Iwe egbogi iwosan

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Iwe egbogi iwosan
Physical Description:
Unknown
Creator:
Odumosu, Ajayi
Publisher:
M.O. Odumosu ( Ibadan, Nigeria )
Publication Date:

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 34833311
System ID:
AA00021535:00001

Full Text


PN
6277
.Y6
0381


*' 4 9


.. ... .. ......


.. .....:...:' i. i Q ~ i ....... .. .: ... :


IWE EGBQGI'

IWOSAN

FUN GBOGBO ARUN


SLfTI QWQ

AJAYI ODUMOSU
Akiyesh:- Fun ibere, iwadi tabi ohun t. kobayrt
si., N stamp ti yio gbe leta de 9d9 rq o9. apo ire
adi address r; lehia apo iwe.
^nikQni ti o ba fe. ra minu iwe Egbogi yi, It0o ft
owo ranw, hi o. ra Postal Order ki o. fi ran9 si:-
M- 0. ODUMOSU
A&.o P. 0. BOX 23474, IBAPAN.
bNr 4 SITy gLORJDA-
r'
I; ..


Oguv Awure Itaja
Awure
Awure ti a fi nsa
Q$O Awure
,, Q$ Awure
O q. Awure
Q ba 9$ Awure.
Awure ti enia ma fi


:; ..wi .r.Aj. - -7
Q Awure Ajwue /A
,, 0^? Awure .,,. S""
Q.9H'je 4 1
,, Irean
Ifrran si Obinrif '/?
I,, feran si Obitrin' -. .
Oruka ijakadi I^
Ki oyua le parada. Iesllk-t dod
S IsQye .
SIriran -
S lba -
Agho Iba .
STi a fi ngha nkan 1QWQ ia
SJro tsp lira Obinrin ,
S Lati A yaa quq
, Aleko
.,, ir-n ati ihtti-
,,. Bi gmqde ba fi hu ehin
Ti ara eSla ba wu
Atesi,
Aforan to daiu .
..- win -Ajo "
SgrQ Magun
SBi 9mgde ko ba pr9
S grQ Apeta
I rirah
S" ,, lsgun ota
,, Inu kiktw lqkin -ti Obiminha bimi
l-1 .t. a f-inp.. ObIDi5 pada wa s ile
.. ,. i Eu d.-n
n. ligbameji .
SEfu ad* ahgp tabi gbqfungbtfun

I. "2 ". "


j


nwu obin rin Al


1TQKASI


S ,!


1
.2
3
4
5.
6
7
8
91
7 ,o
1"1
S 12
14
I'S
16
17
18
19
20
21
21
23
25
26
27
2'
29
30
31
32.
33
S 34
35
.36
S 37
38
S 39
40
. .. o
Opuo Ajgun
,, Qfti a I e were kuotojuq
SAgadaiodo
9 Qka orin Qmde
TI idi enia ba YQ
SQf9 inu rirn
Tapa ati jqdidiji
Alcko
Sly9nu awqih agba
ira
OlonmQ sipa ti oajk
SAjra

,. Afuojp obiria
Amudo
SOlu turn
Qwq?
SAdo dua
Ti akoe ba. f9 ki obiari mal di-
g fiou aw agSba
SAjanka
Afujq qbin.in
STi enia ba nja ole ti a ko f ti.Jdaw
Olonmw iriran
Qo~kuo, .
,,Isq rugt.
STuJiAhmduC enia'
Q tkmn awgaAM
SAforas qjQ
SAbiwqr..
Ti a fi npeqo ito ba daku
SAgbo 9m9 qw9 fun an lil
SAtokoro
if Kiowoaduro IQwq ia
SKi olo ma ke w i
,,. lri
SAwure E w, m
Awur tift p am a
iqwue


S-- 3"
* ,.,


4-,.


*dli


4'
42
43
44
45
46
.47
49--
.49
50
.51
52
53.
54
55
56
57
58
59
C O
60
61
-61
- 63'
.64
.65
66'.
67.
68
69
7t
71
72
73
74
75.
.16-
77
78
79
80
81


. -f,-

Ogun Awurc ti ao mala .82
0 Q awure ati eyiti ao ima fi ;a orl 83
SyIQ mgto 84
O, Oruka ijakadi 85
Oiri OQm9de 86
,,. Ajqsara 87
SKi ogun ma lc ran niti a ba tp ml 8
,, lkiya fun ;nii aiya ry nja 89
SA$lgbe 90
Ki ta ma It. ran ni 91
Ti a fintiojo 91
Ti ai nwo geg Qrunm 93
S.rQ ilq gbona-Baba 94
SKi agbana ma ran ni 95
B, i akan o0u Obinrin ba dudu. 96
Agbo ea 97
,0ka i a $c fun aboyun tqi 98
Ti afi nwoQkaori fun QmQde 99
F, da ibl tabi oro 100
Sobia 101
S ..i obinrin bimg tawdtij -ko tete da 102
*. Agbo-wg-kw qiqd 103
Kokoro omu 104
Ki Obin ler loyun 105
* Aap ork &wQn.eI,- .Page 30
AwvDn i Odnatkbn uximgati t .ge 31


. , :
'**- ; . ". **


4.


S. *4


4,--. ...- _-

1 AWURE ITAJA
Tru, iyq, esi il, oyin, ado ti o ba tpbi, sofi .c ..4
ao da iyg si, 1o gun esi il, yen mo, ao wa da ormi re- si,
9yin, ni ao wa fi kqhin r QfC re:- Trloni ki gom&dt
at agba ma. ru wa, ivo lo nr ki gmgde ati agba ma y9
mg ml,, esi i1e Io ni ki. gmrngde ati agba ma fi owo QWQ
WQD sinmi, enikan ki fi oyin scnuki o tu, ki tmode
tagba ma yg. my mi, ao so m eqnu 9a ti.a. ti nta Qgja.

2 AWURE
Ado kekere, efun rubutu, osun korojo, 9711
adie, ao I1 osun efun ati eyin pg, ao rgQ sinu ado ygn.-
ao gbe poporo ni dede enu ado na, ao. mafi de i.
enu, a ko ni jeki o fun pup(? ao wa fi owu tidi abQrq,
ao rqra fi bg ni egbe kin, owu na ni ao mafi. Y tli X
ba fe lo, a ko gbQdo fi Qw9 lasan y9.. .Qfo re.- Efun
loni ki efi oni rere fuin mi, osun loni ki qfi oni rere sun
-mi. bq, 9nu ni abere fi nfa aso mra, enu .ii. adi9 fi ntun
qyin rc $e,ibi ti mo ha 19. loni yi ki wqn ma fi- enu tun.-
mi&$e, ti a ba pe 9fp tan ao9- k si qnu pna.
S AWURE ..TI A FI NSA ORI
Imi ojo, e. ina ti o ba mo rogodo, ein$in .mpan.-
QOf' re:-.. Afeka laiye fe ina, aakaiye lorun nran. ein-
- *n ti kom9 qni ko.ni mora, ti a ba fe sa ao bu si QWQ
pelu pipe QfQ yi, ti a ba pe tan, ao wipe odQ lagbaja ti\
-mo nig. yi, ki o ko mi. mQra lchin na 4o fi sa on.,
4 `Q? AWURE..
'Aloku atupa fitila ao Ji, ijoka adie, ewe- 9Mi., ao
gun ewe Qmini. yen ati ijoka adie ..yen pg pqIu..
egbtta 15k aote ni ifa ogund. .bede. Qfq rq; Ogum..
Sda bede 9-kQ ibigla, ole lonja ki o si ilg s 9 IC jai,.la hi
. I
_",'. . .. :,


S *..

019 gbe owo won wa fuo mi, ogunda bede Qko abigla
igara londa, ki o IQ ba mi da wo ni igara owo, as ki
ire maj49ka adiq, ire gbogbo ni ti ?mini, ire to nwa
mi bo lonl temi of, Ire gbobo ni ti 9mini, owo to nwa
umi b9 loni temi ni, ao ma fiwq.
5 Q$. AWURE
lgi ekutmkun, Igi qgbaboje, ijoku Qdan, so gun
gbogbo rq pq (epo.r ni ao gun) ao po mo gsq aladin,
-o.ko sinu sloku fila. Qf? re:- fsE kan 'oso ni ekun-
Skun ni to fi ngbs ni 19wo oluwqri, qsq kan $oso ni ijoku
Qdan ni 91 d dan w ln, Cs kan oo ni
Sgbaboje ni to nsbu .. igbo I9wo onigbo, k~rikqrq ago
ma gba ilu Q19 kptkqr, a fi bi -QkunriD ko ba de ila
unemi tgbaj ko ni gbe owo loni,ao ita fiw9. .
6 Q W- AWURE
Aw ilu dundun, ewe Ct-re, iw9r iuhu ris abo adi, ao ko gtogbo r si oju 919, aq gun
P p9mg 09q q b-ta 15k, ao tq irctC osin ni eji oghe.
Qf9 r:- QmQ origuo rente, iwo. lo ni ki nma se it
mg, mg ni igbati nko bea e i --mi nko, mo ni ight Ako
b bs: i,- bawo i ngo $e d owo, o ni rere a ma re owo -
wa fun mi, origun rente Q90Q9 ba ilu ti. WQn nki, iWQ to
ni kinaxeie m9, 9e ma nia$9?iw9 !oni-botan ni
ejo ibo iwQrQfq ni fi jolu igbo, olugun rente 909 Qba -
Silu td WQnki, o Di loni ki nma 9e is mgn, mo ni igbati
.nkoba qe i mQ nko, mo ni e ma niaya? o .ni pki Ai
onijo nko onilu, gqng ni wQn gbe Qwo ijo, olugun re-
ntw iw9 to ni ki nma eje mgi mo, mo ni nigbti nko ba
90ei m9 pkg D e ma 9e ohun rere? o ni otwun9 i 039
sat$gu ki o maf(de Q9ja, ohbunrere-kaai tmi'ltrun-
hwitun rere,. bi adi9 ba sunkui iyqj ihurihu abo, ao ma fi
Swphu kan=i an tiun,.
.- 6 .
. ......_ *' . ,'' * *


Os dudu, abe.Adk ti o.ba ti npa orn, obi abata
mnep'f.ktkmaleai. weba dri ka.ni QdQdun, odidi qga
bpt-.tweirofoko9 gGo gbOgbo re .p9 ao po mQ 9sq1
Syen, aa.pa adiQ-yeana da .je re si,eni yio ba nlo ko
ni .jf nia -adie ..a, ao ma fi6 $qe na we pelu kanrinkaa
titun, ae-ko sin. igba oIQrmri, a ko ni jade 19 si iNbi
kankan ni gj9 ti a ba 9o .Qe yi. QfQ re:-lIgba oigba
awo alawo ni i.oko fi iPoe, ki owe olowo o di ti cmi
loni, kiorQ QlQ9r o di tiemi loni, ori igi ata ki da sun -
9m9. nigbakat kin.w mas da ni qwQ mi, aba ti ala"
gm m9ba du-nl eria oke igba, i1Ie ni ao ti po qe yi.
8 AWURE TI ENIA FI MA NWU OBINRIN
Irun ori afi, qU akQ 9re,' -ewe iroko, irun ab.
Obinn., ao jQ @ r pQ, a:o P m19 .$ e, ao ma
we. Qfo :-M nrifnto n-nfi ara re fun orisa,
qyIa orob.in wa fi na yia fun mi, gbogbo igi ni o
ndarni J jin igi-irdk oma ft ohu .gbogbo jin mi, er.ru
9qkCrQ ni. $kq fi nope .mqC e fienu yin pe ni, ki V
ma fo m4 tqm rvmq tyz3gci cwo
.AWUItE A&E
S rq qyrn ken ,to p9n doda, afopina, uin* agemng, ao
jo gbogb rq pQ, bo IQ mg tiroao ma le si oju. lQfq
rT-. & W Iba pq u ake a yWu wo, oso ile, aje ile a ti
tdufal i jo.ret wo in, a ki ri aiagemp qja ki a wo
eria irann afopi na ki. rina y7j gtegbo aiye, .ma fi
owo qWQiy fc mi.
10 95 AWUREi- -. ori atan,
UI1le f bus, ori oiogbo% tila itanna,
7


7


.. BA VIM, A-URE

UIQ Qja ti o ba nkun dads, aloku fila, ilr oju Qgu odo ti
pbogbo enia ma nlQ9 p9n, itun ifa, epo ?ru, abere, ewe
igbgyin, Qk k nb mqwa, obi ifin, obi ipa, odidi atare
kMn, ikodc, iyq aluko, imi alangba, ao gun gbogbo rt
pq mQ 9?, ao ko siinu fitila, ao wa gbe sinu fila aloku
S.9n, a. funfun yn ni ao fi da apo fun. QfQ. r:- Itun
.:l .i oto ara iwaju, igbpyin lo ni ki niere. to nb9 1-
in, nri olori ni fia de, ojumQ ki m9g ki atan ki o ta
gba9 re, onle eti QJa ni jefe adan, ojum9 ki mQ'ki ala-
lgba ma sun omi aje, Iqjq ti ina ba kan. ;tu ni gba ti
q,9 9 4, ao da qtu ibgn na si oju 919I, ao a ina si, ti
ba jo tan, o da sinu 9q na, ao wa fi w.
S!.Q$, AWURE
we idin, cru alamQ, a9 waji dudu, odidi igbin .to
ba gbonu kan, igba 919m'9ri, ao gun ewe idin at pu
mQ 9" oni 15k, ao mu igbin yvqn ao da oju rg de
gba ao k. 9$ yon le lchin, ao fi Ia waji bo 9Q y
ao.fimpri igba yqn de, ao ma fi we. QfgrI:- Ewe
iAn Io ni'ki P ma di owo nianla wa fun mi, qru lo ni ki
Sma.ru owo nianla wa fun mi, lodidi lodidi ni olugbo
& nfi1-gtkrq fun ero qna, bi oru bi oru ni $e alog
,duiu, ao ma fi w; pqlu kanriokan titun..
12 OGUN IFkRAN
-Qfg:" 4kere jaiye, arin ihoho wgja, Qmy titun
abjj- loju, agba ki sun lQja ki o ma ni ir9ri, bi lagbaja
ba sun emi ni ki o ma ri ki o ma le sun ki o ma le
y'o "b ti akq pcpiye, pelu atare meje l1nu, ao tu si ibi
-t iganna ba ti Ia gnu.
13 OGUN IFIRAN SI OBINRIN
Labalaba 3pta ey.o atare 3, ibi ti obinrin
.na ba-O si, ao 19)9, ao fi sin gbcre mSta si okan aiya
S8.


Ofo rt- Tiu tebin m ni al iaf han Qlobun, ti .
obinria na to a fi obdbhao I* boohtni d oa a wa
nimu lgbala kfo fi hau 4C ag
14 IFRAN 51. OBINRZN
*Alaw eobi abata, kn, qyq atare aiwi, so jelInu
so tu $i oiu gilas titun, ao y bi robo, tio ba gbIg tan,
ao gbe si oju. Qf re;: -Labalaba. subu yegke, iawo
oke a mu m0 as agbara ijakadi, lodifa fun oleibjugbe.
olejujugbe sunti ile o fi oju aa irabua igbe latan, mo
di or. .loni, iwQ lagbaja qm s Iogbaja,tio ba sun ki o
mariuio. 4.
Evpe s osi obinrin, ao bu ef y itQ nib, erupp
idiamu dig, erup ihi ti adi? ta si, tyoLqtar
meje, ao I' pq., afi "aa b m : ea..i
CJC,.aolqp9,6 singbqrq ivad 200.
Eweahaida meie pIuehahti al ao Jo--
p9,aofuo eb~rinaa . i .. '-
l3kanna OwQ ad t9sQ is m iwaJ #4 a*I ipakg,
-ewcawniuycdii tara eWbu kian, jt ad
igb~oyvurtqewe 2a2a0opaoCu@ inni najq.
15 ORUKA JoAKPZx
OpQ? 44u9, Alubsa dewa, in #bia ologW duda
laa emqonska mdiii,- stafano aoj e Mag Wa,
k .ronwdu, m noruka nW-baoh aq o-klsa we,.ao .
vthaahaIafnayjomej~od~molkhRtgJQoz s

n mu., ,~l i . .- .. ..t ..* .* -. . . .' .*;....-
.16 I. OYUN P ". ---.

,.- : ; *. ; *. '; -. -. ; - ' : . ; /. <. :, .
.",: *. " .. : -' ..' -* ..' ' ^ ..._' . .. .'J : ...':- '" : -:..^ i

;.... ....
.. .w: *. ... 3. 5 O t: %: : t .,it.-:i :
tu. :,-_".-.. .0 ,..-. -.'.ew t";p ~ ~ s'. p w:. fl,:: p9,.
n. a nt-t.t.f- l.t. ..., ,: ..-. ,- .: ;_ (_ ,.3: )(:- ;... ...?: .. .." O .
*17 OGUN ISQYB
Abyq QWdwC we, mariwo 9pq, on. ctk ile, le
$9v anre kan, egun esusu,ao 19 p9, ao ma fj .eko
tutu m lararg.
Y 9Q 9gd-wwvq, o6nocri mariwo W oii
arflt ugpn esusuapo fi ja ojiji so aL9b9 w.
mOi awoko, ewe oniyesye, onDo ori qgpao, ori
aun uiusQ musan, ofus9 ekQ mqsan, ao jo gbogbo rt
p,.ti.o ba tutu ao te niQ bara meji. QfQ r .- Ikun
-i.j agbari ile, klebc ni fi ?nRfun ?odo, okiti ban-.
Sbi wqn a so equwu 9pe j1 rigidi, wa fi inu 9mq awo
jto0 i, Qbara nikosi ifa 9m9 alade, ma ma ko mi niye
ti 19 o Qbara nikosi, ao' fi sin gblr9 si aiya, Qkunrin
I mU Obinrin 7 meie.
1$ OGUN IRIRAN
Eso werepe meit, Sa igun8pypaw me, ao
.eami .1o p ,ao sin ti.bQer& si Uq e.
O k :u--Od asin, ewe alupaida. sj knz j a jo
,iaofisin gbqr siojum e -
Einsinin ti onfoni oru meje q ata rekan, ao0 jo
p.,ao fi sin gber9 si o0u meiew.
.. OGtN B., .
p' lb du dud. ao be, iru, alubpsadewm, iy@ kachun
t|ilala, ta tutu, ao gun pi, ao ma fisnu .gbigbona9
:- Q.g#;. agbagba dudu, atadudu, iy bilda
ti.cgbo de,ao gun p, ao ma.
iA GB()OA
Ei.:;wpo 1g& abun, ata Mwew# pupaata
_tutuii b ab; pan:4 p ye A: ...

I I I

. -.. :... . . .- .. . .. :...: .
: ':r .t-x ....:- .: '." .:- ,. 2. - .

altkat naov4e fiemu"9 kiagbo na tabi omi t a
Mkoai gbe ka ina,- t o ba to igeju medQpgbgn ao m yq
i Bi it n.a-ti le to gbogbo re ni ao 'tq damua,.
0 OGUN TI A FI NGBA NKAN
S . LQWQ BNIA
Aol.si idi ata tia nj;, ao pe n i ewe. Q mi k"SS
nigba menta, aoja ewe nam a -fi gbo ateIlese, ao wa'a t.
joko ni ile mqniti a tife gba nkan na u o ba ti fun wa..
ti.an na tan, ao we ese Wa ki a to wQ tie wa:
22 : JRQ T$Q- OBIN
.- ... -
Ewe jeinioko mesan, ao e. atar nss, ao wa gbo
ewe na sinu gmgri igba, ao fi abere gun isal; igba na .
ao gbe mu, io19 ba obinria na lo pg.
2 -3 :.-OGUN LAl FI YANO Q P
SOiu gqmle mejeji, oju.oromo.adie meleji, itOuWIX-.
s Q ao 1o pg' ao fun qm9binrio na uj9- Qfg r:e 0a--,
91 .e ki i .lgbQ..ogiri, oju oromg aidiug iiagbal .i,
pjg obirrin hi $i ni it9 owturg.
a OGUL ALEKO
Odidj shun, odidi qyin abqn, e # .do _.
qW.uo pu, egbo aluke, ao gun pg, so ao t '
.^ bpnaamu ivarQ..
b OGuN wxw a n

hi- Qjm of, ij'o, w ibqn,. ao qI p, a. k saw
..adin dudu,,ao ma fi pa ibi ti ifgn at .a ,
OGUN I IQMQDE BA&E HU


Ruulori dq 11gI*7 E Wa V M
B )t i ii:>: ..x :. -.o n.

^ ;;;.. '* ..'^ *' -: ''l. ,-" ....
;';/" :' .. --,- . _" ', ..?; .s: .: ... .. ... .. _*' -"' ^, ^ :, *,-. .- ,* -* .


-^ .-- a ... ,

-- '':; ,.:- i'.-" .' '-.,;,^
"^^ .'*:v.'^ "/Rt *l


27 OGUN TI ARA


Egbo igbg't epo amiue, ian gp, $kg atare kan,
.ao IQ pg, ao nma fipaibiti o ba wu.
28 OGUN ATQSI
.pa ikun, odidi bara kani, Pru di9, akq kanhun,
ev aba 0 die, mu ni ao fi da agbo rq ao gbe par9 di
ft kqta, lhin 919 kta ni ao ma y9 mu o daju.


OGUN AFORAN TO


DAJU


Ek asin kan, qy9 atare 200, ewe afoforo 200,
..20), ao jo pQN ao ma la didie. QfQ re:- Jeku-
lacki joja e jigba asi, jatajata ki roju jq igba atare,
je tf.roju igba 6cbi, aj ki roju raye je igba
: qm e mo-& u je igba ewe aforofo,ki 9ta ma
uiu ~w~et ibi.

SQGUN IRIN AJO
A zts ifka meii si ojlu Qna. Qfo rq:- Afefe lei
je *Ilgrun Iq; le,.fufa .19! e oju Qrun lqfun lefun,
eka, en ni ko j ki ewuo b1, eka ki o ka
ibi kuro loju 9na fun mi, efufu 1;Iq ki o gbc ibi kuro
t i or0min ac fi s9 osi par, ao ma 19 bi a ba wQ mrto
kosi cwu.
.. 3 OG...-f Q'.. ,-. M AGUN" ..
IM$4 yQ: atare 200, ewe ailu 2,obi pupa
Mbt uiaa, 200, aogun pQ,aoko. s0 u ifcn aja,
g|b^^, ao i ran onde ao ma f si idi.
._ ;,; ;--':.., -: : _... .. : .. . :. \ . *._-
tw al. u mqsanip9n akukq adiv,'py9 qiare in-<
sa, ao q19pO, ao smin nirgbq' yika idi, o daju.
4I2 -
i!:i !(( : ::Z:. 7i


ENIA. BA WU

32 OGUN BI QOMQD KO- SQt--
Ori odide, crann 9wwa, ewe via, ad d--
ma fun qzmgde na mu, yio si syrq.

33 OGUN ERQ APETA
Eg&ngtn ori oku enia, etu ibou, ey ata .it mej4 -
ao lq pq, ao sin ni gbqre kan si iwaju ori ati ik w-.,.
& .onisiaju araw n19.
34 OGUN IRIRA$
Ao diju Iq ja *. ido, ao diju kuro pibq a m
do la oju rara, ao ff eyQ atire neje si, aC lq p9y ao i
sin gberq kqkan si isa19 oja meCqi,.
..35 OGUN LGUN TA
Es. aguama kan, ff eyq tare an ai, ap 1.
p,, ao si i gber k tari, ao omi n pa ..
abtia tis ina .... '"":'
36 OG NU KIKUN IVUN .
-OBINRIN .BA BIMQ
Iyq atarcpupc, ao?19, ao da sMiu 9ti oyig6bo ,-
9 ti ibilq, ki obnrinrn S ratmu ti pibi kan, 1;m.ta... "
jojum, ki to j ,hua L
,37 OGU"i I4FI TIA N OBtNl
:.: '.- -.:' .PA. -M : W A -St I L E. . ., : ..-
A truj osunt.ifa ep ogbe s a; gitsaflit
wooj. Wo ..u tqnptki-tte i na.-a Qf.. re:- Aft**o
q0p3 .iugbe, isa dudu .adamnij-i-Iygas -. --q. W!
d.eb..tiawop'lo'ha b vl)dar pade, ki lagbu a-i, [


"." ,' .. ,- ; .--'- . "- : .. / ... : .\" '* .. '** ~ *... i .- ". ". ? * '- .. ". .::.- :"S i ..
"*'.: *. *- *:-. ;, -.. ..*.':--. ^. ::,: ;^^ '/,...-*,- *", .: o, ": .... ** : .. -*. ". -'.. A. ".
"/-. .. .-/ ,. / .- 2 "..-,.."., ,,.,< ,!. -. : 3-...:. ",, : .. : : .:, ,-. -: ? i/ :
' 1 / -l -, / : :! .'-" i ::: :" )i. :7 .: .* "'.". ...4,_,- :-, ";..> : .- ': .:. ,-,:,,,-
!.-:i: .-,:., _- "@ '":.,: .?" :.,. '!'.. :i. ;, i'".,'--": ""-: "-"," :< --,-;....'-; L.- : ... : -C--. ..-:., "

W.M. 1 c v7 *ao ge &si.we qni mgi roofinca
A B r ma.la aak yio si pada wa si le.
S .OGUN ETI DIDUN
; axau pup% o0 ajt, so jo p9, ao& omi pop
A ao po mo adin, so ma.ln s en .-
3 S OGUN ONIGBA MEJI
SwW a ti iqsnPd amaa ba i"a na ao
5: pqao fi oje Ipalapaati qkqpop9, oluw r9 yo
...: -m-t, ao ro.mo aot iu w ~
ma:i Sad~ y u d;i. ,-
S..e ur ao ,.ao u m q vqao oluwa .. I
0 OGUN EFO. A ? AHQN- TABI
GBQFJNGQFUN

ao do
g^C^%f .9sy ula. bill*


l^ i,:'..-" OGUN--_eW-N N ,
QrI.U&SWO P~s J L49p~j t79W99, If.
^ 1( aof~fstarae weje Si~ txjee pin awpn nkqirn -M
s o..a&9, ao n 9w bao ltu rti
.... m* ,r .q ..ao f s ai osi yika.
I I9 AR, 'FI" V ERE KURO'
.;:; ;- "^:..' o. ..s t,,5O a .- .... ::.. ...: .. ... : .. . .... .. .
Siwin Woja, aria ihoho woja, frukqrq ni fin bib
zak,^ A
|| a t- y b !.:::- i r.::: i a' 1 .. .,- ...*' ." .; : :- ;" . *.**: .. ....- ."*-; ^

. .> ......-..::.-. ,, ., ... . :: 'O A. .. .- / */ .* -. . ...
MA E p. $o 4 kuro kaa
14.
-..-._" -..-._-- ". ,,, -.. .. . ,. \ -. ..- -- . . - ."
"A .- ,:: -. : .:; .". .- ; ..- .. ... -" :, .. *:" ', ; .. .." ..,, "--:--.. *;... .- :' "- *. -._.- ,' ,*,. '.: ,:." .: ,, ...,
:' -:-:--'.. - *.... ;. ? ., *' l' : <...;", ": ^- -.---.* ... -.' ** 'i .^.; . .';. s -,. : ."
;':'-,... .:- : ;, * .. .- _. -'. "., .. : .. "" ..: '- > --* ." '_ -. -, "'oi; *;. s ". ." :. -,: vw ^ *- * - 1 *. : ; .- ... .. ". :* ;. '-". ;'. -
.. e.. '- ;-i: .' ..- ..--" - _. : . .. y / . .; -, .. .; : *. ". : ..'. : _. "'*; ', *), -. '- '- :--.. .i ". ;. '. *'-' :: -; .; ... -^ -..
..:....., :. .. -. -: .}_: -. -.: ---. .:. '. .,. .. ..;: ._.. ...,..,..-. .. ..,... ::.;, S: W- '^.-;::-. ?-..-.,-....


owu fimfun ni iA weki a to ran ni awq kim q aga-
dagodo. Qfq r;- Ni gj ti a ba j ata ni ta im kiunu,
ni'qj ti a ba da aro dudu ni jade, Viyq k4iyq* ike to
bori ti awn aiu, orogbo ki 8qhn 9fxt, e w
lu funfun ki ijara wqn si yw, abr ia k bin u
agadagodo ma. kghfn a, liin ui a ba sq ohumti a
ao wa ti pa.,
44 OG&N K^ ORI QMODE
Gaga qni i a fi msua bi merin, ao jo, ao da sima
adin olynao po pq, ao ma kan si ori mgo. na, ko ni '
yq 9mq na lenu, ti o ba tan ti ko ba ti 19 ao f omizaa
45 .OGUN TI IDI ENIA BA YQ
gwa, iran kidi ijapa, aqo vwa.ji, ao jo pg, ao bu si
iou owu etutu, ao ma fi bg idi, yio.w9le kiakia.
Eso on, odidi atare kan, ao 1o p, ao ma fis.
miu owu ao ma fi bq idi na, aosi fi asq bo mq.
46 QFQ INU RIRUN
Ala-pt iau, cdq giri, t4fun mqle. Qrukg, da ape
iwQ imu rirun, ki o fi 9Woo 91Qm si- i o ma IQao jq "
atare mqrindinlogu... tb-fun, ki -to.p t.09f yqn. O
47 GUN TAPA AlT WtD I .Dl
AIOuMsa dew%, efinria,tro ao gbo, aonrn.
qbagba d .4uA ound yio ja lS 4
owa 84 ao, ma. k "tut mu. .
S tO&NdALCD a
`W.di .lPt i o qtt
1fly^ ug4, tale akokq 84.9 flI N ,Cfl fld^
a gazng,&,matii tfU1S4 ab
'"* : - -- ,i : -7 .7. .
.- .. .. o.. :,: -, \.. * *.. . ..-..; -
o. .*'.. .... -: '.:. ... 3. -. --' : *.:: ., ...., .L. ...,
: '" * :;: .. .?* .*:' ; .. ..* . " :' ;* ** -*" .'

