Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18074


This item is only available as the following downloads:


Full Text
-
st.ii, r.
Por seis dito* idem. -*.......
Por nm atino idem. .'......
Cada numero a miso, do mesmo dia.
lCA FORTB
* :
100
DIARIO DE
PARA l>K\TKO fe FORA iiA PROTIJCIA
Por seis meses adianudos. ......
Por nove ditos idem..............]
Por um auno idem..............
Cada numero avulao, de diaa anteriores........'
NAMBUG
13^500
20*000
270GOC
100
propric>a)f ta tanM Jnra de aria A Stys
OiSn. Ameiie Prlasa t C
de Parle, &> a* oosses ageaUoa
cxclaulvsxj de aaiauaelaa e -
blieaeaa aa Fraaea laajla
trra
9^
TELEGRAMMAS
-----57----------------------------------------------
mnco ?ASRcnA8 so susto
(NATAL, 22 de Ou'.ubro, a 7 horas e 55
minutos da(manhZ.
Aasai chPK nollp. o paqat te necleael GAMILLO.
ojnal segu pare e eal heje ate H ke -
rae m snann*.
NATAL, 22 de Outnbro, a 9 boraa e
45 DjioutJi'da manhl.
Asj.nl furgn heje vapor Inglee
ACTOR, m vi|fm do orle vara e
1NST.DCG10 POPULAR


1
RIO DE JANEIRO, 22 de Oatabro, i
12 boraa e 50 minutos da tarde (pola linba
terrestre).
Fol preaaaleaao o orea asate geral
S leaperlo para e exerelelede ISAS.
Consta que o governo expeda r-
dea* para eer desde J. aa fersaa
d'aqnella le. pealo eas vigor o dle-
peelSlvV qne leeata oe asneares da
laapeele de exportarlo a
Fol eoneedlaa a apoeeaiadorla.
aee termo* da le. ao aalaleSro da
prensa Tribunal de faetlea. esa-
elbrlroFraorUru Harlaai.
Cabe o aeeeseo para ease iribnaai
aa deaensbargadar da gselacao da
C*rIr. Sdrlan > ded Leal.
Forana aoaaeadoe Jsssaes sasanl-
eipaea e de orpbdoe >
si leraaes reaaiaea de a. asaedi-
ese e a. Pedro de Iblapina, aa ere-
raneta do CearC. o ksrharrl Pedro
Alvaro ssodriaaea de tlknejnerqaa.
lermo da Granja, aa arma
prevlacla. o barbarel Alvaro de
Aleaear.
a
a teraao da Sgaae Baila*, aaa Per-
aaaabaeo. a barbarel Badelpbe de
Carvalbe. arado declarada sea eSTel-
ta aaa anlerlor aaaseaeaa.
ROMA, 21 de Oatabro.
A epidemia do bolera-aaerbao
deeappareeea qaasl lairlraaaeate
da Italia.
COPENHAGUE, 21 de Oatabro.
O Palketla : fol de aovo proregade
ate 3 Jr Dexesnbro proalaso.PARS, 21 de Oatabro.
8. U. o lasperador a. Pedro II pre-
sidie boje a aerledade de ralada
para o Brasil
RIO DE JANEIRO, 22 de Oatabro a
5 horas e 40 minutos.

*~aa graada aaatero de seldadoa
cerca aa carra vos f asidos de danto
Anaaro qae se acbaaa reraglades na
aaatla da aerra da CabacAa persa de
aantss.
BUENOS-AYRE3,22 de Udfebro.
Br. M e bal los declaro a baje sa*
Caanara ds* epatadas qae ata lio
aeeeaaarfe raellllar a aatarallaacaa
aaa eatraegelree realdeatea aa r-
paafflea.
PARS, 21 de Dotaba*.
Acaba de tallecer a Fice almirante
daarfalbrrr>.
TURIM, 21 de Oatabro.
Sesenta e tres senadores a asasen -
les e olteata depasadoo aseletlraaa
a aas baaqaeie qae t>l eVeraelda
hale aa r. Crisp, presldeate da eea-
aalba de ministros.
PARS, 22 de Outabro.
Corre a boato de qae aa. aa. II da
Brasil cnTeeiaaraaaasa viageas a Pa-
lesilaa.
Azteca Ha vas, filial aa Pernea booc,
22 de Oatabro de 1887.
{Ea^mhido) '
DA B1BUOTHZCA DO POYO DAS BSCOLAS
CAPtfLO III
DiaEiTos iirafuricas
Drmelo a fiucnuD dbis DraaiTOe.Km qc
masnp o saovo os acantaico '< *- Psacumos
sosas a nortiMDxD*.8oa tacogi brssica.
Tasosus oca ss Tata inaotiM ruu a i.b -
onvaaaaa. Coao^ss rtaoa o nc-miio T pwrs-
bjbboas ama m raasVaroSsa oa raitoaSnuA so
[taarro a ai o a dueito cito.. Moco* os ao*
cibui o Doarojio.
THBOBIA DK COSVEH^Xo
(Confinuacd oj
A oaloial A a qs* provea do paro beaefieio da
sal rese. Ex- rspla : 1*) as crias dos anima a
3a) a alluvto, isla as partiralas da tetra que a
agaa srraito o drpoiita ao* terreo ; 8) ao liba*,
lar* aterro* formad'a so* nares os rioo ;
40) aireo os leto qae o fio abandona.
A artificial (a psiavra o est disenio) a qua
provm do trababa do bomm o divide-oa en ao-
biliarit e inmobiliaria.
A BBobiliaria comprebeade : l*) a edjoaecao, oa
a ailo firma de so soasa a ootra, ion Iba mi
dar a capeen ; P) a cosroaio de eooau Uqoida*
ra s Bftktora de coBoaa toliias ; P) a eepeeioca-'
cao oa aova forsia dada 4 awteria
A issTihilisrii d-ie qoaads bs edificecio,
pleolaeAo, ete., em terreno propri i, coro nateriaea
de cetrem,- oa en terreso da oatro, con nate-
riari proprio*
Dasenos qoe ssediatassmte se aifqairia pelos
costraetos.
Contracto, defioe-o o art. 641 do eoeig4 ciril :
oaccordo por porqas daai oa mi!priosj traasfa-
reai entre ai algom direito, oa te lajcitam a aJrua
obriraeio. alai* reaaaidaaseote podeaos defiail-
o : li prossessaeeeite sobre aaobjecto joridieo.
O objecto do contracto 4 d*r, faser, omnittir jo
permiltir kigam* oovs; pode coecutiroa na pra-
tiea de eertos setos oa ns ras omissic O* eoa-
trete* ja*tiGea*a-*e pe* lei de divuio do traba
Ibo e pelo repinto de cciabilidade s qae oa bo-
men ealio jeitos. O bossan a por d (j o di*-
eoMs), aada pode. rVeeisa s eada nstente do an-
xitio dos ostro* o va do* omo para se por em re-
lalo eoa eatas reeorresdo ao* eosdractos
TrjasKM agora o* rrqaioito* qoe ssU* deten ter
para a sos validada jarid<*a. Parsristo 4 neee*
ario ttend(rm i *o* cuntractantes e ao objecto
do contracto.
Pelo qoe retpeita sos eoatrataetaates 4 prssiso
qae estro elle* baja livre coaaeatimcnto obre o
objecto eootractado. Ete eon*ent:meato doisa de
eer cossieVrado joridieo, qsaado aaaloaer das
putea ostorgaataa, (*ej* per aeda, dolo, violsnoia,
ote) 4 levada a pnticar o acto costra saa ronta-
de. Enqoanto ao cbjocto do contractoisve ba-
ver panibilidad* pbjalea, jaridiea, e moral,
piietails.
JAIbsajaarqaa, visto aer issompativel *om o d jaiai- fia* rospoita o ..ificij n. 5*9^ do 10_de*to mex,
Amim, mt* sallo oaoc tracto, esa qoe canda aaaniiArii do nauieipio dj M->j, qos rzerem deetaro Cam*
parto* BMoMttesee beber toda a agaa do rio Tejo;
sao s*via aqai pssaibilidade pbvsica do prssU
oto. Nallo nm btmbam o acesrdo, cas qo* se
orgociaaae comobjwto* fra do eomnercio por di*-
possalo 4a W ,- faiUva, seis oseo, s sossibilida-
a posalbilidsUe moral de preetapio, seria aallo o
eeatfacto, em osa so pratiuem acto* eostrarioa.i
osoral poblira.
Esta* rsqa'tito* rraame-os art. 43 do cdigo
vil qoand dis : Psra o ccatracto ser valido,
deveta dar- *s salle as aegoiatee condicoa* : ca-
pacidad* dos c ^trbente*, motuo conarceo o obj*
eto pcwirel.
O* escriptore de philosopbia e*o direito apre-
seotam, em rral, ama rbssaeraci? loog* dasdif-
frrtn'e* especie* de ccatracto*. So entonto, s
fallaremo* aqai da diJalo mai* geral qoe dittio-
Koe c* contracto* em nnilaterae* ou gtataitos (raa-
luaxt seqaando ba obngicio d* um lado : por
exemp'o, urna deacio) e bilatrrae* oa ooetoso*
(dlo-*a qatodo a* partes traaaiertm nrataamentr
alcoai diraitoa e matoimiote o* aceeitam por
examplo, a compra e venda), .
Peta lesio (qae pjdtm.i defintr : Wdo o ataque
ao diraito de catrrm) tamb'tc poderiamo* adquirir.
No catasta, eate nssio de acqaisicao 4 rrj vitada
pela* preicripvja da pbilotopbia de direito.
Cs,im)
a I ..
PARTE OfTICIiL
atlalaterlo da laiperla
Por dscrato ds 18 ds carrete fe*-** ai?rc da*
booraa d* grandeva ao Bario da Cattete.
Poram agradados : com a gri croi da or-
den de Noieo beabor Jesai Cbruto o Marqnes de
Tre Bioa ; eom s cmnaads da anas orden o
Dr. Jo*4 da 8i!va Co*b> i -da o omaalato da
Sosa Josqaim HooofTo 4a dktvs Kabello, por sor-
vicjs prestados 4 isdsaCrs 0eioaal ; o satjbr
Amaneo Rodrgae* de Vaaoooeelloa, iassector do
arsenal da rvarra de atatto Or seo, gafo* serv-
ose pre*uda em ailir a rseosatraecao da ca-
tbsdral de Cavaba, e Cyrritno da OlivriA Ser-
vlo ; eoa o haoito da orden de Nieao Seobor
Jeeui Cbrists o eesego Bento oevarntoc da Laa,
eseretano da bipado ae Cavaba o leste do sed -
sario, por deniieo aaiviso.
Pes-e merct do feas Oa moco llalgo cen exer-
eisa es esa i; erial ao Dr. Garlos Da* Delga-
do ds Carvallo, addido d* 1' mm tegaao
imporial em Braxella*, n*to do Vneonda de Ita-
borsfcv.
Porsm exooevadoa : o Dr. Joaqoim Frasasos
do Borros Barreto, do cargo d* seeretario da pro
visis de Sinta Catasriaa, e e Dr. Pedro Alvos
de Barro* do de Mercurio de Matto Oroaso.
laladeria ala afaaiira
Persa rnaotldos a pedido: o Dr. Jlo Baptis
ta Ooimarir* Cvrse, da onisiea de Porta Calvo,
de 1/ eetrsasta, sa .proviada daa Alageas, para
a do Bis Parda, da mssuw nsawscle, ata MIsa*
Oarae* ; o Dr. Adslbsrv Blpidio de Aluuusnqeo
Pigv-irsdo, dsata para s de Porte Calvo, da mea-
ma eatnsata, osa Alsgoss.
Poram anisara sos a sacado :
bsabarsl Padre Jasar atoscoao *n Vsiga
Paeeoe, do tsesr As jan aasJsipil s de orpUo*
do tormo 4* Paroste, a ptvilssea ds Mnwa-
QUBII.
O jai* ds direito JoSo Pedro ds Ssois Bandsi
ra da Ustls, do erfg ds ebef* de policia da pro
viamasS-PedredaBijGrasdedsSo!
i farsa ooassdos :
JsBsss assiapsss s de orpUos 4o tense d*
lesti, sa provissm ds M*i sV, o bsasarel
qign*a Borasie Oosealrr ; de terao Je Ja-
saanbt-mirra, as previse 4o Cawt, o bscaarel
Baomesdo Preansre B>bejso rilboy. iesodo ocas
esntte a sol asbaics o seseo al a par* tB.v|d*
*'**' Aa*f*,^'ai;, aoaio Oraade do Bof
tormo da P Imano, provnote da Rio
Val, baoaarsl Alarais Piale Visera 4*
para a pastea o
ParaaParaaTtM :
Comarca de Iagi e Campia Orando, major
ajjdant* de ordene oeeretario geral, francisco
Dcmiogoe* da Croa.
Comarca de Arela, major ajodanto de orden
aecrelario geral, Svoialpov Osado* Aleooraio.
Para a d* Oeari :
a.rea de Pacatab*. t?nente-seroael omman-
lantj do 41. baulalo d iafanharia Jlo Porto-
nat do Olivora.
Comarca de Uaraogoapa, tenenta-coronel eom-
rtssalint do 33.* bata bao de iofantara. Antonio
JoevCorrsia, e major a^eassasdanto da 9.' aselo
ii raVer**. Airead i Cotreia aeMrtanda.
PiBUrnT 4s--i^_
inenfe
Ootaad eammsslasf* ds 18.- Nrt-lbtt de intaa-
Una, Jaaaano Ravnando Gome*.
Para a do Eipinto Santo :
Cnnarcas de 8. Matbeas e Santa Croa, tnsate-
eoroo l eommtndante d> 3 baUlhlo de intenta-
rla, Joaqaim B drigoe B-'raade.
Para a do Para :
Coronel co ai mandante uperior da comarca de
Breve*, o eapitlo Joaquioa Pernalea da Helio.
Coneedea-i refirma o) mesn) p>*to ao coro-
nel eoOMBindaate oaparior da comarca da Qere-
moabo, aa arorocia da Babia, fraaeisco Ba'iello
de Morae*.
Poram privado* do* posto* no* terao daa
d*po*cd>s em vigor o tnsate oorsatl comman-
daate do 17.* bitalbao da iofaataria da* comarca
de Viasea o B*ixo-Mearim, provincia do alara-
apo, Masdol Antonio Cnare* Pvaretra, vi*to nlo
tsr slicitaAo s respectivs patete n*m prritado
jaramento nos prssos marcadoi na lei e o traente
eorooel eossasndaate do_ll.* cjrpo d* cavallaria d*
gnarda sacioaal da comarca da Valonea, na pro-
rineia do Rio de Janeiro, Silvio do Sant Pai
va, visto bIj aa ter antee otado tardado o prom-
pto para o servio*.
a>
Minete ra da Agrl cal tara
Poram deolaradaa cadocaa a* conoeasoe* feitaa
pelos decreto os 7,186 de 6 d Janeiro de 1879,
o 8,485 de 15 de Abril ds 188?, para oesUbelcc-
mento de don* enfenbo* centras* m nranicipio*
de S. Jo*4 do Mipiba, provincia do Rio Orando
do Norte, e'do Pao d'Albo, provincia de Pernam-
bo eo.
A' presideaei da provincia do Bio Grande
do do Nort* fot ex podido pelo ministerio da agri-
eultst, a 13 do corrate, o arias seguate :
Illa, e Exea. Sr. Examinado* os inappas
qa* aeompanbarsm o en oScio n. 33, ds 1 do cor-
rente, fjratn atando na devids forma, ficando ea-
tafmtas por tal ssod) em rrlaclo e esas provia-
eia, a* preacrip(5a* do rrgnlamento n. 9,517 de 14
de Novombro de 1885 aa parte referente i eeutis-
tiea da aovo aatriesla dos eesrsros e do arrola-
manto do* libarte* sexagenarios.
i Tenbo ostrtnm por justificado* oa rnotiroi
qae oc.aaioaaram demora na romease dos meamos
qejdroa, e s respeto da qoal dea V Eso. em tem-
p) ss providrosiaa aeesssariaa. Deas guarde a
V. Exe. "
do
Co
de:
dt c uro invernisado parai charol i'ranciseo Correia Lima Sobrinho, tambem
presentar o ornamento da de** | 3* es.ripiaran}.
Ootrosim,
-Rodrigo Soa.
Vlalaterla a Cinerra
Poi osoaerado a sea pedido do cargo de asa-
aaonee Amarino doAJudanto do anonal do guerra
do Paii, JiAo EaUopio f ernande* Ferreirs de
idete di CaasmTfnTnnTnT'Pr'av" _
rcard Sjen respoats ao otocto de 3 do torrente met
spprovo a doliberar-lo tomada por V nc de iocum
blr a arrecadaolo do* impasto* a cobradjre, me-^
dianti a retribuais de 1U "/,', visto nio tet'tjdo
p>ssivel reunir-se enmara, apessr ds convoeda
p^r se*. -
Chamo sf soa a'tensio para o art 52 da lei
o. 1,791 dp 17 de Julbo do 1383.
A j sasame,Bui resposU ao offlaio de 6 do
eorrente, rvommeado a Vmc. qoe convoque de novo
oe vereador. 5 at reunir a cmara, a impoona mul-
ta* no* teraao* do artigo 238 do decreto n. 8,213 de
13 de Agoeto de 1881, ao* qoe faltaren rem eauaa
juatifieed, conforme exige o artiga 28 da lei de 1*
de Oatabro da 1828, ficando Vate, entsndido qae
a limpio* all-gaclo aem prova da molestia, 4 inac-
csitsveL
Compre qoe Vmc. m? informe qae deligencia*
tem aa proeadido piro, a arrecdenlo da* multas
repintas ao* vereadores e ionsediatos.
Tendo remettido boje ao promotor publica copia
de sea offiicio de 21 de Setambro fiado para proce-
der nos termos da le, contra o* vereadore* que,
propocitalmente, tem deixado de comparecer As
sesadas da eaaara, eonvem qae ae participe si
heuver ontreo em eooattefia* idnticas.
Ao promotor pablico da comarca de Caraar
Traotmittindo a copia inclusa do offlcio de 21
de SetMObro findo do presidente da Cmara Mu-
nicipal 4k Caraar tenbo por fim reeommen'Iar a
Vmc qneproceda a respeito, nos termos da lei coa-
ira o* ratead res que, segando c insta do preditu
i fficio, tem deixado propontameate de comparecer
a sesein da cmara.
Aa jis de pss, presidente da junta de alis-
tare en fo militar da parochia do Senhor Bom Jess
dos Afit ctoa de Fasenda Qraade.Em rc*pe*ta ao
ofticio da Va o, de 8 de Setembro fiado, cabe me
dser-lbe que, nio ae tendo reunido a jauta deslio
tamnto militar deasa parochia no dia 1 nem no
dia 16 da Agosto ultimo, conforme determinan) os
artigo* 18 s 25 do rogulamento n. .6881, de 27 de
f evereira de 1875, compre qae Vnw., *em perda de
terupa, faca novas couvocsco.'* e proceda a^-s res-
pcctiroiHrab.lhoe, obiervando que, na forma dos
artigo* 18 a 21 do citad- regnlamseito, deveri a
primoir* sesalo da junta dorar 10 dia* ea segunda
15, mediando entre a* daa* o espaoo de 10 das, da-
tante os qases se tem de dar publicidade ao alis-
tamooto o tomar conbecimento da* reclamaco s do*
intrrevsado; e bem assim que, concluidos os ditos
t ibaib.e, remetts copia autbentica dos acto* e*m
t p re* idease da junta revisor*, legando dispe o art.
24 do nn)ecitado regalamrnto.
Pcrtariaa
cana lat ramete. '
jfaodoa-e addir, at eegoada ordem, 4 eom-
panbia de infantaria da provincia do Rio Orande
do Norte o altere* do 14 bstalhlo da atesaaa ar-
asa Horaeio do Rocas a Silva.
Paree transferida* : o alfere* do &.- bata-
lalo d iofaoUiia Rajmuado Vlartm* Noaes para
ol.- daosas ansa ; deate para aqoelle bata-
Ihlj c altero* Cicero Praok'in de Vascoocellos
Monteiro, e para o 2.* regiment de artilbaria o
soldado particular do I.- da rasan* anas Augusto
d.s jauto* Sarabyba.
Poi designad* para servir na companbia ds
infantaria ds proviscia ds S. Panlo o alfere*
alaaao Octavio da Pooseca.
O ministerio da guerra ordenen qne o raga
nbeiro eaearrefado das ebrai militari da pro-
vincia do Maralo vi do Piaubv, afim da exa-
minar e orear oe reparos n<.ce**srio* no qairtel
ds Owmpsnbia de infantaria all existente.
o>
lalaterla da Marlaaa
0 cuarda-mr do corpa de imperlaes saerinbei-
ros Vtriato Arsenio Camelier Amasos* fol no-
mead i patrio mor do porto de d bedela, ns pro
vincis da Parabvba.
Foi exonerado, a seu pedido, do lu;ar de
espillo do porto do provnola do Piasbv, o 1.- te-
nente Aogvsti Fractuo*-> Nooteiro da Silva, o
Doeado par aobit luil-o o i.' tenente Antonio
ferrvira Garca de Andrade.
------*-----
43 e ve rao la Pro.rlacla
Acto* :
O presidan te ds proviocis, atte ideado ae
qoe leqaarea o escrirla do crine o eivel o 2 ta-
ociliAo do termo do Bonito, Jotf.Gomc* da Silva,
reeoive conceder-Ihe 3 rarsee 4o licesca para t-a-
Ur de ana sade deveedo entrar so goso da aseima
liecnca no praso d* 20 das.
U presidente da provideia resol ve, de con-
orssidaae eom a proposte do Dr. chufe ds piliei,
ea ofll.-io o. 917 do 11 dq crtente mea, nocaear
ira o logar raga de 1.* upplente do aobdelegado
o 1.a distrieto do Poo da Panilla, o actual 2 *
oppltote Aodr Ram{.ki.
Ofticio* :
Ao preaideate da priviocii do S. Pealo.
Aehando-se Manoel f eroandae de Almeida no pre-
sHi de Fernando de Noroaba em camprisieuto
da nena qo* Ib* toi impoata pelo jai* oe direito
da cenares de Santo*, esa a ceapatoote gaia, ss.
aado declaroa a esta pretiooncia na sos petieao
is 26 Setembro fiodo, rogo a V. Exc. qae se
digne da providenciar, no anudo da ser-lhe for-
necdg a iacnoion*fl* gata.
a- .Ao btaaeiro eommasdante das itnu
Resaetto a T. Exc, para ico eonheciaeoto o de-
vids* fias, O incluso i-fE.ij, par cpis, qae a 10 do
eorrente aea ao dirig > o j ais de direito da comarca
do Oaranbun* partielpaado e motivo porque all
demoroa-se o soldado do 14* bati.Inlo ds infan-
taria, Lsnrindo Jos Correia.
Ao neamo Antoraa V. Exe, conforme pra-
pos ea ks tdscio o. 508, de 7 do eorraste, a re
dssir a 6 o nomero de pracas de qoe efe cmoda a
gnarda da Alfandrg*, altala a deficiencia de
Jeio aera o aervico a goaroic.Ii. -Commaui-
eon-tc ae iaspectsr da lacaonraria de Pasando.
Ao Dr. eaefii da polica Cravn qae- V. S
daslsro qnaota* praeae alo pisoisa* pira augmen-
tar-ae o dataoaaeats sstseionada ao 2. dutrelo
de avrhajen, de qae trata no seo oA-
tn.
sis n. 925 de 12 do correte mea
Ao iMoseter da Thesdsraria do fasenda.
Cianndi s V. 8., para o* fiassaavenieatoa, que
o 'oaeeafel Perssiao de Araajo Lia, ea 1* do
eorrente mea, eatrcu ao exereJeio Ao cargo d* pro-
owtor poblreo interiso da comaaea de Boa-Vista,
para o qoal foi aoossedo as mesms data pelo ree-
pactvo jais da direito.
Ao soaasodaets de oorpo de policia.
Maade Vne. andar o dsstaeaioeeto que sa soba
ietaaiia*do as 1. dietrieto do termo do oeiinaiea,
aeaasrseo reqnisita o Dr.. esuie de polida ees cffi
eio n. 922, de 12 do eorrente mes.Commuoi
ese sa ao Dr. chela ds polica.
Ao director 4o Arsenal de Guerra-Mande
Vasa, de seooroo osea a aea iatorsseelo n. 1250,
d* 1U da ASSJBtS ullim frnecer i rscol* de
50 headslsiras psra can -
o modela qoe a astsaeoa-
soufactara deite* vara ser solicitado
da Mariana o neceaiario crdito.
so c mjsandauta da osela .de
ioheiro* e ao inspector da Theaoa-
sda.
1 geral da Inatrncoio Publica
tonsi;i aaheitada por Vmc. afim
i falta* de exarcicio escolar das pro-
Pranciaoa do* Aojo* Chacn e Laisa
4
Monleipa do Recifa qna ss ji
tinha annullado o sea acto, toroando-o de uenhum
effeito, oa como ao nunca tiveese existido, de modo
Sea, so tsaspo da portara desta presidencia d* 1*
o eorraste, o lagar de amaanenae nio eslava oe-
copudo por subitutiTo, mas pelo proprio empre-
gado, que o exerca antea, e que oSo podio eer snb-
tirulo de ai meimo, tambem a yaga nio deve ser
considerada como tendo aa dado.
A eaaar* faseado,"ma* deefaseodo em algaida,
nada prodasia, e, portanto, de seo seto tambem ne-
nbam ege-to resnltoa.
O 8r. sisperiotendente da estrada de ferro do
Becife ao 8. francisco faca transportar da eatacfto
do Cabo para esta cide.de, por eoota do -ninisterio
da marian*, o imperial marinbeiro da eanhoneira
Lanego, Manoel Joaqaim de Sant'Anna, que all
sa sebe preso, o bem aasin duss praess do desta-
camento d'aqaeila localidade, que tem de escoltar
o referido imperial msrinh-ra, de eonf ,rjidde
c m o qaa solicita o Dr. ebefe de policia em cilicio
de b ji, aob n. 943.Commuuieon-se ao Dr. chefe
de pnicia.
O Sr. superintendente da estrada de ferro do
Becife ao 8. Prancisco msnde dar paasagem, por
canta do Ministerio da Oaerra, em carro o>o*3*
ciaste da eoucao de Palmare* a d*s Cinco Poeta*,
ao dentor do exereito, Manoel Jas do* Santos ;
e bem a**im do ida e volts 4 respectiva escota
coeaposta de doas pra.es*. -Cotnmunicou-*e ao bri-
gadeiro commaodante da* arma*.
jursonarra no o*. sscaa-rAaio
Ofneioa: *'".-.
Ao provedor da Santa Casa de Miencordia,
Jaaembsrgador francisco de Assi* Oliveira Maeiel.
Da orden de 8. Exe lo Sr. presideute da proviocte
acento receido o oficio n. 858, de 12 do corsete
m-a, em qoe V. Exe. piricips ter naque.U data
pasas do o exrci*io da provedoris ao vicc-provedor
Dr. Jasquua Correia de Aranjo, vito uus .ntar-eel
desU cidade p.r alguna diaa.
__ Ao Dr. Joaqaim C irreis de Araajo, rica-pro-
vedor da Sania Ca*a de Mieericardia do Becife.
0 Eim. 8r. presidente da provinea manda seca-
ser o recebimeuto do oficio n. 357, de 12 do cor-
rente me, em qae V. S. participa ter naqoell*
dita aecamido o exercicia do carga de pravedor
deesa Saota Casa, em conaequenci de ter-*e au-
sentado da cidade, por aleone das, o rrspeetivo
provedor, dosembargador Francisco de Assi* Oli-
veira Maeiel.
__ Ao commandante da escala oe aprendixe*
mariubeiro.S. Exe. o 8r. preaideate da provin-
cia manda commanicar a V. 8., pars toe conhe-
cimento, ter, nesU data, soliciudo do Ministerio
ds Marinas o crdito precito per s execacio daa
obra* do que trato o oen oficio n. 22 do 13 do
Agoeto ultimo.
BXTBDIBSTI DO OA 15 DB 0UTUBBO DB 1887
Atlas: ... c
_ 0 presidente da provincia, attendendo cons-
tar, par tslegraama, ter sido votado pela Aasem -
hle Geral um proleoto de lei que altera o *yste-
ma actual do eleieio para memoro* da Assemblea
Legislativa Provino*.!, e considerando que, um*
ve* sanecionado e promulgado eo-no le o referido
proicto se devera adoptar a nova forma asielei-
(Ao designada para o dia 1* de Dessmbro viadooro,
resol ve adisla para 30 do mesno me, pfim de qae
posa* a lei aer conhecid* e ebvguem a todjsos lu
gares da provincia as respectivas instraccocs
Expeio-so circular a* cmara.
O presldeate da proviscU, ten* em visto os
oficios do Tbesooro, do 26 de Setembro^e 5 do
corrate, sob os. 870 s 882, e attendendo o dispoi-
to no art. 75 do regolameato de 281 de Maio deste
nao, resolve, de accordo co o final do acto Oe
SO de Malo e coa o de 28 de Jenho, que ole ej
c -nsderaJa existente vsga algnm as reparr,oas
de faxenda provincial emqnauta em qoa'quer del
!* bauver addidot nm nuoaero correspondente ao
ds* vagas, embora de categoras diversas.
B nfpeetor do Tbesooro ProvinclsB>para eate
elfflit\ disttibuit o servica de molo que pesia
estado pelo adoMo, durante o tempo emi que
egrer fra do qnadro do peeeoei fixado Ai ditas
refatrtsoes. tanto ni Tbesooro cerno ns R-cube-
doria, conforme msis convier, a jaixo domeoBo
testos eondicoBs, a vaga deixada palo 8* es
captsvario ,do Tbesouro Provincial, bsehmrel Jo**
Horseso da Cesta, qae pedio exoneracio, nce sen
prevonhiasato, como jl ficen a deixada pelo ba-
depois da completada* as vagas por
om numero carrrspondente da addido3, emquaato
eate* na forem prvido* effactivamante, o preen-
cbimento por nomeaclo nova de pessoas estranhas
4s ditas reparticSes, comecail pelos lagares de
categora inferior, de aoeordo con as dispasicp3
r, 'gal amentares.
inspector do Thesouro cuoipra o presenta
acto e o fuca enmprir por aes* sejjardhiados.
O preaideate da provincia resolVa no mear o
bartl Jj.4 Moreira Alves da Silva psra extr
durante o in Wto Jo WBil .lol
Birbiloo OchSa Cavalcante, ora no goso de l-
cenca.
i O presidente da provincia attendendo ao que
requeran Miguel Arcbanjo Mindello' proteisor d
2* eadeira da EscoU Normal e tendo em vista ss
informaces ns. 227 e 238, de 22 a 31 de Agosto do
inspector geral da lastrnccio publica, n. 848 de 15
de Setembro do Thesouro Provincial e o parecer
da junta medica provincial; reaolve jubilar o pe-
ticionario com a penslo correspondente aos venci-
cimento* a qae tiver direito nos termos da legi*
laclo vigente.
0 presidente da provincia atteudendo aoque
raqnorcn a professora de 3* enlrancia, Mara Can-
dida de Figue redo Santos, ora em exercieio no
p.voado da Casa-forte, a tendo em visto a infor-
inacAo n._26i de S do correte, do inspector geral
da in,trcelo publica, reaolve designal-a para lec-
cionav na 2' eadeira da Escola Normal,ora vaga,
at ser esto provida inactivamente por concurso
na farms da lei.Cammoniooo-se ao inapector
geral da ioatrnecio pnbliea.
O presidenta da proviooia da eanfarmidade
com a propaita do p.-. chefo de policia, em oficio
o. 937, de hontsa datado, resol ve exonerar do
cargo de delegado do-termo de Agnas-Bellss, por
aaa m o haver pedido, a Severino Rodrigu a Lina
de Alboqoerqoe, e nnmear para tabsbtail-o, ao
tenente DeodatoaRoltmberg de Albuquerque.
0 presidente da provincia do cootormidade
com a proposto do Dr. chefe de policia, em oficio
o. 911, de~boatem datado, reaolve exonerar a pe-
dido, o major Francisca Alvos, da cargo de 1
aariplente de delegado do termo de 8. liento, e
comear, para subitituil-o, ao oidadio Joio de-Oli
veira C'utra.
Oficio* :
Ao br. Dr. Prancisco de Paula Oliveira
8-irgee, presidente da provincia da Parabyba.
Pelo oficio n. 1,10o, fioa inteirado de haver V.
Exc. a 10 do carrete mes, prestad; jaramento e
aeiuinido o exercieio do cargo de presidente dessa
provincia.
Aprsenlo a V. Exc. os meas protestos da es-
tima e consideracio. _
Ao brgadeiro eommandanto das arma*. -
Pode V. Exe. mandar substituir o alferes com-
mandante do destacamento estacionado em flo-
resta e reducir a 12 pracas o meemo destacamento,
contarme solicita em aeu oficio n. 517, da 10 do
correata me*, qne assim tica respondido.
Ao inspector do Arsenal He Marinba.Com
referencia ao oficio dessa inspectora, de 30 de
Junho ultimo, sob n. 76, declaro a V. Exc. para
sen eonbaeimento e fin* convenientes, que a Tbe-
aooraria de Faxenda ae acba habilitada pela or
dem do Thesouro Nacional, n. 135, de 1 de-Se-
tembro findo, com o crdito de 4:0354500 ri*
para occorrer 4 deipexa com os concert de que
trato o citado offieo. Officioo-ae ao inspector da
Tbesourara de faxenda.
Ao Dr. chefe de polica. Declaro a V. S.
em reapoato ao sea oficio a. 863, de 30 de Se-
tembro findo, que, de eonformidade com o infor-
maci do inspector do Tnesonro Provincial, sob
a. 111 lie 13 do eorrente mex approvo o contracto
celebrado pelo delegado do termo do Altiaho com
o capita Ouihermino da Silva, relativamente a
urna casa a este pertenceate, para servir do cadeia
e qaartel naqnetla localidade, pelo alaguel de
10A000 mensae*. Communicou se ao inspector
do Thesouro Provincial.
Ao inapector da Sande do Porto.A' vista
do qoe consto do aviso junto de 29 de Setembro
findo e do offiio n. 11, de 13 do edfreote, do in-
spector do Arsenal de Marnha, informe V. S.
aa argente a transferencia da sie deesa inspe-
ctora, atienta o estado de conservaba do trrelo
onde se acba.
Ao commandante do corno de palela.Man-
de Vmc. excluir do corpo de seu ce misando a
prsca de nomo Amerco Tertuliano de Souza,
vista achar-se pronunciada por crima da tentativa
de moite no termo de Panellas, e apreaental-o ao
ebete de paliis, conajarnie eatJ requisita em seu
oficio n. 945, de hontem datad.
. Ao director do Arsenal de Guerra.Maade
Vmc. entregrtr a cada um dos batalhSe* 2o e 14
de Infantaria quatro tambores do* que exiitem
nesec Arsenal, conforme solicita o Brgadeiro eom-
w-.nd.o'e da armas sm oficio n^ 513 de hontem
datado. Communicou-se ao brgadeiro comman-
dante das aneas.
Ao juix de pos presidente da junta de alis-
tamento militar da parochia de Njssa Senhar i do
Desterro de Itaab. Da posando oficio de Vmo.
da 3 da correte, no qual me participa ter a junta
militar desia parochht deixado de- rennir-ae
naquelle aia p-elos motivos expestas na citado of-
ficio, declaro-lhe em raspesto que, segnnda foi
decidido pelo Ministerio da Guerra em iaos de
4 de Novembro e 12 do Decembro de 1882, e 29
deOotubro de 1884, deve Vmo., na falta de os-
envio da pas e de nm cidado que qaeira accetor
o cargo de secretaria dessa junnsl requisitar ao
jais municipal do termo s designacab do um dos
sen* escrvies para fanecionar na mesma junto;
a bem assim que o substituto do psrocho osa jun-
tas parcehiaea de siistamento militar, quando se
achar ello impedido e nio houver na freguexia
sacerdote braaileiro, deve ser o cidadao qoalifiea-
da votante, de eonformidade com a le eleitora|
vigente, observaado-se a ordem numrica da alis-
tamento eleitaral, coma foi reaalvido pelo referido
alinistoria em aviso circular do 13' de Julho de
1881, eio qual esta presidencia den cauheia>eato
a esas junta por oficio tambem circular de 28 do
nesme mea e auno. *
Quanto 4s listo* de que trato o precitado oficio,
o Dr. ebefe de polica informou-me, por oficio n.
929, do 13 do eorrente, haver expedido as neces-
aartos orden* oo sentido de Ihe aeren ellas forno-
cidas pelos respectivos agente policiaeS conforme
determina o uniu da art. 14 do regulsmento n.
5,881 de 27 de f vereiro de 1875.
Esporo qae Vmc. empregar todos oa meios a
sea slciuce, afia de que a lai do alistomento mi-
litar teaha abi execuclo.Remetteu-se cdpis ss)
jota de direito presidente da junta.
Ao juix municipal e de orphio* do termo do
Bonito.Em re*po*to ao sea oficio declaro a Vmc.
qae nio hivendo tares dcsponivel nesta capital,
convem que Vmc. a requisito das autoridades poli-
ciaer, dos termos msis visinhos.
Portones :
A' visto das informaeos ns. 97 e 100, concedo
a autorisacio solicitada pela Cmara Manicipal
do Recife, sm offiejo n. 87 de 21 de Setembro fia
do, para transportar da verba -eoneerto de pre
dio*para 4 delimpeaa, a**eio e arboriaclo da
cidade,deeretodae pelo art. 2, | 14. ns 12 e 13
ds lei n. 1,882, o crdito de l:2u0#000, afim de
saldar a respectiva despexa, correspondente ao
exercieio Gosucetro de 1886 a 1887, em liquida-
clo-
Cumpre qua a cmara providencie, sem demora,
de modo que o *eretoo da limpesa pobliea nio con-
tinu, sob a adminitesnio d camera, 4 ?"'da
prohibiclo expresad do art. 3* n 3 da Isi n. 1897
de 24 de Mato ultimo.
Respondo As solicitacoes ieit&i pe Camus
Manicipal do Recife, em oficio de 30 de Setembro
fiado, sob n. 89, transmit lindo Ihe as informaces qua
m*foram prestadas pelo Dr. chefe de policia, pelas '
quaes consta nio, ser exacto o que se con tem no
telegrama, 4 cmara, do fiscal da freguexia de
S. Lourenr^o da Malta.
Respondo aos oficios ns. 94 e 101, de 1 e 12
do correte mez, approvando a arrematars.feita
em hiato publica por Je ao Inlaterano de Almeida
Cavalcante, por 801*000, para arrecadar o impos-
to de 120 ria a-bre carga de farinba no mercado
da lioa-Vista e' autorisando a Cmara Municipal
do Ilicifa para cantraetar por 687*396, com abate
fie 1/2%, oom Jos do Potrociuio Ribeirora con-
clnslo das obraa da casa do cemitera do Arraia!,
coasignando multas par lafraccla de claasalaa da
respectivo contracto, devendo eate ser garantido
por fianca oa deposito pecuniario, afim de evitar-
se que de novo seja abandonado o serviea, come
suc:odeu.
A mesma cautella recommeado quanto ao servi-
oo da factura do muro da traversa do Padre In-
gles e a respailo de qaalqaer outro contracto idn-
tico, i
Responda aos oficias ns 96 e 102, da 5 e 12
do eorrente me, declarando Cmara Manicipal
do Recife que, mediante o abate da 29 % sobre o
valor do orea ment, eflorecido em hasta publica..
pode contractar com Antonio Fernandos de Albu-
querque a demoliclo e raconstruccio do moro da
travesasa do Padre Iuglez, devendo a despesa
com isso o eom a desapropracio do terreno c;rrer
por cania do* respectivo* crdito* do ornamente
vigente. Si, p.rm, ji tiver sido effe-ctuada aquel-
la desap*oprjacio, autorisada a 16 de Julho altt- e
mo, e nia hauver dinheire para o pagamento por .
coota do crdito do art. 2o, 14, n. 9, da le n.
1,882,dsqtro dos doua mezea addicionaes do exer-
cieio tanceiro de 1886 a 1837, em liquidadlo, de-
ver i escripturat.se a despeza oo quadro da divi-
da-esasiva, 4 visto doa arta. 75 e 95 da lei n. 1,<21
de 21 de Junho da 1875.
Approvo a arrematadlo dos impostos cons-
tantes do termo annexo ao oficio que a Cmara
Manicipal do Cabo dirigio-me em 28 de Setembro
findo.
Daclaro Cmara Municipal de Nzarctb
que ficam approvadas aa arrematacoes doa impos-
tos constantes do termo annexa aos seus oficios de
17 de Setembro e 8 do eorrente mes, excepto as
dos impostos de (po e de gado recolbido ao cur-
re! da mataoca, 4 vista da expressa dispoaicao do
art 3", n. 13, da lei n. 1,897 de 24 de Maio nl-
timo.
Outrosim, declaro mesma cmara que o im-
pasto de afericjto de pegos e medidas deve aer co-
brado de accordo com o que determina o art. 102 da
lei n. 1,221 de 21 de Junho de 1875, ficando asaim .
sem eflfeito a respectiva arrematacSo.
Declaro a cmara municipal de Quipapi
que ficam approvadas as arrenutacoea dos impos-
tos constantes do termo annexa ao aeu oficio, a
que respondo, de 3 do coi rente mea.
0 Sr. superintendente da estrada de ferre
do Recife ao S. Francisco mande dar paasagem,'
por conta da provincia, do Becife 4 Una, quando
Ihe f leai a presentad*, ao criminoso Antonio Te-
norio Cavalcante e a quatro pracas do corpo de
Sificia qua o vio escoltando.Conmunicon-ae.ao
r. chefe de policia. adS '
O Sr. engenheiro em chefe do proLoagameVfiP
da estrada de ferro do Recifa ao S. Francisco.
mande dar passagem de Una at Qaranbana, por
conta da provincia, quando Iha apresentarem, ao
criminoso Antonio Tenorio' Cavalcante e a qaatro
pracas do cor ..o de policia, que o vio escol*
tando.
BXFBDIBaTB DO DB. SCBBTASIO
Oficios :
Ao agente da companbii braaileira de na-
vegaban a vapor. S. Exc. o Sr. presidente da
provincia manda aecusar o oficio de V. Exc. da-
tado de hontem, no qual participa que o vapor
Pernambuco entrado dos partos do norte ao meie
dia seguir para oa do sol hojeas 4 horas da
tarde.
De ordem do mesmo Exm. Sr. declaro a V.
Exc. qae a partida do mencionado vapor devera
ter fugar a 6 horas da Urde.
--.Ao agente da companhia baLiana de nave-
gaf5o. De ordem do Exm. Sr. presidente da pro-
vincia, acenso o recebimento do oficio em qoe V.
S. participa que o vapor Principe do Gr&o Para
chegado hoje da Babia e esoala, regresaar no dia
20 do correle s 4 boraa da tarde.
Ao commandante do corpo de polica. De
crdem do Exm. Sr. presidente da provincia decla-
ro a V. S., em resposta ao sen oficio de hontem
datado, sob n. 945, qua -expediram-se ordena no
sentido de ser satiafeita a requisicao teita no allo-
dido oficio com retacio pra;a do corpo de polica
Amerco Tertuliano da. Souza.
Ao hachare! Pergontino Saraiva de Aranjo
Galvia.S. Exc. o Sr, presidente da provincia
manda aecusar o recebnvnto do offi2io n. 278, em
que V. S. participa baver assumido interinamente
o exercieio do eargo de inspector geral da instruc-
cio pablica.Communicou se ao inspector do the-
souro provincial.
Ao engenheiro fiscal da estrada de ferro do
Becifa ao 8. Francisco. Da ordem do Exm. Sr.
presidente da provincia, communico a V. S. que
tiveram o conveniente destino o relatorio e ex-
tidcto, qae acompanbaram o sea tfiicio de 8 do
crtente, n 77, hoje recebido.
Ao fiscal do canal de GovinnaDa ordem
o Exm Sr. presidente da provincia, remetto a
V. 8., em resposta.ao seu oficio de 12 do eorrente,
des ejemplares impressos do regalaseento desee
canal.


DESPACHOS DA PEKSlDESClA, DO DIA 4/1 DE
OL'TCBBO DE 1887
Antonio de Memeces Uysneiro Bandeira
de Mello.Nao tem lagar pelos motivos
constan tea do despacho boje proferido no
requerimento do profeasor,, Innocenoio de
.Mendonca. ~
Antonio Fernaades Ribeiro. -Sino, sa-
tisfeito os direitos fiscaes e foros em di-
vida
Antonio Gomes Porto. Informe o Sr.
inapector da Theaouraria de Fazenda.
Agostinho Joaquina-da Silva.Aguarde
o crdito solicitado boje ao Ministerio .da
Agricultura, Comraeroio e Obraa Publicas.
Bacharel Antonio Candido Correia de
Araujo.Deferido com oo:io desta data
Thesouraria de Fuzenda.
Companbia Ferro.Carril de Pernambuoo.
Deferido, nos termos do parecer do en-
genheiro fiscal.
Emilia Ajezandrina.de Albuquerque Pe-
rara. NSo tem lagar pelos motivos cons
tantea do despsebo hoje proferido no re-
querimento do professor anosenoio de
Meodooga.
Gominiano Joaquim de Miranda. De-
ferido por officio hoje expedido so Br.
iospeotor do Thesouro Provincial.
Inoacencio Mandes Lopes de Mondonga.
Nao tem lugar o qne requer.
gratificaejlo addicional, de que trata
art. U5 do regulamento de 6 de Fcverei-
ro de 1885, segundo consta dos despachen
desta preside nota de 21 de JaneirB, 13 e
;


19 de lUrfo 19 de Abril de 1886idei-
xou de aer coneedida a martas piuMae
re sob o ftiaaamsnto de beeer eqeelta re-
mljuMoto iMfclMliiii. creado oa* gr
-e| labattsatira de de mrito, a qa.l
i de ner eatincta, fftre prtwweti
auntida polo art. 5 | 1 d lei o. 1,810
de2Tde Janbo de 1881, que aotorisoa a
oxpedi$lo do citado regala tu
Submettida a qoiei Jhlibglo le,-de
4 presidencia
torate o aeaampto,
| 2* da lei n.
1884 de
F
Aaaemblea, esta
legando poderea
legislarlo re
termos do art. 9
30 de Abril do
A gretifiaeslo anda eobriesenle, *
mrito, caja coBeeseio depaade de natree-
getae, e/se serio brevemente expedidas-
Eogeoheiro Jlo Becerra de Mello. -
Si, oom os readaseatos a qne t
direito.
Jos Oerlos de Suea Bieeire.Afeeede,
me amia eage, apreaentando prettamente
m diretar do Arsenal de Guerra os do
uaiarrtn leigiim pele art. 165 do reg
tomento n. 5,118, de 19 de Ontabro de
Jola Ferreirs Lina. Requeira i a be-
cerera de Faeeoda pera relacionar o de-
bito a que se retare.
Jlo Pinto Lelo. Entregue se ao eup
rim-rl- a eertidlo do jaia -de direito da
11 iii ii i do Pao d'Albo.
Capillo Ladorico Gomes da SUra.E'
improcedente o recurso, i vista \ do qne
eeeeta das inormacBes prestadas pela La
ara Manicipel do Benita em offioios ns.
88 e 168 de 21 de Setembro e 19 do eor
rente mea.
Luisa Uementina Vieira de Mello.Me
toes lagar pelos motivos coaataaaoe do dee-
pacbo boje proferido no reqoerimento do
profeasor Innocencio de Mendonca.
Maa do Rosario Pinheiro. Nlo tem
logar pelos motivos eo na tantee do deepa
ebo boje proferido no reqoerimento do pro
lessor Innocencio de Menciones-
Meaeel Seaino de Alboqaerqoe [Mar
oblo.Nio tem logar o qae reaaer pelos
motivos constantes do despacho de boje no
requerimsnto do professor Innocencio de
MeedoaoB.
Secretaria da Presidencia da Pemambu
so, 33 de Outabro de 1887. *
O porteiro,
F. Chacn.
u. Peal*
Data ata 1 da Oatabro :
f Le- ea Caerte do Pavo de 1* *
se ajes, aata-aoBlsa, pela madra-
gada, na villa da Cotia, Julo de Onsaaraja, Inte do
teneote Antonio Msesel dM
tas poca.
A iota ia sanbora era ral 4o
#


da rllela
3 scelo.-N. 971 -Secretaria de Po
heia da Pexnsmbrjco, 33 de Oatnbro de
1887-Illm. e Exm. Sr.-Partieipo a V.
Exo que foram bontam reoolbidoa Casa
de Deteoclo oa segointes individuos:
A' ii isa 4o delegado de 8. Loa renco da Matto,
Lato Pedro Piase, preeo ea ligiaiU, por erime
de fcriaaeati'a.
A' oram da mbdolegado do 1 datrtoto do Po-
ee 4a Peed, Tboeaaa de tal, mabiatai por Too-
msa ateco, por embriague distortoo.
Partietoee-me o Jalaran n do amo 4e Liatoerro
ter prendido aote-heotem o iardiridao 4a boom
Aateaio Jote da Saal'Anae, ao lagar Poses, 4'a-
qeeile termo, por Ser ca das dista a* a aaeeine-
ao aaa propria mo!h-r, Laia Ptanctoea 4a Coa-
ara ao lagar Catoera, do termo da
s, crea de 6 boraa da tarde, ca ana
miara ee largo do Mercado Potico do Jase,
den-se va durterbio provocado pelo iediride
ata dota), eooh cido por Laja Prattaao. talha-
dordeeame.
Den-uta roa de priado o gaarda dvieoo. 81,
ene ano pede foel a ffeettoajer aa tana oppoa-
iaaodrraraoaoatroatalbadore*, todoa armados
eetoeeed* poata.
r Jim *sjn o ebdetagada davj/ d.etrieto
4a fregar de Noaam geebere 0> O" daOryaaaa,
a* ao da 14 do carrete mei foi encontrado
ajarlo prrto da casa do eogenbo Pnr. da
eepitic Lai O aaa Canea de Oiivaira, e indivi-
duo de aona Jos de tal, trabaleader danajatla eo-
graso
Da risiaui a qma fia proreder o referido nb
-je qae dea caen 4 anrte aaa
1.
reapeito aoa teraoa 4a lei.
dio Joa S4 e Soasa participoa-me ttr
jtgm aati data o exreicio do cargo da aab-
iaT*T do 2* dittrieto da fragaeaia da Boa-Vu-
aa, faa rrapeetivo 1* rapoteole, Jas Al
RiUiro
Dens gnarde a V. Ezo.Illm. e Exm.
Sr. Dr. Pedro Vicente de Aeeredo, maito
digno presadente da prorincia. O ebefe
de polisia, francisco Domingut*
Vtcmma.
^baa-Arras, 16 da Ontabro.
O diario >ul auto La Fatria flafiaan, radtatao
pelo Dr. i adioi, aanni qas a polkta
de Cardo va aaltratea, aen abroa ulaaal isa, va-
rios operarios iaeaVsaitoe, e aaslaasaiarla Ua-
liaaa, dea qaaes raflaeea em e catres foram gva-
lOMBte fifi**.
O gavera pedio sana diataav ote rsaBsaoBaa
ao aoraraador 4a pioraiai.
lloatevide, 15 dt OaeaVP. ____
ri sat t a-----''------- bootaa araapeiUda
saateaio l istsirt da rwaaior, O. Julii Herre-
agOban daaaae aaiilafcl ala tatili.....
. 8apoitoa-aa ao<
eado accmpai't'd.
ero de aavgos e aaaaradaj.
taoUria.
Sob o titulo Sema 4 oasas,
na fataa de Ib :
. Hartea, as 10 boraa da ma
Praataaa eauva aa praca dai Marinba rrado
ama* bortalieas ao chalet a. 84, qoaado deile
appraaaaa-sa Bapaael Lacas, qae tiabe coa elle
nsa aatiga a traiaoeiramate dea-lbe mea nava
lbada aopaaaa*
. Laaaaastea fugit, fsi parea persegaido por
Praataaa, aaa, armado da na guarda-sol da esto-
aae, fasta a aera tsrs estoaadaa a ahrtwma e orna
aa brasa ataato.
A a ajar i sanraaraii aemlU a psUata gne
aunmtrada
O Dr, L'jia
aa 4a Caadelari
olivo asa,
atiaaricerdia e o
uno d Qsaasai
eaiein.
a O
O gama aarda llisas>ga da Santos, pas
aaaB ao ata Uravataaa aa paaeeire 4o sapa
fraacaa Boaryoaaa, aasoatrea aaa esa paaar drret-
. Sobre e Ibisbb do eagenbaaa
ra, proejcieojeee do Sr.
vilo da o i"
___, raja-
Bernareea
Teado da praaafmr o trbala aa 8
madragada do ata 7, os marbtaatas dei
coltairu som fago, qoaado as 8 auras da aaite de
amasmmm.7estrieos 4a da.
a Havia dentro do aaaMo a jaato as eaideiraa
grande depoarto de bagece, siarln ooaoeoabaa-
ifval.
. Paraca qae elgama braaa, iapaUda pala ar,
cabio ao bagoco a abeetaawa o lateada
aaalliaa e e ra visto 4a 1 para % bavma da aaa
dragada, qaaada )i ais em peeeivel doaiaalo,
apesar dos aforeos do ma ia da 1
trsbalbaa aa fasrada e ao
\eUelaa slm asrUue lamperio
palo caaaeiro Jaguar ti* tiveaot oa liaatalia ao
alBLaa
eastoo
(eicoaaoa aasbiaian 4c Ubricar
a Laisiaill para 909 arrobas diarias,
aqeetM astabslsfiaento, uto eetfiaio
am aa ara praprkurto liJ:00*.
Caleola-aa prejaUo ea aaia de 10M8toVW
pea, aia do ame raasJto 4 ptoprto taaaada.fi-
ose s proprietario ia pedida da apraverUr aoa da
100 qoarta de canoa, qae atada tiabe para aamr
e avisa prodosir dj 15 a 10 estl arrobas -m as*
aearevaraa da fregaasm de Monte-Alegra,
municipio do Amparo, ea data de 11 do correte,
ee Comi m Caaasaaa :
Caaao boataa aabra eati Irerasaia aaa travoa-
da medeaaa, aciapaeaada 4a chava 4a pa-
Nio ha anaala aaato lagar 4a ama tea acatada
O
rjxtraardieareaente
perdida a cjlheiu
Poi aaa chora de pedra como nio
despido de &>lha
190
laapidede klbagaaa.
ame tempera! aereas**
A'e o aaatto fieoa
Puliaaaat pama
peaas dm peqaaaa asea.
Basaisraa as as dia 15 ss asas
sasa de ditaio.
O f Tamal devem come car ao dia 3A.
Baaeiram-ae tambes ao da 15 o
tas da aova eampaabia desegmai
e etegmem para damaim o Srs. Carlee Tarsaira
de Carvaho e Dr. Aaaaci* Pareara e> Qaairo a
Vieira de Carvolbo.
N dia 8 eppareeea o oorpo do tafelia Dr.
Araaado Barreta, ama f atan a afogado oo na J-
gnira.
Poi laiietrado'abeiaoda taiiisaia 4a Broca
Graaa>e4a4a4epaltaraaaiiba ao Caider, fi
ado a taarar maraaa par eaaa en
Devisa ae.ajaata.ie atado 4a
para' a pevaado saais araslm
Ite Jah4, aa ea do altlaoa dia da
d, aa aiao ao Sr. Ttetoriao Oaraa,
eUa
Paria, laboeiegalo da frrgoe-
, tarraa contra aasos taspe-
foi rteolhide ao husttil de
ara eatado 4 grave. Prastaiia
t 4 leve, fji rsoolbldo eaferaaria
toaba amito trapo eiria
risa por qoestoae 4* amiPa.
Ante tantea, 4 acata, boave Iota na ladei
ra d* Paria aatra Praataaa a na prente de
Lacas, na qoal fiaaram fariaoa. O ssadiligs
4o f distneto de Saat'Anaa aaden u saaloo de
Prsstaaa.
Datas at4 9 de Oatnbro :
Sagoio para o Bio Doce o amatariu da ptlrcia,
o 8r. Preto S'qoire, para proda1 aW 4 arrece
dacie dos oWecta perteacentea ao crssador /a
ptriat aarialuri t qae o mar arrojoa, 4 praia.
Ea aompeabia do oaaaiaaario legaja ama foro
de liaba.
a kla
Ni? nabemos falha) eaaa provincia.
t 13 de Oatabro :
Je da 11 fai ataeiidu
Ihaito Aateaio Jaaqaia
partido liberal da aapataL
Commantaaraa do Ar
apar- \ aado, no tagar Joaaatro,
e ooai nardo dea ktaaaaa, fot
Aatoaio, aarda aadj, fia 4e Liberato de tal,
por Pedro Corrtia de Preitas. A victima raeeaaa
Cbagaraa no paqoxto Pana 50:090*600 rtn
aotas miadas para a Tnaaonraria de Vi
BUa Grtame a* Mearte
Batee ate 18 da Oatabro:
Ma Caara-Miria, a toaato-eoreael Jeta Pcbr.
Varaita libar tea aaa aaai aa seaa eecravo Leo-
cadio, Las o Paulino.
0 eorooel Jos Bihstro Danto taahsa lber
too team oa ene aeeravse aa masaro de 80.
K foraaa aaia Uasrtaatas aoaeaoao auaaWaio
Uacravor.
Na dto 1 as 8tsari fiado toiaaptarado
ao taraso aeaa a uastlido para a oadaia da
eidade *> Poabal, da provincia da Per.aybe, o
aajaarii criaiaoao de aaaae Joio Al ve da alel.',
proaanciado no ttraao da lapaatris daato pro
viaeia eoam I aume aa orto. 116, 1
cdigo riaaal.
FaUaaan o coUeeior da reada proviaria de
Meca C^saaTreariace Tataar de Oliveira Coala.
PORTUGAL -Iuaaoa, 13 de Outubro
- da 1887
afogado.
a aaaadwr aaqaaUs
Correa da aava, aa
legu-

'Wm
Thesoore PraaiaeaJ
DESPACHOS DO DIA 23 DE OCTUBKO
DE 1887
Innocencio Mandes Lopes de Mendonca
c Maris da Cooceiclo Drammood. -Ragis*
tre-se e fa$atn-ee os assenUmcntoe.
Joio Goncalees de Sonsa Ramos, direo
ter geral das ob/as publicas, Aun Romei
ya de Alboquerque Mello, Manoel Lopes
Machado Ramos, commiaalo da irmsndade
de Cazang, M&noel de Medeiros, Anoa
Valenca do Reg Medeiroa e Seizaa Ir
otios. Informe o contador.
Jjaqnioa das Merrt Ferreira Leo id\ o
Jafiden BroeJttr*.--Junte copia daa rnfor*
amsoe.
Director geral aa obraa pubmeas. Pa
gne se. ^*4
Antonio 'le Bsrros Falclo.Certifique-
- J9U Ignacio de Albuqu'rqua Trindsde,
Manoel Antonio Beltrlo, Joaqaim Teizeir
Bastos e *raa is.o Caelbo Branflo.Ha
ja vista o Sr. Dr. procurador fisosl.
Joe Isidoro Tix-ira MonUrrojos e
Francisco Baaaaa.Entro^ne-ee e quantia
em d-.-poiio
DIARIO D PERBACO
BEL1KE, -1 DS
Natleiaaslo tal
1
O paqaete aaaneaoj Aimmaa,
4 lal, lxauS4 aa aegniotra aataaea
la 4a Praia
Feraa pabllcasoa aa eorta os .
OUTUUR'J DB \riia
aela Praia e asa I ata
cateada haatea
MaaaaaiA, 14 de Oatatae.
O imaertaate darlo a TVioaaa Papilar auun-
ii qae por cae? da de-aajeorae tJ >aaa colle-
gss s reaprilo da atotade qaa dar arfar a g>-
esaao aaa |iiaasaletcaa. a aHaiatro datasa.
ricr, D. Jaba BWrere y Ob. dea a aaa rtiamli,
eme aaa tai acata peto raeral Tarea.
Oa boataa qa*> n reala a a Ul r apasto sao ma-
to contradictorios, lveade este BOOSta SBT aceita
esbabm aa toda a raaarva.
Oaaaos-Ayraa, 14 da (tatabra.
? sHaaeaV fiaiancaira 4 actsaavaato muta as-
kadrem; recae se algasa daaastraa.
J4 prinaptoa a eaapiaai aaitoral para a pro-
ioio do aarraraadar da piarmstadeBa-
Ayr*.
e Oarabro.
^ '...* i tice 4 difi.
eai aataaadasta antee partidieta a
ida f idiiili Cacarea; ha seeiiede
mj
bUtaraa-Ua as
P.
aaoiapto, Basilio A
a vaneada idadede 70
Metiuisail sata'
a A Bopilto asBtsfallitBiSBti esste par ah
noticia de qa fieadi aorrera SB*eaeado par
oa ca adairo aae, asaaaao para o ra, Iba ap-
ajtoara em voaitono 4a trtaro ra tal qiaatididi
qae o iatalia paaaaa) dsea para catan rida, alo
pelos raaakaaaa da molrstii, aaa petos tastis aa
cara.
tata ate aaaeira
Datos alAJ7 da Oatabro :
No da 14 aio fanectenaraa as cmaras
latir.
No da 15 tere logar o eaearraasatti da emolo
Icodo 8. A. a princesa iaperial regente a se-
goiat- Falla :
Angosto ed gniuiaoj Sr. representaste*
da aacji E* eom a aaia viva satiataciu qoo
oapereeo ante os repredenUtaea da aacao em
cumpriaento lo dever qa ase 4 i aposto pata con.
stitoico do imperie.
< A ausencia da
pai ni} pola dallar de lo esatiqa por todos os
braiiieiros s por mim mpsetabaante.
a Felisraeate san magtatade vai asteado o de-
aejado effeito da viagea qae emprebeadea.
Eipero em Dea qae aio estar diatonto o
dia em qaa, rsasaamindo 0 excrcicta dos seas po-
torea mageatatiaco, o iapaarlnr prosega ri as
empsaha coa que laapru m daiicea a preamver
o engrisdsiaaaau da acata patria.
Tea-ss coasar rodo asta aJteraaio a practasa
saoae da sus aagestade a imperateia, ataba moiU
presada mii.
Por toda a parte tea ata nageatadra impe-
riar ido cjthid. de modo qae meito peahora a
aosaa' graUiao.
A cooataasia coa qaa ros sppLcaate sos
diverasa aasaaptjs de tataresas gesal 4 digna de
loavor.
As toa asmase a ostras ds aeaa aoortaocia
aaa da evidente atUiadr, dio teataaaabo ds ras
alo pala cansa panuca.
Cano qaa aa proiiai aessio rasolrorcis so-
bre oe prjjectoe da reforma jadiaaria, das moni
eipabdades, da le de tarraa pablieaa da reprea-
io asis praapta de sgase criar coates a saga*
ranea iadVidaal e Oe ptapstasWde, j4 tolanos aa
Careara iiBnfi|islilia a paadsntes da debaracfo
do Seaado.
e A rdea e a teaammiiudada pobliea ala toa
aido atasaja i.
Ceotina.ao a ssaat'-r asm sa cateas
as mas eaigavrie retacea.
Aeomaias6 a anua para o rncnabeciaaati
doe rto Pepert-gaaaa4 rtaato Antonio, d Cha-
peed a Cbapoaaaa do larri torio ajas os iipnsa, pra-
(' rreapattasearla ala Balarlo de
de
No prasiaa daaatago (16) realiaam-ta am La
bon aa alaigi.a munieipaea para a reaevaano da
14 imiadnrii, qaa ea Jnabo foraa aortaadaa e
qaa, s dspali d rotolto poiisa eeattanar a fa
aer parto da ssiasaln dspii do dto 1 de Janeiro
aalboo.
A lei rigante eatabeleeaa a dnracio de 4 sanos
para o asjsretois.do cargo de vereadur, avaa eaa-
(igoon ao smasao teapo o principio da ranovacio
por astada, de deas ea deas asaos. Da aodj
qaa, pasa qaa ss catee a regia aa reamar da du-
rare es faoeeoe de cada rcraadar 4 aoase. 4
arraiaatin o primeiro tortaatento.
Oa praMiros vercadorm sorteados ti esarcaa
D'sqoi ea ditaie, a raaivaoao far-ee-ba de dos
am duns anaos, rindo cada vereador a aarvir 4
aSSlta-ami
Sr
da nac, sstoa sarta 4a qae, ao regrvaaarda 4a
v iai prevtaciM, caattaoareta s iospirar aoa aos-
aoe araeidsHa es mattmeata de lealdeae^e raa-
aeita 4 eunaitieicAo a 4 .), priaripaes garaati
da liberdaCe loaiviSoal a ntitiea.
Esti eaearrada a ars-aade malo da rige-
aiaaa I latatara. -laoatk, p rto i aaa iaperial *w-
aobre a faUaaiato de i asnal Pal ato Pac
Biaelro, esmeren e fiaasf do Cosaia-n
Eatraa p.fe o riereUo ea 1848, e
toas servaooe ea> pai, taato' ea rnsjaliin a qae
vareo de Pesagaaj.
raaoo aatado pr.ee em 1 de Marco da
1448 tai peamaaida a akre* atamao rm lafl a f
toaMto no aseas i.ao, a 1 em 1868, a eamtio
rm 1861, a
Datos al 21 de Oatabro :
Estova taer i as arlo a Asscnab.* Provincial
Betorta ai foibaa tarea sido alforriadoa 4
eeeravoe, arado 1 ea Qariahea e 3 na capitel.
falteren aa Villa do Conde o bacbaret Pran
ctoeo Cantaante de Si a Albaquetqoe.
EXTERIOR
ourivei.
1881, a
1880
Tiabapearaede art
de 184S a esa esSatal da
leire da de Avia,
aalSna, a
a 1880, a afaouto aa
em 18*8 e a tf ti r ea
baria pelo
rrgaiaaaato
eaval-
d mrito
0 eorooel Peliaio Pees Bibairo sol _
ssatto atiarlapalieaa siairsrlta s por qoaa-
Itas ota alto testa.vea.
A primeira elcieAo ea 1885, ssgsado a aova
legu lacio, fes-se eoaao ansaio j as asas aera cir
ceonacrifco, porque a antigt rea da eidade foi
alargada,ji do lyitena elettoral en que a mi
noria repraaeatada.
A lista abraage oa asmes dos qae devem ssr
eleiUM ea toda aura irse da eidade ds Ltss; e
ama lata 4 incoaaptote. para qae a aiaoria aja re-
presntala.
Foram sorteados 11 rersadores ds maioria a 8
da miaoria.
Devem ser driles 14 rasad aa. As listas
porra s podan coatar 11 nemes, oa os qes tira-
ren amala d'eese naaero nio lio cootodcs, para
qae dala atoaje sema etaitoa 8 vrreaaVorm.
A liste governaaental consta do regatis* no-
Fernando Pereir Palha Osarle Cabral, proprie.
tario.
Joa qisgesii da Boas Araojo, proprietario.
Condo ds Barato, araaitotarto.
Aateaio Joaqsia 8mA.s da Alsseids,
Jee da Coala Podreira, propetotarto.
1 redarico Bieater, ngrnala
Heaaqoe Matsaas ao Santo, advsgaaa.
Maaotl Praaciseo ds Alasida Braadio, neg
e toa te.
Victoriano EatreJla
Aagaata Ja da CoahaT psfraaor,
Jo4u Cjpriaao Parreira, aasdtoe.
Esa a lata rspabUnaa :
Jas EUaa Osraa, dpatado o tonto ds tatela
do Esareito
ataaoel d'Arriaga, aivogado.
Jaaqaia Tbaoaatta Braga, taato do Cario Sa-
rita ds Lastras.
Jeee*Varaaiao da Alarida, lente do Iastitoto
cierta de Agrieaitara.
Joa Aataaea Pialo, lento de la ti tato Osral de
AgraaKara.
Joa Naaa da M.tu, taato da Eeeota Naval
Jas Bjnrigae dos bastos, medico a proprie-
torto.
Jote d Boom Larcber, prsprieUrio a jorailiita.
Caasairo Prrirv, negociante.
Jas Caasailo Triguciros de Martel, proprie-
tarw a joraaltota.
Joio Jaeiatbo Fernanda, negociante.
A mseeaaria a'ema areola.- repleta do
tartos, a soao preteato para aae ss iqas bta ea
tenoVaao sa prmsa(a da reeasa do patrtaiaaa ata
Liabs ae esrqataa pek> sea fallecida grao-sastre,
4 aa leaUtnico sin Ja farta a aada eadaca
decadeata, ramaaeada dons ooass, asi de
cada partido, a asnee:
Victortoan Barata Braga (progreaaiita) e Jos
EImi 0.rerf(repablicaao).
stata aota cerra para qae fique han atendido
qae a qaaatlo da recata ds san csrlaans, o car-
osal patrureba i'ft ilaagsu da tnsUtds ds gso-
gr.pbia ds tasaos, atada nio asta marta osas
puata de para ; at se afina qaa o prelado
saeertoa oltaaemsote a eana romana, am pre-
iiapa 4a carel nasa som qaa a iaprenaa da
tedas ss tersas parcialidades mooarcbes s aati-
aMnuLbjsn tea hoetatasdo o asa uiaajtaiinto.
E da fleto, a aanepcao do asAigo jornal miga
lista oa togitiaist, A Saalo qe depon de 41
asaos 4a paaiaaciii diana, paaaon a sshir''peos
ss qsartos letra, atogaari tan defendido vmon
asiriiir do aai isaaarlao prelado da igrrja lis-
booeaaa.
T^doa... alo digo bem ncr todo tem ggre-
dido s petriarcb. Urna ros tas asa autorizada
na lides fittoraria e jwraalitieas se ergoe para'
Vas da Ci
4 repiada de fiaisii-
astoitos iufall veis
0 lado ds pateiareha em
SP5 /"ttaando. coa graciosos ssr-
caaaos a iiiegica doe qae, toraaodo na la con-
toaras ao eatholielsao romano, pretenden qae o
CBttto-shiai dosi dalgo, o lana da tochos, aa
aapsasSes das byssore. a lamarada doa tharibataa
e es notas ptoageatos doa orgias do -cstbetietaae
m lavaotaan em unisono eniTtagte pelo eterno re-
peaso daa gri;-ojcitre da ameoaaria.
Eatodoo caso o artigo 4 digne de ler-se, mas
aada qaal qae o lea e medito* aoa gnmdaedo
para a a opioo q te tiabe, amno aratoaa
qoaade amalqucr qaeatto da eaatt iasaart
vera aeaagir nos camoiaatas haamotmdts ii
Itama
to pela bei
da noite o (i-raudo Oriento Lusitano cehbron exe-
quias macooicas ptlo f.llscido grio mestre se-
Sf1* !* ,i0oea liturgia doaeu ritaal
Modara convite e aenna teiangolar a todas a
rsdacoo. da capital para qae a fisesiem repre-
sentar oaqaell nato por aqnaltoa ds aso cotkbo-
raioreaqne foeaea macona. Convidara a tocri-
ssosa viavs do tallecido arfe acetre e na vespara
a lija Tolerancia inic.ara orpbio do illoitro es-
tadista para poder aasistir 4 aoleanidada ; alera
disco, facultara aoa convidado membro da
ordea, ao rr-preeantante do orientea eitraagei-
ros screditados paraato a grande loto etc, etc., a
levarea coatigo seas mnlberra e filbss.
Eatirrraa ari de e*m damas tortas trajando
de lato, boa como creaeoto a tontos macos de
perpetaas aa botecira, grvate e leoco brtneo,
fumo no braco e udomad> coa aa insignias e
joiaa de seas grj e eargoa, tnds eoberto aa ere-
pe. No ario dj templa erguia-ae o catafalco.
Viam-M aa roda do templo aa alomnaa do asylo
de S Jalo eom as seas acates.
Barren o presiriente Sr. Jos Elias Qarcia,
dando abraco a viuv de Antouio Augusto de
Aguir. O orgio eom ootros ioateameotoi aaom
paaboa o catico Keat taeermat magnu. Seguio-
ae ama breve atljcoeio do presidente expoado o
fin, a'eqaelle acto ; aegafo ae a diatribolcio de al-
aa, folbas de rosa ede accaeia por todoa os cir-
ea matearte para o teapo ata petar am eam ella a
eca e o eatafaleo erguido ad hoc.
Paaaoa-ae 4 eerfaooto do pyropbilaoeos cojo
njcool o prasidearte ioi scceadeoloao patio qae re-
atara as pbrai rfmbolicaa do rila! em louvor
do morto. 0 grande orador Balgaeiro d'Almad
fes a I sitara da predica ; depoi aa dignidades in
eanaram o catafalco. Deu ae a paleara a diver-
oa aradora, qae t^lUram oom mai* oa meacs rio-
quencis, segaado os seas recarao .c fscandis.
as, pejindo que so nio alladisse alba qaae.-quer
reeentimeatoa oo aggraroa, (alluoio por certo i
rsaaaa petriarcb); oatroi, salteado por cima
dtta reattiecea e verberando o seto de intole-
raoea qae todo tinbsm na meato.
Morro be. '
Quid tote?como dista s velba escbolestica.
A ascooari portugoef, nio contente eom a
grande pmtuilo de convites, coa o appeilo 4 ira-
presas pana srnaaaiarea seaa rita e caito intimo
eaeontroa am ebrooiete ingenao qae veio para o
Jornal da NoiU contar, dsserever, sem omiatao de
virgnla apf.rao aili proo un ciados aae ce
qae la ae ftoeraas, oa daatripcio coa-
plato, oaao a reporta** aa tas para enteeteoiaeoto
de aaa leitore a propasito de Urdo. '
- Aiada melbcr.
A eaaa, isto 4 o tempioc suso depaadencia es
tivaraa pa tonta aoa dooi dia segniates a quem
oa quiceeae ir vtoitar, tal qaal como se toese am
maesa oa aaa aaia de axpaicAo.
Mclbor aiaaa.
Nuaa Mea prsgveaut, ss Nowidait aoa
amatan rto aa tea galbofeiro o osante das en*
quies aaaaoaicaa. naba no dia aegoiate em artigo
de toado a anis,giaala de tedaa as troe> qae ja-
mis aa fiaeraa 4 macoaaria, apesar de aa ver tam-
be oo campo ultramaataa' gente de tetoato-
Maa a fo na qae teas fseeciae eacrevau, mettsndo
todo a ridieate, desde o isssrit'or aarpaai at ao
pyroabilaaeai, coaaaatoo a pnraae do ritaal,
prona loriad aa pelo cateronte, deafioo-a e proenroa
provar que taabem na ae Marta baria intole-
rancia e san pe tanto ala ttaBa direito da extra-
obar a mtalaraocia do- eatbolicsao. Nio des-
conbeeeado ea omiaentos tervico prestado! ou-
tr'or peto macaaarta 4 liberdade, eiia|stbti libe-
ral e obre-liberal, progressiit. o que rjser diser
lib-ral avaacada, dea pasto aos odios de tacbri*"*
e properetoaoa aa gsudio Inesperado 4i ptiaaas
beata, oo s mpleemente devotas qae tnham to-
mado utereue ao coujieto. v-*
Cada ves meinor.
Qae demonio de febre d pablicidade e de resta-
ate qae veio as saltar ama associseae secreto, nio
togalsada pelo aaseotimeato da le, nio preto-
gid, ma tolerada umpleataente pelo poderla
publico, gracsi a terem a tres sesociacocs per-
teoedo o sshir doibaoco, da aoireraidade oa de
outru cacla sspeiiore os ministro, o magis-
trados, oo juiae e meamo algan membro do alto
el eso, sej dito de pagem !
Coot>lhe os fsetos e poaeo maii, qaanto a
eoasaentari
Ganboa maito O Orando Orieote-Portugues eom
essa indiscreta soten tocio dos seui rito ?
Coa a nalvae miando do vetaste ceriao
nial qae anda esa! de p nai teas lojss oa
teaplm ?
Un regate para o altramontanicmo indigeaa,
e tanto mai apetitoso qoaato corto qae s bloque
foi escript por peanas liberad oa libtrdadeirai
como m 4to ao sslio doa aai* ferreos protlyto
do direito divino.
A manobra militares da 1* di rilo qae
devam effeotuar ae nos dis 8 e 9, mallograram-se
por cansa de aceeaairoe gnacauoaqaa t o charca -
ram oe campo nio permittiram 4 tropo ensopada
at aea.oaaoaja 30 e tanto kilmetro do seus quar-
tei biraeer la bte itoile, toltando-lbea da man
a mai a pewiaa rngreaagea'papelliits, ronceirae
formalista da chamada da adminitraciomiliter eom
a lrnha a eom os vveres para o|rancbo, eom a ce-
rada, eom a fava e eom a pslha para o gado da
cavallara a artiaberia !
8s am rea de am simulacro fosea*orna esapanbs
a valer, qae derrota armare aniel!
Das foreajefqaje figaravam de iaiaigo, neos
o tees sgentes s a andante ds asTaiaistraeAo
militar aa toabraram.
El-Bei tioba viudo exprracamente de Braga para
ppaeociar no Sabugo o deaeavoleimente do ata-
que aai peripecia da aeci> delineada pelo ge
neral eom mandante da l divisio Jos Paulino de
S Caraeiro. Esto, adoeee de ssleito coa ama
iaflaaaaain goda ma b- xig, sendo preciso ser
sabsutoido peto general Oasiee, aegando eomaua
danta. Fora a resoltado de sea reteaeio ds uri-
na derivada do ervic > prolongado qaa Da vee-
paraa o geaaral 84 Caraeiro tinhe tido no bjp^-
dromo de Balea, quando assistio exereicio e ma
uobras da cavallaria.
A tropa por ordem do ministro ds gama alega-'
da e amanta rctiroa.se a tarde, teado apena ser-
vido o raaebo 4 8 1/8 da maohi rm Lisboa,
aea apetite signa sotes de sabir des qnartets.
Fes a aarcha foreada de 44 kilumstroa teado no
lvam disso, acnarcleica qrra a diversa saitadra
s eticas harnea ti Jo leparadamente darn i
tas semanas, tanto ueste, como o drmaiii divieoet
de bastante utilidadu foram para o noiso
imprenta meamo da opposicSo fa
ua vontade do actual ministro da guerra
e mpera maito da aaa peraeveraoca. Algan jor
nees censararam-lbe penss o como o seo
collegas, demasudamento peripattico. Se pm-
eaae menos, e fiaeaae meooa gresadee te recreio
pela prortaataa e ettogtatoras faavis de ter prc-
vioido mmaetas, baria de tor-.e ioteirado da mi-
aeravel eateds da tal admoiatracio militar, onde
agora, em rmnrtodo ds syadicanci tei de cas-
tigar nexorarolments saltes iaperdoarei t
O -rei voltoo para Braga casi o principe, aeni
nlbo. 8. M. a raiahae a raT Difama de Bra-
g.nc Unhaa ficado ao Boa Jeaaa. Aiada ha
ama serie de testos em perspectiva para fosssotar
a popularidade das peaoa reass a dar upanao
aoa poros, inaaeiareis de viva, fognetea, tomina
rias, repique e arco triumphaes.
Falta a inaogaracao offirial da estatua do fun-
dador da monarchi, D. Affjuo Uearique, em
Qaimarie.
Faltom aa cacada ao Qerca, metbolicameote
rargaaaadas pelo aooteiro ma is exponentoe n"-'-
sss partida venatoria em que a victima sij
raadaa, cerca, cabras momexei e nio eeilseljava
lis. ^"
O jorna listes qne foram de Liabas e Porto e
te*m aaom paohado a romana, infatigavei, firme,
alegre e faeondo, a oUisentraubar-ae em tele-
grsmmss cortesios de grande espslhafato, enes
tem andado ns psleiioba, como e costana di-
ser. Alm de auma aodicacia especial qae SS.
MM. Ibes deram em Braga eom maitaa palavra
de aaimaei e loavor (ama mi lava a outra), fo-
ram convidados em Braga, a am juntar no H-tel
Hygieoico para celebrar 0 anaivenario natalicio
da filha do ministro daa obras publica, o Sr.
Emvgdlo Navarro.
O presidente do cooselbo, 8r. Jos Loosno de
Carteo levantes a!litai brinde a todo os joras-
listan de Lisboa e Porto qae estavam presante e
tiabam scompeobado ,el-re, e diase-lbee coasas
grata, como era do errata,- O exemp'.o ji tinha
partido de cima.
Pelicmente pira el re, pira a toa familia, para
o ministro e para os reporer$, So tem corrido
por mil doa mandante ta admtnistracSo mili-
tar !...
A su retrala pi nio ser como a do Saou-
go, alegre na apparencia, mu cooi o.sea taato oa
qusnto de profunda melancola.
O ootuelbeiro ,vior Pinto, ebefe da 1 re
particlode ;uma daa direccSea do miaisteno do
reino, foi aecummetiido de ama pemiplegia, teado
logo condolido para soa casa, ondo ae be repet-
ram os ataque. 0 seo estado gravissimo. Cau-
sou doloroe* imprestio etta desastre, porqus o
cooaelbeiro X-tver Pinto am cavalbeira, em to-
da a ixteiio da palavra. Em tempo fSra gover-
oador ciril.de am doi diitricto administrativos do
cootioente, atada dorante o reinado do Sr. D. Pe-
dro V. |
r^- J f/i autoriaada a Companhia Nacional de
Ciminbos de Ferro a abrir 4 circuladlo a liuha do
Pv Tas a Mirandella para mercadorias e paisa
geiros. .
Poi dadapelo governo ha poaeo a conceaaSo
sea previo eoucurao, de urna titiba do tcanswijrs,
a vapor, de Santarem ao Crato, ao Sr. Correia
Leitv, capUtata do Porto e oatroa iiiiivi Ju-s.
Trata-se, ao que perece, de ora verdadeiro ea mi-
cho de ferro de to rcduzida. Afirma-e qne na
empresa figura, por tras da cortina, o Sr, Marques
da Fus, ou o cea dinbeiro, o qae vale o moamo.
Decididamente este dalgo o fiuaueeiro la
mode, como em tempo recentes o fdra o Sr. Conde
Bornkj. D'ohi as rivadadas, a picoiobaa, etc
L.

ISTEROR
(Do Entino T&
Tarqun
(
Cbegaraos taires
queno estado qne
lersato. Befiro me s Valentina de Lacena, pase-1
caapo conateaido as cosiaha de caapanba e es
peraada em rio qae Iba deaaea oa gneros .para
atabar. Betietaoto foraa eatteeser, e ararlo
hoasssii tose para o noeso eaareto, qae aea o
tie tora asoste de adtscipliaa sa fea notar. A
oladeece voltera alegre reaigsada aai feaen-
de eraae aa bocea, A ofioialidade, eses tinha
c.mido ao caapo o tonel qae fora eaessanended
a aaa das pcia-iras pastel i arios de L-sbo, hmch
oa banqaete aa qae o aoaerano teacioaava tomar
parte,
0 generas e eatado maior, apesar de terem ar-
madas aa suas barraca de campanha, pira darem
o eseapto, agnentaram a chova toraeooial p
irme.
Agora depon de toda a im'preosa ter srygma-
ttaado o eoapartaaeato relaxado da adoMniatrcao
militar, a Sr. fi sonad de 8. Jaaoario maudaa
proesder a ama eradiceaei pare se coaheutr a
qnrmpertencea raapomsbiliisde de teas oais-
td.-s.
Parece qae por parte da administracio militar
se daitam as iisjr*- aos enamaaodaates doa car-
pes attrbeiadi*i o deetoizo de aio terem re-
qaitedo a teapo ai raooes para as preces de sea
eoeamendo. Nio crea.
O cvalle* e maaras soa si marchas e a gran-
de adtha, sea racic darante 18 horas qae maito
eaitarem a sopear. Nos biraqaee partiera as pu-
so s e deitavam s fagir'para 8e fosse a serio, repito, teria sido un desas-
tre aouomental. Aasim foi at, porque por
dssaoberta a rala organissoio dama triboaade
partopatice e pa pellada qaa so denomina a admi-
nistracio militar ntil tasataa foi o mallogro das
manobra porque vld.-ntioo han o carcter soffre-
dor, obedieoto e maleare! do soldado portugus.
O rgaati*3a<,'o do ensluo te. haleo
clonal
ico no Brazil, ptlo Dr.
de Sonsa Filbo)
ontinuayio)
ao ponto mai diffioil dp pe-
emprehendemog. epoij de
termos df lineado o quadro poaeo lisongeiro dd en-
tino technieo em nosso pato e, i largo traeos) es-
bocado a sat orgaiaci-j nse pases eatrangeiros,
justo que p rocuremoa agora tirar do Coubeci-
mento destea dons tactos, qae deixaram em nsso
espirito imprsuoe tio eppoBtee, o ensinamebto
qae delles naturalmente decor.re, para eom este
valioso labiidio cuidar da orgaoisacii do enajno
technieo nacional.
eata parte do ooaao humilde trabalho nio
nosso intuito discutir questojs puramente peda-
ggicas e entrar nss minacioiidadea da applica-
cio e da pratica. Queremos apena eetabelecer
certoi principios, indicar em habas geraea os tra-
ooe rtais saliente da reforma qae reclaaramo.
Antea de todo compre admiftir qae o estado
actual de nosso deienvo!vitnentj iadaitnal e eco-
nmico nio comporto anda ama organisacao com-
pleta do entino technieo, deade o seu grao mai
elementar at o superior, par tedoi os differeutes
ramo oo grupos profissionaes.
E' preciso comecar por attonder 4a neoessida-
des raais imperiosas, edificar aos piucos, coufar-
mando-no o mai poMivel eom a condicoes da
actaalidace. Satisfeites eitas nceessidade, preen
cbMas as lacaoss mai sensirei, cuidaremos de
sstiafaser as ootrss, 4 proporcio qaa se spreiea-
tsrem eom o mesmo carcter de urgencia e oppor
tunidade.
Si em algnmas qaeitSe poltica oa proceasot
opportaaittaa devem ter condemnados, por eoco-
brirem qaasi sempre a falta de principio* e a au-
sencia de eenriccoe, servindo maitaa vetes de
mascara a tape calices indecorosa!, no que da
respeito a certas reformas elles devem ser segui-
do, parque inspirsm-se oo grande principio da
evoloclo natural doa pbeaomenoa aceites.
E' por Uao que, por maior qae seje o ardor e a
coavieoie sea qae defendemos a idea do ensinn
tecbn ico, par maior qoe sej a o des* jo qae temos
de vfcl-o orgsoisado c.ovenientemeote em noiao
pai, produindo oa vaatejosos resaltado qae
delle derivam, nio as animamos a advogar a soa
nrganiaacio deade ja, oom a mama vastidio ja
desenvolvimento eom qoe o vimos funecionar em
outros paiaea. Contra isto oppoem-ae impossibi
li ladea de oedem moral e economas, contra as
qaaes debalde 1 uta riamos.
Quando qaasi todo nos falta sob este aspecto,
para qae cogitar desde logo de orna orgaoisacio
difficil e complicada, Bem adeqaacio eom ao ao
aa necessidade actuatg, tem bote na notta vida
social ? Qoaado noa falto o esstncial para que
pesiar no Mperlao ? O ptimo inimigo do bom.
Nio podemos acariciar a pretencli de moldar em
todo a organiaacio do noaao entino techoieo peto
de outios paites de qae eitamas diitanctodos sob
ateas maitaa reteces. *
Reformar, dis am dntac'o publicista portu-
gnex, nio 4, nio ple ser copiar a orgauiacao de
um outro pata. O que necesaario obter os
amis reanltados proficuo e aasegnrar a pratica
dos mesmo priaeipio sal atares, aproveiteodo se
pora csse fim oa riameato de qoe ae dispee :
alias compeomette-se a toda nova ; em ves de a
iaop auter e tornar feesada. (1)
Inicieroo per or ss seforas aecessarias,
aquellas qae forem maia urgentemente reclama-
da pe'a oprobio. A aea tempo viri o resto o
completar-ee-ha a bella construccio. Por emqoan-
to preciso ni) sacrificar 4 oraameatacilo a uti-
hdade.
Um oatro ponto importeate na arganisacio do
enaioo techoieo a ueueeaidade de evitar a ten-
dencia funesta, a paitio da ahiformidade absolu-
ta, ai/metria legal, qaa nos* tem levado maitaa
Teces a sacrificar o bem publico.
Eata .exagerado amor i aniforaidade, chegou
oa Franca ao ponto de ser orna realidade aquella
celebre phrase de am ministro de iastracoio pa
blica: a ult h-ra lodos o afumaos da tacta
ciaste, de fonos ostoofo da Franca fatem a actaa
eersao.
Nio ao deveaos levar pelo isflaxo perigoso
destas ia.s aoMformtsadorta.
Nata aea parece maia ocoaveniente em mata-
ra de eosaas, priacipalmaste eom relaoi o en-
atoo teimisBCD.
Como arnotrW todos os institntos profissionaes
lant typo, vasando o aoiformeaeotc, sujei-
toado-os s ama bitoto, no qoe dis respeiir 4
organiaacio, programaos e procseos de ensino !
arciso, antes ds todo, qne a saclas teeh-
nioaa se eonforsaea oom os iateres locaea, consnl-
tem as exigencias das clanes a qae sao destina
18
1) Lobo d'AvilaEtludos Admm*strat\*os
-das, c-jam distribuidas pelas diversas regioea do
paic, segando as suas necessidadea e aspraco-',
apropriando qaanto tor possivel o sea programma
a u/gencisi ds setMlidade.iemsacriutsio do fa-
tare, uttendendo sempre so elemento progressiro
que a acira de todas a iostitaicoea.
O qae nio coavem collocsr ama escola iodus-
trial rm am centro agrcola, urna escala agrcola
em ama graade eidade commercial, ama escola
ooausercial em aaa xona agrcola. Sio estafe e ou-
trai dissordancias e incongruencias que todo per-
turbara e esterilisam, faaendo maitaa vezea morrer
as maia bellas instituicoes.
O qae se deve evitar estabelecer um ettalo
nico, irredactivel o por elle aferir todas a esco-
las, todos es programmaa de entino, e por amor
a esta naiformidade ideal de legtotocio, a qae mai*
tea veses se saorifica o mesmo iateresse qae se
procara acantear.
Qaanto 4 confeceo doi programmas, ha efec-
tivamente cortos coubeeimentas qaa ci podem
deixar de aer cooaideradoa como base do-ensino te-
choieo, cartas materias, por BMn direr, obriga-
torias, qae devem formar o patrimonio intelectual,
o faado seientifico da eacola, mas concluir dahi
que toda ella devem cer igual e uniformemente
organisadae nio lgico, nem rssoavel.
O caraos eieenciaee, verdadeiramente educati-
vos, aquelles qae formara o upreudiade moral da
vida, aio partea integrantes da institaicio, derem
coottituir o luco commum dos estados profissionaes:
fora dahi urna certa diveraidade deve reinar na
orgaoisacio pedaggica daa escolas.
Mesmo admittendo a ocbb&o de certas disci-
plmai em todas as escolas, oualquer que eej o
grupo profiasioaal a que pertencom; cliro que
nao ee pode ooifrmisar absolutemente o ensino
no seutido qoe desejim os fanticos adoradores da
tatareta.
Qaer na conceptaj qaer na transrnisaio, dove
nece8sariamente baver urna difieren?* notvel en-
tre o ensino qus se destinar ao iimp.'es operario,
ao humilde empregado da commercio,esqaelle qae
se dirigir as grande industrial ou so grande pprc-
prietario rural.
Fot sem duvida attendesdo a cate carcter de
variodade e mobildade que predomina no ensino
technieo, a eata necessidade de adaptecio con-
dicoea especiacs de tempo, logar e peisoa, que o
Ilustre Ch. Bertrand, digno director da Ejuolallu-
duatrial de Charleroi, na Blgica, nio dnvidou
propor para certa escolas teebnicas, em vez de
classificaclo por series ou acuca de estados, qoe
os alomaos fossem lmente obrigados a seguir oa
corsos de atilidade geral, rjodendo quento aos du-
tros, escolher Hvreioente aquelles que melhor cor-
responderem i necessidadea da.arte, profistio o
ofiicio que exercerem cu a que se deatiaarem. Isto
pareceu-Ihe preferivel a obrigar o alumno a fre-
quenter contrariado eertoa cursos incompativeto
eom soa voeaclo e aptidio e dasquaes nao tirar
utilidado iroaediaU.
E^tes e oa tras consi de-acoca nio devem ser es-
quecias na organjaseao do eusino technieo na-
cional.
Oexito desta organiaacio depende de dnas con-
ieto essenciae : importancia do ensino compre-
hendido nos programmas e certeza para os alum-
nos de que o objecto de seos estulos proveitoso
para o exereicio da profissio, arte ou offisio, a que
e tirercm de dedicar e indispensavcl para con-
quistar-ihes aun staselo soeial vaotajosa.
0 ensino teebaico pie ser dividido em tres
grupos principaes: *
1.) ensiuo technieo agricoli,
2 ) ensino technieo industrial,
3 ) ensino tochnico comm ;rcia, ,
Qualqoer dates tres ramos conorehende desde
o grao superior at o iaferijr, jalbrrespondeote
escola primaria e que tem por objectivo formar ope-
rarios, officaes, artificia e simples empregadoa.
As hecnildes eacolaa-offieinas, .escolas de apren-
disado, as escolas industriaos, ss escolas commer-
cises, as escolas agrcolas do mesmo modo que as
altas escolas teebnicas, que formam os enge-
abeiros, os agrnomos, os diractores de fabrieas
ficam compreheadidaa na dencminaeo geral de
ensino technieo.
Na pratica importa muitissiavo nio confundir a
oataresa e o fim deltas diversas escolas. E' ae-
cessario organal-as de conformidade eom ob seus
respectivos intuitos.
Qaanto perfeita delimitacio do3 differentes
graos do ensino teebaico, em qualquer dos tres
grupos em qae elle se ramifica, nio muito fcil
fasel-a em theorta ou reahsal-a aa pratica, sem
pe igo ds desacertar. A exacta descrimiaacio dos
tres graos, prntrio, gscondario e superior nao foi
aiada taita eom precisao e propriedade.
A natareza especial deste ensino, o' sea carcter
exoepflioaal, as civeraas modalidades que pode
tomar conforme as condiodto peculiares de cada
pato, aa mltiplas appiicacoes de que anee ti pe
em cada localroade, todo coacorre pira tornar
difficil esta gtsdoacio, que quando muito poderi
ser frita no dominio da theoria sem achar na pra-
tica a soa correlacio.
Jolgamos, por ibso, do melhor aviso sdoptsr a
elassiSeacio, mais comprehensiva, de ensino techoi-
eo superior e inferior, abraugendo' ns diversas
escotes que por suas naturesa possam ser compre-
hendidat nestes cathegorias.
Esta que8tio de classificacio nis tem, norm,
graade actualidade para o nosso paiz. Devenios
attender de preferencia, elevando oa abaixnndo o
uivel do enaioo technieo, organissndo-o eom maior
eu menor cteoslo, para as nocessi iades locaes
para ss industrias e as artes que a experiencia
demonstrar neceasario crear, auxiliar e desen-
volver.
Em paires de adiantada cultura e de graade
drenvolvimento*ndastrtal como a Franca e a Alle-
aanbaascuas rivaes que sonham cora a guerra
e a revmehepode o ensino tecboico ser perf ata-
mente graduado.
E' o qae all acontece eom o ensino commercial,
qae de todo os ramos de easiao teebaico o que
possue am organisacao mais extensa e completa.
O commercio consegua mais cedo aperfecoar os
seus orgtoB soieotificos, de modo que tem um func-
eionamento dos mais regalares; as carrelras indas-
trises e agrcolas nio chegaram anda, so mesmo
grio de perfeicio. Caminhsm entretanto para eite
resaltado, porque hoja doa trina corrente qae e
verdadeiro eviterna de ensino deve conformar-se
eom as necessidades de todas as claeses soelaes,
abraugendo todas ss carnadas, sem eaabelecer
urna e excepcio. E' preciso satisfaser as necessi-
dadea intellectuaes de toda a pspulaeio.
Entre dos a gradaaco completa do ensino
techaicocoma organistcao complicada que deman-
da, aio pode aer eom vantsgem pratieada. E'
neceasario comecar por attender aa neeessidades
maia commnos, aquellas que se apressntarem eom
um carcter de maior urgencia.
Encaremos agora ootros aspectos da qaestio.
' um ponto maito controvertido o de saber se
coovm annesar as escolas teebnicas, offieinas [de .
aprendicado. Diversos alvitres tm sido apresen-
todos para solacio desta difficaidade, qae es
levante, sempre qae se trata da iostraccio profis-
sional.
Dever o Estado crear as officinas necessariai
ao estados praticos e de applicacio ?
Entrar para esse fim em accordo eom a indas*
tris privada ?
Limitar-se-faa a distribuir o ensino iechnico
geral, o mais praticameote qoe for possivel ?
Nio se pode dar a estas diversas interrogaeojs
aaa respot ra absoluta e definitiva. Qualquer dos
tres ystroias tea vantageo e inconvenientes, e
acreditamos queja verdadeira sotocao resultara de
de urna couciliacio, de am justo temperamento de
lodos'ellea.
E' certo qe a creacSo de officinas aanexas i
escolas tem at certo ponte o Estado industrial e
em concurreniia eom a industria privada. Um
tal syifema, largamente deseovolvido por todo o
pas, teria as desvantageos doe celebres atcliere de
travail, creados en 1818 em Franca, por ama infeliz
cenoeasio aos socialistas, qne tmham enri arvo-
rado a eafarrapada bandeira de imaginario direiU
ao trabalhi.
Esta simples reminiscencia histrica nos indispos
contra a geoeralizicio de tal aedida por parte do
Estado, coja mifleio na ordem econmica iacom-
pativel eom exerotaios de funccdei induirnaes.
Nio porui, isto qae se trata, e ni dunda-
mos convir na crea<;io das officinas que forem ab*
solutamente npispensaveis ao ensino, deade qne a
ella presidtma prudencia e o discernimento neces-
serios e conducentes a evitar m perigo qne sio
de temer.
Demais estas enteinas nao podem ser profusa-
mente creadas. S a am certo naaero de profis-
soes, qoe se prendera a algumas iadnstrias oa qne
por si s constitnem am offlciooa arte manual, po-
de ser applioado o ijstoma das onicinas d* aprea-
diaagem. Ha ama infiaidade de profiase, nm
sem oumero de occapaooes laborioaaa, creadas pe
multiplicidade daa industrias modernss e pela er
trema diritio do trabatao que se tem aperado em
aosao tempo, qae aio poden ser compreheaddss
i

I
-
*"
sam

}


Diario
'enainbmc
ao ratteo ortico de cf&ciaaa anac ii eeeetaai
taebaic, ai) poda* *ar me luida* aaa acota* di
.o qa? cmiu tarar,
natal imane a eraaglo das oficia as-
pa
nexii Aa aaa ala i a ao o miran i jaiganii qae en
alguna aaaoa astee aio aaeaaaanat a ntaia, A dar
o a Jim asa aetenda a aoga-a ona
tica Tittfiaaata a tataante-apot- a
aja tabliotheca, da esponjete
tea, Im abra-tea a laboratorio, arf
ardan a eatiafaser aa csigeaciae de u
taa
^
i peasoal, o alar raal ala opacarlo
do traaaiaaVr. do iadaatrial, oi> d-peod eicia-
i ranate da uafitritento pratieo qa ti ve do
loto, arto ea prefiteia, dwire en grande
i iatoihcn-
parta da* lea dt q it diaaoaar a aaa iateihgta-
aaa a ai ae edaaeci aeiaotioa* pada atare-
al-o, di alo-la* at a aatiiio a haofidada eecee-
aartaa para aehorar a procaaaaa, atetando a y
> te trabalbo, uneartarli anta para oda
a atoraeio doa tala
al airala.- En aaaala da
>lt*i a aaagaiapaV da facalente da
Otrate aan acara atoe tena aaaoa aaaaamiaoa
eoaaaaaanM a K da aaraaoU pete-prora neripte
aendo o tarrico ae** regalado :
!.a^-i#a^da,aaaUraMa*12, at >
ala, tedo taaasandoree a Ara, iitillatiro Hete
Jenior.a Dra. Maaa a Baraa OiiaMalai
faM-l1! 10 bocea, a Urataa ata 12, aa *
tala, e*ato eraniaadotaa 8ra. raoeetaeiro ad-
aten da fia*, Da. Bata* Qaiaaariaa a V- da
Oirrira. ... .
y aaaa.A's 10 bina, aa tarai de 12, u '
C.rreie, Jcato Vaira Portalla.
4' oaao.Ao era ata, aa> tanaaa d 12, .aa 4*
i- aaado iitaataiitra oa Sre. Ora. Pieto Pat-
ito.
Para o aagaeeto da produatTiiede d j traba-
reo, pata a proaperid.de mdnttrial nao tafia ai
ateste a ilaatire, a agilidad a a flguruea aiaaaa-
taclodo operaria; a par deatea raqaiartaa da ar-
den pyate* eatio oa predieadoa da rdea tatai-
leeajjil Ada* da braco qae ezeeaU eati o cere-
bro que pial.
Ao lad> da pratiea da caina, da experieeeia
aaqaiiida aa ana-jo oa daeeoio doa iaatraareatoa
do trababa, dere ajtaa o eootnaaaeato daa tai
aajrrraaea qae regea a natura a peaiidea aa
ararilhoaaa trenetornteoote da aatana, a obaer-
aaaio doa aeMaeneoe eaaaaaateoa, a paacrtpcS .
atetan qaa regatan aa di Ateta peaeta da atea e
ootroa atailoa eaainanrale, qaa tea appUoneora
diraataa A iadoelrta co aoaa Tariadaa ataoiAsete-
ooaa.
Na eapoeaibiliiede de attdtipear a ereecio da
taatl.a fl.ia.i aa d anaii........... eaj j ra-
aaMarlin ac aaaipa eoaapaaaaai oa niepaadl 'a
feitot a cuja dantelada feoerallaacJo pode crear
i hadoatria pirtienlar ama cracarrencta deeignal e
parig-iaa, esottitaindo ao eteemo lempo aaa pro-
aiociadm te >deneia para o i-icialiann, dar o te-
tado ( Tortear a ioioiatira lodiridoal aa corpora-
tira caaaaatiodo qoe ella cree a aaainawaa por aaa
coate offlnoaa anoexai aa eaeolaa oa entrar
auMn i para aaae fim eca oca aecorJo eom oa eita
belec oteo toa, fabrieaa oa expkiraedea JA atontada
por perticolaree 04 ati- citcoe.
Saetee done expedieatee podem ter pratieed-
entre nt, a ea oatroo paiaee, eoaao a Blgica a oa
EtUdjt-Uoido, t dado booa raeoitadsa. S-tib
ara oaeio de lar aoaa 1 tararn, prcaeradoa por oa
aprasdiaado regalar e poaaaiado ao anean temp]
oa eoahecioeato* aciewtifi^oa iadiapaaaareU aa
exereicio aclarecido de aaa atobalo.
1 aaaia i ature parto Beata pinti do qae
partiaaUr ; jaeto, aactanto, qae ella
graada parte para tata aoapieioto
retejado.
Eotregaadi at oi-ion tnnexaj Ai eaciJai A di
reacio a gerencia da adoatria prirada oa contrae-
ataia o eaaiao oca etUbeleomentoe partiealarea,
eawo qaa aa aaaia t-gorat a rigoroea* daaaaltt
deren aer eatipaladaa do aaotido de exclnir
qaaato poteiral a eapecaUcAo torp, a ntretoii-
I i into e a iraaaorahl io.
Eaearregaadj-ae dt diatnbaicA do taeioo taca-
aieo, o estado nao pode deeeer aa Bwaoeioeidade,
aoa infinito datalaea daa artea, oficio e indai-
iriaa qae delle pxlenj aer objeto, A f jrcoemae
obn ?do a eolloear a aa aaa peala de riU aaai*
gensiiao a ceaaprcketiro, de modo a poder abrao-
gar ao eaaiao %ae Dwnitcrar o aaaie* aaatero pot-
tigel da prooaaaoa. A extraordiaaria diriaibili
dade do trabalbo qat i ana daa note rete-
riatiea da adatm m>dern,o ato cada tm nuit Sr. Dr. Jaia HaorltM Vieira da Sflfa, depaUdo
geraJ p-1 4* dntrfeto detat prona
aaa, oUeaira de Soasa t Va da Olireira.
5* aoja.Ao nata ate, an tarnu de 15, o o*
la, aeadj exeaiaaiaeae a 8r Dr. itai H>-
gioa, iaabra, Tabia Batata t Jalo Vntra.
lUaalveo) naia a Aladata, cttfraoao :
1. Qe ad> aeaaaaateAaaardan da aaatei-
tola, aa aerd naatiaa tina ata praana eaanpU,
COaVO OfoMi -
2.' t)ae aa falta de eada dia aerio aapprilt
pelo laanrdatdt aa croan da aatnaata, tob pea
daaaraapianatdoa oa qat aaa teapaadaran tea-
nada, a aaaa m urlo axana dtpoia da-prinsia
cbtmaaVa agotada.
3 Qae m eatadaoat iaatafpaa ^ara exana
axtraoadiaarioa i aerio adacWtaat ao aeania
exaaeadepoi iedaa aa pcoaaa aacript a oraa
doa eaatriealadee.
A. Qae ut atadaatoa atrieaUaa ao J- enoo
qat teta dt tasar ex aaa dt direito eaatiUcio-
nal e de diraita roaaaoo eoaatltairio ana ai tema
de pro* eacript a alato dia da prinaira cht-
ntda, aerTiada dt aianintdoraa oa 8r eoaa*-
Ibairo atlaaiaa a oaaaa, a Dra. Pioso JonJor e
Vas da Olireir.
6. Qaaaaabanlirro,eonUadoaotai ea ladi
eapioj, eeriad-oittida p-r o-catiij da proa -
cripU, tan pea da-aararr o) axaaae o taatdaaU
6. Pintliaia, aaa, araada, a prava atri-
pta Jaaa1* enoo, eomaMf. a oral en taraia* di i-
riaa de 6 ataaatea.
raaaa Hinr<*~. parate a agregaajo da
Pacatdade de Direito, pratoa jaraawra a eartroa
en exercieio do caigo da lente eabatiaa/to da mea
ma Pacoldade, o Dr. ataaoel do Naadaents Bi-
chado Portilla Javier.
rtrlnePelo ypor ooeteiro tirenoa boaten
folbu de 8ergipe ag 18 do corrate.
Keferem elln o aegaiato :
En 4 do eorreate o preeideate da proriacia re
ceb-o. do delegad) d policia de Japarataba o te-
guinte telegranna:
O aoinoa exacerbad.', a orden pabliea al-
terada, testan ageredir Dr. Tbeodonro Talle*,
aeriaa aneaca ; disen piano enacerado pelo jan
de direito da comarca. Urge provideneraa enr-
gica.
8. Ex;. iaeWiaUaaente fe agair para aqnal-
la Tilla o Dr. ebefd de polica, ana de yodicar
dua fasto a providenciar afin da ter mentida a
trdem pabliea.
No dia 7, aerea, K. Ete. reeabea do8r.lt).
ebete a tegainte Ulrgranna :
Nlo ba noridade,Parntndeo Sarro..
N > di 2 do raes correte, ao lagar denominado
Caitita', do torta de ataroin, at o detieiaeo
anba, foi sniaaioado a ioditidao Joio Qeirioo
de tl, aan qat a polia liTeae atA aqui deecj
berto o aaaaiiino.
Oepnlajann gernea No paqaete aateri-
eaao AUxnfm ebego bootan da cirte o Sr. Dr.
Pedro da Caob* B4ul'~, dapatodo garnl pelo 5'
ditiricto deeto pro 1 acia.
No amo paqaete agaio para o naraanli, o
ni:rttiaa, nur ajaao paartdanta
proTincia, qaar eran an'
w]
dadiraaaarda PatldadaX n"3
taja eertipa JA baria inalado cono
Eacado.
e ParlojtaraeTerraMr*tln5' e prerltoa
oradet claao a feenado; adni xietradar b aanttt
ana a Aiatiaaa. iailbana de Setad
e reflaatida ; abafa potico laal e
ilanasamtBtn, o fcteditte da qaa aot oeapana
A or da Bgaraa nati aotTtia e n otrtei da
pahliaa tnaailaira.
Talanto, Uinatraolo, boaaatidada e patrietia-
amo, ta aAi ioraa qa adornan a fioato da
h jnrtdi aanniar Jola AUrado Corrata de Oliver,
!rgtf tiataa egaaaraaa idAaa.
^aremni-Ant bnKi.i a Bra. D.
late Caadid da Figamae ateatoa prtiati.
Eibli da cadtira da Caen Parta tensa poete da
tadera d'eaa aatiniaainnrtft por ter aido
da Proriacia pare lac-
ee* prvida, por tar-
da tai a aafrida aaaair a.
militarDe boje por diante, e
a Aaniagr ea aaa tttiver de alga o 14* bU-
Ibio da iahaaaria, iri ella oorir nieta art igreja
da Rotee Seabore da LiTraaenfo, At 8 boma da
barqae Na vapor Camilio ambtrea
par a Babia, da eode rri pus Alegsaa,
a d'aU par arate aaate prortaete, o Dr. An-
ata Candido Cinle da Araaio, jai nanioipai
DastJaaa-lbe proapara f lagaa.
ele-ade atrarenllfa Tlaite e )am-
era ale Jamao H je renliaarA eeta 8ociedade
o'aaa A* eerAo Aaaante, eoaiorne a detorninacAo
de ata eacetatoa.
annlna nmelae Ha boje ai aegotn-
Ut:
Do Monto-Po doa Trpjgiaphoe da Pemambn-
eo, Aa 10 basa da amwmt, aa Pmoa de Pedro II
n. HJ, f andar.
Da aflaerra Progroeeo Persaabaeano, Aa 10
boraa da nanai, en aaa tade, paa en aaaen-
bl geral ordia: ra tratar de negocio de inte-
eaaaaanl.
Do Qreouo EeareaUiao Paniuar, A 9 boraa da
ha, aa eaaia eatraordinaria, na roa do Im-
perador n. 19.
A otara ate aaaaaalaacia -Leoso no
J.ma do Commensio da adra :
O Sr. Elrero ele Campa Pinto, iarrader do ara-
teipta do Amparo, da piunaaa de 8. Panto, de-
daroa ao Lrro de 0*ro inatitnido por aquella
aaaiii|i |i luli. qaa a 7 de Betanabro proxino ra-
tero dar libardada taatndieianal a toda a aot
eteratoa.
Na mnnicipis da Ltmeira, da oteant prorincia,
o eapitio Antonio Olegario da Birro declaran li-
me teda a teaeeerarte dao faaendat Palmita,
anata Atara e flaatra en aantrr naior da
800, aadiaate a ecalicio da Iba prestaren aera-
toa atA 1889.
Na Penha do Rio do Peixt, tamben da prorin- misada aa arieteTrataoremta da anema
gaaaraliaado daaancbias a otoaailioa aprtate-
dea toraaria aaeeaaria a teedaeio da, ana iofiai-
eia de 8, Patio. Praaeieeo Villa Boa a Jote Vil.
lea Boa, attaitairn alti eaabelacidoi, attorri-
rtm a titalo gratarlo a iaaaaaateaal aanaaeraTot
da ana preaatedadt.
A obra da imancIpacAo ata, poia, cvninh ;ndo
e da earto ale aavtrA qam nlo appianda ata
expaoeaV de eeulbuentahananitafrioa qaa aapae
pectiTa do alo rea uta ad rento do trmala liare,
cooititas ao neane toapo neto dt bim entendida
preriaio eoonomies. Tomando para bate oa da-
ffeteatoe dado* eetatiiticoi qae p Jtaalmo, eom ter-
cena nada aanreaansa aUmando an XtfiOO aa
altorrtee ai atanamato aooaadidaa, date 1871,
lo direicto do proprietaria a atete
'ate onaiiaean doaaanaeato
**"? *!* a leabraaa de protestar e intra a-
.a.lb.ato gotgeta.
ndalo birido na cmara doa totvana nao
"nanete pac aaai 1 ordenade dt Palao-
rfaa porqae al ira n depatada Hondea
^Bm doa H-.OOOi enbolatdotptio daqoe
*<* ao tagananto dos gutriaa a Jtatenta-
oi> dt ftiaoaa, q j, qaa ano ba nem ua. aan
0Btra eaaa, taa* Taaoimaoto darn aoftVar im-
portante radeaoio,
\' -.y?**q **lrtt* opprimSr c,r-
*.tMaM H"1*" esiaa*,"raaatnarnd1
t\ rv*^ e00" Taa8i9l"a,* e nioiatro.:
^"*f*5"mr' 1M O0 di* d* eoroaeao a apre-
leotn A aaamLlaa, dtolaovadote diipotto a leraa
tar 'aya da qaalqatr peaaoa qoe prtteod diapo-
t^f|iad9aobarao: ^^
0 Ateariai (tara oegra), coja aaaio eaaatte
tre rerereoetaa, avaaesado e raasad >,
qaamdbo aoberaao oo o ata representante vi dar
prfneipte A tartera do gamita da cor perin o
parlan alo. *^
1 rod tem o ordenad) aaanal ele......
22:0OBAWO.
O eroeaai at armt, ja% fasen aeotinella A ten-
ia o aoberaao entra en campana4,
_ aadaa amadoraa e toado por arnae
on ara t an caifas ebeio de fiecbaa. Eita fnoc-
aoaaria paroebem na 40:000/, dade qa a ru-
aba Vietari ubia ao throno.
VardteteA ean-aao (Aa tido nada qae fer d-
rente o tanga reinado da imperatris da India.
O ganrdiio daa janee, a boaqaeiro da ainba a
asralp'oa aateaaaato io tamben aeabso-
a traya naqniae, apeiar da craa gaemt qae te
an a aaa ordeaado abiardos Bradlaagh a La-
boneaece^doo* aarnraiata* aaa nio podan tolerar
r^lhaotee etoariloa, no radical ja, qaantt rex-
torio para o poro, qm all, cimo em toda a parta,
A qoem paga aa differeoaaa.
Aaalveraawta Ananbl fasaa Si) aano
ri foi elerado o B.-tria A principtdo Sr. O. Jo-
VI.
aproantitebanos :
Dm foibeto contando oa diacaraoi pro/tridos na
aeaaio ptrlaniattr1 de 1837 palo Sr. Sinplicio O09-
Ibo de B aaado, dapatedo palo 9* dittrirtf^a^-
K 5, de 15 de Sitembro, di Boletn Ceral dt
Utdicma e Cirwyii, con o tegainte tuausno :
I. TBABAL.no OBIQIMAL Da aaedioam a-
toa aoti-tbermicos oonuderado oomr eedativos da
Tatema oerToto, (coaferaocta taita pelo Dr. Da-
Krdm-Beanmets ao boapital Cochin) tradutida pelo
r. Braulio Pereirt.
H. SOCIEDADES SCENTIPICAS-I. Aca-
dania da Setenctea da Paria t a earbaneoioU.
Aadan da atedteina da PariaSalpingit e e lapa
rotonia S'brecarga intollectanl Acaonetro
de JtobelliBetesoio do lien ITI Soeiedade
de aledicina da BerlinVaeeaa generaliada
Propriedade do borasPacbrdarnia larrngcn.
III. THEbUPEUriCAD Tarima iodofor
o paqneU aaeteoal Alai aAa, esperado
date deaaeataa cfEoinaa e anda meaao dando- boj) do ao', remo Sr. Dr. Alfredo Carreta de
oavater daaearrtrimerrto, ella sao abrangeriam OiiTmr, deputalo geral pala 13* diatrieto danta
todo o grapa pronssionaee, aa mltipla r.rla-! proTtecia ; e aegoen no nesae paqoeto :
' eitt daa artea e cfBea. 8a a estado deacese a >*ara o Ceard, o Dr. Mtaoel Anbroaio da &I-
aatee detalbee aatabataaeria entena* direr pro eira Torrea Pjrlngal, dapatodo pHe 1* dntrteto
fiada taborweaa ana earto daaganldada, retan deeaa proriacia.
teeoadicoa do trabalbo a podarte prodater-a P<*ra o MaranMao, o Dr. Lais Antonio omio
ama aggioaseracio de grande aanero de opera-1 goee da Silra, dapatodo pelo 2* dutrioto, e eoo-
rtea ta d%calbilldnde, en atilidade e ao eco-1 eteairo Aogoato Olynpio (Joaat-tJe Caatro, da-
tarte aa grate prejaiao para a arden aoatel ; patndo p-lo 5' eaatriato deesa pranacia, t Dt
ptatona opear aa tata eataroaoio no merend 4- JTm da Albaqaarqoe Bota, depatado palo 8*
trabalbo, matifada pelo cxceaao da offerta toare a litlneto do Pianbj.
procara. ''ara o Para, o Dr. Jeei Perreire CentAo, de-
portento, qae o stndo, ainda mremo. potado pelo I d.ttHe'o. e eanega Jete Loarme j
-. r._*_ a.. j-------u. pete 4' diatncta etaeaff
ral A BMtteria daa profiaaota
dos e iadaatriaa. Oa prograamaa
tharico e prseo deten
en, dere
ppliea-
aaaa, on-
da eaeioo
comprebender an eoo-
da Cete Agotar, empatad*
proTiana.
tarta
ea deaaa' ata aol
SlaVJ
ate r. oata-d.
por ae
aio fasenoa cabadal du nuaomiaaoa adqaindu
por ferca da ontatio m natrieola. Kate extraor-
dinario oonenrao da philaatbropia partietriar A
tacto qae neito aa beata, aendo inmenso o sea
alcance para a tatatal teaaitita do |ii nbluas con
qa; estoma lilando, aotiramente deade a tai Bio
Braaeo.
A petar da eapootaaadade a do dearatarat
qae earaetoriaan aato laaainanto parece-no* qaa
o gtrarao, ten qaebra da aaa misado de aseeator
daa leie nem do ara praavann anoaaoiado aa
qoeetio do eetadt terril, aaabta taare attra-
palo dererA exptrtermttnr ao premiar a galirdaar
aqoeUaw raaga da philantbroaaa qaa o mereceraa
pata Na inpertoaoia. JA por daas rmKt aM\
roa o garerao rciaabte o aerstea prettadot ao
AVrado e 4 baaaaidade por mete da alforria, ten
ata>antalay raente tararitaeiadd' pela cireultr de
Jaecero de 1884 pan qaa iaee eerrio, aa
cataVtta mate aman tenpia, aejan cabalmente
bralTrutaraento doa aaira do tabercal'Moa pela
C'srotoiTn -Tratanento da diarrba tarde, no-
itia trqoeotiarina na ernnea*r>o njthrlal e
rana atpita dade tberapeatieaDaaosutnpre
go da aaaipTriaa.
IV. POBaUL \ RIO -Paa ambater a eoqaeln-
ebePara oombater a gaatraigfa,
V. CHBONIC A QEBAL- ConcursoICanaal da
autopsia LegadosSarvtpo do Hosprter de Pa-
aaDeateia i ojete t abe urdaMeteorologa de
oideda
iatarla atterrattara O Neue Wiener
Tagebtldt, de 9 do
a legaiute ater-
ra ter da nliliJade geral e correspondente* as in-
dattriaa, qa de pretereacte dtTan aer emana* on
oaataroiTidat, 'ataa a anta perfeito neoordo
con aa nceaeeidadea daa locnlidade en qae forera
aa eeecUa aatebelecidat.
O entino teobnioo diatribaido pete tetado dere,
en geral, ter por objaetire capital ctnaltter o
dtaanrolTinento inte:leetoal a moral iniciado aa
ae
banal da ftelea"JHaa'oafoa piennaato ao a
ro Falcio de Laoerda, do daplaao do Dr. jaia
te direito do 9 diitrieto cirninel qa o proaaa-
moa, eemo inoarto aa mcriminacio do art. 170 do
cdigo criminal.
a. Aeeordio en Betacia ate. ; Qa, feito o eer-
tei do aatrlo, expoata a diaeatida n nataria doa
recorto* ietapottoa pelo n-tbetaareiro da Toe
eoorana de Pastada deaaa prorineia, E iaardo dt
o aeaordA da Tri- iapafaiea por oertidie daa reaabdortaa, ansaa da
escota prinarla, aMBtatraado Ae elaataa operariaa, | Barro PeleAo da Laoerda, a Praaeseeo d. H*-
aarnomaa do trabalba ae canbeanantoa icienli-; qoeira Carneire da Cor.ha, ex fiel, pronaaeado
Seo* e Uchnicfla, dittlgando nocoea axsetaa aebra I eoaao locarse na pona do art. J do cdigo
oa principio fnndaneatnea daa tcieacia e ana
eppiidaooea ao mando indaitriaL
Trnbalbano*, da on notatel eeeriptor, para
dar valor ao capital iotellectual do poto, nao a
gaaeraliaaado o aatinn ma* tambem cuitaban da
todo en condicio de otiliaar tusa dirorta* pu
does. (1)
Na orgaoisacio oncial do eneino techan deten
ser aproreitada aa offieinaa pnttlicaa da aaudo,
ja ei utente aoa artea ae, estrada* da tarro, in-
prenia nacional e outree, qae por ean astaresa a
preiten pertaitamunto a eeta nm.
Hareeate o aejceeaario dteeerauneato. n teada-
cio prio ettado de cfficin aaaexaa eaeola*
nio effertce ioPOOTtoientet a aa contraria A an
poderoeo impulso para e nono progreaeo eaoao
nteo, para a aoaa tida iadaatrial qaa atrarriaa
anda a na phane rodimeali r.
Tratando ae do daaaatoliinantri de aa nao
iadaatrial oa da uatrortaaeio da ana ndartrta
tan aio ba rasio para aaantar coatptataaaeata
n ajccio do estado, redando-lhe a anaci de ana
attoa-officina, deada qaa a nrineer qa diato
retalla proTtito iaeo tcateTtl pare o pata.
(I) B'.-Toteo L'Enaaig.
Aagleterrep. 989- IS64.
Prisa, at Pata, n
KtviSTA DIARIA
---------------- i1
8. Ka. o 8c. presteealA da proti
o lgatela totagranna do Exn. 8r. nial
faaenda, retaUTaaaeato A inania dae direitoa da
. nasirtfpai mr*t m taAatrasaao*. Aaaacdo
Bnift, iie Oacaorade J*a7 Pramimte io
da
Sio.r*rt>tnU4mmymmm.
> 1888 anata
entu direitoa.
Le
tocio
a
dando V. Ese. pabUcar.F Beteano.
logo eapor-
I) re ser
a. Pan la- 8. Kst. a aV, ,
TlaMM faMCMtf DOStMS 0 aVglala
dapra
Ida Ootabra, i 12 boraa 10' aa. ata
iprotiaateju
SAobatt.ada. O
rabtanda aa 8. Panto aa
daa eaj
nattaa da aarra' a. _
^fare* "bHaa nassrangnt para aptiaWaal-ee,
iV:iaa traaqaiKtet#aa prerinate.
taarta ataaav-Paraca da preeteeattada
pta*teJada dt 111 litiga ara spate do Dr.
ata do terna tablico : da z*paaa a6 astaala da
criminal ; aegaa prorimeoto na parte relativa aa
primeiro recrrante en faee da deooncia e docu-
mento* qaa a instruir, > a do qat etaeto dcsta
umntrio, por qae, carta A a exialnc a do
deafalqae da qaaalte neneiaaada aa denaocia,
exieteato ao corree da Taceonrari*, desfalque
rerifiado no dia 9 da Setnabro 4o anuo paaea-
do, qae poda tor aido accedido desde n date do
aluno >aHy dt 80 de Jalao da neino anuo.
< a pelo qoal A aiada reepeeaarel o anta recor-
< reato, ato pronr ea jaiso ptaaarie, qoe atnpre
anpragto todas a prndeatoe pracaaeo a aa
parda daa correa pan aranarr quatqaer
roroa ntnter : aaein confimam o deapaeho
recorrido na ton primaira parte
Dia, petan, pr trina to an
do revorraata, pegaaate ; '
aario nio ae coilige indicio da taa criminalida-
de direeto ea adirtato' pan a realiatcio
deaaa ama deataaqae, a mm raior algam
m\ aneec4a na eaaa forto qaa lee A attri-
buida taa raraeteate ; e palo au qa eoo-
tU Je eut* jaridica* raiAei de i, a i. : atea-
dan, poia, roTogando- o despees recorrido,
qae aa
do rol doa ipada, paga at tat nata parte
tete nttiwptwntno.
Becif., 14 deOjlabrode 1887 Qtaaaao de
Mirando, preaidoato.tt ATieriro Mamerro
de Andradt.Baoreve ana. *
PrlaAa arcrtaalaoaa-A 20 da corrate
Aa preao ao tamo de Liaoeiro o teditidat dt as-
na Antonio Jote da Stnt'Aona, aeeaaado da ter,
ta da dato ates, ao lagar Pocos d'sqatttt ter-
no, aasasateado taa prepra noiaer, Lotea Fran-
eiacn ta Caaotipi, eiaeit no lagar Cateeire
do tertaoe Bon Jardn.
II BraalleD'aata iatoreaaaata aritta
Unas, osa aa pabliea aa corte, tradataaet o arti-
Eqnt ee agua e qat taa por rJtata-5. atee,
. oaaaa*Ae r dt Ateas, Jaia Alfredo Corrtia
Oii
ita-'
4 baixa daa
sin, a da V pare 2a o
tas fraaateeo de Piala ata-
r apatita
A atara a ara tale tana Por
rriarida peenatan a da m-ama data, e precedea
da pcotaatae do Dr. --beta da polica 1
fw aerado 1* tpotaste do datacad do 1
aaatrteto da Btate, a craemn Agattiab ateaarrn
Pai x aerado, A pedido, Aetonie aTanaiaa da
Caxtalia da earaw de 1* aapf taau do aVdatriet d* 8. Jet do torero dt Ipojoaa.
jptitala aa agrlantntr Acba a aa ae-
Ntaria da pr aldea a afin da te entrega a
'-tutu 1-1 stalo da aaraaator da Epbram da
Barra Barrate.
Oecapa an lagar dietiacto
bretileiros o be a mrito ridadl cato
de epigrapae a esto artigo.
Caafa polttteoa aaate recitaseis e daaaior
lanaeneaa, anta taaraanaVr tranco a aobrt, peta
iatesligaacia, pato ara proteado
to adniaiatratrto a I tataaente patea
prora* da asor pitria eftm ton axjbo
en diffcreataa oocaaoaa, .a raaatbaira Jale Al-
isada ana daa mete Itoongeiree a* para ac do an-
e a ajagnaa aaaioaal.
i frmete prarieai da Paroaaba
aa,aaaaafiai|i tteaiatta e ebete da virtade,
o 1 llfaiin Jeta AUrado Crrete de Olitcira,
daraata a ata imn ndeaeo, acatroo potsair
na aeita taltal t toaba fuer ee aatiaaado de tal
nodo qaa. a decano dt asas atada aa Pacal-
dadt de Direito, eoaagaio tonar a rtataararh
ral pala ana applicaaee e iatoigracia, o qat tea
can qae dereadrada Mil ebairattt o grao da
eeotor, trato dinol de obtor a'aqaelle tenpot da
qnvci aanpiato axrirjairtaao t tsaatptlio por par-
to da narra da trisa tai
lioncn d. m.iaa. rariaaipia e filiado A nc
aa escola potitos aaa ton pa ebotet Ensebio Ata
Qaatros, ParanA, Boa ftetiro e tho Braaeo, o
heneado amador Jalo Alfred, oa'palttica i taa
prorincia aatol, palca tasa serTiooa ebeg;a r tti
o ehefr Mpraaae do partdokantaerrador da rer-
aanboeo a a aarraan d* twrasato o sagaan
ao nrmenlo eiTiaaador asat t|aa dif ande a na-
Aa ea toda ee raaaa da pobliea adnatracio.
A prora do qaaato sseTeranoe A dada peta
proeedtnrato eorreeto a diga d'aiu illaetre ho-
aaen dt Eatodo, rereteda ao nodo aaatate oa
an qat atai fe aarijar, tjtalil
reaa e oaUat atteafia fitae,
attritatat A caatar aaa fia
alnintn nio o acra, a, portento, aa ba rasio
para qoe a eeaeerra letra norte, qaaado a na
diaereta extettA" naite pedera ofl nr para a ac~
lacio pendente qoe o gorarno a Um ai ahna-
paasaa.
Fe o goTerno qae qaalifiooq aa alforria* como
tarrico raiceante, e tato fea goternaado ministe-
rio qat a araban oatro adraprlnaai aa pradeo-
oia e ate tinides con qae ee hoere aa gnell do
estado aerril, Aaain enpenhd, A preaiao qoe a
proneeaa offieial ta ctaaempenba por acto*. NAo
ojete hatrr taabom receta de qoe por tal a mul-
tipliquen aa grecas. Q jauto naior for o ara aa-
nero, mait depreeea logrsaAa Ettado Ter dimi-
nuida, tea aguacio iieotjkbroitlto, a prepor-
coea do problnaa.
eaatclmenio pela amar O ninoaa
aaariptar freno nichelet no toa litroO Mar
occapn-M da arreada qnatio de bjgieae, a qae
cita d e non* de remec monto pelo mar.
O naia prseioaa elenaatoa da aainalidade
tetratre, di* elle, existen no nar, iatoira, e in
rariateia, ecapteta, rita, cono en deposito,
para reconstituir n sida.
A taiaaete pide diser aoa pora: Viada a min
aarflee, riada obreiroi fatigados, rinde noca en-
frtqoecidaa, a tj, crancas, punida* pelo* crine
de rotase pai, approxmai-ro, ptllido* humano,
e dsri m* eom fraaqarsa aa prceenca do nar, o
qae ra A preciso pare nefborar. O principio re-
parador, qaalqatr qaa elle eeja, existe no nar.
A bae aarnreal da rida, o nuca* enbryootrio,
n t va araara getaliooae, ea qoe o bomem nancea
e rroatM ti quo elle totraa e retena ten ceanr
a 111 tillen 1 i do ssa ter, eeae thesouro potiue-o
o mar por torna tal que, eonstiioe elle o proprio
nar. can elle qae t mere* e earolrera sea
segattre e aninae a qnen prodiganento o for
sata. A generoeidade do nar tea. rergooba A ao-
monta da torra.
afaa diana a horneas, a molestia ferio-nos aqail-
ta qa aot toateata corpa. O aoeaoa)eaot ra-
aaa reeorrada t aafraqaaido-, vacilUm
Pota han, o calcreo qae Iba Calta, aboada de
tal faina aa nar onecen tata te crian a asa
eaaa, ss raadrapona aaaatraatoras, A ponto de far-
narem con tinentos.
Eaa, aralatr drate, raralas leotameote pera o
tamal o, Tai te .ditaolreado esgotando por ti
nrana Usa a potencia toare, a .aatebrt toanei-
dnde, qoe enrija faata o Incido tito, state tripla-
la atente ao mar ; ostf eepalbada naa agau iodedae
A enperfiau, ttt na tana algas qae derla ae a
pragoaa oraitaotcracatc, teti all animaliaada na
ras tnbn mata fecunda, aaa poda. O beealaAo e
a ao* milboet da orot bMtariaa pan iedar toda
a torra.
Falte-te cal Jr ? Ten-a'o t nar a do "nelbor.
aaa ater inaentivai qat a teealta en toda a
caanjgetda, calor latete, aaa tao poderoeo,
aae ae nio foaae eepalbada, etetrabalanctdo, equi-
librado, fundira rodea ta getee a farn do polo aa
Eqaador.
O bella eeagaa cacareado, o aaagae qnen te, A o
trinnaao da atar. Pei aoa rita qaa asar aainoo
a armoa con iaeompenrri forc oa aot gigantes,
lio uperi re* a toda creapio terreatre. Foi o mar
Jae f a eaaa alinala a ptat, perla ata, torear a
aael-o ea toa tarar, darte aorsatatt a cor ro-
tada, teraatar-a do ebio pobre fiar derrabada e
anaarebraida.
Eit o aritorio rereteda Todoi m prioeipia
qe ta toe rarante, toaa-a'ea atparada atea
graada patea i paaaaa I. Taa taa otea e o
toa gne. a toa tetra e o lea cala. O aaa ao
[pro AA aa nio ai qoe da alegre, de edito, da
arcada, qae te poder a chamar on herosmo phr-
atea.
aloe orcaaat>aiarloa-0* ee-
orcameniarioanAj aio priraxira da
tetinot; a Mxooial tamben a (fia.
Na enmara doa oonnoao da Isgteterra houre o
taa peaaado raideso dbate a.bre o crdaaado qae
parata a,Greode PeJeoeiro Hendittno da Iogta-
aio toafataott
01 'fia tio a a-
atid.
nata Icege
torra, qae A o daqaa de Baint Alban,
de ba doa saca loa a eeta parte,
naa a ra; ooetnae, pan esplendor da corte.
Oa eoatribainte ato |. importaran coa isto,
aaa ka km resio especial qat ot-obnga a impor-
radon batroria
Hi teros de trtt Mraaaas, ata mere ador, -le
nomo Jote Abramoritch, ob'gou da Riasia a Pirot
(Sarria) 'para comprar an genero etpoaiul de ta-
pete qae ee fabricano oaquella,ctdade. Paaa
regularmente eata riagen baria um corto amara
de aaaoa.
Abrataoritcb, qas ras peta ra de Coattan-
tinopta Spate Tiaribrod, botpedera-se on Pirot
a'am hotel qae coabeeta. Nt neemn noite de ua
cbegida, oa fabricantes con qoen eseteaara tra-
tar, fjram rel-o a ti o daixaren i-ea de da
boraa. a**
< Algau minuto depob de te hsrerem reti-
rado, apparearan daaa gendarmts, qoe eonri-
daram o negoaiaote nao a segajl-ot mnediata-
n*nto A preftitura. O comnerciaato, btante
sirpreo lido, protetton contra aate ordta nostarna,
disendi qae es tea* papei* estarm ata regra e
qae, alm diseo, darte pdr-ee a caninbo na nanb
agtate, cedo-.
O doa cerrdarm? nio ptraiatiram mena* em
ementar a orden qoe distan,^a do preioito e nr-
na isan ace fin naredor, ano aio vaitoa ao
hotel. Patas cinco boraa da naahi, oa rahrieanta
da tapeta, recebtdoa de rapa por Aor.iaoritcb,
appareceram no hotel con a ua mercadoriaa.
O boipedeiro iniorntoa-oa do qaa a passara a
elle eaperaran. Paa,u- a nanbi, urna parte
da tarde e Abramoritch nio apfiprecea.
Acadio emfim an id aoa fanrieautea>
de ira A cata do prateito pare eolher informa-
eoea. O funcionario estara auiente, tu gao de
licenca; naa encontrando o inmediato, o jtomojnik,
ezpuseranlbo o eaao qae os taras aUL O po
mojnik limitou-te a mtniteatar o ato espanto, de-
etaraado qae nada sabia a*bre a priaio aaaoa-
ciad. No emtanto nio lov.u naia,tonga a aaaa
inf jrm^o:, o qae A raalneoto para aorprender
a'am pata regalarmsote aimioitrafa.
O daaappirooimaato do negociante rateo per-
naaeceria stnpre corando da mraterio no, qniaxe
diaa nata tarde, nlgasa ranpinwa no.houve-
aea deaeoberto o tea cedeter noio interrndo ara
feeso* arada, p rto de Pirot, patea arrioa, da-
rento a aaa recento guerra coatra os holgara.
a Ella fauabre acbado prodaxio a priiio do
dou gendarmes. Interrogado*, fixeram confis3a
completas.
Pira por orden do ara toneoto aaaa bariam
eondoaido Abramoritch, nio A p?rfaiturs, naa A
gaaaanaria. All, u.oa orden eaeriptt, devida-
mente munida da chancella ocial, lera lid ao
negociante, qae en acensado de eiptonagem, e
pa esa facto, expolio do territorio, lam recoo-
dasil-o ianediatenente A trooteraonlgara, por
tai tioha rindo. Enoontraris, all a us
todo atae rapa da agaa rieae a ae transformar
ea chara, Bobre toda a torra, apenas chegarie A
altara de 403 mitinearos, (ata A muito nena da
abata qaa era na nidia en aa uno na Bio de
Janeiro. ^^^
Nlo a pense por i no que o esenatMnto'"ae*M
teandaoAa. foaa fcil.
Correado 1 agaa den chora na reaio de____
369.000 litro por segn io, nio acabara, de a-
enereo-en tm patada de o.000 nanas,
Catanaaa naa -----iJ *->
E' oratnan naa tladoa-Unidoa qus, aoe auamea-
toa, tanto o aohra cono a oiira aprttsateai o sea
dote. Especialmente a noira tem de comprar da-
dae rituno al fiaste at os sspato, rrarqoj o- noiro
nio t abrigado a Lanar Iba o neta intigoifiaan-
ta presente. E' taitas esta ama das ratSa por-
que a raparras all se afanan tanto no trabalbo
afim de eatarem preparada para qaaado anegar a
ottMiio aolemaa. Eipeeialmaote naa claasaa me-
no ai]tetadas asaim raoccie.
aTriito ama acetedade iutitalsda Orden Uaida
daa Donultai Casadoras, cajo antro de opera-
coa em Niv York, mas qae tora saccaraaes en
quasi toda aa ootrae cidade* da grande repbli-
ca. Natas airalos pode ser apresentedo qaal-
qaar rapas, porque A reoebida delieadUjnaaieato
peta formosi ocias.
Se tirar bon bigodet t fortoaa ten de ante-
mio a csrtesa de ae tornar o m juma bonito
de meia daata de tiitentap ftwaa Indiet, au
ae tirar tanto como a pe>a qat tradario esta
noticia om bomem perdida e posto A porte n'um
abrir a fechar d'olhos. (Para taso nio oreen > ir
aoa Bstadoa-Uaido)...)
E o trabalbo daa maluere nos Ettedos-Uaidas
nio A tao paace que nSo entre jA como arn tactor
I do progresso da poderosa Uaiio.
Ha aotaalmente 18.000 donsellaa no Estadoi-
Doidos, qu3 freqaenten direrso collegio o uai-
Tersidada, aatodando ama para r-drogadas, an-
trea para dootoras, outra para protassorea (e
maioria dedicase a esta carreira)- e rateas, fiaal-
mente, que se dedicam A arte?, pintara, mrica,
ete.
30.000 raparigas trabalhin na tabres da al-
godio, de papel, de patos, da chapen aa ser-
vem aot caf.
Alais de 30.000 trabalham em offijiau e arma-
seas, oa como gaarda-iirrot oa cimo essrereatet,
ceixir, tuographae, etc. A hora do traba-
lbo eonteam babitaalo tato Ae 7 hirra da minba
e toroiinam As 6 da tarde. O utario das primsi-
raa varia entre li e 2/530 e o des segaalaa de
1*500 a 3AOO0.
aanetaarlo de Aaopala0 mageitoso
edificio quo encerr dentro em si a eaaa ou o oaa-
tello sotar de Loyola, onde nescen Ignacio de Loyo -
ta no aooo de 1491, leranta-se- no moia de om
ameno e pittoratea ralle, circoadado de poroadoi,
casaras, arrora, planta, e atnressado pela rio
Urola-
A fechad principal do templo e coltagio de
L-Tjla eati roltada para a villa da Aipeitia;
a foeh*de>teppote para Aioitia, e aa quatro es-
quinas aoj qaatro pontos cardiaaea.
Blcaindo, por beranca a propriedade do cas-
talio no mtrqaMM de Alcanioes e Oropass, D.
Lata Hanrqaes da Cabrera e D. Toare*a H inri -
ues de Vetaseo e Lopola, amo deacendentoa, A
tita de ogtret, do tareciro fliho de Martba Gar-
ete, irmio de S. Ignacio, toi cedida, em vir tade de
escriptare publica, A rainha, mi da Carlos II,
D. Mara Aaaa de Austria, para fundar um oolle-
gio s..b a sua protoccAo, eom a condicio da qae a
casa tolar rabitatisse, sen a Ibe iotrodasir alt ;-
mqo alguma, condicio qae tea sido reapeitada
em absoluto.
Dra-aa posta da dita eaaa e tarreas A rainha
mi no dia 19 da Agosto de 1682. Pooca de
poi foi cedido todo peta mama rainha a compa-
afaia de Jeras. A ata alar prtenos boje aot du-
que de Granada. 1
Ladree raahaiot-Dea-e, ha das, em
Paria, un caso extraordioariamante coma.
Un ingles encontra ao pJ do thsatro de Odeon
onrraa
btfataiii expedida de anteeaio.
nr
rebcnla pactado par an eavalk), proprie-
dade do fcanato, esperara A porta. Aliramoritcb
fji mettido no carro, tre gendarme rabiram atrs
delle a a earareae pos-a a caminho. O dagra-
cado negociante foi anaariaado nratnio no sitio
en qae Ibe eacontreraa o eadartr. Oa anasti-
ao* eoterraren-o sammiriamente, dapoi de ba-
raren da*pojado o caderar de 1,5')0 imperaea
(cArea de l:OO0AO00) qae lerara em om cinto.
m O criminooa -oofeaaram em aegaida que o
bando a campana d ataca gaodarmsa, aan o
tente A freate, a qoe tea bcarto coaanercio
darera harte nata da don anaot. filas de ea-
aante patas perderenj seiim a rida. Dascobri-
ram-a aaa retidenoiaa de rampiiee rite a doa
relogioe cem as int cadeiaa, bttncoa a brilhan-
tca, aaadalbiM, ate
Entre as rictimat conten-a dona earretpcn-
ilaatri franeese qat iorem a Pirot durante a
gaarra arrrio-balrara e qae dataran a an nltima
eorraapcnde icia d'aqaella cidade. O miniatro ple-
nipotoaetari francas de- Belgrado fai ao* logare
dea delicia para tonar ioforatcore. Entregou
at-:be nm noel, qce foi immediatamcnte expedido
para Parta
O eatrioeiro-moT do principe AJex-tndn Bat-
tanberg foi aainado do netno nodo, no aneo
fiado, ao patear por Pirot O proprio eorrespoo-
dente da iolba rienneate qat dA ata noticia nio
poa a una espaeie da perigo, no me de Pe-
teretro ultimo, ea qaa altautan todo oa hospede
da an hotel, recatando positivamente seguir o*
gendarntee.
Parti ona comniesio at Belgrado pera pro-
aaguir no inquerito. >
Llaella a alaaarcba-E'tete o aome
dt ana eptitoia, dirigida a 8. SI. o Imperador,
en rertoa >I-iaodrraot peloSr. Feiieio Uoarqte,
itnral de Alag. _
Agredeecma-lbe a cffrt que not fea de un
ei- mplar.
titanaonpkera E' aabido qat a atham-
pbera eoatAn agaa ea atado de rapor e ea ar-
tea locilidadea aa qaertidad beatartu para mu
rar aa taa altencdee na saude dos poros qoe o rea-
piran ', o qaa adaguan rabia A a qaaalidade de
rapor de agua .que rxiite no eovolacro gasoeo da
tem.
_ Un aabio f ranees acaboo eapa eata tacana da
aetencia, e apis iongot aaaa dftatarlot, da ral-
ala e da aedida, ceda qoal naia engenhuee.
chagen a este reiuliada: o rapor de io cami-
do aa ataawtpbera raprntate an pao de..
55.888.914.080.80t.000 kilo.
Por en mea, porAn, qoe parecan aa) 17 1-
gailaaiii, nade ten d- exteaerdwario, porqto te
francs elegantemente vestido, a qaam a diri-
K'o, pedindo-lhe qoe Iba indicaste um caf. O
raoea aatitfaao pedido, aendo convidado tomar
qualquer caita.
Entraram no cafa, e nio tardo muito tempo
qae os doit te torasseeem amigo Coaversaram
maito, e, depi de ofirecmenta de parte a par-
te o franee* desped o- e ; mas aiada nlo ti no a
ch.'gado A pirta, quando o ingles o ingles conhe-
eea qae tinca sido roobado o correa etras d'elle,
gritando : prendam o lairai I prendam o ladro I
A policia preadei o tadrio, e levoa-o jauta-
mente eom o ingles no eommtatarialo. Ma qual
nio f 1 a aorpreze do commisiaria, qtmndo deu
busca A algibeira do ingle O porte-non lif do
freacex es'era na algiboira do ingle*, e o d'are na
algibeira d'aqoelle.
Ambos, gatunos maito fina, tinham exeoatado
nms sirte de prettidtgitocio As algioeiru om do
oatro.
Tarrav aeaaealeDa L'arte di estere fe-
tice de P. Atantegasia. A felicidad? eamj aa
plantes i.dsva aer cultivad* eom amir a eom arte,
tato A, qaaei eom 03 principios de urna sciencia,
qae tem a proprias raise n'um prafanlo conbe-
cimeato d* aatares human a.
Em toda qaatii agrcola ba doas elementos, dos
quaes doremos oceupar nos, o terreno e a smente,
ando mait importante o prima ira da que o se-
gando, j
Asaim tambem aooatece eom a felicidad. Pri-
meiro devemo oceupar nos do terrean, qa* somos
na; depoil da emente, qae sio todas as causas
Peto agente Ghumio, As 11 boras, na na da
Coronel Saasraaa n. 220, da armaco, genera e
utenti ah existentes.
Pelo agente Modesto Baptiste, At 11 boras, na
roa do Imperador n. 49, de arveja e atopa.
Terca-feira :
Pelo airante Pinto, As 11 horas, na na Mes>.
que de Olioda n. 52, do ama luneta taatrotMnatm
e de movei.
,?e! "i60*9 **' As 11 horat, A roa lar-
eilio Diaa n. 31, de armacao.
Pelo agente Modesto Baptiste, ao meio dia, M
roa dolnperador n. 49, de movis.
Quarto-feira:
Pelo ageoto Modesto Bapasta, As U borra, na
ra do Imperador n. 49, de predi.
Pelo agento Pinto, A 11 horas, A roa do Mr-
quez de Olinda n. .. de movis.
attaeaa tanebresSerio celebradas:
AmaabA:
A'a-8 haaas, qo Espirite Santo, por alorada Ma-
uoal Rodrigues de Pmho.
A's 8 hacas, na matri da B ja -Vista e Pairea-
re?, por alma de D. Mtrcioala Djlmrra da Por-
ciaacula Coito.
Terca -feira:
A's 8 1(2 horas, no convento do Carreo,'por alna
de Aatonio Ignacio flaitar.
Qaaite feira :
A's 8 horas, na Madre de Daus, par alma de D.
Amalia Lropotdins das Neves Cariosa.
PaasageiroaChegados doa por tos do nor-
te no rapor nacional Jiguanbe :
Dr. Alfredo Madeiro3 e 1 criado, Emvgdio Ma-
deiros, sua senhora e 1 criado e Joio oncalvea
da Silva.
Cbegados ia3 porto do tal no'vapor ameri-
cano AUianca :
Dr. Pedro Beltrio, enganheiro E. do Valle, Ba
phael Correia de Oliveira, Joio Baptiata de Car-
valho, Jos Pereira de Araujo Pilho, Eugenia Jo-
s Burgos, Bernardo Aires e Mara da Canceicao.
Chegadoa dos portea da tal no rapa 8.
Franc ico :
Dr. Pbiladelpho Barroso, 8ir Martins,1Affonsa
Lucio de Oliveira Lope, Alipia Maura Soaree,
Jos Joaqaim de Oliveira, Antonio< Xavier de
Mello, 3jovani Vctor, sua senhora e 1 filho,
Francisco Gomes de Aranjo Pessoa e taa senho-
ra e Jos Justino.
Chegadoa do sal no vapor portugus Olinda.
Libanio rerreira de Maura e Manoel de Medei-
ros ooares.
Chegadaa da Europa no vapor ingles Sri-
an?io :
J. Poeratembarg, A. A. da Soasa, E. O. de
Araujo, I. de B. Wanderley a ana senhora, P. da
ilra, J. doa Santos e A. W. Lachlaa.
Operacjto clrnrglea-Foi praticada aa
hospital Pedro II, no dia 22 do corrente, a m-
guinte :
Pelo Dr. Pontual :
Oscheotomia indiada por elephantiaiis dos t-
er otos e penis.
Cata de Defeneao-Morimento da pre-
sa da Casa de Detenoio do Recite no dia 21 de
Outubro de 1887 :
Existan 376 ; entraram 2 ; aahiram 9 ; exis-
ten 369.
A saber :
Nadonaea 346 ; molhera 4 ; estrangelros 10 ;
escravos sentenciado 6 ; dem procesando 1
dem de correcoio 2Total 369.
Arraooada 340, sendo :
Boas 319 ; danta 21.Total 310.
Movimento da enfermara :
Teve alta :
Otbon Cicero de Andrade.
a*teria da fere-ParEis es premio
da 4* parte da 13* lotera do Gkao-Par, extrahida
em 2a de Outubro:
18620 120:0004000
7719 30:9004000
17068 12:000*000
8367 6:00 "140OO
15262 3:0004000
2859
18619
18621
7718
7720
17087
17069
exteriores, qae podem faser-nos rios oa pobre,
feliies on infeUsa.
E o troten o a maior parte dos hoarent fas pra-
priamente o inverso : occaps-se da semsnto pri-
meiro, do terreno depoit. Tambem deste^aio nos
occaparemos.
O qoe diser da qoem, tend om campo, qae nio
conhece, qa; nunca eitudoa, procaraaae tor o me-
ibor triga, e as vinha mais exquisitas, as olirei-
re mata altores, semeando e plantando tola eorte
de coasas n'um terreno nio adaptado Aquellas se-
ment e aquellas plantas, e qae nio estrela la-
vrado e ettramado ? Dir-a-hia qae esa agri-
cultor A to maluco, e em vio elle poderla esperar
eacber o calleir > de eipigie, a adega de vinba e
o odres dt ateito!
Quera fisesse o inverso enganar-se-h menos. ^
Em um oprimo terreno ama mente de qualidade
mediocre podara dar ama boa colheit a e aa vnhaa
migares poderiam dar nio om vinho bom, parm
muito vinho.
A arte pareita, parm, nia est4 nea n'ama e
nem n'outra canta. alla canaiste em procurar pri-
meiro um bom terreno, e faaet-o ptimo, e depois
ea sem-ar e nelle plantar aquella smente e
aquellas plantas qae tio proprias A natoresa do
solo.
A felieidade eti em ni mesmos, nio as coa-
tas ; e se taaoassemos ncansid radamsnte no
acaso terreno, oaro, preta, pedrea preciosas, pre-
sero* de todo genero, e heneaos de toda sorte ; de
que retara toda es greca de Daas ?
Oa diamante, o oaro e os presare maiores fi-
cariam esteris, e ni Basara ama e espiga
daquella p'atrte abenfoada aobre toda aa ontres.
Muito* hornea pnum, direi melhor, dietipam a
rae rida foseado eeta agricultura As areaaa. Ac-
cumnlam simantes, e accumulam plantas, sem
nunca se oceuparem da trra, qoe dure recebel-as.
' natural qae no fim dariia fiqaem eom as
mi vaaia e exclamem em toda aa lingaa deste
muido e coa todas as blasfemias destaa lingaas,
a eom todo oa acentos da' ira do concia bamano :
Nio, o bomem nio A felis! Nio, o honem nio
pode aer felta : a vida A urna m.ldica.
Se entretanto ma na occapuaemos da nosaa
eeniibili lade, qaa A o terreno em qae se plante e
craa a felieidade ; a tiveasemos toda cuidado an
manter tempra vivo o detejo, qae o terreno is-
rredo estramado em que ss recolhe a alegra,
teuaiuo entretanto exclamado:
Sin, o bomem felis! O bomem pode ter felis,
e a rida ona bencio t
Qaantai Tese* oave-a diaer eom acento de in-
veja e de cholera a nm campnos:
O mea visinbo tjm a metade da miaba rinhai,
tea qaontidada duplicada de riubo. Nio perca-
ha o porque date diabrura.
O porque A aabido : um dos don cmponesee, o
afurtuaaoo, larra e eatroma o terrena, o oatro nio
pena a nao en plantar vides, e eata cretcem em
ilntm e ee uSocam ncasirament-,
E enante oalras reses te vi nm rico tenhor
bntitacer-e tristemente nt ,seu carro, enqutnto
qoe olha eom oveja o operario que cantarola eom
o sen pi tnguairo debaixo do braco.
lis tioha tratado de poroar de plantas o terre-
no, o outro, sen. rabel-o, tinha melborado o terre
no, em qae asteen es deaejoe e amadnrece a fali-
cidade.
fcellAea Efiestaar-Be-hio:
Amanea
Pe agente Pteto, At 10 1/2 otras, on roa do
Merque dt O.ind n. 35, de cofre, morcas e Ion-
asa,
Esto premiados cam 1:5004000 os seguate
numera:
3593 6789 8659
Eatio premiado eom 6004000 os seguintes:
4053 5195 6329 12117 14226 16649
Esto premiados eom 3004000 os seguintes:
280 3978 6067 9661 13197
6036 9375 9767 15846
Approximacoea
1:5004000
1:5004000
6004000
6004000
1504000 -
1504000
Os najie/os de 18611 a 18620 estao premiada
eom 1504000 inclusive o da sorte grande.
Oo nmeros 3e 7711 a 7720 estao premiada
I eom 934000 inclusive o da sorte de 30 conloe
Os nmeros de 18601 a 18700 esto premiada
I eom 904003.
Os numeras do 7701 a 7800 esto premiados
eom 004000.
Os nmeros terminados em 20 estao premiado!
eom 604000.
Os nmeros terminados em 19 esto premiada
eom 604000.
Todos os nmeros terminados em 0 e 9 estas
premiados eom 304000 excepto oa terminados em
20 19.
A?seguate lotera corre no dia 26 do corrente
eom o plano de 100:0004000.
IiOterta dlreraaa A Casa Felis, de A.
A. dos Santo Porto, na praca da Inddpeadeneia
ua. 37 e 3?, tem a venda oa bilhetes daa seguintel
loteras :
Alagas: Al.* parte da 21. lotera, pelo
navo plano, cajo premio grande de 40:0004000,
ser excrehida boje 28 de Outubro, se 10 bo-
raa da manbi, impreterirelmente.
Espteito-Saato: A 5* parte da 5 lotera,
cajo premio grande de 50:0004000, pelo novo
plano, se xtrahir no dia 25 de Outubro impra- *
terivelmnte.
Do CearA: eom o premio grande de.......
40:0004 (nova plano) ser extrahida hoje 23 de
Outubro.
Provincia: A 10 lotera, pelo novo plano.
cuja premio grande 12:0004000, a extra aira
quando far annuncada, Aa 2 horas da tarde en
beneficio da Santa Casa de Misericordia do Se-
cife.
Minas Ge raes: 06' sor lea, da 1 lotera
deata provincia, pela nevo plae, cojo premio
grande de 6:0004000, ser extrahida no dia ..
da corrente.
Hlete de loteraEm nio do agen-
te Bacn&rdino Lapea Alheiro achara se a venda oe
bilhetes daa seguintes loteras:
Ate 4.1 a gorra A 1. parte da 21. lotera,
pelo novo plano, cajo premio grande, da........
40:0004000, scrA extrahida boje 23 de Outu-
bro, (domingo), As 10 horas da fjnanha impre- .
terivelmeute.
Be Eaplrlto-Santo : A 5aparte da 4* lote-
ra, cojo premio grande ae 50:0004, pelo noee
plano, serA ext. ahida no dia 25 de Outubro, im-
preteriveanente. '
o firo-PavrA : A 11* parte da 12*. lotera,
deata tr.vinci 1, pelo novo plano, cajo premio gran-
de de 100:0004000, ser extrahida no dia 26 de
Outubro, (quar ta -feira) mpreterivelmeeat.
Oo Cear : eom nm importante plano, coja
premio grande ido 40:0004000, ser extrahida
boje 23 de Outubro.
De iliuaa-CJeraes : o 6- sorteio, da 1* lo-
tera, deata proriacia, pelo novo plano, eujo premia
maior 6.0004000, se extrahir no dia .. do cor-
trente.
KVelerla de AlagroaaA 1.a pato da 21*
lotera, pelo novo plano, eujo premo grande 6 de
40:0004000 ser extrahida hoja 23 de Outubro,
(domingo) As 10 horas da manbi, impreterivel-
mente. ,
Oa bilhetes acham-ao A venda na Gasa da Fot-
tuna roa Primeiro de Mareo n. 23, de Martina
Piase A C.
Lotera do Espirito Santo-A 5' par-
te da 4 lotera data provincia cojo premio gran-
de 50:0004000 ser extrahida no dia 26 de
Outubro.
Oa bilhetes acham-ae venda na Casa da For-
tuna ra Primeiro de Margo n. 23 Martin Fia-
ra A C.
Latera do Cro-Par A 11* parte da
12* lotera deate provincia, pelo novo plano, cojo
premio grande 100:0004000, ser extrahida
no dia 26 de Oatubro (qaarta-ftira) impreterirel-
mente.
Oa bilhetes achum-se A renda na Casa da For-
tuna roa Primeire de Margo n. 23, de Martin
Finta 4 C.
Latera da CearAEata acreditada lote-
ra cajo premio maior de 40:0004000 ser ex-
trahida boje 23 de Outubro.
Os bi.bocea acbam-se a renda na Cata da For-

.
M nMra da Mar? "'"'I
'oaerte nM-7taefua gf>
i uta dm loteri* tata proviaaU, pilo
waAWeoj* r**-* *** ^*00,
.jMas a fMit Out de Portan, A ru
iaecro da Mano oaiaacn 23, da Martin Pi
a At C. .
Latera, de O sw-
tete de 1* loteri* daeU provincia, pelo novo p'a-
a, cajo nrenn grae de :0QO*td0O (-.U la-
una dividida en sari. sanete) ae eztnvbiri
no'di* .. do correal
Oe bilaetee aeaaavee i TeadaaeCeea da Porta
aa i rae Priaaeiro de Mrci o. A de Marti a*
AC.
ala Safa 4* asaajri MotsaO aMsnaha par
palo uraeeatee dita Craw ojeraats a alfender*. v-jam
Sed mi hircado a Intr, o Illa. Sr. eon-
nsedador president- eaecrroa a eeaelo s 11
boiras da oaeaU
CHRBWCA JUDICIARIA
laata Coaaierclal da eldade do
Recite
TcTA DA SKSSlO EM 2JDEOUr80
os un
reaenaao M> "** aa. oieniasoaooe :-roio eo-
ua DB lUUIOt UiL
Sterttario, Dr. Julif Gmmarm
A'a 10 aaraa da nsobl Aeelere*-** abarte a
eeaie estando presenta* oe Sr*. depotado* Olieto
Baat-*, Beltrio Jaaior a nopleau Herniae da
PigaeiredA faltando osea pertieipeclo Terbal e Sr.
ecoanendador Lope a Mechado.
LiJ, foi spprovada a aeta de sesaio enterior,
* rea-ae a.leitara da eeguinta

Offieo :
De 16 do 'corren te, de jauta doe corretajee
jtta preca, enviando o boletn dea eotacoea
oosaes de 1 a 15 d> corrate Pera o er-
ekivo. .
De 16 do corrate, do inspector connacpiai de
Macead cjnoeoicaud qaa oa f.-m de lci fr
eaepeato do exereiio d> cargo de eocretoc deea
anea Joe Jo*quim Tararee da Coa, pelo f.llf-
eieaealo de teetemuoh* eboaadora de ene nanea.
Meiehiedei Silvia j Mans.Aecas-se a recepcio
e erceire-s*.
Dimriot OJieiaet de na. 269 a 283 #*ra o ar-
chivo.
Oa na. 120 e 132 do Diaro io Parlamento Bra
jaVeiro.Archive-e.
Fotam distribuidos i rubrica oe reguiaUs
rima:
Copiador de Saaaaal P.wr Johnaton o C dita
d- Esfeni* QoncaiTea Caacio, dito de Silva Qai-
sasriUsoC.
Pei aaaigoade a earte de aaatrieala de Maao-I
Honorato d* Silva, aabdito portugus, de 46 sn-
aoa de idade, domiciliado e e*tabelecido 4 eidade
da Msnaegnapn. prjvin;ia da Parahyb a, oa sa
cata da conmercio de diverac mercadonaa pir
groaao e a retelbo.
Preetua jai *nento, por procarador e erpe lio-e*
titulo de agente de leiloea de prsc* de Uacro a
Maaoel Archioio da Silva Aotanaa.

Peticoee:
De J. Walfredo de Medeiro*, para qae ee d bai-
la ao regia tro de oomeaciode aea eaisoiro Meooel
Taoamax de Sous*.1 no reqeer, pego o aello da, 49r-
briza.
Di Samareoe A C, ideea de ees ex-caisero
Leoncio Ribeiro Campo Vmacooeelloa Jnior.
D-aea baixa pedida.
De Belniro Torree C idean qqento ao aea
rOMMDWICADOS
ilelie> de JeilsM de pea da a
. roekla de Caetaae da Ha
l>eaa.
A eataaaae do Jornal m IM/e dia qae por
miixodoaaaia aeeeateedo wpinto partidario o
8r. preeidrate da proviaeU eaieoa daavoeaolee es
pr-aaee da W eiaadeado aracedar a aere el.i-
ci do Jaiaee de pea na paieehia de S. OateaM
de Rapoe, aaaaviejpto de Carava, qaando a qoe
fui ei-.a aa poee legal era rrjda.
A [iifaaaafi eontiaa a ai* ter raaio can enes
ceataarae.
A eleicdo de jaiaee de paa qae ae proeedeu, eaa
8. Ceeteno, a 1* de Julb, da 1881, foi eoaaiderad
inaabeiatent, eoaforme parlicip'O A presidencia,
por oaaeio de 8 de Jeibj, o jais de direito da co-
marca, faaccionario eoeapeteate pera eoaheoer de
validada oa nallidede deeee leci>, na fonra do
art 216 do regolameato de 3 de Agosto de 1881.
A' preeideneia, poie, nio campria ecoi j draig-
nar da para a ora alHcio. Poi o qm i m o 8r.
Dr. Ignacio Joaqun a 6 de Oatabro, aaareaado
para eeee 6m o dia 15 da Norembro.
Anda bata eleiclo flcoa prrja Jicede pelos aba-
naos oaotiros qne deierminartua a aallincave4o da
priraeirs.
E' certa qae tanto da pnmeira, eonao da se-
gunda aa, oe trabalaes da leice de 8. CeeUao
eorreram regolaraKat, a qae o motivo da nolli-
dade, de ana a de oatra, A>i ter sido procedida
conjanctamrnte eon a da ereadorre do munici-
pio de Caraar, a haver neata parockia, qae trn
m*ijr numero de t le i torea, terminado oe trabaib:e
depoia daa 7 horas do noiU (Reg. art. 904.)
Parees qae a primara elei?a> de S- Caetaao
nio devera t-r sido considerada na lia, nea Aprc-
ciao attaodrr-ee qae o acU) nio foi da adaeia ia-
traeAo. 0 preaidente ds provincia t aaaigaoa o
dia para a eiticAe.
Se en 8. CeeUno sa 6aeran daas elrico.-s de
juia.-a de pea, en idntica* eondieSca, porque di-
aer-ae qae a aeganda t nio a primeire A a qoe
serve a deve ler mantida ?
Beri a aeganda liberal a a prinera conaerr*-
rz-aaizetro Joaqain Teixeira Meadea, a para qae
M registre a nonaaeAj de JoaA Vieente de Mello
* Trietio Ricardo da Silva Noraaaadi.D.fo-
nda.
De Ivo, Sobrinbo A C, da cidade de Ocyanna,
para qoe eaje archivado o distreto de eociedade de
dita Braa, da qaal eran 'ooi Ivo Antonio de
Aadrade Lioa, Prenda .-o Nanea Monteiro e Jo
vaetaao do Monta Soasa, retiraado-ee oe doaa al-
tinos ex socios Francisco e Jovinian-, 6cando oa
: Qtroe de poeee do esta anead ment de aec-oe e
molhadoa, compras de eluodi, aseaaer e eonroe i
rae do Conde d'Ea a. 27, da cidade da Qorenna,
do activo e eon a faooldde de eootiaaar a asar
da nesn* firnta, e obngadoa pelo paaaivo da rx-
tincta eociedade.Archivr-se, na frn* da le.
De Soasa Poetes et C, para qae ee d bix*
ao regietro da aon<>aeAo de sea ci-caixeirr- Marti
nao Cvr*Cono peden.
De Gomes de Mattoe rmeos, par*- qoe as re-
gHatresa doaa proenraces : na primeire ontorgao-
dopiderea a Arthur Q>mea de Mattoe e Artbar
Goaee de Mattoe Scbriobo para aaaignsren qnal-
qner papel relativo aa transeoeoes de d^*> firma,
'i ai i' '
Neate eatado de qaeetio, coma do** tomas de
jaiaea de pta, o preaidente da provincia nio ped*
por ti declarar valida de pratertneia este en
eqaelle, mas simplesneate deaigaat'- dia para nova
eleicAo, o qae alo mpedio es racarsos legitinee
pare o jais de direilo, eatoridade eompetenta para
decidir aoa ternoa legaes.
Deiio a c*v'at*a da dVecobrir partideriano en
tado, e asoetre eon a kii o nodo de eseolbrr entre
doaa eleioo.-s ignalmrn't valida, oa da se rreaaar
o governo a deeigoar da para ana tereeira elei-
ei>, depoia de daas affeetadu do mam) violo a
por aso havid** por nuiles e insubsistentes.
.er, anu ae
ter A I"g*r no di*
O juis, por porta'
ment; porem o suppl
WeaealAo Florentino dos Santos, irmlo
do CbriatioUno, ordonou ao carcereiro que
deisasse o irmlo no onrpo da guara* ;
, pirem, o Or. jais manicio*] t,brigou
o oarcereiro que o racolbeaso na cedis, o
qae effectivamento a* realiaou.
rrc como certo qae se por -iatelidade
Cbristiaiano for condemnado, a familia o
rraooari d* prielo o o pora ero liberd*-
de ; ia'.o A easustador '.. mormeate sen-
do o delegado aeu irmlo, que eem davida
facultar os raeios, ama vea qoe a for y*
do polica qae esta aqui far o qae Wm-
ceslAo ordeatr ; pslo qae pedimos V.
Gxc. qae quinto antes nos mande nin de-'
legado e ama forja qaa garanta nossa
virla, e obste a qaa to tenebroso crime
se reelise.
P.ellss, 20 de Oatabro de 1887.
Un pcmeUnte.
*. f friel! |ttiti0t T
Jot emente eles'tificado r.o oltimoeoo-
curso ha vi do na Facoldade de DiseHo a
ecIbido pelo Ooveroo Imperial, t
fcenten pcaae do higar de lente anbtHa-
So, peraate a CoogrrgacAo da merma Fa-
^anlAada o Dr. Maaotl do Na sement
Machado Portell* Jonior.
Par aben ao illoatro doator ; parabens i
a Facoldade e s noeldade acadmica.
Un apreciador. i
cvlee elclfor 1
O sbatso aaiignsdo, morador rus do
Lima n. 34, declara ao publico, que nSo
se entende eom elle o editsl do Dr.jns de
direito do 5 distroto criminal publicado
na Provincia de 24 do correte, onde se
ve ates grande li,u de eleitores daqaelle
districfo para ser*m eliminados, os qaal
Fignrs no Sr. Fernando Magalhle* ds
Silva, qua nio o abaixo ssinosdo.
Recife, 22 de Oolnbro do 1887.
Fernando Magalhe* da Silva.
tirar
s de lisies, oonsamu-
W
tendemos sffirmsr que o I
r*I de Cambar, deseoberta do Sr. Soarea,
de Pelotas, curs todas as tsicas, porqun
at hojo tem sido impossivel curar esta
m ileatia, qaando chegads so ultimo perio-
do; por4a, podemos asegurar qae todos
os doentea qae assrem do PcitorsI de Cam-
bar, no primeiro e segando perio scbsrlo, oom tods a certeza, grande all-
vio e depois sos curs completa, por
de am tr sismen (o prolongado e persia-
toDte.
O Peitoral de Cambar nio limiti san
s-jlo beoefijs as doenjas do peio : oura
tambem mitos defluxos, bronchites o toa-
ses que, as mais dss vezes, qusulo dea-
presadas sao s coma das affergfcs pulmo-
nares.
Este poderoso remedio acha-so i v
em essa dos sgentes e depositarios gentes,
os Srs. Francisco Manad da Silva 4 C ,
aros do Marqu-z de Oiinda n, 23, a
2A500 o fraseo, 13'X>0 meis tluzi o
24*000 a duzia.
A' pres.'Bfa do iodo deve o oleo de liga-
do de ba:alho grande parte de suso pro
priedsd-s; mas esse medicamento to
repugnante, to diffi di de digerir, qae des-
de o sea spparecimento procuroa se eubsi-
tuil-o. Entre ss prepars^8*s propostas pa-
ra este fim, ba ama que os mdicos pie
conisam ba cerca de triota ancos, e vea
a aer o Xarope de rabio o lado de Gri
maurt d C, phsrmaceuticos bem conhe
cdos.
Como o leo de ligado de bscalbio, elle
centm naturalmente o iodo, mas associs
do sos suecos eminentemente depurativos
e sulfurosos do rbls e do *grI>. Para
peasoss fracas do peito, para as ore ancas
paludas, lymphaticas, que soffrem da raot
humores e de engorgitamento das glsoda-
lcs do pesclo, este Xarope o melhor
medicamento depurativo e aotisorbutieo.
Actualmente nio ha quem ignore, qu;
o ferro fas parte integrante do si.ngue e
qne s maior parte da> molestas conhecida
tob o nome de smenia, colorse, cairubras
de estomago e lymphatiamo proven di
aua falta ou diminoiclo. Introduzir rpi-
damente no singue o ferro qae Ibe f.lta a
combater s prislo de ventreslo va:itgni
que offerece aos mdicos o Ferro Girar I
approvado pela Academia de H.dicina dn
Paria o admittido na Ruasia.
iQluie ilMlaulclK^

M aflaocar a sal vacio do doea-
se a
iefigado de baealhio, de
Lanman -a-se venda em todas
os tojas de drogas as mais acreditada*, e nao se
Eneontra-ee a? venda eos todas as pharmaciaa e
drogaras.
Agentes en ParnanVenco, H^ury Porlter & C,
rus do Commercio n. 8.
Jnllcla
(A' a.....
)
10MMERCI0
TELECRillA^i
Servido da Agencia Havoi
LTVEBPOOL, 21 de Outubro.
ASSCAB:xfercaeto
ae Pemamlanee) n. veade-se
19 por qjailatal.
ALGODAO:Merearlo arme.
TAIS ate PemasmaMaeo veade ae
sa (11 d. por libro
\renno o dio l>eoo fardos.
NEW-YORK, 21 de Outubro.
*ASSUCAB. aereado Ornar.
FAIR REFIMNQ de Pernambaro
vende oe a K eenl. por libro.
Agencia Hsvss filial em Pernambauo,
22 de Oatubro de 1887.
Bel* eosniaiercial
f OTAvaa omcuEi da johta dos cob
KatCTOBJU
Reoife. 22 de OuUbrv ota 1987
sobre Para, &) o/v. eon 1 8,8 0r0 de dea
PUUCACOES A PEDIDO
Pinellas
arm. Sr. prtiidemU da provincia. F-z
horror esta villa I
Hintem, 19 do csrrcnt", Cbrslinian0
IM> Eaacoa Baas a
90 Londres. MU M 1/4*
rana. ..'.... di 421
(taha. ...... . . tai 622
aanborgo 517
Usaos e Pora*..... 881 936
Priocipaes adades ds Porta-
gal. ..*- 211
liba dos Aeorea . . 244
libo da Mbdara . 241
Naar-Ycs ...... um
Cbnbao sobra Leodres. 90 div. St 8/4 d. p 1A
do banco. r
'Jaaabio aore Paria; 90 d/v. 417 rs. o frene, do
bapaoi
Dito sobre dito A vis'* 4x1 rs. o franco, do banco.
t* prndate,
Antonio Leonardo BoJnree
O sseretario,
Edssardo Dabearx.
ovlense ^anasbr
aaoara, 22 ao uuiaaaa sS|887
frUAGA DOrAsAU;
U oaoeos asUbaaseatan luje ae tsVlaas da Si
i. sobra Looree.
En papal pirtieaUr fia nm tranueoes a SS
7,8 d.
PBACA I>0 RIO OE JANEI30
En papal boaeario boa ve traosaccoi* a 22 5/3
CotecAo de saaaear
at 2i os ovrosao no 1387-
A Aaaoeaoplo Conaatrcao' Agriaoia, raeistrea os
prtcoa abaixo, |Oroa ao agricaltor, por 16 kilos :
Usina Pinto..... 2*200 a 2#80U
Tnrbio polverieado. 2*1000 a 2A100
Biaoco 3 boa 2tA a 2AS00
. &a roganr 1*900 a WiiUO
loosnos...... 1*400 a 1*500
ilaacavado porgado. I 1*803 a 1*860
rato. ... 1*36.) a UAOj
Cotoro de elged&o
afereado continAa nenee tune, aanda aa affor-
taa da 6*900 A 6*350 por 15 kilo* e de P.raam-
baeo a boas procedencias, en trra.
:airads\o de oaaoror e
as ao ouisaau
SUgodAo
Ksaee en veide botio a linda
A nao da primavera a vai ahriod*;
-Oe bnlbante carmim ae revratiodo,
Pooco a poneo se torna nais formse I...
Eil-a, em6m, perf'ita, rracioa* I...
Mas, h qoe o feros lempo presentndo,
Ooel, por destino aea, t dearuindo, -
Mirradi... fiodou-ee flor mino?* !...
Ora, *bi asta, a qae forn'surs,
B-^p-it* o tenpo e foge d* vai iade ;
T- me o oefro paiael da desventura...
Qraeae encaotoe, belJess, moeidsde.
Todo aVx'ingaio ; e lio ecmeote dar*,
UiaAo, Verdad', Fe e dte Amisadr.
Oleo atnro snedlelool
boealbAo. de Leona
de
1887.
J. a af.
nl
ootradss
Di*s Sac.-o
iisrceea* ....
Via-terra* de Caratrd
Vu-fsrrea de a PraaeaaSB
Via-ferro* de Liaaoairo .
A
1
1
I
SO
20
21
19
19
43.190
S:SB|
4.534
29.971
:;i MI
111 fj.'
d. solare Loodres a sobre cana natria a 22
[ 11/16 d.
Papel partiealar eaeaaao 82 3/4 A
As Ubstlos postas sarm farsa astas :
Ho laiaoan i'iii.:
90 4J* Avta
L.orn.......
Pana ......
laPorto. .
r'nueiaaee cidade de Pceto-
L-LOssttKval BalaU -
22 3 4
417
234
28 1/2
421
421
bii
X3e
SAI
2*'J*M
HOJv ds**te
aasjaJsT*
Eatradss
Baroasos...... 1
Vaporea...... 1
VU-lorre* de Caras.-A 1
Aoissaos..... 1
Via-tenea de 8. tVaaciseo 1
Vis-ferros de Liasoeiro I

a.
Diss Sseess
A 20
ASO
m
i 21
Al
S 19
1.786
B.tn
si
4 :36
633
3.4M
T711
ron l o do allende o
i I .
(kilo
irado (kilo) .
Alajsol(Utro) ....
Arres aoa asaca (kilo) .
Algodo (kUo) .
Borrases (kilo) ....
Coevos saeeos salgados (kilo)
pisandos (kilo) .
(kilo.....
Cae** (kilo).......
Caf boa (kilo) ...
Caf RaHolko (kilo) .
Osbaos (litro)......
Carnauba (kilo)
Careces de sifodlo (kilo 1 ,
CarvAo do podra de Oardifi (tox
faria* denaadioea ftur
Paiao de j*boraady (kil
Qaosbrs (litro
Mal (litro
stano (kilo)
Taawadao de a na rollo (dona)
^)
MI
176
186
80
65
66
ko66
468
f
',60
400
8U)
OSO
00
h3
14
16*000
90
fcOO

o
40
100*000
HA

Jos-lee m careo
Befos nacioori Hara Aajafaos, para o Un Ursa.
dad* 80
Batea aaciooal JsWaso XI, par* LUboa
aorsagoww Vi va, pava Salad*.
logiaos FaAuaat, pora EattBKki.
acvsMajees aada-Ubidoa.
'n:ri .1-1 ruri
Ler p>rt LA -ar americano Eduord A. Sancha, para Esta-
do Unido.
Vapor ingles Piolamy, par* Liverpool.
Vapor allrmio Rio, para Hanborgo.
\arlo a o raro reo
Barca noruegaense Ib'i, carvio de pedra.
Barca noroegaenee Jorca, carvio de pedra.
Barca Blm Brd, madeira.
Barca ingkaa o*c 0/ Devou, carvio de p-dra.
B .rea dinamarqneaa Conoordia, carvio de pedra.
Krifoe naeienai Prvacret. van]* gneros.
Logr ingles Covnttm 0/ Ucoon, erveV
L ;ar ingles Voymgtr, car vi j de pedra.
Lugar nacional ovp, gorduras.
Lugar {jortagaes Temerario, vsrios gneros.
Lu,"r inglr Catka-ina. carvio d.- pedra.
P.Hcbo dinamaruaes Melle Kairiae. xarqoe.
P-tacba nacional PoaataM, xarqa*.
Patacho sueco Alm'na, xarqoe.
ImportacSe
Vapor americano Aianca, ebegado do
Rio de Janeiro e [escala, em 22 do corren-
te, e consignado a Heorj Forster d C,
manifestoa :
Caf 184 saceos s Jeaquim Frrreirs de
Camino tC
Fumo 43 volumea a Mours Borges d
C, 40, s Fraga Ro:bs d C, 23 s Mala d
Resele, 5 Costa Lima d C, 4 a Ro-
drigara de Fria d C, 1 a Manoel Anto
nio Perei'S.
Mercadorias div.-rsas 3 volamos s Sam-
paio Coelbs AC, la Joaqaim Ferreira
ds Carvalno d C.
nr.n de algodo 20 fjrJoi a Olinto
Jardiua d C, 175 ordom, 30 a Cramer
Frey d C, 13 a Pereira Carneiro d C
10 Lois Antonio Sequeira, 50 s Machs
do d Pereirs, 10 m Querr d Fernsudes,
10 a Andrada Lepes d C, 10 s Soasa
a:o, Amonio d C.
Piano 1 ao Or. Pedro da Cunbs Bel-
trlo.
Pisssaja ICO molbos s C. L. Qjmes &
C.
Pelles 136 fardoa a H Lundgran d O-
Pipas vaxias 100 a Pereira Carneiro d
C.
Xarqae 3.353 fardos s Mais d Reten-
e, 400 a Meara Borges d C.
svisidrt.co
aocxra, 21 no tOToaeo no 1887
fara o emanar
Nj vapor allendo Rio, earregaran :
Para Hsnearg*. Pohinou 1,836 cjnrSa
alndos eon 3,r0 kilos.
Para Biansa, H No-aeh at C. 1 eaceo eon 80
kil-j de IA da c
No vapor americano AUianca, earregaran :
Para New-Yj.k Abe 8Ma de C 65,18x c
obos de cabra ; U. Laaadgria ft C. TflOO couri-
bes 61 cabra.
Pora o saicror
- Mo lagar inglaa .Saaroaaa, earreaaran 1
Para Saotos, J. & L-yo Ai Pilbo 280 sesea
kilos de aaauear asascavado.
No vapor fransca VUle de MaranhAi, car
regaran :
ra Bw Oraoda do Su1, P. Carneiro A C [
200 scese con >sda ifcolio.
Pan Sratoa, An4la Irmioi a C. 200 i
eon 12.000 kilos de sesee sr naseavado ; a. La-
btto 25 papas eon 1 os de agurdente -
P. Plato at C > eon 2
ag-uardeo I aaeooa c
4* aaaaaar naaaeava .coa
,008 kilos de sosnear nasos vado
Ostro m C A0 pipas eai 1 dea,
alsrarlo de
l SCeasp
aaa
Tanto o 6gado cono os paln> tt scham-se ex-
poatos e snjeitoi 4 aeren consumidos por uio< en-
lorm'dade e ambsa catea orgia, poden *nr cura-
de* mediante o meamo tratam nto. Oa j iraae
de medicina noe asseveram qao nida ht orno a
oleo de flgado de bacal bao pura aa molettii s do
figadj. Paren dado ssesns qaa a aatoridade me-
dica ae coosarvssso'mad, o* fictos f illsriaa por
si meamo. Dentro de eapieo de mui poucj ten-
no re ni toa eaaoa de cinsumcio do fijad), tsiim
qoalificados peloa principie mdicos foran cora-
do* con 9 oleo pnro medicinal di fi$ad) de b-.e-
ihiio, do Laomaa i Kemp.
Nio n ja cabe a oda o decidir se na easrs mou-
ci-nado, o figadpa acbva oa nio ulcerado. O
c-r'o que osaaWCO* aaain. o certificaran, e tara-
ba qne oa doenta ae poseran bona. C*ntu acouielbariamoa i todos, qoe nio deixaaacm para
a o I tima bora o tomaren rete' remedio nn <-m con-
ideracio das so** grande* virtudes medicina'*,
aempre e toJaa aa veaca que oe apreaentem oa
Tributo de adoracSo consa-
grado a memoria de sua ido-
latrada mai Amelia Vilella
de Queiros Fonseca por sua
'remosa (ilha alara Amj?-
Quelro.
L4 dss anjos, na* altaras
Onde ta'alma descanca,
Recebe mil mena euspiroa
N'eate signal (embrue *.
23 de Oatubro de 1887.
3* ajmvxiaaBie ne esa preh'.-
iso PAMaJtaaro
d-'nte e 603 sacc.a con 86,000 kilos de aaan=ar
naseavado ; Mai & Rvsende 118 aacoi c^in
8,580 kilos de aaauear branca e 118 ditos com
14,880 ditos de dito maacavado.
Para Babia, T. de Moraea 20 caixaa em 100
Isbbbs de oleo de riciaoe 15 d tai com eajarubeba.
No vapci americano AUianca, carreraram :
P ra o Pa.-A T. de Ase veda 8- usa 200 barricas
com 13,104 kilo* de assucar braoeo; P. A- de
Axevedo 100 barricas com 6,125 kilos de ssaacar
brenca ; Amorim Irmlo* V C. 0 pipae com 9,600
litros da aaruardci te e 6 dita eom 2,400 titea de
alcool; M. J. Alvea 400 aaec.a eon 24.000 k lea
de recibo.
No vap-r nacional Pirapomu, earregaran :
Para Can^ssin, P. Al ves oe C. 3 barricas eom
225 kilos de aaaacar braoeo e 37 ditas con 1,275
ditos de dito refinado *, F. de Atevedo 4 barricas
cien 880 kilos de aaauear braneo ; E. C. Beltrio
A Irmio 9 barricas com ~1 kilos de aaauear
braneo.
Para Paroahjba, E C. Beltrii ft Irmlo 30
barricas con 689 kilos de macar bronco.
Para Mamanruap;, E. C. Beltrio Ae Irmio 2
barricas cen 165 kilos de aaaacar refiuado.
Reodlmentoa pablleoa
na db outobbo
Alfcmdtya
Renda a-eral
D la 21
dem ce 22
Rende provincial
Da 1 aSl
Idea de 22
ffaoeeWora -crol
L't 1 a SI
Ideada 22
827:834>592
83:965897
95:8201270
10.483601
47:378075
9:4861664
861.*|)0*489
105.7031771
Massa fallida do Antonio fos
de FJgaelredo
Cera reheio a es a massa agita-se ac-
tualmente neata cidade ama qu?stlo im-
portantissima que tem produzido serios
commentario.
A cerca de quatorze anuos que fui no-
meado administrador da maesa fallida de
Antonio J.^s da Figairedo, o capitao
Tbeolulo Tiieodcric.j do Castro, sen que
nunca tiveaV1* caira o com os balancetes
mensaes de qua cogita a cdigo do com-
aserco, i..o nunua prestar contaa de sua
admiuistracXo nm to poac procurado
proceder ao rateio pelos crodores de quan-
tia Bupsripr a oito contos de reij que tintaa
em s. Q ped r.
Qiinl> estivo cm exercioio plano da va-
ra do juia roiivi-ipai, u tencote Pantalio
maojtiu totimar aqu-;ll> administrador pi-
ra cntrir com os b.iUncpt?s recommenda-
dos pelo art. 867 do cdigo- do commercio;
esto porm em lugar de epreaontar es bi-
lanoctes e irrrgut.:es, porquauto n'all's tun;cionam
quaoti nsaclo do jui.-.o e s:i documento da-e-
pecie algums.
En'runi em extraala da vara de jm'z
municipal o D.- Trfle3phoro Gjmes de
Araujo, ieu3 pri'neiros trabJhis foram
cbamar a toc* oa t.ttores de orpb2)s,
tli.'STur:iro3 d ir.nandades, e por sut vea
mandou ioti nar ao capitao Theodulo para
prestar contas di aJministraco da massa,
marennio para este fim o dia 2-3 do mez
prximo pastado.
No dis designado spresentou o capitao
Tueodulo ao juiz urna p^ti^o reqaerendo
pr.zo para prestar saaa contas, porn o
juiz nio o btteadea e indifi.-io-Ihe a peti
5*3. **
sno dia dirigise 6, casa do juie
o Sr. Gaspar Augusto de Andrade, genro
do capitle Tkeodulo, e parante o tabelliSo,
capitao Jos Lino das Virgens que slii se
achara, dclarou que seu aogro nao com-
pareoona para prestar as contas, porque
nAo esta va para esse fim preparado, pois
buha laucado mSo da quanta qae ^inha
sido depositada em sea poder para seas
negocios particulares.
Em virtude des! declaracSo por pe'soa
tio competente o Dr. juiz municipal orde-
nou ao tabelliSo que Iho uzease conclusos
os autos da faiteada.
Effejticamente, sendo-lhes os autos con-
clusos por despacho fundamentado, desti-
tua o oapitSo Theodulo de administrador
da massa nomeando para o mesmo cargo o
tenante-coronal Ilidio Pereira Baraxo, e
expeda c:rta precatora para a prisao do
ex-administrador que no mesmo dia reti-
rou-se para o seu cngenbo de fabricar as-
sucar, denominado Aracaly, eito na-
qaelle ter-uo.
O Dr. juiz muahipal de Atalaia race-
bendo a carta precateria, fez seguir o de-
legado de polica acempanhado do ecri-
v3o e olciaes de juslija para efectuar a
prsSo do ex adronatrador da massa ; che-
gaudo, porm, estes ao eogenho de sua
piop'riedade, nio o encootraram, pois este
sendo avisado de todo o oocorrido tinha
regressado para esta oidade, onda se acha
em_oasa de seu genro e sob a proteccab
do delegado Joao Fernandea Vianna que
se constituio seu protactor, zombando as- .
sim ostensivamente dis ordena das autori-
dades judiciarias.
O administrador da massa mmeado nao
podendo faaer uzo das attribaic.8s que
por le lha sEo conferidas por nao lhe ter
sido entregue o deposito da messa, reque-
ra ao Dr. juiz municipal e do commercio
pura mandar convocar os oredores da mas-
sa para em reuniae trataren!' estes da dc-
feza da seus direitos e nteressss.
O deposito da massa elevase hoja a
cerca de d de ba poujos dias Ursa effactuado a trans-
ac95o de um sobrado que pendia de ques-
lao nos trbunaes superiores com o capitao
Eugenio. Moreira da Silva, fazendo este
cesso da questao a D. Bellacmina de Car-
valho Areias, qua entran rara a massa
cora a quantia da um cont e tanto.
Esta massa tem como credores de gran-
des qaanlias os Srs. Luiz Antonio de S-
queira, os* berdeiros do finado Antonio Pe-
reira ce Carvalho, Silva LsSo, a viuva do
fiosdo Joao Casimiro, Barrosa, padre
Manoel Gorreia de Mello e outros, qne em
virtude das circamstancias expostas de-
vera spresentar-ae por s, ou_ por saus
procuradores, para acautellarem os seos
Jreitos.
Pilar, 1 de Outubro de 1887.
(Do Diario da Manha de Macei.)
I
8 ditoe a 14
A Oliveira Caatro & C.:
54 talbos a IA
Oeve ter sido recadada oeste
quanta de
*
Kcndimento dos diss 1 a 21 do
rente
8A000
54I0CX.
di*
cor-
2IlAr60
Foi arreca'.I.-.do liquido t boje
Prec/J do dia :
Carao verde de 240 a 400 res o kilo.
Carneiro de 720 a 890 res dem.
8une; de 560 a 6(0 ria dem,
r'annba de 200 a 24) ria a coi*.
Milbo de 240 a 320 res idem
fcVijAo de 561 a 640 idem.
4:3521900
4:563960
Umtbodoria p>vnnoi*j
D* 1 a 81 18:342i491
Iden de 22 414'250
Reeit* Dratnam
o 1 a 21
Iden d* 2:
13:3904451
246*767
967:504 i 26Q
56:871*729
18:7661744
13:637*218
Caindoaro Fabllca
Foran abatida*nc SaaUdcaro daCabangs 112
reir para o rrasanran do dia 23 de Ootabn.
iscado: 82 rasos parteaceotea Oliveira Castro
.V C, e 30 a diverso*.
aeratelo ataolcipol ae a. aloa
movineoto daate Mercado no dia 22 d t Oa
labro ((i o segainte:
reren :
42 bois posando 8,116 kilo, sendo de Oliveira
Castro, 28 ditos de la qaalidade, 1 di 2*
e 14 ditos par ti calare.
413 kilos de pene a 20 res 84260
80 bargas de feriaba a 200 ria OJOOO
17 ditas e froctas diversas a
00 rs.
10 taboleiro* a 200 rajis
uosaaOOri:,
eran occopadoa :
onna* a 600 rola
. ) compartimentos da iarinha a
tos da comida a 600 res
6 de leadnos a 100 ria
a de faaendaa a 400 rA's
auino a 700 ris
. de rrassnras u 600 reda
1*1*24
4100
2A000
54400
l.'iA'lOO
104000
U400J
244800
124000
li-'A6O0
>46 X)
204000'
Enitjarcacfp aortas no porto em
%9 do Outubro
aueioaaas
Ceciliaeonag. i Pereira Carneiro rj C.
Jagoaribe C>mpinbia Pernambacana.
L070i Loro & Filhj.
La mego(c.nboneira da guerra).
Marinbo Xl^onaig. Jos da rj. Loya de Filbo.
Mara AngelinaA Lojo & Fi.ho.
Mandaba Companbia Pernambacana.
Mia 1i Antonio de Oiiveira Maia.
Praserea& Amorim rmios d\C.
Pirapamai Circpinhia Pernambncana.
Pcaitivoi Amorim Irmio* & C.
Eival& Amorim Irruios S C
8. Franciccoi Compnubia Pernambacana.
aaraajiaanua
AEolusonsig. H^rmaon Lnndgria & C.
Almina4 Hermann Lundgriu 4c C
AUianca Hboij Forster os C.
Biue Bird Henry Forster O.
Britania Wilaon 8oos C.
Charityi Henry Forster & C.
Coonteaa of Oevoni Livramento ce C.
Culdooni orden.
Calh'rine4 ordem.
Concordiai Companha do Gas.
Eduard A. Sane be1 Pereirs Carneiro & C
liben& ordem.
FolkefestenA ordem.
f ingal4 ordem.
Germania Borstelman & C.
Ibis4 Wilaon Sons & C.
Joavsa ordem.
Kronoi Hermn Lundgro 4 C.
Kaffir Chief Companhia do Beberibe.
lieif A ordem.
Manaauilla4 Franciseo R. P. Qamaraea.
Mario Amorim rmios & C.
Mette Katriue Baltar Oliveira Msrcbaat Samuel L. Jobnaton.
NinaA orden.
* Orieat4 Hermana Landgrin & C-
Oar Anniei ordem. .
Oltnda4 Baltar Oliveira 61 0.
Ptolomy4 Blackbum N^eiham & C.
Paln Brancb- J. H. BoxVoll & 4aV
lo4 Borstelmaun de C
Boee of Devon i Wiieoa Sons & C.
Bambean4 Blackbu.n Needbam & C.
S, ark4 Dlfckbaro N-edham & C.
8. Joospb Hermann Lndgrin A C.
Sopbie & Nicoline4 Wilaon Sons o C.
Kcotia A Hermann Lundgriu & C.
Temerario Amirim rmios A C.
Vibliai Hermann Lundgriu & C-
IfivaA Wileou 8ons O
Voyajer4 Juhnston Pater & C-
Ville de Maranbioi Angoste Ltblle.
Porque me si nto en tito
nilseravel ?
To fraco e to lnguido ? Qual ser a
causa -de tal azi* e dores de estomago, de
tal acrimonia e de tal sabor desagradavel
na bocea ? Porque ser que alguma ve-
zes sinto um apetite devorador e depois uax
lissabor tal por todas as comidas? Porque
quo o meu animo to frequentemente
rrita Vil, desesperado, melanclico e aba-
tido ? Porque que s vezes nos persua-
dimos de algara perigo imaginario e nos
amedranta qualquer rumor inespsrado, tor-
na BCaOFA
La Plataa Si.
DO RIO U JASEIBO
S. Jo-gea 26.
DK HBW T0BX
Advaneea 25.
Liaboneosea 26.
Vapore sabir
Camillo hoje, As 5 boraa da tarde, para os
portas do aul.
Britania boje, s 2 horas ds tarde, para Val-
paraso e escala. i
AUianca boje, s 10 horas da manha, para
New-York.
BA* hoje, ao meo dia, para Hamburgo e es-
cala.
/
wK
6 entrar
Navio*
AndreaBde Cardff.
Alexandre Hercalanodo Rio de Janeiro.
Anua Weahde Montevideo.
Augustade Swansea.
Aalesanddo Rio de Janeiro.
Catade Cardiff.
Dona rmios do Porto.
Fannyde Liverpool.
J. H, Mac Larrende Rio de Janeiro.
Manedo Ro de Janeiro.
Marietta -do Ro Grande de Sal.
Mariabo I do B10 Grande do Sal.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Obiode Cardiff.
Presidentedo Bio de Janeiro.
Progreasde Cardiff,
Roneu de Hamburgo.
SundewaleV-de Liverpool.
Sarderemde Hall.
Stetde Liverpool.
'
- -

"O signal iniea ter a embarcacAo sahido.
vaporea entrar
nos ror*a no sol
Sergipe omanbi
MaiaahaVf spanaa.
Mesa-a 28.
Rosario-a 29.
> Canillo-hoje.
Marques de Cariasa 25.
ovlmenio do porto
Navios entrados no dia 22 de Oatubro
Goar e escala 9 Ii2 dias, vapor brasi-
leiro Jagoaribe, de 429 toneladas, equi-
pagem 28, commf.ndante Francisco Alvea
da Costa, carga varios gneros, a Com-
p*anhia Pernambacana.
Santos e escala9 das, vapor americano
AUianca, da^ 2,205 toneladas, equipa-
ge m 69, commandants J. R. Beers,
carga vario gneros, a Henry Forster
&C.
Babia a escala 9 dias, vapor brasileiro
.S. Frameco, de 382 toneladas, equipa-
gem 30, commandante Joaquim da Sil-
va Pereira,**carga varios gneros, a
Companbia Pernambacana.
Post Talb*t (Swauaeal 56 dias, briguo in-
gls Sopriie T Nicoline, de 244 tonela-
das, equpagem 8, capitao P. Miebael-
seo, carga carvao de pedra, a Wilson
Sons Li?erpool e escala 18 dias, vapor inglez
Britannia, de 2,479 toneladas, equipa-
gens 95, commandante George Massy,
a Wilson Ssnsft C.
Rio de Janeiro6 dias, vapor portugus
Oiinda, de 967 toneladas, equipagem
28, oommandanto Antonio Lcbado, ear-
a varios gneros, a Baltar Oliveira
C.
Sahidoe no mesmo dia
Santos e escalavapor francs Vttte de
MaranMo, commandante Breant, carga
varios gneros.
Camossm e escalas Vapor brasileiro Fi-
rapama, commandante Antonio M. r
Banasta, carga varios genero?.
Barbados Barca noruegaense Ortent, ca-
pitlo C. Olansen^em lastro.
...

I


Diar
SVJ
%sm. uea-aasveav*-'
UMIU

al
)
'
ja; hu i
N du coradlo, tais desaso .*> I i,
entes torrea nocturnos; este raqui
imaginativa sotena qua nlo nos d rspoa-
frig Taote, as ap-ma IsmentscSs e
patarras inarticuladas os borroree da pe-
sadelo T A raspaat* : E*tes slo apeo se
os syrnpiamas do itttjtgtstlo oo prspepaia,
o c.Bfjo o prognaslieo do qussi todas as
doencas humanas. In li/restl a fraqaast
oa falta do poder dos laidos digestiro do
estomago par* couvertor o alimento sa
suastsncM s.udav^I para o proprio alimen-
to da carpo. E' causada a maior >nrto
das v sea p-'la irregilaridale de diet\ ou
al iioDtj improprio, falta de txercicio ato-
d*v. I o ar livra paro. Pode ser <-eriv*da i
por stHi.-c3o mental, o choque de alga-na
gran Jo ealamidade. Tambal poto, s-r, -
maiUs vea % sggrarsds e intensificada,
se nfto originada, por fraquss cose-
qoeate de appli-a<;lo mental intensa, do
nasudo trebalho ptiyaieo, apoqneatacfcs
domesticas, ansiodade era negocios, oa df
cul ladea fnanceiraa. fe o estoinsgo pa-
dess> conservar se sempre em erd-ro, lo
sen a morta jaoais ara assumpto da ter-
rivel anclo Ja io tanto para os noros como
para oa adultos, mas sim seria conteoiplada
como vistea do um aniga que so espora, ao
liudar ama Hado felis o pa-lti -a. Ooratu
do, o primeiro invasor hostil ni domiob da
i-i '<". feli :i lado a iodigestio
Hi por ventora slguu alivio, algara re-
medio, alguna cura ? E' esta a porgnnta
que fas o infelis paiecont de djapepsU.
O que se reqacr oran medi.-ina qae re-
no vi completamente qestomago, entraahaa,
ria, e que preste asaiat-nis pronpta e
fijados o efficaa a^s orgios digestivos, e
qae r.sUaro sos systsmas nervoso mus-
cu. ar a so a energa original.
r> r esta re-
patUoio, taco pehl tenmnt
as-a pags-ss a c an da Gvmaasis Provincia
esa r.Uclo ao V dia dareferuJs tabcll., oorrss-
pnAcaM ao asea da Scteinvj proxino paseado.
Pagadora do Ttwsaaro ProviaciaJ do Peras
baso, en Si de Uatubco ds 18t7.
Ocsmivio,
Bilriao Antean Rodrigar*.
UU
IfAIllll BUlrlAyAu
Tem sempre a ven-I
a de rendas
Tas geraes
Lffl
SM
Tal medicina f-iisraeate ubtirel. Nan-
ea na historia do des.ob?rUs medicas, oo-
moata evidencia a prora da nraa duaia de
anaos, se encontrn remedio contra indi
ge3tia to rapi lo, ta seguro e tio sur-
prc.eui xxte nos seos resaltadas como o
Xsropo Carativa ida MU S-ig-I, por n
luja e ara rets-dio/modelo para aqnella af-
atil> cu si qm uoir-rsa! era todos os
pases ci .limados ds Europa, Ass, Afriaa
e Amrica. Pabliooi testonaohas e cirtaa
part-.al-res de offises de exercito, bao
qaetros, negaciaates, cspitles de navios,
m robaaioos, lavr.lar- e suss mulhffres e
til .*, taiui confirnam os seas poderes c-
rstvos.
A ha-ai A venia ora todas os botioss,
l[>js de medicina em tola a parte do man-
do e em casa dos proprietar:os A. J.
Wnite, Lt-sitol, 35, Farrindon Riad, Lon-
dres, E. O.
D.-positsrios na provincia de Pe mam bu
co p .r' atacado : Prancis:o M. da Silva
C na cidaie do Rcifu.
Vendedores a retalha, nt ci iade do
R-oif, Birholomeu C J. C-, Lvy
C, A. M. Veras d C, Roaqoerol Fi fe-
res, F*ri Sabrinho & C. e T. 8. S:lvs,
em Palmares, A. C- do Aguiar e en S.
Jai) da Igreja Nova, J. A. ds Costa e
Silva.
U* ordsn 00 Idn tk. iaspector aa faa publi-
co qae, acosad., ae ss mercadoriaa eontidaa nos
vohinss abaixo declarados, na easo de satn ar-
laatalailai para ooasotaa, atas tamos da cap. 6*
tit 8* do tffjsisjasass as 19 da 8stanbro de 1860,
(tic 6* cap 5* di coosoUAsoio) art. lo do de-
creto de 81 da Ossensm de 1868, 00 seas doaos
oa osastgaataran dsverls dsspaebai-aa e retral-at
BAprasa de 80 diaa, sb psa de, fiado silo, se
ron vaguidas per saa eoata, ssA que Ibes fiqae
direito algan de allegar eaotra oa ssftos deste
[veada 1
Arrisen b. i
Marea dlianafe, AU ao esotro o FL en cima,
oa p.roia o, 31, viod) da .ir ac vapor raa-
ata VUUmt BmkU, aotrada em 7 ds Oatabro de
1886, esssigaasVi a Atan dfi Srita di C.
M*re lanssJs, Asi en ciau FL sn bsiia.on
paste a. fi, idea dem iin*, ontigoada a Ao-
Maia C
A ra r a re a. 4
afsrct 8 e caairasasass FL, doai pasotes sen
aan*ro, v.alo da H^mharga aa vspor slltnio
l'tmamovco, lisa en 16 id-na iden.
asa aaarea, an dito sen aon*ro, dem idan.
Asnmnnl
Uarea di.mima AF sai eiasa B centro,
1 pacota 114 8), v<*do da Lvtrpool no vipir
iag'aa AwiSor, emtnio *m 14 idaea idea, A
gavircio.
Atanaa o. 7 -1
Msres CC e esalranarea sf, an pocote a 171,
viado de mborgl na t-moar allemij A^/r, ea-
Uadb an 8 de Jorb Man, i orden.
Mire* UB as. 40 A10, 6 harria armados e 114
kilos da birrini abatidla, viai.-s de Liverpool aa
vapor iogles Stulpior, Orada en 4 da Noven-
bro idea, a 8ib.nio Baerra.
Mrct LAAC, qvntro Durricaa e doai caitta
na. 1 A 6. viadas de ila-sbargo ao lagar aorae-
gfMaaa SaUU, nitrado an 9 id aa iden, a F. F.
fcaaMa,
Marea BaHL, ana (lisa a. 706, den iden
Iden, a eraea.
Arma'ai de bagag'm
Sen marea, ana a i la, viada ds Liverpool ao
vaaor iaglea Brbxnia, otra 1o en & ds Ostobrj
iJ.-n.
i' ascos* da Alfaadsga de Peroenbeca, 90 de
Oalabro de 1887.-0 elrfe,
Cicero B. de Mella.
EDITAES
___
O Dr. Joaqun da Cotia Ribeiro juiz de
direito do cicti deda dade do Reeife, ca-
pital da provincia d Pernamhuco, por
dua Magettade o Impsralor a quem Deui
cuords efe.
'.'c > saber ase qae o prevate adital virem oa
d'e- a .tieta tivrrea, qoe pr parta da Jos Fiaira
ds >' a ir Ferias n saa aalber ao tai dirigida a
paticio aegoiate :
I-la. Etn. r. l>r jiis Je direito do civel.Jos
Vieir e Siqavira Farras e aaa nalhrr, reqaer-an
a V. Ei: se digoe n^adsr citar por editsea os au-
sentes JoAo lioaMogaea da Caoba Ligee, Ja'.io
Guiii-r-a da Caoba Ligee, Jaaqaia Psaaiagasa
da Caoba, Ligrs, S o sea tutor Antonia Joaquia
da Cta Oaedea, e saa mulb r para varea os aap
piteantes renovar a inataaeta ni acola contra
Arito .10 Pe Bandea de Figieiredo Pitva ostros s
loavarea-ae esa peritos s deaenpatador para a vis-
ori dss ca 17 da Trav :aaa do Carp Santo, tad) na prineira
do jaiaaeon pena de revelia. A asaeaea di* aap-
plicaJ.a coasU dss sotas. BntivAo 8r. Maciel
Pifbciro. Psd* d.nrineato.B. B. M.
It-.-cle SO de OsMbro ds 1887.0 salatadef,
rb.'maa "ssissaas lii de Ataida Barros.
EaH*va SBSalafeana an esUapilha de 200 rAia.
Nada mata a coa traba em dita pstieaa aa qaal
proteri o despacha sognista:
reqacr.
fcVjc.t*, 90 da Os'abro de 1887. -Ribeiro.
a virtud* dests asea dsapaebo o sserivAp pes-
aos o praaente, en virtud da qaal bai por citadas
se r -t-ri-ioa J (Aa Djaaiuga^a da Canba Lie 'a, Ja-
lao Onilaerme da Caoba Ligs, Josqaim Uanio-
ga.-s qai-n da Casta Oaedes aaa nlber para eonpa-
rec-rem aa aalieocia da dia 98 ale Bi ivenbr* afia
de viren reno, ir a iaaUaeia aa sceAa qae es aap-
rlieaat s naven contra Antonio Farnaades da Fi-
Kasiredo Paira o loa vara a-ae en peritos qo* ava-
lien as essas deacriptaa aa petieio sapra.
K para ensatar mandei pasear o preseats qae
aeri aAas aoa Isgarea do ecetane e pabucaao
pe i iaorsasa.
U.da e paaaada arsta ndade de Betj, eos 91
de Oatabro do 1837.
abserevoe anigda, Becrf>, 21 d* Oatabro de
ieoi.0 eseiivia,T%anas Par reir Maeiel Pi -
nbairo.
Jaognas ata Cesta tsWo.
DLULARACOES
Terceira prafa
* De orden da Illa. Sr. otpeetor es tas aabUeo
qae as 11 a/tru do da 85 4e c rreate ates, serie
veadidas en praoa, A parta desU reparteao, as
aegaintes masadoriai :
roa 6R, ana eaisa a. 1, vinda
.> vapor anerieaoo Awanet
apteaiaa ea unta c pesan
kilogrannas, absaiaosda aaa direjsos
ea lreaioi A C.
res PfcC, ana caira o. 17, viadaa*Hn-
bargo oo vapv sllemso Parmmfu, e
Ag >o do corren te aoao, contarlo 11 ki logran
as da cartas-s ds naia de ama cor, s 1 kila-
gramrca de ditoa daas eOr, abaod.-osda ase
direitos por Piealle A O
Ter seira seeeao dt Al fas lega ds Perasnbaeo.
en 21 de Oatabro de 1887. __________________Cieno B- de Mello._______
S. R. 3.
oles1s\ste rrrrailva 'atveaiaale
fSDe orden do Sr. prasidsata, convido a caen ae
jssgar creds dasta ntlidias, an ds sppsrasar
aa ptaso da otto disa, aa re do aVusgai o. 7,
pora ser iadesanado ; e oatrestn, participo qae
aaaJajeer oficio para esU aiaiAsia deva ser-di-
ra a secraUria da nasas, oa para a ras
m da so ciada de Bsnastiva Javaatadr.
de 1887.O 1- ae;-reu
Maneal Jaaqaim Baptists.
Par esta sser*Uria se tas saber a Feliz 8ev*>
riao deSooaa, es-praet d> 14* b>Uiaii ds io-
faataiia, qae tend desertada o s-a sabetitato,
Aslinii da Silva Oiivaira, e, eoatorne o terno
de rispeasshilidade qae amgooa nesta repart-
ea, obrigado a volcar ao aarriei di sxsrcto, atS
qm s>ja capturado oa s* presente asnelle saa
ubatitato ; para o qae cb tasado pelo presea te
edital.
8- cretaria al litar do coronando das srass de
Pcrnsahoea, 18dtOatab.-o de 18o7
Truate Jaaqqtm Jorge de Mello Filbo,
Secretario interino.
Facldjidc de Direito
Do orden do Em Sr. eaosebitro. director iats-
riao se (ai pebeo qae s oigregaeii en sesea*
Je boj* rea >lreo qm os sotos dos cioeo anaos eo-
sssnseaen no dia 88 da correo te peta prora escri-
ta, sendo eaeo eerv-c > rogakJo do nado segsiota :
1 aaoo
Cnaselbeiro Pialo Jnior, Dr. Metra e Dr. Bar-
roa QuiaarAes, turnas de 12, so aaeio dia, 1.a ssls.
2* anoo
Cooselheiro S'lvairs de Soasa, Dr. Barros Oai-
aaarAit 6 'r. Vas, tomas da 12, As 10 boraa, 2.
ssls.
8* sooo
O-a. Joaquia Corris, Jota Vieirs e Portells,
tarass de 12, Aa 10 bora*, 8* aala.
4* aaao
Drs. Pin-s P.srAa, Slveira ds Sonsa e Tas, tor*
as de 12, so ario dia, 4 sale.
8* aaao
Dn JoaA U/giao, Srabra, Tabiaa e JoAo Vieirs,
tor aaa da 15,sto sacia dii, 5 sais.
A eoagrrgtclo deliberan n>is o segaiate :
1.* Qae ssotiva algaa piierA aotorisar a invar-
Ai da o de ti da nstrieals das sata da ates que de-
va aer caardada aoa esaan eeerrptn araes,
2.* Qaa fi obrigaoos a* aovapareoiasoto pars
as pravas eaeriptss oran ea estodaatee qae se
segairrai na lista en asnero correseotideotc eo da
taraa d> dia, afia de aappriraa taltal doa priaci-
roa, sob pesa de acaren preterid a para a actua-
da o ultima cbaaaada qae ao terA lugar depats de
segote la a priaaeJrs.
8.* Qn o* estadaatee ioscriptoa para es exsmes
straordinarioS f .aa* aiaittidoa aoa saaanaa exa-
eara, dapoia d fisgas as provaa rsaiptas a orara
dn matriculados.
4.* Q te os estadaates matricalados, no 2.* anco
rt n de faaer esame de direito coeetitucioaal a
iireito rooano, eaatstitsassen ana ao tama ds
prora eteripta ao altiaa dia da L1 ekaaaads, ser-
viado de eiaminadom os tuasaibsitos rjilveira t
Sesma, Pinto Jaoior a Dr. Vas.
V Qi< aanban lirro, aen mamo ds legiala-
oso f asee adaafttio* por cceaeiAs da prava aacripta,
aaaa vea qae eoeteeht aaalqaer neta oa iadieaeso
sab peas de perder o ex ana e estad a ate, an coja
Tijolos grossos commans 18)
Lidrlrds diversos 7M
Hilos ^adrado grande 35$
Telhas commoDs
Dilos fornato iiglez j
Tijolos Inhalares de diversos
formatos, telhas franeezas cris-
las para canieira, cannos, cor-
vas e cotoYellos i'e diversas di-
me..fts
Para vendas c en-
comeadas cxclusva-
mentc no escriptorio da
companhia no largo de
Pedro II, n. 77, 1. an-
dar, das 9 horas da
manila s 4 horas da
tarde.
Telephone 358,
Bance de eredito real de. Per-
na tabaco
ai coa,
prerioe aoa
i ioiuiiriaa c pro-
be estAo sojettss as essas de comso
1 eommissocs do qualqoer natn-
oade advogadof, conaaltoxios me-
ti gerentes de easss bsnesrist e sueiedsdea ano-
nyoiss, denos de typographias, di- olaras e de
qoafqoer caaaa de negados, qae si A 31 do cor-
re2* ""'* ** 0alnbr0 cobrarA, livre de malta
I* eemeitre do referida aposto, e brm sssla que
iacmdiaoteatees doai meses ssbse-
^aentes s cbranos aera realiaada oom a malta de
o *.. cu aa propria recabederia oa pelos eeae
sg*nns eobrsdores nos domicilios doa oontribain-
^P'iio ; ""la o qatl ser s
u% smacao, c esiatentea
na tsverna alta ts.
aun
Stgundafeira 24 do correnU
's ti horas
O ajete Gusmo, satorissdo, farA leilio ds sr-
mac*o, gneros e oteocilios ds tsvetna acama de
clarada, em um ou mai-a lotes, a vontade dea com-
pradores.
Qsrsute-se as chavea.
ALUQA-SE ama cssa. em Sai
Amaso, roa do Lima. r. 30, propria para
faraii arando ou collego. Tem
15 qaartds, agua e gas envenado,
Iho e quintal: a tratar na fytographir
J. E. Purcell, ra Marques de Ol
a'. 8.
divida co-
Oatabro de
A lexandre de Souxa Pereira do Carmo.
menre.
de Pctnsrnbaeo, 15 A<
MARiIMOS
Leilao
Hffliiri-SiiilaieitaMlie
DainprschilTrahrts-GeselIschan
O vapor Rosario
Nos Urnas dos srts. 5- a 6- dos esttatos, tio
einvidado* os a sabaras aa wloalataa A roaliaar ate
o dia 19 de Novoa.br* arexino viedoero, na sede
d) Bsaee, A rea a* Coma-rcio a. 34, a qnarta
entrada ds 10 i. sobre o velar oonissl de cada
seeao. Reoifs, 19 de Oatubro de 1887.
O* sdminiitradares,
Maaoe) JoAa de Amorim.
JoaA d-. 8nra Lira Jnior
___________^Lula Daprat.
HiNGO INTBRNAdOJfAL
DO
BRASIL
Capital 0,*00:000
IdeDi rcalUado 1,000:000$
A caisa 8 1*1 d'sate Bsaeo fanecionaado tem
porarianonta A na do CosLejercio n. 88, asea, A
vista oa a prosa, contra os ssgaintes eorresaoa-
ae estraageira :
.. s/H. M. Rothacbil & Son.
... De Bothacbild Frres.
"1
'> a Deutaene Bank.
Banqoe d'Anvsrs.
E' earx-rado dos p-or-
toa do aul at o dia 29
de Oatubro e aagaira
d poia da demora na
c.-saria para
Paria.....
Hsnbergo
Uorlin....
Prsnkrart s/Msia
AaDssrpsa.
ataa.....
neaova. ..
Sapolee...
Malo s msia 84
eadades de Ita
lia............
Madrd..........
Barcslooa.......
(Jadiar...........
Malaga.........
Tarrages......
Valencia e oatras
eidadea da Hes-1
panba e ilhaa 1
Canarias....../
Liaboa.........v
Porto e msis -I
dades de Por-/
tagal silbas...)
Boaooa-Arres... .)
Montevideo......
Nova York.....
HAMBRGO
Para passsgeiros, carga, frete e etc., atrata-'se
CONSIGNATARIOS
Bor^telmann & C.
RA DO COMMERCO N. 8
1* andar
EotrarA dentro de porto.
Pacitle Steam .lavigatonuompany
8TRAITS OF MAQELLAN LDE
Paquete Britannia
' esperado da Euro-
pa at o (lia 23 de On
tabro, e seguir de-
is da demora do Cos-
me para Vslparai :o
esas aseis por
Baha, Rio de Janeiro e Mon<
?Mea*
Psrs carga, paaiareiroa, ene mmen'las e dinhei-
ro a frete, trata-te roa os
AGENTES
Vllson soo tf sj., lalsatlted
N. 14-RA DO COMMERCO-N 14
De 76 pecas de estopa, variada, e 3 caixas
cora cerveja alleml
SEGUNDA FEIRA, 24 DO CORENTE
A' 11 hora
Xa roa do Imperador n. 49
0 agente Modesto Baptista farA le lio do que
que cima se declara, por conta e risco de quem
pertenctr.
Leilao
Ao correr do marlello
Terca felra, 5 do corrate
.a4' 11 hora
Ra Dirrita n. 13l
Ums srmsoAo envidracada, psrs qoalqaer ne-
gomo, propria para pincipiante, 2 grandes commo-
daa para roapa oo para consistorio de igreja, 12
aesaa, 2 marquetoes, cadeiras de gnarnico, 4 di-
taa de balanco, 1 candieiro de auspetuao, jarros,
qoadroa, 2 venraianas, etagers, fogareiro, caca-
rolla e ama infioidade de objectoa tanto de estabe-
leeiaento como de esas de familia, etc.
O agante Msrtios antoriasdo por Venancio Fio
res, fas leilao dos objectos scims.
Precisa-se de um criado para o servico de
eaaa, e dase de vendagam cu* cus bem prepara-
do : A ros da Matris da Boa-Vista n. 3.
=- Precisa-se de ums ama perfeita cosinb'eirs,
e qae queira ir para.Olinda durante alguna me-
sea ; a tratar na rus da Matria da Boa-Vista
ni mero 3.
Leilao
Terca feira 25 do correnU
A'* 12 hora
Na roa do Imperador n. 49
De 2 pianos, mibiisa, guards-looces, gaards-
veatidos, fiteiree, cadeiras avolsat, camas, mar-
queaoea, carteiraa, estantes, guarda-comida, cape-
Aluga-se casas a 8A0W) oeafcecen dos-Cot.
os, junto de S. Goncallo : a aatar na rna d
(mperatris n. 56.
Precisa ee de ama ama para
nj, e de orna avadeira
frente a eataco.
Precisa-se de ama ama qae cosinhe e com-
pre, pura casa de familia ; na roa 24 de Maio n.
18, l- andar.
servico Inter-
na Ponto de Ucha em
O absixo assignad participa sos interessa-
dos que em 21 do correte vendan seu eetabeleei-
ment n. 13 da rna larga do Boasrio, freguesia de
Santo Antonia, a Francisco da Costa Bamos, qae
ficoa eacarregado da passlvo do mesmo, de accor-
do com o balanco fixido no seto. Recie, 21 de
Outubro de 1887
^^^^^ Antonio Martios Jnior.
Oa Srs. abSixo deeUradcs eo rogados a s
enlenderem com os abaixo assignadoa a negrcios
de seus mtereaaes, isto porque alo ignoradas eaaa
moradas ; no largo da alfandeea n. 7.
Borgee & C.
Jos Martina da Canba.
Manoel Antonio Pereira.
Martina Lisboa & C.
Joo Martios Coelho.
Pas & C.
Antonio Tiburcio GaimarSes.
Domingos Martins Gomes. -
Martina Gomes & O.
Antonio Caetodio .Loarelro.
Jos Henriques de Oliveira.
Abilio Martina dt C.
Antonio Lopes Machado da Silva.
Antonio Joaqoim Correia doa Santos.
Pereira & C.
Joaquim Lopes & C.
Ibos, jsrros, cop i e ontros artiges que estario a Manoe! Joq"n da Silva,
vista doa concurrentes. Aogaato Diaa de Figueiredo Vieirs.
Murtins & C.
O egente Modesto Bsptista farA leilio do qae,,,
actms se.declsra, ao correr do martello o por conta Martlnln C.
e risco de quem pertencer. .Monteiro ot C
Francisco oraspar dePiaho.
Leilao
Da ama loneta astrnomos completa inclu-
sive vidres defamados
Tercs-feira, 25 do correte
A'a II boraa
Agente Pinto
No armssem da roa do Marques, de Ola
ds n. 52
l'lited SUtes & Brasil M- S. g. C
O vapor Advance
Bae Gsoerale
ageocias.
Banca Hyrntaeario de
Eapsns s saas sgeo-
ciaa.
Banco Ja Portagal
aoss agencias.
Ri-
pedar sarna ensaatrades easaa livros.
A. Qaa tirsaiaada a arova eeeripu de cala bo-
bo easvetri a eral en tamas dnriaa de 6 estu-
dantas.
Heoretsria da Facsldsd* d. Direito ata ITlilla.
31 da.Ostabra de 1887.
O secretario,
JaaA H. B. da atansae*.
Engjuh Bank ef tbe
ver Pate, Liaitad.
O. Ansias C.
Compra saqoes sobre qaalquer praea do impe-
rio e do estragem.
Receba diobeiio ea eoata eorreito de novi-
meatojeon jarosra lasio de l*/( ao asmo e por le-
tras.a praso a joros coaveoeiouads*.
O gerente,
Williaa M. Webstar
Companhia de edilieacao
Da orden da directora tac-) pobUeo qaa aquella,
ds eoofatnidsd* eon o art. 8* dos rstatatoa, dol-
bavoa salo attander a rselasnveio de algas i ambo
res asaiaaiitas qae, ao praso aereado. qaal ter
niasv sn dia da Seteanbre altane, dciiaraa de
f a aer ss eaaa airadas aorjespaadeatai a oitavs
fstaaaods ; besa cano atas, aiad* por ferea d*
nssno artigo, estAa tejitos aos jarea de o 0 0 ot
se atiban ae an atraso, tasado Ion marcada
para reeotaerem a iaoortaoeia da nantioasaa
prestacAe sagnantada do respectivo joro, e prsao
de 80 enea, contar de 9* de Setenar* paseados
a tarsaiaar oa dia 2 do Bisa enrsate. Aa eeeeee>
sataitas ac jar* sis ss abaixi deeiarados :
1701 a 1706, 1146 a ltao, 1861 a 1865. 1976 a
1980, 951 a 970, 698, 634 a 687, 1311 a 1315, 1S#
a 1596, 1206 a 1916, 1825 a 1835. 1796 a 1805,
1816a 181, 86S a 870." 851, 811 a 850, 1716 a
1795, 618 a 681, 6AK, )M 1346, 17U6 a 1715,
1946 a 1950, 1576 a 1585,T81 a 1995, 667 a 581e
Estila, 6 de Oatabro di 1857.-0 garanto,
Rardo
Obras pablicas
Ds orden da Illa, brldiiectr geral das obras
pabiiaaa o do eos^avUsfis eon a aatoriMcAo de
8. Esa, o ** ftasldsmts da pr.viaeU do 11 do
eorrea/e, faco psiMleo aras ao da 8 do ases vio-
deaxe, aa nato dia, na asoma reparticAo, reeabe -
as Brspsetos para a exeeac lo daa obras oa reparos
das asfoiotes poahlb&e. i
PoiiBsnnsdi Agua de Biebo, sn estrada de
Gjvsao. A lunbA, oreado en lnTKt&O.
Do 1* da varsea d9 UruahA aa nenas eairada,
ae valor de 1:4094670.
Do 2* da rstertdi varsea e estrada, oreado
en 1:466* tO
E ben assim o servico de qae carecem msis
dous poatilboes aassa alladida varsea, avallado
en wd, omb o aprtveitoneato das ns
tito i daa a estiveren no easo de ser
aprovaitadas a
Os wssnsntss e cumias tsasjeiaas do tatrato
achara ae teita seeretarlM. para sorra nuniaav
dos fit aqaelles em pretaad rtssstar a
aaaa* obra, da cerdo e*n o qae aUspSe os
'e9J.92, 97 6 101
regalsneata en vig
Uesiafasia da resairtieio das obras pabJeas, en
17 de Oatabro ds b87Q ssaaahairs snsrstasto
Jasqaia Gonas ds Oiivetts e H
Arsenal de guerra
O coasalbo de compras recebe praoostss ao da
27 ds Ontabrs do eorraote ases, atl ss 11 boraa
da meobl, para a compra dos srtijos segoutes :
B*adaleiraa de eoaro brando 89
Boldna de coro braaeo 49
Piadaffs ds asare braaso para espadas -4
Carretas pan poaeaes, temos 54
Garupes de caora branco para piqaas, pares 54
Galopas de sois para mala* de Vaqueta 61
M aislas de brisa, oleadaa 80
Cabsesdss d* sois para treios 6V
Capeliadas de eoaro tnveroieado / 48
Coadres ama Ibas mestras 80
TraacalAts* pea eoldres, pares 40
Loros de sola, parea 51
Pwloraos de sola com gaaarras 80
Badeas fitas de sois 21
Badeas falsas da sota 37
rJellics para ajotara de prsess 14
Cubas de liga 64
Ulnas meat. as com qaatro golea. 64
SaabrUt de paaoo 80
Barasea de brim pars vveres 46
Boraa** de too* para rac.-a 80
Babtcbo* de sola tO
ttaatas do la pas saedorea 69
Apparelboe de litapsaa 88
B^iaas da *=r psra apparcieo d liapesa 80
Cnsalas de falba, p orado*, para iafsriores 8
arnfoes de toiba de oito pracas 8
ios de mttsl 3
Cilbas mestras para montarla de csaeasl 4
Coldres eon capellada* psra montana de oficial 4
Sbabraki pars montana de oficial 4
Eoxargo a canias de palba 38
Cadeiras de Jacaranda eom assento de palbiat 6
Colsares do metal pata cbA 10
res de metal para aopa 12
Moriagaas de barro 4
Preto* landos e raaoa de looca 48
Talaeres de seo 24
Basas a jarro da ferro batido, par 1
Canaca ae farro aatanbado para aga 1
Alpaca prata, antros 18
Caneco da metal braaeo 2
Centie de tolbe, pialados SO
Eeteiraa d> palb 17
Lates de olha para aparar caf 2
Marmitas de folna de urna prsea 68
Baecoa para marmitas ds oito prsess 48
Tsnanws, pares 66
Bandeja para eopo 1
Lavatorio ds ferro coa bseis e jarro de ferro
agatba 1
Taiba de barro san toro i
Mo serse t rasas aa sn snndersoAo as propoi-
tes qaa sato leren faites da soeorda, eon o an. 64
de regatanento da 19 de Oatabro de 187S, en
duplcala, ea refareneia a um io artigo, mea*
etoaaado o aone do propoacate, aiadtoaoaoda
asea sonmnrial, o areco de cada artigo, o naase-
aarea das snostrss, deolsraeio exprrsisde
sejeitar-sfl A awlta de 5 QJO n* eaeo da recasar
asalgasr o contrate, bem eosae as da ama trata os
arta. 8 itado regalananto.
Oelresia, previoe-sr qae sao improrsgaveis es
saoa eatipaladoa no termo da eosHrato.
Usenteris do arsaaal de nen de i'eroambu-
; 18 da 0
Jos Frailes saibaira Machado.
spers-se de Sj*-i-or'.-
News, at o dia 26 ic Oatu-
bro o qaal seguir uepom ds
demora neeasaanu pjra
Baha e Rio de Janeiro
Para carga; pas sagena, o encommendas tracta-
aecom oa
AGENTES
Benry f orssr i C.
ROA DO COMMERCO -N. ti
1 artdat
A
HOVALMAIL STEAM PAC.?
COMPANY
0 paquete Neva
Le'lo
De nm rico santuario de jtcaranda e 1 ce ra-
in da propria para o mesmo santuario
Terca reir 95 do corrate
A's 11 1/2 horas
Agente Pinto
No srmsaem da ros do Marques do
- Olinda n. 52
Leilao
pe
do sol aodis29de
cerrente seguin le
dadesnora
neceassu-ia para
Lisboa e Sonthampton
Heduccao de pasta gen
Ida Ida e evita
A' SoBtbsmptoo 1* elssse A 28 A 42
Camarotes reservados para os psss'igeiro* de
Pemsmboeo.
Vapor La Plata
E' esperado da Europa ao dia
25 do corren te, segniade
depois da demora
riapara
Baha, Rio de fanelro Monte
video e Buenos Ayres
Pars paassgrn, frote*, etc., traeta-se com os
AGENTES
Amorini Irmos &C.
. 8- RA T30 BOM JESS N. Z
Rio Grande do Sol
Segas eon brrvidade para j porto acuna a bar-
ca aaeseosl Maa Angelina : para o resto da car-
ibe falta trata se om Jos ds Silva Lo ve
De om piano de K. Hers, ama mcbilia com tam-
pa de pedrs, 1 lastre psrs kerosene, 1 pendente,
4 qusdros e jsrros de pedra.
Dona gasrds-loocss, 2 apparsdoree, metas els-
ticas, cadeiras a voleas, loocae e vidroa.
Usaa oommoda de Jacaranda, 1 santuario, camas,
marquesota, mesas, cadeiras e muitos ontroa mo-
vis, y
Terca f el ra, 9& do corrate
A's 11 horas
Agente Pinto
Na ra Mrquez de Olinda n 62
Leilao
De movis, lonja, vidros, qusdroa e 1 selitn
CONSTANDO DE :
(Ja piano forte, 1 mebilia com lampo de podra,
e qoadroa com mordnrsa douradas.
xa cama francesa, 1 dita psra menino, 1 hor-
co, 1 lavatorio, 2 nesinbaa, 6 cadeiras, 1 estante
de Jacaranda bibliotbecs, 2 porta fl>res, 3 canto-
oeiras, cadeiras de balanco e 1 espelbo.
(Jas mesa elstica, 2 aparadores, 2 etagers, 12
cadeiras de janeo, 1 armario Burean, apparelboa
para cbA e jantar, copos, clices, csmpoteiras, ta-
Iberea e colberes, 3 camas de lona, regadores, 1
carro de mi, 1 selim, 5 esbides, mesas de eosi-
nbi, trem de jardim e maitos oatros objectos.
Quarta-feira 26 do correnU
O sgente Pinto levar A leilao os movis e msis
objectos aeima mencionados, as qaaes se acbam
em bom estado de oonservsco ; a entrega effe-
ctuar-ae-ha na mesmo dia e em acto continao.
Leilao
l*rC"
Para Lisboa e Parto
Lugre portngoe* Mario, recebe carga s frete :
s tratar com Amorim Iraoa C
Porto por Lisboa
Con destino sos portas indicadas retrae com
brevidsde a barca nacional Uar.no XI; para
carga e passsgeiros, trata-ee com es eonaigoaia-
lios Jos da 8uvs Loro Ae Filbo.
LELES
Inarta feira, SO de Outubro
A'S 11 HORAS
Na ra do Imperador n. 49
O sgente Modesto Baptiata, autorissdo ar lei-
lio dos seguintes predios e dar aa ioformacea
precisas :
A casa terrea eom soto n. 21 s ros de Lola do
Reg, com sitio, enesuacuentos d'sgns e gax e
moito baos commodos.
A casa terrea com sotes o. 7 no beceo dss Bar-
reiras, com grande sitio e muito boos commodos,
em ssra proprio.
Ums parte do aobrado u. 135 A ras do Visconde
de Qojanns.
Teres ler,
enrannds de Jacaranda.
de um lindo orajonu e
Ds nm cofre eom 2 portas, 1 armacAo regleta, 2
rsss grandes enverniaadas, 1 dita oom oavsletes
para fasendss, 2 cartel ras, 1 estrado, 1 batanea
deeiaal, 2 grades caaeellas, 2 carros de mo p ira
fosen das, tisrteiros, cadeiras de janea navas, 1
gaiola de ferro para garrafas, 2 bombss, 1 porta-
ros eon canas de metal, 1 repart ment de es-
criptorio, 2 venesiaoas e mschinsa psra asiar
sarn
Una mesa e'asUcs, 12 esdeirss, 1 apparador
spparelbos para cbA e jant.r, eopot, clices, com-
poteiras, talberes, fl indres, balaios, camas da loaa,
meas do sana, machinas de costura, pss de ferro e
ads de ferro para 1.* andar.
Oarralaa eon eognae, cbsmpanbe, vinboi, mes-
urda, ron, oleo Oria* e ontros rticos.
Segunda-feira, 24 de Outubro
O agento Pmto levarA a leilao diversas qaslids-
dea do vinbos, movis, de srmasen e rseripr
bslaaess, ferrageaa e sais objectos existentes no
armsscn da raa Marones de Olinda n. 8>
onde nodaran-se os 8rs. rialser Kaaftnasn & C
lia prtacapiarA aa
Agente Burlamaqui
Leilao
De dioerio predio
<| ii I o (.t feira Sf do correte
A's.. horas
NO ARMAZEM BA DO IMPERADOR N. 49
OM EIPIBCO DE CAPITAL
O agente cima legalmente autorisado vender
em leilio a esas n. 13 no largo do Mercado de S.
Jos, o aobrado de 2 audares e sotao roa de 8.
Jorge sob n. 84, com quintal morado e porto para
Pora de Portas, a casa terrea sita a roa do Rio na
Torre aob n. 15, tem costaba xterna em terreno
proprio; 3 nonas partea do sobrado roa do Ba-
rio da Victoria sob n. 18, com escada independente
quintal morado e indrpendeota do eatabeJecimento
de. calcados tenda no mesmo cstabelecimento eaaa
eom nbida para A ras do Cj pertncente so mes-
mo predio, meude da importante casa terrea nj
62 A roa da Santa Crns, defronte do mercado da
Boa-Vista, eom bastante commodos e com doaa
grandes qnlntaes, e rendendo snnnalmeate (4804).
O Sr*. pretendentet desde ja poder Jo ir examinar
aa referidas casas.
AVISOS DIVERSOS
Alaga-ae om sitio em Beberibe, ss estrada
r segu para a povoscio, com commodos psra
lis, coja casa est pintada, eom banho-do rio
n* rondo ; a tratar no eses ds Compsnhis Per-
Bambacana n. 3.________________________
Alnga-se urna bos cass derroata do Caidei-
reiro, no lagar < Barbalbo n. 10, sonde tem tido
uveros ba mu tes a unos, eon boas commodos
para ramilla, quintal murado, coebeira para ca-
vadlos, eom ana boa cscimba e nm grande terre-
no para plsntecoes, a dita eaaa anda estA oom
srotseA) de caverna ; qaan pretender dirija se ao
largo da C
Anconi.j Fernandea de Albuqaerque.
Kecife, 18 de Ootobro de 1887.
. AM4
Preoisa-se de una ama para comprar e-
cosinhar em casa de familia : na ra Du-
que de Caxias n. 14 se dir.
Est snpprida a falta
Oibos de paasaros e animaes psra bordados,
complete sortimento de seda froaxs, ISs e froco,
desenhoa coloridos para bordados ; reseberam
Pedro Aotoaes & C., A ra Duque de Caxias n.
63, Nova Espersnca.
Companhia Santa There/a
EopresariaMaeMei
OLNO
riso m cDnsnmmoTBs m
Tendo de proceder,
no dia 24 do corrente
e seguintes, a um con-
cert indispensavel do
cano geral do forneci-
mento d'agu 9, e sendo
possivel que se d
urna interrupQao ac-
cidental, si bem que
momentnea, no mes*
mo fornecimento, avi-
so do facto aos Srs.
consumidores para
que se previnam m-
nindo-se com antece-
dencia d'agua em suas
casas.
O gerente,
A. Pereira Smiles.
Bazar do Livrainento
DE
Bernardino da Costa Haia & C.
Receberatn
Formas para ealcados.
Calcadeirss e escallsa.
Puraque e verniz.
Cera franceza.
Cortea estampados.
Pellicas para vistas.
Calcados barato
Grande deposito eso tamancos e aviamentos pa-
ra o fabrico doa-aresmos, vendaa em grosao, eem
competidor. '
Ba afo, Llvrsmeulo n. 19
Criada
Precisa-ze de ama' criada para casa de familia
qae teja boa coainbeira e d fiador saa conduc-
ta, e tambero orna ontra para andar com meni-
nos ; a testar na ras do Baro da Victoria n. 60,
srmasem de molbados.
Criada
Offereee-se nms crida para andar com crian-
cas ; a tratar na ra de Paulino Cmara n. 10.
Bom cognac
excellentes
' reoommendavel por anas
dades a marca
quai-
Georges Seguin Se C.
que espoem A venda os Srs. Fedro Vitelo & C,
roa do Imperador n. 81; de ovas e para tornal-o
conbeeldo, os seus propietarios resolveram reta
lbar algumas caixas so preco inerivel
__________De 145QO s garrafa___________
Ama e criado
Precisa-se de urna ama e de nm criado para
casa de familia ; na rus Fornosa r. 87.
A' rus de 8. Jos n. .9, fas-se com pa.fe:.
pelos mais modernos figuinoa, qnaesqaer ves;
para senborsa e erianosa, preoos barabssimos.


I


L/


Attenco
Veate-ae aa* portete aoan* d jararaad
teda atbate e ooa teap tesada*, *?"
Leis XV, qoe eheaa atteeate des-
lilas pelo seo pcrfeito m*4 > ~_
raseo pan Veromter na rea re, de 8aata
Bita o. i\ ____________________
Casa em Olinda
jUmn M pateo de- 8. Pedro w a. 8, asilo
aaT'ateeaaa, ton | i ***** "
Hoto a. I
Nais barato
Vende a leja das Lis tras Asnea a tu
Dadns do Caxiae a. 61 e di descanto a
opeo comprar de 20#000 para cima.
LINN bordado, todas u corea, usen-
ta lisa de novidsde, a 240 ra.
MERINOS infestado*, todas as coras,
a 500 r. maito finos s 800 rs.
Zefiro liso e de qusdrinaos a 100 a
120.
LANS cano qnadrinhoe, mita fio, a
140 rs. )
UNHOS muito largos, padtoas novas,
a 200 e 240 rs.
RENDA orionUl, faaend* aaerta, eraaae
oas ssatis para vestidos, a 500 rs.
Satine tarradas de algodlo, fantasa a
240 rs.
CORTES de vestidos bordados, asa eaas-
braia branca e de cores, a 54000 e 60500.
VESTUARIOS i mrnjo para meninos
de 6 10 anuos, -a 6*000, completos
ENCHOVAES para bantieadoa, asa
linda caca, por lOtf e 12*000.
FICHUS de renda ou de II muito, mai-
to grandea, a 1*000 e 2*000.
ESOUIAO infestado, pardo, para ree-
tidos, a 320 a 440 rs. o ovado.
MADAPOLAu amerisano Listra* Aiucs
cora 20 vsras garantidas, a 5*000.
ALGODAOSIN'H omito boa largo
a 2*300, 3*500 a 4*000 a paca.
CHITAS percales claras e escaras, co-
re* segaras, a 200 e 240 rs.
NANZC maito fina coa liada* c>re
240 e 230 rs. o corad.
Pwhiiwbas
RENDAS a bieoa brsncoa e edr da cra-
ma, pcss graetdes, a 2*000 e 2*500.
CONTAS Ispidadas presas o ds toda* a*
crea a 800 rs o asaco.
LEQUES transparentes, faatasis, a
1*000, 2*000 a de seda a 6*000
LUV'AS de pelica e de aeda, pretao e
de coros, a 2*000 a 2*500.
EXTRATOS fiaos em garrafas rem
ioserpeaa pira presente s 2*000 e 2*500.
RENDA bespsnhola branca e crsme a
*000.
MEIAS de cures para senhora e meni-
nos a 500 a 600 rs.
LENCOS fines em lindas cmxss a
1*400, i-*000 o 2*500 a dosis.
r muitaa faaeadae oras gao Ezma*.
familia* poderlo [ver a sa acham expotta*
na leja das Listra* zoes ds
J08E AUGUSTO DIA3
Oliera aou?
Pardea as de Ctaao das Pite sisas asa a toa
Desaste Casias, aa enmate do atte osa tro*
chavea, toado aaa ds nata edsaa de garetes :
asn ss ttoer aaaate a ifsotaado eatregal ti di-
rija te *o Taaooato PrtVtocttl qas sari reeea-
Msado, teadanlo-ae soa e Si. AJeixo Jas te
*_HlT5.i*a.
Para Onades
A leja de cara da roa do Duque de Ca-
xia n. 119 acaba da roeebtr um comple-
to sortimento de coro e grinaldas mortua-
rias, ara coates, oeiialoide, porcelana e me-
tal, ss qruet vende i preco sem compe-
tencia.
CoUocam-se es dsticos a vontade do
cosapradar sem aogns-n da proeo.
Reidis imprtelas
Moto aattiasrate asa diversa* torta, a toassa
bica largo* a estreitoo, racebcrsti Pedro Aataaas
*C, rssDagas doCa*ias a. 63.________
I* M t ti*
Atega-a* a ssaa te carado m. 17-A i roo de
B antea (Magdalea*) seo* boa sitio e vlveiro ; a
trtter do roa do Boa Jesaaa.1________________
Yuta pan parliealares
Para taeaa
Verte ssavtatate, poro te ara, asa s asas
ooasosioi
Tinto, saserior, oa qaiotot o saeoraras
Tato, o abasado Uosteao, oa asteas te
a 8*500, oaorior a Bordeaos.
Cellares, rasasvatedo, mcmtot.
ssarsaaaea
Porte, loso, en qaioios, aaauatss e eaixas de
teste, iaelosirt para dtate*.
para
Moscatel de SetosaL
Madoira, sreoo.
Boeeltas, para paisa. -
LaSrlihot aaa saatro
Da fabrica fJoaraotrt i C, de Lisboa, por pro
ci ccasaotes.
Canana iraaaaa a c.
34 Boa te Midre da Doaa 84
VERNFUGECOLME
CHOCOLATE oom 8ANTONINA
ruurassn aovar ai
Pi-evcaiao* sos aassos salgo* e fregaran oa
os roetbido o raaia cptete aordaaato de
caspia* de sol de tedas as qoalidateo, teste para
hornero como para senhora o criancaa, o qas i*
de stei* rsoderao, os anees asteaos rntente per
preco* extreoiasoonte barateo, ricte raesaorsao* di -
rectamente da Eoropa da* priraoiraa oaaaa fa
atea*
Asria oosso neota esas te fabrican, ecneertaan-
ss s eobrea se qoalqaer qsalidade de caspia en
asaos de aaa hora, para o qae temo* psotos! hs-
M'ltstisrr-. assatloii ss aonaa tosdati
Toadas oa roteo a rotelbo c mtcdtm-ic
amostras oa oaalejasr casa.
Jos' Eerrelra k C,
aa A asarao la Viciarla i
Antiga roa Mora
Vapor allemilo Rio
Prccsa-se de ama
criada pj-ra seguir es-
te vapor na presente
viagem de Pernambu-
copara Hamborgo;
traetar oa agencia, ra
do (ommercio X. 3, \.
andar.
Menino
PrasJsa ss de asa tateteo de 8 s 10 annoi d*
i; a tratar do pateo do Mercad a. 5, priaei-
MHhtlIIW'tlI
fKVSi
Luta]
SEMOLIXV
De ttfis 4C.de Glasgow
Este artife, proparado por asi aere prsessee
> aslha qoaiid
Mis
Emilio Hillion, Engeoheiro Mecnico, eararre-
SrSo te saoatar noroa ppatolBoa, Jos aelbore
bncsntes francesri, os mais arperfeicoados,
palas osodseae* e procos seguales :
O suncar *era fabricado peto lyitems Bro-
ehetoo e Billon igal ao da Utiaa Pate.
-- Girante-a no aaiao 9 /. de saaasor cria
talliaado de todos ci jacios, e 10 /, c m noend
do rasresaae, sagaenteodo o* prrsoe abatee de-
clarados.
O trsbalho de sypsrt-lhci er por 24 h-
ras.se sproverterio os adileiee existentes, coa
pequeas reformas ; oa proprieteriee dorio todo
material, eoao : jolct, sanio, eai, orea.
deba, efe. fleando por conte do ersprertorio todo
trabolbo.
Preco da* 1*1
r.
a
100
I
150
MO
s
5
5
8
ts -
H
u
I
9.000 k
ILI80 .
13.600.
18.060*
110
140
168
136
110*00*000
stHiooiOoo
150:000*000
Para qoalqorr expkeaeao, dirigir se a* Usas
iripssi oa Ushu '
-5:3
B3
S *
3 =
ti
o 5 ~
8-3 I it *
B 3' 2a S 3

"
2. B -
2?Q
laU
de trffo d tlhsr qaalidado, potsoo os el
tos noeessario* para aatrieio de criancas e doeo-
tas, t maito ae resosaaaaas por sor te fcil di-
Ctio e gosto aaito agrsdarel ; teabem pode-so
* ama deslente sapa, atesorado ea partea
ignsrs ooa a ssaisesa dos atoao* fabrieaatea,
addicionndo-e-!h alfom leite. nicos agente*
nesta sraca, S*anden Brothere k C, largo do
Corpo Saoto n. II, priawo
TM-f./l-./a
8I8AEB0S INDIOS
ds GHfsart *7I/T C*
Ptiai aaoeutlooe osa Farsa.
AdmJttUo jm aera
phannacoi,6* otD*l*J a> 7/aoea.
ApraoTAOO raso Joms catrnuL so
Htoismc so BasssL.
Bosia ssarar a tasasea des
bsate os auis tomsIm staqooa as
Mkmm. Tose ni'.....steoosiiaao,
Bmtmcfo da tos, ltMMatete fmcial,
Inmimmim, tasis awssla o fistos
aryueos.
Cada otaafO BrtO a aasaao a> teas*
tras a oasuo a* OTOSIArLT a i
r-ABia, 8, tasa -trarssaaa, 8
I **
(ilialel no Vrraial
Voaao-so aa, rhsat atete taeoo porosd j, perto
te estacao da Csaa-Asa relia, toado ea ecataodos
sajsaass :*3 qearto, 8 salsa, aostaas tora, terre-
ae ptopria, asdate 80 sahao* de freote a 320 de
toada, boahoirot asta taiiiiitea'e cacimba coa
apafarel afea. Bata easrt aeaa se boa loeali-
saso oa k*a rttada oa soaasrrseaa, por sor de
pedraeeol; i tratar' ao axrao at i* hora* da
aaahi oa as asals padsria do 8r. Aegasto ras
Larga do asearte.
t
fc
a>r. arel o al lia sselaalra 8 a
flaarula (nala
Trajas* Aatalilasau te Casta e esa
Usasli Anrohaao te Mbaate Osera, Isabel Ae-
rea de Mareada Coste e Jos te Minada Coate,
psosaidui te mais acerbo ir pelo pnocataro pas-
saasate te sea presad* Alba, eatiate o rai,
Mtrcionilla Oeariro te Poreluacula Coste, eoa-
ridaa ao* oca* paralo* e peaaoaa a* soa asoitade
para t**wtJrea as aiass qae salsa rsrsr na
sastra da Boa Vista sate eidsd- tas de Palea-
rts ao da 94 do orreate, i* 8 horas ds atnbi,
Mtiao dio de era trwpssso ; eonfrassodo se gra-
to* ees qe* e*arasharsa os seas resto* aertaes
ae eeaiiiuiu.
Agua de caj* pura
I wHJQ lic^Vintv
Pedro Villlo I C,
Ruado Imperador n. 81
Ciizinlieira
Prseiw-se de ama ni para coainbsr; no
3 andar do predio n. 42 ds ra Daqne de
Csxiss, por eisaa da tjpographis do Diario
de Penurmbuco.
Panllo tt9 caroca 9o aigoS3o
Cbegoa s prisaeirs remes** do precioso fsrellc
de caroco de slgodio, o-maia barato do todos os
alhaaatu para aaiaaes de raca car aliar, rae soa
mine, etc. O caroco de algodlo depois de ez-
Usaida a catea todo o oleo, i o mais rieo ali-
aeato que ss pode dar ao* animes para os forta-
lecer e engordar con admirare! rpidos.
Has Botados -Unido* da America do Norte esa
Inglaterra elle eapregado (coa o aaie tela re-
saleado) do preareneia ao aniso e sacras rarelhs
qae elo mal* asi* caro e nao sio de tsnts sus-
tancia.
a tratar ao saesafe aasa PraaBeba
IOAOO COM
iS FALSIFICACOES!

o
BBJU
O LENCO O TOUCADOe
E O BANHO.
Vinho adoro
O doUeioso, prostSo sera asesa, sess eootaaclo,
reetroeraa Airo* Biboiro *C, 4 roa larga do
Botarlo, esquina das Craso*.
Alagase barato
Boa Viseoode de Itepariea a. 43, araaxem.
Boa Coronel Haasina n. 141, qnarto.
Coredor do Bispo n 1.
Largo do mercado cea sgn n. 1?.
Bna do Calabooeo n. 4, loja.
rrate-ss na roa do pommcreto n. 5, 1* andar
ei'riptorio de Silva QuimarSe* Se, C.
Aluga-sc
Diseiola
Urarca ea tm acto*, pato Sr. Dr. Alfredo Pin-
to, offtresido i viera de Lata Dessetrio Coerho :
reate se na lirraria frsnceaa de J. W. de Me-
deiros, roa Prmeira de Merco a. 9.
a easa terrea na travesa da Poeto dTJcbde n. 12,
coa bastantes eenmodo* para grande temilia, eoa
sitio rearado e arborsado, boa agna potarel para
beberdeposito e banbeiro de cimento e bomba.
Fiea a dte oasa aargem do rio Cspibaribe,
coa banbo dooe, temperado e salgado : qnea pre-
tender dirija-tc ao aeaao sitio, das 6 as 10 bora*
da aaiihi, qas eoooatrar o proprietarta.
Muga-se
Pao teuteio
MrU* 8 Bisat aviesa ao resp.it.vel aabiieo
qoe todas a* toreas o sotes tetra* tasa eate sa-
horno pi ; i roa larga te Rorio a. 40. -
Oleo Florea
0 melbor para o cabelle
Oleo Floi a
CONTRA
l>afltivna Orlppa. Bronohttoa,
0P*tsasoxaron:.*PAsrrA|Misorai
*w*r^a*DKiJU*%titeiitEaaTo*awttaThii* un
* i Mu fraamli l i ua***jcM Sea Osa, Mi jMii asa Ck*m Um aaa raac a*
itvui i. Tasa* i
Jos Marta Ferre.ra
_ *ober noticie* deate acabar qneir* dar
so* abaixo aMigaadoe, o qoe maito igradecerac,
pars transatttil-aa a aaa irmi do menso, resi-
dente em Erra* (Portara), s qnal declara que
na des snnas estove elle srorsndo i ros do Bario
da Victoria n. 84,
_______________Jas da Silva Loto A Filho
Economa!!
A loja dea estrellas receben pars es visjsnte* e
r*p*se* oltero* gnaratcoas ooaptataa
DE
abertarao, soaaos s collsrinhoa de tellailoid pora
asar-** de seis a oito meses sem la ver (spro-
veitea).
E' o comal* da Economa I!
Tatn taabea do eoapleto ortimenta do rasen-
da* nadoaaes, ingtessa e francesas, pretaa e te
eoret, e lendo para isto oa dos mais eonbecidoa alfsiates
desta prsca.
PREgOS BESUMIDOB
aa Datar 8e Caxlaa a. 88
Telepbone='10
DOENCASdoESTOMAGO
DieitTOII DIPFIOBI8
DjrwpeptiiM, Osslra/yiae, Anemia,
'ertta e Aspotite, Vomito, Biarrooa,
Debilidad* ds* Crsopar
ora*, Bsurrsi a sapiua pbxo
ELIXIR 6REZ
TNICO-DIGESTIVO
eom Quino, Coca Pepsina
Adoptado em todos os Hospitaeo
MHOALHAS AS EIP0SI{flE5
PilIS ,r.LBnyw,34,iwt4BtsiannsttJ.
On rende *e orna boa esta ltimamente eaiada
e pintada, aa Cros daa Alanai n. 10 B (Parnaaei-
rim), a qoal possae bastantea commodo* pata fa-
milia, a um sitio regatar ; s tratar na ras do
Apollo n 30, 1 andar.
Aluga-se
oa rende-se no Parnameirm on Crns das Alma*
o. 10. aaa grande e ezceliente easa coa agaa e
gas, tendo oa bom litio, a qasl confronto eom a
casa do fallecido Dr. Leal ; a testar ns ras do
Apollo n. SO, 1- sudar.
Alug-a-se
osas easa do aa andar, eoa cemstodos para fa
milia, na roa da Pandicio n. 10; trate-se na
Irtbographi* de J. E. Pnrcell, ras do Marqaex de
Ohads n. 8.
Alga-se
s casa a. 16 i travo*** ds Sansalls-nors, maito
propria para aa pequeo deposito, fabrica de ci-
garro* oa hotel por s icoogae, eati eaiada e pintada ; a tratar na roa
velh* de Santa Rite, sobrado a. 14, daa 8 bora*
da manhi ao meio da, < u dss 4 4* 6 da tarde.
Ama
0 Remedio do Dr. Ayer
CONTBA SEZOE3.
E' nm tnico forte paramente vegetal, e,
pelo conliecirnento practico dos scu effel-
tos, Gakantido coido remedio certo para
as fehres malignas. Estas desordens de-
vem a sea origen a um veneno miasmtico
qae penetra no sangue pelos palmoes, altera
o ligado c motiva as differentss classes de
tebres conliecidas i>or Terciarias e
Quatrenarias, Internas, de Fro,
Mali?nas, Intermitientes, Bemit-
teiites, Biliosas, e TyphoiaQ.
O Hkiiedio r>o Dit. Aykr neuttalisa o
venor.o miasmtico e erpele-o do systcma.
Nao conten quinina ncm ingrediente al-
gnm mineral; seguro e Inoffensivo, e
nunca falha se se risa segundo as direccoes.
PREPARADO PELO
DR. J. C. AYER m CA.,
I.owell, Mass., E. A.
A' venda as principaes phsrmacias e
drogaras.
BOM PASTOR
Ornamentos para igreja
Rita Duque de Caxias a 31
Francisco Damasio 4 C. participara de novo
aos sen* fregaetes qae continam a encarregar-se
de qnalqaer encommenda tendente a ornamento pa-
ra igreja ; bem como imagens, oratorios, qaadros,
csiticses, e onde se encentra nm grande e varia-
do sortimento de estampas, rosarios, medalhas,
crnxes, lampadas, turbulos, caldeirinhas, gl3e8
e franjas de caro fino e entre fino, e de retroz.
Caixeiro
Precisase de nm caixeiro eom pratica, de 14 i
16 annoa ; ni roa do Hospicio n. 34.
Cosinheira
Preciss-se de ama boa cosinheira ;
Aurora n. 81, 1 andar.
^__^____
na ra da
Casa
Alaga-se o 1 andar do sobrado n. 27 ra do
Imperador, tem grandes commodoa e agna; ss
chaves para correracham-se ne] andar terreo.
VENDAS
Preciss-ae de
iftoaeo n. 10.
ama ama; ns,'rua de Pedso
Ama
ns ra
Precias-ie de ama ama para coeinhsr
de Pedro Aflonso n. 70.__________|
Aaa* e criado
Preciss-ae de ama ama e de nm criado
ras do Psyssnt n. 19.
Cnado
e
isvrS
UEa5
re cef rS
3
r- ft. -
22
!
X 7"
\ VINHO /
},EUPEPTICO/0
/OflO.rV.?l de PARSr
aaiiufl m fr*
dm dtotio i
a. mrt
aigos te saao Msajel Bodrignr* de Pinho
na atea celterar aataa seto **a repens, goo-
te-feirs 34 do aorronCt, pata* 8 hora* te asaba,
na igrrja do E'pinto Santo, s*tiao dia de sea
psssaaeato. bas wasidtlii os astate* a smi-
catpara aMittirta a cate acto d* candado s re
Aleea-** aa m> ao armaipio da Mcrsda do
laraaaaaato, ao Paniaasiiaa, asa sao aasa dr
adrada. O sitio tea grsade* piuaueBee para plan-
tacen s^rtaraa* arrotas fiesiasiia, aeass tesa
3 **Us, 7 qsartos, cosinhi asteras, qaarto para
criado ou teitor, casa de baaho de tij )lo eoa ebo-
risco, sgna encanada te eoapanhia do Beberibe,
agaa na cosinha coa pa para lavagem de prato*.
O eliaa moito imano e asedavai o a casa rica
aaito prxima da astate 4o Paraaaelrlm; a
tratar ao pateo te OotVfio en arte* te Podra II
a 6, 1 aadar, cea o Dr. Melra da Vastsaeeltos.
Vinho dejnrabeba
sea
IODURCTO DE POTAS8IO
Itea
Preparado per
se
sraaas sasesr suatlla Isarqow
rseehlte e sseraea aottete te aa-
_j ate te Jeaetre o asa sanie
tes asi. Aslele levaste Hsiter, eraiidass
raigas e sorrate* eo tetase aasde a aesiebrea a
oaa ssasa ao dio 90 te eorronte, te 8 lit aeras
te aaaej, ao eeaersr te Carta*, trigenao da
desea
jiead
t
sasatha A^aassaleUaa te* Metes
CaaaVsaa
Corris te aetqos Csrdcso eanite
ssalaos para s*atttirm ss ai.
salrhm d* ir*j* te Msdrs te
Deas, te 8 horas dm aeabl do dio K do eorronte,
aairareart* do fsMtsaarato.d* sea presada
asesa D. Amalia laassildtea dss rfsre* Car-
ISICO
pprevado e aatoriasdo o reate pela jante gcral
de ayajeas datarte
Este novo preparado applieado eoa grande
vsntagesr. no rbesasatteao agado ea chroartv, "*
aclattia* do agsdo, btoo, aa* caloteara, na* debi-
lidad a do eateaaao e ass do angra trpbilitieas,
soaso dxe* sciaticaa, aleeras^oaorratat, rao los tas
te pelte e ea grral em lodoa os essos em qu* se
teaia oa rete a patlaOsalo do watif.
DEPOSITO QERAL
34--Im larga do Ros..rie -34
Pernasabnee)
Casa no Monteiro
Alngi-se a de n. 46, tem gas, gss, jsrdim e
asas commodo* para familia a tratar na ras ds
Imperatrit o. 16, 1' aadar.
Precisa-ee de um criado para compras, manda-
dos e mais serrieos de esas de pequea familia :
ao cae* te Compendia a. 2, eeeriptorio.
iademeiselle (otnha
Roa do Imperador n. 65, segando andar.
Modista
Casas
Engommadeira
Precisase de ama boa engemmadeira para este
e mais servico de easa de familia ; ao Corpo 8
te n. 19, 8- sater._______________________
Vinho branco Figueira
H* para s rogar excellente* coas* no lagar
TORRE, caisdas e pintada* de novo, ca** ba
pouco tempo edificadas, eom moito* commodo*, e
sitios srborissdos, e precos maito rssosrei* :
qaem a* pretender dirija se A loja dos Sra. Agos>
8 tinho Santo* A a, roa Primeiro de Morco (Cres-
Caegoa aera rrateesa deste saboiusu vinho,
nico* retalhadorrs;
Ramos ft Santos, rea do Viiconde de Iabaras
naaero 75.
Noves Pedrjsa se C, ras da Penba n. 83.
Msneel Josqnim Alves Rlbeiro flt C, travesea
dss Crasos o. 16.
Ho o* nico* postoidores, i elle, sotes qae se
Mufla altenca
Na roa 8ete de Seteabro (oatr'ora boceo dos
Porreircs) n. 6, fas-se plitst e reoerte-te babsdoa
larfot e eatroito*.
As afamadas
uoico deposito ero case de
Farla Mebrlnho *t c
Al Ra do Mrquez de Olinda 41
po) n.J.
Criado
Precisa-*3 de um menino do 12 a 15 annos, qu
jkioi 1 cr e cscrever, para criado em caso de ta-
milis; no Corpo Santo n. 19, 2- aadar.
Tende-se um tavsllo castanho, grande, para
aelia, andador de baizo a meio ; a tratar na roa
ds ConceicJo, cocheira do Xieo Feliz.
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & Q.
DEPOSITO
roa do Bardo da Victoria ns.
Os propretaiios deate estsbeleciraento ec nti-
ca in aos sena numeroeca fregueses e ao reepeitarel
publico, qae coatioaam a ter grande sortimento
do obapos de todas as qnalidades e forreatos,
manufacturados eom toda a perfeicSo e por precos
mais rsotejosofl que em outra qoalqaer parte.
Vinhos da Garr&feira
Finos
Cares vellos.
Madeira.
Moscatel.
Uva Bastarda e de Passas.
PARA MESA
Genuino do Lavradio a 500 rs. a garrafa.
Na mercearia de Manoel Corris & C
rara do Conde d'o n. 15
Vende-se
ama terca parte de nm engenho moente, rr.nito
prximo so engenho central de Cuyambuca e da
estrada de ferro ; a tratar na ra Augusta nu-
mero 274.

tticac
0 abaixo assignado, dosejando retirar-sa para
Portugal em Msios do auno futuro, precisa ven-
der seas estaelecimeatos de fsssnds*, molbsdo*
e algumas casa* ; se alguem pretender faser dito
negocio pode dirigir se aos dito* estebeleeimentos
utos 4 margem da estrada publica, na povoac2o
de M. Looreooo da Matta .
Manoel Jos de Brito Barreiro*.
Boa-Viagein
A9
Enermidades Secretas!
BLCNORRHAGIA8
OONORRHEAS
FLORES BRANCAS
OORRIMEMT08
generstes en antitrps sfto ocrados oal
~ nsase das ata eegrado, sem recjt-l
_#n Bata, tlaanae, sem cancar nemI
molestsr oa cgfto* digestivos, pnleel
e inlecofio de
KAVA
DO DOTOR
Cato HUIa trm gruale
Semenlcs de carrapato
Compra *e em grande e pequea* qnantidade*;
na drogara de Francisco M. da Silva k C., i raa
do Marques de Olinda n. 28. *
MEIO SECLO DE BOM XITO
43 Premios
Alsgs ie uaa csaa de conatracelo mod erna
eaiada epintada de novo, diapando de bastantes
commodos, sitio morado e bem arborisado, eom
Dorlo de ferro, e situad ns melbor localiaade
da mencionada povoscao ; a tratar no largo do
Corpo Santo n. 4, 1 andar.
Alienen-
Na comarca de Boa Jardia, distante da !*
cao do Lirooeiro qustro leguas, vende se o enge-
nho Pirsaha, montado a vapor ; tea proporces
pata msis de 2 mil pie*, torra* poderosas, qoe se
psfittem a toda planUcao : vndete a afra criada
do anno vindoaro de 1886 : qaem pretender diri-
ja-so ao mestao engenho para tratar cera o dono o
padre Manccl Benicio Barbota da Silva.
ja-se a
Revm.
Vende se especial farinha de milho ede = rr..i,
feita i vapor, e preparada para bolo, cangica,
ensena e entras diversas especies de coaedorias,
qae necesaitem deetes mesmos gneros, sendo a
240 r*. o kiio da de milho e a de arros a 320 rs.,
assim como farinha para tender o pao cerveja a
24000 a arroba : na padaria da travessa de
P.'mbal n. 1, perteucente a Pereira & Pinto.
Telephone296._______________
Engenho Caianna
Vende-se este engenho por preco maito com-
modo, movido por anima es e eom meia legoa qua-
drada de torra de aaito boa prodoeco, podeado
ssirrjar 2,000 p2es : os pretendeotes dirijarn-se
ao mesmo, on ao pateo do Terco n. 18. Adverte-se
que ss obras sao de peora e cal, e tem bastantes
matta*._______________'_____________________
LiTramento & C.
rendem cimento port'snd, marca Robins, de'l*
ualidade ; no caes do Apollo n. 45.
Cabriole!
sseil, hrull
ALC00LH0RTEli
DE RIGQLdS
RBCOMVSXDJLDO
(Ut Hlustrac5es Xedioas
osntrs
IdlgStBs, D6rs Estomaga \
de Cerapte, de Htnot. de Cmbfa, etc. '
saaaBHSITa DURANTE 01 CALORES
OPTniO TA1TBSM PAMA
oTOUCADOReosOENTESl
02*ne Fraaiiauii em tempo
Casas em Jaboatao
Alagam-se boas i iiiiisatiras eom bons commo-
dos para familia, proziaaa do rio oda estacao do
camiDho de ferro; a tratar ao armazem do caes
do Apello n. 47.

Fabrica em LTAO
O, Ooarm Cu em PARS, 41, nuRicher|
tMe-e o orne de NtOCsUkS
te sasaiaa raaif sl aa acra a o.
m tea* M sai raraatm i ajastras.
PASTILHS peitoraes
01 SUCCO D'ALFAOE'k LOUTO CEREJA
le SEMALT k 0", Ph* en Pars
idmlttido nt nota pAirmaoop ofUoliie Fnfa,
Approri1opeltJuBUo$ntnldiHrii*eo Arar//.
Sob a formad'ura oonfeito delidoto,
to rnado eom prazer, tan tpelas crean-
Cas, como pelos adultos, estas pas-
tilhas contm os dois principios
mais colmantes e inoffensivos em
materia medica. Empregam-ee
eom o melbor xito contra:
Tosss, f Molestias do Paito,
DcOnxo*, i CaUrrho-Epidealco,
CaUrrhoi, i flonqnido,
Doencas da Garganta,
Bronehites e Coqneloche.
PARS, 8, RXJB V1VZXNNB
t >u nnorui ratnatau
Criada
Precisa ss de na* criada p- ra o servico teste*
tico, priacipalmente para eoaton* ; a tratar na ]
rus Visesnde da Ooranas n. 198, Maagniaho.
Vende-ie um bom cabriolet americano eom qus-
tro assentos, doas rodas de sobreselente e arreio*
para um cavallo ; a tratar ne roa da Aurora u-
aero 127.
Revista dos Dous Mundos
Vendase colleccSes completas da Re-
vista dos. Doi& Mund>8 dos annss de 1870
1876. e-do anno de 1882 f e ama in-
Qom(r1e(a do anno de 1877.
Qoem as quiger comprar, ter inorrua-
jfjes n'csta typographia.
Vaccas
Ha engen'noca Bemfica, raa Real da Torre n.
26, vende-se boas vaccas tonrinas, prestes a pa-
rir. Tambera se trocara as mesmaa por boa* vc-
tse da trra.
Venda de sitio
Veade-se um bota sitio no Csldeireiro, eom boa
casa, qusrtos para criados, eseheira, estribara,
mu i tas arvorce froetiferas, agua potatel e terreno
para ama grande baiza de caprm, sendo todo mu-
ndo e em tolo proprio : qoem pretender dirija-ge
i ra da Bario ds Victorin n. 69, 2- andar, ds*
s 11 hora da manha e daa 3 as 6 da tarde.
^Terrenos em Beberibe
Vende-ce terreno* cm Beberibe de. Bixo
(Aaua-fria), qae pertencersm a D. Senhorinha
8 hoja aos heneiros do Dr. Burgos Ponce de
Len, coa titulo legal ; a tratar na roa do Im-
pender n. 81. eoa o solicitador Luis Mach do
Botelhc.

i
-

.la


'crnj
*/
FNDICAO DE FERRO
CAHDOZO a IHMAO
Ra do BaraO do Triumplio ns. 100 a 104
agrin.
Depsilo a ru do ApolJo ns. it 2 B
Ttm sempm em depotito todos oa aseasisaja rarsgsas
lora desta protincim, oomo Jai : apasta Iseaaeuas, Mati m,
aaorcu* oa para, fogo da sastoUsaeato, mocosa da too* oa Umauaoa, Uofca batuas
e fundidas, ato.
Manda m vir por tUMHNait fBSsauur aaoninisae, enesrregaa-se da setal-o*
a M rsspoueabiliaa pela boa trbala do mamo.
Venden a praso oa a dinbeire coa descosto o a procos resumido.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT
O Morrhuol coatem lodoa oa principa que estro na oompostcso do oteo de
figado de bacalnao, excepto a antera corauroaa. O oleo, cono aaneen todoa,
defacradavel pelo sea ohetro e tea aabor, mu tas Tesen rejeitado pelo estomago e
proroca a diarrbea. O Morrhuol pelo contrario ben acouKo asios doantes, e
rtnaaienla.noe uospitaoa a em todos oa ulab ilncsanslss desaliad, ene curuca
civil, os aemcoa felidtao-se por ter enosnirado so afamtianl na msrtlnsanntn,
que desparta o nppetite, acaba con a tosa a a oa sueca* anntuians. restaa
aos ti siena as corea perdida, augmen la-Ibes aa fo reas, meihoraoso conslders-
vusasnteo seo e*ude. O ataarhual, que as crennena toarlo sea s asnor dUBonl-
dade, modifica promptamente a aua oonsiitaico, qonnds alias sao iabsls e
lymphaticaa e sujeitas a unfrtaaiantoa.
O Morrhaol, que un pitiustu en todo dlAasnte doa rriaaadoa artanoto*
de figado se baealheo, eneontra-ae encerrado ea capaolas redondas, cada ama
dss aunes runressuta 36 Tesua sen puse de oleo escuro, qae o medlcoi
recoabeoem ser o mnis rioo de principios sovos.
PARS, 8, Rus Vlvienne, m todas a Pkavmmmmi.

m iii i i
Im T de Narco n 6.
Pnati ipam ao reapeitnvel publico que, teodo eugoe otado ees
eatabelatimcuie de JOIA8 con aaia urna scelo, no pavimento terreo,
com sapeciMliisdss ea artigas de ELECTR-PLATE, convidan ss
Eiou. laailLa a seos nuioeroaos tregese para risitv aeu eatsbete-
cneute, onda en otearlo no riqaiaaimo aortimento de ioiaa de our a
prata, perol., brilueutss o osiraa pedrea precio*, e reloajioe de aro.
prata e nikei.
Os artiga que receban directamente per tcaseos vapor sis
eseooUdoa pe loa mais afamados eapecialiataa e fabricantes da Europa s
Eatadoa-Unidoa.
A per das joiee de asida valor acharad ama grande variadada
Je objeetoa de ouro, peala e electro piste, proprioa par* presentes de
oasamentoe, baptiaadoa s anoivaraanaa.
Nen en relapso so proco, e nen 4 qualidade, os objectoe sama
aencionadoa, encontrarse concurrencia n'esta pace.
38Ra do Imperador38
Hest gr. oda pbaraucis avia se receitaa e pedidos con promptidao,
solioitude e medkidsda.
As prescrfpf fies en fingas eslraigeiras o fielmente
despajadas
O pbarasceotico psrnambucano JOS FRANCISCO BETTENCORT
convida os clnicos desta cidada qae queirsa hsnral-o con ana confianca
para qualqaer trabalbo profiaaional a ao publico. Garante aa s mais atten-
cioaa a cona?ienciosa execuclo.
Esta casa recebe teas productos chimaos e drogas dirseUaosnte
das nelbores casas da Europa, sapeis! acate eooommecdada psrs sea
reecitusrio.
)
laiom fls Cubar, Guace e Balso e Ti
Preparado pelo pbarmuceutico JOS FRANCISCO BETTENCORT,
da aaa effiezeia rerdadeiranrnte mnravilboau oas aoleatiaa dos orgias
respiratorios.
Brandales, asthua tosse, emita, etc.
::-
Eaaeoois depurativa. Formule do diatincto clinioo Dr. Ramos
Depurativo por exselleocia para todas sa noleatiaa que ten a origen
oa impares* do ssogue.
Milis, Harturas, ulceras, m%m ttameticas, ate, etc.
IPILULAS DIGESTIVAS DE PAHCREATINAP
de
W*
Phurmaceutieo de 1 Ca***, Femteuor da Uoejnlme* de Par*
A Pancreatitis em pregada noe bospiues de Paria, o nai poderosa
jdipeenro, que se con eca, visto como ten a propnedade de digerir
tornar assimilavoi nao smente a carne e os corpos gordurosos,
I lamben a pao, o amido e as fculas.
Qualquer que seja a causa da intolerancia dos alinxtalos, ouerscao,
usencia de sueco gstrico, infiaiamacao, ou ulceraeses do estomago, oa
ido intestino, 3 a 5 pillas do Pancreatina de Detre&ne depois da co-
[mida, sempre alean can os melhores resultados e sao por Uso prescriptasj
(pelos medios contra ss asgutnSss affeocoee:
Falta de appetHu. Anemia. { Ojautrujglaa
Ms digestdes. Diarrbea. | TJlcemcoea canoorosss.
Vomit. ;. Pyaanteria. j Entonmdade do figado.
Flatulencia eatomaoal. Gaatrites. { Emmagr*cimento.
Somnolencia depoiau comer, Tomitos: acompanham a grav
ANCXcATTMA DCFRESME en frasqumbos com a doao de 3 a colb-|
radsxinhaa depois da comida. i
la oa si DEFEUBarTE, autor da Paptoca, PARS, n ussva I
AO LOUVRE
:o:-
Tints preta pira escrever inalteravel, fabricada cea muito cuidado
por ama formula iogless, especial para escriptaraclo meaeaatil e repsrtiooes
publica, aeocs de preses, perfeitsmento preta, nlo corroe aa pennss, nao
deposits s di copia.
..................III
Belleza Hygiena Saude
uLTtm sviauK ntMMM i
aw aunTiFim es sus peirusum
^ Produotos
SUPERIORES
, Perfumista, 62, B*ds Stmsbourg, PARI8
as s n*g pamcn>ABS Giste oa psasauaaui_

mm LOUlill
Os propriatariee d'eaas sotige nstabslaaiasute ssapre no intuito de correa pon-
da esnnsocs dss Esass Sras nao poupaa esfbrcos fia de sauafaser s sxiges
os do boa gosto s psrs o qae sene se actualmente ea Paria na doa aseios ds casa,
une ts por todos os paquetes remetiendo o qae o ospriobo da aods rai inrentaado, s
para prora presentamos o seguinte :
Lindiaaimee cortes de Si, aostadoa sn osrtlo, coa guarnicio de coalas 0x7-
E*plndids esUecolo de capotea e chapeo* para suban I
Guarnicio completa de vidrilbo asi geuaria 1
Romeiraa dolmen e tisites ea Ucidoe differentes 1
MantHhas and alosas, esped ialidade 1
Dita* de fil de aeds priaorosaaeute bardad** I
Rendas bespanholas ebantiliy em sortidss cores I
Lavas de seda bordada* en alto relevo 1
Sedinhas e srshs, grande moda 1
Cascua a turcas s iaitsclo da crochet I
Pautte de aeda erus, pretos a cimento 1
mu toa ootrrs artigo* ds aods.
IIIUI
4 Ra 1.


&
de Narco n. 20 A (esquina)
(CASA DE CONFIANZA
PERISAMBUCO
Verificada, como foi, a imposibilidad* de aer extrabida a grande lotera desta
provincia, en favor da edaosclo do* ingenuos da Colonia Orphanologica Isabel, e no
louvavel intuito de eviUr o prejuiso qae soe portadores de bilhetes adviris de una
iodsanisc|o parcial, determinou o Exm. Sr. presidente s provincia, por acto de 16
de Agosto ulUmo, que fsse subatituiia a referas lotera por outra do valor de
1.400:000^000 e que ser eztrsbida impretervelmente no dis 28 de Fcvereiro do
anno prximo viodouro, e cajo plano conten os seguintes prenios e approximacoes.
1 premio de..... 300:000*000
1 s 50:0000000
1 ''"'%..... 20:000*000
10
15
38
50
80
150
700
premios

*
t


i

*
i


10:0000000
5:0005000
2:000000
1:0000000
5000000
2000000
1000000
Lotera da Provincia
Adiase i yenda a 10.a lotera a bene-
ficio d.'*S. Casa de Misericordia do Recifc, que
ter lugar no consistorio daigrej i de Jossa
Senhora da Concedo dos Militares, onde
estaro expostas as espheras en orden nu-
mrica, para seren examinadas.
500000 para oa dous algarismos fidies e iguaea
ao* do prinero premio.
700 > 300000 para os dous algarismos finaes e iguas
aos do segando premio.
7000 de 200000 psrs o slgsrismo final do primeiro
premio.
2 spproximacoes da 5:0000000 para e primeiro premio.
2 i 2:0000000 para o segundo premio.
2 i 1:0000000 para o terceiro-premio.
70,000 bilhetes s 200000 dividos em ueios, quartos e vigsimos.
e" ^
- Encarregado por nomeacSo interina do mesmo Exm. Sr. datado de 30 de Jalho
do correte anno, da extracelo d'eata lotera convido pelo presente, os possuidores de
htJhetea d'aquella grande lotera s virem trocal-os na thasouraria dos loteras a roa do
ario da Victosis, n 14, por outros da que tem de ser extrahida no da 28 de Feve-
reiro prximo futuro, e onde ae acham tambera venda os bilhetes d'eata nova lotera.
Nlo ba poeaibildsde alguna de deixar de effeetaar-se s extracelo d'esta lote-
ri-aodia fizado, nlo s porque a importancia doa bilhetes vendidos da antiga lotera
pouco ioferior ao valor da actual, e per esas raslo dever-se consderal-a qutsi intei-
ranente vendida, como porque nos termos do acto presidencial, me foi ordenado que
seria ella irrevogvelmente extrabida do mencionado mes de Fevereiro.
Para sciencia dos interessados aqai traaserevo os seguintes tpicos do referido
acto da presidencia, de 16 de Agosto ultimo autoraando a substituido de urna lotera
por outra :
f Os bilhetes que nlo forem apres^otados troca at S dias antea da extrac
< glo, serlo relacionados por seus nmeros, dando-as Ibes outros quaesqner numero
< do valor correspondente na presente loteri, fseado-se d'isto ama relelo, que ser
f publicada pela imprensa.
O portador do bilbete primitivo tem direito so novo numero que lbo fr
< designado, quando reclamar, podeado depois ds extracelo receber o premie que lhe
f sabir em aorte.
i Na prestadle de contaa o theeonreiro recolheri so Tbeaouro Proviocial, em
< deposito, bdbetas e premios qae nlo forem procurados.
. < Dentro de na son, s contar da data ds extracelo, ioda o portador do
bilbete poder apresentar sus rselaaeolo perante o Theaouro Provincial.
Fina esse preso, os valores en deposito prescreverla en fsvor ds provin-
c ais, sendo considerado rende eventual, ua forma da legialagao vigente, ae a Assem
bles Provincial nlo resolver s oonverslo em beneficio da Colonia Orpbanologisa
Isabel.
Recife, 10 de Oatubro de 1887.
Jote Candido de Moraet.
ffcUSPENSOtlO MILLERET
[0/ LL
mu Mil A tkUMi 1*1
c. sjwuon *0, roa J-J. Momnmu, FAmVm
roas as paamMa) naaifac
A REVOLUCAO
4Ha.0DsilBuB(!uIl'iM8
GRANDES NOVIDADEh
.,,_ 3S?SSddSaSS*0** d ,sambraU coa Ipwo! brancia a de corea a 50000,
OfJoUU, bffu e o0aUU a peja.
Metas escooezes e de hstras, conbinaclo, s 440 rs. o covado.
lindos cortes de cretona com barra, alta novidade, a 80000.
Lencos de seda, lindos goatos, s 10000, 10500, 20000.
Lia de qaadros, o que ba Jo mais novo no me rcado, fazenda larga, a 600 e
900 rs. o covado.
Cachemira acolchoada, lindas cores, a 500 rs. o covado.
Colchas de cores, esplendido Bortnant, a 20000, 20500, 30000, 30500
Ditas de crochet muito grandes a- 60000 e 80000 urna.
Cortnadoa bordados a 60000, 70000, 80000, 90OCO e 100000, o par.
Ditos de crochet, completo, a 450000.
Lindas guarnicoea de crochet para cadera e soph a 60000, 80000 e 100000.
Merino, lindas cores, a 700, 800 e 10200 o covsdo.
Graarnisoea de veludilho bordados a vidrilbo para enfeites de vestidos s
60000 na
Cscbemirs broch ultima moda s 10500 o covado.
Ditas pretaa, sortmento completo, a 600, 10000, 10200, 10400, 10600, 10800,
e 20000 o covado.
Ditas assetinadaa a 10500 e 10600 o covado.
Vestuarios psrs baptisado ricamente enfeitadoa a 90000 e 130000.
Colarinboa e pannos para senboras, ultima novidade a 20500.
Camisas bordadaa para senhora a 30000, 40000 e 40500 ama.
Sabidas de baile, lindos goBtos, oom pequeo deleito a 20000 e perfeitas
a 30000.
Leques com liadas paisagena a 500 e 20500.
Bordados e entremeios de cambraia baratisaimo
Sintoa de chagrn para sonbora a enancas a 10000.
Madapolao RevolacSo, faseada muito boa com 20 varas a 60000 a peca.
Muitae outras fasendas que s com a praaenca das Exmas. familias e respeita
vel publico se poderlo apreciar.
Henrique d. Silva Mor ira

C/UIRIBEBA

PRAPERADO VKMIOSO DEPl'RATIVO
AM07AD0 PE JUNTA DE HYGIE1E PUBLICA DA tMTB
Aatorisado por decreto imperial de 20 de Judio de 1883
Gomposc&o de Firmino Candido de Figueirede
KlPBEGADO COM A HlOB EFFICACIA NO BHEUMA1ISMO
DE QCALQCEB TATCBEZA, EM TODAS AS MOLESTIAS DA PKLLE, AS
LEUCORKHAS OC FLORES BRANCAS, NA A8THHA
bbonchites (snolestlas das Tas respiratorias), nos soffrimentos
OCCASIONADOS PELA 1MPCBEZA DO SANGUE E FINALMENTE
AS DD7FEBENTES FOBMaS DA 8YPHLLIS
PropagadorA. P da Cunha
Aa importantes curas, que este importante medicamento tem produzido, attes-
tadas por pessoas de elevada poscSo social, faseni com que de toda parte seja elle
procurado, como o melbor e mais enrgico depurativo do sangue.
Depurar o sangue, como condcSo de urna circulao&o benfica e efficaz, eia em
qae consiste principalmente o meio mais seguro de conservar a sade e ds curar as
molestias que s impureza do sangue o ocasiona.
0 Cajrubba, pela sua accao tnica e enrgicamente depurativa, o medica-
mento que actualmente pode conseguir esse resultado sem prejudicar nem alterar as
runccSea do estomago e doa intestinos, porque nao contm substancias nocivas, apesar
do vigor depurativo dos productos que constituem a base principal d'eBte medicamento.
As umitas curas qae tem feito, estilo comprovadaa pelo teatemuabo dos dis-
tinctoa e conhecidos eavalleiroe qae firman os atteatados, que este jornal tem publica-
do em sus seccSo ineditorial
Deposito central Fabrica' Apollo, ra Hospicio 79

:
i
A' venda eaa malla* ptarmacin do Brazil e do eatranyelro
-
,v


Na rua 1* de Marco n.
(junto ao
1PR0TEITEH!
Zepbira de oorsa lindos desechos, a 140, 200 e 240 rs. o corado.
Cretona claros nnissimea, s 320 rs. o covado.
Ditos eacuros cores fizas, a 360 rs. o dito.
i Chitas claras e escuras a 200, 240 e 280 rs o dito.
Percalinas s 240 rs. o dito pechincha !
Merino de coras e pretos, toso de 11, com 2 larguras a 800 rs. o dito.
Cachemira de listras, a 400 s dito, aproveitem !
Completo e variado sortimento de 13s para vestidos.
Cambcaiaa de corea com safpcos a 5500O a peca.
Ditas brancas a 5*500.
FuatSo braneo a 400 rs. o covado.
Dito branca rendado a 200 rs. o dito. t
Esguilo de lioho pardo para vestidos e vestuarios de criancas e 320 ris
o dito.
Bramante de linbo oom 10 palmos a 1 300 o metro. -
Ditos de slgudlo oom 4 largaras a 800, 10100 e 15300 o dito.
Panno do Custa para meas a 1)5000 e 1*200 o covado.
Atoalbado de linho muito fino a 2*400 o metre.
Ditos de algodZo a 1*200 e 1*300 o dito.
t Guardanapos a 2*200 e 2*800 a dosis.
Bordado de 500 a 2*000 a peca.
Cortinados bordados a 12*000 e 15*000 ua.
Fiaba ae 12 a 1*500 oa.
Toalbaa para bknbos a I05OO urna.
Dita aloochoadaa para rosto s 3*500 s duzia.
Colchas de cores a 2*000 urna.
Meias de corea para senhora a 4*500 e 50000 a duzia, convem l
Ditas pra hornea de 3*600 a 8*000 a dita.
Camisa de meias para hornera, muito finas a 1*000 urna.
Para banfae de mar
Costume para senhoras a 10*000 um.
Dito para bomena a 8*000.
Ditos para, meninos a 5*000.
Sapatoa e bolsas para o fim e rouitos outros artigos a preciacao publica.
A RA 1- DE MARCO N. 29 (JUNTO A0
LOUVRE)
AMARAL&C
I
WHI8KY
ROTAL BLEND marta VLABO
Este excellenta Whisky Esoosses pi-
fervsl so qbgnac ou gurdente de ecn .,
para fortificar o corpo 4
Vende se s retalho nos nashsws ara-1-
sena de mol hados.
Pede BOYAL BLEND marca VALO
cu jo nome e emblema ale regiatrados pira
todo o Brasil.
BBOWNSdC,.
Livros do S. S Corajo de Jesas
Vende-se pequeos e grandes manuaet
desta utilissima e pa devocSo. O admi-
nistrador desta tvpograpbia dir quena
(em.
Boa acquisiyo
Vende-se urna taverna bem locaads, prepria
para queco dispSe de-pequeo capitel, retaas
Kftnvelmente, teca, commodos para pequea fa-
milia, albgoet barato -, a tratar na roa do Cspito
CimsD. .
YARIEMDES
i:PUdlo Militares


POB
Jooqaim ilverio ie Auoedo Pimentel.
A CEBBAgaO
o soldados
Mi respondes *
Por que ola tengo '
E' parsgnayo gritsram
correado a elle e segurando o.
Ao meamo tempo ubi gargalhaia ho-
mrica acolbeu-oSo la Umgo do para-
guayo, em quem o medo de aer deacobtrto
tai apparec-fr a mais ridicula careta, e un
espanto supinamente cmico.
Nlo o offeodan -gritoo o oficial
aoa soldados, e depoia volteo tose ao pri-
aioneiro rindo :
Como que toco ficou i nossa re-
taguarda, aeu tratante?
Por cauta de la cerrado* l
t
Coico catea, ao deefaser a a neblina
apanh-ram-se n>aia alguna perdidos as
matas, que fvram batidas pelos domos es
ploradore.
DOM CAjTHXo
? COJQUI9TA
An.'a urca vet voltamo ao combato de
3 de Novembro de 1667, para nos a fonte
pereiroe donde dimanou ajnos a anda
, cia, o arrojo, a valenta e o herosmo do
ezercito nacional.
Aquelle arrojado assalto que ae tornon
immediatomente combate, aenio batalba,
parque nello intervieram todas ss armas,
todas as forgaa de cada campo e todos os
utensilios e acoessorios bellicos, tambora
fonta inexgoUvel de episodios gloriosos,
e sem numero, porque tudo neile existi
e tomou f arte, deado o tenente ge neral
commandante, at a pauprrima, humil-
de e fraca mu'her do toldado.
Naquella arena encontrn se muito ca-
dver feminino entre oa despojos mortaes
da victoria.
Seraelhente luU deixou muito homem
viuvo, ao contrario do que ordinariamente
se observa as guerras em que a vufes
sempre partilba do lsdo feminino.
Se a bistoris pergunUr-nos porque
entio, o ominando em chefe, e governo
do pais tentaram feser desrpparecer o
msis enrgico e hercleo combate que all
tvesio ? Que canea os mo/cu a deapreati-
giar to bello feito d'arma !
Responder- vos he i :
PergunUi-o i poltica que tudo in-
vade ;a invejs" de uns, a iocapacidade
de outros. Nos apenas podemos diser-vos :i
Aesiatmos a muitos, a quasi todos oa
combatas dos deas exercitos.amigo o
inimigo maa nanea nenbum primos em
valenta, tenacidade e bravura. O inimipo
trouxe nos cora a noite, urna sorpresa de
8000 contra 4C0 hora sos. Medirsm -so em
campo, batersm-se como fras, acudi ao
isaia fraco, forca to fraca anda que maia
pareca victima levada ao algos.
Ao meo di porm a surpreaft que o
inimigo nos trouxe tnt>a-se tornado contra
elle propria, soipreao or vet tamsnha
berpicidada, que oais parscia deaeapero de
causal E o U90 que noa aYmsram emba-
racarat-ee-lhe saa trneselos, cahiodo de
tropelo no terreno de os* c se pode-
ram erguer para fogir. *
av
Qaando nesse combate o inimigo, pu
jante, victorioso, e enthusiasmado vu fogir
Iba a pequea maa desesperada resistencia
que lbe offereceu o 42* de Voluntaros, os
natos do 41* e 46 avancou como ama
onda tangida por intenso vendaval contra
o ssboroado reducto central onde pdde spo-
derar-se de om canhlo do 1' corpa pro vi
1 defsrtlharia a cavallo, pois qae toda
guarslcZo da peca baria nal
mente morU.
parsgoeyoe ah pene|raram s toma-
ra m a booca de fogo.
Nao bouve deaapimo; ao c ao-
canden se us furor patritico na infectara
que voou rpidamente reconquista do La
HitU.
Nlo ha hyperboli que aaiba descrever
a furia doa nossos iioidado*, nem to pon
00 a raiva do atactmtu em procurar men-
tor e asegurar Uo valioso tropbeu.
Emqusnto o i;, ter velo ae eeeeotuava all
mortfero e horrendo, o capillo Antonio
Augusto da Costa, que eorva sob as or-
dene do Conda ce Porto Alegre, oom o
cadete Bento Gasea! vea de Asambuja e
doia soldados, todos do piquete do mesmo
general, observando que o iuimigo emqusn-
to entretnba a lata oom os noeeos infantes
retira va para o groaao de suaa tropas o
canhlo conquistado, carregaram reauJuta-
mente aobre oe conductorea do paseo.
A lata 6 rpida, a entlala precipite. O
cadete derraba um bomom. Oa maiscum-
prem aeu daver, e antea que eacem tom-
po ao inimigo soccorrel-os, arrebatam Ihes
o osnblo que vio restituir noaaa heroica
Lvtlharia (1).
O 42' COBPO DB VOLaTTABIOB
O da 3 de Novembro de 1867 reoorda
so pais um doa msis gloriosos combates
qae ti.cmos na ementa guerra do Para-
:om a lama d
m
fOLHETlM
VICTIMAS E'ALGOEZS
POB
EMILIO DERJCHEBOURG
PHIMFIII \ PARTE
A FAMILIA LIONNET
(Continuaclo do n. 242)
XXII
BtevelarUea iaeas>era*a
Ah I meu amigo, o qne o dinbei-
ro T Poufao cima da minha fortana e de
todos os theeouros da trra, a ventora de
encontrar e miaba nete e de a ter junto de
Asim diaendo-me, ha de vir, como sem-
pre, exhortar-me a paciencia.
Sim, Sra. marquesa, paciencia, pa-
ciencia I
Houve asas tonga pausa.
If ea amigo, contauou a marquesa,
para fallar de ostra cousa : dense Hern
em Nice 7
Dei-sse, atsim, assim.
Nlo lamento que tenba rollado para
Paria, pelo contrario, maa fiquei sm tanto
admirada sabendo qae volteo ; nlo me ti
nha dito qae voltaria seamente no prin-
cipio de Janeiro ?
Com effeito, era essa e anas oten
eiu,
Foi algum negocio grav
repentinamente a Per *
lo. Voltei porque esta* cansado
ver em Nice. O qne quer ? habita-
> aniar, experimento coastantessente a
sidade de me mov.r, d: nadar de
rcu um posx como o JadVc Erran'.:
l'osso fioar por muito tesspo no mfsmo
rar.
k. de Sai
am s^rriso.
j o marques, iogo
aa grande
ledsos.
A mulber qu
as de Prese
guay.
N'eata brilhaotsaims jornada sobre pu
jou, p'ls primeira ves, o valor individual
do nosso soldado ao numero des veeea aupe
rior do atacante. Os combatentesacharam
ae em campo sberto e 'raso, um dianta do
outro, decididos, arrogantes e victoriosos.
Mal amanheeera o dia, e o combate
ae tornara geral. O inimigo entrara or-
galboao por um compo deaprovido de de-
fensares, aprisionara um batalhlo que nlo
tve tempo de optor a mnima resistencia,
e laccoa-ae sobre outro, o 42* corpo de
voluntarios^ juico que reatara spriaioaar I
Este, reduxi-o s 180 bomens qaando o
sssaltante deaenvolvia forjas superiores e
8,000 combatentes, diapunba-ee a crcalo
com o xito como fisera ao infelis 4* bata
Iblo deartlbaria de linha.
Animado o exercito paraguayo por esse
seguro golpe de mo, por ease principio de
victoria ose o alentou estenden a garra,
maa um golpe deoepouTba, convencendo-
se de que os restantes quo tinbsm cm saa
frente nlo ae mediam pelu numero, mas
pelo valor.
As descargas proporcin si ment grandes
do irimigo eram vrrdadeiraa aaraivadaS de
balas. As nossaa, anda qne mais rpida
eram apenas de 180 tiros. A desvsntsgero
tornarase portante contra oa brasileiros
Os commsndantea dsese invicto panhado
de defensores, o valente tenente coronel
Joaqoim Ignacio Ribeiro de Liosa, oom-
prebeo les que > p firme em face de um
togj istenao scabaria por ver morta, em
menos de vinte descargas, a pequea for-
os que to giorioeamente diriga; e com a
vos tranquilla, na esperanga do prximo
reforco, mandou tocar carga I bayo-
neta 1
O bsUlhlo lasos se na- voragem, firme
impvido, impetuoso e terriwi I
Semelhava navem oegre Urgida por
intenso vendaval, que ss adelgace, ae es
tende, ae concentra e vOs no sentido di.
tormenta, ensovelando o precipita i
O inimigo ceden ante aquello esforc
indomavel, e a victoria qae tinba segura a
meia hora, tornos ae aoa desesperada in-
terrogaclo so espirito de seos chetes.
O numero porets alentara o, qaando no
nosso reduais-se I
O conde de Porto A legre, nosso general
em ohefe, surgi no meio de nossas fileiraa
e bradou-sos com vos firmo como si n ella
(1) Ord>m do dia o. 184 do Marques
de Casias O canhl era coodusido por
20 a 30 bomens.
como que urna maldade de acaso ; bs dous
annos qae eses mulber se aehe sempre em
toda e parte onde en voa.
t Desta ves nlo tenbo muita^raalo de
me qaeixar ; se conseguir, como espero,
retrar-lbe das garras sm moco estimado,
qae se deeixa prender pelos exteriores by-
ptflritw ds rali e da tuba que tem voi de
seris, sorriso de aojo deoahido e olhar de
feiticeira...
c Como sabe, ole oeaso de proeesssjr no
mes ioqserito aobre os seto de Carlota
Letallier, naturalmente qsie saber o que
faxia em Nice e msndei deaceberta o
meu fiel Celestino, quo msis mea confi-
dente e mes smigo do qae mea criado e
que possue todas ss qaalidadea de um po-
lica de prioieira ordem.
Celestino dabi a pouco informou me
qa a mli e a sua digna filhs estavam tra-
tando de snbirnar, oom vistas em casamen-
to rieo, o filbo de um familia parisiesse
muito bonrsda. A mli do moco tola a vai-
doaa era ji presa das daas mulheras de ra-
pia e o rapas eredoio e inexperiente nlo
poda deixar do tor victima das doaa aven
tareirss.
< Resolv, Unto quinto me era possivel,
defender o mogo, fis-lh dar por Celest
no vsrio avisos, afim de que abriese os
ibo, qas se acautelasse o qae se nlo dei-
xasse apaobar como ama lebre no laco qae
lhe tinham armado. asM
f O mogo percebes o jog da daas in
trigsutes T Cbesruei a tempo de a salvar ?
De nada sti. Fis o qu; devia ; sgora
acontece o que acontecer.
Cocheis esse saoe
Nlo.
Entlo iateressoa-se por elle peasso
do no sea pobre albo ?
Adivabo), Sra. marquesa, responden
o Sr. de Prmorin, commovido.
Converssrsm anda por algsss infatsnto,
depois o msrcjses levsntoo-se -pars se des-
pedir da ana velhs amiga.
Qnsndo ie sabir d sallo, Derotbea en-
trn muito agitaba.
3ra. marqaexa, disse eiis com vos
qas t rabia viva nem moflo, orna mslher j
i losa, bastante; aiseiad, pede para Ib fal-
lar.: dis qae Sra. Daraite.
Sra. de Saalieu des sm palo.
C-.i I diese elle coa vos sbstade.
O Sss>de PrTorin tambem estreoeceu.
Per sgaos spyondes o merque e s mar-
quesa oisurain oss pora o outro.
Meo taig, dte osU peco-Lbe que
fique.
Depoia din. 'etses :
.Man 'srsase.
votoa-ae ss^H
hoque foi bor
tervfcllo, e cada atacante
lsdo de sus bsndcira.
O genersl tres ves:s so viu lan
trra por haver perdido tres cavallos que
lhe morreram erivados de balas.
O vencedor grita va ao distinguir os bor-
dsdos do valente chefe brasileiro : Al ge-
neral Al general! 1 maa os bomens do
Brasil respondais lhe com as pontos do
sus iuven -ivcl bsyoneta : t Aes para
guayos! Aos paragaeyos I
Oatrs e mii tremenda carga Uros,
embrulbada a facflo guaraoy s
das linhas de oircumvalaclo exterior do
acampamento invadido >
Mais sm esforz ; e o cangaco, a fadiga
e a laU entbiavam o valor dos atacados.
Ainds arriscaran) urna tereeita carga. O
paraguayo que i'ugira sempre diante dellas
acata ves oonssrrou-sa firme.
Dous numerosos betslbSes seus se des
Ucsvsm pera os flancos direto c esquer
do, conrergindo sobre o nosso redusido
pessosl.
O perigo era mmnente. Um minuto
mais, e estaramos col I. i Jos, cercados e
aprisionadoa !
O commandante Lima percebe e ma-
nobra. Voa ao general que osdena a ret
rada* immedi*ta para o desmantelado re
ducto central que as ultimas chavas ti
nhara arrasado.
J era tempo. A luU durara quaai
duaa horas. A retirada operou-ae apressa*
demente.
O invasor seguio-nos de perto, deses-
perado por abortar o plano que concebera.
Entlo, e ed entlo, dese pecas de cali-
bre 6 La-Hite aoolbea-oa, do redacto, com
ama descarga de metralba, porque antes
dio podiam operar por eatarmos interpos-
tos batera. *
A' marche marche, vieran em nosso soo-
corro do notreiro Pire o 28, 36*, 37 e
43 de voluntarlos, os contingentes do 46
e do 3* de artilharia de lioba (a p)
corpo idem ta cavallo, ao todo 1,800 a
2,000 bomens ; eogjoa-e e luts corpo s
corpo, braco a brafo, cada qual confiando
no valor proprio, individual, e na justica
da canea que defenda.
A'a 11 horas do dis anda dura va esse
dueib de des contra ura, e as 11 1|2 a
victoria anda indecisa pareca dealambra-
da e attoniU persnte Jamanha resistencia
e tenacidade !
O commandante do 42* que eatava em
toda a paite 4e saa gloriosa defeosiva,
observoa um Ul oa qual desiocamento no
centro do do dos baUibd'es inmlgos. Era
o iormidavel 40* de liaba, a phslsnge da
confianca do dictador.
Rtpido como o pensssaeelo, o tenonte
coronel Lima gritou a sos sis direits : -
Ao batalh&o do centro l A' bayoneta '
Da or Jem execuclo medioa apenas o
espseo de um viva naci bratileira, e
a penta triangular do invento de Bayona,
ataxia o peito forte do paraguayo onde ae
embeben e penetroa.
Desde entlo o so repeli n'uma enorme
vibraclo o viva 1 que aooenden ds novo
o bros, e a torrente miliUr, pulander DSra
do reducto, derrsmou se iavencivel na
esmpins.
CLegou a ves do guaranys se conven
eerem de qae o numero, anda que saja
omito em osculo, nada represenU ante o
valor o a joatiga.
Cederam o terreno pasa nansa mais se
sustenUrem nelle. Era- o momento deci-
sivo e supremo.
Dense ua vai-vem as daas forcea.
Um embate horrivel, m grito elcctrisa-
----------
(2) Palavras textnaea do Conde de Porto
Alegre, oovida por todo o batalhlo.
Quando a viava,quenlo sabia anda que
j nlo tnha marido, foi introdusida no ss-
11o por Doroths, achou a marquesa o o
marques seoUdes, e parecendo tanto an
como outro absolutamente tranquillos.
A Sra. de Saulioa envolveu a mulber 00
seu olhar i idagador 9 por sen lado o Sr.
de Prmorin exansinava-a oom alinelo.
Ambos ficsrsm impressionados com a
expreaalo dolorosa do rosto da mulber e
do sea sr modesto e honrado.
E' a Sra. Daraase ? p:rguntou a
3ra de Sauliea.
Seo, Sra. marqasss.
Queirs sentsr-se nesse cadeira e fa-
ser-me conhecer o fio da sna visita ; esto
senbor de minba smissde e pode sem
receo fallar diante delle.
Sra. marquesa, pego lbe humildemen-
te perdi da micha ouaadia.
Nlo tem qne ss desculpar por se ha-
ver spreseotsdo em minhs casa ; a minha
porta esU sempre aberU para todos qne
possam ter precislo de mim.
Ab I sei que a Sra. msrquosa rece-
be sempre bem os uesgrscedos e sei tam-
bem que a aua bondade e caridad aSo
inesgotaveis.
Fago o que poseo. A Sra. Dsrasse
est naturalmente em diffiouldade e vem
pedir o meu auxilio ?
Sim, aeohora, estou em dffi uldades,
Sra. marqasss, mas nlo veoho solicitar am
fsvor ds saa bondade. Posto que velha
e muito gasta por longos annos de magoas
de toda espeoi, Deas cosaervou-me Bu'
de e tenbo anda forgas e eeragem. Tra-
balbo, Sra. marquesa, e at agor tenbo
podido viver como Deas quer, e sem nada
pedir a ningsem- Por isso emquanto po-
der nanea recorrere beuefioenois que
tem Untas miserias que socoorrer.
Nesse oseo, minba amiga, diga-me o
que a tras aqui.
Depoia de um momento de cooatrangi
meoto e hesitaglo a mulber respondeu :
Sra. marqoose, no fim do mes de
Setombro ultimo, o'meu marido Pedro Ds-
rasse nlo veio procnral a ?
Neesa poca, oom effeito, reoebi e
visita do Sr. Dsrasse.
E dea lbe dinbeiro ?
Nlo muito ; cem francos, te bem me
lembro.
Levou sm parte delle para a nosaa
caes e com o reato compran ama roup
mais decente do qae aquella com que so
apresentou em sua casa, Sra. merques
itou salisfsiU em saber que e Sr.
Daraes alo fes me uso do modesto su-
ue lh dei.
ol .pic ieio dia. O ni-
uiigo fugi ante s vuleota do nossos.
Meis hora depoi ebegava-nos am va-
late reforgo de cavallaria e intentara,
que o Duqae de Caxie oos mandara. Para
sooeorro ch-gou-nos tarde em raslo da
disttncia qae bavia de Tay Cu a Tayu-
ty; mas para noiso descanso vnha a tem
po, porque estovamos exhaustos.
Noesa gloria ncase dis nlo achou paral-
lelo ea historie de paiz algum.
O vslente 42' de voluntarios betn me-
recen da patria no famoso 3 de Novembro
da 1867.
8ANQOK FBIO
Ne potreiro Pire (Tuyuly) um saldado
recruta reuni tres granadas de calibre
68 daa muitas que, do bombirdeamento
quoti-iian :, fi:aram espalhadsa pelo campo
e quo nlo haviam detonado ; e fes com
ellas trempe. Juntou lenha, accenden fogo,
situon aobre ellas a panolis do sua ligeira
co.-inba, sentando se ao lsdo.
As granadas con tinham anda no boj o
larga provisto de plvora hamodecida pela
ebuva.
Soprava o nosso homem o fogo, o de
repente, elle langado longo do jugar, e
ame borrivel detonagsd se fes ouvir do
acampamento, que eslava parto dalli.
Morreria o imprudeate I fortn as
pergunUs qne de todos os lados partram ;
e correram em sooeorro do desventurado.
Mas qual nlo foi o nosso assombro e o
de todos, qaando o vimos erguer-so anda
chamuscado pels exploslo e perguntar aos
qu ohegavam :
-1- c Viram se so derramos o meu fei
jlo?
TBITOKS BLA.SILEIROS '
Na batalba de Campo-Oraode em 16 de
Agosto de 1869, hoave renhida lata ao
transpor o riacho que nos separava do
exercito do paragaayos. Estes, vendo
qu j nossa vantogem sobre elle era supe-
rior nlo no numero, porque as forgss que
iniciaram o combato represantavam a me-
tida das do dictador, transpuseram o rio,
atravan^aram-no com carretas e arm3?s
j nutilisados ; e esperaram-nos confiada-
mente na margeno opposta, O rio, orlado
de altos barrancos e atoleirss, e offerecia
fa-il transito no ponto em que elles se fi-
seram fortes.
0 tirotoo ah ornou-se infernal. Um
grupo da paraguayos, com agua p.la cin-
tura, fasia eaforgos desesperados para ar-
rancar nma pega que se afasUndo do pas-
eo, s atolera no lodo do fundo.
Vamos tomar a pegs, Jlo?
Gritou um dos atradores que mais en.
tbuaioamado deacarregav* a carabina.
Nos dous sos T E como ?
TomamM oa sabr nos dentss, mer-
gulhamos, e vamos sabir no meio do gru-
po dos artilbeiros I
Est dito. Mss, era preciso que do-
brssssmoo o numero.
ConU mais commigo.
Disse um.
E commigo, acudi outro.
Eu alo fioo atrs, terminou am terceiro.
Isa
le tno
HI8T0BIA DB CU PBOFBS80B aXAClaK1
Os prassianos oceupsram nossa cidade.
Desde a sua avaslo a vida dos habitante*
pareca suspensa, o commercio psralsou,
as escola e collegios feichsram-se. O
Saar dealiaava-se tristemente ao longo de
snas praiss.
Em nossas ras nlo se ouva, como
ontr'ors, riso o cantos, e sim o barulho
dos regimeotos prussisnos, que nos ator-
mentavam oom aeus cnticos de victoria,
darte allemao fl tetuava na va
randa da camsra municipal. O inimigo
mandara oomo senbor, e entretanto a ca
mar persista em nlo rouuir sa em sesslo.
As casas de negocio s so abram quando
o punbo trubal de um aoldado ebrio ah
bata. O earniceiro Kobos recusara nlo
obstante as amoscas de um officul ailemlo
fornacer carne tropa. Fiobbao, o pa-
deiro, ctssra de amassar trigo. Manoer
tinba hermticamente feichadas aa portoa
da aoa louoada. S a fbrica de carvejas
de Richter, oriundo da Prussia, ficara
aberta aos soldados. All fuma va so, be-
ba se, gritava-se, jogava so, mas em alio
mo.
De dia s se va o vai vem dos sollados,
o galope dos cavallo das ordenanzas, que
traaam a levavam despacho:. Do noite
era o mesmo barulho, porm era mais sur
do, a mais lgubre. Nao se acenJiam
mais os candieiros, que rangiam noa gon-
aos tiistc-mente na sombra impelldos pelo
vento.
De tempo em tem pos va se, a travos,
das vidraga humedecidas peta geada, pas-
sarem as patrulbss allemles.
A' noite, fechada teado reunido o earni-
ceiro K-ibus, mtu amigo Sompacb, o m-s-
tre escola, e alguns outros visinhos, e ren-
te com as paredes fomo oasa de Hauser,
professor de pblosophia do coilegio.
all, qaando Suzel, velha creada de Hau-
ser, havia avivado o lume do fuglo, nos
entlo nos reunamos a, redor deste para
commentar os despachos, que anounca-
vam una sobre outros, os nossos desastres :
Strasbourg, rendida ; Meto, rendida e
Pars sitiada I
Depois Hauser nos leu urna carta de
aeu filbo Chrutiano, alisUdo voluntario, e
feito prisioneiro em Sedan.
Pobre Christiano Dssa Suael en-
chugando um lagrima com as costa3 das
mos. E o estarmioho de Hauser cuvindo
o nome do Christiano agitava-se na sua
gsiola, a griUva :
Christiano 1 Christiano 1 Viva a
Franga I
Fdra mesmo Christiano quam se dever-
tindo ensinava estas palavras ao seu passa-
ro predilect o.
Separamos muito. tarda depois de ter
apertado eatreitaiaejaCs a alo do professor,
e de ter desojado ama boa noite velha
SusaJ,
Pobre Hauser I Meu querido profes-
sor I Meu velbo amigo I Parece-me an-
da vel-o Sua cabega um pouco volumo-
aa, toda branoa, tinba olhos asues, tran-
quilos sob sobrancelhas espessaa. Vesta
um comprido redingotte, cuidadosamente
abotoado, escorado, Insidio nos cotovelLs,
e surrado em alguna logares.
Elle ensinava no coilegio haveria uns
trinU anuo. Todos os hachareis do paiz
tinham sido seus discpulos. Era por to-
dos respetodo e venerado. Elle nlo era
profnndo na sciena, que ensinava, mas
era honesto a lbano. Nlo se perda em
theor'us, e nem to pouco em discussao
aubtis. l
"Espirito simples e coraglo bal. Para
com o commandante doa alienles, que de
ejava conserrar no coilegio o mesmo corpo
docente raostrra-so altivo.
Bons dss, senhor professor. Disae
|ssa ailemlo o coronel.
Bons das. Responde seocamente
era francs o prefeasor.
Nlo sbe fallar allemao ?
Su s quera fallar francs.
A' este respoaU o coronel qae nlo que-
ra insultar, a nem brigar, cedeu a expri-
mio-se em franoes.
Quer reassamir o exercicio de aua
cadeira no coilegio com a condiglo de ac-
cionar cm ailemlo T *
Nlo, respondeu Hauser. Sou fran-
cs.
sbiin. E!n d tuid vosso filbo
que nosso prisijneiro na AUemaoha, se-
r immjdiatamenta posto era liberdaie.
Djsjo fioar pobre. M-tu filho nlo
querer a ibsrdade por tal prego. Quan-
to mim estou velho o sou pouco difficil
de contentar. Qragi3 ao Moate-Po dos
S-rvdoris do Estado chegarsi facilmeata
ao meu dcatiao. Rocu^o.
C^mprimentouo coronel e retirou*ae.
Endiabrado francez, Mormurou o
coronel.
Na Alleraanha mataram lhe o filho Chris-
tiano. O infeliz tentou evadir-so. Foi
preso, resisti a fuzilaram-n'o.,
Quardo inestinguivel lembrsnga daquella
noite em que Iho levimos a noticia da
morta da seu fi'hb, e que foi em fins de
Janeiro de 18? 1.
EncontrmoI-03 todos os dous* junto
l'-leira ; Hius r em sua grande poltrona,
olhar fixo, as mos aobre os joelhos, escu-
tsada vagarosamente o suaaurrardo vento;
Sorel, sbre sua cadeira, tazando raeiaa a
ailencioia conssrvava ao nao querenio per-
turbar a tristeza do seu amo.
NeaBoa olhos estavam vermelbos, no=s:s
labios pallidos, a nossa voz trema. Vea-
do nos assim o velho Hauser impsllido por
um trate panaamento ae levantou.
Meu filho ?! Pergontou elle, a
oomo cs mudamente Iba respondamos,
disse nos.
-. fiUe morto.
E cahra em sua cadeira escondeado" a
branca cabega eqtre aa mos acrespadas.
Elle chora va silenciosamente Nao ou-
8moa coaaolal-o, a com o rosto inauudado
de lagrimas dizia :
Chsliano 1 Chiatiano 1
Era um espactaculo, que nos
ra. Neate inatanta o eatorninho
tendo ouvido es gritos de Surel
Christiano Cbriatlano l
Franca I
Entlo vimos este grito o velao pro-
fessor erguer a cabega, levantar ae, eapan-
Undo sua dor, no8 estender as maos, di-
z9ndo :
Vira a Franga. Eate pasaaro tem
raSao. Era o grito do meu querido Chris-
tiano. Vamos minba bSa Suzsl, lavanta-te.
vs? Naadous temos vivido demais.
b*r discaraoa juntoa a ella at o rorapsr do
dia fallando-lhe con8tantemente da morta
do seu valente filho. Teraia-.mos deixal-o
80. Ao romper do dia a jalraou se. Este
golpe fulminou o. Morreu piuoos dias de-
poia. Estire junto ao aeu leito. Eu coa-
serrara as minhas as auaa maos j fras.
Urna ultima vez seas labios mormuraran).:
viva a Franga 1
S entrardes no cemiterio, que 8e ergua
fra da cidade naa margena do Saar, vos
veris a direita, por entre florea, urna pe-
dra tumular bsm molesta sobre a qual
esto esoriptas estas palavras.
1
; 1
eontrsta-
d'Hjuser
repetio :
Viva a
-
O meu marido nanea me fallara dos
seus negocios a mesmo ainda doa projectoa
que tnha na cabega ; posso mesmo diaer
que elle ae ocoulUra de mim, nlo porque
desconfiassef de sua molher, mss porque
eativesse longo de partlbar as toas ideas.
Nlo me disse porque motivo tnha vindo
procurar i Sra. marques, e eu por assim
dizer adivinhei e motivo da visita que
lhe fes.
< Depois de am certo numero de annos,
Pedro tnha contrahdo o funesto e deplo-
ravel habito de beber e qaando eatava em-
briagado, dormiodo, fallara ou antea eo-
nhavs em voz alto. Ea spsnbsvs sigams
ialavra, algumas phrases, consegua achar-
as o sentido e foi assim qas consegua sa-
ber alguma coa*.
Na noite do dia em que me levou tro-
U e tantos francos, dos cem que a Sra.
marquesa lhe tnha dado, entrn em casa,
depois de ter bebido, mas estar de bom
humor e mais expansivo que do oostume.
< Dase-me, primeiro sem a comear,
Sra. marquezs, qae se tnha posto ao ser-
vios da ums grande senbor, muito rica e
que a fortuna delle esttva feils. dallara
j no aposento que havia de alagar e mo-
biliar para morarmos, da criada que me ar-
ranjaria, dos vestidos, das joias que havia
de comprarme, que sei ea I
c EecaUva-o espantado, disendo de miso
para mim que .tudo quautj elle conUva era
loacara.
c D;itou se, adormeceu e poz-se a no
nhar va voz alta, oomo lhe aconteca mul-
tas veses. Proou'nciou O seu nome, Sra.
marqueva, o de Fraud, o de Gabriel!*,
fallou de ama neta que jolgavam morta,
que era agora ama moga e qae era preciso
restituil-a a av.
f Entlo recordei-me das numerosas pes-
quis* qao ae fiserem em Marselha, afim
de deseobrir a a Sra. Frand se tnha ou
nlo afogado com a filhs. Comegava a oom-
prehender. A Sra. de Saulieu, avda_me-
nina Fraud, tinha promettido dar t meu
marido ama fortuna ae, como lhe tinha fei-
to esperar, a ejudasse a encontrar sus
neto-
Comprebende;se com que silencio, com
qa emoglo e tambam. com qae perploxi-
dade s marquesa e o Sr. de Prmorin ou-
vism a molher de Darasse.
Sra. Darasse, diss a marquesa com
vos quasi trmula, a sea perspicacia nlo a
straigoou, descobrio a verdade, sim, sou a
sv da menina Fr.ud, que julgarsm mor-
ta e que existo, o que tinha oom effeito|
promettdo dar-lbe daseatos mil francos, se
me restitusse a minha nota.
Inf dismente, Sra msrqueza, Pedro
nlo poda nada por si s ; outro que sa
be onde est a menina Fraud.
O seu marido nlo m'o occaltou ; mas
conhece esse outro, Sra. Darasse ?
Conhego, porque nlo ha seolo esse
de quam fallo, qua possa saber. Mas on-
de esU elle ? Ha dezeseis annos que elle
deixou Marselha a nunca mais o tornei a
var.
Sra. Darasse, o nome desse homem ?
O seu nome 80 do nm miseravel,
Sra. marquezs, porque o que ella era em
outro tempo suffi ienta para adivinbar o
qua ella deve ser boje.
Maa nlo disse como se chama 1 Por-
que ?
Sra. marquesa, chsma-se Paolo.
Paolo 1 exclamaran] ao mesmo tempo
a Sra. de Saulieu a o Sr. de Prmorin.
A mulber de Darassa ficen interdiota,
admirada com o effeito que acabara de pro-
dusir o nome do italiano.
Sim, disse a marquezs, qaando lhe
dimnnio a commoglo, disaerara-me qua
ease homem chamado Paolo devia saber
muitas cousss a durante longo tempo man-
dei-o procurar, como tnha mandado procu
rar Pedro Darasse.
Estou convencida de que elle est em
Pariz, Sra. marqueza, maadere ter muda-
do de nome ; como havemos de encon-
trado ?
Segando ss informugo>3s que mo forano
fornecidaa, ease Paolo, qua tinha entlo de
zoito annos, dedica/s urna grsnde araizade
Sra. Feand e filha.
Nlo 1 nlo nlo acredite, Sra. mar-
quesa. Paolo representara junto da pobre
Sra. Frand o vil papel de espiSo.
Ah I a com que fim ?
A molber fez se muito vermelba a aba-
xou os olbs.
Um homem, responden ella com voz
mal segura, quera ser sotado da Sra. F:
raud a posauila como amante.
Infamia 1 exetamou a marqueza.
Sim, mas a Sra Fraud era honra-
da e um modelo de todas aj virtudes.
Aquellas palavraa fiseram brotar s la-
grimea doa olhos da marqueta.
Aqaell senhor, continaoa Paulina
Darasse, supportou tuda com a paciencia e
a resignaglo de urna santa. Tinha-se ur-
dido um odioso trama contra ella e sea
marido e Paolo serva ao projeoto dos mal-
vado / era par* ter razio da virtude da
3ra. Fraud que afasUvam dola o marido,
que arrasUvam este para o jogo, que lhe
fizeram beber abaintho, qae redazram a
casa maia terrivel miseria, finalmente, se
HAUSER
VIVA A FRAK9A l
OeKCtibri tos e pasmal adlante
L. Doc.


- ,
Um velhs general fazia a corte urna
linde joven.
Vejamos general, lhe diz ella, vos
nesta idade... Em qua cuida pois? O
toque de retirada j soou ha tanto tempo
para va...
A retirada possivel, aenhora, res-
ponde o general, mas a de cesaar fogo
ainda nlo soou I
Girando!, grande seductor de mnlheres,
nlo notavel pela valenta.
Emfim, perguntaram-lhe, qual a ra-
slo da vossa preferencia s viuvas ?
E' porque seus maridos sao menos
para temerse..
o Sr. Fraud foi pracipitado no mar pelos
contrabandistas, porque esperavam de-
pois triumphar da pobre Gabrella.
A Sra. de Saulieu auspirou a voltou-sa
para o marques.
Qae tecido de horrores 1 disse ella.
Qasi a solugar accrescentou :
Ah 1 minha pobre filha minha po-
bra filha !
Dapo8 o Sr. de Prmorin tomou a pa-
lavra :
Com que entlo, Sra. Darasse, disse
elle, pansa qua o italiano Paolo est em Pa-
riz ?
Sim, senhor.
Qua razSes tem para o pensar ?
Em primeiro lugar meu marido, sem-
pre sonhando, pronanciou por diversas ve-
zes o aeu nome, em seguida, de vez am
quando, Pedro r'ecebia cartas que tratava
logo de rasgar, depois do as ter Iido; es-
tou certa que essas cartas eram do ban-
dido Paolo e qae Pedro e ello sa eicootra-
vam.
Pansa talvez que a visita do seu ma-
rido Sra. marqueza de Saulieu foaae feita
por instigado de Paolo ?
Talvez qae sim, mas nlo posso affif-
mal-o.
Pois bem, entlo a. Sra. marquesa,
dase o Sr. de Prmurin, abanando a cabe-
ga, o que lhe dizia eu ainda agora ?
Meu amigo, eu escuto a 3ra. Daras-
se com o mais vivo interesse.
Infelizmente, minha senbor, nada
mais tenbo que Ihe-diser. Mas, Sra. mar-
queza, voa nsar fazar-lhe urna pergun-
te...
E deteve-ae como se nlo ousaase formu-
lar essa pergunta.
Continua, minha amiga, continua, tor-
no a repetir-lhe, poda fallar sem receo.
Poi boro, ouao perguntar Sra. mar-
queza sa depois do da 24 de Setembro
ultimo, tornou a ver Darasse.
Nlo, respondeu a marqueza, Pedro
Darasse nlo me fez sanio urna visita.
Ah ? meu marido morreu exclamou
a infeliz Paulina.
Aquellas palavras foram ssgudas de al-
guna momentos da silencio, durante os
quaes a marquesa e o marquez trocaram
um rpido olhar.
Sra. Darasse, disse o Sr. de Prmo-
rin, nlo coroprehendemoo ; explique-sS.
'

c
{ConHnuarse-ta)
Tvp. do Diario roa Daeoe de Carias n. <


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ET1J4LYKN_V7EK3B INGEST_TIME 2014-05-28T17:44:01Z PACKAGE AA00011611_18074
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES