Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18064


This item is only available as the following downloads:


Full Text
Al u
i u
PAR A Oal'irtA Wt IVCAUX* *>*1>B SAO B PAGA PORT
Por trea mi-sea ad'aatadoe-.............. *
Fr isii dito dem.......... '.^
Per ora uno idem.................
Cade Dumiro avuJao, do mesmo di*............ 4*w
PARA UKSTRO FORA DA PROVUIOIA
tes adianUdos......... .... 134500
Por i o ideo................. 200000
"Por .............. 27pt0C
Cada, r.nmero avulso, de di&s anteriores........... jjlOO
I
Propriefrai* >* JHanocl -fifiucfc fc diaria & ~iUji>*
Oa tirs. taiedre Frlaoa t C
ce Parla, a* a uaaaas ageat ea
exelu-Iva ds? aaannclea e pu-
blieaeataa a* Pnuapa e lamia
ierra '
TELEGRAMAS
S37IC9 ?ABfen.B SD StASIO
RIO DE JANEIRO, 11 do Oatabro, 4i
4 hora* e 25 miautos da tarde (pela liaba
t amaba).
Na Cmara atoa Depntadee. baje.
r. Pero Bellrao pedio providen-
cias ao (oirraa aware a eaakaaelra
CaMEQO.
Roa '(alia a < amara alar al lo e
approvaa aa eaaeadaa da Beaade
aaa orce anemia da BMalsterle da Va-
aeadae da reeella irrai da Imperio,
nal* aaalaa eeaelnlalea aa orca-
sssenio*.
PAITE OFFICIU
r


RIO DE JANEIRO, 10 de Oatabro, t%
7 horas da noite.
O Penado ir a loa deflaltlvaaaeair o
orraaeeate da recelta (eral.
A aeaaaa parlamentar fel proroca
da at 1S de carrate.
BUENOS AYRE3, 10 de Oatabro.
Uaaa aeeledade Inglesa projecta
ealilvar a algod&e ao Charo.
PARI3, 10 de Oatubro.
. BH. laaperlaes da Braall e
omit** aeanasn de chafar aqi
ii.
PARS, 10 ae Oatubro.
B irarral Can-arel da e-atado maior
da aalalatrWBa are erra araba ale aer
pealo eaa dlepeasBllldade par aaela
de retirada da empresa e eaearee-
rado par ordena da esteral Berrea
par eaaea da traBea de rondecora-
eaee.
Algaaa pes-eeaageaa Imprtanle*
aaa arcaaadoe eeaae eaaaptleee.
Ajrann lavis, filial ao t'eraambaco,
11 de Oatubro de 1987.
INSTRUCCAO POPULAR
verao da PraYlaeia
ao da 30 db aariMBBO aa 1887
Aetoa :
O presidenta da provincia, en aeeaoia da
le o. 2395 de di Setembro de 1873, reeolve
noaaar Pedro Jos Carrsie para o poeto de cap
to da 3 compaabia do 1.* hgtalMo do oervlcs
da reserva da guarda nacional da comarca do Re-
cita, vago ptlo faltoeimeeto de Prmaciaea Egvdio
da. Loo FreirC >uiouniooa-se ao roopaetivo
cominandante superior.
O praaideo'a da i reviaeio, rra oaeceolo da
Ici a, S8, de 10 **_""
nomesr Antonio Airea de
teaen'e da 6. corr.peooia do 67* batalblo de ser-
vico actiro da guarda naciceal das comarcas da
Olinde e I guara su, em sebetituicio de Jeto Cnri-
saatomo Leitio Rasgal qoa deixoe de solicitar a
patale ao praao legal.Communieou-se ao res-
pectivo aaaaaJaBal superior.
O praaideata da provincia, oseado da auto-
rieaclo cootida ao art. 9.*, | 1.*, IV da W a 1884,
de 80 je Abril do correute aaao, rasolve refirmar
0 regatonate de 81 de Abril ds 1888, determi-
nando que em sobstitaicio do m>soio aa obaarre
aa fallis Agrcola a Industrial Orpbaoologiea
Isabel o seguate regu lamento (que se echa publi-
cado ae ZXario de 2 do eorreete mes ds Oatubro).
Ornaos:
Ao inspector da Toes aerara da Foseada
Remetto a V. 8. para os devidos fias, copia do
aviso de 17 do corrate, a. 3616, pato qaal o Mi-
nisterio do Imperio aettocisa o pagamaaln do orde-
nado do leote substituto da Poool iade de Direito
deita capital, Dr. Tobas Berretto da Manaass,
relativo aa tampo ds am mes da prorogaeAo de
1 croes que Iba foi xocedido por acto deata Preoi-
deocia de 8 de Agosto ultimo
Ao .-resma.Nos tersaos da orden do Tbe-
aoaro Nacional de 23 do correal*, a. 144, manto
V*. 8. pagsr A Ccmpeobia Pernambacaea de Nave-
gaoio Costoira a importancia de 343*1800 de que
tratam aa iaciaaas cootas documentadas na. 1395,
3011 e 2019, proveeieoto de passageas eoaeadi-
oVs durante os mean da Janeiro, Mare?, Abril e
Mai aitimo a Oeaembro do anuo panado a pre-
sos ds jnica o as rnpretivas escoltas.
Ao BBearno.Sirva-se V. 8. de in/ormar coro
arreocia porque anda ola foi eumpriio pola eil-
lectorio gsrat de rcuuiclpio de Nasaretb o que da-,
torminoa esta Presidencia em 3 do oorreata acerca
da falto ds ezhibicao da retscao n. 186, retcente
aos escravoa all matriculadoa Svb ae. 849 a 864
Ao com man danto do carpo ae polica Paca
Vmc. rrgresssr para o tormo de rNsssaarn, o res-
pectivo delegado, eapitlo mo Prsaeiseo Hema
terio Portella, csnfornsa requisita o Dr. eaefa de
policis em oficio u. 866 de hoja datado.C.'mmu-
nieou-M so Dr. chafe ds polica.
Ao director do Arsenal de Qaerr*.Reati
tundo a inclusa petica? e maia papis ds D.-odata
Issbel dos Pasaos I.-ssa, sobre qaa versa a iafor-
macio d'asoa directora de 28 do correato, sob
o. 18.7, autorin Vme. a aimittir na cempanhia ds
apreodises artfices, logo que boaver vaga, o filba
ds opplicanto de nona Joaqaina de tonta Roa
Nogoeirs, visto ter os reqaisitos mlgiatoa palo re
ntonaato de 19 de Oetaeaa ds 871.'
(Extrahido)
O A WBLIOTHRCA DO POTO K DA8 ESCOLAS
C\P1TL0 III
oiaf>iro i'PoraEricos
Davuitoaea aisAcrrass oaaras oibvitEn va
"osstsra o rscr> ds Aco.oitwo? Pamcirtos
lint raoeaiaoASB >oa avotcoo arsroaiCA.
T.ic sias oca aa rata sranaxTAOo raaA a ls-
iimaatfa-u-Coao ss raaos o ojmi.mo ? otrrs-
stac^p saris as raascaircas os ransorsu no
Drssrro |u d s otasiTo rtriL. Monos db ad-
ttciaia oaoanio. t
IContinuafi o)
17. II i im eerto oumero de fsetos seeiaea que,
estadodoa aV su historia, alo ds tal importancia,
que por ellas podemos canbaeeras modsness raii-
caes, q-ie se operaram, qacr aa religiad, quer aa
politiea, qasi na litteratura, quer aaa bellas-artos
etc. A propriedade um (lestes faetos. A'as
disso, pode se diser afoatameats, qua a historia
aa alo di eoeto ds ams epoeaa mtnoravai, d om
periodo realmente aotove, em qoa a propri'dada
alo toaba s^BVido profundas sltaraeoea. A histo
ata da propriadada 4 a do boman desda os primea-
ros lempos da sua tida. O homem aaseea ; ap-
pareceram-aa logo neceas i todo ; a, para aa aa
tisfaser, hsvis ds ter sseios seas, eoaa qaa eootoa -
se para a real sacia do a -n fin. Precisa va apro-
prtor-ss de eertoa sis aselos san o que morrena.
Da'qoi a origen e t esas do tea sppsreiiaoato
ajo inmediato.
No rosumidissimo a>b>c> qaa ramos mostrar
obra a s\olaeao da propriedade, notaremos que
sato, sagoado a historia, sa resano n'nma de doas
oosaas : oo 4 o cleaaento individasl o que docaiat:
oa eatio, peto eoatrarie, oatras vean 4 subjogado
lilis sh aians osotot. Qaerdiasr : spocaas appa-
isaan, en^as i acoUeetvidads (por eseaple a
familia, u consuma) ten propriedade ; epochas dif-
fsreaus se nrrsrlan, en que o binen eppareee
orno proprietano exclosiro de e*rtos beos. Nos
nato remotos tempaa, eatoaMoua elcneatoe asta-
van eoaiaaos. Os povoe, oono par iasaeto, prs-
caravaai em eommon os meios indispiasavass de
substancia. O principio religioso sbsorvto eatio
croa toda o vid dol .raen. Nio sdnira, pw
ttato, qaev. jamos ti aoasiderar a propriedade,
como um dom rsasidies por Osas a todos, e qoa,
pr>rtoato, todoa devian atafrair tisis tarde, a
sato primen astado ds rapaamsHaiu-aneads o
da reeixl*; oa basa da essassaatoaee as isa sr
O b nem reconbecs qus tamban elle si cajee do
propnetode Doiracom todo cartas ragali.s 4 col-
leavividada Panes, asta, qsa e etotseato eeetol
catara destinado a. dseapp ajreaattaaaiaa, aorn, sargem ds repente, e o
eteneitt > iadividusl soffre d novo golpes immro-
aao. a cosanonidads qoa se jolgava para aan-
pte perdida, \ so rodeada eaira res ds regalios
mportaate.
Espoetas estas ideas geraas, tatraaii propria>
amata oa historia, cato armaren m a vardado daa
prineipics gerara que timos ratVrido al qui.
CcaaranJo me que o aiinastaiits ds impes-
toa, floaqnim Jlo ds Oauba Pimpim, 4 dsvedor 4
Cmara Bao'cipal da Victoria da quaalia de 1004
proveniente de multo da jurados, aceraaesado qaa
o fiador apreaeotado palo referido arrematante tem
ssas bens sojeitos i bypotbeca lsgal por ser tutor
de menores, recxmmendo i raesma Cunara qoe me
informe a rea paito, afim de aaa pmsa resolver so-
bra a assampto de seo offieio de 5 do corrate
mes.
Psrh resolver sobre o sssumpto do orBcio ds
17 di corrale mes, recocomendo 4 Cmara Muni-
cipal de Nasaretb me informe em virtnds de que
diaposco da le cobra o imposto a qaa dcaomiaa
Cepo co aoougue.
iirasnarB co db. sacsaTaaio
Offieio :
Ao inspector da Tbeacnraria de Fasende.
O Eim. Sr. presidente da provincia mando re
metter a V. 8. 6 ordena, aendo 4 do Tbesouro Na-
cional, de os. 138 o 142 a 144, e 2 do Ministerio
ds Guerra, de 21 e 22 do correte.
axraoiBSTB do da 1 os ocrosas oa 1837
Actos:
O presidente ds provincia, de conformidad*
com a proposta do Dr. chafa de paliis, em offisio
o. 833. ds 30 ds octembro fiado, reeolve aomear o
eidadlo Manoel Jos Carneiro da M >tta para es-
ereer o lugar ds 1* sapotete ds sablelrgado do
2* distrino do termo de Peo, d'Albo Espinlo 8ao-
m), que se acba vago por mor te de Mano-I Igna-
cio Cavalcaato ds sjboquerqua, qae e azoris.
O presidente da provincia, attsndsndo ao
qoe reqiereu o capnlo do 5* bataihlo do servico
activo da guarda n.ciaoal da provinciano Rio
Orande do Norte, Eduardo Quilnarme da Suva Ta
vares, e too Jo cm vista a ioformacie do cjimin-
daute superior ds guiris oaciousl da cana rea do
Recife, de I de Se tem tro nudo, s.b o. 3(8, resol-
ve deaigaar o 2* bata'bii da meams comarca pira
o sapplicaate ser a elle aggregado.Coanani-
coe-M ae resprctivs commandanto superior.
Oastai
Ao ministro brasilsiro ea Loodres. Taobo
a boara ds enviar a V. Sse. o balaepo da receita
e deapesa da va-terree do Limoairoacotapaabado
do competente doseavolrimeoto e de copia ds seta
da a asiii. am que os eommiasarioi do govemo U-
quaram aa contas relativas ao mea de Agosto
aitimo.
Cabe-me o ensejo de reiteirar a V. Esc. aa sr.
graoesa de miaba partoito aetiasa a atorada coo-
siasaialnCsnnanieoa-es aos msnbros da eom-
missi > de coatas da Mirada do lea do Recite ae
Usaoeiro.
t- Ao brigadclro eommaodaato das armas
Dcferinio o requeran aato a 2 cadete 2* sargento
da eonp;abia ds ea vallar i a, Jos4 Mariaao Augui-
to d! atoraos sobre qae versa a Baratelo daa
eomnaulo 9 arnts de 21 do Hstsnbr fiado, sob
a. 484, autorieo 7. Esc. a eoaaader-U>a 60 daa
do lieeooi, para tratar de aaa saado nests provin
eK, visto achar-se diente, segando o termo de in-
specolo aaaexo a citada inf irnseto.
Ao aveno.--Do aeeordo com a iatornaelo
de 7. Ese. de 20 de ttotonbro fiado, sob u. 493
atoriso o % eaeeeder baiss do servico do execcito
mediante sahotitaici i, ai 2* cadete 2* sargeato do
14* baUlhio de iaisatoria Walfrido Carneiro ds
Caoba Miranda.
Ao Dr. ebefe depicia.Cha manda a attoo-
lo de 7. 8. paia os faetos narrados em ama local
da'Prowacia de 29 do 8etemc.ro Godo, sob o titulo
Eepenrjaiftn. sirva-se rntormar-ms o qoe I be
eonslsr-a esse respailo, a no case de aeren verda-
deiras aa arga^oes coatra o delegado de polica
de 8. Loarenoo da Matts, aGst de tomar ea propor
a s previJenoias aseensrisa.
Ao mesmo.A' vista do qae sipos 7. 8, em
leso o. 857, ds 21 do 8etembri fiado, declar-
las qae pode ser coatreetade, ni fregus* da Pe-
dia, do termo de Buique, ama casa para aervir de
quartoi o eadeto, pde alague I de 5*000 meseos,
at qae teja reeoiai lo o satsesneeto 4 sede da
foi avallado o oseraro Calo, en Palmares, cbe-
me dis-r-lh* as, ees vista da iaforasaci) do raa-
peetivo jais de orpbioe, de 2 da SeUmbro fiado,
aove ser eess qaaati eoasidorada em deposito ate
al tenor decisijudiciaria.
, Ao mesmo.Nos termos da toa informadlo
da28 de Setenbro ando, a 601, nande 7. |8.
F*gr 4 conpaabla da Mtrade da torro do rtoeiie
ao LimiMri a qasnti de 61870 res, proveniente
doa traaiportat de qoe troto a instase coate do-
eomsetsde, eoaeedidoi eaa carros da m-sms es-
trada, en Agosto ultimo, por conto de ninat:no
da agriealtara, eaegmereio e obras patAieas.
Ao siiisil Benttta a V. -, para ca devi-
dos fias, copia do afii
te
do 14* ba tlalo de afamara Prisa Bato Evaristo
de Soasa daa dass notas a que altada a inforna-^
cao deesa tbeeoareria de 6 de julhs do corren te
anoo, tamben juntas.
Ao mesmo.Communieo a 7. 8-, para os Gas
coa Tenientes, qae em 23 de setrmbro fiado, o
pbarmaceatico Bernardo Ploriaao Crrela de 8rito,
assaaio o essreieio do cargo do phsrmaeeutico do
prssidio de Perneado de Noroaha, para o qual foi
sanando ateneamente por esta prnideaea.
- Ao inspector do tbesouro provineial.Me-
diante fiaaca idnea, aos termos da sea ia/orna-
ci, de 24 de setembeo aitimo, m. 871, atando
7me. eeti'gar ao vigsrio da fregussia de Agua
frita, eoaego Idslino Peraaadss da Sonsa, a
Saaatia de 600*000, oorreapoadeate ao producto
a segunda parto da lstoria a 86, eitrahida en
favor daa obras da matrs da raesma fregassis.
Ao mamoA' visto da deficiencia de'pro-
ponentes ao toraecicaento ds kepis para a gaarda
cvica e preoo exagerado, dos aaa forsm
tados i reap^cti va junta, conven qae Vmc.
abrir aova coaearrencla.
Aseim lea respondido o asa oAao a. 862 ds 21
de setembro finia.
Ao conaaadaato do corno de polica
Mande 7ne> reforear, com mais cioeo priesa, o
destacamento estacionado na citada da Escada.
Ao director do arsenal de guerra.A' vista
do que ponderou 7mc-, en oficio u. 1299 do 19 e
do que declara o brigadeiro eommaadaato das
armas, as icdormacio junta, por copia, n. 495 de
28, talo da setembro fiado, autoriso-e a neniar
satisfsaer oo laclaaos pedidos do cartuchos de
Uatiffl deitin idas aos batolboes I* o 14* do infan
tarla.Commauicoa-se ai brigadeiro eonmaadan-
ta das amas.
Portaras :
Cinco vereadores da cmara mu o ici pal do
Recife repreaeotarsm a asta presidencia contra os
segniot-s setos o deliberscSn ds naioria, enao
cvntrarios so direito :
1.' Nio ter o cimara em oda guarda todas as
rendas, coimas e miis objectos que lbe pertoooem,
em ares forte de tres chavea, com preceits o
art..48 da le do 1* de oatabro ds 1828.
2. Deii.r a cmara de obrigar a recolhimeato
diario o rendimeoto uquido do mercado de 8. Jos,
destinado, esdosivaaeote, ao pagamento da divi-
da cootrsbida con o banco do Brasil; o qae tem
occasionado Gsar en atraso es pagamentos, qoe
derem ser mensan, por torca do art. 61 da le n.
1882 de 10 de setenbro da 1886.
3. Tur s cmara fetto coner despeaas coa ser-
vico de cobrinento dtil pon, ajan, do jalao ai-
timo en diaeto, pela 7stha de a. 10| 44 art 2*
da le do ore amento cima citada, n. 1882, de I8R,
que se nsereve : ootjs saajaseipan a am ves ds
verba : limpia, ooeio e ariarisepio ata cidade a
12. que 4 a prepria, lafriogindo aasim o art, 58 do
ore ment, qaa naarlnn vigorar o art 57 da tai n.
1717 de 1882, que prohibe as trantposicoM as
verbas de despesas, sendo de notar qaa esta pre-
sidencia antee, reeommeudira 4 cmara (18 de
abril) que incluisse o mencionado servico no de
limpesa, alo podando sen entonteci gastar
oouaa algoma ptla verba obras mnuicipaes
(art 97 da lei a. 1221 de 1875.)
4.* Ter a cmara volede o art 62 da citada lei
a 1882, por quanto dispando este artigo que nio
serla preeoebidos pala cmara, qusodo regaran,
trn lugares de guarda, un de amanuense da c n-
tadoria ou secretaris, ootro de laucador e anda
qaalqoer um dos logares da repartidlo da aisri-
olo ; entretanto, toado a cmara removido um
amanuense da contadoria para o lagar vago de
fiscal do 1* districto ds Ba-Vista, preeaeheu, em
seguids, o de smsneenss com' o fiscal da hvguasia
da Oracs, para onde ncmseu oo removeu ootro
o dadlo.
' .* Ter de i lado ds ser prestada nanea idnea
pelo fiel do pegador, por voto da maioria, oa
obstante o diiposto no art 15 da tai a 1894 de 2
de naio d 1879.
6.* Ter o venador Lola Bernardo Ceetello Bran
eo da Rocba, sm se* i do 10 de Agosto, p r oe-
casilo de apresen lar com mais seis veraadorts,
pro posta de demisadea e remocon de diversos on-
pregadoa, declarado t-, abiter abitfr quauteldcmia-
atodo searetario, por ser avagadiatfnadaaaerpre-
enchiJa por um seo irmio; e, entretanto, prooe-
dendo ae 4 votaeio, o vendo eII-qoe fsita de
eaa voto prtjadiearia a dcmiasio, retirou a absteu-
ouo a ooooorrea, enim, pare qae asta sabttitnici>
leessse a ctfelto, coatra o bom eweeilo de qa
deve gossr a caara parante s:ns nunicipaa.
Sendo oevida a cmara municipal do Recife, os
ta por oficio de 12 de Setembro fiado, n. 82, qae
alo foi anignado pelos vrretdoros representantes,
por ae torea a laso recatado, prestoo as devidat)
esplicacoee, documentadas, polas qaaes ce ao-
ajases:
1.a Esistir o eofre forte na eonform dada da lei,
psto ale ao faca iariammtt oe recvlbinentoe de
vsierre.
2.* Nio ser tamuem diario o reeolbimento liqui-
do Ao nereado de 8. Jos, por depeaier de iigaida-
ees, qae eonprrbeude a feiha de despea aa, qae
neenl, aeren qee, todava, aan por isao tem dei-
sade da ser renettido o liquido eo Banco do Bra-
sil, todos os meses, at Jaiba, aa importancia de
5*>:43ofJ05, faiuedo, para completar o esaveicio,
os meoea de Agoito e Setembro, dos qaaes a re-
mesas sari approsimadamante de 9:0u0#')00.
3* Ter, de faeto, sido incluido sob a rubrica
Obrss maaicipaes> pavimento i servico do o-
brime ato do lis e .a areia ao largo do ti ispicio,
ssas isto j4 de tempos antacior-a a Jaiba aitimo e
1888, cumj
artig .
de valorea, |
tros chai
recsm
cofre s
j) li retira
\ Qoe,
sonraeoto,
renda liqi'
coa van
certa,
par modo i
fia, que i
Baeo
m
rvar sempre o sjeBe saeinn
ad qaanto ao raoolhimento
Jem om retaoio 4 gnuida das
qae os cUrieaJarioe eoaps-
cinmv si o movimeato do
, visto aue po resjeoaaaveis
itina nelle depositadas.
airaansUaelaa que a cmara
ser diario o reoolhinanto da
rsade de S. Jos, como outros,
para aso praao breva e
I'tigoroaanaate cappiir, sem qaa
distraa essa renda pa outro
amento da divida com o
pando
laido regularmente
Continua)
- Ao m-oso.-Declaro a 7. S, em raspoato so
sea oficio de 84 d Setembro flodi, qae echndo-
se o 2 distrtoto de fregus i a da Bea-7ieta, con-
arebeodido am Msisnetru d\ eidade de Beoifa, deve
o servico da poueia ser fsito pjr presas da guarda
ovina
Ao iaaoector da Taasouraria de Fasands.
Em rrspoata ao offiao de 31 de Agosto altima, aob
a. 667, acerca de qeeatn do lWpaV.0, por eaaato
por notivos que explica, estando a e,m>ra na pra-
ucs de aatonsar despesas, indopeodente de apprc-
vaco da presidencia, d- duantias que nio tace-
dan a 2 WiOOO.
4 Nie coasidorar a eamtra vsgo s logar aV
amanuense, por tac so mate bavid. troca de en-
pregos, oonfinaaedo smisar o auaaaaea.se osne
^seaf, aen ter sido denittido, aposentado ou falle-
ndo, eatoa anieos qae no pensar ds esmera, sio
os d vaga de empregs.
0.a Qee nio ha taita de fisooa do fiel; qae esta
existe, t-mdi sido calculada em 1:<*jO4U0U, aendo
qae, sproas, em ves da fiaaca ser prestad* i cs-
mar., foi ao proprio pagador oa tbeeoarsiro, a
exenpto de fiis ds oatraa roperteoee pabeas.
6* Nia julg*r a cenara illegal o proaedinento
do vareador Oastollo Branca.
Sae deeUreeio psdia ser retirada, e lie tomar
parto na deca asi do secretario, qn- nio 4 seo as-
taadeato, dse sed ato, irmio oa cunando dariit-
o caneadle, visto oono aio juro* aen psrsiaa'o em
petele por ii&rtm pcrttctlv (art 38 da 1>1 de
1* di Oatabro do IIsSj seedo o esso motiva de
eaoaeirn.-ta, de qee ao elle arreador foi jais.
Tomando eoabeeimento, portante, da mcociona-
da re,-reaeaUci neata qne'ldato, cu com > recar
so de rocrcodoev oenddot, em vista do qae J* ex
pend 4 eestars por portaria do 6 de Mate dtsi*
aoaoP deelaro-lfa.
l.e Qaa, viato j4 poseuir a ornara o <*re, d
qoa trsu o art. 48 da tai ds i* de Ootaheo do
ja
auno psssado ; o qae alo
observado, a
3.a Qae deve a cmara mtadar liquidar a dos-
pesa con o servico de cobrtmente de liso com
areia, qae eorrea ps a verbaobras municipses
oacsiptaraado a, d'esa en disnre, aob a rubrica
Lrtnpexe, soeto e arborisaeio ala eidade,na qual
deve estar coner ea indi da, abstendo-se do faser,
mesmo pegaseas, das pesas, s-m observar ss prea
enpeoee legaes, sslvo nos casos ds multa urgen-
cia na qee a appro vacio do goverao poderi aer
dada posteriormente, sob urformaeio da eamar.
E' preciso todo cuidado om aio consentir dee-
pesas seoio pelas verbas orea aeotarias proprias,
nem que estas sejam coosamidas em gastos de
quaiqaer qustidade fandados em pratieas que nia
lenbam apoto naa lew.
Qaa a vaga da logar para qus esto seje sup-
primido, na fortes do art. 62 da lei a. 1832, nio
d4-ss sonsats pur fallecimento, apoaentadoria ou
deaalssio do empregadi, mas por quaiqaer acto
qaa impxtr a sabida do mesmo ampregaoo, como
renuncia eo remocia para lugar diverso na canta-
ra oa fra d'eils. A reaooao. retativameots ao
lagar ceoopade, equivale denlas.?. ; 4 ama vsg
aas so deeapparece com p oceupacio por ootro
renecionada. A intrrpretaeio confaria dara
motivo a ser Iludida a lei, -poda nanee hiver
vaga ; nata liso baatava que a camera proee-
dease sempre oono no caso presente r, em vea de
nomear, renovia, e preenebends a vaga do remo-
vido con amasa fo nova, evttava a sappressio do
logar.
Portante, ss o auanaense da cootad.ria, Ma
raauo. de Pigu-iroa Paria, por quaiqaer circum-
staacis daixoa ou.fui tirado do lugar, este ficou
rago ; aa aabstlsMp, qaem quer qae sejs elle,
illegalmefl) o oocoea.
5.* Qea, aendo a fiel nomeado pila carnaza o
mandando % lei qae elle presta fisocs idnea e
calculada, eonven que essa disposieio se torne
rffective peraato a cmara.
Deisal-a sis anidado do pagador, seria o mesmo
qae nio existir fioos lsgal..
Aquella feria o dito sea auxiliar prestal-a on
nio, a sea arbitrio someate.
6.* Qie s presaaopfo de qae um vareador Uve
particular aferesse as denissio do secretario,
visto 40a rete fot logo ora ssgoida substituido por
on seu irmio, nio beata para nallificar o sen
voto, desde qee eses ioleretse *io Scoo provado, e
elle nio jaroasnipeicl), declarndose, pelo con-
trario, capa*- de resolver com auffl/imite iseocio
E' om |mls -osnalidade un *JaS liemeia. a
jais ao, proprio vareador, de qusm aio aa pode,
legalmnts, t msr coalas.
Cufio que a camera tere na devdi atteacAo
aa decisoes e res pos tas qus assim fieam dadas em
fase da roprneateclo dos cinco vereadores en
minora.
Tomaodo em considerscio o oficio da Cma-
ra Maaicipal do Recite de 12 de Setembro fiudo.
s.b a 81, en qae presta aformaedes, relativas
4 reclmenlo da minora da mesma cmara, pela
falta de seseoea e ds pagamento aos empregal s,
rssrpondo que, visto ji estar providenciado sobre
obre aa faltas argidas, eonvem qoe ellas nio ae
rsprodusam, devendo ,em ignaea fireamstsacias,
para evitar que deise ds ha ver sessio pelo nio eom-
parecimooto dos veresdoros, sem causa jaita, o
presidente mpor malta aos refractnos, chimando
para aubstituii-os os precisos immediatos em votos,
ds aeeordo eon oe arto. 228 e 229 do regulam-nto
a. 8,213 de 18 de Agoito de 1881,'a aviso n. 40,
de 2 de Msio de 1833.
O earg do venador 4 obruatario no mtere-s
do municipio, e ninguem se pode excusar de servir,
sonis as estos expressanente declarados em lei
(art 17 da lei de 1 de Oatubro de 1828), sob pena
de responsabilidade.
Respondo ao oficie de 23 de Setembro finda,
declarando i Camirn-Municpsl do Altiaho que
lbe cube resolver sobre o inelhar meio de arrecada-
cio doa impootis ; de rendo observar o qno 4 res-
pito desse servico prescreve o art. 52 da le pro-
vineial a. 1791 de 27 de Jaiho de 1882.
O Sr. agente da Companbia Brasileira de Na-
vegacio maude dar pasMgem de t at o corte
por conta da ministerio da marinas, couforae so-
liciten o coamsodaote da c*ohonira Lamtgo, em
oficio n 20, de 30 ds iSetombro Ando, o ex-prati-
eo d'armada PhUoneno A'mancio de Limas 4 vista
da clsosola a 8do tootraoto.Commaoicoa-
se eo oonmaodsnte d caobooeisa.
_i'JSr. gorepte ds Caaoptuhia Peroambacsna de
Navegaeio mande transpor ao presidio da Por-
a.ndo de Norenbe, por eonta dos negociaates Jos
Joaqun Aloe AC os gneros constaams da
inclusa relseaa, aaeigoada palo uwatora do go-
vernodeats prsviocia.
j-0 8r. tuperitendeeto dajferro-via doBec.te ao
y_ Praneiaco sirva-se maridar trasportar em carro
de' 1' classe eobacbrel Jos Osorio de Cerqu-ra,
inspector eaaecial de trras e c.lonisaoia desta
proTiocis snpre que te aprat-ntar em objecto de
servica, de qae esta enearregado pelo governo
""irrnTata/is miland* ao superitendento dajestra-
da de ferro do Recif* ao L;moeirs e ao engeaheiro
cnafa do proloogemeeto da estrada de ferro do
gecs ao 8. Pranciseo e estrada de ferro d,o Re-
cife a Caroatd.
aa --------
DESPACHOS OA PRESIDErfCU, DO OA 10 DE
OUTCBBO DE l887
Dr. AoUnlo Joaquim de Barree Bobrinho.-A
relaracii de filiecla deaeonhocida na, m'tncoia
do osera vo aio di iptofaoto direito a liberdade.
K-curra aos meis jodieiaos, o junte qaauto a
Felippa, o documeuto de aua altorria, oo eareseo-
te-o direcaaeoto ao juis de orphios.
Baebarel fteaedsco do Assi Pereir Bicha.
Neg pruviBxeafb.
Ni raaoatel qae te imponha ai caotraii em-
pregados qae nio Ibes mpirom mfi-oaa, fisao-
ao-lhes- a resp in.abildada da administrseJa, nem
ae poto inferir d* nameacio posterior do irmio de
am vareador pan o emprego parltculjr inter-tte
deata vareador oa de sea irmio no aciosta demia-
so do recorriata, nivotando aliis por aquella
uomcacioo vareador irmio do nomeado. 8d isc o vot', nos tornos do artigo 38 da le de 1 de Oa-
tubro de I4aS, s interesse directo e rnovdtato.
Baobarel Prancisco Ferroira Cavaluante Lius
Como rau
Osear Ddstebeaus--Informo o 8r. director eoge-
nbe.ro ebefe do prulongameato.
Secretan* da Presideocia de Peraambaco, H
do Oatubro de 1887
O pjrteiro,
F. Chacn.
Eso que foraai recilhilos 4 Casa da De-
taaegao 'oa s^gaintes iadividuos:
No din 8 :
A' miaa ordem, Joiqui-n Lopes da Silva, re-
metido pelo Dr. juis de direito do termo de Ja-
baato, orna senteacisdo.
A'orden do Dr. d?li:gado do l* districto ds ca-
pital, Jos 7idal de Negreiita nielo, por crime
de eatellionato.
A' ordern dd sublelegsda ro l** districto da tre-
gaasia da. 8. Jos, Minoel Ploriana da Suva, An-
tonio Francisco da Silva, Jola Antonio dos San-
tas, Joaquim Moreira Rea e 3athariaa Mara do
Roaario, par embriagues e diaturbioa.
m do do 2* distreto, Pruacelina Uiria
Ensebio da Sitos, por dis-
turbios.
Na da 9 :
A* ordem do Dr. delegado da i9 districto da ca-
pital, Mtrtinho Alpiniano da Silva, por castigo im-
maderada praticaio em on boi.
A' orden do Dr. delegado da 2* districto, Fran-
cisco do Reg Berros, por embriagad e distar-
otos.
Participoa-ae o oidadio Elviio Alberto Sil-
reir, ter em data de 8 do corrate, reaseomido o
exereicio do cargo de subdelegado do 1 districto
da fregaeaia da Boa-Vista.
Na madrugis de hornero, ce ladrOas penetra-
rain por meio de arrombanate qae fisersm na ja-
nella da eatinha da casa oto qae mora Oijsses de
Amida Cmara, sito na estrada do MoaatVi, do
1* districto da fregaesia do Poca da Pafiefls, e
condasiram diversas psoas de oaro, coma sejam :
ama volts com um traca e pedrea eer de rose, um
traaeelim com tres figas, ama cacolta, ama moe-
da e urna miosiaba encastoads em oure, asa pe-
i]uena palssira lisa, urna dita de oonix, am alete
com urna pedra cor de rosa, urna roseta com urna
podra cor de rosa, tres sonis com podras e aa let-
tras C. F. M on dito pejueno coro a lettra M.,
dons ditos quebrados e com cabillas, ama pequen
pulseira com podras de coral e urna Gga, am sane!
de abraca, am par de brincos de filigrana, ama eo-
her de sopa, seis de ob e una coapoteira de pra-
ta, un peqaeao beh eafeitado com mariscos, ama
machina de coatara, diversas pecas ds roapa, co-
pos e ostros objectos.
O respsetrvo abderegsdo* tomoa conhecimento
do faeto, fes proceder a vistoria e mais diligencias
ordenadas por lei. -
No da 8 do correato pelas 2 boros ds tarde e
na Estrada de Jalo de Birnos, pertenceate ao dis-
tricto policial de Belm, o iadivtdua de nome Jlo
de tal, canbecido por Jola Cirapebs, all estabe-
leeido eom une peqaaa tavern >, ferio coca daos
facadaa na cos eaqaerda i Joio Simplicio doa
Saotoe.
O subdelegado respectivo tomoa coshscimento
do meta, toa transportar o offeedido para o hospi-
tal Pedro II, onde fei vistoriado e considerados
grsves os fenmentai.
Abrio-ae o competente ioqaerito policial.
Hoatem ii 1 1/1 horas da tarde na Estrada
Nova do sJtxanga, perteucento ao mismo districto,
o individuo de nome Fraaceliuo de tal, ferio com
Soe faca ao braca esqaerdo a Maaael Francisco
trneiro, vedindo -se em seguids.
O Tabdetogado respectivo tornan conheoinfente
dotaeBj>fes transportar o off-adido para o bospi-
tajjadro I i. afina de ter vistoriado e medicado.
tWasa^rtu faeto proeedea-a nos tersaos da lei.
Deas griardo a Y. Ex:. IIIai. e Exm.
Sr. Dr. Pedro Vioento de Abo vedo muito
digno presidenta da provincia).O oh efe
do polica, ^aactco Dominguet Ribeiro
Vianna.
Thesonr I
DESPACHOS DO DA 11 DB OCTUBafJ
DE 1887
Rodrigo & CIaforme o Sr. Dr. adnidntraiar
da reesbedoria provincial.
Dr. procurador des faitea1
Heorv Forstcr 4C, ,
neiro Baadeira de Mello, Mara do .
ro, Joaquim Francisco Collares, O esta se 1
e Fraaoelia Forjar, de Lsasjia Hsja tata e Si
Dr. procurador fiscal.
Rufina Demetria de Soasa.I
cam-ae aa asaentamentos.
Fraaeiseo Coalbo braadio.Satisface e
ca da contadoria.
Fiel den Brothers, Theodoro riaisliaaaaa. 1
deiros 4 C. e offieio do administrador geni i
obras publicas.Iaforme o Sr. oeaaator.
Mauoel Joaquim doa Santos Femara.Ae c
tencicoo pira attondsr no qae i natal, sesada a
reme tt i da reeebedoria para i goal fin.
laeparltra ala folela
2 e.'^io. N. 912 -Socretoria de Po
i da Peraambaco, 10 de Outabro
1887Illa, a Esa. Sr.-Participo a V.
2- seccSo. N. 913. -*Secretaria de po-
licia de Pernambaoo, 11 de Oatubro de
1887-lilla. eEr.a. Sr.Participo a V.
Exo. qae forana hoatem reoolbidos Casa
da Doteaclo oe segainto individuos:
A' minba ordem, Affauao Benedicto Pioheiro,
eoma alienado, at qie toaba conveniente destino
e Jos Ssverino dos Santos, por disturbios.
A' orden do subdelegado da fregaesia do Reci
fe, Andreas Osletaen, P. Poge e Coln Reith, a
reqa'rimento do cnsul ingles, e Viceneia ou In-
nocencia, como alienada.
A' ordem do da treguexia de Santo Antonio, Joio
Gom-s da Costa e Msaori dos Bsis Sanl'Aaaa,
por disturbios. :
A* ordem do do 1- districto da fregaesia de 8.
Jos, Manoel Leocadio da Silva, Manoel Vicente
Perreira do Nascimento, Fraocisco raulino das
Nuves, Joio Soares da Menesea e Antonio de tal,
par disturbios e aio de armas defesa.
Participoa-me o delegado do termo*de Buique,
que no da 2 do correute e co logar Macaco do
diatricto ds Santa Clara, pertencente ao referido
termo, foi Francisco Machado de Moura ferido
gravemente com urna tacada pelo individuo de
oome Manoel Jos do Natcimento.
O crimiaoso foi preso em fligrante e contra o
mestno proceden se aos termas do inqaerito peli-
eial. v. _
C immunicou-me o delegado do termo ds Baai -
Jariim, qus no dia 3 deste m>s acompanhato de
Dr. prodiator publiei, do esarvloe do respecti%o
esreoreiro, fes a visita na cadeia publica neo tama
reelsmacio receben. ....
Pelo Dr. d-legado do 2 districto da capital, foi
bootem remettido ao Dr. jais de direito do 5 dia-
tiieto criminal o inqaerito policial procedido acerca
da marte e ferimeotos baVaei na engeoha Breio
freguesa do Poco da Panella no dia 56 de Julho
prximo fiado. .
Tenho determinado aos delegado de poueia da
provincia o seguiute : .......
1* qaeconceat en as seis dos districto i torta
forcade polica qae tenham ao ss-rvico respectivo,
nio consentindo ua sua dispersio, sob qualquer
pretexto pelas muitas sabdelegaeas que cada um
dos meemos districos teu>, devendo, a proporeio
qae se fisersentir qnlqaernecendad,aqplieal-B
a as emergencias ooeorreotos.
Ja qae uxiliem-se reciprocamente, saUfasendo
.t reqais:cdes dos delegados visinhas dentro dos
Imites do possive!, de mado qae offorec* a forea
publica os servicos a que se destina.
8a que nio podem as autoridades policiset em
cesfaigam dar licencea aos saldados destinido a
lervico na localida-e.
Participou-me o digado da terna de Gravara
em offieio datido da 2 do correte, que no dia 25
w mes prsimo Godo e nj lugar Tabiquinba do
referido t rma o inlividuo de nome Joaquim Pe
reir da Silva, assassnou c^m um tiro a Jos Si-
mi d ^iiva, sendo incontinnte preso.
Coatra o criminoso abri su o eompetente inqae-
rito policial qae ji tova eoovcnlaute destino.
O eidadlo Joio Mannho de Barros partrCipou-
me ter no dia 80 do mes p.-oximo fiado insumidj o
,x-reicio do cargo de delega to do termo de Beser-
tuanaqu.Udadede suppiente.
No ai^ 3 do correte mes, foram preso pelo de
legado do terma de Botqoe os individuos de nomes
Antonio Alves de Sansa e Manoel Atves de Sons.
o,r crime de furto oo termo de Alaria do Montei-
rona provioc.a da Par*fcyoido N.rte a eoaa
cmplices em crime de marte 03 tetrao de Alague
de Baixo nessa provincia.
Deus goarde a.V. Exc.-IHm. e Exm.
dr. Dr Pedro Vicente de Aaevedo, a tuto
aiQo preaidaate da provin U. O chrfa
.le poli lia, Franci$eo Domngues Btbaro
Viamtm.
ase f
Caahs. laearns
Reeebedoria
DESPACHOS DO DIA 8 DE OCTCBEO
DE 1887
Jos de Soase Bres, do procurador
(3) e Tbom Rodrigues ds>
I* scelo.
-10-
Jolo RoJolpho de Carvall
Antonio Jo Moreira, Antonio Perene Baga
Ihies & C, Antonio A Maia Jnior, Bsptsste A
C Jos Antonio da Costa, Aotooio Foraaadn A
C, Antonio da Fonseee e Silva, Joaqun aaades-
to da Silva, Costa A U, Manee! Leus da Ouvaara.
Santos a Alvos, Das A G-, Oailhelssaaa C.
Saccessores, Aagesto do Reg A %
dL
Msrtins & O, The Snger, Meaoel Rarigea da
Silva, Manoel da Caoba Saldanha. Hernias Casta.
Soasa Tarares A C, Gaarieo ae Soaa*
Emilio Soares, Gaimariea Fonsaea A (X,
da Silva Fatia, e Jos da Alreairla A O3
Alneida & Filbo.A' 1* scelo pasa i
fias.
Elias Soares A C a Capitalina Rodrigan As
Pisao. A 1* scelo para os da vides ana.
Candido Olvnpio Sirndes e Maaoel atoases As F:
gueiredo.Inisrme a 1*seecio.
Iaspectorla Ceral da Ii
nausea
DESPACHOS DO DIA 6 DE BBBBJJBJ
Rufina Demetria' da Ssoaa, piutoasars
Cumpra-se e registre-se a apostilla
Agosta ultimo.
Julia Mara Caldas Rocha, profseme \
JustiSco.
Maris Candida de Pigaeiredo Seatoe, pretoaaa-
ra publica.Encaminbe se.
10
Msria Julia Monteiro Lopes, pvofoaaefa
Sir, em virtode de autoriseeio da
da provincia, de 7 do corrate.
Bardominiano Nilo doa Santos Perreira 1
Antonio d'Alletnia Patricio, 1
Ferrera, Floriano Baptoato de Odiaasa,
dree NUo toa Boaesa rarreira Borroo, '
Mara BsuJel, Flora da 8ilva Aataaoaal
Amalia Alvares de Soasa, piulnsnts peal
Encaminhe-se.