w49 tQt AWQN AGBA
Afara oy, ewe M. ewe agbayun, odidiatare
.-kan, ao Jo pg, a6Ig luga mg, ao ma bu si 9w9 ao ma
-la ao ma fi oriA sin.
50 OGUN I$QRA
Eweolobi.sOwotabi ehin olobe, qran Chin agu-
tan,.awg ilu ile Ogbani ti o ba ti ya, iru, iyere, ao se ni
9b9.-.,ao.gun aw4)ye.n, ao 1 gbogbo nkan wQn yi ki a
to se plu ?ran yen} iyeru osun ao te ni eji ogbe ao da
siatt Obq,ao waEpo-Lp0 Qfo rq:- Akinro afraro, gpa-
rabata awgn. m~tetaparapq Won 10 pa qran alubgsa je .
S..nlile#.. alapa, ngbapa, elese. Dgbese, olor. ngbori,
Qrunmila nki..wn.-o fi.. ehin re sile .fun mi, won- ni
I iw runmila, W90nhi ki .lo ti ri to.B fi je -,p eq. hi
niiwh fQ je-niniu-traa ,to .P to. bayi? gQrunmila ni ma
g,.bhin, ehmin; ni-bi-iowo..nso owo si, o nil hin ji
a.iynm npgn.Isi o'i magbehin-magbehin ni 9 pa.,
--lfdima ndu4n.oi gbogbo eni to Nbnperi i ni ibi
nii e .ningo gb.hip wgn, ekano ni ao je.,
51 : OGUN 'OLQN4MQ NIPA TI O2J1
: .Ikode kan,.9qVle kan, 'yq atare m-esan, ao ti i6
? yen bo gmrgle l..nu,sao gbogW u p9 .. aewe.
r:o kan, o-.fi sin gber n si isal Oju4 i.,
';.-. ,Qpglgpg-i-jalg) A-e4; ,: kan,-, OdrdIt stare taca ,: :.ln i
e-w .pasanTao ao o.0 an f gb.re yi .ww 9W9
a-tL-bI )C de, ao sS.iI59 U U9W in .
NC
sr ~OGU AJR
Ek-wrQ aygtnb-mdi atare. k
u,.aoJop9,ao..r a ao daadN i- ,

116
A^'?.So; ..i*l'' -.i ;K ."-* ', ^ :la "^ ^ ;t ^ .*"
^ ^ _-: '^ ..^--' "*_ >^. -; ,"* ^-;^ --^.^'U'O1^


^^^^*fe:k


Igi ipanada, aisQ. yowu, soil^-g.bfbpr?-. p^ ao
19Q epo igi yen, -ao fi crika irn meta- tabi.'merin- a, .06
ri igi kan mqle, ao la enu igi yen, a* ft orgka ygn h
.ni qnu di 919 keje, l1hin' 9j9 keje, ao ma fi sl QWQ,.
lye agbe, etu i"on, ao mu iye s ati qtu ib9n y"
fo mu l9si oko, ni ibi ti a 9n erun ba p9 si, ti a ba
de ibe, ao ko oruka yeq., ao ma sQ si oni wQn ni kqkan,
ti o ba je pe merin ni pelu iye agbe yeqn, ao wa. a ina.
.si, ao ma fi oiu Q oruka yen, eyi ti o ba nfo a sh
shun ni ao mu, ao ma fi si 9wo.

54 OGUN AFUNJh OBINRIN
fja ar' kan, aran Qpsa( ao l9f aran ,pq yqn ku's
p a dada, ao da sinu.iasun'; ao Ai iru atitass, ao se,.-
.a te ni ifa eji ogbe si. Qfo.. r:- Qgani dud ..un,.i-awo
*pn lode ibini, arq igede ni ..-awo w.Q p-apede if- i lo -
:difa fun. iku-folaji, won ni ikU fQlaji WQn -i Wnis EQ
gba aya re, emi ni wQn ko lc. gba aya. mi,- won, ni nit'-
ri kini? .mo ni wnii i aan, qpe lori igi miran,- ibi-tsi i
ori tiaba gba nium re gba. ao da iyeru osun si,-aoi9-,?
ke p.ei. iyawo W1a iaa (ori 4 nin n ao J) ob : i ":
niylo jqtyiti(otii 9
.... .* . - . .. . ,, .. .-. < *. .. - .'. . -_. -. . . ;"
S55 '' .-OGUN *AMU DO',.; ,ii
i. Ewe .Qg. m.ta, ;we apada meta, odidiqa kain-?
(O)lxtOnpfuln& aojo pq, pa 119 9 %QIbz9 ews,
o.k sinu..a.' fun-un, a 6:s&I si arin.le, a aba fQ t
j~irbxv-di^.ninu-. ^iyi w^-si qw~q, aoaruk9? obionran^
ii f^Icfun- si, aofrw9 a^ow-.rneJ1i% 9(9 t
Qgb ni-p i na.ifo. sii ka ogh9e -temuei af ptia moid k" ma pa.
...."^ ^ 4 ;; .. .. ,. . :-... ^ *: ,: ... : .. '.:" .." -. y .-.-" :"-' ,' ..i :: ..:- .:"! .-. ."-' ?:,:":::]
1 :7n-.". "- -, .

.i. .9 ;
:;;:. : 2.:': ; -: i:'.: i ';.', -/ .-"i. i:: ii;i?{:: ..: .- ." ... :..- i : : ,,.:'-_ 2.::::: :..,-:9,:s,,:-::"7
-.:- ', "::. : ., ::.;.: ', g -'; :" 'f .:' :': '-'". -,:-- ,:: . a< ,-L. .' ._

er g ia aw9 alaQ ni na ngba) ;kun lekvs ii tor
mim i.SUD, t4un mii ki lagbaja ma sun ni oni o daju.
5, OGUN OLVOTOMq
Iawe igbo 200, irawe odan 200, mariwo Qp. 200,
kta 200., w aware 20 ao jo sbgbo r pg, ao
ti. 4LtogbE. * re:-. Igba irawe igbo ki igbimq
,aiigbia imwe "a id gbimq aitu, igba mariwo 9P9
I*igbhQ aiwune Io wadtigbogbo enia ma mg i
Izkr fn% d tagba it roa ta igba koko oloro, ao ma
-fi f cqh um mu. Tiwqa ba sgrq enia lhin w~ n yio
Sfura w9n wa S9 fun q "
57, *OGUN QWQ
.-as.wa. ses, i iru, ihuihu igba alya
...pdk. ta ihuriho adie yqu,I ao so.. wipe id
ft f-ci p da lu wa, ibikibiti atqgua ba gbe klai..ny
19. nl 3nl9 .a nijb, ao Iq, ao fi se ku ypnj .
.*, -.: ,.*, o ; *o '~ . .* -: ., .
IS OUN 0W A' DUN.
3"-:t..e s : ..sgbsyun, ewe"pvq, oo--
gb6u.Ha.-.ototoi gbi. fu rawnn vnle pe. wn 0o
-matititi di 91Q keje, a ko ni-j ki ofq% inuoa i ao c
si, a. 19 gbogbo ewe yn p9, ao fi Qoyi po pN so ko
sian *oo. yea, aoma i pa kc ,i ataba f haU obiptin
,, :---, "-..;-' :-.--*o.... .'f .x ,i ,^ '* : ,^
S59. A KO BA&Fe I ROBI^NR MA ^QKO
BEm.w.i$4pupag a-bado*, ao dtahad. cuf
afuad~ytl obu^?u$< na? t aitP

9? ) / ''" '. * . '0,. n h iw .. ba aa csp.. Sq- 4i3 *,..7 .

:' ..-,:. ""'i:: ^': "" .. . ",:".' i'*. ".,:- / :
^^:^'.^-:* two ba^ ...r.^'^-^^-.^ ^

M ibw, aor' i'va dkowas oblinfis pa fm mo.
V QYONU AWQN .
Afrm oyin, ewe misinmisin,sQ 'e ot$ewt.fa i.a
d% ao lo pQ, ao Qga oi-5'k rf*, ab nit-1L.U
Qfo r;:- Aiye ni yio dun ju di anq 19, 4idua didn
Id tan laa .oyin, didun didun ki tati Ta, ewe oja oa
gbo, oriji lo ni ki e fi ori gbogbo ohunt t- ba 'I_
mi. alupaidaloni ki e p oju bubum da. -n9i
kq oju ree simi .
'61- OGUN AJATUKA' ...
Akokoro ori tu ao geg si me^ -" agomt .,
ara igi, odidi atare kan, ao yin, ab ko. sinu. ap ao4 0
Sgbogbo re p9, ti a bajo tan, ao. n 'urat o
rq:- OlutumQ, t-' ni tumo olu igbo, Ukiri ahaa -a
i-- .. .. .. U -i -- W . : ,:
ati lagbaja o tu, agunmona ki iba igi 5kow 0 w$, otuvt--
ra meji iwq otu ile alara, iwglo tu fie aje2ros JWQ E-
Stu -ileqragun ila, ki g ba mi tu in lagbaja. ad i -.
ja, ao tv at91 ew9, ao pe gfq yen, ao f dinu.
,02 OGUN4 AFUNJo O.INRI1 ,
Ye 4e wP lye kaoakana, qj j ee j,
: imwo, ygna ni ao fi pa ,# y 10, 80 J. '- .
pp, ast odk% 4 rf ndan jIere jere bi ig- o S -
_v5_im 9odo' ao.. re ndan jere b; -1 dh"t
Ltf. ifkal DIJti M W flfli o.kiO: ra cia | L
:tosrnlilt Qnl,wpiEn ni yin tial9*itt a bo :bit k
yi- a u t, qonitio.ba sa o ni on yi#&u b.i,,
Soi aparosku ila k! oy
'a 9U UP
' ?' ,..* ,, : '. ,. . . . .. .,'' :. ; ~ ^ T a : -
: ..:" :, / -y ..: .,, .. ,, ,: -" -.;;:''. **,.. ... "- / : . ; ... .-. ' .. ... -;- :,i-..
- .. ': '.- , .L . . : 7.- ... -, ." . .- .: ..-.^ *- : .. :- . '-. . : -- ^,. '- "- : > / ,: :
... **-.= v iai...-... . *,--- .-.., ,.*. ." ** ,,, .. .. .. "- -. , -* ,' '*. :: .' ..' .' -, .. ..; ^. +.
-. --, ."" "' "" ,-"- ., .Z -, ,, ; .. .". ; ' ; ^ .. ;;. " '' *' : *... -- = .

63 OGUN TI ENIA BA NJA OLE TI A.
KO Ft Kl 0 JA MQ
QwQ iki mejeji,: odidi atare kan, po opg, ao. po
mq o4n,ao gbe fun eniti o njale yen, yio ma i pa oju
ati ara, ohwa rq ko ni ja ole mg
64 OLONMQ IRIRAN
I$u lu kekere ti awgO alaro fi nda ro, oGm=
adiq ti wqn ba $q9 bi, ikal kan, ao i. ikode yn bo -
q.nu adi; yp, ao fi oruka irin bq ni Qrun, ao Ia -iau .di
yqn si meji, ao fi adie yen si inu re. ao we nmi ow duda
adi owu fuidfun, ao fi-a9 adkisa di, ao ri si oju gua:- d
cu,-." s ba ngba kja funi 9j meje, ao ma fisi'w .
.65- OGUN QM.QKUNRIN..
Epn. kun,. awg eiun, odidi akl. eku. da, jar
iyere, -ao1 .ogb4o.r po,, go.se fun obinrin na jQ, i1
y bo b di o$u mete, lati.orii -Yio i berQ si j eku. na
lid y -oiifj-tan Ti ehia"ba f bi 9kunrin o 0wa fun
66 --- OGUN ISQRA- .
Ajaku kata, qpa .Won W fit sin okete, opa qa, iq idi
;..Oi. ha ilkun oju o, awQ agba ilu iledi, ewe liebi-
.so Ja-tisWn fi n npn omo; ao. ge di 8nib, o gun
S..-gbog os p mn q, a kosinu ikarahun' igbin. Qf-9 W-
:. e eha e .i .ogbepelu. iyfu osun; Qpa ekuO ni rhn
c.htai. qkp.a okete -nirtii Okew ,op u la nii rehio vja, ilam
"S R9.i-rhiqn baleabaW-iledi nii rcnl iwarfa lhiI S
li s. alkbi sowoonso owe si, ikkrah.un igbio ni -hi
igbin, gbajun rchin *-biyamo, nj -gbogbo qnxit d.o ba -
/.pe ou winili enbi, iminuki- rqidn gbgb-I wqxa"
qtog^lwiabafakomtb ma lehc wgn, fi fi wy.
N 'A ba'
,:: ,, u j Ig u .-.., .~jn ibiya mo... . -2: ., ..:.:: .. . .... .- ...
.- :b'- ." *;--'. I:" ". ;,2. .. r,"--, . -: .: .
of. e., .9B.


67 OGUN ISQRI APETA
hbin kab, ao b9 lori ina, ao yg? ao fi iru4ye 4.
ti o ba jq pe obinrin 7 ni aor. si, ti o baje 9 i 9,
ao t iyqru osunm ni odu 9yku meji. (*y **&4 ft
bdidi tori odidi oruk9 ti rpe iku a j odidi lori odi-.
di nitmukq ti a npe cu odara, ajchun odiyo barabara ,
orukq ti anpe ill Qgr,. afi. ?kg ycri, iQ ii wQn ba pe
mi niaiye t won ba peami 1qrun ma jQki njq, lhin ti a
ba pe f'? yqn tan, Ao da qbp yn silq, ao j ihoho
ni illO, ao fi ahan la il9 ibv.

68 OGUN TI OJU BA NDUN B[A
Oju Qka mejeji, ao Iq my tiro, aoiaa i3 si oNu

69 QBA 1YQNU AWQN AJt
.iyq qga, qyi adi mqta, ewek to mA ft ml j
ewe mafi 9w9 kan 9m01 mi, ewe itana poso ewt btuje,
le m ft .tW

odidi atare ko, ao y y m an $9 "flUt -w
,. q ..q .-o _n '$g u._. _


9yI, pru alhmg, ao. jo gbogbo re pq, ao ra gilast (tun
eyi ti o tobi, ao gbe slN gbogbo ena yio ma f w
41-..g o n .. 10 .:m i


fun igba diQ, ao gba ni w9, W90o, oju guasi 1t, .a ma
ko kini yn si ti a ba fq lo, ao te kin] yqo mniog da
pi 9W9 osi, eji ogbe ni 9W9 Qtun, -9g4edg at fi
R ko j 2 oju gilasi yqn. Qfq r:- AridgdQ d i oruk9
tia npe ifa, o fun wgna ni qmn adI sgigba- e re
ni 9W9 won ni oruk9 ti a ape eyi. iya- 6ti bi h mi"
bamu digl a pe ni digi, bi agba ba mu dig. a p. n
i dvIg1ow n ki-f edS bogbooaaaa snoba-e ja
IRV, a ft *-g9 qrnwnako jgi a -ba *uoW

79.2


ft, 7ft
e a ia n . .. .. :. ".. ^ .. .-- " '.. i.-- ;
" '; .- ,-. ., .*-.-. : "..': ",-' ~^ ;. --- *- - , ... ..^ .:

**""."~, "^ : *' .v .*. ..'.. .."'; ':*'v ^ : **,- & <. . ... ..... ...v'iiy -.
.. 1 I -
CONA*GR&N lq;Q
p-ljg awao (fu tiko nm dud-u ntnu.
S- t jum l~iDaw unfun "
Sp'l ao.muobiyeq.ao to si eti awo yw a
w'-ifi.epo si arlk r, ao bu lyg di9 si, ao fi w-4 To-p.
o. maosapu obi.yBn ni ikqkau ao ma pe qfq si-ao ma ..
Qt tiq- .tI i mji D W. i, e. Wni .Q.R i' k Wqi
p-ii ^fm ta, ie .e. wQn niki ipa $ee a ki ft oto j
Mepomi ni mo fi ie. vhgmq aji ni oruw ti a 9npe -ia
Ql.m jila Mi orukq ti a .npe orun ajila, e.izn -a fi *i
mgm fi QW9 ba ni, bi oloria'ba mu obi tr si idi
ti pnu obi ni wQa ngbg, wQa ki igbg obm oria, nem
uiobi, q$ ti mo nba ro qj9 ni oria, gbogbo nkan ti
Smoba ns. rnin u p ma g.bq, ki wqa o ma gbQgr
':.--- t "..<*
9 tion 40, ewe iyqru osun 20,, ao di rnq idi
9W9 yio, ao fi owa dudu ati funfun di ti a ba fe sac .
kfm 0o fi saa. ao j? .ao tu it? re si idi QWQ 5yeQ, ao
Cwd 4a oul awgn thinba ni ge ej yen si, a-.S p;
ki.. "So WQn I o ma Ico enu, ogun ewe, oli S0gfit 1a-
gfeja ti o baIl9wo aminu r9 yi, ki enrnq n ta m.
ecui kiU. 917rO wqn ki o yato si ara W40o a. da(9 W9Pr i
o, i91a WQn b0 can ni ki nyefun .ni ibNiQ yi9
*yqnz wa miW D tio'ba ma su ury 9 moY 4.^.W
.'
-i. -* : -. "e ,,/-- '."
X I tl obhaw^o si$Vba hna3 ao ha. oji Qgbei tI
.iws tip. ao ha ti yio p aora iru, iyereati atre an Jo
po ii o ba tutu. dads, ao bu etu.ibgn si QWQ, ao t nii
'j -.obc, aoda oruk ni tia ft. pade ati awgn uti,
ba o Qg rq- Were were ni a nsgrg owere, were
wft M a m iru, atewe atagba ni.d.wi 19 iiyW
22
_map
." ... T .' ,,.,.- ".",--. .. ..: *\ .., ; ,
%*-. -"T'"- : -* : :. ..,' *
a .e w .. -. r v. .


- . . . .. .
-igi qba Qa, ki lagbaja qmQ .lapbaia ati gbogbo awqu t
wQn. ba"j 1Qw9 ninu QrQ. yi, i-w o le iya b. ni ibi
Stia no1 yi, ki wQn 0 1 iyaIQwQ ada.9 ktwo Oje iya
JQWq Qlqpa, ki wcn ow iya 1ow9 Obinria, ki wQa o 19
iyat l9w9 qmode adi agba, eji ogbe lo ni ki 9-gr yi 0 E.
dar, iikemni kio ma s9 mg, ao fq danu.
o l5k, ao gun gbogbo re pq, obinrin na yio ma fi fq
idi ti oyun ba di opu mesan.

72 OGUN TI A FINPE ET -TO BA AKU -
Ao j.e orogbo Rtan ni eun $aVda orukq eni o6
ba daku yen -Si. aQfg r e. Dauntio k[u o fi QWQ --qr.
yt ku ir n do onirkta guwbkiya He awP, bw mra 4.nare Io, oa ..
daii or4nji i o ba da. 4 v;- s?, alaa ni
9 9tae.i ao wa tusi rcis ni kiavoa

3 AGBO (MQ QWQ PUN ARA LIE'
Epo igi iyeye, epo igi a.dan, epo" igi oko cm,
Abo q .kan.aoubsa elewe, ru, ao f ormu sen- p_,
ui fuan omde. -


.40r.1, igi Cgw 0or, So 9ala a i
s ^ Si M R ao wa i-u ? na- ;r,. y s ni aaa.
-' .. ...: ^ : '' -
I3 A OGUNQ AKOKON-.RO I :,

i.. .. .-


SI'


.- : ..-
.--i ::iii i I


75. OGUN Kl OWO DURO LQWQ ENA
.Ee.Q ku- qmq, iru, iyere, epo pupa- dig,.:
diQo r'til, iyte -ati ewe ;mq: yen pg, aofi sc eku
qm9ayqn j;.

76 OGUN INARUN
Ipqta i4igun, egbo gbogbonse, inabiri, kanhun diq,
iru, iyo alubgsa elewe, ao gun gbogbo re py, ao ma fi
mu qk9 gbigbona ni ararg, o daju .

77 OGUN. KI OLE MA.;-LE WQ ILE
.Eg.Fittn,. olu otiripa, ao0 re wewe sinu igo, ao b
owi i, nibOri di SitU Qua abawgle tabi gnu 9na otko&
SObi lifia pogsi qaa 201Q 4-k atare 201, obi pupa
9O.. Tg& t abo si pel.u, ao wa :fe
g. boa e t^ o ba TO tI o.
l~aW s Ibi ti a--a&ne tw*bt"cm
9Hgok-1 a. .
,- _. ./ - .... . :. :; ri ". '


4Ii eroina, 41, csutu, tol9
.gun. emmna ninum odo, ao da pg mro .itwf 0 ib
SiInu aw gigiae mejeji, ao io iyqe ati .odid u e f
qti ti a bai.f lo, sao joko. Ie ori odo,-ao wa ka ;s
., on o919 ata, ao mu qkq odidi kan ao da si qmqri gba,
Sao fi q.k9 na mu. QfqI(: r- Aiya esuru w *odo, aqiacaawaqn4iwg.ggiIgI ti pg Ij

":... ,"-. -. . ""' ;. -'*- '. " ,- .. .. ".,
ff^ :* -d^^si gb^.;


.*iran 1d ewe papasan, odatt %tan
-. -^f ^l i l m ^ :- :- -* .1
S.^' AWURB I TI AFANPA AM l
; Omi ti wyniba i-!wpQmQ tiitun i o0, .o gba sinut
-Igo. k.n, irun6*a:,fiirnn on, oyinbo, alakan wqrp 1 -.
l D...okuD, ao 19 gbogbo rp pq, ao wa da sinu igoa ys."^
^ ati daqfinda ti O ba m-i o-rntn dada si, po ma.ft pai"t -it
t t a bia w y-tan., --:; ..: ... 1.- a-:: .

,: ; 81,; ^ .... ^ ^ A ; ; : i : : ; ;
S- 3 '1-t.- 8 .9F Q A W.R I... .: ,l -wgn) so gun p! 1119q qi ,in on k..b. n war 4Qii~i
gn, ao tq.niej$-
'kiii.!.-i. o be .ml:: Aw6 pupq:-v-ni.niQW. e Qf9- --so.- -[
-d:qd.nab w o Q miw tioo.w wa nt n_ .iu.n..
., iiaa. .- tan.- .-
'80. A1-RTLOM7L>


,s b i n fepo b.Qt 9:.u -gb-ele, o.- :amg.P I
ho,, S rsuAg tfzt.

12 T2
. . F.. .. ... ;Q


Q. l. 1W.. .0
-At'';w~ijmc* .q-y'Sb''^^a V.-. M- ., -" ", .!4 j. .:? o; :.:""., /.} }:
0.. On'.
- .Ilk .. . . . .
t. ; 53

83.. Q$1e AWURE ATI EYITI AO MA FI
LSA ORI
Iyq agbe, iye aluko, ikodq kan, ilkc Wun, iIekq ifa,
eso aberezmqta, ewe .e-mu,.ewe ilufqmi ti wQn npe ci
ewe ata, ewe olu~anu, cdidi acare kan, .ao jo gbogbo
'rq p,, ao da si 90na meji, ao po idajiioo kyb9 mewa
ikeji ao rq sinu ado kek're, o sm ts bri.
84 OGUN jYQ MQTO
Epo irugba, epo 9pe, ao gun meieji p9, ao ko sinu
fq own, ao di gqg si, ao ran ni'onde, ao ma fisi idi.
S85 OGUN ORUKA IJAKADI
AkQ alangba, ewe amunimuye, obukotoyg, ewe
i ew ewe patanmq, ao 19 gbogbo re pQ, ao ko si qnu
alangba yqn, so di pelu oye oruka ti a ba f(, ao 19 ri
.-m? O.na ti gbogbo eniaba ngba k9ja di qj keje, ti
.cnia ba f( ko, yio fi oil paqw9 ati gbogbo ara.

8 6 OGUN GIRl QMQDE
Igi taba tutu, tagiri, ao jo po, so ma bu sinu in
*:m QD, 9mQ faWyi ma la, girin ko. ni N 9mD t nu.
Itso aketcjupn, aOjo, aoje di. sinU adift 0.anq m9
.- yio ma la. : .
'*" .. .. -.<* '
< A'. OGUN AAJ$ARA
.A, funfun, odidi igbi kan, iyQ, os084 .r, So
0 q- -i y 9 n ao di ni apa ka ao r9 .ni aro ao tu di
i' : : '. 2 6 : i .- : : ';l -
..26 .


1. t

. ... I M I I . . ..
spa kei, so rei mi osun, ti o ba gbe tan 1o tu, so bbu
iyQ diJ al oju M bin(, ao wa di aq yen mo, o di I'jo
p, dt4i aa jo tn, ti a ba ft lo ao.bu si Qw. Qf9 rg -
QJ9 ti sSo funfun ba fi oju kan aro ni. ise re tan, 9Q9JQ t
a funfuno ba fi oju. kan osun ni ise ri baj9, 9JQ ti
igbin ba, fi -nu kan iyo ni re 9run sperin, njq qni to ba
npcri ml bi ki ise w 88 KI OGUN MA LE RAN NI TI ..A
BA TE MQLI.
Patako ion, patako ewurQ, patako aguten, odidi
astare kan, so lo pq,. so fi sin gbqrg si ;sc mejeji yip..
89 :.OGTUN A.EGBE
u.TEwe inu cu, alubgsa elewe, iyn, ao 19 wgn slau
epopupa, ao ma la"
...90 OGUM KI eTAL{ MA LE RAN NI N
'. .:i ^ **" .: .

Ewe jokop mesan, gra inu qyinkorofo adi, I .
stare-nmsan, ao gun .pq, ao ko sinu a finfun aof.
Obi kan, ao fi aw9 dudu ran ni onde, ao mafi si idi.
.91 OGUN IKIYA FUN ,INITI AYA R] NJA
OCo ngo, ao fi si inu -ina, ti o ba gbona dada ao
ju. sintiepo pupa die, i o ba tutu, ao mu oko falgo:
na.kuro aol epo y~n roekuru, ao jg. "
92 OGUN TI AFI 1 T OJO '-
.-
Ee etpgnla kan tiko dalu rara, yQ atare kap
ao fi iU es e qe ao gbe sinu a9 .ekisa, ao in
faonm9le, ao la n iqnum ao fi kini y' n ha fi nu, ti
i y-kobatu ojoko n ro .
a '- .... -.' -, " --7 .4 ../ ' 19.
- , 7 - ''. - 1: I __ _ -_ l ',, __-- ,..,: ,
-,--:_ ,. ,4 , -_',- :, - I I , _. , _ .11 I .; . ,
,l 1-1 1, --- 1 _ -,:, I _.
I - ,Z, , , . - , _.- -, ,-" I _' ,.. ,' 1, l I I I I -, I - , - .
_. i- , -, i, -. I.' -:!- _. -, ,-. I : , : - ` - - 1, ", ; ,. -- l 41" ?
--- - -, - ,,- __',,_ -,, _, I :- - , ;, ::, iz' . : Z , .1 :- :, . 1,; I _ L I - -
_. _.I , 1, , .- -, I 'l I ,,.: I - I I . --, 11 _ . I- I ". 7 I :: ". ,: ., ' , "
I" - I : _1 I I I I - . I . :-: -----.- :_, -,--, 4 I,.- ,:, _- : I ., Z :
_- L '.- I I - , .1 I 11 ,, I ,. : : _. , I,,", . I , e _'117_ ,_f4__
,,_l,_""'l_,__, 1-1- _- ,: -,_ , I I ", , , __: _ O _- , ,
-- , -- _,, ., -- I I 1: 0.
:,: : :. _, 11 11 I " , "',
_'. .I- ,, , , , '' 7,':. ,,
l l - : % I I . :_ I - I I : : --,-. -,--- _-, I I 7.
_:l , 1 _ I I I l , , - I I I - --'z -, ,: ;.
l _ '. I 7 .- ", , - ., I I- I -,)-y --,., _-
.- ,,_,Ij .;z ,. , : ,' __ I -'- : 1 1 1. .1 I I - . I , '. . : - ; :: _1 ,_, :, ,.' -, I : :, .. , -, ,-- "', -- _-":
-:, , ,-7, e I I ; .... ,.
: I I , 7 I 1'1- , .' ; -I'
-1 I I 7 - - I 1. I : _. ,z : , - : _. . I 1. :.. -,
,,,'_-,--,.- __ _ _,. , - - -, , 11 , : - I I - , - .1
-, , I , , I _lv I _, , I : , , .1 I -1 I -,
l,'. - - , , -, 111 I 1-1 .: .. .... I ,- I,., I -, :, - I , I , , .. ,- _,'
- I I , , : .1 I , 4 - - '. I I : : _:
. _ ", -_ ,- , ., I I , , ., :,'' - I : : : . , -: , _
k7__' -1: 7 , , , I ,- I I I I ., I I I I : ,, -, 1. . - - I _'.1-1,
", - 1- I" _1 I ., -, I -1 - I : , ': ,,, - : ,, - I -1 _ ,,, 1, .1
_ _d - I I -11 I I I I I '41 - .-
,, ", " I .. _ .- ., ,_ I - I ,- .. I % I I I I .1 I ,, I - -1 :1 : . 11 I
, : I ,_ -_ , I I I I I I I , .- _- 111 '.
I I I I _1 I I 11 I I I I I 1. I : _ . _. -, _ I ; 1-
`-,_- _-----, -1 : ,4^ ,! -: - - I I . I I , I -
I~ 1, - -,*"- V ,.:_l - ".., I _,
"" ': -, :, I
I I : I V :0 , 2 , .
I -,-:T : I , !
I _ _. _._:,l I ", :, -- -1.1 1_-.-.
_ -i, ,,, : -11 -:',' :7, I 1, I I ll __. .
,:. x7i-,"; .,,W 0--,G:IN,,,S; R-m -
%Jj U IN
- -, I ,, -!_
2, `. --- -- -, -;-"... - I., _- I 7-, I ..I- Iz. __ -, E G V .-,,,-"m- :-"__"_,, ,'Z,::-
-Z :,' : I :, !, ,_-,, , 7 ,0, -I I , , - i.''-_E I., - ._ ,, -1
- I _ ., ,:, I , 7711.11- -.- .1 I:,- -1- ..
", __ -: _- -1 .. - -,-- I _-l'..- ,. _... .Ikv .
",_ '' _ -- __, - I ..,. ", "** _7_ I., ., . .,. ""; _. I .
".-,;- 1, .- _,. , I . -Z - n ..,
". -.11-." -,i 11 -.., 11 -,' , -: ''
'. I ,_- .-, I .- , ,- _.__,_ ,- -',, ''
','--:',l" ,--,. .-,.",:- .;., I I .I: ; ,', __ ..." I -, l.'. ', .- . _ I .. I ,,;K.7_7 ,_ __, Z, __ .- I _, ,,- .
,,, _4:_, ,_, -, "; - I -: _- Z ..,. __ ,, I I'- 1 4:,,,, Z'
-, _:_,d l ''I fo:.,;, _,:
71,-_--- I~~ _,_ --, '4.-': 4_z' ".- -,:-"- - "
.
-, i _,_
.
, .a r t .
, "'.1-w "i __ 6 b a ku
",'. n. - r u n p a I- - ,. It;-_ 11 _".. Co -L
, _.. I A ---itw I I 'rl-,
__ 1, - 4--,c g 0 ,,__A I .. .. -,
---- _,,.-,:,,_'.,_ ,., -le-,"-,,,t g b o ,.j-'t N.., -
, - I , :,_" '!- ,*,- -'I.'' I I b I I-'- ,-- _1 __ .1
-- _, I- " ,;i_,_l _,E I 1, I ":!" o n "I . -
- .1 .."_ ,Iz I ,
,_ '': -- ., --:, ': f '' -,__ _1
__ ---' ---' _ -,, ---', 14 I- I _:_, - -, , -, 41', .6 _ .,
,
l .' _;_ ,, "I., _,:zi __ .', ., ,, 'T: I .Ik l -4, m
I C ,:_ 'a I' "
'd - ,
., ., : u '' Id A -, , .I
-e --- -_ xy q. n , _ ____ - .
1-1,__11-1 '_ e w e -- .,,, - b -- i i a. u, -,r
,._:7-grihiroa.,! ` _; ,- . '
-,.-,.,r--'-,!l i I -_,-. m v I- 3 , .- _
-_ - -, ,, 7 .. -_;: -, - __ ,. 2 ,_- -_ -'.. __ _'L, A -, ", - ", - "', _--, -7 A l .
I- _',;m-'- - '''""".,---,-,--,-.,- I, -1, .1, --- -- 1 '. -_ -
L,_ el, !,-,_' 4 .. . ;''. , - ..
I- I "-- -,,, -Z
_- _ I I I - -_ _,%,7:, -.._,,; -. ., - I-, _ ,
I L_7 a ,'. ` 1,
`_-.-_-`, -, o t, __
- : I M ul-,_ _Q,.
-,----' ,. __r I 1_l a o ', , - ___.__ _' ?. ,
.1 :
_ _'V= 0.____'-'' a I
_bg .-",, ,VM
1. ,_, b d o
11 .:,` _ _ -_,: -_ ...... .
,:, I .--'Q
8=377 1 , - , I . _p , -- 1-1, ` ; m .
_ __l__14_ -.1-1 -, _, 1-1 P V 1 P 19 2 I - I _, 7.- I ,

-.',,. - - -- - _ - I ".. -, ,,;, I - l,::_- __ :-% _ _- I ; .- .1 ,-_,- ,.__._ . g,_
_, - toll. I I , - ,,, ,, ".-, __ - I , I _ .. _1 % I _
... -- I T , _7 . 1. _,,,' I _
.. 7.-," __ -1 -, '.- ll_ % ., 1,
, _'_ .- 11, I- I.:, - I- ,, : :1. I .1- 1
, ,,, , I ,., I I '.
". .. - , : 1 ,:- ", _i, , ,
--l- I- ---: -Z_ -1 _:.", ,,_1 '' _ I I ,,;_ ,- - I -
-1 -, _ - . ,__ __ . :.." - I I . 1 I . I I I 11 , '- .. -_
___;_ - j I I :, .1 ., I 1, I __ I I _. t_;_ _- :. --pe "i- - _ .
_ . -1 I 1. 11 1. 1. -, ' I .. ,. 11.11 .- 11 ;. 1- 1 11,
,- .." t- I I, '- , .1 _. I 11 -1- L. - I "I 1. __.- -.- ': !- , : .4 - - -,
I .1 . I - IN :'I .... -- I I ,, '_.
,7.: -11. 1- '':,.- - -1:1 :_; _"' -, - ,- --- , S,_-, :,,_
_ ' -, -1 I- I : 1. IM ID .14 11 .... .. , -, -1, .." - 1, .: 1
-1. :__- _", ."''. - ' ,R I -,. B A -, :
- ",
_ __ I I - .- . :, :. 1 ,
"''. 'D --A" & -,, ,m:..
I
-, - ., F NA , -
_: G ,,,
__ , . __ IL '' B O 13 .1 -
, I -- - -- ' v , -j _.. I _ I _1 I.I.N I I '. __ I I :1., I - ', ' -:-_ .-,_ _ -' I.. ll l
__ -_ -,_ ., __ t I I : _ __ d:,;-
____, - :11:_,,,,_.__ I -1 _, 11-11 __ -'.1- ll. I , , -.,. 1,
"_i._', ; ,---:-",,',,7,,,,',"--,"-, -,." _ I 1 --,-,. : -, lz'_ I'- -, I I _ I ". ",!- - ,' :_ ,. .. '. --,-- 11
,. I ,. 11 : _. k_ _ ,
1__ , ,;. . I,- I I __ ,_ -
; : , __ I 1. -1 I 11 I I '. I I I N, '_ ,
'Z _,._, ''. 111IM-711, _ I -, - lp ;_ ,
-- I''
"", .,
. 1_ le I o ta _. :,
'", I Z, 4 10 qk _ _ '_ "
T-.,!-.-,-: ,- '':-- ..'r
-.l , I I Z11W -- _-', W c ._ fi M- 1 se t -tr.,a uvlw *-., II.:
,_- ,- t 0-fil, r ad- o ntift I
_- .1 I 4 :c I.:~ I I _. I ''I -1) ,,' I -,
- ; , " - , ,-' I I - , I -1- __ I I .. I ,2 I I I 1 .:, .
,.';, ,' - I I , I I .1 11. 11, I I , 1 1 I 11 I 1 I -_,- ,7a . 1 1 -
-1 I - -, - I .. : .- .. ' Il .11 ,.. >,
.- : :-_ _ I .- ' , -, , -1. :- I r I I 1, . 17 1- . ' ii,
i-'!.,, - 1,
, _,W I - %4: ,- I , .1,
t 0 . :. I ., .W ..

; , 0 1 _M l "::

Z,_ 6 ",-. - -, b R ,o % `__ g o
11, -, :_ 13 40. TV % 1
_ -7- _-l'-_,._..z.. "_,-._ - ,: - o ` ''-" o d b ", "'
_3_,Y' : ,_ : I 1 4 .
,,,-, m u- nt's bi ,, eiQ .. .. _- ,
..I'- -1 I 4 I - 17,
'. I.. Ill I .,
_- - .5.0 - .. 1.
.'_-_ ,,- z ., 1: a_ - I.- *. I . ,,. I 9 %W I
I I
I 9 : _' 11 1. I I ; . I I ...
- I I
,,., I - I I
_- _. 'fi k ..
! % '51, I .-m ,I pa 4 rals -__-1 .1
:__._ :ao ., 9 svp u gn-a i c.,,,, ao, a a," I -Z
1- __,.6 1, I l I I I .-
21 "I .. - I I :, 1, 11 11 I %. I . I .. % - -
___ __ _. ,:1 __- -! 11 I 11 I . I .% '' , I - I --
I I I -., I I I' l l '' I "I , .1 I., ._,l 1 111 l 1 1
_:_, __, ,- "'?, - , '' : 1 _. I- .1 ..''. I I 11 I -
1-,.- _-_,_, I _7--,- 4 7 1 ". '' __ . LI-_ "I "I I .Izl-:l_ i. I : -, I ,, I., I I '. .-
-, -:, I ". , , '. '. .. ., .._ '
., _1 I I 4_ 11 ,,, ,! :, ,_ - I I
_ ,- _,,_ :,.- ,,,- ,., '. I
-.,-. _ '' .. , . I ''I
'19 '' , '' -il. I if .
,- - 1 1 1 I 4, .1 .. .. I I.- I '' 1.
-_ I I I I
__W__'.,N .- _ .i--:;'"-.;_ . I ,_ I ... I I I _,.- -0 I , .1,
.'. I ,, I 1,
I , I. "; I 011_
,- I , i I _: -Ir! -1, ; ,
_.,.__ "...'' -- - --- " A G R W -, -_- I
__ ,.._,. 1. I 11 . N I.. 7.4 '' I~~ I,-,'.,
"I ,,e -N I ,J'A - -,
--O.I.___,'. '-:.'_ O U I 1. I.- I .I.- I _i & m - .. ... :, ., I
_ir;: I 1: :%: "" i- 11.1 'r I -- I :-
_,_-.'.,--_,--_l'. 7 _11'1"_ 1. , .' - , , I I -_ .e. _1 __ --al 1;- .1 I - I
,_ ._ _,__ '""'.1 - I I _. I- I __. I., 11 111.111 .1 I'_ , "; : I --..
_-._ -- _ 11 111. I, .- I I .1 I - 1. I I 1. l I" I-.. 1. 1, Z, ... I I
7.`_-.,, , -:,-,-,,.- -, -,,. %', -J a r.4i I ,.; _- . .- I
- .... .. ,- ".,. "I" -, -. W , .I-., .-,- -, I I t , "
,- ' -
7 - ., , b
- I b l ,I.
I -
_,_,07'',-,'.-,_ .l 1 - a ,7. ti o _'1:1-- a -Q :.lo w , k a p v o ,- a t a re I
, .- _. -1 1, w _a r __ ,:
_- -_ . I '. 11 I ,) , %f ".0", .1 ,:'-_11,12,
L."-, '_ -_*-.: :,''I e_ ,_,_., I _._,^ , I I I ; ., .. , I _,-
'Lj .- I I .. ,. l I
, I ._ I ".
_:_ I .ill I -1 ' , C-.,*_*_ '. -.
it_"___11,1:_ -
-.--- -,- ,
- I ,,, - b .
._,* ,;.,gb- k aa -n % j4
-1-1--, I I -'s :, 19 M Q '9 ,
": ":, I ___ I" an1, 0 rg. pq.
_ _-, -_.lqi, '._ -", , .: m ejcg .
,.." ": -.4 _Il I 1. I I I 11 I I
e'. % OW :, - I I I .,
P _ 1 _9 I -, '' __LSJ ,'
0 .,, ,-;,_ , % I .- ,,, I .- . I I.I.: _-- I '. .:'- ,!- , . .
, I - l- I - I- 1. .: "._ I I -- -:,, I -, I
.r r:,, I' I. ,- - .11 .1. 1. . ,c ,., ., ::,. , I- I 11 I I .. I I 11 I I 11 , . I I -; - .1 I I " I ,- . 111,
:.: '- , 11 I I .11 I - -_ .--- .1.1.'_ I I I S 1. I ,. 1. I . I I
-.
-
.
, ul
,
_--:-: ... .... ,, _- '
:,_ ,,.. -
. U:, ,,,, -.
, .
'' nce-1 - -, I '.
,, 4.WAFW- I I -
,___l 1--l-- -_ -
. I ,_ __' I 'A '
I.. . . I `_-_. F _B l .. NvK _X , 115
, -, ;# G!--`,M AN ,',',O U 11:0-B! D
,. -.-,"----V .V ,.-,,,.,,;,,-: '-_ .. - 1' ,
- , 7", -...-.. '' ---- --4,._."_-, _,-.," .,- -11 - "I ,11-- l _ . - I l -'. '. __
'-,-: --- ". :11 -,"..-- 1, a , . -,,', .i .
-,,,,.,.,.,,. ,-,-,-. ,-" ,.,, :p 1 11 .1' I , -. ,7, _ li._ I. __ I.. _._ .... _ I : . I _l .. ,_
- " -F ... h'. .- _. __ .1 , '" .1 I - . 1_,--___ _:
-:,IV -1-,-" :,,,',-.:',, - -_ , I le :
; _ - i -..-, I -.1- , 1. 1 L I -,- .,,_ ._, '' I I JL-_,- ,- ,_- _ -1 1. -1 _- I I _Zlll, 1. _1
1:1 lk :.. :1 I I - I ,I- 11 1. I , .,
4 - "' ;'_- - AON% z i. , I , -
,. , I ., 0 -, - -: I "
.i,--:,`_:.,! 7, __ - I I I . I : I ,:1 11 1. ", ' I
,:__ 1.1"., .0 .lk
'. - I ( ,5 _. Im _'I Q I , I 'I,? Irl I : -
'_',_'T,_ '' _U_ i.__ I ik, O ,L.. L.y - I

100. OGUN .DA IBUL- TABI ORO
.Egbo ajekobale, ewe bQnni, obi mrtajkahun, atc-
re 3, ewe patanm9, ao- gun pg, ,qkg tutu It. o ma f mu.
101 OGUN SOBIA
Egbo tude, ga 1, 9kqo atare 3, ao jo p9, ao fi -
sin. -bere yie Se ka, bi o ba gbe e lul ao sin. bakana,


102 OGUN-. BI
? ... j


OBINRIN BIMQ TAN TI
KO TETE DA


Epo iin, QpoQIopQ yo atare, ao gun won P Obi-,
nrin na yio ma fi mu 9kg gbigbona nigba gbogbo.
103 OGUN JWQ-JEWQ MQDE.
'Egbo padOgrg, epo afa, alubgsa elewe, .iu awola,
tagiri, ti o ba se okunrin ao ge tagiri na si gtb.a mPan,
ti o ba e obinrin ao gesi na meje, ao ma firg- 9.gxn
na larglarg.


104


OGUN KOKORO QMU


Egbo ifgn, oj[u oro, ekurg. oju Qna, eso teterQgun,
ewe edin ewe, ao se win pg, .ao ma fiw g9mu na.
105 OGUN KI OBINRIN LE LOYT.N
Ewe kehinsgrun, egbo ailu, egbo jokoj4, obi ajopa,'
,-ao gun p9g ao-maf fig9 ek- mu fun obinrin bi o ba.
..pan nkan ou r. tan.. :;
Odidi atarekan,horo bi .eyo mta ti. o wa i. --
c.. ibpe pupa, ao g1wn PW peglu ata iru, ao wa Ai
...se 9b okete i?, bi'nkan oau obinrin ba .pain :ii- t to
ba obinin na lo. s, yiosiyun pklu ogo Oluwa-

29..

ALAYE ORUK


PE EWE N
Ewe Ajekofole
Ewe Lapalapa
Ewe lyeye
Ewe aca
Ewe\ Labvlabe
Ewe .Sawerepepe
Ewe. Ewuro
Ewe Olumuyinrin
SEwe Owu
S Ewe Tagiri
Ewe pariga
Ewe lyere
Igityam
: feiuub)nu
Ewe ibur9?
.4i Ira Igbo
Jwe Ina
S Ewe Ariba
-Ewe Aje
Asunrun
Arunkuna
'Araie
S Ewe Rqkur;ku
Alupaida
Idarin
Ewe Itu
Ewe Arqhinkosun
wru
Iwe Amrurdu
Ewe Jqnjoko


-Q AWQN EWE


I APEJIE ORUKQ WQN
-- Ewe oyiyi ni apet; rq
lyalode tabi botujq
Ewe Okika
SEwe llufmi.
Ewe Arwa ,
Ewe Ata Ilqnde
Ewe aluba
0oju Olesbe
Ew e IoIkgk
-- Elfi- (u .
SEkaja .
Amuyan tabi pandgrq
Apara-Obukq
Akgrere
Ebolo
SAseSyqjq
na
Ewcran
-- lfumle'
Ewe Asuasga
Aguntmoa
Amujq
-- Bale.ka
Apada
Qja ikoko
-- EreTude.
-- Qjpotu-Paspnkoiko
Af ,j
Awuju
J- okojQ


30


-. .. .. *'AWQN ODU-IFA FUN MIMQ ATI mI


2


QYIfKU MEJI


'00 00
00 00
00 00
00 00


6

Qwonrin meai


00
00
0
0


00
00
0.
0


3 A.

IWORIMEJII ODI MEII


00
0
'0
.00


00
0
0
00


0
.O
00
00
0


EJi OGBE
oo
00
00
.00:
00osn Mi

frowno mcli


0
00
00
0


if-.


Qbara m-jf Qkanm odt


0 0
0 00
00 00
00600


n
so
00
0


00
00
0


9


Ogda meji


0'
0
0
00


o
0
0
0
oo


10

9?a mcji


00
0
0
0


13


Otoa meji


0


0o
0.
0


0
o

0


00
0
0
0


14


Irqt? mcjl
0 0
0 0
00 00
0o.0
- 0


II


Ika mcji
.so0 00
80 0
00 00
00 00


.0 0
oo oo

oo oo00 00
0. 0
00 00


12


Oturupga meji


o00
00
0
00
ob
oo


00
00
0
00


16 "

Qranm aj


00
0
00
0


00
0
00
0


31


St


'0
0
00
00


0 .
0
00
00


Ki -ii.-. .;


, "r - .
K.* -,


1_- .-'' ^ . ;
7. T, Omi- .
: : . ,

- .


-AMEY wwct$ZG WORKS,

-:- -Aye&d.t Oloim

Off OSmblba
N::...

UNIVERSITY OF FLORIDA
3 11262 05478 7352
3162 05478 7352'


2 3 196