Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18078


This item is only available as the following downloads:


Full Text
LHH-- mino
28 Di TOBfiO 11387
PIRA A C 1PIT.IL B LCC.1*E*
Por tres mesei adiantados......
Por mi ditos dem........
Por um anco dem........
Cada numero arabo, do asesino di*.
Kn'DE X.IO E
PICA POKTfc
. 6|000
. 1*0000
. 23#oeo
. (5100
DIARIO DE

PAAA DBITR0 POMA DA
Por seis moaet adiantodos.........
Por nove ditos, dem...........
Por am anuo dem...........
Cada numero svulao, de diaa anteriores.....
LOVUICIA
13450C
20(9000
27JG(
f|100
NAMBUGO
Ipmoxietekt-tu JRmot fiysma He Jsria fc^ftljjjo*
TELEGRAMHAS
im ?A?iss:iAa do suato
RIO DE JANEIRO, 27 de Ootabro, 4
6 horas 25 minuto da noite (pela liaba
terrestre).
INSTRDCC10 POPULAR
r.
(o nana
Br. Pe(lr
tai
I
do aa
as* rmall*as d MysVrarial ala Po"-uhD tr**sn
ice*, relatlvassseal* A adeae -
lanprrador le Srull.
,-
BUENOS-ATRES, 27 de Oatubro.
HISTOfllA DA BOTAMICA EM
L
Da
{ExtraMd)
bXBUOTBSCA DO POVO B DAS JOCOLAs
(Conti* (S o)
IV
.abr-lel CrlslT
ansfcavio
DO OWSMMM
cedo
a doaoa-
( a dorrrlo < |oi rrao di rf pobll-
eainpprloiF eoaees*e irmim
learla
le lerrcati es* Copadla
Crdoba.
ROMA, 27 de Ootabro.
O
Mr. Crisol aresldeaie do caaeelta
de ministros derla roa a-ana dlacarso'i "
ele..
sronnarladu ea aaa fcaaqaete qnr
illrmiab,
a trplice aiilaaca da
asirla e Italia olcoiaesjapraaa ama
alllaaea defeaatva. e rehalle toda
ea de iserra contra a Fraara ea
oaira cjaalejaes* aaeo europea.
r Crisp aeereaeealea ejae a go-
rerso ssAo joasaarsla eaa ejaalsjaer
roaqaiata na fabyooiaia. aaaa prora-
rara lagar o aaasaaere de Saall.
oHeapo qW Asa atao donini j darse.
S fbetcajflpents, quando ruar a dyoaitia
U ArSd>oe*,7qc so a*r. dito estado veio impri-
mir ooro inpauo a*4i ley. '
Fi o italiano Doafagss Vaodelli qun amaron
4 aosaa Adanla Baal das osliooiis s peblioe-
$io de aaa obra indita d aqselle boUaiea.
Eaea obra vei > a pablica-a ao soso de 1779
eob o titulo de Vindarioa Grialey Laiitaaieoai
Liiiauui ooaiaibaa illoatraton Rs ianaaaaato dests hvro,ta qua por copia
extra-bida dsa setaa da referida Academia a ai-
anasda pela ebbads Corma da Berra (qes eotio
servia a* aeastarit), as tI barsr sido determina-
da ea easaU da 16 ds Moraabro da 17o8 s pobl-
eapld.de tal obra,4-es o seguioU periodo i
- Atuadsado a qae este lirro fot at agora o
lioae Botnica qae sabr Portagal benvesse
A ate totogo botaaieo aecreaamtoa Doamgoi
Vandelti varias oatrai plaotai pela orden alpha-
beties* de mesen) Viridarian,visto qae nrasa
i [i ib4>jieim baria a ja sitada obra de Cluaio
ea que se eomprebeodian som-ote aa planta de
aaa determinada sanana Portugal (nio deisaado
por sao de tai serlo spreea) o qae neis veis por
ea relevo o pcqsoso sddilsaaeoto fsito por Vao-
delli a
O dito aedico Grielcy pubiiooo cm Liabos no
asas de 1661 aaa obra ea portognoa.a que dea o
meposo tito* de Dseeagaso p.ra a Medicin oo
Botica para lodo o pai da familia.
Beta tvro eoastilss aaaa "peis Je repositorio,
conteado a* proprisdsde medieiaae de 960 plan-
ta*, as quaee sendo applieedas, ora fras, ora
Agsnca Hars,
2l de Oatubro de
Bieaalhente affirasativa, aanccionada pela as-
igdatora da aa dos osssos mai diatiactoa bola-
oicjs dsveri naeimaaenta ter latelligracia di-
versa d'aqoella qoe por reatara i prim- ira viata
es poderia aatBralaaeaU inferir peante as pala-
vraa qos traaaeriptaa Ssaa, porqaaoto te no*
nio aatolba provaveisssoU qae o sboede Corrria
da Barra dsaeoabtcaia a obra de Carlas Cloaio
desde muitoe ssaa) poancada cea respeito i fl ra
de Portagal e Heapaaaa.
O Viridariom da Qrielej ni* poda poia dlaer-
ss o uoico livro at eatio publicado coa reapeito
4 fl)ia portuguesa*.
Orislev dedicara o sea Viridarium ao
fiiul ea> Pernam^aoo, ^^^^^^fj^ ,^'!^M&
1887.
a e qaalqoer doeeea
Era aaa deesas antigs panaceas, oerno anda
Xpot abi appsrecern era cetto aaguncica qae
(Usos corar todoeqoalqaer padesinaoto, aaa
qu* na realidade nio paaeam de naja eapeealaolo
loorativs I
D'aqoi nio se dsprebeods qaanretendemos con-
testar ss virtades s prepriedades r*sdieia>cs ia-
berentcs s grandissimo naero de plantas, eenlo
a t:da* rila. Qssado ostro laseto nos (alta*-
e, basUr-noa bia reeorrrr ao axenl pbarmaceu-
tico dos indio e sovos de varias tribo qoe bi
vaidssaasasta Ssaagaaaoa sob s draoaiaaclo ge
aeriea da selvsgsos a gentos, oa quaee peta ta-
pie ppUcaoeo de certas berva, cojas propried
des coobscea, abo corar qaaai todas as ovles.
ta* (algoaas iaeJosirstaente daqsallaa, a qoe a
ciencia medica dos poros civilizado da Europa
^ nio pflJe ainda dsseobrir o curativo).
MsS... qsrrsr (.rno Urisl-y o declara na obra
qoe eitasaos) reunir ero certa determinada plan-
tea propriedades direraaa graduada palos scci-
deatt da teapsratars, e adeqasdss a coabstsr
nsnlnstiss de diAsrsaif* orgsos... easo 4 este qae
derra a sos aagnra Mbrsssaaeira aaravilboao
e poao crivel.
No rmlauto o qoe eerts qae, pesar de tado,
a obra alo deixou de ter (aaqoeUa epocbaj varias
reimpresaoes,o qae, se por ventara nio prova
a exeelUncia do lirro, denota pelo meos o nao
gosts dos compradoras oa s eus nimia credulida-
ibrisl OriWry, ase siareea clinies eo> Lisboa
durante ssuitos annoa, obteve d'el-ret D. Joio IV
qae se acbava eotio ea ser *co de Portugal eoetra POT esUbeleeer o sea bo^ botaniec'.
Casttlla oa Selebr rampanha da Kestauracio )
no Valle de Xsbrega,
" orto botante
Continua)
PAITE OFFICIAL
TERSO DA PROVINCIA
Palacio da presidencia de Peraaabaeo, an 32 de Ostabro
de 1881. i
O presidenta da provincia, oaaaao da utosacio, de regular os
direilos e gratificacooa dj-protMaorea publica, conferida pela art.
9.* I 8.* da le a 1,884, de 30 de Abril de 1887, resolv expedir ss
*+*" m** *
Art. 1.* Uareci aJa da %ratinsaoio ordinaria da exercicio, a
da saerito, a de boa aarvieoe e a de aatigaidade, as jases serio
abonadas aaa profeasore pabtieo, atisfritas aa sxigeacu* das nss-
snasss instrucce.
Art. 1 \ grsti6acIo de atfit) depsade do isaplesaeoto do
praxo de 15 annoa a da prova de disHsjeais rsveUada pis prafamar
durSn eaa lempo ao effeetivo aasieie da avagistarioy aasmtiado
oo abono da qaaota anuos* d tOJiOOO, isa as o pTofasnr do eosi-
os primario e d 4C0C09 h de njiroeeio asesodaria.
ArhaA* A gratificacio d i boas ssrvioo 4 dada por diris* ao
feseoe oas eoatiooar ao aa^istaHa, d'pjn'da SS aonos d stTe-
tos gand do
m asios ss-
Lancia aaoal
que eoatar
o, s pa-Jer con-

ctivo exereieio. e eosMste oa atd de sea v
oaino priaaario, a aa tere* parte do ordenado
eaadario.
Art. 1* A graUfietcIo de anligaiiade aa ;
de 4004000 aeri abinada, iaatiaetaaeate ao ;
ouit de X anuo de enTaetivo cxsrsicl) oo
liooar s Iseeiooar md prejuiso do ssrvieo
Art. 5.* A distinecio, a trae as refero art. i.', coosistiri na
reaniio dos segaiatea requintes: asaidoidsde, sato alo aoassna,
lidaJ*, con Sanca puolica e aproveitaaeoto do alomos.
Art. 6 Podera eoosistir taabem a dlataecio i
1. No ensioo gratuito ea corsos aostaraos nata ves qos ss aa-
U fooccionea regularaeote coa boa* freqoeoeia e sprovaitaasato,
prevado por namrs e por asi* de seis sanos, a boa assus as es-
iao dado oas aosaa* eoadic.- sos adaleo ao das qa oio foraa
lectivas.
2. No eaprego de qaaiaurr a iva a-tbod oo rjsteas recoa-
aeadado ds assfai, de que tsaba resallado aarovaitaacato asa seos
8. Na saanposfao do obra otis abes ss materia* do easioQ
das aula prissariaa, approradaa para ss esc tila pala coa aleo litio- .
razio, a all rnaadadas adoptar. ^
4. Eco ser vico fSaatado ao mesao cooselbo par ass ds e:oco
> sanos e O.iC .
\i'.. 1*4) tcmp> Je servico effctivo pra o effeito dj art 3.'
- sari p>asaJo por cart-dio da reparticao da lustraeei* Publien oa
j Tb )aro t*iav4u-aL
^Arr. S*%tgi> | t^vaJo o deavai reqoieilos, qu ooostitsisa a
Jistroceai, pSATlsbni e *ob as restrieeoVa segaiats :
1. A aseidei-Jade, f or cetlidio de qua'qaer ana da rspsrtieua
airj*;"~"** o itf. aleeedeate, o do esiab'leeiateots s aaa prr-
tcneia o proteasr^ ss or de lstraselo acodara, da qaal ae
avostre oii ter ds iut asaos, sio se coaprehoadeudo oeste pruo u {altas oecasionada
por aereic > pabiico obngatorio ea virtud da lei oo deteraiaaoio do
goverao, por aervfoo de coaai*io nio estipendiada, pelo presdante
ds pruviocia.on pelo inaosetor geSal; por aoojsateto, ea caso ds
aorta de cansoga, aseso aa te o di i lisiante.
i. O safo nio eenmam, par attestsdos do tod os delegados
- tittstaros dos distrieton esa qujn baJa servido o profssaor, oa dos
cbadvs d* rsUbelecime'ntos, sean oUe de iostruepis Scaadbria,
oa saa falta por jastineaci: prodasila em ja>so, *>'t"*4\p delegado
litterarto, od chss do instila to, e depoado qoatro paen de familias
d'eotss o nrinoipjaa da localiJado, qos tiveresa, on teoaam ttdo fi-
laos, tstelsdos oo protegidos aa sola do josa* can le, os quaee bea
como o dalegndo liturario e os ebefes dos sntabjilii iaistos da vario
declarar .ea qoe tasa consistido o salo oio cesanta do prsfeesor.
Eate rqoiaito taabem poderi ser provado per asi d sjaj riil i da

repartico da lstreoslo Publica, da qoal versoe
prenenJido en algunas das bypotbssn do art o. Na spr^eiaei*
' da aasidaidade e seio oio eoaaaa sa tari en costa o ai aaa das
raaocoos obtida pelo professor, e taes requisito e jalgario alo
existaated ae as reaoooes booverem ido esa virtud ds ooleaos on
'as utos datan de trw aoa qoiose saoos, n meaja que tanbaa ido
astivaJu por aoltatis, qoe na oeaasiao se baja vetificado por
junto aadica e aeja este notivo dselarado aa portara de resan-
es*-
*. A aorslidsde, por atteatad dos ptreeh>a das* fregosaisa
ea que Bouvar o prafeasar oceapads o asgiasain, en pay^sauJau
d'sqoeila r'part{ao, da qaal asoatre nio baver elle s-ViJo pasa
diseaplSaar 4aa teraaos do art. ita> tf 1' e 3.* do res^asasate de 6 de
PevereirodslJSb.
4. A coanaaca publico, pala grsada .naaia ds sil
proporcional 4 popo lacio escotar da localidad sn ae tira i
peabado o aagisMrio priraario.
Vaifira-M a rsapsito de cada esnob regid- palo rsqoi-
rente *4aTaBasa
1.* io a x.rtisoU c treqaeocia par
ta^a 0H_d:Tj'nnili d-pois de aaeumif a
si
26 DE
^fttVaXB'Jd DA ITBtaU>a2IClA OO DA
CTVBEO DK 1887
Antonio Saotin de Barros Ca-apello. -1
0 r. Dr. jais de orpbioe do temo io Cabe, >
Tiado o col lector geral.
Aognato Dseeagna da Asnada
Gnenlo a Iseesea jM>
Coronel Aagoato O, ,. de Soasa Ao Tna-
ooaro Pr. aolver de seaordi con Jai
ardan* instrn atealaa.
aVntantn Qaaaa Ijrto Banrttdi ao Br. ias-
paetor da Tatsataan Sa^sseada aua attandil
aoa termo de sea iofjrmaeto a. 678 ds b da
2. Be diminuirla oo augantaraa depois dalle removido para
o otra radeira.
Para eate eff.-ito calcala-se a media da natrieula e da freqaea-
eaa aoa don annoa anteriore ubaequeota a ranocio se a regen-
cia do arssawnr ni > for por neoos tenpo.
6. O apryvmtaneolo deetea alonoee, pelos exaars saoaae, por
tr*T*tJA* daaos exanee declarando o numero e os aonesttoa neniaos
esans an ci anuo p-lo pr Amor e a dos qa bti-
apprjvaoi', asado unban declaradas ss eauaaa qoe por
rentara teabaa mxirsdo o nio bsrar alaaooi babiiitadea noi ao-
nos em qae isto ss der.
Nrapac*aoao do a prove taan to do aranao palo* rame,
-ha aa vista o uuaaro de alarano, qua astea do exercicio do
ite dsvs annoalaeate a osela regida palo en ajitecassor.
O ooiao dos sloaooe spprovsdos ea exams 4 oxado en dous
por anno, aaa llfilaa doa pavoadoa, an tro .aaa Tilla, en qoatro
aaa villaa qaa toren sede de oonarea 0 as cidades, en ciaoo nos
aerabnWss danta capitai a sn sea aoa di vareo baictoa d'esta.
O alarano qss liver fr-quontadi osjtrs escola dorante o anno,
0 caanidarar-Be-ha habilitado pala aola en qae for exaninado, se
abi honrar ss natriealado qoatro nasas satas ds exaae ; do contra-
rio jalgar-se-ha babiliudo pela ada da qa Unha >hido.
Rio se levarlo ea ooota os sxsssos qoe nio tv.-rea sido pres
tais nos anatiliilis tornos do rogiasnta ioteroo das eieolas. Para
iass serio presen te ao coaaelba luterano aa prova prestada pelo
exanisindos s ss reapectivoe temo ds exaae.
6. Os denais requiri, por eertldo ds iospectoria, asado
provads aaiessaeote pela aaenoJo no rotatorio do inapector geral, o
qs diaasr rcapsito ao eapreg da qsslqaer novo rnetbodo oa y*te-
ms ds ensioo.
O tonoo de semo ea aola* aootoraas nio ssra computad o.
Art. lJ. 0 piofossa qos aa jslgsr coa dreito 4 gratificacio
de nerito dsveri roque re s ao praoste ds proviocia, por inter-
nadlo do oapsetor geral a eon iaformacio do delegado litterario
lostraiodo s san pHioio de todo oo documento* exigidos oes srtigos
aatecedeotee e oelotodo m*is a prora da saa vitaiiciedade.
Art. 10. R do aa u tonda las e ptiuu jralss da tooslidadss, qos eatesdor
coaveoicot*, aaars signa oa alan dos requisito* do sxl. ir, et-
pecialnenta sabr o ssTo nio eon nam e a nor>lidade do protsssor.
Art. 11. Obten Jo aa iolornacdos exigidas, subaetteri aqsclle
faaeeioaao s peticio eon os doennsstos qos s instroiraiB, as oo-
obeeiaeut da 8* ssaplo ds uneilbn liuarano, a qaal'ooooaltari
esa se parecer aaotivado aobre o dtono qos atsisu ss profeosor
i eeaeesnlo ds gratifiiacio requerida^) prass da 80 dial.
Art. 1S Apotorado co refeitado o parecer, sasnmlnhsri o
inspeetor toa saaMnfornseio os pnis so proaidente da provincia
para decidir como for ds jostics.
Art. 18. O teapu neveasario P*ra a eoacessis das gratifica-
coss ds boas ssrricos e de aadgnidede er4 provado por eertidio da
repartipio da Iinargapin Pabsjp oa di Toeaonto Provloaal.
Art. 14. Iatuaidi a respectiva psticlo coa sato dscuaeoto,
observnr-se-ba o proccas estabalecido para a gratificacio da aeri-
to, coa ei'sspein do qss se sebs dispnt > do art. 10.
Art. 16. Assjraaeotes iostroeeee serlo observadas qoanto
oes pr.fenores d sssino scosodario, aa parte qos loa applsea-
ve I, caer Un tejan de aulas avales*, qsar de eMabelscisMatosoo-
ds ss piotsan corso regalar de instnaeoio secos dara, epecaT oa
oornal. gsardadas as seguate dispoaicOas :
| i. Ot reqoorincatoe serio, qoanto o prodassorn ds salas
Ur avolsaa. Beamiubados ao iaspeeter garal palo afAsgado USJorario
enn iofornscio saa, qoanto aa oatro prsceasorri pelo cbsif do es-
tibdianti s qos pertencer o rtqnsrante.
| i,* O asnero n aloaoos habilitado <*a esans seri pelo
asaos on tsrpo dos antrico adoi, oio as contando entre estee os
qss s hooversn ido nos don priaoiro aaooe, oem ci qae tiverea
sbandsoodo a aula ra perdido e sano.
Aproreitam a taes profsrnorss o sxans feito por seas nlanaes
sa oulro ioatitato provioeiol sn feral
Art. 16. A grabrsela demerito alo as coasidera compre-
baadida sos eoelasote* ds psiasssir para a sos jubilacto em -
jonlinr tanpo, e s 4 eon astada mediante prova epoeial de qno
depots d'ella proces artineto, revelando dodiesolo ais coa mam para o>nagisterlo,
o ssrvioo xtrt.ordrsanoo e rsJevaate.
Me easo da ser o profsaor jabtlado ante de 25 anos de exer-
effsstlro, sonase a gratlfleooio de nerita proporcisnalaeate
ao tempo de serrspe.
Art. 17. As gratifieacoe da boas serrleos s de aonguidade
serio epatadas na jubilaci". se asta liver logar 6 anaoa depoia-de
efftetivo exercicio^ costados da data da eoocorsis oe alfana* das
referidas grsiinraeoes.
Art. 18. As graSifioscoes extracdinaras. de qae tratara la
presentan iostrnecoee podaras sor eoaesdidas a quaaner (capo, seo-
do porn abaaada da data da comento; o podero ler ospeaiai
oo profsasr qos a dasnersesr pelo sen procediaeute ult rl
fr ponido M tvnos de srt. 19 J, l's cfo ragnliasatn de 6
de Fereralro de 1885, prsssdsado ae-u. funda mananto do fflsidoate
da protiaiia.
Pican rerogsdas o artt. 115 a 117 e 167 do regalsmento de 6
ds Perereiro ds 1885 e qosoaqon entras disposiedes ea earatnario.
PsnVo Fromfe de Aumdo.
lei* da Palela
-N. 987 -cJecretnria de Po
sbano, 27 de Oatubro de
o Erm. 3r. Participo a V.
am hentem reoolbidoa i Casa
oo leguintei individuo!:
ordsm, Qon^alo Francisco t
L Jjo Marques de Oliveira,
de Britto e Laareotino Aires
o do presidio de Fernando de
disposi^io do Dr. juis de
xecacSes.
do 2o diitri
cto da capital, F liinaino Rodrigues Laa-
rinJo, cooheeido'por Dr. Gis, como adi-
etado em erime de furto de cavallos.
A' orden) do subdelegado ds fregueaia
de Santo Antonio, Alesandrinn Maris da
Cocoeicio, Anno Maria de Jess? Frsncis-
cs> Maria de Meirelles, Qeminian Firmiaa
da Las ou Lsariina Fir^ina da Lu,
Jos Antonio dos Santos e Silva, Julio
Mauricio Torres, Manoel Jos das Doma,
Maria Tbeodera, Marcelina da Conceiylo
e Francisco Ernesto de Athayde, por
pisturbin.
A' ordem do do 1 dietricto da fregae-
nia da Boa-Vista, Jlo Diogo da Costa,
como alienado, A minba diiposic&o, at
qae tenba conveniente destino ; Braniliano
Anaitacio, menor, com destino s escola de
Aprenliies Mariobeiros; Floriano doa San-
tos e Jos Etelvino de Miranda, por' dis-
turbios e offensas a moral publica.
Pelss 6 boraa da maobX do din 11 do
corrate, e ao lugar Caaoarel do trmj de
Grarat, oa oocatilo era qae te pr jceia
a escavsclo em am tanael acontsceu des-
pregar se ds abobada do mes rao, ama
grande podra que cabio sobre o trabalha-
dor de nome Jlo Luis Corris, qae fal-
lecen ama hora depois.
O subdelegado do 1 distiieto do referi-
do termo, tomoa csabeoimento do fseto,
fts proceder a vistoris, e abri o compe-
tente iuquerito qae JA tere conveniente
destino.
No di 23 do correte, pelas 8 horas da
noite, e no puroado Juseara do 4 distr-
cto policial do termo do Cabo, am grupo
de individuos e diversos escravos aconta-
dos no eogenho Pimeatel do referido tor-
mo, iovadiram aqaelle poroado, provocan-
do um grande cot.fli"to, do qaal resUttou a
morte de Marcelino Joio Soares e fari-
nootos de Domingos e Justino.
O respectiro aobdelegado para all se
dirigi,' fea proceder a ristoria e abri o
CoinpetsSjt inquerito policial, cooseguindo
a pissaa da esas on daliaqaajtes.
' deas gasrtde a V. Eso.Itlm. e Erm.
Sr. Drf Ignacio Joaquim de Souza Lelo
muito digno 1* vice-presidente da provin-
cia.O defa de poli ais, Franci$co Do-
mingue* Bibtiro Vianna.
O-----------
Thetoiirt ProTlocIal
DB8PACH08 DO OA 27 DK 00T0BB0
DB 1887
Angelo Cardeal. Diferido, entregndo-
se pela osiss de deposito, a qaantia de
254&00, correspondente a 13 vigsimos
premiados das 11, 12 e 14 isrrsa da lote-
ra n, 24 don igenuol da Colonia Itab l,
conforme as inform (Sea; e quanto nos do-
mis vigosimoi nio ha qae deferir por nio
terem da lotera extrahida.
fos Antonio Aires e O. Spil-r. Cer-
tifiqoe-ie. -1
Contns do Corpo de Policia. Approva-
dss.
Domingos Airen Matheus. Neg pro-
vimento para que aeja mentida a decalo
rejorrida por seus faudsmentos. .
Mara ds Nstvidade Ferreirs.Facstn-
se ss notas da portara de lioenca.
Qerento da Companhia do Beberibe.
Deferido de acooido com o parecer fiscal.
Joio Gonfslves de ousa Birio Sb?
tisfsea a exigencia.
Seixas d Irmos, Venceslao Pialo de
Paira e offioio do Dr. chefe de policia.
Haja vista o Sr. Dr. procarador fiscal.
Fi -Iden Brothers, DamiSo da Hollanla
Vasconcelos, Augusto Octaviado de Souas,
Rodrigues Luna d C. e Burlo Martina
de Almeid* Vareilo. -Informe o Sr. con-
tador
Joaquim Gonf/ilves da Silra, Antonio
de Paira Fsrreira, Domingos Jos Avila
e Joio Rodrigues de Almeido.DeCerido,
fioando irresponsarel o oupplicnnte pelo
debito anterior do eetsbelecimento n. 2 A
a ra da Assumpclo, n. 3 a roa o Li-
vramento. n. 30 trareasa do Peiioto e
24 a roa do Bario da Victoria, nos qaaea
provam c3o sacceder.
Offbio do Dr. procurador doa feitos. -
Informe c Contencioso.

P.eloVo Brxrtnart.-Beasjltido ao Br. inareetor
do Thceouro Proviossalpara attaadar, nos farnus
da san iaformacio n. 907 de SO da correte mes.
Podro Prsneiaco Adal.no de Brito Danta -
a qeetn competir.
do Rtj I Aleaforada.-- Rio ba
S na nalarir,
Capitio Jnarranei*co Balen Sm, pa-
gaado a saaasj>mjl|Rd|ll das correa.
-Ioforae o Sr. iosps-
eter da TsK-aoarstna de Fosan do.
Loira iaslls do DiaaasnJ Desisme-sn a
anpplioaat para sngnr s tadsira ds san pratce
4 tai Rornal, at qoe te 4 o provi-
Mario HssorstSj
vo pelos naios legae.
aran ds Ceaeslols. Eanadnafae-sa.
Capitio Maooel Marques do Abran Porto.
6i3
Bacbarsl Paulo d Aaoria Balgado. Nio foi
frasate piasidoati coosul'a ilgnas a respei
do
Oorigo Caxvalbo 1 C Informe o Sr. eon
mandante da asela de aprendase narinbeiro.
ilio Oraciliano da Ouube CevelesoteS:m,
aodisate recibo.
Secretaria da Presideneia de Pernambo
no, 27 de Ootabro ds
1887.
O porte iro,
. Chat*n
Recebedorla Prorlaiclal
OESPACH03 DO DA 25 DB OCTCBBO DB 1887
Fraocsco Jos Jsy oe Oalvio, Francelina 01 n
dina da Silva, Jovioo Baodeira o Manuel Cardcao
r.lifotme al seccio.
-L, 96
iquim da Silva Balgneiral.Dirija-se n
Tbesonio Prooioeial na forma das iotrue(des de
27 de Jaibo de 1883.
Calda* Costa, Franciaeo Bexerra de Lira* e Boa-
rea Fernn de de Oliveira.Informe al. eeeatlo.
aVaqaia Edotido Perrerra. A' 1 seclo para
os devido* fias.
-87-
Maoool Machado Bolelbo A C, Martina Viegas
* C Alaeida 1 r ilbo, Viuv* Cucha Q a C, An-
Martios do Rio, Rano A Santos e Catvalho
Jnior ft Lil
(tormodos Saote A C. e Joaqaia Luis T
seira A CIndaterido em vista das informacon
Bnhastio dVBarr. Brretto, Jo do Aojo
Paria, A > da Silva Fr- tae-et C, MarAa,
Clara Balvioo, Beato de Tratoo Q *C,
Jos Antonio dos Santos Coceiro e Manoel Msr-
tio* Gaapos.Ioiorna o l.1 ocepio.
.lenf*n Rodriga* dos Prsserts.-Compra ae.
HIARIO BE PERBAMBECO
RECIFE, 28 DE OTUBRO DE 1887
A d tai ni n traca a da provincia
Honton, pala manbi, o Exn. Sr. Dr. Pudro Vi
sent ds Axevedo passoa s administrucio da pro-
vincia ao 1* vico presidente, Dr. Ignacio Joaquim
de Soasa Leio, en eonseqaencia de ter sido i sea
pedido exonerado do cargo de presidente, que
exerceu durante 11 meses e 17 di ie.
Ao aasuair S. Exc. a adminiatragio en 10 de
Novembro de 1886, eftreveaoo dos aqnj
< Pernamboco lacta com doa grandes diffical-
da des, cada qaal mnia seria: a financeira e a so-
cial.
Urna divida crescida, orcameatos desequili-
brados, crodito abalado, embaracos na percepfo
dos impostas, todo se Ibe antdlba no problema fi-
nanceiro; e esse problema pede solacio accommo-
dada as cortdipoes actuaos ds proviocia, 4 bracos
tanbem coa a criee econmica, qae aflige o man
do nteiro.
Por oatro Indo, am mi estar geral em rea-
cto as garantas coostitaeionaes, om desrespeti
enorme pela lei e pela snloridade, o crine alean
de o eolio e soabando dos tribunaes, affroaxados
todos os lacoi da suixrdinaca. que consttuem as
ligacdes necessariaa das sociedades bem organisa
ds; tado mpoe o dever de cogitar seriamente
em repor as coasas no sea estado normal, agiodo
com energa e coa j ostin.
Ao deixar agora a admmstracio, 4 forca reco
abeeer e coofesssr qae o honrado Sr. Dr. Pedro
Vicente de Asevedo fes a qae era possivel fsser,
na situacio embaravosa a que chegaram oa neg
cu provinciae, para soergaeras fioancas de Per-
aaabaeo do marasmo ea que cabiran, e para me-
lbarar o estado social da proriaais, tio seriamente
aballado por causa qae nio vem 4 ponto memo-
rar.
-
Foram de fseto aquellas doas grasdei difficul-
dades as qoe de preferencia attrabisam a atten-
co de 8. Exc. e absorveram todos os seas cuida-
dos, todos os seni disvellos; o se 8. Exc. oio con-
segaio legar ao sea saccessor ama staselo clara
e perfeitente regnlarisada nos pontos de vista in -
dicados, ao menos deixa-a grandemente rnelboiada,
graca i energa com qa proceden sempre, man-
teado si nos etrict t termos da lei, qaer pars cor-
tar despeaas e melaor arrecadar a receitas pu-
blicas, (quer para maater as garantas eonstaeo-
ases, restabelecer o respeito 4 autoridade e taser
punir'os criminoso, aim garantiodo a ordem,
sen'a qoal nio ba lberdade possivel, uem pro-
gresa qoe possa vingar. ;'
B. Exc, reformando vastos ler vicos administra-
tivos, tendo en mira s ecoooaia dos dmheiros d
provucis, esoaegoio effectirf mente redoair aoi-
ta* despesas, especialneate na repartilo das
Obras Pobieas s os ds Iastraccao Pabliea, ob-
leado aaaim alliviar o Tbesouro Provincial de
ooos qoe cootrtbaiam para empeiorar o sea preca-
rio estada Por oatro lado algaans providencias
tomada relativamente i orrecadacio das rends
proviacioes sortirsm o deaejsdo eneito de faseretc
correr pan ss arcas do Theioaro, en-tenpo dppor-
tao, sabsidio qae oatr'ora srom renissoa em al-
l daram entrada. 3*-
De sorte qae, actualmente, se o Tbesouro Pro-
vincial aibda] se nio Mnte de todo 4 folgooem
seria possivel conseguir isso en tio corto lapso
de tempo,ae meaos vai caminhsodo mais desas-
soabradameote, seodo qae o crdito da provincia
melhoroo, como fas prova a m-iior cotayao boje
obtda pelos tituloi da divida fundada de Pernam-
boco, qae ha a a anno erara negociados ao par e
abaixo do par,
Nio ba, pois, oegal o: a admostraeao do Br.
Dr. Pedro Vicente de Asevedo, oo ponto de vista
fioanceiro, foi b.'nefica para a provincia confiada
aoa seos cuidador, e deixa de si ama recordacio
nio neoos grata do qoe as qoe fea 8. Exc. outr'
ora oaa provincias de Mioas-fJeraese do Psri.
Quinto so oatro ponto de vista sob qoe a enca-
ramos, nio meos b -aeficos foram os resaltados
desso administracio, sempre pautada pelas nor-
mas ds joatica. Bastar atteoder ao modo' paci-
fico por qae correa o pleito eleitoral de 14 de Se-
tembro, para aqoiUtar-se do sito criterio dessa
administracio.
Esperava-se desordene e motins nessa eleicio;
a calma, porm, com qae correa esso pleito am
attettado valioso em prono seto que deseovolveo
pela nabuteocio da ordem publica honrado Sr.
Dr. Pedro Vicente de Axevedo, xelo aBfs mani-
festado em todas as emergencias da saa adaiois-
tracio, sel o qoe se estendea 4 panioio dos cria1'
noao, 4 effactividade das garantas constitacio-
oses, so sespeito 4 lei s i liberdsde em toda as
suas manifestacSes.
Em Tntbese, a administracio qae fiodoa to:(
pois, benfica, por qoe soo.be ser juiticeira, previ-
dente e criterio.
Tal o nesso jaiso, tal ser, fiamos, o juio do
historiador futuro, qaando, despido de preconcei-
tos e de paixSes p>litcaf,*tiver de jolgar esas ho-
neitiieimt administracio. '
INTERIOR
-*
*
.
:

Or^aalsacio do enalte terhnleo
nacional
Do Entino Technico no Braz, pelo Dr.
Tarquinie de Sonsa Filho)
(Conefuslo)
O plano de reorganiaaoio do ensino publico in-
fetior e saperior api utftado pelo Ilustrado Sr.
conselbeiro Almeida Oliveira formaoio am todo
complexo e bonogeoeo, para sua nelhw consrt-
h-iosii, alea1 dos pragrsramts dss eseolsi prepria-
rofissioaaes, daremos tambem os' do 1* e.
mete profissiaoaos,
2* graos.
sarao nmaios
eJaancl,
Aritbmetica at rasoes e progreseoes, com appli-
cacao a jaros, descont, etc.
fSeogrnpbia do Brasil.
Historia do Brasil.
Geometra plana. ,. ,
Nocoes element rea de pbvsiea e cbiniea.
Nccoes elementares de anatoma e pbvsiologia.
Nocoes elementares de botnica e soologia. .
Nocoes elementares de cosmogrophia.
Nocoes elementares de escripturacio mercantil.
Desenho.
Msica vocal com exerccios de solfejo e canto.
Qvmnastica.
Ijiogua nacional, leitura.e declamsoio.
Grammatica geral.
Ptnacrs. *'
Geograpbia universal.
Historia universal.
Geometra no espseo.
Algebra at logaritbmos. .
Trigonometra rectilina.
Geometra descriptiva (linha recta e plana).
Geometra analtica (a daas dimensdas).
Algebra superior (it derivadas).
Noces desenvolvidas de physica e chimica.
Noces desenvolv Jas de anatoma e pbysiologia.
Nocb desenvolvidas de botnica e soologia.
Noces desenvolvidas de escriptarsci mercan-
til.
Nocoes elementares, de mineraloga e geologa.
Nocoes elementares de mechanica.
Cosmograpbia.
Desenho de imitacio e ornato.
Msica.
Gymnaetica. .
ocaso COMUBQUL
(Aimexo i acolas do 3* grao)
Series
1.
Ingles (tradcelo). Escripturac&o mercantil.
Pbysica : slereooietria, alcoometria, 'saecbarime-
tris, etc. Calligraphia. Pratica do franeex. ,
2.
Allemio (tradcelo). Chimica applicada. Pro-
ductos iodoitriaes, saa dosagem, ele. Historia do
commercio e navegacSo. Pratica do ingles --.
3.
Dreito commeroial e tratados de commercio.
Eeooomia pelitica, dreito administrativo e estatis-
tica. Jures compostos, amortisaces, descont,
calenlo3 de tootioss, emissoes, moedas e cambios.
Pratica do allemio.
COBSO DK AOHIMENOEES
(Nos acolas Polytechica, de Agronoma e Snge-
nharia hydraulica)
Series .
1.
Geometra analvtica, a dase e tres dimensoes.
Cootnuacio da algebra superior. Trigonometra
rectilnea s esphenca. Physica (l parte.)
2.
Topographia. Nivelameoto. Astronoma pby-
aica. Pbysica (2 parte). Desenho topograpbico.
ESCOLAS DE AQB1CDLTBB1.
(as provincia* do Cear, PoroAjioa, Peranmnoo,
Alagos, Sergipe, Babia, MaUo-Grosioy Mutas,
Sio Grande do Sul, Parane8. Paulo).
Series
'
Pbvsiea. Chimica mineral. Meteorologa. To-
pographia e nivelamento* especialmente tracadoa
de eauaiohos, canaes, drainsgem, irrigaco, etc.
Astrauomia physica. J>egpnho topograpbico.
JV 2\ \
Uhimica orgnica. Botnica. Mineraloga O
geologa. Zoologa. Desenho geolgico e de ve-
getas* e aoimaes.
S
Nocoes de mechanicamachinas tgrcolas, sen
rendimento e eaprego. Chimica analytica. Agri-
cultura em geral e com epplicacio ao Brasil
Coaservacio de mattsi e cortes de madeira. Zoote-
cboia.
MCOLal DE KAVEOAcio E riLOTAQEM
(las provincias da Bahia e Santa Catharina)
, BBries
P
Trigonometria rectilnea eespherica Geometra
aoalytica. Nocoes de Clcalo infinitesimal. Pbysi-
caelectricidade, mague tierno,meteorologa. Ap-
parelho e manobra.
2.
Astronoma naatica : determinacao de longitu-
des e latitudes no mar. Longitudes pelas calmina-
oes laoarea. Latitudes petas circummeridianas.
SextanteBassola. CbrooometroProblemas. To-
pographia. Hydrographis. Forma da trra. Theo-
ria e trucado Je cartas, especialmente de Merca-
tor. Desenho e manobra. *
BSCOUS DB OaUUCOS IKDCITBIAEt
(No Paran e no Para con a escola de arte e ma-
nufacturas)
._ Series
l.
sjpbysica industrial. Chimica mineral
" 2.
Chimica orgnicaanalyae. Chimica industrial
especialmente estudo dos productos do Brasil.
ESCOLAS DE FIACO E TBCELAaBX
(as provincial de 6'. Paulo, Minas, Baltia, Per-
nambuco e Maranho
1.
Chimica mineralanslyse.
Construeces fabris^-motores nataraes.
2
Chimica orgnicaanalyae.
Materias textil. ImpressSo dd tecidos. Fiacio e
tecelagem.
E.C/LA3 DS ZOOTECSMIA B TETEBISAEIA
(^os irromacio io Sio Grande do Sul e Piauhy)
Series
1
Physica. Chimica mineral.
Anatoma hamans. Botnica.
2.
Chimica e physiologia comparadas. Chimica ani-
mal. Z)otechnia.
4. t
Pathologia. Therapeutica especial.
ESCOLAS DB AOBOKOMA B EHOBnUBIi. HUBAL
(Em Campos e 8. Luis do Maranh&o)
Series
1.
Algebra superior. Geometra anaiytica. Trigno-
n.etria rectilnea esphenca. Physica (1* parte).
Qaometria descriptiva, perspectiva.'Epurae.
a.
Calculo differencial e integral. Calculo das va-
risces e differencasjfinitas. Physica (1 parte) me-
teorologa. Topographia e nivelamento, tricado de
caminaos, canae, drainsgem, irrigacitf, etc. Astro-
noma phyica. Deaeoho topograpbico.
Mecnica rac.nalaachioas simp'e3.
Chimica mineral Botnica. Paisagem.
4s
Matenaes de coostruccSo, saa resistencia. Te-
chnologia agrcola, ^onstrueces ratees e estradas
ordinarias. Stereotomia. Epuras. Machinas en ge-
ral. Manbinas agrcola*. Desenho de machinas e
constreccio. PrnJeetoB.
5.
Maehioas a vapor. Mineraloga e Galogia es-
peeial do Brasil. Zoologa. Deienbo geolgico ede
anima es. Paisagem.
8.
Canaesf navegacio iaterior. Hydraaliea agr-
cola. Chimica orgnica Desenho de hydraulica.
Projeetos.
Chimica analytica. Agricultura em geral e es-
pecial do Brasil. Conaervacio de maltas. Crte de
madeiras. Zooteehaia. Economa poltica. Direito
V
-.
~


9
&
Diarit de ferBambuc ta-eira 28 de Ontobro de 1887
Al*bta ataeto*.
t a aaaaKictis
fNtPard)
Batos
gtoattria nalvttoaTrigo-
alytieaTfifo-
Qwttw dse-
eriptiv* (1 P**** Bpares. Pavaiea (! P***)-
Calt^eSofereeeial c integral, taracees a diffa-
Pbyeiee (3* parte) Taty*ba ai
Aatrouoai* pbytiaa.
I
aesa!
Mato.
atoo.
M*coatee reeioaaJ,
eatamlvidas da Mae. aaa, Oecioga,
4a
Matarla** etotoetar airil.
afaaas ai ral
ka aioatrial.
a.
Cbiaie* orgnica. Chime* indestrial. Ma
tais** t vpor. Deeeok) da aarbtaa* Proj
6
Ma
neiUie.
analytica
atotrativfl. Projeetoe
Dirato edai-
Toda* aataa eoaaidetae&ea, todo* e**tdaaee-
> qae n basare de apootar davea aer toando*
ae tratar ae da

.
m da nDrqo.bdadd.i a* ate-
tada* aa catata ase a exp-
iBaadiae, parqae
aVHUa topeada o xito da rroraa qee aivoga-
Ai i leu que ezpasaoMa ai) da otdaa daaeeila*
m se reeoameadaar" pon < a**mo, e teeai alai
ito, oa>a*e fcser a pretto doa potoca atoa a a
paiio do* hoe;n mon coapetantas e aaterii*-
Ni* poderaraoa finalitar ao.h e ceta ateta de
acaao eodeeto aludo, do qae Mtaetatajada a opi -
atlo reeaoteaeate tipnia palo ril astada Sr.
Mioiatro da, Agritaltar, C aaaaen o Obaaa Pa-
Wicas, b> altimo retaUria juMU* 4 Aso* j-
ate ara! L*g qoe taebaa aaa reato** ciBnae*, a taatkaiain da
taateo tocnio leooahaoie* eoaao aaa daa pn-
aidadas da eatea paa.
A odaatn* carrea, pata dtaearroiter-e) da
t i*aiadn asis profunda qoe, abraageada*
a ta aaa* vanada* applicaco-;, e >oc acetad a Ibc
aatoa elemntfoa de rUalioVada, fcakaa pee ebtocU
a traariormaedu do trbalo* pala edaeaeae prona.
abat c p-lo eatudo comparado dea mea** odui-
Este auumpio dte mcc?r-voe a amatoria
altee;!}, perqe* dt* retpeito a intentas* vitaet
de paia. Por eetor qaa i aaba a aer o incremen-
to da iadaatrt oaeoail oda cadabari ai acoc
i nio poderosa eencorrer eoei oe tiailare*
tria eatraageira, oa qoaea cb?g ea) coaecanacr aaie perfatte* por pte^o
t Oaaate, pe*, tratar-ae da desee, lo
sai, eaubelecer eaeala* iadaatriaea, onde e opera-
aar-ee ao coabeciaaeato dea lea* qoe
aorcaasi* da aiatiaai, a per eeta
o* bmoc da aacjawatar o valar
do cea trabalAto, aelbaraado a ioa coa-
i qae daeeri r praea-
aaa, daccade> grajade aoaaaia da cireeaipeoofl' e
* aioaeicao exaae, uteota a eapeeialidade a qaa
daatiaaa-ae oa arta hala*, aaoiae docta oataresa,
loraaar operar i o ptoi para toda* a* indnctriac,
aaatra ni'.atrea, cheirVa d oActaac e director** da
fabrica.
cb delinear uui pragramopa detensioado, pca-
aa qae ea eacolaa proaakiaaea, aaia do ajino
ripeeiel de cada omaio aegnado a a oacecataade*
a failaalia da loeaiidade oade forc ertabetect-
aa, derem comprttaeoder, ea geral( o deaaaaa
pph;ide*, a aritbactica, a gemetria.
oocpt da caatabtiidade, de pb*iraa a
; akaiea a aiecbaoica, a bfgiwue e a eeoaeaia
fadaetncl, cjecbioauaVae por eata nedo o escaM
esa a Apreadixageaj ate eada ofleto.
m deilar de fecaauei ea ratero operario
aa abataceraeococ tfaeoncoa ajo podra er-lha
atai* ao exercioio de cata proaeia, eoea*gair-*e-
aa aaataar-lhe a pratioe d) offino qoe b-arer coibido, aa aerbar. ebegar-ae-aa a forocar ope-
a
i au.ti iodoatnae* oto pode ae-
vocca cobeitade, peca* *
ana proprMe fabreaatea o
Ao paca* qo* aer**** aera o
aaa parado' dao dirercoc gcueiu* de 'iac
precUa-ae ao BCimi tempo. tramfntaauJo re da
corto aodo, a aaa expo*i(a> peraaoeote, para
axkibir diaotv dea coaceauderc* o* arte/acto i da
ea* preci*trrm.
XaI ea aioaa opimi>, o prtnctpa! aazilte qere
aa poder- poblieo* derna dupeacar indaetria
de laperio ; ooiroc qaaeaqner ao tecla a aaaat
ailaiiicc. .....|M alo irlo aetaar cebra a ca*
do caai, qae tod- laroeota*, iarp-rte^* da* aa-
aetaetaraa e a igaocaaeia doa boto* proreaao
dea ora* applitado; iadatrjec.
qaa para a iadejetria,
do eniiao profiaaiooil
ao eeeaaereio.
cea ecTetaa, nao
perfato, d
a afa i icailnal caegar 4
da cae piooaaao ; alea da*
i pera* qae acaaa noaaeroeai
, caja reaaiao coaaticae o qoe baje
* auja aoob-cimeota
E', pea, taaber, da grao de raotagea a eraa-
aio de rccola* oa iastrataa comoereiaec, oode ao
-Via da kirtoda geral de coam'reio e da in ioetfja,
da gcicicpaia eacoaftaiar e tadaaljfj
aa a eeooomia poltica, a ectatiatiea, el-at, do
Ca**ate eoaactcial uanHiao ojaaparadey pnact-
' pie do directo da* geataa tm aaa* ralacoee'eoa o
comnteroM, a. kagislaf ia da* alfaariawee, o direlta
adoatnal, laadaaae* a aicaceb) ce paodaetoe
coouoercia'i, na^i iBiajdiadi aanalyae doa pro-
doetoa aataraea a fakrieadoc e oa el amento* da
abiaiea coaaereial. ^-
Conrea) taaaaa levar-** a nceal iatcateetaal
dee comm reunte, de aodo qae ceja aaior a ca
art unca no* decriene do paia a ae aeaaavoivi-
acote da riqecxa pobiie*.
Becoiamendo, prtaato, 4 vate* cellcitaifa
cctea pruaaioaei do laperio, a cejo beneficio
aada aa> ka ftit ao ceorido de eeeaeeajreca ce
eealtado* praticca (i)
pracaetec pubHee, Uahcral Maaocl Joaqc.a Ma
cbado Juov par* aaercee a oarg* cVc ajocha**do
preenrader daa (aitao d% Icaajilc provacial do du-
tricto da edfaatori de Iaaue>ra, "
redo da dita cargo o cidadao rea*
Qoeycalvec de M.llo. Pedro V.eeee de
vTaact* de fallaieaact-Begaod*
da Eza. 8r. aiaictre da faacada ao priii kailc da
proviacia, toado cido pebliead> na corte, ea* SI
Ae cuerate, a lei de ereaacato geral do isperio
aaainca* ea eo:e e prormcia, a Daaai fcjWhJBDM aaa beUo-j*rdiaeDec pela
iyl a ria.aa caca proaae*- bjeaeaaf* oWefc dbjoo caaacaar qae cabera dirigir
horaaeale da aorta
- Na ceaio coaepate*
dc*t* DimrU cecee pea a cor pe oteado, acatca, o
edita! de coocerreaea para aa aaabeataifa eoo
troe^io dea obre* do clanrcacati do porta de
a
de Janeiro (alero a* directora de
le Miuiaj da laiiialtar*e aac
4* Braail daa eidade* aaba*. r
Ai corea alo ae qae ejaataa do plaan geral e
aja idliiicujlii di iititTrtn d* 8r. cagiaburc di-
fiada Liaban, de 14 d* Abril adeao, ..... II i
cea aa adlbe, propoeto p la Ir. caganbtre Vie-
tor Kvami, jento do aatige forte do Victo, avao-
onado para o aer.
A* obra* icccnHe cjaaccb-adeai >
1- Drigageei aa* todo o pwUJ c otibcac*)
do aaterial eaVabidb oa foronoaa do Urraplenoa,
e coactaaajae de edaa previaacaaa para) aatoad
de aa qaebccaa*/ cobre o
deede o pbaarl do> cMet* ar a ra-
ce da Tartareg* e entre a Barreta o a Barra
Grande
3- Oonatradaii do raolbe extarior refirriae aa
elannoiapililaeili-
i 4- Altccaeet* do* arreeiiea e eaaaaaeneatoc
obatr** aja
ea algaaa* qa'brada doe caeeao ;
5- Arr*a*JB*uto da roeb* que
parta* aUaca-Oraadc ;
6 Coiloeacio da boia* c pecUc de aaaaraoao
aoe ao* .
c 7- Beparacjio e coocolidacio do diqaede No*
gneira e do eia* do Btete ;
8- Gonctrae^ao de eei defiaitivoe,
veic pjr aaviee de grande catado ;
9- Caacaiiicioae d* diqaca a eeteeaaoe o* re-
paraoao naval.
< O aolae exterior ter 730 eaecroe de eoeapri-
teerto **r4 fcnaedo de Moca arttfcicce de c-
d *ece da 0 tnaeledea acaricac cade aa.
diap>etja ate a altara da aa aataa abalea do ni-
vel da baixa-aar de agaaa vira*, erado encimada
ceta caue ce** 4* aaa oMualb* da altara da
3a ,60 e d< acpecacrc-aa*.
O eoate acata aulb* eeti evaliedo aa iaapor
taaeia de *.900:000#, eeea oc evaatoace.
Oa ia*aaaeda iowa aicar a* clac la* dj
mpn maneinnab) edita I.
.IdatePelee 6 borac da aanni da 11 do
oaioaae a* raga Caeeavel do taro de-Oravat,
aaaanee eeptcacilii aceceaatla aaa taaaa^daa
pracroa-ae-lba da abobada oaagrana* pedra>q*j* ce
hlo ibre o trabalbador Joto Leu Cerreta, o qoal
falleeee ano n
Aaotordada
acoto do Cacto, cen 4 de lei
ajarte e ferteaeataoA'a 8 borne da noi-
te da tB d* cicaeatc fai laaeande o paveada Jeeaar t
da 4* ictrinto policial da teca do Cabo par aa*
gropo de adiVidaoe e divercoc eeeravae eeoetadjo
oo eogenbo Pfaaate'; e provoeoa ara gr eoo-
i*tj, de aaal taaoltoei awrto da Mcaroiai Jado
Hoarea e oa ferioeenCae a Oocaiagoe a Jaeatae.
O i cape*tiro candearcrado para all ce dirigi,
4 rirtorie e atrio o cota jetate
oda a ptelo da eetc
acre
fallecen a*
40*4 0*0,
llboracdo
arrea HoaUeapU
bcapital Pedro II o individuo de
calva), qae no di* aerteeedenfe, i
duaito aaa rodea d
t antera eabir, facto qaa boa tea j4
loe oto ele ImOuatrtae pgaataejdea
-darniioe iapietcilwjlaaafe aa eegeorlc feira.31
daetc aea, a aobraaca eco* c*aa*a da wpaat* eebee
edaatriaa a erofiaidsa do 9* eeeaectre doeajraeio
de 1886 a 1887.
*aaaM toda)* ea*eeta a denoomcoao
ilaaiaa had walen pora piano, cuajpoa^to de C.
Qecttaalii, celaiceacafa Biibliaerli a eeeabeiee*-
aaato da a*. A, J. de enavede, 4 re*, da Bati.d*
Virtorta.
Beata execntal a para qae qaea a arir
aedartai
aoe fa
(1) Uelcterio do Miaiaam da cVgrieuItoi*, C)c
nweio a Obra* Pubiieae pea;. 431887.
tttiSTA D1ARU
rreailcr ajoalteaPor ejoraaara, da Prc>
cadena dn Proviacia de 14 do cwiaat, foi ao-
awadn promotor pablioo d foacrec, da Boa-Vate
rel Faeito Cavaloaato dadJbaqiiacaa Qa-
eaactianioio do
> >.**, qae fji
Berra**) da eViemqae oi eeaaide jaie
culi el ele*) Por portara da ana**
Brca4enein.de ign*l data, fai cnaacrt o eoaaaaa-
anata da coapanbin de Seaiaaiena, eaprld* Joa-
qnba Joco de Agotar, pana facer pactad coa
jale neacade para icipccci iar a> atard ei-
viaa,aa eabrtltalaia do eapaic do 8 be atildad*
ifaatar a Maooel da cMlvn Roca Jaaior qae pe.
dio diapente
Llotia Par pccUri* da aiaa prnddencia
'da 98 do correte, foi eooeadjde 8 meiee da Ucea-
a* ao gneed. da Cae*, de Pete*pie hUooei Mar-
anco de Abren Poete.
Carean CU) paacaaa lea? portara de 9i.de
pcat* do cocaaaodnata do corpa da pnhafc, fai pn.
aovid* eo poeto de ntaeete da 3* eoapenhie de
dito aanp* o alfareada tV Jecnpan* arvalo V.ei
ra dn Pea, aoaicrln pera a po*lo anaataan daa-
u nitia* eoapaakia o 8- taihe, M Mafodea l)-uii.
da aaa*iaaBM*wJa*a
oa a i. guate portara :
deceto.' Palacia da Preed nei* de P
acea., cea ende ntaaro de 1887^-0 pnabll
*a d* prevaaia, arnda cea vect* npccpccte c
paet de Taraonro, a* ti da......ta, *> 80
olve, de coaanvaided* coa diapeeto ne a
da rrga.aaaato de 7 da Jaiba da 187, noenw o
alian de llc> Bccabiace bo
qae dore ccr lide e attaedlde par
Nioeetaaoe ea aa peta eiviliaade pac
o afllraea oc opCJaUta*.
(.puado* Caera Maoicipvl de aova eidade,
aa> o i
na* rea* en faena a d
tela* edificio* pableo* oemo ee|ea a ectoenocen
tral db vta-frre* da Caraara' o a Caes de Dte
en* 4, a* a -mm, aceto para dttvinal-a.
roa* aaelbee jae nao te abcec* nenhean lia
bou ir eatabelcaer perfo do* lnf.-li*c detantoe
e oa acto detona roa b je to pabfiee eocco a da
acclanclc aa ale pe*cace* faeo da iafceeda.
Acaadiraaaca, aaraa, qaa a Ccaeee oav ri a
Bocea lealcaatd, ano ao nio oontinaande faser
dalli o cea depocito, aa* aieda mandando retirar
graade e**tidWda da Hw aa j4 14 foi aaada
deacepafar. .
\, Coapaehlc do Baanaalraa -O*.
Dr. Aagnato Lopca dedAaiaaipcAo Peeeon acba
de unVrecir graf el ti aaa** 4 oeapeanto de Boa
bearoa o* ceee iirci|cc aaecneoe a eirargiec*.
OSr. cnpitio Jenqnie Jo*4 de Agni.r, cca-
naadante da referida eoapaakia agradece* reeo-
obecido eao valieea a aprcjcfavel offert*.
Ka* noapanhia vni cec*ber*ear-ae a'oca mm
pxaoaea.4 1* eaUoa* da oaaaa aiveca, ea beata
ae ediiei* a qae fanocieaa o Ioatitalo Arcneolo-
*co e treeerrapnico rVrnaaoncanc.
Tiaaafwcacla mm reata a*a> Terca-
Ni* tanda eaecjado da Earopa o ladrilbo para
coBclaaio dea obra* qae i rea edad* de Noce*
Sanbora do Tere} feaprebendea feajr ees ras,
igreje, c reepeetrv* a** legadora trBefarlo *
, qoe devia ter legar
par qnaado lar an-
da obrar
ana Catea de nflsentrardla Nn.
ree-*ara rcta*,iinniga*i1 ir oe cuf^dadat oeorde-
de ae* ea riaviccbr paoceae viadoaaa:
UoepiUl Pedro U :
Dr. Alexaodre de doaaa Poreira do Ce rata.
C*ca doe xpoctoc :
Dr. bUaoel da Tnonade receta,
Baapiciu de Alieoadoc
Dr. Joe Antonio de Alaeida Caaba.
Oeepital de-Beata Afina t
Cemacnlcdir Jeiat Vteean* da Tecrai Bae>
deira.
Aivli de afendicid-
Oe. Prandac Qcajci d* clonen PUeagnt
Ulfagiod* Orpanoa
Dr. Antonio Uatiad* Paria Nev*.
II jipiul doe Lasare* :
Frtneicao Aagnato Prctt* d*> Qjato.
Cldade de Ceca -Coaaonicea-noc ce*
a*i a'**ann** Bfrcdavt 1 de cele-
bridad*.
A trDqelid*depolica ra aeta aaior eltera-
cAe, gaaoa** ndole ordeti* e pacifica doe noecee
eoeterranoo*.
No da 18 dtf Miiaale pertie daqa par* Bell*
Jnrdia, par*, onda fai na.cid* a acor pedido, o
eetia.vei accciaui pablioo AdUpbc Actolpao
i da Albeqaerqne coa a ana rrtaocc
Por cccaaic eee cabceanc no traa da B
aeweed* wcani, fai -nf Adelpb*, alvo- de
faettoidade de ean
no dotaiego JU db>
'ae jacta boatDCgaw eeti
tec deqai prceUrea ao cea \>.m
jtelligtmu applieado, qoe
ora aiftinUrii) oeabe elevar-ce 4
coa* anea ea relaeioBea, a captiva*
diecipnloe a aaia franca a leal euuadc
Obrigado a traoeferir-ca par* B to
por iacoaaodca de aaa virtaon repon* o
cor Adelpb] dorante o teapo qae *qa} exereea o
cea aagicterio eoabe coaqnirtar lioeerac aasa-
dee, qae anta aabilitai* ao cea carcter Ibana e
burra
P**aaado-ce ao eipedenta foi ceenedide a pa-
lacra ao 8r. Dr. ('oelb) Leife qoe fe* a ana cpre-
acnfcOBO 4 Aaceciccde de volu da tea viagea a
a* tocto, cade fora por aibve da adectia e
i*,inltaa ao* collcgai pele aocitada coca qoe o
daraau aa** tafiHaeatet.
Ba cgaiae ecrcrenea n aracocfaajnw- didnr*****
i 4* aecnaraa endclcnn*pea aedceea braiilei-
**, a* qaaac foraaa peUe aagarada* aa corte.
C.eecaiina aafa qaa daba acecinado o carga
de cotrenpcaaonc* de flraeaT Medie caata provio-
cca aaba lalceai i alo car papar a-Aceo
eaaato aababnv aarairaaicti o cea* trabalboe.
Coaeecando aocnnvanica 4 AaicciiaAo o* cetra-
goe qae a varila teta faito altimiaeate aa corta
a piuciauae Haitapbao e boa eecac ai B.kia e
Para a prapoeito da aaa teakn a* aada ai ci de
veeeioa aniaal a prapca. qae acto- AatocacAo
diiija ce ae aatoridedea tea|iiiliclci eda le obtri-
a, daetacaalb o ormdjr qaa uii pr japu a fasc
gratclf ata cali a vecdaeiao e trae o 8r. Dr Pedro
Affjnes Franco do Bu da Joaecra pe* ana da
ptaieio vaabra grata.-ccaeeCe ana atolla vaoci-
aada para pecpegaccV) aeaaOe viro*.
O Sr. Dr. pceatda te diac que cancritalava-ie
a n*a* d* Accwi^eae pal* 11 claaittaTawilJ do
ac 81 atol bi colloge De. Cbeda Lcito agrade
aa-lbe o* aarvioaape* elle Breetadae.
O Sr. Dr. Cj*Uoh) eoaa tbwjorciro raean
nico* a* rccnVaido 4 Cbin Ec nica o* rud
da aecuciaeJa
O 8e>. Dr. Heieaniee ieqeiin qa i aaaaaea
trtccecriden. daaqaaataa paca a* qaolae-
, o qaa. foi apprevado.
Caatrluindo-ee o expediente paaiaraawe 4*
wainantoeoon* obtere peinvm o rr Dr. efe*
kajaiac qeje narra* aa agaiutve Baetoa otMr*ta*ioc
da lnayMcl Pedro II : o efiaica de laolbarea a
cargo da Dr. Eetevio C*Valennte a operseAo da
cread ernroi coa falia rscoludo; aa de hocacaa
n cargo do Dr. Ponto*!, acpieaa avivada pela
capaaiiplc da. pfanrajea virtodade facidn pea*)-
trant*; n* dioica a cargo do orada* tabea *a-
paa*. devida a ptaoriaia lapparada, aaado extra-
kido* 6 litro* de pac.
Oiiaannieo* anit o orador a opeaasao por elle
pratioade neeta cacee* dia de earlraocaV de oaa-
pl-ia da Blaaacc, tgcciiii pela priaiica vea
Boattenda nanti provincia a talrac no i apeno,
rato iodicada pee farioeato por irm de fojo ne
articnlacdo auapalu >anii*f. Canchee o orado
fea p-dtndo apa ncdcejcc qoe
n aeapeito aceta abac* efe-
0 Sr. Dr. Coelki L*ite, aaendo da palavra diaaa
rqraadbcatodcato ea 1884 nneliaiea dEia>.
cineilbciro Bakjpa acciad pratacar-i* igual
oprraana beM*aa8> doeada bo correr delta pac
aaa cvneop*.
O Sr. Dr. Camoiro da Caaba fallando cobre a
oper***n dfa- qo* acbi U* indicada, noefra o* dif-
ferco*>e proceeace tocaentptoc ao aoegreaeo a*din
de Par, oeda ceda qual carigf te ae* priccni f
cando ea pe todacia o acgntou : qae o* vnato de-
vea cor ligado* ante* da opera&Xo e qae o reta-
Iboi ae faena cootorme permittirem oc oatiacjc* da
anoto o oonciae naeetreedo qae copendav dececa
eaojB'BBt) nata peaticag, e p*-a,eorrobrar a> in-
dlrapli da onereiai) cita a oa'arab de na cirvtr-
go notavei qoe a indica ea aa eao de lato>
eoeplrto da arteria aturillar.
0 Sr. Dr- E. OooliadnaUon da palavre par* f J-
kar anaaito da oaaraele dn berma crural.
0 Sr. Dr.^alcaaBv cadnab) ao Dr. E. Cootinbo,
a prcaideDcia, eomeamcoa aa caen de bernia ae-
fcangbfad* qne cando cido obcervede por Jlitiaac
ectogae, tic Mato m on-acibcca arceeitotoi a*r<
wdiaaaiodo Sr. De. Areato r eeAe feabin aejec
co aipoirrmie de aorfioa, cea do depeic raduti
da a bernia coa faajpdnde.
ato*n*aab*Joa ecntoba preefanecial Sr. Dr.
Velloeo e ano oombci Baacaacananaanfi anaeocv
da dfa, qoe eooaatia a aaatinnojn da
rhc -lili de perecer dn eoaaiand aadjea cobra
a aiaaiit de Dr. G. da Caoba, fallando seto qae
eiu nurrcenUnde ceceo n otetee o cegaiate :
1 ene a* aaeeato oa* Bmltpria Botompeo o
dna* uod* iniciar ana* **nn*edans tac*.
i/*~Nate neo deva-ee adtaittir oa tetantu
ie cauta uerwotn ea eecdrapoaioto ao letamm ht-
/eeeatee eredannCe laantfnfii
Dea* da amianta a Da eaat Rat, ridiatm da
coaaiaaio a ada, aaaantnnd o mu parecer.
T-id Je votac-ee-eete partcer, leceitoa-cc ama
rateo da ordeea a* qae lomaram parta ce Dn.
ObnbndJe\ Ciraatr* de Cana HmU Boca,
a anal fai decidida peto Sr. peaaeea'e, paaaaadj-
e* 4 otapio, c*udo aoeatdcrada iiifflilaataciate
aaacatbl* a aaleria e appvov.do o pearaerlqoe
ose lfa ui aliaafa mmmoria
lowmrm cea aulorptU tmo e
cmclulo iadleaado
e dado aa coco de
penca*
PS
oer ;et objeto '
f
Dr. Caraeiro da Can ha pela ordaa pede
roto da 1 parte da cedcaa* do dia, 6 que
O Sr
o adame
fui vbtodo pela
O 8r. preeidaeto aa reno da para ordaa do dia
da icic4o egoiete (8 de No reabro) o cegointe
pintoDa in'enrenco mrurga no* tranmoiiemoi
do tub. dpcatino favaatce. a ladj, cando coa a
palavra par* dieetrtir aekte e ponto Dr. Mele-
qtiat.
aaalaalfacaa eravIaeUI-Prcqaeofar.m
a biblotbeca pruvincial dorante o triaaitr* de
Jaiba e Seteabro 4.688 leitore* qae cootalUraa
f> 437 obra* ea 5.768 voraacc dirtribeidoe pela*
Obra* Volame*
Litteratar*
Joroaee eSevieto*
HieeCto
Liugnietie*
Melbeiialii
Chiaica e Pbyaica
P&ilocopbfa,
0 ag aphia
Kaackpedi*
Hictore -Salar*!
Medicina
Peirtice e Adeatsareeao
aWea*
Iliatjaa Poliiic*
5.487
Be leed daaba** alfa tu de* dorante o-1
panado anana:
Pote Sr, Dr. J. J. Al*** da Albiqaeiqne
gainte: .
Hetotre Natcrreifa de rboaae et de la
da-pala leer appnrition cor to Globo Tai reate* toa-
qa' ** joer ete ete, pac A. Debey..Paria, 1870
1 v I. ae.
Befeaoe* aobre a liogoa pertngaea por Praa-
eiaco Jocd PrcUe faienaeneael, I acantona'
Oc Martjree Pemaabncanoi, vbann)ae d lib -r-
dae aci data a*wlte^aanaa*a aa 1110 a.
1817. Pernaabneo 1863,1 v*bro.
O Dfaeita O & volaaa. aWfcJ.
rotea*
Oaavrac da ?. Conato, FragaonU litteraire*. O
4 voL ene.
il Poblic de l'E'aee et daa Matioo*
anee, pe* O. Aadiaio, Loa veto 1886, 4 v
Le Car atibar do Propia, Joarnal por A- de U
.rtinm. Atril 184, Parto, t val. ene.
C^lcaaa de dtoe*rta*A jarMiee, Pratieac
bi
doJ
BBaprea* Ttlepbonlc. B^argard. aU doi ai
elgnnntec. Pernaiabaoo, 1887, i folbot,.
CeaaenUire de U JtofalaUo. coaacreJaln, par
tPaacoal Bonalo, (DupBeato). Paria, 1815, 2
TOTaV CDCI .
Annaee dn Aceraiblaa Provincial de Pernambn-
m, do. .rae* 1835 c IttoZ Bmah, 2 vol.. bToce.
Pergontat reapeitoeaa dirigida, ao Sr. Mioi.tro
da igreje evangelice neiU proviacia, por aa neo-
pbito da aaeaaa igreja. Pcraaabao*, 1880, l v^L
ens '
*0, de- Rm4, P*10 ,P',r' minera* Dia*.
Bm do Janeiro, 1873, 1 vol. eac.
Apbartoao de Mediciaaa laaania rredan pefa
Dr. Aataa*. da Coeta P.iva. Porta, I8f7, 1 Val
A Irato de Raint t bar*
bictora-a* pata* de aeet aaap<_
ra, oo-nadvie e refatanao de
aea topea, por D. Antato a anteado
ii.Q.tmmm. Rio de Jn*nfaa>18a\ l v<*t'.
Peni; b Aaeriea talo Dr. Renato Lefebvre.
Jrdo*ido por P. f. L. 2 ed. -L. Lato do Mar-
oblo, 1868,1 val. ene u
O Kove Teetenaonto d Jneai Cbrieto, tradaiido
por Antonio Pereir* de Pigaeiredo. L'tboc, 1884,
1 vol. ene.
Carta eobre a CoapanUa de Jctnt, dingidaa
aoe Bevda. padree de Collegio de 8. Praoeiaeo
Xavier da eidade do Becife, por f Perneabneo,
1886, 1 val. brocb.
Sentanoe da exeotamanblo e d-rtntoraelo fal-
atoada contra o ex padre Joe Maooel da Concei-
cao aetanlaenn mintro- de igrej* evanglica,
a a reepoeta do oetfflo. Rio de Janeiro, 1887, 1
adato**
O EvuBgelbo de Cbritto perante a Igrej* dot
Papte, neh pa-tre Antonio Franciico Aria. Be-
cife, 1875,1 feraeto
Boaanet ea Micaa oo Papicao trabido e eon-
fuoddo pelo asa proprio canjpcio. Rio de Jane-
lo, t64,1 falheto.
A>Sptico: non carta- aobre Reiarreicla de
J^ue Ckrieto, tirada do Krmmg^ht ea Trina-
pba per ae untgo. Loadree, 1 foibeto.
Cateebiccao dedootrioa ebrtoti pea* initrocfio
Pbilaaelpbia, 1 folheto.
raaalra Bcaaav ete., etc. Tradoaid
do keeeaebel. Bable, 1886,1 vot ene.
Bacnateindo Cbriitianitmi, 1 fotbeto.
Oc Decreto* do Vaticano ea ana* rdaodaa coa
n lenldeda civil. Ditcarti* pilitica por J. P.
Oladitoee. Rio de Janeito, 1878, 1 folketo.
Beapoita eoetra a aetpoata o* o aeophito de-
fendido. Refotoolo eoorra a igreja eetbolie* apoetofes romn*, as-
eo Ibada* pelo Sr. J. B. Smitb, miaerro evaageli-
ee n*at provineia, por D* Crtholieo. Reeife,
1880; 1 felbeta.
Aitag otaao do algnot ennona di ultimo con-
cillo de bToaa coa aa leit e oe principios cooit i tu-
tivoe daa liberdadei potea* da* bratlleiroe e ne
aeaeldade de modificar ai relai;dV* do Eatado coa-j
a igr- j i. Liibdi, 1873, 1 falheto.
Reepotto do bitpo de Oiinia ao avino de 19 de
Jeob-j de 1871, e ref.xo-i cobre a reaolaclo do
eontevBo de Eatado, relativam-ote eo mareo in-
terpeeto p-la iraaadade do. 88. Sacmniento d
eaaarto db Santo Aotento. Reeife, 1878, 1 fa-
lheto.
Houx Pinto e R*ngel de S Paio. Confereociat
poblleaeeeb-oa napieios da macooarr* peroam-
bueeua. A Momer. Pemambnoo, 1875, 1 forheco.
D arerpreere da S de S. Patrie, Joaqirrm An-
eemo dV Oflv-fra o clero do BrariL Rio de Ja
astro 1878, 1 v-f. br.
Qae o clero em urna moaarekia coaatitaciaoorl ?
Pelo padre D B-vennto Ant-mio- Caetano de Om-
poe. Parto, 1874, 1 vot. br.
Dibrtrrao qae proferto no Gabinete Portngaet
de LetruTB, M P. Oveir* TeSer repreeentaoto
de ceas cciapiciilncianot o acadeooicoa de Scrgi-
pe perante o Dr. Tobiae Barreto de Menexet ao
fe, 1881, 1 folheto.
Orecdo fnebre rect ida ntt exequial ic'emnct
do Bxa. Bario de Mipib, etc., etc., pelo padre
Vicente "erreara LaeUea Luma. Reeife, 1831,1
foibeto.
Parlamento. Diacarao proferido ea ttalo de
22 de Jnnbo deJ886 pelo aenador Alvaro Barb*
Iho U. fiavalcaote, por occaiio de diacattr-te no
leado o projecto de reforma dat eleicet mna'ci-
pai. Reeife, 1886,1 folheto.
Maoaal de medicina pratica para o ato dea fa-
milia* ocio Dr. Ctaenave. Paric, 1886, 1 foibeto.
Cmara doe Sra. d-pntadoi. Diacarao protmn-
ciado af a***no de 11 de Jnano de 1885 robre a
filelo de forcat de mar peto de potado O aspar
de Drammond. Rio de Janeiro, 1884,1 folheto.
Disenreot aobre aa eli^oee de Pernambaco pro-
feridoi oa cmara dot depatadoe em aetso de 7 a
9 de Janeiro de 1879, pelo Dr. Maooel do Natei-
mento Machado Portella. Rio de Janeiro, 1879,
1 W .ato.
Isveatlgacdee esperiaentaee tobrea acgSo phy
iolagica e therepentca de pboiphato de cal p ir
L. Dna*5t Par.it, 1881, 1 vol.bf.
Vlagem raedlco-tcientifieo pelee Dra. E. Domin
O earaadalo daa condeeorarftea en*
FrancaTodot oa jornaet eatrangetroe te oceu-
pam actualmente dente cndalo, qae Unto baro-
Iho tem fetto em Paria, noc circo loa politiuot, on-
de o ataampto principal de todaa aa cooveraa-
coea.
Eit como ce ebegoa \ deecoberta cata eriae.
Sabendo o ebefe de eeguraoca qoe madame Li-
mooain ae dedica va 4 venda de tmpregoe e conde-
coracde, fea coa qae una doa agen tea da polica
aecreta ae apreaentoeaa em ana eaaa, fiorindo-se
commerciante da teda* de Lyon, a pediodo o ten
apsio para obtor oa* aa da Legiio de Honra.
Mdame Liaaonia cabio no toco, e offareeea ae
pora levar o enppoeta eeantatetonte a vr o see-
ra I Cafare!.
0 chele de te^oranc* nanea acreojfcm qa* ma-
dame Lmouaiaenmpriria a aaa palavra; aaique
oatra p atoa qolqa?r reprettataria o papel da ge-
neral, fingilo ate a peoprie aaecial CadTaaaL
N Jo aocce lev aaaaa, porque o agente M levado
efectivamente ao ministerio da guerra, a preten-
sa do general CafiVel, que o tratou muito affeo-
taoaamente, chamando lhe repetidas vetea meu
enerido amigo, e diaendo-lhe qae a tua peticio era
.egitim e qae trabalharia com toda ib foroat
para a coaaagaic.
Eotru oa p^p.-it encootralot em eata do mada-
ma Lknonxio, figuraa carta* doe geaeraea Bou-
laager e Thbaada, de Wileon, genco do Sr.fjrre-
vy, do bario Mackoa, d rtolattre, entro* per-
tonagent battante considerado* en Frasca.
O general Caffairel tub-obrta do eatacfo- maior
do miniterio da gu -rra, e, stmda venda da* eru-
tos da Legiio de Honra, 4 fombam aecuaado de
vender importantes eegredo* do. miniaterio da
aajaa.
Parece que est o iaplieadot aoeeetndalo cacd
geaeraea franntaeaedoia priacipea, nm dot qaaet
allemio.
0 genera! CaiLrelfoi preso ao escarecer, notnt-
ment em toe1* entrar en **" cata, por tret
ageo.*ee de polica, qoe o ettavar* riperando.
Qeaado o* agontes lhe poaeram a mi en cima,
diaeoda qae ie coneideraeee preao, o gtral nrpai-
ldecea lig^iramante, e reap mden :
D.'ixae-aan ubir a rainbi cJtopirn aecaihr
algnma conae.
Sf aa potloto* negaram-e podido, temando que
elle te aueidatte.
Ogrneral derxje se por fa conluzir, aem resis-
tenWa, ao eareere de Cb erebo Midi, m Pars.
N i caurinho rtpetio mniCas vete* qnetioba fe-
are, e qde o moieetava rmito qae o ano dsixass :cn
comer acrtet de o eacerrarem.
Ofeaenl (Uffar'l tea 58 nanos Foi afttdinto
de Napeleio III e chefe de ettado artior d-. virios
corpo do eaerotto. Pem na irmio qae addMa
milituT era Conbtnntinopl i. Sea pai f i tambero
general, eujo rumo fot inscripto no Aras d) Triam-
pho, em Par
O oliao iie Harrocot- A enforaidade
db eattia, e o* r-ceias qne ha de compllcaoSse que
r/*am surgir em Marrocoi do tctoa'd fe 4* no-
ticia! ieerca da corte shriffica e do niooa-cha
ma-roquino. Varios peridicos r.'prodaaem m
narracoev de a'rom viajan* mdeme qun, como
>a Sr. Gabriel Clia-rn* e E Imando de Auo-c-i.
trveram oecasbio de ,'er o impera br Mu y
Ha'ra.
Sralry-Hita i tem uns qn*-en'a atnoa. 0
sen a'peeto gra?*e magestoto, cobo te ettivi'Ue
poaeoido d imp Tt meta So sea daplo pipe! de re
e de pontMiue soce.-tjor dff prophat, de qnem
descendente.
Oa aeaa grandes albos pretoe teem grande
p*nrtrnca-> a os raages da aaa pbysionomia
moreoa, ernada pee barb crespa e preta, revel-
tom qae corre em saa* veas, anido ao asogne ra-
be, eaogae d* ra-a negra. O ten temb'amte
apretenM ao mssmo fenrpo ezpreaaia de enrgica
firart* e vaga sombra de mdancolra. e de can-
30. ___
9 adato aatoaflatn lainaiiaj lmlll t gm
ea todo* os adornos sao braocot. Receba os em
bailadores eapre*enta se em publico ca valgan do
am corcel de graade corpulencia, ajaapad* coa.
acreoa verdea a eatboa de ooro. Can doa surtos i
da imperador leva um graade chapeo de sol, oa
tros eaxotam a* redor de t ae moteas, aboedantee
n'nqaelle rdante clima e todos o'.ha-n pa-a o ae-
ubor mais cea) para um Deas do qae para na
soberanc.
Oa .-as 4 iotoleraiicia que reina no imperio do
Mogreo, a carcter de abete religioso' o mais
importante do* quo retine o sulto. Se se afas-
uih o imperador da orthordocia de- Ietom oo nio
maataaae o sea reipeiio 4* doutrroe de Mafoes*,
teen tari a ama revolucio qoe imrm eahir do
throao ou qne, plamenos, coepromtterit grave-
aaeate a ana esberaoia.
Muley-Haoaio observa coa tod* e rigor a pra-
tcae da litborgia musulmn i. Do metan modo
qaa tod* a ta* corte, levanta-a* 4* rea hora** da
aanbi, tanto na invern como' no verio, par* l-
ser a pnaaira etaoio, nio tornando a dtiWr-se
dorante a motabi.
A lia aue o aalto termine a son oraeSo, o* tea
c pe lio U-lb* ama paaaagem de Bokhan, o cele
gu e A. Macard OperacSes cirurgicta. Apon- ^ tbtKa& nsalaauo, que aos o'hos dos mar-
o se-
Ja0->W74,
gradea da face-
hailtoa, diatiaalo d* aliatul amata,
a Xxaa. ara. prohast* D. Prtatia
i, coa todas as anas aiamaas, trr**p**ka-
aa-n'o at a ealoeaU a>a ate de toaar o
cada Habilito lia -a ta largos taaaaa i
eaaded* que aqaele virtaato par drixva ar.-a-
g4* ao* corayoes do* habltoat** detta eidade.
attppleaaento a* n*4a* a*j>*ro tsacero da Dt. Pae
eea Joto de M-lia Freir, per Maaoet de Miranda
8oo*ade Lobio. Lisboa,4864, 1 val aaa.
*Mleccio das Leos e Doeretos do imperio do
Braad d* aaa* d* 1881. ato da Janeiro, 1889,1
Dastt>araia da aaa* de 1880. Reeifa, 1 vol.
ene.
QjstaaeJedietoda. laanHi, ta. A Caapaabto
Tbe Segar Paeteri*. o#
vade Taadoro
atocife, 1896,
Agcra-
tVifa
anporicTdkaaal da
lolo ertoaa de Joto Ou
cire,18*%l foibeto.
Mto.
I .l.e SiivV'W
d*M*lto.-Pan*m-
tamettoi paia hitterectomia tupra pabiana m'-
tivadto por daa* operaeoto de gaateotoma pra-
cicada no hospital Pedro II, em Pernambaeo.
BeeeV, 1874, 1 foibeto.
M-.riquitas por Eugenia Mnller. Peraimbaeo.
1883, I vol be.
A dama da aoapanbia por Xivier de Monte-
pa. Pernambaco, 1884, 1 vol. br.
Jabjaneeto de 1886. Revntioht instantnea
a vol de dtaefa, per Zot. Reeife, 1887, 1 foibeto
O* precos do eaeriaho de Ierro da O oda por
nm accionista da eompanbia. Reeife. 1887, 1 rol
br.
Carita*. CaaJtadV, peridico religioso. Do* bo-
bos da 1874 a 1875. Reeife, 1 vot. ore.
Bbvfsto db soeiedade Babiana de Beneficencia.
0 Ia a.', I fofbeto.
Ilrviata do Institato Areheolorieo e Qeogra-
phico Penambaenao. Tomo 4 e 2 temeatre de
1883. Recito, 1884, 1 vol. br. *
Btbnoteaea rettgieee. SetcoSet publicados pelo
btaaietodo Praaetoeo Rapbaei da 8Mreira Ma-
Ibio. N 8. de Naxareth. Desterro de Ifotta Se-
nhora. Dogma da Conceicio. A Eacharitti*.
O Pretorio. O Mandato; Santa Barbara. Lis-
boa, 1869, 7 folketo*.
afafah da provineia de Pernaabnoo para o
nono de 1866. Reeife, 1868, .1 vol. br..
0 Industrial. Revista de rndurtriaa artet. Do
anne de 1888, 1S namerc*.
0* livro* apocrypbo* : o aa direito d* ser in-
claldo aa BtbKa Sagrada examinado pal Revd.
Ricarda* Holden. Nova York, 1 folheto.
A aea* redoada oo todaa aa retigtoe* eio boa*
uta vea q*e *e aeta boaem honesto. (Vertido do
fraaea*;. Ra de Janeiro, 1887, 1 foibeto.
Coao Vt to ? Ltoboa. 1876, 1 folheto.
Vivo oo morto. Nova-York, 1 foibeto.
' O Preoider Chrlio. Dos aam* de 1877 e
1878 Rio Oreado do Sol, 1 foibeto.
Diario do Becife Do aaa de 1869. Reeife, 1
vol. eoe
Reforma do estado servil. Diecaxte* proferidas
na cmara do* deputados e no seaado palo coats-
Ibeiro Taaodoro Machado Freir Pereir* da 8itva,
ministro da agricultor*. Rio de Janeiro, 1871, 1
vol. br.
Pontead* rbotorie* e aoetie* por Parnaso.
boeo, 1880, 1 {-boto.
L-N. Pagundtt Varelle. Palbaa da Cpreate.
R-cifa, 188U, 1 folbsto.
Oaia praueo do aliaUmeoto do* alaberer. le-
gando a nova lrgiafafio eleitoral. (Decreto n.
3099da9deJ.Deiroen. 7981 de 39 de Janeiro
de 1881), por ua bocharI ea direito. Reeife,
l8ol, 1 vof- br-
Nova reforma eleitoral. Repertorio e euia pra-
tico, coataad* todas ai dpoeiaoe* refetente* a
eleioio directo, decilio do gotera* e formulario
laLatc-, ate. P ir na bachera! ea direito Reeife,
^1881,1 v*t or.
Nio ae date andar de religor a* conservar
a raligo arnaaa paja i
11, trodnaido do frahcea
Liada 1878,1 foibeto
& nfaaaciaa paalieaa no edificio do tbaatro de
Santo Antonio aob oe auspicio* da mconato.
Deua e patria pelo padre FrancUco Joio de Aae-
vedo. Pernambaeo, 1875, 1 f abeto.
aVetotato* de Instituto Areheetoa-foo e Qeogra-
pbeo Pernambataao Reeife, 187L 1 folheto.
Obaervaeoee pratleae aobre arteio pbrtiotoari-
c* > tberaptotiea tophospr
sart. Pars, 1878, hTrTl vol
Vapor .'vetaEate vapor, segundo ifls'e-
giaaaa qne rc*btao*. aaho bontra i tarda dat
Babia, devnodo ebeg- amatibi ea notao porto.
k>^aadtja eeal al ate Cayaaet>aci
0 Sr. Prancisco Machado Temira Cableante,
aetoal director da fabrica central de Cnyaabao,
ettea-nc* doa* asaootra* da aaeocar all pra
parado : orna da aasnear tal qual saha da turbina
a oatra do aecao aaiocar pal verisado.
bao aaba* de astoctr branco, primeiro jacto, *
taha* rerelam o boa trabalbo d'aqoella fabrica.
%
n'dle ma rosario de cartmjhos de dyaamite, e-faz-"
te rebentar.
A agna da infiltraoao daa carnadas do terrino
acha-se instantneamente repellida pela explosio
bnge dae paredes da excavacAo da 1 metro 10
mais oa menos cavada pela dvnamite e i volt
de novo a suar ao cabo de meja hora pelo menos.
E' quanto basta para dar aos trabalhadores o
tempo de limpar a cavidnde e' de A'elle introda-
sirena argamassa de seceante rpido.
Qaaado a agna eappareee j nio pode ser as-
civa ao alieerce. Consegnio se, por esto forma,
n'ua traba Iho de des horas, pdr em obra vinte e
qeatro metros de comprimento de alieerce em
poeoe da dona metros mais oa manos de profun-
d*de diitanto de seii metras de aze a aze.
Xaafraglo aorrtvel 0 Timet publica
aa tolegramma de Toaba dsatado que o vapor
dpoA, faaia qo a travaaia eate* Nia e Marse-
Iba, ae pardeo.
0 SpiMt levara a borde 108 pessoas entre tri-
Sliantes e passageiroa. Salvaram-se 86, mas as
2 restantes morreram afogadas.
O navio ficou totalmente perdido.
Marlatia de gaerra franceaa Eis o
efectivo da marinba de guerra franceza no pri
meiro de Janeiro dt 1888 :
Ocouracado de novo modelo, da primeira o- .'
dem, com andamento de 14 milhai.
17 coaracaoj de segunda ordeno.
14 crutadores ecuracados, com andamento de
15 milbaa.
8 navios torpedeiror, com andamento de 18 mi-
Ihas.
8 gotrda -costas couracadot, typoTotmerrt.
9 torpedeiros do alto mar.
89 torpedeiros de primeira e 2 classe.
Os ontros navios, sera graada valor militar,
compdom se do seguate :
30 avieaa, 18 avieos transportes, typ> Caranane;
13 transporte*, do* quaasS do'typc Aonaue, e 4
trnsporres, typo Sarthe ; emfim 46 canhoneiras.
Em 1972 o valor da fcarinba era de 233 milhoes;
no primeira de Janeise de 1888 scci de 392 mi-
lho-s, assim divididos : navios constraido?, 313
milhoes; navios cm construccio 79milh5e.
V'uj plantattypaiAUaaaie-OSr. Per-
fecto Oarrer levou para o Mxico segando lemos
no Siglo ieduxi urna planta qoe cresce em Mixte-
es e a qae os indios chamam herva dos adiv-
neos a.
Estes selvageas empregam-a em diff-rentes do-
ses successivas at que sobrevem um eatorpeci-
mento semu-lhanCe em todos os seus symptomas ao
somne hypnoftco- e pode dter-se idntico, poiar o
paciente responde com o* olhoe fechadas ae per
guntas que se lhe fazem e apresenta a mais com-
pleta ^toseosblidade. 0 estado patbologico que
i'sta herva produs fia eom que ae lhe attribaa a
f-iculiadc de dar o don de adviuhar e a de urna
segunda vista.
Hub a saa infljeneia a pestoa adormecida 'obe-
d- c: ce gemente aa intonejoas as mais extra vagan-
tes que se Iba facam. Voitaodo a si u3o se recor-
J de uad* db que fes durante o somno provocado1.
UeeaMea aoctiaen Hay hoje a segua-
te :
Do Xu-'leo Artstico Abolicionista, sestao em
oentinueeio- de, dscutsio dos estatutos, s 6 ho-
ras da tarde, no logar do costme-.
Domingo ferio lagar as seguintas :
Do Monte-Pi dos Typographos de Pernambu-
coy aa 10 aera* da manha, na-Praos de Pedro II
n. 75, 2a andar.
Da Minerva Progresso Pernambucino, s lt
bonra da manha, em sus sede, para em assem-
bla geral ordfnhria tratar de negocios da inte-
resas social.
uirectoria daa olsrsta ae enmervs-
cdo de* porfoeBoletim meteorolgico do
lia 26 de Outubro de 1887:
--
-*
Uorae.
6 m.
9
12
3 t.
6
S3o3
278
2&J-8
276
261
Barenero
0*
16071
761*86
761a>41
759-57
759-81
Teasao
do vapor
13,74
18,11
19,25
18,43
18,58
a
-c
o
i
3
n
87
66
Bti
66
7S
i a raposta de Jeaoa Caria
de Napolen Roaasel.
roquiaot, maior autoridade religiosa depois de
Mairaia. Oceapo-ee immediatas cio* pablicos e de ex-rcici-i militare.
0 eultio o* seo* ministro* dio audiencia des
cinco 4* sais da manbi ; em geral a esta hora
qoe ella recebe os europeo a.
0 meio dia eonaagialo ao somno ; o despacho
nio recoaeca aeaio 4* quatro ou cinco da tarde,
para concluir 4 hora da oracio da tarde
v Qaando o soltio se levanta peta manhi ou de
dormir a cesta, as suas mulheree tratan de vestir
a mageatode.
0 numero dess muito consideravel; alguna
alfil mam qae tem 2,000 em cada ama da* cap tae j
o que prefat am total de 6,000 malkerefl, porque
as espita** sio Pea, Maquines e Msrrocos.
0 tnltio tea tido muitas vetes eccasiio de eier-
cilar energa qae o cara:terita. Con frequen-
cia se tem visto precisado de aarchar 4 frente do
aeu exereito para volver i obediencia no* ktbilas
rebeldes, e nestss expedcoto ta* mostrado valor
a toda a prova e grandes dotes militares. Ha
pouco raais de um anno fas) marchar as suas tropas
contra a comarca de 8use. A proviacia de Hau-
ra, oaa daa mais ricas e florescentes de Marrocoa,
f ji arrasada palos soldadoa de Muley-Haasan. Os
qoe intentaram def< nder os seas lugares foram
mor tos. As mnlheres e as creatscat foram reda-
Sai 4 escravtdio, vendendo-ea a 7/1200 e 9*1 for-
e os que poderem salvar-seda aorte retiraram-
te para a* montaahat, par* salvar, pelo menos, a
Estas sanguinolentas marchas repetom te con'
atantemeata no-imperio na epoa de reerber os
tribatoe, qae nio podea, cobrar te ea aaitaa ka-
tilas por outro processo.
Palla ayaaptemaUm eminente publicis-
ta traoces, U. de Molinari, comecou ulfimamante,
em Londrea, ama campanha em favor daa arbitra-
gena internacionaes.
Sea crer na pe* perpetua e na fraternidad* dos
povos pensa que o isolamento d-. Inglaterra lhe
di um privilegio, um dever eum mandato. Ao
a
lbe-hia fcil pr-BJ 4 frente de um movimento que
ebegaria no futnro 4 liquidacAo sem gaerra dos
conictes europeas-.
Esta perspectiva nio deve impedir ningucm de
se srmsr e de abrir os olbos centra as sorpresas ;
mas nio defxa da ser ama idea digna de ser favo-
recida! Em Inglaterra meimo, colheu numerosas
adbetdVs comqaaato ti vene pareado geralmeate
pri-maturada.
Eis que oestes ltimos tempos parece qaerer
tomar corpo sob ama jornada carioca : 163 depu -
tados assignaram um memorial redigido por M.
Jobo Brigbt e qoe B-rbapresentado a* presidente
dot EitaduS-Uoido ; pede-se-lbe neste documen-
to o estabelecimeato de nm tribunal de arbitra-
gem internacional para se d-cidirem as contesta
6os entre a Inglaterra ato America.
Entre os dous ptise* ele raes inglesa, fallando
a ateema lingos, aeparadoa pelo Ocano e no en-
tonto ligados por innmeros nter casos, propoeto
pode traser leas tractos.
Seria am primeiro paseo ; e,-*ea todo o cato, ua
felia symptoma.
t'aa aovo etaprego da dyaaaalte0
poder deeiroctor da djnamite conhecido de to-
dos e de ha muito otilisado.
Temperatura mxima29*,50
Dita minima22,50.
Evaporacdo em 24 horas ao sol: om, ; i som-
bra: 3-,l.
Chuvanulla.
Direces*o do vento : E de meianoite at aos 20
minutos da manha ; ESE e SE variavei* at 1
hora e36 minutos ; SE at 5hora* e 32 minutos;
SE at 6 horas e 59 minutos; E com p -quenas ia-
terropcoea de E8E e SE at 9 horas e 14 minutos ;
SE e ESE alternados at 11 horase 40minutos;
SE at 7 horas e 29 da tarde; ESE at 8. horas e
54 minutos; SE at 11 horas e 8 minutos; ESE
at meia noitr. \
Velocidade media do vento : 1-.88 por segundo.
Nebulosidade media: 0,44.
Boletim do porto
'*\
ll m, a ia O Dia Horas Altura
P. M. 8. M. P. M. 26 de Outubro 27 de Outubro 126 da tarda 738 140 da manha 2,-00 0,-84 2,-13
LelleeaEffectuar-se-hio :
Hoto:.
Pelo agente Silveira, 4s 10 12 horas, ua na da
Pires n. 18, de movis, louca e quadros.
Pelo ageate Pinto, l 11 horas, 4 ra do Mar-
ques db Olinda n. 36, de 36 volumes com massa-
mes, estopas, tintas, papel, ps, vinhos, etc., etc-
Pelo agente Gusmio, s 11 horas, na ra- ds
Coronel Suauana n. 220, do estabelecimeato ah
tito.
Asonaba: r.
Peto gente Martina, s 11 horas, roa'do Co-
ronel Suassuna n. 148, de movis.
Pelo ageate Pestaa, ao mel dia, na ra do
Marques de Olinda n. 50, de.uma armacao e Um
cofre.
Segunda-feira :
Pelo agente Silveira, ao meto dia, na ra do
Imperador a, 22, de predios em Beberibe.
alinea* taaefare*Serio celebrada*:
-Hato
A's 8 bar**, na ordea terceira'ae S. Praoeiaeo,
por alarde D. Elisa Perreira Leal Res. :
Aaanhi:
A's 8 horas, na matri* da Boa-Vista, por alma
de Sebastiio Tbemudo Lena ; s 8 horas, na ma-
tri da Boa-Vista, por alma, do Dr. Ernesto Viei-
r de Melle ; s 8 horas, a* matris de Santo An-
brgo sa.VMao)aCWeoao toSfffef**1?* $* ^arthermePerteiii di
le-hia fcil o3.-si 4 frente de ummovimento que t**** 5 7. I3 f. aD'8J* d Sate
Crns, por alma do capitio Jos Pereira da Cunha.
I.

Mas actu mente, o torrivel explosivo se presto
bato de cal por L. Da- a um pp>-l bm inesperade. uto 4 um auxiliar di-
recto dot c iijitructores.
Poi M. Konn-font, capitio de ngenbaria, qae
tere idea de recorra* 4 Utjlii expansio da
dyoaait* pare a aea iiiaiiiiaastaaait aa in-
fiUaacoa* do ato no qoal se qner eetabetoeer ali-
oeree*.
Rata prcaosso eat aaado eaprepado na* aovas
f)>cti*av6-t de Lyun
s**rs<*t no terreno inoadadi, eom a ferro qaa
serve para se fatar a sana, am bornead* trt* oo
quttro aetto* de profoadidkd* e de quiltro cent-
metros aais oa meaos de diametr* ; introdux-se
Seguada-feira
A-'a 8 horas, no con ve ato do Carmo, por alma de
D. Mora da Conceicio Teixeira de Carvalho. '
Cana de UeteecntoMorimeato dos atre-
soa da Casa de Deteacao do Recife*'no da 26 de
Oatnbro de 1887 :
Exisiiam375; entraram26"; sahiram 11 ; eiia-
tem 390.
A saber :
Nactonaea 360 ; mulhere 10 ; estrangelroe 10 ;
eecravos sentenciados 6 ; idea processado 1 ; '
dem de correaeto 3Total 890.
AiracesdolaBol, sendo :
Bons 391 ; doentes 28.Total-351.
Nao houve alteraeo oa enfermara .
Iaoiertaa diversa*A Oasa'Feli, de A. .
A. doa Santos Porto, na praca da Independencie
ot. 37 e 89, tem a vanen o* bilhetes das seguinte*
loteras: *b
Espirito-Santo: A*:ii parte da 5 lotera,
eujo premio grande de 50:000*000, pelo novo
plano, se extrahir no da .'.de Outubroi**pre-
terivehnenfe.
Do Cear: com o preaw grande de.......
40:0004 (aovo plano) ser extrabid boje 28 de
Outubro.
Provincia : A 10 loterio, pelo novo plano,
,'eb)o premio grande 12:000*000, se extrahir
qnaoiJo for aoouncada, aa 2 horas d tarde em
beneficio da Santa Casa de Misericordia d* Re-
eife,
Minas-Oeraes: o 6' sorteio, da lMoteti
detta provincia, pe novo plano, cuje premio
grande de 6:000*000, *w4 eatoabida no da ..
du correte.
Ilaete* de leterlaeEm mo do agea-
te Beruardino Lope* Atoeiro aabaa-K a venda os
bilhetes das seguinte* loteras:


Diario de P^rnanibncoScj
><^^
de Oatabro de 1887


De F.aelrlin-naate A 1'parte de 9 lote-
ra, csrj* priaaa assea da 50:000*, aale boto
(ftwo, aera ext.-eaOB. ao dia .. deOilla i"
pretorivelaeaOB.
rifPwi: A per de 11* loterie,
densa BS*Btaei*.*alo o tlaa, an)n pi* atoa
Oede 100:000*000, tari extraalda aaaaahl de
Onlubre^-labbad*) l|iiliihil|-,_
premio grande'ene iDHxSSoTTlr* ex/raaid
oto W da Oatobro. ,
ato laainrrirr a 6- aa***, da 1* la-
tina, deata pravleeie, peto aovo ptaee,cajo preaio
aeior 6:000*000, a* eataeharn ao da .. do ear-
raau. ..
beteria *r>r >"' a-Al'par
te da 5* toterie da*U proviaeta aja srseno gra-
da 50:000*000 aer eatrehida aa ee .. da
Oatobro.
O asneas aneen rr ** aa Caaa da Por
tuai a roa Priaeire da Mato a. 18 Mart Pa
Tac
a^*ierleafciriaa>-tawa Ai* parta da
lOda Oatabro (cateado) iapretarivai
asente.
O bhatoa acBaaa-ee i sanea aa Case da Por-
tana A roa Pi iteran de Matea a. 28, da Martin*.
Piasatt C.
balera d Ce"4 Cata aaraditada (ota-
ria eojo premio matar da 40:0004000 aera ai
(rbida hoja 38 a Ootabre.
O* bilbaua inhiia en a taada aa Caaa da Por.
tona i roa Braeiro de atareo a. 88 de Martn
Piusa 4 C.
Loirrta ala ** ata el* Para*-
A 1. parta da O. lotera daata ptnvieeta, pele
oto piano, eojo premio grande da 90:000*000,
te estreir aa da .de Oatabro.
Bilb-te a eoda aa Caaa da Pitrenaai, i ra
Prneira da Marco enmaro 23, de Martiaa Pia
n*C.
Lotera de maee>raee OS- sor-
te da l'-loteria dente provincia, pele eos* pa-
na, etrj j |iiiaan grande de 6:000*000 (eaU la-
tera dividida en roeut biihetea) ae eztrabiri
do da .. do corrate.
Oa biihetea acbam-ae i venda aa Caaa da Porta
o*e na Priaaeire da Marca a. 23, de Martina
PaaneC.
aTfgjQlesla da naarlr 'i "II' litera da cor-
te, palo nore patee, eajo premio graada de.....
M.'hHl**., lor rjSjms4an ni di 31 I orrente,
impreterivelmenta.
Oa bilbataa acbam-ae i raed aa Caaa da Por-
taaa A rma Priaaaira de Maaaa n. 23, de Martiaa
i^fnaa t C.
Ceaallerlo paaUeo Obiteario da da 26
do corrate :
Joaquim Jote de Oliveire, Portagal, 57 aono,
soltoiro. Boa-Vista; a anearte
Jate Vianaa, I> animasen, 35 anaa*, tolteiro,
Boa-Vista ; edema da ftgado.
Vistor l-eraira da Silva, Parabybs, 41 anaoa.
citare, Boa-Vieta; anemia.
Ctatiiin Anaa doa Bantet, frica, 3 ano m,
aoabaaa, Boa-Vate; diarrhi.
Mara da C nenie*, Periambaio, 39 anaoa,
saiteira, Baa-Viata; tabarcalo* pal m aera.
Mara Jaeepha da Cmeeiaia, Peroambeca, S
anaoa, soiteira, Boa-ViaU ; vaiiolaa.
Maria da Peen* MaHo, Pernambuc, 20 aaaoa,
ultetra, Boa-Tata', tasrosla palmoaaret.
Boaiftcia Maria Taaare*. Pernamboca, 60 an-
nee. vanva, Be-Vate; tabaroaloaa.
Rogara Maria da Canete**, Ptroambeeo, SI
anona, aokeira, Greca ; tobarealaa polmanarea.
Jo**, Pamambaeo, 3 anaoa, Ornea; aaemi*.
Blanda, Peraembuco, 9 mese,-rematad pala
poli ata.
Jota, P tente,
Samnel Daniel Coelba Branlio, Peraambaeo,
39 annoe, caaado, 8. Jeee ; paralrna.
Celirgle Kaeaeer
Eitab;lfl:iqedto de iambglo primara e
lecundaria em Jabaatio, aob a direo^lo de
Jo. de Olif eica
NtUaeOB k riDll
O Eim. cdmaellteire aloio Al-
Protesto!!!
O ahaixe aaaifnado aardalro de eaa finada ti
madriaba t mai de rnelo Rafia Banhaa Prei
re, faMaati ea 7 da Janeiro de 1886, oa eiiade
de Oiinda, pcetaata contra a evaHaaio e arrema
ucAo do predio ajta i rna de S. fWaaadaee n. 1 dn
maaaw adada. Primo peron a abeixa aa-
dfaado e mata bar dan; u> aqai axiaaaatea e oetrot
.jPrttiriativderfsiBea
Camama
Dnralo Jnn d M1-naal
mBm Si 19lffilt(n
Taado aaraiaado am ada d'aada aigum Uarpe a
eaa-rnae da ue a aoiia* da aalnmna do Jorma
i a*V, eiira-ee am aaaJaiaar tado e tudoa. pea
OOOnO
am ana e ae* a.aaJanar pretexte, pro-
earaaa aa a/aya do farir no illaatre Br. acaialfcairo
Jado Alfreda, nao tam eaaae oatara falla aabir do
araaoaato ailanainai aa aa* ana ai Ina, para
r a U'.t pabltcacoae.
4 ana a prapaaita da anmeagln de Em.
8r. Dr. Eafraaio Ciaai paca pmaidaaU d'aeti
rilar btatoriM da falta da eoaii-
Barie de Qateffipa para eoaoeaaae-
leoiro Jola Alfredo ooaw para dar a cate aaai
etrtn fUrra da retborca, da qoaea i a oataaaaa
aaien dapoaitaria.
Ha aa no qae % ooa aa ae atiraa pedrea Ai
er*erea airrioada de fraetoa, a iato lalras por ai
eiplieaeee a adi do que de aarta taapo aera ei
tam dea entra ra a enlaana, no aa. niaaibaka
Alfreda; ataa, eataaaa eaneanmdea qae o
aetiea daa JUrt do rtico a qae eatraieai
Mra como anana prinaipe! aa jaita i paiarra qat
ea bam elaborado rtica pabheoa a reviaU iU-
ran /( Brna. ral tiramma ao honrada aeaador
traoao lOYentario eoato aaromra a
ooaforae a lei teraiaaato eftadoa para
a predi exiateata, por
ao Br. Aaloaa Oononrre
rt o dato aaabtr tai qaoaa-
\:9mt a fnnla para em
ana aarta a-an na a real
tuaiaaaa aa doaem-ato
aaada prectao taret am
aaabaiorioa, aaaia e abai-
z naignido aaateati por toda e qaalqoar trauaao-
pie taUa aa a dita pea da, aanatanda mai* ao
ebaixo aaaigando qoe o anal tea de aar alja
naanda a Iceaa a oa laal aar traaafaad para
oatrea.
Peeeiaatieaae mai digno jan de dimito da ee-
aare* de Oliada e eeae jaia proba e agi*trada
integro ala noixarA ae avee de repina (anedei-
roa) da miaba fiuada tm a atadrioba nanfralr
oalqaer bolo, e ata faa e Jeetic de qna V.
i tam aeaapre aajaeOtaAo a ao* gura.
KdeQalia i da 1883.
Joto Fimmt de Bhlo
pelo
r. ataaael ate lajaelra Cavaleanie
0 l* Pera corar a erreipeU e impedir ten renp-
P*f*OM*"tOi eerar rheamaaWino da peito e a Ta-
la sa fcexigu.
O para rata da aenttrnardi, n anida ra*
''eaa, fiaar ppareeer erci) da lela e m-
ebw* capprimUas.
Kaa remedio, oaeont-am-ie em fraaooi de
qoatre grainmaa, acompaabadoa par prapeetoa e
e?a a tabnca Koaacrratn do aar.
Depoarte anieo
Prarja do Caira o d*ga n. 22, pharraacia de
Ribeiro 4 C., oaooeuor
1BD1CAQ0ES BTE1S
eelleae
Dr. Barro Sobrinho di coasalU de
meio di* i 1 1/2 a* roa do Bario da Vio
tona n. 25 por ciea da' Panvrmacia Fran
cese, e daa 2 e 4 aa ra do Vicario o. 4.
I.e andar.
O Dr. Lto j/eeeea. de vltr. do eaa
riagstn ao Rio de Jaaeiro, cooatia oo
ozeroioo do ano profiaalo. Conaitua* daa
10 4a 12 ooaa da manai. Bapeoialdade
epera^oae, parto o tnoloaliag de entboraa t
raeaiooa. Boa do QUria twaW.
Dr. Barrito Snmpaio Ak oonsoltaa de
meto-din e 3 hora* oo 1.a ador da ooa*
a na U Borlo da Vietona, n. 51. Reei
deocta 4 roa Seto de Sotombro n. 34, en-
trada pela roa da Saadade n. 25.
O Jr. Catiro Jtsut tam o tea coaiul-
toro aee-lio, i roa do Boa-Jato* n,"83,
obrado. ^^
Dr.-Ooma Lobo raodieo operador e par
"toiro, reeifJerrci roa do B. de S. Borjl a. 26.
Consultorio: roa Larga do Koaao n. 24 A
Coooolta daa libara* da osaoat e 2 da
tarde. Eapeeialidade : ntoUetiai o
o6e dos orgloe enjraito-axina|aioe do
e da aaarna.
Dr. Jfuim Lourtiro raedioo parteare
CoQsaltore na na do Cabog n. 14, 1*
andar, de 12 a 2 da tarde reaidencia no
Meoteiro.
Cemnaltorte eaedlco legal
.O Dr. ea laedrcin pela Faeoidade da
Baba, bacbarcl eat direito pele Facoldade
do Becife Jos Fez da Conbe Meaeses,
encarrega-ie da 'faWntCee de raedi.iae-
legal.. Roa Prioeiro de Mareo a. 12,
todos oa diaa dea 11 borss ds ntanba a 3
da tarde. \
Ctale* naeetlee
O Dr. Matuus Fas, do eoUn de eme ra
gem, contina no ezerciew de son pro6a
aio, para o qna ser encontrada de II bo-
tas da id a nal s 2 da tarde aa' roa do Ba-
jo da Victoria n. 32, 1.' andar a esa aa
tro qaalquer aera rae da Prooaaa Isa-
bel a. 6.
Bs o aoaao dJeeieairio tiranas a* anai pnraar*
naa trm e tiaiaaario da adaman e qai-
_ entrar a raaliaeaai, bnm aabe a ea-
Inmaa, qoe lerieans aaita qae Caeer ooa poeoo
trabalbo ; aaaa eatej* deaeaaeada qae aio taren*
["entrar em aaaa qnem eeramale aio aniair aas
deaiate* doa aaaa eacrporaa.
Diga a taraoU lado amanto oaiaar centra o
eooaeJbeire Jalo Aireado, ataa, pode aasde loga
aar eerta a aalaatan eae ala maeegaiA am
aiqoar de lera empanar o arilao de illaatre eea-
aalbeire, e*|j mrito praclaaado te pelea adaar-
aarioa aeoaatoa.
Pata reea da ammrldadi eaa eae a
akcrere, baataria qoe opaoaaaaaaaaa a
titea eoo) qoe ernao o dmoaree dr coratrneiro,
qealientra qae tambem,a*on Provimaim no te-
legrnaaa aa qoe aaaaaeJoo o diaanrao *m
Crema qae oie foi o conaeibeiro quea aandoa
eeererar aa Praameje aqealU qaolrneatieo,
eoao dmae a oolaanoa eca reinoie ao rtico da 11
Vadmt,
Se a onliiaen foaaa aaaceptiael de lomar aa
ecaeelao Iba dariama, qae ni lene da mato a
proearaeee antee ahir mata aoaaaaaate dn di-
aaiii que eoni ttaeada comeiga e o Dr. JenA Ma-
riano.
Coocieiode, derem'e ano, aaaado qaalqaer da-
vida nedaaaa barer n reapotto de motive da na-
no eeenelneiro, o artiga beaSem pablando,
Ina ae eaao.
Tenas a aeesasa qoe aatas vio av raayoadiitM
Mansa) aarofAiaei jUrts da caleaaa, perem,
daede logo, qae o) eaunda ade bbi-
ta*doa a vivar em tal meta nao ad ni reepon le-
vemoa, como devolvaaaa mtnnlo sal bomemei.
Trabalho artstico
Aeba ee entre naa de paaagea para o asi, aa
a aitiatae aala importante* Ae Pana, ea abra*
de errata! ; propoa-ee a aaibir a aaaa traba ana
aerante oe aaidira a carieeoe deesa capital,
aiacade aaatr do aaaa mioa, da cryatal arate,
obraa do mai* aperad gaato e delieadeaa ; A tm-
btlbq mmtaji e qae o artiaU faa parante o wpee-
ador mq algno minatoa.
Abrf araanh aabbado e diaa aagniatr i mn V
lxperatn* o. 6 daa 4 borne d* tarda em dienta.
Entradas 5Q0 rAi*.
a
lllaa. 8rs. redatorea do Marta 4t
k aaelmar e saato gerfelta ate todan
a* eoabecdn atA agora 4 a SmmUAo de Laama*
aaaaa: a par conaaguinte a mal* aegara a rpi-
da nos aaaa eieitoe aa todo o caaa daJfeeoio da
Carrate. Ttato*, a daaaa taenasaadoa palmo-
nare oa peitorac*. Cabidas a eobbeeidaa ao em
tedas aa partea ai vi todaa de na bdi E-naliio
da .Oleo de Pigndo de Baealbio, eao Drenante caso
a temos s diser qoe, tanto a abstate exsrlleoeia
doi elaatntee eapregadas, oa* o 'smere e cor-
raeoie aieatiia de ana p rapa recta, fnaem a
fanlilo da Otea de Picado de BneaJbee cam o
Hjpoodanahiae da CaL Sola a Petase* qae lava
a noaa e Marea Iadaatrial de Laaman 4 A^mp, a
mai amfeila, etaa.a a agradavel daa qae aiiatrm
ao mareado.
a
Neebaa pbenoaeno pode ser aais csroao do
Sa ver ea*rnr-ee n dianetio d* cama e da eaaae
i anata dentro de nm cope a de oa fmeoo, do
mramo malo p -r qoe ella ee opera no eetomago.
A syilieoaa eatretnnto Ueil de faaer-ie osa
e pepa ina d/*lisada de Cbipotenat
tea lean 4 baatasta porosa
caotacto coa eita pepsina em am capo CTagaa aa
dolada aa temperatura de AO, qae correepoode A
do Mtomago.
A enrne toran-ae na liquido : a parte solqvel
(a paptoo) e eae pe***-o saogoe panoatretor
a vida ; a parta uuoUtvei A a qae ezpelliaaoe dia-
riamente.
En porqoe, qaaado a eatoaaago aio depoa Ae
ssjeeo gstrico aaJaeieate pata diger.* o alimen-
to*, basta tomar deas perol* de pepsina de Cba-
[rTttsat paca aeoetemr a digeetio e evitar aa do-
rea dn cnbecn, oa arrotea, aa aongeatoee e n intn
do atoaago, eooaeqi
ADV0GAO0S
maca arela Bernardo sjh va

Silwa BrasiUir*
CIDADE DO LIUOEIBO
onde reeidem
R
snddeoo o operador
Reeideooia Boa Lu-ra do
38 1* andar.
Consultorio Roa do Bom Jesos
1* andar.
CaaiiatanDas 12 s 3 botas
V
ChamadosA qaalqaer hora.
sano n.
n. 37
da tur-
Pepo a Vv. Sa. o favor de pob'teer ae tea Di-
rte n eegnate eenAnpl :
Como tnatata qae eaa, aio p>eao deianr de aal-
rde praaer qaando vij i miaba elai taando
obsaoridade, emboe tarde.
Eataado aa vil'a, de Agn Prota aseda qae a
Camera Maacipal a reqaerimeate deneeeo ami-
ga, a ieeaaaavet Dr.| Oomeiio, qae A vareador,
teaeoa aa ante da eaa eeeaio na vete da lonvor e
acianaelaeaaa ao Dr. Reea a Silva
pmtedoe a lavoora.
*Nla naacioan- Vv. Si. qaaato ase aateafea aaaa
necio de dedicado Dr. qne ala pardo 'taapo ea
trabalbar pala agrienhera e oasae porta* ja vai
appereeaado qacm ee lembt* dos pabren mnintee.
Por eaiebn ves eoase eoda son, toare faabsa o
Or. Koaa a Silva e p*o> rVeeae* a V. Eae. pera
diser-lbe; taa peaicio A bonita, 7. Esa A beeil,
Oaetrnae eeftingninlo ee, mo faga aseo dae eon-
laalineia* poriuana, qae ale a aaaa daa diagia
aades beaaatetreo.
Oe lea-rea cae votarnm en* T. Xae. bia da s-
ter MtMfaitaaiatos.
Gassiee iiiiiii Wade, mea cara Dr
Kta ae eeqeece doa anbrea maadn, lea are a lei
do trnbnlbo livra, fne* acabar ana* n tal lei qoe
igala oangeebe ana anrril da *rdinbna; voa-
daado per tode presa ara adjesaaelo, oa torra da
papal, eaasaae anaa* nei advognde.
Paca deeeer a pana peca o* freatoe da Invocan,
pena da
aV aimei er nabal ehimiee para renonhacer qae
o ealfnte da qnininn acba-ae adaltarado e de aua-
taia coa a cincbaaidiem, qne offereee o seeano as-
paeto a poeeee.o mana* goata amarga.
la praieea ee eaa tal dimealdade, oe meli-
eoe de todaa ee enrasa ama preferenc a ao Sulfato
de Qasaiaa da PaUatier, qae ae aaoonta ea todni
as pbanntciai de priaeira arden), encerrada aa
promana* capela eanaaricas. satanes aaasa*
a'agoa fri*. e al* por iaao aaolto aais activa, del-
aaade a quinina ea eaetaete aea o estomaga logo
dapola de abaotvida
E' am mediemanto enargian, aanaiderado come
o aaas podecneo tonino.
Infaaiauaeato 6 boa ooooaa, na corte e
noata provincia, ama molestia torritrel, co-
nhecida pelo* amanee de lisie, ooosnmp-
olo, dooooa do paito, etc
Nio pretnodomoe af&rmar qae o Peito
ral de Cambera, deoooborta do Sr. Soares,
de Pelotas, cora todas aa tsicas, porque
ata boje teta sido impoesivel enrar esta
oulesua, qaaado chegada ae aduano perio-
do ; poros, podesaoe aesegotar tjae todoa
oe doeotea eaa aearem do Ptmmaa de Caa-
bar, ao prsaair* o eegoade periodo, logo
achirla, ooaa todaa eerteea, grande ai
rw dapeis a sos cara ceapieta, por meio
de osa fretaaaaao proiongado o persis-
tente.
O Peltoral de Cambera alo aaita g ana
aaco beaaioa a doeaoae doaflito: oara
Uanbeen asajtoa deflazea, btooobites o toa-
ses eae, as seis daa eeaea, euaodo des-
presad aa ale a eaasa dae affeopee penoso-
<
MEDICO SOMEQPATfiA
Dr. falluazar da Silveira
Eapeciali Onde febres, motoatiaa daa
eriaacaa, doa orgloe assptratarios e das
tOnboraa.
Presta a n qaalqaer reamado pata
Aara da capital.
2
fielmente copiado, depni* do qae sHn-aa a- dietr
Aangla. qae 4 do theor -gainte :
A' Ernesto Sla.Olireira.
mnia ea aio eontiaba em dita dietribaieie
aqai Sel mete copiada, depoU do qne viaae o
termo de protesto, qae do theor segaiate :
Aas 26 de Catabro de 1887, ea mea carterio
petante mim n a* teaawmnehaa tegainu, coapare-
cea oanpplicaete por sen preearador Diogo Ba-
ptiata Pvroandes a per elle foi dito qu rednaia a
trtno o protesto con itante da petielo a qoe offa-
reos eoao parte dete.
Da qie fis este en Ernesto Machado Preire Pe
reir da Silva.Diogo Baptta Paraeodea. Io-
aaaenoia Qarcia Chavea.Aatceio Barbes* Oor-
deiro.
E mai ea alo aeotinba em dito termo de pro-
trato aqai fielmente copiado.
Deaoii no qoe via-ee qae teado o jiati Basases
penda id ana taatmonaaa qoe depestram ean
veaii ntemeate acere* do allegado aa petiea aqui
trascripta, selladoi e prepvados oa satos o r*e-
pactivo aaarivia Ib'es feaeonciaso e aeUes pro-
firi a tentenoa do theor tegainte :
Visto*. Jnlgo procedente jontincaejo a man-
do qae seis o lappticado intimado por edite! em o
praao de 30 diaa doiprotaato de folhss. Castas
tx-oauia. Beeife, de Oatabro de 1837. Tho-
ama Oarcea Paranboa Moateaegro.
E mai te nio continha em dita aeatenoa aqai
fielmeste copiad.
Ea virtode da mesma a respectivo eacri va i le*
pasear o presente edital pelo qaal e aea theor, cita,
cbnino e hci par intimado o justificada ntente em
lngar inoarto e nio sabida para qao comparec
dentro do praso de 30 diat anm de allegar o qne
for A bem de sea direito e jentic e par* qae che -
gae ao eoabecimento di tedas mandan pneaar o
prente edital qoe aeri pablicdo pela impronsa
e affitado no logar da eaataaa.
Dado a paseado oeste cidade do Beeife ao 27
de Oetabro de 1887.
Machado Preire Pereira SUva.
Thomat Garee* Parankot Montenegro.
154361
1873
15*238
16/268
15*36*.
38*OtI
16JM6t
15*368
35*208
15*290
15*266
15*268
15*368
15*2W
15*368

S
Todos ce eaaaaans dovaa aar dirigi-
do pharmachi do Dr. aabino, roa da'T
atarla dn ?nterin a. 43, oasis as indioari 1
sea reaideaera. I
i
Dr. Garausira Lie
MEDICO
Tea o aea eseriptorio A ron Daqae de Casias
o. 74, das 12 Aa 3 boas da arde, e deata hora
om diante am ana residencia A roa da Saeta
Crasa. I.
Rspeciadaiiesanettias de eeohorss e erian-
Telaphaaa a. 336
Leonor Porto
lata dk> lantaaradar a. 4 4
Prrmeiro andar
oa aaais
de Loadrea,
Parts
Daseatpa mea esro Dr. Iba pedir Unto, qaaado
> eaio, i prepria da aaatnte.
Coeetaiada, viva o Dr. Boaa a Silva!
Viva o 10 distrieto !
Palanarea, 24 de Oatabro de 1887.
ZJmtkUr.
'
Pode ser procurado em sea eeariatorio a
1.* de Marco n. 4, 1. aadar. *
O batard Bonifacio ais ArngUo Farra
Rocha continoa a eooarrofar ae, mediante
previo oontrsto, de ansibfee per ante oe jui-
aes deata cidsde e oe das comarcas iei-
akas. Poder ser proenredo em eea es
*4mrBptorio aVraa do Deque de Csxiaa n. 50,
1.' andar, da (0 horas de manbl a S da
tarde.
Canae mraetlelra
De A. M, Veras d C. garrafa 1*XK>,
deeoeato de 5*|, em dasie na fabrica.
Ctgarrlitae ate laiaaa
Para a tabriaa Vendomef ebegou ora
pa do aenrada, avieso sos aprecia-
da bt fn
Fiwasteco JMoaaei de SiUa 4 C, depoei
tarioe de todas aa eepacsalidades pharras-
oani, Metas, draga*, nradaotoa ehiatt-
ooe a meduntoaaotoe
nmarones da Chinda n

'-'aria SoorsAo A C, dregnista por
ntsasdo, ra* de Xtroj*. de Oiinda n. 41.
errarla a onejaM
Urnmm* a vapor ofjmmcWTU ce rapan
de Francisco do* Santos Maceda, enea-do
CadNbarbe |. 23. Xoete grande eetabele-
o primeiro da provincia neeto ge-
nenay" o* aspea ao o teado ea madetnt
de todas 'as qualidadea, oerrayea adersas
de ootfta aib>u. aatia ogsaf ge preperaa--
aor pro
brsa caraaiaa por


por pre
Loteras
Toado aido prohibida na Corte a r
de'bilbetee das loteras das proriaeiae, ca-
tas agora a poderlo for a alar plano* qne
o capital nio exoeda do vtnte cont*.
Neste eceorde thiaeuroiii da* lotaria*
deita provincia fsrd o seo, qae aiirtamaaaa
oto paaaar da desease i oontos a tapar-
tsniia dos bilhetfa.
Pees bem, agora 4 eaegada a opoartaai-
dade de aerea ae extrae;Bes por eapheraa
eealidsi naa urnas, e eztrahidaa aa que
eorreaponderera a todoa oe premios, desde
maior ata o eaeaar ; pjtqaa ente eaetaa-
do foi, A *** ** *** frada para
oe jogadores de loteras : portento nada
de terminajSes.
lato, pedem ao Sr. tbeauerero todas ee
qae coaopram biihetea e prefereo aa nos-
sea lot'riss.
Este poderoso remedio acba-ae renda
em aaaa de* agente* o depositarios geraes,
oa Srs. Fraocaao* aneos* da Silva 4 .,
rae de Miiwn de OUda a. 2J, c
91500 o freso*, 134000 saeia duaia e
244000 a dnuia.
Ad?ogado *
(Ftro cio tecluiattico)
stamtai Antonio de Lellis e Soasa Poete*.
ajea do Imperador m. 81 1* andar.
Dr. SimJcs Barbosa
Clnica do Dr. SimSw Barbosa, Espe-
cialidades : partos, molestia* de senhoraa
a de criancas.
Consultorio roa do Marinea da O in-
da n. 64 consultas de 1 a 3 boraa da
tarde.
meeidoncia -rae da Soledad* n. 78.
IVtaebooe n. 213.
ngsrinos reesbidos
LUbon e Bi e Jai
Vrimn em perfeicaode ooetura, em bra
vidade, modicidade em procos e fino
goato.
EXTBRNA.TO
Para It atealaai
21 BOA DO HOSPICIO 21
Lseaos paOeeliera d traioais e kjd'anglait
Consultorio medico*
cirargico
O Dr. Castro Jeeas, eooteado mais de 13 auno
ae aacrapoJoaa abaaia^lu, reabre consnltorio na
' te cidade, A rv% do Boa Janes (nntiga de Crm
a 88, te nadar.
sntoraa de conaultaa
De din: daal it 3 d i t*ri^.
De noite i daa 7 Aa &
Naa daaais horas da noite ser encontrado nc
litio Uves** das J-n 'im n. 7, primeiro p >r-
alm lo parti da Dr. Cuma.
y^^zz
i
Ao publico
Venbo a imprensa ir aar a ainha
gaatura ao oonlra protesto de 21 do eor?
rente firmado por- otene trasloe e eae ha-
das.
E diaer qae nos protesto amado no
Diario de boatem, foi victima de atiaba
bea f, e para ea na nVasa dnvida alfa-
asa ao publico paseo a espor o eeuamio:
Sendo chamado pelo Sr. Jote A%hmto Frr-
amWes Fmdiqyu a saa casa, ah ooapara*
ei, interpaUoa-me eele, ee eu havia poeaa-
de ou aasignado eecriptara de renda a al-
geem ; reapondtqee alo, enUo scaaanlheu
ose este qne en desea preteslar, como de
tonto ra fete protestar, aaaa qna sorpre-
sa oto tive at> lee hoja ao iNgno um pro-
testo, que ea logsr de tratar do assampto,
rete protestar aob a aiaaa adaif aalnae aa **
esotra protesto qne nraet ; qne tal o i
Refe 27 de Ootabro de 1S-7.
Ilumina Porma ia Cota Tnmejitr
Emulso de Laaman
& Kemp
A Eapalt o de oleo de ligado de baca-
ahAo com oe hipophoapbitoa de cal, soda e
potasa*, preparada pela acreditada caaa
de Tanmao 4 Kemp de Nova York,
atar, n aiais peraita, e af aais effieaa e
agradavel que at agora se tem cnWecido
a* peblico.
' am regeneteMtor poderoso das consti-
tuigfea ddbeis a am remedio corto para
todaa as aTeeaSea d* peito, da garganta e
dos pulnroe*.
Usa se s a LmoJaio da Lanman 4
Kemp ole confandiodo-a com aa entras.
Veoda-ee aa todas aa drogaras e pbr-
maciaa.
OcilisU
Dr. Barrete
liste, ex-ebefa de eliaica do Dr. de
Weoaar, d eonanka de meio diea
8 botas da barde, no 1.' andar da casa
n. U A rna do Bario da Victoria, ex-
cepte nos doesesgoea diaa aantifiredoa,
Beaideneia aa note de Satembro n.
84 Itatrada peta roa da Saadade a. 25.
B.1
PBOFESSOR
laglas, Pian*, Canto.
Ra do Progresso ra. 23
CUssJe
^ i>0.
Dr, Alfretk Gaspar
BjapectatiaaleParto, maiottias 0e aeobotas e
lian sai
BeaideneiaBna da Imperatna n. 4, 3.* andar
Telepboaea.836.
O Dr. JoaqTiim da Costa Ribeiro, juiz de
direito do oivel deeta cidade do Ra-
cife o aeu termo, capital da provincia
de Pemanibuco, por Sus MhsreBtade I n
Srial e Constitucional o Sr. D. Pedro
, a qnem Dana gurde, etc.
Faco saber aae qae o preaante edite! virem oa
deile neticia tiverem qoe teado a Imperial Socie-
dad* daa Attutas Mchameos e Liberaes me re-
o>aerido, qae havendo sido anterisada pete lei pro-
vincial a. 1856 de 1 de Agosto dd 1833 adatapro-
priar por ntiiidada publica provincial o terrea? com
6 pequen* casai do leda posterior da edificio do
Lyoea da Arte e Offi.ioa na eomar.mintD e lar-
gara necesaariot no eatebel9cimeoto de aalas e
mtlsssiiii orticas do inesmo Lyaen e J teado pas-
eado o prato legal tem que apparecene reoiama-
cio, que expelase editaosafin de er eitedo Lino
Petreita Paito pr^prietario do aesma terreno e
caaaa, qoe se aoba aosente em lugar nio sabido
oa e eos procuradoras, e tendo a aiesaaa oooleda-
de justificado, com depaimenta de testemunhat
dita ausencia, mnadei passar o.proaente edital,
pelo qua hei por oiudoo referido Lux Beraeira
Pinto cu seas procuradores para coaipsrecer na
prxima andiencia dntte jaiae. depois de fiado os
30 da* dn asi, n&m de teVmr-ae o ver loovar-ae
em peritos qae asaltee dito terreno e oasaa e ver
correr a anata e as seas devida termos, sab
pena de revelia.
Jfi para que cbssjnea noticia n todos mandei a**-
ar o preseate qoe ser affixaio no logar do eos
aae pablioado pela impreass.
Dada e pateado ueste cidade dolfceeife, de Per-
baso eos 86 de Catabro de 1887.
eebscrevo e assigao.Beeife, 38 de Oatabro de
1887.O eeorivao, Thoaa* cerreira Mactel P-
nfaeiro. .
aaoiwa da Costa Ribeiro.
O administrador da Recebedoria Provineial
em obediencia A lei n. 1,881 a de accordo com a
decilio do Illm. $r. Dr. iaipector do Toeouro de
15 do crrante, fas publico a qaem intereestr
posta qoe no praso de 30 diaa atis contados de 3
de Hovembro prximo dar-te- ha principie neta
repartcia i oobranea, Kvre de multi, do* ae-
gnintea imposto* relativo* ao 3- smearre nddicio-
nudo so exercicio de 1866 -87 ;
3 ";0 sobre o gjroda casas eammeroites a teta-
Ibo.
10 [. lobre eatebelecimentoi tora da cidade.
13 l0 sobre escriptnrios de advocadas, aflicite-
dorea, enrtorioa e consultorios medico.
30 [. sobre cstabelecimentas da cidade.
- 8008^00 por peaaoa qoe empregar eapitee* em
descoDtoi de lettras.
1:0004000 per casa de garanta de bilbetes de
lotera ou fracedes des tas.
80ris per litro da agurdente oa eleool qaer.
Ero, qaer transformado em licor, qae for reta, -
ido em qoalquer parte da provincia,
54, 108 e 308000 applieadea A eompsabia de
bombeiros e cobrados doi estabelecimentoe com-
raerc.aroo industrial exiteotes oa* cinc o fregae-
x as da cidale do Beeife.
28AO0 por tonelaa de a'varenga, canda te.
Becebedara Pronocial de Pernanbuco, 25 de
Oatabro de 1887.
______Fianeisco Amrotai de Carva'bo Moera.
De orden) do illm. Sr. Dr. aipector gera1
interino, declaro qae fita marcado -o praao do 40
diaa, contados de boje, para a inscripcae dos can-
didatos que pretenderen] se habilitar a entrar em
concurto para provimenta da cadeira de desenlio
e calligraphia, da Escola Normal, qae se acha
vaga. A inscripoio A requerida na inspector ge-
ral, deavo do referido praso, em peticao iostrai-
da com documento prorando :
1* maioridade legal.
3a moraiidade.
3* ieenoao ae ealpa.
Baos requisitos serio provados :
O do 1 por eertidio do btptismo.
O do 2* por exbibicio de folha corrida.
O do 8 por atteau.dos do panocho oa de qaaet-
qner autoridades do lagar onde residir o concur-
rente. 6
SAo dispensados : r
De exhibir eertidio da idade, oe caaidatot que
aio oa hsjam sido faaccionarios pabiieos e oe qae'
apreaeaterem algam litis oa diploma qa? nio
podoriam obter sea a maioridade legal.
De apreaentsr felha corrida, os que exhibem
attettedoa de procedimeate civil e moral, pasta-
dos polas camsiae municipaes, autoridades judi
cites e policiaes das localidades em que hoaverem
retiiido vos doas altimot annos : os qae aehan-
do-se ao exareicio de em prego publico, exhibam
atteatsdos do respectivo che fe.
oesretarin da Instrnccio Publica de Peraamba-
eo, 26 ds Oatabro de 1887.
O .secretario
Pergenno B. de Araujo Oalvio.
18m
15|91f
1542
1844*4
15C36I
204a8
15*26*
15*288
15*268
15*360
15>if
15*26
15*26%
161964
15129
154260
154360
413T
47*608
30*52
a
15*261
15*260
15*260
&.
IGVAH\S^U
:
Ir
Pies Barrete)
PROMOTOR PUBLICO E
Vdvoi>ado
d Dr. Silva remira
Eapecialidadae. aatastlni de rjenhi. e de
ED1TAES
taselas dt 1 i* 31
Boa da Osetas a. 68.
- Boa da Goada da Boa-Vi
Telepbone a. 41
0-Dr. [\omaz Oaretz Pctrcnhot Montmeoro,
eomimndador da Imperial Ordem da Rosa,
;'w's de direito etpecial do commercio deata
cidajfde Recxfe, capital da provincia de
Pernfkibuco, por 5ua Magectadc Impe-
rial e Constitucional, Sr. D. Podro II,
a quera Dmm guarde, etc.
Paa laber aos qoe o presenta edital virea oa
dalle noticia tiverem, qae por parte de Erneate A
Leopoldo ae foi dirigida a petielo, qae A do theor
flafetele:
Tina Sr. Dr. jnU da anteo do commeroie.Er-
aeete A Leopoldo, aradora de Manoel Vietr* de
aaoraaa da lrS&O* de ama leta qoe te acha
prestes a preeerever, qsereedo interromper a pre-
ipcio da dita lettra, veem reqaerer a V. 8. se
mandar toma/ por termo o sea pvotette,
ser intimado pjr carta de edilos, Visto
echar se o sopplicado em logar iioerto e aae sa
baas, dignando-M, ontro tespllaete A joitificar a aaaencia do mamo sup-
iMaeado na forma da lei. Pede s V. 8. deferi-
asnte. EU.M
Becile, 34 de Oenabro ds 1887.Diego Baptis-
Fernandes, proenr .
Esteva sellada ns forns ds le.
E aula m neo continha em dita petielo aqai
talmente copiada, depois do qat a* aneas pre-
firi o despacho, qne A di theor segurte:
Como pede. Paaigee o eserlvio o da. Seorfe,
24 de Oatabro de 188T.attatenegra.
Emikdi co dito despacho aqai
fltLARACOES
digne mi
sna de
O procurador dos Psitoa da Faaonda
Provincial bBndo receido do Thesuro a
relelo abaizo transcripta dos devedorea da
c*Bariboic4e Reoife Drainaga, da fregueaia
da Boa-Vista, do 2o aemestr de 1883 a
1884, ..ue deixaram de pagar a mesma
ceatrbuiclo no te ropo competente, declara
ae* oaeaaoe devedores que Ibes fia* mar
cado e praao de 30 diaa a contar da pu-
blica;ao do "presente edital, na oonformi
dado do dispoeto no art. 53 da lei a. 801,
para recolherem a importancia de seos d-
bitos, 4 Recebedoria Provincial, certas de
qie fiodo o referido praao se proceder 4
cbranos exesusTaasente.
Becile, 3 de Agosto de 1887.
O procurador dos Feitos,
Miguel J. de lmeidu Pernombw.
Bel co dos devodorct da Secife Drsvntge, fre-
gueaia da Boa-Viste, relativa ao 2 semestre de
-1883-1884
(Conclusio)
Heapicio n. 32. Justino Jote de Sen
Campo
Oka n. 34. Q meama
DBa n. 40. dnsouim O Bibeirode Brito
Dita a- 33. Dr. Joaqaim de Aqaino Fon-
Dite n. 45. Jo* Carlos Mano da Cos-
. U Be
Besario a 60. Jlo Luis Ferreir B-
beiro
Daa n. 27. Jos Maria Sodr da Motta
Dita n. 43 J a Martin de Rio
Gervasio Pires a. 3. Jus Hara Se ve
15*260
20*418
154260
1542*4.
*4*aro
15*260
304520
lbf260
15*260
Dita a. 23. O mamo 15*2*38
Diaa. 25. Jote Perelti Seve
Bita n. 18 Joanna de Jesns Naves
Laareiro
Travesee de Gervasio Pires n. 7, Joa-
qniua C. de Aguiar Bezerra
docego n. 48. Jos Fanstino de Lemoa
Dita n. 52. Joio Luis Ferreir* Bi-
balre
Dita n. 56. O mesma
Dita n. 62. O meimo
Dita n. 3 A, Joio,Pereira da Silva
Dita n. 27. Joaquina C. da Fonssaa
Principe n. 2. Joaquim Ignacio Ei-
bir
Santa Croa a. 10. Joa i Luis Farreira
Ribeiro
Dita n. 20. Juvino Bandeira de Hallo
Dita n. 24. Jos B. Farreira
Date n. 40. Justina Gome de Almeids
Dita n. 50. Jovino Bandeira de Hallo
Dita n. 61 Dr. Jesuiao Lipes de Mi-
randa
DiUjn. 66. O mesmo
S. Goncala n. 12. Jos Goma Colmara
Dita o. 32. Jos Pereira de Carvalho
Traveasa doa Barreaas u. 5. O mesmo
Traveasa do Veras n. .10. Jovino Ban-
deira de Mello
Dita n. 11. Dr. Jos Francisco de Goes
Ctvlcacte
Travesa do Qatebo n. 2. Jovino Bao-
djira de Holl
Traveasa de Joia Francisco n. 16. Joa-
quim Francisco Larra
Lnrgo da Campia n. 15. Joanna de
Jess Nevet Laar&iro
S. Borj* n. 6. Joaquim dos Santos Coe-
Ibo
Dita o. 10. Jos Martin de Rio
Dita n. 30. O mamo -
Bledade n. 35. Joaquim Faustino Pe-
reira Cru e outros
Viscande de G.janna n. 13. Jote Mar-
tina do Rio
Dita n. 21. Joa Joaquim Pereira
Dita n. 65 Joanna de Jesua Nevos
Qaaresma a oatros
Dita u. 81. Jos Faustino de Lernas
Diia-n. 111. Joio Joaquim da Costa
Lei te
fmperatris n. 42. Dr. Luis Salaxar H.
da Veiga Pessoa e outros
?>nde d'u o. 9. Lua Caario do Reg
isoonde de Pelotas n. 43. Laariano
de Albaquerqae Luis de Barros
Visdoode de Albuquerqae n. 13. Dr.
Luis L. da Veiga Pessoa
Dte n. 77. O mesmo
Ponte Velha n. 7. Luis Cesarie do R-go
Dita n. 101. Luis Boa-Ventura fctler-
mo
P*ieo d Santa Cruz n. 2. Luis de Pau-
la Lopes e oacroe 5*815
Carnario n. 1. Luis de Soasa Farreira 15*266
Rosario n. 82. Luis Gonoalves Agr 15*260
Gervasio Pires n. 8. O mesmo. ~ 15*266
Dita n. 20. Luiz Jos fweeira Simse
e outros 15*263
Socego a. 36. Luiz Manoel Rodrigues
Vatenca e oatros 10*169
Principe n. 7. Lnis Pereira Raposo 15*299
Santa-Cras n. 44. Laua Varia do Sa-
cramento 15*259
Becco dos Coelhos n. 2. Lnis Pereira
de Farias 74064
Dte n. 15. Luiz Antonio Pereira 15*20*
Traveasa de Joio Francisco n. 13.Lnis
Sal arar da Veiga Pessoa 15*269
Vtsconde de Alboqaerqae n. 9. 0 mes-
mo p 15*260
Alegra n. 18. Luiz Moreira da Silva 7*488
Imperatris n. 31. Manoel Antonio dos
Pastos 15*268
Dita n 33. O mesmo 15*288
Dita o. 61. Maria Libante Monteiro 15*266
Conde d'Ean.24. Amasan 15*268
Dita u. 26. A meama 2T*48i
aoperatriz n. 77. Maria de Jess Tei-
xera Franca 28*296
Dita n. 79. A mesma 15*260
Conccieaj n. 3~. Alaria Isabel Viegst
de Horaet 15*268
Dita n. 41. A meama B*260
Tambii n. 18. Miguel Jos Barbosa 15*269
Visconde de Albaquerqae n. 68. Ha-
noel Antonio dos Pasaos e Silva 45*269
Dita n. 71. Mari* das Dores Peretti 33*354
Ponte Velha n. 27. Manoel Mesquita
Cardoso 15*268
Riaehueo o. 41. Miguel Arebanjo de
Figueiredo 15*268
Dita u. 43. O mesmo 16*260
Dita a. 46. O mesmo 154209
Dita n. 47. O mesmo 15*289
Rosario "n. 38. Manoel Ferreira Fialho 15*360
Dita n. 52. Manoel Jos Monteiro 15*269
Gervasio Pires n. 13. Hara das Dore
Piretti 15*269
Dita o. 15. A mesma 15*260
Dita n. 1. Dr. Haooel da Trindade
Peretti 454184
Socego n. 32. Manoel Antonio Teixefra 16*260
S. Goncnlo n. 23. Manoel G. da Coste *
Alves
Coelhcen.6. Hariadm P. Nevet 154889
Coronel Lamenha n. 13. Padre Manoel
do Monte de Almeida 151260
Leio Coreado n. 28. Hara da Les e
oatros 15*660
Dita n. 3. Manoel Cardoso Ayrea 15*299
H. Borja n. 26. Hara B. Monteiro 22*091
Dita n. 28. A meama 15*260
Dita n. 8. Hara Jos de Jess &retti 46*673
Visconde de Goyanna o. 38. Maria
Laisa do Reg Barros 52*516
Dita n. 49. Hanoel Javenal Rodrigues
da Silva 15*269
Traveasa para o Rispo n. 20. Miguel
Archanjo de Figaeiredo 115*269
Dita n. 22. O mesmo 15*260
Dita n. 24. O mesmo 15*260
Dita n. 26. O mesmo 16*260
-Visconde de Goyanna a. 99. Maria F.
m de Soasa Pinto 36*862
S. Gcnealo n. 1. Manoel dos Santos
' Neves da Oliveira 42*052
Hspicio n. 26. Dr. Nabor Car nei r o
Bezerra C.valeante 305520
Dita n. 51. O mesmo 1526Q
Riacbuello n. 6. Oiympia C de Horaes
e Silva 15*269
Dita n. 64. A mesma 15*269
Vacoude de Albuquerqae n. 52. Pea-
lino Manoel Thom Caboatam 15*269
Ponte Velha n. 81. Porfirio Rota de
Helio Gamaraes 154260
Iaperatris n. 78. Simpronlo Olympio
de Sonsa a outros 30*510
Coneeioo n. 2. Sobastiio Jos Gomes
Peona 15*268
Coelbes n. 6. Sebastio Gonoalves da
Silva 15*269
Visconde de Albaquerque n. 132 Tho-
mat do Aqaino Chacn 15*260
Riachuello n. 13. Thcmaz Barbosa Cu-
aha 19*908
Travesa do Veras n. 3. Theresa Mat-
to 15*269
Leio Coroado o. 12. Theresa Alves da
Costa Ferreira e oatros 15*260
Dita n. 20. A mesma % 15*260
Imperatriz a 24. Umbelina C, da Silva
Aaevado 45*789
Pinte Velha n. 20. Umbelina L. Bor-
ges Dinia 15*269
Imperatriz n. 37. Visconde da Cama- '
ragibo 45*789
Conde d'Eu n. 2. Visconde do Lrvra-
raento 77*198
Dte n. 7. O mesmo 45*789
Conceico n. 6'J. Virginio L. Goacal-
vea da Silva 15*269
Tsabii n. 8. Via va e berdairba do
Jos de Motta e Sousa 15*269
Dte n. 12. Os meamos 154269
Dita n. 16. O m-smos 15*260
Anrora n. 43. Dr. v'irgilio de Gusmio
Coelho 50*686
Conde da Boa-Vista n. 4. O mesmo 17*025
Dita n. 6. 0 mesmo 16*914
Riachuello. n. 4. Dr. Vicente Pereira
do Reg 15*250
8. Borja n. 37. Visconde do Livra-
mento '~ 23*53?
Hospicio n. 11. Zaferino de Almeida
Piaft 15*260
Principe n. 5. Walfredo Lermina 15*60
Visconde de Albnquerque o. 65, Wen-
ceslao H. da Paixio a outros 15*260
Seccio do Contencioso do Tbesaoro Provincial,
3 de Agosto de 1887.
O 1." escrlpturariq,
C. M. de fona Senes.
-
Diario de Pero&mba
-14 na *t\J
c vfuiuDro n i
Di

)h# d* Mipris do Arsenal
de lariiiu
da Eim Sr. chete de divieia Joe
Picaoc> d* Coate, inspector tasto A-ol
porte deete peeviaeta, faeo pobltao
1*1 *e iHrMMt paM, qa
uuusasoa d eoapres desto rayterticno qa "
atona 54 20 *> oorrenta naa deliaorg fleer
hb efflito o upraeiudo* wniftis por m Mr
anittida ilfUH diut'u qa pera actaaM do
aaa inrita t > abxa transcripta, Senario ssar
ando o dta 31 do carrate 4 11 ao* da auki
pv tar legar o anatao da abuteeimento do al-
a,i*rifeda marea.
Ceastignil do eoatrecto
Astee 4* 29 de Jalee d 1888.
1. O* ,aa na sacio da pruaeira qeaiided O
fxnsoidiie aaa qonntiiadr pelida*, aviao da 30
te Janeo de 1874
% Aa entrega* aerio faitaa pe: aeamoj Ir
i ao praao da traa das oa antee, a e.-aUr
i do deapaeao para o foranetaaoto do* ga-
i atraaos do art. 43 do daarato a rsfete-
43l da l&da Meio da 1869.
8* Oa lian ieea sjate i approvaola oa
Srevece des p-ntoa competente*, decreto a.
i A da 30 de Jaoho da 1870.
4 Oa locaoeelar pagarii aa multa da 10 /.
do valor doa ganaras ao aaao do ctaetom naa ea-
traoaa a da 30 /. aoa da falu da ntrega oa re-
gmSo por ai qoaliied iaJaantaaarln aoata ca*o
i Paaeaaea ttectaevel da differeoea qae dar aatra
M proco ajustado a oa porque forea oaprado
a genero o> iaeaeeidoe oa regeitedoe, .Ira aa
at fama iamedtauaeete iobatitaid;i por oa-
traa da qaalidade eootraetala, arias da 80 da
Maro da 1864 .
&. Oa pagamento dar importancia dente lor-
aeeiaeeta ario taito pla TWanrerta da Faen-
da ua praao da 80 da cania io* di daU doa tor-
aeoiaonto qoa oa aaaaatoa f arn'eedere* obtiverem
pan aaaa fia di pea da aatiateito o aello prop.r-
aaal, ma eooforaidada doa arta. 1* a S* do da
arata a ragaiaiacoto o 7540 de 15 da Novembro
da 1879.
Obeervaeoe
L Naeaean popante padard aar cabida seo
qie o propooeute noli declare qae ae afeita 4
alta de 5 /. do valor provavel do foraecia'nto
daqaae tempe, ae alo comparecer na eecretaria
para aaaigoar o contracto de qualqoer artigo qae
df preterid, n praao da trea diaa cootedoa
daqaeila ca qat foreca aotinead>a pl* ioapreon
eoaao dateraiina o aneo de SO de Deiembro de
1874.
8.* Nio aerio aeoaitaa aa propoataa qoa ni--
aaoaapanhadaa doa documento* ano aaaa
i tar pag como negociante aatabalaciio o
impoato da eaaa commercial, relativo ao al timo aa
meatra veacido, beta como eertidio da contracto,
qaando tr Ara* coamercial e fiador idneo, qoa
aa reapooeabiliaa pelo pagamento doa maltaa ao
qoa agaaa iacorrer, diapenaando-aa o aerea oa pro
poacotaa negaaiante mat neniad o, talo da aoeor
alo eom oa 33 l* a 2* do art. 18 do deer-to o.
7485 de 6 de Mareo de 1887 a o aviao do M'oit-
terio da Marinha da 15 de Fer*reiro de 1886.
3 Aa prapoataa para oa genero* a'imntiei i,
mame po, bolacha e carne verde, davem aar or
gnniaadaa de modo qae aeieaa todo* eoatraetadoe
aoaa ao *o negx:iane ca arma coamercial, cin-
forma determina o aviao do atmiatario da Marinha
d. U96de S de Agoato de 1880 a 1S da Setembro
da 1884.
4. Aa propoataa derem aer aeompanhadaa da
amoatraa de todo oa artigo qai maoeiooarem,
coma determina a | 1 do art. 1110 da ordenanca
da armada, do 24 de Setembro de 487i.
5. io aerio aceeitaa aa propota* qae apra
nln gotMroa aja f rnecimen:>, diferente
doa qoo enaotitnir o ramo de nagocto do proponen
te aa eoa/armidade djo avtaoa de 3 de Jolhi de
1884 t 16 da Fevareiro da 1&.
6 Haaam propoota r necbida aem qa- o
propoataato arlla daeiaro por' extenso *em claro
algaaa, amrjd, entreliaba oa raaura o pr-c> da
cada, ojac*a, eontorma o aviao de 5 de oetem'iro
de 1879. '
7 a esprcaaaAraU prohibid) OJr do aoti (jitema do paaoa a aaadida, decreto a. 5069 di 8'
do Setembro de 1878.
8 Na aaao da apreeaatar *e ama *d propoit*
par* fjrnteimoato da qaalquer objeot), ni) aera
rectela, viet> alo aoaatitar cooearreoeia na lor
aaa do aviao do 9 da Janeiro de 1879, de 4 de
Agoato e 8 4o Daaembro de 1886.
9.a Neohom eootra^to er f-ito e>m oomm-r-
eiaate, oa qaaoaqaer oatra* peeaoa qaa tlverem
Teadido gaoeroa a variad >a oa procarar I jm.*cer
rilado* oa qaantida' lateruraa aa eontrt<>
decreto a. 8108 do 90 de Foerero de 188.
10. Nio ae receberi propoete, algnma depon
de dio a hora daaignadn neato annoncio. *
Ip;ll do Araenal da Marinha de Pernaa-
baeo, 85 de Oarabro de 1887.
O eeeretario,
Aotooio da Silva Asevolo
Directora das Obras Poblicas
EJIII araiolo roacurrenrla paro
tracto loa obra alo melkoi
Tntn ato porto ale Peraimhae.
De orden do Ezm 8r. miautro e fu publico
qae o govemo imperial receberi prepoetaa para o
contracto daa obra do melhoramonto do porto de
P^namboeo, do accordo eom aa aegaintc elaa-
alaa:
I
O aoatraotante obriga-ae a execaUr a obra dj
ateihoramento do ptrto de P roambaco, de eoofor-
aidada eom o plano garal a aapaaiaaatjia i
toa do ralatnrio aproeaaUd) pele aagoobdro Alfre-
do Liahoa. am 14 da Abril do oorroate aaao, a aa
alteraeije qa, dorante a rxerooii doa trbala,
aa iBiaanrim aienaartae a fcaai palo
OteifHa o aaajt^ateata ajea ateta, a
an ola earaiaado aaa arrotifea, janto do aoOgo
forte do P.oio e ave atoado oomqoamrata para o
eoaforaid Yieter fearnli.
m ll
S obra da alheramoato aa *
gaiott trabakhoo :
1 Drag.ga a am todo o porta atilieaoio da
material xtrahioo aa foraiaolo de Hiiapiaoro,
uoaatro|ln da oiea pr, viorio para latteaUr oa
tirrapUao oaia for aaeaaaario;
8* Coaatraeoia do am qaabra-mar obra o ra-
eife aobaoarao daade o pharol do Piel ate a l*go
da Tarteraga a aatre a Barrote a a Borra Qraa-
ie
molbe eiterior referido aa
(jal i
I A
COMERCIO
Se>ja avaiercial
iv/royoss omciAca da justa dos cob-
SoXCTOBES
o/e. 97 de Oitmbro d 1881
Jiuabio obre LDodreav 9 d,v. ti 13/16 d.patlt,
do banco.
Dito cobre dito 60 d|v. 93 11/16 d. pwr 1/W, do
I
aramdeot.,
Antonio I oaord Bodrigoe
U coretaro,
Eduardo Dobetu.
oTianento ka ara rio
cir, 27 oa ocroaao do ld87 4
P&ACA DO RECIPE
Oa banco* maadveram a Uxa do 92 3/4 d. ao-
bra Irjairee, dando, pite, a 2 13/16 A
PRAg.\ O RIO DE JASEISO
Pe baja adoptada pelo banco a tan da 88
V4 4 anata Laadre.
V tabeiiaa exposta aqu foram aataa :
Oa laTSBUuetawu.:
*0aV daaeta
8.a CoooUoaeoo do
ateola aa4ante;
4 Altoaataato do artoetre a
t^r-^TT/ yorada* doa ateomo
A* Ai raramente da rocha qoa o beta o am par-
ta a Barra Oreado:
6 Cjlloeeoi de batea a poeto de aaatrracAo
aaeeradooroa;
7.a Beperaoio a eoaeolidaeZo do diqee do No-
gorira a do oiea do Norte;
A* Cooatreecio do oaaa-d finiUvoa, acoetereia
por oavio do graoda eaaeo ;
9.* Ouaatiaealj de diqoea Citateiro* do rep^.
b naval.
UI
O molbe exterior tari 790 metra de coapri-
monto e aeri formado da aloe artiaaiao de etevia-
ta, do poto do80 tnoolartti mtrica* coda am, di-
poito at a altara de oa metro abano do nivel
da biix mar de agaa viva, aado eoeimvd ete
eoroeaaento de ama mur*lh* da altara do 8*,50
e do eapeeeura igual.
O oaato daato molbe eeti ovaliade na importan-
cia de 9.900.-0004, aem o eventanee.
IP
O nntranteaH fri dirigir aa obroa por eage-
nbeiro d recoahecida eapaeidodo a npmrnj^.
ca.
V
Aa obra terio eoataoo ao praso de tai aaao a
ciatar do data do cootraeto
VI
Durante o praao da coaceaoio o cootractaote
aeri obrigada a proceder, 4 o coate, 4a repara-
cSia qoo fuiaa aeaaaaaria e a manter aa obra* em
perf-ico catado de eonaervacio o, boa aaaiat, em
todo o eitemio do pirto a profundidad adqairica
pela dragagia, ficando ao goreino e direito do, na
falta do comprimeoto deota claarala, faaer execa-
Ur por coate de eontr.ctaote o trabalboo iadia-
peaaaveu.
?1I
O coatractaate eollocari guindaat* e trilbo ao
longo da c4ea para carga e descarga de aereada-
n*i, e eooatroiri armaaaa e alpaadre par abri-
go e geardii da mea aaa.
fUoaotaa-a a parte do cae frontero i AJfao -
daga, qier aer reaervada ao eerrioo dea repar-
ti^io.
vni
Para pagamento doa drcpeaaa eom a BcU*a-
clo por ptrt* do goverao, do jaro da 6*/*
nao obre e*p:t*l emprrgado oa obra, da
quita aeceaiana par amortic.cfe do meomo ca-
pital no praao da eoaceeafe, e, finalmaat*, daa daa-
p--ia de eonaervacio e do demai ervicoa a aar
do eontractanto, o govera) arrecadara, por c;nta
ote, o producto daa tara* aotorisada* pelo para-
8rapbo nico do art. 7.a da la** a 8.314 de 16 de
atobro de 1886 a | 6.a do art. V da tai a. 1,746
de 13 do Ootabro da 1869, daa qatea aa pnmeira*
nio podoria exceder do 9 *,', obreo valor da im-
portnei' e 1'/, aobre o d* eaporteoia, e aa al tima i
da maxiaa detetatatdoa oa eooforaidada eom
el .oala XX do presente edite!.
IX
O* jaroa de 6 a/ ao aaao a que refere- a claa
ala preoedeate aerio ealcalido* meatralinente
obre o capital qae m venficor ter n1o empregado
aa obras aegaod) os ore amento* apnrovadoa, a
teado-ae en vate a deapssaa de eonservacio e
euateio em relacio 4a qoo ae a harem c odui J* e
aceiua, bem coa* aa aaortiaaatea cffeetaadai.
A texaa meucioaada* oa cltuaula 8* ario co-
brada proporcinalo)'nte i importancia da obra*
real isada e 4 xeeoei doa aervic o eor napea daa-
te* a cargo do eontraetaato.
Pin, porm, axpreaiameote eatoadido qoe a
reaponoabiliiade do Estado peloe pogameoU de-
vidoa aee cootractaote* na trma cata bel ooi da
PU clmala* do pretente editel, depende do pro-
ducto daa tata indicada*, nio poJcnio, em caso
do defic.t, aer redamado do gavera) aia do qoe a
eatreeja de tal prodacto, depoia da dadasidaa aa
de ataalitacia, a do arrecadacio da
r.iaa. e a qa bavercm iealtado de obra exe
catadas en. virtude da fioal da elauala *.
A teritas approvala aerio revista* da eiaeo
em cinco anuos, ma a reduecii goral daa Uxa t
aoderi ter lagar qaando o prodacto arreen dad u for
aporior ao indipeoavel ;para a itnfaj> d.
coapromia eip'icificado na clmala 8a.
XI
Podari o.coatrlcteate dciapropriar, oa for aa do
decreto n. 1664 do 97 de Oatobro de 1858. aa
pro .riedade e as beeofeitoria perteneentes a par-
ticulares qae ee aebarem em terreno neoeoeario
i cooitruccoio daa obra.
XII
A empreoa poderi, da accordo eom o coa-ero?,
arrendar o terrenos aeorsacidoe qoe nio tutea
\ae
aaaarin aoeaa aaa,aoa i '
oatree lagradooro pnblicoa, aaada
poodacto do orroadamenln toaaldo a
trata a eUasala 8".
XIII
Oa araaaoaoa eoootraido pola eaproaa goatrio
do lodaase vaategaao a fevoree eoncoiidoe por
tai aoa anaaaaa alfandagadoa o eotrepoatoa a po
4er4aeapraaeaittirtiWloadegaraBtida.mer
eadoria dep teda ao assaos sojeitaado aa ao
iataa-----qae for xaedila para tal 8a;
XI?
O goverao podari iaaaabir ao cootraotaate o
earvioo da eapateaiaa a ar aaaaaagaa da alfas-
daga, expediado o raga Isa* ates e i
X7
81, daraate o praao da eoaii3, o goverao
jalgar eooveaieote dar mator daaeavo!vim-ato ao
titu e i dragagoa ao porto, o eootracteote aeri
preterido, em igealtaxta da coodicoe, para a exe
XVI
O pea da aoa ees sin ado exceder i do 40 aano
, fiado elle, ftearia porteaeeodo ao Estad* todas
aa obra a atonel fizo a rodante da apra.
XVII
O goverao poderi reegeur aa obras a oa eatebe-
lecimeote o depndairaaelprtaaaato a^eootrac-
uoto em inalqaor teapo, dopoi de doeorrtdos o
priaMiroe aaao da ctoHdn-io daa obras
O oreo* do reegatfl eeri asad) de made qae, re
dciida a apolieaa da diviJa publica, produse ama
equiTalante o 6 /, de tote o eapitel effec
tivamcate eapragado, dedosiia, pora, a iapor-
taocia qoe ji boa ver id amormada.
XVIII
As qaealoos qae aeaoeciterem entre o goverao e
o cvolracteate seria decidida por arbitramento,
f.rm do | 13 do art. Ia da alludida lei n.
1746. Si a obras (orea ecaeotadat por empresa
cetrengaira teriettarepreseataato legal no Brasil,
pera tratar directamente qaa eom o goverao, qaer
aoa o particularee.
XIX
Serio embarcado* e deaembireado gratoitamea -
a naa stabsiocimieto de eoatractento qooaaqaer
de diaheira pecteaconte ao Eudo, a
aaUa lo carroio, ee agaote ofAciaea do gaverao,
bem eomo oa eolaao e a respectiva bagagena.
XX
A cooearreoeia versar obre o praso para
aoaeiaeee'des obras e respectivo gos, sobre o*
oe preco daa ani Jala de obra eopeeifieada* no
rotatorio do eogeabeiro A Irado Liiboa; e, fioal
osete, sabr os aexiaae de taza a cobrar pela
atravaofe das navios, carga o descarga, e aras-
aeoagem daa aeroadoriaa, oanda aa taxai de atra-
eaci) do oavio calcalada por aaetro linear de
cae oeeapado, e a mai por p?a.
XXI
No contracto aerio cetabel'eida malte dado
1004 t* 5.0004 para o eaao do cootractaate nio
camprir os eoadieoes ettipaladsa.
Cadocari o ae*ma ca tracto ae (orean exeedidoe
oa praao j astado e o forero a nio qoiscr ytj-
rrl-o.
XXII
C*da propoete eeri garantida por am doa ito
de 208004 oa 4 2.000, feito naTbeoaro Kaciaoal
ra sao de*egaia ea Laodrea, ou oa Iegac6 -a do
Brasil, qae eeri elevado a 80:0004 oa 8.000
oo ptasi de 60 da a contar da data em que pelo
Oten Oficial ae fixer coostar ao prop'iocute pre-
ferido i citaclo de sao prspoate. ob pena do
pontar cate ea favor do Etado o primitivo
deposito.
XXIII
A propostas aerio apreeentedas ea carta fecha-
da at a 3 hora da toril da di 31 de Janeiro
de 1888, neata directora oo naa legacoee braoilei-
raa em Ludro, Par, B:rlia, Braxell e
W.sbingtoo ; seri) abertas o> dia qoe forannoo-
ciado e s >bra ellas o govera) doveri prouanciar-se
teatro de 91 dtas, coa todos da date da abertura.
Na retuno do ogeoheiro Alfredo Lib qoa
era porto a dipoic4o.d.yuiteraado* ao logarr
adata indicada*, chan-e dado* rttatUUoo a^bre
o movimeoto cuaiaari! do pirto do Peraamboco
e of-'rmac (obre preo i do materiaea e caUrio
e ccai circumstaociaa loceos.
recteri* daa Obr-f Pablie em 12 de oatea-
91
presiden.
ale Oata
eeeao Seoretarla
el* e Peraaabnro.
bre Ja 188*
De ordea oo Exa. 8r. vioo-prealdooto da pr..
vioei* f. p, a, tonfa effatoa, qae,
por tetogremaa de hootaa, dedareo o Exa 8r
ouoistro doe negocie, d. (iaenda ter ido publi'-
eade a 22 do crrante a lei do orcoaooto goral
do imperio relativa ao exarcicio de 1888, a qnal
prohibe a vsada de bilhetea de loteras das pro-
vineias aa corte e provincia do Rio de Janeiro do
dia 89 daate aoa ea diante.
O secretario
Pedro P. Carreta de Olivara.
ASSEMBLEA GERAL
De ordea do cooaelh) adaioiitrativo cnviio a
todo* o* flra. socios drste Clab a se reaairem em
as*abla geral n> dia 30 do correte, i II ho-
ra da manhi, pira, de aeeordo eom o ert. 57,
tratar-ae da reforma de algoa pontee do esta-
tuto.
Secretaria do Omb lutornaciooal da R-gata,
87 de Outubro de 1887.
Alfredo B. da Roaa Borgr,
2a secretario.
Oa
Eleifo
irataadade le .>". Mil dea H>
asea*, erecta aa tercia la aladre
ale ateae
De ordea do ralo jaix, convido a todo o
oosso* irnaio para compareeerem ao domiog < 30
do correte, no consistorio da nceaa irmaadade,
i 10 boraa da manh, para, em aaaembla gera',
elegerma- o novo tancoioaario qae tera de ad-
mioiatrar a mesa ir andada no aano de 1887 i
1888a Conaiatorio, 27 de Oa labro de 1887.
Antonio O. Lope,
Eecr vio interino.
Bitnli li forro lo leiHoae
Rcnefo
^PireH-ri da Obi
brf de 1887.I.M.
Parrelra Hurla.
Irmaadade das Almas erecta ni
m Iriz de Sanio AnleiiO
Palo prcaente eiavida a todo o irml c par
se rrooirem em asesa grral ao eonsisiorio desto
irraaadado ao dia 88 do crrante, pe aa 6 hora
da tarde, -fia de pn.ee Jer o eleicio da mesa
reredora qoo tem de dirigir a traandade ao anoo
coiapromiiial de 1887 i 1888.
CoMUtorio da raaadade daa Almas-orecta na
matn'a deltete Aotaaio, 86 deOotabra de !887.
O eecrivio,
M. A.
Col
Turbias palvoriaado.
Bnooo3'boa%. .
8. regatar .
Sumjaoe ....
Ma cavado porgado.
brota.
84000 a
84 JO a
34100 a
14400 a
14800a
14403 a
84100
84440
40
14500
144 0
14500
Catara* de algodA
*Foi bootea vendido oa loto do da 1.' aorta do
ertio a 64600 por 15 kilo*, fechando o aereado
arate.
airada ae aeeaear e
ana no ou i uaou
ala
la Orpiaanologlca lasela 8
de Outubro de]l a
Pe > presento si chaa.do o protectaree do
orpbice abaixo meocioiadaa, que obtiveraa d-
pacba Cavoravei da preaiJeaeia, a viram apre-
ental-oe aoa br.vidsie 4 ae.retara da mesma
calonis afioa descrea mitrieulado :
Peraando 8 arts urdes e Jois Sosia Qoede,
doapaehado em 16 de Doaeabro de 1883 ; pro-
teet ra D. Maris \una Cavaleante Barrete di
Soasa Leda.
Jola, protegido de Joae Vieira de Bel'o, des
pacb-do em 9 de Setembro de 1888.
O director
Prei Fidelio.
Do ordem do Exa. 8r. Dr inspectar geral in-
terino aa declara, i profeaora publica Candida
Horaogeaee de Mella Maieareohas, removida por
portara da presidencia de 34 de corrente, da-^a-
deira de Villa de Plores para a da Caaa Forte,
qoo Ibe fica marcado o prasa de 60 dia, a contar
da data da dita, reaocio, afina de aaeaair o rea-
pectivo exrcicio.
Secretoria da Iostraecio Pebiiee de Pernambu-
co, 26 de Outubro de 1887.
Oeeerctario,
Pergeetino 8. Aranjo Qalvio
Companhia de Bebe-
ribe
A iaod.o-* experimentado o enesnamento e
organizado o novo aervico de abaatecimeoto d'a-
gaa at o Parnamcinm, vai ae protegnir na ex -
partencia* na eepio immediata, entre aquella lo
ealidado e a Torre. Na mama occaaiao esta cam-
psnhia modari asna mita os aotiro eocaiiainen-
to de derivacio para as peonas- O agua at o ali
una neato municipal, e eollocari o respectivo
bvdrometro oa aiparelba medidor da qnantidade
d ngjs eoasomids.
Outiosim, previne se so publico ce que so fax
cooc-stlo de peona d'-gaa cm a nova sreci, de
accordo eom o regalamento, deveodo os ioteriis-
dos previamente inscreverem.se no e?ript.rio
.tasto eoapanbi.
Rceife, 87 de Ootabro de 1887.
Ceciliano Mamede, '
Director gerente.
~ ^^i- -_- ~~'_ 'a"" ~ .
Gabinete Portuguez de
Leitura
Aaseaafela geral
De ordem doExm. Sr. preaijtntr, onvido tolos
oe eeooreo aoeioa aeaioaiatoa reuuirem-ae no
domingo 30 d correte, a 11 b -ra* daminbi,
ua *ede social, afio de (er logar a sessla da ai-
rmble* geral em qae tem de r lid o r-ir da directora oo aioo de 1886-87, o ttaita a oom-
miaaij de turne de rite, eomo maniam o e-
tatot .
Secretaria do '' b a '.' Portogars do Leitura
eto Pernambueo, 25 Outn o de 1887.
Jos da Uva Rodrigue
1* aeerotorio.
Pelo prreeote faco saber acs Sr. accionista
ieata empresa, qae apenas r. alisaran) a 5.a en-
trada de soas sece coniUoto das centallas ns. 2,
9, 85, 89, 41, 44, 68,60 e 63, qoo em face do dia-
posto no o. 1 g 2.a do art. 9 doa estatuto, fiea-
Ibea mrcalo o praao improrogavel de 80 dia, a
contar de 81 do correte mes, pira realisarem a
6. entrada eom a malta de JO */Q.
O accionista, qae nio rvultsar soas entradas na
forma cima determinad, perder em beneficio
deete empre as entradas qae ji tenha feito.
Recite, 25 de Ootabro de 1867.
Joii BMarmiw) Pereira de Mello,
^_____ Director secretorio.
Bance de crdito real de Per-
namliuco
Nos termos d arts. 5' e 6- do eatetotos, sio
convidados o senboree seciooiatas realisar at
o dia 19 de Noveabro prximo vindoaro, ns sede
do Banco, i roa do Cooam'rcio n. 34, a quarta
entrada d 10 a(, sobre o valor nominal de cada
aaeao. Recifs, 19 de Outubro de 1887.
O adminictradaree,
M>noe' Joio de Amorim.
Jos d". Silva Liyj Janior.
Lai Doprat.
COMPANHIA DH SEGUROS
CONTRA FO*fiO
, Norfa Brilish k lercanlile
k CAPITAL
1:000.00o ale libras sterllnas
AQEN 1E8
AdOinsonHowie&C.
cm cusa do
8B. JOHN H BOXWELL
Boa do Commeruio n. 26.
Companhia
]m'pebial
DE
Obras poblicas
De ordem da Illm. Sr. director geral daa obra
publica e de eonf rmidtde eom a aatorisscio de
8. Exe. o Sr. presidente da pravincia dol do
eorrente, Jaco publica qne no dia 3 do mes vin-
duro, aa meio dia, na me roa repartilo, recebe -
te propoataa para a execucio daa obro* -e reparas
dos segaiates poutboji :
Do denominada Agoa do Bicho, na estrada de
Gavanna i Itomb, oreado em 1:08848:0.
Do Ia do vanea da Uruah na mesma estrada.
oo valor de 1:4(94670.
Do 2a da referida varaesr e estrada, oreado
cm 1:4664250.
E bem asaim o aervico de qae careeem mal
dous pontilhoos neasa alludida versea, avahado
em 3504, catn o aproveitam nto daa ma eiraa que
forem substituidas estiverem no cao de ser
aproveitodaa naquelle pontilbd s.
O oreeaento e etaosulis rpeeiae do contrato
acharase neila secretaria para seren examina-
doa pr aqaclles qae pretenderen) arrematar a
mesma obra, d* ac.v.irdo uam o qoe dispoe oa arts.
JO i 73, 89 e 9J. 92, 97 4 101, 106, 115 e 116 di
reguUmeuta em vigor.'
Secretaria d repartido das obras publicas, em
17 de Oatubra de 1887.^0 tugfobsir: secretario
Josqaim dones d- Oliveira e S.lva.
tLUCO IDTE1AGI0NAL
BRASIL
Capital
dem reallsado
DO
'
30,000:000*
Eiiicacao
Birea dioamarqaoan Coneor&a, earvio de pedra.
Barca noroegmea ijomcr, varias genero*.
Krigae naetoool Prasere*, varia genero.
Brign norocgaaaae opAie N.odme, carvia
de pedra.
Brgme dinamarqus Asa* terie, xarqoe.
L Lagar nacional Ley, gordaras.
L/ar ingl--s CaUarina, earvio de podra.
Pateebo dinaaaraaes MeUe Katrime, xarqoe.
P.tacbj naci Jal Potioo, xarqas.
Pataeb) sueco Alm'na, xarqoe.
Vapor inglea Z,i*6c aeme, varia goaoro.
L<
rano......
Italia.......
Haahorg:......
UeboaaPurto.....
Ptimitaba oadas da Posta-
gal........
New-York......
888 i
417
H
884
81 1 I
431
411
888
841
84880
I)o
Basa :
Ki/w ditete
'-i
tand.-o
617
884
88 1/2
421
481
36
24880
Bou
90 djc desata
t*
>a Port.:
do Porto-
W 3,4
417
61?
2*1
M1J
421
481
. 622
211
Eutrada
Barcaoa ....
Va-farree do Caraari
Oa Saocoa
Vio-terrea de JI. Praoetaco
Va-
do Limotir*
488
484
4 27
'.\
4 25
72 SIS
4.162
6 814
44 874
46 4U8
S-MI.
178.888
BavaMsjt
faeoraj
Via-ii
Entrada
. .
de Caroa-
Daa Baeea a
Via-tenoa Vta-
19.8J0
Vretaaeoto
Porm fjotoado hatea oa do ^'fhr iagles
Aiew Jteat a barca aagoa Forjmtm, por*
earrogmrea ao kio randa do. Norte, opa desoiao
aoa Palada UoUoa, eooar 18Asoeeoa.
Cexaca\4
k aa Alfa
aaiaa no 24 a 29 a ooTcaao oa 188^
(Vida o D ario de 88 de Ootabro
.Jaolan a *'^ra
Baroa aaciuoxl ilaria Aaaofaa, para o o Orna-
da 4o Bal.
Bareo aactesal Jafar.oio XI, pas Lsboa.
Baroa aaraaras PiM, para atetedoa-Daido.
Barca tagtaaa Pioilita, para aVatadoa-Uaidoa.
?!"* !f?"^T ** *! Ert **te-
Lngar iagtaa CsaVaoo, para Livorpojl.
Latsar portogoea Mar, para Uaboa a Porta.
L ;ar aasericana Uuord JL Kmekm, p^ Eete-
doa-Uaidaa.
Ligar .artogoes Temerario, pera Santos.
V.par aortagoea 0teda, para Eatedaa^aiiof
i"K-iagtaa Po/*i Broaoi, par* Lverpeul.
r aaoaaaJ 8. Franca*, para '
i:iort^ca
aaerra. 26 oa irrrcaao no 1887
carrega-
Nio boove deapaeho.
Pana o teerior
No vapor Ingle Patee Bfaotte,
rao :
Pax. al.cre, P. Cawcio m Pilan 6.COJ taccx
ooa aasecar aaocovaoo peaeaoW 226.000 kdN.
Na vnaar portogoe Olmda, ca laoataa -'
Para Bantea, J. 8. Layo ft Piiao 1,600 aaccos
coa 120.0X) kilo* de aaaacar masca vado.
No tate aaaiaoal Comi dt liioo, carre-
garaa :
Para Mtcao, P. P. V. de Ctr) 2 barrica ooa
820 kilo de aaaooar branca e 8 dita* eata 180
dito de dito refinado.
Para Maawovd, 8. Nogaairo o C 8 aaccos eom
600 kilos do sssassr brsaeo
Na barcena F. 8satadadf, earragoo :
P.ra Maasagaape, M. E. Barbosa 10 "acc.
cea 860 k.loa de 4o de algodio.
Bala eompanhla compra (erre
o*, preferlado os Knados no
balrro da Boa Vista, Bagdale
a, Fernandes Vieira, Afaieloa.
raa do Prloeipe, (amiako Xo-
to, Boadeco. machuelo, Ca
ponga e Baogoinho.
Qnem os ilver para vender,
jaielra apresentar soas propos
(as rao eserlpiorlo ala mesma
companhia a I (o ao largo de Pe-
dio II andgo do Collegfo n 79
8' andar.
Recifo, 22 de Setembro de 1887.
Ricardo Aleuens, gerente
10,000:0004
A caira filial d'eaio Banco funecionaada tem
ponina monte i roa do CooMnercio a. 38, saca, 4
vista oa u praao, cootra os aeguintes ctrreepon
dente no estran^ir. :
Lindrea......... a/N. M. Bathscbil & Son.
Par.......... De Uothachild Prre.
Deutscho Bmk.
Baaque d'Anver.
Baoct Qencrale e ua*
agencia.nendimentot pnbll
eral
L) 1.26
Idea o Vi
itenda orovtacJal
Oo 1 aW
la 87
0 LTrrBBO
%
994.-883I870
56 0i;873
rtaaeoa.iora
el a86
Idea de 87
f*ral
ASO
Josa, earvio de pedra.
. aadoira.
i teglsaa atea o/ ftesea, oarvae 4opodra.
?ortedorvi p
Oo la26
Idea d> 27
Jteai/ Dnmaot
tal 88
Ideada 27
lr9:02l 1181
7.745.860.
06S
6.-/8S48*)
34:283*841
4B47&S
74814
trJSM
creada Maalelpal ae a. Joae
0 movicoento deete Mercado no dia 17 de Oota-
bro foi o adgniota:
Entraram :
46 bota peeaodo 7,6 kilo, codo de Oliveira
Catro,*27 dito de 1 qaalidade, 8 da 2a
o 16 dito partieatarea.
817 kilo de peixe a 20 reta 64340
45 carga de farinha a 200 ria 94000
25 ditos e froctaa diversas a
80U ra. 74800
12 tabotairo a 800 reta 24400
18 Sainos a 200 reta 21600
Foram Decapados :
841/2 eotoaoaa a 600 ri. 144700
21 eosapartiiaeuto* de farinha a
500 ri. 104500
20 dito de comida a 600 reta 104000
66 ditos de tagumes a 400 re 264400
SO ditos da teoeodaa a 400 t o 124000
18 ditos de nio a 700 ri 121600
10 dito de treara a 600 ri 61000
l'Ulbe*a2 204000
8 dito a 14 84000
A Oliveira Gatero C.:
64 talaos a 14 M4000
2024'40
Samburgo.......
Berlim..........I
Brrmeote........(
Prankfarta/Maio)
Antuerpia.....
i MI.........
qeoova.......
aples.......
Milio e mai 340
eidadee de Ita
lia...........
Vfadrid. ........i
Barcelona.....
Ceda.........
Malaga.......
Tarragoar....
Valencia e oatrasi
cidade da He
panba e ilba 1
Canaria......
Liaba.........
Porto e mata ci-|
dadea de Por-i
tugal eilhaa...]
liaenos-Ayre.. .) Engltah Bank ef the Ri-
Hontevido...... ver Plato, Limited.
Sova York..... G. AmainkaC
Compra aaqne obre qaalquer praoa do impe-
rio e do eatraogeri.
Bocebe dinbeiio em eonta corrate de movi-
mento^com jurnra raxio de 2% ao aano e por le-
tra;* praso a juro conrencionado.
O gerente,
William af. Webster
BCITROS contra FOCO
E8T: 1803
Edificio t mercadoriai
Taxat baixae
Prompto pagamento de prejuixo*
CAPITAL
fia. 16,000:0004000
Agenta
BROWNS 4 C.
N. hRa do Cammercio N. 5
DiDMMM .
Companhia de Seguros
^ MAMTIMOS E TERRESTRES
EsabelcJda eml&
CAPITAL 1,000:000^
SINISTROS PAGOS
Jkt 31 de dezembro de 8884
Haritimos..... 1,110:0008000
ferreslres,.- 310:000^000
4-8Ra do Comnirelo
a
I


AGESTE
Miguel Jos Alves
N. 7-RUA DO BOM JESS-N. 7
Segaroo marliimo (erreatreo
Nestes nltimos a nica companhia tiesta praca
jue concede sas Srs. segnrades isempcSo depaga-
oaento de premio em cada stimo anos, o que
equivale ao descont annual de cerca de 15 por
ceuto em (avor doe segurados.
NORTHERN
de Londres e kberdeen
realco Oaaoceira (Deaembro 1**5)
CapUal oubaciipto 3.000,000
Funloa accumuladoB 3.134,348 ,
Recelta annual i
D premios contra fogo 577,330
De premios sobre vidas 191,000
De juros 132,000
John. H-
O AGENTE,
Boxwtll
Eaaco Hvptteoario de Epana e uaa agencias.
>
. t.
Banco de Portugal e aoa agencias.
Oove ter atoo arreeadada oeete dia a
qaantia de
Bandimento doa dia
rent.-
1 a 26 do cor-
5:3874520
5:5894560
t'ai arracada do liquido ate heje
r'ropoa do dia :
Uaue verde ea 900 a 400 ri o Uta.
arneiro do 780 a 800 ris ideas.
Humos de 560 a 640 reta idea.
ranoba do 800 a 4J rea a cuta
sliibo do 840 a 880 ri* idaaa
To de 50J a 640 dem.
atadoare rabile o
run abada oc MaUdoaro da Cabanga 116
rosea para o aaa do dia 28 de Outubro.
Sendo: 72 rea pwteacentea Oliveira Catr<,
44 a diverso.
Eabareacee aartaa ae parlo aa
tt de Oatobro '
tsUOtoBUM
ndalos*eoaaig. 4 Amorim Irmics de C.
a Pereira Carneiro 4 C.
Oionta4 Cosapaohta Pernambucana.
Jagaaribe Cosapanhia Pernaabeeaaa
Layoi Layo Pilbo.
faissaa.il taiafcoanir de guerra).
Maanao XIcanaig. Jote da 8. Loya te Filho,
Mafia Angelina4 Loto h Ftiho.
Mandabai Goapanbw Pernambucana.
-i Antonio de Oliveira Mate.
Marques ea Cana 4 Doaingee Alvo Matacn.
Presaras* Asnona Iraloa Q.
Positivo& Amorim Irmios C.
BivalA A noria Iranio te C
8. Frauciico4 Oteapaabia IVrnambocana.
1.0W.W1 #843
188.7874041
1,180:4184884
i
88:74719
21:656494
o ABolos cteaig. 4 Heraann Landgrin & C.
16 666/050 I Almina-4 Ilaasana Landgrin &
Adds Martai Baltar Oliveira & C.
Aalesund4 Hermano Ludgrin 4 C.
Bine Bird4 Heory Porster C.
Charily4 Henry Porster & C.
Otantes* of Oevon& Livramento de C.
Culdoon4 ordem.
Catherine4 ordem.
Concordia4 Companhia do Gaa.
Eduard A. Sanche4 Pereira Camoiro 4 C
Ehen4 ordem.
Folkufesten4 ordem.
Fcancis John4 ordem.
Ibis4 Wilsoft Sons te C.
Inniafoil4 fjaamnn Ludgrin & C.
Joeva4 ordea.
Leif4 ordem.
Lisbonense4 Johostan Pater & C.
Manaanilla4 Pranciseo B. P. Ouimarnes.
Mario4 Amorim Irma-as & C.
Mette Estrie4 Baltar Oliveira C.
Merchant4 Samuel L. Joaaston.
Mjoner- 4 ordem.
Nina4 ordem.
Nyaaaa4 ordem.
O.ioda4 Baltar Oliveira te C.
Palm Brench-4 J. H. Bozwell & C.
Prid of Wasles4 ordem.
Bo*e of Devon 4 Wilson Son* te C.
Sambeam4 Btackbarn Needham ft C.
8. Joseph4 ermann Lnodgrin 4 C.
Sophie 4 Nicoline4 W ilion Son 4 C.
Scotia4 Ucrmann Ludgrin 4 &
Temerario4 Amarim Irmios 4 C.
Vibilia4 Hermana Ludgrin 4 C.
Viva4 Wilson Sons 4 C.
Voyajor4 Jobnaton Pater A C.
O aignal o indica ter a embarcacio tbido.
Vaporea A eatrar
nos roetee oo dl
Seigipeboje.
Netamanhi.
Rosarioaman hi.
Mansosa 6 de N-vembro.
Advaneea 10. ,
Espirito Santo a 13.
Trent a 14.
Per naa bucoa 17.
Para'*-7. fle*':
U Plata-a 29.
ooa roaroa oo kooib
Par ia 8 de Novembro.
Maranhioa 88.
ta bobota
Stnegala 8 do Njveabra.
Tagaaa 8.
Elbea 84.
o* sio Da jajtarao
8, Jo-gP-boje.
oo auvaa
Buesa 6 de Noveabro.
na LivaarooL
Oratora 8 da Novembro.
oa aw-TOan
Pinaneea 15 da Noveabro*
SEGUROS
>IARITIMOS CONTRA FOGO
Companhia Phenlx Per-
oaiutiucaaa
Kua do Commercio n. 8
fJA DO COMUgatCIO Jt. SO l-SIJO
SEGUROS
CONTRA FOGO
rhe Liverpool & London & Globe
INSURANCE C0MP4M
Saiilers Broirs & C.
COMPAMipA Dfi SaSCURO
L.ondoii fe BraslUan Bank
EJmlted
Raa do Commercio n. 32
Sacca por todos os vapores sobre as ca-
sa do mesmo banco em Portugal, sendo
am Lisboa, roa dos Capellistas d. 75. No
Porte, roa dos Ingleze.
Marques de Caiias boje, ao meio dia, para Ma-
cla e |V08801 .
Neva amanha, 4a 2 hora da tarde, para Soa-
thampton e escala.
Giqai- a 30, ao amanhecer, para Bio Pormoao e
Tamandar.
Boaario a 31, 4 4 horas da tarde, para Ham-
burgo e escala.

-
'
'
4 eatrar
-
i

Taparea A aaklr
8. Pranciseo boje, aa 5 boraa da Urde,
Baha e encala.
para
MavteM
Andreade Cardiff.
Alejandre Hercatanodo Bio de Janeiro.
Anna Weshde Montevideo.
Augnatade Swansea.
Catode Cardiff.
Dou Iroiaos do Porto.
Pannyde Liverpool.
J. H. M*c Larrende Bio de Janeiro.
Manedo Rio de Janeiro.
Marietta do Rio Grande d Snl.
Marinho I do Bio Grande do Sal.
Nordemkjolddo Bio de Janeiro.
Ohiode Cardiff.
Presidentedo Bio de Janeiro.
Progres du Cardiff.
Borneo de Hamborgo.
Sundswallte Liverpool.
Sari deremde HulL
Stellade Liverpool.
Teixeirinha do Bio Grande do Sal.
Taborda do Bio Grande do Sal.
ovintenio do porto
- e
Navios entrados o dia 27 de Outubro '
Rio de Janeiro14 dia*, barca norneguense Aale-
tund,\ de 279 toneladas, capitn L. Schage,
equipagem 10, en lastro; a fleraian Lundgren
te C.
Sergipe6 das, pstacha og'es Innitfoid, de 199
. tonelada, capitn William E. Caw, equipagem
8, em lastro; a Lidstone 4 U.
Baha11 das, barca inglesa Prideof Wasles, de
287 tonelada, capito John Griffitt, equipagem
9, em lastro ; 4 ordem.
Santo15 das, patacho Ingles Franait John, de
218 toneladas, capitio Tbomaz Williams, eqai-
pagem 7, em lastro; 4 ordem.
Bio Grande do Sal24 dia, patacho nacional '
Andaluza, de 179 toneladas, capito JoSo Jos
dos Santos, equipagem 9, em lastro; a Amorim
Irmios 4 C.
Parahyba2 dia, byite nacioual Flor do Jardn.
de 75 toneladas, meatre Joaquina Jos do San-
Sa, equipagem 5, earg torda de mangue ; a
oaes Maia.
Sahidos n> mesmo dia
Parahyba-Yapor inglea Afercoaat, eoaioaiioante
J. D. Platt, carga vario genero.
Bio Grande do orto -Barca noiaeguenne tow-
futen, capilla A. 0. BaBnalaod, em lastra
Maoo-^PaUcboain^ogoeiae^ejia, capiWoCb,
A. Krogb, ea lastro.V
V


*
Diario de PernambocoScita 28 de Outubro de 1887
Estrada de ferro do
Rccifc a Caruar
(bordeado Illa. 8r director, faes pab.ico
aee, p*rtr do di 1 N*v*ab>> p
(orarlo dmU attrada de fetro*o* dia* ut? ia, o* ho-
Ari** e*f*ate*. N di* **a*>e*do* vigorarle
00 acamo* qo* ea eeh*a aetualaeote, eiub-ieci-
de* pare ta** dia*.
Trcu de aabnrbla
KJjmi[Corapaniia de ediieaco
Da ordaa 4a directora Ufi pabioc qa**qal!a,
da maonaidadc coca o ait. h* doa riitMica, deli-
bero* alo attaader a rceJamaeio de aJaan* tacho
rea ri-oiUi qae, m preso atareado, o qaal ter
aia*a ao di da Steabro oltaso. driarem de
faaer aa ta.a entrada oortaapoaJealaa a oitava
da ; bea ceaao qaa, aioda por brea, do
artigo, eet* aejetee jarea de 5 0-0 o
kaa-es ea atrase, leaadi aa aereado
para reeolberta a apalean* da aseaos* da
praatajeio aagataatada doraepectiro jaro, o praso
de 80 diaa, atar da 89 da Bataaiara panado a
a terainar ao de* 89 do ajes correte, Aa acede
aujeitaa ao faro ai* aa abis* declarado* :
1701 a 1706. 1U6 a 1456, 1MI a 1865, 1976 a
19% 951 a 970. 633, 634 a 637, lili a 1316, 1686
| fBW, 1 06 a 1315, 1836 a 1835. 1796 a 1806,
1816 a 18*, 663 a 870. 851, 811 a 850, 1716 a
618 631. 648, 1886 a 1846, 1706 a 1716,
1946 a 1350, 1676 a 1686,1991 a 1996, 657 a 561*
Hceife, 5 de Oulabro de 18t>7.-0 carete,
Ricardo Meoraea.
%anU
da
'tM de laerlcardla
eeUe
Na aaercUria da SaaU Caaa arreoda-ee oa se-
guate predi i :
Ra di Boa Jeaaa a. 18, 8- andar.
Idea idea a. 44, 1- eadar a aja.
Idea do Vicario Thanorio a- 31, I eadar.
Idea doa a. 25, aobrado.
Idea do Marqee* da Oiinda a. 63, 8 aadar.
Ueoj do Apello a. 24. 1- aadar.
Ideo daefeeden. 4'.
I pea dea a. 47.
Idea ida a. 49.
Idea idea a. 87.
Idea da LiageeU o. 14, 1- avdar.
Bacas do Abra a. 2, 3- aadar.
Secretaria da SaaU Caaa da Miaercordia do
Recia, 86 de M ai o de 1887.
O eecrivao ntiriao,
Manilos
Reeifa .
Tig.pi Jiboatlo
Recre .
Mea .
Jiboatio
R-tife
Tigipt .
Jabuatio
VJTAO 8. 5 croa* < m Ja*ota% esa o P. 1.
OS- 7 OS. 8 io>m dea Tigip coa o M. 1 ioVa ideen dem cea o P. 3.
Tren da Victoria
Taaati
*Vj*sRa
u.
1.
Recira...
2B&'
Moren oa.
Tapera..
Victoria.
o
i
II rea
M4XB
EMacCft
VOCT*
Hora*
4.00
4.28
6.08
6
6 06
af. 3.
3.46 Victoria.
4.05 rapen .
4 Moreno*.
5.13lJJaboatlo
I 6.44flrgipo..
..Reate...
H rea
'6*60
7.38
7.50
8.84
8.40

Hora*
6.80
7.00
7.38
8.05
8.87
NUI-A-O
8.7.
ea Tifia*
Trea da atorra
Jbaaajaj
Reof-..
Tigipo
Jab.a'io
Manase.
Tapera..
Victoria.
Poaao*
Kaa*h.
a & 3 H * Estoco* i f
H rea HaraaE P. V 9.2&f aaaba H.ras
9.41 9.43DPoaabM. 1.46
9.68 10 lof Victoria . 2.10
10.31 10.36nTapera.. 2.49
10.68 11 OSUMoreno. 3.06 3?3!
11.83 ll.*efjaboet2<-
la.u* 13 OSTTialpM.. 3 58
13.38 ...... Recle... 4.90
"O


Hor.i
1.25
1.60
*.*
2.61
3.16
3.38
4.06
Su i a,O arca f. 1. ctiMce J**> eea o
8. 6.
O trea P. 8. idea en Tigipi coa e 8 7.
Secretaria do proioagaavato da eatrada da fer-
ru do Rccifi ao S. Praaaiaeo e estrada de ferro do
Recife a Caruaii, a 27 de Oelebro de 1887.
Pe i aecretario;
O 1* eaeriptararia.
Vidalita t. Ribn de Soma
Sociedad
e loile Pi Boa
Sieeessd
Por ordea do Sr. director, pco o* aeaaeaee
eocio* que m afleam ea debito pera rea aata ao-
cada ie, o coiapriaKalo de aeaa deTerra ala de
Acare* qaitea at o da que tiver legar a ele>v4b
para a nova directora deata aeaaa aocdade.
O 1- aeerrUrio
aetaar Beaaoae da Aai* Caeoa.
sol
351
GOlFaM. Dfi
Tem sempre' a ven-
da:
Tjolos grossos eonaoos
Ladrlhos diversos
Dilos fndrado grande
Telbas commoos
Dilos fonalo inglez
lijlos lnbal?rfis de diversos
foraiatos, telbas fraocezas cris-
tas (tara can'kira, canos, cir-
vas c colovellos de diversas di-
eises-
Para vendas e en-
eomendas exclus'va-
mente no escriptorio da
companhia no largo de
Pedro U, n. -77, 1. an-
dar, das* 9 horas a
manh as 4 horas da
tarde.
Tclephone 358
lOMPIMIIi: OK MENNtS .
niEs miritihii
LINHA MEN3AL /
Paquete Senegal
Comutandanl^ Moreau
Barirra en da Ea
ropa at o dia 8 de
Noreabro aeguia
do depoia da de
mera de eoataa
pera Bo'noi-Ay-
rea, tocando aa
Baha, Ra de laaelra
Caf*T*a1ie. PKMHC15(
oa
afavecafS* caatelra par Tapar
fORTOS DO 8UL
lacei, Penedo, Aracaj. e Baha
0 vapor S.Francisco
CoaeaajwJqafu Partir
Seras ao di* 29 de
atoirc 6 aora*
-da tarde.
Recebe carga at e
dinbeirot 4 frete at*
3 hora* da Urde do dw 38.
E8CRIPTORIO
A Cata da Companhia Parnambueana
_________________n. 12
cearaxafa nsanAMict
DE
iaTcfa^io Caatelra par Tapar
PORTOS DOSL
Rio Fonu so e Tamandar
0 vapor Giqui
Comandanta Lobo
Segu nodiaSOde
Oetobro peU* 4 bo
raada manai.
Recebe carga ateo
ia 39.
Eaeoaatnda*, paaaagena e dirjbeiroa a (rete
at i 4 borat da Urde do dia 89.
ESCRITORIO
caca da Catapashla PraaaaB
tt
KOVALMAILSTEA PACKKT
COIPANY
0 paquete Neva
esperado
do al no da 29 d
Lenbra-ea aoa aaataeree aeeaagearas de
* el iia* qee aa logare* reaerradoa para reto
u'-ncia, qoe pidea tomar ea qoalqaer teapo.
Hrevioe-ae aoa eeaaorea reeebedotee de aaeroa
doria* que a aeatacadera a recias aooee por fal-
ta* ooa toleme qoe forro reeoaatcida* aa oeca
iio da descarga, aaria como dcvrrao deatro de
48 b ira* a c jetar do dia da deararga daa airaren
gaa faaerem qaalqaar reclawacij coocerneaU a
veaaaeB aa* pirerntara Unb>a aejuiio para oa
portea 4* MI, aa de poder-se dar a teapf ai
prondeeriee aeceeeariaa.
Para carga, paaaageaa, aawasasarlaa idtab-Mr
* frete : tracU-ee aoa o
AGENTE
9
logisle Labille .
RA DO COMMEIiO.0 -
Caaepanhia iiaklaaa de aarea;a
raa a Vapor
PORTOS D0 8UL
Hacfli, Villa Nora, reaed, Araoaji,
Estancia e Babia
0 vapor Sergipe
CcmmandanU Paira Vima
Segae uopreterirel-
cocote pare oa porto
cima no dia 80 tobro, a* 8 beraa da
tarde. Reeeba carga
icamcaUat ao 1|2
liado dia 89
Para caiga, paeeci.i*ii,iaoiniirinai1** a dtnbei'o
a frete 'racU-aa na agencia
PORTOS DO iORTE
Maeo eMossor
0 apor Haroaez Ae Gaiiis
Commandanta J. J. Coalko
Ea.e vapor saai*
r para o* porto*
cima iodieadoa,
ao dfa 28 do cor-
rate, ao 1/8 dia,
lacteUrireleaeate
Recebe carga aoicameote at aa 9 aorai da tar-
de do da 87.
Para carga, peaeageu*, eneoaaeoda* e dinbei
re a trate, irau-ee aa
AGENCIA
7tiua do Vigario-7
DoniBgos Alves latheos
coaPA^HI 4
Vapor
I
PBA9aBOC*NA
DB
aarecat^sa Caatelra oar
PORTOS DO NORTE
Parakyba, Natal, Macd, Mitmor, Ara
catg, Caar Aearahu
vapor Jag'uaribe
Commandntfl posta
segas no di* 5 ts
NoreaWo, i* 6 bora*
da urde. Keeebr
ateo dia 4
e dinacara) a frete at
dedoda, daabida.
ESCrUPTORIO
Coa, da Companhia Partamimnnm
__________________a. l_________________
CIAIGEtlS yiiPIIS
( oaapaahla Fraaceza de !Vare(a
eia a Vapar
Linba qoinaamol aatre o EL* rra, Lis-
boa, Penuuabaoo, Babia, Rio de Jaaetro t
Saatoe
0 vapor Suez
E" eeparade 4a Barssa
atodU 6 de Moremero, *
(lade depoia da iaaaapeo
aaeel daacra pera a Ba-
bia, Blo te Jmmriru
e aatai
Roga-ee -aoa 8ra. bRportaderea de earga p -to
raaores deata liasa/raeirsa anreataUr deatro da 4
di** acontar do da cecavg* da* alvareag
qaer reslawacla "saar.aaaai a rolnraaa, erae po
reatma taaaaa aegnid* paraos partea do ssl*aa
4* ae poderea dar t Ump a* prsvldearlas necea-
aariaa.
Expirado e referido araae a inapsaaalua a m
roeponeahiriea por extrarioa.
4*ara earga, pataagaaa, laaiaaaada e diafcetre
a frete : traU as esa o
AGENTE
Augusto Labille
RA DO COMMERCIO -9
Lisboa e Sontharaplon
Raduoflo da paaaagena
Ida Ida t voUa
A' Soataamptea 1* claeee 4 88 4 48
Ceatarotee laaiiiadoa para o* paaaageiroe de
Pemaaibaee.
f9"ars naaeagrn, fretea, etc., tracta>ae oom o*
AGENTES
ADiorim Irmos C.
S. 3- RA DO BOM JESS N. 3
Miirs-SJBilafflriailscio
ampfschinTahrts-lesellsehal
O vapor Rosario
' aperado do* par-
toa dj aai at o dia 29
da Oetobro e eagnir
d poia da demora ae
aria para
HAMBURGO
Para pasaegeiroa, carga, frete o etc., traU-a*
CONSIGNATARIOS
Borstelmauii & C.
RA DO COMMErtQO N. t
1* amdar
Entrar dentro da porto.
De boas movis
* de jan w eoai eoosoioe do
tata qu.dr s oleographia. 2 b>-
ailoe parea ae jarro, 1 loilet de mogno, 1 cuma
rraaeeaa, i colchio, 1 bidet, 1 cadeira de janeo
para piaao, 1 coousoda de mogno, 1 niarqotrio
largo, 1 lavatorio do fero e 1 sabido de pe
Uma atta elstica, aparadorea, 1 marqoeaa, ca-
d"f *nU*a, 1 qo.rtinbeira, i banheiro de (olba
1 bol, do Tisge*. 1 ooinbo pera caf, l rotla,
1 rada de aaareUo, 2 cavalletea, 1 araaolo para
e.. e:b 8 padrea de moinbo, 12 qaadroa celebres
taata.
Mabbado do corrate
A's 11 horas
No 2' andar do obrado da ras dos
Marlyros n. 148
O .ente Martin"fari le.lio doa moveia e aai
oLjeotoe esiaUaU* op referido aobrado.
Ae correr do m*rtelIo
Agente Pestaa
Llil
Da esoellente armadlo e atn cofre prora
da figo existentes
No srraaaeai dt ra do Mrquez-de Olin-
da n. 50
O ageefa Peatana, baatanU antoriada por man-
dado do Ezm. 8r. Dr. joix doa feito da faaeada,
a c-m araa anittancia, Tender a excellente arma-
eao S oro c jtre prora de fog >, exilente no araa-
aem roa Marque* de Olioda n. 60, pertencente
ao* 8ri. Braga Ooaea A C, f ara pagamento da
faacoda pr ivincial.
dabbado, 99 da carrate
A's 12 horas era ponto
Aloga-ae ama bo* caaa defronte do
reir, so legar Barbalbo n. 10. *
Uverna ha mu r.n atcoj
para ramilla,
Talloa, co cba e um grand t
no para planUcoee. a diu ca* aioda e*ti coni
srmeeAj de Uvero* ; qncm pretender dirija ae ao
largo da Caaa Porte, padaria n 4 i.
Preciaa-ae de um criado para o ervico'de
caaa, e dl-ae de vendugem cu cu bea prepira-
de : i rea da Mttria d Br.-Vi*U n. 3.
Comprn-*c qislqoer porcio de eafstceo coto
oaaca, cacao em gii", le; menudo e eecco; no
cae 32 de Nowmbro, armaaem da bola amarella
n. 36.
Attenpao
Alog-ae o 1* andar da osa da ra da Ro-
da n. 46, com bon commod.a e nsito fretea ; a
tratar ua roa doCabnga n. 16, toja
Aloga-e a caa da roa di Concei^do no po-
roado da Torre a. 2 A j para ver a chave et
na renda defronte, e para tratar i roa do Pilar
n. 125.
O cobrador de
Jen na recibe de pi-nao do qturto trimestre do
eoirente anno em favor do Sr. coronei JoSotarloa
d* Menoonc* VaiconcellM ; pelo que o director
o referido collegio pede a recnea do pagmeato a
qoem elle ja apreaentado. 27 de Outubro de
Ferrcira da Cra* Vitira.
Arraial
Alagam-ae daa cuse de red/a ecal, com com-
rnodc para familia, com boa agua de beber, e ai-
tio* arbonadoB ; a tratar defronte da estacio-da
Mangabeira de cima com Franciico Jos Quedes
de La cerda.
AMA
Precisa se dp ama sma para comprar e
coainhar em casa de famili ; na ra Du-
que do Cazias n. 14 se dir.
Attenfo
Leilo
O abaixo anignido previne ao Commerclo qae o
onico pncarregado para vender o asaacar da co-
""s' Orpbarnologica laabel, o 8r. Joa Panlo
Botelho, eatabelecido neisa cidade & roa da Praia
numero 68.
Colonia Ophanologica laabel. 24 de Outubro do
1887O director
-_______ Fre I ideli.
Ama e criado
Praei**-se de uma ama e de um
roa do Payaod n. 19.
criado; : a
Torre
Aloga-se um aitio com casa caiada e pinUda
de aovo, com basUntei commodo i e maito prozi-
mo o "bonds.
Aisga-se tambem a loja do predio da ra do
Marques do Herval, travesa do Pccinho n. 88,
propria para esUbelcimento commercial por ser
deesqoina a tratar no largo do Corpo Santo nu-
mero 4.
Medida ulil
stepo*ta
Lembra-ae ao dicta de Timbaba ou o mutato
que ia sendo victima, que o hospital de doidos
na Tamarineira.
AMAS
i Do hotel aito a ra de Mari e Barro* n. 5
Stgmdajeira 31 do trrenla
l's \\ horas
CONSTANDO:
De aea, aparadora, banco*, quadro*, empana-
da, 6teirr, bebida, loacaa para almcoo e janUr,
copo*, Ulaere, tren de ooeinb, e mnitoa outro
objectoa
Garante ie aa chavea da casa lirrs de qualqocr
onna.
POR INTERVENgAO DO AGENTE
Gusmao
Agente Silveira
Leilao
e preiloa eaa Beber I ke
Segunda Jaira 31 do correnta
AO MEIO DIA
O agente Silveira, devidaasate entontado pelo
Sr. Manoel Franciaco de Paula, levar a leilo 2
caaa terrea* livre* de onu, sendo :
Uaa eaaa de Uipa, bem ocnstraida, com a fren
U para a ra da Eapereuoa, esquina da roa da
CiaaUoci, logar denominado Fundi -em Bi-
boribe de baixo; coa boa quintal arooriaado, ca-
cimba coa ezeallenU agua p Uvel, terreno proprij
c parto de rio.
Aaba-ae oeeopada com eaUbelecimeato de a >
Ibadoa e rende 10*1000 meosae.
Uaa dU aa roa daConiUncia, terreno proprio
(proziaa 4 primeira)
O* Sr*. preteodentea podem examinar.
O leilao aera efiecteado na aaaaa casa.
Afuga-se ou vende-se
orna caaa pequea roa de 8 Francisco n. 1 : a
tratar na roa d SanU Thereaa n. 38.
Diligencia
Parte de Olinda todo oa aabbados i* i bora,
da Urde ate Iubsysna, e v.ilta na* terc&s-feira s
vende-se paaaagem para Iguarass, Goyanna:
Itamb e Iubayana, n* loja doa Srs. Agoatinho
Santoa da C, roa Primeiro de Mareo n. 1.
Leilo
Para Lisboa e Parlo
Lugre pertagnta Mario, reeeba
a tratar coa Aaaoria Irmloa a C
carga a freU
lie Grande do Sil
Segu coa brevidade para j porto cima a bar-
ca aicional i/aria Anaalima i para o reato da car-
ga aa* Ibe Ulu trata-ae a*a Jos da Silva Loja
LElL
ini
Sexta-feira, deve Urlogar o lelo em liqi
saja, da M voiaaaes aoa calernae, laoitor*,
cabe d* liobo e laaaiba, tinta, vicho, eatpa a
paa, existente no araaaea da ra Marque* de
Olinda n. 36, deixado pelea Srs. Solstr Kaaflfmsnn
ot C.___________^__^_____
Grande liquidado
Leilao
da oaderoaes, moitSes, raspadeiras de *90,
fechador**, linha do barca, forqueUa,
croque* e 100 pecas de estopa, barricas
coa tlvkii'ie da chambo, tardo, caps-
roa*, graso, o re "aaarell*, goma-laca,
oera de Laboa, vernia copal branco, paa
da seo, 7 p*9*s de cabo ae Msoilha, ca-
bos de linho, 1,000 peca de papel forro
de sala, $0 caixaa com cognac cera de
abelhaa outro* artigoa coosttudo de
36 voluntes
Sexta f eir 28 do crrante
A'a 11 hora
O ageaU Pinto levare a leilao 86 volnae* eoa
aaaaaaes, estepa, tieU, papel, pa, viaboa, eog-
aae, cera, vernia e catr artigo* exiatentea uo
araaaea eu* fui d Sr*. Kanffaaaa t Cn roa
do Marquis de Oliada n. M.

Agente Silveira
Leilao
De k-avela laacaa e qaadraa .
Seactafeira, 28 do corrent*. m
A'S tO 1/2 HORAS
No aobrado tito rm do Pirm n. 18
Oraerlo do easraiai* :
Daa aofcmia de lata cea asasls de palaa, oon-
aasos asa pedra, 1 dita d* Jacaranda eoa aso, 1
gaarda-reepa, 1 toi:*t de joaeo, .1 ,'eapelho, 1
bidet, eaaa franeea* eVi pAo carga, aaeaa elaitica,
3 aparadorea, 12 eadeiraa da guaralcio (aaerie*-
aaa), 3 eadeirea d baUaeo (aaaericaaaa). aseia
ocaasds, 1 ateta para janUr, 1 marqueeio, 2 aar-
qaaaaa, 1 lavatorio, 1 cadeira para
* cavalbeUa para eagoaaaae, quadro*, jarro*,
UiUrasa, leaeaa, saca* e garfoa, trea de eosiaaa
a aai aovis p*t*aa no acto do leilao.
O ageaU Silveira, au-. ruado por ama faailia
qee aadea da rasidaaaia lavar i leilo os aovis
Porto por Lisboa
Cea daatiai ao*
brevidade a baraa naei
sarga a aaeeageira, trata-**
iio* Jr* yo Pilao
les a


salta
Bal aafaaeia
so agento levar leilo oa sneUaata
a da toga de fabricante Mi loar.
a aga-ss a caav
Leilo ^r-
Da araaeln, beleaeee, pesss, aaddaa4aigaas
gearro* da tetera* da ra do CeeeeM Saassa-
aa a. AJO, aa lote* v mude das eeapradores
Oaraotavsa a abasa da oasa
-feira 88 do eorroato
i I oras
POB 1NTERV IX) AGESTE
De diridni aa importancia de 19:8675040
QnavU felra, 9 de \oTembro
A'a 11 horoa
NO ARMAZEM A BA DO IMPEKADOB N. 16
O agant* Martin vender* ca leile por orden
doa eerdeiros de Jota Joaqoim de Castro Honra,
reaidentea em Portugal, aa divida* abaixo decla-
rada, cooaUntoa de letra e oonta de livro.
A'eaber:
saaeoel Joaquia Branca de Maraes 5:500/000,
Franciaco Candido Valonea 3:28049 Manoel
Vas da Fooeeea 1:645*630, enador Jaeintho Pare
de Mcndonca 1:400*000, Antonio Josa de Mello
l:078iOOO, Manoel Pereira Lemoe l.OOOaWJO, An-
tonia Joe de Mello Luna 900*000, Franciaoa Ma-
ra da C nceico 779*000, Antonio Joaqoim de
Mello Menino 64*710, Manoel Eleuteno Lina
661**90, Franciaco da Conoeico Mello 64010UO,
Tasar Bodrgoe* da* riantos 525*000, Antonio
Buarqae Guimariea 424*600, Luis do Reg Fal-
co 403*2), Pedro Qomee de Mello 150*000, An-
tonio Joaqaim de Mello 115*500, Clemrntino Jos
Feroandea 68*560, Manoel Guedea Be:* Lima
U*860.
AVISOS DIVERSOS
. Aluga-ae um sitio em Beber i be, aa eatrada
bs eegee aera a povoaeo, oom eoamodos para
imilia, coja eaaa eat pinUda, oom banho do rio
n* fondo ; tratar no cae* da Companhia Pea-
aambocan* n. S.
laga es por 22*600 a sotes n 6 travesea
da praia do torta, com 2 aalaa, 5 qnarto*, eoinha
e aala de engommado, linda viU de aar e torra ;
trata-ae na roa do Padre Floriano n. 5, aegundo
ndr.
Vende-** a bem afregoeaada Uvero* aita A
roa da Cooordia n. 141 ; atraUr no lirgj da
Mercada 1.
- ALUOA-SE ama casa em Santo
Araaso, ra do Lima. n. 30, propria para
familia grandi oa oollegio. Tem 7 salas,
16 qaartos, agua e gaa encanado, apparo-
Iho e quintal: a tratar na rjtographia de
J. E. Puroell, ra Marques de Olinda
n. 8. ______________^
a* Precia-au d* uma ama perfeiu eoeinbeir*>
e que qneira ir para Olind& durante algua aa-
aaa ; atreur na ra da Matris da Boa-Vista
na aero A
- Aiuga-ae.caaaa a 0*U>U no eeast oa Coc-
ona, jan de a. Goocallo : tratar aa roa di
Imperatria n,66.
-. Pici'B e de aaa aalber do meis dada ea
moca S da bni cottomee, para faaer companhia a
-uaa eaehorn eaaad e maia aigum lervico ; a tra -
ur na ra doJeadiea n. 46.
- Alaga aa_*l andar H, caaa n. 43 da ra
do Viconde hbaaaa (Bangtt com agua a
coaaodas para.lfuilia ; a traUr na andar arreo.
O Hri, abaixo deelaridca ao rogado* a e
ooa oe abaixj aaaigaadoa a oegcio
oteeeran
deaVaa inUreesea,
aerada;
ito po-qoe *io ignorada ana
o largo da aifandega n. 7.
BergeaaC
Jaa Maroas da Oanba.
Manoel Antonio Pereira.
Martin* Liaboa A C.
Joio Martn Coelbo. '- IH
Paa A &
Aatonio Titmrcio Gaiotarea.
Antonio Coatodlo Loarsiro.
Joa llenrique de Oliveira.
Abio Martina dt C.
Aata lachado da Silv*.
Antonio Joaquim Correia dos 8a o tos.
Parara 6c C.
Joaquim Lepas A C
Manoel Joaquim da Silva.
Augu.to Oas de Figueiredo Vieira.
Martina A
Martiaiano a C.
atetaste a
Precisa-Be de duaa amas para servicoa doms-
ticos de orna caaa de pouca familia ; a tratar ua
roa de Maris e Barros n. 14, armaifm.
ao comraerc o
Oa abaixo assignsdos preyinem acs eeua trege-
sea e ao commerci emo geral, que o Sr. Manoel
Vicente doa Santos Taveira deixou de aer seu em-
pregade desde o dia 25 do correte mea.
Recife, 26 de Outubro de 1887.
Ventura Pereira Peana & C.
Fabrica Dianna.
Mad
uro
**epar ae t' des de Albuquerque
Reeife, 18 ion d. 188.
Cal vlrgem de Jaguaribe
Avisa-ae aos senbores de engenhos e
maia consumidores desta eSSeflp.nte cal
qae continua ser o sen deposito, geral 4
roa do Bora Jetas n. 28. Perftmente
embarricada e em pedras, como as qae nos
tem do estraegeiro em Dada inferior a es-
ta, continua a ser vendida pelo prtco fizo
de 6&000 a barrica.
Alm do deposito geral j indicado, s2o
tambem vendedores della os senbores :
Guitnp.r&es & Vslenta 6 Pateo do Cor-
po Ssnto6.
Lopes d Ar.ujo 38roa do Livramen
to-38.
Bento de FreiUa GoimarSes & C-,
51 roa do Vraconde d^ Itaparion 51.
________________RECIFE________________
p cunt!
Scm dieta e sem oodifl-
ca^es de costantes
Laboratorio central, ra do Visconde
Rio Brsnco a. 14
Etguina a ra do RegenteRio de
Janeiro
EspeciGcos preparados pelo phar-
maeeatieo Eugenio Marques
de Hollanda
Approvadds pelas jautas de bygiene da
Corte, Repblicas do Prata e Academix de
Industria de Pars.
Elixir ae laablrlblaa
Rcstabelece es dytpepticot, facilita aa diges-
idea e promove as ejecedea dimeeia.
viatao ae aaaaa* ferrnaiaoao e
rqninado
Para oa chlon-anemico*, debella a hypoemia
intertropical, r*comttoe oa hydropico e beribe
rico*.
Aarope de flor de araelra e ata
tataka
Muito r commendado na bronchite, na hemop-
trsi e naa tosae agudaa ou ehronicaa.
atea de leitada ferruflnoao e ca
eaa de laranjaa amarga
r? o primeiro reparador da iraquexa do orga
niaae, na tjiic*.
Plala* aate-aerlodlea*. preparadas
ceas pererlaa, qalaa e Jafeoraad? .
Car* r*die*!mento febre* intermitientes, *e-
mi t ten tes e pernieiotae.
Vlebo de jara beba alaaplea e tasa
besa ferrnalBoao, preparadaa
esa Tinto de caja
Efficaxes na dA magoe do figado e baco agn-
daa oo earoaicas.
Vlebe toalre de capllaria e qalaa
Applieado as coovalescencaa daa parturlentea
retico ante-febril.
Francjsc Mwl ia Siln & G
RA DC MRQUEZ DE OLINDA
SEM RIVAL
O sorprendente vinho Maduro, puro, stm mis-
tura algums, proprio para m;sa, acaba de chegar
nova remessa.
_ Sem quererraos depreciar aaqualidades puras do*
vinhos diariamente annnnciadoe, podemos garantir
aoa nossos fregueses e ao publico em geral. que o
vinho Maduro de nossa eapecialidade o nico
Cpar de uma boa nutrico, conservando todos os
requisitos da bygiene, como um dos prncipaes a
faaer urna digesto fcil alimentando os glbulos
aanguinios, prncipaes motores da sande da huma-
nidad*.
Em OBRAS DE VIME oioguem compete com-
nosco : temos
Bercoa Cotideca* Coatnrelraa
Faquetro
Papeleiros e balsios para roupa soja, aesim
como cgatas para compras, de todos os tamanhes
Em TAMANCOS DO PJRTO
tambem ningnem compete : Para bomens sao so-
berbos, mas para seoborai So sorprendentes.
SEMENTES NOVAS
de hortalicas e ire, temos srmprc em todos
os vaperes, a secibs m*is rigorosa qae desejar se
possa
ua Estrella do Rosarla n 9.
junto igreja
Pogas Mendes ^ C.
Plala purgativas e depurativas
de Campanha
Esto* pilulas, cuja {,reparag,5o puramente ve'
fital, teem sido por maia de 2 annos aproreitada*
oom o* melhores resultados as seguintes moles-
tias : affeecoes da pelle e do figado, sypbilis, bou-
boaa, escrfulas, chagas inveteradas, erysipelas e
gpnorrhps.
Modo de aaal-ae
Como purgativas tom-se de 3 a 6 por da, be-
aendo-ee apos cada dse um pouco d'agua adoca
Ja, cb on caldo.
Como reguladoras i tome-se ufe pilula ao jautar. '
Estas plalas, de invencao dos pbarmaucuticos
Almeida Andrade & 'lhos, teem vtridictum do*
ira. medico* para sua melhor garanta, torbande-
e maia recommendaveis, por serem um seguro
ourgativo e de pouca dieta, pelo que podem aer
isadas em viagem.
ACHAM-SE A' VESDA
a drogara de Parla bobrlnbe r
4-1. BA DO MRQUEZ DE OLINDA 41
CASA DA FORTUNA ~
Aos I2:(IOO$000
ni.heles garantidos
23-RA PRIMEIRO DE MARCO-23
Da 9* lotera da provincia vonderam
Martina Fiuza & C. os seguintes premios
garantidos :
3.725
>*. 2566
3101
2932
Acham-se venda os afortneles bi-
lletes garantidos da 10a lotera da provin-
cia em bi-ae'icio da Sonta Casa de Miseri-
cordia do Recif-,
do for annuciada.
lrOOOiJWOO-
500*000
200^000
50,JOOO
os afortneles
que se extrabir quan- -
Criado
Preciaa-se de um criado ; eojargo da Penha n.
33, hotel.________________________________
Menino para criado
Prcciaa-ee de um menino de 14 annoa para bai-
lo, para compras e mandad:, e qne d conbeci-
mrnto de sua conducta ; a tratar n ra Velba n.
36, collegio.
Boa cosinheira
Precisa-se para casa do uma familia nos Aflic-
tos : trata-se na ra Nova n 13
Caixeiro
Precisa-se de um caixeiro com pratica de taver-
na e que prove ana conducta ; na ra do S. Jorge
numero 139.
Gasmao
e aa carrinbo do qaatro roda
s 22 de
2^:0 DO
Alaga se a casa
boas cornac
tarea ras Dase 4
>(
exposiqo mn*nn
Msiille i'Or ^p'Cr.iii.OeTiJir
LE FLUS HAUTES COHPiMii
Nova Croacia
PRIMAVERA
E.C0U0RAY
Invantor da
fWqW ESPECIAL i LACTEHA
To avto/atfo *o o mundo.
Saboaew......." PRIMAVERA
01eo....'.v.....PRIMAVERA
Agua de Touoador PRIMAVERA
Bwaaris........ PRIMAVERA
W 4a Ama. ....PRIMAVERA
MWtM 'oEPOIITO :
pars 13, Bie i'EifkiM.i: pars
idav4ra*awata*ar>:
'


I
*6____________
Ifl CQDEIH TOLU)
O T>l|l aeal emprega-se costra, n
hrittctr' Tras. Tosa ios Tiriat, Toa
ni '-.riyir1--*-) -~a.* rn.rt.^f^.,
Carra* /joa-"* (ararte**
V g, b,i *
Falsitacdes
Par evitar falsificaooes eom referencia M ce-
nbecido PEITORAL DE CAMBABA, dere exi
gir-se esto preparado com a firma do aa:torAx-
raraa de 8. Stares en rotulo cirentando a ro-
Iba do fraseo e a marca da fabrica nos rnvoltorios,
cimiada pelo nome dos agentes e depositarios
Mraes em Peraembaco Franciseo Manoel da
Silra dt,, we. do Maromea ds Onda o, 23
Est supprida a falta
'_Hh"S de paMaroa e animaes para bordad-s
comparta sortim-nto J- seda froax, lis e froto,
desean;* cobrido* par bordados ; reieberem
Pedro Antones & C., i tu Duque de .'sxias n.
6?, Nova Esperan.
Bazar do Livramnito
DE
Bernardino da Costi Maia 1 C.
fltaaaSrati
Foranas para calcados.
Caleadeiras e escalfes.
raaraqui a Ternis.
Ora francesa
Cortes et'ampjdoJ.
Pellicas para Tistas.
Calcados barato
(randa saaato es* tsmsncns e aviamcuto pa-
ra o ebrieo dos meioM, rendas an groeao, sam
competidor.
as n. 1
Vinho do Dr. f orestiei
TOMICO RECOxTSTITTJIJfTB
'Remedio soberano
coirrmA a
esu.or'uc. AHUMA, carie ooa ossos.
t\rv .dea das vas DiatmvAS,
OMkAMMCAS CHRONICAS, HACHITISMO.
ESCRFULAS, DCBILI'MDC,
OOavALESCCNCAt OE FF.BRE I T PHOiHtS
C 01 MODESTIAS ORA /ES, ETO.
Venda im grosso: J. 43. BonredoTt
aarajostMa aa UID (Carria). TXkVik
DvpaaKsa an Hrmmhami .
rtiJk. ET- M 3 X X/Va. a C
Viflho Mourisca
Proprio para mesa
Jco r'error da Costa, onico importador deste
bn eoobeeido vicho, acaba de recebar ora re-
meta qoe veta salto saperior as ole. lores ; ven-
de em pipas, barris de 5* e e decinw, roa do
Amena o. 61. .
Ellaa Ferreira Leal Bel
1 an ni versarlo
Antonio Jase Leal Re, toas fiinas, sogra, ir
mioi e cachado, raandam celebrar miasM por
alma de soa presada esp >a, mli, til ha, irmi e cu-
nnada, Eliaa Ferreira Leal Reie, no da 28 ds
crrante, pelas 8 horas da manbl, aa igreja da
venerare orden 3.* de S. Francisco e na capaila
de Benerioa, primeiro anniveraatio de ara talle-
c meo to.
bar
t
Br. Braesi* Vir-lre aje _.._
alaria AataMa da Silva Pinto, Antonio Domin-
go* Pinto, Psalina Pinto Sampaio Coelhj. Mar
eiooilla Vieira da Mal* Pereira a Jaa da Sampaio
Orasen, psofaadasaeata magoadoe **4o filli simia
to ds asa maito presado georo, caahadi a irmao,
Dr. Ernesto Vieira de Mello, coa ti dan ae* pe-
reates e aaigoe e os do finado, para atnetren as
minas qoe mandan celebrar na matria da Boa
Vista, no da do eorsenta, as 8 horas da
nbl, stimo da sea fellccimento.
. f-arae e aoraa da loada D. Mara
da Canclalo Teixeira de Carvalbo, teado de
isaadar celebrar a 8 horas da meaba do dia 31
do corante mes osa miaaa no cooven'o do Canas
das's cidade arla slaaa da cana finada, 1* aa
nivsraars de sea pasta manto, convidam os sea
prente* e amigos para assiitirem a que le acto >
religo. Deede ji sntecipam toa gra,tidlo aquel
les que se digaarem seompuibal os.
aalsalo .nata
Perro Ira te
Ansirasie
Pas'presea t* convido a todos os manta eo-
eios, ramilia, paren ees e amigos do finad csneoeio
beeeraerito Antonio Oailaerme Ferreira de An
drade, f ata mian/am a ana aasaa ajua a Jasa
do meaaaa saaada rasar a drrecteria deesa aaixaa-
cao, na)da M do aereo! (aboade;, trigesiaw
de esa mmmn+i a ajsej' saaaria a> 8aato
Aataai pena 9 horas da aaaaai, coofaanndo-a*
g'eta aodas sa paasana ejpa.eamparseesen a ata
acto daxarilade.1
8eerejaria, 87 daOaail iim
Irarato aal^v.^^.j ^aiM^,.
Diario
Para liadas
A loja de cera da rua do Daque de Ca-
. m d. 119 acaba de raoeber um corapie-
to aortineoto de eoraa e gTinaidaa nortua-
ru, esa eoataa, eellalorde, poreeieae tae-
tal, aa qoaea rende preco sea compe-
tencia.
Collocaaoso oe disticoa a ronUde de
comprador ko> ogroento de prey.______
Tiihts para ^rticilires
rara rae
Verde aaaadarado, paro ee ata, sea a
:~Sc.\ta--iCra 28 Tialo, saperior, an q
Tata.*
, en eeixae de doala.
ragarrarado, sapr-r.
Porta, fiaos, en qaintoa, aaeoretas e caitas de
dosis, iaclosire.para aerles.
Moscatel ds SeaabaL
Madeira, seeca,
Bocellaa, para feU.
L.adriltaoa eaa aaaaalea
Da fabrica Ooarmoot 4 O, de Lisboa, p:r pro-
coe ecstasodoa.
laafea Iraaaea *C.
84 Boa da Madre de Deai 84
SEHOLlMi
De Broas k C, de Glasg.w
Este artigo, preparado por om doto
de trigo da melhor qoalidarte, posaae oa e
toe aeeeeaarioe para nntnclo de eriaaeas doaa-
lea, e naito se receeasaenda por ser de faell dS-
geataa a goato nana agr Jar. >l ; tamben pdese
uaer urna exceUaate aaf. tetarado en parte*
Siaesaon a naiaeaa doe a asno* febrioaatea,
mein*aado-se-lbe mlgnm leito. nicos ageetaa
aata praea, Sanadace Bsathors a C lagt> do
Corpo Santo a. 11, prineo aadar.
^..---- -~~ n --
Pao Icnteio
M lia k Bies* avisas ae reapeUarei pabsia
qoe todae ae le-reaa e sexta reare* teen este ser
boroso pi j i rpa larga do Boaao a. fl.______
Casa em Olinda
Alogsie ae pateo de 8. Pedro aero a 2, naito
grande riese, eon gaa e age ; a tratar ae
Osiaba Moro a. tM,
AttlKii
Na ceaaarea de B a Jaaaaai, distanto d* esta-
ca* io Liasoeiro e.aatra Irgaaa, randa ae o 'nca>
abo Pirsobi, montad* tapor ; tea proporvoee
paaa mai* de 3 na pies, tsrrsi podaroaa, que se
prestas e toda pnataefie: renda-seasafr criada
a anne aineaare 4* 1868 : qqcn pseirnder suri-
je-e ao rocano saaesnao pasa tratar oen o dea o
rUvm. padra Maaoel Baeici i Barbo* da Sdta.
Ao coDiaQereia
Decase nada dVaer A masa de Aaberto Redri-
goee Braaee, vista ter aeaaa dn aiajaiJ*d eon-
las een o corados- da saetas, aoeifr, 24 de Oa-
abro de 1887.
Boseedo Martina.
BOM PASTOR
Ornanentos pan igreja
Rua Duaue de Caxiat n 51
Fsanencj Danaaio C. participan de aero
ana saos frenaaces qae ccnemdtn a encarregar-ae
ae qoalqaereaaoare'Bda tradeale a craameato pa-
ra >cs*ia ; ben ecia > imaaras, oraaorioa, qeedree,
cas tica', a onde e rncoat.-a om frrsade e vaiia-
do ijrtimcoto de estampaa, rsaarios, medalbas,
erases, lampada, tnrbalo, ealdeirinbas, gsJoes
e franja* de caro fino e entre ui, e de retrae.
Casinheira .
Precias se de orna boa coaiabeira aa rea da
Aorjra a 81, 1 andar.
Uosmheira
Prensa ae da en* perita raainb :ia eon boa
ceadaeta, pera eaaa de lenilia
de Bario da Tletari- a 4, I j,.
rra eaaa de laniKa ; a t.aiar aa r a
flacara 48, I j.
Infla aeaca
Na rea Sea da
rrarreife*/ o. o,
lar toe e
(atoare beeee des
recerta-M babados
t
da. **4 ea SlTa,r F.lba* soa^L
2.4a
*f aaaa aaiaajaa da aaae* *Jraa, aada>
ra damaabi, ta>
--
O Vigor
do
Cabello
do
Dr. Ayer.
Preparado Sob
Baaea Scientiflcaa
E Phy8iok>gioa,
pera o
Toueador
0 Vigor do Cabello
Do Dr. Ayer.
Deaqlia, a o britto rnsears ds
__> o* rala, eooa i
Bao, ao caeeo claro oa rftxo poda llar ana e*r
oseara, greasur aa aabattoflDO, faejasato qns
trnaaalaa eraa a Mata, potan asi
te a qsada do eeMleTaioMaado a^ad
i a aresear vtenranaunt Baorla o pro-
i e ene a anee a eses*, careado aosi
i peculiar* do parieras. Coa i
Vsor aao tan rival: nao soases saatte oa Unta al-
(asoa. toras o cahatte saara. brtlharU a ssaan na
oppaiancta, e iiiieaa* Bi pn perrasa aaOcado,
afiadAT! pamaaai la
raarAKano rato
DR. J. C. AYER = O A.,
LoweU, Maae., E. A.
A' raad aa principa paara-la a rogaJta
Criad.i
Prensaba de aata arlada pera eaaa de familia
qoe saja ase coaiabeira a dd fiador 4 soa ooaeoe-
ta, e tamben orna oatra para aadar asm meai-
Boa ; a tratar oa roa de Baria da Victoria o. 60,
daaaaaaviea.
Agua de caj* ?p|ira
liico deposit
Pedro Vililt k C,
Roa do Imperador n. SI
Cbagca e primaisa nmina do pieeiosg UieUa
de caroco de ilgitli. e nai* barato de todo* o*
alimeatce para opinar* de rae eavaJnr. aenm
nio, oto. O carooo de algodio depois de ex-
trahida a casca e todo ene, 4 o asi rico ali-
mento qae ae poda dar ooa sainar para oa forta
lecer e engordar con admirare! rpidos.
Nos Eetadea Daido* da Aneriea do Norte e aa
Inglaterra ala pregado (asea e maie ielis re-
mltado) da pcefereaeia ae nio a ootroa larelbs
eaa sin aserta neie aero e aao aja de tanta aoe-
taaeia.
a tratar as aaaaaaaa eaaa F
Oriental.
loga-se barato
Boa Viscoede de Itaparica n. 43, amase*.
Boa Coronal Beaeaona n. 141, qoarte.
Cocedor do Bispo n 1.
Largo do nercado eom agaa n. 17.'
Boa do Oalabonce n. 4, loja.
rratk-ae oa rea de Couimerew a 5, 1* andar
es Tiptorio de Silva Onimari* & C.
Alaga-se
a eaaa tarrea na trareasa da Ponte dlJebda a. 12,
con bastantes eoasmodoa para grande tsmilia, eom
sitio murado e arborisado, boa agaa potavel para
beberdeposito e baabeiro de omento e bomba
Pica a dita eaaa a margem do rio Cspibaribe,
com banbo doce, temperado e aalgado : qnem pre-
t aadar dirijas* aa moeno sitio, das 4a 10 brsi
da Esaobi, qae eneoatrar o propriatario.
4luga-se
Cu reade ae ama boa easa oltimameote oaiada
j pintada, na Crea da Almas o. 10 B (Paroamei
rim), a quel posaae baataot* coaaaaodoi pata ra-
nilla, e on sitio regalar ; a tratar oa roa do
Apollo n 80,1 andar. ,________
Aluga-
se
ee reade-ae ao Parnanefrfn oa Crea dae Almas
a 10. ame grande a excelients eaaa ana agua e
gas, (ando an bon sitio, a qoal confreata coma
eaa do fallecido Dr. Leal; a atar Da roa do
Apollo o. 30, 1- andar.
Al 11 gal'
se
Menino
Precisa aa de an mmiae de 8 a 10 aeeea de
?dad* ; a traUr ao patee da Meraads a 5, pnataa-
ro sndar.
SeDienlesitecarrtpilo
Compra ae em grandes e pequeas qnaatidade;
na drogara da Fraoeiaco M. oa Siira A C, rea
do atarqnes da Onda a. 23.
ama casa de an andar, eon cemnodos para fa-
milia, na eaa da Paadipio a. 10; trata-*e na
h-thographia de J. E. Poreell, roa do Marques de
Olinda a. 8.
Pr.ci*a-*e da nao ana : aa roa da Florentina
aumero 4.
4na
Precisa-ao da easa ama ; aa^roa de Pedro
Afboso a 10.
Ama
PrCCP0aV-M tTC QsBat otile
de Pedro AAocmo n. 70.
Ama
Precisa-se de ama boa coeinheira, pagarse bein
na roa Dnqoe da Caziaa a. 44, loja de fssendai.
Ama
Precisa-ae 4e ama ana do i dad* para pouco
trabalbo ; na roa da Madre de Deas n. 8, betel
Pito! le.
AMA
Precias-** de na ana
ervioo* de eaaa de fam:li
para ensaboar e maia
a : a tratar aa raa do
Prerraiatoe so ataco antgee freg^xaes qne
teo* roeebido o naie complete sorttaento de
chapeoe de sol de todas as qualidade, tanto para
nenie eone para cabera e eriaaeas, e qoe ba
de neis ssaderao, oa enees estaos vrodendo por
praeos extremamente baratos, rirtoreeebermos di-
ifa>*nea<* da Carsaa das priraeirss caaat a f*
farteae.
*aaap ooaao oseta easa se fabrieam, eoaeertan-
aa o cobren ae qaalqtier qoaridade de chaposa en
msees de ama hora, para o qas temos pessosl ba-
biiindiaaiaso, garaatrndo-se o qoe actos ficaditi.
Vendas em groeso e s retalbo e mandam-aa
anoatras em qoalquer eaaa,
Jos' Eerreira k C,
Antiga roa Nova
Bar, da Vieoria a. 7, 8- aadar
Criado
Oleo Florea
a oeikor tara t cabelle
Oleo VW, ca
8IO
Alaga as an siti> no principio da estrada do
Bnr*o*r*intu, ao Parnameirim, eon boa eaaa o>
ajorada. 0 sitio tan rinde* proporeoes para plsn-
taoeee e diversas arrnaaa fVeetifrrar, a eaaa ten
3 saiaa, 7 qoertaa, caaab. eatciaa, qaarto para
criado oa triase, aoso ae heabe de trjoie eaa cao-
ruco, agaa caenada da coapaahia do Beberiee,
egaa na eoainba eon pa para lavagen de pratos.
0 eiuaa 4 moito sneao e ssodsvel e a eaaa fice
naito prxima da aerarlo do Paaaameiria; a
tratar no pateo da Culi'gio oa paaa* daPsdaoll
a. 6,1 andar, eon Dr. Meteo'do V......ajilo*.
'^1 o
Sitio
Precisase de an criado para compras, manda-
dos e mai serricoa de eaaa de peqaena familia i
8,
laienoiselle totinha
Boa do Imperador a. 55, segando andar.
Hedila
AtteBgao
0 sbaixo aasignsdo, desejando. retirar-se para
Portugal en Me/fe do sano , precisa ven-
der seos MUbtJeeimentee de faeadas, aanibodo*
algnmas casas ; se algeen pretender faser dito
negocio pode dirigir re soa dito* eatabeleei raen tos
sitos i margem da estrada pe Mica, na povoscio
da S. Lourenco da Meta
Manoel Jos de Brito Barreiros.
Gasa
AJaga-ae o 1 aadar do aobrado n. 27 i roa do
Imperador, tem grande comnodo* e agaa; aa
caer* pasa eorreracbam-se na, andar tarreo.

VENDAS
Vende-se em avallo eaetaabo, grande, para
salla, andador da bao a naso i a tratar aa roa
da Cooesioio, oocbeira do Xico Falix.
UYTaUteiito & C.
vendan cien to pert'and.
Bobias, de i'
A Bga-sa oa
ma faaaaaa, areonic*
perU eos bstate entradas
Migael o. 98. en Alegado-,
a rapoaa a tratar na roa

w, 4 na* aerado, fies
IpatWrc, 4 raa de S.
as/asajta da aaboana
u>8aa*jfi Tberess aa-
. -. +1----*------'
A o publico
Meaue4 Jaai|afn ea Caer, eatabtceidg son
tajea* taosaaaf ea asaade da Bscada, toado so- +
tonara d entre a* Igeal aone, pana a amigos!1
aa Manoel Joaeern da Cata Jonior
da Ootobro da 1887.
Meooel Jos do Chota Jnior
Estada, 23
BaUdode ; o Livros do S. S forado de Jesas
Veoda-ae peoaaooe e grandes manuae*
deata atisiima e pa dero^to. O odmi-
niatrador dote typoo;rphi dir quero
tem.
WHISKY
J BOYaL BLBND nrxe VIADO
Sote exceaiente Waieky Kfanm ,
ferirel ao cognac oa ut^tarcasrba 3 ear...
pero offJaaT o eerpo
Vende-te o retalbo nos -raorec ei
eaa do molhadoa.
Pede BOYAL BLEND acaata YIA O
cajo aoaae o enblema alo -ogiatrana p *a
tedo o Braail.____
BROWNS d C, Pfe-anlee.
Fabrica de chapeas
Antoflio Jos Maia & G*
DEPOSITO
i roa dd Baro da Victoria ns.
34 e36
O* prcprieuiios deete eatabeiecimento soenti-
tn aos seo* numero*' a fregueses e ao reapeitarei
pablico, qne eoatinaam a ter grande sortiaaentc
do chapeo de tedas aa qualidade e formatos,
manufacturado com toda a perfejcao e por preeos
it rootajoaoa qae em oatra qoalqner parte.
Viohos da Garrafeira
Filos
CarwveUoa.
Madeira.
Moaeaiel.
Uva Bastarda e de Paaaas.
PA&AME8A
Genuino do Lavradio a 500 rs. a garrafa.
Na mereearia de Manoel Corris A C.
a*tssa>> MaCamelcd'gai a. la
V,ende-se
-

ums terca parte de om engenbo moente, caito
prximo ao engenbo central de Coramouea e di
estrada de ferro ; a tratar na roa Augusta nu-
mero 274.
AUencc'.o
Vende ie especial fanona de milho e de rr.ia
faita 4 vapor, a preparada para bolo, oaagica.
cosca* e outras diversas especies de comedoria
que aeeeamten deste* meamo* gneros, sendo s
S40 rs. o kii j da de milho e a de arroa a 890 rs.,
assim como farinhe para tender o pi carreja
24000 a arroba : na padaria da trayeeaa dr
Potaba I o. 1, pertencente a Pereira dt Pinto.
_____________Telephone296.
Engenbo Caianna
Vende-ae este oogeobo por proco moito eom-
snodo, movido por aaistaes a com meia legoe qna-
drada de trra de moito boa producco, podeodo
safrejar 2,000 pies) : a* pretndeme* dirijam-ee
o moHoo, on ao paleo do Terca O* 18. Adverte-se
qoe aa obra* aio de pedra e cal, e tem btatantes
Venda de t rreuos
"5 ="
Cabriolel
?eade-se um bom cabrolet americano eom qoo-
tro aaaentoa, dosa rodas de sbreselente e arreioa
para um cavalJo ; a tratar oa roa da Aurora no*
t*ttt 127.________________________________^
Revista dos Uoos Mundos
Vende-ae collecjSes completas da Re-
vista do* Dout Mundo dos annos de 1870
i 1876 e do uno de 1882; e ama o-
completa do armo de 1877.
Qaem as qaixer comprar, ter intorma-
jSea n'esta typographia.
Venda de sitio
Vende-se nm bom litio no Caldeireiro, cam boa
caca, quar'.oB para criados, esebeira, ettribaria,
muitas arrores fructferas, agna potavel e terreno
para nma grande baixa de capim, sendo todo mu-
rado e em solo proprio : quem pretend r dirija-se
roa do Bario da Yictor. n. 69, 2' andar, das
a II horas da maabi e das 3 a 6 da tarde.
Vende-ae em grande* e pequeo lotes os tar-
reaos do sitio, qae aa estrada dos Aflictos, fieam
junto a casa-lia e oefraata da ataeio da linha
frrea do Arraial : qnem os quiser comprar diri-
U-aa ao Dr. Portella em seo eecriptorio roa do
Imperador o. 86, 1 andar, a 4 eaaa de ana re>
idencia nos AfBictos.
Reclame!!!
Kio dore barer coateetacoes qnanto 4 proco* de
nma grande parte de artigas, verdadeiras pecbin-
chaa, qoe se encontram na antiga eaaa Carneiro
da Cunha; nosgoa dignos leitorea qoe apreeiem. oa
qne abaixo se eegnem :
Brinsinhos de cores para ronpas de enancas a 290
rs. o corado t
dem pardo lona a 320 e 360 rs. o dito .' -
dem bronco de linbo, n. 6 a 14500 o metro'
Casrmiras pretas diagonal, 2 largaras, a 160O e
14800 o corado! -
Cheriots superiores, preto e aao!, a 34 e 345C0 o
dito t
Bramantes, poro linbo, 4 largaras a 14900 o metro.'
Atoalhado bordado, a 14200 o dito!
Madapolio americano, com 24 jardas 54800 a
peca!
Algodio largo moito encorpado a 44 a peca!
Serooiaa de bramante bordadas a 124 e 164000 a
dusia f
Lencos brancos e de cores, abantados a 14600 e
14800 a dita!
Camisas francesas e inglesas, de linbo a 364000 a
dita!
Meias inglesas para homem a 44500, 54 e 6000 s
dita!
Toninas felpuldas e alcochoadas a 3/500 e 44000
a dita!
Cum asExmss. smboras
BiqnissimsB guamifoes de crochets a 84000 !
Lindss grinaldts e veos para noivas a 94000 e
12|0X>!
Eapartilhos americanos e franceses, a it. 64500 e
8400!
Fich e entradas de baile a 34 e 44000 !
Colebas francesas e eobertas, grandes a 34 e 44 !
Camisas bordads para same a 35 e 4/000!
Sargelina de todas aa corea a 240 rs. o corado !
Setins maco todas as cores a 1/000 o dito '.
Setinetas lavradas de cores a 280 rs. o eovdo.'
Cachemires de listinhas para vestidos a 400 rs. o
dito?
Vellodinnos lisos e bordados e 90 rs. e 1/ o dito!
Pecas de esgaiio para camisinhas 12 jardas por
4/0uOt
Linhos de quadrinhos, moito largos, a 200 e 240 rs.
o covado !
Mirins para vestidos ama largura 560 rs. o dr(b!
dem preto 2 larguras a 800 rs., 1/C03 e 1/500 o
dito! .
Fostoes brancos bordado, fiaos, a 400 rs. o dito !
Nanacks de core, (nao desbotam) 160o dito!
Pailles, ultimo gosto cm pedroes, a 400 rs. o dito!
Cambraia Vitoria e transparentes 10 jardas a 3/
s 3/500 a peca!
Aos Srs. Faaendeiros
Algodio da Babia superior a 320 rs. o metro !
dem de cores, do Rio a 440 rs. o dito!
Vendas ea groeso damos descontos da prara.
59Boa Doque de Cazias59
Pereira A Magalbies, suesessores de Carneiro
da Cunha & C.
Venda de sitio
Vende-se oo permuta se por predio nesta cidade
om bom sitio cosa boa casa, muitas fracteiras,
escolente banbo do rio, boa agaa de cacimba,
extensao de terreno para baixa de capim, todo
morado oa frente, com porta) e gradeameoto, com
caminho de ferro e estacie junto ao dito sitio, no
Porto da Madeira, conhecido pelo sitio ds Joo
Selleiro, junto ao Or. Ernesto de Aqnino Fonse-
ca ; qaem pretender dirija-se praca da lude-
pendencia n- 40, des 11 horas a 4 da tarde.
Mais barato
Sio
Vende-ae rn sitio con casa na feote, can bas-
tantes arrores aacaiiaraa on liada aasreiral : a
tratar ae ttano, k roa da S. Migasl a. S4> Afo-
gsdo_____________________________________
WA aoaoficiaaa.
/ VrfWBlt, SJtJ
Veade se ana Urasba ten Weaiaida, propria
para qen dispe de pequeo capital, retalha
aoaPisnueete, tem conrmodo* para tiequena fami-
lia, aangoal barato ; a tratar na rta do Capitio
Lims n. 89.
Bandcira imperial
Vendeja ana baoiu baedUrs, atrdaea aoaro,
I prepria para batalbao, aon toda* aa pertseoa* : a,
rrratar na roa da* T h latlw a 8.
Vende o loja das Lis tras Asnea a roa
Duque de Caxiat n. 61 e d descont a
quera conprar de 2050OO para cima.
LINN bordado, todas as corea, fasen-
da lisa de nosidade, a 240 rs.
MERINOS infestados, todas aa cores,
a 500 ra. e muito finos a .800 rs.
Zafiro liao e de quadrinhos a 100 e
120 rs.
LANS oam quadriohos, imitarlo, a
140 ra.
LINHOS muito largas, padrdes novos,
a 200 e 240 rt.
RENDA oriental, fasooda aberta, crome
coro matia para vestidos, a 500 ra.
Setioa lavradss de algodio, fantaaia a
240 re.
CORTES de vestidos bordados, em cam-
braia branca e de corea, 5000e 64500.
VESTUARIOS manijo para meninos
de 6 a 10 annos, a 64000, completos
ENCHOVAES para bantisados, em
linda caixa. por 10J e 124000.
FICHUS de renda oa de 12 muito, mili-
to grandes, a 14000 e 2400C.
ESGUIAU infestado, pardo, para ves-
tidos, a 320 e 440 ra. o aovado.
MADAPOLAu americano Liatraa Aaues
com 20 varas garantidas, a 54000.
ALGODAOSINHO muito bom e largo
a 24800, 34500 e 44000 a peca.
CHITAS percales claras e escutas, co-
rea seguras, a 200 e 240 ra.
NANZUC muito fina com lindas cores
a 240 280 rs, o covado.
Pechiachas
RENDAS e bices brancos e cor de cro-
me, pecas grandes, a 24000 e 24500.
CONTAS lapidadas pretas e de todas at
efiret a 800 rs o mago.
LEQUES transparentes, fantasa, a
14000, 24000 e dt seda a 64000
LUVAS, de pe-Boa e de seda, pretas e
de coree, a 24000 e 24500.
EXTRATOS finos em garrafas com
inscripcSo para presente a 24000 e 24500.
RENDA beepanhola branca e crema a
34000.
MELAS de qree para aenbora e meni-
nos a 500 e 600 ra.
LENCOS finos em lindas caixas a
I44OO, 4000 e 245OO a dusia.
I F muitas faiendas novas que as Exmas.
farnilisB peeerat ver e a seaam espostas
a loja das Liatraa Asnea de
JOS AUGUSTO DAS
Attenco
Vende-ie orna importante mobHa do Jacaranda
toda entalbada e com tampo de pedra, ayatema
Ltia'XV, e qoe chama attenco dot lenBarea
eonpradore* pelo sea perfeito estadt> de oenier-
raoio ; para ver e tratr na roa velha de Saeta
Bita n. 45.
A FLORIDA
Boa
ios
Venda de hotel
Vende-so o hotel ds rua de Maris o Barro* a.
5, bem afr< gueado e ana todo* o* utensilios ; a
tratar ao memo.
I,!.! II lili
Carrocas e bois
Vend*D>M trae etaroeu eon os eempstente*
bois, qne serven para vender agoa; 4 tratar em
A faga ios, na travaan do Maogoinoo, venda de
. Thomea Domingnea Tavares, onde ae acbem pera
'serem exaaajnadaa.
Dnqae Je C'axla n
Grande aortimento de objectos para pre-
sen tea, sendo: carteiras, porta joias, l-
bum de madreperola para baile, dem de
msrfim, estojoa para aguihas,-Japiseiras,
broches de madreperola, dem de mp.rfim
desenbando em alto relevo flores e um mo-
lho de trigo.
Casaooa bordados para senhoras a 5000.
Loques transparentes pretos e de c6res a
24000 e 24500. <
dem de setineta a 14500 e 25000, um
dem de papel a 500 e 800 rs., um.
Agua Florida verdadeira em guarrafi-
nhas a 500 rs., ums.
'Contas lapidadas pretas e de cores.
Missaogas pretos e de cores.
Lindo sortimento de fitas e bicos bren-
eos e da edres.
Grande sortimento em botSes de ma-
dreperola e pbantasia.
Luvas de pellica a 24500 o par.
dem de seda a 2400, 24500 e. 34000.
Capeltas, veos e ramos para noivas.
Suspensorios americanos a 24500.
Linba para machina a 800 rs. a duzia.
n. 50
Meias de cores, escocia, para senhoras
a 14500 ( par.
Caixas de jogo para sa!2o a 54000.
Sabonetes a 121) 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de pllucis
e de pellica para senhoras e meninas.
Espartilhos a 34000, um.
Lindas pastas de cont, chagrn e pel-
luoia a 500, 14000, 24000, 34000 e 54000.
Carteiras para sedulas com. os reparti-
mentos de 104000 a 10040QO.
dem psra letras com os repartimentos
dea meses de Ja-Mira a Dezembro.'
Estractoa corylopsis do JapSo, nexis do
Japao, Bouqnet d exposicao, Theodora,
Rita Sangally, Porte Veine, Ixora Brione,
Roger, Gallet, Briza da Serra, Paris-Bon-
quet, Estracto Dodeur, etc.
Lavas de seda bordada com missangas.
dem bordadas com vidrilho dourado,
bromeado e granad,
dem com palmas da meama seda,
dem arrendadas a xadrez.
Anqninbas a 14000, 14500 e 24006.
orna.
Undaa pulceiraa araericanas de 5, 7,
8, 9 e IO4OOO o par.
dem broches americanos da 44, 34,
2$ a I4OOO un.
Collarinhos de linho, gosto moderno, a
54000 a dusia.
Punnos de linho, modernos, a 9S000 a
dusia.
Novenos de linha de odres para crochet
a 200 rs. um.
dem de cores a 60 rs. um, para {roa-
ahina.
Papel p*ra ores a^OD e 120 rs. a fa-
ma.
Leque dt setineta a 14000.
Papal aaisade, rasado, a 600 e 800
rs. a caixa.
JEoehovatt pata baptisados.
Enviaivtia a 200 rs.
liados plattrrjea a 14, 14500 e {24000
um.
Rua Doque de Casias n. 103
103RUA DUQUE DE CAXIAS103
Papel para impressio
Vende-se papel para imprtsao, do fcircato i
rio e Jornal da Beeife aa roa da aarqt*- i
Olinda o. 81.

-V


'
.'ferio
PARA FIN
i
DOS
Recebeu a Expsito Universal um importante sortimento de coras mor-
tuorias, de vidrilhos, metal e flores artificiaes.
(Moca-se dsticos a vontade do comprador.
17-RUA
BAfiAO
VKTOBIA-17

FUNDICAO 6ERAL
ALLAN PATERSON C
N.44r-Bua do Brum-N. 44
UNTO A ES f ACAO DOS BONDvS
Tem psre rutear, per pro o asedeos, m segu ts hmgtt*:
Taches fundidas, baridas a caldeadas.
GrivacM de divarsoeUmaakna.
Rodas do espora, ida*, ideen.
Ditas augaJaree, idea, d*m.
Bancos de ferro narra recia/
Gradeamento pata iandrm.
Veranda* de ferro aaaMo.
Ditas de dito fundido, d liados* medek s
Portasd fornalha.
Vapores de fsfja de .1, 4, 6, ti o 6 oavallo.
Moeadas de 10 a 40 poUegadae de panadura .*
Rodas d'agua, avstema Leandro.
Eessarregaaa-ee deeoneertee, eassentranto de maoainemo ezsmetaia aal
trabetbo coas perfaieae e preste*.
grageas de Ferro Rabuteau
Laaroido do Inttitvto dt Fr+noa. Pnmlo dt Ihtrtptutiet
O emprego en medicina de Perro Rabotean baseado na Sciencla.
As Verdadeiras Grageas de Ferro Rabotean sao recommendadas nos casos de
Chlortm, Menta, Pali* Ctrtt, Ctrfimtntoi, Dtbilidadt, Simttamtulo, ConoaUtcencia,
Frmqmtm dt* erica as Dtmawmtrtmtmto t Alterofo do tangue era consequencia de
fatigas vigillias e exceasos de toda a natoreza. pomat 4 a ra|al dar dia.
A'* CsripspffB rmn Diarrh**, Attimilsfo oompltttt.
Elixir de Ferro Rabotean recommeneado as pessoas que nao podem engnlir
engolir as grageas. Um calla de licor aos repastse
Xarope de Ferro Rabotean especialmente era as chancea.
un 009 txplloteio dttiUmd atomotnlit cao* truco.
Btiair o Verdadetro
Rabntean de CLIH eV O*, fl PJUI,
do$ I>reyisras Ph*rmact*tiem.
mm LOTM
i
eaasaaoeoo***osesas* e+oooo*o*o***feeseeaoee*oassaseos
Peptonas Ppsicas
os CHAPOTEAUT
Phsrmeooutloo de X* OUsss
i/arar****' pe/a JmbU fEygin* 4c Ri*~4t-J*Btr*. Xmr$g*4* M$
HospJUts di PmMis t do d* Mmfiakm
a. Feertoaa 41 prodneso o* osfettao da osrne de rasca peas pepaaas GaarorsaoT
sasalils da csCesnafo da easastM e trenaformada sm um alimento eoluvel, asjsa-
asan mente saxasane**, qae rae lev a todos es psatos Se as aciesias par aasao as
eareulaco sanees, e alimenta os doentas sem isngar-laes o
O Vaho de Peptona de ChapeSaant 4 por Use indicado as pslsetlas ase
tesa por canse ae mas disjeetftes, as sdleooees do Ufado, dos ITiToetlnoo, as
na ecurea* t aa sneisaatoo do palta, na
asttaeaee lilirlmi late Ttnbo
, que nao sopbertld a comida, osamenta aesorecao do lala das
gaetrltee, aa asMrata,
dos pases aasaloo, as
ana aseso e toraa-o mala rtooj (brOfioaos eataee e lnaU prosnpUmaate as forgas
erares, oomo os tisiee, qae ole poseso tolerar
qae soAftam da bexiga, das rins e 4a medalla
tomtcmtdt casal to
apastas esa Parle. S, Ra
S44SSS4
*+**


um k


Wm Io k Narco d. 4.
a^H
I
.
Pasfi ipam so mpeirawl pobSeo qire, tendo raaraestado sea
estabelorhrents de JOAS coro msis orne eeoelo, no psTttnento" farreo,
com esp-cLlidadcs em artgos de ELECTRO-PLATE, conridam 'as
Exitas. fanriKis e seos numerosos fregueses para rntv sea #stsbefe
cimento, onde encontrarlo oa riquissimo sortimento de joiss de om a
prata, perolas. bri(nairtea e ootrss podras preciosas, o relogfes da so,
prata e aikel.
Os artigos qae reoebem directamente por todas os esa* alo
exetratadoe pelos msis afamados especialistas e fabricantes da Esropa e
Estsdos-Bidos.
A pacdsa joiaa de* sabido rslor acherlo anta grs9m variedad*
ie objeetos da oaro, prata e eleotro plata, proprios para presentes de
ssaameatos, Jbaptisados e strnrreraarea.
Kem em rebelo so praaa, e nem i qaalidade, os ojsotos uta*
mencionados, encontrarlo ooncdssncia n esta pracs.
mmdaua de mona
i na cunta
Tza
wtuimm
se sauus rtaassusns
# f m mmSi tm ma
BIT LOMA DE BWtlA
Mae FOB MBaM M
RUGINOSO
4 ratac* a a* snaan
" POTO,
BOUSTIM
fonEfoc
4 ?&y
v fTM*. t *r% -m ^^aTJ rnirn \^^r- ^mi
sawatsaTssMas *^S?-?2 >t*!&* n ?t
.ms.rssVasaaafii.ri ^' + V?Z-l -* VulO dt
Coca
utaaauDos psls
uwpsctoau
ds KTOtiMs oo nsnauo 00 aaaxa.
ELIXIR DESOBSTRENTE
Eupeptico de Gervo
Preparada pelo psssraaarrOtlrn _____ .
JOS' FRANCISCO B1TTENC0URT
O Oervlo tem ama a-cXo desobstraente eztrsordiasria par os iocommodo
ae fifsdo, baco e eatomago, ooaforas o dseereee Dr. Mello Mor
Um grande numero de pesases qae lem asado delle ooassista-o inaflivel.
vdos por estas issWaaegSes e por moitaa sxperieeeiaa presenciadas per
s mesmes spresentsmos sss saasVos e ao publico em g-ral, um Elixir detta plaata
de um >so e de aa ensate eerdadeirassante benfico psra oa pobres dsspep-
PERNAMBUCO
Vsrifiaads, eom* foi, s impoasiWidada de ser estreida a grande lotera desta
prariauis, em favor da edaoaalo doa ingeoaea da Colonia Orpbaaolspsa Isabel, e no
leavarel intuito de eritar o prej&tSo que ase portadores de hilarles adviria de urna
indea-.niaseto parcial, determiaea- a lid. Sr. araaiHante da proriooia, por seto de 16
de Agosto oitimo, qae fosee aubttituii a refer i a leteria por ontra do valer de
1.400:OOOctOOO a que ser satrsbida impretsrirelsente na dia 38 de Feverevo do
anno prximo vindooro, e cajo plano comees os ae guio tea presaioe e epproxinsecbee.
1
1
1 >
3 premios
10
s6
36
60
80
150
700
700
700
a
a
*

300:0001000
50:000*000
20:000*000
10:000*000
6:000#00e
MXtttfMO
.-otojeoo
500J00
800*000
...... ioolooo
> 50*000 para es dona egsrismos antee e gases
sos do prisas ir premio.
> 30*000 para oa asas: algarisoes fiases e igases
eos de segosdo pismis.
s de 5*0*000 pera o slfarismo final do prmsiro
premio.
i spproBmagBs* da 5:000*000 para o primeiro premio.
aSX3*0OOpaa>a-ii|saiu biisji.
3 a > 1:000*000 para o terceiro premio.
70,000 bilbetes a 20*000 divides em meios, qusrtos a vigeai
Eoosjrafsdo por no meslo ioteriaa do mesmo Ezm. Sr. datado de 30 de Jolbo
do eorreote safja, ds extrsoclo d'eata leteria convido pelo presente, os possuidore de
bilbetes d'aquella grande lotera a virem trsosd-os os tbesoarsria dea loteras s ros do
Bario da Victoria, n. 14, por outros da que tesa de ser exttabida ae dia 28 de Feve-
rsiro prximo futuro, e qads se sobam tambem 4 venda oa bilbetes d'eata nova lotera.
Mo ha possibilidade alguma de deixar de effectuar-se s extraccSo d'eata lote-
ra ae dia fixado, nao so porque a importancia dos bilbetes vendidos de enliga lotera
4 pasmo iserior ao valor da actual, e por essa rssio dever-se con sideral-a quasi iotai-
ramente vendida, como porque nos termos do acto presidencial, me foi ordenado qae
seria ella irrevogsvelments extrabida no mencionado mes de Fevereiro.
Para seiencie dos interesaados aqu trsasorevo as ssgaiotes tpicos do referido
acto da presidencia, de 16 da Agosto ultimo autorisando a anbatitaiese de ama lotsria
par outra.:
f O bilbetes qae nlo forem apreeaatades troca at S diaa antea da extrae-
c cao, serlo relacionados por seus numero*, dando-so Ibes outros qpaeequer amaros
da ais* oerrespeadeote na presente lotera, faasado-se d'isto ama relaclo, que aera
i publicada pela imprensa.
O portador do bilbete primitivo tem direito ao aovo anmero qae Iba lar
designado, quaodo reelamar, podeodo depois ds extrsccao raesber o premio qae lhe
sabir sm serte.
f Na prestaclo de cantas o tbesooreiro reoolaar so Tbesouro Provincial, em
t deposito, bilbetes e premios qae nlo forem procurados.
t Dentro ds om seno, a contar da data ds extracelo, ainda o portador do
t bilbete poder A epseesatasSoa reclamadlo perante o Tbeaooro Paovincaal.
Findo esse preso, oa valores em deposito presoreverlo em favor da provin-
c eia, asada oonsidarsdoa rende eventual, na forma da legialacio vigente, se a Assem
i bla Provincial nlo resolver a conversio em beoaeo da Cokmis Orphsnologica
Isabel
Recife, lOdeOutubro de 1887.
Jo$i Candido de Moraet.
ev>s^Ms>as>e^yiMsa^^^s^>>>^s>^r>^>JW^
VXNHO MARIANI
dc coca oef PCRU
uax ana M msvmWKmttdo nos fioirp tasa as Parts,
a su\umf**
a+M vtmm rptfaafiM e
4iftiutt/>-mnnilicmdm:*mttmmt
~ M Criartfru.
riHSniSn Mqmm
-po* asacoeii.T.mreciaea.
58Ru de IiDiicrador 38
i
. Nesta-'gr nde pbarroaoia avia-se raceitas e pedidos com premptidao,
solicitude o modioi.lade. __________
As prtscrip?ees tm linguas estraageiras sao fielmente
* sa
despa
..
O pbsrmaceatieo pernambacs&e JOS FRANGISCO BESTTENCOURT
convida os dinieos desta adado qae queiram honral-o com sua confianca
par* qaalqaer trsbslho profisional 10 publico. Garante se a mais atten-
cioss e ooascienciosa execaclo.
Esta osea recebe Mus productos chimioos e drogas directamente
das melhores casas da Europa, especialmente enoommendsdas para sea
recoituario.
ESPEOAMOAE
lame Si Gaitera, Guaco Balsai Je
Preparado pelo pharmaceatico JOS FRANCISCO BETTENOOURT,
de ama cfficacia verdadeiramente mnravilbesa as molestias dos orgaes
respiratorios.
lkB4'.hiks. .ttibina tosse, convulsa, etc.
:o:-
Eaeanoia depurativa. Formaba do distincto clinico Dr. Ramos
Deparativ3 por exeellenoia para todas as molestias que tem a origem
na imporezs do ssngu*.
Sps, Mas. linas, eronoss isTpaticas, atc-itc.
:o:
Tinta prets para ascreeer inalteravel, fabricada com muito cuidado
por ama frmala inglesa, especial para esariptaraoto mercantil e repartieres
pabliese, secca de preses, 4 petfeitamente prSts,- nSo corroe as peonas, nlo
deposita e di copia. .
GRAGE,
arasela e ftm, sitm
i FORTN
injeccao:
l/flieB/ct e l*i sssraapars i
sem sanar'
oeMsets alisal.
fe BjtSo a* rieiraB que obtiveram a approva^lo da
4 rrrfi (1830j ryaram se eoa Ho^itaat. Carees aa moleetUe eoreasa,
eese rabal** a^k fatigar oa eetomagoa mala delioados.
? IftfsTOCAlr FOBTIfi neugn pecemmendaaa eomo o complemento da mediea$ao.
. rmAr- om artTA a o. naa i
flPxsFt&CaJ**XTBi
e***AAMIs**aSA#ajka%he*te*
as. a bixta a' o.
eVM^^^eVi>sjeBl

jos e aq asiles qas sonVem do figado.
J propretaroe da Pba
asposiTC
MMaa.
CU
in
W. tor-N.
PEH> BtTO
Lotera da Provincia
Acha-sc veiida a 10/ lotera a bene-
ficio d;-S. (lasa de Misericordia d Hecife, que
ter lugar no consistorio dalgref i de Nossa
Sentara da Concei^o dos Militares, onde
estarftft expostn> as espherns em nrdenr an-
ca, para sercm niadas.
FUNDICAO DE FERRO
CARDOZO ft
Ra d Bao do Triumpio ds. 100 a 104
Deposita a tu do Apollo ns. i e 2 B
Tem sempre em deposito todos os mschinismcis e ferragecs precisas agricul-
rara desta provincia, como sejam : vapores locoiroveis, semi fixos, oom caldeira
hornis oa para fogo de assentamento, moendas de todos os tamanbos, tachas batidas
9 fundidas, etc. ...
Handsm vir por eneommenda qnalquer macmnismo, encarregam-se do sental-os
e ae responsabiliaa p Vendem a praso oa a dinbeiro eom descont e a presos resumidos.
CONSTIPAQES e MOLESTIAS d^ PEITO
XAROPE m,PHLof$T,C0 BRIANT
PARS, Pharmacia BRIANT, 15Q, ./a de iwii, PARI9.
ha mala ds SO aaooe o
de gotto mato aa '
SH*

aura em nove I
-


u
VAfilEPlDES
A araalia
rto e valeute
gatea po

No reg
i <_
fin poltronera.
?reae vezea dera proraa de
sua bravura.
Ka invsslo alleml, contando deaoito
aiiooa de idde, alistou-ae no ezeruto pira
defenier a patria.
Dedicado e franaioo como ama mulher,
bata ee como u.n le-, carrngava aobra
M alinales um d, nea piodsde. Ao
bater-se pereca um eeteraoo aeoetuaaio
aoa eombatea.
Heitor P-rtuiset portara se to bniban-
asente, que aoa 35 annoe de idade ja era
oapillo, a fiU rermelba da Legilo de
Honra lbe oroava P'0 *" 'PP*
rancia, de ar Jfcgre e jovial, ce grand-e
bandea retorcidos, eob o eeu oniforae,
era ao tinto offiial. Saas innmeras
conquistas eram Ih bos reoommendaclo
onlre o bello aexo. Por aer boa oama
rada nao tinha inv-joaoi, e nea inimigos
entre oe seo compnnbtiros. Beoonhecia-
M o ten mrito, e era proverbial o dizer
m bravo como Pertoieet, e ao que rep
cara elle:
Nem Unto, meas tango*, porque
doaa ceueas me faz^m tremer : o calamen-
to aa araobaa.
i O capillo diaia a verdade, .embora o n-
lee rindo-se.
Ate entlo elle ae mostrara decidido ceu
baaario. Tinham lbe aido offerecidoe difie
reutee e vantajoaoa caeamdtoe, e aeoapre
recoarm. Quera conaervar a ana liber-
dade. Aa cadeiaa oonjogaae lbe daram
e.l fros.
amaros por pssea Uopo, *4 la,
mas am oaaamento nlo roe p*ga, diva elle.
Taire que algum dja en a--ja fulminado
por um raio, entlo farai orno moito oa
tros. Harer4 mais am marido debaio da
capo) celeate ; maa em quanto ea tiver
jaiao nlo pretendo faeer tai aaneira.
Qaanto 4s araobaa, produziam ollaa ao-
bre o capillo am efteito eepantoeo. Int-
piravam lbe repugnancia, am horror inren-
civel. Si acaao evistava algnm deatea bi-
ch'inhos nada o po lia contar, ogia corar-
de, e loacamemte. Torn.rva-ee p.lbdo, e
tal era o ataque nervoso que o siting,
qae nam animo tinba de deatrair ama ara-
aba l EUe Jangar- ee hia-aob aa redta de
na carra, roaria para a gaela de um do
bydrophobico, e tudo lbe aeria prefenrel
ao immundo contacto de ama aranha.
ae domingo a--ga:nle.
V b;m cedo, diasj o pai liar
para termos tempo de mostrar Iba a
O
otro,
da
hornero


Pertoieet, corto dia, eootre a eepecta-
re doa qae o conbeeiam, apaizooou-ee por
ama donadla, qoo tinba alero de lindoa
cabellos loaros o seductor nomo de Angels.
Era nina de um abastado habitante le
Chartrea, que tendo enreqeoido em Par
ae madara para sua cidade natal. Tres
ou quatro reaea por anno costumsTam
ate, sua mulher e filha rirem i Paria.
Em urna destas viag ns eooentrou-ae o ca-
pitlo com a bella Angela.
O pai de Angela, Barantin, era am ou
tro Prad'bonsnie, qae faltava por entornas,
a sabia de tr s sabedoria das afies.
8oa mulber era um preteoeiosa usara
de restusrios ezqoiaitos. Em seas vestidos
eooontrsvam-aa todas aa corea do arca-iris
em ama promiacuidade incoromodatira.
Nlo obesUnta,eaU goato disparatado, a
mli de Angele-era do urna evoclo eztre
oa, e honrada. Guardada por estes dous
omrberos a rapatacJte de Ang-U ers insta-
carel.
De romances ate coobecia os cantos
do eooego Scbmidt, e as obrss de M.yne
Red. Para um conquistador come o capi-
llo, urna tal conquista era cheia do attrao
tiros, e alm de ludo o dote era aoberbo.
Urna res spaixonede, o capillo fes
como os poltrSss que vto ao fon. Lan-
Ku-se com s es beca baizt no meio da ra-
ra, o em poneos dias spresentoa o sea pe-
FOLHETIM

VICTIMAS E' ALGOZES
POR
DE RlCHEBOl'RG
EMILIO"* ____
IBCUBA
PARTE
ZZ 1IISERAVEIS
216)
Continuadlo do n
<. n
. eacsssr fartsea
Boorlot, diss:-me ella, o 3r. conde
morreo ; Isi o coateiro Lspret qa lbe dea
am tiro. Tslvss aue roce ssiba algama
oousa dsjto terrirel drama ; maa nlo aera
chamado como lestemouba, portsnte, i
Um ama coasa qae fszer : ooaserrar se
calado a rsspeiU de todos oa factoa qae
lbe p^asam ser cenbecidoa.
Foi, faaudo-me asairo, qae a bella Sra.
Cailota me les comprebender qae o bario
de SepUme me tinba reconhecido, quaJto
me encona roa junto 4 grata dos Labes.
A infame mandn-o rir so caaUllo
para comprar o aeu ailan-i^.
-* Sim, Sr. marquei, retpoodea o osm
pones, com vos msl segura. Qoando a;a
ba de me fallar, mettea me ns alo cinco
mil francos em ootaa do banco.
E por essa somas misera velf disee o
Sr. de Prmorin, com lacrimas na vos,
ficoa segara iapanidade a dona orimios
oa, urna aulur derraman Isgriaaa de san
Se e am innocente anda boje gal aiu
rene. Ah Boarlot I Baurlot pe*
a Deas que Um perdde.
tu ves o vel'uo nlo pie >ont ;r se e
eoaegoa a sotosjar.
O 8r. de* Pr4oria^f tr u um instante
icuou :
pondeu Sra. Carias ?
r rtarbado, Sr. mr
ora.
nvergooba
de, qas m
ioetrus-se viajando.
Ea o conlasir'i 4 eatbsdrel, acoras-
jaatoa a mamli, e o 8r. oavir o sarmlo
Si.fli. Que talanto Qae verbo
aidad -! Nlo ha ea Psrit aaitoe prega-
dorea iguaes qaelle.
Venhs faatUdo Disss-Ihe suspirsn-
do a loara Angela.
No domingo seguinU P^rtaiset, todo
resudo de ponto em brsoco, foi pera a es-
taclo du S. Lastro, e tooiou o ezpreeso
dss das horas s vinte minutos da manhl.
O teropo eatava soberbo, p ore ni aenos
do qae o capillo, fardado om o aen uni-
forme nova. Saa eslea rermelha flim ne-
jara asis que am iaoendio: o oa trea ga
I5ss ds ouro do seu kpi retoaUra Hei-
ier, s c-a am eons part manto d wsaroa,
angostan ioae a am csoii, pos-se a pen
sar no panorama, qae se ia depenvolren
do a seos olbos.
De repente aoa vista foi ferida por am
ponto preto, qae appsrecis no yermelbo de
ua calca- Eapellio om grito da espanto,
a ds horror I Ficoa da edr de am cada
ver. O ponto negro era ums aranha'
Urna deasss aranhaa gordaa, cabelladas,
de nemas curtas, -a de aspecto repeliente I
0 animal, s principio immove, posee
leataaecte a casaiahar. Heitor aterrori-
aado encarara-a nlo sabendo como desero-
baracar-ae desta repugnante ooapanbeiro
ETifias tomoa om partido. Anisa de 10
minutos nlo se cb*g*ria 4 V-.-ruillaa\ Ti-
nhs o tempo por si. Tirou o qas os in
gleses chaman erprestieei, e na porobo-
la do wsgon sscadio cesa todas sa fore as
a sestimeots, onde passesrs s aranha.
Horror 1 Trea retas horror 1
A cale foga-lha dsa mos I
Em na pice da tempo a calca torna-ae
um pequanino ponto vermelbo na poeira da
estrada 1...
Versailles I Cinco minutos de des
esneo.
O trem para. Um joven par sa preci-
pita psrs sabir ao wagn, onde se schs o
capillo, mas eale ra4ba lo coa todas as sosa
forcas a porta exclama om om ar deses-
perado :
Na entris I
O qae din, seobor I PorgaaU com
indignaflo o viajante. Alagoa o aenbor
pare si s esto oompartimeato. Com qae
direite me empata de entrar ?
Repito, qae nlo entris. E' impos-
sivel I
Interven) o obefe da es taclo, asas a vis-
ta do ar espsatodo do capiafo Iba d rnui-
to o que penssr. Linga a rists psrs den-
tro .do compartimento, a- tipo mais a
am brante espillo, qae elle Um sob as
vistas, a sim aa kighlantr aa sea costa
ae o mais primitivo possivcl.
0 deagracado eetA doido, declara o
empregado da oompanbia, e preciso 4 nlo
irrital o. Podara tornar se pengeeo, pois
Um a saa espads. 0 trem parto, a im-
possivel 4 tomar as medidas nesesssrias ;
mas ea voa telegrsphar para Gbartree, on-
de se apoderarlo de ana pessoa.
O capillo rio os olharee espantados,
qas lbe lancavam ourio oa coilaqoios a
bsiza voa, e a agilaclo do ag -nte da esta-
co. Tmalo hum de certo por om origi-
nal, taires o socusassem at da buco, ou
de bebado, mas psrs elle o eseeneisl era
qae ninguem slli entresse. Tinba-o oon
seguido. Sea pudor estar salvo 1
Porm era preciso sabir desta pesilo
equivoca. Logo que o trem ebegasse 4
Chartres faria elle am aignal 4 am empre-
gado, qae aoadindo ao aen reclamo, lbe
d.ria algum remedio am vista da oarraclo
do que lbe tinba acontecido. Sera impos-
^SSSSSBBSSBSSSBSSSBSSmSSSm
marques, sentis perreitamente qae acaba
va de oommetter urna socio infame.
Andei dimito na miaba frente como am
animal feros atreves oa bosques ; na com
a idea da ir rer oa mais Iscos, nam pen
savs nellas.
Dirig me para a grata doa Lobos ; por
qae motivo psrs esse lsdo, sotes do qae
psrs qaslqaer outro ? Nlo sei diaer lbe.
Trapi sos roebedos e aoodei com oa
olbos aa feodaa por amas berass arranca-
das recentemento da torra, rcconbeoi o tu
gar em qae *o bario tinba mettido o sen
uniforme de coateiro. *
A tenda toa taires quinas oa vinte me-
tros de profandidede ; foi-me impossivel
?er-lhe o fondo.
Boorlot, diese o mirqaes com anima
alo, ere capas de encontrar boje anda a
fenia e recenMbeeria o la^ar em qae lugar
em qae foram escondidos esse objectos?
Sim, Sr. marques, e com tanta sega-
renes cesto se a coasa dstaesse ds boa-
to ts.
Depois de deaoito annos, pronunciou
9 Sr. do Prmorin. como fallando comsigo
mesroo, a cal(s, s isrds s o bonet derem
eatar podres. Nlo importa, encontrare! o
qae resta delles, mesmo qa*aela tenha que
faser tallar cesa plvora todo t rchelo.
Dirigindo-se ao campones continaou :
A fends, dia roed, toro quinte ou
vinte metros de proruooidada ; iulga possi-
vel tirar oa objectos que eetlo dentro por
meio de am gancho ?
Sim, Sr. marques.
Pois bero, rremos. Tea aiada al-
ga roa coass qae me diser ?
Teabo, Sr. marques.
Entlo oootinne.
Descendo dos rochado*, entrei o-
ohinalmento aa grata ; e ri qas a port da
grutaainhs estsvs enlreaberta.
Ns sas pertarbsolo, com presas de sfac-
tsr-se, o bario tiaha ae esqaecide de a fe
ohar, oa antee, tinba-a fechado mal, por-
que tinha lirado s abare da fechada.
Penetrei ae svgaods grato e coao me
sobaste ea asoariJlo qussi complets, ris-
qnei am pboaphoffe, aooeodi am resto de
rolo qae tinba no bolso a olbei.
Por baiao de uros das padres qne fasem
salieneia, naa qnaSe ama peasoa pude sen-
tar se oa eeHoesr objeotos, ri am pap-1.
Lerantoi-o. Ere ama carta.
Iros carU ? di l*iiporin.
- Eslava dentro de um anrefoppa:
nease snreloppe hsvis c ripio o qasr qae
6, am sobressripso provavelmente, a aa
primeira e oa aecoada paginas deesa
a';o-
qae
A o*t.
traordioera aaiaacl1
estars annuo.
gar. A ent aava repreai
da por quatro geadarfees.
Heitor estova ns portinhal. pars
oar, e cbsmsr o priroein oap
lbe sppsmeeise. Ao dirisar-se o kepo de
tresgalSis am surdo murmurio correu pela
mulilo de possots sli reunidas.
O capillo inqaeria de ai para si para qae
este emprego da forga publica, qae all
estova, quando um tuor frie lbe io'nurJou
afronte! distinguir >s pssoss'do
poro os B rsotio, qae par am delicada
attenclo- tinbsm viado caprai
No mesmo iasttoto os quatro gendarmes
foroarem a psrtinbola do wsgon. onds es-
tsvs o capilla, o abi obrigaa a'o a sabir
mostrando contra a sas voaUde aro traje
em qae tomersm parte asis e. i
Franca !
Ouvem se tres gritos de eapaot
Abominaclo I Abaiza teas olhos mi
aba filha I Exlanou a mli Barantin p n
do-se disnto da filha pars ooooltor-lha o
indecente espectculo. Mostrar-ae om toea
trajes um moco qae pareos to oon ve
niento I
E' preciao luvidar de todo, tartamu-
deou o pai Barsotin^^vivemos om um apo-
ca de dasolaclo em qae tolas as apparen-
oiaa alo engaadoras.
- E ea qae lbe tinba pedid^ que vits-
ae fardado I Saspirou a loara Ang la am
quando qae seas paia a arrastavam .
Tudo foi explicado no eacriptorio do cha-
fe da es taclo.. E emprestoa se ama calca
ao iofelia Heitor, e dea-ae Iba liberdade,
mas sea Basamento foi desfito. Os Ba-
randas tinbsm principios muito solidos
psrs esqaecemm aro tal escsodalo.
O capitlo Pertaiaet ficoa solteiro ; a
aranbas Ibes inspirsm hirror boje mais do
qae nanos.
Q. DZ Gbibokj.

istt:
iir o
a o pmiulo,
r* foseo ooa-
em paga do qo9 se
vale ate xabuc
estragara na lata,
i) o conquistado p
Gallilea oa Haygbens, a historia dcsig-
s-os a ambos, dea este grande paaso.
Mas anda nlo estara completamente re
solvido o problema. Era preciso inventar
mais. Em risgem, qam, por obra do ho-
rnero, hsria de indicar ao hornero o curso
do dis oa ds noite ? O sol ou ss estrsUss.
Todsvia, nem ss estrellss ss ftselle. Pen
soa, lactoa de noro e desiobria s rools
oro espiral, quo substitae o p-so motor pe-
ls elssticidsde qae tora. Pioarem, portao-
tinto, desoobertos os relogios de algibeirs.
Podes partir, p-ragrino ; j4 ooneegairias
saber nss solidSes do toa camiaho se a
noite rai adiantada. E es tu qu o dises
a ti proprio. Raahsasto, finalmente, o
tea sonbo. Conseguate roubar ao relogio
a individualide qae a astareaa Ihe deu,
e reflactir nelie a tas propris indiriduali- i
dade.
Nlo 4 rerdade qae a estructura^ do co-
radlo 4 urna e qae nlo ha a'entimentos,.por
roais limilhaotes que se sSgurem, qae se-
'm completamente irmlos ? Tambero o
relogio tem o seu cortcl), o sea mschinis
mo, igusl em todos, e sbri quatro relogios
ao mesmo tempo, qae diffioilannte combi-
narlo ns indi?sclo dos minutos..
Cada um tem a sos maneirs de traba
Ibar, como cada homem tem a su maneira
de eaorever.
E' o Hfyto; 4 a differente maneira de
ser. Abi temos a iadividualidada homem e
a indlvi iualidads relogio, fundidas em urna
sd. 0 relogio homem, e o homem relo-.
gio. O relogio me le sa horas ; o homem |
Ufarla ala ratafia
O relogio 4 fho do egosmo do homem
e vi tima do meaao egosmo qas lbe dea
vil. Nos tempo primitivos, bastara o
tqaadrante solar para medir o tempo.
Paulo e Virginia oem do gnomo se serviam:
c Slo horas de jantar disia ella, porque aa
sombras das bsoaneirsa j4 Ibes dio pelo
p4 >, ion entlo : E' noite ; os tamarindos
fecham aa tolhas.i As ampnlhetas, ou re-
logios de areia remootam se 4 mais nebu-
losa sntiguidade egjpcia. Na Grecia, naa
raro se os clepsidroi, relogios d'sgua.
Vos dis potaos a ainhs agua, diaia De-
mostheaea, phrsse qae d s entender qae
a duraclo doa aeoa diconos era marcada
por om clepaidro.
Meiado do toroeiro scalo, sotes de
Christo, Estesiblas de Alezandria construiu
am clepsidra notorel, por ser mais oompli-
esdo qae os primitivos, qae se limitsvam
a aa raso com am orificio na parto infe-
rior, j>or onda sa ooara 'a agua gotta a
gdtto.
Depois, o homem eotroa de profundar
os legrados da nstareis, e de se querer
apropriar de qaanto nella bavia de grandio-
so. A id4t do relogio era innato 4 crea-
fio. Linnea comprebendeu o, organiaan-
do o relogio botnico pelea horas em que
certas flores sbrism e fechavam.
Maa tanto isto 4 verdad,-que os pri
mearos relogios eram tasaassadoa aro o
primitivos elementos da torra : com o sed,
os gnomos; oum s agua, oa clepsidras ;
com a areia, a ampulbetae.
Oade qaer qae faltssssm recorsoa artia
ticos, abi sa podia medir o tempo : ns maia
alto da serr, com am raio de sol ; as so
lidoee do deserto, com am panbado de
areia ; no deserto do mar com ama gotto
d'sgua.
0 espirito humano progredia. Chegou
i.'ripto
carta T O
Quero tinba <
qae coatiaha ella ?
Ignoro, 8r. marques, porque nlo sei
nem 1er nem eeerever. Apanhando-s, pen-
sei logo qae tinha cabido dos bolsos de am
dos dsfsrces do Sr bario de Septooe.
Boorlot, qae fes deste certa ?
8r. marques, metti-a preciosmente
no mea bolso.
Mas depois o qae fea della ?
Conserrei a nlo meaos preciossmen-
te, Sr. merquen.
- Voco tem esss osrts ? ezolamou o
Sr. de Pramorin, C9a o aibar cbamme-
jante.
O ralbo campnos tirou de dentro do
collete um pspel smarello e sujo, qae ere
metads de am jornal, dobrsdo em oito. No
meio das dobras achararse a oarta apanbs-
da na gruta, o tempo tinha-lhe simples-
mente seareUecido o eareloppe.
O eaapoaea spresentoa a oarta ao Sr.
do Prroorin, dsendo :
Esss carta, Sr. mareas*, eil-s aqai I
O Sr. do Prmorin agsrroa-lbe com mo
febril.
No e .veloppe Mase .-
Seobor
BabIo DI SKPTUt
HjUI do Bom Normando
Mortogne
A oarta doria ter aido entregue por am
portador, porque o envaloppe nlo tinba sel-
lo do correio.
O saarquea de Prmorin tirn a oarta do
enreloppe, desdobrou-s a olflba para a as-
signatura.
Carlota I Bata disia ea, marmrea
.11..
E a saa pbjrsionomia hab'tualmente ae-
rena e calma, tomoa ama exprsalo dar,
qassi feros.
Eis o qae disia a oarta :
a Mea querido Alfonso.
t Chegoa o momento de prorer qae me
amas. J4 alo ha mais que hesitar, mais
qae esperar; 4 nlo posso sapporUr esU
exist-nci* o 4 preciso aoabsr com iato. ,
t Todos oa dias e a todo momento, slo
aovas e espantosas aceas de came. Esto
homem mertrriee-me.
< Toros se cade vea mais sombro
oso qas nlo per:a de repente o qae lbe
reata de raslo e qae em am sccesso de
loaoarsfariosa me ma
Maa ea olo qaero a
pare ti, mea Affboeo bem aaado e pare o
ulho qae aa breve rou dar 4 loa e que
bem o ssbes, nlo dcUe.
os senos. Eu tenho dose sanos, dia s'
oreanys meia noite, dis o relogio.
Um nascen de aro pedsco de barre, ou-
tro de urna gotta d'agus. A alma 4 o pn-
dulo do homem relogio ; o pndulo a al-
ma do relogio-homero. O rologio o odra-
clo que sent o tempo : o cor agio ^ por
ana res o relogio qae mares as borss so-
lemnes ds vid, como dia a trova :
A' na hora nasci
A'i doaa fui bsptisado;
A's A's quatro esteva casa,
Pois apenar de todo iato,do homem a
tal ponto haver conseguido identificsr-Ee
com o relogio,''sen do presiso mergulbsr ns
onds escura da aotigaidade pare lbe ir
bascar a origem, por qae ella nada conser-
va da sus forms pajmitivs; a pisar desta
oamaradagem leal, qae o relogio mantea
como dedicado amigo, eatamoa a trtalo
como eaoravo, ezigiodo-lhe mszima fideji-
dade qoando oarecemoa do aeu auxilio, e
deapreaando o, obrigaodo-e ao silencio e 4
quietarlo, eaquecendo nos'de lbe dsr cor
ds, como nos esquecemos de calcar as lu-
vss. Por isso que elle as rezos despei-
tdo, adoece, seado preciso mndalo ao
relojoeiro, porque emfim, como tambem
dis a trova :
... amar eem aer amado
Fas perder a paciencia.
Alberto Pdccntel.
a
E agora o qae faaormos de tama-
abo camero da instruientes, se perdemos
quasi todo o pessoa I da fanfarrat -objec-
tou o com mandante.
Veodel-o e mandar diz:r missa por
alma do nosso mestre, Felipp^ Sorj Bir-
Cc-ll)s, quj morreu na conqaista dallos
Concluio o soldado.
Assim se fea.
A CA.8A DE UMA VICTO RA
No oombate de 16 de Julho de 1366,
em Tuyuty, iniciado pela 4' divislo de in
fantaria brasileira, ao romper desse dia,
entre maitoa factos uta veis, onde abra
ara pessoal e o arrojo auppriraro a rao-
tagam das armas, porque noasos soldados,
rpidos no asaalto s trasheir.is, poucos
tiros derem, o ierarem de erobrulbo,
bayoota, o inimigo nelLs acaatellado, so-
bresahio um episodio que muito influio no
moral de noss'tB tropos.
Os paraguayos.' cobriram nosao campo
de gsanadjw, *j
Toda-a eaxteasa cortina artilhada lanca
va sobrtf os^^sarfantes una nuvem de fer-
ro fundido.
Urna daqu'llas bombas, fumegAntes,
vsrou um carro mmebego da batera Mal-
let, em medonha ezploslo fel-o voar em
estilhacos, detonando toda a maoicao que
nelle estava guardada.
Um desgosto geral lavrou em todas as
fleiras, e urna especie de hesitacSo mo-
mentnea dte ve o passo doa atacantes.
Ha noesa extrorua ejquerda tinnamos
destacado uros bateria de 6 pe^as La
Hitto.
O commandante de urna deesas boceas
jente toc-iram. o h y ron 3 am
', e quando anda este
"frenmea, nento repetido pjlas tropas,
o incendio na monijao -inimiga lavrava
methoiic*mento com estampidos e detona-
cS^s de abitar o terreno.
Qaando a ultima das mil granadas dera
seu derradeiro tiro, a bayoneta brasileira
surgi agacad-i por entro o fumaga espea-
sa que sa levantava naquelle horror,' e
nunca mais o inimigo voltou a p6r mais
alli sea p.
de fogo; carroganio-a, cooteiroa s dizenlo
res aquella paiol
as triacheiras ini-
Epiaodlaa aallltarea
POE
Joaqu'.m Silverio de Azevedo Pimentel
cossATf sarrac a caicos
(Continnaclo)
O aabombeiro, com dous ferimentos le-
ves da bala no braco esqaerdo, carregsva
no direito um par de bombos : o que elle
pedir emprestado reduaide a um crivo, e
o do vlente 40 paraguayo.
O commandante msodoa -il-o 4 saa
preseoca pars elogial-o, resolvendo ceder
o instrumento de propnedsdo do batalblo
4 gnarniclo :
Ha de rosr desta
do plvora ; e indicoa
migasFogo !
Parti o tiro, e elle trepou na trincheiru
qae comm&atnva.
A granadenanced* ao ar, silvou cortan-
do-o como se f.-a aro assobio aerio e ca-
dendo s lea da grsvUclo, completando
a trajectoria, varou o enorme reducto.
Um columna de torre, qual ojsforroe Py;JI|2fkarit.
remide semelhante 4 ponta de urna lance *
ta descommanal, projectou sa averroelbadj
no espaco.
Aposjdetonaclo medonha e horrorosa,'
paralysou por 5 minutos o coracSo dos de-
fensoras paraguayos.
Uros chara da granadas cabrio a' campo
do inimigo, oade borrirel estancar de an-
iares de bombas semelhara a pavoroso
terremoto.
Um viva 4 naci brasileira I
Repercuti ero todo aquella norisonto
onde batiaro tantos coraeSes filbos do iro
perio da Santa Cruz.
O artilheiro enthasiasroara se, e loaeo
de patriotismo e de alegria, pulou cula-
tra da peca, dando vivas saa guarnigSo,
bradsndo:
Vamos faaer outra ezploalo !
Promptos, meu tente I
Correr aleada pala alma do oanhlo ;
apd, o cartucho, o taco, e a granada ; e
a espoleta penetrara no oartdo da bocea
de togo.
O tenente abis ira se, entiara a vista
pela alga da mira, tornera o elevador, e
correntio triucheira assestou o binculo :
E' outra ezploslo: Fogo !
Na guerra as cousas e vez-ij mais ta-
lis slo oausa de grnd i acontecioienlos.
O facto de termos perdido um carro
coro mais de 14 granadas,-deu nos a vau-
tagera de fazarmos o inimigo pagal-as com
mirnres dellas.
No incendio das nossas ti varo js a rara'
ventara de nlo pardermos um homem.
Ellas pelo contrario, deizaram 4 roda. do
seus paies ama hecatombe '
UM PBESENTIHEHTO
Foi na campanha do Paraguay.
Antes de amanhecar o memorarel dia
3 de Noverobro de 1867, todo o acampa-
mento de Tuyuty ariia em togo.
O inimigo entreva por ella- a dentro ani-
mado mais pelo numero do que pilo valor,
tantas tinha n sido as derrotas j soffridas
nos diversos combates qua alli ee engaja-
ram.
Havia 10 paraguayos para fazer frente
a cada am brasileiro '
Deter-lhes o passo soria o mesmo qua
procurar, com urna bengala transformada,
em alavabca, faaer parar a alavanebe que
rola 3a montanha.
Urna resistencia desesperada opposta
pelo 42* corpo de voluntarios e alguna con-
tingentas do 4t e do 46 conseguio datar
essa masa compacta, at el rear o dia.
Bravura descommanal!
A fusilara retumbava com seua milita-
res le relmpagos, at. que, ao amanbecer,
o inimigo envergoahado de se rer latido
por to pequeo numero de brasil uros car-
regau 4 bayoneta, com furor.
O combato foi medonbo. A' nos3a* gente
campria retirar, e ratirou gallardamente
at a contra-escapa do reducto central, o
o qual seatlo pic fazar funcionar sua
I
-*
t Digo-te mais ama vea : ja nlo posso
maia ; lirrs-me do mea tyranno, como me
promettoate.
< Entreguei-me a ti, a ti para toda rida,
toma, pois, possede mim. E' preciso qae
daqai a trea das, no dia 5 de Outabro, ea
nqae livre.
t Nlo esqueja nsda do que ficoa com-
binado entre nos e toma bem aa tuas pre-
oancSes; eu por mea lado, preparei tudo.
f Livre I Ah como voa amar-te, como
noa ramos amsr I
V Ainda tras diaa Sejamoa prudente
mea Alfonso; destre esta certa como fa-
ses s outras.
f Daqui s quinao dias, segando espero,
starei ea Cvloioa, oade iras ter coro-
migo.
< A deas I mea amor, minha alas, mi-
cha rida.
Carlota.
Por qas motivo, spessr da recomtoenda-
clo da sua amante, o bario de Septeme
nlo tinha destruido orna carta to grave-
mente coropromettedora ?
Provavemeottj, ana de poder prevar
qae CsrlolaXetellier era saa eumplice, no
caso que fosee perseguido como autor do
asaasaiate do infelia Sostbenrs de Prmo-
rin. ,
Depois de ter hdo, o marques lorantou
o corpo com aitives.
Tinba as eioSes contrabidaa, oe libios
fromentos, olbar em fogo, estar muito pal-
udo ,e tinha o corpo todo a tremer.
Mas era bello assim, bello e terrirel co -
mo o arebanjo da vingao;a.
Den do co ezclamou elle, soou a
hora da tas ju*tial Mea filho I mea fi-
lbo I sgors posso ving.r te.
Tinha o peito arqaejante ; parou pre
respirar, depois contioaou :
Nada teoho roais que saber, o reato
poaco roe importa; agora posso terminar o
meu ioquerito. Desta ves, Carlota Letal-
ler, ests naa minhaa mos ; tenho te se-
gura e bem segara, ji nao me podes esca-
par / Ah I vibors, com qae gosto te rou
esmsgsr I
Bourlot que tambem se tinha levantado,
contemplara o Sr. da Prmorin coin urna
especie de admiradlo misturada de es
panto.
3r. marqats, disse elle, descobr lbe
o mea terrirel sagrado, este segredo qae
oaaeoa tantas nottes deiosonnia,* tinto
me, emfim, mais tranquillo e perece qae
es toa rosis reconciliado com migo mesmo.
Ah 1 Sr. Barquee, a aorto agora nlo ae
assusts, pode rir qasndo quiser ; morrerei
em fes.
O entbusiasmo- tooou ao delirio. A gra
nada penetrou n'um'novj paiol de propor
toes gigantescas. As detonaydea snoeede
raa-se as centonas, semelhantes a muitas
cartas de bicha$ qae ss criancas ac;endes-
sem juntos em noite de 3. Jo3o
Um Hurrah I anico, unisono, impos-
sivel de ser deseripto corre) de bocea em
boc:s, com s rapidez do Tato As musi-

O qae est dizendo ? replicn o Sr.
de Prmorin. Para que falla em morrer ?
Agora j nlo preciso ds rida.
Mas ea quero qae viva, Bourlot, por-
que daqui a poaco tempo terei preoislo de
roc.
O resto da minha vida pertonce so
Sr. marques de Prmorin, disse o pobre
hornero, inclinsndo-se.
Bourlot, disse o merques, quaes alo
os seua meios de subsistencia T
Viro como posso. A gente da torra
melhor para mim do qae ea fui para os
outros : soccorre-me com esmolas.
Bourlot, nlo ter mais qae mendi-
gar. O Sr. Blaiaeis, administrador da Po-
melirc, reoeber as minhas ordena e nun-
ca mais lhe faltar nsda.
Nlo quero, Sr marques.
Ah e porque T
Sr. marquazi responden coca tristeza
o velho, nlo o fW pro curar para lhe ven
der o mea segreg ; pagaram:rae para fi-
cr eslado, nlo quero ser psgo por ter fal-
lado.
__Bem, Boorlot, ais abi am sentimeato
delicado, que approro, mas ha de aceitar
o que resolv faaer por roce, assim o que-
ro.
Ah 1 Sr. roarquez 1
Esta manhl, Bourlot, almocera no
castello e daqui a urna hora iremos juntos
aos rochados da gruta dos Lobos.
Estou 4 dieposielo do Sr. roarquez.
Bourlot, ha de me mostrar o lagar
onde puzeram o uniforme do couteiro.
Sim, Sr. marquen.
m
Ir
o e Irma
o marquuez de Prmorin
Doizaremoa
preparar secretamente saa vnganca para
roltar aos outros personagerir do nosso dra
ms, isto sos mambros da familia Lion
net e a Paolo.
Entre Geoorers e a m|i, a susao con-
tinosra a mesaa e apenar dsa bosa e ani-
madores patarras do Sr. Lionbet, que lhe
repeta a todo o momento : tem paeienoia 1
a moca senta f*llsr-lhe a coragam.
Pergantava C.* propria, tremendo, at
qae ponto poderes ehflgsr a hostilidade de
saa mli e romo poderia esquivar-te a urna
nota que a deapedacara.
Tinha ti do a eaperanca de so sub'rahir
aos mos tratos da Sra. Lionnet por meio
do sea casamento com Henriqao Mersan,
mas a mli do joren arebiteeto, barreira vi-
ra, levantara-ie entre elle. Para que que-
ra olla separar dous corajSas que se ama-
Ao ribombar dos nossos canbSes, houve
oomo que urna hesitaclo noa Tataoantes ; a
esta perplezidade, o puahado de brasilai-
roa levado pelo patriotismo e conhecimeu-
to da guerra, e da estratgica, aproveitou
o momento e 360 horneas, sa tantos eram,
voltaram carga ; e em passo acoelerado,
impetuosamente, fizeram o vencedor de-
baadar e fugir at auas segundas lilhas de
reserva 1 &r
O alfares Victaliano diaae-me :
Sonhei bontem qua morrena boje,
penetrando-mi urna bala na cabeca. E
morrerei.
Raspn 1-ihe qu asi distrahidemente, oc-
cupado come nos achavamos, na defeza.
Nlo creas em sonhoa I
Nlo ereio em sonhos, mas tenho um
presentroento dhso
Ora. >. E' o mesmo !
Neate interim, o general Conde de Por-
to-Al Jgre reloz correr para-o noaso gra-
po, afim de animar-nos defeza qae elle,
por momeato, julgoa impossivel diante da
colamos de 10 mil homens qae nos ata-
cava.
Em 5 minutos tres descargas de-fasala-
ria lancava o general por trra, tres vea-58,
matando lhe tres cavadlos *
O conde'ae spraentara na liha de fogo
coro todos oa seus udiformes e horcados -,
e o inimigo, a 20 brajas apenas dirigia-
lhe totas as suas pontanas '
Sua farda te ve 47 faros de balas l l
O inimigo oarregou & 3* quia do caval-
leiro, convencido de achar o cadver do
ehefe brasileiro, quando s encontrn os
de sea s3 cavalloB e a'pouta agugada de
nossas bayonetas. -
vam, doas entes que pareciam ter sido
oreados um para o outro ?
A Sra. Merson nlo tinba dado a conhe-
oer as auas randas ; mas o que ella tinha
dito a Oenoveva devia tl-o repetido a sea
filbo, porque o moco tinba se tornado ex-
tremamente reservado para com Genoveva
e esta tinha percebido com magua qae as
dispo8(3e3 de Henrique a sen respeito ti-
nham sbitamente mudado.
'Era outro motivo de soffrimento e Q-e-
noveva soffea com isso tanto mais orad-
mente, qaatito adirinbava o que Henrique
soffria tambero.
Ama-me ainda, dizia ella de si para
s suspirando, mas ha de aoabar por esqua-
cer-me, porque sua mli prohibio-lhe qae
me smasse.
A Sra. Lionnet, apenar de.todas as con-
trariedades, nlo tinha renunciado a dar a
menina Cecilia de Prmorin por mulher a
sea filho.
Era deatas mulheres obstinadas, que nlo
param diante de nada, qae so iasurgem
contra a antoridade do marido, que nunca
querem reconhecer oa saus erros e que ae
concentraro no absolutismo da sua von-
tade.
Tinha tornado a rer por diversas vezea
as' Sraa. de Prmorin, e as reaj3as entre
estaa tres mulheres, to bem talhadas para
ee entenderem, eram em Paria como t-
nham sido em Nioe, verdadeiramente inti-
mas.
A Sra. Lionnet ftinha tornado a ver o
bario de Livron em casa da condessa e ti-
nha padecido encantada que elle fosse do
numero dos amigos da en* melhor amiga.
Delicadamente havia-Ibe dito :
Sr. bario, recabo em minha casa to-
dos oa sabbados ; aeria para mim grande
honra e grande reoebel-o no mea molesto
sallo.
O bario tiaha-ae inclinado cortezmanto,
baria agradecido com poliidez e peosou em
kproveitar se do convite.
A Sra. Lionaet, desejaria. tambero rece-
bar a Sra conSessa e a filha, maa isso nlo
era possivei, pelo menos at nova ordem,
por oausa das conveniencias. Una mli
nlo conJuz assim sua filha casa da fa-
milia do mogo coro quero deaeja casal-a.
Alm diaso, a Sra. condessa nlo igaorava -
com qae disposicSjs de espirito se achara
a Sra. Lionnet, e resolvere guardar sabia
a prudento reserva, afim de nada compro-t
metter:
(Conniuir-ie-ha}


.


!


T/p. do Diario roa Duque ae.OaxiaB o, t


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ECRPM8X1R_55HPFI INGEST_TIME 2014-05-28T16:04:10Z PACKAGE AA00011611_18078
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES