Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18070


This item is only available as the following downloads:


Full Text
- f 01
XJ i lu
UUiUDilU iiii iUJ
PARA A CAPITAL K a-f.'% p\K ."VAO US PAA POBTB
Por tres mere adiantsdos.............
Por seis ditos dem........ ...
Par Qm auno dem..... ...... ZdADW.
Cada numero arnlse, do mesoao dii|# ........
DIARIO DE
^AA DENTRO FOE1 DA PROYOCIA
-J--*-_l_-
oa dem...........
Por da anuo dem.......
Cada numero svulso, de das anterioras. ''....'.',
131606
2OJ00O
27#COC
#100
Je ra. Aoaedc Prlaee 1 C
4 Paurls, ti* asa es age*, te*
AteiuitltM ele aaaisaeioa e pn-
bll~a?ea na Praa (erra
Proprie&ato frc Manuel
:a He Jhxw 4 .311)0*
ELEGRAHMAS

::s7i:sj ?asizc7la ro siaszo
RIO DE JANEIRO, 18 da Outubro,
3 bor.a e 30 miaatos_da tarde (pela boba
trraatre).
Wm iOMMdu prnffmor ala rjtnapa-
tala e earr d* trarnal de er-
ra ale PeraWBaeo. Sol I ala alo Le I le.
Fel declarado aeaa efrello ae-
erelo ajete (retallo Jaro* para ea-
teaba eeairaee de PA* ralbo, eaa
FeraaeBbaee. e los de Mlaibu*
aa Blo reate da Narte. esa pe -
akla NORTH BRASILIAN SUQAR.
Sesralrasa aa paejaete asar riaaao
aa slepelaSaa erar. a*r. Pedro Bel
ir.io para Pereeakae* e ar. JoAe
irlra da ailva para a MaraabAo.
3fe paaaele aarloaal seguirnos
rara reraasabaeo. a depaiadaa
eraea Dr Alfreda Correa de Olel
ra e r. doo Jareaelo Ferreira de
Aaalar. eaaala aaSrs. earlsfae ciar-
le. sr Alfreda ulasftea. e Dr TrUlie
earlajae Caslat
rara AlaaSas. Or Baria Caealcaa-
le da Beao aibiiqarrsiae t
rara a Cear. a depatado geral Br.
aaoel taabrosto da II* eir Tarrea
Porlasal l a)
rara-a daraafeie. aa tf epatados
teraea Br. Lnls Aalenlo Donalagurs
da Silva, eoaaeltaeira Aasrasfe Olysa-
plo Ciaaaea de Caalra. e Br. Varaae
de Ataaejaeraae Baaai
rara a Par, a depatada eral Br.
vea Ferreira CaaKe.
vin :u da Babia e lena Jo Urban, redactor
da tFlora Braslteoiis de Martina, eos Ber
lia ; o italiano Francuc Farce Fontana,
pela* serv;: prestados ao Brasil como ex-
positor da berra mate da provincia do Pa-
raca, em variaa expoecS's da eornpae da
America ; o esorintor R. reusy a o pro
feaaor de cnltara no jarduo daa plaataa de
Paria Mximo Cama ; e com o grao do
cavalbeiro o cid ado francs A. F. Lbo-
raas, pelos servieoa j>reatadoa ao Brasil
Paria, torn.nJo all cooh..ida a h rea ma-
te da provincia d> Paraca, e LaJ n Lim
bcrt, peloa aere 190a prestados infancia
desamparada.
do Par guay a Felippe Lipes ds Silva.
Foram conferidas medalbaa bamanita-
riaa de 1' elaase: ao remador da oatrsia
da barra do Rio Doce, Bernardo dos Sao-
toe, ao furri-1 do eorpo de mperiaes raari-
obeiros, Faostino Antonio Jote Podro e ao
mestre de 2* elaase do corpo de officisea
marinheiros Jlo Roque da S Iva, por to-
reos conseguido coas reoo de vida aalvar
nanitas pesases por oocaaUo do naufragio
dncrussior tlmperisl Marinbeiro*; o s
de 2* clssse o imperial marinbeiro, Ma-
co 1 Ferreira da Silva, que aaxiliuu efficas-
mente o mencionado furrrel no salvamento
de seus comp.naeiros.
. a---------------
1130
determinado no art. 45 do decreto n.
de 12 de Marco de 1853.
Secretaria da Presideneis de Pornamba-
00, 18 de Setembro de 1887.
O porttiro,
________F- Chaco-
RepartlrAo la Polica
' 2* scelo. N. ... Secretaria de Po-
lica de Pernambaco, 18 de Outubro de
1887-Hlm. e Exm. 3r. -Participo a V.
Ese, que foram bontem reolbidos i Casa
de Dct-^ooJU) os
v. A minrta
conbecido por Jos Cabloeo, on Jacob Al-
Foi coocedida_amedalha da Misp-nha--. do Lllia> ,l20 do t:rmo de Santo
Aullo remettido pelo delegado de Bom
Jardim 00mo criminoso de morte no mesmo
termo, i Amriuo Tertuliano de Sonsa,
como pronunciado em crine de tentativa
de morte no termo de Palmares.
A' ordea do Dr. delegado do 1* diatri-
cto da captol/Antonio Francisco do Espi-
rito-Santo, Aaastacio Riymuodo Quim-
rica, Dslnairo Alezandrino da Silva e Sa
luitiano Benedicto do Nasaimeato por dis-
turbios.
A' ordem do subdelegado da ffegaesia
do Racife, Cirnante Marques Carneiro, por
oftensas a moral publica.
A' ordem do de Santo Antont*, Luis
Alvea de Lima, por crime de furto.
A* ordem do do 1* diatricto de S. Jos,
Cspitolioo Antonio Xavier por disturbios.
A' or Jem do do 2* districto, Emilia Brs-
lina Cmara de QJ*vera e Lacio Casimi-
ro Justiniano, de Olireira, por disturbios.
Communicoaave o Dr. delegado do 1 dia-
tricto da capital, que atte-bonteaa a 11|2 bo


nmoccio FOMIAB
Wmm do oasTi)
(Extrahido) -
Di BIBUOTHSCA DO POVO I DAS SACLAS
CAPITULO III
bibbitob iipofisricos
Darai^Io a caaacramas nana ousrroe.Ea qcs
uiiasMia o racro di ac^ciaico? Parrcinoe
aaaas a r>oraiaoaoa.Sea avocoolo sirrosica.
Taonj qca aa tm arsaaBrraso rasa a ta-
mxiui. Cosa as rssoa o oomaio ? oirra-
aaacas axrsa as raascair^Su os raiuieoraia do
mito a aa^D a diibito citil. Moooe os a-
qciais o Doaraio.
ICoutimuafi o)
THKOBIA DO TSABALHO
SxfOtitflo
Hornaaarnrli alguui s Ulstdade da theeris aa-
laasc, fjraaa prjeurar o tituti da propriedade e
toa acineta so trbala-) eaprsgado para tran
(braar ao ebj tto, par asedo qie posea aatisfatet
a o...< 1 saaa
-1 prapitoiie qae aa bisea
a ir/n. tj. O. tu 1 !*.> eat- jateme diseaa
.. MaprsSi* pletameoie o dreit;, losar
pararat^asds ^a 11-Lwa* oa s-; raeoobeMate
easy pp edati dj i-.Srm qae elle adqeirio
a.as prej liiear oa ou'.'o, rraorrrada aaieanaoU
i asa aet:vd(.di'.
Critica
' Eata aaaa leeorim alo eaeerra os arras freses
d sste ri-sie- Hi emuau aia a abrafaasoe
palas arrwintTt eotivaa : !; 10 liaba cossplata
apalieaeia aaa ariaetraa epoeaiss da vida dea
aoves aa qae anda grande aaaeer j da eaiaes ais
aatavaas leeopada peto u*Wlao; 8') a Iraaaasr-
aaeffie aale trabalai aappoa JA s prepradade,
poia e foi-i a'.terar como qaiser, aa objeeto,
bata t pr pricuria dell i. Bsppead asan
qaa aaeaaa aia losas, a prjprledado aoitae veaas
saoasaaieriajsasaswMpor aatatseexia. Aasass,
ss s'uaaaastsraaioadaaras.hoavaaaa beaa a traoa-
forasar, rabalk qae aa baaaa s pedia reaiiaaar,
saesas sor oaara Lado, se tal trebelba
vtver saaSteaa otaca saseos saaie, esa o qae alo
RlBlsterto da f aslf a
Por partarias da 10 do corrento toram
deaignados :
O 4* batalbio de iofaotaria da guarda
nacional da comarca de Alcntara, na pro-
vincia do Maralo, para a elle sar ag-
gregado o tinenta-coronel com mandante do
antigo A' batalbio ds guarda nacional do
municipio do mesmo nome Franoiaoo Pinta
do Prado.
A 1' seecao de battalo ds reserva da
mesma comarca para a elle ser ggregado
Antonio Jos Maraoaaldo, majrr comman-
danto da 1* scelo do batalbio da reasrva
da sntiga guarda nacional do referido mu
nicipio.
O commsadsQto superior da guarda na-
cional da oomaros de Itepicur-mirim, da,
quella provincia, para a elle ser sggregado
o coronel oommaadanto superapr da sntiga
guarda nacional do municipio do meamo
oom Raymundo Nogueira ds Crns e Cas-
tro.
O estado maior do referido comaaaodo
superior para a elle sena aggregados ca
pillo quartol mestre e o capillo cirurgilo
mor da antigo commando euperior do mes
mo muni.ipio Jos Qementino Baaeara a
Boaventnra Catlo B >odeira de Mello
O 6a* batalbio de infamara da comarca
Je S. Bento, na dita provincia, psra a elle
aer sggregado Guilberme Lnis de Araujo,
teoento-corooel ebefe do estado-maior da
antiga guarda nacional do municipio do
mesmo nome.
O 28* batalbio ds infatitaria da contaros
de Caxus, da r-ferida provin-ia, paras
elle eet sggregado Jo!o Vieira Chavas, to-
nente soronel oommandante de 39* bata-
lbio de ufan lar a da antiga guarda nacio-
nal do municipio do mesma nome.
O estado-maior do comaaodo superior
da comarca do Brejo, da mencionada pro-
incia, para a alia ser aggregado Antonio
Aires de Carvalbo, major ajadante de or
dena do antigo commando auperior dos mu-
nicipioa ere Breje e Tutoya.
O 16* batalbio de infsnttria daa comar-
cas de Vianna e Brixo Mean d, da aeama
provincia, psra s elle ser sggregado Anto
aJo Francisco Pnbeiro, aior aculante
ordena do antigo commando sope
guarda nacional da municipio de
tora.
artos 4a eabetaaeie,-atoro A aaa aea
o diraite de proarMade aevaria Ueaitarl
aaaa e ae a*aessiaaaa das qaa alo
1 pala salara virer jantoe eaaater-
sw;lV>) abrsaaeae sato aystopta, u-
ds rejettaros pbsaiasais aoeiaesteata-
1 e doacoa 4*) o velas, e safa rao, a cran-
os, ate., aaV> pederiaoa ter arspradade.
(Continua) ,
PAITE OFFICIAL
Blalaterle Jo Iaiperlo
Por despacho imperial ds 6 do correte,
foram 1 graciados com a oommanda da or
dea ds Basa o coasgo Jos Mans Cabra!
Leal de Msneses, em attenclo aos relevsn-
tes servieoa prestados ao atado e hu-
a anidado ; com o oiSrialato da metma or-
dea o Dr. AntoniaaSTeixeira de Soasa Ma-
galblss, 1* yice presidente da pro vin.-i a de
Mioaa-Geraes, em atteaclo aos servieoa
prasUdos so EaUdo ; o \)i. Carlos Ferrei-
rs Aires, em attenclo aoa reievsntas sor-
vicos preatade* i bum.nidade e a indus-
tria nacional, como orgsniaador de tres ex-
posicSes regiocses em S. Julo Nepomuce
vo, provincia de Mioaa Oeraes; o Dr. Do
mingos Rodrigaea Gaimariee, aa sttonclo
sos relerantes servicas prestados no exar
selo do.cergo de ebefe da polica da pro -
RlalsterlB da Mariana
Foram Horneados para o eonsalbo do
guerra s que vio rspooder pala naufragio
do crusador Imperial Marinbeiro, o ca
pillo teoento Jlo Carlos da Fansees Pe-
reira Pinto e oa segundea tenentos Alfredo
de Axeredo Alvos e Alipio Muras.
Presidente, capillo ds mar e guerra
tldnarde Wanleckolk ; vogaea : capillo
de fragata, Maooel de Maura Cirne, cap
tlea tenentoa Eusebia da Paiva Lagey,
Manoel Lourenco de Castro Rocha, Jos
quim Marques Baptiata de Lelo e Heari-
qae Pnbeiro Guedea.
Expediram-sa ordene para partirem psra
Pernambaco o capillo de engenbeiroa Agri
cois Ewjrton Pinto e Vctor Hago de Pai
va, esto do 4> batalbio de srtilberia e
aquelle do 3, addido so 2* regiment da
mesma arma, afim da depdrao como tea-
temuohai no procesao inatourado contra o
coamandanto do vapa* Pirapama.a viato^
declarar o jais de diretto do 1* diatricto
criminal da capital da menciona ds provin-
cia, nlo poder depredar oa depoimeotoa dos
mesaos offi-iaes visto do qae dispoa o
art. 142 do cdigo do pro paseo criminal e
o aviso de 21 de Janeiro de 1863.
ra d ansiad rugada, em um hotel da ra Duque
de Castas, fot ferido com urna facada Fran
Jciaoo Spipbaaio Gonsaga ds Raebs, pelo
dubdito portugus Maooel Alvea, caixeiro
on dono do mesmo hotel, o qual evadio-si
logo a pos o crime
O suiadelegado da fregpens de Santo
Antonio, qui aquella hora rondara s fre-
guesa tendo asieacia do facto para al se
dirigir e interrogou o offendido qae de-
clarou qae acompanhade por Marcelino do
R-gj Barros e o cadete Caldas, entrou no
referida hotel afim da tomar case, guando
notou qne Manoel Airas, armado de urna
taca de ponto luctara com Maibias de tal
e outros-
"Rojha pedio a Masoel. Alves que ae
oontiraaae, sendo por esto mal recebido a
ponto de feril-o.
O offendido foi aquella hora vistoriada
peloa Drs. Jo* di Miranda Cario
do Gaspar, es qaaos declaraos aer grave
o wnaaato, e diabi ouodasido para a aaa
de sua residencia. *
Sobre esto tacto abri aa o competente
iaqaerito policial e mais dilgenoia* recom-
mendadas por lei.
Aioda ante hobtem pelas 6 horas da
oanhl e no prdfio n. 48 da ras do Fogo
da freguesia de Santo Antonio, onde mo
ram diversas mulberea, deu-se entre ellas
a na individuo qae all appareceu, urna
trica de patarras.
Na mesma oceaailo compareceu arii os
iodiviJuos de nomas Miguel Amaro Hen-
rique Das e Jos Vieira da Cuohi, este
armado da ama fsea ds panto com qao
ferio aquelle, e pondo se logo em faga e
sendo perseguido por urna daa referidas
malberes at a prais de Santa Rita, f>
abi preso pelo sub lelega-Jo de Santo An-
tonio e recolhida A Caaa de Detonclo.
O offandide foi transportado para o Hos
pita I Pedro II, afim de aer viatoriado e
a/dicada.
Sobre este facto abrio-sa o competente
inquerito policial.
Participea me o delegado do term de
Santo Antlo em oficio de 14 do corrtnte
mes, que a requiaicto do delegedo do ter
mo da Bem Jardim, prendeu o individuo de
nome Manoel Jos Mourlo, qua com o no
me de Jalo Caboclo, ae achara homiaiado
torras do engenho Ribeirlo daquelle
orelhas decepadas para evitar se
lecimento dos siguaes.
eaUda. i reqaeriaeato dos pro-
ba feito ir a aua pr-sujt pessoas
por sua vagabundagein e falta de
honesta, detendo os s emquanto
aa averiguacS s nscessarias,
" que qualquer dellaa haja sido
la, e mais falao ainda que aufira
lo com o carcereiro, oomo ae
jua alguna dos ame* citados,
dos mfli tere oosoo morel a circumstancia
de apresentsr-sa elle slcoclissdo e inoitado
por manddes- da trra a insultar o dele
gado.
Explicada e destruida, coo cima fica
ex pesio, s aocusaeso de qae ae trata, con
tinos a merecer mino* confianca o delega
dstBenedieto de Mara Lims, s quem co-
nheco e julgo incapaz de pratcar os setos
qae maliciosamente ae Ibo attribnem.
Oses guarde'a V. Exa. Illm. e Exm.
Sr. Dr. Pedro Vicente de Asevedo, muito
digqe presidente da provincia. O chefe
de mol aia, Francisco Domingu Ribtiro
v
"heneare Provlaelal
DapACHOS DO DA 17 DS Ol-TDBBO
de 1887 '
Pret da guarda cvica Examine-se.
Anos Mara da Luz. Eotregue-a? pela
porta, >
Jefuino Domiogaes Carneiro. Certifi
pha Thomass de Sant'Aans.'-sA'
doria para cnaprir o deapaobo^a
em
CiaTerao da ProTlBcla
DESPACHOS DA PRESIDBSClA, DO DA 17 DE
ODTUBBO DS 1887
Floruoo Baptiata de Oreira e Bardo
miniano Sil-a doa Santos Ferreira Barro*.
Paaae portara na forma requerida.
JoAa Felippe dos Santo*. Id ssss o
Sr. inspector do Tnasoaro Piovina^^H
Jos Isidora Teixeira Mooterroyos. Ao
Sr. coamandanto do corpo de poli -ia psra
mandar certificar.
Bacbarel Joa Oaorio de C -rqueira a
Jas fanlo Batoaba. Iaforae o Sr. inspec-
tor da Tneaoursria de Fascads.
Virg i da Cucha Caraloan-
te.c'atisfaca priaeirsaeoto o aae est
t^reo, oomo crisiooso de morte e rapto.
O dadlo Mmoel Caetsno de Qaeiros,
partcipou-me ter em data de 11 do cor-
rente aeaamido o exercicio do cargo de de
legado do tormo de Nasarein oomo 1 aup-
plento.
Commuaicou me o delgalo do termo de
Tacara, qae por rolts de 4 1[2 horas da
tarde do da 2 do corrento Joa Rabeiro d%j
Araujo, morader no termo Cabrob, cabio
do cavallo aa qae montara e falleceu in-
stantneamente.
Da viatoria qae se proceiea rerifiooa-se
qae dea causa a aorta ama congeatl j
rebral. A
Abra se o competoi.te inquerito policial
e mais diligencias de acordo com a lei
O delegado do 3. Jos do Egypto, oo-
vido sobre a publicaclo inserta no Jornal
Rteife' de 13 de Setembro ultimo, qae o
aova, debsixo da aesigaatura. do Una
victimapelofacta da apprehenderaem mo
tivo, coaros de cabra e ovelbaa que apare
oem no mercado sam orelhas, prendendo
Paula Jos Barboit, Antonio Dionisio,
Clementino, Jos Gomes, Luis, Manoel,
Joa da Racba e Gabriel dos Rea, que foi
espalJerado por nlo querer sujeitar-se ao
tronco, sendo.todos soltos depois de pg_
rea a oarosragem, da qaa'participa a mes-
mo delega to em sociedsda cara o osree-
reiro, respondo*Qae fcil aob a capa
do anooymo, e avdes da calumnia em no
me doa lorapios qae infestara aquello tor-
mo, faser effeito socalando a aatoridads.
Que notoriamente sabido quantoa pro-
cura doa ooaroa de gado, ca]
gar toa despertado a cabios dos ociosos
e vagabua ios, sabindo o escndalo a pon-
to de virein as fe iras coaros- aioda fresco*
neisuo Coelho Brandlo. Satisface a
ocia.
Antonio de Moracs n officio do di-
rector geral das Obras Publicas. Informe
o Sr. sentador.
Rodrigo d C.-Haja riata o' Dr. procu-
rador fiscal.
- 18 -
Jalo Gregorio Pereira G.m?s, offico
do director geral dss Obras Qubliaaa o Jlo
Feliops dos Santo*. Ipfarme o Sr. conta-
dor.
Marcolino Lopes CatsTip-Junte coche-
cimasto dn decida do ulBabp aemeatre ou
prora de nlo estar a ellAui *aP ca>a *
que ref(re-a, visto nlo aB^l reitS com "-bs
doeumentoe. juntos. ~
el Francisco Aooioli.Pgue-se.
BBdTlaa?Jcia>sato Poawoa, Fran-
cisco Rhonio Xavier e Jaanna Mara do
Espirito-Santo.Informe o Sr. Dr. admi
nistradorsja Recebedoris Provincial.
Torresfl Irmlo.Certifiqae-se.
Ssnts Casa de Misericordia. Entrege-
se a quantia em deposito.
Reeehedorla *roTlaelal
despaohoa do da 15 de outubro
de 1887
Bento Moncorro, Franeo Ferreira 4 C,
Franco A. Adriaa, Jos Rodrigues Gui-
msrles, Jlo Gomes da Coata, Gomes da
Costa & C, Jote Antonio Ferreira Porto,
Marianna-Augusto da Rocha Bastos, Lou-
renco A. Priosa. Joaqun Morat A*C., Jo-
s Lopes Albeiro Sobriabo e Castro A
LeaLInfoime s 1* aeccao.
Pioto 4C.-Certifique-se o que constar.
Slv'ador Goncalves Braga 4 C -A' 1'
se:clo psra os derdos fias.
^ V 17 -
Andr Kabetto. A' 1 scelo para os
derdos fin.
Figueiredo 4 O e Gailhermina Augusta
d Araujo.-Informe a 1' scelo.
Affoneo Oliveira 4 CA'fcl* scelo, pa-
ra Isjormar.
Rodrigo 4 OA' l* scelo para os de-
vidot fias. .
INTERIOR
(iltHl DON DEPUTADOt
DISCURSO PRONUNCIADO NA SE3-
SAO DE 12 DE SETEMBRO DE 1887
O Sr. Baos e Silva-Sr. presidente, acom-
pMba o nobre depntado pela provincia daa Ala
g6a no aentimento que externen, pela ausencia do
Sobre miniatro da faaeada, determinada por mo-
leatia. A*sia como 8. Exc, eu deaejava que o
ooore miniatro padesse assiitir o intervir no pre-
sente debata. .
Crvio, anhorea que alo pidere responder me
Ihor a* observao&es do aobre depatado pelo 4* dis-
da provtnetoAsaAlagflai relativamente ao
additivo ab n. 1, do qV fasendo o bistoneo desaa
qoetlo qae mato tapie, e pode ser referida
oo parlaaeoto.
AHigeea do additivo n. 7 foi urna repreaentaelo
de deas importantes asaociacoes da provincia de
r-eroarntao, a nal peco penaiaslo para ler (le):
Esta repreaenUcio tio Juats que foi immedia
umenU apoiada, alo so por toda a imprensa da
miaba provincia, como tamben pelo Jornal do
Ctmmtrdo, orgto importante da imprenaa uoata
corte, qoe a ella francaaante adherio, fasendo,
entre cutrae, sa segaiotes coasideracoea (!):
Goao vA a cmara, nao se trata de mu qoeatls
de provnole, conforme ae tea dito, esas sim do
justo istoresse de ama das asi* antiga*, e mais
importante* -adastriae do pai, a odutiu aaau
careira; (apoiados) trata-ae de proteger a lavonra
da ano que, eguudo recoobecem es orglos mal*
aterisados da opiaiso pabliea, e pulas propn*^
confiaae do'govsTaoe da comaiasia do oroaaeato,
se aba decadmte, preoiaaads do aaulb do E
de. (Apaiadoe). -?
ido, br. pridanie, apraontado o aairuro
stas raaoes, aonb com dapraser e aarprasa
aae o honrado aioistro da faaeoia oppunba-ae A
soa approvacio.
Tratan lo-s seobores, de nma questlo em que
antea ao govoroo caapria eeder caaara do qoe
s eaaara ao gorern-, inaiati e maitos diatincto*
col lega, sea aaiao aram a mesma
iptasai de so
Meatos
qas eu alo prom qaa! alo asac
Ette aeeordo nadi tem de estranbavel, faeto
maito commam no parlamento, e sena dnvida ha
de aer cumprido, conforme bem disae o honrado
depatado p cousa nlo na a esperar senlo a soa execncao fran-
ca e leal.
Per miaba parte, sinto nlo poder ainda aasim
votar pelo sabstitutiro, apreseatado pela honrada
eommUii) de orgamento; e isto juatifica a micha
preseas* oa tribuna.
O Sr. Aleoforado Jnior E en acompaobo a V.
Exc.
tasa e SiiraXio posso votar pelo aub-
;uc, costo toda a ornara sabe, o tao-
mincu a apreaea'agao dq additivo
acha a imlostria eaoeba
|SJt que, ao mesma tempe
o favor podido pi-ra a infcstria
m>is neoSMitada, abaana-ae a concefoao i todas
as IndastsjSs, linda as mais prosparas.
O Ss. Ai vea de AraujoApoiado; isto lgico.
O Sr. Rosa e SilvaNao posso ainda concordar
com o substitutivo porque elle ama aotorieacao,
o que qoer diser qne o agricultor que necessitar
ntilisar-se do favor, antorisado pelo substitutivo,
ter de requere 1 oso governo, ficando dependen-
te de demora e desposas, que provsvelmente mn-
tilisarlo o beneficio qne tivemes em vista coca a
apresrntacao do additivo.
O Sr. Affonso PeonaApoiado; e depender
dos pidrintro* qne tiver o reqnerente.
O Sr. Risa e SilvaAqai, Sr. presidente, nlo
me parece caso de aatorisaclo : on a concesiio
justa e deve ser francamente teita pelo parlamento,
on nia justa e deve ser recasada. (Apoiados).
Uemsis, si-nonres, taabeavnlo considero proco
dente a limitacao, qse fes o substitutiva, para a
primara installaco. Desde qne, pelo addibvo, a
laenelo, qnanto aos engenhes ceutrae, j eet* li-
mitada aos que nao tiverem favor algum do Esta-
do on daa proviacias, nlo vejo raaSc para mais
esas restriceao.
Finalmente, talo se me artigara justa a recusa
da isencAo do imposto de industria e profsslo,
quando oia seja por^ontrosmotivos, so menos para
alo opprimirmos ama industria que est em crise.
(Apoiados). Alm disto ease um meio indirecto
de animar a iniciativa individual. (Apoiados).
Por todaa essas rases, portante, divirjo da no-
bre semmiselo do orcamento, e son obrigado a vo-
tar'eontra o seu subatitutivo.
O Sr. Aleoforado JniorApoiado; onotsoad-
ditivo melbor e mais completo.
O Sr. Ron e* Silva Sr. presidente, ama vea que
me aebn na tribuna, aproveitarei a opportusidade
para responder aos Ilustre collegaa que teem
combatidlo sdiitivo. sob n. 7.
Os nobres deputados por Alagoas, c pelo 11
districto do Rio de Janeiro, bem como o nobre re-
lator da eommiisSo de orcamento juatifitatn os 5
*/ de expediente, dixeodo qae essa taza nao cons-
titue um imposto, mas sim a indemnisacia dos ser-
vico prestadotela alfandega.
Senhores, nao comprebendo para o casa o al-
cance, deata distiaeco. ttser os 5 /0 tenham o
nome de imposto, quer de expediente on qualquer
oatro, o certo que constitaem um onas qae so-
breearrega a industria asaucareira."
A qneatio de nosae, pois, nlo tea laportancia,
nlo albra a naturas oem a incidencia da contri
buici j. Q qae curapre saber se a industria sac-
eharin podaaapportal-a as condices em qae se
acba. Tal deve aer a raaio de decidir, em ma-
teria tributaria.
L lasTsji'i i por este motivo. Sr. presidente, a im-
pagas ci do nObre depataoo pelo 4 districto das
Alegoas. S. Etc., representante, como en bou,
de nma provincia assacareira, certamente coabecc
a intensidade da crise que atravessa a iavonra da
canoa, e, portante, nao devia recusar Ihe boje fa-
vor tio jaste e simples, que, at em tempoa pros-
prios, ind'-pendentemeute de lei, foi concedido aj
entros engenboa. (Apoiados espartes).
O Sr. Mattoso Cmara D-se cousa mnito
maior.
O Sr. Rosa e SilvaReconbeco que a extinecao
do imposto de exportaclo incontestavelmeate
favor maior do qne a isenc&o do imposto de expe-
diente sobre machimemos ; mas um nao exclue o
outro, e o nobre depatado mesmo, como memoro
da comaisslo de orcamento, j contestn em
seu parecer, que nlo basta actualmente a suppres
sao do imposto de ex por taca i para levantar nossa
industria saceh ;rina.
O Sr. Mattoso Cmara :Apoiado. Mas tam-
bera nio este que s levanta.
O Sr. Rasa e Silva :Concordo oeste ponto com
o nobre depntado, mas a insuficiencia do favor
deve ser allegada para augmenta! o e bo para
diminail-o.
Seobores, ea sei, e d'aqai mesmo j V o tenho
dito, qalo precarias alo as condic s da nossa in-
dustria siecharina. Desda qoe os paises de pro-
dcelo de beterraba crearam aimpoetos prohib
tiros imp.rtacio do asaucar de canoa, de modo
que pedemos diser s nos resta o mercado dus Es-
tados Uoidos, e abi mesmo j goaa o assucar de
Haba e Purte Rico de favrres adnaneiros, claro
que a posicio da laveura da cauna, na Brasil,
tornou-ie muito difficll, e precisa, para reerguer-
se, de um complexo de providencia, principal-
mente de tratados commerciaes. (Apoiador) Em-
quanto, poim, isto nio se tas, reslisemos j o qae
est ao nono alcance, isto alliviemos a lavonra
da eaaaados impostes que aoppnmem, porque cm
todo o casi serio onas de menos. A Europa ain-
da b je favorece a beterraba ate com premios.
Um Br. Depntado :A bittrraba paga impasto
de consumo.
O Sr. Rosa e SUva :O imposto de consumo
por sua natareza mnito differente do%imposto de
exportacio ; elle maito pouco aa nada inflSe sobre
a rrodueeo ; quando mnite poder restringir, em
proporcio mnima, o consumo do assucar no paix,
ao paseo qae o imposto de exportacio, gravando
o producto qne sabe, dificulta e pie chegar a
impossibilitsr a lata c:m es similates estraogei-
roa. No mesmo caso estio todos oa impostes que,
directa oa indirectamente, elevam o coate da pro-
dcelo, porque evidente qae quinto maior tr o
casto da pro lcelo tanto mais difficil ser s eom-
petencia.
Vem aqu i proposito, 8r. presidente, invocar
em favor do additivo nm argumento, ainda ha
poueo addnxido pelo nobre depntado pelo 6o d s
trite do Rio de Janehu, qne preceden-me na tri-
buna combatondo a iseneio dis 5 *|. de expe-
dieate. Disse 8. Exc, sustentando a suppressio
doa impostes de exportacio, que a diminuico da
costo da pcodaecio o meio de que se servem as
saSej modernas para dar impulso &m snas indus -
ti i as. .
Puis bem, senhare, esta mesas raaio. qoe tao
briibantemente deseovolvtu o nobre depntado,
fundamenta o aditivo n. 7. Facilitar a intro-
duccita de machinisnv.Ni que, aperfeicosndo o fa-
brico bsbilitem o agriealtor a extrsbtr da canna
melbor qualidade e maior quan'.idade do assucar,
" certamente concorrer para diminuir o casto
da prodcelo : No emtanto o nobre depaUdo
nega ao additivo o seu valioso apno Vejamos
porque.
A raaio principal addusida por t Exc. foi que
a isencio dos 5 |. de expediento importa um bene-
ficio i industria eatrangeira em prejuixo da na-
cional !
Sr. presidente, j tive cccaso de refutar esto
argumento, a primeira ve**>qae falle s.bre o
additivo, e eada vea o ^asidero aaia improce-
dente, desde qoe os proprios qoe o addasem coa-
feasam,como ainda boje fea o n-bre deputado,
ose as nossa, fuodico.s nio preparara oa pnnc
pas apparelbos. Tributar em taea condicoea a
.as querer, oo que o agriealtor os
pen* por preco msis elevsdo, on que se resigne
a adoptar apparelhos iapericitos, a i
hjpotheaes prejadieada
Portento, nem ao i
ceitavel porque seria o interesas i
prevalecendo sobre o maior amasara, soaW ser Se-
gada coat a o additivo.
Ainda em relacio a esta
a cmara fazer alguna reparos a
nobre depntado pelo 11* diatricto
neiro.
Tenho prsser cm declarar asa
mero daquelles qne adasiraaa a
lento, patrwliisjo e oa aervieos sai
nobre deputado tea csatado so
posso dcixar 'de xarntasSai contra a iajsatn.a i.
D.sse o nbr
sucar antea 9e ser faveseafeSB asWa sasras d
estado, antea, de ter eageakos i
pagar nio'l, ms*7e 9 ( ao pifl
o estado tem a lansrntar rriste
pecnlaclo doa engasaba* eentras, asa
pagar os 5 i. de expedieata.
Eaton, Sr. presidente, da
depatado tjuando coodeasns
engenboa centraes, cera seraneas a _
isto nada prora contra o additivo aae
mente as exclue, aleas de qae caapre al
cer que semelbsnte favor foi argativa, as
para minba provincia. (Apoiados.)
Senhores, se o sanear poda pagar atr'era 7
e 9 0/0 e boje alo pode pagai sea as 50/0 s es-
pediente, a raaio clara e amito eeebtsaa s
qae entlo o preco qae eDe obtasae
era remunerador ; aoje saiaa ala aaastsaa. O
agricultores provam coa suas ,
mente s lavonra da esnna alo d ]
e o nobre deputado peto 11* dista-ie)
Janeiro, qni **.o versado aa i
sabe p-rleite. 'e qae o imposto 11
sobre o prodoc: l.qaido de qaalqaer
Para que, por tanto, possa
quer dos impostes de exporta cas, ersier. ana 6 Ofj
de expediente, preciso qae eossees aer
trar qne o preco do assocar atada l
Emquanto esta prova alo se fiser, JasTsV
continuemos s pedir para a iailastis isrthariss i
isencio de todos os onus, eonfo
anas circomstaeias especiaes. (Apoiadas )
O nobre denotado pelo Rio de i
mente reconhecendo torea
accrescentou : os preoos nlt
rado. Anda neste posto o aobrs !
tea razio.
8. Exc. invoeoo eosao proi
a tabella n. 89, anexa ao relaterio aa I
maa esta tabella refere-se apesas a toas as
cios, 1883-1886 e d lia por certo ala sa |
cluir que os preco ultissaasats i
A verdade qne o preco de a
descer de 1880-1881 e baixoa
em 1883-1884, por eaaaa da
da AHemanha nesse ano. Desde
conservado baua, com peqaenss altaraesea, a aa
presente exercicio esta mesmo aoato bsio.
Porm, dis ainda o cabr deaaatade asa sass sss
Janeiro : se tio precarias alo a sasiiilta aba ia-
dustria saccharina qoe' nlo psas pagar asas e-
quer os 6 0/0 de expediaate, saelaor
nabal
br. presidente, en enmprebeaderia e at |
concordar com a opinilo de 8. Bate.
de urna industria nova, que se qnii
costa de sacrificios do Estado,
de orna industria antiga e iispisteaBa, ase i
pode ser salva e na qua! se aebaas
das mu tas fortunas, emelhante abeaoaoi
ra explescio pouivel. Como
qae ae anoiquille, pelo abandono,
teira de pgriculrorea laboriosos,
desanimaram na lata pela vida, e i
seo melbor tempo e os reearsw de qae i
na c mpra doa engenboa de sanear a _
canna ? Isto. senhores, nio aria jaste, i
n- mico, e mnito menos patritica.
H i, Br. presidente, empregades
esnna grandes capitaes, e alo ae faa :
transformpcio de nma industria pata i
poaivel que aqnellea qae tAa eageabos a esaste
habituad; s a plantar eaaaa, adspcaaa da aa sae-
mento para ontro nova indastria,
(erra sej sproprisda. Para pessar, de
de urna indnstrrs para ontra, presan aaa
capital, e em geral o agriealtor ds casas ala
era condices de fazel-o. (Apoaades.)
Stmhere, ama ontra tusasiileiaeio dava i
pesar no animo da Cmara e do guverso, |
nio abandone a.indswtria isechariaa.
Tenho onrido muitoa do abras depataas* sK-
zerem, embora en nio experimente m i
rores, que este paia vai pasaar par i
fonda com a transformacio do trbala, as as
de affectar todas aa aoasas toreas prodaetora.
Pois bem, rula de oasis para qaa aa aaspaseases.
afim de que melbor possam lutar e resistir. (*-
ta bem.) E' preciso qae os poderes pabTsssa ala
s j id indifferentea i sorte dos qae trabaIbvsa.
O Sr. Coelho de Almeida Aebo qae V. Esc.
nio tem razio de diser sao em retaelo ao aobre
miniatro da fasende.
(Ha outro* aparte*)
O Se. Rasa e Silva -Parece-me qae eMe apasta
do noore diputado nio tea razio de ser Ea es-
tos agora fallando em these.
Repito, senhores, quando ae aatanl ei
ums crise aguda para aa foreas
pair, cumpre nlo ar>ndonal-s, seas sa
ral-ss, e justo comecar libertaado da aa
mais necessitada, qne preseate*seatii a i
tria saccheriaa.
JA qne nio podemos ir aa asrribo
laveura da canna, porque nlo 1 <
papel do Estad, ao meaos presetaessasa sa
que gravam essa i idostria, ioclnsivs es i I
expediente sobro maehinismof.
O Sr. Pedro LaiaO sebstitatiro abre
imposte.
O Sr. Pedro Beltrio O aobre iBstaa
convencido de qne i*o nm *nbtertsjv> i
ver oo e da commiasio. jm*
(Ha outras apartes.) 9r mfJ
O Sr. Rosa e SilvaNio bi tal;
aer emelhante injustica ao aobre
senda, e sos meo* illustre eollagaa, aa os
mrmbros da commissio da oreeaaeato ; asa*, jas
disae e repite, nio pens que a provideasaa, aasse
est consignada no sabstitntiv*, satistsf Sa
que tive ea vista. _____ _.
O agricultor do norte do imperio, para jasar *m
isencio nodo o subait-ativs, tari db vses-
ao governo, e a demar e dest
taes, pela necessidade de nm ..
na corte, que annullsrio o favor da m
O 8r. Alve de ArsnjoApoiado, ser* fe-
lio completa.
O Sr. Andrade FigueiraO saia sais ssajan
votar contra o substitutivo.
(Hs ontroa aparta ) ______
O *r. Roas Silva Certaarate, ea aasass
diaendo qae vota contra, mas alo artas saaa
motivos que V. Exc, e sia poraae issteaSa SM
a iseocio deve sor franca sate eataabsa se-e *
mantir que proveite,
aaa, a todo es agricultores qae din
eerem importar machinismos psra s
ment do fabrico do aasnesr. (Maito ara).
Cre o, Sr. presidente, qne coa aa
j addxtidaa est sufficienteaente fratasas*-neo
meu voto aatrario'so nbatitotivo ala Pabia eass-
missio de orcamento. Agora parsartts-as 1
Exc. qae, antea de concluir, eu, eoaa
cano, externe urna qneixa contra
tado pelo 11 dutrieto do Bao de Janeiro, *H
muito injusta para com a miaba provincia.
Disse S. Ese- : Os pebres J.patada pd
Diari
Bife a CanaarA, ger
?TMB OpTOlOaun-
1. Oir-,

aaeie m qo ?
can
pro
,fr7tafinroaaidnavnaante pan aetUa iojartieaa. ,____
APeraeaDsne, !."" "** 2" Sto?
do largaBante notaste a *p; ''-^1
hk* om *" aaniaa 1* ^ovanan de Par
.) An mimi eatbaa para an-
das do ntado. .
Sr nreaideute, m alimaa ana o Bbw ana
- dt paaear alaam tanpo
a
Ib
sa ipmi tres anoe, e*-|
sBoisBrlt dn an ha irnil, agricotoe *y
MfclMrfrl (|M divrrtoe raoitaliet preilU oele preca, A ialuoio de a qn*
te no Maralo. Foi ngada a apnroveeae en
eatatutn _____
O Br. Andrea Figoet/a Mu parque 0 gow-
oo ai> appr- oo ara atetara t
O 6r- Rcaa bilva Eaaairtrram qoe tratan-
d i de na neo mato, nio derte er dea* aatori
eqin para a entonto, a obelante anrtm Man-
tonas pdnUMl. MKtfil, JA bavtr, fea*
aennod me aaniihli, nn bann """
oaadivan, e Mr Ma.be o Hu.ce de Brasil e MI
"ira biptrtmiri.-
Como 4 l. ambir oan eitar auitoe
Mi* eoe de.ro IM de p*ear alanan tnf
MMUe proviiMat^apBftaB, rtn, havie *
ITmw>m 0 8r. Aodred* FictMira di oto aparte
08. Boeae 8iten- O .'principal do ta
BaoWaAM-aek obre ia*do, psn*aata da
orovtneiado Rio de Jasoiro, o daa estradas de
E^,. Ko entontan* a verdad 4 qae, eBMin a
dM de forra o aorta do .apeno est Maia dea-
fcferMM'(Aparte).
i atiaaiB dn Ierro s D. redro 11. ..
Ofch^adj-lfcMialii. i*"--
f ka eetredas de ferro ana apmiatam gan
sTrom
Taanasni am
E onoTre ^jJpf SK-.:
id4-a a
nobra depn-
a
igual-
CtuoaAsJ ana ah eteA.
^)fe^atond a*>rn-Pe4enM
patento* en-naanenn. .
Sr.aVJa*.8W7Baapaaie
qna eatrada narro 4 8
Mnanne ferro de Cara ara.
___L iiiiMiii -y ana eati
O S. AWde FigaMra
^.&eia%a- Mo*MMa-A.eMqiao go-
rl^ Mstcmr e eea evea, reeJiMado o reeemte
.irada de farra 4* Beetfe a8 ***?*"%,
, e a de CarMw JA eaU dando
je*, qaa aartaaMaA aaW da ir Amj-


O 8. Aairada Flfeira dA om parM.
O 8r. Km* 8ilaB fiadeieii foca ao oo-
M* >Mwta da aobrc Ji-aAadn pelo .5* dietneto do
de JaaeaM, eee S. Ese. : a estrada de fer-
ia D. Podra 11 dA randa tejaidada t>>.
OMMvarc eai pnaMr. lugar oae a ee(
ferro de D. Ideara II ata aea aeoweo ao de* a
... linaiia de /
O S. Rjm a 8jwaj 8m aagaade laca deawo-
i eil* aA] di nada
'i a m prapciM mm da ar^a-
eetoe de iajnitiea a deajpa
pro i n am-, ene tonara ai|
Qoii-mv Sr. iMideaaa. c rfaaM aqm
t Mrv.^a a reJeMe, a ae *
qoe o cjaaidero eMUapaaMMal; er Mita,
qaa tambem m ftaaaia algiaa ocoaa para.ni pro-
Tinciaa, onde a da alo rala bmdm 8ake V.
Eie como fui eaee aerrioo orgtniaada r Permite
Ntu? Do UlfMa qae bm diatMaMaJM\
Dr. Ci*ae da 8A Parrlra, qaa toi poaiaado
iMpcctor de bjf eoe em r*raaailoo<4 .*
t r aolicitado, afioel reeajaoa a acajaaaln par iat-
mtMt, pala er|waMao fe^Muaiawaanl
O 8r. Aaara*. FigaarraA aIhbIt aqai
da crte bjU aatA langa de iuibmu. ,^
O 8r. Som a SilraOalae eaamnfo: rntaha
provincia ha, deade a fnadanno do enraoa jnrt-
dieoe, ama F.cnldadA de Oiraita, qaa tayiaa
em om* cana m8m, qan anMganaa, at age-
ra nio M den om edileto prearfc, a qaa alia olo
dore eastar qaanoa mnito arnMnda I
O 8r. Hattaea Cmara-A ManunjA oaoa -
ba, a pedido de V. Eie. meamo a de aeaneoInjgM
O 8rBoaa a Sitan KnIramaM, aqui as cdrm
do imperio ji Mnt-aa gnete, na nni*araidada dn
da aaadeda, ama nt imita A wnl, trea mil
e rata aoaama dnr* rlaanr aa, aeU plaao
Harei
eoobadidoa, a maia de 10 mil
O 8r. Tanodore dn tm K' aaa^niau!
O 8r. Bw* a BBanAtad mai, V. pieaidan-
te. nqmi an aorta, il na o tsemelo a wmato
do MtVrie fVdra LL gnete-aa bmm de qnn dw-
peadms m amas -LlUiIii da ncfctat do imperio
ramuda. Eia abi, ainfcuiai, eaaao ana qamimoa
tnde! __
O 8r. Rosa a BiltnPHa
prooipto.
Para cortar as aner-
dnatr rasM temanla na npradaetiana ean*e Ara
eu *co-a d boa
qaalqanr ana elle
aa paaao aario de eoo-
aaaadnnia
carnate o
de Parnaanbace
lr.Rm miraCbenmrr. a a V. Esc Tari
dn easradn de ferrada D.
, n ana aacada, para aaaatak.de 1888, ea
asa 8,83o aaato, dn-

i

Ore,ji aa lina^saan aaa a
. D Pedro II al 188A 96.00U:
*
ria
de
aatra-
9o.00U.-00M;
de IOOjJOO.-OOO*. Lo
clnroqna mtc d da jnrM fm*'^f
pregado, mas lia apnaas 4 / ao (amado
da na oooca as despenas cea a estrada Uniii
(Aparta) EaU a rerdade ama aa
e anana cifras aj
A pnarja, 8r. pnadanta, aaja-me pernuUido
qa*, aaa Mapngnaclo por parte do qn*
o orcamente da Pasandn, a qae ano
ai ai fosan para a esla ta de ferro
Pedro II, m aogmentoQ eato anao a dapeas
dMta atraan eea a elevada roabn de.........
34.-000*, nrbnaatn meoatMUlareate aapeor
ja dapnaa aaaraaaadaa pete oJtimo trcebn aberto
^rNMM-ea agora, A Minada de ierre do Recite a
t Fraociaeo. Este estrada, neo obntente eorre-
mb per cooU do trafego algoma despesas de aa-
-averna, di Kqnidaa qutroenntoa o tanto i
Peaaa O prateagameate aio
a> me teltarA a
volar pnrajan para qaa m reergaai

peaaa Cbagev
17 par cWga> r. Maa
da daada dn demora do costete p -
diraitora.
laiorin salma d* rlr-n.
Dr. Jcio Maria da Gama Bargn, tente ,
^H>ob
ka eacripto aparaato
laa pesaoa qae 4eVajam
:(e da Hatera
vcnaL
Al'a de Rvroiot"r>aBTit8 de que dos oatopa
,i, tana^aVutendo aanor na arelo as ^^^f
QranWa Baan, dnnrade media a da
> a aanAampcranna.
irmma.D. Ate a afea*~ de aa
ra 3 e Oufaliro de ii
lo IB
O. Podro II airar, acaba 4a |
o titulo aciaa am h
digno da toaeoaprrge
Acdalr arte Hcatcm, i 1 hora e 45 ainu-
t: da maiibl ao ebegar i .-taeio da Eoerasilba-
4a o trea do Becife, nio tendo anda |naarln de
tade, aaltanda na aoldado do 9* batalbao para to-
mar o traa de Bebcribe, f .i spaohtdo Jantu no
arco da cataoio pila machina do trem da Onnda,
qoe ib rrrrrnnno.
Atiraao o aaldade ao teito da Unan foaa de-
viado, relumanta, da trilbaa, no ceatM Otea,
toado apenas aaa daa mi ctowgada pelas
reda.
O aaentadata, atetroriando pelj facta ano ac-
nemdirecta aaa BdirBaarata,eegnrtiisjw4ta
rea, daBagaton a ioa&aotiva a fugij pata o Be
ci^, drixaodo perum qnarto da hora oa aAsaagei-
roa. eme alN ae eenaraa, aea coadoecla para o
MR
O aoldado foi raolbiij 4 afarmari* awitnr.
i rlanlmnao)O 8r. delegado de Sana Aatio
acaha, a reqoisicio da dilegado du Boa Jardiui,
v prender em t-rm do uuganhj H> rio a M*-
aoal Jea aaoauaa, crimiaoM damorte Mana, qoe
aa acm da Jobo Gbenlo all alara hoai-
atado.
re rnatemllan-A 4 1/2 horas d tare
deSdo aorraaM,em Taaafkta, Joai Btterj de
Araajo, miniri am Cabrobe, nki do eavalto oa
qa* moatava, tal.'eetnd > loataoUoaaaaota.
Teriiaen a eutondade policial rapeetivu que a
inlels suoeumbi a urna nongaAl cerebral.
anecattacAenB' ernm que m deoomioa am
liAmaAo, ha panno pabUenA em Arae-ji peto r.
Dt. Pnado Haaanio, eontendj algamaa da aaa
prodocco pactas, lindas, nea metrificadM.
Agrdecido pela exempiar qas dn offweeen
l/eatlvnl cnrlesalcaksr En um hvrioh
amn aaM titnlo acakna do nrflanaal a o di-
carao a paraias pru*oeado do da 31 de AgM-
to bJubm, ao Ibialiu d 8ot Isab.-I, Bnaivasaa
no navtalicio do 8r. Dr. Jue Joaquim Seahra.
tXtoavaaf eq -InfoaaamnM qje o 8r. en-
rooel Taomas Alves Maciel, aeobjr do aaaanA>
Monte Pie, aa emanan to Paanare, cooeelea
eeue eeraVo,
apando ao aea
i p* ,"> da o to Baos aa pro<.
aa Oaraae, a ^ ,
Nsend, Portalesa de Saat'Anoa, sonde ji MUre
7. S., drizando barn tradiplo da aereimuto
e >prrco de que orador.
All dediqaei-awi ao altivo do caf, neroor-
reod a una cafeeira daqaalla provincia, a aa da
provincia de S. Paulo e Rio de Jane
Cua a p atea qoe adquir e r i biaiiontn
pleno qaa tanbo d> tarreno, n'im periodo da
aaai de 18 ano. que va agncolt-.r na pro7nra
da Wiaaae nnet, para ande ragmiui, ha anmai
. por motivo aUatoa i minan vootate,
aana alanoar a V. 8. com tala a foi oa 4a verda-
O Sr
aarxa aaldo.
O 8r. Boa e SilvaNio posavel arguaaato
Mr ara aaa o dados d) proloogamenlo, p site te ente aaa finar aanclairto a o acore depo
toa saba parfeitaoaate qoe em regra aa estra-
da trro em eomeoo aio dio randa eompeaae-
i poaco
"!-}
n
a, dina eu, a Mtradn de torro 4a Benito 4 8.
laocirco dA liquido qoetroeentoa o taata aaato.
Tindro WcUte de 14^0:0004 a dando
de randa liquida ass de qoatroeeaW, sagaa-M
que reode appr jieaadameota 3 /-
Lao a differeana aatnalmaata, ira o rand.-
eau liqaido 4a eatrada da ferro do Baeife a 8-
,deterro D. Podro 11,
i 4a 1 /.. JA 4n, portea-
M, m nebree Jsjataas. qne ala iajnatea pasa om
a aotmdna da Peraaaaanco.
O 8r. rVann bma-Mae n eatrada de ferro do
Batife a 8. Praneiaco recebe aidda a garanta ao
anao qoe a da D. Pedro II di renda.
ITsr. Roen e84v-fce araian.tri4 nal-
iQoiiiT A rateo 4a dinr?oa A anet :
da f-rra D. Pairo II pertenee ao Et-
do. a cutre a aaa compnnhin iagtoaa,, pos*,
toteaaaada altera a eatonto, ane A *am
teto sobra a eapital gateo a raanaante bqnido
dBjBjf oean Ane nliadi. aaa ve qaa o diaaet-
ns 4a Enta laabrm renveaeata jnroe.
Poralthno, 8r. aaaaitoi, campre me a.od.
eereaeeatir. ana ao Mtrndna da ano d* Pemam
ana farna tonaa eoatrn4aa aaa grandntoper
#m, e MU a raaio pata qnal oae ranatoa nio
avnltam Amrm foram constroide as eetiada
a ferro oa Rwte a 8. .rreneiseo, do Kredte ao
fotonrir- a anata tambem ante aaada eonatrnioa
a *o R-eit. a Caruai. Rente Mtradn a urna
eatacl^ a d. Baeife, aemandaa Uda a. deapaaa
?ai enator ante do mil antea, tote por Mae do
arveaa ala ftaanea na eaatonto.. (Apijiattoi).
D van, porra, aer rnaananvea par aaaaiMa-
tea Mbarj*meaMa ? HerA Jote qaereraM qae a*
estradas da Pmmb ratribaam torgaaaate,
teUaooc.pital devi - da aqn-e qoe foi deadw, pxqoa tanta mbporta
Matraetar aaaa Mtradn pnv preooa esoadantM ao
aaato dt obrar? (Apoiadort.
84a rasan aa wrdadarae doaco Sr. prenden-
la; ewatrn ellas 4 qaa aa dnanjava onnr bradar
Mattaatearnte o partan***. aaorgirem-M to-
do a^vnraw, p.rqa nio b nada mu doro
d> qa4 vt o m-ihommeato aarvir apaaaa de prc-
MW. (Apoiadn).
0 ir. Pedro BekrirSondo para aotar qn* a
donatario na paraaaoaaan (Oa oatros apar-
tas).
Br. Roa ''-aam1*" alad,Moneraa, aooa-
tecen c a oa ensean entrene tambem atado
prf. Bobra. noputad*, M qear
miaba provincia i mAit liram am graada
anJaaV (Aaeisd,.
O Br. Taaadora da SilvaBatracaram aa
laaeneo.
gr. R BilvaCrrgaaiMrsa-a Capn-
foeabenJo oa s-a rooeeteoario fnboloaM
i; iaportaraa-se aneaiaiemM impreta-
.-;, a ttda ana earvioo corran 4 arre dea coa-
.eUt... por-n. om. oanoA P^"**'"
namaraoeia, o governo noaaoa aa enjenbara a
eail (AdomAm). Aa obras foraa to iva ron
straita qa o priaeiro eogenho a
Caambae, aht'ea aa primera espr
6mBr Dopatado-Aataa apnri
O Br. Roa. a Bilaa-E, Sr. r***^Vf|^r
refere ea Me relelorio o 4igno te"f-*^"*J'
qaa depota foi "~~*+ *_* mZ*ZZLT
kcobo qaa ten* motee o aiaiao 4o atraa'
eSmmmo J4 raaanraa 4a garan a toro.
WanfAMl
O Br. An irada WaaniraMaite bem.
O Sr. Raa e Ratea -O aaa a ato qarre 4 a
aaiganlitaa, a qne ana pana qnarar aaado
algn o onafavor para a anab wovtanto,
Jamado nato rabanJamaaitM para oatres pantea d
manrw, faaeao-M dMpeaaa toMiimaanatoutaa,
como aoantecn oom a verba, qne aaai a eaetr roa
Untemaate, dn apoaantadoa vltoaa...
0 8r. Pedro Lita-Apotedo. Isa 4 aaranda-
loto.
O Br. Ron e Silva-------- qn, aa* bem di e
cobre dapetade, an aaen-daU *> atante
anda ba peno voltoo de miaba provtoea aaoaen-
Udo om bornea valide a ferM, taires mala forte
do qoe en.
Da 8r. Depatodo-Qee-o fei asaaT
O Br. Ron e SilvaUa funeeioaano 4a ta-
ren la. ..
Mr. presidente, ido rana a eatrna daapans tean-
tfcaa, que, lea de iajMinM!, coanvttnea Aria-
toa e peraieteo naapN, qnn en eotende daan
eoeoorrar raaiMocia ievnerei m entra ante
qoe ni aomprebeodj e ooatra o qnal gnniamt
aa revjtte 4 a aoaeneA de apnanladea para
oatros empregos pnblinsa, aennn- ate qne ao ra*
prodoi ea aoeeo pnis nb o doaioi ato todna os
partido. (Apaadoa)
Aq leltoa darpaaa, porta, qne "tea par fia aa
xilmr a prodaceo a enroja a mlartnea,
aio; per eU va an een raenio, panno lina
par (tafean n prineipiM luaairaisn, reans tote-
reMM do pnia a Mnptofuven>o dan naaona
mai ^diaatadas. .
A Prsov nao ae loria iils,aA4a ato tanS a on-
Ihaot-meeta do grande desuare da soerra f raneo-
aUemi, aioAo fora o ootavel draeovol vi meato dd
m vaeAo-terraa, qaa 4 anjapornoa far da
rea riquera A Inta, qnaada eeapribaad.a a
grande obra da miaad! daraaa Banapi',
traten toaban de coaptotor a a vlaato-aatraa
e m Eftadoa Uaido, qa* d4 an anit a grana
Helo dn orna prosperidad fiaaneeira aem ignal,
dvpoi de nater aa portas da banca-rota, oio te
riam certaaaote atfiogto a raaalt4e tao aptoa
did>, i Ao boiveaM amilaamaaan nn*iat4
oaacaaaderaraireto4MaiabM afarra (ahita
Sai, Br. presidente, qaa esta tanoria aftereca n
praca aireo pongo, mm ato 4 que deve loter-
vtr o eritano a a loex.bilidada da danniatmoAo,
para eanlba, entre oa aanoranantea a
a a eompattar, annnliM qne loma vnrdnda
reprodortivoi. (ApaanVaJ.
O Br. Aelr.de F.a^a*ra eoaeeaao, ato aa naabama nrtrndn qn nao aaja
readoaa.
O Br. Ron a StlvnO nobra anpntado haba
qu^ lato oi> pode en o^rntAoda pnlanna. O go-
ta ao qaa asi aatotoa sriea, aaa lefaaar oa
erniaaaaa, ato aa narataria da Agttonltara,
ma por ganaros de aanAnaa, n s jmffiaeuu,
onlo tiva de atondar eonatrnir a ntradna, e
qaando anda aaaia ratifrearqne o fnnectoeerio
aomranoa, en togas dn aatoan reaaa,
remenlo fietieto oo eu%mada, tena
ea e caa ara a dorar dn 4aailUl-M a
ervice publico, para qae teto trve 4a exaaple
aea cntroa o da garanoa para o iatercmn i
ansio. (Apnaan). ,_ .
Ania, tinao a raelidoJe admioirtraUv
alo mate iiiiinri ato aaerateato de dmoeans
reprodoetivas, porqon aa votarenn 4 viau de
dado exactos, a, Bortante, para atelsaranentoa
qnn largaasate eompannrlo ao lataro oa
totes dopranent.
8r. pTeadnate, alo vvto, !rancarnta,
camiBbo a segair. 8i ipanan ana marganm-
toaaria a daraonm o naanaa i aaaa, dev -moa
raaaftir m deaoasas iaprodanttvM praenrar
oteat e desenvolver as tora* prednatarn da
pai.
Tana eaaelnino. (Roito bem aaita bem.
orador 4 felieitado).
0
flAiSTl DIARIA
o de
Todo laso porque -
fatua a agrittitorna. one enapnn, mee m a om
inlo, midaata aani an arto, ana Idiaago-
telaa aa Loadresl Tnabam aana ato oa
tnn aaan", Br. pnaisVata, n tovoraa qna ao-
bre Arantad anana tesan ato lattaa 4 aaaha aro-
tontol iApeadM a aparte). TaJaaaif natos-
arvteoe anana a. (Aparado). ,
Paaaabnin qaar taA, 4ton o nobra navaAns
mti ate dn ranea i nba, .aomaioae
patea areen hmmIiIi **
Jb amnate o estantUnmrnte ae
Adlanaent da elelcAn nravlaelal
A' cmara muoicipae foi dirigida a MgoiBte
circular : ...
. Palacio 4 Preaktonnia de Peroeabnee m 15
de Outubro ter sido votado peta A.n-mblA Oeral am protoste
o toi om Rara o anean aatnal da eteiaie par
memoro Aa Aambito Lagatotiv Proviacal
eonatoerando qna, ama vea maarhaidi e eoavar
to ea toi o r^feriao projnaa, deva-M ha adop
rar a oora forma oa otateA, deniganda paraoau
|a de Deaembro viedooro. reaatvl boje adial-a para
90 de aenao aes, afim da qoe a le pona an ana-
asnada o n*todo on legare da aro vante ebagaaa
as reapectivi laaraeein.
O qaa f.co eooatar 4 Caara Rnueipal Ar-
pera o tea mnaa.at ol a devidn exanaio.Pe-
dVo Pteani dt Aaaato.
ImotraeeAn maiiea-Por portarte da pro-
aidmcia da pronaeia do lT'do aarronte fteeooe-
4i4a a paimtea qae nqaeraraa oo ptofunrra Bar-
domteaao Rilo ora Beato Ferreira Barree e Flo-
riaao Raatieta 4a O iveira, aato da eadnira de Age
Branca a aqaalle da de Borra Verde.
Aaterlnanee pallelnenPor portaris da
prMte'Bcm aa proviocte de 16 o propoata do Dr.
ean% da poatete d. U do eorrente foraa nomen-
liberdaAe eooeiooaL A toi M
a amero roperior i 40. \
Ae ua4nj8 a foram eaaM :
Trabalbaran os lametn na planta, lape e eo-
Ibeita den eaire de 1888 e 1888. ootrogaado aa
cada aaa eaaoa baatente-para 50J pie ae asa
ca, do todo o excedente dividido entre elle
em pagamento do eu alario.
Piado o avaao, o bberta on pranedn bea, aria
do uaa Ibe couber na pro-rata do rxeed-nte das
safras, reeeheri mai. 504000 para eomecode ru
vid, e ea lote de torra, n3 qaetra eoatioaar a
ravral-aa oa fasr-ndit. *___
Appiaadiodo o acto do -Sr. cern-.'! Tboinan la-
ewi, taigaaoo do taran'o pabliee para qn ach
imitadoree.
.ratastn amarallaatn-Na teatlo da
10 da arrete o Br. senador E. Tsaosy aprraentoa
o hegaiote projeeto:
. A aemb.4a geral reeolve :
Art. 1*. Tod etraagen-D que ton nidaacia
effectiva ao Brasil por Maco de trae aro, i
eoaaid-rado cidadio brasileiro.
Art. f*. Eto preso d rrsidenoi aeri redusidoa
dona:
11. 8a o entraageiro oaaar com anlher braal-
I 2*. 8e S2rvir ao eoMrcito e natniii
| 3. 8-i Mtabaleeor i-odujtri oova oo rive-
alguna tevaaaio pwilariadn}
S 4*. Se adquirir Imrnov dn valor apenor a
1:U0040QO..
8 5.' He nativa, i tett de qaafquer empresa
industrial, de cstinal de trro o grioofa;
| 6. 81 se 'tabsleeeronfroattiraedo *mp*io,
ou n tire viado nomo immig'eau ec Lie*-
lindo ea na alias da imaigraoao ;. sv -\ .
S 7. Be ior lente oa protenor ea gtaeiec.i-
mentoa djioctroceso superior, eeon4nrn on prt-
| 8*.' Sa prodnair qaalqaar obfa ^aatca oa
litterana, ecooon'ee oa artiatin, &*&***. po.r
obtoetivo o progreeio o leoome do Brasil-, nota iO
na ua generalidad., cono em relaelon nata das
urorioc ou muoicipioe do ironerio.
Art 8*. On direito a eleitor fim logo gnran-
tidos, orna ves atiifetos oa arte. 1* 8. Igual-
omuj ematti i ctegibiiidaa ana ernrcAea munici-
P*Art. 4. A' elegiaitdade para depotaoos deva
proeeder o uiaposto no | 2* do rL ca laJ n. 9029,
de 9 d* Jenaro de 1881. O prosa pura ntigibli-
aawe a eandor do imperio aeri de 8 anooa, brm
ana pan nomeeoio do nrgo de eonsclbeire de
tas.
Paragrtpbo uoico.Ete prao rari eooUdo la
U da ebegnda do ntrengeiro ao Brasil a de r-
tanbiaMiito de su rnidoBia^in^ctiva ,
Art. 8*. O aea tdore e denotado mi eondtco
do art 4* poderlo aa oaiaistroa de eetade.
Art. 0. Da data deta tai para o foturo, n heos
imaovri 4 poderlo ser adqoirido por eidadioa
brasileros, alvo a byp>tben do at 2 ; a
havidM por verba teatanntarla, e o de eompa-
nbia a sostadades eoaataoditaria.
Art. 7. Pana sraptuadoa da duponcAo derta
I l: O Mtrangeiroe qaa ntiraraa a nrvico
An no reapeativM govereoe oa eea lteenca
a'ellei; ,.
| 8. O qae foraa faner, ate aonanls4o das
san nacSea oa an enmara monioipal do logar da
na reeideoie, deelaracij da que niojdanejam
perteooer a enaaanblo brasileira a tirara diMO
atustado.
I 8. Oa refugiado no Braail por crlaes de
qnajqner aa tai es a.
Art. S*. Pernea a nataralhmato i
I 1*. 0 etaasjgeiro aoAnralteado qoe a pan
ertrangMro ole n asnnantar 4o legacAn e coaso-
I* dentro do deas aanos ;
$ 2. 0 amanamiar enarco- oa eondaeor,ds
de aacOM estrangesraa, aea coeseotimeaio 4o go-
T(ts*tto nUanlio
| 8*. Os baaearroteuT fraaduleolsf;
| 4'. Os cnmiooooa de aorta nJnRn a pena
iofaaante.
Art. 9*. A nataralittcio perdida d p^e
readquerida por le.
Art.
10
Palleelmeol Ha Babia, em Joaseiro,
Tallecen raoenteaeata o
Silva Filho qae, tamben
cargo e o de pro-
termo fora remov-1
noiorae telegrammt
de e asar coavieolo,aa rcaato do aatoitatto,
que anito terreno aqui M snnatan perfaita-
meote n atltora do eaiA
Aani aesta engeobo dad
don, ji ee Bchaaj bastaotes vi^oroaoe e com tres
palmos de altara.
Pretendo ir augmentando o planto de confor-
midad coa ttiohas forcaa e p.-U vaotagem que
oAT-'rece nte lugar, vi*to ser ama sorra fresca e
que e*tA acodo plantada por diversos oom boas re-
saltados.
a Os I a qnn atoa ter-eno daqai -e com tanta
abundancialoneta collocaJoa em liinai-QerKea,
Jue ji ba malto eatariaa sitos coberto de caf a
e valor estimativo qattro vese maior do qoe
tem sido aqui con a canoa.
Ded qne hngaei, teabo aconlhadp, ana
meas cellagns pconrietario, a cultora do cafa
0 grdo de omt d Brmi !
BejaOMa parfeitos cuitte, tacamos do nos
terrean na patrimoai qoe ella ni dnri abun
daen* o m rnica de indepcodedciB boneate, Modo
devidaunaate cjltivido a acabeado-ae eea a aati-
ga rotina............
.......,........
R cebi m folhet d- plantaelo uCaf e
Coedo. Diga a V. ti. qne aobra este altivo tenbo
ae aeshwM booom ; p.i aativ no anoieipio d
faoao, fregosla de Carapobs, am iioi impor-
tante taacad dirigida p.r um hbil a diatiircto
peuHdta, o vi om caenasetro liado o fioreseente,
tendo ee rMlhH naqaatto aa aecMeanaa aneoee.
Agnerato p->rtaato aataa espliooco-, pira
qaando tiver o podar ta* a aalUficio de ju.t.r a
V. S. de quem ba muit. sonAdmirador, rovo
renta, nana e obngadoPfirtte Augusto Cnval-
canta de Albuqmrm a
atarela rimarmer-lro data Pranlranino
Racebemoe da torta om groan jrame, etn qoerto
ob o titulo Breve Solida do Kttudo Fim*eeiro
das Provincia*, orjaniada por orden de S. Ext. o
Sr Bar*'> de Cottjipe, Prenderte do Cbrueao de
aaauatro.
Conten ene volame : o avivo, qaa, ero 6 d No
veabro da 188S, dirigi o Br. Btrio de Cotegipe i
prnldeneln de provincia, s licitando-Ibo iaf r
rsncd.-i atoe o estado fiaaoceiro da respeetivas
proviocia ; um offisio di Br. Dr. Corlo P. de r"i
geoiredo* duaecar de aaeretarw de ettada, avnt ti
ando o eetodo que fes da lafirmac: renttida
a doi relatirio d%s presidencia n'um periodo de
Marino; quidro comparativo da raoaita e des-
pena daa provincia, oo ialteud p ario li, 4- tro
coaparativo da divi ta paMiaa daa ptovtactas oo
mesma periodo; quadre da importancia total da
reeeita a despeta getate prov acial rernidas, n >
sobra-dito pjri id >; um apeabsdo en resano din
Andn faiasair 4o endW paoeineia, extrahid > daa
iofovnaa4'a preatait ao g.ieern, e aparadb -ate
para aada uro-i provincia ; cfiaalm'ute as in lie*
dn nformto3 ea externo, tasa que foram mi-
on'radas peua prwiieociM de previa a.
Af.-a rata o'iima, ji eooBncida, poi quo foram
pnbwnad* ao Diario OJlal do Imperio aa inf >r -
rntooo reeebida pelo U ramo Imperial da* pre-
iid>ac!a* de provinjft. tidas aa miii purtei do ve-
toar em quesiio vea i lome sgors, e constiue oto
trabalho digan dn exorne aturado d'aqeoiles que
n iatcreaaaui p-!as connas pub :a.
Para qoe se ftoa idea do valor do trabalbo do
8r. D'. Ctrlm d>< Pigaelredo, aqai tra'icrevemos
H eoneJarOe A qae 8. chgn, e constan do
a-o oficio ao Br. Barij de Crtegipe.
Blo ella aa aogufataa :
Oqie, aons -gointemeote, pireee dever-i eon-
clur dos doAume ito oosultaioi, aem a presencio
de que eeja eato o inelb->r jai, mis a impretiio
que me dmxon o rpido esta lo darte astanpto,
o Mgoiate :
A Provioei do Bio da Jaoeiro, om a vala
qoe aoabn de faser da errata d^ forra d Cfttta-
galte, qne rhe pevnrhte forte rateftAio e-n sen p-
sivo; alo deeretaod nove d paitas mprodnoti
vaa qoe aggravem ostra vm sae divida, e tratand >
dea ta ji, de attrahtr para a os vasta sooa do ter-
raaos poaco accidentado toda a pipal
cola, nacinil e esrraigoira qne pudor
ruiri
anaaj
dado a qn.
cada de
As proviu
n desenvolvendo ; ten
re n ain ia moito longo
data
na grao
lavoora d i
ol roma
aufo, flri Man estio
recurso bnataota*' para
orna ves qae alo se faoa
inconsiderado om do erescirceoto de sua rendas,
c, si, ptrticularmente em Mina*, alo abusar se do
crdito, mas eitb?leccr-se a amorticlo gradasl
da divida exterente, psgando-n o joro repeti-
to e subveooon a tradaa de ferro por oatroe
rneio qa ol setaa os da aovoa oapreatimo, como
m Mti prsticando.
A do Bio Grande do Sal, Amaxona, C^ari,
Paraoi, Saata Catbarin, e Espirito Beato nio se
podem coaadnrar en rnaa eoadjeoea, e a da pri-
meira, priueipalment, (m roenao natura a-
perabandaotiaimoa para ntem aa mai prosperar
provineiM do Imperio, ii boaver msis iniciativa na*
primeira a algum coram-dimnto na depea da
aegnnda. A ostras, coa excepcie da do Ceari,
qa te govoraa bam, asa viotimt do cruel Al-
galio das seceas que periodivmenta a assolam,
prreitam de populacio qa1 as impalsione na car-
reira d prngresso, para toaarem poaioio culmi-
aaate.
As de Bergipe, Alaen, Rio Grande do Nor-
te e Parahvb laetam, mai oa menos, com a crue
econmica qae *ffl ge e a oatrs do norte do im
pecio, proeedoate da deprcetecio dos priooipae
producto de oa exportacio e, en grande para,
da escasee datos; sendo ji cooidaravel, ea re-
laeio ao respeetivos reenrao, as divida de Ber-
gipe e Parabyba : mii atada a deata ultima, tal-
vnpar mi gaatlo do negocio da aa P senda
S-'uj vanedade de iaduitria, de qu tiran recaraos,
por n"io de c)ntribaic=<* directa, alias ji tl ex-
plorad vi nellas quanto 4 poMivel ; coa lavoara
rotineira e limitada a poaeoa genero de exportacio,
d'aquellM qne encontram formida-
u que, ii
alia
fasisa a
sua Uvoara ; nio p- -r, que so
ansc -u e mata afervoroo o trafico depsi* da pdica-
oio da referida le; sendo este levado a til rxoesso
?ue spasar de onerado de impostes, atada aatia
ate oonta ao que a elle ae d'dicaram, at quaai
eegotar-ee a materia negoeiavej e tornara mesmo
prohibido Mrelbate eommereio !
Ora, 4 evidente qae qae Basita proceda, e aem
prover parallalameote A aubtitaiclc dteae impor-
.ntiuimo tactor da prodcelo, qae toi por seate-
I b>ate modo expedido do trabalbo, ea previ acias
a lavoara ara e 4 inda a nica foeaa de ri-
quesa, nio devia eapnrar reanltado differente do
qoe boje se observa e 4 eomprovaio eom oe daioa
arithmetiooe qae este atado reuni
A caUtrplK attribuida geratonote 4 baixa
dos pr. coa dn generes ptafnaidos per asan pro-
viuejas ; mas a vardade qae tambem a prbdac
co nellas tem diminuido seoiivelmente, como o
atteatam qaaai todos oa relatnos dos presiden
te, e porque, qaando nio faltara bra;o, vari-
te frtcilmeuta do lavoara, a por ene modo attenoa
se os effeitos da mesma baixa.
Aa maao 4 uim qoe n proeda oa provin
eia do al, pira ouda nffl liram c bracos que boje
faltam oo norte, e ende em breve virio tambem a
fallar, si ior perturbada a execaclo da 1 -i da 28
da Betembra de 1885 e alo aaxiliar-ao oom ama
eonatanta iaunigracio de bons coionra o eaponta-
neo movimento libertador qae se desenvolve por
todo o imperio, para nao se levar ama parte deat
i eritiea eituacio em qoe ji c-sti a oatra parte *
E c:reraata o Sr. Or. Carlos Fgueirdo :
Nio aprannto qaidro dn aovo imeretos e
da nova deapaaaa creada ao deceanio, a quo ae
reporta este eatudo de eonf ormidade cea os 3> e
4 qaeeftos da cfrealsr de 6 de Norembra, porqa;
a tena proveito, i todn aa provincia* hon ve
em iatisf"i'o a este* qaeiitoa e si a maior parte
das qae elle rcapiadsram o tiv-.aea feito nnitor
meaiento. Has, o qae a respeto podo oe colber
eneoatra-w om resumo no eommaatario du cada
hilianaaijli
a Coaao complemento do aljariamoe prjviaciaea
o para dar urna idea, a m a approximada que fos-
ee posaivel, do computo da reeeits a dsep-iaa >"e
eada prvinc*, reliada i reparticCii geraes
a proviueiaca, orgaoitei o quadro n. 8, no qial 11
oira m pr#vineia a poaieio qoe Ibes competa,
em virtode di reuniio dna dais recitas.
Por dapeador dj trabalbo mai aouraioe de
mirado, fie para novo estado o qaadro da des-
p'sas qoe o estado f-is em benoficioexcluaivo d-t
priviuciae, eim estrada de fsrro, anvegaecto, en-
guabos aatracs, te, e qaa alo paras pelo Tbnoo-
II o p^la an leVgtcU em Lmdrea, cuja aomaoa
monta a algarmi eonsider*vel, como io pode
prever.
< Unto dalos ereirio pisa doianatrar oa ra-
orifijioe qna o cofres g'rae faaem ni inferoaio
da eommonbio dea provincias <* q>n o qu-i d'ollis
vem para ellas volts, a 'gando n maior oo mea t
nocesiidnlo de ci J-i unt; pirqr sfinl trio ellas
mesma o K-tad-.-.
t No impsttanssiar) rtotario o protocto do lei
dacomm;(3> cnearr-gad-i d r.-ver o cla.asificar
aa rea tea g-TO". pvavirteiasa e manieiptet do Im-
perio, aprewatado ai rainiatario -la faa'nda a 3 )
la Jaohode 1893. tomo reaaido precio >se abua-
daat's e'em'nto pira o esta io d* migniqaostio
ds mlhor divisa i deesa reodaa ; ol-ni-Hrtos q-re
alo doverli d-finr de ser coasalta loa no otomeo-
to a quo o giv.-rao impirial qaiser emprehea-
der a olucii d-M qa-^atlo. A empresa ingen-
te o problema nio pode aer maia diffhil impor-
tante e argente, como ja o reaonhean uas d->
mai acreditado* ergio da impreosa deata eorte.
O goverao, porem, nio o poie aoaaegair aem
eatudoa mai profundo e'meditadoa ; porque pro-
vv>l qae malto breve nao sejtm a n-'n' a pro
viacits do norte do imp-jr > qoe reclam^ai oatra
orgaomcio Snaneeira.
A vatdnde 4 qoe a divida de qaaai toiaa crea
ca aonaalmeote, aem sempre p toe de que Ibes resalten oa baa que toda aapi-
ram ; mas em nanitas por eacsaaez de reeeita para
toaor faae aos dficit* aonualmeute repraluaidoa
sa eaa orcamantoa oa balancos, e por ai) terem
mtis pira onde estender o imposto ; tlt sobrecar-
regados se aeham" ja o trabilho e bem a~:iB a for-
tuna individual, qae, a na turao diatinae tsmbom
de valor em todo o iaperio.
0 qaadro o. 2 mostra qaa a divida paaava
priviocial, qne em 187677 montara a.....
35,998:1584306, sabio no fim de am deceanio a
61.808:9274928, tendo asim am aagmento de
25.712:769462.
Abatrahiado da importancia relativa ao ang-
meitj bavido oa divida da provincias do aul, mo-
tivado pelos melborameto matenaes de aturesa
productiva mllas realia-idoa. o aecreaeiojo qae no
mem> periodo.tere a daa provincia da Babia at
ao MaranhioaCxclaida a proviacia do Ceari. que
a ba de pagtr a quetinha, sabio a 10.546:5371073
accredcimo todo devido i eacaaaes de reeeita.
< Oa todas aa-previncias preciaam nio limitar-
se ao deseavolvimanto des melhoramsntos mate-
riae, de qae Ibe ven bam oa recarsos reclamados
pela aeeasidad-a da populacio qae creaos; mas
csreeem iaxel-os ae -mpanhar de porto pelia de
ordem moral, para qae deaa- consorcio voaham
fractoe rene : e todo iao depende de mcio tao
avallados, qae alo podem com .cortesa vir nica-
le .nlaaNa notioia qae houiem ronhlicnaon
ma daa regatas realiaadii, 4 16 do cor-
rente, pelo Club Internacional, deraea-M trae c-
ganos, que corrigimos :
Ble cllea :
No 1' pareo : vence a Ttmtrorkt alo Raio.
No 7- pareo': venaeu Pode wm as esu
Maria.
o 8 pareo : vencen Raio e nio Pisanna.
eclednde Becrentlvn f ele artn.
br* -Realisod-M domiago, 18 4o niinatn. a
eleieio para a nova direetarte, qae fisaa ni a
coaatitaida :
Presidente, Aotooto Q. da S. Macei, reelaito.
Vice-president, Antonio Paulina da 8. R.
i aecratario, Rartiniano Onx, reelaito.
2* dito, Ignacio Qaimajraae.
Orador, Rapbsel Boma.
TataoLiiaa, Jalo Prnoaian An 8. Qoyaaoa
Final, Anania H. Borgea.
1 prscarador Jlo de Rallo.
2 dito, Dimiilo O de Asevedo.
Hestre-sla, Joaqam Vital.
Coapeadlo bvdr|ratblML4 o aa
Pas de 4 do corrate toes :
c O Br. 2- taaente Carlos Ambrosio A Rana
Barroca, am dos jo?emi ans eatadioaos 4a i
armada, qae anda ha poneo aaxilion to i
mate o Br. bario de Teff, director dn rrp^rticaa
hydrographica, na importante conm ssio de aon-
dagem oo eannl dos Abrolhos, ten qnai nraavto
nm compendio tbeorico e pratico de hydragrsphte
para uso dos offieiaes moderaos.
No seo utilissimo compendio o Sr. toaaaa
Barroca oc2upa-e detidanwnte de novoe aatbi
dos, o qoe, grecas aos eoaanteMato na atol
respeito por maia de orna vas tem dado prava, es-
pecialmente na viagem do Almirante Bxmto ao
Catados-Uateos, na qnal foi cono infractor Ja
bvdrograpbia, podemos deade ji aesegarar qne o
novo livro ser recebido com aivoroco pe eorpo-
raclo de que fax parte e 4 ama daa as proaisC-
tedora eaperaocas.
Eatamos inf ormados; que o referido eomp ado
.-a presentado no da JO, e fasemoa vatoa pera
quj o noaso comproviaciana aejs tao
dito como merece.
Club Orainailco F*tmllinr-I
boj) este club, i 7 horas da noite, aa Bllia 4
aasembl i geral.
al na'Por sur h-je o din ea qoe a i^r-ja
commemora B. Pedro da Aleaotara, nenie de S. M.
0 Imparaaor, a'vario ni fortalaa 1 hora dn
tardo
Brexai Recreativo PaualllarAma-
nhlo ter lugir oeata sociedade ama reuniio dn
aaiemb'. geral As 6 horas da tarde en tus, Ato a
san do imperador n. 19,1* andar, fio de toan*
ooabecimeato de cortas tacto o quaaa reclmn
arate.
aaMParaaVoDj Sr. H Milet recebeaioi a s:-
gainto cartn ;
Soeiedade Aatiliadora da Agricultura de Per-
nOrbaco, em 17 de Outnbro de 1887.
< ir*, redac'ore*Cootpramatai-aBe, ao faai de
lAinbi caria d; 31 da Agosto, a darnos loitoren
i ) Diario o resumo da eonfereaeis, realiandn am
ii de .) j'iuo prosita i p a na da Bola* da
Georgetoioa, c na qual Mr. Qaniin Hooy expor,
em po jo ia pal vras, ao numeroso e eseoioido aav
ditorio qae cer^ava-o, o reiultaio da ailiogr^dn
exparieucia dt diffasii em cea eageobo Son-
Pareil, a com og preciso detatb* o obia
ni'itn) prnewo Qa asina Ask da p oai taacn
da Mlirasla, oald auieioni b ana] A 2
auno.
Campr hija a minhi pi'avra, niaatMlo-
Ib? o prometad) roaa.no, o qnal tooaou propaam _
tea, quo nio pro va val piase cebar aaa trea e#- '
1 juinas da 8.a pagi'ia qae Ihea havia pedido nte-
aipdunate, e talara vnnha a" ieanr asste ato
cinco.
C>Dto, qu- esta pnblieaeii eanwarrar pan
evidenciar mai an ras, qna a preces* 4 4ii-
fuaio, ap plisa do a canoa de Banana) aiodU oio
aabio completamente da phaae das experiencia e
tatonnemmU ; anda eati tu jeito en ditaappliea-
cao a traoatoroo, como os qae appareeeraa en
Baratos e em No* fareU, qoe traiazem-n
em perda de dinhairo, e por iato s pode Mr a-
stallado, aem imprudencia, pelo ttorara
toca em primeiro lagar a iniciativa da i
meatos que promettom vantagens para n t
nbio social, ou por ped-arosnoaesciaeAs", qn"! de-
pouhiin de meios para sapportar as p-ejai*o in-
evtavii dos primeiro meses cu antes aaaa dn
exploracio.
Sapponho, que o Exm. Bario de BareoUoe,
ertearte ante reaanado da aandn 188687, ton
eati ebegaodo a cata minba opinilo, ji tantas ra-
ses estampad nos neos eacripto acerca don aav
Iborameotos a introdusir no fabrico ato
embora nio qaoira contesaal-o expiicit
po aquolle pedido ao Goverao, pan mtintar ni
cimmiaaao official aaiatir ea Bareellos n app:io.-
icao do proaesjo da diffjtio, approximado 4a
conaideraySa conitaates daa paginas 32, 33 a 34
do folhsto publicado por S. Ese. em 22 de Haro/o
prximo pasudo, di os ars de precursor ate em-
ita pedido tendete a obter garanta de joros, oa
oatro favor equivalente, qne transfira, d, am-
nistas da Companhi a Agrcola de Campo pera
o orcameato do miuisterio da agriealtars n i
do empreheodimento, e na atiaba bam:loe o(
deveri ser favoravetmente acolhdo pato'
el autaorraaai aos mercado do eoaanmo; nm
bracos nea recarsos para ae atiraraa 4 explornolo
de novas indostrias ; eta provincias nio se po-
dem eoaaiderarem vida de proaperidade, antes cor-
real o rieeo de ver ggraveda eu actual ataaeio.
a A do Ritrorahart petoa aa causa, Mti em
poeicio maia precaria alada; taires porque, sendo
proviacia que ji prosperes em tempe alo muito
remoto, torca m mai aeosival o aea ebatimeoto ;
tendo <5atente em aea favor o boa rgimen finan-
eeiro. aoa qae vai pairando sobre aa diffioaldad
L 10. Revogadaa dp"lcon ea natrara^ ~ ro- T^L^a
A.dePiaabv.Qore,eR.UoQroMo;Ma
Dalagada 4a termo da Agen Bellas, tenante
LtaoM Rslaabaa 4a Albaanaras, naaiantitai-
esto de aaiaias abdrigaa Lan 4a AlboqaeTqt,
nW P* At tlMaBlfnClO.
1 aanini 4a diltalo O 8. Beato Jalo na
atra aa BtitifiBl domijor
Mactel, qoe pedia a
t, tw pra ja aam O
aa I m
atoAia aa Ato 17 4s 4 bar da Urda para ebegw
a'asta parto aaja pala aaaa ai, gato 4 para Ln
ende era jaia moaioi
snoauai Lola Ignacio
exneera neatn ro1
motor aa Pntrolia, p
do, 4a novo, ha paeos
qna pnb'icamo.
Dietnato por ras qasJidaans peanaa ieteUta
gente, Appiiead i aa atado e seloso caapridor oa
aerare alo jle, ahora aito acoo reaiatir i
de qn* tai vietfaaa.
Cea aiaearo panr notiejamoe Uo triste aeonte
rtlaiaa dr nana ti non Para Lisboa re.
graana bato ao paqnate franees Conpe a Sr. J. I.
Vieira Villas e san aspana, artistas dramtico
pettu^mmm, bem 8Bbrndna apreciado do
noo publico.
rttat 4> aman narranlisraraa ra:
A peno qt tranaitea pato ponte ds Dnaa
Barran, aobra o na Amaragv (jar alo tarea ootro
naano) expoem m m aatosnate ea vtoto do
peseimo catado daUaapor teto, eartaa da terem
attaadidas, pedem proadeneJas a qoen oaperir
tas de er caoMrtada.
;oaata qoe Ji foi frito ha aoito o naaaBitn
dn obras de qne antsarifa aquella ponte reatan iu
aoaante exaental-a, o qaa aapaaan aeri feito.
na.iacAo Ja eafiS Palo 8r. Jalo Pnr-
aaaira Tjopea nos tai renattid para pablmr a
copia da arta fn/ro, da qnal 4 aignatario um
agricultor npttenteaaan^^^^^^^^^H
nos terrean ap oprtedotinaa (aana anta provin
eia para a cnltara doaatm
. IteaoBrata>-imaaB Baira-Yerde, 11 da Do-
tobra aa 1887.
dt Uto. Sr. oonaendador Jlo FlinliiLopn
duTida por sua poiolo extremamente central, al-
bor, por rneio dos rice navegaveis qaa as com-ao-
Dina oom o Ocano, pndesaaa aaoter relaoe
emmereee maia ctiva a importante aa asas
oom o recto do Imperio, cinterram-M eitacoaaria.
8aa receia e depea lie mai oa menea ai qae
eran ha 10 aaan roando 8i rolo m atiraram a
eelboraaaatoe ntana ata Ibes eetenvolveasom
asforea productivas, taabea nio ln qaa temen
tar o augmento de divida qae disso Ibes pedera
ter proviodo. Ellas tem tudo a uperar do futuro,
qaanda a npernbnodancia da populacio aaa on
trae fiset coa que u vistas ae voltea, coa aais
Btteoclo, para uj riquezas nataraea.
A de Pernanibacj e Babia alo as qae, pela po-
aioio importante, qae ji tiveram entre as mais
pera do Imperto, m dntaeam com maior ali-
i ae qaadro da s qaa aoje m debetem eom oa
ilsilte da crise eesnoaica, a qae cima alludi, e
qoe unta da provincias prodas abaloi maia na-
iveit, por io mnmo qoe ellas ae tlnham afeito
4 vida dos tenopos prosp tos. D'b malta qae, i
rnedid qae exagerarm o* sena imposto, a ponto
de qoe, alo podando levar aais loo ge a rede dos
que oppriaaa a iadastriaa e a prodcelo local,
tiveram de abcrUaento voltar ao de importadla,
alia nio permittido en domo direito eonattaeio-
nal, a esptaa de abu alo retrogadon, aate ea-
nlrbra rtoMperrabida at atorar ao dobro o dficit
oroaacoterio qaa tnbam em 187677.
E', por tan to, da Baha para o norte, aleteo Ma-
raabio, qne m nata exiatenela da erln Monomi-
ca qoe ha algnni aana praocenpa o eapiri do
qae tea aa aana ain os dentina) do atado, ba
motivado as ladagace a qoa deadao aea comee
te ten dedicad o governo imperial.
Vea aqai a propnito onantva qna et crin
mente d urna melbr divsio ao reodss, oom ha ^'^ aproveito a enejo pera afirmar
lempo se reclama. ______ previsde das minba eartaa, dn 13 ds Jnaaa,
.De.de que o prodaeto da ****&*****; J Pde Julho 31 de ^S reUtiaa 4 ante!:
erAhe.ourado.nemcoD.umido tmente nos gasto. Sg do aoaaxfCncarbonjto,
do muaimpio neutro, cuja ronda di com trtara
para sos despesas, eaae prodactOTeverte para as
provincias na proporco o forma determinadas
pelol leal representantes, e era david* em muito
maior escala do qoe oa recorto do eatsdn o per-
mittem ; como o prova a permanencia dos dcAU
nos balancoi do Theaooro Nacional.
a A il I ostra la, commiaao a quem cima me re-
fer, propo no seo projeeto de lei qae paansaem
a psrtoacer A reeeita provincial o imposte de io-
duitrua o proftsadas e o de transmiaslo de pro-
priedade, qae as repartico;a g6rae arrecadam, e
qa fteoaae a cargo da prorincia a deapeza com
oa eareereiroa da cadeiaa ; ceaasndo oa aaxilioa
para a forca policial, na maior parte dellaa, e fi-
cando prohibida em todas a cebranca de taxas que
ttveijem o carcter de imposto de importadlo de
mercadorii, mesmo de prodaeclo nacional.
As proviociaa j arrecadam o imposto de io-
dutri*a e profioa, qae incide obre n mesma
materia tributada pela repartilo geral, o em al-
goma tumbea ji m cobra a taxa orre o valor
dw transmissoes do propriedade,; sendo provavel
que afinal todas o facam.
A medida propoata, portante, importara a
elevaclo das taxas do meamos impostoi nai pro-
vincia a tasto quanto montam ai das daa re-
particoj geral 0 provincial reunida.
O theaooro nacional fioaria desde logo priva
do dos 8,001 tOOOiOOO qoe tira deaaea doaa impos-
toa, e, para o indemaisar desee desfalque, seria
oralo ra lorio o apeno, coto propia a eommia-
slo, o impasto de 3 00 sobre a renda don propre-
tario de immovei ; de 1 0,0 sobre a dos rendei-
r. ; de 2 OO sobra todas as roerecpcSes^nasaoaea,
a titu'o de trabalho, profiuo a iaiaama:da
J OrO so br-.- 'pentS', aaauidsdes, dividendos oa
reads de ttalo e fundos publico, o de l 0,0 so-
bre o absidio dos membroe do poder log slativo e
veocmeoto de qualquer natoresa; ficaado abo-
lido oa impoitoi actaaea qaa forem similares a
ratea.
81o rata as iau da commiaalo.
Todo a auxilio ppaiario, qae ishir dos co-
fres geraa para as provincial que aoffrern escs-
ses de renda, eri atl a esta, iem a merior da-
vida, attentas as aircumitancia embatacoraa em
qae ae aeham ; mas a medida projeotada, por isao
qae, nio podendo deixar de ter aa earaetet de
generalidode, irte levar auxilio a provincias que
delles nio preeisam, e queelojaatamente aquella
onde o doni impoitoa maii prodonem, nao baita-
ria para remir o aparo ds necMsitada, por ln-
anfflciencia du qaataa qne Ibes enhenan.
Efiectivamente, o augmento de reeeita, que
dahi podeae provir au provincias extenusdaa,
anda qaando cbegtMe para rntabelecer o equi-
librio noe ornamentos, alo dara para levntalas
do abatimento em que cahiram e para pol-as na
estrada larga do meios que devem empregar para
coUocarem-aa no p de proapendade a que podem
ebegar pelas riquesaa naturaea qae nellai jaxem,
le deseoohecIdM do genio ambicioso do
honaa.
Nio podem astea trabalhos, pote, aer os ulti
moa de qnn o governo imperial ha de preonr
pkrl asnater mu ideas nesta qoestio ; nem me
parece qae .(ja o auxilio pecuniario o qoe as pro-
vincia devem aspirar para ae engrandacerem
pona medida de ordem anito maia elevada, qae,
partindo de aaa aelhor divislo das provincia,
chagnaa i maior autoaosaja local, para q
aea d
tnlMCAo.
#


quer nos mercados estrangeum qaer an>
Por ora, ditos precoa n'aqueiie mrcalo, en
rad-a aos da poca correspondente do aono m-
ximo paasado, so apresentam orna melbora de 1
ach. 6 d. a 1 sea. 9 d. p.-r quintal ioglra ; ana
niato nio blo de ficar, pois os depsitos toen di-
minuido, o contamo tem augmentado a ba toa n
probabilidade qae a actual safra de betceraba i
inferior a antecedente. Sobre eato auampto r
os jornaei, eapecialiataa em negocio de i
dio como eerto importante dficit cultor .1 an an
parte dos pases prodnoteres de betteraba, tra-
ta-se apena de aab.-r, ea qne pranoreao poator
elle ser compensado palo augmento posaivel 4
riquexs saccharna da planta, qne entretanto at
14 de Setembro era menor qne en Setrmaro 4
1886.
G o preco dos 15 kilos ji rabio de 141C0 a
143 JO e 11360 ; e, virifieado qne sej* defiaottv -
mente o dficit da bjtteraba, aaoira 14500 ai
14600 e tal vez a msis, a mea o qoe o Sr. eoane-
rheiro Beliearto, aatoriaado a reausar operemita
de crdito para obter o 18 000 eontoo laaltoaiin
s vas-farreas de Bog e Joaseiro, aproveito en>
ejo para contratar, directa oa indirectamente,aovo
empreatimo externo e com elle preara nova t-
bida do cambio.
Pela qoe toes a qoealo do premia, n |
eto de conferencia para abolil-oa, fas
aoolbido na Allemmha, ansetton ea Pr
parto do plantador? de bettaraba i
de alinear na oppoeieio violeatiaiaa.
Declaramae elles, e coa Bagan
inca pasee uinda de latar aem pfotaeoio anea en
mu concurrente alinales, qnn i
taraba 12 > de aunear, ao paaso i
chegam a 10 (. ; exigem a euMianaalJ ates m
mi indirecto aceitado pete lagitlaetan to 004
durante maia algana aaooe a namlim-n s ana o
Ooveruo Francs aade nprnaananAn n aa
reacia para a qnal foi eoavidao nm .
Governo da Or Bretanha.
, Jatenm os joraaeeatraagetros naval
to da boa vootade do ministro dn fiando, a Go-
verno francs nao peder reaiatir n anana; a
os refinadoras ingleses Ingleses esto dando toe
o impulso i rampa aba emprehoadada a farar don
direito compenndorea sobre es
miado.
O iSugar Cae do 1.* da I
este repeto uaa importante carta, dirigida an
presidenta do cootelno lord 8Jiannr par.
Qeorge MarmtAa prnidento do Coas-t / AVn
Bagar Btjhean, ai qnal pedan na anata
decretacio de taes direito e en tantea, con al
iveti argumento, que ten di re toe nato ala i
trarios aoa principtoa do Prettrade, non ana
allegado ooatra elle a clananln ato naae a
favorecida* estampada jan visantes I
eommereio.
Em aegoida, pablica o Sagar Canta ni
dada pelo Foreign-Ofce ~
nea.*
Toda o i ornaos, qnn I
das queite relatiyu ao i
diicut'r a dos direito coa _
deixar de echar muito engracado, qne o ,
d Fabrtoants dn Saera,
aariam injeito a tan direitoa, na
p-emiados, inclue na lista oa na n
~***rS&M3EF*


Diario de Penanbneo le 1!

.-
i

Mn para e
l!NM pata
verdedeirt profcela eqnivaleata a ai premies
?da maiaetta !
<.) ico, S MltM,
^^^^^^B tate algaoi
(|*iiti acamo i!
~ Utwn.
naiHiitsli te V v. 8
te. etc.Htarifue A*omf MiUt. .
CattO, d* 4 do COWWH :
A sensato dooY. Liatelhara C
wr arefatta .teatro* eternos aeetcateat *
ate eoMifvUu ea catada malura"! da
pete .mm, ateete! do nasas sabio
Or. Daosiage* freir, .
P*"_ [.fM ksraoti
da adro, atreve*
IMia atteeacaarr*
SSotacAM- eoao oar,
i* kt tres mm tl> frisase, cseo
a-loa*j;auiaaasaqee periteae-
. Ueadeassepseet ea pdase di
vaoea^setr da eara- da pires, arfa
orne gallaba bata pei" eaeUs
fh-aowroe s

da oaabea I
2 ;. ou prittottteS
do.
N* f ssulo do vasa, pira a attaratjl) ps/at-
aceted* alta n*k ira piiaitadiia, ka nata es-
tad d'agu*, attanea da qaal acbsa m aa
diffrcate papas tea alma ataauat.
Eataioofeitooi por divereaa peas* i* la* aes-
tndo qae a alhiuaaeaei* pree-rvador* da deeata-
posielo crgaaiea alo ac ni inerte como o Bo-
to, oa asesa 5 0 acido carboneo. Nao poto aerea
fu toxico qealqaer oo am rapar acido inorgnica,
poia ame a sobatancis da* popas ala vistvilmaa-
to alterada, o, aagaodo naa amnesia, a raa eoa
aarvecao parfeiuaante leooesa para a alia a-
tactokaaeas.
* Qoor aoo ptreear qae catre oa tesdre* de
ssra sil aryaaco, elUaenO aatiaeptieo*, qa* o
Or. Freir eae-otrodt agrado, ja j ti* preabn
do proaessss iodoslnaas a hygienicet oa aoo
asaetate,
< As safas qaa titaeiaeiii oio a coroeoi* do*
atreos ka oasis da eioeo sanos ustedes palo Or.
Freir, pasado, proearaado os meios da preservar
pepas seatoaieea para a taooidade d> malicia*,
laeobcio taato o qae ach*a, coaservaoda de
modo perfeite t mi de aa chis*, qaa todos all
padem ver, coma aioda o tneio, qu> aoe paraca d;
laato alaaaee industrial, da eoaeerracao inalters
ral da* aera ti. rea preoeeapagin de diffareoca*
de tosas retar*, oa oatras coa ticos* de da.
Afirana-not 'ja ai carees atsiss ese ierra
das pe!o Dr. freir, aioda denota de retiradas do
raeio especial eco qaa se eehee\e trasidas para a
ttkateepbata ambrate, aaaaaaaara loaluradaa
at oito das, spo* te qoeee, ea) rea de apodreoe-
retn, comecsm a aa niear ea, tornando-se aas I
to doras ooeas se eatireaara petrificadas ;
oeste estado rodeado dex*r-se moer e pelveraar
e assim pideado ser em pregada aas proaoripooi
que ei gem a peataaa.
arreado ele CateaLe se oo lie TV
mu de 15 da Agosto prximo paseado :
Segundo informselo oficial de Havana, > ea-
no prximo passsdo foi paeimo para o aegneio ea
Cabo. O aaacer qae se jalgara ter abogado no
?no anterior ao ouie baixo prepi, deeliooa aiada
miii, oecasiosndo nooTosas falleneia*. As coa-
equeocias sa fsxem rrflttir ao sspooto da eida-
de os paateioa pnblieos sao descarado*, a* roas
u*tio mal caloadaa e nal alomiadas, a poliesa as-
eis*, e ss obra* pablica* alo raraaoeot* ecapra-
h^ndilase ostia raraesenU eonstroidas. As sari-
ta* da estrada de farro do to altas qie ees xaai-
to* lujare* aa nereadoriaa aioda alo traasporU-
d* ea pesadas carreta*, de preterenei* i liabas
de ferro.
< A safra do esensar f exeelleate ; mas parte
della ficou oo etop1, dorido eeeastes do rocur-
sos para a colheita.
Oo plsatadore* para dimiooirea aa dirspsaa,
iniciar o Tatema co-operstivo, ooobesido por
Cngraho* CeoCrass, *7*tema pe>o qaai o trabalbo
do ealtivedor e do fabrioanta, 4o aeparado*. A
eaoos e enriada peloa diversos aegeubis, para oo>
Bogirobo Cotrjl, onde searabriaa o sssuear e a
agaardaoto jara o aereado. Esta plano Uto sido
sansJaetorio al ao presente.
< A safra do fono, ama das sseibores dos olti-
mo* inai, taato em qoalidade eoaso ea qaaoti-
dade, foi Tendida por prepoe sestpre eaa aagmeo-
to. O qoe frs saggnir s idea, de qoe a pltuUaelo
da caima de Ha ter ab indomada, a qae teda a ilaa
deria-ae cooTertcr ea fisco di* de faeno, pon,
4 se, ss* at a malo iatracior qaalidada da feaaa
de Coba, poderia exeloir do aereado todas as on
tras d VVett-I idia
0 negocio de eavatoe sofiraa auito coa doa*
greres proioogadas doa traaalnadoraaj, e ea fabri-
cante qaeixaram-ee su gorerno nespaattil, ds qae
o mercaJo ds fem ea Cabe segoiri ao de assa-
car, se alo nonrer aa eoireetiTo sobra a iaUaclo
dts marea* bsrsaeiras, e prob bicio sobre a mb-
portaoio, aa Utrana, as tamo iolarior da Porto
Rico, para ser osado asees eocbodorea (m pirto
interna) para chareta* baratee.
A naregacli inglesa para Haasaa tea aog
asntado em cooseqoenc* da eoaclaalo d > altioo
tratado bespanbol. -
kVarerlaaLomo* no Jornal do Caotmereio da
Certa:
ktostra o qisdro egoiata e capital das lote-
ras extrahi la* n> Iaperio, durante o anuo prxi-
mo pe*s*3, e a importancia dos premio* dutri-
baidos :
todas as despeai* das ostraeopam
le eeassearsrisj desarsaosalo asare es resalta-
das I aseria* feries proTiaeisas alo poda
da eaosaartar-a ataiiali e puf eamejj
to edeeesdo. *
las seriada Ha peaeo mu de
deas assss, poraas a Beaba rebeatoa ea Jalho,
os argeaUrioe d Nira-Y,rk eatresseaersa i no-
tiesa da raselo a> aa Bateo Aasslssai-Oataa
eoa a capital de 100,0J0:000|, qae soesearrega-
ria da ssaetraecloao nteea* de rorro e liabas
salegrspbieas, da eaibagea da aseada, da arrea*
daelo de iespeetse, an&a as tea;aisr o aeia reata
sao na loeeepoesiral o rakiaW d iasaass
O Iriajaapkn ttaasasrli* a
asa oaettaluaae as Kiedm a da Parif,
s aoe* tkseeara aa* ia tasar o ralo doa
rade'an desale akiaea.
A aotieia sa caefiraea, a taio pareca o
paraaeomloraea^doisB-rmdasla*
sioasrio de to aoloeeal aapreaa ara am tal eoa te
Mtrk'iewa, qeo arUTa prestes a partir para Hots
Yoik per S. rSanrisso, atea am aeaapsekaaseto
da boje lo* ataderias aaarragalsi pelo gorera
da P.ka da caatrasr aauielmsati oa arTritagroa
oetorgaloi. 8d reat*B rauair diaaairo, o qae em
tem. Tsakoa, de espitas* tsesararioa, nio ers em-
presa difleU.
A i napiaks Isssurii de soede Mitkiw*a da-
ria ser asaia do sao a ame tasre Oesar aa Arase-
ais : de vis easgar, talar a arrees lar diakstta a
as extrak r ao dis 25 do Ua-
a
9
i o*
Do Caer: eoa o premio grande
40:0001 (eo'oposma) ser extrakida ao daa 21 de
Catabro.
ProTiaeis: A 10 Uaria, pelo boto pl
eoispreaue granda d 12:000JOO, M extrahirA
qaaado iov asaaawal*, s S asraa ds tarda am
da 8aau Casa ds atiserioorlia do K -
BUaataa ele laieriae Ea mo do agen-
te Beraardiao Lopaa Alastro acbsa ss a Toada o*
bilaataa das segis te* lotera*:
ase Alagaaai A 1.*parte da 21.* latssie,
pelo aoTo pies, cajo premia groada d*........
40:000*000, aer atrabUa aminkl 20 ge Oato-
bro, (qsiau-feiea), Aa 8 aeras da tarde impre
teriralareate.
m eepirlto-SJaala : A & parto da 4> leto-
na, ceje prosa prenda da Ma, peto aovo
plano, ser ext tkida no da 19 deOotabro, im-
preterir* m'nte.
Ootiro-Psr : A 4'parta da 13' lotoria.
peliaate Pransiteo Meode d
tipa,
leeambacgader Qalfiaa Csralenat* aa
Sr. otessoabargader Piras ferreira :
Appallacdo erime
U* ?vrakyba--Appellents* o oramotor pablko
e Kmpgdw Ateaadre da Siles, sppellado. Qersl-
aa ajostiea.
Po gr. dmwb*Tgadpr Piras Pesnira ao Sr.
>**>be*gavd MoBtairo o^Aaatrade:
r-H'/ii ps
A--alao,ae
I' alaatairo
jaiso,
pato na*o ptoao, sato asraio grande da 1*0:0001
(rbida aa di a 22 de Catabro, impretari
ap rbida
aer
eelmeata
aptoaos d* JohaBall, eiameatedoe dallar* de
rolda. Mee aeaim alo
O Danto -Vas, folba IngWaa, l.vsla talvea pela
PT0IC4CI
Joeataeo, paaHeea a mee
rerdadetro libaUe aria* l
aaadede Miikioaa. aas eattoj aa sobar, aa
Waabtogtoo. O tal o*eooe*i*aarle, aa rdele do
da Basto JToaa, ala ara Jaeada, e,
. iiasgato
ao tiaas drretto e algaa trataaento keralie*. sa-
ris a* de aavaibeiro de I* "
Na Baropa aav* ardo ,
da par fe no d totee, a am Ksasdoe-tleidoejeea
iraa joati eai peaer daa Uvotegaas, ama
sbasara da bravara ie treinaar.
O asgoete da Catas sao **t* ejau
ds
dia 21 da (tatabra.
laalertm ate alegama A ,1.' parta da 21
tetarte, peto aovo atenn, talo praso grande de
40dM0*JU0 ser aetraaiae amasteS 10d. Oatobro,
(patata tetra) te I horas da tarde, iaproterivel-
_ |rlta aase -A 6* par-
proriocia oojo prearte grea-
a* dia 19 de
argeatane* vorktas alo (
da eoato do oaparao, iliaelaiet* ptafaUo para
traaeforatad llars am papau 4a eertee da biaba*,
a faiitmeaU alo Urne oee bolso* del lee.
Esajalfe ele aaaaraaea Coa s seisscis
a a arta m>ogridea par sodas ao ladee a ase es,
qeor qaaado oarass, aaer qaaado ualuuaa o* qe*
alo aa podorsa arar, eqaeUss caoatee do oscala-
oir aolaetia oa cera, pelerio agora aar satar-
ralo cea todo a segramos de qao o aarlo do-
fonetas s bam defudittea.
lia cinatiaapoaialod* Yiaetaass, a Praapa,
Araron am eeqoife do agaraapa qo* eoastito*
ama jaran alo nagater. O inventor o* prop: p >t
sstio do eoa enixl* a evitar o* penga* de estar
ramaoto* pi mataros
E' pola aa beaaaerito
Applieoa s am o*qaif* oa caixlo deecido aaeova
am tobo, enja extremi late pasas aeima ds nirel
ds meema eora.
E tubo, qoe serv* toabsm pr* veatilsr o
esixle, conta aa apparelbo arieador, qae eol-
I icado corre ea ala o defaocto ea aappaete tal.
P*ea ella o menor osovimeato, qae eme eempeinks
sdt eem tiaidue btstaats fortes par d-aportar a
atteaplo doa gasrdaa de eemrterio.
8* o defaocto o for de veras, est otero qaa a
esmpsinbs fisar mala em todo o tempo mareado
para se te> s convcelo de qna o caixlo poda aar
coberto do torra o tobo retirado para setvir a
i.u'ro. *
Em todo o csso, esae proeeeao maito aais oiil
a raciona^ do qa* o rateme da depositar am cai-
xlo nermetiesinente fechado por certo aaosere de
hora* aa capaila isolsds de nm oemiterio
Baaalaes *cUe-H, sminni segoio-
ta :
Do Secreto Infantil Nove de Agotto, a 3 bortu
da tarde, em aas seda, (tastitnt* Acadeaico) em
sasslo ordinaria do eoetnsse.
Oo IaeUtat j Litterario Oimdaaa*. s 6 bors*
ds tarde, em sos sede, do eoaselbo director, paro
tintar de diversa aasamptot.
Os hales*** nebam-ee A vea4a aa Oaea da 9nw-
a rVcssrrod* Marco a. 23, de Martos
ParnaaC.
batera
u. da 4 aytarte deel
da A 5O.-O0O.I000
Oetabro.
Os klskataa aeaaa-ee veeds aa Osea da Por
ama A roa Primate de Mareo n. 28 Martin Pi-
s AC >
batertsdaUroPar* A 4* parte ds
13 locarte atesto provisate, pato aova ptoao, cojo
oramte samada 120^0001000, aer attrsbid*
es dia 22 de Oetabro (mbbado) iapratarivel-
evtreetorta
ele atoa amrtaia ftatetlm meteorolosteo do
di* 17 de Oatobro de 18871
Manieipto n;a'ro
.- i'.io
AlsgOi
Psr.oi
Bsbis
Cav
Pernamboeo
Bio de Jofiro
Bao renle di Sol
Beata Cathsria*
Miaas-Oeraaa
Msrsnbio J
Parsbybo.
CspiUl
1.960--O00A'
3.4OK)00a
2.720.0001
2.590.-0001'
2.343:2001
1.640:0001
61:8001
980:0001
8a4.-003g
40.-000#
. 300:0001
39:0001
10:000*
Premio*
diatiibaid.-*
1.625:6201
2.574.-000
2.022:0X11
1.9a2:00l
1.7dO:710A
1.113:7451
796:8381
764:4001
680:220*
299.-E03**
242:890*
28-926*
7:6001
18.277^)00* 13.777^08*
. Ds proriocia do Par alo ebegarsm a* isfor-
maeoes exgidss pelo Ministerio da Paseada, .
A dittVrenea entre o capital daa extracclea rea-
lisarU* e o valor doe p*emita eUitriboido* (*a
4.4W:19) tere a applieaeo aagniete :
iknafieioe liqoido*
1 apeno de 15% docapital
tello da V.lhetaa
5/. sjldi'
Imposto*
Tomada
Tbsioarsiroe s sgvates
1.442:861*000
442:350*000
170:497*000
14:821*000
164:976*000
16:266*1000
2.247:449*000
Estes algariimoe moetram apaas o saeasaete
nppuenrt da papcdaclo, o qaal aaiso mti na -ealidade, levsade em eoata o lacro qeo na-
torea oo agentee e totermeatnrioe pela venda doe
bilbetee e o descanto dos premios. Nio taa-
bea pera despresar s eoaooqaaaU eetagasoio oa
imaobilidade de capital avallado aaa eai xa das
t bes arar i**.
A eete reepeito ponicroa bu jedelmtaeate o
8r. minutro ds faseada, laaentando qae aqaetto
perla de 4,429=1911 bavesse tranhi part s.bre s pcpalsaio deoea corte.
c Eaqoaato s ioittaicoe* piu, qae sa lote-
ras provincUea tAm por fia favore **, receberam
cecal b*nfi:io a qnsatte do 1.3I0.957|260, os
atoa (atoa protaetetes, >sto os qae promeversm
ss oonerssoa do favor, saferiraa, a tralo de
coeaaiesAo, ernaid* ss s wuetasm do K-o de
Jasrnro, 2 185:75*1760, qoaii o dobro do eree oa
beo'aMario* recaaaram!
< O prevetto tirado por aaa a catre*, aaa re-
lacio a* capital das prineipaea loteras, foi o te-
sai oes :
Batea (as as
atea (a* da
Titedide)
Beaatsterioe
oa o*etr atanor aa
8. Pealo
Paraa
Cear
Rio Oraode do Sal
Saata Catkariaa
3,75',.
4.42 .
5
M .
10 .
10,48 .
12,50 ,
2U7 *
11.44
U.l
14,26
W.26
17,40
O
12
Dir *e-bs qae neeaa poraaatsgeaa, qae rapre-
Mflta a utiawital* dee tbeeoeiuiroa, taatiamada-
raa e agente* das loteris* provincia*, ratrka aa
dastMasa ssaprtoa aa extraece
g' rotearte i mee o hieiirta piutaatdo pam
tetarle* ..xtrabdaa aatta capital e aa prevtawa as
Bis d* Janeiro, aalteastt paga aoe saaeatteraa,
,n^rtaaea642:8W*760.0.i84
ale putanio todava a cgamiiiln do
S
Horas iji
m. Sa*8
t X'
12 S7-
8 t. 37e_4
$ 26--3
761-18
762-67
761-75
760a27
760^3
Trasio
do vapor
19,19
IS.57
19,71
19,22
18.83
S
m
3
I
81
71
70
71
74
;75.
Dita amtete24>/*J.
Eraporsolo ea A horas ao sol: 6-,7 ; i
oca: 4,u.
Chava0a,4 ""
Direcpfo do reato : E de mete aeile.at 7
da aanbl; a ENE elteraados atd 1 horas 87
mionto* da tarde ; ESE at 2 Lora* e 40 ainama ;
E at 6 horas e 16 miaatos ; t&& at 6 horas e
44 aiooio* ; E ot 6 bor** 10 amato*; 8E at
6 bora* 44 minlo*; SE e XtiE al
bor** e 47 mieetoo ; E at 9 horas o 82 amato*
BE at 11 borafe 26 amalo* ; E *t eteta amtr.
Valoaaaila asate da atato t 2-,59 por
Nebodoaidademedia: 0,68
Betotia do porto
11'
M.
>1.
a.
M.
Di.
17 d* Oatabre
18 de Oalabro
Hacas
11-44 dsmaobi
626 detard*
1149 .
661 da msakl
Altara
Oa telketa* sekam-ea veadaaa Oaea da Por-
tao 4 raa Primeiro de Mareo a. 28, de Martin*
Piasa* C
La terta la CemrAEtte aareditsda lote
rteaatoaeaato motor da 40:000*000 aar ai
ttahada aa dte 81 deOatakee,
O* bol be te* acbsa-a* a venda aa Case da Poe-
ta aa raa frisar* de Maree a. 28 da alaran.
Pinas A C.
Latera ata arevlaaa \m Paraa-
\ 1 parte ds 29 lotera deata previnoia, pelo
novo ptoao, cejo premio grands de 90:000*000,
ss axtrshira no dis .. de Oetabro.
Bb'tat a reala as Casa da Poriona, ras
cVioMtro de Mareo uamarn 23, de Martina Pin
ts A O.
Ceaalterte aateltea-Obitasrio do dia 17
do correte :
Jlo Marcelino de 01rreara,Rio Oreada do N .r-
te, 38 anait, cesado, Boa-Vista ; tabareola pel-
moosrss.
Jos Diss de Castm, Cear, 21 nonas, salteiro,
Bes-Vista ; ledo cardiaca.
Lterindo da Cerno o e Silva, Pdrasmbato, 18
asnos, solteiro, Ba-Vista ; tab;roul.i polmo-
naree.
Candido Boaalino de Alaeila Caraia, Pernam-
baco. catado, Boa Vista ; labra pala las.
Afra, Pcrasmbae, 6 diss, Bos-Vuta; totano
dee recrmeaaaiitoa
Alipia Marte da Coaeoiclo, Pernambaco, 18
sanos, solteira, Boa-Vista ; laborela pola-
osret.
Jos Salles da Caoba, Peraambaeo, 19 nnooe,
olteiro, Bos-Viste ^broncbo poeamooico.
Cleeseete Perrs dsSilv.. Pdrasmbaeo, 25 saj-
aos, solteiro. Boa-Vista ; paral vaia.
Joaqoim Ramos, Paraeabaco, 19 neo*, soltei-
ro, Boa-Vists; tirilla penetrante ds regilo epit-
atice. .
Jolilo Aa'.onio de iouit, Parata, ico, 60 aa-
noa. aoltatro, BoaoVista ; aecte.
Uaaetvanea, Pernambaco,
tarta-
De Altg
sppellado Jet logasto de Morsas.
U Taqoaaatioira-AppelUnto o proaoter pa-
olico e Jos Cotattanliafluda Moli, ppeHado.i ot
oteamos.
^l oOttaaaaBaaO VaWa
Da Baalto-^apalisatt* Dr. Paola Joa de OH
Te,r* eeas filhot, epptlisde D. Joeapba Praaete-
esPeaaoaaaaaclfc.
O Sr. eoBxeaakargador Pae%enealrej, como pro.
carador da cor a promocor da testias, den pa-
recer ttotaagaintet feito*:
Appeltecoaa civei*
De Comarapbe Appollaoto o jais*, appeUado
Pedro Joto de Mello, sabor da escrava Mari
AoBeta-.AppeiisnU Serapbim Antonio Rj-
irigaeeOetoari-., uppeitedet o tasaoret Anto-
nia e Joa Das Ooimarla*, filhot da Msaool Diss
Gorlbq.
Ds Vietoria--Appteato Joa Praaeieco do
Nsaslaente, appritad. a jattlc*.
De BmbaremsApoellsm o jaito, sppslUde
Aotonu Bertalin* da C metilo.
Do 8r. daaambargsdor Aire* Ribeiro ao 8r.
daaatbargador lavares de Vascenecllo* :
Appellspoe* crimee
De Bexorroa AppeUanU Msaoel Tboaas de
Aqain apellad* a Jaatica.
De Ocavsaa Appellaase Antelo Ooasss de
Aaortm, tapa hada a )>tstraa. .
Do RealV-AopclltBle Tito Cardoao de Olieei-
ra, aroraltedaa jaotiea.
Da CacadaAppellante o jaita, appellade Jote
da Roca* Oaedee.
Do ReeifeAppellsate o proaotor poblico, ap-
p-lUdo Feliebieo eseraa.
Do Br. iaeoabatgadar Tavaree de Vasaoaeelloe
so Sr. eornteiasiro Q*air*t Barree :
ApsaUapoes crimee
De Qravati ApeolUate Jos J*eintho da
Costa, appellada a jeacs.
' DeOaricarrAppollaoto Miximitoo Jos Cle-
meaf, appellada a jaatica.
De lUab Appeaaata Jlo Oaldiao de Aran
jo, apeciteda a jostlaa.
Da IedepeadenciiAopillsate o jaita, sppel-
lado Maooel Jlo d* Opveira. '
Appellacio eotxtmercial
Do ReeifeAppcllsote* Joi> Antonio Pinto e
oatro*, appelladoi Aotonio Joa Pereira. o tea
filho.
DILIQKSClA*
vapor
Sari o* di car apir.-.
de i Santos Mac i do
Cap: '>. Noate grande eatal
loiujTjto. o priraeiro da provincia u
oaro, comprase e vende-se madeirat
de todas ai qaalidades, sem-se madeiras
de corita albeia, aa*im como se preparam-
obras de carapina por machina* e par pra-
oo tem competencia Pernambaco.
puLfacoE^ 4 mm
Lutae feri meatos
Boa-Vial ; nasoia
x
CHROBICA JDD1CIAE1A
Trlbuaal da Relafio
KEBAO ORDINABIA EM 18 DB OUTU-
BBO DE 1887
PRaUITJBHCaA DO KXM. 8B. COOTIU.HKrBO
-ay^ Qnrnxo db moanda
Seeretorao Dr. Virgilio Coelao
A't horas do eostane, pretaata* oa I
hesTsaderM aas ame a legal, foi aberta a
Cesa vitta a parte i :
Aproellaooe* orimes
Do Peo JoAppcllantcj D. Liboaia Eailia Mo-
raira Lamo e uatrot, sppellsdot ot meemos.
Do B teife Apoellsatee bait Ooaoalvee da
Sirva A Pinte, appellado Livy Heraana.
Embargo* infrlogeatee
Do B:ifeEmbargante* (JarralbS Joaiir A
Leite, embargado Aotonio da ;8ooss Brea.
DlSTRIBUigOM
Aggravo de peticlo
Ao 8r. dar embarrador Totean o Brrelo :
Do ReeifeA-gravante! Lope Reis A C, sg-
grsvsdo Victorino Domiocae* Alvos Male.
Appellae8a crime
Ao 8r. deaeabargtdoT Pire* Perreira :
De 8. MiguelAppellante Joaquim Pelix de
oaat'Anoa, appellada a jnatic*.
Ao 8r. deaenbargador Hontoiro de Aadrade :
De GsrsobansAppellanto Aotonio Cosario de
Mello, appellada a jaitipa.
Ao Sr. deaeabergsdor A Ivs Ribeiro :
Ds Oloria da QaitiAppallsnte o promatar pa-
bneo, pp:llado Victorino Pidelis da Nsscimanto.
Appellacde* civeia
Ao Sr. daaembargador Tooesna Barrete :
Da Beeife-Appellante Bellaraioo Alvet Ar
xt, appellada a camera municipal.
Ao Br. desembargador Deifico CavsJcaote :
DeOaraahuntAppellsnte Pedro Ivo da Sil-
va, appellado Antonio Maria do N scimmta.
Batatoa se a aeteio av? hora* da tarde.
lepoi* de lida e approvada a sata da antocdsete
Da*>ibaidoe pastados os feito* derea-ee
eegaietes
10LAMBVTOa
Pacintete
Ilabeas corpa*
Antooio Msaoel Prancosoo de Paola.M* adoa-
te oavir o r. chote de polio* t o jala da direito
do &* diatricto criaioal.
Jos Pirca Cario e Vwtalino Joa do Brito.
as aa 8 (Maadoa-se aolter, contra o soto do Sr. deaembtr-
horaj, aa ras
loaos*, vidro*,
LaUAes-: Bfloctaar-se-bao:
Ilfaa* '
Pelo agenU BaHtmaqai, s 11
dsl Trinameirst a- 60, da moveia,
ota.
Palo agaate Silveira, s 10 i/2 borss, na laa de
Ssato Amaro a. 6, de eeubelseimento ski sito.
Peto agente Brttto, s 10 i/2 horas, ros Vidal
de Negrelroe n. 51, de moveia, tecaa, vidrot,
tta.
Pelo sgenta Qestmln, t 11 borss, tas do
Marques de Olioda n. 19, de raoveit, loops, vi-
dree, rio.
Pelo agaate Brillo, s 10 1/2 horas, na roa
Aerala a. 180. do eetabelewtnto ah sito.
Pe agaate Pialo, e 11 hora, na raa do Msr-
qoes dasBada n. 52, de am togio de ferro aov).
famm-teira :
Pelo reate Pinto, s 11 horst, raa do Mar-
ques de Olioda a. 62, da qnioqv.lhtri.
Psio sgeete Partan*, ao mel dis. na ras do
Vigsrio n. 12, da predioe.
lareaa fanebreaSerio erotebredaj:
- Hoto : W
A's 8 asraa aa cipetl* do Oorp* Saeta, per
alaa da D. Emilia Perreite-Bsltsr.
A's 8 taras, aa Otdam 8* de8. Praaeteea, por
sima de D. Alies de Medeirot Masa.
raeeaaelra -Seaido para ea partea do eol
ao vsaer alterna* TV/sen :
Dt Joa Marte da Berna Carralk*.
Cana Je laeteaeAaMovtmeato dos pre-
toa da Casa de Drteatclo do Recito no dte 17 de
Outabro de |t>
eau-
haa 372.
Ai
tUetoaaeeSaS ^.e
teaviiaj 6
reoriol-Tetsl 113.
Arrapoado. 345, sendo :
Boas 325 ; dasetm JW.Total 815.
Movateato da enfermara :
Tere oaixa :
Maao. 1 Pvrreira de Cara*.
Loteriaa tf tveraaa-A Oxea Falto,
A. doa Saatea P*rto, aa praca da
aa. 87 a 89. tasa a
teteras i
Magas*: A 1. fasto as 21. tetarte, peto
a*vo plano, ate arcano graade ds 40J(*OO,
ser ettrabtda saaaat 80 de Oatatait a* 1 no-
na da larde, impretarivetemats.
Esptrrte-Saato : A to parta da 5* tetara,
enjo pr* graade a W:'* gestor Tavaree de Vaeeoaeelloe.
Beeareoe eleitoree
De Nstaretb ttaoorrent* o Jolao, reeor. ida
Vctor Vieira de Mallo. Relator o Sr. onselbeira
Qaairoa Barros. Daa ao pnrimeats, nnaoime
mete.
De CsaarsgibeReeorreeta o jaiao, recorrido
Lois do Reg Pedo. Relator o Sr. desembar-
gsdor Bear qoe Lima. Negoa-se pro vi meato,
unanimemeate.
De CamarasjiboRoeorreate o jaiso, eeoorrido
Jaqaia Joe de Medairoe. Relator o Br. daeam
bargador Toeeauo Osrrsta Neoa-te provimta-
to, ananiasetaaate.
Da Beeif*Btcorreoto Berehior Joi dat San-
toe e oalros, recorrido o jateo. Relator o Sr. de*-
embargador Pire* Kerrcira.Nio ae titmnu co-
*baaranto, eootra o tato do Br. desembargador
Deiaao CavalcaaU.
D* Camaragibe R*correote o jaiso, recorrido
Sebasto Antonio Teixeirs Mineen. Reistor o
Sr. drsembergsder Moateiro de Aadrade-Dja-
se pravimeots, coatra o voto da Sr. deeeabtxgadtr
Aire* Ribeiro
Dj CaboK-corrante Manoel Severo da Caoba,
retenido o joito R:l-t* o Se. deeembargsd.r
Alvos Ribeiro.-Negoa ae praviaento, unnime-
De Bom Jardim Racorrente Jos Cvpriaao
Bes-.-.-ra ds Mello, reesrrid* o jaiso. Relator o
Sr. desembargador Tavaree de Vaae;neell**.No-
gjo-te pravimeola,
sVaarsos
De Floresta Beeertanta e jaito, recorrido
Bares Alvos da Ore* CaatareUp. Hotetor u
eoaaelkeiro Qaeiroa Barros Dcu se proviaento
para aa aaoallar o procassa, coatra ovlo do Sr.
daaaabargador Moateiro de Aadrade.
Do B jnitoBaeerrent* o jateo, reaorrldo Iroa-
oo Jet de Poetae. Relator a Br. eeeeeikeiro
Qariroa Barra N.-gea-eo provimeaU, ausni-
De Naaareth Beonrasnte a jaiao, recnirtaa
Aatoato Olegario. Batelera Br. deaembargador
Bourque Lima.N*goa-te proviuoaa.e, aaaaiae
mate.
D'AreiaB'cotrea'e ojoiso, recorrido o pro-
motor poblico e a backarei Diogo Velho Cavaleaate
da AibaqnTqao aearlsko. Betetor o Br. deeem-
bargaJor Toeeaao Berreto Deaaae proviaeato
pare se eaaolter o procesto, ansmmeataate.
D'Areia Becwrrtrtte e jaiao, recorrida o pro-
motor eeastee a o beeaarrl Diogo Velko Caval-
de AJaanaeraoe obrlabo. Betetor Br.
ira de Andrade.Ntroa-sa
prona -nio, antsiaeaeeste.
ato BeeiteBeeorreote Joa Maria de PreiUa,
itaaiiie toteo. Betetor o Br. deaembargador
Tarares da Viaooaceala. Dta-ea provimeato,
aasaiaaaaatt
Prorogscio da iavaatario
I iveaisrisnt* D. anna Latea de Siqaelra Ca*
ra'eaaaeCiaredaa-ee o ptaao pedido.
INDICAgES TEIS
ettleoa
Dr. Barro Sobrinho d consultas de
meio dia i 1 1/2 na roa do Bario da Vic-
toria a. 25 por cima da Pharmacia Fran-
cesa, e das 2 s 4 na raa do Vigario n. 4.
1. andar-
O Dr. Lobo Motcoio, de volt* de sus
viagepj ao Bio de Janeiro, conntia ne
axercicio de ana profiaalo. Coneltuae das
10 as 12 horas da maabS. Espeoialdades
aperacSes, parto e molestias de a-roboras e
meninos. Boa da Gloria n. 39.
Dr. Barrete Sampaio d consaltas de
Lmoeiro ApeeHtete Portoste Alvet P-
oeairc,*paellal a jatttea. Betetor e Br. ds-
aaaaargador Mooteiro da Andrade.Mandn-te
a aero Jary, aaiaieati.
PIMICla
Do Sr. dseaabaigadm ataartoae Urna ao Br.
desembargador Toecaaas liarreto
Apcattaaiaa ettetaa
Da B terree Sea titea te o rama, aaaailtdn
aaaal V.eeat* da Silva.
meio-dia s 3 aorat no 1." andar da osas
a roa H Bario da Victoria, n. 51. Besi-
dencia ra Seto de Setembre n. 34, en-
trada pela roa ta Saudade n. 25.
O Dr. Castro Jan tem o sea consul-
torio me !i 'o, raa do Bona-Jesus n. 23,
obrado.
Dr. Gama Lobo "medico operador e par-
leiro, rasideooia nado B. de S.Borjt n. 26.
Consultorio: ra Lrga do Bosaro n. 24 A
Cuiiaeaa das 11 horas da xaaahl s 2 da
tarde. Elapouialidade : molestias e opera-
p8ea ees orgaos genito-urinarios do hornero
a da malhar.
Dr. Joaquim Lourtiro medico e pnrteiro
Coasaltoro na raa do Cabug n. 14, 1*
andar, do 12 t 2 da tardo residencia no
Monteiro
Caaanltarla 'tcate legal
Dr- em medicioa pela Faculiade da
Baha, bacharcl em direito pela Faboldade
do Becifo Jos Flix da Cunha Meneses,
encarrega se de qaestSes de. mediiitns-
legal. Boa Primttr de Mar$9 a. 12,
todos os daas daa 11 botas da maoh a 3
da Urde.
(laica raedlca
O Dr. Matheui Va, do vdlta de sua via
gem, contina ne eaarcicio de ana profis-
sto, para o que ser encontrado de 11 ho-
jas ds roanhZ s 2 da tarde na raa do Ba-
rio da Victoria d. 3*2, 1." andar e em ou
Ira qnalqnar hora raa da Princesa Isa-
bel n. 6.
O Br. Barrea CnlraarBea
>?orle serf rooarado em seu escripterio a roa
1.* de Marco n. 4, 1. andar.
O baehard Bonifacio de ragSo Faria
Rocha continua a encarregar se, mediante
previo contrato, do qaestSes parante os jui-
aes deata cidade a os daa comarcas % si-
abas. Poder ser procurado em seo es-
riptorio ra do Duque de Casias n. 50,
1.* andar, das 10 horas datnaohi s 3 da
tarde.
Cotaae araetlelre
De A. M, Veras C. gsrraf* 1000,
descont do 25*(, em daaia na fabiica.
Callale apencar
Estabelacimedto de edaoaoio primaria e
secundaria em Jaboatio, aob a direocio de
Jote do Oveira Cavaicante.
rearara
Francuco Monoel da Soi d C, deposi-
tario de todas as aspecialiladcs pliarma-
oeaticat, tintas, drogas, productos cbimi-
oea e medwamentea homeopticos, ra de
Marques de Olind a. 23.
arraigarla
Faria Sobrinho A C, drogoiata por
atacado, raa de Mrquci de Olinda n. 41.
Iilmt. Sr. relaclore* do Diario de Persiaaeo.
Poras Vv. S. mal iafjrrudos coai relacsoao
eanficto btviio ao domingo no Bettaurant Globo,
o coja noticia foi dada na Rtoitta Diaria do sen
camero de boje.
O tacto dea-se pola eegainte rasneirs :
Cerca do ama bora ettivernm ua referido Bo* -
tearant tolas ss pettb** indicadas na notiuia, alo
tomando caf, mal bebidas, caao fasaem veranth,
vioho e c^rveja. Dopoia, tendo todos elles feito
diversas ssodes, ee retiraram, a nio qae o de ne-
me Maiaiae entroa em casa do ama malhar qae
Sea froptfira, e ot demaia tamsram oatrsjdireocio.
Algaa tmpo depois M ithiat, tablado ds cata
em qie tinha oatradi, agzredio no moco de mim
daaoauheeida, teatsnlo feril-o com am eoiapssto ;
easamoo) aatrau no BotUoraat e Matbiti ebegou
a persegail-o at abi,
Com boas modos oppnx-mo a qae levaste por
diante a *grrsai>, padindo qas *s accoetmoda*-
e ; maa dim.-limante o eonsegol, poia tava elle
aoito relactan.e. Batirn ae afiaai, e dua* ve-
te* voltoa, toratado teimpraieate, ofimioado-me
eoa palavrat injariosas. fia mtativa me stten-
daado ao seo estado de eseiteeio, eoa a maxim
praiencU. Bitiraada-se deata ves deelaroo que
ia reunir goate para acabar caos o R'sfaarant.
Effeetivamante voltoa depait, acoapanhila de
omat oito oa des pastea, ioclativa aqoeUaa com
qoem estivera-a temar bbtias dt prime ira ves,
alo tendo eatat pastosa, qaanda voltsrsa, eotra-
-do para tomar caf, mas sim para ajadaren Ma-
thia* a detforcar-ae do rapas qua amia ihi te
oentervava com receio de nova azgreatii, e tam-
bam com o iotaito de mt aggredirem por bavor
iapodida qas Matbia* offandesse o rapas.'
Effeetivaaeota sggrediram-aoa, travaado-ae
grande lata.
Pt-ocarava defunder-me e apaaiga.tr a lata
qaando Hathiae, d**tactndo-ta do grupo, eom?Qoe
a atirar eopai aibra mim, aa do* qatea terio-me
ao alto da cbeos.
Derramando a farida grande qasatidade *ne1
aogue, fui para oiatorior do eitabeleeimaato pars
datar agaa ubfa e:U, por isto qaa o aagae qaaii
tinht-me impedido a villa. N'isto toa avam;a-
te eggredido, motmo no interior do estabilocimen
to, onde ma achara, par ptrte dat paataas qae
coinpuiiham o grupo, e vendo qae iaevitavelmaa-
te teria victima, anoatoihado mama pelo mea
emprrtrado qoe derraaava agua sobra a parte fo-
nda, etirui-ine do estsbelocimeato por axts poru
qas d para o carreior da ejeada, toado slgamai
pe*a* qaa ostavam presantes Impedida qaa eu
cff esiamaioroa offmsas,
B nsda mtie vi, 16 vala
dia seguate.
O Sr. Ri.-bs, p.rtaa'.o, naa veio tomar oaf,
pois qae depon do htver sabido voltoa o>m s tro-
ca par provocar s dcu: i:m, naa tentou tepa-
rar-ma da lata, pait qaa ea alo eitava em lata,
mst procura va apenas def nadarme e aeptrar
aquellei que laavam, eomo era moa dever, deuda
qaa essa lata tinha lugar em miaba casa. E' es-
te, em trapa largas, o histrico do ficto qae fn
par maito* pre*caei*do.
Vv. Ss. iatrindo oo sea conoeitaada Ditrio
esta reetifiaoa/, maito peaboreri) eo de Vv. Si.
Bcife, 18 de Oatubro da 1837.Atiento criado,
Manoel Alvet.
1) da ve aahfr a ceas, v
tos de easa, sabiado, caao pabriee eat
fe*, (Kameotte citbeg.-rieaasente o altestade ate
Sr Dr. Ignacio Velloeo, trabio-so a s propria
qoe tedattriaamente saaote-se to daeate coa
loa oa otaos qaesvados a i
t-m timada asdonsper elle, vtetoeaao
ahaa-se ao maligno e daataaon istaata b i
esr retmmeAea alheite, ce va ido o
to de persegnicio odio e viaaraaea.
O attestado do Br. Dr. Ignacio Velloso dte i
aaa qae s natarees (alo dis qaal aera) a <
tomas (tambem nio es refere) da griete I
'taato
poieestecaao d> Psstarinao: aeraftai oata
qoal^aer que postt se tersar grave > ; ota
disto, etse testad i penameate raeioe ea ate
favor, e o Sr. Dr. Ignacio venoso o coaaaaa* asa-
do declaroa qae o fes i pedido ; par oatro 1 -
de, oa te prora, porqae, qaando maito aa pepa'
particular, que ni ee eontmpde a aa acto peaeV
oo como foi a ezame ds sanidsde, ea piaaaea sa
aatoridadet jadiciaes; e por altaste aad* vais
pelo lado scientifiea, paraos nio arsaea ataasass-
ca preciso, nem eattbeleeea m igasaliss sagas a
positivo, o qo todo em qeestSea deata esateat.
Neataa caadied:*, o attestado de Sr. Dr. Iiaaste
Velloso limpiamente negativo.
Tal tes por aar en maito msit mop qte o Sr-
Dr. Ignacio Velloso, e contar maito aseaos fea re
de formado, anda nio vi em livro algaa de Pa-
thologa externa na de dintes cirargiea, tassaato
algum qae e iascreva cea a eptgraph Qraaaa
tnmefaeplo ervaipetosa da Waote*to e tea ese-
Ibas.
Agora isib i quem 1er estas liabas, asi be a pa-
bilo que Jutqaia Crrela Passarteho est per-
feitameate bom desde qnints-feira 13 do correa
te, ettctamaoie eieea dtoa dttpnto do oaaae ees
nelle proced.
Pica portento privado qaa o Sr. Dr. Ij
Velloso foi eioolbido dedo como* eai>
patenta a para paitar tsl altete to, ili eaar
itto diter qaa sarro de rabed'irko. i.d-
gaem qae qaer por torca qoe Pa
anda gravemente doeate, para fias i
e qna dis qa ha de reqaarer novo
nidada.
15 deOotabro de 1887.
Dr. J. Z. Parreira Valiese.
Aamar* Oilterajil
A'S stlia DB FAMILIA
Acabamos de 1er na iaparttata araal
que ve a las ia pabliaidade aa capital .le
imperio O Pas i a aegainte pabitstgaa,
qa-, sem mois conaeatari, qai tri
crevemos :
* Dizia Napolela I qaa, a
a mulher preparara aa o tataro.
E de faoto.
EspaHcameoto de Corroa Pas-
sarinho (i)
No < Jornal do Reeife appareceram am com
manicados ananymataaobre o tacto qoe oacorra-
ra no Campo-Grande entre Joaquim Corris Pas-
arinha e am tal Julila, facto a qae te tem qa ri-
do dar vulto e proporcO;*, que realmente nio exs-
tea i e como meu noma venha na artigo paalisado
no a Jornal de 12 do correte com urna a.arecia-
oio, poaco liioojeira, embork indireats, do proce-
diaento qae tive como perita no exima de taida-
de, feito ?or mim e pelo collega Dr. Seraptrim no
dia 8, entendo do mea dever dar breve respasU,
nao aa anoavmo, qae certamente nio pasta de al-
gara individuo p.-drdo no conceito publica, maa
em contesUcio ao attestado exhibido na alladido
artigo.
Por detignacaa do digno Dt. jais tubitituto do
qusrto littricto crimiaal e em sua prsenos, o do
illuatre Dr. 2- promotor publico, bam como do es-
erivio e testemunha* proced ao exime na petioa
de Ps*artnh.\ em casa dedte, no lagar Mattiah,
no Espinbeiro, encontrando-o sentado ea nm ufa
na tala da frente, com am laooo atada em roda da
cubica, paatei a entreter aaa conversa com ella
obre oe sutecedentea do eepaucsmeto, o lagar
onde este fora, e obre tu do inqaeri qaaet ot tymp-
toaii qae apresentara ap o.delicio, at aquella
bora (raa passadoi oito das), afim de certificar-
me da integridade de soat funecoea cerebraei, ama
ves qae recebera elle golpes sobre a cabaca, e vi-
rara todo* que l eatavam, que o offendido tinha a
memoria perkita, a intelligencia clara, calma e
r< flto on toda as auas respottaa, sempro con-
firmadas pelea pessoai de ana familia; por isto, e
pete ausencia completa de phenomenoa morb dot
pelo lado do cerebro e dat meninges desde o da
do eiptocam- nto, cooclai qae o offeodido alo t-
nhi, e nio Uvera, nem ligeira comxocio cerebral,
e muito menos inflimmsclo, diflua ou circuns-
cripta, do cerebro oo do meninges.
Delatando o lenco, encontr! poucos fias sdbe-
rentes na bosii trontal etqnerdaa, e lavada es-
te parte e retirados os fios, verifiquei qae tinha
bavido ama solacio de continuidad, de 2 a 3
eenti apenas, de extenslo, interesiando mente
s pelle, e J reunida por primera iotentla em dois
tcrcoi da ten tamanho, faltando ciatri:ar o oatro
terco ; onde havia ama gotts, somente urna gotta
de nm liquido amarellado de boa naturexs, co es
tanda o* bordos, nem as partes cirenmviiinbas do
ferimdnto, com inflimacloslguma.
Tiuhs maito cffendido doia ou tres arranboes
oo braco direito, ompletameate eicatriaadaa, e
ditas ter aas dr forte ns nuca, onde recebera am
golpe, aegnado ailegava ; abi, pora, nio havia
vrrmslhidio, incbaclo, ecchyaose, e.seorispio, in-
flimacio, nada meimo, como todos vetificaram ; e
dizendo e doente e j ter soffrido de rheumatis
ao, e accomndo dore, peta preaSr, em oa-
tras partes do carpo, me parecen ser aquella dr
da auca de natareza rheumatica.
Apresrntava tambem nm ligeira Batimento fa-
bril, qoo o tbermoaetro denunciou pela cifra de
38 0,2, rtferindo o offeodido ter tido precedido de
calefrio e aaceedido da cephnlalgia ; pelo que con-
cloi que fesse febre peridica de oaturetamiatma-
tiea, trabara ola intermitiente; tinha mais o Pat-
arinbo nm rnber on injec^la noi vaaoa que circo
lam na faoe, om ligeiro edema as regidos mate-
ra, qae mal ee nativa, anda fatendo pvosaao so-
bre os reipec.ivoi oaos malares, o qae attribui,
nem 16 ao movioeoto febril, como posigo de
dt itado, qae nempre guarda va, porm mui parti-
cularmente < a dusea repetidas de belladona que
Ibe tinham lido administradas.
BU o que vi e aitte no oame de saaidade, de-
vendo accresoeotar que sebei que em cinco das o
doente (?) devora ter o ruto do ferimento
eomptetsmeate etostriMdo, visto ter em aove ai-
rada em eeat deas tercas partea.
Diante de*U expoaicae clare, fiel e verdadeira
do estado do Passarinho pergnato : c-nde s gravi-
dade do ferimento nico e iniignifieante qoe elle
presentara ? Qatl f- i a circo allnela qae omit-
ti oa eoeobri na d^scripeo do estado d'elie ?
O Pataariuho, aa aeganda-teira, 10 do corrente
(eaaetataeate adatado attatado do Sr. Dr. Igna-
cio Velloso), veto ao Reeife e eiteve maito tempo
estado porta de am lucrado, raa do Impera-
dor, oade t.do mando o vio, anda com o leoco
atado i cabeca; ora quem tem to grande tu-
nefarelo ervtapelatota do tegnaento e daa o.-e-
< Iba*, coja natureta e synptomattornara am
csso grave,podeodo comprometter eziatea-
A mulher o prinsipal oaotor dt daa-
eovolvimeato hamtao. Qnat ratis rir-
taosa e Ilstrala f5r, melb3r.a a aaes
bem edacados sarao os brean*.
* A mii a sentineQa vigilante ajea
vela a vida preciosa da enanca, aajtapa-
nhanda a, desda oa pri-nairos ragidoa al
o momento em qae, feit-i boasem, Traes
a saor do mtis no p3a os hansbraet da vida rsal.
c E quintos dasgastos, a qaa tortaraa
angustiosas, os ds ama mii eai vi asa
filho ainda paqueaiao, sem ter
para diser o qua santo e, tadavia, ga-
do, chorando sob a iofiaana de asa ia-
commodo qae, muitss roses, sabido a
tempo, pedera ser debellado ?
* Quena se record* deatas aitaaeees
crticas, tio communs ao virer de tama
mii, aio palera deixar de carvsr ae rao-
petosament ante a ma!her a
cacio do d iFjta noato, da abag*ca
mais paros e grandiosos seattmoatas
se aniabam no coraeio banano '
t E como refl ixo desse maito
qae temoa par ella, dirig no-noe agsra
mus de familia, s delicadas ala:
da futura geracio.
i Mais do qae as pasadas adulta, aa
crancas osto sujeitas aa toases, driaaea,
coDstipacSss e outras affaccSes coogeaerea,
j pela sua dbil oompleiclo a
organisaci, j pela sua carta idade
nio lhes permitte o esquivar a a-so de
golpe d'ar, por exempia, oa d'eatre
quer descuido.
< Todos sab-jrn o qae acontece
caao.
A criunca, am dia, deito-ee
vob poaco alterada e ama tosa atiaba >
sigoifi^ante qae, aras propros pata, paaaa
deaaperaebiia; depois, ne dia sagasta
j aquellos pequeos indicios aggraraaa*
se, vem-lbe ama febrioolasinba, ief laaaa-
se-lhe a garganta a dabi urna
garrotno, am momanto.
c Chama se o medico, qaaado, s es
j nio ha mais remedio para a doaatea, a
aquella innocente eriannnba, ep*rieca
fagucira de ama familia oteara, deaappa-
rece repentinarnente deizaodo os pass iaa-
mersos na mais acerba dor. -.
- < Ob 1 mus, para quem essreveosoa,
lembrai-voB que a Providencia turara i
de soooorrer quem a ella confia 1
< E essa presciencia omnipotente,
caso, manifeata-ta noPeitoral de Caes be-
r remedio excedente, qoio iligrest!
para as molestiis do paito, grminades, a
maior parte das veses, na enanca por ata
descuido da naturesa dos que deixamaa
apentados.
Comprai, pois, o -Peitoral de Ca
bar-e toreia prevenilo a eventualiaaala
terrivel de vos verdes privados da
filbos.
t AquolLs remedio ser mais nm
liar do nosso devotamente, do roneo
maternal.
Edtmr.
*
-'
Cmara dos UjiMh
Diacaree pronanclado ma eeeaae Je
a tte Oatabre Je 19s*
NEOCI03 DE PPRNAMBIO
O Ir. Pedro Beltrtse Sr. prattdeate,
me de algam modo desagradevel toatar a pala-
vras neste momento, qaando t '
dir della para precipitar o'
vai dar nesta Cmara, ultima
grande trraxpbo do partido liberal de
co, ds imponente aaaifeetaclo des r ~
de do Reeife, trasendo a esta Coa
ubitituicao do conielbeiro Portella, o iltestre pa-
ladino do abolicionismo, mea diitteeto >
ciano, o 8r. Dr. Jooqnim Nabaeo, e i
valiosa ata cooqoiits, taato ata
reste Hcontccimento, q isnto en toa o arta.4
reconbear e ningaam stteaaa o
ex-miuistro da Imperio.
Realmente declaro, as asea sentir,
poivel faier elegar daia persaaaa
sentante* dus doa* partidos pstateos por I
dittricto, eu t?ria muito presar i
s gerir a pasU do Iaperio e i
(Maito bem. Apartes).
A nio aerem aa appRtrtnsivia
bre ex-ministro a eerte
desordem que ie Ihe sffigorava exiite&te aa <
(1) A hora aditntsda qoe reebeaM a afflaen-
cia de etsttara alo naa foi paatvel dsr publicida-
de hontem.
A RedaccSo.
i asea atado, a aaa aar a
es eatrar 8. atea, aata
tal de minbs provincia, o qaa ea direi I
rito de digoidade cvica e aobraaweria ripea de
prodosir briibaotaa i
asaba de dar-se a 14 do
lementeyel mooeareaeia
a companba daqaelbs por caja
tes o nobre ex-miniitro rjognar, nio
deamrmar qua a entrada te I
P"
I para a provincia de r?rnaabaeo.


4

^
aali da iaptt d expaitacl da M-
lUigMila de forre-rim Reeife 4 Ca-
o Hala ds eolaeioocl, a paW pera eos narraseis e obra* da porta do
>ii lgaos cothilaa pr ataba prorieste
rio portado da sdaiaiotrscl de obre ox-
- mads a ganiseta da 20 da A i uto o
I daatM a setos, qae fornsrsm bisel-
ptro Poraombioo e pesoegam palo poder da
noben cMi'lbtm Poctetla.
O He. Areaja Gdss Paraca qso ni foi aaalafcj
para o t* distriet i.
O 8r. Podra Bottrla-O i Jostra voecid roaae.
Sr- prooiieo-.a, aio ote t alea toe, illa tracto, eri-
t -rio a integridede da earaetar, aatt longo Tida
pabea anjroalada pala sus diatioolo ao magia
taria, aa admaiotoocsy a aa onsuam dedteapii
oji HH amigos a a esnoi da aa* pilitiee, a qst
lbe tan eageriaia graaia oatimi a prestigio aa
proo-iocia a oopscislmoste a3 1* d o'.rtctn, qaa jt
diosa vetes a eleg.ra.
O Sr. Alvos da Artejo -O Sr. Portelle a aa
earsater reep;ited par taloo, ni o soieemoate
pele partida eeaoorvodir. (Apoiod).
O dr. Podro Bsltrl3om, patea, teda iaio
foi poeto 4 atrgea oa teata g or pora a 'ai
partida o teott bm*e pare o illa, t'.re rapraoe-i
te, qaa ra d'eq ai a poaaa oceipar a iaa eodasra
eareaiet-? Ni bt, 8-. pretileo:, a* atrae-
doaa rnaaifratoel do eleitorai de BMifo a ee-
gvjl da airadle jasi;s q-t t*c> a maree!-
anal do aaaolhiro do nel Prtela, do meame
alo a h en te lo iit i diaer, dep >u da tar c m-
tribeide pare o triomph liberal cam a aaaa rraoa
eootiogeete. ol> coaa >t: i a j oh r osis.
Mar.
mora ooa i
negados At
tlidUl
de
cate 4a parveis
aato Aat* alo
(Continuaqdt)
49 -Eiequiel Atkayio Cesar do Eapirito-
Saot), tra vena di Q'ieimvlo o. 1, 3
aniar. O predi tolo o::apt Jo por
Ifodeiros Suva
50 Jiio da Mtta Silreirs, ra liba do
Carvaibo a. 19- Esta cae* fji ooeo-
pade, pala prata Liis da tal, eogoav-
madaira, qao modoa as para Baberi-
be, estando a casa fechada.
Jasa Xtvier EitoUnj Smtg>, roa
"varos, roa
Luga do R 1* andar ca-
aa a>o ou ba maia ds anu atora Z l-
mira doi Saltos.
53 -Aotaub Masimiiinao L ds M'deiros,
ratLirg do Rissrio n. 42, 2* an-
dar, onda ba nsais da ana mor M*
rU Ferroira.
54 -Ballarain Harqasa da Silva, raa do
Livramsoto q. 24, 3 andar e sotao.
Esta aeabor 4 reei lo ao 3 aadar,
poia o* aotlo raaidam stnpregadoi da
Braga Si, qaa tem eaUbalooiaisaiv
no pavimento torreo.
55 -Candido Joa4 Oorreia, largo do Parai-
ao o 8 2 andar, onda reside o ac-
tor Mano*! Qoajea Monnea.
56 Bafino Taixiira ds Silva, largo do
Paraso a. 8, 1 andar, oads mora
Jenqnia Fernandos da Silva.
57 -Nerno alsoiei, roa do Bario da Victo
ria n. 31, 1' aadar, casa habitada par
sfsnael C>llago Dios e sas familia.
58 Martiabo Fran-iaoo ds Silva, raa
Lomas Vslsntinas o. 14 O pavi-
mento terree ooeapado somonte por
malberes, e o oapsrior, a cerca de 3
ia-li por Florn io Carneiro do At-
buqusrqas.
Ricif-, 17 de Oatabro do 1887.
Bil-hior Migaal dos Santis.
saoosl Rjlrgaes Nogasirs Lima.
Beato tnoel de Castra Amoral.
51
rOMHERCIO
REVISTA OIIEBCIiL
Oaieoiaaade lOa l detalakradr
k.. Cambio sobre ftio de Janeiro H>ave traosao-
pi> a 16 d/v ua 1/2 0/0 da daeejato.
Cambio sabr BabiaNtda onitoi cfi:iima-
te.
Cambio sobre Saot >* Idea i i jm.
Caabio sobre Sio Graode de SolPea-se tran-
aaeele a 90 /r eoa 2 0/0 de deoeooto.
Caabio sobro Porto AlegreMala cajta offi-
ciahaeala.
Cambia sibra ParaTomoa-ss o papel do par
ticeUr a 96 d/v ooa 2 0/0 de deaoooto.
Cambio iibre Liadrea Negoeioa-io o ppel
do Baaeo a 90 d/r 22 3/# e 22 l/16 d/ u 4 viiU
22 1/2 d/ por UO0O.
Ciabio sobre Paria Foi aegocUli o pp.-l bia
eirio 4 vista 421 ra. o franco.
Caabio aobre Htaborga -Ha eeostoa tar-oa
fetto oiriilaaate. O Btao feeboa 90 d/r 617
e 4 vista 522 ra. o B. V.
Cambio aobre Portugal a Lioboa Pal patea-
d > o papel do partiealer a 90 d/t 131 OJO a de
Bice* 4 tuu 136 0/1 de premio.
irabi) aibre t*i>rtjNtta as f- offisiaiafata.
Cambia sobro af ate videoIdea idea.
Cambio aobr- Basaos ArreaI lea idea.
Apoliooo da divida pabca de 6 a/,Nada coos-
too oOMialaaate
i>taa pr jTiociae de 7 /.I lea idea.
Caapaab a Regare IodeaaiaadiraI lea idas.
Uapaahia PbeaixIdea idea.
Cimpaohia Secara Aufitarta -Iiem i
Ciapenhi PernamboeaoaI
vCoapaabia Piaeao e Teeido*I
Coapsabia di Beboribe Vaadaraa-oe 15 o-
oSeo do val>r da 100# a 154* eada aa.
Compaabia de danta Thsresa Ni le eo ostia
c&eialatnte.
Caaptabla de O inda a Bibanba Il*a idea.
Baaeo de Crdito B -al de Paraamboea Vec-
d-ra aj 10 uvje da velar re.mala de 804 eada ama.
Oeeeooto de lettraaCooservam as tsab aate-
riMa de 9 0/0 ao aaaa.
Lettraa bypetbe-ariaaNada aa fea offlTialaaa-
te.
raa aaelosinea
Agaardeaa NaVbaave alteracia, aa vaadaa
toreada 49J a 504 a pipa de 480 Iitroa.
Aleeol-Idam, idea, idea da Mi 95* apipa
de 480 litros.
Aaeacar Eatraraa 40,949 aaeeoe Veodaa,
psaa veiboa, braaca 1/700 a lO00, liaran ....
14300 a U400, aaaesvado 1**XI. palos aoves,
braoeo 2j0024), aoaeaoa 14401 a 1450J
a.aeavado a 14300, aseavade.braio 14200 a..
14300,letame900 a 14 aa 15 kfl.i.
AlgaddoEatraraa 5,905 -Idea, tabican pora
tlK da la, 5/300 aediaao e 14900 de9> aorta
os 15 kilos.
Arroa em casca -Se m.ntai o roulha da 44a00
a 54000 o ttecj.
CalEatraraa 410 a icenO reUlb) eaa-
tiaa SB 13/ 164500 oa 15 kiloo..
C'balaa do Bio Greade da Bal Coatinoa oea
cxataMia.
Cera de CeraaobaCitaaia aoamtlmeate pir
Iotade34a54 oa'I5 kil >a.
Coarat aalgados teecot Pos-ee veodos a 600,
n o kilo.
O.toa ditoe verdea CiUais oomioalmeate a
300 ra. okili.
Cerraje nacional O reUlbo 6 de 6/ a daaia de
1/2 garrafoa a 5/ a de I/P loaborrieada).
t-Fariama de maadioea Caariae, o retalbo de
2eO50 a 2/500 o ateca.
Poas-O retalbo 4 de 6/ a 13/ o15 kllca (im
folaaa) e de 144 a 30/ (em eordea) eaatsraa a
qaalidade e preeadaoeia.
Oaama da aaadioeaia mantea o reUlha da
2/20) a 2/ljOO oa 15 k.loa.
Qraz* do Bio O ronde do SaU-C-taast
?alaoote d j 3/600 a 4/ oa 15 kilae.
G irdara do Bio da Prata CeCsaoa acmiaal-
aeate a 4/200 oa 15 kilos.
Ueaehra aacioaal Se aaa:ea o r'lalba de
3/800 a 9/500 a e-ixa cooforaa qaalidada.
MolCoatiaaa asa eriateneia ae amad"
llillioSe mantem o retalbo de 45 a 60 rs. o
Protesto
para ditos barca;*
loen
Por iato, atagaem dev ,bro
ditas bareaeas, esa qaa M.
eigaad ; SO eootraria, o que ae laar
A deaiaoates coa qae o 8r de
nasa vea ao pabtiei fosar ama tal deoforaedo,
fas mppor qoe da oerebro deeapparaeso-lbe toda
a la da raaao.
B cife, 17 de Oatobro da 1887.
Freoeieeo Marelra da Costa.
Casmara da Kscaa
Aos aooajaas que oob a epigrapbe aeiaa me
tea avocarado forir ooa doaa psbKaseSm ineartas
ao Jornal o oet/ dealaro qae ol llore parte na
pablieaoao faite ao As*** da 9 do correte, fir-
mada pelo asatioipio ea eaonie.
lato dtve bastar.
Se parea al> fftr saEeteoU abroa dsraesa os
aiaba vida publica e particular, mas 'tihain co
rsgea de aaaigaar o q; dioa-rea.
de Uotabre de 1887.
i o Franc too
dt atroafo Cotti.
Dr. Elearlo Sinlra
MEDICO
das 11 sorel
roa dolmpsraeor a. 42,
Coasaltas
2 da tarda.
Cjsistliili
priasiro aadi
Bssidaacis : roa ds Aerara a. 47.
TelepaoM 966
Wee pare oaedlelaal de flaaslo
bacalaito. de Laoaae ct a>sjsp
ss nalancas
...ruco prde sor iodo, brome oa quel
auer ooUa eoass. Porem isto fies sendo aa terre-
do ds nataress, aabemoi eomtado, qae o elemento
aserrador da vida, saja alo qoal &r, n'elle exis-
te. Os doeates mscileatea o pallidoa, aartyrisadoa
pela toase e extemuodoe peloa copiooot aaoroa noc-
tareoa, devarla para doode ji laooar mo deete es-
pssaVee epprovado, se qae dio o meuor apreeu 4a
aaaa stlos. Porem por amor de too meamos, nio
paresia tempo toda a demora fatal.
Eeeootra-se 4 vendo oa tedas aa pharmaeisa e
drogaras.
Agentes em Pernsmbaeo, Heory Porster & C,
raa do Comaercio n. 8.
EDITAES
le
O
O abolso aaaigaade proteo** oteara e aaoonci i
publicado poto oea ooeio Vietoriaa Jo*e de Bausa,
relativamente os bareaess Mira Baila e Paqote
do Pilar; s declara qea em embaa tem parte, osa-
da : na prhaeirs a orneana ds 600/ o oa oatrs
Bata toa portogaeoto-Se asaetea o retalbo do
3/400 e mota saixa
INtoa iagUs isNeo ba os aereado.
Ditas francesa tSe a totea o retalbo da 4/ a
aeiaaoisa.
'BreaCaotioaoaot a estar de 12/ a 14/ a
borrica canfora* > qaslidade.
Carvso de pedra -Se meetem o retalbo de 16/
por toeelada.
Cela etomaetem o roulba de 1/450 a 1/500
par kilo.
Ce otasSubiram, o retolha pelas perfaitea 4
de 16/000 acaisa.
CarrejosSe aeatem o retolbi de 6/ o 10/ a
dis a eoaforae o qoedado a prnaidoaea.
Qjmeote Ba mantem o retalhi de 64 a 84 a
barrica oonforae a qaalidod-, fabricante o pesa.
CoaiuhM S: mtatem o reUlb) dt 17/SO0 es
15 kiloa '
Cravo d India Jonoai o retalbo de 9/800
o kilo.
Psriaba de trigoDepA.it da 15,000 borricos,
qae s,i rtelat de 10/600 o 17/JOO, pela america-
na a 20/ o 21/ da Triaate cade barrica.
Feijie Se a>aatem o retalbo da 9/ a 4/
conforme a q aabdade e proaadsaris.
Qarraaoaa vosroe Se aulla a retalbo de 450
a 1/500 conforma a eapseidode d'ellos.
Doces em eolda So montea o retalbo de 750
ria a lata.
Fa relia do B.o da Prata-O retalbo de 4/300
o saco, aureolo 6ia\
D.to de L-ibaaO retalbo 4 de 4/400 e sseee
(nebroSe aula o retales de 4/ a 14/ a
ceixa eoaforae a qaolidode a procedencia.
Herr doceSe mantem o retalbo de 17/500 os
15 kttoa
fCrroeeae Depaa'e 8,00) Mises, o retslba
cou'inaa a 8/600 a late, liqaido.
L tci inri 'it ordinaria Si attem o retalbo
de 80/ a 125/ o gigo comforav qaaltdsda o
orti-oc",).
motea de tamataBalsea, o retolao para 800
reia a libra.
Mao-eiga oa barris Se aeatem o retalbo de
000 reia a libra.
Dita em latasSs aint-e o retaib de 1/100
a l/AW a libra.
Maiaas HoonatBaixaa pare o retalbo de 7/
e eeise.
Oleo da Uobseo te mantea o retalao de 1/703
a golee (aa barril)..
Pasaos seaaant Se maatem o retalbo d;
8/590 a 9/ a caita, oaforae o qaolidade.
Diui finta-Subi, o rctolbo dos aavss de
l/'JOO o caita.
Papel da embreleo Sa mtatem o retalao de
680 al/460 a reeae, eonforae aqaahdadae
N-obaa ckimien tem podida ate h>je dixer-eoa
ajea eopaiam ae prioste ees aarativea do oleo de
Igaao da beeea4a. Patea nio taparte. Basta
qoe se seibo qoe 4 om remedio a-gar o effiiot
pare otstlaiii deneis s aa gargantas eaferaoe,
pare ascindalos eaorofoloaaa e oe eritemas exte-
nuados. Parea eeei deve fsser-se urna reserva
dietioetiva. Deve ser paro b legitimo, pota qae do
eoatrerio pare nada serve Be do*'jais ter aosts
particalar ama eoaplete aogeranca, eoofisivos,
uDicomsateo qoe podis fosar eom tods e sega-
ODr. Thonaz Oarees Paranhot Montenegro,
commendadorda Imperial Ordem da Bota,
jmz de direito especial do commercio data
cidade do Recife, capital da provincia de
Pernambuco, por Su* Magatade Impe-
rial 4 Constitucional, o Sr. D. Pedro II,
a quem Deui guarde, etc.
Psoa oaber aos qae o prsaeate edite! virom oa
d. He noticie tiverem qae se ha de arrematar em
huta publica dette juis", depois da respectiva
audiencia do da 20 de Ontabro provima futuro,
esa ss formoli ladeo o progioa do eolvlo, o bem
aegniate :
Wmo cato terrea de cal o tijollo, em ponto bal-
sa, tita 4 roa do Pirca o. 73, fregaesia la Boa-
Vnta, en terreno foreiro, eom porta o janella de
frente, 2 ealas, 2 quartos, cotinha interna, peqoe-
noqoetal oerrsdo, eaeiaba propris, mediado de
frente 4 metros ejK> ceoiimetros e do faodo 11
metros e 30 centmetros, vslieda por 1:000/000.
t vai 4 praoe por exeeooao qae por eoto jui>
ajvemOarvmleo Preitea contra Antonio Ber-
atrdo Qatntetro.
E nio soveedo lancador qut cabra o prrea do
avaliaedo e arreajatacia aera feu coa o abat-
trente da lei. .
E pora qaa ebegue ao cooseeimeato de todos
se passoa o prosete e m.ia doaa de igual tb or,
' qae aeri publicado pele iaprooss e offiado ao
lugar do coottime, do qoe oe juofari eertidlo aoa
autoa.
Jos l i Alentar Lias, eabscrevo.
Thomax Garete Paranhot Montenegro.
DtiiRACOES
Associafo Lip Operara Per-
O eonoelho adainittrativ dette centre aoienti-
fieo ao cerpo operario dnu capital a a quem in-
teressar poeta, qoe toado tido creada a eotbego-
ria de delegados operari.it, represeataatea do
mesmo, entro ss clanes dos obreiros, ioi aorneado
pele collectividad da Lgi arn doa'aeus deleea
des entre o cisne de pedreiros, o aisaciado Ea-
genio do Livraareote, aatorisado a quilquer ne-
goeio social.
Liga Optrarla, 19 de Oatobro de 1887.
Jos Calasana de Pigaeiredo,
.!- secretario
Companhia de edifleaca
De ordem do directorio foca pabiieo qoe ai
de cooformidade eom o art 8* dos (otatetaa,
berou nao stteoder a reelomoeeo de el
res seeiaaiitas qoe, so preso mareado,
minoa ao dis 29 de Setmbro oltimo,
foser as saas entrsdaa correepoedet
ata moda : bem como ~
s qoal ter-
Obras publicas
Casaca o ae aaeacar
se 18 aa octcbso ds 1887
A Assootoeso Coatatresoi Agrieola, registrn os
prrpas aooixo, yegot ao agricultor, por 15 kiloa i
Usina Pinto \ 2/iOJ a 2/300
lesbias pulveris*Jo.
Bitnea 3* boe .
e 3. regalar .
Sumamos .
Mate*vado porgad.
amia.
2/000
2/100
1/900
14400
1430J
143JDJ
2/100
2/300
2/100
1/600
144 0
1/980
"*........ 419 423 Agulhai 1 coixo s A. D. Cemeiro Vi.ana.
Rali*........ 423 Artos 50 soceos s Joto Ffrosodes de Almeids,
590 52 "> 30 o Aagaito Pigaeiredo A C.
Portugal...... 2 237 Boleas 1 coixo a T. Just.
ew-Tork..... 2,i0 Carreja 30 cixss a Vieira A Silva, 60 a B. de
Drosina ot C, 20 a J. Q. Coiabra, 60 e 10 barr
Do EaoLita Bsaa : cas k crdem.
$0 d/v vista Cimente 80 barricas a V. N
Camisaa 3 eaixaa a Bento c C, 1 a M. Primo
podres.......22 5/8 22 3/8 C, 1 a F. Silva.
?Bm........ 419 423 CotiJieircs o pertencea 4 caixSit a setelo
Italia. ,..... 423 C, 4 4 ordem.
u*"barga...... 520 626 C4ra 4 eaixaa a Casimir Fernn loa rt C.
Usboae Porto..... 235 287 Chapaos 2 csixSas a Brano de Silva Carvslho
rtndpoea eidades do Porto- ot C, 2 4 ordem, 1 a Samarcot t C, 2 a Aag3to
S*1........ 243 Fmaaodes, 2 a Carralh A Irraio;;l a R.phae;
Uh* das Ar>res .... J45 pita A C, 1 a Qaima.4a A Permto, 1 a Affouso
Una da Madeira .... 24 i Olivcira A C., 1 a Conrad Waohtatn.
3/240 Cooroi 9 caixoes 4 ordem, 1 a H titolscubick
oreado
CetnrAi ele altod4a
Marcado am poseo fronso, oom tranaacc.'i, t-n-
do apparectd off rtai d* 6/ W0 pr 15 k-loa pas
o d 1.a aorta do sarta*.
Ka ira ana ole tarar e
ama os onrosso
alsaatT
Batradaa
al|od4o
Dios Baccoi
Bereaoas ... 1
Vie-forree de Carear 1
daimees...... 1
Vis- forree de 8. Prsneieea I
Vis-forree de Limoiira {
17
17
18
15
15
Beams.
ktte.
Pedes cordasSe msotm as vendas de 40/ o
80/oeea4*.
PeUea em cabello Re manteo as vendas ds
U0Z ss de cobro o de 40/ aa de careen
eeato.
Bal o Aaad a Moooo-4- Beisoo, aa vendas to-
rea de 1/000 o alqeatre.
oo eaadoCoattaaaaoa o eoter eeaiaelmea-
w de 4/49) o 4/800 oa (6 kdoa.
la em pallaCoartieaamee a color amamal
mretee 2/500 os 15 kilos.
TapiocaSe mantea o retelha de 3/ s 3/300
kilos liqaido.
Vele* atoarlo** do Bi:Iiem dem da 980 rs.
i mases idea
Dte ditas de prtrv ecie-1 tem idea de 960 ra.
Vinagre de BaO roteaba aso alteros so meo
raoSO/epipa.
Vtaae ae BioO retalbo oe a.atea do 126/ o
Ot a pisa.
Xorqee de Bio Qraade do BolDop.
arrobes, o retalbo 4 de 4/601 a 5/600 eada or-
ea tra age I rea
Sabio, o retalbo de 9/00 os 15
rronda ledaO retalbo 4 de 9/460 e 9/600
tantea o retamo da 4/7d0 a 4/800
da Indis Ba aeatem o retalh de
1/350 a 1/400 o kilo.
Plvora logiasSs a toteo c retalbo de 20/
o barril.
Qieijoo Boixoe, o retalbo 4 de 8/100 a
8/400 aa.
Bal eatroageiroBem existewc.a.
SordinboSe asatam o retalbo de 310 a 320
rea 0 qaorta cooforaa a qaelidade o preceden
e w
Tmeiahn de Luboa Bo mantesa o retalbo
de 10/ os 15 kiloa.
Dita emerioana Se montea o retalbo de
12/600 a 19/ ee 15 krioo.
Velas ateorioaaSe maatem o retalbo de 660
a SOJ reta o mateo.
Viaegre de Liobi-S; maota o retaib de
160/a 165/a pipa.
Viabode Laboa-Boixos, o retalk 4 de 215
o 230/ e pipa.
Dito freaeeaBem existeneie ao mercada.
Dte FigeotroBa maatem cratelh de 280/,
a 240/ o pipi.
Xirqeo do Bw da Pr*u Deposite 27,000
arrobas, qaa retalboa-ee de 4/500 a 6/500 eaaa
Baiaa rieam-aercial
xtjou omcLaJta ds joarra dos cos-
UKCTOBES
Reeift, 18 deVetmbre de 1UJ
Aeeoes da osmpsahii do adiacseda do valer rea-
Imada da 100/ a 65f eada ama.
Cambio sotare 8. Poola, 60 d/r. coa 1 8/3 0/0 de
itanonto, bastea,
a soto subte Lmtdree 90 d|v. 28 8/4 d.
partioslar, bsaCia o boje.
8.40o
21.875
21.991
85.970
Eotradas
ilarc teas ...... 1
Vapj/ee.....
Vis-terrea de Garuar .
A ii.naca.....
Via-satiea de S. Fraacis.-a
Via-frreo de Limoeiro .
Boama.
Dtaa
12.914
Vretaaaemtaa
Foroffl iocbadao em nasa* proco os segaiatct :
Brigue iu(toa .D.rpa, poro Carrejar nt Bio
Oronda do Norte, eom destino eos Estados-Uoi-
doe. aasoear o 20/ 5 0/J.
Lagar iegles Ksmx-chief>, pase carregar oa
Parofavba ca deetin a L sanaos o csrooos de stgd4 a 5/16 o 5 0/U.
taparee oloeaaeftaaea
Vapor allmlo aTijae*., toaiso hiotem, levoa
para:
Bio de Janeiro : 636 ssecas ooa algodlo e
l 000 aaecoa asa milbo.
Saatos : 2.406 aoccao coa sssacsr, 125 pipos e
170 barris de quinto ooa agurdente.
Carregaxom diversos.
i para :
Prl/,
fia horada Motee
15
occ6*s
ale.
do ot apanina
Antoiiio Leooordo Bodilsmsa,
U saererono.
Csmerde Danoui.
tinacal* baoraria
aacu-a, 18 en ovresea os 1887
PBAQA DO RECIPE
O aura 00 do oom bio ese euaa-ee boje alteraolo,
toado ee baaeo* aeatido a toxa de W 6/8 d ao-
br Usaros, daedo todos a 99 U/19 d.
aoseceoes om papel porti-
iloave piqsass
caler, s 99 9/4 d.
PBAC1 I/O BIO DE JANEIRO
Fui aeatida s tese de 99 6/8 A sobro lavndra.
Oe beaeos secesraa sobra o' o 22 5/8 d. e
sobro a coixt-motrit 22 U/16 A
Dol
otpeetss aqa feraa astas
Vapor tueco Tyr, sabido haotom, levos
Villa Nova : 8 borrical oom oaeoeer breaos, 6
aseses eom caf, 20 fsrdoi do xorque, 5 atc;oi
oom careis de algodlo e 1 barril oom aleool.
Corrcgaxam aivoreos.
Xavl* rieapartaaola
Borra diosasrqaesa J J. Lots>, 4 sabir, levs
pare :
avin ; 11.521 siceot can nttacar micavado.
Corrcgoroa Ljjj A Fi.bo.
ta oa Airaadeca
oa 17 a 22 os otrrosao oa 1867
iVido o Diario de 16 de Catabro
OaVo daste
a I
atasSe monten a n(.
L. ndna
Bambnrga .
Usevm a Porto. .
'noepoea eia*d*
22 5;8
419
690
296
99 9/8
499
429
525
237
Vat tea a tana
Barca aaeiuarl Alaria AsyetW para o Bto Orea-
da do Bul
Bares aacioaal Htr.nho XI, pe.a Liso
Bares noraoamoaoo Fine, pora. Botados-Unidos.
Boxea ingtooa Vtblu,, pora Botados- otdos.
Horca eeraegeesse Nina, poro Estados-Um dos.
??*,".* Lagar (tica CtUdoo, para UverpooL
Ldgar psrtegnes afaria, para Lisboa a Porto.
Logar agios ffaaieaa, para Eudjo-Unidos.
Vapor logies alaseer, paro Liverpool s Bsnro.
Vapor anatnoea ^asese, pira Boatos.
Vapor iagl-.'S Pfofoata/, poro Livtrpaol.
>a*lao a recarga
are* wacgseast R i, cervlo do tedra
H.rca eoraegaense Josea, cervio de podra.
Barca n raegeeoao aVeses, madeira de piabo
Besas altoatl aVaoeate, madeira.
Borca Bfoe Borat, maUeiro.
BarV ingltsa Ratea/ Deten, corri de
Brigao satneael rVejoerot, ariM gneros.
Lagar ingles VowHtts e Vetan, earvlu.
Lugar ingles Poeaper, carrlo de podre.
Logar aaofoaal Logo, gordoroa
Lagar aaaraaae Editar A. Sanche*, foreilo.
Lagar isg es Spark, btealhao.
Logar portegaee Temerario, varioa generoi.
Pataebo dtnamarnaas dfates Kmtrrmt, xai
Patoena oaeio tal i wi'it*
& C.
Calcado 2 ctii a Tbom-is de Cirvtlho A C.
Dioga 6 volomea a Francisco Manocl da bilra
AC.
En aerado 1 caixl a Cerval b & Ir mi.
Etiope 40 tardoi 4 ordem.
Feriaba de aveia 2 b.rricas e O. Spieter.
Feltro S caixoes 4 ordem
Fio 1 esixlo o Samuel P. Johmtoo A C, 1 e H.
Slolaeobaik A C.
Fraaooa rosioi 20 grades o.denr.
Fumo 1 caixa 4 ordem.
Forragens 2 votamos a Oliv.-ira Basto A C., 8
a Antonio Dasrto Carneiro Vanos, l o Monoel
Jooquia Ribeiro A C, 16 4 ordem, 5 a Nuneo
e'o.iec t C 5 o Noito Cumpot A C-, 2 a Sa-
moel P- Johnatcn A C, 2 a Oomei do Mattot Ir-
mos. 1 a larreiro Monleiro 1 C, 1 a Pedro An-
toaea A C, 3 a Ouimaries Cerdoso C,2t
Mni a Pereira, 1 o IL Stoloeobock A V, l o
M.ia Silra, 2 o Beii ot Sauto, 2 o Chorad
Wacbsaon. 2 o Antonio J. Uatto Ouimorlee, 6 o
Francisco Xavier F.rreira AC, 6 a Praociieo
Liara A C, 6 a Parela Viaona 6 C.
Flores otbfisioeo 2 volomea a Raphoal Das
ce O
lutlramecto ds maticas pintara e ootros artigos
4 caixoei o Actooio Jote do Ase vedi A C.
Lfnbo 1 coixlo a Manoel Collaco A C, 1 a Oo-
roet de Mal toe Irmlos.
Lmea 141 graea e 1 caixa a Jote do Maeedo,
1 o Kophatl Dios A C
Luvoe 2 mlxao o Coursd Wacbeman.
Mercado'ias diveraat 9 volomea 1 ordem, 2 s
Naus Fooscos A C, 3 a Ouveirs Basto A C, 1 a
Ferrrira A Irmio, 6 a Bapboel Disi A C, 1 a A.
Corejoo s>. C, 1 a Podro Aotuoea C, 1 o H. Stol-
oaobark A C, 2 o Mala As Silva, 1 o Headonct
A primo, 8 a T. Just; 2 o Ouimsrot Cord so
A C, -i a Solaser A C, 3 a Francisco Liara A C,
2 o Manoel Jooqaim Ribein dr. C, 6 a Cervaibo
Jsadat A Leita 1 a A. D. Carneiro Viauna, 1 a
Notto Campea A C, 1 a Oomet de Mattoa Irmiaa,
7 s Cooroo Vohamso.
.^Movis 1 ctixlo a Raphsel Das ar C, 5 s Silva
Foraandeo A C, 9 a B.ptuta A C, 1 o Corvalbo
Juoiar A Leite.
Macbioaa ds coatara 16 volemos 4 ordem, lia
Albino Silva A C, 7 a A. D Carneiro Viaona, 5
o A. P. do Sousa BJareo, G u M. M Botelba A C,
.5 e Ouimorlcs Ctrdooo A C, 16 a 0m i de Mat-
tot Irmi i.
Meiet 2 coix.-s a Sulser Ksoffatno A C, 1 a
A. Sao tos O, 1 a T. Jutt, 1 iM.i. 1 Silva.
Objectos paro chapeos de sol 3 caiio; a Frsn-
cioeo Xavier Ferreira di C.
Prego* 10 boiricoi o Albino Silva e C.
P rfamaria 1 caixa i ordej.
Psrafina 10 calas a C. Feroandcs 4t C. 6 a
PrSQCrte Jos dos Pstsos Guimarles.
Papel 40 eaixaa o Parete Viaooa ot O, 6 a
ordem, 2 a Coate Lima A C, 1 s H. Stolse.beck
A C, 2 a Fooaeea Irmlos 4t C, 8 a Conrad Wa-
cbeman, 3 farda s Qoimerles Carda, dito de
embruiho 923 fardos 4 ordem.
Pap.-llo 10 fsrda 4 ordem.
Pioooo 2 coiioii o Vctor Pretle A C.
Pboipboroe 67 coixo.o 1 crd.-u, 10 s Joaquina
Duarle Simos di C.
Pertencea pira macbinae i v.lumea a V, Neesen.
PoUaaa 10 barricas o Maia Sobrinho (J C.
Rj.h.t 1 larJo s H. Stolienback A C.
Tecid^s diversas 4 volamos a Francisca de Axe-
vedo A C, 3 s Alvea de Britto ot C, 4 a Machado
A Pereira, 43 1 ordem, 16 a Bernet 4c C, 2 a A.
Vieira A C, 1 a ilveira lC,l Sonsa Nonoeira
oe C, 2 a Figeeiredo C, 3 a L. lisas A C, 1 a
Coate Sintoa A C, 6 a Joaqaim Ooacalvca de C,
i o.Lois Actinio Siqaeirs, 3 a Oliato Jerdim A C ,
11 a Jote L. Toiaeira.
Telrui do fliadrof, mochinitmo e ferrsgeas 412
vabsaet e pe^ts 4 ordem.
T/pot 3 eaixooo 4 ordem.
loa 20 coixoi a Frentico Geedes de Araojo.
Vidroe 1 caixa a Ferreira Sainiarset de C, 6 a
J. Kraote A C.
Carga de Lisboa ''\
Aseita de ollreira 16 caixis s Don iogos Fe -
i'vs rae C
. ttt o Paiva V->- n t C 100 a
Silva Oatmtrlea A C, 25 Jooquia Duarte Si-
a ooa e C.
50 harrieea a Siuta Bait Amorim dr. C
iiervra 10 caaos s Dcmiogos Ferreira da
Salva AC 60 4 ordem.
Capacha 3 rolos s Domingos F. da Silva A C
gas 3 eaixaa a Jlo Feroaades de Almeida.
Fiuciae 80 1/1 ealas a Domingos Ferreir* da
Silva.
Objectea para irpographia 2 caixai a Amorim
Irmlos C.
pooto* 16 eaixaa o.Sil va Ouimaries A ;., 10
fordos a Jado Kernsndes de Almeida.
% 10 coissa s Domingoi Ferreira de
* C.
Da erlem do Illm. 8r. director geral das obras
publicas e de eonf rmidode eom a antorisucio de
8. Exc. o 8r. presidente do provincia do 11 do
corrente, foco pablieo qae oo dio 8 do mes via-
doar, a? meio die, nu meima reparticlo, recebe-
le propostes para a execoclo das obres ..o reparos
dos segaiuies pontilbas :
Do deoominado Agua do Bicho, na eatrada de
Oojanna 4 Itemb, oreado em% 1:088/8.0.
Do 1 da varsea di Uruab'na misma estrada.
ao valor da 1:419/670.
Do 2* da referida varaos e estrsda,
em 1:466/50.
E bem attim o arvico de qae carreem mais
dous pootilboes osas allodida varees, avallado
em 350/, eom o aproveitamento das toa'eiras qae
forem substitaidoa a eitiverem no ceao do aer
apro;eitadei naquellea pnnlilbd'a.
Oa orcamentoa e clausulas etpeciaeo do controto
acbam-se oeste secretaria pora sorem examina-
dos p.'r aqoelles que preteaderem arrematar a
mesmo obra, de oeeordo cm o qae diapqp oa urta.
70 i 73, 89 e 90. 92, 97 4 101, 106, 115 o 116 do
regulameato em vigor.
Secretaria d reportico dal obras pubiieas, em
17 de Oatobro de 1887.O eogenbetr secretario
Joaqaim Gases de Oliveia e Silva.
3,360 charte* ; 8. No?ueira 4 C. 2 eaixaa eom
120 kilos de bsrrachs. ~~
No vapor francs Conjo, carregarom :
Para Pars, J. Faersttnborg 3,009 grloa de
ooro u 5,000 ditot de prole ; A. V. de Barros l
barrica oom 45 kilos de cal.
Faro o interior
= No lugar ingles Sui.biam, corrpgoram :
Para Sautoe, J, Liyo os Filho 631 aacoos eom
47,325 kilos de atsucar masca vado.
Na barca uirucguense Jftoa, carreguram :
Para Paran, Julio & Irmai 2,000 s^coe eom
150,000 kilos de assucor mascavado.
No vapor soecj.ryr, cirreguu :
Por* V"a Non, A. R. dos Santos 6J0 saccas
eom 3,0JO kilos de carocas de a'godio.
No hiato naciinal Deut te Guie, earre^oa :
Psra Mossir, J. J. Fciniodes Juuior 1 barrica
eom 60 kilos do ossacar refiaad.
Na bares?! D. Anna, coi-regaran :
Pora Vills da Peoba, Feroaades da Cjs! A C.
barricas co n 180 kilos de assacar refinado.
^ Na bire>ci Faroja, carregm':
Para Mairnuguaps, Fraoeisso Rjsas 1 caixa
eom 50 kilus de doce.
Olaaelre
aecaamo
Pelo vap.r nacional Pirapama, procedente
dos portos di aorta, ptr :
Joliode B S-,nra 3:003/000
Eofrasio A. do U.;teirK 2:000/0JO
Francisco Manuel do Silva C. 3:39/o60
iteadimeatos publicas
SS DS OirrTBBO
Alfandeya
ft sae por i
mamo artigo, esto sojeitos sos jora de 6 0/9 en
qoe sebsm-se em atraso, flraelo lita atoresde
para rccolberem s importancia da sssaaatatm
preatacao augmentado do respectiro joro, o ana
de 30 das, contar de 29 de BetomSro psesadee
a terminar no din 29 do mes corrate. As aeeoes
sajeius so jaro alo ss sbeixo toemrsdos :
1701 a 1705, 1446 s 1456, 1861 a 1866,1976 a
1980, 951 o 970, 683, 634 o 637, 1311 e 1316. 169
a 1595, 1206 o 1215, 1826 s 1896, 1799 a 1806,
1816 a 1825, 862 a 870, 851, 841 e 850, 1719 a
1725, 618 a 621,648, J336 s 1345, 1709 a 171*,
1946 a 1950,1676 a 1586,1991 s 1996, 557 s 689a
Recife, 5 de.Outubro de 1887.O ti unta
__________________Ricardo Metiesen
Bance de crdito real le Per-
nambieo
Na termos dcaarts. 5- e 6- dos oetatotes, ala
convidados os senbores aceiooistaa 4 realioar asi
o da 19 de Novembro prximo viodoare,
do Banco, 4 rae do Commercio a. 94, i
entrada de 10 aobre o valor nominol d i
ocelo. Recife, 19 de Ontubro de 1887.
O adainittradaso,
M.noel Jlo de Amorim.
Jos d 8ilva Ljj Ja
Luis Depret.
Arsenal de Guerra
De ordem do lila. Sr. major director, amtri
a costaras nos dios 19, 20 e 21 do eooMate ave.
s costureiraa de os. 101 4 150, de Oaasvosia''
eom a aonuncios anteriores.
Scelo das costaras do Arsenal de Osera
Pernambax), 19 de Oatobro de 1887.
Flix Antonio de Alcntara.
Ali>a adjunto.
Renda geral
L Ib 17
dem de 18
Ronda orovinaial
De 1 a 17
dem de 18
684:650/141
'SU 036.895
7263K713
3.164)866
72^.687.036
------i-------------75.V96579
796.183J6I5
Heetb* torta
>o 1 a 17
Usa de 18
grral
31:6724670
3:381/278
m
: S l -*
Id-in 9
7
18
p. vtnitsvii
16.09J*7>0
817/135
Reoife Oreinaje
Mi s!7
Ids n Oo 18
10:7522031
1:868 224 i
35:056/948
16:9374925
12.620*274
AEolasi Hermana Lsndgrin A C.
Aalhir Samuel L. Johnston.
Blae Bird Henry Porster C.
Charitj Ileorjr Porster A C
Conntess of Devor Livrsmento c C
Culdocn4 ordem.
* Dsrpsi ordem.
Eduard A. Sanchasi Pereira Caraitro A C
Ehen ordem.
Folkefest-n4 ordem.
Fingal4 ordem.
Germaoia4 Barstelman A C.
Hardi4 Wi!sn Sons de C.
Ibis4 Wilson Boas de C.
Josvai ordem. v-
Jorgen J. Irotx i ordem.
Krenos- Uecmsn Laadgrn A C.
Kiffir Chief4 Compaabis do Beberibe.
L:if 4 ordem.
MoBtanilla4 Francisco B. P. flnimsiiss
Mario4 Amorim Irmioa AC.
Vlette Kitriae Bsltar OUveirn C.
Nina ordem.
Orieati Hermano Laodgria A C.
Ptolomy Blackbarn Needbam de C
Bose of Devou Wilson Sons os C
R jx 4 Hermano Landgrin A C.
Ready (caahoneira de gnerra iaglexo).
Sambeamcemig. 4 Blackbarn Needbam A C
Spark4 BUckborn N.edbaas A C.
S. Joeeph4 Hermana Laodgria A C.
SsecheoTei Johnston Pster A C.
Scotia H riman Laalgria A C
e Talbot4 Johaatou Patee 4c C '.
Temerario4 Amirim Irmioa A C.
jTijucai Boratelaann A C.
Vibilioi Hermn Laodgria.
Viva4 Wilaon Sooo A C.
Voyo^c-r4 J.hna on Pater A C.
Wanderer i Fonseca Irmioa oe C.
O signo] indico ter a emlareaeio
"
1 -

Vaporea A entrar 4
dos roarea do snt.
Villa de Peraambuooboje. Congo hoje. -
Espirito Santoamanba.
Rioamanh.
Alliooeaa 22.
Maranhioa 24.
Ne,a-a29.
oes rosTot do ao Camillosmaohl.
es BDBOra i
V.liede Maranhio4 21.
BriUniaa 23.
La Plata-a 24.
ds mnr rosa
Ad vaneea 26. -
creado Municipal de Jone
O movimenta date Mercado uo dio 18 de Ca-
tabro foi o seguate:.
Eneraran :
44 boie pesando 7,157 kilos, sendo de Oliveira
Castro, 28 1/2 ditos de la qaolidode, 3 de 2*
e 12 1/2 ditos particulares.
402 kilos de peixe a 20 rete 81040
88 cargas de farinha a 200 ris 17/600
29 ditas o troctes diveroee a
301) rr-. 81700
12 taboleirna a 200 ris 2/400
11 iuinaa a 200 ris 2/800
r'srom occapadoe:
25 columnas a 600 ris 15/000
21 compartimentos de farinha s
500' ris. 10/500
23 ditos de comido a 500 ria 11450)
66 ditos de legumes a 400 ris 264400
30. ditos de foseadas a 400 rea 12/000
18 ditos de saino a 700 ris 12/600
12 ditos de tressurss a 600 ris 74200
10 talos a 2/ 20/000
8 ditos a 1/ 8/000
Oliveira Castro A C.:

54 t autos a 1/
Je-va ter aido arrecadada oeste
quaotia de
54/OOb
da
210/740
Rendimento
rente
doi dias 1 a 17 do oor-
3:497/540
37T4/28O
Foi arrecadado liqaido at heje
Preces do dia :
Carne verde de 160 a 400 ris o kilo.
Carneiro de 720 a 800 ris dem.
nos e 560 a 640 ria ideal,
toriuba de 200 s 2iI ris a cuia.
Milho de 24 a 320 ris idea
Vijio de 50i a 640 dem.
Foi laucado ao mar 25 kiloa do carne, de Oli-
veira Catiro A C, por corrompida.
Maisdoaro Publica
90
Forem abatidas no Motadooro da Cabanga
rexea para o contorno do dis 18 de Oatobro.
Beodo: 63 reses perteneentos Oliveira Castre,
de C., e27 o diversos.
Vaporea A eanlr
Actor boje, s 2 horat da arde, para a ase
Grande do Norte.
Ssechenye boje, s 2 hiras da te'de,
Santos e escola.
Viile de Pernambuco hoje, ia 2 horas da 1
de, para o Havre.
Congo hoje, 4 1 boro da tarde, para ',
e escola.
Espirito Santoimanhi, s 5 horas da tarde, pora
ot porta do norte.
Camillo amanh, s 5 horas da tarde,
portos do sal.
Princice do Grao Para antan, e 4 I
tarde, psrs Babia e oseis.
Rioa 21, so meio dia, psrs Hamburgo e w
Ville de Maranhioa 22, As 11 bares ds sa
para Santos e escala.
Naelea A entrar
Andreasde CardifE.
Alexaadre Hercalauodo Rio*de Janeiro.
Auro ade Cardff.
Anoa Wesh de Montevideo.
Augustade Swansea.
Concordiade New Castle.
Cotherinede Carditf.
Catode Cardiff.
Doaa Irmlos do Porto.
Fannyde Liverpool.
Mariedo Rio de Janeiro.
Mariettado Rio Grande de'Sal.
Mariano Ido Rio Grande do Sel.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Ohiode Cardiff.
Presidentedo Rio de Janeiro.
Progresa de Cardiff.
Romea de Hamburgo.
Sundswallde Liverpool.
Sarideremde Hull. II
Stellade LiverpooL
Teixeinnbado Rio Grande do Sal.
Tabordado Rio Grarde do Sul.

fofa
Umpdtrtmtim
:, chegod

.tacho nacional Pooiiuo, chegado do Rio
Grande do Bel, as 17 do correte e ooosigoado a
[ Amorim Irmioa A C maaiMsten :
piqao o 150 barricas, dito em bexigss
oo ao9 oceoigastariao.
BUnmarlaco
oacita, 17 sa serroso na 1887
Para o ominan
-apa ingle* A
Eaboreacle arta tto porto esa
19 de Otatobro
BimnsiM
Ceeilis-eaoiig. i Pertirs Caroeiro 4 C.
Loyo4 Layo Filho.
Loonego(eonboneiro de guerra).
Mariubo XIcaooig. 4 Jos da S. Loyo c Filho.
Maris Angelinai Loyo A Fimo.
Msndabd Companhia l'ernsmbuean.
Mola 14 Antonio do Oliveira Maia.
Frasereo4 Amorim Irmlos 4C. '
ps do Grao Para Domingos A. Matbeas.
Pirspama Companhia Pernombaaoo.
Amorim Irmioa A
-1 Amorim Irmioa &
sarnuaaaiaaa
ovlnsento do parte
Navios entrados no dia 18 de Ontmbre
Rio de Janeiro, 13 diao Borca ingleso &ae, de
691 tonilad-s, eapitlo Jaaes H. flmiillsa,
cqoipagem 12, cm lastro; s H. I altana
AC.
Buenos Ayrea, ti d isa-Barca inglesa ate*, as
301 toneladas, eapitlo Robert Qiqqtb, qaps-
1 cem 8, em lastra ; ordem.
Rio Grande do Sol, 29 diosPataebo ai si asi
Pot'fiDo, de 171 toneladas, eapitlo 4 atraso Vl-
elo, cquipagem 9, cargo xorque e guada00; a
Amorim rmSas A C
Rio i.rsode do Sol, 26 diosPatacho sitirmal
Rival, de 241 toneladas, espillo Francisco Jeaf
Peroondfo, eqaipagem 9, em laatro: a ismras.
Irmles A C.
Sahidos no mesmo dia
PsrCanhaneira de guerra ioglesa ffasy.ana
mandante eapitlo de fragata F. Eeklia, cargo
monicSes de guerrr.
Sanas e escalaVapor allemlo Ttjmea, eaaaaav
daote C. Bainborlich, carga vanos gsoeros.
Rio Gmnde do N01 te-Brigao inglas /Jerpa, ca-
pitlo'W. M. Gillmcre, em lastro.
New York-Brigue ingles TaOtt, apkao 8. Patt.
carga saoesr.


Diario de Pcrnamboco(Juarta-
19 de re d i 7
-

?
Segua praca
Ds ordfra do Illa. Sr. intpeetor se fss pobe
que m II hora* do da 21 4o c >rreote mes, *sras
?andidas ea praca, 4 pu deste repartilo, aa
egaintes raesssdoriss :
* lUm SR, m eaiza a. 1, viod. do N-.w-
s so bmc immm Admmee. costead r-
talos iafNNM ea un cor, pstsatdo UamtolM
.ruui, abodonada ae* dirsite* ps*P*ass-
em talo*
Marea PAC, aaa oaiza s. 17. sises H**a-
bsrgo o vspor aUestlo Parsasesd,,*
Ag>todoeorreat*esDS, eootsodo 11 kilograa-
as do euiuM do mais de aaaa ee>, o ]
gramas do di'oi do aas er,
diroRoo por ProoJto C.
Terjaus aseos* dt Alfaadsge do
ssa 18 do Ootsaeo da 1887.0 assriptnrerw, err-
iodo do ese*
Joto do Asis lereira
prsci ta d o, toado
j ocao-M
i i OS
u alidada.
Soria ratregs* pe o (orasesdor qsasdo
.alario que derla taO*sdOat
rataadoat"
do ocb aa aagaiataa con
asria da priaeir*
8> Picass exporto* a approvaoio oo rspro*clo
do aedice da sas rasara.
i na.
4. O reraeeedorpagara a atalude 10 por oeste
do valor doa asedias eaau tos sss ala- estragar,
da 10 por eaate o da qual le* oaj* eotreg* alo
esVetosr n torea raproTadoa, se oa alo sobsti-
Uir par catro*, qao srjaea asaltos ; o baca aaaiai
differertcase pos** *aver aatre oa preeos sjas-
Udoa e aqooJle* por qu astlvsr desster ao caer-
Me
Oa orden do Sr. Dr. Iaapaetor faeo pabliec
qoe eoo/rae sedeaos a 8r. Dr. pniHiaU da
ra1
i tu da doto praea ao da 80 di eor-
paraate a joata da eomorae a firaaetasafo
k*p* do olsado coa* vratUedoree, pan a
(arda civies.
Oa saastaia* eaucainaln dorna babJtttar-ae
csesele da jauta da tascad* da uaaao dito
apreaaatar aaaa prepostaa ea carta habed* p- r
oceaaiaa da rsapsstivs jasas, aaoaipaabadii da
aa c xetaplar dea raCardoa kopa.
Secretaria do Tbesosro Provincial de Peroam-
bu.-o, ea 14 da Oatebro da 1887.
O esBeial,
_________Unolpko Competo
<. oaselho Je eeaapraa ala repar
tirio de Baarlaka
Oojcctos de espedir ate a o sarrioo da. lav.gea, en-
g amado a eooeerto da roapa da esfermaria de
sasrisaa.
00 rifa do Eza. Sr. chcfa de diriaio Jos
Picaneo da Coita, inspector deate Araratl
do porto detta proriocia, faeo pabtieo
. 27 i i c rrente, i* 11 boree da aanbi,
*e (o cooaelbo, eaa cartea Uchtdio, por
pesia, a costar do 1' d* Jaueiro ao ul-
riodoaro, o toroeciarmto aeiaa de-
c!*r*aj*X^
1 > Sr. pretesdestaa dovea apr*aeotar aaaa
prop-itea ao^aptahada* da* aaoatraa da artigo*,
ptn erjo forsteiaeoto *e propdea, o ea cato
C3c'.-ttM aio re tomar coobecim-oto d* prc-
poif.ii
Obj eto* de expediente para o ar:nl e depea
deacia*:
^JasT
aaoSeifsr.
aMstessa Saar.ptU coapetaote repa'ticio,
ea rita do* dnrnaaat n
t Braslllao Baak
l.lnlted
Rus do Comisaras n.
Saces por todos os vaporea sobre as os-
as do mesmo banco em Portugal, sendo
em Lisboa, ru dos CspsllisUs a. 75. No
Porto, ros dos Ingl

qao s
claro
eir-

ua.

Compaaao, aa.
Cao- ti, ana.
Caairete fiao, na.
Colchte*, aat eaixa.
Carta* al|>b*betiea*, aaa.
Cttbecinn da dotitriaa ebriitl,
Dito braaileiro, idea.
CjIK; -c/i > d* eoapoadioa, eteaplar. om.
0d !liaa de aojooaia da rida baaaaa, oa.
Cray o, om. ,
Corlo, loo.
Enre'ope* direreo, eoafbrao aa a*w*'rr, cooto.
Dito* coca inienpclo para ificios, idea.
Eicriaahia da metal, Btaa.
Paca para e rtar par el, eaa.
G>oaa arbica liqaida, ridro.
L'pia de corea, oa.
!>>toe pro loa, idea.
Livroa ea braoco da 25, 90, 100, 150 a 200 f-iha,
aa.
L a padur de panno, aa.
Lirr.* grande* para regiatrod* oSeioe, aa.
Uomima, taaaabo 88, orna.
Xer* de edrea, pao.
Obxiaa de aaasas, eaixa.
Dita de eolia, idea.
I'i'l braneo liao, c-informo a aacatra, ea dorso.
Ditu braaeo pastado, rociarme aaoatra, idea.
Oto Hjtiaods paatada-idaa.
DiU dito lieo, idea.
.'>.' aam paqseaa, eait*.
Ditj coca ioearipela pira ensote*, reeaa.
Dio OMU-borrte, retira.
Dito minit/o, eaiis
D'to praprio pais.swppa*, as fuika.
Dito pardo proprio par* capa, idea.
Peooaa de ac/>, e mo a aaottra, eafsa.
P*ta, oa*.
Pe* de ridto, aa.
B/-e->i, saa.
ij, iSira com c*b> de oteo, aaa.
SyCsbario portogaei, aa.
Tr .ii ido ealligrapbieo, aa.
Tin-1 para eaererer, litro.
Ta- iros de vidro, aaetel oa loaai, aa.
Tioia caraia para eseripta, ridr', aa.
T>ra-hobaa, aa. \
Tbrsoaraf, aaa. aw > '
Vaso eua eapjnji, aaa.
Oasdiv .
1.* Todos osv'lgoe ario de priaeita qaali-
da*.
2 Stiio aatregoea pelos 8rs. foroeeadarea na*
portla que Ibe frea pedida* pelo almcsarifado
, e fcloa nato* de guerra, no praso de 3 dioa, con-
tados da data ea que o* pedidos farem deapacba-
dee pelo Era. Sr. impector.
8 Oa genero* ficarlo njrito* a approvacXo oa
r> r relo do perito qae fr deaigoado para sza-
toftl s. r
4.' Os tornecedores pagarlo as aaltta de 10 %*
do Vilcr d ;i ceneroa ao caro de demora na* ea-
tre<*a e do 20 */ no de falta de entrega oa rrju-
cjU por mi qaalidade iademairanJo oeste caao a
rascada aaeiooal da diSerenca qae te f'er entre
oe pr os geaTj* alo (ornecido* oa reiettsdo*.
6. 0 pagamento da iaportancia doa loraeei-
meoto* ser feito pela Thescoraria de Pateada,
vate doa daesaentoa qae obtirerem o* foroecedo-
res, depjis de satiifeito o sello proporcional.
6 C'inxorae o aviso circular do Miuiserio ds
Marioba n. 172, de28 de Janeiro do correte anao
o fo.-oecedor ficarl aoj^ito a a*i 60 da* de *ap-
priaenio, alera do praao eatiaalado d contracto,
tea que esta circauNtancia toe d direiti a pr:-
rofcselo do jotte.,
7 0* objectos fornecu'^a t serio pagoi no
raes segoiate.
ObeerVi^
1.* Nenbam* propMta a*i recebida sea qa; o
propooeate nVlla declare, oor esteoso, *ea eiaro
fcigua, carada, entrelinba on rasara, o preeo de
cada g n^ro.
2.* Ni) sed aceite proposta sea qae o neg
aste declare qae se sajeite ao pagamento da
multa de 5 / do valor provarel do f jrnscimeoto
daraote o praso para qoe cate anoaaciado, aa
oio co:-. parecer oeste recretaria para aaaigoar o
cmsirarto. ai praso de 3 das, costado* daqaslta
na qj !8r aotifieado pete iapraoaa, coceo deter-
csins o aviso de 98 de Deseabro da 1874.
3* C aforra* o roooaaeodado ra aviso d* 11
do llai de 1890, alo arrio admitidas as propoatas
dea acg eiantaa oa firats lociaas, qa* nlo aprc-
asstna oo d.caaento* aegaiatos :
Ceit Jio da aaatricsla da jaste eoausareia', bi
hrte &+ DOgaaeste do iapoeto de iodiutria oo nl-
tisoo seuieatre.
Ort'dao de eostrseto soeiaj es^aSido do regis-
tro da iuote ccmaarcial.
4* Nahimi prpoita aeri resabida depoi* d)
hrt dea: anaaneio.
6 Ot -pon-ntes *praenterlo os docsaent %
.xigid \,;\ aviiede 11 de Miio .cima ret
'rea di- lotes do preso aereado para o racebi-
seato i.i propostes, para a oaceasari* ateri-
gaaoio.
6' O farsaeadoKs ftcario ..jeito* a aais 80
isi de tappriaasto, alea de prat) cstipelida ao
csairaeto, *ea qae asta eucoastaocia Ibes c* di
) a prjrocaclo do ajarte, eoatorae a Osara la
citab'-lecida palo avuodo Hinit'erio da Marioba
ds 13 do Juoao de 1877.
Beereteria da iaspaesio do Aiseasl do Uaroaa
i* Peroassbaec, 6 de Oatebro de 1887.
O (creta
A atonte ds asres Attvedo.
ber
1' Minbaa* prapeste
propsosote sslla derlir-
slgiss, ratrsttaba os rasara, o preso s asi*
caaataaeiaa qse isteres** a a > tei ssaisiasto.
9* Nlo aera aeaaite prspoeU ea qse o srgo-
awste al j declara qse as sajeite as pagaaeato da
aeita de cisco par casto ao valor provsvel ds
forveeioMsto, daraate o praso para ejos cate as-
aea:r*d >, se rio eoapireeer as*U aat rata* la para
aeeignar o coalracto qas for oe labrado oe praso de
tres os, eoatedes daaells ess qae for cbiasdo
pela iaarssra.
3 iv serio adm; Hila* propostas dos nego-
cia atea oa lira* i jciae, qae sao e presea tarea
oertidio de aauicala da jaau aoamereiel, blbe
te ds pega acoto ds Iapoeto ds isdostria do altiao
I eearatre, o aattldlb de eoatraato *o:l estrabido
da jante aoaaaretal.
4a Nssbwws srasoate eeri raeebida depoU do
da o hora dttigsMeo seste aasaseio.
0* nropcsea'ee spresestarso os diiiinassalue
rxigidoo,*Vss diae antj* do mareado para o rsee-
braieato das proposta*, afla de aer frite a eoape-
tenfe rerifleaelo.
6* Oa rornesefleree ficaii) tajeitce a mais 80
diar ds auppriaaate, atas do praao eatipttado so
aasaatln, sess sao este arressastaacia lase r d>
rrito 4 prorogaclo ds ajaste, con for ese a elaeeal*
eetabcleeida pele avieo do Mmiiterio da Marinha,
de 13 de Jaiba de 1877.
7a Os objectos foroecidot *i serlo pagos oo otes
**;BaU.
Secretaria da iotpeeola do Ate-oal da Marioba
de Panumoseo, 17 da Ootabro de 1887.
O saereterie
Aotcoio da Silva Atevedo
181
m
3S,
Obras publicas
De ordoa do Illa. Sr. eogeobeiro director gs-
r*l d Obras Pabliesa s de cosioraidade coa a
aatoraselo de 8. Exs o 8r. presideate da pro
viocia, de 8 ds corrate, fca publico qa* no da
27, ao ario di, na anema reparticlo, reeabe-*e
prspeau* para a exeeocl) d obra de repero* do
f oatalblo sobro o rio Aranpe de Baiio, oa estra-
da do aorta, oreada ea 1:5M5?V
O areaaeat) e claasalaa aajseiaee do eostrato
acbaa-*e oette aeereteris para tarea examinado*
por squaiie* que preteodereai arrematar s niieiiit
obra, de escardo coa o qa* diepo* oe artigas 70 1
73, 89 e 90, 9% S7 i 101, 108, 115 e 119 de regu-
laancsio de 20 de Joi.bo do corrate aans.
Secretaria da reprtelo das Obras Psbeaa de
Peraambae, ea 11 de Oatebro d- 1887.
O eAgssseire aaereterio
Joaqaia Oncee* de Oliveir* e Silva'
GOlPAMi DE EDMCACO
Tem serapre a ven
da:
Tijolos grossos eoinias
Dilos formald inglez
Ladrlbes diversas
Hilos qan.rado grande
Telhas cobbiis
Tijolos lololires de diversos
frmalos, telbas francezas, cris-
tas para emiein. caanos, cur-
vas e ealoveilos e diversas di-
aienses
Para yendas e en-
comiendas exclas'va-
mente no escriptorio da
companhia no largo de
Pedro II, n. 77, l.an-
dar, das 9 horas da
munh s 4 horas da
tarde.
Telephone 358
Vapor
" .** i*. PKRxtasrct^
DB
^?eafio tost! ra oor
iTOS DO NORT
fatahfba, NaUd, Macdu, Maturo, Ara-
, Cear, Acarahu t Camottim
O vapor Pirapama
Xno da 21 ae
aa 5 borat
ds tarde. Recebe
ateo dia 21.
t.avrr"1 **** P**P>oa e diabairos sfrete ate
u 9 horas a., teids de s ds sabida.
'F.sdffroRio
w** ''a Companhia P*r*utn$nrstia
_________a. 12____________________
"SffiWSaBfiamBntaiiscliB
OaMpschinTahrls-fiesellschal
O vapor Rio
E' esperado dos por-
tes do sol atd o dia 90
de Ootabro e sagairi
d poi* da demora ne '
aria para
Lisboa e iaBaburgo
Entrar dentro do porto.
Para (geiroa, carga, frete e ete^ tratase
coa o*
CONSIGNATARIOS
Borstelinann & C.
KDA DO COMMERCJO N. S
i* andar
United States I Brasil H- 8. C
OraprAlica
E' aperado dos porto* di
sal ate o dia 22 de Ootabro
depois ds demora nrnostinio
ir para
Para, Barbados, s
aranhio,
Thoataz c *ew-York
Para carga, psassgens. ; .; uimendas jdinheirv
a froto, trsets-se com O vapor Advance
Espera-se de Se-' or*..
News, at odia 26 le Ootu-
bro o qual sagairi iepois d
domoranec'^-iiuia psta
Baha e Rio de Janeiro
Para sarga, psassgens, e enconmiendas tracta-
e coas os
AGENTES
Beary Forster k C.
A 8 RU DO COMMERCIO-N. 8
1 aiidat
Agente Pestaa
Leilao
DEFINITIVO
Ua da s quintes partea ds esas terrea sita
raa das Trincheiras o. 33, perteacen
tea so espolie da D. Joaquina ates da
Santa Anos.
esta-relra.
91 ds
esrroa.

No armasen da agenc" 4 raa do Vigsria
Tenorio n. 12
0 sgeote Pestaa veederi,
Exrc. Sr. Or. jais de orpbsos e i
qaintas partes da casa site ras das '
n. 38, pertencente ao espolio de D.,
Bota de Santa Ansa, no dis o bors i
cionsdos, a qaem melbor oftorts fier.
por
AVISOS DIVERSOS
avega-
COUTANHIA
|mperia I
B4VI ROM COaTTaU POsSO
EST: 1808
V*ote aaoreadoraa*
Taza* xtizas
f rompi payammto is prerao*
CArrax
tte. 16JOjOOO#000
brovVns'a c.
X. ^- Ra do Caurcio < L 6
GDlPANuiADBSB&DuDS
CONTRA FOCO
iorlb British 4 Meitailile
CAPITAL
t:ooo.ooo de libra* sfcrllaas
AG ES 1 ES
Adomson Howj &C.
Bata eoaapaaihla coaapra terre
a. preferlado oa lisiados no
balrro da Boa Vista, afacdale
I na, Fernaadea Ylelra, Afflletos,
raa do Principe, aaatako No-
vo, Hondee*. Rlaeknelo, Ca-
paaga e Mangnlnko.
Qoeni oa ti ver para vender,
qnelra apresentar ana* propea
m no eaerlptorlo da meanta
eoaapankJa alto ao largo de Pe-
d o II antlgo do Colleglo n. 17
V ansiar.
Reoife, 22 de Setembro de 1887.
Ricardo Monettt, gerente
hJiGO IHTHBNAGIiA
DO
BRASIL
Capital 30,000:OOOA
dem reallaado 10,0*)0:0004
A eaixa filial d'ssie Basco fanocioaasda tea
porarisasoote 1 ros de Coa.aer fio s. 88, asea,
rate os a praao, contra oe eegaistea eurrespoa-
dsstee oo eatraageir :
Loodrea.....777. e/N. M. aViiasesfl A Sos*.
COHPAIVHe DGS RESSAAteB
RES HARITIHE
LINHA MENSAL
0 paquete Congo
Commandanto Lecointro
a^y^:
B' esperado dos porto de
sal no dia 19 do correte,
seguinde, depois da desaors
do coitume, para Bordeaui
tocando em
Dakar e Lisboa
Lembra-se sos senbores paaaageiros de toda
se clssses qae ha lagares reservado para eat
igencia, qse podem tomar em qnatqser teapo.
Paa-ae abanmento de 15 /, em favor dea fs
milias compoeta de 4 pessoas ao mehoa e que pe-
garen 4 pastagens inteiras.
Por ezcepelo o* criados de familias que torna-
rom bilhetes de pros, go*am tembea d'eate a bati-
mento.
Os vales postee* s se da ate e dia 16 pagos
de contsdo.
Para csrgs, pasasgens, enconunendas edinbeir-
a frete : traets-se com o
angoste Labille
9 RA DO COMMEROIO-9
companhia Baklana de
eao a Vapor
PORTOS DO gUL
Maoci, Villa Nova, Penado, Aracaj,
Estancia a Babia
O VAPOR
Principe do Gro-Par
CommandarUe J. F. Ttxeira
Segae npreterivel-
toente para oa portee
acuna no dia 20 di Oa-
tabr*, as 4 horas dt
tarde. Recebe carga
_ nicamente at ao IrS
diaMo dia 2C>. '
Para carga, passagen*, encosamendas e dinhei-
ro a frete, trste-se na
AGENCIA
7Una do Vi gario7
Domingos Alves Malheas
- Ra Grande do Sol
Segu com brevidade para 3 porto cima a bar-
ca nacional Mara Angelina : para o reste ds car-
ga qae Ibe falte trata- le om Jos da Silva Loyo
para
ALUGA-SE ama cass em
Amaso, ras do lima. n. 30, proaria
familia grande oa coUegio. Tan 7
15 qasrtos, agua e gsa encanado, sppi
Iho e qontel: s tratar ns lytogr^paiia da
J. E. Purcell, rus Marques de (Mtala
n. 8.
Gestea de viae- de todo* oa
compra*.
Ararat* a mais especial qse vea se asan
mercado, propria para aliaentaeto de eriasess.
Abanos, teem grande porclo s veadea*
mais barato qae es oatra qsalqser parte; as
armasem f 'onfederaclo d* Norte, de Hartass Pt-
res & C. ros estreite do Rosario n. t-
Alaga-te on sitio ea Beben be, as estrada
qae segae para a povoaeso, coas esasaassa asas
familia, coja eaaa esti pintada, coa bsako le sis
o* fondo ; s tratar no caes ds PTrsabia Psr-
nambacana n. 2.
= Precisarse de ama coainheira pora eaaa de
poaca familia ; na ros ds Iaperatria n. 7, segas-
do andar.
ilhx
Fura uam e Mo
Lugre pertoguea Mario, recebe carga a frete
tratar Mm Amorim Irmlo* & C
Paeic Steam ^avigationtompany
STKAITS OP MAGELLAN LDE
Faqnete Britanna
Conaelko de compras da repar
tirio de Harlnka
Propostes para o sappriaaento da
linaria ds mariaba e ao aavioe de
ndoiso pertodcste capital.
Oe rroVa do Illa. Sr. ehete da di riti, Jase
ajan el Picaoc-J ds Coste, iospector, faeo psblieo
a 38do correte asa, lt b>raa da o>*
ontrete as em eonsslbo o toppriaeoto de
sssflirsamto* enfermara de startssa e sea es-
te gosrrs fsavfasdos no porto dests capitel,
1888.
arlo sor apresested* seste se-
rtas fechada at 11 seras do dis
ea caa do
68. JOHN H BOXWBLL
Un* do Coaasrcas n. 961 '-*^.,
SEGUROS
rlARITIMOS CONTRA FOGO
Compankla Pkenlx Per
naaabncana
Ra do Commeroio n. 8
nua no connnncio .m- aiann
wmm
ilonipanliia de Seguros
MARTIMOS E TERRESTRES
EatakoleSda em 1 455
CAPITAL 1,000:0001
3INISTROS PAGOS
At 81 de dezembro de 1884
Marilifflos..... 2,110:
Terreslres,. mM\
4A- Rea o t'oinmreln
\0IITIIKII\
ae fjoadros tlardeea
Pataleas aaaaeelra(Beseabrs Iaa)
Paria...........
Hamborgo.......i
Berlia..........|
BftnnavaOtaf........
Praskfurta/Maas]
Aotasrpia.....
a
340|
i De Betbachild Prerc*.
Deatacne Bank.
a Btoque d'Anrer*.
Baaea Oenerale
aasodas
sosa
Bsssh
ca
Hjpcterarij de
e soa* agro-
Banco de Portagal c
anas ageociss.
nglisb Baok of tbe Ri-
ver Pate, Limited.
O. Amaiek k C.
praca do impe-
Cspitai oobactipto
Pandos sccumaledos
neeellsi aaaual i
Dj preaitos con'rs fogo
Cae premios sobra vidas
Da joro*
3.000,000
3.134,348
577,330
191,000
132,000
Jok*.H-
O AGESTE,
Bommell
Ceipaa i iwm FisIm,
ie LJs&oa'
atan
ligiel Jos Alves
N. 7-RA DO BOM JESUS-N 7
esjaros saartilaaas terrestres
, Reate* altiao* a antes eocepasbis oseta praca
qae coacede r m Sr*. segeradee Isas polo ds pags-
assto ds premio ess esds aetiae ana, o qse
sqsrvsls ao dOMonte aasasl de esres de 15 aer
cssto saa rsver doa
SEGUROS
CONTRA POGO
rbe l.iverpeoi i Uoi A labe
INSURANCE C0NP4NY
SaaiiUrs BretHors &
COBPAWHIA II t NECilROa
Sapotea
Millo o
ti!?.**
Madrid..........
Bereelooe.......
Caxlis...........
Malaga.........
Tarragose......
Valencia a oatra*
cidade* da Hes
paaba e ib*s
Casaras......
Lisboa.......-.. \
Porto e aaaia ci-f
dsdss ds P..r-/
tagala lasas.-J
Basos-Arres... .)
MoBtovtdo......
Nova York.....
Coaapra asquee tobre qaslquer
rio e d estrangeri.
Recebe diobeo ta eonte correte da movi-
meotojeom jorcar* laslo de >/ ao anao a por le-
tras a preso a jaree eooveoeiooado*.
0 gerente,
________________Willlsa M. Webster_________
Recebedoria de rendas
internas geraes
atoste Oe ladasl'las e proflsnes
O administrador da reesbedorie prerine sos
Srt. eootriboiotes do iapoeto de iodasirisa e pro-
I (ltso.e a qoe esto ojeita* a* casss de commercio,
I essriptorio* de eommiwj* de qoatquer nato-
, reta, etcriptorio* de advocados, eonmltorio* me-
dico*, diipaebsntee da Altandega a seos ajadan-
tea, gerentes de casa* baocariaa e sociedades ano-
oyaas, dono* de r/pugrspbiss, de otarias e de
quaeaqaer oseas ds negocios, qas ai* M do cor-
rate n-ea de Oatebro te cobrar!, livre de molla
o 8* semeitre do referido i aposta, broa assia qoe
dsqaelle dis em ditata ate es dos* meses ssbse-
>oestes s cbranos ser resliasds coa a multa de
I, **a oa propria recebedoris os seloe tea
sgrstes cobrsdorss nos domicilio dos evatribaio-
tes no dito praso ; bodo o qa >l aera s divide oo-
brads jodicialarsta
Becebedcrit ds Piroambseo, 15 do Ootabro de
1887.
_______stVsandre de 8osss Pe reir do Carao.
anta Casa de MJaerleordia do
Redfe
Na aecrataria da Basta Casa arresda-se
fnintee predi :
Bes do Boa Jessa n. 13, 3- andar.
dem idea n. 44, 1- andar a toja.
Ideas do Vigaro Tbeoorio n. M, 1 andar.
Ideas ideas a. 85, sobrado.
Idea do Marques de Olisds n. 53, 8- andar
Idea do Apollo n. 2*. 1- andar.
losa daUodan 4'.
Ipsssidssta.47.
Idea ideas n. 49.
dem idea n. 87.
Idas da Lingoeta n. 14, 1- aodar.
Bseeo do Abroa n. 2, % aso
Beereteria da Baste Osas de afiseroordis
steetta, 86 ds Msio 4> 1887.
O ssarivio istiriso,
eom eaeala por
Baha. Rio
' esperado da Euro
ps at o dia 23 de Ou
tabre, e seguir de-
da desaors do Cos-
me para Valparaso
lonte
de Janeiro e
?Ideo
Ptra carga, pascageiros, enc.mmend e dinhei-
ro a frote, tratase ro-n os
AGENTES
WUson Moa* dk J., LJanlted
N. 14-BA DO COMMERCIO-N 14
Vapor sueco Tjr
Para Villa Soya c Pe-
nedo
i Segu iapreterivelmento
no da 17 do correle, a* 4
borat da tarde. Para car-
ga e pastagens, tratase
na |
Praca do Corpo Manto n. O
1- andar
CilARfiElRS REUNS
Companhia Francesa de navega
cao a Vapor
Linfca qu i ti ranal entre o Hovre, Lia-
boa, Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro e
Santos
0 nw Vi He Pbmeci
Commandanto Cbancerel
apora-*e des oortos do
sal ate o dia 19 de Catabro
asgniido depois da indi*
penes re! demora para o Ha
re.
bordo, e de marcha rpida
comiDodos c ptimo pasas-
LEILOES
Agente Burlamaqni
Lilil
Quarta Jeira 19 do corrente
A's 11 boraa
De bons e novoa movis e diversas obras
iwportentes, no Io andar n 50 i raa
- daa Trincbeirts
O ageotn cima, autoi isidu por ama f.milia que
ae retira da provincia, vnder4 em leilao 1 nobilia
de junco complete, com encost de palinha e com-
pletamente nova, plano forte, mobiia de aaarello,
oadeir.t de bala neo, guarda-loaca, etptlbo oval,
tapete, jarro, toilf^t, cama para cssal, compo-
teiras, copos, garrafas, rtcarredeiras, mesa elaati-
ca, bon* caan* Sllesole* e muite* outro* artigo
que citarlo 1 riata do* Sr*. licitantce.
Alugt-Be a bella cass ea S. Pedro-sovo, osa
Olinda, maito freses, com gsa e agua, aailua sr-
voredos, para grande familia.
Alaga-te a esceUente casa terrea, esas atas-
de quintal, na ros das Cinco Postas a. 13? ti
da roa Imperial, com grande* comesedos, n 198 :
a tratar na roa de 8. Jorge (Pilar) s. 5*, ts-
verna.
Aloga-se oras boa esas defronte do Caidei-
reiro, no logar Barbalbo n. 10, asada tesa tata
taverna ha maitca annos, eoss boas eoasasesV*
psra familia, qointal morado, eoebeirs para es-
valloi, cot ama boa cacimba e sai grande terre-
no psra plantoodes, a dita casa aioda est esas s
armaca de taverna ; qnea pretender dirija se as
Isrgo da Casa Porte, padaria n. 46.
Alaga-so casaa a SHXA) no beern doa Con
boe, junto de Ooncalo : a tratar na res S>
(mperatrit n. ",.".

os se-

I_ martimos _
Porto por Lisboa
Con destiso aoo portes iodioadas sac
breridada a aeres na alia ti Morase X
sarga e paasssjr
tos Jet da 6
Condos medico a
e oftaueti easeBentcs
dio.
As paatagens poderlo ser tomadaB de sataailn.
Recebe carga encommenda* e paraageiro* para
ot quaea tan escolentela aecommodaedea.
Para carga, patsigent, encommenda* dinheiro
frrte: trats-ae cosa o
0 FEDor Ville" fle Maranao
Commandanto Brsnt
' esperado da Europa
at o dia 31 de Outobro, se-
gurado depois da indispen-
aavel demera para a Ba-
ha, nlo de Jaaelro
e Naatoa.
'KM
o 6
ao* Srs. ianportedorea de carga p
ja. lioha,quciram apresentar dentroSii
dis* s eontar do da dascsjgs das alvaresgar. -iaal-
Koga-ee
r aporca desta linba^qacirasn
qner reclamacia concerasnte s vo'.umes, qoe po
r<-ntui a tenhara segaids pera os portea do sal.afia.
ae se podorem dar a tesnpo aa providencia* neeas
tartas.
Expirado o referido praao a eompaabiloa n se
cespoBSsbiss por extrsvioe.
Para carga, patssgens, eaooamendas e diabeire
a frete : trata se eom o
AGENTE
Augusto Labille
9 -RA DO COMMERCIO-9
Agente Silveira
De gneros, armar-'o e ntensiliot do esta-
belecimento sito ra de Santo Amaro
n. 6.
Quarta-feira 19 do corrent*
A'S 10 1.2 HcfRAS
0 agente Silveira, por mandado e-com asaiaten-
ca do zm. Sr. Dr. ju>* dp orpnlo* e ausentes a
requerimeoto do inventariarte de Vicrorino d|
Almeida Rabeilo, levari a leillo o* genero, arma-
eso e utensilio do estabelecimcnto sito i roa de
Santo Amaro o. 6, em om oo mai Ijte.
Qaraote-se a cbsve do rtabeleciaento.
Leilao
Agente Bril
De ama mobilia de janeo, ama oatra preta, 1
commoda, 1 mea* de jaatar, 1 guarda louca, 1
cama francs*. 1 mesa com doa* gavetas, 1 ma-
chi na de frisar, cadeiraa avalan, 1 relogio de pa-
red*, jarros, qoadroe, loaca, eandieiroa a kerose-
ne, facas, acias, trem de cosiaha, e outros
objeeto.
Quarta-fnira 19do corrente
A'a flo l|t horas
A Ra Vidal do Negreiro n. 54
Leilao
De 1 bilhar com auas pertencas, 2 fiteiros, mobi-
liaa, camt, mesa* elsticas, pianos, pannos de
crochet para cadeiraa, colzas de dito, alburia para
retrate, miudeaa, perfumaras, jarros psra flores,
batanes para cima de btelo, eandieiroa, eapothos,
quadsc* e muitoa entro* aovis avalaos novos c
ussdos.
Quinta-feira 20 do correnta
A's 11 hora
No armatem da ra do Mrquez d
Olinda n. 19
POR INTERVENCAO DO AGENTE
Gnsmao______
Leilao
Agente Brito
De 1 armadlo e uteacihos, e doa bons genero]
doeatabelecimento de mclbudoa lito 1 ra Aosaeta
o. 180.
Qaraote-se a csss.
Quinta-feira 20 do correnta
A'S 10 1/2 HORAS
O abaize assigaado declara ao publico s se
commercio em geral qoe o Sr. Man:el Qnaeaives
dos Santo* deizoo de ter acu caneiro acata rlialaj
Recife, 17 de Ootabro de 1887.
Francisco Antonio de AlboquTqoe Mello.
Preciaa'te de ama ama para servico inter-
no, e de urna lavadeirs ; na Ponte de Ucba ras
frente a eatacio.
= Precsale de urna conche ra para eaaa ds
familia ; a tratar na raa do Bario da Victoria
numero 39, loja.
Oa Srs. abaizo declarados to rogados s as
enlcndcrem com o* aba izo aaugnadn* a negeioe
de seui interestes, isto porque alo ignoradas sosa
moradas ; no largo da alfandega n. 7.
Albino Jotquitn Ferreira. ,
Borgee C. _a
Jote Martina da Cunba.
Manoel Antonio Pereira.
Martina Lisboa 4 C.
Jlo Martina Coelho.
Pas A C.
Antonio Tiburcio Goiaaraea.
EKmingos Martin* Gome.
Martina Gcmes A C.
Antonio Custodio Loureiro.
Jos Henriqucs de Oliveira.
Abilio Martina & C.
Antonio Lopes Machado da Silvs.
Antonio Joaqoim Correia dos Santos.
Pereira ds C.
Joaquim Lopes & C.
Manoel Joaqoim da Silva.
AugUbto Diaa de Pigaeiredo Vieira.
Martina ds C.
Martioiano a* C.
Monteiro & C.
Francisco Gacpar de Knb&.
Antonio Fernandea de Albuquerq
Recife, 18 de Oatobro de 1~
Silva Naraues A C.
AMA
Precisase de ama ama para comprar a
coainbar em casa de familia : na roa Du-
que de Casias n. 14 ae dir.
AMMAk
Preciaa-se de urna para lavar e cosinher ; aa
ra da* Catoadae n. 49-
4o commercio
Ivo Antonio de Andrade Luna e Laiz Antocte
de Andrade Lana, membroa da firma Ivo, Bebri-
nbo & C, cstabelecidoa em Goyanna, commaai-
cam a esta praca e aos seas amigos s fregnesrs
do interior, que, em data de 30 de Junho prozias
pasaado deizaram de faaer parte da mencionada
firma os Srs. Francisco Nones Monteiro e Jov-
niano do Mente Sonsa, retirando-ao pagos e aa-
tiafeitoa de seus capitaes e lacros, ficando a cargo
dos socios Ivo Antonio de A. Lona e Lsis Anto-
nio de A. Lana o activo e passivo da merma fir-
ma, a qual contioa sob a mesma razio soei de
Ivo, Sobrieho & O, e com os meamos ranos do
negocios, e c* aoeios qae te retiraram, coatp eta-
mente deenerados da teda a reaponsabi" ;de,
contarme o dia trato srcial, registrado ce : nta
commercial.
Boa-Yiagem
Aluga ae urna casa de construcelo a; : eras
caiada e pintada de novo, diapondo debasntea
commodos, sitio morado e bem arborisa-ir, ceas
Dorto de ferro, e aitaada na melbor loc.. oade
da mencionada povoacao ; a tratar no largo ds
Gorpo Santo n. 4, 1 andar.
N000
ROYAL H4IL STEAH PACKET
C01PANV
Vapor La Plata
^^y^
E' eaperadodaEuropsnodia
26 do corrate, segurada
^^BaWlaWMaai
rispara
Ds om fogao de ferro novo, appsrelho do loa-
res para cbS o jantar, mobilia, piano, guarda ton-
ca, um oratoria e muitu* outro* moveia de eaaa de
familia.
Quinta felra, t*> do corrate
Agente Piale
Raa do Marque de Olinda o. 52
A '$ 11 hora
e alandro
Bnenoa -Ayrea
te
Baha, Ro
?Isleo e
pnssagsa.
ioriiu Irmos &C.
traets-se coa oa
Leilao
De pas aaericaaa*, boto** de madreperol,aa-
boaetea, obapeoa. ferragent, raiadraa* v. fa-
seadas.
sexta felra, 11 de Oatiibro
Agente Pinto
lAS
Alaga se a casa o. 4 da traves* do Freitea,
antiga do Triodade, ea S. Jos, eom S salas, 2
quartos, 1 sotlo, oosinha, quintal, cacimba ; a de
n. 6, jante, 141000 ; a de o. 8 coa 3 quartos, 2
asas, costaba,'quintal e cacimba, todas eaiadas e
pintada* ; a chave* acbam-se no meamo correr
n. 26, e trata-se na ra ds Guia n. 62.
Vaccas
Na engenhoca Bemfioa, a roa Beal da Torre a.
2f>, vndese boas vaoca* tonrinas, preates a pa-
rir. Tambera ae trocara as mesma* por boas vc-
eas da trra. *
Sitio
Aloga-ae om sitio na travesss do Caldeireirs,
lodo murado, com b>a agua a esti bem pisoteos :
para v. r no mesmo, e tratar na praca do Ccnde
d'Eu o. 19, pbarmacia.
Criado
lo um menino de V i. J&ssao
r e caer ver, para eado em casa i


o

ern
ubre
Criado
jurubeba
I IIIUII
IOOUBCTO DE POTASalO
, ele-s>arailvo e aatt rae>ai
sAna
Preparado pir
iitmiim & c site:
DIODO
appwvado e sntaritnds o wh pela jssto gml
4. tsatasB deedrto
Esto seso asae-taeo Asppataotto etss gretas
. rS*OStttSS>0
de psUe a feral m todos ee caaos a qae ae
vista aajrtBrtcio o i
DEPOSITO GERAL
34Iia larga do Ros-rio -34
Revista dos Dous Mundos
Vende se collecc5ee completas d AV
WttVi 1876 do aano de 1882 ; e orna in-
completa do anno de 1877.
Qaem m qaiser comprar, terA iotorma-
o8es n'eaU typograpbia.____________
Bom cognac
ftl' reossxtnesdsvel sor isas tscelteetoa qooll-
Georges Segur & C.
qoe sapatsa venda os Srs. Pedro Vtto'lo C,
i a do Impender n. 81; de avss e para tiiisstl a
eseatoessa, os seas proprietoxios i titira sa reta-
ibir alguna* caixia ao preco inerivel
Da 1500 a garrafa
Sulzer n;iu(.niann & G.
oviasas se raspate* el o&rpe rnactal, qae atesta
data aetnrsfn o ara t atbale Masess do a. 96 de
roa do Motease de Oada pan o a 34 da actasa
roa. stocifo, 15 de Quinero de 18*7.______
SEMOLINA
De Brois A C, de Glasgow
Cata artigo, preparado por asi boto proeasaa
da trifo da melb r qoalideda, putas* as eleeses-
tas sssssaerioa para sstrtois de amasas Bea-
tos, a Bu as rentmearla por aar de faell di-
gatlli fosto marta agro-tare! ; tambera pode-te
toser ama < xcelleote papa, misturad > em parteo
igoaea Cum a maiseoa dos amiiina tabricsates,
sddieioaendo-se-lbo alguna le te. Uoicoa aj,salea
neata mea, Saandcrs Brotkers larga do
Carpo Haaro a. 11, srtaseiio aadar.__________
lissa fallida de Mella SiiTeira
i Companhia
Pagase aa aegaado dit ideado de 10 *,', sa
rus do Bom Jesas n. 50, eseriptorio de Berna)
m Csatnsha,
Pr-: venimos eoa srssos amigos e tr*,isssea qae
temos mitUs o ssaia bplato ift
chapeos da aal de
da maia moderno, oa
oento de
taalo para
para ssatora e craseos, o qae aa
rao. oa qaaes astaaws vredreia por
borato, visto asubsrtsss di-
das prmsiras eaaaa a fa
brieaa.
Aaaiai sea aaata aaaa ae fibiia, seaeartam-
ss s cobren as quietar qaalidade de chapeos em
ataos de aaaa aaaa, pare o ees armes paseos I hs-
bilitadiaakao, gsrestnido as o qo setaaa Beaditi.
Vendaje- gratao a tctaJho aanAam-te
amostras em qaelqeer eaaa.
Jos* Eerrrira IC,
laBaa ato Barato ala ViciarlaI si
Antig* rna Nava
CASA DA FOBTDHA
\os 2:COO$000
BI .hetoaprufliti
M-RUAPRIlttIBO DEMAR90-28
Da 9a lotera da provincia vende#tm
Menino
Marta Trena &C. m
rarantidoe :
^ 3725
2566
tlOl
2932
prcntti
1:0003000
500A000
20(10000
50,1000
Acham-se veoda aa afortcnadoa bi-
ILetea garantidos da 10a lotera da prsvni
cia em beaaftco da Santa Cas da Miseri-
oordia da Recife, qoe aa eztrahirA qusn
do for annueiada.
Precita ae de am nenio
rata* aa patas de Marta
re aadar.
Agptia de caj* pura
tiki deposito
Pedro VillloC,
Ruado Imperadora. 81
O abaixo aeaigaado, deeejaado retirar-so para
Portagal esa Mat do aaoo f atoro, precisa ten-
der Heua-eetabeleeiraeataa de fiaeudaa,
o ali aatteftiii ; as algaeaa peteader fase
aegocie f*t dirigir as sos ditos eitaboleoiaaeatot
sitos A wgrm "' eatrada pablica, na nataaelo
da 6. l>waaiB>da Matta
Jet dt Iwito Barretraa,
- fluziiifieira
Precits-ee da nata ama para coainbar; no
3f andar do predio n. 42 da rna Daqaje de
Cazias, por cima da typograpbia do Diario
de Pernambuco.
Fanllo ti3 ctroco fle aigotts
Caagn a primeira wat sata do preeioao tarellc
da enroco de algtasVi, o otaia barato de todos os
s para animara da raoa catalkr, taeaaat
a. O enrose de a predio desos de es-
treida n esaea e todo o oteo, e o maia rico ali -
sato qoe se pode dar aaa ataaaea pare oa forta-
ter e engordar esta admiraval rpidos.
Noe Easataa-Uaidao do Ataeriea do Norte o oa
Ingtatorro alta d empregado (ootn o aanis reits re*
saltado) de arersreaeta as stilajo e ootroa tarell
que lio mal "o maia aero e sao alo de tanta sos-
tan a.
A tratar rna atacara eeraa Pragajalneba
Ana
Preeisase qe nata ama ; na roa Bello o. 35.
Caixeiro
Preeiss-ss de am menino cm prntici de m
Ihsdos | o tratar na rea Imperial n. 160.
Compra-se m
os. cabriolet ; oa rea larga da Hotarin o. 39
primeiro aadar.
Criado meniao
Na rea dat Plore n. 19, te precisa de am me-
_ ino de 19 i 14 a- noe, para erado.
Yiiln brusco Figueira
Cnegon nori remeess l.-tte aaboroaa tiobo,
BojasaJ reUlhaiorca: S> ....
os* Santos, roa do Viicaede delnhauaa
175.
Pedr >ia 6t C, roa da Penba o. 58.
J Joaquina Alvea Bibetro 6t C, troTtsaa
das Crasas o. 16.
Blo os nnieos potsuid.jres, 4 Slle, sntea que se
atabe.
Para indis
A loja de cera da roa do Duque da Ca-
zias a. 119 araba d rrcsb'r um comple-
to sortimeat j de eordaa e gritialdaa moriua-
rias, oes eooUe, oellnloide, porcelana e me-
tal, aa qaats venda 4 proco seos compe-
tencia.
Ooooam-so ca diaiieos a tontada do
comprador sem aogmeoto do preco.
Pao tcnteo
Httro e> Bitst sTtsom ao reapeiutel publico
qas todos ae toreos e texto* tetros toe este ao-
boraeo pao ; rea tarro do Rosario n. 40.
Criado
Precisa as do aaa criado, qae aeja me-
nor de 15 stroot, para copeiro a compra-
dor: no 3 aadar do predio n. 42 na ra
Daqae de Oaziae, por cima ds typogra
hia do Diario. __ _^___^__
Se BMidf s de carrapalo
Compro aa em grandes e peqaecsa qoantidoaet;
M. da Sitra C, roa
no droga rio de
do aramM da ONada s.
Eagenmadeira
Precisa te de orna boa eagcmmadeia paia eats
e tisis trrico de casa de familia ; so Corpo Sao-
to a 19, 9- eod*r.
Noia altenca
Na rea Sato
Perreirct) o. 6,
laasat e
de leismbrj (ostr'eta b->cej dos
s raesrta-ts sbados
Perttmaa de Riganfl e Ca
das Corteo o* Baapoana.
r
8, RuaVivienne, em Pars.
SUPERFINOS
Para o Cobalto.
A hygiene do cabello sendo difflci!
complicada, os olees preparados
Teferldoee
pela soasa casa f Ir pre
apre-
ciados pela alta jCavtade, por que,
lo mgorduranlo a citrca, tomfto o
cabello .indo o bnlhaa'-o e do-ihe
ama lores extiaordjaarij, mpcJiido
a sua aada. ReoomaK-odamoa os
segnintes :
OLEO Di KANAHGA,
OLEO OE MI RAMO A,
OLEO OE BE LAT DA CHIMA,
OLEO YLAHGLAH6
Recosracnatftoo latnbem a I*cAo
de sTfmn**s;** o o Acras da Quina,
para Hmpar, refrescar e toaiBear oa
cabellos. Em PARS. 8,rna Vintasi.
Oleo Florea
0 letbor para o cabello
OleoFloia
Caixeiro
Precita-e de am caixeiro cosa bastaste pratisa
dt m- laoioi : a tratar ao roa do Dao o. 54.
Sitio
Alogi-teoasfrij so praseipii da estrada do
apasta tat, no Psreaaaeirtat, asa boa sata de
m 'rada. O tMlt tea gatadee ptusut{4is para plan-
toeost e di versee arrorta freetieraa, a easa tea
tolat, 7 qoartoe, eesiahj externo, qoorto para
mdo oa Iritor, casa de haabe de fijlo coa cao.
" 1 viseo, sgoa encanada da soaipanbia do Beberibe,
* egaa na eotinha eom sis paro iorsgem de ptotoo.
O elimo manto amaso e taadavel e o casa fies
sita prxima tU cstacio 4o Parsaanitlm; a
trotar oo patee da CaHrgio oa erre* do Pedro II
n. 8, 1 eodar, eom o Dr. Meir da Tasesacelloa.
Casa
Alaga-to e 1' aadar do rd > a. 97 i rea
Impera Jor, tota groad-a eommodoa e agan;
cha res pai 1 a* terreo.
do
le la
ar4a
RIGAUDeG3
Perlumeiros, furaBSodores
Su Cmu a oh > Maaaaaoa, Ca Seaiia aa freaoaao.
taEOAHCIA PAtlSrENSE
zcftjvao ooa r aspas
MSUIOTROPO
aaa. bououit
o oostaoo
txoaa o'afiioa
aaf
WOMT-OIUI
"oaos* sa jarae
Hyatans da
Crema Dnurtcio Rttaut,
""- ta
Otsntorina Rigaat,
a PARS. 8, Rna Vvienne.
ttft artxb^raaa I Part:
LIRIO DO VALLO
AOHOLIA
MKLATI OA CHIMA
SIL O'IMOLATtRRA
OROPONAX
FATOMUU
SkSSOA
TLASSTLASSl.SAtlLBA.
oooa i
a tooM,
Gal virgem de Jaguaribe
Avita-te sos stnhorea de enganhoe s
maia isasaaiisirn danta exeeltante oal
ons continaa sor o teu deposito geral 4
ra do Bom Jasas a. 23. PerfcrUraente
eabarricada o em podras, como al qae nos
tesa do ettrtDgeiro em nada inferior a sa-
ta, eontina* a ser vonaida palo preco fizo
de 64000 a barrica.
Alm do deposito geral j iadieado, ato
tamben tet-dedores delta oa sennorea :
O Man i Vainas 6 -Pateo do <
po Sent-6.
Lopes Aaje 38roa do Litramen-
38.
Bsnto de Fwtas GnsnaraVs :
Alnga-sc barato
Boa V.seonde de Itaporica n. 43, armaxem.
Ras Osreaal i satas sa n. 141, toarte,
Coredor do Biepo n 1.
Largo do moteado cosa sgao a. 17.
Itak do Clanosos s. 4, Iota.
CroU-as aa rao do Cowmexao n. 5, 1
es -riptorio de pitra Onimarftet A C.
Aluga-se
Para o oia de Ooados
6 Razar da Bdt-VisU na da
Imperatriz o. 88, recebeu pelo
oltimo vapor em lindo e variado
sorlincilo de .eapellas. erues.
booqoels, cestas e vasos eon ra-
aos d* flores de metal e porcela-
na, proprios para ornanieiUos
fonebres._______________
\ inlio maduro
O dsiitltao, stastio para atatt, aem eoiltsai ,
reteaatesi Artas Ribeieo A C A roa largo do
Biearie, eoqoioo ase Crate.
a easa terrea na trareesa da Ponte d'Uebda n. 12,
eom boatantet eotamodot para graode tamilia, eom
riti morado a arboriaodo, boa agua potare! para
beber deposito e ssaasie de cimento e bomba
Pico a dita eata_A itsngim do rio Capibaribe,
coa boabo doce, temperado e salgado : qoem pre-
tender dirita-ss ao mosmo sitio, dos 6 aa 10 brax
da monbl, qoe eaeootrora o proprietario.
Aluga-se
Os rende es ama boa easa ltimamente eaiada
e pistado, na Croadas Almas n. 10 B (Parnamei-
rim), a qoal possue bsstaotes commodos para fa-
milia, o am sitio regalar ; a tratar sa roa do
Apollo n 30, 1 andar.
Ahiga-se
os teode-tt no Poroameirim on Crns das Airosa
n. 10. nma grande e excedente casa cota agua e
gas, tendo aa bom sitio, a qoal confronte eom a
oass do fallecido Dr. Ltal; a Latar na rna do
A pillo n. 30, 1- aadar.
O EXTBACTO COMPOBTO DB
Salsaparrilha
do Dr. Ayer,
ailMfCei que
mente do rrt*ri Beoftra'n Hereditaria, e as
qae teei aanunoSa coa ob ulermidadea
Alug
i pelo necearlo. Ao
tue-mo teiu'vo VitaBoa e e-r, iniiiilcando orna ae$ao tamSml ao orfanlamo e
rejuTeoraeeDaoosTttemattteTO. lMo(ronde
Medecina Regeneradora,
t eompoeta eom a Terdadelia galaaparrilha de
Hondura, do* Iodo de Pataaate e de Ferro, e
ontraa tafradleates do gran** poter.oi e virtudes
i aiallroa. nntiliiir~r a oieutloaaoMnla preparados.
A foratola e eet.ilmente oonhecida lama e es nelboro* medico recaitio a Salsa-
...ii.h. no Da Aveb como um
Remedio Absoluto
p.-tra a* enfermidades oeeaslonadM polo estado
ricioee deseosa.
Kst eoooentr ido ao grao mala alto praetteavd,
mnKo ruis qoe qiulqaer ontr |iit'parelo da sao
elsaat, qoe pretaode i^oporclonar Igoaea effeltos, e
i- por santo a m idecins mls barata, aagim como a
melhor para puriscar o sangne.
raaraasao rru>
DR. J. C. AYER K TJA.,
Lowell, Mass., E. U. A.1
A' randa as ptincipacs phonnaelas e drorartaa.
Pcitoral de cambara
Agentes e depositarios geraes nesta provincia
PBANCI8CO M BA 8ILVA & a
No armaxem de drogas A rao do Marques de
Olmdan. 23.
Preoos: Fraieo 21580,1/2 dosis.
13J0O0 e dosis 241000
As afamadas
Mu ?nfligas re Heiii
nico depotito em caed de
Farla Nobrlaho t O.
41Ra do Mrquez de Olinda 41
a-se
Hisciola
Orese em bree setet, pelo Br. Dr. Alfredo Pin-
te, eoVitt.il') A rinra de Loto Demetrio Cosibo :
tanaa-n na lirrarta fraaeaaa de J. W. de Ms-
aerree, roa Primeirs de laoreo a. 9.
Torre
Alaga-te m sitio ata sata eaiada e pistada
de seto, eom boatontes oommorloa e mnito prssi -
sao ase beade ; a tratar no targa do Corso Sonto
a. 4, prisreiroandar. _
Casa ao Montciro
Alega-ae orna caso as ateotetre eom eeamados
para ama fsmiKa regalar ; a tratar na rea Pri-
roeiro de atareo n. JO, arassesj do Lnaws.
Jos liria Ferreira
Qaem aoaber n itiei-a deate smbor enelra dar
tos abaixo osaignarioo, s qae mnito agradecerse,
pera transmitM-as a exea i rata do mostrio, tvai-
dente ea Eltaa (P itora). o qoal deelars qoe
ba des asnos e.tere -*ihe m- ranrlu ras de Bario
do Vidorra n 84.
Jet* da Sitas Loje A Pilbe

Prr-eloa se de am officfl de barbeiro
sa rna do Impender o. 60.
aaa easa de om andar, san amssodes para fa-
milts, na rea da Fsndtsio s. 10; trato-te na
lyihogrsptaa de J. E. Psreell, rea do Marques de
Otinrfa n. 8.
Ama
Prseisa-te de amo perito cosmbeirs, pega-se
bem ; na rna Duque de Caxias n. 44, leja de fc-
sendsa
Ama
Preeiia-se ds nata aun para coeinhar em eaas
da familia ; a tratar ea praoa t Conde d'En na
mero 19.
VENDAS
Ama
Preeiea-te do orna ama paro coeinhar na rna
44 Pedro Aftooto o. 7C. i
e criado
Prssisa-ee de aaa ama e do um criado ; a
roa do PaysaodA n. 19.
Criad
Preetaa-te de um criado para compras, manda-
dos e maia frricos de raso de pequea familia :
ds Compon! i- y I, easriptorio.
E
conomia!!
A Iota das estrelles receben pora os vtsjaotes s
rapases eolteir.i gasrnicOes eomptoUi
DE
obertsrst, ranhesa^eollsriobos de seltoiloid para
tasar ae d<- -eis s oito mases sera latar (apro-
toitem).
E' e leaala da Eeoaaais !
Tem tasno-m am completo sortimcnt> ds tarco-
das nacionses, ioglex-s e rsr.ceaai, pretas e de
ooret, t laearrego-se de faser rodpss per medids,
leado para isto em dis maii cosbecidos alfsiate*
dests prsca.
PREgO REbUMIDOH
a nmojme- ate Caxlaaas. na
Telepbone21
Vndete um eavallo castanho, grande, para
teIIa, andador de brizo a meio ; a tratar na rna
da Conoeicao, coebeira do Xico Flix.
Fabrica de chapeos
Antonio los Maia & Q.
DEPOSITO
na do Baro da Yictoria os.
MiM
Oe proprietaiiot 'leste estabeleciment icienti-
catn sos seos namerosos fregueses e so retpeitavel
psblico, qae ccntiouam a ter grande sortimentc
de ehspos de todas es qaslidades e formatos,
msnafaetnrados eom toda a perfeicio e por precoe
msis Tantajosos que em ootrs qaalqner parte
V nhs da Garrafeira
Fiaos
Yenda de i rreiios
Vende-ee ea grandes e peqoenoe Iotas si tac.
ren" do sitio, qae na eatrada dea AfBietoo, fieast
junto a capells e defronte da cstaeio ds tiaaa
fetrea do Arraisl : qoem ot qniser comprar dirt-
Jc. x'ortello em eu eseriptsrio 4 reo ds
Imperador n. 65, 1* andar, on A esas ds san re
dt.Dcio.tioa Afflittut._____________________
lieclame!
No dere bater coabstsces qosnto A preces da
ama grande parte de artiget, Tcrdadeiraaj
chas, que se encontrara no antiga cosa
ds Conhs ; nosecs dignos Jeitores que sf
qne abaixo se reguero :
Briniinhos de cores para ronps de criaseas a VD
re. o covado !
dem pardo lona a 320 e 360 t. o dito !
dem bronco de liabo, n. 6 o i500 o metro I
Casimiros pretas diagonal, 2 largaras, a 1*W0 S
14800 o covadoI
Cbetiata Boperioret, pretoe arel, a 34 e 350 e
dito !
Bromantes, paro Itabo, 4 largaros a 14900 osa-test
Atoalhado bordado, a 1*200 o dito !
iladapolao americano, eom 24 jardas 54800 s
pee*!
Algodlo Isrgo mnito encorpado a 44 a peco !
Scroulas de bramante bordadas s 124 e 164000 S
dosis I
Lencos braceos e de cores, ab&nhudos a 14809 O
14800 a dita i
Camisas francesas e ingleses, de linho a 364000 s
dita!
Meias inglesas paro bossem a 44500,84 e 64000 s
dita!
Toalbas felpildas e alcocboaias a 34500 e 44000
a dita!
C.masExms. s-nhorss
Riqnissimss gnarnooes de crochets a 840001
Lindas griuoldas e veos paro noiros o 94000 S
12|030!
Etpartilhot americanos e frsnceses, a 44, 54600s
M400!
Ficha e entradas de baile a 34 e 440001
Colchas francesas e cobertas, grsndes a 34 s44 I
Csmitss berdsdes psrs senbora a 34 e 44000!
Ssrgelins de todas as cores a 240 rt. o corado t
Setint macao todas as cores a 14000 o dito.'
Setinetas tarradas de cores a 380 rs. o enredo!
Cachemires de listinhat para vestidos a 400 rs. O
dito? p
Velludinhcs lisos e bordsdos e 9(0 rs. e 14 S dito!
Pecas de esguiao para esmisinbas 12 jardos por
4400I
Linbcs de qnsdrinbos, mnito largos, a 200 e 240 xa
o covado!
Mirrna para vestidos ama largara 560 rs. sdstat
dem preto 2 largaras a 800 re, 14C00 e 14&00 o
dito!
Foatea brancoa bordados, fiaos, s 400 rs. o dito!
Nanacha decores, (no desbetsm) 160o dito!
Failles, ultimo gosto om psdtoes, a 400 rs.o lito!
Cambraia Vitoria e transparentes lOjardte a 34
e 84500 a peca!
Aos Srs. Fssendeiros
Algodo da Babia superior a 320 rs. o atetes !
dem de corea, do Rio a 440 ra, o dito!
Vendas em grosso damoa descontos do praca.
59Ra Duque de Cartas69
Pereiro & Msgalhses, saceeesores de Corniiro
da Canba & C.
Venda de sitio
:
Caree vellos.
M a de ira.
Moscatel.
Uva Bastardo e de Pasos.
PARA MESA
Genuino do Lavradio a 500 rs. a garrafa.
Na mereearia de Manoel Corris & C.
sraca da Conste ornta o. in
Vende-se
orna terco parte de um engenbo moente, rr.nito
prximo ao engenbo ctotral de Coyambuca e dt
estrado de ferro ; a tratar na na Augusta nu-
mero 274.
Vende-se on permuta se por predio nesta 1
am bom sitio coa boa casa, rositas rrnesuras,
excellente banho do rio, boa sgsa de csaaasa
extensao de terreno para baira de eeptas, sais
murado na frente, eom portio e gridtssasast, san
caminbo de ferro e eitocao junto 00 dito sita, aa
Porto da Madeira, condecido pelo sitio A*
Selleiro, junto so Dr. Ernesto de Aquino Pji
ca ; quem pretender dirija-se A praca da la
pendencia n 40, dsi 11 horas As 4 da tarde.
A FLORIDA

.A-lirooxitoL^a\o racional
dSS MitS, CaiAMOAt, AMAS COKVALESCERTM
rV aso da MOBPHAT1SA JTolierea,
PAJUX. e, Araiii notoria, s, PAJUZ.
I SS rVaaataK mAM- BL do SELVA fcCT.
m Casa no Monteiro
Alsga-se s ds s. 46, tea agno, gs, jardim a
ocas naaasdss para rsailia a tratar sa rea da
Lxrperetrta n. 16, 1- ssdar.
Advogado
(Foro eiv e ecdeeiaetioo)
Bocha re a nenaio de Leltte e Sonsa Pontos.
Roa do Imperador a. 87 1.* sndar.
lademoiselle (otinba
Rna do Iu.retador n. 55, a rundo andar.
Modlata
Casas
Ha para, singar excelleatea easss ni lagar
TURRE, caiariaa e pintadas denote, casas ba
pooro tempo rdificsdsp, eom muitos commodos, e
sitios arborisr' '>*, e preoos meito rssoaveia :
qoera st prettn.lr d!rrj< os) *d I ]% dos Srs. Agos-
tinh-> Ssntos A C, rus friaearj -ie Mari;; (Cres-
po)p-l- ______________________________t
Casa em Olinda
Alego-ee ao pateo de 8. Pedro nore n. 8, maito
grande e trerca, eom gas e agua ; s tratar no
Csa.ii.Lj jv, u. 128.
Vliencf
de mrrbo B tteaTrai.
para bolo, esngica.
Vende-se especisl farinho
feito 4 vapor, e preparada
cuaca esotras diversos eapecies de comedoriob
que oceaitem destes meamos gneros, sendo s
240 rs. o kiu ds de milho e s de srros a 320 re...
sssim como fsrinba paro tender o pSo cerveja
24OOO a arrobo : na padaris ds trsvessa dr
Pombal n. 1, pertencente s Pereiro & Pinto.
Telephone296.
Engenbo Caianna
Vende-se este engenbo por preco mnito com-
modo, movido por snimses e eom meta legoa qua-
drado de tarro de mnssb boa prodaccSo, podeodj
safrrjsr 2,000 pies : os preteodentes dirijam-ce
so meemo, ou ao pateo do Terco o. 18. Adverte-se
qne as obras tSo de pe Ira e oal, e tem bastantes
msttas.
Boa Daqae de Casia o. I a
Orando sortirreDto de objectos para pre-
sen tes, sendo: car te iras, porta joias, al-
bura de madreperola para baile, dem de
marfira, estojos para agulbas, lapiseras,
broches de madreperola, dem de mcrtlsa
deaenbando em alto relevo Adres e am nos-
Iho de trigo.
CasacoB bordados para senhoras a 5^000.
Leqaes transparentes pretoe e da crea a
24000 e 2(5500.
dem de setineta a 10500 e 2*000, aa)
dem de papel a 500 e 800 ra-, om.
Agua Florida verdadeh-a em gaar.fi-
nbas a 500 re., nma.
Contas lapidadas pretas e de corea.
- Missaogas pretos e de edres.
Lindo Bortimento de fitas e bcoa br. .1-
cob e de cores.
Orando sortimento *em botSes de mn-
dreperola e pbi.ita.-ia.
Lavas de pcalica a ''-00 o par.
Atten D1D
?
mmilBwtmitttamttUimaaKm.
TOKICO HECONSTITTJIKTS
^aemedio soberano
cosrros s
OttLOP-i'-t, ANEMIA, CARIE DOS 00*01.
arr .vces das vas dioestivas,
DIAR*jHEA<; CHRORICAS, RACHITISBrD,
ESCRFULAS, OCBILIfiADC,
COtVALCSOCRCaS DE rKBRC) Wr-HOIOCAS
E Ol MOLESTIAS ORA /ES, ETC.
:ngrosso: /. B.,

Depsitos san Pensambooo
^^ A.tT~ lo:. (Sa SI I^-.sV em C
.aicjrir.*
le de Maria. Rainha do San-
lissimt) Rosario
AehtvM A t<
Boa Jetas s
serve sors se taser os si
ds Catabro dedieado 1 rtantissima Virgsa c
Ksnllla Ferreira Bailar
Bernardina Baltar e aeat filbot arradecea pro-
fandaroente aoe emigra s parales qne seomps-
oboram o enterro de ano presado tiiha e irmi,
Emilio Ferreira Baltar; e aovameote os eenvi-
dsm para as mii.11 qne se celrbraro por alma da
meme finsdo, 00 igreja do Corpo Santo, As 8
horas da maabl ds qaarta-feira 19 do crrante,
a timo dia* doten psnmrr
f
Altee Herir-aro* Plata
,cp! Mariist Fato Jssior manda
mitaat por alma do sos presada esposa,
U-teire 20 do correte. annivenario de saa
8 botas, na erdsm torsslre ds ti.
esrtbrsr
na quin
Vende-te nma linda jtrdioeira de Jacaranda
dona ecnsolot da mesms madeira eom tampos de
msrmore, urna mesa elstica de amarello, e mais
nma espada, todo pyt modieos preoos e em mai-
to bom estado de conservaco ; a tratar as
rus do Msrqaes dt Hervtl n 163.
Livramento & C.
veudem cimento port'and, marco Robins, del*
ualidade ; no caes do Apollo n. 46.
Papel fm impressflo
Vende-se papel para imp/essSo, is formato 'n
rio e Jar nal do Reeifo ; na ras ri) B&rqnn c
Olinda n. 31.
WHISKY
ROYAL BLEND marta VIAIV
Eato excellente Whikj E- -|
ferivel so cognac oa aguarc'oi'o di ,
para fortificar o corp
Vende se a retalho noe melbcrafl aj.'z
seos de molbados.
Pede BOYAL BLEND macan VL*t0
cno nome e emblema aao :;g8trndog
todo o Brasil.
BROWNS d O., tgaottw.
Vende-se
om bom mtabelciaiento de molbsdos btm lccali-
sado, A ra ds Imperatris n. 34, muito afregue-
aado, e o motivo se dir aos pretendentea.______
Terrenos em Beberibe
Vende-se trrenos em Beberibo de Bsixo, Agaa
Pris, que pertenci-rara a D. Seoborinha e buje aoa
berdeirot do Dr Burgos Ponce da Len, *eea t-
relo legsl ; a trat. sa rus do Imparsdor n. 81
ooa o solicitador Luis Machado Botelho.
r
>T1 r!

?*30O ? *3CV}.
Pian
Vende-se aa piano torta coa txcellenteB roses,
res sordas, e dona dos melbores autores,
sstA novo e vesde-se multo em cont; para ver e
tratar, as t de Carlos C. Tresse
IA res ds Impsratrte a. 79.
L">t>Uia, teu c tamos ;i-i.. uuivao.
ijuapensurios americaoot ^500.
Linha para machina a 800 rt. a dosis,
n. 50
Meias de cores, escocia, para senboraa
a 1)5500 r par.
Cacas de jogo para sali a 5)5000.
Sabonetas a 120 200 e 500 ra.
Boleas de couro, do chagrn, de p^lla -io
e de pellica para senhoras e menioas.
EspartilhoB a 3)5000, um.
Lindas pastas de conro, chagro e pei-
lacia a 500, 1,5000, 2#XX), 3*5000 s 54O00.
Carteiras para sedlas eom oa roparti-
mentos de 10*5000 a lOOOOO.
dem para letras cam os repartirnet.rsn
dea meses de Jsneiro a DeZembro.
Estractos corylopsis do Jap2o, nenia da
JapJo, Bouqaet de ezposicio, Thecdora,
Rita -acgally, Porte Veine, Inora Brinne.,
Roger, Grsllet, Briza da Serra, Paris-Eon-
quet, Estracto Dodfnr, etc.
Luvas de seda bordada eom missaug
dem bordadas eom vidrilbo deur. ;o,
bronzeado e granad.
dem eom palmas da meama seda,
dem arrendadas a zadres.
Anquinhas a 1,5300, 1)5500 e 2^006.
urna1.
Lindas pulceiras americanas de 5, 1,
8, 9 o lOJOOO o par.
dem broches americanos de 44, 3|,
2& e 10000 um.
Collarinhos de liobo, gosto aooderno, a
5,5000 a duzia.
Panbos de linho, modernos, a 9(000 a
dnzis.
. Novellos de linha de cores para tiituJial
a 200 rs. um.
dem de cores a 60 rs. am, para ma-
china.
Papel pr florea a 103 e 120 rt. a fe-
lfas.
Leque de setincta a 1000.
Papel amistan, rotado, a 600 80
rs. a caiza.
Enchovaes para beptisadoa.
Envisiveis a 200 rt.
Lindos plastrSes a H, 1(5500 e 2#000.
um.
Roa Duque de Casias n. 103
103-RA DUQUE DE CAXIAS108
Palha de carnauba
Veads-se em grosso e a retallto '. as rao ds
Hortse n. 41, e roa do Detistis n. .
.
. :nai
FNDCAO DE FERRO
CARDOZO a IKttAO
lina do Sarao do Triuapbo s. 100 a 104
Deposito i raa 4o Apello as. 2 2*1
Tem eeropre en depoaito todo* se, awchiniamy* feye^ae* praci
tora deata provincia, mido aejam : Tapir bi" ***
obovois ou para fngo da assentamsnto, meendas ele toJM a taiiaBaj, t
a ftTodidaa, ,. t ^
Mandain vir por *neoma>enda qoalquer maehinna*, eaaBTSVgata jesavajao
a ae reapoD4kbil!* palo bom trabalh do aeamo.
Vrndem a praao oa a dinheirc com deeconto o a pre^oa ranH*i
tac! as batidaa
:
Peptonas Ppsicas
de CHAPOTEAT
iaoutioo iMWftd*' #* Jm fBjgteue 4o Rto-i0-J*B$v. tmpngmma ea
MaaplUs de Puta nos aTar***
A Pepteaa* producto de digest* oa carne do vacca poU W^^aOk^OTtat
extranida do estomago do oarneiro e transformada etn um alimento aofrel, !-
tatamente aasimilavel, que vae ter a todos oa pon toa do organismo per sete a
oireoiacao venosa, e alimenu oa detentes sosa latigar n>e* o estomago.
OVaoho da Peptona de O* a pe* a a o* pa isso indicado as molostaas ja
tasa por causa as ms digestes, as attecodea do fijado, dos Intestino*, oas
!trttaa na anemia, nachioroa; as moleatlas do peito, na dyaenterla
paizee cuentee, as dtoasto diffimk lalnIlHH Sata Yinbe liaeali *
, que nio supportao a comida, augmenta a aso*.
que orilo e torna-o maia rico; fortifica os seiA* a le>-nta promptaiaent* aa
dea aaaa-a'
![
A Conserva da Peptona da Chapoteaut, que poda ser ampregada int
tente a ea clystaraa, tem o podar de alimentar durante mesa* oa <
gravas, como os tsicos, que nio psalo tolerw aneaeot* siguas, a*
ejes aoflrem dabexiga, dos rins e o medtta ospinaal
JT ffmmm aa* mmfimir aa PEFTONAS K CHAPOTEAiT ara
ara cama d* emmal a aapsfaaj f<
Deposito m Parla. Rae Ytvaana* a as
LIOlIDAfAO
A' terminar em 31 de Outubro
MaHd proto superior a T$900 o orado.
Dito dito maia estrato 600 r*. o dito. y
Dito greoat, operior, a 800 rs. o dito.
V.-lbutinas lavredas, de crea, a 800 rs. o dito.
Ditss iisss s 600 rs. o dito.
Renda da China (nuripoaa)a 160 rs. o dito.
S*tin Alpacas de cores, superior, a 320 ra. o corado.
Z-pbyr de salpico, roperior. a 320 rs. o dito.
Sotineta chitada franoeaa, auperior, a 360 ira^o dito.
Merino se ti, uperior, muito largo, % 15500 o dito.
Pasas de algodlo para alfaiate a 24000 a dusia.
atra umitas fasoodss pjr liquidadlo de negocio; a roa do Raagid 63.
^INERTEMENTE y!

Lotera da Provincia
Acba-se venda n 10.a Uricria a be -
fido d.S. fasa de Misericordia do Rccife, que
tora lRar m cftiisfetorio daigrej. de ?ssa
Senhora da Conceifo dos Militares, onde
estarn expostas as espheras em orden? un-
meriea, para serem examinadas.
ttx

"8Roa de Imperador38
lenta gr.ndo pharmaci* aria is receitas e pedidos com premptidio,
tolicitude a modiciJade.
As prf scrlpftcs en rugas eslrangciras sao fielmente
despajadas
O pharmaoentico pernanibacano JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida os clinicoa desta cidadn que queiram honral-o com saa confianca
para qoalquer trabalho profiional o o publico^ Garanto so a raais atten-
cios a contiientiosa ezecaylo.
Esta casa recebo seur productos chimioo* o drogas directamente
daa melborea oaaaa da Europa, eapecialmante encommendadaa paira sen
reoeituario;
ESPEOIALBABE
lam li Gito. Gmc e alsomo I Tola
Preparad* pelo pharmaceatico JOS FRANCISCO BETTENCOURT,
de urna effioaci verdadairamanta mararilboaa naa molestias do orgias
repirtorioa.
Breiehiles, astbna losse, canvalsn, ele
:o:
Eaaencia depurativs. Formula do distneto clnico Dr. Ramos
Depurativa por exoellencia para toda* aa oolestiai que tem a origm
oa imparesa do sangue.
Sis, Jarifas, liras, arapefe emeticas, ele-, ate.
:o:-
TiuU prata paaa aaareverinaltaravely fabricada com muito cuidado i|
por ama formula inglesa, sspecial para eacrptaraclo mercantil e reparticSea *
publicas, sanca do praasa, perfeitamente preU, nio corroe aa pennss, nio
dpoaita a di copia.
approvado pela. Aoadenaia
de Medicina de T>etri*
I
Fabrica :
/w Ca* L. FREEE, 19, ra Jaoob ^
PARIZAO LOUVRE
Os proprieUrios d'eaae antga estakelocioeoto aempro no intuito do eorraapot-
der confianca daa Exaaa Sras., nio poupsm eaforcos fim de satisfaser a exigen
oa do bom gosto e para o que acba-aa actoalmonto em Paria um doa socios ds eass,
que ra por todoe oa paquetea remettenda o que o capricho da moda ra inventando, a
para prova presentamos o segminte :
Lindissimos cortos de B, montsdos em csrtio, com gusrniclo de contaa oxy-
dadaa!
Esplendida colleccio de capotas o chapeos para senhora I
Guarnilo completa de vidrilho aui generis I
Romeiras dolmans e viiites em tteidos differentea !
Maniilb andalosas, eapedialidade !
Ditas de fil deejeda pruaoroaaaente bordadas 1
Renda* neapanbolaa chantillj em sortidas crea t
Lovaa de seda bordadas em alto relevo 1
Sediobaa e araha, grande moda I
CoUbas turca* a imitaoio da crochet!
PalitoU de seda cr, pretos e ciat-oto !
muitos Oulr a artigoa de moda.

W\W L01RII
PERNAMRUCO
Varinoada, como foi, a imposaibilidade de ser extrshida a grande lotera desta
provincia, ees favor da odaoscio do* iegaouoa da Colonia Orpbanologioa Isabel, a no
luvavel intuito da evitar a prejuteo que aoa portadorea da bilbet*^ adviria de orna
indemnisacio parcial, determinou o Bxm. Sr. presidente da provi^uia, por acto de 16
de Agoato atme, que fosaa anbstitnila a referida latera por outra do 7*h>r de
1.400KXK)(J000 e qae ser extraaida impreterivelmente uo dia 28 de Fevereiro do
anuo prximo vinaoaro, e cajo plano contm oa eguintei premioo e spprnximacoes.
1 pram 1
1
3 premios
10
15
M
60
80
150
700
>l
i

300:000^000
50:000000
20:000*000
10:000(1000
5:0000000
2:000000
1:000*000
5000000
2000000
1000000


4 Rm l' de Marco b. 20 A (esqoina)
CASA DE COSFIANCA
S0LUCA0 C0IRRE ^-
> mi o
i 500000 para os dona algarismoa fin.es e iguas
aoa do primeiro premio.
700 > 300000 para os dous algarsmos finaes e ignaea
aoa d* segundo premio.
7000 a de 200000 para o algariamo final do primeiro
premio.
2- approximacSes da 5:0000000 para primeiro premio.
2 i > 2:0000000 para o segundo premio.
2 1:0000000 para o tercairo premio.
70,000 hilhetea a 200000 di tdos em neios, qasrtos e vigsimos.
AO CHLORrfYDHO-r*06PHATO DE CAL
lodos oa ~
1 finar s^^rt^t^JTy^&
Hr*, COIRBE, rV. n.jaiji
ELIXIR DKStmSTttlBSTC
Eupeptico de Gervo
Preparad* pela phaiTawtlca _.
JOS' FRANCISCO BITTENC0TJRT
O tservlo tem urna a-cio deaobatraante extraordinaria para os inoommodo
ate agado, bsco e estomago, con/orae o daaerave Dr. Halla Moraaa
Um grande numero de peaaoaa qae taca usado dello oonaiderA-o infallivel.
Levados por estas iafsrmacSa e por muitaa piriiaeiM presenciadas par
o^c raesmes apreaentamoa aoa clinicoa a ao* poblieo em geral, um Elixir desta planta
de um sabor delicioso e de a eftatto verdadairaasaata baasfiso para oa pobres deapep-
aWwa, spJeneticoe a aquellos qae aoffraa de najado.
Oa prop ia Pbarasaoia Central
N. 38>Raa do In
HKIAMBITO
Efloarregado por nomescio interina do mesmo Exm. Sr. datsdo de 30 de Julbo
do oorrente anno, da xtracclo d'esta lotera convido pelo presente, o possuidores de
bbate* d'squella grande lotera a virem trocal-os na th/aouraria daa loterias a ra do
Bario da Victoria, n 14, por ostros da qu* tem de aer extrahida no dia 28 de Feve-
reir* prximo futuro, e onde en acbam tambam vfmda oa bilhetea d'esta nova lotera.
Nio ha poasibidada alguma de deixar de effiaotuar-se a extraecio d'eeta lote
ra no dia fixaio, nio s porque a importancia dos btleetes vendidos da antiga loteru
pouco inferior aa valar da actual, e por easa raaio dever-ae conaideral-a qua intei-
ramente vendida, como porque no* termos do acto presidencisl, me fot ordenado que
seria ella rrevogavelmente extrahida no mencionado mea de Fsvereiro.
Para sciancia doa intetassadoa aqu transerevo os seguintes tpicos do referido
acta da preaidencia, de 16 da Agoato ultimo entorilando a ubstituicao de nma lotera
Pr a bilhataa que alo forem apreaentadoa troca ate 3 dias antea da extrac
lo, aerlo relacionados por seus nmeros, daado-se Ibes outros queesquer numero.
dovalor oarmpondenU na presente lotera, fcaendo-se disto ama relelo, que ser
c publicada pela imprensa. ..
f O portador do bilbete primivo tem direito ao novo numero que Ibe tOr
t designado, quando reclamar, podeodo dopoia da extraoclo receber o premio que lbe
, tthir e"it,^Ulo da conUl 0 thtwar#ro reeolbsri ao Theaouro Provincial, em
depoBto, bilbetes e premioa que nio ferem proaarados.
. Dentro de um anno, a conUr da data da extraooio, inda o portador do
bilhste podara apreaentar ina reclamaeio perante o Theaouro^ Provincial.
> Findo eau praao, oa valoree em deposito prescreverio em favor da pro.m-
. ota, asado considerados renda eventual, na forma da legialaelfl.vigente,** a Assem
t bla Provincial nio resolver a oonvaraio em beneficio da Colonia Orpbanologioa
c Isabel.
Recife, 10 de Outubro de 1887. -
Jos* Ctmdtdo de Moraee.
^piVERea.
Hon PEFUKARI Extm4ln*
COUYIOPSS BojAfAO'
.......atCtirUKt o 1;, f H aiaw... CeiTLaraSt Ji?k
S.....nCIRTUr^aoJi/l0IUUaim..aiUlIUrsU
aCMTlflPSIidJirlO I ft........aClITUnUaiJa*!!
CIlTiav^-JAPAflifeaati......aCtlIUrattalJaPal
^^^AM
DE
WOLFF& C.
N. 4--BA DO OiBOeA'--. 4
N'eate aasalia ohecielo estaawleeiaaiea-
f enconar ti ra rcapeitavel publica aavaaW
variada e coisplete) sortimenta ele JOA81
receriidas fmpre dirr ctamnte alea aa<
rcm f -.brlcantea da Europa, e ajue
ele aparado goato de mundo elegante.
Ucea uderecaa complete*, lindas pulael-
raa, alflneten, voltas de euro cravejadaa cea*
brilhantea, ea perelaa, anaeia, caeeletaa,
beteea e outras muitos artigo praprle
des te generes.
ESPECIALIADE
EBa relogia de enra, prata e nickeladea,
para hentessa, senhora* e meninas alea asala
acreditado* fabrican tea da Europa e Ame-
rica.
Pava tedas- ea artigoa deesas casa ga
te-at> a boa qoaHdade. aasiaa coa,
iade nea preces qae sao sem cei
\'cata cana tambera concertarse qual
quer abra de ouro oa prata e tambem re*
giea de qoalquer qualidade qae seja.
4-Rbd do


GRAGEAS
swGaaaama, Cuas**
tsala fern, mlunmtho \
WaUnt, F^^sTBTOWTrMaaaa, 4
FORTN
INJECQO!
Pt)fr*a. orlo ai priineirenpia obtirenu s app
m tiliiin- (1830) io< quawai as aoa Hospitaet. Curam a*
amia ra*Usa *9a tmUqmw astamagos maia delicado*
A IMJEOQAO rOUTia "aempre recommendd afato o
aiiairaasa.aaan.TAao.aaa
>eledsX>BS*

i
k

Ba 1 de Marco i. 6.
Pasa ipam ao r<-speifav<.i publico que, tendo ogmeataa*
eslabelcciirctito de JOIAS coia mais ama aecoio, no pavimento terreo,
com especialidades em artigoa de ELECTRO-PLATE, convidam a*
Exmss. fsmilial o sena numeroso* fregueeea para visitar sen estbala
cimento, onde enoontrario um riquieeimo sortimento de jota* de oa. a
prato, perolas. brilhantea e outras pedr\8 preciosas, e relogios da ara,
prata e nikel.
Os artigos que recebem directamente por todoe oa vapor ale
exeeutados pelos maia afamados especialistas o fabricantes da Europa a
Estados-Unidos. ^^
A par daa joias de subido valor aohario urna grande vanedade
je objectos de onro, prata e eleotro pate, proprios para preaente* do
pasamentos, baptisados e anniverearies. *
em em relacBo ao prejo, e nem qualidade, oa objectos
mencionados, encontrarlo concurrencia n'eet* praca.
MEDALHA DE BOHA
IU1 cuiuu
a*jr.
Umim iilaii,imj*,m *Qi
lM)00
oeuianciM
a seau rimusan
Itmtmmm'mji tmm-mmi
rv^ars.
tari
IWlUB
<-t2'*'-.uon *5S*V^

DIPLOMA DB BfrnAJ
anaiTABo roa toba* u
CXlsbTldols* HaUoaa]
DAra*sc**,l)*w*
. tOUSTlM 00 rOTO.^
!tFFE^SE$CR0FUL0$
CHL0B0SI.
kE*!A. DEBH.IB**E,
TiSKaPULaWWa,
IMManalM]
Vinho de Coca

CAPSULAS
Mathey-Caylus
Preparadas pelo DOTJTOR CLIN Premio Montjroa
ACpenla* Mathey-Cayln*comEmolucro delga*degl^tmnaoBUa^naxea
o estomago e sao recommenuadas pelos Professores das Faculdades de Meo^oaas
os Mdicos dos HospiUes de Pars, Londres e New-Yortc, para a OTrarapida
Corrlmentos antigos ou recentes, a Gonorrhoa, a Blennorragla, a t
da Collo, o Catarrho e aa Mrdeetla da Boxiga* e dos argaos genUo
Um expImwjtQ deUlhadi acooieuih earfa Fruto-
Enir que m ocha, *m cota dot DfguUta* a Pharmaceu***.
_________ GERAL
4LL4N PATERSON C
N.44--Ena do Brmn--N. 44
UNTO A ES rA(5A0 DOS B0NDS
Tem para vender, por pr o mdicos, egm i s terrageoe:
Tachas fuadidaa, batida* e caldeadas.
Crivacoa de diversos tamaac
Rodaa de espora, idem, dem.
Ditas angulares, idem, idem.
Bancos de ferro com sarra raolar
Grradeamento para iardim.
Varandaa de ferro batido.
Dita* de dito rundido, de lindo* Boatos
Portaad fornalha.
Vaporea de torea d* 3, 4, 5, t> e 8 eavaJtoa.
Moenda. d. lTa 40 poUegeiai de aaoadnra
. I iMim
mOBUUM r- w
S.Sb^Sk.; de ooneerte*, e aaentaacnto de ......Iilffllll
rtr oeta^i
trabalbo com perfeielb e preste**.
/


iru
le Outubro
S(
O
irvn tw

K


a ladla
ur
A Difirale
i..
1
A'aFam
De tudas m pases productora* de a
e*r de canna, Or/ana Inglesa parece
Mr o que maior agodsmeuto tem manifes
tndo e.n aasenhoraar-ao dos succeesiros"
aperfeigeamento} introdusido* nsloe pro-
gresa* d ciencia no fabrico do assujar.
Por ieso, e timbero por caaaa da eleva-
da riquesa aeccbarina do caldo de aoaa ca-
aaa, coja denudada regola da 10 a 12a*
Baam, a meama Qoj/ana igualmente de
toda* m colooiaa inglesas, a que menos
tem aaffrido com a espantosa bsixe de pre-
go do maaaar, embora dito geaero *a l,
oooe aqu em Pernambueo, a baae da ri-
mes* publica e particular e alo goae de
proteoclo alguma oa proproa mercados da
asetrapole, onde soffre a coooorreaoia doa
aaaacarea premiados da betteraba auropi
A prodcelo aeaucareira da Ooyana /a -
gleza com pooca diff*r3nga, a meama
da aoaa cojo emporio as acha collocado
aeata ciiade d > Recife; maa, em lagar doa
notaos 1,800 ou 2,0U0 coginos, cuja pro-
dcelo mlia alo excede de 700 sceos
para cada u n, e cuj quiai totalidade ata-
da cooerram o coai -iftnto ao ar lirre noa
aasenUnentoa (rea Tersa aecolarea do re-
verendo palr^ Lnbi>, Qovana Ingina eo
oooti, pira ua>a prodaego equivalente,
105 engenho* oa uaina*, 85 doa quaea co
sem no vacuo, 9 maa ia u aa adas canoas
aa atinae viaiohes e apeoaa 10 trabalbam
oom oe antigoa assentiraentoel Diridiodo
o total da produce-I) pelo oumsro doa eo-
geahoa, vetaos que toca a cada aa cerca
de mil e cera toaeladaa de aaaucar, aa poa
co menos de 15 mil eaocoe de 75 kilogr.,
quaodo a mlia da prodcelo doa cosaos
eogeoboi de 700 aaccoe !
E' certo que, embora coiom ao vacuo,
n;m to i.s os 86 eogenbie da primeira ca
thegona possuem appareiboa completos pa-
ra a applicaclo dos maii aperfeiceadoe pro-
cessos; maa alguna dellea, Adelphi, Leono-
ra, Bel Air, etc., acham-eo parfeitaaente
montados ; e todoa os eyatemaa moderaoa,
inventad a para tornar maia completa s
extracelo do caldo e o fabrico do aaaacar,
ten represeotsntea ooe eogenhoa da Qoya
na IngUza. Faltara apsnaa o da diffu-
2o ; e esto acaba de aar experimentado ns
aaira qae ha pouoo nndoo, em am doa en-
ganb-> do rica proprietario Q*intin Hogg,
deoomiaado Non pareil, em circumetancice
quas; idnticasa que determinaram anlo-
go teot imen no eogeaho Bar cellos, e oom
rcsultadoa anda menoa farorarea, como
deprebende-aa da pubHcaoSo feita no De
morara Argoty, da conferencia (lecture)
acerca da diffuslo, rtalisada em 27 do Ja-
abo prximo paaado, palo proprio Quintn
II)'.]:) ao sallo da Bolea da Oeorgetoten.
O engenbo NonPartil, ailuado os costa
oriental de Demorara, nao o maia impor-
tante eatabelecimento deate genero que
poasua a Ooyana Ingina, nem to pouco
engenho central, levantado para moer aa
canoas do certo numero de eogeahos
com tudo, fas aafra nsior qae aa do geral
doa engeohoa oentrsea ds Martinica e
Ouadelupe, manipalaado anaaalmate cer
ca de 44,000 toneladas de canos e ae echa
manido dos appareiboa maia aperfetcoadoa
nsadoa em taea engeoboa, coAeguindo ex
trahir e/n aaanoar, palo proc&su> chamado
de Tooth, des por canto do pef* das canoas
moidaa, poroeotagom que poneos eogenhoa
centraea logram conseguir.
Mr. Quintn Htgg, aeobor de vsrioa eo-
genhoa uteociliadoe a> aceordo com oa ni
timoa dadoa de scioncia, e portaoto s par
de todoa os progresos realieadoa oa apon
tadoa, qaer na extracelo, qaer no fabrico,
sendo alm disto relacionado desde 1877
com Mr. Minchin, proprietario da impor-
tante usina Atki Yforles, aita na presiden
cia de Madrasta, onde a diffuslo spplicads
a canoa de aaaucar j faneciooava naquall <
poca havia cerca de des annos, na tioha
dnvida alguma, acerca da poaaibili lade de
extrahir pelo dito-processo a qaaai totali-
dade do aaaucar coudo aa canoa, nem de
obter com elle a regalardade de trabalho
iodiapeoaavel ao aprovaitameota de ama
aafra importante; achara, entretanto, o
emprego da diffualo maito mais complicada
que o da moenda, e sujetto a msiores dea-
pesaa de comboatirel e mo d'obra ; pelo
qae, a vista dos proprios algariamos que
Mr. Minchin apreaentara-lbe, acerca doa
resultados obtidoa em Asha-Workt, aten
dia qae, no ponto d vista pecoaiario, a
vantagem qae poleris apreaentar dito pro-
oeaao a;r maito diminuta (otra; UttU /rom
a rnonty point o/ vino)
Mr. Quintn Hogg, cuja raaid'aoia na
Inglaterra, poaco indinado se achara a
testar o emprago da diffutlo, qaando em
1886, iodo viatUr auaa propriedadea da
Ooyana Britannica, encootroa-ae em De
aa arara com Ur. Schulu, representante da
8angu4rhau$'n jirm, que da meama forma
qae o repreaeotante da Sndenburg fabriek
em Bordillo, tanto exaltou a diffualo, taea
propostas fes, Uta compro me ttimcotoi coi
toa, qae tramofaoa dea heaitacSea do pro
phetario de Nn-Part.'
Obrigoa-ae Mr. Schaltz a foroeier a in<
tallar no cima citado engenbo, na P?
relho completo de diffaslo, capas de dea
pacbar em 24bflrs 400 toneladas da can
na, e garanti maia, qae a pares i da callo
doa diffasorea nlo a^ra inferior a do callo
das moeodas ; qae o exsesea d'agaa (arra
JHtion) alo excedera d- 22 p>r canto e
entretanto a qaaatidsda de aatncar alo
aproveirada seria inferior a 1 par cenia.
cWbre eataa baaea, reotificadaa poateri .r
mente p >r naa decliraclo relativa a tmtra
utiim da 82 por canto, a .qa*I conven
asswn-sa oorreapooder a ama baixa da 2*1
do aremetro Baam, lavroa as o cor:4
to, e emqaanto ae apromptava o material
da diffualo, Mr. Quintn Hogg embarcoa
para India em ordem, .le estudar a pratisa
io novo prooeaao em AekzYforks, por aer
em ana opinin, aquel! i eatabelecimento
fke eme place in Me w/tid, tWr i cotdd
reallg itudy diftuion a appliod to tugar
Cbagaodo a Atka, Mr. Quintn aobon
aaina em plaaa aafra e como ievaaae eapo-
oises raeonmenda^SM da Mr. Minchino
V*q*t 4'Atka como Ibe chamaos na praai-
dan-sia de Maratto:, para o director da
at para
x pa-
s, do cambes ti val.
re alisar asperonlas.
rs a Europa a dol para a Qmjquo, onde
obegou no p o sano eorrente, em
tamp de experimaatsr a Non Pare oa
upparelboa diffuaorda da Sanguerhauttn
Jirm, que all i ae aohavam astillados, e
oom esparanca do solver aa daridae, qae
andacoaserva/4 aotroa da coaveoisaoia da
aiopyto do prooeaao da diffuilj am oaiou
cuj oa productos alo destinados aos grandes
mrcalos, onde encontraos a concurren.a
doa proiuotoros io aaausar do mando ia
teiro.
Aeoateceu, eatretaato, qaa vio-ae obriga-
do a adiar para a aafra aeguiote a tolnflo
de tae* dnvidaa. Manos felisea qae os seas
primoa Sudeoburgueaea, qae dixem tac tra-
balbado perfeiUmenta ea Etjawittangoe e
ees Bzretllot, oa corla canoas da Sa-Kguer
kamtenfirm, qae de vi j.-n despachar cada am
200 toneladas de oaoai em 21 horas, en
tapiam-ae de tal forma, qns-mal podiam
g/rar a a orUvam a oitava parte da quan
tidade de canoa estipulada, gastan Jo 48 ho-
ras para redoair a rodioh.e 108 toneladas
de eanni. O ca'do, que n'ama bors e am
qaarto devia atraveasar a batera de diffu
alo, all psrmanecea 24 hars, s venes
acias do ponto de obaHcTo, e teva oatra
extenaa deaora nos apparelbos de clarifi
oaclo antes de pitee acr entregue ao tri-
plioe effjito. En aaana, o olio quede-
va gastar apease 6 horas pars aer trans-
formado em masas cosida, levan para isso
52 horas- En taea ooadiooee, e principal-
mate com corta oannes to defeitaoaos,
ala era poaavel contioaar o trabalho a Mr.
Quimtin reaigaoa as a tirar a safra con a
manfla, adiando a diffualo pars depois que
a por outros naa oa J5js do contracto.
c Nada maia preciso socreseeotar,> dis
Jfr. Quintn-Hogg, depoia do relatar o que
acabo de expr, para convencel os de qus
ola ae polo trr oonclusSes definitivas de
um eosaio feito em to adversas oiroams-
Unciaa; a alo aa tari cansado admira-
9I0 o ssr diminatiaaima a proporclo ds as
sacar obtide. Eatretaato dero dis, qae
obtvessoe em missa cosida precisamente
20 pjr cento maia do qae teria forneeido
ignll peso de canoa paseado oa moends,
poie a proporclo foi de 14, 63 */ oom s
diffualo, ao passo que oom a moends o
mes no peso s dea 12, 14 /. *
Mo mistar diser, qne de aamelbante
eoaaio nada poda colher Mr. Quintn Hogg
qaa diasipaaae oa corroborssse a principal
das duvidas que nutria acerca da drffaalo ;
a doa reanltadoa peenniaroa sjmbolisados
oo prix dt reoient do k logramms do aseu-
osr. Qiaot) aa maia davidas, ospaoiton aa
de quo.o psasoal de HonPare ola a.'hi-
ria difficaidada em trabalhar com os nqvos
appareiboa everficou, qae as rodinhsa ex
naustaa podiam ser immediatamente utili
aslaa oom combostivel a qaeimadas oaafor-
nalbas osa las pars o emprego do bagasao
verde, depota de paaaadaa na moenla, que
aa devolva conteni apenas 55 pr cento
de hamidade.
Mo pooho em da vida o fa>to, qae alias
spenas coofirm a os resaltados obtiloa em
Httpanha e oa Australia oa asina Broad-
wattr, montada pela Compaohia Fieos
Lie para a Colonial Bagar Rejining C;
mss duvido milita, qae Jrom a montj
point of visto, como dis Mr. Quintn Hogg,
a uttlisaclo daqaelle oambastivet compen-
se s desposa resltente da coaservaclo da
moeoda com o competente motor e forna-
Ibas para baga90 verle, salvo talves o
caso em qae dito motor fosss algama queda
d'agoa.
Essas obaervafSoa de Mr. Quintn
Hogg devem aer levadaa ao activo da
diffualo ; maa alo pode ter o meamo dea-
tioo oatra obaervaclo relativa a c6r do
cali da diffualo, qus era maito escura.
Mr. Quintn Hogg est inclinado s orar,
qas esta diffarene, entre o callo obtido
em Nan-Pareil a o qae elle vira em
Aiki aaaemelLsndo as a viobo ds Rheoo,
devisa, a permaoeocii daqaelle durante
muitas h.ras (24) exposto a ama sita tem
peratura ; mas muito p>ssivel, qae para
iaao hoavsese tsmo^ra coocerrdo s qaali
dade da agua ussds ooi diffusores, a qual
alo era de rio correte como em Aska.
A impar Uncs ds pares a da agua, para
oa trabalboa da diffaslo, j baria aido nota-
da em Aska, antea qae usassem de agua
corrate a tambem em Almera e Broa
water, onde attribuia se a forte proporcl)
de mataras organioas, cborureto de aodio
e aulfatoa de es! e magnesia, existente as
aguas de fonts ou oacimba all emprega-
das, alo somate a cor maia fechada do
caldo, como certa difficuldade para a cris
nllissclo e augmento da proporclo de m-
cristaltissvel.
Parees, entretanto, qaa em Broadwattr
remediaram em partea este inoanveniente,
tornando a ustr nos diffusores a agua ex-
trsbida p-!a ms:nda daa rodiabas exhaus-
tas, qae teria sido purificada pelo contacto
dse mesmss.
Nada mais en o-itr.-i, at deferencia de
Mr. QuMin Hogg, acerca do oossio da dif
sualo em Non-Partil, c.saio qne elle
00muera ratker c-udt attempt, e muito
meaos iateressants qm oa dados oolhidos
*e.n sus estada en AskaWorks, palo quo
orsm estes o assampto principal da con-
fereneia-
A dsaeripelo daqaella asina a expoeiclo
feita por Mr. Quintn Hogg do asol plo
qual all fusciooam com toda a regolar-
sede os appr_-lhoi ds diffaslo com-
pleta; mas o aman nlo aa di coa os
dados qae p itsr o ietor a ro-
sa I ver a i aportan-.mima qaeatlo do custo
da pro lu-co 3 o resaltado pecuniario da
safra.
Mechan palsvrs aa acha na ojnfereo
meroaloa
chin,
para o ooasam
doctos, aer on
rsn not cvmy
prettion of tkt time
tfactu
t de
do
Ho, a
-am
867 ou
qin a
lulta-
coostam
entan
chamis a fau
ires da vupo
na Mirrleet,
Je comprimaoto e T
I do um
mas a
2 mal-
eos 14
1/2 p,
so tubo,
Dos
ros, em anm'ero a,180, !ue em 24 hora.fi %
cm o producto de 140 toneladas de
II
Aska Works.
Acosado as o praceaso
plica lo a canna de assu
inluatrialmeotv em A*ki
as miau
respeito da iastallj
do doa trabalboa oaqu
da oanferanoia de Otor,
sabido interesan para todos q
se com a qaeatlo do* poaaivaW molbara
tas da iodoatrii do ssincar da canoa.
Proourarei portioto.IevaJ-aa ao conhec-
meoto dos lei teres do Diario, ai oda que
s)b ama forma maia reaamida qae a adop
tada pelo 8r. de on-Pareil, avisan i"o os
de antemlo, qae o estado actual ds usina,
oa aeua apparelhos e mstboda de trabslho
alo o reenltado ds 7jm- modifiea-
(3sa oa melhoram cotos, q^^Hroducidos
dorante urna prittoa de 2J aafta, tranifor-
mtram a batera diffusora, constan do a prin-
cipio de tanques ou cubas de madeira, aber
toa e conteni cadu am duas toneltdus do
-.annas, oom cujo-enchivante gsstavsm-se
2T, oatraa 20 para a diffualo e igual eap-
co de texpo para a descarga, em oatra, de
diffuuraa metallicos fsenados, qae aa en
ebem de rodiohas de canoas da 1 a 2mm de
grossora, produsidis pjr oorta-cannas cajo
despaxa alo l iat.-rior a 61 toneladaa por
21 b., a oom o qual fiza reduaido o tempo
accissario da 60 a 8 minutos.
O es'.abelecimento, oonhscido aoboo.no-
ma de AsAa-Wor-i, est collocado no ex-
tremo Norte da'presideoca da Madrasta,
em plena aioa intertropical; dista do mar
32 milhas (51,5 kilmetros) e aeha-se n'a-
ma ragilo destituida dj bos estradas e 'r^'p-rtidae em 2 turmas, qae alteraam oo
i OAcurao
a 12 B.
eyatema Adamson, eota 30 ps (9", 13) de
ot> o 6 1/2 (t-,98) de dimetro fj
2 maia pequeos, do meamo typo, com 20
pea (6",1) sobre 6(l~,83) e mais t
deiraa antigs, qae l a 5 ps (1*,52)
dimetro e de uompraento urna 71
(22",57) a a oatra 36'p* e 3 pollegac ,$ fi^i
(11",05), nao tem tubos interiores o tra deifl^H
b.lham com a prsalo de 36 Ib. para
nacer vapor a batera de diffualo.- '
Deatea 8 geradores, 6 esto sempre, tgOM
cionaddo, desenrol vendo urna forj
nal de 55 cavallos, qas basta para por eo
morimeoto todo o maobinismo da Ulina.
A lenha de exoollente qualidade: a
aaa capaoidade calorfica, comparada a do
oarvlo d pedra tomada por uoidade, alo
ropraenU menos de 0,33 ou 0,31. Posta
na bocea das fornalha, a tonelada cuata
3 rupias 4 anas on 6 schilliogs e 6 diubei-
ros em prats, pelo que as 3 toneladaa equi-
valente* a urna de car vio de pedra c mtam
1 libra em prata on 15 schilliogs em ouro
Oa joroaes tambem alo baratiasimoa ;
O de um homem nlo excede de 2an-
na=-3 d. *
nossa
O de ama inalher alo exceda da I annoi
e 4 pias=2 i.
O de am menino alo excede de 1 anna
=1 1/2 d.
Apreciando taes pr^c >s e.o moeda
ao cambio de 27, temos:
Jornal de 1 hi/mem
dameate
Dito do amimulhar id3m
Dito de am menino dem
Urna (melada de lenha
approxima-
, Mr. Quiatt Hogg sojeitou a exame al-
guna de taes cana, na occasilo am que
scraubatitaidos por oatros, /.verificou
3 oadaanv de 111 15 librea
39 a 6,k rao hmido-,aue
asido, a 5 linfas.
S o aldo oom a mesma
ira suatterias de
battery) onde,'no
lnat, p issa de 5 1|2
it .t irja e na-
50 o,
A estrada d a to eslreta qae era, mi,
com muito eaforco e traValka'^te^art-
Ihana e mais tram balK-m ateaaear o nava
acampamento qusi ao amnattoeer do dia 2.
O* aoinaes, de tiro ao chegarem 4 vffla,
acensara canaaco a proetatoto, palo tnTttl
solvea-se demrrar o exereta para dar sa-
g m rsfollego 4 cavalaada.
"msottae aapansarn
no caldo.
qaejl.r \
da aguaj .oWioS
O callo entra e saho do coacreor p^rfji-
tameato claro, e adespsito da elevada tem-
peratura alo apr.cseata malaoca alguna
de cor, alen da divida a muiinga de
deosidj^de.
5080
*'360j
5010 J
25220
Maito enpsahado em sabar qual s des-
pasa de combaativel oecessaria para recoo-
duzir o c Ido de diffusio a densidad* do
da canna, Mr. Quintn Hogg obteve de
Mr. Kollmann verificasse este importante
ponto por meio de exparien :ias que dararam
ama samaos ioteira e das qaaes resoltou, que
em Aska dito exoeaso de combostivel era
de 12 1|2 toneladas da lenha para o cal-
de de diffaslo de 100 toneladas da canna;
pelo qae, em Non Pareil devia aer ape-
oas de 6,'25, com a dilaclo garantida pela
Sanguerhausen frm, qae chegn apenas
raetade da usada em Aska.
Se a paga insigaficat em troca o
oumero de 'bracos empreados oo manejo
da osiaa proprameote dita, exoluiodo o
pessoal da distillaclo e da tu?dicl},
avultadissimo, psis onsta de 205 p'ssoas
o porto de Oo-
carros puxados
cia aeerca das rscaitss: nem to
pon;
acere* das daapstas garaes, osm dea qae
ae fssem coa o pwaoal profitsiooai, qan
alias alo avallada*, poi* cootta este de 33
mpr -gados a na aervica da asios. Mr.
(fetistfia Hogg nada dis a respailo ; nlo
porque taea dados loo faltem, mas porque
reputa oa coufiden aaea, oj a prvate nata
re, e nlo se julga antoraado a poboal-oa.
dos algariamos qne nos 6k
aonroa do prsjo daa ca as a jornae
operarios naetonaos, de paaaaal, do paso da
enana manipulis e da qnantidada de as
emr o agoardoote prodaiida, podemos
ino em Atka, a despaito da iacr-
ondn oa transportes para
palpur effectaam ae em
por boia.
As obras de Aiki ocoapaa ama aup-r
.-ie mais conaideravel qus aa daa mais
importantes usinas da Goyaiai Inglesa ;
ambara a prodacelo de nasacar seja rea-
tivameoto pequea, pas, poaso excede de
100 toneladaa (100,565 kil.I de assnosr pir
semana. Comprebendem ellas, alm das
em qne aa acbaa colloc* los os ma-.hinis-
mos e apparslhos naoessaroa ao fabrico do
aaaucar, oa arranjo* para filtraclo, imror
Unte distillacl e ama fun ligio ns qunl,
alm das peca* de quenas dimeaiSe* ne
cessaraa ao andamento a coneertos doa
maobiniamos do eogeabo, blo sido acoir
dentalmente fundidas, oatraa para as pre-
citii do governo niquelle distrcto.
A caes de diffualo aprsenla a vista
no primeiro plana 5 corta-eannaa, 1 doa
quaea tem 6 p* (l",80) de dimetro;
acham-ae manido! cada um de aets facas
o faaam 200 revolacS ;s por niaotos. O
5. corta-cano is mais paqueos ; a tem
de dimetro 5 ps (1*,52) e raras vesas
trsbalha. Daraots oa 100 das da astra,
2 dos corta canoas da 6 p* eatlo em tra-
balho constante e cada am, n'ama tarefa
de 21 horas, radas cerca de 70. tooeUdaa
de canoas rodiohas de 1 a 21** de gros*
aura. Para conaeguir-se este resaludo,
est sempre prompto para o aervioo um ter
ero oarta-caooaa, substituto dos oatros
doas drsete s demora occasionada pela
madaoca daa faca embotadaa, osan s qual
gastase cerca de urna hora.
A batera ds diffualo coasta da 12 dif-
fusores, capases de cooterem cada am 400
galSea (1816 litros), qaando vaaioi, e 200
galSea (908 litroa) qaando cbeioa ;om 3/4
de toaelada (762 kilos) do rodiabas. Sa-
g t, um apparelho para applicaclo do aoido
sulfuroso, semelhaate aos uaidoa em Demo-
rara, depsitos de caldo, seis defecadorea
do aotgo modelo francas conhecido por
kelledrum, cada um oom a capaoidade de
450 galSea (2013 litros)', ama fila de fil
tros prensas nsadoa na proporclo de um
sacco pars cada tonelada do oaldo da dif
fualo que tem de atravesssi-os, dona ap-
parelhos de concentradlo (concretar bitte
riei), ama coa onso e oatra oom viote
taxas, am daplo effjito oam 1720 ps qus-
dradoa (160*4-) de superficie do vaporisa-
clo, duaa tazas do coser oo vacuo, dando
junUs 10 tooelalas de aaaacar (101.565
k'd), nove taroioas do aotgo modelo Man
toce and AlUott a aa uanaes jaixas para
s massa cosida [masse-cuite boxm).
Alm d'eatsa, qaa formam exteata fi-
Uira, arista se oatra fila alo menos exten
ao de oeixSse ds madera, de corte trape
soidal a fundo caeio de furos, (anlogo*
aoa de que muito* dos aossos engenho*
ussm para o retamo) dealinadoa *aVs maaaaa
do segundo cosaento, qae abi aecoam e
alo enaaccada* o rendidas aam paaaar pela*
turbinas. Dis Afr. Quintn Hogg, qae
d'eet'arte obten ae daa maaaaa coaidaa do
S'gande ato 1/2 quintal (25,3 kil.) de
aaaacar por oada p cubico (28 litros) de
massa cosida, reauludo este psra, o qual
maito coocorre o faci de qne en Atka
procura-se antas de todo obter do pri-
meiro jacto aasucar muito alvo a par esse
fia iatrodus-ea to grando porolo d'agua
naa turbioaa, qus ellas nlo dio mais qae
41 s 44 */e de estujar o por Uto este pri-
aeiro mal da excepcional riqasaa saoca-
ria*.
A diatillacao funocion* com deas appa-
relhos franoesee de modo oootiouo, e ana
prodcelo em rum d to baos resultados
fiaaooeiros, qae Mr. Minchin olo tem qae
lamentar a parda do aasucar cootido na es-
oam as, aguaa da lavagsm dos depsitos e
retidnos dos mes nos, que mandados para
as cubas da distillaclo coocorram para um
rend monto correspondente a 3 oa 4 galoe*,
(de 13 a 18 litro*) de rum por oada tone-
lada da cauoa manipulada.
jLforc* motris neseasaria ao manejo da
iflt forneoida p>r tres machina* de
urna da (or<\ de 20 cavallos, qu>
nove os caru-canna, os doas asoensores e
a pe ira do rebolo annexos aos meamos ;
oura de 25 cavallos 'nominsea), q-ie fas o
daa Uxaa do vacuo, daa bombea
de vapor, e das turbina* ; e maia outra bo-
risontal, da forc de 18 oavalios, qne pSa
em m rinanto ni bombas do duplo effaito.
Existe tambsa outra maobina horisontal,
oom bomba do duplo jogo, qne acciona na
un
VsJTtt
servico, tasando qaarto .como a bordo dos
navios e o'aquelles doa oossos eogmhos
qae fasea tarefas ioteras.
128 homeni e mulheres e 44 rapases
alo nsturaes do pais e recebsm o exiguo
aalaro cima apontado ; ma* o trabalho
profis ional e de direoclo ocoupa 33 che-
fea e operarios, pela mor part, ingleses,
cajo* veacimeotos sis avallados.
Mr Minchin alo planta canoas; compra-
as aoa plaoUdorea da visinhanca na raslo
de 4e 3,13 doliera (5,9728) por tonelada.
Aa oanuaa, cajo caldo co dara maia do
8 1/2 Baum, alo cortadas e amarradas
da meama forma qae noa noasos engenbos,
em faixos do peso de 25 a 30 arrobas, le-
vadaa para a asina em oarros puxidos por
bois, e ah desoarregadaa. junto aoa cor
ta-canoas, onde oito odete eatlo continua
dameote oocupadoi em leval-aa na oabeca
para urna plaUform a eolio cada na altara de
7 oa 8 ps (2,"13 a2 operario que est eacarregado de alimentar
os coru-canoas.
Taaa cirt4 canoas sla vertieaes ; trabt-
Iban eom toda a regalardade ; e nlo alo
ojeitos aostraosturaos que apre^eataram em
Non Pareil os oorta canoas horisonUes da
Sanguerhausen jirm. As roiinhas, que
officialments s dovsm ter lmm de grossu-
ra e ten na realidade poaco m:nos de
""1, cahem em cima de urna telMfcm fia,
jue as Uva a um depoaito, e de l vio
Lpara os diffutorea em vagonctea circulando
aobre trilhoa de madeira e conteodo cada
um a maude da carga de um diffuaor, iato
, 852 lba.,5 (390,7 kilos.)
Logo que a carga do vagn ste cahe no
diffuaor, 2 coolees tomam canta delta e ao-
oam-n'a oom os ps, repatiado o raesrao
aervioo com a do segundo vagoneta, que
chega depois de um intervallo de 3 miau
toa; a em aeguida, o diffusor cheto posto
em oommunicsclo oom oa mtia qua oom
p5m a battera de diffualo. UoapSa-ae
esta de doas diffusorea; ma* s nove es-
to em trabalho constante e durante a se-
mana inteira reoebem no /a carga de' 8 em
8 minutos, pois este o tempo quo se gas-
ta com o encbimento, a diffaslo o o eva-
si amento.
A temperatura no* difusores varia, de
140 Farenhcit (60a*. centgradoj), qus
a de n. 9, onde o grao Balling aero,
a 212 Farenhcit (100, centgrados) 00 n.
1, onde o gr Billing poie chegar
11 1/2(6,37 Baam) e fornece o caldo
para os clarificadoras. Entretanto, raras
veasa o-caldo do diffualo alcanc aquello
grao da riqueza aaccharina ; o .grao mais
commum 5**,5 Baam, e como o caldo
da caaaa marca 8,*5. a-dilaclo oq qaaa
tidade d'agua aooreaceotada de 60 "J0
ido o daplo da qae era considerad*, um
mximo oo contrato de Mr.' Quintn Hogg
coa a Stngutrnaustn flrm, o qae nlo de-
ve oauaar admiraclo, pois em Atka, em
lugir de 200 galSea (908 litros) d'agaa,
o director da usioa aocreacenta de 220 at
235 galo-e (de 993 a 1,066 litro*) 1725
libras (761,7 k'l.) de rodiohas qae coasti
taem a carga da diffusor.
A este respeito, nota Mr. Quintn Hogg,
que em Non Pareil, psra dar coala da
Urefa duria da 400 toneladas de caooa,
ai ae adoptaass aemelhante diluclo, tornar-
se bis preciso, to aomentepara restituir ao
caldo-de diffualo a denanade do da caooa,
um trplice effuto de 5,500 ps quadrados
(511ro.q.63) de snperfiee de vaporissclo,
ao passo qae, com a diluclo de 30 [0,
bastara que dito trplioe-efrato tivesse
a de 2603 ps quadrados. (24|sii.q.)
Dos diffusores, o caldo oorre para o un-
qae madiior, (meaturing tank,) pssaando
pelas caixas de aalfurisaclo, onde quei-
msm-se em 24 hora cerca de 60 libras
(27,k!.18) de enxofre, e cahe n'Um de
fecador da capaoidade de 450 gtl5ss913
litros), onde levado ao ponto de ebulli-
clo, depois de ajsresocntado oom 1,75 ga-
13js (8 koa? de agua de cil marcando
15o* Bmn. Abi o trabalho de limpa
diminuto; pea aa eaenmaa si > to poucaa,
qae as lora -ci das pelos 150 g15 -s de cal
do cabsm n'um canaco do metal galvani-
sado.
O director da usina Me Kollmann explica
a quasi aurencia de escama ponderando, qua
o grosso da mucilagem e albumen fioa io-
corporado ss rodiohas, por iaso que, na
(emparaturs de 160** F. (71o* ceotigra-
dos) o albumen oongnla-se e a temperatu-
ra da bttteria de diffaslo chega muito ci-
ma de 160" F.
Sahindo das taxaa do concretar, com a
deosidade de ll^B, o esldo pansa para
am daplo effeito, que vaporisa cerca de
1|3 de gallo (li"ro,51) por hora e por p
quadrado de superficie t^x(,Qfd2i\, e onde
permanece at marcar 25 oa 26'B, indo
em aeguida e por porgo -a de 400 galSis,
(1816 litros) para o eMmxnator e depois de
um descango de 15 raiout para o deposi-
to de charopo e para as taxas de vacuo na
forma asnal.
Elevado abi a deosidade de 50'B. o
charape transformado em massa cosida
baldeado para aa caixas da ferro (iron bo
xet). A appareocia muito boa ; apenas
ae ae poie notar algum mel oa superficie.
Ddpois de ama demora de 24 ou 18 ho-
ras em tais caixas, a assa cosida cara-
da com ps o levada as turbinas.
Como o fia principal obter assacar
branco, -deita ae em cada turbina 3[4 de
gallo (3l"rH,4) d'agua e obtem-ae, em aasu-
car del* aort*, de 4\ a 11 (0 do peso da
massa cosida, indo o mel para segundo
osimanto, cuja maesa cosida vai para as
caixas faradaa, de que aa faileu na deaori-
pelo dos apparelhos da osin*.
Qasrendo aa assacar muito secco, este
producto do 2a jacto, antes de ser eosac
cado, exposto durante 5 ou 6 horas aos
raios do sol; mas geralmente tirado di
rectamente das caixas para o consamo.
Mr. Quintn Hogg assevera, qaa dito as-
suoar muito superior ao que' da oatras
partes da Inda mandado para os mer-
cadas ingleses; e qasndo nlo acha por elle
prego vantajoso no mercado local, Mr.
Kollminn guarda-o pira refiaal-o dopois
dos 100 dias em que fuacoiona a diffaslo.
Refina io, d ella 45 |0 de branca fiao ;
da mel tiram se mais, depois de aovo cos-
meato aos 7 a 8 [, e o restante, 48 j0,
vai para a diatillaglo.
B*j causa dessa variolada de modos de
aproveitmeoto da maesa-cosida do segan-
do jact nlo se pde**estabalecer rigorosa
mete a proporclo de assucar que a usioa
Aska extrahs da caaos pelo processo da
diffualo. Mr. Quintn Hogg estima, que
dita proporglo de 10 (0, isto que dez
toneladas de caonas di una de assacar e
de 30 a 40galo2s, (de 130 a 180 litros) de
rum, mediante um consamo de lenha de 6
toneladas, alea
que depois de
como cambastivel, metade durante a safra
metade depois, e qae Mr. Quintn Hogg
avalia representaren! apenas 50 toneladas
da lenha.
das rodiohas exhaustas,
sacoas alo aprovetadas
Si a porceotagem em assusar cima in-
dicada nlo passa de aproximaglo, o mes-
mc nlo se d no qae diz respeito a maesa
cosida, cuj o peso vara de 13 a 14 [0 do
da caaaa ; e como o caldo da canna s
marea 8 1[2 B., asta poroeoUgem supe-
rior, oa proporglo de 25 (. a que se obtem
na Gojanna Britaaoica das canoas que
excepcioaalmeote s apresentam esta den-
sidaae.
Slo est a oa dados colhidos por Mr.
Quintn Hogg na ana peregrioaclo India,
e dellea depreheode se que, qaer a ioatal-
laglo quer os processos de fabrico em
Atka WorA aioda raqaeram amitos aper-
feigosmentos, j em ordem de augmentar
a poroentagsm, ja para a diminuiglo da
mo de obra, e que o prix de rev'.ent do
kilogramms de aasucar, que Mr. Quintn
Hogg nlo se jalgou autorisado a divulgar,
, oom toda a probabilidad?, superior ao
que o aasucar produzido em Atka eooon-
traria noa mercados su jeitos a concurren-
cia, si nelles preoisasss apreseoUr-se.
Rsofe, 16 de Outubro de 1887.
Hcmriqce Augusto Milet.
O dia manteve-ae poro at s 4
da tarde, oVahi por diante prsriaian
blsr-se.
Nos ismos eneetar a marean
a muralha altissfma da cordbeira qavs as
levantara ex abrupto e apraaada da pla-
nicie.
Dado o primeiro toque de torosatonoa, vi-
mos n'am raio de maltas leguas, a*aisss>
curva quasi de norts a sal, surgir ds asa-
cega t.-nue vaporziahos, guardando
entre ai n'aquelle vaatiaaimo
longiquo, aa meamas distancias.
Nlo era coso de attribuir.ee a
combastlo espontanea dooa a
infinito cr.pinzil, poia qae o da,
tola eapectativa n'aqnalia latfraiift a enea
glo correr mais fro do qae qasnte.
A eqnidistnncia doa focos do iujfss
portento, provava qas a qu oslo sin bo-
no era all ateara-o.
Em cinco minutos, ajudaio
de sueste, oa pontos nnirsm-se,
anic" cabeeira ondeante de famo
noa o horaonU ao longe.
A corva appareote que Usgida pela
vento caminbavB sobre nos, asedia apprvx-
madamente 7 a 10 leguas de aeo, fiafasa
do de nosso acampamento, pouco asas de
urna.
A's cinco horas s crepitacao era strosv-
dora, o oa novellos de famo cobraa o eo,
como se fora um manto negro avermelssv-
do e denso I
A confl agracio era. geral, e admira val oa
sen effaito phyaico. Nosaoa olboa enrram
o circuito: adianto o fogo; airas a barrea-
ra ingreme da alterosa aerra; no at'io,
Paraguary tranquilla
cito apprehensivo.
e rsonba o o
Entre a villa que noa fies va a costas e
o fogo que camiohava velos hara un tre-
cho de terreno limpo com cerca de 1 a
2 kilmetros de exUaslo. Era am salva-
dor aceiro natural, que nos defessdaa da
conflsgraglo. Tranquillos quanto na atol
que nlo nos poda faaer o inceadio, dava-
se comtado em nassa alma, pela graadssa
do nterminavel soenario, o na certa seo-
saglo de medo, pavor, misturada coas a
espanto e admiraglo
Escureceo.
Nada ba comparavel ao horror e a iadss-
crptivel belleza d'aquella magestoaa ca-
na I Agora, qae os raios solares nlo po-
diam offdscar o brilbo daa linaraeUs de
fogo, em que arda a vasta campia de isos-
cega apreseotava ae-noa n'aqoelle horror a
inagem perfeita d'um ocano igaeo!
Havia a vaga, a o. da, o vsgalhlo qua o
mar levante, quaodo acootado por avia
nha tempestado.
O famo ergaia-ae pesado e aadaboanta
at 40 oa 50 metros apaa* acuna da ras-
tillo da fornalbs. A reflexla da los e do
calor era extraordinaria. A'a nova hars
da noite poda ae julgar longe as alasi ilnt
a vista acompaohava-o at eahrl Aqasla
abobada avermslhada, como iaterosnaval
lengo, ioterposto entro o co a a trra
n'ama quasi paralella de 50 metros ao ter-
reno, pareca comprimir o calor qae a brisa
soprava contra nos.
Subimos a urna eminencia prxima. O
eff-ito das revolUlaa ondas do fog >, ator-
doou-nos. Q tasi sentimos a seasagio da
enjdo: tal a grandeza do ocano sgiudo
qae libamos a vista I
a*
Os tufos de verdura qae havia aspiraos
no meio da campia e ulavam ardoaio,
semelhaodo a linguas de figo qae aobre
elles galgavam, e a aerea phantasticos qoo
pulavam da immensa foguaira s lamber o
nevoeiro es raro.
Niqguem dormio contido pelo leapsito,
qae o espectculo impuaha. Alguna *jbbV
ciaes e soldados sentiram vertigeos a pesar
das labaredaa estarem a qaaai acUlegoa
ainda ao longe !
Se esteva moa segaros de qae o varan aae-
mento nlo ae poda approximar de nos apo-
sar de toda a violencia de sea estreido os
pobres animaos coudos pela redes, pala
cabrestro tremam de medo, aaraos dila-
tadas, orelhas anidas para a trente, a do-
re m arrancoa de vez em quando.
A'a 10 horas e meia cabio chava fra a.
Como tudo aquillo fora fogo de palha, in
11 horas estava extiocto o grandioso espec-
tculo !

VARIEDADES
Episodios militares
POB
Joaquim Siloerio de Azevedo Pimentel.
GRACEJO BU FOGO (1)
(Continuacad)
Ns noite de 1.a de Agosto de 1869, par-
ti de Piray' o general Oiorio comman-
dante do 1. oorpo de exeroito que devia
manobrar contra as posico-s inimigas das
cordilheiras; indo acampar a meia noite
em Paraguay, carca de tras legase do pon-
to do partida.
Quando amanhecen o dia rmnaaen
horiaonte augmentado com 2 a 3
abaixo do liona da vspero. A ca:
verde-amarellada do dia antecedente
substituida pela ciaza negra qne detxa o
macegal queimsdo.
Priocipiamo* a marcha ; os gr los da
graminia pareciam ettr'epes finoados oo
terreno. Eram eapiohoe verticaes e daros
como se s acglo do fogo Ibes desee a rijosa
do ferro 1
Qae de soldados e animaos fic*r*ss es-
tropiadoa uesse dia.
Os paraguayas,
guldo seu fim :
porn, ha vi 400
Dctar a marcha do general O*.rio
vate a qua tro horas!
P*
Typ. do Diario ras, Daepe de Gastes a.
A


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E59WVY6C0_Y8N0US INGEST_TIME 2014-05-28T15:56:53Z PACKAGE AA00011611_18070
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES