ki di yo gen zonbi lakay yo, oubyen yo svi avk yo. ske sa a vrman egziste? Stadi, gen on seri de moun ki di zonbi se on kalite esklav, on kalite viktim ki pral travay nan jaden pou on moun ki z onbifye l. ske sa f pati kilti mitoloji flkl, oubyen ske gen on rasin veritab? Jean Claude: Ou w zon bi a? Zonbi a se on pys a konsidere. Konsidere ke, l, asp zonbi a mwen menm m ko nsidere se on mizopwen d esklavaj ke l ye. Paske ou gen dwa svi avk on zonbi se swivan asp de bezwen w, swiv asp bezwen w. Paske l moun nan li mouri mwen menm m ka tchwe entl men m gen dwa pa enterese av l. Ou menm ou gen dwa tchwe l, men w gen on rezon ki f w tchwe l. Ou ka f l tounen bf, ou ka f l tounen bourik. Ou f l tounen Andrew Tarter: No no cedar trees. Jean Claude: Cedar trees. Andrew Tarter: When they make coffins with cedar trees. There are people who prefer cedar wood when making coffins. Do you know why? Jean ree. Andrew Tarter: Cedar trees. Ben: cedar is a type of tree. Jean Claude: No, It might have another name. Andrew Tarter: It smells good, has a color Jean Claude: There are people who prefer it? Andrew Tarter: Uh huh! Jean Claude: Well it might also have to do with the love they have for the Lwa. It might be because of the love they have for the Lwa. Because, everything has its meaning. Ben: Maybe, I would like to know about zom bies. There are a lot of people in the area who say they have zombies in their homes, or they use them. Does that really exist? Also, there are people who say that zombies are enslaved, a type of victim who works on the farm of the person who turned him in to a zombie. Is that part of the culture, mythology, folklore or does it have a bit of truth? Jean Claude: Have you seen the zombie? A zombie is a considerable variable something to

PAGE 38

38 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant bourik pou al pote chay nan jaden pou ou. Sa se on esklav kanmm, zonbifikasyon. Ou gen dwa tchwe l tou se kb w al f av l. Ou f l tounen on bf w al f kb. Paske gen moun ki konsidere e sa k koz ki pmt tou espesyalis nan domn sa yo ki konn retire m yo. L moun nan mouri ou konn jwenn ke yo menm y al vl m a. Dfwa tou moun nan konn pot chay pou granmesi. Ou ka konnen se moun nan k te tchwe moun nan e poutan manti. Moun nan mouri li menm li konnen li gen on travay li pral f a m a, l al f l. L al leve l [He goes to raise it (from the dead)] Oke? Paske l w gen m a lakay ou dfwa tou moun nan pa menm gen m l al achte l nan men on gangan ke l konnen k konn f sa byen, ki espesyalis nan domn nan. L w genyen l lakay ou, ou ka mete l nan magazen pou l v ann pou ou. Paske gen d fs esperimante. Ou ka mete l nan jaden pou l al travay jaden pou ou. Paske konn gen ng ki konn gen d zonbi, pou ap sakle. Andrew Tarter : Men si l f yon travay pou ou konsa, l t moun yo ap rankontre moun sa yo. ske yo ka kon nen se zonbi yo ye jan yo part? Pa egzanp, si m pou achte nan mache a, m achte on ti bagay se zonbi ki... Jean Claude: Ou p ap konnen! Andrew Tarter : M p ap konnen? Yo pa sanble diferan? Jean Claude: Paske l l ap vini an w ap konnen se on moun k ap vin achte nan men w. Paske ou konn gen zonbi a nan men w ou voye l al achte nan mache. L l rive l achte. Ou ba l kb. Korkt eman, l ap pot monnen w ba ou. L ap pot tout sa w voye l achte a. L ap achte tout ba ou. Andrew Tarter : Oke, se sl mt zonbi a, oubyen ougan ki vann zonbi a ki konnen se consider I consider, the aspect of the zombie that I focus on is that it is Considerable, when, the zombie aspect I myself consider it as a clarification about slavery. Because you can use a zombie based off of your need, based on your need. Because when the person dies I myself can kill so and so but I am not interested in him. You yourself can kill him but you have a reason for killing him You can turn him into a cow; you can turn him into a donkey. You turn him into a donkey to make him carry loads for you on the farm. That is nevertheless slavery, zombification You can also kill him to make money off of him. You turn him into a cow to m ake money. Because there are people who consider what allows all of these specialists who deal with the dead to sometimes remove the dead bodies. When the person dies you sometimes find that they steal the bodies. Sometimes the person bears sens eless burdens. You can think true. The person dies and he knows that he has work to do with the body; he goes to raise it from the dead. Okay? Because sometimes bough t it from a gangan he knows does that well, who is a specialist in the domain. When you have a zombie you can put him in the market to sell for you. Because, there are experimental aspects. You can put him to work on your farm. Because, there are sometim es guys who have multiple zombies to clear the ground. Andrew Tarter: But if he does one of those jobs for you, other people will encounter him. Do they know that they are zombies based on their appearance? For example, if I go shopping in the market, I buy something and Jean different? Formatted: Font: Not Bold

PAGE 39

39 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant zonbi yo ye? Jean Claude: Wi se yo k konnen. Andrew Tarter : Pou t out moun yo part km yon moun nmal ? Jean C laude: Okontr zonbi ki pirifye a si l konnen ke w konnen l l ap dispart devan w wi. Andrew Tarter : E vre? Jean Claude: Li p ap rete. Ben: L ou di pirifye... Jean Claude: Ou menm si w entlijan ou konn sa, yo konn di w ka kanpe li men avk yon men sl ou kanpe l. Depi w met e men sl la b kote l, l ap arte. Li ar te; li p ap ka deplase. Li gen dwa arte, men l ap mache se ou k pou entelijan pou w f l kanpe. Li p ap ka dispart. Andrew Tarter : ske zonbi k ap mouri? P a egzanp si mwen se zonbi ou f on jan pou touye m, ske w kapab touye m oubyen non? Jean Claude: Non. Andrew Tarter : M pa ka mouri dezym fwa? Jean Claude: Ou se on envizib dfwa. Ben: S a tou! Jean Claude: M gen dwa bezwen f on aksyon sou ou m pa kapab. W ap dispart sou mwen. Ben: A bon, stadi zonbi gen fs tou? Jean Claude: Wi l gen fs mistik la sou li. Paske li pa on moun pou ou ank. Se on [... 6:26] vivan l ye. Jean you. Because you can have a zombie and y ou send him shopping. When he arrives he shops. Andrew Tarter: Okay, only the owner of the zombies or the oungan who sol d the zombies Jean Claude: Yes they know. Andrew Tarter: For everyone else they look like normal people. Jean Claude: On the contrary, if a purified disappear right before your eyes. Andrew Tarter: Really? Jean Ben: When you say purified... Jean him with a handful of salt. If you put the be frozen but still able to walk, you have to be disappear. Andrew Tar ter: Can zombies die? For example if I am a zombie and you find a way to kill me, can you kill me or no? Jean Claude: No. Jean Claude: You are often invisible.

PAGE 40

40 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant Andrew Tarter : ske de zonbi, yon fi, yon gason ka f yon piti zonbi ant yo menm? Jean Claude: Bon m te gen on mesye yo te rele on fanmi m li ye wi misye te rele Klvi yi s. Misye se te on zonbi l te ye. Li te vin marye a on fanm vivan, nmal. Li f lt pitit av l. Andrew Tarter : Men, ske pitit li se sa... Jean Claude: Men, dam nan pat konn sa. Men l dam nan vi n konn sa li vin on ti jan dezakse [unhinged] Men l gentan f menm twa pitit pou misye apr [...] Andrew Tarter : Yo zonbi tou, oubyen yo .? Jean Claude: Non, non non pitit la p ap zonbi. Non, men ng la vin vivan. Ng la ap viv sou lat paske se leve l te leve. Li pa gen okenn rap nan domn sa. Men gen moun ki konn senplema n fme ti kaj mistik yo pou yo gade zonbi slman. Pou yo gade zonbi pou y al vann ak lt moun ki bezwen. Si w gen gwo tritwa w ta renmen met zonbi ladan yo, w ap mete. Enben, m ap pral ale. Andrew Tarter : Oke, msi papa Ben: Msi! Ben: That too! Jean Claude: I could want to h urt you, but I Ben: Oh well, in other words zombies have powers? Jean Claude: Yes they have mystical powers you anymore. He is a living. Andrew Tarter: Can two zombies, a woman and a man, have zombie child together? Jean my family member he was called Klviyis. He was a zombie. He married a living woman, normally. He had children with her. Andrew Tarter: But, is the child... Jean But when the woman came to know this she kids for him after [...] Andrew Tarter: Were they zombies also, or were they .? Jean Cla No, but he came to be alive. He is living on Earth because he was raised. He has no connection to that world. But there are people who make mystical cages specifically to hold zombies: for them to hold zombies to sell to people who need them. If you have a lot of going to go. Andrew Tarter: Okay, thanks man! Ben: Thank you!

PAGE 41

41 Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste, and Megan Raitano 2014, University of Florida, the UF Duke NEH Collaborative Grant