Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18067


This item is only available as the following downloads:


Full Text

*MR.ft 1 C4PIT1 rARE* ISD 9 HK MA PDBTE
Por tres taeos adian'adoa. >W)
Por acia ditos dem.......... .... 1^000
Por um armo dem.................
. Cada numero vnko, do sesmo ............ *l0
DIARIO DE
PORA DA 1PROTOICIA
Propricbae ir* Jtanoel

TELEGRAMMAS
mm mm%n so BUBIC
NATAL, 14 de Outobro, 11 boraa
55 minutos da tnanbl.
kqnl efct
Aqnl arioo Boje o vapor PIRAPA-
IIA I* CeanpanBla Penaaikaraia, o
qaal wn a tarde rara oral.]
RIO DE JANEIRO, 1*4 de Oatabro, 4a
3 boraa 45 niatos da tarde (pela linb
terrestre).
Vnhonn daa eaaaa Sto parlaron n lo
faarrln
era.
aJe. sor falla dr na

> r
tmnaad. tora la larde, lera
lagar a aeaafta aoleaaae le eaeerra-
aaeaie da aaaeae lesioiaiiva.
Ful agraciado eeaa a ltala le
ceaaelbo, e prcaldate da Ca*ara
dea Brpatadea. Dr. taiao Olrsaple
Goaaee de caatre.
Pal noaaeado eeeretarle da prr-
lrnrltaprotlarla de Sfallo tiro-
o r. Joaquina de Barrea Bar-

Foi aaaaeade lente ealeedralleo
da l.< radelra de aaao da Paral -
dade de oireiio de Beeife. e Br. Ve-
Blas Brrele de Henear.
Pal noaaeado lale aaaalllale da
aaeeana Paealdade. e Br. aaael da
MKlnrnlo MarBedo lorlla.
Pal amarada chele de palela da
ocla de Ble Grasie de Sal. e Br.
deee de Aaevedo Silva.seado exaae-
rade a aetraal.
Paran reasevldes ea Jalaera na a
donado ora forta e completa renaci, como qne
dava aaaia torea a asa mili, qoe J nao era s
religioso, bmj oniio intimt, ama janelo de ale-
gra a doras, da de tea as as a tormento, qae c
seis cada vas Ja. Ocaso enaa-qacocia disto,
a eosasaeoidadee tiabaa por udiipeaavel a c m
aablj ds beoe.
Diaiata : aiaim poda haver a anidis da f.
A maltidio inamena dea que acreditaran tormava
na so cmelo o oai (O aba*... tuio as niufruia
aaa eesaaera. Nio baria pobres entra ella, por-
qo todo qoe ti abata torras os eaaaa rudiam-
n'aa a traaiaa o prreo dtilai. Ponhim-n'o ao pea
do Apostlo ; e dietrbaia-ae a eada ara, osaaw
bxj seas paeaarididaa. (Bate trrceo extrafaido
dos Asas? das Apietolci.) O atalas par< s eoo-
tiJeiavaa tarabea a propriedade individual, eoae
contraria i nova religiio christa.
Di qae tesaos dito, e eooelaeque o cbriitiatiaa
na seui prceeito tronzo araa traoaformacio cora-
plste na tbooria da propriedade.
Todo agora te ioelinava para a eoaraaaUo do
bees. Q lando, persa, o chrittianif o deixou de
aotaar cobre oa animo to forteraento, qaando
patea rain aquella primeiro teap- ds grande
fervor religue),oa esos, oa aoatomss a legitla-
cio, etc., lam toceeasivaeaeate roeebsado araos
lanSSBti da rsligio can ti a eate alo peis,
apenar te tea grande poder eatabeltcer ra toda
aa oseoes a resjuaen petfeito da commonbio de
beua. Ea eonclaaao podesoe diser : o christia-
oiimo foi qaem ds novo fea predoeainir o elemento
oeial sobre o individual raat nio eberou a eonati-
tail-o de modo to abaoluto, lio perfeito cont o
vimos oa epocb a aaterior, n t primal re povos da
antignidade.
Mss o earaster rd gloso vio dar logar ao po-
llfiei. B' na idade mella, dorante o >yitema fea-
dai qoe vase eate subatitniela. Eucootramo
anda a propriedade distribuida pela tribu oa fa-
milia eoooeidorado o imperador c .mu o soberano
do paia (por cootegnintv, como o aaebor supremo,
de qoera todos oe oatroe depend e do qaal pro-
viobam oa beas qoe eada um uaulruie). V a
anda o pred:mioio do el emento soeial, mas sea o
carcter religioio.
^ Continua)
pete orncuL
ontre artifos da capaila da/jrtaleat do Bma, de
qae tratera oa pedido do respectivo comaaadao-
te de 15 do MetBbro do asno pasead) e 1- de 8o-
ti rabro fiado e oAteios d'-aac eorammdo do 18 o 35
de av mea de Beteaibro da 1886, tob nt. 468
e476.
Ao Or. juia d direito di 2* distrieto eriai-
nal da eoraarea dafKeeifa. Da ordera de 8. Exc.
o Sr. pretiJ -ato B. provincia deelaro a V. 8. de
aoalormidads coeata qne participon-me o diroetor
do presidio d< P^roaad) de Naroob no oficio d.
364 de 27 de dotembro fiodo.'que rqtjreaaeram pa-
cipital, i diapoaielj da V. 8. os presos
PARA I>K
Por Sel me sea ediantede
Por nove ditos dem.
Por um anno dem. ... ...
Cads numero svulso, de dias anterior .
NAMBU
27JG0C
loo
U
a ft J*ria 4 ljoa

alcdpaea e de arpblee i
Baebarei Mcnriqar saersaello Bar
Has. de levase de leal* para e de .
Vleetaie Ferrer. ambos e Bara-
afeei
Baebarei .Baratando Ignacio da
le a*esrellaa, eas
para a de aata e
Babia
rant norneado* Jalara manir!
pees e de orphfte i
Bo leraae de Icata. rae Maraakis, a
baebarei Oeergjtaae Uoa^alvea i
Be leraae de dagaarlbe Blrlm. ae
Ceara. o baebarei Bayaaaada Blbei-
i.
RIO JE JANEIRO, 13 Je Outubro,
6 horas e 25 oinutje ds Urde.
la eaaaaraa
nhliamenlr
aerda eaeerradas e
ao da la> da carrate.
BUEN'OS AYBE3,13 de Outubro.

, B geverne ral aapprlaalr
laspealea sebre ea artiga
tardo.
PARS, 13 do Outubro.
leda oa
"*"
da
tlaa maaeTado de prtade aea
aer expedido estbtra a aeaador
ral aporratado Bbaade d'Aadlaa. la
pilcado aa iraOre de eoadeeoraeaea
eea* o geaeral GBaTarel.
CHICAGO, 18 de Outubro.
ealre
le
tre
lagar
baje
I ma relllado
raeelnbo de re
pene d'aejal-
B aaaaero de vletleaan e roaalde
ravel-
a^r*jro'b Har-'s, fihal em Pornaaboeo,
14 de Outubro de 1887.
- IHSTROCCIO POPDLB
9i
PHLOSOPHlA DO DIBSITO
(Extrakido)
glBUOTHBCA DO POVO % DAS BKOLAd
CAPITULO III
bibcitob iTrtTnn

Dorraicao ciaxcrsaas oaaraa oraarroa Ea que
coaasrs o rcro amacqsiaioof Panrcinoe
aoalSB a raoraraoaDaSca avatogo araroarca.
Taaoaua qcn ta Tina irassudo rasa a U-
orranam. Cobo ib raaoa o oonraio ? diw
acaoaa aarraa aa raaacairoSa aa encuosoraia ae
jii s aa sa Baano ctrn. Monos di *r>-
oeana oeoauaao.
(Coatiaae;!
Crlate,epmrscemato as ma
MBoaid.de aan nava religue, eas teda rvtpira-
,a aesar, oaate a ciridad*. qoei esptntaaleaaU
M sos oaa as oatroe pelos es t re
ligara oa
adwni

Ha da propriedade. Na randada, s aova tvstetlo
apoeaJiana aeai oolwoarJs aaa dea watrjs, este
si *
os
Vvq
CiBTcroo da Pravlacla
axrsonta-ra do du 6 db oonraao r>a 1887
Acto :
O presidente da provincia, teado ea vista a
proponte, a qoe e rtfare o oficio da Taeaooraria
de Paacoda, m. 116, ds b)js dtelo, resol ve, de
conf.-naidade cosa o dupoito n) | 5> artigo 39 da
Cintolidacla das le* daa Alfandagaa, noaasar Jote
de Oliveira Mello por* exercer o legar de fiel dj
Ibelqaieiro da aJfaodega deeta provinea-.Be-
mettett-ea lpia se iaepector da Tbescoraria de
Paseada.
O presilente da provincia, atteadeodo ao qae
re jacreo alaria da Natividae Perreira, professora
da cosi o primaria ea i.bl de Capearaae tendo
era viste a laJoranoto o. Sil, ds 4 do correte
mea, do inspector geral da Iatroccso Publica, re-
olvsprorjg.r, por dona osease oom raetede do or-
daaado, a iieeopa nrtiraaor>ata laaeadH i peti-
doaaris.
OaCaa:
Ae Dr. ebefe de p>liria.Declara a V. 8. em
aolaclo de aeu cfficio o. 864, de 30 de Setembro fin-
do, qoe altelo os aativoa nelle ezpostos, dsizade
ser atteadida a requisicio do Joiade direit) daeo-
marca ds NaaaxeCb, relativa a iraaafcrencia de 16
nateacitdn da cadeia d'al para a Caaa de De-
leocao, cooviodo, porm, provideociar o o aealido
de aereo) removidos para eses eate bel ecistento,
apena terminaren] oe wtssirtia s qoe ee est pri-
eedeodo, oa don a entre .1101, cuja paaae datera
asr squi etuapridae.Coamonieoa-ae aa juia de
direito da ce marca de Nasaretb.
Ao inepector da Toeaooraria de Paleada.
Omoaunieo a V. 8 rara os fina conveniente*, aoa
Antonio de Qseiroa Lima, esa 19 ds Setembro fia-
do, aianmin o exercicio do cargo de promotor pe-
blieo raterino da eoaarca de Inga aira, para o qaal
fui noaeado na meema data pelo rrepctivo jai
da direito.
Ao mtarac Comotaaico a V. 8^ para oa fias
conveniente, qas o cacbarrl Vicente ds Moraea
Mello Joaior, promotor publico da coaarea de Ta-
qaaretiega, ea 87 ds Setcabro fiado, deix;a o
exercicio de sea cargo, por nativo de molestia.
Ae tejcnte-coroal coaaiandaate du 45* ba-
talbao da infaotaria da Qairda Saoiooal Jlo An-
tonio Altes da 8ilva, cora sondante aaperior inte-
rino da eeama Ooarda Nacional da coaarea ile
Rio Poraoealotelrade de centrado do offici) de
V. 8. ds 84 ds oete-obro fiado, reeoraoieodo-lhe
qae faca cnoprir quauto antas o davpaebo dcita
praatiVnri di 86 ais Agosto de 1885, exarado no
reqarrimento do capillo da 1* eoapanbia do 7*
baulbo da atrvic > da reaa/ra da Ooarda Nacio-
nal deesa roaaarrs.MaBtiil Jos ta\atetro da Fran-
ca.
Ao director geral de obras publicas. Ap-
prvando as elaara'at eepeciaes e s aera da ees
alo da junta da repartila, annex. ao oBfoio de
vae.. de 30 de Seteabre ultimo, sob o. ,305, ao-
torteo o n eontracter cata Osreiao Parante ds Ol-
reir PaWe s enea si dos reparos da ponte das
Carvalboe sobre o rio Jabottl, oediaole o abato
de 12 '(^ ristoaar aais vaatajoaa aoa sropoata.
Ao juia aBaieipal a ds rnalos di lera) de
Besada.- Keaetta-mi rrae. ena nrgeeeta ama
relaeio era doplieata dos eseravoe libarte ara nasas
Carao por eoota da 7* qsou do faeno de easaeJ
paci, ea sndieariss de 10 de Joabo s 8 de Ag- e-
to, asaeinaeado ts aa alomas competente oe pra
ose priaitivos da eada ta, ea rirtads de aoerdo
Ao rspsrtateadoots da rslnds ds ferro do
Besis as 8. Prancico.Declaro s Vmc. ea te
tapio ao aso odaeio de 4 ds eorraate, qoe a impr-
tanos das posagas dadas nena estrada deferro
se baebarei Jos Osono da Osrqaerra, fatapeetor
apeetal de trra e colonisael), daverlo ser lava-
das aconta do eelaterio daagricaltara, coaraer-
ci e obras publica e pagas pela toeaooraria de
f asada.
Portara :
Pa solnclo do assosapte ds osaste a. 96,
de bootea dtalo, aforase a ensaa raaaieipil de
Reafe ai Jiefteetnoa o pega Beato da deaapro-
friaols doatemao da trnveaaa de Podre Inglex,
allodwe no edate a. 68, da S8 ds Jaabo altiao a
al avaba decretada peto art. 1114 o. 0 da Icl
a. IJsl las 10 ds Sssaabre oe 1866 aiode tea
4 detpaa do eervieo Jo de-
e i iiaaissslo le aatt arrese teda por
Antonio Peraendr de Albnqnarqee.
Para solelo do oaa ajele as oflkla i. 94,
do 1' do corrate aea, eeavea res a Camera Ma-
aicipal do Baeire aobaetto a saasldrl,3 deeta
s eresaasato das obras da sata da ad-
astoatioels do e sai torio ds ArraiaJ,
a rerba creataeuteri aela qaal deva
D Sr.jerente
edeee rlorra
correr o dea-
0 8r. gerente da C-rapan.'.ia Pesa.iabacana
de stosagaalo asnd transportar ao presidio ds
remondo fe toteara, coa deetiod.a liba Bata,
por eoota dea BSftsssatss Ponto AbIo A a, se
gieaus coaateotes da lacrosa rslsflo, sesagoade
P*M# t^Cr#teaarW OO fOTeSfRO Mil l^OTtRCaaV.
Oaaoo:
Ae brigade.ro enaataleats
Ene. o Sr.sBfsoleaateda prvlataa
car a v. t
i.9.
Pernee fara o
Bssaarra*
dtba
Exc. O .Sr.
"df provincia reaetto a V?. si*. trabo
iho Ntida itbrt a Jlha de Fernando & Noronka,
por PransMoo Aogasto Perelra da Costa, para
ser irapreseo ea oomero de rail rxempUres, pela
qoanl.a de 800*000.
Aoa agento do L ndoo Btak L-aited.S.
Exc. o 8r. presideate da provieeia manda a en-
aar o reeebisasato do offleie de Vv. Se. de 4 do
qoe veio anaex) o balanpo das opetacoee desea
eorrente, a eaixa filial domte o rase de Seterabro
nltimo.
Ao engonbeiro fiscal da estrada de fi-rro do
Recifs ao 9. Praasieeo. De ordea de 8. Ere.
o 8r. presidenta da provincia cocoaunico a V. 8.
qoe ti versa boje o rleetino conveniente o deco-
mentos qoe aeampanbaram o eea otado (de SO de
Seterabro al timo, tob o. 71, boje resabido.
Ao racimo -De ordera do.Exm. Sr. presiden-
ta da provincia aciano o recebiraeoto do officio de
8 de eorreeto, sob o. 73, ao qaal V. 8. partieipa
qoe o cscrerenle deaa rep*rt>cio flieal, Henrl
qoe 8"ares de Aaevedo, reaseomio no dial.* o
exercicio de sea eargo, renunciando parto da h
aspa qoe I be f-i ooncodida pi) raeeao xm. Sr.
era 15 da Setoabro. Comraanioon-ee ao lospee
tor da Tbesooraria de Paaeada.
Ao geteate de eoapaneia de trilboe orba-
doo do Biecife a Olioda e Beber be. 8. Exs. a
8r. presidente d provincia ranada acornar o re-
cebimento do officio de V. S. de 4 do eorrente, a
qoe veio aoaexo ara exeraplar do re la torio lido em
asseab:a geral dos secionUta desea compaobit.
Ao director eagriber cbtle do prolonga-
atento da eatrada de ferro de Caruai. De or-
dea do Ex n. Sr. presidente da provincia sirva-ae
V. 8. ds rcaetter ao raeemo Exra. 8r. todo oe
papei relativo qeeeti) de qae trate a peticlo
di Bovd. padre Maaoel Ooraae de Brito s ootros,
apeaalaaiB es pareceres do 1' engsnbeiro se
taal a do engenbairo residente ea Ora rata ao
teapo ea qae ao proesdsraa aa deiaproprucdes.
Ao joia aailsipal e de orpbloa do termo de
Barreiroe 8. Ese. o Sr. presidente da provin-
cia seteato do aaeompto lo sea ondo do 31 de
Agoato fiado, reeomaaeada Iba qae transmita s
eertidlo do sea exercieis.
OMPACBO DA PnCalOIIfClA, DO DA 13 DS
OOTOBBO DB 1887
Antonio Feroandes Ribeiro.Iaforrao o
Sr. inspector da theeoursria de fasenda.
Frsuciscu de Paulo Duraod. Patos
carta de aaturalisaolo. .-
Fredsrco Pobl. D se carta de nata
ratina olo.
Joeej Vleira de PWa._Nlo tetn luga
o que requer vista da informadlo do
Dr. juia do direito de 2 distrieto criminal
da ornares do Reciie.
Jos Antonio dot Santot. Deferido cora
o cfJBeio Jesta data ao director do presidio
de Fernando do Noronba.
Empresa de illurainaclo gas deata ci-
dade. Offereca a eriprsaa o seu laudo, coa-
forme fdi j pira iaso convidad a. E' iaa-
oelfvel a pretenclo de adiar a aTaliaclo
daa obras para depois de fiado o contras-
to esa* pretenclo s tea o effeito de dei-
zar a cidade sem illuminacte ou de conti-
oaar eatus Empresa o servico sem contra
oto, ao que olo est obrirada a provincia
sondo contra a lei, e de inconveniencia pu-
blica.
Joi Ferreira da Rocha.Entregese
ao aupplicante a eertidlo reraettida pelo
Dr. juia de direito de Groyaona.
Luis de Franca Andrade Lima. -lofor
rae o Sr. Dr. jais de direito da comarca
de Jabeado.
Quintilisoo Peres ole Carvalbo. -Entre
guo se ao suppcsnte a eertidlo remettid
[pelo Dr. juia de direito de Qaranhunt.
. Soeretexia d* Presidsnoia de Pernara-
co, 14 ds Outubro de 1887.
O porteiro,
F. Chacn.
atatoos Bfcriio do Amaral Afaoba, Joa Pinto
da tfcasa.sarlabo, Mtria Wonlerley, do procu-
rador doisfotoe, o raeemo.Iuforme a l*"accoio.
Ivs e Carapoa Oarcin- A' 1'
Datagoa Antonio da oliva Beirt, Alfredo da
Costo Moreira, Adotpbo Jacintbo Pereira, Mello
A C. e Netto A Alves.Informe a 1' seeoao.
Po
de
V.
aepartirio d Palela
2* scelo. -N. 936 -Secretaria ds
uoia de Pernambuoo, 14 ds Outubro
1887-Da. e Erra. Sr. -Participo a
Exc que forano bontem recolbidos i Casa
ds Detonclo os isguintea individuos:
A' triaba ordom, Maaoel Pedro de Al
cantera loura, por ditturbios.
A' ordsm do Dr.f delegada do 2 diatric-
to da capital, Manool Rodrigues dos San-
tos, por crime de feri mritos e Jos Igna-
cio da Silva, conbecido por Monte Negro,
como iniciado em crime de furto de ca
salios, esto incounnunicaTeit,
A' ordem do aubdelegado da fregueaia
do Reciie, Miguel ^da FouMoa Dinis, por
crime de furto.
A' ordem do do 2* distrieto ds freguo-
sia de S. Jis, Jos Ooocalres de Olivei-
ra, por disturbios.
A' ordea do do 1 distrioto da frage-
nla do P090 da Pauella, Floriaoo- Ramos
do Espirito Santo," por disturbios.
Ante-booteu), amanbeoeu morto, na pro.-
ca da Concoriia entre a ponto da Boa
Vista o a Escola Modeilo, o individuo de
cor preta e de nono Jeronymo Joaquina
da Foosocs, aolteiro, natural da Parabj-
sem profisslo cooheeida.
0 subdelegado da freguesia de Santo
Aotouio, tomn conbecimeato do f.cto, fea
transportar o oadarer para a matrir da
metro a freguesia onde as fes a vistoria,
da qaal serifieou 1
te urna eoogestlo o
sendo dabi con-
publico e inbtt
duaido para o ermiterio
saado.
U-mtem, por volta de 2 boras da madru-
gada e no largo da Alterables, freguesia
iiioiff, jS.frsoo em, flageante, o
^^Hri^uo alo nema Antonio 1 Manoel iantiats,
isataTa-oMiBsabar urna
casa onde tero ,daposito de
A oommerdial Accelin" Li
tuada pelot guardas
dida ama grao. Jo vara do,
canoa pta Ma havia subido o Bptista,
afi a (la I Par avante soa pretenolo.
O itJTO sublelegado tomn conbe-
cimento : [tacto, fa lavrar o termo do
Es ebrio o compsteate inquorito
pelieisaPl^ .
Deus.guarde a V. Esa. Hlm. e Exm.
Sr. Dr. Pedro Vicente do Asi ve Jo, rouit>
digno presidente da provincia. -O chefe
de polista, Francitci Dtminyatt Ribeiro
Viannat .
' t a
Tlie.aoarB Provincial
OBgPACHOS DO DU 14 DE 0CTB80
% DB 1887
Feliaarda Mara da Conoeicio.Jante conhsci
tato da decima do oltimo OMseatra-
Aotoaia alaria da Loa. \o eontencioto para 01
devidos las.
Hemeterio Maciel da Silva-, Jos* Rodrigoea de
Vaacooeilo, Theodoro Christianen. Vigario Ao-
guito franklm Moreira da 8ilva, H nrr Foriter
6t C Ao conteaeioio para camprir o deapaobo
da junte.
Manoel Craa A C, Aona Araalia Barbota da
Silva e officio do Or. procarador doi faitea.Htja
vitao 8r. Dr. procarador fiscal.
Jos Aaaoleto do Nasoineoto, Joa Mari* de
Alboqnerqae Mello, Jotia Mara de Calda Rscha,
Torra aralo e Maaoel Fraio Nana de Aleo-
car. Certifique se.
Joaqaia Joa da Foaaeea, berdoirot de Manoel
Antonio de Jane, Jlo Goopalve de Soasa Bei-
rlo, Lois Bptista Nogoeira, Dr. Antonio Bruno
da Silva Mata, Penetra Ceraeiro a IX, Moraea a
Marques e Manoel Joaqaim ds Ssoas Mrtta. In-
fgrme oSr. contador.
Conego'Idalino Fernaodee de Siuti, Guttavo
Mermond e Manoel Marqoee de AlboqBerqae Ma
ranblo.EntrKae-ae a qaaotia em depanto.
m '
RecebedarU rrBTlaelal
DE8PACHO8 DO DU 13 DB OCTUBRO
DB 1887
Dr. Antonio Bruno da Silva Maia. Informe a
1 celo.
Jote Cae tan j da Silva. srtifiqas-ie o qoe
constar. \
Miranda de U., Soasa Ollreira & C. e Cselo
A '.Informe a I scelo.
Lsregn A C.A' Ia seeolo para i otra mar.
Atolera) Cordeiro. Certifiqese o qne con-
tar.
Salvador onca.ve BragaiA' 1* seclo para
os devidos nos
10 Amaral Afai
DIARIO DE PERBASBUCO
REFE, 15 DE OUrUBRO DE 1887
\otlria dB aorte do lasperlo
O paquete nacioaal Pemasioiico, entrado bontem
do norte, tronzo as eraiotei noticias: % i
A asissi
Dates at 1* de Oatabro.
Ceatteva eetar resolvido definitivamente
a raodaooa da repartilo do eorreio gerai, para o
predio em qne ttve armaaem o Sr. Xaciaoo
l'orre.
O expediento da alfandega puiiri para a caa
era qoe fonacin* o correio ; a I logando-se mais
ara arraaaera asi proximidades para deposito de
raera Bg las.
O pavimento raperior da alfandega vai aer de
molido, finando o terreo aiode de p para a tiesta r
aoa que viicarera esta capital a solo e os caidsTdo,
qae nos prodigal'ta o goverao geral. _
Par
Dates at 6 de Oatabro:
0 Diarto do Grio Para de 30 de Seterabro
aestra daeasve a kermetse realistas na capital
* .ats-bootom realisoa se o grande festival
para qae fra dosbaado o prodoctoda kermesse
asfasrraaicsio di cartas de liberdade. ea seaaio
sancas, ao Huatro etrea Coraaopolita.
Nsaerotiamma para concorrencia de espeeta
de- a aqaelle neto solemne ubre o qrafl miii tarde
a juttica da bittoria ptraeaae fara refleetir oa
seni detlambrantes raio, registraado-o n'umadaa
oaa paginas emrita.
A's 8 boras aa sonto, entrn S. Exc. o Sr. era-
seibeiro prosaaente da proriocia, acomponhado do
sea seeretario, aja dan te de ordena e mais algn
oivaibeiroe.
O Sr. mejor Baena, presideote do acto, cfferecen
ao digno aaraiaistrador da provincia a cjideira da
Baaaofatis. coaridando *arabsra a turnar aaeote
ao lado de S. Exc, o Exm. dr. deeembargador
Pssaca de Lacerd.
filo toado al aquella hora comoareeido o ora-
dororSeial, Sr. Dr. Justo Cheraont, cora a derida
venia do Exra Sr. consetbeiro Cirdoso Jnior,
para nio retardar o comeeo ds solsaaidade, o 8r.
tnajor Baeaa declaroa akwrta a sesslo, dando a
patarra ae aesao illnatrado eollega Firmo Cordoao
Joaior qae entregou a mean seto carta de liberdade
concedidas sea onns pelo capillo Foro o sen
enerara, proeanciaado depois ara cloquale dis-
ears i, lobie o n-.ovim'nto abolicionista em face da
urea lei d 88 de Seterabro ds 1871 com a qaal o
partida conservador deu e primeiro pasto na
Sede obta da redempclo.
Era agnida o 8r. mejor Baena dcelaron qoe ia
proeedei a entrega daa cartas de liberdade ffere-
eidaa a imprenaa parense pela Exare. Sra. baro-
assa de Croajarl e a Harmona e Fraternidad?,
por varias associacoea oo peoprietartoa de esclavos
qui qaiaerara por aqaelle sarao solemniar s me-
raaravel data oe ante-bootoa.
A pnmeira dellat foi entregae pelo Exm. Sr.
onse'beiro presleTentei da proriocia e a outrs por
distinetos mvalbeiros e genti ssnboraa.
Aeabidas e'a, fea-ea entio a distribniclo das
rtea ds liberdade adquiridas com o producto da
;/Talves pela grande afl uocia da .poro, nao
raiooa daraato a' deetriboiola a ordera qae o
centro director leve era vista, eaaando-noa so-
brsale groad pesar o nio tor aido atiendida a
elasanficaelo. *
TJa faeto coaaoveato dea se alB :
Sa occaiio ea qne se e Uva proceden do a di-
tri ocelo, rlrao e nosso amigo Dr. Meara surgir
ds raeio ds ma ludio, pealado a palavra pela
craea.
o moviaento de admlraoio reprovativa f, i -te
paeMbs a pbjr
Mmraeraaaaeate, qoandeo llui-
u'ana sos saanlioe c coramevsdornj
-oao-aatii Itoraidaaa.'osefela
mr daberiteOeaV nraaseino-de 18 aaass 79:001494.
pbraionomia sympaBie, tox braaoa, caballos cas-
tanbos e trajando ora modesto paleto! e etica da
princets.
Kite pobre moco, enhore, diste o Dr. Moura,
to branco coma ni, dagracadsmeato um
cicravo 1
E' preciso, bim n nissa diguidad*, dj noiso
progreet} moral, para gloria do direito e jubilo das
no cooseiencias, qae elle sais livre daqui.
Elle eteravo do teaento-eoronel Machado, de
Igarapemiiy. Urna eamsla, seaboret. Din oque
poderem*. aun viatom, daos, um a Obalot de todas a pesMat presentes pricipia-
ram a encher o chap? do Dr Moura, ao tempo
qoe oran aBaOoadJpaeoo g;rmiaavA em todo oa
coracoe contra o lente coronel Machado, qae
olo sentiu arrepios na cojssieaoia em cooaervar
escrayo eqoelle pobre moci, cuja olhsr, vivo o
intelligente, estava-no denaociandi um carasio
nobre, aaa mentalidide fra da commum e qae
bera boas tervioot pide preitar a sbeiedade..
Sendo loauffljiente a importancia obtid* para a
libertsci) do eteravo branco, o illattre eavalhero
Erneito Sebramm, abastado e tnnito honrada com-
raerciinteda oossa praoa compromttea-ge a com-
pletar a quantia em qae fosee aibitrado o caer v o
da toaeute oaronel Macando.
Ue urria de todos os caraco;a siuloa a bene-
mrita e generotiaaim acolo do Sr. Sebramm, a
qaem tambera felicitamos do alto destss columnas
Terminada a distribuielo, tave a palavra o nosso
collega Jlo da D. doBegoqoe'reoitou'a poesa qae
ante bontem publicamos, tendo ao terminar bas-
tante applaodtdo e eomprmeaUdo por varioi ca-
valheiros.
Era seguida, o Dr. Joato Cbermont, orador cffi-
cial proouncion um importante 'iacurao.
S. 8. discorrea sabr o raovimenta abolicionista
do Brasil, especialm n*e do Para. '
O notao amigo Dr. Moura e collega Frederico
Rboitard recitaram belMimat poetiaique tambem
foram ealoroismsnto laudadas.
0 javera Alberto Oas fex ouvir ama baa eom-
poticlo potica de tai larra.
Durante a eolemaidade das bandas de msica,
ama na tachada do edificio e ontra ao pavilbio da
Harmona e Fratornidade, exeeatavara melodio-
istimai peca de teas bem escolhidoj reper-
torios.
Ersm quasi onxe horss da noite, qu indo o Sr.
majir Baena encerroa a aesaao,
0 illattrado colteg do Commereio do Para para
olemnisar o dia de ante hintem e oa grandes fea -
tejot dakerraeas dea ediclo especial, da qaal
deitaeam-se bel I mimo artigos s primoious ps-
alas. >
O prodaeto arrecadado at 28 ubi a.........
16:811*970.
Soa Altosa a-Princesa Imperial offereeera------
5001000.
As tolbas rsforem muita libertacoea concedidas
a eicraviudos. .
Na ttala raat;na da saciedade Firmesa e Ho-
manidade, presidida pelo Sr. consalheiro Cardoao
Janior foram entreguei 53 cartas.
No mea de qVembro fiado, a rea dss repart-
cO's foi a legninte : .
Alfandega 940:7591146
R.oebrdoria 31J;ia51251
Foi arrecadads pela reeebedori i no referido mea
aa tegnintet importeacitt: .-
Yrope 13:323*476
Ominara 6:100*607
Santa Cata 1K 94*760
araaBo
Data at 3 de Oatabro :
O Pait d a egointe minaciosa noticia sobre
o resoltado ds commitsao encarregada pir S. Exc.
0 Sr. presidente da ptovincia para explorar os ros
Paran e Tary, saeTt margen e arterias.
O reeouhosimsnto feto cnidadoaaraente pela di-
te cjmmisslo o maia ampiello para a provin
cia, confirmando a existencia de-extensos terin-
gari, e mnitoe outr-a producto valiosos que cor-
tamente rias arrancarlo do intorpacimento com
mercial -.ta qoe eshimos.
A commistlo ni) contento do r'conhecimento
feito na alto Paraai at o Tatajobal, e-nde prinei
pitm ee seringaes, internoa-se ttmbem na estra-
das do seringal do Pinheiro, obtondo o maia com-
pleto resoltsdo.
Saiba poi o Maraoblo inteiro, e o pas, qae na
aona comprebendi la entre oa ros Tary e Gurpy
existen ola somante magnficos seringaes como
muita copabyb, enraar, eapaeaia, ceo-po, brea
eastonbs, bsBaiha, e qae todos esaes espleodidos
prodaclos tom importancia aaperior nos meroadoi
eatrangeros.
Keeonheeeo, poroa, qae s no invern peder
baver navegacao regalar de vapora da.cidado do
Tury-aaaa' at ao logar Cotovello.no Alto-Paran!,
devido nio rnente aa lagos Tapaa e S. Jerony-
mo coma no atado de obttraccao em qoe se acham
eises os.
No verlo tanto o ro Tary como o Paraai tor
par qae aans agua,
encontrando obstculo no leito natural, trauBva-
so pela margena, com prejaiao da laroara e
criarlo.
Eate inoonreaiente pode tor modificado por raeio
da detobttraccio, o que garantir a popalaclo ad-
venticia dot teriagaes am fcil e ooramodo trans-
porto prs anas cargas. n '
A eoamisalo apenat encontrn vestigios de ia
dio., sendo informada de qae a tribu dos arnbJ
nica porigosa por viverem entre a mearca cri-
minosos que fogem a accio da justica.
P Je-*1, poi, asaegarar que i noata provincia
eat reservada em futuro nio remoto, ama poca
de verdsdeira prorperdade, qae vir arrancal-a
do abatiaento deites nltimot auaoi.
KauHraendo estas linhas, nio podemos dexarde
f-.eitar ao Eira. Sr. Dr. Joa Bento de Araujo, a
qaem iocootestavelmeatA ji multo deve o Mar-
alo no poueo tompo.que administrado por S.
Exc.
A slfandega realera em Seteiabro..........
240:422*682.
CearA
Dutaa at 11 de Oatabro :
Leaos no LUerlador:
Vastos canoa viaee da faxeoda Florea ta, aa
ierra de Baturit, propriedade do Sr. capillo Bal
thatar Lape Lima Dada, foram presa de violento
iooeadio, casualmente originado, qae os destrua
completamente.
E' avoliado o prejaiao em cerca de 8:030*000.
Etereveram do Grato, em 22 de Seterabro, ao
Ctimt:
* Eitamos ataembradot com a tcrrivel epidemia
de febre de rana carcter qae tem esiolado a po-
palaclo e ceifado maitaa vida.
Ha mais de 100 pesioas aecommettidan, e,
com a elevacio da temperatura, no mea de Oata-
bro, para temer qne tome maiorea proporcoes o
mal terrivel. ,
O* eapiritos eetlo aterrados e so o soooorro
divino trar a tranqaillidade i esta popalaclo..
As Tictinraa sao em grande numero, e da pri
meir* dame contorne muitos caeos fataes; o nos-
so illuatrado amigo, o honrado Sr. Dr. Siqaeirapar-
dea urna filbinha e tem 8 pessoaa a'ccoamettidat
das terriveii febre.
Bnderam em Setembro Endo :
Alfandega 969-.0WIIOH
1 arreeadaclo 6:759*90()
Blb Crade do Norte
Datas at 12 de Ootobrc:
Nada referem as folhia digno de nota.
Parakrba
Datas at 13 de Oatabro:
Ahosbo a edmmietraaia. dn provincia o Dr.
raacia^PsjMOJlveraBorga.
A alfaadsra Tende cm Setembro fiado..,
INTERIOR
sVas-
\ecessldadc da
enslBB techalea Brazil
(Do Ensino Technico no Brasil, pela Or.
Tarqainio de Soasa Filb)
Sao grande aa lacanaa do n-sao aystaaa ale
ensioo publico, sentiris oa sena duBtta, saanaasa.
porm, nos pareos raaior nea aoia aolava le qas-
a falta, qoasi absolnta, de oselas tueairas sa
profiasionaes, qae se aota em nosoo pea. O ojee
existo ea're noa nato naompto pnaso, ia
ficante, comparada cara na nceessadaites de i
popalaclo e as urgencias dn sctoalidade.
Ao paaso qoe nos oatroe pases caitos,
u I hado eom o raiior interease para eate ra
pt novas creacoea oa melhornado-so aa
nt temos encarado este qssaii,
ama indifterenca qoasi criminosa.
Escolas industriaes, escola
commeiciacB, caraos profiasiooaea, L,.
nicos, e oatras institnioes conten-rea jas <
e florescem na Franca, aa AUeaaaho, aa 1
na Italia, na Soisea, aoa Estado Uuidoa o
Aoatralia, todo no* falte, todo est
faxer.
Entretanto, de todas aa pastea do
ensino nacional, nem urna aoa parece i
P'-rtinte, de solacio maia argente o mn
mente ligada ao nciao futuro eceooaieo.
Si ha ama parte da iaatraeoao i
moa cera Berti, aatigo ministro italiaao ai
sor da univerdade de Roma, qae
interease, creamente aquella qoe
s artes a qae esto eetreitamento lis
viaa econmica da uacio e a [
tado. A agricultura, aa indoatriss o o i
nio podem prosperar ai aquallea qoe n e
de entregar e qoe conititneo. o i
ciedade, ae nio n sociedado iatoira,
oaa escola oa eonaecimentos e
ao deaen vsl vimeato de son intelligencia. Be i
data rivalidade qne impelle todos es povto
as veredas do progreaso, do prodigio
de pros penda de econmica, da ap
soieaciaa as arte nieta, da propagaclo do
industrial por toda a parte, a aaoia eras
estacionara, fiara fera do greaio fea posee i
vilissdos, qae qaasi s visea pela
se perguntar porque ce.tas nacea
progreaso do qae oatras, a priai ira
forcoeamente se deve darooroasi
Podem, sem davida, oxiatir oatras soa
opponbam ao progreaso eeonos4aj de o
alm da falta de conhecimentos, toas i
aa mais das vesos saber poder e nana
lento edacaoio iodastri'al o aerara* asi i
de progredir na senda da proeperidedi,
tambera de afaatar oa obatoculoa qoj
civiMcla. *
Nio se podia ayatbeear so
ceaidade do ensioo technico raelbor do qaa e m,
em poncas palavra, o Ilustre BasaBa o paila
sor italiaao.'
E' innegnvei qne o coojuncto dan irisa rao qaa
formara o ensino technico e qoe tases o eeaaer
ciante, o industrial, o agricultor e e
rario o qae maia directamente eoaa
progresto econmico do pea. Nio <
isto diminuir ou attenaar o i
que contituem os ootroa rasaos-le saaias, ana ala
ara altisaimo valor e infloem para n elevara sal-
tara do espirito, brUao da civiliaaola e j
moral do paix, maa inqo
technica, o ensino profisaional (I) san i
priraaM grandesa para o nosso
econmico e por eonseqoencia cbve i
do am dos problemas aaaia plpate aire, ao
memento histrico da vida biaxileira.
Antes de ne alsrnmaa vosea SBBBBaaaO j m
levanterara para ianiatir pete
gaisacio desto ensino em noaso
O illuatrado Sr. Borle de ~
sea i'.otavel reletorio sobre a
immigracao, apresentado ae ministerio
cuitara em 1875 (2), ralo dovidoo oaa_
< insuffieieneia do ensino o priaeipslaaes
tencia da inatrnecio profiaional entro ais,
como orna das cansas a qas se deve attrbaie a
lentidio do movineato emigratorio paro e Branal
Baalo de sobra tere o inspirado tractosTV da
Lamartine e La Foateine para aquella of~
que fcilmente ae eemprova pete i
mcao de qae o emigrante, Jitaaarataadi pora a
solo abencoadu de oossa patria o ata lar e o asa
familia, deseja aqui encontrar iastiaaflsa giraa
tidoras do futuro de seos fi'hoa o qoo ao i
tempo eootribuam para a elovsela i
coes do trabslbo. Nenham pode i
te eoneorrer para-iste do qoe i
de instraec) technica.
Considerado, portento, sob o ponto de vista dos
grandesinUreaaea da imaiigraca", o problema ara
organiaacla do enaino technico dos
Nao porm, somente par
importontissioM, qoe aqu o i
Urna otra vos ae arge em favor da i
ad rogamos. a Todito e eoraaeieneioa
dnecio aos Archivos da Expoaaoio ds Is
Nasional eSeetoada ea 1881, o Br. Dr.,
Fernaadea Pinheiro, referiodo-ae asa _
nece'iddea caja astuaiidade a expoatelo vara
accentnar, eacrevea o qae segoe :
Outraaeceaidade urgente, qae a rxpara-
co veio tornar mais saliente, a do est
menta de escola profiasionaea e aulas de i
pira os operarios.
so

u Em geral, os nossos operanoa sd i
servico o braco ; a sas iotelfgeoeia,
minada, mal pode auxiliar a aoa Isbol
ventivn ; a ana apreodisagem toda i
descarada ; d'abi naace a iaitaclr. Aa
profisionaea, onde, a par do raaiaa pratieo e a-
eionsl de cada prensase, o operaris ad jasa sj-
gama instrac^to litteraria e as familiariss ata o
deseoso, alo maa tecexidade qae per snaaa Seaaaa
olo deve ssr desenfalda, e cuja safataela bsatarl
para cobrir de gloria e de gratidio oaciaoal asasat-
lea que a promoverea. Eaaaa escolas daesra aar
em profuiao abtrtaa para todo o imperio, s Base
iato atamos certo o goverao encoatrara aasrasts
auxilio na dedicaclo dos noasai coapatrioca* (3)
Alm deatas, maitaa oatras opioaee sotoitss
daa poderiamos additar para corroborar a aoaa
conviccio, sobre a neceuidade e uigeneia de aao-
pagar e desenvolver entre nos o enaino Barataos.
Sob qaalqoer aspecto qoe o eaaareaaoa elle sa
nos apresentn com o carcter de oa
uteia e vantojbsaa iosttoicoss qae ,
troduxdas em nosso paix.
(1) Como oUm protmcmal ea geral, pode aar
considerado todo aqaelle aa habilite paro o aa
cco de aras profissio. Nata aeeepalo Iota
noetai facaldades joridieae e aediera
escola politecbnica, podem aer daaiaea
eataoelecimentoa de ensino pronaioaoL
Nio i porm este o sentido ea qoe aas I
moa o exprsalo entino proi-roml. Cioao tal,
designamos o entino qoe prepara para
ras laborioaas, para a vida do tras
commereio, a indotria e a
evitar c-nfases, preferida e
mais adequada, a expreasi; eato toesasso, ds i
se servem EL-Leantey, Jaeqoesaart a ootros
eriplores, para indicar o euajoaeto do srassas i
tinado ao eemmercio, agricoltora s is
(2) tThese sobre a coloniaclo de Braai.
yp.x.1875.
8) Arcxuvoa da Exposiclo da aaaaSara Na-
cional lotrod. p CUlIfTyp.Ifae --MR.


uu
abba e Outubro de 1887
dadct i : dat cerno aqntlla ea
pea atienda* tea rcclaara
jgjm ae vio fctaasdc eqne
bcm dirigida, pa! ca e
dando i toman aetael
C nitar o domo .nrino ateado
oca rariscipaee etntio do pea
Caaprc co eiqoeter qae otame de hete, a
edBfecae Bodcrae, ea hm J'*wJ"",(*
Dio tod* ter model.ta.elatoantajeee.de. A
civilieaeso ^e*>**m*eaevveaaepiii*i li mi"
Bacanal. Atieaae Mean fianiai a aooea-
ididMicciMtdmtiuuKXM! e Aa mferau
dada ai elUeedoama aa joven* l""1 *'
cama* o auao. Viveode ao tenlo do trbala
a da iedostns, ao agiten da ataerdata, 4 Becas
ario aiwwamjaitaai aV"Ma^tB Ooat
ta rio ajo le ecasprthf cde, ara aa Jwtifica.
Cada patee da driiieeeio, cedo paleo aa aja
torta a haaanadada 4 atareado por ata earaete-
rtarJeo ceprdel. O aoaao aecnlo .Mignd* *e por
aaaa e***Un** tveJocio icommic, por oaaa ad-
airavel cxpaosio dea forcea pndoetivea da bea*.
oMado; a#aaia^pcTtoB,ataaB
atre o aoato *7*reae Aa eaatao a aate atado Aa
Natioael a, 4 para o
ccrpo atcial oaaa eaeefte) da
miaiaraidisAe : be exrnaee a rlwa>iiifwi
de oa lado a taita Aa deeavolriBeto do oatro :
bvpemcpata atrapada. (
0 avtluaaeto do trabeiho pala e*cravidio, da
ea lado, da aeiro a falta da eaaotaa teebateaa,
dawet^aoqaapraparaaawcidadaparaaaeax- 4 ddreetorie.
aato daarqojlibiiu a qae ae rajara o >t-
pablirit a.
.......ndaa eartaaraa labetto-
valvnl para cxpeatl ooraeet
aaalc.5aaa.ctaaa-.Oar todca jara es earraj-
taalbeamm aaaaa rida do foeeetaeal>*mo,cnaV
tafearte**, a va
Dtatakaa anjete** o deseaae-
da aaairaa aptidoaa a aaa
verdeddre vceaale, a I lililli Aa aiaitaa
gta* que **en.B aar
frito a ee? atarantante a aata eoBpaaUa auxiliar
: samada a datemin
0 8r. Aaaaaabargalnr 1
celta*, peta atdraa, requereu aaa fosee vetee a pe-
car par partoa, 00 caao da haver netta aaaaaiaa

anBfBSl
da faai-


..
Nio pede Anisar Aa feaver, da o prooo-
H. Spencer, oaaa certa claenoentre
enana da ectacaaaVe aa aaaaaaaaree
M aaa ella* tea oeaiatido T mm origea coaana no espirito naatanal, aa
taatinacAM de cada poca, enrbora coas
etpec ara, devem ter aaaa eadbeace
a- (*)
^ da tategrecno da aoaai tetado
mtataa de eoeia* qaw 00a falta, a 4 para alta aya)
tnaaabaaaoa, adaoajaado a eaaaa do enaino ptofi*-
aoaaJ, aaja laatitaicio toregade por aurtaa a
aajjtaaajaaatra, ^^
Un daa aaaaajeaa garaaa qao draivaa* aa toco
o aiao a da qae paitiwpa oa rartaa raaaoa aaa
aaa Ua ac divida, tiari o eoaioo techuHso, para o
omo paia, arrtoa proraitoa qoa Iba aio patoharej.
A metraceio a edaeaaio daa etaaea laborioeaa
Mraaada aaaxta iatertaae aoctal
aaa aaa a trabalbo trat oaaado, aa
daa aa aacdea col'aa, lio arauda laaar, 4
ite 0f aa ilaaan todaatriaea, qoa eooatitaam a
aaartada popoUei,a aio aa graadaa eoopdrado-
raa da riqaaaa pabliea, oa priaeipaea irutrameotoa
da pradaccfio, aoaaeeam a raa niaaio, eomprebea-
dun ca araa daaarea, tcabam aaaioa da melborar
raa eradicio awral a anlerial, poaaaai upwoUi
a prodaetividade do trabaJbo pea inlroccio, abaa-
dcnaado aa iaviao Teredaa da rotina, Aoa erroa a
daa praoooeaitoa, para entrar ao largo camiobo do
arograaao e da proaparldada.-
. A igaoraoria, dii aaa poblieista eonteraaora-
Bfo, gara a aaiaaria a antena 4 raaitaa aeaaa a
origaaa daa paix a brataea : 10 aa eoaabata a ig-
Doraaeia pa*a loatracaio a i aa aapporta a pobre-
ia aata raaigaacAo, qaaodo m aabe qoa a pobre*
aio 4 oa awo a pede acr diaiooida e vencida pelo
trbala* pala economa. (6)
HAataam, Acert, qoa laUreoaia graadaqaea-
fela aaaial, a qaeatio operaria eoaa qae ae aebaaa a
araeoa oa povoa ealtoa da Eoropa e ootavalmeata
a Frasea a a AUemaoba. Devido fatU de deaeo
to iadaatnal, 4 taaKdade doa a>eica da
ao eapirito prc fandameDte deaaocratieo qoa
todo o pata, 4 poaea draaidada da popaUcio,
nada em vaatiasioto territeiio a a oateaa
paeoliandadea inbereotea a oa paia aovo, teta tra-
m%ita bierarehiaaa oa eapirito de ciatae prafunda-
aaoate arraigado, telisrabote verdad qae aio ta-
aaoa qtv latar, eom a oada do paopexikmo, coaa aa
rviviadieac/3ea do prclatariado a ecm aa agitacoea
toeialiataa, qae t4ai abalado convalaivaaaenie o or -
gariBMBO de c orrea povoa. Nio aot devetaoa, poreaa,
ritodir.
Ha atra B5 elecaeotoa aapareoa, germen* flje-
taaatea de detorgaoiaacAo a aaarchia, qoa aaprei-
raai aptaaf oa oeeanio aaada para aabir deafr
periodo da f nuacio e ae eryataUaar oca faetaa. O
deaeqolibrio qae te aota naa fooccAca organicaa
de netta aociedade, or ijrmptomaa de fraquea 10-
dividaal qoe te revelar* pela graade eztaoaAo qoa
entre lj im aa attriboicoea do Eatado, a teedeo-
cia pera a abdieaco da anroaoaria ioAividoaJ na*
rolo* do goverao, da qaem tado ae (aperae a qaeea
todo ae peda, a eeatraliaaeio ndaianirativa qae
liaiina a* forca* individaaer, *ofca':tauida toda*
* enargtaa pelo aovimearto mecnica da engrena-
gesa geveraatrva, a Boitidio doa pratendeatea 4a
carrrrraa Mberaea, qnecraaeediaaaieiite, aa aapi-
ra^o-t BJallograda* qoa aogiaoBtira, todoa eatca
eleav ato* jootca ero tnotree feral aata ai r> latea te a
aaaataate, aedeaa prodosir aaaa qaaatio aoeial ca>
Hameaa eeaso aqaella cem qoe artaaa oa oataoa
Drnaia, a eriae ecrneonaa pcrqaa vai pauando
tanndo eiviliaado rtflcete uaeeeaarianaanta eaa
ooaao viver latirao, repercate no aeio Ae noaaa ae-
eiedade etmde a prodaar nica tfteito*. Oaciu
aatarrn rrinnm'i" *"-- proaperoa. A aWaa>
fraaicio do regiatea do trabalbo, a aoolicAo da
eacravidi qae Miaoieate caminha eota rretiati
v;l teaaci raador eaeraeo, a m-cbaa baaaana, eaa arabalbader
livre, a baixa de aigoa* doa aoaaoo producto* de
ezporiacio ao* mercad a coaiaatidarea, o aaeraai-
ata*BO do n*> *y* tema da ral tara, c pooeo i ocre
meato da Dona iadarlria, a falta de iniciativa a Ae
crdito qae ta* retrahir oa eapitaeo Aa creala^io
oa dar-lbe* eaaprego fo Va faetoa qae cabrea deba no da abaet vacio do cac-
ao* atiento.
Kaaeea, da orden geral a de ordaaa partJeelar,
elbaa* portento a olbar para o fe toro a
eaaa a rzaeneneie albeia, a aio facilitar,
eerrer i revela q*K*tio m ti arta
U*a daa sete* qaa aoa parvee capea, aio da de-
Witar completaaaeaa o aaaJ, asa de,
reacia ecm oatro, ccotnooir eacaimot*
to, a preparaeAo mera), *eu
di* el** rodeatnare ota enttea e qaa tand>a
a ftraar-se peta abolieio da aaeraridao a pela
ocrrtn'e de iaaigracio. fe.' aate joa'aaaente a fia
daa eaeolaa taeh >iea.
O eoaioo tecbaieo eoatribairi taa>b>m pera o
aeaao cagrar.dteiBrBtr>, elevando aa claaiea l*b>-
tic**, aatarr.irar. prt6noca, tio deapreattgia
daa e abatidaa rttr ad*. Aoa oiboa da optaiia
aabiiea, fal**nent- feraada oeate, coaaaw ootn
aaaaptoa de igaal relcvaaata, aa profiaaoaa A*
lubaltl mrr a da tarea moral, tea aaa tal Me-
ara Aa baatardia, naa tal vicio eangtm qaa, aa
ae antee eapirito ealtoa, qoe lia aaaa rupoaaa
ailidad total a errta iiiuiwota ecbre a apaaa*
pabliea, nio ae teta padide eaaaeipar do pavjarae
da eooaiderl-ea e. ao taaecoae aeeaadariaa, ezer
eidaa per crgic iafariarra do cor; a eceaal. Tal 4
ibvaa o aaaliaariitn da piaaeataHa !
Puaeata ccaaeqacacia Ao triita legiaaa da ee-
er a vicio ra qae' por largo* annea Kaaa vivido, o
atiltan.alo do trabalbo, o envilUcimanto daa car
rerraa taoaatriaea, Ua aido por aaa vea aaaa daa
oaaaaa do oeaeqoiibrio, qoa entre toa eiiite entra
aa divera frutecoe* de ooaao orgaaiano.
O taMao ttetto co nobilitaado aataa prifiiaaa,
claraaoT a vida do trabalbo aaa o'be de lodo*,
earrigirA a falaa diicecio qaa ka tido o eapiritc
faWiii. aeaberA oca a retan it* qoa tea coa
Uibaido pata taaer da gencio qoe ae taranta, ea
ocaaa baaaeae agaerr d' e prrpaxida para ae
rreadie c-iaqaiaia da tadaatria aaodcrna, aaa la
ga a* pretradaataa qae apira daade o maia ele-
vado cargo da aOBiaiatracAo ati a mata inaignifi-
caatafucccAo toi.aocrmca.
' laaegavel que ao acaao tvttrma de aaao. a
falta qaaM baclula de etc- la* techo i ca* tea fa-
aarceido 00 aaa alto giioeata t pvoilMc,iop*!aj cbaaada* car reir* l.beraea, aaa
sao etrxcacat c. m arder ao paaao qoa aa prado
ton 1 turnea* >4o olbadaa coa corto daifa ara.
Sale vuk de irgaaitacio, ta graade aaite io-
aaltaQ' da dnct^io. pata tJaaacio padaii ai
earrigidc. ka qaalqoer ptato de vala qaa n>
colkqa. m<, da o aata d oa livro ootavel, 4 pre-
m ti.tf.aaar aa a prcap>t>dada de aa paia de
atade i a graade parta da ote repart ci da* ro-
er co-i e qae a rdocacio eirree ama uiftoeacia
aaai inrtiiivel ai bre o g< to doa aran, ai *a-
ccJo da aaa dc*6mo. No baau que cada ta-
prrga paMvr to privado arta oceapado por av-
a>taa o* naciente capacidad, 4 aeaaataria
taaWa qu ctiin caxreiaa tio catejaa regorgi-
teaaa a tairta d< tartaa.
A taita da tqui ibrto aoa aadircia pruSa-
&t. rcaiiaoa atada o i'lumdo aajtar de Pril
r eaeaimot para ra-
liaalalre a pt iiaarli ae
taaaaala aa__
paia a d'abi e*t mi tetar qaa aa aberree entre
lo, eeU epathia para a vida do trabakae a aata
Iota deaecperadj, atraggle for lifa a iaplaeavcl,
aata ecocarrencra trersrnda, qnaado m trata da
osaij ioaasa collocaci> aaa earreiraa bareaocrati-
efA
Eata amaatlo da aw alta aaa tu recolar da to-
daa aaaaWoee, da aaariaaajaW da toda* aa lase
core pel* di vereca aaa brea do orgaaieao aoeial,
nio 4 coate indiff.rente para o fotaro do qaalqaer
paia. A mnlbe da aaaa preataaie, a boa direeaio
ea a deaeio da aaaa oaa^oao, iaawaarln daraata-
atale ao iodividoo, iulanaaa taabaa 4 aaadada.
Oa faitea de aaaa talaa direecAo aa eaoalbe
le aaa earreira. Ata H. Etieaao, iaapaeter M*-'
raa todaa aa claaare da eeatadade e
tiadmaa aa j4 pala daaaaiaa, ji pataa reaatfa*
catereia qae dariaa irifitIlivelaeoK eitbea ra-
olradea aa fonea beaa applteadoi. Aa taferiari-
dadat ara todaa aa earraaraa iaaam batear o preoo
d ae*vioee, faaaado aaaa aaaaarteaeia deaaeti
aa aaa tataatee e aptidoaa qaa eetia aa ara vercU-
deir naaiarin ; a neiedarli 4, peta, to tatereai
da qoeoto o iodividao aaa qae eade aa Aoa aa
aaaaarte attltaa aa aertarlairaa fe ra Ida Aaa a (9).
(Coatraaa)
08r. aaaeidaBHadaalaraa ala bavar aetuorat no
Irferido parecer a apeoa* conaelbc. M obeerra-
eoaa da eoeeaieUo fiacal, para terca tomado, aa
Liatiitaragl- Aaeida peta dtaaetoria.
aaae, foi approvad., aaateado-ie de
a> votaalj oa aeabroa da directo-
Vo
t
na e ca
Ea

Z
ca aa i taicAo da ooaataAo
oa ti data o ir. praaaaBate ao br.
8r.
afro Pinto Ja-
S6
98
9S
49
.86
30
8
6
9
2
8r*.
&&?-
La qaeatioa da Latia -p. 64,
(8). Atada alo be Baila trapo, regietrava a
iraprenaa da Corte a naaaro el'VadiiieiJ doa can-
didatca qoe ae aprcteatataB a eaaaaraa, par, aa
loiignificante lagar de praueantn oa aaiaimaaai
de aaa de acaree repeibctee pablicat. Qoaai qaa
ae pedia eatabelecer aaa proporoV de 10 para
10 tio grande era o nnotr > d a pretodntea !
(9). H. Etieane.Diavaravaacaat Aaaa lea cboix
dea profiaaion*Ntofcaatel1886.
PERNAHBDCO
1 ompanhla de THlaaa
! Red fe a O liad e Bebe
rlti
ACTA DA SroXo DA AiBBatBLA GEBAL OB-
DISABU KM 29 DE ETBMBBO DB 1887
Pratideneta do Exm. Sr. Dr. P. O. d
Sonta Pitonga
Ao meio da, verificando ee eatarem preaeote*
na *alt daa aeet&ee deata eompaabia, i eatacAo da
roa da Aurora, 34 Sr*. cciconUt, aegando ae vi
do livro da preaaaca, lepreeanlando 919 eeaSea, o
Exm. Sr. preaidente decroo abeita a eeetin
Coaparaeeraa drpoia mil 6 Sr*. aecioaistaa re-
preariiUado 279 ac^rtaa.
fot lida e approvad* aera debate a ac*a da ae*-
ao da 20 de Maio deata aaa*.
O Sr. bebaetiio Lobee Quinarle, pata ardan a
oa qoelidade aio i da accioniae coaa taabaa
de mtmbro da eommieaio fiacal, jattificoa a aa-
goiutd requerimtnto, qoa o Era. Sr. preaident
declaroa aceitar como emenda ad uva ao parecer
da ccmmiuio 6tci, parecer qoe cpportnoamtote
cria auhmettido 4 dieeaaado :
Broaeiro qae aje eoaaiderada infiaccJ; ao
aiL 16 1* da lei n. 3,150, qoe regata aa aocie-
dade autovmat, a reaotio da aaaemblia geral or-
dinaria boje, por coice pratoiio* aaperveniente*
(anleeln aa qoelidade d fueal e da aceiooitta
Becrfa, 29 da ttataabro de 1887.S. L. Gatata
rda.
Dada a palana ao 8r. Dr. Antonio Praira 8i-
mVa. preaidente da directora a gerente da ta
peaeta, proordaa '4 laitara do eaa rotatorio ia-
pieaao, datado da 14 deate aaa a a peern tado da
aeoordo coa e 8* do art. 14 doa eatatitoa.
O Exm. Sr. Dr. preeideate, dorante a tratara
aeiiaa, eatiado-ae aaaawoeta, a4nliuai ase oio
pedia cooaaar a praeatir a erain a retiroo*
depon de eatregara uadeia preaidaoeial ao aaae-
tarto, aeo reapactiro aebetitato, qaa aaovidoa ao
abatxo aaatgaado pata aeeapar
te e de
Tcrmtaada a leara di} relatoraa,
lea a perecor da eoaeaiaaio fecal, taabaa tapvaa-
ae, datada de 89 deata aaa, aaa eeeee a minli
additiva lapraeitada, eotraado aa a oatra aaa
Pela aata o 8. Dr. (eren** lea, pora raelbr
arelareeteecato da aneabt4a geral aaaa expotoio
rotativa ta tbiervac reitaa ao parecer da
eaireio fiscal t.bre o aceto d,a carro*, bea
eobre a eoeay rvaeio da liaba a*
raado pratiaiaaraeata qae a di lactaria aio pode
te enebergar aaa e*oaara aa tae* obeervaeoaa
qaa aaeia deatreirtaae rartaaaala co-tclaaOa
de f raen, lie heoagairo aa rale ai" A adaaiaietra-
eAadaeaapaabta.
O Sr. Dr. Eatevio Cavaleaato da AlbaMaarqae,
pela ordeea, pedio qoa reealveer aatea de tado
eobre o rtqaeneteato da Sr. talatariao Lapo* (ai-
aaiiee, poia, apeaar de talgar aio devor aer dita
rrqaeriaeate adoMttido eorao aaaaada aa parecer
da eoaaaitaAr, daarjiva eabar aa a awaot4 ge-
ral fuacciooava legal ou illegalmente.
O Sr. Dr. greate, teabeaa peta ordeea, ctpli
eaa aa a* eom o | 1 da art. 16 d. lei a. 3,140, deetaraedo,
eotieei tn. qae mi aaa aada afftaadaa a ragulari-
dade aoa qoe reoceioaava a aaecablaa gerai, a
qae, m be avien ta/rveoio, aeamajdo a aaaaaaa lei
aatalta eeaiaa apaaaai
doreada c. apaarhia.
O Sr. Dr. Eatevio Cvale
den, loaiatta aa oaaaaita 4 aeeaaaaAae geral aoare
fuaei
pericial a
4, A t v >4c-'r partida da adocacae
oa, ajtaral e xnltmbuL, parece aoa 10
a. aaa rxartc aria divid I ara aep
co, rartrriaoa, ndkehtal e aira*.
- aTetaoepie traA portagaeaa
ih\ R >
,- a 1m
Bffut a. 1*1,
iTavnx*.
-IB70.
L faerta. Frta.
8r. praaiaB deeierea qae ia
geral eeore ata yaetaataar; qae ea ella
aa eetava trabatbaada iatagal ea'irre-
galarataate le raa tarta a ateta >, aaada aa tal ea-
o apprcva Jo o reqaerraaaau da 8r. BaaeatiAo Le-
pa Geim.rie; e qaa, ae aaaa eaatrane, etacta-
raada a aaanblta. qaa aatanra raaceioaaade legal-
aeata e aoa regalaridade, praargairiaaaa traba-
Iba, tcaada prejadiaaao data n aautaiaaa. qm^
rntrrtanio mandara, para oa derldce eftaitoa,
traaeeiivci na arda,
O Sr. Joaqoia da Silva Carvalbo, peta ardaa
requer a. aaa nio obtaea, qae f.ae nominal a do-
tacio a qaa ia proceda ac.
O 8r. Aotoaio Carloa Ferrara da Silva, taabam
pala atdtaa, Aiaaa aaa, aa aaa aataa Aar, aio
bavia aeneiidade da ae laaar arate I ha ate eaaaal-
(a; aac a aaa abita aa aaaa d. a tana aata latee a
da le, eetava i giBf B aaatitaid*.
O Hr. preaideate declaroa qoa nioqeerta limar
a* aaa rapeoaabtlidade eaalqatr rteotacAe a tal
teeavile a una aoaaaliarta a uceablit, o qnc
fes logo a pd, declarando dita a* tembl* qoa aata va
faaeeseaeade legalaaete, e icaado o reqaariaeato
Drejadtaado.
riabatettido a di*Bario o parecer
aMBi, ooo o Di. Dr. Eatevio Cavaleanti a Al
buqaiqa, leipnadaae a a*aa*daia|8ta t-ita*
pete Br. Dr. gereatr. aa aaa boom a ao da
asisti de qoe fa* parta, joatrfiroa aa ecaaidara-
cea dt. rt /crido peraaa taaaialaad qaiaapar
te a qaa alladio o r>. Dr. gereau aio envolva
Binar, algaaa aoa actu da adaiaiatrafAo.
O Sr. Joaqeia de Silva Carvalbo pergnatoa em
qae artigo dua Batautoa aa raadira a gaaarta
para aproaar u:(*0A CVraaabta da Baata Tka-
rera. diteade qae, pelea Xetatetoa, a direetoria dr-
vi recela.r eaaa amlli ao banco a qaa qoea
atad laprntar. Notoa taabaa carta coa
entre o natario Udo o o paraaar.
Dr.aaraaae detaadea a adauu.tr.cio, ta
npretaado oa EaUtataa. 8. S. aaaaaei qtt a
adata iatraio tea: a) aaia aap loe padaaa para
gvrtr a Coapaabi., aaalnaeaodia.aaa eoadHota
vai.ujoaea da eapr ttjmo, aigado mido aata
loria, raaaaar dita Binatbaa A Compaabta da
reata Tbre*a,da qaaV wooati uvaaaaaoU.dapaa-
daoprcgrtaeodacidaeedaOUncU
Ofir. Dr. Erairio CaeBaAw orea ao
W, iiniMtiHii alo aar il;egal o
Dr. Eatevio Ctveleasti da Albaqaarqaa
Hebaatii> L Oaiaeriee
Praaeiato Aagasto Pcba:o
Piedertaa iyaeaa da Alaeida Albaq>
Joto Ooootlvee Torrea
Dr.'Eraano Oaar Ciotinbo
Cttoaal atfat- riae
J iaia de Silva Carvalbo
O 8r. preeUeaM proclaaaa eleiloaae trra
maie votado.
O Sr. doeeabargedor HeraogeAaa, pata ordaa,
propoa qaa f aaa aaelgaaio na aota asa voto de
taavor 4 drraetoria pelo aodo aoeetado tea qoa ad-
aaioiatra a Compaabia. Fui tpuiaaada
O Sr. Dr Erairo Coatiako, laBBB pela or-
deea, propoa qae aa e*aaigaaM i aaa ate de loa-
v r 4 cOBBtMao final, dejo raa adato erpirava,
pelo aetaaaa anapiaadira na tea ardoa aiteio.
Foi ti anea approvado.
O Sr. preaideate levan too a teeeio 4a 8 hora*
da tarde.
E ea, Jalo de Olvaira, aeereUrio lat-Tveo, te a
paveante aata qae vai aar poolioada pala tapreo-
**, de conf-rmidada coa a lei.
J-. lo de Oatanro.
KtviSTA D1ARW
ta*M*tadrlaPor portarla da Presi-
dencia da Proviada da 13 do eorrrnt, foi apoaen-
tado o engeabeiro da rrptrticio dafObria Pabli-
eaa Ji ii Prnte da Silva, coa oa vrneB*otca a qoe
tiver direito, ea forme do art 2.a da lei a. 876 de 7
de Abril de 1851 e I do art. 1 da d n. L114
de 17 de Jnnhi da 1878, 4 viata de iotor-nac/io do
Tbeaeero Provioeial a de parecer da jaota oedica
proeioeial, qaa o jolgoo phyicaraent* inhabilitado
de ezeraar o aeo eaprago.
Catre* aactaaalPmr acto da Preeiden-
eia da Pravinota de 7 do corrate f n contado ca-
pitn da 4 compaabia do 55* batalbio de iafaa-
teria da gatrd* aaeiotial da comarca de Pito d'Albo
o etdjdaV) Joio Jo*d da Arrata, aa vaga do falle-
cido Joee de A teredo de Ara ojo PioheTro.
eiiurldadea aajteaaaaPor portortade
Preaidenaia da Provincia de 13 e propoa ta do Dr.
coefe de polica da 11 do correan, foram aomea-
doa:
Subdelegad da 41.trelo da 8. Podro do renno
de Oereary, o actual 1* aanoleote, Autoiii > ali-
garl Peitoa ea rabatitaicio de Daniel Joai Del
moodea, qa pedio exooe*eeia.
L* eppleaU de referida aabdelegaaaa, aUlvat-
Ir Alvo* Fcitoaa.
IilaeeteataPar portara da Preeiieaeia de 19
do cor i ente preiogoa-ea por 31) das, eom ordenad-',
a liceoca eeaeeduta ao profeaaor, da Sorra Verde
Bardoainmao HHu doa Santo Ferreiva Barro*.
Portar do 18 de carreada eanaadaa-at ao
Dr. Joio Batbalao Uab6* Cvaleaota, ioapect r
geral da Iottrocoio Pobfio, trae aaaaa de lioen-
ca, com ordenado, para tratar de aoa aude.
iriBuaal mm aaelBoAa Ea ana arado
de boateta, o Tribanal da Kelacii occopoa-aa
cea o recarao eriaae do Jaiao de dimito da 3 di*
tricto criminal deita cidde do Reetm, relativo aa
prcceaad pelo deafalqne bavido, ao anno preaJBn
findo, na Thaaonrarta da Faaenda, proeeaoo em
qae for*a prooaociidoi oa 8ra. Dr. Eduardo da
Barroa FalrAo de Laoerda e Franciaco da Sqnrira
Caroero da Cuuba.
Fi relator do faite o Sr. daaaahargador Afkta-
a:a Docaiadoa Alvo* Rtootra, e jotaee eorteadod o*
Bre. daaaraergaagtaa aligaal Aribaaj. fetoale
de AaBBiii e AatanU Baaaaa* de Lima,
TtaaaB atde antee aocUaaaa ea 8ra. aaeeaber-
ajado'raa Olivaira kUetal a Taaafdn aV.'fe*il-
loa, qoa aio oaapereaerea aa trbaaal; Pire*
Fetreita. qae taaoa aaapaifio ; Qaairoa Btrroa,
ji bavia aaleriaiaaiite jando aaepeioio ; a
Barreto, qae recl inca declarando oio
N'Kou m proviaaato ao racerao do reeorreate
Dr. Eduardo da Barro*, p r anaaimidad* da ro-
to* ; a Umbral per ananiaitada-den-ae provi-
ujento ao raoarao da Franciaeo de Siqaeira Cw-
neiro da Caoba, aera daepraaaactal o.
aua dataiaedeaaele a otaca obre a acampo
atento e extrcieio ea Caape Alegra, orgeniaado
ea viita de aooataneealea qoa obuveao.
Segaiiam, como ooueiaoaoa, na madrugada da
aagaada-fe-a, 10 do aerraate, o Exea. Sr. general
roaamdeate daa arma*, coa aea aatade Baior, o
14- bnUlbio de infaotaria e uae tarea da eaval-
Uria i acampar re Campo AUigre. A eavallaria
dividi -ae aa aeccoea.de faawiraa ctaviaairoa e
todaa ae preaaa levaraa aa*
Alli ceegaraa i* S 1(2 boro* d
Eata bel aotdo o acampamento a obaerradoa oa
principio* de. atUiaattaio aoderna, livaraa ao-
atoo oa trabalboa de gaarra, rarfeiaa a camea-
cio.
A tarda boa va exeicicioa por neapanriii* Ae
guerra, e depoi*, de hatalaio a de fuga; 4*oolte
dea as ioatracoio pratiea aobre tecareeoa e poli-
CUV ajaftaa eaCanAnapalata*OaO A ClanatteS tto da|BUBaV
No teguntd da (11) drpoia do alarma 4* 4 Ij9
boraa da aaaaa, a infaotaria fes um. recoahact-
atnto, rada precedida da oa vallara, qaa aeloroa
m fl.no* retegaerda do ac-im^amenti.
A* 8 boraa da ataabi, o Rvd. adre eepeliao
militar celebreu a aaato aaerinuo da aiaaa aa c-
priba ha da italea tocando a mu tica do 14- bau-
a pretidcDcia do Exn.
Baor :
Al bora da tarde, pcaaeotaa ce 8r*. Dit. Caa-
ro Paregriao, Bentute Ragaeira, 1 aacreterio Mi-
P" C^!tro M,MMbor Araoearde Cevaleanta e
Lope* ateobado, Augerto Jt^ Aagasto Ceaar,
D. Joan Baaaoa, majoraa Leopoldo Gal vio e Co-
deceira, 3* aeeretano, foi abarte a aeteio e a acU
da antaeedenta lida a approvada
0 Sr 1 aacretario roeoeioaoa o icgoiata :
Ua ofneta da Sr*. 1* aaoretariado Cab Litte
rario Pinto Juoior convidando o Iuttituta para
aaatatir a feata anni versara da aeaao club, qaa
tara loear a 7 da Ohtabro prexieao viodooro. .
Um dito, do eoaaone Eia. aaaaeibelro Manoel
fiitiBMta Maebedo PorteUa, da 80 de Aioeto
oltimo,aBradeceodoaolaatittaaaexpreeefteooB .
qoa o bnaaicoa peta ana atmaaeaa para o cargo du
mluiaa ta imperio. fe
Pele anear, por intera da eeanaaio ata^Farsar,
ce na. SUS e 8789, da bbbbbbbV a S. Panto,
ea qoe ae encentra am trabalbo do Sr. Dr. Joio M.
de Alaeida conUataodo a aatheoticidade do
Diario de ttavegaplo da Pedio Lope* da
que
Too
A' tarde, aiaaa exercieio de fogo pata infanta-
ra ee vallara.
Deraote a da a a aoite os aeaao* trabalboa
da ratera. '
Na Biabj de 12, drpoia do alaxram 4a boraa do
coataae, taa-aa aa reconbreimento pata iaxaata-
ria 0 loaga exploraeio pela cavallaria.
Hoaoe earneaciav e oa meaaoa trabe Iba* de
gnerra fachina*.
A'tarda, o 14- ht*lbdn aagaia para o ampo
da azeiriae, eom cavallaria, e ata nhaganij- Li
prevenido o aaa eommaodtnte, da qaa arria ata-
cado por infaotaria a cavallaria.
O ttataibio teetoa poeicio aasavaaaaata oeeta-
brleora oa aaeio* do daaaaa,
Mi tardn a qae ae apreaaotasaaa* oa ataaaa-
U : a infantera (2- aedaibio) aa lioaea de ati-
radorte pelo flanco direito a retagaaxda a ea-
r*liara peta frente; a todaa, coa bastete tcti-
ca, procaravaa intitiliiar oa ooaioa Aa defeaa do
baulbio a tasado, qoa aoa be daeea volver-ae aaa
piacaiu e acert.
Cuacbate ki rrnbidj, baveado a welba ordese
aoa avia-atoa, davido aa aabiaa daaaraaiaafJaa
de S. Ese. o Sr. general, a a criterio da todo*
qee ea centpriraa.
Denote do abat aa trepa anaaonraraa e
dafitaraa aa aaartaaaai* des Exma. Va. Dr. pte-
ideate da provincia a gaera! eoaaaaadaate daa
arana, ieeolbadu-a o *n*aaieate 4a 6 boraa
da tarde.
0 3.* oaUlaio aegoio para o sea qaartal.
Uoatea, da para o ragreaeo i capital, o H-*
bataibio, depula do ataran 4* 4, aaia boraa da
etenbi, aabiram dona eompeohiae da gaarra, pea-
adida da cavallaria, para aa reoonnaeeaentu no
rucaoAgua A'ria, a forenr a pniaaaa da pon-
te do nnuo riaebo, laprartanfe eieiefaiu
asento bea eeeeavoivea-a a inftataria
vallara.
Dorante o da oa natace trabalbce da gaarra,
a 4a 8 borne da tarde 4o qa.rtel-geaaral parti o
roa de desarmar, barraca, regresaaado a tropa
I roca eore, Bnaaiw aaa acaa reepectivoe
qnarteia 4* 6 e aaia boraa da torda.
Kio ae dea taaUeata algaa aa toda eata jor-
nada : aa tropa* nrovaraa e alto grio da ina-
trcete pratiea qae teee ; e a S Exe. o Kr. era*
ral Ja*A Ctariado da Qnairox, araaraaaitaa!a dea
araaa coaba a glorioaa urefa de dirigir, aaa ad-
qa.Uo illa.
laatltata AreaealaRloa
pillea rax-aBBBfcmaB* ffl a acta da
aaMio ordiaaria ca 39 da Setoabro da 188?, toe
a a aa-
ta t aa c perecees dteos
Palo Exm. 8r. deeembargador Domingo* A.
Al ve* Bibeir por intermedio do eoMosio oooae -
Ih-iro Qafntino de Mtaaada, daa mangas antigu*
de vidro da car.
Feto Beato ata Dr. Joio B.rbelb?. laapeetor da
Iaarreocio Pabliea, aa eiemp'ar do relatorlo que
apreaantoa ao Eaaa. Sr. preai Jente da provincia,
aa 31 de Janeiro do correata aaao.
Pelo coronel Bapbael Mello Bego, por informe-
dio da ooaao ca mejor Codeoeira trea oartaa litbo
grapbadaa no archivo militar'; ama da baca do
rio 8. Fraociaoo, oatra da provtasia do Miranbio
a oatra da de Qoja*.
Pela eoaaoeio Dr. Joe Hjgino, 3 vola, eoca-
dernadoa eaoteodo a hitoria geral do Brasil por
ea ocia do Iettitut Hirtorieo.
Pala consocio Dr. Caeiliaoo Mamsdf. 1 voi o -
eaderaedo atead > ettae e rotatorio ejradate*
a explora fin do rio 8. Franciico, p.-l o cu^eantiro
vil Hearique Ouilberoia Halfald.
Falo ooeeojio Dr. Migael Castro, 7 retratoe pSo-
tograpbado, do imperador D. Pedio II, da imp -
retris O. Tbereaa, da prioceaa imperial, da pria-
cese D. Leopoldia, do r. cood* d'Ea, do almi-
rante Viteoada de Tamartdar e da general D
Venancio Florea,
Pelea rcepectWaa redaecoe dfveraoa jornae*
derta a da oatra provincia*.
Findo o expediento, o 8r. mejor Codeceira, ob
teado a palarra, ditae qoe toado o Iastitato, em
eme 4e aaae aeea6aa atontado a daap -xa preei-
a para *er tirado a aaskim o retrati do c ns co
heoeaterito, aaa rondador, o Exm. Dr. Joaqaim
Pir. Machado Portrlla, ella e aaia tres amigoa do
latean doctor, deliberaraa mandar tirar o meacio-
aedo retrato a oleo no Rio de Janeiro e adund-
te erta na eata aobre a mesa, ea en noaa a do
Exm eoDMlbatre De. Joio Jote Pinto Jnior, D-*.
CeeiKano Maaede Alvee Perreira e commeadador
Aotoni i O ro-t da Miranda L; il. o i ft-reci ao
Inttitato e pedia para qae logo qae fhe tete po.ta
Beldara as aareaese oaa *-**o eipecial afia
da qao aoja dle eolloeado oo logar qae Iba eom pe-
te na galera do Instituto.
0 Sr. cooaelbeiro pretident tambem pedio aa-
tonascio pvra a despere precita com o eover-
aitameuto do retrato do cooaelbeiro Jote Bonita-
do. foi eoaeedida.
PiMtodo-ad i ordea do di*, foi liio, diaroMdo e
approvado o *egoiate pareeer daa aeoBea rrooi-
daa de biatoria cotaeial e de hitteria nadoaal,
aendo afina! ooaeada aaa commiaeio comooita
doa Dr*. Lope* Machado, Migael Caatro e monte-
Joaqaim Arcovrde, afia de promerer os
raeeeaario* indieadoa ea dito parecer :
Ae eaeeeee reonidaa de hiaton* nacional e da
hiitoria colonial, a quera foi pretente a propotta
da contdbeiro pr:ideote deata AttodaoSo para
ae aacrever a nittori* deata provincia, em vista
doa doeameatot exittentet em aea arbivo o doa
qne anda Re poeeam aer fornecido, rectificndo-
te oa defeitoe qae ee encontram noa escrlptot qaa
ati o preseate team ido pnbKcadoa. aio de pare-
cer qae para eocrovtr ae a hittori* complot, e
tathentica da antig. capitana de Pernaabnco,
oa melhoret aantatanai qao pera arte fin devem
ear atBiaaA*, ac aebaa aapareoa par archivo* de
pelees eitrangrrot, caao oa de Portugal, H 'pa-
oha e Iulia
Coa o fia de preeoener eata tacana, eite Intti-
tato primorea, ha dea annot, ama invettig.cio
%m archivo* da Hotlaada, a q exoelleota reealBdo
deeta tentativa, apeaar da aio ter aiao eoaaplato
o Uab.lbi do eoaaooio enoarreeado d'aqueila pe*
quita por circumatancia* independente de ada
vontade, veio urlicamente demonatrar qae, por
oea, ee aororeo deate Instituto dovem eooeen-
trar abre eete ponto : reunir us materiaa qaa
existireta aoa archivos atraugeiro*, e sem oe
Iaee* 4 impoaaivel eaerever te a biatoria verda-
eira e eompleta quer do Bratrt colonial, qaer de
ceda ama dita capitanas ea qae ee envidia.
Seod o eata a fareaioia daa abis* asaignadoa,
peotacn qae, adiada por aaqrwnto a >prupoeta ea
qaeatio, o Instituto persevere no aea Intaito de
promc-ver as lavcatigaroSea eom tanta feliddade
aertaiae.
Bala da* aa*0M do Ioatitato Arcneologico e
Qeogrepbico Peraambaeano, 22 de Setoabro de
1887.Dr. Joti Bvgino Daarte Pereir, Maii-
nrlano Lope* Mediado, Joaqaim Arcoverde de A-
baquerqae Cavalaeate, Aagaato Ceter dn Caoba,
Pranoiaoo Aagaato Pereira da C-oata.
Foi igualmente posto ea diaertsaeo o parecer da
commiaeio sobro o* oaaos qoe ae preeoaea ter de
Joio Peroeodc* Vieira. Tomaram parte na dis-
caeeie ce Srs. Dr*. Lope* Maehodo a Migael
C atro, aendo afioel approvado o acamo parecer,
abaleado oe de votar eobre elle o Sr. Dr. Cieero
Peregrino.
Pe i mees ama ptepoata para socio, aando
approvada, a eleito aoeo corraapoodeote o Sr. Dr.
Aeaaraio Macdad* da Caoba Cavalosnte.
O Exm. Sr. pratidentj leabroa 4 commietio de
trcheol jgia o exime no carneiro da igreja da Pa-
raso.
atada aaia baveado a tratar-*, foi encerrad* a
e ettrtaaaa
eaa llatlBa Botris de S. Pedro MertvT,
ea Olioda, celebrar ae-ba amaabi a feata da pri-
mtira cammanbio doa meainoe e menina*, qae
dur.nt: o corrate aneo freqaentarea o e.techi*-
mo explicado naaea igreja prlo Bevdm. arcediago
Dr. Luis Franciaco le Araojo, e alli promovido
be tres annoa pataa nanfatannin da 8, Vicente de
Pealo.
A miera, qaa entrar 4* 6 1/3 boraa, s4 eele-
brada por A. Exe. Sevdaa. o Sr. bi*po diocesano.
Haver peaaaoa pata Bevd. Joio Marqaaa de Soa-
MMf tanto ao Evaagelao, antea da rooovacio daa
proaeaaas do baptiaaao, costo logo depoi da mi
ta, aataa do acto da cooaagracio. Eat aegaida 8
Esc Bevdaaa. aJmraiatrari o Saoraaente de
crtama 4* petaoat qaa se apreaentaraa devda-
mtnte preparadat.
Pind o chnama, dar-ae-ba a beaoaooom o San-
rao Sacramento.
Oa enetiec* aasradoe aerao aa toa Aaa palea alna
naa Aa CeUegio daeOrpbia de Olinds, coa acou-
paoaaaeoto de barmoniea palo Sr. Castellao,
acttre de marica daqoelle eaUbdecimento.
Correr oaa boma ea heatfido dos pobre* das
cjofereociaa.
rlaaaea tCom aa formalidade do* ea ty-
loa e o* nveaeriptot oo regiaaoto ecaaaaa daa daa
caca* d parlamento, aeri boje en cenada a 9* ata-
sao da 30* legitiatora da Aateabtea Ueral, aaedo
lida a talla do tbrono per A. a Patnceaa Impe-
rial regente do imp rio eanoae del. M. o la-
parador.
Be-a ta, re 11 tana Sa igieta d* Ordaa Tara
eeira ta Carao celvbra-ae aoje a feata Ae Santa
Thrresa de J-eu* ooa mitta tole ana 4 19 boraa
da maobi, raaora i tarde T-Deaa a 7 harat da
ooite.
BegniaNa bada da gaeoaaetro, aa Si Ca-
piba'ioe, realita am.nbi, 4* A botat da Urde, o
Clab Iatemaciouai de Regatea a eaa 4> rdate,
teodt oerridot dlvenos pareo.
Na arahibanoada de oaee do Cap bar be tomario
a**ento oa aocio* ee eontaadoa do alab e ae
daeaata peeeoae que ee aaaairea de baibeaaa.
Canearte-Terminon hootea aa Faculdada
de Direito a orgtnttacio dad theaet aatra ot can
dtdatee inacriptoa para o euaanita a que ee eati
uteeedendo aa Faeeldtde da Diretee deata ddade
e teri Jugardp5iad'ronbil7 dooom-ote prora
eacripu para a qoal tari ando o poeto p-la coa
gtaeio qoe ta reunir! rio referida da (17) U 10
borne da maahL
Cerrletaa ale en val I aa Pediram noe a
a* a^aaedea babet
Ibea qaa faena caagar ao cooneaiaeato
teto aboaivo qne ae eatA
corrida* de caTallot, OU
Aabataaa Aa Oaaa- Forte.
larA ande a Caatata Manictaal beeaoa pera
teee oorrldea ?
maercAo <
. Rogo
da qodm
Alea das qae bevtaa alli na campia, agora
oatra* pelo becci do Cbaeoo !
> Gado tolto e invadiodo quiotaet albeiot, ra-
pase* a atirar com espingarda*, cabindo o cham-
bo oes cttat 4 habito inveterado na Casa Forte e
eircamvisiuhancaa... agora mala ettas oorridsa
perigoaaa e tem justificarjio I
Providencia* pedimot para que cetsem taee
abutdkv >
Cala lulernadoaai de Beantna
Bealiaar-ae-ba aaanbi, na bada do Gaaaaatro,
i* 8 1/2 boraa da tarda a 4> regata do Clab In-
ternaeional de Regatea, coja side i ras da Ad-
rara n. 53.
Em entro logar pablicama* o programma da
festa, qne 4 aobremodo attrehente : oito alo o*
pareos.
A reaniiu familiar qae eete Clab di *e*naati-
ente realisar aa ha aaanbi, aps a terrataacio
de regtu, baveado trea at Apipaoot as 9 aorat
da madrugada.
n atibaDorante a noite paseada oa ladroet
atialtaram o kioeque da praca do Commereio, per-
tenci-Dte ao Sr. Nicolao Berutimo.
Tendo arrombado ama dat rotnltt penetraram
no referido kioaqae t $a/aram-tt com trexe mil ri*
en T"^*-- de nx.u, tres rta;ioa a na revolver.
Na oce.tiio do roubo qae te dea poaco depoi*
de meia noite, eetava ausente a peatoa qu-i alli
dorme.
A poli;a tomou oonhecim;uto do faci e ji det-
cobrio, ea mellantes, que foram preeoa.
Llberlac6eo-A Exma. Sra. D. Bita Pee*
Barreto, reiurate netta capital, libertou aea oua
algum no di 16 do m-x paseado, vut cecravua-
doiM-ri* Rota, de 38 annoa, e Pedro, de 40 annoa
da deid.de, ambot empregadot em trrico de la
atara,
E' am acto qae regirtramet com a maior tatis-
faoio.
Eletaenloa de Crorograplila de
raaIIDo Maraahio receoemos bantem o 3
faidcalo do livro que, coa o tita' cima, est pu
oliean Jo o Sr. 1 tunete J. Arooeo, compilado*
da aeoordo rom o nltiao programma para ot exa-
inet garaea.
Agradecemoa.
Clan) Iiltterario Blegaea Junlur
Hootea, 13 do corieute, tuncciuooa este Clab ;b
a prerideacia do Sr. Alb.-rto Cevalcaate.
ilaveu-io uuinerj legal da socios A ebeite a
icmo, e depon de lida a approvada a ac tea
-aeoda*, foi lida orna coronice que p ata em dia-
cuaaio pedi palsvra o Sr. Ot. Carlos para qae
fusae aotri'gue a meima ao relator.
Hoava o dareeer a favor do peraonagem Loe
tknro a pediado a p.lavra oe Srs. Dr. Carloa e
Aloerto Cav.loante para accuiarem, a oa Sr*. Jo-
te Martin* e Luis da Pranct para deendcreoi.
depoi de mmte* ditcostO.-e departe ipttteo
peraooagesi foi coademaado ; como a i>ors esti-
rene adiantada foi ad.ada para o dia teguinte,
14 do correte.
Impreata -Recebemos a agradecemot;
Da Para, o. 14 da drena, poriodic Iliterario o
artstico.
Do Maraahio, n. 2, de utubro c-irreni1, da
Beuila iaranhtrue, licteiaria e seieatifica.
Dellceacln. Part; de Olinde aot ab'o.i-
do* 4 5 hjra* da tarde ati Iubajan*, aonf.>rme
o aanauer
neetalaea ociis -II boje a teguin-
te :
Da Soejedada Minerva, Progreaao Pernambaca-
uo, Ai 7 horas d. aoite, na .ie social, em aeciao
do oitntelrv? aupamo, para Uatai de negaoioa de
interette.
Am iabi terio lugar as sigoiutes :
Do M inte-Po doa Trpogcaphot de Pcrnamba-
co, it 10 horas da maobi, na Praoa de Pedro II
a. 75, 3* andar.
Da Minerva Progrce, Peroamoocano, ia 10
horas da manoi, em tu* sede, para em assem-
bla geral ordin ria tratar de negocio* de inte-
re' iocio.1.
Da Recreativa 95 di Oatabro, i* 8 hora* da
tarde, para eleico do* novo* funeci narios.
Da Contraria de SS. Ontpira. e Ciiapiniaao, no
ironvent> do Carme, 4t 9 hora do dia, para elei-
co da nova aera regadora
Da Recreativa 2 de Julbo, 4s 4 huras da tarde,
em ectaJ) extraordinaria, para diverso* fias.
O Sr. Pastear e bydropnunlaA
propidte do livro qae, ob o titulo M, Pisnca
r tx nien, pablicoa o Dr. Latead, redactor chefe
do Journal de Medicine, escraven a Uniao Medica,
da eOrte, ao aea nuaero de Janho fiado :
A'* petecos qae eeomoeaham o movimento
medico, o tiaple* enaneado deate trabalbo d
idea do qoe ene *eja.
< Manejando a peana com extrema pericia e
eleganda, dUpoado de graade talento critico, o
Dr. Latead tea levantado 4 dontrma antirabica
do Pastear objeccdta tio seria* e bem fundadas
qoe o leitor melbor iotendonado ddta-*e arras-
lar pelea toas p.'avra*.
Longo do qoe entre na te fax, dle tem del-
udo de parte > indlvi HalidadePastear, pera
tmente oceupsr-ta da doutrint pastearan e doi
qae e> dusifice de perigoios amigo* do grande
ttbio.
A tira qae elle die: < Poaco me intereaei
taber aeo Sr. Pastear 4 ivldo oa deiiatereteado.
Estou convencido de qae elle 4 bom filho, boca
pai. bom etpoto, bom cididio, etc. Mas a insit-
tencia de aent pengosos amigos em pretend
rea coaaagrl-o semi den, o procesaos de redame
empreados na imprensa politice a o reapdto qoe
devemoe 4 verdade, obrigam-oo* a examinar con
algama attencio os nameroaoa diehit imprudente -
mate eipalhados por seu* amigo*.
... Ha exactamente am tecalo (1787) am la-
bio estrangeiro revdadonavs o mando com a pre-
tendida deacoberta do magnUitmo ammal, qae
apeixonoa netta poca todo* oa etpiritoe.
Eile $abio era Maiaors.
Da aesaa (orto qae Pastear o t jm consegu -
do pera a raiva, Meam-r ap.ixouoa s Franca robre
a qoettio do magnititmo; da meema aorte qoa
Pattenr, elle ittrtbia ao aro ioatitato magntico
mi Ib are de doente* imagioariot aoa qaaea resti-
tua a aande ; da mesmt sor te qne Pastear, ^Me*-
aer reeebia uraco' eothatiaatioas -da maltidio ;
atiim tambea, e reeebia do Eatado am magnifico
dominio e unta peotio de 30,000 libra*.
Toda a naci fiaocesa e o* tnaia illostrea sa-
bios aedamaram Meamer o maia poderoso genio
do round.i. Aquella qoe, oesaa poca, emitiste
qaalqaer davida sobre a deeceberte desee grande
harnea, tarta aido provavelmente maltratado como
lanoso temoa tido rlunotinrln o valor do tratameoto
aotirabico-
< A exemplo de Jottieu e do Inttitater osm re-
Itcie a Meamer, ea 1787, o Sr. Vulpian e o In-
ttitato declararaa qae o Sr. Pastear & nfelivel
ea 1887. Triite comparaoio 0* homens sio o
serio, pois, aempre o* meemoi t Jj
Nio podemos, eat retanto, oceulter um pro
fondo inntintnBtr de trittesa ao comparar ettas
duaa pocas. Em 1787, Mettaer e o magnitiimo
animal tiobam, effectivamente invadido a h'raoc
(otaotifica, e goeavam de am podero tio absurdo
e intenaato qae 4 o qae tea servido de norma ao
metbodo peatariano ; o Instituto, ot grande* ta-
bii/t, o re, Maris Aotoeieta e oe minittrot tinbate
declarado qoe o trata.mento magnetice era iafalli
vd. Porm, ama t corporacao, urna a tinha
retitUdo.
Eartuna teaeio *oleanp, realiaata a 18 de
Setembro de 1787, a Facaldad de Medicina d*
Paria, em congregacio de todu* os doutores re
g> ntea, declarara que a tfieoria de' Meamer era
contraria 4* theoria* da tan medicina e apoiava-
e* aobre obeeivaeoea de cora* imposaivei* e nve-
ro*imei*.
A" preeiso, para aer-ae justo acerescentar
qne cate corajato protesta cuitou i Facaldad a
animaJveriio da* peder* publico*, outr'ora pro-
rteraad a deante de Meamer, como alo boje deante
de Pastear.
O Poderoso Meiaer pataoa; o Poderoso
pastar tambea I
c Cobo aa v pdot treehoe citado, extrabido
de prdado do livro do Sr. Dr. Lataud, dia pro-
cura poupar o boaoa, para aomente atacar a toa
duntrina. E ataca-, tea piedaJe, de am modo
terrivd e coa tetetistieae contraria* ia de Pa*-
toar, abogando 4 cooclaaio de qae a mortalidad e
pela raiva, em Franca, nio tem dimiunido, ai*
que, eo contrario leude augmentar com a me-
dicaces rabien intensiva >, palanas repetidas de
Pastear.
E aira termina dle a primeiro parte de mi
livre, para eollacar ea um arayenatte ao lado do
aabio, a hoaem deaintereeejido onde anal/**
ama por ama aa detcobertat de Putear, os eervi-
oot per elle praatado* i agricultura e i industrie,
finalmente o tea detintercaae.
Nio podando negar as d tace berta, sega, po-
rem, aa inaotpeitea qae neabara provdto tea ella
traaido. Ataim 4 qoe, aoa re.oio aot tea* tra-
balboa aobre o bicho da aada, dtaonatra qae, ao
eoaeno da aoiettia, am 1860, a Fraaea predaaia
aaoaalaeate crea de 80,000,000 de k-logrammai
In^iaft 'LP"^ de 1865 67 deseen a..
io,t uu.uoo, chegando aeaao a 8,000,000 da kab-
grammaa em 1873, oio obrtaateTeaanrast^Sm
meioa acooaelhadoa por Putear. Outrotaatoda
e demonstra com relaeio ao* rnreejti
do* por Pastear par fabricacio e eoi
cerveja e doa riohoa, para a cora do e
etc.
< Fiaalmente, tratando do qne aa tea
o duinierctie de Paatenr, 4aeatra qne
maia qae eate abio tea abada tasar
fortona colosal t a
(rectora Jaa obran ,
cea aloe porteaBoletia
ii* 13 de Outubro de 1887.-

\
5
|" o
Mjras 1 S"
6 m. 26-l
9 273
12 28-4
S t. 278
260
Temperatura mxima29*,25.
Dita .mnima35*,0Q.
Evaporacio em 24 bureaao ad: gaj 4 mm_
ora:'4,5 ^'
Chuvana II a.
Direeoio do rento: E de nieta noite at 1 atara
e 44 minute* da manhl; ENE ati boraa a 8
minutos; E at 10 boraa e 46 mioatoe; E, EMC
NE alternado* at 2 boraa e 6 ainatee da tarde -
ENE at 3 boraa e 15 minuto*; NE anfrd !
12 minutos ; E 9 ENE alteroadce ar 101
15 minutos; E at aota aviar.
Vdoridade media do vento : 2 74 por sega
Nebulorida.de media: 0,50.'i
Boletim do porto

-
ffl Dia Borae a.
P. M. B. *l. P. M. 13 de Oatabro a 14 de Oatabro 156 ata Barda 8 7 > 3- SdaaanaM V-S4

I,
i-iiaen-: btrestaar-ae-hae:
Hoje :
Pelo gente Brtto, it 10 1/2 boraa, aa
de Joaqaim Nabato n. 4, de mord, Iones, *t)
Segunda-feir :
Pelo agente Modetto Baptiata, ia 11
ra do Vigano Tenori) n. 10, de pipas
Terca-feira :
Pelo agento Brtto, ia 11 hora*, i ra D r
o. 181 de urna arm.cio, fittiroe eyuadra de na-
da va.
Palo ageate Pinto, i* 11 h;r*s, na na Me-
quos de Uliada n. 52, de arreie e aa briotet.
BUaaee faaebret-Serio ce'.-^oradaa:
Dote :
A'd 8 horaB, na ordem 3 do Carao,
do Maaoel Gome* de Si; ae 8 boraa, 1
da Santa Antouio, por alma da Aotoni 1
Cavalcaate Coatinho; ii 7 boraa, ae aatrit de
Santo A a toa: o, por alma do eapitio Affenso Hea-
nque Ridrigu-* da Silva.
Seguqdafoira :
A'a 8 hora*, aa capilla do engeobo Giqai, por
alma do coronel Franeaseo Manad Waedortay
Ua i it 7 horas na igreja da Seat Croa a i* S
horas na matrix da Varaea por daa de D. Ber-
nardina de 8eoa* Leatat; i* 9 boraa na 1
Gameileifa por alma do eoroad Fraaeaeo I
Wanderley Lins.
PaaaaaelroaCbegado* do norte ao
nacional Pernambuco :
D. Laura Nobreg* de Vassooeellot, D. r'raai
ca Porpetaa da Fonseca e 3 ni*, Alberto Ta
toa da Canoa Mel'o, Dr. Lata Parrara Macad Pi
nheiro, Antonio Firmo 0>aa Ctrdoeo Janar, Bar-
cal Ot. Ferreira ina tenhora 4 filboa e 1 aaia,
Athaliba de Liana, Joe Beraardino, Praaeta
Loustan e ana teohora, J. Galaute, J. da T. Fa-
naudc, Panlioo de Brito, Jos E. de Caatta, al-
teres Tbornas W. H. de Jeaaa, Joaqata Mara
Piobeiro Costa, Antonio P. Carndro da Sarn, A.
Joaqaim Peraaadee, Amando Orambtiea, Dr. Jae-
tiniano de Serpa, I'ada Dr. Franeiaee Fa
Antero, Nivard-o Barreto, EJnardo
Affoa*o de Ligorio Antero Peqdeno, Joe 1
Lope* de Araojo, Manoel Joe Hoatetrai
ohora e 1 cunhada, Manoel C. Cintra, Elisa C.
Cintra, Dr. Vctor Csmargo oa m a 8 iraia, M-
Alvea Cnrnairo, Dr. Joio Sarroca, Aaieta Daaaet,
Julio Francisco de Asevedo, Manod Vieira Ber-
nardo Jnior, Antonio Marques da Faenera, An-
tonio Ooneatwt da Oliveira. Joe Jaatiao P. Al-
m-ida, Flavio C. da S. Freir, Padre WiUsada das
Santo* Leal, Bita Mara da Cooceicao d Joe ota
Cju Mein.
Em transite 73.
Caaa ele Ueleaco-Joviaento doa pre-
aoa da Caaa de Deiencio do Beciio no dia 13 de
utubro de 1887 :
Exieliam 403; entraram 6 ; sabina 9
tem 400.
A taber :
Nacionaet 373 ; mulberea 9 ; eatrangeiroa 10 ;
eacravoe entenciadoa 7 ; dem
Tote! 409,
Arraooedo* 368, aendo :
Booe 344 ; doente* 24.Total 368.
Nio boa ve alteracio na enfermara.
L.oirrln da Cear-Eis oa
parte da 6* lotera da provincia do 1
da era 14 do. correte :
7272 40:0004000
8336 5:OJO4O0O
4013 2.0U04O00
9731 1:00 4000
10349 1:000*000
E*tio premiado* com 5008
meros : _
2850,3927, 4S21, 4953.
Etio premiados fm 300*1 oa
mero* :
2582, 2897,4373, 6*10, 9405, UGIA
Estio premiadoa com 100*1 ea tegdait* la-
meros : a>
1209, 2926, 3011, 3035, 8751, 5285, 6707, M
8215, 9334, 9722, 9768,11102,11598.
Approxiaacoea
7271 50W080
7273 500*0*0
8536 *)O*U00
8537 300*060
4011 130*000
4013 130*000
Todos o* nmeros terminados aa 72
premiado! com 20*000 excepto o da aorte ,
Tqdoa os nnmeroe tecainados ea 36 1
miado eom 20*000 excepto a aegoade ]
Todos oa numero* terminad oa aaa 8 aata* ce-
ro doa eom 10*, excepto o da tocte^ graade
Lotera de Alagaaa k Caen 9Wm Ae
Antonio Aagutt.i do* Santoa Parto anataa ta 5
aaatMnaanaaanBan taaiabia aa -AardA da Br-
rente a serte de 40:000*000 ao a. 9,811, aaa aa
duaapproxims&eede5U>*000, e oatra aorve Ar
2:iOO*aOnon.9.170e a de 1.-000*000aa a.
11.188.
botera* dlveraaa-A Oaaa Fafta* 1
A. dot Santoa Parto, na praen da
na. 37 e t?, tem a venda oa bilbetea daa 1
loteras:
Atagoaa: A 6. parte Aa 30.*
aivo plano, cojo premio grande 4 de
ser extrabid no dia 80 de ~
ras da tarde, iapraterivelaeaaa.
Eeplrito-Santo : A 6* parte da 5
cojo premio grande de 50^)00*000, pato
plano, ta extraara ao Ata 19onCwaBtei
terivdaeate.
DoCeari: com o predio grande de.......
40:000* (aova plano) aeri extrabida aa daV.. id
Outubro.
Proviacia: A10 lotera, peta aa
uujo premio grande 4 i2:000*Ol>O, ae
quandu for aa o o notada, 4* 8 boraa da tata
beneficio da Santa Caaa de Mitariaraa 4
dfe.
Biltaetea alelaterlaaEa ataedoi
te Bernardina Lope* AJbeiro 1
bilbetea daa taanintea loteras:
De A laceen 1 A 6.* parta da 30.a |
pelo novo plano, caja prestin graad* Ada.
40:000*000, aera extrehida aeata 38 A.
bro, (quinu-feira), ia 3 ora* Aa tarda
terivdaente. ^gJ.
o Eaalrltn Baate: A 5- parta Ae4* tato-
ra, cajo premio grande 4 de 50:000*, aa
plano, aeri axt.-ttaVIa na dia 19 da
preterivelmente.

-

*.
\
MaBt^fBto
4OK)Or>0O8,
tro, aaS.be-


Diario de Pon
Hr^^WifMi : A 10< parte d ** lotea*
p3 pUoo, cajo prees* grande de 100.-0004
tari extrehld* hj 15 di Ootnbro, mprtteri
flmente.
e Cer4 : com nm Importaste piase, coiv
cerni groada 4 de :0->)#000, teri rete.
a .. de Ootnbro.
Lotera ele Alt*eae-A parte de 30*
lotera, pelo orto pleno, cejo presto groado 4 de
4M0000 eeri estreid* eo d*30 de Oatnbro,
(quinU Un) ii 3 boree de Urde, itspretcrivel-
Oe Whetee iteu-H 4 vende no Case de Por-
Me rae Primeiro de Margo n. 23, de Martie*
Pisas k C.
Latera, do Bsplrlle aeate-A 5- per
U da 4* lotera deate provincia eojo premio groa-
do 4 60:000*000 teri extrshids ni dia 19 de
Oatabro.
Oe tarbea** casco-a 4 vced* ae Cea* de Por
aaa 4 rae Pnoear de Mareo a. 23 Martn Fia
tafee
Leierladirie^Perk -Al* parte de
I tetarte deeta nrovtaete, peto do Te pleao, eeJe
atetase grano.- 4 lOOrOOQJOOQ, eeri **rtraa*rl
*>j 15 de Oalabro (abaad) iaaptoterivel-
O mlhetea aekaa-a 4 veadaee Caee a. Pr-
tame 4 rae Prianafa de Vano a. 23, de Marti ae
PtasaaC.
P13LICIC0ESA HUIDO
Gloria de Guita
-C
ra ajo ereetio maier 4 de 40.0004O00 eeri **-
trataida aedia .. e al bates acbem-ee a veeda aa Caos de Per-
*aaeiruPriektraMoro*a. 33 de Martiae
IW4C.
JkmL
Tasa lida e ableo do aaa enifee
o Jeroai a* JttaM, aa* fOeee ae tea
atareer a noili do dije* a>. vigori*
Oeaaa Deaerre de Osrvaloo. e cateada eei
ua Tslaakoe Dr. Joe4 Cireaho UMe
ajorado Jan ataateepal, e capitio
rio Oai*ta, sBafia e uslOaliii
lieie daae taraw, e todo
ereaaidi, porqee teda
nopal* cabal; au, aoja, aaa i aa 11 aaatearree-
amiaaate ad* por Preaeteoo Aloe* loa ene,
ae citad folha e aa fiiiaeata de 4 de oerreele,
por daeeeie ioeultuoa, aa oaai oomoaaior ejntg^
oki e e maie eeaearerel liceaee ee pretaaae taear
a hoers de aaat vigerto, deeeead et4 4 ofe-
mie, aagead. ae feetoe por el* ajtieoUdoe ea
na deten tasarte oo Mera de
27 de
raiaeeru ae rea r-iii.ii m oe
prximo peeeade, e qae alo aaa! paati-
eeatdoe, teado *i atete ea atraapra-
aaaa aa podre aborte de datalH : ae*
Agricultor Jeto de Barro Crrela.
Priprieserio Maaoel Perora da AonaocUcii.
Proprietario Joe Corante do Mello.
Proletario Pelippe Per si re Visea a.
proprietario Ett'vie Liae (avlasete.
Etettot Joto Ceotealrc de AJtoqecreoe.
PreprMario Praaeieeo WmqJtl Pereirs C-
Megaieate Joa4 Gaeiairo da Aleoqaeraae.
Negociante Jeaqowa Me noel do Salve.
PiearieUrie Jeie Jaeiotao Temara.
Afftleaitor Jee4 CatOaao de Liaae.
AfHealter Aaroaie Joe4 de Pariee
Afrlealtor Joe4 Aetonio de Para*.
AsHealtor Meaiai Jaee da Partea.
Proprietario Maaoel Si ojio de Pariee.
Proprietario Alexendre Joe da Pana a
TeaeaU Piratiao 8 jaree de Pifaorodo.
EWtor Jo*4 (Una de ~
Asriealtor Pedro Joe de* 8
Artata Maxiaiano Jo*4 dea
Loieria aa aroviacla ala Pi
A > 11 lili i deaeo a*eia*io,F*l* aaeo plaoe, ce
te aaaaie graade da 12:000*000, ae otreeoH
aa die Mde Oatoaro.
Hileoaa* a eeade aa Ceee da Partoao, 4 rae
Prieaerra'da alargo aajaaro 23, da Martiae Pin
eaaC.
eeoul-oi
ota i
lie boea para
reeaeiata ateaate
eatoa de joetic, ale
iaipreoea proteetar,
diareepeito;a aaaa* eatoridedee,
loavoiae e inleauae *liiartae eoa taaaafe* i
ae rarpllate! miiiJiIi qee dirige o* <
ara deeta pronoea.'
eerarde e laairal de aa*
O
ieoi^foe
Exai. 8r
ala Paala-tUu loara earj
preaii) graade 4 de 9:000*000, er extraklda aa-
CUriraliaeate do dio 17 de Oatnbro (legaoda-
)
O* bilaotea aeaaae-ee 4 veada aa Ceee do Parte
aa 4 roa PriaMtre de Maro a. 23, de Martiae
PloaeaC.
Caaalterio oaMIeo Obitairio do da 13
do eorreala :
Tasarte da Aqaiao CaToleaaU. Peraamboee,
59 lana, eeaede, Bje-VieU ; h:nurrbaia ce-
rebral.
Hebeotiana Praaeieca da Ctoem^io, Perna-
boeo, 22 eaooe, eeiteira, Boa-Vate ; tabercnloi
palaeaneree.
ft,L'a feto eteadedo rolapolicia.
Dai feto, Peraaaaaeo, Eecife.
eetlo oaeod
ao pean de aa aaoe j 4
aaa aiatiea J4 ataito eel ce
e per aa* podaaee geraattr ao
aiapo dijeae*ea, aaa, aaade, aaoo ato,
eitee ae B*a. rigeri*
[ CerroJaa, alo aardert elle dea eeaoiaoraafa ee
lie qee ihe eao deetdaa pala acede par ewoee
tete aabtdo eoadaair; e ee aateridadee
da protiaeit aSraeaaeoe qee 4 do acto,
JaaaVa iaporeiaUdada da iMeridee 8re.0r.joa
mooicipel e delegado d* polieie que tea depend
Agrienltor Joto Aira Pi
Negeeiaato EeUnialo Peraoedae Fjibe-Verde.
Affileatter Jeto Piraiao Xavier da Mello.
Agrieoltor Jooqaioi Ateo* Perreira.
Agriealtor Joe Pareira do Silva.
Negoeaate Btrtboioaea Paveara da Beaba.
Propneterfo Aaoaaio de Iaearda Percira
Silva.
Agriealtor Porfirio Pan ira d* Laoaroa.
Negec'MnU Maaeol Pareira da Leaarda.
Agrieolier Joto averiao da CoeU.
Agriealtor Meaeel Paowra do Biiva.
Magoataote Maaoel Bafea Tova
Eieitor Joe4 PraAoaee do Sirve.
CHRONICA JDDICIARIA
Trbaaal Ib Relata
SESSiO ORDINARIA EM 14 DE OUTU-
BBO DE 1887
PUSIDESCU DO SZM. IB. COH8ELHKIBO
QUN-TLVO DI MrjUVDe.
oWoario Dr. Vitfiio CoeU*
Ai aerea do aitare, preeeate* oa-Sra.
borgaderea ea noeee.-o legal, toi aborta a
depoie da lida approvada a acta da antecedente
Oietribaiae* paeadoa ae fetoi derao-ae oe
**gaiaaM
JCLOAUISTi
Mabeoa
Paeiante:
Beoriqae Joe Rtjji'iedo.Negja-ie e ordea,
aoammemeote.
Be Toreo crime
Do ReciteReeerreotee Or. Edoirdi de Bar-
roe Palca i de LicerJ e Fraacitcj da Siqaeira
Caraeir> t\ Cuoh. Relator e Sr deeeoiberya-
dor Airee Bibeiri. Adjantoe o 8re. deaeahai
gaaWa Moolairo da Aoirade e Bearqaa Liaia.
Negea ee previeteot] ao reeoreo do 8r. tbeeearai-
ro para ae eoofnoar o deaptcbi recorrido, do-ee
provimeato ae recareo do bel Ceraeiro da Caoba
para eer aejpTjoiaeiai \ tod) anaoioieatenU.
De Sr. aaaaMaoiro Queiroa Barro ao Hr. dee-
eaaaargader Bearqaa Liaa r
4j**tlll*rtn cirel
Do BecifaAppeileote Joe Soerea do Aoxaral,
pxat eeaa fiaoe, appeQadua oe berdouo* da
Praoeiico do Bago Puatea.
Appenacao ariato
De BeaorreeAppetraete o foieo, appeHede
Maaoel Vieira da S.ra.
Do 8r. deeemborgador Boarqae Liaa aa afr.
ieeecatiraiiior Toacooo Brralo i
Do BoaitoApaeilaole Praa
Silva, appellada a joatice.
Do 8r. deeembargador Toecooo Brrelo ao
deaeabtr^ador Delfiao Ca
AppeJlapie
De Agaee SoUae Appeileote
Cbryoetoo*o, eppeuode e jiutice-
Do Sr. deeetnbar^ador Piree Perroira ao br
aeaarnhaigiHnr Mooteiro de Aadroda :
Appellacto criae
De Boca JardiaAppellaaU a jai**,
da Beroardioa Mari* do Nairianal*
Do Sr. deeeoibargeaer Moacao* da
Sr. deeembargador Aire* Ribetee,:
ImiIIiiIii crioa*
De Beaerroe Appoileole Maaoel Tbaaa* de
Aqoiooi eppelloda a joatieo.
De BanaoeiraeAppellaaa a j
Joe de Oliveira Mello.
O Sr. d**eorgHar Piree Gaooalveo,ceeao pre-
carador da sorda. acooaator do jeotiae, dea po-
reaor aa eegainte* iailee :
AppeUooee* cnaaa
De -almere*-App*ll*ote Praaeieeo Joe de
Naacimeatw>, appeUada a joitioa
xV Trapo Appellaou a joiao,
MaaeelJcodW-Pariae.
Da Palaeira daa Iediaa AppellaaU o jaiao,
appellado Praneiaco Aotoaio Oieeibiia
Eh Tiababe Appeileote Joagala Meriaao
Borgee, appeUada a jaati^a.
D > CapdAppeileote o jeieo, appollado* Ma-
aoel Pedro de Soa e oatre.
Do aeriahiea i Aaprlleat* o proaotur pealioa,
appellado Meooel Padre do Neaeioaato.
D18TR1BICOM
Beeorece
Ao 8r. dcfembargador Ti
D* Areia Baeorraale o joiae,
aotor pobliee e o baeborel. Diage
cante de Alboqeerqe* SolnieM*.
Do Catla ao) Baba B.....aali oNJai
eerrido Aaaeoio' Perreira da
Aa Sr. JiiuaMigeMH Pettao
D'AreiaBeeottaft* o Joiao, iininiaii pro-
aatar pnbi.eo e o aoeaarel Dlag* Vela Cav.l-
aaaa* de Albaaaaraua Sobriaao
Ao Sr. daeeceaorfraaer Piree Perren ;
D'AremRecorreaU e jeteo, manida a pao
r paUico e o beeberri D.o*> Veto* Ce
U da f ataaoerqee Sobriobe.
Aa 8r. deaeabergador Mooteiro da
D"AreiaBeeorreote o jone, laaartdaa a pre-
r pabNaa e e bacaaral Dwgo Vaiho Caval-
i de Alaaqaaaa* Soarioao
Ao Sr. deaaaaargoder Airee Ribeire i
De Jaboaato -lacorr.el. o jaiae,
Eaaebio Perreira Ooeaee de Qaai**a
Ao Sr deaaabargador Tavaraaae Vi
Da OaraohaeeBaaorraaa o Jalao,
Miaool Perroira Le a.
De
da o boa eeter aeoia! a troaqailidoia aaaa* lor-
O* abaixo eeeieaada alo libiroa a aaaaarva-
dorea. ^
Otaria de QeaA, 8 da Oeambro de 1887.
Proariaterio Joeaoia Praaeiee da
C^ptao Joeqeioj Baaee da Sirva
Eloiter JeedReyaaode Perreira de
Proprietario Joe Pareira da Areoj*.
Arata Jeto Hervir* da Aqoino.
E'eiter Pranciea* Baaana de Modo.
Eieitor Joeqoia da rea) Ni
Eleiior.Meeoel Ptrao da Caeba.
Proprietario E eateno Varr.
Preprietarto Aotoaio Jooqaiaa de Ceeta.
Viente Perroira de A adra de Lia*.
Eieitor Aotoaio Praaeieeo do Aeirade Oaval-
eaaaa.
ProprieUrio Crpriaao Praaoieeo Crrete Lio*
Eieitor Joa VioaaU Boirigoa.
Agriealtor Pideli*de8toa Cata.
Capitlo alcaeot de HoUaada CeveleaoK 4'Al
baajBafoaja
Agriealtor eVrapaiai Qoceet de A adrada.
Eieitor Praaaaaa Daa Barba.
Proprietario Si ato Praaeaee da Amoriei.
Proprietario A gelo Rotte* de Scoae Moreira.
Hroprieurio Loa Pfeutaio de Caotie Pana-
tal.
Eapregade poblico Jle Adelioo da Mallo Ver-
poea.
Alferee Maaal Joaqena de Son a.
Agriealtor Joe Heoriqea Vieira.
Agriealtor Joto Alexeadre Correia L NegoriaoU Joe Jpeqoim Correia Lima.
A^nc-ilt r JotqeiB Correia Se. otelo Lima.
Negoeiaou Sebeen i i de Sean, Corta.
NagociaoU Maooel Rioto* da Araajo.
Negoeiaou Praaeieeo Cjrreie de Vi
lo.
Eieitor Cicero Aotoaio Baogal.
Pberaaeeatice Martinien* Jad d* Seaaa,
A rtieU Aagelo Joe de Sooaa.
Eieitor Joto Carlee Pareira de Lacena.
Maaoel Marineo Paleto.
Negociaote Joe de Barra Correia.
ProprieUrio Praa ata a EVigaa Xtvr
Soasa.
Bailar Meooel Baajaaia Pereira Can-ja.
.Heredante Joaaala Jee de Mcaosee.
Kioardo Caria Pareira do Harto.
N*iroeinU Meooel Pao
Art.aU Portrio Jad Marta*.
SegoetaaU Sebaetito da Cete
Agriealtor VieeoM Pereira da BaroaHoe.
Artieto Maeoei Oetoce de Soao*.
Agriaajtar Jo*4 do^Cato Qa*,
agn r*l rir Joaqeaa Terqoote W>
Agrinltor Mareaae Aetoaie da Bareeila.
Agrtreatar Jee Lais da Sooaa.
Bago ii a oto Jee Praaelann de Alboqaerqaa
Eiritor M*a*l Jia do Sirvo.
Balar Maaoel Bofiao da Pariaa.
Agriealtor Ildefooao Vieira de Berree.
Agriealtor Aotoaio Piroao* Pereira da Caoba.
Agrieoltor Aataoio Borgee da Feaaeee.
Proprietario Praaaaeo Aalaala da Paria*
Agriealtor taaai* Peraaado* Vieira.
Agrieortar Moaoot Preoeeo da Alaaqaeroo*
Etaitor Bagioae Jee Haaa* de ~
Proprietario Meaaal C
ArtiaU Maaoel Lata de
Artau Joe FeUppe de Soase.
Elailar Haraaao Joe de Silva.
Agriealtor Joto Virgoiiao de Soau.
Agriealtor Portrie Tararee de Arrada.
t.eitor Joe Praaeieeo do SiaaiaiaaH.
Artiou Jeto Jee de Otiveira Boteeo.
Beata aUaoal Saapliao de 84 a Albo
5
EieOor Aatirii Beaorra do Medotro*.
Agriealtor Jo4 Beaerra de Meieiroe,
Eieitor Anioaae da Cueto Berso.
Praatiatario Joto Qooaa da Silo*. .
Agrieolloc Jee Bxg* Pesas* de Selle.
Agriealtor Meooel Asgaoto de Araaio.
Jaisdepas Peraia* Bereoleoo de Si a
AgeJaaltor Locij d S*** Albaqoerqoe.
Agriealtor Jue H*onqaee Vieira Pbe.
Agrieolier Jos PeUpeo Potaos de Alboqaor-
Agrieoltor Meaaal Cloaaatia Peeeoo,
Btaltar Liberato Qragora de 84 e Alboqaer-
00.
Agriealtor Jaeiolevo Maasal de Alboqoerqne.
Agriealtor Jo.qaie Alee* do Versa,
Aericaltor Retao Joe da Silva (*)
Etoitor Joae Uvariaao de Soasa PiteeoUl.
Nogoeisato Praaeieeo de Araajo Barbse.
Agricolter Joe Pedro da Sil*.
Nagaoaota Joe Meada Beaorra.
Agriealtor Brs* Ro*ade Coroeira da Alba-
de Proi toa.
Bserivto Aatoo> PiaeaM da Aeoia.
Proprietario Aotoaio Alexeadre de Preits*.
ProprUtario Joe Aaxsodre de Piala**.
Proprietariq Haaeo*gtldo Xsvar do Brttao
Casar.
Agriealtor Joe Marisao da Suva.
Agriealtor Praoeaa* Bo*lriga*e da Seaaa.
Agriealtor Jos Virgioio de Ovair*.
Agriealtor Joaqaiot Jos ds Costo
Agriealtor Muue! Joe Bafioo.
iaailn Le Piaaiim da Boal'Aaaa.
Agriealtor Joto Jos da Son* Caarsl.
Agriealtor Maaoel Jeeqoiat de Morree.
Agriealtor Maaoel Praaeieeo de Arsojo.
Agrieoltor Vlaate Gkma d* Silva.
Agrieoltor Jeto Ojetee da Suva.
Arricaltor Joe Maris da Cmara.
Agrieotor Jae Vtoeatsde Atoaje Piibo.
Negeciaole Pealo Gotee de Araajo.
ProprieUrio Maaool Pereirs d* Araajo.
Agriealtor Paulino Jos das Caogos.
ProprieUrio Joaqoiei Pereira da Loceos.
Proprietario Maaoel Baetoe Moreira de Araajo.
Agrieoltor Framoto Ooena da Paria* Silva.
Agraaltar Joe Mari* ds Pasa*.
Eieitor Pealo Pereirs de Albeqaerqae.
Eleiior Prsocitc* Jee de Meara.
Agriealtor Joeqaia Peroaada* Serba.
Agrieoltor Prsoeisco de Salle* de 84 a Alas
qnarqoe.
ProprieUrio Jos abiao DearU de Aaoria.
Agricuitor Aitooio Qornee da Silva.
Agiicoltor Jos de Soase Buboso.
ProprieUrio Aotoaio Ooetbo de Naec i otete.
Propneurie Maaoel de Saaaa Caoba.
ProprieUrio Ciandioo Odesa da Liaa.
ProprieUrio Maaoel OoaM d Liaa.
ProprieUrio Aotoaio Felieisao do Vela.
Agriealtor Aotoaio Sanee de Soasa Barbees.
Agriealtor Paalieo do* Ra* Otiveira.
Proprietario Joto Al vea* de Oliveira.
Proprietario Prsneuoo Aotoaio da Alboqaer-
qaa.
Agrieoltor Aalr Lipa de Vaacoocetloe.
ProprieUrio Aotoaio Jo* Lais da Moar.
Eieitor Antonio Cielbn Morara.
Proprietario Jovloo Meodee da Aoooociscto.
Agrieoltor Maaoel Aotoaio Alvo* da Silva.
Agriroltor Aotoaio A'vee d Silva.
Eieitor Joto Iridoro Pereirs.
Agriealtor Joto Antonio de 8 Agriraltor Macoel Joe de Soaso GoatA.
Agriealtor Joa Joaqaia de Soaso.
Agriealtor Joeqaim Jos de Soasa Costo.
Agriealtor Pedro Joaqaia*
ralbo.
Eieitor PelieUoo Pareira Ca>aL
ProprieUrio Joaqaia Praaoieeo Coadaoo.
ProprieUrio Meooel Pereirs ds Aaenocaeio.
Agnealtor Maaoel de Aqeiae Soasa.
Agriealtor Bertooldo Alvioo Parear.
Prtyrtataria Jote Mochado do Bva.
Proprietario Tboadoro Joe de Preitaa
Agrieoltor Jovis} Joe de Preitsa.
ProprieUrio Lais Alvo* Barba*.
Agraaltar Joaqaia Joa da Asevedo.
Agriealtor Iva Joe de Arroda.
Agriealtor Je*4 Joto Ribei.
Agriealtor Jote BaptiiU Beaerra.
Agriraltor Maaoel AIvm Berboss.
ProprieUrio Meooel Prescita de Albaqoer-
qoe.
ProprieUrio Jete PrsoeiK) da Alboquerque.
Proprietario Aotoaio Nseerie de OHveirs.
Propriosrio Praaeieeo Aotoaio Vieira de Mallo.
Agriealtor Jos Aatoaio de Olireire.
qaei
toe, eoate por qee deas* seas oto ese ad vera o ese
,r oeao por earto
otovfopmo Em Sr. Dr. Podro Vweste.
O Jtrntl do fioji/e, porao, aleivoesoteaU aa-
f. a fia *wai aaqaalle prmd*r> gao
jolgoa neo, e ato trepidoa ea asraner qae taade-
M*ota,goate decaoreliesdo per im partiderieae
exagersdo(?) rito ra! a aei a aaeigoor ref*
nasa propoeUi, por qaa alo era de esperar qae e
goverao aa aeseiutee toado epattaUda ser
unta.' *
Pira jastiflear tr.e basco saerartr o Jontml
geral, darsoto miaba edaimtiragao.'
Ao Jornal, piteo, correo aovar da aaotatar-na*
oee pooto, o deixtr-eo de aeaeatar din voleos
qae Jt devisa tor esa asta.
Barita, 14 de Oatabro de 1887.
Ignacio Joaqaia de Soasa Lato.
Alistara**) eleiloral
Ni Otario de boje, os hato le* px**p*oro, qae
eM*"*-*eaae aaaUfioadot ot parech* de Sto Proi
Padre Ooectlvee do Beoite, eoeaOraasq* as ooaee
dedoai indi vidoot qae preteodeei aliaur'aa aqo*l-
ia parocoia, eoabara altaawate, sea ** faro.elide-
des da lii, para piderom exercero dirwto do vot
aaa pro deqaelle pjr qaea *e iotereetr 0 aoi
aM e oeraUtodo fabricante de ptapaore. reti>-
denu ao 1* dietneto deas eidede.
E o:
freacise de Silla. Mjeoeiro, aa*ipb.bet>, ce-
teda, e a man de 20 aaa x ce>ralar e ata ciiadi :
4 atoJadeeido aa aaaa avopria, 4 ras daa Csldo-
reiroe, eoa ofi jioa de feoilairo...
MorUse da Ooab, (ese* e aea* da
Praaci.ee Mooteiro oe Caoba), casado, morador
artatdaaoakaesstadstaaao*: vivada veadar
bilbetet de lotera.
Joa Alvo Pereira Liaa, aseste, iratto do at-
er vio d* apoto* deeUcIdede. mora piaaouliawi
u oa ce** da Baaaratb.
DaiU forma 4 qas o partido hbsrel toa aagroa-
eado saseoioire* a> 1* e 2* dietrietoe ds pro-
vi ocie.
P* leetoottaoi qee te ctlqoe a I si *oi pe* par*
a arvir aa ebete. poltico, eme sala o exige a !
E' maita detgrscs I...
Cootioearmea a deooocier o paoipaerot deeta
Jiizo dos Filosd'iFazsnJi
qae Corea appseecaodo oa ttsta do Otario,
sfiad?t*er pablieo o graode eiosndaio qaa aa
eat prUamado aereo capitel, na s'istsmtnto alai
toral.
Pea d'Albo, 18 de Oatabro de 1887.
VOOSJMtV
4o publico
Sobre a qae aeebe de tabir soblieado oo Jornal
do Reoife dt 13 deate mas, retotivaateaU ae capi-
to Joaooia Bsao* da Silva Moreira, pao ao
pablieo tentito qaeatpead* o tea jaita at qae
aqoeUe caTalbeiro ee deteade.
Elle ato cottaai imosedecer.
Boeife Oatabro-87.
Um
raneira da Car-
4DY0AD0S
mnwm
Piaariatari* Praaeieeo 9orne* da Silva.
Agita*Ititr Mianl Ooaee de silva.
Proprietario Aaaaie Correia Barboso ds Silva.
Pi ubi atar i* Prsoeieoo Lais Cevelceate.
Agncoltor Jo*4 Al va X >reire da Svs.
PropriaUrio Maaoel Lia* Coate.
Agrieoltor Severiao Al ve* de Oliveira.
Agriealtor Loareooo Heoriqea da Silva Ca-
laogro.
Agrieoltor Maaoel Pedro de Soaso.
ProprieUrio Vanoel Barbota de Albaqoerqoe
DeO
-atece**** e jateo,
Aleoe da Lee CeaUraUy.
IlegoeaaU Joto Parreira da Aawria.
Megeoitata Praoeco Caeolaate do tUbaesjOf
qaa.
apeo- Negooiaate Serioo Pisto do iilvs.
vWae Cavaa- )[ ,ajm '--n'-------J- T
Begorieote Jde Pereira da tolva.
*0> Agnealter Maaeei Gaodra da Ovoira.
Eieitor Meaoei Filaeore do nial*.
aai*aSir Maaoel PteaoCaaalateOe.
Proariau^to Maaoel de Araa> Barbos*.
NegociaaU Jee Igaaoa Ooelbo.
Agrienlter Severiao Daolo* da Sil*..
Artiao Jet* BopiieU de Qot'res.
Agriealtor Pedro jesnadre da Atattje.
Agriealtor Jotqaiam Astosio Harhiaa.
Agriaalla Jos* Aotoaio de Aloaq
Proprietario Jala de Seaaa Casta.
Agriealtor Adoaeto Alea de Vi
Propratsrie Pedro 81* do Ca
Prapratarie Taootcow de Soasa Caldairs.
P.....tirio Praoaaee da aoas Cal.
Proprietario aevanao Piato de Soasa.
Proprietario Meaaal Praaeieeo Ceraeiro do
Arsojo.
Propttetera Joe Sabioo da Aadrada Oavsi-
toate.
PraprieUri > Joe Sabioo de 4adt.ee Tabeao.
Praatiatario Prsoaieao Ooaee da Aadrada Co-
oo
J*aqaim Oo Se4
Appeiteaa* eivoi*
na*h*raad*r Al
Da atace'
taaaaoo, epaoltetoT Joe Al-e' de Araaje.
Ao Se. deee***aeaaoor Tsaooeo de
De Palre 'Appol*.
va ?aleafis, appeltedo
Lima
pan
Aa r. dotembaraador
De leUce-5w-Ape*Jtea0o
dar, .oawlUdo Jaso.
Apaailecso
De Palao*o*-AJtieUaaas J-ot
rota, appellado Cat-airo Joodda
m o aaoto a* 3 "
*toa* Ssatte Ca.
idaJiwa.
borsa o 80
datera*.
raatalaiin Mooel Joeqaim d* Lim*.
Acrtea Ur M^ooe^ Prsociteo Pedraa
ProprieUrio Tiboreio Xtvier de Britto Conr.
Proprietario Roberto Xtvier de Bruto Ceear.
Agrieolier Joa Perreira de Seaaa Barbosa.
Agrieoltor Severiao Jos de Silva Calagro.
Aorraoiter Joe Pelippe de Soait Ramo*.
Agriealtor Jot) Jos de Ssol'Aao*.
Agrieoltor Migas! Goma da Albaqoerqoe Mello.
Agrieolier Praaeieeo Joto de Seat Asna.
Eieitor Lai* Pelippe Csvslesate de Albaqaer-
qoj*.
PreprttUrio Loareaco Vieira de Barros.
Agraaitor Joto Alexandriitq_Correia Las.
A/tiste Aotoaio de Costa Gome.
Kttitor Beraldo orna de Brrtto.
Jal* de pas Pelicisni Beaerra de Madoira.
dgliiiqhiii Looreac) Praaciaco Policiao.
4*iaaHnt Aotoaio CaeUno de Lamoi.
Teraate Vieena Mara de Hollaada Ceval-
a bacb are la 84a
E
Silva Brxuileiro
sceiUm ctaisi civeis, eommerciau
orpbsnalogica*
CIDADE 1)0 LlafOEIRO
onde ro:id*a>
ABINCBEDUL03
O abaixo a*tigaado, stteate a jora m for pre-
cito, qae tofirea mu toe mese* de rheotostoiamo,
eotseeado no peecoco e qae em pjuco lempo eeten-
dn-*e por todo o carpo at a pe*, fiesado catre-
vedo eberrido por oabree pteto* : trtoa-*e com
amero tea poapsr osas, e j4 deeaeimtdo com o
tauitj aoffrer tem etpsraoca de arar, reeolvea
tomar o Anti rbeaaatic* Paoliataac, eepectelidaiti
do pbarmaceotico Loia Carioe e qae telieidsde I h*
ai de qaatro mese* qaa nio ente o miaim) ia-
eoBtmodo! Deeejsado qae o bem ahogao para
todo, 4 o motivo ral porqao dt eete ettertode.
Joaqcim Dmt Vixom.
8- Cario* do Piabal, 22 J Oatembro de 1885.
'potitariot: Preocupo Maaoel de Silva A C.
droj*i*tta. a roa Mtrqaea da OuadoO. 2i i
Dr-iUo Silrara
Bscrlvi Interlao Cott a>eha
No da 2$ do corrate depa da auiien-
oio de Dr joia ebstitttt>
vado aa he da orreroater .-> qa*m mii*
der:
A rea-la anautl di predio n. 11 rae de
3. Fraaci*20 de PsjIi (Varos*) eotn 1
porta a 2 jaoellaa de freato, 1 jsaalla ao
oitio ao 1 vio do oul o oatra oo U to d j
norte, 00*9 2 tilas 4 qotrtis, cosiaha e
am auirto ozterao a reliada ca 985)00,
para pagiraento do qaa deva a fascaia
provincial Ssverina Francisco da C>sta.
A renda annual do oobrado n. 42 aaa
Bsmfica, tondo 3 atlas, 4 qaartos o coii-
aba no pavimente supinar, o no infamr 3
la, 4 qaartos o i-isinba, avallada ora
430^003 para pagamento do qae dore a
faaeoda oo herdeiroa de 9abaatito Jos do
Silva.
O* alaguis da predio no lagar denomi-
nadu Partido do Oaro (Vanea) avallada
em 3)5033 msaaaoo para pigamaato do que
devo a mama ftaindu Hmorio Ridrigaa
Barata.
A rendo aonual do predoav. 142 o rao do
S. Miga 1 avaads ees 123,91033 para pa-
?amento do qua dera a msama fasoala
tabal Mtria da Mira*a Batos.
A randa anoaal do predio n. 6 a traves-
a de Jeij; do Barroa avaliada om 1204,
para pagamento do qas deve a meaoia Ca-
lenda Felicia Maria do Espirito Santo.
Oo aiugueU do predio n. 2 ra da Ale-
gra ovaliados em 192J030 maneaos para
pagamento do qae deve o mesua faieada
oa herdeiroi de JoSo Paohooo de Qteiroga.
Oa alogaeis di predio n. 23 raa de
Domingo Joa olartias avllalos em 312$
para pigamento que deve a moama faaenda
Antonio Getulio Villas B3as.
Reoife, 13 de Oatnbro do 1887.
O toli siudor do fesonda,
Rotilio de Figueiredo.
DhLARACOES
MEDICO
da 11 boro
da
ConroJtaa
2 dtente.
Comal torio: roa
primeiro aodar.
Basidmiaia : roa da Air ira o. 47.
Teleph m 266
di Imperador n. 42,1
ojtate Tbeleepboro Bdoarde Gbaealva Lima.
Agriealtor Simplicio Severiao de Lvra.
A|B*aitor Martiobo Codeo de Oliveira.
AoiioaUa Caaeoo Ooaa de Si.
Saitor rtaaiw de Poete Boserre.
rVepratarie Joao L*do
Aarieolur Jtd*
Proprateri* Maoo-I Ooaot da aeres.
ajrtealto* Metate* Lepa do fraote*.
rUgomate Aatoaio Ismoew de Olivo
Proprieuri* Beeodieu Oaaee do Paisa*
ProprieUrio Lai* Beaerra Cav
Proprietario Joco da Ceeta Mello.
Ktauor Pedro d* Soasa Cavstesote
Eteiter Jad de Soata Ca
Proprietario Late Osvslaoasa i
Etehov tWeardteo do Seoos e
Arti u Maaool Isoarteoo te TrtaQsd*.
Aa-rieolier Padre AJeaotadre de Meta Cav.l.
(*) A faje date eaaifaea o aaa
Artos de
AtUete qae o vigirio toa procedido moito bem
psroebo detU {regaeeis, e o toai roeneio
Iajta de Praoc* Aadrada Lima.
Attetto qo a Sr*. visorio Carvalho a aoottio
Barra Correa, a qeea eoaheoo da toaam dote,
do iocapata do qae di oe asrieooa Prcoeiseo
Teuorio; e qasato ao Dr. jai etani:ip*l Coroiio
Beaf al *o teobo oavido ditor bem.
Ersaspre.
Tmaote Aateaio Praaaaeo da Cate, proprie-
tario.
Privado de p*slos
>'to dar-ote-hia ilaaial ae tx.baleo de
testar s ittatanit s rnioaa *iai*a*aaa* osatid*
o iianloada aaa **a a eaigrapae qaa *oai
reta* liaba. Boaiteoo e Diario dt 'ereomoaoo da
12 do aaaa, *i o Jornal de BeeUt, seas s meli -
ca sea lea aae*h*art*, aio a
prariaea e 10 de
avia aa* aaitedo a atai-
qaeraam
miaietroda pela eecretarte, porqao
ese efdodlao eoaaeiae at) ra-
oeaaeale ioaportaole ()
Da a dio va aaroaaUodo o coaaamo do Pe-
lera/ d* 0aa*Hcrd, o remedio eobersno ptrs ss ato-
leatiaa do peite e qae tdo bnlbaatee prova* li tem
dad i da *oa graade cese*ola.
v jorodiimi de qaati todo o Imperio nao tem
daTadc de elogiar eete exeelleate preparado ; a
coaeesjrea-o rloquentemeatra. por meio de
valioso*, firmado* por illaclrea aposto-
oadVo* ; o poto, cas grande toros qae
te a vos de Deaa, tem prestado a* msi*
eloqieote* prora* de recoabeciment pelo* benefi-
cia perorarte* 4 humanidad* pelo Patatal de
Ceasjartf.
E sttim deva ter; porqae nada man digno do*
elogia da impreoa*, da coosagracio da scioaeia e
da grstidao popolsr, do qaa aqoillo qae deotias
i cara da* eatVrmidade que asi affligem e maior
4 bnmanidade.
Aeabemoi de lr aa tres mal importante* e
ooaceiloado* jorose da corte, o Jmal do Com-
mereio, Pata e Goaeta de Noticia*, ama eloqoente
prova do qaa levamoa dito, prava qae vem juntar-
te ae auitat qae j4 teem tido pablicsdae.
O sm. Se Bario de Avelur Bcsende, impor-
tante tasendeiro, proprietario da faaenda de Mal-
te-Dentro, na etlrada de ferro Leopoldina (eita-
olo de Santa loabel), qae 1 o Rio de Janeiro 4
provincia de Minea Gerae, dirigite, pela im-
piiaia, ao deoeobridor e preparador do PeUoral
de Cambar, ata termo maia liiongeiroa, qoeeon-
titoe asa vaOato e importante aocumeate, caja
tura rrrwmmaaflama a toda quanto se inters
am pelo bem estar do hamanidsda.
Eia o docoaanto:
Illm. Sr. Joe Alvaro* de Sooaa Soaree.
Atacado de oaa forte rooquidio, e eem ter tido
i livio'tlgnm com o oto de moitos medicameo-
t loe reeeitedoa, azperimeotei o tea i trape, Pri-
c tnaax. os Caarsasi, e em poneos diss s rooiesti
codea compicteatealo.
Depoie d'otte fseto tenbo econaloado a djM
versee pseos* o *ou remedio, e toda* teem lo-
. grado ee eaelboroe resaludo*. Qaeira, pois, re-
caber miohoa oiaoera. feliciUcoe*.
Bario de Avcttar Rexende.
Paseada do Sstto-Dentro, ettaclo de Sent Isa-
bel, estrada de ferro Leopoldina, 18 da Janeiro
de 1887. *
O referido preparado vende-a na agencia 4
cargo da Sr*. Fraacleco aaaoee-l ala Sil-
va dC, roa Marque de Olnds n. SS.
Proteo 81500, mete daii* 13d e dona J4.
A agencia enva a qoem pedir, coadicoe* im
re* para aa vendas por sucedo.
EDITAES
Juizo dos ieitos da fa-
zenda
Serr|*lmaerleio Coola Bocb*
No di 88 deaaiaat a depoie da aodieneia do
Dr. jais de direite do* feto de feteoda e* ba de
srremstsr s qaeat asai* der:
O* alaga* de svedio n. 81 Ara Bsal da Tor-
re, avaltadosaa K r**s?, aota p.g.etento de
qae deve 4 taerod proriocial Hnriqae Loper.
Boeife. 13 da Oatabro de 1887.
Oaelietteda ds faende,
Rotilio de Figatirtdo.
Conferencia abolicionista
A 31* conferencia, daa promovidas pela eoeie-
dodeoUniio Federal Abolieioniete e Pernaba-
na Contra a Escravidi, teri lagar no domin-
go, 16 do etrrente, 4 1 bora da tarde, no tbatro
da* Variedadee, tando orador o Illm. Sr. Dr. Cas-
aiano Lipes.
A parte reereativa continae a Mrgo dos dia-
tincto* artistit qae a taa pretaebtio.
E*U aociedade, csnfiaado na ganerosidade pu-
blica, e porqae nscessiu de meio* pora daaempe-
nbar o* aa encargos, raa j! vea eitipular s coo-
tribuicao mnima de 8 JO ris por cada pessoa qae
eonoorrer 4* conferencia*.
Secretaria da Sieiedade Peraambacaaa Coatra
a Etcrarido, 13 de Oatabro de 1887.
Adolpho Guedet Aleo/orado.
aecreterie.
. onselho de eompra* da repar-
lcio de Harlnha
Sopprimento de vivera aot navios de guerra,
fondeados no porto destt capitel e as dependen-
cias date Arsenal, dorante o aemsstrs ao 1 de
Jtneiro a Junbo de 1888.
De trdem do Exm. Sr. cfcefe de divislo Jos
Manoel Picaneo da Cate, impeetor date Arsenal
e capitio do porto deate provincia, faco gablico
que ao dia 25 do orreate, A* 11 hora* da msnha,
e recebe proposta* pira o fornecimento da arti-
go* abaixo declarada; nio pdenlo ser aceita
propoate algami qae nao eontenha todot os arti-
got snnunciadot, com excepeio ds po ecarne, .que
serio propostas dittincta*.
' A proposU dosme verde deveri contar a dea
elar.co de ter o genero fjrnecido nio tenlo mais
de om quinto de pso er" osso, para a* diversas
depeadeocias e sem ouo para a enfermara da mi-
naba :
Vveres
At/uardente, preoo por Irtro.
Arros, dem per kilo.
Aeeacsr groeeo, ideen por kilo.
Ateite doce paro comida, dem por litro.
Aseite de coco, dem.
Aceite paro loe, idem
Albo, molhe.
Aletrte, idem por kilo.
Ararat*, idem.
B*i vivo iaclaiiv o ptito, am.
BttsUs inglesas, idea por kilo.
Bilecba, dem.
Bacal bao ou pjixe aalgado, idem.
Bolachinha, idea.
Caf em grao idem.
Carne eecee, idem.
Carne em eooeerva, idea.
Cerne de porco *algada, idea.
Carne verde, dem.
ConsavM picantes nacioatei (pkle*), idea.
Caf moido, idem.
Ch4 verde, idem.
Ubi preto, idem.
Caugica, idea por litro.
Ccrvej* Oaine, dem.
Chocolate, dem.
Cognac, idem.
Conservas de gallina, de carne de carneiro, de
caree de race, kilo.
Extracto de carne, idem.
Erviibas secca, idem pir kilo.
Pariobs de mandioca, idem por litro. *
Fdbi de milho, idem por kilo.
Peijio preto oa malatin ho. idem por litro.
Lgame eoneervados oa juliana*, idem por kilo.
Oallinba, ama.
Oola de msrmello, idem.
O ji bada, idem.
Leite coadeoeedo, litro.
Manteigs in>lexa, idem por kilo.
Malte em folha, idem.
Milbo, jdem..
Po, idem.
Peptona Catillu- oa oatre, idem.
Queijo de Hollaad, dem.
Rtpsdara de melado, gvJ^bedt oa mermelada, oa
outroe doce, idem. "
Sal, preeo por litro.
Sabio, preco por kilo.
Tuootubo de Lisboa oo Santo, idem.
Tapioca, idea.
Vinagre de Lisboa, idem por litro.
Vinhe d Lisboa, Bordeaox oa anlogo, idem.
V'iaho vetto do Alto Donro, idem.
Dieta* extraordinaria*
Cerveja preta oa brsnet, nacional ea eftrsDgeirs
litro.
Cerne de porco, kilo.
Dita de vitelo, idem.
Diu ce earneiro, idem.
Cbarntoa, om.
Cigsrro*, mateo.
Prange, um.
Fiihote de pombo, om
torele (fracu* e gallinba).
L-ite, litro.
Marme! ad, kilo.
Maca, om*.
Ova, dnsia.
Pao de-lot, kilo.
Pi lecjo, kilo.
Ptas, oaa.
Itep, kilo.
S, kilo.
Uvas, kilo.
Vinho Liibo, g*rr*f.
Vloho Cellares e Pi Coadtcoe
1.a teda a artiga ario de primeiro qoali-
dade.
3.' Serio entregne* pela forneoedoma na* por-
poee qoe Ibe forea pedida pelo elmoxsritedo e
peto* navioe de guerra, so prato de tra dia, een-
tado da data em qoe oa pedida torera deepaeha-
dos pele Exm. Sr. inspector.
8.* O* genero* teario lajeita 4 approvacio oa
reprovtcio do ponto qo* for daigntdo para exa-
auaal-oa.
do Vblor di
oa* entrega a de viote por ee
entrega, oa r-j ci por m qaslidede,
eade oeste caso a faaenda ."fimil da I__
que te d*r entre os preeo* o >e ^_
fcraa comprado o* geaeros alo flaccida aa ra-
jeitidos, salvo se forem imm^lutantate i
dos por outros da qoelidadn eoatraeteda.
5.a O pagamento ds imprtasete dea
meato er4 feito pela T*!>jraria do Pe
viU do* docaaentos qae efotJt
dore*, e depois de stnf ;to o leite L
6 Cinform o aviso circular do .
Manaba o. 172 de 28 de Jaaeiro do i
o fornecedor ficari sujeito a i
supprimeoto, alea do presoeetipolado sai
sem qo* ate circamstxocia Ibe di dtrtsasa
gaoao do ajaste.
7.a Os objaotet forneeidoi ad serio paga a aaa
siguinte.
Oburmcott
1. Nenhum* proposu er4 reeabtdt ama aoja a
proponente nella declare por exteaeo, aaa asan
algam, emenda, entreah ou rasara, o prest a
cada g'nero.
8.a Mi ser aceita prop: asm qas a sago-
eiante dudare qua se sajita 'ao pagtoaaato de
multa de cinco por eeato do valor [
n^cimeato durante o prazo para qaa 41
eiado, se ni) comparecer atar* aeoreti
sigear o contracto, no prazo de tro
dos d'aquelle em qee IOS* notif eade frtta ta
com determita o aviso de 88 de
1874
S.a Conforme o resomaeidtdo ea ovtas de II
de Maio ds 1880, al eerii aJoittide* as arrse-
las de aegieiaotoe oa finan sseotea ojea a*fe
apreteotarem a doeameota sgaiatse;
Cirtidio di m ittioata dt jaatt ciomsreial;
Bilbete de pagamento do impoeto ds oaaoaria
ti ultimo temsetre;
Cirtidi do esatracto social exhibido do rstrat-
tro da junta commermaf.
Ya Ksehuma proposta tsri rseebiao
dia e bora detigoada oeste aooaaeas.
5. Os propnente epreteeUrioos i
exigidos p'lo avisa de 11 de Maio aria .
tres dia* autos do praa mareado para e i
meato ds* propostas, para a :
pi.
Secretaria da iaapsoeiodi Artsaol da
de Pdrnambaeo, 18 de Oatabro de 1887.
O
Antonio da 8H*m
ConselhD de compra da
tlco ale HarlMka
Basprimeato de aobrealeata e a ataviaos aa aa-
vios 00 gaerr*, faadeodis ao porto data mat-
ul e s dependencias deate AraaaL
De ordem do Exm. Br. ehote da aWtaao i
Manoel Picaneo do Costa, asstmsQa* d>
e capitio do porto data pauetaeta,
qoe no dia 24 do correte, ao 11 hora* ala :
a contrete em conselbo, 4 vtata ds _
apresentadat ea cartas fechaiae, por tOatao ta >
meza, a coatar ds 1 de Janeiro a 3 da ,
dour, o apprimento de sobretaleote* e
ao* navios de guerra, f un lea dos no port
pital e 4s dependencaa des le Arteoal.
At amoitra* deverio eer epreeeatoda* at d
vespera do dia em qae tem de i
Uto.
Os objectos aontrsflter naio os i
Abaitccimento do almozarifao
A
Ajulbas para bitecula, preco de asta.
Agalhio, idem.
Agulha para lona, dem.
Agulha para brim, idem.
Amarra* de ferro, dem por kilo.
Ancoras de ferro, idem.
Ancorte), idem.
Ancore tes, idem.
Arrebem, dem por kilo.
Al^odio em rama, idem .
Dito brancb, idem.
Dito em fin, idem. ,
Aseite da 8ebo, litro.
Alvaiade de iao, kilo.
Dita de chombo, idem.
Amlte de pe ir o, litro.
Alcatrio da Saecia, barril.
Agua-ras, kilo.
Agalbis mdio-palombar, ceato.
Ditas da palombar, idem.
AKoete* de seo, redondo*, ide
Ditos d Aoo, quadrado*,
Ac' quadrado, idem.
Dito em barra, idem.
Dito fundido SS, dem.
Dito em vergas, idem .
Dito batido, dem.
Dito fundido em vario 8S,
Dito em vergalhia redondo, id
Dito em vergalblo eextevedo, idem.
Dito ea vergalhio oitevad*, idea.
Drtoern boina, idem.
Dito para mola*, idem.
Aldrabasde ferro, asas.
Dita* de metal aaarello,
rame de abre, kilo.
Dito da ferro, idem.
Dito de lati, idem.
Argola de lati, idem.
Arca de Ierro, kilo.
A magro, idem.
Asa* ou pcgsdeiraa da lacio, qualqeer
idem.
Aiul ultramar, kilo.
Amarello fraoeea, idea.
Archotea eJeatraados, eeato.
Ara de pie para barril, idem .
Bandeira nacional de 3 a 13 \
Bandeiraa de naci de 4 nanea, i
Bruaraneo, metro.
Brim de I i ah para veame, idea.
Brinsio, idem.
Brim da Basis, idea.
Baetilba oa fianellt, branca, idea.
Bal ancas horironue* orna coaenaa de i
Balancas para mes* eoa conehaa, f"
Baodrja de pao, idem.
Balde* ferrados, pequeos, idea.
Dita ferrados, grandes, idem.
Dito* de solo, idea.
Dito* de aiaco, idem.
Biteculas, idem.
Barquinha* ds patente, idea.
Balame, um.
Belmasea de ferro, kilo.
Dita de lati, idem.
Borracha ea Icncol, idea.
Botes de metal para eaixilbo* e \
Breo, kilo.
Brecha chatos, dosis.'
Brothaa ptrs pintar, ama.
Ditas psrs aaiar SS, idea .
Brome, dem.
Breosil, grammu.
Bule de folha, am.
Bsldeedeira de folha, idem.
Bola de folha, idem.
Bsgottes SS, ama.
C
Concha* de ferro para cosiohs, aaa.
Dita* de trro egatbs, dem.
Cera preta para crrame, k lo
Dita amorelra, idem.
Dita em pi, idem.
Dita em velas, idea.
Dita virgen*, idem.
Carmn, liquido ingles, viiro grande, aa.
Cera em archotoa, kilo,
olcbio de capim de 1 -,550X666, idea*.
Cabo de linho branco, kilo.
Dito de manillia, idem.
Dito de cairo, idem..
Croks de ferro, am.
Colfaeres de ferro, amo.
Compato* pera desenao, om.
Oa arlas d ferro estaa ado,
Ditas do ferro eimaltado, i
Chaleiraa de ferro ettenhbdo, i
Ditos de ferro esmaltado, i
Carretel de barquinba, I
Canmrca, palle.
Cadinba de patente, dasaiattoo i
Causeas de diversas diaessda, idea.
Ditas com maaive'ls, idea.
Cal branca, litro.
DiU prete, idem.
Dita de Libo, dem.
Dita de J aguan be, idem.
Cadeadoe de ferro, om.
Cera da torra, kilo.
Dita branca, idem.
Dase* aanee, idem.
Col a da Babia, Ia qa*hdade,
Dita de pellica, id"m.

-

kilo.


tfa
idea
r Chambo ea l i, lab
de tenia parafa*., om.
fctaae, itiem.
.'ortland, barr
Carneaba ea rilas, kil).
Crt.idea-
Ciara As forra, reato.
Canoa da ebeabo. klo
m da -lealidade, a.
OUeirl- de farro nueh^ij, kilo
Cobertore da U, asa.
Cadernaa* broaaeado* 88, idaot.
Cnailln da vaqneta pira a eateaaria.
Camisola de arios.
IMaaa de naneas, aa.
Daaaaeo de m, astro.
PU Meato para c.rtar .liro, ideal.
Dobradieaedafarroreforeadaida jonta, eoapri-
dae, de qaataees dteennio, osea.
Dita* da dita iisaadrs.au pan aachia, de qoeloaer
d.ieoai.), idee.
Dita d* dito batido quedrede, de qoalqaer di-
lealn, idea.
Dita* da lati, eoapridas, de junta coa o a do
) actol, retornad**, de qaalqaer diatsaloy
Mas da lati, eoapridas, de janta, coa eixo do
menas meta!, refalsada*, de qaalqoar diaiailo,
Dita* de dito, cooipridtioo de jauta coa izo do
as*ao aeta), alo rrfcircade, de qoesqasr di-
raain, ida*.
Ditaa da dito aaadrida, retornad**, de qaalqaer
ilhoiaiin. dem.
INtoe de dito qaadrede*, alo r*forcia*, ie qoal-
qaer diaeoeao. idem.
Dita de dito cuadrada reforead, para
na, da qaalqaer dimensio, idee.
Dita* de dito reforjad* para madeira, ideea.
Dir* de ferro, ideal.
Dito* de metal, ida.

Enxofr* ea \f6, kilo.
Ditoeai podra, idea-
E*ptrito de rinhode 37 a 90 grao*, litro.
Frfai- cea verguioha, kilo.
Dito ea barre, idea*.
Eazada* de trro, ubi.
Dita* de dito ealceda* de \ idem.
Eazoe para earepina* oa doriteira, idem.
Dita* para dito* oa doriteira, cea cabo, dea
Dito pera arpiateiro, com cabe, idee*.
Eetepa da torra, kilo.
Dita de lidho, ideo.
Escapla* de torra, idee*.
Dita da laido, ideea.
Eeealaa mtrica*, orna.
Eaearradeiraa da tetro, idea*.
Dita* de ferro ageiba, ideea.
Ditaa de folba, dem.
Beqoadra de eey, qoalqaer diaendo, am.
sTelop* do algodlo, idea*, kilo.
Dita agiese, dem.
Escora* de rame para tobo* de caldeira, qael-
aacbi-
Ditaa da cabello, ideen.
Ditaa inglesas, idem.
Dita* de rame, idem.
Espumado rs de A. iba,
Kimeril rm pd, kilo.
filei* SS, metro.
Fio de T'la da oaa qaalidade, k b.
Dito de almadio, idem.
F.jrqoetaa de Ierre, ama. ,
Paca* para eoeioba, ama.
Prigidviraa de ferro eeaaaltado, kilo.
DiU* de fc'ro eatauba lo, dem.
r'anil da tolba, am.
Po da e-ar, kilo.
Folba d- Plair granjea, Charco)!,
XXX XXX caira
Ditaa, dita granice K. k-, marea X,XX,XXX
i ( o* aiio ate enteJbnr, para porteo casa on *
qonlnaer
da*ale, dem.
Dita* da rio para portio eom oa aa
aaoaaeUs i direlta oa 4 tajonrd*, qaalq-.
weaaii, ide.o.
> para caala, qaJqoer
dimaaelo, dem.
Diue da auto da bomba, qoalqaer dlaeosi.
m.
i da dito fraaeaaaa, qaalqaer dimeoasi
toa.
I reabatir, de laaeeto, qaalqu-r di-
mn*B, idea-
Dita* de dito oda triaoo o aacaoeta, qaalqoer di-
meaaln, idee*.
Di'aa da dito de toaber, qaalqaer di
Al
Dito* da dito da lanceta* para portea do
<)ealqaer diokeoago, idea.
Dito* de dito de aga j, coa a aea canal* qeal-
ijuir im-atio, lea.
Ditaa da dito da broca, ca aetac* a clare, a'
OaaOOOtW, Idea.
Ditas de lata para ar ario a garata*, coa e
xnhio, qaaiemar diaaaaalo, idea.
D.:t de dito de eaUlbar para pata*,
ii'U da pi, ridro oa porceian
Laqoerda, qoalqaer duBaaeaV
D:tai da dito da aattalkar par* porto*,
nata*, qaalqoar diaeotia, dircila o A eaqaer-
(ia, idem.
Dita* de dito de caala para p-.rt**, eom a a-a
macaoa*aa direito eaqoerda, qaalqoer di
m nii, dem.
Dita* de dita oa aacaaeto* de ridro* ea paree -
lana, qaalqoer dimeaaio, idea.
Dita* da lata > para araaria e gareta*, no e *em
eaabao, qoalqaer dimensi >, idea.
i de lati de rntalbar para portal coa aaei-
iieta* da pie, ridro ea porcelana, A direita e A
eaqaarda, qoalqaer diaeo*Ao,*idem.
Dita* de lata da aatalbar para porta*, aaa aaoa-
netaa de qalqa*r diaaaalo, A direita a A ea-
qaerda, idea.
Ditaa de lata de eaislo para porta*, cea oa aaa
raaaaaetaa, A diteita e A eaqoerda, qoalqaer di-
racoala, idea.
Dita* de lat eoma>cio>Ui de rldra oa parce-
laaa,qa*lqact dmeaaii, idea.
Di'aa delatia de dea* estrada* de 1 e 2 cbsree,
qaalqaer dimeaalo, idea.
Dita* de lati de embatir coa eaiila, qaalqaer
liamli, idea.
Dita* de lati da emboCr canaatra*. qaalqaer di-
Ooman laeee clara, Idea.
Oaeao, idea.
Oadaabo* de ferro, aa.
Ooeaaa arbica ea podra, kilo.
1 pare eaiaaa, aa.
le faro, idea.
i aapaiilbo, idea,
o^elo, idea,
i dabradoa, idea.
Gran do Ero G-aode aa bczigu,

Holtla*. aaa.
C
Keroiaae, lata.
ti
Liza de panno branca, aaa
Dita da papel, idea.
Dita de peue, idea.
Dita de ridro, idra.
Dita eeaeril, idea.
I^brifleadoraa, aa.
Linba elcatreade, kilo.
Dito d* barca, idea.
km.
na u imii Mira uneaa, aoaa maca
U. de pAa, ridro oa porceian*, A direita e i^*1' eh^tl,*'*,to** M ", ea
dr
Ditaa
ida
Pbraoe*,aa.
Koac'*, aaa.
rior de eaxotVa, kilo.
Paaae da aero, idem.
Peltre
aaaaaV
peqoaaa* K ka, rauca 1 XX,X3CX

HOMMERCIO
Ketroupecto rontaerclal do aez
de -(abro de 188 9
Proeearaawe boje na aatalyae dea faeto* mereaa-
tii occorrido* do bi de eVateaahro fiado.
A* irada* de aaiocar ralida do indicado
mea, coeaperrlai com a* de ifaal mea ea 188,
tireraa oa aecreacimo de 16.887 aaeco*.
Eaa difftreoca para mal*, qaa ee aota oo ae*
fiado, parece indicar qaa ora aafra, ea* agora
caaeea, rara aioda rapariar A pealada, qaa, coceo
ae abe, toi aaa daa aalbarr* qo* tem tido a pro
raeia.
Eotretaato i a ora aira ae apreeeate *ob aa
Mpecta aiiaador, o mesao nlo m dd eaa retooi)
aaa prrcoa, qae, pelas oodicae da aeeaa praca,
oca porrea qae alo Irrarie vantag-ra aos da al-
tia* afra.
Ontra tanto m d oca romp aa algodlo, caja*
entradas foraa aop-rioa ea i 003 aeeaa en<-
etnadaa ea igual anea de lea?.
. Nlo ha aperaaeai de aethare* preoo*. eeada
qae ao aea fiado pioeaa traaaaaoae* ae eATatea-
ram deaae prodaoto, derdo t**o eo retrahieaeato
do* iiad*Aiiti a eoapradaaa.
0 de 1.* MU da eartio qae ao ae* de Acorto
ultisao cbagou a ser eatade a 6*800 por 15 kik*,
^aa Seteabro baixoo atA 6*000.
Oaleool e oael nianua o* aeeao* pro-
co* do aea anterior; o* demaia ardgo, taetaaire
ee eoaroe, icaTreraa parpuaa oataaaaaa para aeaia
oa para a ano*, tontea ao ae rarifica da* cifra*
que ea aagaiad* patame* a apreciar:
Dita* da lati eaa trineo* ateanetaa, qaalqoer
diaeatio, ideo*.
D. la* de lati de taaborete, qoalqaer dimeatao,
idea.
Ditaa de lati de la .ceta pira portaa, qoalqaer
diatenali, idea.
Dita* de lati de egor| coa ca aea canblo
qaalqo*r dloaenalo, idea.
Di tas de faro,' idea. ~
Ditaa de metal amarello, idra.
Ditaa eom aaodaeta* (Freacaia) i lem.
Dita* de metal aortidaa, idea.
Perra ea chapa BB, k'la.
i'o ea rerglhlo, idea.
D.taea barra B8, idea.
Di toan cantoneara BB, idea.
Dita iagleaea barra, idea.
Dito ingle ea rarlo, idea.
Dito ingle* ea ano A, iaaa
Dito ioglea ea aaotoaaira, idea.
Dito Lawaoor m chapea, data.
Dito Liwaaorem barra, idem.
Dit> Lawaoor ea rergilaVe, idea.
Dito Lnw aaoor n eaafaairaa, Idea.
Dtto Lewaoar ea rarla, idea.
Dito L.w naar a a laofel, ii-aa.
Dito da Heeei* aa barra, idea.
D.to da barcia aa rergalhaU, idea.
Dito patento ea barra, idea.
Dito patete aa rergalhla, idea.
Dita para arca, idea.
D.to para greibae idea.
Dito ladres em chapea, idea.
P'Ito (aaa, idea.
Dito inglesen rtrAo red*ado SS, idem.
Dito ioglea em rarlo qu adral o, idea.
Dito da tfaeeaa ea varia redoolo, idea.
Paiaoi pedreaea, oa.
Polea 88, idea.
Panolboa da aetal aa arel lo, idea.
Dnoe de ferro 88, idea.
i
Gaoeooa de lati, oa.
D toa da ierra, idea.
Oail.-pe* com farro, idem.
i rergalaoea, idea.
Dito ea fo na para farree, id esa.
Dito>a leocol, idem.
L;ma* iogksaa qoadradaa de 0,101 0,550, do-
sia.
Ditaa inglesa chata* i'j eanna, aaperaa a aba*-
tardas da 0,101 a 0,550, idea.
DU ingieaa perltela* baatardaa, de 0,101
0.660, idea.
Dita* do 3 quima baatardaa e apera* de 0.101
0 660, idea.
Dito* iugleaaa aaarca* chata* i/i caaa da 0,101
a 0,550 idea.
Dita* agteaaa aaareaa parallel** d* 0,101, a 0,650
idea.
Dita* da qaiaa* aaareaa do aetor P. Jaer-eon da
0,100 X 0,01, O.JOO X 0,100 e 0,900 X 0,0i,
dem.
Dita amesdoiaa* aaaeaa do m**ao Bator de
0,100 X 0,009, 0,900 X 0,011 e 0,900 X 0,0i
Mea.
Dita* rriirtdrieaa aaareaa de acamo aator 0,100
X 0,200, idea.
Ditaa laoeheira* aaareaa do raeemo aa or de 0.250
X 0 125, idea.
Ditas carra* da 0,101 a 0,550. Idea.
Dit,s de 8 qaioaa do aator \V. Walee de 0,101 a
0.550, idem.
Ditaa de 1/i canas chata* e baatardaa do racimo
autjr, 0.101, a 0,660, idem.
D autor, 0,191 a 0,660. idea.
Dito* aaperaa do aeeao aator, de 0.101 e 0 550,
idea.
Ditaa ameadoeira* da meea* aetor de 0,101 a
0.560, idea.
Dito* de aoo, ea*.
L:aatoe* ingleaea qaadradoa de 0,101 a 0.660,
idem.
redo, idem
dem.
Ditce ingleaea ladoade* de 0,101 a 0,650. idem.
Dito* CYliadnco* de 0,900, idea.
L*oa da Raaaia, larga, metro.
Dita atreita, idea.
Daa iogleaa, largo, idea.
Dita eatreita, idea.
Dita de algodlo nacional, idea.
Laoteraaa da patate, ama.
Le retorta* da farro, am.
Leaool de brim, aa.

taalhar b.anoo para gazeto, kilo.
Date alcatroado, idem.
Media, kilo.
Uoinka para caf de Pry, de 6,8, 10.12,14,16,
. lMeSOkilea, am.
Medidaa de farro decimae* para eaeoos, jo o.
Medida* aatrtoa* da faiba, torna.
Uorim.aoCro.
Mncbado, aa.
M.lboa de ferro, idea.
Martollo ds carpiatoiro, idea. .
Harf.rto de pedreiro, i
Metal auoia, kilo.
Metal pat-nte, idem
Dito ea fita, idem.
M.irdeato, k.lo.
MoiHa braaaaadoi, ii
O
O.-oloe de alcaeee, aa.
Ole de linhaea, kilo.
Ocre, idea.
'aro i plavlirro.
Oziao de farro, kilo.
Me aaa Ae Setanbro fiado, eaapaiada eea igaal
aeaaa 18%, randeraa a* reparticoes pabaiea* :
Seteabro d-
1887
l*tf
df/oataaa
Man ca 1867
1.03^:4261336
866:261*4%
178:1741871
Set mb.-o
aaaledorta
de 1887
. 1886
f*l
Maaoa ea 1887
37.-7181011
43:8lJldS
6:111*882
Seteabro
de 1867
> 18a
Cerreio
Mano* em 1887
13:4*3!07.i
13:8151890
3H60
Seteabro de 1881
. 188C
Meor. aaa 1887
JVttfcaaidl
128:4294911
13VrtM0*5'..J
lUMOim
Sob a rapozMabilidade daa coapaahia* rte.Ta-
aerar, qae arrea A praee da Recito, a
Receben aa Setoabro de 1887 1.81
1886 6: 1451729
Mato aaa Seteabro da 1887
lio ea 8eteabro de 1887
. MU
M. ao* ea Salea, bro fio i 887
73fi^48liu9
919:9161186
*Xi:*lS**U
pe,iici> ea Setombro fiado, fci
36:668*V)0ij
87:IM|008
2:8684832
86:50ieo
240:ra>108j
>1I90
^uuoo
Segando aa iodieaeSaa ofivciaea da bola* alo
eooit .a qae bonreaae descont* de loara* no aaea
de Setembro fiada
a
Pora regalare* c* premio dea eaaaea obre aa
aagaiatoe praeaa do imperio eatrelacade* eommer-
cialraeate oaa a noeaa.
Calarme oa praaoa, e6T-e.araa-M tranaaeeoea
obra :
Rio Grande do Sal, da 1/2 A t /-
8. Paelo, 4 I 1/4 V-
Rio da Janeiro, A 1/9 /V
Babia, d-. 1/4 A 1|2 (..
ParA, de 1/S A 1 7/8 /.
a
Sobre aa praeaa ert^neaaraa, m praca* eztre-
rain do cambia, faram eetaa :
Londrea ie 98 3/4 A 22 1/2.
Pariade 418 A 429 ra. o transe.
Hamborgode 617 A 52J r. R. M.
Portagaide 184 A 186 /
Poram aaccada* aobr* baoare 890.000, eea-
do pelo bancas 1 110.030 e per aartiealaree 1
9f0 000.
a
So mercada da ltalo* foram readidaa :
Apoliee* gerae* : 6 de rajar da 1.O0C1000, 4 do
do 001, 1 do da 4001 a 6 da de 9001, toda* ron-
ceo do jaros ds 6 & aa ras! o 9601000 cada
cc-ata.
rTpoiieea prorioeitea: 81 do eator de i:000<,
jaro de 7 0/, daa oaa 2 ao par e 29 a.......
1:0171500.
L tiras brp-atb-carta* I 2H9 do ralee de 1001,
aeado 969 A 911100 c 97 -a 941500.
Aefora de oapraaaa : 85 do Bae* de Crdito
Real, do valor realieado de 601 A 801 ; 100 da
(Jotopaubla de E liflcacoe, do ralor realiaado de
70|, arado 60 a 801,80 a 36* o 3 e 40#0>J ; e
309 aa Ceapaabr*, da Bobeara, r.l 1551000.
*
Ea 8eteabro fiado foi o aegalnie o raoTtmeato
de aoaoo porto:
BtUrmdotdo lUMrior
Vaporea, loteado 80:767
Narioa de rala, lo tan da, 9:603
Emlroiot m porto do Imperio
Vaporea loteado 26:800
Narioa de rea, loteado 9:918
Total iu entrmdoi
Vaporea, loteado 57:567
fiy,lfnfay
48 Vaporea. I
68 Narioa de reta, lateado
Keaaaiodo a* e*traa o comparando,
Selembro87
H 6 eabareaena, loteado 77:088 tona
Setoabro 86
89 cabarcaooea, tetando 68:172 toas.
aVtaabro 87
Mai* 17 embarcarle, loteadoaai* 8:816 toa*.
SoAdea para > Kwterior
22 Vaporea.
11 Navios de rala.
8akidai para o porto o Imperio
27 Vaporea.
80 Narioa de rea.
TttaJ dattoJu a
i Vaporea.
41 Narioa de reta.
Roaaaiark ae aakidaa e coaparaado, tea t:
8ttaah* da 87- 90 eabarcaoS-a
de 86 88 a
Ala-a Uo:
Setembro de 1887
de 188G
Mai* ea 1887
4geer dente:
Satembro de 1887
de 1886
Matean 1887
20:416
18:113
caceas
9:008
8 pipa.
980
70
Ueool:
Satembro de 1867 21
Conree:
Setrmoro de 1887, por aar 8:896
a
Reg atarea aa reo daa: .
Aeeecar (osa capa)Por 15 kilo* :
Braoec3 aaperia 21800 A 21900
3 boa 31600 A 21700
8* reaolar 21400 A 91500
a porte 2*100191900
Soaenoa 1*700 A 11800
Maacavsdo partido boa 1*600 A 1*650
. regaler 1*400 i 1*500
. americano 1*900 A 1*980
Brnto-Regaler 1*100 A 1*200
Do canal 1850 A 1950
Algodlo-Por 15 k.lo.:
l. *a*to 61000 A 61500
Mediano 5*000 A 51508
2.a aorta 4*000 A 4*500
Agaardint*Per pipa :
De 43*000 A 50*000
AleoolPor pipa:
De 95J000 A 06*000
GooroaPor kilo.
K.pichad a A 570 rejia.
rteceode 506 A 590 ri
Verttoa de 280 A 300 rn
Mel-Por pipa :
A 40*000
A ezportacao pela ftktaaidaga tei a aecaiate:
-Interior
Padread;
Patea
Podra de n
Puchad res de \
Peraeir** de aran
Peeeiraa de *ran
Pcoeira* de cabe!
Peaeira de rame, idea.
Peneirn de seda icm tampo, id
Padre peae, k-lo.
Pedra podre, idea.
Ploatagiaa, idea.
Potaae ea pedra, idea.
Pize da Su
Piooeia eaeepeirc*, aa
Pos preto,
Piearcua de tero. ama.
Pana completas, idea.
Preg > de cubre batido, kilo.
) cobre de emb
Ditaa de broaae, idaa.
Dito* de iaobre para forra, idea.
Dito* de cobre de tolbamar, idea*
Ditoa de ferro p de farro d peto, idea.
Dit s de f'-rro, grande*, cento.
Dito de ferro, prqaenoa, Ufa,
Dit:a bati-luaboe, dem.
Dito* de ferro, de batel graodee, Idmn
Dita* de ferro, de batel pequea, idem.
Dito do ferro, ripee*, idea.
Dito ratoparra, dem.
Dito* de ferro, caibraea, idem.
Ditoi de abocar, idrm.
Dit / de neo, iqea.
Dita do taro de galraoiadoa, idea.
Dit- a ds cobre rip.l.
Dito* belmaaee, idea.
a de tero, da costad.., Idea.
Ditoa de coatado*, galraoiadoa, idea.
Ditoa de cobre, de batel, idea*.
Dito* de cobre de costado dem.
Ditaa de obre, pare f rro, idea.
Difisj de ferro, de gusrnicao, idea.
Ditoa franceze, idem.
Ditoa de trro, de aoalbo, cento.
Dito* cbeos de porcelana, am.
Dito* eebepa doore'aa, idtm.
Panees, idea.
Paraf'jsos de trro eom perca*, qPHiquer dimen-
slo, Mea.
Dito* de pora*, eom rspelboe, idea.
Dito* d torro, de ea beca chato, diffsreotea di-
eiensle, groan.
Diics de firro, eabeca redonda,
menioea, idea.
Dito* de lati, de eabeca chata,
meoaoea, idean
Ditoa SS, na.
Ditos de metal amarello, idem.
Piareis de Malta, am.
Ditoa de aeda, Idem.
Prataa fundo de ferro, agatba, am
Ditoa trareaeo* de ferro dito, idem.
Dito* de ferro, eetaohado*, idean.
D toa de ferro, esmaltados, idem.
Ditos de folhe, nm.
Pieseava, kdo.
Pliairs para topea, am.
D.to pera oe lado*, rerde eeocarnado, idem.
Panno* para meen, metra.
Pocaro de f olha, om.
Prato trareaaa de folba. am.
Dito redondo de folba, idea.
Pelle de carneiro preparada, oaa.
m
Remo* de faia SS, metro.
Rebote de tero galreeraado, kilo.
Katpia da forro, urna.
Raagc, ki'o.
Rz i rei, ideo.
Rstccirai, ama.

Sapatilboi de ferro, ea.
Dicoe de brese, Idem.
Dito* de metal, idem.
Sexta ote, i lem
Siblo ea pao, kilo.
Srbiem ttlw, idem.
D.tj coado idea.
S'eriuaa em rea, idea.
Ditas em arebotea, idea. '
Sondureaa, idea.
I mita pare eortar carne, aa.
Sola ioglea*, klo.
Dita da ierra, idaa.
Saagoe de drogo, idem.
8eowsiite de aiooo, idea.
D'to dd chombo, idem.
Sida forte, idea.
difirante* di-
dlffereotra di-
Pio de algodloInterior
Garra* de oboroEzterior
Graizaloterior
MiihuInterior
Me.iieaaei.toe e droga*
Ezterior
loterior
TUal
Oaro velboExterior
Paaaaroa aeccoaEzterior
PoIrifBOEzteri r
Prata releaEzterior
RapAInterior
Salnter;
Seboloterior
SolaInterior
Vaeeourea de pajava
loterior
34 laceo
604 kilo
876 kilo
1:406 aaecoa
32 rolme
140 >
172
'l^OOO grioi
1:700
30 kilo*
U:0UO grao*
492 kilo
10:000 litro*
37:280 kilo*
160 aeioa
50 dasias
tmbarescor.
no
eteaaaca da 87Mal* 9
a
BZMaraao
lai regaleraa aar a Jo expor
Batoabro lado.
a de *aada>aeae da pearioai.
Eatraraa pan o mercado :
A atoar :
8ea labro de 1887
de 1886
Maiie-xi l
Total
Ka Seteabro de 1886
hlai* fan 1881
Wt-
Ezterior
-Interior
8:979:451 .
2:259:414 ..
1:790:087 .
1:198:141 kilo*
169:903 .
Total
Ra Setembra da 1886
Meac ca 1887
Aguirdenteloterior
Ea Setembro de 1886
Mai* em 1887
Aloool-Interior
Coa roaEzterior
AbacazisIaterior
BorraehsE|teriur
Caweeae d'aJaodao Ezt.
Carreo teEzterior
Chapeo* de pe iba de car
aafiba loterior
Cigarro* Exterior
CoeoeEi
Interior
Total
1:363.046
1:930:406
577:360
898:760 litro*
'.?92 .
28>):768
24:085 litro*
109 kilo*
'/
,0 .
940 k^toa
O v.lor deaaa esportelo, calculado pelaa me-
dia do precoa rnenaaea, o aegainto :
Aatocar
Algodlo -
Agurdente
Alce*
Coaroe
Abseaza
Borracha
Oaroeoa de algodlo
Carra pato
'-"b.pj de pslba de carnauba
Cigarroa
Qaaj
Cola
Cooriohoa
Doce
Parioba de mandioca
Pi de algodlo
Garrea de cooro
Graiza
MedlearneatoJ e droga
Milbo
Oaro ralbo
Passaroe seceos
Potril ko
Prata velha
Rap
Sal
Sebo
Sola
Vaaaoaras de plateara
Total apprczioaado
422:8381920
478:566*1216
.40:6871*40
4:866*175
47:8881956
900*000
947:067*700
6621030
2:668*785
640*000
861000
3:400*0 JO
4801400
73:1261196
5:6871000
1:7881000
3401000
13*560
2291640
2:560*030
4:936*800
4661144
8501000
6100U
27*460
984*000
106*000
11:433*30C
6361860
50*000
1.347:536*180

CoisIaterior 600
OanriaaoaEz tona
DoceInt
Paiinb* ate mendioc
Ezterior 200
Iaterior 546
kilo*

IaroaraCAO
i regalar o mercado ioportadtr no mes da
Seteabro fiada
Na rubricaImportoedoo rendimento foi de
s8*966, contra 777:541*693 ea igual mea de
1886, on mai* 168:0471273.
a
O preco* doa direraea artigo*, ea seguida rala-
etooodoa, salvo* ee deaeontoe eammuns, foram oa
gegoibto*:
Alhase 120 reia a maoca.
Arras- a 21500 par 15 k.lo*.
Aaerto de olireiraa 8*100 o gallo..
baode 19*000 A 20*000por barrica,
de poreode 872 a 916 res* por kilo.
Batatas-de 8*200 A 81600 por rnoia raiza da
eaa.
-de 12100') A 16*000 por 15 kilos.
Caoelnde 11400 a 11500 por k
liade 9*000 a 10*0 X) por atiza.
-de 61 A 101500 por drjaia de garrafa*
M asatijae, eooforaae a qaalidade.
Chade-81500 61 por kilo.
.boa-de 17*500 a 18* p
A800 por
de trigolaericina de 171 4 17*500 l
i ar metal, nma.
Fooa de meea, om.
Torno* pequeos de mi, idem,
Torqaeaee, oaa. \
roana de todas aa dimentoe, idaa.
Ditos de eolher de toda* aa dimenioes, idem.
Trena metries, idem. *
Tob'e
Ditoa a*, idea.
Dito* de torro parantaet ib, dem
Dito* da lati para estae d caldeiras, k'lo.
Ditoe de cobre, idem.
Ditoa de chura o, dem.
Dita de metal, idem.
Ditoa de borracha, idem.
Trina* de tinco SS, ama.
a ingleses, om.
Tachas de b.mba, ki'o.
Dita* de tinco, idem.
Dita de cobre, idem.
Dita de ferro, idem.
Trine
Terra de ene, croa c qaeimada, idem.
Tobo* de tinta, fraaee*-*, biinegas. am.
Tinta ssal oltramarina, kilo.
Dita amarellu preparad, idem.
Dita branca de aieco, idem. '
Dita branca de chumbo, idem.
Dita palba, dem.
Dita preta preparada, idem.
Dita *erd< preparada, idem.
Dita encarnada preparada, idem.
Dita saul preparada, idem.
Dita rozo terr, idem.
Toroeiros de estecho n. .1 a 10, ama
Ditas de mutal curva, idem
T-.rc.da francesas, metro.
Terrina de ferro, agatha, urna
Terrina dd fulba, idem.
Trereaseiro de capim on dd ciina, am.
D.tos de pnibe, idem.
Toroa de jainpaba, idem.
Taboa de piubo americano difi.'renics eapnmta,
metro qoadrado.
Dita de pinho da Suecia, metro corrido.
Dita de pinbo de Riga, dito dit.
Dita de cedro da Babia, dea. cnb.
Dita de amarello de seaoalbo, idem. '
D:ti de costad-) de pAd" carga, idem.
D.ta de eoatedinho dito, idear:
Dita de cedro para forro, idem.
Dita de eedro de 0,025, idem.
Dita de cedro de 0,019, ideo.
Dita da looro para BMoalbo, idem.
D tu ue pi carga de 0,013, idea.
Dita de po carga de 0,025, idem.
Dita de r-Aa c irga de 0,037, idem.
Dita de pAo costado, idem-
Dita de pAo ooatadinho, idem.
Dita de amarello para forro, idem.
Dita de amarello de 0025, Idem.
Diudetmarclli oe 0,019, idem.
Dita de amarello de 0.087. idem.
Dita de amareilj de costado idem.
Dita de amarilla de eoatedinho idem.
Dita de pinho da Sucia de 0,019, dem.
D.ta de piaba da Succia de 0,025, idem.
Dita de pinho *t Snecia'de 0 035 idem.
Da de pinho d* Seeeia de 0,075, den.
Dita de louro para torro, idem.
Dita de peo carga de 0,019, idem.
Dita f> piuh) d Suecia de 0,037, idemp
Dita de pinho da Uuecia de 0,050, idem.
Toro* de janpabo da 2,64 a 2,80 de camprimento
e de 0,55 a 0 6"> de dimetro no topo mail groaso
e que n ter.bam los, nm.
/
Vidroa curvea para pharaa, branca e encarnad
om.
Vidroa do vidraoa branco e da corea, idem.
Vaitooraa de piaisara com cab, idem.
Vurn.cci de roscus para ca f-te, idem..
Verua branco *hi b neos, kil.
D to de c Dito braaco frunces, eocsrpedo, idem.
Dilo Hroareilo, idem.
Dito de pincel branco e preto, vidroa grande*.
Dito de qaeimar nos, kiio.
Dito de alambre, dem.
Dito branco e preto de S. Freir, ridro grand .
Dito aeccativo ioglea, k lo.
Dito copal, idem. *
D.to metlico, idem.
Dito crystal, idem.
Dito Brct Biar.k Japoa, lata.
Dito Hert W'i'smir.'.g, idem.
Verde Paria, k 1j.
Verniz de coaltar, idea.
Verde C'tnpoit >, icem.
Dito nativo, idem.
Verde francos, idem.
por barrica -, e dd Trate de 211 A 231. por bar-
rica.
Feijitode 4* A 9*000 por moco.
Gomma de mandiocade 2*600 A 3*000 por
15 kilea. v
Horra-docede 16*500a 48*000 por 15 kilo*.
Maaaa alimentaresde 6*500 A 7* por caixa.
Manteigada fraocesa, em lata, de 1*722 A
11744 por kilo; divereaa, de 2*398 a 2*616
por kilo.
Milhodo 45 a 50 ri* por knte, '
Pa**asde 81500 10* por caira
PimenU da India-de 1*356 4 1*408 por kilo.
Que.josde 3*100 A 31300 cada utn dos fil-
me agoa.
Saldo nacional de 900 A 11203 ri por 100
litroa.
Sardinbaade 310 A 320 ri* por lata de qairto.
Toaciuhode 101500 A 13*O0J por 15 k-loi.
Vinagredo de Lisboa de 160* A 170* por
pipa ; e do nacional A 80*000 por pipa.
Vinhodo de Lisboa, de 2251 A 235* por pipa ;
do da Figoeira, de 230* A 240* por pipa ; do de
Oette, A 250* por pipa; ado nacional, de 125*0)
A 160*000 por pipa.
Xarqoe-do Rio da Prata, de 5*O00 a 61800
por 15 kilos ; e do oaciooal, de 4*000 a 6*000
por 15 kiloa.

Dit,a
Dito*
Dito*
Dit 3
Dito*
e > i, idea.
opaco*, idea.
para ctpelbc, idea
manelina, idem.
redondoa para vigilia, dem.
_ r
Zirc3o,
Zuico emparra, idem.
Zinco em.f.lhs, idem.
CcDcdo
1( Todos oe artiga aerio de pril
de.
2a Serlo entregue* peles f rnete dora* na por-
c5ea que Ihe fj ero pedid a pelo alaeaartada a
pelos navios de guerra, rao praso de tren daa,
cantados da.data em qae u* pedid'1* tesa despar-
ch.idos pelo Ezm Sr. inspector.
3* Os gneros ficarao sojeitoe A spprovscla oa
reprov&clo do perito qae fr designado pera .-
mioal-o*.
4* Oj furnecedore* pagarlo as maltas de dea
por cento do valor dos ge aera no eaa* de desnara
aes entregas c do vinte p r cento na de taita da
entrega, on rejego par inA qoalidade,
anud u-fct-.- caso a faaenda nacional da
que se d.-r entre i* prec a ajaatadoa e
tirem comprado* o* geacr a nlo ferneeidaa"aa re-
jeitedos, salvo se torem im:ce.liataaeate i
doa par oatro ds qoalidade ecotratada.
6 O pagamento da importancia dee
mritos a r feito p'la Tbtaoararia de saaaaate 1
vista dos documente qae obt.vrea ee Aaraoat-
dores, e depoi de satisfeita e a> lio proriaaal.
6 Cootorme o avino circalir do miatatorio ala
Marinba o. 172 de 28 de Janeiro do <
no o forrarcedor fiear auinto a
de suparimente, alm da praao eit.pnledtFao oaa-
tracte, sera qae esta circamitaneie Ihe di dir.it*
prorcgavSo da ajaste.
7* Os objectoa fornecidaa ad serio pa^os aaaaes
sgQ.ite :
Observa oes
1* Nsnhuma proposte aerA recabida aaa qaa a
propouente della declare por ezteaao, ara ata*
alguaj, emenda, entreliDba'oa rasara, o preea le
cada genero.
2a Nao ser aceite a proponte sea qae o aeg>
ciante decate qae ae sajeita ao pagamente da aaai-
te dd cinca p r cento do rala pro va val le I
cimento dorante o praso para qae
ciada, se nao comparecer acata secretaria
aaaignar o contracto, n i praao de tres di**, con-
tados d-.quclle em qae for notificado pela aprea-
, cerno drtermtn-a o av.sa de 28 de Deseeabro d*
1874.
3' Conforme o recammeudado ea ariai de 11
de Maio de 18t0. "So aerSo adraitti Uaa pr poataa
dea nrgociaut a ca firmas aociaes qae alo apra>
sentarem o* document-a scgnintes :
Certids da matricula du jante commereial:
Bilbate de pagamento do imposta de uadoaria
no ultimo semestre.
C'-'rtidJo de contracto social czibrtfo da regatro
da junta commercial.
4* Nenhumaa propasta aerA rocebida depoi* da
di e hora designadoa neste annun.io.
5a Os propanentea apresaataraa os duuainla
i-zigidci pelo aviio de 11 do Maio aeiaa reteid
tres diaa antes do praao mareado para o reeeai-
mento daa propostas, para n oeeeaaria rerifigaele,
Secretaria da inspecelo do Araeoal de Maras
de Peroambaco, 12 de Oatabro de 1887.
O ser lefia,
Antonio da Silra

Glidi ltoTiicioMl Ao Reata
i A iaa partida familiar do costme era lagar
domingo 16 do corrate, para aoleanitar a regata
de*se dia. E' de esperar qae oo seas *aaaj tn-
g'rgitem de Beaboraa e ccvalleira.
Alpistede 4*700 A 4*800 por 15 kilos.
Breade 12* A 14*090 por barrica.
Carra" > de pedrade 14* a 16* por tonelada
bardo.
Cera de -ca nadbade 3*800 A 6*000 per 15
kiloa.
Cimentode 6*000 A 8*500 por barrica. _
Coarinhos e pelleide 401000 A 127*000 o
cento, conforme a qoalidade.
Fumo-de 10* 22*000 por 15 kiloa, conforme
a qoalidade.
Graizade 31800 a 41000 por 15 kiloa.
Kerosene -l* 31650 31800 por lata.
Laucale 801 A 120*00) ror gigo. .
Papel de embrulhode 600 A 1*500 a resma,
conforme a qualidade.
Sebode 41400 a 4*800 por 15 kiloa.
Solade 31400 a 41560 por cada meio.
Velasde 280 a 800 ria am masso daa naci-
naea, e de 540 A 900 ria cada masso das estran -
geiraa.
a
Foram mportidos os segointea gneros al:men*
ticios, bebidas e condimento*:
Albos 202 canastras.
Ameizas5 caizaa.
Amendoaa 32 roame.
Arroa pilado760 aaecoa.
Afeite de olireira146 caias.
Aieitona4 caira.
flacalhAc9.930 barriea, 2.110 meias, 77 cai
z**e 1.63* tinas. v
Banha de porca i2b barra.
Batatea-1.004 calzas.
Biieoatoi 6 caizas.
Bitter11 caitas.
Caf^S .095 aaecoa.
Canella20 roame*.
Carne conservada-12 volamos.
Cebla370 cafxe.
Ccrveja698 oaizaa e 168 btrncaa e oarns.
Cevadioha-23 garratdea.
CnA107 volumes.
Champagne -16 caizai.
Chocolate1 caiz.
Choorieai1 caiza.
Cidra60 caiza.
Ccoa-18.106.
Cognac78 caita*.
Cominbot24 saceos.
Conserva144 caiza*.
Cravo3 aecos.
Doces-1 caiza.
Lrvihas15 caizas.
Feriaba lctea2 caiza*.
Parioba de trigo1S 969 barricas.
Fcijao50 soco.
figos33 caiza. ,
De ordem do Sr. Dr. Iaapeetor faca [
que conforme ordeooa o Sr. Dr. prtadente 1*
provincia, vai de novo A praca a daa 20
rente, parante a junta de compra* a I
de 120 k ;ps de oleado com ventiladores,
gaarda cvica.
Os aenhores concnrrtnte* derrea habilitarle
em aeaiio da jante da faaenda do suenan atea
apresentar ion propostes em carta
occasiao da respectiva jante, aa
am ezemplar doi referida kep*.
Secretaria do Tbesoaro Provincial de
boco, em 14 de Oatabro de 1887.
O oficial,
T Htktpat Compeli
Folhas de louro2 caiza*.
Fructa180 roame*.
Genebra185 caixa.
Gomma de mandioca172
Girims1.850.
Le guinea20 volme.
Licore 10 caixa*.
L'ngaM87 volara**.
Maizeoa22 calzas.
Manteiga785 barra, 1.060
Masiai alimentares31 caizas.
Milho428 saceos.
Meo tai da6 caizas.
Pastea33 volumes.
Pimente da India15 eaeeo*.
Presunto*9 caizas.
Queijos487 caizas e 2 tina*.
Sag35 garrafoea.
Sai136.000 litro* e 768 alomaircs.
Salame1 caiza.
Sardinhas75 caizas.
Tapioca113 volumes.
Toucinho184 barr* e 2 caizas.
Vinagre13 pipas, 15quin'o* e 240
Vinho206 pipas, 1 quarto, 150 qaiatoa, 35

e418,
cimos, 1.174 barr* e 346 caizas.
*-
ana a
15
2.360
Xarqae-154.300 k.lograa
fardos.
Vcrmath5 caizss.
Xarope10% caizas.
a
Entraram mai* os artigo* segoiates :
Alcatrio25 barra.
Alfasema10 eaeeo*.
Alpiate10 rolaaes.
Alvaiade31 b arrisas.
Ateite de palma7 barr*.
Barricas barra vssios2.334 e a
volme* desmanchada.
Barrlha-30 tamborea.
Borracha36 rolme*.
Breo150 barricas.
Cabos132 volme.
Cal380 barricas.
Calcado*16 caix&et.
Csrvao animal20 borricas.
Carrapato33 sacaos.
Carvfio de pedra5.389 toneladas
Ceraa40 volamea.
Chapeo*64 caizoe* e 7 fardos.
Charutoi14 caizes.
Chambo de monicaoUSO barra; e
17 barricas ; em folba*, 16 rolos.
C'garroi1 caiza. aja .
Cimento500 barrica*.
Cobre6 volme*.
Coke50 toneladas.
Cardas780.
Coarinhos e pelies -240 fardar.
Couros8.396.
Drogas e medicann tos231 rolaaes.
Eozofre30 barricas.
Eateiraa62 volumea.
Estopa--2d farda.
Farello 2.817 caceo*.
FerroEm ac, 25 cunete* e 17 tana; aa
aaooraa, 22; em arcos, 957 raiza; eaa barra,
1.45S e mua 124 feizea ; ea eaesaae, 46 a -ara
41 volumea ; em correotea, 11 barriea* ; aa sa-
ladas, 14 barricas ; em laiagena di re a* 1.660
volumes; em fogdes, fogare-oa e chapeo pana
ella, 175 volume* e peca*; eta folba, 10; aaa
flandre, 86 canhetes; galvaniaado, 75 ratoan*^
em ps, 15 feizea; em prego, 10) minare ; aa
tazas, 9 ; em trilhos, 260 ;
llios, ete, etc., 7.031 ralomas peen*.
Fio de lioho e algodlo123 roloaea.
Fnmo1.254 volamea e 2 tedas.
Garrafas,-'botija* e garrafoes rasaos- 15 ala-
mes e mai* 1.299 avolac
Graiza453 pipas, 3 barra, 8 caizas e 3.000
kilos em bezigaa.
Jangadas-*:
Kerosene215 carra*.
Linhas1*5 caiza.
Lona15 fardos.
Loaea332 volumes.
!.jw.iaWt


Cl IihmiW Je Hegatas

Bilbetos pan a regata
Tendc sido tmaifwida par* o *t ) d> eor-
rB'. a regato qae este chi
c marido o > nbcre* socio* qa* liad ala reeeb*-
rsa mi injrf e -a s, prraararea-eoe oa sede do
M, tais tidal atis, du 7 4* 9 borra da
Hatea
SeoratarU da Club Iuterraeloaat da BVgat**,
1 oV Ootouro da 1881 O t- secretario,
Alfiegt B. R. Barga*,
Corroo geral
iaUM a expedire koft
Mo apar PmmamSmo, arta
iiaada sala* para oa portaa ata sal,
tmaras a obj cra a raflatrar ata
tard<-, a carta* sainara* ata 3 hora* oa
eoea porta dupla. '
Adioiaiatrafa ata* corra** da Peroambu 15
d* Outabro da 1887O saaiaishador,
Aiomm da Atojo Barra.
~ Obras Publicas
Oa ordeai do Illa*. 8r. ensciibeiro director geral
da* obra* pabliea* e da ecaiormidata eoaa a ao-
Mriaaeio da 8. Exc. o (*r. presidente da provin-
cia d 18 de A guato do e rrente anno, ftoo pu-
blico qoe ao di* 1 da Outabro prexime, a* aeio
di, na mesara repartirlo, reeeb* aa prepoeta*
para a obra d reparoe f. recite* no apode patu-
ca da oemare da rl>ree, oreados em 8:7810200.
O orcamcata a ciaeals* eapeeiae* d cootralo
a asm ss oc*U secretaria para aarenj exaxo'aado*
par uqoalle* qae pietsadiiea arrematar a ae.ma
'ara, da are-trata cmb o ara diapda oa arta. Iki 4
73. 83 W, 92, 97 A 101, 106, 115 a 116 da raga-
jua-Ble do 98d* Jamao do emente aaao.
Secretaria 1a repartifl j da* oarae poticas d*
Pamabaeo, es 23 de Aguato da 1887.
O extgrabriro secretario,
Joaqoim Goasee d* Olireira a Silva.
M'ifc lliHfa
Seaaio erpe
De ordea da praaidaate, eravtdo a todo* o*
mpareeerrai aa iei i re* do orara-
dor o. 14. egaada-frira 17 do correte, i* 7 aerea
da tarde, ariin de VaUr-se de aegocio da alta in
14 de Ooiabre de 1867.
O arereUrio
Jod Jraqa m 0>a* de Baga Juq*.
Jnb Concordia
aarAe aaraale r*a ralilloa
Sabbado 89 do aorraata
rite* deven *er apreaeuUdoa at o da 15
do correte.
Adireetorie.
)eniino, 16 do cdfreite
v ACTBIS
Itosi Manhonca
Depcis qne tr hourer rzecaUdo a
iyapbraia Oriental lucir aseo pela priaeira
a* ae*t* oapital, a chittoia o D'oi escripia come-
dia dividida ac 8 arto, traduxida da beapanb.il o
ra a acea p irtugues i
sue<
TUGA ntO
do correnle
Eupleadlda feata artstica
actor peroambocano
l
do

Tliesouraria de Fa-
zenda
t).' rdem do III. Sr. nipeetor, taco publico
qra paga-ee n> Arieoal da Uuer.e ao da 17 do
c rreute, p<*lat 11 tura* da maobd, a* p-c/s eaa-
taradte aa ornada qaiosaoa do me* da Hctembro
a^tiao ; deelralo-*e qae io eflretaati o p-
gaawuto i* propriaa coa'.aroirss ou *o* **ai legi
t iboj prorordora.
Tbesoaran* de Fai-nd de Pern*mbac3, 19 de
Catabro da 1887.OieereUrio,
Loix Enj-gdio I', da Cmara.
Seciedade Recreativa 25 de Oa-
labro .
4 >tablea rraI
Dj orden do Exm 8r. preaideote, eoorido a
tadoa ca aaaoeiadoo coapar'*erooi a* aede d-ita
*):-!i* domingo 16 do eorraatr, a* 3 bora* da
tard.-, par* proeedermoi a eleicAo di* onvja fase-
ciooar><.ji. U-cit-, 1 de Oa^ubro de 1887.
O accroterio,
MartiaUao Cra*.
Coafratrl ale Carlaa>toa e Carla!
alaaa >*arraio da Carava ala
Rrclfe
Par ordem do irmlo precarador geral, eoorido
oj reabere* ex-prosad >teu p*ra eotnparecf r*m etn
uoae C09*i*toro aa dootioit' 16 do correte. A* 9
h>ra* d eiaaba, lio d rcoaid-M tm e natilbo
riicl. rut tra'ar de loaael'e dw'oovoa fanceio-
oartoi qae Ueo di rrger o anuo da 1887 i 1888,
4m aec r o coai o art. 83 dj aoaao c-a)proma*o.
Reeifi, 13 da Oatabrj de 188).
Eloy lUrtiaiaaJ Lop<-* Qalrao,
oraratorio.
Coitaikturij da roaerar-l ordara terceir* de
N. S.do Monta do Oarmo do R-cife, o*
l?'!eOuuibro de \6-il
"- De aeeordo eom o art 139 do* ratatatoa qoe
rrgem eita vraararel ordem, cjoti> a tjJ >a oa
aoa*Ji cariMim irmdi* para coapirect-rem, re-
ve*-iJ> com ara* hbito*, ai lia 1& do eorreatJ,
4 10 bara* da loaabi, aa igraj* im ajaaa r**e-
raral srdia tararira, afia da easUtirea a f nta
e raaoor* ; a a* 7 birsa da norte ao Te-Deam,
que ter de *e eelabrar ntqaetli di* eai feaaraeio
i ooasa autriareba Stota Tbereaa da Jera*.
O a*etalario loiirioo,
Adclpbi Coelbo P.abeiro.
atdeira*7.810 praoeho^, 76 tri*a, lia U-
bia, 85 easbaoj*, 100 caibraa. 19 tama*, 7.000
cha* de leona 3.000 diveras*.
Marmrea e pedraa10 barrio** eom podra* de
rotr.
Urrcadoriaa dlreree*l.*44TolaaM*.
.' Moveu'. 1 raame* ,-e
OereSO barriaa*.
Oteo -97 yolomee.
Paaaa de algodo do paix -1.990 fardj*.
Papel111 calxa* e 1.1 tardo*.
Prtoaana15 eaixaa.
Pboapaoroe980 caixfte*
Piana6 toIoomi.
Pianara- 00 xolBO*.
Pipi* raaiaa198.
COM O VAUO8I&3UI0 OOVCUBSO DB
DI OH*
IsIJO OOJCCESO t
Llbenes e coDsemdorcs
dirididot em 8 aetoa e repreaaatado p>r diVeraoa
urtirta*.
No intnito de rtrim c aTenieoteaaaat* atteadi-
aaj*tir a grande feata, provtna-ra qae o iatetlt-
ga** axoadur Jolio de M-u!bi'f acha ae Of-
?ICIALiMiNTE euCirre/r>do laipagarel
C0RRESP0XDENCH
IVndo o bfcnefteiado oedidj orna oda parta do
ipeeteeabem farord* arnaaeipaej* du momei-
p.j da Beeiie al) lera re de propwto a aor-
prebenden!* < xbibico do iryaU-ri ,*o
DOMINO COR DB WLi
E>oeba aetoalidade.
Tanainari'csm a aaaito applandida comedia em
""' SCEiUS DO IAB01EZ
K08A BRANCA
^.Toccam parte ca trtialaa a BENEFICIADA.
Ljm, Vieira Vil!**, D. CwiMtaaea VilUie Aogoi-
to Perti.
Prineipiat I 8 bors da noite.
EUreri trem atA dpipaco* locando tm todo* o*
poatee liaba nrac
Boad* pela* lina** principan. .
Vapor
Para Villa Nora e'Pc-
nedo
8ag ne impreterivelm'nte
no du 17 do correte, A* 4
hora* da turde. Para car-
ga e paaiagoo*, trata-se
"rajado corpo Saalo n. 6
! andar
MABiiiMOo
United SUIes Brasil & K. k C
0
V eaperado do* porto* dt
ral atA odia 99 de Oacabro
deputf da doaaora oecca**ri*
aegairipara
afaraokis, Para, Barbados, %
Thomaz e XewVark
Para carga, pa**agaa,eicuiaendi idinheir
a frota, tracta-ae eom 01
O vapor Advance
/
r*o!rora785 barr*.
ateco* vaaioai9 roli
Salitre 900 barriaa*.
Seao-3c*ixti.
Sebo877 harria.
Soda97 tamborea
Sol.9.893 mete* 9 relame*
Tamanoo*5 lardea.
T-oidoa9.787 rolme*.
T j iio* par* laca*100 eaixia.
Tmtae87 rolaaMe.
Trapea1 farda.
Vaaaeer**8 lardoa.
Vlaa416 eaisaa e 36 roleta-*.
Vidro*99 rolumei.
Vimex* obraa, 1 roame
Z irde47 barrica*.


qo* tarA da entrar ex* acci> aa eafeah) do mj i r
Benti, no latrrior da prorlnct*, onde hareri aa
eotrirel bxtibarba eatre direraaa peraanig**!.
PERSONAQEN3
ajjr Boato. .... Villa*
Coronel Pacifico. / LiaM i.
Liberato, eagenbeire. Prrc*.
Gooea'o, jalante d> eaga-
oh-iro......Aff 0*3 da Olireira.
Belqaiade*, capillo ew
campo......A* too e Coi abra.
Capitao Simplicio, ti hi da
coronel......Lyr*.
Byalfaeij, pagan do eor*.
xwl."......Ar*ojo.
Ign*a, aalber do majjr
Beato......D. Hoaoriaa.
C.rolioa, Sha do mtamo
m.jjr.......D. Elelv r Lima
Trab> hadar -a, pealo* preUa
N> fin i.tA exhalado o brm*) do >
CIoS e logo ea tegaida aa eagraetdo
J0N60 DE ENGENHO
daneado a cania-do par 14 ora.
A amic* d* HYdNO DO CLLM DO CUPiM
a do JOO') fei *ep*eiala>eata eoetpoat* pal > h-
bil protaaoor Antwaia Martiaa.
O b-aefi:iado em aa du intarrallo* ir A aoi
eaaiarote* irrad oer a * Oi poaco* bilbcto* qe* reataja aebm-a* A ren-
da oa bnbeUria do ibeatrj e di cif Pory.
Hareri boada para Magdaleaa, Afogadi* a
Fernanda* Vtcira.
PriaeialarA iva Har*.
*pcra-te de S ? jp
New*, at o di* 25 c Ootu-
' bro o qaal aegairA i > > i d>
idjotor* neca*arra p*ia
Bata e Kio de Janeiro
Para carga, paaaagoni, e f Ofaanninr'ii tracta-
AQENTES
Hein- fafster i L
X. 8 ROA DO COMMERCIO N. 8
auda
lie Eaousa 15
.
90 d/v vista

93 8/4 92 1/9
417 491
491
517 529
384 236
911
944
941
8J880

-
ida 4Baatercal
.'rj.C.dtt omOABS DA JUSTA DOS COR

IBCTOBSa
ira. 14 a* Oatairo de /86*7
Camnio eobre o Bio de Janeiro, 15 drr. coa 1|8
0 de da*epato.
Cundi aobre Uadre*. 90 d,v. 39 8/1 a 99 18/16
d. por 11, do baaoo.
Aateoie L-aaarota ftcOrigaae-
U aacre^rto,
Edaardo Dabeai-
riw
aacira 14 oa uumaao oa 1881
r-BACA DO BECIFE
Oa taaeoa abriraat eoaa a aarai tan da boa-
tem, i a/4 d. aobre Leadiea.
Pe* manad dea o Loadaa a 99 13/16 d rea
oaoio-er, porte, *** urte eaecar aciaM de 98
3/1 d.
II av-! trxnaarcoea em papel par tcele r a 88 7/8
a li 15/16 d.
?BACA DO BAO DB JANEJBO
U reado p*aa firaM, exanteado oa baac a a !
81 V d. labra Londrea.
P.pel partieaUr iicaaai,
'n........
Italia........
lamoargo.......
uabaa e Porto.....
"riadpaex et8adn de Parta-
gali .
liba doa Acore
(la* d* Madeira .
N w-Y:rk ...
*'3 "
Cataran ae
lPara o* oonoailere)
A* altiau* renda* I a aiUi ao* algariao*
abaisa, por 16 kilo* :
U.ioa Pinto .... alOJ a 9*500
Turbina pa'verirado. 2*100 a H)
Bnneoe...... 1*9U0 a 8*409
dianeao*...... 1440J a 1*508
Maacarado porgado 1*803*1*840
Beato box*...... 1**00 a 1*880
BHama...... 900 a 1*000
ctaraa ae UlodAo
O de 1.a aurte du aertio foi raadido boatea a
6*400 por 16 kilaa.
e *i|*io
Batradaa
Da*
OaCCQ#
Bireaou .
Vie-farree de Carear
13 l.ul'4
14 3.4-31
11 8 176
1J M9
12 1,861
v. ti bella
aporta.
> >o laraaaaciOMii.:
aira*. .
aeaf foram eita*
90 4/w
417
laSbar
i e Porto
de Purto-
)j Lmn BaJB
617
31

234
vista
99 1/9
491
491
36
til
9-WO
dnate
491
491
">
888
21920
Via-farrea de 8. Priaeleea
Via-forro* de Lamv*iro .
m. 62.182
' 'J*>
EnUada* Dial Saoaaa
Barco**...... 1 A
Vaporea...... 14
Aaiaxaea...... 1 A
Via ten ea de 8. Praaeieee 1 A
Va-frrea de Ltaoeiro 1 i
Bodam*. 9.691
rretameala*
De 28 d Setemoro at bouteu fkib effedaa-
du* o* segaJotaa:
Ciaiaoo aojoi raa* Liraaroot,
Vpor iagm Haaatdd, 9.000 aaocaa eom algo-
dOo a 3/16.
Vapor tn!. Ptgiaaa, 400 taatUda de Minear
a 10/ e 3.0JOeece* pom aJgodlo a 1,4
Aq.ii rxMX o* Erraaoi Uaoo*
Brigue ooraegoeaae urd, 460 tooelada* de
atracar a AV 5 U 0.
Lagar ingle* CaAlooa, 600 toaelada* de aaraaar
.90/.
Barca noroeguetae .V near a 18/6.
A*ci ruu MeerrariaaV)
Patacho aliado Aatewpa, 340 pipa* coa agaar-
dente a 36 realea.
No Bio Qaraoa oo .>'o*i rra* Earanoe-UatiMa
Barca aaaerteaaa J. H IfefaU, 800 toaelada*
daaeaaaar i
Barca aoroaaaa*a Ama, 700 tonetadee de aa-
aueot a 20/.
N* Pa&alTB* na* Quw-
Baraa aoraagueat* IktV^r, 880 tonelada i de ea-
roosa de algodlo a 88/9.
Na Paaaarraa ra* L^raarooL
Lugar Inglex ZmU\ 160 !oo*ieee da axeoear a
17/6 a 1.000 aaeeaa oom algedio a 8/8 e f
Ea Maca:.' riai o Paai
Ligar iagtaa Woaaarer, diveraai aKreadoriaa
a g 300, coala fdaCi
OIPlVUIi: DE ME6JSA -I
RE aritihei
UNIIA MmJSAT.
0 paquete Congo
ComroaiiJinto Lecointre
a^y^:
E' eaperado do* porto* dq
ral do clic 19 o enrrente,
guinde, depoi* da deavira
io cultual', para Itordraux
(cando ata
e Ufham
Lexabra-xe aea eakorea paarageiro* de tuda*
aa etexee* qoe ha logare* reeerradoa para e*ta
agencie, qoe podem tomar em qaalqaar tempo.
Paa-ae abaum.-ato de 15 */ era Cavar daa fa-
milia* comparta de 4 peaaoaa *o xaeao* e qo* pi-
raren 4 pearagen* nteiraa.
Por excepedo o* criado* de familia* que. torne-
rea* bilbete* de proa, goa^m tambea d'eate abat-
rale* portee* ad ae di* at di* 16 pego*
eaaahaaT
Oe
ae eeatado
Para carga, pa*** gen i, eapnaaaaadaa
frete : tracta-ae eom o
Aigisle Ubtlle
9 RA DO OOMMKRUIO-^
l iilnaaa ealaemea ele rreameala*
CiaaaoiaDo iqci
Pa a Lirerpool, aa rapor, algodlo a 1/4 e at-
racar a 10/.
Para Ealadoa Uji lo*, aera car 18/6.
Para Santo*, aaanear a 13>.
Ni Parama oo Bio Oaaaoa do Noxix
Para LirerpooL algedio a 8/8 5 0/0.
Para Ertadoi-aidoa, raracar a 80/.
la Alfandec*
(Vide o Diario de 9 de Oetubro
avio* a
l irria Angmlma, para o "Lo Oran
Barca
aaaato
Baraa aaatoaml tir-nko XI, para L-aboa.
Barca aarnegaanae Pioo, para Eitadoi-Uaidoa.
Baraa iaglesa Peaitia, pera E*udo* Unido.
Barca aoraegaeoae Nina, para E*Udo*-Uatdoa.
Bngoe aaruagoiuae H Bngue mgl-* Ta'bt, para Batadj*-Uuidoa.
L aidoa.
Logar mglea CaUoo-, par* LiaerppM.
Li^ar pirtiigafx Huno, para L"boa Porto.
Vapor oaeioaal Marque* dt CaxCtu, para Asaca-
flaibiire-SttBfiiiBilaiiiscaB
lampfschiliTahrts-fiesellscl.an
O vapor Mo
E' i'iperado do* p;r-
to* do sal *t o da 20
de Oatabro e ragairi
d pois ds demora ne
.Baria para
burgo -
Entrar dentro de porto.
0 vapor Tijuca
E*pera-e du HAMBURQO,
por LISBOA, atA o da 15 do
torrente, aeguiado depoi* da
demora noce*aria para
Rio de Janeiro e Santos
Para praiageiro*, carga, frete e etc., trata-sc
com o*
Ai reclemaoSe* xd xerij attandida* no praxo
de 8 da depai* da aitima dcariufr*.
CONSIGNATARIOS
Borstelmann & C*
RA DO COMMERCIO N. 3
1* andar
Pacific Nteam ^ivi^Hionionipany
STRAITS OP MAQELLAN UNE
Paquete Brtanna
E' eipurado da Euro
pa at o dia 23 de Ou
tobro, e seguir de-
da demora do ooa-
oe para Valparai=o
oom eacala por
Baha, Rio de Janeiro e Monte
rldo
Para carga, paiiageiroi, eoc.amendaie diabei
ro a frete, trata-se roa o
Paquete John Eider
Bapera-ae do* porto* do
ral atA o dia 17 de Ou-
tabro aegalndo para
a Europa depoi* da
demora do coitume.
Estepaqaete eos qoe dora
em diante segnirem tocaro em
IMymaulh, o qne facilitar che-
garem os passageiros com niai
brevidade a Londres.
Paracargu, paaugODi, encommendas e din-
Viro a frete tracta-aeeoca oe
AGENTES
Wllaon ou t: 83., Untlted
N* 14 RA DO COMMERCIO -N 14
Pura Lisboa e Porto
I'Ogre portagaer Mario
tratar coa Aaorim
rcoabe
IrmJos S C.
aaroa a frota
No brigje noroegoeoee Rardi, carrega-
ram :
Para 8*utoe, H. Porater A C. 1,000 sacco* eom
75,000 kilo* de raxuoar maacavado.
Na barca uoruegueoas fina, carregaram :
Para Paran, Jallo Irmlo 2,000 **cco* com
150,000 kilo* de raxuoar mascavado.
No rapor oacional Pernamlmoo, carrega-
Para o Bio de Janeiro, Coit* A Feraande*
5,000 cocee, fracU ; Beato a ef. Vieira 4,800
coco*, fracta,
Dlaelra
aMaPaVo
Pelo vapor nacional Pemambueo, procedente dot
porto* do norte, para : ,
Loix Amonio Siqoeira 10:0008000
Maia Beaeade 8:6004000
Joaeph Kraaae 2:000*000
Readlnieutoa pblicos
azi DB OOTUBBO
lfawUya
Ptmambwoo, para o* portea do.
IT e raeaia.
Va^or aasiooai
ral.
Vapor tac ex dataer, pira Lircrpool o Santa*.
Vapor ejjraao 7V;'aca, para Santo*.
>arle* a earari*
Baraa aoroegaeoaa ib t, curio de padra.
Baraa aara*gaeo*e Jorra, car rio de podra.
Baraa aajaagaran Knma, madeira de pinbo
Barca naawaal Cecilia, gadur**.
Barra aaaaai Onarani, aadeira.
Barca BU* Dir, madeira -*E
Barca ingiera Toa* of Choo, carrlo de podra.
Hrigac nacional Pramrtt, van j* geaaroo.
Lugar iagiea Oaamte oj ixraa, earrao.
lAgu iaglee Podaaar, carra* da podra.
Lagar aaciicai oy, gordara*.
Logar americano m*%rd A. oaaaae*, farello.
Ligar iagira Simbtam, baealbi*.
Lgtr inglex Spark, bicalbii.
Ligar porta ^ue Texaeraria, vario* genero*.
Pauclu oacwual FramroUm. xarqaa,
PaUcbo dinamarqoea Met* atatriae. xarqae.
Tapar iagiea Actor, > ariol geoeroi.
Vapor aaatruc i aaMnyt, vari)* genero*.
laiporUco
Paqnete nacional Pernaaiboeo, ebegado doi
porto* d* aorte, ra 14 do aorrente a eooaignado
ao ViaMoia de Ita^ni do bWte, aaaifeetja :
Barril vasio* 60 a Amoran Iruiioa A C
Cbapeo* aa caixi* a Ad-lphj dt Ferrio, 1 a
B^ngaa* Lixn.dt C, dito* do Chile 8 tardo* 4
Cafe 800 aaeeoa a Peretre Caroeiro di C, 61 a
Paira Vateet* a C, 50 4 ordaa.
Pipaa vana* 38 a Pereira Caraeiro A O.
Sawaparrtlba 6 rloe a BartbolLara A C.
I.xxiurtaco
aaorra. 18 aa ovreaao na 1887
Para o aetertor
No vapor iogira AtUhor, carregaram :
Para Liverpool, J. Pata* C. 1,721 aaeeaa coas
138,877 kiloa de algodlo ; Boraaaaaa A C
racca eoaa 88J35 kilo* da aagodla ; Arthor
Arauj- 814 aaeea* race 1 \SJ3 kiloa da aigadda.
Marinho /i, ranero* i
PanUtboa, t. Oalvo 81 ucea* oom
kiloa de elgodio
Para o imttrior
No vapor ing'ea Autkor, earragarax* :
Para e^antea, J. P.Ur-A C. 8,000 mocos oom
886,000 kiloa de aamear a**c*v
So vapor alleo
Baetof, a*tbeu 30 pipa* eom
14,400 litro de ag<:
Beoda rural
1 a 13
Id.m e 11
Beaua praetaeral
Oe 1 Id
Idea de 14
487:8251570
47.7404927
01.7.4*650
5:074.980
536:560*497
59.8491630
ftceo--':rij
i'o 1 i 13
Idei* de 14
Trral
18:72idl80
- 2:624*887
UtotUdoria
De 1 a 13
Mande 14
. i/vmoao
18:888*089
844027
HeoU* Orciaao*
)elal3
Idatada 14
8:996*622
4004816
5'J5:416J127
21:3484067
13:222.056
9:397/438
aladeara* Pablea
Foraa. abatida* nc aataooaro da Cabanga 91
rexea para o eoaramo do dia 15 de Oatabro.
depilo: 6) rera* pertencantea Olivcira Castr-,
Se C-, ei8 a di
Mercarlo alaaiclpal de dea
O aonmento deste Mercado do din 14 de Ca-
tabro foi o eegaiate:
Kntraram i
88 boiapea*ado 4,112 kilo*, endodoOliveira
Caatro, 17 dito* de 1* qaalidade 13
dito* particular**.
606 kiloa de peixe a 20 rix 18,1100
88 cargaa de fiariajoa a 800 raa 18^400
89 ditas da frectaa diveroaa a
84700
I Uboleiroa a 800 re* 2*400
9 Saino* 800 rei* 14800
Foram onroaadra :
25 eotaaraai a 60
80 coapartiaseotos de ierlab* a
600 rn. 10*000
80 dito* de comida a 500 rix 104030
d* legme* a 400 rc*a 28*600
80 dito* de taaeodas a 400 r 121000
18 ditoa de atino a 700 reb 188600
11 ditoa de tresraraa a 600 ra 64600
:hos a 2/ J0/I3OJ
Coinpinhla Rahlana d
io.-
:TOS DO gUL
Macei, Villa Nova, t-eaedo, Arauaju,
Estancia o B-.
0 VAPOR
Principe do Grao-Par
Commandante J. F. Ttixeira
Begne impreterivel-
icente para r.n p*>rtor
cima no dia 20 d. Oa-
tabr*, e* 4 bora* de
le. Recebe uarr.-
cimente at ao 1:2
dia.'do dia 20.
Para carga, rassagen*. encomuiendas diobei-
ro a Ir^tr, truta-ae na
AGENCIA
PORTOS DO NORTE
M:ico, Movsnr e Aracaly
0 ranor Mamaez de Caxiias
CammandanU J. J. Coelho
Este vapor sahi
r para of ejartos
cima indicados,
qo dia 15 do cr-
tente, u 3 horas
da tarde.
Recebe carga nnioamente at as 6 horas da tar-
de do d;a 14.
Para carga, paawgen*,encommoodaa e dinheiro
* freta, racta-se na agencia
7x*t*a do Vigario7
Dofflingfes Ahes Mathens
CHABGEIBS REIMS
c ompaola Fraaceza de lia vega-
da o a Vapor
Linca qoinzenal entre o Hjvro, LU
boa, Pernambuco, Baha, Rio de Janeiro e
Santos
0 rapor 7UB Je Femaiiico
Commandunto Chancerel
Eepera-ae dee Dortoa do
til at o dia 18 de Oatabro
seguindo depoi s da indis-
pensavel demora para o Ha-
vre.
Condax medico a bordo, de marcha rpida
e offerece exccllentes commodos e ptimo passa-
dio. -
A* pasiagons poderao ser tomada* de antenlo.
Recebe carga encommendas e parsageiros para
os quaca ten excellentes aecommodacoes.
Par* carga, paisngens, encommendas dinheiro
frte: trata-se com o
0 tur ?llfi Him)
Commandante Brant
E' / esperado da Europt.
at o dia 21 de Oatabro, se-
guindo depoi* da indiapen
aavel demora para a ata-
a. BUo de Janeiro
e Manto.
Boga-se ao* 8ra. importa dore de carga p.loi
raporea desta linha,queiram a prest ntar dea tro de 6
das a contar do da descarga da* avareng. .u:ii-
qaer reclamacio eoncernente a voluma, que po-
'-ntui l tenham seguido para o* porto* do sni,afia
de ae poderem dar a tempo es previdancias nec**-
lariaa.
Expirado o referido prosa a oompaabiaoa n se
raspoasabflisa por extravos.
Para cargn, pnrsagens, eucommendas e dinbeirt
frete : trata se com o
AGENTE
Augusto Labie
9 -RA DO COMMERCIO-.9
GOMPARV *
0 paquete Tamar

oraIaosl5ie
. Tcente, Uaboa, Vi.oe %%m
thataptoa
Reducido de pamagma
lia lia e aao*
A* -Yuthampton la cl*s*e t 88 i 48
Camarotes reservados para os pasaigriiea do
Pernambnco.
Para passagens, frete*. et&, traeta-*e ; oa
AGENTES
Amorifli Irmos &C.
*. 3- RA DO BOM JESS N. 3
Re Grande do Sal
Segu com br. vidade paia i ponto aeisBa a bar-
ca nacional Mara Attge.au. i para o testo da sar-
ga qae Ih: falta trata-* ca Jos d Sirva Laya
A Filbj. ara
Unlvat
O leilie do piano moveia aa eaaa da
deneia do Sr. J. C. Davidaon, deve lar tasar
feira, 14, ua raa Marqoei de Oimda a. 58.
Porto por Lisboa
Com destino os porto* indicados seene com
brevidade a barca naeioaal Mariaoo XI; par*
aarga a paaaageiroi, trata-se com oa ooasigoate.
lioa Jeie da Silva Loro dt Filho.
8 ditos a 18
A Olireira Castro A C.:
54 talhos a Id
Je ve ter sido arrecadada oeste
quantia do

di* a
Bendimento
rente
do* dia* 1 a 13 do cor-
8000
544001
2154900
' e
8:6634960
Leilao
Agente Brito
De movis, loaras, ee.
Urna mobilia de"janee, 1 eaaa lisania. 1 **
let eom podra, 1 mesa elstica da 8 tabora, 1 ama-
moda, 1 cabidedecolaaos, 2 etagere*, 4 jama, 8
lanternas, 2 escarrade ras, 8 qnadros, 1 asesa ato
ceainua, 2 jrros, 48 garrafas de viah* ato Parto,
48 ditas de cerveja, tapete*, I srsi, tura de aa-
xinha e mnitoa ootros graeroa do aaetaadea,
Sabbado 15 docorrenU
A's lo fl| horas
Capunga, perto dos Qoatro Canto*), n*4m
Joaqoim Nahoco n. 4
Leilao
Segunda-fra TI do eorrenU
A'a 11 horas
Na ra do Vigaria Teitrit i. M
O AGEETE MODESTO BAPTISTA poraaa-
dado do Exm. Sr. Dr. joi* do eoaaeieie tari lei-
lao de 4 tooeia e 1 pipa eoaa vicho braneo e 1 ear-
teira de tmarello, perteaecnte 4 aaaaa taluda ato
Alberto Rodrigues Braaco.
Leilao
Agente Britto
De 1 armaeio e 1 fiteiro proprio para i
de cigarros, ama o a ira aroaeio e beleao, 1 _
de caixao d amarello nt 4 repartiaeotoa" para
padari oo refinhcdo, 1 uclindro, 1 aterir, 2 ha
anca* decimae*, 1 mobilii c.mpleta de aaurefJa
qoBsi nova e ootros objectoa.
Ter qi feira 19 do aaftaaal
RA DIBEITA N. 181

As 10 \\l horas

Leilao
aVa?
De are liado c-.brLIt (pbactont) leva a
o jvo, com lanternas, chicote, rreio,
as corridas do Prado Perntmbacino,
do e grande esvailo trotador.
Terea f el ra, 18 e Oalabra
A'$ 12 horas
Ru
Agente Pinto
do Marque de Onda a.
68
Foi arrecadado liquido at boje 2:8694160
Proco* do dia :
Carne verde de 240 a 400 rix o kilo.
Caraeiro de 720 a 800 ri* ideas.
Sainos de 560 a 640 ri* idea,
rannha de 200 a 24 ) ri a a lia
Milbo de 240 a 320 rii idea
Paijao de 560 a 640 idea.
fif
porte ei
dC.
Bsaaarcaeeea urtaa ae
14 ae Oatabro
BXCIOBMBS
Ceciliaconsig. i Perura Caraeiro
Fraocolim -4 Amorim Irmaos A C
Giqoi4 Comoanhpi Pernambacaaa.
Loro4 Loto A Ptlho.
Lamego-canboneira de guerra).
Marinho XIcousig. 4 Jo* da 8. Loyo & Filho.
Mari* Angelina4 Loro A Fino.
Mandaba Companhia Pernambueana.
Mala I4 Antonio de Olireira Maia.
Marques de Caxiasi Domingos Alves Mathens.
Prseercsi Amorim Irmos C.
Pernambucoao Viscsnde Itaqui do Norte.
BSTaaBoaiaas
AUiance(corveta de guerra).
Actorconsig. J bostn Pater A C.
AEolusi Hermann Lindgrin A C.
Author4 Samuel L. Jobnston.
Blue Bird4 Henry Forster O
Chirity4 Henry Forster A C.
Christina4 H. Lundgrin \ C.
Coonteas of Dcvon4 Livramento de C.
Caldocn4 ordem.
Darpa4 ordem.
Eduard A. Sanche*i Pereira Carnciro A C
Exoeliior4 ordem.
Polkefestn4 ordem.
Pingl4 ordea.
Germanis4 Borstolman A C-
Hardi-4 WiUon Soos ot C
Hosten4 ordem.
Ibis4 Wilsoo bous i C.
Iaabel Henry Forster A C
Joava4 ordem.
Jorgea J. I Krc-aos- 4 Meraan Lundgrin A C.
Kamr Chiefi Compaubia do Beberibe.
Ltrif4 cidem
Mansauil*4 Francisco R. P. Gaimares.
Mario Aiitnm Irmioa A O. *
Mette Katria Baltar 01iv-;ir.i tt C
Niaaa ordem
Nevr-D.iUiniu4 rdate.
Palios i Jolinitou Pater S C.
Ptolomy 4 8 ackburn Nredham & C.
Rose ot Devou- Wilsoo Boa* at C
oaabeair 4 laokau.n Needbim A C
8/iark4 BUckbura N-edham 4 C.
8. Joseph4 Uermann Lnndjrin A C.
Sxecbci,yo 4 Juhoaton P.'ter A C.
Talbot i Johniton Pater-l C-
Temerariai Am-nm Irmioi A C.
Tyr4 Jos de Si Leito.
___4 Heiuiii Laadgrio.
firaa Wiboa Soos A C.
Voyaer4 J.1juwiiu Pater 4 C. *
A'aodtrir 4 Poniera Irmioa oc C.
Z*h& ordtiD. _
O sigiuil indica ler a earUaroaoao sabido.
* aparca A ealror f
4 ooa roare* do sin.
Espirito Santo# 18.
Ctngo-a 19. R.o^-a 20.
Allianca 22.
Maraahaoa 26.
Nova-a 29.
dos roeros do aostra
Camillo-a 23. .
o* atJaorx -
Vilie de Maranho 4 21.
Britaniaa 23.
La Plata-a 24.
DB BUHBOBSO
Tijueaboje.
db arar ron *
Adrancea 25.
Mala pora e eal
A do vapor Pem rnbuo, qae segae hoja
os portos do sal, traba ao Comi A* 8 "
Urde.
eaalr
4* 2 horas da tarde,
Vapore* A
Marques de Caxias boje,
para Aracaty e escalas,
Tamar boje, 4 1 bora da tarda, para
tbampton.
Actor boje, as 2 boru da tarda, para a Kw
Grande do Norte.
Sxechenye bije, ae 8 horas da tarda, fara
Santo* e escala.
Tijucaamaabi, 4* 10 hora* da maabi, para Bea-
tos e escala.
Jobo Eider a 17, 41 horada tarde, para Li-
verpool.
Tyr a 17, 4* 4 horas da tarde, para Yuta Nova
e escala.
Na alea e airar
Andreasde Cardiff.
Alexandre Hercalaoodo Rio de Janeiro.
Aaro" ade Cirdiff. '
Anna Weshde Montevideo.
Augustade bwDsea.
Ooncordiade New Caatle.
Catberinede aJardiff. -. _
Catode Cardiff.
Dous Irmios do Porto.
Fannyde Liverpool.
Mariodo Rio de Janeiro.
M*rietta-do Rio Graede d* Sai. t
Marinho I-do Rio Granda do Sal.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Obiode Cardiff.
Presidentedo Rio de Janeiro.
Positivodo Rio Grande do Bal.
Progressde Cardiff.
Romeu de Hftfflburgn.
Rivaldo Ru Grande do Sal.
Sandswtllde Liverpsbl.
Sai id. remde Hall.
r"tllade Liverpool-
Teixcinnbado Bio Grande do Sal.
Taborda-do Rio Gmrde do Sal.
Motlmeaio Oa paita
Navios entrados no dia 14 de Outmbro
Macia8 dia*, Hyate nacioual Boa Jcsat da
05 tonelada*, meetre CleipeBtiao Jos C Macada,
equipagem 4, carga vano* genero* a Maaaet
Joaquia Peatoa.
Rio de Janeire5 1/2 diis,. vapor iag.i a a pt*
lomy de 905 tonelada*. conxoaadaai-< Cbarla
Awto, equipagem 28, id lastro, a l itkbara
Neeaham A C
Manot e escala11 diaa, vapoi aacioaal Pet-
nambnco de 1999 toneladas, ccaanadi nta Pa
dro Hypolito Daarte, eqaipsgrai 60, ata va.
rio* genero*, *o Viicoade de Itecmi de
Sahido no tietmo da
Femando de NoronbaV ipor naeioaai
commandaute oos* L. oo, corga varios .
ros.


o
um.fcr.fiM, aate la*", ptailim
t aobUia eoa 1 *. 1 WW^ M MdaSSO
te brnoo alad* gaaroicfe, 1 lustre te cristal pa-
Mi, S arandela, 4 qaadr i, 4uu ptaniM ea
udoan. w seeretaria, dm mu hiwi, aaa
IIW-1- MM toilet, nae Masa de tena, dual ea-
mi par* asanino, 1 base, esta aarqseas, daaa
Mi redonda*, aben****, mm Mm eiastis
aagoarte lenca avidr.ente, t iptMaM, 18
g^icu da jaece. 1 ralogio, 1 apearais pu jaa-
tar, 1 dito pare eka, opea, ealicM a anaito* oatro
obieeto* da mm te faaiha.
Terea felra. tS ato arrate
A'S 11 HORAS
l nwla M alM osalq
"agaa, aiu rea te Do
tratar m
DoaiogM
i na na-
pa* asan;
ana*. Ha
Jo** Martina
mnM
]*re*is*-M te aaa ecalnaain para mm te
pone* familia ; ea roa da latperatris n. 7, tegun-
te
Agente Pinto
Roa do Uar^iii de Oiinda n.
52
Agente Burlamaqui
Ltift
Qartafra 19 do corrmtU
A'b 11 horas
De bous a no vos moTeii, no 2 andar n.
50 ra daa Trincberas
M retira da provinein, ventera aaa UiHo 1 aoWfaa
te janeo completa, coa eneceto de paliaba a eoa-
Usatsaaifi nova, piano forte, aobilia de laaraUo,
cateina te balan ai, gasrda-louca, eesssih* oral,
taawtw, jamo, toiWt, cama para caja I, eaeapo-
teuaa, oafoa, garrafa*, eeearredeirat, mesa elaati
ea, bons canario* alleaiee e aoitM oatro* artigo*
qoa altara* 4 vita do* Sra. UcitantM.
Leilt
Agente Silveira
De genero*), armadlo a aleaailioe da eata-
baaeaaento site 4 ra da Santo Amaro
a. ft.
Qmartafmra 19 do corrate
A'S 10 1(2 HoHAS
O ageste Silveira, par atadadi a con aeiutaa-
cia te Exm. $r. Dr. jo' te arpatea ascate* a
BMte te aventarisat* te Tieroriao de
i aabello, atas* a lealo w
Santo.
Ii laliliilanli all rea te
Amaro n. 6, cbmm bm* lote*.
-
AVISOS DIVERSOS
Akafa-e o 1
aasna e o aadar n. W
as> iba*** km 14** V
e trata-hmih te Soltete o
mmcm Iataerial a 19, 8
Ute
MM
reir a .84.
ima
e
M tfllM
teCaltes-
O d
pan aaa)*
Disciola
t.
terrea,
a trae aat*, pato Sr. Or. Alfredo Pin-
id i viuvn te Lata Deaeoria Oaelbo :
a*> teiarte fraaeeaa te J. W. te Me-
n. I'rimeire de Marro a- 9.
Alega-M a beta e*M ea & P*dro-no*o, ea
Oate, aeato fresca, ooa fres aaa*, maito* ar-
Teredo*, para grande bata.
Alaga-M a escollen** eaM terr*, ooa gran-
de quieta!, m rea tea Obm Pmbm n. 127 e a
da rea Imperial, coa grande* eaaaadoa, a 196 :
a tratar, m rea te at Jerga (Pilar, a. K, ta-
saran._____________________________
Alaga-M mm bea eeaa tefrooM te CaJdei-
retro, oo rogar Barbeibo n. 10, acate tea* tata
taverna ha aniU* annoa, eoa boa* eoaa
para faaiba, qeeataJ aerada, eaeewam para ea-
vaJIo*. oea mm hn eaetaba a aa graade terre.
0 afh BiBBaae^w, a dita- obm aiete at eo a
arnacio te taferaa ; oaaa
largo teCaaa Porta,
dbrija ee ao
Alaaav-M o V aaaa te nanate a. 9t roa
de Paalino Caaaara ; trata M a* rea do Yi**Mdi
te Alboqaarqee a. 86, 2- aadar.
- Aroga-
PooU VeLba
liapo
M o exeeeate eobrado roa
o. 28, eoa agaa. gaa e perfer
trata-M aa aeeae eobrate.
da
Elda Corte
?'adata
aito roa
aaaaa rea
at boje.
Ao commercio
Irte teehra ao
lMBH.lMb,a
Daqae te Gasaa,
i, lirre a deeeal
> pao
baVraaa *
bieo eme eoaprjo
e reetaaraat
caata da trareeee da
baneate te qMlaoer
Beeife, 16 te Oatabn te
Boa cngomiiiadeira
tratar
i da Magdalena.
Menino
PreeiM m te aa
tratar M pateo te
ro andar.
te8 a M)a
a-.
- AUJOA-SK uasa ca* oa Saatu
ra do Laa. o. 30, propria par
rraaa oa ooliegio. Tem 7 *ela*,
16 ejMrtBt, agua e gaa enoanado, eppira-
lho e quintal: a tratar na lytograpnia de
J. E. Puroell, na Marques de Oiinda
n. 8.
M taaaabo*, para
CeeU* de Time de latea
coapraa.
Araata **awt eapeetel qa* vea ao noato
ereade, propria para iliaateQln da
Abanos, leen grande parola a
mal* barato que ea ootra sanlaiir para | a*
araasaaa CoateMaote da Norta, da Martina Pi-
re* ft C. 4 raaestreita do Boaarie o. 1.
Alaga-ee oa tio em Beberibe, aa estrada
Sie aegoe para a povoaote, anea riaawdr pora
ailia, coja obm Mti pastada, eoa banbo do ro
o* fondo ; a tratar ao mm te Cooapanbia Per
Machinista
Piibm m te tea aainsalsss para trabalbar
Mercado a. a, 1 andar.
1
pnra
Agua de caj
Unc dtfesiti
Pe.ro Vitllo I G,
Ruado Imperador p. 81
Para a fasta e banhoH
do nir
Torre
Alega-* oa srtw cea eaM asate a pintada
te aer*. eaa beet*aftat eoaaaed a asilo arozi
as sm beate ; a tratar no larga do Corpo Saato
b. 4, palastro andar._________________
Casa no Hoatciro
Aloga-ae orna eaaa no Mocleiro eoa neamortus
para aaa faailia regalar ; a tratar aa ras Pr-
atairo te Vareo a. 90, armasa te LoaTre.
Casa em Oiinda
Aloga-M ao paUo te S. Pedro-aova n. 2, raoito
graade e frasea, eos gas e agua ; a tratar no
Oaaiobo Noto n. 128.
Atteatao
Vate-m aaa batanea roaaaa oca
aoa ; aa roa de D. Mara CeMr a. 4.
eorreaeee
Precisa-ao de
. 88-
a ama
oa rea do
AMA
Praetaa-M te aana aaa para eostnaar : i
te Parpo Baste a. >.
Caieiro
PreeiM-M te aa saeoioo eoa praliea de taver:
na ; na rea Iaaeral n. 14.
Jos Ittli erreira
aoa abaiio aasignadoa, o que maito sgrsdMatc,
para traaaaittu-as a aaa rmi do aaesmo, rMi-
),
da Victoria n. 84.
**a aoraafa rea de Bario
te Silva Leja a Pbo
Oa
estar Mblodo,
pala
Att&iOS
ansa anas
bocana n. i,
Aluga-M oaaa lapartaate etaaeoa
modo* a aaito liana, qaiaUl tote
qoeiral, coa aabida para o mar, rila aa Praia
MilagrM a. 9, bata-aa agaa a aa, qaataada
traur aa rea de Matataa Ferreira aw 18, oa
Keerts roa te lsspsratria a.fta.
as faitead* do bofena
3fiOO
3*000
39900
2*
8*
aa raa da Iapeaadcr a 69.
eaaeial de barbeiro
Diligencia
Paste teOaate ates m aabaates 4* 6 aaraa
da tarda aUlMbayana, a roKa aaa aaroae-itina :
wteM sin am para Igsntraava, Ooraaaa,
Itaab e IUbayana, oa lajaaee gre. Agoetinbo
aaatus Qt C.4roa Priaaeim da Maree a. 1.
Iissa fdli.1 de aUtta Silveira
k Coi^ania
Alagase barato
atoa Visconde te Itaparca n. 41, araasem
Boa Coronel Soaarana n. 141, qoarto.
Coredor te Bitpo n 1.
Largo do aereado ooa agua n. 17.
Baa do Calabouco n. 4, loje.
rraU-ae aa roa do Coameroso n. 6, 1'
ei Tipesrio de 8ilva GamaraVs a C
Aluga-se
a obm torrM aa traroaa* da Ponte d'Uetaa n. 18,
eoa hMtiate* eoaaodo* pare grande iamilis, coa
aitio aerado a arboriaado, boa agaa potare! para
beberdeposito e baabeiro de omento e bomba.
Fwa a dita eaaa 4 aargea te rio Capibaribe,
osas baubo doee, temperado e aalgade : qoem pre-
tender diri|a-M ao acamo aitio, da 6 4* 10 borsi
da mana!, one encoatrari o proprietario.
Aluga-se
Oa vente *e ama bea eata altmsaente eaiada
pintada, aa Crns dss Alma n 10 B (Parnamei-
ria), a qoal peesue aastaate* Caaodoa para fa-
ailia, oa aitio regalar ; a tratar na rna do
Apollo n 80, 1 andar.
Aluga-se
o eegundo andar do sobrado 4 raa de Merelo
Das a 68, liapo, coa reto e airaste, eoa bas-
tantea eoaaodo* para faailia ; a tratar na raa
de Domiogo* Jo*4 Martina n. E0.
Aluga-
se
oa vende no Parnameirim on Cras das Almas
a. 10 aaa grande e excedente asea eoa agna e
gas, leado om boa sitio, a qoal confronta com a
easa do fallecido Dr. Leal ; s Ustar na roa do
Apolle n. 30, 1- andar.
Alug
a-se
ama eaaa te ua aadar, eos cemnoodo* para la*
avias, aa re*, te Paaeselo a. 10; tnfa-M aa
Irtbofrrapbt* te J. ft. ParMll, rea da Marqoct de
Aun
Preciaa-te de
naa perita cosinbeira,
sa roa Duque de Casias n 44,
ioj om i-
eStt
P*ga-M aa legando di
roa te Boas Jasa* a 30,
te 10
te
Vo, aa
PROGRAMMA
.

DA
4.* REGATA
DO
u\ imiiiciiiiL
AMA
Preciaa-*. de ama ama para cosinhar ; s tratar
aa roa Vaina n. 75
Ama de hite
Prci-ie de ama ama de leite ; tratar aa
roa te Bestanracao n. 3, 1- aadar, ontr'ora roa
te jala.
- Ama
R*tctM'*e de nasa ama para engonsmar e mala
Barrios de mm de familia ; a tratar na raa do
h Victoria a. 7, 1
3NCA. 3BA.GXA. no G.A.zaisaoexaa.a
31|2 BOBAS PM POSTO NO DOMINGO 16 DE OD'TBBO DE 1881
FRIMI08-MEDALHAS
RESERVADO 2-S000 POULE 21000GERAL I iOOO
Oleo Florea
0 netfaor para o cabella
Oleo Floi a
0 PEITORAL de CEREJA
Do Dr. Ayer.
A enfermhlMlM moii dokwwna e txUae da gr-
gantA o doa iialaiaa. ordaaieatadeaonTOlvep)-
M, tando par priuelp feaaat paqnenaa, rajos
naalfuloa nao Sh difflef d nrr se pnanpta-
taeate m tralAo com o remedio con Teniente. Porcm
o lanaaaiii poda ser engaoso e a demora, fatal.
Oa Baaftladiia aa Voaaea io reerproeamaMe o
rsaaMeda da Laringitis. .'.sUuna. BraawhtSU.
ASfciaBa ralnioausr a TUIea.
Jora* a* mniMaa qa tem crlai.pi* deren te
0 Peitetral de Cerej* do Dr. Ayer
en> eaaa para o toar 'am caso de neeesstrfade. A
psrn do usa a* *ia. pode em amitos casos aecarre-
tar rfeat uuum*m''tas. POr tarto mo ae dere

3
rVr tesnpo precioso, esperlmentando remedios
^'' turVIosa, emqaaato qae a enfernu-
dada a aanta 4o systHaa ae arraiga prefnnda
BMrU, entio aue se oeceadu tomar nesae matante,
o i imn* aiafc erto o aorlTo am sea aBMto, e este
reatadlo i aem darida algnma o Pkitorai. di
Ckbsua do Da. A van.
rsEPABAS* rr.ut
DB. J. C. AYEB e CA.,
Lowell, Masa., E. U. A.
V tanda aaa pMuluaai paanaarlaa drognriac.
Pao tentei
Melle & Biaet avisara ao resneitavel publico
qae toda* a* tercas e testas teiraa teem este *a-
boroio pao ; 4 raa larga do Rosario n. 40.
Boa Yiagem

Aluea-se tuna, sxrellente casaneste arrabalde
s tratas aa roa auaa te Rosario n. 9L
Criados
Na ras ForaoM n 33, preaiss-M de erisdos.
Criado
Precisa se r?e am rrisdo, que se ja me-
or de 15 anuos, para eopeiro e compra
dor: no 3 aadar do predio n. 42 na roa
Daqae de Casias, por cima da tjpogra
bis do Diario.
f
Bernardina ele) leaos Lemo*
Emilio Pereira de Abren, Amelia Bosa de Le-
aos Abren, Maris Isaars de Lemcs, Carlota Olin-
diaa de Lemo, bacbarel Vicente Simdes Pereira
de Lemo* e sos malher, Mari* Olindina Buleo
te Lemos e seos ilnes (anaentea) e o baebarel
Maaeei Jos Pereira de Mello convidara os p-
rente* e amigo* para s**ja|irem aa misis qae
mandan retar aa ierej* te Santa Crns, 4* 7 ho-
ra* da manh, e na asatris da Vareea- as 5, do di*
17 te tortate, 1 anniversaro do pasamento de
ios presada logra, aii, ar e iraa, Bernardina
te Seaaa Lemcs ; e desde J4 se'eoofe*saa agra-
aoaqae eempareeereaa.
XA.ROPE
DuHYPOPROSPHITODECi:?
^pregados ama tanto crsil pesa coa** al
nMleatlar talMrel*siaaJ
hpfatldsnca e ?.s _
VetstemajS uaicaraento em fra-coi o>.-t
\dm cora o noinedo duetet Ubcbccua aaLret
Eflob a urfloasasn da*> Bypea* iiitsBt>e af
se dirairu, o appeUtd ans^aenta, s sar-l
is tornao vir, os eooses rtoctarnoe ecsaao, I
:; o doaote goza de osa born estdr.dc*^ssate\,
Ct fe>30BrMpn*7M ouf lete man**
lele ,%br d* paarmaca 8TAXI
|, ru GattigHoTM. PmrU, *ao
!es reconhecidp e ree^iweiuiao!o
;> cmmc&lT^Zt. *-ior da neo
te u*i? propriedades iraftoa*.
i Proco : 4 transo* por bnaeo *tt lrv.tr;-* '
. rmimnmu yria*sar P> ira**!*. '
Semenles de carrapaU
Compra se em grandes e uiCjMas* nasatiiato;
na dregsris de Francisco M. da Sirva C, 4 rea
dojalarques de Oiinda n.'tt
SABOIETES MEDlGAMlilOSOS
te GRIBJAULT O*
SAIONETE SULFURIte contra a ter-
bulhot, as maneaos e as Awrswsrtcp-
(6t* qno m manifestio na peas.
SABOMETE tULFBB.B-ALCUW.^^
roado sabonete de Htimenek, castra a
Mnu, a tnaas, malhts etcamom a
pitxfriott do conro cabllate.
S ABW.ETE de ALC ATHI o* I0RUEIA
empreado nos metaos es*** jae o pre-
cedente.
SABOHETE DE ACIDO PHElWi sre-
servativo e amiepidcmico.
SAIMETEde ALCATRt en ItiAX
contra as affeceoes i iitiiiMs, t>iuaha*aai
Iigeiras, croata* de leite, dartroa, man.
Deposito em PABI3, 8. raa Vivienae.
,
Economa!!
lavar (apsa-
A loja daa ettrclla* receben para o*
rapares solteirct gaaraicoes completas
DE
abertoras, pannos e coIUriabM te i
asar -se de aeit a cito atses *ea
veitem).
' o nvole te EeraeesU I
Tem tarabea aa completo
da* nacionaee, inglesas a frs
sores, e (ncarrega-M de raser reapas pir i
tendo para isto na te* ssaia eoaheeidos assAsss
data praca.
PBEOOS RESUMIDOS
aa Daaae ele Taxi
Telepbone=210
?
Madeinoisellc (aUila
Rus do Imperador a. 65y

DAY. MARTIN
Forwoaaama* aa *Jatesiateaia|awi
OAlxTBBK^uiTE LQUIDAl
GRAIXAaPAfTAHCTUOSA
OXaVPpit
san*NN**a*rsl y

san.
VENDAS
Ettrellianna Pessoa de 8iqoeira Wanderley,
teu* filboa, oras e gearo pelea aa peaaoaa te
aa amJis.de e pareatea o favos de aatistirem a
aras mitta qae mandam retar por alma do sen
presado e aempra lembrado eapeso, psdrasto, psi
e togro, o coronel Francisco Msnoel Wanderlev
Lina, aa matrs da villa de Qsmelleira, aeganda-
teira 17 do correte, 4* 9 betas te saanlsi, 1-
snniversario te tea falle cimento ; pelo qoa lbe*
agradecido*.
= Veode-se ou alaga-te
eordss, maito bem conservado
da Impcrstris n. 79, em casa do Sr. Treaaa, en ai
ras Direita n 40, kja.
Vende-m nm avallo i
tila, andador de baizo a eeio : a tratar as ras
da Conceicao, cocheira do Xieo Flix.

AttenQo
Pranchdes de pinho a Si da
Yende-se prancboej de piabo ds Saee te U9
pollegadas, ea lotes de 90 dnsiss saja esas, par
preco mdico ; a tratar na roa te Coaaereia a>
mei ..
tscvnTi
P CLCRY
CapItCo sffsaso Hearlqae ssodrl-
inetdsllh*
OsbsJzo Msignado, tendo de mandar celebrar
no tabbado 15 do correte, pelas 7 horas da ma-
ohJ, ama mitaa pelo repooto eterno do finado ct-
pito Alfonso H. Rodrigue* da Sil vs, pelo presente
convida a viovs, parentes e amigo*, aflm de at-
tittirem a ette acto de caridade ereiigio, qae
deve ter lugarea matris te Santo Antonio detbt
oidade
Aeendino O. B. Franca.
5
Preci*o-se te aaa emiabeira qae tenba boa
docta, para casa de familia ; a tratar na raa
te Bario tfa Victoria a. 46, loja.
V1 attlisP
preeita-te te oa criado para compras, manda-
dos e man tervico* te obm de panaena hmilis :
noeaet da Cosapaabia al, Mcripton .
rtmmmtmmmm saaaWta ssa t 4
Uta o melbor rsaadao, fM o PfiITOAL DB
CAMBARA vesea eosso so > af! I si aaa te*.
sppovce*. Venda *e aa drogara dos asioM afea-
te* e depositario* treraee na provineiii, Fiauaau*
Maaafl ttaiWa A C 4 raa te Marques ds Oliste
Jos do Ltvramenlo,
de regata*.
Casa
AJaga-M o 1 andar te aparate a. 87 4 raa do
Imperador, tea grande* eomaodn* agaa
chaves para eorrer achaa-M ne andar terrea.
Engenho venda
eiea-
terraa,
j podendo ssffrejar at
de aaaacar: tractar eoa
C*ratsel FranrUeo staael '-
frrley tiiam
Fioritmundo Marqs.M Lina e IU esposa con-
vioam a tote o* sea* parentes e amlgoa pars aa-
tittiretaa orna ai*M qae por sea ogro e pe, o
^^^^aocisco Msnoel Wanderley Lint, man
daa edebrar na e*pella do tea engenho Giqui,
no din 17 do Mrente, 4* 8 boras da manbS, 1
snoiverMrro te sea paasmsato. Desde j4 pro-
sestea sm gratidao.
AateMla **>* Caaaleadte '
Conllako
Agostinho Beaasra da 8ilva Oavaleante e ut
aolber. Uabeiiaa de Sena Lelo Csvslcsntci
eoerridam ao* seas prente* e amigos a a*ittirera
a min qae per atea d* ssla. presad* irmS cn-
abate, Aatooia Beserra C-v aleante Con ti oh ti,
auiodaa celebrar aa arstrit te Saato Antonio, l
8 horss do dis late carrate, stima da do sea
1 pstamto dVadsi j* ae e*nfeaa rretr*.
Vende-ae o engenho CAMPIA
marca de Igaarsju, com boas
naciente e correte
1,500 pSea
respectivo proprietario, na villa de Igaa-
raes.
Gaz ine\pIosivo
Be Longmaa a* Marilaes
Vendem Abra tea oc C, asa barato aoje cas
oora qualqner parte, em latas de 1, 2 e 5
este gas recoramendavel para at eaaa* de :
lia porque evita a espnelo. Ventea tasssem cal
dr Ltboa, oleo de anete, petoam te Rasis ea
lata* de 10 kilos, szeite de earrapato a grax: ea
bezigat ; na ras do Born Jesaa a. 48.
mii
iteWttrssaiMsa. a,aunaste
aa*sTrrM*arriXB.- i*Mjttt
casdasriatdissstiras.sostrasA'
. tltireattai laaatia.
aOPrrax. aastcsaHat rUalheulsal
da do esuaugo, Bsar* dtsVa.
gistrslrus djiptstli.
CtLE3TIwa.-Aai tan te rsta, a>
eoseraeoet*atasriaas,a^a,djalil ..BaaSasa.
HAUTERWB.-ABec^e.dMrina.dal.tES^*:.
eoacr*coesdi>oarinas,|o:a.d a**M,aaawara,
eiua-se a sm a wm m URU
i -i cai-iss. : io-t s cssts -
sjgausMEncv a lasiua t** c ssu
aOLSbB KOIXtUJDI, S ras H CjSS.


a
t
*
'

Diario de Pernan- Sabbado 15 de Ou
nnnm"
1887
FNDICAO DE FERRO
CARDUZO 8: IRMlO
Ba do Sarao do Triumplio ns. 400 a 104
Deposil a ru fc Apollo ns. 2 e 2 B
Tem sempre em deposito todo* os msohinismus e ferrsgens yarsas agriouU
Mra deata provincis, como aejam : vapores locomoveio, aami figo*, eom celdeirs
oboruis ou par* fogo de asean tamento, meeodas de todo* as laman boa, Uchaa batid*
tundidas, ate.
Mandara vir por enco~menda qaalquer machinismo, encerrgara se da aeoUl-oa
, M reeponaabiiaa pelo boro trabalho do saamo.
Vandam a pr.no oa a duabeiro mb deaconto a a praco* raaomidoa.
'KANANGAdoJAPO
R1GAUD y C, Perfumistas
- 8, Rae Vrrtanna, S, PAJU
IHJCQO DE GRIMAULT E V
'nytttd* eom m fclhM de Xattoo
Aesfsrad* **/a Ja-te tBjglcae io RJo-it-JaWn.
ota tejeegio preparada sosa as lolha* do Matloo de Par* para a enra
da blennorrhagie, adquiri en poooo tanpo oaaa rswlsris universal or
ser a nica Innocente, contendo apenas veaUgioe da
se enecutrio em outraa em grande quenudede. Em |
pasa o* arrisa satos mala dolorosos e mais rebeldes.
Depc ^ ai Paria, 8, Ra VtUmum, t
> J*-a a / "**a*m*
o,
A gna de gan ga, 4 a 100* a reme*-,
rao te, a que mais vigor d 4 palle, e que mais branque*
cutis, perfumaodi-a delire tantea te.
fgxtrido di gCanng, **--*
parrme para o lenco.
OlSO di Cnng, tbeeooro do* cabello* aja saril-
beata, las creacer e unpede de asir.
Sbonte di finngti, o ata an-mes-
conserva I ceta aaa nacarada trena par seos
OS di Knng, branquia te* dando-lhe
cor unte e a praeerveo de sarda*.
Dtpinto na principm Pm'fumamtas
IJOIII) \( \0
A' terminar em 31 de Outubro
M-rio preto superior a 15200 o covado.
Dito dito maia tstreiu 600 is. o dito.
Dito grenat, superior, SMJ rs. o dito.
Vilbutioas lavrdaa, carea, a 800 rs. o (Tito.
Ditas lisas a 600 rs. n dito.
Renda da. Clio> iuri>t.a)* 160 rs. o dito,
.^-tio'-taa le corea, lian*, lupericrva & 280 es. 0 dfj.
Alpa*as de cVs, supprir.r, a 320 rs. o covado.
Zephyr de aalpici, upori-ir, a 3:10 r. o dito.
Seuueta uaia fraueesa, superior, a 340 ra. a dito.
Merino atin>, aup-rior, uiuito larg), a l(550u o dito.
Pasta* de aJgodl.1 para elidate a 2c000 a dasta.
K o otraa trniua faaendas pr liquidado de negocio; a ra do Ring-1 53.

PHOSPHATO de FERRO
i
de
Pka-aoeutc*, Dootor em Scienciaa, Inapeetor de
Approrado pel J ti ata de Hygieaa Rfa-da-JaMtlra
Este solacio, que Col admKtids na PJutrmacopa Franttm (Edifio
de 1884). clara, bmprda, anloga a ama agua mineral ferruginosa
concentrada, o nico dos ferruginosos, que, assemeIhando-*e
composseo doegiobulos do sangue, tem a grande vantagem de obrar como
reparador e reconstituinte dea ossos e do sangue. Sem fatigar
jamis o estomago, sem enegrecer os dentes, i sempre de grande van-
tegem para combaier as dores de eBtomago, as corea pallidas, a
""T*** a pobrasa do sangue, a 1 eucorrha, a irregularidad*
da menatruaco e outras indispeeiedes a que esto sujeitas aa senhoras,
as mocas na idade da puberdad* e a* creanca* debis, ssaemlflee *
sem appetite.
aaa Paaia, a, re* TIHeena e na prlarWiaaaa 1
AO LOUVRE
Os proprietarios d'esse aotigo eatabeleeioMato sempre a* iatuit* de correspon-
der a ooaaaca da* Exmi Seas eSa potspam eaforeoa a rim d* aabafaaer a exigen
ai* do bom goata a para a ooe acbase actaalmeate asa Paria aaa do* socios da oass,
que ra por todos es paquete* reoMUtedo o qe* o- capricho da asede tai aventando, a
para prova apreaaetamoa o aeguinte :
Liodiaaimo* cortea de 11, montado* eie cartio, ejea guarnilo da contas oxy-
dadas!
EapUndida oo He ocio de capota* e cbapeaa per* aeabora I
Guarcicla ceaspleta de vidrilbo ii* gaaeria I
Koaaeiraa dobaaaa e visitaa em t cidoa difTarantea I
Mantilbaa and a lunas, espedialidaie I
Ditas de fil de s*da primorosa mete boraatUa I
Renda* beapaaaaia* easnllj en* aortida* coras 1
Luf .* de sed* berdadjt* em alte relevo !
Sedinbae e araaa, gruida mo-i 1 '
Colchas turcas a iroit.ylo da crochet!
Palitote de seda, crua, pratoee cinstnio* 1
E muitoa oulr. s arbgoe de moda.
\ Roa \' de Marco n. 20 \ (esquina)
CASA DE C0NPIANCA
?
XAROPEdeBLAYN
i4i hnMHhf 4
i ba mais de se Imi pelos
*m. Catarro afcii'. frnoftm
nwj, adosaadcean _
fie Para, cora oa OsSimm,
-
ELIXIR DES0BSTKLENTE
Eupeptico de Gervo
Preparad pela paarsaaceaea
JOS* FRANCISCO BITTENCORT
O ttervlo tem urna arelo deeobetrueate extraordioaxia par o* inoommodo
S igade, baoo a estomago, cooioraae o deaerava Dr. Mello M*rae.
Um grande numero de peaeoas qaa tea asede dalla rnnaidss* s iafallival.
Levadoa por estas iofurmaeSaa e per maitas rapia*real preaenciadaa per
aee aaasmee apresen tamo aaa clnicos e so publico ees garal, um Elixir deaU planta
de ata sabor debeieso a de asa eff^ito verdad^iraiBeete beoaf oo pare os pobre* deepep
P*oef spkDSdee* a aquellas qaa aoflrem da afede.
Os proph*.tarios da Ph-maeie Central
DEPCSITC ITA PHARMAOUL C2NTHAL
N. 38 Re* do La-radar M. 38
rERNAMBUCO
38Ra de Imperador38
Meata gr.nde pharmacia aviase reoeita* pedidos eom promptidls,
solicitada s auodiciiade.
As prcscrtpf5es en lingnas estrangelras sao flelmcnle
dfspa-hadas
O pharmaceatico pernambacano JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida oa elioicea desta eidadn que queirao hnralo cea aua eoaanoa
para qaalqaer trabalho profiaaional a so publico. Garante se a maJh attao-
ciosa e conscienciosa execucle.
Eata casa recebe aaus productos cbimiaos e dragas directamente
das melhores casss da Europa, especialmente enoommeada*** para sea
reeeiluario.
ESPEIALMDE

laress de (Mai, Guaco i Balsomo u Tol
Preparado pelo pbarmaceotioo JOS FRANCISCO BETTENCOURT, ^
de ama eficacia verdadeiramente maraeboaa na* maleatiaa des orgl*s
respiratnrios.
Bronebiles, aslbraa losse, cwalsa, ele.
:o:
Essencia depurstivs. Frmala do distiucto clnico Dr. Ramoa
Depurativa por excellencia pars todss as molestias que tem a
na impureza do sangue.
SfpMs, arltes. ilnu, \wm aamaticas, ale, etc.
:*:
Tinta prets para escreverinaltersvel, fabricada eom multo cuidado
por urna frmala inglesa, especial para cacriptaracSo mercantil e repartieres
pubfiess, seeca da presea, perfeitamente pret*, alo corroe a* peonas, ni*
dcposiU e d copia.
origera
VIHHO e GRAGEAS doctor VITIEN
Extracto natural de gado di Be slalo
PREMIADO COW MEOALHAS DE OURO MATA
ipola. A-cei.clei3a.ie. Nacional
O raesrfo oo* SeaeSaat de /"rvepa, Amaricm, Jmttlttmrra, Hasta, ape., ate.
Adsumetrar snb fom.a tul faCUe aaraavel todos oa etesBenlos i.ijBjSSW oo nlsa siOaa**
i Teste
aaabn o ebeiro e sabor nineenana
alem d'Uao eata preciosa preparacao tem um
t usada duraste oa frncles calores
snpariorldade tncooteetavel aoOre o Ola* porque pode ser
em guarno e eso aeoeaUe hnpoasMSi, lat e o cmtoenta
VIVUUI a axperlcDcla tem coflrmailo o Dom exllo d eat
datr a Orsa do inventor ss. Vivaos em duas Ores a* redor do gargajo de cada
taoa& coa o se*o Os Untto soa Fanncantea.
ne pode ser__
iota aervico aroaudo peao X
l'eate producto.
*e gli ajease ** rjOUS
DE
WOLFF& C.
14RA I CABOBA'M. i
.Vate aaoJa* eaahei te eoeanlr r reepoitav-l publica a nata
-vmrlaate oenplet* eertistsento de JOIA*
recelilda* seaamre dlrecteaseate de* aneUse-
r brlcsuatee da nrepa, e aja o mrimasn
da apurada ajaste ala mande elegante.
aapletae, liadas puleel-
rav saetea, vastas ele aura eravfjadae cea*
asa perelae, amaseie, canaleta a.
eatre* saaetaa artlgae paspa1 la
deete genere*.
ESPKCIALMDE
Sara, prata e nickeladee,
iharaa a aa* i
fabrleantee Va
aaarileaa
baa quaHdade, a..le* earne a ssavl*el-
preeae ejaa ais era* eaanpetdaea.
\'ata eaaa taaa-na eaaeerta.ae ual-
quer :bra ele asara aa prata taaaben rele-
ffftes da qualqurr oaalidade que erja.
4Ra do asug"4
r
SAUDB PARA TQDOS.
PILULAS HOLLOWAY
A PMulu Btirfkao 0 Saaiua, aavfiem todu u deaordemt de Eitomo a
^^ ot ntuilM, *
1 s aeda dea oaasasaas a^aJaaaM, aV d>na to aamcl san oaaa aa i
ao atao icaaisuo e* toda ai edades. Para ca-
esesaai de idade evaaaads a ana efficacia a tocosteauvaL
'**
am aMiwiSnwpiiei aaseeta i
m wrw aoau axun 0*aiMe*BMi),:
I .<. g teda m pharoa c o.
T !< iiiiIimh-----*' f t.attm d> mrn ain Pata* aaMSaef
io
Diariamantr debate-ae aa knprsaaa a etiae
aterradora poique eatio psasando sa provincia
do norte deste imperio; sao inmuaeros os recla-
mea de todss ss olassea, sem que sejsm attendidoi
* seos juitos pedidos, de qae se gloriam aa na-
coea crrilissdsf.
E para qae se pesas dar impulsos sos desejadoi
progresos qae eertamente trarlo o bem estar de
toos, resslversm Martina Pires ct C. eitabele-
vidos eom srmasem de mol hados rea la-
treita do Boa rio ns. 1 e 2, a vender par prafos
mdicos os artigoi conceroentea se seo ramo
de negocio, qae certamente constitae ama eco-
noma diaria e oode se echa um completo sor-
tanato dos segaintes srfgos, que pala aaa qua-
lidade e preces sio rnonmmenaaveis, eease le-
jam :
Vinbos fino* do Porto
Madeira
Shsrrr
Cbambertia
Barde* o
Moscatel
Cellares eBacalu.
Completo sorumento de eervajaa, eoguae, bitfcjr,
licores, doces, bolachinhas naeionaes e satraagai-
ras.
I Qoeijoi fresaos do sertlo, pralo, Minas o fla-
mengo. v
Aseita de 0600, mate do Pareas, fvrmicido Oa-
paneaaa. ,
Preooa sea competeooia.
Ns. 1 e 2Roa Estreifa do RosarioKs. 1 a 2
Martins Pires & .
Vinhes da Garrafeira
Papel para inprssJo
Vende-se papel para uapreeio, do forsasb i
rio e Jornal do K cife ; na rea do Maroae-
OUnda b.^1._________'_________________
whisi;y
ROTAL BLEND nares VIADO
Este excellente Whislj Fi icissaa C 1 1
ferivel ao cognac oa sgsartent* de Cie ,
pars fortificar o corpa
Yendo-se a retalho nos asansrss as- *
sena de molbsdos.
Pede ROY AL BLEND astea YlAlO
cajo nome e emblema alo registrado* *x ra
todo o Brasil.
BROWNS d C,
kitett


Carc-velloi.
Madeira.
Moaeetel.
Uva Bastarda e de Pasosa.
PARA MESA
Genuino do Lavrsdio s 500 rs. a garrafa.
Hs nereearia da Msacel Correia A C.
1 ale Carnee S'Kn sa. i a
Vende-se
om bom estabeleeimento de molhsdos bem locali-
aado, 4 roa da Iaperatris n. 34, muito afregae-
aado, e o oaotivo ae dir aoi preteodentea.
Terrenos em Beberibe
Vende-se terreno* em Beberibe de Baixn, Agsa
Pria, que pertenoeram a D. Senboriaha 0 boje ao*
berdeiros do Or. Bergoa Ponce de Len, c-jm ti-
tulo legal ; a trata- na na do Imperador n. 81,
eom o soticitsder LaSj Machado BuCaeSi
Livrftmento & C.
vende- cimento port'snd, rea Robre 1, del*
aaiidade ; no caes do Apollo o. 49.
Vende se espeefal farias* le
mita a vapor, e preparas*
soscos e entras divetr"
que necessitem d.-stes
240 rs. o kii j da de milho e a de airo* a
sssim como farinha para teader o pao
2#000 a arroba : aa padaria da
Pombal n. 1, perteacante a Pareira *
_ Teaspaoee89*.
Palha deenrnaoba
Vende-ae em grosso e a retalho i as rae 1
Hortas n. 41, e roa da Detencao n. 9.
Venda de sitie
Vende-se ou permuta-as per predio
om bom sitio eo~ boa eaaa, a
excellente banbo do rio, boa m
exteoaao de terreno para bala*
murado na frente, eom parti e g
caminho de ferro e eataci* junto a* dita
Porto da Madeira, conhecido pelo san* ale
Selleiro, junto ao Dr. Ernesto de Afana
es ; qaem pretender dirrja-s* pries a* 1
pendencia n 40, das 11 anta* a* 4 da saaii.
Engenho Caianna
Vende-se este engenbo per
modo, movido por anisases e eom asa* Isgim
drada de trra de maito boa rodenlo,
safrrjar 2,000 pies : os eretendentes
so mesmo, ou ao pateo do Terco n. 18.
que aa obras sao de pedrs e cal, a flan
mattas.
Attenpo
jardhtera
Vende-se urna linda
dona eonBoios da meaos*
marmore, ama mesa elstica de
urna espada, todo por ssodieos pr*eo*
to bom estado de sflasS isefii; a
roa do Marqaes d* Herval n 16*.
e t
t
Em oaaa de todos oa Perfumistas e Cabelleireiro*
da Franca e do fbrAra~0earo
Por O
pbbpuno orna
Perfumista
FART6, X&uaa da la Jadac, S,
1 j -' 1 sea

Lotera da Provincia
Acbase venda a 10.* lotera a bene-
ficio daS. Casa de Misericordia do Ilecife, que
ter lu^ar no consistorio daigrejt de Nossa
Senhora da Concciijo dos Militares, onde
estaro expostas as espheras em orden? nn-
merica, para seren examinadas.


>
l,i;\Mll LOTERU
PERNAMBUCO
Verificada, como foi, a ntpoeaibilidade da ser extrabida a grande lotera
provincia, em favor da edaoafie doa ingenuos da Colonia Orpoenoiogica Isabel, e na
louvavel intuito da ev(tar o prejuiao qae sos portadores de bilbetes sdviria da ana
indfimniaacSo parcial, determinou o Exm. Sr. presidente da provincia, por acto de 16
de Agosto ultimo, qae fosee substituida a referida asteria por oetra de valar da
1.400:0005000 a qae ser extrabida impreterivelmente ao die 28 de Fevereir* de
snno prximo vindouro, e cujo plano ooatm os segaintes premios e approximsc5es.
1 premio de
1 B >
1 > >
3 premios

300:0001000
5-.000#000
2G:000#000
10:000,1000
10 -..... 5KX)0|000
15 s..... 2:000*000
36 ..... IrOOOOOO
50 500KX
80 a .... 20UHO00
150 s .... 1001000
700 > > 5C'JO00 para es doas algariamos finaes igaaes
aoa do primeiro premio.
700 > 304000 para os doas algariamos finaos igaaes
sos do segundp premio.
.7000 s de 20QOO pana o algarismo final do primeiro
premie.
2 approximacSos de. 5:QQA000 pu-a 0 primeiro premio.
2 > 2:000*000 para o segando premio.
2 1:000#000 para a terceire premio.
70,000 bilhetes a 20^000 divido em aaioa, qaartoa e vigsimo*.
Enearregado por nomeacAo interina do meaao Exm. Sr. datad* de 90 de
do corrate ano, de extxaccae d'eat* kteria convido pelo presente, os poasasdon
bilhetes d'aqoeUa grande bteria a virem trocal-os na tbesouraria das loteras a
Bario da Victoria, n 14, por outros da qao tem de ser exUanid* uo di* 28
reiro prximo futuro, e oane se acbam tambem i venda oa bilhetes d'eata 00* I
Nao ha poaaibihdade alguma de deixar de eictaar-aa a ex trcelo d'eata
ra no da fixaio, nio a porque a importancia dos bilbetes vendido* da antiga lafl
* pooco inferior ao valor da actual, e por eaaa relo dever-aa coaeideral-a qoa '
ramete vendida, como porque nos termas do acto preaidencial, me fea ***--
seria ella irrevogavelmente extrabida no meacionado ate* da Fevereiro.
Para acieaeia dos intereasadoa sqai traasoreve oa seguintee tpicos
seto ds presidencia, de 16 de Agosto ultimo auterisando a aubatitaicio de
por oatra :
1 Oa bilbetes que nao forem apxesentados troca at 9 das antes
cao, aerio relacionadoa por seua numero*, dande-aa lhea outros fuaseeaer
a da valor correspondente aa praaeote lotera, faseodo-se d'iate ama rela$*o, eae aac
a publicada pela imprenta.
1 O portador do bilbete primiti?u tem direito ao novo numer* *ae Iba Mr
< designado, quando reelamar, podeado depois de sairacsao reeeber e frenas qae Isa
sabir am sorte. .
t Na preataclo da cantas o theaoureirG recolbera ao Tbeaouro irotiaeaal, en
a deposito, bilhetea e premios que nao furem procurados.
Dentro de um auno, a contar da dale da extraccao. anda o
bilbete poder apresentar sua iwlsjaafilo perante o Thesooro ProtinciaL
* Fiado esse preso, o* valares em deposito preacravarao ata favor da
ca, sendo conaderadoa renda eventual, aa forma da leg_lacib vigente, a* e
blaa Profiocial ni* reaolrer a eouTer**) em Mnafiqi* da Cossnia
Isabel >
Racife, 10 ds Outubro de 1887.
Jo*4 gandido de Maraca.

d* extrae-


SC1ENCIAS
do regladA pellUes ee>le>olal
na o* seus'es-
_re o como p !oni*l.
u e t i vro sobro Madagascar ia-
_ iffimo i baixode todos o pontos do
dea 4 lus, "a d'*1? um segundo vo-
la-e sobro i poltica colonial aub^ o reg-
m ertigo, i-lo menos iuteresar.ta do
qc i o interior o rodigido de socordo coro
o decameotoe a ai* auihenticos.
O Sr. Paofcat comega por manifestar se
vi arente c.tra a opinilo, to crrante
no eetriDgeiro (orna entro coi, de que es
fraxerses alo K presta colousaeto
E* i asjtessc. ato n contrario o qae results
de cas psscido c j mutos milbires de sa-
nos, e de toda o BOMA historia, tomada de
beixo do ponto de ? ata da colooisaglo, o
qmt e nada menos do qae aro longo toete-
moabo deaaa iptidlo, qae por toda a porte
te msnifesta.
ReoouUnJo ae a sntigas n*<,oes da Eu-
ropa e da Aa, o Sr. Piulst mostn-nee
qae en todas ellaa oove-se fallar da emi-
graclo doa nnssos svs de homens rindoa
da Noile, da Exebiaato do poste, do
occidente, vulgarmente deaignadoa por Cel-
tas, G soleaes, Galataa, S ytho Celtas, Cei
t, Cellibaroi.
O barulbo daa iavasCoa gaulezas fui do-
nata q ostra oa cinco secutes, o ptsadelo
da Intiga Roma.
As tribus gaulesaa havism povoado o
uorto da Italia, por cuja circunstancia re-
cebe onome de -Gala Cisalpina.
Signado oe historiadorea claiaiooe, qesn-
do Alexandre Magno pretenden conquistar
og pases situados a oeste da Maeedossa,
anoatitraa to forte feeieteocia por piarte
dos aseaos antepssaados, estabeleddos na
Dlyrs, qae Ta-ee fbreado a negucUr con
elka.
Demaia, alo aimpleamento em vjrtude
deata circumstancia qae a historia graga
fas raeogaj derses povos: ella nos di* an-
da maja, qae elles forceram a passagem
das ThifmopyUs ; que aaaaltoram o tem-
plo de Delpbs, asaim como qae, lmente
diante da milagroaa intervngate de Apollo,
abandonas o sol dos Helenos.
Mas nlo foi eo na Europa que oe Osu-
lezea formaram rmportantos oommonaa ; in-
vsdiram e domioaram igualmente a Asia
Menor, e, segando Tito Litio, o aea do-
minio estn dea-se at a Asayria, cajo re
pissoa a ser-Ibes tributario.
Conven lerobrsr, a proposito, o espanto
misturada de terror de qae foram um da
presas as cohortes gsaleass assaUriadas de
Roma, qoando receberam ardes de atra
reas a r a Asia Menor para ba tere tu os Per-
sas.
Dursote siguas das, esses Gaoleses ha-
viam percorrido regioes inteiraa onde se
fallara a meama liogaa queenosuas alieias.
E' que se acbavim diaote de irmlos, outr
taaa esq tadr.s, guarnec
s raer atad os, ojpago
cular do Re reoeberiso,
.-rara o ooeano e ar-
lloflor da lisem todos os territorios
qae jalgaasaas dignos de urna ocepaglo
Para eaae fim, e por ordem dos almiran-
tes, aa tropas desembarcariam oo iotuito
-ibmsUer oa iadigenas; construir se-
hiam fortalaaas, providas de caaL5:s, man-
tinentos e muiiicCos, afim de repellir as
sggreaitl.'s dos heepoabes.
Liii XIII c R..htli u indarsm de erro
eos erro.
A principio, para simplificaran a obra
que biviam empreheodido, asseotou se, nos
eoaselbos do R*i, na divisse daa trras doa
Dju* mondos, isto das Iodisa Deciden
Ues, cuja deseoberta ae catudava, afim. de
colonisal aa e annexal-aa corda.
Collocuraro, de am lado, o continente da
America do Norte, conhecido superfical-
aoeoto, onde ae achara o eatabelecimente
ds Qoabaa.
Fundado por Cbamplaio, que recebara
de Henrique IV a coao salo do territorio,
eaae eatabolecimento, deade o sao cornejo,
e j>or diversos motivos, apenas vegetos.
*A idea de Luis XIII era confia! o a ama
compsnhia poderosa e qae dispaiesse do
grandes recursos, habilitando a, ais s a
desenvolvel o o miis possivel, como t.m
bem a annoxtr em auaa operabas, ai fosee
possivel, o oantioente ioteiro.
As numerosas ilhss, a respeito, das
quies, nlo baria indicacSes precisas, con-
sUtaiara a segunda categora.
. Entretanto, Lua XIII deeejava arden
dentemento cotlocal-aa debaixo do sea sce-
ptro.
Dicidiu se, a principio, qae os marinhei-
res qas tossem i deseoberta das torras
desoonhecidas, oa os armadores que, para
ivlli enviassem os seas oaviof, gesariam d
direiio i ooocessaa das terns de qne se
apoderaaecm, de preferencia a qualqoer ou-
tro.
Nlo foi preciso tnsis do que isto para

em
algu
oa annoa, creasse-se em
-
*
ora nados dss margeos do Soosma, do
Sena, da Rheno e do Rhodano,. mas, tonto
una como outros, ignoravam quaodo.
Deixemos essa poca. Cbegamoa ao se
culo XVII.
O desojo de conquista, por parte dos
franceses, vilta t*, desto vea, pars os vaa
tos oootiaentee desoobertos por Cbristovlo
Lolombo e Vasco da Gama
Foi a poca* do noeao primeiro eaaabele-
cimento no Canad e o qae ae praticoa
por motivo de tal emprebntiiatB*B> 4
ama idea exacta da poltica seguida por
Loii XIII e Ricbelieo, aea grande mioia-
tro.
Como agira Lqix XTII, perguota o Sr.
Psulist si participases, em materia de colo-
niaaclo, das ideas dos homens da revola-
do ?
Pdese affirmar, qae Lu XHl konve
rs organixado dnaa oa tres grandes esqua
dras, capazes seolo de destruir, ao menos,
de impor o respeito s de Hespaoba.
que,
pe, no Havre, em urna palavra, em todos
oe portes da Normandia e da Bretanha
urna flotilba 'de exploradores voluntarios-
A cortesa de adquirirem para si aa Ibas
2se encootrsssim, abrasa borisontes sem
ni sos pescadores do nosso littiral.
Para ebegar a am resaltado satisfactorio,
nosaos miriabeiroa careciam de urna ener-
ga poseo commum e de ama coragem a
toda provs; poia que os hespanbes nos
disonpavam o direito do nos eatabelecer
moa as tema dascobertas.
Nestas condic5js, foi preciso qae fortifi
cassemos os noroe estabeleeimontos, de
forma nada t-raermoo ; mas isto ez>gia
dinheiro, que era satamente equillo que
mais fsltava aos svectareiros.
Lsis 'xTTT poderia, talvea, solver a dif
fioaidade, enviando para all al gao* regi-
mentos e abrir os seas thesoaros; mas,
eomo j foi dito, tonto elle como Richlieu
fasism, sobre isto, oovidoe de mereador,
pelo qae, boaoaram outras combiaacSdS,
no swtido de tornecer 4s novas colonias,
os recirsoe peconisrios de que careciam,
foaae para.ee *defenderem dos ataques dos
bespanh;a, foase para se orgaoisarem de-
finitiva e iotoirameote.
Aeampanbaodo se, passo a passo, a oon-
duita de Riobetiea e Laix XIII, dis o Sr.
Pauliat, e apreciando sa os meios qae em
pregaraa, pira attrabir os ospitaes necea-
aarioa aoe negocios da celonisaclo, pasma
ver a babilidads e o espirito pratico, que
altea empregarsm e deseovolveram.
Fura miater sappor, que no silencio do
gabinete, comejasam elles entregsndo-se
a um estado methodico, sobre as diversas
oathegorias dos capitalistas, porta dos
qaaea, deveriam bater, coro maior oobi
or probabilidade no xito, deliberen i >
comsigo mesmo sobre os meios mais proprios
de obrar o concars) deesas esmos espito
BA.
m
t'OLHETIM
VICTIMAS E ALGOZES
POR
EMILIO DE RICHEBORG
PRIIi:iHt PARTE
A FAMILIA LiaiTITE^
psssjajBB|
( Coatinsaclo da n. 23)

XVI
si ae{*a
Genoveva ule poda diser ao sea inter-
locutor tado quinto peassvs s respeito ds
menina de Pr norin : mas as primeras
palavras deste, em aada modificaram a sua
opinilo.
Comtado approvava aquella tendencia,
pars defender s csasa dos asentes.
A conversacio tomoa poaso a pooco o
tom da intimidada.
O Sr. de Livror exprimase correcta-
mente, coa o tacto do bomem da seria-
dade.
A sua roa tinha infiaxSss doces e acari
devoras, e am toqae de melancola, qas
anda da va mais encanta i suaa pala-
vras/
O Sr. Lionaet pedio lbe qas lbe cantas
se a sua historia.
i sos familia moito rica, ontr'ora tioba
Alsdo arruioada oosa s revoluto. 0 tes
pai bavia-lbe sido roubado moito codo, e
tina creeeido debaixo do olbar vigilante
da stli, que se dedicara inteirameate 4 sua
aiaaio de faaer dalle um bonem de bem.
Leoabrsodo se de sua mli, a sus vos en
terneeeo se-lbe e vis se que com difuso!
dade retnba aa lagrimas.
Minb mli, cootinuou elle, era un.
santa, um modelo de dedieaclo, de bsega-
cls, de caridsde
Conten alguna rasgos coaneoveotos, fai-
tes na sombra, por sua mli, falles da ve-
> qae s ceros va.
oa, qae ella a tmba perrido, savia
ama ves, tiaba
Abasia aesa da asm imageai qsjer
qssiss na villa las Brisas tinha m
o es-
que
tambera apreseatsva na pbyiienomia
pelho do ama alma incomparavel.
Aquillo foi dito simplesmente sem
Genoveva podesse offender-se.
Em ssgaida fes o qaadro das Iotas qae
tinha tido. qne sustentar contra as dflml-
dsdes ds vida, dss altaratttvas crois per
qae bavis paasaio antes de ebegar s urna
posiclo, grecas s qoal ji alo tinha inqoie-
tscSee pelo faturo.
FalUvs de si com modestis, mss resal-
ta va da sos smelo que tinha s rido
terriveis provecSec e que lbe bsvis sido
preciso ama coragam iodomavel para aabr
victorioso da lata.
Genoveva eirJtavi-o com attasclo. At-
Unts v suas paUvrss, nlo repana sai ama
sombre qae se escoou por detrs do tama
ris, qae eses sombra era amt malbor qae,
applrcando o ouvido, retnba s respirarlo
pars alo trahir a sua preaeocs.
O tompo corria moito rpidamente na
opiailo di rosio:- parto dos convidados.
O jardira agora estova deserto, os qas
all passesvsm tiobam tratado de entrar
para o sillo, afim de oarir sgaos srastss
de fama, convidados s prestar o encanto do
ees ta'eoto ao brilbo da feata.
J oo jardira moitaa loses se tinham ana-
gado e as outras davam apenas ama fra-
cs cUridade.
Nos salo-s, oava m os sfplaaaos do ao-
di torio.
A orie continuavs banita, Irmpida, mas
o ar tinha se tornado fri.
Genoveva msnifeeteo desejoa de sabir
dojsrdia.
Qoando se hvintava, dea am grito.
O vasa do Jip'o, t^ue servs de lsmps-
a a illamioava o lugar qae fi:ava perto
do tamariz, acaba va de oahir-lhe em cima
do hombro, o lquido inlammado tinha se-
lbe eapalhado pelo vestido', qae com-5va a
arder em diverso] poitos.
O Sr. Lioonet o baria spagaram o fi-
go, com bastan'.: rpidos, para preservar
a moca de qaalqae- qosisssdfrrs.
Mae fieara es:*c Ida sem movimento, ti-
nha perdido os sent !oi e os doos homens
detcoofiavaT tacto, qas o bron-
se s tiveese ferido grsremente.
Com taso Gen07f y* saltos s si e, em-
qaaato a trassp3r:avjra psrs aras sais do
palacio, no
qae tinham a
mora, sos ciaba 1
anidado.
AejssVvlhe
Cea l
SM* de cariosos,
1 a menina de Pr
abios asa eorriso de
i de que era
oa desatado a
1 o brosse je-
Um doi
)s deue-
dci homens, eo assitostam em t
plenitade.
E' .ifB.-l utnrmar qae, pjr oc.-asilo da
installaclo das pequeas companhiss
aa crsaram ds coneasalo das ;
'Ibas s Ues e tses individuos, o goveruo
de Luis XIII interviesse sbertamsote; no
intuta de haver, para cid* u.oaeJeTlf' os
fundos de qot careciam.
Entretanto, algama coma iadus a a
dital-o. Oa documentas da Ipoca,
conservamos, n'o-b mostrara.
t So Smineoca, Monaenbor Arrend
Jalo OopUssu, Cardes!, Duque do Riche-
lieu e Erocsac aasistis em pttsoa, m iior
parto dos actos da Soriedade oo de e
mandita, praticadoa a proposito desaas pe
quenas Companhiaa, diante dos tabelliA.s
e notarios do R..
E' em todo o caso fra de davila, que
so ezerceu forte preaslo, qoando se traten
de fundar a Compankia da Nova Franqn,
isto do Canad; porque a aanoolo real
cotargada por essa oooaalo, moatra c!eta-
lhadsmente e sem prembulos, que antes
da consiitaiclo da Sociedade, Riohelieo fi-
sars punir grande numero do peaaoas de
virto.de e de coragem experimentadas oa
nivegBclo, que qoisesaem tomar a si as
daspeaMS'de embarques e outraa que fost
sSm oeoeessAs pars levar a eabo to alto
e to anoto oommattmeote.
E' oerte que por todas aa formas se pro-
curou demonstrar a cases capitalistas qae
as empresas de colorsacio merecaos aa
boas gracia ds corte : uto, porem, era fei-
to com o fim de forjar a mo gente do
diobeiro, qae, por sua pirle, tinha inters
se em agradar ao Re.
A maior prova de quo esto record) foi
tentado, est oa circumatancii de se terem
echado presentes entre oe scoiooistss d
quslquer companhia, ux corto numero de
altos iunccionarioe, caja nomeacSo oa pro-
mo^o, depeadis ds boa vontsij do Re.
Seja eomo fBr, era preciso outr a coosa;
mais do qae o desojo de ser sgrsdsvel so
Re para decidir os emprestadores e os oa-
pitaliatas a porem o seo dinheiro dss mHoe
dss companhias.
Biebebeo e Luis XIII, para logo o com
prebenderam; por sus yes concedera)
privilgioi considerareis s todo sqoelle
qae empitona os seus capitaes as socio
dsdes de colonissclo.
Assim que, pelss cartas de oonoer
alo, os preladn e ootroe eocleai as ticos, os
grandes dgoitorios e gaotis horneas ofi-
cises, tanto do conseibo de Sua Magosta-
do, como dss cortes siberanas, tinham nlo
s o direito de sor aocionistss oa comman-
ditarios dss companhias de colooieafto,
mas tsmbem, o ds se estabelecerem oes
oolonias, e de all commerciarem, aem o
menor detrimeoto ou abalo de sua nobrea,
qaalidades, privilegios e immunidades,
tan dimimtiion en ren de ce qui ettoit d
Uur nobleuA, qualiUx poUege et tamai-
to.
Hoj*, o alcance de semelbante disposi
coo nlo acode qoellea quo nlo se achara
fa mili armados oom a organissclo doregi
meo sotigoDe fseto, dsvs-se nebrosa.
ao clero e aos altos funcin arios s lber-
dade de oommeroiarem, liberdade qae, se-
gundo oe prinjipos constitutivos do reino,
partencia teroeira carnada da aoetadade.
Orrioas a esas medida, ss compaob.a
podiam obtor aa oerto somero da subscri-
ptores individuos daquellas eliases.
Entretanto, nlo eram lmente os grao
dea dtgnitarios do Estado oo os faneciona-
rios importantes qae osreoiam e tiobam ia-
u-resses em ganhar diobeiro : era prsciao
tambem attender aoe bargaesis e com
mercisntos Lais XIII e Roheliea tive
rom csatols de nlo esqaeoel-os.
vlO meio de qae se servirsra s respeito
delles, comquante de especie differente,
]ue usa-
os sitos
arameate da
eiri ae art. 10 dos eatatatos da compa
nhia ds .Voso Vanja, oade so 18: t Nai-
te osso, qss, le oo numero dos ditos asso-
ciados da alladda companhia, algara exis-
ta, que nlo soja de m,bre estirpe, quere-
mos e resolvemos eooobrecer at dose dos
ditos sssociedos, os qus^s gosarlo no futa-
ro, de todos Os privilegio* de aobresa, bsm
aikim seus filbos natos e por nasoer de le*
expe
cartas
e era
81 Utl -
* pa^r*q
ro e d
que j u
3 que el)
(Continua)
UTTERATUR'
giumo matnraonio, e, para cate fim
diremos aos ditos easociados dose
de nobrsxs, assignadas, selladas
brinco pan que as enchim
dos ditos dose asaociados*, e st jara as ditas
cartas outorgadas por nosso dito primo o
Cardeal de Ricbelieo, aquellos que lbe fo-
rera aprSenldoa pela dita companhia.9*
Assim, de nm lado, para attrabir aquel-
los tres olasses, offerecia-se-lhes vautagens
materiaes que erara o apanagio dos pie-
beus ; e per jutro, para chamal-os a si,
acanava ae Ibes cora os foros da nobress.
A combinaclo era excellante ; porque
f*cil auppdr qae aa companhias acredita-
vsm que ss cartas de nobresa nlo sjriam
oonoedidis pelo re, eenlo aos mais fortes
subscriptores, e, d'ahi, s emulaclo que
isto despertara entra elles.
A distinceso competera aquellos que
subscreressem msior namoro de socS.-s.
No caso ds companhia Nova Franca foi
re alojen te urna zfame, a conquista das
12 cartas de aobresa.
A's propriis compaobias, o re conceda
numerosos e importantes privilegios. Em
primeiro lugar fzis-se-lbes meros de to-
dos os territorios especifi.'ados na respe-
ctiva carta.
Semelbante concesslo, s por escpelo,
1 ers perpetua ; era todo caso, qoando o
era, o rei poda serapre revogar easa cl.u-
sula. Eatretaato, as maia das vesos, taes
concessoes nlo excediam de 10, 15, 20 ou
50 annos, espeoialo -ote nss cartas outor
gadaa por Luis XIII.
Mas, fesse a concesslo perpetua oa tem-
poraria, os direitos de c Senhora a eram
absolutos, pois que equivaliera aos de ver-
dadeirj Soberano. Assim, por exemplo, a
coapannia gosava do direito de orear jus
ticas de 1*, 2' e 3a entran ha ; de man-
dar fundir caohSss e balas, forjar toda s
sorte de armas off tusivas, fabricar plvora
para oegas e outras manicSis, fortificar
prsgas, construir fortes, possuir navios de
guerrs, escolhsr taes e taes espitaos e offi
oses sai voatide, deatre os qae coatas-
saa as suas forgia de mar e trra, em-
fim, poda at tratar s pas ou deolarar
guerra.
Pasaando-se da qoestlo deSenhora
paras do aolo, nota-se qae a companhia
recebia a respectiva propriedade, comple-
ta o execlusiva, e gosava, sem a mimas
reserve, do direito de tirar dola todo o
prove te, de dispor, de subdividil-s, quan-
do, oomo e quem bem lbe psreoesse ;
O monopolio era complete, e a tal pon-
to que, neohura subdito trances poda tra-
balbar nos partos, babias e ros, sem o
consent ment, por esoripto, dos asso cia-
dos e diante da ratifioagloUcongt lui
ace/rdt na propria licenga, soo peas de
confia:sglo dos navios e das .meresdorias
dos contraventores era pro yeito da compa-
nhia.
Qaaoto aos outros privilegios, esses nlo
se referiam senXo aos direitos de importa-
gio e de exportagSo. Nioguem igaors qae
nsse po-!!, algumas mercadorias alo po-
diam aer exportadle da Franja, aenlo de-
pois de haverem pago cortes direitos rela-
tivamente altos ; o mesmo acanteis s res-
peito de outras qae queriim all entrar.
A singlo desses taxis en conced la
por quinte e vate annos tola a Compa-
nhia de Ooluniisglo. De sorte que duran-
te esse tspso de tempo, ella poda impor-
tar no reino, lvre de direitos, tado quinto
os convidadoi trinqaillisou \~p o Sr. Lian-
net a a todos.
A moga alo tinha nenbun ferimento.
Uma commoglo, moito oatorsl, tiah de-
termioido s syncopo.\
O brooae, accresoeotoa e medico, ro
ooa-lbs spenss no hombro, mss poda cs-
bir oa cabega ds menina, ferila perigoss-
mento e til ves mesmo malal-a.
O Sr. Lioonet sentio se estremeoer.
Mas Genoveva, posto qoe moito paluda
e moito tremola aiods, estova de p oom o
seu aloravel eorriso nos labios.
Mioba filha, nlo oocaltes nada ao
doutor, diese o Sr. Lionnet, nlo sentes al
gama dftr ?
Nada, mea pai, absolutamente nada.
Um criado d> Sr. Liooastao tinba ido
avisar o cosbairo do Sr. Lioonet, qoe se
chava os fila de carrsgeos e dentro em
pooco annuncinra so pai e filha, qoe
a asa carroagem os esperara, no pateo do
palacio.
O bario de Livron pedio e obtove per-
misslo para aoompanhar o Sr. Lionnet e
Genoveva at a cass delire.
Em breve obegaram ao bairro Saiot-An-
toine.
Come Gsnoveva, pensando os meoins de
Prmoris, olhasse tristemente pars o sea
vestido de seds queirasdo e todo mancha-
da de nodoas de oteo, o Sr. Lioonet diese :
Mioha pobre lhs, psrs s primaira
ves .qne tona um oapriobo, nlo foste felis.
Nlo o lmente, meo pai, estoo mes-
mo contente.
Sim, ettsvi costete e terii pago mes
rao moito mais caro, para poder affirmar
as irralo, qoe aquella com quera o queriam
casar, era amsmulher indigna.
Mas ss sais palavras foram interpreta
das de outra maneira, palo smor proprio
do bario 4a Livron, qus julgon ver na-
quillo s confiaslo do praser qas s moga ti-
nba experimentado, durante as horas qus
tinha passado coa elle.
O Sr. Lsaesstss tinba ficado-moito sor-
preodde, com o aceiten te que tiaba pertur-
bado o aea baile. Naturalmente quis-lbe
conbaoer s caaes a fioou verifioado qoe
ama mo raal intencionada, para nlo diser
criminosa, tinha frito csntr o bronsa japo-
nes.
Quera ers o autor daqaells odiosa so-
glo ?
A suspetas nlo cabiram em ningaem.
S Genoveva ficoa convencida qae s
meniai do Prmorin ers a culpada.
aebiva entre
Hasia j bsstsnte lampo, qoe
A flor pne psssa
(Concluido)
U
Como deve sor bom dormir 'era raaos
sonhos I
Jastament ; a hora propicia. Estava
s borda do r.o. Corvase ; depois do
am encolher de hombros, equival) atirar
pava longo o fardo da vida, curvase inris,
vai atirar-se ao rio transparente, inunda-
do de Ius, ver lejante tmulo acariciado
pelo aol... Mas, de sbito, um pequeni -
no objecte, desfilando flor d'agaa, uttra-
he-lho a attengSo... E' aras rosa brava,
atada a orna fita, tendo pausada uma bor-
boleta que viaja baten lo as asas.
IH
Nlo se atirou agua. Apanbou a flror
e a fita.
Csminha era seguida ao longo das mar
gens do rio, contemplando melanclico a
pequea rosa.
Porque ? Nlo sao:, olha pars ella, e,
por veses, beijs-a.
D'oode viria essa flor T Do que juve-
nil cabega, de que fino oorpete oahirii ?
Afigura-se-lhe que lbe appareceu ally ex-
pressamente para recordar-lhe qae a vid
nem semprs amarga, e qua se nlo deve,
por causa de urna picada no deio ou no
coriglo, deaorer das rosas, oa das mulhe-
res. Nlo ousou morrer nasaa agua onde
ella psssava.
Mas o enternec ment darou pouco.
Repellio a voz qne lhe a:onselhava que vi-
vease. As raivas e as agonas voltaram
oom mau ntonaidade. A flor menta,
como todas as flores e como todas as boc-
eas.
E com o supremo gesto qae diz adeas
s miserias, aos pfojaizos, aos desespe
ros da torra, inclinou-se do novo para o
rio.
Est ioabaiavelmente reaolvido: desta
ves acabou-s 3 tudo. Vai a despeohar-se.
Ah 1 a miaba flor e a mioha fita I
dis ama vos infantil sirailbanto a m gor-
geio de ave.
Volta-se, v a janilla baixa de ama casa
de tjolo entre as verdura dos grandes lila
zes, ama menina encostada, linda com os
seas 16 annos, a sus cabega loira, as sais
frescas faces cor de rosa.
Esta flor pcrtenoe-Ihe, miaba se-
nhora T
E no acto deresttur-lh'a, tocando a
mo os pequeos dedos que tremara, sent
o coraglo s-gur a flor e pensar, palpitante,
oa fita qae s ealaga, como uma borboleU
que parte para uma boga viagem.
Catcllk Mes des
ite pira 1
E um tremolar que ir rnalb r ;
Da tern a Ae a'aapiiilio.
A brii vai rmaadeaem
Apaoa leege o grito da ttumn~
A.cord cresta aea chos qoa -saiaraaaB
E lenta : 'Qto vio merrer as vasta ehaa.
E do ra'ta alpestre em ciato alesaUlsda.
Debaixo Jo ecmtria ere*la aecul :r,
Trabilbi rceito mn fj- upo ataretaSo,
Dos ferro: c aseado es jolps eehoar.
E' a derriba aires iz ccrxeira Seas;
Qae cabe reb o erael etc tr do eortader,>
A broca pengesa, a hee&tcc- ba fnaiaeaaa
Do cedro qi;e estremece 6 te ubi coas fragor f..
E a a fauces rclaaindcea seo >tan Ijr
L vio corteado a jaba co r note 1
Pa'yaagem negestesa, ixcc a eoaao o ee la,
Adorno qae retas as frocte d Brasil.
J cedem se partindo aa arvores :
Aos golpea aem ceaaar vibrados ecna vigor...
E aob a fresca sombra e as seivaa laamim
Do cgre o dorso d se alaga d? snor!..
Maa eia qoe de repente am grito desgarrado
Retumba eachendo a mitta ea sos vastadla!..
E o grupo recoaadu i presta, alvorseado,
Detcm se eaoteldoso olhando para > "

E' ama cobra enorme! nm moostro
Qae surgi como am raa, horrivel.
Demonio da (brate, iaf.me, vil, aejlss.
Qae o bote armando vai, aabtil aasa ai
Tranaidoa de terror, es pretoa estreaseceas
Ao ver em fara acc4ao aqaelle moostro
Alguna inda vaciilam,.oatroa esmoreeea
E n'ama gritaria horrivel vio corralo!..
E a hrrida serpete, a bocea eseaaearada,
Anhela pela presa... e nlo rec* aoa passo!..
Os olhos lancam fdgo,: e a lingo* bforeada,
Qaal dardo fliaunejanM atira pelo sapees !..
Eatfto d'aqaelle grupo a ai Legro mais robaste,
A quem um vio terror d todo nlo prostraia,
Ji serenado a horror da primitivo 1
PacDanda o sea fado, cortn eonap

E l vai'affrontar o monatro qoe 1
Lbvando a vara erguida a oa olhos aa suplas*...
Velos pancada ios!.. e auppluotada s fra,
Em convalsdas se estoree... e marre de bSBSBbSb.
- Manocl Cavbante de Helio FSk.
Janho de 1888.
A' S. EXC. REVMA. O SS. D. JOS PSBSXbU
OA SlLTA BSEOS POS OCCASIAO DS SCI
PAS3AQEM POS TIMBA'BA
Jubilo immenso o corsglo me invade,
En todo me estremego de emoglo
Ao contemplar risonha s multidlo
Que vera a mo beijar ao sea pastar;
Ao ver, sim, todo am povo reunido,
Dos meemos sentiraentos possaido,
Um povo estremecida
Cultas render-lhe do msis santo
VARIEDADES

Mina'alma se eutasi sote esto qaadro,
Ante esto psnorama deslumbrante ;
Eu aioto nesto instante
Doces efflavios d'intimo prsxer.
[.Scena como esto, me commove, ni
Desperti-me do irigido marasmo,
Arranca me do paito o cnthuaiaeio,
Revoluciona emfim todo o


Hceu* ala Tlda agrcola
L'Iaeonnu dispoec da prodigo
et il s'es sert poar composer le
monstre.
(V. Heoo). *
bV a h>ra esa qae o aol d arde ja o ralo 1 primo.
Por subre o doroo n di negra peneiis,
E para o ceo se eleva em liaba recto o fomo
Da choca, annanciande a rrfeiela do dia.
A hora do moroaac rdante e aaffocante
Qae em bagas faa auar o forte agricultor,
Qaaodo em aea labutir iaeaa e iacessiate
Sent qaeimar-lhe o reato O sol abrasador.'
mogo he recados, de grande barba grisa-
Iba, nlo estova no lagar qus tinha oceu-
Sido, oa esquina da rus Barbat-de-Jony e
e Varennn, um outr o mogo de reoados,
que poda ter trite annos, ^tinha-o substi-
tuido.
Os negociintei e os 1 moradores do bair-
ro, sobretodo squelles qae se tinbsra ser-
vido maitos veses do presumo do sntigo
mogo de recados, adrairaram-se da sua au-
sencia e nlo deixaram de interrogar a tal
respeito o outro qae tiaba tomado o sen la-
Qaasi todos os dias e muitas vesos so
da erara, pouco msis ou manos as mesmas
porgantes :
Digs-me c, o pai Adfcsslsso,sssm
se ohamava o sntigo migo" ds recados,
morrea de repente ?
Nlo morreu, nlo, senbor, pelo con-
trario, psssa perfeitaraeote.
Porque deixoo elle o logar ?
Nlo lbe posso diser.
Para onde foi T .
Credo que foi faaer ama viagem
ierra.
De ende ?
E', oosno eo, do Auvergoe.
Conhece-o ?
Sim, senhor.
Hs maito tompo ?
Mascamos na mearas ildeia do Can-
tal, foi o pai Anselmo, qae me msadoo
vir pira Pars ha aos doze annos.
Ella deixoo a profisslo T
Nlo, senbor, o pai Anselmo fea sa
mogo ds reesdos por vocsglo. Hs de mor
rer cora o gancho nos hombros I
Qoando elle vier da trra, taires qae
volts para o sao logar ?
Talvss, mss nlo o creio, eenlo mu-
dar de idea, a sua inteoglo arranjar am
lagar em ostro bairro
Aquellas perguntaa, que testomuohavam
o intereses e a estima, qae tinham pelo mo-
go de recados, foram repetidas durante
msis de quinao diss. Por fim, satisfeita a
cariesidade oessaram de ae oceupar com o
pai Anselmo e a coofianga que tinham
neto, foi dentro em poseo conaedids so seu
suecessor.
Mss o velho mogo de reesdos alo tinha
ido faser ama viagem a Auvargoe, tinha
simplesraente mudado de bairro, por isso
temas qae oppr algumas davidas s ras-
postas dadas pelo mogo de recados sos qae
o iatsrrogavero.
Depois do its as si nato commsltido na sil-
la das Brisas e dss ioformagSes qae lhe ti-
nbs dado a varha caaspeasass de Nogent, d
pai Anselmo tinha -re jetido p r longo tem-f
velho fpo. '
Aquelle hornera andava evidentemente
procura de qaalqoer cousj.
O qae quera He descobrir ?
O seguiraento de oossa narraglo o dir
se leitor.
Mas era elle encarregado de ama mis-
slo de eonfiangs e pago para a deaompe-
nhsr, ou proceda por saa propria conta T
O fsclo podemos disel-o agora, qoe ti-,
nba o:cupado, a esquina da ra Barbet-
de-Jony, um posto de observaglo e qua se
o tinba deixado era para oaoopar outro
qoe, na opinilo de'le, proraettia mais.
No dia mesmo em qoe o sea suecessor
se iostalUva esqoins da rus Bsrbet-de-Jo-
ny, o pai Ansslmo transportiva o seu ban-
quinho, o gancho e o grande pao ferrado
para a ra do Fauboarg Saint Aotoioe a si-
gnos da cass, das ofcinia e rmaseos do
Sr. Lionnet.
Ers pois agora em volts da familia
Lionnet e particularmente da menina Ge-
noveva que o velho mogo de recados ia es
tabelecer sua vigilancia.
Nlo tinha tido diniculdade etn sdvinbar
que sa agitava em volta da familia "Lionnet
graves intereasea, nteresses qua a menina
Genovavs era o ponto de mira, por outro
lado presenta o mystero que envolvi a
moga.
Conservava sempre a impresslo que ti-
nha experimentado, qaaudo as margeos
do Mamo se tinha echado na presenga da
menina Lionnet.
Depois, nauca poda pensar nella sem se
sentir commovido e tudo quauto lhe haviam
dito a respeito dessa moga t&o encantadora,
to disunota, to bella, tinhi-lhe feito nos
cer no corsglo uraa especie de venesaato.
Nlo sei, dizia elle de si para si, o
que eu tenbo para essa moga, oomo que
am caite.
E nlo se admira va disso. Como poda-
ra ser de outra forma depois do bem qae
lhe haviam dito da menina Ganoreva.
Urna consa qae elle nlo compreheodw,
mas mesmo quo nlo coaprenhendia nada
qae aquella deliciosa meninB, qua tinhs a
belleza e a hondada dos aojos, de quera
se fazia oS aiorea elogios, quo tola gente
araava e adoSva, foase detestada pela mli,
qus devia ter pelo contrario orgulho e glo-
ria de ser mli d5 semelbanie filha.
Nlo, nao oomprehendia e aqaillo diva-lhe
maito qae pensar.
O que quera diser aquillo ?
Nlo era uma cousa iotenmsnte contra-
ria a nsturesa? ,
Urna mli nlo gostar da sua maa
E usisgors a hesiiar sa a Sra. Lionaet
No bairro Saint Antonia, o p*i Aseelmo
ET
E vos que sois do povo o boa Moyzss
Qae hs de gafal o promtala torra ;
Vos cajo paito am corsclo en cerra
Ninho de amor, e ciridide e fe;
Sede bemvindo Consertando a ryrs,
Veoho em sea nome, 'inda qss sa pise
(trstssV
Sandsr-vos, raro exemplo de
Salve mil vezes salve, D. Jas I!
Timbau'a Agosto de 1887.
Oltmpio Boatsxo.
estava vestido ds mesms fr l ., 1
ra Barbet-de-jony; ers o mesmo
de grande pala, a mesms ronpi da
qae alo se distingua do outro Tajar Sos
mogos de recados. Anselmo tiaba rasada
do cortar a barba, qae fieara 1
dous tercos.
Nlo saberismos diser se elle
de roste, osqaee ornsmento do 1
mss tinha feito, sem hesitar, s
pirte importante de dito otra intento, ase
tinha cabido sob a thesoara da nss F-
garo.
Tioh dito, de si para ri, qas a mansas
Lionaet poderia recoohecel-o, peda graade
barba e nao-aasria qae ella rsjoshsossssii
no mogo de reesdos, o bornea san sbs ti-
nha fallado as margena ds Mama s ajsw
tinha sido testerauoha, seolo do criase ala
villa dss Brisas, asa do oeio eaopragtdo
pelo assassino, para so deseabagar ato
cadver.
A simples operaglo feito pelo barbara,
toroava-o com effaito desconbecrsi s
perfeitsmeote tranquillo nassa poeto, 1
do Genoveva pissoa por diversas
por diante delle, sem manifastar s
commoglo,
Era evidente qoe a moga nlo o
cis.
Emquinto esparara qae silbos
mar os seas servicos, estara a porta sls^
uma casa de viohos, ouie sa reuna 4 boca
de refaglo, um certo oamero ds opirsnss
da casa Lionnet. Estes dentro ess pases
lhe tomaram'smiside, porque o pai Asa-
salmo tinha ar da ser boa bonoa ssaa-
trava-se sempre de graode d liiitorsasu.
Pzia oe reesdos ds sos e de oatroa, ssV
gumas veaes grBtoitameote, sta a, sais
quera qae lhe pagassea recados
na distancia.
Nlo vale a pena, dizia elle.
Outra veses, quanio lbe psrgaatav
Quinto lbe devo, pai Aassssss ?
O moco de recados responda :
D8 o qae qaiser.
E qaiado, na saa opiailo, lbe dsvaa ds
mais, o, que aconteca moitaa veses, asa
aceitava, trava o qae lbe era devise, s
restitua o resto.
A fallar a verdade, nlo gaabava
mas era lhe preciso to pouco .para
Gontentava-se para o almogo, coa sa poe>'
00 de caroe fria coa po oa siaplesasal"
cora ura pedigo de queijo, bboado lbe ss
cima um pouco de viabo.
bK

(Coaft'ausr se *ej
TyjC'da fJaaria i
de0axiaas.4S.


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EPL4EPQ5L_YHPS77 INGEST_TIME 2014-05-28T15:51:50Z PACKAGE AA00011611_18067
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES