Aruba

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Aruba orgaan van de Voorlichtingsdienst van het Eilandgebied Aruba.
Physical Description:
Serial
Language:
Dutch
Creator:
Eilandgebied Aruba. Voorlichtingsdienst
Publisher:
Eilandgebied Aruba
Place of Publication:
Aruba
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial   ( sobekcm )

Notes

Statement of Responsibility:
door Eilandgebied Aruba. Voorlichtingsdienst.

Record Information

Source Institution:
Biblioteca Nacional Aruba
Holding Location:
Biblioteca Nacional Aruba
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 743236679
ocn743236679
System ID:
AA00011617:00004


This item is only available as the following downloads:


Full TextOrgaan van de Voorlichtingsdienst van het Eilandgebied Aruba
Organo di Servicio Informativo di Gobierno Insular di Aruba
1ste Jaargang-Afia 1 No. 4 Augustus 1958

Otro esfuerzo di Gobierno logra:

Awa na abundancia pa un i tur


~4 4


-~UbW*~


VI

;


Zijne Excellentie De Heer Juancho Yrausquin stelt de eerste distillatie-eenheid van onze Dia 27 di luna pasA Su Excelencia Sr. Juancho Yrausquin, riba invitacion di Bestuurscollege
nieuwe waterfabriek in gebruik. Hij drukt op een schakelaar en brengt zodoende een spe- di Aruba, a inauguri oficialmente e promer unit di nos plant nobo di awa na Balashi. Sr.
ciaal voor deze gelegenheid geinstalleerde fontein in working, waarmede de oprechte inspan- Yrausquin a druk riba un switch i mesora un fontein, especialmente install p'e occasion ey,
ningen van bet Eilandsbestuur worden gesymboliseerd om goedkoop water in overvloed ter a cuminza spuit awa puro y cristalino. Asina e esfuerzonan di Gobierno pa pone awa barata
beschikking van de gehele Arubaanse bevolking te stellen. (zie verder pagina 2) na abundancia na disposicion di henter nos poblacion a keda simboliza. (mira pag. 2)

ARUBA Augustus 1958


Gedeputeerde 0. S. Henriquez leidt de Wnd. Gezaghebber dhr. E. Arends en Mevr. Arends
naar hun zitplaats, bij hun aankomst op Balashi.
Diputado Henriquez ta compaiii Gezaghebber Temporal Sr. E. Arends i su respectable esposa
pa nan asiento, despues di nan jegada na Balashi.


Pueblo di Aruba:


Lago's Directeur-President, de heer Odis Mingus en de heer Gedeputeerde Ernesto 0. Pe-
trona drukken elkaar de hand.
E Director-President di Lago Oil & Transport Co., Sr. Odis Mingus i Diputado Sr. Ernesto
0. Petrona ta saludi otro.


Testigo di su propio progress


Diadumingo 27 di Juli, poblacion di
Aruba a pasa pa un di su momento-
nan di importancia den e 6poca hist6-
rico di progress cu nos isla ta cono-
ciendo durante filtimo afianan: inau-
guracion official di e prome unit di
nos plant nobo di awa na Balashi.
Bestuurscollege di Aruba, kende a
bin trahando for di e moment cu
nan a subi na 1955, riba e project
aki, asina beneficioso pa pueblo, i
riba diferente otro plan pa bienestar
general di nos poblacion, a tuma e
feliz decision di suplicd e Promotor
di tur nos projectonan econ6mico,
Su Excelencia Sr. Juancho Yraus-
quin, pa hiba e cabo e acto inaugu-
rativo. Prom6 a papia Honorable
Sefior Eric Arends, Gezaghebber
temporal di Aruba, kende a felicita
Bestuurscollege i Sefior Juancho
Yrausquin, como Promotor di e pro-
jecto di awa, pa e exito logrd, na be-
neficio di poblacion, cu e plant no-
bo aki.
Despues a tuma palabra Sefior
Oscar Henriquez, kende como dipu-
tado di Waterleiding a duna un con-
tribucion asina valioso pa haci e pro-
jecto aki un realidad. Diputado Hen-
riquez a gradici tur persona i instan-
cianan, cu a duna nan cooperation
p'e plant nobo ey. Especial mencion
Sefior Henriquez a haci di Compania
Lago, cual for di afia pas& a bin
judando Gobierno cu 100 ton di awa
pa dia. "Pa nos ta un satisfaccion
inmenso", Diputado Henriquez a bisa,


"cu e plant aki a ser trah. cu tra-
hadornan Antillano. Ta trahadornan
di Aruba i di otro islanan di Antillas
a traha e plant aki i, cu exception
di e General Superintendent i otro
ingenieronan di Singmaster & Bre-
yer i di Compania Weir, no tabatin
necesidad di import ningun obrero
di af6. Esaki ta un satisfaccion gran-
di pa nos i ademds un prueba palpa-
ble di e bon number i di e m6rito di
nos obreronan. Cu razon poblacion
di Aruba ta orgulloso di su plant
nobo." Sr. Henriquez a termind du-
nando e feliz noticia cu segun deci-
sion tumd pa Bestuurscollege di ArU-
ba, trahadornan di Balashi tambe lo
haya e aumento di 5% cu a ser du-
nd na trahadornan di Gobierno.
E ultimo orador tabata e Promo-
tor di e Projecto mes, Sr. Juancho
Yrausquin. Sr. Yrausquin a splica cu
e elocuencia di semper e diferente
bentahanan di e plant nobo pa po-
blacion di Aruba. "E plant aki",
Sr. Yrausquin a bisa, "no ta repre-
sentd solamente e diferente unitnan
i aparatonan grand cu boso ta mi-
ra; no, e plant aki ta represent
tambe e trabao inmenso cu Gobierno
a realize pa pone e project aki den
march. E plant aki ta un prueba
di e buena fM i di e bon boluntad di
Gobierno pa sirbi pueblo." Sr. Yraus-
quin a menciond tambe e diferente
dificultadnan cu a ser venci prom6
cu por a yega asina leuw i el a com-
pard e victoria di Gobierno riba e di-


ficultadnan aki cu e limpieza cu mes-
ter ser haci den industrial di oro, la-
bando e product obteni debidamen-
te, pasando e product bruto pa un
accion di lipieza promd, pa despues
por haya e oro puro mes.
Asina e oradornan a papia, i asi-
na nan palabranan a ser scucha pa
e cinco mil persona cu tabata pre-
sente dia 27 di juli na Balashi, i
pa e otro miles cu a scucha e trans-
mision di e cermonia pa radio. Asi-
na poblacion Arubano, for di Janua-
ri di 1957, a bin mirando con na Ba-
lashi nos Planta nobo di awa a bin
hayando forrimopoeo poco, t'e Ou
awor, for di Juni di e afia aki, e pro-
me unit ta produciendo awa pa tur
habitante di Aruba, awa cu a salba
nos poblacion for di e diferente in-
ccmodidadnan di un scarcedad des-
agradable. Asina tambe poblacion di
Aruba a mira con e Promotor di e
project aki, Su Excelencia Sr. Juan-
cho Yrausquin a pone e fontein, es-
pecialmente trahA p'e ocacion ey,
spuit awa puro i cristalino na abun-
dancia for di nos plant nobo, sim-
bolizando cu esey e abundancia di
awa barata, di cual pueblo Arubano
lo por goza, gracias na e project
aki. I asina anto, poblacion di Aru-
ba tabata dia 27 di Juli di 1958: tes-
tigo di un di e fasenan important
di su propio progress, progress cu
nos isla ta alcanzando cada dia mas.


De eerste ,,Unit" officieel in gebruik gesteld


Op 27 Juli j.I. toen Z. E. De Heer
Juancho Yrausquin de eerste distil-
latie-eenheid van onze Nieuwe Wa-
terfabriek officieel in gebruik stelde,
beleefde de Arubaanse bevolking een
historisch moment: Aruba was voor
de komende 20 jaren van de nare ge-
volgen van een waterschaarste zoals
wij die gedurende een gedeelte van
het eerste semester van dit jaar heb-
ben meegemaakt alleszins ge-
vrijwaard.
De Heer Eric Arends, Tijdl. Ge-
zaghebbe-r %an ons Eilundgebied zag
dian ouk in de grote voorde'len dTe de
Nieuwe Water- en Elektriciteitsfa-
briek aan onze bevolking biedt, de
reden waarom hij, namens onze be-
volking, het Bestuurscollege en de
Promotor de Heer Yrausquin, bij
deze gelegenheid van harte kon fe-
liciteren.
Ook de redevoering van de Gede-
puteerde van de Waterleiding, De
Heer 0. S. Henriquez, die zo'n
waardevol aandeel heeft geleverd bij
de verwezenlijking van onze wel-
vaartsplannen hield woorden van
dank in jegens alle personen en in-
stanties, die bij de uitvoering van de
verschillende werken ten behoeve
van onze Nieuwe Waterfabriek hun
medewerking hadden gegeven: de
werklieden, de firma's Singmaster &
Breyer en Weir en de Lago Oil &
Transport Co., die sedert verleden
jaar aan het Eilandgebied 100 ton


water per dag heeft geleverd.
"Het is voor ons een grote voldoe-
ning", zei Gedeputeerde Henriquez,
,,dat deze nieuwe fabriek met uitslui-
tend Antilliaanse werknemers is ge-
bouwd. Met uitzondering van de In-
genieurs van Singmaster & Breyer en
de Weir Maatschappij, is geen enke-
le werkkracht ingevoerd, en behalve
een voldoening is dit tevens een dui-
delijk bewijs van de capaciteit van
de Antilliaanse werklieden. Terecht
is Aruba trots op haar Nieuwe Wa-
tei- en Elektriciteitsf.briek."
De laatste spreker was z. E. te
Heer Juancho Yrausquin, die naar vo-
ren bracht dat deze fabriek in al
haar materiele kracht en mechanisch
vermogen tevens de geestelijke
kracht van het Bestuurscollege ver-
tegenwoordigde, de stuwkracht, die
nodig was om, niettegenstaande al-
lerlei soorten obstructie, tot uitste-
kende resultaten te komen. De Heer
Yrausquin vergeleek voorts de ver-
scheidene moeilijkheden die overwon-
nen waren met het proc6d6 bij de
goudindustrie. "Ook hierbij zien wij
dat het ruw metaal eerst gereinigd
dient te worden, alvorens wij zuiver
goud kunnen verkrijgen."
De plechtigheid werd bijgewoond
door ruim 5000 toeschouwers, die al-
len naar Balashi waren getogen om
getuige te zijn van weer een andere
mijlpaal in de wording van onze Aru-
baanse welvaart.


I~h


De heer J. Irausquin neemt de gelukwensen van de Eerw. Pastoor Burgemeester in ontvangst. Een kijkje op de genodigden. Op de achtergro nd: een deel van het publiek.
Sr. Juancho Irausquin ta ricibi e felicitacion cordial di Reverendo Pastor Burgemeester. Un vista di e invitadonan. Te atras: algun ta prefer di mira e ceremonia for di un haltura.


Augustus 1958


ARUBADen un luna:

2000 hende a tuma parti na

Exeursionnan pa nos projectonan


In een maand:

2000 belangstellenden nemen deel aan


Op 3 augustus begon de Arubaan-
se Voorlichtingsdienst met een series
excursies naar onze Welvaartspro-
jecten, waarvoor een enorme belang-
stelling van de zijde van onze bevol-
king bleek te bestaan.


de excursies naar onze projecten


Ofschoon bij de officiele in-ge-
bruikstelling van de eerste distilla-
tie-eenheid op 27 juli j.1. 5000 toe-
schouwers geweest waren, bleek
spoedig dat er nog velen waren die
zowel de Nieuwe Waterfabriek, als


Th


de Hydroponics en het in aanbouw
zijnde Hotel, meer van nabij wilden
bezichtigen.
Hele gezinnen en verscheidene ver-
enigingen lieten zich inschrijven.
Op 3 augustus namen ruim 300
belangstellenden aan de eerste ex-
cursie deel, doch weldra groeide het
total aantal gegadigden voor deze
maand tot 2000.
Het ligt in de bedoeling om bij ge-
bleken belangstelling deze excursies
spoedig weer voort te zetten, in het
bijzonder voor scholen, verenigingen,
clubs, e.d.


Op de foto hierboven zien wij de
deelnemers aan de tweede excursie
op 10 augustus.


Dia 3 di agosto Servicio Informa-
tivo di Gobierno a cuminzd cu un se-
rie di excursion pa nos projectonan,
pa cual excursionnan nos poblacion
a demostrA un enorme interest.
Anke na e ceremonia di 27 di juli
cu cual e promd unit di destilacion a
ser inaugurA oficialmente, ya taba-
tin 5000 persona present, pronto nos
a haya prueba cu tabatin hopi hende
mas cu kier a mira nos Planta di


Awa, nos Hydroponics i nos Hotel
Turistico en construction mas di
acerca.
Familianan complete i diferente
club a duna nan number pa e excur-
sionnan aki.
Dia 3 di agosto tabatin 300 bishi-
tante, ma mesora e total di interesa-
dos p'e luna aki a crece te 2000.
Servicio Informativo tin intencion
di sigui eventualmente cu e excur-
sionnan aki despues, especialmente
pa club, sociedad i schoolnan.
Riba e portret aki-riba nos ta mira
e participantenan n'e excursion di
dia 10 di agosto.


Ingenieur F. L. van Deventer, compafii pa Hefe di Servicio Informativo di
Aruba, dunando un splikacion di nos Projecto di Awa na e h6benes estu-
diante cu a gana e Concurso di Opstel, organizA pa Gobierno Central na
occasion di Dia di Reino di 1957. E estudiantenan ganador cu a bishita nos
isla tabata: Jan Nolte di H. J. S. Schroederschool, Johanna Kooyman di
Marnixschool, Peggy van Riet di Triniteitscollege, Pieter de Haas di Mgr.
Zwijsencollege, Cornelis Mendez di St. Thomascollege, Dorothy Hollander
di Maria College, Paula Kroon di Maria College, Mario C. Elshot di Peter
Stuyvesant College, Hans Spaans di Radulphus College i Mario Colino
Hendrikse di Maria Immaculata.
Ingenieur F. L. van Deventer, vergezeld van het Hoofd van de Arubaanse
Voorlichtingsdienst, geeft een uiteenzetting over onze Nieuwe Waterfa-
briek aan de Curacaose winnaars en winnaressen van de opstelwedstrijd
"Koninkrijksdag 1957" die ons eiland bezochten.


~ 1
-3


Enige tijd geleden brachten de ambtenaren van het Ei-
lands-Ontvangerskantoor en de Eilandsfinancien een
bezoek aan onze projecten. Zij bezochten de Nieuwe Wa-
terfabriek, het in aanbouw zijnde Aruba Caribbean Ho-
tel, en de Nutriculture Farm te Paradijs. Op de linker
foto geeft de Heer C. R. Slater een uitleg van de Water-
fabriek te Balashi, en op de rechter foto zien we de
ambtenaren bij hun bezoek aan de Hydroponics.


Algun tempo pasa empleadonan di Eilandsontvanger i
di Departamento di Eilands Financien, a haci un bishita
na nos projectonan. Nan a bishiti e Planta Nobo di
Awa, Aruba Caribbean Hotel en construction, i tambe
e cunucu Hydroponics. E foto robez: Sefior C. R. Slater
ta dunando un splikacion di e plant di Awa na Balashi.
E foto drechi: E empleadonan bishitando Hydroponics.


Augustus 1958


ARUBA
Augustus 1958


ARUBA


Algun luna mas:

Aruba Caribbean Hotel:


un paraiso pa
The Constructor
Mr. HARRY KNOX
"I want to say that we are very
happy and very proud to be as-
sociated in another prominent part
of construction: The Aruba Carib-
bean Hotel, which I am sure is one
of the biggest and most important
buildings of your island and which
will bring Aruba in West Indian
Tourism to the place to which it
belongs. I want to thank all our
friends here, who have been help-
ful and encourageous. Believe me
when I say that without that, this
roof would not be on top of this
building today. There is still a
great deal of work left to be done
but I can assure you that very
soon you will have a most wonder-
ful hotel here. Thank you."

The architect
Mr. MORRIS LAPIDUS
"For me it is a pleasure to speak
to you on this occasion, because of
the work done by the Taylor Con-
struction Company. It is a special
pleasure, too, because in planning
this hotel we have had the oppor-
tunity to work with some wonder-
ful people: His Excellency Mr.
Yrausquin, Deputy Mr. Henriquez,
Mr. Jeffy de Veer and many others
here on Aruba. We are happy that
they have given us the opportunity
to know Aruba and we trust and
hope that the thousands upon
thousands who will come to Aruba
when this hotel is in operation,
will learn, as we have learned, to
love your wonderful island."
Aruven's President
Mr. JEFFY DE VEER
,,De Antilliaanse gemeenschap heeft
meegewerkt aan de verwezenlij-
king van dit project door deel te
nemen met investeringen in onze
N.V. Met het Aruba Caribbean Ho-
tel zal een basis gelegd zijn, die
absoluut onmisbaar is voor de be-
vordering van het toerisme op
Aruba. Doch ook na de voltooing
van dit hotel recent de N. V. Aru-
ven op de medewerking van alle in-
stanties en handelaren op dit eiland.
Ik moge eindigen met de wens uit
te spreken, dat de verdere afbouw
van de Aruba Caribbean Hotel net
zo vlot zal verlopen als het eerste
gedeelte en dat wij allen hier bin-
nen zes maanden weer aanwezig
zullen zijn tot viering van de groot-
se opening. Ik dank U."
Aruven's Director
Deputy 0. S. HENRIQUEZ
"It is three years ago that Mr.
Yrausquin, in 1955, while being in
New York, took the first steps to
start this hotel-project. We had
heard about a Tourist Hotel on this
island for 15 years before we start-
ed this one, and all these previous
projects were failures. For this
reason, we all who favour the de-
velopment of tourism in Aruba,
should be the more pleased with
this success. But we have succeed-
ed, because there is a group of
people that notwithstanding all
problems and obstruction be-
lieves in Aruba, believes in tourism
in Aruba and is convinced that
this project is the first thing that
we should have, before we can
even start to talk about tourism."
E. Promotor
Senior J. YRAUSQUIN
,,Pa e 6xito alcanzi mi kier duna
mi calurc;3o felicitacion na Gobier-
no di Aruba, na Comercio i na tur
particularnan cu a cooper pa nos
haci e hotel aki un realidad. E ho-
tel aki lo no ta solamente pa duna
bon acomodacion na turistanan.
No, damas i caballeros, Aruba
Caribbean Hotel tambe lo sirbi pa
algo mas eleva, esta, pa trece bon
entendimento i bon boluntad entire
turismo i Aruba. Laga nos spera
anto, cu e hotel aki lo worde sigui
door di hopi hotel mas, cu e lo ta
guia pa nos union, pa bon bolun-
tad, i laga nos enemigonan tambe
comprend6 cu ta cu solamente
union i bon boluntad nos por logra
e co:snan grand aki pa progress di
nos dushi Aruba. Masha danki!"


turismo den Caribe


I
-v-.


/


Members of the Antillian Legislative Council McE:3rs. Fifi Romer
(N.V.P.), Piet van der Hoeven (C.O.P.), Isaac Debrot (K.V.P.) and
Messrs. Osbaldo Croes and Lope Beaujon (Vice-President of the Coun-
cil), both of the P.P.A., looking at the hotel-structure and listening to
the explanation given by Deputy of Tourism Mr. Oscar S. Henriquez.
Miembronan di Staten mirando e construction di nos hotel turistico na
Palm Beach i scuchando e splicacion di Diputado di Turismo Sr. Oscar
S. Henriquez. Di robez pa drechi: Srs. Fifi Romer (N.V.P.), Diputado
Henriquez, Piet van der Hoeven (C.O.P.), Osbaldo Croes (P.P.A.), Vice-
Presidente di Staten Sr. Lope Beaujon (P.P.A.) i Sr. Isaac Debrot
(K.V.P.).


On the 5th of august ult. the top-
ping-off party of the Aruba Carib-
bean Hotel, under construction, took
place at the Hotel site, with the at-
tendance of the Honorable Lt. Gov-
ernor a.i. Mr. E. Arends, Deputies
Messrs. I. de Cuba, 0. S. Henriquez
and E. 0. Petrona, the Ministers of
Finance and Traffic & Communica-
tions, Messrs. J. Yrausquin and F.
Beaujon respectively, the Island
Secretary Mr. L. C. M. Kerstens,
shareholders, heads of the Govern-
ment Departments, the Board of
Directors of Aruven, Mr. Harry
Knox of the Taylor Construction
Co., the architects Messrs. Morris
Lapidus and Leo Kornblath, Repre-
sentatives from Industry, Banking
and Business and many other guests.
At left we reproduce an excerpt
from the speeches pronounced on
this memorable occasion.


Dia 5 di agosto e ponemento di
ultimo span pa Aruba Caribbean
Hotel a tuma lugd, cu asistencia di
Honorable Gezaghebber interino Sr.
E. Arends, diputados Srs. I. de Cuba,
0. S. Henriquez i E. 0. Petrona, Su
Excelencianan Ministronan di Fi-
nanzas i di Trafico & Comunicacio-
nes Srs. J. Yrausquin i F. Beau-
jon, Secretaris Sr. L. C. M. Ker-
stens, shareholdernan, hefenan di
departamentonan di Gobierno, Di-
rectiva di Aruven, Sr. Harry Knox
di Taylor Construction Co., e arqui-
tecto Sr. Morris Lapidus i su asis-
tente Sr. Leo Kornblath, represen-
tantenan di industrial, banconan i
comercio i hopi invitado mas.
Banda robes nos ta publicA un
parti di e discursonan pronunciW n'e
occasion memorable aki.


His Excellency Mr. Juancho Yrausquin, Promotor of our Hotel Project,
raising the Dutch flag on top of the hotel.
Su Excelencia Sr. Jauncho Yrausquin, Promotor di Projecto di Hotel,
hizando bandera huland6: riba dak di e hotel.


ARUBA DRUKKERIJ N.V.
Augustus 1958 ARUBA


Some months more:

The Aruba Caribbean Hotel:


a paradise for Caribbean tourism


A view of the Hotel structure. All floors have been poured and Mr. J. Camping and his 400 men are working
steadily, night and day, at the erection of the block par titions, the plastering and remaining finishings.
Un bista di e estructura di e Hotel. Tur piso a ser bashi caba i Sr. J. Camping i ,su 400 trahadornan ta trahando
dia i anochi pa lanta e murajanan i termind e otro trabounan.


Some of the guests who attended the topping-off party at the Construction-site, looking on as the dividivi tree
- at lower right is being raised to the top of the Hotel. Upper right: Messrs. G. de Veer and Oscar Henri-
quez receiving the guests at the upper-lobby.
Algun di e invitadonan cu a asisti na e ceremonia di ponemento di 61timo span, mirando con e palu di dividivi
- abou banda drechi ta ser hizd. Ariba banda drechi: Srs. G. de Veer i Oscar Henriquez ricibiendo e invitado-
nan den "upper-lobby."


Augustus 1958


ARUBA


ARUBA Augustus 1958


Nieuwe en moderne wegen voor


| \, _*;."


Al


Sr. E. 0. Petrona, Diputado pa Openbare Werken i como tal e forza dinamico tras di ,,CAMINDA NOBO PA
HENTER ARUBA," ta pronuncii, na occasion di inau guracion di L. G. Smith Boulevard, e discurso cu nos
ta public aki un banda.


geheel Ai

Dia prome di Mei di e afia aki,
senior 0. S. Mingus, Director di Lago,
a hiba a cabo e ceremonia di corta-
mento di cinta, na principio di Bou-
levard nobo Oranjestad Malmok,
traha pa Gobierno di Aruba pa bene-
ficio di nos turismo i pa facilidad di
nos poblacion, cu cual ceremonia e
carretera modern aki a keda ofi-
cialmente inaugural.
Na e ocacion ey a haci uso di pa-
labra Diputado Sr. Oscar Henriquez,
kende a mustra especialmente riba
c diferente fasonan atractivo di e
caminda aki pa adelanto di nos tu-
rismo.
Memorable tambe ta e palabranan
important pronuncia pa Sr. Min-
gus, prome cu el a corta e cinta:
"Aruba no tin fuentenan natural di
bida, MA ARUBA TIN SI DOS
BENTAHA GRAND: SOLO I AWA
SALU. Anke ta costa algo di placa
pa desarolli e dos factor aki, sin em-
bargo esey ta e unico solution pa
Aruba su economic. Pa experiencia
mi sabi cu ta asina."
A haci uso di palabra tambe Sefior
N. Schuit, Hefe di Openbare Werken,
kende a memorA e moment cu el a
ricibi orde di Bestuurscollege pa cu-
minza cu e trabou preparatorio pa e
boulevard aki, en bista di su impor-
tancia turistico. Sr. Schuit, despues
di a menciona algun detajes tecnico,
a haci entrega oficialmente di e car-
retera terming na Bestuurscollege
di Aruba, den persona di Diputado
di Openbare Werken, Sr. Ernesto
Petrona. Sr. Petrona, kende 11 di ja-
nuari di 1956 tabatin e satisfaccion
di a inaugurA personalmente e tra-
bounan di construction di e boule-
vard aki, a pronuncid e siguiente dis-
curso, cual, pa su contenido impor-


ruba

feit, dat niet alleen maken reeds
duizenden gebruik van het sinJs
ruim cen jaar beeindigde traject
Eagle-Beach-Malmok, doch ook dit
iaatste s ak Oranjestad-Eagle Beach,
reeds maanden voordat het voltooid
was, door duizenden in gebruik is
genomen; zelfs van ver-afgelegen
wiikcn als de Lago Colony kwamen
dc laatste maanden velen om de
schone plekjes te bewonderen, waar-
toe dit laatste stuk toegang heeft
verschaft.
Met cezelfde geest van "team-
work", samenwerking en vertrouwen
zullen wij, met Gods bijstand, onze
andere in aanbouw zijnde projecten,
tot heil van Aruba, verwezenlijken.
Sta mij thans toe enkele woorden in
het Papiaments te spreken.

Dia cu 11 di Januari 1956 mi a in-
augurA e trabaonan p'e boulevard
aki, Gobierno Insular actual tabatin
mas o menos 6 luna na poder. E
boulevard aki tabata e prom6 pro-
jecto grand cu nos a cuminsA. Awe
e ta tambe e promd project comple-
tamente termind y esey ta motibo
suficiente pa nos inaugurele cu cier-
to solemnidad, di acuerdo cu su sig-
nificacion y importancia turistico.
Pueblo di Aruba ta corda di a le-
sa i tende ariba projectonan pa Tu-
rismo. Comokiera cu nos atraccion
turistico di mas grand ta nos pla-
yanan situA na costa west, ta natu-
ral cu pueblo di Aruba a tende a la
vez masha hopi di planes pa un bou-
levard nobo pa comunicA cu nos pla-
yanan na costa occidental. Pueblo di
Aruba a sigui tambe cu masha hopi
atencion y interest e debatenan den
Eilandsraad tocante turismo prome
cu nos Bestuurscollege a subi na Ju-


Caminda nobo


De Heer Odis Mingus: ,,Aruba heeft geen natuurlijke hulpbronnen, maar wel twee grote voordelen: Zon en
Zoutwater. Het kost wel wat geld om dit tot ontwikkeling te brengen, maar toch is dat de enige weg. Uit
handelservaring weet ik dat."


Sr. Odis Mingus, Director-Presidente di Lago, ta ricibi e sker for di Srta. Lucia Yarzagaray i ta corta e cinta.


tante, nos ta reproduci completa-
mente:
Volgaarne aanvaard ik, namens
het Bestuurscollege, de 10.5 k.m. mo-
derne rilweg, die Aruba thans met
deze nieuwe Lloyd G. Smith Boule-
vard rijker is geworden.

Het Bestuurscollege is zeer erken-
telijk voor hetgeen door de heer
Schuit en zijn personnel van Open-
bare Werken in dit opzicht is tot
stand gebracht, alsmede voor de ne-
venwerkzaamheden in dit verband
door andere diensten verricht, in het
bijzonder de Afdelingen Domeinbe-
heer en Financien.
Groot is ook de waardering van het
Eilandsbestuur voor het begrip en
de medewerking ondervonden van de
zijde der Directie van de Arend Pe-
troleum Maatschappij en de N. V.
C.P.I.M. en gaarne spreek ik nog-
maals, namens het Eilandsbestuur,
onze erkentelijkheid hiervoor uit. De
geest van welwillende medewerking
door deze instanties tegenover ons
Eilandgebied betoond, moge terecht
dienen als sprekend voorbeeld van
hetgeen goede wil vermag. En ik
wil hierop zozeer de nadruk leggen,
want, indien er iets is, dat het hui-
dige Eilandsbestuur in zijn werk-
zaamheden kenmerkt, dan is dat: de
geest van samenwerking en goede
wil waarmede wij te werk gaan bij
de verwezenlijking van onze plannen.
Het beleid van het Bestuurscollege
waarvan ik deel uitmaak, wordt ge-
karakteriseerd door de voortdurende
ijver waarmede wij ons inspannen
cm in het belang van Aruba te wer-
ken, waarmede wij arbeiden om onze
projecten te ontplooien, waarmede
wij ons best doen om de economische
structuur van ons Eilandgebied te
verbreden, doch immer stellen wij
daarbij voorop als conditiono sine qua
non": een geest van begrip en sa-
menwerking, ook daar waar wij die-
zelfde geest tegenover ons niet me-
nen te ontwaren!
Met werkelijke "team-work" -
alle angezonde critiek en defaitisme
ten spijt hebben wij dit eerste
project volbracht, waarvan de prac-
tische noodzaak, afgezien van tou-
ristische waarde die thans niemand
kan betwisten, wel het meest wel-
sprekendst naar voren treedt in het


li di 1955. 1 pueblo di Aruba ta cor-
da cu un di e personanan mas inte-
resd den future turRitieo di nos isal
i cu a tuma parti active den e deba-
tenan ey di Eilandsraad prome cu
alia 1955 tabata: Su Excelencia Mi-
nistro di Finanzas, promoter di tur
e projectonan cu awendia ta worde
realized pa bienestar di Aruba: Don
Juan Enrique Yrausquin.
Pueblo tambe sabi cu Sr. Juancho
Yrausquin tabata un di esnan cu no
tabata di acuerdo cu algun parti di
e plannan cu tabata exist prome cu
1955 i pueblo di Aruba sabi cu e
plannan aki no a worde ehecuta.
Ta natural cu ora nos Bestuurs-
college a subi na 1955, comokie-
ra cu prom6 cu esey ya nos ta-
batin nos mes idea tocante e plan-
nan pa desaroja turismo na Aruba,
nos a pone e plannan aki na accion
manera nos promoter Sr. Juancho
Yarusquin i nos mes a kere cu ta mi-
hor pa beneficio di pueblo di Aruba.
Esey a socedd no solamente cu plan-
nan pa turismo, sino tambe cu tur
nos otro actividadnan.
Por ehemplo pa menciona algun
punto masha oportuno: Nos a bin
hanja un project pa haci plan-
ta bieuw di awa na Balashi mas
grand. Si nos a ehecuta e plan aki,
anto ya na fin di afia pasA cu su ca-
pacidad maximo e lo no tabata sufi-
ciente pa cubri e total di consume
diario di awa.
Igualmente di e diferente plannan
cu tabata existi pa desarojo pa tu-
rismo, manera hotel na Palmbeach,
tabatin tambe loke nos por jama e
plan di arquitecto Wils, den cual pro-
jecto boulevard lo a pasa banda di
Madiki o sea p'ariba di Compania
Eagle. Esaki no a parce nos ni com-
biniente, y much menos adecuado
pa por a expone na bista di public,
e majestuosidad y buniteza di nos
Playanan.
P'esey nos a forma un otro plan,
di moda cu nos por a haya un bou-
levard mas cerca di lama, brindando
asina na turistanan y na pueblo di
Aruba e facilidad incomparable di
por keiro riba un boulevard moder-
no algun meter for di beach, para
nan auto cant'i caminda y goza di
nos precioso playa. Ademas, como-
kiera cu e valor turistico di henter
e tereno banda di lamA ta e cercania


Augustus 1958


ARUBA

Aui~ustus 1958 ARUBA


19 .jg ~


.~


**:.*


I


. \


..A.


Niet alleen in Oranjestad en Sint Nicolaas, doch ook in de buitendistricten
worden nieuwe wegen aangelegd. Maar het Eilandsbestuur besteedt tevens
grote aandacht aan de aanleg van riolen. Op de foto's hierboven en hier-
onder zien wij werklieden van de Dienst Openbare Werken bezig met rio-
len-aanleg op resp. Sint Nicolaas en Socotorowijk.
No solamente na Playa i na San Nicolas, sino tambe den distritonan ta ser
trahi caminda nobo. Aki banda nos ta mira sucesivamente: (1) E caminda
di Tamarijn pa Paradera. (2) E caminda di Warawara pa Picar6n. (3) E
caminda i cruzada di Rooi Mahuma. Pero Gobierno ta dedici tambe hopi
atencion na ponemento di riool. Riba e portretnan aki bou i aki riba nos
ta mira trahadornan di Openbare Werken poniendo riool na San Nicolas
i Socotorowijk respectivamente.

pa henterAruba


- ..


di nos valioso playa, nos a traha un
plan di moda cu si mafian, despues
cu bini hotel, tin hende cu kier tra-
ha un cas of un bungalow ey cerca,
nan por hacid mas cerca di lama,
pues lama, nos beach, t'e atraccion
central.
Awe, pues, nos ta inaugural oficial-
mente e boulevard aki, un adorno mas
pa Aruba i un adorno practice i va-
lioso den tur sentido. Un di e prue-
banan mas palpable di su valor ta e
hecho cu e pida cu ya tin hopi tem-
po cla, ta worde usa pa miles di per-
sona i e pida nobo di Oranjestad pa
Eagle Beach tambe a cuminsa wor-
de usa pa miles di hende hopi prom6
cu e tabata cla.
Un di e caracteristicanan di nos
Bestuurscollege ta: e actividadnan cu
nos ta desarroja na bienestar i pro-
greso di Aruba, e trabao cu nos ta
haci pa realize nos projectonan, e
trabao cu nos ta haci pa extended e
base econ6mico di nos isla. Ma na tur
esaki, nos a pone como condition in-
dispensable: un espiritu di buena fd,


i sinceridad, un espirito di compren-
sion i cooperation. Pa un gobier-
no hiba a cabo un trabao sano pa
comunidad, naturalmente e tin mes-
ter di cooperacion di instancianan i
gruponan di e comunidad ey. E coo-
peracion i comprension aki nos a
haya por ehemplo di Directiva di
Eagle i di C.P.I.M. Manera nos ta
mira, boulevard ta pasa en parti ri-
ba tereno cu anteriormente tabata
pertenec6 na nan. Esaki por sirbi di
ehemplo di loke ta possible cu e es-
piritu di comprension i cooperation,
cu e espiritu di trabao, trabao na
bienestar di Aruba, trabao pa pro-
greso i adelanto di Aruba. Cu e es-
piritu di trabao ey nos a termin& e
boulevard aki. Cu e mes espiritu ey
nos lo termind, cu ayudo di Dios To-
dopoderoso, tur nos otro projectonan
en march, pa beneficio di henter po-
blacion di nos isla i como prueba di
e era di trabao i progress cu ta e
caracteristica mas aprecia i mas va-
lioso di Gobierno Insular di Aruba.
Danki.


"- .-"- -. '.-r"" .. .s!..w ." "'-- ." --. "'
_ -.:- .... ., '--..

; .-.
.-
--, .,..- ..

"",," .. -- "- ,2' ."* "; "" -- "t ," : -4 m 2-* ":

.+ -- .


ARUBA


Augustus 1958


I


" '

Miembronan di Staten mirando i admirando nos projeetonan


S,
SAt J


Nos projectonan ta goza di un in-
teres continue, no solamente pa par-
ti di henter nos poblacion, sino tam-
be di casi tur bishitante cu jega
Aruba. Algun luna pasa diferente
miembro di Staten di Antillas, tan-
to di partidonan di coalition, como
di esnan di oposicion, a haci un bi-
shita na nos Planta nobo di Awa na
Balashi, na Hydroponics i n'e tra-
bounan di construction pa nos Hotel
nobo na Palm Beach. Nan tur a ke-
da masha favorablemente impresio-
nd di con duro ta worde traha na
Aruba pa bienestar di nos poblacion.
Riba e portretnan di e pdgina aki
nos ta mira Diputado Sr. Henriquez,
hunto cu Diputadonan Srs. de Cuba
i Petrona, i compafid pa Sefiores
Beaujon, Finck i Geerman, dunando
na Sr. Piet van der Hoeven di C.O.P.,
Sr. Isaac Debrot di K.V.P., Sra. Lui-
sa van der Linden Helmyer i Sr. H.
L. Braam di Partido DemocrAtico di
Corsou, na Srs. Fifi Romer, E. Voges
i Salomon Abbad di Partido Nacio-
nal di Pueblo di Corsou i na Sr. Moi-
ses de Cuba di Partido A.V.P. di
Aruba, un splicacion detaja di e gran
beneficio di e diferente projectonan
aki pa pueblo di Aruba. E bishitan-
tenan a express nan aprecio pa e
oportunidad cu nan a haya di admi-
rA e diferente obranan important
aki.


Statenleden bewonderen


onze welvaartsprojecten
Onze projecten genieten voortdu- de Cuba en E. 0. Petrona, en van de
rende belangstelling, zowel van de Heren Beaujon, Finck en Geerman,
zijde van onze bevolking, als van bij- bezig een uitleg te geven van de gro-
na een ieder die ons eiland bezoekt. te voordelen van deze verschillende
Enige maanden geleden brachten projecten, aan de Heren Piet van der
verscheidene leden van de Staten der Hoeven van de C.O.P., Isaac Debrot
Nederlandse Antillen, zowel van de van de K.V.P., Mevrouw Luisa van
coalitie als van de opposite partijen, der Linden-Helmeyer en de Heer H.
. .1 .. .1: ,, ...e Nieuwe Water- L. Braam van de Curacaose Demo-
.Ihi, -k i R.palas-ii, onze Nutricul- cratische- Partir da- Heren Fifi Ro-
ture Farm op Paradijs en aan het in mer, E. Voges en Salomon Abbad
aanbouw zijnde Aruba Caribbean van de Curacaose Nationale Volks-
Hotel. Allen waren onder de indruk partij, en de Heer Moises de Cuba,
van de gezonde inspanningen die van de Arubaanse Volks Partij.
door het Eilandsbestuur aan de dag De bezoekers drukten hun waar-
worden gelegd t.b.v. het algemeen during uit voor de gelegenheid die
welzijn van onze bevolking. hun geboden werd om deze belang-
Op de foto's zien wij de Heer Ge- rijke werken van nabij te bewon-
deputeerde 0. S. Henriquez, verge- deren.
zeld van de Heren Gedeputeerden I.


(A


S~>


'5,


ARUBA


Augustus 1958
Full Text