Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18080


This item is only available as the following downloads:


Full Text


PARA ESTRO IORA DA PRTiifCKA
Por seis menea adiantados. ..........
Por nova ditos dem....... ......
Por um anuo idom.............
Cada numero avulso, da (lia* anteriores.........
13*500
20*000
27C(X?
5100
NAMBUGO
Pxoytl>atit ht AXmoei Hetr^a 2>c -tarta HIIjob
>
'.!."
i.
mMits ::S
r^

'
PARS, 28 do 0Mro.
r. Vil sea tfeliM platela i
Ipeeaaoaslc rrnidia esaeoaspaaala
aa rilHlB ala re
1
I
caalaele coaktltri projrcte
4a Caaaara das DrpKtd* coitrr-
aeale a oef Oe mbbIi-
iio le Inqarrllu relativa lo nrioclo
da vea Ja de conde-corar* rs.
Carre o boau aaa eapaeraa paria-
arnurr qos a aiall rio a'esia
aeeaetae Cara ae-sieo le gaattaer-.
Carre (aranera a aaa lo jie Mr. da-
lea tire v y aaaeaeea dar saa dealy
so de prenleaie da rr publica
LISBOA, 29 de Outubro, 4t 4. horas, e
25 minutos da tirio.
A lima, rasa II la real araba de eae-
(r sajal de valia de aaa exearaae
aaa prevlaelaa da Ooero e Hiato.
Ajenan Havut, dual en Parnaxaouoc,
29 de Ootubrj de 1887.
de trrraisiAo o> pronrif
ladiuu. a, profi-
rnpo*o
de iraaporte ...
Pdl.l..
aposto sobra subiidlos o.
S. Importa sobra data alaeraer.
37. Iapottodogad
36. Cobrases da abrid acti

iHSTanccio popolab
HISTORIADA BOTANICa EM POBTUSAL
)___
(Extrakido)
DA BUiLIOTHXCA DO PT.VO K DAS ESCOLAS
(Cosita suca oj
V
DOaalagOt Y .drill
Foi pelos aaooa da 1758 a 1762 qao veio pmra
Portugal o itaJiaoo D immgo Vaodelli, dostor ta
pbilosophia pela oaircraidade de Padas.
Prertoa-lb aaito ipoio a esa ds Argoja cajo
tensor as dedicara U abata so codo das setea-
aaas aataraea. '
Ao Marqars d A-t>j s do ttT otirasMOta
a ssaseao do Jardia B>taaiee d Ajils, bada
caja Hqteaa se poderi avallar, beodo-se qne o
proprio Siarqses de Poabal se qoetxsva de bara-
te dispcodido na ans trtara a oooiae q osota ds
aaii de 100:000 ermsados.
OsaU avallada avaJtads oaaa (ecroivaleor ea
oosaos diaa ao dobro oa ulve atole I) nata a
Botina qao oos di o mioo Vaodelli ao sea fea-
eieslas plantara cna non gsaenba et spCeba
(OlTsap.1771).
Doaaiagas Vsodelll luUiUn correspondencia
coa Lanosa, trae aatio estar no apogea da sas
gavia
l Continua)
43
18.
Beeeita eventual......_.....
Renda coa app/ieaedo especial
Foodo de eaaneipaco
Taza do eacravos a- i
closive a adsicicoal)..
Traasaiasio de pro
prisdada doa atesaao
Malta..............
Doaativo*...........
Beneficio d. lo ter iai
toante ds apoeloe.
I) cima porto do bene-
ficio liqaido das con-
cedida dapois da tei.
Divida activa.......
lapjsto sobra os can-
s rnatarios de fscravo.
I aposta do 15 0r0so
bes loteras..........
Sello dos bilbatas dr
loteras..............
Rsaisaseinte doa pie
aioa idea (Isi o. 1114
de 87 da Steabro ds
1860, srt 18 8 ) ...
Importaseis eorreapia-
dente A qiota ds 1/3 da
aaaa addicioaal de 5 0,0
eooforae a tai a.3270 d-

PARTE OFULIAL
teta do Poder Legislativo
LE N. 3348 os 20 o octubbo oa 1887
Urca a Recen* G-ral do Imperio para o exereieio
de 1838 e di oatras proridsoeias
A Princesa Imperial Bogante, en aome do la-
aerador, fas isd-.t a todo* ra raoditos dete im-
perio, qos a Asaeablaa Qsral WoreUo, s alia sane-
cioooo a lei egoio'e :
Btetila gtral
Art 1 A resea eral do impeno oreada
aa qoaota U 138^06OOO1, a seri rralisada coa
o prodasto do qas se arreeaiar dentro do eierci-
aa da prsssate Iri, sib os titalos abaizo deiig-
Bidr :
oamiuaiA
fapor.'dfo 1. Dirrit'i de iap.tt ca,para c.a-
omo..........................
2. Expediento dos genrroe lirres de
dirsitos de aonaamo.............
8. Expediente das capatasi.......
\. Armasenagera. _...............
tktpa-JM marmt
5. Impoaro do paaides........
S. Iapoeto de daca............>
rUporfafio
7. Direitcs de ciporucio dos ftae-
rea n.ciooa, aoppriaddoadesda
JA oa de exaortacAo do aaaa car...
8. Ditos de 2 1/2 OyO da pclrors, fa-
brieada por coate do govsrao, a des
BMtaes prefijaos em p. piaba,
barra oa ea obras, d. 1 1/2 0/0 do
. saro sa barra, fsiadid aa Casa
da aoeda, a te 1 0/0 d d,
ijiltrioT
Jaros da aeejtea las latrada da
ferro da Baba a Paraaabaao------
10. Jteada da Estrada de ferro D. Pe-
des II........................
Beoda dar estradas de farro ses-
teadas pete Estado.............
do Carao Ooral.........
dos tasarrajabos ateetrieos.
da Caa da Mueda .
Erada da lassaasa N.oooai.do
DimrioOfmml.................
Erada da sVartaa ia Poirora...
Bsada da Kabrtea de Faro is 8.
Jlo da Yaaaaaa..............
fteada -*t riiaiii
*edadaCasa Btada d: Imparul Octf de Pe-
aro 11....................
Ees di do Ioatitato dss 'Bardos-
Malea....... ........
aatricatea sos sotaba-
abaa satos de icit/aceao tape
Esada due pt op.-io aaoioaaai.
Bsada doa Urreaos duaaalsdoa..
Fo/oa de tarreaos s de aartebas,
eseapto os da Maaaipij Naatro, a
pndacto da re
dossiaioa attis <*o aaaaa
risabas, aoe Urm. da
lais d> orc>a>'ato. .
Laadissiu, aio e .aprsbsartiaos
ee pro?enieatas da vradss de ter-
reos ds aaaubas aa aooie pi
.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
to.
81.
28 da tteteanbro do 1885,
art. 2>, | 3, taparte...
13. .ta do 1/3, coaforeae a
aaaaa art. f, | f,
8 parte........... I '
oVrneode oofoaiiaelo
iaportaaea uareapsadaats A
- quotadal 3 da Usa addi-
unasl do 6 0/0, eoaforsao a
lei a 3*70 da 14 te Batea-
are da 1885, art. 8, | 3,
psrU, a | 4, (eoao sa
Art. 8.' O aorerno fica aatoriaad} a eaittir bi
Ibates do Tbeaoaro ate A aaaaa de i&Ott.-OOOJ,
as aataeipael* do rsala, ao exareioio deeU
tei.
Paragrapb) onica. C'jot.o i a vigorar a aatori-
aaoao eoofrrida oa eoverao ao art. a*, paragrapbo
aoico da le o. 8018 de 6 de Morsabro da 1880,
ralativsaaote A srlo da divida flaetoaata asa
nasnhdadi, ialoraa oa assaraa, aa teda oa osa
parta.
Art. *. E' ssawdlaa ao govaao a flaiitade
or i rea :
Eaprastisao te afra do orbaos ;
Beas da dafaetoe a aaseataa, a do ereato ;
Proa i os de loCeriaa;
Depoaito das eaixea ocoa-aisa ;
D*p titos doo asestas da Mesarte ;
DepMitos de dirsraas origeai.
O saldo qae prodasiroa catea depoaitoa ser A ea-
pregado n> a deaaeaas do Estado; e, ai a Boa soa
recuiaidas aaeaderea As entradas, peger-sa-ha a
d ffeteaca eos renda ordinaria.
O salde sa exeesao das restiiaicoss seri costea*
piado o) balanco aob o tiloio respetivo, conforma
o disposto ao art 41 te tei a. <89ds 17 ds Stea-
bro da 1851.
Art. 4 Cootiot ao art. 14 da Isi a 8018, de 5 d S >veabrj de
188- aa-a-a^-
Art 6.* Fie derogado o art 7* ds tei o 8313
de 16 de Oatabro de 1886, aa parte qas aaadoa
spplicar o prodocto do ia posto do sallo A retirada
do papel-aoeda da rircalacdo; fieaado o gorsrt)
aalonsado ea cada exercicio a faser aa operaabes
de crdito netessariaa para a Sa acantonado ao
dito artigo.
Art 6 Conlms ara rigor a c/u.-aaet do ia
posio sobro tabiidi >i e veecia^nloi, ds oaforal-
dade c-.m a art l a 4} da lei n. 3018 ie 5 de
Noreabro 9i 1880, aoaarabeadaodo se todos os
qas 4o pagoi sib qaa'qser titob. p lervlcs pa>
Mico oa apossatadoria, de 1.000A para ciai.
Art. *.s No regatea ato qae o jprorao expedir
para eieeoeao das basas asaptsdaa pete oooroa
pi ioleroaasoaal de 14 de Marea de 1884, para
pritecoio doa eab telegraphieo labasriaee, i
aatorisado a astabel'eer pena de aorta do 1004
at 8:0000000 e de 30 da a deas saaos de prl
lo.
Art 8 o gjvorao aatorieado;
* 1.* A elevar a 10 ej( a BDiu da 6 / e os
rgola*Dt-a vigente* vojeitaa oa coacribaanto*
?|as alo pagta A bocea do eetra os iapostee qae
sea parte das realas istaraaa, as apocas pora
isso pareadas; s a Ib f a aalta de 10 */. ea
Ia BBBorrte, aa firma do art. 18 da te! a. 8848
85 do Agoato de 1871, oa qas aio rdaluaa o
dito pagasssot* al 80 do altiaw aaa do setaastre
addirkaaJ ea aada aseraieio;
is a torear axesasiva a diapsaicio do art 36
da tei a 689 de 1851 aaa rep >aaavei peln escrip
taassAu a reaiasa do* lirros da aastio doa qaa ti-
varea asoaergo a rrseatapls do* drnbara oa
valere, do .atea;
8.' A tiaaJbifi A Iilsse. Osnaara Manicipal de
Bio de Jaaesro o diraata da aforar os* terreos ac-
m asidos ere ds martabas extereates ao aeeioipte
araus, e is Csea rae Matetpaes das pteviaeise
os da armas e
12. Beoda daa
13.
84.
16.
exisn-
,
17. Vsada de trras pablic
88. Prasaios de deaaauoe pabiieoa.
i pealas drene...
29. CoaaaaeljdeL
30. Sello do pasai
nos respectivo coa
paaeejt.a perteacrr A reeeita dss aaes
aaaa eoraotaco.- a rsoda qae dabl provier, a eor-
ns I seras aoata aa despeara aaaaearioa par
ilatejl ilsaarisais e srsltesds das ateoaos ter-
reno. O asir atea as dupsoicoea da decreto a
4106 d. 22 de Fsrararo de 1868.
Oa (rae doa terroaos das Atteetaa alaciai de
iadiea, qos ano torea, reaidsi eos taraos do art.
! J 1 da tei a. 2672 da 80 da Ootabrs de 1875,
ansasri a parteasir sos aaaisipisi aaa
rea taas tarreaos ; eaiaadu por aoata daa
aa deas-xa da raspaetiva asdlplo, draarracAn a
aaadiipla
. O tarteoo qas alo m aebroa aaa leaniaBiB
n | 3S da r'tolopio a. 8672 da 10 ds Owabro ds
3 1875, e uta torea pal Misterio d Afrienl-
tara eapreg.dcs aos taraos da M de IB de 8a-
loabro da 1850, a os Urreaos dse extinetos sJctetea
ds iadios Bario do aseeao asado trao.fondo As
proviaciao ea ojos os boarar.
Ufabais B^realaaento en afisaaaats de anace-
qoer tarreoo*. asa a raaoraoi t dos aera isa arrea
aaaealii poderi eaTtetlar-ee siato aa iiasu pa
bees a sana saetbsres eoo^lcosa eaVereeer. seseo
applieaia a areprl ttenbi n.tores as dnp;t-
eossdo doarou a 4105 Aa 11 de Ferasiro de 1868 ;
e oaaderaads-as sralas qaaeseser coaetao-s ea
eoatrario data dispaaipl*;
A* A isaatar a Bsoob. loria do Bis de Janeiro
do eaaargo de lesear srrevsdar 9 lapoalo de se-
res carros, qne Jas iacsabe ea rartade do srt.
12 da tei a. 884 ds 1 ds Oatabro de 1*'6, e'.rt
4* de rigsteaisto de 10 da Deaanbro de essaao
sedo esse simoa a ser inte pula Illma.
Cmar Mnnioif
da do aesao iapoa
5. A roa i
tir > fiscal, :
do proeeaso soaaesa
10. utas cooronteate par.
ia retira; o
osprcenradoree e solicitad^ra ctesfeUs da
da da edrt
i de prooaralorio, i actpalaioau
canaaa ex.corae ea qoa a
d^r ;
6.* A
L aasBsia d Casar Maoidpal da cidade
da Pelotas todo o material all etiiteate, proprio
do Eitadj, destinado i sadacao de orna escoN
agrcola e veterinaria, e a reatitoir A atsaa Ca
avara liooepal o rdicio e terreno qaa alia doos
aa Estado paraaqBells fia, eoa a elatuala da di-
ta Caasra mpragar o material concedido a issti-
tato de i o tro; co cecaodaria, profiufonal os sn-
peri^r, dentro de doas sano da date da cosces-
aao;
8.* A rcatllair A Coapanbie das Minas de A-
arai a qu-n'.ia de 2:502/188, que pagou de di
reitoic rreipoadentei ac tobos importados para
eanalisscio da agua destinada aos tiabalba de
mineracio da dita coapaabia ;
9.* A rsatitar A Sociedad Amanta da Inatroe-
efte a qaaada de 5:355/, qsa pagos do imp.ito
de transmita! > do propriedade sebre o prreo ds
predn A ras do Ypiraoga o. 4, comprado para o
Aiyio dai Orpbi* da dita sociedide; e brm aiiim
A veuersvol Urdan 8* de S. Francisco de Paala,
dcata corte, a qoaatia do 8:7151, qae pagos de
impocto *e tranimiiito a addicioaal do predio n
17 da roa Daqae de Saxe e terreoo annexo para
Aiylo das Orphia de S. Francisco ds Paula, ad-
quirido* p'la qaantia de 88:0001, cm 4 de Setem-
bro de 1880;
10. A i acatar do* direito* de expedienta a-i aa-
cbinaa e apparelbja importado* qae forem desti-
asdos i priaeirs ioatallaelo de fabricas de qnal-
quer natorasa, eoa as liaitspoes qoa o gorsrno
jalgar conresiestes;
11. A reorganisar aa foreas arregiaentslai
do exercito, toasado por basa o plano do annexo
a da ral.torio aprstala do palo Ministerio da
Querr sa presenta afeado;
11 A dispensar dos direitcw de importacAo todo
material n se asirte A eoaelisao e ornease tacto
architectoniea do monumento do Ypirasga, na
provincia da 8. Panto ;
18. A conceder na premio al* A qaantia ds
20:000/ is f.bric.i de treidoe ezisteutei ao pata
que emprugarom, d aanaira constante, s Jaiso do
assaii goverso, fibra de goaxlma a ostra aeme-
Ibaata da prodaselo nacional;
14. Para teaatar ds di re loa, de aeoordo oom as
icitrjcooa do ministro da faaend., o aeterial da
eooetruooio qae a SoeieJads Anooyma do Qaa do
Bio de Jaoeiro importar para ea novo gasme-
tro a trabalboa de exmalo n' 2* e 8* dutricto,
eaafbrna a claotnla 8* do contracto.
Ar\ t Ao material qae alo traba tailare no
paia, oem saja gearro comaam do rossdrrreio, di-
recuarenu importado para eonatrseeo de obra
da interesas provincial oa xsenieipal a ctab.-1'ci-
(seatos pos, rellgooos s da teatrucoao. J) eooeedi
AniasasVto dos aWM aTOSp. rt^ vara va
provade, aqaallis requisito a a aeaeaaidade
daqaelle* msNrlasa
Art 10. Ooatiasa eak rigor, aeri eooaiderada
psraaseoia, a altepoaleao do ait. 19 da lei a. 8289
de 3 de Sataabro da 1884. Os legaras qos o go-
rmo declarar eitioetoa ato podarlo ser de aovo
prreuebidoa, senio ea virtade de leL
Art 11. Costinos ea vigor o art 15 do orca-
a*nto vigeate, 'snbardinada a coocesslo aos ter-
aoa des tete e iDaaaocoas ra vigor e ea> as li-
mitaeoas qas o goreras Jalgar coorenieotes.
Art. 18. E' eoseedtnu ao gorerno o crdito es
peeial ds 1,100:0001 para ser appcsd i A ae-
qoiiicao da machinas do crasada Almirante Ta-
mandar, ca esestrscelo, faesado para este fia
as.uiBBisaii operacoo di crdito
Art. 13. Fies npacado para o anno de 1890 o
rreseseemento geral da popalaclo do imperio.
Art. 14. O gorerno tari extratair. desds Ji,
trotas loterfai qa.ntas icrem aecetsarlsi pira in-
deaoiiar a Santa Casa da Misericordia deata edrte
e estabelecimentes aonxoi, o Monte-po Qeral de
Eeonoefls dos Servidores do Estado, o Iostitato
doi Meoiaos Cago a dos Sardes-Modos e o fondo
de emancipa alo, das lotera qae tiverem deixado
de ter extrabidas, argando o numen qae enoual-
menta dsvaria correr, aos termas du respietirsa1
eaaaeniosn ; e alo permlttirA qas se venlaa oetta
corta a prorioeia do Bio de Jaaeiio bilnetes de
ostra lotaria, geraas en provincias!, cmqnantu
nio se completar a referida indemnitacao ; Bas-
tido, todava-o aceordo de 2 da Janbo de 1881,
coa sa aodific.c5-s qne o gorerco catead'r con-
reoiaatas.
O iafra.-tcres ficirio sojeitos so diiposto no
art 14 da Iri a. 8139 de 3 de Seteabro de 1884.
P6 rispis da resinada esta iodexonisaclo, po-
derlo ser rea di dos sa edrte b:ibstee do lotera,
proviaciaca, eomtanto qoa os respectivos ai do
sejam ideticos aoi dsqoeiUs es qne ie trata e
qoa io e i trice i:> se (ff dade coa as regras estabelecida p-lo Miniterio
da Paseada.
Parsgrepan oniej. A'a loteras da Santa Casa
de Miasrieordia e seas estabelecimentos, e ai dos
Ioitiatoa dos Maoiaos Csgos o Bardos Mad-i, i
ppitcare! i diapoaleao do art 7.a piragrapbo
anico di lei s. 3018 de 5 de Novesnbro de 1880,
em virtade da qoal terio direito so prodocto inte-
Sral do imposto sobre o capital das lotera, ficaa-
> aojeita aoaeote ao iocoato do asilo de seas
Mlbetes.
Art. 15. A tarifa a qas se refere o decreto a.
9744 de 12 de Abril de 1887, sari excretada eam
as aJtaracdes ssgaiatas:
1.a Fiaau taslos da direito de imporUclo,
dorante tres anana, os trapos direetsmente impor-
tadas pelas mbrteai dr papel e reduiido a 50 0(0
a qae paga a materia prima denominada otearas
Plder, eapregada nal merraai fabrica
la Fioaa rodando* a 40 re. por kilogr.ama
os direitos de iap-rtaco do fio ds ferro limpie
(rame) de qaalqsar qaalidade a groisurs.
. 8.a Fiea redando a 4 res por kilogramaa
os direitos dos los de jet, cii oa tinto*, para
trama es ardidnr.
4. A dlspsadeAd do srt 6 das prrliminsre. da
tanta axteasiva is merasd .riai da que tratam
|| 30 a IW do art. 8.- da aeeas preliai-
ss o dssreto n. 8213 de 13 do Agosto de
> exaeatsdo eoa as segointes alteracoM :
-J.* A ele icio do aeobro das Atseabla*
Btiva. Proviociaa seri feita, votando cada
i em tanto, uomoa qu.nt corrsponderem
s* tercos dos membros das ditas Assembi.s
^^HMo eleitaral de ver eleger.
Para este sslsito cada distrteto elegeri o
de aoabros deiigoada, a sgguinw ta-
T
Am-.s.na......
Kpirito-Santo.....
Hasta Catharsa.....
Paran.......
Gaya.......
Sio-Oraade da Norte .
Matlo-Orcsio.....
Piauby ..;....
ParA.......
Rio Or.nde do Sal .
stsrnnbio......
AtegOas.......
Parabyb......
Bio aa Janeiro (exceptuados os da
trictos da corta) .
8. Paelo.......
OesrA .......
r ernambaio.....
Babia
Uinis-Oaraes
.
9f O "O
2l"
o la
1 y s a
z Z
84 12
84 12
84 12
24 12
14 12
24 12
84 12
27 9
86 6
26 6
36 6
30 6
30 6
84 6
45 5
36 4'
32 4
39 8
42 8
60 3
.rivogsdas as dnpoescjoes esa
Art- 16.
ssatiarte.
Meada, portaste, a todas as aatoridaies, s qnem
a ueaussatass ds referida lei pertaKer, qsa a
caapraa e feoea esaprir e gsardar ido rstoirs-
ssssu eoae aclla as aestm.
O seeratasio de sotado des aegocioe da titeada
a faca imprimir, pabttear e correr.
ada a Pateco do Bao ate Janeiro, aos 90 da
Ostabr ds 1887, 66.- ds iadepeedeneie e do im-
'<' PuBCBsa IsrsaiiL Beearra
F. Bel Ulno Soartt di
Aetaid m poder eaceoilvo
DECRETO N. 9790oa 17 aaccieaao oa
18S7
DA instrnecdos para exsrnclo do Decreto L gil
i s. 354- Oatabro de 18
A Princesa Itape i nucos d
aaraaor. ba por bem, em o,erveeia ds 1-gi.latii-. a. 1940 ds 14 de Oatabro de 188
2.a Nos distrietcs que elsgerem somrate qos-
tro oa cinco aembro, o eleitor esereveri em .na
liita, no primoiro easi, tres nomei e no cegando
qaa ti o.
| 3.a Para preenebimento ds vegas de mem-
bros das mesmas sseeabln, votarA eida eleitor
ea um oa dooa nome. sendo aaa oa daaa as va-
gas, e pelo modo estabelocido neste artigo e no pa-
rsgripbo antecedente, se as vagas forem tes oa
lia
| 4a Coosiderar-ie-blo eleitoa membros das re-
ferida Aasembl o cidadlos qne reunirem a
maioria relativa ds votos doa eleitoras qae oncor-
rercm i eleiclo at o numero que ao respectivo
districto coober eleger, sendo para esto effeito
SUdos os votos tomados ea separado petes rue-
da aasembla el-itoraes.
Art. 2.a Pode eer eleito aembro do Asstmbla
lasgiilativ Provincial eidadlo qoa. embora nio
ridete na provincia, nella tenba nacido. Na
Ma diste reqaisito, adi.peniavel a eondiclo
igide os tegiatepto vigente, a saber : o domici-
lia p'oriocia p r mata de doas annos, tarro a
fas saaruista : ates '<~
grapbo uoic-. Pode ser eleito mimbro da
Aaseab'Aa Leglslstira da provincia do Bio de Ja-
oeiro eidadlo residente na corle.
Art. 8 A eleiclo doe vareadora daa Cmaras
Maoicipees seri frita p-'lo mesmo aodo estabele-
cdo so srt. 1.a
8 o numero ds vercad .res exceder so mlti-
plo de tres, cada eleitor addicionari aos doas ter-
co aa oa doss nome*, conforme tr o excedente.
Aaa i o, se idr 17 aquelle numero, o eleitor votari
ea II aoaes ; se fdr 13, rjtort en 9 nomes; es
tr II, em 8 e se f3r 7, em 5.
Paragrapb oaico. Para preenebimento de ra-
gas de voreadores cada eleitor votari pelo modo
tab*lecidj.oo j 8* do art. 1.a
Esta dlipo*oA> A sppUcavel As eleices a qne
e tenba de proceder para preenebinvento de nm
en man logares i ds vereadores antee da poca
marcada na lei para a prxima eleiclo geral das
Cameral Mnniciptes. ,
\Tl_ 4. Formir-se-ba meia e baveri eleiclo
par sonadores, depotados i Assembli Qeral,
membros das Aiiemblis Legiilstiras Provinciaei,
vereadores e juises de pas ea todas as parocbiai
creadas por actos legislativos prorincine. ato o
d.i 31 de Dcsembro de 1886. v
Art. 5.* A eleicCes se f.rlo :
1.* P-r pirochi.i, qoaodo sstai formrem om
e dstrieta d pa, qaalqaer qos seje o noaero
de rteitores nellsi ahitados, eom tanto qae este
numero nio exceda a 250.
,1.a Per districtaB de pas, qualquer qoe seja o
nnm.ro de elettores ntlla al atados, con tanto que
este numero alo eja inferior a 20.
3.s Por srcoei de parochia ou de djaarito de
p.., qomd) a parochia formando om to districto
ii pas, oa o dirtrieto, eontiver numero de eleito-
r*s excedentes a 250. C.da seer,ao devers r?rm,
contar 100 aleit res pelo menor
Art 6.a A sttnboicl} de qoe trata o art. 216
do citado decreto n. 8213 ser exercilapelo jais
do direito em virtade de reclamacio qae lh Idr
. .juntada dentro da praao de 30 dias, contados
do di ds apurscA') gersl dos votos.
0 Birij de Cstegip.-, do cooaelbo de iioa Ma-
gestade o (aperador, senador do imperio, ipresi-
deste do eoaselbo de ministros, ministro e seore-
tario dd Estado dos oegrocioi estrangeir i e inte-
rino dos do imperio, astim' o tenba entendido e
faca etecotar. Paludo do Bio de Janeiro em 17
de Oatabro de 1687, 63- da independencia e do
Parre tu taraau. Bsaaira.
Bardo de Cotegift.
lalsterlo do iMperlo
Por.m agraciado* : cora a grao-cruz dt ordem
da Boa, o cerdea!'Mariano Baapolla del Tnda-
rojoom a grao-crot da de Christo, o monsenhor
l^aig Msccni: com a commenda da mcsioa ordem,
aonisobor Francisco della Volpe.
lntaterlo da alastlea '
Por dicreto de 21, foi aposentado o canselhero
Franslsca Manan!, com os vencimentn qne lbe
cotapsiirrm nos termos do dee. o. 8,309 de 9 de
Oatabro de 1886.
Por decretos de 21, foi removido o biebarel Jo-
se de Ar.ujo Bscllar, da comarca de P'.oio Alto,
de 1' entrete, na provine de Mini.s Oerav,
para a de I. uau, de 2' entrete, na do Bio de
Jtnairo, e nomeado o baebarel Joainiaj Bento B-
bsire da Las para o logar de jais de Jireito ds
comarca de Ponto Alto, de lentrais na prorio-
ca de ainas-Qeraes.
Por doeratos de 21 f.rcm nomea '.
O baebarel Pedro Alvaro Rtdrigoe* de Albu-
qerque, pan o lorex ds juii manicipal a de or-
pblos di taraos de 8. Benedicto e 8. Pedro de
as. na provincii doCearA
barel Alvaro Qnrgilde A lene r, para o
lagar de jais manicipal e de orpbios dn termo de
ja, na mesas provincia,
baebarel Tito Celso Corris Gessr psra o la-
gar de ja barradas. Matheos, na provincia dci Ef
Santo, fieando sea effeito a ras soteri
para o termo da Palmelra, no Bio-Oraide do
pbs de Carvalbo, p.
I de jais municipal e de orpbios do term
Bellas, da provincia de Peroamboco, fieando sem
eff-ito a so. anterior nome-co para o termo do
Bio-Novo, em S. Panle.
O baebarel Alfredo Pinto Vieira de Mello para
o lugar de juix manicipal e de orpbos do termo
da Palrneira, na provincia do Rio-Grande do Sol.
O baebarel Antonio Jote Ljpes Filbo, paiao lu-
gar de jais manicipal e de orpbAos do termo de 8.
Domingos, na provincia de Qcyas.
Foi exonerado a pedido, o baebarel Joi Auto
nio Coelbo Rama!bo,-do lugar de juia municipal e
de orpbios do tormo da Barra de 8. Matheos, na
provincia do Eiprit Santo.
Porm declarad., sem effnt-,. oa decretos de 15
lis moni-
ga Orn-I.at, do termo do OroW psrao He MaracTi
ambos oa provincia da Babia.
dem dem baebarel Jet Vicente Tanajura Gui-
mariea, do termo de Maracas para o. de Orob,
ambos na mesas proviaciaj
Por decretos de 21, foram reformados no mesmo
poito: o coronel Feiisberto Jos Pinbeiro, com-
manianta soperior da comarca de Monte Santo,
na provincia da Babia. A pedido, o coronel Jos
Math.ui L -ite Sampaio, commandante soperior
da comarca de Larangeiras na provincia de Ser-
rp-
Foram nomeado : teoente-corooel cammandan-
te do 11- b.talbio da reserva da comarca de Ma-
manguape, na provincia do Cear, o espitio An-
tonio Baptiata Ferreira Braga, a
Teaente-coronel commandante do 42 batalhio
de infantana da comarca de Pacataba, na provin-
cia do Ceari, Ignacio 8oares de Alm ida.
Coronel eommndanto roperior da comarca de
Laraogeiras, na provincia de Sergipe, o capiti
Viceota Luis de Oliveira Bibeiro.
Envin se aos presidentes dai provincial a
sectate circolar :
Convm qoe V. Exc. remata com urgencia
a esto secretaria de ea'ad ama copia de quaes-
qoer lea co regolsmeotos sobre locacAo de servi-
da domestico, que teabam eido publicado nessa
provincia em virtude de acto da respectiva aasem-
bla, do chafo de polica ou das cmaras monici-
peea, fasendo s remesa a medida qoe obtiver a
copia de cada um desses actos e com a ioformacio
e ccniderscoes que entender convenientes, tendo
em vista os seguiotcj pontos: 1- matriculados
criado e averoaces ; 2' trma o condicoes do
contracto ; 3' penalidade ; 4- proeeaso e julgamen-
to d ioiraccio, competencia para o meemos ac-
tos eexecucio da seoteooi .
flialsterio dd lrleultura
A's presidencial de provinei., salto sa do Ama-
sones e Oar onde nio ezistem eeeravos, expedio
o miniterio da agricultura, ante-bontem o aviso
rguinte :
Illa. Exm. Br.Tendo ebegado ao mea cdobe-
cimento a noticia de bavemm sido imcriptos na
matricula dos escrtvos, em algons municipios, in-
dividuoi slfomados condicionalmente, senlo no
cmtaoto declarada ou averbada esta condicAo, con-
velo qne V. Exc. faca saber ao encarregadoa da-
qaelle registro qae deve Eer encellada a irregu-
lar matricula do taes individuos, os qoses, sendo
de condfeio livre, nio deviam ter. tida admittidoi
no rol do eeeravos, segundo explicramos avisos
do ministerio a mea'cargo, de 14 de Abril de 1873
o 80 de IJtii aasb ultimo, e os do ministerio da at-
ienda, de 8 e 15 de Jnnho de 1872 e 10 de No-
vembro de 1886.
Providenciar outrosim V. Exc. para qoe me
ejam tranmittids as intormapsos qne torea col-
ligida Acerca de facto dcata natnreza.
Deas guarde a V. Eze.Rodrigo da SUvj.
a
rllnlslerlo da Cuerra
Foram transteridos : do 16' batalhio de infan-.
taria para a companhia d meama arma da pro-
vincia do Rio-Grande do Norte, o ti-nente Ma-
ooel Alexaodre Peaua do Mo lo; do 7- aipda de
infantana, para 0*15- da mesina arma, o alteras
Benedicto Marcellmo de Arsojo e pa aquelle
corpa o alferoa do 5- tambem de infantaria, Car-
los Augusto de 8oasa; do 17- batalblo de iofan-
taria para o 5- da mesas arma o alferes Altino
Oiai Bibeiro.
nlnserlo da .Harlnha
Teve ordem de destacar no arsenal de marioha
do ParA a 1' teen ti Pedro de Oliveira Santos, o
qaal deve servir de .judante do iaipeetor "em la-
gar do 1 teaenta Felippa Frnsndea de Castro,
que passa a substituir, durante a sos ausencia, o
capito de mar o guerra Joio Gomes de Paria.
DE
o ve rao da Provincia
DESPACHOS DA PRESIDENCIA DO DU 27
OTCBRO DE 1887
Amalia Mari da ConcelcAo.Informe o Sr. di-
rector da colonia iiabel.
Alferes Jos Rodrigues de Lima.Informe a
cmara maoicip*I de Quid >pi.
Cspitio Maao'-l da Boeha Perras de AzeveJo.
Encaminbe se, devendo o opplicaate pagar o
porte ni iiaailii.ii i dss cor re i os.
OiiveiraXsitro 4 C.Informe a lirnsbr mani-
cipal do Becife.
Joa Gome, doe Anjos e Manoel Rodrigues Lima
Oldrado.Selle o recorto, e velte querendo.
28 -
Bento LeitoEntregoe-se a certid&o que acora-
panhoa o ofticio do jais de direito de Cimbres de
18 do correte.
Faria Sobriano A C.Bim mediante recibo.
Alferes Jote Eliiiario dos Santos.Ao Sr. dire-
ctor do Arsenal de Guerra para fornecer a vista
da sas informacio a. 1360, de hontem datada.
Jote Medrado Francelino PortoEutreguc-se
esto requeriments, *
Jas PerrWra de Andr.deInforme o Sr. Dr.
jais de dimito do 2 diitricto criminal do Becife.
Baria Cavaleaate de Albuqaerqae Bocha.Ia-
forme o 8r. inspector do Thesouto Provincial.
Secretaria da Presideccia de Peroambu-
no, 29 de Oatabro de 1887.
O porteiro,
F. Chacn.
Hetajrtlcao da Polica
2* sectjaeaSsilif. 990 Spcretaria de Po
licia de Pernambaco, 29 de Oatabro de
1887-IlluJ. e Extn. Sr. -Participo a V.
Exc que foram hontem recolbidos Casa
de DetencJU) os agames individaoa:
A' ordem do Dr. jais substituto, do civel, Ma-
nee! d Sitos Bastos ou Francisco os Srfva Bastos,
cobo depositario infle!
A' ordem do snbielegadu da fr'guetis do Re-
cito, Manoel Frsocisco de Oliveira eMsnoel Alves
deS.ans,pr dnturbiss
A' ordem do de Santo Aatenn, Bellarmino Fran-
cisco d Silva, Emilin Jo>quim da Silva, Jos
Faustino Bibeiro e Bita Mara da Concelo, por
diitorbios. .
A' ordem do do 2.diitncto da fregoesia de S.
Jc-r Joio Bilvino da^ailva, por dilturbio.
A' ordem do do Ia dittricio da tregueeia da B
Vista, Msnoe! Antn* dos Santos, conheeido por
Ssntinj por diiturbiot; e Baymnnda Francisca
das Chagra por embriagues e disturbios.
No dia 19 do correte mes pelas 10 horas da
manhleno lugar Boa-Eiperspc. do districto de
Cimbres, noB,c Manoel Jet Ca-
d,o, aosboeido poi Msn > trai^ei-
ransaoM eom um tiro, a A rtsirn Barbosa.
i ~, facto para all se dirigi fea proceder a vistoria a
mais diligencias ^tcommendadas por lei, e dili-
gencia c&ptorar o criminoso qne se evadi.
Na madrogada de hoje os ladros penetrara
no interior da casa n. 54 roa Dias Cardes,
onde reside Francisco de Mello Braga e sua xaaai-
a e condo8iram 22 ceroulas de brlm, 1 camisa de
mella do cor, pertencentes a Costa & limaos ea-
tabelecidos. roa do Viaconde do Inhaoma pare
quem trabalhava, bem como um relogio de cinta
do mesa, om vestido de merino e diversos estrs
objectos, calculando-se o prejaiso em cercado
c-.nto e cincoenta mil ris.
Oa laiioes para coaitgui: sbu intento levanto-
je^^j^^t^lL-U^aaaite^jsaa o auxilio de aaa-
tmmjm^HmW arArelbante
Um nlho menor 'e Beaga que dorma na sera
da frente, acordando vio 3 individuos de cor clara
nao dando signa! de alarma em consequencia do
mio de qoe ficen possuido.
Convem notar que ha doas mezes dea-se nsqoel-
la casa ama Untatira de roobo.
O subdelegado respucti\o tomoo conbecimento
do facto, tes proceder a vistoria e abr o compe-
tente inqoerito policial.
Pelo Dr. delegado do 2a districto da capital foi
recolbido i Casa de Detenoio o individuo de nome
Joio Valeriano do Bego Brrelo, conbe cido por
Sinh Barretto, como pronunciado em crime de
roubo ds orvallos na comarca de Olinda.
Deua guarde a V. Exc Illm. e Exm.
Sr. Dr. Ignacio Joaquim de ouza Leao-
truitj digno 1' vice-presidente da provin-
cia. O chefe de poliois, Francisco Do-
minques Ribeiro Vianna.
'------------*-----------
Recebedorla Provincial
DESPACHOS DO DU 21 DE OUTUBRO DE 1887
Polman & C Crreia L)bo rj C, Jos Me rei-
r de Souza Pinto, Charles Pluvia 4 C, Viieon-
de de Itaqui do Noria, Leonardo Magalhies & C. r
Frederico de CSim.
28 -
Manoel Tavarrs Ferreira.Certifiqoe-se o qne
crn.ta'r.
Andr Affonso & Filho e Albino Ferreira des
Santos.Informo a 1* seccio.
Augusto Marques.A' 1" seccio para os devidoe
fias.
Jos Gonoalves do Oliveira Mnniz, Francisco
A. de Albuquerque Mello, Maooel Gomes da Co-
nha, Mello or. C, Viuva Adolpho Marques de
Santos e Antonio de Soasa Bras.Sim.
Manoel Teizeirs & OIndeferido em vista dr a
informaces.
Jo; quim Goncalves Caecao & CEm villa daa
informaces nada ha qoe defer-r.
Dr. Antonio Bruno da Silva Maia e Matates
Gome Fern.nde.--Informe a Ia seccio.
Joaquim Goncalves & C.Deferido de aceordo
com as informacrs.
ajifHO D PEBAMBUC
EECIFE, 28 DE OUTUBRO DE 1887..
Isiotlelas do Pacifico, Ro da
_ Prata e sal do Imperio
O paquete ingles Nevo., da Malte Beal, entrado
hontem tia tul, trouxe ss seguiotes noticiaa e ae
que constata da rubrica Parte Qfficial :
PaeiOco
Datas de jornaea al 30 de Setombro, e telegra-
pbicas at 23 de Outubro :
Os jornses nada adiantam .
Na corte foram publicados os eguiutes tete-
grammas :
Santiago, 20 de Outubro.
Acaba de fallecer o coutra-aimirante Cpadell,
que se distinguir na ultima gaerra com o Pei.
La Pas, 21 de Outubro.
Bebentou no sol da repblica urna ininrreieio
entre os indios At agora a revolia se esteadee
a algumss tribus pooco nomerosai, e espera-ep-
qoe pona ter fcilmente abafada pelas toreas
mandadas pelo governo.
Santiago, 23 de Outubro.
O governo chileno approvoa a convocSo feita
eom a Repblica Argentino, para regular as coa-
dices de trafego mutuo no railway transandino.
Bio da Prata
Datas de jornaes at 16 de Buenos-Arres e 18
de Montivideo, e telegrapbicos at 23 de Oatabro:
Foi publicado o decreto do poder execotivo da
repblica Argentina, relativo i apreBentaeAo se
Papa de fre RegiualdoT.ro pira biapo de Cr-
doba e do Dr. Srrapio Gallegos para igual dtas-
dade na diocese de Salta.
NotKioo La Nacin qoe o poder exceptivo pe-
dir ao coogresso. na actual eessio legislativa, a
creacio de dona novos bispados, nm em La Plata
e out.ro provavolmente em Tucaman, fazeudo-ae
por pese motive, nova divisio de dioceses catre a
14 provincias e os territorios nacionaei.
No da 9 do correte mes inanguron.se Bulemaa-
m nte, em Buenos-Ayrea, o^asylo de caridad,
fundado sob os auspicios da Sociedade de Miaeri
cordia.
A cmara doa deputadcB ao congreaso argeBda-
no approvou o projecto da terro-crril dt Bueaes-
Ayres e Montevideo, apresentado por Stant, eco
a claubula de w duear a cooceasao se dentro dn
umanuo nao tiver obtido a necessaria autorissein
do governo oriental.
Em Baeurs-Ayres foram recebidos teJegra-
maa do Brio de Capauema, noticiando qne se
achara em estado de perfeita e&ude o pesaos! da
cemmissio de limites.
A Patria Italiana, de..l6, denunciou que a po-
lica da pravincia de Crdoba maltratou, seinioe-
nhnaa ratio, a varios operarios italianos inexfca-
livo, que se achavam reonidoa em om armasen..
A polica, segando diz o citado diario, disparos
tiro de espingarda, matando a um dos italianos e
feriado a vama outrof.
Contra a espectativa geral, depois da carta-
manifest do Dr. Herrera, a convenci colorada,
uruguaya rejeitou, por^rande maioria de votos, a
idea do aecrdo eleitoraf e adopten a seguate re-
solncio: ._
A convenci do partido colorado, na reumso
celebrada hontem, resolveu por maioria absoluta
de votos, rejeitaatodo e qualquer pacto de car-
cter eleitorTcom oa partidos adversos, pe* ao
que importa um acto de evidente mrooralidadr
poltica; mas tendo o nosso partido condemnado,
no aeu programara poltico o exclusmimo partida-
rio na coinposioio do corpo legislativo, a conven-
ci resolveu tornar pratico o principio da repre-
sentacio das m noria qua aempro tem figurado
como lemma da nossa bandeita liberal ; e cao
esse intuito, inspirando-se em alto e patriticos
propsitos, sanecionoo as.seguiotes proposicocsij
1. prestar seo voto elel^fo de orna minoran
proporcional dos 'partidos nacionalista e cooBtitn-
ciooalista ; 8. delegar ua commiasio directora de
partido colorado a inemndenoia de assentar e coa-
rir na designaeo dos cidadio qae devam vir aa
corpo legislativo, representando os respectivo*
partidos. .
Esta resolucio caosoo peaaima mpressao na
animo publico : tomando oa partidos blanco e oa-
cinslista a/eaolueio propoata como orna esmoaa
vergonbosa'qae nio era digno nem convsuieatn
acceitar.
Na residencia do presidenta da repblica besve
urna reuuiio politiea, i qual comparecern ea
Jos P. Raaires e Joan J. Herrera e gene-
ral Lus Eduardo Peres e Tbomaa GonmeoiOrr-
0 presidente, lementands o prooedim.uto da
1Diario de ftraambucoD* ; 30 Oatabro de 1887

visca.-, rnavtiea cnvWar re eraKres
para pwdiu o aal frito eeaasgeir es
|m d* eoociliacio.
Csreehwea aioese, qos rio a aiwin de
rresecia do Ja* Herrera.
Z Aset, 4o Beeoc Arree. pobJitxo. ti a-
giratei infamncoei de amtericV
. Nio be eovidade na aitoacao do gabinete.
Competa bar minia entro Tajeo o Herrero 7 Ubea.
Todo oe arrtujtri ea alt. racio do retoluoio to-
aorto'rilo ceeveargo do partido) estacado, o do
msoeire setiofetverie por o estetaie do pees.
BMtarccidu certa* atavia de* oppoavaeMts* se-
ateca o r stabelccer-ee a osabas.
a CcasUtuaioealioBsi Manee qoeriea era
tu o presides!* Aaaa. eeaarcao eootoa poj*o*o
atorad* A aristosa dea d-tca osados 00 ciipo *
deetiteiclo do Bb^otro do goeneo 00a teto de
vaidade o totee^oras^ poaMae taB
aeato inhbil.
Fe lmente redretioea, casdserteaele-i
designar ai pooooai deaoea partidoa qoe
a asecha o amera rotado pela conreacio colora
Je, cosas mao do dar rrpreetntacio is aleonas.
As rcaolaeoea da convenci, dignas e nobreo, dea
pertaram M roa por porte da oppoaioio. Nao
acredito que Tajea ebegue a ter aa iastromeoto
ineonoeieate, ara qoe caa rm eiiadao ooaao a qoe
ibe amana sraaaaeaeto, porque 00 o fiaooae
partid. .. .
A qaa'ie poltica da actenleada oaa MaatoTt-
, te taieedo a vsraveiaeete, eegen-
loe o. 11-1, eo Dr Jos
p. atoarte a o atoa tai ge* a do pioaidaate da re
Mmlia 1 Tajea.
>aablrcad*t aa edito 01 segeieta a>
EvaageJista Josa de Mirado, qti se sebe es se-
aaaaavMa.
No Ajaparo oi totopoiado cadver do E
dr.go de b'oan, viriecaee os sseaeae oaa do
tacto lora a aerto sanadlo tofohs siasiooooe por
soviooosotalo proa asi do pelea aiJiaiasatns ees
be laca iasoosseiralsita mioidiaese
-Ea Tatakj o 8t. Joto Geoda Piado
MaUo eaaeedoa lieasede a 80 eeereva qoo pa-
sea, eco a eoadioio da Ibe prestare eervicoa at
14 da Jala, de lee*
Ea atete da Oeavaioaao taataa owoida oa,
ao asiesen, o hl
jre, 19 da OataWa.
ida a resele da aaa arearliaMi oaoaa
remora ti vo da inoeaeadeaeia da Repo-
de a-
, 18 s Catabro-
O Da .tosa radra asara ooereToa ai
denle da aUaoaea aaaa eerto, aa qaal
a*s apartido ecam tostJ sottaator o
aiaee apa oa ota adversaria o ozotaai
ara do depotador.
O aeaaraJ Tajee reepoade 00 iHuetra ebefe po-
ltica eo carta rrauaeo dea ota patnotacoe oea-
taaa d~i o i-rraae laaaitaoUado a ea artes do
neo tedee eo posesas sabertt aagvagar-a oa aa
graodea e prooperidado da Rapa Mae Onoor
tai.
CaaaU qao aa aegoeiooooi dipioatacaa entaJ
ladea oaa o Braail para otea eooreaci> aanitana
i.a||n monto beei encamina*.
BoeDoa-Aprea, 18 doOoMbro.
Cabem eopiaeo oaoraa aaa regioee AoJinao.
A praviaeiaa qoe a aebam praxiaaaa
dea offreo maito coa aa nondaed**.
Ai colbeitas eatlo ariaoaeate cofnorom-ttWaa,
aa 1 iiiaj"1Ia-* eortadao a 00 traboJbo ioter-
roorpidoo
0 Dr. Do-aingue, enriado extraordinario da
Repblica Argentina na Ioglaterra, reeebea do
gorori-o i*ir---o> para titear entro- a lepobliea
aa cearreaio uataanaetonai leiegrapbteo.
Moalooidoo, 20 ea otobro.
O preaidenu da r-puoiica, goaerol Maziao Ta-
jea Aara-aa oe eoagrooao orogaope nata m-naa-
gem, eomn>nnic ciacoea entre eata. reparbiiea e o ParagoaT para
aaaar oat oaneeaio oaail.rip; o poder exeenti-o
para lerar a docd fia eataa oegoeicot ooata oo*a
o apato dea rapaolentiera danaaio-
Boeooa-Arrea, JO da Oatabra.
Prinoaioa a aa ceapeana a toeqaiar oa car-
oeiroi.
Coaata aao a qooatdarle do U, cortada eete
anaa, er etnite laforio* 4 dee toaoo aateeedan
bm
ictJe te-
Oairee-
daa-iu as prriaaao
Jateo Iasjask Mor
r&%JOZ$*m
laterr
Cttf-Sao,
eira-fioaa nteaoa do trra,
oa dellea, da oieionalidade
at
lotaraaeiooae pala ota
Acbaa-ee laUrromptaao aa
baaaMoas
toe.
Mat-ee-asao, 21 da otabro.
Vaho wpecoladorea da bolaa de Mcniarideo
xpad-raa MlegreoscDa pira Looctrea en qoo ata-
rea o eaodito da KepaijUca Orioaui.
O pceaideoU, ge-ural Manato Tajea, aprnaoo-
m en mandar detaentir -atoiaaoleo teiegrta-
O aea oseado ora
Na
dsssbce
dundo*
eaoicndo a a.rt de
talien*. .a,
C-aaoearea os trabajaos do -^otadavaooso de
trbos da liaba terrea Icatiboass, a partir ds es
Uoio da L-ovoira, e ji esto corridos atis <
m-troe A sbartara do lofto est *
Iutibe, deveade isas pri*siSa oa
toda a eia |iuioiiMS Da Caanenao partir pira Jagoare os raa-
prerteiroo do proioairaaKaU da tetrada ble7>'
doqoeile poato i eidsde de Uberosa, bVa rNeapso
8?*tt P. BsMhbati, tot-aado tmm> tra
balbadores,lendoidojAaaisS 0. l^-f-
rao dio dera ts -ido ioaatraiadoe o t-abalaos
a:m da poota do iegoira.
%m Taobet, I > eeeado por osas eaeeav eJ o
8r Maaoel Baae da Mofa, es>> estad e gnrtv
iato.
Na fateoda do Parodao aaeie-pio da deas
Conee-oe, appareeer, be d-ee, oota eadsila, earro-
gaads a-tbxea 00 braoos osas psraa4sem.es
feeoa.-asic.da Vesitao-a-* <*V+ V eriaa-*
Tora eageiuda a so rjereee a dororaraoa-
Befare 0 >iarr eiuoarit, 4o 8S :
B>ate grave Com. oualiro aa oidade qos
deoapporaera aa iad-vidao qao, eooi o aa peses
de Santos, prrav* 00a giaadas ti-ata 11
Alguaaas vendes di* e la-pao para os rep-
blicas do Prata, sacros para a Borspa : o qos
corto, pora, qoo aaa est aoos eto S-atoa, asrs
ea Geo-jiioa-, aea so Rio, os teso agir* para
onda a di versas possoas drsse qoo -ogais, o pors
onde boateea foraa enviados arsitus lilugiasaii,
pedindo no'.ieiaa aoa-
> Disse qao ease indi-ida? d ovaltadlsiiaoa
prejais-w, aetU oapiUl, ajas oe joiai e de fi
fasidas, e, ao IsoJasiiii, a rente iaaaadeiros oaa
qoem uve trasaaaeora de eata.
> Daaeoeeta
ras, g-Mrdaade
cnegarea ao
Sobre a revotta dos
O Oiaiia Merca/,' do 18 :
< Sabe-ooe qoo eo eesravos de di roas taaeoda
e^BN-eipio de Copivary os sabltvaraa sat*-
bontea, e, sbsndonaud > o trabalbi, aeg jrraeo rea-
saaas pan o Batte de Yta.
Deou wsal-s?do, ot-gsodb aos iarwiaaa, foi
enviada oa aviso por lilrgriaaa para o oVlegedt
da peiiea do Yta. sao atad00 des procos so ea-
eeairo dos eeeravea.
a prafas ueK-aaenoS araadeo r r-rlte, oa-
eootrtraa aa eotraam oes peqoeao gnrpo dos re-
gitivoe, aos sjaies torea vea de pnsao. L>a
depois e bogar asa, porea, eo oetros osc-avos, eojo
aoaere, ae qoe noo dina, era soperior o etato e
ciaeoea-a, eovotveraa ae praeaa, deea 1 aa-aar-aa
4saa-4sraa-aas do todo a roaps, espeaesado-as
ctr-o 4o sejfto, takosdo 4o aata, ssabarsa de o
malar. O qos cesto e qae por orJoaj 4o osa
tarpa 4o osa--aleara
Ao vahar "
re ti roo,
trads!
Aaaro,
apo de 40 aegtoe o negra, to
gropo ao CU aigios a aig, 1, <
boabro, qas airar ais va a villa
. 0 gtand|T*rpo de fogivoo, qatoae-ea
trente a esvallaris, ero grande algaisrrs ,e besa-
diado aa na araea, bradava, viudo aos as-
goles jostrada; iberdadt oa morUVivm o fe-
Ciiiloii- Is-rf -sa-paase ratt pn/erimo morrtr
iodo*
. Esa o Dr. ebeis do pillis oaom
aio eneoaaroa n-nbom dos fagUot,
baviaa toaade
ana a aaooaanas o.-cupja a aior pu
m tards o fot aaito ioteresoaato, pota poda s
* jes-tr-saaaaoaapo dabaukaa: farido, t
*- nada faRava ; todo Uto paraprevar o aberl
SIS CJD4H
O
1 polo vgtno do Boato
eaterradee as eeostterio daqeellt
vtOa.
. As sjsprn-ads Maaosl Aatoaio Isrta foiUt
ss boa-as aitares, daado a f jtcs de eavillara 00
descaraos doeatylo, Maaosl Aotooio ora casado s
Hcettc-a 4o UfaV, esa treas aspsesal, segeia,
para B. Beraarao oa para Beatos, asa srss de
W piafes, oeaanados pelo'Br. eoroo'l Ciato *
Mello. ____
'4owos-esti a a-essa fone:
. A laprwwa YUam, 4d boatea, drsoaatar-
Ibe qae parto doo aegroe fas-ideo sio ps-roatoala
sos f.aenderros eo Bra Aatoeso Dato o Boato Dios,
crae flcarao easaae eaes propiedades ratulilite
sbaodooadaa E acaietoenfa:
Os eorpoe de efic*o foraa fertos, seis cjoi-i
dorado leos es teriaeatos dos pilieiaea.
caacnlo, que na vetpcrs .a faitopgc^
par gareatia oa cidtde, Joi sobstituido
vadaaae-rp-ee-).
a Gratos ao sol- a teaVilade do Sr. Vaeaad*
do Paratbvb, qoe t -a taa-aio p-ovilenciss, a po-
policao est um piuei tranqelitada, te boa que
reeeio de aa aooteato piro ou'.ro o repotioio di
o.-oarr-acial do 16
_ Alada oacrevea a 31 o CorrtU Paul tlano :
tjobre os faeto* narrados ea o nono nuna;rode
18 t-moi a acreaceatar :
Babea do- a qoo os revoltosos tiahun toasdo a
travessia da estrada relb delrpara Saoto Aaa-
ro, coa escala pola Cotis, a foraa do 10 praaesa
asTBllariadeliobaqae foi te sodada p*rap-oadol-os
alcaocaado-oe 00 logar denominado Capell;ob,aas
proxiaidadea de Santo Aaaro, ea om desaladeiro,
os revsJtooce, protegidos pslspesifij, agy-rsdksai-
a'*, resaltando da lacla a Bato do aa eaidado o
de oa aegro. ____
Toado o Dr. cuete de polica aviso do-ojsssnoi,
parti iacootioenti coa deetno iqaelia villa, seca-
aanbadotle 70 praeas ao aaaiodo ooroool Otate
o MeUo e oopitij Eugenio Augoslo de Mella, es
qu-*e all abogando eoeontrera-a a f jroo i* de
volt, por alo terpodido impedir qae os revoltosos
divididos ea diversos gropof, se djiigusea pala
sstrads ds B. Bernardo.
Team eatlo o Dr. obefe de paliaia, ela d
sacras, ss -aovideociaa nocen- ris para qae tacaa
perae 4eliet>aos cadveres.
riada podem* adiaattr ate a bira ea qao es-
ereveraas, 00a relaeio ao resaltsdeda.peraeBaisla
dos revoltosos.
Dooon dirifiraa-M paro o palacio do !>-
aaaaa onde na ssplondido alaoco foi offerectdo a
sea aagratade (16 peosoas tolo). A visita
fcitassaborajjcuio.capa a a.ior parU da
aaa
mirto-,
-provar o aprfeieoa-
roeiito das ligadurat, etc. 5 os vagoes para m aa-
boikDciu tio prtticos ; mm, todo per!
A exf-Mioio de ferro aaito latereaou mollea
94 de 8ilsabro.Bra a tan veraario 4a adela
deimsorador Pedro I. aVaaa-a) aa ajas s
t kores ; o iaporadr reeolbsaas ib ove-a do
ir oa ver aaiica como d oostasse. A iaperitrss
da Albasaaba foi visitas sosa
35 de aatoab/o Pasooio ao
efajotaai cade se acbam 11 rabj
da aWnb-o.- A's 9 1>4 a aaobl eaa-rea o
da A-leaauba. O aaooo impeinda a-
rsoto de Li-
e HX disst-
Ua Una. Bo-roaa e Ae ib nali, sota aMMM oc-
tsalsseate addido scaatifico Legaclo Oriental
no Rio de Jasteiro, foraa noeaeaoos delegados ds
BapoMiea para os estados eisolineos qae devea
servir 4a ptaliaiaoine aa oogociaco entahiladoi
et-tre o Brasil e o Uragoaj, para firmir oa coo-
Baeaoa-Ariea, 31 de Oatubro.
E- pro-ravrt qoo oe Dra Attigael e Saiioi a-
Moa B-esandoo -alsgadoo tacboieoe da Bepnhli
Argeertaa iiaaaiiainii saaitaria nter
qae deve reasioac ea Janeiro proiimo.
Bacoca Ajre, 39 da Oatobr .
Na inri' de bo->taa, na caira dos desasados,
o Dr. tjeballoa proouacioa am importante discurso,
om que demoostroa a nsceeaidade, para proeperi j
dada e s-tgraodeciaeau da R pablica Argeatioa,
de aer quao'> antea decretada a grande natura-
liiacio para todo o eatraogeiroa qae varea es-
aa-sleeer-M no umtorio argentino 00 aelio resi-
airela daarto aa certa numero de onnoo.
A -saioria^dt imprensaapplaode o dueorto d -
tasa-otado.
Atenapciu, 33 de Ootabro.
Poi eanelnida entre o Paiagaay e a Franca am
tratado do 1 naaiiei 1 o aavegoc-Lo.
O tratado vigorara logo qae forea trocadas as
respectivas ractificaooeo.
Pasan Arreo, 23 de Oatubro.
O general Rasado, aioiitro da guerra 0 da aa-
riaaa, aooapanaado de oa reoreUii-i e do otn
aj adn te do caapo, parti boje pera o Paraaa,
aaas eai vioitar a rip)iao 10dealnai a agrco-
la, qoo lea attrahUo grande nuaero de vioitaa-
aofai
avatos tt 1. de Oatubro:
.f a da 8 do poooadn, aa fateoda do Foraoso,
pert-ncente ao c*pitao JoaA Carao do Mara*, ao
auoiei-eo di Rio Verda doata provincu, abio
oaa ee-aaa chava do podrao qae oeutoo estragos
e prrjai i.
St-roaads a tempatad-i, eucoatraraa os aora-
doraa da taaenda doto vaecaa aortas, muas
cabra, araras, vea doo o diversre aniaasa.
Pardea-te toda a plante-so,
O boUaceta da eaixa da tbeoeararia provia-
eal at 94 00 posea lo era :
Exercicio de 1886 o 1887 :
gaeriu 212:e85J480
fr,,, 3U:saast69D
8u.doa-tena cap-tal, Qabrial Uosaaonto
4a ataraae PrU.
-oa 4s-aaole sai
Datas ate 16 do Ontooro :
At* fias de eorreale a
rada oa api i al a ilromiaacio pelo los el
Refere o Coaaorro, do Ltvroaeate,
argento da polieia de Rivera aooap
toas prtats psastna aa terntorio brasileire, st
a sana do aa aaivieVae eaaaade Falso a Lasioo o
sM atedio o eoedasis para airara aa eatoosa-
Appotnatrio do Isa.
t os a-aiotptoo de Uragasra-
laQuaraoy ama croado qaadniba de
-aitoaooroe.
ib Cantarna
Dotas at* 19 da Ootabro :
N* da 17, ooila)Jp 11 ea cesado M
triitiisiaai eoeaeqoeoaao. Arbavaa-w aa m
oattboe efe Msaoot Veattrra, aasfa oa qaaa* a
aaoa de 1* oa 16 onnoo ; a ala era
aaTaTTiaiaa nl.ettdo de
Mareare, airea, -aaMbaa-sr-e o 1
aa tasaa attag-do o vestido da
fe.te
,0-0
aasteeiabaaoi
de
c
abado Os!
!
>-* so* 98 do Ootabro:
aaasaeiao de 18 sosa 14 s ds 14
-ate, baava geaa-ea Deas
ssati li lataeaioianBiipi eaTataa-f.
Me oneaion dea Co4io, Meisbo da Freeea,
Maaael do Liaa dea
eei-
:-afcar
Tres dos soldados Lusiti qoe esto grtve-
mento ofiadidas
Oe rooilioai satrasa dipiia aav ilJalu de
Y t pea rm aao llores, paado ea freato 4
cade, sea qao eaeoatrsaaea obetaeala ; alra-
vsssaraa aasaa toda a cidada, caja popaJacao asa
sobresaltada. 0 nono infirmaste aeetaauoaU
qao os isos tocarsa a rebato, paea, alo beuve
quea oe oppotetes .Pasagam dos fag.tivos-
Deola capital aagaio boatea aaa foosa as
vmte pracas, 1 iianeaaaoaiiiiit" moainada,
reatabeleeer a ordea. >
A Provine a de S. Paulo de 90 :
Os sserasoe do Ca-iarj qae, 'paataade pos
Yi, txavaaa colfl co 00a a fbooa
dada ea asa soca eo, farsa slsangides
proxiao a Boato 4 airo pela (atea de o
ojea deata capital parta anto-aoaloa aa aaa aa
eoatro. Hoove raniido nisflisjn, OMrreada oa
Bbldad a aa eesravo >
Como as -arabioes doo oldaea oaaasaea
fogo qasai todas per ntsraa ai proa le veis sa aa
nic&e, flseraa carga da apa de ; fuariadn eatlo oe
esersvos, tunando a direceao de So orno
1 Ck- gtn le a oeticit dssss ateto 4 capital, se
guio ptta Saalo Aotaso o Dr. Cbeas de polica,
a::mpanr.alo da oa medies s aata terca coa-
poits de todas as pracas de fVaoa dupooiveis,
sendo s gutrd* dos ediStios pabrleos fetto pela
polica.
A 7 1 \> borss da noite segois para 8. Ber-
nardo oaa torca de 70 priesa eomaaodada
loa eapitfes Caoto e Mello, da eavalraria, o
genio de Moor, de infamara. O eneootro foi
om baixio, no sop de na deefilsdeiro, sonde os
ascrsvoi protegidos por om arroio qae os separa|M
da cava'lana.
O soldado aarto era na aaspecada, foi o pr.-i
aeiro qae tente o tramper o arrota ; sendo linca
d, da saUa pelo cav.il, foi anta a encadas.
Bes casado, a deu dooa filbaaos. Os atreva
eatia a-aadoeds rovolvers, ssp a tio -ehngidoa per dooa iadividaoo do cor beaoea.
Sobro o cot.fl.oto eatre saeraeoa a pracas, os
eatrada qoe eondos do Salte .a Yin, ba asi o
egniates paaaaaaal :
O fugitivo pertaeesa sos Isseodeiros Antonio
e Bento Das.
A I oto-sacro ea 8 praeajta a raara-roo-fi cnear
aleada o dea-i no lugar deaeaiasdo Caag-ra.
A popalacao ds Yttt fieos] aaito sobresaltad
oocc o boatos qos oorreraa, tsedo pasarlo do
pre venci toda a o lito de deaiogo.
Segando dis o Imprenta Ylmanm, o rtpirito ds
p-paiaci'} cootija aoorosaltado e prediipoeto a
moa reme-,1o iamieento.
Polo aa lado noticia o Diario Mmamtil, felba
taub -a ds capital :
11-aiVa, no ettroda velaa de Yoa,* peqaeaa
ditt.ncis do -rula de Santo Aaaro, a torca de ea
salaria, ceaaoarlarli pelo slleri Burbs, 00000-
Iroa M eoa o baado de negros fngidos, ao
doaicg, de otgaaaa faseadas de Ctpivsrr e
Moata-Mr. a
Oa negra, qoe esto araados do araa ds
fego e toiees, travaraa iota eoa a forca, ojea a
d-apaaba ds 20 pracas, e caeesaajraa dalrcoal -a
matando oa oidade. A cevBllena astoa ea
negro. C.ntta que 01 negrea eatmebeiraraa-a>
ao aatto, aparando oet asilo do podiiea entrar
aa cidade, e a foros, retiraodoea ba sedea para
peqeeoo distsnci% do logar ds oooflicto, des
tac. u oaa praea qae ve a. teto a desafiada 4
capital avisar do aco-itsetde o Dr. epas de po-
parliraa pora ir Sapa a avallara 60
prometa e eoergicaaeale u> intuito Jj rettabeUeer
a eioueaca ae espirito pobtico abalado pela alti-
ai acootocasotos, eesia aseso qoe euti preparado
para qoalqatr etoergeoeia qae tanta de aovo eer-
torbar s ciaste agnosia, qoo tanto precisa da pal
o toeego. .. .
Prevaleeoao-nos do easrj* para oppor aaa hgei
ra eonteauclo aos cotlegai da iapreosa, qoe sea
darida, por mal iuf-rotados, diasertrn qoe as cara-
bina a Spencer. com qae csUva armada a forca
tomaraa-M iapreetatsv
Nao exseto. ^^
Pelo extae a qae m prooedea e srasasaento
ver6soa-a aa Cate m acbsva sa pafeito es-
testo.
Praeede-M ae raqoerito o rd drpo dests oaa
o feetos pederio ser ooaheeidos sa todas as toas
ainudrariss.
MI* ota Jaaelre
Datos ato 94 de Oatabro:
Pur parte do goreroo de Brasil, fjrsa a-txasdse
s soeoelbetro Nuao ds ladrada a Dr. Araojo <9m
a Laoerda para aa oesoaaraa da trsbetbos preli-
minares de am eoaveaio ssaitaris eotre o Iatasaio
s ns BopoMioos Oriental o Ar-geatioa.
Pa parto da Repblica risaeal, foi nomeado o
addido scieubfieo 4 eaa legaolo da corto o Dr
Araeaavaleto, profesar da Foouldade de Medioiaa o notto imperador
01 Srs Viseoede de Niose % Motto Maia foraa
a-peral o na atolo. Sus a-goatode sbrtora
B*Ta o glorien vethi qoe eettva
todo tuaajiido e-m ate proa/a de eaisade.
O imperada d AHeuianbaett maito abat i),
magro o caneado a sio odia stssinasr ssali
spoisado as aa aagal. Tjdss as satoridadof
d* Badea ss acaavaa reaaida para dar Iba o
pirabem pela tas f^lis ebegsda.
Fji reeebid} coa bradw do alegra e deootba-
eaaeao per parte dapipalacl- Todos 01 oalls-
gtoae eocoloo aadaraaa ao discipola s dii-
ei-nlsj, cerca 1,000, ao eocoitro dj graode
aoaarsoo.
. O aperador da Allemioba *eio ooaprirasntsr
4. 9 borss so nosa imperador, qae 4i 4 borss foi
pigar-lbe a viifto, icompsnbsij dn 3n. Viseori-
des de NfbsB o Mitts Han. A priacess Tbarase
de Baviara, aubriaba da no ta aperatris e filfca
di Daqae La lorie, eeegoa boje ; a gra duquesa
de Tapies e sea filba ieixirsa Badn.
. 0 0r. Ksseaarrt, de Straibargo, vei < exaninr.r
sos mtgesbde ; ach**i graades m-lhorai a~. aaads
d> aperad e pirtio auito laliafeito.
23 de Seteabro. O laperad^r foi viaitar o
appa-olbot poauaaticoi dirigida pelo Dr. Beb-
rep. a-odleo di imperstris da Atlemtobi.
A's 8 bors.s kj-rve eoaeerto aciud Dr. H 1-
hgenlbal, oodese tocoa ba mosiea. As 4 e 50
amato* sais msgeiUdsi o sea seqaito torea 4
esu-lo reeebir o grli-daq 10 < a grj.duqoea de
Badea. 0 aperador voitoa 4 eiteeao ss 6 e 50
aiooto', deata ves coa 01 Sta. Viacoadee do
Niose e Motto Maia, para operar o re dos belgas,
s qaea abra40o ordinlaents ; o grao-daqoe e 0
camarista do .aperador da Alleeiaoba tambera
la estara.
Dd aotte boov represen !*nT,o da Dante Blaneht
eeaf da regatar mente. A'a6 1|2 da n-ite o re
d.i b:lgai veto pasar algos lempo 00 botel Ste-
pbtnia.
99 do gefrmhrj Visftaa reeiproeas ao grito
da que o* gel-duq'iexa de Badea, ao grlo-daqoa
aerdeiro e i gri duaa'ta, as re do balgat, ao
graVt-daque de Basa Weaar, ao principe de H-
be.iijllern, cando coa s princesa D. Aouait, es
brtnbt do iotoeriidor s fita de D. Mara II.
0 prinapo Heorlqas ds Praais, ofl ;isl de ma-
riaba qae ert-rv.' n > Brasil, chagra boje.
30 da Seteabro Aneivaiotjao do oaielai-nto
ds iaparatris ds Alleaanbt. Sais asgatodes e
o prineip* O. Pedro foraa comprimaotol-a, attira
soao ao iaperalor, boje 4i 11 lfi da mtuh.
A' I aora honre almoei ao ca dogrlo-daqaa de
Badea ; atiutirnm ss oasaO mogesttdes, o prin-
cipe D. Podr, o rei do belgas s varios outro
principe. Os aoaos soberanu foram recebiloi
eoa e maior delicada por parto do grao-duqaft
gri doqu-aa, cnb->ra da elevado dotes qoo
reaaiarJo os do-i do ooracao im de urna grande
inteligencto e de um etpirito vivo e fino, prata
o oea vsli-so coocara ao apoao ea todo qae na-
peito 001 nfgscio do atado.
As 5 I|2 Jsatou ea casa do imperador e da im
perstrii da Allemaoha, eaqsaoto o squito foi
convidado a tintar no palacio do grao-duqae.
Cobargo, 3 de Oatabro.
1 de Oatabro.Partida da Biien i 9 e 50 da
ataba : malte gente ao estonio ; o -aperador da
AHeaiaba, o rei doo belgas, o grao deque o
gri duquesa de B-ideo, o daqae berdelro e sea
coueorto, o daqae de Box Weimar, a ttaariitos,
'te, eafia reaoiram-a todo pora .cocoprimentar
[. mti ama vea tasa magestadea.
Em vsurbargj : onde ebegamos as 5 o 90 para
jaaur, a wtscao eUwt atopetoda de gente ; fos-
ee va ladeira ovioao ao hapersdor; nao se savia
aa oaa rival.
ChegiBot a Cobntge aa-^ediO da. noite; a al
o trea pea travo ns sateaio, ouvio-M o bjraoo-
branleiro tocado por urna ban la) le ausicosjdo ds-
qua de Cjbur,'o foi ama sorprea sgradavel para-
osudas polo Br. eoroaol Caato a*>* .? ''-*
Meia, o 9*-nroeas de liaba, *.b as adeea 4m
8r. eaaaa oTagiali do Mello.
P-ra o rasar de eseaVat
loica S. Exc. o Br Dr. cele ea polica, 01 Bra
Dr M-eeeito o Faaooda de ifji, aodicosda
pelleta e o t-esaa>do abaeoo laMabo. A for
oa parti aa 3 1 |T da tarde ao aa trva munlil
da CoapaaMa Cama de Perro de Soase
Por iniaeaero 1 qae aata tarda, padtaea 00-
ber iebaa-1 oae parto ese eeers laasos, sajo
innwroalaee atea aaaiaitee imm saaaaae4oa
II
ero. Lacias* Das Peibia o Jeto atotoeiskia,
Capivo-jr. s>
Oa fegft* va vierta par Serosa ha *
oedo lacea aa gxaade eaboa, oaa u
por vivas 4 libes-asee.
A fr roa Je avallaria, eae SSi
osa oagalin, dreeis de 19 loaaaa de
da, 00 caega- 4 Coaas, sita dataato
ds taato Aaaro foi naaaalirl per a
ga de eaviaes partidas de aatto.
. O lagar esa perfeae a
aabras de oavaltaris. 1
aeto de aabws a ades,
aieapento. Aki a ere o 4PJM4% aj
4a faca c
Ueaaagpsaa
Uaetas
ate, weaeto ralale, avaaesa o foi loga aorto por
aaa to-eada qaa las vibrea aa dea aegroe, qas
aer sea lasa fa aerto per eaa praes.
. Outro -asas da mm boas rea oatoa aleos I
Aale-no o o o- gro, qas foi aosts A eepada por
aqa'Ue, qo j4 atora aaito forMo, a eae a par-
do Mos-tovidee.
Devea brevemente ccarctr m trabslba da
ooaaisslo.
Acbs-te publicado o decreto a 9,739, de 14
do corrate, pelo qaal foraa declarada caduca
, eoecestoe feitas 4 companbia Sorlh Braulio*
Sopar a 95 do Janeiro do 1879 o 15 de Abril de
1883, para coastraeolo, ae e goao, aeduate ga-
reatia do joroa, do sagsahoe centraos datiaadoa
ao fabrico de saaoar nos municipio de S. Jos* de
Hipibd, da provincia do Rio Grande do Norte, e
Peo d'Akbo, da de Peroaatbaeo.
Faodoa se o esdaeidede eo fecto ds nii hsver
a coapanhia ulutnado as obra das duas fabrica
ao prsao qee Ibe foi aereado oto decreto de 9 de
Kovembro do aun > proxiao pesssdo.
OecJarando-e iotoirado ds har id race
bido o eegeubo eeotral de 8. L/areaco da Matto,
eooitruido na proviecta ds Peraaabeco pele Nortk
Bratilian Sugar Faeoriet Cempany, ordenou o
Ministerio de Agricultura ao coapoieato eogs-
nheiro-fiscal qoe resoaaeede 4 empresa o em-
prego de todos a esfcrcoi para a eoaeleeio toul
de ria-ferrea, aea a qaal diaeilateoto p-eerl ser
fornocida 4 Ubnca a qoantdsde de canee estipa
toda ao contracto.
Bepilrlt taai
Datas 17 de Ootobro:
Ea 12 do corrento escrerrraa de Itspeaira 4
Pt-oetacia io Espirito Sornto :
Cede res sggrava-ee maia o atado aaaitorio
deate lagar. A epideaia ds ttrtapio augmento
do raaneir aterrad ra e ji toa feito algotnaa vic-
tima!. A popalaeio eit4 sob esmagadora mpre
sao, teato aeis jastitlcada qoands aa oatro otol,
coa certoaa aiii grave qoe o earaapeb, coa-ca o
asoitator-a: ss eeetaores de $angue, ecaao cbaata
o poro. __^
Aoeraseanto a ito a lamineocla de rfjhols,
3ae eati a deasnvelvendo no Rio Novo o s 10-
ifierence dea aatortdBdes, qae, oeeapsdaa coa o
alistaa-ato sUitoral, poaco M importam com as
coetequencia da sea deebamsnidade, e avalle
ato tito vai por aqu.
Foi doaittld-, e bea do aarvioo publico, do
cargo de tbesoereiro do thosoero provincial Migast
Bal alba Ribeiro.
A presidencia ocraeoa aaa comaiUilo psrs
eitminar as obras de doabotreacio dos ria Iufl-
nas o Seal'Aaaa.
Dora ser inaagerada omcialaente no da B
de Diaabro a cidade de ATtoanettat
Dates et* 37 de Oatabro :
telo de Aligoieba sabe a
0eVa a* Apee acia-a
e-aMrilba de altead orea, eaa
poeto de SO anaasae araados, qas tea aaattodo
aaas, oggredia orarregadiia -m por all pea
aaaa,
asea deetea,
iebereotes ao ae
Paitaeoe a 8 : o eaoigssiaete Psalo Jos
Pereira Bepinbeirs, o frsstaiseas frei Aateeaa de
Purissioa Coaeivelo Xibregea, defin aor awere
aaaraala e o cspitio de earpe de peiieia
do AaareL
A duquesa de Cobargo estova na ostecao para
reeebir sus nagestodes, aa qnaea fea e aaii
graeiou reoepcla.
Oa carroi fsvsrsa os visjadtes so botel Lea
tbsnt, ende eitsvt anido maito poro pera ver o'
imperador.
2 de Oatabro.A's 9 1(9 hora de asuhi
va todos M igT'js para ouvir oaa mina por
alma da priacea Leopoldina.
Esto os-eaaoois c >mmovento ps-soa-se intoire-
tnente ce fsrailii; ai peeioa do seqaito o os cia-
dos foram oa aoisos qae ssoistirsm o ella
O imperador, o laperatris e o principe foram
priaeirameato ressr abre o tmulo ds prineess ;
apeoas de joelboe, sais asgestides rompera ea
noto e eeaDasrim a chorar todo o tompo qoe
aroa a mias.
Deposoram cordal magnifica! no tmalo e, de-
pongo o terem abencotdo, foram orar a*a)re 0 ta-
anlo do pal de duque da Saxonia.
A daqueta de Cibargo veio e II borss ver
tusa rasgettide, qae foraa campricaentol sil
hora so aa pelscio.
O a-persdor, a imperatria e o principe D. Pe-
dro jaataram oem ella it 6 lis*.
8 de Oatabro.Partida de Cobargo as 8o 17
ds unan! : a duquesa estsvs na estaclo para
despedir-ae da anas msgeatodea.
Broxeilaa, 4 de Oatubro.Amtubl cio psrto
psre a fronteira, em Werbestal, alm de Veroara,
o noaao minittro, coode de Villeoeuve, para ir re-
cebar sois mtgestodef imperieee, qae all psesam
ii 10 bocas para entrar no territorio belga, toado
sabido ia 8 e 30 de Colonia.
O Sr. Carla de Carvalho, addido i legaclo,
acoapanba a 9 (Ese.
Cmoavsodo sosa sgala le o maior incgni-
to, o io e aproveitoram do offereci ment do pala-
cio, nrm da tren da c3rte.
Todava, foi dengaado aa dos ajadsntes de
campo do rei, para ir ooojprimentel-os i aaa che-
gada na ataclo do Nato.
Dis-se mamo qoe o re Leopoldo, qae viaja pels
Allemanhs, ande ]i a encontrn em Baden-Ba-
deo, com ans magestodee, tal ve venba pelo mea-
mo trem qae deve eator aqoi 4 1 boro e 50 minu-
to.
Hootem, por correr o boato de qae aaa migas-
toda ebeganam, estavam oa arrsderes da eta-
5I0 de Norte com maia gente do que do costuae.
lio oa 001101 sobersaa pera o hotel Meugelle,
na roa Rovale.
E' oa dos melhore hoteii ds capital, e fies todo
o priaeiro indar reservado sa.augaatoi vuisn
tea
O principe D. Pedro Aagnato aoompsnha a ansa
ms gestada.
toda a arto de proeaas
EXTERIOR
ViagcM laMaserUI
|(Jornal do Commerdo de corte)
Badem bam, 40 de flifeaore.
99 da Seteabro, -O leseara dar e oa 8ra. Vi
da de "ieac o Motto Maia pessaraa o
Krlreae. O grio-deeos ea pessoa a
oa 4 scelo da cunirrencia da Croa Va
ae chava igaalarato a gri daqeesa
ji lioba eoai-ad ijh diseata aoc
leacisa. (Ae ejieailu aa al
ai>laieli traojoeiieo pera fraaoaa o va-terW)
Ea asfaida, I eoro d lerda, o grio duque
oiaerrador e eaa ale partieala para
Iba toda a delrgadoa. Bea megos-
m eada ea deetea ao boros, s
cantados s aaravilhados da -a.
prnfeads, e aea aaceseria e o
par teda.
HtVSTA DIARIA
Paeeldade de aMreltaAmaaba, na Pa-
caldade de Direito, serlo c-hamaesa pralaiom
exime eaeripto o aguiet-i alaasnoa--
" Auno- De n. 64 4 88, menos a ds tu. 58,
61, 63, 66, 79 79. 80, 81 e 84, qae alo pegaram a
matricula de eaorraasenlo.
2. AeaeDe n. 40 4 69, meos a de na 47,
1 sobre ss"-abe-
aotivo.
> os de aa. 40,50,
a de bb. 47 e
oe de ns 37,
51, 56, 58. 63 e 69, pea
8.* aaao. De a 89 4 67, a
69 e 68, pelo mtsao activo.
4 AmtoO* n. 44 i 69,
55. pelo aao motivo.
5.' Ae-o Do n. 33 4 51,
46, 47, 48 e 60, p-lo meeao stira
Oe*slre-H ntem, 4 11 e 1/2 horas da tar-
de, soaabir da repartilo da aflVrieio o indivi loo
de aoae Flix Fraeaieco Antonio den de eoeontro
ao boi qoe pasees o vehculo de metoriea o. 149,
e, alf'**1*"! 'o apibeado pelas rodas do gnam 1 se-
biento, oaa o caVnderea na paras aejai | no
p direito.
Lavado para a estoelo da guarda eivica, f ah
viatoriedo peto Sr. Dr. O una Lobo, qoe deoiere*
lares a lerimeotoe, e depois oondusido para o
Hooaitel Pedro IL
A polica de Bajito Antonio tomen conheciaento
swtoeto.
O eoedeator do vehculo evadia-ae.
TiraCerca de 10 hora do da 19 do corrHute,
00 logar B6a ateperaaea, do districto policial de
Cimbris, Msnoel jo* Cerdoso, conbecido por 14-
noel Mvo, feria am um tiro, detfrchado traico-
eirsmeete, a Antonio Ferreirs Barbosa; evadtodo-
se depois.
A policio local tomoa coabeclmento 4o fseto e
proeedea eo ioquerito.
e laraploeEstos indostrisos, na madra
goda de hont' in, e ea no aero de trea deraa am
novo asalto 4 casa de reiideaeia do Sr. Praeoiseo
da Mallo Braga, 4 rea Das Cardoso m. 54, pero
cha de S. Jos, acudo mala telisea do qoe de eutra
feits, poii qae conseguirn) penetrar ao ietorior
da casa e rouear diversas pecas de roapa o ontroa
objectoe, no valor spproximodo de 150*
Psre entra MTanteram ettea e oorredieo de ema
janrlla o abriraa esto.
Foraa vistee por am menor filba de Sr. Braga,
qae dorma na seis de frente, e qoe aeelarea nlo
ter dado igual de alarma pelo medj de qo re pos-
iou. Ersm toda de cor parda clara
A polica local tomoa conhecimento do facto.
Jalao de paa doeteclfeEm onaqaan-
eia de str terca feiradia wntificado.o jan de pea
da par chis de 8- Frei Pedro Oonoalva do Recife
dar* aodiso siena eo he, is hora de ntame.
Falle-eleeaoiiaF.lloesa eeto-boetoa uata
cidade, 4a 6 borss da machi, na avanzado idsde
de 80 sones, o espiteo Vicente Ferreire Aira,
thetoureiro aposentado da Tnesoararia Previocial
do Rio Grande do Norte.
O finad j era geralmento sitimado e deixs non
aomirosa familia, a quem apreeeatamoi ooata
con loleociai.
Tftealro ale Oilnda A eieiedadi dram-
tica Melpomene O'.inderue realioa araaah o oeu -
potaeulo me istl.
Serio levada a seeae : e drama em 3 actoa e
EpilogoCabxo, o iniin, e as comedias : Um
ms roa amos. Um tolo como at Morroa.
ltvjri trea depois do espectculo at* a mtaci)
d'Aorora
Drputedo gevatlChegon bonteu de corte
no paquete Iftva o Sr. Dr. Joaqaim A. Ntbuco de
Araajt, diputado goral pelo 1* districto ilssta pro-
vincia.
Algn hraigo* fona buical-o, s o acomptnha-
ram at o eicriptorii da Provincia, de onde S Exc
dirgiu-ae 4 carr> para a eaaa oa Je foi residir.
lapoiio de ladmetrlae e profleeaee
E' ameabl (31 do correntp) qee t"rmioa impre-
terirelaente, na reipsctiva reperticli, a c b.-auc
dest- impato, aem oMlta. Fiado eata preso ser
cobrado o m-imo imposto com a malta de 15 */
na tormo do orom nlo vigente, aendo, no caso de
remude doi contrbeiots cobrado judietaLoeeta.
el ele OatubroDiatrioaio-t* hootem
n. 19 deete poriodie*, orgii da Aatodtaclo dos
Funcciooarioa Provineiaea de Pernumbucj.
anta Casa da agaertcerda Suj
antiticado o dia de terct-feira data somau, a
ri;io ds Illma. jaita da Santa Cus de M^aeri-
eordm r?aliaar-se-ha 00 da tegalnte, qaartt-fei'
ra, 3 de Novembro, 4 hir* do coatume
Igrejtt do BoearloNi igre}t de Nos
Senbora do Ujturio da ptrotfhls de S.,nt 1 Auto-
oo terminam imuohaVs pioi eiereielor d> mes
diloroto, h'ivendo miess peta madrugida e laini-
aht 4 noite, sen Jo a oocaei&o diaf r.buidos ver
o para terern cauUd.it cm loevor da Santa Vir-
gen daa Djres. ,
Jalao Medie*rleaebemos de Corte 9 10."
fsseicalo dette arcev ieteraaeional de aeiencias
medial, publicado all pele D.\ Vteira de Mello.
Eia o lammtrio:
Clnica pyrotol.igica.Da j ignleclo da ftbre
amarells pela qumioM, pelo Dr. Vieira de Mello.
Clnica pediatrioaDes aicooltqoea eaaa la tb-
rapeutique infantile, par M. le Dr. Cremento Fer-
reirs.
Ccica Tberapeetiee.Nata aobre um cto de
soaerneano atsetinal tratado por meio do guaca,
peto Dr. Japca Silvada
Clioioa fitonitO-oTinxria.La rsorcini daos les
atoatdoaa dee eraxoaa gadito-'innaire, par M. le
Dr. JuttBt Andar.
Clnica nevropstbiea. Doi n-flexos tenlinoso
0 de se valor semsiotogieo, peto Sr. Mrigot Trei-
&*
Revisto de iojpraose medie*.Trotomento d9
rheumatismo muscular pelo acido osmico, pelo Sr.
Orioevetsk*.
Applwaeda tpieoe de vaselina iodoforreisada
aav v-irili, peto Sr. Collevilie.
O calo meta 00 como diaretioo.
Valor saaseielogreo des moteas volante, pelo Sr.
PanasPelo Dr. Vieira de Mello.
Indasaco .s otei.
Sapasemeato.gspalalidades pbaraeoeaticM.
Ctiea ajedsest da Btala-Deatapobli-
celo recebemos hootem o n. 3, da mea paaudo,
ando' este o summirio :
I' Repieseatacao dirigida ao governp imperiaf
pela pharmaeeaticoi da Babia.
II. Trabslba originaes.(iootribolelo para o
eitudo da filaroae de Wocherer e do respectivo
parnlta sdalto. Pet Dr. Pedro 8. de Maga
Ifafes.
III. Medicina.O beribri na canhoneira La-
mego. Pelo Dr. Doaragia Pedro doa Santo.
IV. Roltorio da commialu inglesa eocarrega
da de dar parecer abre o tratomento da raiva pelb
methodi de M. Pastear.
V. MeteorologaRaamo daa obiervaces me
toorologicea do mea de Agosto. Pelo con. Dr.
Roaendo A. P. QuimarSes.
VI. Revttta da imprensa medica.I. Accio doa
micro organiamos de bocea c. des materita fecta
sobre slgmaiB aabstanoies alimeataree. 3. Um
caso de clcalo Merino
VII. Nstteierio.L Oonstitatolo medica desta
oapiisl. 3. Pubhcacoes recebidas. 8. Aa bate-
risi no gelo. 4. Epidemia de trichinose. 5. A
reir oa Cerner dos Depatados da Hungra.
Tabal as de I*a Foatal ae- -Dests excellen -
te publicacio illuatrada por Gustavo Dor com 600
finiaiimaa gravara, e que Mti publicando em Lis-
boa o Sr. David Corassi, recebemos do represen-
to ote ds csia filial do Rio de Janeiro, Sr. Jos de
Mello m fasciculoi na 38 a 31.
Agradecemoi. ,
Comprtala de bombelroi de Per-
aaaancaLeaos no Jornal des Eoonomitta,
de corto, de 15 do correte .
Segu* para Pemambaco am contiegento do
corpa de bombeiroe qae all vai orgtnitr ama
compenbia, cuja creico foi auto'riaads pela le
n. 1860 de 11 de Agosto de 1865, approvads pela
astemDl d'aqaella provinoia. 0 oemmando fot
confiado ao dutincto offioial do oorpo oapitao Joa-
qaim Joa de A guiar, qae rene aa aeua conbe-
eimentoe tochoicos ss bellas qualidadea do aa ca-
rcter.
< Parte do material, qae je*deve estar rea via-
gem, fseaiommendado ns Europa, na casa Mer-
ry Weatber A Sons, e e oatra parto aer4 forne-
cida pelo corpo da corte, mediante pedido do ca-
pillo roamandante.
Confiada a organeaclo da compenbia ao ca-
pitio Agaiar, moco inteiligente e aetigo official
do corpo, de aperar, qae a com ptnhia de Per-
naoibuco corrnpoda ao conceito qoe aqu gosa
esto instituicao. qoe se es credora de merecida
ei'ima e liuoerai aympatbiaa da nosis popalaeio
0 eapito Agaiar tea dado provaa de mereiiment
e e.aprehende a responabilidade do honrao car-
go qas vai aaumir, de enjo bom deeempeobo de-
pende a gu'rancs de propredettos e a aalraclo
o garanta de muitsi vidas.
fj Felicitamos s provincia de Pernambeco pelo
importante melhorameato qae vsi potiair.
eaal4fi eaclaee -Ha boje ae aegnia-
tos:
Do Oabinete Portagaes de Leitars, as 11 ba-
res, em atiembla geral, para leitura do relatorio
O leiclo da eommiisio de coates.
Do Club Internacin! de Regatas, as 11 horas,
ea asamblea geral, para tratar da reforma de*
respectivo! eitatatos.
Da Irm.ndade de Nossa Senbora Mil dos Ho
oens, da Madre de Deu, as 10 borss, em asam-
blea geral, para oieiclo dos nova fooccionnrios.
Do M>nte-Pio dus Typogrspha de Pertrambs-
eo, is 10 horas da manbi, oa Praca de Podro II
n. 75, 3 andar.
Da Minerva Progresa Pernambactno, ia 10
horas da nanas, ea ios sede, pera em assea-
blea geral ordim-ria tratar de negocio de inte-
reae social.
D. R-creativt Dons do Julho, As 4 borss da
tarde, ea salo extrasrdinaria, para beasaios im
pirantes.
Da Irmaadade de Noan Senhora des Loordea,
ao meio dia, para eleicio da aova mesa regedore.
Amanba na si segainteii
De Sveiedade Minerva Progresso Peroamboca-
no, es 7 horas ds nuile, na sede social, em sesso
do eoaselbo jupremo, para tratar de negocios de
interesal
Asseaeto mammleaiastl Eeereveraa-
Illma. Cmara Muoieipel di Recife sobre o se-
guiute objecto:
Conits que ns planta detta cidade exiite am
terreno, parte aioda em otar, deatinado para urna
praea defronto do hospital Pedro II.
Atteodendo.se is Vantagons q0e deveriato
edvir pera um to importante estabelecimeato
pelo lado da bygiene, feram deeoados para se-
rem removidos dease terreno am sobrado anda
por aeabar, defronte do portlo do hcipital, e urna
caa torrea coa aotio, msis aditnte, e que per-
teeeea ao maJorMercellno Joi* Lopes, e ama eaaa
velht eom olaria maia adianto, afia de nlo fica-
reio defronto do hospital ednea5es qae intercep-
tat-em a renovaeii do ar neae estabeleoimsnto.
Dorante marta anuos os doaos deasas casas
caecaraa de pedir licenca 4 Camera para re-
edifiearda esas predia, iem qoe naooa obti-
vaasem o menor tovor oa tooeeeeo I
Hi doa pera trea aoaos, nao ae sibe porque,
am doa proprietarioa obteve Ucea; pura reedifi-
car a aua casa ;"e nlo t isso, comalicenca
pare apoderar- em grande parte do terreuo dea-
tinado deide tempo immeoiorial para e roa, nlo
s eatreitando-a, como fazendo o sea maro em ama
linha obliaas, deixtodj mva am" grande defeito
com o prejoise do tramito publico.
Coaata qae t.' reopeitavel Camera Muuicipil
fii iludida nease pretenolo tio detrim.ntosa, e
por itsj eooeedea to prjudiaial lieeses.
Agora, em vex da se corrigir o erro, qae er*
o que am duvida cumpria faser a respeitavd
Edilidide, o me-iuio prepnetario contini a aba-
lar de alguna Srs. vereadorea, e est edificando
nm maro defronte do hospital, nao na cordeacao
aitiga entre os dous predi .s q nha paralella com a frente do hospital, mas sim
ea direcci> au terreno asorpado ra contra a le,
porque as serventita publicas de mau de tan amia
t ea dia, ni i p rdem ser ra ri n-iiead :s, asee saoeo,
te as iademoisadaa pir seu just 1 valor, e impoui-
vel qae eia roa prtoeestie particulares, quan-
do, ba incites anuos, nm^u:a allegou pjse della.
Pedimos a Illma C-tunra Muuicipal que to-
me em considerado o que acabamoa de upr,
u>nd> em vista lmeato o intoreste publioo e man-
de urna commissao do s?a saio verificar o qae aca-
btowe de expoY.
Hislerla el riapo O hornera dsio o
noui ut j que principiou u ter conseiencia dos aaa
actos e daa causas naturaeB que influiain no leu
organiamo, om dos primeh-os eaidartoe qae teve^foi
defenler a cabera contra os rigores do sel e da
chura. Conh'.'cia ben 'a importancia e a fragili-
dade desse orglo a
Os povos do Oriente, araadores da commodidade
e cuidando eempre em que ella predomine nos seos
ueoe e costante, imugitraram o turbante que 08
dotendia d'iun aot deoasia-toaenie forte, e tbesea-
xrigtva o suor producido por ama temperatura
bastante elevada. Mas o turbante nio agradara
aoi povos europeus, que procuravam sempre para
( objectos de uso a mixima simplieidade e aobre
tudo o menor emoaraco pura os movimentos. Por
isso teem silo 03 povoi maia activoB e maispro-
gressivus da historia.
0"aqni a mveircio do cbapo e" do barrete que
e polea por e tirar, aegarar e deixar eom a ma-
tiuia fici.id-. Jj.
O grcgsa o os r'jraan-^n j coahaeiam e Osavam
cm determinada! ooessioes o chipo. Sabe-seque
(-cajea povos gottavam de andar aem chapeo, sem-
pro que o tempo o permittia.
Na cidade quaodo os spertava o sol oa a ebuva,
o maia que fasiam era cobrir a cabeoa oom urna
ponto do manto ou da toga Com tudo no campo
oj cm vtagem aaavam uqi chapeo de largas abas.
Ao cbi[o ordinario ohamavam ellea galerus.
Patats era o chapeo maia fino use do em viageto,
que el rea coitutn avara segurar, passandb por cima
da eopa e das abas urna fita oa ciato qae ata vam
debiixo da barba, -eno'-'.'hanc de nm toldo.
I'or o Patasus era ama phraBe que indicava :
pdr-se a camlnho.
Quando os senadores foram offerecer a dictadura
a Ciocinato, eocontrarara-o com am chapeo na
cabeo,)., guiando o arado. Esses chapeos eram
fetos com pella de animars e hoavam muito groa-
sos. Os ricos oeavam n'os e in-nos possivel; mas
eram muito communa ectre os pastores, caoadorea
e campon^eV.
Poram timbea muito curiosos os toncados es-
pecia? dos cgypoios, chamado pelos romanos co-
lantica ; consista n'uma especie de capteete ena
Viseirae nlo era usado em Roma stnio pelas mu-
Iberee e rapares effeminada.
Emquaoto aos gorros, sabemos que oe romanos
tinham o pileus de feltro, asado geralmento pelos
aarinheiros e pescadores, e o gorro pbrygro que
ere asido pelos libertos. Os sacerdotes ussvam
teacedos apeciae.
Na idade media desappareoeram os chapeos qoe
nos fias do seculo XV e principia do scalo XVI
predominaram oatra ves. Deve-se aos italianos,
napeoboese portugueses es-.e predominio, o qae
muito natural, pois nestes pases qae 0 sel maia
se fes sentir, ando, portento, iadispensarel o nao
do chapeo. *
Foi Francisco I, de volta do captiveiro, que in-
trodaaio em Franca o chapeo qae d'alli se estendea
por toda a Europa. 0 chapeo de abas largas,
adornado coa ama pluo>a veio a ser muito usado
tanto pela homens como pelas mulheres. A moda
foi cortando aa abas aos chapeos at os denr re-
dolidos ao mais simples formato.
A lgica e o bom gosto foram alargando nova-
mente ae abas do chapeo e ate moda imperen era
quaii toda- a Europa. Nlo acontecen isto em
Franca, onde a corte de Luix XIII prbearca s
originsjidade e a elegancia em faaer com qae as
abas doa chapeos ficassem maito reduzdas.
A moda alongnu e reduaio inuameras vezes
essas abaa dorante o reinado de Lais XIV, at
que, ci sebeado que mais faser com ellas, embi-
coU-as, moderadamente ao principio, e eom eia-
geraclo no 6m do reinado do re-sol.
O chapeo de bieos pareceu elegante e foi usado
durante todo o seclo XVIII.
Foi neceeaario a revelacao para que elle desap-
parecesse. Robespierre qae procarava distinguir-
se dos convencionalistas, exagerou a copa do aea
chapeo a d'aqai nascen o chapeo de copa alta.
Este cnapo to disparatado, predominou sem
embargo dorante todo o seculo. verdade que
mais neobum outro ae presta a tantas combina-
coa, f
A laflueaela daa intaoarfie do e-
troleo sobre a eade doa latliviiiuo
Mr. Wiecyk tem feito ltimamente observacoea
muito cariosas sobre este aasumpto, as minea de
petrleo dos GaYpathos. Os operarios qae trabe-
Ibam.ooB poevs respirara o er corrompido pelo
bydrogenio prococarbonado. (ot 76 por 100), de
acido carbnico )d 1 a 10 por 100) de thylena
(8 por 100), de oiydo de carbone, de hydrogenio
salpharado etc. As aspbyxias nlo alo raras. Oa
accidentes observados, depois da horas do traba-
Iho diario nos pocos, sao os aeguintea : zuidos na
ouvidos, syncopee, alluclnacos, ama forte exeita-
clo naa arterial da eabsga, etc. A respiragao dos
vapora do petrleo alivia o peito, liberta os movi-
mentos respiratorios, mas pouco depeia aeguem-se
as palpitacoes e a raquera.
Novo speteaaa de lllasnlnacao aoa

i
Com todo rea peito chamamos e atteneio da

(I
combloA Northern Pacific HaKay cons-
trua um vehculo especial destinado illuminacio
dos treas. Rase carro, todo de ferro, possoe uto
gerador a vapor para agua a ferver e todos os en-
genhos necesarios para a prodaeeSo da electriei-
dade. Forneeer o vapor necesario para equecer
o trem; e a sua ordem de colloeaoio immsdiata-
mente depois da locomotiva. Sa toda a economa
e segnraooa com uto iliumiaacao. Oa apparelhot
elctricos supprirairo todas.aseausas de incendio
que roialtam em especial do eraprsgo do gal e do
No rio -BBOi-Ur. de Teaigny trbalos
actualmente na obrada abertura e alargamento
do olto Mi-Konoj .famoso rio onde Cam3es ia
naufragando abracado aoa buadat.
Em potloo, todo o eurso do rio codera aer peN
eorrido sor barcos a vapor. Actualmente ji a
gach do rei de Cambodge atravena ama boa parte
do rio.
\, Pode-se dsjde ji considerar como resolvtdo e
problema deTrelacoes commerciaea entre Laoae
b feitorias francesas.
O aove) canal entre o asar Bltica
e o aaaa; des NorleO canal partir de
Brunsbattel, na foi do Elba, passari por R^ads-
bourg e ir terminar em Kiel.
Teri 95 kiloaetros de com pr i do, 8 metros de
profunddade e 60 metros de largura. Cantar
cerca de 200 milnoea.
As detpesas de ana coraerracao elevar-ie-hao
a 2 milhSes e meio por tnno, mu o oreos daa to-
eelagem eobrir as dapeaa. O canal nao poii-
tirameate nma espeeclsclo commercia), mais
ama obra de tctica martima de Allemanha, para
a ceneentracio de eiqaadrae not dous mares.
a msrlabo alicata e o aaaal da
aeaEn aaa cariosa. esUristica de Mr. Orad
do numero doa narios allemiea qoe teem trans-
*i


Diario
nuMDbBco*a'>D4^^^H
3
tadi pelo canal de
Bees n'estes olti-aos qoiua
TmUm
5064
Aaaes Navios
7
U81 45 W:516
109 1W:M4
190 M8:J
1881 161 814
tiMMf alte es reatosle
tareaA* c msaauieacote di interior da cidade
Landre aia f-.ta* ca qoetro grandes rodee:
Manroeot'iiM RtU*r, o MiiM kamaa, o
General O es*tea Compon e m fraesny*
Isa 1*6 ea la b isaiaate de Landres toa 90 vis-
i bu MWM|Md,Nt4iaoafMaia eaqeanto
aera earrneeaeeen de siasjan auna*
ktetaota de Niva Y.rk rbi da*
Milbots de viajante*
Oeaeral Ouiki Cosasear 75
aTttropaiitaa Raihriv 76
D.tnot aUiiwaj
de elpbao
staa esc enyesa 4o (i I j jatead
ErtirpiJIo piso intento cestera de ea !po*na
da refino esleatarena.
P lo Dr. Barullo: -
T.rstarrseseia ( w as seisearss aa esa
olho, ae estro na aaJeaesa ao*****, ea ***
vallar d* p*Ue, asttaatada par ti lal
-M rife ase pre-
da ttestis ao da 98 da
110 : HkkM lft ; txit-
di mai
*v*
.tara a rapidei elctrica da 19:100Ntf
rapldn ala iraMHbMia stela
cislaate O proferta- Omb dia que o
a Me^apuieo coreos, aobre oa postes, transat-
t**a a el;ctrieidade eoea bou rpidos de 33:500 a
36:700 kilooMtr pac seead, a a, rpidas di
tresnis sil aagsteese enasto tois acia do tolo
tetar a oa fija. Cjaa oa fioa eolio cadas a
EEeaetros"
Teas se i obeido > rpidas oteteles, aobre
fi)a areos fletados mu altura contiderarel, de
26:700 a 88:600 kilateetros, par segnado.
A laprraaa am AneerteajA impresas
saMriraaa a representada pasta pri p ll.lS-J
jaranea, naoeaperfote apaea* de 9,il*\270 ki-
rioj qaa Iraios, fado 1,316 os joroaes dua
t rrmtte da qu< osense) ealieate oosiesVa,
f as iew York, o AaraM Worta, New York Ti
*->,- TVioanta, o Joarmol ofCmmrrn', (eate fn-
dalo ees I70ij o Coarrier de EttaU Una, o iA'aa.
o atorninj Jomrnil e anda asaltee ostras, enjs U-
rsfeai Tana de 50,00) i 150,000 cxeapiare dia-
flsa.
Desase as prieeipae* destaca** e o Herald e o
H'arai, aosatue pela importancia dat noticia* tele-
tpaaamtti, aiariaaesatn recebidas de todas m par-
tee at raueo, por intermedio doa raboa sobatari-
nos de proprirdiada do sea aliooario puaaaJlor,
Qscbon B-anet, eoai am tir;eto diaria da
1M.%00 ezeesplares do jormal eoea 18 pagiaaa ds 7
alunas, dsplieasais faraute oa edi^ao de do-
sria) o Worid, aeodo o eapai) d i otieiss
. tora indo paja, trianiisdi es aaa e*a* leito- |
tes, ajas aoadifoes do formato do Baall, dando
na adala da domingo 32 paciaaa wu 211 olum
nao, eoas aaa tirgaa do 368,000 asemplares, ten
do itdo a na eircalafli dorante o mes do Juobo
altuao de ,533.i 8).
Edtrr as diffarentes pablieao&ea, eootam-ae po
Mis awis da 600 jomaos 'leotfes, alem dos po
blieadoo ea. baspanbol, fraaces e italiano, notan-
do ao ainia l era irlands, 1 rm bebrro, ostro
Slaiso, 1 portogoes (C TeUpitont, de S. Kran-
oo de Clifjrnuj, 1 e ehioes eoatro fioalairn-
te em iroqaes.
O grsnde numero do foraaes oltoiaos tm *u
eipliwScZo ao enorme nocleo esiigradj do imperio
s^rmaaieo, ib elli dep>ii da guerra roco-
prossiana, quaado aa le* do chaaeeUer de ferro so
tornarasa de extremo rigor, aa qnjeito do aig-
BMSlto do ezorcilo peloa reeeios de ama reprealia
da parta da Franca.
raaailiW>ciaV. Ltrsssrar oa sos recente
brochara aa 'opmlmgri roma da Praaen en pa-
ralel eos* as da estraagtiro, aprasonta-a}* 01 se
guiases dados coriosoa de eata'istica :
A popalsfio arbas da Franc* reproaaoita 35
por 10) da popo lacio total. Na Alternan* etU
proporogo e de 1 por 100 o na lag aterra o de 60
por 100.
De*le o Coaeco. deate *eeol>. s popa'acio de
Lirarpool oleToo ee de 04,000 alonas e 535,000 ; a
de Mancbeeter d 70,000 a 630,000 : a de Birmio-
' gben de 60,000 a 410,000 : a de Brtim de
172,000 a parto de oa estibio a mno.
Kja Estados Unidos, Nora-York oga>*at ra em
90 snnoi 1,50) p>r 100 e Pkiladeipaia 1,110 por
10?. Chicago que 1135 contara apoass 4,170 ha-
bita 4m tiob em i**) 500,00).
bilaaiaiaae eam aterllaa U essprrgo
do telepbine tosa-se nltimanrate desenvolvido em
Berlim, de oma maneira asiombroM. O cosapri-
saisitn total dos fio* telepb juicos calcata-so em
3,000 kilmetros.
As nove estacos princip es dispdsss da 6.ft
triiamisajres, ooiosaeote para o interior de Ber-
lim, oa qase dii corto s lOO.UOO dospcfa>s da -
rio*, termo medio. Berlim e Hanorer qoa dielaaa
antro si 310 kilonaitrof, comnanie*m teiepbinica-
taeate- nanaarn das cjaversaooea trocadas eoea
oa arrodoras da Aattal ds AUe&nabt do 1,600 a
2.000 por da. A rxie teiepbooira oxopa 800
e pregados.
Iredteria asaut **rsM te waterta
cao aaa portaBoletisa nsetaorolojpco do
sal28 de Ootobro de 18871
saaraiiiiS
saaa
> a-Total 848.
tai.
Basa S26 ; do^atoa 30 -Total 846.
Sforharatoda aafcrajari* I
Tivrram baiza :
118 JoaqoJa asasMei Parain da Itoaraga.
Uaaoal Jaraaal Maaia.
TfreraB alta :
Jos de tal.
Til-"' Parrara da Carato.
tiraade latera ds Parg- En os aa-
sures preaiadoa da 2 ptrte da 14* lotera ra-
raaidio-a 29 4o04WMa :
51S7 100^|000
5654 I6.-O3SJOO0
4147 5.#000
242$ 2:060*000
4659 SrOOOlOOO
ti l:000g000
166 lrOOOgOOO
5338 1:0004000
Batas premiad os e-va 500 :
31 880 1687 1837 3320 3680 8783 4487
4320 6801
Aporeximacoet
5186 l.KWOsWO
6189 lKMliflgD
6667 300*000
6669 300*000
Os nameroa de 6181 6190 eetio praaiadoi
eom 300*.
Os namems de 5651 566) esto premiad}*
oom 100*.
Os numeren de 4141 a 4150 esto premiados
eom 100*.
Os numeral terminados ees 87 esto premiad
oom 100*.
Os asmaros terminadle em 58 ostlo premiad;*
100*.
Todo* os amares terminados, oa 7 eetio pre-
atiidm cosa 604 excepto os terminados ata 87.
Todos oa amaros terminados em 8 eetio pre-
malos ooai 60 exeepto o* terminados aa 58.
A segsuate lotera orre no dia & de N jvembro
eoea o plano de 190:000*
Laienaa al t ver aaaA Uasa FeHs, da A.
A. dos Santos Porto, na praca da Iodepeadencis
a*. 37 o 3?. tasa venda os btlbete* das segointas
letsriaa:
Etplrito-Santo : A 1* parte da 6* lotera,
cojo premio grande 4 da 50.-0004)00, pelo aovo
plano, te extrsbiri ao da *>. de Ootabr apre-
lanvel mente.
Oo Caar: eosa o ^rsm:o grande (fe.......
10:000* (seva plano) tari axtrahida ao dta .. do
Novembro.
'roviacia : A 10a lotera, pelo ora piano,
cajo premio grande 4 ia:000*0UO, ae oxtraair
qu.oJj tar aanunoada, as 1 horas da tarda saa
br*wco da Santa Casa ds Misericordia do Ro-
tde.
Mioai Osraes: 6- tortao, da Ia lotera
derts prorinea, pelt doto plano, cajo premio
grande 4 de 6:0)0*00), tari axtrabida no dis ..
da eorrente.
Bilaatea te lotera*-Em mi do agen-
to Bernardiao Lopes Albeiro acbam se a veada os
oilbetes dss sosrointes loteras:
,; Baalrlta-aasaaa : A 1-parte da 6* lote-
ra, cujo premio grande) de 60r000j, pelo novo
plano, ser exL anida aa dia .. de Ostnbro, im-
reterivelmente.
Outirie-Pari: A 5'parta ds 18* lotera,
rlesta nr-vincia, pelo aovo plano, eaJo premio gran-
de 4 de 130:000*000, aera extrabida .na dia 5 da
Navembro, (tabbado) impreteri relatante.
>*> Cesar A : asea aa importante plana, najo
pr-mw guada 4 da 4U;000*000, -ec xiiabida
oo da .. de Novembro.
ave laaaderaeai o 6- aorteio, da 1* le-
todl o dM daa :
da larda.
Cllmtea aaeaie
O Dr. kiatkmu Vai, de volu do aaa via
gata, eeama* aa exarcacr -da ama profia-
Oo, para a que tara encontrado da.ll bo
jas da aaaohl a 2 da tarde oa rol do Bt
ra da Vtotoria o. 39, 1.* andar a em ou
tra qaalquer hora ra* d Praoria Isa-
bel a. 6. ,
*>r. atarraa fialaraa-aaa
Pada atr prooorado em e aerptorio a roa
I.* da Maro. 4, 1.* aadar.
O baemard Btmfaci da Arag&o Faria
Rocha continua a ancarregarae, ooediaale
previo contrato, da queetOra peraole oa jai-
lea deaU eidade e oa dat comarcas tiai-
obaa. Podar ser procurado aro sea ee-
criptorie i nu de Ouqne.de Caxisa n. 50,
1.* nadir, dai LO borai da aannl a S da
Urde. !
Cetaae artsallelra
De A. M, Vera* d C. garrafa 1J000,
descont do 2*(. era daaia na fabrica.
rentara
Francisco otteW da Soi f C, dep&ai
tarto* da todas a* eapecialiladea pharma-
oenticat, tintaa, drogas, productos chimi-
ooa e medioaaientot bomeopaticui, roa do
Marques de Oliada n. 23.
rosarla
Faria Sobrinho d C, drognitta por
tacado, ra de aitrqoen de Oliada a. 41.
aterrarla a vapor
Serraria -m wmpor a o/Jiciftai da earmpina
de Francisco doa Saotoa Macado, oaea do
Capibaribe n. 23. Neate grande estabele-
cimento. o prioeiro-da provincia noate ge-
nero, cmprate e vende-ae madeini
da todas aa *jcalidades, aerra-aa roadeiras
da canta aiaeia, asaio cont ae preparam-
obraa de carapina por ntachinaa e por pre-
so seta competencia Parnambaoa.
Callala saaaaaar
EsUb-lecimedto da educaclo primaria a
secundan em Jabsatlo, aob a direcclo de
Joto de livrira Cavaloanta.
la,
arr
lbeiaa joau cauta (borrirel
orqne reqoeri o ea di.
* indigna peasoa, para interca-
deram em san favor na appellaclo qut lia
P** Ralacto da Babia, da eeataoea qae
aqu tej lavrada contra a ea reqneriaen-
to, Cuando crer a estas paaaoaa qne en
atan coagida em oasa de meas parantes,
datwo para ofaegar ao conheoi manto des
aaa pettoag, de qaem bem qaizera eer ou-
vida, qae Uto ama il iaif*ma, igaal
t outr.t maiUa por eBe pratcal*,
poia qae elles, at hojo, nada tam feio
referaataaaeute a rata questo, que alo t->-
nha silo fi->l excajlo de miuba exprcaia
o inabalavel vontade.
Appallo para n teartasanho de todo -ot
mcu viiinhoa do lagar ande foi ea jetado o
trine drama da miaba dea lita, elle* qu>
falle por mim e digan qml o prjoadi
atatsae de taaus prente*, quanto ao fisaraa
fi aeadir ao atea chamado para m tirt-
re^i do cra-1 jago da tyraanit de qae era
victima em aorapanaia doesa boatsm aea
rligile, sena ereaca e aam pudor !
Se n5a ccmtaaae encontrar em cata do
mane parentea o abrigo da qm nocataita-
ra, ea pro;ural o hia em alguna casa do
oaridade, oalo fiaderia a miaba existencia,
confiada na juttica divina, qae nlo deixt-
ra parecer nora-aa a minba innojenoia,
poia aSo ha f yrcas qae ata foroam a volur
pajfraquello roe aa vr de eepoae eonsti-
tuio%e osea nlg^x.
Eecie, 28 de Oatabro de 1887.
Rata Paet Barrito.
(Transcripto do Jornal do Rtcife de 28
eorrente.)
Ao publico
flEUCVCQES A PEDIDO
aa eairiinia *la\ eoloaaa
Cese tao qaaato aatiga mata eaata
Qae ootro valor aaia alto ae aleraata I
Horas 5 q tli
ji*
6 m. S4-9
3 384
13 27*-9
3 t. 2-5 i
6 -i63|
o a
0
re i 35
763-16
762-08
76<)-69
I60a7i
Trasio
do vapor
13,73
18,93
19,24
19,40
18,42
i
66
US
67
73
Temperatura mxima2S*,50.
Dita mnima34*,75.
Kvaporacioem A borss so sol: 6-,6 ; 4
ara: 3*>,3.
Chara 0,"S.
Direcclo do reato : ESE e 8C alternadot
atea notte al 7. horas da maaai ; SE at
taar.
Vetooidade atedia do reato I 3-15 por
Nebnkoadade asedia: 0,66.
Boletim do porto
de
"
o. 3
P. M.
B.
P.
Dis
te

