Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18065


This item is only available as the following downloads:


Full Text
A Alt U Lf-i
4
1101 1881
PARA A CAPITAL B LIS1MB
Por tres mese* adiantaioe......
Por mi dito* dem........
Por am anno dem........
Cd numero e raleo, do metao da. .
OM>K SAO JB PACA POaATK
. .... 6JWO
.... i^ADOO
..... 23#060
.... #100
DIARIO DE
Por mi m-iea
Por doto ditos idem.
Por um anuo idem.
Cada numero avulso, da
DESTRO
edntadei. .
*MLL DA PRO VIMCIA
diaa anterior si.
131606
901000
27JGOC
#100
RNAMBUCO


PropricJabe i>e Jtanacl nSietra >< -torta A alijos

A asedes Primee
de Parle. afie ea ni
exeloslree le anaaaolea
TELEGRA
um;: risrzcLis so suizo
RIO DE JANEIRO, 12 de Catabro, 4i
(seta liohs terrestre).


NATAL,
45 minutos
tro).
12 de Outubro, s 4 horas e
da tarde (pela linha terrea-
'

Aqal eke|n boje e paqorlr aaele-
PEBN 1MBU JO, al eme beje
u. 6 eoltlaba. para o ni.


*?.1
.st.55 :- asira satas
o
i
DE JANEIRO, \ de
boraa e 30 minutos.
Outabre, s
r* ^
e Basa r.
claran boje
do, qae era
r*o ale Colala* eJe-
Caaaara dos lpala
laeenveeteale reoeoa-
der a lelerpellecAo dirigida pela Dr.
Juiqulm >aba<-<> re o caladla dr
Sdr de a. a Imperador.
VIENNA, 11 de Outubro.
a resaltada* da* eleleaes qae
araba m de ter lagar aa Bulgaria sao
re vora vela aa severae. v
PARS, 11 de Outubro
redro II
eeaaeaaia
S.
sesada da
laclo aaje
da* seleai

MADRID, 11 de Outubro.
Valla ae a'eale aaaaaeai* de eeta-
brtftrr aaa aove raba trlegraphlro
aabsaarlae ealre Parla Blra e as
libas Caaerlaa.
PARS, U de Outubro.
ka ai
lase deseobrlr oatroa acias
eaadeaaaavela prailradoa pelo ge-
aeral CasTarel.
A eaesreeraeio desle ofliclal ge-
eral causn nata eeria canees*.
Vraaea. e a govereo aasadoa
er a aaa serlo lasjaertte sabr a saa
eaadacla.
MADRID, 11 de Outubro.
O natiA de Marraras val aaelbar.
STRASBURGO, 11 de Outubro.
A venda das Jsraaes pertoleaoee
LE-SIfiXLE e LA LASTEKXE. araba de
eer prutilblJa aa .Sisarla.
sestete de Deas, salo que respeitava s qoestoe*
as pooprisdods.
bate, coa o aagaonto da* rs'.acoas, paaearau
sstaa fn?5e para o peder tbsocratieo, qoo rs
presaatova o pasar iotellectoal. Mal tarde alada
o atilitanaao v*io lubai.tar psdar latailaataal
Maia taras ataos, o nili'-srao rao ubititoir
o poder tseososaco, asa daros aais trapo, sor aso
nsi>on*soa* resid a tona, sleoeoto de gras-
es inpertaecia Mbratado aa* ronoca* oaad ras
tasoaisifn : a i d. da proptioSso* so Ortos**
eoaaiatls aa a trra ssr e seidessda sea* pertss-
esote a Dsss a o os d'alla sar .sesead sea ee-
Eoiro oa poros artortias, tora* o* Regresa,
ok a sapeeso religioso, qsea apeases!m aaa er-
anoaealo sssis sotare! d praariadada.
A atada a trias rasa ai eatiasde* qse a
snaoolaas Bafi ellas, a aliesaoio ora tempo-
raria,celo asa, lodos sa qoareata sevs ansas,
ana slkaaeadrsltaraa rr.taUeeste para o ps
tnmooio da cada s. E*ta don tris do pora he-
breo, atara aa haraasia eos) oa asa priaeipio
Ibeiligiosa e daros par amito* asales.
Ealre s arasa* spparaee tamben a preprieda-
d* coa o errarte? social.
Era a trba saos tioh aoiploa direitoe obra as
dos desdos.
(Continua)
P4BTE OFnCliL
Te
BxraosvTS
adi :
da Prerlerla
do da 8 os ovni aso oa 1887
Aren:'a EUta
12 de Oatubro
da
filial oa Pernambuoo,
1887.

USTROCCiO POPULAR
DK
PHILOSOFHIA DO DIBBTI
(Extrado)
BIBUOTHBCA DO POTO DAS KSCOLAJ
Ul
O praaideaU da proriocia altcncodo ao qae
reqaerao Praseatioa Porjaa de Looorda, profeMori
da 6a cadira da eoiioo prinaro do aexo aaaaca-
liso da Iraraeiia de 83. Sacrameoto daBoa Vista
do nVcita, taodo eo riata ioforaacoaa o, 29 e
4A se 81 de Aguato e 14 da oataabro tino do
issaoctar geral da Iuabbaysu Publica s do The-
ooro Proiocial so parecer ds juoU ojedica
pranoeial, resol?* jubilar paticio jaria cooo es
rtacimeoto* a qa* trver direito calculado* pelo
lOtatida Thaora PrariacisL na evnforoiidadada*
Ms aa rigor.Caonicoai so iupeetjr geni
ds Isatreeoio Pabiics. k
O preasaate da provincia reaolre dosigear
o* asdira da eseao primario do sexo m sea lino
da fieguesia da Se. aserainasto da Boa-Vista no
aacifa, para saUa lar etereicio a proCsMora ds ab
salusria Prsaoissa Mara da Aaausoiaoae, qse
ora laeskaa proTirorimroeotc as eadaira de 2* en-
trela da eidsds 4o Diviso Eapirito Basto de Pao
d'AlhoCoeaosaioau-M ao isepeelor gsral da
Instroecio Pablies.
O pfoaaWote da provineia resol?, de accordo
cos a ioorissoi" do iaapector do Tsasoaro Pro-
vincial de 26 de beteabro alano, o. 670, noaesder
ao bacbarei Jas Horacio ds Cesta a ezooeracao
qsa aulieitoa do eargo de 3* eaeriptsrario ds 8*
ungi da costa doria do meamo thesoaro, por lar
do aaaas jets OMoieipal e os rpalo* d termo
do Besronte na proriocia de Espirito 8aato
ao inspector do Thaaooro Pro-
dsade-ae qse informe obre s
cpaTsaiescia do preeoebimenta da vaga aborta
eos* a loald aieaorasin, por alrum eaipragado
adido ose t JuJIssai eocto de 88 de samas, oo
por ffaetiTidada
O presidente ds pr rioeia atleodssdo ao qas
rqserea o atfrree da toapaasU de es rallar w
LaosoMn Asgoato da M aaee s teaae aa rorts o
lerna do loapaceao de easda, crsa zJalbto e a io
fortsacAo do bngadairo eosMsasdaata saa aren
de 83 da Bataabso fisdo, eo* a. 487, resol?* coa-
eeder-lse Iieooea por 8 ara*, sa arma da le
paro tratar ds aaa aaale
O srasideot* da prvriaeis de coeforaaidade
coa a preporta do Dr. chele da polica ea offi:io
s. 869 deldoorreoU ae, roaVe exioorar, a
podido, Joaqun de Almeida Vancoea do cargo da
2* aappaate do delegado do tenso di 8. Broto.
Ommanicou se ao Dr. ck-. te de polieia.
O presidas le da provincia Uaododdo ao qae
reqaerta o baobarel Bailo Jos Liaenha Lisa,
rrt.lre ezoasral-o di erg> de adjsato djj pro-
aotoret pablicos d'esta c*puJ.Piera-e as
derida coonnuoicori. ^* .
Officios : d?
Ao briradeiro cownajdanU da* aious
S rra-ae V. Exe. da nomoar de ootormidade coa
aa dxpoaic"S em igor, o.xa e nputto paro aa-
aiatir so Arsenal da Ooerra a abfr'tora de |80 os-
nbrtea eootendo 30100 ail urea m desembalado*,
para elavissa tpeseer, raaettidaa pola Ialandanaa
do Goarra as dito Arsenal.
As nesmo A' riata dsraatsxpo* V. Exe.
sa oaVao de 1 do corate, *on m. 497, aat iriso-o
comime solicita, a drsligar do 14* batalhio de
intanteria, afim da sagar pora a corte s 9* cadete
Elpidio o Bogo Villar.
Ao presidente do Tribanal do Boa ci do Be
;ifeSolicito de V. Exe. qoe, taeeo eaoosside
racAo O expoato na i aforaacAo da 4* aoeato da
eeretaria deata nrreidencia* o nsai* qoe eooata
dea documento* Jsoto* em original, se digne de
preatar-stesa esclarec neo toa, por restara s sao
alanos, qas no habilteos a providenciar Jbre o
awampto desea ffiio s. 2e6o ds 17 ds astambro
Sodo, d*cJarando-ae tsmbea sa qnt date proes-
4eo se am ,Ooricory eleicio de rereadoree a
jaiaea de pat, jolgada inrallida pot Oasa tribanal.
Ao Dr. eaefeflde polica Fice V. 8. aaiori-
ado a natirltr trasaterir paras eadei de Igoa
rasse, ea presos da da Qeraaoa emqoaato oseta ae
tffectoam oa caararias rooaro*.
Asria fica respondido o oSeio d i V. 8. n. 875
de 1 do crrante non Comanate se so director
geni das obras pabllea.
Ao Br. Heory L. Atsertos. eeanol dos Es-
tados Unidos.Em reapoita ao ottao aoja da-
tado, decay so Br. L. Atsertee, eessal osa Ei-
tadss L'jidoa qae cmaosl a 1 son da tarda reo
berei ssate paacio s ssarosa riata de a eso o dr.
eessal e s do 8r. Charha M. Qregor, coanaadan-
ts do rspor de goerr AlMonee.
Coa asta asaSeo reitero se r. Heory L. Alber-
tos os protestoa de minha perteita rema e eoo-
anno
laceado s Ia eadaira de lata daqaelle inetitato,
alii* aappriaida pelo regalaaeoto de 9S da Ja-
oso do metms soso, faodaao so srt, 9* da le o.
1844, ao aeodoa pagar rencimenta* ao rsapeetiro
prtaaor a cootar ds seineipio do forero ao
lectivo em d.anta.
E' olaro, pirtaato, ose anda prevaliaoude esas
portara nada 4 derido ao profeeaor deaaa daU a
Janeiro de 1808, taapo snterior ao aooo leetiro
A Le o. 1884, art 9* J 78, aatoraaodea paga
nesto do qoe se eativor a de.ver, abiraaccrsa-
eoats s eoota* de 8 de Norembro ds 1879 a Ja-
saba ds 1880, nie abraage aae periodo, ?i*to qae
deotro dalle soda ae oat derar.
Ostra alo pode ser iotalligenoia da lei. Nao
ae trata de daar, aaaia d* pagar. Os preralecA s
portara de 8 de or san ro ea tola a esa iotegri-
dade eocao acto ads)!aiatrati?o, oa rrvogada, e
oeste caso I ixaria Cada poda aya aa ida eiphert propria.
gs o aasaaWle s*> podo ieradir o leartolatlro,.
taabem eite nao pota iovseir aqsella, pira eoosi
derar dirila o qeVoosrs quahdade foi excluido
por acto adanaiatradiro.
Ao neaon.-JJPfcfindo o reqaerimento arbr*
qss versa, a isla a pa d*see tseeooro de 91 de
betembro oltiao, n. 800, resooMasodo a Vae. qos.
por eoota le rdito ssaagn.do verba de 00
art. 8 da la do erejaaaete provioeial, n 1984 de
80 de Abril do correte asno, mande pagar a Oa
aingoe Joe Penetra, A C a qaaotia de 1304000
da qae trato a melosa eoota, proveniente do sor-
seeimmto de arrotas para a cavalgadara Ao aja-
daote da ordem desta preeidencia. \
A referida costa dorar ser previaaente asi-
lada.
Ao'meemo.Envo a Vae. aa tros iuolosss
propostas de Joe da Silra Lora Janior, bacbarei
uaapir de sf eoesea Draamoad s Joaqaim Veris-
simo do Bgo Barros concurrentes eonstrocoio
ds engeasos ceotraes neeta proriocia, afim de dar
obre ellas seo parecer.
As awao"dnts do corpa de pilicia. Pro-
videncie Vote, pan qoe oootiooe s aer leita por
pracis deseo corpo a ronda da Encraxilhada, ooo-
forme requisita o Dt. ebefe de polieia ea oficio a.
888 de 1 do eorreote mea.Coomaaioes-so ao Dr.
ebefe de polica.
As asssso.--Providencie Vote, oo **a>do
de ser andado o destacamento de Belgoeiro, con-
forme requisita o De ebefe de polieia eos oficio o.
872 ds 1* do correte mes. Josamanicoa-ae ao
Dr. ebefe de polieia.
Ao director doAritnsJ'de Querr.Bemetto
a Vmc, para oa fios convesientee, o neloao tenas
lavrsd)a peU commiasia, qae assistio oeeee Arse-
osl s abertura de 47 fardos, canteado 5,757 me-
tros de panno asa!.
Ao ju'i monicipof s ds orpbAos do termo da
Boa Conselho.Convam qae Vate, trosaaitta-ras
coa vgeaeia, oaa ioformaco ciar a boa bssea-
da sobre o prnoadraooto ds Loureoco de Carr-
Ih> da Vraujo Tpiraag*a sm> qoaiidaae de carador
de Dommgoa Boa i, darse U o teapo qae lea d-
ministrade oo respectivos bena, deveodo Vme. ao
nasan tompo enunciar jaiso a reepeito dos funda-
neatoeda* qnsixaa leraotadaa contra o mescao eo-
redor, s aOm assB, ministrar maiores eeolareei-
uieasMoaa reiaeto filba adulterina do rolsriio
ttjssfy s goal se dis existir am Bom Conselho.
^ Doro Vmc i goal raen te informar acerca do asta-
do actual do isr sois rio e baos do sseaaa Bosai, s
por qoe modo satAo aeedo sesatallados eonln
qoaesqaer preteocSa iodebltas qos sobro elles apv
pareo* m.
Plsalmeate, d?J Vao. talyrnar si BoseL4da-" '
tara interdicto, oa niv qi.Rdn opSitLes/lilas fP.
tamento, qoe Use attribJioo, escripto palApro-
prio taatamcntolro, a qoai O valor, qae esta sendo
dado a asee tasiameato
Portaras:
Pan rosolvor sobro o sasampto do oficio a.
87 de 91 d Beteabro nodo, reroaoseoda A Cma-
ra Manieipsl do Beeife a* transmita ama de-
monstraco das desposas folia* por eoota da veiba
destinad* hmpea pobe e ootn de qos tirer
despeodido pela verbaconcert* de predios,
deveodo declarar si esta verba podeaopprir aquel-
la sao prejeao ds serneos ji aatoriaodos e a pa-
gar.
Cuapre qas a Cmara Municipal de Baiqoe
dsrol?s o oifioio do Dr. cbstede polica, de que
lacio da presidencia de Pcnambuco em 80 de Setembro de
ocaso aaaeas ae megniaraeato aa Colala
Orpnaaeleetea Isabel
CAPITULO I
dos arosAMoaTos a MBasoaosaros
1.* O director poder* faaer aforameatea de trra na rea
pj?oacio, mediante approvsclo ds presidencia.
9.* Harer am livrs coapeteatemeate naaa'rado e rubri-
direetor em qae serio laucado* os termos de contrasto
estos.
8.* A base do aforameoto aanoal ser de 450 ri, por
correte de frente.
Art. i. O foreiro, qoe fiser s sus e*sa e>m frente de tijoUo,
iseoto de pagamento do foro por 5 aunas.
5.* As casas qae forras edificada*, torio de altara 3,mb',
da apata at o frechsl eom pirU* de 3." 10 de altan e
correspondente, e asjaaellas em proporpoea.
Art. 6 Na foodecio da oora povoacio deveri aer observad
Unto qos para esse fio (>i levsntad
Art. 7 Ten Jo a Coloaia trra que, oa peta distmeia oo pela
cuatidade do tonase ni? se preatea a cultura do eanoa, poder o
director mediente apbrovacio da presidencia arrendat-as por 3 an-
oos, consignando no contracto qoe ae fiser a eondleoea neoesearias,
afim de aeren conssrradsa a mattas que aellas existirea.
Art. 8* H i ver oes livro especisl para oa laneamentoa dos
ctracto* d* qoe tnta o artigo antecedente, rubricado pelo di-
rector.
CAPITULO II
. dos HOBADoaas Lavainoess as coloxu
Art. 9.* A Coloni podar sdoittir lavradores em soas tr-
ras.
Art. 10. Serio admittidos eoae lavndoreo, tanto nacionaes
como eatraogeiroe, de preferencia os easadoa, qoe forem laborusos,
da bo ooodnets moral e civil, e qos nio empregarem esenrue oo
ervico do campo.
Art. 11. Nigara poder trsbalbar e estbelecer-ae em trras
ds Colonia sea previ lieenea por escripto do director.
Art. 12. Cada lavrador ao poder trabalhar no late de torra
qoe Ibe for de*odo, ds eoaforaidsde eoa as foreaa de qae ais-
pasar.
Art. 18. Os lamdorea qoe por turbulentos oo por m con-.
dseta forem julgadosjprejudiciaes so soe*goe aorsliaade.da Celo-**
uia, serio despejados, in continente, sea direito s reelsmar indem-
sissoio slgoma, a* sio tirerem pago a respectiva renda.
Art. 14. Os lamdore qae forem despejados de coubrmidade
eom o art. anteeedente, estando am di eom o psgaasato d respa-
ctiv renda, torio direito Js deefracter as ptantaoSes de lega oes,
qae Uvero** oa veoderea a am terceiro, eom liceo? do director ;
ci poderio, poreas, plantar coas algam i.
Art. 15. Cada larrador ser o^rgads a plantar canosa em
quantidade nanea inferior a cinco carros por cada hornea oes aes-
v mas eoodicdes qae ss costaasm plsntsr nos oatros nnawn,hns, e
sqooUe qae s isto se esquivar ser imssedistameste despajado.
Art. 16. Poder o larrador plantar rooado para d'elle gsaar ;
porea sendo ds reconhecido prejuiao a desooberta dos altos sobre
* ptaataclo das coanas, dever para ease fio proearer os lagare
tais ronotos, qse pela saa distancia do eagenbo nao possao aer
i aprovstados para o planto da canoa.
Art 17. Nio aendo possirel coa o svithea do engenbo disi-
dir o prodaeto d i estucar, eada lavrador, pela sa meiecl, recebe-
' r na naio de 8/009 por 1.500 k>los de eaaot.
Art. 18. A condcelo da canna.fi ca acardo da Colunia, a qual
para isso construir as estndas neeeissrss; devora, pora, o la-
vrador eondasil-a* at ponto determinado bein das ditas
das e earregal-aa no w.igon.
Art. 19. Concedido ao lavrador o corte de
mesmo empregar todas as foreaa noce aseria pan nio dsizer
canosa para coodaoeio, pois pan isas a Colonia Ihs n
meioj precisos, e por qualquer demora qae hoaver sari
em lasio do transtornos o prejuisos qae causar oa fabrica;
do-se a preferencia do corte a oatro larrador.
Art 20. A Colonia nao aceita eannss podres ee
nem tio pouco eom bandeiraa.
Art. 91. No peso da canna dar-ae-ba am descete raooevol
aa amarrsco, qae aio pasadas junto coa a assesaa canoa es
a eaona lr molhada.
Art. 33, O pagamento aos forneeedores do canna
quinsen.
Art. 93. A C-ilcmii subministrar gradualmente a
qae poder dispdr sos *ea* Isvndores pan
canna*, abrindo ao* meamos no* conta corrate, s
saldada no correr da a afra.
Art 24. Os lavradores qae moraren na drrtaaeia tal do a
nos qoe aio Ibe permitta a piaataeio de canoas pois groada
pesa na conducto das meamas, pagari a renda anana! de vasto
ris. ..
Art. fi. Os lavrsdores da Colonia estio garantaos as pose
saos p!antc*s, qae par isso poderio vender, alo daraado eooos
gama o estabelecimento, o qual ter seapre o pmiaaia, oaa
pagamento do qae se loe de ver, qaer no compra dos pro tana.
Art 36. Nendura larrador poder faaer negocio eors qoea q
qoe sel*, das aoaa plantaoo3e, sea previa lieenea do dirsetor.
No caso de infraor-io o qoe [se justar nio prodasir
algaa.
Art 37. Cada lavrador obrigado o tasar
caainhos pblicos, e conservar sbert s liohi ds ds
Colonia, pertencente so qaarteiriii em qse elle mirar.
Art. 98. O lavrador qae sem rsxio jnstifieavel as esquivar o
esees servio js acorrer na multa de na a des mil roa, qoe las ser
impata pelo director ; na reincidencia aera despejada
Art 99. E' prohibido os Uvrsdorea da Colonia torea i
so'.tos, embora ea espoeiras, devendo por isso
Art 30. A queima dos rooado* para piaataeio do I
feita por asi de aceiroa, qoe eviten a propsgaeio de
terreaoi viainhoe.
Art 31. A nio observancia do dispoeto pelo artigo i
aportar ama malta de cinco a rite mil rea, e, i
deipsjo .
Art 33. Os lavradores da Colonia qae morare
de legua de distancia da pevosce, sio obrigado* mswdsr ana fi -
laos escola, e se depoia da terceira admoesteeao ais o
serio despejados.
Art 33 E' prohibido sos lavrodores, qoe laumno i
estrada publica, faaer cerns eobertas de palos oa de
Art 34 O director nio poder peraittir qse plantea
d Colonia moradores de ontras propriedade.
Art 35. O director nio permittir o odHiesoio ds i
nio aejaa ds mesmo Colonia, no permetro do morro
collegio e suas dependencias.
Art. 36. Poder o director da Colonia comprar i
prietarios de oatras terna, si isto fdr de conveniencia neaass Co-
lonia .
Art. 37. O direetor poder taser a eataa instroccoes
cojs qae a experieoei fdr moatnndo neeeaa*riaa,
da presidaocia ds provincia.
Pafro Vicent* de


SDDITAMKSTO A09 DESPACHOS DO Dli 10
DE OCTCBBO
Dr. ataaoel Polvesrpo M oreir de Ase vedo.
fios termos da mformacio do Tbeeoaro Provincial
toSsio o. 849 de 16 d Beteabro finio fica u*ta
a acto ds 39 da atareo de 1886, at qoe em com-
prinmtn d i clausol 6> do contncto de 8 do A-
go*ted*1879, ssossmlssto qoe ser nomeada emit-
a jnio sobre a solide e pratabilidade das obras
larra termo so asa reoebiaento, atienden do
de foros mgfj qsanto ao servico relativo
b da do* oa pasto qae
i da ponte sabr o -rio
iotarrapole do prto do
.VHntirM correr de. 6 aV Agesto
como expresso as clausura 7a' 4o dito
contrasto, deven lo para qoe todo este negocio se
resolta drfioitivraenta, O* flical informar desde
qaaoda, salvo o tmbiraco occaaionalo pala pjote
estio eonclaidaa as obras s sargo da empresa.
Secretaria de Presidencia de Pernara-
12 de Outubro de 1887.
.0 porteiro,
F. Chacn.
oo.
Uuemn* inforoucij, adiada qoi aa possa re-jp. fj|apar|leifi da Pfillelfi
solerr sobre o sasampto d referida iofonaacio. _' N n.yt .q.j.-,.-:. a
--Deelaro i Cnar Maniclp.1 da Villa do ? 9*^9' ~S j n.*w
Oraaito ase. i lata do lisposto oo srt 4 do re- fiei de Pernambuco, l Uutubi
idaapls
Ao o
Orsaite qoe, ?ista do diapoeto oo srt 4* do re
golaaaat do 19 de Jalao oltiao, 4 ooo altada a
wfishaaxilii jeota por copia, ministrada sa 84 d
Oataabro prximo psssado pelo ioapsete? do Toe-
sooro Provincial, nio procade a repreaantaco
rsastsntri do oficio da rneusa cmara ds 97 ds
Agosto do corrate aneo, retatira eobrsno* do
diurno de gado efectuada pelo arrematante Dario
Jos Peixoto da Sil v, sobre s spaoso oo prodoe-
olo iofaior a dos. ,
v) 8r. gerente da Campaohis Pernaabacaua
faca transportar provincia do Bio Grande do
Norte, por eoota do Mioiatario^da Oaerra, 14 cal-
ise aedioso todo* 8,473 decmetro* eabieos, e 6
fardos pesando 351 kilos, os quaes costea artigas
de fardaaeato pan a soapannia da infantera al-
l esUtsou.
O Sr. gerente da Coapanhia Peroaabacaoa
(sea transportar provincia do Cear, por eoota
do Minutario ds Oasrn, 3 csixoss aedindo
889 decaastroi cebieos, cooteodo artigas ds fr-
itsmt' pan o 11* batalhio de infaotario alU ea-
tacioaado.
O Br. gerenta ds Coapanhia Pernsaboeaos
faca trac aportar provincia da Paiahrba, por
cooUylo Ministerio; ds Gserrs, deas canoas ae-
diado'8 decusetros eabieos e am pequeo tardo
pesando 4 k'ios, volames estes qae vio oo oleo do
artigo* de fardaoanto pon oompanhi de in
Caotaria aoqaalls provincia.Coamanleoa-ae as
director do Arsenal de Qaorra.
O Br. gasele eo Campanada Perosaboean*
mas de dar psssmgoa de r at Natal, na primeira
opportosidaaa, por eo.ita da* gratuita* a qoe o
Soverno tea direito, a Eurioo Witravio Pinto Bo-
rra Accicli de Vasoottcellos.
avauunu no os ssoaoraaio
de Po
ficta de Pernambuco, 12 de Outubro de
1887-IUm. e Eso. Sr. -Participo n Y.
Eso qoe forero recolbi los A Casa de De-
teaooio oe seguintes individuos :
A' erases do tabdelegsdo ds fregaesi do Beei-
fe, Otto Albertt, Bichard Praat, Praock Besoa,
Job Vilthopp, Ueine Martin e Qeorge Muller, a
requerimento do consal allemio, e Joans dos Sen-
t Qlori, por offensas a moral publica.
A' orden do de 1 d atncto d fregaeai da B.
Jos, Joo Aotoaio de Lias, por eriss de tarto.
'' erdem do do 1* districta da freguesia da Bos-
Vists/JoAo Chasco Luciano da Silva, coobeetto
Joio Bieodb, por distarbios e uso de armas
dtfjsi, s dusosipi'do Dr. delegado do 3* diatreto
da capital. ,
A' orden do da Magdalena, Prancisco Anastaeio
Barroso Palcio, |pf eabriagaea e distarbios.
o dia 5 do correte asa, sa trras do eagenho
Cacab peneaoeote ao termo de S^rinhiea, o in-
dividuo de noae Antonio Prraira, torio gravease
toa e Francisco Coelbo Branda o. -Informe
o Sr. contador.
v Jerony aat> O Jo Ferraira da Cabrsi.
Entregese n qnantin em deposito.
Antonio Bertbeldo Galrle e Alfredo
Qerreire QasmAo. -Hoja riata o Sr. Dr.
procurador fiscal.
Dr- Antonio Bruno da Silva Maia e
Mnria Wanderley. Informe o Sr. Dr;
administrador de recebedoria provincial.
Augusto OoDoslres da Silva.A viste
do regulsuaento nao tea que deferir. .
Maneel Lopes apachado Ramos.Hsja
vista o Sr. Dr. procurador fiscal, depoia
de diser a secoSo do contencioso.
Dr. Antonio Domingos Pintos' e Uor Jo-
lina Amelia de Pee. Registre so e facam-
sa os assentaroentos.
BaTiSTA alARlA
Promotor pablleaPor portara da pre-
sidencia da provineia, da 10 do corrate, fot exo-
nerado, pedido, o bacharol Franciaeo Ferrein
Cavalcante Lia do cargo de promotor pablco ds
cumsres de Iigaseira, e noraaado pira eubstituil-o
o bacbarei Mmoel Joaqaim Machado Janior.
Aaloridades pollclaesPor portara da
presidencia da provincia, de 11 do correte, e aob
propoata do Dr. chele de polica, foiaa exonera
dos Severino Martyr de Siqueira e Manoel Lopes
d 8(1? dos cargos de 9- e 8- aapplentes do de-
legado do termo de* lagaseira, e momeados pvs
substitail-o Bellsrmioo Jos de Veras e Felippe
Nerr Boarea.
Por portara da mesma data e
Dr. ebefe de polieia, foram exonerados Victorino
Jos de tdoura, Salostino Barbos da Silva e Pe-
dro ds Costa Agr, doi eargoa de 1 3- e 3 sop-
plentea do sabdelcgado do 1' districto do termo
de Ingiseir, e nomeados para substitail oaPran-
ei*co Nogueira Bit, Joa de Aranjo de Liima e
Jos Piel de Josas, na ordem ea qae vio colloca-
doa. a
reseos, ao inspector do 14 qoart-.rio f"'." "S Elc S *" d ?>
d" rTerT teraoVdo-S: logo e- fag. .p4. J-* ^^^ 8'"
CAPITULO
BIBEITOe ivr<
DuasaZo caaaersaas saers Diarro* Ea ora
rasan* o racTO oa acocusolo? Paroconoe
aaosa raorasoAD.Boa votoolo snrrosic.
Tsraoaus qc van arsaasorraoo rasa a ls-
armuiiM. Ceno rasos o eosuaa ? orrra-
tasea sena a rssscaircoa* os rsouworsxa so
Doxcreo s as o s uaairo otro. liosos os ao-
ojasuoDosmno.
(Coslissafi o)
Pon mslcr fcilidad* de eoaprebessio a para
asgoiraes o aesms boa sastbodo a qse sea toare
eecorrido desdo o eooaeco desta livrinbo, dividi
roaos ea dnas rp.cbas o estado hutoreo qos isa-
aaaaeeraos.
A primara esaarobrode oa stiros leapeo or-
otssa, grsgos s roasos. Nslla man pnasei
ro s eoocepeA-) ds pr..pridads ser maplaali
rsligioM, depois psWies, s easian lorsos-ss eoo-
JTrada eo-x. ds canetor edivdaai.
A segnos rpocha snai|i sao o caristianlaas
o otila se eoUa do aseas modo aa tros Basos
o. antoeMsate, (ese A ; s leaeoto rsligtoso dar
Airo, osiradlds por Dea, regeodo.qsela tara i*^ MJtiit- oa Mata a
podiaser osufrod tsnporansena P*"edro|^g^,,, Vb>c. o ssCTieto
craopaide fama qoea apaarea eoa rrpre 1 a portsrs ds 8 dslaWbro de 187VresUbe
ser-
Dp.uhia Psrnambacana de
nspeetor ds Tbaoanria ds Fsaends.
Coaassiso a V. 8., para as fies eoovoawstas, qos
oo rrqoeriaeato do tbreoareire ooassd para
AJfandega, Pteraaata Dessiogiee ds Silva, s qos
allade a informacio desea Thasoanria ds 80 ds
Beteabro IUno, s. o07, proteo, bojee despacb)
avgoiato:
Rscorr so aiaiatsrio da tasas da, rielo nio
perteaeor a esta presddsoeia a setacio qos reqoer.
em face das asa fiaos*.
Ao as aso. -Declaro a V. S., pira os fios
qae oo dia 98 de Betrabro fiado, as
s bosasrol Joio Bsptsta Corris da Orirri-
n o ti reato do eargo ds promotor pobtico da
nasalr> de Claraobsaa, par o qoal fdr resoorido
ds oe lgosnos, por portara de 90 do arena
asaa.Cnaaaieo s V. 8.. pira oe
ftes, qos o ba.harei Jos de r'. Caval-
Alboqssrqoe seeseaio so dia !<3 de Be '
uabro lodo o enrasis do eargo ds prenotar pu-
blico ds rispar re ds Teoaret, par o qeal fe so-
asada per sortaria de 9 de Agosto ultimo.
Ao inspector do theaosro provine!,Rea
eesealu rxarads so ossae deas tbo*
Offiefo:
Ao gta-saU da Com
Na?egcos 8. Exe. o Br. presidenta da provio
oa fieos inairado pelo oficio Je buje, de tar asa
seapsukia .oa expedir no dia 6 do torrate, s fi
aeras da teros, para porros do norte at o fia
re, o vapor Jaguan*.
O&sPACHOS Da PEBSIDBKOlA, DO
OTBBO D 18d7
DI
DU Ll
CordslinO V*lloo da filveir Pontaal.- Pagae-
se, em tersaos.
saorsto Joio Pereira de Ooova Torrea Os-
lind.Iafirae a caara municipal ds B. Beato.
Joio Jos Perreirs.Informe s cmara muui-
cipal do B. Bente.
Joaqnisa Emilia da Bilva Villac. Informe
Sr. inspeoter da Tasaourars ds rssrnis.
- Jos lssophilo Marcolioo Soaree Perreira.
Inferas o Br. isspsetor de Tbosoarara de Ps-
saoda.
Alteres Luis Beserra dos Santos.Aguarde
-ardite pedido de aioi-tro da guerra.
Manoel Aoekli do Moora Qoadia.Sia, coa
o ordeasdo s qss livor direito.
Mana Jasqsiaa ds CoeeacAo Asevedo.Isfor
ose o >r. iasoceter da The arana de Passsia.
dSenretaria da prrsidcada de Pernaaboeo ea_wol
Ode Oatabro ds 1887. jJIqo
O portsbey
perpetracio do crine
O roapoetivo delegado toaou couheciaento do
facto, fea proceda a ristori e abra o competente
mqasrto policial que ji teve ooaveniente des-
tino.
Toado oavido o subdelegado do Io districto de
Af Jijadoa, obre ama poblieaoio oaerta oo Jornal
do Beft de boatos, i-b a epigraphe Ao tob-
delegado de Afogados, fot-roe porem coamanea-
do qni eo Dommgoa do corieou-, e ea aas U-
Aagas
Palacid da Presidencia de Pernambuco, ea 11
de Oatabro de 1397.Acensando o recebiaente do
trsbilho sob o OtadoA ilba de Fernando de So-
ronhs, noticia histories, geographws e ecoaomica,
qoe acompaqhoa o sea omcio d>) 1 do corrate,
caberme loe val-o pelo desempenho qoe dea oom-
aisaso d- que fsi escarregado, na qual aais ama
ves dea prov.s do sea. smor ao estaa, intelligen-
cia a capacidade.
Deas guarde a Vae.Pedro Vicente de Ate
todamente diz o Sr. acad
de Sonsa Eibeiro, eo escripto ajas
< nm ligeiro estado antro
ridico, sob ama soncepcio toda
pbilosopho-racionaL
Agradceme* ao autor a oferta qos aas I
nm exeaptar.
accidente Honteo, cero de 4 e lfS
da tarde, quando ao Campo Alegre
ejercicios e manobras pelo esqaadrio
ra, succedeu diaparar aa
fajado e derrabando a prac* qo* o
peloo aun aenor, qoe catara ose anead
A cranos fieoa oastante mal tratada.
nado acareo.
Ca Internaeleaal de
No prximo domingo, 16 do correata *
ternscionsl de Regatas reali*,
pibsnbe, lagar do Qrasoastio,
sonnscis pomposo deve ser
A fe*11 comecari e 5 horas do toldo
Bserelelaa miniaresCoa
das priaeiraa autoridades da proviaeis O
maltidiu de espectadores, iodi
lias, terminaran bootem
qae tiversa por tbestro o Campe Al aga.
As tropas portaram-se boa e
de oatras venes, perfeu comprase sal de
deverea, o qae tas honra ao Esa. Sr._
mandante daa ansas, aeb coja naeejpl
ellas tnbslh*!


aeaalbes sortees -Ha
tes:
Do Recreio Infantil Nove de Agosto, As l
da tarde, ea sao sede, (Iastit ota
sessio ordiaaria do eoatuae.
Do Ncleo Artstico Abolicioniat*
assembla gerat s bcraa do esstaaa,
Coronel Suasmna o. 190.
Do Instituto Arcaeoiogico s Giograpbieo, so
asi dia, pan os fino ordinario,
proposta dop? Ssbba ter logar a segsinte:
Ata -iociedsde Minerva Progresso
no, 7 boraa da noite, aa
do conselho supremo, pan tntar do
interesas.
Domingo torio logar aa
Do Monte-Pi dos Typogrspoos de
eo, s 10 boraa da rasase, aa Presa ds
n. 76, 2 andar.
Ds Minerva Progresan Persaabsoaoo,
boraa da msohi, ea sos sede, .
bles geral ordioxria tntar de rjegoesos de
resso social.
alB
Para substituir ao prmeiro foi nomeado 0 Dr.
uvero* > multa peta infrsccto das postara mom-
eipao* que probibem }ae ettejaa abertos os estabo-
lnjnastirt nos Domingo* da* mineado, senda
larxato tsdo quunte reteriu aqaeUe jornal a propo-
sito de semelbante tacto.
Dous guarde a V. Exo. Dlus. e Ezm*
Sr. Dr. Podro Vioeate aje Aaevedo, ouito
digno presidente a provincia.O hef-t
de polieia, francisco Donnaues Ribtiro
Vianna.
-------------mt,
Theaoure Provlaclaj
DEAPaCOS DO DU V DE OOTCBEO
db 1887
Corbenuno de Aquino Fonaeca. Cor-
tifiqae-ae.
Thropbilo Xavier Cavalcante da Albu-
querque. Pa.am-ae aa notaa de porua
de lieenga.
Jes Cardoso dos Ssnts.-Informe o
Sr. collootor da Victoria.
Rodrigo 4 C, Miranda t C G. La-
port fi O., Joa Isidoro Teix-:ira Atuntar-
, Jaanua Mna do fspirito Janto,
icol Antonio B lirio, Hir< Jan o a
f. Chacn,
iFiusa dr Sjuss, Joquio Toiaeim Bia-
Caetaao Xvier Pereira de Brito, e para substituir
o sagando foi ateado o teen te-coronel Manoel
Prtoeisco Josqaim de B<.nxa.
meoiota do laotiiate Arebeoleglee
e eograpbico rerasabseaaeesti
publicado k a. 3d d ssa rsvut, correspondente
o ses de Agoste prximo fiado.
Aleo da acta da sessio solemne do 25- aoniver
sano do Imtituto a de diacorsos e selatorio* lidos
osos* Icsaio tras o eogumte : disloga 6- das grn-
dozas do Brasil, dialogo 6' e nltimo, p-stfacio do
vT de Porte f-gro, relatorio sobre o estado das
A'agoas em 1613, descripcio dos qaadros offert-
do* pelo Conde d- Ns*n a Lfi tV, documen
tos sobre varios sssamptes.
Agradcenos o mimo que nos fea o Instituto de
nm exemplar.
rerasaealo graveEa trras do engrabo
Cu.h, do termo de Beriabiem, e no dia 5 do
corrate ae*, Autoaio PereiaT ferio gsavemente
ao inspector do 14- qaarteirS'j da referido termo,
pnjo-ae depis em faga. ^
releas JnridleasCom este titulo aaabi
u Br. e*a.mie> Antooio Jos* de Araeja de ps-
blicur nm livro, bastante ntereasante^;
t do raelbor qoe t o eserpto oa
sobre o bomem, sobra a sociedade e
reito.
Bio aa Paleta* juridioai, segaado muito
ni prosidida.plo jai se dite Dr. Aos*
Corris do Silva, foscciosnado cosas pes-
ablieo o Dr. Masoei Mam Tarares dasB-
agi^daConmunicsm-nos:
No da 4 do correte mea foi :
consrea a 3* sessio do jnry do
dos mes
Antonio
motor publico
va, o cooo eserivio o eapitio Joio'
Coste Moateiro.
< Apresentados oa processo, qoe
preparado pan seren snboaettido ss triso sal, as
iraraa ellos ea julgaaeste i
< Di* 4 -Francisco Booifaeio Alvos
prononciado oo art. 193 do Cod. Cra, asase per
sdvogodo o Dr. Antonio Eeteyio deOBeasavFa
abaolvido, appellando o Dr. jua ds diresto pasee
superior Tribunal da Balaeao,ate*asas te
79 | 1* ds le de 8 de Deaeaers ds 1841 o aV |
1" do Reg. n. 190 do 31 da Janeiro da 184X ^
Dia 5.-aJoe Laaroatia* do PeL fseaseQlaan
oo art. 198 do Cod. Cra, seodo sea *
Dr. Bernsrdino de Seas Diaa. CsaaOBSo s ge
perpetuas, protestando o reo por Jo'g'eaao em
ove Joi r, conforme o dispoeto es or. w
Reg. n. 120 de 31 de Janeiro ds 1849.
Da 6.Pnncisco Bobino dos oseta C <
no Cesarte dos Santos, r^oneaeiedos ao srt. es
Cod. (.rimioaA -\
Tireraa^br adrogado o D Bese Dua, o. eso
vista das respoetas do jarv de i
peoiTWua, feram os reos sbsolvtdos por i
dide.
Dia 7 e 8 Nio hoove seseas por falta da es-
mero legal. __
e Da 10 Firmiano B*ptta ds Suva o
Joaquina daTrtadade,anserita\prraseadoos
no art. 219 do Cod Cria, e i
eoabioado eom o 35 do iadicad j Cod, odre,
d reo Dr, Hortencio Perigrioo do Suva. F
esnderaoados o primeiro os aodio o 1'gsada ae
mximo do referido artga^oapelaad o rio pote
o superior Tribunal da Barlaei).
Nio havendu aais processos preparados o Dr.
direito ejncerron a 3* seasie do Jorjr aessr-
aono. *
JW^_ I rente a

tcmn-u cicero ta certa lecnada
slo do gn ude A>nftw somal-e abollas* do*
T"je n*> lio tasete o eapitlo JosOmu'Hts-
tuco Baaoe, o Bario de a Aadre e o Dr. lUn *
oTonedes rtof^eira, o* agricultores abalioeaj*-
Ji lo sio 16 estea. .
. No* da* 3 e 4 io rorrea*, no asgenao Mas
|C*rM, e*U< ttWfcio avacrds aNsacs
lona pastadas tni Buifn *a libea*aj* de
84 aseraviaadcs crm usubbbb de nion ate 31
de D-sembr de 1889. Delee per te a c i m 49 ao r.
Feusbino de Meado*** Vaasatatillts, psesarstiarin
do> repradito eog.nao; 2Neo estadio Joo r.uto
.tortita Tnporl ; 117, a eapiiao Lu* de Meo-
inr"---------'-* ,, ,
^Todot ease librrUdmiaem sadajieaeliua-
do bmo salario, esss, t. rras para ea!*?* proprio,
;utBBM~*~ b> isu ealeaaidsdes elo cbrgados
swveeiode cooto, no Imo do praao, bm-
dinufr eal.rio inteiro. ______
. H acama cecasiio, sebavam presentes D.
Jcsefise Carolina de aenoYnca Vaeeoneelloe, o*
Srs. Lcceel de H. Vtter>eeloB Tacases d* M.
Vsiecaeelks Gasaio, (rraienniiBBlldo D Fr-
lUbino.) ce Brs. Olvn>po da ftmmm QmlU*.
IaMCalesa*ad*) Mello,QaeniM AaVaaao Vi-
SaVe D. Karia A. de V. Swb |K al *
risada por. araala, reta de MeBafceoa, Veaoon-
eellce es-as,e ttaeatxnreni h"^rJ"rf,M
condicee, sen* eecearleedoe ra a a atar
. Han x*0* C( libertad**** !
ttor* prlaadaaratest* ae biarita Dr. F*-
litbino qae soabe transformar *i lagabres iriaanla
de seas f*f*o fcativas babascoe de nabas
lhsdor-s Hvres 1
De grandes a'mas a nrbreaa esta.
aaatios ele navar aaa eato M-
sigas e Mederaot-Deede man rtstvu
pocas trae aido recoBhwid* por toda* a* aeree a
rotada aaaoatitaiert* e curativa dsagse domar.
Aarvtaart*>ae*B^oae, Jae* recatar, ra a
nigledade Udaa aa Taea qo* ae benaava naa
ulradaaoBdaa, e qae Venas, Bisasada desea da
jaratatara, naecera da eaaaaaa do aaar, icis a*>
Uf, adaptadas para sfcsasuatrar a aeaaroa* es
eaeia de aaleo elmoio.
Peta* powaa de Hoeaeri ae eab, qae ca era
tnapo aTbtelMa de aaar eraia j4 ai eeebniaaa
" DieaMoVa e Drjiafa reptreeae as UaiK*i da
rrra, kanbendo-re na praiaa, a trafroo En-
npfdee coroa-ae oaaa graade rrniidade por
mo do nao de beoboe da atar.
Oe r Bao, segando ref< re natoralUta PU-
nio. daraa-re fio bun cetn a aranea bygieoioa
de baaboa, qae daraote awito -po ao aa-
pregara* OOtra medicina, d qae no dao teate-
munbo obra de Galrao-e de CoMo Aarrliano,
da reodo omt a beaacs caBatitoiaas Mtfl4a da
teraputica entre ee raanan
O iaparader Aagoato, drpei da gaerra doe
Caatabrr, eoron ee ae oaaa gaaae eadanaidaa
m Tarrap-am per aieio dea baeho, aujaailhada
pelo nuaoto medico Anteaio M*Ma, qae por uto
lA agraciado com diverta boara e recompeosa
moartariaa, entre aa qaaea ae conta a aao 'do aa
el de eare, qae tornea dcpois o dntiactiro
doe acdieoB.
PmHH rala canaluca a agaa do mar Mediter-
-aneo aana ana qaiata de Beta ; ero fe o aaae
Do aaaat aa) aaaboa de i**aaell ; Caito a ostra e-
ejiptoraa medico encarecan) cm au obra a na-
UcBoaosoar cantea aaaaUa moleeiiai, entre
qaae contara a bydropcaia, a ira, a eJe-
pnanbaata, debilidade, ata.
A iatrodocco em larga mili da medica cao
por meio de banbo de aaar ae, Eorope t daviaa,
deade o aeeaao aaaaado, aae medaoo ingteee, ea-
ji tenaata dcotrina paaafm rapiiaaaeata 4
AUemaaaa, dianaadiade-ae ce laatnida pala Bl-
gica, Freno, Italia, Portagal e Beapanba.
A Bdaeaniiboo muito para a genera'iaicAo
de basboa d.- mar e, eeo raro, deata res aa pree-
cripvaae da asada aeeerdaraat-aa com aa da bj-
rien--
D'ahi o LiitsBf dr p-0reaj-a as praiai as
tUc4o calmoaa prloe toaaaslcj, petos jjs oa ea-
fernsue, recolbrado todos as ranUgeof, que o ba
obodesrar prdi*>Ua.
A BTrieae apptaada cesa trndsacia para os ba-
arse sBBiIlBMin tendeada qae 4 a maniieaUcao
Batrnetirs 4a n-eeasidade de eqaalibrmr-ee.mae-
ter-ea facraatitnir ee a ritakoaae, ta rpida
aonre gasta noa grandes eenttaa da pipalssji ae
cTmaAea eapltaee
g7!Z acaammala. *-a Lo-dre.- A EaU
Jmmt filis- jceapa-sa da ana ea-aadalo, qae a
(jepaaf'aaM traa soapensa a alteofio do manda
politice.
Trets-ae de aai meajbro da aaaua de* coaa
man, pal oireajo dsBocaeetcr, o oeroaal ^oges
Haaa4. ,. i ,
O eoroaal Hscht c toa* eaa 1871 coas aWiu.
do Lsd bWwya, \v naba don filbos, aa rapas e
sparitza kaw l; repreeeaU actoalmeate o
tete Watbecb (CaabndgtMre). Ea lWi
i idy Salwyo, a o eoroeel eason (e oeca im>
kts ka ricas* ibmd S:babobary, oatoral
de Pbi>edMph-e. N obtasU uto, o coron.J
cestinaoo maatndi reNces dVi Bateada com fa-
ailia da -Tgn-"* malber, o ar-anio a rea o-
t-ad-i.-quaitm 32 anaJ,' 4 lareaeaissBBa, a pasma
osa final q** at leva W,W libra aterliaas,
AcereacooU se qae o eoroarl Bagre Hacht gas-
toa ama boa parta d*a* frtsate, qmto rnslo d.
lodaeiiln o maacoo wi oa piolase, a-sdo-lbe
pelegoroael reatitaida a qaantia rirlita.
ajagqainti a eoronel Hogra Haebt estrrer rob o
p a .ieas e* ii*;i>, aarsiadJ no ie t>j>r^trnir
,,,!,-----cu qualqacr ciicuinicripeae no parla-
-Baje:
Palo agaat* Mama, 4a 11 horas. 4 na
gario Tesarlo s l. le nwren e jeeas.
as 11 horas, 4 ro* dol
alarqur do 1 araaeio e gasaros
sbi existentes.
Pato agente Brilla, i* 10 lfi biras, na ra*
Direita n. 1*9, da avve, ataisioe da psdaria
aUsta*.
sbi:
ceasa Paataata, ao aaslo da, aa roa do
T- arrio n. 18. de peadiea
agasaai Jasarlo, as 11 horas, a ru ka
laranraa dcOHada a. 1 y. ato av>rei*.
Patoagenas ssartsas 4a 11 neraa, 4 ra Beato tarb .tuinlO,
n. 19, ato isasato. *.ajaiiao.
Pato agesta Pisto, a A h rae, aa roa Mar
que ato Osada n. 6&\ de saere.
A 7 1/8 boras, sa greja do Eapirito Basto,
por alma do capillo Affuoao Beariqaa Bodrigoee
da 8i!ra ; 4 7 boras, so Espirito Basto, por alma
ds D. Las Jal isa Licale Martiss.
Babbado:
A's 8 hora, na ardasa 8 do Qsrmo, por alma
de Masoel OnsasB ato 84; as 8 boras, a* ssatris
da Baste Ansate, pac atona, de Aaloaii Beaarra
Caratosass Cataba.
raielra* Sabidos para aa pastas do
sol ao apar sima sal Jacnbyaa* :
Antor.to Joaqnia Vianna, bilrasa da Silra 8
Vianna, Marieta W, AngaJica Baria da Cnci
oto, Laiss Mana da Cosceieso e Mifswl Forte.
Ca a > saaaiejacas Mee raes to oca ore
sos da Casa de Dneafio do Reata ao ala 11 da
Ourasro ato 1887 :
ExisvUm 401; astraraa 10; saslraam 6 ; axis-
tan 486.
Asesar :
Mari ansas 847 ; aalh-res 10 ; eet rao reros 80 ;
sataamede 7 idas proeaasado 1 ;
-Total *
Arraaoaaos 871, asado :
Boas 344; di ala 85TjIiI 371.
Mofiaaaaln ato eafermaria i
Tara alta :
JoaqaJs Masiab atorase.
draade lateraa efa ParA Bis aa
meros peemiaatoa ato 8 parte da 12
trssids ea 19 S Oatabre
.pita^Scs, parto o runlnsluM _
ueuiuoe. Boa da G
Dr. hamto Btm
nKo-dia s 3 boras so
. Bario da V
Aaucia i roa Beato de Saternt
-Mda pea roa da Saudade a. 25.
' O Dr. Catn Jess tea o sea condal
i rae da Boro-Jess u
4sw medico aparador e par
ataj
Jomdumm: niaA-rsanio Bouana n. Sd A
Cuoaulus daa 11 hora* da osaona a 2 ds
tarde. Espacialidade: molestba e opera-
ySea dos orgia* gflnato-uriaariaa de hoaatsa
a da roolber.
Dr. JtM^uim Loureiro raedizo e piartciro
Coosulturio na ra do Cabug n. 14,
andar, de 12 s 2 ds tarde residencia
t75
8897
178
W71
478
uva
5451
Estas
A PmUtm QattUe dis qae, segundo es boatos
eaa aaa^aov aa aaetaa di partido lerr tratas ato
aaaaaiiriiiii r"dea*e eanasraffi par- fin jnJi'tc.
jala na atae>aem aa rlaba-O Costo
iaraaea a)ajMe*U(iia e asi na inimi^o d* riab.
aasBMgease eete ssdo com ioteasidade nr Me
dia'serFranea. Auca oe eactue pelo pedoucal >
as spidraor, fassoto-oe cabir. Ea ua.-u das
i om-* e.'.bciia ser WUlmente deatmida por
ilkB-e saaJ, qae ae iat-nta eussbater casa
pssssBBBBisj>*a -v saaras. aj^^ --------
rpplioitdr 'i'agua celaale tii reeema:inJda eaav
tr oeailai. As ssp rieneiaa fetm dado roaaf-
tado.
Daa cara earlasaEm Bqaito4(rpe*liea
di stojaaaat) daa-ea ba teapoe oa caso carieeo.
Psa> ac^ai'.fio liaba aidj lirado o eorpo de
p. Igaaeio Alcasar, acodo o eaixlo dapoeitedosa
igrrja. Un ladrlo. qae da nr4te eaa**gaiea es
(yac bo c-mibrio. f i 4 gr^ja, abri o eaitio onde
i_,a> a carpo a qasado testara d'cpojal o de al
gama )", enuo-aa ri^lesiaaente agarrada.
D. Ignacio Alcaaar acordara n aqaalle Basta-
lo do l-ibargo, qae Ib* dora a spariara,pssaair-
rar *vp-a por Salta de eacasrrae ; o Uers> Ssorrao
esta de surto qaaado as aaoi agar
stanrilsssu ds
BMreatirrasi.
Bar atata
ata U d- Onobro de 1887:

a a*o
atora.. |a
i*
afras. 14^-8
9 IB)'-9
19 ^7 y
8 i8
va>
0
td-43
7efr>68
liiStB
7IU
TaeaAo
do rep-j
""
i? aj
17^5
17, O
1M1
76
6a>
6i
73
1cap>raiar* aaaiioav29*^6.
Dti. aiaim-24',*5.
" a Vi
Cao ra- 0a|
be**, oo reste : hE, KBB, 8af a B da aa
^^B *ia aoraa # 68 anexo da asaba ,
! Hb *. rao al* araaa, >~U..
imaa aatuta u- vai<- ; 2,73 p-r eogaad .
jtosalasiatontosaassa; U.48.
i sro
100^0^4000
I5.-000*"00
5:OOU400
kOOSpNO
2KWU4W0O
lAOuU)00
l.OOQeW
1:0004000
9004:
78 1331 1918 8918 3894 2784 8881 4914
669b 6758
Aparai laico**
874 1.KM0OO0
al 1KXJ4OJ0
8998 808*1080
6X98 SOtaJOuO
Os anoeroe de 871 a 180 astao premiado
com 2004.
Os snaneras de 5491 a 6380 cedo preatiados
eses 1004.
Os o omero -ato 8801 a"8310 estio preaUdM
com 1004-
O rmanrm terminado em 75 esto prrwisda
1004-
Oa san i tai mesailie esa 97 eatao
1004.
loloe es noaeret terminados esa 6 esto pre-
mivka ees 604 excepto os traiaadoe ea 76.
Toase os nnareros tsrminadoe cas 7 a*Ao ae
aiaoo.i coa 604 exeepto o tirminadee esa 97.
A srgainte iotana corre no dia 15 de Oatubro
eom o Ipano de 100:0004
aUatarSaa dlteisss-A Caaa Felia, da A.
A- dea 8sato* Porto, aa praea da Inda pea deaeia
os. 87 e 89, teas a resda oa bilbetee daa seguintra
lotera :
Alag*: A 6. torta da 90.a loteras, salo
n-vo plano, cajo premio graade 4 de 4^'K)0040O,
.era escrabida buje 13 de Oataato, u S to-
ril da larde, impretcrirelmtnte.
Eeptrito-Santo : A 6a parte da 5a rotera,
cejo proa grande d SOJM0400Q, U aero
plano, se rxtrahirl no dia 19 de Uaiobr; impte;
ten rea ante.
Da Orare : coa o premio graade *Je.....
40:0004 (aaao peme) aasi ii.Bsabirli amamal 14 Aa
Outabaa.
Prorancia : A 10* lotera, pelo nsro pisan,
enjo preaici grande f t^OOOJU), se ex'rabira
quaodo tjr aonunoiada, 4a 2 aoraa ato arde em
bes*nao da basta Casa 4* Bissriearda do Be-
sara. .^ >
Bilkeloa ale latarissaEm mi do ages
te Beraardiao iVipta Aineiro aebam se a renda o
biMmtee ato sngaiaras loteras :
Sa Aiaaaa i A 5.* pasas da 20. lotera
pulo uot pasan, cajo premioBkand* 4 d.......
40.-0004000, oeri extrabidsTboj 18 da Oata-
bre, (quinta-feLra), 4a 8 boras da tarde impre-
terivelmeate.
a SCaairttet-aaaata : A 5*parte da 4* late
na, caj > premio grande 4 de 5OK)004, palo aon,
plano, sari ext- abida no da 19.de Ostabro, ia-
preterire m-str.
tirAasParA : A 10* parte da 12a lotera,
pela iIibbbbi, iijipaa i w.....I si 88
aer4 exuabOa a* das lo de Oatabro, iapretart
relsseal.
sao COetrft : eom na importaate plano, cqj.
preaio grande 4 de 4tfOO40UO, tari exiraaia.
amaani 14 de Oatabro.
leateada ale AlsasaavaA 5.' parta da 30
arteria, pala nutu plano, cajo preste aseada 4 de
4&00040UO seri eajrajuda bo> 13 da Otuosn,
(qainta -letra) as 8 bossa da Urde, impretcnrel-
Os bilbetee acbasa-se 4 rasas aa Casa da Fer -
(nos*ras PnsKisnds Maros a. 28, de MartiS
finta BC.
Lute-rla do Baalrlta Maata-A 5* par
te da>4> lu'rra des la po lucia cojo preaio graa-
da 60:00040WO rri cxuaUda nu dia 19 de
Oatabro.
.. Oa Isabeles acbam ae i cada nu Casa da Por
tasa i ras PruBeirv de Maro a. 28 Martn Fia-
saaVCi
UlrrUdere-Parft A 10* parta da
l lotera desta prorisaa, pelo nave pl.no, cuic
aremio fraatto 4 lOOdXlOAOOQ, aeri extrabida
ao da .98 de Oatabro (eaabado) iapreteeieeJ
ao-nte
Os b'djpetra asa m-se 4 randa na Casa ds For-
toaa isas redamando Mareo n. 28, daMactia*
r ma A C.
^arteria ala CearABeta assadrtada Irte
na .-ojo premie m*K.r 4 de OHMmBDO aer4 ec-
trahids amaobill de Oatabro.
Oa U bates acasat-se a rendas Caaa da For-
mas i rita Priaaatro de Marea s. 88 de Martia
r'iuaa A C.
l.uir-rla da uro*lacla ala Para
A .8* lotera deata nrerinci^nejo noro pl
jo presaiu graade 4 de 12.-0004800, so ixuabir*
uo da 18 de Qsxtabro.
Hube-tes a rauda aa Caaa da Fortuna, 4 ra
Pnasuru de Mareo na maro 23, de Mantas Fia
tsAC.
Latera d*> a. Peala- Bita loteis cajo
pesan grasoV 4 ee 9aJ00eV U0, ara exaraeida im-
prn nv ciara le ao Ota 17 da Oatabre (Masada
! ira).
Oa bilaatee acbaavaa 4 venda aa Caaa da Porta
aa 4 iaa_PriaLejredaM.ro n. 3, de Martina

iraaA-
p-u.v*a
M'inti'tro
Taeelaa
0 Dr. Santa Ro$a meiuo do Atylo de
Meadicidade, raccinar as pesaos* qae
para esse fim se appreeenterta n'aqueU*-
etabeUciraento da earidade, todas as tsr-
css-feiras pelas 8 horas da manhi.
CIlBIraaaedicJt
O Dr. Matheut Va, de rolt de sus vis
geni, contiarM ao exercicio do ana prona
sio, para o qae ser encontrado de 11 ao-
jas da mtnbi s 2 da tarde na rus do 11
rio da Victoria o. 32, l." andar e em oti
ara qaalquer hora roa da Frioo-aa Is-
beljn. |
O lr. larras tialniaries
Pode ser procurado ea sen esorptorio s ras
l* de Haroo n. 4, 1.* andar.
O batard Bonifacio de Aramio Furia
Rocha continua a anear regar ao, omdiante
previo oontruto, de qaestSie persote os juv-
set desta cidade e os das comarcas wti- '>
nba*. Poneri ser procurado, em sen es-
riptorio i ras do Durfae ds Cuxias n. 50,
1." andar, das 10 horas ds manhi s 3 ds
Urda.
Cagas* araallrlre
De A. H, Vms d C garrafa 1*000,
descorito de ib [, em dusia na fabrica.
Coitealo peaeer
Eatabelociraedto de e lucacio primaria e
secundaria em Jeboatio, sob a direocle de
Jos de Olireira CaTalcanta.
Srofina
Francisco MonooJ da diloz d C, depoai
uno da todas a especialidad.s pbarma-
osaticas, ti ota s, drogas, productoe chimi-
cea e medi:amen loa bomeopstieos, roa do
Mrquez de Olinda n. 23.
rajarla
Faria tobrinho d C, droguista por
slaoado, na do M*rqaes de Olinda n. 41.
eesarta vapor
Serraria a vapor e ofjicinat de campia
de Francisco dos Santos Macado, caes do
Capibaribe n. 3. Nsste grande estbale
cimento, o primairo da prorincis oeste ge-
nero, compra se e rndese mad-iras
da todas ss qualidadea, aerraae madeiras
de conta alheia, aawm oocao sa praparam-
k essencial para sl-
a pi-ora
<**wsJ ezposieso.
sN^"*9 i garsntimoa, sob palarra de
oarslWfro 9 no xhbr
! nentos, como' o Sr. deserub*rg
Jos Manoel de Freitas. sendo juis de
reito do b* districto criminal uio ae
mitou, rnmo diste 8. 8. ea sea srtig
em alistar os cidadios do eita-o distti
pelo cottteario julgou ss prosas de renda
de cerca de trotemos iunriJuaa (verda-
deiroa paarapboroi) .irj ] 0 3* osattict
criminal, ato das frrassrsiis do Reeife,
S. Jos, Assgadoa e Saarte Ajeles sio c roaa-
dou entregar aa justifics,'38s iarmedista-
monte acs jostifi antes, dispnsenlo o prs-
so legal pars a int.-rpoaicio dos r*juros,
de msneira qne os conserradores, os into-
rasaadoa na aTisiialn a tsar^m diaso
sciaocia depais que ea**s indiriduss forsm
alistados.
Cre>roos que o Sr. desembsrgador Frei-
Isa niosaca contestar, b.-ru aaaiiu nio
negar a trsnaf n/a par o 1* Ustriuto
esa 1885 a 1886 do avullado Bamero de
C inrairis de pbosphoros do Poco
e Varata, por si inderidameDte qualifija-
dos, todaria, desejaiido ver esse ponto
bem esclarecido, conr id autos a S. S. psra
na imprensa provar o contrario do que
tica exposto.
c Cartas portante- na me a e espere-
mos.
Recite, 10 de Outubro de 1887.
Osa pernamhncG.no.
oso asese* para Leo.
a, b.'X. > ao eaerivies pe,r nio
awasss e a !.<; ; talu mtj p :-uha arvo-
im jais maiicipil o [oea*
aea bel presar estufara tuduqae elle exiga, nii
a* ao ioventerioda D. Pbadelph, porque f
va como Jais '. Un oertido
ase eaireqaeris tiahtt por despacho o indefirido.
rs. redactores inurirel qae ao bomem for
msdo aeeim preceda ; porem eeti proradissimo
dos autos desse iuv.uurio, e do escandaloso e-
ie nadoa proceder em.meo ben, o
pial i foijulgndo nUo -ado Tribunal
nio ter rasio de ser. iocumeatos qae
s* acbm junto eos procesaos qae hii de appa-
rreer ; p fio tiotoj os criind qae h* commetti-
do, qae arrio inaasatra* os preetssos qae ten de
Batan nasr.
No dia 20 e 22 de oonante foram iuqua.-idas sa
testemanh.s da dcaaaaia qa: dei ao egregio Tri-
sara I Ja RcUc&o p r exime de prava rioacio, eom
aasisteneia do Or. promotor publico, as quaea pro-
varara exuberantemente a m f com qae proce-
den, e por soborno sampo nadista, que se incaica
entinado neata trra, nio paseando de nm simples
aventoreiro, intrigante-
Qjairau, Srs. redactores, dar pnblicidade a estas
liabas escriptas como caracteristiio da verdade
e sem rancer, com o qae tnito Ibes agradecer o
sea constante leitor.
Tri ompbo, 26 de Setembro de 1887..
Jernimo Tbeotoaio di Silva" Ljnreiro.
TTiflBip.
va. aira, snlns
eido, para ser publicada no pipelnxo conservador,
propredade de asa sea tio, obem conbecido pa
bras da cara pina por rnaraiinas e par un-
co sem competencia Pernambuco.
runuacaEs a peludo
tersa aaktlea Obitsario do din 11
H-r
56 .-
insassaasB] ae as i
1
Altar
lava
Pesa a I
i'^sSni
ev ma Maria da Cosenv*". Parebyb. 80
asno*,* casada, Bea-Vista; tabrreaMe sssb-
nrr *
Joeaaa Mara ds Co-rneio, P raaabaco, 90
a aspa, riera, BAa-fata \ ay fkr>s
aasKrl Jtdajaia de .raraf Biu Or.sd* d>
-, 60 aaso, v.an, b. Jote; o.es>aUe em-
hrl
Cesar, Per o abose, 14 dtas, 8. Jos; esavai
e8ea ^
K.qne, Panaln, 2 ataca, 8. Jet; es
Wascel, Perseabsec, Beeim; orto ae cascar
1IIUC1C0E. UTOS
i cesraaJts* d*
I 1/2 na rus do fiaran ds Vic
por > 111.a o htlt.ui F.saV
ias X a 4 na nu de Vigaria a. 4.
ara*. eledr?ail>argas|r 9e) ala-
noc de aVreitaa.
Na onlanana liberal do Jornal de).Recije
veto o Sr. dea-mbsrgador Joe siaaoel d
Freitas -oont'Stindo s uot articulista dol
Jo nal do Commercio d Bss de Janeiro, o
qual ero 1 de Setembro ultimo, entre a,
traa mnitas o msiderscoes, dia*", que a vi
;t ria ao candidsto liberal q Sr. Nabuco,
ao pleito ferido a 14 do taeamo mes, Joi
divida, nio a raudaaoa de oaiaiio no etsi-
torado do 1* diatreto de P-raambaeo, mas,
ao fcto de ter o jors, (tntao do 5a dis'ri
oto criminal) Dr. Jos M -noel de Freitas
qualinoado para o Sr. N.buoo 672 eleito-
res, o duplo dos que suiTragaram a candi-
datura desde 188*5.
Casou-eoe admirafio 0 moda deaemba-
raoado com que o Sr. Or. Jos Manoel de
Freitas oppos eemclbante conlestayio, ait
presedids de elogios per parte dos da co-
lumna liberal,
Dis S. S. ana nio fuaocionou usa re-
c n aflea do asee t orad o do phmearo distri-
a cto ; ijoe f.lao o qae levisnaeaent^ at-
uibu* o art:onlists ; que desde 1884 s
presidio aa renxfles do quinto district>
criraioal qu: corraspinle ajs> segund
damelo easeteal, e qa ns de 1886 s
abitn rinte 'ie'tor s; a para SomprOrar
i sao transcreera nmss, certidoes, rrqu -
rendo capcioaammtd jdsa esjririos, oa
Ub-ilifles dos registros dos alislamen
t tos t
Dneidarasaos da pracadVnesa desta con-
testacio ; nunca pod*rmoe pensar qu*
um ro pa'radi honrado, illuatre, roo el
viro de sna claase, Mo da ezcellnnt*-
aerricoa ao seo pai, noao aseraran oe
ia c Iuidiib comparecen na impr>*aea pnra
geitoaanienle f/rmulr urna dufeaa aoa
st-us setos, a qoal por ser frata e ter sua
baan na in-xaciidAu ae daatroe esa 1 Cili
dad, rev Isndo logo o juis psrttdsri, o
aliat.dor da f egu-ti do Por;., da P-nelU
Preteindemoa dis utir em le'opo aa c*o-
aaa qu prertusiraas a iotoria o p-
liberal no pl-ito d*> 14 de 3^te obro, nea-
aa oje.hiio, coni douum ufjs xir.ln o
doe cart< rioe, moatrarein- cuotii'geol-
ouan qsi eosMorran o Sr. d*-e*rabarg
Frviraa para esaa satajsW, pr-p.rnd< coro
inulta ante eHieniia e 'I itofatio, ros, nio
. b't-nti' aaaa promesas qa- f semas te i-.e
UBcea*ida ao uvaaiao 8r. d' aeaa.rg.dor.
A I' i e'ait ror-gul roeoto esiabel ceram, entre oa
tra a i<>, rte provar a renda p ,ra anqu
eicio do titulo iie elaitor, o d -isa, cade pro raso soia.pssiuio e
cousiste na jaalif- cio iDslrnida rom re
i dea prnpnetaiiu-, attealado de reai
urucia c oulioe docnnrentot legajas. D<-
oe ju gsrfs tvaaa jiMiificacao, qua de-
ver ser publicada no cartorio, onde
ma ter pur i z sis* lp ra
ci tntregs-ee so intereesa-
oo, uur < m a rtnidio He. ida-l", juntar a
n peticao inicial, e sssim inrlmdu oo
? io. A lei per hno que esas jua-
i,iu padiaae ser dada per.na qu.
f*aga oa Eiaa Sra. tarsatro da Jan
iirs.deseabsriadorn aa StaiacAo
e maliratura I creta e adoalra-
ream.
Bra. radtetores.Horror !! hjrrjr t I bor-
r! !!
E* inaereditavel o procedimeato cvaci, violen-
tie arbitrario do baobarel Pran:ieo Jos M-ira
8 briobo, jais aacicpil desta iofelis cidade ;
meamo estopeada e ioqualiScarrl a romeira p .r
qae este monstre arrorado em jais procede, e cal-
es a lei aoa pe? para apoderar sede parto da be ns
d'aqaMIes, qae astil ob a aua jorUdicclo !
Eu que teobo sido a maior das rictimis immo-
lada a aua desregr.ds c.bic, e requintada per
rersiiad-*, enearregaei-'ne de profligar os seos des-
rsrios ji p:r roco da impreosa, ja dirigiodo a 8
M. Imperial nm mem iri.il e S-lalmeuto denaocian-
de-oao Cileado rribaoal di Helacii e aojis de
irrito da coanrea para por ib dique s airrente
impetuosa de snas msrver tco^ n perversidate
iniaitavel ; por isss dessspersdo de ver seas ac-
tas reprovrdos publicados no sea conceitaaJojor
nsl, di cabido na opiniii publie* e proeeeialo pe
laa asSaridade* ssp -ri tres, escreva* ama verriu i,
raaadna o sea diente Joio Bsserrs assigoal-a e
feaaettru para a Psrabybt, onde este nio 6 eoobe-
"ido, pt
. ropried
se Meirs, na qoal insalta-me, calumnia e diu-
rna-me com a linguagem do arri. ira, de qaen fi
Ib) legitimo, deixando de contestar ss miabas pu-
bncacoe, por ver-se esmagado com o enorme pe-
so de sena nefandos actos, a os remorsos da coa
ciencia, ae oa tem, pela delspidaoio qae tem fet-
to em bens de infrlises orpaios, coaitraagado ss
parte a nomearem procurador nos inrentarios, tri
plicsndi aaam as despesas, com o fim de en
caer a ptncsi de meia dusia do trsfioantes, qae pe-
las snas vdas irregulares vivera aqsi morreado a
fome, por isao eotendea de si para si qne, eom lia-
gusgrm impropria de cavalbeirome detcoaoeitaa-
va percate a opiniio publica, e os meas amigos ;
mas fel.'smente assim nio acmtejaa, pirque sen-
do ea bem condecido nessa cida le, e onde regid >,
es hom*as aao satos ao principiaren! a lar a tal
rerrina ficaram nanseabondo, atirsram so chio o
pepHuzo e disiam linguagem do inlame prwrsri-
eador Meira Hubrinho e s propria de orna mfelis
aseretr i rendo assim este iafelii qae a san
rerrios m.reced o applauo do limitis ama-
ra dos seas saseclas a detractores da reputscio
aforia. aa,
Tesa o juii de direlto dade-se de rasprito de
St uJustiestjia no inventario de D. Pbilad'lpba
de Campos, o celebsrrim Meira dobrinbo, cumu
sea primeiro.substituto despresia s sega a da iu-
tenoc jtoria deete, e qae njj pidis fsser, para co-
flrrasr a moattrnosa p irtilba que tinh* feito em
favor de sea clieot, toda contra s littersl dispo-
sajio do accardio, qae anoailua o inrentario de
fli. 206. in Bar, e BnparecerHo ama alma catidoss
em favor da inventarente apresontoa embargas a
realenga, dando-o de aospeito na nu-sma occaaii)
com dooeaento iuciateitarel. oegia at o aggra-
vo, qae fot necesssrio requerer carta teetemanbe-
vel para a aXaci -, a qual asi sendo decidida ain-
ia, maud >a deaentraobar docamento dos satos, e
eespresou s embargue, tndo is'o eom o fia de ir
o sea eueete p.r o termo da C ooeieio do Pian-
r, in*traido por elle faaer com que os joisss lei-
eoi maodaaaaa entregar-ibe oa gado em qaettio,
para estravial-ie e veodei-oe antes da d eiaii do
Egregio Tribsaal, e assim prejadiesr-me, o qae
nio aeontecea por ter a asada do destoroo da
Ord. Liv. 4 Tit. 88, e i A neeesssro para impe-
dir aerelaefe aba-jad* notnear o Dr. Maria asea
BdesgaiSii, o qnal reqarr nd i qoelle jais para
provar eom Ustaasaasas a iasoftasieacia joridiea
do imaginari) depositario, oeg.ia-se a trnil-as
sob pretensa de qae mea drogado reclamases a
prvasstsarab Dr. j loe d > Piaee, a leodo eete comparecida a rnq je-1 '
nroeoto do dito atea sdvogado reaovea o deposi- k
'ano e dearetoa o aeqa>tro judicial, eom o qae
Basad J-jo Beaarra eootrarted>, aggravoa 1j
faepaeha e aseo para esta eid.de pedir so rea ad-
rogase M poet qae fisera mal ees aggrar^r, pds coottado
ojos eevsadatuaa ara te apio ni-j proregaiase n > ag-
THVoe de'xaaie qae aovo d>p>itariotuaaas-
p ae dea gados para o jais leigo d.poi reformar
o daapaano d> f-rm.di, aandar-lbe ee regar n
gad-s dando n'essa occasiio t,
para aqu-ue jui f.-r, esigtodo que o d^poeiiano
fesao rae b^r dito gado ; pur isu o mea advoca-
do a^grsroa, o qae laa avoBe negado r. qasava
carta Seat- maeh.vel ; mas moda uiim n juis e a
p.rte queriam ir aa nueras faseadas owqumbo e
rVtreir.,. asa peera ci'*C lo miaba, com > or Je
o.r. o ais formado, p gar os g.ios e aio pos
svtia aes pratim logo ato aaoastrauso absardj p>r
BreU advOKado prot sla lo -per peticii, lid.
ea asese to- de irefrmanhai por perdse : dsmnos'
e ri'ssnue'bilieado o jnts
Di du 81 do Garrete mandoa iniimar o mea
iedn p.r iQin'i.r o ged* 8 'b pretexto de
qa euotw. qa lixba peder a para is'o, o qoal
ni itelwi a ci-cao. d'clarsodu m pet> qu
*o imb prueaeaoi-., e qo- ar ostsanjatia ni ti
Slw/e lidn a acrllaeio do m.n>f9|Saeaa a ti
b. IrsaiOe a juia eiiaiMio ie> sn- oo re-
iil .paUnflo r. ou.l racA'i do aeSaBsl lad ff
ilI/itUiaieaito da parochla de S.
Frcl Pedro Ciusiealves do Re
elle.
(Continuadlo)
il Francisco de Salles Monteirn, ma do Vigario
Ten.no n. 3,1 sudar. Ah reside Fructuoso
O. Ferreira.
42 Francisco Moiiteiro da Caoba, roa do Vigario
n. 3, 2 andar. Habitada pelo Sr. Ferreira,
phar maceo! ico.
43 Mauoel Antonio do Nascimento Pereira, roa do
Amara n. 87,3 andar. Est vasio e com an-
io no Jornal de Beefe do 28 de Agjste,
Preservativo da erysipea
Or. afloaoel de isjaesrei Java
O 1 para corar a ervsipela e impedir asa sasa-
parr^imento, corar rbeamatiaao do p ita a a va-
nla u bexigas.
O 2* para falta da meaaaraaeAa, a _
aeeondiaas, faxer anpsfeeer ase .tjis se .
chios snppriaiidos.
Bates reatedios
qoasro gramas, arcaasnilnasa por
cosa a rubrica
aassaa, sconspanhados poi
iea sn i aa sari al doaasasr
Praca'do Conde d'Eu n. 22,
Ribeirod C, aswae
da 20000,
44 Clsndmo Loureocc Pinbeiro, ras da Boro Jeta
o. 10, 1 sudar. Sede de ama socie iade de
daas.
45 Joio Muaes da Pas, ma da Compaabia Por-
nambocana n. l, 2' andar. Ucea pedo por am
catraeiro de oatro nome.
46 J^s Aire Pereira Lima, ras d j Vigario Te-
norio a. 21, 2* andar. Oaie reside Manoel
Cietana Nunee Pinto.
47 Joio Nones da Costa, ra da Companhia Per
na-nhnanna a. 18, 2* andar. Casi pela qial se
pretende am outro alistar e oh qasl ni mora
Nanea da Oats.
Fregnetia de Santo Antonio
11 Jlo Bernandi du-^i-nna, roa do'Bario da Vio
tiria n. 81, 9* aedar. Oudj he^nais'de anuos
reside Jai) Fernandas Berreara.
42 J ii da Richi Scna-i, rus de Maroilio Dia3 n.
75. Oade tum tnvrrn a firma Ant nio Doti
h C morando atai oa sie.os e eaxeicua.
Dosaineos Frederieo da BVieha e Melle, roa
de S. Francisco n. 18 reside abi Mara C*r-
loU de Saoi'Aana.
Adstsbo Julio de Melb, rui Estrcita do B j-
sario a. 84 2' andar caaa que eali deaocca-
paiia ba maitM ujeiw.
45. Jos Isidoro Basto, roa Loa do Carvalbe n.
6 caaa na qae reeide Jos (jacalees da Sil-
va astes.
t. Vicente Lipes Braga, ma Pedro A ff nao n.
58, casa terrea onde o mesmo tenhar, que re-
side em Agua-Fria, tem estabelecimento de
carne de xarque.
Manoel Eduardo-da Croa, roa do Imperador
n. 16 3-andar. Neste andar ama Joio
Antonio de Alraeida at 12 do Setembro, fi
cando em csacerto desta data at 2 oa 3 do
correte.
ViBBto Francisco de Sonxa Bal, Lar-
odo'Paraisa n. 24. No 1' nadar mora
laneel Lop-.s Vieirs, no terreo urna meretris
tendo ViaaatJ esUbelecimjota em urna oaaa
contigua.
Beeife, li de Oatabro de 4867.
Belcbier Miguel dos Santos.
Bento Manoel de Castro Amsral.
Manoel Bodrigaes Nogaeira Lima.
asssasa
43.
44
47
43.
Qu4 sabida!
Importante de-el ara esto (8)
As virtudes do PEITORAL DE CAMBABA.
de J. Alvares de 8. Soares, de Pelotas (Rio ras-
ele do Sol) vaatajoasmeate esseeagado ees aasas
as molestias do apparelbo respirsxorie, al
b je postas em davida por moito* iHasti*
da sciencia.
O babil medico Sr. Dr.-Cirios Marchand, de 8
Gaonel,e*screveu ha poaeo o segniote ao
do preparado :
O sea xarope rarroxai. oa caasuas' taas-asB
feito mmta falta, porque quasi nanea a esesatr
no aea deposito d'aqui. Tenbo-a ariaaelbailo aa
mina cliniea e eom elle tenho tirada resoltados
importantes no trafemento das wnlaafiaa iiiiauu
pulmonaru.
. Ootrat declaracei 'Bportantasias* d? ma
tos disutos roe jicos, comprar am *-' raairt as
virtadej de tio precioso medicamento.
O lei ter podor aprtcial-as no oposcnlo esa
acompanba cada frasco e qae vende-u aa aatav
cia a cargo dos Sra. Franmueo ifsaisf sis aaaat
C ros Marque de Olinda a 23.
Fraaoe2i5, meia doxia 13*100 e doxia 248
& agencia enva a. qaeu pedir condicea isa-
pressas para as vendaa.por atacado.
Ads portugneze*
A satisfacio com que boje tito pesa
Batido recuperada, f.iz com qae renha
imprensa agradecer sos cos, da vir ea-
coutrar o verdsdeiri) e nnico remedio qae
curoa-me da terrivel enfcrmidale qae a
me consumindo ba ruis de 20 annos, as*
Portugal, onde fui tratado com esnaeta
a -mpre doente ; vi a para ci ea procara
da saudo, que rocuperei tomando oa verda-
de iros pr>3 ante bam irrboidarios do poar-
mac3utioo Lais Carlos, o qae se v*adeaa
aa corte, na drogara de Silra Gronsea
4C
A miaba terrivel doenca era toda heraor-
rhoidaa, fazeodo eata publieacSo, gniando os
doentes para verdadeiro remedio, crea lar
cumpridoum dever de gratio a Deas pala
miaba saude recuperada.
Santa Rosa, 28 de Janeiro de 1886.
Joo Lo-pa Estece.
Deposito: Francisco Manoel de Sarta
d C, droguistas a roa do Mrquez de
Olinda n. 23.
Z '
_Or. Mello Gome
MEDICO PARTEIBO
4 1 Ra JLarga J Hoaari* 4 i
Oode tem coasaltorio e residencia, e pola ser
procurado a qoalqaer bor do lis e da ante.
Eapecialides : rebree. molestias de aenaora* e
do palma-i, syphilis e eatrMtameotos da
Consaltas: 10 ao meio dia.
I
~

rTelcpfeoBfl d. 374

Q asm nio sebera qae o Sr. Joio Tavares nas-
eeu crios-se e aiada hje reside ato lugar deno-
minado Estrada Nova?!
lato nio Vtaao caso.
Oqaenega-see com muita araaio qne este
metro babite na casa n. 6G d meamo lugar, como
ditse qo Diario d.: ante boatem, uro anonrao.
Pnrtanlocautella com o novo joauorutes Sr.
Or.jais de dircito do 3 districto crnutaJ.
Olivdira
-e
O pbenomeno mais importante da nosaa exia-
teacia a nutricio, da qual estio dependentes o
lBS-.ovolvimento papaio, a sade e vida. Desde
qae a nutricio nao e faz, toda a economa resca-
te ae e vem a aoffrer, rtioifdstanio aa. enfi rmida-
des do Bgadj e oatros orgioe. B' preciso portsuto
sttender i falta oa perd* de appetite e excitar a
iodolencia do estomago por meio de alimentos di-
geridos e sssimiiaveis, como o Vicho de Peptona
de Chopotesnt, qae, edef a carne de vacca digerida
e liquida, nutra o orgaaaamo, repara as forcaa per-
didaa e torna-o capas de resistir tjaiea, i dia-
bte e i friques geral, tendo por causa os abarca
e os excesOos un a idaie avaueada.

Or. La>B>ea8 Pd
Medico e operador
ResidenciaRa Larga o Rosario a,
38 Io andar.
Consultorio Roa do Bom Jess o. 37
1* andar.
ConsultasDas 12 As 3 horas da Ur-
do.
ChamadosA qualquer hora.
Clnica do Dr. Sima s Barbosa, Eaae
oialidades : partos, molestias de senborss
e de criancas.
Consultorio ras do Margues de Oiia-
da n. 64 consultas de 1 s 3 boras da
tarde.
Residencia- roa da Soledades. 78.
TMobone n. 213.

Oculista
aaticao, expe-iHi o otfi.-ia^ p.r a a f .senda
sWquM.t>o, aro pr. *ia eitaciu lira ter u juis de
C jo Firm o), cid du o agicraVO, t-zpoli.oil i-
ee-me ex eornpt U^ miada pr pneuada ; tu Jo is-
n-a didn n'-iqoeiie i-rmi aeonaeibaao p-no
srevarioadur Meira iwrii^o ea aleta arrae-'
u .-ioe# ap aexr-e da asesa avne.
^^Haiurip.bi.ali nu Diario de 18 i<-
Aaaaa* *h por ennviou Hito qoe ua Sarros A8
J*J nuiiui violo ao ace.rlao, quaulu icvi!-e di
Hi n eart-. preeatori* exp-rJi I o>a"' j'liio para
o t- ni- d. Cose icio, nenia para Batllfisai pai-
i6V- > po-n.ia anqeMMrar ntln que tive-i o
cima, t- ua i -.a da aiuba axe.na.ra toares,
a lilingliiariaui
.no bo eoahrc'asol do jais prevarieador,
. h. o
Dr. Barreto Sampaio, medico ocu-
lista, ex-ehefe ae cliniea do Dr. de
Wecker, di consultas de meio dia aa
3 boras da tarda ao 1.* andar da caaa
n. 61 i ma do Bario da Victoria, ex-
eepto noa domingos e dias saudfeBjados.
liesidescia ma Hete de Setembro n.
34. Entrada pela roa da Saudade n. 25.
I
fi.
PKOKEScrOB
Ingles, Piano, Cinto.
Ra do Progrtsso n. 23
EXTflOIATO
Para 1 t meulaai
21 RA DO HOSPICIO 21
Leoons p'.cati-s e Iriifin e gd'aaglsia
ME MCO
ConanlUs : das li boras
8 da tarda
Ciuenltano : roa do Imperador
prioielro andar.
Besidencia : ra da Ar r:t n 47.
T-l. ih -u- '.86
Dr. Ctroneira Me
MIIMIO
Tem o sen escnpiunu i raa Duque de Caxia
ii. 74, daa l8Hta i boraa da lard-, e desta hora
ea diaate esa sna reaideucia i roa da aant>
'>'rus o. 1. ^
Especialidadesuaoes'ias de senMias e crian-
zas.Totepaone i. 326
i ir pessoa i v re a raer n.lij, a k.r. -
CSSO, dee.-roaBfiei m et
arso necee-io par oi-greg
- buuai. e vista da ratil Oetea* apreaentada, di
rr qu eaen Tnbon.i o proasocie, e raspoa-
do
rspQaijo do proesawji
e-a*- s^o* o legislador admitie doua cu, a- ^edio que o 1 up
Juiaes, usa qo* ju'ga a prora de renda,iatoldv jais utaaic>, em esrrcteia, pr II
LciMinr Porto
Rata da Isa pe radar 4a
Primwiru andar
Continua a uxaatar os aaia difficeia
r-i-ebskSe de Londres, Pars
Lisboa e Kio de Janeiro.
Prima em perfecso-rle eoetare, ea br
vid ana, < .o a aao
aaf
MEDICO HOMEOPATHA
Dr. Balitar da Shera
Espeeiali dadeafebres, faolestiaa ana
eriancas, dos orgas respiratenoa e das
enboras.
Presta-se a qualquer chamado para
for a da capital.
to
Todos ns chamados devera ser dirigi-
dos pparmacia do Dr. Sabino, i raa da
Bario da Victoria n. 43, onda se Sadicari
sna resideaci4.
Consultorio medieo-
eirurgtco
O Dr Castro Vesos, cent sad: La .la 13 astas
de e ser apelo* obeerracio, reabre eoaaaltoria aaaa
ta cidade, i ma do Bom Jeaae (aatigs tas Gra
n. 23, 1. andar.
lio raa de coaaailtasi
De dia: dasl as i U tarde.
De noite: das 7 is 8.
as deesaia boraa da noite aeri lanatraila wm
sitio i uve 1 tisijios a. 7, pasa sra par-
i 4 T-.r U M n > oorsVi >l Dr Om
lGUAiiSS,
1
PBOMOTOB PBLICOS
Advocado
3fr
Cbulea laedira cJrajra.,>a
DO
Dr, Alfredo Gaspar
EepecialidaAePartos, mjiestiaa de
31
i cas
bVsidenciaKu. da lajperarns a. 4, 2. ,
T .'pbone 8- 26
As sardos
Tenho tieacb-rto am remedie
siinpl-e para r-ur r a sarde a, a aaandnrai a,
d- ripi,' gr na. > qaem me ntunif star a
cejo de re-.-ebe*Dootor aiicboieoa
4 ru Drauot P.ris.

Rsb
-


1 l/IBUliII>V1<,>
*jVj.1IIU M
WI *A
IV
'Hmiir
Cliaici d Dr. Silva Ferrcira
Ejchc^IUiJ-i ; aileatiis do Senhiao de
do* ooSborss.
n. 68.
- Boa de Crade Tolophono o. 41
EDITAES
Pmu o Se. Dr. Jais taeetiwto doa hit* es
teaeoda LiaditoBt Htotalfe Oom da -A ruejo de
dar preo pobllaa no di 14 do corrate as
11 boret dt arahi Oepew da eadieaeta oa beta
0^CBSaM*vi r
A eeea tama tiU a na baara! a, 943 (fra-
gata da 8. data) ea tarraM feraito eaj rama
aaai aorta j.aaUaaa fraada psrteateatt aea bar--
Atarea di Joe Hrgtao da Minada.
Oeft cesa terrea a. 894 alta-a ru Iaperial
(ftegaiaia da & Jas) aai tarraM fentra eoaa *
trete, tan aaHa jaoceapa ota* rauda,
arate a Maaoei Tararea da
t ser 1:000*000 ambas paoaorados
para pegamento da Mirada aaaiaaal aeaataa.
' i 4 de Oatabro da 1887.
O solicitador da Paseada Naaioajal,
86
B
80
88
DtlLARACOES

"
Recife Draiaage
Refaci doa ooocartoa faitea nos pparelhoe
oo mes de 9adUHahr* da oorrente anno, da
uaw andado cor a ert 10 do oootrar
lo f 2* da art. Ift do ragalemento de
12 de Janeiro da 1872.
Diaa Cardse
Peeo da Patria a.
Pedes Nobtfogea.
Dita a. 68
V.Jei de Negreirot a.
Ditan. 94
DHsd. 17f
DiUn. 186
Ditaa 137
Otara a. 8
Ditao. 9
Cinstovio Paisas i a.
Jardn n. di
Portea 88
Aot:aio Hwri
Mala Ceeitia a. 8
Dita a. 66
santa Rita a. 3?
Dita o. 88
Nora de Sonta Bita
Diu a. 18
Traraaaa de 8.
Paassdarsaa- i
Largo da Merasds
Imperial o. 61
T.arasaa do Late o.
Prtateos dm* Caaes
Mareado PabHsa _
Boa-Vista
. 78
2*610
84960
16*900
84780
1*M0
3*<)
8**0
4*8*9
6*79
9*840
a. 14
8*960
d60
9#M0
16*960
28
18
164800
84640
7*800
84*40
8*84
38*800
81
10
80


'

Rae aferqera da Oiada s. 18
Dita a. 34
Dita n. 26
Safra. 80
a. 4
8
Dita a. 36
Dita a. 60
Dita a. 80
0Baa.ll
Dita a. 37
Dita a. 89
Torree o. 14
da Soasa n. 4
risa. 31
Maris e Berroe n. 4
Ditao. 5
Baroa**. 11
Traraaaa da Madre de Deas a. 3
Aawriai o. 83
Dita n. 99
Dito a. 89
Maeda n. 13
Dita a. 41
do Norooba n. 1
hia Peroambacaoa n. 80
Joa MarUnt a. 33
DitaaTM
Dita n. 68
Dita a. 83
Dita a 3
gastssraeao a. 88
Vieeaade de Itaparica a. 32
Pharal a 66
Travesea do Areial o. 3
retela. 7
S. Jerga a. 16
Dita a. 68
Dita n. 105
Ditao 190
Dita a. 87
Dita o. 43
Dita a. 94
Dita a. 63
Dita b. 89
Bario do Triaapbo a. 76
Largo d'AssesaWa (ppareaBO pablicoi
Santo Antonio
Imperador o. 14
Dita d. 16
Ditaa. 22
Dita o. 64
Ditao. 35
Dita o. 41
Dita a. 43
Dita a. 49
Dita a. 66
Dita a. 61
Dito n. i T
Cace Vate a Doas da Hraaahri a. 80
Duq ae de Caxi as a. 49
Dita. 68
Dita a 66
Dita a. 73
Dita a. 90
Ditan. 33
Dita n. 71
Dita n. 81
Bario da Victoria a. 14
Dita a 46
Dita a. 86
Dita a. 89
Triocbeirms o. 13
Dita o. 46
Dita o. 19
Larangeires a. 14
Largo do Paralas a. 7
Dito 0.89
Larga do Boeario a. 14
Larga do Rosario a. 18
Dita a. 40
Ditao. 17
Eetreit do Boeario a. 16
Dita a. 84
Dita a. 11
Dita a. 88
Joio do Reg o. 48
Casapoa das Piiusssas a. &
libia do Cerrajas a. 18
Dita o. 87
Boda a. 4
Dita a. 14
Dita n. 83
Patosa. 7
Travesee dos Querais a. Id
Dita a. 93
Ditao. 41 __^__
Traraaaa ase Expeetas a. 14
Paalino Cmara d. 24
Dita. 80
Dita a. 81
Larga do Carato a. 34
Pogo a. 4
Diu a. 86
Livraeasatea. 99
Dita o. 7 "
Dita o. 91
Peas* a. 37
Pedro Adoso a. 45
Dita a. 49
f. Travesee da Preia a. 9
Marcilio Das o. 19
Dita o. 18
.84
. 40
66
60
i 3
5
da S. Pean a. 3
.4
10
Litas i Valentinas a. 88
Ceroael 'oiiiim o. 84
Santa Th-resa n. 7
Dita a. 98
Dita a. 86
jbarassa da Ceaeerdta a. 4
Uta a. 87
Palm a. 19
Dita a. 88
Data a. 37
3 becas da Cosoia Sera a. 90
Cacajao 39 de Norasaare (epeereike pa-
8. Joa
Diaa a. 88
Dita a. liO
Dita a. 117
Ditao 138
bases V-leaBu a. te
tita a. 90
Laasea V-kotiaas a. 66
Oanwei Sasasaaa a. 148
TI.
H. Jeiou
Mataasa da Serval a. 338-
Tf? i ^9 b> 45
6*600
8*640
9*S4J
17*890
3*640
18*880
3*080
6*880
9*840
3*640
3*640
24640
1*630
3*080
3*640
3*080
7*900
3*080
4*040
3*640
8*640
1*840
88*880
8*880
8*640
4*600
3*840
3*640
4*630
13*810
14*740
3*640
9*640
18*830
2*640
16*160
8*840
3*080
13*330
11*940
9*640
9*040
8*640
8*840
19*180
3*840
3*640
28
9*640
4*64)
9*640
8*860
3*640
16*941)
164700
24641
-5*38
8*640
4*6 0
6*800
8*648
34080
94960
3*640
18*189
2*640
24644
9*648
3*648
9*640
18*830
84*910
1*640
18(8009
8*968
8*860
24610
2*920
9*640
3*960
8*960
18*140
8*840
8*640
3*640
5*380
4*620
4*620
94 OO
64883
3*640
33*880
3*640
Dita a. 97
Praea do Ceade d'Ba a. 80
bu o. 9
Viseoode de Pelotas a. U
Dita a 17
Viaeaada da Alboqaerqo* o.
Diu a I'
Dita a. 141
Diu o. 178
Aerara a. 8
DiUn. 16
Diu o. 19
Ditatf. 41
Dita a. 68
Ponte Velhs
Dita a. 60
Dita a. 181
Dita a. 186
Conde da Boa-ViaU n. 18
Riachuelo o. 83
tirte de Setaabro a. 11
Hospicio a. 88
Dita a. 69
Gasearlo a. 8
Oeevaeta, Prea a. 61
Otea a. 89
Travesee de Gervasio Piras a. 81
Meeaga sj. 86
Dita o. 17
Saeta Crasa. 30
Hospital Pedro II a. 4
Coronel I suenas a. 89
Traveeaa do Qaiabo a. 8
Dita de Joio Praoeiaao e.
Dita de Maogaobe a. 11
Alegra a. 3
Dita a. 9
Bario de S. Borje a. 14
Dita a. 16
Dita n. 19
Traveeaa do paiacie do bitpo a. 18
Recife, 11 de Oatabro de 1887.
J. P
Oeraate
St94u
14*610
1*610
34***
44 w
8*880
oadfluO
88*730
'-taentioo Bi-
D.ta n. I. Dr. *SS* Beruardo alro
adorada
Diu o. 45. Jas* Carlas Manso da
Boeeri? n. 14. Jaa, SJas da Bdaarda
da caltas PVwreire
Dita o. 43. Joa Martaas de Bis
Oervasie Pires o. 8. Joe Mara Sera
Dita a. 38. O eaaaa
Dita n. 95. Jos* riretti Sera
U.ua'll Jc.au de Jaras lleras
Si-S
Travrsa da Oervuia Pires n. 7. Joa-
qo.na Caodida da Agaiar Barrees
Auih-j u. 17. Jo.qo.im de Aaraedo
Moetaisa
37. JoaofAsa Cosiliaaa da
n. 2.
Josqeiai agaaaio Bi-
Joio Caraeias de Albaqaer-
8 A. Joio da Silva Vttte-
Baadeira da
10
8*980
8*980
8*980
8*640
3*980
4*380
3*640
9*640
4*600
3*980
8*110
8*960
24610
34'*)
54160
94640
2*648
3*640
3*480
3*640
6*820
8*800
4*860
3*9*)
34^60
8*640
6*680
8*980
3*9*0
3*640
8*840
544140
8*960
3*840
13*890
3* 60
8*960
Principe
twiro
Dan n-1
q
Nora
Sau Crus a. 20. Jovino
Melle
Diu o 94. Joe Bisaaads Parreira
Diu o. 5). Jovieo Baadaira de Masas
8 Ooaotla a 18. Jue Oeaaaa Csisabra
Dita a 83. Joe Pereira de OirvaBjS
Oeaerai Hera a. 4. Padre JeaZasaa-
rlae Ribeiro
Dita a 2b. Joa AWxeadre Barbn
Coronel r.saisiibs a. 8 A O asesas
Traraerato Barrabas a. 5. Joa Pe-
reira de Carvalba
Diu do Veras a. 10. Jovine
de Mello
Dita a. 1. Joa Plato de
Diu a II Joe Prenotase Goce Caral-
eaata
Traveasa it Joto Praaeneo a. & Jas
Praneiseo Larra
Lrg> da Campiaa n. Ib. Joanaa de
Jess Nevee (^aaraaaaa
S. B.rja a. 6. Joaqeaa dos Santas
Coelao
DiU o. 10. Joe Martios do Rio
Diu b. 30 O atase
Vieeoode da Caaraaaa a. 13. O
89*430
15*280
45*836
154960
15* 60
16*960
15*980
15*980
15*280
15*360
154260
15*380
444754
16*880
Viasota Perreirada
-rut a 84 Viera a aardeiros
Mp Jas da Ossta e Sdva
37. Viseoada do Liara-
is. Viara e besdesrM de Ao-
^ da Casta a 8.1ra
's meassea
47. Oj id -eoioe
a. 11. Zeterino de Almsida
15426)
871*069
15*260
16*260
SfMO
16*250
15*260
53*7 69
15*263
15*880
16*989
1
Largo da Campia o. 3. Joa Gssaat
Coissbto
Laperatrla a. 43. Dr Lata Satasar da
Veiga Pese m e ostro
d'Ba a. 9. bTsis Cetario do
Rege
Vaaesade de Pelotea a. 48. Laeriana
deAlbasnenaaa Lias de Barros
Vieeeade de Albaaasreas a 9. Dr. LaU
Ceeerio do
Belec-
Sefbser da Vciga P
Ditan. 13. O laessso
Poeta Vela o. 7.
B-go
Dita a. 101. Lais Ba-V
O procarador dos Faitos da Faaeoda
Provincial teado reoebido do Tbesoaro a
relami abaizo transcripta dos devedoree da
contribaiclo da Recife Drainage da. fre-
guesia de Boa-Vista, relativa ao 2 semes-
tre de 1883 a 1884, sae deizaram de pa-
gar a mesma ooatribaicio em tempo com-
petente, declara aos meemos devodores que
Ibes fija marcado o preso de 30 das s
coatar da data da publicarlo do presente
edita!, da conformidade do dispasto oo art.
53 da lei a. 891, para reoofberem s im
porUncia do asas dbitos, Beoobodors
Provincial, cortos de que fiado o referido
praao ss proceder cobraoc* exacutiva-
menta.
Recife, 1 de Agosto de 1887.
O procarador dos Faitos,
Jaftsaaal J. de lwmit Pmmamlmec.
Relacio doa coatrboiatea da Seeife Draynage da
fregoeaia da Boa-Vista, relativo ao 1' sesaeetre
de 188384, que deizaraas de pegar oa aeas d-
bitos esa tempo cnsajeteats:
Rae de Lelo Coreado a. 18. Praa-
. eiaee da Sooaa Reg MoaUfro
Ha rio de 8 Borla a. 16. Praaciaca
Rssaliaa Vieira Lavra
Visconie i Qoyaaata a. 17. Praa-
ciaca Carolina M. a eatroa
Viiceodede AJboqoerqoen. 115. Oai-
lbersae Frederieo da Boaee Carralbo
ipicio o. 38. QeJIb asertas M. de
.154260
15*260
16*250
i5* m
8*060
4*650
13*030
9*S40
4*620
8*800
4*460
6*280
-'4':0
9*640
9*840
8*960
8*860
8*960
9**4u
SAraO
8*960
a8*S8<>
8*340
19*890
Moraes Piobeiro
Bosarbj a. 16. A
Dita n. 18. A
Traveasa do Vi
Mara de Saet
Capibnrbe a 48.
Vis lea a* a de AloaqaerqeaT a. 168. Her-
diros de Joio Pereira da Beaba
Caatbaribe a 16. Herdeiros da Joa
aesede Airas Parreira
Dita o. lo. Os aaaassee
Poete Velba n. 13. Herdoiras de Jos
Praaeisco Perraira Catio
Tsspisio a. 10. Herdeiros de Jale Per-
oaadea Parate Vianaa
Cassacion.il. Herdeiros de Jalo Pa-
ebeco de Qsairogs e eatroa
Diu a. 18. Os meeosos
Saaage n. 84. Heariqea Joa Vieira
da 811ra
8. Bsagala n. 86. Herdeirea de Bar-
nardo DuarU Braadio
Dita a. 88. Ossnassii
1 Beara n. 89. Herdeiros de
Joe Qooes de Saata
o. 14. Hersaina de
8*960
Iptet
15*160
3*840
40*10)
9*8*0
17*ss0
8st9BO
8414"
16*860
9*840
MI*
I8sj88
a**;
8*8do
laVMO
9*440
SaraH
19*84..
S*60
3*9'
11*310
5*15
3*640
Pasan'sui
Basa
Ceroael Lamaobs
Liosa Piretti
DiUn. 16. A anisase
Coreado a. 16. Herdeiros de
Joa Barbse
3. Borje a. 89. Hardeiroa de Bdaardo
Dearva Rodrigaes
Posm Vaina a. 118. Irmaadaoex das
sassae do Recito
Saata Crus n. 4. A asa soja
Traveasa da BnrSe de 8, Barca a. 10.
Isabel Bodiigass Peitoea
Impnatris n. 36. Joio Meato Besa e
asura
Dita a. 40. Jos Lases Albaaco e ea-
troa
Diu a. 72. Jalo Pereira Basaos
Diu n. 67. Dr. Jado Mana Sera
Diu o. 73. Jaeietao Peas i su Peales
Viaeoad de Pelotaa a 13. Jes* da
sssaBfTOeS Wa9TIWsaV
T.aao i a. 9. Joa Pereira '
Tieede da Albe^aevajae a. 18J
viao 8 .adeira de Meato
fien o 62. Josa Bafftieta Yisita Pi-
abami
DiU o. 64. O saaanw
Diu a. 106. Joaraaa de Jasas HcdaM
tbaaieaasa
u.u a. 114. Jos Dosaiagass Coda-
ira
D tia
Dala .. 38. Jos* Pe
i rUetoe
Jii r. 0>. Joe da Silva Letta
%arora a 19. Dr. Jos Vieaats Dearta
Ui aiiu
K.eu Vlba a. 62. Jos* Prseelsso
La*r. Kaoeta
64 O amssn
Li a. 11. /aaieihn Pasasen Poetes
i)ii a. 16 O asaesae
ii 61. Jo^aoaa-aCosssbra
!>.( a. IH. Dr. Jeaa,olei de O.
boa se
Joo-1. da Boa Vista a. i
N.rara (Via* de liisjsr
35 O
15*260
15*260
15* 26 J
17*035
:id*a60
16*360
154260
16426)
16*260
90*862
15*260
16*26o
16*260
1543S0
16*363
15*260
15*260
15*460
15*160
15*160
15* -60
18*980
IfsJHO
48*643
4S47~i
15426-)
li*980
1518^0
Rosario a 33. Lais Ooaeairaa Agre
Oeraaeii Piras o. 30. f^nriinoa de
ceos Regadas
Priaeipa o. 7. Loia Pereira Raposo
C ibes a 15. Lais Antunio Pereira
Travesea de Jale PisseJean er 13. Dr.
Lana Baleaac da Veiga Pesaos
Qervaeio Picea a. 8. Lais Ooaoalras
Aera
Dita a. 3Q Lais Jet Pereira Sisadas
e ootroe
Saeta Oras a. 44. Leisa Maris do Kas-
d melo
Iatperatris o. 81. Meaoai Astease dos
Paseas
Dita n. 88. O ssaamo
Dita a. 77. Mara de Josas Teiasira
Preaeo
Dita a 79. A i
Coode d'Ea a
tina
Dita o. 2i. A niiiisas
Coeceieio n. 60. Mana Jeeaaeiaa Da-
beax
Dita a. 8 Mario Isabel Viegas de Ma-
raca
Dits n. 41. A asesan
TaaabM s. 18. Migael Joa Bacbasa
Viseoode de Albuqoerqae o. 68. Me*
noel Antonio Ase Paaeeee Sirca,
Peoto Velba a. 36. Meaoai #erreire
\nf UBMH VeattgMaV flgV
Dita o. 87. Meaoai Mtoqoias Cerdoso
Dita a. 197. Maaoei Joe de Asevedo
Arcbaajo de
24. Mara Libaoia Mar-
RiaebaeUo a 41. Migael
Pigeciredo
Diu a. 43 O
Dita a. 45. O
Dita a. 47. O
Seude
a 1. Maaoei
Dita a. 8. O
Drtaa.5 O
Roaartoa.59.
Gervaeio Pires a L Dr. Macee!de Trim-
dade Pirette
Orrraaio Pires a. 18. Mara das Da-
res Parata"
Ditan. 16. A asate
Dita a. 94. Padre Maaoei Antonio da
a. 84. Maaoei Antonio Teizai
ra a ostros
8. Gasaalo
Costa Airae
Cocaos o. 6.
a. 98.
Oeatil da
Marta da Poreimeaia
Padre M nocido Mas.
93. Marta da Lace
Lameona a. 18
te CanaaUo
Ledo Corosde. a.
oetroc
8. Borja n. 8.
Pateta
Ditao. 98.
Ditan. 28. A
Traveasa
Migael
Ditae. 98. O
Dita a. 94. O
Dita a. 96. O
Vuooade de Ooy
Luisa da Reg
Dita o. 35
Dita a. 49.
gaec da gilva
Dita a. '15.
eoatroa
Diu o. 99.
Pate
Hospicio n. 36. Dr.
B. Cvales ais
Dita. 61. O atrae
Riacho-I o o. 6. Slvttpia C.
e Silva
Diu a. 6 A. A sacase
88. Masa
Tavraasde Aouiao
Bedri-
ro
Maraes
,81.
dos
r.Jas
Pararla Bota de
Rosa Antones de
Poete VelbaA.81.
MelU OnfJaVies
8. Qoeoaio a. 8.
Otiveire Mbjaaeiro
Dita n. 10. A atesara
Cooceieio a. 3. Bebaetiio Joa Oontas
a oatret
Coetboaa. 9. Dr. debactide Qjoaal.
Biaebeato sj. 18.
MIMQ
lastMO
15*960
BJHSMI
IfjH
tftJSI.
0*981
154.0
6v4M|
18*980
15*180
15*47
1549-1
15*261
lna.980
IftJtoSO
154260
15*980
31*916
Travras* do Veras a. 3. Tasines Ma-
tbeaa
Lei, ejroado o. 3. Tberesa Aires da
C-eu Parrara a oetroc
Dita a. 30. Taerraa Airas da Costa
Parr-ira
Viaaoade de Albaqaerejac a 181 Tbo-
ee Aqainu Caaeoer
Iasaaraiflt o. 24. U Se Silva Aaevedo
Poca* Vadeen. 20. abeliae Leonor
B. I
Conde d'Ea a t. Tisatadtj de Livra-
T.ctbi n. 8. Viara e berdeiros de
J ,r da Motte a Soase
DiU a. 13. Oa asassaas
Ona n. 16. Oi|ej*>esaes
48. Dr. Vir|
, aaAeCoatba
Poete V-toa o. 40. Vmra e filbos de
Aatooij Jos* 49 Costo e Silva
Puo da SaaU Urna a. 30. Oa Bata-
Virgilio de Gas
Dita a. 33.
leude da B a Viu a. 4.
toOtaaii eosaas
Diu a. 8 Oetetsao
Deiaoe. 8. q asaeteo
Dr. Vrgi-
15*980
15*880
16*380
15*980
15*980
15*980
16*980
15*360
15*360
158960
45*583
154S0
14*867
45*780
61*846
34*624
15*960
45*260
15*360
37*561
15*260
32*176
16*960
15*260
15*260
15*260
16*360
15*960
15*260
15*960
39*563
15*260
164260
46*496
45*833
15*960
18*960
16*260
1542w)
16*960
154960
16*360
15*960
15*960
16*960
15*260
1542*)
15*980
Dita n,
Ditan.
Ditan.
Hespido
Hiato
?!*** de Altaqmrqes a. 85. W jo-
oeelto H.'anqan da Paixio e oatrn
Sucedo da Cieuoeioa} d Tbesoaro Provincial.
1 de Agjsto de 1887.
0 1* eriptarano,
. _______Caotaoo Mara de Pana Wtrm.
Relacio doa oontabuintes comprohenJidos
no imposto decretado no ertgJ 1 J 9
de h n. 1883 (80 ris por litro do agur-
dente ou alcool, qoer paro, qaer trant-
formado en licor) ae fregoeaia de S
Jos, correspondente ao exorcicio de
18^8, feito pelo Unoador Isidoro T. de
Mallos Ferreira.
Marellto Duu o. 106. Perraira Oitvei-
ra A Irasio 56*100
Ditan. 187. Soasa Rha C. 48*'100
Dita n. 141. Praaetoee P. do Monto 89*000
Lamas Valeeslesa a. 48 A. Joio C.
da Meato 33*030
Dita n. 17. Maaoei Mara' Oestes da
8lve Caoba 40*000
Coronel Htaesaoao. 180. Panlasasaa
Mara da Craeatsja 40*000
Ditan. 2*0. Luis doc 8antoa Salva 40*000
DiUo. 218. J. Groaste Penetra C 56*000
Dita n. 358. Cnriepua Colasio 64*000
Ditao. 896. AJiredo Piara as O. 96*000
Dita o. 41. Custodio A. da Costa 48*000
Ditan. 91. Beatas C 38*100
Dita o. 119. Belsaraiioo L. da Silva 56*000
Dita a. 149. Aotoeie Oo acal ves ae
S.ntoe 4 C. 56*000.
Ditan. 317. Joio Baptiata Aires da
SUra 8*C001
8. Joio a. 13. Bjeba Pereira A C. 32*9u8
D,ta n. 69. Coottauca Mara P. da,
SUra 83*000
Ditan..83, Beaba Parreira A C. 33*000
Marqaes do Herval n. 61. Angosto L.
Migneie 38*000
Dita o. 134. Jos dos Saetas Marca-
ra 56*000
Ditan. 146. Antonio Jas Iaeeo 88*900
Dita n. 160. Movaos A C. 48*000
Ditan. 170. Joio Jas MakqcJas 48*000
Ditan. 141. LabreJauier 4t Aibeiro 40*000
Dita n. 146. Msoosl Alvos da Silra
Mata
Dita n. 167. Joio P. F. Bendeira
Travesssdo Poieabo a. 7. Vicente
Jos da Silva
Dito a. 68. Meaos! Pires Aga
34 de Mato a. 38. Joa de Si
Diai Cerdoso n. 60. Jobo Baptiata Pa-
vio
Ditan. 94. JoeJaacidaa doa Sea-
tos
Dita a. 89. JoaeaJm Teodoro de Soa-
sa
Padre Nobrage o. 66. Praaeisco unis
| BabeUe
Travesea do Oaa n. 5. Maaoei Cea-
Ps
Cadra Novan. 33 A. Hieas de Soa-
sa Oosmio 56*030
Dita o. 12 P. Pigueirtlo os C. 48*000
Vidal de Negreiros n. 1 A. Via va
Agaiar acC. 40*00)
Dita a. 18. Maooei C Lias di C.. 48*000
Ditao. 84. Preaeieee doa Saetas Mo-
reira 64*000
Ditan. 86. Joa O. de Aetoaba 764800
DiU n. 150. Joto M. Lopes Braga 66400)
Dita n. 168*. Jos L. P. Male 64*0 *)
Dita b. 1. Joa P. de M. A C. 61*0)0
Dita a. 81. Prancalino B. de Oli-
ve ira 40*000
Ditao. 38. Antonio Mandes Pereira
da Costa 64*000
Dita n. 149. Aaevedo Ltges C. 404)00
Ditan. 151. Moreira Sobrinbo 48*000
Diu 156.|Daarte Crus A C. 43*000
Dita o. 157. los Luis O. da Silvei-
Mhm
e cap]
que n
se coi
apresen tadas

deeto Arsenal I
, faeo pab
I corrate, ai 11 bar. da manbi,
-nsilbo, i vista de propottas
em sartas fisebe-ite, a ,r tempo de 6
meses, a 1 de Janeiro % 3 de Jonfas vin
doare, o de sobresaJeates e aatriees
os otvios de goerra, fjatoados ee porto deets ca-
pital e nas deste Ar-;a>i.
As amorras deverio ser apreaentadits at i
vespera do dia esa qae tea de ae reauir o coaiie-
Iba
64*000
48*000
40*000
66*300
38*400
38*400
48*000
32*000
16*000
Oj objdctoe a eontmetar-se alo oa segantes :
Abatiecinenlo do almoxirifado
A
Aralaaa para bitacala, preg de urna.
Agolnio, iJea.
Agulna para lona, ideas.
Agulba para brim, idea.
Amarras de ferro, idem por kilo.
Aaeoras de ferro, idem.
AoeoreU), idem.
Aneoretes, idem.
Arrebem, dem por kilo.
Algodio em rama, idaes.
Dito branca, idem.
Dito em fi, idea.
Aceite de Sebo, litro.
Alvaiade de sooj, kilo.
Dito de chambo, idem.
Aselte de peiza, litro.
Alcatrio da Saeeia, barril.
Aguaras, kilo.
Agalbas msio-palombar, canto.
Ditas de palombtr, idea.
Alicates de ac, redondos, idem.
Ditos d) Ac, quadrador, ideo.
Ac quadrado, idem.
Dito em barra, idea.
Dito fuodido 83, dem.
Dito em vergas, idem.
Dito batido, idea.
Dito faadido em vario SS, idea.
Dito em vergelhio redoodo, dem.
Dito em verglhio sextavado^ idea.
Dito em vergelhio oitavada, idea.
Ditoem bolos, idem.
Dito para molas, idem.
Aldrabas de ferro, ama.
Ditas de metal amarello, idem.
rame de cobre, kilo. i
Dito de ferro, idea.
Dito de lati, idem.
Argola de lati, idem.
Arcos de trro, kilo.
Amsgro, idem.
Asas oa pegadeiras de lati, qualqaer dimensio,
idem.
Asal ultramar, kilo.
Amarello fraaeec, idem.
Arcbotes alcatrcdos, eeato.
Arco de pi para barril, idem.
Kdn, airea XXX.XXX,
Banleir* nacional de 2 a 12 pannos, ama.
Bandeiras de naeie de 4 sanaos, idea.
B.-im braoeo, metro.
Brim de linho para veame, ideo.
Brinio, idem.
Brim da Rasis, idea.
Baetilha oa fl i o el la, bracea, idem.
Balaneas horitootass com conchas de metal, idem.
Balsncss para mesa com conchas, idem.
Bandeja de pi, idea.
I Baldes ferrados, peqaenos, idem.
28*008, Ditos ferrados, grandes, idem.
i Ditos de sola, idem.
Ditos de sinso, idem.
B i tcala i, idem.
Barquinhas da patento, idea.


80*520
15*999
154260
15*960
M*9JN
15*380
15*960
154*40
Traveasa do Prato o. 90. Oliveira A
Irado
Ditan. 7. MarisaeodeSi
Domingos Tbiutouiu a. 8- Joto Ao-
berto Lipes
Dita 16. Joio Perreira Vital
Dita o. 49. Joeqeim Praaciaco Li-
pa
Padre PloranO o. 5. Joaqaia Josi de
Carralbo
Dita a. 41. Jado Ansberto Lopes
Traveasa do Serigado a. 1. Jado P.
da Roca
Travessa de Porte n. 8. Bibeiro da
CttabaftC.
Nogaeiraa. 1. Antonio Martios Oo
asi
Boa do Nogaeira a. 39. Aatooio M. de
Oliveira
Saota Cecilia o. 97. Praneiseo de M.
Diaa
1* boceo da roa Nora da Saata Rita a.
1. Joio da Costa Janearlo
Santa Bita a. 1 A. Aatooio Car-
dos? da Sirva
Bita n. 1. .iacintbo M. B. As C
Data n. 3. Mello Corroa oc C. -
Dita n. 7 Praaciaco Marcelina M.
Dita n. 61 Antonio O. de Silva Ja-
oior
Largo do Mercado a. 1. Antonia da
Silva Joaser
Diu o. 7. Joa Caatodio O. Oatoncies
Dita a. 13. Joe t. Oaed.i '
Diu o. 39. Aatooio P. Botalbo
Travessa de ti. Jos a. 1. Marcelino
A. Lopes .'
Pasead iies a. 43. Lopes-k Oliveira
Travesea do Puizota n. 17. Etiea B.
dos Santos Rocha
Imperial n. 1. Aodr Affjoso de Car-
reasT
Dita o. 7. Jaaqu'ui Joa da Silva Mo- ,
15*990
45*780
15*360
15*260
36*302
15*380
16*380
15*980
15*280
15*380
15*960
BaaWl
45*260
15*260
15*980
154980
15*3b0
15*360
16*9s0
16*869
16*a80jDitaa 19. Miranda 4 H-radiado
154260* Dita n. 55 A. Adolphj eVMdadooea A C. 40*000
^ Diu a. 55 B. Antonio de Albuqoerqae
38*400
404000
384400
40*000
de ferro, kilo.
Ditos de lati, idem.
Borracho ea leoeot, idea.
Botoee de metal para csixilhos e vidrot, idem.
Breo, kilo.
Brochas chatas, dutia.
Brochas para pintar, non.
Ditos para colar 88, idea.
Broose, dem.
Broasil, grammas.
Bales de folbe, na.
Baldeedeir de folba, idea.
Boles de folha, idea.
Bagottaa SS, orna.
C
Conchas de ferro para coainba, oaa.
Ditas de ferro agatba, idem.
Cera prcta para eorreame, kilo
Dita amarella, idem.
Dita em pi, dem.
Dita em velas, idea.
Dita virgea, idem. .
Carmn, liquido ingles, vidro grande, om.
Cera em archotes, kilo.
Cjlchio de capia de 1 ",550X666, idea.
Cabe de liabo braceo, kilo.
Dito de manilha, idem.
Dito de cairo, idem.
OVaks de ferro, om.
Colberes de ferro, ama.
Crjjpaeeo para deseaba, om.
Cassarolas de ferro eatanhado, kilo.
Ditas de ferro esmaltado, dem.
Cbalelraa de ferro eatanhado, idem.
Ditii da forro esmaltado, idea.
40*000
38*100
38*400
404000
38*400
3**000
38*400 i
404000 I
64*000
38*400
iairwi' Carretel de barqaiaha, aa.
*,*ww Gaaarea, pella.
48*000
40*000
61*000

76*880
76*400
76*100
76*800
40*000
64*000
72*100
78*000
64*000
40*000
34*000
88*400
44*000
32*0)
43*000
Machado
Oiu o. 69. Joa de Soasa Qoimaraes
Dita n. 111. Antdo & C.
Diu o. 115. Jorge Mal berros aVC
Dita n. 135. Praaeisco Jos de Barros
Ditan. 153. Hermao A de Sooaa
Data o. 165. Migael A. de 8. Beatos
Bita a. 167. Tiuva Matocos k Irmio
DiU o. 827. Caaawno A. P. Lima
Dita n. 26 .. Thuoaa A ferreira
Dita a. 869 A Maaoei Praaeisco Oui-
Cadiohoa de patate, dilferentos amaros,
Catracas de diversas dimeotSjs, idem.
Ditas coa aaaivella, idem.
Cal branca, litro.
Dita preta, idem.
Dita de Lisboa, idea.
Dita ds Jagnanbe, idea.
Carleados de ferro, am.
Cera da trra, kilo.
Dita bracea, dem.
Cintas asues, idem.
Colla da Baha, 1' quiiiiade, idem.
Dita da pellica, idm.
Dita de piotara, idem.
Colberes de torre para pedreiro, ama.
Com pe aso* de ferro, un. M.
Correia la sola singella de Tote, idea
Diu de sola dobrada d Tak >, idea.
Cobre em chapas, kilo.
Dito em batrtt, idem.
Dita em vergelhio, idem.
Dito ea folba para forra, idea.
Ditoem vario, idea.
Dito em folba, idem.
Dito ea leoool, idem.
Chambo em It-nool, idem.
Dito em baria, idea.
Chaves de tonda oa parafaso, ame.
us ialcaae, idea.
Cusento Purtland, barrica, idea.
Carnauba em vetas, kilo.
Cr, ideo.
Ora vea de ferr, cento.
Caaos de chambo, kiloj
Cabros de qaalidade, oa.
J aldeirdo de tarro eatanhado, kilo.
Cobertores de 1S, um.
Caderoaes bronceados 88, idea.
Cbinello de vaqueta para a enfermarla.
Camisola da brim.

38*400
48*0(90
4840 h)
3844'O
38*400
M
15
15*980
15*360
1649*)
4**780
mm
41*811
15*J0
45*780
m.
MtJBS '
15* O
48*598
18*4*4
18*137
Costa Primo C.
Maaoei Oonealvea
No-
Praoseb

Aotonio de
Jos Ooats de Oliveim
Alasuida C.
Joa Praaeisco de Al-
IJiu a 276.
Dita o. 379.
goeira
Diuo 321. Jusino de Carvsdko Ca-
raleaate
Diu a 68 A.
Oliveira
Ditan 110.
Diu o. IStB.
Diu a. 162.
atada
Diu o. 160. Jeroormoda Silva Netto
Dito o. 164. Aotonio da Silva Netto
iyvu a. 181. Pedio Joe da Silva
D.to n. 196. Joa Soares P. de Oli-
veira
Diu o. 980. Oetaviaoe D. Paraso
Dito a .Si. M>oo I J s da Cata
Dita o. 3a4. Mootatro J^rge C.
2* irav-aa d> Ojacingos Villr;a a. 8
C. Beujaaim Joaqoia de Oliveira
Via F-m-a a. 6. Antoauo O. de Mi-
rauda W.
4040 0
404' O >
40*000
8*000
40*000
6140*0
J*OO0
4*000
66400)
56< JO
384400
64*00
4"40>
340
JbsVJu
244i)0)
94*000
, 1* svceio da Beoebedoria f rovbcul 10 ee Da-
era da 1867.
O Chefe,
Jtenos MinH-H d* AsaradoHmrra.
Coaaelha de ceaoras da repar-
tlt;i lo Mariaha
SoopilaaoSB de eobreaoleotoe eaiatectaet aoe aa-
vioa ee goerra, toadeadae oo porto daota capi-
tal o is depradeooias ieat
D i aes de repecho, aa.
iosasco de 18, metro-
Diamante para cortar rdro, idem.
Uobradioia ae ferro refuroadaa de !junta, coapti-
das, de qualquerofimenaio, urna.
Dieu de dito .muradas parasjachioa, de qnsJqufr
di arcas io. idem.
Ditas de dito batido quadradas, de qaalaaa* di-
ateoada, idea. ',
Diu* dt Utio, coanprdas, de jnrjta cetn cixo do
a ssto aeul, r.forosdas, de qualqaer dimensio,
. idea.
Diuh de lati, eeetpride, dt jante, osea ei do
acamo meta', ref ircadas, de qaalquer dimensio,
idea.
Ditas de dito, eaaaprdaa oa de jante com eixo do
aoe-eao aaetol, uo ret-irr;adaa, de qualqaer di-
mensio, idea.
Di us te dito qsadradu, rafeteadas, de quslquer
diasenaio, ideo.
Ditaa de dito qoadradaa, nio reforcadaa, de qaal -
qu--r diaeosio. id^m.
Diiaa Je dito ^aadradae raforoadas, para
aaa, de qo iiqoer dimensio, idea.
Dr as de dito rf readaa para madaira, idem
Di'aa d- ierro, idea.
Ditas de metal, idem.
,
Eusofrc ra nd, hilo.
Diuca caxtra, idea.
to de viahede 87 s 90 graos, litro.
Raiassbo na var^a .iha, kilo.
i barra, idea.
Easadas de ferro, oaa
utaas para ditos oa donvira, esa eaba, dear.
Dita para arpinteiro. com cabe, idees.
Bttopa da. torra, kilo.
Dita de liabo, idea.
Escaplas de .ferro, idea.
Dita de lati idea.
Bsalas nutrieas, oaa.
Esearrtdeiras ds irri, idea.
Ditas de ferro aga-Jia, idea.
Ditas de folh, idea?
Bsqusdro de ag^, qaalq^rdiaraiaW.aat.
Bttopa da algodio, dem, kilo.
DiU ingles*, idea.
Eieovas de rame para tubos de caldeara, saal*
qaer dimciaii, ama. "ja-
Ditas de cabello, idea.
Ditas inglesas, idea.
Ditas de rame, idea.
Espaaudeiras de filba, oaa.
Eimarl em pd, kilo.
9
Plele 83, metro.
Pi de vela de ama qa ilidade, k lo.
Dito de algedo, idem.
Porquetas de ferro, ami.
Pacas para eosiaka, ama.
Prigideiras de ferro esmaltad, kilo.
Ditas de ferro estaohaio, idea.
Paail da folba, na.
Pi de obre, kilo.
Polhaa de PUodres granias, Chareooi, atae
XXX.XXX eaixa
Diu., dita grao lea K-k-, asrea XXX XXX
idem.
Ditas aita peqaeaas
idem.
Pormoas, am.
Poacee, aaa.
Plor de coxofre, kilo.
Patea de oaro, idea.
Peltre eeece, idees.
Pechos de ferro, qaalquer iionaal i. ata.
Feohiduras de farro pora
qualqaer dimeaaio, moa.
Ditas de dito para gavetas, daae l_
voltas, qaalquer dimensio, idea,
Ditea de dito de eotalhar, para porteo i
maoanetaa, direrta ea 4
dimeasio, idem.
Ditas de dito de caixio para aosble coa aa sea
ma^uetea i direita oo i i
mensio, idem.
Ditas de dito eoa fertolao para caizdo,
dimeasio, idea.
Ditas de dito de bomba,
idem.
Ditaa de dito fraoeests,
idem.
Ditos de dito de embutir, de I
mensio, idem.
Ditas de dito eom trinos e i
mensio, idea.
Ditas de dito de tambor, qs
idem.
Ditas de dito de Une
qaalqner diaeosio, ida
Ditos de dito de ago-ja, eoa
qaer dimensio, idea.
Ditaa de dito de broca, t
O.D20 0 080, idem.
Ditas de lato para er ario e
caohio, quarquer dimeasio,"
Ditos de dito de eotalhar i
netas de pao, vidro oa*
eeqaerda, qaalquer dioeeado, i
Ditas de dito de eatolbar i
netas, qaalquer i
da, idem.
Ditas de dito de caixio
macaoetas direita a a
mesie, idea.
Ditas de dito eom rooeaaetaa de vidroa en
lena, qaalquer diaseaaio, idea.
Ditas d lati para armario e gavetas, eoa a tea
caohio, qaalqaer dimensio, idea.
Ditas de latid da entornar para
netas de pi, vidro oa porcois
eeqaerda, qaalqaer dimanado, aj
Ditas de lati de entornar para portas, asa ames
netas da qualqaer dimensio, i detona s es-
qoerda, idea.
Ditas de lati de caixio para portee, eoa ai asa
macanetat, 4 direita e i esqaerda,
menalo, idem.
Ditaa de latie eom macuetaa de vidro oa ]
lana, qaalqaer dimeasio, f "
Ditas de lati da doas
qaalqaer dimensio, k
Ditas de lati de embutir
dimensao, idem.
Ditaa de labio de embutir i
menaio, idem.
Ditas de lati com trincos o i
dimensio, idem.
Ditas de latid ds taaboreto,
idem.
Ditaa de lati de laieete para
dmensio, dem. -
Ditas de lati de agorja
qualqaer dimeasio, idem.
Ditea d ferro, idem.
Ditas de metal amarello, idea.
Ditas com macanetat (francesas) I
Ditas de metal sortidaa, idea.
Perro em chapas BB, kilo. -
Dito em vergelhio, idea.
Dito em barra BB, aVm.
Dito em can tonairas BB, idea.
Dito iogles em barra, idees.
Dito ingles ea vario, idea.
Dito ingles em lencol, idea
Dito ingles em cantoneiro, idea.
Dito Lae-moor em ffhapee, i
Dito L w mor em barra, ide
Dito Law.noor ea vergalbajo, i
Dito Liw jooor ea cantooeiraa, i
Dito Lawmoor em vario,:~"
Dito L.iWinoor em lencol,:
Dito da Sueeia em barra,
Dito da Saeeia ea vergalhie, Um
Dito patento ea berra, ideas.
Dito patento ea vrgalhid, idem.
Ditos para reos, idem.
Dito para grelhas, idem.
Dito nd re em ebapas, ideas.
Perro gasa, idem.
Dito ingles ea vario rodeado 88, i
Dito iogles ea vario quadrado, i
Dito da Saeeia ea vario i sdalo, I
Pechos pedreses, om.
Polea SS, idem,
Penolhos de metal a-aarello, I
Ditos de ferro SS, idem.
Ganchos de lati, aa.
Ditos de ferro, dem.
Osrlopea com trro, f
Ojivas para calafate,
Ditas para carpinteiroe,
(irosas de ac, idem.
Oaxeus de algodio, kilo.
Diu de linho, idea
Dita elastiry patente, id
Dita patente, iiem.
Os em pedra, dem.
fromma lacea clara, idem.
Qesao, idem.
Oadanhot de ferro, am.
Oomma arbica em podra, kilo.
Oarfos paro eoaioha, am.
Dito de ferro, idea.
Oatos coa aapatilbo, idea,
Ditos angetoa, idem.
Ditos dobrado*, idem.
Grana do Rio Grande em b-xigae. Ibis.


-trani-
Hostias, ama.
Kerosene, lata.
Lixa de panno braoeo, mas.
Dita de papel, ateo.
Dita de prixe, idea.
Qitm de vidro, id m.
Dita esmeril, idea.
Lubrificadores, am.
Liaba alcatroada, kilo.
Dita de barca, ideo*.
Lati em chapai para todas as
m verg^lbAea, id>-m.
lito em fo bt para f rroe, ideas.
Dito em leucol. ideas.
Limas iaglesaa qaadradas de OJOI a t\*88,da-
sit.
Ditas ingletat chatas 1/2
Urdas de 0,101 0,560,1 _
Ditas ingleaat patalieUa bastardas, ds 0,191
0.650, idem.
Di u de 3 quiaat bAsterdas a speras de 9,101
0,550, idem.


l*J
chata! I/S
de 0401


> teaMaca
aaf^H
I o^O
a.
Ditas da qaioa asurca* 4 tutor P. Jaehsoa da
0,100 X OS, 0,900 X O4OO 0JOO X 0,046,
teca.
Dte* raSICeS dO DMM SOtor dt
0.100 x a.ooe, c,soo x 0,011 o,* x 0,016
Mem. aM
Dita, rytiadriee*
Dtta* leacbeins meOTC** do
Z 0,1* afta.
Dita* (O"ea da 0,101 a ,660.
Di*** de 8 asneas o antee W. Walaa de 0,101
Milm.
Ditaa a 1/3 cenosa coalaa a bastarda* do aimso
aeter, 0,101, a 0,560, teem.
DMm peralielee asearces bastarda* do bmssxi
Bator 0 191 a OooO-iaiai
Mas .*(*. de axo ster, da 0.101 a 0,550,
Ditas aassodocirs* do lu ster da 0,101 s
- ftW\ idasL
JmX^SZ?\miru do 0,101 s 0.660,
dosis.
Botos Isslssii rodeados ds 0.101 s 0,XO, ideas.
DMoa cyl-adrioos do 000, ideas.
Loso da atoaste, larga, tetro.
Dito estcate, ideaa.
Date agiese, larga, idas*.
Dita eireite, id.
Dita de alodio
Las tena do patete, sata.
LaTaterioa de tero, oas.
Lencol de bros, asm.
MValber teaaeo para gsxete, kilo.
Dito sleatrosdo, ideax
Meriim, kiic
MatabospMesMdaFrr, da6,8, 10,12,14,16,
ltt 90 kilos, oca.
PoUtsa ea podra, idosv
Pira da So
Pieeeis eaoopaitoa, asa.
Pos preto, kik.
Picante* de ferro, aae.
Poaa tompictao, adoss.
Prego, do cobra batido, kilo.
Dte* do cobro do easkotir, id,
Dito* da seeaae, dem, y
Ditee de eoera para forro, fcfcsm.
LC4*
Medidas do fono
Medida* siotrirt do foUw, tono.
Maras, estro.
Mi toado, om.
Mtikos de ferro, idea*.
Martelio do earpinUire,
Martelto de pedreiro, idees
Metal monis, kilo.
Metal potente, idees.
Dito esa fita, ideas.
Verdea**, kilo.
Mollees brooscao, ideo.

Ocelos de alcance, osa.
Ole* do rmasas, kilo.
Ocre, idees.
Coro ras pi, litro.
Oxido ds ferro, kilo.
la* de forro, oses.
Pi* do ferro coas pooU, idm.
Paa da ac, ideas.
Pi* de seo eos* ponte, ideas.
Ped i de afiar, ideas.
Podras da anotar, ideas.
Podra de itbclo, dem.
Podra do asoer tintas, ideas.
Poekadorca do vidro o kmea, idees.
penetra* d* araste de ferro gaJranisedo,
Paaeira* de traste de lati, ideas
PsasJrss ds cabello, de-o.
Paaeira de rame, ideas.
Pamtliii. da oda cm teapo, ideao.
Podra pea, hilo.
Podra podre, idees.

idem
^
COMERCIO
REVIT.4 COaUERCIAL
a. aeasana le S ai le Palmara ale
IfMfl
Cambio sobre Rio de Janeiro- Sobre este pesca
fea-** traassecio a 3 d/r ao par do Banco.
Cambio sobre Babia Nh** PP*' *>
Basco i Tiste eoo 1/40/0 de premio.
Cambio aobre Saatca No coaatoo trsneeecAo
ofactal.
Cambio aobre Rio Qrasde ds 8slNegaciuo-te
s 30 d/r sea* 3 i/4 0/O de descont.
Pimiii sobre Porto Alegre Na la esnstea cffi-
ritlmrnlr
Cambio sobe* ParaToesoa-ee a 30 d/v esa 1/4
0/0 o s 60 V eotn l 3/8 0/O de deecooto.
Cambio aotvre Loodree Peste trsaeaeAo com
0 papel do Banco a 90 d/r 23 8/4 .1/ por 1*000.
Cambio eobr* Paria Sao honre traaeecfio of-
fieial, o Baaea fechra a.90 d/r 417 e i fisto 431
re. o tranco
Cammo sobre Hamburgj-Nio se fes traaaic
casi tamal. O Banco fchoa s 90 d/r 617 i
rite 532 ra. o B. M.
Cambio sobre Poatogsl a Liboa Nio eoo va
tiiaaiMiii ofaeial, o Banco fecboo a 90 d/r 234
O/O e i eiste 336 0/) de premio-
Cambio sobre Porto Nlo eonstou trasMaVeealo
cfficial.
Cambio sobra Montevideo dem idm.
Cambio obr- Boenc* Ayree Il*m idem.
Aplleos da divide publica de 6/.Venden-aa
1 aaol.eedo valor de 1:0004por 960*.
Dita pravinciaes de 7 /,Veadarsaa-se 3 epo-
lieaa do vslor de 1:000* s 1:017*500 cada nata.
Campeaba Regar. Iodemoiasdora Nio cons-
te*, veodaa
Comasnbia Pheoix dem idem.
Compsnbis Secare Anfitbrite-Idem idem.
Ccmpanhia PernambocansIlem idem.
Compsabia Piacgo a Tecido*Idee* idem.
Pampeabas do Beberibe Venderem-ee 55 ac-
ece* do vslor de 100* s 166* eads ama.
Cempeabia de O.inda s Beberibe Nio hoave-
rtm veadaa.
Companbia de Sonto Tberess-Idem idem.
dapenhia de EJixtee5ee Vendern.-** 80
aecoea de valor raalisado de 70* a 40* eads ra.
Descont da lettraa Conacrram aa toxaa eto-
riors de 9 O/0 so anoo-
Lettraa hypotbecariaa reta tranascio esto se-
_ da fono pata fono, ideas.
Diroe do forro de peso, ideas.
DitM As forra, graadsa, coate.
Dito* do forro, prqotace, kilo.
Dito* baullisbos, dem.
Ditos ds Ierro, de batel graadea,
Ditos do forro, do batel
Dito* da forra, ripeo*,
Dito* estopares, Masa.
Ditos ds farro, eaibraes,
Ditos do osaboear, idees.
Ditos de sieso, ideas.
Ditas de forro de i
Dfooe da aobre rfpai
Diioa bali*, ideas.
Ditee de torro, do costada, ideas.
Ditos de aristados, alvaniadoe, idem.
Ditos do cobra, do batel, idees.
Divas da cabra de eoetodo idea*.
Ditos de c-bre, para forro, i ees.
Dito* de frrre, de gsarsicio, idrm.
Ditos tranrsass, ideas.
Ditaa de trro, de
Ditos eabeca da
Ditos besa torada, idVts.
Pararaooo ds trra esas pareas, qoelqaer dimes-
eie, idem.
Ditos da pescas, coas rapelbos, ideas.
Ditos de torro, da esbeca chato, differfmtes di-
menaoc*, groaa.
Ditos de ferro, esbeca redonda, dinerentes di-
meotoes, deis, !p-
Ditos de lati, ds tabees ebsta, diflerentrs di-
menaocs, idem
Ditos SS, aa*.
Dito* de asetel smarollo, id. a.
Piocafo da Malta, aa.
Ditos da seda, tona.
Pratee fandoe de ferro, aeetba, asa.
Ditas trsveeeoe da ferro dito, idem.
Ditoo da ferro, eetesbados, dem.
Dito* do ferro, esmaltado*, idea.
Dito* de folbe, na.
Piaaseva, kilo.
Pbardea para topas, asa.
Dito para os lados, verde o aocstftsvdo, idem.
Pas as para mees, meti.
Paesro de iolbs, tsv
Prato travesaa da folba. om.
Dito redondo de folba, ideas.
Pello de earneiro preparada, nata.
Remos de foia 88, asatro.
Rebote de asara galvaaitado, kilo.
Raspa* de fono, ama.
Roage, kilo.
H6i i ra, idrm.
Ratoeiras, nass.
tiara iogteaa, i
Dito da trra, idea.
SsagM de drago, idesa.
Sapstilboa de forro, asa.
Ditos da bronse, idees.
Ditos de metal, ideas.
Sellante, ilem.
Sabio aa pie, kilo.
rJeboem velas, ideas.
Lhteeoaoo ideo.
Steariaoa ea vetes, idea.
Dita* ea rebote*, idees.Ditos ditas da poviaciaIdea idea de 360 n-
o maaao idas.
Vsasfre do RaeO ratalbo alo al toros es man
tm s 80* a pipa.
Vmbo do RiO retelbo ee mantAm de 135* a
160* a pipa eoaferase a qoajidade,
Xarqas do Rio Orando do BolDeposito 18000
arroba*, o retelbo de 8*600 a6*800 aada ar-
roba.
Cr nr-raia e al rastel rea
AlfoaeesaCootiaAs o retelbo do 8*600 a 9*
oo 16 kilos
Arree da IndiaCoa.1 iaaa o retelbo de 3*600
oe 15 kilo*.
Alpiste-Contiena a ratalbo de 4*700 a 4*800
ee 16 kilos.
Asceta da oiiveir* aa barrio Continaa asm
existencia oo aereado.
Dito de dita em lateaCoattetu 0 ratalbo de
15*000 a 16*800 a lata.
Bacalhsj-Deposiio 6,000 barrica* e tinas, qee
ae reta ea de tOfOOO a asuvica a 18* a 19* cada
o retalb) de 410 a
o ratalbo de
Dito de can
asalto fosasi
Seeeasie da coro, kikx.
Safras da forra calcadas, as.
T
Teeeenaa para eor tarase tal, oas.
Tomos de forra da bancad*, kilo*
Taraos de asea, em.
Tanoo peqeeeoe da mo, ideas.
Traee do rosea de
Ditee do oolher do tedas aa illaiaaBas, idea.
Trena ae trios, idee*.
Te boe de forro, idees
Dito* de forro pera csldetrss, idea.
Ditos de torre para estaos do oaldairaa, idea,
Ditos ds lati pare estaos da oaldeiraa, kilo.
Dito* ds cobre, ideas.
Ditos de cama o.
Ditos de metal, ideas.
Ditos ds borracha,
Telbae da afateo SS, asa
inglese*, sss.
Tscbas de bombe, kilo.
Ditas de i neo, ideas.
Ditaa de cabro, idem.
Ditas da Uno, idees,
Trtaesi, iaaa.
rerra da ara*, craa a
Tesos do ticte, franceses,
Tints ral altrasseriae, kilo.
Dito aasreils preparads, ideas.
Dito branca de sinco, idas.
Dita brsaea da eso abo, idem.
Dita poJha, idea.
Dita preto preparada, ideas.
Dita verde preparada, idea.
Dita encarnada preparada,
Dita rsol preparada, idea.
Dita roxo-terra, ideas.
Tomeirea do eoteabo s 1 10, nasa
Dites de metal corva, idem '
Tersadas francesas, astro.
Terrina ds forro, agatbs, nas
Terrias de folba, idem.
Treveeieiro* de capia oo de In, om.
Dito* de palba, idem.
Toros ds Jeaipabo, idem.
Taboaa ds ptaho americano difiereniea espamaa,
metro qptdrsdo.
Dita da ptaho da Sueris, atetre corrido.
Dita de ptnbo de Riga, dito dito
Dita de cedro da Babia, dec. cnb.
Dita de mnrello de saaoalbo, idea.
Dito de costado de pao carga, idem.
Dito de cootadroho dito, idea.
D.U de cedro para forro, ideas.
Dito de cedro de 0,035, idea.
Dito de cedro de 0,019, Idas*.
Dito de looro para aaaoalho, idees.
D.ts de pao oarga de 0,013, idas*.
Dita de pao oarga de 0.026.1"
Dita de pie carga de 0087,:
Dita de peo eoetodo, idea.
Dita ds pie oootodinbo, idem.
Dito ds saarelto para forro,
Dita ds amarello de 0,036,
Dita de mere Ib oe 0,019,
Dito de amarello de 0,087,
Dita de smarollo da costado
Dita de amarello de eoetadinho idem.
Dte de pinho da Sof cis de 0,019, idrm.
Dita de pmbo ds Soeeis de 0,026, idea.
N. B. O. _
de deacoato, sslro
oaide.
da estiva tea 10 por cento
es qne eitio declsrsdo li-
de 4* s
a 14* a
sltersoio, as vsadss
.rnr-roa aa
Agnsrdeate Nio nonve
lana de 49* a 50* a aipe.
Alaaoi-Idem, ida, idem da 93* a 95* a pipo.
Asnear Entraras 23,868 saecoe ?ondas,
potos ralbo*, branca 1*700 a 1*800, tesenos-----
1*800 s 1*400, aeeeeevado 1*300, polos aovo*
9* brato 1*300 e 1*300, rteme 900 a 1*
oe 16 ktloa. I
AJgodio Botrsrsm 3,980-Idem de 6*100 de
1*. 6*100 aedisao e 1*100 2* aorta oe 15 kilo*.
Arres em casca -Se aaaiom o rett'ho de 4*1500
a 5*000 o laceo liquido.
Cal Entraran* 890 aseosO retelbo em-
bala dr 13* a 16*500 os 16 kilos.
Ceblas do Rio Grande do Sal Continua sea
eneradas nem existencia.
Cera da Carnaoba A* venda* foram de 3* s
5*os Idkika.
Coaro* Migadas aaaeoe Pes-ee rendas a 600
ra. a kilo.
Dito* ditos ferdeaHoareraa vendas a 990 ra.
kilo.
Cerreja nacioosl O retalbo 4 de 6* a toi de
carraxas e 6* a de 1/1 femase rilada).
Farias da standiecs Sea altoraeAo. ea aan
tea o ratalbo de 2*250 s 3*500 e seco.
Psao-NAo altern, o retelbo de 6* a 13* o*
15 kilos femtoihaal a da 16* a* (aa eordas)
fleatma do mandiocaSe maniere o retelbo da
2*800 a 2*400 ce 15 kilos.
Oraxa do Rio Orando do SolCoteatoe aosai
caJarate d* 8*600 e 4* oe 15 k.lee.
Oordnrfc da Rio da Prata Cotoaos aomiotl-
meata a 4*900 oe 16 kilo*.
Oooebra nwioaal 8- mantem o rtalh> de
3*800 s 9*500 s c in insiera* s
MolCootiaoa sea existemam ai
aatiho 8* msalim o retobo de 45a 50n. o
les oortidaaSe tAsaiAm o ratalbo de 40* a
I o ecato.
I em eabell j Baixoo, es rondes foram de
[aa de cabra a da 40* aa do carao:
i Asad o Mocao'd As veadss foram de
ajenaba.
rasdo Coatiooaaoe a cotar noaiaaJa.a-
1*800 os 15 kdoc.
smoc s colar nominal
_
8* asattm o ntolba de 9* a 3*800
iltaido.
.
Bsnbs do poreo Cauaa va
430 rea* a libra.
Batato* portagaasss Coacerva
3*400 a meia c-iia.
Ditas iogleaeeNio as no mereaJo.
Ditas frsanssssCealiaaa o retalbo
meia cana.
BreaCootisaamos s eotsr de 13*
barrica enferma a qaslldade.
Carvie da pesara C&atraaa o ratalbo de 16*
a tonelada.
Canmls-Ceaserrs o retelhs da 1*460 a 1*500
o kilo.
CeblasPequea* entrada*, sabio o retelbo
de 12* s 19* a calza acaforae a qaalilade.
Car vejesCoatoaa o ratalks de 6* a 10* a
dasis oobforssa a qoalidsde a procedeacia.
CiaaatcConUoaa o ratalbo de 6* a 8* a
barrica coo forra* a qaalidade, fabricante a aoca.
CoainhasContiaaa o retalbo dt 17*500 oe
15
Cravo ds IndiaContinas o retalbo de 9*800
o hilo.
Penaba de trigo Deposito de 14,4000 barricas,
o retolhi eootiooa de 16*500 a 17*, pela marica-'
o* s 30* a 33* a de Triaste cada barrica.
Ferjio Coatiaa o ratalbo do 4* a 9* o asaca,
co asnea a qaalidade c procadaaeia.
Oarratde* vastosSe assatem o ratalbo de 450
s I *500. eooformo a eapaeidade d'elle*.
Doce* em fabsa 8o msatm o retalbo de 750
re a a lata.
Parella do Rio da PratoCouam ra a ratalbo de
4*400 a 4*50i o aseo.
Dito do LisboaConserva o retelbo da 4*900
a 4*400 a ceceo.
QwebraC>oerva o retelbo de 4* a 14* a
caixa conforme a qaalidade e proaodaaeia.
flerva doceConserva o ratalbo de 17*500 por
15 k.lee. ,1
si roeeo*-Deposito do 4,00) caixss, o reta*^
eoa'iaoa a 3*500 a lato, nqaido.
Liaea inglesa ordinaria Coasarva a ratalbo da
80* a 135* o gigo eocrforme a qasdsds c ssr-
tirnanlo.
Masss ds tosiste Sea alteracAa, o retelbo de
900 ria a libra.
Maateige em barraNio beave slterscij, o
reialhj 4 de 800 re* a libra.
Dte em latasNio honre alursoio, o retolbo 4
de 1*100 a 1*300 a litera,
ae*ess itallaa**NAo honre eJtoraoao, o rete-
Iacjde5* s 7* s caira coaiorme a qaalidade.
Opa d* UaaaoaNa beave akeracAo, o reta-
lbo de 1*100 o galio (ea barril).
Paseas cornaca*Nao boa** iteraci, o re
telao 4 d! 8*580 a 9* a caita, safarme a qe*
lMfsde.
Ditos
a catea.
-
l^Ssm!
Piasaoi* da laia-Sam slteraoii, o rtteiho
de 1*860 s ****** kilo.
Ponera wgtosa S*m aJtersoao, o retalbo 4 da
90* o ha ni.
QjerjM-Seaahmaeao, o ritelb* 4 U 3*300 s
8*400 aa.
Sal eotrtageiio Ba eii*tenis.
Sardsaba-0 ratalbo ss sssata porSlOaSJO
reit o qaerto cxMorase a qaalidade a proceden
ei*.
Teueiebo da Lisboa 0 retelbo se aaatca
* o* 16 kilos.
Orto americaai O retalbo as msalom por
12*500 s 13* ce 15 kilos.
Velas steerlau-0 ratalbo ae aaatom por 680
reas o aasae.
Vinagre de Liaban O retalbo ae asaataa per
a i65* e pip. eoafonse a qealidade.
Atoje'de LmbosO reteisu es asaataa de
Wlla 330* s pip* eoafora
Dito tremerNio esteto aa manis
Dito Pigaeira-0 ratalbo a* aaatom par 230*
40* pipa arssfortaa a aaelideea
aoe de EM de Prato Deposito 4.1,000
,., qw reialhoa-M de 4*600 a 6*600
arroba.
Bolita e anaerrial
<;oTA9a nmciAXs dajo*tta dos cok-
KBCTOBCg
Rtft. 19 de Oatobrc 4* 1887
:%mhn sobra Londres. 90 *>?. 89 3/4 d. por
I*; te osas
Sa hora da bolea
JaWceeism Vender Comprar
60 scoee da Coapanhisdo
Bebcr.be 160*000 i 156*
O in isadisiii,
Antonio Ixoaroa> Redrigaes.
em.
!
bo da Saecis de 0,087, ideap
Dita de piano da Sacate da 0 050 idees.
Toree d, Jeniasbo de 2,64 a 2,60 de comprimen
topo w i groaso
e que nioteobaa toe, sa.
V
Vidro* curvos para pkaroea, brsocoe eenearaadts
ato
Vidroede vidrece arenos e da coree, idem
VsMoorsa de ptsssavs cea cebe, idea.
Tenoast de roscas psra calafate, idem.
Vera a branoo de be noca, kiL.
Dto de colbcr, idea.
Dito brsnco frsnees, cncorpedo, idem.
Dito tmarallo, idem.
Dito de pincel breaeo o preto, vidro* grande*.
Dito de qaeimar oda, kilo.
Dito de alambra, idees.
Dito be..neo e preto do 8. Freir, vidro grand;.
Dito secestivo ingles, kilq.
Dito copal, idea.
Dito aetelico, idea.
Dito crrstel, ideas.
Dito Bn-t Blai.k Japn, late.
Dito Bert Wesmtmg, idea.
Verde Psns, kilo.
Vernis do coaltar, idem.
Verde capot 11, idrm.
Dito nativo, idein.
Verde francs, idem.
Dito iagtea, idea. #
Vermelbio da China, idem.
Vid roa para vidrsess de 0,0020 0,001, om.
Ditos iugbaea de 0.0020, 0,005, idrm.
Dito da Bobearle, dem.
Dito* Isvradoe, dem.
Dito* estrellsdvs, idem.
Ditos de ccree reos,
Ditoa e corea curvo,
Ditoa opacos, ideas.
Ditos psra cepelboe, idea.
Dito* aasselias, idees.
Ditoo redondee para vigtes, idem.
?rcio, k.lo.
Ziaoo em narra, ideo.
Zureo ea fulks, ideas.
CoadieSea
1* Todos oe srtgoc serio de primeira qualids-
de.
2* Serio eatregoea peloe fornecedore* nispor-
c6ci que Ibe fuiem pedida* pelo almoxirifodo e
peloe navio* de guerra, no preso de tres diai,
costados ds dats ea qne os pedid's foram deipa-
cbadoa pelo Exm 8r. inapeetor.
8* Oa gneros ficario aojeitos i approvacio oo
reprovacAo do perito qne for deaignado psra x.-
mioal-os.
4* O* f.rnecedore* psgario aa malta* de des
por cento do vslor doi generes no cass de demora
aat entregas s ds vinte por cento no de falta de
entrega, oo rejeicAo por ai qaalidade, indemoi-
asne oeste caso a foaenda nacional da difieren es
qoe se der entre es prec s sjnstsdos e oa porque
torea comprado* oe geaeroe nio tornecidoa en re-
jeitadoa, lalvo ee forem imacedistsmente aobititnl-
doa por oatro da qaalidade contratada.
6* O pagamento ds importancia dos forneei-
meotos a-ri feito p viata dos doenmentca qoe obtiverem oo foi nooe-
dorea, e drpoia de satfeito o stlloprovioeisl.
6* Conforme o evito circular do mioiatrrio da
Manaba n. 172 de 28 do Janeiro do correte an
ao o fornecedor fieari injeito a maia teeaent% diaa
de tapar;ment, alm dopraso eitipulsdo no ooa-
treet .aataneis Ibe d diruto i
prorogi
7a 0 cbjeetoa furneeidos * aegaiuto:
Ob*err*eoe*
1' Nsohum* proposta aeri recebida sem qee o
proponente della declara por extenso, aero claro
algas*, emende, entrelios oa rasar*, o prer;o de
es da genero.
S* Nao ier aceito a proposto sem qoe o nego-
ciante declare qoe ae sojeits ao pagamento da mol-
te de cinco por cento do valor provavel do for ne-
niasen to durante o praso psra qoe 6 este aonan-
ctedo, ss nio comparecer oris eecretaria para
sseigasr o contracto, ni prsso de tres diaa, con-
tados dsqoelie em que for notificado pela impren-
ta, cerno determina o aviao de 28 de Detembro de
1874.
8* Conforme o recommendado em avi*o de II
de Mslo de 1880, nio serio admittidasa* pr postas
dea negocisntts cu firmas sociaea qne nio spee>
sentsrea oa docamentot aegaintee :
Certidis ds matricula ds jante commercisl;
Bilbete de pegamento do impoato de indoatria
no ultimo aemestre.
Certidio de contracto social exibido do registro
ds junte eommereial.
4a Nenbomsa propoate aeri rocebids depois do
di* e hora designadoa oeste anonncio.
5a O proponentee apresentario os documentos
exigidos pelo sviso de 11 de Maio cima referido
tres diss sote* do praao marcado para o recebi*
ment da* propoataa, psra a nece'aaaria veriflcacAo.
Secretaria da oipeccAo do Arsenal de Marinas
de Peroambaco, 13 de Oatubro de 1887.
0 secretario,
Antonio da Silva Atevedo.
taco e
cu Pernamdncano
^* Ce. E.
ClaUC.a.ern,, ge^e
Sarao em 6 de Novcahre
Pendo de Bolemniaar-ae o 2. waa
masteal, com nm ario ^aneante i
banda ovembro prozimo, psdem os
cios dsrsua* note* de convite* na
club, da* 7 i* 9 horas ds noite.
1NGRESS0S em mi do
para os ocios quites st 31 do
Secretaria do Club Coi
Ontabro de 1687.O i secretorio,
Francisco

OS BBt
Obras publicas
De ordem do IUm. Sr. rageaberro director
ral des Obras Pabliess e de coaformidaa* cea
autoriacSo de 8. Exe. o Sr. presideato da aas-
vincia, de 8 do corrate, faeo pnbliea qae aa sa
37, so meio din, ns meams reprtieio, reeebe-ee
propostas psra a execocio da obra da npaicc 4a'
pontalhio obre o rio Arsripe Ae Baa, a
da do norte, oreada m 1:556*696.
O oresmento e clansnlaa esreciaes do i
scham-se netta ae creta ns psrs serta i
por aquel les qae pretenderem arresaster i__
obra, de accordo com o qoe dispda os srtigss 70 A
73, 89 e 90, 92, 97 i 101, 106, H5 a 116 da rrga-
Umento de 20 de Jucho do correte sane.
Secretaria da reparticlo das Obras Pasbcae do
PernsmbBco, em 11 de Ontabre d 1887.
O engenbiro secretorio
Joaquim Gomes de Oliveira e Silva.
Qainta-feira, 13 do corrente, i hora do costme,
hsveri teasio ordinaria.
Secretarte do Instituto Archeologico e Geogra-
pbico Peraambacano, 11 de Oatabre de 1887.
BuptUte Regneira,
1* aecretario.
Estrada de ferro de Ri-
beirfto ao Benito
Vaaar atsanaeliarlo
Vspor nscional Jaoukypt, sabido hontem, levo a
para: '
Maeeio : 60 farde* de xarqoc
Penado : 23 hsrrieaa com alinear branoo.
AracajiS : 80 fordoa de xarqoo e 1 (sto com
abac xi.
Bahia : 5 eaixii eom eajarnbeba.
Carregaram di
Eduardo Dnbeaz.
lmenlo sama
. acure, 12 oa oercaeo na 1887
PRAgA DO RitCIPE ^6M8J
Oa bancos maotirsram no baldo a texa de 22
3/4 d. sobra Lradres e dona a SS 19/16 di
Ea papel psrtisalar fisersm tranaaccoea a 22
15/16 d.
PRAGA DO RIO DE JANEIRO
Mareado firma, toado oa besaos adoptado orn-
en la -ote a tasa da 98 8/4 d. sobre Loodree.
A* tabellas expoeta aqu
Do la iaaa i rana 11 t
foram esta* :
P0*V* dstota
L.:odrC* .
Pars........
(talla........
rfamaarg*......
Laiboa e Porto.....
Priaeipaee eidadee de Porto-
gal. ...... -
New-York......
32 3/4
417
a *
517
234
481
583
236
lfavla deeaaehado
Palhabote ingles Afaataaifa, 4 jahir, leva
para :
Montevideo .1.439 harrcaa, 300/3 a 300/4 di-
tee coa a asear bresco a 211 barricas eom dito
msseavade.
Curagaram Francisco Ribeiro Pinto Guima-
rieAC.
"aT
Paau aa sifandea
(Vida o Dimrio de 9 de Ootobro
laalaa m carea
Barca naeioorl ACorte Angelina, para o Rio Gran-
de do Sal.
Bares nacional liar'.nho XI, par a Lisboa.
Barca noroegaeose Pisa, para Estedoa-Uoidos.
Barca inglesa Veblda, para Eatados-Uoidos.
Bares ooruegoenae Nina, para Estados-Undoa.
Bngne noroegaeaae Bardi, pera Eatedos-Unidos.
Brigneiagles TaUxtt, para Eaudoa-Uoidoa
Ligar uoruegaeass 1. 3. LoU, para oe Estados-
Uaidos.
Lagar ingles CnUoon^ para LiverpooL
Ligar portogaes Atao, oara Lisboa a Porte.
Vapor nacional Oigm, par* Fernando de No-
ronba.
Vapor naeiaal Maroma de Caxtat, psrs Ancs-
7
'
Por delibcracAo da direotoris sie chamados os
lenborea accioniataa deata empresa para no praso
de 60 diaa, a contar deste date, recclherem a
oitava entrada de aaas aecoes, ns termos do 2-
do art. 9 e J anico do srt. 4 ps est .tatos.
Recife, 4 de Oatabre do 1887.
Jos Bellarmini Pereirs de Mello.
Director aecretario.
Club Concordia
Sardo rtancnnte cota e-ollllon
Sabbado 22 do corrente
Coavitei devem ser apreseatados st o dis 15
de corrente.
A directora.
Beadlaatetitos publico
aas na oorosao
Alfandeya
Renda aexul
Ola 11
Idea e 13
Renda provincial
Del a 11
dem de 12
rVoeeoeiorta orrai
De la 11
dem de 12
412:851/466
20:275*788
46.9881618
2 480,092

14:814*017
2:135*407
439:127*25
49:4681710
eeeiedoria proatnoiat
De 1 a 11 11:4781300
dem de U 108*881
Oo
Loaocer- f**a* :
Psria. .
Italia. .
Saaborgo
Cortogal
Scw-Y.rk
o
fiOdjw d visto

90 djv d visto
-Sea asttraoii, a retalbo 4 de 10*
te emees**, -eracAo, oral
toaf|>il*450a rseom eoaxaresa a quaUd.de ,
uoadrefl....... S3 8/4 22 1-2
.parie........ 417 431
Italu......... . . 421
smbargo...... Usboa cTorto..... 517 533
S84 23o
ea edsd.* de Porta-
Uaa dos Aforas ver ., 211 344
Uim da aladeara .... - 841
Hem-Tork..... 3*290
Catmga ele amatar IPmTra os osTtmifforat)
A* altimss veartes foram feitea ao* stesrismo*
abaixo, pir 16 kilo* :
Usina Pinto..... 2*400 a 2*500
Tarbina palverissdo. . 2*100 a 9*240
Blancos...... 1*900 a 2*100
primeaos...... 1*400 a 1*500
Masas fado porgado. Brato nota..... 1*800 a 1*360 a 1*340 1*860
Retome...... 900a 1*000
Carnea* el*) mscextma
O de 1.a orto de sertio regate de 6*10) a .
6*900 por 15 k.loe.
airas)** le aiaarsr e tUgotlAo
US DS OOTUSBO
Estradas
Das Sao.o a
Berceees .
Via canea de Caraira
Vta-srree de 8. Fraaeteeo
Vm-farraa de Laeeire .
Somas.
Algod&o
ttatoaam
Barcacaa .
Vspires
Aauaas*
Vte-teeiea da 8. Placemos
Via-farrea de Limomro .
Disi
Sooma.
Vretasaeato
Mma, para estragar aqu, ama destino ao* Eru-
i-:s-Unidos, sraear a 18/6.
cavias m acarara
Barca nornegaeae* P> a, earvio de podra.
[ Barca ora gasas* Joa, earvio de pedra.
2*230 Barca n;ruegaen*e roak., msdeira de pinho.
Barca inglesa CAorite, earvio de pedra.
Bares nacional Cecilia, raedoras.
Barca allecsA Germania, madeira.
Barca Blut Bird, msdeira.
23 l/% Barca inglesa o*t of Oesoa, earvio de podra.
421 Brizne isglea Wias-xTsoe, earvio de pedra.
421 Brigue naciensI Praeere, varios gneros.
532 Lgr ingles Wanderer, vario* genero*.
ag Logar ingles Catmtem o} leeoa, earvio.
8*380 Lfar ioglea Voyager, earvio de pedra.
Logar nacional oso, gorderaa.
Lazar americano Editar A. Sanche, farello.
Lagar inglea Smmktam, baca Ib so.
Lugar ingtea Spmrk, bacalhao.
logar porta Logar nacional Maia I, ranos genero*.
Patecbi nacioosl Promooitat, xsrqoe.
Patacho dinsasrqoes Afette Katrine, xirque.
Vapor ingles Carita, varios asmaros.
Vapor ingles Ador, varios geooroe.
| Vap cr antoiara caoueeaj/e, varios geaeroe.
iportario
Brigue nacioaal f roseo entrado da Bahia em
13 de correato, e ccasignado s Amorlm Irmie* A
C, maaitostoa:
Bsrriess vastes 1.660.
Jacaranda 13 tiras.
Piases va 400 botos, i
Pipas vastas 260 i ordem.
Vapor austraco Saecheav, entrado ds Trieate e
asala no mesa da e consignado a J. Pater de
, masifeatoa:
Ac, 160 cunoetee a Prente Vianae de C, 50
a A. D. Carneare Vteaaa, 60 a Ferreira Guima-
riei AC.
Fan nba de trigo 5 8?H barrica* 4 ordem.
Mnsaaarrits diversas 1 calta i ordem.
Eimsirtaeio
aaosva. 11 na imcaao oa 1887
Vara o atanor
Ns barca nacional Marinko 11, esrreou :
Pan Liiboa, D. X. Msthcns 162 coaros salga-
a 1,944 kilos.
Para o aaiarar
No lugar tecles CaMsoa, carregaram :
Para Pantos, F. Cascas & Filho 1,600 ssec3i
coa 11 ,000 kilos ds acerar maaoavsdo.
No brigie siranaaeiB Hardi, carrega-
ram :
Psra Santos, H. "crter A C. 1,800 taceos eom
186,000 kilos de asacar ssascavado.
Ns barca di na arar aseas J. J. LoU, earre-
Para Santo*, J. 8. Loyo es Piteo 1,739 aseos
eom 139,675 kilos de afamar mascarada.
No vapor nacioaal Penambnoo, carrega-
ram :
Para o Rio de Janeiro, & Nogtwira A C. 91
saces* coa 10,980 kilos de sJgoaio.
No cter Jeriqtif, carregaram :
P.ra o Natal, P. Airee C. 10 ssccoa com 600
hites de anacer brsnco e 16 bsrricas com 900
ditos dt dito refinado.
Recife Drainag-
"e 1 a 11
Ideas d* 12
7:867*832
815*125
48:595j969
16:949*224

11:582*181

8:182*957
de Bif icagao
iprntem
ca
Esta eompaaliia ca
os. preferiada m H
bairro da Boa Vista.
a, Feraandes Vlelra.
raa do Principe, C aailaba
?o, nondeco. Rlachaiela,
punga e Mangolahm.
tluetn os tlver para
quelra apresentar anas
tas no eacrlptorlo da
compaubla alto ao largo ate Pe-
do II anligo do Collegle 99
V andar.
Recifo, 22 de Setembro de 1887.
Ricardo Menezts, gerente
Estrada de ferro de Ri-
beirae ao Bonito
Pseo siiber sos seiihorea.sccioDi'atas
presa, qae apenas r*alis*raa a qaarta i
10 0/0 de eu-.s aceoes, constantes dea
os. 6, 10, 11. 29, 87,109, 111 e 131. qae
do qne dispe o n. 1 do art, 9 do n ata tafea, Sea-
Ibee marcado o prsso de 0 diaa, a contar ale 15
deste mes, para realisarem a *ptets i
a malta de 20 0/0.
O accionista, qne ni realtear seas
forma determinada, perderi ea beneficio da i
presa as entrada* qae ji tenha feito.
Recife, 10 de Setembro de 1887.
Jos Bellarmino ereira de Mi Se
Director aecretario.

remelo malelpml ate S. Jos
O movtmento deete Mareado no da 12 de On-
tabro fci o segointe:
Encraram :
431/3 bou peaando 6,026 kilos, sendovde^Oliveira
Castro, 27 ditos de 1* qaalidade e 15 1/2
ditoa part eularea.
610 kilo* de peixe a 20 ria 12*300
103 cergaa de rarinha a 200 ria 20*400
20 ditaa de frocUa diverass a
800 ra. 6*000
14 toboteiros a 900 res 2*800
11 Soiaoc a 900 ria 2*800
Foram ocenpadoe:
24 columna* s 60b ria 14*400
20 compartimento* de feriaba a "
500 ria. 10*000
30 dito* de comida a 500 ria 10*000
59 dito* de legnmes s 400 re* 23*600
. 30 dito* de tosendas a 400 rea 12*000
18 ditoa de saino s 700 rete 12*600
11 ditos de tressara* a 600 rete 6*600
10 tolhos a 3* 20*000
8 ditos a 1* 8*000
Oliveira Castro A C.:
Germaniai Boratelmsn A C
Hardi Wilson Boas dr, a
Hosten4 ordem.
Ibisi Wilson 8ons a C.
Isabel Henry Porster 4 C
Josvsi ordem.
Jorgen J. I Kronos Hermn Laui^rin A C.
Ksffir Chieti Companbia do Beberibe.
Leif4 oidem.
Mansanillai Francisco R. P. flaaglee.
Mario4 Amorim Ir mi* h C.
Mette Estrine4 Baltar Oliveira t C.
Nina ordem.
New Dominio4 ordem.
Paliosi Jobaaton Pater A C.
Roae of Devon- Wilson Soae OE C
Sambesmi BUckbarn Needhna a C.
8|,srk Sieckborn Needham A C
8. Joseph4 Hermana Laedgra A C
Szechi r.ye4 Joboston Pater A C
Talbot Johnaton Pater -k C.
Temerario.4 Anuria Irmao* A C.
Vibiliai Hermn Londgria.
Viva4 Wilson Sons A C.
Voyager4 Johnston Pater A C.
Wandereri Poneeea Irmios fe C
Wild Rosei Wilson Sosa A C
Zal4 ordem.
O igoal indica ter a embareacAo


yapares a
sos rosase ao
Tamar-a 15.
John Eidera 17.
Espirito Santo*1 17.
Congoa 19.
Rioa 20.
Allmncaa 83.
Maranhios 36.
Neta-a 29.
dos roBTos ao a
Pernsmbneobeje.
Camilloa 23. .
i>S BUBOPA
Ville de Maranhioi 2L
Britaoisa 28.
La PUta-a 24.
15.
*

Tlj
Ad vanee
Tyrhoje.
25.
ss BBw-roas:
-

DB Tilia SOTi
54 tolhos a 1*
Oeve ter eido arrecadada neste
qasntw de
Bendi meato dea diaa
rente
34.959
Saccaa
8.700
Fot arrecsdao liquido st boje
freeos do dis :
Carne verde de 240 a 400 ris o kilo.
Caraeiro de 730 a 800 ris idem.
Samo* de 560 s 640 ria idea.
Ferraba de 200 a 240 ris a cate.
Milbo de 240 s 330 ris idem
Feijao de 500 s 640 idem.
2:446*100
99
taiaoiiro Pamile
Foram abatida* no Matedooro da Cabanga
reses para o eostramo do dis 13 de Outobro.
Sendo: 67 reses pertenoentea Oliveira Castor,
& C, e 32 a diversos.
EtmbareaeSee sartas aa parte eaa
1S de Omtmbro
tjanme.
Ceciliaconste, i Pertirs Carneiro & C.
Prsocoliin-I Amorim Irmios & C
Oiqoi4 Compsnhia Pera mbncana.
Ipojuc4 Companhis Pernambncana.
? Jsenhype4 Companhis Peraamtsaeant.
Ijoyo4 Loy-o A Filho.
Lamego (canhoaeira de guerra).
Mariano XI-oo.ig. 4 Jrw da S. Loyo dt Filho.
Mari* AngelasA Loro A Fi.ho.
Mandabai Companhis Pernambacana.
Maia 14 Antonio de Oliveira Maia.
Marines de Casias4 Domingos Alvea Metheut.
Praxercs4 Amorim Irmios C.
Vaporeo a
Pernsmbneoamsnh, s 5 horas da tarde, pesa
oe porto* do al.
Marques de Caxiaaamanhi, aa 8
54*000 ^ le Araeaty e escslaa,
Qiqai smanhi, ao meio da,
di, a Noronha.
214*800 Joba l eara Li-
verpool.
1 a 11 do cor- Tamaru 15, i 1 bo da tordo, para
3:231*300 m.
barloa 4 emtrar
Aadressde CsrdifL
Alexandre HercoJanodo R de Ji
Aaroiade Cardiff.
Anna Weshde Montevideo.
Augustade Ewansea.
Concordiade New Csstle.
Catherine de Cardiff.
Catode Cardiff.
Dona Irmios-ds Porto.
Fsnnyde Liverpool.
Mariedo Rio de Janeiro.
Marietta -do Rio Grande de 8aL
Marineo Ido Rio Orando de Sai.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Ohioie Cardiff.
Presidentedo Rio de Janeare.
Positivodo Vio Orando do Sal.
Progreasde Cardiff
Romea de Hambargo.
Rivalda Rio Grande do Sel
Sandsv/illde Liverpool.
Sari der emde HnlL
Stellade LiverpooL
Teixeirinbado Rio Grande do Sal.
Tabordi-do Rio Graede do Sal.

AUiance(corveta de geerra).
Actorcontig. 4 Johnston Pster A C.
AEdlas4 Hermana Landgrin C-
Blue Bird4 Henry Forster A O
Chsrityi Henry Forster A C
e Cern Bsyi Wilson Soas A C.
Christina- H. Landgrin d> C.
Cotraten of Deveni Livremento <5t C.
Coldocn4 ordem.
Dsrpa4 ordem.
Edaard A. Sanebea4 Pereira Carneiro C
Folkrfetten4 ordem.
Praga 4 ordem.
Movlaeaie Oa * X^Navios entrado no da 12 de Outwbro
Trieste e escala37 diaa, vapor aaititete aSas-
cheny*, de 1,449 tonelada*, iiliili O.L.
Hambelli, eqnipagea 27, carga
s Jonnston Pster A C-
Bahia9 dias, brigue nacional
223 toneladas, eapttio Joio Rodrigaes
F Ssntoa, eqaipagem 10, carga
Amorim Irmios A C.
Sahido no metmo di*
Moceor Vspor nacional eleajcsa >,
daate Alfredo Moateiro, em teatro.
Bakia e escala -Vapor nacioaal Jaeahype, eoa-
mandaate Joaquim Jos Estofes efoster, i
varios genero*.
MaceiVapw ingles Carbte Bsy,
daate J. D. Tregarthn, earga ranos j


touco tyuiniaifcirtt ac OdUiuro
*


>
t
P,
S
<- Libertado do Recife
O manota baado pe libertaca d. cidede do Baeifc. taara
pablia ^m datar di 1 de Janeiro da 1888,
ais eortejaro dw apertario ais qM qar
4M titds pottM twnri AiIMm V*sai-
dera avio oppertaaamcnte anWawdas. Peda*
aadbaoa.
BmU; 90 de Seteabro da i887
Paloaara
___________abaratarlo.
Escila de apreidizes marioheiros
Doard-i
co, qoe i*
Preiuffifio de prazo
Da dea do Ca. Mr Dr. iapaeta goal, face
4 saasaaas sablice Canilla do Carao
Tora*, ranovtda por parante do aadeira d Ia-
borioairo para o do Neareta do Cobo, qoo toado
ido ettsadido a roojoorido ea w peticae, Iho
ti aate dato prorofado por JO dioo o preso ooo-
asndo paro tosas* poooo o iseeair o ueraials de
ooa aova aadeira.
Soorrtaria o fosforse Pablia do Pr
00, 8 do Ootobro da 1887.
Oaecrttario,
Pafaliao 8. Ara o jo Gal to
dt lila. Sr. eoaataadeato, raos pabli
11 boraa da arad do 90 4o corrate
omsT aotracto-a eco mnaeiae vista do propoaua
airaeatadea, por teapo de oa aooo. i cooUr dr
I do Janeiro A 81 do D.aabrn do 1886, o foraeci-
rejerie

atonto d fardaaeato da
sendo:
B net do paoao coa aro do f rro, oa.
Caleaa do paoao, orna.
i>>aiaa dito, nao.
Calca do bria branca, aaa.
Caaiaa dito, ana.
Oape dito paro bonete, orna.
Calca de nlgidio macl*. ict.
Ctmiea dito, aaa.
Ciliio pequeo para oaco*. uod.
Cobertor do ti, om.
Lenco da todo, oa.
Moca do loaa, ama.
Saceo de dito, oa.
Par de epato, na.
Ce>a*tifd*e
1.* 0* fjro'ecdoroo pagante ao aoltos di 10 por
esato do ."altir do* artigo*, no eoo do demoro na*
ootregaa, o de SO pjr eeoto no falta de entrega oo
reqaateeo por a qoelidade, xa Jemnisando etilo
eaae 4 Macado neeioad da d.fferenca qoo ae dar
entra oaproeo* ajnatmdo* e o* porqoo forea immr-
Vaaseaaate itihitirafdo* por oatroo de qaelidode
oontraetedo.
2. Oo fjrneoedorn ficaxlo aujeitoe a maia 80
iiao do rappriaente, olea do preso estipolado no
. jotracto, oa qae Oate eireamataoeia leei d di-
r rio i prerogaoso de ajaste.
Obeervaf6e
1. Nenhama propoate ser4 rreebida tea qoe o
proponente n'ella declare por extenso, *ea doro
algoa, ernend*, eriVelinha, o preo> de cada ar-
tigo.
2 Conforme o recommeoi.d i ea avio do Mi-
nutario do Marioba, de 11 de Maio do 1880, alo
aro edaittideo aa pro posta* dos negociante* oo
arma ociar, qae nio presentaren os docoaen-
to* agaiotc .- tertidio oo antricnla da Jnota
Coaaeraial, imposto de indoatri* oo a ti roo e-
meetre e cer lidio do contracto social ex t rab do dj
registro da Junta Coamercial.
3 Nimbme propesta ser recebida depoi* de
a berta o sessio.
Escola do aprendiste marinheiroa do Peroam
naco, 6 de Ootobre de 1887.
Jos Elsea C. de Almeida,
Official de faaoda.
(a (au de Mlaerlenrdla do
Heelfe
Na secretaria da 8eou Case erreade-oe oa a-
gniatos predios :
Boa do Boa Jotas a. 18, 8
d-
18*
16
50
351
35
De orden do Sr. Dr. Inspector fago pablico
que oo dm 18 de Ootobro prximo ir o praca pe-
-inte a Joata doate Tbesoaro cobranca do diai-
ni) raecam, estallar moar no* monieipioo de
Pineil. o Booito, dorante o tneonio de Jolbo
le 1887 e Junbo de 1890, errado de base a
reoda inootl de 590V: 0 alen de 6 *{. do im-
cotto addiciooal jbre esta qaantia.
U* cencorrentea devero bab litar se perante a
referida Jnnta na forma rpgulamentr.
S. ereterie do Tbesoaro Provincial de Pernsm-
bu?o, em 13 de 8 ___________________Undotpho Camjxo
Gli llacial i Matas
8ilbetee Dora o regate
Tendo ido transferida pare o di 16 do cor-
r a'c e regate qoe eate clab d>-via dar oo da 2,
c nrido o rnboree 'Co qoo nuda uio receb*-
r*m seos iogressrs, o proeurerem-oos na de do
c'or-, Mu o* dias nfcn, d*s 7 ii 9 borai de
aoite.
Secretaria do Clob Internacional de Regata*,
12 dv Ootuo.-. de 1887O a- secretario,
________________Alfieg B R Borges,
B4NC0 WMm\M~~
do
BRASIL
aplUI iO.OOO:OOO
dem reallaado lo,ooo:00d
A eaixe filial d'eete Banco fuaccioaAodo tea
poranaaionte k roe do Coa mert io a. 38, asea, i
vista oo a praso, contra os aegaiotea eurrespoo
1-uu no eatraageirs :
Lwdrea......... e/N. M. Botrocbil fc Son.
Par*........... De Rotbechild Prrcs.
Uamburgo.......\
Berlim..........
Brcaeow........
Frankfort / Maia
A'.i tuerpia.......
Soma...........
genova.........
.Vapo!a.........
MiUo e maia 340
oidadea de Ita-
lia...........
Madrid..........
Barcelona.......
Cedix...........
Malaga.........
Trragooe......
Vsleacta o ootrae
oidadeeda Hes
pinh e ilbea
Canarias......
Usba.........\
Porto e maia ci-f
dedeo de Por-J
tagai n ilbae... /
ftoeoos-Arres.. .)
Montevideo......
Mova York.....
Compro aaqoes obre qnalquer
rfj e do eefraageri.
Becebe diobeiio ea eoota crrente de aovi-
T.euto coto jumera raxlo de 1*/* ao aono e por le-
:rj a preso a jaroe cooveneiooados.
O gerente,
Willian M. Webster
Idea idean. 44, I- eada
Idea do Vigerie Tbeoono a. tf, 1- andar.
Idea dea a. S5. sobrado.
Idea de Merqoes de Olioda a. 58, 8- andar.
Idea do Apollo o. 24, 1- aadar.
Ide a da Moeda n. 4'.
I pe a idea n. 47.
Idea dem a 49.
Idea idea n. 87.
Idea da Liogoeta a. 14, 1 aodax.
Becas do Abroa a. 2, 2- aadar.
riman! da Santa,Casa de Mieereordia
ttecife, 25 de Maio de 1867.
0 oacrivio iotirioo,
COMPAMA DE EDIFICAQiO
Tcm sempre a ven
da:
Tijolos grossos commans
Ditos Trnalo inglez
Ladrlhos diversos
Ditos qaadrado grande
Telhas commBns
Tijolos dkilms de diversos
formatos, telhas franeezfts, cris-
tas'^iri CtUBieira, eannos, cor-
vas e eotovellos i'e diversas di-
men>fis
Para vendas e en-
eomendas exelus vil-
mente do escript o rio da
companhia no largo de
Pedro II. n. 77, 1. an-
dar, das 9 horas da
manila s 4 horas da
tarde.
Telephone 358
NORTHERN
Gnolt ii Si
fe Udiii
AOBSTE
JUguel Jos Alves
N. 7RA DO BOM JE88-N 7
Seeraraa BaarUiaaaa terrestre
Meatee altiaoe 4 a aaiea ooaponnie neete praoa
qae concede eoe 8re. sega rodee ieeapefto de pega-
aeato de preaio ea cada aottao eaae, o qoo
equivale ao dc-eoato aaoeal de carca de 16 por
oaato ea favor doa segurados.
llBilOS
COHPAMUIB DE BM4.B
RES M .RITIMF*
IJNHA MENSAL
0 paquete Congo
Cora mandante Lecoinfro
E' caaeradodoe portee de
sol ao dio 18 do eerrente,
segaiade, depois de demora
doooetome, para Bordeenx
t*9CaoM*> mi
Dakar e Lisboa
Lenbrm-ee eoe aeaboree sessagearoe de toda
as claaees qae be lugares reservados pare esU
agencie, que poden tomar en qoslqaer trapo.
Pas-ee ab*tim;ato de 15 / fTor &** m
milis* oonpoeU de 4 praeoe* ao moto* e quepa-
tarea 4 peetagens inteiras.
Por excepcio os criado de familias qoe torne-
rea bilbetea de proa, gosam taabem d'eate bati-
mento.
Oo vales postee* ea dle at o da 16 pago
de contado.
Para carga, paeeageas, eacommendas edmb?ir
a trate : tracto-se coa o ____
AGENTE
.giste Labille
- t BA DO COMMBRCIO-9
SOYALIIILSTEAI PACKET
C01P4NV
0 paquete Tamar
eaperade
do sol no di a 15 de
Leilo
Mua
darTemo
neceesaria para
m. Vicente, LUboa, Vlfo e
thaaptoa
IkdwqOo dt peutageru
., -i.. Ida Ida e volta
A *tbeapton 1 clas.e 28 42
Pennaabaoo1 asrradoa para os peaugeiros de
Para peetagens, fretee. etc^ tr*cU-a cjt m
AGENTES
Aiiioriin Irmos &C.
^. 3- RA DO BOM JESS N. 3
De mobiliaj, pianos, qnadros, candieiroe a gas
lastre, srandels*, pate de edeo forro de sale,
aeeae elasticst, goerda-louce, camas, mesas, co-
pos, clices, garrafas, cedeiras de janee e maitc*
outroe novis.
1 puno oofo, 1 cima de ferro grande, 1 mibi-
la i tufada e 1 secretaria mesa. a
Jextafelra, l de cor rente
No
Agente Pinto
Margue* de
armazem da ra do
Olinda n. 52
Hailiiirg-SijeilaieraiilicB
DampfschilTrahrts-GeselIschafl
, O vapor Rio
' esperado dos por-
tes do sol at o da 20
de Ootobro e sagoiri
d pois da demora ne-
- saris para
Paciie Sleam ilavigatioo ompanv
STRAITS OF MAQELLAN LINE
Paquete John Eider
Lisboa e Hamburgo
Entrar dentro de porto.
0 vapor Tijuea
Esperase de HAMBDBGO,
por LISBOA, ti o da 15 do
correte, segnindo depois da
demora necesaaria para
Agente Pestaa
3*. e iltimo leilo
Da casa terrea sita ao becco do QoJabo
n. 74, fregueaia de Afogados, perten-
cente ao inventario de Bernardino Fran
cieoo dea Santos Oliveira.
extafelra, 14 de Ontubro
A'a 12 horas em ponto
No armazem da ra do Vigario Tenorio
n. 12 m
O egente Pectens, aotorsaao pelo Exm. Sr.
Dr. jais de provedorie retidaos e capella*, ven-
der no di e hora asima mencionada, com asais-
tencia do mesmo Exm. 8r. Dr. jais, ama casa ter-
rea aita ao beoeo do Qeiabo n. 74, com porta e
janella de frente, 2 nas, 2 qoartos, cesinha, ca-
cimba e quintal creado, a qual ser eatregae a
quem mais der.
A' homanidade solTrc
dora
O abaixo aMigoado tei
siao de sao inveacia,
mente nio *d toda espee
iaa aovas, qner antigs,
carjcros, lobinbo* e iasea,
em incommodo ae nade. A _
os dita Iba tea d*-mooatrado aso sata
ao mrdieameat-v nio ten rival, e es aaa
tirado aaravilboaoa resaltados poderse
verdade do que afirmo.
Aos pobres tea o curativo
qne poder*m pegar, aediaate'ajaete tai
Pode ser procurado rea da Croraaa
(outr'.re dos Praseres) a. 6a
Anlonio Maifim
Leilao
lio de Janeiro e Santos
geiros, cargs, frete e ete, trata-ae
pvra- .
*ul atiodia 17 de Oo-
tobro seguindo para
a Europa depois de
demora do eoitume.
Oeatscbv Buk.
Benque d'Anveri.
Banca Qeocrale
agenciaa
e aua
Banco Hypctecaria de
Eepana e anas agea-
eies.
Banco de Portugal <
soas agencias.
Engiisb Bank of tbe Ri
ver Pete, Liaitad.
O. Aaaiek a C.
praca do ap-
ela Ua4res e
ralra* aarelra (
Capital oabaciipto
Fundos accamniadoa
rcelta aaaaal i
Da premio contra fogo
De premios sobre vidas
Do juros
berdeea
3.000,000
3.134,34j
5n,330
191,000
132,000
John. H
O AGESTE,
SaaaeU
Estepaqoete eos qne dora
em diante seguirem tocarlo en
PlyoiODlh, o qne facilitar che-
garem os passageiros con nal
brevidade a Londres.
Pava carga, passagons, encomaondaa e din-
Viro a frete tracta-tecoa oe
AGENTES
W llaon smm t C, Llntlted
W. U-BUA DOCOMMERCIO-N 14
CARGEtRS KLIMS
c ompanhla Franceza de IVaTeg>-
ein a Vapor \
Liaha quinsenal entre HTre, Lia-
boa, Pernambuco, Baha, Rio de Janeiro e
Santoe
Owlfl eMarattMo
CvRipanhia de edicaco
De ordea da directora faeo pablico qoe aquella,
de cooforaidsde coa o art. 8* dos *atatatca, d*-
berco alo attendtr a reclaaaoio de alguo ambo
res acci'joiitas qae, ao preso aaarcado, o qual ter-
mm.-u ao dia 29 da Satn bi o al timo, detsarea de
faser as osa entrad eorresp naaaawe a oitava
chamada ; bea como qoe, a:oda por foros do
raeB3D artigo, esto lojettoa ao jaroe de 5 0 0 oe
qoe ecbaa-se em atraaa, ficaedo-ibe* marcado
para teeoiberea a mportancia da meaaoaaoa
presta co sagmentada do respectivo jaro, o preso
de 80 das, a coatar de 29 de Setenar* peeaerle e
a terminar no dia 29 do mes correte. As seeocs
ojeitea ao joro alo as abaixo declarados :
1701 a 1706, 1446 a 1466, 1661 a 1866,1876 a
1980, 951 a 970, 688,684 a 637, 1311 a 1818, 1686
a 1M6, 1206 a 1816, 1896 a 1886, 1796 a 1806,
1816a 188, 862 a870, 861, 841 a 860, 1716 a
1786, 618 a 631,648,1886 a 1846, 1706 a 1715,
1948 a 1960, 1576 a 1685,1991 a 1996, 667 s 581c
Becile, 5 de Ootobro de 187.-0 gerente,
_____ Biearte Meaeaec.
Obras Publicas
De ordea do Illa. 8r. eageaaeira director geral
das obras poblieae de naaaiJi li coa a aa-
toreacae de 8. Ese. o Sr. preeideate da peona
ie. 12 de Agosto do eorreote aaa*. foo pa-
blico qae oo dia 16 de Oatabro prexiao, asiano
da, aa acema reparticao, rraabe ae aMoeta
t.ara a abre dos teaaiee precisos ao aceda peMi
.o de ecaaroa da Plores, ore-la aa 8:7811300.
Tetaecrto e clausalss wpatiaa da eoatrato
aebaa-a aesto eeretars para aerea exsaiaedoe
.qaellea-qne puasajtraa aniaatar a saeaaa
obra, de acord ea o qae diepoo os ara. 70 4
78, 89 e 90, W, 97 101,106, 116 e J16 do raga-
lmente de 20 d* Jo abo do con cote asno.
^Secretoria ia raarticao daa obras paWieai da
Perosabaeo, ea 33 de Aguato da 1887.
O eogeaheiro amtaite,
Jeaqoim Qoaea de Oliveira a Silva
OMPANHIA DB SEGUROS
COXTR.4 FOGO
Norlh Brish k lercantile
CAPITAL
trooo.ooo ele libras sterllnas
O EN 1E8
Adomson lio wic & C.
em can do
SB. JOHN H BOXWKLL
Roa do Coamereio n. 36.
SEGUROS
MARTIMOS contra fogo
(ompanhla Pkenlx Per-
namburana
Roa do Commercio n. 8
U4 Mceaanacio n. aa i- wn-n
i.nadan t Braslllao Bank
Llntltea
Roa do Commercia n. 32
Sacca por todos oa vaporea eobre aa ca-
sa do meamo banco em Portugal, aendo
en Lisboa, roa doa Capelliataa d. 75. No
Porto, roa doa Ingleses.
SEGUROS
CONTRA FOGO
["he Liverpool k London k Globe
l\Sl RWCE COMPWV
te..
4^^|
COMP%!*iai%. DG
Companhia
Jmperia
MEC HOM COSTEA POCO
EST: 1808
KSficio t mereodorioi
rasa* sasaat
Proaofo paaraafi de areyseeps
CAPITAL
fia. 16/XXhOOOIOOo
N.
BRO
*Ao- de
8 AC.
Cemmereio S.
IUDMlloDflM
Companhia de Seguros
martimos e terrestres
Eataleelelda em !&*
CAPITAL 1,000:000*
SINISTR03 PAGOS
Ase) SI ele deaen-bra ele 1994
-hriUiMaa. ^fOiOMSOM
Terrestres,, "M:
de> < oninirt
Commandante Breant
8' eaparada da Europa
at4 o dia 81 da Ootobro, se-
gnindo depois da inoaspon
val demora para a na-
ta ta. Mo de Janeiro
Mautua.
Boga-se eos Bra. irnporuderee de carga pSo
rapores deata linna,aoeiram apresentar dentro de 4
dia* a contar do da descarga daa alvaranga. ali-
onar reclaaacie coneemento a volumea, qne po
ventoa a teinham seguido para os portee do soJ,aa
dse podereadar % tempe as previdencias necee
arias.
Espirado o referido prese a eompanhiloa a a
reepoosabilisa por extravioe.
rara carga, pi ag.-ni, enoommendas e dinheirt
a frete : trata se com o
AGENTE
Angoste Labille
9 -BA DO COMMERCIO-9 ,
Coenpanhla Bahlana ele navega-
ran a Vapor
PORTOS DO NORTE
Maco, Nossor e Araealj
0 njor Maraaaz de Canas
CammandatU J. J. Coelho
Esto vapor eaai -
r para os portes
cima indicados,
ao da 18Jo cor-
rente, a T hori
da tarde.
Baeobe crga anicamente ate as 6 boros da tar-
de do dia 14.
Para carga, peessgeus, eneoa-imeada* e dinbei-
ro a frete, trata-ee aa
AQENOIA
7iiua do Vigario7
Domingos Alves latheos
Unued Ss i Brasil 8.8. C
fl nw iliiiid
Para p
coa os
Aa recIamsoSer serio attondidas oo preso
de 8 dias, depois da ultima descarga.
CONSIGNATARIOS
liorstelmann & C.
RA DO COMMERCIO N. 8
i* amelar
Porto por Lisboa
Coa destino ao* portea odiad) eegne com
brevidade a barca nacional Mariaao XI; pera
carga e peaageiro, trata-ee com os cooiigoata-
aoe Jee da Bilva Loyo dt File.
lie Grande do Snl
Segu coa brevidede pera o porto cima a bar-
ca nacional /aria Angelina : para o resto da car-
rqoe Ibe falta trata-se com Jos da Silva Loro
Fiih>._____________________________ '
Fin Fisla e Porto
T^agre portugus Mario, recebe carga a froto :
e tratar com Amorta Irmios k C.
DE MOVIS
Sexta feir 14 do corrento
A'e 11 horas
Sendo ama mobilia de emarello, diversos jar-
ros, S commoda* de amareilo, 1 espregnieadeira, 2
marqaetdea, 1 mesa elaatiea de amareilo, cadeira*
svalsas, 1 sof de amareilo, 1 mesa com 2 gavetas,
1 lavatorio de amareilo, 1 dito de trro, 1 ma-
china de costara de p, i aparadores de ama-
relio, om treaf de cosinna, fogareiro e outros mo-
vis qoe aerio vendidos ao correr do martello.
Ns casa n. 19 da ras Bella
O agento Martina far leilao por canta e risco
de qoem psrtenoer dos movis e maia objectos
existente* em dita asa.
Para o dia de fliato
0 Razar da U %- Vista ana la
Imppratriz n. 88, recelwi pdt
nltimo vapor lindo e varia.*
soi timento de capellas, crixeSe
bonqaets, ee&Us e vasos coa ra-
mos, llores de metal e porcelana,
propros para ornaientos fue-
bres.
Aviso
LEiLEa>
O leilto do piano o moten da casa de resi-
dencia do 8r. J. C Davidsoo, deve ter lagar asta-
feira, 14, na raa Marque de Olinda a. 52.
Asente Pestaa
Leilo

Ds maior parte do sobrado sito roa do
Rosario n. 3 ootr'ora dos Quarteis, no
valor de 2:5224184, cujo predio foi ava-
hado por 4:5000 em o qual fnneoions
urna importante refinaclo.
Qulnta-felra. AS do correte
A'a 12 horas em ponto
81a araiaiem da rata ala Vigario
.a. i*
O afaote Peatooa tari leilao por mandado do
Exm Sr. Dr. jais do orpbios e aasentes, e a re-
qoeriaento do Sr. Antonio Goocalve Praga, da
maior parte do sobrado cima mencionado, o qual
aer vendido livre e desembarazado de qoalqaer
oaas e a qoem man der.
De diversos movis, pianos, 1 nivel para enge-
nbeiro, moldaras doaradas para qoadro*, mala*
para viagem, apparelho de loaca para almooo,
copee, clices, galheteiros, papel para aaccos e di-
to* de c Are, calzas com garrafas de cidra, dita*
com genebra, e cerca de 4 dasiaa de cadeira* de
janeo pretas.
Sexta feira i 4 do corrate
A'a 11 boraa
No armazem da ra do Mrquez de Olindn
n. 19
Por loierteneo do agente
(iusni.10
ATISOS DIVERSOS
Alnga-ie casas a 8J0U) noTecco du* Uo*
iboa, junto de S. Uoncallo : a tratar na roa d
(aperatris n. 68.
j|^J^
?.' aperado dos porto* dt
sol ato o dia 28 da Oatabro
depois da demora
segoiripara
arankiea, Par*. Harbados,
Thnniaz e Xew-Yark
Para carga, passagons,e;o- ouiend** ;ditheir<
a frote, tracto se coa os
Aonmu
O vapor A-dyaiice
'Espcra-M de Se*
News, at odia 8p ;e Oota-
bpo o qoal segaira depois ,
tosaora aeaeaesu|a para
Baha e Rio de Janeiro
Para carga, paaagens, aanamiiln tracto-
aeoa oe
AGENTES
Benry Forster G.
M 8 RA DO COMMERCIO -N. 8
1 anda
Vapor sueco Tyr
tost Pesado.
E* aperado de Villa-Nova,
at o dia It de Oatabro, e*te
saasUente vapor, o qoal de-
pois de peqaeaa rsaenra re
gresser para a aneas por-
Leilao
Ds armaglo, ^eneros e ntencilios ds ta-
veroa aita roa do Marques do Herval
a. 170, oalr'ora ds Conpotdia
Ininla felra 1S do correte
A't 11 AonwV *
O agente Goamio, aotorisado por mandado do
Exm. or. Dr. jai de direito do commercio e a re-
qoeriaente da erreetontes Praga Rocha A C, ta-
ra leilio da armacio, generoa e ntencilio da tovar-
aa cima mencionad, perfeocente ao arrestado
Jlo Jos MaUquisf.
Agente Britto
Urna
ALUGA-SE ama casa em Ssnto
Amaso, ras do Lima. n. 30, propria para
familia grande oa coliegio. Tem 7 salas,
15 qaartoi, agua e gas encanado, appare-
lho e quintal: a tratar na lytographia de
J. E. Purcell, ras Marques de Olinda
a. 8. ___________
Cestos de vime de todo* o* tamanha, pan
compras.
Araruts a mais Mpeeial qne vea ao noa*o
mercado, propria para alimeotacio de criancaa.
= Abana, team grande por cao e vendem
mais barato qae ea oatra qnalquer parto ; ao
armasea Confederac da Norte, de Martina Pi-
res ft C. 4 roa atreita do Rosario n. 1-
Alaga-a om sitio em Beberibe, aa atrada
que aegue para a povoico, com eommodos para
familia, coja casa e*tk pintada, com banbo do rio
no fondo ; a tratar no caes da Cbapanbia Per
namboeana n. 9.
Emilio Rillioo, Eogenbeiro Mecanice,
ga-se de montar aova appefetaoa, im
fabricantes franceses, e os mi i|i|n ifi taailm,
pelas coadicoVs a precoe egaiotes .-
O aasucar ser fabncado pala
chetoo e Billioa igual ae da Criaa 1
- Girante-se no miaimo 9 % de
talliado de todos oa jacto*, c 10 /.
de repressJo, aogaentando ea pree
clarados.
O trabalho dos apparelboo saca fes 94
rea, e a pro veitaro a adhSeias
pequea* reformas; a pmtaalaiae
material, como : tijolos, crcate, ea\ i
deirs, etc. fiando pa eonta do
mais trabalbo.
Preco ao Va
a
s
93
100 tonnel.
125 .
150 <
too
9.000 k
11250.
13.500.
18.000.
11
110
1(0
168
925
i
lMMMsVKne
180.
Para qnalqutr explicacao, dirigir a a
Aripib a Usina Bosque.
Precisare de om ieiter e trabalhadoree de
aitio ; na Ponte de Och* em frente a atucio.
Aloga -k a ata terrea em armasem, propria
para armasem de recolher oa oatro qoalqaer ne-
gocio, tem peos d'agae, sita 4 roa de Domingos
Jos Martina n. 19; a tratar na meama iaa nu-
mero 50.
Preci*a-M de ama cosinheira ; na roa da
MstrisdaBoa-VuUn. 9.
= Precisa-a de urna cosinheira para eaae de
pouca familia ; na roa da Imperatris n. 7, segun-
do
DE TEII
srmaeio, rjliadro e 1 grande caizao de
amareilo propiio pan podara, 1 mibilia de janeo
qoaai nova, 6 cadeiraa de aaarello, 2 adeiras de
balanco, 1 eama francesa, 1 marqoeaa, 1 atante,
1 aaa de daa* gavetas,. 1 beroo, 2 abides, 1 ca-
deira de aprrgaiear, 4 qaadroe, 1 capola e corti-
nado, jarra, randieiros kerosene, 2 relogioi de
parede, mesas 1 grande abade para oocheira
oatra objectos. /
Quinta felra. 13 dn correte
A'a 10 1/2 borsa
Ba Direita n. 129-
Leilao
De 1 acetente vscca toaras
Qnlota felra 18 do eorrente
A II hora
Na ra do Marqacz do Hervsl a. 170,
oalr'ora da Concordia
Por*aoaso do leilio da taverna ahi tita.
POR INTER*J/ENgO DO AGENTE
Gasmao
Alnga-M o 1 aadar n. 9 4 roa ds Coronel
Sausana e o 2- andar n. 21 roa larga do Ro-
sario ; ai chara as loju da meama obrado*,
e trato-*e na roa da Soledade n. 30, casa torra,
oa na roa Imperial n. 19, 2- andar.
= Urna senhora >>e idade crescida ae offerene
p.ra companhia em casa boaata, pratando taa-
bem teas pequea aerrteM ; na ros do Caldei-
reiro n. 34.
Alaga-a a bella casa em 8. Pedro-novo, em
Olinda, moite fresca, coa gas e sgoa, muitoi ar-
voredos, para grande familia.
-----
AM4

Para pasaageaa, frete,, etc. traeta-a na
rr ara dn Cnrnn Sastaa m. *
1- andar
Agente Pestaa
3 e nltimo leile de predios
Um abado de oa andar, sito 4 roa de Vidal de
Sofreir o. 91, tendo a commod seguinte* :
tra jaaeUsa e mas porto de fronte, daas nas,
doea qaartos e om pavimente torreo occopado por
aaa eatabelooimeoto de molbada, i sodado todo o
pradio;S6d000 mensaea, serviado Ce bus a ofer-
ta de l:s55000.
Uaa esaittnto aa terrea lito 4 na Imperial
n. 166, eoa parta e {aaella, tendo a frente aaale-
jada, eoa a aamoda agnintos : daa alas, tres
qoartos, ociioba eiteraa, qaintol murado, com a-
ciaba e portio, qoe d4 a ibida para um grande ter-
reno eoa ea aa toada da aaaa asa, o qoal
ara vendido joatamento com a ama.
Sextafeira 14 do eorrente
A's 12 horas
So armasem ra do Vigario Tenorio
n. 12
Precisa se de ama ame par comprar e
cosinhar em casa de familia : ns ras Du-
que de Casias n. 14 se dir.
A.ma
Precia-a de urna ama pea engommar e mai*
servido* de asa de familia ; a tratar na roa do
Bati da Victoria n. 7, aadar. _________
Para a festa e bandos
do nur
Alngs-ie ama importante cm com amitos cxs
modos e muito limpa, quintal todo morado e co-
qaeiral, eom sabida para o-mar, sita na Praia dos
Milagros o. 9, boto-se agua e iras, qaereodo ; a
tratar na roa de Mathiai Perreira n. 12, oa no
tecife i ru dn Imp?rUir o.64.
l,o i cngomrttndeira
Precirs s de urna engommndeia pata casa de
atangeiroa, pHg>-M nem ; "a tratar com M.
Mnller, na Paaagem da Magd-.kna.
no seclo n ni inri
42 Frealos
ALC00LH0RTEli
DE RICQLS
HsccriirsirDADO
Pein miutraQQeB Medica
IndieestBS, Dores tt
A Coneme, de Henee, de Casera. *tt-
Iissenarsi IDIAITE m UUUl |
ptimo tambsbt rasa
oTOUCADOReosDENTESl
oansav
Fabrica em
O, Cana LTAO
Casa em PARS, *1, roa]
Jixige-tt 0 um 4 I
airVaaaaa:!
ataaaa
D evo cao de \. *. da
dn conTento Je anta
nio

Smm Cae tao Laaarki
De ordera do noaojraio jare,
a nasa cariaima ir mi,
a misa qoe esta devefio
vento de 8. Antonio, pelas 7 horas da
14 do corrento, dia conmemorativo do 2
verario do tallecimeato do aoaoeni
doirmio es jan Jote Ctetano Loasaehi de
Oatro-sim; *2o convidados a parearte e
do finado, para aae acto de religiio.
Consiitoro da devoedo de N. S. da
do convento de Santo Antonio do R eiM 12
Ootobro de 1887.
Silvestre Pe rio,
Eaerivio
ss-assnss-sananannna^
Menino
Precia so ce aa
idade ; a tratar no
ro andar.
menino de 8 a 10 annos i~
teo do Mercad* n. S, prmci-
I Machinista
Pi> lsa-se d um machinista para trabalbar
em machina de costera ; a tratar no pateo do
Mercado o. 5, 1 andar.

"C
asas
Ha para logar exeellentes ee*e no logar
TORRE, caiada e pintada* de novo, casa* ba
ponen teapo edificada, com m ni tos commoda, e
sitios arboriado, e preea maito rusoav
nem as pretender dirija a 4 loj* da Sr*. .' g a-
aho Santo A (X, roa Primeiro de Marco (Cres-
po) o. J.
rnnsni
Jlo Btptista de 84, Seabaiaha M. de Sa, Har-
melinda Q. de Si, Maaal O. de 8a. Jos de
.-'A, Caetkua G. de 84 e Antoaio 6. de ha ^s
aa-se errata soe parenta o sstgno aa se*a..g-
nbara-n an e-miterio pob ico a ca-l*rr o% tea :2o
bom pii, Manol Ornrc de 84, e iijiaasato eoa-
iiam aos meemos para aaiatirea ai aaswe da
etim? dia, qn.* ealebrar-ae-bio eles 81
loauh do dia 15 do arrete, na ord-a
do (-armo.
Antonia Brserra cava
Caatlnko
Agjstinbo Bearra da Silva Cavakaaat
au!h-T, Umb? ina de Soasa- IxZo
convidara aos ecos pariotts o amiga
a mista qae por alma de aaa pisad i
abada, Antonia Becerra Ov%1enr.fi
maudam alebrar na matris de 8.ai c .
8 horas do dia 15 do corrate, cea ha ia
paasmento. e desde j4 %m cnatVsaa i
_U (.aaurllaia Lleate Baai:
sooel Msrtins Capitio e asa asas.
Late, Antonio Pira Late, eoarM
prente* e amigo* pira aaia'iraa a afa
por alma de soa aposa, mli, fiOia -
Lhedi'liaa Late Martin*, ssaadaio
ja do Eepirito- Santo, s-xta-ferra 14 _.
ia 7 horas da maiihi, u i gemino de sea p.-i
te, pa cujo acto da religo e caridade,
a confeaam grates. '
S.T


inta-
mm Lutt
PERNAMBICO
Verificads, como foi, impoceibelidade de Mr e-rtoehida eraade lotera deata
a, mb faeor da edncacl do* ingenuos da Colonia OrpbanJogiee Isabel, e no
ivel intuito do evitar o prejoiso qae mm portaetoica de baetee dviri de ama
hiamniaacdn parcial, determinen o Esa. Sr. preeidonte de prorraei*, por acto de 16
4a Agoste eltimo, 900 foeee aihitifida a referida leteria por outra do rakr de
1.400KX#000 e que
MB* prximo rindoaro,
1 prem*o de
1 >
3 premio*
er entrabid* im*iLWll*l amis oe
e cajo plano oontem oe
19
15
88
80
80
150
700


a


1
>
a

a
a
a
>
da 28 oV Fevereiro do
oe a eppT-ximacoee.
8:a)0*)00
50:0008000
8*000*000
10:0008000
6:0008000
ascoeiooo
1:0008000
6008000
2008000
1008000508000 para oa dona algariaaoa fintea e igoae*
ac da arlaaairo premio.
700 > 308000 para a* dona a%*ri*moe fian** a gaee*
aoa da aegaado premio.
7000 > > de 208000 para o algariimo final do praeirt
premio.
2 epproximaf&ee de 5:0008000 para o primeiro premie.
2 > 1 2:0006000 pan o aegundo premie.
2a 1:0008000 para o terceiro premio.
70,000 baetee a 208000 dirdoa em aeioa, qaartoa a
Enearregado per nemeacto interina do m*mo Ezm. 8r. datado de SO de Jalao
da oorrente asno, da extraerlo d'aata leteria ooorlde pelo presente, oe poaamdere* de
biibetoa d'aqaeii* grande letacu a varea treeal-oa na tbseoararie da lotera a roa de
fiarla da Victoria, a 14, per ootrae da eme lam de eer extrahida na dia 2-S da Jreve-
reiro prximo futuro, e onde aa achata tambero rende oe bilbetee d'aata ora latera.
Jilo na poasibihdade algtuna de deixar da eeetoar-ie a extraejln d'eata lote
ra ae dia fixado, alo s porqae a importancia doa baetaa vendido* da aotige latera
poooo inferior ao valor da actual, e par eaaa relo devar-aa oonidarl-a us iotei-
ramente vendida, como porque no termo* da nato preaideaeial, aae toi ordenado qae
eera ella irrevogavelmente extrahida no mencionado mea da Fevereiro.
Para aeieaeia dea intareeeadoa aqni tranaerevo oe eeguinte* tpico do referido
acta da preaideaoia, de 16 da Agoste auno autoraando a saaetitaiclo de urna lotera
por outra :
O bilbetee qoe nlo forem apreeentado* troca at 9 da* ante* da extraa-
* co, aerlo relacionado por ees* na merca, daode-a mee oatra qnaeeqaer nunaeroa
do valer eorreaponaote na preaente lotera, fasendo-ee d'iato ana relelo, qae aera
t pablioada pela imprenaa.
O portador do bilbeae primitivo tea eKreito a aere aaaaaro ana Ib* Air
< designado, quando reclamar, pdeada depoia da astraoalo receber o premio que Iba
sabir em serte.
i Xa praatacle da costa o thosooreiro reootbers ao Taeeooro Provincial, ea
deposito, bilbetee e preaioa qae nlo forem procoradoe.
Dentro da na asa, a contar da data da extraerlo, .oda o parlador da
t bifbete peder apreeentar ana rectomsclo perante o Tneeonro Provincial.
Finde eeee prasa, oa vaiotae ea deposito preeereverlo ea favor da provio-
e ata, asado ecnoidevdo* renda evento*!, na forma da legialaglo %eatc, se a Asaem
i bla Provincial nlo rsolver a converalo em beneficio da Colonia Orpbanologiaa
Alagase barato
Bes Viseo*** a* Itopariea a. 43,1
Oaraaar do Btopo n 1.
Largo do lilu mm age* a. IV
Raa do Oatobooco a. i, loja.
IVaavaaaa roa ds oasaerca a 5,
m riptorio de Bilva Qniaeriea C.
Aluga-se
O KXTRACTO COMPOSTO DB
Salsaparrilha
do Dr. Ayer,
raTO tSO cBoa SO extirpa compIMa-
/iWi itnitis Hnilak,t ae
jm ata !** 1 mniiitn
E* attemlTo tso 0
aa niiaalrw*j pato atarearlo. A
_ UaUae enafiae Magna con,
anirlnaaar ana acato aaasanajl ao orraoiarco
re JutobiubbShorrtaamaiia. rUtacraade
Medecina ftafamesadara, ,,
ompael aom a TeldadaHm flaiaaparrllha da
- inu, doa Iaatoe *a PoCaaaU e de Farro, a
laniiHiilai O erBade patnela a Tirtoda*
a, onaladnaa a aataattSeasaania preparado.
X famaU 4 pialaau conbeeUa da pmflartci
oa aaattinra medloaa racaitSo
, DO D ATKB con ani
Reneio Absoluto
Aviso
toa iraborea ubarrlptore* Jo lit-
era ae Leaibraarai para 1S8S
T- ado obrevindo difficutdad' pro Te un- m va de
Uxa adaaoMra ezceaaiva, o editarse deata pabli-
eeala tsem-ae rieto na obngacaVr de Buapeoder a
na mprcialo, o qae eomnaaktasi eos seabore
anbacriptoraa, pediodo Ibes Obsealpa por esta bal-
ta inroloatariu.
!
VENDAS
lifta, a oa aaaftinra medloaa racaitio a B&iaA-
raaaaxau
da Peata aTUakaa a. 13,
ntio morado e arborbaas, fea* agas patavrl para
beber itrynsit bsrfn de easMato e bomba
Fase a ata eaaa i sime do o Capibaribe,
esa beaba dsee, temperado e salgado : qoea pee-
baadsr diriass ao suo sillo, das 6 es 10 boas
da
Aliiga-se
eaiata
aa Ceas das Ateaas a. 10 B (raeaasasi-
rim^, a qoai posaos baataate evaaaaaae para fa-
Dtilis, s taa sitio rsaalar : a tratar aa roa lo
Apote* 10,1
Alup-se
o aeroBdo
Dia" n. 68, U
de DoearsKos Jas
do loerado i roa de Ifarcibo
coa totlo e mirante, coa baa
* trabar oa ras
para aa enr
Tletoeo do aaaraa'.
EaU luaiaaliaSii ao grao mai alto praeaaainl,
matto-auai qaa eaiHlinr oatra praparaelo da aoa
Haaat, aa pretaade aroporaonar Igaaca aOtltoa, a
por Santo a medeof na mal* barata, aadm como a
awlbnr para pnrISear o aancae.
raer abado raxo
1>R. J. C. AYER e CA.,
LoweH, Mam., E. U. A.
A' TaaSa aaa prtadpaea pbarmaetaa o drogara*.
O.M.
Isabel. >
Recife, 10 de Ontubro de 1887.
Plastas e scmciilys de
caoo e caf daLi-
bfria
aa Naves**, en
Aluga-
se
oe veade-a os Paiiiaemirts oa Cras aas Alosas
a. ls\ sane 41 sais aaasaeats aaa eos agna s
gas, toada aaa boa litio, a qoal eoafroate esa a
aa* do fallecido Dr. Leal; a talar na re* o
Apello a. 30,1 aadar.
Aluga-se
o. K) 4 rea 40 Poco, aom doaa a-
tras qsartos saleas ra, aaade o
a tratar aa rea a* Oaaaj* a.
AMA

Jote Candido dt Marau
caj
pura
Ka aa M
aaarsUa a. 36,
aseso de di
ama ata boto
e planta de
aapea
avari*-
Saade de core, qae m sestea st eoUaeaeas
aa jardisa. Ueste ossaaa sroaassai ka araanta
bs eare ds Ltberis. oroito sabereso, eaaaea es
armas, aoa focsa ateas ama ases atassa de
entrene a aromtica cono jsala, prodti beeto
esrea de ama errees per pe, oa oaawr grao dora
at dea metras, dses p posee desee r nlo
errependido por aso terca logo plaetado arslto 5
deata dea* ama de ssjaa, aa seseas esas aa
aetbeda para e|aaaaVj aamaifueaa,
Eo
nomia
A laja as astsallss reeetora para es visiaaass s
rspasw aolteiroe rasrai6ee CotopleUi
abertura, p%aea e callarisbos ds mllailoid para
smir-ee dessis s otto auaee aaa aaaa (apro-
-aaites). ~
das rucioee, matosa e francesas, peetae s de
carea, e acarrsfa-a de raer raops par sasdids.
baato para isto es dos sato sanan I i eMstotee
dasta praea,
PIU^os KEMJMI008
asaa aap ele csiete a. ee>
^^^^ TeiepbooeS10
Agua de
laico deposito
Pedro Villlo I G,
Kuado Imperador n. 81
Preclaa-a de aaaa
aa roa Velha n. 75
para eosiaaar ; a tratar
oa Vrode-se ou aluga-se om piaa forte de tre
corda, maito brea eonaervado ; a tratar aa roa
d Imperatris n. 79, ea ca do Sr. Treaee, oa na
roa Direita n. 40, loja.
Veade-se om esvallo eaitauho, grande, para
ella, sudador de biixo s meio ; s tratar na ros
ds Conceicao, eocheirs. do Xico Feliz.
Para acabar!
O ssgointes artigo:
Msdaporso smencano. com 1 metro de lsreur
de 14#000 a 7,1000. s
Algodlo marea T de 6/500 s 6/000.
Bramaote de Moho, com 10 palmo, de 21800 a
8#000.
Dito de slgedao, de 1/600 a 1/800.
Atoalbado com lindo dewabos. de 1/800 s
1/800.
Lesee direrra cores, de 1/000 a dosis *
890 rs.
Liona ecoes de 200 a 120 rs.
Setinsts ds qoadrinbos e lavrads, imitacao de
seda, de 400 s 240 o eovsdo.
Linn de todss a cora, de 160 a 100 re.
Gasrdanapos de 4/000 a dnsia por 2/000.
Lenooa de linbo de 6*500 a doaia a 4/000.
Seda de Mitras de 1/500 a 800 ra al/000.
Babedos bordsdos de 1/500 e 2/000 a 800 ra.
s 1/000.
Toslbas srsochisdss de 4/000 s 2/200,
Cambraia victoris, cosa peqoeno toque de mofo,
de 4/luO s 2/600. '
Corte de esmbrais bvrdsda, de 8/000 e 9/000
s 4/500 e 5/000.
Babete com lindo detenaos de 3/000 a doaia
1/20O
Grande pecfaiocbs em camiai para bamem, de
50/00 e 60/000 a 36/000, 40/000 e 45/000 s
Sara cea 1 metro de largara, d* 800 a 320 r.
Orte a Mana Stoart ds 10/600 s 4/000.
Dm completo sortimento de essemirss de 1/000,
18600, 24000, 3/OOJ, 3/500, 4/000, 6/000 e
6/000.
Aaiia como na grande numero de artigo qae
de i i amos de mencionar e qae vendemos com a
asesaos abatimentos.
de
roa de Pavesada
Aa* twbgaezi
as de aaa ama par eogeiamar e ee-
aiobar para trve pasese, eqoe nio durtaa fra ; a
tratar aa res do Crespo o. 17, lojs.
PERFDlAfliaRIGDOcC1
sabonetes'extrfinos
prtfaridn pal* clatM altgtBta.
Olaeaoa e chairse*, leale a palle
aaeetmada.e, disaohridoa na^aa,ermao
na veraadeiro bsmtm de leite. Os mala
recotntnen dados alo :
Saoeti O Kananga ao Ja pao,
SaDoaate dt Miranda,
Stjcntie d AifU
SaoMti dt Htati di ohtna.
Deposito ea PAUS : t, Baa Tlvieana.
Coriobeira
DO
Precisa e d* ama aaaa para coainhar, .
3* andar do predio n. 42 da roa Duqoe da
Caxiaa, par cima da tvpograpbia doblar
de Ptrnambuco.
Ahxgs-s em rtio ae taresro basco do Poeabsl
o. 6, tea aaetoata frseteirss ; trata a ae ami-
lana rea di Iaspsratri a. 14.
Alaga-e om sitio ao principio ds estrsds do
Fncsaiaaeto, ae Paroameirim, com boa oass de
morada. O sitio teto grsnde proporoos para plsn-
tseSa s divarsss srvores fractiferaa, s eaaa toa
2 ala, 7 qaartos, coaioh i esterna, qoarto para
crisdo oa feitor, eaaa de hanbo de tij >\o com ebo-
?**> afea aaoanad* da cosapaabia de Beberibe,
eaaa na oosinaa eom pie para laeagea de prstos.
O clima moito ameno t modavel e s esss tica
moito prxima da eitaalo do Paroameirim; a
trato* a* ssstoo de OollegU oo praoa de Pedro II
al, 1- ajean, eoao Dr. Metra ds Vsasneoelloe.
Pi teatefo j
llelle A Bieet aviiam ao retpeitavel publico
qe toda as tarcas e sextos toaras tes ete ia-
boraso po ; 4 ros torga do Roearto a. 40.
Boa Yiagem

AJoaA-M ama excellente esa sute arrsbslde
a tratar oa na lara> do Rosario n. 84,
Gasa em Olinda
Gnilieira
essinbeira qoe teaba boa
de familia ; a trata na rea
loja.
Precia-a de
aaade uta, pama
de Bario da Victoria a. 46
Criado
Press se de m rtoao para i
toe e mato sarTioos As asa da
ao eaaa da Oaapaaato a. V, natltots,
*> laa.e a>a anTrela la> peiU t 4
Leai o melbor remedio, a*e o PITOBAL Dt
CAMBABA', rereia eosao eosso aofhmaata dee-
Bppartee. Veade-ie na drogara doa uoteoe sgsn
tos e dVpoaitarioe seraea aa nnviacie, Praassaa
MaaoeJ da Silva 4 C, ru do Maesnes de Olias
n. 13.
Aaaa s esa o
PrastoseD) s>Aa4nsa
* tratar Ds res do Amparo
aros le Sol, tavsroa ds estretto
a. It,ee
. 11 4 roa do Sol (prato de 8.
as ato, mi qoirtoa quintal
Oleo Florea
0 melbor pancabella
Olee Flotea
rA^4^L.
riaaVa se d tas aaaa psrs p'qoena familia :
Fuvllo d9 carota se yignaae
CbegoB a prlaatis iiima do precioeo farello
teearece ee atoodaa, essato amato *toaaoso
a&aeato para aaiaaa de rea* eaiallar. vaecem
osM.sto. Oaarsas ds alsamae dsasis d**x-
trabida a csea e todo o olee, o aaaii riso a-
aeato que se pode dar sos aaiau.ee para os tarta
Weer eeagadar esa adeaiiavsl mpsdas.
Nos Ettades-Uoidos da Aasriea do Mato *a*
IagUtem ella 4 aspragado (sea o sato telis re-
aaitado) de prrfaisatsa o atilao oatros taieUn
qae ale amito mala aro e alo alo de tanta sal-
taseis.
a traaaatr aa arefe rosjs FraaaBorbn
Gasa
Alogs-e el'' andar do sobrsdo o. 27 i roa de
Imperador, toa grandes commedos e agua ; as
chava para correr achara ae ne sedar terreo.
grsnds ansesldade de mtelaes a* tsdas a qaa
lidsdes.
Loja das Estrellas
66-BA DUQUE DE CAXIAS-56
Venda de slio
Vende-te oa permou se por predio nato cidade
as bom sitio eos boa eass, maltas fracteira,
saeellsate baaao do rio, boa agaa de melaba,
e i te n iio de terreno psrs baixa de captm, todo
morado na frente, cem porra > c gradeamento, ceai
camiho de ferro e eataose junto so dito sitia no
Porto ds Msdeirs, eoobecido pelo sitio ds Jlo
Belleiro, jante so Dr Ernesto de Aquino Fonse-
m ; asa pretender dirija-a praca da Inde-
pendencia n 40, da* 11 hora s 4 ds tarde.
i inbos da tiarrafeira

Caro* rallo*.
Maialra.
Moeeatel.
Uva Bastarda a de Pasan.
PABA MESA
Genuino do Lavrsdin a 5et) t. a garrafa.
Ha mercearia de Manoel Correia 4 C.
r*rM alai Cmele) d-stm n. 1 a
Reclami
Nio deve harer eeataataaSea ejesato i
oras grsnde parte de artigas, mdaoWrae"
ha, qae se eseoatraa na aatira esa
da Cuaba; ocasos dgaos leitores obj .
5se sbaixo se segase : '
riosinboa de corea para roapaa de <
rs. o covado 1
dem pardo losa a 320 e 860 ra. o dito !
dem braceo de linbo, n. 6 a 1*500 o i
Oasemiras pretas diagonal, 2 ktrgoraa, a 1KQ0
l/SOOocovado! ^ """
Cbeviofi laperiorr, pretoe mi, a 3/ e 3/6CS
dito I
Bramantes, poro linbo, 4 largara! a 1/900 eessaml
Atoslhado bordsdo, a 1*200 o dito!
Miidapolio imcrcaao, esa 24 jardas 6/800 a
saaal
Algodio largo moito encorpade a 4/ a pees I
Sroslas de bramante bordada* a 12/ e lf
doaia I
Lenco braceos e de cores, sbsnhsdoe sil
1/800a dito!
Camisas francesa s inglesas, de lias a \
dita!
Meiss inglesas para horneas a 4/500, 5/ e I
dita!
Toalhaa felpalds e alcoehoades 3/500 '
sdita!
Cm si Exmas. spabori
Biqaisaim goaroicoes de rraebsto Si
Linda grinalda e veo para aorvas
12f0:!
Eipartilboi americano e fraaceses, a 4/, 5/501
Pich e entnda de baile a 3/ e 4/000!
Colebas francesas o cobertas, piaito a 3/ 4/ f
Camiae berdades para seaaora a 8/ el/OSOf
Sargelias de todss ss corea a 240 ra. o eeaoto !
Setio maeao todas ss trm a 1/000 dito !
Setinetas lsvradas de cora a 280 ra. o eorael
Cacbemira de listiahas psrs vestase s 408 rs.
dito? ,i
Velludiaho lisos e berdades e 9C0 rs. e 1/ aataf
Peca da etgeiio para-----4 rabas 12 i ai a. ...
4/OuOI *^ ^
Liobos de qusdrinbos, moito largos, a MM) e Mg rs.
o eovsdo!
Mirini para vellido osas largura 560ra.*dataf
dem preto 2 largaras s 800 ra, 1/00 e 1/501
dito! *
Fatoe broncos bordsdos, fiaos, a 400 ra. dte'
Nsascks de core, (nao deaastoa) 110 e dito!
Fsilln, ultimo gesto cm padrees, 400raBtol
Canrbraia Vitoria e tmsajparsastos 10i
s 8/500 s peca! '
Ao Sr. PsseaoViros
Algodio ds Babia mpartor s 820 rs, o saetos {
Idea de core, do Rio a 440 ra. o dito!
Venda em erario dame di
59Roa Daqae de I
Pereirs & Magalhiee, nrrriaoiaa ato
s Canea & C.
!
Venda de mm
Vende-e em guada epea
rea" do sitio, qoe na atoada
junto a capella o dsfraate da
ferres do Arraisl: qaea osqx
js-se so Dr. PortoUa em sea eaeriptoria
Imperador n. 65, 1 andar, oe eaaa i
idencia na Afflicto.

Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & Q.
DEPOSITO
A ra do Baro di Viciara ts.
14431
Os proprietaiioB desto eatabeleeiaeato
ciin aoa seo nomeosos fregueaes e ae
blico, qoe continuara a ter grande
chapeo de todaa aa rml maesa a
manufacturados eos toda a pt '
maii vantajosos ana em oatra
11
Criado
Precias ae de nm criado, qae seje me-
nor de 16 annee, par* copeiro e comprs-
der: no 3 andar de predio a. 42 aa ra
Duque de Caxiaa, por citas da typogra-
pbis do Diario.
Aitmto
rhaptos ds sol de
cosso para
a acasos amigos e frrgaaa aa*
ala completo sorSsseato de
s qaalidade, tanta para
e ertones, o ene ha
a ps
na rea do aJarqo-a de Oiioda o. t.
Ama de leite
Prseisi-ae de urna aaa de leite
aa da Reausrayao a. S, 1-
ato rasa.
; a tratar ae
outr'ora r
Captoa rr..aia> earroae*
anise *a Masst
D. Mari da P.aba Rodrigara da (Wra esa*
Samas, Maaawet R^riga-M da batoa, "ib ,| toeii
ah jaii.m*r, Dreo Aunato
Hodnjrora da gilra e aa maiber, J. AvstaS*
Wa"^f' i% 8'"". H oHasto Maci.l d rMra
aaa ai ala r, eoniriasad a otsaifeatam profsrM? rs-
aeea-etsBrnto A, i|i,trd-i redaecie do Disrir
Ptrmamthueo, fontal do ffteft* ^ /wuisxto, pato
pa* qoe bu?luaram o trate acuwteeiatto
Miasrto ds sea mHdc, pi, fitbo, ir talo s *a-
Aaato, e o-piio Adoos? H^oriears Bedngaa da
Aiada b.a,nre gra.ua ae t rnam es pa
saipaa. qoe daraat* o loage ornado de
110 amtoow acSrisjento o *iitaram s aouaspssba
er ao rrmiteru poblico, Oade de-
"e."' da eiaeera amiaada.
para saaiatirem as aatosaa de
^^^Htoaia ate oeW de
0 abano am.gaaes, .*amtjnd* mtint-M para
Peatiajaj ea M.%, do aeZT totava, asaca rm-
aa ; a gnea sutalir mar dita
Ato dirigir e a ditas eatomstossateatos
s aarg aaa da aa rada paUias, na pswosots
de a\ Laoresjc. '
SEMOIJNA
De Bms i C, de Glas;w
ErtB rala, preparad* per ea nevo proeesso
oe triga da melbor qaalidade, possoe o slsmen-
ios para nutricio de crines e doen-
aleeaMlJaa.de Brito Berretros.
Aviso
de a
se Abriesm, sreemiau
as qaalqser qnaKdsde de ebipoe ato
" h r, para o. qea tess-.e p > ^al ba-
gaastaats as o joe cima fies dito.
* a retalla,
aaaa.
we fcerreri 11,
reW aa vin.ria-aa
Aatiga ra Hora
le^carrapiio
a Hsrqoes de Otiada a. 18. '
^laxio*v des
PRODUCTOS EN0L0GIC0S
* UurctE ROY, m mm (Frn*
EmllePROUST, Suc~& Genro
Pede-sejs.gr.
Madre ds Osos
trss dis*. a esesar
eiooeeVsae.
d*lM7.
J M.
O. Silva de vir rs* d
a. 3, kotai Ctala, ae preso d
r dala data, para aq*KatoafO-
"ioisnssrs. Recito, 10 de Ontubro
Ao commercic
O ababa asaigato to aatmtoa ao publico e ai-
to apaaaBlBiaato ao carpo ecaaaaereial, oaa -aasta
data raadee o Sr. Aatoaio Fem.odes Tarmirs e
aaa etUbelaaaasu de andarla, llvre e deseaos
recade l|. eeaaasw moa, sita 4 ros dsTmpers
trisa.!. Reaato, de OotoAr de 1837^^
Airia. dre Perreira da Cras.
toa
tos, e msito a feommea* por ser as fcil di-
gesta gosto niaito sgratovel; tasrbem pade-se
fsaar tana exerllaaa saapa, satoamade ea partos
'f"us coa nula isa da* snsn fabricante,
addiciaosade-se-lba aJgom leite. nicos agentes
to oraos, Saunderi Brotben h C, la/go do
Carpo Santo a. 11, primeiro andar.
lez de Mari. Biioha do San-
lissima Rosario
Aeaa-se venda aa Lirraris Clsmics, ras do
Bom Jeia o. 66, esta importante obrinba qoe
arree parb ae faser oe ptodosus sereicios da m-i
de Ontubro dedicado 4 Saotiaiima Virgem do Ro-
ario.
A dU obraba esto pprovsda pelo ircebiipo
de Lalo.
ladeaoiseile (etinba
Roa do Imperador n. 55, sugaul aadar.
Modlata
Vende-se
oa boa eetabeUciment de molbados bem locali-
eade, 4 roa da Imperatris n. 34, mnite afregue-
do, e o motivo e dir sos pretendente.
Terrenos em Beberibe
Vende-se terrenos esa Beberibe de Raixo, Agaa
Fra, qae perteneerea e D. fenborroba e beje so
herdeiros do Dr. Burgo i Ponee de Len, eem ti-
tulo legal; a tratar na roa do Imperador n. 81,
eom o aolieitador Laia Machado Botelho.
Atteiigo
Pranchoes de pinho da So ela
Vende-ie pranehoei de pinho da Suecia de 8x9
pol legadas, ea Ltes de 20 dosiis par ama, por
preoo mdico ; tratar na roa do Commercio na-
BCtu ..
A FLORIDA
Maejae ele Castas a. IdMI
Orando aortimanto da objectoe para ara-
timo
fRAi;- a#> xx*a. aiLVaa o
CASI CA FOBTNA
Aos 12:OO3OO0
Bl.Metes (caraatlaloa
88-KIJA PRIMklB L)fc MAROO-23
ato tp* lutertk da provin< ia venderam
Martina Fioaa 4 C. os segnisias premios
gorantidoa ;
3726
IM8 -1
8101
3932
Acbam-ae A venda
'Ule* garantid, da 10* fo\
ca em Matofeio da &.t,<>, Oa*a de Mieeri
cordia do Recif-^ que ae estreir qoan
da Br annaeiada.
Regia i-
Eageoho venda
Vende-se o eugenbo CAMPIA da co-
marca de IguarsM, com boas terrea,
moente e crrante, podendo asffrejsr at
1,500 plee de seenoer: tractor coa o
respectivo propnetario, na villa de Igaa-
rsss.
Liyramento & C.
venda cimento port'snd, surca Robms, de 1
ualidads ; no esa do Apollo a. 45.
traela
i.-oooooo
5UUSUU0
2008O
5U8U00
ae furtomedas
Cal Tirgera de Juguaribe
Arios-ae aoa aenhorea de engenlios e
maia oooaumidoree deata eaccUonte cal
que ceatioaa aer o. seu deposito geni 4
ra do Bom Jeru n. 23. PerfeiUmente
eabarriesda e em pedrea, como as qoe noe
vem do estraogeiro em nada inferior a ee-
te, confinas a ser vendida pelo preco fizo
de 66000 a barrica.
Alem do deposito geral j indicado, slo
tambern veLdedoms dele os senboree :
Guimarles A V-lcnte 6 -Pateo do Cor-
po Si ato6.
Lope d Aroj 38roa*do Livramep-
>88.
Beato de Preitaa OaiasarSea m C-,
51 rea do Vtscondn d-> Ttipsraa Bl
RECIFE
Uja d.s Ii8tns mes
Pea Baque ele Caxiaa n. ei
Telepbsoe311
lado eea doa* Isrgura, de todss u cores
s 500 rs. o eovsdo.
*-.* cataeis, novo desenno, s 120 rs.
etarsMB de qoadriaboe a 120 ra. o covado.
MadapolAo fino unertcano com 20 varas a
6/000 a peca.
.*.tnoelAo iuprior a 44 a pe;.
Chita* moito Sum a 2t0 n., core* segar.
Cdrte* de restido de pbantasis, em carto, a
9$ o certa.
V"toarlo a marojo para meninos de qualquer
tamanbo a t>d, completo.
E muits tasends pira preco barato*.
Loja de Joi Augueto Dial.
Gaz inexplosivo
Mata
Na ras Poraoa n. S, preeisa-M ds crlsda.
De Loniman a Hinlnei
Veadem Aoraote at C, maia barato qoe rm
entra qatlqner parte, em latas de 1, 2 e 5 galoe;
este gas recua meada vel para as eaia de lami-
lla porqae evita s exploio. Vendern tambein cal
d Liibos, oleo de moe td, petassa da Ruisis em
lata de 10 kilos, sstite Ce eunspato e graxa em
bexigt ; oa roa do Bom J. ioi d. 48.
Engenlio Caianna
Vende-se ette engm.ho por preco maito eom-
modo, movido por aae coa m-ia lcg- qua-
drada de trra de moito boa predaeoao, podeadj
eafr-jr 3,000 pies : m anteodetes diriiam-ss
ao mrtmo, ou a > pateo do T-reo n. 18. A4verte-ie
qoe s obras ti de pedre o sal, e tea bastante
Attenpo
Vaade-a ua liada jardiiieira de Jacaranda
dea eoasetos da meems madeirn com tampos.de
ouraere, aa amaeeUatica de ma'reil., e mi
i espada, tod pir mjdico prreos e em mai-
ae atado dn oooe-vcio ; s tratar na
entes, sendo: carteiraa, porta joiai
bum de madre perol para baile, dem
marfim, estojos pora agalbaa,
broche de madreperola, idem da
desenbando em alta resero flora* a mm ena-
lbo de trigo.
Caaacoa bordado* para icDboraa a 58000.
- Le qaea trompare ntea matos e da corea a
28000 e 28500.
dem de eetinet* a 18500 e 28000, ara
dem de papal 500 e 800 re., am.
Agaa Florida verdadeira aa
nhaa a 500 rs., ama.
Contaa lapidada* pretaa a da
Miaaangaa pretoe a de edraa.
Lindo sortimento da fita a
coa e de cores.
Orando sortimento em betoaa da ma-
dreperola e phantaaia.
Lavas de pellica a 28500 a par.
dem de anda a 28000, 28500 a 88008.
Ca pellas, veo e ramo* para neiaa.
Suspensorios americano* a 88600.
Linba para machina a 800 re.
Meisa de cora, eecocia, pota
a 18500 c par.
Csixsa de jogo para Bailo a 58000.
Sabonetee a 12U 200 e 500 ra.
Boleas de couro, de chsgra, da p*Ilaem
e de pellica para aenborae a meaiaas.
Espartilfaoe a 38000, um.
Lindas pastas de couro, cliarrin a pei
lacia a 500,18000, 28000, 38000 5800H
Carteiraa psra a-dula* eom oa
mentes de 108000 a 1008000.
dem psra letra* eom
das meaea da Janeiro a Desamara.
Eatradtoa corylopata do JapSo, ae da
Japio, B uquet de expoaicio, Taoodara,
Rita fcai-eally, Porte Veams, Ixor* lbriaa,
Boger, G-llet, Braa da Berra, Psra Bsa
qaet, Eetracto Dodenr, etc.
Lavas de eeda bordada oom
dem bordadas eom vidrilao
bronz-ado e granad.
Id"m com palma* da
dem arrendada* a xadrea.
Anqainba* a 18300, 1#500 a 38008.
aaa
Lindas paleeiras aaericaaas da 5, 7,
S, 9 o 1080u0 o par.
Id- brojbea americaaea de 48, 5A,
t o 18"00 nm.
ColUrinrw. de linbo, gosto moderao, a
500O a duaia.
Puobos de linbo; moderno*, a 98000 a
doaia.
Novllos de liaba de edraa para crochet
a 200 rs. um.
dem de edres a 60 r*. ana, para om>
chios.
Papel p.r floree a 103 a 120 raCj* ta-
ina.
Leqoo de setineta a 1!000.
hapel amiaade, rosado, a 800 a 808
rs. a caix.
Eiub-va-a par* baptastodaii
Ei.viaiv^ia 200 r.
Liudjb plaairSa a 18, 18500 a '28008
om.
5
I m
ras do Marque ds Hervid n 163.
Ru Duqun de Caxia a. 103
103-RA DUQUE DE CAXIAS:08


--Quinfa
- +SM.A M
^^H
FUNDIGAO DE FERRO
CARDUZO tt IRMAO
Ra do Sarao do Triuiiiplio os. 100 a 104
Deposito a na do Apollo ns. 2 c 2 B
Tem seropre esa deposito todos os saschinisnKS e ferrsgens preenss A agri.nl-
lara deet provineis, eoass sajam: vaporee locomoveis, semt fiaos, eos caideira
eaornis os para ogo do aascoiasMirlo, roooodaa da todos a tsmanhos, tachas batid
a fundi las, etc.
Mandaos vir por oaosmisins qaslquor mschicisaio, ncarregam-se do sental-os
so rsspoosbilis psls boa trsbslho do aesrao.
V ndsa a preso oo a disbeiro cos descont o s presos rosamidoa.Perfumara Oriza
t LstQUAND, PA/S, na Sant-Honor. 207
ESS.-ORIZA SOLIDIFICADA
___ mBxtvTrskCse concretos
nmntgXoscujiTincA oom diploma ds norsaoZo su vbaxsa s no ssraAaaiao
Oa Ptrfumt Til Id o 4* TT-Ortaa
risjRsss Mt es m pmm m, saaaa as ara) > iiMemali i amasi a ttU* Sansas*
Sencamdcs, dbaiie os fens* va JLdpi su aTmttsftlku, Hatm o frttqulnhot i
rd/ioAos fcil da /srr comsifr. iih L*kts4*-Perfunae* nto se atapirt jSoaa nt j
tuttsti'.uidot frs* entras, t;jxr.-jo $stitf%m gastadas.
.tai ct tcmmuaioir o cMiro aoe tatelos potros em mis [ana ss* *//,
4*a rateos- eae a sea**-. turf (snksu uRWirt nu nata** mrttretuuri
'SSSS/SSS
toda, suslquir atouna.
. Sa TOBAS AS PSOKUPASS
PlBPVMAJUAS DO MCMOO
~'avpsl, ato., ata.
Ssa ai ,
" M*'. Asa
**Hbaa), a m
UOIIDACAO
A' terainar cm 31 de Outubro
Merino preto soperior s 1(5200 o oovado.
Dito dito osis st/eit > 600 rs. o dito.
Dita greaat, sapsrior, s 800 rs. dito.
Yelbuiinaa Isvradss, do toros, 800 rs. o dito.
Ditas lisas a 600 rs. o dito.
Renda da China (marinos*)* 160 rs. o Hito.
S-lio-tas da corea, lisa, superior-o a 280 rs. o dito.
Alpa -aa da edres, superier, s 20 is. o covado.
Z pbyr do salpico, aupan or, a 30 rs. o dito.
.S-tinets ahitada francesa, superior, a 360 rs. o dito.
M rie soba, superior, eaeo largo, s 1*500 o dito.
Pas-as da algodlo para sifat a 2|000 a don.
E oatras aoaiu.i fseodas pjr uquidaclo do negocio; a roa do Raog-.d 53.

I'

Purgativo Julien
C0NFMIT0 V&ETAL, LAXATIVO E HEFR1QEBAHTS
contra PRISO DE VE NT RE
APPROYADO PELA JUNTA CENTRAL DE HyGIENB PUBLICA Vt BrAZTL
asta purga uto mclummamimlf oeyetal ae aprsenla sob a forma do un contento agra-
davel, que purga cosa suavidade sein o menor ncommodo. K" admiravel contra ac affeeoba*
do ftommg e do figado, a ictsrisi, bilis, pituita, nausssa o oate. Q sou osTeatO rpido
benfico n< tnxaqueea quando a cabera est pts4a, a Oan.0 aaiaraa, tiajan at#a,
falta o appMitt catmda repugna, as uaeAafOea d* wats causadas por a/taaaaina*
'irni, pois nao irrita os orgaos abdominaes. Emflm, as nuAtstii dtpell*. usagn o
d iw/swsis. O Purgatiro Julin resolveu o diflcil problema da purgar as
a pastilha
osteal
SMoislal
creanv de chocolate sabida de contei caria.
Dspoaito em Paria, t. Ras VlvMnne. 8 na principas* Pasnnaeiaa s Drefsriaa.
AO LOUVRE
O proprietarif d'oose anttg eatbl"-im-oto seisprs do intuito de corrospon-
aaT ""'fBf-* aUs rjaj gaj ara*., uA poupaaa aofaryai 4 m m aaaUo^aStar a> sjtJQOn
esa a boto goato o para o que acha a culaontc en Psria uo dos socios ds esos,
que si pr todos os paquetes retnett-odo o que o oapriobo da moda Tai Qant*ndo, o
para prova pri-sentAmos o srguinte :
Lindi.siuiaa tortas de 12, montados em osrtlo, com guarnilo' do contas oxj-

!
Esplendida oolluccAo de eapoUs e cksp >s para aenbora I
Ou R.oeirae dolmans o ruites em t cidoi difieren lea 1
M-niilb.a andaluaaa, espedialidade I
Ditas de fil de seda primorosamente bordadas I
R i.* beapsnbolas ehanily em soctidss cores I
L i. a de seda bordadaa em alto relevo !
Sambas e sirabs, grande uio 'a ]
C 1 b-s lur-as a imiUclo de crochet!
P- lib-la de a-da crua, pretoa e cuna-uto !
E niuos outr< s srtigos de moda.

IRMAO
4 tu,. I.' de Marco n. 20A (esquina)
(ASA DE rONKI\\{\
SMija^MMW^MMMW^aWMM^^aa^rXa^^a^aa^aa^a^a^a^A^^^
BRONCHITES, TOS9E8, Catarros Pulmonar**,
D EFLUXOS, Molestias do Peito, TSICA, Asmas
CCS* a ASIDA B OBSTA PILAS
Gottas Liyoniennes
TROUETTE -PERRET
COM CMSOSOTM U PAIA, AlC.trMJQ.de XUMUMA BALSAMO SV TOLV
Este preosuodo, mioiBfel para curar radsosmanta todas n Molestias das Ylaot
issiilrst r' e iiiiiiasatini ilr pelas NoUhiHrtsiles msilSBi como o uoko esoc z.
o pico nuffrrrr oso afea* s*s ni htf$r o utom$, o fortiflct, rassnaf/ras s asas'*
o xpsatrtr: ditu spam pala maabi i ttrds tutlmm otra tswmptitr dos cata* -
EXJ8IB O 80X0 PA PMlAO DOS> FASRJCAJrTES.
IVitsiiti iriiciH : TROUETTE-PERRET, 264 bufer1 Tihn'ri. PABIS
saA riajnwloe ean/Jrasaitaco rTaaja- at, aa sai.va o- e na. prtpdpai ptnrn
B^ts>rvyv^^MV^M^a<<^iMtataV<^a^-VaVV'*a^
ELIXIR DESOBSTUfi\TE
. Eupeptico de Gervo
Freparatis -pela p har**-*
JOS' FEANCISCO BITTENCOUBT
O U-rtlo tem urna a ru- n*e -air-* -.na p-r os iuoosaiaodu
/lo figa'i'. b fu -> ^atomtgo, confort o ^r>r llm grande numero de pe*t> ^ua leu, mama- o iufalk * por estas inf-rm.yo e por a.niiaa xp-rten u \>r acuciadas pal
e m*-* entamos aos iIluoh aa publi.- m> r-l, un. Knxir deata plaau
de a so e de nn eff-'t iksoio baoefi pmrm os pubres despep
o aqueOoo qae < ffr t^ A<
O' tarios ds Pb ..|
N. 38 N vi
n: u \v Nitro
y
38Ra (te Imperador38
Neits gr nda pharmacia aria-se raoeiUa e pedido com promptidlu,
rolicitude e modicsde.
k% Kescri^lcs en ligias cslraagmras sflo fielmcite
despajadas
O pbarmaoeotico pernambuesno JOS FRANCISCO BETTENCORT
convida os diaifos desta aidade> que qneiraea hooral-o com sus conancav
para, qoalquer traaalbo proflaaional e aq publ-.ce. Garante ss a mais attsn-
ciosa o oons-ieacioss esecucio.
Esta esta recebe sous productos chimieos a drogas direcUmente
daa molhorea casas da Europa, especial asente onoommendsdaa para sen
reeeituario. ^
ESFECALBOADE
aropa Hb Giiar, Guaco 8 minni no Tola
Preparado pelo pharmaceuco JOS FRANCISCO BETTENCORT,
de urna eficacia erdadeiramente maraTbooa as molestias dos orgacs
resphratorioa.
Bronchiles, asthm Usss, eonvolsa, ele.
Eatencia depurativa. Formula do distincto clmico Dr. Ramos.
Depurativa por ss'silencia para todas as molestias quo tesa a origem
a imporssa do saogue.
SfoMIs, Hartaros, olcms, erops larjetlcas, ale, ate.
:o(
Tinta preta para escrevsrinsllaravel, iabrmada oom muito cuidado
por urna formula inglesa, especisl pars escriptura^lo msreaotil o repartic/oes
pnblicas, seeea de presea, p? risita mente prsta, alo corroe aa penaos, ralo
deposita o d copia.
&A
1EPH ki II k i
Kua 1' de Narco ii. 0.

Part ipam ao respeitavel publico que, tendo augmentado aea
estabelecimcnto de JOIAS com.mais urna scelo, no psvimento terreo,
cora especialidades om artgoo de E^ECTR-PLATE, oonvidam aa
Ezmas. araibaa e sens numerosos fregueses para visitar sea estabele-
cimenlo, ondo cn< ontrarSo um rqoissimo sortinento. de joiaa do obp *)
prsta, perol-1, brilhantes o outras pedras preciaaas, e relogios de oro,
prata e nikel.
Os artiges que recebem directamente por todos os vapor alo
eiecotados pelos mais afamados eapacUlistas e Fabricanle da Europa
Estados-Unidos.
A psr das joiat de subido valor acbarib urna grande variedade
Ja objectos do ooro, prata e electro pate, proprioo para presentes do
CAa*mentoi, baptisados e anniverssries.
Nem em relaclo ao preco, o nem qualidade, os objectos acisas
mencionados, encontrarlo concurrencia n'eota prapa.
SNDALO de MIDY
AmprorU ph Jwnt i'Hjglen /a-ds-Ja/M/r
Sopprime a Copahiba, aa Cubabas e aa In]ecc5es.
Cara em 48 hora* todo e qualq-.ier corrimemo. E' da maiop
effcacia as afleufdea da bexigu, torna as urinal ciaras por m&b
tur vas que aejo. Papnato em Paria, 3, rae Vivienne.

-
DE
WOLFF& C.
14BBA DO CABSA'-H.4
Vate multe < eniaeclde eat brlrcloaen-
te caasalr r reapeltevrl publca e amala
verlesle e eeaatlele aertieaeaiae 4s JU14W
reclaseles eeasapre direetaeaeate ee seellae-
res f sarleasaaseas ele. S\urap apele parele ateete ole easiaidle elemente.
Uleee deree-o eeastpleiee, Itsaslaia pulael-
rs, aiHaetea. olie de aura crevjadea rsm
Wills-.Bt>e, sms perelee, eateels, cei-eletea,
Iseadee e taires mu I tos avaigea preprle
dea te gester-r*
ESPECALIDADE
lm rrlaajia d aere, proaae e o>irkela\des,
pera hatsa tus. aenhara* e asa alsaets Sa*s aaaaals
arroiiudss febrireetea ole Burapae Aaae-
rice. ^
Para iedes *s ai liras Valas eeaat a;ereai-
>>-ee e bo>e |uatli a>4*-, m -km cae mi snd el-
md*- ataae areces ojsb** eapei.c'e.
\'*a>t eataat laatb m esaeerla.se Ojual-
Sjuee e aura eu pra>a Ussarai rel*
(lee de quxlqu r ajuallda^e sjue s Ja.
4-Ka do CabuifI
10 Nlftl
unprwaa a erite
Aterradora poiijae t'l psoaando as provi^ciaa
do oorte desre Aa inaasaeros os rec a-
mea do todas aa eusses, aea oas sejaa sttendis'oi
a aena juitog pedidos, de quo se glorian as ta-
coea civiliiadas.
E pars qae ae pona dar impnlaoe soa deaejadoa
procreaos que certa monte trarao o bem estar de
tosoa, rea i veram Martioa Pites de C. oatabele-
eidos com armaaem de moldados roa Es-
trella do lio tu a, le 2, o vender por prec
mdicos os srtigos concernentes so aea ramo
de aegorio, que eerts.auote enostitae ama eoo-
aoana diaria e onde ae acba um completo sor-
timeoto dos aegaintea attigoi, qde pela ana qoa-
iidade e precos aao recommendaveis, eomo as-
viaass fios do Porto
Mideira
Sharry
Cnambern
Bordeaox
Moscatel
Cellares eBscslsi.
C/ojplcts sortimeato de cervejas, cogoac, bilUx,
licores, docta, bolaehinhas naetonaea e estrangiii-
rai.
Qoerjos frescos do aertao, prst, Minas o fla-
aengo.
Aaeita de coco, maU do Paras4, forsaicidocs
pansma.
Preoos tem competencia.
Na. 1 e 2Boa Istreita do RosarioNs. 1 e 2
Martins Pires & C.
Papel para iBipresso
V. nde-ae papel para Hr.ptaia, do f ra*at> Oa
J. mal do Krcife ; na ra do Msiiioos de
Olinda n.,31._________'______________________
WHISKY
ROYAL BLEND marca VIADO
EaU ezcellente Wmaky'Eaooasea pre-
ferivel so cognac ou agurdente da -e-r
pera fortificar o cerpe
Vende-se a r< talho noa melhores anssv
aenB de molbados.
Pede ROYAL BLEND marea VIADO
cajo nome e emblema aao registrados
todo o Brasil.
______ BROWNS C, sgentes.
Alteflo
Vndese especial farinha do asBae e de*'rae,
ieita vapor, e preparada para bolo, 'i
eoscus e oo'ras diversas especies ds i
qae aecessiiem desres masnos urania,
240 rs. o kiio da de cnilho e s de anos a 330 bl,
assim como farinha para tender o pie corteja a
-20 a arroba : na pudaria da travesea ds
P bal o. 1, perteacente a Perairs a Pats
_______________Teiaphoae296.__________^^
Falla ile carnauba
Vfnde-ee em groaso o a retalbo na ras f
HorUs n. 41, e ras da Dtenos a. 9.
t %
W ^-
Js. LA REINE DES FI_S"JRS
Ramaltietes Rotos
L f. P/VEem PA/S
Mascotte
PERFUME PORTZ-BONHETJR
Extracto de Corylopsis do Japo|
PERFUMES EXQUISITOS :
Bonquet Zamora -- Anona da Bengala
Cydonia de Chine
Stephanla dAustralie
Heltotrope blano Gardenia
Bouquet de 1 AmitUWhite Roes ol Elezanlik Polylor oriental |
Brise de Nica Booquet ce Reine des Pros, etc.
ESSENCIAS COWGENIRADAS Xo*) QUALIDADE EXTRA


'Osaoattos ass priaapase Fertumarias, Pharuiacias c i~beU.; ciros uc
Lotera da Provincia
Xdm so venda a 10.a lotera a beae-
ficio d::S. Casa de Misericordia do Reeife, fie
ter lugar oo nmsistorio da fgreji de Nossa
Senhora da Conceifo dos Militares, ende
estar o expostas as espheras en orden
merica, para seren examinadas. *
Molestias Nervosas
Capsulas do Doutor Clin
Lsurside ds fasirifae? da Usdkina da Pars. Pramio JA
As Capsulas do Dentar CUN ao Bromureto ds Carsphora empregao-se j
nos afolestiaa, as de Cerebro a contra as auecedes seguales:
Aatama, Insomnia, Palnitacajes 4o Coraos*, Epilepis, Hallncfnacae, j
Tonteiras, Hemicxaja, AUeccSes das viac urinarias st para calmar toda
especie de excitaco.
isa Urna raoapjo dstalhada acompanha osos F
Efiffir cu Verdadeirgs Capatdaaoo Bromureto de Camphora de CLIN e C* j
de PARS, que se encontr&o em csaa dos Droguistas et Pharmaetuticoa.
.

A KEVOIMO


4R--BH ttl imu fI Cnslss-48
GRANDES NOVIDADE*

1*
Chioross. Anemia, CnUarropulmonar, Broncha chrontca,
jOmrra da Btxlga, PnUsica, Ttsti con&aisa. Oyspepsia, Palute,
Pira umlaats, Cattarras antivs complicados, ote.
Esplendido sortimento de cambraia com. salpicos, brancas e de cores a 6f00b\
5J500, 6J00 e 6J500 a peca.
Metas escoceses e de iistrao, oombinacSo, a 440 rs. o novado.
Lindos cortes de cretona com barra, alta novidsde, a 8#000.
Lencos da seda, lindos gustos, a 1000, ^U, 2|0U0
Lis de quadros, 0 que ba de mais novo no m rcado, faxenda larga, a 400
800 rs. o oovado.
Cachemira acolnhoada, lindas cSres, a 500 rs. 9 oovado.
Colchas de cores, esplendido sortimento, a 20U0, 2AoO0, 3*000, 3*500
o 4,5000.
Ditas de crochet muito grandes a 6*000 e 8000 urna. .
Cortnados bordsdos a t*000, 7*000, 8*000, tyfuvO e 10*000, o par.
Ditos de crochet, completo, a 46*800. e*
Lindas guarnicSes de crochet para oadeirs e soph a 6J000, 8*000 a 10*000.
M-rin, Uudas c6r>s, a 700, 800 e 1*200 o covado.
Guarnieres de veluJilho bordados a vidrilbo para enfeites de vestid00 a
6*000 uit
Caobemira broch ultima moda a t*500 o covado.
Ditaa preus, sonimento completo, a tiOq. 1*000, 1*200, 1**00, 1*Q0, 1*800,
e 2*000 o oovsdo.
Ditas sssetinadss a 1*500 e 1*600 o oovado.
Vestuarios para baptisado ricamente enditados a 9*000 e 13*000.
Ci>l' C:. isas bordadas p*ra aenhor.. a 8*000, 4*000 e 4*600 ama.
Sabidas de baile, lindos agostos, c.m pequeo debito a 2*000 o perfeitas
a 3*000.
L ques com lindss psissgene a 900 a 2*500.
Bordados e ntremelos de oambrsia baratissiV.i
Sintos de cbagrin para tonbora c criancas a 1*000.
Idadapolio Revolucao, fuzenda muito boa com 20 vsrss a 6*000 a peca.
Muitus oatraa fasepdas que s6 oom a preaeaca das Ezmas.
vel publico ae podeiv apreciar.
di Silva or'ira

Ilt'Drique
tMt*sUtlutsltItSlMutSS'aslsus"IISIlMB^A*al^^
vfc&OPEraFOU7.l
A^ irop de Chlorai Follet ^*
E o oalmante por excelencia que Bupprlme adore pro-ora
-^ 8omBO teanquluo e natural noa oaaos da
NEVItALGIAS OOTTA UUMVJktA
TlStCA FMBaUES
ExHiraa
Fabrica casa FRBRE, 49, roa Jacob, PRB
M*a*
aiiiian uimi


L^M*"'
Icir
imEHAIttA'


A edltaci Carate.
Vi*** ">da da U desmentidos todoa o*
OeotM bumsno.; viste a sopada, posto no
a*r da le: rate ooeabtea da gladiado-
J3To o po arrojado proe dspota* ao ti-
ara popular par baverem da pfir mais loo-
L a ora da aerea devorado* por ella.
Vate a sapersticlo doa idoloa, ana culto
diaeolato e infame aoa deases daa mloa doa
bomens, e os tco e craos Mitificado*
por bypocritea.
A* geracose qoe te procederaa, u
que te rodeavam, eaUvam como um oada
Ver gangrenodo : a cirlisaclo era ao ou-
ropeT: a vida am materialismo iraeoeato.
A aociedade ffira, poia, at A tu viada,
ama maatira maldita : engao croel con-
tinasrie ser, a* ta, oh I Ornato, lo u-
verss viodo para a transformares coro a
toa nuoria celeste.
Ta afretaste entlo o* olboa horneado
deste aapecUealo atros para ooaplatares o
futuro ; que olbo do teu evaogebo rerjei
tara e oondemnava o paseado.
E a tomerou croa de aupptio te appa
eea glorioaa; porqae, m erga* como am
pendi, em volts do qasl te aj octavea oa
qoe petrjavam por ti com aa arma* da ver-
dade, da reeigoscl e do amor.
O ebriatloa daa oatseambu pasosrsm
diante de ti como um exerdto de martyrse,
qne teetificavam a pLiloeophia da redemp-
dto, coj*s hymnoa de esperance retamba-
vam por eaua arcarae immanaaa e tan
brasas, emqoanto por cima dellas, no solo
de Boma, ree*uam os cantos obscenos,
as riaadaa ebrias naa orgias dos eentoree
do orbe.
Dspois ristel os diente da lu do da as
indoloog.sgoiado^perio^offere^ ^
ceodo ao doto gigante, J"!^^ Uendo sacrificio do Golgotb
oa velho infame, forca de diasolucoos, a Att.JU
anica alveolo qae le resteaf qae o
Senbor guardou par o arrependimentoa
d'alem do eepukhro.
Oa ealvagene do norte ae agglomersxam
entlo diente de toaa olboe eobro o val-
te deesa aociedade moribunda, e despe-
dacando e triturando entre as auae mo*
de ferro, templo*, palacios, monamentoe,
lea, aciencii, talo, oa ana barbara virtade
ajsj tomaram ama s poca de tantos the-
souros.
Salva dus couaaa, oh 1 Christo, am
medeire tasco, am rola de pergaminbo poa-
co exteoao : -a uu croa n o tea e tange-
lho
Porqae para oa pobre* e rodea barbaros
estes doos monumentos eraar simples e io
telligiveis, apezar de sublimes : o esfbrco
generoso e indoaavel daqoellea bomens in
geooa compreheadiam o tea eacrificio ; a
eiageleu do aea ooraclo oompreheodie a*
virtudes qae ta eosiuvae, uros pera elle*
como tinbacs aido para a aociodnao nm aa
cnfieio im menso !
A toa bocea alo o diae ;. ta gnsrdaate
para ti OM oystirioeo aegredo !
O jais a qaen ae revelou a taa ano
cbtmoa-te o bornees > No a
r i orea an que es
coguita da q
O evaogebo pora o roo!
14i*ado ta, Senbor, lancales oa olhoj
torrsdoe do alte dos co para oondemnar
estes bornea* orgalhosos, e-te* sabios, qae
raaegaram do origen de toda a -ecc,
ella* tiabam paseado, e nlo I iea sohaate
ostros vestigio a* nlo o grande silencio daa
auaa campea.
E a no*, qae Ibes succedemos, visto-nos
de jodbos de roda da taa orna
A arvore da aabedoria baria braca) ado
maia rsbuatos tronco*, maia vrente* rama-
gen*, s fui-nos provado entlo qoe ella na*-
cera no calvario.
Hoja, Senbor, a historia humana vem con-
firmar todoa oa di*a a taa hiatoria divina,
a pbilosophia actual ergue sobre ss mi-
nos dos sjaternaa paseados o lbaro da toa
philoaophia.
A sciencia, qoe iniagava maravilba* pe-
los plaiaos do co, oa vsi procaral-aa as
lbregos entranbaa da torra, qae aa busca
noe continentes, oa no vulto enorme doa
mares, e amontes aa para com ellas tecer a
corda da tas gloria.
Aa nac a qne vas agitrom-se e rugi-
rem doloraaamenle em ltea civia, nlo fa-
se m aenlo preparar -a* para poderem escre
ver as tobus do b ron se das leis, duaa
palavrae, qae reaoem tod > o Evangelbo :
lUberdade fraternidad*.
Aqaelle, emfiasf "a qoem a natnreu fa-
cultou oa theaoores de genio, derramaram
a tous pea qaantaa harmonas maia sahu-
mes e aasves a posis revelou a eate aeca
lo, qoa er e espera, como Maris, o balsa-
mo do nardo
A mim qaa aoa pobre como a viuva que
.aiaatou 0 bolo, pordoars de corto, ph !
Cbristo, satas linbss eaoriptas no pedestal
da tos eras, dorante os di** em qoe os
teu* creles celebrara a memoria o tre-
al
Alexasobb Hkbcdlako.
esoellen-
easeira,
O rao-
ceaets,
qua
ta revelaste os noasos eternos des
Os desaarlgados
Da volt* A cas, ao cabir da noite, per
gaotoa-lhe o rendeiro :
Ests oootontet
Contantissimo... comida
te. ..
Mas nsase momento oavio-se
esbsforida a gritar:
Lsdrlo !
E o ocaso astadaots a rir .
deiro smpallideooa.
Ulo eatA contente, patrio ? disse
Coarado. TJm presunto nlo pssea de nm
presunto. Eu, qoe diabo 1 nlo me incom
modo por to poa*> !
E sospiroa.
D'alli por diante nanea maia ae esque-
ceram de deixar aem comer o maoboso es-
tndante.
Chegou om domingo em qoe o renteiro
e chara metade foram, na csrroca da
casa, A mise, depois de terem dito a Con-
lado.
Fioa a tea cargo o janter ; metterAs
na panella esta carne, aqaellaa oenoorsa...
cebolaa, pimenta e perresil.
Ora na casa havia am closito, miito es
Coarado, I Oa
Nlo digo uao ; a g c\a
nlo maia do que morto de a o el
Mas tenbo peas, coiu
E dea am grande suspiro.
Poaco tempo depois foram a ama f
e, como de*confla*am do sea astuto oria
do, deaseram-lhe apena*, antes de p.
Tu ficaa em esas e id fara 0 qm'
vires faaer aos outroa.
Nlo ha de haver novidtde, dis^e
Conrado.
Ora, hivia na casa am alpendre cajo
tote smeacava ruina ; aos operarios f>
ram conoertel-o, e, eegaado o eea eosU
me comee sram a deitar tudo abeixo.
O noaeo Conrado pogou em ama es -ada,
sabio ao telbado da osas, e stiroa para
roa com u tolbaa, taboas, ripaa... tudo,
finalmente 1 Dentro em poaco esteva
casa a descob-rtoI...
-- Qai nova pirtida fisests ta, maroto T
O qae me mandoa j alo eatA con-
tente, patrio ?
E pasea da nsvalhs.
Costentiaaimo! amas rias de sania
en de menos olo me arruinam ; mas.. .
E tornoo a dar om grande a aspiro.
Csnsadoe j de atorar aqaelle endia
brado, resolveram mandal o embora ; mas
como ersm psasoaa sensatas, nlo derara
tel paaao aem primeiro contallar a alba, a
b-lla Helena. ^
Mwi pai, diese a rapariga, amanhl,
pela manhl, moito cedo, irei pora cima da
pereira grande e ponho-me a canear de
cuco dirio, poia, s Coorado qae aeaboa
o ando, visto qae ji oaviam o oseo, e
poem no na roa, depois de lhe pagarem a
soldada.
Dito e feito.
Ao oatro dia, siaJa a manhl vinha em
casa do Seobor, jA os pereira ss oavis :
Ca, oa, ca, cu...
O rendeiro nogio-se admirado com to
sobita appariclo do caco; deepetio o orla-
do, disendo-lu:
Adeos, e amigos como daite*.
Entlo jA can toa o eaco I ase Coo-
rad*. Eu nunca vi easa sve, mis too
vel-s.
Correa A pereirs, deitoa-lhe ss mo* e
pos-se a abnala com teda a foros.
Ouvio se am grito e depois o bsqae da
am corpo, despenhando se de ramo em
ramo.
Dsealmsdo I esclamoa o rendeiro.
Nlo estA contente, patrio ?
Miseravel I mates me a flba o per-
ritas ms se eatoa contente ? Sstou talo
raiva Fege da cninha vista oa ma-
to te. ..
H;i de irme embora, desois de lhe
ter cortado a ponte do naris; onmpri s
minba palsrrra; justo qae ase falte A
tinas, e os maia puros e saotoa affooloe da ta)a(l0f _, aT, ^i,, nome 9 Perrexil.
vkis moral, 0* te charaamo* Dea*.
Mas a ingratidlo alo fot estermioada da
trra.
Vsio oto scalo em viliasclo o ds aciancia eslava robaste *
cheis de vico ; a vast* sssabra de seos ra-
mos abriga va a aseibor pirte do ge aero
humano, e os filaos da civisscio o da
scienois comsesram a onvorgonhar-se de
ti, a logo dspois a motejar-te, a eospir-t*
as faces como baviam Caite oe jadeos.
O* deegraesdos pensavsm qae esis ar-
vore plantada por ti-e por ti s tinba
chegado A perfetelo de noejar, e que oa
qae viviem debaizo dalla eram bem aupe
Conrado pegn no animal, matoa o, esto
lou-o e deitea o os panells... Qaando a
rendeira voltou ds misas, chamoa logo pelo
predilecto cacborrinbo, segundo o invona-
val costume ; sus o pobre do ja. nlo po-
da correr As festas da dona.
I nogine-se o espanto da molher qusndo
vio pendnrada na panella a palle do fral-
diqoeiro, aoda toda a ssoorrer songas 11...
O que fisjst, patifs !
. O que me no andar am ; metti na pa-
nella cbelas, snoaros e... Pernxil.
Malvado I rsgougou o rendeiro I ti-
vest s crseldsde de matter aquella inno
oecte crestors, qoe era o noaao divert
ment, o noaao encanto T !
F0LHET1M

VICTIMAS E ALGOZES
POR
KMILI DE RICHEBOURG
r-^soe
PHlHi:ilt PARTE
A FAMILIA LIONITET
^s
(Continasyio don. 233)
xvn
Seoton se^em am lagar solado no meio
de a a maaeico de arbastos qae o osculte
vam aea olhos dos t.-seseante*, tirn a cor-
te do bolso, rasgos o eaveloppe com mo
febril e leo o qae se segu :
s Porqae nlo fias esso dos avisos qoe se
lhe to dado ? Nlo o conocernos e jpm-
tude uteresaamo-nos pelo aenhor porque e
flbo de am ka nace honrado, qoe cooqui*
toa pelo sa trsbalho merecida reputsclo o
preatoo importantes aervicos A aoaaa indos-
tris.
Rapetiajos-lha aiada :
Mago, tome caatela Nlo caa no la-
sa armado A su lealdado e vaidads de
mli. Procuramo* aalual o, ama olti
ves, tome caatela 1
Neohama asaignatara a?goia estas li-
Alberto smarreioo o papel asfosader
coa ama especie de raivs.
- Mentira e calamaia I respoodea elle
ru cavo. Tm inveja ds minba ven
RosgVi a earta em ama iosiniiade de
pedscos, qae dispar a em volts de si e
atrsvex ce ramos des arbastos.
si o continaou elle, calamois I
Sabem qae assp Cecilia e qae soa amado
epregsm sseios infames psra nos se-
parar. O dseaeas e o meo profundo des-
preso et> o qu roereoem este* olidas toa-
do aos p*a
-rntado, d
bateado as
E aosneesotoa dsato m so
miaba nal. perqe
O moco tornava a cabir as sua* per
plezidade* e angoalias.
De noite notaran qoe elle andava pen-
sativo, preoecupedo, mas nlo ~.n a priosei-
ra ves que o viam aesirn. Sos mli e sa
Srea de Prmorinjolgaram nlo de ver dar
a sao grande attenclo.
O da segoiate foi iuteirameate empre
gado nos preparativo da partida pan a
Italia.
Mas de terde, am poaco satos ds noite,
a Sra. de Premoria aanaaoioa umai mA
noticia, ama esrte qoe aesbavs de recebar
do sea tsbellile obrigavs-a a partir preei-
piudsmente para Pars a devis domorar-se
am dia em Dijoa.
Esteva tristiaeima por deixar s Sra.
Lioaoat e Alberto e por alo poder ir ter
coas ellas a Genova,
Doaa horas ass terde a Sra Lionnet e
o filho aoompanharsm a Sra. de Prmerin
A esteclo.
Alberto aaoarregoa-se de tratar das ba-
gsgena e de fasel-as registrsr. Era neg
do trahalboso porqae havia endiente na
asa de partida.
Emqusoto elle cumpria conscientemente
a su misslo'no meto da moltidlo agitada
que o leva va ora para am lado ora para o
outro, oavio a wom da menina de Prmo-
rin. Tioba-ae separado ds mli e con ver
aavn familiarmente com am so jeito, idoso.
Sote disia :
E' no dia dos*, daqai s oito dios,
qae tor bagar o baile do Sr. do Lsocas
ten. V*i la ?
Com cor tes, temos os domos 000 vi-
le; *W
Ha de ser sobe-bo!
Como eempre i em csss desee Cre-
sos.
Alberto tinba csrregsdo o ssbrolbo.
Pois qoe tiabam convites para om baile
ea Paria e alia gnorava-o, nlo lhe tiabam
dito uda I Porque ?
O sea primeiro movimento foi interrogar
s moca a respeito de tal fseto, mas modou
l(*jo de tootics e mormuren :
Nlo, olo digamos nada.
Seprsrm-ee na plataforma aportando
ss alo*, beijaodo-ee e proaettendo mais
de.vinte vosas qoe en br*vo se tornarism
a encontrar ea Pars.
Em Pars Genoveva esteva inquiete.
Alberto esereva-Ihe alga osa* vesea, mas
ss toas cartas, ebeias de raoenoiss, apre
senUvam basteetas lacaaaa, tioham assus-
Udo a sos nrodeaeis e dajpettsdo a sos
desicoofisocs.
Neo omo) ooaecia o "noase ds con-
desa de o, e, vjomtado,;e*t*va per
su adida :idade de sea irssle
corra gr
Doa te des] csrneiros pelo aea naris I
Nlo quero...
Doos bois !
Nao quero.
Des vsoosa...
~ Antes quero o naris.
E sfiavs navslha aa soleiro ds porta.
Mea pe, diste Heleos, jampre-me
reparar o mal qae fis. Conradc, aoeites a
miaba mo pelo naris de mea sai.
Soja.
Ums condiclo, replicoa Helena;
aquello de nos que primeiro ae moatrar
acontente, fica asm naris.
Deseisva utos, respondeu Conrado, qae
fosee ajings ; mas safio, fies paro de-
pois. ..
Em Davrte nunca se fea casamento to
auspicioso, nooca so oavio o marido qoei-
xir ds mulher, um a oslher do ni-
rido... Groes so seo oogsahoso e eztrs-
vsgsote contrate coaserrsrao dorante urna
looga reaoilo o sea amor e o
naris !
E- Labocltk.
,"*'r loe pasj
I
Ter 16 aaooa, ser loirs, com os faces
to rosadas, e bonita como orna primave-
ra que alvorece !
Ella enooete-ss A j mella baisa da casa
la tijob, solada 4 borda d'sgoa entris
verduras ondolantes dos grandes h.atea,
obeioa de pastaras e. de sol.
Nlo peasa, nlo sonbs, nlo segu com a
viste, s sniorinha qoo vda, gira e dessp
ftarece, nlo ouve o murmurio fagtivo
, agua>
EatA all, *em saber porque, vagamente
filis, absorta oa inoonscienoia que aorri.
No n*io--da priaagem, i j saeta, ella
deaerspeoba, sem dar por tel, a mislo de
* r ama graja, om encanto, um lampejo :
pnora qoe A edoravels que osoesssra so
delicioso conjocto d'oms manhl de pri-
mavera, como a rosa ignora o seo aes
abrochamente, como a brisa detoonhece o
aea rytbmo-; asjse cinto da natureza com
posto pelo ignoto artista que combina os
effsftos das auroras e dos pocotes, ella
complete, aem qae ninguem a aconaelhe en
adsirte, a myatapoa. formosura daa coa
sss.
De repente, no momete em qoe se cur-
vava aa jsaslla, o vate srrebatoa lhe dos
cabellos ama pequea rosa silvostre, atada
a ama fita e atirou-a ao rio.
A rosa, presa A fita, deslias so loogo da
correte, entre a moldura verdejaote doa
salguairos ; orna borboleta pousa na fita
agitando as asas, e parto para urna longa
viagem.
II X
Toda a noite, eo ums das mais pobres
oasas da cidade, um rapaz ohorou, apor-
tando a cabeca com aa rolos raartellando
com os coto vellos urna pequea mesa de
pao, onde se vm moitas cartas abortas.
E os arrobos ds madrugada qae afu-
geotau as sombras 00 co, nlo extingui-
rn aa tristeaas no seu ulcerado coraclo.
L'vsnta-se, pssseis com a fronte contra-
da, mordendo os labios.
E', pois, ver Jado Ella olo o ama!
Eaaa formoaa rapariga, onde elle tinba
todas ss sua alegras, qae lhe deva o e
qoecimeoto da miaeravel existencia, parti
para aunes maia volter, parti com outro l
Depois de tantea juramentos I Do tantos
beijo*... E a oatra qae ella jara amar e
offerooa 08 labios aiada hmidos dos seas
beijos' Infame I Qoe ser! delle agora,
aosinho sem espranos T
As petaoss rica oa celebres, qae tm
as consolaco" do laxo oa da gloria devem
aoffrer menos qaando de repente oa aban-
donan) aquello*/ que os adoravam.
Ma* elle pobre desconhecido, nlo pos-
sninio amigos nem familia, o qae ha de
lser das suas boras inuteis, e qusl
aerA o anuuAi qae posss apagar a amar
ga recordaclo do adoravel hontem ?
Cada ves qae penas que nlo tornar s
vel-s nem ooril-a, qae eatA todo acabado,
qae ella nlo vollari, a esso pobre qusrto,
eocheado o de delicias o de sorrisos, afor
moaeando o com a elegancia mundana da
aos aeda e dos seas perfumes ; qae nunca
mais entrever a aanhl atreves de nm
hocejo qae era om desabrocha manto de
rosa impregnando de doce'aroma o travos-
*eiro dese pequeo leito, boje deserto;
ao furor iostiga-o a qoebrar 01 movis, a
deitar fogo As cortinas, a morrer sobre as
cinsaa do paseado.
Ao meno, nlo fi-oar nem mais um
astete oesse qaarto, to querido e to
df testado.
Abio a porte, aabio e fugio airares da
cidade, aiada adormecida.
Contemplo as janellas fechadas.
Neaaas casas existem maridos e mulhe-
res que se sdoram, que nlo atraicoam,
Fiara-se no sea ioitincto do mulher e
nos seas present meatos que, segaado ella,
nlo podiem engsala.
Tudo oaquella molher e oaquells moca,
cajo titulo sobretodo tinbam dealambrado a
Sra. Lionnet, Ibe era motivo para saspet-
tes. j"
Todo lhe diste qae, oe acuelle casameo
te ae effactoasse, aera seguido de amargo
arrepeodi ment.
Comlado, como Alberto lhe disia qu
nlo tinba anda aotoriaado sos mal a pe-
dir a mo da menina Cecilia, Genoveva
seoa-se om tanto aoeegada
Vate qoe o irmBo olo M apresaava,
parque* quera eaperar, o que elle oohava
acertado e prudente ; oad era, portante,
para desesperar, e era poaaivel suda en
trepdr-ae entre Alberto o as tres aolheres
colligadas contra elle.
O qae se paisa va em Ni se fesia eoco
lber oa hombres ao Sr. Lionnet. Conside-
ra va todo aqoiilo como erianoioea sea con
sequen cas.
E qusndo Genoveva loe disia :
Comtado, mea pai, A moito maia se-
rio do qae o senbor pense.
Nsase caso, miaba qterida, rsspon
dea elle, o pai sabsr servir-so da su aa-
toridade.
E sccreaoeoteva ;'
Maa deixa n, pjbaos catar desean
sidos ; como queres to> que ama condessa
de PrAmorio d a aa* filha a Alberto Lion
net, filho de na oegeeiante ?
honrado ;himem julgava teropra os
oatro* por si.
Tudo sao oto impedia qu Gedovova
repetase a todo momento com. deaeoimo :
Pobre Alberto I pobre Alberto 1
Este, ante* d partir pera Italia, nlo
deixou de eacrever A irml.
Ioforaava-a de qaa a Sra. coodessa de
Pr-xarin e a filha tioham deixado Nico
para volter para Paria aoode a conde**
era chamada para um oegooio inesperado.
Maa adianto Alberto disia na carta :
A dose alete mes a Sra. da PrAoorin
e s filha devem ssiittr a am baile so ca-
sa do Sr. Lsncaatin, qoa am dos bn-
qoeiro da nossa casa.
* Mea pai obter fcilmente am ooovite
para esse baile tanto para ti ;mo psra
elle. Podaras ver e esamiaor a menina Ce
cilia de Prmorin, e a> toa opioilo sobre
eaaa socan todera maga nlo deixaria de ter
a aoa importancia, oa deaislo qae ule pos-
so deixar de tomar por maia tempo.
Aasiatirei a seso baile, diese ella oom
sigo e verei a menina de Preaero.
A' noite, dapoie do jantar, Geaoveva
dia* ao 8r. L'onnet:
ubiiOS ~Sj*a*^|^|^|
oorreapood
O desgrayado bta com os pe* no chic,
morde as mos e corre, pomo qae fugindo
aos seu* proprios pensamsntos.
Chega s margeos do rio qae corre,
moito fundo, entre ss florescencias dos
Bslgueiros.
Mas nem a frescura da manhl, nem a
alegra das vrdoras orvalhadas, nem o
azul cboio de sol, reaniman o pobre ra-
paz.
ContempIi a agua por muito, muito
tempo.
Nlo pode despregar os olhos da lmpi-
da superficie, lisa como a pedra de um
tomlo.
Morrer I eis o pensamento que o absor-
ve. Sim, morrer, porque nlo r
O qae far elle agora da vid. ?
- Sente-se cheio de colera e de horror
centra esse mando onde as mais queridas,
dspois de ss terem dsdo, se ausentem, on-
de as mais bellas slo aa maia prfidas.
Todos os bomens sis mAos, todas aa
molhere* slo mas.
Nlo verdade qu? existam ternuras
eternas e lacoa rndissoluveis.
De qae serve a felicidade qae nlo pode
durar T Que valor tem p aorriso, se
preciso resgatsl-o oom lagrimas T
Ab I este vida espantosa, e a morto
mil veis prefervel.
JA alo acredite as palavras -vibrantes
de ternura, nos spertos de mo, trocados
A noite, na diserete sombra das srvores ;
smaldicda todos os beijos dsdos por todo*
os Isbios.
Nlo hesitsr nem mais om segundo ;
morreril Sim, nesss sgua profunda,
achara o repouso, o olvido daa traiedes e
doa rencores.
(Cntma)
Pe
Sob
O raartyr que naa asas do Evangelbo
O* pvoa Im i...
Foi ella que oVOrecis naa campias
Beijou a fronte ao Bardo campelo...
E desde o mundo velho ao aovo mando
Pea reflectr sublime o sou ciarlo !...
Qaando a H-'spanba cahia enj-jjgojotada
Da barbaria vil ao jugo otros,
Bis surga Pelaio de entre as selvas
Ao brado atroador de sos vos...
Da tyraonia as bordee 1A recuam
Ante o vivo arrebil d'aqaeUa laz...
E do infiel baqaeia a Cimitarra
Sob os frankiaks rpidos da oros !
Meo pa 1 o Sr. Lincas tan nlo dos
aeus banqueiro* ?
E Porqae perguotas isio ?
Disem qoe esse rico baoqaeiro da de
vea em qaando bailes sobarbos.
E' verdade.
Elle nunoa loe manda convites para
eues bailes T
Nunc deixa de mandar.
Entlo deva ter reoebido ua p**e o
dia doae deete mes ?
Nlo. O Sr. LsncasUn sabe qoe tus
mli o Alberto esto ausentes de Pars o
sabe tambem qae ea gesto poaco de fre-
quenter a aociedade.
Coatado, querido pai, teris aatiafa
co, ae o aenhor me levasse a esse bailo
do dia dose.
Ests me admirando, Geoovava, nun-
ca te vi com influencia para tu especie
de divertimento.
Todo tem o sea cornejo, responden
ella sorriado. Pois bem, mea pai, leve-me
a eaaa baile T
Lionnet dea-loe ama palmadiobs na fa-
ce e diaso :
Sabes perfectamente qae olo ora ca-
pas de te recusar oada. E depois, nlo o
oceulto, estou encantado de te ver procu-
rar orna deaaaa distraoeSes qae tente con-
vm A *aa idede.
Airtahl tenho justamente precalo de ir
procurar o Sr. de Laocaatan; elle me da*
r immediatamente o ooovite ptra nos am-
bos. Teos cinco dias prate preparar.
Olha, miolia filha, toma l mil francos,
qoero qae a toa toilette oada deixe a de-
ejar.
Mu bom pa>, respoodea ella com
comooylo, deixe a coma commigo e eu
prometi qae ha dt> ficar contente.
Elle desejava qae ella se fizease to
bella ene eclipsaste todas ss outras moca.
Ms o qae tinba ella qae pedir ao laxe ?
NI* liona a m% bellesa natural e aqualle
encanto incomparavel que provocara todas
aa admiraed* ?
Genoveva msadou faser orna toilette de
bom goate, sem pretmed*, coja eimplici-
dade estava em perfeita harmona oom a
soa bellea calma e recolaiJa.
O rico baoqaeiro L&naastan oceupava
no boalevui di Magdalena um palacio
monameatsl.
A grande fachada de cantara era deco-
rada oom estatuas e arabssoos dos oossos
melbores eualptorae A casa era precedi-
da por o o grande pateo para, onde tinham
transportado, com grande despera, ama
profualo da planta* exticas. -
Eotravs-se no palacio por orna magoifi-
es eaoadaria de maraore ; columna* igual
mete de oarmors sapportavaa. s varando.
VAfilEPADES
Are, Libertas Dea!
Sagrada emanaoSo da Diviadade,
Aqu do oadaraiso en ss aaado !
Nem com toroieotos, cosa reveses ando,
Pai tea vot.no e aoa, Liberdade 1
(A C. Machado de Andrada.)
Libert Libert cbria I
(Rouget de L'Iele)
Ea que ao progreaso da Brasilia torra
Ced meus votos de sincero amor,
Que siato a chamm* de ama crenga iafiada
No porvir que eantei oom tanto ardor,
Sal o agora a deuaa aa croa anta
Que noa legn a Victima da cruz,
Erguendo um canto de paixlo frements
Da liberdade i immorredoura las t
Quaado ella apparsoeu, altiva iaagem,
Despedscaodo os ferros dos grilboes,
Na dextra levantando a ignea espada
Para remir a todas as nacSes,
Hm brado reboou no muodo inteiro
Eocheado a tyraonia de pavor...
E nos abramos lbregos de inferno
Sumise o horrendo espectro db terror I
Qaem era aquello archaojo omnipotente
Que a hamanidade em fasta fes surgir
Banindo os erros vis do vil pasaado,
Fartando d'esperjng'S o porvir ? !
Quem era a baila fada deslumbrante,
Valo celestial, filha do sol,
Estrella de fulgor tao peregrino
A se mirar dos lagos do arrebol ? !...
Era de- Daos a grande mensageira.
Iris da paz, o verbo da ailo,
Faoho dtvino que espansou os trovas
E fes brilhar a las da redempelo '...
Era a columna ingente do progresso,
A mli do gran le amor universal,
A precursora santa da gualdade,
A proteoclo do bem, terror do mal !
No solo calcinado e fu negante
Da glorioaa patria de Carnosa
Tripudiava infrene a intolerana
Da ooloisal fogueira aoa ra clarSaa I.
Mas da densa imponente om brado
E surge o vulto egregio de Pombal...
Baqueia o tanto oficio, e dea trocada,
LA foge a inquiaiclo de Portugal I...
De Boma o cidadlo ergoen-lbe alteres,
Foi ella a crenca, a f do povo-rei ;
Risonha ella afagoo o orbe inteiro
Dictando A vel ha Europa a soa le...
Depoisas bronseas portea da Bastaba
Nos seas pesados gonsos fes rodar...
Arrebatou o aeeptro e monarchiaa
E fes da Franja ioreira o seo altor I
De oitenta e nove ao "grito retumbante
Ella surgi impvida e a sorrir,
E sob os pea esleando o despotismo
< Os Direitos do Homem > fea oarr I...
O tbronos em pedacos ae fiseram...
E a reales infame, em coafusio,
Com cleros e nobresa ennoveladoa
Rolaram na voragem do vlelo f...
Emquanto o grande drama alea sargia
No vasto chlo Magrelo de Pars,
A deusa immorredoura encorajara
Os bravos Prometheu do meo pas | *
Foi ella qae eecrevea em oeasa atiiii*
Eesa brilhante pagiaa immortal
Que ae chamoa : c BevoUoao de Mius
Contra a presslo feroz de Portugal
Dos Norte-Americanos fes s gloria,
A grande altara ergoeo esas selo,
Abri aos continentes sosa portas,
Banio d'aquelle solo a escrardlo...
E quahaojosres soltera o verbo,
Que aeoelhava am grito de jagasr.
Era ella qoe a rae msxicaoa
A pesados gruos viaha arraocar !
De Garibaldi foi a companheira,
Sea aoaa slm dos astros elevoo I
Gambetao cidadlo lctea por ella,
Por ella padeceo Vctor Hago I...
Mas quoio a dyaastia apodrecida
Tdmbava naa campias do Sedan,
A diva, ao retumbar da maraelhesa,
Ergua-8e em Pars bella o loucl I
sob o co de ail da minba torra,
Onde respira ainia a le servil,
A su vos eo 0090 le vantar-se
Da luda qae travoa-te u Brasil... el .
E' ella, sim, qae as portes do pragrsxes .
A' geranio qae sargo vem abrir,
Lavando s nodoa infame do pascado,
I Aeca mal ando heneaos no porvir f
Salve divina imageo, loa beadits
Qae brllbas offascando a lu do sol (
Sublime geradora do progreaso,
Dos mares do porvir santo farol 1...
Salve, taque nos deste a glora, a esp'raoc*.
Ta qae lasea nos rseos sonhos mees!...
Salve vislo do co, Liberdade !
Amor do cidadlo, filha de Daos 1
Manoel Cavalcahte de Millo Filoo.
Agosto de 1887.
INo interior o laxo maravilhoso dos apo
sentos estava em relsclo com a fortuna do
Sr. Laacasteo, am dos priacipes dos bao-
qoeiros.
Logo As oito horas as jaaellas do pala-
cio eatavam Iluminadas.
Ainda nlo havia cooeeado o baile, qaan-
do o Sr. Lionnet o Genoveva chegaram.
Ouvia-ae o preludio loogioqao da orcheE-
tra, mas alo sa dsnsava ainda.
Um pequeo numero de convidados cir-
culavam nos salSss.
Geaoveva exprimi ao pai o desojo de
conservar se perto da porta de entrada do
grande sallo. *
- Tenbo vontade, diese ella, de ver des-
filaren! diante de mim aa eenhoras da alta
aociedade, de qaem se cite nos jomaos as
magnificas toilettes e ouvir pronunciar os
seos oomes.
O* convidados nlo tardaram a chegar.
Genoveva examinara attentetoente todas
as senderas, mss presta va meiiocre atten-
clo ao sea trajar ; nlo era isso o que a
preoecopsvs.
De repente o nomo de Prmorin soou aos
ouvidoa de Ganoveva com som de om ols-
rim.
A meca estremecen e olhou ainda .com
maior attenclo.
A mai e a filha fizeram a sua entrada.
Ambas ellas eatavam sumptuosamente
vestidas, mas exaoBsivamente deoo'.adas.
As joias com que stsvam ornadas,
1
durante a noite,'afim de qoe posea
aar oom o senbor.
laso tal vez qae ale saja -pasaras,
responden o banqaeiro, asa vA A galsria
dos qua iros e 11 encontrar o Sr. Daptet,
mea primeiro empregado ; a senaora sebe
qae pode conversar com elle como ae fa-
se commigo.
A mli e a filha aabiram orna sobara
escadaria guarnecida do eststoaa ds taasa-
nho natural o de candelabros de broose de
am trabalho admira vel.
Genoveva levoo o pai e seguio-oa guia-
da por um movimento do coriosidade irre-
siativel.
A galera dos qaadroe, que contara abras
d'arte, cojo valor poda calcular ao por
centenas de mil francos, olo era fraoun
teda aenlo por nm pequeo nasoero de
convidados, quasi todos borneas aerios, e
qae vio all para conversar do negoaos,
longo do tumulto da festa.
O Sr. Duplet paaaeavs a pasaos lentos
pela galera prompto para conferenciar eea
as pessoas qoe o procarassem.
A condesas chegou-se pvs elle, mas ao
mesmo instante om moco de bigotes loa-
ros, tendo na 1 apella ama flor de garleis,
e cajo tolo denota va om fatuo, apprjxi-
mea-se da mli e da filha,
Procarava-a, eendassa, disse esa
olbar desembaracado ; vi a entrar t* fi
detido pela mullidlo dos convidados e fot
com grande diflholdade qae pode
aqui.
car doa vestidos, attrahiam a attenclo, a Ab I ah I o aenhor, dase s cen-
sas longaa cauda* em pregas pesadas var
ran a alcatifa.
Hara na soa physionomia, na soa atti-
tade o qaer que de sobarbo, qae caasou
impresslo dessgrsdavel a Ganoveva. Pa
reciam estar seguras do effnto que produ-
Mas foi particularmente sobro Cecilia
qae ae diteve a attenclo.4a irml de Al-
berto.
Ganoveva achou qoe ella era formosa,
mas de ama formosura qua, em lugar de
attrahir, iotimidava. Notou qoa os labios
aram sensuaes, desdenhoso, e ficou sobre-
tudo impressionad com a ousadia do sea
olhar.
Sa Cecilia tivesse viato Ganoveva oa-
quella ocoasilo, teri ficdo sorprendida
com a fixidez do olhar cravado nella ; mas
estava moito occopada em receber ob com-
primentos do baoqaeiro, qne fazia tanto a
ella como A mli ama recepcao reservada
para os ntimos.
A oondessa diste om voz baixa ao Sr.
Liii3*tan :
Tenho preciosas iaform*c3as quo lhe
traoamittir, ooooeda-ms siguas momentos
dessa, como que achou aeioa'de vir |_
aar urna noite em boa sociedade ? Mas te-
nbo qae conversar com este senbor; d e
braco a Cecilia e deixe-oos.
A 009a dea o braco ao janoto e afaa-
taram so.
Cecilia conversa va e ra oom taTfiber-
dade de modos, qae perecea estraaM a
G novava.
H.via om poaco mai* loogo ama espe-
cia de alcova onde, assentedee o'ao di van
por detrs de ama espesa* cortina dese-
tim azul, bordada de ouro, os viaitentea da
galeri*. podiam descansar e coovrsar
vaatade.
Fui ah qae oe done se foram iaateftsr.
G novera tioha-os segoido coa o olhar,
oa viudo lhe o riso ruidoso e repatiado cus-
sigo raesma :
Pobre Alberto I pobre Alberto !
ita ocoasilo o Sr. Lioonet foi dotiaVs
por um negociaate do eea conbeoia?ato.
'(Continuar ss-aw;

Ty^ do Diario ras Doqae do Oazies e. .


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EQT8SBS1D_UHAMHJ INGEST_TIME 2014-05-28T18:33:26Z PACKAGE AA00011611_18065
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES