Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18066


This item is only available as the following downloads:


Full Text
U L
lilU
Mi
mi
Por trea Beses adianto ios.
Por mis dito idea........
te: um tumo deen.
taan suero avulse, do masas .dia.
OMtK SAO K rACA P0RTG
M000
...... l/tfU
. 23JQ&0
....... 0100
PAMA DES TRO FOHA DA FROVIMCIA
Por seis meaee adiantados...............
Por nove dito dem................
Por om anno dem................
Cada numero amito, do diaa anteriores.......? .
13*500
201000
27#COC
#100
DIARIO DE
RNAMBUGO

PropricJaif ht Jmotl
:6a ft Jnm Sxi\)$s
Om t*rm. Xmcde Frlsse A C
de P*H*? aeaaaa ag catee
exeloolvaa ele) aaaaaelM e pn-
blleaoSeaj aa l'raaca cingla
bachero I 8a-, Ao
TELEGRAMAS
afi7i;o ?*ancuua so susio
PARAHYBA, S de Outubro, 1 hora
e 55- mioatoa da Urda (pela loha terrea-
tre).
Tfou boj.- majal ruarle aarla-
al PEBN"AMBUCO,ne arge para.ahl.
Kafearruo Btlle ei-preilirilr
I. Irado ala*
pi^arlr per
a rea a
Br. tlralalina
ttapansado al
analto* atalajo*.
RIO DE JANEIRO, 18 de Outubro, 4a
4'horas e minutos da tarde (pela liaba
terrestre).
a
1o fuarrlaaaraaa kuieaseaia* ale)
parlamr-aio. par ralla >< vprairaic da Caaara do
rsaiado* rol baaira liflw asa o-
eta do Bario da Categlpe*. presidente-
o caaaelba.^aVaialaraad* baver la-
enmralratr aa dlecaaatA da lairr-
prliario d o Br. doanjalaa Haaaea
cerca do calado aa taadc de
a faaaeradar.
: Valieren a Vlarondeasa aa aa
a* Franco
Gabarrtrara para o aorir aa r>a -
sjaele nacional : a araador airara
Barkalho Irada Cavaleaate. a draa
lado aeral padre atarla Caclaao Bl
. fcelra. t Br. Pedro Budrlgae. < *
aeaeeal ejne ral dirigir a eeaepaaBla
ate feoabetras de rara a tabaco*
HSTBDCClO POPDLAR
PHILQSQFHLA 00 018SITG
DI
(JErfroikido)
pibmotheca DO POTO k DAS ESCOLAS
CAPITULO
IIIMKirUH Hli
III
TH:rico*i
Din*:<;l: cisAcrsass duiu oaarros.E Q.UB
cosstrrs o vc-to ds sco,cnaicXo ? Psractrios
soasa raoratroADE.Se* volccIo bmiobjci..
TasoaiAS ac sa rasa ihuijudo rasa a ta-
liiiniiia. U-.aw aa raaoa o oomuio ? oirre-
aiscts airras aj rsascairccs ds rHOOSOrau oo
DiaxiTo r u di 0188110 erro.. Mocos ds a
oibib oDoamrio.
(Ce>a l i arnif o)
Y.-a ftiu tres pocas* distioetsa pdenos eoo-
aiderar, enqoanto ao a^senti Ivinrato das doatri-
oas sobra a prcpnedaJe. No prime ir o periodo 6
esta encarada eorao ieatitoicio religiosa t eala
qaal a a -' coa.u poro e aio cono iadiridao
predcnfnava o elemento


t.cial. Varice tactos
comprcran esttv"Urctir religioso eatio exlttea-
U. Ataim, quando se proceda div.aio da pro-
pr.edade, recinia-s: a varia* c r-montea qoe ae
Uic a, preader no direito aa^r.ds. A baln*,
qu< o oHeceram nos .'imites d.s erras, liaban
aa t ni divos* a lnvi..Uveis As coasagrscoet
ao oVos Trraioe expr-miam elaramcate qae os
por s joigivam s propriHade proreoieatc de
Oros. _
Termino era > deas jue Jefealia as bansaslas
caiDD-js Ers reoerado debaiso da forma de ama
pedra quadrad*, ca aaadeiro desbastado a cach,
o qtnl escara fio oo* marees dos casapos. No
da da sus festiviJsds eoccavam a'o ; e lenta dalle
Ksiaia libE^-vi de viobo e Iba offereciaa botos.
No Mganio periolo a carcter retifioss toase
a fei^io aristocrtica, prortoante das preteosoca
dos patricios i posas exclusiva do oVatnio aauio
aaL
A plebe, purea, ja farta de aoirar s cooseia dos
r_^Btticos qae tiaaa a esperar, lottoa eoolra a pre
potencia dea rie s e dos tortea, aaostroa q*s ru-
ga umbea para ai uom parta dj d raioij. O'ss-
tas laetatjtscea o trneir periodo caraeteris-do
aeia t-ifliSjaiiv daai e privada q*a toeasa a pro-
praeade "aqai oA> pidia dsixar da tomar sea rata
das cireamstaoetas que te iaaaa.
O elaantj social lioaa daaapsaieoido o a
laca
tal
aoracoes a este estado de epata.
per portara de 5 do mesase mea,
jattio liaarabe Lias da Soaxt.
Aa masaa. Msaia Y. 8. aatiaiaaer o iaela-
sa pedido de eHB f-lbas imprataas, de
para feeaeeaeato ds lorrsgca e ferragto A
paaaia de cafaJaria.-C)aiaaaMa II ao briga-
deiro eomaaadaatt das arate.
Ao lommtadaats do eorpo de palala.
Maaas 7me. amtaal, ao mato da, taita talar ao
Dr. casta da polica daas praets, afim da eaoolta-
rea asi Bariairoa o aiaMaoso Aatoaio Maiaqaiaa
de Mattos. qae rai ia|naaa ao jary Cueemaui
eoe-aa ao Dr. ebeie ds saUeia.
Ao mramn,fcajata Vataaml
asdaaa, aa aaaatda dolado
roadas noctaroas do distrleto ds laa^dalsaa, eos-
iorms requinta o Dr. chafe da poHcia aa offieio
o. 980. da aaaaam datado. Costtaasaaaajaa ao Dr.
chele de polieia.
Ao director geral da iosVoeclo
Sirra-as Yete, ds orgsaiaar, ee n orgencia,
reaeio asa tersaos do art. 145 do regalameato de
6 de farrreiro de 1886 coa additameoto de mais
algoaa mesa para o caso de qoe, deeretada a re
toraa da iotlraeoio, baja oectttidada de prorer-
ss, por aeeeaso aa eadairaa de 3a eatraoeia, qoe
eafarsa.
A relacAo de qae trato derari ser em daplieata,
itt) de profeacres a ptofeasorea.
^Portaras :
O 8r. agente da companhia brasileira de oa-
recioas a vapor manda dar paseagaa, por coott
do ministerio da taaaada, at a proriocia do Amav
tonaa, ao prasatador iscai altistaroente nooea-
do para a tbatsasesla ds tsaaada daqaalla
rincia, baeharrl Sarazo Oaacalres Piras, a
sasim la ptasen da tas familia constante da ia-
clasa relaoia, aaaigaada polo secretario fiesta pro-
riocis.
BelacAjdaa passoas o familia do bachera) Seve-
ro Ooocalrra Pires, oemeado proearador fiseai da
taaaoararia de faseads da provincia do Astaao-
oaa, a qae se refere a portara desta data
le da companhia bratileira de os
eepor :
Paatagfos ds r :
8oa malhar. D. Hormilla Piras.
Pboe, Jos, 8 satas.
Hennills, 7 aanes.
Tberess, 5 aoaoa
Olrmpio, 3 aoaoa.
Anaita, % asnos.
Paasageaa de proa : a
Croada, Mtria Isabel da Costa.
0*Jr. agente da Companhia Brtsilaira apea
transportar 4 aorta, por cont do Ministerio da
Querr, o 3* eadete do 14' balalhie de infantera,
ITpidi dolUgo Villar, qoe segoe para all 4 dis-
oAo do coaaetberetro ajadaote geaaral do eser-
cite.Ooaaaaieea-se as bajgsd.iro ooamaadatv
t- dss arosaa.
O 8r. agente da companhia braaileira de aa-
vefaoio a eapjr mande dar pmsgaa de proa, at
a edrte, por eoote do ministerio da marinee, ae
roardiaoda arma da Coarado Maaoal Bsnediet.
O 8r. gersnte da comptabia aeiimatbacaaa
mande dtr, na primairt oppxtoaidaie, puagsaf
de r de ida o voite ealre re portea do Reoifs
e Natal, por c jota daa jrataius a qae o govaroo
18**.Pare aatUfaaer so qae solic'te a
da provaaia da Paaabrbb ca caseto
de Sf7 de ottenbro lado, tarra-se #8to. de pro-
pelo 14 bate I bao I
A C4s**
Alfredo Par-
Vidaaeiar pira qae
de infantera o reas atilda a
lidio ae issaatimsatra do S.*
(tas ds Atasvde Mallo.
Ae Or. charo de BMa.aTara qoe posea
aas rasolrido o pedido do deterado do termo de
Sc/inhaim, qae reto atoen ao sea oeaaio n. 874
de T de ammU, aoofea qae V. 8. dea I are qnal
o aaarmeato qae precisa o destacamoato all eeta-
l Oeiestin. Amalia Aira
de Soost.
de.
Dr.
c
gratuitas a qae o ge
jagaiean tsaatti
tesj airsite, a Bdeardo
roca.
O 8r. gerente da esapanhia pemambacana
mande dar paaaagsa de r, at a Parahrba, ae
pnmeira opportnnidada, por eoote das grataitas s
qae o goveroo tea dire to, a Pedro da Atis fto-
cba .
sxrsoiaaTt ao na. tanaavaaio
OMNI
Ao ageate da companhia braaileira de nave-
gaado a vapor.8. Exe. o Br. preeideate da prc-
viaeta rnaada aceaaar o reeebimeato do offisio de
V. Exe. de boje datado, ao qaal eommnoica qoe o
vapor JrTi*'Ml ebegai da partos de norte, ti 6
borts dt mtobi, seroiri para os do sal boje me-
mo, i S horas d* tarde.
Ao ageate da eaapanbia babiana de ntvegt-
eio a rapor.3. Exe. o Sr. presidente da peonn-
cia manda acensar o roeablatesto do affisio ds bo-
je, ao qaal Y. S. cxnmoniss qoe o rapor fraeey,
ehegado da Babia e osala, regrestar pa oe
momos portee a 7 de correte, As 4 horas da
tarda
Ao gerente de eaaaanbU pefaambjeaae de
navegaeto a rapar.S. Etc. o r. presidente ds
provincia ficou inteirado pelo offieio de V. 8. de
booteca datado, de ter de eegair a 10 do correata,
ao moa da, para o presidio ae Pernando de Nc-
rooba e>m escala p'las'ioeas, o vapor f?ifird.
Piaeraea-aa aa devidas eomaaoicaooes.
Ao gerente da caixa filial do Banco Interna
cicoal do Brasil acata eidade.De ordem do Exm.
8r. preeideate dt provincia acenso o reeebimeato
do eScio ds boje, eom o qotl V. .S. canoa copia
tatbeatiea do btlaneo daa op*rtoors afiactaadaa
por asea caixa filial, durante o mes de Setemaro
ultimo.
Ao director da Imperial Sociedsde doe Ar-
tistas Machtnieoa t\Libarass3. Eie^.o Sr. pre-
eideate da ptoraaTeVasada dsreirer a V. 8-, para
os Sos legaetva peaTta dus lerreaoi adjaeeates ao
respectivo Iveeo, rate atar satisfesta a diligencia
reqomiteds, por ess directora, atgna lo o oScis
do director geral ds obras publicas, tob a 301, da
M de Sitcmbro altimo.
Ao Dr. Jos Oeorio de Cerqoeirt Ds or-
dem de 8. Exe. o 8r. preeideate da p.....">l*j> me*
eaao o r cebimento do offieio de 1* do corrsnWxa
ejaal V. 8. participa ter aaeea data tstamido o
exereieio do cargo de inspector especial de faras
a eoloaisacio, para o qaal tai aoaaade por portara
lo MlaieBrlo da agricoltara, eecaeatreio e
poblieaa, de 13 de Agesto de altimo,
ooa-so ao inspector da ib*aoarana de
Bxraoixsrra no ata 5 aa ocresao na 1887
Actos:
0 presidente da prorlaeta, atteadeado aa
ae reqoerea o barbara Jet iiraai de 8oaia
170 eaoaarat-e do carao de
o ca
eaaataaaa _
icutedo logo
a*
te asea, qaa
de peeaaaaats
colonia Isabel,
Beraa. dirtceor, o qaal sari tas;
svtjt torca dtapoeirel.
Ao iospeetor da ttaatarana da faaeada.
Catatan 1 ii ds infoTaiacofepreetadea pelonraaiden-
te do tripoaal da rataeao, em oiBaio de 24 de
aatembro altimo, baver paseado era jolgado o
aeaadin da 5 de Desamoro de 1884, terrea do ar-
hitramnatn do valor do eecraeo Maaeel, libertado
ae tesao ds Esa da, por coala da o* qaota de
fondo de emancipa alo, e partenoeute a Antonio
doe Bastos, rcriminando a Y. B. qae
pagar ea termos eos raen ores herdeirot
a qoaatia de 1:000*000 pelo saldo de dita
itnporteaeta daqaelle arbitramento, ao qnal
uae retara aa saa otBcio de 16 de Jalbo alti-
456, rnnfarme reqoerea o tater delles.
-es ao JU aaaicipal e da orpbioa do
tersaoTIl Eseada.
Ao mesmo Beatetto a V. 8., em solocio
ao expoeto no ate oAVaie de S da Betembro nade,
a. 570, as loformaedea jantes, por eopia, ministra-
das pelo Dr. ttete de polica a palo Jeteas do do
Lhaoeiro das qatee coottt nao ter havido reqoe-
rimeoto nem parlara da lieeaea para espeetacalo
pabla naqeolio terao.
Ao mesmo.Mande Y. 8. sjoatar eootaa, ao
secretario do presidio de Feroaado de Noroaae
Maaoal Accioli de Moara Qoodia qae para all re
gressa no vapor de 10 do correte.
A eo ai atan liaste do eorpo de polica.Pro-
e Vme. ao sentido de ser proaptamente
do o deetaesraeoto, qae ee aeba em Bet-
gaeiro, podeado para atea remifio ter elle troca-
do com o de Yla Bella, eootareae prspos e Dr.
chote de polreis ea Qficio a. 87 de 8 do cerrenie
mea.Cimmaorcuo-aaso Dt. ebefa oaplica.
Ao aataao. Proriaeaoie vme., ao eeltido
de aeren aprssaotadoe ae Dr. ebefe de pelioia,
eom a posa ral brevidade, os aldtdoa deesa
eorpo. Arara a iaoaario, afim da prestarem aror-
maeoee acjrce do aaaassiaate do latente Bcllar-
aiao Piuto derjbive.
Ao metmkfZ' ICaade Yate, eliminar dasse
eorpo, conforme aaatjaita o Dr. ebefe de pos^aja
em bffieio a. 881
Francisco Vtil
Foaiao Jos de Sonsa e Msaoel Jos dos otates,
I adatados no inqeaito pelo, asaasiioato do ex-de-
Irgado de Alagas de Baliat, teaante Bailermioo
Pinto da Paira. r*
Portariss :
0 8r. gerente Ja Compeatsia Psaasasaasaaa
de Navfgtcaa _
praadio de PiranaaPdo Noroaae, por
aageriaalas Beis A Santos, os gneros ti justantes
da inelaaa relacAo assigasda palo secretario do
govaroo desta provineia.
Mutatii matfradif com ralaeio ao negociante
lo uosaee Benra a Joio BaAno dos tteatoa
O Br. saparrnuadante da estrada de tarta do
ae 8. Francisco mande transportar ea car-
ro de 3 cUase da estacas daa Cinco Pon tas a de
Qamslltira por coott da provineia ao criatiasto
Aatonio Uaiaqaias de Mattos e bam aesim a es
eolta qae o rondas, eoapoete de dais praeas do
eorpo de polica, de veo do o transporte ser de ida
e rolla para aa praeas.
UoiAo Agrcola Rio Pretaoa.Agaar-
I do Ministerio da AgnenUnra a qnem
f sohmattj o tasompto.
i Nilo atoe oaatos Ferreira Barrea.
i Pedro dt Yataoas.-llos.latirme o 8r.
I diretto da comarca du Timbaaba.
dt C-Saatento a decitlo dj Tbe-
" I por seus fanfameatii.
de Fraitea Barbas.-Ioerae o
baraAo.
Jet aseaterio de Asevedo.Como reqaer.
Manosi Vicente Nuaes da Suva.Deferido eom
ofaeio data ao director do presidio da Fernando
de Beronbs.
Jomo D.'matrio Fernsadei VannaEa Vista das
iafortaaoS da Camsra Maaicipal de Oliada nao
ht qef defenr.
Olieeira Castro A C lasarme a Camera Ma-
aicipal do Beeife.
Baoparet Pedro Jorge de Sapea.Deferido eom
offieio da hoie i Tbesoartria de Faaeada.
lefariao Jos da Coate Valeote.im, reediaa-
uieussa
Secretaria da Presidenaia de Pernam-
oo, 18 de Outubro de 1887.
O porteiro,
F. Chacn.
f '
Repartlcio da Polica
2*aaofIo.-M. 927 -SecreUria de Po
lioia de Peroambaoo, 13 de Outubro de
1887-IllrD. e Exm. Sr.-Participo a Y.
fciac i trae foram bootem reeolbiJoe A Caaa
da Dfetencao os sagaintes individuos:
A' Bioh ordem, Jos Lsrenos dos Santos, por
distai apa e ato de armas detona ; Miguel Torrea
Qalia o e Antonio Torres Qtlindo, viudo* do ter-
mo A Agua Prete. como eriminoeos.
A' rdestdo tubielertdo ds fregosla do Beei-
fe, tt Iro Antonio da Fonseca, por crirae de tarto.
A' rdea do da afsgaesia de Ssnto Antonio,
Anta o Francisca das Cbagas, por disturbios.
(o da 9 do corrate, pelas 6 1/2 horas da
tarde a no eagaobo Cipricbo, do termo de Agaa-
Prete, Psdr esersvo, de prapriedade de Mano*I
Ferraba, dt Lista, assassinoa eom ama faeada a
Jos, tambero .eteravo, percncente a Herculioo
Forrara da Costa, evadindo-se em segaids.
Mo dit 7 tamben do correte e no eogenbo
PattaGrande, peit.ooente ao mamo termo, o n-
dividao de aoms Jos Bonifacio da Obsta, tssas-
sinca a guipes de fado a Jos Valeria".
(Xarinmoeo ioi preso em flagrante.
S2i haotem datado, oe aotd%#js bofceeetee doos f.c.os procedea-te aoa tartana 1
a Nora, Aotio Airee doe oaoaf, da ai
rarticipoa-me o eidadio Manosi Hertclito
de Asbuqaerquo, ter reasseaido o exereieio do
Mara Angela do Carmo. Informe de novo a
seeaio, ttndo o Sr. eolleotor em vista a escriptura
asa ate.
Manoel de Barros Cavnlcaota e Jos de 84.A'
1 scelo para oe devid fias.
Viuva Qoncalves A Lorega e Minoel Teixeira
CA' 1* seccio pxra inforsaar.
Fraoeitco Antonio de Olireira e Jote de Soasa
Quimariea Sim.
Joaqaim Oonetlvet Caecio & C, .Jos Lipas
Alhtiro Sobrnbo e Olireira Silva AtC. Iadeieri-
*" em vista das iufjrmtces.
"us 4C. Defertda.de aaeordo eom as
Hiory Forster A C. Eat, atVa das informscoes
nada ha qae deferir.
M-irtiniano Bibeiro ScB. ladeferido por nio
ter requerido de aceorde com o qaa preceitt o
Beg. de 7 de Outubro d 1873.
Alfredo Arres da Silva Freir, Toomas Time?,
Dominga Mano! Mtrtim, Fraocisco Joaqaim An-
tones, Manoel Xavier Carneiro de Albaqaerqaa,
Q. (Jomes Msa A C, Affonao A Bsltar, Francisco
Antonio de Brito A Filbo, Aatonio Igoaeio do Bj>
go Medeiroe, Borle A C, Eus"bio da Caoba Bel
trio A Irmlo, Jos da Silva L.yo A Filbo, Joio
Vctor Aires Matheas, Jos Aatoaio Pereira, Jos
Antonio de Mattos, Joaqaim Mazimiaao Pestaa,
Francisco H. Caris, Waaderler de Bastos, Aatonio
M'iuii Machado Paria & C, Cerdoso ic I roo So,
Sebastiio Jos Beaerra Cavalcante, Bobqaajrol
Frrres, Francisco Jos Jsrme Qalvio, B. da Sil-
va L y j A e berdeiros de M moel Ctrdoso Ay-
res. Sin.
Manoel Pereira B^rnardino Albeiro ot C, Alvea
A rVrnaades, Jos Pedro Bodrigaes da Silva, Ja-
cintbo Pacheco Pontea, Antonio Serafim da Silva,
Eduardo Mtrtins Ctmart, Antonio Laia Baptista,
Henriqae Lais Ferreira ot C Jos Theotoaio Do-
mingues, Josqaim Hotta a C, Jos Ferreira ccC,
Antonio Barboea da Fonseca, Jos B'beiro A C,
Beraardino da Silva Bamos, Francisco Hilariio
de Oliveira Maia, Rodrigues i C, Qaimsries Ja
nior A C, Joio Baptista de Moiaes, Fraoklin de
Vaseoneellot Lima C. Santos, Joio da Fonseca,
Manoel Praociseo Teixeira, A. Martina > C., An-
tonio Jos da Silva e Areelino Lima A C. Sim.
Oeminiaao Infante Lamachi Migaeis.-rPeferido
de accordo com a informaeii do Sr. ebefe da 1*
secoio. I
Luis Prente Vianna.Certifiqae-aeJ
taaraolino de Soasa Trarasaos. Inlef rido por
Ur requerido frs do praso do Beg. de 7 de Outubro
de 1878. \
Francisco Antonio de Oliveira e Joio de Soasa
Craioitries.Sim.
V
) etetarnto aste unha Ojaaaearec.do e em sen Q ^.g^t. B
u sjatgfca o aate txaggar.do ..dir.da.lisa. |. bkch.V-i Jai Sen.
, saia tcaios coaelndo a pnaeira ep ota. ^,,-40 qaa^saticUee do
r Coataua)
PARTE OFfICIAL
CnPTCraVB la ProviBcU
00 ou 4 db oercaao oa 1887 -<
O presj.i. ata da provineia, (ae m, Ttete o
tetawde aae, ana 10 per eepa ao caVsis de
narpackr o arseaal de marinas, ds h i alea date-
do, sob o. It 7, do qaal cenata baver Lato Jos
Antones Jaabr prestodo exaaaa de con fj mil dada
cota o trt. 3* do decreto a 18M dafi dt f da 1864, e ob'Jdo epprovacae aasatote doe exani-
aaaWn pr* servir do 4* maehioata da barcas a
rapar, ordena qae ao riastaado ae expaaa a eosa-
pajiale carta de habUitatao aa forma do art. b*
das toetroceees qae bailaraui cea a decrete a.
JftOO de 2 de jeubo de 181Ctrnaataeoe sa aa
laapealST de arseael de aseriaba.
Oficios :
Ae iaepeetor da tbeeoanuria de faaeada.
Declaro a V. S., para oa fias eoaveaMates, asa a
86 do tt-eabro dado prestoe jaranalo a lasaatls
o do cargo de pronotor paWieo da es-
rta ForaoM, para o qaal tora
AifHn aeanaaiatfla
O presdante da provincia resol va eoaeeder
aa de Soasa Filbo
o eargo ds tjsdaate
fateada prartociai,
da eolteetotia de Nsaaretb, por
O jara tabee I ato da aoaaroa de 8
previaeja da 8 Paolo. ,
O preeideate da proriacia reeolre, tonar o
baaberel Manoel de Atascar Ge.aaarUa, para
exeretr o carga da proetotor pablieo da eiaaret
de Nsisrsfb sasTsaasaairoa-ee ae a casado.
fJmmmm peerraeto, atteadeado ai
qaa racjoaraa o li Bes I aUaoaFafraira EaeeAar
Jooior, jola maaiaipal a de orpaita do termo de
Leopoldina, resalvo aroroaer por 13 diaa proviso
n.mate, a tea rissjBfato sigan, a lieeaea aa
't-Sae:1
Ao alaistro pleaipotaociaiio do Brasil aa
Lca.drrs Eovio s V. Exe, eo.forae se orden 1
en vigor, o b.iaa> da receite e despesa da es-
trada de tarro da Beeife to S. Frtaritee, coa e
iendo dcasavoiviataaaojyBtpi 4a acta dt aaaalo,
aas rata ce roBtimisarurt '' l.qu. ;ran as
latirs ao san al Js$asto al timo.
a V. Eso. a ssgaraaea de miaba sabida
ditttoata ccaaiJetacio. Commonieoa-ee
sos nanbros dt referida apaanssee.
Ao arlgatteiro'eoanaadialadas srmts.-De
feriado o reqnerimoato de cabe de esqaadra do
14* batel hie dp iafaateria, Aatoato Pereira de
(^rraiasyajBta* qae rvtsa a inf irnaaio d'ataa
1 aianljBasai 1 da 8 do eartasa.aob a 498,
aatoriso V.JTxe. a eeaeedcr.lbe 15 diaa <
para trata de agosta de ara partsealar Maeresie,
ca de Carati.
do fea. tacaataaio
Offieiea:
Ao Dr. Ignacio 9e Barros Brralo Jooior, 1 -
aaaretario da Assenbla Lrtrltisrirs Provincial
S. Exe. o 8r. presidente da provincia nanda
traasniltir a Y. 8. afim de ter opportanamrate
sabneteido a deliberaeio dessa Atsembla, a eo-
pia lactosa do offieio de S8.de detembro fiado, con'
sqatl a caare municipal de S. Bento reaattea
para ser spprorado o prefecto da regnltceeoto
jaoto en origiaaldo mercado pobl.oo local.Com
monicon se ao presidente e vereadores da cmara
aaaicipal de 8. Beato.
Ao mesmo. De orden do Exm. Sr. presi-
dente da provincia eomnonieo a V. S. qoe 00 of-
Aetode 30 de Setembro prximo paasado n. 62, t
qoe eeio ennexo o ponto doe empregados dt se-
cretaria desa Atsembla concernen ao citado
mea, foi proferida boje o despacho segointe :
t Benettidoao Sr. inrpeetor do Tbeioaro Pro
viaeitl para ot deridoe fin
Ao tospeetor do Tbetaaro Provincial. O
Exn. Sr. presidente da ptovtocia adrferio boje o
rroaeriotcnto de Pedro Baos Lieuthiir, a que te
refera a lofornaeio da V. 8. en offlei. de 27 de
Setsnbro altimo, sob a. 872.
Ao lageobtiro fiscal dos Triiba rbacot do
Beeife a Cxaegi a.Yanca.8. Exe. o 8r. pre
eideete da provineia manda declarar a V. 8, em
respoota ao aso offieio o. 194 de 24 de Setembro
ni timo, qaa p-lo Dr. ebefe de polica Iba foi remet-
tido ao l. do correo te, cegando o offieio deesa
data o paseo relativo aa vinte prscas qae a 20 de
flntiaalu 1 fiada foram ea degeoca so Monteiro.
. Ao director g-ral daa Obras Publicas.9
Exn Br. pretideite ds provincaa ficou int.indo
alo oAliio de V. 8-, do 1. ds corrate, sob n. 208,
la fiaver te Iterado termo do reeeblnento defin -
tiro da obra de reparos do acode da villa da S.
Beoto, paseando-se eertifieallo de pagamento da
saannaae da respaaiabilid.da a favor do arrean-
a vista do attestado aojis nameipal coa
qat dislaa estar a ob.a ea perfeito as-
i de" enanas vseio.
Ao metme O Exm. Sr presidente ds provn-
>lws latetrado pelo oetcia. de V. S. de 8 do oor-
sob a. 209, de achar-at eteclaida detde
Abril a obra de reparos da ponte sobre o rio Pira
pasas, ao Esgrabo Novo do Cabe, a de baver na-
ssaalta data se spiee alado aaaa repsrticao, o con-
traataate, afin de faaar a entrega provisoria, de
ajas lama-as torno de leeebineaco, dando ea-Ib*
aatifleiiln de paganeato do valer do contracto, de
qaal dadotic as a importancia de ana mi de 1
Xaio f i applieada, bea a
do es'jrlo
Ao mesno.S. Exe. c Sr. presidenta
riada, fieoa int.irado pej oneso de 30
bro allitao, aob a. ata, de baver V. oajtoaootd -
o de rreetesacato defioitico A pa-sar
de pagamento da presta ci da raspeo
a qae tea diroto coatracteato da
sera aVi repara da peale abe < rio Srrinbaeaa,
por arlar-te ea petrete estado de coosrrvaeio'.
la erar tormo ds res
DCSPACROS DA rBaalDINCxA, DO DA 12 DI
OOTUBBO DB 1887
Abaito assigaada de saoradores n eidade de
Pi d'Albe Iatbrne o Sr. inspector geral da Io-
stiaaels Pabttoa.
Abaixo aarigaada ds negociantes, agricultores e
atoradrras ea Cal da Alegra.loforme o Sr- Dr
estafada aojtata.
Anbar Ntaiaasaa Pereira Ja Jsnt. B-met-
tido ao Sr inapeetor do Thetoero Pr.rme.al para
peo vidttteia ao eeatidO da ter logar o p^gaoKnto
eolieiuij, aoa leras de saa oform.cio a 883,
t 3 d i e rrr-ole n ^^T
"^aaraar >* PMricie, Genataa Mana
o exereieio
cargadedelegado do termo de.Ipojaca como 1*
snpfle&te.
-i Por affioio datado 9 8 do correte, den-aae
parta o eap.tio J.io Franctoco Uene-terio Por-
ajAy-fp- ragseBa dt'a auatXaaUdo ca-go- de da
isgaai) dtr termo de Ptl nares.
Ioformoa-roo o subdelegado do Ia diatneto
da fregneaia da Boa Viste, rn respostt ao cfficio
que lbe dirig a proposito do qus pablicoa o Jor*
nal do Stafe, de 11 do correte, fob a rpibrspbe
beivajarla qoe no da 10 tambera Ueste mea
por vo'.to de 11 Doras da msnal, foi elle procara-
do por Georga B. Neod, pera Iba faier tcieote de
qae os noite do da anterior, por occasia/i de fa-
aer praticaa di coito evanglico em eaaa de ana
resilenas, sita 4 roa do Progresso u. 13, appare-
oera all on individuo que Iba parecen estar em
briaga lo por ter arremeaaado podras para a casa,
qoebrtndo 3 vidros dts jaoellas d referida casa
retirando sa en legaida, sea qae sesee por elle
reooahecido.
Mead, sendo iatsrrrgedo i do referido sabdele
gado sobre o facto, declaroa aio ser verdaie tr
appsreeido en frente de saa casa an grapo de
bemeos eoeforme affirmon aqoelle Jemal.
No dit 6 do corre ato e no logar Alaga do
Carallo. do termo da Gloria ao Goit o icdivi-
dao de nono Joio Mtrcolino Alvea do Mcete, fe-
ria lercaenie eom ana tacad a Jos Gomes ds
Suva. y
O enaeooeo rol preso ea Sgrente e contra elle
proeadaa-M na lernos da le.
O eidadio T.bnrtino .'ost de Olireira par-
tictpou-me ter no da 8 do eorreote ataido o
exereieio db cargo de delegado do torno do
Buiqoe.
Daos guarde a V. Esc Fdm. e Exm.
Sr. Dr. Pedro Vicente de Aaeredo, muito
digno preaideoto da prorincia.-O chefe
de poli ;in, Fradkisco Dominguu Rbtiro
Vianna. a
Thesonr* Prolnclal
despachos do da 13 de outcb30
de 1887
Jos Bastos da Viscoucj-IIos. -'Deferido, dndo-
se beixs na fianes. .
Dt. Manoel do Nascimento Paotor, Mtncel Crux
A C proredor dt Santa Cata, Cmara Mnmeipal
de Panellae, Wenceslao Pinto de Sonta.Informo
o Sr. eoatador.
Haatetorto Maciel da Silva e vigario Augusto
Fnafclia Moreira d- SilvaDeferido, tomando-se
por terete a Gaoei cffcrecida.
Heary Forster A CDeferido, dando-te baixa
no debito, a riata dat intermacoes.'
Aaaa alaria da Loa,i.Inde/eridc, a vista daa
iuforraaaoa
Jco Guatee da
Bodolpbo M
geaeia do Sr. Dr en
Aatonio Ferreira
ti^brmbo, Antonio Bta
pee M tobado Bamos
titUt !!
Batisfera a en*
osmio, | Joio Goilberme
Galve>, Manoel L>-
do, podeado liciUr
drina efe Albaqnerqae Pereira,
Iho t C, Bernet-A C Jos Ao-
i;.;,-A!rian
toaiVeto Mafe o Laisa Ceeatina Yleira de Mello.
H.jt vista o Sr. Dr. procurador fiscal.
Praatafitoa Forjas de Lacada.Deferido, seo-
i sapreveoe a calclo de peasao.de inaetividade
a qae proceden a contedoria. .
Offieio do i>r. proearador dosf ilos.Ioforne o
Sr. Dr. adminisUador da Bctbediria Provincial.
Tbeodoro Chrittiansco. D.f-tido, ftsendo-te
ts erU^a notes e sendo entregan s importancia
capitel da ap liee ragatad ds qoe te trate,
Recebetlorta *rorlocIal
despachos do da V de octcbbo
db 1887
Joio Goafcs ds Cata, Zfferino Martina d C.
Jos de S:nsa Brat, Jcaquim'Igoaeio Bibeiro A
a, Jos P-lix de Albaquerque, Joe Laia Airea
Vitalia, Aotooio Joe Martina A 0., Gailberm'
r.ocisco da Santos Miedo, Goocalves
Ptrrt Marceliino Jos Baptista, Antonio
Aanta Stet, Aato..u. Uehot A C, Augnsto Oe-
rnvttoo de ti en, M .noel dos cientos Aranjo e
aj^Ba.'
.: Muais Teixeira Gojnarier, Aatonio La-
salvia, Joio Fraastfly|saoe da Silva, Lmrenco
Braga A '' Lobato, Oompaohia de
Mari. Senhjrioha da
. Maia U. IrnA", Joaqun Cot-
a, A C-. do pr curador do* fotos e da junta adroi
tira da baula Casa de Miser
INTERIOR
Baaia, Fiera da Siira Aotaae, Duaiiifos Nasas I te. luforsaije l acoto.

O cnaino pablieo no Brazil
(Do Entino Teeknieo no Brazil, pnlo Dr.
Tarquinio de Souaa Filbo)
, O futuro do notss pas, sus prosperidade oa de-
eadeucit, depende en grande parte da solacio qoe
tirer a qoeatio da edaoacio e eatjuo das novas
geracoes. E* ana verdade de experieacia e da
sent eomnan : o nivel social ele va-te oa aba i
xa se, segundo a nocidade bem oa mal educad*
e instruida. Qaindo a eeiva vital de ama naci
tende a diminuir oaa Mgotar-te, poda-se afilrnar,
aen tenor de erro, que algnm vicio radical existe
na cuitara doe espintoa, na oraateeio dea intelli-
geodas oa no affa'ciameato dos corseo *s. A mar-
cha ascendente de oo poro, sea progresso moral e
material sao, ao contrario, indicios iaeqaivocoi dd
qae ca novee rebentoa da popoiacio foram tratados
com esmero, de nodo a preparar geracoes aant,
fortes, adestradas para a lata da vida.
A prosperidade de cada pas, dia ama notebi-
lidade oestes asiamptos, aodt aarallelaneats eom
a instroccio pablica; sobe, desee oa estaciona com
ella ; ha vend ampre entre estes doasfaetos ana
conjanecio laconteattvM qae aprsente o carcter
aaihcotico de eapse para effaito. (1)
Uo catro esonstor, talento liareadi qae fes da
patarra ama clira en defese das grandes oansaf
a qae conttgrsu saa exiiteocit, sffirna pir sai
res : O smenlo mais necessario a ama naci
civilisada a Instroccio pablica e o orgao ctpitel
de toa vidatie as instituicoot destinadas a atse-
garar-lbe a acqaisieioe desenvolvimeoto continao
da cultura geral. (2)
Sendo astim, nio duvidanoe di ser qae o nosso
tystent da entino, a noaa instroccio publica re-
eitms serias reforma, carece de Mr renovada por
ncti espirito n)ais adeqoado as necetaidades do
temfte -, falta-Iba sr, vida e movimento.
O estado geral da organiaacio da instroccio
publica en nosso pas abe, porm, do qaadro qae
na temos trscado. Examinado sob toda a s-
palos, tob toda as suas relacois, offerece extrema
importancia e comporta coniideravel desenvolv.
ment. Para oexame da qoeatio especial qae na
oceupt nio podemos entrettnto prescindir de tra-
tar, de ama modo genrico, de eertos pontos qae
se preadem ao assumpto principal.
A reorganissfio do ensino em seas diirentea
graos nuertaidade geralmente sentida, e maitas
votes conpetentes te teem levantado no parlamento
e na impruna, reclamando ana ref.rna.
O naso entino publico ratate ae de ama tal
enrcala, de um tal desequilibrio, e de ama falta
de accorde com os intermees retes do paix e com o
incestante desdobranento das snas firosa indivi-
duis e colleetivas, qaa pode-se afirmar ten exa-
geraedoha um grande trabtlho de renoraci) a
faxer.
Nio qaeramos, pirm, oeder a nma tendeaeia,
maito generalisada entre nOs, e que se asaignala
peta denegrir consUnte de tndo qaa nosso, de
todas as inttitaiooea pitnss. Apontendo os vi-
ejos, ts lacones e ni imperfetcas do nosso entino,
oem por isw deixamot de recouhecer o qae se ten
feito, os nelborsnenta intraduiidos e o eiloroos
empregada para conseguir a saa eleracii, eolio-
caodo-oapar de ooiros paiaei caitos.
D vid) a causas complexa!, inegaval que a
estes esiorc'ia e a estes melboranentes ten faltado
ama carta hom geneidade de vistas, a peraeverao-
ea e aanaeidada, o canb cimento real das coutas
do entino a das condicoos de s:-n deseovolvimento,
e disto resalta qae nio ten o aaao paia eolhido
todaa aa vantagens qae eran da presumir.
Temos feito algama cousa, earto : ot orcanen-
tos do EaUdo, da provincia e do raros municipios
jjeen dotado o ensino com nait larguis qae oa
tr'ora, aa leis geraes e provinciaes e aaaa respec
tiTM regolsmentaeoa teem procurado t'gair as
4ices da .ciencia e o exemplo dos poros caltM,
teosos a'gant estebeleeimentos do instracci que
ooe hoatam, a iniciativa privada, individual e_col-
lectivamenie, principia a mover-se, as questojs de
educiielo e ensino esto nais oa meaos na tela da
dii-ua>a>; mas torca coavir en que tratando a
de objeto de tal tnoseeolencia, talo isto poaeo,
muito pouco.
* EsU-nos anda bem longo do ideal a realixar.
Nio t y, porm, isto motivo p.radaanimo.
En desoladoraa eoodiooee achara -as a Franca
cm 1833, quando, por iaicitliva do Ilustre F. Gai-
sot. aono-a a celebre inqa%rito que reio deivm-
dar o lastimoso^ Otado a qae esteva reduaido o
ensino. Tristes eram eatio a persiectiva* que
se desenh vam aoiolh-is do observador atiento a
esta ordem de iotereaaa, e da-not disto urna
ynibni utoteante lioqoeata P. Lorain no en
(I) J. Bao -os Rspport tur l'euseig. sperial
et l'ens iir Betglque, AHeasgne et Sais-
se-p. 45*2-18' .
(i) idoo.L^i Alleautadjp. 65loc
Tablean de l'lnstruction
ee .
Pois bem ; foi este o pinto departida de
ment em favor da propaganda do easiao, d
deesa poca aa providencias deetotedaa an
da instroccio publica ; foi o exacto
do mal qae dea lagar ao eaprego da
p ira combatel-o. De entio para aoje asas
rn? I Corno teem sido Isrgamwnte
os esfurcoe enpregada peioa resaltados
Qae enorme progresso se verifia do prllelo ee-
tabelecido entre.o antigo a oaetaal estado!
' astim qae pelo altimo rotatorio aaraaaaeade
ao parlamento francs, em Norsnbro de 1888,
v-so qae um dos f actos mais carcter istreos aaaa
consignado o angmento enorme da ertra da po-
pulacio das escotas primaras.
A populacio escolar eleva se a 6 250.315 ata-
os. E-te algariami, milito saperior ao ajas aa
cusava o altimo recenseameato d 1891, di bea a
nedida do qaaato se tea eo.'hdo all de bota re-
sultados com a propagaada a coa a a m unas ia
trodutidaa. Rasio, pota, tiaba aa
cnptor para afirmar qae o trabtlho
materia do entino, en Franca, atesta
nos, maito mais considerare! do ae a aV
pistados.
Faoemos o asesino, reeonbecanos o nal
aflige, a rias qoe defornan a ot_
noato entino, ot aros commettidos, m
preeaobcr e, por mais tristes qae aejaa aa ana-
c atoes a qae cnegarmos, o nota patesOttosea ala
tean diretto de daaninar e ao iiattrarto atataj
ser isto un incentivo para maior e aais utwgtoe
eatorco. ,
nanos ai noseas torcas ; u Estado e a
do, a provineia a as assoritcoee,
eoocorrer para ata grande obra de
social.
Nio eremos que baja en nosso pais aa ai bo
mem capas de sustentar o systetaa
que v an pergo na diffasio do ensino ie
populares, faiendo da ignorancia das
do naltbusianisno do espirito aa parase
H Didoa, a base da orden publica a da proa
ridade social.
Emprehendamos, portento, reaototaaaata a re
forna do ensino publico, eatreaao
larga acata dos meifairameata da
easolar, procurando fater d'elto aia aa
aggregado, as om verdadeiro orgaasano sarte
vigoroso e ben equilibrado.
Conserremoe o qoe ti rentos de boa,
moa o que idr ccnparirel aoa o espinio
greaao, prescreranca, porm, sea piedada
tirerma de intil, de rotineiro, da atrasado,
inconciliavel een a noatoa nter tase, as
dadee de nosta aUnacio ae*aal, tado
der enbtraear o noaso pais na Uajectoria ala
civilisicio.
Na qutstio do ensino, com i a
que agitan a noaa sociedad* a
constituico definitira do
strsressa ainda nata pbaa de
ter sempre por principiofa
greaaos legitina e prevenir toda aa
temerarias
Nio podemos espirar immediataataate A _
ci, temos pouco nais de neio asao de rala po-
ltica como pe vo livre e iadepeudeiite, e t trota
tivanente conseguiremos conquistar o kaara a
qoe teos direito no coogresso da poras castos.
Neate assumpto, cono nos demais qae a preaden
4 scencia social, o proeesas revaiacioaaiios, ea
expedjentee violentos eatio irreatsaaiiLlnaala attv
danaadss.
Se, aa phrase de Mignet, qaaada
torna-se oaceaaria e ebegado erolixal-a nada a embarsga a todo a tarea
qae ella ae effectue realmente, desea aa
dot factos, entre noe enstana e aio a
ficar platnica e apparotoaaatento
leis e na regnlamenaa,
as neeeisidades e as condices intistat da
do pais, attenda ao Km modo de sa cono
ctlvidsde social e as iniaeactaa BaaaaafaM ea da-
bilittntei do meio en qae tirer de rtatenrolrer a
e fructificar. Do contrario rlebalde se avoJana-
rio as leis e oa projeetca refornadorea, parejaa aia
Uo de pasar de lettra acorta, aen aegi> a esa
prestigio.
Nio temos s pretencio de traear an ptaaa esa
pleto de orgaoisscio e propondo-nos sp-aas a ra-
par algona idat sobre o easiao teebatoi sa
Brasil, devemot, a ate intuito principal,
toda, aa noaaaa ebserraC/Oes.
O qaadro de entino popular per ex.
instruccio primaria, fui reeeotaneate a en
dtde stereotyptdo, A las da estatittiea e
eloquencia convencedora dos nmeros, po
ridade competente, en an docootete p
dais alte valia; aio na cabe, poto,
!? P>. ..;.
Qoauto inatraecio superior, m
sob todos os sentidas, a mais elevada
(io intelleetnal'do ptix, cnlmioacio aa
vida cerebral dos povos, a task rganasejsa. an
ponto de riata especial em que aaa lulljiaeaaa,
nio na intftVssa to inmediaca e vivjntaote
outraa partes da constroceio pedaggica de
paia. Votes autoradas a lia Waatait
encarecer a neceaidade de saa reforma ae
tiua.de coattitnil-a de nodo mais a:
con o sea grande obj retiro. Sao digas*
ouridas.

Com o objestiro do noao estado, ata
porm nie mena til, est nais tocto
Itciooada a inatenecio secundaria o abre ella ad-
dusirema ligeiras obeervaces. O eastoo sitan
darlo confias com e ensino tecbnico, A orgiasajie
de um nio pode ser indfferente a da (Otrrx 87
eerto qoe tado ee liga e ee prende aate grasa ae-
aumpto do ensino, o problesaa de saa atoa-asa
complexo, mas aqai os taeosf eaiateate*, ala rasa,
trata-ss de um vicio qoe ten tio p.ufaailaa sai
tes, qae preciso descobrir-lbe a* i
dalo em todas u seas msmfatacojj,
tortar-lbe todu as areaidaa.
Ha em notta organisaco escolar on fcrte
nilibrio. Todo o entino dts aoaaas rsrutas
m e-ae exclasivamenta a preparar aa aira* |
r^oes para as fanecoea publitas, deiraaOn en t
cimento as fanecoes privadas;
les aae tea de exercer fenocoa u'eis
rita l itaTida, porm minos predeejtoae,
o irrdOa Ufe faltando. O ensiao,
organisada, pode aerrir; apestr de
para prenarar o pelitico, o faneca
o advogido, o militar, o medico, m
teiro aOandooo a que tjt de eaereor an mi\fiM
de commereAnte, de agricultor, a .adn
contra esta tendencia, qoe cooatitae
rota daigualdade, que reclaaantoe. Sata
dircccio tem produaido e de futuro prodanttA aa
maia deplorareit coaaequeneiaa
Para eorrigir ate ezrineiviento da
spropriados eomente Aquella qae a
earreiras officiaa, A. rula da* tatas, i
q ul tio brilhantemente reeiaatrta aa Fe
Vctor Cousiu e Saint Mere Qirardto, e tpa
aioda ioexoravelmente aobre s edaeacii a
eomu ama daa cansas de tan draorgttosaajit, aa
moa dona meia:
a) Reforma do entino sesandsro, uesnlo aa
par do entin" tecaodsro ctaisim-littarana, o ea
sino intermedio acientifie ; .____
ij Creacio de escola teebnicas, eeasaeresaea,
agrcolas e industriaos. "
Cada am dates ponteo pede aa exaaw asta afc-
moradoestamce, cono n estarna dis-r,ao san-
go da quettlo.
(3) Boj barbosa.Pareser e proieeioda Oso*.
de lnttr. Publwa da Costara dW ftantedet.
-1883.
T"


a i ii burSi
fera 14
TU U IO<
VSTA DIABtt
AitliwMri*- yma***n
M da utode A o eriamp? D
w-. .t. d, S A. pnnoei
anab)
12 ea-
pedro de Al-
imperial D.
HaeAe mmbMmm- 'leve legar aala-aoatem
iwi *>*" ** Paeidanaae *
a*. Aleiesmtoa 'lio*.
Lid pato Sr. Dr. Cario, f
mmto a(*vdate, MMtl
Nio h >ave expediente aaa anmnt
Paaseods-ee urde atedia, aaa
Nnw da eoaaiasln aediee.
MKM (!'" asedie*, *!!
MMriTspemeaUd. pala*. O-ataro ae Ce-
ahe ea fmo de 5 d. Amanto, asare a^-sw *
aaailarin grave tnoaibi**eS*m ea patarra
v Bes. Drs. Careeiro d* Caaba, eetar ate aimi
a*. Mtt B~. ratatar d* e*^g .<*>
jate Mataaoiar, **aio> oeolorm* antesalas
mtxco 3 du* tatutos, adiada a dueaaafe pera a
aselo sssraiat*.
I.r.-o* m per ordea do da d mmIo qoe te-
ai |uw a qoaru-toir* *0 do corrala o poeto,
a-iatt:__da iBterveoci > cirargiea ao traamss-
jaa>*e iabalo Hasail.
atrl"Em ttrrat doangaobo Capri-
fo do U> de Aga* Prets, dto 8 do aer-
aa^eMMS lisesresde tarde, o eseaaviaade
Pedro i..... i ooas aua atases oetro esare-
raed*, da nasas Jes*, prupeiedees da Heraalaao
Jfarair* da Cssa* ; da wa dt ase eeadi* as.
_ fcfe dia atanor, 7 do aoaraata, a aja aage-
abo PJ (rae** dorafa/ido trraao, o iedrrideo
4 aeo Jai ftoaieeio da Coala iiaeeiaea,
T*>
H. fi emanan, por atoa, do Joe
d*a

A'a 8 bares, as arder 8 do Car cao, por alma
feafaeoal Oooaaa da 84; aa 8 baraa, aa aatris
da SuU Aatoaio, por .ka* de Aatoaia
Uavatosale Coatiabo ; i* 7 bares, a
boato Aateelo, por alma do carita Affoa*o He*
riqae Bidrigne* da 8va. m
",. Ii mi 1 i Oteada, por
Fsaaamco eeeel Waaaerler
darlaa,

.araee ae faci, i antro ate aaaa Jaad Vedara,
ando preao aaa aagr-ata.
sraeleaaef lea do
car Atago* do arello, da taraae da
gaita, Jola alereeliao Alvo* do Meata
5 M na faada i Joee Oaasaa
jcado preeo ea flagrante. ___... .
I laU taa/aataisLo> acaa patelo do
c Dr. Masael Paiao^rpo Ha" da Aaeaedo,
ai i aei loaain doOaai de jjuuia, daa a ia.
Ir. preaidaaeada prona** oaaguiata ^aaaila i :
Xoe taraae* d* iatermacio doTiHieart Proria-
I Boc o*mw n. 849 da 16 de aateabro atada lea,
tHtadaoaetode de ataxoo de i***. *U ao
es luepiia I ir da elaaaaia a da 11 a 1111 de 8
Afreto d 1879, a eotaiitele qae aari aaaiaa
da eaiitu jaiao eobre a aolidea preetabiiidade
aaa obeeee** iarre temi ao eea renahieju. at-
taadeado ae eaaa de forc eeainr oaaoia ao eetri-
aaieeittvo 4 largara prataaMdade da d^ka aa,
parte aaa poie enVetar a nfnraaaj da poetU m-
bre o rio Capibanbe ourun, aa letarrapad) do
Cn do privilegia, qae jLueaooei a eorrer de 8 de
iK> do 1881, eaato 4 azpreeee ata claaaala 7* da
arto eoairaeto, Aereado para qm todo eete o age
o ae raaeire J--dainaionta, o fiaeal ia/oreaar
qaaao, aalvo o aaoaraoo iiBaeeinaert pela
vatio soocaiiae aa obra* a carga da era-
'

Ua* Maliu eapncl
fc' aem danJa beai loluiaeeeate o
ae tem de rraliaar ae eaiaabdaw thaatro de daa
liaoal. aeo bearcio do laeelligeata artiata per
aambocaao, Sr. Aff oa> da CMiretr* da "
alo l- ntr a fiaaranatdo.
8- ria rvprraeatadaa ae comed i aa
lbere e Ciaearradarea, etn 3 actu, e
Oae j Capia, m 1 acto, aeada oae aata ti
aenipia per aaa parnaiahnaano a adrifarte da
auto e daoca (Joaajv) ewwantad por pretoe, eer
terada t acaaA oaU jariaaeira rea.
No logur coo^eotaalU Taipablioada o pragraa-
a* rteprctieo.
C1aa> Caeicuralia.A mea ai o Oab Coaeor-
%> revlu, era aaa eeda, na arao
ferredla de Blbelro
lata aaitirata aata reeoiaeado k 8* r-ruaUo* da*
aaratctieaa aoeioaiata*, 4 raaio de 10 [ do raiur
Jai** ioe.
arera rablleaiaAmano!, ao toei j dia, aa
aBjaitaai' de ubraa pobliaaa protiocaaea, ado raes
i proasataa para aa obraa da reparabas do
: sablieo de Plercc, oroadaa ea 3.78ld lele rcraatamitaieo Pro pedente do
arte, aee tocar boje ao parlo da B-cife o pe>
eaaa* aaciaaal Pcnmmtnoa, poie qae rabio boatem
A bardo da Parabraa.
liaraailea Ma linigada da h.wtata, o Lo-
eaiiiia i da uocee aVaitoaij Haooel Baptiata fot aor-
jaabiBiliil i una i i1n 1" iii ir da predio o.
4da eaa* daCaaaaeabia Pe ambaren*, qaaodo
jd tend qiearado la ridro da janella procura**
aaaabtar ao taeeako predio.
0b gaarda* eaabsa* aa. 38 e 41 qae deacobri-
aaa o galano, uiiieagnirem preadl-o.
ffoatra taofaaaa ao dieio dia, Miaael da
i Diaix foi a aaaa de Joaquina atan* da
a> pre(kadea muiie hotuMamemte
Epriar-*a de b anoeia pertaaaeatee a aaaa Del-
i, parae aae j* o tiaba empaJm idee.
Datc.berU a andigoeira, foi o gatoao preeo.
3*a d joe de mtgw aaa ptoeaaa do dia.
ireaaa HanteaB, ai 5 baraa da tarde,
eaai do C*ap> Alegre e 14' batelhao da
atacia e a eoat^aabia de cvilaria, qae alu
i trae diee canfpaij* e a {aaeraai ezex-
Ca)'doua corpoe foraai acjtepaanado* por atrito*
que atada ae achralo no reierido campo
i do deafilar da tropa.
ieaalAea aoclaea -il. amanhi a aegua-
la: ^'
Da. iociedaie Minerva Progreaao Pernambaca-
a*\ 4* 7 boraa d* ooite, aa ie aociaJ, em aaeaae
a eaaiaiho eapremo, pan tratar da aegaeioa da
atare **.
D caiogo terio lugar aa i'gaiatea :
Do Xaite-Pia doa Typngrapboe de Pemambn-
aa 4* 10 aorai da aaani, na Prac* de Pedro II
a. "R.* andar.
Da Miu*;ra Progreaao Pernambaeaao, 4a 10
da a anal, em ana aede, para em aeeem-
grral .rjiiuri* tratar de oegooioa de iaae-
aaate eenil.'
Hraiciarf aUaa Draa aa eeaierta
aaaa fm parta*Braetia ifanralnaiiaii do
aW 12 d Onlabrtaett if87 :
-Cbaxtilee do aei la aa por
oajlea .afcafor:
JoAo Q. aorataa, aaaaaio
Viatorba do4 Parea*. floreattao
Vaanciae B. Vater Pe*.I re,
&BBM o aeriaaa*.
" *"
Pranoiac* Tutea Bou Patary, Praaeiaco Per
reir, Antonio da Maaa Bodrlgaeo Laareire, Ma
aoal Laca* do Heataaaati, K oy Baaagardt^tdea-
qaia de Macado Baatea.
Caa ae DeteaedaMoriaeoU doa pre
eae da Oaaa de >lllii|ll da aaaaa a* daa IX a.
Oataare da 1887 :
Pnaiea 406; eatrar *m 6 ; "t 7
tem 403.
Aaabar :
Naekaae* 368 ; aa'.berea 9 ; eetraageixoi 18 ;
eaerarot waareriiarlna 7 : aaaa praaaaaado 1 ;
Total 403.
Arragoadoa 871, aando :
Booa 347 ; doeatee 14.Total 871
Movaatato da aiermart*
Tere bata
Manoel Crrela de Mello.
Tere alta : .
Antonio Barboea de A Ollar.
lilalli atearaaa-A Qaaa Patta, de A
A. doa Santo* Porto, aa praaa da
a*. 37aaf. tea a read*aebataetea daa
aHajiai:
Alag**: A 6. partad 20.a Uteraa, palo
aera aban, oa> praawo graade* da 4aW0*O00,
aari irtaabida ao daa SO da Oatabro, a* 3 bo-
raa da tarda, amaratariraaaau*.
'ganlran flati : A 6* parta da b* otaria,
cajo praaio graade 4 de 60:000iW8, pele aoea
plano, ee xtrabn-4 ao dia 19 da allll iiiaapre-
aajaa] ate.
DaOaari: a o aaaaaa gtaada de.......
40KM0d Untaaro.
Prormca : A 10* laleata, aab> a
cajo premio graade 4 IfetiQOJiOe, ae
quaadj for aonaociada, aa 1 boca* da aede aa
beaafioio da aaaU Caaa da Miaarieerdaa de *-
eir.
*Wiaea ae tal aorta* Ma mdo do
u Beraardbao Lepea aaJbaiaa aahaaveaa
htlaatea daa eegeatee lotera*:
* Alagoaai A &.* parta da O
palo aaro peaa*. eaj 3 aramio araaie 4 de........
40:0004000, aari xtrabida a daa M d. .Oata
bro, (qoiata-forra), i* 8 boraa da tarda iapre-
(errelaaaaa.
aaa Maplall 8aau : A8* parta da 4> kte-
na, cajo peeano graade 4 da O^OOd, palo aoro
plaao, aari rtabida no dm 19.de Oatabro, aa-
jretefieamaanUi.
Maj aardaa Faa-a : AlO'paetada 1> letaria,
pelo aoeo aaaaa.ea premio aeaada 4 da 100400*
aeri estrabida eaaabi 15de Oatabro, iapretori
relmeala.
a CearA : ana aa iaaortaata plaao, eajc
premia gaiaiidd* 4U:00Ud000, aari xlrbida
boje 14 ae Catabro.
Lotera ae Maaaa*-A 6.a parta da **>
lotera, pelo aoao plaao, arda preao graade 4 de
feOOOdOOO aari xtrabida ao dm SO aeOilibn,
(qaata teira) 4* 3 bora* da tarde, im'areterral-
ra aaedlea
Vas, da volt de aa av
andar.
o da ^raaSo i-'aro
t*l-o da
fn* O
25 do J
Cooiii
nUbettdaKZ
OM-fairaa pul a a 8 |
Camal
ODr.Mtthm
gara, oontinaa DO
alo, para o qaa aera encontrado de 11
ja* d* roaolil a 2 da, tarde na roe do Ba-
rio da Victoria o. 32, 1.* andar e era eu
Ma qaalqaer bora ra de Prnoena I*a-
bal.n. 6.
O Brataaea lmlaaaaraWa
Pode *cr praauraao aa aaa ** jnplorio a rae
L- aa Marra n. 4, 1/
Obathard
Rothm ^optaama a aatcarraejar ae, ra
anvwaootaaaa. deeaieaaVm peaaate aa jai-
nhi. Vudasm aer pcucaiada em are a>; (
criptorie roa do Duque de Caxiaa n. 60,
1.' andar, daa 10 boraa da manhl a 3 da
tarde.
Caaaae MraaMalre
Ata A. s% t "3p li f iataama,
deaoanto du ib (. aan doau na ubrica.
Callate laeaeer
BsUbeleciosedto do edncaclo primaria a
Mcondaria em Jaboanto, aob a direc^le de
Joi de Oltreira Caraloanta.
Brerrarla
Francisco Mamad da Siltyi & C, depoei
tarioa de todaa :-a eapecialidadea pbaraa-
eeoticaa, tinUa, droga*, prodoctea chimi
oaa e aadaaaealoi boraeopaticoe, roa do
Merqae* de Olio* a n. 23.
re sarta,
Faria Sobrinho d C, dragoiaU por
atacado, roa do Marauaa de Olinda n. il.
? oea tara ci ol franoe
ata eataauaaao para m-no* ; f||,,.u
atea e-----enrergonb.doi eom o oaics.
X. X. X

petteral de Cam
ara (4)
O'eatra a* maiUa apreemvoea que eit imporo
tante medicamento tem continuamente merecid-
do j raauamo de qaui todo.o imperio, offereoemoi
agora ao publico a opiniio ineuapeita de am illai-
trado orgia qae vfi a lea da pablicidade na cida-
de do Kio-Gr nde do Sal.
til-a:
Sabemoe de am aatbaaco, dia o drfta, qae
regularmente, ama vea por mei, era accouimetiido
-- taquea que o inatiliaavam por a guna dia*.
* MfcV I o e.p.co 4e oito ae*ea qa tea oaa-
da do Peitoral de Oewftfirrf "
aoBoaaa
Carear
Vulta enea ato* ete., eoo*ta qn., antera, Jo
aapto, ei-eaerara de Ula da Ceta Ooaaea, reqtMrer
ao Dr.Jam amueipe do termo da 8. tato peti
aa la aartheaa, tar roporae aecio s iiberd.db
ea farer de eaaa filboi Jlo e Imdare, aae alo li-
rrea par tar ata ella matriculada aaa filiado:
re laclo ao de boom
>C*o deaerrieae,
de libardade,
correte aa
a aotori
. 9.*rt,f0 1# do daeraio o. 9517,
de 14 do M*mbro de 1886, expedido em virtude
do artigo 1* da lei a. 8270 de 88. de Baieabra de
cimo aneo, qae 1 reprodaeoio da aatifallecido no
artigo 8 da le a %X da 28 deJeteabr.. de 1871,
e rogel*meaie a. 4836 da 1'JtfDeeembro, artigo
f a. 3, aataae,*aeva aaiaJwaU eoateaiae mea-
eaaa caxaetaratiaae, da aateriaa, com o aereaeimo,
fomaate, da atar da eaarara. oreado aeto I 8-
da lei, cree ao f^- ao aaa artigo 1- daterama
qaeaaja taita a rrrtadaa remede ave aerviraa
da bae* 4 aatneaaa affeei*!. aa arerbaoio efae-
ttadaem rtrtaaa %M b. 9040 de 98 de Setambro
a* mi.
Coeadoraada aiftinla, como daeeaeato
icaal a attaaiatiaTaa rWtada do diepoaU aoe l|
3 a 10 do artaa 1 da lei, aio iaaoea
di re i toa, oaa re
tat abeldado*,
Oeoaiderandoqa^* riiU do artigo 1- da referida
lei. 4 1- doartig> 2 da ngll.....le, ,ae ae
retara o decreto a. 9617 de 14 de Naeembro de
18)6, 4 tala* a aatgaeio, de aae a Lita de Airelo,
aa amrnaala, aparta lxrdade.
CipaMnaalo qae, a alora, ae sao estrele* li-
pelo titulo, por certidio da f 8 t, alo
filiaoio
I taabaad*, arando oa preeaMue
Scrrariqa vapor t officinas de car opima
de Franeiaio doa Santo* Macado, casa do rta, por trr aido aaatricaUda ate
Capib.ribe n. 23. Neote grande estbale-
canento. o primeiro d*> peo necia neate ge-
nero, compra de e rande-*e taaeiraa
da tedea aa qtmlidaaaa, aerra-ae maeleirar|
de cont albeia, "eeaim como ae preparara-
obraa de carapina por machina* o por pre-
eo aem oorepetaaoia Pernembaco.
rilUUttlB.A PliDO
Cabalu eleitoral
Oa bilbetea eenaav-ae A aaada aa Oaaa de Fe -
tana roa Primero do ala IB* a. Ma, de Martine
Fia** A C.
Lotera do Kaelrll*
ta i- bwarraaaetapreraaeii
da 4 aOKXWdOOO acal extrabid
Oatabro.
Os bilbetea aebam le i aeada aa Caaa da Por
toa* 4 roa Primeare de Mareo a. 23 Martie Pie
aaaSC.
taeierta ae GriePari A 10* parte da
19a lotera eeta Brdriaeia, peta aovo ataao, caie
oeteio graade i 1O0SXJOA000, aeri extrabid
16 de Oatabro (mocado) iataretariTel
-oa>Jt
-,7o/
ibaraei aol: 4-8 ;
am: itars.
Direeato do reato: 81 EriC
aaaa aw at 6 baraa r 38 miaatoa da
t ME e E finaren at A aeree e 44 eeaeaa
K at4 11 buaa* 81 aiaaua : ENE ti
ar.
i a4ie di aeto t l*M pat
BalatJa do arto'
Oa bilbetoe acnimi-ae i aaad* na Oaaa da For-
aua i roa Primeiro de Mano n. 23, de Martini
rwaaA C.
taaterta de Ceeri-*u acreditada lote
ria aojo premio naaior 4 de 40:000*000 aeri ai
rabada baje 14 de Oatabro.
Oe bit batea aebam-ee readaaa Caaa da Por
tuna 4 ra Pruneiro de Marco a. 23 de Martina
Pieaa* C.
Lotera da provincia Ma
A 28* lotera deeta proTaeia,pelo boto plano, ce
jo premio graade 4 de 12:000*000, aa extrabir
ao da 18 de Oatabro.
bUibotoa a renda na Caaa da Fortuna, i rea
'raeeiro de Marco na mero 38, de Martn* Fui
nlC.
Latera *e a. Peale-KaU ratera cojo
p.-emi) grande 4 de 9KI0OACO0, eri extrabid ma-
araMriTclmento ao dia 17 da Oatabro (argenda-
foira).
O* bilbetea aobaa-aa i renda na Caaa da Portu
aa i rae Priuieiro de Mareo n. 23, de Martin*
Piea* C.
Ceaalterto pabllceObitaerio do dia 12
do oorrenie :
Jea BVaerra Caralcaate, Rio Qraade do or
te, 30 aaaoa, aolteiro, Oraea ; di*rrbea.
Claadio, Perneabaor, 7 diaa, Orect; eep*emo(
Um eodarrr remet ido pela polica.
Aaaa Boa* Baptiat* Tetcira, Pernambaco,
21 nao*, calada. 8. Jota; broacbite eboaiea.
Eafroaia*, Peroaabuco, 6 meaee, b. Jtai; etre-
paia.
Mari* da P aba de Aneja, Paraaaabaor. 79 Ba-
o*, lolteira, S. Jua4 ; amoJeeimento cerebral.
Jaaapba Mana do Boaario, Peraambeeo, 40 ae-
aoe, aotteira, B^a-Viata : diarrbea.
Aaeiia de Hora Pana*, Peruamboeo, t9 aa
no*, 11rara. Boa Vlata ; tabareease palana*rea.
Mana Daaaaa, Pereiabair. 89 aaaoe, aoltai-
ra. Boa-Via* ; laabnia mil.
FUreuc* Mane da Ciaeiial, Pm iiaabaw. 80
anear, Tiaea, Bca-Vata
BICACOES DTEIS
eearea
Dr. Barrm 8*brimko di eoriaahae da
da i 1 1/2 na roa do Borlo da Vio-
tarta n. 25 por ciare de PharoaAc* F an-
ei, e daa 2 a 4 oa roo do Vigario a. 4.
1.a aadar-
0 Dr. Lobo Hoscoso, de rolto de aaa
eiegeao ao Rro de Jaaeiro, conati* o
rBaruieie de eaa a-aiaelo. Cnaakuao *_y
10 i* 12 hora* da reaebA. BapeutaPJ raai
iperacfleie, parto e leotaatiaB de a-oborae e
neaiooa. Bae do QLrio n. 39.
Dr. barreta smpitto d onnaaltaa d>
oa 3 boraa ao l.
aaoi
do oae>
Baje
a. 13
ate Oaaeaaa. ae 11
w da Oaaa a 19. de ao
i eaia da, aa rea da

v
aamatn***, 4a 1
aat,e>i
Pe*
gaut
1 b-raa, aa
Va
raa Mar.
~ca,eta.
Bruto, 4a 10
abara a. 4,4o
aaa Mitaeata Baatiata, 4* 11 boree, aa
*u a. 10, da pipaa e teeam.
feaearea-rtarle eetatjraeea:
Weaai
ea aatata Aff Ui
As 7 aaraa, no E*au i to |aap>
por
aeio-dia
roa <> Bario ilo Vi?tona, n. 6l. Beei
aotao 4 roo Seto de Halara bu n. 34, en-
erada pelo rae de Saadoda n. 25.
0 Dr. Castro Jara* tara a aaa ooeaul
torio naedioo, 4 roa do Bom Joooe n. 23,
aa orado.
Dr. ataeaa Lsbo atedico ooaradar e per
?airo, raid*eeie roa do B. de a. Borj t o. 28*
Oooadltorio: roo Larga do Boaorio n. 24 A
Coaaaitaa daa 11 boraa do nunbl 4a 2 d*
Urda. Kapaialidode : eeelretia* e
r8ae dea argaaa gemae-anaonea de
Ao neJbar
Dr. Joatftim Lomrro medico e.partciro
CoaaetterM na roe de Gabugi n. 14, 1*
ndar, da 12 ao 2 de tardo reeideaeie ao
tfoootaro*
Vareta
O Dr Santa Ruta medico 4b Atrio de
*de, Taccioari ea p aatm eae
poro eiee Jim ae
A rVoeaaeta, aaa oio perde.eceaaiao de pfir n
i reioiiia ii oe tnaatpaoa do aaa estaa ebria o Br.
Dr. Jea Mtriieao, alia aaa e ignlimn o aei*
eeeaararrl, eacarado feila par 8. 8. 4 cidade da
Ljaaeiro.
IVrie paeaado deaapercebido eero eeonteeimea-
to aa, da torna riagem. nao aoe tire**e am ami-
ga dIii ioteiredo do qae ae piaron e aqai ni* aaa
aaeeatraeae diipoato a pateataar toda* a* gleria*
obtid** por to notare! tbano.
Como ae explica, poram, o illoealo da Provincia?
Sari* pare ale deeperter a U>aclo do partido
da aeAcaai p*ra oda onieo do paaeiaT
b' bea prararel, desde qoe toC eeapeabeiro de
rigea o w: Adel'ao Juai-r, ra'go im'mioo eom
aaa, aatamnata do eaadtdato da tal ea/aaan,
qae pret-ade o terco no 10' dietricto da proxiaaa
akiailapeori acial.
Prerlna-ae, pois, o partido dea barde* aaaigaa-
lados, eoae dennreieini oe aoctoe do Oab do Ca-
pia, de aaia eaaa geotilesa do grande raefi. qee
alo ee eoateatoe toa ae circulara* qaa correa a
prorincia, referente* i eiaicao proTineiaJ, e, eom
e aaa impoaante preaenea, preeaia eortar-l* aa
?aaaa, rada rindo a Qurfdei todo* oe teui eandi-
datoa.
Eaveaoe aaa aeeanpto.
Ma dia 9, na e*lacio do Brea, tomn o tmn o
Doaeo hroe, toado i Altere o dito Dr. Adelino Ja
aior o o Hr. Jlo Feroandee Lean e aa retaguar-
da aaa Lilooiro e daa illuitrea deaooaheeidm pe-
r* a aeeao aoajaiariato, a qae, aaa cerusa, eram e
Tboau* Qaaalo, Paota Mafra e Maaoel Ljn,
ao abolicionUmo da trra.
foi mato reduai lo o itodb motor
detta res o qae qeerem, a eleielo de 14 de 8e-
teabro liada tras entrompado! oa amigos noepet
e ae bolea e e paasagem do trem 4 eousa pare re
flaelir-ee.
Derde Jomo tinba aido apandada eiaa riaita.
ca fim oataralmente direrao, aaaa a agora foi
realiaed* p >r canea da eaddEo do Sr. Mabae, qae
oio diapenaoa a preroca de grande tribeo, por-
qaa 6 ra coaboci* os pboepborue e oa de/aoctoi
aae deram rriompbo ao ebefe do aholieionismo.
Dru* poca para ei ae prepararam, po, para
a graade rroupal>, e alo boove matoto aa fera
qaa alo toase fletado, di arado-ic qee era para
aaaa feeta, qae elle* lappaabam ser negocio de
igr.j, pra o que, coitada, eaaa irmpre coa o
eotpu para (reate, e s eaeolberem o reotre o* qu-
deieabriram a vrrdadeira appli :aeao, mirrliaeaflii
o lo rro oe fiatadoe, qae tem mido da*tai maaifee
Uc5 i, qoe se tem traddsido eaapi* em moitna
aegroe fogjdo*, aem aetao o* abolieioaiitas da
ierra applaud'm ene graade recorro dos propa-
aaadiitat da idea.
Anexar di**o deria tar aido aaoraas *aaeio
doa riaitaalee porque a tal reeepelo toi a amia
ebiufria poasiraL
Na f'Stacso ewperaraa o rriade bomim por jaa-
to, es Drs. jais de direrta, oaaieiptl e o Zamba.
D*abi ao dirigira para o acorado deata, aera
pela ratantana de pee deeealcoe e os
ipoadiuUa do Club do Oapwe, oa qu*e*
por aa* ees a ffrer.m graade daarpoia por alo
riataaa daaa bandea de momea qae de aro
eipnlbiram irum d'aqai aeompanbiado a
e-aitiva, e#]crco rrdaaidaa a tres aaiicoe, tres
a I Que pobre** da bueasaiai ao tal partido I
Ua* varia > do sobrado diacoraaram o dr. Dr.
lana, e o laimfoo oaeamaaa, foto 4, paa-
ama deaooaaoaal deeuuapaatara aoa cea-
aervadoraa, mudo per atotss a proxiametoieio pro
Tifcciai, sea4o umita aanjaedide pele avara e
prtU ria da trra, raVeom palme* e flore* como **
aqai, e prattoe coa oomiooa nos tbee
tro*, aaa* e-a ua berretro infero al. E nene oc
oi'io deram ao graade brtbaao o tita'o d aobM
paaso, qoe ligoiflea asaie oa meaee re le Cargo,
.t.ia-*e pal leu.br.i,c aaesaateataoie. 1 Ua
ladj. deram o m* que pndmem : para enea 4
eome-rteea-a mior geada.ati db.tso do ao* ?
Dapaia Oa faliacio f r.oo para maaa, onde Igo
ray* o p palr nab> ugo-in, vara p*0
vea, e i*.u>t->i prra, gallaba* e eaaOe*.
E" de o(*r qee de qaert* fiira d aeaiaa pea
aada ei4 prraad* da aaa 11 e
*j' a, b.U'aa a Hada plaael
deaqauUei.
Meaao ih* toi iaiaficieata a coaida, porqae
dara aeeeato aa a- aa ao_ pare .do eeaapaeaa
a mo, cusa ara de rteor rea aa baaq
entice.
(1 ore a*toi brpde* e ierpagareis, entre elle*
ao pmd doca^iia, qu r* i criada aame cear
peaarad* a c 4aaeal tata do a0dieieaaa> a ao^>
e derr a ba parte Jo rTe*a
abala do iuo. Nesaa oecanlo id oio aVaeram da
e-at' da cvtaaaa smm ara aaaU ; o Hr. U r**e*
Varna (era aqa- Oeado eom ae oreiba* ea foro.
bem rae nao forea ai oe ee aer adore* qie
> i-ip e*a do* aiajlmfeatrs e aeraa
co* tomada e prorerbal efoqi
A leaprenaa a o
do *r. Joa Airaren
8oari, o aeu retarlo de aade alo tem
aaaaaaando sofirer ee rodea golpea d.jaeim iu-
aara*Dodtiva enferaidade.
Eaererendo esta* bnbas, o faaemoa na renoa
do que preiUmos am serrino i bemanidede sof-
taaflora.
Apontamoi-lhe o Peoral de Cambar, qee
nio contendo n* ma preparadlo coaaa alguma no-
rica, tem piodasido cura* admirareis.
Dr. tinraa Silveira
MEDICO
da* 11 borai
ConioI Us :
2 da tarde
Comoltorio : roa
priraeiro andar.
Beaidencis : roa da Aurora n
Telepbone S66
da manhl i*
do Imperador n. 42,
47.
Dr. Cipira Leits
^r^
Dr. Mello Gome,>
MEDICO PABTEIRO
44 Raa Larga 4o Rotarlo ^44-
Onde tem coasaltorio e rt-n leaeis. e pie ser
preenrsdo a qaalqaer bora da lia e da noite.
Eapecialides : Pebres, molestia* de i sabis* e
do palmSo, srphilis e estreitamentos da nretara
Consol tat: 10 ao meio die.
Trjephon
ADYOfiADOS
i
a baeaarele Kdaamle lira
'
Silva Braeileiro
aceitam cansas cireis, commerciaes O
crphana lgicas
CIDADE IX) LIMOEffiO
onda reaident
MEOIC
Tem o aeo eacriptorio 4 roa Duque e Caxiaa
o. 74, da* 12 i* 2 boros da tarde, e desta bora
em diaate em aua residencia i roa da Santa
Croa n. 1. _^
Eapecialidadeamoestiu de seuhoras e crian-
oaar-Tulaahniie o. 326
> eme, as aatefeeto* de aatora e
ilaaa I sedarse J.do, teit ts em 10 de r*oas.rtuo
aso, oaatam -toase aa fermaMtadaa
Ciaadeeeado qee, o eeoerdio da BMacAo d
Uros, de 17 de Mato, ji tai reforma do pe de 29
de A gasta Oltimo, por aaaaimidads de rotes, e qoe
Si tem torca de I i asmo affiraoa o curad jr a d
r : par qaanto, t teme Carea de lei, oe sale-
los tanaaoa pato Hapnae rribeaai de ieetiea, ex-
ri do oosreto leglattoo, n. 8684 d 3 de Oata-
bro dd 1875 raasJsmiati qae aawoo eem o oav
cretaa, 14* de W de Urea de l9aS.
Canaiderando maia que, em rirtade de f 12 do
artigo Mi da Coastitaiaio, limpstiall ao Poder
Exeeetira expedir deesetea, iairraucees reguta-
msatii adaestadeea bo* i re aecio das mis, pelo
Maniatone da Agreawnra, par eeiio de 20 de Je-
Ibo artaso, fei iiatarniu, qoe o isete de anear ae
o eeeraro aiaiietadl ana a dee'araale da flliacAo
deeeoohrcida, nio di direito a Imiade.
Cenai toreado pei*,eexpueto, jnlaxi raproeedeato
a psstaajelo da aatora, e assim jalgaado mando
qee *e)a loaananfli o depoerto, < pastele de tetao
II. 6, para eeatiaaarem eeae Mboa, e de neme
liidero aa jeito a etaaauia, noaaigaadn ae tjtuio Ve
liba dada, eae ato coateria o rio, em 26 de Julho,
ii'to 4,-ee prestar serriecs por 2 *aeo*,odnume
Joii, eatostoa aaa ssnbn, atteota a aoa eoedicAo
de eacrara, am aada alterado pea aatrieela da
aatora.
8em castos,e raitem aatos so Jeiso de 8. Bro
to para aaisofla de presente, e o raen vio toser
reaesse d'eUaa pasa o Tribanel de q||Id, por
appailar, es -sMaic, aa forma da ei.
1* de Oatabro de 1&67.
Jsoeailj de CarnaUo Dio lama.
A o publico
O abaixo aaeigaado, deparaado boje- eom aan
acare em nme liato no Diario dt Pernambuot, ai
iignada por ama eommirsio trina, qaa pretende
Uires eonteatar o sea direito de morsdor ao pre-
dio 4 raa de Pedro iffimon o. 58, cajo predio
aaetibisdOdr. e eom dea* jinellaipara a trente, e
isaanolus na listes pasa residir eem ata ismi-
lia, e eem san uotobsIeHeasolo ao pariasento tar-
reo, eeetorme o pabMci poini varifiear, eme
declarar perticalarmeote ao* maanes *igaeteriue,
aaa alea de aae redaaeU, pama aaaa da amito
bea loa parece, a sato ala ralaiaia am cae ebaoara
esa Ago Pri* de Biberiba, aede 4 aaeito safae-
eido, e boa aaams anata reo, deede 184, dato ea
qee ae astean tesen, acede seapre tom residido :
ciafomta j4 provea eem am rbeixo sssigeado doa
coaaereaant deata meinaa raa qaand* quis na-
taseliaar-ee, e rmrrari segnaaa rea, aa preeiao
sor ; perUnto aasdam o no tempe, porqae acims
de nido tal* o direito qae Ibe miste perente a
toi. Becife, 13 de Outubro de 1887.
Vicente Lope* Braga.
Leonor Porto
tlw loaperador ai.
Primeiro andar
45
Contina a eneeator ee mata diGceis
figurino* recebidoe de Londres, Peris
fiiabss e Bio de Jaaeiro.
Prima em ptrfeiaaode costare, em bre
todede, arodicidade em preeos e fino
gesta.
Clnica do Dr. Silva Ferrcin
Elo pe le.
Coaaaitaa de 1 4s Sboras.
Ra da Oadeia n. 83.
ilcaidaacM Be* do C mo Boa-Vuta 24 1
Telephoae n.-4l
IGUAniSSU'
Dr. Paos
PB0M0*T0B
atorreto
PBLICOS
Advogado
Consultorio medico-


eirurgieo
O Or Castro Jess, contando man de 12 _
de escrupulosa observaclo, reabre coasoltoe i
t* oidade, 4 roa do Bom Jeen* (aotiza da Gra
a. 28, i. andar. ^
Moras 4e ooMsitKas
Odia: daal 42dittrle.
, De noite: das 7 i* 8.
as damais horas da noite aeri encontrado ae
sitie A taris dm Remsei a. 7, primMre por-
io 4 esqusrda, alm lo pxtlo do Dr. Cosme.
4

EDUIES
B.
paearai
Or. Jo4 Miramae,
earKM>i**faral,
Br* c jarrhnto no
naaao. Abraco*, a
9 ce Oetabre
en tatagraaa* ae
aaaaa 4 iiinfsas
Hai: A Jos Ma
M. Demingoi. ienoaiio,
H*e bimridada gerel o onrm-ae de asaltos
*>a 4eMaeeaaavl
Ualiaaa
oaaa aaa m re mee de sisaaat^ LOsrrasadi.o
qem eea na arr.nada e UT*a*eroase, dan
nraa ae pardee irberaL o mbjrim nnnmi, ae N-
*o J. ai Mari.aaaaayifm do Capia, nio
ea ai miaaps amam, man a ana f cea
deapnl.du m eom-etadarrO lado para alo
a *i B^aeaaMF0"'
**p ai graad*
\i prepeit", porqaa i i ba
... nada para eeoe, ea nao aaa mmtii/a !
E i, .:.* anrmir.
O mdicos recaebeoam qoe a tyiica a coo-
seqOeocia doa oatragos prodnsido* no organismo
por aa parsita miansealo, qae se desenrol ve as
paaaoaa fatigada*, oa por exaesso* oa por desgos -
tos oa por aotoetm loogaa e prolongadas, contra-
bidas anirai veses por neraas, tambam opi-
no correte entre os borneas de ameosia qoe o
melbor saeio de eembater o* progreaao* da terrirel
mnlnaii* a insista em alimentar o* enfermos dando
Ibea forc e rigor.
Bata* ideas esto confirmadas e justificadas pe
las curai Dameros** qae se tem obtido eom o em
prego do Xirepe e do vinho de tocto-pbosabato
de eal de Daaart. Eitaa daaa ricae prepar.coei
deapartam man effaito o appetite, fix toa em todo* ea orgioi, reataaram as f-ro*i, e dea-
de orne o doaate eoaeoa a engordar, a cura 4 certa.
PBOPESSOB
IagUt, Piaoo, Canto.
Ra do Progresso n. 23
---------------a---------------
EXTERIVA.TO
Para 19 aealm
21 BA DO HOSPICIO 21
Laeoas pe'caluros Je to*a?*is e Jd'aoglaii
Ocnlisla
a
Dr. Barreto 8empeio, medico oeu-
Itita, ex-ebefe de clnica do Dr. de
Wecfcer, di consultas de meto di* i
8 boma da tarde, no 1.* andar da enea
n. 61 i raa do Bario da Victoria, ex-
cepte no* domingo* e das santificados.
Residencia la bote de Setembro n.
34. Entrada pela roa da Saudade n. 25.

Preservativo da erysipeia
ReglaflOT alMstroaci
Mar. Honorl de
pelo
Slqneira Cavaleantc
CapItAo 41 fe eea aleas I qae
rlumea
i mia
7* DUOOI
do
ee asares* 4 ma daaer eao
eirtaea dea ri rae
Hje 4 o t* dia depois do lofaaito
beorado a eetimade ddadio, qaa ea rida
ee Affoaao Beartqae R idrigsae da Sirva I
Mi* eboram anwameute a aaa perda a incooao-
reaasiaa a daaolad.i filhua; ABuaao Heori
qae nio cireoeseeresia ana actividad* atoros ao
asm estar e eoecbego de aoa estremecida ranllia.
seapre abarte aoa grande* senti-
a dedieeote, brigava aa
affsteoea. trsdasid** pelos sea* amitos
amigoa, sdsaisadirss de eea haaredee, aeeeetdade
a p*triotiao.
aba porojen aa praato, qoe aindt derrama so*
familm, ea aaoamam ai sao* Aei* e dedicado*
amigo*.
Tire e folimoede da pertoneer a esta o omero e
por Uso veabo enmaro; em sattgiew aerar e ama
ro-dooe obrigaolo de ato ge,, commemorsado
boto o asar* do irrapraboasieel eid.dao ; Affonao
Hearique Bodrigeee da Silva.
as croeiantes aaadadea do araigo ser
e mingadas pete eepereeee da m-
a laesgotarel nWededo e just-ea do
Kterao ooacederi a qacadeUa ae tornon aere-
O 1* para corar a erysipeia e impedir sen reap-
parecimeato, curar rbeumatiimo do peito e a va-
rio** oa tosigas.
O 2* para toma da saeastraaclo, a aahida da*
aeeondioas, faaer sppsrecer aecrecio de iefto e lo-
cbioe luaprimide*.
' Mstea remedios enconteam-ae em fraacoi de
quatro grammas, acompanhados por prospectos e
ama a rubrica maaaeeripta do autor.
Deposito uuico
Praga do Conde d'Eu n. 22, pharmacia de
Ribeiro d C Bnecessor
m* m------------
t tnica nedlco-clrarglca
DO
Sr, Alfredo Gaspar
EspecialidadePartos, molestias denenhoias e
crianca*.
ResidencisRaa da Imperatris n. 4, 2." sndsr
Telepbone n. 226.
Dr Lopes P
Medjce e operador
Residencia -Ra Ltrga do Rosario u.
39 1*andar.
Consultorio Ra do Bom Jess n. 37
1* andar.
ConaolUs Daa 12 a 3 boraa da tar-
de.
Cbaonadoa A qnslquer bora.
Persnte o 8r. Dr-iois aubitituto dea feitaa ae
tstenda Lmdolpbo Hisbollo Correa de Araajo da
vioder ea prafo pnblica no di* 14 do corrate a*
11 horas da maahi depois da audiencia oa bea*
irruiutes :
A sasa terrea sita a raa Impeml n, 242 (fre-
cueaia de S. Jos) em terreno ferero em raas
cim porta e janella na frende rx-.-Jcncenleaos ber-
d u-b d) Jos Hrgino de Miranda.
Oseta eass terrea*n. 261 sita a roa Imperial
(f.-aguesia de 8. Jus) em terreno foreiro eem 2
portas na frente, um sallo qoe occopa am*. renda,
em bom estarlo pertencente a Manoel Tararee de
Mello e avahada par 1:000*000 amboe rieabor*
pura pagamento da faseud* nacional e castas.
Becife 4 de Oatabro de 1887.
O solicitador da Paseada Nacional,
'_____________Lu Machado Botelho.
trizo desiertos dafa-
zeuda


-?

- i:-rrlvae InCerleo Costa
No dia 28 do correte e depois da aoiieacto de
Dr. jaia de direito doa feitos da fkxenda aa ha de
arrematar a qoem mais dr :
Os aleguis do predio n. 21 4 roa Real da Tor-
ro, a aliado em 30* arnaaes, para pagamente da

Clinic* do Dr. Sime s Barbosa, Espe-
oiaiidadee ; partos, molestias de senhoraa
e da chancas.
Consultorio roa do Harenes de Olin-
da a. 64 consultas de 1 s 3 horas da
tordo.
jUaidJeaci* rae da Soledode n. 78.
T"'aobona n. 213.
*>
. Aos surdos i
Teaisa deacoberto am femedio muito
limpies para curar a sardes, e nandarei a
dea ripclo gratis a qoem me manifestar o
lesejo de a recebarDootor Nicbolson -
4 ru DrauotPars. -aat-^

*'# "^.*" *^*r ^* ..i k"' r"e> ~^
qee dere 4 fasenda pronneiel Henriqoe Lepar.
Racife, 13 de Ootaoro de 1887.
0 solicitador da fasenda,
_ [Botillo de Figneirede.
Juizo des FeilosdaFazeii
EocrlTio interino Costa Rocha
No dia 28 do corrate depois do audien-
cia do Dr. juiz oubstituto doa fei toa da an-
isada se ha de arrematar ? qoem mais
der:
A renda annual do predio n. 11 raa de
S. [Francisco de Pona (Varzea) cora 1
porta e 2 jaaellaa de frente, 1 janella no
oitao ao lado do sol a oatra ao lado do
norte, eom 2 salas 4 quartos, coaioba e
am qasrto externo araliada em 96-JQGO,
para pagamento do qae dere o fasenda
provincial Severina Francisca da Costa.
. renda snnaal do sobrado o. 42 em
BsmnTca, tendo 3 salas, 4 quartoa o coai-
nha no pavimento superior, e no inferior 3
salas, 4 quartos e cosinha, avaliada em
4800000 para pagamento do qae dere a
fazenda os herdeiros de Sabzstiao Jos da
Silm.
Os alugueia do predio no lagar denomi-
nado Ponido do Ouro (Vursea) araliada
em 3)5000 mensaes para pagamento do qae
deve a mesma fasenda Honorio Rodrigues
Barato.
A renda annual do predio n. 142 a roa da
S. ttgael avaliada ap 12CrJ000 para pa-
gamento do que dere a mesma fasenda
Isabel Mara de Moras Bastos.
A renda annnal do predio n. 6 a traves-
a de Joao de Barros avaliada em 120eJ,
para pagamento do qae dore n mesma fa-
senda Felicia Mara do Espirito Santo.
Os alugueia do predio a. 2 4 rao da Ale-
gra avallados em 1920000 mensaes para
pagamento do- qae deve a mesma fasenda
oaberdeiroj de Jlo Pacheco de Queiroga,
wH alaguis do predio n. 28 raa de
Domingos Jos Martina av&liados em 312j
para pagamento que deve a mesma f,sen-la
Antonio Getulio Villas Boa a.
Rcfifo', 13 de Outubro de 1887.
O soli.itador da fasenda,
Rotilio de Figueiredo.

ijlLARACOES
^*
Paaaaaa aba*.
aeeito, 10 de Oatabro de 1887.
Jara* Ay Naasimeoto.
MEDICO HOMKOPATHA
Dr. Ballhazar da Sitvera
Kspectoli dedosfebree, molestias da*
enancas, dos ergios itapiratarioa e das
Prest*-se a qaalqaer chamado pera
fbra da capital.
iviat
Todaa na chamada* derem aer dihgi<-
dos pbarnsteia do Dr. Babiao, i roa da
bario de Victoria a. 43, onde se indicar
^Heaaabw-
Conselho de compras da repar
tle de Hara ha
Sapprimento de vveres sos navios de guerra,
fondeados no porto desta captol e as dependen-
cias deste Arsenal, dorante o semestre do la e>
J >neiro a Jonho de 1888.
De erdem do Exm. Sr. che fe de diviaio Jos
Mancel Picanoo da Costa, inspector deste Arsenal
e cspitlo do porto desta provincia, toco panes
aue no dia 25 do corrate, s 11 bora da ""inbi,
se recebe propostas para o foraecimeoto das erto-
gos ab-iixo declarados; nao p>deado ser aceita
proposta algams qae nio conten na todo* se arti-
gas aouunciados, eom ncapelo da pao rearan, toas
serio propostas distinctos.
A proposta da carne verde deveri eoater a de-
elarie&i de ser o genero f rneeido alo teato mate
de nm quinto de peso em oseo, para aa di re aaa
dependencia* e sem osso pera i snfams *i de aa-
nuha :
Ftosrar
Agurdente, prei por btro.
Arroa, id-m po kilo.
Aasacar groaao, lOem por kilo.
Aieiie doce para c mida, idem por litro,
Aseite de roen, idrm.
A, il.- para los, dem.
Alb', molbo.
A i-ina, id-uj por kilo.
A'aruta, td>-m.
Bui vivo iaolasive o pasto, na.
~l


Diario
4 de Oirtn
BstoU*
Besaba,
aasstr
'.trae ea eeneerva, idera.
loelgeAe,
,4.
Oa* tastos, idea.
CkArerdr,
Coi peto, idea,
(aspeen* saa par litro.
Carreta Qiirn, idea.
fe.ld.ia.
In
d geUiaba, da km
rae de rseca, Ule.
Extracto de carne, idea.
aljibe acata, tasa p.r tela.
P\ib4 da ailho, idas por kilo.
I*aljfi piale a aalaiiubo. idem p>r litro.
Legatos-coaatTada oo j alunas, idea por kilo.
Getfrahs, ansa.
Osan de oaroeBo, ideai.

aaSaBl
Bata
A C.
Largo da
Joa da N va
Oito n. 15 O .ensleee Viaana C.
!>( a 17. MumI sa* Pata* do-
PraaaakH Aatosao r*iu
sania da A asida
bla o. 11. A
DiU
n. W.
88 Jos Morara de
. 102.
Oa-
Lefte asdtsoada, litro.
Msntoiga inglesa, idaaa puc kilo,
i eei (alba, ideen.
Dito a. 10. Leentrde Megalhioi
Tr.vsta do Campalo 4. Aetoaio
Joa da C.rralb Justar
Oseen Largo a. 1 B. Henriqnd Lam
4C
Batanrselo a. 43. Maaosl da Silrs
HegwiraftC.
DiU a. 63. Aotoaio Parsirn da Oli-
esira Mata
Do o. 7. Rasa A C.
Dita a. 67. slsned da Caar Ja-
oior
. Ihrta Catar n. 8. Astala (aaa
DiU o. 9. Bruto Arauj i
Dito a. 15. Coeloj Palht
Dttaa. 89. Caaaanro Jtt Qaocal-
48*000
731000
115*00)
115<0 *)
73*000
130*000
73*
MJOM
96*000
58*000
56*000
48*000
96*000
Oa
do
pula do porto
oa a*a
Ala. Sr. cha ds Arria'
Cato, inesestar daaU AVrsaai tala
datasrovtasta, tapo publico
11 normad saotbi,
4 vista da proporta
-*
j i-, na
^ per trapo
a eoeter da 1 da Janeiro a o da Jaabo ra
dura, aapsrisaato da aobresalsetoe a mita risa
navas da guerra, f ilaadua no porto desta-an-
pitel a ia desas sania* daaia Amaal.
ajaoatraa daaarao aar apraaaaUda at A
da di en qat tea da ao raaair o coate-
lao
O* bito*** a coatraetat aa ala oa againtei :
do almorifado
da in.
Agatbas para bttocala, proco
.-gatodo, iieei.
A gatos pea toa, idea.
?gala* para brisa,
iauu de farro, idua por kilo.
v -- AMpntoi, idea
^*ooo t^rr-j*'*
T'ww I Arrabea, idea

Pito
Peptoen Catillon oa ostra, idea,
faceto da H naada, iaaa.
Rapadora de melado, gotabada oa
otara dooss, idea.
8*1, preso por litro
Sabio, pr*ci por kilo.
Tasar i de Liaboa oa Santos, ida
Vtosoadscs Itapacto* a. 19.
toada C.
Dito a. 47. Abata Redrigaea da Oli-
Maaoal Pernead es
vasgre de Liabas, idea par liara.
Vinh i d Liaba, narlionnOs anlogo, idaa.
VibAj ato da Alu Dooro, Idea.
Diiti eztraordmarim
Carreja prtta oa branca, a ai atol m tranojeira
litro.
Cara* da ama, hita.
Dito de rtela, idea.
Diu tu catasta,
t
Cigarros,
Fraaga, a.
Filkoaa Ae pamba, am
Oatoa (Erecta* a gsJliaba).
Lrite, litro.
Marmeisds, kilo.
Orea, dasia.
Po dolo*, kilo.
Pi lavo, kilo.
Persa, asa.
Rape, kilo.
Rae*. k.lo.
Urea, kilo.
?toba Liaboa, garrafa.
Visso Callares a Fi^eira, dem.
Conditft*
1.a todoa oa artigo arrio de
P. ato Chaco a
9a& C
S. Jorga a. 76.
Valtoto
Dito a. M. Mi
Din a. 8*
LopeadaC.
Aa Mattaltaa-
131. Beltfiea.Betretla
JutaLsa A C.
a. 78. Ferreira d> Ca-
8. Jorga m.
Diu a. 187
Oo rara pao
atol
Batos. 14. Nato to Alaes
Dato a. 8 A. Jas ato Anjs Paria
*C.
D>U a. 49 A. Fraaetoeo Altas La-

<*
prmaira qaal-
2.' Serio entregue pelos fui aura ilute asa por-
cSaa que Iba fbraa pedidas pala lmoir Udo e
pelo narioo de guerra, ao praso de tras dias, eoa-
Uioa da dato eea tjoe os padidos roraa deipacba-
doa pe Rsa. Sr. taapsetor.
3.* Oa gaawin Seano aajeitos i apraraplo oo
reproracio do periio qat fr deaigaado para esa-
coi nal-oa.
A* Oa ijcneeedor pagario aa multa de des
por esato da Talar doo goaeros ao caso de demora
asa estragas e de rate par os~to ao de falto de
estraga, etLrrjeicAo por mi qaaldade, indrmni-
aaado aeate caso a foseada nacional da differasaa
que aa dar entre oa procos ajustados e os porqse
farsa eompradoe oa geaeroe aio foraocida oa re-
isitoaw, salross fosas laasrtuUminfa aabatitai-
5.* O pagamento da importascia dea fjrnaei-
LtosA tato pato Tkaseararia 4a Paseada
dscaaestoo que obtireraa oe toraece-
dorea, a dopoia de seUsteito a sella prorincial.
6.' flaasjirae o artoa tibaular da Mioiateru d
Manaba o. 173 de 28 de Janeiro docorrenU snno
o fuianurlw fleari aujeito a aaii learota dias de
nspriaeato, alm do praso aatlpaliil i ao eontrseto
ua que eata cirenmatasria Ibe d direito a proro-
gacio do ajaste'.
7. Os objectee aaasaasst a aario pagua no aes
1. Nenbame prosota seri reeebeas sea qo* o
propoaaote nella declare por ezteaeo,*aem claro
algam, eato, entrelinba oa rasura o precj da
3.* Mi seri aceito propasto aaa que o nego-
ciaste dsslara que se sajeito ao pagamento de
multo de cineo por canto do relor proraral do fbr-
necbaento durante o praso pata qaa sato anneo-
eiado, se aio comparecer nieta aaaseuarto para as-
signar o contracto, no praso de toa asas, conta-
do d'aquelle em que lor notificado pela iapreoaa,
cosas itotosaiiaa a sansa da 38 de Deaambro de
1874
3." Canfora o imuasaandeda aa artos de 11
da Maio da 18^0, aio serio admittidaa aa pro pe -
tos oe sss, lelaitis oa armas eooiee qae si
apceaaatotaa oa doeneaeatoe i iguala;
Certidio 4a aatneato da jaau eomaercUI ;
Bilbete de pagameoto do impoeto do indastria
Gartotfo do eeatrseto social exhibido do rega-
tro da lauto ......amerara!
4. Naabaass Mapasto seri reeebida depoi* do
das a sors diiisaiin satos aaaaaain
5.a Oa proponeotee asrsaastario oa documento
exigido p lo ariao de 11 de Maio setas referido
tras dias ant-a do praso aareade psrs o recebi-
saeato das propestos, para a noca saris rehes-
Trareasa 4o Oaissanle a. 6.!
qaio Fsaato de Araaj>
Ditas. 18. Jos Pinto da Casto Sa-
briabo
Bario do Triempso a. 83. Cardoao
AC.
Dito s. 11. Antonio Redrigaea
Braga
Dita a. 58. Joaaaim Antonio R:dri-
fraca Sobrina.
Dita a. 86. Jos Francisco Daaaia-
8o* .
73*000
73*00
61*000
84*000
73*000
78*000
78*000
81*000
73*000
64*000
115*000
115 JO
WgeMJ
-ataVJOO
40*000
W*000
33*'X0
96*000
48*000
*
56*000
80*000
.....i >aKn
tea, idaa por Mis.
satoZa"*
aJto aBAT**ATOf 1 iJMMal
\
Ratcebadoria r-roriseUi, 7 de Oa
Coarerla
ata>aa> m
Por ordem de irmio procarador garsL
aa iiahuraa as-proradosea para eoaparaeercm rm
naaao eoaaiatorio no domiagj 16 do raireesja, Aa 9
sor da aashi, ana 4o reunida as etoaelbo
fiacl. par* ira^ar da uusialu da neroe fuaoeio-
narioe que tasa da regar o naso de 1897 i 1888^
da ac r o ana o apa, 88 ds aseso c. aproanio.
Tseaf;, 18 ds OeSatov de 1881.
Eloy aartiatosa Lopes OalaAo,
Bsaratario.
Sastetoria da napecato do Arsenal de Marinas
de Pernambaco, 13 de Oatubro de 1887.
O sssretario,
Aatomio da Suva tevedo.
Ratafia dos cootribaiotes coatoatselnt
imposto de 80 vt. por litro de agaarden
te 0a si :ool qasr paro, qaer trsnaforraa-
do es licor reUiitodo oa fregus** do
Bawite, eajs oolleot fot praOfdids plo
lao5 idor, Fililo do Rege Bsrrot Peasos,
refere-ss so ezercicio da 18cT7 a 1888.

Ras do Boa-Jasa n. 88. Fiara do
Aalsaio Jas Pealo da Carusi|e
x C.
Dana. 48. Abraates s C.
Dita a. 37. Pereirs Castro C.
Dita a. 39. Victorino Marques da
F oneces
Dita n. 33. JeA> Rlbese
Dito a. 38. Alfredo da
reir
Dito n. 37, Loase A I san
Dita o. 43. Doatogos Jeaania br-
teira
Coaaeraio a. 30. Aatoao Cara-
Dito*, i. H. Lonlgria AC.
Dita n. 8. Cerote A C.
Dita s. 34. Cserle Pelara A C.
Tsoae de Sosas a. 3. Antonio Ge-
aca da Silra atoar
Dito a. 4. Jasejaia OoacaJree Css-
eio
Dito a. 6. Jos Mara da i
Larao do Corpa Sssto a. 3.
Lepas de 84 x C.
Dita a. 6. Qaiaailea A
Bispi Sardiabs a. 11. sapearla Bra-
ga A C.
Vigarie Tenorio a. 4. Frssaisao Gea-
ealrea Ferreira
Dito a. 8. Masca! Ooacalrea Fer-
reira
Drtos. 81. Olireira Marease A C.
Dita a. 88, Aatoaio Oeosaa.4a Sales
Jonir
arto e Barro a. 8. Sifrs Carado
AC.
Dita o. 6. Aotoaio Fsrreira Nebro
fn
Dita a. 6 A. Antonio Lnis do Costa
Dita a. 8. SUraAC.
Dttaa. 1. Saetea to Muta
Bfton. 7. BantanvA gastos
Aesarias. 1 Joa Snaeae Upa
Ofta s. 17. KUsorl Pinto As Castra
Dita a. 9 L arenen A Prime
Dita a. 36. Eetoaialsa A Leu
Dita n. 39. 4oio Aires Pimental
ato Jalo Ferreira de Al-
Dito a. 33. Migue! de Lima 4c C.
40*000
40*180
96*000
78*001
34*000
JM4AOO
84*000
120*080
1*5*08
884080
94*080
78*000
A4A00
33*000
33*000
38*080
54*000
56*0)
64*000
73*080
MOgsMD
S.J*)00
4e*t><
aaAaWU
ISUsVJUO
115*UU0
73AOSU
48*XW)
am*0UU
48*0 A)
61*000
I* eeeoio da
tubra de 1887.
Jrfiarson Mirabas de Aaerado Soaraa.
T11 esouraria de Fa-
zenda
D* irdem do IUm. Sr. inspector, toco publico
que paga-ee no Arsenal da Uuer. ao di 17 do
cirreote, pela 11 hirsa ds, aasbi, ss aseas ao-
turadaa as segases qsioieaa io raes da Sitembro
u timo ; decUraado-ee qae s se effrctaari o p-
gaesu 4a proprisa aoauxreiraa na aae esas iegi-
Teeaoararta de Paseada de Pcrasabooo, 13 da
Oatabro As 1887 .O aaeretorio,
Luis Eaygdie P. da Camera.
tafatok Reerettia 25 de Oa-
uto
taiemhl (eral
De ordem do Exm. Sr. preeioeate, osnrido a
todoa oe eseociadoe a compareceraes.aa add deaU
sooedsde domingo 16 do correte, sa 3 horas ds
Urde, pera proeederaee a eleieio doe ooroa fasc-
cionsno. ecite, 11 de Oatabro de 1887.
O eecrettrio,
_________Martinisno Crus._______
Consistorio da reoerarel ordea taroeira do
H. S. do Monto do Csrao do Reoife, sos
13 de Oatabro do 1887
De secordo com o srt 139 do estatatos qae
regem esta reoerarel ordem, oonrido e todae oa
noasoa eantaiaoa irmioe para ooapareeerem, re-
ssatsasa esa aau habitoa, ae Ota 15 de oorreaU,
ia 10 hora da mano*, aa igreja de nosee rene-
raed ordea tararira, anca de aeotatlrea a feau
e raaoare; a se 7 aeras 4a aosto aa Te-Deem,
ntoa de ae celebrar bsoosIIj dU aa rsnerseio
Moa aatri araba Santa Tbereas da Jeana.
Cclea Ptoastos. I
da farra, idea
Aaeoreto, idea.
ftiiesaalaa, "
Arrebea,
AJrndio
Diu
Dito ees letona.
Aseite de Sean, aere
Alrsiad Oa sboj. tato.
Dafo de chumbo, idea.
de seise, litro.
deSnecia, barril.
ras, kilo.
Agelsa. aeto-aslambar, osaA
Diu d paloabar, idaa. "
AHostoa eap, redaatos,
Ditos d > Aaa, quadrease,
Ac qbsdrado, idaa.
Dito sa barra, idas.
O.U tosaaio 8*5. idas.
Dita aaa arga
Qiu eniaV, ide
Dato feadide aa ario 88, idea.
Dito ea rergslhie radoada, idea.
Dito sa rergaaio extarada, Idas.
Dito em rergalbio ol te seda, idaa.
Dito eea boayidaa.
Dito para malas, dem.
Aldriato je fVrro, aaa.
Dito* d metal aaareUo, dem.
Arstae de eobre, kila. *
Dito d< ferro, idea.
Dito de Istia,

leca.
otase oa daatoirs, dea.
eaba, idea.
*ato-a ds torra, kilo.
Dito de i i abo, idea.
Keeepalee de fero, idea.
Dita de latan, idea.
KMtas mtrica, usa.
JUaartadeisss do torro, idaa.
*ea de farro gatas, idea.
Dita* de tota*, id-a.
|aqu4ro de ae>, qoeJasar daeniio, aa.
Eatopa de algodio, .dam, kilo.
Dni logless, idea.
Seeoraa de rame pera tobos de cldeirs, qasl-
qaer dime.ia>, aaa.
Dita de cabello, idees.
Ditas ingleses, idsa.
Ditasde araese, idea.
Rapaaadeisaa de iathv aas.
Karil empi, K^
PileU SS, aetro. *
Fie de r-ta de asan analldade, kdo.
Dito denlgsds*. lian. .
Peratoto.Asferr^a.a.
Faena para coaiebey aaa,
Fngideirss de ferro esmaltado, kilo.
KUa de ferro eatoassdo, idea.
Peuil de tolba, aa.
Fio de obra, kilo.
*wZ3CLVimb* *"-* Mrcm
Una, dito graadea k,k>, aerea X.XX.XIX
saassaat
Ditas dito pequea* Koaa, aires X XXXXX
idees.
Parsita, aa.
Fooaes,aaa. x
Flor ds easnfrs, kilo.
Pese de ooro, ideas.
Fecho de forre,
0,100
:sa.
Dito in,;lcta* maarcaa psralleU* da0^01, a 0,650
idem.
Oftas da qniasa aaareas d antee P. Jsebson de
0,100 X UyOi, 0,800 X 0,100 e 0,200 X 0,016,
idea.
Ditas amendoiasa msaiQi* do m*smo autor de
0,100 X 0,003, 0.300 X 0,011 a 0,200 X 0,016
atoa.
DiU* rrlinlricaa maurcu de aemo autor
X 0,300, idea.
Ditai lanebeira* miurjis 4o rneatno auor de 0 250
X 0,135, dem. ^"
Dluccarrae de 0,101 a 0,550, dem.
Diu* de 3 quinas do autor VV, Wale* de 0,101 a
0550, idees.
Diu* de 1/2 enana* chato* e bastarda* do menino
aatoe, 0.101, a 0,553, ide.
Dita* paralleU* asarase e bentardss do meimo
autor, 0,191 s 0,550. dem.
DiU* aanarsada aaaaa aator, de 0,101 a 0,550,
dem.
DiUa aeadoeirsa da masuts sotar de 0,101 s
0,550, idea.
Diu* de ac, ama.
Liautoes ingtoaes qoaaradta de 0,101 a 0.550,
dnsis.
Bitas inglese redondos da0,101 a 0.550, dem.
Dito* cylindrica* de 0,288, idear.
Lona da Roaais, larga, metro.
Diu e*traite, idea.
Dito ingleaa, larga, dem.
Dito eatreiu, idas.
Dito de algensV aaeioaal, idea.
Lanterasa de patente, ums.
Laratorioa de farro, ato.
Lenpol de brim, um .
armario a garetea
dua*
ArgeU Ae latle, teto
Arse de torro, k.lo.
Aaagro, i
4a Istia, qualqaer dimeoaio,
Asul altraaer, kilo.
Amareis frssees, idea.
- DHa da dato para gaweUs, dase lagaata* e
rnlUa, naalisaui dhaemso,. ioVa.
Ditas de dito de entalbar, pera parti eom oa sem
aucaaetas, i dtoaitoweec 4 janJids, qoslqaer
alaaail*, idea. w
Ditas de dito de csixio para portio con oa sem
macioeU 4 direito oa 4 eeqaarda, qualqaer di
menaia, idem.
Bita da dita coa frrotao para oaiako, qaslqaer
dimeniio, idees.
rius de dito 4s enah, qualener
idem. "
OiUt de dito fr*n**aa> qualoer
ide
Aree de pao psrs birria,
Banlairs asatonsl 4e 8 a U |
Beadeime de naois As 4 i
Bna araneo, me tro
Bria Ailiaao para relesas, ata.
Brincia, idea.
Bna daf
Bitas de dito de abatir, de lanceta, qaat
os*lo, ioees.
di-
de dito eom trinco e msoaaeta, qaslqaer di-
sio, idea.
Ditas de dita de tambor
Bal*sena hanrontaes coa
Batoaass para asi
BsaoVj* ds pi, idaa.
Balde ferredoa, peeaesse. idea.
Ditos ferradas, grasa, toca.
Ditos desoa, tona.
BiUeal*, idea.
Barqoinass de patento, idea.
BaCamea, aa.
BeJe^aa s torre, kila.
Diue de totas,
idean.
(Has e Ctortset-
ata Ca
da metal pesa eexUh e riVoe,
Breo, k-lo.
Brocbas castas,
Brochas para
Ditas para easr SS, id
Broose, idea.
qualqaer dimensio,
Uaceta* para portes de correr,
9 eual-

da folha, oa.
Bslesrleira de folha, ide
ds falsa, idea.
83, aaa.
Concha da ferro paraeoeinhe, aaa.
Dita de ferro gatas, ideas.
Cera preto para con asa a, k la
Dita aaarella, idaa.
Dito em pi, idaa.
Dito eea ratos, idea.
Dito rirgea, idea.
Carato, lieeide ingles, sidra ge su da, aa.
Cera ea arcaotoa, kilo.
CaseasoAe eg*ia de l-,5aOX66,
Cebe de liosa/breneo, kilo.
Dito ae aaailba, idsa.
Dito de csiro, idea.
Crok* de ferro, ea.
Oelbereade sarro, aaa.
Coa paseo para
Cassaratoe de ferro
Detoaalfaaa
Ceatoarsoetof
Dato A i
Dito de dito de
qaslqaer di
Ditas de dito 4e age ja, esa e
qaer dimanase, idea.
Ditos de dito de broas, aaa
0a20 0 080, idem.
Dita de lati pera aa ario a garatas,
csnbio, qaslqaer dimeasio, idem.
Ditas de dito de enUIhar para portas,
netas de pao, viiro oo porceans, i direita e i
eeqnerds, qaslqaer dimensio, idaa.
Diu de dito de entalbar para portee, sem macs-
neta, qaslqaer dimeusia, i direila a i esqoer-
d, idas.
Dita de dito de csixio para portas, com e seto
direito e 4 eeqnarito, qualqaer di-
poree-
e sem
Mealbar branoo para gaxeto, kilo.
Dito alcatrovlo, idea,
tosrlim, kilo.
Moinhes para cal de Pry, de 6, 8, 10. 18, 14,16,
18 e 20 kilos, am. -,-,-,,
Medidae de ferro decimae* para seceos; jozo.
MedidsaaHlriess da fojos, temo.
Morim, aetro.
Machado, um.
Malbos de ferro, idem.
Martello ds osrpinteiro, idea.
Martillo ds peAseiro, idea.
Metal maait, kilo.
Metal patente, idem.
Dito em fita, idem.
MordenU, kilo.
Moiiois broozeadoi, idem.
frasal, idee..
rerra de sene, croa e qtrciitEds, idea.
Tubos de tinta, frsnc r."*. biansgacaa.
Ttataeanl ataraaMaa, kM.
Dito amsrella prenarsds, idem.
Dita branca de sinco, idem.
Dita branca de chambo, idem.
Dito pal ha, idem.
Diu preu preparada, idea.
Dita rerds preparada, idea.
Dito encarnada preparad, idea.
DiU *sul preparada, idea.
Dito rozo-terra, idem.
Torneiras de estaubo n. I a 10, aaa.
Ditas de metal corra, idea
Torcidas francesa*, metro.
Terrina de ferro, agatht, aaa.
Terrioa de Liba, idem.
Traveneiro de capim on de alas, na.
Dito* de palha, idem.
Toro de janipabo, idem.
Taboa de pmho saerieaoo ililfmloo
metro qasdrado."
Diu de piano ds Saaeto, metra corrido.
Dita de pinbo de Riga, dito dito.
Dito de cedro da Babis, dee. eab.
DiU de amareilo Ae sasealho, idem.
Dita ds cortado de pea carga,
Dito de cosudiaho dito, idea.
Dito de cedro para, forro, idea.
Dito de cedro de 0,085, ideen.
Dito de cedro de 0,019, idees.
Dito de louro para amalhn, idea.
D.ta de pao carga de 0,013, idea
Diu de pao carga de 0,025, dem.
DiU de pi carga de 0,037, idean.
Dito de pao costado, idem.
Dita de pao oasUriinho, Una.
Dito de amareilo para forro, idea.
Dita de amareilo de 0,025, Idea.
DrU de amsrella oe 0,019, aaa.
Dita de amareilo de 0,087, idem.
Dita de amareilo de cuitado idea.
Dita de amareilo da coaUdinbo idi
Dita de pinbo da Suecia de 0,019,
Dita de pinbo ds Suecia de 0,028,
Dita de pinbo Dito de pmho da Suecia de 0,075, i
Dita de louro para torro, ideas.
Dita de pi carga da 0018, idea.
Dito de pinbo da Suecia de 0,087,
Dita de pintor da Soeeia de 0,050,
Toros de janipabo de 2,64 a 2,80 de -,
e de 0,55 a 0,65. de dimetro no topo
e que nao tenbam nos, na.
Ditos de dito eom macanetoa de ridro* ea
tosa, qaalquer aimeasta, Idem.
Ditas canhio, quataeer dimensio, idea.
Dita de lati de entalbar para portas eom maca-
neta* de pi, ridro oo porcelana, 4 direita e 4
atqaerde, qaslqaer dimensio, idea.
Dita de lati de entonar para portas, sea maca-
natos de qualqaer dirnaasin, i direito e i es-
qaeraa, idea. *
Diu de lati de csixio psrs partas, cam ou sem
macanetoi, 4 direito e 4 eaqoerde, qualqaer di-
measio. idem.
Ditos de Istia commtciueta* Ae ridro oa parce-
lana, qaslqaer duraseis, idean.
Ditas de latan de dase es toad* de 1 e 3 chsree,
qaslqaer di mee ai o, ideen.
Dita de lati Ae embutir esa eaixio, qualqaer
dissensio, fdem.
Ditos 4a tala ria eabata eaaaetrss, qaalquer di-
Oculos de alcaaee, am.
Oleo de riehssa, kilo.
Ocre, dem.
Dure ea pi, lirro.
Oxido de ferro, kilo.
Tas de ferro, ama.
Pie de ferro eom ponto, idaa.
Pss de seo, idem.
P4 de ana eom ponto, idea.
Pedrs de sfisr, idea.
Pedrea de amolar, idem.
i Pedrs de rebolo, idem.
e ensena, a' Pedrs de moer tinto, idem.
| Pechadores de ridro e loaos, idem.
coa e sem Peneiras desrame de ferro galranisado, idea.
' Peoeiree de rame da Istia, dem.
Penetras de cabello, ide o.
Peoeira de rame, idem.
Peoeir de teda sem tampo, idem.
Pedrs peme, kilo.
Pedrs podre, idem.
Plomfagina, idem.
Potasa em pedrs, idem.
Pise da Saecia, litro.
Piacei* escopeiros, am.
P preto, kilo.
Picsretaa de ferro, ama.
Pasa completa*, idem.
Prega* de cobre batido, kilo.
Dito* de cobre'de embutir, idem.
Ditos de bronse, idem.
Ditos de eobre para forro, idem.
Dito de eobre de U Iba mar, idem'
Ditos de ferro psrs forro, idem.
Dito de ferro da peso, idem.
Ditos de ferro, grandes, eento.
Dito* de ferro, peqaenos, kilo.
Ditos bat 1 liabas, dem.
Ditos de ferro, de batel grandes, idea.

-
luis
S8C.11I1 Inca
especial
De ordea Aa sraiati, asasido
socio c-taparasraa na sed, 4 rus do Iaapera-
dor o. 14, egasda-fira 17 da corrate, e 7 bora*
da tarde, aaat Ae tratar-a de asaraie da sito in
torease socisi. Reaif, 14 de Oatabro 4o 1887.
O nritoii*
__________Jos fraana Pise 4oR*|jo Jasisr.
CfljpaiMa ii Micacofl
Kola etMBpaahlA emmprnimrre
ae*. prefcrlado oa olaaUMaaM
bairrn i ateta Viada, agale
Carretel de barqainbs, aa.
Ceaurv, peile.
Csdioha de patenta, laareatar
CatraetiS da dirarsss dtoaarSa,
lU^-*-- esa asniralto, idea.
Cal branca, litro.
Dito preto, idea.
DiU de Liaboa,
Dito do J aguan*,
Cadeadne de farro, Ota.
Cera da torra, arto.
Dita sanaos, idea.
Ciase* saos, Mea.
Colla ds Babia, Ia qaaldade, idea.
Dita de pellica, dm.
Diu de pistara, idsa.
Calmil i ds torre psrs pedreiro, orne.
Coapaao Ae ferro,
a, Fcraaadra VMirn, .....,
roa do I'rloclpc. i aaalaho */-
?o, Moodeco. ItlachMelo. Ca
8| e Ma
Qae ai tloor
qnelra api
taa eacriptorlo da
coaapaaaJa alto a* largo
dro 18 ataaigjp do CoHegld
i' aodar.
Rooife, 22 da Setenbro de 188?.
Ricardo Afanar, gerenta
Cid IntsrnaciDaal H Esate
Bilkstos oara a regato
Tsado sido aranVfsrhta pera o dia Jfi do eor-
reate a regato qae seto elob danto 4ar ao Ato 8,
eaerido o* isheia aaeioa qae sisea asa reesb-
raa mos ingresas, a proeararea-aae sa sede do
etoAv odos aa dias ateto, das 7 4a 9 horas da
ni te.
Secretoris do Clob Isternseiosnl de Regato
13 de Oatabro de 1887o g. secretario,
AtOego B. R. Borres,

C C. E.
Corraia de soto aiagalU de Tul
Dito As sois dob/nds 4c Tok*,
Caro ea ebapaa, kilo.
Dito ea barra, idea.
Dito ea rergalbio, Atea.
Dito ea folha para forro, idea
latosa ratas, Usa.
D.to ea fetos, iseas.
Dito ea leso-I, idaa.
Caaabo ea leaat, idaa.
Dito t-a baste, lita.
Charca ds tois sa parefnee, ana
Datos iaatoass, Idea.
Oateata Pertlasd, bsrrica,
Otasaibe ea rttas, kilo.
Cr.idea.
Crarot da farra, cesto.
Usase de ehaaasa, k4e
Caibro de qaaiidade, aa.
OsUeirio de torro estas sai
Gasertar- de II, aau
ote sie*asado 84%
lio de raqssta pera a
la da

:
kilo.
Ca A Cana ase-re-la I E sierpe-
Serio ea 8 4a Noraesbro
Teodo de eolemoUar t o 2. aooieerserio Aa
aaaical, coa aa tarea daaseis aa aoito do 5 de
banda No teas* u ftiaiaa, psssa o* aeshores so-
c<<* aaraoas astea de coantes nn aecretarto Acate
club, daa 7 4* 9 bsrsa ds eoitt.
IN0RESSO8 aa tasa do ssaasr tbes oreirs
psrs os toaos ssitee at 81 do corrate
Secretoria d.. Clab C aotereisl Raterpt, 7 da
Ontnbro Ae 1867.-0 J secretario,
Francia Lias.________
praa da
Dedae* de repoeso, aa.
D-esaae Aa A, astro.
Daaassto para cortar ridro, idaa.
Dobranspas de ferro reiureadss de Ijsnts,
Aas, de qaslqaer diaeaiio, aas.
.taa de dito qnadrsdn* para aacbina, da qaslqaer
dureasia, idea.
Dita 8 dito batido qotdrsdst, de qaalooer oa-
aeasio, idea.
Ditas U lati, coapridas, de jante coa eizo do
eaii aeul, r.forcadss, de qaalquer diaeseis,
idem.
Dita da lati, eoapridas, ds jaata, cea eixo do
aaaaa ateta', refe rendas, de qaalqnsr diaeasao,
idea.
Diu de dito, eompndss oa de jaata osa eixo do
me aso m-Ul, afta asforesAn*, 40 qaalqoar di
OKoaAa, idem.
P *i itn rtil* qasAttrtesr lafiiigiAn. in qaslqaer
dieseasAo, idea.
Diue de iiu qsaeVsdas, alo rsfaroadas, da qasl
qs*r
DiueoaoVta
as, de qa.lqo'r
Di'ss de dito rsT rcndse san madeir, idem.
Otra dr tem, lasa.
Diu de aeut, I
C'ooaelho de ro
lcaodr
rtka
repar
Serpriaeato de sebreaiieate* t aitorisOl aas aer Eaisabo ea rarga>eeVails.
no oe guerra, fase
ul-c 4* depenneneto
o porto danta cpi-
Ai......I,
fcosofre ea r>, hito.
Ditoem pedra, stoa.
te d rasAeso 87 s 90 grios, litro.
Dito au barre, i<
Rssachis na su
Ditos da lati coa trineos e meennetas, qaslqaer
diaeoslo, dem.
Ditas de lati de taaborato, qualqaer dimensio,
idea.
Dita* de lati de lanceta para portas, qaslqaer
dtotensia, idea.
Ditas de lati de agarja com ou asa canhio
qasignar dlaenaio, dem.
Ditas de farro, idea.
Ditoe de metal amareilo, idem.
Ditas eom mseaneu* (frasee***) idem.
Ortos de metal aortida, idem.
Perro ea chepa* BB, alto.
Dito am rargnlbie, lasa.
Dito ea berra BB, idees.
Ditoea eantoseirss BB, id
Dito ingles ea barra, jdem.
Dito i agina ea rario, i
Dito iogle* em leo? I, i
Dito tagua sm osntooeiro, i
Dito Lnwnoor ea chapas, idem.
Dito Litrmoor ea berra, idea.
Dito Lewaoor ea ragjDtlo, idea.
Dito Lawaoor ea unuariras, idsa.
Dito Lswmoor en raras, idea.
Doto LiWiaoor ea lenco), idea.
Dito da Suecia ea barra, dem.
Dito daSaecia em rergalbio, Idea.
Dito patento em barra, idea.
Dito petante ea rergalbio, idea.
Ditos para aros, idea.
Dito para grelba, idea.
Ditoxsdres em chapes, ioaa.
Ferro gasa, idea. .
Dito iagleiem rario redando 89, idea.
Dito iogle ea rsrio qaadrndo, idea.
Dito ds Seecis em \srio redondo, idea.
Fseko pedresrt, am.
Foles SS, idea,
Fenolbos de aetsl savarello, idea.
Ditoe de ferro 88, idem.
a
Oaacbo de lati, am.
Ditos de ferro, idea.
toarlos* eea ferro, toas.
Quitan para estfate, idsa.
Dita* para carpintoirot, idem
Urnaas Ae eco, idea.
Usutas ds slgodia, kilo.
Din do hobo, htoa.
Dita etastie petaste, Mees.
Dita patento, idea.
Qi* ea p"dra, idea.
guisan ucea clara, idea.
(reato, idea.
Oedsobos de ferro, aa.
OoBttaa arbica ea podra, kilo.
(irf pera ootinie, aa.
Dita'da ferro, idea.
Qatae eea aao'anlho, idm,
Dito iegelnA idea.
Di .o* Atorados idea,
Grsiie Ao Rio Grande ea bxlgn,
Dito de ferro, de batel pegaseo, idea.
Dito de Cerro, ripees, idea.
Dito* estspers, idea.
Dito* de Ierro, csibraes, idem.
Ditos de embocar, dem. '
Ditos de sioco, idem.
Dito* de tarro de galrsniado, idean.
Di toa de cobre ripel.
Ditoe balmatea, idem.
Ditos de ferro, de coatado, idea.
: Dito* de coaUdos, galranisado*, idem.
Ditoe de cobre, de batel, idaa.
Ditos de eobre de coa Udo idem.
Dito* de c-bre, pera forro, idem.
Ditos de ferro, de guara icio, idem.
Dito* franeesee, idem.
Di toa de torro, de oalho, cento.
Ditos cbeos de porcelsns, am.
Dito* caben doureda, idaa.
Puncoes, idea.
' Parafuso* ds torro com pareas, qaalquer dimen-
sio, idea.
Dito* de peres*, com Mpelhoe, idem.
Ditos de torro, de cbeos chato, diffarente di-
nJBssies, groaa.
Ditor.de ferro, cbeos redonds, difieren tes di-
mentes, idea. r-t
Ditos da lati, de tabeas chata, diffaxatee di-
meotoe*. idea
Dito* Si, aa.
Dito* de metal amareilo, idea.
Pioceis de Malta, aa.
Ditos de eeds, dem.
Prato fundos de ferro, sgatfas, oa.
Dito* traresao* de ferro dito, idea.
Ditos de ferro, estaabados, dem.
D.to* de ferro, eamsltodoi, idea.
Dito* de folha, oa
Piaaaav, kilo.
Phsre* para topee, am.
Dito psrs a lados, verde e encarnado, idem.
Panno* para mesa, metro.
Pacsro de folha, am.
Prato trareasa de folha. am.
Dito redondo de folha, idea.
Pelle de oarneiro preparada, ama.


Remo* de faia SS, metro. -
Rebote de ferro gatraaitado, kilo.
Raepaa de ferro,
Roagt-, kilo.
**0xo re, idea.
; AMrse, aaa.
kilo.
aaafits, aas.
Kero*esa, Uta.
Lita de panno brsoeo, aaa.
Dita de panel, Idea,
DiU de paixe, idea.
Dito de Ooro, idea.
Dita esaeril, idea.
Lubrificsdom, aa.
Lian abarrilada, kUo.
DiU de barca, idem.
LatAi ea cb >p* para todta ss
Dito ea rargalhles, idan.
em fo ha psrs fiaros, idem.
Dito ea tonco!, deai
Linas togletai qoadradas de 0,101 s 0,560, da-
lia.
Diue staleset i-hau* 1/2 cansa, asparas e shas-
tsrdsi 0,550, idea.
partJtotoe bastarda, de 0,101
Ditai da 8 quinas bastardea e aipers* de 0,101
mttmt
dimeotee, idan
Sspstilbo* de ferro, am.
Ditos de bronse, Mea.
Ditoe de metal, idem.
Sextante, idem
Sabio em pao, kilo.
Sebo em reta*, idem.
Dito cundo idea.
Stesriasa em rea:, idem.
Dito* eo arebate*, idea.
8onduresa, idem.
Serrato para cortar carne, um.
Boto iogiesa, kilo.
Dita da ierra, idea.
tiangue de drago, idem.
Seeoanu de nuco, idea.
Dito de chumbe, idea.
Salda forte, dem.
Bascante de ooro. kilo.
Safra* de ferro calcadas, urna.
Teeooras para cortar metal,
Torno* de f^rro de baucadi, kilos.
Torno* de otee, um.
Torno* pequea de mi, idaa.
Torqaeses, ama.
TraO-i de rotes de todas sa dimentSes, ideo.
Ditos Ae eoloer de todas s dimensoe*, idem.
Trena mtrica, idem.
Tub de ferro, idea.
Ditos de f.-rro para ealdeira*, idem.
Ditos de ferro para atoa de csldeirss, idea.
Ditos de lati para eatoes de csldeir*, kila
Dito* de cobre, idem.
Dito* de cfaaa o, idea.
Ditos de aeul, idea.
Ditos de boirpehH, idem.
Telhss de sineu SS, ama.
Tijoil iuglesra, am.
Tachas de b aba, k
DiU de sinco, idem.
Dita de eobre, idem.
Ditos da ferr dem.
Vidro* curra psrs pksrses,
um.
Fiaros de vidrses brancoae de __
Vassooras de piaessvs cea cebe, i
Verraoss de roscas para cslsfate,
Vernia branco do bonecs, kilo.
Eito de colber, idem.
ito branoo franees, encornado,
Dito amareilo, idem.
Dito de pincel branco e preto, ridro*
Dito de qaeimar ne, ki.o.
Dito de sisaba, dem.
Dito branco e preto de S. Freir, ridro
Dito seccatiro ingles, kilo.
Dito copal, idem.
Dito metlico, idea.
Dito crystol, idem.
Dito Bret Blank Japn, Uto.
Dito Bert Weeaang, idea.
Verde Perix, kile.
Vernii de coaltar, idem.
Verde composl), idea.
Dito nativo, asm.
Verde francs, idem.
Dito ingles, idea
Vermelbio da China, idem.
Vidro* para ridrscas de 0,0020 0,004,
Dito* inglese* de 0,0020, 0,005, '
Dito ds Bobeis, idees.
Ditos torrado*, idea.
Ditoi estrellado*, idea.
Dito* de cera liso*, idem.
Ditos de carea curvos, idea.
Ditos oneces, idea. .
Ditos para eipelbos, ideo.
Ditoa muiselina, idea.
Dito* redondos psrs vigas, idea.
Zarrio, kilo.
Zjnco ea barro, ideas.
Zinco ea folhs, idem.
Condlcoe
1 Todoa oa artiga serio de
de.
2a Serio en tregua peta fornecedores asa]
coas que Iho forem pedidas peto
pelos' navios de guerra, no praa Ae
contodo* da datotem qae o /
cbado* pelo Exm Sr. inspector..
3* Od genera fiesrab aujeitoa i i ~ \
reprovacio do perito qae for detigse para ans-
minsl-o*.
4* Oa fornecedoxe* pagario a* asalta* ato Atol
por cento do valor dos generen no eses de dentera
aa entregas e de vinte por-eento no de taita de
entrega, oa reje$io par od- faritotocto, J
ando neate cato a fssen"
que sa der entre ce prac~e ejt
torea comprados o genero nio I
jsitodos, telro *e forem imneedist
dos por oatro da qualidade i
5, O pagamento ds impartsnein Al
ment* a r feito pela rbeaouraris de FaassAa i
visto do* documento que obtri
dore*, e depoi* de tatisfeito o etilo |
6a Contorna o aviso circular do i
Manaba a. 173 de 28 de Janeiro 4a i
no o foroeeedor fieari sajeito a i
de suparimento, alm do praso i
tracto, sem qae esta circumeUneta Iba Al oaata i
prorogacio do ajuste.
7a Os Lbjectos fomecidn s ario pagos sosas
egoiate:
Obseresoosa
1* Nsobuma propoeta ser rece bise sea ana %
proponente delia declare par extenso, sea chata
algum, emenda, entrelinba oa rasura, o ]
es da genero. >.
2 Nio seri aceito a propoeta asa qaa
ciante deaisre qae se sajeito i
ta ds cinco per eento de vslor i
cimento durante o praso para que 4
ciado, se nio comparecer ne*u
assignar o contracto, ni praso de tres i
todos daqaelle em qae for notificado '
es, como determina o ariso de 38 Ae Desosaba 4c
1874.
3a Conforme o recoamendado aa ariao m 1
de Maio de 1880, nio serio sdatttoass* pr
da negoctont-s ou firmas soasas qae
ent&rem os documentos segantes :
Certidie da matrienla da janea i
Bilhete de pagamento do iaposto Aa
no ultimo semeetre.
Certidio de contracto social exibido do i
ds jante commerci!.
4a Nenhumsa propasto ser raeaaa i
dia e hora designados oeste anntario.
5' 0* propuneata sareisnurio os
exigidos pelo aviso de 11 de Maio i
trea dias antea d praso mareado para
ment daa propoataa, para a i
Secretoria da inspeceso do Araesal Aa 1
de Peroamboco, 18 de Oatubro de 1887.
0eeretario,
Antonio ds Silvni
.

>
Obras publicas
De ordem do Illm. Sr. engenJasro
ral d's Obras Publicas e dee
satoriaacio de S. Exc. o Sr. _
vincia, de 8 do corrate, fapo pabliee
27, so meio dia, na metms repertiein,
propoatn* para a execucio Aa obra ala i _
ponislhio sebre o rio Aranpe de Berzo, aa i
4s do norte, oreada ea 1:5564535.
"O oroaaento e clsusnla* a. eeiae
acham-ae netta secretora pare sertt
por sqaelles qae pretrnderea si resalir a i
obra, de secordo com o qu diapde.es artigas 8BA
73, 89 e 90, 92, 97 a 101, 106, 115 a li de rsoa-
Umento de 20 de Jui.bo do corrento sata.
Secretaria ds reparticio das ObraO rNsbeae di
Pernambeco, em 11 de Outabrs 4 1887.
O eogenheifo secretoria
Josquim Gome* da Oliteim e Sirva.
Club Concordia
Hsr&o daaeaaie coas onitllao
Sabbado 22 do corrate
Coavitei devem ser apreientadeo to o da 14
do arrete.
A directora.


I iu
./* BafaTaffsi
II le
i T
--* lili
'-.
Estrada de ferro de Ri
beirao ao Bonito
F,to saber loa sentares aecioaratss desta a
ana, qoe ifuu r-aliaaram quera estrada de
l(i O/O de Hit acedes, constantes des etoitllu
as. 6, 10, II. 29, 87,109, 111 e 181. qee en ieee
do qoe diepoe o o. 1 do art 9 dos eetetatoe, ies-
tb> atareado o praao da 80 diee, a aooUr de Ib
deete ases, pan realiearen a quinta eoUada c,m
a malta da 20 0,O.
O aeeieaiata, eme aio realiaar suas cotradaa na
sosas deterniaade, perder* ca bescf eto da coa
arca aa estrada* qoe la teob feto.
Beeife, 10 da Setenbro da 1867.
Jos Be I lar miso ersirs de Mello
Director secretario.
aUafi^l
w* j "^^ a i> ! strada de IVrro de Ri! ^ technko dcvda.
COHPANHIi DE
Incurabc-se median-
te contracto, da cons-
truefo e reconstrnc-
?o de predios, cujos
planos sejam ou nao da
Companhia, bem eomo
de organisar projee-
tos e ornamentos para
qaaesqner obras, para
LO
mpanliia
ae
beirao ao Benito
Por deliberacio da directora ala ebaasadoe os
enhorca accsoalataa desta sai ai esa para oa prau
da 9u diaa, a conUr desta data, rocelsecen a
sitara entrada de sajas acedes, ais tenaos do g 2 -
do art 9 e I aneo do art. 4 das est .teto.
Beetfe, 4 de (tatabro de 1887.
Jos Bellarnuso Pereira. de Mello.
Director secretario.
mente habilitado.
0 escriptorio no lar-
go Pedro II n. 77, l.
__________ andar, conserTa-se a-
EMPREZA DI) GAZ berto em todos os dias
Pede-se aos Serillo- uteis das 9 horas da
res coDsummidores qnemanh s 4 da tarde.
queirain fazer qualquen
t:uim.cH(i
De cris de directora taco f ,
ds eonCansideds com o art. 8* doa catat
barca aja atteodrr a reeameeio da algunn 0000
rea ateioaistai qus, ao praao atareado, o qnal ter
aisos no dia 29 de Seteenbro altiaao. dcUaraai da
faser u 10. entradas oorrsspoadeatei a citara
charanda ; bem cono que, aiada por foro* de
aieeaii artigo, aatls ssjeitos aoi jares de 5 0 oe
qoe sessm se en atraso, flcando-lhes marcado
para lecolbereai a aportancie da neactooade
preetecao eogeaeutada do rsepectiro jaro, o praso
de 80 diaa, eootar de 89 de Batanare paseado a
a lertaintr 00 dia 39 do ana correte. Aa acoses
sojeitaa ao joro alo as abaiao declarados :
1701 a 1706. 1446 a 1455, 1661 a 1865, 1976 a
1980. 951 a 970, 688,634 a 637, 1311 a 1315, 1586
a 1595, 1206 a 1815, 1896 a 1835, 1796 a 1806,
1816.. 1885, 862 a 870, 851, 841 a 850, 1716 a
1725, 618 a 691. 648,1886 a 1345, 17u6 a 1715,
1946 a 1350, 1676 a 1686,1891 a 1996, 667 a 681e
Re cife, 6 de Oatarbro de 1887.O gerente,
Ricardo Mi
comunicacao ou recla-
mac ">, seja esta feila no
escriptorio desta empre-
za ana do mperador n
29, oLde tambem-se re-
cebera qualquer conta
que queiram pagar.
Os nicos cobrai jr.es
externos sao os Senhores
Hermillo Francisco Ro-
drigues Freir e Manoel
Antonio da Silva Ol
teira, e guando or pre-
ciso o Sr. Antonio Mar-
tins Car.valho.
Todos os recibos
desta empreza de ver o
serpassado em-talocs
carimbados e firma ios
pelo gerente sem o que
nao tcraflL valor algnai.
Georjre Windsor,
MUCO WTEBNACIONA
00
BRASIL
Capital 20,000:0003
Idean realUado 10,000:0000
A caixa filial d'ee:e Baaeo rasocosasdo teta
porariaaaente i rea do Coa_eoreo a. 88, saca, i
eieta oa a scmj, contra ee segoiates curre apoa
deataa aa eatraageira
aaajBBE.
Paria...........
Hambargo.......
Bacliaa..........
Brr mente........
Vrenkiort a/Main
Antaerpia.....<~
Rotea...........
fissors.........
aplas.........
Mio e mala 840
ci Jadee de Ita-
lia............
Madrid..........
bmroesoos ..
a/N. M. Ratbachil & Sjos.
De RotbacbUdFrirca.
. Desteche Bank.
> Benque d'Aarere.
Banc-i Qeaerale
agencia a.
a idu
Malaga.......
Tarragos*.....
Valencia e oatrael
oidadeeda Bea
Baaeo fjp Usuario da
Eapaoa e sosas agra-
cias.
pasas e
Caaariaa.
Baaeo de Portugal
aaaa agencia.
Eagjiah Bank o tbe Ri
rer Plata, Liaited.
O. Amaick 4 C.
praca do impe-
v
Gerente
Prorogafo de prazo
De ordeai de 10. Sr Dr.
enastar i proftaaora pabl
Torree, renorlda por perra ota da
inspector geral, taco
Camilla do Cerno
da Ira-
para a de' Naaereta do Cabo, as ten!
esa saapecMe, lbe
astee o reqaerido
1. i ateta data pteregade por 80 diaa o praao eon
cedido para asesar asase e ssaaair o rxefsieio da
saa aora eadeira.
Secretaria da Iaetraecda Pabl es
ee, 8 de OaUbre de 1887.
O eren taris,
Porgeatiao 8. Ara ojo Gal vio
de Ptraamoa-
COHHERGIO

Basa roaaiBerrial
UOTAga owwtoum va. justa dos cob-
BICTOUU
RaeaTe. 18 da Oataero de M87
^aabio sobre o Rio Orasde do Sal, 90 dir eom
ato.
Pera,
Porto e auie 6-1
dadee de Per-[
tagal ailaaa...!
Uueooa-Arree... .)
Moaturideo......
Nora Ycrk.....
Compra aasjsaj mbre qualquer
ria e do eatraoger 1.
Baeeh diaaeiio esa eoota correte de esori
ment^coaa jaroara rasio de 8*/ *o anao e por le
trae a praao a jaros ejosvrcionadoe.
O erecta,
William M. Webster
Obras Publicas
De ordeaa do Illm. Sr. ageaaeiro director g ral
das obras pabliets e de eoaforaiida^e eeaa a aa-
lorieacAa de B. Exo. o dr. presidente da previo-
ca de 12 de A gesto do e jrreate aaao, feo pa-
blieo qoe 00 dia 16 de Oatabre pr-xime, ae saeto
dia, aa raearaa reparticii, rreebe se prupeatsi
para a obra dae raeroe creciaoa ao acede pabii
co da eenarea da Pljrca, oree doa ees 8:7814800.
O orcsaieato e deseadas) eepaeiars dj eaatraio
aceta-se nesta eee retarla para aere usad aa dos
por aqoeilee que pretenderen) arrematar a aseas
obra, de areordo eses e qee diopde oe arta. 70
78. 69 e 90, 92, 97 101, 108, 114 e 116 do raga-
lamento de 30 de Jocho do corrate aaao.
tana la reperticii das obras pobca de
na 89 de Agoete de 1887.
O ensajaheire aeeretario,
Joaqoim Goaaee de Olireira e Silra.
aeaibeco,
2 0/0 de
sobre
SOo>.
90 d|r
2 0r0 dsdss
8/4 d. por
sobre La raras,,
14, de banco.
' 1 reatdms,
Aalooio Leonardo Bodrigoaa.
U secretario.
Gduard.' Dobcax
irlanets> banrarlu
ra, 18 oa ocrwaao aa 1887
FRACA DO RECirE
Os baaeos aatirersm ao baldo a t.i* do 33
3/4 d sobre Loadres, tendo o London dedo a 29
IsVttd.
Ees papel pariicala/ nio boore trsnsiceao.
PRACA l<0 RIO DE JANEIRO
Mrreado de cambio firsi*, aaaatrarln os bedeus
a laxa comal e 22 ay4 d. aeke Loodrea.
Aa Ubellaa cxpoataa aqnt fofaoi eaUa s
Do la-nnuucioaai.:
fOtL tt.
A
bailo,
Uai
Tarbiaa palreriaado.
Bfl
Ilesasrado porgado.
Brnto
[fan 0* frimlt$rmi
1 salis f;raai fcitas aoa algariacaoa
15 kilo*:
2*100 a 2*500
2*100 a 94240
1*900 a 94400
1*400 a 1*500
14800 a 14840
UKO a 1*960
900 a 14000
sata Casa le aflserieortlla da
eelfe
Na aecretaria da Santa Casa arreada-se oe se-
rnini<* predi a :
Rom dj Bees Jesae o. 13, 8- andar.
Ideel ideal n. 44, 1 aodtr 4 loja.
Idea do Vigario Tbeoone a. 33, 1 andar.
dem ideas, a. 25. ao arado.
Idea do Marques de Olioda a. 53, 3- andar.
dem do Apoilo n. 24. 1- aaiar.
lian da Meada n. F.
Iptm Ideosa. 47.
ra idem a 4a.
dem idees n. 87.
dem da Liagaeta a. 14, 1- aodar.
Becco do Abras o. 2, 2- andar.
Secretaria da Santa. Casa de Misereordis do
Recite, 25 de Maio de 18 V
O saertrao iatfriao,
mmm de edifigaqso
Tem senipre a ven-
da:
Tijolos grosses eonens 18$
Ditos frmate inglez 11$
Ladrlhos diversos 30$
Hilos qoadrado grande 3S
Telhas commons 35$
Tijolos lnlol?res de diversos
formatos, telhas francezas, cris-
lis pira cBiira, cannos, cor-
vas e cotovellos (t diversas di-
aeisdes-
Para vendas e en-
eomendas cxclus'va-
mente no eseriptorio da
eompanhia no largo de
Pedro II, n. 77, 1. an-
dar, das 9 horas da
manila s 4 lloras da
tarde.
Telephone 358
XRTHEII
ae Losietre isiaXeeai
rolriu flaataioelra (Ocaembra 1M)
Capital oubaciipto 3.000,000
Fundos accu mua doa
fce-Hai aonal i
Oa premios contra fogo
De premios sobro vidas
Ds joras
O Ao
JoJm. B B^mmtl
- i
linden aft liraalllan Bank
Uaalted
Roa do CommorcJo a. 32
tfseca por todos os rapores sobre u ca-
a do mesmo banco em Portugal, sendo
ia Lisboa, raa dos' Capalliatas u. Ib. No
Porto, raa dos Ingleses.
uuau aimi uq i'j
COTR.i l'l.O
iorth British lercailile
CAPITAL
ooo.ooo de Ubraa sterllnaa
AQEN 1 ES
ditmson Howie & C.
em easa do
8R. JOHN H BOXWELL
Roa do Commereio o. 26.
SEfiROS
MARTIMOS CONTRA FOGrO
Coatpaahla Phenli Per-
a a nabar a nn
Rttfc do Commercio n. 8
ama aacoinBncio n. aa i* a.xon
SEGUROS
CONTRA FGO
f be Urrpool i London & Giobe
INSURANCE COMPANY
k
< OHI'AMIIA |>3 MECUROf
COMPANHIA
Jmperiai
3.134,34d
577,330
191,000
132,000
F.Ct l"ft>N contri FOGO
E8T: 1808
Edificio* c aaereadorias
Taxat baixa
Prompo pagmmmto de prejuot
CAPITAL
Rs. 16,000:000*000
AatmU
BROWN8 A C.
N. ftRa do Ctmmureio H. b
DlNISADOBi
Companhia de Seguros
MARTIMOS TERRESTRES
Eatabelelda eaa ts&:*
CAPITAL 1,000:000^
snnsTRos pagos
4( 81 de dezrmbro de 19M4
arilioios..... l,.,0:000SO0()
Terrestres,. 316:000(000
4ARata da < oaanrelo -
Cmpannia di Segaros MM,
Ho Lisoa
AQEKTK
Mijoel Jos Alves
N. 7RA DO BOM JESSN 7
Mesaron martlimai lerrralrra
Neates ulliosoa a anica eompanbia neata praga
{iie eoseede sos Srs. ocgursdcs iaempto de paga-
oeoto de preeaio ees cada aetimo anas, o que
quivale ao descont aoauaJ da cerca de 16 por
ceato em livor dos segurados.
Vapor sueco Tyr
Para Villa Nora e Pe-
nedo
Seg oe mprcterivelmentfi
no da 17 do corrente, a 4
horas da tarde. Para car-
ga e psssagcn, trsta-so
na
Pf ac do Corpo Santa a. O
1' andar
CHARGEURS REUNS
Co
MRTHOS
CotarA* ele aJdAa
O de 1.* aorta do sertao toi h;ntra eotado a
6900 pee 1 kuoe.
iradas ae
mbz na ocrrcaao
Ai asen r
Cotradaa
e algodAav
Otas
Saetee
Lodrea.......
fsm......
Italia........
lsaisea......
Lissoe s Porto.....
Praeiaaee eidadee da Porta-
l........
New-York......
28 3/4
3/1
417
517
234
88 M
4tl
431
5N
36
341
Man
I)o
;>:x:d.-tje
sria.
Basa
Va> desate
liHbur.
517
134
421
421
tfim
de Careara
V'ia-asrrsa de & Frasceo
Va-farrea de Liaaosirj .
Entradla
(sanara
Bareaoas ...*..
Vapxee.....
Aauaaea ...
Via-ssnes de 8. Praaeteoo
Via-(arrea de Luaoeiro .
1 12
1 18
l 4 18
1 11
i 11
Das
1 4 12
1 i 12
1 4 13
1 If
1 a 11
bomas.
57.397
baeeat
914
3.203
8.151
1.141
8.931
rretauBseaie)
Psi hasteas (eeaado e do psUekj iogies Z*U\
para earregar aa Parabrb), oca deioo a Lrer-,
pool, estocar a 17/8 seceos e algoeUo a 8/8 e t
0/0.
auna Basa
tOdjv titta
id.-e<
517
8
22 1/2
421
4il
23o
la a* aifaadrs* *
(Vide o Darit de 9 de Oatoaro
navios earaa
Barca naeioari Jeevis Aayeinas, para o Mi Oran
de 4> bal.
Berea assiaaal Mar.nko XI, pas Lisboa.
%n*l~2*mmY,m' P"' Katedoa-aidos.
Barsa lagieaa Pehate, para Katadas Daidee.
ares aoraegseaaa irsaa, para filadas Ueidoe.
^'"tiy Btri aera festiles Unidos.
fingseo^,, raiot, para EsUd^Uaidoa.
JesdeT*'*""" '' J' UU' t*n'"ltmo"
Ufa iaglca CwUoom para LirerpeoL
Lagar portagwea aVtarss. oars L .boa a Porto.
Vapor aaeuaal Qifut, par. Paraaod de Nj-
roaba.
Vapor Bsasaal .ssareaei de Caxiat,
tj assala.
Barca uarargaeass i es as, easwio d podra.
Barca aarssgssasi Aroass, atadeira de piabo
Bares aaeioaal Ceo4a, gordsras.
Barca alieeal Germamia, asadeira.
Barca BUt Bird, asadeira.
Barca inglesa Roe* o/ Oesoa, earrio de pad\.
Bri.si iagtas WiU-itose, earrio de padre.
Krigoe naeienal Praatret, vari ss gasas as. *
Lu^.r logiee rPosiderer, rarioa gsaeroa.
Ld^ir inglea OowUets of !Moo*, earriu.
L;ir ingles Vofager, earrio dspedra.
Lorir aaeioaal Lojto, gordoraa.
Lagar sasarlliaa tdmard A. Sanles, farsllj.
Lagar ingles basasen aa, bacalbA).
Lsg-ir inglea Spark, baealbio.
Logar portagaas 7>aaern'o, rarioe gneros.
Lagir aanaasl atfoa /, rsriue genero*.
Pauebj aaeioaal FramroUm, xarqaa.
P.Usbo dinamarqnea MetU Katrlne. zarqae. -
Vapor iaglea Attor, vsrios geaeroa.
Vap-/r anic-iaea aevhenye, ranos gneros.
laaoorlafavo
Vapor sseeo Tgr, ebegado ds Villa Nora, sss 18
ds oerreats e cooiigoado s Ssaael Vs*, Oioi-
lestes :
Algodso 888 eneene.
Ciur.s seceos salgadoa 2.553.
Paralls da aasent-s ds algoaie 120 saceos.
i ia da refaga de dito 783 aaeeoe.
Pedrea ds saKlar SOOT
Bolla 3. 1/2 4 otdscs.
Eiaortjco
aacxra, 12 os ctrrnaao os 1887
tara o estertor V
No brigne iaglea Utrd, earregon :
Para New-York. M J. da Bocha 400 saceos
coa 80.050 kilos de assoear esaseaeadef
Na barca nacional aaartaao 1, etmfoa:
Para o Porto,^A A. da Silra 25 coras tspi-
aaadis eom 800 kilos.
Para o 4nt'rtor
No patache iaglea Talbat. carrrgtram :
Para Saatoa, Jales* atado 80 saeeos eoea 6,000
kilos da assa car "tas s va do
Porto por Lisboa
Coco destino sos portos iodieedee eeene eom
breridade a barca nacional Uariaae XI; para
carga e pssssgeiroi, trats-ee com es consignata-
rios Jos d Bilra Loyo ai Filbo.________________
Re Grande do Sol
Segu eoea breridade para i porto cima a bar-
ca aaeioaal Mara Angelina : para o teato da car-
ga qaa lbe falta trata ae en Jos da Bilra ls,y
l Pilhj. _________________________________
Pin intu i Peno
Lugre portagne Mario, recebe carga a fresa :
a tratar com Amorim Irmioi A C
panfila Fraaceza de Wavea;a
ci a Vapor
Linhs quinsena! entre o H-vre, Lis-
boa, Femambuco, Babia, Rio de Janeiro
Santos
0 nw Vi H Pofuaobaco
Co-nmandnte Chancerel
Espcra-se dee Dortc* do
ral ate o dia 18 de Oatubro
segniado depois da i odia
penaavel demora para o Ha
rre.
Condus medico a bordo, de marcha rpida
e offerece excellentes commodos e ptimo passa-
dio.
As pasiagens poderlo ser tomadas de ant>anV>.
Recebe carga rocommendas e parsageiros para
os quaea tem excellentea accommodacoes.
Para carga, patsagena, eiicommendas dinheiro
a frete: trata-ae com o
' AGENTE
0 nw l li HaMMo
Cotnraaodaote Brant
E' esperado da Europa
at o dia 21 de Outobro, ae-
gniodo depois da indispen
aarel demora para a Ba-
bia. Hlo de Janeiro
e Mantos.
Boga-so aos Srs. importadores de carga pMot
rapores desta linha,quciram apresentar dentro de 6
dR a contar do da descarga das alrareng-i.. ,;.rj-
-\\ivi reulamace concerneute a rolumes, quo po-
rrntm b tenhara seguido para os portos do sul,aSx
le se poderem dar % tempu as providencias nrees-
larias.
Expirado o referido praae a companhoa a ae
responbiliaa por extravos.
-Paracarga, pn>aagns, encommeoda e diabeirt
s frete : trata ae com o
AGENTE
. Augusta Labilie
9 -RA' DO COMMERCIO-9
Paeifle Steam Hragatton fia
STRAITS OP MAGELLAH LDsa?
Paquete Britanuia
ate o dia 28 de Os-
lobro, fl secsM de-
dadeaaorasoeas-
ipars Tslasiaiii
eom escala por
Baha, Rio de efatielroe
video
Para carga, passageiroa, ene amadasel
ro a frete, trata-so com oe
AGENTE3
Paquete John Eider
ra-aedosaortosds
atodial7deOav
Este paquete* e os qoe toa
em diante segnirem tocarla ei
Plymooth, o qoe facilitar che-
garem os passageiros coa sai
brevidade a Londres.
Para carga, passagens,
'teiro a frete tracen-ae coa os
AGENTES
Wllson Sons N. 14 -RA DO COMMERCIO -B 14
linued Siates k Brasil 1. S. 8. C
0 yaaor Mlanga '

aavega-
Keeaoedona p.
Oe 1 a 11
Ideo ds 13
UtaU Drainage
el a 12
Idea da 13
ota*
11:5821181
7994848
12:3821029
8:1821957
813*675
8:9961622
ereac
>ae

Readliaeatoa pablicos
u na otrrg
Al/andaya
par* Ataca-
barloa A
descarga
osrrio ds pa
Keada eeraJ
Lleta s 13
Heada prormcial
s lal2
4M:I272J9
l 16*311
49.4681710
o-.305j910
j;570
U650
iU.600i220
o aaorimento deate Mercado no dia 13 de Oa-
tubro foi o segainte:
Batraraaa :
451/2 bois pesando 7,282 kilos, sendo de Oliveirs
Castro, 29 ditos de 1* qualidsde e 16 1/2
ditos partienlares.
506 kilos de peixe a 20 ria 101660
66 cargas de feriaba a 200 ria 13*200
25 ditas e frotias diversas s
300 rr. 7*500
11 taboleiros a 200 res 2*800
15 Sainos a 200 rsis 3*000
Foram occapadoa:
26 eolsmoas a 600 rU 15*000
20 compartimento! de farioha a
500 r.t. 10*000
M ditos de comida a 500 ru 10*0)0
53 ditos de iegumea a 400 re>s 23*600
80 ditos de faeeodaa s 400 r.'s 12*000
18 ditos de saino a 700 rtts 12*600
11 ditos de iressuras a 600 ris 6*600
11 talbos a 2* 20*000
8 ditos a 1* 8*000
A Oiiveira Castro A C.:
54 talbos a 1*
Oere tar sido arreeadada nes'e
quanti de
KeBdimcnto dos dias 1 a 12 do
rente
Fai arreaadado liquido et beje
Precoa do dia :
Oarue verde de 200 a 400 ria o kiw.
Carnsiro de 720 a 800 reu ideas.
.Sainos ds 560 a 610 ria idem.
Fannba ds 200 s 24) ris s euia.
Hbo de 240 s 820 ris ideas
rVijio de 500 a 640 iri-
sa-atad otara rabile
Coavpaahfa Bahlana de
cao a Vapor
PORTOS DO NORTE
I;tco, Socoro c Aracaly
0 yapor Harpz U Gilas
; Cammandante J. J. Coelho
Este vapor sabi
r para oe portos
scima indicados,
no dia 15 do cor-
rente, 4s 2 horas
da tarde.
Becebe can;* nicamente at as 6 horas da Ur-
de do dia 14.
Para carga, riesagena, encommendas e dinbui-
ro a fret^, trsta-ac na
AGENCIA
7iua do Vigario7
Dooiingos Alves Batheus
SOYAL MATE STEA1 MM\
COMPAW
0 paquete Tamar
esperado
do anl nodial5it
cerrente seguinlc
depoia da demora
neceaaaria para
Vicente, Lisboa. VIgo e Son
Ihampton
RsduccSo de passagens
Ida Ida e vola
A' Soutbampton 1 classe 28 42
Camarotes reservados para os pssssgeiros de
Perna mbooo.
' Para passagens, frete, etc., tracta-ae com oa
AGENTES
Amorim Irmos &C.
!. 3- RA DO BOM JESS N. 3
E' esperado
al at o dia
depois da de
seguir para
des
22 di Oa
.
aranho, Para, Barbados,
Thoicaz e Xew Vork
Para carga, passagens, a ie~ inasradas i dial
* frete, tracta-se eom oj
AGEHTO ; *
O vapor Advanee
spera-ae de J4e-riar:.
News, at o dia 25 e Cata-
bro o qual segsura Jepors ds>
damora sssaSxeaaai pea .----------.
9.
Baha e Dio de Janeiro
Para carga, passagens, e eaeommendas tracas-
te com oa
AGENTES
Elenry Forsler k G.
N 8 RA DO COMMERCIO -H. 8
1 andas
Danipfschifffahrts-Gcscllsdiall
O vapor Rio
E'esperado dos par-
toe di asi at o dia 20
de Outobro e
d pois d* de
saris para
Isboa e
Entrar dentro de porto.

0 vapor Tijuca
Eapera-se de HAMBBJO,
por LISBOA, ateo dia 15do
corrente, segnindo depois da
demora necessaria para
de Janeiro e Satis
SrS,
54*001
dia a 207*860
cor- 2:4464100
2:653*960
70
Puras abatida) oe htatadonro da Cabanga
rcaes para o eonsamo da dia 14 ds Oatubro.
bsndo: 46 retas perteaoenUa Ohveira Caitr.-,
e24 a direrso
vaoaoria
e 1 s 12
lasm de IB
geral
Etabarca^Oea sartas
A ae Oalabro
a parta ei
16:949/424
1:773*766
.cjnxig. Pereira Carneiro 4 C.
Prancolio -4 Amorim Ireaaos A C
i 4a Cgasoaaaia PernaBtbseana.
-i Lora ft ,

laaraea XI -cjusig. 4 Jos ds o. Loyo 6c Filbo. ]
Mara Angelina4 L-yo A Fi.ho.
Mandaba& Companhia Pernambacana.
alais Ii Antonio de Oliveirs Maia.
Marques de Carias4 Domingos Alves Matheus.
Praeerca4 Amorim IrmSoa s C.
KSTRuraarJus
Alliance (corveta de guerra).
Actorrjusig. 4 Juhnston Pater A C.
AEolos4 Hermann Lsodgrin & G.
Auth jr Samuel L. Jobnston.
Blue Bird Benrr Porster Charily4 flenry Porster A C
Cbrlstina4 H. Londgrin & C.
Conntess of Devon4 Livrsmento de C.
Culdoon4 ordem.
Darpa4 ordeet-
Ednard A. bancbasi Pereira Carneiro A C
Excelsior ordem.
Polkfesten4 ordem.
Pingal4 ordem.
Oermania4 Borstelman A C.
Hsrdi4 Wilson Sons de C.
Hosten4 ordem.
Ibis4 Wilson Sons & C.
Iiabel4 Henry Forster A C
Josrs4 ordem.
Jorgen J. Ints4 ordem.
Krono- Hermn Lundgrin A C.
Kaffir Ohiei4 Compaubia do Beberibe.
Leif 4 ordem.
Manaanilla4 Francisco B. P. GtaimarSes.
Mario4 Amorim Irmaos A C.
Mette Ka trine Bal tar Olireira C.
Nina4 ordem.
New-DsMnUiin4 ordem.
Palios4 Jobnston Pater A C.
Rose of Devon4 Wilson Sons de C
Sombeam4 Blackburn Needham 4 C.
Sj/arkA Bltckbarn N.edham A C.
8. Joseph4 Hermann Lundgrin A C.
Saech ere4 Jobnston Pater A C. .
Talb9t4 Juhnton Pater x C.
Temerario4 Annrim Irmios & C.
Trr4 Joa de S4 Leito.
Vibiliaa Hetmn Luudgrin.
Vira4 Wilson Sons A C.
Vora^er4 Juhnston Pater* C
Wanderer4 Fooaeca Irmios i*. C.
Wild Boae4 Wilson Sons A C.
iijl& ordem.
O signa! indica ter a embarcacao sabido.
Para passageiros, carga, frete e
cornos
As reclamseer t serio
de 8 das, depeis da ultima descaiga.
CONSIGNATARIOS
Borstelinann & C.
BA DO COMMERCIO H. S
i* andar
Britaoiaa 23.
La Plata-a 24.
es bahbubso
Tijucaamanbi.
ns asir rosa
apares A entrar
nos FOSTOS DO sot-
Tamar-amaab.
Jobo Eidera 17.
Espirito Santo 17.
Congo-a 19.
Bioa 20.
Alliancaa 22.
staranhaea 26.
Nevs-s29. "
DOS FOSTOS DO SOBTS
Pernanjbucoboje.
Canillo-a 28.
na soso**
Vilts de Maranbao-4 21.
Advancea 25.
Vaporea A sabir
Giqai hije, ao meio ais, .
INorooba.
Pernambueo amaaha, as 5 horas da taras, pan
os portos do sal.
Marquea de Caxiaaamsnhi, 4a 3 horas da tarde,
para Aracaty e escala,
Tamar amanhl, 4 1 hora da tarda, para Sea-
thampton.
Actor amanb2, as 2 boraa da taras, pssa o ata
Grande do Norte.
Ssechenye amanbi, s 2 horas da tarde, pera
Santos e eaeala.
Tijucaa 16, a 10 horas da mana*, pera basases
e eaeala.
John Eider s 17, 41 h*s da tarde, pssa Iev
rerpcol.
Navlas A entrar
Aadreasde Cardiff.
Alejandre Hercnlsaodo Bio de Jaaers.
Auroi ade Cardiff.
Anns Weshde Montevideo.
Augustade Swinses. ,
Concordiade New Caatle.
Catherinede Cardiff.
Catode Cardiff.
Dona Irmos do Porto.
Fannyde Liverpool.
Mariedo Bio de Janeiro.
Marietla -do Bio Grande da Sal.
Marinho I-do Bio Grande) do Sol.
Nordemkjolddo Bio de Janeiro.
Ohiode Cardiff.
Preaidentedo Bio da Janeiro.
Positivodo Bio Grande do Sal.
^Progrcss de Cardiff
Beiaen--.de Hambnrgo.
RivalJo Bio Grande do Sal.
Sundswallde Liverpxl.
Sarideremde Hall
Stellade Liverpool.
Teixeinnhado Bio Grande do SoJ.
Taborda-do Bio Grande do 8nl.
Morlnaenio mlm parta
Navios entrado no dia 13 de Omtmtn
Parabyb*10 horas, rapar ingles Anther, de
885 toneladas, eoeantaadaate Jsases xtresatt,
eqaipagem 26, carga asnear; s Sssasaf L.
Jobnston.
Port-Elixabeth26 dias, barea saeca Exealaiat,
de 396 tonelada?, capitio I. G. Seaarstea, eoa-
pagem 13, en laatro ; 4 ordeaa.
Villa Nora e ccala3 dias, rapor sseeo Tyr,
de 274 toneladas, uoasisssdssrn J. BlaaaWsy,
eqnipsgem 14, earga rariss generas ; a Jas ds
84 Leitio.
Sonido no mamo dia
Darien (America)Brigne ingles JfislJ
capitio Sobert Pricc, en rastre.
'


Diario*niES luinin
TJNHA MENSAL
0 paquete Congo
(.'o-n mandante Lecointre
AVISOS DIVERSOS
Jlyk:
E' operado do porto de
ul no di* 19 do corrate,
eeroind*, depoi* dpcostumes pera Bordeaux
'tecan.i'i M
e Ll*b*a
Uahr-se w teahora fwn*ni da toa.
es cUmm q*>i ha lugares rtaervados para cit.
nceoc*a, qae podem tomar eo>qralqaer tempo.
Fas te ebatunonto de l&'/ favor das fa
Jh composU de 4 peseras o awaM e une p.
carea 4 pnaagen* iateirae.
P\* exoeacao o criado de familia* que torna
rea ailaetee de proa, gosaa tambem iTeste abat
sacate.
6a ralea postaea s se di* ate da 16 p efa ojalado.
Para carga, paaeagems, eucemaendas dmb?ir
{rete : traeta-ee com o
AGENTE
4ugoste Labille
y-RA DO COMMBKCIO-9
viac d* lod. m taaanbct, para
Ama
laga-s casas a becco do* Ua
jnnto de 8. Qeacallo : a trata/ na na d
Uapecatris a. 56,
ALOGASE ama casa em S*ntoj
Amaso, ra do Lima. o. 30, propria par
familia grande oa collegio. Teco 7 sJss,
15 qaartoa, agua e gs encanado, sppare-
ho e quintal: a tratar na Irlographia de
J. E. Parcel], raa Murqaei do Oiind
o. 8.
C< itai de
entape**.
Ar,rut a mtn <; ecial qae vea ao soaso
snsiaertii, propria para alia rotceo de eriaoeas.
Abano*, teea randa porcl) e Tendea
mita barate qae rea ootr qaalqu r parta ; no
raas-ra ''-oafadaracaj da Norte, de Martint P-
rea a 0 i roa estrella do Rosario n. 1-
Aioga-se uro litio eo Beberibe, aa estrada
2os eegme para a povaaelo, cesa eomaxlo* para
i ai lia, ceja easa est pintada, com beaba do rio
a rondo ; a tratar ao oes da Qsapenaia Pe'
oaabjcaea a. 3.
Precisa-e de aaa pe
bets ; aa ra Duque de
ra, paga a
loja de fa-
A luga
se
ums eaaa dMun andar, ron eesasaodos par* fa
mili, aa roa da Panucas n. 10; trata-se na
tvthograpbia de J. E. Pareell, roa do Marqu'i de
Oteada a. 8.
Medida til
Lmbra-e ao (ubdelegado de Timbabi pira
toaar saas ntedidag, afio de por termo so abuso
de so* 8rs. ttoreira, Bibeiro 4 Gabino, em tot-
uma f jguetra no da de sabbado em plena teirs.
Alea de irrisorio, este proedirneuto novo entre
nds, r-d .'e tres r eoeseqo-aa fuh ''
0 matulo que ia sendo victima.
LELE
Precita-* de aa leitr e tra bateadores de
tio ; na Ponte de Uttoi ca frente a esucio.
A lo^a se. s cata terrea em araasea, propria
para araasea de reeotber oa entro qaalquer a-
tea pean* d'agat, sita 4 raa de D. miago*
ania n 12; a Ir-tar aa B'tma 10a oa
60.
K\ ti
Mi
O leilio d> pianos motee da easa do resi-
eacta d i Sr. J. C- Davidtoi, d*ve ter legar sexta''
.tira 14, na r ia alarqoes da (f inda a. 6.'.
jente Pestaa
5 e ultimo leilo de predios
Uo ubrado de uen sadar, sito i raa de Vidal de
Ssgretros n. 91, tetado os eoaaodcs segoat- e :
tac* ) .celas e na* porta de frente, Ju.a salas,
i.as qaarto* e um pavimento tarreo "ccoptdo por
aa taaeleeimenlo d aoihasoe, icidenlo todo o
predio 36J0OO mensses, eerrindo Je base a cVr-
la de 1.-55400C.
Uiaa esccUcnte ea*a terrea sit< 4 roa Imperial
a. 16i, coa porta e paella, teado a frente asole-
>d-, e a oa c-xoaodo* aguiote* : das* salas, tres
qaarto, eaainba eiteraa, qniotal o uraio. e/na* porlao, que d s Jaida para oa grande ter-
1 eoa caes nos fuios *ari Ti adido jiiataarnte com a tneime.
Sexta {eir 14 do eorrenU
A'a 12 boras
Jto araspem ra do Vig^rio Tenorii
n. \2
Da SO resto** de papel fime. 150 doaia* de *a-
avaetet, 3 mil grosaa da botoes de madreperola,
tpalo* de tapete, eabecad**, loro*, e rabieta).
H-je, 14 de Ootobro de 18S7
Agente Pinto.
Kwt do Mrquez de Olinda n 62
Dm aobilisi, pianos, aoadris, candieiro* s gis
bat'*, *r*n4ela*, tapete ia cjj f.tro d aala,
aaa^ e'.tljce, goarda-louc*, camas, meta*, co-
pes, ra ir*, gsrrafas, cadeiras de june, e muitcs
*atr< a uoveia.
1 pioni noeo, 1 cama t forro grande, 1 mobi-
as atufada 1 tecretaria mesa.
hexiM felra. 14 la corrate
Agente Pinto
arnvitem da ra
Olinda n.
do Mrquez de
52
Agente Pestaa
3*. e ol.io.0 leilo
Precisa-as da aaa rasmbe>ra para essa de
poaoa ssailis ; na raa da laperatris o. 7, segan-
do andar.
A'og-* e 1 aadar a. t A raa Coronel
Soaaoana eo 3- andar a. 31 raa larga do Ro
sano; as ca ves nss l.-j e testa-se na raa da So'edade a. SO, casa tarrea,
oa aa raa Imperial n 19, 8- andar.
Urna senb.ra a laae ereacid* secSereee
p..ra coapaabu em esta honesta, prestando taa
be a seas pcqamos serv c ; na roa do CaUci-
reiro n 84.
Alaga-se a alla casa ce* h. Pedro-nove, ca
Olindi, muito fresca, eoa gas a sgaa, auitoa ar-
verv-dos, prs gr*jd fa-ni'i*._________________
Alaga-tes excellente casa terree, com gran-
de quinal, na raa das Cinco Pantas n. 137 e a
di raa Imperial, eis rraadea eommsdoa, a 196 :
a tratar na rea de ri. Jorge (Pilar) n. 56, ta-
veraa. ________,
Aloga-ae aaa boa easa dafrooU do JeideU
r*rr \ no lagar Barbalbo s a. 10, sonde tea tido
Uveras bs ten V s ano-, eoa boos commodos
para faaila, qeiatal morado, eocneira para ea-
vallos, eo o asan boa cacimba e om grande terre
no para planUc^Bes, a dita caes siod* etti com a
sraacl) de tsvaraa ; qaea pretender dirija se so
Urg da Casa Porte, psdaria a 46.
Alugs-se o 1' sadar ds sobrado a 86 ras
de Paulino Cmara ; trata-se na ras do ViseonJe
de Albaquarqae n. 38, 2- sudar. >
Agua
Ds es* terrea
o. 74, frega'
sita ao barco do Quisbo
ii de Afogados, pertco-
eeote so inventario de BerDsrdino Prso
eiaeo dos Santos Oliveira.
< va felra, 14 de Oatnbro
A'a 12 boras em ponto
Jra rrasozeni da ra lo Vigario Tenorio
a. &
O ssvato Ptstana, aatorisado pelo Exia. 8r.
Ur- >i da orovedocia reaiduo* a capellaa, veo-
ati ao di* a bora adma mraeionsda, coa aaait-
tracra do d'MB> Esa. S-. Dr. jais, as esas tar-
rea sita ao beeco do Qaiabo a. 4, etm porta e
jtaala de frente. 3 sal**, 3 qoarto*. caeioba, ea-
a quintal eereado, a qoal sari entregue a
a* it der.
Leudo
DE MOVIS
iexia fera /* do eorrenU
A'a 11 botas
SeI, ama inobili* de amrelio, diveraos jar-
ros, 9 eessasodas de aaarello, 1 espregoieadeir*, 3
asaia)ueto:s, 1 aes* elstica de smsrello, cadeiras
srtaaas, 1 sota de smsrello, 1 mesa coa 3 gavetas,
1 Wvakxi i da smarnUo, 1 dito de tarro, 1 as-
iba* de costura de pe, a aparadores de sas-
rtsto, aa trea de eoaiana,-fvgareiro e ootros a*o-
as ase serio vendidos ao c-rrrr do aarteo.
Na &asa o. 19 da roa Bella
O agaate Martin* tari le lio p >r rote a risco
ate pera prrencor do* m.veia e m.ia objecto*
rBaseaees em dita esas. -
Leilo
Ds diversa movis, pisaos, 1 nivel para eng-
akaro, asoldaras dooradas para qaadraa, aalas
para vsgess, apparelhoa de loaos para alaoeo,
snpas, ealices, galh'et'iroa, papel para ssosoe e di-
tas sa tire, caizaa eoa gsrratst de cidra, ditas
ana* geaebta, a cerca de 4 dutias da cadeirss da
jaae. pretaa.
exiajeira i4 do torrente-
A'a 11 horas
A mrmazem da ra do Mrquez OsaWs
n. 19
for lole-riraro do agcaie
Gosmao
Leilo
Agente Brito
ale oiavela, Uaca ci
C a* aobilia de janeo, I eaaa rraacesa, 1 tei-
at *ua pedra. 1 mee aUatiea da 8 tal
boas, 1 coa-
t, 4 jarrea,*
aaroa, 1 cabida de eolaana, 3 etagtre*,
aautaaa. enarernteirat, 3 qaairea, 1 sasaa de
saaaaa, 3 j-troa, 48 garrafas da nabo da Port-,
48 M.1 d* eerveja, Upctes, Uocas, tras de oe-
aaaa e mnn r-atro gntmm de anHbsda "
abbado 16 do eorrente
A'a la l|t hars
Cpsanga, perto doa Quatro Csntos, ras da
Joaqoim Nabaco a. 4
Leilo
Segunda-feira 17 do eorrenU
A'a 11 borf%
Hi mi Vigario Temie b. II
O AGEETE MODESTO B APTI8TA por aaa-
anda de Enea. 8r. Dr. jais do inmiiriii tari lei-
s**i-l toaats a 1 pipa eoa viabo braaan a 1 cer-
n aaarelle, perteoceaU' Basas fallida de
. Bodrigacs Brsnca.
Al*
Poote Wlba n.'
r p ; lrta-
luga-!
r. ib
eseclWnCe eobrado raa Ja
, eoa airas, gas e perfeitaaeoie
s ibrado.
AMA
Precisa se de ama ama para comprar e
o*inhsr em eaaa de f milis : na raa Du-
que do Caxias n. 14 so dir.
.4 oa e erlada
Preeiss-se de urna aaa e de aa
roa do Payeinrin n. 19.
de caj* pura
I"nico deposito
Pedro Vkllo & C,
Roa do Imperador Ha 81
Para a testa e banhos
do mr
A oga-se ama importante c si eoa muito* c eodj* aoito liapa, quintal todo aneado a eo
qoeiral, com ahida para o msr, fila na Praia dos
Milagrea n. i, b la le agua e gas, qoereud ; a
tratar na roa de alatbia* Perreira n. 13, ou no
Becie 4 raa da Imperatris a. 64.
A' humanidade soffre
dora
O ahaiio assigaado tea aa remedio pederosis-
imo de sos inveaflo, coa o qual cura radical-
mente nio so toda s especie de terdss e cbsgas,
qae* novas, qner sntigat, como at o* proprio*
cancro, loaiobo* e tinaea, itm snsilio de ferrj e
tem iocomaodo de ssde. A rzperiooeia de todos
os din Ib i tea d n) at-dicaaento alo tem iivl, e os que d- lie tem
tirado aaravilbosos resultados poderio aitestar a
verdade do qae sarao.
As pobres fas o curativo gratuitamente e sos
que poder a pagar, medante ajuste raa aveL
Pode ser procurado 4 raa do Cr jronek La roen ka
(ooti '< ra dos Prsaeres) n. 50.
Antonio Martin Saldanba.
Boa engommadeira
aarPreelra se de oaa ngoromsdeirs para caa de
trenge iros, paga-se born ; a testar com M.
Mollar, ns Pssiigem da Msgdilens.
Menino
: P/cciss se de na menino de 8 a 10 anoos de
idade ; a tratar no pateo de Mercado n. 5, prmei-
roandar. ;yq| _______________r
Machinista
rscisa-e de om macbioiits pi
asa aaeaiaa de coetora a fritar
Mercsdo n. 5, 1 sodsr.
* & S* '

ra trabalhar
no pateo do
as
%
s
es
S

5
sp 2 av^
a S 2. o -^
i Casas
i
pars logar excellente* c**n* no logar
TORRE, caladas e pintadas de novo, catas ba
pouco teapo edificadas, com moitoi caando*, e
ii< srboriaadoe, e preeos muito rasoaveis :
quea as pretender dirija sa 4 loja doa Srs. Ag>e-
tiobo tantos & C, rus Priaeiro de Marco (Cres-
po) u. 1.
criado ; i a
Cspit*
drt
AaTaaa* Hrailq
aai- ata Silva
O abaiio ssoigaaoo, teado d aaadar celebrar
no sabbado 15 d> eorrente, pelas 7 boras da ssa-
nba, sa* mi*** pelo raponso eterno do finadj ca
pitio Affjoeo H. Rodrigue* da Balsa, pele presento
convida a viuva, parents a smigo, sfia da st-
aiatiraa a e**e acto de earidsde e religa? o, qae
dave ter lagar aa aateis da 8*ato Antonio dula
oda de
Aeeadioo O. R Franca.
tcsyso. .->: ,U. JTa ,aa^
5*
Coronel Prsaeliea aflaaocl ymimm-
te-rlr- Lias
F loria aa rio Marqc.es Lias e saa esposa coa-
viasa a Codos os saaa careles e saigos para -
iatiraas a urna mise qus por seo aogro s pal, o
corpas! Francisco Manoel Waoderlev Lins, man
dea eelebrar na eapell do sen coreano Oiqoia,
a* da 17 do corrate, i* 8 horas da manbi, 1
aaairersario do sao passaaeato. Desda j4 pro-
testaa aaa geatldio.
a-aBBaBaaWaBBBaaBBBa
DevaeXo de X. *. da onecco
da coareala de **auto Aala
la
f
mHORPEWTlARIAlTffiLEZA
PREMIADA COM SETE MEDALHAS
TAMGLEWOOD,
MATmOLA, WH1TE-KOSE. OPOPOHAX.
WHTTE-HEI.IOTROPE, Ess. BOUQDET
C31AB-APPLE-BL0S80M8, o mala novo PerfoBM
Euet Perfumes Ao ot melhoret que eifstfo, a ata saaaaa
em v/tfrot com tapa patentada.
FINE8T ENOLISH, EAU DE COLOQUE. A rnafe llfllliaill Cal
AOUA DErLORlDA. Para o banho, qualldade extra.
0PALIME A oe TOILETTE. -Incna efnvlsiveL
CHEBBYTOOTH PASTE (V^asta paraos dente*!. Conacrva os (lentos
e torna-oB pcrellamente brancos.
O MELHOR SABO INGLEZ THAWSPAREWTE. Semser pfjlfuaaaaV
ou comfiellcloso perfume, em lageas, boas ou pao pera a barba.
O melhor sabo inglez. Com slfazema oa opila, em aso.
opalina SOAP. Sabo para a tezescor,0V> rosto.
GOAL TAR SOAP. Sabio de alcatro. Csraelie Tssa. Tesii
superior** para a toilette. Deudosamente perfumados. qeasW
dade non plus-ultra. Od Brown Wlnd*r.Moer. Marrtaamr.
Roae. Olycerina c Anjendao. Eacovas Se iseta STsasasS el
Cora
Todos osarUgos cima levo a nossa marca de fabrica aqal Jaata,
e podem ser "procurados 4 casa dos principies negoclantos
America do Sul e da America central, e tambem pelo I
de qualquer negociante Inglez.
O Catlogo UUstrado enviase fraluitammli i ara *as>
**aaao >oa ralaqcmor d i ooa,
ook a tapa da qoaOA.
Uoico agente para o Brasil:
The CROWH PERF0ME8Y C
111, KetcBonet Street, t77 LOXDMKB
F. M. Brindo ni R> de Janeiro.
FUNDICAO GERAL
4LL4NPATEKS0NJ
N.44Rua do Brum--N. 44
UNTO A ES M(JA0 DOS BONDS
o ferragsns:
C
s
3
Se
D O
SoiSpiS-Bija:0
g E.Kfrg.5'g- 2 3
s-a"!.!?1?!.8-^
Sal"S I
- eC, o f-
B o 9-s 5 i l
I"S 5 5-S S 2
O ~-m U. & O. 2.

I S -
S 5 S
g
='
-. t>
Sa H
w
5-Bf
9-.- S a*
i
M
-ri
aJH D
X
H
0
lin
s s o?
Tem para vender, por pre^o mdicos, a segni
Tachas fundidas, batidas e caldcadas.
Crivaco* de diversos tamanhos.
Rodas de espora, idem, dem.
Ditas angulares, idem, idem.
Bancos de ferro com Berra circrJar
Oradeamento para jardim.
Varandas de ferro batido.
Ditas de dito fundido, de lindos tneHnlrs
Portaad fornalha.
Vapores de Torca de 3, 4, 5, 6 e 8 cavaUoe
Moendas de 10 a 40 pollegadas de paadora
Rodzs d'agna, systema Leandro.
Encarregam-sc de concertos, e assenUmento de machiois
rkbalho com perfeico e presteza.
-


mo o erir utaa
Na
ra
1
Compras por atacado
>) Caetaao Laiuarkl de Helio
T. D rdea 4o aosso inaio jais, coivida a tvdoe
oa a caaes carisaiaoa irmaos, para aasiafiraa a
a aiasa que esto devxclo aseis celebrar ao con-
veot) de 8. Aotioii, >>e!as7h)ra! da msabi de
14 do eorrente, da caaaeatirativo de 9* aani-
visaario do lalltcimeato do aosso seapre leabra-
Jo ralo az jais Jos Castsoo Laesaca de afelio.
Oatro-sim; sao convidados os parantes e amigo*
do 6oadj, para asa aeto de religiio.
Consistorio da Jcv cl > da N. i. da Csatelo
Oalabrode 1887.
Silvestre Furto,
Eaerivao Interino.
f
Cincel .otara de *
Jlo Biplista de 84, Seal, r oh* M. de Sa, Hcr-
a linda Q ds 84, Maa.el G. d< 84, Jsa4 U de
S, OeetaaaQ. de 84 a Antonio O. de Si eoafes
asa-a* (tratos aos sartates e aaif js qp* aaeojpa-
sanea ao eeaiteno pabiieo o cadver da aaa ti
boa p.i, Maaosl Otates de 84, s aevaaaato con-
vidaa ao* acete i para aestaven as alease de
tetrao da, qae ee.*brr-sr. bao palas 8 kaas ds
eaaaaa do da 15 eerreoto, aa rdea terecira
do Carao.
Aalaala
idle
eserra Casal
Coa II aba
AgjetiuBo Desaira da Silva Csvsleaoto e raa
aalber. Uabadas da Brasa Leio Cavalaaato
aos ana larrntra e aaifoa a aesietirea
qae sor alaa da saa aasarls inat a eu-
Aatonia Beaarra Csvalcaato Contiaao,
ealebrar sa aattis da Santo Antonio, as
8 boras ds da 15 do coe.-eoto, aatiao da do ara
paasaaento, a desde ji seeontoasra gratts.
Uatda,
P.rn
_ J^<
il Martias Caaitio a ara ilao, Jos
Aateaio Piras Licate, con vi
a assigos para sasis'iiia i
per la* da raa eaaa, mai. IBa
Leasdiliaa Lieau sf.rtitH, aaadaa rasar aa ier
Ja da Espirito beato, sTrta-f*ir 14 ia eorrente
as 7 betas da aanba, tr i ce sisas da ara paassara
to, per nejo aeto ds relilo a earidade, desda j4
agaoaaasasa eyassa.
al?q
ns i i
Prevenaos sos d-h-i amigos e fregaes'Ssaa
t m: eeoebido o asis completo aortieento de
cbapeo de sol ds toda* a* qoalidadee, tanto para
bornem como para seokora e eriancaa, o qae ba
de maii moderno, os qoses estamos veadeodo por
preeos eztremameote barato*, visto reeebercaoa di-
reetvaente da Earona das primeirss eaisi e fa
bricat. '
Attia cao aceta easa sa f.bricaa, eoaeerfsm-
sa eysobrea ee qoalqoer qoalidade de chape:* esa
aaais de oaa bora, para e qae leaos peeaoal hs-
biiiad.*siao, garaotindo-se o que cima fieaditi.
Veadasaa ge o so e a resal b> e aandam-se
aaostras ra qoalqoer casa.
Jos' Eerreira i C,
14-Baa a* Barda tfa Viciarla-IS>
Amiga ras Nova
Para o tiia de finados
ORaz-rdaRij-Vslaroada
Imperalriz n. 88, receben pelo
uliinio v; por um lindo e variado
sortimcnlo de eapellas, erixes,
bouqaels, cestas e vasos com ra-
mos, flores de metal e porcelana,
proprios para ornamentos fne-
bres.
jw w caran!
Sem dieta c sem mdii-
capoes di; costames
Laboratorio central, raa do Visconde
Rio Brinco n. 14
Esquina a ra do Regent Rio de
Janeiro
Especficos preparados peo plnir-
macenlieo Eugenio Marques
de Hollanda
Approvadoa pelas jaotss de bygit-ne ds
Cot-te, Repnbiicss do Prata e Academia dej
Industria de Pars.
Elixir de Irablrlnlaa
Beetobeleee es dvifKptices, facilita as diges-
saes proa*ve ai rjeceoes difficui.
"sis de BBisis ferruilaoss e
jaleado
Para ca chloro-aneaieo*, debella a brpoemit
intertropical, reeonetltae os b/dropica e beeibe
ricoe.
Jaropo de flor de araelra e an-
isaba
Maito recommeadi.do oa bronebite, na bemop
tve* e as toase agudas oo chrooiess.
Olea de IraiaSai rerraglasa* e en
de laraajaa aeaareraa
K' o priaeiro reparador ds Iraquesa do orea
niara, na tvsies.
Pilalaa sale peridica, areaaradaa
eaaa pe-re ra a, ejalaa r Jakoraadv
Cara radiaslarato as tebres intermittento, *S>
ai Uen tos e perniciosas.
VIbbo de jaraaeba alasplea e (asa
esa rerra(lnsso, preparadei
esa vlab de cajea
Kacaaaa aaa alaaecors do ligado a baco *gn-
daa oa aVeatras.
Vlaha loalco de rapilarla e ajalaa
appHeedo aas ee-ivaleeceneai das partorientos
ratieo sato Isaitt
Frucise Maioei i Silra k G.
RA DO MRQUEZ DE OLINDA
Pelloral de tsabsrA
tem praeos espeeise para a nelles que compra-.
rem grandes poroSes. Diatriboem-te impressos *
qui a os pedir, contando ns condicoei de venda :
na roa do Marques de Olinda .: "J3 drogara dos
aicos agentes e depositarios g .raes
Francisco M. da Suva 4 C
Advog-ado
-
{F6ro civil e ecclesiastico)
Haebnre > "'"nio ds Lellis e Soasa Pontos.
Ba do Imp-radora. 87 1 aodar.

races


de Marco n. 20
(junto ao Louvre)
APR0 EITE N!

800 ra. o dte.
Para evitar falsificacoe* coa refera ocia se eo
onecido PEITORAL DE CAMBAPA, deve en
gir-sa este preparado com a firma do au:torAr-
% are* de S. Soares em rotlo circulando a ro
Iba do fraseo e a varea da fabrica nos involtorios,
cirulada pelo noroe dos agentas e depositario*
geraes aa Pernaabuco Francisco Manoel da
Silva 5c C i roa do Marques de Olinda n. 23
Cog ac Brazilei o
QFsbricado por A. M. V-.rs Se. C com
todas ss regras prescrptss pela ciencia,
e da pureza e sabir idnticos ao cognac
astr.ngeiro. O Cognac Braaileiro ums
excellente bebiii, c o melhor nctar qae
te pode conbecer.
Achs-se os fabrica e em todos os bo-
tis, r -usurante, cafj, btlhares e vendas
desta cidado.
I JO experimental o 1
Petori I de Cambar
()
PREQOS
Nsi sgencias : frasco '500, 1(2 dusis 184 e
dosis 44000.
Nss sub sgenciat : frasco 2800, 1(3 dosis
15*000 e dosis 4000.
Agentes e depositarios geraes em toda a pro-
vincia Francisco M. da Silva & C, 4 roa do
Marques de Olinda n. ?8______
Plelas purgativas e deparativas
de Campanha
Estas flalas, cuja r^reparucao purameute ve
^etar, toem sid i por mais de 2 anuos aproreitada
ksb a melbores resultados as seguintes moles-
das : affeccoes da pelle e do ligado, svpbilis, bou
tioas, escrfulas, dagas inveteradas, ervsipelaa t
r/morrbas.
oda de nsai-ss
Cobo purgativas tome-se de 3 a 6 por da, be
ado-se spos cada dse um pouco d'agoa adoca
la, cb ou caldo. '
Como reguladora! : toae-se om pilula ao jantar
Estas plalas, de invencae dos pbannaeeaticoe
Alaaida Andrade 6c Filbos, taem vericHctum da
are. medios para sus melbor garanta, tomande-
io man recommend&veis, por aerem um seguro
oorgativo a da paaa dieta, pelo que poden, ser
isadss em viarem- _
ACHAM-SEv A' VENDA
^s> drogara de FarlarobrloPo a
4\ -RGA DO sUBQOal DB OLIHDA 41

reiloral de Cambar (3)
Descoberta e prepsracao de Airares da S.
Soares, de Pelotas
Approvado pela Extna Junta Central de Hygie-
ae Publics,auctorieado pelo govarao imperial, pre-
aisdo coa as aedalbas.'de rara da Acadeaia a-
esoaal de Paria e Exposicio BeasUeira-Allemi de
1881, e rodeado de valiosos sttestedos medios e
de amitos ostros do peseras caradas da : toases
simple, broochitet, aathms, rooqoidlo, tsica pul-
ooar, coqueluche, escarros de laugue, ate.
Praooa nss agencias: Fraseo 2*500, meis
iusia 184000 a doaia 24*000.
Preoos ras Mb-agaooias :Fraseo 24800. meis
doaia 15(1000 a dusii 28*1000.
Agentes e depositarlos geraes nesta provincia
FKANCI8CO MANOEL DA SILVA A a, 4
ros Marque* de Olinda n. 82
Zepbirer de cores lindes desenhos, a 1 40, 200 e 240 rs. o covado.
Cretunc clsros ficisaimos, a 320 rs. o covado.
Ditos esenros cores fxas, a 360 rs. o dito.
Chitas tiaras e escores a 2C0, 240 e 280 rs o dito.
Percalinas a 240 rs. o dito pecbincha I
Merinos de cores e pretos, todo de 13, com 2 largaras
Cacbcnrra de lialras, a 400 o dito, apruveitem 1
Completo e vsriado aortimeoto de las para vestiJos.
Cambraiss de cores com salpicos a .J0OO a peca.
DiUs brancas a 5500.
Futtlo branco a 400 rs. o covado.
Dito bran :o rendado a 200 rs. o dito.
EsguiSo de lioho pardo para vestidos e vestuarios de crianoaa e 320 ria
o dito.
Bramante de liobo com 10 palmos a 1 Ditos de algndlo cem 4 larguras a 800, 1*5100 e 15300 o dito.
Panno do Costa para mesa a lrJOOO < 1#200 o covado.
Atoalbado de linho muito fina a 25400 o metro.
Ditos de slgodao a 1,5200 e 1,5300 o dito.
Ouardanapos a 25200 o 25800 a dnaia.
Bordados da 500 a 25000 a pees.
Cortinados bordados a 125000 e 15)5000 am.
Fichas de 12 a 15500 am.
, Toalhss para bsnhos a 15500 ama.
Ditas alcoshoadas para rosto a 3<5500 a dosis.
Colchas de cores a 25000 ama.
Meias de cores pars sonhors a 45500 e .55000 a doaia, convem
Ditas para hornera de 35600 a 85000 a dita.
Camisas de meias para homens, majto finas a 15000 aras.
Para banhe de mar
Costume para eenhoras a 10J000 am.
Dito pars homens a 85000.
Ditos para meninos a 55000.
Sapstos e bolsas para o fim e rauitos outros artigos a precselo publica.
A RA 1 DB MARfO N. 20 (JUNTO A0
LOUVRE
AMARAL & C
VINHO
Dr Gabanes
KIHA-CABANES
O vinho ao IV Caan, submetUdo 4
approva;o da Academia de W^r^a da
P-iris. fof rcconhecMo corno um tuula -
enrgico (por encerrar os principios consta-
t"tivos do SOnffUf c da Carne), qoe di so
anguc (orce, ujor e emrt
O sur D-^Tronaaeaa, Staerata e ?*.
pean, professores da Faculdade de atedlclxa
de Pars, o recoitam todos os das coa
melhor rxiio as mulAeret enfraeuecide* por
excessos de toda especie, treteUe, preserts,
menitruacao, edade critica e aaamenteoie
prolonoaia. E1 extremamente efflcas contra
o Fastio, Ms dii/estSes, Dytpeptiei. G+striiU,
Tentaras e Vertigens-
D resuludos maravllii.isos nos casoH de Anemia. Chlorose, Pauperismo do sanrue, Es'.eri-
Uiade das iruVieres, Fura brancas, Pertas setninaes, impotencia prematura, Mmmetetmtuii
/eral. Tsica pulmonar, Tabre tercia, latsrmlttcnte, Paloatre. aSf lae a
Stoloeoacas. '.t
O Vinho do xr Cabana, pela energa de sua arxSo cordial, desenvolte as torcas, eetiec 3
circulariyo do stmone e c a.ulto rccomuienuavel para'as coaratoaeesaees.
Fas cesir os todiKos to freqnentes dunnte a gravidez, ausmenta a secrecao do lene
nulrlzcs c d extraordinario vigor as criancmlias de mama; gra.jas a inliuencla dos sena pri: -
clpios tnicos, soberano no casos de IAibetes, feecae da'ntedulla, Hvileria, Epilepsia,
MachitUMO e ciu eral, em todos os casos eni que c precisa rejorrer um Cnico poderoso, ma
ti vigor e restaure as farras dos doentes.
Corno a, oritiv grande vautagem os lquidos perniciosos como abalnuto,
vermouth, etc. E um preservativo apruefado pelo viajantes e marinhclros, como ars>ptcav
mico e antidoto da retire amarella. Vomito e outras satoleataas troplcaas.
Deposito feral: TROETTE-PKRRET, 264. binleiard VilUire. PARS
Deportes em Perwmuco : FH4H H. da silva e C* e as principies pharmaclas, ,inrctsua(fmusHiS)m\tcmmn JETftnWIKWA TIT ? L EK5 U i'
r.mJ!AS^2 expc rtat i o h fcSS
KOlT. Ptrt erlltr contraftdS^r, ie te din
senitsf s t
11 Biiirut : Vinho do D' Cabar.es, Par.s, a
lotr* 01 rstu.'oi, (.'re tft ptptl qw errc.'reo) o
(irfifa l a mire* e ftbriiM,
* ui.|.-ifiiri do D' Ca
baas a o sello de farmta
Si llniio 0oi Ftsnelsta *~7S ^, fi "?
ill I %1 ktf I fl'fVttl I
UH Tu 1/w I 1
PERNAMBUCO
Verificada, como Coi, a iaarnhiadade do mt extrabida a
proriacia, eo favor da educidlo Aa ioganaa a Colonia i
louravel intuito de evitar prejaixo ene aea pertadarw 4a
iadaoBUM^io paris!, deterainoa. o Exm. Sr. presidenta a pie raa's, par arte <
da Ageato akimo, qae fbaaa snbatuiia a r feria* le tari par anra da vale
1.400:000000 e ee aera extrnea ia^MtoriaLseate oa dia 28 di Fevaar
lotera deU
liaba!, e no
da aaa
de 16
ir de
> do
nao prstata r,
1
1
I
K>
1
m
o
80
150
700
a caja
oa regrua
*
s
a

>
a

30400JOOO
1:000*000
de
a> **^na*^*'
StJOOO pata aa doa safeuieaaa "
aea do pilme irt premio.
700 > 30*000 para oa don* algarisao* finaa a iguae
aoa do Bagando premio.
7000 > de 2OJ000 para o algariamo nal do primeiro
premio.
2 approziaMGOea da 5:000|000 pava a
2 > 2:000*000 para o
2 a > 1:000*000 para o tor
70,000 bileetoa a 20*000 diviee aa merca, oonrtoo o rigeaimo.
Enearregado por nomemcio intensa da atoaao Exm. Sr. datado da 30 de Juiho
nie aaoo, da extrsecie d'eata lotara convido palo praeente, o* poMoidoraa de
bOaaies d'aquella grande latera a rraot traeai-oe na tbaaourara daa loteras a roa do
Bario da Victoria, n 14, por outroe da qae ten da acr eztrabida no da 28 de Feve-
reiro prximo fotaro, o aada aa ataoa tambe a erada oa bilbetea d'eata ora lotera.
Nao ba poaibilidade ajguma da deisar da effectaar-se a trcelo d'eata lote
ra no dia fizado, nlo a porqne a iiaportaneia doa braafaa randada da antiga lotera
poaeo inferior ao valor da actual, e por eaia raalo dever-se consideral-a quaa iotei-
ramente rendida, como porque nos termos de acto praaideaeial, mi foi ordenado qae
seria ella irreeogaeelmente eztrabida no mencionado mea de Feeereiro.
Para sciencia dos Btereseadoe aqu tranacrero oa seguales tpico do referido
acto da presidencia, de 18 de Agosto ultimo autoriaando a substituidlo da ama lotera
por outra :
f Os bilbetea que nlo forem apreaentadoa i troca at 8 daa antea da extr-
elo, aerlo relacionados por aeoa nmeros, dando-as Ibas outroe qaaeaqoar nuraeroe
do valor correspondente na preeente lotera, faaaada-ee d'isto ama relelo, que aeri
publicada pela imprenaa.
< O portador do bilbete primitivo tem direito ao novo numero qae Iba for"
designado, qusnio reclamar, poieodo depoia da axtraoclo recebe* o premio qae Iba
sabir em aorta.
c Na prataclo de cootss o thesoureiro reoolberi ao Tbaaouro Proviocial, em
deposito, bilhrtes e premios qae nlo forem procurados.
Dentro de no anno, a contar da data da extracclo, anda o portador do
bilbete poder apresenUr soa reclamadlo perante o Tbeeouro Provincial.
i Findo eaae preso, oa valorea em deposito prescreverio em favor da provin-
cia, sendo cooatdaradae randa eventual, na farsa da lagiaaalo vigans, ao a Aesera
bla Proviocial ata rsaaiaar a conversa ea baaafiaso d Coloaia Orpbanalogioa
laabel.
Recifo, 10 da Ooasbao da 18*7. /
Jmi(\M*dod4 M*mm
A REVOIMO
48-bu k dkii fi cmm-M
GRANDES NOVIDADEh
Eaplendido aortimento de cambraa con aalptoos, brsncss a de cores a 5*000,
5*500, 6*000 e 6*500 a paca.
Matine escoceses e de luirte, caasaioaelo, a 440 rs. o corado.
Lindos cortea de eretooe con barra, alta aamdade, a 8*000.
Lencos de soda, lindos gostos, a 1*000, 1J600, 2*000.
Lia de qaadroa, 0 qae ba da aiar boto do reado, faaaada larga, a 600 a
800 rs. o corado.
Cachemira auol<-hoada, lindaa corea, a 500 rs. o cavado.
Colchas de cores, esplendido aortimento, a 2*000, 2*500, 3*000, 3*500
e 4*000.
Ditas de crochet amito grandes a 6*000 a 8*000 ama.
Cortinado! bordados a 6*000, 7*000, 8*000, 9*010 a 10*000, o par.
Dito de crochet, completo, a 45*000.
Lindaa gaernicea de crochet per cadeira e aopb a 6#000, 8*000 o 10*000.
Merino, lindaa corea, a 700, 800 e 1*200 o covade.
Goarnicoee de vemdilbo bordados a ridrSho para enfeite* da vestidos a
6*000 aa
Cachemira brocha ultima moda a 1*500 a cavado.
Ditas pretoe, aortimento completo, a 600, 1*000, 1*200, 1*400, 1*600, 1*808,
e 2*000 o covado.
Ditas asa-tinadas a 1*500 e 14600 o corado.
Vestuarios para baptiaado rieameota entortado a 9*000 a 13*000. *
Colarinhos e panbos para aeohoraa, nhima olvidad e a 2*600.
Camisas bordadas para aeabora a 3*008, 4JC00 a 1*500 ama.
Sabidas de baile, lindos gostos, cea payano defeto a 24000 e perfeitaa
a o Leqaes com Kndss peieagens a fOO a 2*500.
Bordados e entremeto da eatabraia baratranto
Si otos de chagrn para aonbora a enanca a 1*000.
Madapollo Revolucio, faaanda multo boa cea 20 raras a 6*000 a peca.
Oriental.

0
A Luga-se barato
Ka Vi.esaaade Itopaxie d. 41,
Ba Caitas) Hana a. 141, qaatto.
Carador fe Btapo a 1.
i do ateada com aro* a. 1?,
do Cataasaa a. 4, k>j*.
i ras aoCeanseraoa.fi,
> de Silva Ouinaris A C.
I*
Alaga-sc
12,
a essa trra na travesea i Ptmto dTJabo
par grande toaaia
a a baria do, boa agua etavel para
haba depaito e beaerro de majas e bamba
Fie a dita aa 4 ataran* do ri Csplbaube,
ara haahn doer, toaprrid a salgado : anea
dlrija-a a* aaa aitto, aa 6 aa 14)
4 o uieaaietsiis.
pre-
4loga-se
o pintada, na Cas das Abane n. 10 B (Parnuoei-
rim), cqoal poeene bufa! ceaaoaes para fc-
milis, e aa sitio regalar ; s tratar na rae da
Apolla 80, 1 andar.
Alfia-se
o segaado
Dia n.48, li
antes
de Dwarogos Joe
Aluja-
se
en Groa das A
a 10. aa graade e exosllento eas esa agua e
gen, tenso eaboa eitio, aal eoafroet coa
aaa drCaBaada Or. Leal; tatsr n re* do
ApoBeaSO.l- salar.
Aluga-se
. 50 i rea do Fago, s
tras naartos eoak
a> daaa n-
fora, sendo o
tratar un do Caangi n.
AMA
de a ama paraeosiaaar
a re Tetb a. 75.
alraiar
/nkJM/%
Preeaava d aa ama para peqan fsailia
na ra V Maraoes de Olind n. 8.
Ama de leite
rs d BesUnrAol S, l-
dQata.
; ,
otrora
ra
Ama
Precies-a de ana ana an
arviot de aam a nailm ; a tratar
Bario i Vieiari a. 7. t eadar.
a praaanjoa daa Ex mas. famihas e reapeita
Muitaa outras fsendas que a coa
re publico te poderlo apreciar.
Heirique d i Sn Mar ira
CAJIRIBEBA
PIAPEBAIW VI.MWSO EPWATIV6
PPR07ADO PfiLa JUNTA DE HYSBIE PBUCA DA GOBTE
AiUrisaio wr dscrelo imperial e 21 a Jiihe a 1883
ompt)sico de FirniDi Candido de Figneiredo
Cuzioheira
Precisa-ae de aaa ama para coainhar; ao
3* andar do predio a. 42 d roa Duaue de
Csziss, por aioM d rvnagraphia do Diario
de Pernaudme.
OJeo Florea"
0 arlar paracabelle
Oleo Floi a
Fillosantogiii
CWgoa alaali raaana do pteeieeu frelie
as caneo da sjalas, aaaia barato de todas a
sHaanta par anisis de rao eavalkr. vanan
anas, etc. O earoeo de elsjsas dapoi da es-
traaida a case e todo o olea, o atis rico ali -
aan ewe m pede dar eos antasa para o fora-
leanreagaiearaa adameat rayides.
Mee Estada Unida da Aarrie do Harto a a*
hagatorra ella eaptegsdo (coa o sais teiis re-
soltado) de preareoea ao ailae o oatroa tareUM
qae ato aatta aaa a e alo sao de tanto soa-
Aviso
As Punas Catharticas
Do Dr. Ayer.
aaa eoi
aa*d
i, apeUcaao a PUnlaa do
Sama oom os raalu4jf
atara
dM&aimrtatlTalem
n*a,aiai
aVasaiiai
ase
p*ldvHn
.U Puolas no Da. Avkb, parean coaatou-
aiaaa e rtn'n am inTUada, e ufaaalain lor-
Htmmm s a%Vm Wsatftwa aulmliilro.
As Pihilas do Dr. Ayer
tan
pr wiu11ju dMiWliM.
?ar a*
ate* aja
a rltam malta*
motlTada*
A SMomKfO, ricado Rim,
aa rifuaaiiia ivii-.
Ajdoe a a a amasa. Kmih, Malti,
Oiaa te Oahaca, Hlito FctIdo. Fotire BIllo.
o Callea. Par do aMomaso ooata* Mpadaat,
lichacCoa HydjnH. ta.. aada aa alaria
tai aswaae peaaiaaUB eaaaoaa Piurut* ao
Da. Atbb; aa qoaa* aBo da fraude iltllldaiU ao
" I H.a nfciaa
Coaao aaaaadlo dosMaUaa ato t*o> real.
rsaTABJaOAf PILO
DE. J. C. AYER e CA.,
Lowell, Maaa^ E. U. A.
frtadfawa akanaaciai
9B
Sa.
Si
** BBB
B"T2B
B Uro.
S c ft
00 ^ ^
i g S p^cs
5C S 85 -4
Silio
ai* a pnoaicto da airada do
no Paraameirm, ean aea casa d>
B litio toa gsaaaa proparoses para plaav
taolaaadiveransaaanra aaatifiiiss, a casa tem
2 aaa, 1 qaartoa, coeinh. extern, qoarto para
criada oa teitee, ea de fasao de tjaio com cbo
visan,egn aneaaada da eoesnanbi a Beberibe,
aseoeinh coa i par laragea de pratoe.
0 ahsa nratto aaaao e ssadavel s s eses tica
do Pl
1 na pato de CaVgw on praca d Pedro II
9, 1 aodar, coa o Dr. Meira de Vaieoocolloi.
Pi tenteo
atoll 4 Biaet a visea ao reapeita vel publico
qoe toda a tercas e seatas teiru tasa esto aa-
to ; 4 roa arg do Boari a. 40.
Boa Yiagem
AJaaa-M ana eneelleato aaaa nato arraUaa
a laaaw aa roa krga da Boar n. ti.
Gasa
Aloga-aa o 1' aadar de sobrado n. 37 i res do
1 reparada, tan gramas anacidos agua; as
chare per correr adaaa-se aa aodar terreo.
4ee iroborea aabirrlpteree da lit-
ara ae Uabra^raa para 1888
T. nds soereviod difienidades provenieuie de
taxs sdoaeatra ezeessivs, os editores dests pnbli-
eaeio teeas-se visto a* obrigacio de aoapeoder a
soa impreaia e eommanican aoa aeabora
eoaecriptore, pediodo Ibes desealp per esta fal-
ta involuntaria.
Sementes de carrapato
Coojpra M em grandes e pequeas qnantidsdes;
na drogara de Francisco M. da Silva & C, rna
dcdjaurqaes de Olind n. 23. -
Economa!!
A loto das eetreliM receben para oa viajantes e
rapaiea eolteiroe gnaroicea completas
DE
abertnrat, panbos e cotUriohos de sellailoid para
asar -se de seie a oito mexts sem lavir (apre -
vanea).
E' o cumnls da Eeonona I!
Tem tmbese un completo sortimento de issen-
das naeionaes, inglesas e francesas, pre tas e de
corea, e f ncarrega-ie de fater roopis par medida,
tendo pera isto nm dos maia conhecidos alfaiatea
deata praca.
PBEg08 BE8DMID08
laque ale Caxtaa a. aa
Telepaooe-*210
VEHDAS
Teode-M on logase nm piano forte de tres
corda, muito brm eonservado ; a tratar na rna
da Imperaeris n. 79, ea eas do Sr. Treese, on ns
rna Direito n. 40, Uja.
Vende- se om avallo eastanho, grande, para
seBa, andador de bsixo a meio ; tratar na roa
da Cooeeicio, cocheira do Xico Flix.
Para acabar!
Os Mguintos artigoe:
MedapoH aun kano, eoa 1 aaetro de largura
de 144000 a 7*000.
Algodio marea T de 64500 a 54000.
Bramante de linbe, com 10 palmos, de 24800 a
2*000.
Dito de algedio, de 14600 1*200.
Atoa!hado com lindos desanos, de 1*800 s
1*900.
Lencce, diversss cores, de 1*000 duiii
890 rs.
Linn escolies ds 200 a 120 rs.
ietioetas de qaedriakes e levrsdss, mitacio de
seda, de 400 a 240 ta o corado.
Linn de toda as cres, de 160 a 100 rs.
Qusrdaoapoa de 4*000 a dosia por 2*000.
Lencos de liaho de 6*600 a dnsis a 4*000.
Sedas de listras de 1*500 iSOOne 1 #000.
Bsbados bordados de 1*500 e 2*000 a 800 n.
e 1*000.
Toelbaa aleeetaasd de 4*000 2*200,
Gftmbr* Tictor*, coni wtneno toooe de no
de 40L0 a 2*500
Cortee de cambraa bardad, de 8*000 e 0*OCO
a 4*500 e 54000.
Babetes aa lindos desanos de 3*000 daa
s 1*200.
Graad peehwjeha em eaaieas para hernem, de
50*00 e 60*000 s 36*000, 40*000 e 45*000 a
dos.
8nr com 1 metro de largare, de.800 a 320 rs.
Corta a Mara Stuart de 10*000 a 4*000.
Dm completo sorfiaento de easemiras de 1*000,
1*500, 2*000, 3*00\ 3*500, 44000, 5*000 e
6*000.
- .-r-.^-. aspaay*g*an issp.>aasni.-^-.fMcju i
neclame!!!
Nio deve toreer coatestsco s qoanto i precos dt
ama grande parte de artigas, verdadesras peebs-
chas, qne se encontram na antiga casa Caraana
di. Cunha ; oossos dignos (chores qne sprfoieava*
que abaizo se segaem :
Briaeinbos de coree par roopas de rrisarsT SS0
rs. o covado I
dem pardo lona a 320 e 360 rs. o dito 1
dem braoco de linho, n. 6 1*500 aaetral
Casemiras pretas diagonal, S lartreraa, a 1*000 a
1*800 ecovado f
Cheviots superiores, preto e aaal, a 3* a 345C0 o
dito I
Bramantes, parojinho, 4 largaras 1*900 easetr!
Atoalhsdo bordado, a 1*200 o dito !
liadapolau americano, com 24 jardas 5*800
p.cal
Algodo largo mnito eneorpado n 4* a proa I
Seroalas de bramante oerdadaa a 12* e 16*000 a
dosia !
Leacos braceos e de cores, banhedoe a 1*41)0 a
1*800 a dita !
Camisas francesas e inglesas, de linho 36*000 a
dita!
Meias inglesas par basan a 4*500,5* e 6*000
dita!
Toalbas felpoldas e alcocboadei 3*500 e 4*000
a dita!
Com as Exmss. nnhoras
Biqaiaimas gaarnicoes de crochets 8 *000 I
Lmtos jptokta veo par Batos a 9*000 a
1210!
Espartilboa americaaos e fraacesea, 4*, 5*800 a
8*00!
Ficbs e entradas de bsile a 3* e 4*000!
Colchas francesas e eobettas, grandes a 3* e4* !
Camilas berdades para senhora a 3* e 4*0001
Sargelins de toda ss cores a 240 rs. o avade I
Setins macio todas as cores a 1*000 o dito.'
Setinetss lavradas de cores 280 rs. o esvadal
Cachemires de listinhss para vestidos a 400 rs.
dito?
Velladinhos lisos e bordsdos e 9T0 rs. s 1* o i
Pecss da esgoiio par eamisinhas 12 jardas
4*0u0l *^
Linhcs de qoadriahos, maito largo, 300 e 241
o covado 1
Mirinos para vestidos tuna largara 560 rs. ai
dem preto 2 largaras a 800 rs, 1*C00 e 1*500 e
dito!
Fostoes broncos bordados, fiaos, a 400 rs. e 4ja!
Nanst/ks de cores, (nio desbetsm) 160 setal
Failles, ultimo gosto em psdrdes, s 400 ra. e fita!
Cambraia Vitoria e transparentes llrjaiaVa a 3*
e 3*500 a peca!
Asa Srs. Fssendeiros
Algodio da Babia snperior a 320 ra, o i
dem de cores, do Rio s 440 rs. a Ata!
Yendas ea graso damos deseontos da i
59BoaDoqae de Caase 5
Pereira & \f agalbles, eoceesaores sis
a Cano a C.
Venda de ( rrenos
Vndese em grande e peonen es lotes as tar-
reare do sitio, qoe na e; trad dea IBiotaa, aaaa
junto a capella e defronte da eataeio da nada
frrea do Arraial : qnea ea qoiscr eoaprar dsrt-
ja-s ao Dr. Portella em sen aeriptore i rna da
Imperador a 65, 1- aadar, an 4 ana a san i*>
tdetnht nos Aflictos.
Fabrica de chapeos'
Antonio Jos Maia & Q.
DEPOSITO
i roa do Kara da Victoria n.
Os proprieta i os desto eetobeseeimento setensi-
cain sos seos namerosos fregaeass e ao respeitava!
pablico, qae continuar a ter grande sor '
de chapeos de todas as qnalidadei e to
manafsetnrada com toda perfeicio e par _
mais vaatajoeoe ene em outra qoalqner pa- ti.


A FLORIDA
aa Duque de Caxia a. 14
Grande aortirrento de objectos para;
sentes, sendo: carteirss, porta joias, l-
bum da madreperol para baile, iilnaa ae
marfim, estojoa para, agalhaa, Upiseira,
broches de madreperol, idea da
desenliando em alto relevo flores a aa
Criado
Precisa se de un triado, que aeja me-
nor de 15 atines, para copeiro a compra-
dor: ao 3 andar d predi a. 42 na roa
Duque de Caziaa, por cima da typogrs-
phu da Diario.
Iho de trigo.
Caaacoa bordadoa para eenboraa a |000.
Leques transparentes pretos a de < Oras a
Assim como oa graad numero de artigo qse ; 2*5000 e 2t$500.
deixamoo de meaetoaar e qae rendemos coa a-j dem de setinet* a 1(J500 e 24000, aa
Idea de papel a 500 e 800 rs., aa.
vendemos
abasiaentcs.
Grande qoantiaaae de retulhcs de todas as qa

Loja das Estrellas
56-RA DUQUE DE CAXUS-56
Telephone m. 10
em sjuarrafi-
trntar m taeelfe roa FrusEorhs
ittnfs
O stnixo sssigndo, eaaj
Portagal as Maca do sana
para
sanar-a*
es do asna tacuro,
der san estob- leeiaento 4a tassadas,
alarmas aaas ; a algooa psasadw
negocio pode dirigir se ao dito aOaaal
toa i aergia da eetoad pnblie, ua povacio
dito

SEM0LLW
De Brons i C, de Glasgow
Bata artiga, prepara por nm novo proeeaoo
de trigo da melbor qaalidade, possue os elemen-
tanassaasiiis por nvtrici de cr-aneae e deaa-
tes, e meito a recomis d por ser de faell di-
aistaV ea(onNstoagrivel ; taavbea pode-a
tasar asa ezeeUente ppa, misturado ea partos
igases ena a maisena dos mesaos fihriraaecs,
addicionando-se-lba lgam leite. nicos agenta
oesU praca, Saunders Brothers & C^ largo do
Corpo Baato n. 11, prfaneiro andar.
lez de liria Rainba do San-
&8ino Rosario
Maaoel Jos de Brito Baaairas.
aurasoADo con
DB QCALQCKa TATt
a MiioB imacu/so BHaniAi
TODA A aXHJBTLA DA HOXB, BA
oo ruaa braca, va atbma
(ssaaleatlaa daa ras reaplra(arlaa), bxm
occaataaaooa pela mrcaszA do aAMOB b stixaubbtb
wb DirmamM fobas da TPmua
PropagadorA. P da Cunha
Aa importante coras, qoe esta iaportoate asaiosoa
par piases de elevad posicio saaial, tan-a ca qa
psaaorada, eaaw a ayelbor e mas satrgioo depumlrro da aaa
Daparar a angas, oasne -asalioio da urna esrnoJaola benfica e aflena,
qae coosutr pnncipsjraaoto o meio anta aegnra da comarrar aade a de
saaiciriaa qu a iaporea do saagae ooaaaaoaa.
O Cm aiflu, pal aaa aaola laara a raisaasa., aaparalira, 4 o
manto qoe anualmente poda conseguir eaaa resaltado aaa pra*adLi aan alterar as
fnoopJ*s- do eatamsgo a ds isiosaos, parata ato eaaaie laBdwiin aoqvas, aarssr
do vigor deporativo doa pradactoa qa eooaiitiaa a aaaa ariaeipnl d'eata aadicaaento.
Aa aaitoa cana qae tea lato, estio caaproraaaa pala ftatoaanba da di
naatoa a eaaaacidea cavMroa que aaaaa o aliento.dea, ana cato jornal toa pnklic
a aoa se^io ioeditorisl
Iep#sito central, Fabrica Ipollo, ra Hospicio 79
Blihetes faraamjsjssa
23 RA PRIMEIRO DE MAR^O-^
Da 9* lotera, da provincia vendasm
I Martina rana A C. aa segnintes premioe
a**\ra\Bn3afal "
to tea peneroaido, attea
de tai parto aeja elle
ai em
a
CASA DA FORTUNA
Aos ilCOOSOOO
garantidos ;
372
26C
8101
1:000|000
5004*000
2001000
500000
Acbao-a 4 raada os afortunado bi
ll.etes garantidos da 10* lotera da provin-
cia aa basa-icio-da S.ou Oaaa da Miaeri
oordia da Rooife, qoe so -xtrahrA quan
do f6r anoaciada.
Aeha-M 4 renda na Livraria Clsuics, ros do
Bom Jesas 56, sato iaportsato ntirinas qne
si rve para se fasr os piedosos emeretsios de aaa
de Ootnbro dedicado i Santissims Yirgea do Bo-
aario.
. A dita obraba esta epprovad pelo sreebispo
de Lato.
Atten^o
Pranches de pinho da So ela
Vendase prancboes de pinho da Soecia de 3x9
pollegadas, em 1 tes de 20 dnsiss para ama, per
preco mdico ; a tratar aa roa do Commercio nu-
aetw -.
Engenho venda
Vende-se o eagenho CAMPIA da co-
marca de IguaraM, com boas trras,
moente e corrento, podendo ssffrejsr at
1,500 pies de asaacar: tractor eoa o
raapectivo propnetario, aa villa de Igua
raa.
ladeiDuiselie (oliiba
Bes do Imperador 65, segando andar.
a. 65, segando
dUata
Regia
Precisa-s* de
Mm
ila, par eas de faaailia i
do BniAodsi Vistosa 46, toja .
aaa asa tala qa tenaaba
Criado
Precia- de aa aviado pan. compras,
da sata asreiea d as de saman
aaasstatanpanhlsa. a, arisnato.
(rada
A' asjasja asan ai

aeasua a
eatrsiskKelrt)
reaaiaa lene aoirrel do pello t 4
Das o esrlber remaalia,
CAMBABA', s vasto sa v.
aanareea. Vende-sa aa dr garla da
das
i aira A C, i rna do aWaaM de
Cal virgen de Jaguaribe
Avisa-se aoa aenhores de engennoa e
mata eoneaaaidorea deata noeMeato ol
qae continas ser o aea deposito gorsl 4
roa rio Bom Jeras a. 23. Perfeitatnente
eabarricada a em pedraa, cono aa qae aea
vem da eatraageiro em Dada inferior a es-
to, continua a ser vendida pelo preco fixo
de 66000 a barrara.
Alem de deposito geral ji iodiado, alo
tambea vat.dedorea dalla oa aeaiieraa :
Guimarles & V-leote 6 -Pateo do Cor-
po Santo6.
Lopes Araoja 38ra de Livramen-
ta-38.
Bento de Quimsriea & C-,
51roa do Vi i. lupirica51.
RF.CIFE
Ns rs P
triados
a ti, preHss.se de criados.
Loja das listras ames
Paa Baque de Cailss a. Al
Telepbone'11
erlane eoa daa Mrgnras, de todas ss eores
a 600 rs. eorads.
Lsto aianai, aovas daenhpa, s 120 rs.
lelas de qDadrinboe s 120 rs. o covado.
atdnsiulAo fino americano cem 20 varas a
5400U a peca.
a 1(0*1*0 superior a 44 a pees.
Caita* mn'to finas a S0 rs., cores segara.
Carien de vestida* de pbaatasia, cm' eertio, a
i4 o corte.
Veataarlo a marujo para meninos de qnalqaer
tomaos a 64, nosssHotn
muitas taseodas par preeos barato*.
Loja oe Jos Aogosto Diss.
Gaz ioexplosiyo
toe I Venden Abrantes t C, mais baato qne cm
totra joalqoer parto, em lata de 1, 2 e 6 galdea;
rato gas reccamendavel par as easss de man-
ila p jrqn- evita a explo-So: Vendem toanem esl
ds Liaba, otea de ssout4, patosa ds Bossi* eos
latas de 10 kilos, azeite tie carrapato e grasa es>
bexigas ; na roa ds Bom Jesos n. 48._________
Engenho Caianna
7eode-i ate engecbo per preco omito com-
mo-to, movido por aaimses e eom mei legra qun-
drada de trra de molto boa prodoeco, podeodo
safr-jar 1,000 pies : o pr. teude tes dirijaa-a
, ou a-i pateo do Terco n. 18. Adverte-se
qa a obras sio de pedra e ai, e tem bsstsotos
saattas
Atten(?o
Vende-ie urna linda jardioeir de Jacaranda
dona ennsolos da mesa mideir com tsapos da
marmoie, urna mesa elutiea de amarelb, e mi
aaa espada, todo pit modiea preoo e em mai-
boa atado de cooservscia ; a tratar oa
ra do Marques de Herral a 148.
Agua Florida verdadeir
nhaa a 500 ra., ama.
Contoa lapidada pretas e de cores.
Aswogaa pretos a de edrea.
Lindo aortimento de fitas e bicoa
eos e de edrea.
Grsnde sortimento ea botoaa da aa-
dreperola e phantsaia.
Laraa de pellica a 2500 o par.
dem de seda a 2,0000, 2A500 a 3000.
Capellas, veos e ramo para aoiva.
Suspensorios' americanos a 841500.
Linha para macfiina a 800 ra. a daata.
n. 50
Meias de cores, escocia, para ataban
a 1A500 s par. .
Caizsa de jogo para sali a 5J00O.
Sabonetas a 120 200 e 500 ra.
Bolcaa de cooro, de chagrn, de pTIue
e de pellica para aenbona e menina.
Espartilbaa a 3J00Q, aa.
Lindas pastos de cooro, chagrn e pal-
lucia a 500, 1000, 2AO0O, 3A0O0 e 5000.
Oarteiraa para sdala eom a re
mentoa de 104XXX) a 100,5000.
dem para letra com oa reparroeato
dea meaea de Janeiro a Dezemoro.
Eatraetoa corylopais do Japlo, nexis de
Japio, Br.uquet d ezpaicio, Thecdora,
Bita bargaU-r, Porta Veine, Izora Brieaa,
Roger, Gallet, Briaa da Serra, Paris Ban-
quet, etracto Dodeor, etc.
Luvas de seda bordada com aanaagia.
dem bordadas com ridrilbo de arada,
bronzeado e granad,
dem com palmas da mama anda.
dem arrendadas a xsdrez.
Anquinbaa a 14300, 1A500 a 2D0B.
ama.
Lindaa pulceiras americaoaa de 5, 7,
8, 9 o 10AO00 o par.
dem brocha americanos de 44, 34,
U e 1J000 om.
(Jollsrinbos de linbo, rosto moderna, a
56000 a don.
Punhoa de linbo, modernoa, 9f000 a
duaia.
Nuvellos de linkade corea pera crochet
a 200 ra. um.
dem de edrea a 60 ra. om, para ; ma-
china.
Papeii'para florea a 103 e 120 re.Ta fa-
los.
Le que de sefjoeta a 1000.
Papel amiaada, rosado, a 600 e 800
ra. a caixs.
Enchovaes pan baptiaada.
Eovisivcis a 200 ra.
Linda ptoatroea a 1#, 1A500 o [2J0D0
am.
Ru Duqae de Casia a o. 103
103-ROA DUQUE DECAXIA8*iario de Pcrnain

^j\sAwmr
A*r Ut
FUNDICAO DE FERRO
CARDUZO ir IRMO
Kua do BaraO do Triumplio as. 100 a 104
agricol-
caJdeira
Deposito a roa Jo Apollo bs. 2 c 21
Tsm sempre en depotito todas m machinUm. e farragosa
lar acata provincia, orno sejam : eperes loeoo,
aaornit oa para fcgo do oseta ntaso, bmi de todo o
rsauidas, te.
Maadsm vir por imietiM qualeser macoinismo, encarregam-ae de tental-o
a* reaponaabiiiea peto bes trbala* do Beamo.
Vendes* a pr*as oa a diabeiao cois descont o a precoa resumido.
Gotta, Rheumatismo, Dores
SoLgo do Doutor Clin
Laurmdo da Facatdtde dt Madieina da Parto. Premio Montjoa.
A Verdadeira Solacio CLIN ao Salicytato de Soda empresa-te para corar:
As Affeccooa Raaomatismae aguda* e cKronieat, o Rheamatisrfto gottoao,
as Dores rtiadarm e mvacularm, o todas as vezas que 6 necessar catear os
soffrimentos occasioeadoe por estas molestias.
A Verdadeira Solagio CUN o melhor remedio contra o Rheumatismo,
a Gotta e as Dores.
;ij3 Umi aspJassfs'o data/hada acomaanha cada fraaoo.
m

>&)
Exigir a Verdadeira Solacio de CLIN ft O, de PARS, as te omwontra mm
cata do Dr
oguuta*
Pharmactuticot.
/aV

!
A' terminar em 31 de Outubro
Merino preto superior a 15200 o covadfc.
Dito dito maia tatreito 600 ra. o dito.
Dito grenat, superior, a 800 re. o dito.
V^Ibutin! lavradsa, de coree, a 800 rs. o dito.
Ditaa lista a 600 rt. o dito.
Renda d* China (msripoaa) ICO rs. o dito.
Setinetas de corea, lisas, superiores a 280 ra. o dko.
Alpa.vs re corea, uperior, a 320 rt. o corado.
Z-pbyr do salpico, superior, a 320 rt. o dito.
Setraeta cbitsda francesa, tuperior, a 360 rt. o dito.
Merino eetiuj, superior, moito largo, a 1(J500 o dito.
Pastas de algodto para elfaiate a 2000 s dosis.
E ostras omitas fazendas par liouidacSo de negocio; a roa do Raogel 53.
CHLOROSE
.
mitifMiHinwmiWirtiiiiiriiihnnriiirifflifliiT
ANEMIA AS YERBADEIB.A8
PILLAS DE VALLET
NAO SAO PRATEADAS
O aotne VALLET njaresao em preta sanas seda prala
A meior parte dos mdicos concordto coa a Academi* da med atina en ase,
fias mcr-rem a preferencia que se Ibes di sobre os ontro f<
WV tZrUlem amara t tmttacei da*
PILULA9 DE t l i.i: i
Btrigir em cada extremidad* do fraa-
00 mam tiiio impreno em qcatso cosas.
19, re tosab, Paria.
ASMCIUTOtA
Venda oa maior parte daa
llUlujIwmuilliWIPMIUlMttHUl'ii
'""....................."""_""
______38Roa do Imperador58
Neata grinde pharmacia aria te receiUe e pedidos com promptidio,
policitude e modiciJade.
As pr despajadas
O pbarmaoeaoco persaasbaceae JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida oa clnicos daata etdade qae qneirsm honres-e eem tas oenfianca
para satlssar trtbalbo profiaaiooal e ao publico. futrante ae a otis attes-
ctota e oontetoactoea eaaeaejle.
Esta oaaa resabe eeae prodnotos chimioet a drogas directamente j?
das mtasete caaaa de Earopa, especialateete eoeoetmeodadas pare sea
reccUaarie.
ESPEOALDADE
larona do Gaibai, Qoaco 8 Balsomo m Tolo
JOS FRANCISCO BETTENCOURT, \
maravilbosa as moleetiai dos orglet 3
Preparado peto p
de sata eficacia fardad
respiratorios.
Brenchitcs, aslhna losse, coaiiilsa, etc.
:e:
Estancia depurativa. Frmela do dittiueto dioico Dr. Rasaos.
Depurativa por excelleneia para todas st molestias que tea a origem
aa iaapareac do aaague.
Snllljs, tinta ulceras, ernps neroeticas, ele, etc.
loe-
Trata preta pare eacreveriaaiteravel, fabricada ooas asalto eaidado
por aata toranata inglesa, especial para essriptaraclo aaercaatil e repartieres
puWicaa, saoea de preaaa, ptrfeitameote preta, ralo corroe as peanas, nao
deposita e d capia.
s/
GRANULOS
oDPAPILLAUD
mait fftoai maxgad aaluMjmmidaSM
iacsia, flilii- (Mis* eonieura),
SUATORIO MVOHAVSL VOS raJTTE DA UHIiaaSII DS mUTTMt, BU TA
fta-a toara ttet *taae a mam m M. JBsi aalsi1 d X. PmttWmud.
<>mam+i.:r***ajrnrntn Eoa Pemameitco : PRAJI<* M. da SILVA A C.
AO LOUVRE
Os propretarioa d'esse antigi eaUbela imento aempre no intuito da correspon-
der coo&an( das Exits Srss nlo pouptm aatorepa 4 fim de aatiafaser s exigen
ca do bora goato e para o qae echa so ectoalmeote em Pars to dos aocioa da casa,
que vai p, r todos oa paquetea remetiendo o que o capriobo da moda vai ioveotaado, o
para prora apreaentamoa o tegninta :
Lindiisimoa cortea de 11, mentados oa osrtlo, com gasrnielo de oontas oxy-
dadas !
Eapl'miiaa C0IW50 de capotaa a chapis para senbora I
uarnicie completa de vidriibo sai gencrit I
Roateirts dolman e viiitaB ea t ccm diffaren las 1
Mntilha andalosaa, etpedialidade 1
Ditas de fil de seda pnmoroaarneote bordadas !
Rondas hespaubolas chanllj em aortidat cores !
L.iv ,s de teda bordadas em alto relevo !'
Sedinhaa e anrahs, grande moda 1
CoI"baa turcaa s imitaclo de crochet 1
Ptlitota de aeda croa, pretoa e cinsentot 1
E n.sitos ontrra artigos de moda.
,
\ Kua 1.* de Marco n. 20 A (esquina)
CASA DE C0XFIANPA

VINHO MARIANI
_____ oat oooa dc
0 pitijtnia dlartamente cow exlio para o
OMMto Oo arta,* tmL
O* ala
Sfal
a*
d*e***0*m0>**a**1tMit*a1itrV*Mtfif*^
ELIXIR DESOBSTHUENTE
Eupeptico de GervoWOLPF& C.
& 4-fiBA DO CUiBA'HL 4
Veste salta onecida eatabeleelsnen-
ta esietrarA reapeltavel pubca satis
cstanpleta aartitaienta ele) JOLAS
aan a eem ir eilreei a asteaste dos aselko-
res f. brlessatea sis Uaarspii, e qu prasnaum
la apurad* ganda el aada etegaaUe.
ticas derecaa completas, lindas pulse!-
rata, alttnetes, toUsi ele enra eravejada eaaa
fertlaVanten, atas prralaa, anaeia. enclelas,
e s ataran nanitas nr tierna praprla
Secalidade
sra, pentn nickel daa,
-ere* e anv ninas Jan sania
acre dita daa rubrican tea sin KnrApn e A ase-
rien.
Pnrn tadas na artigas siesta eaaa garas-
te-ae a bdn ejnnUdnde, aeslas eamn a mad'el-
a preeaa (ae ana seas conspetneln.
%'rata eaaa taaabeaa cncert-ae ajaal-
,jer abra ele aura na praca e tamben* rele-
gias de onals|ater ajunlldade ejne sejn.
4-Rua do CabugM
Mmm H Mi
V
Diamment oeoate-te na imprnsa a crise
terraoora poique eetto passtoo as pratjicias
do sarta daste imperio; ato mesanroa oa roela
leaea de rodas aa clatses, ssi que aajasTattandidos
es seo joatoi pedidos, de que se eloriam as na-
oBes civiliandai.
E pera qae a passa dar impulso aos detf jados
ptegreasa qoe certamrnte trarto o ben estar de
totos, reaotveraa Martina Pires fc C. esUbeie-
cides eos arstasem de molhados rea Es-
trella do Boa ..rio na. 1 e 2, a vender por preoos
ornees es artigo concernen tes ao seo ramo
da Beforio, que eertaaieste cmstitae sma eco-
noma diaria a onda a aena aa eompiet aor-
iV??10 d* es*ointe" artigos, qoe pela saa qaa-
lidsde e precoa sao reoommenclavis, Pomo se-
:
inhoa finos do Porta
Madeira
Sberry
Cbsmbertin
Bordesez
Matea tai
Collarw e Bocales.
Completo aortmento de eervejaa, cognac, bittor,
licores, doces, bolacbinbas nacion^es e estranirei-
ras.
Oseaos frseos do aertto, prato, Micas e a-
mango.
AaeitB de ece, mate do Paran, formicido es-
paoema.
Presos sea eempeteseia.
N. 1 e iBoa Ettreita de BeasrioMt. 1 e 2
Martins Pires & C.
Viohas da Garrafeira
finos
Car veaaa.
Madeira.
Moscatel.
Uva Bastarda e de Passas.
PABA MESA
Oeaeieodo Lavradio a 600 m. agarrafa.
Na mercearia da Maaoel Corris & C
Prara do Cande d'F.u ai. la
Papel para impresso
nde-se papel para mprcaato, do raatto Dia-
rio i fe: na rea tosWeass aV
011 oda n.,31.
WHISKY
BOYAL BLEND marca VIADO
Esto expeliente Wbitky Escossea pre-
ferivel so cognac on agurdente de
pare fortificar o corpo
Vende-te s retalbo nes
eos de molbsdot.
Pede BOYAL BLEND marea VIADO
cujo nomo e emblema alo registrados sara
todo o Brasil.
BROWNS d C, agentas.
Alleneao
rsaa,
Vendase especial rarisba de milka e de
feita 4 vapor, e preparada para bato,
cascos e oatras diversas especies de ~
qoe necesaitem destea meamos geaei-.
240 rs. o kiu de de milbo e s da arras s
aasim como farinha para tender o pie
2^000 a arroba : na padaria da tra
Pvimbul n. 1, pertencente a Pereira oc
_____________Tblephope296.______________
Palha decttrnaoba
Vende-se em grasso e a retalbo i aa ras de
Hortaa n. 41, e rea da Deteacao n. 9.
Venda de sitie
Vende se on penan: a ae por predi* nests eisnas
"i bom sitio con boa casa, maitaa toacteiras.
excellente banbo do rio, boa agsa de eeauaas,
extenaio de terreno para baia de capas, toda
murado na frente, cem poriao e gradea asento, i
caminho de ferro e estacie jnnto ao dito r"'
Porto da Madeira, conhecido peto aWa i__
Selleiro, junto ao Dr. Ernesto de Aqaino Pa
ca ; quem pretender dirjase i pr>ea da Ii
pendencia n 40, dus 11 horas As 4 da Urde.
r^pivER empAj^
DO
SABA0 SUCC0 ALFACE
0 melhor dos SaMes de
Toncadt
OT
<"v7.
*Ck>MMENDADO *****
EBirAtxz> nn Imitaces
a*
**
Lotera
unca
Aeha-se ves ida a 10.a lotera a fccaj-
ficio daS. Casa de Misericordia do Stecife, que
ter lo^ar no consistorio daigrej de Jossa
Senhora da Concei-^ao dos Militares, onde
esta rao expostas as espheras em orden? nu-
mrica, para seren examinadas.
PEROLAS de PEPSINA PURA DTALISADA

de
', Pharmaceutico.
Fol e Sr Ghapoteaut o primeiro chimico que conseguio preparar e fornecer ao
mdico e aos doentes, era peroles redondas, urna pepsina pura, nao conlendo, nem
amide,nemaa)oareite,nemyeafino.E' Cinco vezesmaisactivaqueapepsinagno
figura na ultima edicto da Pnarjnacopea francesa e d ig;re 100 vezas seu pezo de carne.
Sua acc&o da maior effioacia; duas pero las tonu jas depois da comida basti
Eara favorecer e activar a dlgestao, e fazem desappareeer no fim de um quarto de
ore as enxaquecasj, as dores de cabega, os hocejos e a somnolencia, que
sao a consequencia de urna rn digestno. .
PARS, 8, Rne Vivisime, e em todas as fntfarii* a Pharmac'a- rfm'
Roo K de Marco n. 6.
Pstti ipem ao retpeitavel publico que, ten do augmentado sea
estabelctirr.cnto de JOIAS com mais una seceZo, no pavimento terreo,
com espec-iiidades em artigo de ELECTRt)-PLATE, convidara ss
Ezmas. arsiliat e seas numerosos freguezes para visitar seu esubeto-
cimenlo, ende encontrarle um riquissimo sor'.iuiento de joiaa de our s
prato, perolas. brilhantes e outras pedras preciosas, e relogioe de oro,
prato e nikel.
Os artigo que recebem directamente por todos o vapor ala
ezeeotodos petos mais afamados especialistas e fabricantes da Europa a
Estados-Unidos.
A par das joiat dc subido valor acbarSo orna grando variedade
ie objectos de ooro, prato e electro pate, proprios para presentes da
asamentoB, baptisados e anaiversares.
Nem ea relac&o ao proco, e nem qualidade, os objectos i
mencionados, enRontrarfto ooncurroncia n esta praca.

id ga
Freparadla peln pkarssseraflea
JOS' FRANCISCO BITTENC0URT
O li-rvlo ton ama aeclo desobafrante eitr^-rflioan para 01 iiiiJSlnassjn
. hi>c Un grr.ade ruicero de peiso s qu-> tem osado dallo conaider.-o infauivei.
L-V--..S por setas iaturmatfitd e por mnittt -xp-rieniiaa presenciadas per
ata steaii'oa apreaeotamaa ao ilisiras e so publico ro g'ral, um Eltsir <
da sm ab-.r d, licioso e de an cffeito *erdad*irameats benfico para os
tifas, ipl-nni o aqoelles ja taffrsm do figado.
Os proon -tari.? da Pbannania Ct-oira!
HSraiTC KA PHAHLACIA C2ITTEAL
N. 38 Roa 4o Iifir-rador N. 38
PERNAMBU'-O
deeta plaau
iiiiiizirxxixx
f^SSSSrS?

DE ARSENIATO DE ODRO DIHAMIZADO
DO D1 ADDISON
0 MAIS ENRGICO E0 MAIS ACTIVO DOS RECONSTITUINTES
licenciado! pela Inspectora de Hjgiene do Imperio do Brazil.
dfistt^p^V^ Com *m"ramaw*~
ANEMIA, EMOTAIKiTO, MOLESTIAS NEffVOSAS, MOLESTIAS DE SENHORAS
a SrsaalaSll fa Oauro dTnamiaada do Doutor ADDISON, resultando da combinlo da don* medicamento baroicoa
aaatBateTietarieaaaaantTVTUica. Bronchites chronloaa, Asma, Rhumatiamos caromces toda ss Molestias qa
resansoa* Bagatamoata do yatoiaa narros
torvas aysstaas. Aastsa siiarosmssta !.** ''" "*^
atravaaaar a poca to temUt'isade UctM^aejAHAClt OUj/t 1
e eamasaaica asu oovajuvastade.
Satoosfis-M d*3 CoatxaAffoos
xija-aaaTaRDADEXRA BTIOOBTTA
como a MARCA DE FABBICAaaaim
a asaignatura pT^&uaWl
S a do Snr.
NICO PREPARADOR
cura ao Granulo de Araeniato de Ourt
do D' ADDIbON. 1 unumeros attestado fe-
rio dadoa, citaremos aqui alguna.
os-----------------
O raaaOO i O franco, n Premia
KM VENDA HA
farmacia OELZr
38. ni Rocfceciourt, 38
PARS
Diaaiio. aa rernamemao i
rmajrcisco se. a twr*\ a Os
asi principal fhtrmtciat 9o BraxlL
Vende-se
ora bom estabelecimento de m .Ibados b*
sado, rna da Impera'ri n. 34, asalto
lado, e o tanrivn se dirA aaa pretmSeafes.
Terrenos era Bcberibe
Vende-as terreso em Beberibe da Raisn, Asas
Fra, qae pertenceram a D. Senborinha b-jo SSS
berdeiro do Dr Burgo Posee da Lisa, c*at ti-
tulo legal ; tratar asna do Isapnradar s. SS,
com o solicitader Luis Machado Bntclho.
...........0...........
aPOSITKW j? Hlr" Is
lillo 'Or^taWnCalinte
Ufjuaaurtn ttaaavamam
PERFUMARA ESPECIAL
LACTEINA
El. OOVD
fWmliili palas CilihrMili Bk
rtMnaSBaaaWMWDI
PODUCm E&KCIAEt
rlS|as mn se tatan parabraassnr a
um t fTeutlSd. ucrau'p.
rnUU aUtTOU pan a tttkaa i
ktU a UCTOta pan a toaetasr.
OLM de UrnaUpsr asscear ss
tUOOi i* UCItaU par leseo.
HTini irrrjsBtr* uctdu.
(( UCTtllA caasus sstiai a asi
Ufljgjnt ja "; r*
TiM-K
0
um aran .ui-u a rasa
nm 13. m rbfak lTnMM
as toara aa rarriaiitjs. fai
a (Ukstlarsiros da aasrtaa.
...........ssaanslaaaeMM
LiTroniento & C.
vende 'cinesl
uaVidsde ; no cats
Aso0s.io.
__! MMaiarea para eatra-
[*)a* de I ibaa.irlaaa e b
ftavlae
a MotuiuM o obstculos, maitaa ve-
M1 aor memento deespu-
Vn at sgnr* ae oppo*-
to to ral "fi.menta das vias err*as oa 4
jeaecfo d%a^:nlia* de eommaoica{3o ioter-
nacionaes : interpoaielo da agua (es-
traites, bahas, Ugoss, rio*, etc.) Eh;i
oa, que ero alguna caaoa foram
vencido* com grande* despendi*, qaer
pela conetrucclo onerosa da pontea, qaer
pela excav^clo de tunneis prateados sob
da leitoa rios ou do mar, esto prestes
aer eminadoe aeo> grandes eacrificioa por
Oa engenhoao e nota vel systema de tunoei
tabulara* sbasenos, devido a Sir Eward
J. Raed, membro do parlamento ingles,
anligo ainiatro da curda, entigo constructor
em chefe da raarob* britnica, qae lti-
mamente obteve patente na Inglaterra para
ana systema.
Oa tannei* submarin s, aaaim corno oa
tubos col locad a no fundo dos rioa ou do
mar, tea naa aguaa profundas o duplo
inconveniente de ama conatrucclo dema-
siado onerosa e de un cuatelo nlo menos
despodioso, em raalo doa longos declives
a, eatabelecer para attingir o nivel do aolo
doa dous allnviSee, e tambem em cense
qneucia da-enorme despea* de combusti
el neceseario para galgar eaaea declives.
Taea encargos accumuldoa, principal meo
te qoando ba traiego consideravel, repre-
aeatam, no decurso de uro sano, despena
exeessivament* elevadas.
Compenetrado destea incoo veniente, o
inventor ooocebea am novo system de
tobos aabmeraoa, baaoando se neniis mais
valgares da physiea e nos preccitos mais
bem eatabelecido* de eogenharia.
Eaae systema repouaa sobre am faoto da
mais alta importancia e, entretanto, negli-
geociado : que eos todas as msssaa d'a-
gaaa profandaa e relativamente estreitsa
existe, entre a aoperficie agitada e a baae
solida do tundo, ama carnada profunda,
tranquilla, um itratum de aters, forma-
do Ma propra agua, fcil de peoetrar,
aaixorsse osa densidede e oapas, em codi-
tos* fimd^e*" convenientes e ad hcc, de
sapportar peaos, coma outro qaalqatr cor-
pa solido. Est- pro*.rioa>de perfeitamen
te admittiia, peroitte ao enganheiro tirar
partido da gas, como de ontra qoalqaer
bu e material coohcoida. Coraquaato a
Xa seje recoohrctda por todos os enge
iros civis como o elemento mais gti-
do e o que offerece maia difficuldadee
execncio de seas trabalbos, como os por-
tos, ss (locas, os caaes, etc., ba, tovsvia,
am facto establecido, e que, ai eaae
elemento aprsente sempre na sua soper
ficio o obataculo e de su mobilidade, offe-
rece, ao meos, as carnadas inferiores dos
estuarios, das babiaa, dos lagos e doa es
treitos, urna maesa tranquilla, que consti-
tue ama regilo admiravel e favorarel ae
eatabelacimedto doatonnei* submarinos. Es
ta conatrucclo seri, como se pode com-
prebeoder pelo que fies dito, am tobo em
aaspeaslo. Or, neate aerlo de ferro a
de fo, evidente que a frms e a struc
tara do tubo, o* for$* da rwaieUneie
abundante, sua segranos, sua fixidei im-
mntavel, urna ves collooado em suspenalo
a ama profandilade entnente para deixir
passar os navios por cima e fortemente an-
corado, em muitos lagarea, no Jeito do
ocano, nio offereeem materia" a qoalqaer
objcj2o.
Assim construido e garantido, em condi-
v3;s d.e leveaa e com urna forja de aseen*
sXo, eoodic,es que seriam de am modo
completo" e permanente contrabalanceadas
e sustidas psr urna ancoragem poderos,
esse tannel tubular 'seria tito firme, to
ioabslavel, como se estivesse "firmado em
solida rocha, e poderia dar passsgem de
urna extraalidaJe a outra a urna serie de
ite syitema, aag
cama a gran-
des dista >mo as,-p.r ex^mplo, do
eatreito la Manaba ou do canal de Brietol,
in I a quae > na so ppleaclo nlo sa
pjdeaie n ama auperfi ie d'aguaa
tranquillas para effectaer i trebalbo sub-
marino. Todava, na xposiclo detalbe
da que autor d do asa proossa*, sappoe
a distan-ia a atraveessar deTJ5.00& pea,
sob um 'lima ordioariasseqte b lio, cua
aguas profundas, cuje superficie ordina-
riamente tranquilla e so experimenta mares
mertss.
O modo de coUooacito da tannel tabular
apreaenU deas casos: 1.*, o em que o tubo
seria frita de ama ad paca a Invado a nado
desde a coeta prxima ate ao aeu destino;
2.; o em que
o tubo seria foito de oerto
numtro de p'Ca* ajustadas.
O engenbeiro adoptou o ultimo prooesso,
parecendo-lhe apenas pratiuavel o outro.
Relmente, formado o tubo de Um cyndro
extenso e da outro interno, oollojados a
tres pos um do outro, a tendo um dismetro
interno de 26 pee (dimetro do pequeo
oylindro), para poder sustent-r urna via-
ferrea dupla, daalocaria, quando totalmente
tubmerso 368.000 toneladas em urna ix-
leoalo de 16.000 ps. A nado, isto ,
aatio immerso, aus deslesela "aeria de
184.000 toneladas e off .rocera na sus par
to nlo immeraa ama aupecu-ie de 256.000
pos quaJrados as correnteo da mar oa so
vente. Seria, portento, impraticavei con
serval o em ama staselo fixa e aubmer-
gil-o em logar determinado, aalvo em
aguu absolutamente -mansas e sea cor-
rente.
O inventor propde, pois, no caso em que
se tratases da eollocaclo de tanneis tuba-
larea extremamente longos, constrair o
tubo em variae extooaea e transportar cada
am par* o respectivo lugar, sjuntando-o na
extenalo adjaceate e prosedendo 4 ancora-
gem completa de cada peca antes de tra-
aer a oOlra.
A extenalo das payas dependera d?
muitas circomslaooias e, entre outras, das
facilidades locaea para a conatru co* ajus-
tamento das pecas antes de coUooal-as,
tambem do* clima, etc., etc. Poder"se-bia
sdoptsr, para cada peca, o comprmanlo
de 500 pea oa 1.000 ps ou muito mais,
si as condifftes locas* de exejacio se pree
tsssem a isso oa o tubo contivesse ama s
vis. N'este ultimo caso, sendo dismetro
do cyndro externo somonte de 23 oa 24
ps, msiores exteosSes poderism ser oooi-
truidss e eolio :adai.
Quando for applicado um tubo duplo
(porque se poder! tambem ero pregar o tubo
com um nico cyndro), o eapaco entre o
cyndro externo e o cyndro interno ser
dividido em numero oonsideravel de com-
partimentos impermeaveia 4 agua, os qusrs
as extremidades oa na extremidsde de
urna peca ae conservarlo fajios dorante o
aasenlamento doa tubos, pata permittir que
os operarios posssm cavilbr as duaa pecas
e praticar a jnelo completa s duaa ex
teneSes, de modo a torna! aa materialmente
urna a. A eolloca(lo das secas se far
por meto de pont3>s ou embsraayoes adhec,
em baixo daa quaaa a extenalo a collocar-
se ser4 slidamente fixada a transportada
pr n rrrw".i"tin lu^ar Oa tnhaa inter-
nos se conservarlo fechado* durante a ope-
radlo da eollocaclo por tabiques eatanquea
ou inperme.veis, collocsdo* a alguna pe**}
de caa extremidade.
A extenalo do tubo s callocar se ser
provida de urna pro* cnica ou guia, que
aera dirigida com o maior cuidado para a
xtramidade aborta da peca aquel deve ser
justada, e machinas hydgaulicea collona-
das sobre a msrgem attrahirlo lentamente
a psea a ooOocar-se, na sua posiclo exacta
em relaclo 4 outra. A junoflo ser entlo
operada, estando o pontlo prvido da os-
brestsn'es b-imbis, et". e oatros accisso-
roa psrs effe:tusr o trabalho que nlo dis-
pensa MT detalhido aqni.
ooatf i aeu
r necias
osante, resultado que se
atenuado os compartimentos entre os <
jlindroa, parte cobriodo o pice e oa lados
do tubo externo com cimento e outros ma-
terias* desuados a prote,
qaer damno, ai accidentalmente for de en-
contr auna ancora o* outra qoalqaer
coass. o*p*rte palo waUrbaUant M sjio
qoando t>das estas addic6:s de peso e de
lastro fossim applijadas, reatara aiada, r
de aocdrdo oom a propria bias do ayst
am exoesso de lvese ama forca de
canso que serlo deudos pela sncorag.
A qusstlo, muiti iiopirtaote, da colloc
$lo dts troches respe3ti vos do tubo ao lu-
gar qae lbee corresponde, e sua solida fiz*
co consiste em ancorar completa e ooave
ientamsnte cada parta 4 medida qsa col
locd* e lavada pee adjaconte.
No logar ^m que a corrente far demaai
aio.conaideravel, parte da ancoragem ser
neoessartsmente lateral e effeasuada por
meio de ancoras laucad** e fixada* em in-
tervalo* suficiente e por prooessos bem
oonbecidos. Em todos os casas osea anco
ragem lateral ser subordinada ao systema
principal de ancoragem vertical destinado
a uontrabalancar a levas* do tobo e contar
sua forc de aacenalo. Nesta ultima hy
potbese, simales ooIxSm de lastro, lanca-
doa no fuudo e aolidamente preaes ao tubo
por cabo* conve~ientes todo qainto bas-
ta. A ancoragem completa de cada peca
collocada aera effeotuada e definitivamente
experimeot.da antea de traser-ae orna nova
peca. Todos o* clcalo* o p-erilB-'* exi-
gidos pars determinar a natareaa e a forca
dm ancoragem neoesaaria sSo do carcter
mais simples e maia conhecido, e por isso,'
nlo podem dsr lugar a n*nhuma objeeclo
sobre a prslicabilidsde do tunnel tabular.
A ancoragem vertical por si bastar
em toda a parte em que a. corrente for
frac, porque o excesae de levis do tubo
e sua toadencia 4 ascsnslo operarlo aaaas
poderosamente como foros vertical, para
offjreeer a crranles lentas ama resisten-
cia que neutralisar o franco impeto qae
podoriam exercer. De mais, em maitaa ca-
sal em qae se tivese de tomar em coosi-
deraclo corrate* fortes, a acclo deltas
aeria limitada a porche*, redusidaa do tubo,
qae aeram prvidos, consegaintemente, de
ancoragem m*is forte.
Demais, em mait.i casos, as correntas
tendem a neutraliaar s reriproesmente, ou
F0LHET1M

VICTIMAS a ALGOZES
POR
.
SMILIU DE RICHEBOURG

PRIIEIRA PAITE
( Continuaclo do n. 234 )
XVII
Toase rastel* '
Ficsmdo so, Genoveva nlo pode resistir
tenuclo da scutar o que disa a menina
da Premcrin.
Naturalmente aquillo ropogniva 4 ina
delieadea, mea traUva-ae do futaro do ir-
Para diafarcar, pos sa.s examinar um
soberbo quadro de Tictamo ; maa nio per-
ala urna patarra da converslo travada
parto della. 7
Laubrac, dina Cecilia, verdade
qui ficou mal com a su*a Coraba ?
Iofl>smentc verdade Talo te
am fim ; era orna amante ruinosa, cuafa
va-me oe olhos da rara.
Pretende se que o senbor nlo era o
aniso a gosar dos seas favores.
Qa* importa, desde qae o nio *-
bis.
E' justo ; o senbor am verdadeiro
osopbo.
E depoia estou disposto a tomar jai-
so. O* naoa correal miaba fortuna
timbeo) ; pens em cssar-me. Conheee
algsma moya qut con venha ? Nlo exijo
am injo ; a minh questlo sbrela lo se-
li etou torne:idi dessoartigo, re-
\ dirjase .4 muba
'das sabe, a* mulbe
mi mi r*pufaclo que o
Nlo *ei; esperamos a solo fio de um
negocio i n portante.
Ah! aposto qae se trata do tea ca-
lamento.
Porque nlo T O leobor dia aso de
ama manein...
E' porque maia de ama vea se tem
fallado na sen casamento e sempre ficou
nos preliminares.
De onde conclue T
^ae a menina a mais formoss eo
tre aa mais forraos, qae a aua conversa-
co nunca esxoreoe, qse maia eapiritao
sa do qae as outras, mas qae a idea de a
ver casada nlo me pide entrar n oa
b9a.
Sab*, Laubrac, que ae eat tornindo
singularmente impertinente ?
-- Somos amigos maito velbos para que
noa saagoemoa ; alo temo* direilo de
franqueza rscipro-a? Poia eaae I laso J
oom a menina e coa o sea marido. Mas,
tome cautela de nlo tomar um bomem cio-
so dos im direit3, tinba pena da me-
nina.
E oo caso cootrari* T
Tinba p*u dellea, r**pondea-lh* ra
do.
Decididamente, Laubrao, eat abu-
sando ; pMto pjrdoar-Ibe muita* eosaaa
quando estamos t>', maa lembre-se que
diante dos oatros di* dea. atada* liberta-
des, a sus lingua nansa Ib'o perdoaria.
Ah 1 eitti que o seo odio *sm
piedad*.
Pois entlo nlo o esquoca.
Genovea tinha ouvido o suficiente, es-
teva bem informada, e tastou-se tendo eo-
Poia que? trulla menina que filiara com
tanta iiberdade, que dos bomem po lia tra-
tar daqoelli maitir, sri i filbi de ama
condes** ? N* vfrdsdo, ers possivel !
Ab penaava Ganovevs, liaba feito
ontra ni das aenboraa e das menina* da
grande seaiedad* Urna fitba de conde*** f
Mas iTidb Ihe ao espirito una duvida.
de condesa f
Tinba visto Cecilia, tinba ou-
vido fl! tst moo* que a cegueira,
a tollina da m!i deitmeva a san trmlo I
E murmure.
Oomtu'ir ioos afaatava.
ompanbei
en relaclo 4 extenalo ou 4 profandidad-
do tobo. Onde nlo houver correte a
combata*, o problema da eollocaclo da an-
coragem e da trafago do tubo-tunnel tor-
na a a tu do que ha de mais simple* n* en-
genbari.
A ancoragem, que a maior objeeclo
de toda* a* que o novo ayotems pode dar
lagar, pois, fcil de resolver por meios
muito so alcance da aoiencia e di pratica.
A ferca do ancoragem neoesaaria nlo
menos fcil a determinar por principio*
bem eatabelecido*-
Quanto preeertaclo do* cabo* e dea
ancoras contra um prompta deterioraclo
pela acolo do mar, 4 *:ienc alo faltam
proceaao* par* garant!-a.
A m rae na a vantagem do ayitera de
tannaJ.tnhnlsr conaiste ni ra extrema
aimplejidade e sos grande economa de
exec-ajalo em relaclo a ponas ".normeren-
t* despendioaas e de constrasclo difB-il
sobre'os grandes espieos d'agaa.
A qaeatlo de prover o systems de tun
nel-tubnlir red as-se, pois, a eats simples
problema : ret-r o tubo per baixo, em-in
terva los freqaeotes e oom um* forja sufB
ciento em cada panto, para contrabalancar
a forca de aseoslo que Ihe d o sea ex
cesso de leves* em relaclo o volme d'a
gu* que elle desloen.
A acclo aaoendente do tobo, violenta-
mente contrariad* pelo ancoragem vertical
que o re tem, garante Ihe, uo aeu estado
de suspeaslo, urna fixidea absoluta no san
I
J*ana ae redosid for-
e* de as ,bre a ponto onde pissi o
trem, ao passo qna ella conserva sempre
sus tendencia sobra os oulros pontos,
de prever que, para prevenir quatquer
abalo do tobo, os cabos de anooragom ver-
tical dsverlo ier ti BIB intsrvallo*
frequente* e mui approx'uoado. A passs-
gem de um trem ou 'de varios treas atre-
ves do tubo nlo proda? nnnban balauco,
asm nenbao abalo; tulo quanto fas o pe*
.o do trem 4 diminuir o exoeaso de leves*
e, per conaeguiote, a tenelo dos cabos.
O principia do tuon:l tubular uteiramen-
te inverso de urna ponte de o*tr*da do fer-
ro qae se soppaseese aaspea*a p >r cabos.
Em vea de aer collocado em saspeaslo,
le mantem-se, pelo ooatrsrio, n* sa fixe
aes pe* teniio que exerce sobre o* cabos
oollocadoa em baixo.
Tal o ayatema do tannel taballar sub-
oiorso, que offerece anda oonsideravel
vantagem aobre oa tunneis pratioadoa aob
o leito dos rios ou do mr, porqusnto tor-
na intil deacer a usa profuadidade maior
de 50 ou 60 ps abis*? do nivel das
aguas bsxaa, e,^ em cortos oaaoi, a nlo
maia de 12 a 15 ps, salvo no caao em
que, para evitar fortes corralos, sera
til eutranhar-ae mais, profundamento. A
profosdidade ser, demais, determinad
segando o caso, tendo am cont cerraste
lateras* existentes. Por outra parte, po-
der ae-hia tirar partido, como ponto* de
apoio, doa bancos e dos roebedoa qae, em
urna maa'aa d'agua a vencer ae presentas-
em do percurso do tubo.
Par* exploras?-:- da patente de Sir Ed
vr.rd J. Reed conetituio ae em Londres
The Internationale lubmerged tubt tyndicate
company, limited, cora o capitsl de
150,000, das qmei 50,000 em 5,000 ao
c3ea de preferencii de 6 [ j forim offe-
recidas ao publico.
O fim da companhia facilitar a appli-
caglo em differontea partea do mando do
eng-)nhoso systems que acaba de aer es-
posto, afino de ligar as redes e linhs* de
stridaa de ferro separad*! por lago*
rio*, eatreito*, eto., noa caso* em que aa
pontea deaaaa estradaa sejam nappcvvois,
oo pela grande largara da* agua* i atra-
veasar oo em raalo da* desposas de con
trooclo daa poutea muito mai* elevadas,
ou, finalmente, porque esta* se opp8em-*e
4 navegaclo, eto., eto.
A companhia adquiri o direito de fiser
contractos psr* a applioacao do tunnel tu-
bular e fundar aub-oompanhias inglesas oa
eetr tngeirss par* adquirir patente* nos
di verses paisa* onde se explorar a eoge-
nbo*a ccncepclo de Sir Edward J. Raed.
At agora numerosaa tr*naacc3ea offere
cera se 4 companhia e augaram grande
succeiso se novo systema de tunneis tubu-
lares.
!o o tora de voz
o compassivo
is sauittffi... e muito a.tivo
Tri>sia mea oavido... (Aqu p'rins.)
Entlo ea oomecei a reparar
Taea como slo, as coasas desta vida ;
Torn-i rae mais felis, fiadou-se a lid :
A ti j4 era grato contemplar!
Oabi por diaute, tu, miaba paro*,
Foste o fanal de meu cornportameato '
Foite las de meu pobre pasamento,
O' miaba amante carinhosa e terna '
Por ti eu percabi qae nada val
Ter-ae am oorpo gentil e elegante,
Sera a alma se ter mui radiante
Sem ae ter um perteito e bom moral.
E diaia teommigo : hei de fazer
Que a conduot me apague este defeito :
Hei de dar em miah'alma tanto geito,
Qae finalmente a alma ha de vencer -'
E tu s para mira qual meiga estrella
Qae me consuz o passo vacillante '
Urna vos que me diz : prosegue avante 1...
Um raio de esperance muito bella !
Deus bem sabe o que faa t ora avaha
Qus en alo passo, inda assim, por couea
(boal
Un novo personagem entroa em'seens.
Era am bomem qae pereca ter mais de
trnta a trnta a dona anuos. Vesta com
elegancia a aua eaaaea aa qual a* va urna
enfaada de ordena ordene eatrangeiras.
Approximou-se de menins de Prmorn
para a comprimentar.
EaU deitoo-lh* am olbar fro e altivo e
diaae-lbe com seceura :
Em Dteppe, no ultimo es de Ages-
to, o Sr. Bario de Lirroo fingi nlo me
reconbecer, admirme que techa mudado
de opinilo. r
Menina, reapondeu o bario, a pru-
dencia determina que ae tome cautela as
ama i*aprs*8-s. Qoando tea o trbi-
lho'ds rtfteotir, primeir impresslo pede
ser mod'ifiaad* por outra.
Apraa-me, aenhor, guardar a minha
primeira impresslo...
E voltou inmediatamente a* costa* ao
bario.
Ouvndo a voz deate, Genoveva tinha
levantado a oebsca. Tave difitsuldi.de em
abafar um grito da aorpreaa, reoonbecendo
o moco di ?illas das Briaa, o aeu aalvidor.
Aoabava da adquirir parante ellft um
novo titulo pala meneir* ultrajante como
que acabava de trajar a menina de Prmo-
rn, qoe ella odi*o|s) e deapresivi tanto
quanto o Jen oananfer meigo e -bondoso o
permiltia.
Nlo beaitou em dirgir-so ade.
A' vista da moca estremecen ; otas aera-
pro leabor de si, oomprimentoa-a rssp'i
toas mea te.
S;obor, desse Genoveva, aeu pai
aabe tu lo quanto Ihe devo e tave mu't
mo que um paso enorme em cima do paito, pena de nlo Ihe poder agrad boje sitisfaslo em pagar sua divida.
Inclinou-^e e oompanhou Genoveva, en-
quinto i menina de Prmoro, pillid* de
colera, diaia o csmpanl beiro com vos tr-
mula de oolra :
Quem eata mulher t preciso
que ea aaiba o aeu nome I
O bario tinha offdrieido del admente o
Eas* Sr* d* Vrcmoru seris ns realidar braco Genoveva e dirigiraraae par* o
Sr. Lioonet, qae coavr**va com o asgo-
eiaate a respsito de ao negocio, pndente
do tribansl de 'comm rllba
pelo brado de 'um dea:
Lionnnt despedio-M do *u interlo
Cosa vos conmovida, Genovevo apresen
tou ao p*i o seu generoso defensor.
3r- Lioooet spartoa s mi do suppoe-
rilo de Livros e oom effaalo.
see elle,
dte diser-lbs o qae taabo oo cor<
em o oenbor, miaba
VARIEDADES
A miaba peros
Por ti, minha perm, eu j soffri
Mil deagostos n* vid*, mil tormentos;
ja iva dores mil, mil sentimaatoa,
Qoando lancava oa olboa para ti.
Tolice de cran;*... qoando alguem
Os olhos me volva das janelias,
Se mocas nlo olhava pira ellas,
Se era bomem tomava por deadem.
Quintas veiei (e sempre a3ontocia)
Eu mudava a derrota de um pasaeio
Por causa d'um olbar t... (oh que receto !)
Qaindo penaiva em ti eu ni) dorma !
E eu passav, ss moyas -oom ternura
c Ai fas pena diziam c coitadinko
t 73o galante que i !... too bonilinho I...
E isto era p'ra mim urna tortura.
provavelmente aaaaaaiaada. Ella est ex-
tremamente reconheoida, pela sua dedica-
co e eu nlo o estou menos do que ella.
Nunca eaqaeeeremos o qae o- senhor fea
por nos.
O senhor exagera, respondea o bsrlo
com modestia, o mrito de urna acclo que
qualqaer bomem de ooraclo fara.
Ainda aiaim, en preiso qae tivesse
a coragem de expdr a sua vida, e o senhor
correa p*rigo de morte.
Affianoo-lbe que nlo pensei niaso.
Vamos 14, o senhor tem ao mesmo
tempo a coragem e modestia do bomem
que procura esquivar ao os agradecimen-
tos e aos elogios.
Como para dar razio a* palavra* do
Sr. Lionnet o bario ditae t
Assistmos a um bello baile.
Soberbo 1 E' preciso ser LincasUa,
para faser a* cousas com tanta magnifi-
cenci.
E' oom effeito, immensamente rico.
Nlo h oidade importante no- mondo onde
nlo faca operacSes. Durante a minha re
idenci* em Millo, tive oocaeilo de Ihe
pre*tsr am importante servido e nlo ae
mostrou ingrato. Depoia tem me encarre-
gado alguma* vese* de velar pelos seu* in-
teresaos no estrangeiro.
O senhor viaja muito T
Muito, gosto de viajar ,A existen-
.ia qae eu levo, nlo deixa de ter oa aeus
attractivoa para um celibatario, que nlo
tem am Pars grandes rolac8ss. A propo
sito, senbor, se eu Ihe pelease ser til no
eatranheiro, panha-me de boa vontade
sus diapoeico. Tenho admirado siguas
moris sabidos de sa casa, ato bem aca-
bados b de grande gosto, soria f.cil encoi-
trar ihea ama sabida coniider-avel as oa-
pillee da Europi.
Pois sim, responleu o Sr. Lionnet,
songeado oom oa elogios feitos ao produc-
tos da sua industria, depoia fallaremos na
ao. Espero qae me far a hoan da visi-
is nrm >.z -.ns.
Caneede-me um favor de que me
aproveitarei.
Conversando, tinbam desbido a asead
monumental da galera e haviam obegado 4
entrada lo gran le a lio, onde so d ansa va.
XVIII
A nera
O '7* no momento da aaa maior
anitnaclo. Era um aspecto marvilboso.
Paseada
liga-
Iras que sciotilla-
Iraagina, sem ti, o Jlo Pessoa
No mundo ii diabrurss que fari 1
J v8s, minha perna mui querida,
Que eu nlo posso votar nenhum deadem
A ti qae s o fanal de minha vida !
A ti -a quem eu jaro querer bem !
Jod Pessoa.
Ge qai bit le Poete
(aasracrcBUBiMBaT oaai* i o hbil oa r.
)
Qae fant il poete, afia qae ta peose
S'elaoee u eiel porte eo stropbe cadeace
Pour qae toa emir peretl aus vaguea d'one mer
Trouble en ses bas foade, pleias de limn amer
Soui l'inspiration, oette brise divine
Se soulve eo ta lar?e et paiasaote poitrine ?
Ce n'eit paa le bonhear; non cartea co n'est paa
D'avoir na eiel serein rayoanant sar ta tete I
Ce qai fait too gaie et t torce o pcte
C'est la doulear. Aaasi Uiase les chanta joyem
Aax profanes et paste ea dtouraaat lea yeax.
Qaaod la felicit aoori: aax imbciles
Soufft ir c'est la ton lot I aax heurea difciles
8i, lasa*, ta i'aisieis sar le bord da ehemia
Li Mase te consile et te prend par la mala.
Too ceovre eet ane fljur; elle aura pas de chames
Si l'oo y voit briller les perlea da tea larmci,
Comme oa voit la rosee aa inatin sor les leors ;
Qd'elle SDt poorpre eocore et doive ses coulears
Aax gouttea de ton ssng sor elle rpandoes.
La oatare a des voix de toi seol eatendaes ;
Redil les, qae ehacan lea aente daos tea ven,
Paeser avee lea brnits, les mormares di veri
Et les gmisseaieats plaintifs de tontea cocees
Cwime no chant exhal ptr des lvres mielmes.
Barn G. J. d'Herpent.
----------?
Episodios militares
MA BASDKIRA RETOMADA
Era o 30 oorpo de voluntarios da Pa-
tria (l) composto em sus maior parte dea
valentea caboolos de Jaouipe, da provincia
de Peruano buco.
A melhor prova da valenta destes sol-
dado* est ao faoto de que quando, fiada
a guerra, se retirou do Paraguay, alo ha-
ra um bomem qae nlo ostontasse no pai-
to a vtnar doa ordaoa d Rosa, Chriato
oa Cruzeiro, alera das do mrito e bravu-
ra militar.
Diziam os commaadantes dessa bata-
lblo :
c O 30 sabe tudo ; msnobr* admira-
ra vel mente. S urna couss nanea pea om
execuolo: retirar.
/Como indio* que eram em sua autora,
percobiam com admiravel precalo acon-
tec meatos e factos que parece td serem
explicados pela delicadeza* do olfaeto : di-
ga mol o mesmo sem rodeios : do fsro.
(1) O 2 dessa desgosclo que a a
provincia de Pernambcco.
vara, aobre hombros ns, tudo isso forma*
va com as lose* do lustro um colorido va-
riegado, cujoi ton* ainda mais acceot na-
do* fioavam pela c6r preta das casacas dos
horneas.
Genoveva, sempre pelo braco do bario,
pense va no ireslo, olhando melanclica-
mente para aquello espectculo.
O seu eavslheiro parguntou Ihe se dse-
java danaar.
Ella respondea-Ihe que nlo.
Nunca ella tinha sido menos aceessivel
s TeduccSas do baile, nunca ella tinba
apreciado melhor o sooego e o encanto da
sus querida solidio I *
Por cima do sallo da dansa, corra urna
galera, onde algumas pessoaa tinham ido
para se subtrahir ao tumulto da mullidlo.
O bario, o Sr. Lionnet e a filha paru
abi foram.
Genoveva eatav* pensativa, os dous res-
peitavam ai suas refhxSea e puzeram-sa
- conversar.
Encostada ao corrimio, Genoveva se
goia com olbar distrahido os pares que ro-
dopiavam por baixo della.
Vio a menina de Prm.rin, que, ama-
tada pela embriaguez da valsa, inclinada
sobre o sea par, em ama attitude volup-
tuosa, goza va o triumpho da sua belleza.
Nlo ha vis nella nada de candara da mo-
ca nexperiente. Adivinha-se a arte con-
aumoaada da mulher, que conbece o seu
poder de sedcelo e que sabe o partido
que delle ple tirar.
Geooveva oomprehandeu fcilmente qua
um moco-como Alberto, aiada no frescor
ss illusB, nio podis sabtrahir-ie 4 em
jriaguez capitoss, qae ae devia experimen-
tar porto da menina de Prmorn o todas a
os nquietac3:s_lhe voltavam cada vez
mais- pungentes.
A valsa tinba acabado.
A menina de Prmorn levantou os olhos
para a galera a o olhar fitou le-lhe em noevi.
Esta seutio ama irapressu de terror, por
tal modo a phyaionoraia da menina de Pr-
morn esprimia a malvadez o o odio.
O Sr. Lionnet notou que a filha estar
rouito-nallida.
Bajas inoom modada ? perguntou-lbe
file. '-
Um pequeo incommodo, responden
ella, <
Pois entlo, diaso o bario, deseamoa
ao iardi'D.
o do palacio eslava tb=rlo aos
davel, M bem que o estacio estiris? beiu
Esaa legitima fu necio do
do meia civilisajlo a que tiobam chea
do, elevou-os aos olboa de seo* ofiass.
qae os araavam pela aeguranca qi *a
taes qualidades Ibes advinLam.
Oa caboolos lo 30* nbam no mais afta
grao o conhecimonto do qoe era patrietie-
m, palavra dea e sem sentido para teda a
aatecbtone qae nio sabe das mataa
para pratieer o roobo e a devaataoaa.
Quando crusavam as armaa com isjsi-
go, cases dcscoadeotes dos forooilarm*
abetes e Tb .yares, dotado* da bravasra
indgena que oa tornaram furmiiaveas ai
tempo de Duarte Coeib), nlo davia* ssar-
tel nem atiendiam ao qae elle* chama vasa
Lamuria d* Paragu.
Dcixemos, porem, de estar a repetir
censa por demais muito conhecida.
Em urna noite do cerraclo fechada asa
qu o 30 fasta o servico ds protocola as
linhai da vanguarda em Tuy Cae, ia-
migo, favorecido pelo nevoeiro e*pssaa,
pfide esgoeirar-se por dentro d'um peque-
no banhado que baria entre o cordlo alas
sentnellas, e cabr sobre o bstarblo ana
confiado na actividada das vedetas se en-
tregara ao somoo.
Despertado o batalhlo pela estitask
traieoeira dos paraguayos, tontos da asas-
no, perdido* na densa neblina qna as ar-
ca va, mal pode orgaoiaar aua forma e pre-
curar a vindicta da oeoaslo,
Emfim, unidos, travaram lata asas a as-
saltante," e o afugentaram.
Nisto, um do* abo* de eaquadra osa
formava o peiotlo da bandeira, ergsM-sa
mal ferido, ve mor to o alferea o asas caos
companheiro*.
Levaram nossa bandeira 1 gomen sa-
br bomem, a sumir-se-lbe a van ns gar-
ganta.
Um calefrio horrivel percorrea a eapi-
nha do invicto batalhlo como as todas fes-
sem um s organismo.
Ouvio se instante* depois am grita sis
com mandante, o tenente-coronel
Peres Campello Jacome da Gaass :"
A morte de todos, oa bandeira, j4 '
Ua rugido horrifiso seguio-se s arde**
reeebid* ; e o 30 de voluntaras, masa
pereceado ama horda de selvae-eas ais ana
am* forja militar organsada, de
as trovas era completa debandada,
poz o banhado por onde viera o tai
passou correndo por entre elle que
ia perto, tomando-lbe a'frente, e
O bravo oorpo de voluntarios asas*
agora acolhido entre dous fogos ;
pidimente refleetto qoe o oso dsa
de fogo oexpori a aer fusilad*
costas e frente.
A ousadia desse commettrmento
desespero da indicia f
Entlo...
Bnlhou na escuridle da noite
scintillante doa labres.
A luta foi rdnbda, a gritara !*%
immensa, mas o* nos*** radio* sea ss
gemido,, nem um* syllb, nem s asas*
leve rumor deixaram escapar.
Meia hora depois voltava pouco masa 4s
metade de 30 de voluntario, carregas*"*
aeus feridos, armas, e a bandeira ajas a
inimigo Ihe arrebatara.
O contentamento a alegra do
dante fui tioinbs, qae, levada pot
excesso de commoeio, cabio da es
abaixo, victima da um ataque ta. i
qae nunca maia teve oso perfeits de
(acuidades menteos
Elle que dissers ao saber qea a
do batalhlo fdra presa do inimigo :
Estou deshonrado! nlo
forcas para sapportar o choque de
toriosa rehabiOtaclo 1
A han :eira, desfraldada 4* auna mata-
tinas, pois qae a manhi ae approximava
foi saudada oom o hymno nacional.
Este facto nlo se menciona, crema* sa*
ordena do dia de tempo.
Bem digno seria, o relatora dell .
Joaqum .ie A. Pimentd.
mmmmmms%mmmmmmmmmmmt%%%%M^s%m
adiantada. Lampadarios, ao longo da* ala-
medas e lantemaa veneziama,
nos ramos das arvorea, illamiaava
cientemente o jardira.
Genoveva e os dous homeai
se em am banco, junto de tfm
tamariz, cu jos ramos cahiam e
chos. Por cima da cabocs dellea, oas ma-
so de brooze japones eapalbava ama han
azulada e ao mearao tempo am peristas
suave'do Orieate.
Viam-se apraas algo os corpas da aa>
seiantes, qae se escoivim pelas alemeaaa,
conversando Daixnho.
Acha-se melhor, menins, pergaatax
o bario a Genoveva.
Sim, espondeo eHa. Nlo estn ha-
bituada 4 sociedadd e, como v, faga asas
am* triste figura.
Ah-' nlo lbe invejo os prazerea Ma
pode haver nada comparavel, com s isla
calma e tranquilla, a verdadeira visa. Ss
ea nlo conialtssse seaio ao* mena gastas,
nlo era no meio dessa mullidlo, qoe asi
postara de passar aa minhas noitee, mas
ha necesaidad^s a qae somos obrigadee a
aubmetter-nos.
Sr- bario, foi teatemunha da estrasha
maneira porque a menina da fimeria a
receben, conbece-a ba maito ?
Pelo contraro, muito poue*.
Parece-me ter recebido ama edasn
co singnlnr.
Tenho visitado paises, menins, ala
as mocas slo lber adas, muito cedo, da re-
serva qae ae Ibes impSe em Franca esas
razio, segando o usa modo de ver, asan
permitta-me que Ihe diga que ala ja%* a
menina >ie Prmorn, com a roesma ww
rdade que a senhor*. Viven oo i aarssa
geiro e contrahio aili hbitos, que a sstias-
na pode censurar, mas sera injusto ir aaf
s critici qua offsndesse o sea coracl* a a
sa* maralidade.
A benevolencia dqoelle jaixo eaasasn
alguma admrraclo a Genoveva.
Muito bem, o senhor iodsJgasssa,
dsse ella.
Meu Deus, menina, precisa mI-s*
nesta mando ; tenho visto maitaa sesea av
maledieenti* cabir aobre pessoaa qae ale
merecemeenlo elogios j E depoi*, *sissc
experiociV quo julgar pela* appireoeias
exp0rraoec3 a engaos.
*{Cmtxnaar eAsf

-

-

^

-
Typ. do Diario ra* Oasae de OasM a.


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E1J97UBK8_NXXZY2 INGEST_TIME 2014-05-28T18:27:12Z PACKAGE AA00011611_18066
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES