Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18079


This item is only available as the following downloads:


Full Text
X
5P- g --------
PUR A t *ZfiI, K 11^!' SacS VVO HE 'a.,1 IN>uir;
Por tret meses a^Hka ........ ^fS
Por seis tos deaT^JP...... J?**
Por om auno den:. ........... Jfim
CwU Damero .r-Jao, do omw dia. W........... 10
DIARIO DE

UUluDJl
Prprieta&f te JRaiwel
be> *rlone C
4a Pars, (Ijm moeaaa afate*
exelaslvee tie aaauneUs e a-
ellear-ot as Fraac-a elo (erra
--..
:anrc:s s: biisic


RIO DE JANEIRO, 2* daj^tabro, i
borjs e SO minutos* da tari? (pela liaba
terrestre).
Pal asattio aalalatra a* arrmo
Tribunal e Jaatlca dMfbiri
aor as Belario a CArle. Adrin
Jease Leal.
VIO DE JANEIRO, 23 de Oatabro, s
3 horas e 3 minutos da tarde (pela liaba
terrestre).
Paaiecea eeaeelmelre Antale ele
tlsaelda Oliveira. fi-mlnUlr de
F atado e M4r,ilila 4*en*blata>,
eral l.eglalatlva. e aarlai da Or-
SfBl dsvfieaa.

s
3!3S! Wil
BRXELLAS, 28 de Outobro.
O principe Vctor Boaaptrlr n-
dea Macas pela Isapreaea ana*
carta aa ejnai saltea iodo pon-
tee Saira cecate saaalfeeteae poro
franela e re ran lea aevasaasaHe a
plebiscito roano aerieaeessa escia-
alvaaaemte no partido moaaparllala.
PARS, 27 de Outobro.
a
Sbrio-ee boje a seta aeseAe a a
parlaatenio.
A faaaaia do aapaiaiat aonaeoa
mtasedlataseentc a na a rnnl4o
-jar rtiorairl a asa Inojiserlto aa
krfti icaSaa de ron*Ieeoraca>a
jontr soatrriao* para aa obra ase iathelos ra-
fl-xde* eiperimratae* aataadico botai.iea*, n uito
atis,* sacissi rUa para oa professorr* de tsediei
aa erofanaoa.
Doraiaa rae* t rebarbas as 1778.
E aw anao segetate asaVa. 1 lab l veo (Lisboa,
aa lega Oficien Typ.-in vete- ia 8>).
O cenartlte da qoe fsrnrarnaT dnibasTs n sVaj
Ctmtinua)
Caralovao dea Bala.
PAITE OmCIAL
berene ala P pava el a *
rra oo du 19 oa oeraoao oa 1887
'--O presi feote 3a awsrrtaei*. pira a 6o de eo-
Iher eaelaraeiacotos e dar azaeaoic aa diaposto
n j art. 2 da lei o. 1900, da 4 da Jueso docta
aseo, qse autoriaca a rsccgaoissel) da guerJe ci-
viee local, reaolre asacar ama coaaiaaio coa-
poaU do ebefe da p,lete, Dr. Fraaeieeo Don a
gu* Ribairo Viaooa, do eapiUo do 3* bctalhls
de iafaataria Maooat da Silva Raes Jasiar e de
chelo da .3* accedo fis Tlaermro Provincial, Bar-
oardo Craeuo MootaTO da Silva tantos, para
inspeccionar o catad) actual da ratarida gatrda,
unttiad > parecer, prinapclaeal*, qaaoto aos qae-
11 toa a- guate* :
1* bao a eaeripUraeda* diaafpiiaa, aaaeio,
distribuicis do servias s Oarsecdo da guarda c-
vica?
&* Qoal a aptdle do aea pemil para o poliaia-
aento da eidede ?
8* Batistas e conrea ser aaatida a organsacl>
que uiita de om eo*aa*ed*nte geral e cinco par-
CANJES, 9U5Mbr*SS. a laperaSar e a laperairla
fie Brea 11 acabaa de chegar aejat
casa a aaa conalll a.
S. aa Inaperlae* teaclonana paa-
larrraa apata ctad-.
PARS, 28 de Outuhro.
gaajavaaa* ic allano* e Ingle ara a
arovaaa plenaoarnic a llogaaiea Ja
r. prealaeade a coaaelba de asala
rae rrlailvaaaeaie a poltica exter-
aa a llalla^^t-
A lasareaa francesa esa geral ar-
eelbea fciamenie aa deelaraesea a
Crisp.
sr.
Aa^saela Hara, filial a* Hara^mhn-^,
28 d Ootulr> 4* 1887.

IHSTRDCqO POPULAR
HSTORA OA BOTNICA EM PORTUGAL
(Extrahidc)
Oa UBWJOTHKCA r>o POVO B DAS AaCOLAS
IConti* Mdfi o)
" V
*faaa vigler
Remara ta PortmgU O. Pedro II, qaando no
ariateiro qoartal do tenlo psasado aniitia tn
Liaana un francas por aoaae Jodo Vigier.
BsM'isata,eos cstabaletraas capital nena
casa para seada de drogas aaadicinaaa a prapara-
pacs abt#aaaceti-aj, eniqssale or saa nido aelo-
ra es nter atar 1 conmereisea do sen tataaelecaaon
to, por ostro eoaprasis-ee asa dar cuitara ao ara
sspir-to aos ealsdoa bolaaicoa
Catre oa lime qca psbUeov, eootaa te a pbar-
aaseone arjaaipaaaaar, o Ihatoora apoJliaea, e
atada vatru obras da atanor vslto, laca eosao a
Vetara daa plantas da Earope, a daa mait ntadat
qsa vea da Aaa, frica ada Aarrias.
Cata artiota obra (onde m *ans pintadat aa
ca dcaigaacio d-t nomea, taaspo na asa fltrss-
uaralidades, nplieaedo de
priedadn e virtode rt?ecifieaa, etc.
aa eaa Lyio (Ptsaca) no anao de 1718, eoaatitain-
do S sol. ia 12 eots.86C pg. (acarraedo aega.da
de sas para ostro volea) e'daaataa do (sale toda
da Mpraaadol aer drrraa obra da oda*tria raa-
Sa-aJba.telivrojfW* speeie de culogs ds
pUntaf polj^Iotto, caa% s,aeo texto, otas Ulaetrado
(baveado para ceda pUnta aaptbsl asa gravara
BM^tOBlada), sawdauadH negando Baobin (oa teJ-
sss islto por esi> b.Unico).
Poi grande e a anisada qae t.l obra dsafnAoa
ca Praoca, daare toda e aaesio ^VlUpIjiandii
se d'elia varias ediedas.
Joto Vigiar preatca poie aa trrico so noaao
ans tnaapaataado-a do idioma nanees para o
poHagoes.
VI
Fre Chrlataso daa Bala
4* Slo diftrahiJ-t oSeiaea oa gaardaa pera aer
vico ratrbsbo ao da polica f
no caco anVaentivo, coax> iaao te fas, qoaatoa
alo ellea o oa la t os aaeootr* T
5* Qanes aa alteracoa os reforma* de qaa pre
cita o regalaareato U t9 de Descabro de LM2 T
Compra as e oaanaaaiqsc-cs. BemolUo-eS copia
j Dt. ebria de poncia a fiaeram ae aa davidaa
comaaoicaooca.
O pretidrit 1 da pr iviacia, de coofjraidade
coa s psspotU do De. cnefe da polica aa offi Jo
954 de 17 da eertsate ases, retolva ex orrar por
ejavaaianaia do aarvico pablien, a Aotoai Pran-
0 lace al as daa de Caatabce da cargo da 1* acppleote
do sabdalagado do riiatdeto da Ponte do Carvs-
Ibot <"o tT.iio di C bj --C romuo!c:n-ia *o Dr.
coa fe de polica.
Oflcicc:
Ao preaidente da provincia da Pnrabvba.
Commnoco a V. Esc, para aaa ecnbecitoento,
qc* boj* eooaeainhe ao Esa. 8r. ministra da
gaerra o reqaeriaaato do 2* asite do 14* beta-
Dilo de iofaourta, Alfredo Pergeatiee de Athsyie
e Mello, adddi eoapaobia da aaaan aran densa
piusbaula, eonesrac solicita cas seo oficio n. 4%,
de 27 de Setembio Ando.
Ao orinad 11 tro roa aa ida ata dasaraaa.
Danhuo s V. Ese., paraos ftas t tinaisatci e
aminap iota ao aea offici j da 7 do eorraata, a. 609,
qnev ao nfiaiatorio da (laarra eoapata, vietn do
avias de SI de Abril altase, a ene aliada a asor-
da Tnseennris de Pancada, ds 16 deetc
640, resolver sobre e ibetaasacii do phar
tico e\ ilaooratado para a arurmri m
litar, Joe da Croa ttantoa, aoatecroaota i redar
Aa 8r. k*Cm, onacalda' Qrl' Bretaaaa- ter a
Transmit o Sr. A. Opeo, eooaol da Ori-Bre
inrptetoria, teado execatads sdraioiatrativameote.
A< eotaaandaate aaperior iutetl.i->da Oar-
da Nctoaal da eoatrea da Eteada.IoOraae V.
8. es aa paUntes da alferet coas o coma da afanoal
da Bxba Perraa, de taaecic ojo o da Uaaoel ds
Bocha Pasme de Asevcdo e s da eapiblo coa o de
asaos! Perras a Boeba Aeevedde qae trataa ss
tr a oeloaas pablisaa forana aso do aigoafari j do*
renaariatnloe jcot na aianoel da Bocha Perras de
Asevedo, declaraad 1, 00 cae j affirmativo, o qae rae
oonctsr acerca de tace alteraeoes.
Ao director do Aracnal da Ooerra.Coaatao-
do d.- psrticpacdo da In'.ealenele da tioerra, de
11 do eortanta, aob a. 841, terem ado aabarcadoa
ao vapor Rtpirito Santo, ehagado do eal, aeia eai-
xda. para ese* arataal, eoca dantiao ao y* e 14* ba-
Ulbo^a de infaotaria, cntendo oa 694 boaetea
ae iacie o eonAeriacsto; saa o,
atifaxe
pedido de orna bloaa de pao fino coa djviee,qne
para ase neo, fas o espitio do 2* bstnibio de o
finUria Hmorio ClemeoUeo Martint^oamuni
c u-te so bnt-adeiro eomonudaote daa armu e ao
oapoetar da Tbeeooraria de Puaenda. ,
As director do prealdio de Parnanda de No-
r-.Lba.Tranaaittob Vmc. oa ineoaoa papis re-
feraitos a pagaaaoto de asido o pnalo do aaape-
cada rassrsaado ds exercito, Joa Maarleo Alvee
de Ataajo, afim de qsa por enea directora aeja mi-
aiatratada a infosnaaeio exigida pelo MiaUterio da
Qscrra aa f capacho exarado noa mrsraoa papis.
ParUraa:
TrsasaiUo i Cmara Manieipal do Reeife ea
rsepesU ao seo oficie o. 96\*4e 6 do correte mea,
a copia ioelata da iafjraaalo prstala a 18 pelo
Dr. jais da direito ds vara civil do Recite, a res-
pit) do mandado de aanateopso de poste cono**
dido n Jse Eleaterio de Asevcdo, ex-sr/edsUro
do IIatad .aro de Cabanga.
. Rrapondo ao oficio de 12 do correte mes,
declar odo Cambra da Gloria do Qoiti qne oto
valida a arrematacAs qae ai-> tor aatoriaada e ac
eeitc pela Cassssa, s qae s madasc* do vereSdor
imparta vaga, qae deve ser preoochida por aova
eleiplo; sdo se eoosideraodo entretanto pato rna-
d*n;a a tiaples aaaeocia ds monicipio, aea animo
de permaoeocia de reaideneia lera do aanieipio.
Compre, portaato, qne a Cmara asa informe ai
dea-recata cirmaataaeia qaaato ao veandar An-
tonio Plorisao Pereira ds L moa.
0 8r. gerenta ds Ccapaohia Peroamboeana
de nsvegaoao esas da eoocedet paaasgca de re, at
Furtaleaa, por eoota daa grataitaa a qoa o goremo
tem direito, oo vapor qoa aegee para o nort n 5
da Nsvembro proxiaao, a Antonio Teixeira Va-
PAPl4 KVTRO PORA DA PmtJTDCIA
Por seis meara adianUdos............"... 13(J50C
Por nove ditos dem............... 20000
Por om anuo dem............... 27<|COC
Cada numero avulso, de das anterioras........ 100
NAMBUGO
Ht JhS i Silbos
de Barros,
Arraial no
atsco Alvet
|ere logar no
te.
c mes pelas 4 horas da
s do eogenbo Pirupama
to Antlo, o individuo An-
ecbou uin tiro de pistola
do Nsscimento ferin-
egado, tomou coabeci-
procoder a viatoria ni
competente inquerito e
criminoso qae se er*
Ettavsa praaifs a eontpleUr-aa deas stealsa
da pantkados ca trabaJboede CarioeCUaio
ssita't 4 dra portagaeaa, qaando nm car *
*t*if l^J?* "^S-'* l "^^J* c coas-i dd 4W1 ds esa eesata *, 18 de eos
aecraactaacaacak
Ongs) coa^ecaSB 1738 a taUtgn-itnrsaistos s eodara oaatar o cr>eodepntara do torrade^desaa
ti noa, a reinis j sata, per espa, daa eenaroe f ir
necidea pato alnKSstande da preeidio de Pernaa
do do Neeooha ana. aaaanagos da barca ingiaai
Claadmaspor, aafea qae ee sirva da prsv.dea
ciar no sentido de ser iadsaoisada a Tbeeooraria
de Fa-roda, da qoaaa de 1741714, em que 1
portaraa oe alladidoa g-aero*.
Beaovo ao meaoso Br.aasaal 01 a-na proteet-.t
de eatiaaa a tbida iiniattaai.11 Commanicoa es
ao ioapector la Tbeaaararia i* Paj.;nl.
Ao iMpeetor ds Tbeaaararia de Paseada
A' vi ata do expoato na inaarmncie deaaa Tbaaaora
r ia de 15 do eorreote, a. 044, con venbi ea qae ee
jam paral/anona ai obras do edifici s da A'tandega
st ase o g'.veroo approve o orecaeats de.......
33:5oS165S, anness na ofi.o daqa trata s ota-
da informaos*.
O qne declaro a V. 8. para oa devide* lea.
Portaras :
0 8r. gerente da Csespanbis Perasabacssa
de Navegeclo taca traaapoeUr, por contado afi
aiaterio da Ooerra, na priaeira opportooidad-,
pravincia do Rio Oraadc do Norte, coa dea tino 4
eosBPaabia de infastaria 4 ci6:a mediado 1.144
leeicnetroa eobicoa, con teado artigo* de fardamaata
e 4 ds Oari, ecm docta) ao 11* bitalhio da m-a-
aoa arma, 28 caiioas asaando 14.160 decimtUot
cohicoa e daos (ardo* pacano* 32 kilogrammat
costea artigo* de tardaaeoto e eqaipaaseoios.
uommeatcon-aa ao director do Araeoal de Oaetra.
O 8r. gereate da Coapaaaia Pernaabceana
de Navegado manda eoaceder peasagsna, de r
al a Parahvb, por conta daa gratsita* a qae o
govrrao tem direito, a Jsi Pereira de Miraad-i
Caoba a anaa fih*a llana e Adrlia.
O Sr. gereate da CimpanLia Paraaabocana
de Raveeacio maoie eonceder paaaagem d* prda,
at a Paratybe, por eonU das grataitaa a qne o
govarno tea direito, dj vapor qae ssgae para o
norte a *%% correte, a Bal vina Eatella da Oosts
Ribeiro. ^*
O Sr. nperintendcale da eatrada de ferro
do Reeife ao8. Preociaeo mande dar paaaareaa,
at Qatpapi, por coate da provincia, ao criminoso
Aatooio Tertuliano > Soasa e a doat pracaa de
corpo de polica, qee o te Jasado te loe apreacataraa. Coesaenieoe ss ao
r. ebrfe de policio a etpedio ee ordrm ac coas
mandante ds carpo de polica para mandar apre-
aentar aa das* prar;a.
O Sr. Mparinteodente da estrada de ferro do
Reeife ss S. Praoosea airva-n de mandar eoace-
der paaaagem de ida a valla ea earro de 1* ola sai,
por eonU da provincia, da estaslo das Cinco Pos-
tas d liba, as ugaabeiro Prane-lins Ameneo
de Alboqa'rque Helio, qae vsi orear ce repara*
de qae precita a cadete de Seroblem.
axTarstsarra 00 na aacaarasio
OaVnai
Ao g renta da Compaania Petnsmbuc*a
ds navegases.O Esas. 8V. pea* idea te da previa-
ca aaada aceaaar e rcctbiaaate do oficis de II
do corrate em ion V. 8. participe qoa eses eoa-
ihia expedir*, n, da 22 aa 5 boraa de tard, o
varor Pfrtpama para oa porto* do norte at Ca-
mceeim
ainaron 00 ota SO ns orruano na 1887
Ofieao;
anapector de Taacocrara de Pasala
Coatanaieee V. ti, pera sea ecaheciaento e de-
vados ffeitoa, qae, p-r avieo de 80 de Setcabro
asaaaaao auad j, deiaroa-ac o Esa. Sr. Minit-
tro de faaVnda ha ver resol vldo qae o bochare! Lar*.
Predrr.eo C dreeira, eseriptnreio de Theaoa-
rarie de Paanada do Pare, p >ae a servir na Re-
esbaduiie da capital desta arvioes, c
durante a aaaenoa do lauayapri AaTisa> de Alba
qaa qaa atareabas, qoe ae echa Itcaaciado.
Aa nseanao.Haja V. S- ds desif ser oa ea-
f aseada pare facer parta de eoaestho a*
eoapMs do Aracnal ds Marinas, qss lea a f 00c
osar ea 11 boree da aaaaad dos da* 24, 27 e 28
do crrante. Pnamanioia-ae ao ioapector do Ar-
de Manobe.
Ao inspector da 8
O Sr. gerente da Compaebia Pernambnqaoa
da aavegeeto mande eooc*4*r_ paaaagem, da re,
at Natal, por eoota da* gratuita* a qoe o governo
tem drrettr a Praaeiseo Cintra Lima.
O Sr. gereate da Caaspahia Pareemboeana
de navagsoio aande easeeoer paaaagem da osea,
at A Parebjbe, por Anata dea grataitaa a qaa o
lovcrao tesa direito, a Egjia Corris da Coate.
ainotaats ap as. sscaarasio
Ofiaiee: Z
Ao saaati da "Tocipsnhi* Braaileira de na-
vegeclo s tenor.O Exm. Sr preaidente da pro-
o recebimeato do officio em
aa* V. Exe-JaJiablLa qae o vapor JEapara Sanaco
abegado boje, i* 6 horas da aennl, dos portas do
sel, sefori pera os do nort* bata altan ii 6 ds
tarde.
Ao inspector da Tbeeooraria de Taaenda.
viata i communicacSo do subdel-gedo I O crimlnoao evadio-ie.
diatriato d'equella termo, harer fitl-' A aotoridade-polcial reapectva tomoa conbec-
o delegado do termo de
;o d indo do ante'hontero, 1 toe*.
em viste de oommunioscSo do subdelegado I
do 1.* diatrioto d'aqueila termo, baver fal-'
laaido o individuo de nome Jlo Paulo,
em conaequencia d8 feriment feito por tua
ausaaia Roselina de tsl, facto esto qaa teve
logar oo dis 18 do corrente do eogenbo
Goncei^i > do referido districto.
Deus-guarde % V. Esc.Illua. e Exm.
Sr. Dr. Ignacio Joaquim de Houza L*io
muita digno 1* vico presidente de provin-
cia. O chefe de poliaia, Franct'soo Do
mingue* Ribeiro Vianna.
tiende* de Almeida, eonteatendo e aatbenticidade
do -Diario~e Navegaedo Jie Pedro Lope* de
Soase.
B p>r nada miii btver a tritar-ao, foi levanta-
da e eeaelo.
Tira de p'avtoia Em tcrrss io engenho P-
rapsma do termo do Santo Antao e palas 4 horas
4a tarde de 21 do corrente, Aatooio Lopes deefe-
choa um tira de pistola em Antonio Pelippa do
Naaeimeotoj qae bcoa terds gravemente.
criaiooss evadi ac
r. speetivo aatoridade policial tomn ec-nhcci-
mento do facto.
Conflicto e feriasen toa -pelas 10 boraa
da noite de 23 do corrente e ao lagar Coreando do
2* districto de Maribeca, boa ve um coaQteto entre
Jos Ignacio de Barroee Anton;o Jlo de Lona,
receb.mdo este qae foi resolbido mu ^UBrtl' Pedro
i,ame seada aa des bracos e
Theaanra Pravipelal
DK8PACHOS DO DA 28 DI OOTDBEO
DK1887
Matfcles Qomea Peroaqdea. luforme o Sr. ad-
ministra lor da Beeebed Herdeiros de Manuel Antonio de J.sas, ooiUas
do engeobero Antonio do Bago Netts, Qemniano
Joequim de AlmeiJa, Jola Nepomaceoo da Silva
e jais de dreit* de PloresH.ja viata o Sr. Dr.
procurador fiscal.
SopbiaaBuilberain* de Mello, Aaielio dos San-
toa Coimhre e Mara Joaquina Chavea ds Bego
Barroa Informe o Sr. contador.
Aodr Avelioo da Soasa Ltndio e (Innoceocio
Mendea Lopes de Mendooec. Registre-so e fa>
etavas aa notes.
Commiasds administrativa da irmandade de S.
Praaeto de Paula de Caxang.A' viata das
informaples alo ka qae deferir.
Mara Clara Carnciro Machado Rica e Demin-
goa Al ves Matbens. Entregue-ae pele porta.
Vital M>rqaes de Silve. Infjrme o Sr. colle
etorde CJioda.
Joio Rodriguea da Miraeds, Joeqaim Gnncalves
da Silva, Domingos Jos Avila, Aatonio d-, Paiva
Perreira a ge/eata da Csmpanbia do Bebenbe
Ao conteaeioso para coapsir o d**pacho de
T
atviSTA D1ARII
V. S, pera o*
acota ama do Tbeaooro Naeioael
tra ds amarra de 11 do crvente
Ao Jais manioipal e de orpblos do termo de
Oaraabons.O Exss. Sr. prssidcnU ds proviacta
manda devolver s V*. 8. o* pspeis eraesansalss so
priviaeoto dos oficios ds 1* s 3* Ubelliies e en-
nesaa do termo de Correte*, afia de ser sberto
oovs concarao coa o preso marcado no artigo 1*
de decreto n 3322 de 14 de Julbo ultimo, urna vea
qae aeuham dos toncei rea teas* bebiliterea na
firma da le!.
Po
de
V.
smaaareleia da Polica
2* seorjo. -N. 988 -Seoretaria de
licis de Perastaboco, 28 de Oatabro
1887-Hlm. e Exm. Sr. Participo a
Ekc que forera bontem recalbiJos i Cese
de Detencio os egnintes individuos:
A' ordom do Dr. delegado do 1* distri-
cto de cepita), Jlo Soares de Maneses,
por disturbios.
A' crdem do subdelegado da freguearis
do Recifs, Jo. Candido de Oliveira, como
rsgabuodoe turbulento.
A' oriem de da fregueaia de Santo An-
tonio, Emygdio Msnoel v Hos Santo*,. Joto
Pkes, Jos Rodrigaes da- Silva e Joaqitiro
Octavio de Silva, por disturbios.
A' ordem do subdelegado do 1* diatrioto
de fregoesie ds Be e-Vista, Hermino Jos
Fr.-arisco Trgueiro, por disturbios.
No dis 23 do corrate pelas 10 horas de
noite e no logar denominado C> rcands, do 2o
districto do termo de Maribeca, dan se um
conflicto entra os individuos do nomea Jo-
s Ignacio de Barros a Antonio Joio de
_fpaa, do qoal resultan aabir este com
a*ne fajada no braca, a diversaa contutoes
1 no braca, e
pelo corpo.
O subdelagsdo reipectivo tomou conhe-
cimento do facto, le proieder a viatoria,
ebrio o com pete oa*V" inquerito policial, e
mendou treasportar o' offeoc ido psxs o hos-
pital PedroHl, afim de aer tratado.
O criminoso apenar de s r perseguido
pOde evadir se
Participou-me o JaWgado do termo de
Palmare*, em offiamoHndo de 25 do cor
aailii prenawo. em fleArant, o
individuo 4p nome Joio Ildefonso Cavel
esnt?, na occasicbafim qae conduiia um
cavallo que furturs i Hogar Rocha Funde
de Pesqueira.
Pro.edeu ae e nspeito nos termos do
inquerito policial.
ipou-osc o Dr. delegada do 2.* dis
trico de cepit.l, qae ente-bantem, ceroe de
6#hores da tarda e no lugar Poco do 1.' dis-
tricto da freguesie do mesmo nome, o in-
dividuo Ju* Francisco, conhecido por 7a-
anarido, espancoa a Usnoel Cerneiro dos
Saaloj, conbecido por Mand Qago, ferin
-mente.
0 subdelegado respectivo tomoa eonbe-
t i meato do facto, fes proceder a viatoria
fio ofendido, e mi.it dehgenciss de aor-
com a ei, e trata de clptarsr o criminoso
que so evads.
Em data de bontem o mesmo subdele-
do, fea remeeaa eo Dr. juiz de
> criminal, do ir,
) contra Joa Ferreira do Naa.i-
taaato, pelo crime de tentativa de/oubo,
Preatdeaie ae reraasabaroTele-
gramas psriicolsr ds cdrt**de qae n a foi dado
r nhrrinoatr. aoauocia qaa o Exm. Sr. Dr. Manos! pare os respectivos trena.
tafraao'jX*naiaLpresidente ntaiao pera' eateM
cara
psaaula aa>-
letul *Veaoi
Trlbuoal ota Belacdo- Eate Tribaual,
em sos sesalo de bontem, Umou conbecaeiito do
reoorao or me do joiao de dtjrartri do 2 diatriato,
,a qne era recorvaate o reo pronunciado Antonio
Castam de Silva Ralle, e recorrido o joisj.
Poi relator do feito o Sr. deaembergador Prea
Perrctra aoja atoa sorteedoa os Srs. desembarga-
dores Boarqse Lima e fJdpbino Cavalosnte.
Hsvisa sido sorusdsavtnna declararaa-se sos-
Mlps, o* Sr*. deaesadargadorea Queiros Barros e
vares de Tssconeellos.
Sagoa-ae provimeoto ao recarsppara ser con-
firssaao o despacho do preanocia, contra o voto
do Sr. desaeabergadoi Basrqne de Lima.
araada-O Sr. Dr. Oliveira Eteorel, 2.*
promotor publico desta capital, aprsenlos denun-
cie parante o Dr. jais tubetitato do 5. districto
criminal contra o Dr. Paulo Joa de Olivcira^Aa-
Sutto Casorio de Mello, Joio Zicturtss F.rrera,
os Aatooio Crrela de Oliveira, Brsneisoo Na-
nea da Silva, Poaaidooio Joaqun de Assumpcls,
Antonio Soares da Silva, Manoel Igosco Rodri-
gaes da Silva, Joa Antonio do Naaciaiento, An-
tonio da Fre'as, conhecido por Cariocx, Joa
Pires Carlos, .Aatooio Francisco, Angosto Lele,
conhecido pa Dt.campmado. o individuo eonbe-
cido por An^efiia. Antonio Marque* Ferreira, Joa
AoUoio Dantas, Laoreocs Paes Barretto, Manoel
Nanea ds Oliveira, Jlo Nones de Oliveira, Ma-
ooat Diitr, Jlo Talis, Julo Feij Tavares, Ms-
noel Pedro do Nascimento, Victalmo Joa de Brito,
Manoel Candido da Senas Relia e Joaquim Patri-
cio de Saot'Aona, pas morte 7 ferimeuto* que se
deram 00 eoofl'Cta que Uve lugar, no dia 26 de
Jolbo do correte anoo, no lugar Brejo, fregueaia
do Popo da Peoelle.
Para 1 debe de airello -Slo boje cbama-
doa pare a pro va eacripta o* estudaotet:
1* Anuo.De n. 26 64, exceptuados os de ns.
27, 32, 86 e 48, qae nio pegeram a matneala de
rao* ira ment.
pe nW) _De n. 24 52, exceptuados os de os.
31, 84, 37, 47 e 51 pelo mesmo motivo.
3 Armo De n. 17 i 42 exceptuados os de ns.
28 e 40 pelo mesmo motivo.
4 at*wo.De n. 21 4 50, exceptuados o* de os. 26,
88, SS, 86, 89 e 17, peiesneamo motivo.
5adamo.De o. 17 i al, menos os de ns.87,44,
47, 44 e 50, pero mesmo motivo.
I na til ale Arcbeologlco e e*>gm-
pblcc Pernamhse**e-E:i s acta da aca-
llo ordinaria de 13 da Oatabro de 1887, sob e
preeaencis do Exm. Sr. eouselheiro Pinto J-
nior :
A am* hora', presentes es Srs. Drs. Ciceio Pe-
rrgriqo, ttpes Machad-, D. Joan Bussor, Angos-
to Costa, Augssto Ccaar a majoret Leopold* Bal-
vis e Cod-teeVu, subatituiodo o 1.- asetetario, qse
neo eomparcceu, foi aberta a aesalo.
O Sr. Augssto Cesta, oceupeado a cedeira de 2-
secretarlo, leu a acta da antecedente, qae foi ap
prosada.
Obr. 1- aacreurio mencionoo o aegu ote :
Om officiu do 8r. biblioi becario de Lerde, da
14 de Setembro, kgredccendo o n. 82 da -Revista
do Instituto.
Oa dito do Dr. FclisbelU Firmo de Oliveira
Freir, agradecen do a ana eleiclo de sceio eorrea-
pondeote ce Inetitota e (oltcitando o" sea respecti-
vo diploma.
Pelo Dr. J. Joaquim Alvos de Albuqoerque, di
versos docomestos msnateriptos e am retrato do
imperador Npoieis I.
Pola respeeuvs redaeelo, o o. 9 do peridico o
Dever, da provincia das AIsgoss.
Pela soeiodade scieatifiaa Antonio A'ssrc, o
priacro exeaplsr oa esdeens de tass Memorias.
s Siciededs da Qecgrsphe de Lisbse, 2
nmeros de seu boletim. ~|
las respeevdS redascoea. diversos jornaes
desta a de oatras piovincias.
!c o expedieote de; sabtuto qae se
leaaexssae ao Exm. micietro do imperio e elF-cti-
1 verba votada pela Asaembla Qerat
re e publica cao dos documentos
tratados ds Bsilande pelo consocio Dr. Jes Uvg'-
utros vvJcteates no archivo do Ion
Ea alfaida, (A reaettids 4 tcelo da batoria
colonial, para dar perecer, o trsbalho do Dr. Jcio
mente do fecto.
Ladrdo de aavallea0 Sr. delegado de
Palmares acaba de communicar que prendera all ,'
em t-igranta S Joto Ildefonso Cavalcsnte na cc-
casiio em que oondnaia am cavallo que furtera em
Rocha Panda, de Peaqueira.
Pronade-se contra o criminoso noa termos do
inquerito policial.
O criase da ras aonialgne0 Sr. Aa-
tooio Alees Lebre veVtea do trances psrs o portu-
gus e reonio n'am folbeto as noticias que deram
os jornaea parisienses relativamente ao crime da
ras M nleigne, pretueiane noite de 16 para 17 de
Murco ultimo, por Henriqoe Pransine, as pesadas
de alaria Regoaalt, cogoomineda Mme. de Man-
tie, Aoncte Grcmret, aaa criad 1 de querto, e ama
filbe desta, menor de 12 anace de idade.
As noticia a referidas esmprebendem os del i gen-
ciaa da poueie e am resumo do julgament do reo
e sus condemnacio pene capital por crime de
morte e roubo.
Para qoea nlo conbece esse crimaj horroroso,
iateressante a leltnra do falbeto.
Agradecemos so autor o mima, une nos fes de
om rxcmplar.
Compauhla de EdlflcacAoDe conior-
midade com o aonuocio inserido na aecclo respec-
tive, termina boje o preso para o recolhimento da
otsvs prestacio do capital da Compeohia de Edi
ficaclo.
Vala religiosa -Amanha, no convento do
Caros eelebra-afi s feata de'S. 8. Chrispim eChris-
pinano, constando de miase solemne 9 boraa do
da, e ladsioha e aermlo 4a 7 horas de noite.
aeeldeaHela bontem pela 1 bora da tarde,
ns pateo drlaraiso, o menor Benedicto com urna
botija de gerrgibirry qae havia comprado, qaando
acontecen fermeotar demaia o liquido e arroben
terse a botija, faseodo os estiloacot.dous grandes
talhoe naa proxiicedades do tornoselo direito do
pobre rapas.
Cerno ums das veias Ihe fien cortada, perdeu
elle multo sangne.
Cooaoaido 11.* e8t,clo da guarda cvica, forea-
Ibe elli dispensados os necessarios cuidados pelo
respectivo ommandante Sr. Luix Jos Antones.
Feiismente, pouco depois retiroo-se para saa
caaa melhorado.
Ferro ca doBeclfe Caruar--No dia
1 de Hpvembro vindoura comecarl e vigorar na
lioba furrea do Reeife i Caruata am novo horario
Segundo esse horario, publicado n'ootra scelo
decte Diario, havox o* seguintas trena :
De suoaroo*Da Jaboatlo ao Reeife 1* 6 e l/,
8 e 1|2 e 10 boraa da manhi, e ia 3 e 3/4 e 5 e 1/2
bons da tarde; do Reeife 1 Jaboatlo as 7 e 1/4
e 9 e 1|4 horas da mar.bi, e as 3, 4 e 1/2 horas ds
Urde e 8 e 1(2 boraa de noite.
Para a VictoriaDo Reeife i Victoria aa 3 e3|4
horas da Urde, e da Victoria ao Recite es 6 e 1(2
horas da menbl.
Para a Serra -Do Reeife 4 Buasnha as 9 boraa
e 28 minlos da menbl, de Russinha ao Recite 4
1 bora e 25 minutos ds tarde.
Clab Internacional de Bfalas-0
con seibo administrativo deste Club resolven trans-
ferir pera queodo anoaociar, a asaembla geral
que havia coovocado.pera o dia 30 do carrete.
Jalao de psaajievaoa-Vlata-Pur ser
dis santificado o dcaaja-feira, 1.* de Novembro,
o juis de pas da Boa-Vista der a sus audiencia
no dia 31 do corrente, 4* mesmas horas e logar
do eoatnme.
a. PsaloTelegramma particular da corte.
que nos tai mostrado, e tem e date de bontem,
dis : E' inexacta a noticia dada por om Diario
desta corte de qoe em S. Paulo tem havido novas
tugas de eeeravoe ea messa. A provincia es:l
tranquilla. *
tlunrorno Enviaram noa hsotem a se
guinte copia de um honroso oficio, dirigido pela
Cmara Munipal de villa de Agna-Prete, em ses
slo extreorriiaaria de 15 do corrente mex, eo Exm.
Sr Dr.JFrsnciseo de Assis Rosa e Silvs, depura-
do geral odo 10* districto desto provincia :
I I si. e Exm. Sr.A Cantara Municipal d'Agoa
PreU tem a aatiafaclo de participar i V. Exc. qoe
na tessio extraordinaria de hoj.;, 15 do corrente,
o vereador Francisco Corneo di Fonseca Lima,
ffarecen a segainte me co :
Como interprete fiel des sgrcultores dest-;
municipio d'Agae Prete, comarca de Palmares,
requeiro que se consigne na acta de sessSo de boje
um voto de louvor e agradecimento ao Exm repre-
senUnte do 10* districto desta provincia Dr. Fran-
cisco de Assis Rosa e Silra pelos aervicoa presta-
dos a.It voura na cmara geral, afim de ficar bem
saliente que eat eorporaclo nlo indiferente eo
mrito civil e poltico de um bresleiro amigo, do
progresio e bem eaUr publico, sendo muits rele-
vante o aea servico : porque esgricaltnra de cao
na do assocer ge me debaixo da terrivel presoio da
crise anniqailladora que a tfflige e am orado va-
lente e pabiotiso dadoasm sea favor em to criti-
ca pecsafiaWde'soffrimento muito vale. Requei-
ro pa*ej*)*feita a inscripeo na acta, como fie
pedido, se" d sciencis so mesmo Exm. Dr. Ros 1
e Silva, da manifettacio sincera que sqai fice of-
ferecida em oome de ame cla*so.^oconhecid. 1 d qi|(j e80apand0 milagrosamente de ser aaaas-
Onrido o requerimento pele cmara, esta por Bnftdo ^ j referido Manoel Amero e aeus com-
animilade devotos mandoa lenoar .na ta a jolodL'ma e mas dous companheiros,
saetn
meci ordenada e qoe se commoaicasse a V. Exc.
o occorrdo.
A cmara fas sena protestos de estima, con-
siderscio e respeito s V. Exe. faseodo votos por
sus prosasridsoe.
Deas gusde s V. Exc.Paco da Cmara Mu-
nicipal d'Agae PreU, 15 de Outobro de 1887.-
Iilm. e Exm. Sr. Dr. Francisco de Assis Rosa e
Suva, muito digne depoUdo asaembla geral.
Jlo Coireia Aoeioli Lies, presidenta.Oiympio
Firmioo Teixeira C .valcante.Francisco Coraelio
de F-useca Lmi.Pedro Ivo de Hollanda Cha-
baixo de maitas gvrandolas de fago e repiques nos
sinos. Ao passerem em frente e casa do Revi.
vigaro forero Bandados por ama chava de toros e
vivas a religio catbolica, apostlica romane.
Os miasonarios acham-se hospedados em casa
destioada para tal fim. Amanhl, domingo, come-
Cirio as misioss.
_ Depois de terminadas daremos minuciosa no-
ticie do occerrido.
Ao chegar aqu a grata noticie da nomeacao
para o presidio de Fernando de Noronha do phar-
maceutico Vicente Quedes de Aojo Pereira
aosso conterrneo, diversos habitantes d'esta po-
voaclo, amigos e pareutes do nomeado, forano com-
primental-o e a seu digno tio o vigaro Comino.
All foi (aTerecido om lunch onde foram trucados
diversos brindes, retirando-se as 9 horas da noite
todos gratos pelo modo com qae foram tratados.
a Acha-ae em exercicio de obdelegado o cida-
dlo Targino Cabral de Mello Cavaleante, o qoal
va desempnhando sstisfatoriamenU o cargo.
Pedimos encarecidamente, qae nos' mandem
eo menos 4 pracas de polica, afim de evitarem
algum disturbio que possa si dar dorante as mis-
toes, pois a afflaencia de povo, augmenta consi-
dera ve lme o te.
Clab Fultterarlo Plato JniorNo
dia 2i do corrate funecioncu este Clab em sesslo
ordinaria presidida pela Exma. Sre. D. Carolina
Falcio.
Lids e approvade unnimemente* acto de sesslo
anterior, foi apreseotado o segainte expedieote :
Um requerimento da socia D. Mara daa Mer-
cas Chaves em que pedia 2 meses de licenes,
sendo deferido; einco volamos, um cinteado os
discursos pronunciados na sesslo magna ltima-
mente bavida no Collegio e na Soeiedade Onse de
Agosto, offerecidos pela mesma Soeiedade; tres,
sendo um tratado de agricultura e dona romances,
pelo socio honorario Dr. Galdino Loreto ; e final-
mente um em brochara da bibliotbeca das fami-
lias catholicas e am epitome des eventuras do
piloto Willis, pela sacia efeetiva, D. Julia Mar-
ques, < Sertas que foram receidas com muto lou-
vor e mandadas archivar.
Foram revogadas as elimiosoes concedidas s
socia DD. Julia Eulogia do Carmo, Nympha Ta-
vares, Mara Oliodina de Mello, Mara Iguacia de
Jess o Mara Eulalia Fernandes e feitas as se-
guintes propostas : a da reselo de orna biblio-
tbece para o mesmo Club; a de socia eajocti va
para D. Mara Amelia da Silva : a de socie cor-
respondente para e Exma. Sra. D. gnea Sabino
Pinbo Maia, e para socia honoraria a Exm. Sra.
D. Jalia do Carmo, sendo todas spprovadas, no-
meando-se a bib.iothecaria interina at que defi-
nitivamente se institue e bibliotheca.
Acbaudo-se presente a socia D. Mara Amelia da
Silva foi nomeeda urna commisslo, afim de tr-.z :1 a
ao recinto da soeiedade, sendo saadada pele ora-
dora e pelo socio honorario Dr. Oaldiao Loreto
que exhorten a nove consoeis para que correspon-
dease e coufianca e si dispensada pele soeiedade.
Apreseotado o parecer sobre a prestacio d
contas, da commisaao de festejos, foi sdiado como
irregular pare ter decioao na aeguinte sesslo.
Passaodo a ordem do dia deacatram tbeses aa
Exmas. DD Julia Marques e Auna Isabel de ii-
veira ; e primeira fallou sobre esta : Qual o s-
calo mtis importante em descobertos, o XV oa o
XVI ?; e e segunda qual o poeta meis genuioa-
raeiite brasileiru ?
Sobre o desenvolvimeotc de ditas theaes fes
algumas eanside(ac5es o socio honorario Dr. Gal-
dino Loreto.
Incurren na penalidade do ert. 43 dos estatutos
a socia Exma. D. Maris Eugenia de Arsujo:
Feito o aorteo de tbeses e o des socias para dis-
cutil-as, eocerrou-se e sesslo e designou se o dia
30 pare a prxima renoio.
Boaa CoaaelnoEm 22 desto mes escre-
veu-oos o segainte o noeso correspondente i
< Aor nossos benvolos 1-itores, a quera rigorosa-
mente ccete* moa oe Diario den do pa asado, pe-
dimos descnlpa, se hoje, (oreado por novo* aeou-
teeimeato8, voltemos carga enviando Ibes urna
oatra petos do mesmo calibre-.,
O dia 28 de Setembro, rememorando a dato da
urea lei Rio Brano, quo ha 16 annoa den um golpe
fatal na hedionda escravidlo, para nos (tapia-
mente memoravel porque tambora marcon o da
em que a vieinha cidede de G-araohuas, veatidade
gals, recebeu em seu seio a locomotiva, esse syro-
blo do progresso, e que veio pl a em contacto
immediato com essa linda captol. Por tao auspi-
cioso acontecimeoto a todos os pernambucauos,
em geral, e a Vv. 8s, em particular enviamos as
nossas sinceras congratula core.
Em noasa penltima missivs, estampada no
Diario de 15 de Junho, lonnmermos diversos
crimes pratieados no districto de Taquary, etem-
bramos a conveniencia de manter se all uro pe-
queno destacamento, visto como, o que nos c-ube
em ptrtlhas, d apenas para a guarda da cadeia,
qu pelo coiTjmum contoi sempr grande numero
de presos. a
Mes e meio depois apparcceu aqui.um pedi-
do de nformaces cerca da notsa noticia,
sendo entlo confirmadas oficialmente as nossas
ssereSes com excepelo de das, cuja voracidede
provamos mas tarde peraate o delegado do termo
alferea Mano'l Jos, ficando esto Cbnvencido de
qae estamos melhor infsimado que e aatoridade
qae as negou.
* O eert) qae a cousa ficou nieto, e Taquary
continua sob e prsalo dos ladro -s e sssasainos,
como se pode ver psios seguintes|facto8 que vamos
expr, e pare os quaes pedimos mui particularmen-
te e atteoclo dea Exms. Srs Drs. presidente da
provincia e chefe de polica
Manoel Amaro, criminoso de morte no termo
de Sant'Anna, de Alagoas, e morador cm Pletlo-
sinhs lugarejo peuco adianto do povoado de Ta-
quary de parceria com um tal Mattcel Chico, tom-
bem criminoso, iovadiram equelle povoado os da
13 do passado, com o fim de assassioar a Pedro
Pereira de Oliveira nlo o tendo coasegoido devido
a enrgica intervenclo do negociante Manoel Ja-
toba.
* No da 16 chegou a esta villa o inerme cidadlo
Francisco Teixeira Callado, evadido do povoado

-

;


con.
Jaleo de orpboa eanstaolea Em
eoosequencia de ser santifisado o da 1 de Oata-
bro (toree-fira) a audiencia deste juixo ser 00
da 31 do correte, seguod-feire.
U. Tcenle de TuababaEm 22 deste
mas eccravem-oos dests tilla o seguinte:
Pela segunda ves pedimos a Vv. Ss. o favor
de darem publicidad-; ns Revista Diaria esta pe-
quena mis ai va.
c Acabara de* chegar a esta pittoresca povoa-
elo, vindoa de Catuama, es Bevds. mssionarios
Capuchioh* fre Celestino de Padssolie fre Joio
FvH0g*wti, os qoeas e convite do nesso digno e
celoso ps'roeho o psdre Andr Cursiuo de Araujo
Pereira, viersm qai raisaiomr e chriamar.
Acompaohid >s de muitoa cava llieirps e mas
de cioco mil poassas a p fiseram o* mssionarios
sos eatrade, -endo recebidos pelo R-vd parocho
ecoapsnhedo da moslee-niSo Vicentinade-
ars
par^ que o crcaram-lhe e casa, derrubaram as
portas, valendo lbe, porro uns hospedes quo nesss
occesil) perooitavam em saa casa.
* O pobre Callado abandonou logo a caa, la-
vonras e todo meis que possua, elugou um case-
bre no centro desta villa, para assim escapar se-
uha dos malvados.
No dia 18. etnda em pleno povoado de Taque-
iy, Francisco Pedreiro a sendo victima da* faca-
abas do muto acreditado Manoel Touro, devendo
e vida intervnolo de diversos amig..s.
Cyrill Correiade Araujo, ao paBBr em M.-ote
Alegre, no da 19, foi atacado por dona sujeitos,'
aos quaes comprou a vida pela quantia de 251600,
nico dinheiro que conduaia. Peles signaes que
Cynllo d dos cujos, Manoel Amaro um do*
autores deste roubo. \
No da 80, no logar Giquery foi assaltodo a
casa de Apolinario Ferreira par 4 individuos, of
quaesdep is de errebootarem eortess, portas, etc.
retiraram-se contrariadissimos porque Apolina-
rio tinba. se evadido com vida.
NeCte mesmo da. Pedro Piaa, primo de Ma-
noel Amara, denunciou que no sitio Trepi tiuham
sido atsdssiaados na semana anterior, (pai e fiibo)
que all tinham ido procurar uaa cavallos rou-
bados.
D facto, o* tasa individuos passaram aa cese
do suodelegado l* aupplente Jos B irg^s, com
destino s T a oi, e no intuito de adqairirt-m os
ditos cvalos.
-


Diario

ibu Sabbado 29 de Outubro de 1887

.BC.I A
e nn i. oito nBeaneirof, atacaran a casa de pe-
W etlacaWelC' -ftcte 9W
ict.r anease, ttuo dni pea ei a pradenen
te nn *a w deraide ea esa
, servid, > Borda o cUgir no
p*vad do G>to tr rociale Hernoe Callado, cejas leeteleir ea
inw fc.te.nean. .
. M' diaate, na Tatcsa, reaBea late 8 ser-
Beirc a om pcare viajaatr, AcoaANntawia,
Uaco naaa ^iMiMiDkM laannrlri aa ae
aiMtiiro qee eaetaUBee fel a-ece en arte loo
ffeiteii.
. Ko dia S5, eeaeeo tasniaco en Taqeny a
'tifa do tepteaerio da Dores, a eaisejo da, aJB
ii teasiisn 1 *a ai n dunetas aacea, viaoe
trasaltar Untante eras i asea tenain te Br-
ree, proenneiaco ca enea teaaartr, ee uta* te
. No" dia 7 de cerreate, o wbaVIegsoo auo-
cjeie Jos Bcrg. da Cct. ao levantar-es larda
da acilo para verificar t dentro te om cercado
inda exista uiku aniaeee, cora junto a ai
tm rtalo de espoleta, nio teado tiploaido a ama
aa* teas doaida aerttscia a osa dos ase abre te
cikbie qaadiiika que ibftsta o dialrieto, e qo*
aknhiaa Btae olhaa.
Na da 8, ataco adiaatate Trapt, ioi ceeaa-
mte eeaenver te Viecate Lepes, celebre erini-
ao.* eo kiu da Carrwlca, seanseetesd* ladinos
> tr iido aaaaeeinte diae aataa. -
. Pename, Tsapia, catrera saya ergero,
por iesondavti designios da fr avadan cia, neta
siaBarrr eeniterio desee baaatea.
D*oa o que-ra eneber teaaa tanta geate I
. Totea eea* nina foraa paaocida no dii
trate da Tiqaaiy, a aa decano da bobc* dial !
. pro^a aerean o ajan eneenaeoi^no
te de Joaao?
Ce aeradarea decaeU peeuae pasean dia e
BMta te enea eaa paseo, eaporaado or insana
it lieorfca, j taate aate iaoo diTetaca giapoe
i irlrede te roa.
Ur dae te diTeroai teclas te oa afano oa ergio, da
A ioatripcaca soraeeMns ala taita e
cor cae tira de papal eeeiiaa*
i qae (aarraate ao ung peo lyatiaa
aa. J
apaarelao ceaptita aaa arria aeaem te eie-
potilhao tltettico o as ai coi eeje daatlptin
faxaaiea ala caaaaetao ; o apparelno ao "Unto
4 te apparcacia ailo aaapka te peqneaa di
aratio a aaile ecaaaata te aaario faeil te aa
eztarior de
ecaqaa
Oaaiefrope tasa
paralUlipipediea te aaqoo diaaiaV; aaattaa m
taoiaaaata obro aaa aalate qaahraor al aa
acete par aaia te aaaaaaifaNa.
a principio, hioaieo aohre a applitaala te
lei te friclo dae eotda acbre cyliadroe ; di
ciecacio firlafate leiiinapeala.
Ha diae, M. Carpaatier fca a arpiilieala d'.
appareikoa na aaia da Sociedad te Qeegiepote
t)
. Nada iSte
tejory, ate tr.
aaaaa eautedao te
dia ciapamm A
rte teai Oaaeakee
mrt. 193 do cdigo crimnul, parea,
toda a ama geral aaa aaa a*
eoaec.aa, fci o
te de Deaa*o.
. No d
Jca Pirreira (preaa) a Pranciaea Farreara da
Silva (aaaraee) yunaaeaaaw ao arL 206 a cco-
ibaiiailit n crio arda te i Ja ida artigo.
. No da 15, tatiaea oaijalgaaatti oa reo
Silvia rVraitm te Mn, ptcaaaaali na art. 208,
tete Lteo te Araajo e tela Miad te Coate,
.r; SCC, 2 parta te eoaVga cri-
Faraa eaateite.
Ao Dr. Jaaqai Aataate te Siraeira Jeawr
ana de totee aataa rtea>
diante de mnitaa aotabilidadee aruieaea.
A aaaiatencia ouaeroea fle.-a aaraTilaada pelo
rulladea obtidoa.
At cate irvaaoa eeoa oeUe progsaaaa ateav
1 tifieee qaa ae aiacaa acopla arte ? Tete
aeeaaka a'retee apparelaoa, e a prora qe<% a
peJid te af. Saint Seca, aa peaaeo de aaaica
fui tocado te tTceeae daete a priaeire at al-
Bi nota.
O melograpbo c 1 oca-a iapleraente perto do
.t'.raaento de atice cea !fitra*rff, piano oa o*
gio, ao qnal m annez, ara eer prrcieo mdificar
catar BJUaaeatoe aa aaa CjaetruceAo. A aoiea
bga eeeabefecida entre o ra. lognpbe e o taeiedo
ecaeiate n'oa d cabo toraad de oa eetii eeae-
ra te lea eoadaatorat. BaM, o% a ac^o te aa
acUr wfroenaeDte regalar, o alogipao, eaa-
aaaeate coao o rcotpaar te telegrepbo More,
fai bir aaa tira te papel -breaqeel por traoa>
initaio eleefrica cate lala lajliai, aoa tiete,
diTtrac acMaaaaF*joa foraa te trane
oa earu, otafnae a dareeSe te apoio
O mtlotropd ttepregado raj Mgaida pare re-
prodour a eaaipta do aHopboec. Appliea ae ente
appereibo, aea a aajer adSeeidade a^bre qeaiqaer
U ciado.
Para aar poeta aa aetta^aa, eaa a teda a
aaa tira laeiugnpBiua, aeetaata ferar a tira. iaU
ceeeerter o traeoa aa baraasa, o qae ale a dlf
fcil. Entio a teete te piaao alo
aortalio.de na Iad.
ca, por incoapUt! qoe i
cifra te aoctaltdedo dupla te d
ia mi
Ha, dlak eUo. r cele pafiladi.) eate
SOailcAdcao te dooaaa, a ailln
te aortee aaa a peAriaa eriur. Caaapria
adoptar para ae iadigeaa, contra o ana habito
ejialiaeatn, eartaa eaidadoe te propriedade
a Caleat, a aortafldate Bedta dente ao cbo-
lera ara da jOOt; aaraa-ae eartaa obra* te ca-
nalitaeae e de eg.tea, e a cifra beuoa a 1,160,
prtaaaa aa aav aaacioeaoo oaaai leos doa
lagaaaa aada aaebrae ala tiakaa ajee caeoaudaa
Aataa aa aarate, gracee a aaa argieae aai-
to vaaa e mmnoim*, ifra te aortaUdate
baixaa eake ea aare, a 63 por a.I ca iaH a
29. a\a 18a\S7, 48.m 70, la, 60 aa 1875,
,miaie\lS,Ti-n7,ia.7l. a. 1*77,
ereJAeatraaeaiaeai aa> aaaaa aaa,
18,88 par ail. '
Entre aa eoadJcoce qoe detcraairam ei
^deeeaajeaaabacedora te,M.i toao qt-
-h4b,Ue.1L* T'd*' ajraida parte W
utenoa. E fioalaaote o pal da artee ; nem
^l5Sr* n6CB *. Di",ar*. Mica, U-
car poaporaaeote a malUdte aaailBaJ-e.
A aaral aoadeaaa cata eapeoie te ttieaaao
^oatate e eorarde da rijwa obre a aeduaeU
teteeaearodce. ^ --
M.Lcroy-Beaolieu

e pafero
* Ei ua panitida p
J q.in), aa 14 ro te idate, bao ata-
ral te Loereeee Pinte Tetceife Sobneao, mma*
o Icapicoi li, deate lera*, oparoe deea tiroa, aa
ra ara prearie pai r catre ea aa ewdraau, no
a 27 do raeredo, neaaua atbefiote alte, por-
eee Ju.qu m, ataaed pea priaetra *m a ar-
aa te fjara, igaceeaa, fetiaaeaee o qoe ara poeta-
ba tree aegncieetee qae iaporteaaoa te pou-
ae pare ci, deeido aa da rae, 4 iaeega -
te **m
per
P,
< ao piano ao carne<
o tea e e reptadoeoea

-Mea
a di
fio da < i'mcAo te
Ni di 21 de paaate o 8r. Lea Alea Cal-
an oboe eae eaaa te aaai a aaaaaea na pre-
ee ee Veaio II ; a dia S te mtreate e Br. eapi-
tio Manee* gereiea te Higi iaeagan aira
de faieede aa aataa aaaaa, a ao dia 16, o Sr
Dcangae Olatele da tsea eiate abri orna
serta eaea te eatiaadre ee refrrite prace.
. O 8r. Calda 4 aatoral a aatige
Palaetre de Qaraaaaet; o bV. Dea*
d'eeaacapitel, a o Sr. capitn Befada
te Palaare, eate ere ana eaBaaderado
ea boa qeeridadre.
A Eaaa. tata. D. liara de Oaatiate Carea-
laa ca bnaaia i naataaal darigqte eo cerro
cata ama per S. Ese Rerae D. Joe Hetaira
da eatra Berro, obre o jabilea eaatidetol do 6.
eadre Lalo XUi, aafaraa aaa eate algaa. ao
da Vi te pawedo^a aaa eaereeuate de aeaaHa-
ra, cea 23 a Que de tete.
C aa acto eae regHtraaai coa aiprciei
agrade.
A 19 do mes findo ebegoa a eate rae, a re-
graao daeort, eitafiafia te 11 dklrajto
eaaaereJ deaU proracea ai camera teaporaria, ea
Era. Mr. Dr. Beato CeafaJoan dea baata
u nwaiHate te wterar' te Oree. Careado
30 earaJIeiroe foraaa oo coeoatro te t. Esc, e
cea oe queco eatraa te earo .aafte ule, tepoia
te eae toaga aaieata. a te tar eiajate aigeae
diat p-1 retaotoa paisas te eternidad*. K^ate
o protlamoa per aeie Orie : per bocea te aoilo
eerediudo oPadre* Etreo.
Ea legar te aorta, ebegoa 8. Esa vico, H
Tiaim e alea disso, radieaiarnta aareoo da dia-
betrr, molestia teri*el fatal que o tortorar be
aireo aanee, cor qaa Iba t*a prodoaite iaaa
aera klicitaooea e coojoio, eqaailae per parte
de ecB acaigue e catee por p.rt de ae adrarat-
noa palitreo, ae deatt rea aeeraa oartoe qoe
aea a diaeetea e oca todo o diaaoe ote repaaat
te retirar S. Bse. do-alto pealo ajee to digeaarn-
te oeeova entre oa rieoe.
. Ai i* callea boje qeeetao te hanitre aatre
e eigario deeta freguan a o de Pareare doe le-
dio, atim coae nade podan aanear cerca
do >:.un mmo, porqae... basta te macad*.
Agora mraao aceea de cneaer preao o peo te
aaae Ja Fraaeiea te ftira, eaia Macee be ira.
pa ar ftido tom 6 bgo te caaba ae loaneeo
aoco Maseei Piee te Oliira ttabrabo, ee at-
drorada te tvie.
. M.reeacr aatin coao Maaeel Pato, acaa
ram-ae enroai aanbs, cade, depon te lar eoaeUe
beb io alea de raaaaeel, eitsrasa ana Pitaaiin
teei dk Hilee; na aoen diaparca ona arma qae
ateis, atangiete o tiro o p^bre Manon Panto,
ee Ice a^renente lente.
a O abad i par repectiT fectaja log> a
prato e aiacena eee tarace laya
> Durante u iuTCtnO a
da do verlo, tenca sido con
rada e ercjaoteeaVe eaa a daara daeaanieaa.
Ore, arta ?la aaaaa aaapra ana aettee aerrea-
panaana enacera eeanei. a leeio-e a aeno
ra te*!, t a eaaa aaeaegete tes enanca o
nana arajodiea eee qae per tle eaeian oa en
peram a oa ccrrcaanteeneia T Coa a aaaarore-
eo daeetacAe te QtVaeboe aprraeeaa clho-
reaento paadaster, aaa iaaaas aa aaaaa terre-
es, e tarara ana liaalx
i daqarle aeaa^iraete, a eatraa eaa ttaa-
ireara na PanVaiah a ao
i par eaa>. H^e,rreeeur-
~a O aara, mito pare Pal-
de 14 mi eaaa Oarnaan aera aeAo to-
car aqu.
iio dina Sr. ateanktredor deaenrtka
esaetamrnte
obtite
A lia e>e> aetM e Aa tetgta tVersAo do
"en- yare flerald te te Ageen prakat pea
aate> :
O nJtto sseaifeeto te Ir. Pcwderley.
Orare deetreek a reepeito te atea e coate
aneeo> en geuer&a shaeatieio.
A aaetnble de. Ka oes o/ Lttor (eaea aeiree
te traba reo) te tlnaanse, raasbraen 8 te Aja-
to proxiae panada e caante etreeter te Br.
Pe arder [y, dnaeter ea chele.
Este pas pmeneioe na peen a aatlocra do
eae rae trena para tea bar a a poro, tebeiio da
e-aera te lei, oa eadre, pntjae a le tale trate te
parir a opteoleete en genero ni traca rite 4
este.
Na ertete ca Tclnaeo que fiseraa a alta te
prree te triga e te jefe, ate acaa ata eaceodi-
dos ; repportarra parte des danett cae ope-
rar a cacear eo peis.
O patee aa nwtate a caM ate eaaasa re-
frabeaeaaa qae anaae eeceaelar gmtni deposi -
ta, eaa ere te
IUeanaueA
do te oaae para eetie ai o, drasjte
telo, aeaaaaaa kbra aa eaa ate aaia atea te
Ventea-e,
praea te -Tose- Tere e Catese, enea cafe aiede
ota Uadas e ate colAido. O eatteeadaeo reraa
da por 28 cent, rabio ea M
oio porque totee te alhr eaetit da,
aeaea te qoe ee dk aaUntt, wm anaae esag
na naa alteado peaea ;' aaa na poroaa oe eo-
pccaUdore da bolsa o liaban acecido e a
te daTaa aa i ta til era lei ..
A lielo tete eee aaa eoete pela
dea ultima trae oncea i, ooni lona-ee w
to para ss prseas'*de geaaea na Caiesee, Jfaee
qoe os eapnakeote eeeeekrra qme ea kle te
orrto aaaero lraaeaeso a e prree tea per eoeae-
qeettea de aebir carie eodo deteraiee eos alto
oa nn oes, ea eenate a profane ene de
colador eatiaer te pana <*o aaa
ansa nice libra ade rete asaprate.
loto a pon eeoeacaoc per neiete rertaaee aa -
balaatee, e 4 re era asente eqae intento taeer. TV
reate ra o poder dr bailar ana ortea obrigetaria
dark 4 tadea ea cena a oatoricoco te oolloea
rea aa eterae erras ca cala a doa eepeealate-
rea de grao a de faadoe des ATateter- i7a>te e Ce
o digao Sr. adaaktreda
en aeaer ana ar a
rae. ca i
eekieae
11 he
terclaaesa
1 te Encalas, te 11 ores,
para tratar da
DeCkalat
ca cnnblea geral,
rocpcnieoo tirotonc.
De IoBaatete te Noce Seal
ana, da Madre te Deas, a 10
Mee geral, para ekicAo doa
Do Koets-Pto ee Tepefrapaente Perneabe-
boras te aanbi, aa Praaa te
te Padre II
Jaiba, 4 4
peca araoeiee a
ggfgg)
tere, ea
pertaatee.
tliannaitei ILXCaseaatla _
rke ppateao para dar ana i
* '
lies, o aalograpae, permute. _
Ih'r m reatjgio te totee o aoTaaatoa napriai
Calcla se qae o pretoiao doe qae eren directa-
arate ratuenanoo ne waadi te tnge, eaega
a 5 \,r ailboet te detlaaa, a vw o dea kdtocsde
eaa excade a 4 mitotee.
Sea) aaedoc te ladina eraa lutuir-nedoa aa
Ito te arerente de a>*i.
Un deetre bando eoteee pelo roofo 5 mill.eet
de dollara o eafou-te 4 lempo te aeleal-eo. O ce-
tro nata rido, i taca roa-ta eo aarcado at qoe
o plano arrebeatoa, e, tala receto, retaeao ran a
traaaseale e> n gteade prejeise, Aqarlles qae lo
craraa 8 Irt ewlboV te dotlare ca eaeareeo
roobra itodo
Eo eomparacAo i eles boaees, Dii k Torpio e
os dearae: Slriag Jarka foram keaaelce. Al
ao Jrtte Jaare tiob oa meto mai pidoe te
raaber o pora. 'Jeeae Jeme fai reoimarancata
{'ailioeado, e re Dirk Terpte ea algoa doe cale-
ir e salteadcree da catre reano, podeste)reeosestar
e tcntaaec naeroarir e aegeelo de eaiaV, peto re
(no nodo, seria enriado pera a peaitrneiark oa
enforcado, aleo re diridnae o roano cea afana*.
en igian laiaipelu pclitlcat.
Qoen lerantoo o preao do eati e qot lacrar-te
coa as prirscore do poto, ale 4 attigate pea
Bao reti trape J4 te eoteaai ae aaa r til
io pera taaarrir 4 respecte deate lab anteado de
rcobar-ee e pero, de aaatlra qaa eea lei aeja fri-
ta aSn de paar aqaellce qae eepeeoka aoa oe
gcaeroa aBaeetieke, ra qoaeto qae oatros aer-
icnportarto dVllcet
Hio*j4 nape para qaa os naei cwaaalte-
rea e prateetores neirn e reate porqae a ea-
raibefroa te fadartiia, aegeeteetee de faBerea, e
Bcnces qae eareaern a mfaae arto te altear o
preco te tartaa* de Uigo. leatea tribuios seere
oe nacras ihetee te calo, pira >etihi,ij te ae
andes a atartet
O anxeVteraa da oaro a'oeVe nape. fbra
aainte do trape palo 6 rae te Deea. Erna te-
te cante, ate eea eaaa eortetrWe iaeapesee te
fkn/qaaleaBr nal, eoaparadn eaa ca aspecak-
Se tecles dos aere dore te ooro do oa
tro totopo naiceerea a pptieacte doe seettee e
teraaac, aaavu.VM qM ,. canrto raAtaaa
WaWreefea Mura York, HlUTrnTt ataiic
ladro.- te aaa es qae a to apata te atona.
Alen te en na .c. iudee, cate eefbace rerla eer
retate a ara ieejar rnuploe aa tetrada de
caree ara aseeda peaamrada en direoe rega
Ur qoe Iba eSeassee o attoeas, a 8a te qaa os I
attadiaii te pibrast, pi arate aa te fase qae n
taagea aee pobre.
A eskeaacn da predas te tele, graae, earrla
eatroe prodacto, aoatra a
te man das, qoe alo ai
laderos irabaJiadoaa, ai qaace terca nabalear
Joatat*. a
A iaaia lagJaaa O tarriiaria da
b'iUnaiea coatra MO^OOO ailaw qaadrada, eea
aaa poaalacA de 80U aaiboa te baaiteetee. O
territorio en lea sabe iiiieaai te* pneeinae
.adi-eea itapnbaadl OU.OOO nilbas qaedradaa,
pie te 62 atlbeet de batetoata.
Popelete e territorio apptvziaaa-e des te Sa-
rape, esMptaando a Beena
Una lAo reate eateeela oWaoe Betaeaaaln
ctema a todos a en patos. Na
laetetorra toa-ea da ladia, eeaa, aa f ranea, do
l. akia, aa aaeirtodetectar! a cete toral
te ateaaltedi. AJate rutblianl
aasaiaaacele poaasla do Peedteberj, M. de
UuBcraetu aebtra e elnae salebre e sa frtttaii
retaliaMMaa raras iferaiatein iaaai, ia
r. aaa, 1*7,, ua jen da corto te Cenata,
naiagbsra, aaeraeta oaa era nspaetoea al
IhnraaaatB, tere-ee ooilocar ca atasit liaba a
>ateete dea ......rio. gte tegeres eeoolbi-
doe, erdneranate ae alto, ea oaa attitade n4
dia da UflOi 2.000 aetecs, oote a aldadoe in-
gteace ale Jaste He din MBfsrtoi atoa ato, aaasl In-
raaaaiat, a daxada ea rasara pasa aJgona
eeiarmlidad daaaatdaeel, ae paseo qoe as tro-
pas bastea asan a parte aaia dar o enrtoo
diiria.
Esa tritra, ineagurado freat|lu tre-
, ioi asteoste ase cap regada ir i., cas tona
' odiaste de patear abi aieco ee asi
i ioteiro nteaate. E ha aaa rate-
os da sanos, desde lord U vrcaea. eae o gorer-J
aedoT Mal aatabelteee a eae te enterar de Cel-
cati a Sinla no cavia ettia. C>da aaoa, ao pra-
espi daa aakrc, tote goteree, ss miaiatros,
aaaa uaiiu, mu anpresatee, aa anaae con>-
ti, lo, a aaitis Metra v.BteJe, batear aa
Mrmla a freseara e a Mote. E* aa aso mitit
criticado, e qae aatcaos aa dia oe cateo car
abandonado. A ella se derea fsser mlbn eo-
nkeer aes Bbniniatradcree te nengaa as pro
iacAu aeptaauioaaea do e surera.>.
te India 6 eenaad a ea rice-rei,
Bieaareate, joato do qaal
enopoeto de cei aeabro,
en ebefe E' ate censelbo
os noy ka da India, divididos
j teperteaeoloe differectee. Deaeis,
ceda aaa tea sito prorraciae : BeagaU, peorio
as do noroeste, Peajes, a prorienai ataba ti
Btraania, Aaaaa, Madrasta, Borabeia, lea eea
gavrruo capeci! o oca eoneelbo dittineto, tob a
aatorttete do gorerao eeotral- Honre abi deada
algas sano, ana eaacacAa aaa ee teria taleaa
de Umeatar. OaU'vr, eartaa proeaciaa, o Pao
jsb, se prorieeia cealraa e a Btr^eaiB rheai-
raa-ee proroeias de aAo-goreino* (eoa-nqrefo
lio* pranaen).
Eran reg Be petae aatsgae ki* lese eob e
o.peeete etoeate tefarana Ofie*. Boje tado oa
eeeai tete 4 aaket a* neeaas leu s a aaaa ad
ainiatracfco. Ha lateraa te se olba para a aar
te, a sea itoicAo a petar ira ruta parece sete
caprkbaatote aaa eerie te paolpados, dtade
oe sarda de ko retaos, per eaenpk Haidaraaed,
aajaate cena a IaJk, ate es eaeanoaiteeea ai
tanatea con aben datntbieiiii", ao tete aait
te 800 Mate kaltrrdenle, te qoeee 800 *
aceto teenaiBaas aanertoiiea, eiaeaieaees ae-
txe ae peeacardci paraaeote brrtaaaicas, dtopoai^,
aaaa Tnrtea, te nsa te 800,000 ooltedeo, e te
reodea eeaanrraeek, e oaja iotepadeeia dare-
ria at ene a Tagjasn'ia *algoe et-l (opararir oe
cbiiet lodigeoa, e loclail os eea ana ptteaenn
di
_ qae 4 falso pse-
aoao j4 tot feto, qaa, M a lase eio eSe-
fne, a sociod.de m artera a.i prvida de
cDjaaajotei.
Naao prov.
aaaaa tea aflaii
flacaaes depriaento,
abre a actirldade bumtns, obra a
individosJ, a moaotooia e a ooif..rmiate das oo-
esnaaoot.
Una -caceado oote todos o bocees ezeroea-
em asi oa neooe a meuma Urefa, onde acaban
delira vitavalwuMdJeaU de ti pcnpeotiTM de
oaa rite bnibaate divera da do outro, ama ee-
roelbante ociedade acabara, esbisdo na inercia,
oa ratina, toe ekatieidade dimlnairis, acabara
ataneeara a retrograd. A loppreesio do laxo
riria a reaa'ar por cate f oras, con o lempo, nana
dininaieio aetno dea obicetoa de coasBoto rel-
eer. 0 gostodo lazo pede ser en sfproprio fri-
rolo ; norel sasters pode asi tai resea coaiea
nsi-o, aaa serte aaitea res de mil estmalo 4
aoets fracs boasoidate.
Poda parecer motil qae ai teaboraa tracaar
reatiaoa de teda, adorno de brilhantea, eollrtde
peroles, e te fsesa transportar to brilhautea car
alea dona
qoe trata
tolja o
A popeUpio inglesa de leda, adera a trepa,
ate 4 a rae deaera ser, date a faefttdete eon qxte
por.
quaeafi
d'obra eaoi-p-
oe tegVeee tmtt
Ha sltruo naos ala eio era eate te 60,000.
Beto cifre ato icdatida expliee-ee peto taca te a
leche eer ana eotoeia te exeiereeae, ende ae atoa
ara ajae essasntaa oriariarerete a eaiffraato nao
podera acbar lagar, per cao da barateas da aato
d'obra, derva l deasidade dapoealceAe. ate pro-
pnoa easeeer nio podan nrsiiesr aoa o biadi
qae kian taser afli oe o pee rio atrlesee T Miaba
fosera rolo tara e pitalists ejl
en sea proveito casa nio
cioaal.
Btoaaa)B>eaaBBannaBnaa pmeoete aatoaanal
peoetejao jateen coa a indgena, u ji casto
r qae (sai eWaaba, ala pida tilo e jlooisar a
aaintlir a faena, a eeear re ao ao dotrioio p
ano do exacta. S' aa arro profendo esto af&r-
tBBoie. 9 eaernaeaglea aaa bada ale asete a
KM hnntaa, aaa eaeespreetot atoara ftiB^IOil
o aaa.000 aaaaa te peheia.
cero: 13 lailbin dr
atcrlaes,e, i pilbl ajiali a parte ata-
i/ibuitira da Inglaterra e a partean Iroees, per-
te te 20 niibtes ataibBii (%0J aliatee de frac
Mas 4 amitos vesre para teretn a tuai eapoaea
oo a tosa filbaa, ate bes, e a al proprio o trino
reeeltsate ditto, qae errtoe bornea Irabalhaisin,
inreotaram, gastaram mu genio, affroateram,
riaob, ere arae indostriaa atei so mado intsiro,
em qsalo qoe eatra aceao boaeaa ae terl.o re-
poosate e por aada diser adormecido, a o tire-
eea qeerido redurlr so aimplea confortavel.
A qaeatao do las nAj finalmente, aeoio ame
tasa te aaia esli mait rtate, a da Jasigaild-
d dss eondiooet. Eli provado qoe a iguildade
das oaadictea fajk parar lodo o proarreeao o'an
loeudste e m obrigsri. a rollar i 3ooleaci in
taMaataal a aa priracoea materiaei doa lempo pri
mitiroi. A toppresaio do loso teria memote*
effeitoe, a snalogoa.
A moral pod pji condemnsr o ezceiros o as
int..inperancas do lazo, esfirotr-ie-par. rtbe tirar
o earacter inalente qoe sffecta muitat vetes, me,
o p4nu> te vista eoenoaaieo serla ea erro fun-
quereJ-o tusprioair.
na nraws' e> na>i
Ao tina e>rtoaIWetia
dU 27 te OetaVa ee 187 r
ttetopraiatrira do
Qaru
i*
13
3 i.

23-9
27-9
28*6
Baraja afro
0a
I615<
7lto43
763-21
160-59
7aO-41
Ttaeio
do apa*
18,8
19,05
19,56
18,15
18.57
S
a
D
/
8
78
6
64
71
a-28',75.
-2>^0.
a 24 horas-ae sol:
-,; 4.
tm
cffec*Je| 160,000 te tropa aetera e
280,000 te poliei, io poeto para tio eato im-
perte.
Ble A pna, eetlee, qae a legiatorra anta para
sas (Bpertoridate.- "Ella rapara aak
aaaa ene rirMitodatle prieeipe oJigen*, n-
ohen tea qaan olerara a ekracAo doe eatroe
derida a em trrearpbo cobre aa laiaigo
nacional, e taaoem te psnrtiteco do espirito,
qae tere aaeaariaarento traaer na oaainocto da
fdiaado ertea awral e irilnadora.
A rrretidate do prieeipe indgenas 4, eon ef-
fcito, ata trono tto oo ea joge. atoa 4 de erer
qoe Iagiatorraee Mate cea aaa coafieeea ebi
nerica, eaperaado tio graadea rtaaHadae, a'ama
popolafte ta? ano-erica, n'an territorio tte reato,
de recto tete asase, por exaapk, a difleaio da re-
lr*io ebrliti, da eafaeacAo, da ecoaoak, etc.
No en. taaediato ao da rerort do Sipa re, boa
ve en spaello riokuto e oa viriselmo aorraento
de opiete ea favor te propegaeda rrligioea e te
eiteasio da nisaow, teja pcotoctootee, aeteca-
ibolrea. lito prodnaio prieieiro algaaaa eoater-
toe. Mee era ao bit toda entre a pobres diabo,
catre oe paria qoe tinhaa espirado aabtr de ium
aataa, e qaa, depon da eoaverrlo reate a reao
latamente repeltido pelo vencedores ebrittio do
qae aetao pelo acaa eenpatrietas, rolraraa lo
o as aaa antigs pratatae. E ono o gorerno
Dgree ttoba preekaete. desde 1888, a aoa per-
feta ndrnVretca en materia te religiio, so ne-
noi aaa Indias, aa eonn-ndea fiteram-se rada da
mai rara.
la aoA ialereaaote qaetio te laxo acsL*
de ser o objeoto de om serio debate entre doa dis-
tmeto eeoexNaklas, oa belga e oatro frasis, aa
aaaloda ac Jema daisciencia motara e poli-I
aaa.
M. te Lardera, ceja abr ton (reate pato
tsato aa Beagiea cono ea Praeoa, ostenta qae o
laxo tere eer proscripto oeao ja o tai polo philo-
opboe te aatigaidate e oa'doatora da irr.j.
O laxo, du M. de LecekTe, tado ao mata*
teno-i cero e eaperfloo.
M baedrillart qee aaaa o ten pe te eeererer
qaatro grande roiaaea sobre o raranatn, aoateate
oeootrano.
M. Baadrilkrt deaoastra ^ae o laso nio f
deac^reacio, e qee 4 fljaeolante mat ditfierl
driait ana okrrsa para aar aoaabatido oom ral-
ear i a
Con a dala icio te af. te Larrkre, al aa eb-
abeee absolnaae.ta o pi qae eio eejs laxo. E
reacio teatro de ama
Tetapemara
Drtoeaniee-
lteaneeacAoe
arat 8-.
Cbera-2,-8.
UirccoJodo rento : ESE demeia uoite st se 25
asarlo da aeahi; E ate t borra e 46 mioutoa ;
iE e BE aariaran ate 8 eerea e 12 minotot; E
at 6 boraa e 1 mi nato; E reriarel entre ESE e
ENE at 6 aerea e 45 aioatoe ; E at 2 borii e
98 ai neto te tarde; ESE at 3 hars e 34 mima-
tes ; E at 8 boraa e 82 niato ; SE at 4 boraa
a 13 mi nato; ESE to b horas e 61 mi n tos ; SE
at 6 horas e 68 aaatos ; -ESE e 8E alternada,
coa peajarara nterreztcee te at meia aoile.
Vekxiidade media do rento : 1,68 per aeennde.
Meaetoanate atedia: t%58.
Boletia patio
Ot bilbetoa Bcbuta-se venda na Casa da 'or-
de Miryo n. 23, de Martin
Piase* C.
Latera do CeaurAEsto acrediuda lotaj
ra fajo premio malur de 40:0008000 teri er
intuida oo di .. dejNorembro.
Oa bilbetes aeham-se a vcada aa Casa da Por-
taua i roa Primeiro de Marco n. 23 de Mertioi
Piosa C.
botera ala rovlacit> do PtvraaA-
A 2.a parto te v9* lotera deata provincia, pelo
novo plaoo, cojo preaio grande te 90:000|000,
e extrahira no dia ...de Outubro.
llilbotee a venda aa Casa te Portaos, 4 roa
r?raetro da Mareo numero 23, de Martina Pin
ra & C.
Lotera je sata no-ornee O 6- aor-
teio da 1* latera daete provincia, palo aato pla-
no, cojo pi-eraa graajte te 6:0001000 (aato lo.
tena dividida en aei-is bilbatoa) te aatrahiri
ao dk .. do canete.
Ot bilbetea acham-ra venda na Casa da Porta
na i roa Primeiro de Marc n. 23, de Martin
Pinta A C.
Lotera da ArteA 204 lotera da eor-
te, pelo novo plano, cajo premio grande de.....
30:0008000, era zUabuia ao da 31 te corrate,
iapreterivelmeote.
0 bilbetoa acbam-se 4 venda na Caaa da Por-
tan iras Primeiro de Margo n. 23, te Martin
Pioss &.C.
Caaa da UetenooMovimento dea pa-
o da Casa de D?teoeao do Eecife no dia 27 de
Oatabro te 1867 :
EiiaUanj 390; entraram 7 : sshir&m 15 ; exk-
tem 382.
A saber :
Nacionaes 359 ; malherea 6 ; ettrsngelroe 8 ;
aiteoBat aaarannieaVia 6 intit PT"~"lad" 1 :
ideo de correnlo 2Total 382.
Arracoaioa 347, aaado .
Bou 327 | doentea 20.Total 347.
Nio boore altersclo oa enfermaris.
Coatltoato paaaaco^Obituariu do dia 27
da Oatabro;
Praeciico Jos do N.cimento, Parabvba, 38
nno,'eaado, to-Visto; ferida por arma de
fogo.
Ed nardo Eodulpho de Agaiar, Pernambnco, 20
aseo, aelteiro, t. Jos; tubrculos pulmona-
res.
Sabina Tbomasi do Monte, Pernambuco, 40 an-
nos, alteira, Santo Antonio; inaafSciencia mi-
tra!.
Haria Joaquina da Caneciese-, Vrnarsbuco, 36
aaoos, aolteira, Santo Antonio; legas cardia-
ca.
Bererio. M.ria da C'oceico, Pemiii buco, 72
nn ftlteira, Boa Vitta : t-rberculc palmona-
re. .
Jos do MontaJM>'gado, Pernambaco, 40 sonsa,
%'mw, Bj-Vitt ;"anemia.
J ovino Jo Beterrs, Pc-ntmboco, 80 sano,
olteiro, Boa-Vista ; eonret|o cerebral.
Jos QnncsJvet, Peronambnco, 36 %aa.es, ca
do, Boa-Viato; beaorrh(ia cerebral.
Sersrdo do. Santo, Pernambaco, 40 ennai,
oltoirs, Boa-Vkto; anamia.
Iasiaa, Pernambaco, 1 aono e mcio, B)-V6! ;
enttnte.
Maximiaoo Beserra da S>lva, Pernambaco, 40
nao, viavo, Boa-Pitia; tubrculo pulmn*-
CHRONCA JUDICIRIA
{
3
Dfa
B. M. 77 de Oatabro
P. *.
B. M.
P. M.
28 te Oatabro
Horas
8-6 tetMBoi
2 6 te tordo
8X > a
2-31 da aaahi
Altura
8,-69
2.-18
0,-73
2,-22
a pteloaoaba te Dioe-eae n
pipa a bebeate aa avio.
PeHaaaeate, M. Paal Lett
eate,
e ai a i tbeoriaa
toerojr Beanliea poa na
tbeoria eoaaoaicaa.
sVietairaallr, em principio, qoe,
qoaeto aaa aaa a atada d 4 < riluada, tanto aak
o lose a Balete ea todos a carnada te popa
Bopteilteda eos atoqeto deqnelle qa
aa abaco a na eseaedalo, <
qa penan qee sa ella teaapparaeeaae, as -
caaavto sanen aak tonara a te aaa noralidade
oaa e+er.e, eatobelroc qoa ceta concapolo i*
laso 4, ra feral, enafa
Pote diser-#a qoe o lox) consiste na parte io
sop-rleo, eae aabe fara do qae aa ajeneralidade
da habrfataa de nn paia cooaidera coevo eesea
el, alo aarate te ni eati dada te nktooen,
aa eraato e a decencia te
U lato 4 pote aaa caoafe lin^aUnneble vari
HiBBaiianto e ceja liaite recua
ao cabo qee o todo te ama toeie
eenqoece e se sperfeicoe. A idee te <|e
conatitae o laxo raria, ccapietameate, ejalorme
a paisa, ea
qae
reeoM
cada re aaai, ao cabo qae o tote te
o as claese te aoekdade
nBridara aono laxo a objeten que
ale Ihe paraitta' poe-
Oraca ara ptegroaa iodaitriae e as daea-
Tolviaeato da nqaesa geral, oaa qoantidale d
(r eaderiae qnm oetr'ore, aran olba daa cono de
grande laas toranaa-se, poeeo e poaoa, de aa adu

Ikvuf-Baaaliaa eongratala-ae do aaeot-
A ara ar, o laxo 4 aa do priaeipaea
Kaecioar-ae-eea:
-Hete:
Paia agente Martin 4a 11 boraa, i roa te Co
rene! Batan na a. 148, de morei.
Pelo agente Peateae, ao mek dk, aa roa Mar
qoe de Ofinda a. 80, te ama araiaclo e nm oofre.
8eganda-feira:
Pelo gente rWvetea, eo sote dia, oa ra te
I mperador a, 22, de predio em Beberibe.
Palo agento- Ousmlo, As l boraa, na rus de
Mari e Barree a 5, ae novato, loapaa. vidrot, ese.
A'a 11 hora, aa rea de Marques de Clkda n. 19,
de 2 pknnoa, movek e vidrot.
Pelo agente Brillo, te fO 1/2 horas, na roa de
Marciao Das a. 128, de ama arascAo, balean, ele
lBe Tnietarea BerAo cokMaaaa:
-Hoto:
A'a 8 hora, oa a.tria te Boa-Viito, p-r alma
de Sebaitiio Tbemudo Lessa ; as 8 boraa, na mi-
tin da Boa-Vkto, por alma do Dr. Erneito Viei-
ra de Melle ; te 8 boro, aa matriz te Saato An-
tonio, por ateta de Antonio Gaiiherme Perreire de
Aodraae ; 4 7 i|2 horat, aa igreja de Saato
Cruz, por alma do capitio Jos Pereira da Cuaba.
Segunda tetra :
A'a 8 Borne, ao convento do Carao, por alma de
O. Maris ds ConeaieAo Teiasira te Carvalap;
6 bora, aa Ordea Terceira de S. Pranciseo, por
alma de D. Mari Petrotina Velles Botelho; a 7
boraa, oa matriz da Boa-ViiU, por alma de Joa-
qun tee te Olivetra.
Paatnapetraa Cbegada de ral aa vapor
oweioaal Sergipe;
r ranckco dos Passo Brtndio, Aveliao P. Oli-
ve ira, Victoria e 1 fllho.
LierMta dlveraaaA Caaa Felit, te A.
A. tea Santo Porto, na praoa da Intependenoie
n. 37 e 8, ten a vente es Mineas tea *eguinte
lotrica:
Eaplrito-Santo : A f> parte da 5* lotera,
raje preaio grande te 5Or000W00, pela aero
plaoo, ae extrahiri no-lia de Oatabro impre-
tonvej acoto.
Do Ceara : com 0 premio grande de.....M
40:0001 (novo plano) teri eaXrabida no da .. de
Xorembro.
Preriaek : A 101 kreria, pelo aovo plano,
cajo prenso rende 4 12:000*680, m extrahiri
qasodo tjr aooanciada, ai 2 horaa da tarde em
teaelcio ds Ssoto Casa de Miarieordia do Ee-
cife.
Minas Ocrea: a 6- tortak, te 1 lotera
deeto pro riera, paja nevo piano, cojo premio
grande de 6:000*000, eri extrahida no doa ..
do corrdrte.
aniketea d loieriateEm tolo do agen-
ta BeraarJiao Lupes Alan re acham ae a venda ot
bilbetes da seguintra lotera:
ato Eeailrlto-daaco : A 1'parto da 6 leto-
na, cajo preaio grande de 50:0001, pelo novo
plano, aeri ext. hite al dk .. te Oatabro, im
jreterivelm-nt.-.
t%aar*o.BarA: A 2' parto da lte loteri
dceu nruvinei, pelo aovo plaoo, cajo premio grao
de de 10J:OOu|000, aeri extrabite boje 29 7
Outuoro, (sabb o CearA : eon na inportante plano.
prenio grande de 4O:000W00, reri exlrabi
no da .. de Novetnbro.
Ble Hiaaa Veraeti o 6- aorteio, da laJo-
terta, rleata proviaefa, pel novo pl.no, cojo premio
maior 4 6 000*000, e extrahiri ao da .. do cor-
rale.
lote-ra de Beplrlio daato-A Ia par-
lera deita provincia cajo preaio anaa-
re 60:0008000 teri extrahida no dk .^e
>ro.
. > btlbatoa acham te i vate aa Casa da Por
tnni a ras Primare te Marpo a. 88 Martin Pin
itiC.
LoierladotirioPar-A' porto te
I4lrxerk deeto provincia, pelo novo pao, ente
preaio graote lOOKaXIAOtX, aera extrahida
boje 29 te Oatabro (.bbedo) iapreterivel
1 rlbuajtl di HelaKo
eESSO OBDIHABIA EM 28 DE OT-
BBO DE 1887
BBSIDEKOxA OO KXM. tt. C0S9KLIIEIB0
QCISTINO DB MIRANDA
Secretario Dr. Virgilio Cotlho
A'a haraa te foafnmp, pteseatra oa Sre. desem
bargatere aa ame -o leral, ki aberta a aesslo,
dapok te lite e approvada a acto da uitocedeute
Dktribuieoa o pastado oa foitoa deraa-aa os
agnintes
JLOAMENTOS
Uabea corpa ,
Pacientes
Praoaifco Oaadido Bezarra__Negoe-se a or-
dea, eoenimeaseote. ,
Maaeel Praaeiaco de Peale.-Mandn -ae altar,
coatra o veto te Sr. desenbergador Tararea de
Vaseonoellea. ''
B'earto crtac
O'Arte-EeeoraBBte o jeiae, reatrrido o pro-
motor publico bacbarel Diogo Velho Cavalcante
te Albeqnerqne Sobrinbo. Eekter o fir. eonse-
Ibeiro Queiro Berree. Adjuntos os Sre. desea-
bergadorea Airea Eibeiro e Mooteiro te Andra-
de.Nefoe-se pronmrnto, aeaninenMnte.
D BecifrR'correat Antonio Oaetano da Sil-
va Kelly, recorrido o jateo. Relator o Sr. desea-
borrador Pires Ferreira. Adjuoto os Sra. dea-
ensaargadorec Bearane Lims e De.Sno Caval-
eaete.Negoo-es proviraento, centra o voto do
Sr. desembatgacor Boarqae Lima
De PloreRecorrente Joio Emllkao Lvra,
recorrido o juieo. itoktor o Sr. desem bar ;ador
Monto iro de A adrede. AdjuntoBpoa Srs. desem
bergadoree Pirca Ferreira c conselheiro Qajiros
Barraa.Converten-ta ojolgaaento em diligen-
cia.
DeuricuryReeorrentea Jo venal Antonio de
Castro e 8irva e oatro, recorrido o jaks. Retotor
o Sr. deieaberrrador Alvca Riboiro. Adianto os
Srt. conalbeiro Queiroz Barros e deflen: bargadoT
Pires Ferreira Dea-te provimento ao recorto,
para ae annnllar o proceao, noanimemente.
D'AreiaRecorrente o joizo, reeorrido o pro-
motor publico bschtrel Diogo Velho Cavalcaote
te Albuquerqne Sobrinbo. Relator e Sr. dea-
embargador Tavaret de Vaseoacellos. Adjun-
tos ot Srs. desembsrgadore Boarane hmm* o
Moateiro de Andr.de. Negna-ae "provianto,
aaanime mente.
Appellacio civel
De PanellaaAppelknte o coeetor de rendas
gerae, apoetkdo Manoel Jote te 8oas. Relator
o Sr. dreembargador AI ves Rlbeiro. Revisores
oa Sr. deaera cargadores Tavaret de Vasconcelloa
e esoselbetro Qaerrea Barros. Dense provimen-
to, unnimemente.
Appellaodos commerciaes
Do Recite Appeli.ntes Ferreira OuimarSe de
C, appellado Nicolao Larcipretet de C. Rektor
o Br. conselheiro- Qaeiroz Barros. Revisores ot
Srs. desembargadore Boarqne Lima e Delfino
Ctvalcante.Uonfirmou-st a BentenOa, contra o
voto do Sr. desembargador Boarque Lima.
De Ooyaon.Appeilsatet Ivo Sobrinho appellado e fiscal do canal deOoyanna. Relator o
Sr. deaembarg.dor Tarares de VaseoBoellos. Rfe-
viiore oa 8r. eonaelh-iro Qaeiroz Barros e des-
embargador Busrqoe Liau. Nio se tomn co-
uhecMnento da ppellr;ae, unnimemente.
PASSAGES9
De Sr. conselheiro Queiro Barros ao Sr. des-
embargador Boarqae Lina :
AppelkcAo commercial
Do RecifeAppellante Joaquina Jos Rodri-
gues da Cota, appellado Joequim Das de Almei-
da Costa.
Do Sr. desembargador Buarque Lima ao Sr.
desembargador Taacano Bsrreto :
Appellacio commercial
Do R'cife Ampollantes D. Mara do Carme
8iiva Oliveira e outro, appellado o commendador
Maooel Jos Machado.
Do Sr. desembargador Prea Ferreira ao Sr.
desembargador Monteiro de Andrade :
Appellacio crime
De Palmare! Appellante o juiao, appellado
Sebastiio Accioli Pereira Bastos.'
Do Sr. desembargador Alve Eibeiro ao 8r.
desembargador lavares te Vaaconcelldl:
Appellacoes crimei
Do Rio PormcsjAppellante Augusto Caaello
Pestoe de Siqoeira, appellada a justigs.
De Campia Oande Appelknte Joio Jos de
Maria, appellada a justica.
Do Sr. desembargador Tararea de Vasconpellos
ao Sr. conaelheiro Qaeiroz Barros:
Appellaco commercial
Do RecifeAppellante Gomes & Pereira, ap-,
pelkdo Jos Soares Pernande de Oliveira.
Appellacio crime
Da EscadsAppellante o jaiso, appellado Jote
da Rocha Ouedea.
DTJJOENCIA8
Coa vkta ao Sr. desembargador promotor da
juitiea :
AppelkcSea criara
De TaqaarctiogaAppellante Jote Conttantiaq
de Mello, appellada a joitiea.
Do BonitoAppellantes Ignacio Al vet Montei-
ro e oatro, appellada ajattica.
Mandoa-M daaeer ao jaira gao para oaa dl-
ligenck a
[Appellacao crime
DePalmaresAppelknte o promotor publica,
appellado Belkrmiuo Felippe Damasceno.
distribui^'Ses
Betursoa crimet
De Campia Grande -Recorrente o juiao, recor-
rido Paulo Ferreira do Nascimento.
Ao Sr. desembargador Boarque Lima :
Do PiancRecorrente o juko, recorrido Jos
Pinto de Sousa.
Ao Sr. desembargador Delfino Cavalcaote :
De PitimbRecrtente o jako, recorrido R.
cardo Jos de Saot'Auna, delegado de polica.
Ao Sr. desembargador Pires Ferreira :
Do RecifeRecrrante Dr. Paulo Jos de Oli-
veira, recorridos Jos Cesa ro te Mello a outros.
Ao Sr. desembargador Alve Ribeiro :
De Timbaba Recorrente a juizo, recorrido
Herraatjaaildo Pereira Viegas.
o ae. aeeeabargador Ta varea de Vasconcellos :
D'AreiaSecorreuti o juiao, recorrido 8ebu-
tio, eacravo.
Appellacea enmea
Ao Sr. desembargador Pires Ferreira :
Do RecifeAppellante o juiao, appellado Jas
Mua de Alencar.
Ao Sr. desembargador Monteiro de Andrate :
De CabaeetrasAppelknte o juko. appellado
Ignacio Monteiro Leal.
Ao Sr. desembargador Al ves Ribeiro :
De Campia .GrandeAppelknte o promotor
publico, appellado Jlo Laureano Porto.
Appellacoes eiveis
Ao Sr desembargador Ta varea de Vasconcellos :
Da Gloria de GoitAppelknte Manoel Tho-
maz de Aibuqaerque Marsnjiio, appellada D.
Olympia de Abren Marques Bacalho.
Ao Sr. conselheiro Queiroz Barra :
Da Rosario > Appellante o juko, appellado
Miguel Joaqun Cesar, seuhei- dos eseraves Tito.
Rita e outroa.
Ao Sr desembargador Buarqae Lima :
De G.yanuaAppellante o juno, appellado
Feliciano Cavalcante da Cunha Reg, senbor do
escravo Jos do O'.
Ao Sr. derembargador Toscena Barrete :
De Mscei Appellantes o juizo, appellado Jos
Antonio Ribeiro Braga, senbor da escrava Loa-
renoa.
Eneerrou-se a setsao a 2 horaB da Urde.
I8BCAESlTElS~
Mdicos
Dr. Barro Sobrinho di consultas d*
meio dia 1 1/2 na roa do Baro da Vic-
toria n. 25 por cima da Pharmacia Fran-
cesa, e das 2 s 4 na nn do Viguric n. 4.
U aarfar.
0 Dr. Lobo Moscoso, de volts de sua
fiagem ao lio de Janeiro, conntia na
xercicfo de sua profissSo. Consltuas daa
10 s 12 huras da manhl. Espeeiadsdes
peri>c3ea, parto e aiolestas s aenboras e
meniuos. liua da Gloria u. 39.
Dr. Brrelo Sampaio d consultas de
rucio-'ia s 3 horas no 1. andar da casa
a ra 9 Barslo da Victoria, n. 51. Resi-
dencia ra Seto de Setembrs q. 34, en-
trada pela ra da Saudade n. 25.
O Dv. Castro Jess lem o seu consul-
torio medico, ra do Bom-Jesus n. 23,
aoferado.
Dr. Gama Loi* medico operador s par-
tetro, reaidttouia rita do B. de S.Borj n. 26.
iJoacdtorio: ra Larga da Jiosario o. 24 A
GoaulUa das 11 caras da tnanaS s 2 da
tarde. Eapedalidade: molestias e opc-ra-
ooea dos orgaos genito-urinarios do homem
o da mulher.
Dr. Joaquim Loureiro medico 8 parteiro
Consultorio na ra do Cabug n. 14, Io
andar, de 12 a 2 da tarde residencia no
Monteiro.
CoaeicAeerie medlee-legal
O Dr. em medicina pela Faculdade da
Babia, bacharcl em dirito pela Faculdade
do Becife Jos Feliz da Cunha Menezes,
encarrega-se de questites de medicina-
legal. Ra Primeiro de Marco n. 12,
todos oa Siaa das 11 horas da manhS a 3-
da tarde:
CI laten anedaca
O Dr. Maiheus Yaz, de volt de sua via-
gem, contina no exarcicio da aua profis-
so, para o que ser encontrado de 11 ao-
jas da ;n&nb a 2 da tarde na ra do Ba-
rSo da Victoria n. 32, 1." andar e em ou-
tra quaiquer hora ra da Princtza Isa-
bel n. 6._________________________
. O Dr. Barro* Cciiimarea
Pode ser procurado em seo escrptorio a ra
1.a de Marco n. 4, 1. andar.
O tytekartl Bonifacio de Aragao Faria
Bocha continua a encarregar se, mediante
previo contrato, de queatdea perante os jai-
ana, desta cidade e os das comarcas %h-
nhaa. Poder ser procurado em seu es-
criptorio ra do Duque de Caxias n. 50,
1.* andar, daa 10 horas da manba s 3 da
tarde.
Cornac braallelro
De A. M, Veras C. garrafa^ 1JW00,
descont de 25 [, em duzia na fabrica.
?robara
Francisco Monoel da Silva & C, depoai-
tarios de todas ra especialidades pbarma-
ceuticas, tintas, drogas, productos china-
cos e medicamentos homeopticos, ra do
Mrquez de Olinda n. 23.
Drogara
Faria Sobrinho & C, droguista por
atacado, ra do Merques de Olinda n. 41.
Herrarla a vapor
Serraria a vapor e officinas de carapina
de Francisco dos Santos Macedo, caes do
Capibaribe n. 23. Neste grande estabele-
cimento. o primeiro da provincia neste ge-
nero, comprase e Tende-se madeins
d^todaa as qualidades, aerra-se madeiraa
de conta alheia, asbim como se prepara'm-
obras de carapina por machinas e por pro-
co sera competencia Pernambaco.
Callalo Speneer
Eatabeleciopedto de edacacBo primaria a
secundaria em Jaboato, sob a direocSo da
Joa de Oliveira Cavalcante.
i aaaaaaa
lOMMNICADOS
A voltdos deputados
A coZumaa liberal do Jornal do Recife, Servio-
do-ae da epigraphe quo- ihe tomamos psr empres-
timo, asseverou com o sea coitumeiro tom auto-
ritario que o deputadoa de Pernambuco podem
ter rol tado satisfeitos por compensaces recebidas
ea troca do apoio ao Sr. Cotegipe, podeni ter feto
muito em proveito proprio, em fvor de toas as-
piracoes da ambicoes pessoaes, de sen predominio
as anas eireumici incoes eleitores, mas em frene-
ta desta provincia, que representan}, de sena
elevados interesara, de tus urgente nece*ida>
dea, que reclamara a intervencie activa e enrgi-
ca dos poderes pblicos nada, abtolutatntnle nada
fiteram.
Se nao vasenos ldo tasa e tio expressivaa
affirmacoe, nao acreditaramos que honena saoa
de eorpo e espirito foseen capases de atiral-as aoa
vcatoa da publicidade sm tempes que ji vio algo


-
i

/
i

Diario de PrnambncoSnbb^d O
de 18
3
distautee do
poro bcsOilstio, mi i
revrltando pela labor
Stoaosnuo
fleten fia potities, adaafcaareeta, oanea, -
ete,lettrat e arto.
E' preciso roa las* ato ter ui
B tacada populaclo de Pernambaeo, nufit
propoeicoee ae faoU arTU-flo, p*pa*np*>* qae o
aiaaplee enunciado doa faeaoa dentro* raoseelmaoto,
pondo 4 atoatra a caira doa qae aa arrogaai o di-
frito de fallar rerJada fia molo iaeelito a aa.
raade
aa antes to a
Vejamos, porm, oa
Caa daa eaoaat do aaolamaato econmico docta
armo daa drenis provincia do imperio qaa cona-
ritnem a ao->a aaswoeieia, 4 lauualiatarauaeata a
depreasio mercantil Jo seo principal prodaeteo
aaiacar, qae deade manto* estoco teca travad
ama lata ingente coca oa similares de entre* pro-
cedencia* oca mercado* do consumo.
O aaancar brarileiro, da fabrico peaado a caro,
entra un i mercado* coa eondicees precaria*,
aiatda aggravadaa pelo* direito* da exporta ci,
contra o* qaae* deade amito roe amam aa elasaei
iatereaaada* na aradaecio e aa exportacio.
Fireramie echo deaaaa redamacoea, no auno
prximo finia, aa Ir* aoooriapfta* aosmasaamaac
Paarraiaf Bantttntt, Commeraal Afrieola
wmTinhrm ate Agricultura, aa qaae* diricam
peticSe* ac podaaas anones olietand* a eztiaocio
daqoellea direito*, dirigindo-*e tambera aea repr*-
i de Pemambaee na* daa* enana do Par-
afim d* qna tomarais 4 paito nata cania-
qna ara a dn pcovraci*.
Qaednram-ae, por ventara, o* denotad** de
Pernambaeo ao receberem tio bonroao coovite ?
Na, palo coorrarie. Na impotsiblidade de (o-
marem qooJaaer aWiire mediato do Parlamee-
to, poia qae, qnando receberam o convite, estovan)
terminada* aa diacaaaoea doa orcameato* na C-
mara doa Depotado*, remiran *, e, dapoi* de aa
porem de accordo, enteederam-aa eom o honrado
ministro da fuenda, qae Iba* ssseguroa qae no
futuro ornamento dara raaio a* aa* recla-
me cees.
Nio obatanta o p*ao dea* oegarenea do aoo
rado ministro, aa eltima ataelo Parlamentara
t do corrate anno depntadoa da Pamnaibnc*
poaerasa-re eaa campo, e ceoaeguiram ainganea-
tar toda a depoUcio dn aooa IM caraira ao pea-
es amata de faanr abolir dude j o impasto
qoeationado ; a tal fot o aen trbala*, tal a anar*
gi* qae desenvblvea, qae a idea aahio vencedora
da Cmara doa Depotado, aen do igualmente aeo-
Ihida no Senado.
Amano! entra na viger o dispositivo da le
ornamentaria qo* rxtingnio o imposto de expor-
tacio.
Nio aera iato alguna cooan em otntfo data
provincia t Ser4 Uto nado, abtolmtamentt nada tr
foto?
Tambem reclamaram aa indieadaa aaaeeiaeoea
abaiiamento da* tarifa* na* viaa terrea* do astado
e oa* qae goman da *na garanta de juro*, enano
entro meio de melbcrar a* eondice* da lavoora
da canna.
Abandomnaram oa d. potado* de Pernambaeo a
joata reclamacio, de qae eopnrtnipam toda a pro-
vincia?
Looge disco; poaenm-se eaa actividnaW, enten-
deram-ie eom o digno miaiitro da agricultura,
D*tamaa peo melhoramonto reclamado e nio
tarde* qne o* aea* redamo* focaem attendido* aa
medida do poeeivef, i*eo qaaato aa erro-viaa
do eatada, anjea te*Mae foram grandaatanU sede-
sida*, ds forma 4 aatiafaaer aa exigencia feita*.
Nio *e den a meamo, lego e logo, ana relajo i*
qae goaaaj de gnrnntiaa de jaro*, porque catea
eatio bascadas em contracto*, qne tio le* entre
aa paatea, a aio poden* aer aiteradoa par alvitre
exelnaivo de urna della*.
O governo, porra, iaatade peten depotadoa, nio
abnndanoo, nea* abandoonri a eaaia ; e eati em
negociacoea ama necceeariemente ebegario 4-1
nigua reaaltado.
Nio aari iato Uaabana algnma couaa em baaefi.
ci danta yroumeia f Sera, iato nada, abtoiuiameute
smdetecteito?
Um decreto do Poder Exaeotivo, firmado em
antorieecio legislativa, mandoa apolieer an oi-
rnecaVo do Beeife 4 Cmaro um trecha frreo tnp-
primido entre Oaranbana e Agua Bellaa.
Eaae trecho, qae mede ap prxima da meo te 100
kilmetro, leva a liaba Carnar a'A o logar On-
aaelleira oa prximo delle, faltando pola eeree, de
90 kiasanetrb* para alcancar o objectivo da liana,
a proapara eidade de Cmaro.
Ernn naceidaoo recoobeeide e**e mataor-
ment reclamado pela provincia ; a oa depotodoe
de Pernambaeo Umbem o aio abandonaram En-
tenderam-a* eom o governo, fiaeram trabalao na
Cmara ; e o tacto que o J 1 o. V do arl 1*
do orcameoto geral do imperio eontem anta di*-
poaicio : E' o governo antoriaedo : A
eom queco melhore* vaaaagana oflereeer, n
ttmcfio do trecho ja loando de Oamalleira, oa do
ponto terminal do eontraeto, em anata ala, n Cn
roar, aa entrada de ferio do aanafa a Carnar.
Mlaanmwf ar/dm em Camama datan |*aneia*
E" poia, nnoia, pannaAaxannina>), na n
Caiimma do Jornal do Sen/e faltn aaiant* coa -
u a verdad* para oa aen* in* pottcoa,
pLiaaaanaiiaii ettaal
dn dapnlnoaa pernameawana
doa aanapoa do laaaiat HbaraL
Sato anaco, ante menea 7 diae goemoanan o*
liberare*; tivnram cmara* muaimaae entm eom
eaa fmeno n depntacio parnamamaama, o aman
deixaram do tet maitoa memoro* Jalla: porqae
aa eom a iamatividadaf o qne fiae-
Jeia
C
ao d* o* da
_ la |nta
Oh I eacaatmmannanoma, ate onda faote parar f
E' qaa anampr 1ntarrofr nato a dor mata
qo dfieoorn no* n alma opprimida *ob
aWaaata eoMfonuin
SEDLOS
itteaU c jar a*
for
opaaaa
>-ii 3 r
Tmhaa'd
de ParnnmhncoT
depnaaei* Irbaeal, aiaa, qne a poda di-
rigor de espraaati, qne nndn, mV
noda fu em eenefimo denta prwanwa.
E aa alo 4 aaaim, venna a Colwmma eatnlogar,
aao aanhamna de taar, o aaelaoramentoa qna
eoaaegaM par Pernambneo, oa hanaieiai qna Iba
prodigaliaon neo negrrgadoa 7 aanoa, 7 mane* 7
dina do goomno liberal.
No* ignoramo* qaaea oram eaae* melbornmen
O qae aabemoa, a qna oonhoee-
a provincia, qae Ibas noli
oe tffeitoe, *ia o* deeatviooa, oa maedniea qna i-
4 Pernnmbneo ea gevern Uborae* coa
aaJaaei* a aoqnimiaaili da ana depntacio.
Eabemaa, conk^oamo*, pir exemplo, n rain do
ano Aneaal de Marraba, decretada n'aata le de
or; manto con o voto oaaalme da dopnUoi* de
Paraamboao, toda oUa libar**.
Sebame, coemeeamoe tambem a aaponaio do
impotto de nnaaoin ntarminad* pato conaelhairo
Pnranagni, *em um protatto aeqoer dn donata ai o
liberal de Peraamboeo.
Dn raan do Araenal reealton a aoiquilameoto
de mnita* familiaa da velhee operario*, bnbeia a
honaatoa,ea perda daaexeobanti aaeilaa tecbai-
qae nao na offinnaa daqaalle antnhaleti-
manta.
Dn np*ali do iaipoato da oonaamme naoftoa
a roina financeira da provsada, eom tola* aa ana*
arociante* eoaaeqoenci**, ainda boje aoatida*.
Poi, qonndo tantoa malea e nenham bmeieie
fiaeram a* liberae* *m 7 aanoa, 1 menea 7 dia*
d* governo, echa a Co/aaana do Jornal do JUfe
qne, em daa* aeea&ea lagiaUtvaa, mano finarom ee
depatado* de Poraamboea, qnando ncuna
codifieadoe o* nena por ello* promovido* I ?
E' preciso, como cima dweamoa, tan ama
gom inaoHta pan atua faltar i vnrdnde hiato-
rioa!
aiaa, e qna faaer ae a Ca/amna tem toda* aa poi-
*ivi corsgeoa, toda* aa imagiaatnii aaiaciaa i
O ana aea vola, pecae, 4 qne al aetanm* anua
nos lempo* do otmnaraotiamo. Hoja todo lera,
ioteretoem pelea negoeioe pnblieoa; e,
poia, todo, dianu do* tacto* aHagadi* o provadoo,
etilo habilitalo* 4 julgnrem do valor moral dai
allegace* da Columna, cooclaiodo por dixor eom
qaaado an mafia
lar,onppx in^
porqna aa fiitamaiiba ano de onoias
_ 4, eom afeito, o cmale de rd.enlo, qaa ao-
it*> poda preparar um errahre enfermo o do
parfaito ey JaiaW.
E ad eatn poda em a explioaato de to exdrn-
xal* aasadammntn, paia qnam mand* aaaUr entro
alo coa carta nm piano anea iwdi para todo o man-
eo mu bss dn mnier imnifn peen o neo.
D'aha wmvaanaao o eaplinaal* larUtmn de,
sea* bao a rxamioito faaaatn longo d* aer a
opinila de nm jais lenee, Jai a optamo de am jais
(ann
ema, qu aualaa saaitea saeae* aa haiaT*ii*i ,
omnacado no paaeogo e que em ponea tempe ten-
dmj-a* n^rfiaJa o aorp* nUeapaa, fienado aatro-
vao e enriot por ootrn* pmona* : traan-m eom
omjknapar oda, e jid-*iaio eom o
"ai eapsiaaua fie earmr, reaolvoa
o Aati rheamatios Paaliatnniv eapanmlidaie
do pharmaeottico Lois Cario e qae feiieidade! ha
***** *?**!? *** < nio aante o minita ia-
enamede. Desajaaae ana o boa ebegne para
tone*, 4 o motive cen poeqo di cato ntteetade.
Joaoooi Oaam Vivaa.
H. Cario* da Piohai, fifi d Daanmaro de 1885.
Depomtarioa: PraociMo Maojel da Suva C.
droguistas, a ras Marques dt)aad* n. 23
le
quer
rota
E Dr. Aoaorim ji anadea de aso
lee provea, ana anaco aa eonaoct prima /<
aman ae jai, aae aio anata ramera* parate
eapnetrv do erinte, aamn ae veza eom naooieda
piitaadi rapan* ai o, ainando n victima da iniqui-
dad* eapplicr, apena*, janme i aieran.
E ella aio ee hifie demorar: entioo Dr. Amo
re, repsxaado an vida fio saagiatrado o valor de
orna mjnetie, aentiri entre ee eonoiaadie* o* ef-
reJtoa, qoe peaaaj ajbre am raproaa eocial: e ei-
peraaeritsii. depon, a apreciacio nevera do libel-
1*, qe* ee frmala no /jo do* Monta*.
8cr4 am* doagrnnad* mamaria, n qae prepara
ara ai meamo o Dr. fiaaor*, anafi* qae nio co-
nhece oe aeeabados radait u da digai iede mo-
ral.
K anona.
P4o-dfiJno, M de Oatabra de 87.
lanami
'--^v-^--K
ADVOCADOS
amme-fin aUlv/m
E
8ilm Bnmleiro
ctvea, comsierctaea e
" orpaanalogiea*
CIDADE D*LI*IOEIRO
onda re-idam
lotera o. I
80 ri* por litro da agoarddate oa nlcool
paro, qaer tranforma lo an ia for
Iba to em qaalqoer parte da provincia.
6fi, lOf e SOJOOO applica los 4 eoaspa,ohla de
tjoarbeiro* e conralo* do* e*fabsleeiaento eom-
aaercia oa inieitriai xitaat** ea> cio frsgae-
Biaa da eidale do Beeife.
215JO por toaelala de a'va'snga, caifia etc.
nVaeobadora Prorioeial di Pernanbuco, 25 de
Oatabrode 1887.
FiaacUeo Amvatai de Ca-va'hj Moara
Vfilfi
MlUtol e m*pibw se
Antea fot conaerrador;
no fiaeme aaaabarnee
Nio aantin anar e dor.
Mslbei poi* em ferro fro
O lempo perd em vio;
Kato dor e calofri
Tambem falte de sarria
n.
Dr- Lope Pe*
Medico e operador
Rendaorfa -Raa Larg* do Roeerio
S8 V andar.
Oltorio--Rua do Boa Jeone a. 87
1* andar.
C maulte Das 13 4a 3 hora* da Ur-
de.
(aaraadaa-A qnalquer bora.
II
SarvioM prestado*
Para i|ne o* propalar t
Burlo e malo am deteoho
Naefiaaajoi
Miol
Para
Cano,
trata*;
Moas
buree:en grfiua.
M. J. do R. Banaarse.
Otante rpeote*. ceroormn no *n6ot

Nio aari iato aioda nlgnmo oonen em
fia proeilaoio f 3or4 iato Mafia
Urfmft
Ontra reclama ei*. formulad* doade
pela proviaeio, ara a mear acoto ao
to do ana pera, paro o qoal amen
anaimaiii fia mmmimlm a orawataaole de projec-
toa oa teuUmena frito*.
Deixaram ae por vaciar iliedir eom ieoo oa do-
potado* de Pemboco ?
toato, qne fot definitivssaente fizado am plano; o
aborta n coaeorreacia para a finiaa do am coa-
tracto para a roaliaacio daa ohraa fin Itmjaao o
mlhormoato da porto.
peo, coamifiarnr ama:
israae nio aoo depoiafio* fia Pernambaeo t
8orn iaao aioda aafia ateoiinlamialt nndner fei
te em mwmfdo detin pnrimmut
tem sido freemaatea e
em aro fia eeootrocefin de nm edificio par* a ana
Fa-nloada do Diris; e aiasjaom snmtssta aer
imsaabaiii ano Oa mipaoteaan aatahateaineei
fie lostraocio aaperlor fiaiaiiaja am vofimo fiifi-
m aecomawdaane* aproprtadas a at seas
E aorgnatamoi i qaadaram-ae oa
erilegaa qoe no a. 49 do art 2* da li a*.
gara! enano jama fia lefit anean
a obena de nm edttV
Eeofe.
Seri iato, tambem e fie la
fieDUni.
ato, nado.
aniMJCACMS A PiallH
Pafi 1 Alhm
AmaJlfifitaTATO DO TfTjTKWi aUHOEL lOaUCtO
CATALCAKTB DB ALBQtTCBQUB.
vn
A duprnrntncia
Aneear de darmo* Urgm 4 noamo maarahan-
ces na poblicaoio d* todo* o* depoiosented* te*
temnabaa, offerecid* ao aqaerto e *uaim*vrio in-
ttaorndo contra Jalo Caraeiro da Motta Hilvoira,
fa aen do-se iaqowetioaada *oa reaponiabilidodn eri
uiinal, como raandaate da aasinati 4o infelis
aaaoei Ignacio;
Apenar de provena oa o apoto qo* ao eriminoeo
dispeaanva o jui da direito d'eatn comarca ;
Aper de aamlrearsaoo n encanfialeeo Aafieo*-
oorjjiu prevntive, qaa, aoiaoaano erimhaooo eoo-
ceOera o referido jaia de dlrafcn, embira a daan -
ca e aosamario iastaarado pente o jai* moni-
eipnl;
Apeenr de darmo* 4 estampa oerta* de peeeo*
3oalificndaa declamado eorta a fieeproaenei fie
oio Caraeiro poto jada de direito, aa, por rentara,
feaao reaaada a pronnocia pato noaradj jala ma-
a*ofpal;
Apaear de deounciarroo*, qaa o jai* de direito
na* eolamo** d'A Provincia defenda e eriminoeo
Jlo Caraeiro, o aoclamnva nsmeasa* ;
Apenar de fsserme, ae altimoe mmaoatee fie
deocreoca, am eopolle 4 eomtnoia do jai do di
reito, e de loe iuvocarmoe a raaio, a le, a aaoral e
jaitica ; *
Coaaomoo ee, afia*l,o haaadito emanado ; qa*,
pravoado emioento, eaperavamoe de nm coa*mea-
eia anrvncem abrindo eepeeo 4 avaia viva attaata-
cao de *wafi*aoota* ataviataa, eaabor vivme* em
pinaaVaecnlo de eivilisacio!
sV qna n'aata rasaarra ae no* augura voltarmoe
eco lampo* do caraeteriaadn barbaria, ande ntm
ora enproma vootede 4 eetabeterimeatos da r*-
pagonote* pratene. na* qaaea aa 'oio levava nm
linha de caica lo a diretso slhaio e aaora.id0< da*
laomtalofian.
So amia ao explicara a imanaifiada de um ao-
Msnineto, poia rviatonrie do prnciaio* Cjooaaot*
no* taptpo* paaando*.
Coeshntida, poras, lia a -'-'r it o m
rile coal, oeriaeaent, a iaflaesteia fio mea* i
lmala remiattianalai, qoe a al
Ao piblieo
Feaao 4 imprenea firmar a minb amignntnm
ao coatra protesto do SI do crrante firmado por
a* irmloa a conhade*.
E dixcr aae am protesto firmado-ae Diaria d*
h*wte fiqoe da vi fia algnma ao pobiioa paoao n onpdr
eatriiat fioad chamado petofir. Jote talsai
Pradyn* a ai cae*, aai itamsiaail, ia
terpelloo sne eete. se en aavis paseado en asoign-
fio neeriptom da venda a almam ; recpoodi qae
ai, aatlii s**rihno sao mtospaaon fiaoin pro-
teotar, nomo do fonto ora joata pritmlar. ama qne
aorpsa* nio Uve ao lar aoje no Diario am pro-
teato, qne em logar de UaUr do aaaompto, vem
preteetar aob a miaba aaeignatora ao eatm-nro-
teete qoe fireari; qne tal o Mr. F...
Boato. 17 aeOntanro d* 1181.
tratim Ponina da Coma Brandio.
(notara adiad* e reeoobecida a firma).
a
Carne-e. masralo* e amarme renovnm-
ee eom elgane vadros someote daEmlalo de
Oleo de Pig.do de Beoalbno do Uaan n Kemp,
recoedi* effien* e rafiioal para toda aa efierooe*
ana smlsaoee o fia garganta, tocae, debilidade e trn-
aaan de eystomi, perda de caraos e dimacracno.
roa** am oheelato toda* aa viraide toaieaa a nu-
tritiv*e do oleo do figafie de beealnio e dea lrvpo-
pbamihlfii, *oado aleen fiiato, pata sus firma de
Isio oa emondeode, analto mnis grdavol ao
(joto e de mai* faeil digoatio do qna o oleo poro,
ao qoal maita* peeeoe* faaem objeeoio por o alo
poneraa> rerisr oa mtomago* dolicado*. fi
MEDICO HOMEOPATHA
Dr. althazar da Silveiri
Eaoociali dado*febrea, molectta* daa
amanen*, doa orgio* raapmaUriaa odna
**manraa,
Preata-oo a qaalqner
Cara d capital
ATM*
pnrn
*
Todo* os chamada* fioveui eer dirigi-
do* 4 pnaraanaia do Dr. Sabino, i rao da
s Tietoria n. 48, oooo ntrnUeori
roaidenela.
- De urdes de Illm. Sr. Dr. iaaaeetor geral
mamia, dociar* qpa fie marcado o penas do 40
diae, contaioe do baje, para a iaacmpeaa doe oaa-
didato* qae preteaderem ee habilitar a entrar em
concurso para p-ivimeato da cadeira da deaenho
o eaiiiajrapbta, > Escola Normal, qae se ocha
vaga. A loocripeio requerida ao iospeitor ge-
ral, dentro do referid praaj, em ptica* iostrai-
V eom dosnatonto* proanae :
1* maioridafie legal.
S* moralidade.
I* iaeaoio de ealps.
Eaeo* requisito eerio provado* :
O de 1* por eartidao do baptiaao.
O do 2' por exh bicio de folha corrida.
O do 9* par nttostudo do sMrooho en de quaes-
qnor aatefTaade* do lagar oode residir o coacur-
Sio dpeasados :
De exhibir cutidlo i idade, o* candidato* qae
ale oa bajam ido funceionirios publsoos e ae qoe
antnaaiila.....i algum ltala oa diploma qua nio
pofieriam obter *em a maioridade legal.
De nproaenUr folha corrida, os qae exhibem
eterntadoe de procedimeoto civil e morad, pensa-
do* pata* cmaras manioipaes, autoridades judi
ciaee e polieiaes das localidades em qae hoaverom
rosilido do deas al timos nanos -. o qua ach-ia-
no-ee no exeroicio de emprego publico, exbibam
atteeUdos do respectivo chefe.
snmmtariu fi Iastraccio Publica do Pernamba-
eo, 26 de Oatabro de 1887.
0 secretario
_____ Pergeotiuo 8. de Araojo OaJvao.
^=
nt
aaocoaapre-
borbers* a-
Eanrataato ba
handtn, en qoe aa alo itberiam da
tmete*. qne, por rlsmaii mradaa,
ao catado do atavumo.
O'ahi 4 qaa aa operam, maita* venas, coneterse
Bataralaseot* aorranu* o barbaree, o auoiide-
mente ofieooivo* dn boa harasoaia, qaa aa mama
ao organismo le ama atnaadad* adnrud
Por isso.j i so aogUa, alo, ea separar nja* *l
ment* doatieidoim fio oammi daa hsaaana bono,
mmmWm*oaiededfipaarmmmmanJa,hte*oa,
prerartcadorce. hrsario a drame
tntio di nio lassoatermanaa qaa am gam fomo
^T-? "T*h**,*""' r*.:mn)nia pro-
ra vtendor, a rio do sbom rsaagaanm i*
E a eeee iadividao ama atoral, oa
ca, antrefoo astalmoaaa oa destiasi d
aaoroa ao qne rooaostn aa antevean arivado, a pro-
priedade, a Uhordnd, a vilo, ate ae ssmtaati,
qaa asila a pora a aagrada iaotitaiedo da i*mam,
Ah mismo ji ajan do durite tontn levar mi
*e*nimgn, alo aaniraadii, parte oto, qne a oasmman-
ta mraaeea pele vteie eej aibaa 4 nm apanda*
MaoonnrmfM,aiada, coatmafieaapoa-
biliaado da roana ara fia fi* Dr. Amorm, a qaal
ae aa* alagnranfio fimnrit, mo ara, aatrotoato, im-
pomavel.
Cdbnmoa, portea, o
mo. qoo averbedo do i
ate*., o Dr. Amorim Uven san
Jlo Caraeiro al a dmaromna
enol
E como alo aer aasisr, aa o Dt.
va Jofio Carao) amnim, eaom cite
reUeoee aniis amiste*** da vida T
aaaaadala, pete, era iaovitavri para aritar
ama prayaa^wal* ana% da awerhitsada, qna
M ocrimo e aaVga mieniaoso!
no* j4 iaao >ivmns em anteriora* anbaien-
em grao an re.
oeon, qno mppaaammm niiannii 4 teteaonajafii
gico 4 retigieo fio jarte i le
o geral aaaomaeo, aote qa* m
anteo iaaim.ee par. duaoanr-
neo antea exist* provn camprid
I 4......i* ii lili ihei, eme dio-
Cernoira meada o etptir > Anavmao
^^^^^^^snmnmnmT^
aaa, porosa, valen!
rr. Amontn, dsatanaiaado-oa da tai,
eatea prov, e aa amia alte tamraali
temaa rVMfialamfilo (di
A. onaior parte doa remedioa qae boj o
exiitoaa 4 venda, destinadoa a oonbater na
enfermi ladea d poi lo o viaa respiratorias,
aleta do um gosto mai oa mono* ropag
nante, contjj urna grande quaotidado do
opio a, eom qaaoto aejm, maitoa doDei,
caltaantoa nota vea, lea o grande incoa
veniente de excitar o tetapsramooto pro-
vocar priiSea de veatnt muito rebelde*,
qne aempra prodoaem reacelo sobro o es-
tomago, cerebro e intestinoa.
O PaTtKHUL ok Oambaka', remedio bo-
je rocoebecidamente effi^ai, longo de cou-
sar canea 10:00venientes, devido 4 son
iooffanriva preparacio, apreaeata a vanta-
gea de ter um gooto agradabUiaaimo, o
que o torna preferido poleo aenboraa, oriaa-
tM e toda* aa peatoaa de paladar deomdo.
O PsrrOBAii de Camba..' e, aeos davi-
da, o remedio qae mai* oonvm 4a oriao-
oervoaa, aatbma, oatharro* puloaonare,
romqaidao, dOrea do garganta, etc. A ac-
ole deate mediesmeoto, ando sobre aq viaa
reepiratorui, como ae prova eom atienta
doa median*, facilita a expectoraeio, co-
rnado, no geral, prompta e radicalmente.
a
Trabalho artstico
Paria
aaa fio peamgem para o ral, am
do* artistas oaais importaotoa fie Paria, em obra*
de eryetal; propoi-ee a ambir aa aaaa tra halaos
pente oe amadora* oooiaooa deeta capital.
fasoodo aaa da ann anace, do errata! broto,
fiama u anai* aperado geete o delieadeaa ; tra-
bamacar4on eqae o arriata fai perante o etpee-
tafiar am algnn* coi noto*.
Abre amanhi abaede e dia* egointea 4 roa da
lmaoratria a. 6 daa4 hora* fia tarde em diana*.
atrnd* 600 re.a.
Advogado
(Ftro eio o ceUsiatiieo)
Banaarai AeM fio Letlt* o Bocea Pontee.
Boa do Imperada^ u. 37 1. andar.
Dr. Sisees larfosa
Goanioa de Dr. Simfisa Barbeaa, Eape-
eialanaiea : parto*, moieoti de aenboraa
e de criancaa.
Oaamultorio rua da Margues da Olio-
da a. 04- conaaltaa de 1 aa 3 boraa da
tarde.
Benidenca roa da 8oledade n. 78.
T*l*>anine n. 213.
Cltca do Dr. Silva lerrera
fia Soaneraa a da
Climlca kMedlco-cIrarfilca
DO
Dr, Alfredo Gaspar
fapaaialidad Partos, moatia* do aenaetaa a
arianeaa.
gaaideneia Boa da Imparatre a. 4, 8.* andar
lampean a. t26.
Leonor Porto
Bata do Iamprdor 44
Prmaairo andar
Cantinea a execaur 00 ata fia
finaran* recabado* de Lendrea,
Lisboa Rio de Janeiro.
Prima am perfrioaofie eoatara, em bre -
vidada, modicidade am proco* o fino
gooto.
EXTERNATO
Par* I meolaat
21 BA DO HOSPICIO 21
Lacn* pabonlirea de iraocai* a. %f aaglais
("HMisultorio medico-
cirnrgico
0 Dr. Castro Josas, contando mai* de 13 anno
de escrupulosa obeervacio, reabre 000* al torio aoo*
te eidade, 4 ru do Boa Jeana (antiga fia Crui
a. 83, i. andar.
Horaa de etesMalamm
Da dia : dnal 4* X de tarda.
Denoite: daa 7 4* &
Naa deaaaia horas dn aoiu aera anonatrafia na
sitio 4 taveesa doa Ram lio* n. 7, prim-ro por-
io4 eaqnorda alem lo poroto da Dr. Omom
O Dr. Tbomas Oaroea Paranhos Monte-
negro, commendader da Imperial Ordem
da Boaa, jui de dirrit especial do eom-
meroio desta eidade do Racife, capital
da provincia de Pernambaeo par Son
MageaUde o Imperador a quem Deua
Sarde eta.
.0 eaber ao* qae o p osate editol virem oa
dotte noticia ti vereca qae se ba da arrematar em
prnc publica deate juixo depon da reapectiva tu-
nencia do dia 10 de Novembro prximo futuro eom
as formalidades e pregos do estri o bem ee-
gninte:
Uom eaan torro de tijollo o cal eom sitio bas-
tante alhoaade, edificad a poroaoio de Tegipi
fregaesia do Afolado, mediado 9 metro* de lar-
gara e 15 metro* de fonda coa 4 jaellas na fren-
te, 4 qnartos, eravindo nm de diipenee, corredor no
centre, aala de visita eom gabinete no lado di sul
ala de jaotar eom ama eutrada para a corinha
externa do meamo lado e par a cocada que vai ter
ao aotlo soalaado sobre o separtimento doa qaartoe
nm samo eom orna janolla paro nodo lado. A casa
tem ama estribara para 3 aoimaea pegad a coai-
nba, eaeheira para carro e aposento oara criado
todo de trjollo e c.l, prueieande de reparo* corren-
do em linha da frente nm peqoono moro para cada
lado eom grade de ferro e parti largo de madeira
eom grade de ferro qae di entrada ae aitio pelo
lado do norte. O aitio em aborto teodo sido cor-
tada pelo fundo e prximo a eaan, iato n distan-
cia de 35 metros do maro do parti para atrs pela
farra vis de Carnar e poderi ter cerca de 40 me-
tros de fundo, o terreno separado pela linha per-
manente d'aqoell farro vi*; *oio proprio eooaga-
do. A ea*a acha-ae bem conservada e liaipa, eom
jsnelUs e parto lateraea para o aitio ; a coberta
bom estado, eeado qae para mtior legoraoc
aa tra ve* asaco tam em inios de foroa de madeira
ligado por arooa do farro, avalinda por 8 coatoa de
ria, coja eaaa vai em praca por execnoio qae move
Prsaeisco Riteiro Pinto Ouimaries eonua La i*
Bernardo Citello Branca da Rocha socio liquidan-
te o ooico rrapansavel da firma Lois Rocha ce C.
E nio havendo iancador qoe cabra o preoo da ava-
liacio a airematacio aeri feita polo preco da ad-
judicaco eom o batimeato da le.
K p.ra que chegae > esnheciose ito de todo ee
pasoou o preeente editol qne aeri publicado pela
imprenea e ontro de igual theor affixado no lugar
do eostnme do qae se jaatar4 eertidio ao* auto.
Dado e paasado neata eidade do Beeife capital
dn provincia de Pernambaeo ao* 18 de Oatabro
da 1887.El Jo Praoklm de Almeida Letaa o
lobecrevo.
Thomax Oarcez Paranhos Montenegro.

Oculista
1
m
idelaeo-
Ba.fi.Cde. o. 63.
lia Bon fio Conde da Boa- Flete 84 I
Telepbone a. 41
Df. CemaBra Liito
HaBOICO
Tem n ana aaeriptorio i ron Doqae fia Casias
74, das 12 a a horas da tard -, o fiaj
Croa a.
la

4 roa da. Beato
qnavTlopaooa o.
a
tinado
aeran-
Dr. Barroto Sampnio, medico ocu-
liato, ex-ebefe de clnica do Dr. fia
Woefcnr, di consulta de meio dia 4a
8 horaa da tarde, no L* andar da can
a. 51 4 roa do Bario da Victoria, ex -
Xno* domingos o das aaotincade.
ideoeia tea Sete do Setembro n.
M. Entrada pela ron dn Saudade n. 25.
PROPXSSOR
Inglea, Piano, Canto.
Rua do Prognato n, 23
umm^a^n^^mMnmw^^mmn^mm\* sravnji*'>i osaate'ai
Dr. Pae Barrete)
PROMOTOR PUBLICO
Advogado
Preservativo 4a erysiaeia
BKdr fehttii(h
pelo
m>r. ajonor-l de Hajarafirm Caoalemmie
01* para curar a ervaipela e impedir ana reap-
pauuimanto, curar rbeamatiamo do peito e a va-
rate en bexigas.
O 8> pora falte da aaaaotraaolo, a aWd da*
aecoodtnaa, faanr apparener aoeroplo da leKe o lo-
chloe^ppnmido*.
gatea remedios eacoatram-ee em frasco* de
qoatro gramara, aeompanhados ptt praanoctes e
coca a rabriea maaoneripta de nator.
Oaaootto anieo
Praca do Conde d'Eu n. 22, pbarmaoia de
Bibairod C sacoeaabr
DtlLARAGOES
EDITAES
O aamiolstrador da Receeodoria Proviaeial
ea* obedieaoia 4 le o. 1,884 de aocordo eom a
deciiio do Iiim. Sr. Dr. inspector do Tbesonro fie
15 lo correte, faa pablico a quem iotereeear
ra qna no praao de 30 dia* uto contado* de 3
Huveojbiu prximo dar-se-bn principie acata
reprtic4o 4 cebranca, livre de malta, doa ae-
guinta* impoeto* relativo ao S- semmtie addieio-
nado ao exercicio de 1886 -87 ;
fi I. ooarao g/rode eaaas eammeraises a rota-
lao.
10 I. sobra asUbeleeimeatos tora da aliad.
18 ',o sobre oaoriptorto* de advocados, clieit*-
dort, car torio* consultorios Ssedieo.
80 'u oonro eetabiecimtoa da eidade.
aOOfiOO par posaon qoe emprear eapUaes am
deooontMdeiettr**.
Reiafao dea novo estabelecimentos abertoa
do exercicio de 1888 e dsquelles em ca-
jea firmas houve alteraclo, sujeitos ao
pagamento doa impostas de 3 '1. sobre o
gyro commercial a retalho e 20 | con-
forme a lei n. 1884, e verificacao faite
peto Iancador Lsasoe Daarte iaeambido
da eolheta da fregaesia de Santo Anto-
nio. .
Roa do Imperador
N. 14. Jos da Silva Pereira LisbO,
Inverna 1504000
N. 88. J. C. Lev? i C, botica 300*000
N. 54. Cimpo* fi Ferreira, camisa-
ra 1201000
R. 54 A. Joanna da Paa Vi 11 el, offi
oio de barbeiro 24*000
Na. 9 o 11. Maaoel Gonearve* Agre,
aaaa mortonria 260*000
H. 81. O meamo, eocbeira 804000
V. 37. Lois Cerdoso Marrse* Man-
des, dem 120A00C
N. 45. Ciclbo ce C, pastellaria oifOOO
N. 77. Jeroovmo Ferreira Pinto, loja
da livre* 601000
Caca 83 de Novembro
Na 16 a 18. Bernardo Daarte Cam-
peo, deposito de louca 120*000
N. 36. Jeronymo Comea da Ponseca,
armaaem de genero 904000
N. 48. Santo* Porto & C, taverna 150*000
N. 56. Msnoel Martina de Amorim
Santa Rita, idem 72*0 \)
N. C. Santo* & O, depotito de doee* 60*00o
Peana da ludepeodenca
N. 86. Jcfio da Barros Paldo de La-
eerda, barbeiro 60*000
Roa do Cabagi
N. 6. Aatoaio Francisco da Areia,
tejed chapeos da sol 90*000
N. 11. Domingo* Qoncaive* Gomes
Peona, laja de cigarro* 150*000
II. 14- Cepitono Rodrigaei do* Pas-
aos, dem 150*000
N. 1. A- Ccotn fi C, idem 78*000
N. 1 C. Manoel da Canha Saldanha
loja de imagen
N. 7. Gerar Gondim,
N. 14. Jos Tbeotoafo de Magalhaet,
afimina fie a> faiata
N. 16. Daraiio Lima oe C, loja de
miodeaas
N. 34. Cjutinh Motta & C, loja fie
enopas de sol
N. 88. Ferreira & Q, onaoe***rea,
otneina de alhuate
N. 18. Antonio Jote de Aasae Jo, loja
deqoinqoilberies
N. 85. Perreir Irmas* se C, botica
N. 41. Lndaveo Goaana fi C., loja de
roo pa feita
N. 45. Lu* Laca: dt Cooreia, offiein
de alfiate
N. 49. Silva Fernandes & C laja fie
movis
N. 51. Sabino Pinto oVC-, botica
N. 58 A. Marceliuj a Co*ta Bella,
loja de cigtrros
N. 58 Lnz Ven, aonoertad*r Aa
relogios
N. 55A. Manoel Goncalvea Marques
Ferreira, Laja de cigarros
Ros da* Trncheiraa
N. 5. Manoel Coelha Gmmnree, tarta-
rngaciro
N. 15. Igaaeio T- de Jeaoo Baadeira,
officina de oarive*
N.37. MolquialeT*cian des Santos,
barbeiro
i- 6 MinDol 4e Nasoimrato Ayre* d'
Altei ia, efficiaa de onrivm
M. 41 Ignacio Fraacioco do* Santo* 4
C, idem
N. 50. Pedro Augusto d Silva Proa,
manaorieta
Traveesa do Queimado
N. 1. Medeiroe da Sirva 4 Martn*,
casa de pasto
Roa Lerendo Roaario
N. 8. Lirega ft C, loj its cigarros
N. 11. Borgo* Filho, eneadernacio
N. 16. Caeeo *C, taverna
N. 80. Jooqon Conrado de Agaiar,
loja de funileiro
N. 88. Eraeato O Leopoldo, racriptorio
N. 36. Carvalho Lope* & C, loj de
mlbetes
N. 1. Dio* A O, taverna
N. 11. Leonardo Oarneiro de Albuqoer-
qae, barbeiro
Estreita do Rosario
N. 2. Martin* Piros &C, taverna
N. 1. Os mesmos, idem
"N. 8. Martin ano Jos de Campos, bo-
tica
Largo do Paraso
N. 80. Rodrigue de C, toja fie agar-
res
N. 88. Amelia A. AdeUide Ribeiro,
deposita
. Jalo do Rogo
N. 66. Ignacio Xavier, loja de cigar-
ro*
N. 7. tanos! Tararee de Melle, offi-
ein de charutos
libo do* Carral bes
N. 87. Olivara fi Praca, taverna
Rua do Conselheiro Pirctti
N. 50. Lanraaa Mara da Conceicio,
caaa de pasto
N. 25. Joo Martin* de Souia, officina
de cigarros
Majar Agostlo Beaerra
N. 41. Alfredo Arthur de Al boqoerque,
lqja de cigarros
Santo Amaro
N. 8. Gomes da Caoba & C., taverna
NA. libera to de Mattoe, eocheim
Pedro Ivo
i. 10. Loronos Brega de C, taveros
N. 82. Romaoo oe C, idem
Travs* d Matriz
a. 8. Carlos Fueret, eaan de reiogio*
Mathia* de Albaqoerqoe
N. 3. Joaqaim da Silva Ferreira, to-
vera
Travs* das Flores
N. 3. Jlo Luii Bernardo Pessoa, ta-
verna
Roa de Ptolino d Cmara
. 44. Francisco Ferreira da Costa,
taverna
Largo do Carmo
N. 36. Luis Antonio Pereira, casa de
bachos
N. 39. Albaqaerqae 8 Irmio, taverna
Travessa de Livrameoto
N. 4. Reg Pontos & C, taverna
Roa doLivramento
N. 10. Coito Campos ft(C., loi* de cal-
osdet
N, 16. Manoel Beato Bn-ges Cmara,
taverna
N. 3.2. Albino Moroir de Soasa, loj
de foseadas
N. 8. Antonio dePaiva Ferreira, loja
de calcado*
N. 7. Jos de Anejo de C, idem
N. 89. Lopes Si Coimbra, loja de ci-
garros
Roa da Penan
N. 6. Justo Teizeira & C, deposito
nfifiO
180*000
180*000
160*U00
180JOO0
360*000
240*000
800*000
840*903
180*000
60*000
40*000
40*009
20000
12*000
_, 194JOO
16*000
48*000
60*000
60*000
72*0
40*000
90*000
90*000
120*000
60*008
78*000
48*000
994900 .
1204000
150*000
724000
734090
60*000
20*000
54*000
204000
24*000
30*000
72*000
100*000
784000
604900
344000
72*009
36*009
70*000
100*003
60*000
72*000
150*000
1504930
1204000
1204000
904000
72*000
36*039
(Contina). v
Secretarla da confrarla de Nonaa
hora de Lourdes, fifi de Onto-
ftro de 1 887
De ordem do Esm. Sr. director, convido aos
noitos carissimos irmios para se reanirem oa sede
desto oonfraria, 4s 12 horas da manhii do dia 39
do correte, pai a se proceder a eleicao da nova
mean.O l secretario .
Alberto da Oliveira Coelho.
IRMAXDIDE
Das Almas da paroehia da Bea
Vista
Da ordem da mesa regedora e em vktade do
qae dispe o srt. 81 do oosso compromisso, con-
vido a todos os iraiios a conparecerem em noasa
consistorio as 10 bocas da msobi do d>a 1" de
Novembro prximo viadoaro, para, reunidos em
meea geral, prooeder-ae a eleicio da meia rege-
dora qae tem de administrar esta irmandade no
anoo compromiksal de lb87 4 1883.
Contistor9 d irmandade daa Alma* da paro-
ehia da Boa-Visto, em 28 de Oatabro de 1887.
Joio Dtmetrio Fernando* Vianna.
Eaorivao.
tan de crdito real de Per-
180*000
804000
1504000
fabrica de ia-
N. Y. Silva Antao* te C, mja de
chapeo* de tol
San do 1.* do Mareo
NI "13. Almeida Corris S C, leja de
coloados 1804000
N 90. Amara 1 C, loja de Casen-
ana 1504000
N. 80 A. FraackeoGsM^Irmfimjdt
O, idem 3904000
N. 7. Hermins da Coata, pbotogra-
pbia 80400o
Duque de Carian
N. 8. Teixeira Miranda CX, taverna 604000
N. 16. Lino Cardeeo Marroccs Mea-
da*, eochoira 784090
-N. 84. Victor Brodem, barbeiro 804000
N. 88. Soasa & Nova, casa de pasto 724000
N. BS. Guerra fi Fernandos, deposito
de tascadas 724000
N. 46. Braodlo fi C, loja de ierra-
gen* OOfiWO
N. 66. Fioravanto Dinis, barbetee 90*000
N. 61. Jos Aogosto Das, laja fio
asendsa 1444000
N. 81. liento* C, idem 8404090
N. 85. Jos Corfirire dos Cantes,
Idem 904000
Marques do Racife '
N. 1. Alfredo Piros Cempetlo, eneeer- ___
tador de corro 804000
Bario fin Vieterte _^
. 4. BfloaaVO, leHdoWmetes t009~
Nos termos dos arte. 5* e 6- dos esto tuto, sao
convidados os senhores accionistas raaliaar at
o dia 19 de Novembro prximo vindanro, na sede
do Banco, 4 roa do Commercio n. 34, a qoarta
entrada de 10 (, sobre o valor nominal de cada
accio. Recife, 19 de Oatabro de 1887.
Os administradores,
Manoel Jofio de Amorim.
Joo dt. Silva Loyo Jnior.
________Loi Duprnt.
Gabinete Partuguez de
Leitura
Assembla geral
De ordem do Exm. Sr. presidente, convido todos
os sennores socios accionistas a reaoirem-se no
domiago 30 do correte, s 11 horas da manbS,
na sede social, afim do ter lugar a sessio da a*>
sembla geral em qne tem de ser lido o relatorie
da directora no anno d 1886-87, e eleite a oom-
miaslo de exame de cantos, como mandam os as-
totato*. _'.
Secretaria do Qib'oeta Portuguez de Leitura
em Pernambueo, 85 d Outu o de 1887.
Jos da Uva Rodrigues
secretorio.
Eleifo
tea Irmandade de IV. S. Mal doa
mema, erecta na iajrcja da teaorre
de teeota
Oe ordem do irmio jais, convido n todos os
noaeos irmaos para eoropareeerem no domiogo 30
do corrate, no consistorio da noasa irmandade,
a* 10 huras da manhJ, para, em assembla geral,
olegermoi os novos f anecionarios que tora de ad-
miaitrar a meamn ir onfiade noanno de 1887 i
888* Consistorio, 87 de Oatabro de 4887.
Ablento O. Lopes,
leer vio salaria.

.->


,
'i
mselho d ei|ris do Arsenal
de arinha
lo
Pteaag i da Coste, WPMW doetO AraasJ
j >fto oseta proiaei, Ateo paolico
A eoooecioteat de qaea kriiiu poui, qt
Iom) 4a oosaprat osota repertieA tjos 100-
4 a 25 do emftO as deliberas Sew
.a o* lepracitedos tiaitaiii, por m ter
agestas clima'* qa pera scieaeia Jo
corrala* va ab traascriptae, iaaado star
cedo o da 31 do maU 4 11 h>ra da asaba
para car logar o ejos ?j 4a abtsuoiatott 4o 1-
aitrilado a vivares.
Gaaiipjaa do toetrecto
Avi.j di 29 U Jalsod* 1882.
1* Ot guaro fri da primoira qsoMoade a
fiaaaaiia aaa qeaati ladea pedid**, avtaa da 30
da Jaafcj da 1874.
S." Asaajtragss serio faiua palas ni t.r-
saotlorat, ao preto da tres da oo ooato, t catar
A* asta do daapacbo para o foraaaiaaaato das go-
I aeraos do art. 49 da aasroaa a ragaa-
a. 4351 da 16 a Maio d 18C.
3*0* geoeroa ficea ajoto* 4 appejveoio OS
rearo vaofte do* p ritos eaaapetsatee, d.-arato a.
iM2 A de 80 de Jaoao da 1870.
4* Oi foroeoeijres p*g*rij aa aoltae da 10*,'.
do valor do geoeroe ao oaao da de anca aaa aa
trata* e*de 20 / 4a Mu da aatrafa ea ro-
catea) por *4 qatliiade indeauaaaio a*au caso
X reatada Najioaal da difsraooe qaa as dar entre
as pras* ejeatodos a os por qaa torea eiapraJo*
as geasros alo foraeetOoa oa raasiudjs, salvo so
satas >* iaaaditttasals sabstitoid p oa-
troa da qoadade coatractada, avisa da 80 de
Marco ia 1861. .
5.a O* pegamento da* importaaea dssts fox-
ascia-oto aerli taitas pila Tsesioraria da Paseo-
da ao praao da 30 dtae c jala lo* di asta dos tr-
salos sjao os atoaoa foroeosdores obti versa
aaa lo) depoia de satiateito o sello propr-
, aa eonforaidade eos arta. 1* e 9* do 4a
seseo e tagslaaeotn a 7540 ds 16 ds Novaabro
de 187.
ObesrveoSss
1.' Wsaaasj propoeta podar sa
qae o propoaeite oeila Jeelare qaa se sejeita 4
avalla de 5 /. do valor provevel do foraaeaa oto
Jip-pT teesp j, se oso uuasparsssr aa seereuria
p>ra aseigaer o contracto da qaalqaer artigo qae
Sr pretend, a> praao de traa diaa eoaUdo*
J* j eolia asm qae foree notificad. pila i presea
eoov detarvaiaa o avise da 29 de Deseaba* 4
1874- __ x
2. io tarso aeemUs a* propostas qae as*
vierea aeompaabadee d>a doeasseatoa qae eos*
provea) ter pego como oetHtiaots sotaba lea* lo s
aposto ds casa uutavasiriil, relativo so altiaw aa
acetre Tiaalda. boa eovso aarldta da eoatracto,
qsasdo ser fnai eoaaasaveial e Hedor joneo, qaa
ss i sap asea ai I i* i pelo pagaateoto dea malta* ea
qae p **s incorrer, di*peoasad>j-ae e eereei os pro-
poorate* negiciaote* matriculado*, talo da aeeor-
do coa o* |J le a 2* de art. 18 dodeev-to a.
1185 de de Mareo de 1887 e avias do M ois-
nari> da Marioha da 15 de Fevireiro da 188-5.
S Aa propoetas para os generas ausootieiot,
pi, bjUehs carne verde, devota ser or-
do modo qae sejea todos eostr otados
aegoeisaie ca rae eosatasreial, coa-
lora determina o aviao do Mieiatario da Mariana
n. 1296 de 8 de Aguato de 1880 e 1* de Seteaabre
de 1884.
4.* As propostss deveaa ser aeotapaabedas de
ka.atraa de todos os artigj* qaa steaeioa*>reai,
aseso dateraiam o | 1 do art. 1110 Ja orden oca
da srossds, da 24 ds Betetabre 4a 187i.
5.* Nio sudo aeoeim aa propoetas qaa apra
asolares* geasros aos foraaeasvatia, diSareatea
dos qae constituir o ramo ds aagsao do propones
te na eoafjrmidsde djs aviaos de 8 de Jslbi de
1884 s 15 ds Fevereiro de 1896.
6 Nenbom* prcpoeta aari reaebida asta qos o
pr.'pjoeota a^lla declare por extenso seaa otare
dgaej, emenda, entrelinba oa rasara o pr c j d*
cada ojela, ejaioran o avlb da 6 de Seteonro
ds 1879.
7 E' espreaameata prjbibido asar de snti ;o
treeois da pea-a e asadiiaa, decreto a. 5089 de 8
de Setembro de 1872.
8* Mo easo de spresentsrae asas *d propo*U
para Coraeeim:oto da qoalqaer objeuo, dj era
recebiia, visto nao conlitu-r coicurreaeia oa for
ma dos aviso* de 9 de Janeiro de 1879, de 4 de
Ao*to e 9 de Deaembre de 1886.
a.' Seabam eoatra:to ser4 frito jet cometer-
eiaote, oa q laeiqasr oatrss pessoss qaa tivare>a
vodido geaeroe averiad >a oa procarar t asear
qoilidadea oa qaaotida e iaferioree 4t e>ntrt.
dea, dsereto o. 2108 de 20 de Pevereiro de 1838.
10a. Ni* se reeeberd propieta algama depon
dis a bora ikaigiiailns oeste aonaaaio.
lutp'oeao do Arseoal de Marinos de Pernam-
beoo, 25 de Oj;abro de 1887.
O ecretarie, -
Antonio d* Silva Aievelo
sardo

deeaate-
Directora das Obras Piblicas
anal akrlado eataearreimelat para a
aamtracto das ukna do nrlkor*
trato de> aarto de re>ra**aaaaie*>.
De ordem do Ezta. 8r. aaiatro sa fas poWico
.aa o govemo imperial reeeberd prepoataa para o
'J coar jtsate owifa-s* a tx
taBlaotass- rta da Perasmbarrt, i
atiaade asa o plaao gersl a sspttilaepses
tas do laltJavio assssiattt aaa tagisbdr AUra-
boa, sta 14 do Abril do c.rrenre tan, a as
sJtarecde qu aaxaate s ttavaolo dos Usbalbjs,
aa raeoaaeoerem neceas*
epjro vedes.
Obeig.-ae o eaatrasuata alset di*tj, a cdeeaUr
aaa asoias arsisaid aoe srreri/ee, jaato do aatlgo
forte 4a P mar, da ejufiraid.de eosa o pisas proposto ptl*
fagaabolro Vistor Pooraid.
11
Ciinbaalsa os obrss de tasibarassanto os aa-
gaiot' i trsbslbae:
i D.-egmge a sm tolo porto e atlUsasdr. 4o
statertsl eartraitiao na stassseao de tiiiaplsans, e
enastraosA da aaes pr.visorio* para saatuatar os
Urrapleao* oale for no osea* rio;
1* Cjastrtrcoi} da asa qaebra-atar sobra 0 rs-
c:f* taaaer*) desde o pasrai do Piale atd a lago
da Tirteraga s eatre a Barrete e a Barra Gran-
de ;
*. C>a*trce4o 4e atlas itaridr rffaio as
dsasala araasdeate;
4 AJtaamsat > do* srreetfe* e aarocaaoaatoe na
alga asa qaebradaa dos
5.* An
par-
Arraaaataats s rocha qaa oostrae esa
t: a Berra Orsada:
6 CaHoesed) ds bota* a poites de aarraeio
aoa aatiiradtroe;
7.* Beparaedo coas jlid oto do diqsc do No-
gaeira e do eaVea do Motee;
& Ooaa'^vMaio da caes d fioilivos, acestsveii
por aavios 4a grande sanio-,
9.* Coaatraapio de diqoea e etuVeiras do rept-
raed) aaval.
Ul.
O molbe exterior ter 720 metros de eompri-
ataatoaaard Isrmado da oasat artifeiaes de eimeo-
to, do paso a 20 tooal*das mtrica* aads am, em-
patase at4 a altara da am metro sbaio Jo aieel
dt baixa mar da agote vivst, seado eocim >do este
soreeamento de ama maralha da altara da 3",50
e de oapjsvara igatl.
O'coate dssts atalas es>4 svaliada aa imporUn-
els de 2.200:0004, aem oa eveataaee.
IV
O ceatrsctsote firl dirigir aa obrss por eag-
nbeiro da raseabaad* enpseidade e rxperiea-
efa.
7
As obra tarlo aaa*sfo-ao preso de tai sano a
e uwr da dais da ojatraeto
VI
Dorante o praao da eooeeeado o contmetsnte
serd obrigadj a ptveader, 4 san atada, 4 repara-
cea qaa torso a*c ans e a esaater as obrss sa
perf'ju astado da eoassrvipio a, ase attim, cm
toda a satas si ds pjrto a arofeaasaads adquir a
pela Jragagrm, ieend j a* garerao O diraito de, va
(I:* de eemprimeato daata clsaaql*, fser ex*ea-
Ur por coate de eontractaate os trabalboa iadis-
peosavats.
Vil
O eoatraataate eoll jesri gaiodsstrs s trilbo ao
longo djs sd-s para sarga a dteeargt de saercado-
riaa, e aoaatrai.d armaten e alpendiea pare abri-
g j e gearda dsa ma ea.
ieepUa-*e a sarta do edes froateiro 4 Alfto
daga, qoer aard rssarvads aa aarvipo desss rapar-
t'edo.
vni
Paro rvgaavatiT das despesss eom a tiaeeliaa-
cJ i par parte de gjveruo, dos jaros ds 6*/> ,0
*uno. sobro e*p;tsl aospregad j ass obras, ds
qaota escaseara pera amortutoia do aiaaaao Ca-
pital ^o presa da eeseaa*>, e, naaleteatr, das dee-
pesaa de o. asar vacad a dos d godoeoatraetaate, o govemo rreed*ri, par c -ota
de*ta, o prdato das tai* autoria*daa palo pera
grapao nico do art. 7.* oa le> a 8.314 da 16 de
Oeiabro de 1886 e | &.* dj art. l. da lei a. 1,746
de 18 de Outabro de 1869, ds qaae* as primeira
alo padoris qxasder da 2 */* obre o valor da icn-
part-teae e 1 /, sobra o da exporteei >, a el ti a.
J ja mttimoa determlaados sa coufjrmidade aoa a
el tola XX do pressnts edita!-
IX
Oa joro* da 6 */* ao aaoo a que refera-sa s c'ao
ala precedente sardo oalcaladoe meatralajcate
sobre o capital que aa v naa obras ssgendo oa oreameoice appvovadoa, e
todj-ae em vista as desposas di eonasivacdo e
eaateio cm relsado 4* qae te caerse eoaeiliJae e
aceita*, bem eoeae as amortisaedes cf^etaadaa.
X
A* tazas aactotnrl aa cUatala 8* erao ce-
brada proporejoaalarate 4 impartaocie daa obra*
resflsadaa a i exscecij dd* serrioos corresponda
tee a cargo do eoatractaate.
Pos, pocam, sxpreaesmsate eatradido qaa a
reepoeabilidada do Kstado pelos pagamenl .* d
viioe as* costrsetsutee n traa eatebeleci!
pela etaasaiss ds protata adital, depeada do pro
docto das Usa adietada, alo po-leaio, sea easo
do t/U t, ser redimid do govarao mei do qae a
catiags de tal pndaeto, dspois da desasidas na
de*pesa de iMoalitacda, si de irrrcadecio da
taxss, s aa qae b.uvcrtm lesaltada de obres rxe
catsdes etc. virrade da final da elaainla 6*.
As tenis approvadat serio rtviatas da ehae
em tinco anoos, atas a rsdoecio garsl daa tasas 0
HOMMERCIO
fOTaVV0
Bja r.;a;nrreial
orncisjca dajonta dos
BBCTOKM
taire. 28 sobre Pari, 30 d>. eom 1(4 0|0 ds des
COK-
Cemoto sobra Londres. 90 drv. 29 13/|6 d. por 11,
do banco.
Dito asara dito, 4 vista, 22 2,1* d. por 14000, do
biDtem e aoje,
atare feria, 90 d/v. 417 rs. o franeo, do
Dito aseare dito 4 vista 4j0 rs. o franco, do
ti i-real den,
Aaioaio Leonardo Kodrigass.
Edaards Daaeax.
atlaeata b
aaciva, 88 aa ouroaao oa 1882
l-RAQA DO RECIPE
pe sieso de booteat, manteado oa basaos aa balede
a tan dt 22 8/4 d sobre Lwdres a osado a ti
13/16 d.
PRAQA DO BIO-DK JAXE1BO
o boa ve altaraeao na tasa, qaa ex. a iaaoo
er 22 8/4 d (obre Loajdres.
Terbioa rjaiverisada.
Buncj 3 a boa .
A* regalar .
dual ano ....
Mnseavado porgado.
a.-ato.
94000 a 24100
24KW a 24440
24100 a* 24200
U50J 1460u
14403 a 145 0
1460) s U Calar de algodd >
Mercado froexo; ais aaaatoa vendas ie de 1 *
ort* de sartas.
cmr e atxadd
irada, ale
ais oa ocreas
Estrada
Beseeeae ...
Va-ierres de Caraud -
Animas* ....
Va-farrea da B Praaeisao
Via -tarrea da Lteero .
Da* Bas.-oi
1 497
1 4 97
1 4 98
1 498
1 4 96
81 881
6.666
6 882
60 183
fcO 143

decreta a. 1664 de b, as
pro .riedadae e es batasiatoria* pr-
deolart qae ss airare* es tstveao* a as Miarlos
4 eoBatraccio da obra.
A aaprcia p-iert, de aceorda aesj e govemo,
arreodar oa terrease accreacido* qae ato forem
o aem aso, asa 4 abortara da roa e
tdoaroe pablio, asada sete easo o
poedoeto do arreadssseslo rea ai Jo 4 Uxu do qae
trata a el.atol. &
Os arniesaes ooestraido* pas empresa gotario
ds todsa a vantagoa* a favores ooncelidj por
iti aot anaasaas nlbaJ^gadot e eatrrpxto* e po-
der4 aemprets smiUir tiiulos ds garaatis dat roer
eedsriae depesitadaa asa mesasoa ajeitaado se ao
lairnaanafi qaa for esoedo pare, tal ata.
HV
O govemo piJer iaeostbir aa eontractaate o
tarvipo daa capatasiss e armasentgem da alfao-
dega, espeda o* regalamestot e ioirraecSee
aetttsaria.
XV
Si, dorante o prat da aoaeetalB, o governo
algor eooveaiaote dar msior dvsaafoTviaMato sos
ese e 4 dragagem ao porto, o eoatracUnta ter
prefer 1, em igoaldade de eondicdss, para a ese-
cacio dasUi trabalboa.
XVI
O prisi da soanatiin aa* exceder 4 de 40 aon
e, Ando elle, fiaaiij pertenoeaJo ao Estada toda
as obnt e material fixo e rodate ds emp-
XVII
O governj poderd resgatar a obraste* rstsbe-
l'cimeato e depudeucia^ert< neente ao.eoatrac-
uat cm qaalqaer teapj, dtanit de dsoorttdo o
i riatelroe aaaos da canelo io da obrss
O preeodo rcigste i t4 fixidj de mido qae
dun i > a apolicet ds divida publica, produsa aaa
reo-la equivalente s 6 Va de tole o capital iffec
Uvamaate amar gado, dedosida, poreea, a impor-
tancia qae j4 boavtr id smsrtiseda.
XVIII
A* qeee de* qae se oaciUrem entre o governo *
o aoatractante (ario decidae por arbitramento,
na f rm. do | 18 do art. 1* ds alladid lei n.
1746 Si s* obra (orea esecatada p r eraprea
cetreugsirt ter4e-.U represeatantr I. gal no Bratil.
pera tratar direetaaceate qaer eom o gorerno, quer
eom os particalarsa.
XIX
S rio embaresdoi t dasamaaroadot grstaitaaen-
'O bu ii'.abeJeeimeataa doooatr*cteote quactqaer
somaas ds diobeiro p'rtenoeates so Estado, aa
mai>a le cjitoo, oe ageotrs officiae* do gjverao,
bem coa* oa colono e s* repeetiva begmgeaa.
XX
A eoacarreacia veraari obre ot pratot parS
asetaaie dat obras a raepeetivo goa>. aobre o
os praao da asi ladea de obrat eapneifieadae no
rotatorio Jo engenbe.ro Alredo Litboa; e, fiosl
rmate, tobre oe in.ua t de tasa* a oebrar pela
etraeefio da aavios, carga a detcarga, e. arma-
seaageai dt m rcadjria, ando at tasa de stra-
taeii ota navio* talcoladti por metro lioer de
toes oacapado, a as a.i por p .>.
No eiotrte'o strio estabel cid malts dVde
100*t ais 5 40l'<4 para s easo do eoatractaate oio
efemprir es ooad'pia* eatipul idas.
Cadacari o rnetmo cutraet te forom exeedidot
ot praao* tjaatadoe S o governo oio qoiaer pro-
ra ral-o a.
XXII
Ceda propotts aeri g.rantiJs por am depsit-j
da 90.-4004 oa t 2000, feilo ooTbeaouro nacional
<-m ana delegacia em Loodre*, oa na* leg*od~ do
Bratil, q je er4 elevado a 80:0004 oa t 8.000
no pas > Dimrh Ojficia ae fiser eooatar ao propoooote pre
ferido s aeeitaeio de aoa prer*u. ib pena de
porler esas em favor do Estado o primitivo
depxito.
XXIII
A propestsa serio tprsseoUdss em carta fecha-
da al* ... 3 boros da Urle do di* 31 de Jansiro
da 1888, neeta directora oa ni legacoes bratiici-
ras em Ludret, P.iri, Berlia, Brasellat e
W.*diogt>o ; tero abef. o i Jia qae f >r auuui-
eiado a libre ella o gjverno dt-vuri pronanciar-te
teotro de 9J das, contado da data la abortara.
Si reiat.-no do angeobeiro Alfrodo Lab a, qae
er4 paito s dipJ*ic4od;iDlereif idos ao tugare*
acia ind>cado, ebam-iedadoerttatUticn* fobre
o raoi.neoto eommarcaJ do pjrto de rVraamHeco
* inf raaio* eobra preoa de material* e .Lrio
e uai eireoesataaeia* iocaet.
Dtaja-illa d> Obr Pube. em 12 de 3ef*n-
bro de 1887./. j*. Porreira Baria.
Alfadeg de Perna ibiko
De crdem detia ia p otoria te faz pabeo qu
uj da 31 dj carreara atea toa diante, loa iteoto
de direitoe geraee o aaucar qo* for exportado, de
ej^fjrmidade eom a parlara da Tbeteuraria de
Paa<-uda aob a. 166 data data.
8* aereio da A:f.ad-a de Pernamboeo, 95 da
Oatabro de JW7.-^ebc4a,
Cicero B. ds Mella.
He i BrJGO INTERNACIONAL

de
de
. te rtoairem em
lo aoe o
ponto dos ata-
ras da ataoni, ptra,
tr.tar-te d
tatos.
Beeretaria do i
27 de Oatabro de 1887.
Alfredo B. da Boss Bojrgc,
a'teereu

de Ri/rttaa
Keraefo
De ordem do Ei iatpaetor geral in-
tormo aa declara 4 profeaacra publica
Hermogeoe de Mello Maicareuhae, reajviJr'por
portarU da preaid^ieit de 24 da corren
deira de Villa de Plore* para a da C.a Porte,
qae Ib* Boa mareado o praso de 60 diaa, a eontnr
da data da dila reta ci, afim dt atiumir o rea-
pectlvo esercii
Secretaria da Iottroeeio Pab.ica de Pernambu-
oo, 26 de Oatabro da 1887.
O (ceretario,
Perjentino 8. Araujo Oalvio
f*oo itber aoa Srt. acci>>nttai
qae epcnai realitaram a 5.* en-
Pelo p-nenie
Kata empress,
irada de aaa acede* oootUnte* da* castellaa o. 2,
9, 25, 39, 41, 44, 63, 60 e 63. que em face do du
poeto no n. 1 | 9.* do art. 9.* doa eatatutoa, fiea-
Ibe aaroadu o prato iroprorugavel de 80 das, a
contar de 81 do correte mes, para retliterem a
6 pairada eom a malta de 10 /.
O accionita, qae oio realiaar tua* entradas na
forma cima determinada, perderi ea beneficio
Jests empresa a* entraos que j4 tenha feiti.
Recife, 25 da Oatabro de 1887.
Joi BtUarmino Ptreira de MtUo,
Director secretario.
Calente retaeeele*rtee Isabel, 9fi
de Oh labro 4e,ltS9
Pel> presente sio chamado o protectore do
orpbiu* abaixj meaoioindoa, que obtiveran J--
pacbj* favoravei* da presideoci*, a virem spre-
(cnial-oa eom br.-vidsde i se retara da mesoia
eslonis afim daterem m<:r.calados :
Fernando 8oarca Oacde e Joio Sosiet Qaede,
deipacbsdoe em 16 de Duf mbro de 1885 ; pro-
tect ra D. Maris \ons Csvalcante Brrelo d-
Soasa Ledo.
Joio, protegido de Joa Vieirs de Mel'o, de
psebsdo em 2 de Betembro de I8S6.
0 director
Prei Pidplit.
do Eiii
Entradas
Somm*.
Alodio
A ttbtlln
Da
L adra. .
farta. .
Italia. .
daabur
taboa a Parto
Pnocipass
i-
-York
aqaa forsa esvtu :
aod/s
99 8/4
. 417
ds Porto-
Do
Parta. .
,. .
iitjibar^^
Korw^ni
N--l,Tk
l>o Paai isa Bamm
M7
Z34
BOU*
*}&
517
234
dv-as*
99 1/2
421
491
522
236
911
uta
dtaste
991/1
421
522
m
l Pacte
da Porta-
OaVc dtida
22 3/4 93 1/2
417 421
4*1
1 689
m 236
941
244
dereseet.....
Vaposeo.....
Via -terree dt Ceros 4 .
Ananaes.....
Via tensa de 3. Praoeisco
Via-tere* de liasoaro .
Da
1 4 27
1 497
1 497
!C
1 4 *6
194 Hf
Scoeat
3.S5V
6.783
110
6 948
1.291
9.W
20.118
Uatd
Pre-tarntrata
Fot faenado b atea o da bares inglesa Gkaritp,
carTsarar aqai, eaaa *4aatirn aoa Eatadet-
aldy*
I apar dsapai'htdo
Vapor *seion\l Afarose* de Cax'.a, tbido boa-
leen, lava* par*
Macan: Sen
bit.
asee eom eJ4 a. 90 caita eotaai-
l ra lio coa cajeado nacional.
Carregaxam di reno.
car matea
!e*l* deapeebad*
Lagar iaglas Cafdooa, 4 sabir, lev* para :
N w Yoib : 8 405
vade.
Carregou J. H. Botar ;i.
te da Alfeadege
os 24 29 os ocTcsao na 1887
no dt 23 de Oatabro
.%eie* earsa
l Umrim AngUma, para o Hio Grao
.>*vlo*j A aesrarta
Barca ooruegoaase 76 ctrvio de podra.
rWsa n Barca BtmBtrd, atadeira.
Bares iogless Bott of Oeson, csrrlo de ptdra.
Buco dinamatqoeaa Concordia, carvio de podra.
8.rea aornagoaase Af/oraer, varis* generas.
Bngos nacinel Presere, vari>* geseroa.
Braga noruegaMte Sjpht N-tolmt, cor rio
de podro.
Brigao dinsmarqaes Absm Vorie, xarqa*.
Ld^ar infles Voyagtr, corri de pedro-
Ldgor nacijnol LojO, fordoraa.
Ld.-ar wgiea Catha iita, carvio de podra.
P.tteao dinamaraa<-s JfeU* Ko2riae, xsrqee.
Patacbo naeiojal Ponfivo, x.rqae.
Patacho aaeoo Atalaja, ssrqae.
Vapor larlaa L tb aue, vario* asaros.
iMpertafie
L^ar aotttgoatjte Anua, entrado de Montevideo
m 98 do corredts a eontigaado a Perolrx Caraei-
roft C, u,aoifsstsa:
Xtrque 4,000 fordos aoa coniignsUrioa.
iawla eotsipanhla oinprierre
nos. preferlado Ituados no
balrro du Boa Vala, Hagdale
a, Feraaodes Vlelra, AfOieio,
ra da Prlsclpe, catatlaho !-
vo, Hondeso. machuelo. Ca-
punga e Manguloho.
Qurm a llver para vender,
quelra apresentar ua propns
laa no eaerlptorio da mesma
eompauhla tito ao largo de Pe
dto II antlgo do C'olleglo n. 99
1* andar.
Recife, 22 de Setembro de 1887.
Ricardo Mtneze, gerente
Companhia de Bebe-
ribe
A'-bando-M experimentadot o* eneaaameato* e
organiado o novo servicj da abaetecimento d'a-
gna at o Paroameinm, ai se proaeguir na ex-
periencias n asocio immediata, ea're aqoelU lo-
cali Jade e a Torre. Ma m*maaceasio ella com-
panbia mudari sana imia o* /ticos rncanamen-
to de derivacio para a* peonas o'agoa at 0 all
nba ncn'o municip.l. e eollocor4 o reepuctivo
hidrmetro oa a jparelbo medidor di qaantidade
d agua coeauarda.
Outioaia, previne e ao publico de qae fc ft
cooc dio de peono d'egoa em a nova fCfiW, de
aeeordo eom o regdlsmento, dercado ca ratetttsa-
J. prt-eiamente ioecreverem *e no esiriptorio
le:a eompaobi*.
flec.fe, 27 de Out-ibro de 1887.
Ceciliano Mamede, -.
Directtr gerente.
DO
BRASIL
Capital 0,000:0004
Idea realUado 10,000:000*
A eaixa filial d'eate Banco fanecionsado tem
por*nmonte 4 ras do Cou.meruo a. 38, uc*, 4
viata oa a pr. tai ein-repoo
dente ao estrsagrir* :
Londres......... /S. M. Rithtebil S
Psri........
Bsmborgo.......
Borlim..........
ir.mente........
Pranbfart a/ Main
Antuerpia.......
Boma...........
qenova. ..
aple*.........
Milio e asi 840
cidsde de Ita
kiadr.d..........
Barcelona.......
Cadis...........
Malaga.........
Tarragonr......
Valencia e oatrss
jidades da He*
panba > ilbs
CanurU <......
Li(bda.........\
Porto- e ms ci-f
dadas e Pjf-,'
tagsl e ilb&s... '
Buenos-Ayre... .)
Montevideo......
Sova York.....
De K.i!hchi!d Prre.
Deuttcoe Bank,
a Banquc d'Anver.
a BenC'. Oencralc e
ngciici'iK
E'ic.
Espin'.
cas.
Hypciesario de
i .10111 go-
Baoco Je Portugal
sai agencias.
lii-
M
5S8
tuglish Baok of tbe
ver Plata, Limited.
O. Amsirk A C.
Compra saque lobre qnalquer praea do impe-
rio e do estrangeri.
Recebe dinheiio em CJuta corrate de movi-
coutotconi jurnir* istia de 2/* o auno e por le-
trai)a praeo a jaros convencioosdor.
O guronte,
Wiiiiam M Web:ter
GflMPANfflA DE EDIFIGACI
Tcm seraprc a Yen-
da:
Tijolos grossos commiiiis
Ladrlhds diversos
Hilos qandrado grande
Telhas conmiTins
Ditos formato inglcz
Tijolos tnbolrfts de diversos
formatos, telhas francezas cris-
tas para canrieira, cansos, cor-
vas eco tovellos de diversas di-
men^es-
Para vendas c en-
comendas cxclus va-
mente no eseriptorio da
companhia no largo de
Pedro II, n. 77, 1. an-
dar, das 9 horas da
manila as 4 doras da
tarde.
Telephone 858 v
SEGUROS"
VIARITDIOS CONTRA FOGO
Companhia Phenlx Per-
Macio
ao*ta]
5:000 iOCO
8:0004000
Hendlineatos pablleo
X* DB ocTosao
Alj'andeya
Senda coral
O ls97
dem ce ii
1,060.6514343
46:778od9
Beoda Drovioeaal
DelaSl
dem dsSo
1.097:419 632
129 767 #041
4 5J9^41
------------------134.866198*
1,23I:796<6I4
nambacana
Ku& do Commerc.io a. 8
Hl 4 DO COMatErtCIO >. 9a
ANOS
Saino de 500 s 610 ri dem,
rannba de 200 a 240 rU a euis.
afilbo de 240 % 320 ria idea
Peijio de 56J a 640 dem.
MaUaaots.ro rabile
Poram abatida ui> VI itadsnro da Cabanga 116
rate para o coosnmo' do din 28 de Oatabro.
deudo: 72 retes petteacontea Oliveira Catire,
k C, e44 a diverso.
H*eUi,ria
He 1 a 27
fdea dt tt
yfrof
83:2574719
J4S7J673
11*1
Kiaort.-.va
aaoB*, 5f7 oa urnas i
rara o estertor
So lagar portones ifaris, earregoa :
Para o Putto, F. G de A'.oja i pipas t 1 bar-
ril em* l.OB litros de ognardent*
Pora o tatinot
No ligar iagies Cmtm, csiregaram :
Para cantos, F. Ctelo 4 Filbo Hit tace* eos
,460 kilos dt assoear socavado.
Na barco oceaaneas* Ftoo, serregaram :
Para S.nto*, Julio Irmas 842 saeaos
25,650 kilo* oW asaetear ovaaoavado.
S j vapor portogae CHnda, carregarsai:
Para 8.otoa, J. P.ter A C. 5,398 tac
401.475 kilos d assoear msseavado ; J. S. Layo
* Filbo 1,220 taceos son 91,50) kilos de
87:7453W
Hnebmiona f.**nmm
l)e 1 s 27 84:6664994
tdstn dt 28 4874567
Reei't Orara**
Jal s 27
Idea o* 28
16r665*050
481#024
26:144
t
561
17:146 iVide

r*)i;ao ,
ata
AgriooU, rosdotroo i
Mjr.n/to XI, pe a Lsboa.
Pita, pora *tado*-Uoidj.
(to, par* aUtadoa-Unidos.
aVraa, par* EaUdoa-Ualdos.
ing.'ea* Chmritg, para stadaa UaiaVa.
Logar portagaaa 44ans, para Liboo s Porto
attflnanri
da ii't-A.
part Etta-
Lrar
sds-Uaidos.
Logar pOTtogaea Temer,
t aortagM* OUmt, para aotsdos-Uoido,
Vapor laflts Poia Broaek, pora LivorpouL
* Baha t Ot-
ataseava lo; Julio de Irado 8,000 tsceos eom
:o ttiuctr mnseavado.
- Ms barca airargneoseiViaa, carregarim :
Para Paran, Jalio A Irmio 808 teco eoo
21, U kilo d. assoear mascavsdo.
- No lagar americano B. A Sancha, sarrega-
ram :
Para o Pari, P. Carnairo C. 980 coo* orna
73.500 kilo* dt assoear cuasvedo ; II J. ds Bo-
eba 126 tacoot ceso 9,450 kilo* da assoear matea-
vado
No vspor na Francco, carrega-
fara Babia, A. U.ivsirs A C. 3 aaeot .Mtn 286
kilo dt con d* carntb e 1 votme cosa 160
ki.,. de doce.
No biste nacional orreio le Aiaoao, earre-
garaa
Para M.eo, C aUbello dt C 1 barrica coca
55 kilos do anotar bram
Para Uoatord, A. da Silva Campo. 10 barrica
osa 184 kiloe de aaanear'branoo a 18 ditas esa
955 aitos ds dito n fi
Pertira Carnairo A C. tniMiorio paro Liverpool
I,*J0 aaocoa osa atoa sor aoseovadd, peaaado
98,400 kilo qo baria de
ao vapor ingle Ptobrsy.
aferrada naalclaal de Voavtf
O mov asalto daos* Mercado ao dio 93 dfj Cota
bro fe i o seg inte:
Eatroraa, :
86 bou ponodo 5,340 kilo, seado de 0
Castro, 24 ditos ds 1* qualidade, 1 d
o 10 dita* partieolarc
5-18 kilo, de peta* a 20 rdit 10.1060
argaa da farinha a 200 ria 15*200
28 ditas o trncUt diversas o
300 r*. 8/400
10 Uboleiro o 800 rl 24000
7 Matoso s 200 ri 1/400
Porass occopados :
241/2 colttstns a 600 ri 14/700
jmpartlstontos de feriaba a
500 ria.
ditos de comida a 600 rea
66 ditoidelegnBeia4 SO ditoa da fase oda. a 400 r;t
18 ditot de saino a 700 ri
10 ditos de rrossurss a 600 rdit
') tolbos a -il
a lg
A Oliveirs Castro A C:
54 talaos 14
l)sve ter sido arrees dada neste da a
qoantia do
Bondiinento doo diat 1 a 97 do cor-
114000
104600
26/000
124000
12/600
64000
30/000
8/000
5400t
2114860
5:5894560
Utahelru
Polo vrper uacioal
i os C*MU0, ptra i
Koi arrees dado liuoido sti aojo
Preoos do dio:
Carne verde de 240 a 400 ri o kilo
Caroeiro de 720 a 800 ri dem.
5:801/420
barrtee aurlaa ao porto em
t8 de Oatabro
nCIOBa*
o Andalntacontig. Amorim Irmio (t C.
Cecilio4 Pertira Caroeiro 4 C.
Giqui Companhia Pernambacsna.
Jagaaribe Companhia Parntmbacaaa.
Luyori Liyo A Ftlbo.
Lnmego(caoboneira da guerra),
ilarinb'i XIconsig. 4 Jos da M. Lojo & Ftlbo
Mara Angelinai Loyo A Fibo.
Mandab4 Companhia Pernambaeana.
Main Ii Antonio de Oliveira Maia.
Hnrqoss de Cazia '4 Domingrs A. Ustberu.
Prasereai Amorim Irruios & C.
Pcntivo Amorim Irmio A C.
Rival4 Amorim Irmio dt C
M. Franciscoi Companhia Pernamboeans.
Sergipe4 Domingo Alve tfatbeaa.
BSTBaSaaiRiS
Annaeoaaiii. 4 Prreira Carneiro de C.
AlminaiHormann Lundgrin -k C
Aons Maris4 Saltar Oliveira C.
Aaletnnd4 Hermann Londgria & C.
Blue Bird4 Henry Porster A C.
Charity4 Henry Fonter A C .
Coanteit of Devon4 Livramento & C.
CuldoonA ordem.
C->:h-rine ordem.
Concordisi Companhia do Grs.
Edasrd A. Saucbeti Pereira Carnairo & C
Ehen4 ordem.
Francia Jobo ordem.
IbisiAVibjou 8ont o> C.
lonitfoil4 Hermana Landgrio A C.
Inefridi Hermanu Lundgrin A C
Joeva4 ordem.
L-if ordem.
Litbonente i Jobotton Pater A C.
Manssnilla4 Francisco &. P. Qnimarie.
Mario4 Amorim Irmio* C.
Mette Katriue BalUr Oliveira C.
Mjoner4 ordem.
Nina ordem.
Nyantti ordem.
O.iods4 Bailar Oliveira de C.
Palm Braneh-4 J. H. Bonrell & O.
Prid of Wssles4 ordem.
Rote of Devon- 4 Wilson Soas dt C.
Soaoeea6 Biackborn Needhaa A C.
8. Joeepa4 Hermana Laodgrin A C
Mopbi* & Nicoliae4 Wilssn Son A C.
Scotia4 H-rmann Laodgrin A C.
Temerario4 Amorim Irmio A C.
Vibilia4 Hermana Laodgrin A C
Viva4 Wilton Son A C.
Voyageri Jobottoo Pster A C.
O ignal a indica ter a alareaoio tbido.
GOVAMA E SEGOROB
COSTRA FOGO
Sorlli Brilish i lercaatile
CAPITAL
t:OOO.OOo de libras aterllnss
A GENI ES
Adomson Howie &C.
em caa do
8H. JOHN H BOXWELL
Ra do Commercw n. 26.
Companhia
|mperia i
EsaUROt COSTRA FOCO
EST: 1808
Edificio t mercadoria
Tazas baixa
Prompto pagamento de prejuitoe
CAPITAL
R. 16,000:0004000
AyenUs
B30WNS & C.
N. -*>Ba do Cvmmercio ^N. 5

(Jorapafliiia de Seguros
martimos e terrestres
Eaiabelcida em H*ft
CAPITAL 1,000:00011
SINISTROS PAGOS /
li 31 de dezembro de l84
Aaritimos..... i,110:000|000
Terrestres,.; 310:000^000
4-ARoa do Commreio -
a
Alves
AGENTE
Miguel Jos
N. 7RA DO BOM JESCS N 7
eaTuron unarisimoa e terrestre*
Mestet ultimo a anico eompanbia cesta praca
|ue concede oa Sr. segaradtn itempcio de paga-
nento de premio em cada stimo anna, o qno
equivale so deroonto annual de cerca de 15 por
cento em f ivor dos 8e;$'.irado3.
NORTHERJi
de laoadlreo e Aberdeeu
roslco artancetra (Ueiemhro 1896)
Capital oubtciipto 3.000,000
Fundos accumulados 3.134,348
llecetift imnunl t
De premios contra fogo 577,330
De premios sobre vidas 191,000
De juros 132,000

John. H-
O AGESTE,
Boxtoell
SEGUROS
CONTRA FUGO
fhe,Liverpool & London Globe


-

~
l\SURAi\CE C0MPAN1
BlH'kbufn.Needham&C.
Ra do Commerclo n. 3

*.
f

Loadoa ifc Sraslllan Rank
lilntlted
Roa do Coramercb n. 32
Sacca por todos os vapores sobre as ca-
sa do meato o banco em Portugal, sendo
em Lisboa, roa dos Capellistas n. 75. No
Porto, ra dos Inglezes.

Vle de Santoa 2 de N.vembro.
Buenos Ayresa 2.
Manoea 6.
Araucaniaa 7.
Ad vaneea 10.
Espirito Santo a 13. .
Trenta 14.
Pernsmbucoa 17.
Pi.r-a 27.
La Plataa 29.
nos porros do hobtb
Paraa 3 de Novembro.
Maranhaoa 22.
OA tUBOP ,
Stnega!a 3 de NoTeabro.
Tagoaa 9.
Potoxit 22.
Elbea 24:
na bio di jahsibo
S. Jo'gehoje.
. DO HAVBB
Soeta 6 de Novembro.
DK UVOSPOOL
Oratora 8 de Novembro.
DB HXW YORK
Financea 15 de Novembro.

/

.
vaporea A eatra
nos roaToa do tox
Novo-boje.
Boaarioboje.
Vaporea A aablr
S. Francisco hoje, 5 horas da tarde, para
Baha e oacala.
Neva boje, a 2 hora da tarde, para Sou-
tbamptob e escal.
Giqui- amanhS, so amanhecer, para Rio Formo-
so o Tamandar.
Botarlo a 31, t i horas da tarde, para Ham-
bu.-go e escala.
Vatios A entrar
Andreasde Cardift
Alexaodre-Bercolamodo Rio de Janeiro.
AugustaJe 8wanaea.
Catode Cardiff.
Doa Irmos do Porto.
Fannyd Liverpool.
J. H. Mac Larreode Bio de'Janeiro.
Mariedo Ro de Janeiro.
Marieta, do Rio Grande da Sol.
Marineo I -do Rio Grande do Sal.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
MoYlateato do porto
Navio* entrado no da 28 de Outubro
Montevideo27 4iat, lugar noraeguense An-
ua, de 308 tonelada, ca piulo L O. Se versen,
/eqnipagim 8, carga xarque o frello; a Pereira
j^Oarnpiro & C. ^
Baha e escala9 das, vapor nacional Sergi-
ne, > de 411 toneladas, commandante Pedro
Vigu, equipagem 27, carga varios gneros; a
Domingos Alves Matheat.
Babia12 diaa, barca oornegaense Inefrid, a de
410 toneladas, equipagem 9, em lastro; a H.
Landgren A C.
Sahidos n> mamo dia
MoesorVapor nacional Marqaes de Coxiaf, a
commandante Joa Joaquina Coelbo; carga va-
no gneros.
MacioPatacho nacional Andalusa, capitao
Joio Joa dot Santo; m lastre.
West IndietBarca uoruegnenae Aalesnnd, *
eapitao L. Schsge; em lastro.
MostorHiata nacicnal Deas te Guarde,
mottre Joa Aotomo de Moora; carg vanos
gaaero.Diario de PernambucuSabbado 29 de Outubro de 1887

i
THEATEO
Estrada de ferro do
Reeife a Caruar
Deordamdo Illa. 8r director, tapo peblico
que, partir do di* 1 1* Neveabro prosiao, vi-
orarlo oest. eatrada de ferro oj lia ol i, o* ho-
raria sea-siete. us di. saali*e*oe grob
aaa?-assT .ctual^, esUbebei.
de par te diae.
Tre Je barba
mashI
Jsboatio
Tigipi .
Becifo .
8.5.
Tigipi
8.4*
..00
10.14
10.30
8.80 Reeife .
8.46 r/ijripi
Jaboatlo
9.26
9.45
aIIANH, 30 DO CORENTE
BWB FCIT41
Esplendido espectculo em beneficio de
Amella all a e A Valle
( 0 CAIVETE )
Unie* repvesontaeee, a'asta epoeb*, da dte]da
opnAa ea 3 actos,

0 diolieiro do
9.16
TARDE
R*cifo
TijHpio
Jijado
Rreife .
Tp .
jBMatll
NOTAO 8. 5 era i ero Jaboatl* cao e P. 1.
OS. 1 li-a dem Tigip com oVI
O S. 8 id.m den liem cero o P. X.
Treai la fletarla
Tabdi:
Ettajot*
M. 1.
Reeife...
T.gipi..
Jnl>otl o
Morcos
Tjper..
Victoria.
a a
a ^ o
? H EttaeSrt a
i i
CJ o
Horee Hora M. 9. H rae I
3.4&I Victoria.
4.00 4.06 Tapen. 6.6o|
4.'28 4 42 'bnuD. 7.23
5.1)6 6.18. laboatio 7.60
5.89 fi.41 r.gip.. 8 i
6 08 ...... Kee,... 8.40'
t
-.
Hora
6.30
7.00
7.28
8.05
8.27
NOTAO rrecn
8. 7.
M. 1. cru etb i'iijip' com o
Treu da erra
E(3e*
P. 1.
Becif-..
Tiaip
Jab-atlo
M jreoca.
Tapera..
Victoria.
Porob 'i .
Rviem.b'
H rae
.EttaeBti
I
P. 2.
m:.ohi
.Joabi.
Victoria
rpera .
Moreoo.
iabontSr
HltipMj.
Reeife...
-3
'-i
H.raa
1.45
2.10
2.46
3.06
3.31
3 63
4.20
*
H^r;
1.25
1.60
2.30
2.51
.8.16
3.38
4.05
NO I AO tren P. 1. cruaa ca JaboalAo cuui 0
8. 6.
O trea P. 2. idea re Tigipi coa o 8 7.
S-reretari do proloogacaroio da eitrada de fer-
ro do Scife ao 8. Preis' a eatrada de ferr do
BeciFe a Canard, era 17 de Oatabro de 1887.
Pelo aeeretario,
O 1* ecr i plorar io,
Victaliano P. frtWj de 8ommm
Irmandade das Almas
do Reeife
Prio praente convido ao nossos caritsimos ir-
rnAot a coaparecrreo atedia 1* de Novembro pro-
xiai, oo eoeaijtoria da irmandade di Ala da
aatris de C-rpo Santo, pela 10 hora da ntaaht,
fia de r anido ea aeaa geni, pe-cederse
eleic&rt da aova aeaa regrdora que tea de reger e
adaioaisar a referida iraaatdad na aoao coa-
proaieeai de 1887 4 1888, na eiaA-rai l.de do
aea reipeetivo eoaproroino.
BeereUria da iraaadade di Almas do Reeife,
27 de Outobro de 1887.0 eesrivio
Joaqun Rib irodaO
Obras pablieas
De crdea do Illa. 8r. director geni das obra
publicas e de conf .rraidade coa a aotoriseclo de
8. Eie. o Sr. presidente da pr>vinei* 'de 11 do
corre*--, fayo publico oaaa so di 8 do ae vin-
d- ur', ai aeo da, na am rrpartioao, recebe -
ee pr; posta para a eseeaeio dai obra e reparo
doa aegaiotea pootilcoe ;
Do aeaomioadj Agaa do Buhi, na eatrada de
Oiranaa i Iurobe oreado a 1:088*8.0.
Do 1* da vare da Uraab na araaa tarada,
ao valor de l:4t9/,670.
Do 2* da referida vanea a eatrada, anda
ea 1:1661*50.
bea ala o ervieo de qne caiweea aai*
lea poatilbea neaa aliudida versea, avalado
ea 3501, eaao aprovettaa-nto da roa eiraa qoe
eresa aabatileidae cativerea no cajo de atr
ap.ore'.tadae aaqaelles pnotilbo .
O uif aaelua e elsoeela eipeciae do contrato
aabaa te aceta aeeretari para aerea saaina-
doe p r qsallee qoe preteaderea arreaatar a
aealD obra, deaecordocta o qoe diapoe oert.
4 101
qa> d
,106,
115 116 do
70 4 73, 89 e 90. *2, 97
xegoUroeuto ea vigor.
Secretaria da repattieao daa obra peb.ieee, ea
17 de Oatabro de 1887.O egeaairr secretario
Joaqaia Qooaa de Oliveira e 8lva.
laata Can e Mlserlertlla do
ateetf
\a eeeretaria d BanU Caaa arreada-ae oe-ae-
spuaMa predica i
Baa do Boa Jeea a. 13, 3- andar.
Idea idea o. 44, l andar o laja.
Idea do Vigano Tbeaorie n. 22, 1
Idea idea m. 25. eobrado.
Idea do Marque de Oiieda, n. 53, S
l'e.r do Apello n. 4. 1- andar.
[ja,, da Moeda n. 4'.
Ipava Maaa.it.
Idea idea a- 49
Idees ideen. 87.
Idea da Liegeeta n. 14, 1- aedar
Baca de Abrea a. 8, a' andar.
Secretan da Saate Caaa de Miaareerdia
tlaaire, 25 da Vaia da 1887.
O eatrivao mtirino,
Termina ca ani cbietoea eooHia ea 1 aoto(
iotiiolada
A liberdade do lakaco I
Toaaa parte n'este eeaectaeoto oe artiatae A.
Ooio.br*, Litb. Lyra, Teiieir, Araoj \ Valle.
Jeroovoo, DD. Heraiais Ccimbra e Aaolia Silva
e ea lindo a.rp de coro.
A'a7 har.
"EMPREZA DO (iAZ
Pede-se aos Senho-
res consummidopes que
queirai azer qualquer
(M>iiiunicaeao ou recla-
mac >, seja esta feila do
escriptorio desta empre-
za r la do mperador n
29, oi.de lambem se re-
ceber? qualquer conta
<|ue queiram pagar.
Os uuicos cobrad jr.es
externos sao os Sentiores
HermUlo Fraocisco Ro-
Jrigues Freir e Manoel
Antonio da Silva Oli-
veira, equando or pre-
ciso o Sr. Antonio Mar-
lins Car.valho.
Todos os reeibos
desta eiuprezadevero
serpassado -m tulocs
carimbados e firmados
pelo gerente sen. o que
nao terao valor lg-u.a.
George Windsor,
Gerente
MitiIilOS
OHPAXII1B DBMHRMMAB
RIB H.1HITI.HR4
I.INHA MEN3AL
Paquete Senegal
Comutandante Mor tan
Eepera-se da En
ropaatio da 3 de
Noveabro teguin-
do depoia da de-
do coetum
para Bueeoe-Ay-
res, tocando na
Baha, Ra de -lanrlra e MmmU
TleJeo
.Letnbra-ae ao eeaboree aaiaagejroe de tuda
ae i laara que ba lugare reearrado pan est
igenei, qae podem tomar ea qnalqner tanpo.
Hrevine-ae aoo eeaboree reeabedorea de aerea
doria qne a aanllaWiir, a rceiam acoee por fai-
tea no rolurne qoe torea reeoabactdaa na oeca
i4o da deacarga, aaia cobo dewrlo dtntxo de
48 b >ra a eoatar do dia da descarga da airara
gaa faserea qoalquer reclamajio c.-oceroenU a
.que p>vemtora teob m a&gaido pan ce
portee do sol, afia de poder m dar a totopa ai
provideaf a neeeaaariaa.
Pan carga, paseagens, coeomaeoda e Umh-sir
a flrata: tracU-ee coa o
AGENTE
9
iogisle Labille
BA do commki;:i-8
CilAKIitl KS REIMN
Caaapanhla Fraaceza de Fiavet
eio a Vapor
Linha quinaenal entro o H*Tra, Lia
boa, Pernamboco, Bahia, Rio da Jaeeiru c
Santo
0 nw Tille fl Saltes
Conraaodante Henry
^^k^
Repara-oc lee ocetoe do
ateo dia 2 de Noveabro
eageindi depoit da indi
va dtaaora pam o a*Ja-
Goodns aedico a bordo, de marcha rapt
e eflorece ezceOentea eoaaodoa a ptimo paaev
4sa>
A pan agen podarlo aer toata. de aataaalo
Recebe carga pneoaaanrta e paeeagajroa pan
i qaaeetaa exeelleatea aceaaoaedaeoea.
Para carga, paasglne, eaeoeaacadaa dinbeiro
a (vete: trata-ae coa o
0 vapor Suez
' eeperado da urop>
aafcaaa *TL at odia de Njvea.bro, te
\m\ Mk. guinda depoit da indi.'pea
i lMnr' dMMn 'Mra
aaB KLaiaa. afia ele Janeiro
^^^"e Manto*.
Boga-M oe Bra. ieiportadere de earga p4o
raporeedaata Haaa^petra aaraatntar deatro da 6
dia contar do da rlrtecirgadajslvareng
^oer rttlaaa|li aiismimait a vorhaea, qn ventar ktcabaaeaguido pan os purtoe do aalj^m
lea podardar taapoaa prevideacia arsee-
ariaa.
Espirado o referido araaa a loapaabalia a ea
lajaujabflia por eatraviea.
Pan earga, pa eagaaa, aaiaiedaj e d tobefn
e frase : traa ee eos o
AGENTE
Aapsle Ubille
9-RA DO COaTMSRCIO
CampaBkla Rahiaua de navega- [
cao a Vapor
8L
Maeair}, Villa Nova, henodo, Araoaj,
Eetanoia o Bahia
0 vapor Sergipe
Cemmandante Pedr Vigna
Baga impreterivel-
roeote para oe porto
aciaanodia80d<.Oa-
tabre, a* t hora da
larde. Becebe carga
_nicamenteat ao 1|S
diado dia 39.
Para carga, peisagian aaiiKiiainiilii a iliubeJio
a frote trete a ra agencia
7tiua do Vigario 7
DomBgv.s Alves lalheus
COirAKIlt PBaXABBt'Ca.'vl
OB
%ae/ecacto Contelra oor Vapor
PUBTOl DO NORTE
Parahyon, Salal, Macan, Msmnr, Ara-
eaty, Cear e Acarahu
vapor Jaguaribe
Coramanilanto Cotta
Segu no dia 5 de
Novembro, a 6 hora
tarde. Beeebe
atoo da 4
paeaagane e dirhclro afrete t
i 3 hora da taide do dia da aabida.
ESCRIPTOR10
Ca$ da Companhia Periamlnte/iva
_________________n. V_________________
inSirs-SnuaiBri^iiiscie
liampfschifiTahrts-GeselIschan
O vapor Buenos Ayres
E' eeperado doe por-
to do eol at o dia 3
de Noveabro e segui-
r d poli da demora
aaria, pan
Mftboa e Ha aba rea
Pan paaaageiroe, carga, frete e etc., trata-ae
CONSIGNATARIOS
Borstelmann & C
RA DO COMMERCO N. 5
1' Entrar dentro do porto.
COHPANBIIA. rEal!%Aal9ACAA
DI
iav-egacio eos te Ira por vapor
CORT08 DO SUL
laeei, Penedo, Araeaj e Baha
0 vapor S. Francisco
Commandante Pereira
-^s^^. 8egae ao dia 39 o>
Outobro i 5 horas
da tarde.
Becebe carga at
a 37.
Euejaaaendaa, paieagen e dinbeiro frote ate
to 3 Hora i da Urde do dia 88.
ESCRIPTORIO
Ao Coae da Companhia Pmambuoan
__________________. l'__________________
cearttia rtiaiaaait..a*
M
earegaeia Coatelra por Tapar
PORTOS DQSUL
Rio Farm so e Tamandar
O vapor Giqui
' Comandante Lobo
Begue no dia 30 de
Outnbro pela 4 ho-
ra da numbd.
Becebe carga atoo
29.
Eueoamcndaa, paaegan e dinbeiro a frete
at i 4 dora da tarde dodia 89.
ESCK-rTORiO
cae da Coaapaalala Peroaaabn
cana n. *
aOVAL 1AIL STE41 PACKKT
COIPANY
'0 paquete Nova
esperado
do sol nodia29dr
guin Ir
Manon
pan
Lisboa e Soilhampton
Redcele de pattaavu
lia Ida e voUa
A' fVatbaapton 1 claaee A 38 43
Oaaarotr reeervadoe para oa pegerce e
A mor i ni Irma os &C.
S. 3- RA DO BOM IE8S N. 3
Pan Lisboa e Peno
Legre pertugom Mario, recebe carra a frete :
a tratar coa Aaoria Irado A C _______
Re tarando do Sil
b>g*e coa brrvidade para 4 porto aeiaa a bar-
ca nacional Jteria dayelan : pan o reato da ear-
ga qoe lh* f.lta traM, ae c .ao Jote iFi^___________'___________'
Porto por Lisboa
Com deetiofl aea portee iodicadV aarae com
bre dade a barca oaLjo-1 Marineo XI; par
nrg-i e paeeegeiroe, trata-ee eoai is eooaigoaU-
iio lce da Silva Loyo Pilbo
LEiLivi
De boas movis
Sendo oaa aobiii da Joneo ene conaoloe de
pedra, 4 iaprtaotee qasdro oleograpbi, 3 bj-
nitoe pare de jarro, 1 toilet de aogoo, 1 eaaa
fnnataa, 1 Cblcaio, 1 bidet, 1 eadein de janeo
para piano, 1 coaaode de aogno, I nurqnealo
airfo, 1 lavur:o d f.iro e 1 e.bide de pa
Uaa rea elaatiea, aparadoree, 1 marae*, ea-
dairaa avalaa, 1 goartiabetr, 1 baabeiro de feiaa
1 bola de viagea, l aoinbo pmrm eafa, 1 rotla,
1 grade de amare lio, 3 eavallelea, 1 araeoto para
aaBalao, t padrae da aoibbo, 13 qaadraa eelebree
el atante.
ajabado t do eorreafe
A'a 11 horaa
No 2* andar do aoorado d\ ra doa
Marivrio o. 148
O agenU Martina fari leia doa aoveu o aai*
objecio exietaatea no referido eobrai
Agente Pestaa
Leu
Da excellente armsjla e nm cofre prova
de figo existente
No aruissera da ra do Marqu z ie Olin-
da n. 50
O agente Pealana, bailante aubrisadi por man-
dado ao Esa. Sr. Or. jais do feitoe da faaend,
e coa tua sitittencia, vender a excellente anna-
oio e oa Cifre prov do fogo, esiitentea no arma-
sea 4.i na Marques de Olipda n. 50, pertencentes
aoe Srs. Braga Croaea k O, ttr pagamento da
fsenda provincial.
abbado, IB do corrate
As 12 horas em ponto
Agente Silveira
Leilo
prealoa esa Bebe-riba
Segunda Jara 31 do oorrente
AO MEIO DIA
O agente Silveira, de vi Jmente tut .riatdo pelo
Sr. Manoel Francitco de Panla, levar a leja') 2
csas ti'rrrss livres de onns, sendo :
Urna eaaa qV taipa, bem ccnttrnida, com a fren-
te para a roa da Esp> ranea, esqnina da roa da
Coaetanci, lagar denominado Poiidao-ea Be -
beribe de baiso ; com bom quintal arboritado, ca-
cimba com esesllente agaa p taveL terreno proprij
c porto dr rio.
Acha-se oceepada cmn ettabeleciment de ai-
Ibadoe e rende 10*000 roeoraes.
Orna dita na ra da C natabca, terreno proprio
(pnainsa primeira!.
*>- gr. pr-tenrrtoxe podem esaainer.
O leta9 ser efiruiskj na infero casa.
Leilo
Agente Rr to
De ama arascio, ballo, Btjiror, deporitos pa-
ra fumo, 1 balance grande e ama pequen, urna
oatra armacao de looro na parte interior da casa,
1 pipa para agurdente, 15 garrafoes, e o emble-
ma da casa registrado cea 3,000 rr talos para
latea de fumo, 6,000 rotlo para cigarro, 4.000
iras de papel encamada com o titulo da casa pa-
ra latas da tumo, encanamento e 1 oaodieiro de
ferro para gas, existentes na caaa sita 4 roa Di-
mita n. 129.
Segnnda-feira 31 do crrante
A't 10 1/2 hora
*,idf"
Jacar
Alaga-ce ama boa cata defronta do Ga
reiro, no logar Barbelbo n. 10, anude teas ti 4
taverna ha nm t. s aoncc.
para familia, quintil min
vatios, co .-i uto. -.'id euragraii
no para plaottcdes, a dita cas anda eai com a0 m I c "^"1" Jacar, Sito na comarca
rmace; de la verna que.m pretender dirija se ao:r-""A ', ama 8 n,e,a leoa da <**<$<> *>
largu daCaaa Furte, padaria n. 16 po Wrande, bem montado, com vapor, disti-
D -s-----------------------:------- f^Cfo-'gOsenesuada, blas obra e trras milito
r 3 para o sirvico de poderosas ; Tecde-so tanibem
uus terrenos junto,
r aonuH imente 3,000
do : na da M.tni d> Boa-Vista n. 8 fp2e v.nde-se maU uhmlton fundada, baie
Compra-se qoalquer poroio de cafsteco com j ^e ^rr5.' carro e fdmia de ferro ; raem preten-
casca, cacao em gri leimentado ti ecco; no r dm),-"e o meemo engtnbu, que fr
caes 33 de Novembro, armastrm da bola amcrella
co.
neg-3-
n. 36.
Alago-se o 1* andar da casa Oa ra da Bo-
da n. 46, com bons commod :s e muito frecca ; a
tratar na roa doCabug n. 16, leja
Aldga-se a casa da ra d-i Concfico no po-
voado da Torre o. 2 A j para r?r a chave est
na venda defrente, e para traUr roa do Pilar
n. 12.V
^ AMA ^ Preeiaj.se de urna que cosiobe,
para caa de familia ; na roa de Pedro Alfonso
numero 84.
Qucm pr'citr de nm rradl aoe para
cuidar de meninos c oais servicos de casa, pode
dirigir-se a tratar oa roa da F renliua n. 10.
Vende-se nm carrinb) d.- qoatro rodas, oom
na excedente boi ; a tratar : o caes 22 de uvem
bro n. 77.
. Cosinheira
AM4
De 8 pisnoe, aobUias de Jacaranda, mesaa elsti-
ca, commod a de jcara ni aparadores, ea -
aaa trtneeaas, marquer-s, colchas de crochet,
pana o de dito para cadeira, camisa bordada
pan seoh^ra, p-nt'-s par* csspas, etagers, lin-
do quadroe, espelh s e grande quantiJade de
chicaras, bules, anocareircs, pratos e muito
ontroe objectos qoe. serio vendidos
te rorrer do aaariello
Megnnda felra SI do rorrete
A's 11 horaa
No armaaem da ra Marque* de Olvida
a. 19
POR INTERVENCAO DO AGENTE
Gusme -
Precisa ae de una ama para comprar e
coainbar em casa de familia : na ra Du-
que do Caxiaa n. 14 se dir.
(rada
Rega i*
Na fabrica de rap, em Chora mjoino, precisa-
se de aaa ccsinheia, paga-se bem, podenda dor-
mir fia se quizer.
Ao comraerco
Os abalxo assiguados previ-
neni aos seus fregaezes e ao
eommereio era geral, que o
Sr. Manoel Vicente dos tantos
Tareira delxon de ser sea en
pregado desde o dia 85do cor
rente raez. Reeife 8o de Oata-
bro de 188.
Ventura Pereira Penna & C.
Ao eommereio
Silva Jnior & Amb tendo reeolvido separaren}
amignvelmente a soeieJade que tm noestahele-
cimento tito roa do Maraes do Herval n. 141,
convidara sens credores a apresentarem seus ttu-
los at o dia 3 de Novembro do emente, para evi-
tar dnvidaa futuras.
Reeife. 29 de Outubro de 1887.

Dil
gen ca
Parte de Ojiada todos os sabbsdos s 5 bora,
da tarde at Itabsyana, e volta as tercas-feiras s
vende se pasesgem para Ignarass, Goysnns:
Itamb e Itabsyana, na loja dos Srg. Agostinbo
Santos & C., roa Prlmeiro de Marco n. 1.
Viflfio Mourisea
Proprio para mesa
Jcao Ferreira r>s Costa, noico importador deste
de 5* e e dcimo, roa do

Leilo
Agente Brito
Da armsclo, nunailios e grande sortimento de
geoerus de prmeira qualidade do estabeleei-
meuto situ i ras Vidal de Negicroj o. 3.
Quarta-feira 2 da Novembro
A'S 10 1/8 BOBAS
Do dividas na importancia de 19:867(5043
Quarta felra. de .Yoveaabro
A' 11 horaa
NO ABMAZEM A BA DO IMPERADOS N. 16
0 sg.nte Msrtins vender ea leilo por ordea
iloi berdeiros de Jos Joaqota de Castro Monra,
reident> em Portugal, a dividas abaixo decla-
radas, oonatantrs de letras % conta de livro.
A' saber:
Maaoel Joaqaim Brsnco de Me roe* 5:50000#,
Francisco Candido Valonea 3:280*49.. Manoel
Vas da Foueee 1:645*630, senador Jacintho Paos
de Mendoaea 1:400*000, Aotooio Jote da Mello
1:078.000, Manoel Pereira Lemos 1:000*0JO, An-
tonio Jos de Mello Luna 900*000, Fnneiee Ma-
ra da C-nce'cio 779*000, Antonio Jqnim de
Mello Menino 684*710, Manoel Eleuteno Lina
661**90, Francisco da Cnceicio Mello 640*0t0,
Thome Rodrigues dos Santos 525*000, Antonio
Buarqne Ouireries 424*600, Luis do Kcgo Fal-
cAo 408*180, Pedro Qoroes de Mello 150*000, An-
tcnij Joaqaim do Mello 115*500, Clementino Joe
Fernandet 68*560, Mxnoel Quedes Reis Lima
38*360.
AVISOS DIVERSOS
Alug. te umtitio em Beberibe, aa estrada
aesegnenan spovo.cio, com pommodoa pars
unilia, coja ea est pintad, con banbo do rjp
no caes da Companhia Per-
fundo ; a tratar
uambacana n. 2.
Vende-se a bem fregoteada taverna sita a
roa da Conerdia n. 141 ; atrat.r no largo de
Mercado a. 1.
ALUGA-SE uma caaa em Santo
Amaso, ra do Lima. n. 30, proprin para
tamili grandi ou oollegio. Tem 7 salas,
15 quartos, agua e gas enuanado, sppire-
Iho e quintal: a tratar na iytograpuia de
J. E. Purcell, ra Marques de Olinda
n. 8.
, i, i
PrarJsa-se de na aaa perfeita coainhrira,
e qae qaeira ir pan Olinda durante algno me-
aee ; a tntar ne> roa da Matria da Boa-VitU
namero 3.
Aluga-ae casas a 0*UU> no beeon doe (Joc-
ho, jante de d. Ooocailo : tntar na roa dt
'.tuperatris n. 56. '
~ Preeis se de ama moiber de meia idade oa
atos e de boas costoaes, pan faaer coapanhia a
aaa seo hora casada e mais algam servioo ; titi-
lar u* roa do Jardim n. 46.
- Alaga se o 3* andar da eaaa o. 43 da roa
do Visconde de Inbsma (Rangel) coa sgoa e
coaaode para ternilla ; a tratar vo andar terreo.
O Sr. abaixo deelandes to rogados a se
ealeadarea eoa os abaixo asignado a negeio
de seas interessea, isto po*que sao ignoradas seas
atonda i: no largo da alfandega n. 7.
BorgesavC.
Sorgea
loeM
rtiot da Caoba.
Manoel Antonio Pereira.
Martin Lisboa 4 C.
JoAo Martina Coelbo.
Pas A C.
Antonio Tibarcio Ouiasres.
Antonio Costodio Loereiro.
Jos Henriqoe de Oliveir.
Abilio Martin Se C.
Antonio Lopes Maneado da Silva.
Antonio Joaeaia Correia doe Santos.
Peain A- C.
Joaqala Lopes A C. "
Maooel Joaqaim da Si
Aogeato Das de Figaciredo Vieira.
Martint &
Martmi.no .
MoaseiratC.
Fraaasco Saspar de Pmbo.
Antonio Fernn Jes d Albaoorqas.
Reeife, lf de Oatabro da 1887.
Veade-se aaa eaaa eoa retro, as aterro
do Giqui o. 112 A, pertesee aos berdeiroe do fi-
nido Antonio Qoaealva de Olivira, prreo muito
osaaaedo ; a tratar no sata do TVreo n. 18.
Cal virgem de Jaguaribe
Avisas? aoe s-nhores de engenhos e
mais consumidores desta escollante onl
qne continua ser o seu deposito geral
ra do Bom Jetas n. 23. Perfectamente 1
embarrcada e em podras, como as qne nos J
vem do estraDgeiro em nada inferior a es- I
ts, continua a ser vendida pelo preco fixo Din conbec,do vinbo, acab de receber nova re-
de 6&000 a barrica. / i iS tarS? **&" 8n-e"0re-8 "' "*
. Alen* do deposito geral j indicado, s2o Amorim n. 61.
tambem vei-dedores della os senhores : j
GnitnarSe8 & Vlente 6-Pateo do Cor-' 4
po Santo6.
Lopes A Aranjo 38roa do Livrameo! a
to-38. i 9B h
Bento de Freitas Guimares & C-, S k_g- J
51ra do Visconde de Itperica 61- Sal *5
________________RECIFE________________ b-aj g
Casas para alujar ?c 5
As de os. 9 e 11 da iu do i ayand, paseando m ^^ '*
a ponte pequen do Cbora-menico ; a tntar m J ^
aeeas roa n. 19. m *""" aaa
AMA
Precisa- e de aaa ama
servico de casa de familia ;
pars cosioba e n> is
na roa Bella n. 43.

- :*"
O
^
2
^0
R3
H
53
*ef4

Ama
I
Precisa-se de uma ama que saiba cotisbar ; no
pateo do Paraso n. 16, tsveroa.
= 3
=-
Amas
i
Preetsa-se de dnas ames, orna pan menino e
oatra para cornhar ; na ni i do Camaro n. 8.
Caixeiro
Precisa-ae do noi caizeira qae tenha p.tica de
molbados, e qu- c prora de saa conducta ; a
tratar no becco do Pocioh n. 24. taverna.


GASA DA FORTON
Aos .2:<)00$000
DI heles garantidos
23 -RA PRIMEIRO DE MARQO -23
Da 9a lotera da provincia venderam
Martins Finza & C. os seguintes premios
garantidos .*
5725
2566 '
3101
2932
Acbam-se venda
Hieles garantidos da 10a lotera da provin
cia em beneficio da Santa Casa de Miseri
cordia do Reeife, qne ae extrabir qnan
do fdr anunciada.
1:0000000
500*000
200*000
50*000
os afortunados
PEITO
Administrando diariamente urna injeceo I
sobcutanSa com o conteudo de ama seringa
de Pravz (modelo Xjo Brun) chela de
EGALYPTINALEBRUN
CtJBX-SE
a Tsica, as Brnehites
C'atarrhos pulmonares
A EncalTPttna nao contm morphlna
LE BRUN, Pharmaceutico-Chimico
PABIS. SO a 53, JFaobonra sfonOnartr
47, roa Latayette, PaRIB
Deposito em Pernambuco: FUI-1, si JttM t C.

**s
Na ra I.0 de Margo n. 20
(JUNTO AO LOVRB)
PERCALES claras e esenrai-a 200 e 240 rs o covado.
TAILES de ramsgem, lindroa padroes, a 500 rs. o covado.
SETINS de todas as torre a 900 rs. e 1*000 o covado.
SARGELIJI diagonal do melhor a 240 rs. o covado.
FICH3 de malha, todas aa, c6re-, a 2*000 e 2*500, am
ESGIO pardo de linbo para vestido a 280 rs. o covado.
PANNO da Costa para mesa a 1*000 e 1*200 o covado.
BRAMANTE de algdolo de 4 larguras a 800, 900 e 1*000 o metro.
ZSPHIRES de cores liadas a 200 e 20 ra. o covado.
GRINALDAS e veos para noivas a 8*000, 9*000 e 100000, uma.
GUARDANAPOS de linho a 2*000 e 2*500 a duaia.
BORDADOS de.cambraia a 500, 800, 900 e 1*000 a peca.
TQLHAS para bwnbo a l&OO e 2*000, uma.
CAMISAS de meia para boraem a 800 e 10000, ama.
TOALHaS fllcoihoadas para rosto a.3*500 a duaia.
GUABDA-P de brim pardo para senhora a 8*000, um.
DITO d eaguiSo pardo par hornea a*4*000 e 5*000, uro
MARIN preto de 2 larguras a 800, 900 e 1*000 9 covado.
MERINO de tdres a 800 rs. o covado.
CUTELINES de cores, faaeoda de 800 rs. a 360 rs o covado.
ALGODA branco de 3*000, 4*000 e 5*000 a p-c.
FICHUS de 12 a 1*500, um.
CORTINADOS bordadas a 6*000, 7*000 e 8*000 o ps.r.
BRIM psrdojaara ronpa de bomem a 320 rs. o covado.
RENDA da China a 200 rs. o covado.
CORTES de casemira de 4*500, 5*000, 6000 e 8*00, uto.
SORTIMENTO completo de ISs para vestidos.
Para banhe de mar
Costume par* seoboras a 10*000, nm.
Dito para hornees a 8*000, um.
Ditos para meninos a 5*000, um.
Sapatos e bolsas para mcsmo'o fim.
A RA Io DE MAR(30 N. 20
AMARAL&C


S
Diario Punas por gamas e depiralivas
de Ciipanhi
ESUM piialaa, cj preparando A poraateute re
Mil, leva i4> por mai de 2 aoao aproreitadat
M aelbore reeoltodoe aaa tegointe* mm
m : afcepfiet da palto do atado, srpba, boa
bote, MerofolBS. thag.t mvetondas, iitiipteat
gtaorrheea.
arla de Ml-u
Como porgaiirtt- tomr"-*a de 1 a 0 per da, be
lsaai II api oeda dee ua poaco d'tgu adooe
aa, cal aa raido.
Omh retratadoras: toae-eo ia pitada jaatai
Eataa pilalaa, Asaetea Andrad) 4t Fnoe, toca tai di atoa do
Sea. tnedicot pan ao meleor garanta, toraaade-
*****
ttivo e da
"ac5i-se
a dragarla ata Varia
4\ B8A.D0 aUBQCM DI O UN 04,
dieta, pelo roa podan aar
A' VENDA
Para linadiis
A toja de cara da ra do Duque de.Ca-
xiaa d. 119 acaba da receber utn comple-
to aorti ment da coroae a grinaldae atortaja-
ras, tm contal, eelluloidr, porcelana a na-
tal, u quaee vende preeo sera compe-
tencia.
Coilocaavsa oa diacoa a Tontada lo
comprador tem augmento de preco.
ViiIms para parlieilares
41
Maduro
pavo, ana taia-
a-ea, acabe de eatgar
SEM BIVaL
0 torpreadeat* vtnho Madero,
tara alguaa, preprio pan*
San qnerermot depreciar aaqealidedeo parea doa
rinh litiitmntM anuanciado, podemoa garantir
ao* aaaaaa fi cataste e > publico na grrel, qoe o
rinr.o Malar) de oota etpecialidade o nico
capa* d-" ana boa nutricio, eeeerTvaado todoa ea
requinte* d* brgien*, c-mo aed.i principar* a
fasrr sat digaeiiu fcil alimentando oa glbulo*
aangniaioe, principa* motor da (toda da haae-
aM Ir.
Eaa OBUA8 DE VIME aiafaeai coapete wa-
Canarcia taalarelrae
Faaarlroa
Papel'irca a bmlaioa para rotaa taja, >mb
coa > ce itaa par eaeapraa, de ledra a raaaaobaa
Ka rAMANlio* DO PiETO
tamb.-m oingaem eoap'te : Para bou n< ijo o
berb^e, aa* para ambirat *io sorprendente*.
hPMBNTEt NOVAb
de kwtaiieti fla, tesaos Maraca ea toda*
oe vapor a, a ta h> oais ng-ir >a que iifjtr aa
poaaa
ataja Ea 4 re la do Rosarlo n ?.
Jnato lrf Ja
Pojas Mendes J C.
Torre
Atoga-*e um litio c m can ralada e pintada
de doto, com btttante ora modo e maito prxi-
mo aoe bjodi
Aliga te tambem a Inja da predio da roa do
Marques do Herral, traveisa daPccioho n. 33.
propria para eatabel< cimente eoam'reial por ler
de eiqnin a tratar no largo do Corpo Santo ou
mero 4.
Verde eaedarado, paro de ara, tea a atanor
ecapjaaii,
Tiofo, tuperior, aaa qaietaa a taiatriti
Tinto, o *fa*de Laaitaaa, ea caiae da datia,
a 8U00, aaparlor a Bordea ex.
Collar, eaaarraiado, aaptriir.
ahre aria
Porto, flaca, tai qeiotoe, aneoretoa e eaixu de
daeia. iaeloeire para doeatea.
afeeeatel de SelabaJ.
Madetra, eaceo.
Bocel I a, para peixa.
LaOHIaaa raa aaaaaAra
Da hbriea Ooaraoat C, da Lian, par ara-
C^e ecaaodoa.
Caau iraaaaa AC.
34 Raa da Madre da Deoa M
SBMOLINA
De BroM i C, de Glasgow
Eate artigo, preparado par axa aovo proeeaeo
de trigo da aeibor qaalidade, poraae oa ataaea-
toa aecaaaarioa para nutrilo de criaaeaa e dora-
tea, arito ae reooaeseaoa por aar da fcil di-
geatio e goato maito agradare) ; taabeu pode-ae
Bjaar ama exeeenta papa. Vatarado aa partee
ignara eom a aeiaaaa do* aiaaii fabricante*,
addieiooando-te-lbe atgaa taita. Uairoa agenfr*
caa prapa, CiaaaariaaaaiM* O C, raa da Coa
acrcio a. 3, eacrpterio do B'aekbora Keedbam a
C.
Pao tentelo
K- lie A Sart aria aa raapeitirel pobliao
qoe todaa aa torea* e aexta* teira* team eate a-
ooraro po ; roa larga do Boeario a. 40.
Casa em Olinda
Aleira-ee do palta de 8. Podro aovo o. 9, maito
graade trraca, fm gaa a aan ; a tratar ao
Camiabo Soro o. 138.
Ao commemo
iVclaro o-da durar aaai
gne* Uraaco, ri*te ter neeta
ta* e.m o carador
cubro de 1887
da
Attenqo
0 cobrador doeollegio Inatitato Acadmico per
deu ua recibo de pruado do qoerto trimestre do
ccirnt- inn* aa tarar do 8r. corone ddu CarV*
de Meadooca Vatcooeellj* ; pelo qae o director
do rvtarido collegio pede a recasa do paf incale a
qaaa tile *>ja apreecntado. 27 de Oatubro de
1887.
J Ferr'ira da Crui Vitir.
Menino paraeritido
Pr^cita-te de om menino d
xo, para compraa o aaaadadc*,
mr aa* da *ua eeadetta
38, oalleei*.
14 ?nos para bai
e que di conbeci-
a tratar ni ra Vclba o.
A'uga-se ou vendse
urna cata peqoeaa roa de 8. Praociaoe n. 1
tratar na ra d Santa Tberrsa a. 38
O* 6.aoe, gravee e aoraa da finad* D. alaria
da Cooaeieae Telaatia o* Oarralaa, aaaate da
manear celebrar aa 8 aera* da meaba do dia 81
do ceaieote ara taaa mi aaa ao eearreofa do Carme
dea'a aWaaa aHa alma da meama finada, 1* aa-
aiveajavie de u passameote, convidam ce aeaa
parate* e aaigoc para aiaistirem aque.le acto de
relig4aa. Beata ji atrtaoieam tua gratkUo aquel
lea qaa ae digaarem aeompaoaal oa.
Aa

ito a tadoa oa a
l e amago* do finado consocio
I aeran Perretra da Aa
aaa mtea qoe por raa
1 a Hractoria deata aaaecia-
cao, no da 29 do correte (labbado), trigeeimo
de aeu paaaameato, na igreja atatria de Santo
Antonio, petae 8 aotaa da maobi, eoafraaaaaa ae
grato a todaa ae aataait qae comparearrem a
Alberto Rodri-
liqaidadn aoa-
Becif, 21 de Oa-
aoeeado Martiat.
MI10 SECLO BE BBM XITO
42 Premios
ALC00L HORTEI
DE RICQLS
prlii mustiados Mdicas
oaatra
Indigestes, Odres ds Estomago
IitisfeiuTel BUE1ITE m CALORES
PTIMO TAXBXM PaKA
oTOUCADOReosOENTES
CCaiiae r......Uat am lampo
Fabrica em LTAO
O, Ctmrm fHmrbomwllU
Casa em PARS, rna Ricber
IztVe-ta aeau de IIIOOLS
la Hn,mt**> : ntaJT- M. da IlLVi (7.
cafck
0 Remedio do Dr.Ayer
torru sczOsa.
T: ura tnico forte paraaKnto regetol, a,
pelo roobceSineJao piarme doa aeu tci-
to, Gaaumao eotno rciar-dto earto para
aa rebrea maligaaa. e-'.jh desordena do-
ran a soa orlgaaj a um veneno mlaamatlco
qie penetra no langae peina pnliiKiea, altera
o ligado e motiva as a-brea conheddas por Terciarlaa a
Ouatrenariaa, Internaa, d Fri,
Malrnaa, TntertnittcrQtas, Romit-
tentes, BiliosM, e Typhoide.
O ltowato do Da, A raa aeaftaliat o
reneto ml*amalcy a axple-o do ayatema.
Nao contera quinina aem tagredtenta al-
gnm mineral; aegnro e laoaVaalro, a
nuxisa ftllia se t* xma aegando aa dlreccSea.
raeraADO rato
DR. J. C. AYER E CA.,
Loweii, Maat, E. C. A.
A' renda na* prtaclpaee phirmaeiaa e
drogariaa.
Criadi
Preciaa-ae de asa ettada para eaaa de familia
qae teja boa eoaiabeira a d fiador i toa ceodae-
ta, a tambem ama oatra para aadar oam aeni-
naa ; a tratar aa rae da Bario da Victoria a. 60,
aamataa de ol badea._______________________
Agua de caj9 pura
l niro deposito
Pedro Villlo k C,
Ruado imperador n. SI
lilloFwiipli
Cbegcu a primeir* raaetaa do precioso farol lo
da caroeo da algodlo, o aai* barato de todo* aa
altaaati'ia para aaimaee de raca carallar. runa
taiae, ato. O tata a* de algedao depoia da ex-
trabida a eataa a todo o olee, a mato rito eli-
aaataaaa aa pode dar aoa taitarapara oa orta
leaar e engordar coa admirar el rapidea.
Boa Katodoa-Uaiaaa da America do Norte a aa
Inglaterra ella 4 atara ag*r>n (coa o man telia re*
altado) de pufwaiaia ao aiie e oatroe farelloa
qae alo aai'e amia earo e alo to de taato emt-
tela.
A tratar aa oclfe- eaaa Fragaatacfea
acto de earidadal
Secretarla, T de Oataero de 1887.
O 1- tee reta rio
Krneito dalSilv AraojjiQuimarae.
t -3a*-' .. ^., ,-., ,
PASTOR
orwieiUs para igreja
Ra Duqiu de Caxieum 31
Fraoeueo Diaaa't m C. partieipaaa de novo
aot seut fieguoace eaa atutioim a eaearregar-ae
de qua'quer eoaaatrtkda tendeate a oraaaaato pa-
ra igreja ; bea arta* imagen*, oratorio, qnac'ro*.
eaat:oae*i e onda *a raeontra um grande e varia-
do tertiarato de eetompai, rniario*, medalaaa,
era ie*. rtapada, tari bulo, ealdeinaaaa, gala>a
e fraajaa de oaxo fiao e aatra fian, a de retro*.
Moila atlencuA
Na roa Seto de Beteabr ( atr'ora becoo de,
Perreirctj a C, fae-eepkteea a laetiaaa Waadoea
lercoa e aHin. .
Preciit ae de ou
idade ; a tratar do
ro andar.
Menino
menino de 8
a 10 anaoo da
n. 5, pr.mei-
SoDirnlesdecarrapato
Compra ae em grande* e pequea* qaantidadet;
aa drogara de Fraociaeo M. da Silva A C, 4 ro
do Marque* de OUada a 28.
Ahiga-se barato
Boa Viacoade da Itnpariea a. 43, armasem
nata, ea aa raa do Coramereto n. b, 1
ai.Tiptorio de Silva Qaimariea & C.
Preciaa-ae de ni
rea do Payiand a.
ta ama
18.
criado
e de um
criado
Alaga-se
t eaaa tarrea na travesea da Ponte d'Ucba n. 12,
ca beetaatei e ora modo* para grande familia, eom
aitio atando e arboriaado, boa agna potorel para
beberdepoeito e baabeiro de cimento e bomba,
oa a dita cata 4 marri
Pica a dita eaaa 4 margem do rio Capibaribe,
ca banbo doce, temperado e salgado : qoem pre-
toader dirjase ao maamo litio, daa 6 aa 10 borai
da maobi, qoe encontrar o proprietario.
Aluga-se
Oa rende te una boa eaaa ultraanteota eaiada
e pintada, aa Cnu daa Alaaa a. 10 B (Parnaasei-
rim), a qual poatoe baitante* oommodoa para fa-
milia, e am litio regalar ; a tratar na raa da
Apollo d K, 1 aadar.
Aluga-
se
ae no Pamameirla ou Croa daa Almas
a. 10. aaa graada a exeeUeata eaaa coa agna a
gaa, tendo nm bom litio, a qaal acarrota coa a
cata do fallecida Dr. Leal; a talar aa roa do
Apollo a 30,1- andar.
Aluga
se
ama caa de am andar, eem cemaodoa para fa
mili*, na raa da Fundicio n. 10; trata-ae na
Irtbograpbia de J. E. Pnraell, roa do Marque* de
Olinda n. 8.
Ama
Pr cisa-se de ama ama
numero 6.
na ra da Florentina
Ama
Preciaa-ae de
Affonaa a 10.
na^rua de Pedro
Ama
Preoiaa-aa da ama ama para coeinbar
de Pedro Aftoaeo a. 70. J
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & G.
DEPOSITO
i raa do Baro da Victoria ns.
O proprieta*io* deato eatabelecimento scienti
cain aoa aeat nnaaereaoa fregaaaea e ao reapeitarel
pablico, que coat onam a ler grande tortimentc
de ebapoa de todas as qoahdades e formatos
maaufactartdoi eom toda a perfeicio c por prece*
mai* rantojoaoa que em ontra qualquer parte.
Vihos da Garrefeira
Finos
Carcrvelloa. *
Madeira.
Moscatel.
Ura Baitarda e de Paasaa.
PARA MESA
Genuino do Larradio a 500 re. a garrafa.
Na merceara de Mu noel Corris A C
Praeada Coaded'Rn 1S
Vende-se
ama terca parte de nm engenbo moente, amito
prximo ao eagenbo central de Coramboea a da
estrada de ferro ; a tratar na rna Augusto nu-
mero 274.
Aliento
Vende ae especial rarinaa de milho ede*rrje,
faita 4 Tapar, a preparada para bolo, eangica.
cusen* e ontraa diversas especies de comedorias.
que ateenitoa dettea meimot gneros, tendo a
240 ra. o kiio da de milho e a da arroa a 820 ra.
Mim como frinba para tender o po cerraja *
2*1000 a erraba : aa padaria da traves* dr
P.wabal d. 1, pertencento a Pereira ot Pinto.
______________Telepbooe296.
Engcnho Caianna
Vende-se esto engenbo por preco mnito com-
medo, movido por aaimaea a com meia lagoa qaa-
drada de torra de muito boa prodnecio, podeodo
aafrrjar 2,000 pies : os pretendeates dirijam-ae
ao meamo, ou ao pateo do Terco a. 18. Adrerte-se
que aa obras lio de pedra e eal, e tem bastantes
matosa. ____________________
Revista dos Dous Mundos
Vende-te colleccSee completas da Re-
vitta dos Dous Mundos dos annes de 1870
1876 e de auno de 1882 ; e ama in-
completa do anno de 1877.
Qoem at quier comprar, teri inlortna-
f5t;B n'esta typographia.
Nais barato
Ama
Preci*a-(e de urna bea caainbeira, paga-se bem ;
aa rna Duque de Caxiaa a. 44, -toja da faxendas.
AMAS
Preciaa-ae de daaa aaaa para eervico* domes-
tico* de ama eaaa da penca familia ; a tratar na
' roa de Mara e Barro* n. 14, an
Prrreaiaoa aoa armo* amigos e fregueses qae
tomoa reeabida o aoja completo crtiaiento de
ebapaoa de rol do todaa a* qualidades, tanto para
aoBstaa ateta pata tenaora e eriaocae, o qna ba
de aai* aodrrao, ea auea eataaoa vradeodo per
ptaata ntreaaaeato baratos, visto raeebaraoe di-
reetaaaaate da Europa daa prime i rea eataa o fa
Arraial
Alugam-a* dait eataa de podra e cal, eom
aodoa para familia, eaa boa agna de beber, e si-
tio srbortaadee ; a tratar detreate da estaeio da
Mangabeira de cima com Franciteo Jos Ouedes
de La cerda.
NedMa til
esto eaaa ae fabrieaa, e^cartasn-
ae a eobraa as qaalqaer qatlidade de ehapeoa ea
eaaa de aaa eora, para o qae taran petioel ha-
aiiiradiariae, garaattade m o qae aciaa fkadrti.
Veadaaaa grato a a retatao e mindm-e
aa qaalqaer cata.
Jos' Eerreira 4 C9
a a Bar A o da Victoria
Autiga roa Nora
i ai
s
f
CapItAa dose Pereira da Caaht
Candido A- Bodri da Motta Filu, iaa mulber
e filaos, eonrids tena prenles e amigos para
aiaittiioa a aaa misas que aandam reaar per
al-oa de ten mai presado padrineo e to, Joe re
reir da Caoba, na igreja da Santa Crnt, na dia
99 de corrate, pela* 7 1|2 aoraa da machi, tri-
gsimo dia de sen aasaamento, e deade ji aatoci-
pam aeni agradecimeatos.
doaqalat loa de Otarrlra
Lai* da Silva Ferreir, toado de mnda
algaaa miaaa na egnnda-teira SI do eorreotr,
m 7 aoraa da man ha, aa matris da Boa Vnu,
pelo eterno repooso da Jfsqaia Joe da Ohrerr,
convida a todos os aaigos e pircot do flaade
pra aaistirem a asta acto de religiio e earidade,
o (timo dia do seo pesaameato. Dtada
agradecido.
jr.
f
3".T?ASi ;,
WVPOPHOSPHITOS'
Dp CHl.'RCiHIT L
O 1> ChareailL, autor da deeeoacrta da*
propriedade-" cratlva d>w Hjpophoa-
padtoa ao trataaaerito da tiaica pulmonar,
tea a honra de participar aoa taaa corstau
monteo, que oa nicos TTjrinpaeeplilla*
reooaaoeidoa e raootaaendadoa por alie
aio oa que prepara o Br. Swaaa phar-
maoeulleo. 12. roa Castifrltone. Paris,
Oa Xaropae de Hrp*pao*rpnitoa de
Seda. Cal e Ferro tendean-'* era trataos
quadrado* tono>> o n-imc do D- Ctrrelrill
no vidro, raa u*ignntnra no envoltorio c
aa tira de papeJ eaaanmdD^ut: cobre a rolha.
Cada frasco verdadero lava atoa d lato n
matea de fabrica da Pnarnmcla fiaragm-
Oleo Florea
0 melhor para o cabello
Oleo Fio. a
tea a i
Lembra-ie ao idiota da Timbeaba
ene ia sendo victima, qae o hospital
aa Tamarioeira.
ou o raatnto
de doido*
lademoiselle (otioba
Boa do Imperador n. 65, aegando andar.
odala
Allep
Silio
Vnidaa em reda* w PrWai eia*.
Falsiracftes
arla Palraallla Vallad Balelka
alanoel Jaqaia Botalbo a aeaa filbos convidam
a toda* oa sea* prenles e amigo, para assistirea
fmuma I" nand*m celebrar na aegnada-feir*
i do correte, pe. 6 hora da meaba, aa or-
5ea*3 de 8. Franciteo de Ofiada, pefaaraade
ata tatapre Uabrada e.peaa e m, afaua >-
ea Botelbo, l-7aai*eraar.o d
ridade e rafcgiao.
a%saaaKatasasa*afjf^^^^H
*.< -
Para ortar fsJataeacaae aaa ailniaala a* ec>
naarido PKITORAL DE CAMBAf A, drre azi
gir-ee arto preparado eom a firma do tactorAr-
vare de 8. Hoarea em roalo eircalaado a ro
Iba do fraseo e a marea da fabrica aoa tarartorioa,
sanJada pelo a.m* dea agaatoa a tleaaartarioa
Eres ea Parteaban Fraacteco aatel da
va t CH i raa do Marqaes de Ooda a- 98
Bazar do Livramento
DE
Bernardinn da Ush laia C.
Firma* para calcado.
Caleadeiraa e eaaallas.
1 hweaa a vrraat.
Cera fraatri*.
Cort-taatampa ios.
Peicat para ritta*.
CalfidoM barmUm
Gr aode depcaito esa tiagtr.ec* e avisar ato pa-
rt o fabrja, doa)tjLiiaaa, rcoiga ra groase, esta
atas p. tirio.
aaa Oa aafaraaaeala a. 19
Alaga sa aa iiti> ao prineipio da ettrida do
Eecaaamenlo, ao Paraaaetria, aoa boa eaaa de
orada. O sitio toa graades proporcoea para pian-
taoSes e diversas error- fraetiferaa, a eaaa tea
* aaaae, 7 qaartoe, eotiah extoraa, qnarto para
criada aa seitor, casa da kaaba de bjolo ata coo
viaco, agna encanada da eoapanbia do Beberibe,
agua na coaioba eaa pa para lavagea de arate.
O eiitaa 4 aako *a*ao e aaadavel e a eaaa fica
maito proxiaa da eetacio do Parnataefrta;
tratar no pateo do OoUegio en praca de Pedro II
6, X' andar, cea o Dr. Metra de Vitconcoilot.
O abaixo aatignado, deaejando retirar-ie para
Portugal aa Maiat do asmo hitare, precisa vea-
der seat estibrtecimentos de rateada*, aolbado*
e algumai caaaa ; se algnem pretoader faaer dito
negoca pode dirigir se sos ditos estabeleeimento*
sitos 4 margem da estrada publica, aa Dovoaoio
da B. Lonreaeo da Matta
M.noel Jeai a Brito
Gasa
97
Alaga-se o 1- aadar do sobrado a
Imperador, toa graadee commodos e agna;
eaares para eorreraekaa-*e ne" andar tasa.
i rna do
ae

VEHDAS
Vende-se aa aaralla aaetanbo, graade, para
acata, andador de baixo a malo : a tratar na roa
da Cooaicia, aaebeira do Xico Flix.
Iiivramcnt# & .
vendem cimento port'and, marca Eobini,
oalidade ; no eaaa do Apollo n. 46.
de 1-
Sitio
A'age-ee oa aeaa aa excaiaate inorada
eaaa para fsaBia. aaeata. 4 toda ara redo, fie*
Cito dot boadt e ettrad^t de ttrrcy i raa de 8.
igael a. 99, em Arogado, defronto da ttboaria
rapor : a tratar aa raa de Santa Tbercaa aa-
As afamadas
Pislas nmm :i Mu
nico deposito en> cae de
Paria Nobrlaho et c.
41Ra do Marqwn dt Olinda 41
VERMIFUGE COLME
CHOCOLATE aaaa
ruirm san aara r a
anasattaard*
iiilr aa*lt*im
rONIMi
WHISKI
ROYAL BLEND marca VIAJDC
Ete excellente Wbieky Eeooeeea^i -
ferivel ao, cognac oa aguareante da csi i ,
para fortificar o oorpo
c

amtzA TAZp
Venda ta a rr-lalho
ene de molhadoe.
Pede BOYAL BLEND
ojo nome e emblema alo .glredo* vraj
todo o Braail.
BROWNS C, t&ottu.
Ba ndeira imperial
Veode-se aaa benita band*ira, bordada aoaro,
ptopria para batalbio, com todat ai pertoocaa : a
traiar na roa daa Trincbeirai n. 8.
Vende a leja daa Lietraa Axaea a roa
Duqua de Caxiaa n. 61 e d descont a
quean comprar de 200000 para cima.
LINN bordado, todas sa cor 's, fazen-
da liea de no fiando, a 240 re.
MERINOS infestados, tedas as cores,
a 500 ra. e muito finos a 800 re.
Z firo lito e de quadriohos a 100 e
120 ra.
LANS cara quadrinbos, imitacSo, a
140 re.
LINHOS muito largos, padrees novos,
a 200 e 240 ra.
RENDA oriental, fazenda aberta, creme
com matia para restidos, a 500 re.
Setins larradss de aleodlo, fantasa a
240 r*.
CORTES de restidos bordados, em cam-
braia branca a da corea, a 5000 e 6J500.
VESTUARIOS marojo para meninos
de 6 a 10 annoe, a 6|>000, completos
ENCHOVAES para baptitados, em
linda oeixa, por 10| e 124000.
FICHUS da renda ou de 12 muito, mili-
to grandes, a 10000 e 200C.
ESOUlAo infeatado, pardo, para ree-
tidos, a 320 e 44Q ra. o carado.
MADAPOLAc americano Iaiatraa Azuea
com 20 varaa garantid as, a bfiOOO.
ALOODAOSINHO muito boa o largo
a 2AS00, 34500 e 40000 a peca.
CHITAS percales claras a escuras, co-
res seguras, a 200 e 240 ra.
NANZUC muito fina com lindaa coree
a 240 a 280 ra. o corada,
Pechinchas
RENDAS e bieos brincos e cor de cre-
me, pecas grandes, a 25000 e 20500.
CUNTAS lapidadas pretae a de todas as
coree a 800 ra o maco.
LEQUES transparentes, fantasis, a
10000, 20000 e de seda a 60000
LUVAS de pelica e de seda, pretas e
de coree, a 20000 e 20600.
EXTBATOS finos em garrafas com
ioicripcio para presente a 20000 e 20500.
RENDA bespanboU branca e creme a
30060.
MEIAS de coree para senbora e meni-
nos a 500 e 600 ra.
LENCOS finca em lindas cairas a
10400, 0000 e 20500 a duaia.
F omitas faxendas novas que as Ex mas.
familias podero .ver e se acham expoatas
na loia das Listras Aaues de
JOS ADGUSTO DAS
Venda de l rreuos
Vendo-te em grandes e pequeos lotes os ter-
recrt do sitio, qoe na eUrala dot Aflictos, fiesta
junto a eepella e defronto da eetacio da ttnba
ferrea do Arraial : qoem os quixer comprar dart-
jH-se ao Dr. Porteila em ten eecriptorio 4 raa da
Imperador n. 65, 1 andar, en etsa de sat ra>
idencia nos AfHutos.
Keclame!
Nio deve harcr contettocoes quanto i rjreeosde
orna grande parte de artigoa, verdadeiraa uechtu-
cbae, qoe se encontram na antiga casa Caneare
da Cunaa; noseoa dignos leitores qne aprerieta. es
Se abaixo te segnem :
insinhos de cores pan napas de manca* a8*3
r*. o corado 1
dem ptrdo lona a 320 e 360 rs. o dito!
dem braaco de liobo, n. 6 a 500 metra!
Casimiras pretas diagonal, 2 largaras, a I600 e
1800 e corado 1
Cheviots aaperioret, pretoe asal, a 3f e 35CO a
dito I
Bramantes, paro linho, 4 larguras a i900 otnetro!
Atoalhado bordado, a l*200o dito !
Madapolo americano, cota 24 jerdaa 50*300 a
peca!
Algodao largo mnito encorpado a 4i a peda!
Seroulas de bramante bordadas s 12rS e 164000 a
dasia I
Lencos broncos e de cores, abanhudoa a 1*1600 e
800 a dita!
Camisas francesas e inglesas, de linho a 361000 a
dita!
Meia* inglesas para homem a 4J500, ofi e 6#000a
dito!
Toalbas felpuldas e alcochoadas a 3/500 e 4/000
a dita!
C-m aaExmss. senhoras
Biqaiaslmas gnaracocs de crochets a 8/000 !
Lindas grioaldas e veos pura noivaa a 9/000 e
12|O30!
Etpartilbot americanos e francezes, a 4/, 5/500e
8/00!
Fich* e entrada* de baile a 3/ e 4/000!
Colchas francesas e cb itas, grandes a 3/ 4/ !
Cemita* berdadet par* senbora a 3/ e 4/000!
Bargelins de toda* aa cores a 240 rs. o corado !
Setins maeo todaa as corea a 1/000 o dito!
setmetas tarradas de cores a 280 rs. o corado?
Cachemires de listinhas para vestidos a 400 rs. e
dito?
Velludiohos utos e bordado* e 9-0 rs. e 1/ o dito!
Pecas de esguiio para camiainhas 12 jardas sor
4/OuO!
Linbos de quadriohos, muito largos, a 200 e240rs.
o corado !
Mirinos para vestidos nma largara 560 rs. o dito!
dem preto 2 largaras a 800 rs., 1/COO e 1/5'JO a
dito!
Pasloes branco8 bordados, fiaos, a 400 rs. o dito!
Nanscks de cores, (nao deabotam) 160 o dito!
Failles, ultimo gotto om padrdes, a 400 rs.oditof
Cambraia Vitoria e transparentes ljardas a3/
e 3/500 t peca!
Aos Srs. Faaendeiros
Algo3ao da Babia superior a 320 rs. o metro I
dem de cores, do Bio a 440 rs. o dito.'
Vendas em grtsto damos detcontos da praca.
59Boa Duque de Carias59
Pereira & Magalhaes, saccesaores de Caraeico
da Caoba a C.
Venda de sitio
Vende-se ou permuta se por predio nesta ciiede
am bom sitio coa boa cata, umitas fracteiras,
excellente banbo do rio, boa agua de casimba,
exteasio de terreno para baixa de capim, toda
morado na frente, com portao e gradeameato, osa
caminbo de ferro e estaeio junto ao dito siti;, na
Porto da Madeira, conhecido pelo sitio dt Jeo
Selleiro, junto ao Dr. Ernetto de Aquino Poose-
ca ; quem pretender dirija-te praca da lude-
pendencia n. 40, das 11 horas e 4 da tarde.

A FLORIDA
Attenco
Venda de hotel
Vende *e o hotel da ma de Mari* e Barres n,
, beta argaett lo
tratar DO OBStBO.
e com todoa os utemilioa; a
Cosinheira
Precia* te de
Aatara a. 81,1
aaa toa
andar.
eoaiabeira ; na roa da
2i:(Nw
Alaga te a'atea a.2* da roa de H. Jlo
a* raaiaed t, boa qaiafal e eat Irmpa ; a tra-
tar oa ra Daqa* da Caxia c. 05, irj.
OOENCASdoESTOMAGO
DIQBBTOIS DlfFIOfCia
Djiptpii'i, Ontrtlgia,, Anemia,
Pw oa Appatita, Vmitos, Pitriass,
Debilidad* dam Crtaocaa
OJtv*. aafaaa a aarioa pblo
ELIXIR 6RE7
TO NI CO-OlOfCSSTIVO
a ttdratV, Omtm Pepmine*
Adoptado axa todoa oa Hoapttaoa
ttailsal xa tjwsteoa
[PAllS.r.LiBri7m.34liaiteJUDl
Vende-se um* importante mobilia de Jacaranda
toda eotolbada, e eom tampo de pedra, eystema
La* XV, o qae chama attenco do* tenbores
comprad ore falo san perfeito eitada de eonsex-
vacio ; para ver e tratar na rna reiha do Santa
Bita n i\_____________________________
Livrus do S. S Corafo de Jess
Vende-se pequeos e grandes manuae
deita ntiHuima e pa devoclo. O admi-
nittrador deata typograpbia dir qoem
taso.
Cnrw(as e boi.s
Veodetc-ee tres earroctt eem ot eompetrntei
bois, qoe srrvem para vender agua; 4 tratar esa
Afolado*, na iraretta do Malnnguinho, venda de
Tbomas Domlngoet Tarare*, onde se acham para
terem < xammadat.
Sitie
Vende-te m aitio coa eaaa na frente, com bas-
tan ut trvoret fractiferai e am lindo parreiral: a
tratar no metmo, ra de 8. Miguel a. 84, Afo-
sados.
Boa .cqBisi0o
9Vende-se ama taverna bem loealiatda, propria
para qoem diape de pequeo capital, retalba
aoffrivelmente, tem eom too do* para pequea fami-
lia, alngnel barato ; a tratar aa rea do Capitio
Lima n. 32.
tana Ra qne de Caxiaa n lo
Grande sortimeoto de objeetos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joiaa, l-
bum de madreperola para baile, idem de
marfim, estojos para agulbas, lapiseiraa,
broches de madreperola, idom de mHa>
desenbanrto em alto relevo Adres e um too
lho de trigo.
Caaacoa bordados para aenhoras a 50000.
* Leques transparentes pretos e de oSrae a
20000 e 20500.
dem de setineta a 10500 e 20000, am
dem de papel a 500 e 800 rs., um.
Agua Florida verdadeira em gaarrafi-
nbas a 500 rs., urna.
Cootas lapidadas pretas e de cores.
O Mistangas pretos e de cOres.
Linde Bortimento de fitas e bicoe bra-
cos e de edres.
Grande sortimento em botSes de ma-
dreperola e phanlasia.
Luvas de pellica a 20500 o par.
dem de seda a 20000, 20500 e 30000.
Capellas, veos e ramos para noivas.
' Suspensorios americanos a 20500.
Linha para machina a 800 rs. a duaia.
n. 50
Meias de cores, escocia, para sent rae
a 10500 o par.
Caixae de jogo para sali a 50000.
Sabonetes a 120 200 e 500 re.
Boleas de couro, de chagrn, de petlacia
e de pellica para senhoras e meninas.
Espartilhos a 30000, uro.
Lindas pastas de couro, chagrn e pe{-
lucia a 500, 10000, 20000, 30000 e 50000.
Carteiras para sdalas com os rep:-rt-
mentos de 100000 a 1000000.
dem para letras eom os re partimento
des meaes de Janeiro a Dezembro.
Estrados corylopsis do JapSo, nexis do
Japao, Bonquet de exposicao, Tbeodora,
Rita Sangally, Porte Veine, Izora Broae,
Roger, Gallet, Briaa da Serra, Paris-Boa-
quet, Estrado Dodeur, etc.
Luvas de seda bordada com missangae.
dem bordadas eom vidrilho doarade,
bronaeado e granad.
dem com palmas da mesma seda,
dem arrendadas a xadrez.
Anqoinhas a 10900, 10500 e 20OO&
nma.
Lindaa pulceiras americanas de 5, 7,
8, 9 e 100000 o par.
dem broches americanos de 40, 30,
20 e 10000 um.
Collarinhos de linbo, gosto moderno, a
50000 a duzia.
Panbos de linho, modernos, a 9|000 a
duaia.
No vellos de liaba de cores para crocaet
a 200 rs. um.
dem de odres a 60 ra. um, para [eaa-
china. n
Papel para fl .res a 103 e 120 re. a Gr-
iba.
Leque de setineta a 1)5000.
Papel amisade, rosado, a 600 e 800
rs. a caixa.
Enchovaes para baptisados.
Envisiveis a 200 re.
Lindos plagtroM & 10,10500 e fc2|0<
um.
Raa Duque de Caxias n. 103
103-RA DUQUE DE CAXIA3.
Papel para iBpresso
Vende-te papel para impreaeio, do&rsadoD.i
rio a Jornal do Beoife ; na rna do J
Olinda n. 81.


-
S


Diario de Pcruaiubuco-
de Outubro

887
7
R '1
ilVaa
Am
tr*en
ctmti
i Jdm par h a
.a do ana-oa. a
*!_ e asaaras*
do
maoomJ
dm B*
pr*m\._
itm araaaxadoa/orrae
OFEREO
lo aradoe flataaSrao, imi
BO#iomaao,aai^^H
.iiaiistasao, Maa
oaaJoa- > *w w
Bode *r tomado
KMNMOHXCMu DXNTBB.
0 FERRO
BUTAIS
A Crea pallUla, adVaslo
lio eoBDBa jr a* MMta*
aaaaatate 4a rbrmsoSo, >4m-
mis, a Chlarami, anminoia-
doras da mar parto aa M-
Omo oaroaioao, alo oofnhaHdaa
aaaa a maior aUnuffa polo
oataraf o ragalor do p|~
0 FERRO
BRMiS
FONDICAO GERAL
ALLANPATERSiStt
N.44--Ra do Bnim-H. 44
illlftT AESiAfAO DOS BONOS
c
rra pan rendar, par pe* o medios, a segu
Taohsa fiada, setaia ?He
CnvacM fe divareas tacwt.ha.
Roda de espora, idea, Ha.
Dita iBdvUroi, ulera, idosa.
adaten
*
iBTCgaM :
farro com aira circular
Gearteemealo para ;>'us. J,
Varanda do ferro Uudo.
Dita de dito faisdido, de b.ito< m*
PorUaJ foroalha
sapero de V.re d .i, 4, 9, s oav-dioe
Moea*laa de 10 a 40 anfiegaaa de eat.a. Bada dagas, aeauuLreidiT.
Bnj nrmgaaa aa 1 -tai r*ia, -ir**-------* *- -t- *^TfT* "* "^^ote **
e een prtatelo a otearte*,
sIUIM
ttesttH* ae eangu <,
eolorf pela molestia.
NUMEROSAS irSITACO'IS
xlrlrafl-ma
xa. RRAVA.IS
Imprimida Tcrmelba
>S|tttM II lUf Hrtl SU M".
ADMTTfSTRACAO :
tlM, maairwnl Moa tai artas, MBI
aientais Metamu norteadas em
3C^Sta os lo s/raAiaM la* JSeA.Bao
testo aattSarel e s ana aceto osrte eoa-
i s ctt e as DigettSa uricett.
M MOR ral* MIMOS. Ota soto para oa kaaka, sm. as sesteas joe nao
"ira riar ai emt apJm stf- m asa* ot eroametm s
atsaoi da oomp. x>B vlouv
mm LoiRii
Sai
iPILULS DIGESTIVAS DE PANCREATINAl
PERNAMBUCO
Verificada, cerno foi, a impossiWdade di ser extrahida a gn.nde lotera desta
provtncis, em favor da educaclo dos ingenuos da Colonia Orpb*nu|..,iea Isabel no
loovsvel intuito de evitar o prejuio qae sos portadores de bilhetes advira d ama
iodeninisaclo parel, determinoa o Etm. 8r. presidente da proneio, por acto de 16
de Agwto ultimo, qaa fosse sabstitoiJ* referid le^ri por oatra do talor de
.1.400:0001000 e que ser ertrahid inipreteri re mente no di 28 d-. Pcvereiro Jo
snno proame rindoaro, e oujo piado oootm os seguales premios e approzrmooes.
1 premio da ... Sif-omjuvY
t
1 i
3 premios
10
Mas
de DEFRE8NE
. de i* Ctau4, torneador do Mtpikut d Pmri$
1
A Pancreatln empregada nos nos pitaes de Pars, o mais pedwueo
I digestivo, qae sa oonnec, visto osaso tem propriadade de
I tornar asimiwveis nio aumente cama a e carpo gorduro
[ tambem o p*>, o amido e as fecnles.
Qualquer que seje a cansa de intolerancia dos alimentos, aiterac&o, ou
> ausencia da socoo gastrioo, inflaiamacfto, oa aleeracoes do estomago, oo
do intestino, 9 a 5 palas de Pnnreaatlna de Benramoe dseoia da ee-
I mi Ja, sempre alcanzara os melhores wisallsaVia sao por iaao ercsorspla
IpHos mdicos contra os aeguintea aiTeccOe;
iFaita de appetit?. f Anemia. Gastralgia
'MI digeetdes- | Diarrhea. TJIoeraooes canceroaae.
1 Vomite | Ba/senteria. EMbnaidades do flgedo
Flatniancd esaomaoeC) Gestra. Eaoncarccemanao.
Maatatsaadadaapiaj j*aajMt *^'"ti~^pi*-r-*ni~viu-*r~ ti ipi
k ralas laETREfJfa eso (raasrasnsHW coro a doaode 3 a 4
radazHitus ilopoU da comida.
; :m DEFHES>S. autor da Peptona, PARIb, ( 'j* u ituxu
15
36
50
80
150
700
*
r
>
300:000,5000
50-.0004C00
20:000(5000
10:0000000
6:0000OO
SHOOO0OOO
jOOOJOOO
500d000
2004000
oofjoeo
i
!
Ba I" de Narco n. fr.
Paati ipam 10 respaila vcl publico qae,. ton do augmentado sea
stabel'.-tiiLiiiio de JOJAS ooib mais orna seceso, na pavimento temo,
com espeeiaiidadea em artigos de ELECTRO-PLAtE, convidan! aa.
KTnsai Jaesius e A aeus numerosos fregueses para visitar sea esUbelo-
' itaenVo, onde-<-n>eotraiao am riquisimo aortiaerjtd1 de* juta de ov e
pr*j, arralas. hrilkadeoi setras pedrea pracieaaa, e reJegiea-de> uro
jrM. nrstaJ.
Oa.irgeav que- tabebem drrec1ameata> por leVoa o vapor ato*
ic atado palo mai a/aaiadoa speoiabeta r Rkbfieantet da EaroaV *
gsiaaWDdssassl
A paa da joia da suiaoo valor actraree irma grande) variedade
'e objfctos da euro, pmaa e electro pate, proprves pata ptreewtaa de*
asasnralas, bepUaado* a ooi/erstrioe. '
Neo ero reanlo a proce, e nem quaRdade, ee oajeetee aeme*
^?ucioiuuls, eacoararlo coox. orrene a'esMipraes-.
n
IAUD1 PARAV TODOS.
UNGENTO HOLLOWAY
OCafacato de HaOowav aa naialis aasaaval para os bmIm da sanare do paito 1 taml
caagas e alcana E fcsscae para a gota e o rhi eiissiau e pas tosas ss
deas de pata ni at vaennhsre tramt
Para oe males da garganta, bronebitaa nafrlamentaa a toases.
xe* as Rndalo c toda as a>olrsh da peQe alo taca sfaarihana e pan oa sanosos I
BOaaSMaSsa^saassaa mSaSj oba ooaa por cacaaa.
umr.
oa oaara%aiotoaaaa]
ELIXIH DKSOBSTKUGNTE
Eupeptico de Gervo
Freparaalo pe ti
JOS' FBAUCISGp
ti pharanareaitlro
BITTENC0URT

s 5< OOO para os dous algariamoa fia.es e igaaes
o do primeiro premio.
700 20)5000 par os don algarismee fiase a ignees
sos do segando premio.
7000 s de 20)5000 per o sJgarisaio fiaal de primeiro
premio.
2 approxi macea da 5:000)5000 para o primeiro premio.
2 s 2:000)5000 para o segundo premio.
2 s 1:000)5000 psra o tercairo premie.
70,000 bdbetes a 20#000 dividas em neios, qusrto e vigsaimoa.
-------:#-
Enoarregado por aomea^So ioteriai do mesmo am. Sr. datado- de 30 de Julho
do serrente anno, da rx'racelo d'esta losara convido pelo presente, os possmMores de
bilbates d'aquella grande lotera a virem triral-ns ns thrsourarie' do leteriss a roa do
Barj Ja \ toik, n 14, por oulros da que tem o aer autraeida lo uia 28 do J/eVe-
reiro prximo futuro, e ouda ae acbam tambem venda os bilbetes d'esta nova Isteris.
Kio bi posaibilidade algoma de deixar da effectoar-se estraccae d'e lote
ria no di fixado, nlo a porqae s i.oportaocia dos btlbetes vendidos la-antigwtloferia
poaee iuterior ao rafor da actual, e por essa rasAo dever-se consideral-a quaai iatei-
rsmente vendida-, corso porqae nos termes do acta presidencial, me fui ordenado que
seria ella rrevogwetraeote extrahida na mencionado mes de Feeereiro.
Psra eeieat* des iateretaados aqu transcrevo os seguiots tpico* de refarido
acto m presidencia, d I de Agosto ultimo sutoria ando a aabstiioicAo de urna lotera
por outra :
c Os bimetei qae nle fbrem spres utaios troca at 9 dass antea da *ft(r c co, serlo relacionados por scus nmeros, dande-sn Ibes oatres quaeaquer nmeros
f v valor earresaendenva na presente lotera, fsaendo-ee d'isto uot relaclo, qae ser
< publicada pela imprensa.
c O pertadsr de bilnete priaativo tem direito io aovo nu.nora que lhe fr
Vipjiai I, qnaado- reelaoiar, podaoda depais da nxtrjocAo receber o- premio qu lhe
a aabar era aoraa.
i s Na ursasacJtd de cootas o taesourairo recolbcri ao Taesooro Proviacial, m
a drpeaite, bilbete e premies qae,oto forem plooaraaoa.
Deeara de uur aano, oootar da data da extrcc.ao,. t-joda o portador do
< biJhete poder sprrsentar sus reala roa cXo peraote o Tbeaeoro-Provincial.
Fio do aaaa praso, oa valorea su deposito prescreverio cm favor d prom-
a oa, sendo oanaideradoa renda eventual, na forma da legislarlo gente, a a Asaem
f bila Provincial nlo resolver canverslo em beneficio da Colonia Orpbsnoloaca
.babel .
Racife, 10 de Outubso de 1887.
t Jott Candido de Montee.
Lotera da Provincia
A cha-so yenda a 10.a lotera a bene-
ficio daS. f asa de Misericordia do Recife, que
ter lagar do consistorio da igrejtt de Nossa
Senhora da Conceifo dos Militares, onde
estar I expostas as espheras em orden? nu-
mrica* para serein examinadas.
pw
VINHOgilbert SEGU N
pela Aoatdanila m agadlqlna da ranos
m MMsTMTA ANNOS DI EXPERIENCIA
de asna mesela moostastsvel como Antiperiodlco para cortar aa
i Porti'
Koanaa as CoNvaseerjeracoa, Debilidad* Oo Sangxie,
4e Menatruaeo, Inappeiencia, IHgaitOes diffleeia,
""jpsi'issisIslisTe fiert'oena, Debilidade,
Pharmaola O. SEOUIN, 378, ra Saint-Honor, PARS
_______. ^TJeposjiarjpgem Prnmb\co: FRAN~ M. da SILVA a O.
m

i
:

WOLPFA C.
14-~ffli 1 Btffltt'-1.4
Veste multo ouhecido estabeleclmeia-
to encotr tul o respeltavel publico o mais
variado e ecpTet sortimento de JOIA<
recefiidaa sempre directamente dea elko-
r fabricautes da Cu rapa, e qni primam
pelo apssrade gestsr do mundo elegante1.
Uica* ii derec.s completos, Hndiis pnlsei-
ras, aMneton. voltai de duro crav> jadas com
brilh^ttea, ova* perelaw, auoeis, caeoletas,
botaes e outros muitos artigos propria
dea te generes
ECsai relagie de euro, prata e nick1ados,
htmna, senMfoa e meninos dos mais
esaaHlesr fabricante-* da Europa e Ante-
Vara tollos os artigas deata casa garan-
te-st, a boa' qaalldade, aasim como a modici-
dnd'e nos precos que sfteraem competencia.
Wata caaa taaabem concerta-se qual-
quer obra'de euro ou prata e tambem relo-
gios de qualquer qssaMdade que seja.
4~Bhh do Cabg~4
0 OVrvIo ka ama aofio desobatmeala extra" r.Ha a ra psra o inoonaaodn
aa Ggpio, b.->op e estoroage, contorna o ieesrave Dr. Mello Morar..
Le grande numero de pessoaa qae ferro asad dallo coneidera-o inXsllivel.
Lavados por estas informato. par oso i (as speriaocias prassn ciadas par
adames moa spreaeouuaoa ao csuieoa a ao publieo ea geriai, oa Elixir dula plaata
da am saber delicioao e de as effeito vexdedasreaaeat benefieiv par oa pobres despep
aaaa. splnett'oa e locellaa qu aoflrem do figade.
^wJ Oa proprietarioa da Ptuemaaia Central
3BPDSITG HA PHAHUAUT.A, 03rTHAL
N.-38-Rua do Imperador-N. 98
PERNlMBUfO
JCHJ.EHET, LE dONIDKC, SnSoaaaor, 49, roa J.-J. Rousaeau, PARS
DBroerros bm todas as pbj^cipass pharmacus
FNDICAO DE FERBO
CARDOZO tt RMAO
Kua do Barafl do Triumpo n. 100 a .04
eposH a m do AfM.Hi is. 2 c 2 B
Tem sempre em deposito todos aa aeorhiaismvs e ascrageo pee sil ss i agrieol-
sara desta provincia, como sejaas : vaporee losssaaves, aemi fiao," con caidair
oris oa para fago de sssentamaoto, rooeedaa da tode o umanaes, taflm* batidas
fandi '*', ate.
Msodam vir par oncommenda aaaraaer maeanssn, eoeatasgasa-ae dr santal n
e aa raaponaabilis. 'palo bom trabaibo da issai.
a a praee oa a diabeiro cosa drenaste a a arscee
58Ra de Imperador38
jest grinde phsrmacia avia se reoeitii pedidos com promplidlo,
lolicttodi e modicilsde.
Asprscrpffiescm linguas eslraflgeiras sao Belmente
dc^hadas
O pbarmacettaco pernambucano JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida oa clioicos desta cidade qae quairam honral-o con sus confisnea
para qualquer trabaibo prefisaienal e ao publico. Garante ao a mais atten-
ciosa e coDScisnrioaa exeoeclo.
Eata casa recebe aeus producto* caimicoi e droga direetimeDte $
daa melbsrss casas da Earepa, aspeeilaenta enooamendadaa pica sea
recituarie.
ESPEOALDADE
laroDs D Gaiai, Gbeo i miau, m Tola
Preparado pala pbsvasaeeutieo JOS FRANCISCO BETTENCOURT, |
da urna efScaci ?i ilnilesassisnlr iseravilboaa na saujeaUae dos orgSea
respiratoria.
Irenchites, islbna tosse, cemnlsa, etc.
^:e: v;^
Eaaenci depurativa. Formula do diatineto ilinico Dr. R.ir-s
Depurativa por, ea^lkneis para tedas is molestias que tem a origem -5
a impares do alegue.
FUMAS MILLERET
A Caaa XlUeret rrauoA ai
n tum Funda iHVteieete, jmn
comtr ai herniai i quebradura at ma
aaaa,
cutubas piu a BAiuu6A i o mus.

PRAPERAt VI(\llS0 DEPURATIVO
FPHOVADO PBLn MA 9E WM Mmi M 60BTE
Antorisao per dicreto imperial de 20 de Jmibo de 1883
Composico de Firmino Candido de Figueiredo
EMPREGADO COK A MAIOB KFFICACIA NO BHECMA1ISMO
DE QDALQER TATEEZA, EM TODAS AS MOLESTIAS DA PELLE, AS
LEnCOEHHAi OU FLORES BRANCAS, NA ASTBHA
' bronchites (molestias das vas respiratorias), nos soffrimentos
OCCASIONADOS PELA IMPUREZA DO SANGUE E FINALMENTE
NA8 Dlr-FRENTES FORMaS DA 87PHILIS
PropagadorrA. P da Cunha
As importantes curas, que este importante medicamento tem produsdo, attes-
Cadas por pessoas'de elevada posc3o social, fazen com qno de toda parte seja elle
procurado, como o melhor o m&jj enrgico depurativo do ssngue.
Depurar o sangao, como condig^) de urna circuladlo benfica e efficaz, eis em
juq consiste principalmente o me jo mais, seguro de conservar a sade e de curar aa
molestias que a impureza da eauguc Oycasiooa.
0 Cajrubba, pela sua s,cjao tnica e enrgicamente depurativa, o medica-
aento que actualmente pode conseguir esse resultado sem prejudicar nem alterar aa
runcgSes do estomago e dos intestinos, porque nlo contm substancias nocivas, apesar
o vigor depurativo doB productos que consiituem a base principal d'este medicamento.
As muitaa cursa que tem feito, esto compro vadae pelo testemunho dos-da-
.netos e conbecidoa cavalleiros qiie firmam os attestados, que este jornal tem publica,
do em sua scelo ineditorial
Deposito central Fabrica Apollo, ra Hospicio 79
A' veada en maltes pfcarmeclr de Brasil e de estraasrelro
Sypuiits, oartaTn.
-:o:
, etc, file.
Tinta preta pura escreverisalteravel^ fabricada com muito cuidado
( per ama formula iagreea, especial par escriptursylo mercantil e reparlicffs
aeaaeas, seee de preesa, a perfeilamente preta nlo corroe as peonas, nlo
depearta e d opio.


PADES
^r 4 un*, m
mo

ualTtrtar* o Clafe LHle
rarlo Pinte lor
ira. Ims. e*ooluiro4 Cum
le retrib itiva cortesa o
| enga nesta tribuna,
coi i.t. tact.ri iliPi.t f- o cupada
) oradora i qu m prcceie-
rem; 0 por certo eu alo me kb-Um,
vir tto rudera-, nto occnpal-a oinlo ea
de*f aip;nt>> do maniato que me foi com-
metldo.
Exmas. Sraa. do Club Litterario Pinto
Jnior.O Gremio do Profrssoree Pri
oe deata provincia, recobrado o mimoso
convite qa iba dirigtetes, p^ra sssiafir
{esta commeraocativa do 3.* *onive r**rio
da vosea inauguraclo social, den se press*
m vir, ela dissonaote vos de tea fr*co
orglo, feheitar-vos neaterejubiloeo comen-
to, e ao meerao tempo manifeotor-vos sen
imra uto reeoohecimento finas* de vosea
bonreaa stteaclo.
Meo aeohor aQatndo a ben'.menta
Sociedad* Propegadora da Instraeclo Pn
blica inatituio neaU ciJade a primeira Ea
cola Normal para eeahoraa, pcodasio essa
facto certa repugnancia e menoscabo da
parte de grande oumero de apiritoa retro-
cradoa e eetactonsrios, que eotendiso,
ae a molher nlo devi* ultrapaesar aa ratas
materialidadea do le domestico, pon
era na troica e especial missao, diaiam
eilea, o cuidar da cata l
Insensatos I
E' que cao comprehendiam, que pnmei-
ramente precieo formar a mulber tal
qaal ella d-ve aer, par* depoia feael a *
Terdadeira mli de familia, e poderem en
to cuidar da cata.
E' que, baldos de necessaria a aohd*
netmeelo, rt .-sconbextem ser este o melhor
dote o principal adorno 'aquella qua tem
de aseomir o melindroso importantiesiaio
encargo de dirigir esa* pequeo estado,
que se chamafamilia.
Em abono deata asaerclo e em joatfica-
tita sos beoeficos intuitos da benementa
Sociedade Propagadora da Inatrucclo Pu-
blica, fundando &a Escolas Normaos para
senhoras, citar-vos-ei aqu o jadteiceo peo-
samento da um distiocto
da : A familia a base da sociedade :
i e a familia, moraloent* fallando, resu-
< mese em um sera mulher.
Elevar o coraclo deata e elevar lhe o
c espirito o mais sublime do* 1
sociaes.
* Pandar, pois, a escola para a mulb
< completar a obra regeneradora
c christianistuo, e erguer em solidos
i cerote o edificio da grandeas nsciooal.
Dis, alm dieto, nm outro escrptor:
A instruoyao da mulber a doa apanagioe
mais sublimes da civili'acao ; eneeroe
no seio da familia o elemento vivificador
da moral e felicidade para ae transmittir
posteridade branda e suavemente).
< O povo, qu* bas aua existencia aso
semoibanta pedestal, grava urna pagina
de honra nos annaea da bomanidade: e
c os cidadSos, que cooperara com o ten
trabalbo para erguer esa pedestal, slo
verdadeiroe benemrito* da patria-
Leva'a por este* salatare* e patriticos
principios e acompaobaodo a marcha pro-
grjaaiva da moderna eiviKsaclo, foi que a
Sociedade Propg*dora da Inetruoolo Pu
blica fundn urna Eaoola Normal para je-
nboras na freguesia de Sato Antonio as-
ta oidade, qual mais tarde o governo,
sproveiUndo a idea, tornou officisl e mixta,
ote que a mesma sociedade creou nest*
fregoesia da Boa-Vista esta outrs, eujo
resaludo ? t n Saeta feito ou antes ex cedido
i eepectativa de quaott* jalgavsm urna
extravsganci, urna utopia mesmo, o pode
rea as senboras dasempenbar-ae com bom
xito das lides escolares; parquate a aa
julgtvam aptas, ou ante* conde-onadae s
lides domesticas I
O* factoa tem probado o contrario a n*
do
ali
-n sido e o qaa a aisxia, qaasi
lome* tic
,1o da mulher ?
V- sie da ignoran alo
Je*c->ok)aci-io* os mais m .optes csssoecimeo-
to* qu* a* culi* do famuia, sendo instrui-
da* enaioariitn a seua filhoa; pois slo ellas
aeu 1 primeiroa a principaen raeatres, sob
t, ios os pontos de vista.
t tUrauoho deata propoaiclo, como
mulc, coi o timos, di* por di* em nos
as escalas, em uad* discpulo, fiel rciUcter
straoclo a edacacla que racabem ao
lar domestico.
Campee, portento, que a mli de familia
sejs instruida e educada para besa poder
exerear aua importante miaslo.
Oocamos ainJa o que a t.l respeito mu
eriterieaamaato externa um grande pensa-
dor: t sis mulber, dis tile, o primei-
< ro livro am que o menino eituJa, devo
c ellt aprender par* poder continuar a
preparar so par* ser inestra deada o
< berco da cresoca, que a obajnar de
c mli; pois sublime coafeaaar qaa se
* beben com o lete inatraoolo que se
pono*, a poder repetir como Lamar-
< une : O que sai dero-o mioha mli. *
Mil louvores, pois, benemrita Socio
dade Propagadora da Initrucclo Publica,
pala felis o humanitaria idea da creaclo
das Escolas Narmaes par* aenboras nesta
prov.n.ia ; illustrs directoris a "ao res-
peitavel corpo docente deata escola, pelo
modo regular e pro ve i toso por que itm
aaantiio esta nobre inatituiclo, as dig-
nas alsmnas, pala dedicaclo, aaaiduidade,
comportamento exemplar e suffi ion te apro-
veitameoto, Jo^ue tm dado publico tea-
temunho, coaiprovando asma, qaa a mu-
lber capas de gyrar am mais larga e-
pbera, alm da qne lhe baria tracado no
aportado mbito do lar domestico.
O Club Iittarario Pinto Jnior, siso
ciaclo por ellas squi inaugurada ba tres
auooa, disto urna irreragavel prova.
Aqu a* .vemos discutir, si nlo com a
proficieucia dos sabios, ao menos com bem
lundado* cooheciment*, vario* a impor-
tantes pontos sobra as diversas disciplinas
em que slo lechonadas, mostrando aptiilo
e aproveitamento na acquiaiclo doa diffo-
rentes ramo* da uocbeoimento santifico*
indispensareis 4 instraeclo de um* boa
mli de faasilis, e que de futuro aerlo por
ellas tranamitdoa no d po carcter de
mlis e preceptorea de seos filboa.
Meas senbores. J ia me demuisndo,
e caneando assim rosaaa benvolas st-
tencOee, excedendo o marco do raen man-
dato, como que faxendo urna diasertaclo
sobre a instrucclo e educaclo da mulber,
em ves de urna simple* sauiaclo a esta illus-
tre sociedade, que boje solemnisa o 3* an-
niversario de so a fundaclo. Deaculpai-
ma cate desvio ; vou cingir-me ao aasum
pto da solemnidado e terminsr.
Ee.-l*. Sraj. do Club Litterario Pinto
Jnior.- Com a creaclo danta sociedade
manifestis a tradcelo de dous elevados
I mui apreciareis sen ti montos, que sa ani-
nham em vossoe coracSas. O primeiro
aaaeje ardaate da aprender a estrenua
dedicaclo s lides escolares; o segando
o justo prgito da bomensgem o raconbeci-
meuto que rendis, dando i roasa socieda-
de o nome mui reepeitarel (aquello que,
por assim diser foi o ioiciador do desen-
volvimento que, de certa pocha para r,
tem tido a instrucclo publica nesta provin-
cia,-o Esas. Sr. conaelheiro r. Jlo
Jos Pinto Jnior, a onjoa eaforcoa a ac-
curada direcelo foi iostituida e se ba man
tido s beoemerita Sociedade Propagadora
da Ioatiucelo Publica, que fundou as Es-
colas Normaes para senboras, dando roe
nellaa ingrsaao e proparcioaaodo-TOt oeoa-
aSea como eats, em que tos spresentaes
diaendo/le fronte erguida :cEia-ooa tam-
bem no campo das latas pala soiencia
a em combate da xterminio contra a ig-
aor*ae*, votada pelos bornea* qaaii co
4gr i._
f grande i oati^^l
< viliaagl
Coatinuai, Ex b1. Sr**., voss .
jomada, deepreaendo os precc
malsdicencias doa rotineiros e retrogj
dnoadoa e habitaados a ver mu.,
mente no* acanhados limitea do lar
tico, onde taui ra^iasamente
vezea, algum raio do los da rudim.ntul
instrucclo I
II j'\ gracaa ao oapirito do adiaotar
te dos seculos, acha se destriudo asse
renho ob -c. Tendee diente do tos largas
boriaoates ; devassai-os, o depoi*, aasami
cons-ieotes o verdadeiro lugar qu: ros foi
dsatin&do s oceupar na socied.
E' justo, por oerto, o motivo a* voaaa
fat hojo, em commemoraclo do d anni
versara da voaaa sooiedade.
O Ora mi dos Profesaores Primarios, per
inUrmedio de aeu fraoo ergio, compart
lhando irmlmente do vosso r*goerjo, vos
mndt jubilosamente felicitar, por haver-
dea to proficua e dedi -admente atreves-
aado eaae flirido quatriennio de existonci.
social ; d-s jando qne se ja ella perdurave!,
e que jamis arrJeja um instante a roas
constancia e dedicaclo, nicas bases para
a conserva co das sooiedadas.
t'.m nome do Gremio eu vos saudoe fe
licito.
Recife, 7 de Outabro de 1887.
- Augusto Wandtrley.
Orador do Gremio dn* Profesaores Pri-
marioa.
nte-

FOLHETIMVICTIMAS E ALGOZES

EMILIU DRICHEBOURG

Ainda ten* aaudades della,

cho-
NECr.\D.l PARTE
OS LOSERAVEIS
( (entnaselo do n. 247)
Irnafto O IraaJs
Um* manhl, aasentada *o piano, Geno-
veva tinh* comecaio a execntar o motivo
da Bainha de Chypre
De repente oa dedoa ficaram-lhe iamo-
Teia no teclado.
- Nlo posto, nlo poseo mais, murma-
rou ella, como sa j nlo tivosao o sent-
ment da musics.
D r.r
Neqaea occatilo pensara na Sr*. Mer-
aoa s em Henrique.
Mea Den* 1 men Deas I marmarou
ella, fui pois para swffrdr assim tods a mi-
aba vida que vim a este mundo ? Ab se
eu podesac morrer !
Ao cabo de um iarUnte aooegau, limpoo
a* albo* o poa-se olhear ma binalmente
algama* pacas de msica nova, que seo ir
mo lhe linfas traaido na veapera
Oa seus vlhos detiveram se em urna ro
ataos*, cuja litbograpbi* representara um
retrato de moca.
Jenoveva reconbeceu Cecilia de Prime-
; de mata nlo podia engaar ee, visto
a romanza era dedicada 4 filfa* da 000-
dessa.
ovev* teve um c*l*fri-> c alirou com
para o roci do cielo com repug-
nan ci*.
Na me*m o:csalo, Alberto trantoando
3ma *oga ; levanten a romanas e
txaaicou o retrato.
xaotasasi
; mental
DiaCUBSO PBCHHCUDO PELO ORADOS DO
OOnsXBO PABOCHIAL DA PROPAGADORA
I DO CORPO DOCRaTI DA BsCOLA NOR-
MAL DK SKBH0RA8 DA BOA-VISTA.
Exom**, Sras., Sr*.E' nm* coas* sa-
bida que para ae prender com vsotageea a
attenco dos ouvintea, para ae interesasr
um auditorio, 4 preciso que ee tenha, elo
de i-ertos dot*s oratorios, algums couss no
cerebro. E' mister qae nlo se tenue s
cabec* oca, ou que pelo menos se tenha
urna lioguagHo correcta, limada, inters
santa, florida e sttrabente, atreven da qual
ae posea oculter o rasio das idiss. Con
seguintemente este logar nlo me compete.
Aqu oollocou-me s demasiada benevoten-
cis que ama corporaclo Ilustrada, coatuma
dispensar ac espirito* novas e sobretudo
dabais a qiem nlo 4 dedo alar-se pelo*
paramos asues da eloquencis. Aqu oollo-
cou-me urna confian^* axtraordioaria e,
devo diser, immerecida ds directora da
Propagadora e doe collegas do corpo do
cante quo me ooosentem representa!-o*.
Conhecida a inopia do meu intellecto Be-
ja me permittdo iniciar a serie de penas
mentoa ouja otanifeetaclo ma pr.niem a
asta tribuna com un* oonoeitoa sobre o
vulto reapeitavel que preside esta eetslo.
O homo id, cojo nomo e*(4 ligado ao
Club de que ni boje festejamos o 4 an
niversario, nlo 4 urna deesas oerebrscSes
posssntes capases de revoluuiopar o nosso
meio litter*rio, de imprimir-Ihe um mori-
mento salatar oriundo de idiaa novas. To
pouoo elle se tem empenbsdo pela realiaa-
9I0 oestepais de idaes modernos ouja cen-
verslo em realidade traga resultados im-
mediatamente proficuos. Ainda menos elle
i uma deesas individualidades que paie-
oees consubatanciar a alosa de um povo,
synlh*ti**l o, aeempanhal o em todas as
suas vicissitudet,- e que se tornam gran-
des e admira veis refltetindo todas as grao
deaaa e todoa oe defeitoe da alma popular.
Nada diaso.
Nlo 4 am domador da palavra capas de
eleclriaar as maesas dirtgil-a* em basca
de qualquer ideial, mas i o operario pac
fioo, laborioso, daapratencioao e desinteres-
sado da grande obrs do faturo, da regene-
r*clo noral da nos** patria.
Quer ooncorrendo cora o aeu eaforco pa-
ra a manuteocAo e eograndecimento rio
nos distinsto o
rrira do Carm:
7^^ p
..empo
S'o para a pra-
collo-
'ropa
1 me
iPc-
-au lo-no3 ao oumpri-
mento teropos 1 ron tao impudentemente
menospreaados : o Sr. Conalh jiro Pinto
Jnior 4 sempre resp
N'um pais en que a falta de patriotismo
tem ascendido j j n'um p.is em
que o nepotismo campei* cyoitameot;, im-
pudentemente, ttricamente ; en qa 1 o ia
tereasa partidario 4 geralmente colbosdo
sima dos inter.as^s da camraunhlo e do
bem public ; em que o sceptieismo tem
svassalado todoa os espirito* ; n'um paiz
em que nlo ha iniciativa particular ;
mister que a geraglo nova as curra rts-
petosi diante daqoellas indTdmIiddea
qna se destaenra e qne lu m hereuleamen-
te, titnicamente psra, sobre os destrogos
smesqoinbadoa da velha patria doa precoa-
ceitos, elevar a nov* patria aorridente, es
peranoosa, folia.
E' o quo fas o Club Literario Pinto J-
nior, 4 o que fazsmoi n todos que aqu
estamos, porque, meus senbores, se ha al-
gama oousa que posa* elevar o nivel mo-
ral e material ae um pas a diffaalo da
instraeclo por entre a* multares pois que
como j o disse alguem educar ati rapa-
riga* 4 faser urna escola da cada casa ;
e nos sabemos que a importancia de um
povo depende do lugar que nelle ocoupam
as mulheres.
esse retrato
Alberto?
Francamente, nlo. Bea* v4a. Geno
vera, a menina Cecilia de Primorin 4 me
multo euperior e 4 sempre desagradarel pe-
ra um hornera ver-se continuamente eclip-
sado por sus mulher.
a toa nica raslo ?
O roete do moco assombraou se.
Sebee perfeitamente que ba outra*,
responden elle balbucisndo.
Genoveva fixou bem os olbos nelle.
Alberto, disse ella com tristeza, con
tiouas s pensar aesas mace 1
Alberto fes-ce virmelho.
Com que entlo, ontioaou Genoveva,
oe teus sentimentoa bonradoi revoltados por
instantes contra a odiosa diseistulaclo ds
menins d* Primorin 4 capitularsm ?
Vamos 14, miaba irmlsinbs, nlo exa-
geremos : 4 necessario aceitar o mando co-
mo elle 4. A menina de Pr4m.rin, tal vez
qae nlo tenha maneiras irreprehensiveis,
mas isso profm do sen carcter indepen-
dente. Comcertesi, G-novev*, ella, nlo
i perfeit* como tu, mas se tem defeitoe,
tambera tem qualidadts ; afincete que
00 fundo i uma boa raporiga.
Genoveva abanen s cabec a.
Alberto, tornaste a vel-a ? porgan-
ten ella.
Tornei.
Fose 4 casa dalla T
Nlo ; encop'rfi-a em orna reunilo.*
Veio tr commgo graciosa a dolcadamen
te e dea me a mo diiendo-ma qtie nlo
me qaeria mal por me ter afastado della, e
que ae miaba mli e s sea renunciaran aos
seas projectoe, nlo era motivo pars que
deixsssemos de ser bons amigos.
Coovidon-tej pars ir 4 casa de sus
mli P
- Convidou.
E o que respondiste f
Que iria, mss ainda nlo compri a
mioba promessa.
Ah Alberto, meu pobre Alberto,
ba* de aer aampre o mesmo lonco, e mes-
mo irreflsetido. Tema csuteU, tomar cau-
tela eom a toa iraquese I Que rom attrabir
te o de oro tentar sobre ti entro* meio* de
sedcelo; tu es -apaste Ibes, quemm lor-
oar s apaabar-te. Tenbo medj deseas mu-
Iberas, mea Tmlo ; aellas todo me paraos
auspeito. Por toa proaria oeovenienoia,
Alberto, peco-te, nlo vi* 4 css da Sr*.
de Prmorio.
_ Pote bem, Genoveva, disse elte, fsrel
4 verdade, Alberto? Mes
qaeres saber, conbeyo-te, apesar da tus res
poete treme por ti.
Fie* de* -ansads, replieaa elle tantan-
do rir, tenbo safficiepte id agora para
ssbar defender-me. Fallemos de outra coa
sa : eucoolrai trmbem nessa reunilo uma
pesaos que se interessa muito por tt.
tyes 4 ?
Adivinos,
Sabes perfeitamente que'fjswoa tire
geito para charadas.
Cutio, miaba irraseinhs, para te nlo
fsaor procurar, digo-te o nome : 4 o bsrlo
de Livron.
-*-' A> E' a bomem sgrsdarel, fr*n
00 elpl.
Assim o creio, meu irmlo.
O Sr. de Livron fallou-me muito de
ti; qaeres qne te repite tu do quauto el}e
me diese ? j.
E' intil, responden Genoerilsp, co
rondo.
, Deixa-me ao menos diser te me
fes o teu elogio cora um calor, ora um en-
tbosissmo...
Alberto, interrompea a moca, *abe
que nlo son sensirel s cousaa liaongeirss
que ee disem de mira.
Sai isso, minhs irmlainha, mas fases
mal. 'Escuta, se quiaessee, a para isso
bsatavs-te diser usa palsvrs, serias den-
tro em pouce a'barones* de Livron.
A moca liaba prevavelmente adivinbado
j as inteaooes do bario, porqus responden
001a toda a tranauilhdade :
Nio sou ambiciosa, meu irmlo ; fi-
lfas de aui burgus, de um negociaste, te
ra vergocha m aspirar cousas cima da
miaba oondiclo. O Sr. de Lirron tem o
bom sonso de nlo se prevalecer de aeu ti
tolo de nobresa, mas nem por isso 4 me
nos nobre ; demais rico, imito onside-
rado ns sociedade parisienee o ter logo
qne quiaer ama elevada posiclo. Nlo 4
Genoveva Lionnet que jamis poder ser
sus mulbr.
E se tu aoateases dell-, minhs ir-
mlT
Se goausrse delle, Alberto, nlo sei se
fsllaria de outra man eir ; mas nlo gesto
dalle.
Genoveva,o amor vom sern que agen
te desoea&e : uJtt* prov* qae tu nlo re-
nbaa a gestar ea breve do bario d
vron
Nanea 1 responden a moja com fir-
mes*.
Tsoto peior, rai a lis ir mi.
Pcrqne T
toe elle gosts de
A moca pareueo contrariada t
Qusnto a ros,. Ezrn. Sr. Conaelheiro
Pinto Jnior, que tendeo procurado incu-
tr no espirito das nossas jovens patricias
o amor aos estudo*, que tandee procurad
aliatal as as bostas de Minerva, devais
jalgsr-vos felis, de veis considerar-vos so-
bejaminte recompensado con a maoifos
tacso qae boje fssemos do apreoo om que
vos temos. '
Deveis julgar-vos f'lis porque neste pais
nenbum estimulo, nenhu na acclo nobre 4
attribuida a sentimentoa bona e vt aaaia
ta ao re.:ouh?cim-Jcto dos voseos servicos
pala mociiade em uma manifestarlo to
solemne, to franca, to espontanea e to
desintnreasada, como slo todas as manirea
tssBes da mocidade.
Deveis considerar- vo* sobe jmente re-
compensado, porque oonbeea,is qasnto in-
grata para com os seus boa* filbos ests
mli a patria. Demais, vos o sabis, para
o noaa 1 governo, para es nosso* bomen* de
Estado todos os faons servicos, qui por /en-
turo se posssm prestar 4.patria, traes jai-
nham-so diante de um voto que se d i
qualquar desses politiqaeiros qae por sfai
tormigsm.
Meus senbores.O mando pertenoe 4
actividade e nos aonoa rotineiros o.'iosos
e despidos de espirito publioo. Eis a causa
do dosso atraso. E' preciao, portanto, que
so desenvolva o eaforco individual, a ini-
ciativa particulsr de par coa o espirito pu-
blico.
Eis ah razio por que en considero a
Pmpag lora uma das mais ateta institu
cSaa deeta provincia, eis ah por que en
me tenbo davotado o^ell* com um fervor
paro, arde-ate, ineffavel. Por um lado ella
um doa raaiore oommettmeutos daisad
ciativa particular de miaba provinoi% j por
outro lado eu vejo que nalla ee allumia
com mais intensidade o cerebro d mulher.
dando se-lho noc3es de. geogrsphi*, histo-
ria e direto constitucionalo qua quer
diser incutindo se no sea animo o espirito
publico to neiejsario para o nosso pro-
greaso.
,s, em todos o Ja nossa
nd : 8: ea oatra
cb.o se en contra a mulher.
Ou saja urna Mari* Cesar impondo a
Vicira a rcatauraclo de Peraumbuco ; ou
aeja Mari* de Souza mtndando os seas fi-
-Ibos par a guerra ; oa seja ayulli de M-
neel de Carvalfio orsJn a e da, pelo
f.-l z xito da f. daraglo do Equ-iior ; ou
stjm as muliiorea panlista* intim n !o ao*
eur filbos, irmlo*. e/e.-'pos >s a viaganga,
do3 emboabas como condiclo Bine qua nlo
seria n bem re ebidos por ellas, oa ajana-
os heroiuii de Tejacupapo encorajando os
timio e animando os corajosos om o
x implo.
Aiada mais : nlo mama que a Lincoln,
Scott, Mao-Ciellan e outros her s da lata
Uratri ida dps Estados da Grande Republi
ca, Jcve oati u^bro naylo ai mulh-res a
abolido da aua eacravatura.
J em Maio de 1837, 25 anuos antes do
decreto de Lincoln, em urna convenci
constituida por 71 sehoras dolegadaa dos
Estado* de New-Hampshre, da Msgacbn-
aet da Rhoie-Islaoi, de Navr-York^de Jer-
*y, da Pensylvania b de Ohio, dizira as
senboras araeriein* o segrate: c Usare-
moa de toda a nossa influencia, para favo-
recer a iuslra^clo e emancipadlo Je nossos
irmSos e do nossas irals escravas; o, em-
quauto houycrm as igrejas banjos para
ellos se sentarern S part:, iremos nos as-
sentar-no* nessas beos e orar por ella*
seu lado.
L para o centro da Europa, om urna
daa regiSaa mais pittorescae do mundo, no
pas cajo governo 4 o supremo i lial dos
povos livraa, onde ss dio phenoraenos na-
turaa* os mais admirareis -naaoe am rio
qae, depois.de ter com suas aguas barren
tas atrsveesado apraziveia e ferteis vallea,
lindiasimos prados, entra em um lago con-
fun lindo-so oom ella para dahi sabir mais
bello ainda oom suas aguas cor de sapbi-
ra. Pois bem : assim como o Rbodan >,
entrando no lago da Genebra, paraca ao
observador ignorante eer 1er a sua existen-
cia, quando, na verdad 1, a influencia exar-
cida pelo lago Lemano 4 toda benfica ;
assim tambera ao observador manos exp-
rtente a igualdada dos sexos parece a con-
fuslo, a anarebia, quando em verdade a
influen a que s mulher bs de exornar cora
ea -a rgimen aera toda sancta.
O curso natural da sociedad* torvo e
enfsrruscsdo, entrando no rgimen da in-
teira igualdade sexual se tornara lmpido
e paro.
Srs.: A causa da mulher 4 a causa da
patria.
Galdino Loreto. 1
Tu prol da ci-
vilis.. .mismo da ara
passado, qa* os conserva na
infancia, de tao grande alcanco pa-a o
futuro di nossa p-tra. quanto eases com-
bates tribuna, no
p&rlameb guerra' e na
pas.tra.vam oa nosso* rolos do sexo cha-
mado forte, tal vez p lo dent qus rece-
;ar domestico, onde vyemoB.
Se pela miaslo nasta mundo e pela nos-
sa propru natureza, nos nlo podemos aer
as iniciadoras do progresso, a historia do
g*3Vro humano ensina quo s da familia
bem organitadad quo sahem faoraens for-
tes e virtuosos, -qo pnsbara as ems pagi-
nas do claro-s immo'rtaea.
E slo asaoiiacS.'b molestas como esta, '
oonvivenc sa educa e cora-
S^o e po estudo cttltiva-se a intellgencia,
qU3 nos conduz-va to .fin almejado. VOS
tendea bailante despt'eaii.aentj para cao "^
vos pounarJes a fatigas e aaurificios no
presente, com tinto que melhorareis a pa-
tria das vindouras.
Foi para' 'tranamittir-vos a. sua mais
franca adbcsaoa uossa causa, que 4 noaaa
tambera, qua t e4rte da Escola Normal
da Propagadora da lstramelo Publica en-
vin-me a este recinto. Trabalhai, embora
o notao ideal v sempre reedando diante
de nossoa pasaos, oorao essi Itba -n pban-
tastioa das. profundozas movidiyus do ha
risoare.imT" ^PPswi**,osv>8v"
Isso 4 o progreaso.
JOANNA VALESIA DE Ll.UA..
Nlo estou coovenoid* disso. Em to
do caso se elle deseja casar-se, te har com
f.cilidtde urna moca da sua sociedade, in-
teiramente disposta a ser baronesa.
Fioou por momentos celada e continuon :
Alberto, o Sr. de Livron agora ten
amigo T
Mea amigo intimo.
Como tu arranjas to depresaa sra-
sades, meu querido irmlo I nlot'o oocul-
to, as tuse novas relacSes assustam-me.
Reconheco as bellas qualdades do Sr. de
Livron ; comtudo receto que, na sua SO'
amigos, tu contraas
e da vida dispon-
siedade o nados seus
o hsbito dos presares
diosa.
Como tu julgas mal o bario, diese
Alberto, pois um* bomem muito simples.
Queixa-ac muitss roses da ser obrigado a
trequentar a aociedade o de ter relaySsa
com altos personsgens. Prefere a todaa
asas graades rehuses, dis elle, a intimi-
dado do sallo de mnht mli. Emfim, ir
maziaba, nlo deixa nunca de me dar bons
conaelbos.
E Id ssgaes o* ea* conselhos ?
Sigo tsoto qasnto posso. O que que-
ro* tu ? Nlo tenbo o teu jateo. Mss, por
muito loueo que sejs,jilo o sou bastante
para qae me preocoape com o teu futuro,
com a tu* felicidade.
Genoveva, 4 muito serio o que te vou
diser : o Sr. de Livron ama-te.
Basta, Alberto, basta I
sa. Irmlainha, confesas que continuas a
pensar em Henrique Merson.
A moca tornou outra ves a fioar corad*.
Alberto, j te ped qae nlo volitases
o s-tmelbante assumpto.
_ Mas 4 preciso que volte a alte, visto
que te Jtstioas em goaUr da ara bomem
que pete seu procedioento actual prova
que nunca te amou. a
Cala-te, Alberto J
Porque me hei de calar ? Entlo pen-
ase que eatou contente"com a maneira adop-
tada pelo Sr. Henriquo Merson psra otm
miaba irrai ? fcNa verdade dir-se-bit que
nlo valemos tanto como elle. Tem talen-
to, 4 ver isde, mas a qaem deve ello o seu
talento, a quem deve alie eer hoja algama
oousa ? .A oosso pai. Aquella bomem
am ingrato e nao bei de estv cora cere-
monias para lhe disor todo qasnto pens
as primeirs occasilo.
Alberto, probibo-le que digas uma
desagradavel ao Sr. Merson.
Ms o que anda me anima mais lor
temente costra elle 4 que tu o apeies. Nlo
compre hondo teto, nlo 00 aprehendo. Olbe,
00 outro da, quando elle estar na ti
DISCURSO DA OBADOKA DAS ALMXAS DA
Ia SESIE DA ESCOLA NOMAL DA PROPA-
GADORA DA INSTKDC9Z0 PUBLICA DA BOA
VISTA
Minha* s-nhoras. Meus senbores. Atra-
vessamos urna poca em que quantaa se
levantam para tr^balhar pela regenerac&o
do futuro, mareoem os applausos dos que
R-raditam na torca da iatelligania e
no poder da vontad?.
E' por aso que todoa os tonos, em dita
como esta, nos vimos testemaohar a nossa
franca e sincera adheslo aos que crearam
e mantm este ncleo de vida para o es
pirtOfaCujo ideal vai sempre engrandecen-
do ae proporclo que a civliaaclo se
sdianta na sociedade,
-Ss 4 nobre esta lutt, quando trtvsia
pelo hamem, affaito tos grandes combates,
desde qua, custs de ingentes esfrcos,
deixou t interioridade primitiva; nlo 4
raenoi gloriosa, qasndo nelle empanhs-se s
molher procuran lo erguer se da retina em
que tam vivido, para alentar os grandes
commettmentos e ir ponco a pouco aa li-
bertando da escravidlo em qua anda se
presenyt obaervei o; pois bem, traba a .ca-
ra do um bomem qua pensa no sou enter-
ro. Hontem encontre o, se tivesse podido
evitarme, telo hia feito. Estara embara
esdo, nlo achaua nada para me dissr.
Comtudo, nlo pode deixar de pergvntar
por t, mas o teu nome pareca aahir-lbe
dos labios oom eaforco.
Pobre Henrique I pensou Genoveva
Dobrosaa reflexfcs invsdiam-lhe o cora-
clo.
Irmlainha, continuou o moco, ado-
bando o timbre da vos, fisto mal, beaJ*
vejo, perdt-me. Nlo 4 culpa minha te
tenbo desata indigntr3es. Mis, do qu9
tu podes estar corte, e muito certa, 4 que
te amo, minha querida irmS. Tu aoffret,
bem o sei, bs longo ttmpo. Ah 1 ae eu
podesso madar as cosas Fioa aabendo,
Geaoveva, minha boa irml, o maior deaejo
do teu irmlo ver-te felis.
Bem o sei, Alberto, ands l, conhe-
(0 bem o tea coraclo. Comtudo, quando
julgares qualquer cousa nlo te deixes illu-
m, pelas apparenciaa. E depos, pe^o te,
s semprn pradente. Aprende a guardar
os teus eegredos e sobretudo oa doa outros.
Fazendo aquella recoramendacao ao ir-
mlo, Genoveva pensava na condeasa e na
filba, cuja es|ertesa roeeiav*
Alberto', disse ella, nossa rali deve
aobar que ests ha muito tempo commigo,
nao te expoabas a ouvr coaaas dessgra-
daveis; vai ter com ella.
'~X> moyo deu um beijo na face da irml
o deixoa a.
Logo que ficou s, Genoveva absorveu-
sa em profunda meditacSo.
Porque motivo o bario de Livron pn-
ttvt em casar com ella ? Achava.aqullo
singular. Comtado nlo Ib faaia a menor
commoclo. Amara Henrique Merson e sen-
ta perfeitaraento qua nunca amara outro.
E Genoveva," como omitas mocas, apezr
do qua ee ds^ nlo comprehendia o au-
mento sam o amor.
Iodubitavelmente coneervava no fundo
do coraclo, a recordarlo do servico quo o
bario da Livron lhe tnba prestado, Begun-
do ella pensava, e jujgaria faltar aos de-
veres do rsoonhecimeto, tendo a menor
dovida sobra a haldada daa suas iatencSas.
Trahs comprehendido perfaitsmente que
o seu rutHo se tnh feito-junto della o in-
terpreta dd bario, mas ignorsva at4 que
posto este so tinfaa tornado sonbor do espi
rit 1 de Alberto. Felisment- para ells, por
que tari a sido asssltsda por noros terrores.
O bario tuha facilosenta conhecido oa
lados vulnerareis do carcter facil.de Al-
1 itt ponco de udo
Em duallo.
As testemunhas deaidem, qua dsve haver
combate. O offendido 4 isso sa recasa
obstinadamente,
Sira, comprobando, diz uraa teste-
munht, vos sois casado?
Eu! Nlo, o 4 por isso, que m
amo a vida !
Duallo extico.
No Thibet os adversarios, que querem
aoabir com uraa qaestlo tencam dentro de
juma caldeira cheia d'agua fervendo dous
pequeos objectos, um branoo o outro pre-
to. Depoia mette.n as maoa na caldeira
d'onda tirio eases objactoB. O que retira
O objecto brando considerado vencedor.
O resultado 4 que os dous adversarios fi-
cam estropiades 1 v
Em um tribunal.
Entlo, nloT obstante as pro vas, que
o aoabrunham, persista era a gar o cr-
ate 1
Senhor juiz, o homem de bem s
tem uma palavra. Na formaclo da culpa
neguei. Agora com maia forca de razao
neg. Tenho carcter.
Boiiera jantando em casa de um mar-
ques invectivou acremente a magistratura.
D*pote do sahirem da masa o marquez o
censura pela sua lioguagem, o da lhe:
Vosso visinho da esaueria era e 4
um juiz substituto I...
Nome de Djus I Estou peo.,lisaio,
mas porque me nao avisastes ? U.n sig-
nal... um gesto >..
Porm miaba mulber fitou vos diver-
sas vesos e fez vos signaos....
Vossa mulber I... por4m ou sup-
puz, qae ella estava namorar-me!...
Um pagodsta da Marsella chega Pa-
ria, o parando junto um kiosque per-
guata :
Senhora, tendas o Tempo e a Li&er-
dadei >
Sim) senhor.
Ah muito bem. Entlo trada a bDu-
dado da ir comprar-ma all defronte dona
vintens de rap.
berto Lionnet e tinha-lbo .procurado gran-
de variedade da distracc3as e de prazeres.
O moco nlo menta quando fallara dos
exoellentes conselhoa que lhe dav.i o bario,
unioamento nao va que aquella guia com-
plcente o ajonselbava sempre de manotea
a ficar certo de qua os seus conaelbos nlo
seriara s-guidos.
O bario procadii cora elle como ae coa-
duzB83 um nadador novco no meio de urna
correte porgosa.
Quando o joven Lionnet tivesse provado '
a taca dos presares, senta em si o desejo
do a despejar toda.
Som que s?u pai, sua irml e mesmo
sua mli o soubessem, o joven imprudente
lancava-ae no meio dos escteos perigisos
o o bario fiagindo qae procurara detel-o,
impellia o pra o declive fatal.
O que quera elle ?.
Pro/avelmente entregar um da qual-
quer, o moco atado do ps a mos een-
desaa de Premerin e sua filha.
IV
'O pedido em casamento
Nessa mesma noite Albarto tinha trata-
do logo do ir contar ao, seu amigo o bario
de Livron, a conversa que tinha tido a seu
respeito com Genoveva.
E accrescentou :
Minha irml reconheco. o aau merto
aprecia as suas bellas quadades, em uma
palavra -lbe muito Bympatbico ; mas ea-
quanto ella pensar' em Henrique Merson
deve renunciar espranos da aer asado.
__ Veremos, responden o bario.
F. quando Albarto o deixou :
Ah I aquello architecto murmuroa
elle, raogondo os dentes.
O olbar teve um fulgor sinisiro.
Comprcbendam l as mulheres, disse
ell', cmo sa Bentese que me incomraods,
como se tivesse o presentmento do qua o
espera, H^nriqae Merson afasia so da Ge-
noveva, parece renunciar aos^nus projec-
tos e apasar de seu iaexplicavel procedi-
mento, Genoveva nao doixa um instante
da pensar nelle o contina sempre a amal-o.
Mas veremos, veremos 1
E continuou pensativo :
Desejava saber porque motivo o ar-
chvete sa tornou Oto fro com Genoveva,
nlo sa teri levantado ura obstical; entre
elle o ella ? Ha nisto um myatero que 4
preciso desQobrir.
ErAretanto, davo Bem demora presentar
o mea pedido do casamento,' ouma encon-
(Continuarte-Ha)
Typ. do Diario roa Deque ne Oaxiaa n. .

.
-

i

t
i1"


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EHS2U22PG_AZE2VZ INGEST_TIME 2014-05-28T17:40:46Z PACKAGE AA00011611_18079
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES