Vodou Wawa & Azor 9 & 1

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Vodou Wawa & Azor 9 & 1
Physical Description:
Audio
Language:
Haitian Creole and English
Creator:
Hebblethwaite, Benjamin
Jean-Baptiste, Tahiri
Denis, Myrlande
Publisher:
Digital/Geronimo Records
Place of Publication:
New York, New York
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Caribbean Area, Haitian Creole, Vodou songs   ( lcsh )

Notes

Abstract:
This PDF contains the Haitian Creole transcription and the English translation of the "Vodou Wawa & Azor 9 & 1" compact disc.
General Note:
This work was funded by UF's Humanities Scholarship Enhancement Fund. Ayibobo!

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All rights reserved by the submitter.
System ID:
AA00012788:00001


This item is only available as the following downloads:


Full TextPAGE 1

1 Vodou Wawa & Azor collections 9 & 1 Transcribed and translated by Benjamin Hebblethwaite, Tahiri Jean Baptiste and Myrlande Denis AA00012787 : 00001

PAGE 2

2 1.a Nou se Ginen? Wi nou se Ginen! San twonpe? Nou p ap trayi Ginen! Afoutayi Yi! Bila bila Kongo! L bounda fache, kote l chita? At! Ale di yo sa e! Bilolo! Jan Batis nan gran rivy a, ak dlo l ap batize. Ak dlo l ap batize, se vre. Ti Jan Petwo nan gran rivy a, ak dlo l ap batize. Granmt la part, Jan Batis plonje. Adye o, ye! Etan y ap priye, Sent Espri desann. Choz di choz ft, Granmt la asogwe. Se li sl ki rele wa d wa. Sl towo ki gwonde sou lat a. Di yo sa, anye! 1.b Men yo kondwi Jan Batis sou pwen t bayonet. Bilolo! Y al lage l nan prizon, chenn nan nan pye li. Adye, chenn nan nan pye li, manman. Yo kondwi T i Jan Petwo sou pwent bayont. Y al mete l nan prizon, 1.a Are we Ginen? Yes we are Ginen! Without deception? Afoutayi Yi! Bila bila Kongo! When an ass is angry, where does it sit? On the ground! Yeah, go tell them that! Bilolo! John the Baptist is in the great river, he is baptizing with water. Ti Jan Petwo is in the great river, he is baptizing with water. The Lord appeared, John the Baptist dove in. Oh my, yeah. While they are praying, th e Holy Spirit descends. Just as it was said it was done, The Lord is a Vodou priest. The Lord is the only one called king of kings. The only bull who bellows on the earth. Tell them that, oh yeah! 1.b Look they lead John the Baptist at the point of a bayonet. Bilolo! They go to throw him in prison, the chains attached to his feet. Oh my, the chains attached to his feet, mother. They lead Ti Jan Petwo at the point of a bayonet. They go to put him in prison,

PAGE 3

3 chenn nan nan pye li. Sent Elizabt, manman, pa kriye. Sent Elizabt, manman, siye dlo nan je w. Te gen yon gangan pwoft save ki te di sa e, jou a la anye. 1.c Nan prizon an, Granmt la pase w li. Bilolo! Nan menm moman an, konplo a te mare. Adye, konplo a mare, manman. Dy bawo a, Granmt la pase w li. Nan menm moman an, konplo a te mare. F m jwenn fanm nan ki te mande tt Jan Ba tis, adye. Podyab o, l jou a rive, sa l ap f o. 1.d M anba tonl mal mwen, p apa w a anbandone mwen? Bilolo! Mwen rele lespri mwen, lespri w al kanpe lwen mwen. O w al kanpe lwen mwen papa! Mwen mande dlo, yo ban m ving o. Adye, mwen swaf ti dlo, yo ban mwen ving o. Doul a terib, o pran m non! 1.e Manman Mari, men pitit ou. Bilolo! Ti Jan Petwo, men manman w. Adye, men manman ou Ti Jan. the chains attached to his feet. Saint Saint Elizabeth, mother, wipe the tears from your eyes. There was a Vodou priest prophet intellectual who said that yeah, the day is here, oh yeah. 1.c In the prison, the Lord came by to see him. Bilolo! At the same time, the plot had been set. Oh heavens, the plot was set, mother. Behind the bars, the Lord came by to see him. At the same time, the plot had been set. I must find the woman who asked for the head of John the Baptist, oh heavens. Oh poor man, when the day ar rives, oh what is he going to do. 1.d papa will you abandon me? Bilolo! I call my spirit, spirit, you keep your distance from me. Oh you keep your distance from me, papa! I ask for water, oh they give me vinegar. oh they give me vinegar. The pain is terrible, oh take me already! 1.e Mother Mary, here is your child. Bilolo! Ti Jan Petwo, here is your mother. Oh heavens, here is your mother, Ti Jan.

PAGE 4

4 S e avk regr mwen prale kite nou. S e ak k sere mwen prale kite nou. Mwen prale nan bitasyon demanbre papa mwen. Mwen gen pou m tounen pou m vin chache nou. 1.f Eli Eli lama saba k tani! Bilolo! Bondye papa mwen, pou ki w abandone mwen? Adye woy, pou ki w abandone mwen papa? Bl ch papa mwen, pou ki w abandone mwen? Adye, k a febli, men espri a dispoze. Bl ch papa mwen, tanpri souple, ban mwen fs kouraj pou m batay ak lanm a. P as dlo a move. 1.g Nan kafou tengendeng, mi wo mi ba Bilolo! Granmt la t ap tann yo! Adye, Granmt la t ap tann yo papa. Yo twoke tt Jan Batis pou wonbale Yo livre Granmt la pou je kreve. Twa jou, twa nwit, yo t ape plezire. Adye! Se l plezi, yo pran nan ch Jou maten dimanch pral ka It is with regret t hat I am going to leave you. It is with anxiety that I am going to leave you. the old sacred land of my papa. I need to return to come find you. 1.f 'Eli, Eli, lama sabachthani Bilolo! God my father, why have you abandoned me? Oh my heavens, why have you abandoned me? My beautiful dear papa, why have you abandoned me? Oh heavens, the body is weak, but the spirit is ready. My beautiful dear papa, please, give me the courageous strength to wage war with death This river crossing is rough. 1.g In the tengendeng crossroad, half high half low. Bilolo! The Lord was waiting for them! Oh my, the Lord was waiting for them, papa. They exchanged the head of John the Baptist for a sexy dance The y delivered the Lord for a handful of coins. Three days, three nights, they were partying. Oh heavens! In the course of having fun, they got into the thick of it. On Sunday is going to be a case

PAGE 5

5 nou pral chavire kafou tengendeng Wa Seza pdi pouvwa di yo sa e. Wa Ewd pdi pouvwa e di yo sa e. Salomen pdi lafas o di yo sa e! 2.a On Resp Jan Jimo rele Bilolo! Jan Jimo rele Az Wawa atansyon k nou. Atansyon k nou Wawa, yo pa renmen nou. M se kaliko W awa, mwen san lanv. Mwen san lanv ti nonm, m pa gen landwat. Wa di yo ou la, w ap boule anba, pale av yo, wi! 2.b Way, Way, Way! Amoni, Amono! Nilabn Nilamn o 2.c Sole o! Bilolo! Mache, mache, mache! Papa mwen soti lwen ank Atidan Ibo Loko sole nou o Achango! M pa moun isit o. M pral mande achango woy! Sole o! 2.d Mwen di Jan e a til papa. we are going to flip over the tengendeng crossroad. King Caesar lost power tell them that, yeah. King Herod lost power yeah tell them that, yeah. Solomon lost his pride tell them that, yeah! 2.a Honor Respect Jan Jimo yelled! Bilolo! Jan Jimo called Az Wawa watch yourselves. Watch out for yourself, Wawa, e us. I am kaliko W awa, I have no insides. I have no insides little man, I have no outsides. neath talk to them, yes! 2.b Woah, Woah, Woah! Amoni, Amono! Oh Nilabn Nilamn 2.c Oh Sole! Bilolo! Walk, walk, walk! Again my father comes from far away o h Atidan Ibo Loko sole us Achango! Oh sole! 2.d I say Jan hey, is it so papa.

PAGE 6

6 Bilolo! Oungan pa Bondye, on jou l ap mouri o. 2.e Yo mare F awo a k fil a koton. Bilolo! M pral lage lage manje kochon an. Yo ban mwen on kwa, kwa a f mwen mal o. M ba l on lt la papa, n ap pare tann gason. Ban nou kou a, kou a f mwen mal o, ago ago papa n ap pare tann yo. Jn gason m p ap janm bliye yo ba mwen kou a, kou a f mwen mal o ago ago papa n ap pare tann yo. 2.f M mande yo, kijan n ap f o manman m nan? Bilolo! Makaya, o! M mande, kijan m ap f nan peyi sa? Kisa n ap f Balmannan? 2.g Yo mare, yo mare Dan Petwo Bilolo! n a lage l o m ape lage li! M di, chn ki chn, ou kase li, at ki dire kd o? Ayayay pwen an! N ap kase l, zo de grann! 3.a Bilolo bilolo! Kafou a pou nou de, anyen pa di sa o Bilolo! O Langay o! Kafou papa m pou mwen, Bilolo! The oungan is 2.e They tied F awo with a cotton string. Bilolo! They gav e me a cross, oh the cross hurt me. I gave him another papa re prepared to wait for the boy. Giv e us the blow, oh the blow hurt me, ago re waiting for them Young man I will never forget they gave me the blow, the blow hurt me 2.f I ask them, oh how will we do my mother? Bilolo! Oh Makaya! I ask, how will I do in this country? What will we do Balmannan? 2.g They tied, they tied Dan Petwo Bilolo! we will unti e him! I say, really strong chains, you break it, oh now who would call that a rope? Ayayay the pwen! We will break it, bones of grandmother! 3.a Bilolo bilolo! The crossroad s is for the two of us, oh nothing says that Bilolo! Oh mystical language Crossroad is for me,

PAGE 7

7 ou pa vle m pase ladan l elano elanye. Kafou manman m papa m nan pou mwen, ou pa vle m pase ladan l elano elanye. Sa ki pa kontan voye wch o. Anyen pa di sa o, kafou a pou nou de. Wi se pou nou de! Woyoyoy! 3.b Svit pasay o! Bilolo! E pasay o bilolo! Kafou a mande simity pasay o. Kafou mande pasay o. Kafou a se li ki ban m pasay o. Kafou a mande Balmannan pasay! 3.c Fy, m a rele fy! Bilolo! Fy yo, n a rele fy. Ti maji kon sa p a p toumante lwa m yo. M a rele fy st fwa manm an M pral rele fy Balmannan Kanga, m rele fy! Kote lwa m yo? Aaaaaaa! 3.d Fy nan bwa m ap separe. Bilolo! Balmannan w gen pitit anpil o pou wou separe. Ou gen kalj ou, se pou w gade pijon an. Jou Mapou a tonbe la n ap separe. want me to cross it elano elanye. my father is for me, t want me to cross it elano elanye. Those who oh throw rocks. Oh nothing sa ys this the crossroad is for us both s for us both Woyoyoy! 3.b Oh servants passage! Bilolo! Oh hey passage bilolo! Oh Kafou asked the cemetery for passage. Oh the K afou asked for passage. O h Kafou is the one who gave me passage. K afou asked Balmannan for passage! 3.c Leaves, I am yelling leaves! Bilolo! The leaves, we will yell the leaves. Little magic like this will not torment my lwa. I will yell leaves seven times mother I will yell leaves B almannan Kanga, I will yell leaves! Where are my lwa? Aaaaaaa! 3.d I am sharing leaves in the woods. Bilolo! Oh Balmannan you have a lot of children for you to share You have you r kalj, so you can watch the pigeon. The day the Mapou falls here share

PAGE 8

8 Twa fwa tonbe, n ap separe. W ap separe, Balmannan, w ap separe. 3.e Dye langay yo m prale w Balmannan. Bilolo! M prale w nou M prale w Loupenba. P enba o si se vre. Kayiman soti nan dlo men l di teta l malad kouche. M prale w Balmannan o si se vre! 3.f Wilele m p ap bezwen D oki lakay mwen. Adye lele Balmannan m p ap bezwen D oki lakay mwen. Wilele wanga m pale. Maji maji maji, maji a ap byen boule! 4.a Bilolo Bilolo! Bokira e! Bokira soti Ansavo e. Bokira soti Ansavo, Mwen rele moun yo, m pa w moun yo. Ansavo, Ansavo e! 4.b M p ap mouri pou yo. Lajan sa, se lajan dyab la pwen an. M p ap mouri pou yo. Pase m mouri pou yo, m pito dyab la manje mwen. Lajan sa, se lajan pwen an. Three times fallen, we will separate. share share 3.e God t he mystical languages Bilolo! I am going to see you I am going to see Loupenba. O h P enba if this is true. Kayiman came from the water but he told the tadpole he lies sick. I am going to see Balmannan oh if this is true! 3.f Wilele I will not need D oki at my house. Oh hea vens call Balmannan I will not need D oki at my house. Wilele my wanga talks. Ma gic magic magic, the mag ic burns well! 4.a Bilolo Bilolo! Hey Bokira! Bokira comes from Ansavo hey. Bokira comes from Ansavo, I Ansavo, Ansavo hey! 4.b I will not die for them. This money, is the money the pwen. I will not die for them. Rather than die for them, I would prefer the dyab eat me. This money, it i s the money of the pwen

PAGE 9

9 M p ap mouri pou yo. E o dyab o! 4.c Inosan e, ou pa w m inosan? Bilolo! m inosan dyab la. Inosan e, w pa w m inosan, pwen an. [....] anyen [...] [...] anyen [...] dyab la pote (??) 4.d W yo w m nan, Kayiba pa nan san m. Jan y ap gade m nan. L yo w m, Kayiba pa nan san m. Si mwen te konnen m pa ta lavil o. 4.e Kayiba se granmoun o. Yo vini gade mwen pou yo pote m ale. Kayiba m se granmoun o! Mwen w ase. Adje o! 4.f Se mwen k krapo, m p ap dmi san soupe. Kwa kwa kwa se mwen k krapo, m p ap dmi san soupe. 4.g Rasin o, travay! Bilolo! I will not die for them. Hey oh dyab 4.c Bilolo! I am innocent, dyab. ocent, the pwen. [...] nothing [...] [...] nothing [...] the dyab brought (??) 4.d When they saw me, Kayiba Let them see me, Kayiba If I knew 4.e Oh Kayiba is an adult. They came to watch me so they can take me away. Oh heavens! 4.f I am a frog, I will not sleep without supper. Croak, croak, croak, I am a frog, I will not sleep without supper. 4.g Oh rasin, work! Bilolo!

PAGE 10

10 M ta renmen w kot lwa y ap travay. Wawa papa m nan Wawa Legba travay! Ti Wawa vre o travay! Travay! 4.h St kout kouto, st kout ponya. Bilolo! Prete m terin nan [terin = vase] pou m al vmi san vre. O san m ap koule! Arada w ape prete m terin nan! 4.i Anye Lenba m pa pral anba. Bilolo! Si m ale, m a woule! M a woule, Twa Rasin nan, m a woule! Je nou la nou pa ka [...] yo. Balmannan mt di, m a wouke 4.j Dy m a rele Dy. Bilolo! Dyo o, kote ou ye? M ap rele Dy, Dy o, kote ou ye o? I woul d like to see where the lwa are working. Wawa my father Wawa Legba works! Oh Ti Wawa really works! Work! 4.h Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger. Bilolo! Lend me the vase so I can really vomit blood. Oh my blood is flowing! Arada you will lend me the vase! 4.i Oh yeah Lenba I will not go under. Bilolo! If I go, I will roll! I will r oll, Twa Rasin, I will roll! Our eyes are here we cannot [...] them. Balmannan can say, I will yelp. 4.j Dy I will yell Dy Bilolo! Oh Dy, where are you? I will yell Dy, oh Dy, oh where are you?