Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18068


This item is only available as the following downloads:


Full Text
ir t\ t
O IB PA.a POR TU
Por i
CaoV
pulso, do ajeeme dia.
2S6
DE
PAMA DKSIRO B fOBA A PROVINCIA
Por iem mete adiantadoa.........
Por nove dito idcra......,......
Por uro anno idem.............
Cada numero avulao, da das anteriores.......,'
130606
2O#000
27sJC0C
(100
NAMBUGO
Proprieta** to-JBatioel Jueiroa fct J*ria A Silbos

*pr*. Aiaetlee 3*rlaee de Parlo, a noMM a/gestea
rovefaalro de aanaaelea pa-
Franca e laarla
alleaeea
trr.
TELSgRAHMAS
1
ssts&jMHa. so aja
PARAUYBA, 15 de Outabro, i 3 horas
e 50 minuto da .tarde (pela linha terrea
fe).
Aqnl rbnoa boje tapar PIRAPA-
M A, da Cumptabl* Prm*nbarana.
Qacgne A tardlaba p
il.
RIO DE JANEIRO, 15 de Outubro, s
4 horas e 50 minutos da tarde (pela linha
terrestre).
xolrmMldadra do eiylo.
fol boje encerrada a *." aeaia da
. ielaiatara da Aaaesabiee er-
ra i.
- Forana remolido oe Jnlaea de
direito
Bacharel Joo Baptlala (.alma
rae Cerne. d comarca d> Porto Cal-
vo, naa lasjoa. para a do Blo Par-
do, em flinaa Cera? i
Bacbarcl Adalberto Elpidlo de ai-
baejnerejae llqatlreilo. da comarca
do Blo Pardo, eaa Mina tteraea. para
a de Porto Calvo, naa Aleada.
logar da igualdad* a ai la le, rea-ae pnvilerioe
epprassoei; quaado ere o elemento individual
que eccopava o pcineiro logar, oateaUra-ae o
egosmo ataii depravado.
I. aoa bom'ns de scieueie q-t compete boje rea-1
ver o proletn* sobre a propnsdade. K lar-lae-bio
dado a resanlo ma verdadrir*, qsdad > daaso-
brxea o nado de ala* eqailibrar oa dos* ele-
Meaioa (o individual a o eaeial), a oto ca o fas
da eonhiaare* e baraoniaerea, eeguado oa pre-
celfc* do diraite e da moral, iatereaaea do iodvi
do con es da bemenidade.
V. Pasearemos igm 4 eapasel> c criticadas
prioc'P' tbsoria* que teem pprecdo a lona,
eos o fia da asa aaoatrar qaal o verdadeiro fuo
daancato do direito da proprtdide/ Fallaremos
a qae o b*sia a ecoapaal*, aa araba lan, ao
lYaDment: di qa o basta u'um convenci.
... Continua)
taran da arramaUcoes dea impostes alladidoi na
peedda oficio.
Sr. rer ale da eeapatihia p-rnambue-ina
de u refac) na ala tras aportar eom paos* geni
de pro pac r- prendi de Psraando de Norooba,
por ivmu das gratuita a que o governo tea dire
t, a F Triiia>a ajps" Caeros a a asas filaos qee
acosan na aoanerdo o seataaeado Praaeaso
Das da Rjcass Qsassninteoo-s ao director do
acasidio.
uriDnon do oa. uunmo
Otario*:
Ao deeeter do pioaidia da Pemaodo de No- m-
renha.D* ordsa de t. Exc. o
provincia cesas* a eo a V.
.
PAITE OMCIAL

"

PARS, 14 de Ontubro.
O seaadar general Sonde d'Andlaa
coaira ejtaeaa baila odo expedida
-
aaaadado de prlso rosno cmplice
no iraflro de condecorar/* deoae>-
parrera d'cala eldade. e l|ors e o
sea destine.
MADatD, 14 de Outubro.
Baque de estiba, primo do fal-
lec Jo re alease XII perstegalde
pela malerldades pollclaea. por
aebar-ae mallo compromrltldo eat
sndoa nraneloa Baacelroa.
i PARS, 14 ae OatuUo.
O epnaelbo de laajaerMo asacada
para persegolea dos raeaplteea aa
Iraflro de caadeesraeflea decidlo re-
formar o general CaiTarel par (er
fallado a linnrs.
humero aoa jomara aaarsaram
qne o Sr. lYiinon. depilada, eolb
eaaapraoietllda oestes negocia.
Corre o boato de que o general
Boalangcr aeeasaou general Berrea
de qoerer envelvrl a asa eseaadalaa
deaeoberloa caira din, e qae a mi
aladro da. guerra rbamoa o roasman-
Baale do IB eorpo de eaerelte aOm
Be dar am^axpilraeao.
iigtzc' Bxru, 61iai bb l^^raaatSaco,
15 de Outubro ic 1*887.
MSTFOCCIO POPULAR
OSOPHIA 00 DIMITO
Oa
(Extrahido)
HBUOTHICA DO POTO B Bal UCOLAI
CAPITLO^n
BIBEITB YFBTBEriCBB
Darotayo n caaacisaas Barras dohitos.En ojoa
i inia a raeto oa avoatnaapZo ? Paircirioe
asa a pmoraxaoaoB Sca aroLoelo irroarci.
Taacaias ees as rasa arasaarraoo raaa a ia-
amsuta. Como aa naca o domoiio ? Dtrrs-
aanacaa assaa aa rsaacaxrcsa os ramosoraxa ao
orsxrro a as o a Miarro erra. Bcaue oa *-
oonua oaoanuo.
(Cea I inuafS o)
Tcip a r a saetas politicas e religiosas. E ee resaltadas,
ana astaa troxama. foraa : a sappraaaio do sato
rRanaac,a ereaeia porlaato da aa seal
do leasplitiasis pisasala I.bardada da .
soto ssaiufaatad* o Internar* aa pailoaopbla
aa iavaatii>eo>s etitieaa cobre aajaigsad bisca
riflad da iastaioics (astados saal profaedae e
sVlfntsitirs) a reoovaeao do taso do dbraito
aabvai baseado en pnocipioa as Kberaoa a so-
lidos. Dnpsdaaeaua eaas, a iraidila^aa da
olas, rcaattoa a esaeepefis da arradilili eaao
asad aa direita priasiUrre, oa otaaaV passoal.
roraot eatss oluaias idaa que prssVaslaaraa ao
teco: jei* francesa.
< fcnaoi laace eoao doa resa a batirla nos
aprensar, a trea-tl da prpan.dad. a. usa pa..
iSpaarijiari rapetiado-asqaaa esa ideattaaa cir.
|aars eaattas a naiav i* abases da parle do
sai Qaaada doatiaara o
orerio m Prwvlacla
BzraDiBBTB do du 7 na oarcaao Da 1887
Actos :
O presidente da proviaeia reaolve, pir t-n-
?rDeneia do mttco publico e de eooforaidede
ooblapropoata do Dr. ebee de polica, em oficia
o. 890, da 5 di correcta ara, sapprimir o dis-
trie to Bolleial do Arraial, ao Popo da Panel I a. fi-
caaia a fregveaia eom dous disthetoe p;Is toras
aegabste :
01' districto eompdr-se-ba de toda a eireom-
Bcripoio soaprasaadida entre aa fragaeaiaa de
Uaooribe e Ornea e a porta d'Aroa do acodada do
MoDteiro, eatrada reina do Arraial cu ladeira doa
Cabjebs, estrada At ferro de Liasoeiro. at a ea-
trada do Brej, e a ertrada qne d'abi partindo
oondns i mesaaa trtgaeaia a Baberiba ; a o 2.*
do reato da frrgiesia inclusive o lagar >Maeaeo>,
rendo a denomioaco de Apipoeus Beaaattea aa
copia ao Dr. ebefe de polica.
O pietidente da provincia, em exCQ{lo da
lai a 2,395, ds 10 de Snteaabro de 1873, reaolve
rioaear Jofto J i de Arroda para o poeto da ea-
pitio da i.' companbia do OS* batalaao de infan
tara do servico activo da guarda nacional da av-
isaros de P4a d'Alko, vago pala ^pllariaaato de
Jos d Asevedo Pinbeira Canaunieoo se ao
respectivo eoomandante superior.
O presidente da provincia reaolve, de eon
tonnidade coa a propo-ta do Dr. ebefe da poti-
raear para o lagar varo da aubd'legado do.l.*
distrete da ir'guesia do Pop da Panilla, o ac-
roal I.- eiiaplcte Affjao M-reira Ttapjral.
Ofictoa :
Ao cooselbeiro presidente do Tnbapal da
SeUcao.Transmiti a V. Exc. es requeriaentos
it seouaeiidoa Antonio Ziaaiiaa ao Caroso a
Simp.'icra Padre de Mallo, solicitando desse trlba-
nal orden de bsbeas-e rpus.
Ao inspector da Tbeaooraria da Pateada.
B^ecaaaradj a V S- qaa asaede abonar, aob a
respon-abilidade desta preaiieacin, a ajada de
cnstt arbitrada pelo aiuieterio da jostioa, em
aviadHaW de Sotanbro fiado, publicado ni cDla-
rio Oosaal a 167. dd 26, oa iaporUneia de 600a,
no bechard Ljdi Miriaoao ds Albnqnerque, Jala
aaaieipal a de nrpafm n.mjada para o torno da
O. Pedrito, aa previBna de Ko Orando do 8ul,
deread abita laporttacia ser levada ao crdito
qae tea d comceder o Tbesouro Nacional.
Aa aeeao. Bsaaras a V. 8-, para ce fias
rpafetiientes, as inclusas notas do gas eousnaido
no Arsenal da Guerra, doante o mes da Setca-
bro fiado, na qoaotidade de 8,900 pea cbicos ; a
bem asaios a informaclo junta per copia, do en-
g^nbviro eacarregado das obras mi'itares, de boa-
tea datada,' sob n. 156, relativa ao cimo con-
sumo.
Ao acaso. Coaucaaieo a V. 8, para oa
fins conveniente*, que o naebarel Vicenta de alo-
rae* Mello Jonior, piosaotor publico da comarca
ii Taquaretinga, aa 4 do corrate atea entrn no
ees: de dona meses de liecapa, qae Ibe foraa con-
cedidos por asta preaideoeia em' 29 de Sctembro
nade, para tratar de sos ssie
Aosaeaae. -Tindo a sais data resol vida que
a Msotel Heariqaee de Minada Aecioli asja psga
a quaatia de ifPt como indeutniaaflo da altorria
do _icravo Antonio, por conta da stima qnola do
fundo de ernaaeipacAo no aunicipio de Igaaraai,
so ni aso cenvirr o interesando, reorreodo o eol
lector gerat, ao eaao eoDtrarie, aa devido arbitra-
neuto, aatim o ddsrs a V. ti-, em additamento ao
asea olese da 19 da Jeibo Qficioa-ae ao colle-
ctor daa rendas geraes e ae Dr. Jais de direito
respectivo.
Ao uieesiQ.A' vate da nformacAo de V.
S. ea ofieso a B35, de 28 de Setembro ulto,
sirva-se de saaadar pagar se contratante da obra
de repares e piafara da ponte Pedro 11 a qaaatla
de 8:al3l985, importancia da ultima prestacAo a
CHa diraite pela sn* execucio, ficando depen
la de approvacAo do miniatrio da agricultura
o aecreacimo de daspssa aoa o oresaieato iupp!e-
SMartar da anuaa obra Coamanicon se ao ea-
geabeiro eneerrerado daa obesa peblieaa geraes.
Ao cemsnand-nte do coepo de policaPro-
videncia Vine, para qee se conserve perasaaental
no districto policial de Aagadee aa desUeasaen-
to de oito pracaa tncleaiva ea cabo de eeqeadrae
Commonioou-ee ao Dr. ebefe de PU*s_^H
Ao aassasa, Pinvidtacie vosa, gara que o
dt.taesrceoto de oeriobiem sJa elevado n des
prac.s cota permaoeasia aaqaelle lera.Cea.
manieoe-ae ao Dr. ebefe de polica.
Ao director do araaaal digaerra A' visti
do que solsfltou o inipectot da tbeaooraria de fa-
aanda ens offieio n. 619, de bastea datado, reeom
lo a Vmc. qae atada eoeetrair aas nBdaai
ari'.naJ osa grade de farra para ser eolio-
cada eatie a eatrrdor a a rlaida qoa Boa jauto 4
sata do tbssoBttiro daquaUa rbaasoafaa.^Com-
auaieou se ae lo* pee toe c*v*tba**sraria* da fa
senda.
Aa ntesao.Autoriso fas., cssJoras aoliei-
toa a bnradero comasadaatfl das araaa aa ofi-
cio n. 605 do 4 do crrante, a mandar co'loear aa
seis estribes da csmpanbia. da caraliaria 'aels
cachimbo* de metal para eescac(o da laggaa.
Cmauaicou-ae ao brigadet/e eoaaasalaate das
Sr. prseidento da
pacho de boje ae aatorinou a tbeaearaasa de ratea-
da s reetnr ao paarasceutico Josd da F^nseea
e Silva a importancia de 874777 que fora indev-
dameote descontada de seas venaissentoa pelo al-
moxarfe desee presidio.
Ao gerente da eaixa filial do Egliib Bauk
prasidente da provincia manda acensar o recebi
asesto do eficio de V. 8. de 4 do corrate, acom-
paando do balencete das oparaeoM deiss eaixa
filial, relativamente ao mes de detembro ultimo.
AoSr. Joba Traarr Mackiotosb 8. Exc. o
8r. presidente da proviaeia manda secosaro rece-
bm^n'.o do otE.-io de 26 ds Setembro ultimo, ao
qaal aeonpeobou a publica f^nna da procuracio
bastante, ea qne a directora da eompaohia Hoesa*
Draioage, en Londres, di a V. 8. todoe oa pode-
res para dirigir e tratar, e, oa oca o 8r. Kroest
Brotberbood, de todos os negocios da acema cem-
panhia, ueste imperio.
Ao gerente da cocnpinhia de trufaos o ba-
o i do K'CfeA Uliods e Bsberibe.S. Exe-dir.
presidente da provincra manda acensar o recebi-
acato do 'oficio da V. 8. de 4 do correte, acom-
panhado de trea seria eontando 90 viareas de ida
e volts entra oa extresnos desea linba frrea para
aerea aaadoa em servico pablico.
---------------e>
OK8PACHO DA PEKalDKClA, OO DU J4 DK
OOTOBBO DE 1887
Bes sarde Mara da ConceicAo.Nao tem logar
o une reqner.
Erjaio Clementno Bexerra.O*sapplcanta foi
atteadide por offioio de 12 do corrate so tbeeea-
ro provincial.
Lasia Mara da ConceicAo.Indeferido.
Manoel Paraandea de Almeida.Deferido eom
oficio desta data aa) Exm. Sr. presidenta da
provincia da 8. Paulo.
Secretaria da Presidencia de Pertura-
15 de Outubro de 1887. -
0 porteiro,
F. Chacn.
INTERIOR
ipBasJeBcIa ds Otarla de
PeraaBibnco
recco dos negocios pblicos no Brasil. Faxendo
comp'eta abstaeeSo do lado odioso da acrimonia
eom qae sia fetas, estas crticas sSo em easaocia
justas e indicativas de uno vicio da nossa organi-
I sac-lo social. Esto desequilibrio entre ai diversas
chases sociaes constata pm gravo defeito e o ver
NDfi DO NORTENATAL, 12 dadeiro principio da repteaeotacierepreeeiitaco
M
Hepartlcio da Palela
2* fleoclo. N. ... -Secretaria da
Po
4*
V.
licia do Pernambaco, 15 de Outubro
1887-Illa, e Exm. Sr.-Participo a
Eso que foram hontem reeolhido Caaa
de Deteaoio oa aeguinte individua:
A' miaba orden, Simplicio Antonio da
Silva e Antonio Pedro ale Oiivara, rio-
doa do termo de Agua B:llas, Caio
entes dado. *tfM>
A' orden do Or. delegado do 2* diatrio-
to da espita^ Manoel Jos de Ferias, Jle
Antonio Francia m> do Lima, condecido por
J>Xo Mass, como inidiado em crios de
mort* ; e Ignacio Xavier do Naacimento,
como inidiado no art. 222 do Cdigo Cri-
minsl.
A ordem do ubdelegado da fregaezia
do Recife, Francisca Mara da Consjelo
e Maris Franciasa de Lima, por offmsa
moral publica, Faustino Venancio da
Silva e Laurindo Ferreira da Costa, por
embriagues e disturbios.
A' ordem do de Santo Antonio, Joann
Maa do Rosario, por starbioa.
A' orden de do 1 districto da fregu;-
aia de 9. Jos, Jos Francisjo do Carmo,
Mano 1 Cromes ds Silvs, Idslioa Mara do
Espirito Santo e Mara Mooioa da Coocci-
olo, por disturbios.
A' ordam do do 1" districto da fregu-
sia da Boa Viata, Fabio Joaquina do Fepi-
rito Santo, por disturbios.
Participou me o Dr. delegado co 2o dis-
tricto da capital, que hontem p-laa 8 Ii2
hora da manbS, e no lugar Sapuoaia, do 2'
districtj do 'ocj da Panolis, o individuo
de nom: Manuel Joae de F_ris, procur-u
do atir.r era un panaro, aasassinou ao sou
subrioho, menor de 12 anuo, de oras
Jos, flris ds Luis do til, conho.-idj por
Luis Peaoueir.
Contra a delioquenta qne foi preso, pro-
ceden as nos termos da le.
Des guarde a Y. Ex;. Illa. 6 Exm.
Sr. Dr.' Pedro Vicente de Aseveio, cuito
digno presidenta da provaaje. O ebefe
de poluis, Francitej Domxnguef Rjbciro.
Vi
Ao inspector (eral da istaacoto publica.
Auf*ioSme. a justificar as fallaa da asereieio
escolar pmfsssira Mafia Julia Moatairo Lepes,
slladidas ea sen cfficto, a qae responde, o. 265
beetem datado.
A-> eerenbeiro director do prolonga naa to.
Sirva-se Van- de providenciar para qae volt* ao
exereicio daa carga o esgeebsir osase eoan*
alo Gustavo Mcrssood, visto alo
eiaos oa aros servaos as eolonla
Isabel.
Portaras :
Para silucl) do assosaala sia inforo-acio a
97 de 6 de corrate asa, intarm a caara au
nicip.t do Raerte ai ti versa celo o atrae-
tas, a qse allu se efia tisao.
a, no eaa napjativ-, qos saotivos determioaram a
qa* o aervic. da taaocaa peblics, a pesar de pro-
Ubicas legal, ecedaos; a ser 1 eito adaialstratif a-
Declaro 4 esanra KaaleJsal da vietorU qae
approvada* a* arreaaiacdes da iapoaios
aoeataats* dea tarases aaossoa aoa asa oficios, a
ja*raspeado, de 4da tMeabrs lado aleo er-
rents asea.
Para rasetrsr sobre o tisaapto do isaan dd
80 da eetaabro fiado, ricaaaiadi camera esa-
sUpai a* Agua Prsta que as usaetta aspia do
Theseora Provincial
DXSPACHOS DO DA 15 DE OCTCBBO
1.S1887
Alfredo Feria Guaotlo e Aajty*. Aman-
cao Freir. Certifique-se,
Fernsndes da Coste. & ('. -A' Receba-
dona Provincial para atn d/-
Joaquim Q nja'rtJsfda Silva, Domingo
Jos Avila, Francisro Vieira e orlro, offi
dios do Dr. pracuraor dos tetos, Antonio
la Paiva Ferreira, Jlo Silrerio do Alen-
csr, Jlo Rodrigos rfe Almerda e Domin-
gos Jos Avila.Informe o Sr. contador.
Compsnbia do BebsribeVy-H.j* vista o
Sr. Dr procurador fiscal.
jMpeetorla Keral da iatrnecB
pabllea
DKf>ACH03 DO DA 12 B OUTI7BBO
Csasairo Lacio dos Baatos, prorssor pabUso.
Aaaaa.
Aaaa Cesar da Alaeida Pesaos, ps ofeesora pu-
bliea.Justifico.
14 -
Manee) Ildefonso Peana Porte, peores*or publi-
co.Abono.
Vicenta Lic4Bo da Oseta CaapeUe.Deferido
eom osla erata dala dirigido as rsgeder ds arra-
aaasd nersasabaeaao.
Jvai Ootariaao da Bocha Mello, profaesor pu-
de Ontubro de 1887
aborta a iaserpelo p oa, quei davetn comecar segundo a
o, no primeiro da til do Novembro.
as insoripy.s se tem limitado a es-
B
1
qns d'ora aa diante este asrrico ha di ser feito o
mal regularasnte poseivef o serio ama realidade
os exames geraes na provincia, gracaa ae fio do
illaatrado delegado especial e ao concurso dos
profesores do Alheen. E' anta aalntar reacio,
ta ntil quio neeessaria para ergoer a sus devida
altara os crditos da provincia to injustamente
apreciada fra d'aqui.
O resultado dos cxajtes do anno paitado uoia
preva irrecusavcLd'iiso.
Ha das fallecen neata cidade urna pobre
mnlber, que bavi| sida mordida por ua cao, qa
se disia atacado de bvarophobia.
Efiectivameote, informa-noa pessoa de todo are
d.f que a nfeLx apresenton todos os svmptomaa
do terrrel ataC^omo sej*, horror a agua, tristes*,
sonvoliSes horriveis, olhar incert-,falleeendo '.fi-
nal ao meio de horrorosos se ff. i meatos, sem ter
transmittido 0 mal spesaoas eom quem viva.
Diaem-sKs que ha nesta cidade outras pessoas,
qae foram morsndas p-lo mesmo do, e que esto
portanto ap ntaSi para ter o meamo triste fim.
Si o caso d tomarem ae autoridades toda* as
(-precisas providencias e nos onsta que agora, es-
t a Ctmara Municipal tomando isso ao serio.
O importante fssenAsiro, podre Joo Allipio
da Cuoha, resdents no municipio d Qjysnninbs,
acaba de dar mais urna pro va de seas sent men
tos philantropicos, conoedendo carta da libordade
a tena escravoa de nomes Auna, Argips, Paulo,
Joa4 e 8nesio, renunciando tambem os servieos
da na ingenuo. E' um acto digno d-) loovor e
que taa honra aoe seotimento* do virtuoso sacer-
dote.
Podemos agora dar o numero doa oscravos
qae tamos na provincia, p;lo resultado coohocido
da nutrienla que se proceden de Abril do anno
psasado at 30 de Marco do crrante anno :
Matricularam-se 3.167 escravoa
seado do sexo masonKno
ef.saenino ,
Total
Minores de 0 ano es
Maores de 80 a 40 anuos
Idsm de 48 a 60
Idea de 50 a 55
dem de 55 a 68
doa interesaos sociasbase do rgimen poltico
sob qa vivemos, de certo modo falseado, desde
qne todos nio coneorrem em nma justa mHida
para o goveins do psx.
Ua dos coefficentes mais enrgicos para modi-
jue tem sido um resolta oo fa-
circu


1584
1588
3167
1.8*7
771
409
128
84
O valor fizado seganlo as tabellas o seguio-
te
Do* menorea de 30 anno*
Dos maiores de 30 a 40 anuos
Idset de 40 a 50
IdeoMfe 60 a 65
56 a 0. *
1.377:4861000
607:2564000
199:100*1000
m*
2.134:9971000
e da consideraos o a qu i tea direito e appro-imiti
do-as da geatio dos negocios public:s, de q le lea
estado afastadas.
Nesta elevacio intelleetasl e moral da toda/ as
classes, consiste a verdadeira igaaldae, a ignal-
dade pala iastrucoo. Nio eomprebendemos a
igoaldade como a querem os niveladores, os eom-,
monistas e colectivalas. O verdadeiro espirito
de igoaldade nio o qos pretende abaizar es que
esto ea cima, o que procura elevar, por mei 's
decentes, at o nivel superior os que esto em
baixo. Para ato preciso per i disposicio do
poVo ss ventaren! da vida intellectual.o motel,
sob ama forma adequadd e aem ama nos parece
mais conveniente do que o ensino technico oa pro-
fissional.
O otra aonseqaenca que, pela sus importancia,
nio duvdasnos considerar de ordem publica, tia-
ra a organiascio dste ensino. Ie contribuir
para qne nio se dssliguem os filhos das profis:3as
paternas, para que nao se rompa eom este espiri-
to dd tradeio e solidariedade, de qne tio b >ni re
soltados t n colhido outros pases e nomeidamea
te a Inglaterra. Nio queremos qae, semelhan-
ea do qae se fasia no antigo Egypto, tod.-s os n
divdaos sejim obrigados a seguir, sem discrepan-
cia, as prefissdes paternas. Alm de cousiierar-
aos sto um absurdo, incompativel eom a ergani-
saclo democrtica de nosso pas, eremos so con-
trario que se devo abrir espico a todas as aspi-
rocoes legtimas, sem distincoso de classesdan-
do a mais ampia interprotaato ao sreceito const-
tnciooaL (1)
E' innegavel, porm, que maia. conseotaneo
eom a ordem aociaJ, msis natural mesmo, segui-
rem oa filhos as prafissd.-s dos pas. Os grandes
talentos e as inteligencias superiores, eom npti-
ddes ltterarias ou sciantificas bem caractersadaa,
manifestam-se em todas es classes certo, maa
alm de einstitnirem um verdadeiro monopolio ua-
taral porgue imp;m-se necesariamente; cm as
facilidades qne encontrara na organisscio livre do
pas, romperlo o circulo de sua origem poderlo
realisar as saas aspirsedes, segaindo as suas voca-
(ss. Q unto, porm, aos outros qae formam a
gener-.lidade as intelligencias communs e as sim-
ples mediocridades, estes, trocando as profissoes
paternas por outras oarreiraa, irisen aera proveito
proprio e eom des van t age m para o pais, augmen-
tar a legiio Intermnavei dos* aspirantes ao fanc-:
cionalismo, engrossar as fileiras oifruili $to, se-
gundo a expressio francesa..
Para oe u t.moB o ensino techuc trar a gran-
de vantagem de prepralos adequadamenta para
as proGato s industriaes, incutinde-lbea do espin-
lOOoM*0 *das sil e justas, faxends asa que nio deaer-
" tem das catrciraa do trsbalBo, nomo de pdofieso
vil ou secundaria.
Soltaros existe-n 29,18
C.sadcs 211
Viuvoa 18 '
T.-m domicilio urbtoo 1478
Idea dem rural 1689
Poi transferida da cadeia de 8. Jos para
a desta cidade a criminoss Rosa de tal, de qae de-
moa noticia em nosrs ultima.
A* abogada do trem qae a coodusa grande nu-
mero de pessoa se spreseotsram pira coobcer a
autora do brbaro erim qu-praticara na infe-
lis Leandra, qae alo exacto ter fallecido cerno
daseme*, fondado* na noticia dsda pelo (Xmitt
do Natal.
E' certo que contina gravemente doente, e o
Dr. ebefe de polica acaba do orden ir soa vinda
para aqai afim de ser convenientemente medica-
da no hospital decaridade.
O ao vi meato de nossa estrada de ferro no
mea de Agosto foi o seguate :
lloare 60 trens que percorrersm 7042 kilme-
tros, transportando 598 paseageiros, 1872 kilo-
graaaas de bagagens e encommendss, 201923 do
mercaduras e 28 snisaes.
A rceeta foi a aegonte:
Panageircs
Bagatreas e encommendas
U.M^nriaa
Vlereidoriss
Animsts
Te'egramoiM
Diversos
Total
A deapesa foi a seguate :
Alen nutr co em Londres
no Pais
Tratero
Trcelo e locamocio
Via permanente
Telegrapbo
Desfases diversas % '
letal
D.usindo a recsits de

1:0674350
601900
1:0931360
461560
454700
1271380
3:431AO
1:9484060
9514380
2:1141848
5-.497127
5:1194751
2181849
1961*00
16:0454960
2:4311250
Trsanos que o ae/toi* foi de 13:6141710
_- Dorante o mes de Setembro prximo paisa-
do, eotraram neats porta para carregar 9 navios
sendo:
Iog'exfs 4
Noroguenaea ^5
Sahiram no mesmo perodo, carresjMsv, 5 na-
vio* eom asiucar a ai^odio, sendo 1 coa destino
a Liverpool e 4 para New-York.
A Alian Jega desta dad* arrecadou no mes
psssarlo :
Renda geral 6.-9694G22
Inpo.to 8 / provincial. 4:8111645
______^gsCr ______Ibc
a sa Isstroeoio Publica d* Pernamba-
co, 14 d* Oulsbrs os 1887.
Opertaire.
/. Auyafit afeito.
eeessldade da argaalaaeSa do
casino (echaleo aa Brazll
(Do Entino Technico no Brazil, p-lo Dr.
Tarquinio de Sousa Filho)
O -yjtem de ensioo publico no Braxl resento-
t-*e ds falta qnasi absoluta de instituicS's que
preparem para aa carrefraa indastriae*. Detei-
tuoso cemo 4, e o tea reconhecido roer* msia au
tdss que a noiea} alie eoodas sement is ear
reirs liberara, ao offieUlismo, sem cegitar -quer
das pr.fiaeoes laboriosa. Para modificar esta
desastrada tendencia e nobilitar o trabalbo, abrir
margea a todas aa aspiracoes, utilissndo de vi di-
mente todos os talentos e aptidoss preciso, por-
tante, propagar s ensino techaico ou diflundil-o
targameate pe'o poro. Sem tato e sem una r
aa do ensino secundario, so sentido das idea* ao-
dera**, d aceardo coa a renoraelo pedagogc*
de acaso scalo, nada as tora conseguido para acau-
tsllar dtvidaraentc o grande isrtaree** a qae *e
prende o aoao futuro.
PaUa-se mnito contra a preponderauci, eatra
o qassi monopolio exercido pelo* logf>ta* ou jori-
tas, esotra s doainie da bselure, eae secupsm
os Inoras elevados csrg >* e fu
a qu*n>, quati ndcsiraoseut'*, tea ubido a di
0 ensioo prcfisiional bem distribuido e organi-
sado ten esta grande razio a sea favsr : atiende
is aptidOes para a vida do trabalbo, suscita as vo-
cac.a para as carreirea laboriosas, desobstrurndo
o csminbo que leva is outras profisaoss e que se
achs actualmente ebeio de urna avassa enorme de
pretendentes, que a elle se atiram, devido i falsa
direeolo do ensino que receberam.
Ao escraver as linhas qua antecedem, ebega ao
nosso conbecinento um artigo, publicado ltima-
mente em um orgio da nossa imprensa diaria, em
que o sea (lastrado autor, a proposito do ensino
manual >, desereve e coniemna o vicio que por
nossa vea predigamos. Sio justas as saas objer-
c5es :
* A idea nacional, da elle, que p le existir
urna socidade composta ds tres classes de bomens
somente : o* que curam, os que de ata ida m, eos
qae fasem estradas de ferro. O proprio tasendei-
ro, que devia ter mais experieaeia, em ves de eo-
siuar aos filhos a cultora da trra, o primeiro
qne Ibes manda enainar direito og medicina, de
forma que os herdeiros das nossafl grandes pro-
priedades slo sdrogados oa mdicos. Assim o
commercsnte e o industrial. Ha desse modo ama
aspiraco converginta de todas as classes socises,
desde a que na ordem da fortuna a bem estar for-
ma a ultima carnada at a mais alta, para faser doa
sena filboa membroe de umi das tres profisses
aristocrticas Essa convergencia est produsindo
urna socidade, que, a continuar eomo vai, ser
verdaderamente typica. Em certa poca, em um
dos peqoenos Estados Americanos, todo o mondo
era coronel, o que tornara difliceis as relacoj en-
tre amo e criado. Dentro de poneos annos, quando
os doutores se tiverem desengaado de empmgos
pblicos) aa de serem ereitosjdepatados, oa preci
sa-se dos jornaea conterio todos a clausula de
qne nio se aceitara bonaos formados,
A acfial educaci'o iacnta no proprio filho do
operario desproso pela profisslo de sea psi, pela
classe a qae elle perteace. Urna socidade onde
os filhos lm vergonhi do oficio decente, grabas
ao qaal o pai pode educal-os, precisa de alguma
ref-tms moral. (1).
Anda por outro lado pode ser encarada a ques-
tio qn nos cecupt. Na lata aela supremaca in-
dustriad, travada entre os grandes povv earop>s,
representa a Allemitrba papel dos mais salientes.
A extensio e preponderancia qae vio tendo no
mercado internacioaal o sea eomnercioe a *u* in
dastria, sio cora raslo attribaidas boa disposi-
ci e superioridade do seo ensino technico. Este
tacto por si s bastara para deonnslrar a neeee-
sidsde, ss inrmmeras vntagens qae nos adviriam
da crganissQlo do mesmo ensino. 8e nio podemos
pretender nma tal supremaca, rsvemos aspirar,
querer e querer muto seriamente, aahir do estado
de atraso em que noe echamos, fortificando o nos-
ao commercio, dando novu* e maja fecundos ele-
mentos a nossa agricultura, avigorando a nossa
industria nascente. Ora, para qoa se apere est*
pacifica revolelo no mundo do traba'bo nacin il,
necessarie, sem dovida, o concur- > de auitos
factores ; oenhum pora se nos afigura mais ar-
gente Jo qne o ensino technico apropiado a uosra
eitoaclo. A voigar>saclo das leis geraes qne pre-
s:dem a transtormaolo da materia, o aniquilamen-
to da rotuna, o cenhecimento das leis scientifieas e
eesoemieaa que.regem o mundo industrial, a pra-
tiea dos novofl"proces,8 usadoa pelo* povos mais
adiantados, todas estas vntagens que coneerrea
para o augmento progresavo do valor eeommieo
do trabalbo, pira o incremento da prodcelo, se-
rio outras tantas conseqnencias do ensino profis-
sionil. .
Pur aars utl e neeesssns que paree* a insti-
tuidlo, enj* detess coa tsnta eonviecAo abrsQt-
moa, ocas por isso tem sido ella seots de critica.
Estro** objecce* deque pode ser alvo, destaca-
moa quatro prinmoaej: das* de ordem geral, duas
de orde-n particular eb soaso p tts.
O iiiastrs econoraisU P. L*roy-8sauliea, em
ama de sea* raelhoras produecSas, refjrindo-se,
coa a eompetenea qua Ibe noiversslmente reco-
nhecida, instruccVo integral e s escolas proas-
sicnses, echa pertgoeo o deseavolnmento rpido e
excssivo destas escolas; eabora rfmaaepa'gaj
taei perigos sio moito anorea qaando, aa esa do
Esta lo encarregar-se dests servico, fioa ** a car-'
go dss corporacoee oa uaosiaedas s"
elle : Nada msis delicado, ae
tino, mais medida do qae o ensino
o Estado p5: se a fabricar, alea ds"
cripturanos, guarda-livros, piotorsa,
pratieoa, dcaenhistas, relojoeiroa,
nicos, serralheiros, mareeneims,
f aiates ; se, em lugar da dar aos ase
conbecimeatos geraes, indieaco.s qne-,
atis cm mu tas situaepas disTerentes, qi
linar-lh.'s nm offioio especia!, en;.
mais aasada respoossil*dde ; las-ss itllldbafit
da trailbo e Uref**, iaitu. 1 ; rtador adags m
o daidade med-., qa finva sjsBaasaasssatsjHra
ras que devam trabalhir em cada profiaaA, pre-
tende dominar o mercado do trabajas, *
a cfirU e a procara. Qlerendo ser
torua-se perturbador. O Estado, aeata
seria nm agente da pauperismo, ni
digent. E' preciso cautel : asna
dade legal entretem a miseria, do
ensino prcfissionsl distribuido pelo cacaos,
medida e n-fl-xlo prodosiria asna Isaaose so
brea >{2.
A respeito de nosso pais, alo pede ter
este recis de qee foi justamente a* Irado es-
pirito do emioeute redactor-ehefe do tcmmmde
Franja. Eatre nos nio bs deaearolriaseate ex-
cssivo do ensino profissional, maa falta qns ai eoa-
plet i dclle. Consignando, porm, tio abaliaada osi-
niio, quaemoa tornar saliente qse s illastra casta
d.-i escola econmica francesa nio eoaseato o eaaas
profiasionil em si mesmo, aas reeeia apeass a sea
exageradlo, como cansa perturbadora daa lea aa
turnes que regem o trabslho. Nio qssrstao negar
os ncoo.venientea que ds tal exeesso podena adsrir
maa parecein nca elle* de ordea tal, qne pode ren
ser fcilmente removido por urna organiaaalo ta-
zoavel, accommodada s neeeasidadea perol tarea
do pais.
A prora disto nos felixmonte foraoeid palo
mesmo economista, em oatro notavei estela, ae
qial, occapando-se d9 servieo da iaMiMiyifl'paMiss
as diversas localidades d Praaea e da Inglaterra
osereveu : > em nosso scalo de industria 4
ral qua este ramo de ensino tenba tomado
desenvolvmeaao: e bem de ver-se qee a loarla-
te rm nio ae deixou preceder por nesa
naci, nestas cresco :i tio otis quaoto
{i:f orcos enrgicos e persistentes tesa sido I
a alguna annos, para espalbar os eoaeeeisseate
(1) Coast. Braul. A/t. 179, 114 a 21.
(I) Pots-Art. do 8r. Joaqoim Nabom.
industriaes entre s clases popelares. Nesta
de ensino os particnlare*, aa aasoeiaeoes s o
acharara-se lado a lado, al vejando s
por meio dffereates. (4)
Deixtudo de parteas tristes apprebeaade de qae
a este repeito ae mostrava tamb -a ebeW s ~
paradoxsl de Ftaadhoa, naa asna
este cartel de desafio atirado ao boa oeeao
mico e qae enoontrou'rente justador no i
vel P. Bastiat eom as sais Harmona, toasen
coosideracio naa outra objeceio qse se lea repos-
to ao ensino technico.
.Um homem i..atrado, di tem certo* espi Mas, s
trabalhador,ooparariomoderno nioqserar satre-
gar-se ao trabalbo manual, vida latsariass s fati-
gante da industria, obsenridade lubdira das ar-
te* e dos oficios. a con be cimento* adqairiao* alo
de raclnal-o neeeasariamente para oetraa aa
dando-lhe outros deaejos, cetras Mprraeoea,
do-lhe cutios boriaontes e alargando o i '
sosa smbices. O psrigo da elevacio do
t lectual da clasiej laboro !as,o reeeio da
sto motivo para suscitar ambico*
diisgoa tanda da vida d trabalbo,prodaiiado as aas -
clasaifiealos e os dascontentes, protopl
me de qne snrg'm depois os revolaeii
chistas, parece-no* exagerado e asa
nio aotivo que possa contrariar a propagaada
em prol de nma institoiclo qae eoasideraasoa saas
ara dos msis fortes elementos pasa o deseavolvi-
mento industrial do nosso piis.
Ettamos convencidos de qne a bfl orgaaiaseio
da escola tcchnica, a alanca essencial qee dase
existir eatre a instruccio e edaeafio avofisasooaL
impedir tio desastrosos resultado*, dandi ao con-
trario s classes industriaes mais criteric^asaisr osa-
so pratico, desenvolvendo-Ibes e edacando-Ibes aa
faculdadea superiores, dando-Ibes naa socio d*ra e
p rfeita dos acs deveres e doa sena direito*. > E'
am erro, da um operario que, pelo aea trabalbo a
iatelligoaoia, aauba elevar se a nasa peeieio sn-
ente ea sen pana, erro profundo acreditar qae aa
homem instruido alo p le ser operario. Encootraa-
se em nosaas fabricas, sus na grande snaasvs de
profis3:s, operarios intelligeate* e capases ds a
Binar aos mais sabios no qu j dis r -speito lo qnee-
toos de sen oficio ; formam boje centenas, eosa as
escolas profissionaes se contarlo por alisares. O)
Por outro lado compre dixer, eemo sa ecooceata-
U contemporaoeo, a instracca. por eaaU freas-
ralisada que seja na snpprir as ioferkridaoVs in-
t .11 octaaes e maraes e as desigualdades de iortaaa,
mas tender ineessantemente a rectificar estas (be-
neficio immenso!) e por aquellas em erideaci*. (6)
Sao, portante, destituidos de basa es temores
qua poderiam invadir o noaso espirito coa reacAe
a este ponto. De mais, nio deveaos eaqiissrr a
rgimen politioo sob qne vireaos. N*s deaa-
cracas, como bem pondera escripias eooteapora-
neo digno de nota, est i dealosaeAo (aprseeaaaes
como conseqoencia d extensio da lastracei.)
ama das condieSes da s;eiadade- Pode tsriseaa-
veniente* durante os periodo* de U*n|is, manda
a instruc?! priaaria nio est anda uaivrranl-
mente espalbada. Algsaas parcell** de saasr
precem crear um titulo pira aquellea qee assas-
sucm Qjando, porm, estas pareetlas ae brasas
Juinblo de todos, ni> ha nsio para anas a cal
0 sob ou os trabalbo* manases s*j*a> ab*e:"
dos sob pretexto de edaeacAo saperior: m
trario vantajoso qne estes offi-os sejta i
por horneas esclarecido* e a America s a
nba nada teem soffrido em sea* tralsaBn
riaes por causa da larga n3traeeao <
dar os seus mais pobres ciiadios. (i)
Uaa objeceio, pora, ds ordea asas part rolar,
nos ser opposta por cortos espirito*
mundo poltico, representam asta vela*
econmica, que errsdamente amento aa
ci absoluta do grande e fecundo priseipiodoses-
noatia, qner sej appUoado ao indivsa, aesv aa
Estado. Esta funesta eacola. qee t
Je terem abortado, aiogsa de reearaas
sos emprehendimentoe, ha de, coa aartss
contra a organiaaci) do ensioo taaasass, _
pesa que esta orgao'saclo acarretr^sas#
dio que as ter de faser, incoapati ve, t-i_
expressio consagrada, eom o soaso astado
ceiro- O mo estado de aossss tsaasas, qae
lismente nio podemos negar, ti
peir, um recurso asaque as teas
a*vetsa-
aaasena,
basdso-

pedir grandes m. Ibn-, asento*, que ds asara ssnv
pensariam asdespaas feius, dtssossa dai
tareea produetivaa e seeassaris
absoluto que ae tea querido i
rgimen econmico iadi viaal o o de aa
sido cansa de nio educa eatre so i
certos servieos de elevado alcance e a qae aa I
oa m tere ses de soseo fatuto.
(2) P. Ler&y Beanl^ee.Essei
des rieheseea, etc.p. 6671881
(4) P. Lbbot- Baacuao. Adniadiaaas
en Frtmct et AngleUmp. SOi.
(5) J. Daar. -De raaseiaorotoa de fa eaai. .
de* ofasse toitoriease* ea flefsaasr etc.e ssMJ
1885.
(6, Ed. Vnxer.Ds fioJed VMM dea* 9BMMM
dre Economique?. 139-183.
(7) Pb. d'fiscl.-Irt Doinosrati et ios
coral.p. 1971
! riuiiviCSBM O I"* V!*f*lf
o *a ivsas, .(xpf-

f
fe
ai veso qce arpa o>sfn
tasas que comea modificar,
0 <
iMwriBiU DMfJMBC. por*, eos
.J^. jjifir-- -*- w i*o iej**tads
un ,i*,1,cstoif*M?d!-!!rL.
remelo ata Baeafcdaa d* sala ntMii suri.
dade c-ublic*. Mt.btrmr fioc*i do EaUoB*
oJermrberai ereaa do
o diiptadia til e vate jceo.
tac da avalista, ero* a* *
tacto do osre, salo podeaa ea asir da
dnptiai de ao aet,ie cava, as* U
caa m dca*D\oam.
A aaactlo do ataabctrc, a arceastdeata da
ala, es* ae .
asead* aa trata ce ia|M 6c*ta>eesaWsa, s4o
taveieriovCtads. O lilil nfcl'l
regiaes do dvdjtat sebe* i
tasca vivido, al tsaasslo eessstasatta por
pea* aceta netur.**. Soai caasa* alo eeapUiss
bea ecnbecidei. Nic lio ca fastas aoaa a as-
trcelo pnbiica, o dispendio qas M laar pr o
adiai decente inte llect nal e moral da posstecao.
qoa ac devta alicatar tas tretcria da ada;sis-
tracto fci~ -*~ Ootrsa alo aa origen* da aaal
qae ckvcsrcc Uaaar a dadiar. Tiabia acora
tea pe *a eras frece regaU ara a sateos da
Sbstao; o depoia a traaeada liclo da 187o a
ella sortcis da cacdsete eabsaBinaadi a tiatnai
na ca asir'ura, gaita coptoaaaaeata coaa *taatrsc-
(do paaliaa, {sudando caeotaa, eraaade labawta-
ras, aaaaiaariartri o-prttteeeesass Hamisdu o
aaia sal escotar, psalo a aseselo oa piaao da
ailbsnaantea e iiiibbbbii pidagngfcan
Deaeaia a qoa aa gasta^sa, aaaaaanaa-aa, por-
Ke a diipesdiiT ottl equivale (a oa bea asperg
capital. Nlo tea. pottanlc, valor o argsexcata
daeoiBoaaia e da ata* catado daa nnoaai aatocar-,
entra, a orgaoiaaoao do enaioo teebnioo.
Toda, a despee ana aa aa cem a i a* trcelo 4
Bastares podaetii. A eoneiderscio da
alo pade eervir de abaraeo taratrs-
aa ptol da *kvecio do nivel intclk-
I da aoeea patria.
As aoasaaaa deependida ooa a inatroeeao,
da aa eeaeetakta, qsaado boa empregacia*, alo
vaa vaatajoaa cotceselo do diabaro ; a torea pco-
ajarara qae daseovoJveae, o capital iataieetaal
cae eceaav dio coa acara o jaro dea jaapatare
aaal aria aa qac a inetracelo cuatun. (1)
Oatao pablieieta, rarariadc ce eapacialcaeotc'A
aaiarla d* espejear a ioaeraceao ponaaaoaal,
ateto de augmentar a prodnrtieidade do tre-
dia a ac torno : Toda a deapea* Caita
ale fim cari remunerad* ooa o cntuplo,
pala aaantaoto da riaaeaa. (2) *4
Ceovencidaa deat* granci* verdad*, tm as aa-
fftta da Europa, e noUvelnaenle a Franca, dado o
amia aaaplo dai* nvol vintenio ao aea aaaao techar
m^, animeIn prsn**ieo*l daa elaaea popularea.
66 aac rcaaalo a un doa ramea dea te enaioo, o cea-
a aqaelie nohea paia fieito oa maiorec
creando cacla* commerci*aa de todo
irloa.
A taita de na pr< feaaorado apto para diatri-
bar o eaaino tecanico era algvaaa dea*** eepe-
aiaHim, 4 UaaUa urna raalo eapecioaa, qae ae
podrri levantar eonUa a ana organiatclo. Alea
de nlojolgarmoa aba ilota entre coa a falta de
eomceteate* para o enamo profiaaiooal.
argumento no* 'lloearia cm om verdadeiro
" vicioso, que dUaeilaa*ate poden* aer rom-
pido. Anda qusado a falta da proieaeorea prepa-
radea, foca* verdadeira, teriaaaoa para ella, reme-
dia praespto, qae '.m recorrido oatras n*(oes.
eta cutre* titalve acieatifieos, que ao o* aeaaoa.
loa; irando-eoa cm om peaeamento largo e ge-
aeroso de verdadeiro paUriotiae e alo de nativia-
ao ackchadoc rgeriata, trae* ummeio de eoiver
acta di ffi cuida de : pedir ao velho mondo o ecncur-
aa de aene acara* nabiliudo* pera tara miaterea,
mandar vir da Cnropa sigan* profeaaoree qne lo-
rem iadiapenaaveia para a organiaacAo do enaioo
tecanico, porqae oe ootroa torrear-ee-biam eo paia
A BBjaalIri opiiaeiro paaeo, todo vai depender
do priaeiro impalao. Foi iato o qae fri oa Eata
dea Unido* qaaado, qnereado oar'niaar devida-
menie o eaavSa do deeanbe, ole doT^doa recorrer
4 alt* capacid.de de Waltar 8ai:h, mn diaciuolo
laetre do ouU tYiaaiTin Muteam, de Loadree.
Deoaia, naa raao oa ordem auperior,
martmoa de brgiene intellectoal, ao*
tamben* aaaaia preceder. Pata evitar ee
veniente* qae reanltaa da degeaeraclo inevitav.i
de teda a rae que ee dofara aobre ai meen, dia
CartuyveU, itlaatrado profeaaor da ooiveraidade
de Lcanvaio, e cojo* ffeitoe alo to viaiveia oa
iatallrctutl eoao aa ordrm pbvaiolagica, 4
ie qae todo carpo identifico aaeimile i-
lalllgaeiiaa ado furmaaiaa eo au* eapber*, irjec-
lia ea ana* vea* om aamgue novo qae
a vid*. (3) Segnindo o aabie pceceito
aaatea palavraa, ele davideao* pedir o
da* ealraagetro* habilitado* e eompeten-
taa de ajea* eavreeermoa, rara aa neeeaaidade* loaia
agtatea da nova or*anieoc*o do no*ao casino pa
aficn Nio vai aiata dcaar signa para o noeco
pstriotisar, nea c ffensa i noca* digadsde nacio-
nal. A fcieaeia 4 coaaopolita, nao coobece li-
aitet ac naeiomlidade* ; oniveraal, nlo tea
patria.
Provida, ccoto noe perece ter fiesdo, a neeeavi-
dade, a urgencia mesino, de oraaiear-se ea nos-
ao paia o enaioo tecanico, compre agora Indagar o
aja entre boj se tea frito, qoaea aa tentativas
esiateatea, oa eaiorcoe patriticos a loevar e en-
Proearemo* dar naa lucciata noticia
escola* profiaaioaaee, doa noesoa intitu-
tee de enaiae techntco.
Pf ov:te aea, i
ee* iaatr ceses para
a ila{tlw par
aguardaras a aa
ca Leaaoaaj C asta de Tarde:
Para a fabrica de fiaoao a tecidos Sergip
Iatlaatrial devea eacarer arevaaenU tala trata
tearee qae, osa ea qae 14 eetlo lli acatada, pr-
faaa aaesere totel da 10
< Alea do pragreeao qae isa e algalie par a
a iadaetria, regletraaea co a presar a noticia,
ver qaw ele dan asado se r aaparadei meie
totaala aa*> ais|taa Pele vapor ceeaaha a
4jsBo4M*aM*sUhei AUgda ate 14 ee aa**- 8*aa.
raa a Ceaaa-4 de pan**
'bar exerrital o ao andar, actote;
algaaa aaiges gestada da graoa,
atgaido, poeto ea logar onde
daa iaaapaiae, a finalmente
qae sale tarde eeabee* o mij
qae u avalara elle to ianoeenU acti
de rilo be iejuatice ma>a revoliante. E
diaer-eePerdeo Barrete o asa tempo toaitri
* Trcoaa-Boa o eorraao a aoaa co do jan
tgario vitalicio dea offldoe da Ubello a iaaeici
24 4a ilHBlbi o teaente Joio Barbo** de
4JO,
pctraelo deat* tstapiado a aonatreoeo criar.
O medico da aaaiaipaliilada, de par coa e do
boapital de candade, Or. Tbeleepaoro Yiaaaa,
na ae respectivo corpo de daHato, rece-
sal oltino ae ietcatiaxa do derrracaoV.
reversa 4 Qnatraegelo 4 aaaia Iotas i
Sndo
villa
lar falto piaban per parta da har da a pre-
prtedade* da asidor* de tal, pal do pree*
caaaara, fbi eggredido palo dito liidoro
ticle 4 aea cargo, diseedo-lbe Isidoro pac
oaeiln ea e aaarta- Dia rpala,
acaso aaJaeetor aa paveado Lasrasee aa aaaraa
ees, eacapoa de aer vietiata 4 aaaa aabuaida
Apealada de Jeed lacadoac* 4 groe* e Qae-
bcangelo est aaavoataada e per tata caaasaeeaae a
attaacAo do Or. caesa de peliri* para aaaalla
kralidadr, afim de qoa alo e*tija oda ds m-
Oasate de passamer, aeelea aKarai, tantos ae
paVa aempre ea moviaeto grande
migas d*
rsf** 9
trahir oita eeatis kiloi de
rracba, asi* ou artnee.
Esta fseto vmba ea favor, d0 qje ea icien-
olumamos ngiSe boUuetu e que ti, pontoa
iba g^*ande de coodiele* eJiaotologiea*
idntica* queltee, onde craace urna eaoecie rere
asIaW~* david. ha dTtTSl2dTi3o
q ae aenarea reunidos o elemen
tea necessarioa ao aeu deaadvolrimento orgaaieo,
\ 1i? ** ,ad, T C** TfrtoBt* Vnna aaaeie-
dadr. verdad, deis, uht HJuoeo, que ala
tas eoateetaclo, visto coas Lino.o ji dia* ; *-
tara ao* faeU aUum. A natura*, radai na*
sosa naaifeatscoee de vida; ola aeranialt.ac
aegoe scts da acolo aegura e certa.
qae


(3.
Loaaeuia1875.
Uvaaasc*-Eco*. Po.p. 40-1883.
lili de
na LiV*xarr* Econ. Po>. -p. fj.
CsaTcTVSx*. Orooaat. del'Umiwer,
SLVlSTA DIARIA
Eleicia ale ate*ata>de>a arrota laclar*
Por acto d* areeideneis da' provincia, de hon-
tem datado, torea adiad** par* 30 de Desembro
prximo viad-'Ori ai eleicde* qae ae devia pro
ceder co lia 1. do referido me* para raeaabroa da
sanable* Proviaci! de Proaabuco no baeanio
de 1888-89.
Motrvoa ease acto a neeeaaidade de agnardar *
pnblieaci' ds nova le, referente a tara eleic-r, e
reapectiva regalaaentaelo, qae fxa* 4 eejam
aeaaeeidaa aa tacto o paia e ia aatecedeaeia eae-
taaaa par* trae poaeaa aer pratteades eoa rega-
aridade oa aea* da*pn<; :. j*.
IaetrarxAa puMIeaPor acto..da preei-
asaia da provincia, de bintem datase', (oi no-
SBBado pora exereer aterra* asante o cargo de di-
' aactov geral da iastroecao paatie* o Exa. 8r. Or.
Joa Moreira Airea da Silva, visto ter entrado no
oso de 11 cenca o 8r. Dr. J.lo Barba Iba Ueboa
^vaJcaata.
O acta do Exa. 8r Dr. Pedro Vicente i- Aie-
vada aaerece ea noeeoe appUuaoa, e de eerto tre-
raaarl (anaee aaaaiteataoo'aa da quintos cooh;-
as aa aptidlae intellectae do nooseado, sliii
as araeaar serio e diatineto qae prima pelo cri-
terio empre n;an.frtalo ea cargospabiieoaasrr-
cidoe eoa boaabridade a iaencio de espirite.
AalerrMaale sal I el I P3r portari da
aaseeoVaei* da pcaviocia de 14 e prapeeta do Dr.
esaf* de polieta d* 11 do corrate (ai perneado 1"
asaaaeate do aubdrleirado do 1' diatriete d* Poco
da Psela* o actual 2*aappleat* Aadrd Saaak*.
taaaciaa llllc-raar** Pea Bajeaos bea-
ta* e coatclao littc-rario, aob a piaidaiiia do *e-
retario da reaartiel* da inctrncclo pnbliea, Dr.
Psageaties fbjraiva, no la pedimento de Or. ina-
aajjewrarral.
F> nm lidre ea argaiatea par eeree :
Da i areeJe, relator o ascaseabor Josqaia Ar-
svbra oe raqaei asaltee e aaia papis d i
a peuceaeora da Pdjba do Baiqae, Aa
, Oaodio de Obvau e Joeepb* Cataariaa da
Otiveira, .aqe* pedea neasdsreio, easebaiado
asa ala peaJeni aer ettesdidee, am qaanto al
easalif aa a arevs exigid pal art. S e seos
fj dea iaesraetoea de 30 de Abril do Barrate -
*>.Apsnssda.
D* axaaae acacia, rcUaor aprafcar Miraade,
aobre a icejaerasalo de D. Eatber Cerros Cras-
as, p> diade a asa reeosdacc*>< o cadeira de Ala-
ssaabsi ctae osado qsa
caer o* ser atteadida.Appiovado.
Oa a* m ase, relates o Dr. Aataoio Jaatiao,
^Ib teqacTiaaeato do peafcaia Masael Sasiso
de olssejaerq* Measabie,pediade s giatitaacaln
pMft anaca,
eat
*- ola assaalate) .PeA, eeaVeira da
* d eerrrate.
> qsa rila* di aea* :
Poraa *d>*4*s pora 30 de Desrabe viadosro
daado rxpoata ao anee
TBratraa al
setri D. Boa* Mane anca ha atojo
Taestro 8anu laabel, repuaaaUnde-a o* dr*
Lkmtmt car de rosa e a cavaedia Stnmi o Mmr'
ese de /usa Brame*. Oubbbbii-4 8 he rae da naite
Csairrrr-arls a sal el *&A" 1 bor*
da tarde de boje, no Tbeatro da* 7*rioekde, ter
lagar a 21* daa ooniareaeiaa pioaaavidaa pelee ao-
eiedade* Unido Federal A
aoseaa ooatra a e*erssas**V
U eeatteraate 4 O Mr. Dr.
Havea4 a parta recreativa do
A ceatribaitcZo aiaima de ead* eapeaeador de
aOOraaa.
reifcrlis >aUa -Tesaos sariereemesaaoe
eontrs ees* fabdea, oode ae preparara seos vege
tsar, eepiaelaeeta o oleo de ricino, qeeiaaando aa
eaeoaa do carrapata se tarnoa da eiacaiaa a va-
por.
Pela ebamin da machi**, da b isa alta a, aa
capaa-ae aa* horaa de traba bao roloa aeeroe fe-
tidee de aa fasso eapeaao, ejs, inradiado *a ea-
aa* qua tiesa 4 eeate a aodoeete d* fabrica, luffa
ea oa morador** daos regilo, asaaararlo tnee gra-
vea deanes isaode.
Cbaaaaasoe para use a attasalo da Cimara Mu-
nicipal do Kecife, e da jeata de bygiaae.
ralo 4 poaiiva qsa contiaae ees catado de coa-
BM.
A saade publica alo pide estar a aere4 doa pe-
bbjBailan intereasea de urna iadesUis que pola se-
guir sea caarnbo por oatra forma.
Aasaaalmsio raaeal Ana-bontea, aa
i 1 "2 ora* da aanba, no logar 8*peoaia do 2*
dtatrieto policial do Poso da Panalla, eetaado M*
aaal Joa d* Pana* a cacar, aacesdss disparar
arma inesperadamente, todo a carga eapregar as
aa as aobriabo Joee, ftlbo de Luis de tal, o qual
eslava occaltb n'ana real toe
O dalinqaeale invalaoterio entregoa-ae 4 pri-
ado, e a autoridad* Laca! eei* proeedeado a in-
qaerito.
' UaDrs. Oama Lobo a Soasa, inenmbido*
pele Sr. Dr. ebefe de policio, fiaeraa bontea ao
tpala no cadver do menor JaoA
Aberts a caixa tborsxiea, veriSae e qae
aorte f-i produsid* por fericneato da arma da fo
go, cojo prcjeaHilcboabe grasen da cao*pene-
trando o 'agella eaixa pala parta aeperiov direita
do peito, tffeoJeu e paloteo do ateeao lado, pro
dtuiado abundaste baaorraagia.
CkessalaHo paqaata nacional Pernam-
bsco veio de Maneo* o 8r. Dr. Antonio Angosto
do* Santos Porto, aoja atll exerca o carga da advo-
gsdo da casoar* municipal, e advoga ao civol e
orlas.
O Dr. Santos Parto vete visitar a Umilia e pre-
teoi* regraaaar Uevcayate par* Manioa.
Iii saasrla Psarn arasnhl 68 anaoa
qur li ereada lape na. Ordem da Basa.
Calma*Apeos-ce iboataa defroote de oa*
leja d* tasendas, rae Daqaa da Caxiaa, o almo-
ereve Maaoai Pinta Perreira, de S. Liarvaeo da
Usas, par* eoaprar aadapallo, e detxoa *
cima da eaagalha de aro qoertao oa oaoeo, desate
do jual asvia 6afB00. Vio asa iate o isdivideo
de Boase Joee Joaquim Tararee, qse soda va per
alli ara ter trse taaer e. para uaaaar atetbor e
ara ter qse faear e, para paaaar
laceo do '
e poi-ae
tea pe, agsdaabou
logo ao fresco.
0 alaocreve, qse eiUva aojbalelo ajostoado o
madapolla, aa* que, attaato coeno ostro, tioba
oe oaos ao padre, as aaaa* a ao eaterieilo, ra
por eoa vas a eeper'ea do caio, a trastos loga de
correr api elle a gritar asea o adr l
E nlo feiis foi qse o pegoa e levas-o 4 1.* asta
elo da guarda avies, esde rmlbaram o gataao,
qae depon fii tranifcrido para a Casa de Deten-
alo.
ayevH atlas case) FaUeeaa no da 81 de
A7ato u tiao, aa Aburo* Grande, da Parafarba, o
Dr. engenaeiro Aneonio Ignacio da Silva Juaior.
Eaopregado ea & Pasie a* estrada de farro
Metriaoa, visa, d'alli o aaao tinadn para ana
proviaei setal, ea basca da alicea de grave
infltmaraeao no figado, de qse ha asito a.tlria,
e atina! mccaaMo.
Moca Uieetea e de exeeeatei qoeliealec. aia-
ds a* flor da idade, f ai bea cio arrancado d*
aaajadade, deixando aai'.ai aaadadee aaire aea*
parete* e aaigoe.
Talleca ne d AxoatsPoaoe boa-
Una cbaecfoisdo eva oa escapar do livrocoa-
testlo todo o .^corrido aa laaaSn litleraria, cale
oral ea eoaaeairaeao do 7.* aratvera-rio do
GW'sgio Oaee da Ageeeo, 4 ras do Vieeosde de
Albaqssvasje n. 6 (satg* d* CHoria), de qae
direeter e dr. Dr. Meaest Sibaetilo.de Araojj Pe-
drs*.
AgTesStteees'fM.
aerlvAs alaarpEstros hoatatn so
exerctcio darte sargo s eerreatoario privativo
espsa flireael Bsdrrasea de Mirsala Praaeo
qse ae achava lieraaiaaa.
2 d > lorU 7 do JEeao s Peas.
ladaatrtae e atraflaamea-A 81 de
rente mea termina o praao para pBgeaaeaio,
malta, do* laooatoe de iadaitrias e pronaaoea,
ref ereate* ao 3* ecasatre do exercicio actaal.
Oe intorean doa daaa ir aarisxsaar
go na recebedori* de resdaa interesa
te :
Do MoaU-Pio doa Typographoa da Peraeabs-
oo, 4a 1U horsi da aaahl, na Prac* de Pedro II
a. 76, 2* asear.
Oa Miaerra Prograaao Pera*sabo*aaao, 4* 10
borsa ds aaaabi, oa ra
bles geral otjai ria tratar de
rr*a* a*eial.
DaBecrrava 26 da Oatabro. 4s 3 borsa da
tarde, para eiatalo do* nevoe finara
D* Co*trara*vde 86. Onapiei e Ciiimaiano, n
aasvialj do Carme, i* 9 borsa do dia, par alai
ele ds aova aseas regador
Da Becreativ 3 de Jaiba, 4* 4 hora da tarde,
aa i mi extraordinaria, para di veaos fias.
Oa Liga operar, aa 10 horas da, ea s
basa geeel, par* resolver aobre prnpoeta* e
lew asi taris legar aa se garatea:
Oa Alliaaca, aa 7 horas do aette, para
importaste.
Ds iraaaaiade de Nsas Seahora da CnsMlai,
do caavsntsd* 8. Preaaaeo, 4a 7 horas da aeita,
Tsaaretreflagra-Deeta iooalidade raerevea-
soa cea 6 do tanta a segaiate :
a Depoia ds eMiai atismva (ea Jaiba! poseo
lesa oceerriee digno de araclo ; |al 4 a rraaqs-
qse por asai ha reisad activo qse ae
tea feito ge.rdar ti prolcagase nleaeie.
. N*dia28deAgoato Itiao Jos Barreta da
gilva iailalnsi4i eoa atetasdoa jnrssie vaa-
raa treesdee asiasdoa brisdaa.
eoao nlo ha previec cesta vida isa raa
eoatranedadr, atoateeai qse por rea ocsaaalo fi-
dade, ajas de oa modo aa pcoeo deaagrAdsvel,
porqosnto ce u i toa foraa ca qoe fiearaa asa pol-
o ^ aaassa anuabada s eajtres liib at
a perder aireo** gdtaa da sesgas. ISmo ebr*
de Cauass, que deat* vas asetres ae danpaedado
aa pessegea. Maldito t'crauaa 11
. E*tretaaio par qoe o leit-r nlo esjaiiah
qse'lae fas por parbolas, os alo veja asesa ea
irabosrg asa aiabae sssssvssea, dir Iba-hei qoe
ea sseva te oca do-anato aostuaa aaatrsssr per aqu
eata graade aaiaridadtf da Imeetne da familia dai
veipaa, qoe emigrara de aa para nutro logar, sea
aa tramito va rerruando a sobre iadmdao qae
e Ibs presenta ea frtiU; e e pose apesar de
tortorado paisa soaa tsiaeariae, di verte-ao ea ap-
pellidatl-o leCana atteouando aaaia ee aoffri -
asrotoa rplibido*. Peliimeste tal prega deat
Gaiatii' esron apease o trapa sscsajf_taapsr* a
ios aaaaagtm, e%lo aaia volteo, efl r
Aprovaitando aisda a oceai'Io dSanraaWbta,
mo poaao fartar me dirigir slgamas palavrai
qoe nrvaa de eoafjlta so eeraelo aegoado de e>* gioba,
soaso digno amigo o Or joia municipal deesa co>
marea, Or. Manod Tobiaa do Bogo e Albaaasr
aaa* paito tatteciaento de asa extremo** filblaas re
cea-aaaeida, cuja paia*atento a* deu no di* 12 de
aea fiado, o no ertrata d ees oeaaiaisto, deian-
do-o e a asa Eimi. eap-.as iaeensotovsia, perde
tanto maie eensi vel anda por aer o argoario filbinbo
qoe perde depais qae aqai as acheta. E lirvam
eataa palavrai ao menoe per dsmenatrar sen ti-
lo cm que o aniaasabiian
Ea 19 de referido mes aprceestoo ae par*
aer recolbido 4 priiio Joa Prancirco doe Ssstos,
prOnoaeiedo ao art. 193 do Cdigo Criaioal.
Do inrernr, quej ba mu;l* per < eicaaeeoa
r**ta-aoa apena* algunt ebaveiros pela* manla,
tea do aido Bailante aecoo todo o mes de Setena bro
fiado, aproveitando teas a guace iros Saeote ao
eajaeiroe o iabseeiros.
A 26 do aesoao mes fbi ioeaallada a terceira
aire ala do jery nei'a eoaaarea, asads apreseatado*
11 procesaos pelo Dr. juis municipal.
a Coa qaanto arjaaoa leigoi lotoaa Kiesel do
dirrito, nao deixaaoe todava de aVar que alo e
neita eamo naa ultimes snteriar;i aestoja siguas
csea all ae tea dedo qae alo ooa parece muito
cerraste ea relcelo ao tal direito, poii temoi vilto
algeaaa reclamaces par parte da jaatic* publica
* eoateatac6ee pal preaiJencia do tribonal; oa
sasao iato 4 da exclosiv competencia dos bomena
do pergamiabo, e cegando foi dito no mina tri-
bonal esaae davida j4 foram coa vieta* ao tri-
bunal competate, noeio maior deaejo qae aeja
todo iaai bem liquidado para qoe nlo eoetinuem
a icffrer aqoellea qae alea ds pres:i, ea taca oc-
canoe* ae julgam preterido*.
Sob a prest ieucia do Dr. joia da direito fo
raa jlaselos :
No dt* 26 de Setembro, Joa Maaoel B.ier-
ra, eoabecido por Zusa de Margaride, pronuncia-
do no art. 257, funeciooando o promotor publico
da ce marca Morara Mello, o sendo adrogado o al-
feree Jlo Airee Beserra Cavklccnto. O rea foi
absolfido.
No dia 27 entrn ea julgeaeoto Lais Cor-
deiro Jos Santo;, valgo Taesto, prossaclado no
art. 19, priaeira parte da le n. 2013 Je 20 de Be-
tembro de 1871. Servio eemo preaotor o alferee
JoaVa Al vea e drogado Pedro Pereira de Arujo
Lima. O rea f ai eondeaoado no mnimo do aea
ao artigo.
No dia 28, rutreran em julgamento Maaoai
Priar.iu Qomri a Joiu O osa t a Sacerdote (au-
easCaa) preaaociadoe no art. 357 do odias cri.
aainal, sesast promotor o arferes Jodo Airee, O
reo* forera oondemnadoe no grao'mximo.
Atada asase die focena Julgadei Dssdato da
tal e Visete Joa Rodrigo** (anientee) priaan
ciadoe so art. 257, toado s*rvido o meeao prsrao
tor e coademnados es reos a asas proa.
a No da 29 f.i mbmiUido ao jury o r4i as-
aeate Jlo Batiaimino, prooonciaio no art 267,
o qeal tambea fai coodem-iada no gro aatiin i,
trriada de promotor o alteres Jlo Alvo*.
* Ne aaeao da reapaadea tambea so jorr
Amaseio Vicente Peereire Qloria, qoe ipreiie
toa-ae, e ie achava pronunciada so acamo artigo.
Faocmonoa coas promotor o profeesor Jlo Seii
ao dea Santo* Beserra, lerviodo de adrogado o
alferee Jlo Aires. O roo foi abiolvido.
No dia 30 foi tambea ebeolvido Franeieeo
Bodrigoei Chavea, pronunciado no art. 264 do
cidi. o criminal, irgonda parte. Servio anda co-
mo promator o profeaaor. Jola Sesin e eoao ad-
vocado o alferee Jodo Alvee.
No di* 1' do correte echando-ae impedido o
Dr. juis de direita pesaos s presidir o tribonal o
Dt. joia aaolcipal, deixanio de haver alalo por
falta de numero, o qae 4 ooaaum sa to isa aa lo-
calidad** do centro quando o di* de eeselo osin-
oid-i eoa o da feira do lugar.
sao na eona fbral de Piabas o asi ide-
tico so da soca flaral da provi**** do Para, laroJ
ti vo Bes perecee dever eaiatir aba a
taes^as nesss provissas
vtassaaiBjaraado coa o
eiplemsBB*.
. No erntasto podi* eecateen qoe tio pequea
fesae a regilo seringoeira, qoe nlo eomportasse o
trabslbo de sa peaaoatcreeeido, pele reridade de
pliesai, o qse^rarts acm david* impaanbflidado
doemprego do trabilho, por .falta do objeotivo,
por enja caos* ae podi* mover ama graade aaaa*
ie bracee, qse oe aea labor eonatante, ergacriem
o estada por eternaii decadente de nona mfelii
provincia, mas a atteiUcla de qautidade oreeei-
de, fernretda pelo fiscal da acreditada cas* cam-
aterceJ doa Sn. Jos Pedro Bibeiro ot C, aa ac-
ucias qoa aa* fu asnea M sonda dar* do rio do
lado de Basta Heles, eaiosea na* s acreditar que
a f*is* uaagstsl ds Mpatearta ecoaliou oecopa aem
6 sara eiteasio eeseidersvei de tstreae, eoao qae
tamban 4 aro cresanasoto baadiste, teto 4, ce-
pas de feroecer servico a augmentado oumero de
trabalbadsrae.
97 eetlo premiadoe
as 0 esto pr*-
isa50. i
Perteaae a ervore d* borracfaas-4 farailia da*
u**rt>6iae*a* de Juiaiea, 4 tribu trrceir*latro-
abases*-de etosjitriela do profeesor Brillon, de
Pana e ao generoasipboois.
Ae Eaphorbiaceaa aso bervue, 'erbaatoa oa
dae, eapalhad aa todas aa ragae
lo coma caracteristieo :
PolbaaCemawaiaote atternas, rara* vriei
oppoaui, ateo pan nado* de atipas* oa neto.
Plore*Uoaexaae, peqneasa e de inri tres
esetase vsajada. Cause gaataepalo, de 8, 4, e 5
divieoee soorrveie, tenso pe'* parte iuterna ap-
pendices caaaaaaoa e gtsadaloees.
^oreUe A'i vesce falta no maior numero doa
gen- r .i on ora formado de petaloa aira otea, ora
soldado* em oras cerolla gaaapetela, sendo qse
beaeitadada ae reaoobsse eer ella furieaia de
rada* e esteris.
Na* fiarse maaculinae nota-ae oa grande na
de setaa**, aendo raras ae florea ea qae ee
es pode determinar ea qujntidede. No genero
Kapberb* eetoatar cada etaae eamo aa* fl >r perfeila. Oa
satamee alo rempre livrea oa aonadelpboe-
a A fl re femioiass ie eompo'm ae om ovario
Mvre seeail oo atipiisdo, tasdo algomae veaei om
dnteo bvpogvso.
Ovario E' em geral trilacuUr, eonteodn cade
toja aa oa doai ovalo aoapenioa ea ngulo
lucerno. Do etaro do ovario aaeeea tres atipas-
tas, geralaeute lemii e elongadoi, bifidoi qeasi
empre, raramente multifldoa.
- ProctoSecco oo latsaraenta.carnudo, compoi-
to de conclu, contando um oa doai grl-i em ou-
mero igual ao de lojca, qosae eontinham no tracto.
Esaaa csacba oaaata* intctriormente abrem-ie por
as aafjallo interao asa dase vlvulas elaatiesa e
* prca dea na linb* media a orna colantes central
muita v*SB* prreate, depoia de aua queda.
Oda*ato eraetaeeo rxteriormente e apre-
aentam om* pequea carncula na vrainhanoa de
ca ponto de asido; ofiWeessi na asdiauerma
earraado ne aaaal ae eoeacr aa embrrlo aail e
tnjateos*.
a Taca lio as c ractereres gerae* da familia
a qoe percance aarvore da borracha,cuj dif-
erencial 4 a terna ovalo dicliaio cana eatamea
independen tei.
Barre na poocoe alo o qae eouhecea ene
arvore e tai par iaao que jolgaaoi necesaaariontn-
tee de todo apreaentir, anda^ue de aa moda re-
umldo oe ligoaee, qoe Uraco ao eonheeimento da
Siphonta clstica, que ie bem a titilad* tur 4 a
alavanca poderoaa, que -ha da loergoer o nono
edificio piulaste!, do oaraimo qae o isvaeS a
P asa o i. aaytgaatada.
qoe obtea, 4 em mnor qaantid*de do qae a,de
terceira (eernaabv) qae colhea do olo, onde se
ha elle aggtomerado 4 eorrer da faada.
Parecendo qas extrahir lelte da,bQrracbA
ta fcil que a toioi dada iaao faxer, v-ae logo
P?r f16 rpido exporto, qae sea methodo e ordein
sao ha proreito pouirel, porque ama dai idle
que deve ler quem explora, carnerear on aug-
mentar a duraoao do objecto exploravel, e iito e
e ecnsegae com trab.lhe e fisesiiascle incea-
aantea. ^^
Todo vdi conheeeta e tamanho do Peto, to-
pograpbicamente fallando; pota bea, a quita* qae
ah creice e qoe ama daaaaai matores riqaexai,
dir-ae-bia qoe 4 eterna, apesar da fornecer Ea-
ropa om valor callona de caica*.
Pergunta-ie ba porque rasio, ha tantea an-
no, deieaieando-aa aa qaioaa, aindo nlo mor-
rena f tro respoBderio ae peraanoi: porque
ebeaei qae ella 4 a noaaa riqoasa e a arsaaoi
aoso aoiso bea aegaro e reeonhecido.
Nanea orna i arvore nosea morreo, grecas
ao aeto porqae I he extrahiaai aa cascas e iaso
fazemoi de tal modo, deiaando entre om e outro
farrapo arraacadoum pedao* de caica perfeita,
de moda qae quando na primavera planta se
robustosa e ae ranos, a aeiva astravaaaaado se
do per ac intacto, faa nova oaac* nos intersticios
livrea s aisim qnindo a arvore no anno leguinte
ti ver de ier curtads la o* pedacos intoiroa qae
ficsrsm, que serio arraneados eotla.
Assim dura a arvore sempre e sejnpre ha tra-
balbo e prodcelo.
Na axtraccao da borracha segu o exemplo
deiea igrieultorea coniciencioaos, que vsm na
planta o trabalbo e lucro. Poapai de golpes de
morte a Siphonta dattioa. 88 le pradeatei, que
eris felixea e lentpre frabalhanda, tende em
viita que ao lado do ioteresse que ganhareti na ter^veltoetite.
ecoprcaa, est o da nona provincia que coma sea l MP**Mo-k6ga : A 5*parted 4* lata.
tinella avancada ras epreita e voi aegue no nov
caminfco qie triibaii e que asm david* alguma
*1r^TWM temi>* ets 50 esto
com 100.
Oa numeras terminados e a
com 1006.
Todos o nomeros terminado*
mrtdoi oom 606 excepto ca t -minadas i
Todoa os nomeroe terminadoe ea 7 eatl
miados com 604 excepto o* taronsassa a 197
A aegamte lotera corra no dia 22 da Oasara
som o plano de 120:0006. warasraa
L.utertaa diversa*A Osas "-ti*, al* A.
A. doa Santos Porto, na pr.te* da JaoVs*
ai. 37 a 3?, tea s renda o bilbetea ds i
letame:
Alagas: A 6.a parte ds 20." lotera, peta
aero plano, cujo premio grande 4 de 4G:000aW00
sera eurahida ne dia 20 de Oatabro, as S b*>
ras ds tarde, impreterivetraent*.
Espirito-Santo : A 5* parta da 9*
eojo premio grande de W.-O006O00, pele
plano, ee extrabiri no dia 19 de Oatabro
tertvelmente.
Do Cear: coa o premio grande de.......
10:0006 (novo plano) aer extrabida s* dar 18 6
Outubro.
Provincia : A 10 Ioleria, peto
eujapremio grande 12:0006000, es
quando f jr annnociada, 4a 2 horas da
beneficio da Santa Casa de Miaerieerdsa do Bs-
cife.
ilbetes de loterasEa alo ti saaa-
te Bernsrdino Lapes Aiheiro achanvee s veis os
bilbetea daa aeguintea loterisa:
De Alago* i A 6.* parte da 20. toteris
pelo novo plano, cuja premia grande de........
40:0004000, ser extrahida no da 20 ds Oata-
bro, (quinta-feira), as 3 hacas ds tarda

Ihe preprala ou ful uro aaapieioio entre auia
ir ola, ae o vomo eitorc Mr to grande, c>m>o
dr-aeja que a anima, so pensando em vos. J. Ta-
vare.
UtreertortA da* nSria ae rnnicrtk
porto*Boletim metearoloxioo do
a U de Ontobro de 1887: X
Hars lee Bsroraatao 0* Teaslo do vapor o oa o a a m
6 aa. 6 12 3 t. 6 84-8 279 2fJ>-9 28a1 26'3 6061 760-47 7Kta84 7684 758-89 19,19 19,67 19,59 19,71 19,84 81 71 66 70 78
Tcsapentora auxia*29*,60.
Dita mnimaJ4,7.i.
Evaporacio em -24 honts ansol: 7",6 : 4 eoa-
tas: -,4
Chovaoolls.
Direec'io do vento : E de meia noite at 1 hora
57 minutos daaanhl; EE at 2 borsa e 16
minutos; NE at 5 horas i 33 minutas; NE e
NXti vsriaveis st 7 horaa e 48 minutos ; NE va-
riavei entre NS ri e ENE at 8 horas da urde; E
at 8 botas e 41 minutos;' ENE al 9 buraa e 22
minutos; NE e NNE alternados t mera uuitr.
Veioaudade media do vento : 2,75 por legando.
Nsbalosidade meds: 0,50.
Boletim do porto
a ds aeabra* da
Ps, UBtaaato de or
ata fila), alo
reaeirsa per ai sd
dar rxcapto, aaa fel e afta tal
tsate ui cabed* sa tatrsado ea Vasnestaa, a d'alli
tirado castra tostad* ds cea dos sa caralio,
se saaj aegaio 4 psaao largo, tal** qoe par te-
No Ji 3 devesdo entrar ea joLgiaento Ama-
ro Joa do Carma proaanotado ao art. 267, (reo
auient ) foi dito julgameoto adiada s requeri-
aertto aa alteres Jalo Alve qse aerri* cama pro-
aotor.
Nadie 4 fot tambera adiado o Julgamento de
Joa4 Joaqun Perreira Jnior pronunciado no art.
257, a re i'ieriaa-.-n'o do mamo reo, no qoe coocor-
dou o pronotor ad bac,alferee Jlo Alvos,
Niaae encamo di* forasa abaolvidoi :
Qaldino Qomea de Sonsa prenunciado na art.
92M, priasiia parte do cdigo criminal, aervindo
de proractor o alferes Jeala Alve e advogado Pe-
dro Pereira de Arauja Lias.
B Joe Francisco dos Saotsc, pronaacisdo no
art 198 do cdigo criaioal, aervindo de promotor
Podre Pereira de Aojo Las s envegado o alfa-
rea Joio Alvee.
a Aaaia lerninoa a eeesio do jarj, aendo para
nctar que todci eseee proeeaaoa alo' astigoe o ae
a*ba**sha moito no cartorio da comarca.
Tas adoecide o d i c motor pobtieo toga so
egnsdo dia di eeselo e otarada ea aegsida II-
esses para ir 4 capital tr tar ds as seode, e tor-
nasdoae leniivel es* falla, parece qse sr* de
jaettea aoaaoiedc ato on prosaetor adjaato, o que
a taei oesaaida*, aa vista
prexiao reatabetociaaatn,
de tasto* presa tone md koe, e
ment do jaiv toa aipesdo ocida-
Sevsrino de Araaj* Perawr* par* exer-
ds
do qoe
poia qi
oaoV
eer hi
a Por aqu vai timbra
abolliaelis i, apesar da ai
acerrlasa ariavni;rst qoe
ee tea
frootoi o
de siga**
tornado sa-
Preaaram materiaai par*
rix, cnjai eaWaa vio
liapaaa do axis
rior da smuix, eojaa elees vio ea asraeolo, bav
vendo fleia qse tea casearrido eoa boai
oqaeptsraqasosetoSads aseas religil*
A tranquil litada
arsea alteraolo.
4 li
c;nti-
0b _
precoe do inverna.
Ne
periodo da Jalao at asta
6 rasar.
nseatael
0 aosego publico
o tberasetra de 18- a 20
H*r-
We
sa aSetasabr* ato SO 26*; so pcisapa de eor-
sr,
ais parveloa i
-Arvjre o* boirach.
a O* aeaee idos aa o torssi Diario do Mmr*-
sAoo, pubaiseass sos artigo, ea
eobrs s eiiatesaia da seriagssira
va ca a partir ota na asta n* aoaa floral de" Pi-
sJasks.
Eraa oa soaaoa aiieeraaa d'arj
toi i cirstil es, osa prora aater tai
A pro va Bsttsrtal o a expsdisls asaliograd*
dos axalocacasrac, sa b 4 sssss paaesato es ib-
toraando aac o aorta da aietoa, deneaina da Qa
aja, sbi eseesrra misaiilm, das qoa**,
6 oesJjoss direcelo actbodica, qse ti-
Coobeoeao* qaanto vale a foroa da vontade,
o aoias decidid, o eos prego real do aetproo sos-
ecienta e 4 por iasosa* alo deixacaaae de apre-
aentar noaaa opioiia. ao* am* denadada as atina
ao esapo d* exploraoi* dos predaotoa vegetas*,
qoe pouoirac, e que deraem o aomno do aDando-
no do eaqueciraento na lrito virgem de noaaaa
la astas escalares.
Ha qaea diga qoe a eivilMcAo -4 sm en me,
e que aaacbadinba do explorador .oavjoatra-
misto de regreiso, ase oa qas disea laso do es-
ai organismo* empobrecidos pela atasaoiphers do
rimfaire qse eejvvs s sbste as facaldada iatel-
lactira*.
Se verdade, que aeottaaadoi ver todos o
din o jequetibi frondente, qae pareca topar nal
aa vena, aentimos ama iiudade isvadir-ooa, quan-
do aaaabi o vi rm a* por trra noaaa tamanho de
eoloaao sbaudo ; ae verdade qae ao redor de nos
parece toda a -aatores mormurar oa lamento,
ama qaeixa, canela de aorte ao rei, qoe jas por
trra, nao asnoe verdade qae novo bsriaoste ae
noi mostr ao longe e a boj parece agora qae ei-
ee vegetal gigaate roabava-oae 4 vieta oa qaedro
de bellesaa laseinante* que a agora viooa e qae
no cbilrear dai passarinno* e no raiar do sol, ba
na canto da applaaeoe 4 queda do eoloaao, qae
impeda a los e eoabreav indo.
a E' Uto. E' asea antbiihese porp toa ea to-
dci o acto* geraea, o qoe caostitu a acolo e
re celo, qae orna lucta, doode letr.pre o prodoc-
te lapreacindivel, ae alo bea utiliaalas ae forjas,
a progreaaa, qai 4 a resoltaste daqoillo qae ji
Daiwin cfaaaos StruofUfor Ufe.
a qjando Livoi-ier intelligente e labio nos dil-
le qae na naturaa nada u crea e nada te perde,
proferio elle ama lei qae se verdade no aaado
bio-chiaico, nlo menoe verdadeira no manda ea*
eisL
No mando bio-ebimico nlo ha morte ponivel,
porqae s labia tbeoria do (ranr/braiisnio fas de
eada cadver sa centro de vid* nov* e quici de
aa* vid* aaia ecaplexa, do qae aquella do ter,
qoe aendo outr'ora selo, pasiou agora a aer ateto
No mundo locial, ole ba queda poealvtl tim-
bem, porane a cada facto loceede om outro
anda mate complexo e dse* ueeeeaie eantinoa,
naaeee o avaataj*asnto aoeial, aa porventor* ala
eupragatdas a tola qae regea a evolucio natural
doe actos aaciaei.
No eetado actaal doa coahecimeatoa bnminoi
toda aogio tean naa soaaaa de reepoeesbihdade
dupla, qo deriva ni ad da tendencia propri* d*
acolo, eoao ttabim da direcolo qae Ihe iopri-
m iaoi, e par laso trae diiieao*, que eooheceado
quinto vale a forcade vontade, o animo desMido
e o empe gs rsaisto aliiaa eesaiiente moito ei-
peraaoa Jo labor doa athletai conviotee, qoa se
lancam atrana do nona* mattai intrincadas, em
boas do aereo ltex, qse eonsMtoe s rtqoes do
Par e do Aaasonaa.
A raa aa oasadea eapreheodem o reatabe-
lednento de mees tsli emaiiiri, eiiee oa bri-
do da estimlo, ea berras de aniraacio lioesro e
crate, de qssm acredita a* regea ara ele poaiivel
do aecao aitaeta actaal e no raiar da aaal aurora
asa ielia no boriaente car sana abatid previo-
ai s Di* Horas Altara
B. M. P. M. B. M. P. M. 14 de Oatabro a a 15 de Oatabro 848 da manhi 240 da tarde 9-48 a 3 8 da manhi 0,-35 2-53 0,-43 2,-63
tiOlMea-: Kttsatoar-ie-hao:
-i- Amanhl:
Pelo agente Madetta Baptista, i II horas, oa
roa do Vigorto Teaora n. 10, de pipai e toneii.
Terca-feira :
Pelo agente Bntto, is 11 horaa, 4 roa Direita
n. 181 de ama armaclo, fiteiroe cylindro de pa
dasia. < >
Beto agente Pinto, 4a 11 borsa, oa roa Mar-
ques de Oliod* n. 53, de movis e om cabriole!.
Quarta-feira :
Pelo agente Borlamaqui, is 11 horas, na ros
dai Trincheirai a. 50, de moris, loaess, vid ros,
etc.
Pelo agente Silveiri, as 10 10 horaa, o i na de
Santo Amaro n. 6, de eitabelecimenio ah lito.
al I asi* ramearesSerlo celebrada!:
Aaaobl:
A'a 8 borsa, n capella do engenbo Giqui, por
alma do cnronel Francisco Manoel Wanderley
Lina ; 4a 7 horai na groja da Santa Cruz e i 5
horas na metni da Verse por alma de D. Ber-
nardina de Benita Lemas ; s 9 horai na matriz d
Gamelleira por alo da caronel Prahclico Manoel
Wandorley Lim.
Terca-feira :
A"i 8 horaa na capella do Cemiterio e a 9 ho-
ras na capella do engenho Morenoi por alma do
Bario de Morenos.
Q jaita feira :
A'a 8 horas na capaila do Corpo Santo, por
alma de D. Emilia Ferreira Baltar.
t E' a direcelo aaetbodica e cenaste do trabslbo,
qse ae deve a maior eoaas 'de lucro obirfi* e
reate eaao ao Beodo recolar e eatudado da x-
tneci) do totes ds Sipkonia eiaMioa, qse ie de-
verl is nrBBjBa6o e prodosclo iaetici-
tu deaenvolvida.
a Ceataceacs a arres* da borracha, inim como
coabeicaoa asaaaira porqe* tasto oo Mari, coca
ao Aaraeoei dola ertrabaa o asis claettao e-v
* aa* laealiMclo has totka, ae pode diser, anda
boto estotea all arvorea qo prodsseaa. '
a A vestade ose existe ca muito prodessr e
aaito caobar a cania prxima ds morte daa se- '
rtegsatras, eentra aa qoaei ai atlraa ara ptodade
ee individooe vidos de apreeentar graade qoaa-
tidade de prsdocto extrabfdo. Sea metaodo do
trabalbo, avaadee da aaehadlnhi frsdsa ta pro-
findamrnte o dorso da arvore, qae eata, ferlda cea
** iatias, daaba soma quea t veces eoOrido
mbs tonda, por osde eoa o cagarse qse torra, vai-
Ice aahindo a vid*.
a Na ad altos alo tea aaaim casis, seriagaeira
pura cortar na afra cegoioto, vine como aquel tos,
e*ao qas aff*etad*s d* as ana ais ftodesa pro-
alojar toit* pera o trabalbo, coca toabas alo ga-
obsa e4le ese eceee corte* profanara*, desde qoe
leste eerrasdo toe daa panallinbaa, vai ae jun-
tar oo cbiO** borracha de priaeira quahdade
PsssssearosCbegadoi doi portoe do isl
so vapor nacional Principe do Ordo Par:
Dr. Alfredo Corris de Araojo e 1 irma. Mar-
colino Joa Das, padre Veriaaimo d* Silva Pi-
nbeiro, Vallentim Jos Alvee e 1 filha, D. Maria
ds Merece, Jos de Oiireira Baatae e cea ce-
ahora e D. Zalmira Basto* Emilia Podesta.
Sabidos para o sul no vapor nacional Per-
nambueo :
Gervasio de Brito, Or. Jos da Bocha Caval-
cante, Manoel Qonealvea de Qaeiros Coato e
D. Maria Balbina d Silva, Joa Ceasrio de Ase
vedo e aaa seahora, P. Ziffer, Joaquim Mccedo
Basto, Bretn O Gray, Dr. Bento G. Lameoha
Lina, D. Margarida M Bibeirc, cabo Theodoro
Perreira de Souaa, Tbomas de Agoiar, Antonio
Nanea de Caapnc, Camilla Mara do Boeario,
Praneelina, Francisco J. de Oliveira, Dr. Liberato
ae Mattoc, Antonio Flix Pereira, Jos Antonio
Cesta e Silva Joi Va Oas de P.nto, O. Maria
Pereira Ayree, Canstantino Sonto, Dr. Joa Joa-
quim Nobre Fcrmiga, Manoel Garrido, Wences-
lao Jos Baptiita e Gaspar de Andrale.
Cbegadoi da Hamburgo no vapor allamao
lijuoa:
Luis de Avilto Freitai, Fransi Finehd e Ewald
Mecbt,
Sahidc* para o norte no vapor nacional Mar-
que de Caxiai: *
Jelo Qoaea da Silva Jnior e Henrique Mar-
qseo de Oliveira.
taaa da ueleneo-Movimeoto doe pre-
sos da Cae de Drwoclo do Recite no dia 14 de
Outabro ds 1837 :
EslsUam 4QP; cefiauam 16 ; casiram 5 ; exil-
ese 411.
A aabeta *^
Nicioncee 382 ; molberes 11 ; estrangelroi 10
eeeravoa eentenciadoc 7 ; dem procesiado 1
Total 411.
Amanado 370, astado :
Boata 34 ? doestei 24 Total 870.
Movimeoto da enfermara :
Tere baix : _-a-
Igoaoto Alve Meotefro.
Tere alta : *
Joa Cieesente Perreira.
runde lotera do Para Eii os nu-
meres premiados ds 10* parte da 12* lotera ex.
trabada ea 15 de Oatabro
na, cujo premio grande de 50:000X, pato m
plano, ser extrahida no da 19 de Oatabro, tav
preterivelmente.
Ou trrio-Par A 4* parte da 13* lotoris,
pilo novo plano, cajo premia grasis 4 de 130:0006
aera extrahida no dia 22 de Outubro,
pvelmeste. -
t>o Casar : com nm importaate ]
premio grande de 40:001)6000, reri
dia 18 de Outubro.
L.ulerla de AlagoA 6.* parte ds
lotera, pelo novo plano, cojo seseas li asan 6
4th0006000 aera extrahictoao da 20 de f
(quinta feira) a 3 horaa da tarde, iapretcrivst-
meute.
O bilhetea acham-se 4 venda as Casa da Por-
tana roa Primeiro de Marco n. 23, de Martas
Fiosa & C.
Lotera do Esplrlts-ScuetaA 5apar-
te da 4* lotera desta provincia cojo prnato sos-
de 50:0006000 aera extrahida so. di 19 ato
Outubro.
Oa bilhe/ea acbam-ee 4 vcada aa Gesta da Par-
eaos 4 ra Primeiro de Marco o. 23 Marta ara-
z & G.
Locera do tro-Paria A 4> parte da
18* lotera desta provincia, peto novo
premio grande 120:0006000,
oo dia 22 da Oatabro (sabbedo)
mente.
Oa bilhetos acham-ae i venda ba Cas da Foc-
r.uoa na Primeiro de M*rgo n. 23, deMartia*
Pitas 4 C.
laoterla o CesxrABata aoroditad lota-
ria cujo premio maior de 40:0006000 aerl ex-
trabida]no dia 18 de Outubro.
Os bilhetes achaa-e* a venda ss Osa 4 Ves-
tona 4 ra Primeiro de Marco n. 23 de Marta
?iota & O.
lastlerta da provincia da
A 28* lotera desta provincia,pelo novo
jo premio grande de 12:000*000, ce '
no dia 16 de Outubro.
Bilhotec a venda na Caa da Fortuna, i na
Primeiro de Marco numera 23, de Mirtina Pia-
ra & C.
Lotera ele 8, Paulo-Eata totens esa
premia grande de 9:0006000, ar extra bies ia-
ptaterivelmento a manhi 17 de Oatabro (c
feira).
O bilhetes acham-se i venda na Casa ds
o 4 roa Primeiro de Mere;] n. 23, de
Piusa & C.

INDICACOES TEIS

3250 100:00060
1897 18:000 JHJO
40 5:0006000
883 2:(W6000
916 2:000800
2214 1:00(9000
2879 1:0006000
3407 1:0006000
Esto premiados coa 5001 :
907 1403 1738 2988 3894 4968
4971 5796
ApproximjLcdea
3249 1.-0006000
3251 1:01*34000
1396 3006000
1398 8006000
O nameroc de 3241 3250 estio premiados
com 9004.
Oe numeral ds 1391 1400 esto pwmisdoi
esa 1004.
Os samarse de II 40 esto prejaattoe
eoa 1004.
Dr. Barros Sobrinho d consolt 4*
meio di 4 1 1/2 na roa do Bario da Vic-
toria n. 25 por cima da Pharaacia Fraa-
ceza, e das 2 a 4 na ra do Vigario b. 4.
1. andar-#
O Dr. Lobo Moteo*, de volta de sma
viagem ao Rio de Janeiro, cooatia oo
oxercicio de toa profiavto. Ccaacltoaa da
10 s 12 horas da manhi. Fi^iiiiislilisiai
epera^oes, parto e molestias de senboras
meninos. Boa da Gloria n. 39.
Dr. Brrelo Sampaio d consaltas da
meio-dia s 3 horas no 1.* andar -da casa
a ra Ja Bario da Victoria, n. 51. Resi-
dencia roa Seto de Setembre n. 34, en-
trada pela roa da Saudade n. 25.
O Dr. Castro Jema tem o sen cosaml-
torio medico, raa da Bom-Jesns a. 23,
sobrado.
Dr. Gama Lobo medico operador e par-
teiro, residencia roa do B. de S.Borja. n. 26.
Consultorio: roa Larga do Rosario a. 24 A
Consaltas das 11 horas da manhi a 2 da
tarde. Especialidade : molestia o
obes des orgSos genito- urinarios ds
a da mulher.
Dr. Joaquim Loureiro medio e
Consultorio na raa do Cabog n. 14, 1'
andar, de 12 s 2 da tarde residencia ne
Monteiro"
Clnica medica
O Dr. MatheuB Fas, de volta de soa via-
gem, contina no exercicio de soa
sSo^ para o qae ser encontrado de 11
jas da manha s 2 da tarde na roa do j
rfio ds Victoria n. 32, 1.a andar e esa
tra qualquer hora roa da Prineei
bel n. 6.
O aV. Barros alaiares
Pode ser procurado em sea e*criptorio aran
1. de Marco n. 4, 1.' andar.
O hachar el Bonifacio do Arago Fa
Bocha continua a encarregar se, sa
previo contrato, de qaeetSes perante oa jni-
aes desta cidade e os das comarcas *isi-
nhas. Poder ser procorado em aem es-
criptorio roa do Duque de Casias a. 50,
1." andar, das 10 horas da manhi s 3 da
tarde.
Cognac feratsllesira
De A. M, Versa tft C. serrata 141800,
descont de 25% em dasia na fabrica.
Col leis Sseseer
Eetsbelecimedto de eineaclto
secundaria em Jaboatio, sob a
Jos de Oliveira Cavalcante.
earaararlta
Francisco Monoel da SUoa t% C,
tarios de todas es especialidades
ceticas, tintas, drogas, productos
eos e medicamento) houaeopaticoa,
Marque de OUnda n. 23.
Faria Sobrinho C, drosraiata par
atacado, roa do Merque de OUnda n. 41.
erran a veasr
Serrana a vapor e officimm dt rnrmjinu
de Francisco do Santos Macado, casa do
Cepibaribe n. 23. Neste grande
cimento, o primeiro da provincia
ero, comprarse e vende-se
de tedas as qualidades,
de oonta alheia, a**itn ootno
obras de carapina por rtia^hfsns e par pre-
oo aem competencia Pernsnripneo.


w' -


-r


neo -Domingo 16 de Ootahro de 1887
PIBIIC4C0IS k PEDIDO
Alislaaeilo eleiloral do I dis-
Iridi
A o mai digno i
lia Dr. Costa Bibriro, a
w ssagiscrai
wm eoapcU fMoUr ss dirertas prora* d rtoda
as individuos qs* n
elctitoros da paroohia
do Becife fai dirigid
pero M a li* tareco
S. Proa Pesau Gitoioalvao
ispcisaatecisaoooript
(k Noro-
por aeitos oleitoceo, ska ds rapedtr qm aa evsl-
teso noaero de indirideoe ctuBlnoaaaile edqai-
na o hotrraoo titnlo da .erwtore*>, dooldan do
pinito eMtMM, araptentaado a vsrdadoira opi-
ssiopaUiea.
Igual r oreo stacJo dore wr iritrii eco
ahuerados Dr* Corroa So Aa Jrede e Montenegro
F oseo misinos o aaalo qae ae qaia ea* pregar
para alistar pAaapaora, eo naawj taponar a 90
o Beeifo, e 83 em Saato Antonio.
Iodiridoo* reeidoatc* ai Pao a'Albo, Maraaga*
m 10 interior; ragaba*doi, proletario*, filha
familia* at daos ex g*Ux, reqaererara, provaado
renda* pala* eaaaa albotaa, juntando rosigos ooor-
adee de idad rals as, coa o verifioa daa pro-
aeea, Mi diga* ateo*** 4* Farsa*
aba por paca 4. dla>jM Ja ssj
Eapero qao esta* puse** liohes alo csTsaderio
aa sobra e**oss eqoeils aovaJsatro eeada Uto
o carava a* alara* roe**aes*aa*nto
rMMifM. Da V. S. vsearoaer, eriado
<>brgsdo
a AbailAtttroeU,
Capilio da_W*a regiese Cancfaraasor aaa&
gala all.
Perneaba*, 15 do Onataro a 188T.
8'gala* o habito
es* soihar aoa o*****
eoarir para sostaassr
liaitiaw ae
ibarar-lbo*
qe soAVaa da
aoeaiooa, croe
atase** du* *a* da sorra
o Hr. Qrisnalt cora a

ti
a arad*,
Urea da
i vslhn
ClWtt do Dr. SIti Ferreir
Especialidades. a lcalis* de Saahati e de
00108,0110
Atropa da qaiaa ferragiaoao, a talo tffie.s,
* a ssais eetiTa paca rnooTan a* foros* s batid as,
Offtaaimm
hwjtfn poettu Dr.
Rangtl Stbrinho
elle
aa* diitimttm
Afronto
amigo o sa-
OHmdvue
dida.
forcea abatida,
bolecer a eaergia e reotitoir a Male par-
Fiflicipao
i i* 3 I
sWCasdeiso. M.
- Boa de C.mi da Boa-Vitta
Telephone n. 4!
3*1
Clnica
los* Irari;lea
DO *
V, Alfreda (asear
BepeeialidadePartos^ aaolaetia* de ensotas o
arisooaa,
BeedeauieBaa da Ieaperatrii a. A 2.a andar
Telapaoaea.SU.
bitoa, Reoebedoria Prornsial,
que fiado o referida preso so "praasstsff
cbranos exacutivameni*1.
Beafe, 3 de Ag .ato de 1887.
O proco redor dos Felisa,
Miguel J. de Almeida ~
'


t
i
' Teda* a* eaea* oecopadas por meretriaM da*
ro* Billa Boda. 8 PraaeUeo e D Mart* fo*m dada* como occopadaa par iadiridooi,
nai deaeoobaeidoa aa comarca o outrua qaenea <
alagnel de aaapoore eoayaaa p>Jeriaai pagar!
E' aniaa qee vgttm blaeooa popalridaJa e in-
ta-oci* ooe 1* a %' diitrietoa, e pi leaiide, coao
aanaa, inatiliaar o*9* a 7*, oe circula* do* Sr. Fe
bppe de Figoeir e Lacena.
a ro por eeee meio qoe ea gaahoa o pleito de 14
de Setetnbra; e, ce eoaaemiia na qaalif eaplo d
1885 a ociarlo de 672 iviaiVe.e ee pao'
hoja aagoaentar con mai* au300pAaapaoro*, _
mai* tarde, exportar-te e OMOaO pora \U%-
didxi circu*.
Poli* ante, oio alo de eonaegoir eete anno eeaa
nuMijik.
Cremia que o* Dr*. Correia da Aairade, Coate
Ribeiro e <*aleiii|i n e odijraa a honrada D-.oro-
aaotor Prrita* Honriqoe* '*aborio hsnrar a toga de
aagietradoa; nlo, aaecioaarL) a fraa le, qaer pro-
reaibade eeo* cerraligiooaro*, qaer d ai-
reraario*.
Qaeraaooa amante a devtH ja*ti;a.
rtiii-^Tt. r'T*'"l **' [r'H"* digrnoejaiaea
para oe gaiate faetea:
Oe atteetadea de reeieocia sis Ulaoe e leraa
dado* pir jolaa* da paa.p*rHdrio* e porjoaa nga-
rio aem 'eacropalo, qoa atteataraa cootra a ror-
dade.
Oa recibo* lio finaadoa por pee* ai que te
aeham na Earopo. Rio de Janeiro e n> j.itarisr e
por ootroa proprietarca qna (oio aatoriaaram e
e at igaoram aamJbante thutfjleira, p>r iaao,
2a falto i.
Algama* dai cntidoea de baptiema alo tamb-m
fall: aferr* di rsoiraoaoa racrereram oma
pet;a>e oaaartaram um tereeiro larrax e*te peqoe-
ao certieo:
Certifica qee a ri .. eeaata ter ido baptiaado
P. filba de P. aaacido na anno de. O parocao P.
L"aa apreeentaram eaie eertiej em original;
oatroi, ad cauie.'ii, jaataram pobfic forma, dae
certidd.-f, qoi tora ti fjrnoeidaaoa dadejeeaai a-
trahidaa em Pi d'AlbJ, O.inda, Taattat e Boa-
Vate.
O digni* jaiae* j ilgi>rea praedam c>o> ia-
parc liiaie, e jortiea e ea reriatata Je eaergia,
para i'uma rea para ermpre por-ae oa fia a eeaa
uoiuet**, que ie rpeta aneutla-ate ; aaaim
taaeoio, Si. Al. pree'aria oa bjx orvif} a caoaa
publica.
Oa partidos poltico* nada la:ra.-) com raoerao
aoa o j aliataaento, porqa, eetaaoTcadejaaB coa o
rote, realeaij o aireito .de e!*
oft^recar.
Bscifi, 10 deOjtubrad* 1887.
Mtnto c-maen;adora.
Sio ellea-oe dona gigante*
N'am aee'lo da pyjroaene,
Siaelleeqoe3 a nrageatade \
Arran:Jm daa aloe de Dea*
C.Afo.
8*o altea -oa doau pftea,
AHi Toa, cae toa de lea,
81o elleeoe pernaaboeanoa,
Da tena de 8enU Croa.
Sio etteaea daca heroico*,
botando coa* a amia idea,
Aaboe eea a aeaaa peana
EaeraTeadaeae eaepea.
8io *Ueeaa doaa apoatolaa
Da liberdade, o ralor. .
Na patria de Pedro lro,
- Eaae rebelde eaador.
8io elleea* dona amiga*
Sublime*, eheioa de toa,
Qee cada dia qae paeaa,
Noroa eegredoe irados.
Oa aaigaa de Mr. e tfae B. Chala* e oa da
familia Piara 8ie**n riaedoe qae Ulleora boo-
tate Caaraea Mtaaal Chalina ajo ea tarro tari la-
gar hoja, 4a 10 boraa da aanhi, no eeeatterto da
danto Atoare, oade ji oe cha dipeoitaeV
?
Sio elleeoa dcaa ralate*.
Nao letra*, aqoi do Srsail,
Sio elle* que erntbetieaan
Com orna ooa gentil.
Sio elleeoa doaa prapheUi,
Sie elleeoe dona eoioaeoe,
Da patarra faaeea aetta
luda rio tortee e moca*.
18T.
Olea p
JhWj
Soaret de Mevedo.
nt naerilclaal ele
baralho, ale Laaaaa
-
alitaiintt iIj imM ile i
J
ParmiUa o Ezm. Sr. Du Montenegro, jaia de
direito da.3* diatrieto crittnai qoe laroqaa toa.
attencli para oa segaintea indiridao* qoe indari-
demaotc qaaram aJatar-aa na parobie de Sio
Joa:
1 Joa Antonio Pereira da Silva Jaaiar, rea do
Marqoes do Herval n. 96. Ni 1* andar mora Jo-
nno Franeieco de Mello Tararee e o andar ter'
.reo deeoecupede.
5 Eduardo Eatjdio Cesar Coaeinbo, roa de Co-
rea! 8 apalease- 1M. 0 1' andar eeU di i use-
paae, a* S- osera Felieiaao Qoaies e o patizaento
torrea deeoeenpado.
8 Claadio Joe Fraaaioeo de Almeida, ra do
Padre Manan. 27. *te predio oeeapado por
peeaj africsao*.
4rredariirio Albino dos Praavree. ras Impe-
rial 178. Sit- prei'w resid Jaaqiia Aarelio
Wsnderley.
fi Prmnetaco Cornelia daa Saataa qu* jentou ot-
teatadj de_ Pedro Joa Carreta qoaadu eete nio
Us'o pata mi* pelo qi falaa a fi-uj* do meara) at-
teatdo, aendo qae eetere eeU cae* dasoceapada e
aetaalaeete a'ella mora Bits Isabel Caral-
eaeta.
6 Joaioiano Carloi Ferreira, rna Lomaa-Va-
lootiaai n. 21, l- andar. Neate andar reside Joa
Mara Ferreira Cuta.
7 Canso Cantal ice Lapaai > Kloreet*, rea do
Caeoaei Saaaanaa n 300. Eite iodividao fa-
nralo do vigario de*U frrgoasia, conego Costa Bi-
beiro e nio mora neata casa.
8 Serenaba Avelioo de A'buqa*rqn*, roa do
Coronel Suata ana o. 138. Esta cata *ot desoe-
dtada Ole
c Keaaa
M
Niagoem pola diser qoaade aa tyaieo tesa cha-
gado a tal extremo qae nio pe le ser corado com o
oles do 6gado de bacalba, >. S'le aoospro prodoa
all vio. Anda meamo qeelle* ji dterigsoedee, ri-
rerio moita mais Umpoe coa oaraoo do
o oleo, do qoe soso elle. Coaaoaato
merareio artigoa eaparioom do
lado psdo-os aleaaoar o legitimo, el
coafianea qoe selle ee deposita, qaer
qaer no raUaageun.
Frutea daaa qaaliJadea d'aile, braaoo e aegro,
porm nenhaa datase coa!m aaaa aoMa.de oatre
eooM qae nio sejaVsraido rirhsoaast o* ceratiro
eitrahido dos figsdos frsaeet s atas da esaioev es-
ealba de peas. O sea efl-rto para slliriar e corar
a toses a mala obstinis, i rerdadeiramoeto pea
moae. O leaos aacturaos ciassa aarsaasers, de
cois de ae barer tuenado al^assaa garrafas dalla.
O diente aaojeire raraeo o toesjsa, graeas ae esa
beassVto iaflaxo. Estas issoiladaa sioasatsaaaae
segare*.
Ai posesas qoe satissa da aff-oco -pojlssoaare*
oa as figado, acharis o'.il* asa saaifier esgere e
aa rssasrf|af*j>sa*sa> o efleaa.
Baeoatra-se i rssaa ea toa* oa poarseaeiaa a
drogarias.
Isaaaa sai Pertaahoeo, Hoarj Parstsr ft C,
ras de Cissstsiain a. 8.

li
ssja
9 Agostiobo Jacquea Beaerra Peasoa, rna do Vi-
dal ds Negreira* o. 11. Onde tem eatab-leciaeo-
to mortnaro o reqoerente.
10 Arthar Nspoleio ds 9i!rs Farreara, roa da
Msrcilio Das o. 109. Casa da barbear* parten
cente s Hyoolito Bibeiro.
11 Jos Corris da Mello, ras da Mareilio Diss
n. 121, 1- andar, fio 1- andar roaida Beato Mar-
Uniano de Soasa e no 2- 7. chiriaa C. da Espiri-
to Santo.
13 Msnoel da MatU Monteiro Lopes, roa de Mar-
cilio Diss n. 86. No panmento terreo reside Joie
Aires Ferreira (ssjsaa, n > l aadar Silrero da
Silra Qniaaarie* o eo 2' andar diretaos este-
dan tes.
13 Clemeatlne Jos Mar;a da Sil reir, roa de
Mareilio Das a. 82, 1* aadar, qoe eeti asi, re-
ndiodo no pariacalo torreo aaiel Froaoto Pi-
aheiro e so 2- aadar Josqoim Dopsiagao' da
Costa.
.. Reeif, 13 ds Ontebro de 1887.
Jos fliaa>oln de 84 Esteres.
lo publico
Toado se-ate apreseotedo alcana recibos
s mioha empresa ros qoaoa ofio intervino,
e deotre eateo alguna maoateriploe, dedo
ro oo publio que neabato direito dei a
ptisoa tlgataa pasear recibos em mea no
sao e neta tambem te nao eocio coao o aome
do Seixes Borfet eotoroiodo oa qae o ino
posea autoriaar; portele tea* o/nelquer
recibo oe deeta daU oa dianle se ate
apreaeaUr ser ioteiracesaso pera oaiao eete
ntobata valer ; eeoiae o*rao oevarbeiro aatorieei sgenciir eesi^asta
res pera a mesis empresa fura desU ci
dedo, eeoa qae alo fosee cora oe mea re
eiboa e eesignadee por sai a; pelo qae ooa-
?eat o publico ecaatellar-ee afim de qoe
alo ee eietirne de iaduatrie d* algas* des-
te* ieiejBfjnooe indealrioaoo fioaad* re te ai
publico scieote qae t ter valor os leuiboai
loe por miro qae sajen eses i
Beafe, 10 do Ootabro de 1887.
Olimpio t
IlItB. r. reeLieUr do OUrl* At
Periteiliora
P*ooe"V. 8- qes feos pahtaat.aa sea eooeai-
toda Maa do qae fiearoi agradecido, coo
eaho eeaasarado, nio eo so soaso Uabaas-
e>espanhoir>ade iofottanio pelo trstsal
asirs aeaisrseioa*. oas iinhiaui da illootr*
Sr. eaprtio Joaqoim Agripioo Parude de Mea-
da* sea* parete*
d* "rndalo
^^ssr
Os indios qaeimta eo ecrpoi
ea fotmeares faitsa eooa o pi de >*ndalo ; eo ia-
leaaa o eo rajaba laaea desea pioioa rsUfise
aaasoata de seada ezploraa per ioee as fio.
restas ee eenaWe. Mas. desde qae o Sr. atedf
rcUfarison eo sest Cptalas de Sndalo atea
ea aSeccdee qoa ee traisvaas coa a* cebaba*, caes
a eopaaib* a esos toda a sorte de inisoOso, o proc >
4o itndala s040*00*0* sio*tetar*la**fs s ape-
nas ae podees sa suatas* as gao sida i**e inferiores.
Seade aaaretaato da atanor importancia o eapriao
de rna prodeeto actiro e poro, tere o Hr. Midy a
ftslis idea de maadar tratar aa lodaa, coca o pro-
proprio Kajah da M/sore, a argniaicia de ese-
dalo, afim de obtoi-o sampie fraaoo e da melbor
qoalidade. Cntela, portento, coat* ss raitaeSos
e ss falsiScaeoes.
tai cairo te elerw aadaele
loa -a o tvi.io oa o. asaHiaonta os
ali os ama asroiavat. auna, aaaaua sosa na
Laaoa aaasu, a soasa no oa sa. aaaxio matea
aa aaeoo > 1* aaonTsatsasio aa sao raasaa-aa-ro.
E ama bosaiesgste, presada eeaifa, qao vaaao
iqsi reoder e eeedose otrooria ds toa sstreaaem-
da mii ; pota taaia aobresa cr'alms, taata riqoesa
de virtadoa, cacao as qne a ornavasa, janaast ee-
veoa pasear ea olvido.
Ua anno fai boje que deixoa de existir D. Ber-
nardina de Sean Leesoa, o oasis do boa naii de
familia, s man eariaboai das toiis, como eoposa
lioarera sida carcter aafrro, alma acore 0 baso
fsaej*.
Bra a reatara do Isr, toa verdadsira saiga e
c-mpaoh-'ira, de q 1 em nanea te separata ota s dia,
daa d'aqoelle 00a qae de te aere o ser, t o ostia
Neo boa saaptsis* de molestia apresan tara, *o
eassato defiahara !
Tres faeultatirae graisados, dea 1
toadoe, foraos csassltsdns ; sssa sio
rafeadadoe os
ososa, o
ntreteos*
tcese ate padiaai daitac da
Dr. Maaaai Argollo Patrio,
***. ea.
asa, cario
aisssnik
iodo
q'AS o
per
sorbido, qaa minara Iba aexieteataa, |
tiadetesM alaominorie, drsasario ds opioiiai d>s
uusspeohelrne, ea'
0 aal, porea,
fia de poacoa dase, tio
ae I
sToi esta sorpresa peta e faaailis e pace tolos,
aa golpe fetal .'
X s toe dor, oh qoeride
raite t oade dads sitiagir
j sperinaeetoo o earaedo
o e ososptoaottsedo le a vida.
MssdMte
(Jaia iolafr el Auirla
Porto da sido 1 de Zilliogderf, n Aut
tris Beixo, vive Mara Haas, ama molber
intelligente e iaiaatriosa, oujs historia de
soffrimento pojaics e ulterior alivio, conta-
da por ella em posea, de oteraae* e
ronloers. En ere ouipregada, dn eMe, nu
lides de ame levoare. Trebilho ezceeeivo
dea origom a d6res de caber; acompanha
dea de deemeios e vmitos, al qoe por ul-
timo 0S0 podio reter no estoaego limsnto
a bebido. Vi me ne aecessidsde do fioer
de cama por algamaa semanas. Acbando-
0 ora penco melbor com o descara90 e
sooego, tretei de me dedicar eo trabslho,
porm cecro fui atacada por ame dor no
Udo, e qael dentro do poaco tempo pareca
qae ee tjjaojaao-a por todo o asea carpo a
palpitare em todos os membroe. A ieto te-
gniose ame toase e falta de reipiraclo at
qae por fim nlo podio coser, tive portan-
to de pela seguude vea me retirar i cama
e segundo jalguei, pele oltime ve*. As pes-
oss de miaba amitede dieeeram-me qne e
minhe vei se estar aproximando e qae ea
nlo ri ver i a aento al eposha de ea arro-
ree se reveatireta oatra rea de verde. Por
osea occaiiio acontecen qae um doe folbe-
tos de jxfli Seigel me veto e mo*,, Li o
e mioha cera m coraprou-me atoa gar-
rafa do xsrope caretivo da Ml Soigel qae
tomei do eocordo coa a preearipfjto, e
mal tinba acabado de tomar ama garrafa
qoando comoce a eentir me melbor. A
miaba ultima do*Dct principiou em 3 de
Janbo de 1883 e centiaaou al o dia 9 de
Agosto, dia em qae oocoecei s tomsr o xa-
rope. Cedo oosaeoei a t/a bal bar na pouoo.
A toeee abaodonon-me, e na ezperiaen
tei meis difficuldades na respiraoto. AcbJ-
me agora com pie tornate curada. E abi
quam felis asa I Nlo tenho expreud'f* bas-
taotoe pare mostrar a miaba g retid o eo
xarope curativo de M Sjigfl. Dero
aqoi diser agora qao os doutores do noe-
10 districto msndsram distribuir anuncios
preveniado o publico contra este meJicio*,
disende aae nenbum alivio prodoa o mnita
gente Ij ladosida a destruir oe folhetoe Sei-
gel; ross sgore, quaodo se pode apanbar
ara d'elles, goardeae como ums reliquia.
Os pouoos qoe eecaparam alo pedidos em-
prentados para 1er, e o vea tenho o em-
preitado e distanci-.s da seit mimas 4 rol-
te do nosso districto. Tea rindo gente de
drahtswit milbas distantes d'aqoi a pedir me
qae rase compra e medicine pera oiles, ieto
por saborea qao foi ella qoa ae carn e
per eo qaereres aUraiar de qae comprara
o ortigo vsrJadeare. Msaria Hu.
Aooa ee renda ea toasts as boticas
a lajee ds toedioiat ea tola a parto do
roado, o ea pasa des proprietarias, A. J.
Whit*, Limited, Lalas!,
J^epaaajUrivt na proojjgaota do Poraamba-
*o por 1 sais di: Mtatpsseoo MI da Silva
efe CX, na asaiad no P iraaab*eo.
Vendedores por retalho, na edado de
Pernambuco, Bsrtbolomeu d C, J. C.
L-vy C, A. M. Veras A C, Honqnao-
rol Freree, Fovia Sobrinho d C, e T. S.
Silve ; ea Palmires, A. C. d'Aguiar ; e
a S. Joto da Igreja Nova, J. A. da Coi
t* e Silva.
Piano, Casan.
Ba le Progrmm n. 28
aa>
EXTERNATO
n< S*ara 19 Mealaii
21 RA DO HOSPICIO 21
Ltoont po/,cnli-oe do traneai* o ti'aaglaii
91'
DLCLARACOES
*-
eestam
E IJ
Sin BraUirt
eaosoa eivei*, eommerciae*
orph analgica*
CIDADE DO LIMOEIRO
onde resideio
4
^C^^JS
Dr. Lopes Pesaoa
Medico e operador
ResidenciaRas Largo do Rosario n.
39 andar.
sfsnaultorio Roa do Bom Josas n. 37
1* andar.
ConsultasDa* 12 i 3 horas da tar-
de.
ChamadosA quslquer hora.
------- _
Br.Sines Barbosa
Cliios do Dr. Simo"* Barbosa, Espe-
oiahdades : partos, molestia* d senhoras
e de eriaocaa.
Contultorio ras do Marques de Olio-
de a. 64 consulta de 1 a 3 horaa da
tarde.
Residencia roa da Soledsdo n. 78.
TVJohone n. 213.
Coaselho de eonpraa da repar
lleio de Warlnha
Sopprioaooto de vveres sos navios de guerra,
fondeado* no porto deata capital e ss depoodeo-
eiii deste Arsenal, doraote o esmsstra do 1* ds
Janeiro a Janbo de 1888.
De erdem do Eim. Sr. ebefn de dirisia Jos
Manoel Picaneo da Caita, inapsetor deste Arsenal
e capitio do parto desta provincia, fuco publico
que no dia 25 do carrate, ai 11 horss da manbi,
se recebe proposta para o fornecimeoto doa arti-
goe abtixo declarado*; nao podeado eer aceita
propaata algama qoe nio eontenha toda os arti-
< > gao anoonciadoa, com exeepeio de pi ecaroe, qae
Edaardo Silva j ( Borlo pr pa*Ua distiaetas.
A propaata do carne verde deveri canter a de-
elaracia de aer o genero fornecido aia tendo msisj
de am quinta de peeo ea osan, para as diveraaa
doponaeisa e sea oseo para

de
Oculista
Dr. Barreto Saapaio, medico ocn-
liata, ex-ebufe de clnica do Dr. da
Wecker, di eonsnltas de meio dia es
8 horas da tarde, no 1.* andar da oasa
n. 51 rea do Bario da Victoria, ex-
cepto dos domingos o das santinesdos.
Beaidencia roa Sote de Setembro tu
84 Entrada pesa rea da Saudade o. 25.
fraa*u eeaa eoeerra* ale *|nr
Um honrado negociante da Cerro Pallado, najini-
eipio de Pelotas (Rio Onaado do Sol), achaado-ss
grareaente atacado de orna enfermidade palmo*
a*r. toesindo conaUnlemeote e algamaa vesos com
socarros ds saegoe, vio sea sade roca perada com
o oso de slgooo irascos da Harrosai os Caaaaia.
Esta cnarsrilboaa cora assim atteetada pelo
ex-enferma, que boje go*a a mais navaja val asede:
Ules. Sr. Jos Alvares de Santa Sos***.
Paleta*.
Sorteado be tres eanoo de ama tese nortinas
ooaa oereaoo de sangos, ooo oarseter de orna ma-
leara palaooar, depoia de todo o aendo aqoi
juigar-ne perdido, reoolvi toaaar o seo groado re-
media PtHoral de Cambar, o logo a toase foi de-
aaasoiii, deisaaao do asi ser am ssngoe, aa for-
ea* foseas sselgmi adose o kojs, grecas a Deas,
seao ase psrfsitsaeote corado,
P la taasr o ooo qao qmiaor oasta aiana fraa
oa dacisroada e crei-me, ota, ese.Ammtio LtU
O referido ssedseaeseoto scha-s venda na
egeoois aoasf* des Sra. sPsaaslwtia alsaaeel
aa Sil*a O C. ras Marqaea d'Oliada o. 33.
Fraeeo 1*500, meta dosis 1S* dosis 844.
A ssaseos rrssstte a qooss pedir, eoadiooa* iss-
prasaas para aa vi
d*
Dr. Mello Gome*
MEDICO PART15IR0
Ha Edip( do Rosarlo -4 4
Oede tem conealtorio e reoidencia, e ple ser
proearado a qualqu-r hora do lia e da ooite.
Bspoeialidei: Pebre*, oaoleatee de sanhorss e
do polmi), jrpbUia e oetreitamjato da orethra
Coosoltss: 10 so meio Ua.
Telepboin i. 374
Leonor Porto
ia d
Imperador
Priraeiro tT>ds%r
n 43
Oantanoa a execaur os mais diineeii
Sirinos recebid.os ds Londres, Taris
boa e Bio de Janeiro.
Prima em perfeiciode costara, oa bre -
viiade, modicidade em prosee e fino
gosto.
Aos surdos
Tenho descoberto am remedio maito
simples para obrar a sardes, e manderei a
descripolo gratis -a qoem me manifestar o
desojo de o recabarDautor Mssholsoo
4 roe Drauot Pars.
________-____,^_______
MEDICO HOMEOPATHA
Dr. Balthazar da Silveira
Especialidades febrea, molestias des
eriancas, doa orgia* r*piraterios e das
onhoras.
Presta-se a qnalqaer chamado para
Cora da capital.
AVISO
Todos os chamad** derem sor dirigi-
dos i pharmacis do Dr. Sabino, i roa da
Bario da Victoria n. 43, onde te indicar
ana residencia.
*

"
r
n
Dr. Cemoeira Lis
MEDICO
Tsa o seo escriptorio roa Doqoe de Caxias
o. 74, das 12 aa 2 boros da tarde, e desta hora
ea diente em sos residencie roa ds Ssnt
Croan. 1.
Eapecialidadeamoeetia* de senhoras e crian-
oaa.Tolepbone o. 32b'
^SaXssif
attiagioo li
Jas
r f reservativo k erjsipeia
Wat fla1BStrfl$o
sseaoocia.
Aiada o illostrado Dr. Argollo, depoia da qoatro
rooses do ssoif saaidao cuidado o prologo trata-
laeato, coosegolo arraoear ts das garras da morte i
fes o qoe ade podara taasr a rospoits do toa otii.
I eoasoeJasss to isauisadss, qoe rus por
tasas diser deasosi Besa s iaroUoro, podsraa
aparar-se TI "S>
B' qoa aa earnhosa sa, coto qesato alease
aos paramas ostrolladoo, oio OotsaO de isatpirar a
rallo d laariaae, foseodo-U osspre-
eoUs Jaso* alo sstovaaada
e oas foreooo era nver pare o digno esposo qao
be idolatra.
Toa saii, oh I amiga, repon**, os asesas des
jasaos; pago* ea trinte imposte o toda eres a-
SS.
Sobre sao loase lo to t, toe irtslo o asi*
parete*, qee eUoraa sie todos qao ds porto a eo
aastsaa o aabisa orarostar toas graados o bolles
q nal i dad**, eses ssiisam-eoo issigoados saU o*
eVorotao da Dir'
tpao
i Divisa
Doaeaaca ea paa.
Heolfo, 16 de Catabro do
1887.
LM.A.
pelo
Or. asaael sio iaae>lr*i Cava
O 1*pasa oorar aerreipela o impedir sea rasp-
psrs*aoto, corar rbeamatiimo do* paito a va-
rila oo boagas.
O 2* para falte da raortstraioin, aabids daa
eeaadiaas, tasar, sppareeer sieistalj da leite e la
cbiao lapprjnido*.
Bote* resnedios eacoatram-se em fraseos de
qnstt* gn osas i, coapsabados por proapoetes o
aa a rubrica maoatoripta do aotor.
. Deposito anteo
Praga do Conde d'Eu n. 22, pharmacis de
Ribeiro A C* faoocssor
Osaselsu
2 da tordo.
Cooroltorio: roa da Imperador 0.49, J
priaeiro aadar.
: roa da Aerara n. 41.
TosepaoB* 966
^
Dr. Paea Barreto
PROMOTOB PUBLICO!
Advocado
Consultorio medico-
cirurgico
O Dr. Castro Josas, ooataado mais da 12 atino
ae oserap*rosa observacio, reabre consultorio nest
ta eidade, roa do Bom Joans (antiga da Croa
a. 23, < andar.
Horas de esaaisslM
De dia: daal as 2 da ter la.
De nette : das 7 s 8.
"as deteais horaa da ooite aera eneontrado no
riti t*vo*aa doa B-unidioa o. 7, priar.-iro par-
lo i aoqasrda, alm lo porteo daxDr. Casan.
E mu sao de Lanman
& Kemp
A EmnJalo de oleo a> figado de beca-
Iho com os hipophosphitos de cal, soda e
potases, preparada pela acreditada casa
de Lanman d Kemp de Nora Yotk,
tnelhor, a mais perfeita, e s mais offices e
agradavsl qao ot agora ae tem offorocido
eo publico.
E' am regenerador poderoso dei ooneti-
taioSee debis e am remedio corto para
todae ae affeccSea do peito, ds garganta e
dos palmos.
sese so a Emuaslo do Lanman d
Kemp ola confundindo-a com ae outras.
Vendo-se em toda* as drogaras o phar-
macias.
a eaxeroiaria de
?
Vveres
Aguarden, preco por litro.
Anos, idea por kilo.
Assacar grosso, dem por kilo.
*eite doce pasa comida, idea por libro,
Aseite de ofleo, idees.
Aseiie para loa, dem.
Albo, molho.
Aletria, idea por kilo.
Ararat*, idea.
Boi 7ivo ioalesiveo pasto, ea.
Batata inglesss, idem por kilo.
B alacha, idem.
Bacalbao oo p-ixe Migado, idem.
Bolachinha, dem.
Caf eco grio. idem.
Carao seees, idem.
Carne ea eaoservs, idem.
Carne de poros aaigada, idem.
Carne verde, idem.
CaoBorvaa picantes naeioeaes (pikiea), idem.
Caf tapido, idea.
Chi rerdf. idem.
Chi preto, idem. ^>
Cangioa, idem por litro.
Cervcja Guinea, doto. 4**
Chocolate, dem.
Cognac, idem.
Cuoservaa de gallinas, do earae de carnstro,
carne de veces, kil i.
Extracto de caree, idea.
Errilhas seecas, idea par kilo.
Psrinba de m-indiacs, idem por litro.
Fobi de milho, idem por kilo.
Peijio preto aa malatiabo. idem por litro.
Legusjti* coaserrado* oe juliaoa, idea por kilo.
Oaliinhs, tuna.
Qela de marmello, idem.
Qoisbada, idem. r-
Leite eondeasado, litro.
Manteiga ia^lesa, idem por kilo.
Matto em falha, idem.
Milho, idem.
Pao, idem.
Peptens Catillon oa oatra, dem.
Q-ieij a de H >:lauda, dem.
Btpadura de melado, goiabada ou ooarmelada, ou
ootroa doces, idem.
8*1, preoo por litro.
Sabia, preeo por kilo.
Tauciuh) de Liiboaoa Santo, idem.
Tapioca, idem.
Vinagre de Lisboa, id -m por litro.
Vinha de Liaboa, Bordeaax oa anlogo, idem.
Vinbo velho do Alto Dao.ro, idem.
Dietas extraordinariai .
Carreja preta oa branea, nacional oa eatrangeira
litro.
Carao de parco, k'lo.
Dita de vitelo, idem. *
Dita de caroeiro, idem.
Charutos, am.
Cigarro, maaso.
Fraogo, em.
Filhote de pomb), era
Qala rfrncUs crgalliahs).
L-ite, liro.
afsrasoteda, kdo.
Mocas, ama.
Oves, dnsia.
Pfio de-lot, kilo.
Pao secjo, kilo.
Prss, osas.
Rap, kilo.
Saga, kilo.
Uras, kilo.
Vinbo Liaba, garrafa.
Vinho Cellares e Pioera, idem.
CondiQbu
1.a todo* o* artigo* aeiio de primeira qaali-
dade.
9.a Serio eotregoea pelos fornecedores as por-
coe* que Ibe foren pdi Ja pelo slmoxsritsdo e
pelos navios de guerra, uo preso de tres das, con-
tado da data em *ae oe pedidos torera despacha-
do pelo Exm. Sr. inapecter.
8.* Os gneros fioarlo sejeitos approvscia oo
reproracio do perito qaa far designado/para exa-
minal-oa.
4. Os farneoedores pagarlo a* maltas do des
por coate do valor dos gneros no caso de demora
oas entregas e de vinte por ce -to no de falta de
entrega, oa rejaiolo por mi qoalidade, indemni-
saado oeste ceso a faseoda nacional da difLreoca
?ua se dar entre os procos ajustados e os porque
gram comprados os gneros nlo fjrnoeidos ou re-
jeitado, sal rose forem immediatamente substitui-
dos por ootroa da qoalidade contractada.
5. O pagamento da importancia dos ferneci-
mentos seii feito pele Thesoarsris de Pateada i
visto da docementos que obtiverem os foroeoe-
dore, e depoia de satisteito o sella provincial.
6.a Conforma o aviso circular da Ministerio da
Mancha o. 172 de 28 de Jaaeiro do corren te anno
o fonK>cedor fie ara sajeitoa mais aesseata diss de
apprimeoto, alm do praso estipalado no contracto
sea qae esta circaoutincia Ibe d direito a proro-
gaeio do ajoate.
7.a Oa objectes fornecido s serio pagos no mes
segninte.
ObmrmtfSes
1.* Nenhuraa proposta ser recebids sem qae o
proponente oelle declare por extenso, sea claro
slgnm, emenda, entrelinba oa rasare, o preco de
cada genero.
2. Nio seri aceite proposta sem qoe o nego-
ciante declare que oe sojeita so pagamento de
malta de cinco por cont do valor provsvei do for-
oecimeuto doraote o praso para qae este snoaa-
eisdo, se nio comparecer neata secretaria para as-
aigaar o contracto, no praso de tres das, conta-
do d'aqoelle em qoe ir notificado pela imprenaa,
como determisa o aviso da 28 de Desecaran) de
1874.
3. Conforme o reeommeadado em avisa de 11
de Usio de 1880, nio serio admittidas as propos-
taa dos negociantes oa firmas lociae* qoe oio
apreientarem os documentas segoJotef:
Oertidio da matricula da jante coroarrfisl;
Bilbete de pagamento do imposto de industria
no oltrao semestre;
Certidio do eentracto social exhibido do regis-
tro da junta commercial.
4 Nanhuma propoata seri recebids depois do
dia e hora designado neste snooocio.
5.a O* propooenteo spreeentario os documentos
exigido* p-lo svise de 11 de Msio aeima referido
tres diss ente* do praso mareado psra o recebi-
mento dos propostes, pora a necesssris verifica-
ci.
Secretaria da iospeeoio do Arseosl de Marinhs
de Peruambaco, 12 de Oatabro de 1887.
.**. O oecreterio,
Antonio da Silva Azevedo
__O procarador dos Feitos da Faxoada
Provincial tendo recebido do Tbesooro a
relelo abaixo traosoripta dos oontribuistes
da Recife Drainage, relativa ao V semee-
tre de 1882 a 1883, da freguesia do R>-
cfe, (lao deixaram de pagar o respectivo
imposto no tempo competente, declara aos
meamos eontribuin.tes' qae Ibes fija mar-
cado o preso do 30 dias a contar da pu-
blicacio do presente edital, na oonformi
dade do dispeato no art. 53 da le tt. 891,
para recolberem a mportsncia de saos de-
Belacio do* eontribalntes da
fregoosia do Recite, 9
Boa do Tuyuty n. 4.
de Sant'Anna
Domingos Jos Martin* o. 98.
nio Qetulio Vlas-Boio
Petarola. 44. Antonio H'
fra
Araial n. 24. Antonio Jjo do. Pasa
S. Jorge n. 117. Aaaa Aagotoca dea
Santos
Ouararape3 o. 49.
Ms
Dte o. 94. O mesas)
Commereio n. 36. Aagasto X. de
Souto-Miior e oatros
Dita n. 7. Antonio aa Casto Corroa
Leite
Bom Jeoas o. 6. Birlo de Da*
Biapo Sardinh a. 4. O saasas*
Companhis Pcfrnsmbaeaoa a. 94. O
asesas
Maaeates n. 3. O asomo
Restearacao a. 51. O i*isa*
Marqoes de Olioda a. 66. Capaila
da Praseres de (jeararepo*
Bom Jeso* o. 56. A
Dita a. 41. A meara a
Torreo a. 16. A a
Comaercia. Case de oaode deporto
Maris e Barros a. 14. Candido Al-
berto Sodr da Matte
Doaingoo Jos Martin i m. 82. O
meamo
Bargoaa. 9. Clsssootiaa Tbsolat* da
Silva
Doaingoi Jos Martin] a. 149. A
SMSOM
Viioonde de Icsparca n. 10. Carlota
Joaqaina de Carvaloo
Dita n. 7. Cariota Losis L. Pate
Gu arara pe* n. 76. Clemencias Tbeo-
dorads Silva
Bario do Tnuaapha o. 31. Tiapiosii
Perro-Carril
Die. 39. CarloiAlve Birboss
D. Msria Cesar n. 98. Dootiogoo
Jos da Casta Lages
Dia o. 80. O meamo
Viseoade de Itapsrica o. 67. O ssas-
mo i
Praca do Chaco o. 12. Daaiogos Aa-
tunea Villaca
S. Jorge n. 35. Eduardo Doarte Ra-
drigaes e oatros
(ruararapes o. 70. O asesa o
Bario do Ttiompho n. 59. O mesa a
Marqoes de 01 inda n. 32. Francisco
Ignacio de Oliveira
Bom Jeaua o. 39. Prancisco Jalo Be
galo Braga
Beatauraclo o. 33. Oaaao
Dita n. 32. O mesoso
Dita n. H. O mesma
D. Maris Ceaare. 21. Ooaeesao
Viaeonde de 1 tapanca n. 95 O atas
Dita o. 29. O meara i
Biapo Sardioha n. 10. Francisco ds
Paula Borges*
VigarioTenorio o. 29. Francisco Bi-
drigaes dos Paseos
Amorimo.ll. Da*eabargador Pran-
cisco de Aasis Olireira Maeiel
Tuyuty o. 6. Felippe ds Coate Da-
tada e oatra
Restauracin. 24. Francisco dos Sao-
toa Nones e oosto*
Phsrol n. 56. Francisca Maa de P.
Matos
Bario de Triurapho n. 83. snssassseS
de Miranda Leal Seve
Maris e Barro o. 9. Hordeiroa de
Joaqaina Mara Pereira Viaana
Tuyuty o. 5. O* mesmos
Travessa para o Carpo Santo n. 26.
Os mesmos
Dita o. 3). O mesma
S. Jorge ii. 93. Os mesmos
Ditan. 95. Oa mesar*
S. Jorge n. 97. Herdeirao de Joaqaina
Mara Pereira Vianna
I Domingo* Jos Martina o. 36. Har-
. dei a* de Joanaa Mari* da Trucada
e oatro
Trarest para o CorpoSanto n,4 Hr-
deiroa de Manoel Groacalreo Chaves
Restaaracio n. 20. Herdoiro* de Del-
phina doa Aojos Teiieira
Oaararspes o. 29. Herdeiroo de Flix
ds Caoba Teixeir
Raatauraca n. 3. Henriqueta Teixeira
Lopes
Tome de. Soasa n. 1. Irmaodade de
Espirite Santo
Barreto de Meaesea n. A Ildefonso
Arthur, Maris e ootroa
Moeda n. 31. Irmandade da Coneeicio
da Coogregacia
Restaura ci n. 50. Isabel Msria ds
Fonsjca Salles
Dita n. 11. Irmandade da Coaceicio
de Bebetibe
Marquas de Oliadan. 12. Jas Oao-
9ai ves da Ponte
8. Jorge n. 54. 0 mesmo
Bom Jesns n. 15. Joaquina Mara Po-
reira Viaoaa
Mrquez de Olioda n. 50. Jos Anto-
nio Gancalves
Vigario Tenorio n. 8. Joanne Roes da
Santos Agolar V
Bargas n. 25. Dr. Jos Josqaia de
Soasa
Tayuty n. 1. Jos Salvador Persira
Braga
Madre de Doa o. 32 Joj da Seatoi
Nones de Oliveira
Travesa para o Carpo Saate n. 3.
Joaqoim Gtoncalvea Ciada
Reataorsclo n. 3 i. O aaao
Travessa do Corpo Santo o. 15. Jos
Francisco de Si Leitlo
Beceo da P i adoba n. 6. Jas Fraoeiseo
Regalo Brsga
Becco Tapado o. 1. O asaos*
Dito n. 3. Jos Joaqoim da Silva Gui-
maries
Resteuraclo n. 2. Jola Jos Rodrigoe*
Loffea
Dita n. 34. Joio Francisco de Sosas
Dita n. 9. Joaquina de Soasa Ribeiro
Dito o. 29. Joe da Rocha Prannos e
oatros
Phsrol n. 50. Joio Joaqaim de Sesv
t'Aona
Travessa do Areial a. 4. Joio *
Soasa Pereira
Areial o. 20. Joio NepomoseaoQaBaS
da Silva
Dito n. 22. Jeronvmo Ribeiro de Me*-
dooca
Dita o. 7. Joie de Soasa Pereira
& Jorge n. 83. Jote Gooclves Perssea
Dita n. 115. Dr. Jlo El viro do Mo-
rsa Caroeiro
Becco do Paschas! n. 1. Jos Cleas*
tino dss Naves Fooseea
Goararapes a. 9. Jaciotbo Pereira de
Cunha
Dita n. 65. Jos Z eharias Ribeiro
Largo ds Asembla u. 13. Lodgero
Gsncalres da Silvs o oatros
Phsrol n. 40. Lais Tbossea de Franca
Goararapes o. 79. Lais Bsptisto Ho-
gaeira
Bom Jeso* n. 46. Mosteiro do S. Boato
Airares Cabra! n 1. 0
Dita o. 3. O mesmo
Commereio o. 24 O mesmo
Dita n. 26. O mesmo
Torres o. 6. O meamo
TbomdeSonsan.2. 0
Dita o. 4. O meamo
Vigario Tenorio n. 24. 0
Aaorim n. 2b. O aesmo
Domingo Jos Martina a 83. O a
S. Jorge n. 84 O mesmo
Ditan. 86. O meamo
Bom Jeaos n. 63. Mara urea de
paio
Dita n. 35. Dr. Manoel Fraoeiseo Tei-
xeira e oatros
Largo do Corpo Santa o. 3. Mara Se-
bastiana de Amorim
13dB*o
TJtfjt
UM
aafaal
i5*m
jndeoO
15*
15/J3J5
30*1650
30*350
15*3
3SX51
33*5
15*825
15*335
65*195
30*650
15*825
15*395
15*325
45*976
45*97>
15*335
15*335

15*396
15*3
15*335
15*335
43*500
15*325
15*325
15*
45*9
33*380


W0871
15*325
Sjasjajo,
5*035
15*335
15*335
15*335
15*395
15*33
45*975
15*325
15*335
15*335
43*303
18*993
15*395
61*301
45 9*
45*976
SB?.
15*395
60*155
15*395'

.. M*ri* Se
t !!
moel Alvos

8. Jos' do

Maneel JosdeAgai*
OawH
oet Jo* La* Ribeiro
0UIT0S
Inga* J j* Htrtios 130. Mara
Jbiaa da CiaeMcXa Tarare
Cesar a. 14. A min
6. Man* Jo*eaainit Deboareq
t*Uox*caa n. IX A
a Mari* Cesar a 32. A aesaa
Viseando de Iuparica o.' 11. A Mu
<*** do Bm Jeeat a 8. Maaoel
Joasjai** ds Sons* Uotu
'iHNdt da Itaperiea 7. Mifual
Aifuto da 0!iv. ir
D. Mina Cutf n. l. Varis da Cana
Teixaira
^lesoad* de IUp&rtea a. 82. Menoel da
S.lva Santo*
DiU o. 47. O MMO
o. 18. Mara Joaquiaa
Areial a. 4. Mano*! Qjae do* Paaaoe
Geerarape* a. 7. O aman
Areial a. 16. Marealiao Pweire tJ.Ua
S. Jorge a-111. Maaoal P*e*sra Caldas
OiU a. 74. Maaool da Silva Mendooea
Visaos
Bario do Triuospbo a. 68. O acamo
Dita o. 61. O ssosmo
Dita n. 61. O BiaBaM
Q marapa* o. 17. Maaoel do Soasa Ri-
betro
Dita a. 61. Manco! dos Santos Vil-
la;.
DiU a. 67. Dr. Maaoal Javeaal Rodri-
gos da Sil oettoe
Boceo do H jrooh a. 1. Maaoel Porreira
Batahola
Larga do Corpa Santo n. 25. Ordem
Tareeira do Carao
Doeaiagoa Jeta Mrtin n. 10. O meamo
Travesea do aotigo P-rta a. 8. O ase*
304650
15i3i5
41153
3J4650
514163
614301
16J3S5
bm h a
MfKfl
15*326
l*33
MUH
454976
614301
S8#< M
154325
154325
154325
154325
19. O mesmo
68. Rota Perusndes
R*etaarae3>
Osaran pe*
brante*
B.m Je*o* o. 51 Via* o berdeiros da'
Jos Vss da Oliveira
Boceo da Piadob* n 4. Vicate Perrei-
ra Wapeeenn
Praca do Chaco a. 15. Vitcoade do Li-
rr* atento
Dita n. 17. O auim i
DiU n. 19 O meamo
Baria do Trioaspho n*. 86 e 41 O
R 154)25
164325
164846
154345
154326
154326
3043
454976
304650
15433
344008
1338*
154525
454976
164323
154326
164326
154326
154335
Confmncia abolicionista
A. 21' conferenei-, do promovida* pela* aosie-
daJeaUniio Fedcril Abolicionista a Paraambn-
caas Contra a Eseravidao, Uri logar no domin-
go, 16 do eorrrute, i 1 bor da Urde, do th'atro
da Variada dea, sendj orador o Illm. Sr. Dr. C*(-
liaae Ljpe*.
A parta recreativa eehtiooa a cargo do* dis-
tioctc* artista* qna > t'oan preenehiio.
Esta ociadade, eeanaado o generosidad* po-
bliea, sorqa* aecaasiu do assio* para disempe-
nbar o* tea acarro*. re*olren eatipalsr a eoa-
trmaicae minia* de 200 rete por cada pe**oa que
sea cerrar s eooferaacia*.
SaeraUri da Sociedade Pernsmbneana Cintra,
a EscravidAo, 18 da O Jtabro de 1887.
doipAo Quede Aleo/orado.
secretario.
ramelo ue
Becife
ordaa d con rilo sos
aoeeoa canutases iranio* a rjoapareeeresa asa ao*-
so eonatorio t o estrea, i* 6 horas d*
tarde, para em ates* getal olrger-se a eempleto
da imaba asedara daaU aatao.
Casaiafons, 13 3a Panal i da 1887.
>> seri veo
_____________, V'* ioha 8o**Taao.
Da oideta do ge. Dr. Isspeator i*c. pe
se ornosme ardenoa o Sr. Dr. presidite da
provincia, ai de aovo 4 prape no da SO d
rente. peranU a jaaU del eomprs* o fornecimeato
de 120 k ip* de oleado cora vcntilndore*, pan a
guarda cvica.
Oa aenhore* eaacnrrfnte* darrean habiliUr-*o
tm *e**so dajsaU ds faseada do ajes so di* e
apreiestar *o* prcpo*U* em caru faahad
oecaaiilo d* rt*peetia jocU, leompaobada* de
e*a eztaaplar do refcridj* krpa.
Secretaria do Thetoaro Prfrincisl de Peraanv
baco, vm 14 de Oatabro de 1887.
O cfflci.l,
L*aoVpAe Compet
I?Mtae***3panbla ooi|i
nos. referiado 03 !( no
balrro m Boa VUta. Bldale
na, Fernandr Vlelra, \fnlelo*,
roa do Principe. 1 antlnho No-
to, Bondego. Riachuelo, Ca-
aoaaga e Mangnlnho.
Qtiem os livor para vender,
jnelra apresentar anas propon
Ua no escrlplorlo da saesma
eompankla alio ao largo de Pe-
dto II antlgo do Colleglo n. f f
1' andar.
fe, 22 de Setambro de 1887.
Ricardo Meneut, gerente
cebedoria de rendas
internas geraes
lapo*** te laiduairia. e _---
O sdnunic
t
Obras
publicas
De crJem do Illm. 8r. eaganheiro director ga-
id** Obras Pahlioaa e de eonformidade coma
aatoriiaeto de 8. Exc. o Sr. presidente da. pro-
Tiheis, de 8 do eorrenU, i*co publico qa ao dia
17, ao meio dia, na aeima rapartici), recbete
pr jpc*;.* p.r* s eacBc4> da obra de reparo* do
poo'.llilo scbre o rio Aranpe de Baizo, na estra-
da do norte, orfeala esa 1:5564635.
0 orgimeato e claaulu e*,-eeiica do contrat
aekem-a* acate seereUna para aarem azaaioaio*
par aqaellea qaa preteaderem arrematar a mesan*
obra, de aooarda eam o qaa diapd* oa rtigj 70 i
73, 83 e 80,93, 97 A 101,108, 116 a 116 do ngu-
I iita de SO de Jaabo do corrate sarao.
Saarateria da repartilo da* Obras Pablica* de
Perawabaeo, oca 11 da Ontehr* d-1887.
O mgeohclro aeereUria
________Joagaiai Oosaei de OI/*errs a Siles.
Companhia de edificado
De ordem da directora taco pabiieo qae aqaella,
de cooforaid*it eoa) o art. 8* doa statatoa^ daii-
beroa alo aUaader a reelsoMolo de sigan* sdbh>
res sed iiilataiqaa, ao preso marcado, o qaal Ur
minea no dia 29 de SaUmbro artmso, deixsrsm de
faser as aa*a entrada* eeapandeate* a oiUva
chamada ; besa coeai que, anda por lacea d*
anao artigo, eeti* *aj-iCo* aoi jaro* de 6 0/0 ae
qoa acbaat-e* aa itiu", Soanda Ihee marcado
pir* loeolberem a iorforteocii da oreoctoasd*
pre*Uelo aagmeoUds do respectivo jarj, o preso
de 80 das, eoaUr de 29 de 8*aa*ar* paseado e
a terauaar no dia 29 de mea corrate. A* acede*
loioitas c jare alo aa abis* d***srrl*s :
1701 s 1706. 1443 s 1455, 1031 a 1835. 1976 s
1960, 951 s 970, 633, 634 a 637, 1311 a 1315, 15S6
a 1696, l06 a 1215, 1836 a 1836, 1796 a 1806,
1816* 182 i. 862 a 870, 361, 841 a 860, 1716 a
1725,318 a 621. 648. 1338 a 1345, 17u6 a 1716,
1943 a 1950, 1576 a 1566, 1991 a 1996, 657 a 581e
Becife, 5 de Ou'.abro de 18)7.-0 gerente,
Bicario M-*n-as,.
anta Caaa de Blaerlcordla do
lNCO IffllACIONA
DO
BRASIL
Capital
dem realUado
O,
.eoo^
10,000:0*>04
A caica filial d'esU Banca faaeeionaod) tem
ppraniiminte 4 roa do Crm. marco n. 88, asea, 4
vi*U oa a pros3, contra oa sesrniotes corre*p.u
dentee no aatrangeir
Londres......... / N. 11. Botbaehit ft S.ns.
Paria............ De Bothechild Prerc*.
Bamburgo.......j
5a&.v.:::::r DtatK^Bu-
PranAfurt */M.in )
Aatnerpt*.
Boa...........
B.oqae d'Anver*.
le Blserli
oeo
Thesonraria de Fa-
zenda
D irdem do Ilhn. Sr. inspector, fsco publico
qoe pagase no Arsenal de (Joena no dia 17 do
erren te, aelss 11 h.rs* da manbi, a* pjcas a*
tundas aa aeganda qninsens do mes de Svtembro
u'timo ; declarando-te qoe id se cffeetesr4 o pi-
gsrnento 4* propriaa eosiareirs* oa so* Mas legi-
t rao* proraradore*.
Theaoaiaria de Paseada de Pcrnambuco, 12 de
Oatabro de 1837.O secreUrio,
Lu* Cmygdio P. da Cmara.
Na seereUria da Sante Casa arrenda-K
gaiota* predio* :
Baa do Boa tiesas a. 13, 8- andar.
IJ.cs dem n. 44, 1- andar leja.
Ideas do Vigario Tbenorio a. 32, 1* andar.
Idea* id** a. 26. aobrado.
Idea* do Marques de Oiinda a. 53, 3- andar.
dem do Apollo a. 24. 1 aalar.
Ideo daMoedan. 4'.
Ipeaa i leo* o. 47.
dem idea a 49.
dem idea *. 37.
Ideal da I'iogaet* n. 14, 1- andar. N
BeOJ do Abren n. 2, 2 andar.
SeereUria da Sante Caaa de iLocrcordia
Becife, 26 de Maio df 1887.
O eacririo ffclirino,
~8KlUl iliB
os ae-
srr
Baaaa Genrale
Bgeocia*.
Baaco
Hjtpoecario de
e coa* g'-o-
ei
Baoeo de Portagal a
asrss agencia*.
EngjUh Bank of tbe Bi-
?dr Plato, Limitad.
O. Amiink & C.
praca do cope-
Glii inturascional do M\a ]&&
A *as partida fsmiar do costnm* 'cr logar
i mingo 16 do cornete, para aolemoisar a regata
d<-**e dia. B* de esperar qoe os eeo* aaloea re-
g rgite*n de *enbora* e cavalleiroe.
4>e ordrof do presidente, oootido a todo* o*
Bambur,
TELElill.lll.lM
Agencia,
aoven
8trvico da
LIVERPOOL, 13 de Oatabro.
espoclal
ite, ooi
:mp*recerm) as l, i m* do Impers-
segnad.-fcjsra 7 do corrate, 4* 7 horas
da tarde, afim de trater-ae da aecooio ds site in
tereeeu social. Beeire, 14 de Oatabro de 1837.
O secreUrio
Jo*4 Jcaqa'm Diae do Bego Janiar.
Bambargo .
PtotaK*. .
New-York .
517
234
J
t3ft
4230
Do EaoLisa Bajrs
904/0 wta
osdra* .
!?*r. .
ASSCB:errado clamo.
O de reraamhaeo sa. O. \ t**le-*je 3
I por ejulalai.
ALG0D0 Mercado irme.
O FAIR de Prrnambac* veade se
ai Sa/IO O. por libra.
Veada* do la ltiOOO fardo*.
NEW-YORK, 14 de Oatabro.
ASSUCAR: Mercad* cal aso.
O FA1M BLPININQ Me
cade msIUK eeal. par llfcra.
Agencia Hatos filial em Pernambaao,
15 de Oatabro de 1887.
Bolea eaaoiereial
l'OTAKS ornClaJts DA JOVTA D03 COR-
BBCTOBKS
Reft, 16 da OuUbro de 687
Aogea do baaco de crdito re.l de Peraambaeo
valor realisado de 804000 a 804000 cada ama.
a hora da bolsa
Vaderara ** :
10 acede* do banco de ere-lito real de Peraasn-
hoco.
<> presidente,
Antonio Leooardo Bodrignee.

tala.....
.'Isabargo ,
Uahoa e Porto .
friaeioae* eidaaca de
gal......
liba da* Acores .
(Iba da tandeara .
New-York ...
32 3/4
417
617
234
aa.
22 1/2
421
421
62S
***
211
244
241
242
A* akima* cadas
abaixo, por 15 kilo* :
Usina Puto .
Turbina poJTerije'io.
Bis
CoiacAo ale amatar
(rara of syrsaWfore)
tjram fettaa aa* algariimo*
*>daazdo Dnboax.
ilenlo bstnrarlo
aacira, 15 oa uomsau Da 1887
PBAQA DO fiKCIPK
O* baaco* manTrnim no baleio a tes de 22
I d. obr* Lmadie*.
A' tarda iiiasarsm-se sacear.
Ees papel partieaUr fisersm traae**c8*e a 23
PBACA I/O RIO DB JANEIBO
taza doptad pelo* baaeo* boj* foi a de 22
sobre Londres e 22 11/16 d. sobre a eais*-
jexo, na faiu de papel
A* Ubella* postas aqoi feraa
rrsaa anana n
esta* :
SfOifM dtete
Mascando psrgtdo.
Beato boa .
Brumo .
24103 *
24100 a
13300 a
14400 a
14303 a
11380 a
900a
24500
2*f30
24100
\l'*X>
144)
USirJ
14000
Cou*r3o
ateos Mmi
A de hontem U oa taaie de 34400 por 15 ki-
lo* para o slgodio de 1 sorte do serilo.
Eulrada* de aasarar e algodAo
*ms sa orrroaao
Eatradaa
Bsreagas ....
Via-ferraa da Cmara
D.a
bao coa
Via-fcrre* de S. Prsneteco
Via-ferrea de Ueaoeiro .
Ralradaa
Soesea*.
Alfodio
Disa
71.430
hiccas
Bareaons .
Vaporas
Via-srrrea de Onraar
Vis-tone* de >S
Via-frrea dt Limoeiro
11.510
Pretaaaeatoa
finhail** hiate*j ea egeintea
Do ligar ingle* ft-team, par* cirregar *qo ,
coas daeuao os aWudat-Uoiaos, aaiaav a 18/9.
I)* hjreaa a*rasr**a Paite* e eca Can*
(ae, para conafar*as ao Kio Orando do Norte,
deatteo a Urerpool, algodlea 5/16 e 6 0/0.
i o irc*
L Parto. -
do Porte-
22 3,4
417 421
. . 491
17 683
S34 *36
341
i /apee* deepi
V. por naetoo* l Gqui, salude
rea para:
fWasedo de Noroaba : 36
aeaarado, 41 anees* eos* este aa rio, 1 tete
aomd^ajoido, 4 barne** e 3 eaii-Vs eco, Bols-
ea*, 163 fardas de israae, 476 saeeu e 2 eaia*
ene* farteha de inadioca, 18 aaeeoa coas al. 1
aaea a a 1 estei coca 12 garrafa, de
.gurdente, 34 Uta* eos* fem i9 aom ei-
garroa 82 nina cea rap, 1 amarrado de rae-
^aV^mffmffmffm_^^^^^^^H^
pale*.....
Mimo e mai* 340
eidade* de Ita-
lia.......
Mair.d..........
BarOeloos.......
Osdis...........
Halaga.........
Tarragonr......
Valencia e ootras
.idaieada He*
paaha e
haariM
Lisboa.........\
Porto e mai* ci-
dades de Por-f
togal e ilha*... J
BatasM-Ajrrea... '.)
MonUeideo......
Nora York.....
Compra taqaee sobre qaalquer
rio e do c*traageri.
Batebc diaaeo ea eonte correte de a*ori-
eatajecea jarear rasio de 2*/ so anao e por le-
tra* a praxo a joro* eooTeacionado*.
O gerente,
WrlItera U. Webtter
Sociedade Recreativa 25 de 0:i-
lubro
semblen (eral
'De ordem do Esm Sr. presidente, cutido*
todos oa aeocl*do a eamparreerem a* l-- d ita
soetadade doatiaco 16 do correte, 4* 3 hora* da
tarde, par* proeedermo* a eUicii dt novo* fue-
cionarus. .t-eite, 11 de Oatabro de 1887.
O seereUrio,
MaraUno Cms.
l'rimeirn pra^a
De ord.-m do Illm. Sr. in*pector se fas pebUco,
qoe a* 11 bir* do da 18 do c.rrente mes, crio
reodida* cm praoa, A porta dota repartigio, aa
seraiates mercadoriaa :
Marea SU, au eaisa n. 1, rioda deNiw-
Yotk ao vapor americaoo Advanct, eontendo ro
tdKs impieeso* em urna c.-, peasodo liquido 150
kilograacoaa, abaodoaad* ae* diroito* por Fwu*e-
ca Irmaot A C.
Marea r'AC, as caisa n. 17, riada de Hrs-
bnrgo oo vapor al le mi Paran fu, entrado ea
Agosta do correata anno, eoctenate 11 kiiogTkm-
m.s de cartaasa de mai* de asna cor, e 1 kJ-
gramsaa de dile* em ama edr, absnd.oada ate
direito* bes Prealle te C.
Trsele* aeccao d Alf.ndega de Peraambaeo.
esa 14 de Oatabro de 1887.O ehese,
Cicero B. de Mello.
Hania da illaadi*
eaata* oa 17 22 oa ooToaso oa 1887
Assucar reuado (kilo) .... 175
Aesocar branco (kilol .... 183
A asacar mascaeado (kik) ... 80
Aleool (litro)....... 156
Arroa eos* casca (kilo) .... "36
Algodio (kilo)...... 800
Borraaba (kilo)...... 14066
Coaroe **eeoe .lgado* (kilo) 468
Caaro* soceos *picb*do* (tilo) 622
Coaroe rerdes (kilo)..... 252
Celo (kilo)....... 300
Caf boa (kilo)...... SCO
Cafe rt.toioo (kilo) ..... 00
Cachaca (litro)...... CO
Caraauoa (kilo)...... 833
Caneas dealrdao (kilo) ... 14
Carrio de podra da Cardift (too.) 16*000
Parinra de mead inca (litro) ... 30
Polbaidejaboreedj (ao) ... 40
Osee tara (litro)...... 200
Mal (litro)........ 40
Mno (kilo)....... 40
Tabeado* deaatarello (dnsna) 1001000
Jarlo O carga
Barca naeioart Afana AasoAa. para o lio Oran
de do bal.
Barca nacional Aforrase XI, para Lisboa.
Barca aoraaeaaa** Piso, para Itete4oa-Uaidos.
rterea tegtesa Pote, par tWtadoa-Uaidos.
Barca aero*gaaba* Unta, par Ettedod-Uaidoa.
Bngae noraagaaaas Bmrdi, para EaUdocUaidos.
Brigaainglra TaQot, par sUdooUuido*.
Ldg-r nonKgaaan J. 1. Lote, parada Et*doe-
Paita*..
Lig.r i^u Caldco, para Liverpsit.
Lagar portognes AtcirM.^nara Lisboa e Porto.
Lagar logias 5iiea*a, para 3etea>* Uefatee.
Vapor lagtes Auikor, par LiTarpool o Saato*.
Vapor aJleasio 7V>aioa, p*ra Santo*.
Vapor aasu-iae*| fiha>*a>, para Saato*.
Vap iaglea hlmw, para Lirrrpoot.
Vario* 3 a ea carga
Barca ooraagaanee Ib 1, carrio de podra.
Barca rururgoena* Josas, oarrao da podra.
Barca nirnasroeas* Aroa**, ssadaira d* piubo
Barca .^Sua.
Barca allennl Ccnssoaie, as*
Baraa BU* rMrd, saadoir.
Bares iagleaa Aa* of Desea, carrio de p:dra.
aVigao naoianal Prasere*, rsuloa ganaros.
Ugar iaglea Oasanfea* 0/ iarooa, earrlo.
Lagar ingles P*a*aor, sarrio da podra.
Logar aarisaai Logo, gordaraa
Ligar ajerie.** Bdmord A. AwaeAes, farello.
Logr saglea Sport, baealbao.
Lagar portaba** Temer*, io* fcoaras.
Pataoby nacional Frwuolm, sarqae.
P*Ueho dioamarqars MtUt Kafrne. urque.
V*pjr naCMuai Priompt io Grc Par, raas
preOeaCe
8re. eontnbaiate. do ,r ,,,,;.,
ci,
rwenptonc
'rasa,e*eriptorioede adrogsdoa, coiailtorio. me-
I oicoe, dr*ptehoto* da Alfandega s .eoa -Mudan-
tes, gerente* de easaa baacaria* e sociedades ano-
nrma, dono* de tjrpogrsphiu, de otaria* oda
qeMiqaer easas de negocios, que t 31 do eor-
rento mes de Oatabro se eobr.rl, lirre de malta
o 3 semestre do referido inposto, e bem assim '
daquell* dia em diante at as don* meses subse
qoentr* a oobraooa seri reaJisan/eoni a malte de
6 !. ou na propru recabedoria oa oelos oa*
sgentes eobrsdores nos domicilios do* cmtribuin-
te* ao dito praso ; rindo o qu J seri n disida eo-
brada judicialmente.
Bocebfdori de Pernambsco, 16 da Oatabro de
1887.
________Alesandre de 8ooa Pe reir do Carmo.
CqB Iitocioiiil ile Malas
Bilhetes nara a regata
Tendo *do transferida para o dia 16 do cor-
rente a regate qoe eete club d-vi dar no dut 2,
eonrido os enbore* *sco* que inda nlo receba-
ran) seos iogrcMia, a procararem-nos na isds do
olab, todos os dios utei*, da*. 7 4a 9 hora* da
otra.
Secretaria do Clob Internacional de BegaUs,
12 dt Outobr> de 1887O 2- secretario,
Alfiego B. R. Borge*,
SEGUROS
>IARITIMOS CONTRA FOGO
Campanilla Phenlx Per-
nambncana
Rut. do
laX'A OO COM
Commcrcio n. 8
BSBCIO N. ANDO
fflDMSiDOBi
Gompanbia de Seguros
MARTIMOS E TERRESTRES
EaUnelclda em 15&
CAPITAL 1,000:0001
SDISTRS PAGOS
Al Si de dezembro de ISS3
Marilimos..... .,110:000^000
rerrcslrs,. 316:000^000
44-Rb* do Commreio
.
(^MPANHIA
|mperia
N.
*K4,I HO* costea F03JO
E8T: 1808
Kdifioioo e mercadoru
Taxas baixas
Prompo pagammto de prtjuoo.
CAPITAL
Bs. 13,000:000*000
Agenta
BROWNS 4 c.
Ra do Commerdo Nf.
SEGUROS
CONTRA FOGO
Flie Liverpool k Lendon i Globe
INSURANCE GOMPANY
Saoiars Briers & C.
(OnPA\UIA Dia MECROS
NORTHERN
Oe lioadrea e Iberdeen
Poalcao Qoancelra (ttt'iembro 13*>5)
Capital oubsciipto 3.000,000
Fundos accumufadoB 3.134,34*'
eeella assnual i
Di pretniog coarra fugo
Do preroios sobre vidas
De juros
577,330
191,000
132,000
John. B
O AGESTE,
BoxweU
t^ndoa dt Braallian Iank
Limited
Roa do Commeroio n. 32
Sacca por todos os vapores sobre as ca-
sa do mesmo banco era Portugal, sendo
em Lisboa, rus dos Capollistas n. 76. No
Porto, ra dos Ingleses.
Geipaiida iln SegoroB MeMal,
le Lista '
AGESTE
1 Migad Jos lves
N. 7-RA DO BOM JESSN 7
eamroa marlllmo ? terreatree
Neate* ltimos a nuica companbia oeste praca
^ne concede es* Sr*. aegnradea isempcSo depuga-
inento de premio em cada stimo aons, o que
equivale ao dmconto auoaal de cerca de 15 por
oento cm favor doa segando*.
THEITR0
l'micil SStles i Brasil I. S. & C
0 nw Alliaica
' eaperado do* porto* aa
enlat o din 22de0ntaa
depois da demora
seguir para
ifaranho, Para, Barbados.
Thomaz e Jew-37ork
/-tira carga, pds*agens,e'.siaoiesidas 3
a freie, tracta-se com j
O vapor Advance
spera-sede H-n
News, at o dia 85 e Oata-
bro o qoa! scgaira. epr* 4a
di-mora ncc.'Mirii pua
Baha e Rio de Janeiro
Para carga, paseagens, e riiriwiiaaiii'as tracta-
se eosa os
AGENTES
Geary hrster 4 C.
M. 8 RA DO COMMERCIO -N.
anda
H
Domingo, .0 do correle
BaWEFlCIO DA ACTBIZ
Rtisi Manhonca
Depoiaqoe.K orcheslrs houver execulado u
ajrapneoia Oriental subir scena pela primeira
ves uestv capital, a cantea e om escripia come-
dia dividida em 8 actos, tradasida do bespanhol e
passAila pira*a sceaa pirtu^ucia :
S COR DE Mi
Epccba actualiiiadc.
'
COMA DEMOS
(O.MRA FOCiO
sorlb Brilish k Mereantile
CAPITAL
C:OOO.OOo de libras sterllnas
A O S U1 E S
Adoinson Howic &C.
em cata do
SR. JOB H BOXWELL
Ba do Commereio d. 26.
Terminar! com a maito applaudid i comedia em
1 acto :
Pelo Tapur nacional Pernambueo, para :
Maoei 30: lOOJOOO
Rio de Jsneiro 11:700*000
Rendlmentos pnblieos
as oa ooToaso
Al/ana^a
Kenda eeral :
U'liH
IJem e 15
Renda provincial
De 1 a 14
dem de 15
535;56o J 97
48:827*076
59:8491630
7:7301346
548:398573
67.5'<9#915
Kttxbr.hria
Del a 14
dem de 15
oeroi
21:348*067
5:4321330
?otiadono pnmnoim
ssardara*.
adeira.
De 1 a 14
lotea d* 15
aW* Drmimogt
el a 14
lleta oa 15
18:232.056
4334180
9:397*488
4661991
651:978*518
26:7804497
1S:656426
9:8644429
SCENAS DO MRQUEZ
DA
K0SA BfiANOA
Tomam parte o* nrtist** s BENEFICIADA
Lvrs, Vieira Villa*, D. Contanj* Villase Augus-
to Perra
Principiar 3 hora* da noite.
Haror trem at Appucos tocando em todo* o*
ponto* da linba principal.
Bond* pela* quatro linba*
COMPA.VH3.4 PCFI.VaaatCl.fl
DE
SavegaeS* Coselra oor
PORTOS DO NORTE
Parahi/ba, Natal, Maeu, Mottor, Arm-
caty, Cear, Acarahu e Camootim
O yapor Pirapama
Segu ao din 23 te
Oofobro, i* 5 baraa
3a tarde. 1?iiw3i
gaato dia 21.
ncommmdaa pnssagens e dinbero* a treta al
s 3 horas da taide do dia da cahida.
ESCRIPTORIO
Caes da Companhia Pemambeana
n. 12 _______
COMPAHY
Vapor La Plata
E' esperado da Europa ao fia
25 do correntc,." *egn*Mis
depois da demora n;iasesa
rispara
Baha, Rio de Janeiro
Tido e Bneno .3jtc3
Para paesagens, fretes. ete^ tracta-se &.aa aa
AGENTES
Amorim Irmos &C.
M. 3- RUA DO BOU JESS -H. 3

iMtiR-ilinlin
BampfscliilTfalirts-GcselIschan
O vapor Rio

Emsarcictes aortas ao parto ei
15 de Oatabro
E' esperado doa por-
tas do anl at o dte 30
de Oatnbro
d poia da i
aria para
Lisboa o liatnburgo
Entrar dentro de porto.
Para passsgeros, carga, frete e eten
como*
CONSIGNATARIOS
. Borstelinann & C.
RA DO COMMERCIO N. t
1* andar

*

loiporUco
Uiate aacraa*! BomJmwL t
en 14 do eerreotsec alian:
de Ms
Aigidio esa masa 153 aaaeao a Oaases de Mat-
tea bala*, 40 a Craatar Frey 3 C
*l 13,100 litros ao oasangast
Vapor nacin! Principe do Grio Par entrado
da Bahte a aaaala ea* 15 do correnu e c -osigo-
de a Uestesafos Alvee Mataeu-, mouttmL
Peilfs da cabra 7 tardes a Abe Sitia C
Pedraa de amolar lOOatioarea da Asaaral A
s**BH
Dlaheii
vapor aaeioaal Oimm, p*
ercaaia Maaalclaal de faaS
O a^vtasesto deste Mercado ub da 15 de On-
tbro (di o segniote:
411/3 bote pesando 5,097 kilos, sendo da Oliveira
Castro, 34 dito* de la qaalidad* e 2 da 2
e 16 ditos part enlsres.
754 kilo* de peta* a 30 ri
102 cargas de fariaba a 300 res
21 dita* de fructe* diversas i
30U r*.
1U Uboieiro. n 300 ra*
23 Bateo* a 800 rei*
f ornas oecupAio :
25 aoinmaaa a 600 ri*
21 eoipartiineuto* de teriaca a
600 ras
tos de cosnid* a 500 ri*
66 ditoadelegumeaa400ri5
80 dftea ds tesand** a 400 t i
18 dito* ds aoteo a 700 ri*
11 dita* de treatara* a 600 ri*
H talho* a 24
8 dito* a 14
A Oliveira Castro A C.:
54 talaos a 13
154080
204100
64800
24000
54000
154006
104600
1040J0
264400
183000
124600
64600
204000
84000
644000
De ve ter aido arrecadada neate
qaanoado
di* a
22348%
Bendimeato do* dia*
renta
1 a 14 do eor-
8:8633100
3:0934040
Poi aiTeeadadc liquido at bate
Proco* do dia :
Carne verde de 280 a 400 rls O kilo.
Carasiro de 780 a 800 rete idean.
Sumo* de 580 a 640 rea; idas*.
rsnabs de 200 a i 4) re* a cote.
Milbo ds 840 a 880 rete idea*
Ao 3a 60J a 640 ideas.
aiadunro Pabi
Ponas abatida* ac slatadooro dal
ara o sOteuiuo do di* 15 de
se a porteaeeat

KACIOHAK*
Ceciliaoonaig. Pertira Carneiro S C.
Prancolim -4 Amorim Irmija 4 C.
Loyo Loyo A Pilbo.
L*mego(einboneira de guerra).
Hanoho XIcoosig. Jos da s. Loyo de Filho,
Mara Angelina4 l>yo k Fi.ho.
Maodab4 Companbia Pernambncana.
Mais 1 Antonio de Oliveira Maia.
Marques de Caria* Domingo A. Matbeas.
Prarcre*i Amorim (rujies C.
Pernmbucoai Vitocnde Itaqui do Norte.
Principe do Orlo, Pari Djmibgo* A. Mathent.
BSTaaaaiBAa
AUiaoce (corveta de guerra).
Actorcooiig. 4 Jobnstou Pater & C.
AEolu*i Hermano Lvodgrin 3 C.
Aothir Samuel L. Jobnston.
Blue Bird Honry Forstor C.
Chrily Henry Ponter A C.
Gbristlna- 4 IL Liuodgrin ti C.
Counte** of Devoni Lirrsmeoto & C.
Culdoon& ordem.
arpa4 ordem.
Eduard A. Sanche*i Percir* Carneiro C
Esccltiob4 ordem.
Folk. fcateff 4 ordem. *
Piagal ordem.
Oermania Boritelman & C.
Hardi4 Wilioa Son* te C
HostnI ordem.
Ibis Wilton Sons 4c C.
Iaabel4 Henry Porater & C
Joava ordem.
Jorgen J. I Kroooi- Hermn Lundgrio & C.
Kaffir Chief Companbia do Beberibe.
Luif4 ordem.
Mansanjlls Francisco R. P. Quimarae*.
Mario4 Amorim Irmio* h C.
Mette Katrine& Bailar Oliveira A C.
Nina ordem.
New-Dominio4 ordem.
PallanA Johnston Pater & C.
Pcolomy4 Blackborn Needbara & O.
Rose Ot Devoo- Wilson Son* de C.
Hos 4 Hermano Lua-lgrin & C.
Satmbeam4 Blackborn Needham Sb C.
Spark Blsckborn Needbam A C.
S. Josepb4 Ilermaon Lnudgrn 3 C.
Ssecbcsye4 johoston Pater 3 C.
Taibot Johnston Pater 4e C.
Temerario4 Auurlm Irmlo* 3 C.
Tijuca Borstelmsnn 3 C
Trr4 Jos de SI Leitao.
Vibili4 Hermn Lundgrin.
Vira Wilson Son & C.
Voya Wsnderer4 Ponaeca Irmo* it C.
Zal4 ordem.
O slgaal indica ter a enfbareaelo sabido.
?aparea eatra
no* rorro* so set
Taoar-boje.
Principe do Orlo Par4hoja
John ElJeramsnha.
Ville da Pernamboeo a 18.
Espirito Santor 19.
no-a80.
Alliancaa 83.
Maranhioa 26.
me-a.
no* rorro* no kmwb
Caeaillo-a 88.
u Boaora
Villa de Maraaalo-4 21.
Briteatea 88.
La Plata-e 24.
aa aaw vosa
Advancea 25.
para Sea-
pira o Rio
Li-
Vaporea A etssslr
Tamsr boje, 4 1 hora da tarde,
thimpton. .
Actor boje, 4* 2 hora* da tarde,
Grande do Norte.
Tijucaamacha, 4* 10 hora* da manha
toa e escala.
Joba Eideramaoha, 41 hita da tarde,
verpool.
Tyramanba, 4* 4 boraa da tarde, para Villa Na-
va e escala.
Ssechenye smanhi, as 2 biras da tarda, para
Santo* e escala.
Ville de Prnambico a 18, 4a 2 boraa da tarda,
para o Havre.
Espirito Santo a 19, as 5 bsras da tarde, para
o* porto* do norte.
Congoa 19, 4 1 hora da tarde, para Bratiaaai
escala.
Principe do Orlo Paraa 20, aa 4 boraa da ter-
de, pra Baha e escala.
Rioa 21, ao meio dia,. para Hamburgo e eaeala.
Ville de Maranhioa 22, 4a 11 boraa da meaba,
para Santo* e escala.
Navio i
Andrea*de CardirZ.
Alezsndre Hercolenodo Rio de J*n:ro.
Aoro' ade Cardiff.
Auna Weshde Montevideo.
Angostele Swansea.
Concordiade New Cutlc.
Catberinede Cardiff.
Catode Cardiff.
Dona Irmlos do Porto.
Fsnnyde Liverpool.
Msriedo Rio de Janeiro.
Marietta-de Rio Grande ds Sol.
Marinho I do Rio Grande do Sal.
Nordemkjolddo Rio' de Janeiro.
Ohiode Cardiff.
Presidentedo Rio de Janeiro.
Positivodo* Rio Grande do Sal.
Progresede Csrdiff.
Romea de Hsmbargo.
Rivaldo Rio Grande do Sol.
Sundiwallde Liverpool.
Sarideretnde Hall.
Steltede Liverpool.
Teizeinnhado Rio Grande do Sal.
Taborda -do Rio Grande do Sal.
Movlraesato Oa paito
Navios entmdot no dia 15 do Ouiubro
Babia e essa'a3 dia, vapor aaeioaal Piteaip*
do Orlo Para,* de 308 toneladas,-----------^-i,
Jos Pernandes Tcixeira, eqaipagean 27, carga
varia* genero*; a Domingo* Alvo* Matates*.
Hamburgo e escala18 dia*, vp.r altesalo Ti-
juca, de 1,691 toneladas, comtatadsate C. 8aia-
berlicb, equipagem 48, carga ?arios geaaisa; a
Boratelman & C.
Cap Town (frica)22 das, baraa aiiiaoga
se Box,, de 508 tonelada*, capitlo B. 8 Ac-
veraeo, equipagem 11, era teatro; tE Lmi
gren & C.
Safado* no netmo dia
BarbadoBarca eca Eicelaior,. eapatlo L G.
Scbeoster; em lastro.
Rio de Janeiro e eseslaVapor nacional Per-
nambooo,* commandante Pedro Hypolite Daar-
te; carga vario* generas.
AraestyVapor naeitnal W arqaea dr Caatea,
coaunsodsnte Jos Josqaim Coeibo; carga va-
rio gneros.
ArcatyHiate nacional Deas te Gete, as"'"
Vicente Perreira da Coate} carga **n*agOe*
rOl. tjy.
Barbados-Barca inglesa .Isabel,* eapfao Tba.
ms* M. Clare; em ltro. _._ .
ParaaybaLogar ingles .Zote, eas^tao F. Fe*
wler; en lastro.I
I

5

OUPiMlli: DBS CM4I.E
RE* HA5\TIHF
VL
O paquete Congo
Cote Bfcndante Lecointro


eapendddoe poeto do
ni no dit 19 do carrate,
'oguiada, depou dadeaor
. do wtnnv, para BoaOann
' tocando em
Dakar e l^* .
Lembra-ee aoa eenboree pe*n#e*>oe *
a* casaca ee b htgare re*7dL0'Plf*U
ntilit compoata do ipeeeona onteaoeeqoep.
nmi 4 pMiitu iateiras.
^oxl!frio oa criado do faahiM m tora*..
reo. biiaeteVoe proa, gosaa tamban d ete abati-
" rales poeta id M di l da 16 pajas
da Matado. J ,
Paja carga, pawgens, cncoaanenQ* eoinaTir
a frer : traeU-ee eom o
AHgBsle Lahie
9 RA DO COMMERIO9
L
3
r lurar o le-.4o delo-
bilia nova. 1 oaca, ridro a maia
pe retacea liulo abriolct, trreio e l eavatlo para carro ao
pira Mlla.
Pacific Sicas. Navigationttaipany
AITS OF MAGELLAH UNE
Paquete Britanna
E' esperado da Euro
pa ateoduSSd'Oi
labro, o aeguir d
da demorado coa-
para. Va I paral
hla. Rio de Janeiro e Wmte
*sfcr*a
Para sarga, taiaareiroe, e%: m*&an o dinbei-
ro a frete, Uau-ae toiot
Paquete John Eider
Eapera-ee doa portea do
a) at odia l de Oa-
tubrj eeguiado para
a Europa depoia da
demora da coatnaa.
Eslepaqnelc eos qae dora
em diunte seguirem tocaro em
PIjiflOBlh, o qae faciiilar che-
garew os passageiros eom niai
bmidade a Londres.
t'artcargt, pasaageas, encomroeedas o dio-
. r. ictav-ae ene oa
AGESTES
%V!lon Hom* A J.. Limited
N. 1 i RA IX) 0OMMRC10 -N 14
t -paahla llahiaaa de navega-
vao a Vapor
PORTOS DO gTIL
M- .Ai, Villa Nova, r-enedr*, Aracaj,
Estancia e Baha
O VAPOR
Principe do Gro-Par
Commandonte J. F. Ttixeira
degae impreteri va-
lente para oa p->rtot
cima uo dia 20 di Oo-
-tnbn, aa 4 boraa da
Itarde. Receba carga
alea monte at ao 1|2
dia Jo dia '
l'ara carga, paaaageiii, ocoantaendae a diobei-
ro a iretr, trata-ee na
AGENCIA
7tiua do Vicario 7
Domingos Alves latheos
? CtUlHiEinS REIMS
conpaalila Francesa de Navega -
Cao a Vapor
Liaba quinaenal entro o .,"rte^a-
boa, Pernambaco, Baha, Ro de Janeiro o
Santo
O rapsr Filie de mira
Coomandant* CBancre!
ajQjJkig
^i^BBBBBBBB^ %
Catidui medico a
e aefciece exceBeotc
dio.
Aa pea f ai poda
Baceta carpa ae
o naca teaa tunentaa
Par carga, peeaagnae,
a fr Eapera-ae de oorto do
at o dia 18 de Oatabro
guiado depoia da india
rl deaaora para o
tre
bordo, de marcha rpida
commodo ptimo paaaa
ZZ&
roa para
diaheiro
O tp T Os Mi
Comoaandante Breant
E' aparado ala Europa
at o dia da Oatabro, M-
guindo depoia da iaeutpea
aval demora para a Ha
ilila. lo de alaaelra.
' aitito.
Ro? t-ae aoa ira. r.portadore de carga pHoa
apon-a deata laba,aaciram apreatntar dentro de 6
diaa a coatar do da deaeorga da ala-arcog-. rja*
qaer rcclajamea* OBa;aTaea>te a Tolaaaea, qax po-
Trato,. tbaai afido para cj porto do US
deje codkreaa dar a tempo a providencial necea
aarias,
Etp;rado o referido praae a ooaapaaihMaa a
lMCuaabana por ztrario.
Para carga, petaageaa, laaiiiiiida e dinbcm
a fra'.e : trata ae oa o
AGENTE
Angoste UMIe
9 -RA DO COMMERCIO-9
Vapor sueco Tyr
Para Villa Nota f Pc-
nedo
8
aja
Praeado
g a iaapn toeaale
dDnn o eorraata, i 4
bota da Urde- Para car-
ga e paaaagcoa, trata-ac
Corpo anio n. O
1- andar
Porto por Lisboa
Ce deatiao aoa parto iadiaadw aaaaa eom
hrrr da'ie a barca aawaaal Mormao XI; para
i a liaagairm, trato-a aaaa ca laaaagail
rioa Jet da Btita Ley o c. Filb.
Bl Grande k Sil
tr cea braidad para a parto aetaaa a bar-
ca a .cional aVaria mgtiina : para o reato da car
m qe Ib tafea (rala e-a Joai da lva Lej
Oa dircraoo nraveia, aopaibo, qoadro, relogioa
da prele, jarrea, caizaa coa agua Florida, eattei
raa, eotra, aaiaeaaa, bebidaa de dveraaa oaalida-
da, caadiiroi para gaa k-toa-ae, cadeira de
janeo, 1 balaaea decimal a malta oatraa marea-
dorias, qae atrio Tendida am limita.
Segunda-feira, 17 do corrmte
A'a 11 hoiaa
Yo armazem da ra de Marova de Otindn
n. 19
Por laierveardao) ala agente
Gasmo
Lcilo
Secunda/tira 17 do correnU
A'a 11 boraa
.Y; raa do Yigarii. Tenorio n. 10
O AOEETE MODESTO BAPTISTA por man-
dada do Exm. 6r. D.-. lata do ermmarcio fari iei-
14o de 4 toneia e 1 pipa coas riabo brano e 1 ear-
Uiaa o aanarello, pertanceiUJ & auu alllda de
Alberto Kodrigae Braaeo.
Leilao
Agente Britto
De 1 armaedo e 1 en proprio para dep>ito
de cjgarroa. ama catre araacio e b.lei, 1 graa-
de rail!) da aaarello asa 4 r?irtiaen'.o para
paduii oa refiaacXo, 1 eelindro, 1 nuccira, 2 ba
laoua decimaea, 1 aabilia c mpleta de aavarcllo
qoaii ora e ootroa cbjeeto.
7eroa fra 19 do correte
RA DIBEITA S 181
As 10 \\i horas
Aluga-ic o *x
Poeta Valba a. 88, coa aga, gaa a perfe
lienpo ; trata-M oo rnein
A'.oa-.-se caaaa a 8.
oca, jonto da A. Ooaeao t a tr.
laperatri n. 58.
oaCoe
road
SEMOIJXA
De Rions IC. de Glasgow
um ora pro
poi&ne o ele
to neceaaarioa para natrico de erUnea e d
reocaaaaoda por ar aa> fac
Precita ae da tima ama para comprar e
coainbar etn caaa de familia : na ra Da
qae do Casia n. 14 aa dir.
or nm noTaproeeaeo
poeBe oa elemen-
doen-
1 di-
ta* e i agra-.-uvel ; tuiobrm pode-ae
'ts'e papa, mierarado em partea
i KB*'f r m a maiaena doa meimot fabricante,
addieieaa! -ac-lb< algnm leite. Unicoa agentea
: ne**' *5*' <5ndera Brotber & O, Ivgo do
; Corpo Santo o. 11, primeiio andar.
B
Aviso
Heg.s
engarre,
mehorea
Emilio BiliicD, EngeaoeJro Mecnico,
K-ae da montar noroe pparctb a, doa
bncantea francaaca, a ca aaaia apperfeicoadoa,
pclta condiedv e precca aegaintc :
O aaiocar aera fabricado pelo lyittma Bro-
cb'ton e Billioa igual ao da Urioa Pinto.
- Otrantc-ae no mnimo 9 */ do aasnear cria-
talllaado da todoa o jacto, e 10 /, coca aeead*
da reprcaeio, augaenundo o pirco abalzo de-
clarado.
O trabalbo dol apparrlh? er por 34 b)-
raa, aa aproreitarko oa edificr-a rziatentea, eom
trada
Ca virgen, de Jaguaribe
Leilao
De uti liado c.b.ioiat (pbaetoa') lera a forte,
n '. ., oca lantrrnea, rbieote. arreio, proprio pira
aa orrtjae do Prado Pcmambactoo, oam na fia-
do graod cavallO trctadir.
Terca felra, 18 de Oatabro
A'i 12 horas
Agente Pinto
Rija do Marqoe* de Oiioda a". 52
Leilao
De ama rfioa, oaa .Upiab, 1 piaao forte,
urna mobilia eom 1 acta, 3 ceneoioe, daaa eadnraa
de braco e 19 de gaaroieao, 1 loatre da cratal pa-
ra gas earbaoicr, Icandieiro de 3 bicoa par kero-
tcbe, 6 arandela, 4 qoadrea, daaa pianaa aaaa
(edomaa, ama arerrtaria, ama cama francesa, ama
commoda, oaa toilet, ama canta de trra, daaa ca-
maa para meoioo, 1 barco, ama marquesa, daaa
aeaaa rrdoadaa, ab:ntea, ama. aeaa alaatiea,
om guarda lenca enaidracado, 2 aporadorea, 13
cadtiraade juoeo. Iretogio, 1 arparrlbo para jan-
lar, 1 dito pura cha, cope, clice e maito oatro
i hjectoe de caaa d familia.
fcrca-fclra, 19 do corrate
A'S 11 HORAS
Agente Pinto
Raa do Marqaei da Olioda n. 52
Agente Burlaroaqui
Quartajeira 19 do commte
A'a 11 boraa
Do bona no*oa movaia, oo 2 andar a
rO roa d&a Trioebeiri
O a gen t cima, aotorieado por ama familia qae
ae retira da proviaca, eatdaad em lailio 1 mobila
da jaoe j cotaplrto, coa acoato de paliaba e eom -
peumenta aova, piaao forte, mabitia da amarello,
cadeira de balaoc, gaarda-loooa, aapalbo oral,
lapatea, jtrrc, toiltt, cama para eaaal, eoapo-
triraa, copo, gairataa, raearradairat, aaesa elaati-
ca. boa canario alleaiV a aaitea oatro artigo
qoa atar A aiata dea Ura. licitante
Leilao
Agente Silveira
Da gaoeroa, araaae^o e utensilio do eata-
belecimento aito roa da Santo Amara
n. 6.
Quartafeira 19 do crrante
A'S 10 1|2 Ui/RAS
O a renta 8ladra, par manejada coa eaiietea-
ca do fixa. Sr. Dr. jo>a da arpadn a aaaantea a
raaaetlaaala da aiaenuriaatn da Viararino da
Alaaada Baballo, karar a Mato a geeeroe, araaa-
eia a ataaeio do eatabeleeia>aato sito roa de
Saato Amaro n. 4, eea oaa oa aaaia Iota.
Aiaa-8S; aoa e;oborea da engenbos e
, mais coniumidorrg desta ezcellnnte cal
: oo continaa aer o sea depoaito geral i
' ra do Bom Jeua n. 23. Perfeitanicnte
emborricada u em pedra, como as qu > nos
peqarna reforma; c propr'etari.i datio todo pem do eetrangeiro om nada iuf ror'a es-
1"'*1- c eaeot*., cal, araaa, aa- ts continua a aer vendida pelo preco xo
Z?b?^ *" P""0 **, d Alm.do depoaito geral j indicado, ao
tambem veLdedores dalla oa anhorea :
GuiuarSes 4 Vlenta 6 -Patoo do Cor-
rrejeo aa Valan
2
3
M
x
11
l
i
I
;
3
100 tonnel.
125
160
too
ft.t-00 k
11250
13.500.
1VM> .
110
140
168
330
l
UOrOOOfOOO
13f>O00alrj0
150:0004000
180.0004000
Para qaalqacr ezplicacio, dirig-ir ae na L'aina
Aripib aa Uaioa Boaqaa._______________^^^
Engommadeira
Precia ae de ama boa engomaadeira p e aai aemoo de caaa de familia ; no Cjrpo 8aa-
t> n. 19. 3- andar. _________________^^^
Mnlii illencaA
Na taa Seta de Setaabro ( ofr'ora bacco de
Fetreiro) o. 6, faa-ae plirs e recarta-te babada
lrT3 e eatreito. >
Silio
Aluga-tr am aiti> oo principio d 'airada do
Eocanamento, no Parnamerim, erm boa caaa de
morad. O sitio tea grande proporc5?s pira plan-
tacoca e diveraa araorra froctifVrat, a caaa Jem
8 eaiaa, 7 qnartoa, coiiab. externa, qoarto para
crudo oa feitor, enea da haabo de tij Jo coa ebo-
aireo, agua encanada da oompanbia do Beberibe,
agua nacoainba coa pia para lavagrm do pratcs.
O duna muito ameno e siodavel e a casa fica
maito prozima da eataedo di Parnamerim; a
tratar no pateo do Colleg ou pare* de Pedro II
a 6, 1 andar, coa a Dr. Msira de Vasconocllo.
iiz de Mara Rainha do San-
tissiin.) Rosario
Aebe-te 4 renda aa Lirraria Claaaica, roa do
Bota Jeaoa n. 56, aata importante obnoba qae
aera para ae faaer o piedeaoa exeiei;io da .ms
da Oatabro dedicado 4 Santiaima Virgem do Ro-
f>A dita obrlnna eati approrada palo arcabiapo
da Lo.
P OLtRV WM anona a alta
po Stnlo6.
Lop? A ArfnJ3 38ra do Lvramen-
to-38.
Buto de Prctaa GuimarUcs &. G-,
51-abad) Vis-onda de I; .psriea >l.
^ REfclFE
1
Scni dieta e sem niodifi-
cayes de costnmes
Liboratorio central, raa do Yiaeonde
Rio Brsnoo n. 14 <
Esquina a ra do RegenteRio de
Janeiro
Especficos preparados peio phar-
oaceulico Eugenio Marques
de Hollanda
Approvadoa petas juntas Me bygiene da
Cdrte, Repblicas do Prata o Academia de
Industria de Pars.
Elixir de imtilrlblna *
Retbeleee c dyiprpticoa, facilita aa digea-
t5ea a promove a eJec(oe* difficeia.
Vlntio ate aaaaa rerruglnoao e
jaleado
Para c* chloro-aoemico, debella a bypoeaia
intertropical, recooatitne oe bvdropicoe eberibe
ricoa.
larope ale flor de aruelra e mn
tasaba
Muito recommendado na bronebite, na bemop-
ty- e naa toaaea agudaa oa ebrooicia.
Oleo de teaiadna ferraglnoao e raa
ca de laranjan anaargan
! L' o primeiro reparador da fraqaesa do orga-
ni amo. na trrica.
Hlala* aale-perlodlcan, preparadas
rosa pererlaa, cjataa e Jaboraady
Cora radicalmente a tebre intermitiente,
miitcotea e pernieioiaa.
'lobo de Jarnaena alsaplea e tata
aeaa terraglaa> preparada*
era vlabo de eajdi
EfBease naa infiamaedes do figado e baco agu-
daa oa efaronica.
Vlnaio tale* de eaptlarla e qolna
Applieado na coaraleacencaa da partarientea
retico ante-febril.
FranciscG Hasoei la Silra & G.
RA DO MRQUEZ DE OLIHDA

JKEFI lili k
Ra r de Marco n. 6.
VISOS DIVERSOS
A LUGA SE uma caaa em Santu
Amriao, roa do Lima. n. 30, propria para
familia grande oa collegio. Tea 7 sala,
15 qaartoa, agua e gaa ensaado, appare-
ibo a quintal: a tratar na lytographia de
J. E. Purcell, ra MaTquei de Oiinda
m. ti.________________________________^__
Ceataa de ate de todoa oa taaaaaea, para
coapraa.
Araruta a maia eapecial 40 res
ana arle, propria para aliaaotacio de cri
Abano, leca graada p>rc4> c
aaaa barate que em 00Ir qu.lqa r parte ; oo
araasa > onfederacd> da Norte, de alartta P-
ra A p. 4 raa eatrelu do Baaario a. 1
Alaga ae uaattio ea Jkaaiae, aa estrada
o aagae pora a poroaedo, osa enaaodee para
lia, cuja casa eati pintad, coa bsabo do rie
ne toado ; a tratar ao caaa da Ceaneahia Per-
naabjcaoa o. 8.____________________
Alaga aa a caaa terrea a a araaaaa, prepria
da raeolb< r em entro qnaaqnar ae
I
aro*
gaei;>, tan peno-, d'aga, aita 4 ra de Dnaiogaa
Joai Martio o. l; a tratar na aeeeae tea no-
SO.
Preciaa-ae de oaa coetn&r para caaa da
peaca familia ; na roa da Iaperatr.s a. 7,
do andar. ________________
aa> Uaaa aanbara *
bea aaaa peajoenc aarrieo ; aa rna da Oaldei-
raira a. 84. ___________
- Ataga-M a baJU cas* acal). Pedro-aoro,
Otiad, aaito frtoaa, coa ja a ages, aaitoa 1
tara|J
Pira lita 1 Fin
I Agre pertagae* Jf a raiar eoa Aaaoria Irado C.
AJaga-aa a exenta*** ees* trro, aoa graa-
da qnintaJ, na rna das Oba Paataa a. 137 a a
da mn Iaperi.1, eom reandaa eaaovada, n r'"
a tratar ara V. Jorga (Pitar) n. 64,
n 194:
- Ala**-a t
raro, ao logar .
taaeraa ba anitaa
para fiaila, qartel
wllaa,
ao pera 1
Maacdideta
largv da Caaa Parta,
en derronte do Cntani-
aata

Part iparn ao reapeitavcl publico quo, teodo augmentada sea
eatabelerimento de JOTAS eom mais ama scelo, no parimento terreo,
eom eepecLUdade em artigo* de ELECTRO-PLATB, conridam a
Exrcaa. faailiss e i aeaa numerosos fregueses para vititir sea estabelo
cimenlo, onde encontrarlo am rquiaaimo aortimento de joiaa de oo o
prata, aarolas. brilbantea e outraa podras precioaas, e relogioa de oro,
prata e nikel.
Oa artigo que recebem directamente por todos oa vapor alo
esacutadoo pelos maia afamado* especialiataa e fabricantes da Europa a
EeUdoe-Unidoe.
A par das jcias de subido valor ncharlo uma grande varedade
je objectoe de ooro, prsta e electro pate, proprios para presentes de
casamento!, baptiaadoe e anniversares.
Nem em relelo ao preco, e nem quabdade, o objectoe acim
mencionadoa, enoootrario concurrencia n'eeta prac*.
FUNDICAO GERAL
ALUNPATERSON ac
N.44~Rna do Brum--N. 44
UNTO A ES 'fAfAO DOS B0NDS
Tem para vender, por prea o mdicos, aa segal t'vs forragena:
Tachas fundidas, batida* e caldeadas.
Opvacos de di versos tamanhoa.
Reda* de espera, dem, tdana.
Dita* angularea, dem, dem.
Bancos de ferro eom sorra circular
Gradeamento par jardim. .
Varando* de ferro batido.
Dita* de dito fundido, de lindos medelca
Portand fornalha.
Vaporea de ferca 3, 4, 5, 6 e 8 cavallos
Hoendaa de 10 a 40 poUeg*daa de panadur*
Roda* d'agua, svsiema Leandro.
Eacarregam-ae ae concert, e a*aent*mento de machinismo exeoatam oual
xabadho eom perfetclo e preatesa.
G
SAUDE PARA. T
o3o
6.
UNGENTO HOLLOWAY
O avaanan da Hnfcnw < ranate ^
aa lac&ae. antigaa atajea c nkeraa. E aamoto par a prta e o rtkeaaaatiimo e para toda a taaerad-
Para o* males de garganta, bronchltea nafrlamentoe e toaaea,
a toda a atoleadas da pellainlo toca aaaelaeata a para o
a raaetnra recia, otan Como por amia.
aaaiaaaeaXaululalaaaHear^iaiim Hoclay,
T, Si* oiroED rrmirr (aata* Mi, naai atraat), unUa,
datada aaba
aPata,a>aaaaaaf
de crianc-is *. 520
iiiiiii nis
Na rna 1* de Marco n. 20
(junto ao Louvre)
APROVBITEM!
Zepbires de cores lindes desenhos, a 140, 200 e 240 rs. o covado.
Cretoncs claros finissimes, a 320 rs. o covado.
Ditos escures cores fixas, a 360 rs. o dito.
Chitas tiaras o escuras a 2C0, 240 o 280 rs o dito.
Percalinas a 240 rs. o dito pechincha !
Merinos de cores e protos, todo de 13, eom 2 larguras a 800 rs. o dita.
Cachemira de listras, a 400 dito, aproveitem I
Completo e variado sortnento de lis para vestidos.
Cambraias de cores eom stlpiros a|5^000 a peca.
Ditas brancas a 5J500.
FustSo branco a 400 rs. o covado.
Dito bran o rendado a 200 rs. o dito.
EeguiSo de lindo paro ptra vestidos e vestuarios
o dito.
Bramante de linho eom 10 palmos a 10300 o metro.
Ditos de algadSo cem 4 larguras a 800, 10100e 10300 o dito.
Panno do Costa para mesa a 10000 o 10200 o covado.
Atd&lhado de linho muito Sao a 20400 metro.
Ditos de algodlo a 10200 o 10300.0 dit?.
Guardanapos a 20200 e 20800 a duzia.
Bordador de 500 a 20000 a pega.
Cortinados bordados a 120000 o 150000 um.
Fichus Je U a 10500 am.
Toalhas para banbos a 10500 uma.
Ditas alcothoadas para rosto a 30500 a duzia.
Colchas de cores a 20000 ama.
Meias de cores para senbera a 40500 e 50000 a dusia, convem t
Ditas para hornera de 30600 a 80000 a dita.
Cau>isaa de meias para homens, muito finas a 10000 uma.
Para banhedemar
t Costume para senhoras a 100000 um.
Dito para hornees a 80000.
Ditos ptra meninos a 50000..
Sapatos e bolsas para o fim e rouitoB outros artigos a preciacSo publi:x.
A RA 1 DE MiRjO N. 20 (JUNTO A0
LOUVRE)
AMARAL&C


- lMS DORES De o.*..
lllpO*' Hizir,PePa^dentifri^ ^*/
RR. P.P, BENEDICTINOS
da Abbadia de SOTJLAC (Giroale)
D0M MAGDEL0N7E. Prior
2 MSP A T..TT A S T>H OUSO
Kriidlai lili lastras ItM
Ae anata eleeadas leinnapaia
INVENTADO IMieJO p*' ***,r
' un laf #njMrrlBOtrR*AXTD
a O uso cuotidiano do fcOlxtr
B e n t lf riel o doa BX. WT. Be-
ncdlcUnoa, eom dosc de alga-
mas gottas rom agua, proTem
e cura a carie dos dentes, em-i
branqueceos,fortalecendoe tor-
nando as genglvas perfelta-
uicnte sadlas.
Prestamos um verdadedro
scrrico.asslgDalando aoa nooBO*
leltores esle antigo e utlUsslrao
preparado, o aaether cura-
tivo c aaatiee jareeai'tiaNe contra
Affecftes dentarla: >
CmIi Inadada aan 1807
satsJSEQlP,,i,l,,*'
Ach-te un toduti bou Hrfumtriu, 1
i Drotriu.
*t

WOLFF& C.
N. 4--BA DO CABGA'-l 4


'esie enataite) < onhecido estabelecrnacn-
(e encontr r r es pe a ve 1 publico o ml*
variad* e completo ortimeuto de JO 4*4
recefiidas semprr directamente dos melho-
reat fbrlcante* da Europa, e qu a primam
pela apurado gosto do mundo eleirant?.
Bico* ndereco* completo/, lindas puleel-
ra, alflnetes, voltai de ouro cravejadai eom
brllkeatep, a perola*, nnncls, cacoleta*.
hotdes e ostros mnitos artigas proprio
dea te generes. %
ESPECJALIDADE
Esa relogio de euro, prata o niekelados,
paro henarns, senhoras e meninos dos mais
eredltados fabricante* da Europa o Ame-
rica.
Para todos os artigas desta casa garan-
te-so a boa quallsfade, aaslm como a naodfcl-
Jade nos preeos qae sato sena competencia.
Vasta casa tambem concerta-se qual-
quer ebra do ouro oa prata e tambem relo-
gias de qaalqer qualldode que soja.
4Riii) do Cabug-4
Molestias da garganta
PASTILHAS DE PALANCI
da Ghlorato de Pota*** AloatrSp
Anprovadas pela Junta Central de Hygiene publica do BranL ^
Para as enfermidades aa bocea, tti/lami*acao Ha garganta, aphtae, uleerafaoOme
gengivat, escura da tngua e do paladar, rouowdao, xnchafao das myodata, ete^
ntoha remedio mais eficaz e rpido do que o ohlorato de Itossa. 81 '^j**
o alcatrao cujas propriedades balsmicas e 9^**^"!^*^%%%
cldas, accelera-se a cura destas pequeas enfermidades e evita-Be ana repeticao,
dando ao mesmo lempo maior forca aoa orgaos. ..-,.
As Paalhaa de Palanai se dissolvem lentamente na bocc? e obriocomo gar-
gardjo; passao, depois para o estomago e dalll para o aangue r se purifica sob a
Esta** paatulius*? mUo usadas pelos Cantores. Advogar" (Pra ~"IP
Dpoata $m Paita, 8, Rtt* Vlrteane, e em tocay *a PA^ria*dJa*.


Pmtamat sos ocasoa amigos trigos* ss V*
MkU|| *v a, a I ,|,|.l,|n aa*^*>X^ak^n**Bek anea
i (vmmoo o Mu coapino NnHKMI
i Ae^eol de toeae a* qnsHAtd, taaU (Mra
i pera seeaoi* enancas, o qas ha
baratos, visto mibww di-
da Earopa das priatsirss (mm fa
esss M fabricas,
qeettdsAtoe d>po en
retamo
si qoalqeer case.
Jos' Eerreira i C,
a do Bar** ala Vinaria1*
Antiga rum Nora
A' human idade sofito-
dora
O Besito a asigna do ten na remedio poderosis-
asa ds ni avnelo, cea o qoal cara radieal-
ornan alo so toda a especie de tandas e ebagaa,
qear aovas, qoer antigs, coom at os proprios
osmios, lobrnbos e liases, sem auxilio ds ferro e
sesi lanennuiln ds aade. A experiencia da todos
oa diaa Ib* tasa dtaioostrado qoa esta podares*-
lean ato aio ten rival, e oa qoa dslls tem
aarsvilbceos resaludo poderlo altastar a
ido qas airas
Asa pobre Cu o curativo gtalaileassni* a sos
que poderem pagar, nediante juste raaoav
Pods ser procurado ras do CrorsseiXanashaf-
ootr'crs dos Praaeres) o. 50.
Antonio Martine Saltaba.
tirado
Casas

'i-
Ha para alagar exeellentes casas no logar
TORRE, caladas e pintadas de novo, casas ha
poaeo tenpo edificadas, esas y''*rm ~-i-*--, e
srbertadoi, e precos msito rascareis
a as pretender dirija se loja dos Srs. Arco-
Santos a C, roa Primeiro de Marco ((Sea-
po) al.
CASA J FORTUNA
id. Iift00$000
Bl iheteajtniMM
23-BA PRIMEIRO DE MABf^)-23
Da lotera da provino ?enderam
Ao commero
Ele* Corto decUra as peUteo qas
nrfadata sosera. Mail*, Silva a C o
in i naa Ouqsc As Carlas, cesto 4a travesee da
nssne roa, litro a dtssttasrsesno da aaalsatr
obu ate boje. Reeirs, 15 da Palabra da lee?.
Boa engtinimtforra
Preeira ss de asna aagcssnadelra para casa ds
qaaa-e* beca ; a tratar cota M.
aaM bajea Isas
llar, aaPeti
Menino
Precisa ss da asa
idaos ; a tratar aa patea
re
de 8 alOaaaosde
le n. 8, pr iasoi-
Agua de caj' pura
lnict< depsil*
Pedro Vitllo I C,
Ruado Imperador n. 81
Atteic.fi
O abaiso assigaado, dsssjsado retirar-so par*
Portagal esa Mates do aaaa ratero, precisa vee-
dsr ssas satabslaaaaentoa de fassada, stol Indos
e alguna* casas ; se elgaeaa pratoasr faser dito
atgoctt pode dirigir se sos ditos eatabstoeimeatos
atoa i stareem da estrada pabliea, aa patos pie
da 8. Looxeaca da Matta
Jos da Brito Barrearos.
Msrtins Fitua
garantid oa :
3725
M
3101
2982
A.ham-se renda
Cuzinheira
Precisa ie de oroa ama para coaiohar; oo
3* andar We predio n. 42 da roa Duque da
Caxiae, por cima da tjpogrspoia do Diaria
ele Pernambneo.
Fafi ft iWHlgoi)
Caogea a primeirs remesas do precioso farello
de cataea de aJgochlo, o neis barato de todos os
sHaist pera sainis de rae* estallar, nena
aaiae. ata. O creo de alasdao dapois da *z-
trabida a eaaca a toda a otos, o atis rcoali-
meato qas aa peda dar sos anisases para os forte
lanar eofsrdar saaa adarirarel apsiaa,
Moa Estados-traidos da Aneriee do Norte s aa
Inglaterra elle emptegado (eoea o maia telia re*
saltado) de preferencia a* ilbo e cetros farelbs
qoe aio ntu'o nais caro e nio alo de taata sos-
FraiaBoeha
&. C. oa aegnintee premios
i.-eoo#ooo
500J000
200|000
50000
oa afortunados bi
lLetea garantidos da 10a lotera da provin-
cia ea beoefime da Sonta Caaa de Miaeri
cordia do Rocire, qoa oo extranir quan
do fOr annaciada.
0 tear Bfo-Vista roa la
liperatri. 88, rcceftfi ^o
uliina y; psr 101 lina* e variado
sortiuento de ca^Uas, crozas,
boifieis, cestas e Tasos coni ra-
mos lores de Beto! e porcela-
na, prefrios pata cmamentis
ruDekres.
ho
O dsusioao, pasario para assss, sraa
rece Seras* Alees Kibeiro a C, A ras
Rosario, aseis* das Crease.
Isrgs do
DtaaM ea tres aetcs, palo 8r. Dt. Alfredo Pa-
to, efsrssid? i ri o va de Luis Dassstrio Ccelbo :
vaos* ss os livrsris fraaosaa 4* J. W. de Me-
deiros, roa Priasatro ds Mareo a. 9.
Torre
Atags-ss on sitio esa casa aaiada e piatada
da bsvs. ceas bsateatts esaanodoa a nsito proxi
ai sos boads a tratar no larga do Corno Santo
4, priarOtro andar.
Casa no Montciro
Alaga-ae ana case as Moatouo coa
pea aaaa faaatHa regalar; a tratar aa rea Pri
oteare de Mareo a so,"" araaaasei do Ij*s,is.
Casa em Olinda
Alega-se do pateo de 8. Pedro-aova n. 2, noito
fraods a frasea, eom gas e agaa; a tratar no
Caaiiabo W ovo a 2S.__________________________
Attcnfo
Teads-se naia balaace misas cea
pasos ; aa rea ds D. Mari* Osar n. 4.
aa fALSFICACOES!
PAAA
O LSM^O O TOUCAOOS
E O BANHO.
Precisa-ss de
do Corpo Saato n. 1
AMA
eoambar : no
...
' A-aa e criaaU
Precias se ds esas aaaa o de on riado ; oa
roa do Payanad a 49.
Jw lirhi Ferreira
aa daste senbsr qoeira dar
., a qoe maia agisdsssrsc,
as a una irosi do aasaaaa rssi-
Qaaa
sos abaixs
para transa
dente en Elvsa (Puttoaal), a qeal declr qae
ha ees aaaes estere atte aanaado 4 ras do Bario
da Vistoria a ti
Jos da Silva Loro-a Filbo
AttOdll
OsreissdPres en reate dos preses ds
estar sobindo, team vaadasdo de bofe em diantt
pelo proco terninU i
i* 3*600
> 3*000
________________8 8*600_________________
rreeUaie de on cffi del do barbeiro
se roa do Inpsradcr a CT.
Diligencia
Parte de Olinda todos os eabbedos *e 5 horas
da tarda at Itabajana, e volto naa tercas-tsiras :
vende.es pangan para Igaareard, Ouyaaaa,
Itanb eltabsjaaa, se loja dos Srs. Agostinhj
Santos As C., A rea Prineiro de Meros n. 1.
Alnga-sc barato
Roa Tiaaoade de Itaparica n. 43, amasen.
Roa Coronel Soaaaona n. 141, quarto.
Coredor do Bispo n 1.
Lsrgo do surcado eom agaa n. 1?.
Roa do Calaboooo n. 4, loja.
rratk-ae as roa do Couo>ere*o n. 5, 1* andar
ssrfptorio de Silva OnjmaraVis A C.
Aloga-SQ
a esas terrea na travesea da Ponte d'Ucbsa n. 1S,
eosB bastsntes cennodos para grande familia, eom
sitio morado a erbsrtaado, boa ages potavel para
beber deposito e baabeiro de cimento o bomba.
Fica a dita coas A margen do rio Capibaribe,
con bsabo doce, temperado e salgado : qaem pre-
teader dlrijs-ss ao nosno sitio, das 6 aa 10 baraa
da naabi, qoe eneoatrarA o proprietaria
Aluga-se
Oa vende-ss urna boa eaaa altinameote
e pintada, a* Croa daa Alnaa a. 10 B (Parnimsi-
rin), a qoal possoe bastsntes orsniaodns para fa-
milia, e om sitii regalar ; a tratar oa rea do
Apollo a 80, 1 andar.
Aligs-se
o asgando sadar do sobrado i rus de Mareilio
Da* o- 68, limpo, eoea sotAo e m-aote, con baa-
Untes comnodos para familia ; a tratar na rea
de Domingos Jos Msrtins n. LO.
Alug*a-se
oo vende se no Parnaneirin on Croa daa Almas
n. 10. ca* graade e esesllset* easa con agaa e
gas, toado om bom litio, a qoal confronta con a
casa de fallecido Dt. Leal ; a itar na roa do
Apolla a. 80,1- andar.
Alaga-se
ame caaa Ae asa andar, eom cemmodos para fa-
milia, aa roa da PnadicAo o. 10; trata-f e aa
iTtaographia de J. E. Portel!, roa do Marque de
Olinda n. 8.__________________________
Ana
T
i atonewaa t A
Usai o Dtetaor remedio, qoe o PEITORAL DE
CAMBARA', vereia eeaao voseo soffrnsato des-
appsreee. Vsade-se o* drogara dos aeioos agen-
tes e depositarios genes na provincia, Pianaaas
Manoel da Silva 4 C rna do Manaes de Ol
n. 28.
Prscisa-je de osa perito oosinbeirs, paga-as
bsm ; sa rna Duque de Caxias n. 44, loja Ae fa-

PROGRAMMA


DA


4/ BEGVT*
DO
un mEiiiciim m; iecini
3NTA. SA.C3UA. O 0-J^ZaiWCKX3F.a
A'S 31[2 IBAS ei PONTO M) MINGO 16 DE 001'BBO DE 1887
PKEMOS-MEBALHAS
RESERVADO 2^000POTJLE 2^000GERAL 1*000
AMA
Precisa-ae de ana ana para cosa bar ; a tratar
a roa Velba n. 76
Ama de lee

l
5

3
7"3
n
Oet-rigger de 4 remos
dem.
uouacjoca
Eaesler de 4 reno
dem de 6 remos.
I*aalerde6
osa imssi iQ*sai
Temerario.
AaaL
Biddr.
ruaos.
J3
59 lldem.
'1
Pera*
Ocrenia.
i-nado
c s
JE
a
Esealerda4
dem.
Oaaflia.
Marinhd 11"
de 4 remos.
lidian de 6 renos.

Oet-rigger ds 4 renos.
Idea
"O
*
EsesJer de 6 reosca
dem.

-
As
Neptano.
Ajaaor,
\Pmf.
A. Iva.
Serraos, Borges, J. Coaba s J. Qoimaracs.
Hsyaes, Scbiapas, Braadio e L. Veirs.
iooaei.
dem.
Encarnado
Encarnado
Aval. *
Aaal.
W. Cbriatiaai
J. Cbova.
Lelo.
Silo*.
C. SU va.
lirio.
Pode ser oae aiaa,
Marina.
Pea* oes ajee alo.
AsoL iTaseas.
Braaeo. jDaawyai
at-rggT ds 2 i
Ksio.
Msller, Bertpbin, A. Lina, J. Coeaeiro, Teoics
s bastos.
Havaaa, Q. Rspasa, Braadio, Sea app-, Netdham
L. Visir a.
1000
reteji
Pr*csa-ss de naa* aaaa do leite ; a tratar a
rea da ReetoarscAo o. 8, 1- andar, ostrera ra
daQaia._______________________________________
Oleo Florea"
0 melhor para o cabello
0 leer Fio i a
a; W' *
O Vigor
do
Cabello
do
Dr. Ayer.
Preparado Sob
Bases Scientiflcos
B PbyBiolgicas,
para o
Toucador
0 Vigor do Cabello
Do Dr. Ayer.
DerolT, eos o brilho e rreacara da, luventode, ao
caballo STlaalh* on braneo urna rica or natav
nd, eaalanao oa peato, oomo a daaeja. Pelo sen
nao, ao cseo elaro oa rozo pode dar-se ama cOr
eacnra, gioaam ao aabeUo fino, etaqaanto fue
1 reqoentemente eoraa estrete, poram nem um.
Impedo a qoeda do tobillo, eataolaudoo detU e
csSarmo a ereaear vfforoeamente. Reprima o pro-
eraaaoe enra a tinba caapa, enrando qoaal todaa aa
floaan peennarea doperleraneo. Como Ooenetl-
piart aSuiuiaaiar o esbelto da* Seahoma o
Tljror nio tem rtml; nio con tem aaelte oa tlnu al-
iwaia, torna o tabello ave, brlbante e aaano na
iippaiancia. e eommonica-lae con perfume delicado,
Cfad>eel e permarie.
rur.vuso pelo
DR. J. C. AYER k CA.,
Lowell, Masa., E. U. A.
A' Tanda naa princlpae* phannada* e drogaras.
Pao tenteo
Melis A Btset arissm ao reapeitavel pnblico
qoe todaa as tercas e sextas tsiras teem esto aa-
boroao pi ; A roa larga do Rosario n. 40.

Criado
Precisa se de um r-riado, qae seja me-
nor de 15 annoa, para copeiro e compra-
dor: no 3. andar do predio n. 42 na roa
Duque de Caxias, por cima da typogra-
h ia do Diaria.
Mm nauHmaon k C.
avisara so rrapehaver corpo commercial, qne neita
data madaram o sen eatabelecimento do a. 36 da
rna do Marqoea de Olinda para o n 84 da meima
rea. Recife, 15 de Oolobro de 1887.
SmcBtes de carrapalo
Compra se em grandes e peqoenas qnsnfiTaiaW,
oa drogara de Francisco M. da Silva A <, A na
do'M&rqoes de Olinda a. 28;
MEIO SECLO BE Sfll XITO
43 Premios.
ALC00LH0RTEla
DE RIGOLfiS
HECOMMENDADO
pelu niustraces Mdicas
seaave
Indigesto es, O oras ti Estomago
de Coraclo, de Heno*, de Cabeca, etc.
Iidispeimel DBAHTE m CALORES
PTIMO TiMBKM PAB*.
o TOUCADOR eos DNTES
Grande Preservativo em tesapo
Fabrica em LY.O
9, Cour cTSarbocrrills
Casa em PARS, *1. rna BJeher
Sgt-se o me de RrCOLis
la Ptrnvnbuoo : FRAN- BL da 8ILVA O.
tea tau a Mm Plirasa > I
Economa!!
A loja daa eercllaa recebeu para os vsjsataa e
rupazes solteiros gnarnicoes completas
DE
abertora, ponhoa e collarinoos de ntisilssa pata
aaar -ae de aeia a oito meare sen lavsr (apea-
veitem).
' o cmalo ds Eeononia I
Tem tambem om completo sortiiteto de taioa
dss nscionaes, ingieaia fren rea, pastes e As
cores, e cncarrega-se de faser roopaa pir me Jida,
tendo para ato nm doa maia conbeeidas slfsistn
deata praca.
PREQOS RESUMIDOS
Baa nnejsie ale Caasaa n. fi
Telcpbon=210
o 1 se
\.t"T0
VINHO
lEUPEPTIGO,
Contmdo om (mi .
da rtlgmut mo 1
Pepsiia, Diutau o ftiosaa*
EiciiTADo rom Tonsiti
>ICOI,paI
k tardlaa e labortoeaa, :_
lata, OarSatoaa. Oaatreeyvlft,f#1
lOaatrmlcla, Catmbraa da
F maajo, Vomitoa, T* traas o
ca lentaa, etc.
Deposito geral : H. TlvlU
60, Bonl4 da Straaboorg, aa Pal
lademoiselle (ellnha
Roa do Imperador a. 55, segaade
Modista


f
Mar.
Tana.
1000
10
dem.
8errsao, Borges, J. Oreerio e C. Ranos.
Maetor, Q. Raposo, Scauppe, Seraphiaa, Havecs
s L. Vieirs.
A. Lona, J. Rlbeise, recri s Bastos.
J Cenas, C. Rasaos, .1. Gamarice s J. Coa
1
rveaaaavaaea
Idea.
dem.
1000
1000
Mar.
Tana-.
Terra.
Tem.
Mar.
Tena.
1000
1000
Mar.
Terra.
Msr.
Centro.
Tena.
ele Oeaea Lena*
Emilio Pereira de Abren, Amelia Rosa de Le-
os Abren, Mara lasara de Lemca, Carlota Olin-
dioe de Lenes, bscbsrel Viceete Simoes Pereira
da Lemoe e sos molber, Mara Olindina Bulcio
de Lemor e seas filbss (aaaentes) e o bsebsrel
Manoel Jos Pereira de Mello conviden os p-
rente* e amigos para aasistirem as mistas qae
msndsm ressr as igreja da Santo Ons, lia 7 ho-
ras ds manha, t na natria da Varees as 5, do dis
17 do correte, 1 snnrveraaro do pe asomen to de
o* presada sagra, mi, at* irni, Bernardina
de Senna Lemca ; e desde j ae confeasam agra-
decidos sos qoe eompsrecerem.
f
GI8ARB0S imOS
do GRJMALT O-
Fharnsaoeutiooe em Parte.
Admittio aa nova
pUarmacoji otml ie /ranpa.
Approvaho pela Junta cnmix aa
llYCICNS do Brazil.
Basta aspirar a fumaca doa Tlamii aa
indloa para fazer desappareeerem compls
.mente os mais Tiolentos stsqsee Ae
Ashma, a Toase a das, flnmaaisMS,
Exlincco *% sos, A'evroioi* faeiml,
Imomnia, e tamben eombater a Tsica
laryngea.
Cada asol krra a aaarea da ISavlia. a
1ra:aoaaUodaQEUaIAOZ,T*Oa,
PARS, 8, Rna ^riaima, 8
asas ranea* snaasusus.
{ *-**e>-1^v
-o a *t\mj
^r:'ci''-', rln- r rsr'i'ao '.'*. c Crrtrr% e
;-ii v esa wajaver, p-ra rm-li c -cj. ^.- .
*Ci bj i^orjw -niy a. 1 .- ..*r.
VENDAS
Estrellianne Pessos de Siqoeira WanderleT,
eos filhos, Borss e genro pe lea ia pesaoas de
ana assete* e sassBtiis e favor de sseistirem a
ama mista qae mandara retar por alna do sea
prsssdo e senpre lenbrsdo esposo, psdrstto, pai
o sogro, o soronel Francisco Manoel Wsnderley
Lias, na mstria ds villa de Qsmelleira, segunda-
teira 17 do corrente, as 9 borss da msohS, 1-
ansiveraario de seo fallecimento ; pelo qoe Ibes
agradecida*.
= Vende-se oa aluga-se om pisao forte Ae usa
cordaa, muito bem conservado ; a tratar aa rea
da Imperaris a. 79, em casa do Sr. Tresse, oc ae
roa Direira n. 40, Irja.
Vende-te nm eavallo aastsaao, grsaa
sella, andador de baixo a meio ; a tratar aa
da ConceieAo, cocheira do Xioo Feliz,
Criado
Precita-se de nm criado pare compras, manda
dos s nais aervioos de cesa de peqnens familia :
no caes Aa Conpanhia n. z, eserrptorio.
co Manoel UVan-
derlcy Lias
Ploriimnndo Morques Lias e soa esposa con-
viasn a todos os seas prenles e amigos pira ae-
aiatrtn a ana nissa qae por sea sogro psi, o
coronel Franciaco Manoel Wanderley Lins, man-
dan celebrar na eapella do tea eneenbo (Ihftd,
ao di* 17 do corrente. As 8 horas da manliA, 1 -
anniveraario do sea passsmento. Desde j pro-
testam soa graudio.
Casa
AJoga-se o 1' sndsr do sobrado n. 27 roa do
Imperador, tem grandes eomnodos e agoa; as
chavea para correrechan-te nef nadar terreo.
J. Rierrs, Alfarrs e Serapbin.
J. Caeha a C. Rsmos.
Keedasai e L. freir
T
OOO
Ceatto.
, Terra
BaaViagem
iieiiHmai atea a
Ama

Precisa te da ama ama pare eoainha era caaa
itnai
Jos do LivramenikX,
Mor de
fe
Ana
w
Barata Me nTarenao
Ns terca-feira '18 do cnente, anniveraario do
fallecimento do Bario de Morenos, manda ana fa-
milia (enerar nietas per seo eterno descanso, na
espelie ds cewiterio peblico, ia 8 horas, e na ce-
pella do engento Morenos, as 9 borss do referi-
do dia.
O-SJ
aa
ll
Emilia Ferr ira Bailar
Bernardina Baltar e aeos filhos agradecen) pro-
fundamente sos amigos e par sata a qne aoostpa-
naaram o enterro de soa presa ds Alba 0 irni,
Emilia Vaneara Baltar ; e covameoto os osnvi-
dera para aa uscas osa at celebrarlo por aiaa da
neena amada, ae igreja do Corpo Saato, as 8
horas de atsaai de quaru feira 19 do eartento,
etino dia Aeaea paassnseto.
A.s afamadas
Pastllias Fermfagas riHfeiif
nico deposito em caaa da
Farla Sebrlaho k v.
41 Ra do Mrquez de Olinda-41
DOENCASdoESTOMAGO
ItQESTOIt DtPPIORIM
Dispepsias, Gastralgia; Anemi,
Perda de Appette, Vmitos, Diarrbaa,
Debilidade das Criaacas
cora. saouBA a rpida pelo
ELIXIR GREZ
TON ICO-DIGESTIVO
eom fiuiia, Coces t JPepmimm
1 Adoptado em todo* os Hospita.ee
MEDALHAS RAS EXPOSiCOES
I PARS,r.LBrnyri.34,eesttttaJ
Ven4e-se
ama terca parte de nm engenbo atoeata 1
prozimo so engenbo central de Caveatbeea
estrada de ferro ; a trstsr oa roa Aeeavfa
mero 274.
Ida
PERFDMARIrVssRIGD.C1
FurMOaVdorw d*
SABONETES raTIUaFIN OS
preferidos pela claue elagaste.
Oleosos o cheirosos, tonta*' palle
assetinada,e, dissolvidos n'agna, foreiio
um verdadeiro banho de leite. (matate
recommendados sao :
Sabnete de Kananga do Japo,
Saboneta da Miranda,
Sabointe de Atmce,
Saboneta de Melatl de Chita.
Deposito om PABIANDICO DE FERRO
CARDUZO IRMAO
lu de BaraO d Triumpho ns, 100 a 104
RepsiUa raido Apollo is.2e2B
Tea aesnpre am de poeito todos m mechinisnuio ferrsgeoe precisas agrie al-
tara deata provincia, oomo vejase-: vaporea loeomoveis, se mi fina, coa caldetre
atanis a par rogo da aeneotamento, moendas de toda* oa Umaahoa, taches batidas
rundidas, ate.
Mandan vir por eneroda qaalqurr oaachioiamo, eocarregam-ee da sentai-o*
* ae raapoBBibilia palo boa trabadbo do metino.
Vendem a> praa oa a dinbeir* eoa> deacoato a a precoe reaomidoa.
rati
PrttSrWta
S M6E8TIVAS SE PANCREATINAI
de
Phtfrmmmutieo da f Claaar, Ftrwaaador daa Uotjnlam da Para
A Panoraattna etnpregada ooa hoafalaea de Paria, 6 o anata poderoso]
digestivo, que as oonnoca, visto ooaao taca a aeapnwdarte da digenr <
tornar aiaimileveas nlo Amanta a carne e a eorpoa i
tmbenlo pao, o amido e aa fculas.
Bnalaaarqaa eejearMadlote4erancsa doe anraeotoe, altrnelo,'
aneencia de sueco gaetnuo, toAatasnacac. oa aJeerae&ea do estomago, i
do intestino, 3 a 5 pilotas da Patoa satina de PaaWnns desaosa aa oa
eemprs alcancnai oa aaelboreajyaaltadoa e alo por iaao prnsjQpJpuatt
> roso en
MORRHUOL DE CHAPOTEAUT
O Morrhti ;-i<-.ao do oleo de
figado de bacal!.. a materia gorduroea. O oleo, coano sabem todos
daaagradarel pelo aasj :htf e seu sabor, m o i tas veaee rej lo estomago
provoca a diairhea. O atorrhuol pelo contrario bem aceito pelos doenitee, e
aotnalmante, noa bonpetoe* eemtodoaoe efilaheterimontaaelecaridade, ana olinica
civil, oa medicoe fabertao-ae por tar encontrado o af orrhuol um medicamento
que deaparta o appetite, acaba com a toaaa e oa aaoraa aocturnoa, reatlto
aos tialooa as odres perdidas, augmenta-mes as torcas, aaelborando considera-
ve lmate o sea estado. O Morrhuol, que aa creancas tomio aem a menor difflcul-
dade, modiaca promptamente a son constituicao, qnando ellas sao dbala e
ljrmphnticaa e sojeitaa a reafriamentoe.
O iforrhaol, que um prednoto en todo differente dos onamadoe extractos
de figado de bacaJbao, encontra-se encerrado em capsulas redondea, cada *"
daa qaaaa raaiuiaata as ?aaaa aeu peso de oleo cacuro, .que os mdicos
i ser o mais rico de priocipios activos.
PARS, 8, Ru Vlvlenne, t aa* toda a Pharmaeiat.
58Rm d Imperador38
ia avia se recortes e pedides com promptidSo,

&So
r
le medico* non i rj
de appetits.
rUgeastos
VomiU ,.
Platulencia estomacal.
eguiatea affeccoea:
Gnstrnlaiar
rJloerajeea
do figado. **
Dfarrnea.
PysBUf i Isa,
Gaatrfiaa.
mnoiencadepoiscomer,: i mltrsiiiBssJiyiJ^ilsiaiii a gnu
AffCREATlNJ DSFRESHf cm nasdjunhoe com a dote de 3 a acema.
radazinhas (lepla da comida.
oai a DEPBS!*E, atrtor da Peptona, PARS, < :a t*a a


LI01IDACAO
A' terminar em 31 de Oatubro
Merino preto superior a i 200 o corado.
Dita dito mam estrello 600 ra. o dito.
Dito great, superior, a 800 rs. o dito.
V'[botinas lanadas, de cores, a 800 rs. o dito.
Ditas lisas a 600 rs. o dito.
Renda da Cbjoa (msripoaa)a 160 ra. o dita.
S*tinetas de c6rea, lisas, auperiorea a 280 ra. o dito.
Alpacas de edrea, superior, a 920 ra. o aovada.
Z'pbjrr de salpico, superior, a 320 re. o dito.
Setioeta ehitada francesa, superior, a 360 ra. o dito.
Mfric aetim, superior, amito largo, a 1*500 o dito.
Pistas da algodlo para alfaiate a 2*000 a docta.
E entras maitas fasendas pjr quidaclo de aegoaia; a roa, do Baafal 53.
VINHOgilbert SEGU N
Neata gr. oda
aaliatnde e aaodioilade.
As pr#? ser!pfies en lingias estrangeiras afio fielmente
dpsprbadis
O pWmaeeutico pernambncano JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida oa dioi os deata eidadn que qaeiram honral-o com ana confianca
para qaalqoer trabalho profissioaal e ae pabiieo. Garante se a mais atten-
cioaa e conscienrioea ezeeayio.
Esta oaaa recebe seus productos ohimioos e drogas diraetamente ^
i daa melberes caaaa da Europa, especialmente enoommendadaa pasa sea
reeeituario.

Pharmacia O. 8EOUIN, 378, ra Salnt-Honor, PARS
Depostianoa em Ptrmammea : FKAJP al. da SILVA e >.
luTov di Guala, (rauco b Bunio de Tel
Preparado pelo pharmaeeaeo JOS FRANCISCO BETTENCOURT,
de ama eficacia verdadeiramente maravilboaa as molestias dos orgSes
I reapir-torios.
Brenchiles, asUiua tosse, convulsa, etc.
:or-
Eaaencia eparativa. Formula do distinoto clinioo Dr. Hamos
Daparativo por escellencia para todas aa molestias que tem a otigem
na imparesa de aangae.
SrUMlis, Hartes, olceras, ermps Mfpeticas, Ble, etc.
:o:
Tinta preta para escreverinalteravel, fabricada com. maito cuidado
por ama frmala inglesa, especial para eacriptaraclo mercantil e reparticoea
publicas, seooa de preaaa, perfeitamanta preta, nlo corroe aa pennas, nlo
deposita e d copia. .^
AO LOUVRE
Os proprietarioa d'eaae antiga eatabeleciment aatnpre no intaito da oocreapoa-
connaaca daa Ex*aa Sraa alo poupam aaCoraee a m da setssfaaara exigen
do bom goato e para o que acna-ae aelaalmente em Paria um dos so oan da eaaa,
vai por todoa oa paquetea remellando o orna o oaprioho da moda vai invaeiaodo, e
a prova apresentamoa o seguate :
lendiesimoa cortea de 12, mentados em oertlo, oom gaarnfte de con tas oay-
Baplendida coll-cclo de capotas e cbapeos para senbora I
Quarniclo completa de vidrilbo sai gesnria I
Romeiraa dolmaoa e visites em t cades differeatee I
Mantilbaa andalaaas, sspadiajidade 1
Ditaa de fil de seda primorosamente bordadas i
f
*


K
Rundas k*-p"L*'" abaaJijr em eortidae
Lavas de seda bordadaa em alto relevo 1
Sediohas e srahs, grande moda !
Colchas turcas a imitaclo de crochet!
Palitota de aeda cra, pretoa e einaentos !
E auitos ootres artigos de moda.
i Rila 1.* de Marco n. 20 4 (esquina)
CASA DE C0NFIAXCA
ELIXIR DES0BSTKLENTE
Eupeptico de Gervo
Freparada pelo pharamaecaalem
J0SEv FRANCISCO BITTENCORT
O Uervlo tem orna acelo desobelMKnte estraoraimuSa para
* *> h" etomgo, conforae o deaereve Dr. lala Maraee.
B Um grande numero de pea sera qaa Um osado dalle eonatdera-o infallival.
Levados per catea informacSas e por maitas aapariaacias pvoaaauiartas
* ,B> preaeotamoa aee clinnaa e ae publico em geral, um Elrair deata
da am sabor delioioeo e de as effaito veHadeirameate banefiec
tataa, ipUneocos e aqaehes qae aofiem da figado.
Osproprietarioa da Pba'macia Central
HEPQSITD ITA PHARMACIA C32WTRAL
N. 38 Rea do Iep*rader N. 38
PERNAMBDro
AVS.ENS8II0 MILLERET
DavoarrosmiTaDas aa

tu Lenii
PERNAMBUCO
Verificada, como fo, a mpoaaibilidade de ser estreida a grande lotera desta
provincia, em favor da edaeaclo doa iogenuos da Colonia Orpbsnologiea babel, e no
louvavel intuito de evitar o prejaiso qae aos portadores de bilbetes sdviria de ama
indemnisselo parcial, determinou o Exm. Sr. presidente da provincia, por acto de 16
de Agosto ultimo, qae fosee substituida a referida lotera por ontra do valor de
1.4OO:O00(J000 e que aera extrabida impreteriveloeote no da 28 di Fevereiro do
anco proximn vindoaro, e caio plano oontain oa seguintes premios e approximacSes.
1 premio de
1
1 >
3 premio*
10 >
15
86 >
50 >
8K
150 >
700
fin
300:0000000
50:000*000
20:0001000
10-.000,j000
6:OOOJOOO
2f000000
ItiOOfiOOO
500,1000
2O0d000
lOOdOOO
e igaaes
700
7000
e iguana
i 504000 para aa dona
aos do primeiro premio.
i SOdOOO para os doas algaliamos finaos
aoa do segundo premio.
* de 20d000 para o algariamo final do primeiro
premio.
2 approximacSes de 5:000*000 para o primeiro premio.
2 a 2:000d000 para o segundo premio.
2 > 1:000)|000 psra o terceiro premio.
70,000 bilbetes a 20*000 divides em meios, qaartos e vigsimos.
Enearregado por nomeaclo interina do meamo Exm. Sr. datado de 30 de Julbo
da oorrente anno, da estracefo d'eata loteria convido pelo presente, oa poasaidores de
bilbetes d'aqnella grande lotera a virem trocal-os na thasouraria das loteras a roa do
Bario da Victoria, n. 14, por outroa da qae tem de ser extrshida no dia 28 de Feve-
sairo prximo futuro, e onde se acbam tambem venda os bilbetes d'eata nova lotera.
Nlo ha possibihdsde aigmna de deixar de effectuar-se a extracolo d'eata lote
ra na dia fizado, nlo so porque a importancia doa bilbetes vendidos da antiga lotera
poueo inferior ao valor da actual, e por eaaa reato dever-se oonsideral-a qnasi intei-
rameate vendida, como porque noa termos do seto presidencia!, me foi ordenado qae
aria ella irrevogavelmente extrabida no mencionado mes de Fevereiro.
Para aceaca doa intereseadoa equi treneorevo oa seguintes tpicos do referido
acto da presidencia, de 16 de Agosto ultimo autoriaaodo a aabstituiclo de urna lotera
por ontra :
v% bilbetes qno nlo forem apresentados troca at 8 diaa antea da extrac-
co, serlo relacioaadoa por seus nmeros, dndole lbea oatroe quaesquer nmeros
do valor eurrespondent na presente lotera, faasado-se d'isto urna relaclo, qae ser
publicada pela imprensa.
t O portador do bbeta primitivo tem direito ao novo numero que lbe fr
designado, quando 'reclamar, pdeado depois da etxtraoclo receber o premio que lbe
sabir em sorte.
c Na preataclo da cootaa o theeoureiro recolberi ao Tbasouro Provincial, em
c deposito, bilbetes e premios qae nlo forem procurados.
Dentro de aas asmo, a cootar da data da extracclo, anda o portador do
< bflbtte poder! apresen tar aaa reclamaclo pe rao te o Thesouro Provincial.
Fiado eme prese, oa valorea eso deposito preacreverao em favor da provin-
c ca, sendo cenaideradoa ronda eventual, na furma da lgiaUcio vigente, se a Aaaem
c blea Provincial nlo reaolver a eooveraao em benefieio da Colonia Orpbanologioa
a babel, i
Reoife, 10 de Outubro de 1897.
Josa* Candido de Monta
Enermidades Secretas
itea ou antigos sao curados eu_,
poucos diaa em aegredo, sem reg I
men nem tisanas, sem cncer era I
moleetar oa orgts digestivos, pelas I
ILULAS
e injeceo de
KAVA
DO DOUTOR F0DRNIER
Cota POuta Um trovado Kmm-Swmlvu
rtuiui, in----noicclo, 4ra.
P-AK PUlcs da i Mudelaige
~l>aH Para Hl|
Pfpel pa
Vende-ae papel para imprnti
rio e Jornal do Secife : na roa del
OHndan. 31.
WHISKY
ROTAL BLEND mana VIADO
Este excellente Whisky Eacoaaaa i
ferivel ao cognac ou agurdente da
para fortificar o corpo
Vende-se a retalho noa
aens de molhados.
Pede ROYAL BLEND
cojo nome e emblema alo
todo o Brasil.
BROWNS 4 C,
VIAXO
AUenco
Attengo
Pranches de pinho da Si eia
Veade-ae prancbdei de pinho da Sueeia de 3x9
pollegadas, em lotea de 20 dostaa para cima, por
praeo mdico ; a tratar na roa do Commercio nn-
mei ..
Viihos da Garrafeira
Finos
Care* vellos.
Madaira.
atasaatsl.
Uva Bastarda e de Pasma.
PARA MESA
Genuino da Lavradio a 500 rs. a garrafa, 'i
Na mareearia da ataaaal Correia & C.
PraeaSoCoaded'Eaa. 1S
Vende-se
am bem eitabeleeimeato de molhados bem lecaii-
eada, rea da Imperatrii n. 84, nraits afregue-
aado, e o motivo ib dir aaa preteadentea.
Terrenos em Beberibe
Veade-ae terreaoa am Bebariba de Baco, Agaa
Fra, qne pertencemm a D. Saoboriaha e boje aoa
berdeiroi do Dr. Burgos Ponoe da Len, cam ti-
tulo legal ; a trata, na roa do Imperador n. 81.
com o aolieitador Laia Machado Boteiho.
Livramento &.
vendem cimento port'and, marca Bobina, del'
aalidade ; no eaaa do Apollo a. 45.
A FLORIDA
Da qne de Caxtaua n. IOS
Orando aortimento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, l-
bum de madreperola para baile, ideo de
marfim, estojos para agulbaa, lapiseiraa,
broches de madreperola, dem de marfim
desenbando em alto relevo Adres e um mo-
lho de trigo.
Casaoos bordados para senhoras a 5O00.
laques transparentes pretoa e de cores a
2(5000 e 24500.
dem de aetineta a lAoOO e 2d000, um
dem de papel a 500 e 800 rs., um.
Agua Florida verdadeira em gnarrafi-
nhaa a 500 rs., urna.
Contas lapidadas pretas e de cores.
Miasaogas pretoa e ale cores.
Lindo sortimento de fitas e bioos bran-
coa e de corea.
Grande sortimento em botSes de ma-
dreperola e phantaeia.
Luvaa de pellica a.24500 o par.
dem de seda a 20000, 24500 e 34000.
Capellas, veos e ramos psra novaa.
Suspensorios americanos a 24500.
Linha para machina a 800 ra. a dusia
n. 50
afeias de cores, escocia, para senhoras
a 14500 c par.
Caixaa de jogo para sallo a 54000.
Sebonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de p-Uucis
e de pellica para senhoras e meninas.
Espartilhos a 34000, um.
Lindas pastas de couro, chagrn e pe
lucia a 500,14000, 24000, 34000 e 54000.
Carteiras psra sedulas com os reparti-
mentos de 104000 a 1004000.
dem psra letras com os repartimentot
dea meses de Jmeiro a Dezembro.
Estractoa eorylopsis do Japlo, nexis do
Ja po, Bouquet de exposiclo, Theodora,
Rita Sangalty, Porte Veine, Ixora Brione,
Roger, Oallet, Briaa da 8erra, Paris-Bou-
quet, Estrado Dodeur, etc.
Luvaa de seda bordada com missangas.
dem bordadas com vidrilho dourado,
bronseado e granad.
dem com palmas da mesma seda.
dem arrendadas a xadrei.
Anquinhas a 14300, 14500 e 24000.
ama.
Lindas puleeiraa americanas de 5, 7,
8, 9 e 104000 o par.
dem broches americanos de 4, 34,
24 e 14000 um.
Collarinhos de linbo, gosto moderno, a
5000 a dusia,
Pochos de linho, modernos, a 9J000 a
duxia.
Novenos de linha de efires para crochet
a 200 ra. um.
dem de cores a 60 rs. um, para ma-
china.
Papel para flores a 103 e 120 rs. a fo-
Ihs.
Leque de aetineta a 1000.
Papel amisade, rosado, 600 a 800
rs. a caixa.
Enobovees para baptisados.
Envisiveia a 200 rs.
Lindos plsstroes a 14, 14500 e [24000
nm.
Ra Duque de Cexus n. 103
101-RUA DUQUE DE CAXIAS103
Vende se especial farinba de milaa a de*
feita vapor, e preparada para Basa,
ensena e ontrss diversas especies de
que aeeeaskem destes meamos j
240 ra. o kiu da de milbo e a de
aaaim como farinba para tri^tr o pao
24000 a arroba : na padaria da t
Pombal n. 1, pertencente a Per aa Oa
_____________Telepaoee-^W.____________
Palha de carnauba
Vende-ae em groase e a retalho i na rea
HorUa n. 41, e rea da Oataneio n. 9.
Venda de sitio ,
Vende-ae ou permuta ge por predi*
um bom sitio con boa eaaa, aanitaa
excellente banho do rio, boa agaa da
ezteoaSo de terreno para baiza de eapam,
morado na frente, com porteo e gradeauaKsea
caminbo de ferro e estafa* Jante a* dito sC
Porto daMadeira, conbeeido pelo sitiad*
Selleiro, junto ao Or. Exneato de Anana r
ca ; quem pretender dirrja-ae prea da
pendencia n- 40, das 11 botas is 4 d tarde.
Engenlio Caianna
Vende-ae eite engenbo por preco aaaat*
modo, movido por animaea e com sacia BBBjae
drada de trra de muito boa pridaesia,
aafrrjar 2,000 pies : oa preteadentea di
ao meamo, oa ao pateo do Terco n. 18. Advtrta-sa
que aa obras lio de pedra e cal, e I
mattas.
Attenpo
!
!
Vende-ae urna linda jardiaeira de
dona eonsolos da mesma madeira com
marmore, ama mesa elaatiea de
urna espada, tudo por mdicos
to bom estado de coneervacio;
roa do Marques d* Herval n 168.
Reclame!!!
Nao de ve ha ver con teaUcoea ijaesda ]
ama grande parte de artigas, varea
chas, qae se eoooatrsm na antiga
da Cunha ; noaaoa dignos leitorea
que abaizo ae aeguem :
Brinsinbos de cores para roanas de i
rs. o covado I
dem pardo loaa a 320 e 360 ra. o dte!
dem braceo da liobo, n. 6 a 4500 e bm
Caacmiraa pretas diagonal. 2 latansaa, a 1
1*800 o covado I
Cheviots tnperiores, preto e anal, a 34 a 3JBC0
dito I
Bramantes, puro linho, 4 largnraa a lt9001
Atoalhado bordado, a 14200o dito I
Madapolio americano, com 24 ja
peca!
Algodio largo maito eneorpado a 44 a |_
Seroalas de bramante bordadaa a 124 o !
dusia 1
Lencos brancos e de corea,
14800 a dita I
Camiaaa francesas e inglesas, de linbo a i
dltal
Heias inglesuparabomem a44500,94el
dito I
Toalhaa felpaldaa e alcochoadas a 84600 e i
a dita 1
Comjaa Ezmas. 'araaotas
Biquiaaimaa guarnicoes de crochets a
Lindas grinaldaa e veos para aiae
12|0D0!
Espartilhos americanos e francesas, a 44,!
8400! -
Picba e entradas de baile a 34 e 44000!
Colchas francesas e cobtrtaa, grandes a 34 a44 !
Camisas bordadea para senbora a 34 e 44000!
Sargelins de todas as corea a 240 ra. o aneado !
Settas macao todas aa odres a 14000 dia!
Setinetaa lavradas de cores a 280 rs n aaraesf
Cachemires de listinhas para vestidas a 400 ra. 0
dito?
Velludiohos lisos e bordados e 9C0 rs. s 14 o i
Pecaa de esguiao para camiaiaaas 12 j
44000!
Linhos de quadrinhos, muito largos, a 200 el
o covado!
Mirins para vestidos ama largara 560 rs. ai _
dem preto 2 larguras a 800 rs., 14C00 e 14500 s
dito!
Pos toes brancos bordados, fieos, a 400 rs. e dala !
anacas de cores, (nioneabotam) 160* date!
Paillea, ultimo goato cm padiSea, a 400 raesatof
Cambraia Vitoria e transparentes 10 jardas a 34
8 84500 a peca!
Asa Srs. Fasendeiroa
Algodlo da Babia superior a 320 ra, o i
dem de core,do Rio a 440 ra. a alte!'
Yendas em gresso damos descont* da
59Ba Duque de Casias59'
Pereira & Magaibaes, saneseme da
da Canoa t O.
Yenda de t rreoos
i
Vende-se em grandes e |
rea do sitio, que na estrada'dos .
junto a capella e defronte da ases
frrea do Arraial : quem osqvjaer
js-se so Dr. Portella em sea eseriptori* i
Imperador n. 66, 1- andar; oa i eaaa de ana so
Idencia nos Affiictos.
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Naia & G-
depostto
tu de Baro da Viclerii v*
Os proprietaiios daste
cam aos seos numerosos fregueses e ao
Sabuco, qne ccatinuam a ter arana*
e ebapoa de todas as qanl
manufacturados com toda a aerto
mais vantajoaoa que *m ontra
Lotera da Provincia
Acha-sc yenda a 10.a UUstl a fccic-
ffcio daS. Casa de Misericordia do Reeife, qne
ter logar no consistorio da igreja de Kossa
Senbora da Conceipao dos Militares, onde
estaro expostas as espheras en orden* n-
mcricn, para serem examinadas.

A pptica colonial
antico
do rgimen
919 vtll US
IIIII


l


-

S
A prodigelid neo, ra-
bete ao* ti tul) ', por
,ss fai, a | Uvada
to l->'<-, qae P'oj;otoi XIV, relativos coljoiaaglo da Madagas-
car, (til bellamente descriptas pelo Sr.
Pulit em a de nu obras) lvessem
vingsda, em menos de 20 nno*f compara-
da a superficie desse t-rrorio con o da
Frangs, a naturas* da metropola hiuver*
duplicad; porquaato Lu XIV oatr*
oouaa nlo f*s senlo conceder i Compa-
ahio, oa segaiote* favor* :
Arrendar lotaa de tarra a quea Iba p-
prouve**, ea troca de ttulos boaorifiaos
de marquesedoB, con lados, vis :oa lados,
baronati, caatelloaaa, Justinas de Ia, 2*
3' eatraacias, direito de apreeentaglo de
beneficios, faculdade de construir caatcl-
los, casis, poite levadiea, etc., e ainda
tais qus aa pessa&s, a quem a Companbia
hauvessa conoedido taes trras e que nel-
las tiressem habitado por cinco anuos, em
nu volta Franca, poderiam usar dos no
aee e ttulos das suaa trras e dos respec-
taros braaoei d'armas, exactamente como
aque.i que aa tem no Reino do Frange.
Ms, para eatabeleoer vastas o pro loe
tiras plantagSee, preciso alguuia cousa
- Jm de eapitaes : e preciso o trabalha.-

009 al
cu a a rezes urna
dorv
Nessa poca, a prodcelo nlo se acns-
ra orgaoisada coso actualmente. Hoje,
todo* os productoa seja qual fdr a sua a-
turase, trate-ge de teci Joa, obraa da car-
pintaris, objectos de ferro, de marcineria
e outros, fabrican a a em grande escala,
aegando oa typo oommans,, e em muitoe ca-
sos, slo'ezportados depois de promptos,
ds Franca para as colonias.
Outr'ora, pelo contraro, a mtropole
fabricara pouco a pouco e medida de
toas aecessidaies : a grande -manufactu-
raso' se empregara a respeito de cortos
e dstenciuados productos :
O resultado era que, as colonias tudo
devia ser fabricado alli meemo, e que em
vea de productos, elles tinbsm neceasida-
de de importar productores e artistas.
Mas, o que fazer para prover as col
uiaade todos os artistas e inlustriaes de
que elles careciam?
Felizmente, nossis corporagoes regorgi
tavam eotlo, de urna mullidlo de ezce
leotsa arteslos, experimentados no conba-
cimento taeorco e pratico do seu offico,
mas, interdictos para a m atria diante da
impossibifidade de dsporaa de recursos
pecuniarios.
Em todas ascartas fea se inferir
um artigo cujo ulcance pode-se fcilmente
apreciar ; o qual, salvas pequenaa varian-
tes na forma, era no fundo, o mesmo que
o seguinte, extrabido da carta da Compa-
nbia da Nora Franca de 1628.
c psra excitar ainda os noasos sub-
ditos a so traosportsrem para os ditos lu-
gares, e exercitarem toda a especie de
manufacturas, pode se 1er neste artigo,
ne determinamos que todo o artiata qus
bourer exercido urna arte ou oficio na
dita Nora Franja, por espago de seis an-
uos, caso qaeira rollar a este leino, seja
consideradomeatre de obra prima, po-
dendo ter aua le-ja officina aborta em
nosse cidade de Pars ou qualquer outra,
comtanto que aprsente previamente, oerti-
dlo sotbeotica do servioo noa ditos laga-
res, e, para iato, todos os annos, a eada
embarque, a repartidlo de marinba forne
cera urna lista daquellea que a compaaba
tver de faaer erguir para a Nova Fran-
$ "
A instituiglo dos engajados veio coroar
dos melborss resultados, o conjunoto des
tas medidss.
O que era um engajado T Um bomem
oue, em rirtude de urna pratica converti-
da em lei, era obrigaio a trabajbar por
tres annos, por conta daqnelle que o ti
vesse contrtalo. Dahi a aublucaglo' de
FOLHETIH
VCTIMAS E ALGOZES
POB *
EMILIO I)K richebouhg
PRHEIRA PARTE
A ?AICLIA IalOWiTST
.o..
( Couauaglo do n. 236)
II AssoeiaM
XIX
Nunca beba agurdente, e era em toda
de ubi a grande sobriedsde, e os operaras
diaiaa dalle :
O pai Anaeme n Jo tm um a de-
leito, um philosopbo qaa tem mais juiso
de que os se-te sabios da Grecia.
Qaaodo os seas amigos opera rio i o con-
avam para beber coa eUes :
Nlo gosto de beber senlo o mea ce-
^HN rinho quanio como, disia Ibe elle.
Contado, osando aeistiam, psra Ihes ser
agradavel, beba meio copo de agua con
.oo pon: o de rinho.
Ao cabo, de ua mes, j c jobea lo no
heirro, o pai Anselmo era esti-raio de to-
dos.
O 3r. Lionnet, que ouvia f.llir do bam
iai Anselmo, pelos s :us operarios, prnsoo
ago em ajadal o.
Nlo ltevaa eapragados, aprendes e
criados de eacripton > para fazer os rsoa-
dos, mes o negoc--,t; qu -r ta te qaanto
possivel, servir-se do velho majo de roca-
BBBsU
Desde entlo, ni com a casa L'onnet, o
r mes-.
f*a pese* c
era sobria de p os que fallavam muito e, <)
/ersavaai a respeito d
aset, nlo perda ama pelav
pequea relributglo.
Pausados oa tr< i annos, o tea patrio ti-
nha de entrar em sccdrdp coa alie, p r>
Ibe ceder em ploru propriedadc, mediana
amor tu a co ordinaria, a extenso de torra
que til) foss; capas de culvar.
Todava, esta ultima vantagem era ape-
nas appareata, pas que as oompanbiaa, en-
tlo em graade prosperidade, i o so
desfasiam d suis Cerras, mvdiante amor
ti/.clj aunual.
O re tiaha easencitlment*. intsresss em
pova.r suaa colonias; e qaaodo, em certa
occaailo, as coapanhiaa e oa espilles de
navios, achanto que o pre$o porqm os en-
gajados catavam adjudicados aos coloaos,
era muito alto, fram, pjuio a pouao ao-
pbsmsiido oa oontranoi, o re julgoa ne-
cessaro baxar um regulsmento, segundo
o qual, nenhum navio poda ir i colonias,
som conduair psra alli um corto numero de
engsjados, proporcianalmente i sus tone-
lagem, isto dous, engsjados por 60 to
neladaa o i meaos; quatro, por um navio
de 60 a 100 toneladas e cinco por todos
os de roaior arqueadlo." Os plantadores
comecaram a pref jrir os negros aos enga
jados; em vista do que, urna ordem da re
determiaoa que elles tireeeem em seus es-
ubelecimontos, pelo menos um engajado
por vinte negros: sein contar o feitor.
como nlo tolerara que suaa ordens
l^esem sopbiamadas, tuve o cuidado da es-
pecificar que o eog.jado alo doria ter me
nos de 18 annos. A concluslo do Sr Pau
liat que, em aeus projectos coloniaee, a
realeza antiga tere seppre por principio
deixar intacto* os rocanos do Estado os
quses, recusara par* sua poltica na Europs;
que, tudo quanto fea debaixo do ponto de
vista de-coloniaaclofo sempre, to judi
ciosameote calculado, to racional, to ab
solutamente conforme catares* das cou-
sss, que, em menos de 30 annos, *ob tas
aire -gli, Franja, ebegoa poro*r as ilbaa
e toda a parte septentrional da America.
Mas, o que disperta particularmente a nos-
sa reflsxlo, accrssaeeta elle, que, por
eAfeito da autonoma, da actividade, da
espontsneidade social das energas indi-
vi Juaes, i* quses* se prestara o rgimen
da* companhiea, aa colonias qae ss orea
ram entlo Jaacaram tas* e to profundas
raizas, que, despeito das desgrsca qus
cahiam sobre ellas e das trbuacSss sem
fim que tiveram de supportsr, oa razio
da mi poltica da mli patria, nenbuma
bouve que nlo sobrevsse, e qae aquellas
que, por mais de um seclo, aonV-ram
opprealo estrangeira com todas as auaa
miserias, perffisneoeram de da para dia
mata vivamente franceiea.
c Depoie p-rgunta si o mesmo acoote-
ceri ao Seoegal, Cocbinchina, Algera,
ao Toukln, ende tudo fo feto p'las armaa
e pela conquista brutal; onde o Estado em
tudo intervem, onde todo militar, e tado
militarmente organiaado, onde o colono
parece, sem dever ser cutra cooaa snlo
o scoeaorio do soldado, alud* mais, na
opinilo de uuitos* givernador^s, um ao-
cessorio iocommodo ; onde a cslinisaclo
franoeat emfim, parece apenas aaperposta,
qaaodo d*rera aebar-so profundamente en-
raizada no solo.
Nlo acredita que o rgimen ao qual essss
oolontsB se submettism, psrdure, siulo de-
poia de pertenoerem Franca, pelo mesmo
lempo porque o foram o Canad, a liba
de S. Domingos, a liba de Franca, as
Seychelles, etc.; se eilaa risrem cabr
um da naa mo* de um* outra naci con-
tinuaran!, apos diversas garatea, como
estas ultimas, a permanecer em comssuni-
caclo do penssmento e do sentimento coa
a rali-patria ; a defender sua indviduali-
dade, sua lingua, suas leis, aeus entumes,
em urna palavra, a resistir contra a ob-
sorpclo do estrangeiro.
AD. F. DB FOHTPEBTnS.
Tinba aaoldo pelos operarios que a Sra.
Lionnet tinba do psss-r algum tempo em
Nice.
O que a eamponsss de Nogent-aur-Mar-
no Ibo tinba dito com rf-laclo i familia
Lionnet era repetido em Paria pelos opera-
rio*.
Nenbum dellaa ignorara a oaaoera por
qae a menina Genoveva era tratada pela
mli, que nlo tinba boas o Ibo* senlo para
o filho.
Aquella preferencia por na, a detri-
mento ds outra, exceda por tal modo es
limites da razio que se tornara ncoapre-
bensvel. .^
Felizmenw, scoresoeotavam o* opera
ros, qae nossa querida patrasiaba con-
solada da sequillo da Sra. Lionnet pela
ternura do pai. Ao asnos, o patrio nlo
tem preferencias ridiculas, tanto goata da
lba como do filbo. Para elle a juetiga ca-
ta cima de talo, uto era bomem que fos
se capas de-reousar a ua filbo aquillo qae
eoncedssse oatro.
O relbo moco de recados sabia tambem
quo Sra. Lionnet era censurad* em Pa-
rs, como em.NjgJBt-sur-aisrao, e que nlo
era mais estimada na cidade do qae no
campe.
DacdUamente, pensara elle, psra
explicar o earraobo proced manto da ara.
Lionnet, preciso que a menina Genoveva
nlo saja sos filha. Naturalmente o Sr.
Lionnet tave ama primera malber, da qual
nasoea a menina Genoveva, neaao caao, a
seganda Si*. L;oan:t nlo mais do qae
uaa madrasta.
O pii Au*el cbado aqaill
Ua da ere opcrarioi ilaveai
da Sra. Lioono:', qae devia estar chegar
de Nisr, o moco da recados a ven tu ron ae
a fazer-lbee esta pjrgnnta :
m mulber ea
B.-gUCSS OOp
T*Ho rper
ircza par* elle
-pandea :
'. O U3J
fo VJU
no, que p*ro-
periei temen U,
atea ha
e parqae oaabeci o
penu e-::
Jozquim i Aeeoedo PimenUl.
va PBtsouxso
Em Carupatr rendamos a fl tata* da
manbl o servioo das Arangalaa naa trin
cheiras de vangur la, oudo eatava a art
t bar i a, o mangndho (1) etc.
Costumavam os def-rsir-'s do Hurexyt
eeperar a marcha dos noisoe batalh&s, e
qaan Jo estes ss spfbximavam ao alcance
de suas bal -ras, langmdo-Ihas urna des-
carga de balas casas, bambas, o grasadas,
e seapre anido* *0 estampido das pecaa
doaa tiras de morteiros.
A principio mmtas vidas nos calila essa
billicjss recepflo distancia; depois o
onvido do soldado j por dema* pratico ao
Sercebir o farfalbar da granada livra-se
'ella, porqu calculara distancia em qae
ella vinha e a dircclo quo trasi pelo som
sibilante de sea aussurro no espseo
X um* dessa* manhls o 42. de rolan
tsrios msrehava par* oceupar seu poeto de
honra na batera d* extrema diraita, com-
mandada pelo capitlo Pi rreleve.
A dcecarga nao *e fez eaperar.
P*aaou a aarava de ferro aem qaa o ba-
tallo Iba prestasse ranlS attenolo, por
qu: tJos co.-Dprehendoraa que as grana-
das vinham de pintaras altas e ae auito
zima paasaram de nossas cabejas.
Firmes, pos, na margem nem ua pauo
trikado bouve na andadura metbodioa qae
faz doa batalhSds machinas de coapasso,
verdadeiros metrnomos.
Alguna segundos mais, todispercebsram
o sibillo agudo e estranho de um corpa que
des?e do espace mpelido por forja alheia,
alen da gravtaclo.
Eram aa duaa enormes bombas do* mor-
teiroa que depois de ooncluirem sua m-
xima bsoeonlo vinham em furia vertigi
uosa cahir sobre o oorpo de voluntarios
que all caminhava.
Ao grti espontaneo e unisono de
foge I partido de todas aa bocess (tal j
era o conbocimento pratieo d'aquella espe-
cie de perigo) os soldados suspenderam
armaa, o* offieiae* as espadas, e lancaram
a* de carreira para a frente, proporylo
qae o agudo silro daa bomba* crean* em
raxlo de su* rpida aproximaclo.
O batalblo feria dado vinte passjs aps-
nas quaudo os ,dous blidos de ferro ca-
hiam quas juntos dentro de um pequeo
alagado que ficra j noass reUrquarda.
Duaa columnas triangulares de agaa e
Um* crguersm-ee iaat-ntaneamente do
aeio do alagado penetrando alguna metros
cima do eolo no eapaco, reflectiado-se as
gotas muidas as edres do iris que a luz do
aol Ibea iaiprmiaa.
Um estrando surto sucoedeu se em acto
continuo Aa bombia psn-t-anio muito*
palmos pela tetra o dentro fissram expo-
ao.
Novas colanas d'agua, trra, lama e
fumo desenharsm-se no mesmo lugr.
Lindo 1 Magoifico!
Ua hurrah 1parti de tolas as
bocess, quando na pbenomeno exquisito
iel-o oshir.
Do lagar onde penetraran* oa projectia
ultima fileira do o taro pelotlo do 32.*
ha4 maia de vinte pasaos de diatanca.
Dada a detonarlo das bombas que eata-
vam enterradaa a cinco oa ssis paleaos, e
cobsrtas com mais um palmo d'agus, que
tal era a profunJidade do banhadinho ma-
nifeston-se incendio em todaa a* patrones
d'essa fileira, ardendo a plvora dos car-
tuchos que ellas ocntinbsm.
Convm notar que cada cartucho era
envolvido em capa* de papel de linho muito
forte ; depois reunidos em macoa de des,
(1) Espeoe de observatorio sito e elevada,
feto de viga* apruaadaa, em cajo cimo
havia um ponto de apoio, eatrado ou giro
onde fioava ana seotinella observsndo o
esmpo adrerso.
De madeira que o Sr. Choran assis-
to ao eaaament do Sr. Lionnet ?
Nao, a Sra. Lionnet de Bordea* e
fo la qae o patrio ae casoa Espere que
me lembro. sim, e exactamente iaao, o
Sr. Lionnet oasou-se em 1863 e a menina
Genoreva, qae veio ao meado, logo, tem
agora oa aeus vote e doua annos.
O velho nlo ouson levar maia longo aa
perguntaa.
Tornou a senlar-se oo sia banqunbo e
ficou pensativo.
Julgar* tv encontrado razio do pro-
oedimento da Sra. Lionnet b*via ae en-
gaado. Entlo ergua se, de novo diante
delle, o ponto de interrogaclo. E em-
quanto refleotia, repeta comsigo mesmo a
oada momento :
A menina Genoveva est com vinto
e dous annos.
Algum tempo depois, o operario Cberon
teve que madsr-ae. Urna oarraes de mu-
da nc. as nlo era neceaaaria, porqoe so tra-
tava de dveoer a mobilia, de um tercero
andar, para a metter em um segundo da
casa visiabs.
O operario pergnntou so pai Aujelmo se
quera enoarregar-*e da mudenca, faaendo-
se ajodar, bem entendido, por um ou dous
dos sena oollegas.
Com lodo goeto, responden o bomem,
faasr madsocaa servioo de mogo de re-
cado.
O trabalAo dirigido pelo pai Anselmo,
fo frito coa o* mrorea cuidados e*41o r-
pidamente quanto possivel. Nea ama mol-
dura de aovel ficou deeoollada, nem prato
naa copo partido.
A Sr*. Cberon estara encantada com o*
bornea* que Ibe tinham teiao" a ndanos,
que alera de ib* ter poeto os objectos no
seu lugar, anda tinbsm tido o trabalho de
liaoar tudo.
B quaado alta pergontoa qaaatp Ibe do-
ra, o pai Anselmo reepoodeu :
A oada u franco*
Erara tres to quiozi fraucos, por
na trabalho ao* relia, oelo menos, vinto e
A 3ra. (aeren quts roostrar-se generosa
e dar" a cada um tres franoes a asi*, mas
fei ixpeeaivel, o pai Artolmo nlo j enten-
da eseim.
velho waco de recado* era amia, nao
le ftii
o era
Pe lia
prio ar p
os o
Sutra capa de
-gdo por
lh* de Flandres, setuel
ticamente fe-
anda este era mettdo
do couro onde nom o pro-
mos fileira incendia-
da, peguntemos a nos me-raos dominados
pela estraoheea do caso que nunca pode-
uios explicar:
Que aegredoa alo catea da natura ?
O BELLO UOBBIVKL
Esta va m formad s toda* as forca* da
alliaoca. Ceroa da 50,000 em roda da
famosa fortaleza qae em ara bajo guarda-
ra 20,000 combateotes e 300 canbSea.
No rio dominara a osquadra brusileira,
esprenlo ordens apenas p.ra moBtrar ao
mundo, que apeaer do mundo iot^ro dizer
ooa relaclo a Hamait: aqu nlo se
paaaa!o peto do filho do Brasil pode
su vurabir, quando sa arroja s emprezas
conaideradaa impossiveis, mas que aa tente
e veno* muitaa veaes.
A allisnga por seu turno tormava tara-
bem um circu.) maior de cerca de 300ca-
nL8;8, ncluindo os do sua arrojada mari-
nba de guerra. .
Eram dous sanhudoa tigres, que de^ fau-
ces escan-aradas, firmas na attudo do
salto felino, esperaram que qualquer se
movesse p^ra, oolbendo^ no ar, ao dar *
puto inicial da lut-, erguer-se tambsm so
alto, e cabr rajando no chao agarrados fa-
rozee, sanguinario* e terrveis. *
Era esta a perspectiva dos dous cam-
pos, n'aquelle dia, um em frente do outro,
impvidos, decididos, ameagadores.
A la, fraca e dbil nos ltimos diatvdo
mnguante, emerga das brumaa matutinas,
apresentando delgado fio de luz, n'nma
curva que se abra para o poente como
querendo abracar ou reoeber em seu seio
a becstombe qae Abui a pouco ia presen-
ciar.
Em trra os alliados apercebdos diapu-
nharo t.mbam suas tropas n'uma grande
lueia la, caas pontas cahiam as margena
do caadaloso Paraguay.
Um tiro de pega partido da esqdadra
foi o signal de que seis encouragado* bra-
sileros iam tentar a passagem julgada ir-
reaiiaavel pelos almirantea e generaea eu-
ropeas.
e repente...
Urna chuva de granadaa incendiadas,
cortn o espago deacrevendo curvas de
fugo, indo cahir no boj o collosssl da tre
monda cidadella.
O estampido ioi medoobo. A trra tre-
men sob aa plantas dos boinens ; os ecos
quebrsram o silencio da noito e ouvo-se
repetido par muitoe segundos e estrondo
dos canhSes que repercutiam nos valles e
na espessura dos bosques vsinboB.
Sentimos e calafrio das grandea aensa-
gSes, como se a mo do doscouhejdo vies
se tapar a'baca daquella multidlo armada,
ou ae um peao enormo nos oomprimisse o
coraglo.
O espirito de todos murmurava um b
penssmento : c Que ser da esqnsdra >
Foi prampta, adairavelmenta prompta
a resposta do inimig'o A fera, tomada do
mesmo calafrio, sacudi os membros expe-
rimentando tambem as forga*.
Quando cabio dentro do recinto de Ha-
meit a chuva de granadaa ah posta pelas
bateraa alliadas, igual chuva de ferro
fundido cortando os ares, reio arrancar do
torpor os sitiantes ,
Cerrou-se o bombardeamento.
Era medonho, horrivel e bello ao mes-
mo tempo Aa bombas cortando o espago
aaaoviavaa; como se chiasse urna multi
dio de monstruosos apitos, riscavam a es
curidlo da noite como s um phosphoro racado na atmoephera dei-
xando atreves de si o soleo luminoso dos
fogacho* das'espoletas.
O fogo des alliados partindo da cir-
aa ainda qus pregar
alguna pregas, para segurar algn* qua-
dros e os utensilios de cozinba.
la retirar-se emfiaj, cbjio de agradeci-
mentoa d* Sra. Cberon, quando o operario
chegou da offioina.
Vendo tudo em ordem em caaa delle, o
oparario moatrou-ae muito aatiafeito, alera
disso sua mulher tratou logo de dizer-lhe,
que tudo aquilb ae devia ao pai Ansel-
mo.
Esteva posta a mee* e o jantar prompto-
Pai Anselmo, disso Cheron, agarren-
do as mos do mogo de recados, o senbor
vai comer a nossa sopa.
Este nlo se decida a aceitsr.
Ande l, disse o operario nlo ae fa-
ga rogar.
Visto que erquer absolutamente, Sr.
Cberon.
Ora anda bem. Sente-ae al, o
lugar talher e aerve noa a sopa.
O pai Aoaelmo comeu com appb'te e
declaran que havia muito tempo que nlo
tinha comida to eom jantar. Eatimejado
pelo oparario, bebeu dous grandes copos
de vinbo e disse sor rindo :
Isto nunca me acontece, esta me es-
tragando, Sr. Cheron.
operario pedio cafe, ea bsa que nun-
ca o tomasse senlo ao almogo.
Minha relba, disse elle cam alegra,
um baaquete que dimos esta noite para
festejar o bom pai Aaselmo.
O veleo beben su* chicara de caf, fu-
mn lo, mas apeaar das instancias de Che-
ron, alo p.ceitou o copiobo de agaardente.
Na verdade, ps Anselmo, disse o ope-
rario rindo, dir-ae-hia que fez o juramento
de nunca beber bebidas alcoolicas.
Pode o dizer, Sr. Cheron, porque fiz
esse juramento
Emquanto a malber {ae eccupara doa
arraajos da casa, oa dous puieram-se a
con venar, e eos muito geito o mogo do
recado* leroa a conversa para a familia
Lionnet.
No outro dia o senhar ficoa muito ad-
mirado quando eu iba perguotei se o Sr.
Liouoet nlo era viuvo-
Ah l i verdade, lo.-nbro rao com ef
feto,, pai Anselmo, fiqaei muito admirado.
urna idea que me ocoorrau, oU-
viado-lbe dizer qae a Sra Lionnet nlo
gestara da filha. Olhe, Sr. Cberon, aquella
e proceder to extraordina-
U ci
tiauo de
A en
uva o i
. nbor, sea inter-
ina, sem descanso.
da fuzihria dos infantes
que atacaram o. prneiro reducto avanga-
do direita, o forte Estabdecimento, des-
appsreceu sob o troar continuo, iointer-
rapto das canbSss de ambos os lados.
Quo havara? pargaotava-nos o coraglo
entre a esp -ranga e a duvla, entra a con-
fiaega e o modo.
O horror e a morta-' Responia-nos o
eco mlonho de 600 canbSB, multiplica-
dos por outros 600 es tren dos das granadas
e bombas que aturdi*m o espago.
O acenario ostentava-sa .lgubre e pa
voroso; e assm*sorria o tempo at qae
cortou o horisonte, subindo liaba, directa
atraveesando os ares, como procurando
romper o cj, um fogaete de lagrimas ver-
des -Era a edr da esparanga !
Um grito unisono, ingente, b compara-
val queda do raio rasgando aa eatra
nhas de formidavel proaella, ataou os aros:
Passou a osquadra... Viva a naglo
brasileira ''..
*
Urna aentelha elctrica aooadsu-sa no
ooraglo da todos; e o forta .Ssateeeimea-
o que anda resista desfez-so esphaoelado
aatetra ponta vencedora da bayoneta do
Brasil.
O onthusiasmo tosou ontla ao delirio. O-
laoaal rebaava por toda aparte ;
^Nsqaadra brasileira roaponli i viatario
aa ls adiaute, alaa de Huraayt, eaare-
venda o epitaphia; da 'apacidade daqualles
que lhe disseraro :~ Aqdin&o se patsi
com as seguintes pahvras :
t Mentiates ou *s nlo nos conhe-
cra 1 Para paasarmos Humayt, nem de
Seis navios coaragados precia araos, como
noBso medo nos aconsolhou ; pois qua
menor da todoso Alsgoas s, j com
alto dia, atirantando toda aquella fonte de
resistencia humana e natural, atravessou
impvido o collossa que em vossa opinilo
aeria invuloeravel I |
Jamis olhos hmenos presenciaran
quadro mais admiravel e grandioso.
Quem rio aqaella horrendo bambardea-
mento de Humayl na midrugadl de 19
de fevereiro de 1S68 pode asseverar sem
medo de oonteatacSo que :
Tudo quanto ba de mais commoven-
te eatava alli.
A aceas como aqaella pod darse o
nome de terremoto artificial, porque aa
propras explosSes levadas aos apercebdos
paiO.'S de plvora inimiga, at langavara
pyramides de trra e podra, que ae avista
tavam at cnoo leguas de distancia, Ilu-
minadas sioistraraento pelas labaredas do
incendio, ou peloa relmpagos successivos
e continuos de seis centenas de pegas de
artilbaria.
A magostado impotente de taes expo
toe* que ao penetraren! quaes pontas do
monstruosas langas na regilo daa nuveas,
fa*ia-no3 urna sensaglo do pavor inexpli-
eavel, nlo se rapeta mais nunca 1
A violencia des:oinmunal daquella in-
menso jacto de trra avcrmelhada pelo
ciarlo dos fogos, eslava em nossa alma
todo borrar qua deviam experimentar os
desgragados que prximos da voragem de-
viam aubir aos ares despedagados, ou a fi-
earem sepultados vivos na queda da hor
renda chuva da trra.
Humayt cabio de urna vez, e com ella
o thealro nico onde se poderiam repedr
aquellas seanas!
BINCULO. DE GESHBAL
O bacharel Alexandre Gomen de Argol-
lo Ferrlo visitava a miudo as bateras do
4 batalblo do artilharis, no qual elle, se
nos nlo faina a memoria, fizara zen tiroci
nio de artilbeiro, quando aubalterno d'ar-
ma. a
Este batalblo oocupava o flanco direito,
extrema de nossa liona fortificada de Cu-
rna, em frente a Curupaty.
Havia entre oa doia campos adversos
um grupo de arvores onde os paraguayos
sitavam um piquete noute, mas que nlo
Extraordinaria, o termo.
Emfim, eu procurava explicar isso,
dizendo c commigo que a menina Geno-
veva era ttaacida de prmeiro casamento' e
que, por consequencia, a segunda senhora
Lionnet era madrasta.
Se foase asam, ainda a cousa se ex-
plicava, com effaito, mas nlo assim.
Entlo, nlo coraprehendo.
Nem o senhor, nem eu, nem nioguem
ple comprehender, pai Anselmo.
Depois de urna pausa, o mogo de reca-
dos continuou :
Sr. Cberon, nlo desconfia que na fa-
milia Lionnet baja um segredo qualquer
Nlo desconfi nada, porque quer o
ijenbor que haja um segredo ?
Diacbo I nlo sai. A menina Geno-
veva nasoeu em Pars ?
' Nlo, veio ao mundo em Marselba.
Em Marselba, repeli o mogo de re-
cados, com accento singular. Entlo o se-
nhor e a Sra. Lionnet moraram em Marse-
lita?
Perto de dous annos.
Ah
Antea de ser ocio da casa Gantran
d C, o Sr. Lionnet era nm empregado
bem pago e que gozava inteira oonfianga
dos pstrSss. Foi elle quem teva a idea
de crear suecursaes ou armazens de expe-
diglo em Brdeos, Maraelha e Argel e que
foi enosrregado de poros seus projectos em
execugZo.
< Emquanto eatava tratando de abrir os
armazens da Bardos, travou cenbecimento
com urna moga muito bonita e casoa com
ella. A Sra. Lionnet teve orto, porque
nlo tinha um sold de doto.
c Terminada a installagao da Bordos, o
Sr. Lionnojpbi mandado para Maraelha,
onde fez o qua tinha feto om Bardos e
onde ficou, como j lhe disse, deus annos e
alguna meza*, foi durante esse tempo quo
a menina Genoveva veio ao muado-
c De Maraelha, o Sr. Lionnet parti
para Argel ; fo om Argel qu* a Sra. Lion-
net deu, a seu marido, outro filho, Alb-rto
Lionnet, buje tambam nosso patrio
. Esta f
alli. Das intairos nlo apparecia, desd-
se a notarel acia de
qua Argalo visitava as bateras d> 4* ba-
talblo, l surga o indamooiado piones*
que ficava a 2 kbm-tws da noaaa diraits!
em frente.
O ganara! punha o biaoculo e dr as
oft^ciil encarregado do parque :
T que nlo mu en treguas aquella piqseto;
ee cojas
y
COX
I
sampre qua ciega aqu l est
que a zambar da nossas ordens
Os offisiaes j fiaavaa mag;
commodados com aquella insistencia,
vam o binculo qae o general Ibes esen-
cia e... l esta va o maldita grupo Ss ea-
valleros debaixo do conhocido arroreVa I
A batera da va-Iba dous oa trae brea ds
granada, a forga inimiga monta va ssaais>
se em direglo is seus quartc-is.
Quatro ou oinco das nlo apparaeia l
oinguera. Os ofieia*s cangaraa-sa Se
b.lda a por bino.-ulpi para l. Vaa a
deserto.
Estas aceas repetir n-aa por maltas
vezes. O inimiga e soltava quefle pon-
to qaando o raarechal lerava sea passszs
ao 4 batalhlo da arlilharia.
Das depois Argalo, sempre de asasasb
fra puoho, fo batera.
Entlo, os nossos omigos voltaram s
arvores, pergnntou elle ao capitlo Jlo
Podro.
Ha seis das qae os nlo vaos.
E boje vieran ?...
Nlo senhor.
Pas mea caro... observe dase a ge-
neral retirando dos olhos o instrumento p-
tico e passando-o ao capitlo.
Esta olhou.
O excommungado piqueta esteva l !
E' notavel accreacentoa o chefe, ose
que s cu tenha o candi de descobrir sea-
pro aquella mesan 'guarde, debaixo das
mesmas arvores. Sara porqae o mea biao-
culo binculo de general ?
O capitlo mordeu os labios por qae es-
tendea a irona do chefe; e j aborrecido
com a perseguidlo tenas daquella coinci-
dencia que tanto mortifica va a officisiidade
do batalblo, responden:
E* facto, l eat.
Porque'ser?
E' porqae... o binculo de V. Ese.
tem um piquete de cavallara pintado aoa
objectivos f
Argolo acolbeu a replica com franca
pansio de riso ; a anedoc'.a vooa ao
nio de todos ficando explicada por esse sao-
do aqaella notavel coinci icncia de qaa s
aquello instrumento de observaclo deaoa-
bria constantemente o mesamo piqueta,
que ficou d'all por deante conhecido por
tpiquete do Argolo *

CM FBADE... matOBTlL
Quando apos a gloriosa paseagea do
Paran-era 16 de abril de 1866,
fortes diviso es paraguayas na aanhl.de 17
oppor-se nossa marcha para o interioras
paiz, forga aquella que depois de tres ho-
ras de nutrido fogo e encarnigada basta de-
baudou na maia declarada derrota, topa-
do apressada para seu campo fortificada
do Passo da Patria deu-ee om faeto, ama
verdadeira comedia, que muita gargalaosM
provocan a bordo do ama caabeoeira
sa, cujo nome nlo as occorre, (
tambem o de seu valente e engranado
mandante.
Eia b caso:
Como cima dzamos foi derrotada a co-
lumna une Lpez mandara pararecAagar
e pSr n'agua das rio$ Paran o Paraguay
a outada orda de matacos, como elle gen-
tilmente aos appellidava, e desaggrawar fas-
tal nudo o solo, profanado da patria.
f
(Contina)
(1) A Belmonte, se nlo noa Liba ase-
moria. -

I
.
r

As suecursaes, oreada* pelo Sr. Lion- tiyo
net, augmentaram eonsderalmente a pros
peridade da aaaa e fiseram a fortuia de
lados os socios e naturalmente a do Sr.
Lionnet, qae qaando voltou de Argel, e em
recompensa aos aeus servicia, estros
socio.
O mogo de recados tinba escotad,
os olhos scintllando.
Muito bem, dase elle, boje o Sr.
Lionnet rico, muito rico o aeresea-a.
Sem contar, accrescentau o operara,
que sabe fazer bom aso da sua fortusa.
Nlo ha um, d'entre nos, que alo tenba sa-
tisfago de trsbalhar para elle, e qae qso-
ra sahir para outra casa. O Sr. Lis
o amigo, o pai dos operarios.
Era j tarde, quando o moco de r. <
daixou os esposos Choran, para voitar
o seu modesto quartinbo, que habitar*
urna casa do-alagar qaarto, ao osario as-
dar da ra de Charonne.
Sim, aira, murmurara elle, despea-
do-so para se metter na cama, tado iota
muito bom, mas nlo para ma da graade
clareza. E' preciso qae ea seiba, e, pata
saber, necessaro qae v a Marselba.
E' longo Marselba e para ir n% eaatadi-
oheiro, mas grecas a Daos, tesas efi-
ciente dinheiro no bolso.
E accrescentou :
Partire depois de amanhl, pola
nbl.
Mas, no da seguinte, pelas tras
da tarde, vio ama oarruagem ca
malas, parar em frente da caea SO
Lionnet.
Dessa oaruagem aahiram uaa
e um mogo, que o pai Anselmo ra
logo, ee bem que o nlo tiresse visto i
ama vez.
Eira a Sra. Lionnet e o filio, qaa
ram de Nice.
Qaando estes iam entrar, sabio da esas
um bomem muito elegante, coosaalass
pelo Sr. Lionnet, que lhe apertoo a os a
dase : < at a vista*, antes de b-jaa* s
malber e o filho.
O pai Anselmo esteva enbaebacatov A
fallar a verdade tinha de qae. Acabas*
do reconheeer no moco elegante, o iadsei-
duo que dzia chamarse Estarlo ria, as
ra Saint-Denis, o assassioo de Viro Os-
rasse.
Ola, resmungau ella, testas na vi-
dado I
E, -depois de ficar por momentos
Sr.
Nada, disse elle, j nlo prta asstv
nbl para Marselba \ (Continuar se-ktq
Typ. do Diario rea Doaa* de 0*x*aa a. 4J,


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EXIY7D3PM_Q2XVHW INGEST_TIME 2014-05-28T18:08:33Z PACKAGE AA00011611_18068
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES