A Pesti izraelita hitkozseg gimnaziumanak evkonyve

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
A Pesti izraelita hitkozseg gimnaziumanak evkonyve
Physical Description:
89 pages
Language:
Hungarian
Creator:
Pesti Izraelita Hitkozseg, Gimnazium
Publisher:
Kiadta az Iskola Igazgatosaga
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
East Europe -- Hungary

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
GS7
System ID:
AA00013427:00001


This item is only available as the following downloads:


Full Text

A PESTI IZRAELITA HITKOZSAG

GIMNAZIUMANAK

ERTESITOJE

AZ 1937-1938. ISKOLAI IVROL
AZ ISKOLA FENNALLASANAK 19, IV9BENKOZZMTETTE:
GOLDBERGER SALMON
AMGIMNAZIUM IGAZGATOJA


BUDAPEST, 1938.
KIADTA AZ ISKOLA IOAZGAT6SAGA
XIV. Szent Domonkos-utca 10. Telefon 135-438.
Neuwald Ill6s Ut6dai kinyvnyomda, Bpest, VIII., Ull6i-ut 48.

Szent Istvan eveben tanitvanyainknak.
N6hiny mondat Szent Istvan kiraly intelmeib61. -

rizze meg elm6d atyad parancsolatait, aid EI6ljr6
besz~d.
Salamon szavival sz61 hozzid ekkipen. Hallgasd fiam
atyad oktatbsit ds el ne hagyjad anyid tanitisit, mert
kedves dkess6ge az fejednek, hogy megsokasodjanak a
te deleted 6vei. (Pl6dabeszddek 1 8, 9., 4 to.)
*
Uralkodjil mindenki felett harag, kevilysig, gyii- A hercegek
6s bar6k il-
161kodds nilkiil, bekessegesen, szeliden, szer6nyen lend6 meg-
megemlIkezv6n sziintelen, hogy minden ember egyenl6 becsftise.
ds semmi nem emel fel, csak az alizatossdg 6s semmi
sem aliz meg, csak a kevl6yseg 6s gyfilalsgg.

Valamint a vendigek kiil6nb6z6 orszigokb61 AjSvev6nyek
jinnek, fgy kiil6nb6z6 nyelveket 6s szokisokat, e fgaendA-
tudomanyokat 6s fegyvereket hoznak magokkal, ami gek tartAsa.
minden orszig 6kess6gdre szolg~il s a kirdly udvarit
diszesebb6 teszi 6s elrettentik az idegenek nagyravi-
gyaist. Gy6nge is t6r6keny az egy nyelvii 6s egy
szoksfi orszag.4

Az 6s8ket Az in szokisaimat legalibb, melyek a kirilyi
k6vetni kell
es a fiak k- milt6sighoz illend6k, minden habozds ndlkiil k6vesd,
telesek en- mert nehez lesz ezen orszigban uralkodnod, ha nem
gedelmes- k6veted az el6tted val6 kirdlyok pdldijdt. Melyik g6-
kedni sztile-
iknek. r6g kormanyozni a latinokat gbr6g m6dra? vagy me-
lyik latin kormanyozni a gbri5gket latin m6dra? Egyik
sem. Kbvesd azert az 6n szokisaimat, hogy a tieid
becsiiljenek, az idegenek meg dicsirjenek,GLOCKSTHAL SAMU DR.


Is-

1864--1937

Megeml6kez6s, elmondotta az 1937 okt6ber 9-6n tartott tantestileti
gydsziil6sen az igazgat6.

S Gliicksthal Samu dr. f6rend, Budapest torv6nyhat6sAg~inak
&rWk6s tagja, hitkazsegiink elnakhelyettese, iskolink, el6ljAr6ja,
okt6ber 8-an, p6nteken d6lutdn 2 6rakor 6rokre eltAvozott
k6riinkb6l.
Mikor iskolnk templomAt iivegfesteses diszablakokkal
kezdtiik fel6kesiteni: 0 is vAllalta egyik ablak pecenassdgiti
Akkor m6g a 16 hatalmas ablak k8zfil alig nehAny volt keszenj
m6dja volt vAlogatni, melyiken brkkitse meg nevet.. s (: nem
vylasztotta az iinnepeket szimbolizAl6 ablakok egyik6t sem, ha-
nem azt az ablakot vilasztotta, amelyik:a hitk6znapnak van
szentelve, amelyikre az alkot6 miiv6sz a munka szerszAmait: az
eket, a kalapicsot, a tollat rajzolta,
Nem tudn6k semmi mast, ami a Megboldogultat jobban
jellemezhetn6, mint ez az 0 vilasztasa. Kora ifjiisagat61 szinte
utols6 lehellet6ig a szakadatlan, a pihenest nem ismer6 munka
volt egyetlen vagya, egyetlen &r6me. Kezdem6nyezni, szervezni,
irAnyitani, vezetni, alkotni, teremteni, 6piteni: volt 6leteleme.
Tizen6tddik eve el6ljAr6ja iskolinknak es ennek az id6nek
legnagyobb r6sze egybeesik iskolink : 6pit6senek korszakAval.
Ezt a munkAt ugyanazzal az erllyel 6s munkabirAssal vezette,
irAnyitotta, siirgette, amilyent miik6d6sbnek t6bbi teriiletein
munkatarsai Tl6e, az iigyv6dt6l, politikust6l, p6nziigyi szaktekin-
t6lytl6 megszoktak.
MAr annak az angol k5lcs6nnek lek6tes6ben is, amely hit-
k6zs6gfink nagy 6pit6si programmjanak kereteben, iskolAnk ppii-
letenek befejezes6t is lehet6v6 tette, hathat6san r6sztvett 6s ezzel
segftett megteremteni az 6pites penziigyi el6felteteleit.

Mikor Feleki el6ljAr6nk halila miatt az a veszedelem fe-
nyegetett, hogy iskolank ippen csak megkezdett tovabb6pft6se-
abbamarad: az 0 erelye mentette meg az 6pitfs munkdjanak
folytonossigdt, amely t6bbb nem is szakadt meg.
Az pits iiteme meggyorsitisahoz 6s a befejez6shez
sziiks6ges jogi el6feltiteleket ugyancsak 0 teremtette meg azzal,
hogy az iskolit 16tesit6 kiilinb6z6 alapok 6s a hitk6zseg k6z6tt
fennall6 szerz6d6seket egyetlen uj szerz6d6ssel helyettesitette,
amely tisztazta az iskolafenntart6 hitk6zseg tulajdonjogAt isko-
linkat illet6en.
Ezzel elh4ritotta az utols6 akadalyt is, 6s iskolhnk 6pit6se
most mAr gyorsan folytat6dott 6s fejezad6tt be.
Milyen biiszke volt, milyen boldog volt, amikor iskolink
palotajat a kormany, a f6viros, a hitk6zs6g vezet6inek bemu-
tathatta 6s hatalmas avat6 beszdd6ben hitet tehetett E6tv6s.
J6zsef bar6 6s KArman M6r nevelesi idealja mellett.
Utoljira kedden besz6ltem Vele. Frissen 6s kitart6an 6r-
dekl6d5tt iskolank irant. Kerdeseket vetett fel 6s tisztazott
adatokat kert, jelent6seket kivAnt. Szinte befejez6siil sz6ba keriilt
az is, hogy iskolank brettsegizett n6vend6keinek szama imm4r
500 k6riil jAr, huis6gesen ragaszkodik legtbbbjiik int6zetiinkh6z:.
milyen sz6p volna, ha lennenek iskolAnkban olyan helyis6gek,.
amelyek kizAr6lag az 6v6ik volnAnak, ahova hazaj5hetn6nek,
mint a maguk6ba, ahol sz6t 6rthetn6nek iskolataisaikkal 6s
veliink is. Es a Boldogilt, mintha nem is 0 lenne, akit h6na-
pok 6ta gy8tir 6s fogyaszt a gyilkos k6r, 6r6mmel ragadtameg.
a gondolatot, utasitast adott: k6szitsiink miel6bb javaslatot,
k6ltsegvet6st, hogyan lehetne iskolankban a megfelel6 otthont
megteremteni. Azokkal pedig, akik szerdan 6s csiit6rt6k6n, te-
hAt k6t, s6t egy nappal halala el6tt meglAtogattak, tovibb fiizte
a felvetett gondolat megval6sitasanak lehet6s6g6t 6s mindegyi-
k6jiikt6l azzal bicsizott: hamarosan gpitiink a gimndziumban.
M6lt6bb 6s igazabb megbecsfil6se a Megboldogiilt eml6k6-
nek el sem k6pzelhet6, mint hogy megval6sitsuk ezt a j6slat- 6s
rendelkezdsszerui mondatdt. Igy Eloljdrdnk ori6ks munkdban el-
felt dletinek meg az elmdldsa is zj 6pit6 munkdt indit meg.

GOiicksthal Samu dr. oktatAsfigyi el6IjAr6nk 1937. okt6ber 8-An htinyt
el. Testtiletink mAsnap, szombat este, rendkivfili 6rtekezleten adott kifejezdst
m6ly gyAszAnak. Az 6rtekezlet utAn a tanari kar testtletileg vonult At a Park-7

Szanat6riumba, ahol Glticksthal Samu dr. elhunyt. Onnan kisrrtilk Halottunkat
a Kerepesi-uti temet6 halottashAzAba.
A temet6s napjAn, okt6ber 10-6n, testfiletileg vettfink r6szt a temet6sen.
A tanitAs sztinetelt. V-VIII. osztalyaink eg6sz ifjusdga gyaszfatyolos zaszl6-
val vonult ki a H6s6k temploma udvarara, ahol a Megboldogultat bdcsdz-
tattAk. Ktil6n kivonultak cserk6szeink is teljes szAmban, ugyancsak gyAszft-
tyolos zAszl6val. A bdcstiztatds befejezt6vel kimentfink a temet6be, ahol
v6gs6 nyugov6ra t6rt a Megboldogult.
A gydszol6 csalAd el6tt r6szv6tilnket tolmAcsolta az igazgat6 6s el-
kflldte az 6zvegynek rendkivilli 6rtekezletlink jegyz6k6nyv6nek mAsolatAt.
A temet6st k6vet6 napon az igazgat6 k6r6zv6nyben ml1tatta minden
osztAlyban Gliicksthal Samu drnak iskolAnk kartl szerzett Brdemeit.
November 10-6n iskolAnkban gyAsztinnep6lyt tartottunk, melyen isten-
tisztelet keretdben emlkezttink meg megboldogult El61llr6nkr61.
MArcius 6-An, a Zsid6 GimnAzium BarAtainak Egyesiilete k6zgyll6sdn
az eln6ki megnyit6 m6ltatta az Elhdaiyt erdemeit az Egyestilet k6rl1 (lAsd .4. 1.)

Osz iit6jin, a betakaritas iinnep n, a lombhullat6, hal-
dokl6 termeszettel egyiitt bicsuizott el az :lett6l 6s ,,takarit-
tatott be", ,,vajeoszef e amov", t6rt meg 6seihez. Utols6 f5ldi
itja a sargul6, zbrren6 avaron a sAtorba visz, hogy annak
hervad6 zbldje alatt megpihenve, bhicsiizzk el IstentS1 es a
Zsid6s6gt61, a magyar nyelv- 6s n6ptudomany biuszkes4ge, a ro-
konn6pek isi mfivelts6g6nek, folklore-jnnak klasszikus miive-
15je: Munk6csi Berndt. Ez a meghat6 teny talalo, m6lt6 jel-
k6pe MunkAcsi Berndt eg4sz l4et6nek, tudom6nyos pAlyafu-
tfsinak csak~ gy, mint polgari hivatisanak, a tud6snak 6s
tanfeliigyel6nek ,egyar6nt, de fikent az ut6bbinak. Istennel
kezdod6tt, Istendrt folytatodott es Istennel zArult 6lete, amely
nemcsak arra p6lda, hogy mikepen olvadhat eggy6 6s v6lha-
tik teremt5i letelvv6 a magyarsag a zsid6s6ggal, hanem arra
is, hogy mik6pen parosulhat a hit a tudassal, a vilAgi mu-
veltseg a hagyom6ny szeretetevel. A hagyomany es a mult
szeretetAb6l fakadt tudomanyos erdekl6d6se is, amikepen
polgari hivatA6snak is ez adott tartalmat 6s rrtelmet, min-
denekfl6tt pedig az irottnal is ert6kesebb iratlan kepesitist
arra, hogy mint a pesti izr. hitkbzseg tanfeliigyeloje a mo-
dern magyar zsid6 hitoktatisnak alapjAt vesse meg. Ez a 1e-
lektani adottsag nemesitette hivatalft hivatAssa, Ikepesseget
min6segg6, flk6sziiltseget ritermetts6gge. Pedig az kletpilya,
amely a fiatal, harminc esztendos Munk6csira v6rt a pesti
izraelita hitkozs6g tanfeliigyel6i tiszt6ben, teljesen j6ratlan 6s
megmunk6latlan, iittalan-utakon vitt, sokkal inkibb mint az
a mAsik -it ott Keleten, a Volga, Kama, Ural es Ob vid6k6n,
ahol mar el6bb legalabb Reguly Antal t6rt osv6nyt 6s amely
mar miogtte volt Munkacsi BernAtnak 1890-ben, amikor
Goldziher IgnAc meghivi6sra a fiatal magyar akad6mikus
hozzilitott a zsid6 hitoktat{s korszerfi megszervez6s6hez.
Munk6csi viligosan 16tta az ,eleje tornyosul6 neh6zsegeket.
A kilenevenes &vekben ugvanis a pesti hitoktatas meg telje-
sen egyeni elgondol6sok, illetoleg 6tletek szerint trrt6nt. Nem-
csak pedag6gia hidnyzott belle, hanem a tanit6s legalapve-
tobb 6s legn6lkiilzheetetlenebb kellke: az egys6ges tanterv
is. Folytak ugyan mir el5bb tantervi 6s modszertani munka-
latok, ezek azonban m6g forrong6, vajud6, tapogat6dz6 kiser-

MUNKACSI BERNAT DR.

letek voltak csupan. De a kezdet nehezsegei, a hozzgnemert5k
nem mindig joindulati kritikdja, s6t ellenallisa nem szegt6k
szarnyit annak a fiatalos lendiiletnek, mellyiel feladata telje-
sit6eshez lAtott, s6t fokoztak munkakedvet 6s becsvAgyat,
hogy olyat alkosson, amivel nem a saj~ t dicsiseg6t bregbiti,
hanem a pesti zsid6 k6zasseg legszentebb iigyet munkilja: a
f6vArosi zsid6 ifjiisgg valldsos 6rziiletenek .s 6ntudatAnak a
megizmositaskt. Ris 6ppen ez6rt mar a hivatalba 16pes' t ki-
vet6 iels6 esztend6ben, 1891-ben hozzdl6t 4s m6g ugyanebben
az 6vben el is k6sziti ,,A Pesti Izraelita Hitk6zs6g VallAsok-
tataisinak Egyetemes Tanterve 6s IfjiisAgi Istentisztelet6nek
Szabilyzata" cimfi 5tives munkit (Pesti Izraelita Hitkbzs6g
kiad6sa, Bpest, 1891.), az els6 rendszeres 6s teljes, minden
iskolatipusra: a n6p-, kiz6p- 4s polgari iskolAkra kiterjed5
r6szletes tantervet, melynek ElIoszava hiven tiikrizi nemcsak
jovend6 hivatksdnak munkaprogramjkt, hanem sajdtos zsid6
6letfiloz6fitjit is: ,,Mai napsfig j6formn a vallasoktat6a
celszerfibb rendezes6t kella magyar zsid6sag legfontosabb
beliigyenek tekinteniink. Ha eb~mula.sztjuk most a felekeze-
tiink erkSlcsi erej6t sorvaszt6 k6r minel gyorsabb orvosl6sit
6s tovaterjed4s6nek meggitlsdt... igy, mint egy becsiilesre
erdemtelen nep, megnyugvdsunkat jelentjiik ki t6rt4neti hali-
lunk fl55tt, meltatl~noknak bizonyultunk multunkhoz, 6seink-
hez, azon magasztos tbrt6neti hiviatishoz, melyet szimunkra
Isten az emberiseg nevelese es fejl6d6se 6rdekeben kijelSlt".
Majd egy felszdzad tvvlatAban is mennyire friss es eleven,
ijszeri 6s mai, illetaleg jholnapi 6s id5feletti minden szava
ennek a ragyog6 vallomdsnak, mennyire nem koptatta el sem
az id6 vasfoga, sem korunk sok divatos pedag6giai es vilAg-
n6zeti jelszava.
De mindjart a tantervvel kapcsolatosan megsziiletnek
az elso ,,fOlrerrtksek", ahogy Goldizher tapintatosan jelle-
imezte a tantervvel szemben kialakult nem6pen j6indulati
kbzhangulatot. A f6lre6rt6sre nyilvdn az ,az emelkedett, a kor
kultiirig6nyeivel 6s altalanos szellemis6g6vel szAmotveto Cel-
kititzds adott okot, amelyet MunkAcsi Bernat a tanterv Beve-
zetesdben f6lre6rthetetlen j6hiszemfis6ggel Algy fogalmazott
ineg, hogy vallAsoktatfsunk csak akkor felel meg rendeltet4-
s6nek, ha ,,az ifjisdgnak jdmbor dletre valo nevelTse 6s kikdp-
zdse a miuvelt zsid6 k5ztudatnak megfeZeleleg" tSrt6nik majd;
valamint ,az a kit6tele a tanterv ,,alapelveinek kifeit6s6ben",
hogy,,a toliink hirdetett valldsos igazsdg nem dTlhat ellentetben
egyeb pozitiv tudatunkkal s a tudomanyos irfazsaggal". De ez
kor~intsem jelent megalkuv st, vagy bArmifele engedmnnyt a
vallasos 6rziilet rovesira a tudomIny allaspontjival szemben,
hanem .6ppen azt a f6lt6tlen bizonyossagot jelenti, hogy ,,a
zsid6 vallds lenyeget alkoto eszmeknek es erk6lcsi tanokna,,
figyszint6n az azokat kifejez6 hagyomdnyos intszm6nynek"
korszerdi 6s m6dszeres tanitAsa Altal teljesiil6sbe megy a mo-
dern vallasoktatas ,,magasztos hivatasa": ,,igazi bens6 valld-
sos erziiiet 6s meggy6z6dds keltese, illetve oly fok- megszilAr-
ditAsa, hogy azok irdnyad6k legyenek a n6venddk eg6sz
6letrendszer6ben s nemesit&leg hassanak vilagn6zletere, jel-
lem6re 6s isszes cselekedeteire" (u. o.). Ennel vilAgosabban
es 6rthet6bben MunkAcsi mAr csak sajit 6let6vel cafolt ra a
rosszhiszemfi ,,flre6rt6sekre". Ha pedig a filoz6fia sikjan.
szeml6ljiik e definici6k 6rtelm6t 6s jelentis6t, figy azt kell
mondanunk, hogy Munkacsi itt nvilvin korgnak divatos ma-
terialista 6s pozitivista szellemi irAnyzataval, az akkortajt
oly k5zkeletfi Biichner- Ostwald- Hitckl-fele energetista-
monista vilgfelfogassal sztll szembe. Nem keres k5zis neve-
z6t a hit 6s az anyagelvfiseg szAmdra, sat inkAbb azt az All6s-
pontot litszik hangsuilyozni, amely ma mar elfogadott tudo-
manyos tant&tel szamba megy, hogy gondolati- es 4rzelmi l6e-
tiink a 16lek kiilanbizo sikjain pArhuzamosan mozog es
a vegtelenben: Istenben talilkozik. Hat6teriiletiik szigoruan
zArt hatarai nem folynak it egymAsba 6s kilcsni6sen nem
gyingitik egym~st. iIs 6ppen ez6rt joggal Allithatjuk, hogy
csak a megnemrt6s 6s elfogultsAg magyarazhiatott bele e fo-
galommeghataroz6sokba ,,veszedelmes szabadgondolkozist" As:
,,hitfijitAst".
Munkkcsi Bernmt a fAntebbi definici6kban nemcsak a mo-
dern vallisoktat6s maig meg nem haladott ill spontjat fo-
galmazta meg, hanem egyben meghatirozta sajdt 6eet6nek,
szellemi 6s 6rzelmi viligAinak szive utols6 dobbandsaig hfien
k6vetett irAnyvonalat es gyakorlatilag megval6sitott nemes
eszmeny6t is.
A kor paranosol6 szava, a vdltoz6 61,etviszonyok azonban
fij tantervek elk6szit6s6t siirgett6k 6s ez6rt MunkAcsi Bernat
kilene vvel kesibb a VI. kAzs4gkeriilet isszes iskolatipusaira
megszerkeszti ,,A Zsid6 FVallsoktatas Tanterv4"-t (1900),
majd 1906-ba.n m6g szelesebb teriiletre kihat6 6rv6nnyel az
orszagos tantervet is: ,,A Magyarorszagi Izraelitak Valldsok-
tatisanak Egyetemes Tanterv&"-t. t s ha ezekben a pedag6giai
6s didaktikai elvek 6s szempontok mar meg is viltoztak, az
eredeti kiindul6pont azonban, az els6 tanterv 'eszmei 6s vilag-
n6zeti c6lkitiiz6se viltozatlan eredetis6ggel 4s marad6ktalan
hfis6ggel 6rv&nyesiil ezekben is. Mert ha minden 6t is alakult
Munkdesi kiriil, elet6nek kiz6pponti rug6ja: konzervativ vi-
lIfglatisa, kristAlyosan tiszta vallfsos 6letfelfogasa, a hagyo-
many tisztelete es szeretete minden f6nytbres n61kiil 61t benne
v6gig. De miklnt mindeniitt az 61etben, ierv itt is az elm6letet
nem kovette nyomon a gyakorlat, mert Munkacsi ideilja: a
vallasoktat6snak az eg6sz orszagra kiterjed6 ee'v6ntetti tan-
terve a gyakorlatban nem bizonyult kivihetnek. EIs sez6rt haj-
lott koraban, 6leterej6nek alkonyrn m6g egy utols6 nagy er6-
feszit6st tesz ideljnak megval6sita.sra. Amikor ,,A Magyar-
orszAgi Izraelitak OrszAgos Bizottsgai"--nak 1929 m6rcius
12-en tartott iil6se elhatarozza a hazai zsid6sag sorsdint6 je-
lent6s6gfi iigy6nek, a vallasoktat6snak ,,egysegesit6s6t" s ,,el-
m61yit6s6t", nagy energiaval lit hozza ,,Az Izraelita Vallas-
oktatas Ujabb Orszigos Rendezi6snek E16munka.latai"-hoz.
(1930). -Itt azutan veg6rv6nyesen kitiinik a probl6m6nak
szinte a megoldhatatlansaggal hat:niros szamos neh.zsege, az 61-
l6spontok kiilinb6z6s6ge, a tananyag mennyis6gi 6s min6s6gi
6rt6kel6s6nek "szertelen elagazAsa" (17. 1.), igyhogy nehnz
elddnteni, vajjon az 6rvek 6s ellen6rvek sziv6s harca-e, vagy
maganak a k6rd6snek term6szete, avagy MunkAcsi'Berntnak
1930-ban bekSvetkezett nyugdijbavonulisa az oka annak,
hogy a probl6ma m6ig semr jutott til az ,,el6munkflatok"-on.
Ezek voltak f6bb 61lomisai nemesak 'a fov6rosi 6s orsz6-
gos vall6soktatis bilcsokoranak, vagy tan helyesebben sz6lva:
hoskor6nak, mely minden id6kre elvglaszthatatlanul hozza-
n6tt Munkacsi Bern6t nev6hez, h-anem egyuittal m6rf6ldk6vei
Munka6si Bernat negyven esztend5s plyafut.s6knak is, annak
a csbndes, zajtalan 6s szinte nesztelen munkanak, harcnak,.
kiizdelemnek, melyet, mint a pesti izraelita hitklizs6g tanfel-
iigyelije a hitoktatAs szinvonal6nak emel6se 6s fejlesztkse 6r-
dek6ben kifejtett. E szervez6si 6s tantervi munkilatok azon-
ban esak egyik jelentis resz6t teszik Munkiesi tanfeliigyelii
munk6ssagAnak, miert a m6sik 6s nagyobb h6nyad, melyr6l
mar nincsenek oly kbnnyen hozz'ferhet6 nyomok, irott eml-
kek, k6nyvbefoglalt dokumentumok, ott folyt, ott zajlott a
tanfeliigyel6i hivatal 6s a pesti iskolak kdz6tt. Ezt az utat
jArta 6vtizedeken at lankadatlanul, hogy szem6lyes benyo-
masok es kozvetlen tapasztalatok alapjn pillanthasson bele
a hitoktatis egesz g6pezet-be, melynek minden egyes mozza-
nata, szem6lyi 6s targyi vonatkozasii legapr6bb r6szlete is
szive-iigye volt es azt szerette volna, ha mindazok, akik a zsid6-
j6vend6 legfl6tettebb kinos6t, remenys6g6t: az ifjiusAgot apol-
jak Os gondozzak, hasonl6k6pen sziviik-lelkiik egesz meleg6vel
meriiln6nek hivatasuk szentseges munkajdba; ha a hitoktat6s
nem merevedne a pedag6gia g-pies formalizmusiv6, hanem
meglelkesitve, 6rir6l-6rara egy-egy tiszta es 6szinte valldsi
glminy kitforr6asva valn6k. Mert Munkacsi Bernat sz6mara
a hitoktatas kezdett6l fogva nem hivatalos iigy, foglalkoz&-
sanak g6pies munkaprogramja, tisztviseloi iigykirenek ak-
tAkban elsikkad6 papfrhalmaza, a rideg biirokratizmus fr6-
asztalan elkall6d6 j6szand6kok, tervek, itletek temet6je volt,
nem az iires, nagy szavak, hanem a tartalmas, nagy tettek al-
kot6s-teriilete, de mindenekf651tt e16-eleven elet, lelk6nek leg-
bensobb erzelmi tenye, melynek 6lm6nygybkerei a sziil6i haz
szeretve-tisztelt 6si konzervativ .l1gk6r6ig nyuiltak vissza,
Talin mi sem bizonyitja jobban azokat az erzelmi egyiittha-
t6kat, amelyek hivat6skt fiitatt6k, mint az a besz6d, amelyet
az Akadnmia nagydijAval va16 kittintet6sekor a pesti izraelita
hitkozseg oktat6siigyi osztily-nak iinnepi iiles6n Grauer Vil-
mos dr. e6l1j6ir felkiisznte6sre vlaszk6pen mondott: ,,Ez a
hivatds szdmomra W't p I i In Y sent szolgdlat, melynek
'jelent6sdge sokkal fensegesebb, mint bdrmely tudomdnyos bi-
vdrkoddsd; mert itt arrol van sz6, hogy eggsz nemzedgkiin-
ket megmentsiik valldsi eletiink s tirteneti rendeltetesiink szd-
mdra z oi y ntni lelki kenyeret osztvdn rszsiikre azok-
ban az ismeretekben, melyekr'l lelkesedessel valljuk, Aogy
Ia t I ii 3,n i benniik gydkerezik eletiink s bel61oik fa-
kad napjaink gyarapoddsa, ndlkiilik pedig megsziinik trrtd-
neti 6ntudatunk s egydnisegiink, igy mint ivadekainknak
szellemi kapcsolata veliink, atydinkkal, dics6 multunkkal s
nagy feladatokra hivatott j6vonkkel". (A pesti izraelita hit-
kSzs6g oktatAsi iigyosztilyAnak 1907 mdj. 16-an tartott iil6s6-
nek jegyz6k6nyv4b5l1).
Igen, ,,szent szolg~lat" volt szamira a vallsoktatks 6s
minden, amit vele kapcsolatosan tett: a tantervi munkdlatok,
id6szerfi vallistani tank6nyvek szerkeszt6se, az ifjisisgi isten-
tiszteletek valldseszt6tikai szempontb6l val6 korszerfisit6se, a
kozep- 6s elemiiskolai szakosztalyok i.jjateremt6se es meg-
szervee6se, a tanit6s m6dszertani irAnyitasa, elm6lyit6se 6s
ellenorzese, a szemblyi probl6mdkkal kapesolatos megannyi
sok gondja, baja, t6prong6se, mind, mind hivat6sknak ebbdi
az alapveto koz6pponti szeml6let6b6l fakadt: felel6ssegtudata,
lelkiismeret-erz6se, pontossiga, szigora es megertise, k6vetke-
zetessege 6s elnz&6se es nem utols6 sorban lenyfig5z6 tekint6-
lye, mely nem hivatali allAsAb61 tapadt red, mint valami mes-
tcrseges k ilszin, hanem lenyebol, jellem6ebl, tudasanak rop-
pant 6rtekeib61 ds kincseib6l, tudomAnyos pilyafutdsinald
ragyogo sikereib6l aradt k6riilltte akaratlanul. 0 nyilvan tab-
bet adott mint kapott, a tekintely disz6b5l hivatisinak, hiszen
tudommnyos plyAja sziinteleniil ivel f6lfel6 es ami csak ke-
veseknek jut oszt6lyr4sziil, nemesak gyiim6lcsst termett a
sziamra, de bab6rt is. ts amikor 1910-ben el6rte az el6rhet6
legnagyobb magyar tudomanyos kitiintet6st: az akademiai
rendes tagsigot, erz6sben ekkor sem n6tt tuil polgari hivati-
sanak szer&ny kSr6n, azon a szents6ges eszm6nyen, melyet a
vallisoktatis jelentett a sz6imra. Es amikor ebbo1 az alka-
tomb61 a pesti izraelita hitk6zs6g vall6soktat6 testiiletenek
elemi- 6s kiz6piskolai szakosztdlva iinnepi iil6sen h6dol Mun-
kacsinak, megillet6d6tt vilasz~ban szernnyen csak annyit
mond, illet6leg a legtibbet mondja: ,,Akkor fogok igaz s osz-
tatlan 6rdmmel iinnepelni, ha eszmeim diadaldt oktatdsiigyiink
tersn iinnevelhetem" (Munkcesi BernAt kiadatlan fljegyze-
seib6l, 1910 m'ajus 5 Ss 8).
S Vajjon megsziiletett-e Munkdcsi Bernit szamara az

5r6mnek e v6rva-vdrt diadaliinnepe: eszm6inek hi6nytalan
teljesiilse?
Ha szambavessziik, hogy Munk6csi igen magasra tiizte a
feladatot 6s igen messzi fekv6 eszm6nyt szabott a vall6sokta-
tis szamra, figy elkgt6tellel szemlelhetjiik azt a sz6mottevo
eredm6nyt, ha az az eg6sznek csak t6rt r6sze is amelyet
a pesti izraelita hitk6zs6g vall6soktat6 testiilete az ideal irk-
ny6ban megfutott ember5lt6nyi fiton el6rt 6s felmutat. Ez
egymagaban is komoly ig6ret a jovore 6s egyben biztatfs,
hogy Munk6csi szellemi 5riks6ge, alkot6 6letenek bizonyit&
erejii dokumentuma: nagy 6s sent munkateljesitm6nye nem
fakul majd mer5 kegyelett6, hanem megmarad ir6nyit6 6s
sarkall6 615-eleven eroforrisnak. R]s 6ppen ez6rt aldotty
igaz, sent emlkenek akkor h6dol ml6t6 kegyelettel az ut6kor,
ha mindazt, ami berine muilhatatlan eszme, itt5r6: szand6k,
eredeti kezdem6nyez6s, terv, invenci6, 6tlet 6s lelemeny volt,
a szellem sikjdr61 Atmenti a gyakorlat talajara, az emlikezs:
pietfsb61 a val6skg viligiha. Taldn igy, egyszer m6g val6ra
v6lik Munk6csi Bernkt eszm6inek teljesert6kfi diadala.
Kohn Zoltdn dr..

Fiirst Aladar dr. nyugalomban.

A f. iskolai 6v elej&vel 35 evi tanari mdik6d6s utan, melyb6l 16
cvet iskolMnkndl tblt6tt el nyugalomba vonult Fiirst Aladar dr. Kedves
kartgrsunkt61, kit 6rdemei elismereseiil a Kornmnyz6 Or 0 F45melt6sga
1938. mirciusiban a gi!mngzittmi igazgat6i cimmel tintetett ki, 1938. Aprilis
14-6n rendkiviili ertekezlet keretiben b~csiztunk el.
Az ertekezleten az igazgatd melegen iidv5z61te Fiirst Aladar dr.-t ki-
tiintetase alkalmib61, majd igy folytatta:

M1lyen tisztelt Igazgat6 Tfr!
Kedves Bardtom!
Mikor Angli6ban iskolat l6togattam, rettenetesen fur-
csAnak talaltam, hogy azok a tanArok, akik bizonyos egye-
temi gr6dust el6rtek, tal6rban mennek be az osztAlyba tani-
tani. Ma rij6ttem, hogy nem is olyan 6rtelmetlen ez a szok6s.
Milyen j6 volna, ha most nekiink kett6nknek fel kellene 51-
teniink a talarunkat, 6s igy kesz volna a hivatalos Alarcunk,
mely n6lkiil talbn nem is lehet el az olyanf6le aktus, amelyre
ma 6sszegyfiltiink. De mit tegyiink, mi szeg6nyek, akinek ta-
1frunk nines 6s sehogysem tudjuk megtalA1ni a sziikseges
hivatalos Alarcot.
Ha nem tal6ljuk, ne is keressiik, azt aj6nlom. Intezziik
,el az iidv6zl6st 6s a bicsiizkodast a saj6t alcAzatlan kepiink-
kel, amelyben 1902. 6ta ismerjiik egymast.
1902! Akkor mar m6gbtted volt az akkori fiatal tan6ri
nemzed6k legnagyobb 1lmenye: gyakorl6 'ved a Mintaban.
Mar mi csak igy beceztiik a Budapesti Tanarkepzo Intezet
Gyakorl6 F6gimniziumnt. mert mintinak 6reztik 6s annak
is kovettiik mindazt, amit ott 16ttunk, hallottunk. Ott nyil-
tak meg szemeink nemesak a tanitis mfiv&szetenek nagy
problemai elitt, de ott tanultuk meg azt is, hogy igazi tani-
tas nines 11and6 tanulAs, szeles es m6ly tud6s nlkiil.
1902-ben azonkiviil m6gotted volt egy 6vi tanulm6nyfit
az Abelesz 5szt6ndijjal Berlinben, egy masik esztendo Lip-
cs6ben 1000 forintos, allami .isztindijjal. Lipcs6ben tirt6at
ezutian veled az a kiilinbs dolog, hogy az ottani zsid6 koz6p-

iskola sziilet6se kortil ba6bskodhattil es benne Te, a magyar-
iaemet szakos tanArjelilt, Religionslehre.-t tanithatt6l. Milyen
kiilbn5sek is az 6let itjai. Mintha a sors mAr akkor 16thatat-
lan kezekkel a mi iskolank szm6ira formAlt volna.
1902-ben mbg6tted volt elso nagy tArsadalmi szerepl6-
sed is, segitett6l megalapitani a Magyar Zsid6 Ifjak Egye-
isuleftt, amelynek celja volt az egyetemi ifjiisagot ranevelni
arra, hogy megbecsiilje es megszeresse mindazt, mi a zsidd-
sdgban szDp 6s igaz. Igy irtad abban a Felhivisban, melyet
mint az Egyesiilet els5 eln6ke fogalmazt6l es al6irtal.
1902-ben neveztek ki a szekesfeh6rvari allami f6reAlisko-
ltba tandrnak. t]s Te, Kismartonnak, a mai Burgenland
Eisenstadtjdnak sziil6ttje, aki gyermekkorodat Nagymagyar-
orszAg egyetlen, m6g mutat6ban megmaradt zsid6utcAj6ban
tiltitted el, magam is taniija voltam egyszer, amikor p6n-
tek este a kocsi-forgalom el61 a szombat tiszteletere'lAnccal
-elz6rtak, Te, akit n6met anyanyelved mellett a kismartoni
zsid6 elemi iskoliban 6s Allami polgAri iskol6ban, majd a
pozsonyi evang6likus liceumban neveltek magyarra, egy-
szerre ott talAltad magad VSr6smarty varosiban. Milyen
ahitattal szivtad magadba az igazi magyar leveg6t, milyen
szeretettel kutattad VSr6smarty nyomdokait! Els6 irasod
V6rismartyr6l sz6lt, els6 el6adAsaidat a V5rismarty-kirben
tartottad. ts iskolAdban, ahol tanitv6nyaid firadhatatlan
tanit6ja, de atyai barAtja is volt6l, legszivesebben a magyar
nyelvi fogalmazds tanitdsanak m6dszerivel foglalkoztil. A
tandri 4rtekezletek szorgalmas iel6iad6ja, az iskolai irteisit6k
term6keny ir6ja voltil.
De lelkiismeretes 6s mindjobban elmelyiil6 tan6ri mun-
kAd mellett volt id6d arra is, hogy a fehervari k6t zsid6 hit-
k6zs6g tagjainak szeminAriumot tarts a zsid6 imakn.yvrl.
R6Artel egy6bre is. 1909-ben, a meg nem litez5 Pesti
Izr. HitkSzseg AlapitvAnyi F6gimn6ziumAnak Feliigyel6-
bizottsdga felhivi6st. int6zetf NagymagyarorszAg zsid6 tana-
raihoz, hogy aki hivatottnak 6rzi magkt, adjon be tervezetet
a l1tesitend6 iskolara vonatkoz6an, Te szem.lyes Brintkezest
kerest6l 6s tal6ltRl K6rmin M6rral, mindnyajunk Mester6-
vel, iskolAnk szellemi atyjAval es resztvettil .1910-benr memo-
randumoddal az iskol6nkat 6letrehoz6 munkiban.
K6t 6vtizedig tanitottAl Sz6kesfeherv6rt, amikor meg-
hivAst kaptAl iskolinkhoz. Otthagytad a.z elikel5 Allami stal-
lumot, hogy a mi fiatal, mind5ssze k6t eves, iskolank ppit6i
'klz4 beAllj. Amit Lipcs6ben gyakoroltAl, annak itt hamaro-
san hasznAt vetted. Azok k6z6 a tandraink k6ze tartoztal,
Saki nemcsak magyar s. nemet nyelvet 6s irodalmat.tani-
tottal, de ugyanazzal a rAtermettseggel tudtAl tanitani 6s ta-
hitottil vallstant is. T6bb mint 16 6ve annak, hogy hozz6nk

keriilt6l. Az6ta egyiitt dolgozunk. Mit mondjak tar-nri pi-
ly6dnak err51 a tizenhat 6ver61l Idezem 1910-ben beadott
memorandumod befejez5 sorait: ,,Nem tagadom, hogy az fj
int6zet fel6llit6sa fokozottabb munkdss6got fog k6vetelni a
tanArt61; a gyermeknek is tan nemi megterheltet&s6vel fog
j6rni. De mikor idegenkedtiink mi a nagyobb munlk6t61, kii-
16nosen ha szivesen villaltuk? Ismgtlem': ez iskolaban, me-
lyen baratnak 6s ellennek szeme egyforma kritikkval fiigg;
nines helye a tunyasAgnak vagy kbzbnynek. Cl1tudatos, ko-
moly es lelkes munk6sokra van sziiks6giink a katedr6n 6s az
iskola padjaiban egyarint".
Amit akkor irtAl, azt 6szinten 6rezted is 6s igyekeztel
t6led telhet6leg megval6sitani!
Osi hagyominy tanitja, hogy senkit szemben tilzottan
ne magasztaljunk.
Ugy gondolom, nem vtettem e hagyom6ny ellen. M6gis
kell6k6ppen megokoltam, miert vagyunk mindnylaan meg-
gy6z6dve arr61, hogy a legfelsibb kitiintet6s Benned nem er-
demtelen embert 6rt. Ezert elhiheted, hogy szivbol 6riiilink
igazgat6i rangodnak.
Ami pedig bficstizkod6sunkat illeti, azzal figy vagyunk,
mint a mesebeli okos l6ny, aki k6szint is, nem is, vitt is ajan-
d6kot, nem is. Ime mi is: bficsuizunk is, nem is. Azt term6-
szetesen meg nem' t6rtenttU nema tehietj k, hogy 35 6vi itanarf
munkissagod utAn most nyugdijas vagy. De arr6l, hogy ta-
nitani megsziint6l volna, arr6l sz6 nines. Tanitasz tovibb is
vallAsos 6leteddel, p6ldAddal, irgsaiddal, amikor a Zsid6 Mui-
zeumban szeretettel kalauzolod tanitvdnyainkat, amikor el-
j6ssz templomunkba, amikor felsz6lalsz szombatmarasztal6.
osszej8veteleinken.
Adjon az Uristen Neked, famili6dnak hosszi, liarmo-
nikus 6letet, munkakedvet, munkabirist es maradj a mai hi-
vatalos bficsfizs utAn is a mienk!"

Farst Aladdr dr. az igazgatd szavaira k6vetkez6k6p vAiaszol:

,,Igen tisztelt Direktor Baritom!
Kedves Kollega Uraim!
A hozzim inthzett rendkiviil kedves, meleg es megtisz-
telo szavakra alig tudok majd azzal a keresetlen k5zvetlen-
seggel, ,,ilcazatlan" egyszerfisggel v6laszolni, melynek epen
a mi Direktorunk a nagy mestere. Eml6kszem, mi6ta meg-
ismertelek, ezt a kecskem6ti humuszb61 fakadt magyaros j6-
zansigot 6s 6rzelg6ss6gt61 mentes bens5 ked6lyesseget, a ho-
ratiusi ,,aequam mentem" es pr6f6tiink 6szinte sz6kimonda-
sAt tiszteltem es bamultam meg leginkibb Benned. Most hogy
engem, pilyimat, tankri mfikidesemet tetted meg j6indulat-

tal 6s szeretettel teljes tanulmanyod 6s m6ltat6sod t6rgyavf,
6n igaz h6lat, bar6ti elismer6st 6s kollegi6lis lek6telezettse-
get 6rzek Ir6ntad es Ti irintatok, kik a szivelyes bdcsTikS-
sz6ntessel igazgat6nkat megbiztitok. Am m6s iinnepl6st -
uigy, mint eg6sz 6letemben tettem, most is teljes tisztelettel
6s hat6rozottsAggal el kell hrritanom magamt6l. Legkev6sbb&
6ljiik az iinneplesek idejet ma, mikor f6j6n szivembe nyilal
Eszter kirilyn6 panaszszava:
,,Hogyan is nyugodjak meg, mikor 16tom, hogy elv6sz az
en sziilif6ldem!" (Eszter kinyve 8, 6.) Elveszett imm6r ma-
sodszor.
Igen, ott a nyugati hatarsz6leken, kultir6k tal6lkoz6 es-
iitk5z5 pontjdn n6ttem fel: a magyarsAgot 6p olyan 6szrev6t-
lentil, intudatlanul, forma- 6s frizismentesen szivtam ma-
gamba, mint a zsid6sAgomat. Inemme, v6remm6 v6ltak,
problem6v6 nem lehettek es koztiik ellent6tet, ellentmond6st
soha nem erezhettem. Eszm6nyiink ott a kismartoni zsid6-ut-
c6ban, a csal6di otthonban: az isteni es felebar6ti k6teless6-
geit becsiiletesen teljesitO, munkAs, mfivelt ember 6s szil6rd
jellem volt: ezt az idealt igyekeztem magamban megval6si-
tani, m6sokat is arra r6nevelni.
Oszt6nszerien, a gyakorlati viszonyoknak, anyagi felt6-
teleknek minden ismerete nelkiil 16ptem a tandri pily6ra, -
kSrnyekiinkin, kirnyezetemben eladdig, sSt az6ta sem akadt
tan6r. Bold. Waldapfel professzorom pedag6giai-etikai egye-
nisege ismertette, szerettette meg velem az iskol6t, a tanit6i
munk6t, a hivatAst. Az6ta rajong6 hive letter p6ly6mnak.
Benne megtalaltam ifjiii 6s f6rfiuii ambici6m teljes kielegii-
leset: a tanit6 6r6k sent ahitatt, mely elfelejtetett kilso
gondot, bajt, az iinnepi aktusok lelki emelkedettseg6t, a be-
leolvad6st nagy emberek, nagy eszm4k k6z6ssigebe; a rii-
gyez6 palantdkban val6 gyony6rk5d6st es az 6rett gyiim5l-
cs6kben val6 elvezetet; a sziil6k h6las tekintet6t, ha gyer-
mekiiket megneveltiik az Eletnek, ha sillyos h6boriis eszten-
d6kben meg is mentettiik az 6letnek. Megkaptam vegiil j6les5
raad6skepen filottes hat6sagaim elismereset, melyet m6lyse-
ges h6Alval fogadok, megnyertem polg6rtkrsaim megbeosiilf-
set 6s ami legdrig6bb kincs: tanitvanyaim ragaszkodasat,
szeretetit. Az6rt aldom Sorsomat, hogy tanarnak tett, hogy
hazAmnak szolg6lhattam teljes szivvel-161ekkel, 6pgy mint
felekezetemnek.
Kedves Direktor Uram, fogadd iszinte, becsiiletes, sziv-
bl fakad6 ksszonetemet a sok meg6rt6s6rt, egyiitterzesert es
tAmogatis6rt, mellyel a fgv6rosba keriilt vid6ki tanArnak Lij
k5rnyezetben, uij tanul6anyaggal vegzendo neh6z munk6jit
megkSnnyitetted, erkblcsi es ha kellett anyagi erdekei&rt
is sikra sz6llott6l. Isten tartson meg j6 eroben, eg6szs6gben,
hogy csud6latos munkabir6soddal kifejlesztett int6zetiink vi-

ragzasiban m6g soka 6r6mid telj6k! Am egyet6rtS, .egyiitt-
Arz6, egyiittmfikid6 tan6ri testiilet n1lkiil nincsen eredmenyes
iskolai munka. Az6rt engedj6tek meg, igen tisztelt, kedves
kartarsaim, hogy amikor bicsfiz6ul az egyiitt eltilt6tt, sok
kellemes 6s felemel5 6rAra eml6kezem, arra kerjelek Benne-
teket: A Zsid5 Gimnaziumunk 6rdekeben fogjatok most m6g
jobban 6ssze! Tisztelj6tek egymds neha eliit5 egyenisegft,
bizzatok egym6s felt6tlen j6hiszemfis6g6ben es j6akarat6ban,
mint ahogy mindegyiktek magas intelligencigja es m(ivelts6ge
k6ts6gen feliil All. Nagy idoket 61iink, nagy feladatok el6tt
All nemzed6kiink; fekete felh6k tornyosulnak szeg6ny ha-
zink 6s felekezetiink f,616tt:
Isten 6vjon, Isten segitsen benniinket!"Iskolank multja.

1886-ban K arrm n M6r veti fel zsid6 k6z6piskola ala-
pitdsinak gondolatat.
1892-ben kbvesgyiiri Freystddtler Antal 2,000.000
corona tiz 6vi kamatjdt, 1893-ban Wah'rmann Sandor
,600.000 koronit, 1895-ben T a u b Salamon 120.000 koronat
hagyoomrnyoz zsid6 k6zepiskola lktesit6s.re.
1909-ben szerz6des egyesiti a harom alapitvinyt 6s
K'r in gn M6r elk6sziti az alapitvanyb6l ltesitend6 iskola
munkaterv6t.
1910-ben megvsdruoljdk iskolank telket az Abonyi- es
Bilint-utca (ma Szent Donionkos-u.) sarkin. 1913-ban meg-
indul az 6pitis L aj ta Bela tervei szerint, 1914-ben a vildg,
habord kit6resekor, a munka abbamaradt.
1919. szeptember6ben F'elieki Bila taniigyi el61jir6-
saga idej6ben mnegnyilik intezetiinkl k6t pArhuzamos els6,
osztdllyal a Wessel6nyi-utcai hitk6zs6gi polgAri iskola 6pit-
let6ben. Iskolink neve: A plesti iraelita hitk'ozs6g
alapitvanyi f6gimniziuma.
1922-ben 6s 1923-ban tovibb 6pitik iskolank Abonyi-
utcai 6puilet&t.


~a~Le~

1923. szeptember6ben bek6lt6zfink f6lig k'sz ottho-
nunkba.
1924. szeptember6t6l kezd6d6leg iskolink realgimna-
ziummAi szervez6dik it. Uj neve: A pesti izraelita
hitkzs6g alapitvAnyi realgimnaziuma.
1927-ben volt iskoldnkban az el s 6 retts6gi vizsgilat.
1928-ban intezetiink nevb6il elmarad az alapitv any$
sz6 6s neve ezentiil: A p esti izraelita hitk'zseg
reAlgimniziuma. A pesti izraelita hitk6zs6g ugyanis,
amely az el6rt6ktelenedett alapitvanyok helyett isko-
lUnknak, de facto megnyitasa 6ta fenntart6ja, szerz6d6sbean
vallalja iskol-nk fenntartisAt 6s 6piilet6nek befejez6s6t.
1931. 6sz6re iskolank 6piilete .k6szen All.
1932. jfnius 7-6n iinnep6lyesen fel is avatjuk.
1934. szeptembere 6ta iskolank gimniziummi szerve-
z6dik at, azert neve: A pesti.izraelita hitk6zs6g
gimnaziuma.
lskolank fennallisa 6ta tankerilletink f6igazgat6ja:
Pint r Jen6 dr. (1919-t61).
lskoldnk eddigi taniigyi el61jar6i Feleki B61a dr.
(1919-1923-ig), Gui c ksthal Samu dr. (1923-t61 1937-ig),
D 6 si G6za dr. (1937. 6ta).
lskoldnk eddigi igazgat6i: Stern Abrahnmi (1919. IX-
X., elhrtnyt 1935.), Heller Bernat dr. (1919-1922.), Gold-
berger Salamon (1922. 6ta).
IskolAnk volt tandrai klziil elhunyt: Bard Armin,
(1936.), Lasz Samu dr. (1931.), Latzk6 Hug6 dr. (1932.),
fWaldmann Ffil6p dr. (1925.), Weigl G6za dr. (1930.),
IWeisz Miksa dr. (1931.), Weessel Jen6 (1932.).
Iskoldnk volt igazgat6ja, Heller Berndt dr., a Ferenc
:J6zsef Orszagos Rabbikopz6intezet nyugdijas tandra.
Iskolank volt tandrai k6ziil F e k ete Mihdly dr. a jeru-
zsilemi h6ber egyetem tanara 1928. 6ta.
Iskolink az 1937/38. tan6vben fennilllisanaki tizen-
kilencedik 6vet t6lt6tte be.
Iskolank az 1937-38. tanevben.

1. Az 1937-38. iskola6v nehiny dituma. 1937. jdnius h6 20-an es
21-6n voltak a betirsok, szeptember 1-6n folytat6dtak 6s 2-dn fejez6dtek be,
September 3-in volt 6vnyit6 finnepelyiink, 4-6n, szomb'aton, 6vnyit6 isten-
tiszteletiink. M6g 3-in megkezdtik a rendes tanitast. A Nemzetk6zi Eucha-
nisztikus Kongresszus alkalnib61 hitk6zsegiink is k6szs6ggel felajAnlotta
4piiletiinket a kongresszusra r kez6k elszillisolsAra. Igy a nm. VKM.
108.781/1938. IX. ft. o. sz. rendelete 6rtelm6ben a tanitas a mi iskolank-
ban is mijus 19-6t61 jdnius 4-ig sziinetelt. Jdnius 14-ig ismit renders
tanitas volt, az wvvgi 6sszefoglalAsolkat jdnius h6 15-6n 6s 17-6n tartof-
itk meg. A VIII. osztilyban az utols6 tanitasi nap mijus 9-en, az 6ssze-
foglalIsok 10-6n 6s 11-en voltak. Az iskolaevet jinius h6 23-in fejeztiik
be iinnepelyesen.
A javit6vizsgilatokat 1937. augusztus h6 30-in" tartottuk meg.
SMaginvizsgilatokat tartottunk 1937. augusztus 31-6n es december 15-en
Loczka Alajos dr. igazgat6, taniigyi tanicsos elnhklete alatt, 1938. mijus 5-en
as jinius h6 2-in vitiz Szal&d Istvin Andor igazgat6, f6igazgat6i szakel&
ad6 elnikletevel.
2. Pint6r Jen6 dr. tanker. kir. f6igazgat6 tir a Magyar Peda-
g6giai TArsasAg elnike. A Magyar Pedag6giai Tirsasig Pinter Jenr dr.
tanker, kir. f6igazgat6 urat 1938. 6vi april h6 30-in tartott k6zgyfil6sen
elnkwve6 vdlasztotta. F6igazgat6nknak ez az djabb kitiintetese 6szinte 6r6m-
mel t6lt6tt el benniinket.
3. Gliicksthal Samu dr. oktatgsiigyi el6ljAr6nk elhfnytir61 Ertesi-
t6nk eln emlekeztiink meg.
4. D6si G6za dr. oktatasiigyi el61JAr6. Gliicksthal Samu dr. el-
arvult br6kit Ddsi OeGza dr. korminyf6tanacsos vette ft. Uj oktatasiigyi,
elbljdr6nknak lelkes iigyszeretet6t, iskolnk irgnt val6 szeretettel-teljes
6rdekl6ds6t mir a .miltban is hAlAsan tapasztaltuk 6si halAsan tapasztaljuk
most is, hogy eloljir6nk a hitk6zseg oktatisfigy6nek igaz megert6ssel as
hivatottsaggal val6 irAnyit6sa k6zben meleg szereettel erdekl6dik iskolAnk
minden iigye irant.
5. VAltozAsok a tanAri karban. Teljes szolgalati idej6nek letelt&-
Sel nyugalomba vonult Fiirst Alad'r dr. c. igazgat6. Kitihitet&s6nek 6s
iskolinkt61 val6 bicsdjinak jelen Ertesit6nkben killn cikket szenteltiinld.
A kitintet-st a nm. VKM. 33.456/1938. V. 1. sz. rendeletere val6 hivat-.kozissal a tanker. kir. f6igazgat6sig 1938. aprilis 12-en 4540/1937-38.
sz. k6vetkez6 rendeletevel k6zilte iskoldnkkal: )A Korminyz6 Or 0 F6-
m6lt6siga Budapesten 1938. evi mircius 5. napjAn. kelt legfelsibb elhati-
rozisival Fiirst Aladar dr. pesti izraelita hitk6zsegi gimniziumi nyugal-
mazott rendes tanirmak a gimnAziumi igazgat6i cimet adomanyozni melt6z-
tatott. Err6l az iskola igazgat6jit tudomis 6s csatolt cimadominyozisi
okirat kikezbtsitise vegett ertesitem. Pint&r Jen4 s. k. tankeriileti kir.
f6igazgat6.(
First Aladar dr. felszabadul6 6rdit dgy littak el, hogy a hitkSzseg.
rendelkez6se alapjin ismit egyesftettiik a megosztott nmnet 6rik egy
reszet.
A rajz- es sz6pfrAsi 6rik sziminak n6vekedse k6vetkezteben szilk-
segesse vilt dj tanir bcosztisa. Hitkozsegiink heti 6 rajz- 6s szepirAsi 6ra
elitisival Wessel Imre Bela rajztanart bizta meg 6raad6 tanAri min,-
sigben.
6. F6igazgat6i litogatAs. Pintlr Jend d'r. tanikertileti kir. f6igazgat6
idr kepviseleteben Vdrdai Bela dr. igazgat6, tanulminyi feliigyel6 1938..
februir 24-en, 25-6n, mIrcius 1-en, 3-in, 41-6n 6s 7.-6n tett iskolnidblaink
hivatalos lAtogatdst. Mindegyik osztilyunkban benn .volt, meghallgatt4
mindegyik tanArunk tanftasIt, megtekintette tanul6ink dolgozatait, meg-
vizsgilta irodai iigykezeldsiinket, k6nyvtarainkat, es tapasztalatait riszle-
tesen k6zblte mircius '14-6n tartott tanAri ertekezletiinkin; itt az intdzet
munkdjdr6l, szellemiril meleg elismerdssel nyilatkozott.
7. EgyBb hivatalos lAtogatasok. A V. K. M. kikiild&tte iskolatito-
gat6k k6ziil a magyar 6rikat Vajtho LAszl6 dr., a latin 6rakat Sziab
Ferenc dr., az angol 6rikat Kdnya Sindor dr., a enanyis6gtani 6riat.i
Hittrich J6zsef dr., a term6szettani 6rikat Novobdtzky Karoly dr., a ter-
miszetrajzi 6rikat Varga Sdndor lftogatta meg.
Ddsi OGza dr. oktatsiigyi eld61jAr6 felk6rsa6re Balassa J6zser dr..
igazgat6, feliigyel6bizotts6gunk tagja litogatta meg t6bbsz6r iskolankat.
Hitk6zsegiink risz7r6l Disi G&za dr. oktatisiigyi el6ljar6, Rosendk Miksa
dr. vallAsoktatisi el6ljir6, Wertheimer Adolf iigyv. igazgat6, feliigyel6-
bizottsigunk tagja, Berger Gyula dr. kincstAri tan rcsos, feliigyel6bizott-
sigunk tagja, Eppler Sindor f6titkir, Braun Salamon dr. tanfeliigyel6,
Billes Armin oktatasiigyi el6.ad6, Havas Man6 dr. vallasoktatasi szakfel-
iigyel6 voltak intezetiinkben.
8. Az uj kdz6piskolai t6rv6ny az iden teljes eg6sz6ben leletelepett
az els6, misodik s harmadik osztalyban. Ez annyiban jelent viltozist,.
hogy ismet az els6 osztalyban kezdjiik a latin nyelv tanitisat a n6met
nyelv helyett, meg pedig heti 5 6riban, a nemet nyelvet heti 4 6rAban
a hanrmadik osztAlyban kezdjiik, a testnevel6si 6rAk szima heti 4 6riraj
szaporodott.
9. Az olasz nyelv a megel6z6 evben az V-VII. osztilyban volt
rendes tantargy, az iden mir valamennyi fels6 osztdlyunkban tanitottulc
az olasz nyelvet (gy, hogy\ a tanul6k fele olaszt, fele pedig angolt tanult.
10. R6vid 6rak. A 45 perces tanitisi 6rik intezmenye, amely k6t
evvel ezel6tt kezd6ditt, ebben az evben is megmaradt &s pedig tizperces
szfinetekkel: az 1. tanitasi 6ra tart 8 6rit61 8 6ra 45 percig, a 2. 6ra


8 6ra 55-t;1 9 6ra 40-ig, a 3. 6ra 9 6ra 50-t61 10 6ra 35-ig, a 4. 6ra
10 6ra 45-t61 11 6ra 30-ig, az 5. 6ra 11 6ra 40-t61 12 6ra 25-ig, a 6. 6ra
12 6ra 35-t1l 1 6ra 20-ig.
11. Megosztott tanitas volt az id'n is t6bb osztalyban. AhAny osztaly-
ban csak lehetett, kit egyen,16 1tszam6 csoportba osztottuk a fi6kat i
mindegyik csoportot kiilln tanitottuk. Megosztottan tanitottuk a nemet nyel-
vet, a latin nyelvdt es a maennyisegtant az V. osztalyban, a n6met nyelvet
meg a nennyis6gtajit a VI. osztalyban es a magyar, latin 6s n6met nyelvet
a VIII. osztilyban. Az V. osztalyban, amikor az egyik csoportnak n4met
vagy mennyis6gtani 6rija volt, a masik csoport latint tanult 6s megfor-
ditva, s igy mindket csoportban ugyanaz a tanir tainitott: ezt a megoldist
az a k6rillmny tette sziiks6gess6 69 egyszersmind leheti6v, hogy az V.
osztilyban a n net 6rAik szinma 2, a mennyis6gtani 6rAke 3, a latin 6rAkd.
pedig eppen a 6miet s mennyisegtani 6rik szaminak 6sstzege: 5. Hasonh
16an jirtunk el a VIII. osztalyban, nm6gis azzal a kill6nbs6ggel, hogy a
latin nyelv 4 6rija k6ziil esak hiromban 6s a magyar nyelv 3 6ri~aj
k6ziil csak kett6ben, a k6t n&iet 6ra k6ziil pedig csak az egyikben tanult
az osztily ket csoportban. A negyedik latin, a harmadik magyar es a
rmisodik nemet 6raban nem volt megosztott tanitis.
12. A magyaros nyelvhasznmlat iigyfre, melyet oly nagy szeretettel
as lelkesed6ssel karolt fel Pintir Jen6 tankeriileti kir. f6igazgat6 ur, a mi
'iskolAnk is killings gondot forditott. Osztilyainkban alland6an napirendem
tartottuk e fontos s nemes nemzeti iigyet, tanitvinyaink szorgalmasa*
olvastak a Magyarosan c. nyelvmiivel6 foly6iratot, minden osztalybain
siriin hasznAltuk a ffigazgat6 ir szerkeszt&stben megjelent Magyar nyelv-
v6d6 kdnyvet, rasztvettiink abban a pilyizatban, melyet a f6igazgat6 dr
A magyar didk hivatdsa anyanyelviink vddelmiben cimen a fels6 osztA-
lyok tanul6i szAmAra hirdetett, egyik sziilii ertekezletiinket is anyanyel-
viink gondos ApolAsrinak a szolgflatAba allitottuk.
13. Filmoktatts. Azloktat6filmiek hasznAlata int6zetinkben az 1937/38.
tanrvben tovibbi haladast mutatott. Lehet6v6 tette ezt az, hogy fizikai el&-
ad6termiink mellett az Oktat6film-Kirendelts6g k61tsigin elk6szilt ter-
m&szetrajzi tantermiink elsfttitisi berendezse 6s vetft6vAszonnal val6.
f6lszerel6se. A rendelkez6sre i116 oktat6filmek szima 140-re emelkedett e4
hetenkent 6 film volt mir ig6nyelhet6. A tandv folyamin 67 filmet mutat-
tunk be, 39 f6ldrajzi bs neprajzi, 27 termnszetrajzi 6s vegytani 6s egy
Altalanos tArgy6t. A filmek sorozata evr6l-6vre kieg6sziil 6s igy a filnu
id6vel a tanitisnak 'olyan seg6deszk6z6v6 vilik, amelyet minden tantitrgy
koreben es minden fokon hasznilhatunk majd.
14. Diaklevelezds. A fels6 osztalyok tanul6i szep szamban levelez-,
tek kiilfbldi diAktArsaikkal. Angol, francia, h6ber, nemet, olasz nyelvii
leveleiket a posta az id&n is elvitte a vilAg csaknem minden tAijra.
15. Allat- 6s niv6nyv6delem. Januir h6 17-6n ilnnepelte iskolink
a zsid6 hagyominyban melyen gyikerez6 Fdk napfdt sikeriilt iinnep6ly
keret6ben. Az iskola udvariban egy mesterseges f6szekodd szolgil minti-
jaul annak, hogyan kell alkalmas f&szkel6 helyekril gondoskodnunk. Ker-
tiinkbe telen madaretetrt tettiink ki es ott tanitvlinyaink gondoskodtak a
madarak etetesdr61.


16. Az Eucharisztikus Kongresszus alkalm~ b61 iskolafenntart6 hit.
kbzsegiink a mi gimniziumunk helyisegeit is felajinlotta a zardndokok
elszallisolisnak celjaira. A kongresszus ideje. alatt, mijus 25. s 3Q-a
k6z6tt, a Schola Cantorum Sabariensis, a sz6kesfehervdri piisp8ki pap-
nevel6 intezet, a szombathelyi pisp6ki papnevel6 intezet, a p&csi piisp6kli
papnevel4 intezet s a SzaThzi-intezet voltak szivesen litott kedves vend&
geink. Azon voltunk, hogy vendegeink j61 rezz6k magukat nglunk, 6s
ir6mmel vettiik tudomisul nyilatkozataikb61, hogy ezt a c6lunkat sikeriilt
elrnink.
17. TizBves 6retts6gi talAlkoz6. 1928-ban &retts6gizett osztilyunk
1938. .jnius 15-en tartotta meg tiz6ves talalkoz6jAt. A Budapesten tart6z-
kod6k teljes szdmban jelentek meg; akik nem j6hettek el a talilkoz6ra,
levelben mentett6k ki tivolmaradAsukat. Az osztily a maga volt VIII.
osztdlyos tenrmben gyiilekezett. Felvonultunk templomunkba istentiszte-
letre, utina a His2iekegy, valamint a tanitdsi 6ra el6tt szokisos h6ber ima
elmondisival kezd,6dtt a talalkoz6 iinmepi resze. Az igazgatd 6s a tanari-
kar iidv6zlese utdn az az6ta elh6nyt taniraik emlek6nek Qldoztak, azutin
a volt osztilyf6nok, Widder Salamon tanir, >katal6gust olvasott, &s volt
tanitvinyaink 6letiik eddigi folydsir61 szamoltak be. Ujra elhangzott a
Hiszekegy 6s az 6ra v6g6n szokisos h6ber ima, majd feh6r asztal mellett
vidim hangulatban sokiig maradt egyiitt a dik6elet kedves emlIkeit fel-
elevenit6 tirsasAg. Meleg szeretettel fogadtuk volt tanitvinyainkat, &s
mneleg szeretet dradt fel6nk volt tanitvAnyaink lelk6b6l. Or8mmel littuk
tibb volt tanitvAnyunk oldalin feles6g6t &s .rvendtiink, hogy megjelentek
az annak idej6n gimnaziumunk IV. osztilya utin intezetiinikb61 tvozott
volt tanitvanyaiik, akik, tudomist szerezv6n volt tirsaik tiz6ves talilkoz6-
jir61, ragaszkod6 llekkel hozzijuk, hozzink siettek r6sztvenmi az iinnepi
talilkoz6 br6mi6ben. Igaz 6rimmet Allapitottuk meg, hogy volt tanitv6nyaink
egyt6l-egyig derekasan alljak meg helyfiket az 6letben.
18. Vdgzett tanitvanyaink gy6zelmei. Kiilln kell megemlkezniink
arr61 a kit gy6zelemr6l, melyet ket tavaly erettsegizett volt tanitvinyunk
aratott orszagos, ill. nenizetlk.zi versenyben.
Frankly Ott6 orvostanhallgat6 a Mathematikai-Fizikai Tarsulat Eotv6s
torind-verseny6n nyert dijat, Hersch Rudolf pedig a clevelandi Safety
Council nemzetk6zi plakit-pAlygzatin nyert 1. dijat.
19. Tanulmanyi verseny. Az orszigos k6zepiskolai tanulminyi ver-
senyre, amelyet 1938. mijus h6 13-in tartottak meg, kikiild5ttiik a ma-
gyar nyelvb6l Zelen.ka Sindor, a latin nyelvb'61 Hoffmann Ott6, a t6r-
tMnelembl6 K6nigsfeld Mikl6s, a f1ldrajzb61 Rechnitzer Mityis, a meny-
:nyis6gtanb61 Schreiber B61a, a termiszettanbt61 R6th Pil Mikl6s, a ter-
miszetrajzb61 Barta Vilmos Istvdn, a rajzl6l Galamnbos Pal VIII. osztalyd
tanul6t. A versenyben 7 pontal 6. helyre keriiltiink az isszes risztvev3
koz6piskoldk ki 'ztt. A termiszettani versenyben RFth Pil Miklds 2. kelyen
.gydzdtt, a termiszetrajzi versenyben Barla Vilmos Isivdn 2. helyen dicsd-
retet nyeri. A k6t gy6ztes fidt a Zsid6 Gimnizium Baritainak Egye,
sillete mArvAnyra szerelt plakettel ajind6kozta meg.
SAz orsz~gos kbzepiskolai tanulinriiyi :versenyben, amelyet Pintir Jen,
tankeriileti kir. f6igazgat6 ir hivott l6tre 6s amely 6vr6l-evre alkalmat ad


arra, hogy az orszig k6z6piskolhinak eretts6giz6 ifjdsrga nemes verseny-
ben 6sszemerje tudisat, a mi iskolink az id6n tizenkettedszer vett reszt.
Az int6zm6ny 1923-ban l6tesiilt, a mi iskolgnk azonban csak 1927. 6ta
szerepel a versenyeken, minthogy 1926/27-ben volt els6izben VIII. osz-
tilyunk. A verseny eredkntny6t pontozzik; az 1. helyen aratott gydzelem 6
egys6get jielent, a kMvetkez6 ket gy6zelemi: a 2. 6s 3. hely 5, ill. 4 egy-
segnek szimit, az 1-3. helyen val6 dicsgret 3, 2, ill. 1 pontot jelent.
Hadd soroljuk fel itt azokat a tanul6inkat, akik az eddigi orszAgos tanul-
manyi versenyekben dics6s6get szereztek iskolinknak; zdr6jelben a tdrgyat
is az el6rt egysegek szdmit tiintetjiik fel:
1927-ben: Katona Endre (mennyisegtan, 4 egyseg), Kozma Tibor
(latin, 1 e.). 1929-ben Klein Tibor (mennyis6gtan, 4 e.). 1930-ban5
Soml6 Gydrgy Istvin (f6ldrajz, 3 e.). 1931-ben: Takics Pil (magyar,
4 e.), Fiirst Henrik (term6szettan, 2 e.). 1932-ben: Klein Andor (latin,
4 e.), Horn Hug6 (f6ldrajz, 3 e.), Alpir Lszl6 (mennyisegtan, 2 e.),
Kemny Istvan (rajz, 1 e.). 1934-ben: Turi Pal (mennyisegtan, 6 e.).
1935-ben: Klein Imre (magyar, 6 e.). 1936-ban: Diniel Laszl6 (latin,
5 e.), Singer Gibor (termrszettan, 1 e.). 1937-ben: Pach Zsigmond PAl
(latin, 4 e.), Tauszk COyrgy (ftldrajz, 3 e.), Frank Ott6 (mennyis6g-
tan, 1 e.). 1938-ban: R6th PaI Mikl6s (termiszettan, 5 e.), Barta Vilmos
Istv~n (termnszetrajz, 2 e.). Az eddig szerzett egysigek 6sszege 61.
Mindamellett, hogy fiatal iskoldnk az eddigi 16 versenybl1 a fent
emlitett okb61 csak 12-ben vehetett reszt, valamennyi 16 verseny szimba-
v6tel6vel iskolink az elm6lt 6v v6g61el a 15. helyre kiizd6tte fel magdt a
magyar k6z6piskolIk &rdemsoriban.
20. Egydb versenyekben is sz6p szimmal arattunk gy6zelmet.
A Hungarian Quarterly angol nyelvii essay-pAlyizatin els6 dijat nyert
ifj. Weiss Gyorgy VIII.
Az Orsz. Magy. Kereskedelmi Egyesiills (OMKE) pdlyizatian Kdntor
Nindor VII. dics6retet nyert.
A Magyar Gyorsir6k Orsz. Sz6vetsEgenek verseny6n Frankel Liszl6
VIII. es Hajnal Mikl6s VII. kittintet6 oklevelet, GEl Gybrgy V. dics6retet
kapoft.
A Gyorsir6 c. szaklap pilyrzatin Hajnal Mikl6s VII. a besz6dirdsi
fokon emleklapot nyert.
A KISOK II. korosztilyu gyorskorcsaiyaversenyen Hartmann T. III.
b) 3. dijat nyert. Bronznrmet kapott.
A VAC tornacsapatiban a BTC Iszer-versenyen Braun J. VII.' s
Weisz Gy. (id.) VIII. szerepelt. Misodik dijat, eziistrrmet nyertek.
A KISOK I. as II. korosztilyok rszere rendezett tornacsapat-verser
nyen resztvett 1-1 csapatunk. Megfelei6 mindsit6st es 1-1 -oklevelet
nyertek. A csapatok tagjai: Alpar J., J6nis L., Mayer S., Mezei J., Pfei-
fer B., Sinta P., Schwarcz J., Tiroler Gy. V., Kohn A. IV. b), Gonda L.,
Schwarcz L., Spritzer L. IV. a), Grosz J., J6kel A., Sz6kely I. III. b),
Kerber A. III. a), Friedmann J., Galambos O., Klein L. II. b), Braun-
berger J., Erdi L. II. a), Frisch J. I. b), Schwarcz M. I. a).

A KISOK altal az als6osztalyi isz6staftaik r6sz6re rendezett dr.-
K6ler-vjndordijas 6sz6versenyeni iskolAnk masodik left. Gyors6sz6staf6tAnk.
misodik, hAt- 6s mellisz6staf6ttink harmadik dijat, nagy, illetve kisi
bronz&rmeket nyert. A staf6tak tagjai: Weisz B., Schweiger L. IV. b),.
Weisz M., Guralynik A. IV. a), Seiler D., L6b E. III. a), Weintraubl A
II. b), Barta A., Deutsch E. I. b).
A KISOK kosArlabdabajnoksaganak d6nt6kiizdelm6nbe jutottunk. A
csapat tagjai: Haj6s B., Oriinfeld Gy., Szant6 J., Rosenbaum M., Rech-
iitzer M., Morvai Gy. VIII., Laube M., Kn6pfler Gy. VI. egy-egy bronz-
ermet nyertek.
A KISOK k6zilabdabajnoks~gaban csapatunk a d6nt6be jutott. A esa-
pat tagjai ezilst6z6tt nagy ermet nyertek. Ezek: Szant6 J., Hamvasi H.,
Elfer Z., Petikin L., Griinfeld Gy., Haj6s B., Rosenbaum M., Rechnitzeit
M., Kertes B., Morvai Gy. VIII., Rosenbaum M., Osterreicher L., Szoffer
S. VII., Laube M., Kn6pfler Gy. VI.
IskolAnk k6zilabdacsapata, mint a VAC ifjfsigi egyiittese, risztvett a
Magyar K6zilabda Egyesiilet Sz6vets6g6nek ifjdisgi bajnoksaigabi is.
Pontveszteseg n61kiil els6 lett, az >)1937-38. evi ifjdsagi bajinok< cfmet,
oklevelet, 6s minden jitakos 1-1 ezilstrmet nyert. A csapat tagjai azono-
sak a KISOK bajnoksAgban szerepelt tanul6kkal.
>Budapest legjobb sportol6 diikja( cimert foly6 versenyben 3 tanu-
16nk vett r6szt. Hajds B. VIII. els6 lett, >Budapest legjobb sportol6 diakja
az 1937-38. &vben< cimet, oklevelet es ezilstermet nyert, ezenkiviil meg-
szerezte az eziistserleg vindordij vedelm6t. Schmidt L. VII. &s Lanczi P.
VI. bronzermet nyert. A gy6ztes Haj6s a Zsid6 Gimniazium BarAtainail
Egyesiiletft61 marvinyra szerelt plakettet kapott.
A KISOK j6ghokki-bajnoksagAgrt a masodik osztalyban jAtsz6 csapa-
tunk bejutott a d6ntibie. A csapat tagjai: Dukesz F., Elfer Z., Hamvasi
H. VIII., Szondi S. VII., Goldstein M., Laube M., PAsztor I., Roseniber-
ger L. VI., Bartos T. V. egy-egy bronz6rmet nyertek.
A KISOK als6osztilyd labdarug6bajnoksAgA&rt jatsz6 csapatunk be-
jutott a d6nt6be. A csapat tagjai: Oonda L., Guttmann Z., Selinko J.
IV. a), Kornai E. IV. b), Berger A., Magyar B., Pfeifer B., Sz6kely T.,
Tiroler L. V., Laube M., Kunstadter J. VI.
A KISOK teniszbajnoksagabamn a parosversenyt iskolAnk tanul6i: Win--
ter Gy. VIII. as Kun Gy. VII. nyertek meg. A KISOK 1938. evi plros
teniszbajnokai cimet, oklevelet bs aranyozott ermet nyertek.
21. Bibliai tanulmAnyi verseny. Az igazgatd 35 eves szolgilatl
jubileuma alkalmab61 l~tesitett Goldberger Salamon isztondijalapilvdnyok
kamatai az id6n masodszor keriiltek kiosztasra. A kamatolat az igazgald
iteli oda a bibliai tanulmanyi verseny gy6zteseinek. A verseny ifrsbeli 6s
tirgya: 1. bibliai versek forditisa hicbierbul magyarra 6s 2. magyar fordi-
tAsban adott bibliai versek visszaforditsa h6berre. A leforditand6 verseket
egy bizottsAg vilasztja ki, ennek tagjai az igazgatd eln6klete alatt az idan
a k6vetkez6k voltak: Berndth Mikl6s dr., Grdzinger M. J6zsef dr., Gold-
berger Gy6rgy dr., Kohn Zoltin dr., Widder Salamon. A dolgozatokat
a leanygimnnzium k6t vallastanara: Kandel Samuel dr. 6s Klein Abrahanu
dr. birAlta el. A versenyblen az id6n VII. es VIII. osztalyunkon kivil aVI. osztily is resztvett. A versenyzOk a k6vetkezOk voltak: a VIII. osrztAly-
b61: Einhorn Lajos, .Friinke Laszl6, Kecskem6ti IstvAn esl Weisz Sindor.
A VII. osztalyb61: Braun J6zsef, KAntor Nindor es Klein Mihily. A VI.
osztilyb61: Armel Sandor, Diamant R6bert, Laub' Gyorgy, Linczi Pter,.
Reichelesz Liszl6, Schonberger Gyorgy, Schweiczer J6zsef, Szabados
Laszl6 Gyula, VAradi Tibor, Weisz Endre 6s Weiszhauz Endre. A versenyt
a VIII. osztalyban Aprilis 25-rn, a VI. 6s VII. oszt6lyban jinius 7-6n 6s
8-6n tartottuk meg. A verspeny gydztesei: a VIII. oszt6lyosok kzaiil:.
Einhorn Lajos 6s Weisz Sgndbor, a VII. osztalyosok k6z5il: Klein Mihily,
a VI. osztilyosok k6ziil: Weiszhauz Endre. A VIII. oszt6lyban a verseny
dfja 80 P volt, melyet a .kt gy6ztes kOz6tt megosztottunk, a VII. osztaly-
ban 70 P, a VI. osztalyban 60 P. Dics6retet kapott: Armel SAndo;l
Diamant R6bert, Schweiczer J6zsef as Weisz Endre VI.
22. Oszttlykizi tanulmAnyi versenyt az id6n hatodszor tartottunk
a kIt negyedik osztaly tanul6i k6zitt. A ket osztaly egy-egy tanul6ja
versenyzett mindegyik tantirgyban, kiveve a tornat. A t6teleket irisbanl
dolgozt6k ki. A jdnius 16-in megtartott versenyben a IV. b) osztily gyO-
zitt 61/2: 31/2 arinyban. A verseny gy6ztesei: a vall.stanban: Hay Andor
IV. a), a magyanban: Friedmann Jen6 IV. b), a latinbaan: Adam Laszl6
IV. b), a nnmetben: Fischer Gyorgy IV. b), a tort6nelemben: Politk
Endre IV. b), a term6szetrajzban: ifj. Weisz Laszl6 IV. b), a mennyiseg-
tanban: Fuchs Laszl6 IV. a),, a rajzban: Kert6sz Oyorgy IV. b), a gyors-
frisban: Haber GObor IV. a). A f6ldrajz-verseny d6ntetlentil vCgzO6dtt
Liebermann Endre IV. a) es Beinhaker R6bert IV. b) k6z6tt.
23. VallAsos nevels. a) Az id6n vAltozds illott be az ifji-
sigi istentisztelet vezetiseben. Berndth Mikl6s dr. vallistanArunkat,
aki 5 &ven it lelkes buzg6sgggal vezette ifjdisgi istentisateletein-
ket, hitk6zsegiink a XIV. kerfileti templomk6rzet rabbijiva vilasz-
totta meg. Ez az dj elfoglaltsgga megakadifyozta Berndth Mik-
16s dr.-t intezetiink templomi munknijinak ellt6siban, 6s ez6rt hit-
kbzsegiink Kohn Zolt.n ,dr. vallistanirunkat bizta meg ifjdisigi istentisz-
teleteink vezetisevel. HAlival .es elismeressel gondolunk arra a buzg6 &s
lelkes munkira, melyet Berndth Mikl6s dr. vallistanrrunk istentisztele-
teink elOkeszitese 6s vezetese ter6n vkgzett.
b) TanitAsunkat minden nap heber imival es a Hiszekegy-gyel
kezdjilk 6s vegezzilk. A vallisos nevelest szolgaljik tovbb!i rend-
szeresen tartott istentiszteletein;k. Az id6n is minden reggel sacharisz-
istentiszteletet tartottunk, amelyen elsosorban felsobb osztAlyd tanul6ink
vettek riszt. Az egisz ifjdsAg bevonisival folytak le minden szombat es
tinnep el&estejen es d~le16ttj6n tartott istentiszteleteink; ezeket a muszif-
ima befejeztevel mincha-ima ikdvette. A III. osztilyt61 kezdve az iskola
egesz ifjidsga vett ir6szt a sz6lichausz napjain, hausin6 rabb6,kor, chanuka,
p6rim alkalmAval rendezett istentiszteleteinken. Ifjdsigunknak t6bb mint
100 tagja vett r6szt az 6szi nagyiinnepeken: a raus-hass6n6 6s jaumkip-
purkor tartott istentiszteleteinken. A szimchasz-taur6 istentisztelet6t az
iden is a hagyomanyos disszel rendezt6k meg fiaink. A chaszan-taur6
tisztet Rdnai Pil dr. tanirunk, a chaszan-bbrdsisz tisztft Reich Aladir
vezerigazgat6, a Zsid6 GimnAzium Baratainak Egyesiilete szdnmvizsgil6ja
lAtta el, chaszan-maftir Kohn Zoltin, dr. tanirunk volt.


c) Az ifjdsig eldkiszit6set az istentiszteleteken.val6 funkci6kra, els6-
sorban a t6raolvasis elv6gze6sre, a bar-micva fidk tanitaist az iden
-mint emlitettiik Kohn Zoltrin dr. litta el; 6 volt egy6fttal az isten-
tiszteletek sz6noka is. Az eI6imidkoz6, valamint a templomi &nekek be-
tanit6ja Goldstein J6zsef hitoktat6.
A barmicva fidknak az iden is iidv6zlo6 s bhuzdit6 besz6d kisereteben
adta it az igazgat6 az Egyesiilet ajAndckit: egy-egy dfszk6teses imak6ny-
vet. A templomban azutin a t6ra ele jarultak bar-riicva fiaink, maguk
olvastdk fel a t6rinak egy-egy szakaszit, tanul6tfrsaik zsoltir6neklkel
k6sz6ntattek 6ket, a kintor h6ber imiba foglalta nevilket, KIohn Zoltan dr.
vallistanArunk iinnepi besz6det intezett hozzijuk.
d) Az id6n el6sz6r sikeriilt megszervezniink olyan ifjdsAgi enekkart,
amely vallisos 6nekeket tanult be es adott el6. A hitk6zseg az 6nekkar
vezetisevel Kramer Imre dr. okl. k6zepiskolai tanirt, iskolAnk volt n6ven-
d6k6t bizta meg.
e) A Griinvald Man6 f6rabbi eml6k&re alapitott 6szt~andijat az iden
Blum Ambrus okL. rabbinak, az Elhdnyt unokijAnak, iskolink magAntanu-
16jAnak iteltiik oda. A halAlozgs 6vfordul6jin, amely az id&n szeptember
30-Ara esett, hirom misnat olvasott fel 6s magyarizott Blum Ambrus a
templomban egybegyailt VII. *s VIII. osztilyunk jelenl6t6ben. A tanulis
utin mincha-imaval fejezidoLtt be a kegyeletes iinnepely. A tanulasban
meg riszt vettek a Kramer Malki6l tanfolyam tagjai is; misnagyfijtet6ny-
nyel keziikben k6vettek az el6ad6st.
f) Az idei tanvben el6sz6r iktattuk iskolank vallisi nevel-munkijibla
az auneg-sabbosz (szombat-marasztal6) intezm6 nyet. Az a c6l lebegett
el6ttiink, hogy ezzel ifjdisigunknak olyan 6si zsid6 hagyomA'nyt
mutassunk be, amelynek szinhelye tulajdonkeppen a sziil.i otthon, de
amelyet csak igen keves fid lithat csalidja kbr6ben. A solausi-sziudausz
(a szombati hari-Tadik lakoma) kereteben folytak le auneg-sabbosz ossze-
jdveteleink. (L. meg 87. 1.)
Februir 5-t61 kezdve tiz egymis utin k5vetkez6 szombaton gyiijt6t-
tiik 6ssze ifjdsagunkat, egy-egy alkalommal 50-60 diAkot, az iinnepl6be
6lt6z6tt trgas tandri szobiba, ahol virdggal diszitett, feher asztalok var-
tik az ifj6sig k6pvisel6it: osztilyonkint ket-hirom fiit. Az asztalok kbriil
helyezkedett el rajtuk kiviil az igazgatd, a taniri testiilet egy-egy tagja,
o6hiny meghivott vend6g, sziill5 s hozzitartoz6, tovAbbi a ketsz61amf
kar, amnely a lakoma alatt zsoltAirnekeket 6s h6ber dalokat adott el6. Az
auneg-sabbosz valamennyi szerepl6je diaik volt. Kiki tud6sinak, f6lkesziilt-
segeinek, drdekl6d6senek 6s keszs6genek legjavit hozta ide diiktirsai
gy6ny6rkfdtetesere. Az irodalmi risz egy-egy magvas, legt6bbsz6r a heti
szidrival kapcsolatos, id6szerii probl.6mAt tirgyal6 beszedb61, el6adisb61,
szavalatb61 illott. Val6sagos versenges alakult ki a kitiintet6 feladatert,
hogy aktiv szerepl6vM viljk, :a kicsiny nmisodik osztflyos csakfigy, mint a
nagyobb, heted-nyolcad osztilyos diak. A kbzvetett celt igy el&rtiik: ifjd-
sAgunk zsid6 irAnyd 6nmiiveleset. A k6zvetlen celt pedig azzal, hogy
m6dot adtunk ifjisigunknak egy mily 6s szinte feledhetetlen vallAsi el-
mrny meg6lesere.. Mert az a meleg, 6lett61 pezsdul.o s 6nekt61, dalt6l
zeng6 hangulat, amely a lesz1ll6 est6vel, az alkony felhomalyaval ri-


borult a megillet6d6tt lelkekre, a legtisztdbb' vallAsi Ahitat forrasiva vilt.
Es 6ppen ez6rt m6djit ejtettilk annak is, hogy az egyik auneg-sab-
-boszon a sziil6k is resztvehessenek es egy pillantAst vethessenek iskolAnk
vallasi nevel6 mun'kAijba. Az utols6 Aprilis 9-iki auneg-sabboszt sz.ntul
a nagy. nyilvinossignak, amelyre a kbvetkez6 meghiv6t bocsAtottuk ki:
Vendegeinkhez. Ez a tizedik szombatmarasztal6nk az iden. Az els6
kilencen nem volt k6z6nsig. Most is az volna j6, ha a szerepl6k va-
lami iigyes technikai fogis r6v6n nem litnik a kz6ins6get. Igy kedves
vendcgemil. nmegleshetn k, milyenek a fifk maguk koz6tt, aniiklr a zsid6sig
egyik 6si hagyorAmnyAt az auneg-sabboszt uj 6letre keltik es a maguk
-m6dja szerint tovAbb'fejlesztik. Hogy ezt az ideglis elgondolist megk6ze-
litsiik, kerjiik kedves Vend6geinket, tart6zkodjanak minden tetszesnyilvi-
nitist61, vagy hozzisz61lst61, figyelj6k csendben fiainkat. Volna aztin meg
egy kfivnsAgunk. Abb61, amit itt ldtnak Es hallanak, iiltessenek At a sajdt
otthonukba, amit csak lehet. A szombatmaraszta16 rendje: 1. Kezmosis.
2. Lakoma. 3. A lakoma alatt: a) 23. zsoltAr; kitfele dallammal, karenek.
b) Hdrom felsz61alis Elias pr6f6t~r61. c) Jiszmach Mause, k6z6s enek.
d) Egyik fid egy szombat 6lmnnyet meseli el. e) J6did Nefes, 6neksz6l6.
4. A lakoma utin: a) 126. zsoltar, kar6n.ek. b) Mozummon. c) Etkezes
utin val6 ima. d) Elij6hu hann6vi, karenek. 5. Szombatb'csiztat6: ta)
144. es 67. zsoltir, k5zos enek. b) Mairiv ima. c) Havd616. d) Hnimuvdil,
karenek. e) Olenu.
Az auneg-sabbosz eg6sz megszervezese Kohn Zoltin dr. drdeme, az
6neksz6mokat Kramer Imre dr. hangszerelte 6s tanitotta be.
Az auneg-sabbosz 6sszejbveteleinken szerepelt tanitvAnyaink nevsorit
itt adjuk:
Besz6det mondott, el6adfst tartott: Reichmann Jen6, Stein Gibor,
Zelenka Sandor VIII., Kramer Mikl6s VII., Laub GOyrgy VI., Berkovits
Ervin, Gold Gydrgy, Mayer S6ndor V., Ling Dezs& III. a), Bass Andor,
Fodor Imre, Kohlmann Vilmos, Viradi Gyorgy III. b), Freudiger Frigyes
I. b). Szavalt: K6nigsfeld Mikl6s VIII., Katz Zsigmond, Reichelesz Ldszl6
VI., Fischmann Pil V., Braunberger Endre, Herskovits R6bert, Kepes
Gybrgy, Reichmann Ern6 II. a). Egy6b szerepiik volt a k6vetkez6knek:
Armel Sandor VI., Beer Gybrgy, Vogel Gy6rgy III. a), Braunberger,
R6bert, Horovitz Bela, Jockel Andor, Klein LIszl6, Sziklai Imre III. b),
Cans Laszl6 II. b). Kil6ln felemlitjiik, hogy a tizedik szombatmarasztal6t
Reichmann Jen6 VIII. vezette.
'g) R6g6ta ereztiik hiAnyit egy olyan helyisegnek, melyben fiaink a min -
dennapos reggeli istentiszteletet melt6 k6rnyezetben vegezhetik el. Az id6n
v6gre sikeriilt ezt a hianyt is .p6tolnunk. Az alagsorban f6lszab'adult egy
eddig megosztott tanitisra hasznmlt helyis6g es ezt alakitottuk At
imaszobAnak. Anyagiak hiinyb'an lassan indult a dolog, de miutain a hit-
.k6zseg a terem k6m(ives 6s fest6 munkiit elv6geztette, a Zsid6 Gimni-
-zium BarAtainak Egyesiilete gondoskodott a felszerel6sr6l, nehany j6lelkii
sziil6 egy 6s mAssal csinositotta a szobicskait, vegre decemberre minder
,tekintetben kifogAstalan templomocska Allt azoknak a fi.dknak a rendel-
kez8sere, akik reggelenk6nt imira gyiiltek egybe. Ebben a helyisgbhen
folyt d6lutinonkint a barmieva, a szombati t6ra-olvaiss is a szombat4
marasztal6k el6keszit6se is.


h) A chanuka els6 est6j6n tartott istentiszteleten feliil minden osztily
kiilln rendezett mi'ncha-imAval kapcsolatos chanuka-iinneplyt. Igy az
zeseben, sz6hoz jutottak az osztilyok 6nekkarin kiviil finnepi sz6nolk,
szaval6, a gyertyagydjtiskor mondott br6ch6k 6s 6nekek el6ad6i 6s el6-
irAjidkozi is. Az iinnep6lyeken minden osztily tudisinak legjavit iparko-
dott nydjtani es az iinneps6gek val6ban szepen sikeriiltek.
i) Chamis6 6szor 'bisvatkar, a fAk napjin, finnepIlyt rendeztiunk, amely-
nek befejeztevel Atadtuk az els6 osztilyos tanul6knak az Egyesiilet ajan-
d6kit: egy-egy zacsk6 gyiimblcs6t.
j) 1938. februAr 8-iki m6dszeres 6rtekezletiink6n a vallAstanitis ered-
m6nyesebb' teteler6l tanAcskoztunk. A kerdesr61 Grdzinger M. J6zsef dr.
tartott el6adcst, melyben a kivetkez6t fejtette ki:
A vallrstanitis c61ja a n6venidk akaratinak a nevel6se, erkolcsi gon-
dolkodasanak es 6rzelmi viliginak a formilsa. A vallst6rv6nyek c6l-
tudatos tanitisival irdnyitjuk a tanul6 jellemes 6s erkb1cs6s eletformijinak
eg6szseges fejl6d~set. Morilis embereket, erk6lcs6s jellemeket as etikus
egyenisegeket csak a vallis szabta isteni normik tanitisival nevelhetiink
igazin. Az erkblcs felt6telezi a vallist, a homo religious megel6zi a homo
moralist, mert az erk6lcs 6p oly theonom, Istenben gy6kerez6, mint a
vallis. Vannak vallAstalan erk6lcs6s emberek, de nincsenek erkilcstelen
vallisos emberek, az igazan vallisos Arziiletben az erk6lcstelensegnek mig
a gondolata sem meriilhet fel es az erkl6csisag hiznyanak az oka mindig
a vallAsossig hianya.
A vallAsi liberilizmus hivei tagadjgk az erk6lcsisegnek a vallisos-
sigban val6 gy6kerez6set es sdrgetik az etika fliggetleniteset a vallist61.
Szerintik a vall6sos elet 6s az erk6lcsi viligrend k6t egym~st61 el-
vilaszthat6 6s elvalasztand, terulet. A tArsadalmi elet moralis berendezese
nem szorul szerintiik a valls autoritativ parancsszavara 6s a gyakorlati
6letben gyakran pirosul magas erk6lcsiseg vallastalan 6letm6ddal. Ezek
az eszm6k sl6yos konfliktusokba keverik a tanul6ifjdsigot. A vallistani
.ri-kon tanult hitigazsAgok ellentetben vaanak a csalidi k6rnyezet relies
letevel. Az a par vallistani 6ra nem ellensdlyozhatja az otthoni k6rnyezet
-vallastalan l6etm6djAt. A vallastanitis eredm6nyesseg6nek &rdeke azt ki-
vinja, hogy a feln6ttek hiAnyos vallsismereteit esti tanfolyamok rendez6-
sdvel kieg6szitsiik, amelyeken az iskoliba jar6 gyermekek sziileit a vallis
ismereteire oktassuk. Ha a szil6k megismerik a vallis t6rv6nyeit, be
fogjik lAtni, hogy a vallas az, amely az emberek erk6lcsi 6rz6set fejleszti.
VallAsismeretekben gyarapodva es eziltal hitblen meger6sodve, sziil6 s
gyermek, 6reg es ifjd vAllvetve fognak hagyominyainkhoz ragasakodni,
6s hitin'k lelkes apostoldvA szeg6dni.
k) Mircius 9-in, ~dir s6ni 7. napjin kegyeletes emikkininepl6yen azev
nagy zsid6 halottjair61 enl6keztiink meg. F61elevenitettiik az id&n elhdnyt
Oliicksthal Samu dr. oktatsuiigyi eliljar6nak, Munkdcsi BernMt dr. tan-
feliigyel6nek, Biedl Samu dr. kbzsegkerilleti eln1knek, Szirtes Lip6t hit-
k6zs6gi elemi iskolink tanit6jinak, Landau Edmund Georg Hermann
kivil6 matematikusnak, Warburg Felix, WarbVrg Ott6 nagy emberbrar-
toknak Aldott eml6ket.


1) Ugyancsak marcius 9-6n, Kramer Malkiel halilozasi 6vfordul6janak
el6esteji6n a Boldogultr6l elnevezett heber irodalmi tanfolyam nyilvanos
6sszefoglal6 6rat tartott. Ezen az 6rAn bdcsiztak a tanfolyam VIII. osz-
tilyos tanul6 tagjai, akik n6gy evig vettek r6szt a tanfolyamban; eml6kiil
az Egyesiilet mindegyikiknek teljes misnagyijtemninyt adott ajind6kba.
m) Aprilis 15-6n, erev peszachkor, szijjumot tartottunk. Az istentiszteleten
r6sztvev6 els&sziil5tt fidk es sziileik el6tt Kohn Zoltan dr. szemelvnyeket
*olvasott fel 6s magyarizott a Talmud Taanith traktitusib61, istentismte-
let utin pedig az Egyesiilet megvend6gelte azokat, akik az istentiszteleten
r(sztvettek.
n) A p6szach-iinnep els6,est6j:n mindazokat a fiikat, akiknek valamilyen
*okb61 nemr volt m6djuk otthon sz6deren resztvenni, valamelyik csaladdal
meghivattuk.
o) MAjus 7-6n volt a VIII. osztaly b6csdistentisztelete. Nyolcadikosokb61
kerilt ki el6imadkoz6, t6raolvas6, enekes, iinnepi sz6nok. Az imnepi
besz6det Stein GAbor mondotta, az el6imad'koz6 teend6it Breuer OszkAr
latta el.
MAjus 11-6n volt a VIII. osztaly utols6 6sszefoglalAsa, majd utina
a, hagyomanyos ballagas. Az annepseg f6nyet azzal emeltiik, hogy mikent
ezt tavaly is tettiik a VIII. osztily mindegyik tanul6jAnak egy-egy
aefelejtscsokrot adtunk bicsiz6ul. A viragot az els6 osztaly tanul6i adtik
At egy-egy biHliai vers kiseretbten, ezeknek erk61csi tanitasat advan utra-
val6ul az int6zetet elhagy6 ifjaknak. Az 6retts6gi utan pedig diszktisdi
bibliat adtunk mindegyik 6rettsegizett tanitvAnyunknak.
p) Aprilis 25-6n ;s j6nius 7-en s 8-an tartottuk meg bibliai tanulmanyi
versenyiinket, amelyrl6 mir fentebb megemrlekeztiink.
q) Evzir6 istentisztelettink jinius h6 18-an volt.
24. Eg6szs6gi Allapot. A tanul6k Altalanos fejiettsige, tApliltsaga
f6eg az als6 osztilyokban visszaesest mutat. Az iskolaorvosi vizs-
gAlat kill6nds figyelemmel volt a tild6, sziv esetleges komolyabb elvilto-
zasaira. Fert6z6 termsnzeti giim6s megbetegedtst niem iszleltiiruk. A tanul6k
30/o-In kimutathat6 a sziven organikus'el'vltozas. Ezek a tanul6k torna al61
fel voltak mentve 6s minidyn a szivet fokozottabban ig6nybevev6 munkAt6I,
megerl6tetist61 6vtuk 6ket. Fertdz6 megbeteged6sek k6ziil kanyar6 fordult
el6 nagyobbl szmnifall a IV. b) is VIII. oszt. tanul6tinl. MAjus h6 6-An
"90 tanul6t ujraoltottunik himl6 ellen.
A f6nyt6rbsi hibAilan szenvediket az iskola szemorvosa megvizsgAlta
es a szeg6nysorsaaknak sziiksg eset&n mindjirt szemilveget is rendelt. Az
intezet fogorvosa az 6sszes tanul,6k fogat megvizsgalta 6s a vagyontala-
nokat dfjtalanul kezelte.
25. GyAszban 6s banatban az id6n, sajnos, sokszor volt risziink.
1937. julius 3-An elhdnyt Marconi, a vilaghirfi olasz fizikus. A vilag
gyaszaban iskolAnk is osztozott.
Augusztus 19-6n Sziklai MArton altisztiink feles6g-nek temet6s6n k6p-
viseltettiik magunkat.
September 12-6n n6hai Sdndor Pil sirk6avatisin megjelentek tanirl
testliletfink k6pvisel6i; a kegyeletes innepsegre kivonult cserkiszcsapa-
tunk is.


September 21-en meghalt Munkdcsi Berndt dr. tanfeliigyel6. Temet-
sen, szeptember 23-An, az igazgat6 vezetesdvel resztvett a tandri testillet,
valamint VII. 6s VIII. osztdlyunk.
Okt6ber 8-An h6nyt el Gliicksthal Samu dr. eln6khelyettes, oktatisigyl
el61jar6. A temetdsen, okt6ber 10-6n, megjelent az igazgat6 vezet6s6vel
a tandri testiiet, kivonultak cserk6szeink es fels4 osztilyaink.
November 1-6n rsztvettiink a Munkdcsi Bernit dr. emlikere a Dohipny'.
utcai templomban rendezett gyaszistentiszteleten.
November 7-6n az igazgat6 k6pviselte az iskolit a Glicksthal Samu df,
eml6k6re a Dohiny-utcai templomban rendezett gyiszistentiszteleten.
November 10-6n int6zetiink templomgb'an gydszistentisztelet volt
Gliicksthal Samu dr. elnbkhelyettes emliekre.
1938. februir 19-en halt meg Szeles Henrik tangrunk leAnya. Temete-
sen testiiletileg vettiink r6szt &s kivonult Szeles Henrik tanAr osztilya, az
V. osztily.
Mircius 30-in testiiletiink k6pvisel6inek vezetesevel VI. 6s VII. oszta-
lyunk resztvett a szegedi hitk6zs6g eln6kenek, Biedl Samu dr. k6zsegkeri-
leti elnoknek emliekre a H6s6k Templomiban rendezett gyaszistentisz-
teleten.
26. Sziil6i 6rtekezletet az id6n 3 izben tartottunk. Els6 sziili 6rte-
kezletiinkkn, 1937. okt6ber 21-en, a vallisos kar6nek megszervez6ser61
tajekoztattuk a nagy szimban megjelent sziil6ket. Az 6rtekezleten az iga*-
gat6 bejelentette, hogy az idna v6gre meg tudjuk val6sitani regi terviin-
ket, megszervezziik a karenek intezm6nyet. A karenek6riban lassankint
t6bb sz61amban akarjuk tanitani a templomi 6nekeket is, amelyeket eddig
az egesz gyermeksereg egy sz61amban 6nekelt. De egydttal arra is tirek-
sziink, hogy azt a melegseget, melyet a csalidi k6rben 6nekelt vallisos
dalok Arasztanak, 6reztessiik a fi6kkal az.ltal, hogy ezekre a dalokra is
.megtanitjuk 6ket. Az.igazgatd uthn Sziraki MArton az enek as a karineld
nagy jelent6seget fejtegette, Kohn ZoltWn dr. pedig arr61 tartott el6adAst,
hogy a karineket hogyan akarjuk a vallAsos neveles szolgilatiba Allitani,
kiil6nisen a szombat d6lutinonk&nt a tradicionklis >harmadik lakoma keretei k6z6.tt tartand6" 6sszej6veteleken. A sziillk lelkesepn idv6z6ltt6k az
iskola kezdeminyezeset. Val6ban fl6emel6 6rzis volt litni, hogyan lelke-
sednek tanitvanyaink sziilei vallasunk6rt, tradici6in'krt 6s milyen hAlisan
fogadnak mindent, ami gyermekiik vallasos nevel6set szolgilja.
Mgsodik szill6i 6rtekezletiinket 1938. februir 13-An tartottuk meg.
Ennek targya a magyaros nyelvhasznAlat terjesztese, timogatisa volt.
Az igazgatd bevezet6 szavai utin Fuchs D. Rafael dr. tartotta meg el-
adsait arr61, hogy mmit tehet a szfil6i hjiz a helyes magyar nyelvhasznalat
&rdek6ben?<< Az el6ad6 a k6vetkez6t fejtette ki: A nemzetnek legnagyobbl
kinese a nyelve. Ennek 6ps6gre, tisztasdgara, eredetisegere, szipsg6rye
flt6kenyen kell vigygznunk. A nyelvek nemcsak sz6kincsiinkben, hanem
a sz6fiiz6s, mondatffiz6s, 8szjAral tekintet6ben is ktilInbozrek egymAst61.
VigyAznunk kell nyelviinknek mindezeken a tereken mutaflkoz6 sajatos-
,sigaira, vigyizniok kell erre mindenekel6tt azoknak, akik k6vetend6 pelda-
keppen Allnak az ifjisag eltfi; a sziil6krek es a tanft6knak. Sajnos, sotk-
szor v6tenek a pnyelv szellemrn, a nyelvbelyess6g ellen. Ha most a helytelen,


magyartalan nyelvhasznilat ellen folytatott kiizdelmiunkben a sziil6i haz
segitseg6t is k6rjiik, el6szar tisztiznunk kell, hogy mi ellen kiizdcink,
melyek azok a ,hibAk, amelyeket mindnyajunknak kerilinink icell. Az el-
ad6 sorra vette a legkiriv6bb 6s leggyakoribb hibAkat: a) a fli6sleges
idegen szavak hasznilatit, b) az idegenszerii sz6ffizs6eket es sz61lsokat,
c) a helytelen sz66sszet6teleket &s helyteleniil kepzett szavakat, d) a
>jassz< nyelv, utcai argot bint6 izl6stelens6geit, e) a helytelen hanglejt6st,
hangsilyozgst. Ezek ellen harcolunk, ebben a kiuzdelemben szanmfttnk a
szill6i hiz t6mogatAsira, segits6egre. A sziil6 legyen segits6giinkre pelda-
adissal, p6ldAs nyelvhasznilattal, mutasson Brdekld6st e k6rddsek irAnt,
buzditsa gyermekt magyaros' besz6dre, iparkodj]k magyaros ir6k mun-
kaib61 okulni: iparkodj6k gyermeke nyelv6b'61 amennyire teheti az
el6bb sz6vdtett hibiakat szeretettel 6s gonddal kikiUszb861ni 6s maga is
tbrekedj.~k mintaszeriien magyaros besz6dre.
Harmadik szii5li 6rtekezletiinket a Nemzeti Gyermekhet alkalmib6l az
Anyak napja iinnep6llyel kapcsolatban, 1938. majus 8-in tartottuk meg.
Itt el6szor az igazgat6 ismertette a gyakorlati iranyd fij k6z6piskolaw
tipusokat lItesfit tirvenyjavaslatot. Kz6lte, hogy iskolink azt javasolta
iskolafenntart6 hitkozsigiinknek, hogy fels6 tagozatunk tovabbra is gum-
ndzium maradjon, de kifejtettiik, hogy e mellett szivesen ltnank ipari
iranyd k6zepiskolft is. El6terjesztest tettiink tanmihely, mihelygyakor-
latok l6tetesese ilgy6ben, hogy elmeleti tudis mellett ipari irAnyd k6szs&-
geket is nydjtsunk tanftvinyainknak. Kivanatos volna, hogy a feltimasz-
tand6 hitk6zsegi polgiri iskola f616 6piilj6n ki ipari irinyd koz6piskola.
Az igazgat6 rimutatott tovabbd arra, hogy mennyire kivinatos lenne, hogy
ifjaink min61 nagyobb szdmbian menjenek gyakorlati, els6sorban ipari
pAlydra. Az igazi tehets6g es hivatottsag azonban minden pAlyin 6rv6nye-
sill, ha sok akadillyal kell is megkilzdenie. Az igazgatd utan Grdzinger
M. J6zsef dr. tartott el6adast )>Pdlyavdlaszt4s ma 6S rigen < cimmel.
Az elm6leti oktatis volt Agymond a zsid6 iskola er6sisge, de
emellett nem feledkezett meg n6vend6keinek szakk6pzes6r6l sem. Elesen
elvilasztotta a szakoktatAst a nevel6oktatAst61. A tudist oly nagyra be-
csillte, hogy annak kenyerkereseti pilyiva t6tel6t blaszf6mianak tekintette
es a tudAs 6ncel6dsga volt pedag6giai vezerelve. A tudAs nem eszk6z,
hanem eel 6s nem az6rt tudunk, hogy tuddsunkb61 eljiink, hanem azert
6liink, hogy .eletiinkkel a tudast szolgiljuk. Azonban a primum vivere,.
deinde philosophari mely igazsAgit Aitrezve, gondoskodtak gyermekeik
gyakorlati kikepz6s6r6l is, 6s minden apa k6teles volt gyermeket mester-
segre is tanitani.
Ezt az eszrninyi pedag6giit a mai zsid6sAg nagy r6sze a pozitiviz-
mus hasznossggi elm6letenek (savoir pour prevoir) hatisa alatt feladta &~
csak azt a tudAst becsilli, amely gyakorlatilag hasznosithat6. A pedag6giai
utilitarizmusb61 kifoly61ag nem t6r6dik a tudomAny abszoldt ertekevel
&s nem az abszoldt 6rt6ket tartja yrv6nyesnek, hanem azt tekinti ert&kes-
nek, ami 6rv6nyesiil. Nem azert iskolIztatjak gyermekeiket, hogy mfivelt-
seget szerezzenek, hanem azert szereztetnek veliik miivelts6get, hogy
miivelts6giik reven az 6letben elhelyezkedhessenek.
A tudas pragmatizAilsa, a mfivelts6g eszkizz6 nyilvAnitasa tavolf-totta el a anii zsid6sag z'6m6t a talmudi zsid6sig pedag6giai tisztnlaita-
:sit61. A regi zsid6sig er6ss6ge az volt, hogy a tudis l1etcell val6 eme-
16se mellett gondoskodott a megelhet6st nydjt6 szakismeretek megszerze-
ser6l &s a tudis&rt rajong6 ifjd azon volt, hogy valamilyen mestersiget
kitanuljon. Ezekhez a r&gi pedag6giai ideAlokhoz kell a mai zsid6sagnak
is visszaterni. Minden szill6nek els6rangi k6telessege az legyen, hogy
gyermeket az iskolaztatAs mellett gyakorlati iranyd pilydra is el&keszitse.
Bele kell nevelni a gyermekelobe a munkaszeretetet 6s mindeinfajta mez6-
gazdasAgi, technikai 6s iparagak megbecsiils6t. IskolAztassik a sziil6k
tovabbra is gyermekeiket, de emellett szerettess6k meg veliik a fizikai
munkAt is, plintAljAk bel6jilk -a munka 5Grai6j nek 6rz6s6t 6s adjanak
keziikbe valamilyen mesters6get.
Kiil6n megbesz6elseket folytattunk VIII. 6s k6t IV. osztflyunk tanul6i-
nak sziileivel tanitvinyaink' pilyavilasztasa figy6ben. A IV. osztalyt
v6gz6 tanitvanyaink palyavalasztasat illet6 tanicsainkban nemcsak a tamiri
testilet as az iskolaorvos megfigyel6seit vettiik figyelembe, hanem tekin-
tetbe vettiik annak a kepess6gvizsgilatnak az eredmnnyeit is, melyet le-
kbtelez6 szivess6ggel Szokol Hubert m6rn6k v6gzett k6t negyedik oszti-
lyunk tanul6in.
27. SegBlyezBs. TanitvAnyaink maguk is gyakoroltik a j6t6kony-
sigot, de reszesiiltek is annak aldAsaiban. Az Iskolaszanat6riumEgyciilletndl:,
az Ifj6isgi Vir6skeresztnek, az Izr. Tanit6egyestilet tUdil6haizanak jutott
.fiaink fill6reib6l.
Viszont segelyzdk6nyvtarunk 269 fidnak adott ingyen tank6nyvet
"hasznalatra. Hitk6zs6giink j6teko.nysagi iigyosztilya 53 fidnkat lAtta el
cip6vel &s 10-et telikabittal, november 1-t61 j6niusig pedig 66 fidnak
adott ingyen reggelit. Igen sokat tett ezen a t6ren a Zsid6 Gimnnziunm
Baratainak Egyesiilete is. (L. a 87. lapon.)
28. Eml6kezetes napjaink. Onnep6lyeink.
1937. jdnius 24-en az Orsz. Izr. Tanft6egyesiilet fennallasAnak 70.
evfordul6jit iinnepelte. A jubilal6 Egyestiletet testiiletink itiratban iidv6-
z61te, a dfszk6zgyfilIsen iskolank kepviseltette magat.
Jdlius 28-An iidv6z6ltiik Szemere Samu dr.-t, az Izr. Tanit6k6pz6 Int6-
zet igazgat6jAt abb61 az alkalomb61, hogy a taniigyi f6tanAcsosi cimet
kapta.
Augusztus 26-an Prato Divid dr. r6mai f6rabbi meglitogatta inte-
zetiinket.
September 29-6n iidv6zoltiik az 6bhudai hitkizs6get fennillasnak 200.
,vfordul6ja alkalmab61.
Okt6ber 6-An, az aradi virtandk enaleknapjan, gyAszistentiszteletet,
.majd iinnepelyt tartottank a kdvetkez6 mfisorral: 1. Hymnus. 2. >Okt6ber
hatodikAra. Reichmann Jen6 verse. Szavalta: Haj6s Barna VIII. 3. rnnepi
beszid. Mondta: K6nigsfeld Mikl6s VIII. 4. Az aradi tizenhArom. E16-
adta az enekkar. 5. Abrriyi Emil: >Tizenharomr. Szavalta: Galamnbos
Gy6rgy V. 6. Beethoven gydszindul6ja. ZongorAn el6adta: Merenyi Pil
VIII. 7. >Okt6ber 6.< Sz6kely Sindor verse. Szavalta: Kertes Pil VII.
8. Hiszekegy.Okt6ber 18-an megtekintettiik a Csalidv6delmi KiillitAst.
Okt6ber 19-en fidviz6ltiik a Chevra Kadisa eln6ket, Kramer Miksa
korminyf6tanicsost 85. sziiletesnapja alkalmib61.
Okt6ber 21-6n taniraik vezetesivel r6sztvettek fels6 osztAlyid tanul6ink
azon a sportbemutat6n, melyet Uno Hannula finr k6zoktatisiigyi minisz-
ter tiszteletere a margitszigeti fedett uszodiban rendeztek.
Okt6ber 21-en minden osztdlyban megeml6keztiink a finnugor test-
v risegr6l.
Okt6ber 26-in vilasztotta meg a hitk6zs6g el6iljir6sAga Ddsi Geza dr.
korminyf6tanacsost oktatisiigyi el6ljir6nak. tjj el6ljAr6nkat frisban iid-
v5z6ltiik, majd a bitk6zs6gi iskolik vezet6ivel egyiitt az igazgatd tisztelg6
16togatAst tett az el61jr6 drnal.
Okt6ber 29-6n az igazgat6 r6sztvett a Pinter Jen6 dr. tanker. kir. f6-
igazgat6 eln klet6vel tartott igazgat6i ertekezleten.
Okt6ber 29-6n abb61 az alkalomtb61, hogy Szent-Gydrgyi Albert dr.
megkapta a Nobel-dijat, int6zetiinkre kiffiztiik a nemzeti ziszl6t s az els6
6rdn valamennyi osztdlyban igazgat6i k6r6zVeny alapjin m6ltattuk ennek
az esemenynek tudbminyos 6s nemzeti jelent6seg6t.
Okt6ber 31-6n takar6kossagi nap.
November 13-in a trianoni b~'kek6tes becikkelyez6senek dvfordul6jit
az intezet epiletere kittizitt gyAszlobog6 hirdette, 6s valamennyi osztily-
ban megemlekeztinik a nap szomord jelent6seg6r6l.
November 22-en Szab'd Ferenc dr. igazgat6 6s Brisits Frigyes dr.
igazgat6, szakfelilgyel6k, a Budapesti Taniri K6rben el6adist tartottak
a latin, ill. magyar nyelvi tanmenetekr6l. Az el6adison ott Voltak magyar-
es latin-szakos taniraink.
November 25-6n f61drajz-szakos tanaraink meghallgattik Ke!dkgydri6
Arpid dr. taniigyi f6tanicsos, szakfeliigyeltnek a f6ldrajzi tanmenetekr61
tartott el6adksat.
November 28-an Grau K. J. dr., a jeruzsilemi tanit6kepz6-intezet
tanara, a Zsid6 Mizeumban el6adist tartott a jeruzsalemi egyetemr6l.
December 6-an, a Kormanyz6 Oir 0 F6melt6saga nevenapjin sziinet.
December 10-6n megeml6keztfink a limanovai h6s6kr61.
1937. december 12-6n a sportkir,,6l6n a VIII. osztillyal, 1938. marcius
6-an pedig aVI.osztaly nagysikerii taincos teat rendezett az intezet 6piiketiben.
A siker erdek6ben nemcsak a fidk, hanem a sziil6k 6s hozzatartoz6k is
firadsagot nem .Imelve buzg61kodtak. Killi6nsk6ppen sokat tettek az
figyert az igazgat6 felesige, tanaraink felesegei k6ziil Diickstein Zoltann6,
Orfinvald Ftil6pne, Widder Salamonne, a sziill6k 6s hozzatartoz6k k6zull
pedig Adler Ern6ne, Baranyai Sandorn6, Deckner Marcelln6, Devai J6-
zsefnd, Hoffer Mihalyne, Horvit Ern6ne, Kaldori Andraisn, Kn6pfler'
Oszkarn6, Laube K. J6zsefn6, Lanczi Zoltannd, Lehner Laszl6n6, Lukics
Paln6, Mayer Miksand, Salg6 Edith, Sch6nberger M6rn6, Steiger Gyuline,
Steiger Piri, Szabados Sindornd, Szilagyi Jen6n6, Vas Oszkarn6.
December 21-en, a hitk6zs6g oktatisi szakbizottsiginak iilsen, a
szakbizottsag nagy elismer6sdel nyilatkozott iskolAnk munkijir61. Err6l
jegyz6k6nyvi kivonatban is 6rtesitettek az intezet igazgat6jit.
1938. januir' 10-6n VII. 6s VIII. oszt. tanul6ink tangri vezetssel


risztvettek a Ciano gr6f olasz kiiliigyminiszter tiszteletere rendezett
tinnepsegen.
January 17-en, chamis6-6sz6r bisvat napjan, 6nk6pz6k6riink finnepilyt
tartott a k6vetkez 6 *nisorral: 1. Bevezet6. Mondotta: Reichmann Jenn
VIII., az 6nkepz6k6r ifj. elnuke. 2. Zelenka Sandor VIII. FAk finneprii
c. verskt szavalta Kinigsfeld Mikl6s VIII. 3. Breuer Oszkar VIII. &nekelt.
Enekdt zongorin kis6rte: Kecskemeti Istvan VIII. 4. Einhorn Lajos VIII.
el6adisa chamis6-6sz6rr61. Az iinnepely befejeztdvel a VIII. osztaly
tanul6i gyfimnlcs6t osztottak ki a ket els6 osztaly tanul6i k6zjft. A gyfi-
m6lcs6t a Zsid6 Gimnazium BarAtainak Egyesiilete ajand6kozta.
Januar 31-en kiadtuk a f6lvi Ertesit6ket.
Februar 20-in VI. osztilyunk tanAri vezet6ssel r6sztvett a Kisfaludy-
TarsasAg Shakespeare-matinj, An.
MArcius 15-6n reggeli istentisztelettel 6s iinnepllyel Aldoztunk az
1848-as szabadsagh6sik ernlk6nek. Az 6nk6pz6k6r rendez6esben lefolyt
iinnep6ly mfisora a kbvetkezL volt: 1. Hymnus. Enekelte az ifj. enekkar.
2. Pet6fi: Nemzeti dal. Szavalta: Vail T. I. b). 3. a) Rak6czi imadsiga,
b) A suranyi sziget, c) Ej, haj, gy,6ngyvirag. Enekelte az ifj. 6nekkar;
4. tnnepi besz6d. Mondotta: Reichmann Jen6 VIII. 5. Thurz6: Horthy.
Mikl6s jizenete. P-nekelte: J6kel Andor III. b). Pet6fi: A ledl6t szob'or.
Szavalta: Kertes Pil VII. 7. Poldini: AbrAnd. Zongoran el6adta: Pfeifer
Gy6rgy I. b). 8. Sas: Berces Erddly. Enekelte: Herskovits Rezs6 I. a).
9. Kiss J6zsef: A naphoz. Szavalta: Katz Zsigmond VI. 10. Rieding:
Concertino. Hegediin el6adta: Friedmann Laszl6 VII. 11. Hiszekegy.
Enekelte az ifj. 6nekkar.
Aprilis 9-6n tartottuk tizedik szombatmarasztal6 6sszej6veteliinket.
Mgjus 8-An Ibn Zahav, a jeruzsalemi h6ber egyetem titkira, el6ad'st
tartott a szentffldi f6iskolakr61. Az el6adAson r6sztvett az igazgat6 s a
taniri testillet tSbb tagja.
MAjus 8-in, Anyak napjan, iinnepelyt tartottunk a k6vetkez6. miisorral:
1. Az igazgatd megnyit6 beszd'e. 2. Kinyilott a piros r6zsa... N6pdal.
Enekelte: Freudiger Manfr6d Frigyes, Schwarcz Miksa 6s Wilheim Imre
I. a). 2. Pet6fi Sindor: IstvAn 6cs6mhez. Szavalta: Diickstein Andor,
I. b). 3. Besz6d. Mondotta: Salamon Ott6 I. b).
MAjus 11-6n volt a VIII. osztaly bics6ballaggsa. A VIII. osztaly
nev6ben Zelenka Sindor adta it beszed kisreteben az iskolazAszl6 6rz6,
s6nek tisztj:t a VII. osztalynak; ennek nevxben Kintor Nindor vette it
az iskola zAszlajit.
Majus 19-en, lag-be6mer napjan, oszt6ly-kiranduldsok.
Mijus 29-,n, a H6sbk napjfn, a htHl, zigLink Altal rendezett emlik-
istentiszteletre kivonult tanaraink vezet6esvel cserkiszcsapatunk.
Jinius 4-6n, a trianoni b6kediktAtum alafrasAnak szomord 6vfordul6-
jan, kitiiztiik a gyAszlobog6t, as mikor juinius 7-6n, az Eucharisztikusi
Kongresszus utAn ismet megkezd6d6tt a rendes tanitis, minden osztalyban
megeml6keztink arr61, hogy mit vesztettiink Trianonban.Jdnius 7-en a Magyar K6nyvnap jelent6s6get meltattuk osztilyainkban.
Jfnius 15-en as 17-6n &vvegi 6sszefoglalsoak.
Jfnius 18-in, 6vzir6 istentiszteletiinikn, megiinnepeltiik a Kormnnyz6
Or 0 F6m61t6sigAnak hetvenedik szillet6snapjit.
JAnius 23-in tartottuk meg zdr6iinnep6lyfinket; utina kiosztottuk a
bizonyitvAnyokat as a jutalmakat.
27. Kir4ndulisainkr61 a kovetkez6 tablhzatos osszeallitAs ad Atte-
kint6 k6pet:

A kirAndul s
y -- Vezet6 tanArok
helye ideje c61ja

RAkospatak 1937. X. 12. foldrajzi Dickstein Z., Simon L., Griinvald F.
K1SOK pilya 1938. V. 19. sport Dickstein Z., Grtinvald F.
Gell6rthegy-Horthy M.-hid 1938. V. 22. foldrajzi Diickstein Z., Grfinvald F.


Rakospatak
KISOK pAlya
Gellerthegy-Horthy M.-hid

Zugliget
K6zleked6si Mtizeum
Htiv6 v61gy


Zugliget

Kis SvAbhegy

Kis SvAbhegy

Regi Loversenyt&r
Repiil6tr


1937. X. 12.
1938. V. 19.
1938. V. 22.

1938. V. 19.
1938. VI. 7.
1938. VI. 20.


1938. V. 19.

1938. V. 19.

1938. V. 19.

1938. X. 1.
1938. VI. 16


f6ldrajzi
sport
fdidrajzi


tidlilds
technikai
tidfil6s


iidf(16s

AsvAnytani

AsvAnytani

botanikai
technikai


B6rzs6ny-hegys. 1937. X. 5-6. turisztika
CsalAdv6delmi kiAllitAs 1937. X. 18. n6peg6szs6gtani
Zsid6 Muzeum 1937. X. 2. tort6nelmi
V* EmancipAci6s kiAllitAs 1938. 11. 27. t6rt6nelmi
Hliv6sv6lgy 1938. VI. 3. Allattani
Repiil6t6r 1938. VI. 16. technikai


Rippl-R6nai killiftds
Repil6t6r

Zugliget
Zsid6 Mtzeum
Rippl-R6nai kiAllitAs


1937.XI1.14.
1938. VI. 16.

1937. XI. 2
1937. XII. 12.
1937. XII. 17.


miiv6szeti
technikai

fidtil6s
t6rtWnelmi
mfiv6szeti


Dickstein Z., Griinvold F., Simon L.
Diickstein Z., Griinvald F.
Diickstein Z., Griinvald F.


Beke Od6n dr.
Fenyvesi Andor
Fenyvesi Andor


Beke Od6n dr.

Fuchs D. R. dr., Feh6r J.

Kertlsz D., Feh6r J.

Feh6r J., Simon L.
Simon L., Griinvald F.

Kohn Z. dr.
Feh6r J., Kohn Z. dr.
Griinvald F., Kohn Z. dr.
Grlinvald F.
Feher J.
Simon L., Griinvald F.

Sz6kely G., Diickstein Z.
Simon L., Grinvald F.

Goldberger Gy. dr.
Grozinger J. dr., Griinvald F.
Igazgat6, Szekely G., R6nai P. dr.


II. A


III. A

IV. A

IV. B

V.


------


I11 1

29. AlapitvAnyok, jutalomdijak. Oszt6ndijak ds megjutalmazott tanul6k.


[ Ala-
pity.
,E kelte


Alapitvany cime


1 1921 Goldziher Ignac 6. a.
2 1921 Delej Lajos m6rn6k o. a.


Engel Lajosn6 sz. Reitmann
Engel Lajos 6. a.
Szeg6 Miksa 6. a.


Jozefin 6. a.


Wertheimer Adolf 6s neje Winkler
Sarolta k6nyvsegely a.
N6hai Eisler M6r 6. a.
Pajor Vilmns 6. a.
Mautner Pal 6. a.
VirAg Mihaly 6. a.
Gliicksthal Simon 6s neje Seifensieder
Julia 6. a.
Landesmann Pal 6. a.
Frey Bela 6. a.
Hirsch SAndor 6. a.
Goldschmied Man6 6s neje Sonnen-
schein Zs6fia 6s Dr. Goldschmied
Lip6t a.
Stern Abraham jubileumi 6. a.


1937 Goldberger Salamon jubileumi 6. a.


Pesti Chevra Kadisa 6. a.Goldberger Salamon jubileumi a.


VAlapit6, adomnyoz6 Vagyon Kaa Kieg6szitette
1api6 ado z 1938. V. 1. KamatP-re


Hermanyi Herzmann Jen6
Delej Laszl6 I


Elek Adolf 6s Elek Gyula
Elek Adolf 6s Elek Gyula
Szeg6 Miksa baratai 6s
tisztel6i
Wertheimer Adolf

Elek Gyula
Pajor Vilmos
Dr. Mautner Dezs6
Hirsch Sandor
Dr. GlUcksthal Samu

LandesmannJ6zsef6s neje
Frey B1la
Miihlberg Rezs6 es baratai
N6hai Goldschmied Man6
gyermekei

A pesti izr. hitk6zs6g

A pesti izr. hitkizs6g

A pesti chevra kadisaA pesti chevra kadisa '


10.000 K
30.000 K


10.0r0 K -
10.000 K -
20.000 K -

25,000.000 K 85.61
200.000 K 12.07
1.000.000 K -
160 dollar 1 39.53
5.000.000 K 10.31
2.000.000 K 5.42

10,000.000 K 101.72
13.75
1.000 P 14.42
1.200 P 49.85

50.-

50.-

10,000.000 K 100.-50.-


10.- 6zv. Dr. GrauerV-n6
40.- Az alapit6


10.-
10.-
20.-25.-

50. -


Az alapit6k
Az alapit6k
Albus szappangyar5zv. Pajor Vilmosn6

Dr. Gliicksthal
An-'or


IKapta


Graumann D. II/a
15.- Beer Gy. Ill/a
15.- Graner E. T. Ill/a
10;- Morgenstern E. Ill/a
Pfeifer B. V.
Pfeifer B. V.
PollAk E. IV/b

TankOnyvsegely
Barta I. VIII.
Fuchs L. IV/a
Frankel L. VI1I.
Kert6sz R. V111.
25.- Adler F. V.
20.- Deutsch I. VIII.
5.- Pfeifer B. V.
Kramer M. VII.
Pollak E. Iv/b
Rosenbaum M. VIII.
Szondi S. VII.

20.- Mayer S. V.
20.- Diamant R. VI.
10.- Grtin K. 11/a
30.-*Einhorn L. VIII.
20.-*Weiszhauz E. VI.
35.- Hajnal M. II.
30. Laub Gy. VI.
15.- Deutsch I. VII.
10.- Diamant R. VI.
10.- Szabados L. VI.
K6vAri 1._VIII,


16 1935
VyAla- Kieg~szftette
Spity. Alapitvany cime Alapit6, adomAny6z6 V193. Kamat P iegtKa ta
- kelte._______ -_ 19 31. P _pre


1923
1923
1923
1924
1924
1924
1925
1925
1926
1927

1927
1928
1929

1930
1930
1930
1930
1930
1930
1931

1931
1932
1934
1935
1935


Dr. Berger Gyula 6. a.
F6ldes Gyula 6. a.
Michel Jen6 6. a.
Gal B61a 6. a.
Deutsch Lajos 6. a.
Bauer Emil 6. a.

Dr. Rosenfeld Victor 6. a.
GyarfAsn6 Kovacs Lilla 6. a.
Dr. First A. 6s Widder Salamon 6. a.
CsAng6 Jen6 6. a.

Szafier J6zsefn6 sz. 6budai Freudiger
Friday a.
Dr. Ver5 Le6 6. a.
BArAny Zsuzsika 6. a.
Felp6czi Dr. Keppich Gyula 6. a.
Griinwald Man6 f6rabbi 6. a.
Reichmann IgnAc 6s neje 6. a.
Bir6 Gy6rgy a.
Dr. Weigl G6za 6. a.
First G6rgy 6s neje Salzer Ernestin
segl6yalap
Holitsch Tamas 1. b. 6. a.
Lederer Ott6 a.
Wessel Jen6 6. a.
Csillag SAndor 6. a.
Tauber Tibor 6. a.
Miihlberg Rezs6 a.


Dr. Berger Gyula
F61des Gyula
Michel M6r 6s neje
Gal B61a
Deutsch Lajos
Bauer Emil

Dr. Rosenfeld Victor
KovAcs KAroly
Bande B6la
CsAng6 Jen6

Szafier J6zsef

Dr. Ver6 Le6 barAtai
A Zsid6 Gimnazium Ba-
rAtainak Egvestilete
6zv. felp6czi Dr. Keppich
GyulAn6
1929/30. 6vi VIll.o. tanul6i
1929/30 ,
1929/30 VI. ,
1930/31 Ill. a o. tanul6i
First Gy6rgy 6s neje
1930/31 6vi I. b. osztAly,
CsAng6 Jen6 6s a csalAd
Spitzer Hermann
1932/33. 6viVIII. o. tanul6i
1933/34. V. o.
1933/34. VIII. o.
MfihlbergRezs6 6r6k6sei


1007.18 P
109.21 P
109.73 P
303.48 P
96.53 P
2 iils a Dohany-
utcai templomban
155.06 P
497.59 P
508.80 P
126.61 P

117.87 dollar
138.07 P


1067.95 P
932.22 P
547.73 P
616.84 P
200.70 P

500.44 P
1209.65 P

406.41 P
674.47 P
501.99 P
25,000 000 K


57.71
5.53
5.98
17.38
5.52
5.-
8.88
45.72
29.13
7.15

9.72
7.71

30.-
61.27
47.64
31.39
35.53
11.70

28.67
69.30
23.28
38.69
28.61
100.-


20.- Dr. PAsztor J6zsel


120 Az alapit6


Stein G. VIII.
Pollak R. I/a
Ehrenfeld T. I/a
VAradi Gy. Ill/b
Griinwald E. R. I/a
Morgenstern E. Ill/a
Kepes Gy. II/a
Rosenfeld P. III.
Barta J. VIII.
7.15 Pfeifer Gy. I/b
5.- Deutsch E. I/b
5.- Szeiler J. I/b
Pollak E. IV/b
Szabados L. VI.
Diickstein A. I/b

Spilzer T. VII.
Blum Ambrus VII.
Einhorn L. VIII.
Varadi T. VI.
Deutsch Gy. II/b
Egy VII. o. gy6gyke-
zel6sreszorul6 tanule
Frankel L. VIII.
51.- Sziklai I. III/b
18.30 PollAk E. IV/b
Lanczi P. VI.
Fr6hlich H. V. |
KAntor N. VII.
20. Stein G. VIII.
20.- Einhorn L. VIII.
20.- Rosenbaum M. VIII.
20.- Berkovics L. IV/a
20.- Haber G. IV/a


17.15 Az alapit6Ala- V 3 I Ki egsztette
Spitv. AlapitvAny neve Alapit6, adominyoz6 1 3 Kamat Kiegszitettepta
_ __ kelte__. V. ._ P-re K
26 1935 Schwarz Ott6 6. a. 1934/35. 6vi II.b.o. tanul6i 49.04 P 2.30 Kepes Gy. II/a
27 1935 Csepeli Weisz Manfr6d a. BAr6 Weisz Alfonz 4 Uils a Doh6ny- 48.40 30.62 Jutalomkinyvekre
utcai templomban 17.78*Weisz S. VIII.
28 1937 Dr. Waldapfel JAnos o. a. Dr. Waldapfel J. tisztel6i 464.93 P 25.49 B6kes M. IV/a
29 1937 Goldberger Salamon jubileumi a. A Zsid6 Gimn. BarAtai- 70.-*Klen M. VII.
nak Egyesiilete 1695.59 P 92.22 22.22*Weisz S. VIII.
30 1937 Goldberger Salamon jubileumi a. A Viv6 6s Atldtikai Club 20.- 10.-*Weiszhauz E. VI.
10. *Einhorn L. VIII.
S31 1937 Friedrich Andor 6. a. 1935/36. 6vi VIII.o.tanul6i 15.- Az alapit6k Roth P. VIII.

SJutalomdijak: Osszeg:
1 Anonymus: Dr. Gr6zinger
J6zsef tandr tisztelet6re 30.- Stein G. VIII.
2 Csillag SAndorn6 5.- Mayer S. V.
Dr. Gelencs6r Miksa 10.- Farag6 Gy. II/a
4Jacoby Jen6 20.- Liebermann E. IV/a
S5 zv. Kaszab Aladarn6 50.- 25.- FAbiAn G. V.
20.- AdAm L. IV/b
5.- Barta I. VIII.
E6 Kecskem6ti Arpad 20.- Reichelesz L. VI.
S7 ,omjAt Ern6 25.- Havas L. V.
8 zv. Latzk6 Hug6n6 20.- Nem adtuk ki
.2 9 Lnyi G6za 20.- Rosenberg Z. VII.
Z 10 6zv. Miihlberg Rezs6n6 50.- 25. Kertesz Gy. IV/b
25.- Fischmann P. V.
11 Solt Ferenc 30.- Weiszhauz E. VI.
12 V. o.: Szeles Magda em- Kert6sz R. V.
16k6re 20.-
13 Tejtermel6 r. t. 10.- Jutalomkonyvekre
14 Vrtes Samu 20.- 10.- Rosenberg Z. VII.
10.- PollAk E. IV/b


6. = 6sztindij; a. = alapitvAny


* a bibliai tanulmAnyi verseny gy6ztese


Konyvjutalmak: K6nyvjutalmat kaptak a k6vetkez6 tanul6k: az I. a) osztalyb61: Fleudiger M., Kohn E. az I. b) osztalyb61:
Kis T., Roskesz A., Salamon O., Steiner E., a II. a) osztalyb61: Braunberger E. a 11. b) osztilyb61: Braun I., Endrei J. a III. a)
osztAlyb61: Hermann J. a I11. b) osztAlyb61: Braunberger R., Kohlmann V. IV. a) osztalyb61: LAng L. a IV. b) osztAlyb61: Bein-
haker R., Fischer Gy., Szenes I. az V. osztilyb61: Berkovics E., SAnta P., UngAr Gy. a VI. osztalyb61: LUnczi P. a VII. osztalyb61;
Kantor N., Pick I., Schmidt L. a VIII. osztAlyb61: Frankel L., Grossmann M., Kecskem6ti I., ifj. Weiss Gy. Zelenka S,
III.


Hat6sagok es tandri testiilet.


1. A hat6sigok.

Intzetiink fenntart6ja a Pesti Izraelita Hitkdzsdg.
VallAs- 6s kizoktat6siigyi magyar kir. minister: Teleki PCl gr6f.
AllamtitkAr: Zsindely Ferenc dr. A miniszterium k6z6piskolai ilgyosztlyi-
nak vezetbje: Kovdts Gyula dr. min. osztilyf6n6k.
A budapesti tainkeritlet kir. foigazgat6ja: Pintdr Jen6 dr.
A V. K. M. altal 57.619/1928. sz. a. 1928. okt6ber h6 10-6n j6vi,
hagyott szerz6d6s &rtelmiben iskolAnk ellen6rz6 hat6siga meg: a pesti
izr. hitk6zs6g gimniziuminak feliigyel6bizottsiga, melynek szervezeti sza-
bAlyzatit a V. K. M. 1930. mircius 12-6n 1070-0-50/1930. sz. a. hagyta
j6vA. Eln6ke Stern Samu dr. kir. udv. tanicsos, a pesti izr. hitk. elnhke,
el6b1jr6 (V., BAthory-u. 5.), Rosen4k Miksa dr. eg6szs6giigyi f6tanacsos,
vall~soktatAsi el61jzr6 (VI., Terez-k6rdt 25.), Hevesi Simon dr. vezet6
f6rabbi (VI., Vilmos csaszgr-dt 5.), Buday-Goldberger Le6 dr. korminy-
f6tangcsos, el61jlr6 (VI., Bencur-u. 45.), Frey Kilmain el61jar6 (V.,
iBilviny-u. 21.), Nagy Andor p6nziigyi el61jar6 (V., BlJviny-u. 19.),
Balassa J6zsef dr. ny. kiz6pisk. igazgat6 (V., Klotild-u. 10/A.), Berger
Gyula dr. kincstiri tanacsos (VI., Andrassy-dt 14.), Kaszab Elem6r (VI.,
Lendvay-u. 12.), Wertheimer Adolf (I., Berc-u. 5.). Hivatalb61 tagjai:
Goldberger Salamon igazgat6, Eppler Sindor f6titkir, Mutnkdcsi Ern6 dr.
f6iigy6sz, Braun Salamon dr. tanfelligyel6.


2. A tanAri testiilet.

a. A taniri testiilet nyugalmazott tagja:

First AladAr dr. c. igazgat6, r. tanir. Szaktirgyai: magyar-n6met.
Szolgilati eveinek szima 35, ebben az iskolaban 16. Lakik: VI., Andrissy-
fit 102..__.___b___ b) A tanfri testiilet miik6d6 tagfai.

Stlgilati ,,el
E Alkalmazd- Sli Mely targyakat, mely osztAlyban, hUny 6rAban tanitott ?
S A tandr neve sAnak n __ Egy6b
s laksa min6sge I. II. II. IV. V. VII T. ~ elfoglaltssga

kpesitse a b a b a b a b


Goldberger Salamon
XIV., Szt. Domonkos-u. 8.

Beke Od6n dr.
VII., R6zsa-u. 8.

BernAth Mikl6s dr.
VII., Damjanich-u. 42.

Bir6 KalmAn
XIV., Nilrnberg-u. 32. II 4.

Diickstein ZoltAn
XIV., Erzstbet-kiralyn-tit 4.

Feh6r Jen6
II., Olasz fasor 31.

Fenyvesi Andor
VI., Szdkely Berlalan-u. 2/c.

Fuchs D. Rafael dr.
VII., Elcm6r-u. 41.

Ged6 Simon dr.
II., Filler-u. 30.

Goldberger Gyirgy dr.
XIV., Szt. Domonkos-u. 8.


igazgat6
(mat.-fizika)

r. fanAr
(magyar-latin)

rendes vallastan.
(okl. rabbi)

rendes tandr
(mat.-fiz ka)

rendes testrev.
tandr (torna)

rendes tanAr
(term.-vegytan)

rendes tandr
(mat.-fizika)

igazgat6h.
rendes tanar
(niagy -latin-
nemet)

rendes tandr
(magyar-n6met)

rendes tanar
(angol-ndmet-
gyorsiras)


hitt. 5
tesin.
4
oszlf.
1


ma.5
lat.5 -


- hitt.5


mat.
4

tesln.
I -


tr. 2


- l-I --i- i--i


A VII. osztaly f6noke

A mertani szertar 6re,
az 6nkepz6kbr mat.
szakoszt. vezet6je

A7 I. B. osztaly f6nike,
a tornaszertar 6re,
a sporlkor tanarelnIlkq

A termeszetrajzi szertar
6re, a k6miai gyakorl.
vezet6je

A 11. A. osztaly f6n~ke,
a foly6iratok k, zel6je


A IV.A. osztaly f6n6ke,


1 II r- ----I;--------- 1--1 --------I-F 1- II


ma.5


A


------------------ --_-- -- -- _
SOGr6zinger M. J6zsef dr. rend. vallstan. 5 hitta hittan hiltan 5tlan
Vil., Ar6na-it 70. (nmet-francia) 15 5 2 2


Grinvyald Ftilop renders tandr
XIV., Szt. Domonkps-u. 17. (tort.-fOldr.)


t&rt.3 tort 3 j t6rt.3
Eldr. lfldr. I |fldr. I


Az
sze
kit
las


gyorslrkkBr ds az
angol 6nkepz6k6r
tanarelnoke


VIII. osztalyf6noke

I. A. o. f6n., a fIldr.
rtAr 6re, a segelyz6
lyvt. 6re, a kirdndu.
ok vez., a filmek kez.


hitt.5


mat.
4


2 | AlkalmazA- Szolg#lati Lvei Mely tArgyakat, mely osztdlyban, hany 6raban tanitott? g
A tandr never laksa. II. I. IV. Egy6b elfoglaltsige
____peminsepge 6S s a V. VI. VII. VIII.


SGrinvald Jen6 rendes tanar mma.
VII., Ardna-dit 64. nagyar- 28 16 3 "+'et L-
(__ _____t -2-m .-- 21


Kert6sz Armin dr.
VII., Peterdy-u. 39.
Kert6sz Dezs6
VII., IstvAn-it 41.
Kohn Zoltan dr.
XIV., Kolumbusz-u. 18.


Koml6s Aladdr dr.
VIII., Tisza KAlman-tfr 14
Per6nyi Tivadar
VII., Rottenbiller-u. 15.
R6nai Pil dr.
V. Alkotmany-u. 10.
Simon Lajos
VII., Izabella-u. 33.


SStrasser V. Ben6
XIV., Arena-dit 17.
2 Szeles Henrik
V., Szt. IstvAn-park 24.

23 Sz6kely G6za
VII., Wessel6nyi-u. 24.

24 SzirBki Marton
V., Hollin-u. 31.


Vilner Ferenc dr. rendestanr 2
5 VII., Rk6czi-fit 76. (tbrt.-fildr.) 24


Wessel Imre B6la
VII., Elemer-u. 41.


.I-I-- .1- -II _________ .I---c-II*I II ---I* II--.II


i- II I ii IL _____ I I-


lat.4

testn.
4f6ldr.
3


eneK eneK eneK eneK 6s heti 1 6ra kardnek
1 1 2 2

tort. tort. t6rt. trt."
S 3 3 3 foldr.


rajz 2
sz6pir. -


SSalamon rendes tanar I IQ
ran-dt 40. (magyar-nemet) 0 19
* Ezt a tArgyat a feltfintetett 6raszamban k6t csoportban tanitottuk.


le l


ma. j
neme -
2 1


rendes tanAr
(latin-gsr6g)

rendes tandr
(latin-gO6rg)

rendes vallAst.
(okl. rabbi)


A III. A. o. f6n6ke, az if].
es tanari konyvtar ore,
a templomi szertr 6re


20 A II. B. o. f6nike;
a filol6giai szertAi 6re

2 A IV. B. o. f6nake;
SatandriertekezI.jegyz6je
Sa rendk. g6arg tanf. vez
0 A VI. osztAly f6nbke;
az if. istentiszt.
sz6noka
12 Az ifj. 6nkepz6kbr
tanArelnike

19

17 Az olasz 6nk6pz6kBr
tandreln6ke

19


12 A fizikai szertAr 6re, a
fizikai gyakorl. vezetlje

16 Az V. osztaly f6nnke

18 A szabadkezi rajz-
szertar ire

7 Az enekszertar ire

A III. B. osztily f6nBke
17 a gazdasagi ltgyek
intez6je

6 A sakk-klr tanarelnBke


rendes tanir
(magyar-latin)l
rendes testnev.
tan r
(torna)
helyettes tanar
(laiin-francia-
olasz)
rendes tandr
(fOldr.-term.)


rendes tanar
(mat.-fizika)

rendes tanar
(mat.-fizika)

rendes tanar
(mert. r.-szabad.
kdzi raiz)
6raad6 tandr
(enek-hegedfi)


27 Widder
VII., Isti


6raad6 tana r
(mert. r.-szabad-
kezi rajz)


rajz
3


__jI


I -" I' "


" '' "c) A rendkiviili tantfrgyak tanirai.

Fehdr Jen6 vezette a vegytani gyakorlatokat a IV. a) es IV. b)
osztalyban, heti 2-2 6rAban.
Goldberger Gybrgy dr. vezette a VI-VIII. osztily gyorsfrasi
tanfolyamAt, heti 2 6rAban.
Kert6sz Dezsd vezette az V. osztaly gorbg tanfolyamat, heti 2 6rAban.
Kramer Imre dr. vezette a templomi kareneket, heti 1 6riban.
Strasser V. Bend vezette a fizikai gyakorlatokat a VII. as VIII.
osztalyban, dsszesen heti 4 .6raban.
Sz6kely G6za tanitotta a mfiveszi rajzot, heti 2 6rdban.
SzirAki MArton vezette a kareneket, heti 1 6riban.


3. Intezeti orvosok.

F1ldes Zsigmond dr. gyermekorvos, okl. k6z6pisk. eg6szsegtantanir.
Mi4kdi6si 6veinek szima 17, ebben az iskolhbn 13. Lakik: VIII., R6kk
Szilard-u. 8.
Gergely KAroly dr. orvos,, az int6zet fogorvosa. Mfik6d6si ~veinek
szama 33, ebben az iskol:iban 14. Lakik: VII., Garay-t6r 15.
Singer Gyula dr. f6orvos, az intezet szemorvosa. Miikidesi Cveinek
szama 33, ebben az iskoljb'an 8. Lakik: VII., Erzs6bet-krir6t 40-42.


4. Irodai szolgilatot teljesitenek.

Aczlnd PalAgyi Livia Edith okl. tanit6n6. Szolgilati eveinek szama
14, ebben az iskoliban 14. Lakik: II., Margit-krdit 5/b.
5zv. Pfeifer Gy6rgy dr.-n6 Komor Julia okl. kozepisk. tanAr.
SzaktArgyai: mennyis6gtan bs termiszettan. Szolgilati 6veinek szama 19,
ebben az iskolban 9. Lakik: VII., Damjanich-u. 42.


5. Altisztek.

Sziklai MArton altiszt. Szolgalati evienek szama 15, ebben az isko-
lhban 15. Lakik: XIV., Szent Domoakos-u. 8.
VAradi J6zsef rendszeresitett kapus-altiszt. Szolgilati eveinek szanma
33, ebben az iskoliban 19. Lakik: XIV., Szent Domonkos-u. 8.IV.

A tandrok tirsadalmi es irodalmi

munkassaga.

Goldberger Salamon a Zsid6 Gimn;zium BarAtainak Egyesiilete, a.
F6virosi Szegeny Gyermekkert Egylet, a Mikefe, az Orsz. Izr. Tanft6-
egyesiilet vdlasztmrnyi, a Pesti Izr. Hitk6zseg Alapitvinyi Fiadrvallhza
iskolaszekinek tagja, az Iszgye 6s a VAC tiszteletbeli, a Pro Palaestina
elnol.i tanicsanak tagja, az iskola cserkeszcsapata szervez6bizottsaagnak
eln6ke.
Beke Od6n dr., a helsinki-i Finnugor Tirsasig kiiltagja, az Eszt
Tud6s Tarsasag levelez6 tagja, az Orszigos NWptanulmAnyi Egyesiilet
vilasztmianyi tagja. Tbl b el6adist tartott Finnorszigr61 a Term6szet-
baratok Tdrista Egyesiilete kiillnb6z6 szakosztalyaiban. Megjelent cikkei:
Sirat 6s temet (N6piink 6s Nyelviink, 1937., 7-10. sz.). Piskarkos (Hely-
nevmagyarazat, Debreceni Szemle, 1938.). Finnorszig iskolAir61 (Pedag6-
giai SzeminArium, 1937-38., 7. sz.). Zsid6 k6zepiskola Finnorszigban
(Reminy, 1938., 2. sz.). Oskar Loorits: Volkslieder der Liven (ismertetis;
Ethnographia-N6eplet, 1937., 4. sz.). Suhonen: Suomalaiset kasvinimet
(Finn inv6nynevek, Botanikai K6zlemCnyek, 1938., 1-2. sz., ismer-
tetes). A nepies nov6ny- 6s Allatnevek gyijt6s6nek fontossAga (Neptanit6k
Lapja 6s Npmiivel6si TAj6koztat6, 1938., 5. sz.). Finn nyelvtud6s moldvai
csAng6 sz6tara (Vasi Szemle, 1938., 3. sz., ismertetes). Kiss O6za: Or-
minysag (u. o., ismertetes). Cirbolyadi6 (Magyar Nyelv6r, 1937., 3-4.
sz.). Egy epe jelent6sil r6gi magyar sz6. TAzok. A szemelynevek kdzinvi
hasznilatinak tort&netehez. Hodvas. SzivArkozik, szivirkodik. Kakfa 6s
kAk6. Orc6ny var. A cs6 egy r6gi irasviltozata. Bimb6. Hankalek. Estve-
nyen. Pelda (u. o. 5-7. sz.). N6pnyelv 6s nyelvttrt6net. Setala irurnmkke-
nek leleplez6se. Portyyz, portya. Fonnyad, fonnyaszt. Mente. Anal6gia
a sz6ragozsban. Megisti a d6r (u. o., 8-10. sz.). Lbbbadoz, libbadozAs.
Lip szavunk jelentese 6s e1terjed6se.IEgyez6 finn-magyar jelent6sfejl6des.
Finn-magyar sz61segyez&s. Piskirkos. Fiillencs, fiillencse, fiilencse, fu-
lencse. A magyar portya es a finn partio. Urmdrt&k teriiletm6rt6kiil,
KalAcs. H6kin vAg. Egy regi magyar jitek nevei (u. o., 1938., 1-3. sz.).
Madarneveink tort6net6hez. Ed&ny szavunk jelenteser6l. B6kalencse 6s
fillencse. G616ddr, k61~6dir. Patkonca. Pallas Debrecina. Dolgozatok a
Debreceni Reformatus Kollegium Tandrkepz6intezet6nek tizdves fenngllasa
alkalmAra (ismertetes, Magyar Nyelv6r, 1938., 4-6. sz.). Skr. kecsiga
'Sterlett, Scherg, Sternhausen' (Zeitschrift fiir slavische Philologie, 1938.).
Zur Geschichte eines tscheremissischen Nominalbildungsuffixes (Finnisch-
ugrische Forschungen, XXV.). Metsaema-leib (Erdei-any6 kenyere, 6szt
nyelven. Eesti Keel, Eszt nyelv c. foly6iratban, 1938. 1. sz.).
BernAth Mikl6s dr., a XIV. keriileti templomk6rzet rabbija.


Diickstein Zoltin el6addst tartott a hitk6zs6g ifj6isgi csoportjaiban
>A zsidb6sg is a testgyakorlAs< cimmel 1937. december 20-6n, december
23-An is 1938. januAr 5-6n. Vezeti a Magyar Torna nemzetkbzi rovatit, a
Mai Nemzedek, a Jobbo Jov6 sportrovatit, alland6 sporttud6sit6ja az
Israelitisches Familienblatt-nak is a Jiidische Rundschau-nak (Berlin). -
Megjelent cikkei: Sportrovat (Mai Nemzedek, 1937. 6., 9., 10., 11. sz.).
Sirkiny Istvin. (Egyen16sig, 1937. VII. 8.). Mells6 oldalfiiggs (Magyar
Torna, 1937., 7. sz.). Hits6 oldalillis (Nepszava, 1937. VII. 17.). A
magyar zsid6 tanit6 feladata a testneveles teren (Izr. Tantigyi firtesit6,
1937. nov.). A Sokol is Sletje (Magyar Torna, 1937., 10. sz.). Torna-
versenyek furcsasagai (U. o. 1938., 3. sz.). Tornaversenyek 6rdekess6gei
(U. o. 1938., 5. sz.). Torniszak az atletikai szAmok ellen? (Esti Kurir,
1938. III. 7.). Zen6s nydjt6gyakorlatok a nyilt utcAn (U. o. 1938. III. 8.).
Interj6 Fischer bicsir61. (Cjsig, 1938. III. 11.). Sportrovat (Jobb Jov6,
1938.., 4. sz.).
Feh6r Jen6t6l megjelent: Lamium maculatum kleistopetaligja (Bota-
nikai K6zleminyek, 1937. 65. 1.). Kleistopetale Bliiten an Lamium
maculatum (Botanikai K6zleminyek, 1937. 69. 1.). Oj viragbiol6giai
jelensig: el6vir6gzis (proanthia) (Botanikai K6zlemInyek, 1937. 69. 1.).
- Eine neue blitenb'iologische Erscheinung: Proanthia (Botanikai K6z-
lemenyek, 1937 72. 1.). Id6j6s illatok (Term6szet, 1937. 137. 1.). -
Hangya-n6veny barAtsig (Ifjdsdg is Elet, 1938. 330. 1.). Allattani
Jegyzet, Nve6nytani Jegyzet, Asvinytani Jegyzet dj kiad'sa.
Fuchs D. Rafael dr., polg. isk. igazgat6, a helsinki-i Finnugor Tir-
sasig levelez6 tagja, a Csehszlovikiai Magyar Tudominyos, Irodalmi is
Miiv6szeti Tirsasig tiszteletbeli tagja, az Orszigos N6ptanulmAnyi Egye-
siilet titkira, az Orsz. Izr. Tanit6egyesiilet ellendre, a Pesti Izr. Hitk.
AlapitvAnyi Fidirvahiza taniigyi bizottsiginak tagja stb'. Vezette a Pesti
Izr. Hitk. el6lj1r6s~ga Altal fenntartott Sziilk Pedag6giumit. Meg-
jelent cikkei: MunkLcsi Bernit. Adal6kok sz6- is sz6l1smagyarizatokhoz.
Besz6d Munkicsi Bernit ravatalinil. Az Orszigos Neptanulminyi Egye-
siilet kibzgyfilese, 1937. Hatiroz6ragos sz6b61 rag. (Magyar Nyelv6r,
1937., 5-7. sz.). Munkacsi Bernit kizirati hagyatika. Megveszi a hideg.
T6dit. (U. o. 8-10. sz.). Szerszim. Szem6ly. EszkGz. (U. o. 1938. 1-3.'
sz.). A szag sz6 eredet6hez. Nap. Az Orszggos N6ptanulmanyi Egyesiilet
k6zgyiil6se, 1938. (U. o. 4-6. sz.). A -val, -vel rag eredetinek k6rdesihez.
(N6piink is Nyelviink, 1937. 7-10. sz.). A Szentirasnak egy hely6hez.
(Magyar Zsid6 Szemle, 1936.). Munk6csi Bernit. (Izr. Taniigyi ertesit6,
1937. okt.). Neveles otthon is az iskoliban. (U. o. nov.). Balassa J6zsef:
A magyar nyelv l6etrajza. (Ismertet6s. Libanon, 1937., 3. sz.). MunkAcsi
Bernit. (U. o. 5. sz.). Pint6r Jen6: Magyar nyelvv6d6 k6nyv. (Ismertetis.
U. o. 1938. 2. sz.). Das Ob-ugrische Deminutivsuffix-n. (Finnisich-
ugrische Forschungen, Helsinki, XXV.). Kahest iirgsest konstruktsioo-
nist. (K6t 6si szerkezet. Eesti Keel, Tartu, 1938., 3. sz. -
Eml6kbesz6det mondott Munkicsi Bernitr61 az Izr. Magy. Irodalmi TAr-
sulat iillesn 1937. november 24-6n. E16adist tartott a Szfil6k Peda-
g6giumaban 1937. okt. 20-dn >Nevelis otthon is az iskolaban; az iskolai
fogad6-6ra<< cimmel, tovibbi gimniziumunkban az 1938. febr. 13-An tar-


tott sziilli 6rtekezleten a kdvetkez6 tirgyr61: >Mit tehet a sziil6i hiz a
helyes magyar nyelvhasznilat 6rdekeben?<
Gedo Simon dr, dolgozott A J6v6 Utjain, Budai Hitk6zseg Erte-
sit6je, Izraelita Taniigyi lrtesit6, Libanon, M61t 6s J6v6, OrszAgos K6zep-
iskolai TanAregyesiileti K6zl6ny c. foly6iratokba. Fordftisai: Zsid6
b61csek. T6rtenetek a sz6heli hagyomAny kr6&b61 (Rem6ny). Thomas
Mann: Jakob alma (Zsid6 Elet). Martin Buber: Ima (Zsid6 Szemle).
Franz Rosenzweig: Szombat napja (Mdlt is Jov6). Ujabb magyar novella-
fr6k nemet forditAsa (Stunde, Grenzbote).
Gr6zinger M. J6zsef dr., a Libanon szerkeszt6je. I. Tanalmd-
nyok 6s cikkek: 1. Bialik a zsid6 1lek kett6sseg6r61 (Libanon, 1937.
iprilis--majus); 2. Spin6za es a sz6pirodalom (u. o. jdnius-augusztus)
3. Irodalomt6rttnet 6s filoz6fiat6rtenet (u. o. szeptember-okt6ber); 4. A
mai gondolkozas krizise (u. o. november); 5. Simon Dubnov (u. o.)
6. Az individuilpszichol6gia zsid6 eredete (u. o. december); 7. K6lteszet
is filoz6fia (u. o. 1938. januAr-februir); 8. A neokantianizmus leg-
djabb heber rendszerez6je (u. o. mircius-aprilis); 9. Etika es filoz6fia
'(s. a.); 10. Kit zsid6 pszichlol6gusn6 (A magyar zsid6 n6 naptira aZ
5698-1937-1938. evre); 11. Szokolov a zsid6 ifjf6sgr61 (s. a); 12. A
palesztinai gyermek (s. a.); 13. A vallistanitis eredmnnyessegenek fel-
tetelei (s. a.). II. KI6nyvishnertetdsek Is birdlatok: 14. Hans Joachim
Schoeps: Geschichte der jiddischen Religionsphilosbphie in der Neuzeit,
Band I., Berlin, 1935. (Libanon, 1937. Aprilis-mijus); 15. David Spira:
Jeszode hadat hauniverzalit al pi mkorot hajahadut, New-York, 1936.
(u. o. jdnius-augusztuls); 16. Jakob Klatzkin: Der Erkenntnistrieb als
Lebens- und Todesprinzip, Zirich, 1935. (u. o.); 17. Aime Pallibre:
L'ame juive et Dieu, Paris (u. o.); 18. Arje Berger: Gemeinschaft und
Gesellschaft in der Geistesgeschichte des Judentums, Berlin, 1936. (u. o.
szeptember--okt6ber); 19. Hahn Istvin: Zsid6 szektik a talmudi korban.
Kilnlenyomat az IMIT 1937. evi 6vfolyamib61 (u. o.); 20. Etienne
Hahn: Hadit cosmogonique et Aggada. Killnlenyomat a ?Revue des Etu-
des juivesc 1937. januir-jdniusi szAimb61 (u. o. november); 21. Ch. A.
Zuta: Tarbut Izral bijmg hab6nijim, Jeruzsilem, 1937. (u. o.); 22. J. A.
Wohlgemuth: Jeszodot chinuch hadat ledor, Riga, 1937. (u. o.); 23. Adolf
Altmann: Die jiidische Volksseele, Berlin, 1937. (u. o.); 24. Hans Joa-
chim Schoeps: Jiidisch-christliches Religionsgesprich in 19 Jahrhunderten,
Berlin, 1937. (u. o. 1938. januir-februir); 25. V6rtes O. J6zsef: Milieu
es gyermekl6lek. Kiilonlenyomat a >>Magyar Psychol6giai Szemle<< 1935.
evfolyamab61 (u. o.); 26. Paul Siwek: Spinoza et le pantheisme religieux,
Paris, 1937. (u. o. marcius-Aprilis); 27. Ch. J. Schlesinger: Kuntrasz
Jesuah unechamah, Budapest, 1938. (u. o.); 28. Ch. A Zuta: Dark6 halimud
sel hatnach, Jeruzsilem, 5695. (Izr. Tanuigyi ertesit6, 1937. november);
29. Jiidischer Almanach ffir das Jahr 5698. Selbstverlag: Jiidisches Volks-
blatt in Prag (u. o. 1938. februir). III. Eloaddsok: 30. A zsid6 fel-
vilAgosodis (M. C. Sz., 1938. mircius 2.); 31. A vallistanftis lehet6-
segei is kildtisai (Iskolink misodik m6dszeres 6rtekezletin, 1938. februir
8-An); 32. Ifj6srgunk j6v6je (A Pesti Izr. Hitk. >Sziillk pedag6giai
Tanicsad6jibanw 1938. iprilis 27-6n es iskolinkban az 1938. majus 8-1n


tartott szill6i ertekezleten). IV. Kdzirat: 33. Von Hermann Cohen bis
Franz Rosenzweig (a >Geschichte der jiidischen Philosophie und der
jiidischen Philosophen c. midve harmadik k6tet6nek eziden elkesziilt
kezirata).
Griinvald Fiil6p mint az Orsz. Magyar Zsid6 Mazeum 6re, ren-
dezte az emancipAci6s ikiallitst. El6adast tartott a budai izr. hitk. kultd6r-
lis szakosztAlyiban a budai zsid6 k6zseg t6rtenet~r6l Zsigmond kirly,
kor~ban. (Megjelent a Bud'ai Izr. Hitk. Ertesit6j6ben, 1938. januAr-febi-
ruir.) A zsid6sig t6rtenete Budin. (VAzlat: a budai hitk. megbizasab6,
a tanul6ifjdsig hasznMlatira.) Az elm61t 6v t6rt6nete (5697) az Izr. Ma-
gyar Irodalmi Tirsulat 1937-es ~vvk6nyv6ben. N6hiny vonis az 1938-as
pest-budai arviz rajzAhoz. (Libanon, 1938. mircius--prilis.) N6hany
kinyvismertetist k6zilte a Libanon.
Kohn Zoltin dr. Az Orsz. Izr. Tanit6egyesiilet vilasztbnnygnak
tagja, a Magyar zsid6 bregcserkesz club vAlasztmAnyinafk tagja, a Viv6 s
Atletikai Club alelnbke, a Lib'anon szerkeszt6je. Elbaddsokat tartott: a
Goldmark ifj6isggi csoportban: Mit vAr a zsid6sag a zsid6 ifjidsgt61; a
Venetianer Lajos Kbzmivel6d6si Egyesiiletben (fijpest): A mai zsid6
fiatals6g tArsadalmi 6s szellemi helyzetkepe; Elet es filoz6fia (u. o.);
A pesti izr. hitk6zsig j6zsefvirosi ifj. csoportjIban: A )fa'jelmeleta a
tudominy 6s politika tiikr6ben. Tanulmnyok ds cikkek: Izriel n6i esz-
m6nye (A magyar zsid6 ni naptLra 5698); Epe, keserfi (Magyar Nyelv-
6r); Egyptomi volt-e M6zes? (Libanon II. 4.); Sigmund Freud a maga
ziid6s.igr6l (u. o. II. 5.); Jicchaik Abravanel (u. o. II. 6.), Zsid6 Robin-
sonok (u. o. III. 1.). Kdnyvismertetisek: Szemere Samu: Gond'olkodom,
tehAt vagyok (Libanon II. 3.); A Blau Lajos Talmudtudominyi Tirsulat
Evkbnyve (u. o. II. 3.); Kanizsai Dezs6: A nagyothall6k es siketn6mak
(u. o. II. 5.); Szab6 Lajos: A hit logilkaja (u. o. II. 5.); Frenkel Jeni:
A Misna (u. o. II. 5.); Tur6czi-Trostler J6zsef: Formen europiischer~
Einsamkeit (u. o. II. 5.); H. J. Schoeps: Zur jiidisch-religibsen Gegen-
wartslage (u. o. III. 2.)
Koml6s AladAr dr., a Pen Club tagja, a Vajda. JAnos TUrsasag, az
Ir6k Gazdasigi Egyesiilete vAlasztminyi tagja. 1. K6nyv: Ir6k 6s elvek
(irodalmi tanulmAnyok, Nyugat-kiadis). 2. TanulmAnyok 6s sz6piro-
dalmi, miivek Az Est Hirmask6nyve, A Toll, Jobb J6v6, Mult 6s J6v6,
Nyugat, Pester Lloyd, Pesti Napl6, Szdzadunk, Sz6p Sz6, Szombat jubi-
leumi szAimban jelentek meg. 3. E16adisokat tartott a k6vetkez6 helye-
ken: Imit, FerencvArosi, Terezvirosi, Goldmark izr. ifjisigi csoport,
Miefhoe, Omike (Debrecen), Vajda Jinos TArsasig, Magyar radi6
(Kassa), Pet6fi-k6r (PrAga).
Per6nyi Tivadar a VAC Football Club, Viv6 is Atletikai Club vi-
lasztminyi tagja. Az >Arvavar< aleln6ke. Allamilag k6pesitett tenisz-
trener. El6adast tartott )Sport is az egiszs6ges ember< cimmel az Arva-
vArban.
R6nai PAl dr., az olasz kir. k6vetsig nyelvtanfolyamainak tanara,
a Comite d'Alliance Frangaise misodtitkira. Megjelent munkaja: Magyar-
olasz forditisi gyakorlatok, Gergely k6nyvkeresked6s kiadisa (dr. Kirly
Rudolffal egyfitt). Cikkei: Meddig elsz vissza tiirelmilnkkel, Catilina?


(Uj Id6ik, 1937. aug. 1.). Mekkora miv6szt veszit bennem a viligl (U. o,
1937. dec. 5.). Zsid6 tdrgyi regeny Balzac fiatalkori miivei k6zt. (Liba-
non, 1938. januir-februir). Mufordit6sai: a) g6r6gb61: Anakreon
dalaib61 (Pesti Hirlap .Vasirnapja, 1937. szept. 26.); Ii) latinb61: Haj6s-
6nek (Argonautik, 1937. jdnius), Ovidius: A negy korszak (u. o. 1937.
nov. 14.); c) spanyolb61: Campoamor: Ha tudnek irni (U. I., 1937. aug.
22.), Villegas: A szell6h6z (u. o. 1937. nov. 14.); d) olaszb61: Ada
Negri: A capri-i dalokb61, D'Annunzio: Edes 6ra, Carducci: San Pet-
ronio eldtt (P. H. V., 1938. jan. 16.); e) portugAlb61: Quental: Keleti
ilom (U. I., 1937. februir 27.); f) magyarb'61 francidra: Foldi, Heltai,
Hevesi A., Hunyadi, Illy6s, Komiromi, Kosztolinyi, Laczk6, Mecs, Mol-
nir F., Pap K. 6s Tersinszky novellai, ill. versei. A pesti izr. hitk6zs-eg
pilyavilaszthsi tanicsadisain el6addst tartott.
Sz6kely G6za, kidllit6 fest6miiv6sz, az Orsz. Kepz6miiveszek Sz6vet-
segenek tagja, a >F6szek< mfiv6szek clubjAnak meghivott tagja, t6bb
kiAllitAson vett r6szt. Festett arck6peket, kompozici6kat, csendeleteket 6s
tijkJpeket.
Szeles Henrik el6adast tartott a Szilfk Pedag6giumiban >Pszicho-
16giai kerdesek a nevel6sben< cimmel. Ennek az el6adis6nak kivonata
megjelent az Izr. Taniagyi Ertesit6ben.
Vilner Ferenc dr. az Orszigos K6z6piskolai Taniregyesiilet tagja,
az Orszigos Izraelita Tanit6egyesiilet titkira, az Izraelita Taniigyi ErtesitO
szerkeszt6je, a Pesti Izr. Hitk6zsig Fidirvahiza taniigyi bizottsg;inak
tagja, a Viv6 6s Atl6tikai Club f6titkdra, a VAC Football Club f6titkara,
a Magyar K6zilabdgz6 Egyesiiletek Sz6vets6egnek aleln6ke, a Magyar
Orszagos Asztali Tenisz Sz6vetseg aleln6ke, a Magyar Orszigos Torna
Sz6vetseg igazgat6-tanAcsanak tagja, a Pesti Izr. Hitkbzs6g ,6 a Pesti Izr.
Szentegylet Pirtfog6 Irodija existencidlis es ifjds~gi bizottsAgainak tagja,
a Pesti Izr. Hitk6zs6g Testnevel si Bizottsaignak tagja, a Pesti Izr. Hit-
k6zs6g 252. >>Kiss J6zsef< cserk6szcsapata szervez6 testiiletenek tagja,
az Izraelita Sziinidei Gyermeltelep Egyesiilet vAlasztminyi tagja. A k6-
vetkez6 cikkeket 6s birila;tokat irta: 1. Dr. Herczog Man6 50 eves jubi-
leuma. (Izr. Taniigyi ErtesitM 1937. jiilius-augusztus). 2. Weisz Gaboir
80 eves. (U. o. 1937. jdlius-augusztus). 3. Pedag6giai szeminirium. (U. o,
1937. jdlius-augusztus). 4. Tanit6beiktatis a Wesseltnyi-utcai elemi isko-
lIban. (U. o. 1937. szeptember-okt6ber). 5. A Szombbat jubileuma. (U. o.
1937. szeptember-okt6ber). A CsalAdved6 Egyesiilet kiillitlsa. (U. o.
1937. szeptember-okt6ber). 7. Bene Lajos: Magyar Tanit6k Evk6nyve.
(U. o. 1937. szeptember-okt6ber). 8. Pint6r Jen6: A Budapesti Tankeriillt
Evk6nyve az 1937-1938. iskolai 6vre. (U. o. 1937. november). 9.. Dr,
D6si G6za oktatsi1gyi el61jr6. (U. o. 1937. november). 10. Kr~iamer
Miksa 85 eves. (U.o. 1937. november). 11. Dr. Biichler SAndor jubileuma.
(U. o. 1937. november). 12. Dr. Gliicksthal Samu temet6se. (U. o. 1937.
november). 13. Az 1937. evi 7000. M. E. szimu ij illetmrny rendelet.
(U. o. 1937. december). 14. Jinosi Gy6rgy: Lithatatlan szelmalom. (U.
o. 1937. december). 15. Lagerl6f Zelma: Csodilatos utazis. (U. o. 1937.
december). 16. Palotai Boris: Julika. (U. o. 1937. december). 17. Ericht
Kaestner: Emil meg a hirom ikergyerek. (U. o. 1937. decemberr. 18.


Arthur Ransome: A fecskek &s fruskAk, mint fefedez6k. (U. o. 1937.
december). 19. Waldapfel Jinos 6sszegytijtstt dolgozatai. ('U. o. 1938.
janu6r). 20. Schl6singer Mark. Nekrol6g. (U. o. 1938. januar). 21. A
jubil116 Eppler Sandor. (U. o. 1938. feb'ruAr). 22. Vollay Ferenc: Uj-
Magyarorszag6rt. (U. o. 1938. februir). 23. Amit a szimok mondanak ..
(U. o. 1938. mircius). 24. Dr. Biedl Samu. Ne:krol6g. (U. o. 1938.
mircius). 25. Szeless Magda. Nekrol6g. (U. o. 1938. mircius). 26. Az
OrszSgos Magyar Zsid6 M6zeum emancipici6s kifllitisa. (U. o. 1938.
mircius). 27. Pinter Jen6 &s Munkatirsai: Magyar Nyelvved6 K5nyv.
(U. o. 1938. mircius). 28. L6ffler Henrik. Nekrol6g. (U. o. 1938. Apri-
lis). 29. Dr. Hevesi Simon 70 6ves. (U. o. 1938. Aprilis). 30. Reszletek
a magyar zsid6 tanit6k hazafias murnkAjb61. (U. o. 1938. mdjus). 31.
Pint6r Miksa. Nekrol6g. (U. o. 1938. jinius). 32. Beregi D6ra Anglia
asztalitenisz bajnoka. (Egyenldsig 1938. januar). 33. Szamos kisebb
cikket 6s tud6sitist frt az Izr. Tantigyi Ertesit6be, a napilapokba 6s a
felekezeti hetilapokba.
Wessel Imre, a Miicsarnok es Nemzeti Szalon kiillit6mfive6sze; arc-
k6peket, tajkepeket festett es iparmiiveszeti tfrgyakat k6szitett.
Widder Salamont61 megjelent: Misna: Z'raim I. (forditAs h6berb61
6s magyarizat. Lugos, 1937.) Haggada (forditis h6berb61. Budapest,
1938.). Szokolov (Mult 6s J6v6, 1937., 6. sz.) Szombat. (A Zsid6
Gimn. Baritainak Egyes. Naptdra, IX. vf.). P6szach. (U. o. X. evf.). A misna-
forditisr61. (Izr. Tan. Ert. 1938., 3. sz.). K6iiyvismertetesek a Libanon
III. evfolyamAban.V.


Tananyag.

Az id6n az I., II. 6s III. osztilyban az fj gimniziumi tanterv alapjin
folyt a tanitis. A t6bbi osztilyban a VKM. 1926. 6vi 38.808/V. sz. rende-
letevel kiadott realgimniziumi tanterv eldirta tananyagot vegeztiik el.
A mAsodik modern nyelv az angol. Ett6l a tantervtt1 megis annyiban
tertiink el, hogy 1. a VKM. 31.702/1934. V. a. sz. rendelete ertelrniben
az V-VIII. osztaly fele angol helyett olasz nyelvet tanult mint
rendes tantArgyat; 2. a VKM. 30.641/1932. sz. rendelete 6rtelmeben a
gyorsir6st mint rendes tantirgyat tanitottuk a IV. es V. osztilyban heti
2-2 6rAban, a IV. osztilyban a latin 6s mennyisegtan, az V. osztalyban
a n6met is angol vesztett heti 1-1 6rit a reilgimniziumi tanterv el6frta
6rasz~mb61.VI.


Az 1937-38. tanevben hasznalt tankonyvek.

I. osztily Pentateuch, R6delheim-fele kiadas. Ddkdny: A t6ra 6t
k6nyve, I. Imak6nyv, Izr. hitk. kiadasa. Ndgyesy L.: Magyar olvas6kinyv,
I. Negyesy L.: Magyar nyelvtan, I. Esztergomy-Nagy: Latin olvas6- 6s
gyakorl6k6nyv, gimn. I. o. sz. Csengery-Orb~n: Latin nyelvtan I. rq
Karl--Vargha: A mi hazdnk. Karl-Vargha: A vil6gr6szek f6ldrajza.
Kogutowicz: Iskolai atlasz. Mdrey Gyula: Sz6mtan, I. Mdrey Gyula:
Geometria, I. H6ber bib'liai olvasmanyok.
II osztily. Pentateuch, Rodelheim-fele kiadis. Weisz Miksa: A
Szentiras t6rteneti k6nyvei, II. Imak6nyv Izr. hitk. kiadisa. Ne.gyesy L.:
Magyar olvas6k6nyv, II. Nigyesy L.: Magyar nyelvtan, II. Esztergomy--
Gadl-Nagy: Latin olvas6- 6s gyakorl6k6nyv, II. k. Csengery-Orbdn:
Latin nyelvtan. I. r. Karl-Vargha: A viligr6szek f6ldr. II.o. Kogulowicz:
Iskolai atlasz. Karl-Mdhes: Kis termeszetrajz, II. Mdrey: Szamtan-algebra,
IT-III. o. Merey: Georietria, II-III. o. H6ber bibliai olvasminyok.
III. osztdly. Pentateuch, Ridelheim-fele kiadds. Schdn D.: A zsid6k
t6rtenete. Imak6nyv, Izr. hitk. kiadrsa. Tordai-Magasi: Magyar olvas6-
kinyv, III. Negyesy L.: Rendszeres magyar nyelvtan. Esztergomy-Gadl-
Nagy: Latin olvas6k6nyv, III. o. Csengery-Orbdn: Latin nyelvtan, II. r.
Thienemann-Schwartz: N6metnyelvk6nyv, III.o. Karl-Vargha: Foldrajz,
III. o. Kogutowicz: Iskolai atlasz. Ddkdny-Ember: Magyarorszig t6rt.
Mlrey: Szimtan, II-III. o. Mirey: Geometria, II-III. o. Frdhlich K.:
Fizika, III. o. HIber bibiliai olvasmAnyok.
IV. oszthly. Pentateuch, R6delheim-fele kiadas. Kecskem'ti: A zsid6k
t6rtenete. Imak6nyv, Izr. hitk. kiadasa. Zlinszky-Pintlr: Stilisztika.
Arany-Lehr: Toldi. Csengery-Orbdn: Latin nyelvtan, II. (mondattan).
Esztergomy-Nagy: Latin olvas6 IV. o. Miklds-Kaiblinger-Koszd: N&
met nyelvk6nyv, II. Embetr-Ddkdny: VilAgt6rtanet, I. Karl-Vargha:
Fo1drajz, IV. o. Koch N.-Koch S.: Asvinytan es vegytan. Mbrey: Algebra,
IV-V. o. Merey: Geometria, IV-V. o. Katona-Eckerdt: FogalmazAsi
gyorsfras. H6ber bibiliai olvasminyok.
V. oszttly. Biblia, Holzhausen-ffle kiadis, II. Neumann--Havas:
A zsid6k t6rtenete. Riedl-Pintir: Retorika. Miklds-Kaiblinger--Koszd:
N&met nyelvk6nyv, III. Heinrich: N6met balladik. tdes: Cicero vAlo-
gatott besz6dei. Csengery: Ovidius szemelvinyek. Csengery-Orbdn: Latin
nyelvtan, II. Yolland-Kundt: Angol nyelv- 6s olvas6k6nyv, V. o. Fest A.:
Olasz nyelvtan a edlgimn. V-VI. o. sz. Ember-Ddkdny: Viligt6rtenet II,
Gregass-Bdn-Para: N6venytan. Merey: Algebra, IV-V. o. Mdrey: Geo-
metria, IV-V. o. Baridn: Latin-magyar 6s magyar-latin sz6tAr. Kelemen;
Magyar-n6met as nemet-magyar zsebsz6tar. Katona: Irodai gyorsirlsj
Heber bibliai olvasminyok.
VI. osztAly. Biblia, Holzhausen-f6le kiadis, IV. Frisch Armin: A
zsid6k t6rtenete. Riedl-Pinter: Po6tika. Wirth: Szemelv6nyek Vergilius


Aeneiseb61. Kalmdr--Edes: Szemelvenyek Liviusb61. Csengery-Orbin: Latinl
nyelvtan, II. r. Wagner-Gadl-Horvdth: R6mai regisegek. Yolland-Kundt:
Angol nyelv- 6s olvas6k6nyv, VI. o. Fest A.: Olasz nyelvtan a reilgimn.
V-VI. o. sz Miklds-Kaiblinger-Koszd: N6met nyelvk6nyv, III. Lessing-
Heinrich: Minna v. Barnhelm. Ember-Dekdny: Vilagt6rtinet, III. Karl-
Vargha: Az ember 6s a field. Gelei-Gregass: Az ember es az illatok
elete. Mdrey: Algebra, VI-VII. o. Mdrey: Geometria, VI. o. Veress:
sz6tir. Kelemen: Magyar-nemet es n6met-magyar zsebsz6t6r. H-ber biibliai
olvasmanyok.
VII. osztdly. Biblia, Holzhausen-fele kiadAs, III. Fvnyes Mdr: A
biblia. Pintlr: Magyar irodalomt6rt6net, I. Szinnyei J.: A magyar nyelv,
a k6zepisk. VII. o. sz. Wirth: Szemelv6nyek Vergilius Aeneiseb61. Edesi:
Szemelv6nyek Plinius leveleib6l. Csengery-Orbin: Latin nyelvtan, II. Wag-
ner-Gadl-Horvdth: R6mai r6gisegelk. Miklds-Kaiblinger-Koszd: Nemet
nyelvk6nyv, IV. Schiller-Heinrich: Wilhelm Tell. 7. k. Yolland-Kundt:
Angol nyelv- 6s olvas6kinyv, VII. o. Fest: Gemme della letteratura
italiana. Ember-Dikdny: Viligt6irtnet, III. Karl: Fl6drajzi vilAgkep.
'Merey: Algebra, VI-VII. o. Mdrey: Geometria, VII-VIII. o. Veress:
LogaritmustblAik. Fornwald-Szidirt6: Fizika, I. r. Buridn: Latin-magyai
s magyar-latin sz6tar. Kelemen: Magyar-nemet 6s n6met-magyar zseb-
sz6tir. H1ber bib'liai olvasmnnyok.
VIII. osztily. Biblia, Holzhausen-fele kiad'is, III. Havas Man6:
Rendszeres zsid6 vallas- 6s erkblcstan. Pintdr: A magyar irodalom tirt. II.
cdes-Esztergomy: Szemelv6nyek P. Cornelius Tacitus miiveib61. Wirth:
Szemelv6nyek Horatius miiveib51. Csengery-Orbdn: Latin nyelvtan, II. Wag-
ner-Gadl-Horvdth: R6mai r6gisegek. MiklIs-Kaiblinger-Koszd: Nemet
nyelvk6nyv, V. r. Goethe: Faust I. r. Yolland-Kundt: Angol nyelv- 6s
olvas6k6nyv, VIII. o. Fest: Gemme della letteratura italiana. Ember:
A magyar nemnzet t6rtinete, VIII. o. Fornwald-Szijdrtd: Fizika, II. r.
Merey: Algebra, VIII. o. Mdrey: Geometria, VII-VIII. o. Veress:
Logaritmust6blAk. Kornis Gyula: A pszichol6gia es logika elemei. Buridn:
Latin-magyar es magyar-latin sz6t6r. Kelemen: Magyar-nemet es nemet-
magyar zsebsz6tfr. Heber bibliai olvasminyok.VII.


Szertirak, konyvtirak.

1. A filol6giai szertir allominya vAltozatlanul 17 drb. Ore: Kertesz
Armin dr.
2. A fildrajzi szertAr gyarapodisa v6tel utjin 3 drb fali t6rkep
(Budapest, Magyarorsz6g hegy- 6s vizrajza, Eur6pa a XVIII. szdzad els6
fel6ben). Hitk6zs6giink ajind6ka: A Pesti Izr. Hitk. inteznm6nyei, a esa-
lAdv6delmi kiillitason k6sziilt film. A szertir allomanya 1115 drb. Ore:
Grfinvald Fil6p.3. A t6rt6neti 6s miiv6szett6rt6neti szertar gyarapodasa 1 darab.
(Az 1847/48. evi orsz6ggyiilesi t6rvenycikkek. Heimberg M6r ajind6ka.)
A szertir Allominya 466 darab. Ore: Oriinvald Fiilbp.
4. A term6szetrajzi szertar ezidei gyarapodisa embertanb61 6 drb,
Allattanb61 12 drb, dsvAnytanb61 55 drb, termeszetrajzi szakmmnkkb561
6 drb, vegytanb'61 as te.:hnr..,it b:'. 3 drb, felszercnls'b.l 6 drb. A szer-
tir Allomninya a tanev v6gan 12.711 drb 15.402.30 P ertikben.
A VKM. Filmkirendeltsege termnszetrajzi el6ad6termiink hirom abla-
kira els5tetit6 figg6nyoket kiszittetett 6s a teremben vetit6visznat szerel-
tetett fel, hogy el6ad6termiinket alkalmassa tegye filmvetitSsre. A Zsid6
Gimnizium Baratainak Egyesiilete egy nagyobb, kartonpapirosb61 kesziilt
vetit6sikot is k6szittetett nagyobb k6pek szminara; ezzel lehet6v6
vAlt az el6adasoknak mind A116-, mind mozg6kepekkel val6 kisdrese.
A leAnygimnAziumt61 csere dtjin egy ficdnkakast kaptunk. K6szonet illeti
Acel Dezs6 dr. k6rhizi igazgatd-f6orvost, aki egy meleg6vi kfgy6t ajin-
d6kozott intizetiinknek, a Haas 4s TArsa c6get, mely egy kit6mitt barna
keselyit, 6s Stern Jen6 IV. a) tanul6t, ki tSbb drigak6utanzatot ajind6ko-
zott szertarunknak. A szertir 6re: Feher Jen6.
5. A mertani szertAr felszereltseben semmi viltozis sines. Allo-
m;nya 115 drb, 60 P .6rt6kben. Ore: Bir6 Kilmin.
6. A fizikai szertar gyarapodott 1 eszk6zzel, 62 peng6 &rtekben.
A laborat6rium gyarapodasa 211 drb, 846 P ert6kben. Barta Gybrgy VII.
elektrom6tort, Heller Sindor VIII. elekrom6tor-armat6rit, Kecskem6ti
Istvin VIII. hirom galvdnelemet, Sirosi J6zsef mern,5k egy mern6ki tfv-
.cs6vet ajindekozott szertdrunknak. Kosz6net mindnygjuknak az 6rtekes
aj 6nd6kokert! A szertfr Allomanya 687 drb, a laborat6rium6 693 drb; 6sz-
szesen 1380 drb. A szertir 6re: Strasser V. Ben6.
7. A szabadkezi rajzszertAr 163 darabbal gyarap.odott. HAlival
eml6ksziink meg arr61, hogy az Orsz. K:pzuonu,\:-. t- F6iskola Rektora
12 drb ert6kes gipsz6ntvenyt engedett it iskolanknak. A szertir Allominya
452 darab. Ore: Sz6kely GQza.
8. A tornaszertAr felszerel6s6ben semmi viltozas sins. Allominya
236 darab. Ore: Dickstein Zoltan.
9. CserkeszszertArunk v6tel 6tjin 10 darabbal (kbnyvvel), ajindek
Utjin 30 darabbal (kUnyvvel) gyarapodott. A szertar allominya 497 drb.
306 P 6rt6kben. A szertar 6re: Polgir Geza.
10. A zeneszertAr allom~nya vAltozatlanul 47 drb. Ore: Sziriki
Mirton.
11. Az orvosi szertAr Allominya valtozatlanul 56 drb. Ore: Fbldes
Zsigmond dr.
12. A templomi szertAr eziden nyolc darabbal gyarapodott. A min-
dennapi istentisztelet helyis6ge szgmAra ajAnd6koztak: Laube J6zsefne
,egy szombatra val6 t6rak6penyt es egy terit6t, Solt Ferencn6 egy terit6t,
Beer Adolf ket sargar6zgyertyatart6t, Schdnberger M6zes egy mizrach-
tiblit, Bing Ede J6zsef dr. ket antik sargar6zgyertyatart6t. Az ajdnd6kok-
6rt e helyiitt is kbszSnetet mondunk. A szertir allominya 147 darab.
.Ore: Widder Salamon.


13. Tandri kinyvthrunk eziden 586 k6tettel gyarapodott, 45 k6te-
tet vettink, 541 k6tetet kaptunk. A k6nyvttir allominya 10.978 mil 16.589
kBtetben. Ajilnd6koz6k: A Zsid6 Ginainzium Baritainak Egyesilete, Alapi
Henrik dr., Balassa J6zsef dr., Boskovitz SAndor, Breuer J6zsef (Haifa),
Fisch Jen6 dr., Fenyviesi Andor, Forr6 Lajos dr., Freiwirth SAndor,
Geiger Miksa, Gonda Hug6ne, dr. Gy6rgy Kirolyn6, Hilltl Hiimer dr.,
Klein Andor dr., K6bor Tamris, Kohlbach Bertalan dr., Koml6s Ott6,
Lenkei Henrik, Leszlhnyi Imre dr., Lichtenstein Salamon dr., Miesner
Ignic dr., MolnAr Ern6 dr, Muiler J6zsef dr., 6zv. dr. Pap Beliid, Pick
J6zsef (Wien), ozv. R6na Lajosn6, Schill Imre dr., Schlesinger Kiroly,
Schwarcz Sindor, Szalai Emil dr., Sz6kesf6virosi Statisztikai Hivatal,
Szemere Samu dr., Szirmai OszkAr, Tur6czi SAndor, Vallis- 6s K6zoktats-
iigyi Miniszterium, V1lgyesi Ferenc dr. Ifjdisgi, ifj. segelyz6- 6s tanlri
k6nyvtArunk gyarapit6i fogadjik kdszOnetiinketl A k6nyvtdr 6re: Widder
Salamon.
14. Az ifjus&gi k6nyvtAr 278 k6tettel gyarapodott. AllomAnya 3254
miu 3466 k6tetben. Ajand6koz6k: Ki.ftor N.ndor, Klein Tibor, Sirosi Imre,,
Schwarcz Antal.
15. IfjusAgi SegBlyz6kOnyvt&runk vetel UtjAn 73 tank6nyvet szerzett
be a Wertheimer Adolf es Neje sziil. Winkler Sarolta k6nyvseg6ly-alapit-
viny kamatai felhasznilisival 6s a Zsid6 Gimnizium Baritainak Egyesii-
siilete timogatisAval. K6t v6gzett :l...Lnddhl;uin 118 darab tank6nyvet
ajind6kozott k6nyvtLrunknak, meg pedig Sikl6s Istvin Andor 48, Vertes
Ferenc pedig 70 k6nyvet. Osszesen 269 tanul6 hasznilta a k6nyvtgr 966.
tank6nyv6t. Ore: Griinvald Fiilop.


VIII.

Ifjusagi egyesiiletek.

1. Az ifjusggi 6nk6pz6kir tandr-eln6ke Koml6s Aladdr dr., a tiszti-
kar tagjai: Reichmann Jen6 VIII. ifj. eln6k, Zelenka Sindor VIII. jegyz6,
Kramer Mikl6s VII. titkir 6s Schreiber Bela VIII. hiznagy voltak.
Az 6nkepz6k6r 7 rendes iillst tartott, azonkiviil iinnepi iilst Koszto-
lAnyi Dezs6 halAlinak els6 evfordul6ja alkalmival, itovibbh rendezte az
okt6ber 6-i, marcius,15-i finenpelyeket, valamint a chamis6-6sz6r-bisvati fil
iinnep6t.
Az esztend6 sorin elhangzott eloaddsok koziil ki kell emelnfink a ko-
vetkez6ket: Reichmann Jeni VIII.: >Babits Mihily<<, Schreiber Bl6a VIII.:
>Az igazsigok elm6lete<, Zelenka Sindor VIII.: aKosztolinyi, a k6lt6,,
Stein Gibor VIII.: >KosztoiAnyi, a reg6nyfr6a, Weisz Sandor VIII.:
>Juhisz Gyula(, Kramer Mikl6s VII.: >J6zsef Attila<, Barta Istvin VIII.:
>Szent-Gy4rgyi Albert dr.< :Ez ut6bbi el6adds jegyzo6knyvenek kivonatit,
K6viri Istvin VIII. diszes es mfiviszi kiillitisiban elkiildtiik a Nobiel-
dijas tud6snak, aki viszonzisul Aprili 11-6n a k6vetkez6ket irta: >Kedves
fiatal Baritaiml Szives megemlkezis'tek nekem nagy 6r6met szerzett.


Semmi sem ad olyan or6met, mint hogyha litom, hogy a fiatalsig meg-
becsilli a komoly munka eredm6nyCt. Legyen Nektek az en kitiintet6sem
bizonys6g arra nezve, hogy a becsiiletes munka v6geredmenyben m6gis
mindig megkapja a maga jutalmAt. Szeretettel iidv6z61 Benneteket Dr.
Szent-Oy6rgyi.a Szerepelt tovdbb' az 6nk6pz6k6r mdisoriban Hoffmann
Ott6nak VIII. Dantr.61 s Kinigsfeld Mikl6snak VIII. Martin Buberr6l
sz616 el6ad6sa. Szepirodalmi, illet6leg mifordit6i munkiss6gAval Zelenka
Sandor VIII. 6s Reichmanin Jen6 VIII. tint ki. Az 6nkepz6k6r az iillsek
folyamAn elhangzott szavalataiert K6nigsfeld Mikl6st aranyk6nyvi dics6-
retben reszesitette. A szaval6verseny els6 dijit K6nigsfeld Mikl6s VIII., a
misodik dijat Katz Zsigmond VI. nyerte el. J6 birAlatokat olvasott fel
K6nigsfeld Mikl6s VIII.,,Heller Sandor VIII., Stein Gibor VIII. 6s Einhorn
Lajos VIII.
Az 6nkdpz6k6r pilyat6telei a k6vetkez6k voltak': Hittanb61: >>A szom-
bat fogalma a SzentirAsban.<( Dijat nyert Klein Milily VII. A magyar
irodalomb61: >A nemzet fogalminak fejl6ddse a magyar irodalomban
1849-ig. Dicseretben reszesiilt Stein Gibor VIII. Sz6pirodalombl6:.
Novella, vagy vers. Dijat nyert: Zelenka Sindor VIII., dics6retet Schmidt
Liszl6 VII. Latinb6l: >Ondletrajzc latin nyelven, vagy Tibullus. I. 10. mui-
fordit6sa. Dijat nyert Hoffmann Ott6 VIII., dics6retet kapott Reichmana
Jen6 VIII. Angolb61: )A Portrait of Father Brown(, vagy Shakespeare 6s
Wordsworth-versek miiforditisa. Dicseretben r6szesilt Reichman.n Jen
VIII. Olaszb61: >Fogazzaro mint reg6nyir6(, olasz nyelven 6s Petrarca:
aChiare fresche e dolci acque< c. versineik miifordit6sa. Dijat nyert Hoff-
mann Ott6 VIII., dics.rctheli reszesilt Zelenka S6ndor VIII. es K6vdri
Istv6n VIII. Fizikib6l: >A v6lt6iram egyeniranyitisa<, vagy )A plani-
m6ter. Dijat nyert R6th Pil VIII., dics6retben reszesiilt Takics LUszl6
VII. Mennyisegtanb61: Egy tizedfokU goniometriai egyenlet 6s hatAirrtek-
sz'mitisok. Dijat nyert Schreiber Bdla VIII. Es Hajnal Mikl6s VII. Dics6-
retben r6szesiilt Spitzer Tibor VII. Filoz6fiib61: >A kepzelet. Dijat nyert
Rcichmann Jen6 VIII. Termiszetrajzb61: >A madArvonulAs.o Dijat nyert
Barta Istvin VIII. Fldrajzb61: >A csatornik gazdasAgi jelent6sege<,
vagy >Magyarorszig, mint gazdas6gi egys6g.( Dicseretet nyert Klein
Mihily VII. T6rtenelemb61: >A zsid6sig jelent6sege Eur6pa gazdasagi
eleteben<, vagy >A magyar korminyzat tort6nete. Dicseretet kapott
Schwarz Istvin VI. Testnevel6sb6,l: >A test 6s a lelek tisztasAga.< A pi-
lyAzat medd6 maradt. N6metbi1: Schillers und Goethes Jugend auf Grund
der Werke Gutzkows und Laubes: >Der K6nigsleutnant( und >Die Karls-
schiiler.( A dij nem. volt kiadhat6. Rajzb61: Plakit a VAC disztorn6ijra.
Dijat nyert Galambos Pal VIII. Dicsiretben reszesiilt K6vari Istvin VIII.,
Rosenberg Zolt6n VII. es Schwarcz Istvin VI. Egy-egy p6lyadij 10 P volt.
la. Az dnkepzdkdr angol szakoszIdlya Goldberger Gybrgy dr. vezet6-
s6vel az id'n is folytatta munkAssagit. Ifij i. l eln6k ifj. Weisz Gy6rgy,
jegyz6 Klein Mihaly VII. volt. Shakespeare-iilsiink6n t6bb tanulminnyal,
szavalattal (Haj6s B. VIII.) h6doltunk a kilt6 emlieknek; erre az alka-
lomra Galambos P. VIII. n6hiny szinpadtervet k6szitett, L6wy Gy. VIII.
egy Shakespeare-arck6pet festett. Dolgozataikkal kitiintek a k6vetkezc6H::
Agai S. VII. >Shakespeare korao, Klein M. VII. >Byron k6t misztCrium--


nak bibliai vonatkozisai<, Lakatos I. VII. (birAlatok), Fischer J. VIII.
>Az amerikai zsid6sAgr61a, Hoffmann O. VIII. >Shakespeare szonettjeil,
Kbnigsfeld M. VIII. >Shakespeare torteneti drianii<, Reichmann J. VIII.
(miiforditdsok), Stein G. VIII. )>Hamlet-proble&rak(, ifj. Weisz Gy. VIII.
>rAnglia 6s a zsid6 Allamn<, Zelenka S. VIII. (birAlat). Az V. 6s VI. osztily
The English World, illet6leg The News of the Wall cimen havo.nkrnt
k6sztett faliujsagokat brit birodalmi 6s amerikai hiranyagb'61.
lb. Az dnkdpzdkdr olasz szakosztdlya R6nai Pa1 dr. vezetsievel az
ideQ is szorgal-masan dolgozott. Ot iil6s6n a fels6 osztilyok olaszt tanul6 n6-
venddkei vettek reszt. Ifjisigi eln6k: Rosenbaum Mikl6s VIII.; jegyz6:
Neiser Istv6n VIII. A felolvasott munkik szerz6i kbziil a k6vetkezok erde-
meltek els6sorban dicseretet: Hoffmann Ott6 VIII. >>A XIX. szAzad olasz
irodalma; >D'Annunzio<; Neiser Istvan VIII. .(razia Deledda egy novel-
ljiinak forditasa); K6nigsfeld Mikl6s VIII. es Briinner IstvAn VII. >Car-
ducci<; Rechnitzer Matyis VIII. >>Galilei<; Szondi Sindor VII. >Tozzi<;
Kertes PAl VII. )Bontempelli<(; VAradi Tibor VI. >Leonardo da Vincid;
Schwartz Gydrgy 6s Weisz Imre VI. (operaismertet6sek lemezekkel), Kri-
mer Mikl6s VII. (birilatok).
Az V. 6s VI. osztaly Notizie dall'ltalia cimit fali fjs6got Allitott
6ssze 2-3 hetenkint Olaszorszigra vonatkoz6 hirekb6l.
Ic. A matematikai szakosztaly tanar-eln6ke Bir6 KAlmnn volt. A tanu-
16k kiziil a k6vetkezok tfintek ki szorgalmulial 6s j6 megoldasaildkal:
Mendelsohn Gybrgy V., Pfeifer B6la V., Laub Gy6rgy VI., Hajnal Mikl6s
VII., Schreiber Bela VIII. Az 6nk6pz6k6ri pilyazaton Schreiber Bela VIII.
6s Hajnal Mikl6s VII. gy6z6tt.
Id. Az dnkjpzdkdr s.kk-szakosztdlydnak vezetiset Bir6 KIlmin tanir-
t61 1937. december6ben Wessel Imre tandr vette At. Bir6 K6lmin tanmrnak
eveken it v&gzett firadsigos 6s buzg6 munkiji6rt itt is hilds k6sz6neete
mondunk.
A sakk-k6r tagjai hetenk6nt egyszer j6ttek ossze. Alland6 munka folyt
a jft6ker6 fejlesztise cIljib61. A k6r ifjilsigi elnoke Roseenberg Zolt6in
VII. volt.
Az ev esemenyei k6ziil els6sorban Ossip Bernstein sakkmester szimul-
tAnjAt kell kiemielniink. A hires sakkmester jelen volt szimchasz-taur6 is-
tentiszteletiink6n; ez az iinnepi istentisztelet annyira meghatotta, hogy
elismerese 6s k6sz5nete jelfiil tanul6inkat szimultAn sakkjitekkal 6rvein-
deztette meg. A k6r tagjai gyakran vettek r6szt versenyekben. Fels6osz-
tily6 csapatunk mAs f6varosi iskolik csapatAval t6bb izben mfrk6zott meg.
A k6zdpiskolik 4-es als6s csapatversenyen j6 eredm nnnyel jitszottunk;
csak egy m6rk6zest vegztettiink el. A csapat tagjai: Fuchs Lgszl6, Kaunitz
Gybrgy, Neumann MihAly IV. a), Allerhand Gy6rgy, Beer Gvyrgy, Klein
Manfrd' III. a), Stcinmetz Simon II. b).
IskolAnk hiziversenyt is rendezett. Ennek eredmxnye a k6vetkez5 volt:
1-2. holtversenyben Rosenberg Zoltin VII. 6s Keminy Mih ily VI. (11'
gy6zeleminel), 3. Neumann Mihaly IV. a) (10 gy6zelem), 4-5. Stein Imre
V. es Fuchs Laszl6 IV. a) (9 gy6zelemnel), 6. UngAr Gy6rgy V. (7 gy6-
zelemmel). Az els6 kett6 aranyozott, a 3., 4. es 5-ik eziist6z6tt 6rmet 6s
.a 6. bronz&nnet kapott.T6bb alkalommal szimultint jAtszott a kdr tagjaival a vezet6 tanir is
iskolink volt n6vend6ke, Daniel Laszl6.
2. A gyorsir6k6r eln6ke Goldberger Gybrgy dr. volt. A VII. 6s VIII.
osztaly szaminra a k6r ~heti k6t 6rAban tartott gyakorl6illbseket, a besz6d-
irasban val6 kikepzes cljab61. Az irodai gyorsir6s alaposabb elsajititisra
kiil6n heti 2 6rit forditottaik a VI. osztaly n6vend6kei; ezeket az 6rikat
Frankel Laszl6 VIII. vezette dics6retremelt6 buzgalommal 6s szaktudissal.
Az 6vv6gi haziversenyben gy6ztes lett: 100.: GOl Gy6rgy V. 6s Mayer G,.bor
VI. 150.: Hajnal Mikl6s VII.
3. A 297. sz. BAr6 Eotvis J6zsef cserk6szcsapatnak tizenhetedik
munkaeve volt az elmiblt iskolaev. A megel6z56 v munkijit term6szet-
szerfileg a nagy nydri tgborozdssal 6hajtottuk befejezni. Nerm a mil
hibnikb61 ,t6rt6nt, hogy ez a taborozgs nem folyt le zavartalanul. A Balar
tonudvariban, igen szep 6s alkalmas helyen, felllitott s hetven fifit
mag~ba fogad6 tibor els6 napjai minden j6t igertek, de az els6 h6t v6gen,
szombat 6jjel, lelkiismeretlen emberek megtAmadtdk a nagyreszt alv6
cserk&szeket es k6zgport zdditottak sdtraikra. Term6szetesen nyomban
megtettiink minden szulksiges intezkedest, drtesitettiik az 6sszes illetekes
hat6sigokat. Minthogy azonban m6s, alkalmas tdborhelyet nem sikerillt
talalnunk, riszintuk magunkat 'arra a fAjdalmas megoldasra, hogy a nagyi
fdradsiggal el6Kkszitett 6s megval6sftott ill6t~bort, amelyet 21 napra ter-
veztiink, mir a kilencedik napon feloszlattuk. Ekkor a csapat hirom reszre
oszlott. A legfiatalabbak a parancsnok vezetesevel hazautaztak Budapestre,
mig az id6sebbek k6t csoportra oszolva, egy-egy cserk6sztiszt vezet6sevel
vAndor6tra indultak a Dunintulon s Veszpremet, Pannonhalmit, Zircet,
Gy6rt &rintve, egy heti vwndorlas utin t6rtek haza. Augusztus h6ban
megrendeztiik a szok6sos nydrv6gi tiborozist is a hirshegyi Cserkesz-
parkban, de ezittal nern 3 napig, mint az el6z6 6vekben, hanem a nyari
nagytAbor rbvidebly id6tartarmira val6 tekintettel egy teljes h6tig.
A szep kora6szi napokat igen j6 hangulatban tblt6tt6k el itt cserk6szeink;
a tisztikar tagjai is, kik napkdzben hivatdsszerii munkAjukat vegezt6k a
virosban, csaknem minden este kij6ttek a tbtortizh6z. A hitk6zseg E161-
jAr6sIga segitett benniinket abban, hogy erk6lcsi 6s anyagi karp6tlist ad-
hattunk fiainknak, illetve sziileiknek a flbec,-aiir-dt nyari tiborozisdrt,
- e helyen is kosz6netet mondunk tamogataisarti
Az dj is.kola6v kezdeten 16 6j jel6ltet fogadtunk be 6s velilk a csapat
letszama 150 f6re emelkedett. Az I. raj. Sikl6s Imre cst. (egyuttal pa-
rancsnokhelyettes) vezet6sevel f6keppen a vizicserk6szetre val6 kik6pz6ssej
foglalkozott. A II. rajt a roverkoron aluli cserk6szek alkottik, vezet6ji&j
Guth Le6 dr. cst., aki a csapattitkir teend6it is ellatta. A III. rajbanr
voltak a legfiatalabb cserk&szek es a jelbltek, vezet6jiik Virag IstvAn dr.
cst. Az 5regcserk6szek munkajit Ldszl6 Tibor, a leventekik6pz6st Forrai
Endre cst. vezette, mindaddig, amrig a levente-keretet csapatunkt61 meg
nem vontlik.
A magyar zsid6 cserk6szcsapatok munkak6z6ssegenek iugye jelent6s
16pesekkel haladt elre az elmAlt iskolaevben. Okt6ber 31-en orszagos,
.gyiilest tartottak az 6sszes zsid6 csapatok kepvisel6i Barna Karoly dr.
el6ljar6 dr elniklete alatt. A teli szunidobel orsz. 6rsvezet6i tibort ren-


deztiink ObudAn, csapatunk k6t 6rsvezet6je vett r6szt ebben. VWgil a f&
varosi 6rsvezet6-jel6ltek r6szere, tanfolyamot rendeztilnk a Kiss J6zsef
cs. cs. otthonAban, az oktat6k k6z6tt csapatunk valamennyi miikid6
tisztje szerepelt.
Az ev fontosabb esemenyei: SzolgAlatot teljesftettiink a hitkbzseg iinne-
p61yein n6gy alkalommal, az iskolAban k6t alkalommal. December 9-en
a f6vAros teriileten lefolyt legvedelmi gyakorlat ideje alatt legv6delmi
k6szilts6get tartottunk az Otthonban. Sikl6s cst. vezet6s'vel 12 cser-
kisz t6li vandorlAst folytatott le a Mitriban. Az erzsebetvarosi k6rzet
tiszti gyiilse6t otthonunkban tartottdk meg mircius 30-in. Reszt vettiink
a cserk6szcsapatok diszszemI6j,6n a KormAnyz6 TOr 0 F6melt6saga el6tt,
Aprilis 24-en. Jel1ltjeinket jfnius 16-in avattuk fel. A magyar
cserkeszmozgalom egyik legels6 ftt6ri6jnek, Bing Ede Jinosnak er-
t6kes k6zik6nyvtirAt, valamint a cserk6szmozgalomr61 tartott leg-
els6 el6adasiban bemutatott diapozitivokat atyja csapatunknak ajin-
dekozta. Ez6ton is hAlAsan k6szanjilk a becses ajandekot, amelyet kil6nas
gonddal fogunk meg6rizni.
4 IskolAnk ,,KArmAn M6r" sportki6rt Diickstein Zoltan testneve-
16si tanar vezette Perdnyi Tivadar testnevelsi tanAr k6zremidk6d6s&evel.
A sportkdr ezevi ifj6sigi tisztikara fgy alakult: Eln6k: Haj6s Barna VIII.,
alelnik: .Mayer Gusztav VII., titkir-szertiros: Griinfeld Gy6rgy VIII.,
p6nzt6ros: Szint6 Jeno VIII., jegyz6: Diamant R6bert VI.
A KISOK r6sz6re szolgAl6 kimutatisunk:
A sportk6r neve: A pesti izr. hitk. gimnaziumdnak ifj. >>Kdrmdn Mdr<<
sportkdre. Keriilet: Budapest, csoport: Jszaki.
Igazolisi szima: 54, alakulisi ide]e: 1925. okt. 1.
Tiszteletbeli elnoke: Goldberger Salamon igazgatd.
Vezet6tandr never es lakcime: Diickstein Zoltdn, Budapest, XIV., Erzsdb'e
kirdlyn-tit 4., 11. 1.
A vezetbtandr testnev. tanar-e? Igen.
Az intkzet tanul6inak 16tszvma: 528.
A magantanul6k, ill. maginvizsgaz6k szama 6sszesen: 28.
A testneveles a161 felmentettek sz~ma: 28.
A sportk6rben muikid6 tagok szima korosztalyonk6nt:
I. korosztAly: 113
II. korosztaly: 181
III. korosztily: 116
IV. korosztily: 118
A testnev. alap fizetdse a161 felmentettek szama: 58.
A testnev. alapra fizet6 tanul6k sz6ma: 480.
A sportk6ri foglalkoztatAs 6raszima hetenkent: 16.
A mfik6d6 szakosztilyok: atletika, asztali tenisz, c6116v6, kosirlabda, k6zi-
labda, korcsolya, j6ghokki, labdarug6, si, tenisz, torna, isz6 es viv6-
szakoszt6ly.
Van-e az intezetnek tornaterme? Igen. Hany mi2? 270 m2. Padl6zata: firdesz-
por-homok.
.Van-e az intezetnek jAitkra alkalmas udvara? Igen. Hiny m2? 2285 m-2.
Kiilln jitsz6tere? Nincs.Milyen sporttelepen gyakorolnak a tanul6k? A KISOK Erzsibet kirdlynd-
ati pdlydjdn.
Hinyszor hetenkEnt? Egyszer.
Milyen sportnemb61i rendezett a sportk6r hazi-, int6zetk6zi-, csoport-, kerii-
leti-, orsz6gos versenyt? Valamennyi szakosztdly rendezett hdziversenyt.
Melyik KISOK versenyben, mikor, hol 6s hiny taggal vett r6szt a sportk6r?
1937. okt. atl. triatlon, pentathlon, dekatlon 18 tanul6val
1937. dec. jeghockeybajnoksAg 8
1937. dec. kosirlabdabajnoksig 8
1938. 6pr. fels6s-labdarug6biajnoksdg 13
1938. Apr. fels6s--kzilabdabajnoksig 13
1938. mij. als6s-labdarug6bajnoksgg 13
1938. maj. keriileti atl6tikai bajnoks6g 5
1938. mij. dr. K6ler-fsz6verseny 9
1938. V. ker. teniszbajnoksig 5
A versenyekben elrt f6bb eredmrnyek:
kosarlabdabajnoksigban 5. dij
kezilabdabajnoks6gban 3.
dr. Keler vindordijas isz6versenyben 2.
ikeriileti pros teniszbajnoksigban 1.
kerilleti II. o. jeghokkibajnoksigban 4.
M. K. E. Sz. ifj. k6zilabdabajnoksagban 1.
>Budapest legjobb sportol6 diakja<< cimrrt kifrt versenyben 1.
A mfilt iskolai 6vben a sziinid6re tirsadalmi egyesiiletekhez kiadott sport-
k6ri tagok szima: 16.
A sportk6r vagyoninak mfiltvi maradvinya: -.
A jelen tanevben testnev. jirulekb61 befolyt 400/o-os r6szesed6s 420.80 P.
A jelen tanevben befolyt egy6b bev6telek 6sszege: -
A sportk6r jelen tanevi 6sszes kiadisa: 420.80 P.
Maradviny: -.

Irdemsorozat.

A szdmok magyarAzata: Tanulmdnyi el6menetel: 1 = jeles; 2 = j6
3 = el6gseges; 4 = eldgtelen. Magaviselet: 1 = p6ldas; 2 = j6; 3 = szabaly
szerfl; 4 = kevesbb6 szabAlyszerfi.


1. A rendes tanthrgyakb61.

I. A) osztily. OsztAlyf6: Griinvald Fiil6p.

-- -%
A tanul6 neve .1

O sS F- 'L

Abend LUszl6 1 2 3 2 2 3 2 2 2
Bauer Gyorgy Tan~is 2 3 3 3 3 3 3 2 3
Breider Ivan Istvin 1 3 2 2 2 3 3 1 2
Ehrenfeld Tibor 1 1 1 1 1 2 1 1 2
5 Fischer LUszl6 1 3 2 3 2 3 1 2 2
6budai Freudiger M.Frigyes 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Glaser R6bert JAnos 2 3 3 3 3 3 3 1 2
Goldberg Andor R6bert 2 4 3 3 2 3 2 2 1
Grfinwald Ervin 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Gutfreund Istvin 1 1 2 1 1 2 2 1 2
Herz Gybrgy 1 3 3 3 3 3 3 1 3
Jinosi Gy6rgy Laszl6 1 3 2 3 2 3 2 2 1
Klopter Endre 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Kohn Endre I 1 1 2 1 1 1 1 1
15 Kovacs Gibor 2 3 3 3 3 4 3 2 2
Perlstein Ern6 1 1 3 2 2 2 1 2 1
Pollik R6bert 1 1 1 1 2 1 1 1 1
RAkosi Sandor I 2 2 2 1 1 2 1 2
Reichmann Imre 1 2 2 3 3 3 3 1 2
20 R6naszegi Laszl6 Ag. ev. 1 1 3 3 2 3 3 1 2
Schiffer Gerhard Felix 1 2 3 2 1 2 2 1 1
Schwarcz Anselm 1 2 3 3 3 3 3 1 2
Schwarcz Miksa 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Smeltz JAnos Tamis 1 2 2 3 2 1 1 1 1
25 Spitz Mihily 1 3 3 3 2 3 3 2 2
Szdkely Ott6 Andor 2 2 3 3 3 3 3 3 1
Waldmann Ivan 1 2 1 2 1 2 3 fm 2
Willheim Imre 1 2 2 3 3 3 3 1 2
Wollner Od6n 2 2 3 2 3 3 3 1 1


I. B) osztAly. OsztAlyf6: Dltckstein ZoltAn.

2:~
A tanul6 neve .E -Barta Antal 1 3 3 3 2 2 1 1 1
Berkovics Ervin 1 1 2 3 2 2 3 3 1
BernAth Jen6 1 3 3 3 3 3 3 2 3
Deutsch Endre 1 2 1 1 1 1 1 1 1
5 Deutsch R6bert 1 2 2 2 2 2 3 1 2
Dfickstein Andor 1 1 1 1 1. 1 1 1
Eger Gy6rgy 2 3 3 3 3 4 3 2 2
El1di PAl 1 1 2 2 2 1 3 1 1
F6lix Tibor 1 3 3 3 2 2 2 2 1
10 Fleischer Tamis 1 2 3 2 2 2 2 2 2
Friedmann Istvin 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Frisch Ivin 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Grfinvald R6bert 1 3 3 3 2 2 2 2 3
Issmann Gybrgy 1 3 3 3 3 3 3 2 2
15 Kis TamBs Gy6rgy 1 1 1 1 1 1 2 1
Klein Benjimin 1 1 2 3 3 3 3 fm 3
Klein L6szl6 1 3 3 3 3 2 2 1 2
Krausz Tamas Gy6rgy 1 3 2 2 1 1 2 1 2
Menzer Antal 1 2 1 2 1 1 2 1 1
20 Perlgrund Imre 2 4 3 3 3 3 3 2 2
Pfeifer Gyorgy 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rosenberg Gydrgy 1 3 3 3 3 3 2 3 3
Roskes Artur 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salamon Ott6 1 1 1 1 1 1 2 1 1
25 Steiner Erik 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Sze'ler Imre 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Vertes Gybrgy 1 2 2 3 2 2 2 2 1
Waldmann Gy6rgy 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Vill Tibor J6zsef 1 2 2 3 2 2 2 1 2

Kimaradt:
30 L6vi Tibor


II. A) otztAly. OsztAlyf6: Fenyvesi Andor.

Braunerger Endre I 1 1 I I 1 1 1
A tanu6 neve 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Fodor R6bert 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2
5. -5 E g N ,
S__ _______________e JJ N -iia

Balla Dnes Endre 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Berger Lgszl6 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1
BraunhergerEndre 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Czitron Gotifried Friges 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3
5 El6di S L.ndor 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2
Erdi s Rvn Mikl6s 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3
Farag6s Gyrgy I 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Fodor R6ert 2 23 3 3 3 2 3 3 2 3 2
Fbzes Istvan 1 3 3 3 3 3 3 3 32 3
10 Grauman Dezs6 11 1 1 1 1 3 2 1 2 1
Gr6sz LJzsef 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Reicn KAroly 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Grinzweig Lszl6 g 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1
Herskovits R6bert 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1
15 Kepes Gyorgv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kirschner Mkl6s 13 3 3 3 3 2 2 2 2 1
K6bor Lajos 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Kohn Gyorgy 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 1
Laufer Laszl6 1 3 3 3 3 3 3 3 fm 3 2
20 Neulander Lajos 2 1 2 2 2 3 3 3 fm 4 1
Pataki Laszl6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Reichmann Ern6 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 1
Schmidl Tibor Gyorgy 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1
Singer Endre 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
25 Weiss Laszl6 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2
Weisz GAbor 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
Weisz Zoltan 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1


II. B) osztdly. OsztBlyf6: Kert6sz Armin dr.

0

A tanul6 neve g .

U E N 0: n

Blumenthal Ferenc 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1
Bokshorn Imre 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1
Braun Tibor Lajos 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Bunczel Oszkir 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1
5 Deutsch (jy6rgy 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
Deutsch J~nos 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1
Endrei Imre PAl 1 1 1 1 1 2 1 1 fm 1 1
Friedman Andor 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1
Galambos Ott6 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
10 Gancz L6szl6 1 3 3 3 3 3 4 3 1 2 1
Gdrdos Tibor 1 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1
Ger6b Tibor 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1
Griinwald Tibor 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1
Havas Ott6 KAroly 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3
15 Hoffer Ivan GAbor 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Katz Andris 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Klein IvAn Gybrgy 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Revesz Istv6n 1 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1
Roth Lgszl6 2 2 3 3 33 3 2 fm 2 2
20 Sandor Endre 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1
Schwarcz Vilmos 1 4 4 4 3 3 4 2 2 2 1
Steinmetz Simon 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1
Szemz6 Gyorgy 2 3 3 3 4 3 3 2 1 2 1
Tauber Zoltn Imre 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
25 Vazsonyi Janos 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 1
Weinberger Gyorgy 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3
Weintraub Artiir 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1
Weiszberger Ferenc 1 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2


III. A) osztily. Osziblyf6: Widder Salamon.


2" : 0c
A lanul6 neve .s .Allerhand Gy6rgy 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2
Bandler Oszkil 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
Beer Gyirgy 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Deutsch Dezs6 Tibor 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2-
5 Deutsch Oszkir 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Dicker Gyorgy 1 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 1
Eppler Vilmos 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1
Fogel Gy6rgy Zoltfn 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Fried TamAs Istvn 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1
10 Giick Pal 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1
OrAner Erik Tamfs 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1:
Griinbaum Ervin 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
Havas Endre Pil 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1
Hermann IstvAn Gyorgy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
15 Kaiser GySrgy 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
KAmpfner Ferenc 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1
Klein J6zsef 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Klein Manfr6d Ede J6zsef 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1
Knoll J6zsef 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1
20 Kraus Kornel Vilmos 2 2 2 j 2 3 2 3 3 3 2 1
Lang Dezs6 B1la I 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1
Lantos Gyorgy 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
Leszlauer Istvan 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2
Levai Tibor 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
25 Lob Endre 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
Mandula Istvan Ott6 K. 1 2 2 212 1 3 3 3 2 2
Morgenstern Ervin 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nemethy GObor 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1
R6na Gyorgy 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2:
30 Rosenberg SAndor 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1
Schutzengel G6bor 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1
Schwarcz Tibor 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 2
Seiler Denes Agost 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 1
Selmeci IstvAn 1 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1
35 Steiger J6zsef 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
Strasser Oszk6r 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
Treiser Andor 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1
Veisz Gyorgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Weil Gy6rgy 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2'
40 Weinreb J6zsef 1 3 2 3 3 1 2 2 2 1 1 1
Weisz Aladir 1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1
Weisz Gabor 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1
Kimaradt :
Klopfer Gyorgy

Magdntanuld:
Stern Pl 3 3 2 2 3 3 3 3


III. B) oszttly. OsztAlyf6: Vilner Ferenc dr.


A tanul6 neve .1
'> n 3 -Z N A

Bass Andor 1 1 2 2 22 1 2 2 1 2
Bin B61a 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
Braunberger R6bert Mikl6s 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Deutsch Istvn 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2
5 Eidlitz Ott6 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2
Engler R6bert Kiroly 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2
Fischhof Ervin 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
Fodor lmre 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2
Friedmann Harry R6bert 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2
10 Fiiredi Jinos Mftygs 22 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
Glaser Ott6 Gyorgy 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
Goldschmied SAndor 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2:
Gottselig Viktor 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2
Orosz Imre 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
15 Grfinstein Endre 1 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2
Haj6s Ivn 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hartmann Tamis Gibor 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1
Heffer JAnos Jen6 1 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2
Hercz Ott6 1 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2:
"20 Horovitz Bla 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2
J6kel Andor 1 2 3 3 2 2 3 3 4 1 2 1
Kerber Andor 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2
Kiss Walter 1 2 3 2 3 2 3 3 1 2
Klein Laszl6 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1
25 Klein Tibor 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Kohlmann Vllmos 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Lichtenstein Rudolf 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2
L6bl IstvAn 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3
Ldwinger Gyargy 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1
30 MArton R6bert 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1
R6vesz Istvin Nandbr 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Rosenschein Mihily 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
R6th Gy6rgy 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2
Sz6kely Ivin Ott6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
35 Sziklai Imre 2 2 2 2 3 1 2 222 2 1 f
Sziklai Tibor 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2
Teller Liszl6 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1
Tycho Norbert 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Vadisz Ervin Istvin 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2
40 Viradi Gy5rgy 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Weisz Arpid 1 1 33 4 2 2 3 3 3 2 2
Weisz Ervin 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1
Weisz Tamas GObor 1 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 2
Zsoldos Leon Corn6l 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2

IV. A) osztAly. Osztilyf6: Fuchs D. Rafael dr.A tanul6 neve S -& .. 9
na a 66 j o .


Asz6di PAl Artir 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2
Berkovics LAszl6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
B6k6s Mikl6s 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Fedrit Gy6rgy 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2
5 F61des Janos Jeni 1 1 1 2 2 -1 2 1 1 1 2
Fuchs LAszo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Goldstein Herbert 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Gonda LUszl6 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 1
Grosz Gybrgy 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
10 Griin Tibor 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
Guralynik Andor 1 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2
Guttman Zoltin 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
Haber GAbor 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Hay Andor 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1
15 Heller Tibor 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3
Hochfelder Liszl6 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3
Kaunitz Gybrgy 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1
Kacser R6bert Gy6rgy 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2
Kohn Sindor 1 2 2 2 33 2 3 3 2 1 1
20 Koranyi Tibor 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 fm 4
LAng LLAzl6 Andor 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Landler Ern6 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Lengyel Gibor 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2
Liebermann Endre 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
25 L6wi Gy6rgy 1 2 1 2 3 2 2 1 13 3 1 2
Luszlig Gibor 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Mohrer Ott6 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Mohrer Tibor 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1
Minz Andor. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2
30 Neumann Mihily 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
Otv6s Lajos Mityis 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3
Pongracz R6bert Andor 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Praeger Gyula 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1
Rabinek Gy6rgy 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
35 Reichenfeld R6bert 1 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3
Schvarcz L6szl6 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1
Selink6 IstvAn 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3
Soml6 Ervin 1 3 3 3 3 3 2 2 23 3 3
Spritzer L6szl6 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2
40 Slern Jen 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Stober Tibor 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
Strelinger Imre 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3
Ungir Istvan 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3
Wcisz B61a Benjimin 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45 Weisz GySrgy I 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3
Weisz Miksa 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
67


IV. B) osztdly. Osztalyf6: Kert6sz Dezs6.A tanul6 neverAdAm LAszl6 J6zsef 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Balla Istvdn 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3
Beinhaker R6bert 1 I I I 1 I 1 1 2 1 2
Berger Dezs6 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2
5 Berger Istvin 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3
Deutsch Ferenc 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
Dukesz Alfr6d 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2
Einhorn Artur i 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3
Fischer Gy6rgy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Fischer Szigfrid 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Friedmann Jen6 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1
Fiink Vilmos 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Oroszmann J6zsef 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3
Hevesi Ern6 J6zset 1 1 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3
15 Kertdsz Gy6gy I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kohn Andor 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
Kohn Pil 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
Kornai Endre 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2
Krausz Endre 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3
20 Krausz Gy6rgy 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Krausz Sindor 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4
Laszl6 Gy6rgy 1 1 2 2 2 I 2 22 2 1 1
Lowenstein Tivadar 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
Lbwi Tibor Laszl6 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2
25 Mester Jen6 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2
Molnar J6zsef 1 1 2 1 2 2 2 11 2 fm 2
M6ser Istvin 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nemschitz Ferenc 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 fm 2
Pajor Ivin 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1
30 Polfik Endre 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
Popper Laszl6 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2
Reich Iv6n Gyula 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Revesz Jinos 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
R6naszegi Lajos ag. ev. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
35 Sirkbzi Gybrgy 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1
Schweiger Lajos 1 2 2 2 2 2 2 3 22 2 1
Singer Dezs6 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Sommer Tibor 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3
Sri'zer Istvan 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
40 Stin Mgrton 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3
Sz'nt6 Mikl6s 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2
Szenes Ivln I 1 I 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Weisz Bla 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2
id. Weisz Lszl6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
45 ifi. Weisz Laszl6 1 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3
Wilheim Ervin i 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Winter Gy6rgy 13 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4
Magdntanuld:
Weinberger J6zsef -3 3 3 2 2 2 2 3 3V. osztily.A tanul6 neveAdler Ferene 1
Alpir J6zsef Artur 1
Barna Sandor 1
Bartos Tamas ism. 2
5. Berger Andor 2
BerKovics Ervin 1
Bloch Endre Gy6rgy 1
Bokor Sindor Imre 1
Eidlitz Ferenc 1
10 FabiAn Tibor 1
Fischer Tibor 1
Fischman PAl 1
Friss Gy6rgy 2
Fr6hlich Herman 1
15 Galambos GyBrgy 1
Gal Gy6rgy 1
Gold Gybrgy 1
Goldsand Sandor ,
Grosz Jen6 1
20 Griinwald Imre 1
Hajdu Istvwn 2
Havas Laszl6 I
Herman Endre 1
J6nis Lajos 1
25 Kellner Gy6rgy 1
Kert6sz R6bert 1
Klein Ferenc 1
Klein Istvain 1
Klein Pil 1
30 Kohn Gy6rgy Liszl6 2
Krausz Gybrgy 1
Lang Laszl6 1
Lissauer Zoltin 1
Magyar B61a 1
35 Mayer Sindor 1
Mendelsohn Jinos Gy6rgy 1
Mezei Istvan 1
Pfeifer BBla 1
Reiner Gy6rgy 1
40 Rosenberg Andor .
Salzmann Andor ]
Sinta Pil LAszl6
Sch6nberger J6zsef I
Schwarz Antal 1
45 Schwartz J6zsef 1
Spatz Gyula 1
Stein Imre 2
Steiner Jinos Imre 1
Steiner Sindor Imre 1
50 Szekics LAszl6 2
Sz6kely Tibor 1
Tiroler Laszl6 1
Ungtar Gy6rgy Andor 1.


OsztAlyf6: Szeles Henrik.


S-
1 2 2 I &

> ) o -


3 2 3 2 1 2
1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 2 3
1 3 2 2 2 3
1 1 1 1 1 1
1 3 3 3 1 3
1 1 2 2 2 1
2 2 3 3 2- 2
1 1 2 1 1 1
3 3 3 2 1- 3
1 1 1 1 1 1
3 2 3 3 3- 2
2 1 2 2 2- 1
2 2 2 2 1- 2
2 2 3 2 1- 3
2 3 2 3 1 3
3 3 3 3 3- 3
3 3 3 3 3- 2
1 1 2 2 1- 2
3 2 2 3 3- 2
I 1 1 1 1 1
3 2 2 3 2- 3
3 3 3 3 2- 2
3 3 3 3 2- 2
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3- 22
3 3 2 3 2 3
2 2 3 2 2- 2
3 3 4 3 2 3
3 3 3 4- 3 3
2 2 2 2 1- 2
2 1 1 2 1- 2
3 3 3 3 2 2
1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 1 2
3 3 3 3 3- 2
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 2
2 2 3 3 2 2
2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
2 2 3 3 3- 2
3 2 3 3 2- 3
3 3 3 3 2 2
3 2 3 3 1 2
2 2 2 2 2 1
3 2 3 2 3 2
2 2 2 2 2 2
2 3 3 1 1 3
3 3 3 3 3- 2
3 3 3 4 2 3
1 1 2 1 1


-ar
N r -
E a
F- E- (0
C C *
A ~ c A.


2 2
3 2
1 2
3 2
3 3
2 2
2 2
2 2
1 1
2 1
3 3
1 1
3 3
3 2
2 3
2 1
3 2
3 4
3 3
3 2
2 1
3 2
2 2
2 2
3 3
2 3
1 1

A tanul6 neve .. -
a I E M E N S
S > S Z- < 0 F--- F I

VAg6 Gy6rgy Jdnos 1 2 2 3 3 2- 2 2 2 2 2 3
55 Weinberger J6zsef M6r 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 fm 4
Weintraub Ferenc 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3
Weisz Pal 1 2 2 2 1 1- 2 2 2 2 1

Osztdlyozatlan :
Shwarcz Istvin LAszl6
Weisz Ldszl6

Magdntanuldk:
60 Berger Sindor 2 2 2 3 2-- 2 2 2 2 --
Eidlitz Gybrgy 2 4 4 3 3- 3 3 4 2 -
Gyirfis Gy6rgy 3 3 4 3 4-- 3 3 4 3 -
M6ri Bela 4 2 3 3 4- 4 3 4 3 -VI. osztdly. Osztalyf6: Kohn ZoltAn dr.


A tanul6 never M N & D & a
0 I 0 N a E I


Adler LAszl6 1 3 3 2 3 3-- 3 2 2 3 2 1
Armel SAndor 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2
Barta GAbor BBla 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
Bleier Gyorgy 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1
5 Brach D6nes 1 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2
Deutsch Andor 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Deutsch L.szl6 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2
D6vai Gyorgy 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
Diamant R6bert 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Eibenschtitz Istvan 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1
Endrei Emil 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Fedrid Laszl6 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2
Flesch Endre 1 1 3 2 3 2-- 2 2 1 3 2 3
Goldl Gyrgy Endre 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
15 Goldstein Mikl6s 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Hotfer Mikl6s Andr s 1 3 3 3 3 3- 3 3 3 3 3 3
Katz Imre 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 fm
Katz Zsigmond 1 3 3 3 3 31- 3 3 3 3 3 3
Kertsz R6bert 1 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 fm
20 Kem6ny Mihily 1 3 3 3 3 2-- 3 3 2 3 1 fm
Klein J6zsef 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 fm
Kn6pfler Gyorgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Kunstidter Lajos 1 2 3 2 3 1 3 2 1 2 2 1
Laub GyOrgy 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
251Laube Mikl6s 1 3 3 3 2 2- 2 3 2 4 2 1
Lnczi P6ter Frigyes 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Luikcs Tibor 1 2 3 3 3 1 2 2 2 3 1 fm> 2 N 0
A tanul6 neve A S Q -r

S_ > S lzvO- Q s

Mayer GObor Istvin 1 2 3 3 2 1 2 3 3 4 2 2
Mayer J6zsef 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1
30 Miller Gy6rgy I 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 fm
PAsztor IvAn Gedeon 2 2 2 2 2 2- 2 2 1 3 2 3.
Pinson Mikl6s 1 i 3 1 2 1 2 2 1 i 1 fm
Pollik Gyula 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2
Reicheles LAszl6 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
35 Reichmann Pil 1 3 4 3 3- 3 3 3 3 3 3 2
Reisner Gabor Gy6rgy 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2
Rosenberger Liszl6 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1
Ruder Zsigmond 1 2 3 2 3 3- 2 2 2 3 3 fm
Sch6nberger Gy6rgy 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2
40 Schvarcz Gy6rgy 2 3 3 1 2 1 3 3 2 3 4 2
Schwartz Istvin Mihily 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 fm
Schveiczer J6zsef 111 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
Spi'zer Slndor 1 2 3 2 32 2 2 3 2 3 3 3
Steiger GObor 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2
45 Stern Imre 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
Szabados Ldszl6 Gyula 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1
Szilrgyi L6szl6 Sebestyen 1 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2
Tauszig Gybrgy 1 I 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Varauol ib r 1 1 2 1 1 1 1 I 1 1 1
50 Weisz Andor 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 fm
Weisz Endre 3 3 2 3 2- 2 2 2 3 2 2!
Weisz Imre 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2
Weisz Tibor 1 3 3 3 3 -3 3 3 3 3 3 2
Weiszhauz Endre 1 1 2 1 2- 1 2 2 1 2 2 1

Kimaradt:
55 Fischer Gy6rgy Henrik
Jambor Gyorgy

Magdnlanaldk:
Berger Sfndor 1 2 2 3 2- 1 1 2 2 2 -
Blumn Ambrus 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3-
Gr6sz Lajos 3 3 3 2 3- 4 3 2 3 3 -
60 Hinschler Sandor 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 -
Klein Pa I 3 3 3 3 2 1 2 2 2-
Krausz Sandor 3 3 3 3 2 2 2 3 2 -
Lrng Abrahim 1 4 3 3 4 3 3 2 4 2 -
Menczer Emil 1 3 3 3 3- 2 2 2 2 3 -
65 NAdas Istvan 2 3 3 4 3 2 1 2 3 3 -
Reich S:'ndor 2 3 4 3 33 3 3 3 3 -
R6th Simon 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1-
Wolf P6ter 2 3 3 2 2 22 3 2 3 -VII. osztily. Osztilyf6: BernAth Mikl6s dr.

Agai Sndor 22 3 22 3 2 2
S> S Z < 0 .E- L E-B U

Agai Sgndor 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3a
Barta Gybrgy 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1
Benedek Andor 11 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
Berger L6szl6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
5 Blau Lasz16 1 1 2 2 2 1 -- 1 1 3 2 2 1
Bohrer Imre 1 1 3 4 3- 2 2 2 3 3 3 2 2:
Braun J6zsef 1 2 2 2 2- 2 1 2 1 2 1 1
Brunner Istvin Jinos3 3 3 3 3- 2 2 2 3 3 3 2 3
Dallos Liszl6 1 2 3 2 3 2 1 13 3 2 2 1
10 Deutsch IvAn 1 1 I 1 1 11 1 1 1 1 1 1I
Farag6 Gyz6 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2:
Feh6r Tams 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2
Fischer Gy6rgy Gyula 2 3 2 2 2 2- 3 3 2 2 2 2
Fischer Istvin Gy6rgy 1 3 3 4 3 3- 3 3 3 2 2 3
15 Frankly Andor 1 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2
Freund MiMkl6s 1 2 2- 2 2 2 3 3 2 2 2
Friedmann Laszl6 : 1 3 3 3 2- 2 3 3 3 1 2 2
Giinsberger Gy6rgy 1 33 3 3 2- 2 2 3 3 2 2
Hajnal Mikl6s Sandor 1 I 1 1 1 1I 11 1
20 Herczog Gyirgy 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3
Herzog Bernit Endre 1 1 2 2 3 2 2 2 12 2 2 1
H61zel Gyorgy 1 3 3 3 3 2- 2 2 4 3 2 2 3
KAntor NAndor 1 1 1 1 11 1 1 2 1 1 1
Kertes Pal 24 3 3 3- 2 4 3 3 43 3 3
25 Kertfsz Gyorgy Istvan 2 3 2 3 2- 3 2 2 2 3 3 2 3
Klein Mih6ly 1 1 3 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2
K6nig Gy6rgy 1 2 2 2 3- 11 1 2 2 2 2 1
Kramer Mikl6s 1 1 1 1 1 I 1 1 2 1 fm I
Kun Gyorgy 2 3 3 3 3 3- 3 3 3 3 3 1 3.
30 Lakatos Istvan 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
Luszlig Imre Istvin 3 3 3 3 2- 3 23 3 1 fm 2:
Mandel Endre 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1
Mayer Gusztiv 1 2 2 3 2 2- 111 2 2 1 1 2
Osterreicher Laszl6 ism. 1 2 3 3 3 2 3 3 2 33 1 3
35 Osterreioher Pil 1 3 3 4 3- 3 3 3 3 4 3 1 3
Pick Imre 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 fm
Popper Istvin 13 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3
Reichman Alfrd 2 2 3 2- 3 2 2 3 3 3 3 2
Rosenbaum Man6 2 3 3 3 3 33 3 3 3 3 1 3
40 Rosenberg Zoltrn 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
R6th GyBrgy 24 3 2 31- 2 4 4 33 33
Rubinstein Andr Imre 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3
Schfiber Jinos Mikl6s 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1
Schiffer Mihily 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2
Schmidt LIszl6 Ofbor 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
Sikl6s Ferenc 1 3 3 4 3 32 2 2 3 2 1 2
Spitzer Tibor 1 1 1 1 1 1- 11 1 2 1 1 l
Sugir Akos 1 2 3 3 3- 1 2 2 3 3 3 2 2
Szfl1gyi P6ter 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 Szoffer Sandor 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 3
Szondi SAndor 1 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1
Taka'cs L~szl6 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2
Ungir GyO rgy 1 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 155 Vill yrgy 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2Weisz Ferenc Zsigmond 1 2 2 2 2 l- 2 2 2 3 2
A tanul6 neve -
|- I i p N I
:ez>n- Z <0- E-

6Un0gr R6bert Pa 1 2 4 3 3- 3 3 3 4 4 3 3 3
55 VAlm Gyrgy 1 3 2 1 3- 1 1 2 2 3 2 2
Weinstok Ervin 2 3 3 3 2 3- 3 3 3 3 3 2 3
Weisz FerencZsigond 1 2 2 2 21 2 2 3 2 2 1
Weisz ynorgy 1 3 3 4 3 3- 3 2 3 3 3 2 3
Osztdlyozatlan:
Heller Jenl
Magdntanull6k:
60 Berger SAndor 3 4 3 4- 34 3 3 3 3--
Blum Ambrus 1 2 2 1- 1 1 2 2 3--
Hirschler Ferenc 2 2 2 1 3- 3 2 1 3 3--
Sandor Pal 3 3 2 21- 2 2 3 3 3- -
Schwarcz Nandor 3 3 4 33- 2 2 3 3 3- -


VIII. osztaly. OsztAlyf6: Gr6zinger M. J6zsef dr.

>> r r
A tanul6 neve S I : | g S .s

<~


Barta Vilmos Istvan
Breuer Oszkar
Buiger Oti6
Dukesz Ferenc Mikl6s
5 Einhorn Lajos
Elfer ZoltAn
Fischer Jen6 Gyula
Frankel LAszlo
Frieder GAbor
10 Flihrer Marcell
Galambos PAl
Groszmann Mikl6s
Griinfeld Gy6rgy
Haas IstvAn
15 Haj6s Barna Denes Ferenc
Hammer Mikl6s
Hdmvasi Huba
Hegyi Andor
Heller SAndor
20 Hoffmann Ott6
H6lzel LAszl6
Izs < OszkAr
KArpAt IstvAn
Kecskemdti IstvAn
25 Kellner Imre.
Kertes B61a
Kertesz LAszl6
Kiss Gyorgy
Klein GAbor


1 -
2 -
- 2
2
1-
3-
2
- 1

- 1
2-
1-
- 3
3-
2-
- 1
- 3
3 -
- 1
- 1
1-
- 1
- 1
1-
- 2
- 3
- 2
- 1
- 3r >
A tanul6 neve .
a I U I a 0

30 Kovces Mihily Gyorgy 1 2 3 3 3 1 3 2 2 1 3 2
K8nigsfeld Mikl6s 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1
K6rner Tivadar 1 3 2 3 3 3- 2 3 3 2 3 2
K6viri Istvnn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lovy Gyorgy 1 3 3 3 3 2- 2 3 3 3 1 2
.35 Mer6nyi Pal 1 3 2 3 3- 3 2 2 2 3 2 2
Morvai Gy6rgy 1 1 2 2 2- 1 1 2 3 1 2 1
Neizer IstvAn 1 1 2 2 2- 1 1 1 3 2 2 2
Petikin LAszl6 1 3 3 3 3 2- 3 3 1 2 3 1
Rappaport Sandor 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 fm
40 Rechnitzer MAtyds 1 2 2 3 2- 2 1 2 2 2 2 1
Reichmann Jen6 11 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2
R6na IstvAn JAnos 1 1 1 3 3 2- 2 2 3 2 2 2
Rosenbaum Mikl6s 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Rosenfeld Pl 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1
.45 R6th PAl Mikl6s 1 2 2 3 3 2- 2 1 1 2 2 2
Sirosi Imre 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1
Schreiber Bl1a 1 3 2 3 3 3- 2 1 1 1 2 3
Spiegel LAszl6 1 2 2 3 3 2- 2 3 2 2 2 2
Stein Gabor 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
50 Sternberg Gy6z6 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3
SzAnt6 Jen6 1 2 2 2 3- 1 2 2 3 2 2 1
Warscher SAndor 1 1 3 3 3- 3 2 2 2 2 3 1
id. Weisz Gy6rgy 1 2 3 3 3 2- 2 3 3 3 3 1
ifi. Weisz Gy6rgy 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1
:55 Weisz SAndor 1 1 1 2 2- 1 2 3 2 2 2 2
Wiesel Frigyes 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2
Wilheim Gyorgy 1 2 3 3 3 3- 2 3 3 2 2 2
Winter Gy~rgy 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1
59 Zelenka Sandor 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 1

Magdntanuldk:

60 Adam KAroly 3 3 2 3 2- 2 2 2 3 2 -
SAndor Pil 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 -
Schwarcz NAndor 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 -
Ungerleider Imre 1 1 2 2 1-- 2 1 2 23 -2. A rendkiviili tantirgyakb6l.

Gordg nyelv. Kezd6 tanfolyam. Tanitotta: Kertesz Dezs6. V. o.: Jeles:
Adler Ferenc, Berkovics Ervin, Fischmann Pil, Gold Gy6rgy, Grfinwald
Imre, Lissauer Zoltin. J6: Hajdu Istvan, Kert6sz R6bert. Elgseges: Sz-
kacs Laszl6.
Vegytani gyakorlatok. Tanitotta: Feh6r Jend. IV. a). Jeles: Berkovits
Laszl6, Bekes Mikl6s, Fedrit Gyorgy, Foldes Janos', Fuchs Laszl6, Haber
GAbor, Hay Andor, Kdcser R6bert, Ling Liszl6, Lindler Ern6, Lengyel
GaLor, Lusztig Gabor, Mohrer Ott6, Mohrer Tibor, Neumann Mihily,
Praeger Gyula, Rabinek Gyorgy, Soml6 Ervin, Stern. Jen6. J6: Grosz
Gyorgy, Guralynik Andor, Schvarcz Lrszl6, Selink6 Istvin, Weisz Gy6rgy,
Weisz Miksa. IV. b). Jeles: Adim Liszl6, Beinhaker R6bert, Berger
Dezs6, Berger Istvin, Deutsch Ferenc, Einhorn Artur, Fischer Gy6rgy,
Friedmann Jen6, Groszmann J6zsef, Kert6sz Gyorgy, Kohn, Andor, Laszl6
Gy6rgy, Mester Jen6, Nemschitz Ferenc, Pollik Endre, Popper Laszl6,
Spitzer Istv6n, Stein Mrtoin, id. Weisz Liszl6. Jo: Krausz Endre, Krausz
Gybrgy, Reich Ivan, R6naszegi Lajos, Singer Dezs6, Sommer Tibor.
Eligseges: Dukesz Alfred, Kornai Endre.
Fizikai gyakorlatok. Tanitotta: Strasser V. Bend. VII. osztaly. Jeles:
Barta Gy6rgy, Braun J6zsef, Kdntor Nandor, Kranmer Mikl6s, Rosenberg
Zoltan, Schmidt Laszl6, Spitzer Tibor, Szondi Sindor. Jd: Benedek
Andor, Blau Liszl6, Dallos Liszl6, Deutsch Ivan, Freund Mikl6s, Giins-
berger Gybrgy, Herzog Bernat, Hl6zel Gyorgy, Kertes Pal, K6nig
Gyorgy, Lakatos Istvan, Sikl6s Ferenc. VIII. osztily. Jeles: Barta Ist-
vdn, Einhorn Lajos, Frinkel Liszl6, Grossmann Mikl6s, Hoffmann Ott6,
IzsAk Oszkar, Kecskem6ti Istvin, K6vari IstvAn, R6th Pal, Sarosi Imre,
Zelenka Sindor. J6: Elfer Zoltan, Haj6s Barna, Kis Gyorgy, Morvai
Gybrgy, Rosenbaum Mikl6s, Stein Gabor, Szint6 Jen6, id. Weisz Gybrgy,
ifj. Weisz Gy6rgy.
Miiveszi rajz. Tanftotta: Sz6kely Gaza. Jeles: IV. a): Fuchs Liszl6,
Neumann Mihdly, Rabinek Gy6rgy. IV. b): Kertesz Gy6rgy. V.: Bokor
Sandor, Galambos Gy6rgy, Mayer Sandor, Sinta Pil, Schwartz Antal,
Ungdr Gy6rgy. VI.: Lanczi P6ter, Lukacs Tibor, Sch6nberger Gy6rgy,
Schwartz Istvin. VII.: Benedek Andor, Herczog Gy6rgy, Klein Mihaly,
Mandel Endre, Mayer GusztAv, Rosenberg Zoltan, Spitzer Tibor. VIII.:
Barta Istv6n, Galambos Pil, Kellner Imre, Kert6sz Laszl6, K6vari Istvan,
L6wy Gy6rgy, Zelenaka Sindor.
Gyorsirdtanfolyam. Tanitotta: Goldberger Gy6rgy dr. Jeles: Diamant
R6bert VI., Eibenschiitz Istvin VI., Gold Gy6rgy VI., Mayer Gabor VI.,,
Sch6nberger Gy6rgy VI., Weiszhauz Endre VI., Freund Mikl6s VII., Haljnal
Mikl6s VII., Frinkel Laszl6 VIII., Kecskem6ti Istvan VIII. J6: Reichelesz
Laszl6 VI., K6viri Istvin VIII.

A VIII. osztily tandrai es tanul6i.


Als6 sor: DCikstein Vilner Szakely Granvald Koml6s Gr6zinger GO6dDbeger Bir6 Strasser Simon Beke Goldberger. R6nai
Zoltan Ferenc dr. GSza Jen6 Aladar dr. M. J6zsefdr. Salmon Kalmin V. Ben5 Lajos Od6n dr. Gy6rgy dr. PAI dr.
Alulrdl II. sor: Frankel LAszl6, GrOnfeld Gybrgy. Neizer Istvda. Haas Istv6n, Frieder Gabor. Rappaport Sandor. K6vari Istvnn, Hl6zel Laszl6, Szant6 Jend,
Barta Istvdn, Groszmann Mikl6s. Breuer Oszk6r. Kertes Bi6a, Reichmann Jen6, Wilheim Gyargy. Kdrpdt Istvan. Korner Tivadar. Kert6sz LAszl6.
Einhorn Lajos. Kellner Imre.
Feliilrl II. sor: Stein Gabor, Heller Ldszl6, Hegyi Andor. Spiegel Laszl6, id. Weisz Gy6rgy. Weisz Sandor, Kecskem6ti IstvAn, Petikin LAszl6, HamvasiHuba.
Winter Gy6rgy. Elfer Zoltan. Hammer Mikl6s, R6th Pd1. Zelenka S6ndor. Wiesel Frigyes. Warscher Sdndor, Konigsfeld Mikl6s, Galambos Pal,
R6na Janos, Merdnyi P61. Sternberg Gy6z6.
Fels6 sor: Klein Pal. Burger 0116. Kovycs Gy6rgy. Fihrer Marcell, L6wy Gy6rgy. Rechnitzer M6tv6s. Sarosi Imre, IzsAk Oszkdr. Dukesz Ferenc.
Kiss Gy6rgy, Hoffmann Ott6, ifj, Weisz Gyorgy, Rosenbaum Mikl6s, Fischer Jen6, Morvai Gyorgy, Haj6s Barna,


trettsegi vizsgAlat

Ebben az evben iskol8nk fenndllisa 6ta a tizendSddik dretts6gi vizs-
gilatot tartottuk. A vizsgilat frdsbeli r6sze a magyarbdl mijus h6 15-en,
a ngmetbbl 16-An ks a latinb6dl 17-6n, sz6beli resze pedig jdnius h6 21-6n,
22-en, 23-in, 24-6n, 28-in, 29-6n 6s 30-in folyt le Szabd Dezs6 dr.
egyetemi ny. r. tandr eln6klete alatt.
A felterjesztett frisbeli t6telefk k6ziUl Pintdr Jen6 dr. tankerfileti kir.
f6igazgat6 a k6vetkez6ket jelile ki:
Magyarbdl:
1. Irodalmi tetel: Mit tanultam legnagyobb kilt6inkt61?
2. Fizikai tetel: A term6szet energiaforrisainak felhaszndlasa.
N6metb61:
J6kai els6 d'rainaja. (Mikszath Kilman: J6kai M6r 6~ete as kora c.
munkjgb61l forditAs magyarb'61 n6metre.)
Latinbdl: .
M. Tullius Cicero: Epist. ad familiares IV. 6. (Forditis latinb61
magyarra.)
Az 6retts6gi vizsgAilatra jelentkezett 59 rendes tanul6, 1 olyan tanul6,
aki 1936/37-ben mint rendes tanul6 v6gezte el VIII. osztilyunkat, de
betegsege miatt csak most tehetett Bretts6gi vizsgilatot, v6giil 5 magin-
tanul6. Az irisbelin r&sztvett 60 rendes tanul6 4s 5 magintanul6. A ma-
gyar nyelvb61 az irodalmi tetelt 38 tanul6, a fizikai t6telt 27 tamnul6
dolgozta ki. A& irisbeli vizsgilaton kit tirgybl61 nem felelt meg 3 rendes
as 1 magAntanul6. Sz6beli vizsg6latra hocsatottunk 57 rendes 6s 4 magin-
tanul6t. Az eredmnny a kovetkezo: kitiintetssel 6rett 5 rendes tanul6,
jelesen erett 4 rendes taul6, j61 Ijrett 15 rendes 6s 1 magintanul6,
erett 28 rendes r~s 1 magintanul6. Egy-egy tirgyb61 javit 5 rendes es 2
magAntanul6, a vizsgilat ismitl6esre utasitottunk 3 rend!es 6s 1 magin-
tanul6t. Javit6vizsgilatot tett 1 rendes tanul6 't6rtenelemb61 j.6 ered-
mennyeL
Azoknali a nev t 6s adatait, akik intezetihkben tetteik erettsiigit
6vr6l-6vre folytat6d6 szamozissal k6z1ljiik, kezdve az els6 drettsegiz&k6n.

A rendes tanul6k kdzill:

Kitintetlssei dreUt: 36. Barta Vilmos Istvin, Budapest, 1920. nov. 13.,
37. Groszmann Mikl6s, Budapest, 1920. aug. '25. 38. K6viri Istvin,
Budapest, 1920. febr. 25., 39. Stein eibor, Budapest, 1920. mdj. 24.,
40. Weisz Gybrgy, Budapest, 1920. febr. 8.
Jelesen erett: 90. Einhonn Lajos, Budapest, 1920. nov. 14., 914
Frinkel LAszl6, Budapest, 1920. dec. 8., 92. Kecskem-ti Istvan, Budapest,
1920. dec. 21., 93. Zelenka SAndor, Budapest, 1920. jan. 28.
61l erett: 162. Burger Ott6, Budapest, 1920. szept. 3., 163. DukeszFerenc Mikl6s, Budapest, 1920. jfn. 7., 164. Fischer Jeno Gyula, Buda-
pest, 1920. mArc. 8., 165. Haj6s Barna Denes Ferenc, Tamisi (Tolna vm.),
1920. febr. 21., 166. Heller Sandor, Budapest, 1920. okt. 11., 167. Hoff-
mann Ott6, Budapest, 1921. febr. 20., 168. Kiss Gyorgy, Fehirgyarmat
(Szatmir vm.), 1920. nov. 1., 169. Kovics Mihily Gyorgy, Budapest,
1921. Apr. 2., 170. K6nigszfeld Mikl6s, Budapest, 1920. szept. 15.,
171. Morvai Gy6rgy, Budapest, 1920. mAj. 16., 172. Reichmann Jeni,,
Budapest, 1920. jdn. 29., 173.. R6na IvAn JAnos, Budapest, 1920 okt.
28., 174. Rosenbaum Mikl6s, Budapest, 1920. febr. 5., 175. Rosenfeld
PA1, Budapest, 1920. mAj. 1., 175. Stern SAndor, Budapest, 1919. jdn. 20.
trett: 209. Breuer Oszkir, Budapest, 1920. aug. 7., 210. Elfer ZoltAn,
Budapest, 1920.. Apr. 6., '211. Frieder Gibor, Ungvar, 1920. szept. li.,
212. Fiihrer Maroell, Budapest, 1920. jil. 11., 213. Galambos Pa1, Buda-
pest, 1919. nov. 28., 214. Hammer Mikl6s, Hajdudorog, 1920. jdl. 18.,
215. Hamvasi Huba, Budapest, 1920. jdn. 30., 216. Hegyi Andor, Buda-
pest, 1919. mij. 2., 217. Karpit Istyv, Budapest, 1920. maj. 4., 2184
Kellner Imre, Tiszaszalka (Bereg vm.), 1920. aug. 8., 219. Kertesz Laszl6,
Budapest, 1920. aug. 15., 220. Klein Gibor, Budapest, 1920. jin. 25.,
221. L6wy Gy6rgy, Budapest, 1920. jdn. 10., 222. Mer6nyi Pil, Buda-
pest, 1920. aug. 20., 223. Neizer Istvin, Budapest, 1920. nov. 15., 224.,
Petikin Laszl6, Szeged, ,1920. jan. 30., 225. Rappaport S~ndor, Jaszbereny,
1920. Apr. 1., 226. Rechnitzer MatyAs, Budapest, 1920. dec. 20., 227.
R6th Pil Mikl6s, Budapest, 1920. mirc. 19., 228. Sarosi Imre, Buda-
pest, 1920. mirc. 31., 229. Schreiber Bl6a, Rimaszombat, 1920. szept. 15.,
230. Spiegel Laszl6, Budapest, 1920. dec. 31., 231. SzAnt6 Jend, Budam
pest, 1920. febr. 25., 232. Warscher Sindor, Budapest, 1920. mij. 11.I
233. Weisz Gy6rgy, Budapest, 1920. febr. 2., 234. Weisz SAndor, Buda-
pest, 1920. jin. 19., 235. Wiesel Frigyes, Budapest, 1920. dec. 2., 236.
Wilheim Gy6rgy, Budapest,,1920. febr. 10.
Javit: Oriinfeld Gybrgy, Budapest, 1920. szept. 14. (latinb61), Haas
IstvAn, Budapest, 1920. mArc. 15. (latinb61), HI6zel Laszl6, Budapest,
1920. febr. 11. (term6szettanb61), Kertes B61a, Budapest, 1919. dec. 13.
(latinb61), Sternberg Gy46z Budapest, 1920. okt. 18. (latinb61).
Ismgtel: IzsAk OszkAr, Budapest, 1919. dec. 17., Korner T6dor Valter,
Nagyszombat, 1920. mAj. 18., Winter Gyirgy, Budapest, 1920. Apr. 21.

A magdntanuldk kdziil:

Jd61 rett: 8. IUngerleider Imre, Budapest, 1915. Apr. 17.
rett: 16. Katona Ferenc, Zalaegerszeg, 1911. jan. 17.
Javit: Adam Karoly, Budapest, 1918. marc. 19. (magyarb61), SAndor
Pil, Budapest, 1914. aug. 22. (latinb61).
IsmRtel: Schwarcz Nandor, Budapest, 1914. jfn. 24.77XI. Statisztikai adatok.

1. A tanul6k szAma, kormegoszlasa, vallasa, anyanyelve,
nyelvismerete.

F6- R6szletezs I.a. I.b. II.a. II. b. IllI.a. II.b. V.a. IV.b. V. V. I. VI. -


, Beirt nyilvinos tanul6k 29 30 27 28 44 44 46 47 59 56 59 59 528
S magan 1 1 4 12 5 5 28
'.j Osztflyozott nyilv. tanul6k 29 29 27 28 42 44 46 47 57 54 58 59 520
<, magan -- 1 1 4 12 5 5 28
- OsztAlyoztatott 6sszesen 29 29 27 28 43 44 46 48 61 66 63 64 548

1928-ban szfiletett 1 1
S1927-ben 26 28 1 55
S 1926-ban 2 1 22 25 2 52
S 1925-ben 4 3 38 39 1 -- 85
S1924-ben 3 3 38 43 3 90
E 1923-ban ----- 2 6 4 48 2 62
S 1922-ben 1 1 5 41 1 49
S 1921-ben 2 12 49 2 65
S 1920-ban 1 2 9 53 65
S1919-ben 1 1 4 6
1918-ban -- -- 1 1
S1917-be ---- -- 1 2
1916-ban 3 -
1915-ben -
1914-ben ,,v. korAbban 2 4 3 2 11

1 Izraelita 28 29 27 28 43 44 46 47 61 66 63 64 546
Agostai evang61ikus 1 1---- 2
^3 >

16 Magyar 29 27 27 28 42 43 45 47 61 66 62 64 541
w" N6met 2 1 1 1 1 -
'S' ~ ~ ~ z z 1>_____ ___ __ -- -----------------------1
S Lengyel 1

Csak magyarul tudott 24 24 21 19 32 34 38 40 46 50 26 31 385
N6metil is 5 3 6 7 5 7 7 7 12 14 16 18 107
Franciaul is 1 3
0 Angolul is ,3 2 -1 3 1 10 29
Olaszul is -- 6
< T6tul is ,1 1 1 1 2 -
Romanul is -
H6beril is- 2-- 1 1 42. A sziilok foglalkozasa, lak6helye


L


Az iskola sz6khely6n
A vdrmegye egyeb kizsigeiben
Baranya vArmegy6ben
Csanad
CsongrAd
Fej6r
KomArom
Szabolcs
SzatmAr
Szolnok
Tolna
Vas
Veszpr6m
CsehszlovAk tertileten
Roman
Egy6b kfilf6ldn"


I. a. 1. b. II.a. ll. b. llI.a. Ill.b IV.a. IV.b. V. VI. vil. VI ll. Isszesen
____I ~ ___ I _______ J ____ ~ ______________


F6- R6szletez6s
t6tel

Birtokos, b6rl6
Nagyiparos
Kisiparos
Ipari tisztvtsel6
S Ipari seg6dszem6ly
g Nagykeresked6
Kiskeresked6
S Kereskedelmi tisztv.
o Keresk. seg6dszem6ly
K6zleked6si vallalkozd
Stisztvisel6
S K6ztisztvisel6
S Pap, tanar, tanit6
MAs ertelmisegi
K6zhivatali altiszt
Nyugdijas k6ztisztv.
Egvyb nyugdijas
S(Joks, hAztulajdonos
Egy6b s ismeretl.fogl.
Arvahazi tanul6k


- I-
5 7
- 1
3 3
5 1
2 5
5 9
2 4

3 -
I -
1 4
1 -
- 2
- 5
2


A ktvetkez6 kozs6gekb6l jarnak be az iskolaba tanul6k: Albertfalva: 2, Csepel: 1
Kispest: 6, Monor: 1, NagykAta: 1, P6cel: 2, Pestszenterzs6bet: 1, Pestszentl6rinc: 1, Pest.
ujhely: 3, RAkoscsaba: 2, Rakoshegy: 1, RAkospalota: 3, RAkosszentmihaly: 2, Sashalom: 2,
;Ujpest 1.


4
13
61
31
27
31
81
131
23
3
7
16
25
39
1
8
6
2
28
11


492
38
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
279


3. 6ramulasztasok Rendkiviili targyak tanul6i. TanulAsi
eredmeny Altalaban. Tandijxizet6s.


ttF6- IR6szletez6s I. a. I. b. II. a. II. b. llI.a. llI.b. IV.a. IV.b.V. _VI. Vl. VIll. _ssesen

-s Igazolt 6rAk szAma 1336 1344 1235 1489 191l 2372 3344 3j33 4100 3459 2833 2986 29962
S Igazolatlan -


Garag nyelv
Gyorsir6tanfolyam
Vegytani gyakorlatok
Fizikai gyakorlatok
Mfiv6szi rajzJeles rendfi
Jo
E16gs6ges rendfi
1 targyb61 el6gtelen
2-4 ,
T6bb ,


Tandijmentesek


----1-I- I -'


- -
- 3


2 6
17 15
19 25
6 -3 6


7 2 3
- 20 20
4 7 7


5 7 11
15 15 19
33 27 34
121 8 -
1 6 -


6 5 7


9

12
54
40
28


72
155
271
37
13


55


** Az iskolafenntart6 a tandijat kilencf6Ie fokozatban a sztil6k vagyoni helyzete szerint
allapitja meg 6s a fokozatokat a sztiksgghez k6pest 6vk6zben valtoztatja,


2
r3e3 c


4s)4
-..
4. Magaviselet 6s tanulAsi eredm6ny tArgyank6nt,


TArgy


Magaviselet
VallAstan
Magyar nyelv
Latin nyelv
N6met nyelv
Angol nyelv
Olasz nyelv
Ttrtenelem
F6ldrajz
Term6szetr.
Fizika
Mennyis6gt.
Filoz6fia
Rajz
Testgyakorl.
Szepiras
GyorsirAs
Enek
Eg6szs6gtan


I. a.

12 4
23 6 --
9 11 8 1
6 1013-
5 10 14 -
----


812 9-


5 815 1

9 713-
18 9 1-


1116 2-
- -


I. h.

112 3 4
27 2 -
u10 9 9 1
10 910-
7 913-

---

1111 7-
- -I-. -
----
11 12 5 1
1 --
813 8-
1610 2-

1510 4 -


I


II. a.

1 21314

1
16|10 1-
11 313-
5 715-
4 518-5 517-
6 417-

5 814-

---
51210-
812 5-
5 912 1

14 8 5-
- -f-i-


II. b.

1 23 14
19 9-f-
9 710 2
61011 1
612 9 14 913 2
2 818-

5 614 3

41410-
1511 1-
717 4-

2 3 3-
_ 1-1- -11


TArgy
1
Magaviselet 43
VallAstan 14
Magyar nyelv 19
Latin nyelv 11
N6met nyelv 1
Angol nyelv -
Olasz nyelv -
Tortenelem 9
F6ldrajz 11
Termeszetr. 10
Fizika
Mennyis6gt. lil
Filoz6fia |-
Rajz 13
Testgyakorl. 2)
Sz6piras
Gyorsirs 13
Enek
Eg6szs6gtan


- -- -


IV. a.


IV. b.


11213

16 12-
20 13 27
82330
121728
131831
14 8 12
12 9 8
15 28 18
232416

15 16 27
42033

171927
1829 822 16 20


III. a.

112 314
26116 -
1015181-
818171-
91122 1
11 1319-


618 18 1
141711 1
- I-- -
52117-
8 925 1

----
51919 -
1228 2-2714 2-


III. b.

I 12 134
29 15 --
14 18 12-
31426 1
41921-
101517 2


728 9-
82313-
22022-


--
31523 3

72215-
929 5-1924 1-


,- = "


" '


213141314 13 142 114 121314
1 I "q


I5. Az iskola ben6pesii16s6nek visszatekinto kimutatisa.
Ny i v n o s tanul 16 M a g ntanul 6 Nyilvdnos
Tan6v osztalyonk6nt oszt;ayonknt sszes
I. II. III. IV. V. VI. VIll I II. III. 1 IV. | V. I VI. I VII. VIII. Isszesen
1919-20 69 69 12 12 81
1920-21 94 58 152 152
1921-22 102 104 47 253 1 1 2 255
1922-23 99 97 92 45 333 1 1 2 335
1923-24 122 87 88 84 33 414 3 2 -- 5 419
1924-25 88 110 71 83 51 31 434 2 2 2 1 7 441
1925-26 94 89 104 67 60 53 31 498 2 1 2 3 4 3 15 513
1926-27 85 91 88 102 50 56 54 32 558 1 1 3 7 2. 4 3 21 579
1927-28 93 81 80 86 94 50 53 52 589 5 5 1 2 4 5 3 5 30 619
1928-29 96 88 71 80 57 91 52 53 588 3 1 8 6 3 3 24 612
1929-30 102 87 78 69 53 56 96 50 591 2 3 1 7 6 2 5 26 617
1930-31 105 98 77 78 53 44 54 96 605 1 4 4 2 7 4 4 2 28 633
1931-32 101 107 94 74 52 45 40 54 567 3 2 2 1 9 7 8 3 35 602
1932-33 104 100 109 93 51 51 46 41 595 7 8 4 2 5 7 8 7 48 643
1933-34 112 99 103 106 61 49 45 44 619 4 7 8 2 11 6 5 7 50 669
1934-35 95 R7 97 105 62 60 51 43 610 1 2 4 4 2 5 5 4 27 637
1935-36 91 96 87 92 60 58 57 52 593 1 2 2 7 6 5 5 5 33 626
r 1936-37 59 85 93 84 60 59 59 53 552 2 3 17 4 2 7 35 587
1937--38 59 55 88 93 59 56 59 59 528 1 1 4 12 5 5 28 556


6. Szerttrak, konyvtarak, ing6sagok gyarapoda-
sara 6s ert6kere vonatkoz6 kimutatas.

SCaz arapodAs A gyara- Tandv-
az .v folyamAn podl v'g gi rtrk
S Vagyontargyak v6tl ajAnd6 ke a
v0tel ajnd mAny
drb. Peng drb. Peng

1 Btitorok ... --... ... ... ... 20.- 883 1299.-
2 HAzi 6s irodai felszerel6s .. 6 5.- 1242 538.-
3 Filol6giai szertr... -... ... ... 17 180. -
4 Fildrajzi szertar-..- -- ... .. 3 1 104.- 1115 1640.-
5 Tart. es mfiv6szetttrt. szertAr 1 2.- 466 7Y4.80
6 Term6szetrajzi szertr ... ... 5 83 434.80 12711 15402.30
7 M6rtani szertAr --- ... --- 115 60.-
8 Fizikai szertAr ---... .. .. --- 212 908.- 1380 15116.-
9 Szabadk6zirajz szertr ... ... 110 53 295.40 452 645.40
10 Tornaszertr -... ... ......... 236 8932.-
11 Cserk6szszertAr --. -.. .. -- 10 30 40.- 497 306.-
12 ZeneszertAr --. ... ... ... .. 47 108.-
13 Orvosi szertAr ... ... ... -. 56 170.-
14 Templomi szertAr -- --- .. 8 80.-. 147 23940.-
15 Tanari k6nyvtr ... ... ...-... 45 541 2930. 16589 82935.-
16 IfjtisAgi kinytr ............ 266 12 556.- 3466 6932.-
17 IfjiisAgi seg61yz6 k6nyvtar 73 118 219.- 966 1760.-


7. Az iskola helyis6geinek teriilete.

Sor- ajt6 tertilete Sor- ojt6 terfilete
szAm A helyis6g megnevez6se szamo- helye m' szAm A helyis6g megnevez6se szdma- helye m2
zasa zdsa


a) OsztAlyok:
I/a osztAly -.....
I/b .
II/a ......
II/b ... .
Ill/a ......
Ill/b ..
IV/a ......
IV/b ..
V.......
VII. ... .
Vill. ,,
VIII.


II. emeletII. dsz.
I. omelet
I. ,
II.
1I. .
II. ,


fdsz.

I. emelet


S a) osszesen: 670'5


b) Egy6b termek 6s helyis6gek :
tizikai mfihely -...- ...
gyakorl6terem ...--
vegytani --... ..
S szertAr --- ...-
tanari kOnyvtAr 1. -.......
11.- -.... .
SIll ..... -
f61drajzi szertAr... ........
orvosi szoba .. ..... .....
seg6dtanterem ........
fogorvosi szoba -..- .. ....
cserk6szotthon term .szob
cserkeszpara'icsnoki szoba


alagsor
n

n
n
n


n
n

,,


31-6
56-9
31-6
70-3
18-5
74--
65-9
21-8
27-1
27-1
21-5
55.-
19-8


cserk6szszertAr _.....
istentiszt. szoba......
seg6dlanterem -- --
m6rtani szertAr ... --
igazgat6i szoba.. -
titkAri iroda
iroda ... -. .. .....
el6szoba .-.. ...- -
tanAri szoba ... .....
fizikai el6ad6 ...
fizikai szertAr terem

term6szetrajzi el6ad6
szertar
tornaterem .. -
tornatanari szoba ..
mosd6 helyis6g .- -..
I. lt6z6 ..... -
II. fels6 61toz6 ... --
Il. 6lt6z6...-- ... ..
templom ... .. ...
rajzterem- ..--... -
kis rajzterem.-- -- -
rajzszertAr ...- -


alagsorfdsz.


II.
1.
1. emelet


II.


35-9
363
40--
21*5
27-4
15-1
18-5
179
98-4
753
44--
29'2
66-7
37-9
268--
30-3
37-2
59-9
25-2
16-8
351--
140-8
75--
18'9


b) 6sszesen: I 2108-3
Az iskolai bels6 helyis6gek isszesen : I 2778 8
c) Iskolaudvar [kiilin j6tsz6t1r nincs] I 2285--
d) Az iskolaepiilet mds inflzmeny cdljaira nines dtengedve.


A tantermek szAma: 12 osztaly helyis6g, 6sszesen: 670-5 m2 teriilettel; a templom teriilete 351-- m', az egy6b termek 6s helyi-
s6gek szAma 36, Qsszesen: 1757'3 m' terlettel. Az iskolai udvar ter(ilete 2285'- mn, Az iskola6pilet nincsen mAs int6zm6ny c61eaira
Atengedve,XII.

Taijkoztat6 az 1938-39. iskolai evre.

BeiratAsok az I-VIII. osztAlyosoknak jAnius h6 24-6n ~i 26-an. P6t-
beiratasok szeptember 1-6n 6s 2-An.
A javit6- 6s p6tvizsgalatokat augusztus 30-An tartjuk meg. vnyit6
istentisztelet september 3-n, szombaton. A rendes tanitist szeptember
4-6n, vasarnap, kezdjiik meg.
A szeptember havi teljes es javft6 6retts6gi vizgalatok az iskolinkban
vizsgizott tanul6k sza~ Ara a IX. ker. llami Fay Andris giminiziumban
lesznek. E vizsgilatokra augusztus 31-e el6tt kell jelentkezni.
Az I-IV. osztalyban t6bbf tank6nyv vAltozik.
Minden fid k6teles az iskola szAmara megallapitott sapkit a jelv6ny-
nyelegyiitt beszerezni. Ugyancsak k6teles minden tanul6 az egys6ges
tornafelszerelast is (tornacip6t, klott-nad'rgot, trik6t) megvenni; ezeket
azonban nem el6re, hanem az els6 torna6rAn adand6 utasitis szerint.
A fegyelmi szab6lyok a nyAri sziinetbean is k6telez6k. A sziinid6ben a
rend ellen v6t6 diakot a j6v6 iskolai 6vben vonjuk felel5ssigre.


XIII.

A Zsid6 Gimnazium Baratainak Egyesiilete.

1. 1938. mircius 6-an volt az Egyesiilet tizenotddik k5zgyfilese. Ber-
ger Gyula dr. elik kegyelettel eml6kezett meg Gliicksthal Samu dr.-nak,,
egyesiiletiink tiszteleti elndkinek, valamint Orossmann Ferenc vAlaszt-
manyi tagnak el.hinytir61.
>>Gliicksthal Samu dr. igymond Nagymagyarorszig gyors iitemfi
fejl6d&se korszakinak, a 20-ik szAzad fordul6jgnak boldog gyermeke
volt. Szinte mindent elert, amit akkoriban egy videki zsid6 fid tehetsig-
vel, szorgalmaval elerhetett Budapesten. Nagy sikereinek szintere els6-
sorban a f6varosi politikai let volt. Csak az bsst~eomlast k6vet6 id6k hoz-
tAk k6zel a pesti zsid6 hitk6zs6ghez, 6s mint eln6khelyettes meg tanr
ilgyi el6ljir6 jutott kapcsolatba a Zsid6 Gimuiziummal es Egyesiile-
tiinkkel,
1928-ban vilasztottuk meg 'tiszteleti eln6kiinknek, tehAt k6zel tiz 6vig
t6lt6tte be ezt a tiszts6get. MegvAlasztgisra hirom erdeme kIsztette
Egyesiiletiinket:
1. 0 is resztvett templomunk epitis6ben azzal, hogy nagyvonal(
ildozatkeszseggel vallalta egyik templomi diszablakunk mec6naissigt.
2. Az 0 erdeme, hogy Egyesiiletink as a Hitk6zseg jogviszonya szer-
.z6dasben megallapittatott.
3. Az 0 nevehez ffiz6dik a Zsid6 Gimnizium palotijAnak befeje-
:zse, amely altal Egyesiiletiink a templom befejezase utin a tovAbbi epftissflyos terh6t6l mentesiilt 6s eg6sz erej6t a Zsid6 GimnAzium bels6
megerdsits6ere fordithatta.
Ezek a t6nyek mindenkor hilira k6telezik Egyesiiletiinket a Meg-
boldogult irint.
Grossmann Ferenc egyszerfi keresked6 volt, hagyominyainkhoz hiis-
gesen ragaszkod6 zsid6 ember. 1919-ben, arnikor a Zsid6 Gimnizium
mnegnyilt, fiat ebbie az iskolibla hozta, 6 maga pedig, amig csak tehette,
mecenAsa volt iskolAnknak, mint Egyesiiletink egyik legr6gibb tagja 6s
legels6 vAlasztmA nyunk tagja is. Els6k k6z6tt volt, amikor adni kellett
vagy misokat addsra buzditani Amikor templomunk 6pit6eshez 1923.
mAjusiban az els6 tiz milli6t kellett befizetniink a hitkbzs6g p6nztiribta,
6 is azok koz6tt volt, akik az 6pitest 20 6vi nagyfinnepi il6sb6r el6legeze
sevel segitett6k. Alig kezdtfik meg a templomi diszablakok k6szittet6sit,
6 r6szt 'krt, egy ablak felajAnlis6val, ahb'61 a munkib61 is; ami6ta pedig,
mint annyian misok, nagykeresked6b61 egyszerii iigyn k lett, meg mindig
tartotta a baritsAgot hfis6gesen Egyesiiletiinkkel.
A megboldogultak eml6k6t kegyelettel 6rizziik.<<
la) Minthogy az egesz tisztikarnak 1938. augusztus 31-6n lejAr a
megbizatAsa, a k6zgyfil6snek meg kellett ejtenie a tisztltjitist.
Megv~lasztotta az 1938/39., 1939/40., 1940/41. evb61 Al16 ciklusra
elni'knek: Berger Gyula dr.-t, alelnbknek: Fiirst Gy6rgy6t, titkirnak:
Rosenfeld Vi'ktor dr.-t, p6nztArosnak: Berczeller Bernitot, ellen6rnek,
Elek Gyuldt. Az Egyestiet tiszteletbeli elndke Frank Odbn dr.,
tiszteletbeli alieln6ke Gdl Bela.
Eddigi penztirosunk, Guttmann Gyula, Egyesiiletiink legregibb tagjai
k6ze tartozik, aki Aldozatk6szs&gevel, buzg6sAigval, mindnyijunk bizalmit
annyira megnyerte, hogy ,mr alakul6 k6zgyfilsiink, 1923-ban, 6t vilasz-
totta Egyesiiletiink p6nztirosivi. Ezt a hivatalit mindnyajunk megelgede-
sere 15 even it odaad6 huis6ggel litta el, most azonban arra kert benniinr
ket, hogy betegsege Aniatt a j6iv6 ciklust61 kezdve mentsilk fel. Mint vilaszt-
mAnyi tag, keszseggel r6szt vesz Egyestileftink munkijiban. Megprr6biltuk
elhatArozAsa megmbsits&ra ribirni, de nem sikeriilt. Nem tehettiink mist,
mint hogy mely sajnAlkozissal tudomasul vettiik kedves tisztvisel6tirsu.nk
megmssithatatlan akaratit, Egyesiiletiink kari'l szerzett nagy 6rdemeit a
k6zgyfils jegyz6k6nyv6ben megrir6kitettiik es bievilasztottuk rendes tag-
nak vAlasztminyunkba 1938. szeptemb'er 1-tl6 kezdve.
lb) A k6zgytil6s az 1937/38. evre uijb'61 megvAlasztotta szimvizsga-
16knak Bdnde Bel6t, Kovdcs Kirolyt Es Reich Aladdrt.
Ic) A vAlasztmrnnynak 1/3-a minden 6vben kivdlik, az emiatt sziiks6ges
vglaszt.st is megejtette a kSzgy(il6s 6s ez alapon a vilasztminy tagjai a
k6vetkez6k: Abrahdm M6zes dr., Baranyai Sindorn6, Berger Henrik,
Czukor Lgszl6, Deutsch Jen6 dr., Elek GyulIn6, Endrei S. Henrik dr.,
Fehdr Liszl6, Fehjr M. Miks'in, Fildes Gyula, Foldes Zsigmond dr.,
dr. Friedmann IgnAcn6, Gelencser Miksa dr., Gergely Kiroly dr., Gleich-
mann Igngc, Goldberger Salamon, Goldschmied M6r dr., Grosz Dezs6,
Guttmann Gyula, Hegediis Ern6, b6styai Holzer AladirnL Kallds Vilmos,
Kecskemeti Arpid, Kohn Hug6, Konimd Ern6, Landesmann Istvin dr.,
Landesmann MWi.kn6, Livy Lajos dr., Lichtenstein Salamon dr., Lakdcs


Izs6 dr., Lunzer Pal, Luszlig Sindorn6, Mayer Miksbn6, Patai J6zsef dr.,
Popper Lajos, Rdth Sindor dr., Sdndor Jeni, Schalk Ferenc, Somid SAn-
dor, Schwarcz Sandor, Spiegler Samu, Steiner Ervin, Steinfeld Sindor,
Szenes Zsigmond dr., Szekely Imre dr., Szdlldsi Zsigmond, Vertes Samu1-
Wilheim Sindor, Winkler Lip6t; p6ttagok: Vas Oszkir, Weiss GOza,
Widder Man6; tiszteleti tag: Heller Bernat dr.
Id) Am.int mdlt evben az 1927-ben erettsegizett osztAlynak, Agy az iden
az 1928. jdniusiban eretts6gizett osztalynak adtuk meg a jogot, hogy a magr a
kebel6b6! ket tagot ajnlhasson a valasztminyba; az osztily Berger L6szl6
dr. iigyv&det as F'ldes Ferenc dr. orvost ajinlotta; a k6zgyiil&s meg is.
vilasztotta 6ket.
le) A k6zgyfilsen elfogadott z6r6szimadis n6hiny adatAt ideiktatjuk-
Az 1936/37. egyesiileti 6vben kiadott az Egyesilet 5sztindijakra, jutal-
makra 1980.45, segelyekre 1655.29, volt novendekeinknek 1089.52, ajan-
d6kreggelire 309.80, ifjfisgi istentiszteletre 1580.92, az erettsegiz6k bib-
ligira 740.30, a cserkszcsapatra 400, Kramer-tainfolyamra, 800, szertA-
rakra 187.71, tanAri k6nyvtirra 1081.65 peng6t.
2. Az Egyesiilet idei teijAt 1937. november 28-in tartottak a Gellert-
szill6ban. A sikert els6sorban Landesmann Mirkn6 vilasztmanyi tagunk-
nak k6sz6ilhetjiuk. A szervezes&rt Berczeller BernAt ellendriinknek jAr
kbsz6net. Volt n6venidkeink a szokott m6don kivett6k r6sziiket a propa-
ganda munk6jib61.
3. A bibliai tanulmanyi versenyek szimira, melyeken az id6n mar
harom oszt.yi, a VI., VII. s VIII. vett r6szt, gondoskodott Egyesiiletiink
a pilyadijakr61, amennyiben azokat az erre a cl6ra tett alapitvvnyok
kamatai nem fedezt6k.
4. Egyesiiletiink egyik vAlasztmnnyi tagja, aki nevet nem akarja el-
Arulni, 100 P-t adott Egyesiiletiinknek, hogy azzal a legjobb pilyamdivet
jutalmazzuk, amely a k6vetkez6 kerd6sekre feel meg: Milyen m6dszerretl
6rhet6 el leginkibb: 1. hogy a fiatal nemzed6k hiteben meger6s6dj6k,
2. hogy hagyomAnyainkhoz 6s szertartisainkhoz mindv6gig ragaszkodj6k,
3. hogy vallAsunk lelkes apostolivi vlj.6k. Egyesiiletiink 6r6mmel fogadta
aldozatkesz, lelkes tagjinak kezdem6nyez6s6t, a pilyAzatot meghirdette..
11 pilyamii rkezett be a kitiiz6tt hatArid6ig, Lag be6merig, 1938. majus
19-ig. V6lasztmA nyunk felkerte a p6lyamfivek elbiralsira Heller Bernit.
dr.-t, Egyesiiletiink tiszteleti tagjit, a gimnAzium volt igazgat6jit, Gold-
berger Salamon igazgat6t, Elek Gyula 6s Kecskem.ti Arpid vilasztminyi
tagunkat 6s Widder Salamon tanArt. Nyertes: 1. a V6chol b6nijich
limmud6 hass6m, 2. a Lelkesed6s 6s k6vetkezetesseg jelig6jii pilyamunka,
mindegyik a kitiiz6tt dfj felt kapta; dics6retben r6szesiilt a Concordia
res minimae crescunt jelig6jii. Az 1. szerz6je Kdnig Pal dr. rabbi, valls-
tanir, iskolink volt n6vend6ke. A 2. szerz6je Stern Magda kbz6piskolai
tanAr, a budapesti aut. north. izr. hitk. leinytovibbkepz6j6nek vezet6-
tanara. A harmadik6 Gonda Laszl6 dr., a Debreceni Zsid6 GimnAzium
tanira
Halis k6sz6netet mondotmk e helyen is a pilyadij adominyoz6jknak,,
azoknak a lapoknak, amelyek a palyazatot k6zz6tenni szivesekl voltak,
kiil6n is a Szombat c hetilapnak, amely Fenyes M6r dr. tollil61 szAr-


maz6 vezet6cikkben foglalkozott a pilyizattal, vegre a birdl6bizottsig
minden egyes tagjinak.
5. Egyesiiletiink az id6n olyan dj intnzmanynek letrej6tt6t tette lehe-
t6ve, a sziikseges k6ltsigek vAllalisa altal, amely remnlhet6leg hathat6s
eszkoze lesz ifjdisgtnk vallasos nevel6s6nek. Az auneg-sabboszra gon-
dolunk, amely szombatmarasztalo neven ert el gyors n6pszeriis6get isko-
1~nk baratai k6r6ben .s melyr6l mir fenn sz6ltunk (28. 1.). Itt csak hgil-
val fel akarjuk emliteni azoknak a h6lgyeknek nevet, akik az id6n tartott
tiz szombatmarasztal6n a hiziasszonyi teend6ket ellitni szivesek voltak.
Ime id6sorrendben: Az els6 szombatmnarasztal6 hiziasszonya: Pfeifer
Gybrgy dr.-n6, a misodjik6: Steiner Ervinn6, a harmadike: Lusztig San-
dornd, a negyedik6: Weisz Sindorne, az 6t6dike: Kecskem6ti Arpadn;
a hatodik6: Elfer Arnoldn6, a hetedik6: Lager Pdlne, a nyolcadik6: Bara-
nyai Sandorne, a kilencedik6: Gliser Sindorn6, a tizedik6 ismet Pfeifer
Gybrgy dr.-n6.
6. A Giinsberger J6zsef 6s feles6ge, Rosenberg Berta dszt6ndijala-
pitvany 1938. mAjus 31-ig befolyt t6kdje 14.035.72 P. Ebb61 13.944.23 P-t
45 drb 41/20/o-os 1914. evi Sz6kesf6virosi K6tcs6nkdtv6nybe fektettiink
be, 91.49 P egyel6re takar6kk6nyvbi van elhelyezve.
7. Alapitvinyaink szAma az iden eggyel szaporodott. Szeles Henrik
tanAr ir korin elhinyt leinyanak, ,Szeles Magdanak nev6t 6r6kfti meg az
idei it6dik osztaly 6szt&ndijalapitvannyal. Eddig 50 P-t adtak at Egyesi-
letiinknek, mint az alapitviny els5 r6szlet6t.
8. Egyestiletiink naptira, melyet minden gimnnzista ajand6kba kap,
tagjaink pedig, mint tagsagi illetmenyt, az id6n lepett tizedik evfolyamaba.
A naptar kl6tsegeit r6szben hirdet6si dijak, r6szlyen pedig Fiirst Gy6rgy
aleln6kiink fedezte.
9. Az iid.n is minded fid, \ aki kerte, ingyen reggelit,
uzsonnat kapott az Egyesiilett6l. A k6ltsegek legnagyobb r6sz6t Fiirs
Gy6rgy alelndkiink fedezte. Ingyen fehdrnemiit is kapott, aki raszorult.
Az anyagot az id6n is ozv. Spitzer Hermanne gydjt6tte 6ssze. Ugyanerre
a celra ajind6kozott Haas Arpid tagtirsunrk egy veg siffont.
10. Az id6n is kapott Egyesiiletiinkt61 minden 6rettsegizi egy teljes
h6ber SzentirAst, 6s mindena birmicva egy-egy imak6nyvet.
11. Volt tanitvinyainkat, akik az &v folyamin oklevelet szereztek vagy
megn6silltek, az iden is a T6rahoz sz61ftottuk, istentisztelet utin az Egye-
siilet sz6udasz micvAt rendezett tiszteletuikree. Ilyen alkalmakkor, valamint
a szijjumra Kerber Lip6t Lajos ajand6kozott italokat.
12. Az iden is ott volt az Egyesiilet mindentitt 6s mindenkor, ahol
6s amikor segiteni kellett.
13. Az6rt a sokoldald aldozatos munkadrt, amellyel az Egyesiilet isko-
linkat oly hathat6san tAmogatja, ezdton is hilAs k6sz6netet mondunk az
Egyesiilet vezet6segenek &s minden egyes tagjanak.
Halaink 6s elismer6siink csekily jelefil ide iktatjuk az adakoz6k neveit
as peldaadasul odairjuk nevilk mell az adominyozott 6sszeget peng6ben,
azzal a megjegyz6ssel, hogy a kimutatasba az 1937. jdnius 1-t6l 1938.
majus 31-ig befolyt adomAnyokat vettiik fel; azokat az 6sszegeket, amelyek
1938. jfniusa folyaman 6rkeztek be, csak a j6vb evi Ertesit6ben mutatjukl
majd ki. 1 1

Tabben 5 P-n61 kisebb. 6s'szegekben: 743.08, N. N. 1500, Fiirst Gyirgy
620, Fiirst Aladar dr. volt osztdlya 480, Kecskem6ti Arpid 305, Deutsch'
Ignac es Fia 300, Reich Aladar 290, Winkler Lip6t 220, Schweitzep
Henrik 200, Schreiber Ferenc dr. 153.96, Kovacs Jen6 150, Berger Gyula
dr. 135, Landesmann Mirkn6, Petydn Adolf egyenkint 120, Bleyer Peter,
Elfer Arnold, 6budai Freudiger Denes, Mayer Miksa, Popper Lajos, Sz6kely,
Imre dr., Wilheim Sandor egyenkint 100, Haas Arpid, Perl Miksa, Steiner
Dezs6 egyenikint 90, Izslk PA 164, Elek Gyula 62, Gr6f Miksa 60, Lusztig
Sandor 55, Fischer Lajos 54, Birsony Tivadar dr.-n6, Blum Ambus, Breuer
Imre, Fehdr M. Miksa, Fischer Lajos, Fiumei KAvd 6s Tea r.-t., Grosso
Lajos, Gyg6mnt Istvin, Hoffmann Benedek, Kalmir Berthold, Kammer
testverek, Kaszab Aladdrn6, Korinyi Dezs6, K6szler Norbert, Mandel
JenS, MolnAr Miksa, Miihlberg Rezs6an,, Pajor Vilmosn6, Perl Gyula,
Rappaport Dezs6, Soml6 Sdndor, Weisz Sindor egyenkint 50, FAi G6za,
Mayer Miksin,, Mautner Zoltin, Perl Adolf egyenkint 45, Gliicksthal
Andor dr. 44.58, Weisz Sindorn 41, Baranyai SAndornd, Delej LUszl6,
Elfer Arnoldne, Giinsberger J6zsef, Holl6s Bertalan, NAdai Simon, Rosenr
feld Mityas, Russz6 Ill6s, Schlesinger J6zsef, Strauss Henrik egyenkint 40,
Glaser SAndorn. 37.48, Bernmth Mikl6s dr., VAg6 Zsigmondn6 egyenkint
35, L6b Lajos 34.70, Binde Bela 32, Giinsberger Pal, Jakoby Jen6, Jockel
Albert, L6bl Adolf, Lusztig Jen6, Papp Jen6ne, Raabi M6r, Reichenfeld
J6zsef, Solt Ferenc, Telefongyir r.-t., Vertes Samu, VirAg Kiroly, Zsoldos
Zsigmond egyenkint 30, Neumann Hug6, Neuwald nyomda egyenkint 28)
Braunberger Sindor, Griinvald Jeno, Komjit Ern6, Monostori Dezs6ne,
Neumann Salamon dr.-n6, Zelenka Viktor egyenkint 25, Dinner Emil,
Teich Simon egyenkint 22, Apor Elemer, Antal J6zsef, Arena papirkeres-
ked6s, Ascher Dezs6, Engel Ern6, Fai IstvAn dr., Fenyvesi L6rgnd,
Fuchs D. Rafael dr., F6ldes Ferenc dr., Gil Bela, Gleichniann Ignac,
Gondos kinyvkeresked-s, Giinsberger Pil, Hegediis Ern6, Heller Ignic,
JArai Lajos, KAcser Pil, Kertes Vilmos, Kun Mih6ly, Kunstidter M6r,
Latzk6 Hug6 dr.-n6, Ling Aladar, Lanyi GOza, Letzner LAszl6n6, Lop6s
Gyula, Pauncz Gyula, Perl Jen6, Polatsik J6zsef, Rdkos Man6, Rosenfeld
Viktor dr., Singer J6zsef, Sz61si Zsigmond, Weisz Andor egyenkint 20,.
Neumann Miksa, Salg6 Imre egyenkint 18, Gellert Aron dr. 16, Pisztor
J6zsef dr. 15.94, Apor Elemern6, Beer Imrene, Blumenthal Zoltin, Bur-
ger M6rn6, Erdelyi asztaltirsasig, Grossmann Simon, Herz Gyula, Knapp
Miksane, Rad6 Pil, Rottersmann, Armin, Schwarcz Armin, Szant6 Jen6
egyenkint 15, Bandler Jen6, BinyAsz Miksa, Blumenfeld Oszkir, Dallos
Ede, Deutsch Bela, Deutsch Henrik, Deutsch Lajos, Elek Pal, Gelencs6r
Miksa dr., Ger6 M6r, Gliick Izs6, Gottesmann Lip6t, ozv. dr. Grauer Vil-
mosn6, Griinberg Zoltin, Guth Le6 ,dr., Herzfeld Zsigmond, Klauber
G6za, Knapp Miksa, Kovacs Gyula, Kramer Malkieln6, Krassner Lajos,
Landler J6zsef, L6wy J6zsef, Perl Tivadar, R6kai Pal dr., Rosner Mikl6s,
Schick Gy6z6, Soml6 Peter, Spiegel Armin, Spiegler Samu, Stern Sindor
dr., Strasser M6r, Tejtermel6 es Ipari r.-t., UngAr Adolf, Vas Oszk r,
Vir6g Istvin dr., Wahrhaftig Istvan, Weisz Jend dr., Wiesel Bernit egyen-
kint 10, Keminy Istvin 7, Dicker Arpad, bkstyai Holzer Aladarne, Sziklai
Geza egyenkint 6, Adler Ern6, Csillag J6zsef, Farag6 Aladir, Fazekas
Pil dr., Kaunitz Gyorgy, Lichtenstein Salamon dr., Lindenfeld M6r, LobL
Dezs6, L6winger Jen6, Mer6nyi J6zsef dr., Rosenberg Nindorne, SchwarcZ
J6zsef, SzAnt6 Zoltin, Vida Gyula, Wertheimer Lajos, 6zv. Winger Fii-
16pn6 egyenkint 5 peng6t.


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E8MBCNTVZ_SJR2PU INGEST_TIME 2013-01-22T13:33:02Z PACKAGE AA00013427_00001
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES