El agricultor, horticultor, jardinero é higienista agrícola cubano

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
El agricultor, horticultor, jardinero é higienista agrícola cubano Contiene el cultivo prácitco y científico de la caña, tobaco, café, algodon, cacao, granos, viandas, etc., etc.
Physical Description:
4 v. in 1. : ill. ; 17 cm.
Language:
Spanish
Creator:
Turbiano, José Florencio
Publisher:
Impr. de R. Espina
Place of Publication:
Habana
Publication Date:

Subjects

Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
por J.F. Nobiatur pseud..
General Note:
With this is bound the author's El propagador de conocimientos útiles. Habana, 1877. and Tratado sobre las gallinas, palomas, canarios y los ruiseñores. Habana, n.d..

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 21895138
ocm21895138
aleph - 20774536
System ID:
AA00019171:00003

Full Text

430,S97291

Ell lCA illTOUt,

FHOFRTICULTOR, JARDINERO
E l-FlhlEN IST A A,, I[Cl[ LA CI'1BAN .
'CONT 1ENE

EL CULTIVO PRACTICE Y CIENTIFICO

I.l,. [ Lal, i,',. fafl". .'l.idid ,lr;tP,. grni~n,
i lan, r 'lid' rri r t r.

POT'
TOMO III.
Coatione Caba, Tabaoo, Oafo y OCicar.


H A N A.
I. ifE.VRao DE eOSqE.i'OE. NYI".r-a.g,
RaUo 31, esquina a Dragones.
11MVi5-D.

Es propiedad del Aut.r.
Los ejernplares van ruLbricados.De la siembra y cultivo de cafe.

El cat6 'es rolanta oriunia de la Arabia, las lprimeras
tierras que So semliraruo n lni IIsa de Cuba dte este
preci':,-.r) Arbo i h.i'u las tie Wnjry par.a eu sL frut.o
barer agut.rdieute.
Sun oue'hs lIas virtumles edilcinaies ue p,,see, su
us:, se balla _stendido por todo el IUDOC(|lo y su conSU-
mEu ann.eutma .i'td. dia.

Cjima lque le conviene.

Peietleifel _-i.jna templado; en los calientes tamlbien
sf c ultiva tomando pree.uci.'ne.s pira su buena vege-
t;'1jion. La Isia de ('uba.' In pr..d'uce Luy bueno.
put-s tntiene mailels terr'enos y l,,alilades ventajo-
sais para e(sta plant.

Terrenos.

El :i t!.Ial ec'^.-ili bipeu tri.rrv-j,.,, aqlr4 : _'i, l tli.",[O
de tierra hshim ija aunqut_ st-a r.-',:l ig,.,s', tda tnt.ier-
ra fut'rte y tio ruasa suij-.anciosa, e-u los oirctillo ture-
jjosa y silIl,,sa, easctiosts cOn til qjue no sea pa.nt.a-

-4-
LnOsa (3'; bia. En i[s b i:raa s eOn ieo hay mloantes
altoros.os .e pro.luoetn los yu.a\ales, s'0n muy rNpious
P Sala Sl iiltiVO.
Ct'int,.1,l i sl' ;l-'t.o l"i'.. ;'ii -. l metrI sire ailttu i es
una doe las pi',. lu'wi ines MiAs ieruim'sas il, 1i Nt.u-
ralt za-: u11 fiura es lpiiamidii :ll, s.s rjamias v PeIn en i:li-
re',i'.m bI.,'rizonttl, p.il.bladas ldie 1u.1'iahs Liljois doi on
v4t' ,t s )I;,ir.t'i, lu'Stl', j is i .' rtii .illallgi-Ute 1, j lipei' iti e
tlpl~lt~ll l; S.'11 [llI, d til ls1i hllgmtlH'; ,?Stll irl, 1 !'dl ;li;> \iare.
,:.ida ai 1.t,'it iu, ,i,,l: ,lp.lt. Ul ,,l,.ir l.,iils.,iiic.., sl ,;\-, ,,
oer[,-t l'l,i_ ,.le e~st.ais ,ii', ,h.. .leul l,;,s gr~mi.-.', p~rim er,, ve!'.


m1 .1 rl ii 'tia .'5 po ei ciistiii,.i 'it- ii,.l hi:ij; y ili, ,,ail i
rami, y me/.lh in,. e.wt,-.ti,,,r ii' ii : u el 'dierde t',ll:e.i'- .
en'.ti, 1,1i v1ist.
Ei >:-;at.to es uniy x-iiz, .-.i se il,,.nt. e,.Ii, tLii -" is ret,.-
uiS, S i'-rt',-z, If ts .Ioli. i ris, -'OmJ il1't. y :sip _j : sit
m,'.lern s-s Il'uta', '.liira, el~isti(;a, y iinu.t.ia y en s-l te-n-
t, on umeit',llo my sim'iirtt'. C'inmo ilie suos r;iifl-,i.S; 5s,'
ditrechls y e ionsistet-otl-s, ypuden phtlic.'niSe piri bI lst,)
ues a los ql fiiailinY tre pueideu dart'lse 1. is 'oririS ohis
.anprichi,'sis Ln raLz l.ieoInlsa [ inal'it in e d .1o nayi i muy
resisted ut.e, .j tie pe.,t-l '- etL Li tiel'ra .'e;.i-a ile- II Llt-tro
y ti.e rai-'es li t,..lhes grLicisns tine Iei omlini:_l en ot rais .
iarler tie I-i h ir as tijtl- peuet.rr i'i" ,'i Iris jiieiirai, lIs
qtu- ri' Iye ieiajtuiitan sl est.itl revo el-as cou f inti'lri i,'-
getal.
Pir el c ilta h fi 0 I','Ui ,le ie.i lruiz Si tventifl eLI t-.-io-
eimientfo do que esta pLinta necesita ;!ipa vepetal ie
f loniio p.' lir, r rnr 1 e ti tineitcoti e p sroetrsifiiiiiiil.
L.I tluraiciiun sietst'' t irlhust., iripeutle ilel terrena y
el <;ljmn; en lois de 'iiiena aliiad v ftnes.lits, I nra Fhasth'


31) all,.is, en los malhts y i-;lienti's vivre ctlllaudo m;ls 6
afios. Frui'tifica en los terrenois de fonudo y frtiles Ai
.is 2 6 3 afios. Su mayor prodiucciou emlieza Ai los 4
anos
En h18s cat'etos Su noIt'LA algtiias vartieladiis.; unls Mtie-
non Ii hija pequcf.i nlg:' rlsai'n, i cst:i. clase dan el
nombre de tiff de M'o; otra :lase hay niue sus ra-
mas so ehmvan del pllauo horizontal; y ota'a qun es lit
mis hermoso, la man ,'jmLlfn y In quti. i i ma-l produc-
t.), tiene la hbiJan i:'ha, sus rams horizuntales. fronidou-
Sas iuc linadila:s N-.i' p l'u s.i peS'.
Espliraremos el cultivo en t.elrenos llanos y en
aS lOmaiS.

Abonos que require.

El abono preltereite para loI's eafetos es'el mauti-
lNo jUte proviu e de ls hrjias, die todos los Ai boles,
palo.; pfidrldos y esti;reoles de Ias casballerizas y
corrvels despues de coneridrlos en tierra segun ol
mutod) se-euido liasta ahmora solo se ha. permit.ido al
(Mle la s',.mbra de los platanos seimbrados deutro
'.I loIs cuadros y e1 abouo que estas pr,:ipl.jrm'nan
r'on sus grand.-s hbjas y gruesos talks. pe ':, esto ..
no e.s stnl'lieiet'l y dleben sembmarse ailemas .,tots air-
holes con et caft- que. adeinas de la buena isom- ::
'Ir pro'poriou mlauc-ha hUjarasca; en Ia sietmlbra s-
Vera/ esto osplicado.

Preparacion del terreno.

el terrenno que. se edestia amt la sieimbma
fAuen montuoso, despues ie tilumIbar la arboleda,

-6-
n, debe. qiienu'r.e la tnadera '.50ltie el reitreic cu.
inn so acr''tLA uni1I, p'uLs esterili,.a el -nelth.; la tliorra
ardie jutto Cull los palJs qU',mlaijs') tda la pu-
drii'loo; lai tit-rra qr se llamit vlrgen so couvcirte
eu pul o pet.r iaildo), si' ilestrruyoe toilu el abono qioI
proporciluai 10s [,,los et[s.mues tde pdodrl.'iis y lat ,ialn
cantidail do bl:,jaitse.Ca a ue ues tan bueiAt pa. manlli,,
Se cO-'.ie it., eD Clebi.,t y __stas qiu el vieuDW., e lleva.
Dee liimpliarse la tuImba .t bIiaz,. Aquiii se puileTA
mticho este tLi abkijn s, iretextst' t ie que es _iicesaio'i,
uli hba r nute, p".,ri, tL',__Se 1 i'r-e fe t, e1.10 i l.syJ','e.k
t.rbai.-j' Fse ioe.ni:ea eC, f.'iliiaid si lb.r buena (tire.:.
irjI] y 'flh.t tUci I.
Las Luibal)as iqute s' lIm.i.n 1 l.razo .-i s', c, hila lin.D,
no d.an mw3as rt.iajA,_ in nee'-oitnUn ai', gente Ti'i.i' euj-
sistoeu pi[er l. p.i0os ii iI ':li.31galos piimen. s.'a r lo
quo mnas esturi a1 a.i linct'ion y punerlj ean i gu tl-id-
raiva ea pila: iulk> -e t.riza li- de bacha. y pira tVo'
leutar la: opert r-t i ., i-.e puleh usar iel baii, eno y pi.'ivoruit
6 nDu.'os fulliniautes que Muy pirono bae lneuldil.
pedazo-; los l. t].iire'. tr' tnut.-A y-.,"mo el cdt'e -1 slvew-
bra ditijamdo 4 var.is du >-.'llu runas si s- l.lopr "I
sikteUe de no piidaliii que es el tnej.iur, puede l ulte.i.r
n el ek;inlpi. cjsi tiidIa la r :.addoil:iOi (ttulteiilI el i l.i'
t.e sin qie molest.e pira 1,1I siembro, st'i.ui.1u la ',te
rpuctde aprverbar.-.' pjira e0i)stihcion y di.ej.iudo en p!,
aquiellos hrboles cuya raises no .-.e estiedlan borl.,ri.n-
talum ?ure sic o pSIr[Iti.hu]iiltfi.iiifi te t p r io Dtl 1i:tl I1
cal? y lI-' Jruput.ioi.-lni sowlit-i- berntjfiea. Este inmtil''
dti.a ii tierrl.it o 1.1 s cstra virgen, so evitao pasmjosc
iutendiis, la ti' i iii1 JP.,,i-i-ce VeO '.'as uOciVi s y i-u:t-
servo hume.d:il y vrVsCt'ra tau util al cif' y en lIo's des-
p .ji, qu iel rtt lpo V.i it's:li'rrlyenidi: couli : lUli ivil-,l

queda tin tesoii, de iabbijor l i 'ii-t el ti Zen.,) tiue I-I -
pensa cin usura el plimi vi; tral,'aij', I-i pal,,s qiOue
el tiemipo uo C- nvicite t on tierrai pntden Slallarse para
haier ealtbou y iutris usoq.
Li p'iudricion die est.o,-s palo, prihe. la ba hi.-'a que
es un ennmigu del ciar, |or-Ti ePt.as -e i.ori iii yvt laiiil-
ment.,? y eon prt.ivenii' est.a.leirnli. en .Ii-l I ,:u.iilro.
tle calt Ln UasCnSiiu)o con ;agu:t 'Ai ai uni.Lt C'uiii1i]l;1 d,-
patos: etas. axes ,V C- :Slo peuiSigten in bit) Uisa ,le lla iv
nue-he Sinol Ai li\i i.-liag.a, y utros 1mu'ohi.is inset-Ltiis.
Los pa-tos sou l ,:iilisimiii's tic rir l -, nio .aii'.-tn euter-
me l.tde. [,i.-creaD mui.h. y en tie.4 ueses r--riu hue-
nosdoe ,umerse., e al itleoto sauli, outri ivoy aiS al tidille
mL carme, es i.-,ijm, lIa do ti-luera, cuandi, viej,-s lhaten
U o t?nht -a.ido rpara ent' II)s y n.,nVaclee-ientes.
Si ,l r 'i -iii JDo ftierl rl moutuoso,.se le'larAn tre-s Ili-
bur'", al_-,n.i iudollH cOnVeioDen aitem'u,< Li. esLrUiyenlo toilas
!as raicrs,,.ejanilo la tierra Ionl limpia. St divide en
ii:Iidrlii-,g,' liiiarA e.t,t;,'i rse Qelgiu e. e 'plica.

Formacion de semilleros.

Parai .S.enlillel'Os i.l'01 l0 Si i* .sI ]P:sI tol'I-li'cl s uiO t-.
,'*.'iuteul.] m, m~its at.,'!ou v,.get-.i y r.unl !n,"..er.t,.l,- o~i .-
.ira y hiniLetldail; des u.-pu s di-e lit-l il:ala,'i lia t'i-ra -t
'u al so- hnei ,ii ':s sur,"1'"- ,e ud n i:l,- ia .'Ie- pro-
fili.lild.l distiut,?s o-ediii vml .i i.ni ., I-.1 ti.t ., en I.'. qluc
Se vi ,lni d li a st il!njI ia it,!,,.l.i, li.-t,-nltp una 'i:-
,trii y I:ul.iirtLai i t :,u '' ieii' t iidi ,:, te tierri ,,-lil m u-
ihiln. L epi,:: t de ist:i q.i'-il.Ijr:i f-. tde Ml y., i. -t.-i A -'. -
t.,. Li somilla deb-e se I 'rtt.'' ,lee (-c itrit lIt illi e 4 sem-
Iradu, s.ina i-iea 'lailuial. v tr'sva v 'iilii-Irlt toil SU
curt.ez:.a ,r_. p.,iD-i i -i .-es en il'rena set'a tfuia de1l1. Si huliri'e s-e.a- hby i.ule rrgar el sr i.s miller' COn rIe-
l'-Ha i'.a 1111 f''iRii llv n.1 m,-Lntla. PIr el t'rasSlantl..
hanl de tener la,-: i":stins CatitYO vastagos o riaumas.
Ciiamlbi la isemill i '- rtnueutra tii t.tl'Jreno a)iunildd'i
y h(uuefl, geiraimn.y des:'i'bre por uno deI sis es-
trelm's unl pei.li :uli: e se hicliua hactia el suel,
y va intt'rndndos-e en la terra i meLdlida que to':man
ftner'zas las rad'es; i..t' -1 'l'tro estrenmo se lovauta el
tall ton eil g'rimn., pre.tnutanl lu :g' ,1.is t'iii'-ulis .i,-
tii.ir.'a casi reda.lii.dii qu-i l ip ,i- arillh'_is s, I.'a.-.a ll a tin
ve ti,'. r:lar'; se (lesarril ll IMu il l: l mi it sustant-.ia i-
la semilla y de-ii.lelii al Ctin LI enu-ielta.
Del ,'rIntr i- de estas i'oliuulas sale un tall,'I p-queflo
qu- hol-ha bo.jas iai'ns ,i l- ,i.is en ilos t-.I coin traisl,'i,0u:;
las silerwres Se i' e tclczan '''n IOs iutl'ti '.res. V ti:.las t'-
mani un t ii'or veri-i' s- r".
Asi qud 1 l; plaluta ll',aa i d.iez ,1 dine pul',talhs dl
ilti', (*mrieja n a .-,tal se Iais ratnims pl,:, ( la'io il c.a-
ida hii'jo y asi siesivamin-rite Ule m,.ido que el t.ill'.' ver.
tic; I 6 tro'ueo h,- ha roinas -,.ri'a puest.as die il-is en 'dos
y A t.rL-,; '-' c uatro pi.il'l.i_'as il dlistaucia di- f '.iim1 ti .tLf
las 'lo-s intfel,.,t' :' 1e >r tit r 'n1n l:tis dios siijpterii'es :
,:,:, ,:i t,,ilas sa e.P iiilnit-L Li ii', intalnm unte t,.iu el ttr',:n-
l.,,1 4iti i.4i ve.tihiil- I#-- l0 1-1,s *1S l1 ,-:st,,l'b:a .-.',? Iu as ;i
OttI d..;.

Sie le i-:) ra.

La ei'C'i .-(I .setflli rlb i tal'-'] el vs i-sire Mai A'': hal-'t.
Oi:.til))ie y 'e lii,:'e, r 1? :,.-'tur, tiUe s' l maiu i l a m ut.a,
al ,.rt.:'l v id- rst-:a. El d.ho postura ill u 'in.sist_- u tras-
pilau.t.r (11u m'ta 6 tirtra ailheriila ti las raises lIns t111'
As \i t'.i maundil' >:'-1 s.llllrl', 1ua' doI ion 10je'jlneies YtirijF'fl siub., %'l atr.i .',rozos iilue .e llama i "'unail' \ tie-
ne u aiiO it.-.'I- srnlbi'ad'ia ldt sewilli.
La saielbra al -'ortldo i? haeearraoneaunJo las matas
dte. catt que teogau el pie dL"' grut-w: de un dedo; se Ie
coit.ai el rigon principal y las diemas raises (uijindoi-
lo al aigou seis ideii's, d1 I,3 Lgi si Io so le curta ILa
punt.-. El tllo til ( trm(o tamt.ien se iti' r-iuno de,1l':,s
retila.lo de In raiz;he''hu est,3. so si-tmijri, sm- it aprIital
lia tioerra alie'dedur coni b), '.ie-' y se 1, .lii; laia esrineai
al Lid',. Lb.s l.,jerj(e.s ,b.'.,-rra:'l e .vi-blstl[lIt', : a,-'- on-
sejan que las tuwmbais y r-i i.t lilira-lis :lebin sem-
hbt;Ise ai l :ot a' 'a L, i la cl. si'., pd t i'-._ienjlra eSn Iat l
cuiadli',s, ya ,arirloites ;-ulani, i3a ya ?iar'OS, pies la
sil-mbra it la mot.a leqerri-' Sjinbira y la 'It e irtailo
I'e1'ei e r t il'od ', retje.t Ui n A il i..,' I .iieS S t LIlli aeoi s-
ttmblrado 5. la cruria inteml,"iltV y in.is reI.izsente qLt'
l..s ,jibile.; pi.,st r.it a s riet'. l.'ieii y c'rece ,;, i IozaUiLa
ademas itiu-has po.-.turias i:rienti diaadias las riileis v
ha.y ,i deet-ecliarlas y z ,i h u iota tio ..e vc l -_ U .l uie
I\s c-ilne la tiena El '! da .-,risi.r.r en t-enel au._t-r4-n -
das 'I peladas l.as riiiS-: utias tieneh dos ralgories
rr, tt'i- P d s idOS no e 'i'tr'; i'(,nn6.j,. iiieeo ithar lis |) r[1lra1s
q raq, lUlieIj y tl1 ft' LU[CO Itle:Z.qUln (Ln IEaZ:fiU Sleuil'ri flitis
maras al rtuaido etn nu dia.. qiie 'tio a la ma.'i.i eu SelS;
d(e Wil niallaU 'iez y Il.arei al iMsimi- tiemp[',o q(li.t la;
sernhbri'aida; A Ia muta. La siemt.u'ra i e-.lta es la qij:.se
hte.,- ent.eriando d'.,s tr:-eras plarte-: ,1,_ t.l'O.os tie
aistagos de cafte ido una pulg',la 'le gtrute-o y tie me-
-lio Luet.tro de lanrgo en terreno [ii[aepaadlo, al.iouinlo y
bieu miililO y houseld,:'-,:-rw..utementI- s_ hia Ies,-lbier-
t.o q(ue para-qu :etla sieuhrnAqu-', so h;gaido estji-n ,o,
tf, ie rlda y retofiie, se hatla I 'airte qUie so entieii i. eii
10 -
O'. idi'li e .Ui-ti .sei:."ar y te .oljst-"i >.i iqui' hi cubre
unt. a ,.I, tl:l'l.i I.Li i. 1j>ili. ) h,.', tv iLi_ t.li iAtuiL 1t"utc- so
sieI.lii u i.',i ciuM. h-Lt-b. a slices, las yemas .qui_ 'jue-
(dLID fueia itti.'fiui -.in vig',r y. liZ'; uii Truizhu Itos
lh a.irt--) i.a i Ia sit_.-mlt.i:t i c c lel' i s'-l 7 'u:i" i iril''u,.,'s y
LjO <- a(:iIilr I is y le. iurc i A Sil'l [Jarl', iiLIl t'l lir. 'Icu.
le '.niu m -.s libri -.L..i Y S. IL VBL VtV; 'i ) 'la!t.liCtI Ia. lil.i
di l', -it' liE1.t'' bh.i'-i -t' i- r Ii a, s '. ial t-nri;ir las
Sag O .lia Ls1 t -. ( ''lu ,,i I 'i -Vyo Lhi Ui11 r t);'r i seh.. l.
E.ri''' hois 1'l-'.1mbi Lill! 5.ue il'unts -lis Lirts tie
hu _it-'Ie d,1 iei t-lt.i ,i rli lt- ti1 sil y hi ;itmou l'''4.a lit.
tb) ri?.l',_ii i ,1 i-'-inl i' 1,i [i' ril-- 1i't 11 i:- ',Sii.l, b la i.-ri' lt_ -se
I: 'SSl' tiil [ut i U., itrii e:L.t''-,.. i I lit. ti.e.i-.
.-.t*l. i i i i l. ll l I'.-i's i1. i ilrll '. 1 i ls .ltis Ub la I.Un utla
t':ii[rl'i.) earsI -'i i L-.tI iiitl.ia J_ i'lt I oi h i! u [i ,l otire
lai _uirui ideli-cr, '.i oi ] t-n.j i ir il' itr ,) lt, I. plarit.iir f-ii.-,
'iel 'atI e i' .2I[I'lll-s iiit I .-1.s [ Ui bill'i.s i ,iWM tl i.t.aiire. ie
t;al mud'oJ) tjitl' i 11 ',ll.iag .-I s 1iu-,iI ijILl, e_.- 1:1l e sO It,
i .' tj]i s' 11 ,11 7 l l' i ci c). Iii-i i 1 1 ll es0 .W h t. I me i C. b I i7
Vih' I mi.\-I ,ii a.s,'. it.'iil )l C -uii h.t' -i jlI'unti Jir hi y :11
stiitr-ti i S1. ctt ~et-i3 > tainiit altd-i -If i'i'iri; llutjoii ;il
reibi'c Ii-U l.< il-a llil.isti k,. I que se .-e t-.serxji, luile
i- .'il ',[,,iit l Ii i lJiJ. :i'S 'dittr-'s Noipn i r I10.,11.
Lus, i '- i li;,-N :...',,!_ 1' | &, ijt l.'n?;-ib u d .1ii:i ftr


.?_,:i i]M lnn,:-u 1<, i l.1.i 13it']- :- lus ('tl'-t,,z. N o p,,,t]ir Ir
,ifi ,...-, :-i ,., ,O tn li,,t 'Itle-.r e:- c'ri t l irijIl a iu e t.ia.t.'
fiatI.ril, s, it ] iIi !, ;i tl :'.i g i.i i aiii. i-n. !i. i' .i_
eslti bI-. Lis '-a.itt.tou nj:i.s i 0 lu1'Ciut crib I i3 u'-
tuini. Sse "in.l. ,Ui, ui tirl.ii IJt puide. pr[,Cistr-r bi
p ilu lit"Ji' fi iitli..S -UL iibi W1ati,-'ia Mi 'e vihui-LIta ail j:iIi-
ti -
raleza cou pordas exCesivas (Comlu Sei 'a practicado has-
ta abura.
La tierra 'qut 1o saca. del hovu no -4 v-uelrn i> l a si
nose he>ha la de sia rededor inezelad4 'OU njatillDUo so
hechin t.tre- pu I.,;lJ.las Uu el 1 t')il ,i a i. lo i.a hi f)'st.ura die
modo (:)ile las raiPes tufquen el ltoni y el trimr fe. ocll-
pe su .pai'te ceut.ial, so Ie v'a arrimiando Y dejlando ,i'a,,r
tierra alreitaedor hasta seis pul,_,.i.das las qiiUe ,s lpitie-
ta stav:erneut'-, en st'.uiii a se hei-ha U.s tierrL. hstaI
dejar uin hue'o en ci hoyo de i4 1..5 p)ulga'laa iIeq sa
IlenarA. p,,r s.i 1o i.ii ;i1i1asrre de. till I'iid las llui ia-A.
Sr ter-witlmiI o[leli.n;tion l nI 3v. iL',, la II-t!'Y?1 Ie mudo
que uU d.tiic? i.s ra,.,-.'. I C.cil1 si ye :t. ar. iiistu ien d.,ie
iap,.,yi 6 l'ari serial.

Cuiclados-3 sucesivos.

El p1i iuijpIli cuidadi, q.le requinere el ,ateto esf tenrlo
bien limLp[i it' ytle'-,rs, regr'!o sitmipre que h.li.v se,.oa,
si el terr,-u, tuera ilan', .Jirhes lWibores sin lastima.r
lIIas i,'i es y ab,.olIIS 'e.r-tt ctI, ten 1u [ Iclt g dA Is ,1 f- It', [.,inlel'le hiori Iqu ta.-i I.I'ra
5.St[illIi'r ,lS 1 l00 1 iii,` ? el l-iD 'Sy el ViOent.o s.u'i en
,lUelrlarAe; si nI t-rreun i' E i,: Ib, I s.T Ia I n. ll.,',res st
h.iradl COD a .-t,.iil' n mni'n'-IetI-,d li tieria ,ie ai'do que
la 'ru ient de l.is linuvias n, las fIri,'strO; .ir' ar LIS ri-
ua.9s .ee?, I', quebriada.- p,''r I.1 p t' .e viva. clil ien'i'i la.
henrida curt tiutra ur ,iId,_'s, .I nall i;h i,;'n di, lia. Si Si
quisiete que II-s I 'tI .s-' l II '0.0LIer'n :i tlett-rm iinaIJa a.-
tura i.'o ;i3 I ia l.t pola hia .i lo'i 3 aie'o !'.'r lus me-
sns dIN Mar'.,1 aZ Maiv,. e'st:l. 'lemustrail'i hit.a lafviiIein.
CMia qiju i DO i:' VItiD e i',liil" Ih cdtet-.i';: l 1'.s fas pri-
ductivo sorsn i.)s mits isparcid,.s, apiartadl.'i c r-'il dicer.

12-
olmieuto u f1o ie otros, interil'alaiidole irboles tide
mayor tej'idiento, p.iia que ias frmosi.mbramodera-
da, dejaudo al cafeto quoe crezca todo lo que le sea
natural sin (vartauil:os numnca nii podarlos. Los que so
dejanj .crter seitmu sius inclinae.ioucs, aumentan cada
iiao eu prl)dticclC.n hasta el aO' d.ck.imo de sembrado,
v desde este period pare siempre la misma cantidadi
I'il1 nIuy corta diterencia;,la que suf're todos lOS ;irbio-
los que tes asi insensible. El Sr. Noda (iue puso en
prc':ti,:a amb,-is procedimientros y que [publii.-, una
memDoria qlu- tu(: liremiada, dic, solbre estu Io siguiu-
tr: "Noi quietro u (C.L-uIr 'on mas razo.eS para demus-
"'ti las veutaias tll e tiene c-l arlbol sin c'ntenciou
-1u. p'Kid' s_)I ube Pl coPutelidlo v p'dado. Paso Ai dem'.s-
Strar la, utililad quo puede dejar. Cieo mil itaboles t'dt
-'cate ,erl.b'rados .n euadt icuLlts dedos varas eunC uadro
'y Lcultivad is.'; c'Oulo es IS'i o11M1UI, 'roduciiLu al auo A
raz'.nL de media lili por irbol, A lo mas; pur tc-rmiuo
WC'e]Io:t-'J pues,-Su pi''i.ducto cin'uent.a il Ebrais .'I'dos
-'mid arrobas. En el iiismo W)teLeon, ten el mismo espa-
",'i'.i, si se sitmbl'ia V*1 eC'i' etn :u.ad'rieiulas de quatr')
'1r.1S, s1.1lo 1: ben reiute y eiu,:o'mil ,trbt'les?; was pri.,
'd-,.jar's PI" ('et-i a SlU tnIfliaO ntiural, proii cl-eC tc"Lla uio
" LIta'tr-o lli Ai, fl-.CeidoiiDdo0 el 'ICdutlr-to trotal ai cieon
'ilil, q Lie Si tuatro mil ai roba-s. Prorducieudo del
* 'ot.ro modl) slo dos i], i csul ta en lavor dlel diiue.io
Sd,.is mil irrubas luas pwa r este mwet.odo."
D. Js6e. M1' Fernuaudez y Jim-uez que se d'dir6 pIr
mu'?hos afth s al 'Ultivo del eat6k en esta Isla. ha publi-
"aO iuI tnJlleto titulado-.-"tultivo perfeccionado del
cft'e" y no:enseja coruo muy venrjtajoso quo no se podli
_l .,iteto. Ott s wl'ehc's agl'iCllt'oies cubain)s muy
liact.ic(os sou de la misma opinin y (ousilei au el

13 -
L.uIt'ilt di! Sr. Nuda dtmasiado [pI ilenit.', liies asegu-
raUn quo Ie jando career el cvife A to]du rejo sin ci.rtar-
lus ui p 'ldarlos ha rendid,_I ca, da unu pur termmo med iii
media ariiobn.

Recoleccioin dcel fl'uto.

Ea l':s ,n.tetniles quo .se pitda. el cnati Ia rei(olieei,',ii
iW gri auo se hace- del mioio d i-'uinutn:t pto:tit. los rie-
g'ros eul ila, cainla tint) ion su cainna-stia, toa uua linu-
dio (a'-tc,' pone del.,aji, (1,; las ramains in r.n-.stn, y von
lIs dits majinos va rogiieudo ilu s giam-.s ian.l'iros v .,us
dej:l e.aer en la tnna.-.ta, -i_'gilii ut mata pasa ? i:tra
v asi suCesiV'aln nte y 'it'iai nuegro del c-og-er utn ha-
rril diiario. Est.a ujiert-io[ e; hi,-t.atnte euiiTOsa y sO
til-r>:le nmucb'h tie.upl.i. 1'ujido idij .' irs hi-i-s se dejall t
SNl tamatne uaturial, quiti aliuous lt-gan hasta .-:eis me-
t.ros de altura, la tecelii'tiou del Irutio se h.iee u.tct, mas
vi.,ler(cia y tacilliad, pouieudii iiel:in ji del arlir un
petite -'I lien-zi. enc iad, a lietito [clr uu lad,- y ci:,n iu
L'jiero eu la jarte ceatlieva diel heizo!, propireioinadi,
ial grueso dtie lol t.rounels, tide suorte quiio il]ela la mjlt.a
-om)o salieudo i-el reutiI, 'I1 'lieba estetir, t-o segtiila
Se satuDilen lai raimas dtel art, i,:ou nmai y -aeu l,.is
,-4ranos m.dtliroS s iihro ei Jliiat,, lo's ilti.' t 'i' tueLitf' se
reulnen, se h_?hlian e.n ednasra1 para .'onlnduciri, ,'l I'is ten.
idales. [ie et.o4 m'idlo ea,.tlda pi3rsniia p[lo,. rr,',igeral
dia hasta dis harriles ,di, ioe s i tsauri, ll-,rtii' : Di fn ti-
s;i y pa ]a I reo_,ida tie lit grants ique pi:r su estadu
dul madurez so van desprendli-ndol y eaen il .1uell1 SE
,lest.iran muehaehos 6 viej,'s. Ai pie -it h h hi-,-bi un:t
rer-ileceion A rod.) el t aiupo, pe ha.ie itra y uitra,hista
que aenatba -el uaf6. Las veuttjas del eateto dei-m'la


14 -
Ja rus-ti.a son muchas vist.u bajo todos conceptus; da
p,:tco quo h ieer, por que nu hay que e.-.tario poodaudo,
en 1o que t-Le iuvirrte alu_-'hL Llei)po[) y nere.slta brtzons
inteligeutes; no n ce.tit.- rhapeo s.ino) en lus j'rimeros
atios por que la sombra impide el ,reciuienLto de ia
yerba y ilemas ai but..s.; bay gran pr oduccion de hrtja.
rastI qule se awm'ur'oua eouvreniontw-meute ys c u re-
tpn en las Iluaras para cuntlener ia 'apa vejeial; y su
ptilrici rc. Ito m tin imatlntilli' que e- uu t.iJ.derus,' aba.
no, rsU.i libre dI' otra3 roil opera:-iones c-ue .-e Ia<:.en en
i; potlai.o.-.; d(a lugar 'i.cger ia cosecha con 0i despa
cio *itie r,.-qtiere el ,:atle rira sti perl'e,-ta ma, ilracion.
el i'aht" qu" se. '-es v.rn.h_ ,'o' el sacttlinjit conve-
n'-nte die la rama,es el was maduro, do oufsig'lUeute
es de me.jor Ctali'd ti| p-r ue ha poditlu s.aturarse die
tnd'o', los. jijgtus qLie. e sou [,reiuhiares y ie dan la
mijor arolma, sea piontro. do moDo tile C.n ,,--'s tenrl.
dailes hay bastante aunque se ceuche wu'-hliu vtl'I'
C'l it ndo,,.l Culti vo dI l ralt se ha:.e C u I'jma C'.l-,vie-
ne atravosnar en el sill, (iodus lot's pa lo0 i que s'a poI).
tile, las durpls da plateau's 'que se t.umban. p'onterefn
hileras jt-te'bs.d.,s L1 ]a :.,,riiilte dce descenuo de hlis
agtias tde liivias tc,.las Iis piedra lute- s, eiuti.uent.ren a
mano, se hartA obeset iadti, qcue 'donde qtiera que por
easualidad hav tin pal'', unn iedra, una cepa 6 minal.
iiuielra oC.It .i,.il) ..atilr], so entu nrjtra alli iu] .bano de
ticira pro|)oreii'nado al paiapt'eto atravesaIlo queen
con1tr'6 Cuatljo 10 l ci rieute so la lleval.,'a. La uol,'-caion
die esl:.,:,s'tl si'.'los del.e :,umpeni ,ars, .jei pie' dtie, la loomu
[,a: ar ii it. re u.-te uwjo'do .-' n s cti pie Ltilt::s y tt.ilvi
las li',mas,-de ],.A I 'nrtralin' e van haLieLteudo estriles por
la pttiddade lac tll'. vegetal que at tastra la.I iluvas.
Es Imuy titil sebIal .tAietro 'ie los caietos s guar,.la


15 -
'raTas y aveuilisi doi? l corrieutets., mfllac hliLif-rettila
qi11e d it .humilant njulit bueo aceie medicinal y para
atumbrarse: con treeuecuia se desmo,"han esis tuarasy
]iiitn LIbli'iieO 'A c(.InUpti d(I h:js r,.iloS; iuli e;"tO SO
eVit.li tl ih'ba[le, (ji- lIre i-iM la Lierra se tl'p;t l;i
-erba qule muerL' ,t onn y sirre y .lt I'eten. prar.i la nrina
vegital. Su cre'?tIuintu es prt'rt.it, su fnUvertioIU enl
mL ntillo Viuleutot, l. a somihl'.1 qliue dail ai tij es mode-
idlay 1lied, Sus grL'aLdes hujas recogen ftchILti r,"iii que
rolre.,ean 3 humedecen ]a tierray vtlus r.ai'es DO ilaban
Ad catlet.o

Cuidlaclos del griano para secarse.

Los grai.ns del cal'ti ptudieutes del :Ai hill (uaii'o son
t.irirnos y nr, tieen unlt suoibra mLuodera-lta, lus qiUl31'ma
Is ari.liente- rayosdel sol. IC Itruuc-u y tie aqui re.-u1-
, vi plrielo. El culouradii [rov'lenl de qiie el ciatf iuleo
itu nro lsta sei) hi ilejn c nmonironaridn en l,. teuales
basti (iLin SO ifrdf, es decir. .se airera con lia termoentareiiou
lie tatl M .oli, rl ue VaLii V .l'ir .,'Ilcr y oef ciialiil s., Si o
deij;i inrjar li-ir laI t l ily -, .,Pt i le eeoCO, se blIj ,uqi fle
y plerde su aroma, peso y i.tiems luenlll' -ualinlades.
Si desplues de hl:tnqltenr.;'i pirmniLc'e en la h metal,
se pone te d colt-r di cirilerii!l..). El ealf que hii ieima-
necinlo solure, la ti,?rrn l e .n t rJ c [i o la.; et, i"r ce, i.i 1
miedio sevo, ,.l W ue so t(',1hi_ e ,l -car en I',.s tic:-rlitl.ts
''.41 las pi'"oa .i ej e ..-riaj <, sof apart.i ciil ,.ro iea-
ft coCiitlu so ri la mIlart en l] s;'. ]. It lio. ie :I olf 'e(,.
:gi'll ,, .ir .l eSipuio. is i., rtui itierti iauiiil,.l LI e :'.i',, -i
do 'in r- ;,l6 se hac'e mu mea.s, ect.i opr.ib'tu qtes la
ultiwa e- para .e lliai V,itl' 0n1u1 i ,, tl pArt'.-lo qUin
[or '.Aa.-tliilui ,qol6 e, y ls gruij',,s d t- m 1.1 c'lur.

DI, -
L.I4 :euiairs. d.e ,ii n h:aie soti, s .o bet I iu'j tile regular
['u ai',. [,ie.-.'il]t', l (f.LiP t' C ri- l 'h ]ue tire ;i ZizIl y Vuo
ar'imario. El e;idt. qte se pliuiuctn la..-. IOI.Ilas, tieflri
iiL Tie. llm s i, .it1' dlie -I 'Ie ,'j_ ilaitju pl-ir ser l'Ls
arumati''i, El .-.e>:-ttr cil ',:h t- '1ii rr.llie[t tih.Is' cui d'js
y l.ir.tctiir;ai [u'li .1,2 'LLliiier 'des':uidiu it' bace pietlr
-uS. btl, i-e.il cualiialiit-.s El ,a'at1 s,? r. i rae a lo tI nliails
1i'U fi 'e.l- :T L. itiii'd, l N' CuD [,ila .su miiil; Sp. es aCi.' u)
t.iende stuhr _i t.e uit il, ilesples di hiibaleilij tedo
aillot'-blilu, ul itia, UuL no'tlieo i ha.-i. que untiind.,
la mdi.t o el ci r, ttu se u,_,_t !U f. i.rn zati, SO"o;. aa 11-.
tdl'.-.~% u]it:''.;i, teuntlel!o i iiaeulvjr]t,]lt, Uto que va lltg.iu-
lu ldel campn ju I ir tque eP? muy e_-.mtesta la feimt-rit.
("uh_,, pI"U S si jI.'a a te :iertit, gri-ith, el canf se. aiId v
jitlde inu.?-ho': so est.eDe. I' on paliS y0 rodill,.t. 'U-
hi erado rtodo il tenal C,:'u 1i,1 eaCla, a io al tie s'..s
,le,:h-s de u-s_'pesur. [Dt-sde iu-te a>to hay ii esid.id ,J
menut a lo 6 biralt' pc,'r igu. ,i; .si (jti', -a .-.ec;bi o.. lae c .rza.z.se tI..ulitt'',l
b'kia I.t patie 'ciitica dlel teinill duitlte 0bay tiu Cireu-
1o u n eul, r un n sie L l rr i( ote uncN-IOU al i:il'e, il'
se llama elas..'4r -uya pt-lercjot[ se h;o--.e al I poui-,is el
sil, y .-'e euntie ''In iun eiticradi l,1ie Iliiwoonn capte'
para pritreervarl, del s(en:ui y :'li,' las llurias que It sil
iUUv oi0(I-i.a i.S"uido coiuoieDza a ; ec"-aisp. Los euc'rd-
d,,' tamtii-ru sr Ut'au pama tar tar el c.itf quo esta eslmI-
.lilto en el t.endil ctmiit, la lluvia es tau r-pentina qu-
uo dla luiigar a juutarlo. Lab sefiales de e.tar bien W si'"
1 c(';itI s.'l, qule Cnlando so l'evuLeire en el tendill s.u-
na emit-,o iutatio s-e ujumlve. Liu plumero t;rmado die ti-
isf due papil y de.-pilt ii.,lvit,.s; t1lUe e.l luj t.i-_'u n
dIou d,' esta apiltd,''. Uo d,:;4piia calItr ai amane',.er.Y
ultitiL.mente que ,_sqrugau'.ih un grano entire lodelus,

17 -
Se doishaga y desprenda COD tacilidad la cereza y per-
gamio convirtiendoso ctsi en pulvo y aparocienodo el
grano bien limpiu y lustroso sin pellejito ni adhoren-
ciaalguna, este grano ya limpio si se muerdo debe
quebrarso y no ser ductil comwo la cera si nb vidrioso
que entonces puede guardarse.

De los tendales 6 secaderos.

Los toudales son unoas cuadros construidos de
mamposturia do 12 6 mas metros por cada lado,
media vara mas alt,. quo el suwlo natural, CUD un pro-
Lil alrededor que so llama cordon, y t.ieue de trecho
on trecho nu hueco quoe sie cubre con una roja do qui
lay poo, para dar salida al agua do las lluvias smin que
se salgau los granos arrastrados 'por el agua. Los ten-
dales debee tener un suel de hormigun bion brubido
y sdlido y con LtU declivo modorado hacia las rejas do
desagiie; pueileu coustruirse de dos aguas. ED el me-
dio tione cadla teudal 6 secadero un circulo' algo uas
elevado que el rest del sunlo ,un un reborde; esteLo
circulo;e llama basicor y sit'e para amuntunar el ca-
R) seco y se cubre al oscurecer y on lailuvias Pon un
encerado que lilaan capole. Los agricultures cientilicos
al brubih el suelo de los tendales, hace qul so. pin-
ten de negro y al cous truirlo:s depositan unacapa do
ciseo do carbon debajo del Ia capa del hormigon. So
s.be que el color riegro atrae y retieDOe los rayos calo-
rifilcos del sol conD rwas tu'irza que los demas colors,
Tawuuien so sabe qoe el carbon es mal conductor
del cal6rico, do modlo que un toendal coustruido bajo
estas reglas DO solo se calienlta mas pronto, y so (O1-
serra asi por mas tempo, calienta mas pronto, sino quo
-2

Is-
el calor no so eseapa hAcia abajo, por impedirlo laenpa
de carbon, de lo rjqu re-ulta que con mas violiencia so-
ca el cafr- y i:,mo que esra circunstmDcia es wuUy iw-
portinio para no dar lugar a la t'Oimenitacion de
la miel encerrada en lis cei ezas, dehe' aduptarse
este mjtodo al antiguo, por las grande ventajas
quo ze obt.ienen, pues t Tu menus d(t la mirad del
tiempo se seca Lueior el caft Despuesi die sec., el ca-
f6 se 1" quit.a l.i ca'.A'sira y i.'.iim) para esia ,JprcitLD y
limpiarli pertictameate hay miq,.iuas Iuy ingIulio
sas recientement.o' preswnlalas; al publiiico,.imniri la
esplicaciou .eo este [,rujeedimieuto.

Formacion de los cuadros de caf'6.

Hemos dich':' Antes, clue los cafetos dei.'n seumbiar-
so on ruadriItngoI por quM die este mo)do estAIu uas
vent.ila' ls. Loo Arbiploies >.u ileben semlbrarse o e.- e
to. Ceu tLiilongos pIara citiess so'niira son, el almeundro,
ateje amarello, gri:.cim I, bricare. vari. y l-u.Inos (Atros
quM COmo estos, s1n dO 1r'1i'nto 6 elmiia.Dto), ti onvo re--
to, linmpio, de gran lIliuage y qu' sus racet.1 uo obr,-.
salgan de Ia tniern a pir ique intpeLl'dii: I lairauza y
d.aiari,ir al eafit,,'. A esr,_s arboles plarM[aduis pIaira.1
SumIir;ia se lis van cortanilo nlas rdmas baja.-, tiej..ilulo
al tin solo I.s hio artilba, para que estendieidi.'se t.,r-
men bueia sini bra.Siembra y cultivo del Cacao.

i tetrritorio eseicjialnrtri re azri-iila coinoo el de
Cuba, do lo .Ie terenos tut fernees. d'-be otns:igrair-
se no solot al culivo do la a:a at, ral.) .,tl it y cal', ,Il' o A
tuids los I demais que puedlatiit dlejarle segLiras grjannci.ts;
entreo estoa se (uciia'nrra -l (cadao.
El cultivo ale este v.aliwo grino,) :it oreiuiPre cui-
daTlu.s espc lales omo Ia cafia X el tib-iUO, iuUy ICo
tral.,ai,. esije v los resliiltli'-, quil. ]r[m, fie SIanL St gU-
ri's,_ [iI'S ril .orsUmo ei grauF.t y a utn;i-inta cala iliiv;
db [lO110 qUo lIs velits eu l-is iji_.if,(tlJs sdi 1'l.1117;i
pronto y coan etit.;ij.is [ar ser' _iiaihi In detandila. El
Bat]n aie Hunmb-irit dtlecia babmid, deIl .iii;iu, que su
Cultivo era die tudos, el quo me]os brazos necesi-
ts ba
El cultivo do -sre fruto constituv h,.v in;i do laits
primit-ras 'lueUtes dil liqueza de la ,XAiiwrwI.L del Sur, y
tenleutdo la Isia ,le Cuba el chlim y tei reins alMi,',.ia-
dOs lilta el mi.-mo, uta debemuos dejar dt- e-stablece.i s-
tLi -t;lijj Iae indlLustria agriculia en la g'lin ec-'ala (quo
meleri-, Je,'O h:icieudo el eultivo i j;tiVa a las te l.l-s t'en--
tifieas y no cou el atbanilono que hbasra atiii, para quie

su fruto pueda compelr con el de Guayaquil y Cara-
Cas.
Los naturales conocen cuatro clase tie cacao, pero
el mejor para el cultiro es. el TPobroma caefto, por
sit aroma, sustaucias uutititivas y bueno gusto qut me-
recl') el renumbre de "-M.jar de los Dio-ses"
Esta plauta es '.riunila doe la Am&rica y los anti-
guus historiadiores de tsra Isla io bacen mencIon de
haberlo eliconLrado aqui; uo bay datm seguro que nos
indique la epuoca en que princepi6 su culjivo en Cubita.
Arrht'e que escril.id en 17G1 en su .Llave del Nuevo
Mumn." di:e, qclue en su tie-mpo so cosechaba en Ia Is
la "algun cacao" y la Estadistica de esta Isla del ano
1i,27 hace subir lo coisecba.dlo ese aio At 23S011 arrobas.

Terreno que require.

El cacao solo puede virvir en regions cilidas, y
necesita terrreno bfihmedo, de eapa profunda, pues su
raiz principal petnotra en la tierra hasta un metro 6
mas, ha decontener un exsceso de mantilla y arena cid-
carea de modo, qiue si se emplean terrenos labrados,
se han de. abunar bien Autes do hacker las plautacio-
leis.
La tierra virgen de un desmonte es la mas ade-
cuada. por qu en ella sO eueueonra en abundancia el
mantillo acumulado con los despojos de los egerales
en el trascurso de muchosahos.
Los Vtillis que se encuentran entire dos montabas,
que tanto abutidan en esta Isla, en donde las lluvras
depositan abundantes abonos mezclados con arenas
de las rceas y eu done hay constant humeriad, calor
y sumbra, son loseonrveiuientes para cacao ta6es.?I -
Los valles tambien son muy beneficiosus A estos
plantios, por qu, las montai'hs resguardan 'de los vieu-
tos que les son perjudiiales.'
Las plauIItaciones deien haceit'.- si fuere pusibli,
cere:'a de 1(os rios, para en tiemin de .-:eras, estallecer
riegus, tlui 11- sun muy benetnij-os. ailemas die qieU la
tierra y la atmisfera ,erca ,lt ellu.,,, se hallan aritura-
das dc subit.leutei buineilad.
A semeine za del caite, ue-siia tamtiriu el :.-acao
tie souj-,ia midera'la; -; e, t pu,'-.I, pr oprp 'IlOUI't.e
seOilituan.Ilj lent'u Iv IMts plantaC-luues 1.i3 ilulces deo
que huicim-s mention .al traitar del 1ultivo Idel l .ntet'] .
Los teli an, IllIus, bio';, dIe &ueni in,'in 'Wegetal
que i J ri Sti luaiiA id t UsAt.,- ,1 d'n ulne, tto de los vie it uS
uortt y nordleste, son adecnui, Ios p,., ecaguales. Los
teti unos doude so est.anrcan las agutas son mial:'s rara
esta plarta, asi es quo seria uneresarii:i 1"-aguarhls.
El Baron de. Huml.,ililt ite-., lque l's (id aotales
do Venezuela nii produeian eu la h tpia dle su vije, Cow
mo en ot.ris tIeWpoi aorerior-i ,por el dleeutage de his
bosut.s vi'gene.s quie r',deabau es.tos pinuti.Us, (1ie. Ile
pr)p'oreciouab'an Iles'lra,. hutLii.lad. al'toiro .v IIut\'1.s
oportuLInsI, pues es sabi'_.,' qute Iws bos li-es atr en la
lluvia. El mistnoi be, que ,ij. l.is tn;'Leies dil OCri-
noco N< cer,:a 'Ie los bisqules t'i:iri,,s,-S !Ia p[i,'iluit'iji
era extraordiuaria.

Del semillei-ro

El iMen 6s'x'it.o de una plhntaei'In d.epnd-ne i4 la
buena sennilla, losiu- Lle enesta Isla s Lnu Idediciido al
culntivn I.i. es.te grano, ban mirIadio c.on muha indife-
rencia esta part tan e.-':encial de la rtrittltu.r


--C. --
E.I cact'.i tit. Orittio (,A[.i tconsiideri.li c'.nom el mue-
jor; lo. uouji-.l ti [i letietrr-Li el ie S ucO.us'ij y
eit .r.t .-.i.[I',_5 .s'- sq [,_risiliera ILiU I bLueno el de Cara-

Vor-ezuela Ii. prod.iduce inu.n btentn, en ].i custia de
siir;Lvi-vrlrih lie i (.i.irtiA h'ac'ia Pieir'' i.'iljello en ChuaiLJ
y (O'siInl -; si i'.:JLt' i-_- giMille, Itil g(i, (e'lur ,io. tiuto.
n : In I1.1ri., eX rl'iith l i_',l i tJ i h 't I, f ioi r, l, tM AtitCtJ,
oelSI.I, Vil.v ..I,'" I Sin ',111i'r 11Uti g"o, ciu l," iit, les to-
i.lIS i.1th. i',ii) trfll t -I lu: -u (.',i 1'1. ]:I i-b'ucullie queI
st_ Ie.[ l'il 1 .iti t:. sre or nii es d licl,.isu, ile mlo'i, queO
eul cl ,pi-l). ll~l gi ii |l. i was t i., al ilte urro~s.
F.iv-ilh.ii'll -.t i ull-ilLt Ohui n' rsi' dIo e-;1&s li_.iliidadles
it A 1,ili 1 nI,: L.+.. '-t ,la cl.io i-s, e.uct ',gr11'11, '.b
.xIJ'.re- mI eIrj -' i |Irt I este 0'ij I t-i0, I'Uet' e-I C;O(a,) |:-1 i.le
id, illie' ,l l-iiflio' ir'.i, -.ll pIrpiedi;nl gt-im inh t[iva.
Ci.u in ",i,- .].i.l'iii s'e h lmplen en[ CU Ilsegtilr I. infO-
bir .s4e itL t., ii, '-;'[in i, lt-ni 1'L lals uttltmiales t'mlmipen. -
i'.i ii I" liS. i-' : +. 's. ti lt ..is.
lOs.i :',' tii 'ii l. i-.'-i l.ti._mi.rse. es 'i'gi nill u lii:i te-
I' ,.-Li ,I'it' lria] I m' ',iih' i''Ues ,h_ ib' st im, l i, h ium e-
(i i,, t til', ; ri', ii.h l i ll-L 1_[ V ()i.me ,[I M. -tim'i:niO-
S'"'''i. n' 1t ,ill", ti n F\.:'-i-i.' ic e nEan tili) n- 't.reL 4 i i-.11
jJi'lit i para -'t', jltin. ti n pie'Ii,z i]lti tit ic h' ijli- .

P -'i.I'- Al 1.iii'-t .H t.uiir,' '.-. 1he .- enjillii ,u m .n:'etii'as
ie lt -r'.. T 'i ,"'i 1 ii.l'a.mit i ic- bit lat t-'i I'ti''ii't n i-it a, t')l
h lo ,, i,. tu' ,, im 1i )i1i1 'i-i, I" ,rr*I v,.r i !.'-p ra >',_nga rlOs
ditii'nlt u ,'-rii e.
I'li.,lu i'-r.ut'i-mii'n soul.'.a' ,se 'Ic asielit.; ej1.'' '-S, eli.
tel .t'l ii t S h.' I lia eli i-Il (t.l L':t) en qnI i: [II e e l tejar-e pa-
rna .s ," r "iEcymit'-iit,,
Ii l 't-ni a '' -l.i dOt-ni .'iirci[ ''. po" NC.Ivi,:rniliiit y i ii's c

-23 -
6 9 dias naceo pr-vist i de hujas. Si hubiese que tras-
plantarse de I's semillerus 'k-be hicerse heuidu el
arl"blitu tione 1.5 certiuetros' doe alto, sacvAidolo con
tierra unida A las radiYs p.i qicle estas nio s ii darion.
El cacao en Veozuela t.arlda en n.acer IS o 20 dias.

De la siembra.

Preparado el terreno eu la forma que se ha expli-
cailo) para la sietmbrt i del caf6, se van pl.antindu las
post.uras del cacao on lineas recma?, -paralelas dOe mu-
d(io que queden unas ti ,' otras A la distaucia doe 6 mo-
tros.
El cacao necosita sombr.t moderaila, los ardieutes
rayous .lei Sil en lo; m'esps 'eI vraii, Ie la',;an mu-
cli.o dabo. para re.;u irJrl.is se suemibrau pl,.tranos,
que les dan smbra diuratnte los prirneros afois. En l>].s
mUi'-lis caaitalet- so siehlliaI Ils ai bjlt-s qlue so h.inD
idie.ldo para el calfV jue sieudoil dA gran follag,- les dA
bieuii6fica s''mbra culando lOLea el ca'a"to a su miayOr ttl-
tura.
El pl.iaiii Ie es 11uyl .be *teicios') en SI p.rimeros
au's. tile's ai'ru, .i It, I1; s-m!, ia. sus gi ano1es hujis re-
ci'j'u much''i rir io' que ili ti el :-uei', su grl';'- talto
y raiz ,les.p-ilen fl'e cIirt V iltiiiedaId i,:, q u f,,rI lilr Una
ilmi.-0 I',t.r bt6D'etu ia quo FOiled Ils ti.-ra.is pl;tin a-- del
acat'O. Pard ,'lu sumlila c.-i tamibieun tiil la higuereta
que Irnltc'- a In 'ez much'- aitlh.
El rellen'o que iq.,l] a eotre I' lines del cacao
pu1 til- iiprli'Ve(l- arse .eir nbraiiudo t'ij'oles, iudiai, mt ini,
a inijoli, valhitazas, ch'iaytps, me-luunes y ,tros Fra.stre-
ros ]til icupidlo el crciuiti? e to do las yerha, s oon;ci s,
mautieuen hijlll-Io y r3ie:So c-1 trrenuo y lh's rastrojos

24 -
quo produced pueden eulerrarse en surco para abonar
el terreno.
La siembra en lineas, permite hacer uso do los
inueros instrumeutos aratorios y do escarificar, que
tantos brazos economiza.
Li-s cacat.ales deben a sew, janza del (caft sem-
brarse en cuadrilongos por las mismas raizones que so
expusieron para ,.sto cultirvi. LoN cuidados quM re
quiere os el riego cuando no Iluove. El barou de Hum-
Ibolldt dice que basta un hombre Njra cuilar lOuf aIr-
boles de cacao. C'odazzi que se '?ouDagrto por muchos
aaos al culti o 1un giran escala de esta plant asegumia
lo muismo.
Al re'ed,.ir de st.as 'iruluntivas plan tlaeio' ne
p'ueden establec'etse minuchos culnienaies quo rindi-
nan anualmeute grades utilid;ides. El cacao flore(e
en tudo el afio y eoin gran abuudancria en (dos epocas.
pues se cnii.j1u dios coso1has, una eu Junio y notra en Di
ciembre, de modo que las laboriosas abejas tendtian
ConstanLtement. abhundlautoe miel y (cera en las numLie-
roaas bores. Ademras, las abeias aumeut.ariah la pro-
duc"ion, pues se sabe que contribuyen a.esparcir el po
lea eu iida fldor lo que hace duplicar la coseha de los
gra ,'s.
El cacao es una die Ins siembraq que puodeasciar-
sot con 'l cate. Se ha observadco que cuanmo tin gran
espaciio do ter'reno se haya semiibrado ide uIna ais-
ma plauta estas desmijoran, y futnidado en esta ol.iser-
vacioi ronsitler'o cuan productive setit uua tinDra en
gran escala eu que se semibrava ambis grantos, esto
es, uin ciad:rilonmi) de cifetros y otro de cacaos y asi
suicesivamente bao-ta cubrir todo el terren), 'ldejAudo
eutre two y otro platlio una guadarraya d1o dimetros


2- 25 -
de anchor en ]a que se sembrariu los aiboles para
sombra, que en esta Isla b:), mnis apropdsit.ros sou: la
maiag7ua que prudunce mucha soga y madera util; el bu-
care cuyas abuodantes bojas las cromen, bie'u toduo el
ganado; el almenilro die la India que i.rodue muucho
aboono; el ateje ciyvo 1tlt come. bi.ien el tni-rtd; el al-
g-.Irrobo, la gu-tsima v otrus. Uia siewbia dtie maja-
guas y cacaos que se hiciera seria muny produc-tiva; el
abuoo que proporcionmn cstos ;rbl-s .onl las hojas
es inmeuso y la wadera y mateli a t'st.il de la maja-
gnua n ausiliar p.'ulerouo.
La robustez y firmra qcounrfl arraigan ests,: ar-
btoles, adirnji.4 d,:, la smbhra Outmfic.i, .sitrv-du ,.13 lote-
mIural para resgui'v'i' tie l)s vientus taon fre'cuentes on
tsta Isla. /
Pniu.leu as',iciar-Ae a estos plaut.ios uia gran cria
decerdus, eu dorde vnr-ontraritn abundaurte alimeuto
no solo en los F'ruiito de los ditbules sjmubialos para'
sumbra sino on las vaiDnas del ,.c'au, despues de aptu-
rvehbados los grauos, las euak-s coime bien y lus engor-
da Tout-ho, y couwo que el cacao esta parieudo toi' eI
aftiw ionstautemente encutientrau al pie do' cal' arbi.i
wultitud do despojos quederoran ,:'ou asiduidad. Es-
t')s animals estarian coinstantemeute iaboi tdii il te-
rrenoy en las epocas de reooletriiun di'l frurn,_ s- reti -
rdri:r, al potit era que esiste eu tuda tif,'::u.

La Isia de Cuba pnrece mas aprotpsiri para la'
:eil.,ra. dOl cacao tiUe Venezuela, nai-e mas pr ont.,
pate A Ih,, dos abos, en Veneziela ;i lu.s siett; y tiefle
ni-nos enemigos y eunfermelades que en este territo-
[ie.


S-26 -

Recoleccion del cacao.
ft, .
Ec i I-'., e n uu Airbil ido meliana altura., g'-heiril-
mont':' et'ht i: ,, s .is t.ruc .lN diesile S. r .n ..u s .An .
d.ra e-; blancaii ruihisi y higr.i, su rii/ cu-.lorald vi y As-
peia y 'V:I- peneirra toij',ho en l.Ia tierri pr Ili cuil r[0
iesrll.;l i I,.l ,. Ci'n"ri.irnr cre.ic.e, ec l.ha uunas rit N' iq-
(cliiiillis .le I,-,"'t e.terrmjs ht.. Sus hij.is soJ alttern:s,
ovallalas s (trmninbla O e |nLI Lota: Ila- inayores Sou ni
nrs.v- puilg irds die Iri'g y ties do' aurho. Los Iiurrs
Ua(i'tu eLu riIULI ,)[]It,s,< j I lalrgo lij n tl'S I 1.S
IriifLL D. ]1 lit tI .r e | i Iii-,l'.r inda vdlii litv l.h griura
(ltio quL;D,'brifio t'>, 'I nri, ;i ti-L o s [e I, I'n 'IAlJw Ild
lingI) y d.l g S.r,.s -, ,l 1 wazn t/.orca Ile maiz. Et.. fi.,r-
_,iala lit iitez s. ,ci' Ii rs a i: l' a n,, I-' ue pi 11r i 'llera se a;s-
nlitilt ;i a ;ll t; .rla0 it t LinD L"-el, 'it, .a tl|ia. S il.itU.
ri ir e.st.i '1iili'lo en .-.ec ,iirs c.nt.ieui' .,n ells
NteImrA u c l .. n ,j iu.rSs Sean Jr.nt', a Ile cam?,1), oiA
I:tIe e'SriMn i'tii l' ,t''.iC tl ;i plii[,i i:'Iinr. -a.
Se uji'-n I lis sIO:l5, ruI'!ldi1.' lesiUes haI be"r p,'aI
sail,. Sm.. rl'.si\,m0 [' I.i1 coilnr veril,' a! ainirill, tiiu lai
tiu ('uli.ii lni fhPnoI -citrUu S alien I i (',Ij uu eub.lllv y
S_-' les ,-j,-'a. Il, s l1, alImun.ljI-.l em i(_irll.iS "I)] MIl pI"n-
Pi't, .e i u'Ilhlo jtoiar ti [1f:is U tauqlues [p.' I .]ue elr-
ell it-4t-n. or[;|.) l'l.,I i nl' ii-irOlnes (1:11 el :i 1c.11, 1I0
cuibirln ('rrj htnj.i,, vtreies, il- .i' iranus y iii es-le i.itobl"
.it i.i.,t[-]- i.t ler uten aci'lun, PF ra tnc u il 1iia lin S- m ,ine
.4k I,-'s n', u ',ii"-, con aglia, cim l) iljue e orjuisigu-' raulifin.
gniu [rml i.alr lus grin-iis nti laturlill ou itr iluit-1 y alu.rhia
En u-r.,I t'erNri-t.iCiii Ci rh-:tl-ih n l.s [iil-Irtum[its li IhI'r
Tiins'. I)'nit-re y (,'rr,. r iee ', y pIr;t. irI-' no ?3 il huriri los
gruin as. I0' mn t'n >.nuo1? I 'orILn j i 0 t.sll.), i,,S I-lola lur -


2o7 -
dlive para quo corrmau At n sumidero u si se recogen
puimde em pcIarwe ni sn(ar aguirdirnte 6 un bueo
ro I.
L;a mo'chi ferment.'lion es uncira, h.My qito rim'OVer
viul una palira d'[ n iln Pu lA tis [IiLront, d? /. ez eu
cuia.l'i, n' FirminlO Ih ma 'ntunles muy giaudes para
hacer la remuoioin mais ft'Ailntnr.t-r
El aeaio soe t.iene il r.M'ruli)[tmjil-i t'-i ciluei) ;A seis
dias pues asi aJquierie buen icdor y piIrIA, eu amar-
gur.

Lavado y secamiento.

(Cesa la fermentacion, aiti que la almendlras ban
.perdidio la pulpa Ijuo lai envolvia, eutiuesi Ne Ilevau
;i lus tanques douIdo se livan (Lmu cui.ila', ) do no rum-
perlmu; estus tanques si tueiren Ido agila cn.rrie'nto se
disp'lau, n ctn uu n reja Mh.iAU In parte de salula do l-is
a'is.i, pira qio' ll S;aLgI algini juraI, )espil.os de
lien livado,, te I lean a Is te..Iula.l-. ', se- aiero.
dom-: Ae esoe.lrelo pun'a qut el Si y ol. ante termmne su
r'r l.iracion. flehie ctliil.,i'.rs-o, dul anrn t.,ta oppra'iI].i
tl, ijl, no se. mo je 'juu la Iluvia. El C V'.I.1 ']i'u SA- lii-
m.,'lecu coi.in Ili, ia 6 s-'i1' 1,1 cua:-tmlo s." t-ft[. 'oc. i t.audo,
d,'laiiiier- in in?,or ceuii'ioub) y uu i.1,,' sui i0'1i.(I ? Is t.'s-
agrd.abIt. y se pj"i niAs prouto, por lu quo ',iestiere-
:'O uiuch, ,3 e l ''ome' i i',).
.1t t to.io s' tii'1im" e (31 seti'.la i "ro, h i.tt.i que bieu
sri"o al iiV,_-r'- iimsrio 'ni, otro ''' a ii11 pi).'t.a, put-
uig.,_" "u s''ni'l'i i.ino ol qie' rmiua 'i, rl _','' ido uu
paiialote. Trlas li-. ,'idtluilois para s',_- ir e-l ,-if, quo
iejuamit s e jsh' ,,l_)-a i al tr, it.ir ,-,, est':- 'r.no, ileben
aiduilptnr ,p i.,.1:r. iel cm'a,:a ,. T,'iint mlm i, '.- l '-1_ [iE.e


2"_ -
sente laIs reglas quLie ,m.'s para la coustrucc:ion de lus
tendales.
El Baron de Humboldt. e4i Sus "Viajes a las region.
nes equinlocialedi" ha, dicho "el cacao so pudre en los
almar-ene.s iA lus 10, 6 mi:'ss ii pesar de cuantis pro.e-
Cauciones se empleeu."
Se ha ubservadi', que ]a humedad le e.s muy pr-
judi'iaIl: de be [pues gi.'irdarse eD iarha'oas ventila ias
paira quo adema4 .le la sequedad la renovation ilel
aire mantenga frtesci. el alniaeen.
Eu ailgmunas l.,:aliid'dls -,e omiten el lavaido, puj-
niendo :i secar los grauos despues de la lerineutarion,
en la acual pierde la humedad superabundante y so des-
tluye el ie meu.

Enemigos.

EI (.',lara:as y 'Otrus pjuntuj,. de Ameiiea. tieonue el
cafi.'a, iunh>:>' insert'-Is y aveCs quo nta,'an nil trbul y
c'OnsuUmenii s fitrut,- y i ..t,-t la p'Iuta iis fr una en.
ferijmi-dad eu ::-i rtei <.ItP 1ll Ilamau mancha; qUe p.ira
impe.lir qLn io muerd, hay i.huo de.spie-'plir ti,.ca In part.e
daaiia rtiiirieidola ,con ina mtz'la 'ie inantiilo cal y
na Uf. En I, Isla du l'ubla nil ltadeie este m,,l y sli
enemii;.s sO'u sMil,, lies: In b-ibosa en tempo hnu e.ilo
Ili.1- c' hOi_. hI b jib' s y ,:l igll' .i ni 'do es tierno y
sih utiun.lo i ['lalnta e.s *e'.uierfl; !a vviijawua quo
cau.,a el Uism'ie dafio, etD todo ti'nllO; y la .iS(qiLilj
qcli' suele pik i 'ir lS rentiev, s. Tenemos meflios semi-
ros, iulalibl's, liam comibarrilus y hasta prop['urci',iu-
do'no utillidadts. Pa ra hlit dIestr i'.io' i 1 iia babonia y
la rosquiilla i: i>ria Oia par.im q.I e la-' pei.siguLin. colst:uu-
te weute de li, l 'I e I olh )1e p .es ie .1 in lllle tflo qiue
20 -
leg gusta much) y Io buscaa cion asitluilail para. sus
polluelos, pudiendose establever, en la f)orma explica-
da, en el tratado de esta uibra solubre cultivo del care.
El medlio infalible para desttruir la virijagua veasc tam-
bieu eu esta obra an el rratado de 1,1 siembray cultrlvo
del tabaci. Las criasdegalliuins de Guinea hacen una
guerra constant A estoi y otrns muchbOs iusectos da-
01ODOS.
El Cauao cn ht Isla d(- Cuba empieza Ai producer fi
los dosabos. pero ,u abundalae tfrut.o lodd a los cua-
tro arios. So cat-ula su ,-produecion a doslibras des-
pues de seco por arbol. Su duration en coustaute
productode dos cusechas al afio es de QO arios.

*

Siembra y cultivo del Algodon

Conuista en la hist.'ria del deseulrinuirwo 'i1t la
Am6riua quit' os eus)..t,.'los enrontraron eu Me jiI te-
jid,.s 'it: lakoduon, con l,:s nual, s so vestiarn .-us hahi-
t.,ii.is. Snt culltiv,'i en las diimas liirtes '1 i i0 mn'l, .
pierdn en lI o.scuridaI dJe los riemips. H',.\ i-ustiru-
yo inn ramuo ije iumen.;i priJu'eci,,u parael einistiforiu
,ij't(-i, le nt.alI.
En trJlas las lo'jalidades il'a la 7lt de Culba so
prinL Dn en.,u .-Or[fpleltIet lI'z.,nia vy Xec.-te so;brt)
1.s altas cutjlitfr e n lis v 'rtltliiis- i le ],'-s 1 it lljiHi,i.;S,
Jlli'ras., valies y dIlem s. En Ilinstrsi s q alni[ii,'. ? ,,.-.ren
La est., Otil plant., Q.irgaL'l:a c.ji iU'd'' 0 ;fl, ,i.,,n mjulti-
tui dn- c.I )tl _i-, herLna,,.is 01)1-4 y gN iil,. m .1,;it lt
bl' ijqu sin ilt !g)uailuL'i il r,, a.''r la ,il- UnU i '. -'iii ir'- 1.itilf 8
cipiulloi.s, 'u:1 '' (i-lijLiiit r l. ,i'!''h entie i.t vi'il I'-
i i irm a 'in tu',1gn iti'.: .' [e ti ',''l
La plunt.a u it l alg',u' n [,i ._',|if'ia bieu 1in dl [,' i-
t,-. el alro del mlar, dIe iui.I '. i11w a il.1hiiil.t .ut 1i'o-
clucciun y bolileza a mediJIlaq'4ii (tttaI WV -i,:, ie lh

L-i figuia larga y :;>igrsta (10 I. i.l; Ile 'IcCu.)., h cco
que su terrat..,ri,. sou el s i As ait '.)piadli, l.ii.i ,-rt-s cul-
132 -
tivro par sus esteosas playas y estar siemupro balan-
do de este aire luenefico a esta plant.
El alhodou ma.a hermoso y meijor es el que se co.
secha en lis isias bajas y arenosas tiedo Georgia, Flori-
da, Carolina del Sur y otras, y la isla tie i'iiba tienn
muclos t1errenos aun.logos A estus. El algodon qiue
alli cultivan es iel Sea-Island, sus hebrias SO niuy I lr-
gas, rinus, suaves coma la seda, resitrent.e y d'_ gran
blancura, por cu.L a circunstincia tiene muchebo valoi en
e, comerciu, piag,.'ndose A double precio) que el comun
dtie beora corta.
Los nlurtuialistas recouIceu solo aocho classes de
esta plant que perteonece A la familia de las mwalri.
ceas, peroel culfivo ha producido grm n dimero de va..
riedades.
L.is vat iedades que he vistao en la Isla de Cuba
son el que Ilaman 'I rifion pur tenersus sm'illas fiuer.
[emente uairddas u,:;s A (tras en torma de rifiuon, nu ill
godun es b.ien,:, pero pocJ abundaure. su semilla es
negra S lustrus;s; es la variedad mas antigua que so
co)noce eu esta Isla.
Hay o ros que sus semilas tinenn Ia misma for.
ma que el anterior, pero su color es verde, su algoalon
bueno pero cumi el anterior es pocu abundautoe Hay
otara variedad on que sus semillas estdn separadas,
negras y lustrosas, su vegon e-s mas abuodaute quo
los aunceriores. O(.io hay que .u alg'drion es .armelita,
suS seO ill.S negi uz,?as sc b[,.ra.Ils, su alg ,.lon es ul-u,-
no pero esi,.so. Del afio 1856 hasti boy he visto dos
variedades mAs, que son el Barbadentse -que produce
motas bermosas el Mual se ensay6 en Ferro; y el alga-
don enano que solo creee haiam metro y medio die al-
curs qua produce capullos muy grades, m1iy aitiD-
33-
daUtes en vellon; si soomil negra, y s.parada; esta il-
,uwa vjanedr i sulu lta ho visLu e, algunos jardlines. .

Terreno que conviene.

EstA prubnado basr *la evideacu, que lus twerrenos
buitiadcis 1ui ltu'm irs del mnir sun lis convenieutes
[;,i.t Cwli ir'I i 1 itigudii. a-i pte., de.ien] mCugere'
e.Sta< lC;ll,,l..' le 1.i.1e p.or hluar.u i Ubt 'iiuh In i uili.h e:l
es.,I Isl,; su ,0o.ii:in lojeO sur tul, quO sin-sor muy
ptinuliei.e ildesagte e.n pruniitiu. L.,s terruBnos ibiijus
y li:iit.,,iit]Ss sI in Ow 'o Ial'i 1 o e1 ieultinu at meuusIuL
pur InuihIU dJ1 z inihsi 6 1 lt Ige .g u d s.igu n.
L.ias llierris cirh 1[las ;Igii Ctim piI:ts. s I. la l reior
prm el ulurv.) i del lgitlner.', y cu.lido est:is tierras
RA ;ltitliMnf (ion rlm iiitiii a hi piot.lucIio es i'rnm erina.
E.l Lerlroi'n aipropi:ilu pnra, el iliaIitun as, el que an
104) IIt' s, lit iiiias lunitel iLs siguieIltes:'
B ir 6 .rillta............. ..... aO3 parties.
Arena sittea ................... O id.
'Cil ..... a ....... ............. 10. id.
M aulitllu ............ ....... .. 3. 0 id.

100 parties.

Preparation del terreno.

Parn vitar ropeticiones en estn obra, dire que la
prepiar,,hnn il-I ter'enn pare la siewbra dl alI.godion,
es el miain- -Lue SO iniliCo [Para I. ciafia y. cil rate, dIO
eite m'ilu ilput,1eni b-ic-erre uso du lu nuevuRi apalratoas
quo.. nutti,s b.ra z,,s' econow iza.
Algunus agiiculturus a.consejau que al. arar el
3
-34-
terreno se reunan en montones todos los rastrojos y
malezas para quo so sequeon, dAndule despues candela
y esparciendo las cenizas, peru es meijor dejar podrir
estos abonos que se convierten en humus 6 mandtillo
y regarlo en los surcos, pues el fuego destruye mu-
chas sustancias tiles quo so convierten en gases quo
se pierden llevindoselas el viento. Los abonos verdes
segun so ha esplicado en los anteriores "'ultivos son
tambieu muy provechosos.
TUngase present quo el arado ha de protfuudizar
el terreno lo mas possible pues la raiz del algodon ea
vertical y larga y para que penetre con lacilidad ha de
encontrar el terreno removido; si en su crecimiento
la encueutra dura, varia de direction y su vegetacion
es mala. Profundizando con el arado hasta herir el
sub-suelo, una part de este so mezcla con la capa ve-
getal y esto fertiliza el terreno. Las semillas del algo-
don so ponen A secar bien al sol y luego se reduce
A polvo &I que constitute un poderoso abono regado
en los.surcos. Los agricultores Norte-Americanos ase-
gurat quo elias solas bastan para abonar ua algodo-
nal, pere las reduce A cenikas quo osparcen en el
terreao. El mrn6rtodo quo proporigo do reducirlas A pol-
vo, estit mas on armonia con Ia ciencia, do este modo,
no solo continue las sustancias de las ceaizas sino
otras muchas, que descompuestas en contact y re-
vueltas con la tierra vegetal, aumentan extraordina-
riameate su tertilidad. La preparation del terreno de-
be hacerse en Marzo y Abril.
Recomiendo para la preparation del terreno para
siembra del algodon y para todas las labranzas el
"Cultivador indiano de patente de Mr. Ransom, pre-
miniado con medalla por su gran utilidad, que con solo-35
una yunta de buoyes hace el trabajo en el mismo tiem-
po que diez arados de los comures, sin quo se resist
A su potent accion ningun terreno par compact 6
seco quo esto.
Consta esto intrumento tie una armazon quo des-
(ansa sabre cuatro ruedis de anchas yantas. Tiene
cinco rejas de forma do colmillos de eletfante y sus
puntas inclinadas h Aeia la panrte anterior; tieno un
graduador quo alarga y acorta los colmillos para quo
penetren eu I:t tierra la profundidad quo so desee. To-
do es de bierro y pueden aplicarsele azadas afiladas
para escarificar, para auorcar A uno y otro lado segun
so desee, y a los dos; igualmento quo una 6 dos rer-
'tederas. La anchura de sus yantas desmorona los
terrenos quo leovantau las rejas y aunque el terreno "
est6 humedecido, sus ruedas no protundizan en el
suolo; es do s6lida corstruccion de manera que nada
sanfre, aunque con 61 so hagan grande esfuerzos. Es
ya tempo, de quo nue rtros laburiosos labradores adop-
toea este y otros utilisimos instruments modernos
quo facilitan y mejorau lin labrauzas con ahorro de
sudor, tiempo y brazos.

De la siembra.

La soemilla del algodon gormiua en la Isla do Cu-
ba on todas las 6pocas del abo, poro debe preferirsoae
la ostacion de las Iluvias 6 sea desde Mayo hasta Se-
tioembre para su siembra.
Un hombre puede sembrar una caballeria de tierra
en 10 6 13 dias, vali6udoise de la carretilla sembrado-
ra, cuyo util instrument,) aplicable para la siembra
do todos los granos solo cuesta de 15 A 20 pesos. Sin36-
este Insrrumento-se necesitnrian diez hombres para
el ul ismo tral. j, no queodando he-ho con t.:inta p1r-
teceirn eci'ju cun lai smtbr.ai-,ra.
La;.1 ].liro(.iaas qt.ie so hIban ,o ,Jej.ir entrre Iun y
otra seminl, soil, idos mettros tie calle y na metrP. die.
semillia a semilla sobrie LI linie-s I'?cras y paralelas.
Db estf mido pl,,h.m',s senibr:ir en mnmt .tbablletia tie
tierra. 90,000 a)l]go',,mnti''s. L;U linea int ra s ptunir.tr so
tim an a eoril .-i, Norte hr Suir. Las smu.i!s idebeun ev:-
teriarse i ,iln; l ",i ties l_'ulgoila.- ,.IH pr[W t iuilll.id.
La ','sle.:- dIe .lg'ilidi.i -iue ilebe i rer 'tl'I i ara
su cul[ivo en la Il,.. 'le Cub.i, es Il BaitbadunsO 7 sus
variel.Is C,:,i i iei.l.s |Inr Sea-.Iland, lOs ciros eu-a-
yVs .que se.. h.in brI'li- h.Iata abiura lprOmeLLeu lo's uis
pinigies Pes'ul[;lthts pues los capullr, (linve proilncen
soniD b-rmuLSI'im,'s, '-nrjrienid.,' abun:lante y tinisimo
aigutldn. tIo hebria Inrgi y seoisn.
Si nuestrs agricnilti.res bnbiesteii*cult.ivado con
iuteligeovia esra else lie algoiilin, l.'s l.'ueno_ preelos
quo hubt.ra'n obterilo .les hubiera esctmiuladu A Ito-
wentar grandes alg,.,donales.

Cuidados duriante su crecirniento.

VEl [rinilipal cuLilailo es desveltar el terreno para
qir la yerba y demos arbusris que raten nil a hoguen
ni Ji[,lan l i:ret:'_.,intu[o doe Is a igodoneris. Esta
oprititino .o .,ue-dteil laeonr con el cullivaiidur miliian'.)
tir.'adju [pir s5iti u bucvy qcue no sulo esrirpal I:is ,vr-
bas sino escanrtcia il sulnti bara clerra profaoid',il
coDvenient-te, puit'entdso OrT niri.t-ihar li p,,rt' reenra':
entire linea N lin-a die :lg.,loritniis en la simihra ide
wmiz, frijules, quimbutub6, y O.rnIrs quo uu dtu, ,pu-s-37-
despues de aprovechado su fruto los despojos sirven
de abono.

Eneinigos del Algodonero.

La aljorra blauca, la p;irda y la colorada atacan
las hijas y lios cogiollus; es uon ioecto do una line do
lurgctud, miuy aplihbiaUdu ji41'j l, IiLhS coillullle CM n
'colur ceiitous'i; se arrinan untsa urros comro la lchi-
nila l.I-,ra0ub I ir lis hiijs, ;ieftiriendo la fnrte juleriOir
drellIs, husc'l,,llg. -, lb.i' aLiulh11y basta I ltiic rtc/.a y su
rvl, ciTial s t- 1 l Cue ot i1itjuila a pjlarnta. El rewu dio
paa deNtruirlo es umia inr'ucion de palitos det tabaco
en ,igua COii i. [ ljli:adiO ail Arjrbol eiin una e poiij.i 6
bricha. El'Sr. Dan ruecitmenda el a zutre on puolvo la
cal ,o 1:1 rtr.i'lon.im dle 50 i arc.'s de cl y u I.i dte azu-
ftc ;rrij ida esta mezcla al vuelo s,,bre la mara cuan-
dlo .-e hall limimelecid, COpu el ri cl,;.
Lis IDirli[)Siiasi diiti .as uiJtL'LtU S Ci,"iS'In tNim-
buen ,-stragus en l,,s algi.,donales. Algunus ag icultores
ac,,usejan semubrar matt.tas de cAftunlu ecrre Jos :tlgo-
di1ner1s pues tieue fama y quo auyeuta tudal case de
mariposas y Mr. Grueo recumienda so Ihaga para la
siembra del tabaco.

Recoleccion del fruto.

El :iln)oin se recoge. do ias cAipsulas asi quo es-
t.iS so ;ilji,.- y tii ht:llt sO hallai bien Mt'L Cc; ticail coge-
di v,1 ,r,,vi.t,, de Iwtia el.n isE;t1 sacio, iUiP ilesi.,ues
,1, lit I1 'i i t' \ i(,11,1 c'ini ]li:i tii al sv.c'ih-rr La ccza
dt-imadlc i [, li. e.-t.i lieatl:iin, ha de tenetr put-rtas y
Vtur.cM s S a [tliS vTeL'_r.is, lara a;Lti irlihs :u tietUpW[') s--38-
co y corrarlas eu los dias hiinedos y lluriosos. En nlo
interior de la casa secadero, se dispone un armatoste
ea dondde puedan colocar. e bastidores forrados do ca-
aamazo colocados come gabetas, superpuestos unos
de otros y separados media vara do distancia. Sobre
estos bastidores so estioude el ulgcodon on camadas
no muy gruesas y se revuelvo para que el aire lo so-
que.
Despues de seco se Ie separan las semillas. Para
esto ha. una maquina que ejecuta la operation coo
mucha racilidad y periecciun. pues uo romped la he-
bra. Limpio el algodon de la semilla b61o resta em-
pacarlo para lo que so emplea una preusa potent.

Producto de cada Algodonero.

Do una s6rie de obserraciones en disLintas locia-
lidades de la Isla do Cuba, por t6rminuo medio produ-
ce cada mata de algodon de 500 :A 600 capullos al ano
y el algodon que produce pesa do 50 a 60 ouzas.
Cuando se poifeccioue oste cultirvo y se emplee
buena semilla la production sera mayor.
Esta calculado quo una caballeria de tierra pue-
de producer ai los procios hoy corrientes del algodon
un product bruto de 25000 pesos.
La semilla la comneu los animals, la medicine la
aplicacomo pectoral, y eii las quemaduras so aplican
planchas formadas con las motas, puos aliia ul dolor
y produce los mas ben-5ecos efectos.


FIN DEL ALGODON-"*1


CULTIVO DE LA CANA DE AZUCAR.

.i'moo su laIs v'arieldalrs ie estu g.r. nmiuea que so
ilrtnHV ti1 I'1;. (:'amt p"s ql-_ 0 .Im l, eriJulla, ia li],tada,
1.4 iL'.I'LI'.1. I, I l.ic';'.i y l; 1h-1.J.filVitl. L.I U <'riill. 6 ti. la
ti'-rri e. l tl qia 1 tl, 'el'I il ,II'-' r .rt' i:-'_'jjlti en L.is esti. u-
I As |1.1ra -i vte' t. a er l .i 'I i y pjuil-t0iio s-.., [,,la I "'Il
r'-u,0mu. ,in' .(er la m.ti' -irma y Juyosa. La> utras
l.'I ev1 smt mbr.nl enI' hlu. I- sI. ,' i noteinIr mayor
.witiili d.l iugJs s1i,',i-rOs y Ila' uwaylur readitmieano
E.l M r:irj D.Is Ji -o nieLjte .'v e.-t'a pl.aotaes el calieo-
V" y hlumAi:,. tf'CejI." 1 0') Niil sus raicu s0o
l''j';:i iir't 'lJuiilrts..
Li c:;.fi.. diul':, s_ c'm muoiil di, ieunichas secioues 6
ii[lt,'s sepal'i-dior' ['im uD b,''il.t ;i'tdunoll(io qule ei
IhItUt DuLJ,, enli esti [ti ir[ti e_-tirj his lleim:ts rjLe lj l,'ta
j-I Utall. y ile" los uud' saini Li.s t:,iu. -ras raci.'es. Eslos
, U it',:s 1ii tiriiin' "Lru vr3sofl IlI'l-,'s-J (I llgo sacarino 0
,.I L ;iz',-'air Los cafmntOs miU,3 jri'sim,-,s ;i las raickes
tJ'inei u.1s .4 I iii,.la.ld ie ;zfLI' r y a 'limiuyeNindiLo i s.-
ii VD (. 1'ii 1ii3o h;t'Stit i! ',,, l, l i, :u.1i se itprovte'lii% ,
'en tiaf[-i,: doi sin, para alniLtimitO dol -ia.laado doe oda
i'.',ljtA.u ,iie c'omne Wilen y lo eungo',.i.
Li ,ai thire,:.ida, est.- mA, cuando e:ha el gain, no
tliene tanto guaraiO y eI glue coutniene no es tan ri-
'o u az:'Lwar.
L.is eaias est.,mn wAiuim'as cunadI)o ban perdidoel co-
I'. ver'de tornaudJuse ailar lL 1; lis hojas de, la mitad
ll>ta aLbaj)o S:- iR.; htAn c,,ii', por si, ya seinas; y si se
'bIupaQ derranman ein lhi ,l: i Un zumo) CO[SOJO l muy
dlalice y no miuy espeso.TERRENOS,


I. 1 iii IS -i | ''' ri._lh'iriu s IliV il.l ]I a l3ti QL t t'i r
*- I un,. t;, 3i.iilln I ;,~,i-, .ii i]'l l [',i IIJ .-,itf, l U t' .-1i D sLil .
;t;t" N A,. l l'-M ',I1rJ v i l t'IV lsl'.1tii .
o.... twl .-I j, -I1 ,i,-.w. ,f't, ri,,lol -n,-., In LZi-i.r.i -n.
'.11 Y t.i-iirtU,,.i1i,,iNiI, *ILI inc. ha u .ijs. La., N rqi.l,
I i, 1. i',- '- iV I,'d l iie ri !i-i i H it' i"ji; 'ni (,1 l i it-- ,I,-i.

,, j- iI' i, ; 1, .1 1 l l rl l i .. I ,', i l i t. W- I 1 Ill i 0 l ,Ill j i 1
\I1,, l.Li '.'';. y" [lki-i I.t ."i 1_i ,l- ji.l,; i i" ~' 1 I ]in :' j "-r .'.-.i ;' e-l ,2,iu, r.i.

't1, 1 1 r.i.i, i.S III i -11 ri:llrg i ui.s 1 Lj i a. .,i 'i. ji ;iis l a I _' iii,,
ili n' 1. i .- n.A '. .I 1 ''Ki' r]:I t tii,,_. i' l 'lc is[ oiuI .l li,.,ls .
'.f |)1r < i i iiii j '1,1' I,.,', qii i < i J, ri, ij_'l i.,l'i:.'- I~li..sti',i,.li'i .
Ell I,, ['r-rfii- i:.iioK!l'i Oi-. ,ib.- 11- r'oi[iiBiill i.',l] .sO il
lliiy.. s i.i L l.i a ,ii")j; v ia 1,0 rfrrtT '.io' io(I, r yP lw ii, ii,'
qi,-!,-Tv-i ol Ih) 0,infi 'i_ i [:k hlt, f,_..ii|\lt, im1O)t-A l us i Y ......
;.tii.iz ila., .i "-' ;ii;'.iij rn i.'-ru. te ieau, s ci. mL i tiJ llih .t
ipii:le nni: irj r Ir I,i t r11 i:.t;-iI.ua.Y ie .-iuLtn: euL los rerre-r,''
ili-in"-o y :hils dt l_'- st'il_ rir]s' l.. l Ila 1 a .a II ,1,
O< rt ]iti v e l.i e I, .i-'r l. Iias y [iitr *- I',iL:iii .i l i
i:i .rlllhi.ua El In s i t ltL i L' traces y inuLy bhLiTnJi-,I
j.i '.I- .j v'r' ce i: .,if iin I,,_.'i. i [r'rn "''tntieue 'i.t.' i .
g.i dhi l'i]O, in .l l0s [tell'e-n u SR t SI-USS uie-siroIlli, es WH
io'i, S1l i l.-,> t-; [JiO I, [, _'' : ? ,t.it.utL e flJ1s l/7u.'i'.l.
El tiI':-'?1o Uic' ntLliiOso ),1l' ('Itii-:r' Ii 1'd .' 0 I
ivi .iu'les r el tij.is li. IIe es, iri'iIni[il.lesi[ p[ rli 1111,i pIr
,' d 411 (.de b 'irri: 31i in do |iiIr.ii [ei,.ieiit -. tIl.7 A,
i '_.i il n uilli -s 11 iA],iu I ilII.'. T,.',, r e i eIlo.ls jit.i' is jii,
xiiiieu ;i rsta t rni ,.sii?[.i:.l ~i'i "ilii"iJ : ,. hiii ;i i. I .ill..
. ii Ln y alt 1uil. ,.Ii .iurtrs d.i? jug, .-:it;: riih 11 .r.i .I..i ii.
E.I t rreno Iin : P:s vi(el iilhe p.1t'1l e (.-t 'i nltI'' .1 I
1 -ilt ) ,i ,i lI)Irii i, i di ii"i-' _i i1: 6n e1i s. i.l *0,iili' il.t i I
cnuu ,iniralc.d y bay iocalitlades eu quie S LLIy ditidi

ha,-er us de 61; ademis del estrope, de ias yuuntas do
buieyes y mayores esfuerzos del labraidor, las Ilhivihs
desc-arnau el suelo y se llevan nfll solo el abonoqlue se
empica.fi Si n3 Ia 'apa veget:l que tenini1i ilrimitiva-
niente.
Los terreuns llinos suelen ser atiegdizos y estas
jLtZlds enchricnadis b:icer ilnliho da, a ;a 1.cahia, en
estOs I:'asOs ?es indlispensahle desaguar el terreno' p''r
mdilu de zanjas i bh'' yns ileour'. .I ipiedras para tiuu
estos hagan las veces de un tiitlo'., _rmplieandn cabe-
liis de iarro cocido (irru.eai llrl 'luie'por ellos se
haga (i desagiie.
Eg mejor cultivar la caila en terren-s preparados y
atewdidts con todlo I' qtuc ins Piet'uias DOS eusehaln,
I'or qitle en mnen._r extensiou, din mis fiuto. Una eia-
l allertia die tierra i eu ateui'ida dI ras caba v de me-
lores Vindicirnue fbara iritdlucir azbwar, que tris ca.
h.llet ias sin esos cuiildad.is.
Cuando el terreno que se apiica para el cultivo (IL
la cani, rio tuviere materials ,alizas debe apliciLselS
rerivielto coni el ahono, bion en forma do cal 6' dei cclA
clue .me estraert doe lai piedras i:alizas. Si se notare el
terreuo nmuy poroso, iMly Su.iro, e-to DOS indicarAi quo
r.',?esil.a bai ro y es n-ce-amoo :lilicA.irselo para que la
tierra sea algo pastosa, -iriunstaLciati muy tarorable
para su veget.acion y seguridad, pues sieDdO las races
de las cafias 'ortas y altos y pesados los tailos do
ellas; las acuesta sobre el st'lcrt c'n.lquier viento me-
diano, si el tnireno es movedizo conmo result en los
ultos de h arrow) 6 arcilila.
La esperiencia ha tlemosttrad'l qul3 los terrenos cas-
cajooos produce it mejor e.iaa y la mas abundante
en jugos sacariuos, esas piedra: c.'alcareas egercen D;ti
intiuencia bene.ficio.a eu su crecimiento y eu la call-

-4-
dad de su.ju1C9 sA.a 1mnc; todus los afcrieultores estian
v'i-ides cnn tftiI vtfrlijd douiostrada bastu in eii-
deij'Ja.

ABONOS QUE REQUIRE LA CANA.

Las tierris donde se hailan srmbrados los caim.ie-
rales, .e1 depnl[.pI ii >n ,l ht I _.,jugOs s ile. (]U eS.t.l ,e
1a pl. t pt ara pa irruirSr ; bh-i:;, plie', quo devJulv'ereioti,
.V e.tl -i (.- LltiLQi i t',1i-1- flui-il i dtl alliutiO .
i.'I.. nil'' s 3t' i- r lUDi_ nral it l OS 1'fit s .IJiOlclia ie1Dt.U y T
lh-ihas-.r ,ia y.t ], Y1A tl Ii LUI O L i)Pru'l i;i c unto I I ij m-,
ei;li). SV di. 'l-:i tri l dr li aT ; sttI l tramlii1ild pern'- 't,-y li
general iiql-l ad idle iUi. trOs iabori, ia liljrad' ,i r, ui' un'-i.
ilii M.]ilitlJ la titrr-dI iin Cl e-i 10 Mi ilml dii,, tio' tli ti
li i'rzd8 qule prujd r v qut lI.IastL. abonai lais Ipar, hat-il
laI ferifihs.
So lbuenois alioinos. hJ.I er.miereoles bien pidrido,
el wantlilo '6 tierra vegoeal, las eenizi .s, lia cal, Ia ?cil
i)arina, lois sitll'lros, ';cid LOis, las basuitLUa lus CC'o
rraeIs, la aungre dui lis mataderos y o.Trs
.;as eunchas del mar roducidas it p,'lv', los huts-is
minldos, el yeso, ed )y.,'gli(, el ibagazo, la cach.,za, y
lIs re.,,iduos de 1is miiele-; ecriviene tatnbitn .-eoijljrar
ein Ios cahn vertales ha rrjs, l'ri.i t l ,> va:a y otros hI)1.
n'os do lueh(i ram gd._a y p'iuti em' cijiriejtu, [j1iai 0-1.
tmi i"trl in isuro fi aut s'I d lrec[r.
L -i i' i L ',i uua tdo las sJustaic-:ts q e Lj.IC as utio.-iil
lit ca. i y l.- e'enjiza: lIa giluin s plauta,; en gran ceint.idad, c0iiio el i gi''.'I. ii..
culir) so vi'V d recuei'nidad'i en etta uhil IatenD|, ,l ii
desini'ecuante.
El cultirvo de esta plauta nLI los iuge'uios dmiia uu
buou abono para la caha, mticho aliweutuo para lo1trabajadores y animals, abundante aceite para el
alumorado, inmucha flIr lpara1 !1.1 ra die iiat-j., duicbuho
grano para :a c:iii lucrative l1o gallinas, p.,vS y p.1-
jomas y 1)o Lm am ii.i Ltntle s01irt 0r Ido, Ia blu,, [..u-s
desaiftcta las localidaudes iuii saiias puratitaido el
ailre d-, todous h giLs-;s oncivos. Al tin d.e esta oibra sm
encont.ruara esti malterla Iratadn co la Xn teStCfarj '11
irequierl su imjr:' ,_ta nia.


PREPARATION DEL TERRENO.


Debt ar'irso ,rofundam-nrt, tanto al bumper la
tierra comoen las ,leoas labores para sncar di.l ft.i.'
lt ti erra virgin que countien lusjuguos ms untrIl vi,.
Los terrenos couapa'cos reLuiIereU tres 6 cuatro la-
L,,efs; los ligeros y areuosis basirta mon dos; olu esonial
-i quUe quede la tierra bian natllidii y vesp,_niada para
-jue soti boneticie con la luz, calor. elect.ririid.ad y hu.-
uiedad quit revibe de.l Sul y tie li. atnj6sfera. iDe U1a
1 otra labor delie [pasar dt, ii it 15 dias segun Ils va-
liaciou .'S attll.nl'te rienas.
La filrima labor so ha;rA cou uu qrado iatundo de.
I'n-gie.La 'le modo, que hus l, ilt'rS queden de it d.'s me.
[ros de dist.anrjia u.J tie 'to y tie ] pulglida tie g ro-
rUnditidad pata que la cafia arr.tigiue bien.
Los surcos banD di? ter lft's dy [sile i' i-,iy rie !1;
dlspuesto8 dIo e-,e .mod 'ut-do b red hi v. uMi ti fpe.' itpi -
('ilor tirad.o p r T .i' uab': allo que tantus, brazi.'s eC'onO.
mWIza COo SE e.-lh,'mra mas ai-laturte.
No Bge dtbe firminar tl s tIa1 iih.it-Lhu neau illpo antes de
Stnmorar y para Iiuillirbien i.lil-ai ajutus lt turmaaIr los
Sareo dobe. pasarse la grada de pur ts.


- 6-


.PLANTACIOTI DE LA CAFA.

Dol., teij ef el f I i II r N t 1 iiil ij -, en IU e. Cleirri'ili lic lIa
calia que se trLililei' |.,,r.-i '-,-'[,'idir, que i m-i a' Luilura,
fluda, de S'J g"i-.'.u IJ .tui'.il, ,Ji-'ii' it uo.', Itrl us y de I:i,
piriwelaslJ rii''- bus.
La plantat(iuti -, L:'bare en Is r in ss ili.' 1,i ng; a .l; i do'
A lnil x.;-t. J, .iut -k, C.L111 Jl 1 i:,in i [_),tr 11 S tl ^ IILIIIJi O .iO[
nucesit.i iesdil el ui iiui-DIt 1C] i]Jii sC SilorI. 'e tic< liju.
inedad en el t.erreuio. 'di- ui-ild lilu .si el ti.emp'., esti-
bicero seco, lo SoU mi.iV liiu c ,i'j 1.-1' li.o r'i.us
. Para Stembrar l ii "ifri se >-'i tan [ n tro .,s de oiedi',
menru ( IU Ul mtr'O ei-il'-ale ;I va.IA y -7 pulII;ltis C;iS
tiillanas.; 6 1 var'it 1 puigy ild-' *i) liiea-ts t: i taJal el
euvoI t'ozo-i hay gtie.al'-ute 9 ,: diez. uuiis y en
cad_;i Uu1o n u V LI; llt-I]ma Estrs ti'u;:'L.'.S eiLIVeUe pO.
u_-rlos en remIiJu [ijr c-['i t de i. i2l 2_ 4 hi.ira.s y para Ii
siembra .o 'ulo'2aln oLi.is l[.izo.i.'S, U O) .iDtr' Ttit del l 01il .'i
disriciat i de S pulgt i1.i. aiu'sta'l"'9 le, r i) i i Ills i-urP-
C.uS, Uuos a CoLutinu.w.in tie Ils itius, s a diea pulg-il
dia- d'.e Ins quo Ie sigut--n; que coniuo se iLilo sio bian fur.
maldo dichous SujiLo.. A ili ll m tros d.l I.ii. Ntraflni ; C'-
blriol -o la I-afi asi S dizit';lCa c i LfID C tp'i-.l l Lierl.hL
hien mullidh a de tiual iil ctIt liet .1.i.
Algun '.s ngriL ilturts, i'tl'aD I.a c ('iad solire imnh ra-
mada de I:uigullY s de1 I' I ii :nrLlm ,jl a U :'i fl o.r i.eil.,los at
verdIes, cue elt.-ha ,h 'oii'nl 'I ,1 1 t I'-t v lIie4o c.liic]u
-ou tierr t el Eodo. L ls ".,I'ii i.eiaiis eft .ste mlitt.ido
ban (cuLrieOspuOdidlo 'tN. .t'4htO'I.ilu'.ul .,n Ci )]h- ,i m1
buen resultradi,, 1..,r t.ili- i.l ;iahuno Ve'i.lte .,ruove (10
hUtedtid prinieri o Y lS'n -' .i-e i_.>-iV -I ,it LI bt i Ll h tiS
que e- bLue.D ai. 'J, V LUienlinas l ice ] e-ii-i- ,J'iiciso,
co'useiva la, tier ra espl.iijtida tie tal wodu que durautei, Z'n 1,iL ci 'iWL) st.L recli .i tindl" la ii 'L. t.i'a iniiduioL,'i.l
I, ]t a ait.Lisial' q l [.'Uc,.ic j i',i .trai' li Li':L, iiLJ h' LI,:.

CUIDADOSQiuS : REQUIEPE LA CALAA DESPUE__ DE
SEMBFSADA.

El phfti eri.i e0- i huieil.ii, aie la flii ra., doi e.1 Ii'ii'i.
so v! rigt SU s IIt p.i-..r ptIv '. es. iuila I.- Sea' a it. 'i;
tau g' 'irminU hu II -ij.is, la 'aba s, 'et" s i i'ii ; ,y a
Ills J 6(i 4,1 dit -% L\ i I reto ,uo ne, rit'sI t ,l ''al 'P ajuit
s a-irim';r-les tI Trs .I ; esta- se v;lI ihl. A li.i, tiilih lJbria
tv rb repei iloe t l l r ,ir ps. to\.9e lit'. U ID\ lit- i O LID I-, .lgit'
.trriinari>-'i Miucho t;autaaia'l. Ezra ;v'.i
i.,,u pntt'fe__"':aOU a. I 'i ,,aa l i r', i St.. O, <.', -D ,lfi,_-,t'i till.',
IUt 'llt[-b' h .'to t,ra.'io air lilt cailill'o q, liL-ev Y ijU i
i-h1t .Si.jiita.I V uil':'O .% 'jI Lha' b it u Li] 1..1m, a!ii SutJIi LIU
ti 'i'.bre, (l trahl aj> dte .5 ga, b Intes. L;a sl:'iiitra l l S .uL'r-
i'- djins metris ale ilis[,iUn "i, [I If-.i flcta y [ai ati-
I pero mite thlia'' eU a t'[tI: v.nliilil J, I- LI II.I CitL-l .; .it ;is
IIrUeis cu vIl.fl-: :ig, D ifi 'le tit l' Ildra Iley'cl lC '. t l i'l
a i-d It-Itlit Ltt Id 'fll t.-] t]inlioi Li tic la giaid;', Segiti~ in'
itiijiiera ti el .rTt-Lt [1il-s .iI iull fioJa s I _1.t tiiit-Lti,' :I-
Iuilpia las aIrb;ii.-,, uti gnian alo.oi ile iiI. tnlom loiar
y brazos Cuit) eu oi apiri. adlioi.
Otra venutaj tioieLi-' lat aI:LIJl.IA -li tiil'ar A .1 ailts leI -
lli. Lite disth JiD, i 1t1; i i 'h li' ilit-t'L i t Lt'ieL tt liia il; l.tl
Ilt' [alantts. l.aar ,tit.is [ala'ei ., li itJ,;iii'i.-t I jl,[t- ti :t Il
1i tie-rra sirj e ru,.ti -r olrar i nh.' l Lls-it i'e aI l lit i '
ii_" la'is ca' as [1,. 11 1.111, Sl hai 'L .l'lI ) I-[--']'[Lii'3a nj-.lt
ate t" arjtar la- i pi.,t l. ti erra sri, ili iiiiu'il iil tiil
i'il- [D ejer(m e 1 o rif l it i.) t.la ,:r i.;s I't-'a' Il Ii iiiz Ui-
r'a riublio [iO1 titJli s iJ i:ill;ti a.1Hlir, V l !i/- trz ull
i,,.lero o J a utit- ratin 1 :1 egctiit.'j aile fi d l nM d, ljl.ei OtIL)
estivs vent-jia, laS i Safanss jiridtiaco ale :4lidrauls ei-


mensloies,e muy junosas j ric.as neu azucar. Si seo adviur.
to quo aigiDnoS tI'i.s, s-us Ilema.s no retofiau, hay q]u
i'osembrnr para qui-' no qeuilenu c.arus en los suii,. v
aprotecbar el terreitiu

CORTE DE LA CAFNA

La caria dehbe cortarsoe i so emuplea jara tii
borar azdcar, ctlanllO h ;illAt wdur:ia iue tirtm
ees tiene liiyur ca.itim :i;Il ito jugo sitea rituo. P:ar,
conocer prActieadmenet- MI hu..l l estailo, so e'I tariin.a
cala so esprimira su jug,, ech,,icdoloea nuna vi.IlpI di
gran supeificie y se espi'i Ud I ail Sul en una ies3ul'i
para quo se evapore, y .i tI jugo crist.a!iza se considl..
raran las cafias en buea saiIZOD pala coarse.
Para facilitar la bueia madurz, debon (1espajare.
los cabuaverales que hani de emplearse en la muliemIa
g0 6 30 dinas antes do darle I ol ortc; estu facility tiam.'
bien la operaciou de cortarlas a l dor du tierra quo e.
como debe hacerset no so'io por que seaprovecha wa.s
su parre mas sacairiijn, msin por que curtuda al rtiz '?'Jn
]a tierra, brotan niej,' ry con was lozanias.us roelfto-s
fDebe darse prin(ipi]) al coi tite ilns caufias, porel
frente mas lejano del batev de cada caitaveral y bib
cando el pi6 pur el aIndo ,upiestu al que es 6 caimda I
caba, pues de este mido es [i'is thcil mortar, putus jI
lado opuesto, las bi,.as y I(ogolhl)s ilpitldeu ver YV acei
care al tronco para dar el corto.

CONOCIMIENTOS UTILES RELATIVES A LA
CAAA.

Algunosautorei r' P,,:.uiendan la poda ,le la .ana, a sr-
gurando, queel ieudiuieoutodo ',11 jugosacariuo aumef-


ta nolablemente y CorlipeDfla con usuraesetrabojo. La
pod1) se. Laut a sf-.melariza del tal.aeo, esto es, ti'uiruittllo
Ia p[tltIUa iJ.'l *1 i t', lig C ltH;iIltI Se aprl'XsiUlw. 1.s tJOca tie
e< .hir el tia rli; etll e:! Is I 'ti,. Ils uygos utlitiivo)S qluo
.ubiin lairati lnrar la tl_, rt-tr,'cedeu y AunDeilali y
mejuran s..- a.'iarlu .ic i ii ,tia.
Para consercar i. ,-.,ia rerale, st ilel.o biumeidiaiI-'
II0u3te d"1 i' .r'::'l,- s, (1t1i1`rir 3.a p..1I, [,1ims Iw piien lai
ectr.ad I ItI 1, 1 i-alr y lbeti Li..u.is die lIa ;tilm 'D tela
que sOn aguntes p,'iide[ s.-[ i pii el Ir.tv tie hoIs ruito-
bos y en seguita da.rle i is happeni. o esetrdtaJltui ls
durante su crcl' Imieutj. S.-li. l:,e cvrrar .i eitra'la le
carretas, tiuyadlas, ar'ras y s.i,'-as ainimales porl que
pisan la cella y Ia estterflli/Zi. Deli :cti cori.-., Ia cafra at
uti-%il d-I su l,-i, 11.ur 41e si s1 : d(-.a. alguna part de la
cafia, li.s rtit, ju is is ]haeu p.r la\ I llamas dt- estoas I'l-
ftiltOs y esta rid(Ui:t'iou t-s V iezitIlInia; In's viguro.ua
son renue"V'os u hij'rs que lirotan f l: It la il-.
Lab -,.'s_':hts j. te ithii" ail paiiii-tar dos mezes. Lia tfa ln-l di primer corte de Ilaurn .'lc l if
hllIi.a iu i a (b: piiII,; vil 1i- 1 0 111 o ,,I tf Si oa t( IC jIi tM,'a;
el terce u irie S,,'iyf; i-l -.mi lt y _lt-l t;iS r wi.n v.
AuaDJO h V; y a 11i 1;i I ilu Is. hIN mtfjIr sienil 'ira. do
la caura es lt t.]ue -4 hart, :I n hI.s tjeStS die Matzo y
Abril. Un cabf veral asiisridp (c'fl3vOiitieLitnelJtt dl(i.I
en buico estcuiilb e pici'tlicii,,) tIe 12 A 1.5 i- Ioct.
El tol'r.c ,Jo la -i co ia, i.uain.i l., a tierra se hltla nmuy
hb medJa, pIr las lufiii s, ,-.- i. (-|ILIS.O i it- a 11u1lil.tS l'.is
t a'l ve.ralvts, pi'.' el .,l]_ i li l i 'Lctliert- 'vt-oul.ii e las
ruaires y las. rio mp-t ,c.u I o mial t-to ewit-rima hli ep..
Li', CabfU verit'ii Viii- jf 1,I-ie l iie tll niu l:h's claros so
aran es,.s, -se sigribtu ii e -i.Ii"iato.- y despues quo
te ;nprovte-ehi la cusecha it, ite.,ra viauda'so siemibra do
cafa y las produce muy buueuis.


-10-
No debe aprovec'barse p.ara la molierida I.s caiuti.s
quo estau cerea del "ugi.,li,., Ipue. encutienen nuiLha
IagUa salitrosa. pOr]'ii ilil 1tO]Lrio SII.'iI.UO, Ste demOl ,
Ia decoccion y sale mal ai lauahi'r.
La eaha dube mLi!.'e. Io It h inpia pos ib .le t Sus
hIjayl se i:a.., pot' ,.IJu estis aiibssi'ien giitraio ..al pi Sil
pur el traiche ail tieuimpu ile molerse.
La Cd lta tilebe e?.-pt)lI irse jI.) WtLS .jil0 S13 ]iLield, pue.
bailo el Mistellia Se-tuidJ eu mui,.h's iug"II,,s pr Ntus
aiilos a[paait.us, h'iy t nit a ',isisl 'erable pAZ'.iida i.h- tzU-
ear (lUt iLqueda VU (? l.igai'o.
La ca'ia'n. iJeihi smiijbr;iit s ]u li tierr:t errunel e
calihente por ul Sil, IJeb, e[-)pt'rr. Irso e-u el rqo ci.-l' y la
uoche li reftresq'l'uo, la sielira tnri dli- uul.uliaius y hu.
Ilt'doa es lUlS \ _i-l it.t isd [ ps ra .u l iunI grem iilu ieiui.
No duibe l oultiti-t., Iu i.: dluti'u rio lus canaverales
pil.r quo es ilaut ili qu e-LU[,iulrec. t l tierra y al md'r-
ehlitarse eutefuJalJ caili.
Los cords ha.i'eu iir_-Liu idtd c en bi's ca cvoraleos,
debeu tenerse en chijiu-ris.
Debe tenerso el lujay I.,' cuidadt, en quo noi so eorto
cilIL .gillULaL, basta ,Iue so prMInlpip el corto general
para la molienda, pties por I,)mil.o se ijt'ti6 Unt cara,
empiezat A picartse el etiafltvet'a], ilenta.loso do gusanus
i0tedI.'reS, qijue ciausan much daflo, pues estas canas
81 Se liUtileln, dlilfiin1 el gLitLri") comunicindole uu
principle iUillo.
Algunois agriicnt'II.' +ijutntflu:os, recomiefnd.ui toner
la caba eu remojiJ d., 4 tres hnur, on uht !i:chada d(-'
cal, iante. de -ei lu.1laria u eu LIU-I ilisolit-cii de Ai'i-
di e n'[i'ui.- (-o 11 n il,.i .''11 I.io ilbo eU IA p LopIlcintLioi e itern
libra de acido para li.) g.lunes deaglila.
Con esce soenc'lio prucedimiento so libertan los cafa-
vertales del pioijo blanco, muho, hougus, cresas y


-11-
utros iuflectos, nlguuos in.Si 'osuscLpiei s qte enferman
1IA I ai.6.
La ,.ria tie gaLlliuis y pric(-ipaluiente a iJe guiuea-
niijuiv until ,1 I .a i 'iLti'a.'-i'les |ir_" ql.ut lus liipian de
MU MlltuiJ i.l l ,iti.1.jlllI, \ ij,'Iju Luu>.h,.s ns,_.'v ,) per-
i uh, ti et'ics.

S1 1O1l' (:UiIalil-_i'd Ii'iiUSt, ti'.h, h.ll'tierel que to iUlr
',.,giil,,i e I,,. jul:t j'- e l l I 1 .ilul iiiruit-urt-i dtj ltS
b.itr il'rt C t. s ctiai S i.t '_-li ei '., i.1t[. il.I' lI Iti.liernlda
pi.liil j. S dO q, 1i,!t ; l, [1. ', 1,> I'.'iOiii ,u'll~tdji l e^ .u,, del
1141t10O, U1.ll.4 i-.1t l-IdO Z1.i -'O i II piild I'Jl'l.'l ,J SO t[li.lZdlU
,tit'in s t a 'i tiis i -' sits i [ iwt-i ihre.
Lid e_":1a.d. e I ') r i. Ihli[I i I tgLij,_r'j tf-.L ItS t~lrol'l JAUo COJ~l ll-
Li ';iiT: tit> Or 1hi. E le. eut-r en iris [titenuvis uiuiosa-
d'js y in.ntllitu.s', va [it-ei'ieLld,, et l Ltgt s!." iri to ;ut] Welti-

lill' IdI 'l'.sta. il ,V dt I 'I '- >;' 1 .i.
Li.., u iejic'', aL' tri: -.i]][, -4 u ti. iO [.iii n ('OD .-O l'1 1-
il.t i'iizon, qnl^l tiilt c'alidll lii', ilr [it1"1'i lbiiftu alteudil~l
O er.he p l' riti'il liUUI 1.;i]i i iN 110 .'lO>L' (ILA 17, arrobl.i-i ot-
t,.S i'.,: tltl,i. Para t-isto h.iih'_] i '! >'ili-uli. Sl1 g i tu e, tI,-
tdliiiiU en c;liihL t l.>ia'Itt," ] 1 l -I. .is m iuinio re..L I1.-ii.io,
'l1.410ir1-i:iLrji. 1 L ltK'i'7i U piIL',.i B:>.lC' r u10 t1i il.luerl iS.

SuLr-)os en Ui cittl.i.ll.I dti [terra
a vj r l'.s i ii ist 1 di .[ i . .. ...- j,111) sur, -I's.
'diii. vara'd .ilt' S nIr'i i it'.li .d. 'i ';LillS.
ri.',til I .- n-' i. e ti t ttia l i _' li ),i.ilu Cind .
'tdult 'i; a r.S.tst [ _.L I u ',es c'. [ I il i .... I Ill.i ri s.
'i,:it:l de hi rttt 4 [ilih]]li tnt 50.lui llll i
i 1 . . . . . 4 ii .l s .
quintalm -it, ,i;'i, a. I pr,,.lIue i1U
gua.ripi . . . . . .... ... 5 libras.
Estsi. 35 lijilta tle guarapi pit.,ILic_2u
de azuc-ar ............. . .. .. lu libras.


I I?-
Y el todo de quintales SUmlIa en arro-
ha ...................... ..... 17,550) nz.'ar.
QuI son en ca ja- dk 17 airruIhas nuctas
cada una ....................... 1,032 cajas,
La esperieucia bha ciDlir';adoi estos :',c-ulns.
En IAj- int1gei'.'s d l, I -la I do Cuba, >ulrilJd pur
persaona wuy ent.inhinla-i y [ 01', m 1 .i. -isibra i,
lIt caud, y t.u1.0 -I.s prodintu coS tU azllUC lr riLliibdo grald11s0
uLiliI ides, praec.lraa croiu eortas dileretiiti.ts el 0n16LOli
sigu ionte:

PREPARATION DEL TERRENO PARA LA
SIEMBRA

8s emilieOzA par ronporel et'rIt].),o emnpluaudo el a'ra-
d,) Hal number ) 3,ar.,ti.-i,.'to ,ilo largio del caflaveral quo
tone 16 A IS cf'ril-I"s lie ltrgi y 4 6 4j de aineho.
A.I que oSt il,- tc:rr''r'io politH.:-[,nt ente r',raaido, SOO
pasala grado pa[ra i.esi-1nvniizr la 1._II-ira y dosurrariga
las yt-'rbas. lie U1.1 a ,1trias lathlre- ban de medlar 1,'
dias, par'4i0 que la iatLuj'sl;tm alDt.i'le el terreun.
So suica, pNra semlr.-ri.ilo) wia ii onto possible, cru-
z"lndOlOc, 0sto es, O lil'lr-ciiIn dI .l atrnho diel canfltVdIl
emplcau(.losi el Wi wSM araddi. ;P Hal tuinmero 3. L,.,s
surcos su abrenu u linear retas parallels, sep:,rati"
unodeotro por um i.l-r.taci:;t dl d os metius y pa'm qt'i
queden coiplntan-ure tbIlrat'c, so pasa el iisffmo
arado dos u(casiornos [porel [Mi.-S, suIIrc', ie mwodoi) let
at ir prierol dln un estreauc) ad umi, ste abrt ILL wiUt-d
de 1el y al rrtoruar tl puuro de partuida so abre la utla
mitad; ptis esre aS radu por su e:-pt.cial -u'ti-S'U0CIUD,
al surcar primeruurt l vuelve aIn tierra a 1nu latfi y
al regresarlia ruelve del utro. Alguuos, palrua t'raji
el aurco hacen uso de un arado grande do double vet-


-13-
tde'ra, c-n el cual, con solo una pasadaquedan con-
renirrt.emente abirtots y se econowiza tempo y
tfil'.ito.
PeIjara'.lo el surco en e(sta tiIrma, se procede A la
Simlirv.ra de l-i C-;i1.a, UDntS I.i sicItbran !nieras trozan-
dii slo I is enfcurtad._s r..llii 1'u1o. aZA'i(Ltn.u bite y otros
ins lividt-n (.u doi partes:. Si .,1 terreno es tfrtil, Se
,i-.i-.len t-u tel ridJo dul suirc', dos caflas scpar'ilas
1.11t.ilelamente s pul'alas :e' ili.tnriv.A urj' de ot.r.t;
m` r ol ti iro) o in fiere ujnIuis ;.Ltonfuali,. 6e colocan 3
it-,m; en li's iurrii's en la ujismW direce>i n, unas A.
IIlltiolIlII, lil] d,1' it I ; irus,, y siewl ire do) tudo queI lI
p.mre sup ri,'r 'id l.t ;-lfia arlst ia., t.,p[)e con la infe..
l.,i' te I_ si1g1:uSiO en it- surro, v al Iinalizar y empezar
il i..ir .i m 0oilii."l trli.'s i l l.i parte central 6 media
d" Ia. ca.fi' pfles se ha o.iServatlo, q" no las llemas do
m.iti pirte, priil prii.ti l lvtf.ii Qm ., vig'Iii-oss y qute no so
eri'currai, In .qie con ri r -i 1n, ;l ls l ej_-r,.,s (-o ihis guar-
,ir';uyMi- 1, i.llt: iliie 1,, 'i v itias y el p.aso de hloi ri i-
rimle.s L(. I as e.tro'jee1.
C'an.li li a ci .-h1" a hari- ili,, ti i al niira, de medio
*lii-XP ui R; n'g ij-n'11 s 5 [i' p a it! t'4tirj'a i'pr tit Allti.
Motre Ijr.ci i y s.iirci, 01.\' V. 1iasi ri luIii ir te txirudi pot
11i iii hiie' Inilr0 i'' ialiall-i v i1*', e. ba y rIt-L l"ve Ila
titI.Lra t Inlst,. l-iI- c(-I'-., i l" 1: >a;ia. 3 lai dfnmns ycrbiis
V .1l hilj.-..S, P _ir_ j-'.j 4.liii i --i'i-e .i in inl lul a it d a l ic ia s
.iriaii:"in ll1,111, |.I, ]i||r ,IP.I- te ipl i lr l t-.StO 1o "u Iu-
Li.b -lh )'i 6 fa.- rit--r. inuri l,. [irr o r iet.V..
EI S'-Ogu.LI i .* ii1ir' l;' \ ,; i -d [ I 'st i.< 60E plea
rP i Orai i'tr 'i-ipie i i!, Al Ill',l ije il Li'li r 1 sp ,i -P.) plisa
.1.t1 i. piilitI~a; It" lI. .'.-pa, v\a [rai.,i por un 'huey 6
' itb l,) % vit-r i.- -Ll. i i. 1ii .ail Ii,: tl.. I.i i:ru a. Esta m ism a
til''ra.niu do itp.i.rI-car se llit-va a c.il)) [Jpul seguLi.la vez,
aute,3 quo ciorru el 'cafiavoial .y [i1.,a no estropear la

-14-
cana se coloca un arco) de madera on el y.go del buey
eii [1),ic'lo horiziutal.


LABRANZA EN EL SEGUNDO AFO.

En el sevgunl'a.t.,t,'i,,e euiLleul .rael t1lt-renuc,.,mprcn.
dlii,) 1iLire lus Sii.l sv.ub)iertiii-l-ID 1119 II Iii ,,1f4u0 sp Ij i, I'
qiino miepide el libre trSnito,.'Il aiL'l, vu c luullucuor. i.s
die lia m a i'.r i[ m prlii-iau r .ia l'l it 1*0 teL Lj.i, i,;id i,.,
(LIl s' s.i lj Ij [.,l,| qi.le i-' .iidl. e.nt.r l't- -I Lpr llil'S Suil
''S yV So ci.l.uca eln i 'H I iirJ.drLlT;.'.; So ra esrO .rai',
limpi') en dun0tle s1 S oii..i lap iiP. pa arar.t" el segunidu
trajm'.) y ai Aluco3si VtLImiu, Laista t,.i-ilihr.'
En lo'.s terrenos .yi.rh-,_r,_is y ean;'Jos, en l si eSui
doi ioo, a si (lS ih -ioe it h ,.,'It'.lu I.i etIba., S13 illlre .in lu-
>'_, Ai ub ]l111., y ott',n ,i,. il lleit ,i_ t,) ll.).A ru rt-NlLd s, par.t|
ii c.itial se apjtrta i n n I tlu las,. h.ijIs soas y on seV u.i I
dla sN '-Ol.C,'ii estiM c0.iij i i'l ,ii t i l-stri.ij,.iS y aIno
l1..,ts r p[Ile,.'al, tentro iletl siu'i:i, y |iltL. t.tal rlIns Si
0ilbV [I I umiuvro situllo i su lad', ldie njjilqiie, la t.iafiid.
(1ie SO1 ie !atiV L -l ill c in i tiilih il, t uLm v-,it-i iera ci.l.i,)
la.- h,,jas secaq; esio aleitn;l y bI n,_lii.t ei l t.re-l il)
mallnte iei. ll'il e.spoulj.it:lo, rufn Io tit.l, ,s el' ou,.\'evo' til
lat ,vfirL corraila ve ei.in unl U.IS proninll(Ut y li.i tLUlij,
En l is t.'rrein s 'i.i:ii -. hbLujujel'sd ii iqtlM lIAt:C "I.i
lente liediu Lmetid i0ejt.iiurui, se [li,. LIU SUI',2, S.,ep."
ri.lo dliez;' pullgallit ie I: 1e.i, v'l.e.indu, I11 tierr.Li h.i.
cia el liado "lift0 i V' iasai.lis i 3) 6 411 dlimLs,.se ar ,1
pJ.ll:lio COtl]NiHdi1do eltil'Oe l1is'I. SU tVl's, it tiU de tl
par los quo se abri'eru .I di-' pdluilg.id.s ,.l distnNi-L
tie ]Ii "it v ;. Con esta ope)[tLeiOU e lbt.liftnen muy1 Li0e-
uns I'-esut ltLILs; el :1i1'. I luz y e1 U.ilor, pcnDtrta ter(A
de las riaices de la planuta, se desec.t Ina demasiada hu-
-is-


* a


medal dl torreun), y al v'lver la tierra Ml surco, que- .
da e ,punia']a, -euj[i'adltinr ,,lt, uetii .0ni.e las raises do '-
1:t ,'ala, qtiO pt 'I eso-' ieeduo jlin;1Z;i gri.na lozanit. "
El anut.ig.' .slCtewa dIe se ulbrar la .'aia Ai curta dis.
Ltifl.ia, ritue eitiie? otilS miiIh'-i, el iU',iqvenia nte do
iya" p.iat ai e',,gt'r la vfia ,ir)ta,',, .1aS in itrolueen las
(Vtrrt:i, itenltri. dIl i:.auavfi'.I; v.i ht-mI.is maulnfitesta.lo
iLLjes t o I IPirji.iliti--il 'ti.te es t'. i., a lai |Jllutar-iou Setn-
i atidI a IJ0: e.' r.ri.' t il iisti rjiin en r line,.s recras, en
cu'lrit',tri'g'iis- it, [pin,-j alucho, L.t-i .a'letas penetran sin
,l;ilOir y ciiel,1iiln Ioar lI.& gliardarrayas. Ademas pue-
i e-mj' i-['llvai.: I las r't-VhrS instruirnitn-,s para desyer-
bir, prulir y ai,.l[a?,rqule i.ltjis venrajas proporcio-
.llii, III) ,-jl., 'P i li [-,kiIMi ltIe iiLu y prOniiuid ruV n quie st
hal'in I1 li abur-";, iu 1o la 'a,:ili .1id y a.lmrru d&, hbrazos,
t,-lso iI-' lv i inayrir lUinL-,tar i n parta el agricultor.
Para b;cetri"ls r ri/.ns dil cullivu euj lioeas, & hare
uso I.el ?tirdel, eu '.orule o s,( s:filan [jLii.I'raLeuLnt.e
1onu t ira' 4 i- e n-eru las ili.-.:-Lan?;a < >,.uvt-ni.'Qtes A-l qtii
seL',.[iil,.j si.>)t1 i el W t60t tu,0 ii],- '. ItI. plnros,(Itile lt1mg
se tijan l.,or meiJi-ile eita,';, .
u i ll,. i1t-0017,I I-.I 'i qiu 'I, i-_',' Ilicli ,ir-se;itAt6r lIjs
tra [ti'.j.., Clatlt ,",,, '.i,',.u y Iotu'r a nituil i, he h visto
tlMlpli-air para [ii.,air l.-i lii" r la 'tia, eu iiia i.i
hall ir' i lii'rr.i, st-gdl el l.-1.Cr li3 ilijJern'i, c'u ( ile;tf
h 'ias tio ilili :i! ii1 Y fIiia]ni, Il s lproiii lios.
[11i araI'lr dt H il ij'( i ,.i 3, :, il,.i.ii li i p i'
I.i,'s .lln dis ill. ai ey-" Lill i L, It v tin ta
i'tnqul'-r'') iiiii i 0 t e lli,-_o, .l -hi tu O 3:e d(ias.
S i uz. 'tL"0i till aAi'il, ,1i tie \llrn uui1 rl .5 V
II I vYLIrir no nj i etdl ll -i . . .... 21 id.
., srca l-u Imi a it._--i.s .i'n;llhis Ljillas
ai coilel a .ols i1 i ,'s i, i. r,l'.lil C;lliri
burco cUin el alIadu 6- Il Llu'mero 3 y


-16-
una yiinta cle bueyes aieSlit ro.s cOn un
ga ,ao ttn ............................ 1is id.
Para perfoccionatr los surcos aDtln.iilotes -l
pleiindios, el araIdo '(.1d doble vert-edr-ra
t.iraii por'diois yui..s' ole l .i ,eyiS'S, uU ga.-
fia y narm .,rinro ...................... 12 id
En aifLrcar lai arlm semunra!i, haei6uduaso
IISO dt' u- nSIlC s I.iaiu pqutJefi, ile Allmi',
nivl.h [pir' una yunirade butyo.' male[iL'os
y tia ga dlau .......... ........... 21 id.
Se cihape':, y peluai 3u eple.indiJs,. el stiria -
dcir dJ ,i;liLi dientes y Ce'Ohilla. io Allon
tLIrail) pot ut) b'iey ,iiiul cu,.lu,-i.iudo
por nU gaia.u ... ...... ........ ..... 20 id.
aEn l ci iignio ,lI:rilo sIA h'iaiu i] t-i, tr;hajup., em-
ploiatJ U u;ir.a', e pt I' I'.l ,4s .1i 3i :t ', cn ie ',om butey.]
n:.sr.ros y cuatr'j ru tr.h, ') y oin cl11) iias so ei:i-
pJi .OI una c,tlCjlij izt -.I i.irrae i cv,, Lt rn.\',n' pert'3o-
CIII; para. a.'cer ossro trabl:io .A zl.'ih, .IS"_.1I1 v1A 8isr-mfa
, t-R iu '',, so nf ,.oesltjian 7,1 g han',.3 rorLitI .i, nj qul_-
iland) lo, laboores taiu 1.11o1 -jiJOut.l.,iis, C",Lu OO tc'ase
1 9I(, 'Ll~L]oil tO,
EsIo pL'Ol r, Ai los 1,8 r.c:iit...irL-, y inl .1.3 d tql 31.o1
quo rl.utro teIL1,-, no 1 ier i '.vertu.ir a ii nlpo sLZA
siecLbraM, do.4 cosas. i linsi v'enin a o, i'ul ct r,. orn li-
ieas y 20 laq rent.aiis -I 0ii(Ar[.tir j[iaIr. z [laOreas ViZs
IuIeVOS instrluniIontjs.
Los que desern csteu:s>,s pOrmeporces, shre el mitjor
m,,,.lu de adlmiuistrnr y dirigir con a:i'iert.t, lus variulos
trahajos de un Ig cniv_ v el riuvo sistema dle moliendia,
consultou la obr, del Sr. Landa.


FIN DE LA CANA.