de Ootabse 644 aa etaahi
346 da tarde
. 8-68 > .
de Oatabro 3- 6 da
AJlur
0,-67
S.-33
0.-68
.',-31
I
Eawetoar-ae-aio:
Amaafct
Pato ageste Silveira, aa meio da, aa roa do
candor o, 23, de predios em Babertbe.
Polo agente Qoaafo, aa 11 boraa, aa roa da
Maris e Barros n. 6, ds atovsia, loaeaa, vidroa, etc.
A'* 11- horas, na ras de Marqaes de Criada o. 19,
de 3 piannoa, movis o viroa.
Pelo areoU frietayenO 1/2 boraa, aa rae de
Msrcilio Di* n. 134, afama artnaelo, baleio, ate.
Quaita reir :
Pelo agenU Onsmao, la 11 horas, Iros Lr-
g-adoBosirion 18, da arataol? a ateraaaorias
ah existente*.
Quinta feira :
Pelo agente Piato, a ti boraa, roa do Mar-
ques de Olinds n. 52 de Bove*.
Pelo sgrate Bntso, iall boras, i roa do Isa-
!, depratnos
lato
i's p
aaior 6 00)4000, se'extrabir'ao dia .'. do cor-
tara, des's provioeis, peto novo plano, cojo premio
4 6:00""
renta.
Velera de Bapl rito aaa te-A 1* par-
te da 5* lotera dests provioeia cojo premio gran-
de 4 50:000*000 ser extrabida ao da .. da
Ootobro.
Oa bilbetaa achatase vaadt aa Casa da Por
taai a roa Primeare de Mareo n. 33 Martin Pa
na ate
Velera ta irs\e-rarA A 5a parU da
13* lotera deata provincia, pelo aovo piano, cajo
premio grande e 13OKU0*O0O, aera extraad,
aa dia 5 ds ,Novembro (tahbado) apraUxivel
asente.
Os bilbetaa acbam-se 4 venda aa Cata da. Por-
laaa i roa Primaira de Mareo a. 23, da Martin*
Finia 4 C.
lanera afe CearatEsU acreditada Iota-
ra aajo aromio a.ior de 40:000*000 sari o
trshida no da .. rtejWltstnhts.
Os btmste acbaa-ae a veada na Casa da Por-
tana rae Primsiro de Marco a. 23 de Martin*
Plata C.
Lotera da aro rmela ala Para a A
A 3.* parte da l lotera deata provieete, pato
aovo plana, cujo premio graade 4 de 90:000*000,
te extrabira no dan 8 de Nivembro.
BtaVtas a venda na Cae a da Portaaa, 4 ras
.'riatetro de Marco namero 23, da Martiaa Pes-
ia te.
Latera ate mame Baratea) O 6 ser-
teio da Ia lotera deata pteeieoia, pala aovo pla-
co, cajo premio grande 6 de 6:000*000 (arta lo-
tera 6 dividida em taeioa bilhetes) aa attrahiri
oe dis .. do eorrente.
Oa aiaartra acbam -ea 4 vendas* Casa da Poras-
aa 4 rea Priaeiro de Mareo a. 33, ae Martin*
fiase *C.
Latera da earte TSOt lotera oa aor-
ta, pela aovo plano, cojo premio arrend 4 de.___.
SeSOOO*, seca xtrabida atnaab4 31 de OMTeata,
iatarataaivaaaeate.
OBalillhetaa acbam-se 4 randa aa Casa da Por-
tiana aran Priaeiro da Mareo a. 33, de Martias
Praaa 6tC.
IHDIGAQOES TEIS
Dr. Barrm 3a6rko d eonanltaa de
meio dia 1 1/2 aa roa do Bario da Vic
loria n. 25 par cima da Pbartaacia Fran-
oaaa, e dat 2 a 4 na me da Vigtrio n. 4. la* prlsnores de earjrlo
1.* andar.
0 Dr. Lobo Motam, de mita de ana
viagem ao Rio de
toa aa vitta* a ooiastaa liberal da Jormal
do Heaife de qarU-feire altima.
Aqeiilo J4 mi-, 4 mats col aaa I Noa desertos da
psitidsrismo liberal erige-se como pvramiie ea
loaeal.
8o do alto dota, a semelbanca daa do Egrpto,
c aerale assatio* atada a*V> eoatomplem as bravos
radactoras, fieari aera e futuro aa tauto remoto,
a paraparaae ao celebre dito de Napalaio I.
A qoesto aera aimplesmeate de lampo i
Qae importa qae a ehefe doetaaaato quanttta-
taso de picareis ea paaho, taat* darrabal-a!
Etla resistir ara golpes vibrado* pelo espirita
destraiior I R-estira, sita. parque a aatamna
toraeo-se pvramidee pjram de e*t* quaai a trans-
foratar-se ees moonmento... en amanto... me-
nameato... autbieo, poia aaaim tamheta ara qoa
liieado pele Marqeas de Pomba o capitio-mr da
Margadiaka de Val Pt*e\
Qae o diga o poeta Beraaitsee.
Mas rxtasiamo-BOi em trente dt eolaaaa liberal
ds qaaru-feirt.
Na base si se estampado am artigo msenlo,
em qae se diseote larra e profaodamente a im
pjrtaotiiurna questio de cacos ea partido liberal.
Longo de ai desear ao* ab/smos oeaanieos do
artiga. LA poderiamoe ootber, 4 vooude, a miis
rara* pt ralas do aslvlo, 4 ver dada, ataa qeffsa nos
livraria dos artedas tnberdss, qne o nenia gram-
a-tica! do TJleatre Jrtevata do artigo, aspalboa
eom profoaio ?
Piquemos, antea, na tOperfioie, boiemoe 4 tona
das aguas a pecamos a Castire qae not di a ta-
ha*.
Qaem etereraa eaeefte sslosetl artigo, bem como
ostro* aeaelaaatra e aaa aaa o a eollosaaas, dcolaroo
eat ado fa> poreooarda qae deiaaon de au-.gnal-i*
pai a estampara o peto* a qaam o aroiao te re
[/tra-
pete qas a tafaraaal* alo am faese taitt, dea-
obriao* logo qttej era o digaiaaimo aalqr,
Eapregemos, speaaa, onteaao prooossaaaa re
vela aoa a incgnito ds errtos mascaras eevaiai de
araaval. Lerantaaos nrn ponqninho a mascar* e
barloa-nos ver o qestxo para fiear as eoaaecido o
saegsain !
Se o qoeixo o harnean, qne qsesea I
Tambern, se nao foeae a dUfarce da mascara,
taire* o IIlastre p'\trrat da imprecisa ale aa ani-
maste a dur tantea graeolaa.
Por isao perguntoo elle ae algaem sa liaba posto
par tra* do Sft. tamWteiro Q*nt dmtniargadar Aatnaao de Luaa Freir, no tnabala
oat proposito de se atWrrem dat eteicoe* do Dr.
Jaai Mariano.
Ora, parea*-ao* qes o tugar msie proprio para
qaeaa se qoer abetar de ateicoes, nio par eerto
par trae do* doaa illastra* togado*, qae teosa as-
iento aaa cot41 do Tribual da Belsoio !
Batea antna etsaata ai diera de esasea ra
ao rosto, menos qoa. ai) aa leve aa eaata a ta-
ri sdede.
Mea, adiarte.
Tambem komat atevea por trae de que* te colla -
coa a dtraeeaa do partido para dtaferv y sepe aaa-
tra o emttUe.ro Godaa.em 1884.
Qu'B fosMseee ilgoea*, igoorae>* KM o fa-
ets 4 qae atrs Aillo eia era lagar, li para qae
digaasoa, onda ae peonase enllocar dignamente a
Veccio do partida.
Maa o ebastoao moteara eetvliiu aveataren-ae
aiaea a aaa tnteresaaaaa aabigoidades.t
Aaaisa, depow de tar aeaeataalo qae o Or. Oo-
doy hsris asta estaeetecido jrrejeeate. qae lio
anraatnre 6 ferio depai, eeae ea atrraaas rraer
vads ao Dr. Oodcy aathiltatr epoU precedente
qaa o tirases aarido antea, falla da reepooeabui-
do consslhrirn Lata PeHppe a m qae eat*!
que o Dr. Jaoobmm i batate leal para nao de-
etmar da maa e por $t por tras de satVat porra ea-
a*>-e d'siaa.
Costo etts psdaeaao 4 de erro, e'o admiravel
polrauu, 4 saeaelhaaca do sxtitta qae 4 vista do
seajhtndvr tabrea aanlravett obraa da erystsl,
Devido a perversidsde de pe**jas, qne sis atis
oa meaos ooehaeidaa de certa parte do pablieo,
acao-sse desde o fia de aneo paasado 4 braeot
cea ama trate dentando judicial qae tantos des-
snete ae tea proporcionada, qaantos ae poisa
atagatar.
E soma agora, depai* da senteeoa proferida em
ateo favor par aa juia rapeitabilissim*, ae estoja
aparando aataralmeate, o jo.o do trift, qae ni>
4 eada pera .agradar 4tae* iudoslriosaa, ain-.
ellrs tentara por aa atrio meio jagar contra mim,
ceno fiseram ato Jormal do Beeife de hantem.
Mame sorprehradee o aseso por qae o Bse-
ma.
Sciente do quanto elle* pdeos e slo aspases, ji
esperara ha aaito.
Estoa aeisatn atase eaoate parque foi coa as
artraeehaa dalles qas ae tire de barar ea aatoe
no tribunal iararier.
Ea nio aceito a lava qaa ate atrraraa peat ia-
prensa. ,
Nao discutirei costa alguaa da miaba etasa. .
O qaa b a ver al* ser disentido eel-o-ka em na-
tos, pernote jaites qne alo oavea detractores e
difftmsdorbs.
Nlo, respondo, pote, amia qoaodo perigue a
eaata.
Beeife, 39 de Oatuaro de 1837.
Jjaqtam Dmaso d'Araaj Lima.
e> ------------
aUelesla
Pata ageste Barlamaqai, i* 11 h.ras, ao
eoaeroado de S. Jos n.T3",'do aovis e perdeos. inca.
aiaiat la
Serie ral tasada*
Ai 8 boraa, no esavesto Jo Carava, por ajsatt*
D. Mana da Umercao T.aara 4* CanaAo? t*
6 aeras, as Ordea Terceira de B. Praoadfca, po'
lata de D. Mara Petrolice vanes Botelbei a 7
botas, aa aatrs *a Boa-Vata, po* aateaf Joa-
aata **o4 a Ouraita.
fjraaaacetre- Chcgadoe dos portea do sal
o vapar ingles A'eua :
Psasitao Caraeiro dt Caaba, Jalo BaptJsU a
< Snotoe, Dr. Jraaqoia Nabaaa da Araajo, r
eph WaekBtua, Dr. aWotrda Aatoale M. tfeeri-
bo, Joio do lana (eriado), Bapbael CasUlbo,
Caeriea Leanyas, Qalaiao Diais, Paoliao Latto
Verceas, sata saanaora a Cerloa Basta.
^rV^" para n Eoropa ao asta* rapar :
Antonio Joaniria de Bausa Lobo,_Joa4 Martiaa
Keruaades, W. Jrrs Joba anta, Oovria, padre
Isrrarae* IrargleaePoraa araUci-
i no hospital Pedra II, ao dia W da eotreata. ao
t-
d*t ao hospital
segaieta*:
Pe Dr. Eat,
nsetaelodaeo^a^eraa ee aoaatloa, pele
BMthode a dona retalhot entera-paetrrior, reato-
Jaoatra, conntia na
oxerotcio de ana prea alo. Conakaaa dea
10 s 12 horaa da nannbl. Papiuiald4et
epcjscSca, parto mofestiae de a*ehorai r
meninee. Boa da Qldria n. 39.
Dr. Barra Smmfmit d eoaaaltaa da
oauo-dia a 3 borne na 1.a andar da enea
tolesfdf roa 1? Barida Victoria, n. 51. Beei
Seto da Setenare n. 34, en-
trada pela ra da Saadada n. 96.
O Dr. Castro Jrnna lean o een consol-
torio medico, roa do Bom-Jeras n. 23,
tubrado.
Dr. Gara* Loba medica apeindar e par-
., rndenme nudo B. d S.Borjt n. 2d.
Uonsultorio: rna Larga do Reaario n. 24 A
Conaultoe dea 11 mata da anean* a 2 da
tarde. Espan.alidiia : etolaetiae a epora-
V&ea doa ergios genito-urinarioe da hasnaa
* da mnflaer.
Dr. fiia^ajm^riiMi'ssVe ntedsao e parteare
Consultorio na rus do Cabog n. 14, 1*
andar, de 12 a 2 da tarde residencia ae
ionteiro.
eaaallerte saedlee leeal
O Dr. em medicioa pela Faealdade a
Babia, bacnarcl em diraito neta galuldisi
do Recift Joi Flix da Cavan Meneos,
enctrrega te de qoMtSea de taadi
legal. Rna Prune.ro da Mareo n. 12,
Coaao 4 edifieaot o ar. Jaeohta* rfaliaendn da
a, por acra ieateada. a sendo-se por trae dos
I coa qaa na? Para extmir-w d'eita...
E depow diseo o paadego tallam seas, oxsrado
qaa o taai* innocente apadreje. Lr^al
Betel
0 finada pr.fmaor Joet Saarea de Asi vado de
ia, emnora alo saaeaa para aquellas, eujas
raahaeds bolo*, era wpirto caite, aun no
atea de taaaaraaento exsrtado.
CoeU-aet'qa* expliesado geograpbia so* ditei-
paloa, sllara nota vas da trboa aelvageaa e que-
mado referr-ee man ssnecislssknte ao catarte
doa tmtrapopmafOt taltoa-lha, por infidehdade de
aemora o tersan spropriado (aatrupopbags).
lastre profeosor embarseoa-se ia poooo, mas
atgaiaaoa por oattne teraeao ceetaae carao
taratioo das tribus.Tentn anda wabrar-re do
erratarado, atas alo o conargt
Kia e>a aa dos discpulos, d'eatre os atalt vs-
rfes a pasados, acadsa eaa aa termo que ss nlo o
eroprio, alo deixa va ds ser al oerto paato er/Mei-
tamU
A aala rabeo ton aa entienUats gargalbadas,
aaqnsato ana o mostr, da fuda sasaanaa, diri-
aaaaa *aa i
diaaipaio
riao i* ao diseii
ajeado seatir Iba, qaa alta da ignoraata, era de-
adagulo.
Qeaa tarto tide eate diacipala?
Qaa a sabe se elgna jai* bojt ara
Quena* de eUrorcl
AO PUBLICO
Contundo-me qne o Sr. Joaqata Dama
ao de Ar.ujo Lima anda neata, ci ' a boe f de peacoai cooii-
das Jataaa e aaala devota*
sjae tdaa ale featejar a veneranda
Itnaeeaa ale teabor tais Ckrlata.
asa cea reato atoe rellgieaea fraacla-
eaaet ala poveaeio de ipejara. aa
aaae ala tas a ita.
Jases per retelo
Os Ulan Bra. !
Or. Aabrosio Maabado da Canea Caralcante.
Nosso irmio canfrade commandador Pirmino de
Prei:as Mogueira.
Comaeaiader Perainio Francisco de Panla Mos-
quita.
Antonio Luis de Mello Mergaas,
Dominga* Carsleant* de bausa Lalo.
Dr. Joaquim Laarentino da Andrada.
Jada de dooaa Liio.
Joaqme Aat.nio de Olivelra.
Jos Fraauiaeo dos Aojas.
Jaitas por sleiplo
At Exaaa. Sras.:
Neaa ira* D. tsaamerataa da Cata A boqaer-
que.
O. Anas Joaqaiaa do Bogo Barretto.
D. Mara daa Doras Ltoerda Barretto.
D. Ieabai da Coeta Albuqaerqae.
D. Leopoldina Ribeiro de Luna.
A consorte do 8r. Or. Jos Maooel de Barrea Wsa-
derlev.
A ooatorte ds Sr. Dr. Bnto Jos da Coata.
A consorte da Sr. Dr. Jos Damingos da Coata.
A consorte ds Sr. Mano-I Cvineiro da Costa
Re*.
D. Rita de Mosquita Viniera/.
Juisee par devo^io
Oa Illas. Brs.:
Dr. Feliciano do Reg Barro* Arsuja.
Coronel Lranraaea Beserra Al vea da Silva.
Proreasor Bellaraino Quedes A Icol orado.
Dr. MaaiMl de Moquita Wanderley.
Pettpfe Maooel de Sansa Lalo.
aaaoel Cvrillo Waraderley Lias.
Jos Mana Faraaatoa. -
Salvsdoc"atondes Martina.
J&lo Beptiita das Nevos.
Vietorino Pirmioo xtoltar.
Jotoaa por devooio
Aa Exats. Sr* :
D. Mara, erpoia d* Sr. Iielfonto do Bago Ber-
tas.
A filba da Sr. eapitia Joaquim Bento da Costa.
A eeaaoete do ar. Maooel da Coata Martin*.
D. Peian)'ns Janutria de Allemo Cjaaeiro.
A liba do Sr. Antonio de Araajo Caralcante.
A consorte do Sr. Antonio Pelix de Sonsa Lelo.
A eoeaorte do Sr. Manoel de Siquelra Alvos da
Silva. _
A eoeaorte do Sr. Joe Antonio de Barres Wan-
derley.
A eeeoorta do 8r. Maoorl de Areolo Caralcante.
m ooasorte do Sr. Pelix da Coala Martas.
Jaiaet ntotectorat
Os Illas. Sr*. :
ds Soasa Medeiro*.
de Si Albuqaerqae. ,
Jairas protectora*
As Exmss Sras.:
Cosaerte do Sr. Heraino Ijsareajiao de An-
drada.
A eoeaorte do Sr. Julo I*aopoldiao da Albnqaer-
que.
Juisa protectora perpetua
A Exea, ira! D. Isabel Peaigeala de Sonsa
tttoea e Ilstrala fr, melharea e atis
bem educados sirio ei humaos.
< A mli a aentineSa vigilante que
vela a vida precioaa. da crianea, aoompa-
aeando a, desda ae priooiroa vagidos at
o moreato em qee, fsito nemem, trena-
pb*i os bunbraetrda rida real.
E qnaotos deagostos, e qua torturas
angaatioeas, os de u ha mli qui v s:u
fllno ainia paqaeuioo, san tar expratsSis
para diasr o qui santo e, todava, goman-
do, chorando sob a influencia de un in-
oommodo qne, muitas venes, sabido a
tempo, podara eer debellado ?
t Quem a a record* deatoa aiteacSes
criticas, to cemmuns ae virer di ama
mli, alo poler deixtr de currar 63 ra*-
pe.toiausoato ante a mu'.hir -a prsoni-
oaoao do d )vot nuato, da abaegi^io e dos
maie pares a grandiosos eeatimentos qae
se aninham no corceo hamann I
t E coma refl-xa d'.sia maito respeito
qne temos psr ella, dirigioia-noa agora s
m&is de familia, s delicadas oiuiaioraa
da fulera gersofo.
Miis do que as passjaa adultas, as
orianoas estSo sujeitas aa toases, defluxos,
constipa^ :s e oatras affaccSas oongon^ras,
j pala aaa dbil couplaijio e dalicala
organisacSa, j pela sua curta idade qae
nlo Ibes parmitte o osquivaram-83 ds am
golpe d'ar, por exemplo, oa d'oatro qaal-
quer descado.
* Todas aibam o que acontaos aests
caso. ",.
A orianoa, am dia, daita-ee oom a
roe pauco alterada e armt toasasinha in-
tigoificaate qae, nos pritpris peis, ptua
deasper^ebida ; depais, no dia soguinta,
j aquellos pequeos ineioa a^?;raram-
e, rem-lhe urna febricolasiaba, inflimmt-
ae-lbe a garganta e dabi ama
garrotilbo, am momento.
< Chama ae o medico, quaudo, a rezos,
j nao ha mats remaib pata a doenga, e
aquella inaoarate criau.inba, e^psranga
fagucira de ama familia inteiava, desappa-
reco repentinamente deixandaos paia im-,
meraoe na mais aoerba dor.ft?
t Ob 1 mSis, pira quem escrevemos,
lembrsiros qne a Providencia nanea deixa
de so acorrer qaem a olla confia !
t E eesa presciencia omnipotente, nests
oaao, manifeata-ae noPaitorai de Camba-
r -remedio exoellente, qoio milagroso
para as moleatias do paito, garminarlaa, a
mtior parta dad rezas, na crianca por um
descuido da oatoresa dos qae deitamos
apontadea.
* Comprai, poia, o -Peitorai de Cam
baratoris prevenido a ereotaahdade
terrirel de roe verdes privados de voseos
filhee.
< AqaeHe remedio ser maie nm auxi-
liar do noeeo devotameato, do vosso nmor
maternal.
Htitor.
em todee os ho-
bilhares e vendas
Cog. Bnzlei o
Fabricado por A. M. Veras 4 C eom
todaa aa regras prescriptas pela eciencta,
e de parean sabor ideticos ao cognac
oetrjngeiro. O Cognac Braeileiro urna
encallante bebida, 6 o melbor nctar qae
se ple conhecOr.
Acba sa n* fabriaa e
teis, raslanranU, cRet,
deata eidade.
lie experimntalo I
ADVOWMS |]
Oa linchareis edaardo Uva
E
Silva Brasileiro
acaitam eantas veis, esmmercaaes e
orphansJogicas
CIDADE DO LI1IOEIRO
onda rc.-idem
Dr. liOje* Pessoa
Medios e operador
Reeideneia fias Lirga do Rosario o.
38 l#nndar.
Consultorio Raa do Bom Jess n. 37
1* andar.
Consultas Das 12 s 3 horas da tar-
de.
Chamados A quslquer hora.
angina oa
MEDICO HOMEOPATHA
\dr. Ballhazar da Sveiri
Especialidadesfebres, molestias das
enancas, dos orgaos respiratorios e das
enhoras.
Presta-ae a qnalqner chamado para
*or* da capital.


4 riso
Todos oa chamadas devena ser dirigi-
dos pbarmacia do Dr. Sabino, i roa ds
Bario da Victoria n. 43, onde ge indicar
sua residencia.
s


Procuradores
O* lllii Srs. :
Capillo Joio Maaoel de Sosas Moraes.
Tsoeate Joio LeopoWino de Alanqaerqae.
Jalo Bodaptano do Barros Lias.'
Osaranfo da Santo Aatoaaio ds Ip.jnea,
Janeiro de 1887.
Fre Jobo de Santa Tkereta de Jess,
Ouardilo.
1. de
A eanalefta de Ltamta at. Keansa
preparada eom o oleo do ligado do btealhao
atai* puro qae prados a Noruega nlo eoaente
na poderaso rocooetitativo das condioas debis
e aa raatedw segara e iataUivsl aaatra tedas at
saolastas do peiu, a gargantee os putaea, e en-
tra ea qae aa nreaereve o aa do oleo do figado
da becalbao para, aaao qne t*mbaa i ea si o
sgtote dig ativo por cxcellracia para oaattoata-
go$ debeadoa oa dyapsonisas. (I)
AtMr BMteraal
a' mXis BK VaJfliJA
Acabamos de lar no tsaaartanta jornal
qne v a lm da pubiiaieada na capital do
imperio O Pati > n seguiole pnbHcacao,
que, aem mais commentarios, qui trena-
trevetnos :
t Dial Mapolean I que, t educando-se
a mulber preparara ao o tuturo.
< na tanta.
c A mulber o principal motor do dea-
eavolvimento humano. Qaanto mais
vir
Pllnlaia operativas &Hil ielgel
Contra constipacSo, ioasc^o do ga-
do, etc.
Dessemelbante a muitas outras medici-
nas catharticas, estas plalas a&o fazam
cam qae urna peasoa se ateta peior antes
da se sentir melbor. Produzem o sea ef-
feito eom brandara mas completamente,
nlo senda acompanhado de accidentes
deeagradaveia, taes como nausea, apertos
do ventre ate., eto.
Aa Pillas Operativas da Mi Seigel sao
a medicina de familia a maie til auo se
tam deacoberto. Limpam as eatraoaaa de
todas as substancias irritantes, deixando-as
am oandicio sandavel. Sao o melbor re-
medio que existo contra a peste das noesas
vidasconatipaclo e iuaccVa do figado.
Estas pilulae impedem febres e toda a
serte de doencas, pelo simplea facto de ex-
pellirem toia a materia veneaoea das en-
tranbas. Operam eom vigor, mas suave-
mente e sem causar d&V alguma.
Se ama peasoa apanhar am resfriado e
a ameaoar ama febre, e sentindo dore na
cabeca, costas e mambree do corpa, urna
on duas dsea dsa Ptalas Operativas da
MJi Seigel expedirSo o resfriado, impe
dindo a febre.
Liogua grosaa aaorapanbada de um
gosto salobre, a cansa de materia impu-
ra no estomago. Urnas poucas dsas das
Pilulas Operativas da Mli Seigel limparo
o estomago, removendo o mo gosto, res-
taurando o apetite, e oom elle trar boa
eade.
Muitas vesea saeeede que doeng ou
filierento meio apodrocido, cansa nausea e
diarrbea. 3e se limpar as entranhas d'esta
impureza eom ama dote das Plalas Ope-
rativas da Msi Seigel, estes effeitos deea-
gradaveia desapparecerao, resultando boa
eade.
Aa Pilulaa Operativas da Mai Seigel im-
pedem Ob raoa effeitos que produsem o
comerle beber em exessso. Urna boa ddse
ao dentar da cama torna urna peasoa hbil
e inclinada para trabalho do dia se-
guinte.
Como estas pillas sao cobertas de urna
carnada de assuoar tomain-se eom agrado.
O gosto desagrada vel tSo commum a maior
parta daa pillas dests forma evitado.
Acham-se venda em todas aa boticas e
lojts de medicinas, em toda a parte do
mundo e casts dos praprietarios A. J.
White, Ltortted, -Londres.
Depositarios na provin j.i de Pernambu-
co por atacado: Francisco M. da Silva
A C. e Faria Sobrinho d C na eidade do
Beeife.
Vendedores por retaibo, na eidade do
Recite: Barthotomeu & ., J. C. Levy
dC, A. M. Veras d C, *Bouqaarol
Frres, e T. S. Silva, em Palmares, A. C.
de Agniar e em S. Joo da Igreja Nova,
J. A. da CosU eSilva.
Advogado
(Fdro eio e ecclesiastieo)
Baeharw An^anio de Lellis e Sonsa Pontea.
Ba do Imperador n. 87 1, andar.
Dr. Sim es Barbosa
Clnica do Dr. SimSas Barbosa, Espe-
cialidades : partos, molestias de senhoras
e de criancae.
Consultorio ra do Margues de Olia-
da n. 64 consultas de 1 s 3 horas da
tarde.
Residencia ra da Soledade n. 78.
Tlohone n. 213.
"Clnica do Dr. Silva Ferreira
Especialidades : molestias de Senhoras e de
pee.
Consultas de 1 s 3 horas.
Raa da Cadera n. 53.
ResidenciaBa do Conde da Boa-Vista 24 I
Telephone n. 41
.
/
Dr. Carpir M
MBDICO
Teto o sea escriptorio I na Duque de Cazias
n. 74, das 12 s 2 boras da tarde, e deata hora
ea diante em ana residencia roa da Santa
Crus n. 1.
Especialidadesrnoestias de senhoras e crian-
eas.Totepaona n. 326
Leonor Porto
Rna do Imperados* n.
Primeiro andar
45
Contina a exacatar os mais aStnanhl
figurines recebados de Londres, Pars
Lisboa e Rio de Janeiro.
Prima em perfei(o de costura, em bre
vidade, raodicilada em precos e fino
gasto.
Consultorio medico-
cirnrgico
O Or. Castro Jess, couuado mais de 12 auno
de escrupulosa observadlo, reabre conasltorto nss*
ta eidade, ra do Bom Jess (antiga da Croi
n. 23, 1.* andar.
Doras*de consultas
De dia : dasl i) i d i tar 1.
De noite: das 7 s 8.
_ as demaia horas da noite ser encontrado no
titio taveia* daa -? n rlio3 n. 7, pri:n;iro por-
So 4 esquerda, alao I o a ar cao ds Dr. Casase.
m
Ocilista

i
i
)
Dr. Barrete Sampaio, medico ocu-
htta, ex-chofe de clnica do Dt. de
Wecker, d consaltas de meio dia s
3 horas da tarde, no 1. andar da casa
n. 61 ra do Bario da Victoria, ex-
cepto nos domingos e das anatiftnados.
Residencia ra Sote de Setenta a.
34. Entrada peta ra da Saudade n. 25.
1
Tj-abalho artstico
Acaa-ee catre eos de pasosgena para o sal, um
ata srtiata* asis importantes de Paria, esa obras
de eryatsl ; prp5--*e a exibir oa seo* trtbalbos
parante os aesadores e curiosos desta capital,
ftasendo sabir de aaas asios, do erystsl broto,
obraa do tasas apando gosto e delieadesa ; tra-
aaiao enrisoo e qae o artitU fas peranas o espec-
tador em alguna minuto*,**,
Abre amanea aabbado e esna tegaintes rna da
lmperatris n. 6 daa 4 aera* da tarde em alante.
Entradas 500 res.
6.
PBOPESSOR
Ingltx, Piano, Canto.
Ba do Progresa n^23
IGUAK4SSD'
Dr. Paes Barrete
PROMOTOR PUBLICO
I
Adyogado
Oannilea amedto airara;lea
DO
Dr, iUroda topar
s^pecinliiadeParto, molestia de seenmae a
leoeiaBao da larparatna n. 4, 2." andar
pbanen. f26.
Preservativo da erysipeia
E
Be
pelo
Be. Monoel de sejaelrtt Cavalcaata
01 ptra curar a erysipeia e impedir sen reap-
parecimeoto, corar rhenroaticnao do paito e a va-
rila oa bexigea.
O 3* para falta da menstruacao, a sahia esa
fcondints.faxer appareeer tecreclo de leite e lo-
cbios sopprioiidos.
Estes retaadioa encont'am-se em frascos de
qnatro gramnias, aeompanhados par prospectos e
coma fabrica atanuterptado autor.
Deposito ouioo
Praca do Conde d'Eu n. 22, pharmacia da
Ribeiro & C sucoessor


ES
aeiaJ
Je aee >r I > coa a
[ITta o* Dr. iaspeetor do Tbeouro de
o preo d 30 u dUii NtUdM da i
joro protion dar-ee-ae peiaeipis nesto
/re de ae'tt, da* se
ajanes iapato* relativas > 3- aeaettre idieto-
U> ejei 1888 -87 ;
S ,. sobre gyr o dd nuil oa --i ieo a ret4-
10(. aobre stobeleeiaeetos la da eiid*.
!!,, sobre eaeriptorioi de sl/o-jaloi, a.Micito-
aorae, ea-tocio* a eoosuitorioa atdieos.
u sabr eaAabelecia;at* da od.
200jjOO por psesoe a* craoregar eaoatoe* aa
Imnwlii 1i lettrae.
1:000*7)00 p UMriaaoaraco&Mdaataa. ___ "
t*> rea* por htro d ngaareaeto oa alaool aaer
Mtit>^setorsse la ea Of, q* fo: rota-
ftm te aai eaiqeer. parta da proveca.
5J 104 904003 aopli.atos eoa.-aifc-a da
bambeiroa o cbralo* do* alebslsoeiaaeeios e*a
aterca w o j ialeuria i etitoetoe ea i eiaeo fragae
as* to eidaledaReeife.
tH JO por aaoJa'a d* a va-n, c >oa ate.
saebfdor PrTiaciald3 froaaOaeo, 83 da
Oatabro da 18S7.
p.ncisci Aayuai da Ca-ta > Majra
_ Oo ordo do lllm- Sr. Dr. poetar garai
iatorina, d-claro qae fia atareado a araao do iO
tos, aoaUdoa da aoje, para iaaoripca* doe eaa
IIT" eee prataadaraai ae habilitar a aatrar eoi
aaarar*t par* provisaeeto da endeira da d*a?nbo
eelKgrepb.a, d* Eiso'a xa*!, qaa aa actas
ag. A in*crla*ato 4 reaetriea ao in.paot.r g--
ral. dentro da refer i> pr.e, aai p*tca> lattral-
da eoa de nenias prora* 1>
1* aaioriiaie legal.
2* alidada.
a aseas1 daealpa.
Base requisitas eerli provado* :
O da 1 por cirtidao do bapcismo.
O Jo i- pr eth b>o*> do folba earride.
O do 3* por atteetodoi do peroebo oa da qaees-
ajaar aauridadaa do lur oato residir o eoaear-
raaa>.
Sle Jpeoislas :
Da asacar e*raeA-> Jo i i* 1 o< cn1idatos qae
aa> oa beiaa aido foeecioeenoe pabiioo* a oe qaa
apnaaaUrtn algio tole oa dipioau q> nlo
aoaariaaa obur aesa a aaieridade legal. ,
Oe apreseour ftb* eonid*, oo qaa <*aitxoi
atoaataJoa da proaauaMato ciril e n>ral, pai*
d(* pUa e*oj*>a* aaieipaea, ai'.andii JaJ
* iaaa polieao* da loealid4da* aaj qa h iQTaraai
rcHlido aoa doa* a tiaoi aaao* *. ai qo aebin-
da-ae ao exereicj da enaprrjo publico, rzbiban
attir*l4- do retpectiro ch-fa.
aVMrataria da laatrafieio Publica de Pt rombo-
ao, ii de Oaaabro da 1867.
O aaeratario
Pergeatiao H. de Araaj Gral*lo.
3 De. Joec A atois Cirre* da gilva, etealleiro da
raapariaJ ordaaa de Cariato, jais de direito da
p otado na da eapll > e reeidaoo da eonarea d
Olala por M. L aqeaea D Paea ab;r ao* que o preerate eiital vrero,
n* e porteiro uU-rta > do aaJitorio* trari 4 pa-
Mea praxis de reala e ariaaetaaao o da 3 de
Waajiiaibiii riodoaro, depon da audienca, a qaea
eiai* dar, a propriedada daaoaiaada U. Joe do
8ie Ojeadrata ooauraa, avallada por l:000t000,
m laataaalii ao acerr lareauriado o atmeg
Tiraiao de afelio Aaado, e ai i praoi a reqaeri-
mtato do teitemsntriro a iarootaraate do ra-im >
ailii para aawwrai aa Jeepeaaa coa a* di*po*i
q>*a tmiaaiatiriit Coarido por uoto o* pre
f a tantee a eoapareoeroa ao di* acia* indicado,"
fia de ter lagar a alludida arreaaataeao.*
K para que co-?ru- ao ci iheeiaiito de toioi,
adni ptaaar o preaaate, que aeri ifixalo oo
irr de coitunj" e pabieaJo pe* iaprenaa.
Oaio paseado oaeta eidade de Olioda, aci 27
eWOata'sro de 1887.
Ea, baebarel Praociaco Lias Caldas, txriil*, o
emoeere-ri- *
Jo* Aotooio Corrcia da Silva.
(MUERMO
8*roiio da Agencia Baca
LIVERPOOL, 29 do Ontabro.
SSCAB:Mercad natraiaela.
ale Peraaaabueo n. 9. veade-ie k
/ par jala tal
ASODlO:Mercado Uraae.
JTAIR ele Prraanauca ende ae
a fir/lf al. aar liara
Ve a da a aravavela ele siaje i0
eTaraSaa.
MEW-YORK, "29 de Oatabro.
ASHUCAB: Mercado oealto atrae.
*9 FAIR REFISISG ele Peraaabato
case ae a lid real, aar liara.
Agencia liaras filial en Paraambaao,
?9 de Oatabro de 1887.
B*ti ota triaI
< xra(,a tiiM/KjiAts ox josta ocm cob-
Aeore. 29 dt Oeiaav A 1887
da afasia da 1> serte, 6*550 por 15 kilos,
aa da 25 do corrate.
da dito idea, #00 por 15 kilee, ea 27 do
residate,
Aatoeio Lrrooavrdo Bdrigaes.
< aecmario.
Edeardo Dabeaz.
Di orle
*eo pebl
ao provias'ato do
Altiabo cooeotraraa, m
Ji Costa C
Qaaa.
Padre Praae
Traaaa Aadrsde
eereti
I sata
- reata, pea ae proeedar
Mea. O l secretor
oerto deC
%.* aaeoia. iSeereuris da a de
Prra.abueo, ra 28 de Outubre d
^^ E
O* ordaaa do Esa, Sr. Jee-praaidaote d
viaoia fado pablica, par* oe saridoo rffeit-., qoe
aa proTiaeafft dos oftoles de 2* labeliiio e aseri-
ij dea eaaeeeiV* cveie do tormo de eVigoe de
Baixo eoaeerrea aaioaoato e oo praao legal o Sr.
Eoetaqaio CvaioaaW Ua Watracer.
Oheeretario,
Pedro Francisco Curr ia de Oliveira.
DLULARACOES
IRllDtDK
Das Alias di parochia da Boa
Visla
D: ordeao da asesa regadora e ees virtode de
qaa diipoe o srt. 81 do oossa esespraaiass,
vido a toda ce trataos a eoapareccress cas aeaw
roaietorio ia 10 batas da Btmba do d^ 1* de
Niveabro prximo viodoars, pare, reaaidoe ea
asesa gara1, prooeder-ee a clcijfj da see reg
dora qee tea de sdaiaiatror seta iraaaltde uo
a o oo coaproa-.i**l de 1887 1888.
Cooiiatoai* da iraaedadi das Alosas de ar-
cbia da Boa Vasta, ees 28 de Oatabro de 1887.
Jefa Oesnatrb Peraaades Vanea.
Eeeri*io.
Baiee de crdito real de Per-
naikiee
sjo* terao* d-.e arto. 6' e 6* dos eetatotoe, alo
ou/idada* oa seabore* aaeioaiitaa 4 realiaar a:
o di* 19 de Soveabro prortaso viod uro, aa sede
do Henee, A rea da Caureio o. 31, a qaarra
entris di 10 *w sabr o val-r ooaiaal de eade
aecio. Becife, 19 da Outubro de 1867.
O* adalaUtredaree,
MaaoaJ Joto da Aaorias.
Jts d Silva L-vo Jooior
Lava Duprat.
S R. J.
___ade aerreatl a Javeaiade
.Scicaufico aoi aroboree s.ri^ qo* ftca saspeaso
o ripedleau deato aociedale aoe das 1 e 2 da
eioveabre, e'geado marea e|l- do srt. 57 de
ooasoa eatotatoa.
Secretoria da aoci*dade Recreativa Javeatode,
29 de Oatabro de 1887.O 1- eaeretan
MsDorl Jcaqnia Beptieto.
GoapanMa de Eiicap
Btta eoMapaMhla reMipra Ierre
nos. preferlndo os altaados no
balrro 4a Boa Vista, Bagdale
na, Ferttandes Vlelra, Afflieloa,
na do Principe, t antinko "o-
to. Mondejo. Hlackuelo, ta-
punga e Mangnlnho.
ilnem na ller para vender,
nelra presentar anas propos
tas no eaerlptorlc da ancaflaa
eompanhla alto ao largo de Pe
dro II antlgo do Colleglo n. f 9
I' andar.
Reeife, 22 de Setambro d 1887. .
Ricardo Menetn, gerente
'riadpeee atoadas de Porta-
ral........ . 241
.Iba dos Acores .... . 944
(Iba da Madairm .... . UI
HvvYaal..... 2A2
Colarn de sasacar
n n ovrcaao m i 1887
A AmeimfU Comm trem Agrcola, regiatrou oa
pr. y abaiso, t-*f* *o agriculu Uiioa Pinto ..... r, por 10 Kilo* :
no > 2avu
rorbiaa pniverisado. . 2AIU0 a 2AUOJ
8:nco3'Ua .... 2a MJU 21500
3. regalar . -*100 a 21800
Suoseaoa...... 1A50J 11 >
Na*eavado pargado. . U40) a 1#.V>.)
eroce. . 1*48) > ll>0
Retasas...... llOJ s 11100
A eotaerlo do essacar bruto es 28 foi de 11480
a 145.0 e alo 1/UO a 1*909, a por eagaaa
sabio pablieado.
Celars de alcodAo
O a-reado eooiiaoou bcataai freuso, toado ap-
areada ofertes de 615 par 15 kiloa ara o de
*a sorto de sertfle.
Kairastava
e aleadlo
o vi aa en lo ha arar lo
acira, 29 ea ostesao oa 1887
PaUg DO RECIPE
Uarcad} de eaabio firae.
Oe baaaaa asaaUvaraa ao ballo a taza de 2*
M d. eaare LVoaaiaa, ooaiaal, oaTureeaedo, po-
ia, todos aaecar a 22 13/16 sea acbsrea d -
Boa papel particular fiseraa tranaseaia a 22
tfiyrSd.
PRACA I/O RO* DE JANEIRO
UB baacoa abriaa coa* ;-> d.
abr oadraa, daodo :A fachas-
do eaabio ftrae.
Aa tabellas cipoeta* aqu foraa eat u :
Oa r
nasa
Barcaoa*...... 1 A 28
Vaporea....... 1 A 29
...-(arraa de CsrasrA 1 A 28
AaJeseee...... 1 A 29
Vto-earrea de & Praaeisco 1 A 27
V-farrea da Limoro 1 A 17
Soesm*. .
afpdlB
Eatradss Diaa
rJareaeaa...... 1 A 98
Vspofas...... 1 A 29
Vu-torre* de Urai 1 A 98
Aaiasas...... 1 A 29
Via tena* de S. Praaciaeo 1 A 27
Va-farrea de Liaoetro 1 .7
a.
Sec-o*
88 289
81
6.118
7.454
53.808
M 177
210.170
laeidl
2998
7.008
S. K. J.
Soeledade Recreativa JvenUde
t
A presideuc s dee'a sociedad* mama rasar
aiesas por alma doa aoeio* folleeidos, oo dis 2 de
Nov.abra, p, al 7 1|2 bor. da aaabi, na igreja
* s ua *jea* a j
Secretoria de soetedade Recreativa JiTeatede,
9 de Oatabro da 1J67.O 1 secretorio,
Maaoel Joaqun Bip:ists.
Sog inda prafa
D i ordea de lllm. Sr. Or. iospector ae tas pu
Uieo que Aa 11 horas do da 31 de mes eerreetr,
srlo evadida esa praca, aa porto derto rapar-
tiefo, aa a>ercadori** abaize declaradas :
Araasea a. 1
Maca OABS e eootraasarea TH, 1 e
4869, viada de Haabarg* ao vapir alleafo Oe*
(erro, entrada ta 25 de Maio de 1986, eanaigaad
* Traoaathaariaeha Handalageaellachari, ooatanio
90 kilograaaae, pese aoe eeveatoriee, de caixa*
de pepettae peqo na*, par* obreias e aeaelbaatri
Armases) a. 8
Mire* JAS, oa reas d* faia eoa tres asetros
d c.'iopriaeato, viod) d itw York no vapor
aaericaeo Ideoaat, entrado ato 16 de Jalho idea.
Macea JABO, aaa eaixa seas noaero,- Uea
id'in oo vapor taglas liswaec, idem em 26 idrm
id< a, vstis e aasa valer.
Araasea a. 5
llares diaaaotr, Jlc J ao esotro e T ao lado, 1
pacota sea oaaeere, vinaj de Liverpool ao vapor
npUs Smlpior. estrado ca 24 do Affoeto idea,
ecuteodo 1,100 graaaas da fi de algoJio, alo
rtp.ifie Jo.
Aisssifini a. 7
Marca RC, I aaiad n. 17, viada do Havre ao
vapor francs VU de Mmeei, ealrade ea 19 de
Jaanro de 1885, coa'eado 949 kilogrtamai,' paso
liquido legal, de paralases de terco, graode*
Marea don* circelo* iatercaladoa coa as ioleises
RBP, 4 eaissa o*. 1/4, viodoa do Hsvre ae vapor
fea aera Bdafmm, eatraJe ea 19 de Setambro de
1988, coateaao qamtro m.lduna da mtdatra, doe-
radae cm psrte, pesaodo liijuido 5 l.'J klogram-
MareA POA, 1 caia sea oaasero, viada le Li-
verpool oo vapor ingles Vfarrior, entrado ea 6 de
i umk cdr.
Marca diaasnts, 8StJ a esotro, 1 eaixa idtm
idem.
Marca diamante. BiCuo centro, l aain idea
eaa
observar
d'ora
eripefo d. ritB.
metica.
8, 5 e 8 de Noreobro philoiophi*, rbetorica,
geographi*, historia e geometra.
10 de N jvembro todss ss materias e slgebrs.
Seerateria da Pacaldade de Direito do R-xife.
29.de Oatabro de 1887.O seeretai
1 Boa rio B. de MeDeses.
Remedo
Oe ordea do Ex inspector ceral la*
> ee i!ec ar A professora p adida
HersfrOa*enea de Mello Ma*eareobs, removids por
portara da preaideata de 24 de corrate, d* cs-
deira de.Villa de Plores para a da C*sa Porte,
que Ibe Sea atareado o preso de 60 dies} a contar
da dato d* dita r. m ci, aia de assomir o res*
peetivo exerei
Secretaria da Iostraeoio Pabiica de Peroambn-
eo, 26 de Oatabro de 1887.
O e-ert torio,
Pergeotioo S. Araojo Galvio
Compa le Bebe-
ribe
i eaesasroentoe e
o-caaisado o odVo i abastocimento d'a-
gaa at o Paroameirim, val se proseguir as ei-
perieaciaa na aecci
caudada e a Torre. Ka meema occaaio esto com-
psabis mudar esa untigoe eocaoamen-
tos de derivacio par ,t o ali
nhanento mu eepectivo
bydrocaetro oa a >pi dx qaantidade
d *goa eostami
(Jutrosim, previne s ao ( ablico de que ee *x
eone sito de peana' m a nova fccio, de
aeeordo com o regalamento, dereado os iuters3ii*-
dos previamente ioscreveroin se no es:riptorio
leste eompanbi.
Reeife, 27 de Oatabro de 18
Crcihiio Mamede,
ct" r gerente. '
MUGO INTEBKAGI0K1L-"
DO
BRASIL
Estrada la ierro do lairo ao
* 8aa aarea, 2 barris de 5*, vaaics.
8 ditos ejm acid> de chambo, s*rcfo, pealado
liaaido legal 47 kilorr*maa*.
Marc* -B, aa saeco, esoteodo 56 kilagrimmas
de eres doee.
Marc* J'IB, ama eaixi, coateodo amoetrai de
qaadro*, estragado*.
Mirca diamsatr, W1I do eeatro, un eaixa,
eoo'endo 5 kilograaaaa de carlees de aa-oatras,
estragada*.
9* seceso da Alfaodega da Pernsmiuco, 27 do
Ootabro de 1887.O ehcfe,
Cicero B. i*d Mello.
Barca aoraeguease Krooos*,
de algodij a 27/6.
400 tonelada* d:
tu Micai rui EsT*aee-Usioos
Lr->r ingle* Bada, 550 toaolads* de **>ue*r
a 17/6.
Ulliaaaa estarte* de frelami-nHii
(J*rregmli sqil : Pr Liverpool, em vapor,
aaeaear a 10/ algodao al/4 e 5 0,0 ; pera as-
tkdoi-Uuido*, aseaear s 17/; e para saqt s, aa-
aurer a ICO rs. o sguard Cirrrg.nlo na Parshrba oa Rio Grande do
lurte: Para E rra Liverpool, aiaacar a 15/ e algodaa a 6/16 e
0,O.
Vapor drapaebado
Vapor nacional *S. Praociaeo., spbido hsetem,
para :
Maceir) : 22) fardo* de sarqea, 1 eaixa eom
esledo a.cioo! e 1 barrica eom esrvto animal.
Pratdo: 80 fardos da xarqoe e 1 barrica esa
eeho.
Ar.oaj : 278 fr lo* de xerq-M.1*
Babia: 150 barrite eoa aebo, 93
grata, 8 tascos eoa cera de earnibt,
a 1 caita coa doce de golsbs.
Corregarsa diversos.
Pelo p'rfate f.co ssbrr acs Sr. aecionlate*
drata smpr-'sa, qae apeass rralisaraa a 6.* en-
trada de aaas seeSee eoottante* dss caetell** ns. 2,
9, 25, 89, 41, 44. 53, 60 e 68. qu- em f.ee do dis-
potto no n. 1 | 2.* do srt 9.* dos estatutos, fies-
Ibe* mareado o preso improrogavel da 80 da*, a
contar de 81 do eorrente mes, pira realisarem s
6.* entrad eom s aulla da 20 */
O sccioniato, que nio reali*ar anas entradaa aa
forma cima determinad*, perder em beneficio
deets eaprets aa entridat que j teoba feit).
Recito, 26 de Oatabro de 1887.
Joti BtHarmimo Pereira dt UtUo,
Oircctor ecretorio.
Colala Orphaaeleclea Isabel. SB
de Oatabro del Hl
Pe i piasaam efo ebsa.dos os protectores do*
orphos abaixo mencioiadoa, que obtiversa des-
psch/i favoravei* d presideoci*, a virem apre-
sea'al-oa eom br.vidsde A *e retara da mesma
cilonis sbm deierem mitrtenladot :
Perosndo Soaree fiordes e Joio Sosies Ooedet,
detpachadoa em 16 de Oei-mbro de 1885 ; pro-
lee* ra D. Mara \nna Cavslcunte Barrero de
Souta Lelo.
Joio, protegido de Jos Vieira de Mello, des-
pachado em 2 de SetcdTbro de 1836.
0 director
Fre Pid. II*.
Irmandade das Almas
Capital
0,000:004>
De Butbs'child Frre
Ocutocoo Bank.
r> >nque d'Anvers.
Baaaa Genrale
urenein*.
e saai
Ideai reallsado 10,000:000*^
A eaixa filial V.d' R.nco funceioaando tcm
porariwnonte A roa do GrCnoeruo n. 38, sica, i
vista ou u prato, c-.n't* dente* no estran;eir< :
Londres......... /N. M. R .thsclii! & S-jds.
Paria..........
Hamburgo.......
Berlim..........
Bremente........
Prankfart s/ Main
Antuerpia.......
Roma...........
faeaova.........
aple*.........
Milio e msis 840
cidades de lia
.........
Madr;d..........
Barcelona.......
Uadia..........
aljala.........
Tarragory.....
Valencia e outrasl
cidades da Hei I
panba e iibaa I
Canarias......,
Lboa.........v
Porto e mai* ci-l
dade* de Por-i
tugal eilbas... )
Buenoi-Ayr^*... .)
Moulevid)......
Sova York.....
Banco Hvpcteoaro de
Esputa e atus ag-.u-
eiaa,
Baaeo Je
una* agencias
Portugd
Cngsh Uiiok of the Ri
Pitia, Iil-nit- t.
. J. Amsiok & C.
Compra tapo* lubre quilquiir praca do impe-
rio e do estrungen.
Recebo diubeiij .ib c i.t* corrate de movi-
meuto.crin jurcera isiio de 2*/ so snnoe poi le-
tr**> prato a uro coiivenciouadoe.
O gerente,
rVliam M Web-f^r
do Reeife
Pelo pre*ente convido aoi noaio* carisaimo* ir-
aiKo s eoapsree-T*m oo di* 1 do Novembro nro
ximo, oo eooaittorio ds irmaedade das Almss da
cn.tri do CorpoSioto, prlaa 10 bora* da msub,
fia de reooidos ra mea* gersl, proceder e a
eleicAn ds nova mesa regedora que lea de reger e
administrar a referida irmandade no anuo com-
promsaal de 1887 A 1888*. os e >nfurmid*de do
eu raipeetivo coaproaiaio.
Secretaria da irmandade dr* Alaos* do Reeife,
il de Outubro de 1887.O ercnvfto
Josqaiw Rib irodaG-ims
Co'iroa aeeeoe airad 311 ; ditos rspicbsdoi
450 Jope de BALViii-.
fio de al|04o 2') e tecos ao coneignatsro.
ililbo 3,000 **ccos a Jete de SA LeitAo.
Pedes de cabra 4 Udui ao mermo, 8 a Abe
Steio h C-
Piases va 200 betas a BeltrSo & Corts.
Panao de algodlo 20 f irdoa ao cmiigmtario.
Sota 712 scioi s H, Nueich oe C.
COMPANHIA
Jmperia
ECL'ROS contra FOCO
E8T: 1803
Edificio* e taereadoriai
Taxai haixtu
Prompto pagamento de pr^juitot
CAPITAL
Rs. lt,'W0:0O00O
Agente*
BROVV'KS & C.
N. 5 Ra lo Cammercio N. 5
UceUdorin p.v t>e
Id-.u
la28
o 29
25:2-o701
l:33-'970
pipes oom
1 barrica
I6
1.340
1 44'
kS.I
Frelaaaeatoe
Pecaa fotbaitt hontea os segaio'es :
Oa bares iagtaaa Blas Bird, para aam-gar
OaisTea, i
destino aaa
loa, sraooar a
90 dj
a ciato
Uaaberge ...
fdeboa e Porto .
Pnadasaa eiiade* de Porta-
Basa
22 Arf
417
York
ne
-dras
n.
a.
Hstatinn
22 \i
421
421
236
211
--.")
HOdJp A
furto
=r
Baaa

421
5J2
284 36
3A220
BOMf 4 viafa
lie petacbj isglrs Nasnts, para carrejar u
tarskyba, coa deatiao A Caasl, por ordaa, anu-
est a 22/8 aaaaaa.
Oe 15 a 28 do correte oa iret.mento*
toado* foraa os segalaia*
Casasoasn aoei raaa Ltvsarooi.
Vapor ingle* Actor, 4 200 saco* eoa algo-
dio a 1/4 e 5 0/0, 1.060 (ecos coa sement*
de (arrpalo s 3
Vspor lojIesoMercbaot, 4.800 ssecssrbssn s'-
1 s 5 0,0.
Pasa Erridos-Utroca
Lagar isglea aVsabe.a., ;*J0 tonelada* du aa
'sacare 18/9.
Barca inglese .Vibiiis., 700 toaelsda* de *t
voear a 1"
So Rio Gasasa oo Ncats ns* Esraaos sroos
Berra inglesa Oarpa*, 560 toatladas da iaaa
ar a 24/ a 10
. titear a i
Barca aoraegaeose Pokefestea, 600 touala-
das de saaaear a
Patacko ingle Mota K.se., 660 toneladas da
aateear a 19/.
Barca eaeegaraso rallas*, 2.800 asete eoa
slgodAo a 6/16 a 5
Na PaotaarroA vasa Lraaroct
LAgat teclea K.tnr C dadas de
atoear a 15/ a 1 000 aaeaa eoa aagad
Psas ErrAoua-Uaroo*
or inri' 'tedas de
rauta Oe aifaadesa
iat oa 81 na cTosoo a 6 na orsaaso
nalbol
Asaucar refinado (kilo) ....
Aaeaear braaeo (kilo) ....
Aaeaear aaaeavade (kU.) .
Aleoot (litro).......
Arrea ca caaes (kilo) .
Algvdfo (kilo)......
Borracha (ktlo) ....
Ceeroe scese aalgado* (kilo)
Oeros seeeotapicnado* (kilo)
Gearsa verdes (suio.
Cacao (Ule)
Oaf boa (kil,
restoibo (kilo;
Cat
Osebsea (litro).....
Caroaaba (kilo).....
Carrea dealrdao 'kilo) .
Cervio de pedra, da Oardifi (toe.)
i deasaalioea (litr*
iboraaly :.
Geuaora yiu) ......
Mol (litro)......
Miav (kalo)......
Tabeadoe de saarello (dasia) .
176
140
98
160
65
' 870
lJOaa
473
w
275
400
8i0
600
05
333
14
16/000
80
4'fl
M
40
45
I00AO00
aaalae Arara
Barca naeiuerl isario Arntrnimn, para o Rio Gran
dsdooul.
Barea aacioeal Mjf.nk XI, psia Lab
Barca aoruegneas* V,oa, para Eetadoa-Uaido*.
Baten iagleaa l'io.a, psrs Bstodos-Uai
i oonaegnense iViaa, p*re BsUdos-
lag'eaa CAarify, para gladea U
Batea ioj{leaa BU* Brd, para Batados i
Legar p .itogues Atona, para Lisboa e P.
LA rsr aosariean Eduord A. Sanche*, para Esta-
do* -Cuido*.
Ligar portaras* Temerario. p,r Santo*.
V*p : s Olitda, p.r. Etodos-Uaidos,
Tapar tagles Pota Brta, pirs L/verpo.l.
.'aBvftoe A oeeearga
Bares noroegaeuj Ib de podra.
Rarca twrarareaose Jorea, earvao de pedia.
Bares ingles* Bote o/ Devon, carvAo de o
Barca diaaatarqoaaa Concord*. carvio da pedra.
Barca aoraegeease Mjorner, varis* generes.
Brgae uscionsl fVessras, varios geaeroi.
Brigne ooruosgaseae Sejn-.e N.ecA-ne, carra--
de pedra.
Brigaa dinaasarquea Aaa* Jeturie, xarquo
Lrar inrie* PovopsT, earvao de peora.
Ligar nseioasl Ley, gordura*.
.irl.-i Catkarina, carvAo da pedra.
I.gsr ooruegaeoee Anea, xdrqae a farcl
PaUebo diaaaaraaea Melle Kulrine, xarq
Patacbo aa *
Pataebosu
Vspor iaglas L*b ae gaswroi.
IniporUeio
respe, ebegtdo da Babia
geads a U.mingoi
ran W* eeeeea a Jote de si Lti-
tato.
ees.
E&svOrt.ica
28 oa i UTOsao na 1887
faro o exterior
No vapor ingles Aelor, carregaram :
Par* Liverpool, S. P. Joanstou 4 C. 501 lae-
caa com 36,965 kilo* de algodlo.
fio vapor allemio Botarii, carregaram : -
Para Hamburgo, Borsielaaon c C 1,00J tac-
t com 76,006 ki o de algodao.
= No v*por ingles Neo*, carregtram :
Pra Sontuampton, J. L de Barros 2 o barricas
eoa 600 abacaxi* ; Co.ta P-rnaodes 2 barricas
com 40 abacaxi* ; J. B'gluy 4 barrica* com 8J
abacsxn.
f arm o imteriur
m No patacko sueco A/auno, carregaram :
i'ara o Rio Grande do ul, Amorim Irmloi &
C. 100 pipas com 48,000 litio* de agurdente.
Na barea uoruegueme Viva, carregaram :
Para Sanio*, Julio a lrmio 500 acco* com
37,5'j0 kiloa de assacsr aatcavtdo.
No vapor portogaet CKinda. carregaram :
Para Hsoiosy Julio os Irinio 1,030 saceos eom
75,000 kilos de estacar masca va lo ; J. B. Lijo
A PUbo 1,079 aseos eom 80,925 kilo* deassucar
masca vado
He vapor ingle-, Litbonaut, carregaram :
Para Para, P. Alve a C 40 volme* com
,140 kilos de isracsr refinado ; P. Piulo A C.
10 pipas cea 4.8J0 litros de agurdente ; A C.
Moreira Diaa 15 pipi, 10/2 diu* e 50 barris com
13,2.0 litros de agurdente ; P. Ji. ds Costo Reg
25 secos eoa 15,00) kilos de-milbo.
No hiate nacional Deu* te Quirie, carregi-
rars ;
Para Araeatj, P. Aires 535 kilos de assaear braaeo e 10 ditos eom 49)
Jaditos de dito refinado ; C. Belfio A lrmio 10
saceos coa 760 kilos de aaeaear braaeo
No kisto nseiooel Bom Jettt; carregaram :
Para MacAo, E. C Bel trio A lrmio 10 saceos
com 750 kilos de asaucar branca e 12 birric** com
> ditos de dito refinado ; P. Alves A C 6
barricas com 410 kilos de ssiucar brAnco e 5 ditas
coa 273 ditos de dito refinado.
No bate ascionsl Correio de Maco, csrre-
garam :
Para Moator, E. C. Beltrio A Irato i barricas
eoa 288 kiloo-ds asaaesr braaeo e 11 ditat com
731 ditos de dito refinado.
o cter Jeriquily, carregaram :
Pars Maeahyba, C. Beltro c lrmio 78
barricas eoa 4.616 kilos de setacar refinado e 18
ditos ca 1,331 ditos ds dito brance
Olahelre
saeaauK)
Pi lo vspor ingles Neva>, para :
Do Rio de Janeiro :
Loo Ion snd Braaillan Bank 500:000*000
80:000*000
Joe Candido de Moraei 48:308*>O00
Amorim Irmioe A C. 20:000*000
Os Bsbia :
Jos da Silva Loro 4t Filbo 60:000*080
I raala i
i vapor nacional 8. Pranciaco*, pars :
46:100*010
Rtoilf Oraiaage
- 1 a 28
lien de 9
17:0314934
,508 914
26:598*671
17:540 848
errado aalclpal de O. sot
O aovimento desto Mercado oo da 29 de Cata-
bro foi o seruiute:
tacraram :
43 boia peanndo 6,452 kiloa, sendo de Oliveira
Castro, 24 ditos de 1 qualidsde, 5 de 2*
e 14 ditos partiealares.
350 kilos de pene 20 res 7*000
82 cargas de feriaba a 200 ris 16*400
18 altas e fractas diversas a
800 rs. 5*400
10 taboleiros a 200 ris 2*000
23 Humos a 200 ria 4*600
Foraa ocenpedos :
241/2 commaii s 600 ris 14*700
22 comaartimeatos de fsrinbs e
500" reta. 11*000
21 ditos do comida a 500 ris 10*500
65 ditos de legumea r 400 rn 26*000
80 ditos de toteadas a 400 ria 12*000
18 ditos de saino s 700 ris 12*600
10 ditos de tressarae a 600 ris 6*000
10 talbos a 2* 20*000
B dito* a 1* 8*000
A Oliveira Castro A C.:
64 tslbos 1* 64*000
iJcve tor sido srrecadada noste
qoantia de
dis a
210*200
Reodiraeulo
rcutu
dos das 1 28 do cor-
r"o arreoadado liquido at boje
Procos do da :
Oaruc verde de 240 a 40) ria o kilo.
Carneiro de 720 a 800 rea idem.
Saino* de 500 a 640 ria idea,
fuaba de 200 a U4) ris a cuia.
Milho de 240 s 320 ris dem
c*eiAo de 500 a 640 idem.
5:801*420
6:011*620
Rentliniento (jubileo*
ana na ouivaao
Alfcma*Y*
Beoda coral
O la 28
Idea .a 19
1 097:429 i 632
38:712*831
da pruTiaeial
a 28
Os 29
t mi i luna
els98
29
134.3661982
31472
m
1,136.142*018
1,276:2*'487
Vstsiluuru l*ab>le
Poram abatidas oo Matodoaro ds Cabanga 113
ratea para o consuma i dis 30 de Oatabro.
Sendo: 82 retes perteucente s Oliveira Castre,
de O, 31 a diversos.
Eaaharcacoea surto* ae porto esa
t de Oatabro
ACUOSA*
Ceciliacousig. A Pertira Carneiro r$ C.
QiquiAi Compaohia Pernaapbucana.
JagasribeA Coaptnhis PernambdBans.
Loyo i L070 A Filho.
Lemego(canhooeira d guerra).
ilarinUo XIcuosig. A Jos da 8. Loyo c Pilbo.
Mari AngelinaA Loyo A Fi.ho.
Mandab A Couopanbta Peroamboeana.
Maia Ii Aotooio de Oliveira Maia.
Praserea Amorim (rmioa di C.
Pe si ti vo Amorim lrmio* A C.
RivalA Amorim Irmaos Ar C.
a 8. Franci&coi Compaobia Pernambucana.
SergipeA Domingo* Alvea Matbeut.
SSTBASOBISAS
Annaconsig. A Pereira Carneiro & C.
AlminsA Hermsnn Lundgrin 4c C
Anna Marai Baltor Oliveira dt C.
Bloe Bird Bear Portier 0.
Ch.ntyA Henry Portter a C
Coanteaa of DevonA Livrameato de C.
CuldoonA ordea.
CatkeriaeA ordem.
Concordia1 Companhia do Gas.
Eduard A. Banchesi Pereira Carneiro & C.
EneaA ordem.
Francia JobaA ordem.
IbasA Wilson Boa* fe C.
Inni.foili Lidtxn< C.
Ioefridi Hermana Lsndgrin A G.
Josva ordera.
Lefa ordea.
Lisbonense- Joboaton Pster A a
Msatanillsi Pranciseo Ra P. Guiaarset.
MarioA Amorim Irmo* A C.
Mette Katrinei Baltor Oliveira 4 C.
uM AMIa
COXTRA. FOCO
Xorlh British k lereanl
OaAJPITAL
:000.00o le libras sterllnas
AQ EN 1 ES
Adomson Howie & .
em cssa do
SR. JOHN H BOXWELL
Rus do Ccrcmereio n. 26.
Companhia de Seguros
.martimos e terrestres
JEstafoelcida em 1 &>
CAPITAL 1,000:000^
SINISTROS PAGOS
At 31 de dezembro de 1884
Martimos..... U*0:000000
Terrestres,.. 316:000^000
U-Raa do toainoreo
ASENTE
Migae! Jos Alves
N. 7-RUA DO BOM JESS-N. 7
Segaron marltltnea e terreatree
Nestes ltimos a nica companhia neata praca
400 concedo os Sra. aegurades isempcSo de paga-
mento de premio em cada stimo anna, o que
equivale ao -do-v^onto ennual de cerca de 15 por
ceoto cm fV( NORTHERK
te toadreM e bordeen
realeao Oamncelra (OeaentlaeQ 18SS)
CapiUl oubsciipto 3 3.000,000
Fundo3 accumuladoa 3.134,348
Beeelta anaaali
O premios contra fogo 577,330
De premio sobre vidas 191,000
De juros 132,000
O AGENTE,
John. H- Boxwell
ISBGRijS
CONTRA FOGO
Fhe Liverpool k London & Globe
\wmm wtm
I.li-kburn, \eedhani i -
Roa do Comniercio n. 3
London ale &rasillan Slank
Umted
, Ra do Coramercio n. 32
Sacca por todos os vapores sobre as ca-
sa do mesmo banco em Portugal, sendo
em Lisboa, roa dos Capellistas n. 75. No
Porto, ra do3 Inglezaa.

Mj?uer- A ordea.
Nina ordem.
Nyanta ordem.
Neva Amorim Irmaos & C.
OliodaA Baltor Oliveirt oc C.
Palm Branca -A J. H. BjxweJ! Prid of Waslet ordem.
Rose of Devon A Wilson Sons & C.
RosarioA Boratelmatin & C.
Sumbeanr.A BUckbu.-n Needhim & C.
S. Josepha Oermann Lundgrin eV O
Sophie & Nieoline WiLsou Sons-* C.
Scofia- H-rmann Lundgrin 4 C.
TemerarioA Amnim Irmioa As O
Vibilia Hermano Lundgrin & C. *
Vira Wilson Sons &. C.
Voyarer Jobns'on Pater A C.
Wave QueenA Johoston Pater & C.
O aignal a indica ter a embarcaeo sabido.
Vaporea entrar
dos roKToa do sdx
Ville de Santosa 2 de N.vcmbro.
Buenos Ayreaa 2.
Manosu 6.
Araucaniaa 7.
Advaneea 10.
Espirito Santo a 13.
Trenta 14
Pernambucoa 17.
Paraa **,-
La Platoa 29.
nos rosrros do bobtb
Paraa 3 de Novembro.
Marsnhaoa 22.
nA ROPA
Sbnegaia 3 de Noveabro.
Tageia 9.
Potoxis 22.
Eibea 24.
DO BIO DI JANEISO
S. Jo-geboje.
DOHAvaa
Sueta 6 lie Novembro.
DB L1VEEPOOL
Oratora 8 de Novembro.
DE BBW T0BK
Pinance a 15 de Novembro.

m:
-

"*
.>5
m
.
Vaporea a aablr
CiquiA boje, ao amanhecer, para Rio Formo-
so e Tamaudar.
Rosariosmanb, a 4 horas da tarde, para Ham-
burgo e escala.
avio t* entrar
Aodressde Cardiff.
Alexandra Herculanodo Rio de Janeiro.
Augustade Swanses.
Catode Cardiff.
Doub Irmioa do Porto.
Fannyde Liverpool.
J. H. Mac Larrends Rio de Janeiro.
Mariedo Rio de Janeiro.
Marietto -do Rio Grande da Snl.
Marinbo Ido Rio Graode do Sal.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Obiode Cardiff.
Presidentedo Ri de Janeiro.
Progres* de Cardiff
Romea de Hambargo.
lid*de LiverpooL.
Sarideremde Hail.
Stellade Liverpool.
Teixeiriuhado Rio Grande do Sul.
Taborasdo Rio Grande do Sal.
Movintenio de porto
Naviot entrados no dia 29 de Outubro
Buenos Ayrese escala11 1(2 dias, vapor ingles
Neva, de 177 tonelada.), commandante L. R.
Ditmon, equipagem 101, carga varios gene-
ros ; a Amorim Irmioa C.
Babia 9 dias, barca inglesa Wats Q'teen, de 312
tonelada', capillo Janana Strnadeis, equipagem
10, em lastro ; a Johniton Pater 4 C.
Rosario de Santa F17 das, vapor allome Bo-
tarlo, de 1877 toneladas, commaodante H.
Schutterrow, equipagenr40, earga varios gne-
ros ; a Borstelm m 4t C.
Sahidot r tutmo dia
Soathampton e escalaVapor inglai Neva, eom-
mandante L. Dikinson, caiga varios gneros.
Babia e escala Vapor nacional S. franeitoo,
commandante Joaqaim da Silva Pereira, carga
varios- gneros.


Diario
ico-
de Ontubro
o

SEIUROS
.HITIMOS CONTRAFOGC
rer
Cera panal Pheal.
uambaeana
i Cornui-T'Mi' 1 8
xoiiUKi'iorui'
*.-%
Obras publicas
Estrada de ferro do
Recife a Caruar
De orden do Illa*. Sr director, faC/i pablito
aja, peHir do din 1 i Nerrmbro pr iar>, i
^^^^racto ncatiestrada de f-iro oj das ot.n, oa bo-
rara* sgeinras. N*di.( aantificdo**vigov*rAi
m <**-> q*e M aeaaa) Hctuilaaotr, eetabeteci-
d*s par* Ua di.
Tres le aubnrblo*
MAMB

- -
Bttfe$
S. 1.
Recite
TigipHS
Jabee!*
8-a.
Jabata
Tigipi .
Recre
S. 5.
J btaV>
Tigp .
Recife .
i
Horia
7.96
7.45
B.tt
9.00
10.14
;o 3o
i
Hora*
- .41
7.0C
9.46
"O
'2
**
A.30
b4b
9.IR
9.
TABDS
." /,-"'<
i.
i

8.6 H ni
Reeif-
Tigipid .
JabOati.
S. 8.
i!--cite .
Tigipid .
Jtboatlo
s. ie
K-cife .
Tigip .
JabuataV
3.14
3.30
5.31
5 50
H ni
S.OOl
3.16!
aaaffsi

D
8. 7. I II n
3.41
9.00
8.90
o. 4..
I
I. boU Jo
Tigip 6 .
ttecif*
8.9.
Jaboati"
T.gipi
Recite .
4.50
5.06
6.24
6.40

ti ri
4.36
4.53
6.10
8.11
ler gsrel (Ua obra
I do
ean*
oa-
* pr poaUa par* rxecc,o das obras e repara
do segoiot Bl
B- h >, atiad da
Garata* I ir mu. oreado a 1:088*8:0.
Do 1* da varse* d Uruab na carama lirada,
no Va 0.
Do f da referida farsea a estrada, oreado
ca 1:464**50.
B bes* naaina o servia da qe arrasn mala
d.a* poaiilbo?a oaa Hedida Tarara, avallado
ara 330|, caso sproveiUsaea* daa asa eir que
isa ti ve rea do caso le ser
<.tad-.a aaqaellr* pnatilko s.
Oa orcaoseato a r-laaaula capeeiaes do ccatrato
aeb.ro m ora'a aecrclaria para aerees ex .mua-
les p.r qnelles qoo pralaaoViess arrematar a
treaoua i br, d- aeeorato caaa o qaa dispo* oh rt.
.0 73,89 a 90. 98. 97 i 101, 106, 115 126 di
rffalaaaentj eaa vigor.
iv-eretarie da r par icio daa obrea p*b ieiis, rea
17 de Oatabro de 1887.O afaakvir ear. tsr.o
Joaqun Goaaa Je Olivein a 8ilv<.
! aeccl. deOa-
Or
Jff*raoa Miraban de Aseado Barra.
THEATRO
NOTA- OS.5 cru. toa Jaiuati* cjm u P. I.
O S. 7 idoai -1-ca Tigip Com o M f.
__________O S. 8 id m idrss iiem cera o P. 2.
Tres la Victoria
saata Caaa Je Misericordia de
44 relie
Na acretaria da Santa Ca* arreada-te ce) a-
aaralai r.reiics I
Be d> Bota Jraaa a. 19, t- andar.
dem idee. a. 44, 1 aadar a laja.
Idees do Vigario Tbeuorto av W, 1 eeder.
Idraa ideas a. 95. aobrado.
Ideas do Marcara de lioda a. 53, andar.
lleta ao Apollo o. 94. 1- aadar.
lie. da M.-dae 4".
I^ean i leas n. 47.
I iras ideas a 4*
Ideas idea a. 87.
Ideas da Liafieta a. 14, 1' avdar.
Uaceo de Abraa a. 2, aadar.
Braretaria da 8*aU Casa da Misar ees di* d i
Keeife, 95 de Maio db 1887.
O eacrivio ialiriae,
R-l9*Vi dos ooeo eatabfircimeDtoa abarlos
no ezcrricio de 1888 a daqoelles era cu
jii firmas honre alteradlo. sujit>* ao
pagam' Elo doa i rp-stis de 3 -I. sobre o
zjro comuer il a retalho a 20 '[ con-
forma a I*, i n. 1884, e vcrifiuac^so feita
p I) I n;-irr L-mos Doarte incoa.b'Ho
da coM'cta da regaesii de Santo Anto-
nio.
Lirgj da Proba
N. 8 F.an.-c Adriaao. Uecraa 91>Q00
Roa do V reooie do lobaima
N. t. Marinriia U.salina da Silea,
lola de cisrarros
M. 6 Antonio Fernaadea'jt C toja de
HOJE, 80 DO CBRENTE
* FE.Ttl
Esplendido espuaculo ero beneficio de
Amelia II*a e A Valle
( O CAIVETE )
nica repreacotacio, a'eata epoeba, da deaejada
opei ess 3 aetoe,
0 diolieiro do Diabo
Tertnin. cjio
intitulada
a aai ehistiss e ana lia ein 1 acto
A liberdade do Ukieo!
Toasaia paite a'tate esEvetscaio oe artistas A.
Ooia.br ., L. *') Lya, Teiseira, Araoj, Valle.
JeroaTino, UO. Herminia Cu i mhr e Amelia Kilva,
a na hado c ry de eroe.
A'a 7 barsa.
manilos
Recife...
Tagiaid..
Jaboati.
Morenos .
Tapera..
V irtoria.
iVietoria.
I Tapera .
|Horaoe.,
. laboa.lt.
6.4l|nspDd..
..... Reeili-.. .
7.93,
7.50,
8 24,
8.401
6.30
7.00
7.98
805
8.97
NOTAO tren
8.7.
M. 1. eraa> aa Tigtp coa)a
Tren)*
erra
a
"*^ "O
Ai^-fOca L |
a
aaBSBaaasal *BS) O
P. 1. Hiraa
Rasif .. ....
T.sjipd Jab-.-a.J- 9.41
9.58
Mjrenis. 10.31
Tapera.. 10.58
Virtiria. 11.93
Pomboe . H.I.-8
Rusai ob 19.38
r Vtiopk*
fljraa
a*

H.
1 45
9.10
9.46
3.06
3.81
3-53
4.90
m
o
X
a^ras
1.95
1.50
2.80
2.61
8.16
3.88
4.05
NO I a.O treaa P. 1- eraaa eaa Jaboatio aaaa o
8. 6.
O tr, m P. 2. idrrn m Tigipid coas o 8 7.
Secretaria do protoagamroto da estrada de ier-
ra do R-cif ao 8. Pranriae j e estrada de ferro do
Bacilo a Cara.i, coi 97 de Oatabru de 1887.
Palo eoretarie,
O 1* eacriptarac i>.
Vicialian P. BBttirj de Soma
M
GOMPANHA DE EDIFICAIJfl
Tem sempre a ven-
da:
"fijlos grosses coainuns \U
Ladrflbas diversos
ilos qaadraio grande
Tenas eommons
Ditos frmale ogfez
lijlos taboi?res de diversos
frmalos, telbas franeezas cris-
tas para camiira, cannos, cor-
vas e eotoveilos de diversas di-
aeises-
Para vendas e en-
comiendas exclus va-
lente no escriptorio da
conipanliia no largo de
Pedro II, n. 77, l .an-
dar, das 9 lloras da
inanh s 4 horas da
tarde.
Telephone 358
enpi
N. 24. Saaloa Salea C. loje de cal
e*d>
N. 32. Artbar Pernaadea, aejagoe
N. 84. Janaea V Eb'a, bollo*
N. 5& Aot.-nis Maia tj C, loja de ei -
garree
N. IS6. Pariaa A C ideas
H. 6i A. lepidio V. Pereira de Oii-
er-.ra, barbeiri
N 60 Ototara Castro A C,
abia de Carnee errdee
S. 8. Pontee e C, Ueeraa
N. 18 A. Dassotrio Braadao, leja de
faseadaa
N 15 Man el J > O ases, 'taeeroa
N. SI. Valerio de Medetroe da C,
adeta
N. 66. O ss Quimarat A C. Idea
N. 69. Rseos A Ssae, ideso
N. 67. Almcida Santos C i ieas
Ro< di Pedro Joaao
N. 6. Raal Marqurs dos Saaloa, ar-
csssre) de sarque
N. 10. Mara da 8.1ra Oira, ideso
N. 90 Ina.eeniii Feliciano Naaaietb.
ideas
N. 89 A Jo** B-rnardo da Caoba,
armaeetn de peise
N. 40. Joo Qonaalee* da Loa, ar-
asaaesB de zarqaa
N 68. Ooiasaiiea A Rosa, ideas
M. 14. Deeaiaoe Bodrgaaa de Ol-
t- ira, idem rV.
N. 76 Joee de Otieeira Aaeeedo, ar-
taeeeaa de al
N. 89. Silea A S.atee, taeera*
N. 1. Olieeira hile C idem
N. 47 Fraoc aro Antonio de A bo-
qnerqae Mello, armase*) de algodio
N. 55 Igaaeii RibeiroQa'Bsiri-s, r-
asaarat de asi
Tra*ea* do Ara ana I de' Guerra
N. A Fraaciaeo Xaeirr doa Saaloa, a>-
'. sem de aigodo
1' traeeaaa da Praia
S. A Martioiano KitKir
N. T. Vn.-t.ir Neraro,
N. t. CeaseaUmi de OUfeir* Ciasen -
Ua, 11 m
N. II. fletar Keeeen, idem
la iraresaads Traa
N. 2. J.a Paulo Bi^lbo, depoeilo de
e.roc i* de algo Ido
N. 4. Jue4 do Ctrmo, armas a de aa
ssiias
3 tsares** da Praia*
S. A Jom do Naeeimeoto Borgra, fer-
reiro
Baa Nora da Prsis
N. 26. Vctor Nsesea, srasaaras da al-
godio
S. SU. Prsncisc AatestM de Alba-
qaarcraa Mello, id*sa
N. Sd A. Vctor Neeeeo, idees
Ma, cali Draa
N. A JerooTmi da Soaaa Kolies, offi
eaaa W funilairo
N. 20, Silea Braa A C, leja da eigar-
roe
N. 2A Joee Laia da Paoseei' Maga
lea**, Ueeraa
N. 28. Severa de 8o*aa Per^irs, krjs
de cjgama
N. 32 A. Jaeeocjj ASoaso, Perraira,
bsrbrire
Ji 84. Miguel Prancisco de Aats, of-
fiema de f tolas
N. 54. Sirorio Tbosaas de A juibo, ot
ficio* de feaileiio
N. 56. Aatooio Q-mca Cjrr. i de Mi-
randa, loja de faseadaa
N. 64. Maswat Oeasea da Siiea Pilbo.
aatciaa de raetlalra
N. 83. Santo* a C, e*s de paste
N. 37. Anconi Sabino de Preitsa, rn-
ete* de Lmaseos
N. 65. Eog'nio Samico, depeshe de
.)*JO0
T^'dOOO
48*000
7.*000
45*000
60*003
1(1*800
190*000
7?*000
90*800
90*000
9?*900
Sv*000
72*000
72*000
180*000
106*0.0
190*000
43*200
71*000
H)#V>J0
72*600
60*000
90*000
90*000
108*000
45*000
a
120*00
48*200
48*00
54*0i0
Naeeiseeot),
Wboa A C Ueeraa
lins Simplicia dji Anjea, o-
Mell'
N. 89. Joo Carolina do
M.-TS-aa*'*8*
N. 79. Maris
ficios de Ujiancor
ReuOocaea de
barbeiro
Boa do Corooel Mosaaana
M. 9A Maaasl r erreira da Olieeira,
eaa* de pasto
Santa Tnereaa
N. 31 Rodrgaos .Santos A C, ts-
Traveess do Poeipao
N. 2A Victoria* dea Santos A O,
ideas
, Palma
N. 4. Saatae 8oas. A C idea
N. 11. AleeaBarbiea, idea
Jos* de Alescida A C, idea
Margas* do Herral
S. 89. Morase A Piib>, refiaecfe
N. 95. J4 .Ctealbeiro, araseases de
aadeira
K. 91. Fats Lia* A U, seagae
erree A C, Ufana
N- 39, Barros A Brrto, eraaaca de
N. 7A aealoc A Alees, tareroe
Boa da Cartea Rere
S. 9. Mello AC.idcu
N. 17. Joaqn.a Kadntnaee Pr,
ideso
Ostaae de Casias
N. 81. Pean:..o Oasaaaia 6)
de ornamente da isreja

43*900
60*000
41000
120*038
90*000
160fOOO
4O*0O0
51*00J
90*0000
36*C0
24*000
30*000
. 16*000
54*000
120*000
KsjW
60*000
3<'*000
90*000
sJOat
14*400
40*000
3*1*000
60*000
411*200
4il*900
1*000
12.'*00
90*000
3tii000
13f.*0O0
1211*000
?J*000
3i*0.0
suata
m
1 ONPWUIi: OaSW hihm- -
RIBff* ARITIalR*
UNHAMENSAL
Paquete Senegal
CommandanU Moreau
Espera- da En
ropaato dia3d
Noraeshro segaJn-
do depois da de
aera do eoataae
para liuen --Ay-
ree, tocando na
Bakla. Ra de lanelra a Mmwtm-
elda
Leabr*-ee sos seaboree pssaagatroe da toda.
t* classe* qa* ka lagares reservados par* rata
agi-neia, qo pedea tomar em qualqeser lempo.
Previne-se aoa stabnras i caaes Jai es de aerea
dorias que ed a atteadera a reclsas acoca por tal
tea nos rolme qae torea raeonbeeedas na coca
eiio da descarga, aaeim como ueerrio dentro de
48*hjraaa c-mtar do dia da deeearg* daa airaran
gae faserrm qoalqaer reclamseio eooeernenU a
volomes qae pieerntars r.nh.m seguido para oa
portos do sol, sfim de poder-se dar a lempo as
proeidenrias necrssariaa.
Paracrg^ ^aasea^ana.eacoaaeMiifrss edUabsir
a frese : tracU-se eoa o
AGENTE
4ugaste Labille
i RIJA DO OQMMBUOIO -
CtlARGEllS RUNIS
Coaapanhla Pra aceza de Xa re a
eio a Va pea r
Linha quinseiiaJ ntre o rivr), Lis
boa, Peroambuco, Bahia, Rio de Janeiro t
Sao toa
0 nw Vlle de Sanios
Cotn nan'lsnt Henry
1s4|,;4 MBjmit|-f..,f4
avegaea Coatelra por Tapar
Rio Forra! so e Tamandar
[0 vapor Giquia
! o m a n d a n te Lo b o
Segu no dia 30 de
Uotnoro pelas 4 ho-
ras da tnanha.
Keeebe carga at o
Eaeeamendss, paieegens e dinaeiros a frete
a t s 4 horas i* Urde do da 39.
TORIO
roca da Taaxpaalila Fereu.aa.aa
________aaaa'a. t*
Pacific Sleaui ^aviflAonLonpany
STRAITS OP MAOELLAN LDE
O vapor Araiicania
Espera-se do? fortes do
sul at o dia 7 de No-
vcabro seguindo para
a Europa depois da
mora do costme.
Eslepaquete eos qae dora
__
Esm. Sr.
aaeietenc
Udo Ant

sand*
aconte so arres
AM4

Leillo
en diante segnirem tocaro em
Plyoioalh, o qae facilitar che-
gareo os passageiros
brevidade a Londres.
De dieid; s Da'imporUncia de 19:867^040
liiarta fe Ira. de \ovrmbro
A' 11 horas
NO ABMAZEM A RA D0IMPERAD0B N 16
O sgenre Martina vender cm leiiJo por ordem
doa bordeiroi de Jote Josqnim de Castro Mcnra,
residentes em Portugal, as dividas abis d rads, constantes de letras e c nt.i di lie
A' saber:
-Meno.l Josqnim Bruocj de M.raes 5:500*000,
Francisco Candido Valeoca 3:280*49,, Manoel
Vss da FoDsee 1:645*630, senador Jacintho Paea
de MmdoDca 1:400*000, Antonio Jote de Mfilo
1:078.000, Manorl Pereira Ltmoa 1:000*0JO, An
tomo Jos de Mello L-ina 900*0:0, Francisca Ma-
C nceieo 779*000, Ant-mo Joaqun) de
Mcnioo 681*710, Mnoei Eleuteno Lins
Mell.i
661*i&0,' Francitco da C>ncric5j Mello 640*0v0,
Tbom Rodiiguea doa Santos 525*000, Antonio
Buarqoo Guiu.ares 414*600, Luis do Kpgo Pal-
ci 403*280, Pedro Oome de Mello 150*000, An-
Uni Jouqom de Mrllo 115*600, Clearatioo Jor
Feru-.n-1.a 68*560, Munoel Gutdee Be:s L'ma
33*36).
i
Leilio
CON
din-
Para, earga, passagens, cncommendas e
Viro a fre** traeta con oe
AGENTES
Miljaoa *eoas J., Limited
N. 14 RA DOCOMMERCIO-N 14
Casada* medico a
occTeseco ejcouentca
dio.
As paseageas poderlo ser
Beaba carga aonssai
3 qoaee tea escelleatee
Para carga, passagene,
a frer: tr*U-e* eoa o
Espera-ee dee oortos do
sul at o di* 2 de Noaambro
aeguiado depois da indis
vel demora para e
bordo, 4 de marcha rpida
com modos e ptimo pasa-
da atrtaaio.
e parsageiroe para
dinheiro
0 vapor
Suez
E' esperado ala Europi.
at o dia 6 de Noeembro, se
guiado depois da indispen
savel demora par* a Ba-
la. Bto de Janeiro
o Manso*.
Boga-se aoa 8rs. ianportadartai de carga y ios
rapores deats Iinba,aueiraa spreatnUr dentro de 6
dia* a contar do da aeaearga das alrareng. .-U-
qaer ralssneoie conceruenU voiomee, que po
reoto) a tenbam seraido para os portoe do aul.afio
ie a* pod<-rr-m dar a tempe previdencias necea
isriaa.
Expirado o referiao prase compeaMao* a a
reepaes*bilisa por eitraeloc.
Par* carga, patagona, cucommendu e dinhi iri
a frete : Irita a* coa o
AGENTE
Aunaste. Labille
9 RA DO COMMERCI0^9
Compaahla Bahlaua de navega
eaa a Vapor
PORTOS DO SUL
Mc*J ', Vla Nora, l-enedo, Aracaj,
Estancia e Bahia
0 vapor Sergipe
Ccmmandante Pedro Vigna
Segu impreteriv.l
mente para os pertor
cima no dia *8 d. No-
tabre, as 4 horas dt
tarde. Recebe carga
nieamente at ao 1|2
dia'dodia 8
Para carga, p**a*gona,encom,nendas e dinheiro
a frete IracU-se na agencia -
?tiua do Vigario-7
Dominas Alves Halhens
coara.'tJUiA HKinsnatc
, DB
%avefi,arSo Coslelra aar Vapar
PORTOS DO NORTE
ParaJtyba, Nata}, Macdu, Mouor, Ara-
caty, Cear t Acarahu
{i vapor Jaguarbe
Commandante Costa
Segu no di* 5 de
Novembro, is 5 borat
da Urde. Recebe
rga at o dia 4
cada* pasea geni e dinbeiroe a frete at
is 3 horas ds taide do da da sabida.
ESCRIPTORIO
Cae* da Cbmpanhia Perrtamb'ima i
n. IS
Rio Grande do Sul
Segne eem brcvidsde para 3 porto cima a bar-
ca aacional Maa motUna : para o resto ds car-
rqoe Ihe l.lta trata se o-m Jos da Silva Loro
Bilhj.___________________' _____________
Porto por Lisboa
Coen destino sos portos indicadas eeirue com
breridade a barra nacional Mar.nAo XI; psrn
carga e paseegeiro, trata-se com rs consigoaU-
De urna csmmods e um lindo asatu.rio de ja-
caranda
Urna mobilia com tampos da pedrs, 1 mesa-se-
cretria, 1 piano, 1 aera6na, 1 lustre a gax eom 3
bicos, araudellas, quadra e 1 m-sa oval com
pedrs, comm jdss, toileU, lavsurio, camas fran-
cesas e camas de ferro para meninos.
Meca elstica, guarda-louca, copos, clices e
mais per Unces db eass de fajnilis, aparadores,
cadeiraa de junco, louca.
Quinta feira, 3 de Novembro
Agente Pinto
aaaa da Marqssea de QIInoT n. 55
leilao de predio
Agente Brit*o
O sgente cima, a mandado ds Iilm. e Exm Sr.
Or. jais de direitn de orphJoi e ausentes, e a re-
querimento do inventariaoU doa bens ds finado
Candid Alberto Sadr da Motta, levar a le i 13o
a meUda do sobrsdo n. 82 ra de Domingos Jo-
s Martin, o qual se seba em bm esUdo do cen-
aervscio, pondendo ser ezaminsdo por quem pre -
tender.
Quinta feira 3 de Novembro
lina do Imperador a. 144
A'a II toaran
Precisa se de at>n ama para comprsr e
^craiubar em casa de familia : na ra Du-
que d. Casias n. 14 ea dir.
, M M-f'ST
freeiaa-se de urna ama que Eaiba cesinbar,
para casa de pouca nmtlia ;' na ras do Livra-
mrnfo n. R; sh eadari
Ama
Precisa-se de jma ama : fis ra do Rongel n
44, 2- andar. 6 .
Ama para engommado
Na'rua de Riacbuilo n. 17, se precisa de urna
malber par facer eugommados.
Os relioadorfs
em virtude da subid dua assucara ?m rams, re-
ejlversm vender do 1- de Nuven.bro em diante,
?^vpres08. B(,Saiote8 : 1* 3*500, 2* 3*000, 3^
Vende-se
a tabacaria ras estreia do Rosario n. 40, esqui-
na, da ra das Trincheiras : a trater na mesma.
Terreno
Agente Rurlamaqui
Le'lao
Quinta-feira 3 de Novembro
A'S 12 1/2 HORAS
IVaarmazea* da ra do I tapera
dor a. *
Do movis booa o novo* e quatro parte-'
da caaa terrea com sotlo no largo do
Mercado de S Jote n. 13
O agente cima, legatmeute acturiseoo, vende-
r em leilo a mibilia de janeo com encost de p-
Iblohs, 1 dita de smsreiio, 1 guarda-vatidos, 1
guarda comida, i cabido de columna, Upetes, jar-
ro, rscarrai-ira, lado novn, 1 piano e moitos
outros novis que rsUrio 4 visca dos Sra. lieiUn
tea.
ioa J
epeaag.
ea da 8i
Iva Loyo Filbo
LElLf
QoioU-reira 3 deve ter lugar o leilio de moitos
a diftvreotee movis, quadroa. relogtos, papel forro
de sola, Latea e vidrus, ua ra do Maques de
Olinda n. 52.________________________________
Agente Silveira
OampfseMfiTahrts-Gcsellsehafl
O vapor. Buenos Ayres
E' esperado dos por
tos do sal at o di* 2
de Novembro e segui-
r d peis d* d aora
saris para
e Hamburgo
carga, frete e etc..
trata-a
Llabaa
Para pssssgeiros,
CONSIGNATARIOS
Boi-stetinann & C.
BA DO COMMERCO S. 3
1* andar
Entrar dentro de porto.
Unaed Sutes & Brasil i- 8.3- C.
O vapor Advanee
JO^ta r
aperado da portoe di
at ojdia 10 de Novasbro
depois da demora neceaara
anuir par*
laraahia, Par. Barbadaa, M
Thoiau e XewVork
Par* carga, paas*gcnsve i: m n-ndas i dinheir
a freta, tracU-a eom. >i
AGENTES
0 paquete Finance
tspera-i de <
News, at]) di* 15 is Novem-
bro.-. anal segar* Je
daior nanasiaiia asta
Babia e Rio de Janeiro
Para eanra, paaageis, e eacocmjaaadas tracta-
AGENTE
flenry Vnrsler 4 C.
N 8 RA DO COMMERCIO -N. 8
1 i idat
e pre-lloa esa Bebrrlbr
SegundaJeira Sido correnU
> AO MEIO DIA
O agente Silvrira. devidamente sutorissdo pelo
8r. Maoos* Prsociseo de P.uls. levar a leilo 2
sao terrea livrea de onus, sendo :
Urna cu* di tsips, bem c- uatruida, com fren-
te para a ruada Esperauca, esquina da roa da
CcnaUneia, lagar denominadoFundi em B-
beribe de b-nxj ; com bom qoinul arboriaado, ca-
cimba com exltente agns p uvel, terreno proprh
c perto di rio.
Acba-se occopada c.m eatabelecimento de mo-
Ibada e rende 10*000 meusaea.
Usa dita na ra da C:oUncia, terreno propno
(proxia* primeira).
Oa Bis. prtteodeotea podem examinar.
O leilo rer efiectoadi na mama ca.
Leilo
Agente Br lio
De urna armacao, balcio, fitiiror, depsitos ps-
rs fumo, 1 balanca grande e um* pequea, urna
ostra armago de louro na parte interior da casa,
1 pips pata aguerdeatr, 15-garraloes, e o emble-
ma da ca registrado erm 8,000 ralos psra
laUs de faeno, 5,000 rotla para cigarros, 4.000
iras de papel encarnado com o titulo da easa pa-
ra laUs de lomo, enesuameoto a 1 andieiro de
fqrro para gas, existentes na easa siU roa Di-
reita n. 128.
Segunda feira' l do correle
'i 10 1/2 hora
Leilo
De 2 piaa, mobilia* de j-icsrsnd, mesa elaati-
caa, oassoodas de jaearand', aparadores, c*-
su freacaas, marqueto -a, colcha de crochet,
pasaos de dito par* eadeira, camisas bordadas
para sean-.-ra, prnta psra caspa*, eUgers, lin-
dos qaadra, sapslhiis e grande quaatidade de
caieara, bales, sisecsreiros, pratos emnitos
outros sjate* que serio vendidos
Aa correr do saaartello
iegaada fekra 31 da corrate
A'a 11 hora*
No armatem da ra Marques ds Olinda
a. 19
POR INTERVENCAO DO AGENTE'
Gasmo
Leilo
utensilios da
do Rosario n.
Da arrsacAo, mercaderas e
Uverna sita roa Larga
QUARTA-FEIRA 2 DE NOVEMBRO
A'a 11 boras
Leilo
Agente Brito
D* armacao, utensilios < grande sortimento de
gneros de primeira- qualidade do estabeleci-
mento sito ra Vidal de Negieiroa n 9.
Sexta feira 4 de Novembro
A'S 10 1/2 HORAS
AVISOS DIVERSOS
Alnga-se um sitio em Beberibe, a,-, estrada
que segu para a povocao, com commodos,' para
familia, coja asa ata pintada, com baisno do rio
no fundo ; a trater ao caes da Compendia Per
uambucana n. 2.
ALUGA-SE urna caaa em Santo
Amaso, ra do Lima. n. 30, propria para
familia grando oa oollegio. Tem 7 salas,
15 qaartos, agua e gas encanado, sppare-
Ibo e quintal: a trater na lytograpbia de
J. E. Purcell, roa MsTquea de Olinda
o. t.
= Precisa-a de urna ama perfeiu eainheira,
e que qoeira ir para Olinda durante alguns me-
as ; a tratar ua ra da Matrs da Boa-VisU
numero 3.
Aluga-se casas a o*U-u no becco '. t-
bo, junto de 8. Goncado : a tratan n* roa d
(rnperatris n. fifi.
Preci-s a de ama mnlher de mei idade ou
ooa e de b:na costumes, psra faar eojipanbia a
un seobora aaaOa e inaia aigum arvico ; a tri-
Ur i-a roa do Jardim n. 46.
Alaga se o 2' andar da caaa n. 43 da ra
do Visconde de Inbsoaa (Ringe-) am agua e
commoda para tamilia : a tratar i>o andar terree.
Oa 8rs. abiiu declaradas ao rogados a a
rntendorem com es abaixo aaignados u ceg- cios
da seos inters ses, isto porque sao igooradns suas
moradas ; no largo da xlfaodega a. 7.
Bor'ges 9 C.
Jos Martina da Cui.l. .
Manoel Aotonto Pon-ira. v
Martina Lisboa A C.
Joo Martin~Coe)ho.
PS A C.
Antonio Tiburcio Goiinara.
Antonio Cnstodio Losreiro.
Jos Henriqoes de Oliveira.
Abilio Martina ie. C.
Antonio L.-p Machado da Silva.
Antonio Josqoim Corjeia dos Santos.
Pereira ce C.
Joaquim Lopes & C
Manoel Joaquim da Silva.
Aogu.to Das de Figueiredo Vieira.
Martina & C. .
Martinisno & C.
Monte iro ot C.
Francisco 3spr de P.uho.
Antonio Pernaodea de Albuquerque.
Recife, 18 de Outubro de 1887.^_______
Aluga-ee urna boa aa defrontc do 'Jaidei-
reiro, no lugar Barbalho n. 10, acnde tem tido
taverua ba moitcs snnos, com boos cosamodos
para familia, quintil murado, cocheira para ca-
valloa, co.ii urna boa cacimba e um grande terre-
no para planUcoes, a diu asa aind* est com
armac) de taverna : quem pretender dirijs se ao
lago da Ca Forte, padaria n. 4o._____________
AMA = Precia se de urna qus cosiohe'
psra caaa de familia na ioa de Pedro Affonso
numero 34.____________________________________
Quem precisar de orna criada moca para?
cuidar de ania c msis servioos de esa, pode
dirigir-a a tratar i.a ra da Florentina n. 10.
Arrendase um si ti ba matris da Versea,
no logar Aasbol, ttisrgem do rio, muto pe to
da esucee, cora ca para familia, moits Iruc-
teiras, baix* para verdura e capim ; a trata no
raoimn logar, sitio defronte da Uveras do Sr.
Leoncio.
Ama de
Precia-a
Rauoracao
Gaia.
da ama a
l, A prime
leile
i leito;
na roa ds
Vende-se um terreno com 200 palmos de frente,
e 300 de fundo, na ra da Amuade (Casa Forte)-
e tem baatuntes larangeir&s : quem pretender di.
rija-se ao Pombal, na baixa de apim do Sr. Pur-
tedo, que arpar cm qnem tratar.
ji TruDiptio
NoTidades e pechinchas
Ricos corta de z. fir bordados 20*000
Cortes de cretone e eoui figurino 8*000
Saias bordadas finas 4*000
'asacos bordados finissimss 5*500
Zefir 1185 e de quedros ccmbinseSo, novi-
dade, covado } 560
Las finas de lintras e ijuadio?, cova lo ^360
Merinos, las, cretones, metins e outros tecida,
padroea modernos, qne ae vendem muito barato.
Ra Dnque de Caxias n 49, Basta & C.
Imprensa no Rio de Ja-
neiro
Vende se um bem montad., estabelecimento ty
pograpbico, constando de urna machina de Impri-
mir, formato A, do autor Alanxer, urna diU Mi-
nerva, do autor americano M. Gally's, modelo o
maisaperfeiocado, urna diu d- pontilnar, urna diU
de cortar candes, usa prensa para aesctiaar, um
preio ain?ric.iiu psra tirar provas, um motor de
f.-rca de quatro cavalics, e respectivas pollas e
trau8QjisbOtF, a maior c- mais variada colleccao
de lypos simpl- s e de phanUsia de corpos 4 1|2 a
330, franceses e amertanos, colleccao de vinhetas
de Ulbo doce e tr ? >s de peona, enorme colleccao
de emblemas para todas as artes, industrias, sci-
eociar e aumercio.
Este grsnde estab.-liciinento est montado para
toda os trabalhos, desdo o mais singelo carto
ao jinal de qualqurr formato, cu a mais volu-
mosa e complita.-la obra artstica, par o qae p s-
ue material o mais abnodaot? p m-cieoo dos me-
Ib.ree iabiicantes amerianos c franceses.
Tendo seu prnprieteria de ri.tiri.r-sd para a Eu-
ropa reolisa a venda pelo preco extiemamente're-
duzdo de 15:000*, sendo seu justo valor suoerirr'
a 45:0001, encarregando-se da detinontagt-m, en-
caixotsmento e imbarquepara qualquer provincia.
No ctcriptorio deata folba encontrarlo os se-
nh res preteudentes o specimen, anda qne incom-
plctoKe diversas lypos, vinbetus, etc. Para maio-
res informacou8, com cao Puulo Ferreira Dias,
ra da Ajuda n. 75, Rio d Janeiro.
Compras por atacado
O PeUoral.de Cambar
tem precos especises para acuelles que compra-
rem grandes porces. Distribuem-a imurestos o
qui m os pedir, -conteiicJo as condicoes de vend .- :
na ra do Marques de Olinda .< y.'i drogara das -
nicos i gentes e depositarios gcrasa
Francisco M. da bilva C.
1 -
Cosinheira
Na fabrica de rsp, tu> Choro m?nino, precisa-
a de urna cisiubeira, puga-se bem, p.dendo dor-
mir loa se quiar.
h Ao coinmerc o
Oa abaixo asslgoados previ
en aaa seus frejuezes e ao
eoinmerclii em geral, que a
Sr. Manoel Vicenie dos Naatos
Taveira del so u de ser sea em
pregado desde o da 95 do coi-
rente mez. Reeife *H de Ontu-
bro de A889.
Ventura Pereira Penna <& C-
Ao commercic
Silva Jaoicr & Assis rendo resolvido sepsrarcm
amigavelmeate a sociedsde que lm no estahele.-
vimento sito ra do Maraoez do Herval n. 141,
convidaos seus cr- dores a apresentarem seus titu-
lo at o di 3 de Njvembro do oriente, para evi-
tar duviJas futuras.
Recife, 29 de Oatabro de 1887.__________.
Diligencia^
P.- ro de Olinda todos os sabbados s 5 hora,
da Urde at Itaoayana, e vita as tercas-feiras b
vende-ce passagem para Iguarsse, Goysnna:
Itamb e Iubayana, na loja dos Srs. Agostinho
Santas ce C, 4 ra Prlmeiro de Marco al.-
Vifliio Moursca
Proprio para mesa
Jcaa Ferreira ds Coste, unC3 importador date
beca coobeeido vinbo, e.c-b* de^eceber nova re-
measa qa veto muito sujierior as anteiiores ; vea-
de em pipas, birria de 5 e e dcimo, ra do
Amorim n. 6t.


'
Caixeiro
Precisase de cm caiieiro que tenha pratica do
m libada, eqa- d priva de 6ua conducta ; a
tratar no beecj do Painbon. 24. taverua.
GAS. DA FOBTNA
Aos 12:i00|00(i
Ul. heles garantido*)
23 RA PRIMEIRO DE MAR^O 23
Da 9* lotera da provincia vendern
Martina Fiuza & C. os segoiotes premio*
garantidos :
3725
256
3101
2932 a
Acham-se vend
1:000|000
SOOtSOOO
200,J000
. 50r000
os afortunsd;
bi-
ILetes garantidos da 10a lotera da prcm-
cia.cm tenecio da H*at-< Caa do Mi-
cordia do Recife, que se extrahii
do for auuuciada. ,


lt
|U*3*>tl<
UBB
H
Ouubro de 1887
Pullas purgavas e depiralivas
de Campanil
ate* pilulaa, cojo preperecAe panmeuta ve
rtti1. IWBid> por taai da2 anacenproveitada
oca oa melbore reeoltadoa du seguate* aorea-
tiaa : eJhee&ae da i*lle e do ngado, aypbiiia, boa
aiawalai, enaga* iarveloreda*, erysipela* *
Ooaao pargsti vas tea-ce de 3 ( per da, a-
eaedo-ee apoe cada doce am poaco d'agna
da, chaco caldo.
Dao regaladora* : tocae-aa aa* plala a*
l regaladora*: tocae-aa aa* plala
pitataa, 4a tavaaclu doa
Andrnde 4c Fuen, teca -ridietmn do
tare, aeedieoa para raa astear garanta, ternaataV-
se ataia una aria vate, por aaraaa
pnrgetivo a da poooa dieta, pala qne
coala eca vi sao _.
ABM-SE VENDA
Ja or a garla ale Parta tarta a* di
41 ESA DO aUBQUZS DK OUHDA 41
ma
uro
ski bival
ota vina Madero, poro, ana asia-
proprio para airaa, acaba de ebegir
8aea iniiaaaa depreciar aaqaalidadee peraa do
vianoc diariaina'T annaaciedoa, podcaioc garantir
ac aoeect fregoceea a ao pablieo raa gfL qaa o
viabo Matera de aoeaa cope ni alidada e o aaieo
capea da aeta bea aatricio, eoaaervando Udoa o*
reqaiiitua a* bygiaea. coceo aa> do* priocipeaa a
f urna digoatlo aeil alimentando oa globnloa
ff^gm.mi^M pnocipaea aso tona da nade da boma-
Hb4*.
a OBRAS DE VIME niogaea
Catadrcaa Caalaveira*
raejarlroa
Pepeteiroa a balaioa pare roopn taja, **>
eeaao eeatee para compra*, da toSoe oa lameohii
** TAMANC* DO PJRTO
tambm mogoesa eoaptta : Para boca raa alo ao-
barbea, mu para acebora* to orpresdeiitaa.
APUESTES NOVA
de birtaiicaa a lave, temos ojpre ea todaa
, a ncolta maia ngorcia que d*ej*r ee
Estrella da Raa* rio m.
Junto Icreja
Pocas Meatos & C.
leiin pin criado
Prraiaa-te da usa oM-oiao de 14 aaaea para bai
xa, para compra e aaaadadci, a qae d conbeci-
arato da toa eoadacU ; a tratar aa ras Valse o.
86, eollegio.
i
Aviso
Basilio Billion, Eogenheiro Mecnico, cagarre-
ge-ee da montar novoe appareihoo, dea roeJaoee*
fabrcente* franceses, a oa mai* apperfeicoadoe,
poica oadc&e e preco* cgnintes :
O aeaacar ieri fabricad-i peto iratemc Bro-
ebetoa a Bill ion ignal ao da Unos Pinto.
Oaraata-ee ao miaimo 9 /. da aaaaear cri-
Uffiaado da ladoe ee Jaatoa, a 10 /. eeen maeode
da reprsaAo, aagoieaUndo oa precoa abaixo de-
elandoe.
O trabalbo dua appartlb-i aera por 14 h>-
raa, e aproveitario oa edtfteoe mtente*, com
peqn'naa reforma*; oa proortataric* darlo tol
mawrial, cooao : tijoloa, eeaseoto, eal, araia, ma-
deira, etc. fieaado por centa di> empreitorio todo
man trabalbo.
Prera daa I Iota
5
5
l^
4'uga-se on vende-se
t eaaa paqaeaa roa de 8. Preaeiaee o. 1 : a
raa de Santa Taareea a. IS.
tratar aa
Attenpo
O cobrador decolle^o Ioatitato Acadmico pT-
daa aaa reciba de praala de Cjaaete triaaeatra da
carreau aaao na (aear 4o fk. earaaa. lela Cartea
de Meaaoaca VeieaaeaBaa ; peto qaa e dreon>r-|
de tafaride eollegio pede a recaen do pegameato a
qaecs elle aja apraaeatade. 97 aa Oalabre de
1887.
_______________1 Fcmirn da Cni Virira.
Para finados
A lo ja de eera da na de Daqae de Ca-
ziai o. 119 acaba de reoebfr am comple-
to eortiroeotode eorOu egrioalJe mortua-
rna, em coDtaa, oelialoide, pa*oelana e me-
tal, aa qaaes ende 4 preco eeea compe-
te ocia.
CoQocaiom o ditliro a vonta-ft !e
comprador aeo aogmentu da praoo.
Vmhos pin particulares
doiia.
100
1S5
160
4100
I

->

3
9.000 k
Uiavj.
13.600 .
18.000 .
. 8
' -
: a
8
110 tac
140 .
48 .
886
4
a
s
ti
c
110:0004000
1>0604000
150:000*000
l8O:88O4000
Para eaajqacr plicacao, nifj
Aripib ib Uibi Boeqae.
i ai L'tina
rara aa
Verde amadorado, paro de ata, aaa a
ecmpoOeio.
Tiato, aaparior, cea qelntae e ancoreu.
Tinto, o afamado Loaitaaa, cm eaixaa de
a 81500, canea* a Bardanas
CcIUaea, mganatarte, eaernr.
abremeaa
Pjrto, finoe, >m qaiatoa, anearetaa e eaixai de
d'ina. inalnar* para daaatee.
Meaeatel de SetobaL
Madeira, aeeao.
Becalla*. para petze.
p>r pre
EXTRACTO 0O1PO6TO Da)
Salsaparrilha
do Dr. Ayer,
E* am tltanwaa rio amaur
mi aoaaataa
affeafOaa qaa leal
rnaama tanipo mataa a
anlaaa rtn aiaa
e
*nWn>.
Medacina Egencradora,
eaidadalra
e* ama i-le a nodo*
elaotifleaawji praparaaoa.
awalaiaati ooaaaelaa Ja |rni*il
l Mueni aa*
awdlwa rmttiu tUui-
riniLA do Da Am tomo aa
Eemtdio Absoluto
aaacnalo ao anta mal* alie a*aat>** qaa qaalaaar caira paaaaaaa_a> aaa
par tanto a aaartaalaa
iUmc para pa*ta*ar o tanfu*.
ta3Sr
DR. J. C. AYER CA.,
LoweIU aataata, E. U. A.
A' ana aa* prtadpaaa phannaala* a CrofariaJ.
Criad;
Pinrdia ee de ama criada para eaaa de tamilia
qoe aoje boa coaiabeira e dA fiador i ata aoadoe-
U, e tambara aana catara paca andar eem meni-
ace ; a tratar aa roa do Bario da Victoria a. 60,
Agua de caj' pura
lrico deposito
Pedro Villlo I C,
Knado Imperador 11. SI
ftMJ
Caegea a priaaeira. rranaeea do praaioar tarello
4a caroco de algodlo, e anaie barato de Udoa c*
aUancntoe para aoimaea de raea caraJlar, riniam
ania, ate. O enroco da algodlo depoi* de ex-
trabido a cnaoa e todo o oleo, o aaaJa rico ali-
mento qoe ae pode dar aoa aanauea para oa forta-
lecer e engordar coa* adentrare! mpidaa.
Noe EaUdoe-Uniaee da i mi rica do Norte e na
Inglaterra ello A cae pregado (coa o tala tetia re-
aullado) de piiifmcania ao milbo e ootroa farelloa
ene alo mat'o avaia oaro e alo alo 4a taate eee-
teacia.
m tratar ao aterir- rana PragaBorha
CUIDADO COM
AS FALSIFICACOES!
E O BANHO.
Alujase barato
Boa V acoade de iUparica n. 43, armasen.
rratfc-ae na roa do CcHoavarcto a. 6, 1" andar
ce Tiptorio de balan 'taimarle* & C.
Amia e erlarofl*
Preeiaa-ae de ama ama e de am criado ; a
roa do Pajraaad n. 19.
Aluga-se
eaaa terrea aa traaeasa da PonU d'Ucb.* o. 12,
coc baataatea anaaaiodoa para grande familia, coa
aitte anarede arborieaao, bea egaa poUrei para
beberdepceite e baube Pica a diu cata i mtrgetn do re Capibaribo,
oom baabo doce, temperado e algado : quem pre-
tender dirije-ee ao rnaama mi, daa 6 aa 10 bora*
da ntaoba, paa amaliard o proprietarie.
Aluga-se
Oa vende ee anta boa eaaa ltimamente caiada
pintada, na Croada* Aire ai n. 10 B (Parnamei-
rim), a qual peeaae baataatea eoounodvo para fa-
milia, e em altio regalar ; a tratar oa ca do
Apodo a 80, 1 aader.
Aluja-
se
en vende-ee no Parnameirim on Croa das Almai
a. 10. ama grande a eseetlente eaaa com ngna e
gas, tendo om bom litio, a qoal confroote com a
caca do fallecido Dr. Leal; a atar na raa do
Apelle o. 80, 1- andar.
Aluga-se
ame eaaa de na andar, rom cemmodoa para fa-
milia, aa roa da FaodicAo a. 10; trata-ae na
rvtbographia de J. E. Parcel!, roa do Manaes de
OHodna.8.
AMA
Da fabrica Ooarsjmat 4 C de laiaboa,
eo c mmodoc.
Camba I raa Aoa 4C.
84 Boa da Madre da Den* 54
Torre
Alaga-ae am it cea eaaa caiada
de novo, eom baatantea cose molo e asalto prxi-
mo era-bsssda.
Aliga le tambem a lata ae predio de rae do
Marqoea do Herval, traevaaa de Pociabo a. 88,
rpria para eubeltcim-nu commtrciel por car
taqniaa a tratar ao Urgo do Corpa Santo aa>
aero 4.
Pao tcnteio
i
0
y
a
2JV
i
8rf
iffi l!
i
gg*r|f
9 2-S
8 pg
J c. I
s
83S-3 '
B fl
ooa
3
O. 3 ~ S.
ai,
sil
s
o> "-J a.
0

d W 3 ? k

Chalet oo \rraial
#
Tcado-ea en. ebalet acete ameno parando, parte
da canaofte da Caaa-Amarea, toado ee ana*
eoatatee : 8 qaeetai. 8 aataa, eoeiaba fre,.terrc-
aoaroprio, diado 80 pelmne de frente e 320de
fondo, banbeiro e orna importan'.* cacanb* ceta
ieanagavel ngaa. Bata caalet aeba-ae beta local
aaeV e cea b m catade de ceoserraedo, por acr de
pedra a cal; i tentar no ariao ate ae 8 bora* da
manad oa ao atetife podara de Mr. aeaall raa
Largada Baarla
M lio A Bteet artesse aa reepeitaool publico
qoe t Aa* aa trreee e eextea tatraa tcem rete aa-
borof o pao ; 4 raa larga do Bveeria n. 40.
Casa era 01 inda
Alaga-te ao pateo de 8. Pedro aovo a. miito
Sanee r treeea, eeea gaa a egaa; a teater ao
ambo Hora a. 1M.______________________
BM PASWR
Ornamentos pan igreja
*a Duqiu dt Caxiat n 31
Praociaoi Damaiio 4 C. participan de aove
aoa aena fregoeeee qoe eoataaoaaa a mcarregar-ae
de qoalqeer leirnamiaile taadeate a nr ni saca tu pa-
ra greta { aaaa atea Imagiae. nratarir*, qnadroa,
caaticoea, e onde ic rooootra am grande a Tarta-
o loetiaeala da leteapii. reeeie, iidalba,
arenan, lemondee, taaibule*, ealdeinabea, gaide*
e fraajaa do caro ino e entre fina, e de retroe.
Muta allencaO
Na raa Bota de rWtembro (ontr'era b
Pcrreiree) a. 8, aa* ae plcela e roeorta-ee
bvceo e eetreitce.
Bazar do Livraincntn
DE
BcrnardiDo da Cosli liii i C.
RtceUmm
Menino
Prceiaa ae de om menino de 8 a 10 annoa de
idade ; a tratar no pateo de Mercado n. 8, primei-
ro aadar.
Seojentesd* (arrpalo
Compra ae cm grande* e pequea* qaantidadea;
aa drogara de Pmneiaoo M. oa Silva A C, 4 roa
do Marqeea de OKada a. 21
Precisa-re de urna ama
aervico de eaaa de familia ;
para coeioba
na raa Bella n. 43.
a maie
Precisa-ae Je ame ame que iba coeiabar
pateo do Paraiao a. 16, taverna..
Anas
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & C-
DEPOSITO
A na do Baro da Victoria ns.
34 e 56
Oa proprieUiioa detto eatabeleciawnto acienti-
caia aoa ceas namerocoi fregueaec e ao reipeitavel
publico, qoe cuntios a ter grande aortmento
do eaapoa de todns aa qu.I idade* c formatoe.
maaafactaradoa coa* toda a perfoicie a por prec f
maia raotajoaoe que em ootreqoaiquer parte.
Vinhos da (iarrafeira
Fios
Core* vello*.
Madeira.
Moecatel.
Uva BaiUrda e de Paaaaa.
PARA ME8A
Genuino do Lavradio a 600 ri. a garrafa.*
Na merceara de Manoel Correia A C
' yatacja do Cande nVa:** n.H
Vende-se
omi terca parte de ron eugenbo moente, muito
prximo ao engenbo central de Coyambuea e di
trada de ferro ; a tratar na raa Aogatte nu-
mero 174.
Atiene???
Vende -se especial farinba de milbo edeorr.ts.
faite i vapor, e preparada para bolo, cangica.
eoactu e outras diveroaa eapeeiea de comederia*
qaa oaceaaitem deatoe asaamo* genero*, aendo s
340 ra. o kiio da de milbo e a do erroa a 830 re.,
assim como farioha para tender o po eerveja
34000 a arroba : na padaria da traveaea dr
P.wibal n. 1, pertencente a Pereira fie Ploto.
Telepbooe296.
Engenio Caianna
Vcade-ae eete engenbo por preco muito com-
modo, movido por animaes e com meia legoa qua-
drada de trra de muito. boa prcduccSo, podeado
aafrrjer 3,000 pica : c*pretendentes dirijam-e
ao meamo, oo ao pateo do Tereo n. 18. Adverte-ae
que aa obraa alo de pedra e el, e tem bastaotei
mattaa.
Revista dos l)ou< Mundos
Vendo ae collec9?ea completas da J2e-"
vista dos Dous Mandos dos anoes de 1870
4 1876 e do anoo de 1882; e ama in-
completa do auno de 1877.
Qaem aa quiaer comprar, ter ioiorma-
goce n'eata typograpbia.
liis barato
Precisa-se de daaa amai, orna para menino e
ootra para coiinbar ; na roa do Carnario n. 3.
Precias-** de
AfiSnao n. 10.
Ama
ama ama
na*:
de Pedro
A.ma
Preciea-aed.
de Pedro Aftooao
ama para coeiabar
Prtvaoimot eco oeeeo* aaiigr* a freroes que
asa racebido o ataje completo ecajlaealo de
chapeco do oi do Udoa aa ejoalidadea, tente para
"ata coceo poro aaobora a crianeoa, e qne ba
de asis moderno, oa ooaee roteaaaa veodeodo per
precoa rzUemaatoate barato, viito reeebermoe di-
onea.
aaonai como acate eaaa ae fabrieam, ecoeerteot-
a eobrem ae quataoer qealTdade de cbapoc em
a de aa bora, pare o qoe toaaoe psasoal ba-
miitadiseiaeo, garoatindoar o qoe aciasa fien dte.
Vcodaaam grotae o o rotalao e a*aodem-ee
aaaottraa em qooiqoer eaao.
Jos' Eerreira i G,
do lario ala Victoria I &
Antiga raa Nora
Ama
Preciaa-re de ama boa coaiobeira, paga-ce bem
ra roa Pnqaa de Caiiaa a. 44, Iota
. paga-ae
de foaeni
ndai.
AMAS
Precien -o de dona amae para aervicoc domes-
tico* do ama eaaa de pooca familia ; a tratar na
raa de Maris o Barro n. 14, arana m.
Arraial
Alogam-ae doaa ea*u de pedra e eal, eem-eom-
Baodoa para familia, com bao egaa de beber, e ei-
tio arboriaado* ; a tratar defronte da entapio da
Maogabeire de cima eom Fraoci*eo Jca Quede
de Lacerda.
I fc Han
Oleo Florea
0 melbor pancabella
Oleo Flotea
Medida til
oopoatat
Leobra-ae ao dicta de Timbeaba 00 o mstato
qoe ia acedo victima, que o boepiul de doidoa
00 Tamarioeira.
ladenoiselio otinba
Bao do Imperador n. 65, segundo aadar.
Modista
AttUty
le flvolrm
atona 4a barvaj. foacoaro, taado da amada
algoaaaa asiacee 00 aegnada- f-sira 91 do
a 7 hars da anaabi, na matru da Boa ViiU,
polo eterno icpeaao de Joaqeim Jote do Olivara,
a tmos ce aorigoa e parent* do finado
n cata acta do religue o aardade,
dio da aeo paaaariaate. Deedo
.gradeando
por aer
1
ara ea
O
)araaoe e verata.
Ora francesa.
Carteo, estampado.
Pellica* para rutee.
Calcados baratos
Grande depooito eea temaoeoe e avtaaaeatea po-
ro o fabrico doa meemee, voadao ce* lineo, ata
competidor.
aa] li vraaaemto m. 1 a>
tcaps
a .Irada
f
arla Petronliia Voltea
Manoel Jcaqoiai aktaUo aooe filsoc eoavidam
;f arae percatas e amigas para aaatatiroa
ealabrar na Kataada-feira
oa or-
00' a \ l ,uiii nano do *co paa-
U O rrigiio
^dearrentr-, pat^a borne do msaM, 1
tees a de B. Feiaai do Ouodo, pata .1
P*o macada eeaoca o atai, Mora 1
m a ate acto de ea-
Cal virgen* de Jaguaribe
Avias-so aoa acnboree de eogonbos o
rnais oonauoidoret dosis esceUsnts o*J
oso ooatioas sor o asa depsailo gcraJ A
roa Jo Bom Joeaa s. 23. Porfeitamente
abanicada o eas podras, como aa qne nos
eem do salrangairo em nada inferior s as-
ta, continua a sor venal is poto proco ie
ds 64000 s barrica.
A14 ds dsassits gsral j iadioads, ais
Uoabem vet-dedoree dalla oa seaboreo :
Oaiaialn 4 Valsase 6 -Pateo do Cor-
pa 8*nts--6.
Lopes 4 Araojs Mroa do Livramoa-
Bioto ds Praitaa Gj.mirles ft q#J
l-rsad-) Viasoao da Iuparic* ~:>l.
BECIf
Silio
SCI
ea* r* > ao principio da estrada do
. 00 Paroomeiriet, eom boa eaaa de
Becado. O sitio tem grandes proporce* para plaa-
tecoee e divercaa arvorr* fractiirraa, a eaaa toa
2 mIii, 7 qeartoa, coainb externo, qoarte para
catado 00 feriar, enea do banba de lijlo oom cae
riaco, agua encanada da compaabia do Beberibe,
afoa na coeinba coa aa para iaeagea de pratoa.
O clima aniu aas e aodavcl e a eaaa fien
mnito prxima do rMaals do Parnameirim; a
tratar no pateo do ColUgio oa prega de Pedro II
a 4,1- andar, coa o Dr. Meira da VaeeooecIlBS.
Sitio
A ag*-*e cu reade-ae axreltente morada eom
aa para feaJii*. arvorede*. 4 todo murad, fie
Cdoc beoda e eatraaV de ferrr, 1 reo de S-
I a. 99, am Alog.d.., d^froate da oabooria
* 'mpSl: te**** te Santa Toare*. na-
B,
0 abaixo aisignado, deaejande ratirar-ae pera
Portugal ea Me c do anoo (atoro, precisa ven-
der acoa eotebrlcraetaee de reanudar, molbados
e algoaoa eaaa* ; ae algoea pretender facer dito
negocie pota dirigir ae aoa daoa eaUoelootaaastoe
sitee 4 asrsca da eetrada pabiiea, aa poroaclo
de ti. Loureooo da Meta
__________Maooel Joa de Brito Barreiroa.
SEMLINA
DeBrons C, c Glasgow *
Cate artigo, preparado por aa doto proceaeo
de trigo da aelbor qoalidade, pocaoe oe elemen-
tee neeceaarioe para nutricio da orianoae e doen-
tee, e aaito te reeoormeoda por aer de fcil di-
featao e g^ilo muito gratarel ; Uabeef pode-ae
lser urna tieellente papa, miaturado em portea
ignara c^m a aaiaona doe aeamoa fabrieantea,
addieiooando-ae-lbr algum leite. Unicoe agentes
oeste araca, SaundcrsBrotber A C, ra do Com-
mercio o. 3, escripteria do Blaekbora Neodbaa *
A 8 afamadas
fastas -fifite ti iri
uoico drpiaito on> oosa de
Paria abrais* efi: c.
41 Ra do Marqutz ds Olinda 47
Gasa
Alaga-ae o 1 aadar do obrado n. 27 4 raa do
Imperador, teca grande* oocamodoe o agua: as
cbave* para correraebam-ae ne_ andar terreo.
Vende a lojt das Lia tras Azaes a raa
Duque de Caxias n. 61 e d descont a
quem comprar de 20jf000 para cima.
LINN bordado, todaa aa crna, fazen-
da Iiaa de or idade, a 240 rs.
MERINOS infectados, todaa as cores,
a 500 rs. e muito finos a 800 rs.
Zefiro liso e de quadrinhos a 100 e
120 rs.
LANS cam quadriuho, imitacllo, &
140 ra.
LINHOS muito largas, padrSes novoa,
a 200 e 240 rs.
RENDA oriental, fazeuda abarte, creme
com matis para vesdoa, a 500 ra.
Setins larradaa de algodlo, fantasa a
240 ra.
CORTES de veatidoa bordados, em onro-
braia braoca o de coree, a 5,J000 e 6^500.
VESTUARIOS mesnjo para meninoa
de 6 a 10 annoa, a 64000, completos
ENCHOVAKS para baptiaados, em
linda safaM por 10> e 12,5000.
FICHUS de renda on de la muito, mui-
to grandes, a 10000 e 200C.
ESxUIU infestado, pardo, para ves-
tidos, a 320 e 440 ra. o corado. ,
MADAPOLAu americano Liatraa Aanes
om 20 vras garantidas, a 5(5000.
ALGODAOSINHQ muito bom e largo
a 2t5800, 3J50Q e 4000 a pee.
CHITAS percales claras e escaras, co-
rea segaras, a 200 e 240 rs.
NANZUC muito fios com lindas cores
a 240 e 280 rs. o eovado.
Pechncbas
RENDASye bieoa brancos o cor de cre-
me, pesas grandes, a 2*000 a 2*500.
CONTAS lapidadas pretas e de todaa as
corea a 800 ra o majo.
LEQUES transparentes, fantasa, a
1*000, 2*000, o de seda a 6*000
LUVAS de pelica e ds soda, pretas e
de cSres, a 2*000 e 2*500.
EXTRATOS finos em garrafas oom
inaoripfSo para presente a 2*000 e 2*500.
RENDA- hsapaohola branca e creme a
3*000.
MEIAS de cores para seobora e meni-
nos a 500 e 600 rs.
LENCDS tinos em lindas
1*400, *000 e 2*500 a duaia.
F. moitas fasendaa oras que as Exmae.
familias podero ver o no acbam ezpoatea
na loja daa Isatras Asnea de
JOS AUGUSTO DAS
Venda de I rreuos
Vcnde-ie em grandes e jcque.nos lotes oa tor-
ren* do to, que na estrada doa Aflictos, fieaa
junto a espilla e defronte da cstacao da liaba
terrea do Arraial : qaem o quirer comprar d*ri-
ja-M ao Dr. Portelfa em sen eteriptorio i raa 4a
Imperador n. 65, 1 andar, ou casa de sea re-
idencie noa Afflietoa.
eclame!!!
Nao dove baver contpstscoe* quanto precoaie
urna grande parte de artigo), verdadeiras pecata-
cbas, que se encontram na antiga casa Carneare,
da Cunba ; noasoa dgaos Uitores qne apreoieea. oa
que abaixo se Bfgnem :
Brinsinbos de cores para roapas de criancasaW
rs. o eovado !
dem pardo lona a 320 e 3*) rs. o dito !
dem breneo de liaho, n. 6 a 14500 e metra!
Casfmirae pretas diagonal, 2 largores, a 10600 e
14800 o eovado!
Cheviots loperiores, preto e anal, a 30 e 305C4 o
dito"!
Bramantesparo linho, 4 larguras a 10900 oaetrof
Atoalbado bordado, a 1*200 o dito !
MadapolSo soirricano, com 24 jardas 50809 a
peoal
Algodo Inrgo muito eacorpado a 40 a peca !
beroalas de bramsnte bordadas a 120 e 160009 a
duiia I
Lenco brancos e de cores, abanbodos a 10609 e
10800 a dita.'
Camisas francesas e inglesas, de linho a 360999 a
dita I
Meias inglesas para homem a 40500, 50 e 60990a
diu I
Toaihaa felpnldae e alcochoadas a 30500 e
a dita!
Com asExmss. senhoras
Biqaissiaas goarnicoes de crochets a
Lindas grinaldas e veos pura noivas _
12J030I (
Eepartbos americanos e ranceces,*a 40, 50509*
8000 I
Ficba e entrada de bailo a 30 e 40000 !
Colchas fi anecia e cebertes, grandes a 30 e40
Camiiss bordades para seobora a 90 e 40000!
Ssrgelins de todas aa core a 240 rs. o corado I
Setins maco todas as cores a 10000 o dte!
Setinetas lavradas de corea a 280 rs. o eovado!
Cachemires de lietinhss para vestidos a 400 ra. o
dito?
Velladinhos lisos e bordado e 9:0 rs. e 10 o dKef
Pecas da esguio para camiainhas 12 jardas por
40OuOI
Liobos de quadriohos, muito largos, a 200 e249 ra.
o eovado!
Mirins para vestidos ama largura 560 rs. odHsfl
dem preto 2 largaras a 800 ra 10COO e 10599 o
dito!
Fostoe* brancos bordados, fiaos, a 400 rs. o i(tta!
Nsnsoks decores, (nao desbotam) 160o dito!
Faillea, nltimo gosto cm padies, a 400 rs. o dita/
Cambraia Vitoria e transpareutes 10 jardas 3
e 30500 a peca.'
Ais Sr. Faaendeiros
ilgodao da Babia superior a 320 rs, o metro 1
dem de cores, do Rio a 440 rs. o dito.'
Vendas em creeso damos descontos da pra;:a.
59Raa Duque de Cazias59
Pereira & MagalbSes, soccessores de Carossro
da Cunba & C.
800001
a 90000
Venda de sitio
Vende-se ou permuta se por predio necta eidoee
um bom sitio coa boa casa, muitas froatesraa,
excellente banbo do rio, boa agua de asotanan*
exteoso de terreno para baixa de capia, teda
murado na frente, com porto e gradeamento, esa
camiobo de ferro e estacao junto ao dito sitia, ao
Porto da Madeira, conhecido pelo sitio d* Joic
Selleiro, jauto ao^Dr. Ernesto de Aquino F se-
ca ; qaem pretender dirija-se prica da lado-
pendencia n. 40, das 11 hars a 4 da tarde.
A FLORIDA
Bu Da que de Caxla* a. IOS
Grande aortmento de objectos para pre-
st
do
sentes, sendo: carteiras, porta joias,
idera
tsa-
caixas
VENDAS
Cosioheira
Anrura n 81, 1
osa bonoxiisAtatre; aa sao
ador.
Zii'M
.2* 4a
ftaatal
car aa raa Dooaa de Qaaiac
Alaga a a ra* s. 29 Aataa do B. Jla.
boa* naand *, b-a Staatai c al limpa ;
Jeja.
a tro-
Casas para alujar
As 4s oa. 9 e II da rae ao I araasdd; paaeeade
a p*ato Baaaaaa do Ocre aeaioe ; e tratar aa
Ao e
Declaro ad> de ver
guiS'aaaan, vrtce ter
tas coa o carador da mcama
tabeo 4a 1999.
CIO .
e Alborto Rodri-
^Hs^B^^sannnnnnnnai
Vesac-se sata eaaa eom retro, aa aterro
de Qiqnii n. USA, p>rtenco aoa bsrdsiros do fi-
nado Antonio Qonealvee de Oliv-ira, preco muito
eomado; a tratar no pateo do Trroo o. 18.
Vende-se a bem aire f asan rto~ I averna'ii t a a
ra da Concrrdia o 141 ; itrt-r ao Urgo do
paireado 1.
~- Tendeas oa cimohe di qoaare roda*, osa
aa txoellente boi ; a tratar ; o cae* 18 de Novem-
bro_n. TL_____________ _______
Veade-eeea avallo caataba, grandeTpara
etite, andador da b.110 a acio ; a tratar aa roa
do Coooraaso, cocaeif a do Xao Foan__________
iiivra*iHent( iFC.
vaiidea cimento port'and, aarea Bobina, ds 1'
oalidado ; no e>i do Apollo o. 45.
Roseado Has*
l delta- Ven
)&, beta
lac. 'tratar 1
Veada de hotel
Vende-se o betel da roa de Mara e Barros a.
1 a/regaccese e coa tedee oe ateoailio* ; a
Atlengo
Vende-ac urna importante mobils de Jacaranda
toda entalhada e com tampo de pedra, yitema
Lata XV, e qne chama atteocSo dos senhorca
eotopradorea pelo seu perfeite estado de conaer-
v*caa ; pora ver r fraUr na ra velba de Santa
Rite n. O. _______________. ____________
LivruSuO.S.S Corado de Jesos
Vende-se pequeos o grandes manuast
desta ntissims e pia devo$2o. O admi-
nistrador deate tjpograpbia dir qnem
teoi.
'
Carrosas e beis
Vende-se trea carrocis eom oa competente
boii, qoe o-rvem pira vender agua; tratar em
Afogadoa, na travesee do Maiangotaae, venda de
Tboaaa Dcminguea Tavarea, onde ao acbam para
amina dea.
Vcade-ae ra sino coa eaaa na frente, eom ba*-
Uoteo arvore frocciaaraa o am lindo parreiril : a
tratar no mramo, i raa de 8. aligad n. 84, Afo-
gedos.
Ba ae^nisifo
Cf Vende se urna Uvera a bea Itcalieida,
para- aace dispoe de pequeo capital,
ofriveiacate, tem coaomodoa paca peqi
] lia, alagad barato ; a tratar aa reo
Lia a. 98.
propna
retalba
,mi-
itao
bum de madreperola para baile
marfim, estojoa para agulbas, lapettas,
broches de madreperola, dem de maraua
deaenhando em alto relevo flores e am ae-
lho de trigo.
Casacos bordados para aenhoras a -006.
Leques transparentes pretos e de crea o
2^000 e 2(5500.
dem de setineta a 1500 e 25000, aa
dem de papel a 500 e 800 rs., am.
Agua Florida verdadeira em guarraf-
nbaa a 500 rs., urna.
Contas lapidadas pretas e de odres.
Missangas pretos e de cQres.
Lindo aortmento de fitas e bicos braa-
cos e de corea.
Grande sortimento om botSes de
dreperola e phntasia.
Lavas de pellica a 2/1500 o par.
dem de seda a 2(5000, 2,5500 e 300&.
Capellas, veos e ramoa para dovbb.
Suspensorios americanos a 2)5500.
Linha para machina a 800 rs. a duxa.
n. 50
Meias de coree, escocia, para senborss
a 1(5500 c par.
Cacas de jogo para salSo a 55000.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de pdlucaa
e de pellica para senhoras e meninas.
Espsrtilhos a 3(5000, am. '
Lindan pastas de couro, chagrn e pet-
lacia a 500, 1 000, 2,5000, 3000 e 5009.
Carteiras para aedulas com os reparti-
mentos de 10(5000 a 100(5000.
dem para letras com os repartmeotai
des meses de Janeiro a Dezembro.
Eatractos coiylopsis do Japao, nexia ds
JapSo, Bouqaet de esposicSo, Tbeodocm,
Rita Sangally, Porte Veine, Ixora Briuoa,
Roger, Gallel, Briza dti Serra, Paris-Bea-
quet, Estracto Dodeur, etc.
Lavas de seda bordada com missangas.
dem bordadaa com vidrilho dpurda,
bronseado e granad,
dem com palmea da mesma seda.
dem arrendadas a sadrez.
Anqainbas a 1(5300, 1,5500 e 2,5006.
nma.
Lindas pulceiras americanas de 5, 7,
8, 9 e 10*000 o par.
dem broches americanos de 44, 3J,
U e 1000 am.
Collarn hos de linho, gosto moderno, a
55OOO a dnaia.
Punhos de linho, modernos, a 9$000 a
dasia.
Novellos de linha de cares para crochet
a 200 rs. am.
dem de cores a 60 is. am
china.
Papel para flores a 10D e 120 rs. a fa-
ina.
Lequfe de setineta a 1)5000.
Papel amisade,j-ossdo, a 600 o 800
rs. a oaiza.
Enchovaes para baptiaados.
Envisiveis a 200 rs.
Lindos plastrSes a 15, 1*500 e [2*000
am.
Ra Duque de Caxias n. 103
103-BUA DUQUE DE CAXIAS;
Papel para impresso
Vende-se papel para iuprc-ssao, cofonnafe) Es-
rio e Jornal do Recife : aa coa ds Marqc:: t >
Olinda n. 31.
para
-. *
-

-
Diario de
PARA
Eecebeu a Expsito Universal um importante sortimento de coras mor

tuarias, de vidrilhos, metal e flores artificiaes.
Colloca-se disticos a vontade do comprador.
RA
BABAO
VICTORIA-17


FUNDICAO DE FERRO
CARDUZO tt IRMO
Ra do Barao do Triumplio os. .00 a 104
Depasito a na do Apollo ns. 21 i l
Ten sempre a deposito todos os ssecbiaiemvs ferrageoa precisas agricul-
tura deata provincia, como se>an : vapore* lo-.-omoveii, seni fiaos, com oaldsira
soniiii ou para fogo de aneptanentoy noeodea ds todn* os Umanboe, tacbae batidas
faodidas, oto.
Mandato vir por ncororoenda qualqutr maokinisno, acarregan se deeontul-os
se responsabilisa pslo boro trsbslbo do nosmo.
Venden s prano ou s diabeiro coa descont s s> prsoos resumidos.

m He &
\\m i de Narco n. 0.

-
f safi ipsn so reapeitnvel publico que, tendo augmentado sesr
Mstabelotitrcnto de JOIA3 ootn mois ame seclo, no ps n monto terreo,
mb eep?<-irdidade* en artigo de ELECTRO-PLAT, onvidaffl sa
Dxnai. faifciliaa e seo numerosos negwses pera visito? sea eotabete
eimsee, ende entrarle om rienissimo sertrnento de fot** de on* *
praU, perol a. brlbsntes e outrss peoras preciosas, e rerogio* de uro.
prst* e nikef.
Os artigos qae receben directamente por todos os sopor sle
asentados pelos msis afamados especialistas o fabricantes da Enrop* s
MMnffai,
A par das joia do tobldo vbr echarlo orno grande vartedade
!e objecto* de ouro, prata e electro pnce, proprfoa par preeeOMo do
jaaementos, baptisados e anoverearres-
Nem en relacao o proco, e non quelidade, se objoeoM soma
mencionados, snoootrarfo coaeOrrancia a'esta proco. '
MW LOTO
PERNAMBUCO
Verificare, como foi, a impoeaibilidade de ser extratnda a grande lotera deata
C-oviaca, en favor da odoaoolo dos ingenuos ds Colonia Orpbanologioa Isabel, e no
uvavel intuito de evitar o prejeiso que aoa portadores de bilhetes adriria do ano
indeanisscao parcial, determioou o Esa. Sr. presidente da provincia, por oto do 16
de Agosto qltimo, qae fosos substituida a refer a leteria p>r ootra do valor de
1.400:000)5000 o que ser esrrftoH* i a preter re mente ns da 28 de Fsvereiro do
sano prximo viodoaro, o sajo piano ooatn os segointes premios o approzi I premio de...... 30(:000*000
1 ..... 50:0000000
1 a ..... 20:000*000
3 premios a ... 10:0000000
6:0000000
2:000*000
1.-000*000
N
10
15
38
50
80
150
700
ELIXIR DKSOBSTHIENTK
Eupeptico de Gervo
Preparado pelo pliarniaroMlIro
JOS' FRANCISCO BITTENCORT
O (aerslo tem ama accAo deeebslrnenle extraordinaria par* os inoomojodo
so loada, beoe e estomago, conforme o desoreve Dr. Mello Morara.
Un grande sMuaero de poaaoe qae tem asedo delle oonidsra-e infalhveJ.
Levado* por estas ianrnaplaa o por noitas xperoneiaa presenciadas per
adn ssermoo a presentamos aoa eh'ni*** e o publico en geral, um Euair deata planta
ao no sabor delidooo o de aa effeito verdaderamente benfico pera os pobres despep
spknetioos aquellos qu soffren do Bgade.
4 Os propriMorios da Pba'naeia Ceolral
APOSITO HA PHARMACIA aSUTHAL
N. 38-Boa do Imp-redor-N. 38
PERNAMbWO


elle
CAJIRLBEBA
rURIADO VMMSQ MMIiTIVO
MOYADO PM JONTA DE QTGISRB PUBLICA 01GOBTB
Altor sal* por decreto apcria de 20 de Jlito d 1883
toniposifao de Frmioo Candido de Figueire
BMPREG DO COM A M4I0B atTIClCU BO BHEUaf AI ISatO
" MI QSJA14CVB TATOTlaaA, Bal TODAS AB MOLBOTUa DA PBLLB, BAO
LBTCOBBHBAB OO PLCB8 BBABCAB, BA ABTHMA
Dacarnt (anolcotiao daa rlaa respiratorias), soa aoiiMaftiOB
OCOAUOBADOa PELA UBOCBBXA DO BABOC* B ITsTaiJgaTTB
BA8 DIBraatBBTBO POBaUB DA BTPHELB
PropagadorA. P da Cunha
Aa inpertantes ceras, ene este inportaote nedioatnento ton predaaido, i
por pesoaa de elevada posiclo social, fasetn oon oae do toda porto aoja
ado, como o malea* e naie enrgico deporaaiTO do ssmgue.
Deparar o sangoe, cono eoodiolo de ana eifOBsaolo beosfioa o Oaatoaa, ej
oaiate prinespaimomte o neie maia negoro do eoaserrar a sendo e de em
ios qae a inaorooa do sangos ocoaasnoa.
O Cu/draoeiii, pola oaa acoto tnica e energioanente depuratira, 4 o nodica
nansa que eetnalmonte pode oooossar eeso resoltado ae aooooes do estoioago e dos inteetioos, porque ule oontito sabstaaoiaa noc ras, s pesar
do rtfor deporaTo dea productos qae consiitaem a baos arioaip! d'esto noioanooto.
Aa nostae ceras ane ton feito, esto oenprerades pelo lifinmlin dos dia .
Mm oscsdM caraUeiro. quo ftrnon o. sttoModos, a. esu joroal tan pubbca tCfA lU^Ur l COIISlStOriO ll IgrCj \ OC AOSS
^yo^ceiilra. Fabrica Apollo, ra Hospicio 79Senhora da cH*.. Militares, onde
> a 200i
.- ...'. 1(
a 504000 para oa dona aigariamos fia-es e igaaes
sos do prareiro premio.
700 a a 30)5000 p*ra os doos algariaaos finaa e iguaes
sos do segundo premia.
7000 a a de 200000 para o algaria'vo fioal do prmeiro
premio.
2 approximacoes de 5:000000 para o prmeiro premio.
2 a 2:000d000 para o segundo premio.
9 f 1 l:600||000 para o teroeiro premio.
70,000 bilhetes a 20^000 dirldos ent eiot, o/rertor r tfgWrimM.
a
Eoearsegoio per nomeaolo interina de mismo Exm. Sr. datado do 30 de.Julho
do oorrento aano, da eatraooao d'esta lotoria convido pelo presente, os possuidoret do
bilbetea d'aqoeUa grande lotera a vitoca tracal-os na* tbeaoorerie das loteras a roa do
Bario do Victoria, a. 14, por ootroo da qoo ten do ser anaiabida no din 28 oeFeve-
roiro proxino roturo, o> ende oa sonara tamben ronda os bilhetes d'esta nova letona.
Mo ha ponsibuidade alguna de dsiaar do effeetnar-se a eatracelo d'oa a aste-
ria no da finase, nao a porque a ieaportanoia dea Mtbotes rendidos da antgatloteria
aoBOo inferior ao valor da actual, e por eosa rsnlo dever-se coaoideral-a quasi intsi-
ranonte vendida, cono porque nos tornos do soto presidencial, na fsi Ordenado que
seria ella i rre rogare!* a te extrabida ao mencionado mea da Feversiro.
Para teieoeia dos iotsresssdoo aqui tranacrevo os seguintes tpicos de referido
por ootra:
c Os bilbetea que nlo floren spresentados troca ato 8 diaa antes da extrao-
i co, serlo relacionados por seus numeroi, dando-se Ibes outros quaesquer nmeros
do valor eorrespendoato na presente lotera, faaendo-se d'isto ana relsolo, qae ser
publicada pela imprenta.
O portad sr do bbete primitivo ten direto ao novo numero qoo lbe for
c designado, qusndo reclamar, podendo depois da extraco! recebar o premio que lbe
sabir em sorte.
Na prastsclo do oontas o tboaoureiro recolberi ao Theoouro Proviooial, em
f deposito, bilbetea e premios qoo nlo forem procurados.
Dentro de on anno, a contar da data da extracclo, arada o portador do
a Mnete poder! aprsente* toa reolsmaolo persnte o Thesouro Provincial.
> Fiado eses praso, os valeres en deposito proscrevorao on favor da protin-
f ce, seado oonaiderados renda cvontasl, na forma da legislaco vigente, se a Aasem
c bloa Provincial nlo resolver a oonvsrslo em beneficio da Colonia Orpbanologioa
< Isabel. *
Recite, 10 de Ontabro do 1887.
Jot Candido de Moma.
FUNDICAO GERAL
4LL4NPATERS0N8-C
N.44--Ra do Brnm-N. 44
fCST0 A ESfA(3A0 DOS BOJDS
Tom para vender, por nro< o mdicos, aa sogui t-s ferragens:
Tachas fandidas, batidas o oaidoadas.
Crrvaoeo do diversos tamanbos.
Rodos de espora, idem, dem.
Ditos angulares, dem, sosa.
Beos de forro ootn sorra carela
Qradeaneato pexaiardim.
Varandas do ferro batido.
Ditas de dito fundido, de lindos modeles
Portead tornnha.
Vaporeo de atraa do 3, 4, 5, 6 e 8 oavalkw. ,
Moendas de 10 a 40 poUegadw de paadora
Rodas d'agua, svstena Leandro.
aan^aritanne n deconwrtoe, eaasOnlameote e
o-abalho i-om perfeielo e preoteoa.
a ra 1. de MarQo
(JUNTO A0 LOUVRE)
PERCALES claras o esouraa a 200 e 240 rs. o covado.
TAILE3 de ramegem, lindros padrSes, a 500 rs. o covado.
SETINS de todas aa currs a 900 rs. e 1,5000 o covado.
SARGELIM diagonal do melbor a 240 rs. o coVsdo.
FICHUS de malbs, todas as cre, a 2^000 e 2^500, um
ESGUIAO pardo de liobo para vestido a 280 rs. o covado.
PANNO da Costa pera mesa a 10000 e 10200 o covado.
BRAMANTE de algdoio de 4 larguras a 800, 900 e 10600 o metro.
/SEPHIRE3 de coree Rndss a 200 e 220 rt. o devado.
GRINALDAS e veos para notvai a 80000, 90000 e 100000, urna.
QUARDANAP08 de lint a 20000 o 20500 a duaa.
BORDADOS de canbraie a 500, 800, 900 O 10000 peca.
TOALHAS para banho a 10500 e 20000, ama.
CAMISAS de moia para hornera a 800 e 10000, ama.
TOALHaS aleeofaoadaa para rosto a 30500 a dara.
GUARDA'PO de brim p^rdo para senhora a 80000, um.
DITO da eeguilo pardo para homem a 40000 < 50000, um.
MERINO preto do 2 largaras a 800, 900 e 10000 o corado.
MERINO de cores a 800 rs. o aovado.
CUTELINKS de cores, feaenda de 800 rs. a 360 rs o covado.
ALGODAO branco de 30000^ 40000 e 50000 P2Sd.
FICHUS de a 10500, un.
CORTINADOS berdad.w a 60000, 70000 e 80OOQ o par.
BRIM pardo para rsopa de benen* a 320 ra. o otfvado.
RENDA da China a 200 rs. o covado.
CORTES de ceaemira de 40500, 50000, 6000 e 8000, um.
SORTIMENTO completo de las para vestidos.
Para Me de mar
Ceetume para seaboras a 100000, um.
Dito para bomens a 80000, un,
Ditos para meninos a 50000, un.
Sapatoa e bolsas pira mesmo*o fim.
A RA 1 DE MARPO N. 20ir

AMARAL

naobmianMi oneeotan oaat
Lotera da Provincia
Adiase renda a 10/ lotera a beno
fieio di S. Casa de Misericordia do Rceifc, que
A' vente ean uasUtoa atamartr ajo atroaW o OO ravraarteiro
estar expostas as espheras em orden? na-
medica, para seren examinadas.
48-Biu ai SntiHo ao GBxtas-48
GRANDES NO VID ADEb
Esplendido sortimento de eambraia com salpicos, brancas e de odres a 50000.
50500, 60000 e 60500 a pilca.
Metina escoceses e de listras, oombiuago, a 440 rs. o covado. -mL
Lindos cortes de cretone com barra, alta novidade, a 80000.
Leos de seda, lindos gostos, a 10000, 10500, 20000.
-Lio de quadros, o que ea de nB novo no xa rcado, fazenda larga, a 600 o
880 rs. o covado.
Cachemira acoichoad, lindas edres, a 500 rs. o corado.
Colcha* de edres, esplendido sortimento, a 20000, 20500, 30000, 30500
o 40000.
Ditas de crochet muito grandes a 60000 e 80000 urna.
Cortinados bordados a 60000, 70000, 80000, 90010 e 100000, o par.
Dito* de crochet, completo, a 450000.
Lindas gaa/nicBes de crochel para cadeira e soph a 60000, 80000 e 100000.
Merino, lindas edres, a 700, 800 e 10200 o corado.
GuarnidJes de veladilho bordados a vidrilho para enfeites do vestidos a
60000 on
Cschemira broch ultima moda a 10500 o covado.
Ditas pretas, sortimento completo, a 600, 10000, 10200, 10400, 10600, 10890,
e 20000 o covado.
Ditas assetinadas a 10500 e 10600 o covado.
Vestuarios para baptisado ricamente enfeitados a 90000 u 130000.
Colarinhos o punhos para senhoras, ultima novidade a 2J500.
Camisas bordadas para senhora a 30000, 40000 o 40500 urna.
Sabidas de baile, lindos gestos, com pequeo defeito a 20000 o perfeitaa
a 30000.
Leques com lindas paisagens a 500 e 20500;
Bordados e entremeios de eambraia baratissimo
Sintos de chagrn para aonhora e crianoas a 10000.
Madapotao Rewoluoao, fasend muito boa com 20 varas a 60000 a peca*
Muitaa outras fanendas que s coci a presenta das Exmas. familias o respeits
rol publico so poderlo apreciar.
Heirique di Silva Moreira
.

WHISKY
ROYAL BLEND marta VIADO
Este exoellente Whisky EaoosaoB f_: -
ferirel so cognac ou aguareonte de es:.- ,,
para fortificar o corpo
Vende ao nstalho no* ueaboro* ar
^He ni
le ROYAL B
cojo nome e emblema ato
todo e B.
OWNS 1 O, agentes.
VALO
ptrs
Jacar
Vende se o eageuha Jacar, eito na eamarsa
de Naaaretb, ama e meia legoa da eataeao as
Campo Grande, bem montado, com vapor, diati-
lacio, ga- encanada, boas obras e trras mnito
poderosas ; veede-ee timben una terrenos juste
coa os quaea di f ara anfrejar aonnalmente 3,009
vande-ie maB a safra nova fundada, bai
t
rro e <6"rms
quem pretan-
que rara neg*:o
SC1E.V

HbviiiI"
kre a <
)StO 1'
r pagr
pe i
Uaioia
riUJ*
radares.
Uxi ooastituia
e narac te risti -aeeaoneai islas, tas oonvr o
vd o- cmara, eobce
4-ceesiram'::it- ptloa pri
A apoeiglo das or*
uno ii.,5
do programas J iptaio pila oa niiel) da
crearo. nt<>'. Inacrevera o no art. 2* da soa
centre projecta. Slo coabeddos es ra 'ti
vos nro:sdoa em seu apoio pl 3r. Y rea
Guyot oo relator tocio que
forma um firro, digao ds consultar se e
aem durida oa leilores Je EkomomitU b'ran
ca recorJam-so dos erligos to que o Sr.
P. Lroy-Beaoliea, voltando ao exame
deese i.opoito qu*i outr'ora bria estudado
aob o dapio pooto da rete douthoal e pra
tico '0 ato Tratado da km da finan-
ca expos ti 'ata Raris'.a aa ruxSae que do
tea (nodo de p rasar >' -n daciJir xots*el-
sseetc o legislador a nlo adoptar sata gra
va r'oraa. D> pirt a parta eegotou-ee
o assusnpto.
Creio que nlo ba uoros arguaeutoa
para apresenter. Cauaou-rae especie, ha
alguna mez-a, ou?ir, a. urna daa sessSss
da aoci idade de eoonoraia poltica, alguna
da nossos collegaa disutir o aseurapto
Va apparecer argumentos, ba longo
tempo oontio-idos, qae evooavam m ni
nha memOris poca moitesao reaota,
qoando eoa Versalhes, logo apa nossos
deaaatrea, a aeaembl* nacional dieoutio o
orgamento pera o exercice da 1872. O*
partidarios do iuipoato aobre a renda eeti-
reram a ponto da triumpbar. A oommiaalo
do orgameoto deesa uno o liaba adoptado.
Haa a sssembla nacional o repeli, rajei-
lando a emen Ja do Sr. Woiowaki.
O que ae admirara tambora nesaee dis-
cuasoea maia ou menoa aoadeinioaa, que
prorarelmente reremoe repeiir-ee na pr-
xima seaslo, que ellegava-so inoassante-
mente como exemplo biatorico, a Ioglater-
ra, nlo remontando-se alm. Ora, o im-
poeto aobre a renda tevo origem rauito
maia antiga. Funccionou na Italia maito
antea do miniatro inglea Pitt lembrar ae de
o aatabfclacer. ^__
Exiitio, re non, pode-ae diaer, na repn
publica de Floreaga, deede o aeoalo XV,
10b fas or mas maia aria-isa, as maia
complieadi, aa maia engeoboaaa. E' o
carioso episodio da historia contramolo exposto em um lrro que tan-
to pertence ao paaaado como ao futuro, aa
conferencias do Sr. Len Sy, tabre ai to
lucZa democrtica da qxuatto do impoeto*.
E' litro qu aprsente o contrete de aer
obra multo pbiloaopnioa de espirito extre-
mamente pratico, e de um dos bemena da
aotualidade que tero, em materia da fiaao-
LA7.1
o val
mbi.
-aitlH
i, aatoridaJe maia do que europea ; con-
sumado aeslre na rta de tratar eaaaa aa-
aumptoe arios rom aedactore clarea*. A
queetlo do iaf oato aobre a renda a a
aaaatio fundamental a na realidada o as-
sumpto de todo o livro do Sr. L. Ssy.
Estusa tedos os ele nentos e aa eoab
aacSea muitiaaimo disaeaelhantee i quaea
aaaa ayate ma de imposto deu lugar. Nlo
coobece maia originara do qae oa modo*
llo-oirereos de arreoadaglo empregaioa
aucceaaiamante o a veaee eimulUnaa
mente pela republi.a de Florenga, no ea
paco de qaaai tres aeculoa.
Nesao periodo da hiatoria da repblica
do Florenga, ua impoatos directos pasea-
ran! por tree phaaes e reveetirem aaoote
aivameate trea formae bam distinctae.
Ka segunda pbaae apparece o impoato
aobre a renda. Naaoea do triampbo alean
cado pela democracia.
, doasi capital bru ilcaa
urna parte representan io despezas de con
aereadlo ou > Oparada a de
daceto, lanjav s sato Uo aoia
sobra o capital liquidj na pro i al
m^ote, dj 1(2 \ do val. iU>
, cor--a de 10 *(, d-. ^s'* P'*
porcio, io* ript i na cadastro, formava a
quota espeoial do cada eaifcdao. Sanio pa-
ra notaras qun o toaai daeaa quota poda
s*r percebiio i asa oa trea vef no mea
ido anno.
< Oa factoe aa p*aaa*am, obs -rva o
3ajt oemo i, para arreoadar noaao im
pjsto tamtohal, ae eetabalcceasj uma ta-
xt perWhmteda ua c:nmo api-an, iei-
xando a Iei docidir cada, anno si deTer-se-
hia cobrar 10, 1 '0 oa L30 oen
moa, ato dea, quina*, rite, enm ou
ceoto e fite rosee a txe psrmaaeote.
Esea aasrip^lo permanente, eaaa apre-
eiacto da unidad] aposta sobre ciHa ci-
dadlo ini:ript'j era dnioioadi a lux, a
a regra.... s
Tal o aecaniamo, tal o modo de perceal
pcl> do impoato territorial, dorante
pri nciro poda. Dfe-sj notar sus
mtimo attingia, Asemdnaofa do afaflv^pV
feicjado inalramcoto de Uxsclo, oe bant
moris e oa mmoveie, deixava, entrotanto,
fra de sua a:clo ua ramo da riqueaa,
uma categora da randimeutos, a riqu:a
em papel au e.a especies do banqueiro aa-
im como o lu ro do ncgooiante.
D'ahi reaultava um estado de coaaaa
muito defeituoso e iniqao. Oa ricos merca-
dores apenaa psgavam ao fi :o asignifi
cante parcella de sua renda verdddeira,
emquanto oa pequsnoa proprtetarioa erana
eaxagadoa pelo impoato. Alguns boure
coja ruina foi to completa que expatria-
rao aa. Multiplisaram-ae aa preoaooSea:
aa declarosla, entreunte, continuavam a
aer eiradas da fraude. A eaae reapeito o
Sr. L. Saj cita am documento caracterie
tico. E' ama eepeoie de testamento no qaal
um pai d ao uno eenselboa prudentes pa
ra eequirar-ae ao pagamento doa impoatos.
f Nlo pagaos, dix o pai, maia astuto do
ae patriota, revolta te contra a oommuoa
ju a fortuna da modo que nlo a poeaam
roubar.
a9i Un dinkro ea noeda, emprtgao
da modo qu ae n3o tniba qu te prteme
Emp.-ega o am 11, mercadoria que ae con-
serva por loago tampo ; vendo a 11 por pa-
p-1 de Vanesa oa de Genova, e descont
A ordem de pagamento, meaao coa pre-
jaiso.* Tal era o icio deaae impoato todo
peeeoel, ia apis de attingir riqueaa mo-
vel, e qoando aeamo o pudeaaa, incapaa
da SDJeital-a s taxaa aquiu'ivas Na ver
dade, neaaaa mataras, a rigorosa propor-
uiooalidade ideal para o qual Javo ae
(rabalbar sea esperar pdelo reaiissr de
modo perfeito e sobretodo duradouro. Ex-
actsa boje, aa avaliacSae podem deixar de
o aar amanbl.
E iaao meamo quaudo ae trata da bae
imaovtls, cojoe rendimento pareoem. por
sua natureaa, menos variareis do que os
productos aleatorios daa empresea commer-
ciaea ou indaatriaea. Quantoa imaoreis,
urbanos, quantoe dominios raraea, doa
qaaea timos .visto a renda e por consi-
guite o raior decuplicar oa pelo contrario
diminuir da am terco no preso de 10 an-
OftlI *C
E ai ato o. exacto com referencia so
prophetaro de aa caso ou de ama borda-
da, qusnto maia com ra laclo ao negocian-

do qj tur f. o .j
fffl"'" do lani taz, < ao so-
XVIII. tQiarj stabelacido o
tttnd tax, pretindia aa qxa elle atttngiase
taato a proprodada mor.:! como a imao
A. proprodade
menta o s
pre ao ai Janee de ti
ae de um propr.
i arrolamsnto perman
dade aov-l, p.-l: coa^^^^H
soffr i r*al
catara i
ripta em no
lia un arti-
A proprU-
i qua
i u a esta modo do pro-
pro-
potia deeapp
ment i aportara no doea^^^Hla. D.-a-
tro de oerto nuaero d? a fortuna
morel deixou de figurar no arrolamento, e
.poate qaa ae quiz-ra lanc.r sobre os
doua generes de fortuna, 6so apenaa aando
ua impoeto t >rJs> do ertimo
de Floreuca asae ulhi ae naito 4 do land
tax da Ioglrtetra. A riqueaa movel delta
escapara cala v-.-x ni
E coiaiiei o ora una
cidado de ooamercto e i ii.n'oi, onde os
bomena de finase a a de ntg icios oompu-
punbam urna ver ladeir. araiooracia, con-
ceb se qui ahi se deesam abasos profun-
dos, e que o aartido popular, qaanio foi
ao peder com Jlo de Midicis. tinba se da-
do preaaa do abolir o ee^imt e lubs'.ituil o
por outro ajstama de tributo ocobinado
de modo a \ua nlo Iba eaeapaaae u-.-nbaaa
fon te, nenbuma -forma de riqueaa prNada.
Esea ajstama foi o catatto.
O eataito era o aotig estimo eetontiio
fortuna movel. O oadaatro dos bina ter
rtoriaea era completado por uma especie elementos da riqueaa tributarel foi na r*a
digno
1 ou pal-j daagradaoel.
Poi a aroa qm empregaram o* MeJi:is
para arruina; sarios. Fiairam
i mais, eatL a impj
greeeito.
E' esta a ter jaira pbaae la historia do
impoato directo sea Florenga.
Ao catatto acjraaoentou-3e o dizimo;
por esto applioava-se o imposto progreasi-
vo, e do ao'o o mais varavel. Ora
er m oa diaimoa simplea ou duplos, ou al-
taroaram-ao. Enredada oonfualo na qual
ninguam sabia claratueota quanto ^e-
rit p^ar ao fisco Nlo creio, dia o
Sr. Siyt qus jamis existise pavo qaa ti-
vaasa iatroJuailo mais aabtilexa do que
os floraotinos na conoepolo dos seas ayate-
mas fiicaee.
S! -orrendo ora a ua, ora a outro syste-
mi, poodo em pratica eacolaa de progres-
ase ao bel praxer das faccSis dominantes,
acabavam por attingir nomiuatiranenta oa
untribaintei qao desejaram aobrecarre-
gsr.
Voltemoa ao catatto.
Eite impoiti aobra a r?aia tinha sido
aub.tituiio antigi coalribuiclo movel o
territorial do estimo em nona da equiia-
de e da igualdade. f
Ora, para nlo fallar aislo do catatto, e
indepenluntaaente da dizimo da escalas
pregressiraa que mais tarde lha foi reuni-
ao, como iaetrumento poltico de espolia-
dlo n da tyrannia, o catatto qaa derU at-
tingir proporcional e seguramente todos os
oj oa meamos principios cu
s erros, en matada da iuipo
i !upra e cm toda a
parto, meamaa consequancias ; quer a
faita em.uma republi.a
la idade media, quer- em um can
liaao actoal.
O Sr. La Say atti a essa reapeito cu-
riosissimos ex:mplos.
En todo o piiz onda ella cncoutro. o
imputo pjfcao.i! a o impoato real om pre-
senta, mostra 'como o imposto pasoal,
pisto em pratioa peloa a?ami m :ioi, pro-
daa seaprc, como seas frao.oi n^tjr.ies, a
ioquiiiglo, a oppr.so, e o 3jnpobr:jim.-n-
to doa Eatadoa qao o applioam.
Bebxd Vahaqsac.
VARIEDADES
de cajaatro daa iodustriaa a daa omprexaa
cosmeroiaea. O catatto do trafego aoom-
panaava o catatto dos outros b ns consti-
tuindo segunda anidada tributara! pira os
eontribuintes que, al n dos bens immoreis,
poaauiaaom capitaes na industria. Aofas
mo-noe am preaanga do rardadeiro impoeto
aobre a renda. Vomol-o fanesionar. Quau-
do oe offi-iaea do fis^o tinham de faz;r o
arrolamento do comaereiaata, nlo fisvsm-
ae completamente na aua declaraclo, por
veaea infiel. Penetravam em sua casa,
oompalsaraa o livro caixa, verificaran o
sea balanco, ar aliar am os crditos na razio
da confianoa presumid doa deradorea cor-
respondente, e lancaram essss arascSos
no actiro do cootrbointe.
Mas, si o estimo deu logar a fraudes in-
cesaantea, o aeamo aconteca e em gran
mais elevado aob o r*gimam do cat ti).
Em rio os poderes pblicos augmenta-
vea oa r.gorea.
E n vio acorocoaram oa delatores, que
tinham ao s;u diapor osa ras caixae, tem
buri, na qaaea podiaa laogar saaa denuo
cas. A srrecsdsolo doa iapostoa era
sempre inferior a previsSss, ou a necea-
sidadea do fiaeo. Afinal, por uma le pro
malgada em 1158, aabstitum-sa a apresen
ticlo obligatoria dos lirroa coaaarciaes
por ama oomposioto arbitrara : oe contra
buintea eram obligados a pagar a taxa qee
diacricionaramante lngara n oa agentea
Era o reg mea do xrbitrii ea materia
de impost!.
Este era apenaa um doa inconreniantea
deaaa daplorarel systema. O psior flagelo
era a mul'Jplicidade e a incerteza doa airo
bastases.
a Naa mos doa agiotes do fisco encon-
traran! ae multes arrolameatoa aatigos, is-
to e, orto naaero de listas, naa qasee ti-
nba se fixado eos diversas picaa, a uni-
dide de iapoaoe doa eontribuintes. Al-
gumas vesea aao:svaa ds psata Ama do-
eas antigaa batas para proceder a oob*an-
c* ; ostras resee, tomar am varias listas e
cobraram-aa todaa.
Uiade um dos systemaa fiscaes m to maia perigoao eagaodrado pela oirra-
pgSo banini Eitre os governsntes e os
contribaintes baria aasalto perpetuo da en-
gaos.
Oa eontribuintes dissimularam o algaris-
noo verdadeiro de suts rendes; os gorer
nantea, facis para uns, implicareis para
outros, por aff-iiclo ou deaafeoto ao contri-
bainte, entragavaa-ae a tola a especie de
exacgSos odiosas. O arbitrio introdzca-
se at as revisSos. Julgou aa ter echado
ama garanta, tirando sorte oa commis-
sarioa fiscaea. Esie aorteio dentro em bre-
ve torniu-se fraudulento.
A faoglo dos Medicia exercia p ir > esta
forma p-ola obranga do imposto am poder
tyraonico. Mas o execesso desao poder
deria perder a repblica florentina, no dia
ea qu i a an<.rcbia a entragoa, qaal presa
aos exereitoa do imperador
OLHETlM
VIGTIMAS E ALGOZES
POR
EMILIO DE FUCHEBOURG
HEOU1B1 PAITE
as UISEHAVSIS
k
( Gontinaaclo do n. 249)
IV
Entretanto, dero aem demora apreseutar
o meu pedido de casamento, nnnoa encos-
trare! momento maia faroraral.
No dia seguinte de m.nbl, i dea boraa,
o bario de Lirro cb-gara i pe w bairro
Saint Aotoine.
O velbo mogo de recadoa, que coao j
diasemos, tinba julgade dever retardar a
sos viagem a Mareelha, eatava nease dia ea
sea lagar do coatume.
Vio psasar o bario e aeguio o coa oe
olhoe ata porta da caaa de Lionnet.
Haa I hum reeanngoa o pai An-
selmo, aquella rai militas vesea eaaa da
Sr Lionnet. E' preciaoque es aaiba qaem
o attrahe a aaaa casa e qao pap>l qa-r all
reprwentar, Sr Esterlo Eris "Na roa da
Saint-Dnis, Sr. bario de Lirron, na ra
Ltroiaier, S aasastino em No/ent-sur
liarse.
Batea palarras do mogo de recados de
aoaetram oes qoe elle tinba sa dia s'gsi
do o italiano e des-oberto assiro qae ora'
Va na ra L>roiaier, orvie ae f.zia obaaar
o* bario de Liaron.
O pai Anee! no quora sib:r o qu
trahia caaa do Sr. Loou-t, aae elle era
perapicaa, tinba f-ro, j dea-anfirs aa
tanto ds rer
dio ao Sr. bario qu
* hondada de eapirar aa instan
Lionnet, qao tratos
..-eaaa e de se dirigir I
osa, oimc tiuha omo o
(aa sorpresa, aenhor i qae ogrsda-
ou ella muito a>gre.
S msaaira porque ae sashaj
asnbora, reapenloa elle, prora-ae que nlo
aou aa importuno.
Ora esta l exclamoa a aenhors.
Comtudo, mioha sennors, pego-lbe
que perdoa e seu strevimento, alo me
spreaerto, bea aei, a hora conveniente, e
hoja slo aabbado, o sea dia.
Sr. bario, replicn ella, reqaebran
do-ae, recebo oe aeus amigos todosjos diaa
Elle aerrio, inclinoa ae e eentou-ae na
cadeira que lhe offerecia s Sra Lionnet.
Minea aenhora, dase elle, natural-
mente j dere ter adirinbado que a risita
qne tenbo a honra de lhe faser esta aanbl
tem na fim
Coa iffeite, Sr. bario, ooaprehendi
sao quando vieraa aanunciar-ae s i
ebegada.
At agora, minha senbora, desde o
dia ea que tira a honra da lbe Ser apre-
aantado, a aenhora tea-me asmpre tratado
com extrema boodade e por iaao pensai que
ara com f* aenhora que deria prmeiro tal-
lar a reapeito daa minhas esperangas.
Continua, Sr. bario.
Son animado pela aoa boodade para
commigo e nlo lbe occal'o qae tenbo espe-
rances, qae sse ha decaer fsrorarel.
A Sra. Lionnet tero aa sobresalto e s
fronte earregoa-se-lho.
Senbora, continnon o bario, tilo te-
nbo por eeetaae alongar me ea extei
preaabuloe ; eoa a sua peraiaalo vou di-
reito as pooto, nlo poda fijar inaaoairel
belless, a qaededee brilhants, ineompa-
rareis da asnina Generara, aua filba, a
qaea amo, mioha aenhora.
O eeobor ama Gsnoreva ?
Aao-t ardentemente, minbs senhora,
ta Uo quanto e posairel a um hornea iimr
s ama moga adoravel; amo-a coa toda s
forgs do aves coraglo, qaa lhe prtenos in
teiraaeste.
A S.-a. Lionnet agiten-as oa cadeira
eonstraogiJa e arrea dos aa eorruo.
Eis ahi aa ootbaaiaamo qne eu n3o
ooapreheodo, diaae ella coa asedase.
O eatbeasmo provoosdo pela ad-
airaclo, rvpu'sea o bario, a aenhors nlo
ae ba de querer mal por saaas dou aenti-
aastoa qaa a ambors aua filba ai iuspi-
sem def:zi
Carloa V.
Tal foi s aorta do imposto aobre a renda
em Florenga. Nlo pude, neste artigo,
tragar asol am esbago, omittindo muitas
minaoias qae o leitor encontrar na expo-
siglo attrahenla e luminosa do Sr. Lon
Say. E' matara qae nlo interesas so
merrte aos eruditos, vidos de interrogar a
cinza dos amigos mortos e o p do pasa i
do. Seguramente seria pueril procurar na
hiatoria do catatto da Florengt argumen-
toa directos contra os projectos aotuaea de
impoato aobre a renda.
Nlo estamos em Florenga, nem no s-
calo XVI.
As oondigSos da vida social alo inteira-
meota differentea naa grandes ncese mo-
daraaa compaxadaa oom eaaaa pequeas
repblicas naa qaaes a patria era limitad*
pelaa maralhaa da cidade. Si, porm, aa
condicSaa da existencia moderna alo mui-
to differentea, ha alguma cousa que nlo
muiou, qao oso pode mudar, que eter-
namente a m-sma em t dos os meioa. e em
todoa oa tempos : a natureza do homem,
ato aa lea neceaearse que dervam deaaa
natureaa, e a quaos jamis ella pode es :a-
4 aanlTersarlo do Club LUte-
rarlo Plato fanlor N
Disaaaso da oa adoba da 2* serie da
K8C0LA KOEMAL A CABQO DA SOCIEDADB
PSOPAQADOSA DA IHSTSUCylo NA PARO-
CHU DA BOA-VI3T*A
Ecm. Sr. Presidente. Meus tenhores. Mi-
nha c llegas.
Eu aiato que dovo esquecer neste momen-
to, a inmensa responaabidadada minha po
sigao, que de certa nao oncarei, qoando
aceitei de miabas collegas o honroso man
dati que me coofiaraar para cajo desempe-
nho brada-me a conaoienoia, aoa a menos
spta d'entre ellas.
Poro n, o intereaae que tenho pelo pro-
greaso do Club Litterario Pinto Jnior, e
o profuuio raspeit'O qua voto a todas vos,
charas consocias, fixoram-me ultrapaasar
os limites da esphera, em qaa a natureza
collocou-in ;. Cheia daquelle enthasasmo
que faxia estremecer da f as almas dos
soldados que faznm as cruzadas, assim eu,
a mais humilde daa trabalbadora&desta mo-
derna cruzada, ergo a minha fraca voz,
pare aaudar este ^aniversario, em nomo das
minhas collegas do 2 anno, da Escota
Nurmal da tocialado Propagaiora. Nlo
trago pare esta festa as flores perfumoaas
da palarra, nem to pouco aa regraa seve-
ras da rhetorica, -mas trago as flores singa-
las da nosaaa alegras a os nosso3 profun-
dos protestos pelos roas os esforgis em prol
da instrucglo. Eata feata, senbores, to
simples, mas tao sigoifliativa tambem, que
resume em si a nobreea de -vossoa senti-
meatos qae aqu nos coajug n'ama b
idea, n'ama s aspiraglo I Hoja festeja-
se o annirers trio de uma aurora, porque a
iaatruogao a loa e a luz quem produz
a aurora I A roa, que representa-a o
Club Pinto Jnior, nossos parabeos. H*
na rida human** esto eteri o trabalho pelo
saber desde qua o primeiro homem quiz
conbeoar da natureza das cousas.
A mulber no meio desse grande desen-
volrimento nlo poda fi;r estacionara,
teudo por ai a forga do santimento, fez-se
operara. E' assim, charas consocias, que
j hoja podemos contar, como uma victo-
ria, o presenta anniveraaro, que represen-
o progreaao da n"saa causa.
Sr. a a Sra. Lionnet ts a sua norezs e
s su grandeza, oom um coade e uma con-
desea um marquen e nm i marqnasa.
O senbor cunr-ece a arte da lisonja,
Sr. bario.
Nlo ba lisonja naa minhas palavras,
minha aenhora, qoando na homem, es le-
vanta pelo trabatbo, pela ooregam a pe*a
intelligenoia e ebega a uma alta poaiglo,
quer naa letras, quer naa artes, aaa scien-
ciaa, na magistratura, na diplomacia, no
exercito, no ooaimareio ou na industria,
como o Sr. Lionnet, eeae homem, minha
senbora, dere aer admirado e ter direito a
todaa aa noesaa toosiieragoes Pouoo im-
porta qae nlo toaba nm grande nomo ; foi
elle propno quem coaquistou os aeus ttulos
dr. nobreaa.
( Enfin, miaba senhora, quando um bo
mem, quer aeja nobre ou bsrguex, trata de
eccolher a couipanbeira que quer aaaociar
aoa exiatanoia, alo dere consultar senlo
o seu ooraglo. Se entre tantas moeaa en
cantadoras qae conhego, s ri a menina
Lionnet, porque nenhaua daa oatraa sou-
be attrahii a minhi attenglo.
O amor nlo ae impSe, miaba senhora,
gesto da menina G;noreve, porqua ella
que eu deria aaar e aa tenbo a honra de
pedir s ana mo porque eetou corto do
Lachar a felicidade junti della, eamo tam
bsm tenbo a oooa:enois do torn .r telia.
A Sra Lionnet esbogia um nato sor
riso.
Sea darida qae nlo, ra. admira-me
qae e Sr. bario da Lirron, que ama pee
aso de coseideraclo. qae reesbido em to-
dos se s.13 ds aristocracia, de qaa pro-
corea por toda a parte a asixade, qao co-
oheco oa grande aociedsdja) que frequ
Untas mo,
para Genoveva Lionc
pies burguea.
gaes vsie
teos emtiu
i do aPwm
nqro
t usi a suffjar, fiooa por instaat-ts ca-
lada.
Eatava uriosa a s ana colera era tanto
oaior quanto era obrigada a oontil-a.
Pea qae, Genoveva, easa moga qae elle
detestar, era amada, e amada por am ba-
rio I
E diente della fax am o asa elogio, falia-
raa da admiragao qne ella inspirara, da
da aaa bellesa, daa asas qaalidades bri-
lbantea, e o Sr. de Lirron dsis qao ne-
ubuma ostra moga poda s r comparadas
Goaorer
Ab l.aqajHto ere de maia I
Doremos uppOr qae, ae a Sra. Lionnet
ureaee sabido qaea era realmente o bario
da Lirron, taria tido aaa alegra teros, que
Iba teria faito xparaintar o psdilo da
qae Gsnoreva era slvo
Sr. bario, diaae ella por fim, esfor-
ysade-se por se muatrar e
aa estaaoe extremamente lisoogeados, nlo
s Genorer*, como es a mea marido, coa
o pasudo coa qaa nos honra ; mas, vaaOa
a T
aii.hi senbora, reflioti p
ie xa uor-1
rn, pirgunto ou, lagar a
este desidertum, ^om raanifestarmos urna
vontale aam limites, uma dadicaoSo con-
stante, para affront*.r os rigores daa aoien-
cias? E' neoeasario sor Titlo.Tanha-
mia diaposigto o amor pelo estado, qae
todas na o alcangaromos. Porttato,
hoja qu festeja-sa mais uma batalba da
-luz contra as trevas, da v.-r.lada coatia
o err, justo qu apraseat^mis aqu
os nossos profundos protestos em aorae de
nossas esperangas futuras. Aos nossos
nseatres, aqnelles qua. com a benevolencia
le os caraetsrisa, aa daJioAm a illumiqer
nossas ideas com suss luzos, mil reconle-
cmeato.. A va mestrs; que seme-
lhanga do serralheiro que faz de un pada-
ge de ferro instrumentos utes, tambom ia-
zea da creanga igaoranta um homem in-
struido, d crcanga intil nm homem justo,
a vos que como as psdras da India, gu&r-
daes a luz que allauaia oa nos3oa espirito?,
cumpre um man lato bam nobra e bam su-
blime, A co, voasas diacipulas, cumpra
imitar-vos, lu^tandu pela Patria e pela ct-
vilisaglo.
Exma. Sra. Presidente do Club Pinto
Jnior, nlo desanimis.Procurai plantar
em aosaos corag5:a, com os dona da intel-
ligancia quo a natureza ros'Hotou, o amor
pt-la instrucglo, afim da que possamos ver,
ulgu 2 da surgir irradianta de floras a au-
rora do aosso porvir.E sabis vos o qae
chamo aurora do nosso porvir ? A in-
strucglo .Sabis anda o qae chamo
aurora do nosso porvir ? c A enoancipa-
glo da rnulher .Avante, poia, caminhai
a ca.Dnhai 8g;ra aeinpre, qua nao vos
bao de Litar oa applausos doaquolles que
sabam' recenbecer o vexadeiro mrito.
Nlo tramis p?1a approximagao da lucta,
pois sobram-ves talento e gosto para veu-
cel-a. Nos, socias, unamos os nossos ei-
forgoa acs da Exma. Presdante o laclemos
em prol do progresso dest Club. E pro-
eedendo sampre deste modo, nlo s mani-
festamos o anhelo qae temos de sahir des-
se involucro de ignorancia, tm que vive-
mos, como tambem o profundo respailo
que votamos ao muito digao Presidente-Ho-
norario o Sr. corisjlheiro Dr. Joao Jos
Pinto Jnior, o qual pode guiar-nos com os
seus prudentes consolaos e sua incontes-
tavel sciencia*
Livada pelos arroubos do enthusiasmO
tenho por demais abusado da vossa ben-
vola attenglo. E' tempo de terminar, p:-
rm, antes de fazel-o, anda ros direi, Sra.
presidente, em nomo de minhas cellegas
do 2 anno : Sa algum dia vos dignardes
de considerar uteis nossos fracos auxilios,
estaremos sempre pro aptas pira seguir
os vossob pissos em procura dos baneficios
e vantagens do estado da- lettras. Ter-
minando, fazemos rotos a Providencia,
para qua a palavra progresso s'-ja de
ora arante a divisa do Club Pinto Jnior.
Tenho dito.
i

'
Demais, logo
va s menina Genoveva Lionnet,- tomei a
resolucAo de pedir s sua mo.
Com qaa, entlo, seno ?
O asa serio poosival, minbs senho
re.
Sr. bario, o senbor quer casar .com,
Genoveva ?
O da em qne lhe dar o meu nome,
ser o mais felis ds minha vida, intsrrom-
peu ella.
Queirs ourir-me, Sr. bario, e deixe-
ma fallar-lhe como amiga sincera. O se-
nbor quer casar com Genoveva, pois bem,
fax mal e aconseltto Iba s que renuncie so
seu projecto-
Agora, minha senhora, a senhora
qaem me admira I
Genoveva nlo a mulher qae lbe
convm, Sr. de Lirron.
Esquece qae a amo T ^
A Sra. Lionnet fea um mo vi ment do
mo humor, que alo conseguio dissimular.
Repito, Sr. bario, replicn ella, Ge-
noveva nlo lbe convm.
Porqua, miaba senhora ?
- Prmeiro, porque <* filos do Sr.
Lionnet, nm negociante, em seguida por-
que uma pessoa simples, de ua carcter
sombra, taciturno, selragam, tendo gostos
singulares, ama especie de bicho do mato,
que nlo possue nenbuma deseas qusldades
esseiciaes e excepcionaes qua constituem a
mulber da*boa aooiedade.
Meu Deus, minha senhora, responden
o bario, com grande gravidade, alo essas
imperfeigS'., esees defeitos apontados pela
senhora, qua fexem tanto mais valer aa ad-
mirareis qaalidades que deacobri aa meni-
na Lionnet, a risto qne preciso qne lhe
diga, sao precia amonto essas mpeifegSes,
sesos defeitos, essa falta de qusldades, que
constituem a mulber da sociedade, qae me
fixeram amar a menina Genovara e qua
me decidiram a pedil-a em casamento.
A Sra. Lionnet mordeu oe bstgos e res-
pondeu :
Nease caso, Sr. bario, e sobre easa
ponto, nada mais tenho qaa lhe diaer.
Comtudo, dero preveoil o que vai encon-
trar multas obstculos.
Ab-I e sempre como amiga que me
previne T
certeza.
Entlo pedirei Sra. Lionnet que me
auxilie a rencor esses obstculos, dase o
bario.
o nlo lhe poseo ea prometter; ape-
xar de todo o desejo quo tinha ea lhe ser
agradar el.
me dixer qae ser hostil, qao
me tratar como inimiga T
Isso n."
Entlo pretende conservar se nea'ral?'
Por uma velha metaphora, dissa um
meatre, pdese dixer que a instrucglo o
alimento do espirito. Concordamos que
aeja ; porm, o que forgoso coofesssr
qne esta alimento anda se acha infelizman
to para na, su jeito pobres migalhaa.
Aqu, meus senbores, onde se balangou
pela pri -eir vez o nosso bargo aqu,
como uma antithesi esmagadora da pre-
sente seiva que a natureaa revela, ba des-
de oa ouropeia da cort, at os andrajos da
aldeia, nmadesidia constanto na instru-
cglo da mulher. Nos que temos conboci
meato desta verdade. de vemos trabalhar
e trabalhar muito em prol da instrucglo -
Trabalharmoa em prol da instrucglo tra-
balharmos para o nosso futuro qae ser
indirectamente o futuro da patria. Po
Sr. bario, disse ella, evitando res-
ponder a pargunta, pansa talvez qua Ge-
noveva tea nm grande dote ?
Minha senhora, replicou ella com ama
certa altivas, de qual quer oatra pessoa aa
palavraa qae acaba de pronunciar aeriam
injoriosas para mim; mas a amicade, e
carregoa nest palavra,tem privilegios
qae quero respeitar, nlo me don portento
por off-mdido e respondo lhe sinceramente
que vim procural-a oheio deconfianga para
lhe abrir o meu coraglo e fallar-lhe as mi-
nhas preteogSes, seta bo quer ha ver peosa
do em qaesfad de diaheiro.
A Sra. Lionnet tornou a
bios.
-

Julia Masques da Silva.
Um poueo de indo
Ligio da astronoma.
Elle : eu desejava ser uma estrella.
Ella: adhiro aos teus desejos,
Elle: porqua minha querida ?
Ella: porqua a mais prxima dista
de na ll,7t0.971 kilmetros I
-A rnulhfr de uai homem grosssiro, quo
regressa de ama viagem Italia conversa
com uma amiga, que lhe perguntou :
Da volea viagam o qae foi, que mais
ros ocou ?
Mea marido.
Segundo Diogooes o homem nlo de ve
casar-se, porque quando mogo ainda nlo
tempo e quando velho ja tem paaaado a
oocasiSo.
m
-
pode acontecer. O seu filho, o meu joven
amigo Albarto, anda nlo tom viote anaoa;
vamos l francamente, Sra. Lionnet, casa-
se um mogo naquella idade ?
Porqua nlo, senhor ?
O seu filho ainda um rapaz e em
geral nlo se casa anteado ser homem f ci-
to, isto depois de ter chegada dade
de vinte e qua tro oa rinte e cinco ana-os.
Olhe que nlo quero contrariar aa
suas ideas ; se quixer casar immediatamen-
te o sea filho, nada tenho com isso, uma
qaestlo entre elle o a senhora;
Mas que faga depender o casamento ds
morder os la- senhora sua filba do do seu irmao, eis o
I que nlo posso admittir, nlo pode ter sema-
-

Senta que nlo era de forga para lutar' loante pretengSo, minha senhora, porque a
com vantajjem contra o sea adversario- a
Sr. bario, disse ella, fallei-lhe disso,
pensando qae ora bom qae fiessse assenta-
tado ; saib, pois, Sr. bario, qae por mo-
tivos qae nlo me permittido fazer lhe co-
nbecer, Genoveva, quando se casar nlo le-
ra dote.
E' possivel, minha senhora 1
Digo lbe a verdade.
Pois bem, estou satisfeitissimo Ca-
sar com uma moga aem dote, oi sempre o
meu ideal l A menina Genoveva ter assim
a prova de qdfe a minha affaiglo absolu-
tamente desinteressada, que a amo por ella
s e o mundo nlo poder dizer que casei
com a menina Lionnet pelo seu dote e por
causa da fortuna de seu pai
A Sra. Lionnet estara completamente
desorientada.
Decididamente aquella bario de Lirren
era ra vulnera vel.
Entlo, minha senhora, continuou elle,,
slo esses os famosos obstculos em qae me
fallara ainda agora T
Jnlgava qne era am, Sr. bario.
Bino v que se enganou / talrez qae
se engae igualmente sobre a importaucia
de outros obstculos qua se rio erguer
diante de mim. Poda a Sra. Lionnet fa-
xer-ine conhecer essas obstculos ?
Um delles, Sr. bario, que nlo es-
tamos decididos a oaaar Genoveva.
Pois Oiridem se agora a o obaUaolo,
sa aro se ple chamar obstculo, deixar
de existir.
O bario tere um sorriso que contiabn
bastante irona para fer desrespeitoso.
Ainda agora, minha senhora, replicou_
elle, quaudo lhe confeeaei o mea amor pola
menina Genoveva e lbe fiz conh&cer as mi-
nhaa intencSss, parecen uvidar que eu
fallaase seriamente. Permitte-me que lhe
pergunte agora ea o que acaba de dizer
las, Sr. brlo. I
Nlo, nao ? So nlo serio isso nlo
razio do simples bom seos) a condeona-
ria.
A menina Lionnet est com os sena va-
te e dous annos, bo nlo me engao, j pas-
sou am poaco a idade de casar. Quer qao
a menina Grao ve va fique, uma velha soltei-
rona, s porque o Sr. Alberto Lionnet eu-
tende qae se nlo dore casar" senlo aos
trinta ou aos trinta e cinco anuos, ou por
que a Sra. Ltonnet teimasse em nlo casar
a filha senlo depib do filho ?
Pois bom, nlo, minha senhora, nlo, sso
impoasvel! Mais vala dizer immediata-
raesite que condemnou a senhora sua filha
ao celibato.
A Srr. Lionnet sentia-se esmagada pela
lgica iraplacavel do bario.
Este accrescentou :
Ainda um obstculo fcil de derribar,
minha senhora, basta a razio para o des-
truir.
O chito fugia debaixo dos pee da mulher
do negociante que pardia o sangue fro.
Ia declararse vencida ? Pois que teria que
soffrer a humilhagto de ver Genoveva ba-
roneza ? Nlo, nunca l
Mal. sabia a ter ri vel Sra. Lionuet que
estar dafandendo a creatur* que ella de-
sejava ver no fundo do abysmo.
De repente disse :
Decididamente, Sr. bario, nlo me
qaer conoprohender.
Aasogarolhe, minha senbora, que a
comprenenderia maito bem se a senhora
mesmo me comprehendasse.
Disse-lhe que n&o devia pensar ea
casar com Genoveva.
E eu tire a honra de lhe responder
que amava a mcaina Lionnet e qua o dia
em que lhe daseo mea nome, seria e mais
feliz da minha vida.
(Continuar sena}
h
*
Typ. do Diario na Duque ae Carias n. 4x.

-.


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E7MP4LTYH_9YQSWR INGEST_TIME 2014-05-28T15:44:55Z PACKAGE AA00011611_18080
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES