505 Years After: A Speech by Oungan Pierre Leonard Joseph on YouTube

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
505 Years After: A Speech by Oungan Pierre Leonard Joseph on YouTube
Physical Description:
The video is transcribed into Haitian Creole and translated into English
Language:
Haitian Creole
English
Creator:
Hebblethwaite, Benjamin
Buteau, Joane
Jean-Baptiste, Tahiri
Publisher:
National Endowment for the Humanities
University of Florida
Place of Publication:
Gainesville, FL
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Caribbean Area, Haiti, Vodou priest, Vodou philosophy   ( lcsh )
Spatial Coverage:
Haiti

Notes

Abstract:
This is the transcribed and translated text of a speech given by Oungan Pierre Leonard Joseph in Haiti. The video of the speech was originally uploaded to www.youtube.com on December 6, 2008, by the user "Loufyatou." Hebblethwaite, Buteau and Jean-Baptiste undertook this work in the context of a UF independent study course and, for the final edits, with the generous funding of the NEH. http://www.youtube.com/watch?v=9My4Hjbdw0s

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
vodou - Vodou
System ID:
AA00013174:00001


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

2012 Benjamin Hebblethwaite, Joane Buteau and Tahiri JeanBaptiste (Funded by the NEH and UF) 1 505 Years After A Speech by Oungan Pierre Leonard Joseph on YouTube Transcribed and translated by Benjamin Hebblethwaite, Joane Buteau and Tahiri JeanBaptiste http://www.youtube.com/watch?v=9My4Hjbdw0s Sivoupl, vt atansyon! M wen pote yon mesaj Ginen, dab pou Vodouwizan yo. Ayibobo! Mwen vin di nou sa n ap chche sou lat d Ayiti, n ap chache lasekirite, n ap chache lap, n ap chache lebon, n ap chache larichs. S e yon sl moun ki pou ba nou li: se Vodou a ki pou ba nou sa nou bezwen! Ayibobo! Sa n ap chche an, li deja nan nou. S e ganize pou n ranfose ganizasyon Vodou yo. Pou nou, se pouvwa ki bay larichs, se pouvwa ki bay leresp. Nou kanpe la jodi a pou n ra nmase karakt nou pou n al chche sa k gen nan peyi d Ayiti. Ayibobo! M esaj ke m pote a se pou yon Ayiti nou menm. Ayiti ki pou chanje Ayiti a se yon Ayiti V odou nasyonalis wouj Ayibobo! Yon Ayiti ki mt dest e n li. Yon Ayiti ki pa Please, pay attention! I bring an African message, first and foremost for the Vodouists. Ayibobo! I am here to tell you what were looking for in the land of Haiti. We are looking for security; we are looking for peace; we are looking for happiness; we are looking for wealth. There is a single person who will give it to us : it is Vodou will give us what we need Ayibobo! What we are looking for is already in us. Its about organizing, to strengthen the Vodou organizations To us, it is power that brings wealth; it is power that provides respect. We are standing here today to gather together our wits so we can go to see k what there is in the country of Haiti. Ayibobo! This message that I am bringing i s for Haiti, for us. The Haiti to change Haiti is a red Vodou nationalist Haiti! Ayibobo! A Haiti that owns its destiny. A Haiti that is not a

PAGE 2

2012 Benjamin Hebblethwaite, Joane Buteau and Tahiri JeanBaptiste (Funded by the NEH and UF) 2 domestik. Yon Ayiti ki renmen tout pitit li san esklizyon, san esklizyon sosyal, san esklizyon eskol, edukasyonl san esklizyon nan lanmou youn pou lt. Mesaj nou pote la, se yon mesaj V odou. Mesaj sila nou pa adrese li a gouvnman an, nou pa adrese mesaj sa a a politisyen yo, nou pa a drese mesaj sa a a leta, paseke l nou pale, yo pa tande e nou pa bezwen yo tande nou ank Ayibobo! L nou pale se pou n ka regle pwoblm pa nou sou lat d Ayiti. Yo pa gen zry pou yo tande nou paske yo pa yo menm. Pawl V odou an li mande se yon pawl ki sakre. Chak fwa V odouwizan pran lapawl, f k pawl li a sakre. E politisyen nou gen nan peyi a pawl yo pa sakre paske se yon ban n kolonize. Timoun ki leve na n lakou kay p, nan lakou kay m ki p di nanm yo. Ayibobo! Jodi a, mwen vini avk kle sa a. Sa vle di sistm kolonyal la, kolonizasyon an, nou klete li, nou fmen pt la a. Nou ouv pt V odou a sou peyi d Ayiti. K le peyi a s e nan men nou menm V odouyizan yo li ye. Ayibobo! Mwen byen di kle peyi d Ayiti a se nan men Vodouwizan yo li ye, se kle sa a n ap pran pou nou ouv, pou n fenmen, pou n ouv l n vle, pou n fmen le n vle. Peyi a se pa nou li ye, e m ap di yon lt pawl ank V odouwizan, an nou kl, l n te debake an Ayiti, se chn sa a nou te pote, nou te pote, men poukisa nou te pote chn? Nou te pote chn paske, ou konnen, nou te f, nou te vanyan; si yo pat anchene nou, yo pa ta fouti mennen nou vini; se paske nou f. Men m ap di nou tou, nou pat pote lakwa, nou te pote chn. Nou pa gen pou selebre lakwa, lakwa Kretyn; se li menm ki ba nou chn nan. F nou aprann f memwa nan mitoloji nou M en sa yo pa t konprann nan, l yo t ap mennen nou nan bato negrye a, nan bato negrye a te genyen Makandal ladan l, te gen Desalin nan bato negrye a. Te gen nou menm tou nan bato negrye a. Te gen Malk m X nan bato negrye a, te gen Mandela nan bato negrye a, e te gen Obama nan bato negrye a. Yo sezi, yo poko w anyen nan Amerik. Nou pa domestic servant A Haiti that loves al l of its children without exclusion s wit hout social exclusion s without educational exclusions without exclusion s in the love for one another. The message we bring here is a Vodou message. This message here we dont address it to the government. We dont address it to the politicians We dont address it to the state, because when we speak, they dont listen and we dont need them to listen anymore! Ayibobo! W he n we speak its so we can solve our problems in the land of Haiti They have no time to listen to us because they are not themselves. The words of Vodou require a word that is sacred Every time a Vodou ist takes to speaking his words must be sacred. The politicians we have in this country, their words are not sacred be cause they have been colonized: children who were raised in the yards of priests, in the yards of nuns have lost their minds. Ayibobo! T oday, I co me with this key. It means that the colonial system, the colonization, we lock it, we close the door We open the Vodou door in the country of Haiti T he key to the country is really in the hands of us the Vodou people. Ayibobo! I made it clear that the key to Haiti is in the hands of the Vodou ists Its this key well take to open, to close, to open when we want, to close when we want This country is for us; and I want to say something else. Vodouists, let us be clear, when we disembarked in Haiti, it is this chain we carried, but why did we carry this chain? We carried the chain because, you know, we were strong we were valiant If they did not enchain us, they wouldnt be able to brin g us here ; it s because we are strong Im also telling you, we did not carry the cross, we carried chains We dont have to celebrate the cross, the Christian cross Its the cross that gives us the chains. We need to learn to remember our mythologies. What they did not understand, when they were taking us aboard the slave ships, there was M a kandal on th e slave ship ; Dessalines was on the slave ship W e were aboard the slave ship Malco l m X was on the slave ship there was Mandela aboard the slave ship, and there was Obama on the slave ship They are sho c ked ; t hey havent seen anything yet in America. We did

PAGE 3

2012 Benjamin Hebblethwaite, Joane Buteau and Tahiri JeanBaptiste (Funded by the NEH and UF) 3 vin an Amerik pou ryen, no u vin an Amerik pou dote anvi w nman an, pou nou sezi anvi w nman a n. M ap mande nou yon sl bagay, fr m Ayisyen Vodouwizan, l nou debake K wa B osal nou pa t menm konn ki b nou te ye. Nou vini, nou te ostil a tout sa nou te w. Menm tout sa te nmi, anviwnman te nmi pou nou, jodi a l ap di nou t Ayiti a se pa nou aprann renmen t Ayiti a. Aprann renmen pyebwa yo, aprann renmen rivy yo l sa, l n fin fenmen tout pwoblm eleman peyi a, n ap mache sou pouvwa Vo dou a pou n dirije peyi a. Ayibobo! Nou pa bezwen anyen ank nan peyi d Ayiti. S e gouvne tt nou pou nou gen lap, pou n gen lanmou nan peyi a. Lnmi pa kab dirije yon peyi ki pa w. N ap soti Ayiti nan kolonizasyon, n ap soti Ayiti sou dominasyon avk lapriy, avk gras zanst yo, avk resp. E nou gen pou n w yon bagay jou Ayiti a bl lan, nou pral nan simitye a, n ap w simity yo bl. Eta simity sa yo ye a, se eta sa ke fyete peyi d Ayiti ki tounen yon peyi fatra. Apr 300 zan, nou di non kont fatra, nou di non kont ekskluzyon, nou di non kont adorasyon. N ou di wi ala diyite imen, nou di wi ala valorizasyon de ld. Nou di wi o resp dzanfan peyi a dzanfan d zanst de Desalin, Tousen Louvti, Kapwa Lam. Jodi a la, sa n ap f a la se t oujou yon mayon nan chn ke nou te pote a, mande n ki mayon li ye, nou pa konnen, men jodi a nou as i me, n ap asume istwa, n ap asume lwa nou pou soti Ayiti nan sa li ye a anba kolonizasyon. E pou n fini, n ap di klman sa k pase peyi d Ayiti. Y o f pitit yo pa lakolonizasyon ki vin kolonize p tout bagay. Yo pwmet yo paradi; yo f yo p lanf. Nou menm nou di depi nou w Kretyen, Loksidan Kretyen sa yo, yo pran yon wout, an nou f wout kontrr la, l ap bon pou nou. Pa janm f menm wout avk yo! Ayibobo! Kote nou ye la a, se la yo mennen nou; nou menm, nou di non. J odi a tou, nou rasa nble la a pou nou remsye tout oungan, tout manbo, tout ounsi not come to America without a purpose ; we came to America to copyright it, to seize it. Im asking you for one thing my Haitian Vodou brothers, when we embarked in Croix Bossal we didnt even know where we were. We came; we were hostile to everything we saw. Everything was our enemy the environment was our enemy. T oday they are telling us that the Haitian ground is our s : learn how to love it. Learn to love the trees; learn to love the rivers. When we have resolved all the elementary problems of the country, we will march on the power of Vodou to direct the country. Ayibobo! We dont need anything else in the country of Haiti We h ave to govern ourselves to have peace, to have love in the country The enemy cannot lead a country that is yours. We are taking Haiti out of colonization; we are taking Haiti out of domination with prayers, with the help of our ancestors with respect. We will see something the day when Haiti become s beautiful. We will go to the cemeteries; we will see that the cemeteries are beautiful. The state of the cemeteries now, is the reflection of the proud country of Haiti that has bec ome a cou ntry of garbage. After 300 years, we say no to garbage We say no to exclusion. We say no to hero worship We say yes to human dignity, we say yes to valorization of help. We say yes to the respect of the children of the country, t o the children of our ancestors, the children of Dessalines Toussaint Louverture, Capois La Mort. Today, what we are doing is still a link in the chains that we bore. We dont know what kind of link i t is but today we assume; we will assume history, w e will assume our own laws to help Haiti emerge from what it is under colonization. To conclude we will say clearly what happened in the country of Haiti They raised their children under a colonization which beca me colonized to fear everything They promise them paradise; they make them fear hell. W e say e very time we see those Christians, those Western Christians, if they choose one route let us choose the other route Never choose the same route as them Ayibobo! Where we are, thats where they took us ; as for us, we say no. Also today we are gathered here to thank all the o u n gan, all the m anbo, all the dirty

PAGE 4

2012 Benjamin Hebblethwaite, Joane Buteau and Tahiri JeanBaptiste (Funded by the NEH and UF) 4 pye sal nan andey ki te kenbe nan kalbas v o dou a pou nou km tradisyon, ki remt nou jodi a la Jodi a nou menm eritye Vodou a, nou ranmase Vodou a pou nou mennen l kote li pou l ale e se pwen n nou f pa, sou lat se pwenn nou f pa e l nou di se pwen n f p a, nou di se grenadya alaso e l nou di grenadya alaso, se grenadya alaso paske nou se Bondye nan B ondye. Ayibobo Ayibobo footed ounsi from the countryside who held Vodou in a gourd as a tradition to hand over to us Today we inherit Vodou. W e gather up Vodou so we can lead it where it will go; s o that it can advance in strict order. On this earth it is a strict order, and when we say strict order, we say soldiers onward and when we say soldiers onward, its soldiers onward because we are God within God. Ayibobo! Ayibobo!