lamnasea
co
Secretaria da Iaatroeeio Pobliea da
11 ds Oatabro de 1887.
O
J: Augmtot
a^STAJMABU
nldadede BlrelSeAeaan-aa
tas I nasatriCalss de eneerrauseata tos
snnoen taavculdade do Direito ka '.
ser psge dasde ji a respeetra tasa;
ria Geral.
Tambero esto abortas aa secretaria i
Faculdade aa inacripeoes para os exanaa vagas es
qae trata o art. 10 do decreto a. 7^47 ds O ds
Abril de 1879.
Aaaoelacsae Medica-1
Etsa associaclo fonecioaa boto, 4 aera, a
gar do costana.
Barca Paladlanflootem, o Sr. eaasal al-
lemlo officiou ao subdelegado da paroeAastofl.
Fre Pedro Goocelvea de Recife a -
mandar urna forea aprisionar 6 man
barca allemi Paladn, fuodeada no Lss.
jos marinbeiros, ten do se revoltodo, aas
orado e destruido parto daa obesa do t
referido navio.
Aquella eutoridude soliatou auxilio do Sr.
mandante da eanhoaeira Ijxmtgo, qeel
tameote mandan 10 prafas de nf
aheiros, commandados pelo 2* ten
4 bordo ds Pofodin, sendo eatio
seis marnheiros, qus vierem para a trra.
O SaT Santos Naves, a autoridad en gs
tomando conto das presos, k'.-m aprieearar aa
referido cnsul, o Sr. P. BorrtHmaaa -
da Inquerl-oa requisiloa saa prisao,
separados.
Aesim foi feito, e esto oa ana
colhidos 4 detenoio. _______
Amanbi, perante o consol allenua, coaaen a
nquerito competente. ^^ -.__
Naemergencia houve-ae o Se. Saatos Ssasea
com a eirgia e preateaa, que aiiia toe sato Inav
taaes. ,
Vapor lpe|Bca-Ests vapor, da i
pernimoaeana, pariiri boje, aa 5 aeras da
em viagem extraordiaana, at aoosetO.
aea de B^aaersas Na LivraneCtoan
roa do Bom Jesas 56, encaatra-ea Qj
denoaiinadoMes de Mana de
rio.
B aretele
ras da tarue, en '_-
geral de fogo. Toamerito ndla parto
fperre-ia*e Isada-EssaBafca _
emqnanto duraren oaeaweiaaa 4^f*0^
o A'egre, exoedir :trfene exteB-Brdssnrioa da
. e 1/2 boraa da tarde em diante, at aBi, ps
esse treos antes dos esptoariee.
Oe laraploa- Eoteaiea^trsosai asu
gadade9 do eorreotoy mediante arran
praticado em ama j4np1a.da pradwjesa m
ivsses de Arrnda Canora, 1*"*fV
Wiro, districto do Poca daPaaeHo,alar-
e roobiran diveraos objectos de oare i .
vanea pecas da roapa, alea de <*'gj- -
A poueia local tomoa ^obeoneatod *-
Das faeaaae- Cerca de 2 heras^da tar-
de de 8 do correte, aa trada de Joao O
ros, districto policis! de Bm-.-o. -olo da tai, eaK-
oom.nado Carao ba, ferio con daaoitaamdaa aa
,ia eaqnerd, i Joio *&*.**?*.. M
0 feruo, cjjo aatado ts* eoeaidavsisTa greea, f;
tran-p >rtJto para o hospital Pedro II. O eneu-
noso evadise. ^^ ,
Perlsneate srase- M**aanT
Bo'que qae, n> da 2 do eorroarto,jto f,**^
es da districto de Santa C'aro, Mea** Jas da
Nascirneuto f^no graverawate eon naa taenda a
Francisco Machado de Moara.
OcriminaofH piesoenlagraate.
tasasslaaia Tanb*ntafoiianrsnda<
vata qu i i5 do paseado, ao ta^ar To
do tomo daqoelle nome, Joaqun Pa "^
va aaaassinoa com am tiro 4 Jase ande i
0 crimiuoeo foi preso ea i .giaetB.
a fjeral de fea Hoja toisa-
cm Campe Alosjia, havorA xvians
9. Tomarao 'etta parte todas ea
do


e t rnambuc
u ec icios


i

IkHtiiker rril Jsokc*
' a.
NMN etkaiare < Dtorte.BaJ
^.ate^n** ti. tete te G<< guatea te
Bio de JiBfixo bisia dea iiloiiiei tiplsisdo-
ic de X 4 3 te Dta. soto te IMtentm
prcffikKi raier te*. Bulo te Tet.V Cate
tn tea Bisara cesa>e sate r B. C
0 at ea bu eipbt4 vaatealasae A
te* teman te aasail a>e*Btse
1 ha Ct O i\o. B te Jaaaaa, 18M, 1 Baaste.
bealea fiar ra. fes* dtasate Aigesiaase Bbb-
nl. &Ut:i^lt, Icteteiia, sai****, taaastepi a
betBial te Buenci-Ajaa Bte te-Assea s8S,A
vetaae bit t hete.
(ikm te diieito aaaassl ate Or. tete tea*
te Bm .tagalaare. Babia, 1660, 1 votan* too
tete.
facefetete AsaiHasaa te Agrithr te Per-
Mataco. Atie da imic atkaiaa te aaataeb:ea
ertl i 28 te rttiabro de 1661 e italorto *a-
aial de'filale Igrteic te Banca Bainlo. Bea-
to, 1883,1 vetea* btxetete. ._ -fc.
The CteMltekja* Eseaias tiste*** bate*.
rO awaatea te (aacatea ciaUB4 a te JaaaiU. Pcr-
Usa pstelo te ufara te vite tal ceas o
artas itaBqaiable 8c* atete te tesara Ma-
teos eos e vida (Toa Esteraste Lita Aiiaaaara
cocal*. kvY'it, 1 fe-tea. ^^
Ca^avrvaterifffva*va. as rritie. poaftrvaau
erB. Or.segli PeBiaa. Liac.es, 4894, 1 fc-
Vtagta te*srv*vs toaartal Maataavaawj ac
anace te 1861 e 1868 a envera* portea te Mcte-
tmence e te Aitrantoeo redigida ecbrao retataic
estatal te fe rnaar-1"'- o eaatte te fragata Pras-
i. Ota ana ii Tnitn Altai aetel- tcaaata da
ate tea Cckitco Fe ac Espolele da ralo sres-
A*ri! a B>lc*D,perB^BWW4(c:4a>la*tfePotaea,taaB
lagar ac elote te Aaect.etio &a bkretal Beaa-
fieeste, PtiBcatstc, 1884, 1 hitarlo.
Attentele Pnaeteie te Colate {te Pataaa,
Peraaaboco, 1868. 1 i ibas.
O Beltaro te Kcfea fintee*
esle sata jcva Mater Absten* eta
tir ac tea te atcata lf>, bateattea
Batee!, ata graate te ttel, 1888,1 Mtal
i I
Aasvtafa
tlt>
aai
_
aH
g>flg>^|^
aaito eaetf^^gB!
team
_ te gabeteie te 8r. doras, Boaeigool
f batea 4 parta te te. Taytat.
Bata, tatasete ose o ara agaate tinte ama m-
taivssete.ee-
te aaaaeaaaa aa mamar Brasate am boeate*
te aaaar ata aataac te. ama da Ceriaaia, diaaa-
Anicata Pitaag*, Per
BUjPi
Basta
1880,
Drarripcte taclaca a
atiate* te tarta
Bio te tea ira, 1884,
1 cas qac a te-
te rlatele a
?selo tarrea te Brasil.
ettstisue* te totea
ate., patt^aaeiaeo Pteaee
1 ateas aiaaste.
Cvigta i*ta te irteaicto
Jaate* Jraaatoa. aa*
tealiaaa te ataica e da bmU
LMboa, ni, traalaava taca*
ParaJaataaBtavata, coaUaaat ka oaVore detona
ka daaaaba el te pnacipalea ilre te faaate a
taita at en Rasca rae. Tiadneticn aoaveUa.
Touro, 1868, vetaa* eacadiraate. ._.__.
laaaniit lotawiatxatiTo, varanatil a uateitaaaJ
da corta e a capital do Bio da Janeiro, pata oa
asnea te 1873. 1882 a 1888. por Ednardo von
Lmmctv. (Da anao te 1888 eo ka o
ter). Bjo te Janeiro, 8 voraaara aaaater
Holtacd aad BefcfWa. H. a d te te Bar
vaafZ. Bcediker. Ccb tea 1*66, 4
CclkctioB dea Quitee. Joanoe. Garte^daV
Leadraa et aaa eavitoaa par ~
Paria... 1 vclatae tacateraado.
fe
ltcawvaire teacriptif, taaiantraa et taetaatrial da
la Belgiqv par A. J. Da P7B. Parta, 1 vtlaaae
IBctaaire teaeriptf at atetotiaaa te rAlkaaa-
(M par Adclpfce teaaae. Paria, 1863, 1 velaste
aacadereedo- .
laetaire ducriptif, bntciiaoe et rintiqae te
rBepegaeet dft Ptrtagal par A. G.raaood te L*-
risae. Perla, 1 voioaae aocadernedo.
ltinrraire drtcr'prrf, atatotiace de l'Ifalia at de
la Bieifc par A. J. da Paye Paria 1869, 1 vola-
Btevi eoapeadio te graavaatka portngoea por
Salvador Hecrioaa te AJaaqewrqae. Ftfaaaabaan,
1836, 1 volme eneaaaiaste
1 enaait ---"-- aaercaatal, iadaattial
e agriccia da paoviaeia te Pejoaaitoaco para o
aaM de IfcW. Becife, 1883, 1 volme brotbado
Infcimafcee dta agentea dipli jtico* e etnau-
Icrea te iaaperio. Tome I America Toa II Ea
ropa. R o te Janeiro, 1873 e 1874, 2 volme bre-
n Frasee. Guide nraroel par
Paria 1880, 1 voleme encater-
La Pnblicil
Emile Mcimct.
ObaervaUire Imperial* de Bio te Janeiro. Mi
moireinr Mera. T\ctaa te la Piac4le et darte de
ca d'aprai ka bativationa faitea pvndant
Btaaa te 1877 par Lata O ala, ate-, etc. Bio
e" Janeiro 1878, 4 nta* iteaderaado.
earviae te* pee..a te campaaba, aaotnrato dea
aaateea e aeav.cn tea preaa de peaca ca te ootta
aaaatada*m repaio a Oaaire. OryaniMdo ea-
cripto ib viitote de cidra te iniauo te guiri
peta aaiccbal te txercilo' Fracciaco de Paula
Vnaeice 1 ca. Bio de Jtneuc, 1868, 1 vomae cn-
ea de reacio.
O Diario Nevo te 1 de Agosto de 1842 a 81
de Janeiro de 1843.1 vtame incaternado.
. Dim a> hiataaara tea aaatea te 1829,
lr30 e 1881, 3 veame* encadesaadaa,
Beiatirta afate a Eipaearte taate*aeicn*l te
le62 aprearatatea 8. M. o Imperaaler pelo con-
ae a*>ii Carvalbo Mcre>ra. Cea aa Atiaa. Ixn
drea 1883, 8 veliav raetteraatea.
Deas'Batracio te teaceas i Sedante asta i
afjcrio te Agricaliata daraata oeeaeratatae te
186' 1881,'rgaifatepr J- P. aWa^attaa. Bta
de Janeiro, 1884, I tolome brecbado.
Le Caaeice da Gtate Ctaaa** te tavtant
de,aarebkndiaar tebaaga* entre tente* le* pr.n-
eipatea placea te C casaetce aa Monde par B. L.
Mulkr, Havre, Ir65,1 vcl roe.
Cttshgo da Brbheibeea te Araacsatte Orraio
Llrtertiio crp*ni*ad peto ea-ataiktbeeana Dr
Hiaiitio* de A'atida Cuta, Binta,18bS, 1 val.
Canal dr NavegaeAo e Iaangreeao derivado do
B.o oe 8. Freackeo ao Ot aso peta Falta te Ja-
gqar>Bt: ne provncia do Ceari, e peta Val ka do
BrMPiraaba e All na Parabjlia Bao Grande
do Bortr, etc. etc., pelo rng'catiro Fiettas Fran-
klia, Bio te Janeiro, 1(86, 1 tofbtto.
Dtacatio prcnoiiciado ea la BVal Aaateaia te
ficienci Meo-ica., filie**)* natsrale te ta Baba-
el da 11 de Abril de 1888, ele. He. por Carie
J. Ciiatie, Habaaa, 1886. 1 rnela
O Clarim. Mato a Ubi obrado 1856 e de Mato
Mam ce 1857, 1 voL te.
D.u voloaxa coot<**V> o aegointe* j-^aara :
Aurora Oar-ree rl886| J'* <> OteiW
fo de 1887; X pr< pneUaao te Uob X d> 1888a
1869; O Acadmico te atarte da 1857 ; O
Aranu. Lirterario de 1868 ; O nae c Acos-
t de lc,7; O Ira AcateaUo te 1868;
O Pr-ladto Acate meo aaata 1858; Xaaaio
te 1870; Jcr al de* Cate r< a > te 1870; A
Bstrelta d Alva te 1888 e 1887; > A Ctvaaa
te 1864 ; Bvial da Aaxcia^au Triaato aa l>t
traa > ce le68 ; Beviala Dramtica eta 1860:
Beviata al. 'do Enaaio Phnompbico Paelw
te 1861, 162 e 1864 ; O Veserio de 1879 ;
> Luterana V 187U. 8 veta aaa.
Algn ntmerca da igo>nle joma*: < Ga-
aet* oe N' mni, ef>ci< aiarnai. te 1881, Ittttt.
1869 e tr84; > Le Ktav. aa Mt ate a 1888 a
1887 t Le Bita I tfe 1898 1888; ltapr.nae
Biascelica de 1879, 18f0r 1881 ; Aarora
etae* ce 1886; A Patria oe 1M1 a 1886;
Ei Le i mor olala oa la>2; Cli'W* Fiaaeo
Bmrite'iK te 188A; O CBi>Bporanew ita
lH8t 18r8; Car. i.iqsw Parniew de 1800 a
1)364; 1 Ki.erieta > de 1865; A IaatiacA
rnehca a dr 189* e 187a
Alforja naa.rea Oa iiaala Beviet : a Be-
vtata- a EtgM.bar a e>lb8ae 1884; R.ia
Mtnaal ek laaiitot Ketoatiieo oe lfct a late ;
'' M'tii cal te SrUeeia, Arl.a aaaaarke
Y 1877 ; Hrvn Lueo Brilka de 1888;
B*ial i^ Ea'at. t L*v*e a 1888; < sVviala
Mu* *1 te Bella* Arle* V 4b7 Ir-eO ; hV-
vial da |iiiui|io Itliu dr B*ev)a 1873.
, B- !* Tb. ataai de 18M>; K- v eia d. Be-
ro Lmenr 18*8e lr*ft; 11'o.txiite Z i
tasa U66, 4o81 lt9 18W; El Eco ILana
M /ta.rii.ro na 1868 letal.
Ailaa o. a aa aci.a oa > pi>s, par k Dr. Salva
Arr>.B te Jani,i, l-88, 2 toiaetca
F>cmi>1 but.iyd ib< Giut Basteas 8te*a
ib-'p. \y nd. p. 1 Vrt br.
p. ni idrr Aibiibasir and Biiiariibatg
ger tar.Oas Fiai atia vr.cbli#Tn Basme awo
Brt>> i la Diwxbano r.i W.tbats, o
ifafggggggV'n i"nir' -o rrf'i- utHl-
s te
J"*7
A Apotbteaa ar^letaa
c edaCe Ave Liberta* por
Baabace, 1886, 1 tomata.
CatakfBC te (etda de Gcupil, Vibert te C,Bdi
teara d'estaapaa, &*aii*ieasaitea. laaataaear*,
Parta, 1847, 1 val. br.
Peta lia tea. D. Igtes Sabino Piaba Mata
Imtmioer. Yerto* t *erie, per gnea BaBrao Pi-
ste Maia, f>iaaaaa)*t 18W, lveJ.br.
Pelo Br. Alfredo te Valla Cabial:
Miaortaa te vwgea de BS. MM. Imneriaen ea
rviactas te Berta. T.aa 2*. Piia.atern, Bio
Jaseiio, 18&2,1 vcl cae
Peto fir Bartete 8. Aadi :
Diverao* aattatoe te becbarel Jtete
salgado, Bario te B. Asar, Barita, UBI, 1 f-
ltete
Villa ate AVa Beala- Ea 4 te
cscr vea-ao* o soaso ccneapoadeal a
Btaataea mono teacraaae d
ver, *bv farass-ste a alo *er posisai, eoato
< m iraaaaittir noticia* tente
. Be ae ate alba anua*
dingida por nte tai ea fas te Marco te
sao, o. ah para e, qoantos faetca dienoa de
tena lidcie pieciadoi nio adema acate tar-
an! !
. Pmeaatado deatea matan* tactos, eaja va-
taitei ate aftsils da anal*te te
nsto ao aaas te 1881, a prov
te bao Dnatn. creada a aaacciooate a'aquatta aa
aa, a as4 tete ate arovnto 1 .
Baaaaaa iiaa*iBtf* poaittaaoa aaatal asta
te pera ate ter aravite a aomarea te 8fa Basto
a ce Btinoa r a rrapectivo taras a aVaer parto te
t bbibiii te Caraaaa.
PolBtaaarnte hilaste, Carnar prtase*
10* dtarneto etaitoraJealo Beato aoi>, teste a
rr taats a aaoaalta te atea ea etaitara para a
dtatriclo eeealhidoi peta jamo te dareito te aa*
i usa i re te 10 diatricto etaitoraX
. A tausem iateimedia aatxe a citete te Ca-
e ata vite te 98 hitaartsa, qaaiaaar
par aiapta* que sita, te Batatar aaa
part* aja ah*txarragaa na aaa rirapa* te
eiaco rail rea aera aa portador aaa v aoedtar
ra Carnai aeaa aman deapacte 1
a A comarca te Carear aaeapoa-**, praalr-
Bsaato, te Usa taaa* : Catar
dito, Albaao, a Bte Basto. Bar pasas**
pnr ta s tai (afetate a baver, ea eate tac
ajaalro caatea te jay f
a Sarta aeeaaaita qaa
dirrito aaa alo Bata boaaao, pan
am asao lateirt *ea deeeaaear 1
Mo tataale s eeaarca eto Bte Besto 4 ana
ei testa e pop o aa ; Ua a ara terntorij aaa
eatacio te prclocgamenlo da Ierro-via do B.cif
o 8te Franctacc, a pata na fataro ate aato n-
aato, peai par ala illa a alate te ferro do
Bt silo s Peaaawira I
. lio dta 26 co parate aea te Beteabra foi
oiestniarste latof arate a casa te Barraste aa
ata ataata viHa sea ca aaata aaataapal.
O coatraetante da taiaa, a aegaciinto J Ao
Jel Frrreira. caaprio ialatato aa eeadicte* te
erar eta, a !* lacada*
daaobra*.
Sd o gradil de ferro qoe cucis o edificio aaa
arba cabatitena* colora** do a'peadre,
bXJUpataK*.
Ka da 1 do cantata icasio m s feira, ataater
te tascad a. a lacia gooto w aa a akgtta te* le
reirca, vtsdeaorce remptadorea, tatca par m
c harem abrigado* te sol aqeeUea por torea ai
aaa aaeedoiiee a n aguarde te *a*tasarteaaoo
Nao teste feata aa aangaacio por tos a psi
lana imita ataata villa m tatirada para aa feata* te
rxumcipalidadr, te aervio de aaa pooeo.teeerveja
cffirfcida peta eantiaetaate.
Ne da 8 te correte vea, nWtarem te m fea-
t na poveacte te Joj-y.
< H uve aiaa tclerene, procitro e
ficaodo aaito alca do eiplendor do* antigs fa
tejo* que all re da vaco.
Nio benve teacidiaatauas, aawai do gres-
de coacurao te povo qne a flato qnellee festejo*.
a O arte va coaita fraaa qaaai dtaxiam
apparecta pequen a guacciraa, iaportsate de-
flui. *e febncalaa qoe *a dtaetaam te at|
par o tercetro di*.
O taaa ni ea aaa, e atabas aaata)
soto m tea aa prearou aves. Dta* pennitU aa
eeaa anta pas con tino.
At ostra ve.
A pe II* ato) B*smaaual Algaa* jornia
frasese asnaactaram, ba dtaa, qoe tinbatn sido
risbsdea te ampbutbeatro te cacla te madic-na
de Pan* aJgane fragaaentoa te pe!ta te Pranaini,
r, depoia te Urea ido cortide*, tiabam arrvidu
para ccoircciosar divtssoe objrctoe.
lato pareeo sm testo invtrcaimil, a o 8r. Broa
a del. d'caoo da f.coldade de medicina, foi anear-
regado te pmaakr a aa isqoerito.
Mo dta agaate ao da -irescio de Prsusiai, o
sgraie te bttvmc, Baaiigaol, foi Icr ana o Br.
Gene, sub-cbafo e pagaotoa lbe a qneria ter
ama recordaeie de Pranimi.
Br. Gotas, ase etlkectaoa cbj. etc* partas
Gores, qoe a a;eito*.
Ah aaa...
- Veia,,fir. Taylor, ste pota i
O cstta te aegsraooa Batana i
ta aegjtar aa ageste asa tinte tete a i a tsate dt
las *er radaval a qae, de mata, asta tacto te aaa
asa]
wtraraa 13 ; aairaa 9
de, (Ioatitato Aoateaatao) aa
|eo Artetico^ 4teliataatate, aa aealo te
Ootsbro te 1887
Exitiism 897;
tea 401.,
Asaba:
Naaoaaa870 ; mulh
atn-saoi aastaaciadoi 7
Tstoi al.
371, asado :
tecatoa 97.Total 971.
ito da 'rsaii :
Tiversaau : /
Antonio Jtast de 8aote Anas.
Maoeit> lajio Bandeira.
*>*asBata Ceari-Mta as aaaio* te
parta te t> ltala da provincia te Ceari
da aa 11 do corrate
af-B
>;
ezta-
14;
i;
extrahi*
2081 40:000*000
6179 64004080
10698 2:0004000
127 l:00UiO0O
18619 I.-OOOlWO
Eetio pranalts coa 500| o* aegninte*
nu-
en
la*
. raan v. u Br. David Blata>,
tt.dxiAm.ial-
L^Bjaitaatei
tea.
890. Capeary
aairisa m>* amelo* ol
raclrrtta
1>6B O
raate Ic,
ata accriaaiacao celebre*, eettoa, e Roasig-
sol eatreges-Uk* aa bollo das calca* qae Praasi
ai vasta so aeaeuto te aaa esacscao.
Mu.lo beta dta a 8r. B> aignol, ea Iba fa-
iei orna entra mrpresa : d'aqai a algas* dtaa re
metier Ibe-bei algnsca coaaa mnito msit ratera
anta
Coa fl ito, B bid. plo Br. Goroa,e alo jalgasdo eommetter
acto cnlpavel, pos aa ea nc^io.
N sBohiiestro te m.cU te medicina, entrn
ea relacoe* eta am duaaa aategoe eoUeg,
chamado Oondioet, impregsdo te aaphlteatro te
isa Vkoqurlm. Boaigaol podio a Gcsdiset qse
Ibe ca.r algns deetaaetroa te pella de Pranstni.
Parece que nio 4 cata a priaveits tea qse esto
faeto ae ri na tacla tegaanlela*. G .odioet ate
tppci d Btaid.dc algosa de toser ale pcqaeao
aervieo nm do* aae aigaa.
Atena Roaai(tnol ootevs aae* rajaeolie da
relie, tui ter eoa na cortidor d< bairro da Go-
beliaa, e penco* dia dep lia lavara i casa te um
preparador de peiirf te raa da Terrerie, as
graudr qoantitede te palta.
Q .er fa-r-Bi- daat carteara pera bilsete
vom ota pellr ?p rgnstss ato ao tsiaatrial.
84D, rcapoatd.n ; ate* qoaselle lio es-
traord'Darik, pareco pella satmana.
E' cam 6Vno, repito Basles*!, 4 s sstk
de Piism, e aa qarria qae me 6iea* e ataaa
brrve poa>v< I aa ouaa cannraa, para a tBastar
ao* m- ua objeta aa Br* T y I ir e O roa.
Via'.o que lea pie aa, aaa a o peikira, vs*>te
d'aqai ha Uca dtaa, e pe aacito estrtgar- Isa eaaw
sat pede. ~ ,
S. V retado, fr Bar de tegteda.
Oh f nio tea be n a o. siega a sale o ss-
ota-r es o akbrii.
EaOSaato o agento B aa goo! et pe rara pacas-
esveta ti taa> do aatieiraa, >aun cao
aegtcdo proselirdo, o pe'Ierro ste
va a harn a lite a asa familia,
a celebre ae beirr-, ax l a veroVteiis ptII* de f isbsini. A u. va irssait
tio-ae te bates ea bocea, a chases sos aasidu
o redi tor d< aa j rrl da staobs Bate qae, ao
qse pateca, peeaaa asa pasta Irla esa a aaata
ai'i, qo>* e-sirllr a ana i Ikcaja ama
>pia>iae *a> Piaa a Maa r>csaaraa Ihs ata
i iqae r i. b a a i. Aaa, ndiioa-
ni'i ipi-ax-a a s catar o torre skai6niaa^>
de .odxtr. e te ae ateo. Gotas o Taywr ti-
nhaa iav> catolira.
Ua inietr ewu. tenes e jtaafaate a agaate tea
gaaioado, agenU Buaeiasa sata se eta vat-
saoo batasr aa da esraeirae.
Eatrca desovo ao s>Btaeto te 8r. Gorro, as-
tresT> i-do- iba aa* ca eatietiaa, dasc-tte i
bu a >biptta qs i a isa piapireas i 4 aaa
. a> a srtla te Pa tai
i ? a>M o te. Crasa; aaa
tessaaa o assor aato t
o ptstoito te
aaa oa Br*. Taylor e Otra. Esto
qa* ara a aatea eolpate e qne ketjsva cauragar
tote a rritpasaasiritete >_
Pelo as tote, o Dr. teoaasj amagado do
AaaflaMIltO, aamvtvaVaTssVVasI JCmtmw asafcaavasvaHI
a peaqaisaa peta Br Dal.hoaaa, carf do
te sesas! te acota pi Basto Atestata
deprvaaa a certea ^M o
atas Q4tast, Bata ai -tiltil s* gabiaete te
Be Dikhoam, aato m *bava*t oa Bn. Brassr-
sarta te analdite
tafo. A* tarde, te 61/8
ckaaedido s a, para
9 sal
nu-
ns-
61/2hcraa,estoho-
I a vagar, levar aaa
Oa Br*. Tsrtor i
pate
egaiate
eetoapao
r.tlopie
< O sal
BJaswtn te
r rhiiirlo o ai ata
Pas aawai tes I
mano, asa privacio
tas, asa a* petoe
s alea; 4 aaaaeial para
do tarto, te hitas, d saliva,
ate. i totea oe basitea argaaieo*,
te uiiaiiiii (eimutuaate-a a
toa) eoaaava sal aariobe.
O sal, asa aado pieaste, atiaal aodera
te oaeraa,
do*
te aiva e deaparta e appetita, ati
go, activa a ctreniacte apellar te membrana aa
oota do atomagr), artas aobre dtgeati qse at
mm a toa aak comptot e por taso astor s
qoantidate do cbylo natritrvo.
E' por taBs,oe a b.obo* do aar sio asi s-
uuaaanitailnB prka bygieatou* apeetalaaato
os dyvpepaiaa, matoatias te eatomsgv, ss* debt-
lidadee, etc.
Fie aavia joatificado proverbio pepa lar na
Alleccanhh da qse Bsfe al Bro4k saetea dae
Wosoa* rola, oto* da tedssee* ji s anfig
disiam qne am **U et toU ornase tatat (aea I a
asi late toa).
Foi par eoahsoerea i i ata verdete qse, aguo-
do afirma Pttata, ne habrtsatee ricos te ssasa
mandavam bajar para as beaba tagua te mar
JbWss, o aar mei* salgado de mundo,
O acenso utara'ata eaete asa o todo do aar
Mario hsvis asa tate, ensatada Oallirhoa, coja
pata al qoe cosalshi
a aaito* dseatoa qs* aefle* m
da
pelo
O* oigte* boacre* do carpo baaaaj !
eeaiklate te reconstituir a Bleaastoa ni
ase irn-r'iT' a qoe eliataam diaria an en te
movisieoto ineesaastt te vida, peta oariss,
tasase petas kgitaa*.
Faltando o asi, tote o equilibrio orgnico
taaccional a altara.
A Baceta te Sota-no ateavavs, eeao spsorta-
aao, qae o atairo 4 ptisslpsl coaaa aa as*
Besa, poi* ara *i toteaste sai
Da Bsjevra raf M forama o tenso talario
(regio te a>, oa de dlnneiro para cmprala).
E* o tal aa lymbato te ineerroptibilidate, te
te abedorta, te grasa do chiste.
Jasas Christo disia aoa bbbj aportlo* o* tttit
tal ierre, para aigstScar qse asa arate era
preservar tsasem da ca i B(te
Aoa tepvtoado* as adaisististal,
helo de Mhsdorta (avafaaa'er).
Aaf otioo te dia para *i*-aiater a parean te
linrsagem ellndtate o altieitmo oa diecte cor
recta da Attieoa.
Pir tal na miOtrt m di* para indicar qoe te
tomen asta bete, ase a* Boa prevenido os te obre
aar, feote do asi, 4 toabei
egnnte o Dr. MautogiBS, qss
da agna algada interna a
toa molea'.iae a.
irectarM isa mmrm
cA* *t*M psr**aiBosel
Ji 10 te Oatoteo de 1887:
avttaorcteajtao do
il-S
Hora*
6 a. 949
9 -4
12 98*6
8 t. 9>-8
6 85*-4
Isaaab
te te aaaar
rs-65 18,73
lw9*99 16V68
788-46 18,77
761-44 19,27
761-68 17.M)
a
80
88
84
68
7
a
7-,5; 4aa-
1 omperaaara anima'ft',b
Dita ainima94*.76.
Bvnoorscao ea 94 harss a ni
s: 8-,8.
CssvsCaB.
Direceie do reate: 8B, BBC, BBC E varia
neiata6hora*e68Btaaa(oedaisn-
nbi ; bE variare! entre BBC e EbB al aaa
.ii .
Vaaaeatete adta dovssts : 9-,4
media: 0,49
Bteta do
626, 3992, S062, 9891.
Eatio premiada coa 2004 ot sagsintea
merot :
2146, 8821, 8869, 6871, 8162,10040.
Esto pinato ilii esa 100*4 o* agu ate
86, 80, 688. 994, 1454, 1616, 1865, 5307,
6738, 6860, 8986, 10108,10127, 10299.
ApprozimBOoei
9080 5004000
2082 6001000
6178 200*1000
6*80 200*000
1069J 130,9300
1089 1304000
Todo* o* numero terminado* ern 81 eatio
premiadot coa 90*1000 excepto o da aorta grande.
Todoa oa onmeroa terminada ea 79 esto pre-
miado* coa 204000 exospto o agnado premio.
Toda o* ntrmaue terminadla cm 1 etilo pre-
atalu* eon 104, exceto o te aorta grande.
A seguate lotera corre aerta-feira 14 do cor-
ren te.
Itstertss diversas-A Gasa Falta, te A.
A. tea 8aata Porto, na prac* da Independencia
aa. 97 e 89, tea vaste m bilbelea das seguate
(tortas:
Atagtei: A 6. parte da 90. lotera, pelo
aovo ptaoo, cajo premio grande de 4(h00000,
era estrahida saanhi 13 te O jtu oro, as 8 ho-
ras da tarde, impreteri re luiente.
Espirito-Santo : A 6* parte da b* lotera,
ajo premio grande da 50:0004300, pata aove
ptaoo, m extrahiri na dta 19 de Oatabra impre
tnvelmarte.
Do Ceari: coa o premio grande de.......
40:0004 (oovo.plaao) ari extrahidans dia 44 de
Ontubro.
Provincia : A 10a li'eria, pelo novo plano,
cuja premio grande 12:0004000, ae extrahiri
qaand) f jr uonnetada, 4 2 har da tarde em
beoyificio da Beata Casa de Mtaerieordis do Be-
cife.
Blindes te lotera*Ea alo do gen-
te Bernardina Lope* Alaeiro scham ae a veada o
Mnete* da* eeguinte* lotera* :
tse Alaieaii A 5. parte da 90. lotera,
peta asas plano, cap premio grande de........
?0:0006000, aeri extr.hida amaabi 13 de Oatn-
bro, (quinta-feira), te 8 bera* da tarde impre-
teri velmente.
Do Espirito Jamo : A 5'parte da 4* lote-
ra, cajo premio grande de 50:00U|, peta novo
piano, ari exL *hda no dia 19da Outubro, im-
preterivelmfnte.
t>s tlrdo-PsrA : A 9a parte da 12* lotera,
pelo novo plano, enjo premio grande de 100:0004
acra extrabida boj 12 de Outubro, impreteri-
velmente.
Do CearA : oom nm importante plano, enjo
premio grande de 40:0004000, eer exi rbida
no ddia U 4a Uutebro.
Lwleria de Alasitas-A 5.' parto da 20
ltala, Bata novo plano, cujo premo grande de
4h0004000 aeri extrafeida am.nhl 13 de Ontnbrc,
(qsaate faira) te 3 horas da tarde, impreteri vel-
oste. 4
O* slbete* acbaa-M i veada na Casa da. Par-
tana roa Primearo de Marco a. 23, te Martin*
Pasa A C.
lasterts ato Espirito *! A & par-
te te 4a lotera dea-ta provincia cajo premio gran-
de 50:0004000 itri extrabida ao dta 19 te
Outubro.
Os hilhcto* acham-M i veada na Casa da Por
tona 4 raa Primeiro de Margo n. 28 Martin Fin-
ta A G.
a*tMerta do firAs-Park A 9* parte da
12 lotera deata pro vi ocia, pelo novo plano, enjo
premio grande 103:0004000, aeri extrahda
boje 12 te Oatabro (qaarte-feira) impreteri vel-
mente.
Oa blheto* achum-ee i venda na Cata da Por-
cosa i roa Primeiro de Marco n. 23, de Martins
Fioasfe C.
Latera ds CearAEate acreditada tato,
ria enjo proaio nuior te 40:0004000 aeri ea-
trabida aa dial! te Oatabro.
(fe bilhetoa cham-M a venda na Casa da For-
tnns i roa Primeiro de Marco n. 28 de Martini
FiaxaA C.
Etsterta da provincia da ParanA-
A 2Ba lotera data provincia.peta novo plano, cu
jo asab grande de 12:0004000, N extrahiri
aa dta 18 de Oatabro.
Bilbrte a venda na Casa da Fortuna, 4 roa
frtassas ota Marco numero 23, te Martin* Fiu
sa AC.
Latera de PaalaEsta lotera enjo
premio grande de 9:0004000, *ri extrabida im-
pretervelmente ao dia 17 de Oatabro (segante-
feira).
O* bilsetee acham-M i venda na Casa da Porta
aa 4 roa Primeiro de Marco n. 23, de Martin*
Fiase C.
Cessltcrlo Pafellea -Obituario do dia 8
do correte;
Mariano Mara da Cooceicio, Peraamboco, 27
a noca, aolteirs, B-Vnta ; tubrculo* polmo-
piaaio* os feto* tenavas o*
Di*iriB*Jsa
egointe*
arOLCAMBM*08
Habaaa corpa*
Sirva.Negon-ae a aol-
Pacfeauca:
Bebaatite Perreira da
tura, OMnimcaeote.
Longainho Maudon-ie oavir o jota de dirsito
de.Igaarasta.
Joto Zaeerii* Ferreira.Masdoo-a oovre de-
legado de 9* diatrieto por interaedio te Dr. che-
fe da poi'cia.
Po*aidonlo Jaaaaim te te*iiBaas|* MsbiIiib i*
ovir o delegado te 9* diatricto par intermedio te
Br. ehefe te pottata.
Frnci*co Jad te aent'Aosev Meadoa-ta oa-
vir o jais de dirasta do 4* atristo.
Bacar etaitotsl
De I tambBocn sal Btassal Taasi..... te
Oliveira Vasconeeltas, rarorrad* fawasattaa Go-
ma Bosadd. Itulata o 8r. deaembargador Oli-
veira MaeieL De-se provimeoto, ananime-
aente.
Be^irao crime
De Cmara gibe Recorren te o juiao, recorrida
Lata Alvo* de Moars. Beltor o Sr. daembtr-
B prsv asesto,
5
a. o
r.
..
p.
B.
Dta
10 de Oatabro
ti teOataaaa
Horas
40-88 te machi
464 tetarte
ltM
6-68 te manta*,
Altara
1.-86
1,-06
1.-91
.aSJ'l
4,e>l*x -*! I
Boje:
P.lo ageste Sttpple, te 11 boca, sa raa do la-
parador s. 22, de ptadm.
Pelo ayote Oaasaio, te 11 horas, so araaaem
do Asaca, te eidra paasaa.
gente Pinto, aa 11 b-rae, na ros Mtr-
qaea te Olinda o. 62, de aove, roncea, vidrw*,
etc.
AmanU:
fel.. agente Peatsna, te 11 hora, i ros do Vi-
gor io Teacrio n. 12, te mover e jataa.
Pelo agentr OaaaAcyte 11 bwrae, 4 roa te
MnqOi a do Hci val s 270, da ratelo gesersal
ah estatentr.
Pelo agen"- Britto, i* 10 1/t
Dkaite a 19, u aova*, o te aetlto* te pedan
aba tira.
S tu frita
Pelo a- ot- Pedas, ao ateto dia, ss raa de
Vicario T-serlo o 12. te pradMa
aiaaj laaaeareaarria celebrada*:
-Hafe:
A'a 8 uta, aa astria ds Boa-Vate, por alma
te Maros! te Carv.lao.
8eala-tetrs:
A'* 7 1/9 tersa, ss tajate te'Espirito Baoto,
p MeaaeaVea sstaas -Haaawstal s agsis-
:
Do itactaa latos til Bov te Agesto, te 3
B qac Cavalcente te Albuqacrqoe, Pernambaeo,
96 eosoa, casada, Bdt-VUte; diar-b*.
Ja, Pernambuco, 8 dtaa. Boa-Vi ata; totano doa
recsBjnaacr do*.
Frtneeiin Marta da Coomoo, Pernambaeo, 38
eonoe, aolteira, 8. Jote ; hepatite.
Joa, Peraamboco, 7 aiaa, Santo Antonio ; ttano
doa rsoems*eiso*.
4B.iaao fl arique Bodrgae* da Silva, Peraam-
bac., 36 auno, casado, ataato Antonio ; aneurisma
te aorte.
9
fona Florentino Leits, P mambacc, 32 auno,
alieiro. Boa Vista ; tabetsaloe pulmooares.
I agua 11 EetaaUlao da Santo*, Panambaeo,81
sno*. toltotro, hoa-Vote ; partiyaw epig*l
Um feto do sexo feminino reanottido peta so-
tsta,
Oaorgiaaa, Pernambuco, 9 anoa, Qraca ; di-
arrhte. _
Aotoata, Pernambaeo, 8 aeaa, santo Antonio ;
scatavata de d-utiaVi.
< a-e Leal, Pernambaeo, 12 sanes, olteiro,
S- J e; isaor carebraL
Oa feto do sexo maacnlino remettid} peta po-
10
igsscia Mara de Booaa, Pernambaeo, 36 anao*,
csda, S. Jo; oareiuomo nierino.
Um feto, Pauambsoo. Afogtdoa.
Avgeto, Pe.namboco, 7 mese*, Santo Antonio ;
8J#P6Lb>0.
Joa, Perntmba), 2 nao, Becife; desticio.
Cunar. Psmaabuoo, 8 nnooa, Ornea; escrofu-
Msnrel flasaa* te 84, Paro* abaco, 63 oom,
iuv, Bon-Vrara; bepaite ioteraUuaL
Frunataeo Vavirr te ttoam, Pernaaboeo, 32 an-
aua, aaluaro, Boa- Vial ; ttano trauatatiou.
CHB0H1CA JUDICIAR1A
rrabttatdl Ia Aciaca
bE8BA0 OBDINAsUA EM 11 DE OUTU-
BRO DE 1887
PUSIDENI.'IA DO BZM. IB. COHSKLHltlBO
QIartlHO DE MlaUKOA
casvstaa* Dr. Virgilio CoeUo
A'a hora* te reteme, preaetrtea os Sr*.
tagalaai aa asaaa kgai, tai aborta a
ass aitelate|*]iBTBd* asta da
Aas^aavo de taa trmente
Do Pitar*!*/*""' oio Tiopoe Rodrigue,
aggravado Deoetoetano Joa da Ooata. Betator o
8r. deaembargador |Oelfino Cavalcante.Negou-
m provimento, nsantoMmente.
Conflicto de junad ojio
Entre juiaea de direito dea feitos da faaenda
a o da provedorta do Becife. Balator o Sr. desem
bargador Toacano Barrete.Jalgon-ae pela com-
p< teaeta do jais de direto da proredoria, anani
sversente.
Denuncia
Do coronel Luis Cetario do Bogo e ostros, con-
tra o Dr. Francisco Domiogae* Ribeiro Vianna,
ebefe de polica deata provincia. Betator o Sr.
deseabargador Pire* rerreira. Adjuntos oa Sr*.
deaembargtdorrs Delfino Cavalcante e Buarque
Lima.Julgou-ae improcedente a denuncia coa*
ara o voto do relator.
Appeltacea exime*
De Palmare*Appellate Antonio Andr de
Barro, appeflaia a joatrea. BeUtir o Sr. dea-
eoibargaaor Delato Cvalcante. Mandou-ae a
novo jury, unnimemente.
De S. Migue;Appellante Antonio Bernardo
ot Santo*, {mellada a jarti?. Betator o Sr.
deaembargador Tacao Barreto. Mandoa-M a
novo jury, anaaimemente.
Dt BrejoAppellante o jalao, Bppellado Ma-
noat Pelippe Ooma. Betator e Sr. deaembargador
Toacano Barreta Confirmju-ee a sentenc*, aaa
uiineinc-nte.
De Gar*nhuo5Appellante o )isb, appellada
Quitea Frnctuota da Mello. Betator Sr. des
embtrgador Delfino Cvaicante. Mandoo-ae a
novo jury, uaauinemeate.
De BarreiroaAp^alinnte o promotor publico,
appellado Joaquim Mauricio doa Santo*. Betator
Sr. desembargad jr Tom-soo Barato. Coafir-
otou-ae a atuteuct, aaauiosmeste.
Appeliacora civei*
Do SecifiiAppctlaote Jjaqoim Sjarea Ncve ,
appellado Migu.l Jote Barbea Oaim*riea. Re-
lator o Sr. desembargador Pire Ferreira.Con-
firmal o a -nreiir;t, anauimemeate
De S. JloAppeltaoto o coliector dt* renda*
geract, appeiiado Joaqaim Martn* de Parta Cas-
tro. Relator o Sr. deaembargador Toacano Bar.
reto.Confirman te a aeutenca, contra o voto do
relator.
o Recite Appellante s faaenda provincial,
appellado* Bernet t C. Batatar o Sr. desembar-
gndor Toacano Barrete.Reiormoa-se a teuten-
ca, contra o voto do retasar.
PASSAGKaS
Da Se conselheiro Queiraa Barros ao Sr. dea-
embargador Buarque Lima :
AppaUaeao crime
Do BonitoApellantes Joa Seraphim da Sil-
va ostro, appellada a jostiea.
Appeltaio civel
Da PatahybaAppattaote Aotouio Pereira Vi
nsgre, appellada D. Mura Umbelina Cavalcaate
le Albeqaerqut!.
Do Br. ite*smbargador Buarque Lima ao Sr.
desembargada Toacano Barreto :
AppeUaooes crime*
Do Liaoairo Appellaate o juiao, appe.lado
Manoel Fres eiaco Bargea.
De Palmare* Appellante o jotao, appeitado
Sergio de Siqueira Campo. *
De Pi d'Also A apellante Antonio Candido
da Caoba, apealada a juetica.
De Mamaagsape Appellante Manoel Soarsa
de Oliveira, appellada a jostiea.
De Cimbre*Appellante Antonio Gamelleira,
appellada a jatica.
Do Sr. deaembargador Toacano Barreto ao Br.
deaembargador Delfino Cavalcante :
Appellacea crime
De Jaboatio Appellante o juiao, appellado
Lata, eserasB.
De Beaerroa Appellante o jotao, appellado
Eoeaa de Almei ia Pedro**.
De MarieyAppellaate o juiao, appellado Ar-
tur de Siqueira das Chagae.
Appeltacea civeto
Do IugiAppellaate o juio, appellado* Theo-
tooio Feliciano de Da* Padilha e o a tro*.
De CsmaraaTbeAppellante* o jotao e Josepha
asa filhoa, a/pellio Manoel Franciaco Sal-
gnexo.
AppeUacio commercial
Do Becife Appellante* Ferreira Quimaraei
& G, appellados Nicolao Larcipretea C.
Do Br. desembargado! Oliveira Maciel ao Sr.
deaembargador Prea Ferreira :
Appeltaooe enma
De Boa JardimAppellante o juiao, appellada
Bernardina Mara do Naacimeoto.
De Atagte do Monteiro Appellante o jotao,
appellado Jlo Augaata.de Moraea.
De AtalaiaAppellaate Joaqaim Vieira da Sil-
va, appellada a jaitica.
De Atalaia Appellante o bacharel Antonio
Euatorgio de Oliveira Silva, appellado Antonio
de Almeida Braga.
Do PaawAppeltanta Joa Franciaco de Lima,
appellada a justici.
De PamaresAppellante JoleCiimaco de Paa-
la e Silva, appellada a juitica.
O Sr. deaembargador Oliveira Maciel den pare-
ar como promotor da justica ad boa na
Appellaco crime
Do BecifeAppellante o promotor publico, ap-
pellado Peliabini', eteravo.
Do 8r. desembrgador Pires Oorealva ao Br.
Sr. desembargader Al vea Ribeiro :
AppeUacio commercial
Do BecifeAppelianto* P. H Tirmemann e
Laia de Paala L p s. appellados o meama.
0 Sr. desombargador Pire* Qoucalva,como pro-
curador da corda e promotor da juttica, dea pa-
recer na aegaiotea feito* :
Appeliacio civel
Do BecifeAppellante M-oo I Joaqaim Perei-
ra, ppell.do o joiao d orpnloe.
AppeUacio commercial
Do Becife- Appellante D. Dina Candida d
Cuaba e Joaqaim de Almeida e bilva, appeitadoa
a acamo*.
Conflicto de juriiiiccio
Entreo* juitc de direto ds 1* 9* dtatrutos
do Recite.
Appellacea enme*
D TimbabK -Appellante Sebaato Correia
da Rocba, ppellsda a juatic*.
0 Taqaaretiog;Ap,l antea Jote Coaitent-
do de Mello e o pr. motar publico, appaltada a jua-
tica.
De TmbibsAppellante o promotor publico.
appella lo J Ij Franciaco do Botarlo.
- O Olmda -Appellaute o juiao, appellado F-
lix Abi lo Pereira.
ua EacadaAppellaate o juiao, appellado Pe-
dro Frl'X Ant'DIO.
Do trt-j i A,'pulante Joi Constantino de
M II apsellada a j litio-.
Do Mr. deaembargador Monteiro de Andrade ao
deaembargador Al Vea Rib iro :
AppeUacio crime
De JkboatloApealan e Antonio Gome de
Am. nm, *ppellada JuHaa.
UI8TR1M1VOB8
Basaraa eteitoraea
Ao 8r. ef mbargador Buarque Lias :
Do PaaaoBecorraute o juiao, recurrido Laia
do Bego Faicio.
Ao Br. Baseatergater Toaeaoo Barreto :
Do PaaoBsoatraat* o juiao, recorrido Jtev
qoia Joa d' Medtiro*.
Ao Sr. de**Dib.rgder Delfino Ca vajeante x
Do P atoRecorre*te o jateo, recorrido Jos
Xillar Lraa.
Ao Sr. teaembarsaoor Pire* Pasatra:
Do Recita Beca renta
Santo* oatros, recorrido o jatea te 2*
Ao Sr. deaetnhsigada Mkastofea te
Do PaasoRecorrente s jorso,
tuto Antonio Tetarais Maneea.
R-curso* enma
Ao Br desembargador Tarara te Ti
Do Becife-Becorreate Jote Marta
ecorrido jalao.
Ao Sr conalhsiro Qaeiroa Barros
Do BonitoBoeorraate jalas,
ci Jos te Pontos.
Ao Br. desembargador
Da BasaetbBecwreate s
tonta Otagario.
Appeiiacoe.
As Br. dasvmtergsrtar Tasa*a te Yi
D. Isgi lppeiiaste
WbshiiH, spptflate a j
Aa Br. aa*ilh*iiTi Qoeti
De Cumripe-Appullante Joa Alas* tea Ssa-
toa, appaltada a jatttaa.
Ao Sr. desembargador Baarqae Liaa :
De LimoeiroAppeitaato o pr
appellado Antonio Lata Btearra.
Ao Sr. daembargador Ti
Do LimoeiroAppellante Jos Enphraata
Arroda Cabra!, appellada a tasfJas,
Ao Sr. daaeabargador Monteiro
Do LimoeiroAppellaate Jas "
tos, appellada a juatica.
Appeliacio civel
Ao Sr. a^aembargador Pire* F
Do PenedoAppellante Libaste
ra Lema*, appellado Gailberae Porteas te
Embargo* iiifi Ingestas
Ao Sr. desembargador Moates as
Do Becife Eaibararajitea Jasaos
Alboqaerqas e ostro*, embrgate Masori Per
nandea da Coate.
Encerroa-M a Mtaio ai 2 horas da ateas.
INDICACOES OTIS
*
Dr. Barro Sobrinho d conasitaa da
raeio dia 4 1 1/2 na roa do Bario da Vas-
to ria n. 25 por cima da Pnariaacia Fraa-
ceaia, e das 2 As 4 na roa do Yigsria n. 4.
l.o andar
O Dr. Loba Moteo*,, da volts de aaa,
riagesi ao Bio de Janeiro, conatra aa
oxercicio de sua profisaio. Coaaltoas das
10 4a 12 hora* da manta. Especidass
eperarjSea, parto e molestias de seaboraa
neninos. Boa da Gbria n. 39.'
Dr. Barreto Sampaio 44 conasitaa ds
uicio-dia as 3 hora no 1.* andar da casa
* roa i > Bario da Victoria, n. 51. Basi-
dancia 4 na Seto de Setembr n. 34, est-
irada pela roa da Saudade n. 25.
0 Dr. Castro Jeras tem o aea coaatB-
torio medico, 4 raa do Bo s-Jeaos n. 23,
obrado.
Dr. Chama Loba medico operador a par-
teiro, residencia ro do B. de S.Botjg n. 26.
Consultorio: raa Larga do Bosario n. 24 A
Consultas" daa 11 hora* da naaoba te 2 da
Urde. Espemalidade : molestias a opera-
res doa orgaoa genito-arinarios da hornea
? da raulher.
Dr. Joaquim hoiarn medico e parteara
Cooaultorio na raa do Cabug n. 14, 1*
anidar, de 12 4a 2 da tarde residencia na
MonteiV
Tcela*
O Dr. Sania Rom medies do salo ds
Mondicidade, vaccinar aa pesaos* qoe
para esaa .faa se sppresentarea n'sqaeOe
eetabelecimento de oaridade, toda* aa Mr
$as-feiras pelaa 8 horas da manila.
Ct latea aassaaaaal
0 Dr. Matheus Vas, de volta de aaa ia-

o.

gem,
contina no exercicio de sua
bo, para o qae ser encontrado de 11 ho-
jas da raanhl 4a 2 da tarde na roa do Bav
rio da Victoria n. 32, 1.a andar e a*a os-
tra qaslquer hora 4 raa da Princesa Isa-
beljn. 6.
O Or. Barros talaarie
Pode aer procurado em aea escriptorio ant
1. de Uareo n. 4, 1.' andar.
0 baehard Bonifacio le Aragao Farim
Bocha continua a encarregar se, madiaata
previo contrato, de qaestdea perante es jai-
zea desta cidade e oa daa comarcas visi-
nhaa. Poder ser proturado em sea es-
criptorio 4 raa do Duqua de Casias n. 50,
1.a andar, das 10 horaa da manha 4a 3 da
tarde.
Ceissc brateletra
De A. M, Vraa A C. garrafa 1900O,
descont de iJ5 [. em duzia na fabrica.
Col lalo Speaeer
Eatabeiecimedto de educacio primaria e
secundaria em Jaboatae, aob a direccao ds
Jos de Oliveira Cavalcante.
Drogara
francisco Manoel da Suva & C, deposi-
tarios de todas as especialidades pbaxjaa-
oeoticas, tintas, drogas, prodaetos chm-
eos medicamentos homeopticos, roa da
Marques de Olinda n. 23.
Drogara
Faina Sobrinho A C, droguiata por
atacado, roa do iarques de OBada n. 41.
errarla m afta*
Serrara a vapor e ufficinas de uusj*S
de Franciaco dos Santos Macedo, caen de
Capibaribe n. 23. Neate grande estebass
cimento, o primeiro da provincia neste ge-
nero, compra-ae o vende-se madeirai
de todas aa qaaJidades, serrarse Tnadejraa
de conta albas, asum como as preparam-
jbras de oarapina por machinaa e por pre-
;o aem competencia Pernambuco.

rOMUHICADOS
tesas-
te Pas
Privadlo de pastas
Vamo* aatiafaaer i columna da Jtrmi
oife tabre o faeto da informaoao (|ae i
privacio de po-to* do* tenente-eoroneii
d'Alho.
Ea 11 de Novembro do soso ps*s, dta
meJia'o ae ia poise do actoal pr faite te dt
v ocib, Sr. Dr. Pedro Vante, anteo sais a gaai-
aete, coto o exp diente reaolvda, o omcio a. 12,
ao ministerio da juatica, propoado doa* ntaraste
para oa posto* de teneote-eriroaen eoaaaateatos
do 64- e 55- bitalb s de Pao d'Alho, visto se
charan Joaquim Cavalcaate de Aloaoserass
Rufino Coi rea da P. aerea, aeeaadoa amr <
te 23 de Jnaao de 1882, para oa r>feridos
comprf hendido* na* drapuaicoes do art. 19
errto o. 722 de 25 de Outubro te 1850.
C quS 8. Ezc. cumpria ap u.a
Por avian te k de Jasbo, o
para resol ver wbre a proHo*ts testa as i
tarido de 11 de No/embio, requisitos a te*
i Morateria te estala te miaatertate jaatica, i
tete-
patentes des ten ente-corooei Ca<
aerea, ao qae respaadea se a 86
rauda qae nem na secretaria da
na tbesonraria de f aseada, farsa
mencionad** patenta.
Ctegan lo, ltimamente, s notfeta
qne prives eos aeatoa sqaalles
Fas-
r


Diario de Pnftmbnc

I
elatUda m patente, aa pratas le*aea,
I parte tailae o d impreaea real
ittbre averacidade doa motivae, 8r. 1
i da pcariacia aaadoa aas saltaos
I M SOS secretaria, <
I honre falta e qaaa o acipado
Val anaade verificae-see
doiUudacailUiJMaaaripMraoio da Uva de
da 1* eeocio, larhartfi date servio a eotttar 4*
idslsHs, fai levado i1"eA "
a Hvv> e eos*reedo aaa braeco as
mu i aiiilytiirnlatetaaTa esa
mi Cevaleeati Presares, aavagaMB
alies seal ia paito saart. W do deoreto
TttdaMSO-
Sate ebefe de aeooio eapHeoej o aM
treter-a da aM taete da 1882, aatariar
crdala, a, aUasaali a aaau rasse,
scretar essaiissli advertil-o para qae ala aa
rapradaitai jeaai* taea faltas, pravitYeueieeda o-
bnaaaariptaxa^iMMapMaaaaai traes, fia
4a ragalariaal-a devldemedte.
Ea 1' do corrate, o 8r. Or. praaidaata da pro-
ritaa Wvoa eaU oeearresaeia aa asna asi mtai 4a
i da Jeetiea, 4apali dt tac rarilaadi qaa
i Ceaaleaati a Praaaraa tirerea
ido avro
As asteadas
a 175 vn tanda
da soataaertaale tapetar da Oearda
do P4 d'Alfco, qoaato a dataa da Jara.
> a poaaa d'aqeaata oAetaae, visto fu atahea
- Seto foi eBcaatrtdo, d'aqeeUe eomrnaadaaes aa-
perior, daodo eotahcciaaato daaaaa tacto* ao geva-
aa, apaaaa coaatende da eoceno poaio ocia qaa fune-
riaarira aa coiaa da saalaflapii a fiseraa
dirersas propicias para Boaaeaa da offldaea d'a-
Mllaa earpaa.
Poly
rados d M\a-al da Bar
gasa taabea Poivdoro
Tartalea*) de Marte Caro
da Marttabo OoaMa da
Paraira Teraira, raa
18 oada anram sapee-
Barros Caraleaate, da
!". a
aa podar casar a> Jado Caesrtiro
ata
pitada para a prensarla harta ia-
ea aula d> qaa tafites,
aaraprida, qaaoto
da Jada Caraawo.
aorteatn, fot agcaaiaa
a ada pedia totarar a
tasar I tai acjaatipa
a i atajndade a jai ata
. jalgoa
o eadeva.
rieteOstrsAboa. S,
Aadrd da Siqeeire
Catastro,
Ctvaetwte, n
.9,1* *
da Ma-
lO.
Ribaira, raa Detrae da
Caikaa. 88, 9- aadar, caaa qaa habitada
palo 8r. paerateeotieo datoaio Jos de Abren
Miaairo a aaa familia.
adaPaaaok aaa do la
a*,-andar, rvautMar de
\ a Tardada,
ata da tais da
ala laa ara dada o.aaesst da pro-
ji, pasean, aa meo taaa htfar. je aa aaa mm-
faMrlaa%aaaaaratJa,ug-ll7|aw.aakiaw. ajaiaiaatn do Aee^ejs
fiado a tara da ifipnia aaaaa preval, qaaa-
dajt tbido, qaa aiaaaM, qaarta-iaira, aja
d.daatt7eT*/Aaaorat, ir da OUeada, aada
paaa dar amaajtJ ao raaarao depro-
o qaal ore intarpaata par Jala Car-
Si.
32
33
Et toda a rerdade.
8a o paalio da colmmma fiaaa aaaaadalaada eaaj
lia, parara qaa coa eataa splieaeSaa alo padari
deixar da te tatitfaaer, a afaarda o prooed
do Ooraroo laparial depou da anilaiaa
etaraeido.
', poia, aaito ccmftmavtl o eaaiaoao, oa caaio
a jfuf i Ihe qoixer chamar, doaheft da Ia aaaelo
da aeoratoria.
Qaaoto i toapeotio do coaamtodaato raperior
da Igoaratii, t taatoa a diaar qaa o aeto do Oo- 11
yerno Imperial fot
oeeetaario. Eate oficial eabe diaao melaor do qoe
a eoimnia e pideri dar-lha todaa at iaformto3eaK
X
E' oaaa faata aaaurifl, a reapeito do qaal alo aa
narda a atesar laaarra, a aataa aa faa alarde da
qaa a rade m preata e jaia de diraito, qaa j4 aa
tstamira, qaereaa faaar do rakaa eriaaiooao
Deataa palaeraa eiara a aataa ala do jais, qaa
laiitiaiiiti di aaa eeenmo aa f.ror do rio,
o faa aaa aaiga, a a aaaatilaa ala.
Nada ae aoa rerala da jaatiaa, pea, o qaa por-
Tearara faoa a jaia de direlte ao prneaaao da Jola
Caraeiro.
E, por ato, notadaaaate eoa faetoa a proras,
peraaie a oaateieaeia paaHca aoxraaoe a aaa-
aaljle da jais de dUada. a leaaa aa appatU aae
artea da ealao atagiattaao, iaraaadt, ata, a paa
da cooaciaaeia, aa deaiaiea da aaa vida ta-
lara.
Mas esas appello partee rio, pota o jaia da di-
reito, eerraado oa oaridoa i roa d Tardado a da
razio, ola trepida eegnir o eaaiab da iojaatJee
da iaiqaidade para tanriaaaal
?;=*cs.7nr
a aa iarin
ioteirtmeata legal, correcto e | ^' *JJf,
de dse-
liaato
pjjMJCicoEs k mm
Pao d'Alho
ASSA35I5ATO DO TBSBSTB MAHOEL IQXA^IO
CAVALCASTB DB ALBUQUERQUE.
IV
A pronuncia
F.ca anterior eaeripto, ni pablicamoa o* depoi-
laaatna da aete testxnaohaa, qaa, at eolio, ba-
Taa lid oaridaa na furm*cia da colpa, restando,
AlisUiiicnelo eleitoral
Parochia de Santo Antonio
A' ezeaplo do qaa fot feito na Diario de Per
nambueo da 9 do crrante eoa o aliiUaento da
par aaia de 8. Pri Pedro OcncaJree, raaaaoa
pablico ce nomet d'aqaellei qar ioltTidtmeata pre-
eosnaa, < nnrae oaa teeWawaaa, caj a depo a re co iofra cbaotamoa a atteacl) d*e illaatra
teaUaaaaas, aaaa aaadtata dq
do iaielis Maaoel Igaaaio.
E f A aaatlaati d'aqa-II* prora a pepea ocia,
qce, atada decretada pelo jadicioao a boacado jais
manieiptl, espera, deagr ic idaaeata, reforaa ea
proriaeoto, que se attnbae aa jais de direiu>. O
pitea dea tea indaaea a acradiar-aa I
Mas ae raalisar-ae o eaeandalo, a ioiqaidala,
coi fal ot batia clarot, eoaa a las oaaridiaaa.
E beata, por bje.
Pi d'AJac, 11 de Oatob.-o de 87.
Tkemii
86.
37.
38.
39.
40.
paradera
dea tea.
Aagaeto Pmto da (aaiaes, raa Daqaa de Ca-
naao. 78* preda qat 4
?atate Rodrigase de Soasa a C,
aaaaa do tarragaa.
Jce PraaeaeasSatra, raa Taeaadedele-
41. Hasta arada aaa saUborool-
Kadngaaa Pase, aa aariaaato
to tarreo; aol- aadar oClab Carnaraleeco :
a> e reatda a aaganaate AnsaaeJoee
Barbase Vi aaaa.
Oaaiagoa Predarieo da Bocha Mello, raa de
8. Fieacoo n. 99, aaa aa m
em Parraira Liaaa.
aaoel da Vete-Crea haeDo Moacaa
Teasa do* Espatos a. 9J,
trisaa.
A atale Qoooelre* da Sdea, rada
Diaa o. 69, odteina da sotierro e raeldeaoa
de Jala Oaratiaa de Naaaaseeato.
Afiaaeo H-ariqaeOaeaaa da AJaatda oa da
Silra, raa EatraiU de Boaario a. 18. Este
pitlie tea m paviateata
ae 1- aadar a Beatadade 8aaaBiiti Parta-
aeA
dapadnfa.
i Laia Alraa, raa
Maaoel Cata AJraa, raa do Llrraaeoto a. t,
3- aadar, oada resida Asia Aarelio aoa Sea-
toe qat ao par acoto tarree tea toja de oal-
tio.
taqaia Mental Mira Waaderlrr, na Daros
de Guias a. 57. 8- aadar, qaa asi nio re-
side.
VI
Pipi il
pao por pregada da Pharaaoa Ani
ceas, do Veras.
Joaaaia Jos Ahria qaa ola
por oade qaer alistarse.
57,2-
rpoaiaooi
sOaaiasa.
aa Pira dos Btie, roa
57, 8* aadar ene 4 oeoa-
Al istamento eleitor al
qae o pablico eoobeca o qae ae
de 8. Prai Padro
ta ao aUtlaaeo-
na trcnsaoe ao jaise pablico por Mr etuito pos
terior a noao artiga) soaaario.
Abi, e aetao do ioqaerito a rereloa, da ola
btttante eoariaeaate, a reepoosabilidade criamal,
qoe, patada aobre JjIo Caraeiro, redeaaTa a I
asplicacia asia jaata d proeaitoa da le penal.
a'eaea eapeecatiTa eatariacooa, agavdanio o i
eaapr'aeato das aoraaa da jatica, s-* a maia pao
gesrte e d'laroee rerda-te nio Iieev sabida a rea-
peito ds protrcfia, qa-, 4 aa r> de bomicidia, 4
aa gal, diapente o jis de diraito.
Crtamas, muit>, a atfediUr a'ata realidade,
qoe, poaitiveaeate tria, atad eacapara aa previ-
toet da eepiriti prereoido, quinto om as do oaaa,
inda embalado era fagaeiraa eapsraaeae di aasa
rida edoeada aoa cMoata de al moral.
E, per taco, saaliaa airiae iiMnUiia para
Mentar qas aa Teta atoiotrado, fUmia para
leaann l apaatolo da joatica, se coaaarteeae ea
algos d' aaa draaa para dar largo careo a impa-
aidade di am r4> 'lj homicidio !
Mae, pr aa atare da 'aM, esperiacataaoe
ser verda le o qat su aee sfigara de illotlo, qoto-
do ra.e a rooeeasii do eaeaod*loj> 4 tora-cor -
ptu prereatiTO 4 Jo!> Caraeiro, ji denaociado
aseaste o jeiso manicipal, a qaaodo viaa set o
aeaaao Ja Caree ro def jcjgado igaal ao jais de dirarto. qaa, espriaiad >-
se, ditte, poblicameatr, qaeaeat faaar do rapas aa
criaino > 1 I t
k ate ratpatteo pablico, qae aoa jaiga, eaaAaaa
asaas coUbrsi carUa, qae daotue 4 tes, eoaa qoaee
ae 14 a cala p tierra am tiro intereeee no sal-
Tsarat i de am gali, aa cada tyllaba nata tolea-
ria a le na aae'>6cij de taaa f iimaUt, ea cada
attrs a irntio abtoluta 4 jutt c e a aoriedade
pela aaia fontal caodemoacio de seos boa* apnn-
dpios.'
E todo iato, por qata f t
Por is m*gittr>ido, qoe dore t'r o apostelo de-,
eidido da jaatica, o torio obitacalo 4 i
a severo obserrsdor da le, e a
sJMjai
Todas estas ptaselas maraca, poreet, a) e
saeeim aa anaaict ea qaa eitiaot, a o grito de
ddr de jadigaaeja eeada ea uoaea alma.
D'akt aiotians inaito, ataito aeeaa, qae ea ta>
taeee leTar 4 effeit) o pituo, p-la qaal estara Jlo
Caraeiro salro da legisiaclo panal, pela barbero
tseaiaaatn. qae mandara pratiear na pwtaii da
adata Maaoel I naci, e por iteo prodiga aaa, dea
de lego, o escndalo, qae, galbardamente, te iaes
teatanit.
E pela aoaeaa de na proced sea to, leacoe,
qae ?gea na airada do ricto, aoa j^gaa p-dra-
daa, e r-roceraa deariar a atteaedo pabUea, ji e<
' ando laaaernea a Jlo Careeire, j4 ao o fa-
viecima de ama pe aef aioln, o ja a tpSr-
i por bTpitaose, qat aiada qaaado toase Jclo
Caraeiro adante do aassioato, laa, apaaat,
eaaata per testeanabaa de Baei4a eaga.
A Tsradade de defaaa, poraa, attaata a fraqaa-
sa de paaatoa, ea qoe ala s estis, prodaatad
af aal a eanlaia da criaa, qaa oaaaiHre Jal
Caraeiro, aeadaado, depm< da farsxeer ae eeape
tantea armas, o eseravo Anselmo tssesriaar o te-
aemte Maaoel Ignacio, sob prvsaeaa do eatnirada
sJwrrls.
E, se todo lato ai) f i detalba )amofe referido
par todas te teetsaonhta, o qo* 4 Tcrdade A qae
fa refertdo por qaaai todas, faseado-w eetu e
rrartartootn a rapoatebilidada criaiaal da Jlo
Cersairo.
Nio te sos podas, peia, eoateetsr, aei
gai.' de p rtegaicia a qoe ama oa atoa a
aaaUAetr ila ianosaaeia o qae
perratidMile.
Caaprebeade-o qoe tudo pe dere diter pera
airtir boa effatto a impeaiaade da JcAo Caraeiro,
paila, ai* rreaoe eertaado aa ragas p>ra qaa ea
ole capenle Mplitaaai ataaMatot de b* fe a de
IgsjoraaeU
Dar. pabsicidad*, pota, i tedsa oa aata* reiatiroa
aa preaeaej, aseaealaa, isasisaal ii.aiaaaJ.r
ee aba, i, qae sarasa pratiaaas, tal tea sida
aoesa aaeta, atate tabora alo teja Ha agra-
darel aoa prtlasftra de J.lo Caraeiro, oa aaau, de
catado aa Tea, aoe praeoraa sa>rgar a |
Mo a itrio, parea, asa ataeea, a aa
aaa aalpfi eoe qtaea, apsams, aa oaaarea _
qaipoleocia atrerida de Urataa, li<4
to, 4 eoetVile do riaa da Joi. Cara-.
a? qaa a Tardada aaapra aareja alunara,
acamo qar aa a oteaJU sob ea aaia daaaaa mjt-
lerioa u tabete.
Deb vir 4 boa toda cea biatoria, aa qaal se
pida eaeilear qae Manad Ifaseto asi eialaa do
natigo odio do faaigaraao Joaa
boato* o araao exeaatar aa
triste eapt
B ea osee iealHJ ajo laawei salrar a da
dos Dii. jais de direito, Olivtrs A adrede, e 1*
promot r pablico e eepsraaae qae ala cansintam
aa aaalbaau baso e toIscAo da lei
Aleado* qet bajillo a teetoaada maitat oatroi
as mesmas eondicfta rrqa^reraa alittameato,
asa saat taaas setio pablieados a praporcli qaa
formo* obteode proTas.
Btieaatr Mgotl dos Beit.
Maaaal Bolrigare Nozonira L-'mt.
Beata Maaoel da Castro Aaaral.
1. Antonio Uarquea ds Bilra, re Ltrga do Bo-
sarie. a. 84, > andar uttAe reaidam eaprega
dea de Lopes, Aibe-ro & c.
Antonio Btraaeio Bidrigaaeda Siles, roa
de 8. Pneeian a. SO, aata qae 4 o tea paaa
pela aeretris Orrapta.
Joi> da Coota Liosa, raa Larga de Beaerio
a. 84, 8* andar, rada atora o liberal ataito
coa nocido Pi sai sisa de Atete Perneadas Vi-
Tiiiw de aaa paaa, ~fta Cinatre,
tetar do
de as
i.
3.
sons.
Artaar Ntpo! ij da Silra Ferrtirt, Caapa
das Pnaecsaa n. 11, onde resida D. Ballarar-
aa Mana da Caaatplo.
Antonio 3 ata dt Coate, ra Daqaa de Casias
a. 41, la aadar oade ratee Aotoaio Fiat l
Catare da Silva, repraeattna da orate
Stapaw A C, da Babia.
Maaaal Igaatea da Silra, ros do Coroaei 8a-
asataa a. 7U, restdeacia d Maris Tarara.
Praaeieeo Maaoel da -ilra Oaiaarlea, raa ds
Paa a. 88, aaaa eacap^da por 3 aertrises.
Antooia J. t Mello e Siles, rea da Pedro Al-
I nao n. 46, oeaupida por am seahor qa- 4
direct r de eeltagto. -
Candido Javiaods C sta Doria, Pstei d> Car-
ao a. 11, 8* aadar, aada a aaia de 6 metas
randa Mana, Coolbo.
10. Joeqaia L-.nao Leal > Barra, roa da SanU
Tbtrast, a. 44, caaa qoe 4 habitada por
Sopis detaL
Ednardo Wetesao Corris da Barros, roa do
Faga a IL aaia a.ra Amelia Baaalins Val-
piaa de Abasida.
Amaro Qaaeea de OliTeira, ra> de S. Pran-
eiteea. 54, aasa oeeapada pof ateratriea.
Joeqaia MarerUe O iveirq, raa EstrtiU do
Bsearie, e. 41,8* andar, qae 4 oeeapado por
aa erdadlo pariagoes aataBrieaidn aa asea*
rnt.
Btrboaa CaaeJcuate, roa do Viseonde
t. 36. qaaade o pana-alo tarreo
predio 4 otBupedo par M gsei C. Pa-
ebeo,o 1* andar pelo Dr. Artber Costa foto-
dito) t o pelo aagoraanta Maaoel Luis de
OliTaira.
Aatoaio Fatipae C.Taleaatc, raa do Vaconie
de lahaaai n. 86, l* andar qae 4 occaptdo
(cont ji ro dito ao aoese aaterior) pele Or.
Artaar Costa.
JoAo Celeatao de Malla, rae do C >roael Boas-
sena a. 24. pariavata torreo onda jAoaoroa
aas olo mora mais de elgaas atetas para ea.
Jlo Praaeieeo de Soasa, ras do Viseando da
Inbaama a. 78, lt andar. Esta caaa, pertea-
caata ao 8r. Joaqaua Pirre da Silra, f ai por
este alagada *> pai do adirilao qae preten-
de alistu-ee, ha 4 stesa putas. L' portaato
falsa o reciba ibibidoaefor de oasonocoao
aaads a lai a te f-r a riTdadeire Ao pode
servir ano i forqaa 4 de arsea, coa p>rqoa
toi panudo ae pea e ale ao fiba.
Joaqsia Antonio Boaaeta Banirit, raqauaa
ehiaesaain eoaa rtstidtate ao aadar ea que
tea aaa ande a Soetedade Aexisdara da Agn
v callara.
Akesnadrieo Alvia da Silva, raa do Crespo
a. 17, 1- aadar. Na tala da frente atas
sndar tan eacnptano o Dr. Taariadn de Ma-
raca Pithriro, a ao rato do metano andar mo-
rsa aaragarha da Doaiagoa J. Antaaee
OaitaarAca.
SO. Aateaie Mntdes Paraira Machado, raa da
Boda a. 88, aada reside Praoeelina Boaa do
5.
6.
7.
8.
9.
11.
18.
18.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
81 Pedrt) Ceeiao AJvarga. raa de 8. Preacaeo a.
16 etede aoocB Id.ua* Marta da
para asis de 8 aooaa.
Jos* Igaeae de Barree,
Conce-cao
raa Vaeeida de In-
o. 84, 8- andar, ees* aaa o aahdito
partagnoe Victorioo Jead de Beata, qae A e
prepratarw da p-edio
83. Se tero de 8as Pamra. roa Bolla oa I ha de
Carraihoa. 18, aaaa aa qae retida Arpad-aa
Joaid.C-tnCtrr.ao O raqaaaatt raa
de na rea d. M.rcilm Das.
. Bodrigo Laaraae da Caata, rea Bil la do
Beaano a. IL 8* aadar, avedWqae A eeaape-
dopata hetai liragaaaa da proprledada da
M^oho osas da Paras.
i, BtaaUL Jeta ttaaria, raa Eatiana de Be-
sare a. 11. acata .a ata
anienor ocoepede pela botet
E' naraaario
etU pretinando n* parochia
Ooocalra do Beeifa, reatir
to aeatoral n qat a ai
) Diario de Permmbmoo do laja, a oa artigo
eoa date de (tontea, firmado por aaaa eoaaiasi),
dea noticie de qaa aoitoi piosjaoro* utaraa sendo
atiatadoa a'aqarlla paroeaia.
E' Teriea a noticia, e sssim o effiraaaoa, por
qae maitoe dos reieridos photpkoro* to moradores
dt ata parochia.
Par ezeaplo :
Jobo Ignacio dos Santos e sena dooa iratlos
Prsnciaco Ignacio dos Santos e Joeqaia Ignacio
da Olireira, ala nstaraas desta cidade, onde
teapre moraram 4 ros da Matris, onde team ofi-
cina de mareinriro.
Antonio P.-reir Caraeiro de Alboqaerqae, Jola
Prsncisea da Las Barba, Floriano Pranciseo de
Albaqaerqae Berros (eoa o nomo de Floriano),
Fraaeitoo Caraeiro de Alboqaerqae, Joeqaia Car-
naro de Albaqaerqae, Magna Carnairo de Aiba-
qaerq-i?, Pranciseo Farreira da Vaecoaeellos,
Pedro Bibeiro de Aodrade o Msnoel da Ciaba
Beltrjo, alo tamban miradores neatn parochia,
un no engenho Aurora, outros em Bom Suoeetto
e oatres ea Lucal!
E' aanito ramadaln !...
C loata-noa qoe niguas dett"t individuos slo de
menor idade ; e, na coto affiraatiTo, como poda-
ra a prorar o eeatrario para aerea alistada ?
Edee, qoe ola taaa a randa a rrqaieitoj legeos
para serem eleitaree, ee prcelam a sato^lhaate
papel para serrirea no encarregado da Fabrioo de
Jarataros, qae resida aaaa capital .'
i> auito ejniaao I...
Conrea, 4 boa da lai eleitoral qae se crite se-
ailhanla eaoaadalo, ada ds na alagar ao qae
tea chogade, alia;nio-aa,coao tea -accedida
nos sanos anteriora neeaa capital, -immansidade
da pkoephoro, algans deeta peraahie 1
Alia da qae )A maseioniaaa. pode bsver mait
Icnm,aa late publcala oo Diario, qoe teoib-m
soja morador neau parochia ; ma, ale pidasat
afir sta. o, puqae olo oa eeaheseaoe. C .utta-nat
qoe algans delUa ale meraiorea aa parochia de
M >aa Sanhora da Las.
Cempre, portaat-j ao Dr. jais da d'.reita do l*
itauieto criminal, proridaneiar ao aaa ti do de
ar. m espuma do alMtasMata eleitoral oa intrata
taocpAorar da qae acabamot de fallar ; e ao Dr.
proaaotor pabico respectiva, r^quorer, 4 b m dt
jattic i pablica, o qae tor de direito : 4 o notw
detejo.
P4o a'Alha, 9 e ootabra de 1897.
Luperdo.
Ao Dr. Jos Mari,
t
0 digao jucal do alisUmaoto uMtoral
do 2." disincto, no sttfam da misalo rie
deicobrir photphorcs, claudico i complots-
meota suppondo Canliio Olyopio SimSoa
aa dos euj i, pila aaa lista publicada no
Jornal de 7 do oorrente.
Itto foi nada mait do qas a falta de os
crupalo na tyadicsncia do digno Jucal.
Uaodido SimBea requeren para alistir-ae,
nlj pela cata onie mora oom su pai, o
que ftc por harmona do tmilia, mu im
atasmente lagalisado pela ronda* de mus
predio ns. 22 e 24 A Estrada do Pombal;
o. 2 A na traveaaa do Pombal e nt. 1 e 3
na travesea da Attraeoio, oujoa-eathen-
coa documentos juotou para o Or. juiz de
direito.
Seiba mais o digno fUcal qua a oaaa n.
10 da roa do So go alo urna mrdideira
repblica do SiaBae, pois se o fosa, nao
dwputaria rirj!iJaie com muitt rpubli-
quitas oleitoratt do Pofo.
O pai do Candido StmSae, qns A maia
de 20 annoa habita A oaaa cima, toa i lo
siuplestiente inquiliao o nanea foi clnitor
e chama s^ Gervasio Protaaio SinaSea o nio
Jlo ProUsio SimS-a, eotao S. S o cria-
atoa; a, noi anoot tubaequentaa ao atu
aliatamento, nenbum ulho foi alistado pelas
grmduofe* das idadu; n-nharo individuo,
pois, ato o presenta foi alittalo pela renda
d'aqueile cata; averige isto 3. S. e digs-
oo* oo Candido Sira8:t, tem on nio econo-
ma propria.
Agora apreaaotamoa ao digno jucal que
to Meloso tcm /uoalisado o aliatamento da
2.* rtittricto, o pretenso eleitor Henriqae
O >rres Loareiro, ptrs qae S. S. chame
para ello aa vistas do Dr. promotor pu-
blico. Eate L oretro requeren para alit-
tar-ae pela caaa n. 18 raa Vitcoude de
Pelotas, pata onde mudou ao da ruada
Ponto Veina a. 93, qo din l do correte I
At 80 do S'tembro morn enlo oa re<
ferda caaa n. 18 A raa Vmcottda da Pe-
btaa, o Sr. Joa Ricardo Diaa Poroaadsa,
o ote fcil ronguar; ata* no tnUoto o
aairo Loareiro exao-> taeibo da anpradita
oaaa de am anoto i I Qae mdro, hein, Dr.
JoeA Maria ? I
Sata lia, cremoe, olo tem osonoiaia
Cavia a ama bAa cacada qoe S. S. roa-
r,
praeao morttlit redo.
Mmpimfs.
AO AMaMOl
Eo

Tota oa ujs j
reata
deaproao a__
Como ringsnea Tatamente.
A iavej aa p^totrtAa t
no olhar o no aembtaate
va, paiajen. lti
fhatta aatarada
eajat A
treta n
a ornea
aMoatro M vtleaa.
do
tavafoaoa,
o mrito, dVranoeo,
aaia deaeap'radoa.
> sisma faitoiiaia
asortal
aaaa qu'importa qaa a inveja,
mimao aaa revoltoT
atar."*
do
embora solt,
toda a in
intriga vil
Via A simas pevaaeaiiiaa,
ato seota grande pasar,
osaama iasAa ata, tfsrsaaa.
a toda enerar rasa >Aar ?
oturat-vaa)"de vicio bonwsio
quo vos eatA
Setoaabra da 87.
Alpiniano CatmlcamU Marques.
O cackat?io
(i4ojr tocar)
Qaaado en rejo se pagar
O besa oom iogratidlo...,
Despresar-ee a virtude...,
Exaltarse a corrnpoao....,
Rio e sombo desta mando
Qae moreoo am achaca" !...

Qaaado vojo am magistrado,
TJm famoso etpertalhie...,
A pratiaar iojasticas
Por quaiquer compensaolo,
Bateado qae elle deve
Ser levado A cachacSo I ..
Q jan do ea vejo am mAa senhor,
Um algos, da esoravidZo...,
Da chicote sampra om punbo...,
Da palmatoria u% mo...,
Vejo quo alguem Iha devo
Peop*gar-lhe am caeAuoSo
Qaaado ea vejo a a professor
Que se dis de sabiondo...
Maltraotando as criancioha
At mismo aera relo...,
Pioo logo oom vontade
De atirar-lho um cacAoo3o
Quando en vejo o despotismo,
Em civ'liaada naci...,
Eseroeado vis capri^has
Contra a lei, oontra a razio...,
Ciinhejo qae en to doremos
Preparar um cachacSo !...
Q jando vejo um sacerdote.
Sobarbo. rico..., gordlo...,
Som amor candido,
Diz jado sur bom chrietlo...,
Eu aupplioo a satans
Que lne d um cachacio.
Quando ea vejo am piliotrinh
Um boneco de sallo.. ,
Com quaiquer mociaba tola
Faaar faia a nolac&o...,
Siato cosogas treineadsa
De an-dmar-lbe um cachacbh.
Q(jando eu vejo un bom marido
Um esperto magaa&o...,
Maltraotando ana mulher ,
Se tngiado santsrrlo...,
Entt n lo qae ella o dero
Corrigir a cichacSo 1...
Qando eu encontr urna sogra,
Dessas que da venta slo...,
Desacreditando oa ginros
Por nojenta opinilo.. ,
Fi;o to lo indignado I
Quero dar-le am cachac&o I...
Outabro-9-1887.
1hornos G*oa\cante da Siloeira
a
Lins.
Compartid dfot Trillios Crbams
k Recife a MMi e Mmk
Tred expressas
Para maior eaaaodidsde dos patisgnioi docta
liaba terrea e d'aaaeliet qae qaiseraa assiatir aoa
tarasaieioa ailitares qoe se fardo bajo ao aeampt-
atato de Campo-Alegra serlo expedidos, dat 21(2
horas ds tarde ea diente, trena expreisas aatet
des trena ordinarios ; e eo no M terne disacil aa-
naaeiar de tna-aia, pois dcpaadsri iao da ag.
gloaeraolo do momento, qa ei ae trena qae aaia
larAe a viagea, pedima por cite maie aoa Mane-
ras aasigaaatee e passageirot caosUatas da Basta
qaeiraa ter a bandada de ae informar da apee-
tiro chefe de trea aa embarcarem qaal o trea or-
dinario e qaal o eapresso para qoe alo ao dooa
da vidas e descanteeUmeajtot. Ot expresaos irl>
ata t % eetaoo do Peitasa e vico-vasa.
Oetro aim, padrstos a teda qaa boj haaram oo
aaaaarem coa a ana fraqaanoia qaa evitaa at ag.
gloraejraea nos prtaairos trena, certas de qaa
tenar i ou a ti a liaba at a hora em qaa tanto se]a
exigido palo arrieo de traaiport-, qaar na ida,
qaer na rolta, pota qae as sgglomaraonas dsspro
pastadas poderlo ser nocirs aa saahores paa-
taasiroa e eam cortest tornarla pira ella em iu-
eosaatode ama rerdadeira viagom de prasar.
Etcriptorio do gerente, 12 da Jotabro de 1887.
A. Pereixa Simoai.
de La
Kemp
oleo rJefigadada
4 Koap da labra Yatk,
} eia paarfata, e a saai
esFadorsl qae ata agora aa taaa
ao pabhoo.
'asgceaaM
tmcSes debis a itmadie
todaa ae aifeaeSas de peita, da
dea pulmoea.
Uso-so s a Eaalalo de
Kemp nio "*>*'^trailadn a cota asj
Veode-se em todaa ae
m
Nada mais ditBcil da qa? pargsr ama or-
aaoa rtbslde aot medieamentoa; as miia perdam
a eabao qpando obrigadas a ministrar am purga-
tivo no meio de gritos, chora e espasmos nervo-
sos, qae fatem reea-ar o apparecimento de canvol-
toes. A Fructa Julien velo obviar toda estes in-
convenientes, palo sea aspecto agrada val e sen sa-
bor adacicado, as enancas a tomam por aa cenfai-
to e na por am purgante, cajo noma Iba inspira
a maior repagnaacia.
Dr. Mello f*m&*
MEDICO PAXOOO
44 -Larga lt
Onde tea canenltorie e
proenrado a qoalasm faca aVaana a _
Eapecislides : Pebres, matatas ds
do pairis, rvphilie eajUattaaaaae ata
Itas: 10 ao atea lia.
TelepliOB o i. 374
Dr. L.aac
Medica o operador
Residencia Ras Larga do
38 V, andar.
ConsultorioRoa do Beta 1
1* andar.
ConsultasDas 12 As 3
de.
ChaniadosA qaal qaer
sv 17
datar-
PODEMOS ASSEGURAR (2)
Infiamente bom eommam, neste pro-
vincia, urna molestia tarrivel, conhacida
petos nomos de Tysica, ConsumpcMo Doen'
ca do peito, oto.
Nio pretendemos afirmar qae o Peito.
val de Cambar cure todas as tysicas, por-
que at boje tem sido iasposaivel oorar a
tysica, quando chegada ao ultimo periodo;
porrn, podemos assegurar quo todos os do-
entes que asarero do Peitoral de Cambar
no primeiro e segundo periodo, logo achi-
rlo, oom toda a ortazt, grande allivio
o dopois a su cora completa, por meio de
am tratamento prolongado e persistente-
O Peitoral de Cambar nio Umita a
soa atelo benefioa. As doencas da peito :
cura, tamb3tn, moitos defljxaa, bronebites
o tosis qae, aa mais das rezas* quando
dospresadas slo a causa desaffaccSes pul-
monares.
0 Peitoral dt Cambar aena-sa a randa
na agencia a cargo dos Sra. Franeisc
Manoel da Silva d C. ras Marques-de
Oltnda n 23.
Frasco 2J503, mota duaia 13^009 a da-
sis i: jo j.
A agencia enva quam pedir condignas
imprecas paraos venias par ataoed<.
EXTERPA.TO
Para 4 9 aealnss
21 RA DO HOSPICIO 21
Locan! 'pV'Catirsi J- trt'iciit a ]d'anglait
Dr. aiiisi 8ilnira
MEDICO
Conraltts : dat 11 hars da manhl tj
8 da Urde.
Ciotaltorio : raa do Imperador n. 42,
primeiro andar.
Rasid-ncia : roa da Airara rrr*7.
Telaphaae 266
Clnica do Dr. Sime
oialidadea : partos,
a de crian cas.
Consultorio roa do
da n. 64 consultas de
tarde.
Residencie roa da
1M*Dbone n. 213.
lia 3
78.
Dr. Carpir bi
MEDICO
Tem o sea esoriptorio I raa Duque ds Caziaa
a. 74, das 12 i 2 boras da tarde, e deata hora
em dinnte em aaa residencia raa da Santi
Cras a. i.
Especialidadesnoettias de tenaoras e crian-
Cat.Talcpiaa: o. 326
MEDICO HOMEOPATHA
Dr. Ballhazar a SilTein
I^r-cialiaedot-abcea,
eritjicaa, dos org.los
enLoras.
Prests-so a quaiquer
lora da capital.
AVISO
Todos os chamada aereas ser
dos pharmacia de Dr. Satino, A
Bario da Victoria n. 43, rada se
aaa retidaacia.
Consullorio mcdif3o-
cirurgco
O Dr. Castro Jetos, contando as de IX aaaa
e escrupulosa obaervaelo, reabre t ca Itera aaa
ta cidade, i rae do Boa Joans (aatiga da Grao
n. 23, I. arlar.
Horas de
Da dia : d*sl 4 2 da tarda.
De noite: dea 7 aa 8.
as dentis horas da aoiu aaA
riti tavetsa daa R^ n iioj o. 7, o;i a
So 4 esioarda, -iln >o oortlo do Dr. Cu
3
ICiUAtliSSl?
Dr. Paes Brrelo
PROMOTOR PBLICOS
AdFOgado
f
Agradecimento
Ainda bastante inapressiooado oom o tar-
rivel golpe que p*ssi com a inesperada
e prematura morte do m-u presado irmao
o amigo Caaario J. de Silva Bastos, no
da 4 do correte, venho do alto da im-
prenta wgradeoer aoe seua distinetos con
panheiros, isto oorporacao dos guardas
da Alfandega desta cid ida, as man-iras s
dignas de ovalheiroa distinetos, porque se'|
ten portado para comigo desda aquella fa-
tal dia ; p.tonteando todos o quanto eram
amigos de m -u inf<-liz ir olo, e a dor qua
Ibes vai n'alma pelo sen fallecimento.
Para oom todoa ellos oootrabi urna divi-
da de te roa gratidlo.
Racrfe, 11 de Outubro de 1887.
Jos St/mphronin da Silva Bastos.
A* cresta r prejadieado
Pagar o qua ae dave integralmente ou
com abatimento obrigaclo do dorador;
o deade qoe nao havia asilencia alguma po-
da Mmorvino Jos de Almaida, pagar a
bous oradores; convido notar que o mesmo
Mmorvino confessou parante a autoridade
competente nio ter outros credoros, alm
daqatlles com os qa* s transigi.
Por iaao deaoaooe o imaginario crodor
p eja-lioad -, niegoom o teme.
tem o
0 credor real.
GttTl B. la
PROPESSOB
Ingles, Piano, Caato.
Ra do Progresso r.
Leonor Porto
Roa do Imperador a.
Primeiro andar
4
Contina a exesatar os mais difficeis
figurinas recebidea de Londra, Paris
Lisboa e Rio de Janeiro.
Prima em perfeicfo de costara, om bre
vidade, moiieidade em precos e fino
gesto.
Preservativo da erysipeia
Baglaflor fla MflttstPttaeio
palo a;h
r. Monoel de Siojaelra Cave.lca.nle
01 pira curar a erytipala e impedir sea renp-
aarecimento, curar rbeamatiima do peito e a va-
rila on bxgas.
0 2* para falta da menttraaoio, a sshida das
aeoondinaa, fizar chioa sapprimidos.
Botes remadiot encont'am-se em frascos de
qaatro grammae, acompanhadot pir prospectos e
eoa a rubrica manoscripta do aator.
Dcpotito uoico
Prapa do Conde d'Eu n. 22, pharmacia do
Ribeiro A C sucoesaor
Clnica medico-cJrarz DO
Dr, Alfredo Gaspar
KspeciadalePartos, aaieetias de te oh aras a
enancas.
R-.-sideaciaRai da Iap*ratns n. 4, 2. aaaar
Telepbone a. S26.
e> ------
los sardos
Tenho descoberto am remedio
simples para corar a sardes, e manda
descripelo gratis a qnem mi manifastar o
desojo de a recebarDoctor Nicbolaoa
4 ru DrauotPars.
Clnica d) Dr. Silva Fcrreira
Etpicia'.idiiit. m>!;jtti da 3anhaaa o Aa
pelle. a
ConsalUt do 1 3 horas.
Raa da Ctdeia n. 53.
Residencia --Raa di Cinta da Boa-Tata M I
Tlephono n. 41

EDITAES
Aratjoi
Cog ae Brazilei o
Fabricado por A. M. V**ra A C com
todas as regras proscriptas pela sciencia,
o de parean o sabor idnticos ao cognac
eatr-ngfiro. O Cognac Braaileiro ama
exoalleate bebida, o melhor nettar que
ae pie conhecer.
Auha-se na fabrica o
teis, rstauranU, cafs,
deata cidade.
Ido experimental-o I
em todos os bo-
bilhares o vendas
V <
Dr. Barreto 8amsaio. medico oca-
litta, ex-ebees de dioica do Dr. de
Weeaar, di eaaatttaa de atea dia ia
8 oras da tarde, no l." andar da oaaa
a. 61 raa do Bario da Victoria, ea>
cepto nos domingos o das tan tincados.
Ituiiaiaaa rea Setede lataabran.
34. Entrada pala ra da Seudade n. 25.
Parante o Sr. Or joi* snbatitato dea
lateada Lindolpbo Hisbeilo Correas de
vender ea prac> publica na dia 14 do I
11 boras da maabl depois de aadiencia aa fe
aegaintet: ,
A caca terrea sitta rat Impenal n, 242 (I
guaiia de S. Jote) am terreno fjreiro
oom porta e jaaella na rreadeptct
deiroa d) Joa Hygino de Miranda.
Ontra casa terrea n. 254 sita a i
(fregnesia de S. Jjsc) ea terreno fareira
portas na frente, em sallo qoe oceapa tan
em bom estudo p^rt ncente a alaaoel Tavaras da
Mello a avahada por 1:0COAO:X) tabos
para pigumeoto da fasenifa naetastal e t
Hecifd 4 de Outubro de 1887.
O aoliciudor da Pax-ad* Narional,
Lata Machado Botcli.
IltULABGES
leinnni-
c Hmmm
Qainta-faira, 13 do correte, I aera do
havera seaslo ordinaria.
bVcretarm do Instituto Archeologieo o
ohico Pernambocano, 11 de Ootabra de 1WI.
Baptiau RaaaasiB,
1 teeretario.
Thesouro ProTiodal
De ordea do Illm. Sr. Dr. inspector
partilo, tuco publico ene eos diaa 12
carente paga-ee a elaase da prraaeaota
otrancia, coa reUcao ao mea da Acate
Pagadora do Tbesoure ProrbaCtal Ae
buco, em 11 de Outubro do 1887.
0 naliiiib
8ilvino AntosAo.ILaa.lMSS


I**. V Uty
O
procurador dos Feitos da riMMp
do T
dsvedor
it, relsto.va.ao 2* kon-
, i 1884, uo deixsrsm de pa-
gar a metros contribuicao em tempe co
ptente, declara toa oseemos de ved ores qae
Qtes fija marcado o praao do 30 diaa a
contar da data da publicarlo do presente
dita!, na oonformidade do diipoato oo art.
53 da lei a. 891, para recolherem a ira
portaseis de teas debito*, Recebedoria
ProvineUI, eertoa de que fiado o referido
raso ie proceder i oobraoea exocutiva-
menU.
Recife, 1 de g ato de 1887.
O procarador doa Fcito,
Migud J. de AlmtUU ~
-Pharmaccoli-
remov
8 Borjaa.
Moc
Ittiat:
94. Brnardiao Tbeotosio
a. 51. Carit M.rtios de
Carka
vum
15/860
16*360
15*1960
atVMO
Belaeas dea saatslaslssts a esle Dr.yaig- d.
frtgsrsaa *> B*e Vate, relativo o 1* naastti
, de 188384, qae de sarasa d pagar os aeaa de -
bita* ra teaspo competente :
Baa da Con** icio a. 10 Dr. Asteeio
Joeqaiea d* M >rae* Silva
Dita a. 97. Antonio de Aaarido Tilla
rese*
Vissoad* da Pelotea n. 9. Dr. Aatoaio
Jesesisa de Moraea Sitvs
Viacoade da Alboquerque o. 8. Anas
Chaval
Dita a. 60. Antooio Goocalves d'Ate-
tado
Dita a 136. Antooio Vssco de Algoeea
Cabial a ootro
DiU a. 138. O meamoa
Dita a. 183. Antonio Antaoea di Sil
a entro
Dita a 1- Anauociada Canilla Airea
da Silva
Dita d.LA acama
Dita a. 5 A ateas*
Dita n. 7. A otease
Dir av 11. Antonio, filbo da aa tesas
da SUva Ferreir*
Drta a. 69. Aleandrina Carolina da
Canoa e ontro*
Dita a. 77. Anteaio Gooealve* da Aae-
vedo
Ponte Vetee o. 43. Alfredo, filbo de Jo
t da Aqoino Fooaeca
Dita a 56. Antooio Moreira Rei
Dita a. 68. O ateamo
Dita a. 108. Amaro de Barrea Cjrreta
e oalrca
DiU a 75 Antonio Perreira da Coata
Ud
Dita n. 95. Aatonio r'ernandee do*
8astoa
Pateo da SanU Croa n. 2. Aoounc-:*
Camilla Aire* da Silva
Riachuelo a. 18. Anua Carolina Lope*
da OLveire
Basta Croa o. 62. Antonio Alvea Mon-
teiro (parte)
Sete de Setembro n. 30. Antonio Jos
da Yaaeoneellca
Batano a. A Ano* e Zalaira
Gervaaio Prea a. 75. Aatonio Bernar-
do Qoioteiro
Dita a. 97. Ana Carolina L>pe* d'Oli-
15*260
30*520
15*360
181464
15*3.-6
81*836
15*260
30*530
16*SG0
16*360
15**0
16*360
16*260
15*260
15*260
16*260
15*260
15*260
7*630
304)30
15*260
15*360
Cwe**e*a. 9. Cteaaaatiao de Pa-
ria Btela*
Viteosd* da AJbaaarmoa o. 116.
Candida Iaabai da* Boatos alvee
PeateYeieaa.6. Cesdid* at.retre ds
Coate
Hoaptew a. b?. Clara CaroHaa da
Dia a. 31. A eseaas
Gervaio r ir*s.33. CleasesioaTbeo
dora da Silva
Dita a. 85. A mesme
Ateta, a. 1. Caetaao Jc*4 da Costa
a SU va e catre*
General Sara a. 87. C**dido Tbitgo
da O.aia UtU>
Dita a. 99. Oaasacs*
8. Borja a. 18. Oliianae de Parla*
Tararea e o tro*
Vuc-nde de Gcyita* a. 87 Carlota
Vietra Ribero
Imperatoria a. 83. Deniego* Baar-
do da Caoba
Posta Velo* a. 25. O aiissji
Alegra a. 48. O atase**
Uiaebaello a. 9. Dtosiiio Das Mo-
reira
Viaesede de Pelote* s. T. Elias Bap-
a. 25. Eae-
Dite n. 99 A mesa*
Dte n. 101 A mesme
Dita o. 46. Antonio Machada Pereira
Viasaa
Atelho o. 3. Amaro de Barro* Corris
Dita a. 5. O meamo
Saeta Cruin. 66. Dr. Astooio Joaqaim
da atorase Silva
Coelhoa a. 83. Antonio Carneiro da
Cansa
Lsaoenba n. A Dr. Amaro J. Foi-eca
da Albuquerque
Dita 1.6 0 meamo
Dita n. 10. O meamo
Dita a. 21. Antonio FreocUeo daa Cht-
Tramea daa Uarreiraa n. 9. Antonio
Ut Uaorio
Ltio Coreado a. 10. Adolpoo Octavia
a Leal Perreira
altdoda a. 86. Amaro Pereira da Crn*
e estro
TaMeede da Gorano* n. lt. Aatonio
Dtogo da Silva
Ote s. 16. O meo
Date a. 34 O mesase
Hoaatcto a. 69. Aatonio Goocalre* de
Asevedo
Vaseeadc de Goytana n. 47. Antonio
Rodrigue* da Coata (parte)
I apera ti it a. 26 Bario de Naaaretb
Dte a. 90. Dr. Beato Jos da Cate
Dte a. 9. Ba-io de Naaaretb
Dita a. 49. C rsetmo
Tamasde da ."elote* n. 28. Bernardina
da Suva Ramoa
Paste Velha o. 98 B voseas da Cim -
151960
|6*9BB
15*260
15*260
16*260
15*360
30*630
15*2:0
15*260
43*316
15*->J
18*138
\:>i I
15*26-)
15*260
15*2-W
16*9*0
154260
15* 60
7*630
46*780
46*790
60*940
62*503
Auroras. 61.
Saadadeo. 1.
Diten. 3. O.
Dita s. 5. O
Sete da fin tatabro a.
Dte s. 94. Oaesaa
Alegra a. 46. Oa*
Viaeoada de Abnaa
diaa O. Moreira Se Almeida
Aarora n. 83. KsgeaJo Aatoalo da
Silva o ostro
Carnario a. 17. Edelbmto Oljrmpto
de Oossaga e antro
Travean do Qaiabo a. 13- Dt. EiU-
vio Cavilc.nte de Alboqoerqne
C*scaoion.84. Pilbcad* Astooio Ly>-
di* de A. e Silva
Dita o. 36. Praaei*** Perreira da
Silva
VUeosda de AlbaqoerqiM n. 4. Dr.
Praaeiaeo de Aaai* Oliveira Maciel
Dita a. 109. Preoeieoo Igoaci* de
Oliveira e ontro*
D.t* n. 111. Pranciaoo Persirs de
Mello ontro
Aarora o. 19. Filbo* de Joaqoa Jos
dilreira
Poeto Velban. 84. Praaeiaea Gai-
Inermina da 8., daa* parto*
Dita a. 103. A aeeeaaa
Dito n. 116. Plora Maa Diaia
Seta de 8etembro a 19. frasciseo
Cario* da Silva Fragosa
Hoapieio a. 6. Frsueiaeo de Ctrvalbo
Soarea rJrsndso
Dita n. 63. Filbo* de Antonio Mar-
que* da Amorim
Dita a. 71. Dr. Fraseieeode Carralbo
F. de Mr Ib
Coaeeicio a. 15. Fraa?i*e Perreira
de bsts a ontro
Travs** de Grv**io Pire* n. 19.
Franeiaco Mareellino do Amara!
Biaaga a. 90. Fraueiaca Palieiaas
L->pea Bati*
Sait* Croa s. 8. Filbo* da Je ds
Orna Seatoe
Dita a. 36. Filbo* de Vicente Toi-
seira BaeaUar
Dita o. 1. Fraoeie Ferreirs da
Silva
Dita s. 3. O sretmo
Coroa-I Satans s. 1. O i
D'te o. 9. O me*aao
Dte s. 37. Praaeiaeo
poao
Dita a. 45. 0 asesan
Trasca* t da* Barrearse s.
Pereira de Sosas
Tratssaado Versa s. 3.
Roaaliaa Visir* Larra
Dita a. 9. Preaeiaoo Parrsirs
Silva
TraveattdaMaagseiraB. 11. O i
o a ostro*
AL-gri* a. 3. O* metan*
Leij Oreado a 14. Fraociseo Pereira
ds Silva
Dita n. 18. Filbo* de Bsrssrdiso im
Coate Perreira
16*990
0*620
45*453
18*573
18*990
1B***4
15*260
15*26
i. 1*015
15*260
11*260
15*990
46*780
16*395
15* .60
16*260
15*260
83*7t(
9143*6
15 <8
1S*.60
15*290
30*216
neo
10*390
i'*.-:o
16*260
15*260
15*360
15*360
15*260
16*260
15*260
30*630
15*360
16*9*4
15*360
15*260
86*149
83*397
34*335
15*260
48*117
15, .>;.<
16*260
15*360
BBBBjrr:i da lu
beribeira para a de
ata date prorogado con
cedido para tomar sjesas iBtamrr o tsaiauo dt
o* b.v eadeirs.
Secretaria da In*troi>ese Fsblies de Ptrnsmba-
ao, 8 de Outobro da 1887.
Osretstei
Pergastioo S. Araojo Qslsio,
Obras publicas
Ds ordosa do Iilm. Sr. eogenheiro director ge
ral d a Obra* PaWiesa a de coaiarsMdade oom a
antoriaaeSo d* S. Esa o Sr. presideate da pro
vincia, d 8 do correte, faeo psblieo qae no dia
97, ao meio di*, na aaesma repaross, recebe-te
prop. tt i pars s eseeooso da obra de rapar oa do
roo.alfaio acbre o rio Araripe de Baiso, aa eatra-
da do aorta, orosds ea 1:556*52'..
O oreamestn e claoaslsa esroeiaea do contrato
aebam-aa neate aeeretaria para aerea* examiaadoa
sor aasellea qse Bsetesderesa rrematar a matate
obra, de ascordo eoaa qs* diepOa oa artigo* 70 i
79, 89 90, 92, 97 i 101, 106, 116 e 116 de rrgn-
I.ment as 90 de Jucbo do correcta aaas.
Secretaria da repartieao das Obra* Publica* de
Persamboeo, era 11 de Oorobro d 1887.
O eogrnbeiro aecrsterio
Joaqaim Gome* de Oiiveir* Silva.
Cijail de El icario
Etta c*>Mipa9ikla rosapra (erre
. pppfcriado os tlttiaflos no
balrro da Boa Vala. Magda le
na, Pernandea Vlflra, Atlctma
raa do Principe, l aaalnhe *<;
to, Moadeco. Rlaehnelo. ta
fa
~s ra o* "tatatc
a cm aettio de 7 do eorrentc,
i drtta A**odaoio terio lugar
s qnartaa-faira*, peio qae *2o
convidado* oa Sr*. *oowt s ae rmuinm no dia 12
de eorreate no lagar e hora d-> ccttuioe
Bi'cic, 10 de Ootnbro de 1887.
O 1 tecret- i
Dr. Cor
pames ej9.
Quena oa llver para vender,
nelra apreaentar auaa pronos
(ao no eaerlplorlo da mesma
eoaipankla sl(o ao largo de Pe-
dro II an(lo do Colleglo a. 99
1' andar.
Recife, 22 de Setembro de 1887.
Ricardo Mtne**$, gerenta
5 De otdem do Sr. Dr. Iorpeetor teoo publico
qoe no da 18 de Ootob.-o prximo ir praca pe-
racte a Jauta deote Xbeeonro cbranos do diri-
mo vaecam, csvsllar a moar no* nonicipio* de
PaaeU** e Bonito, dorante o trienoio de Jalho
de 1887 s Janbo de 18H), aemado de base a
reada annaal da 690*010. alto de 6 *[, do im-
poeto aidicional a^bre este qotntia.
O* ccncorieote* d> verio habilitar ae perante a
referida Jante as f.imt regula mentar.
Secretaria do Tbeacaro Provioeial de Peroam
om, em 13 de Setembro de 1887.
___________________L*a*fap>0 CampYflo
Ce Ce Ee
COMPANfflA DB EDIFIGACO
Incumbc-sc median-
te contracto, da cons-
trucfao e reconstrnc-
fo de predios* cojos
planos sejam oa nao da
Companhia, bem como
de organisar projee-
tos e ornamentos para
quaesqaer obras, para
o qae dispoem de pes-
soal technico devida-
mente habilitado.
0 escriptorio no lar-
go Pedro JI n! 77, 1.
andar, conservase a-
berto em todos os das
uteis das 9 horas da
manhi s 4 da tarde.
utiiipaiiiiia de
Falix
Pranciac*
da
15*36-)
16*260
15*260
15*240
33*569
15*260
15*26)
15*>60
15*260
18*464
15* K)
15*360
15*26)
tln Commrrrial Eilr-rpr
Sarao esa 6 de Novembro
Teado de *oIemni**r-ie o 3.* *naiv(r**rio d*
metical, eom no ario asocate ns nolte de 6 de
b.ndi Novembro f rezimo, pjdem o* tenbore* to-
cio* darran aotta de convite na secretaria deate
clob, da* 7 i* 9 b*ra* da mite.
INGRESS08 em aso d> aeahor tbca.areiro,
p* es tocto* qaite* at 31 do ejirtot*-.
Secretaria do Clob Commercial Euterpe, 7 de
Oatnbro de 1687.O 1' eeereterio,
Froeiico Lili*.
n. 83. Bario de Nataretb
a. 87. O meamo
a Boa-Viste a 19. Dr. Beato
Jcedds Coate
.18. O
Faealdade de Dlrelto
Da ordeaa do Ezm. Sr. eoeuelheiro director in-
t'noo, teco poblico qae daste dote ate o da 34
15*260 d eorreate **ts* abarte* aiatncnla* de eoeer
ramate doa divertot asno* ataste FaosMade, po-
15*960 drodo desde j4 ssr paga s loauestira texs oa ea-
15*260 teeio competeate
45*790 | Secretaria da Faealdade de Dirsito do Uocite,
10 de Oatabro de 1887
15*260 0 taerstario
154910 Jet* Heaotio B. de Mearse*
rOMMERCIO
Boisa coatmercial
COTSCBS 0FFICIAX8 DA JUSTA DOS COR-
aacTOBsa
Reft. 11 d* Oateoro de 1887
Asesca da companhia do Beberibe, valor da 100*
o 156* cada urna.
Na horada bolas
Vendern mu :
16 acede* a Companhia do Beberibe.
1 Tender
da Companhia do
'JacTceeram
10 aecoea
Beber, be
Cmssstj
i 166*
'Iba da Usdsira
Sw-York .
341
2*320
ColarAo ae attnrar
(rom o* atriemUorm)
Oa anjeare i da nova asir regalan ao* preco*
abtizo, por 15 kilo*, je forme o eortimento e a
Faeuldade de Di relio
De ordem do Exm. Sr. ooaielbeiro director n-
ter no, tae;o poblio, do ejof jrmidade satn o aviao
de 16 do Jolhi de 1881, qae d> di* 15 em diante
aatera berta a ia*eripo-'o para oa eiaote* ^goi
de qae trate o 10 d > decreto a. 7317 de 19 de
Abril d. 1879, teodo dit rame* prvatedo* per 1
aano, de accarlo oom oa cateUtM vig*nte-, b
*M *egaintea emdiooaa :
1* Apreaenteoio da* certidd d* exime da*
aatra* exigida* eomo praparaterio* par* a ma
iricalt da Faealdade os daa qae aataeedeoa do*
came* reqaeridoe a* erdev do earao.
9 Prosa ds idestissda da peaaoa.
8.* Pagamento da importancia da m.tricula Je
abertara e eocerramento.
Secretaria ds Fscoldsde de Dircito do Recife,
10 de Oatabro de 1887.
O *ccreterio,
Jos Honorio B. de M ene tea
Libertario do Recife
0* membrea da tociedade do* Microbio*, trabe-
Ibaado pal* libertecii da eidade do Recife, ta*< m
publico qoe adatar do 1' de Janeiro de 1888,
ni} cortej ario neta a per tirio s mi* s qoem qaer
qae anda poatna eseravoa. A* 'atea doa p^atui-
doret eerio opportBBament* poblieada*. Pedem-
aadbcaoos.
Reeif -, 90 de Setembro ds 1887
Fbiloxers
Secretario.
Uaiaa Pinto .
Turbia* palvcristdo.
Kriuc:*
Mases vado
Brote oom
3*300
2*100
1*900
1*400
1*310
1*180
3*400
2*4*)
2* Mi
1*500
1*300
1*38)
\
te*'/00
o (Cesidenie,
Antonio Leonardo Bodrigsea.
U soeratario,
Eduardo Dnbeax.
OTlasenlo asacarlo
s, 11 os outcbbo oa 1887
os ourcaso o
PfiACA DO RECIPE
Os bancoe mantiveram firme a taza de 32 3/4
d. sobre Lcodre.
JEaa papel particular, fitersa traoascca/* a 32
15/lCd.
PRACA DO RIO DE JANEIRO
erssdo de cambio firme, asado aa texaa a 33
11/16 e 32 3[4 d. aobre Lesdrea.
Papel particular a 33 7*8 d.
as tabellas expoata* aqu foram estaa :
Os la-rsasaeieaiAi.:
90 aVo d tare
Ladre*.
22 3 I
ait
aasaorga...... 517
Lmsosc Porto..... 9J|
rriucipaea sloodes da Porte-
.!-.......
n->-York......
DsLasoca Baas
22 Vi
421
421
5*1
Mi
311
9J9JQ
tOdjQ dtate
O* asaocarea da aairs siso, qa* anda to en-
trando para a aaeresdo, aso comprado* aot alga-
rumoa asgoiote* :
Braacoe...... 1*500 a 1*700
Sosaoooa...... 1*900 s 1*400
Mates vado..... 1*300 a 1*24U
Entrado* Je asaetear e aliadAo
asa os oorosao
Entrad**
Barosc**: .
Va-terrea de Cara tro
Diaa Bascos
Va-tarres de 8. Frsaeiaeo
Vis-ferrss ds Iiaweirj .
1 i
1
1 i
1 i
1
6
10
U
8
8
3 365
661
1.698
9.11*
10JI7
Vapor ntcjooal GigUtd, pora Fernando de No-
roa be.
Vapor inglea tUkor, para Liverpjol.
V*par nacin! JaeuMype. par* Babia e steala.
Vapor nieossl Jtorsaet de Caxu, para Araca-
ij aessala.
\avloa A aeaearia
Barca ooraegaeose J ctrvio de podra-
Barca aorsrgsense Joma, carvajo de pedra.
Barca n raegaenee Kronct, aasdeira de piobo.
Barca inglesa Ckar'.ty, carvao de pedra.
Barea naeioaal CeeLa, fordoraa.
Barca altemi Ctratsana, awdeir*.
Barea tilas BtVd, madeira.
Barca ingle* Bote o/ Oeooa, carrio de pedra.
Bri.ai ingle* Vt'Ud-Bete, carrio de psdr*.
Log.r iaglea Wamderer, vario generot.
Logar iaglea Countet oj Llevo*, ctrviu.
Lrar iuglaa Posaoer, carvio de pedra.
Lagar naeioaal Limo, gordari*.
Ldzsr amacieas* JSrfasrd A- SoscAea, terella.
Lagar iaglea 8*mbeum, bsctlbo.
Lgr logtsa Spark, baealbto.
Li^ Lagar nsetonal ^Cata /, raes** genero*.
Patacho sseos*! Frattcohm," larqae.
Patecbo dinsstarasea Mette Koriae. xsrqa;.
Vapor ingles Cari*, sarioa gesarsa.
Vapor iogiex Actor, vario
Escola de aprendizes marinheiros
De ordem do Iilm. Sr. commtndante, faco publi-
co, qse 11 hora* da machi de 20 do correte
mee, eontractaac rraconarlbo i vi*U de propostnt
a[tvaonttdta, por tempo de oo anoo, i contar de
1 de Jaoero i 31 de D. sembr de 1888, o f.rneci-
meoto da fardsoeato d* escola cima referida
eendo:
Bjoet de pinno com aro de ferro, uro.
Ctlo** de paooo, orna.
Cemita diio, ama.
Ca'oa* de brim b.-aoco, ama.
Cimita dito, ama.
Cipa dito pira boacta, ama.
Calo** de ulgodio mead, urna.
Cemita dito, ama.
Cilxio pequeo para macas oa.
Cobertor de li, um.
Lenco de sed*, ato.
Use* d* Ion, ama.
Sccn de dito, um.
Par de tapato, nm.
Condlcrs
1.* O fjrurcedore rngario aa molt* de 10 por
ceoto do alor doa artigo*, nocito de demora na
eotregaa, e de 20 p ir cento na falta de entrega oa
reqaiticio por mi qaalidide, iniemnitodo orate
e**o i tesend* naciootl da differenca qoe te dr
entre o* proco* ajoated'* e os porque forem imme-
diatenveote lobstitaidot por oatro* da qtialidade
eontractad*.
O* fjrnrcedore* ficario tujitoe a mait 80
diaa de topprimento, aiim do praao ettipulado no
cootraet, *em qa* ette circamataocia Ibei rJ4 di-
reito 4 prarogicio de ajaste.
Ob*erv*c*ea
1.'- Neobamt propotte eeri r-cebiJa aem que o
proponente n'ell* declare por extenso, tero elaro
t'gum, emenda, entreliab*, o preco de cada ar-
tigo.
3.* Conforme o recommeadado em avi*o do Ui-
niaterio da Mariub, de 11 de M*io de 1880, aio
aerio admittilaa a* propottes do* negociaoto* oa
firma* ociara, qae aio *pre*entarem oa documen-
to* egnintt* : certidio oa matricala da Jauta
Ccmmercial, imposto de industria oo ultimo ae-
mettre e certidio do contracto locial extrabido do
reentro da Jauta Commercial.
3 Nenbuma propotte aera recebida depoia do
berta a tetrao.
Etcoia de aprmdiars marinheiro* do Pernam-
baeo, 6 de Oatabro de 1887.
Joee Eii*eu C. de Almeida,
Officitl de faxead*.
pao
De ordem da directora faco publica que aquella,
de eonformidade cem o art 8 do* ettatatcs, de-
bercu aio atteader a reelamacio de alguna aenho
rea accionista qae, no praao marcado, o qual ter
u no dia 29 de Setembro ultimo, deixaram de
tesar as tu-a entrada* corruipondeates a oiteva
cbxaeda ; bem como que, anda per fores do
meamo artigo, ettio tuj-itcs sos ju-ra de 5 0/0 ot
qoe acbam-te em atrai marcado
para iccolborem a ] mencionada
prettecio augmenta juro, o praro
de 30 das, e i de Setetnoro pastado e
a terminar na dia 29 do ; te. As acedes
sujeitaa ac joro tio as abaixo declarados :
1 a.1705, 1446 a 1455, 11:61 a 1865, 1976 a
1980, 951 a 970, 633, 634 a 637, 1311 a 1315, 15S6
06 1215, 1826 a 1835, 1796 a 1805,
1816 a 1835, 862 a 870, 851, 811 850, 1716
1725, 678 621.648, 1336 a 1345, 176 a 1715,
1946 a l0, 1576 a 15b5,191 a 1995, 557 a 581e
fe, 5 de Outubro de 18o7.O gerente,
Ricardo Mcnezcs.
MUCO INTEBNAGIONA
DO
BRASIL
Capital .o,ooo:ooo!
dem realisado 10,000:000$
A eaixa Cual d'ea'c Banco funecionaado tota
porarismoote i ra do Coa.mert.io o. 38, saca,
viats on a praio, centra oa leguintes correspon-
dentes no estrangr*:
Londres......... s/N. M. Rotbschil & Sons.
P*ri........... De Rothachild Freres.
Hamborgo.......j
Frankfart/ Main
Antuerpia.......
(toma...........
jenova.........
aples.........
Vlio e mai* 840
cidadea de Ita-
lia...........
Madrid..........
Barcelona.......
Csdis...........
Malaga.........
Tarragonr......
Valencia e catres
cidadea da Uoa
paor* e ilbas
Canarias......
Lisboa........
Porto e mais ci- f
dades de Por -1
toga! e Ibas... 7
Buenos-Arres... .)
Montevideo......
Sova York.....
Benque d'Anvers.
Banii Genrale e
agencias.
Banco Kypctecario de
Rapan o suas agen-
- cas.
Banco de Portugal i
suas agencias.
Ri
Eng'iah Bink of the
ver Pi-tte. Limited.
G. Aoui'ck & C.
Compra aqaes obre quilquer praca do impe-
rio f d> eatraagen.
Rocebe dinhe.iia em eonte corren te de movi-
mento eom jurosra iai3o de 2/ ao anno e por le-
tra* a preso a jaro* convencionados.
O gerente,
^________ William M Vebrter________
Obras Publicas
Do ordem do Iilm. Sr. engeobeiro director geral
das obra* publios e de conformidate eom a au-
oriateio de S. Exe. o Sr. preailent da provin-
cia de 12 do gosto do c irrente anno, fieo pu-
blico que oo dia 15 de Oatabro prximo, ao meio
dia, na mesma reparticio, recebo se propostas
par* a ebr* dj* reptro* f reciaoa no acodo publi-
co d* comer de fl .res, orcidoa em 3:781(1200.
O orc*meoto e clausuU* eapeciae* dj contrato
aobm-ae neata secretaria par* *erem examinados
por uquelle* que pretoaderem arrematar a mesma
ibra, de arcordo om o que diapfid os arta. 70 4
73, 89 e PO, 92, 97 101, 106, 115ve J16 do regu-
Ismento de '0 de Janbo do correte auno.
.Secretaria ta repartici) das obraa publicas de
Pernamboco, em 28 d Ag .ato de 1887.
O engenbeiro secretario,
Joaqaim Gomes de Oliveira e Silva.
EMPREZA DU GAZ
Pede-se aos Senho-
res consummidores queiram fazer qualquer
comunicaco ou reda-
macal, seja esta feita no
escriptorio desta empie-
za na do mperador n*
39, oi.de tambem se re-
caber? qualquer conta
que quiram pagar.
Os nicos cobra? jr.es
externos sao os Senhores
Herraillo Francisco Ro-
drigues Freir e Hanoel-
Antonio da Silva Oli-
veira, e guando or pre-
ciso o Sr. Antonio Mar-
lins Car.valho.
Todos os recibos
desta empiezadovero
ser passado em taloes
carimbados e firmados
pelo gerente sem o qae
nao terao valor algOen.
Gcorgc Windsor,
Gerente
NORTHERN "
de Londres e 4berdeen
Pasico flnaneelra (Deseasltra 1 >>*>)
Capital oubsciipto 3.000,000
Fundos acoumnlados
Qeeelta anmaal i
D premios contra fogo
De premios sobre vidas
De joros
3.134,348
577,330
191,000
132,000

John.H-
O AGE3TK,
BoxweU
aata Casa
HtotOfioria p.uvtndm
Os 1 s 10 10:592X532
ld-m d 11 8801768
ll:473i300
de Hlserieordla do
Ileclfe
Na Mcreteria ds Santa Casa*arrenda-se os ae-
guintea predios :
Boa do Bom Jesns n. 13, 8- andar.
dem dem n. 44, 1* andar e toja.
dem do Vigario Tbenorto n. 22, 1 andar.
Idea* idem o. 25. cobrado.
dem do Marquex de Olioda n. 53, 3' andar.
dem do Apollo n. 24. 1- andar.
Ide u da Hoda n. 4'. ,
Ipem idem n. 47.
dem idem n. 49.
dem idem n. 37.
dem da Liogoeta n. 14, 1' aodar.
Becco do Abren n. 2, 2- andar.
Secretaria da Santa Casa de aisercordia do
Recife, 26 de Msio de 1887.
0 eserhio intrino,
Btot Drtdnage
la 10
Idea de II
7:8141180
553*652
Entrada*
Va ten ea de H. Fresis es
Vis-ferrss de Liaweiro .
Hasamt. *.
AlfuMo
21.453
Dias Haces*
B ataasai
V.pxe*
6
10
49
8
8
s3E
Basa
idea de Cssa,
"S "
421
517 W
M4 236
:*..
SOd/r desate
22 8/4
417 421
421
517 aos
2 236
8osa*aa.
461
3 203
2 99i
456
722
7.016
Savias deaparhad**
Patacho slltaaio AuUlope. **aido k.atcm levos
pira :
aC.stevido : 330 pipa*, 90/2 dita* e 125 bsrrU
de 6* coa agnardeate.
Csrrefsrssi Psrstra Caracira et C
iaglea Nem 'omasos,
2,940 sbcm
a aabir, lava
Pateeho
psrs:
Ntv York
vado.
Carregsrss* diverso*.
vas a
a*re* aaeoori afana Anfelma, psrs o o Gran-
de i) Bol.
Bares aacioasl Mjr.nho XI, paia L'sbos.
a, pars Catados-Uaid'js,
Bares iaglsss Feaita, para Batedot
Bngss *MTtayass Utrii, para i
Bngae iagl-ra Ta'hot, pata kUtadoa-IJuidoa
,Ldf.r oarssgaeass ;. J. Lats, par* as Catad*.
- Laido*,
i Lagar i*gla* CuUoom, pira Lirsrp
l*tgsf pjrtagoei Mmri, ssra Ltaboa 1'
lagies a/saieaiBs, sera a Bis Otase*
rauta aa Airamdeca
(Vide o Dao de 9 de Ootubro
Exp*rtaci
acrr*. 10 os lorcaao DI 1887
rara o exterior
BUs boa ve despecho.
Para o tstertor
Ka bares dinaaarqseas J, J. Lots, car re-
gara ai :
Para Saato*, J. 8. Loro de FilLo L012 taeeoa
oom 75,900 kilj* ds aaancar mocavado.
!fo r*px nseros*! Ptrmmbmoo, osrrega-
rsca :
Para Bahia, E. C. Beitra) a IrmJo bl barrica*
eom 1,405 kilo* ds asnear radaado.
Na bu cae lis Soedade, earregarsan :
Pars Maaaasgsaps, K. B. Beltrao de limlo 2
asrriea* eom 12U kilo* d* ataear refinado.
Readlaaeatos publico*
Hit aval OCTJBBO
aHfssdas
aereada asaaiieipai de a. Joa
O oonaento deate atercado so a 11 de Oo-
tubro (oi o egninte:
Kniraram :
451/8 bott pesando 6,452 kilo*. *endo de Oliveira
Caatro, 23 1/2 dito* de 1* qaalidade e 16
dito* particulares.
344 kiloa de peixe a 20 ris
138 carga* de farinba a 200 ri*
18 dte* de fruc:** diveriaa a
80U r*.
10 taboUiro* a 200 ri
13 anio* s 900 ris
c?oram oecnpsdoa:
24 columna* a liOtr ri*
20 ramosrtimeuto* di
500' ri.
20 ditoe de comida 1 500 ris
60 ditos de legnmea a 400 ri*
30 ditos de faaenda* a 400 r's
18* dito* ds saino a 700 rete
11 Jitoe de treasaras s 600 ris
1') telbo* a 2d
8 dito s Id
A Oliveira Caatro 4 C.:
54 taibo* a Id
ha a
61-880
27*600
54400
2d000
2/600
14/400
10JO0O
10/OJO
24100)
12*000
12*600
G*600
2)1000
8*000
54*0011
?;vc ter sido arrecadada nsste dia a
quantis de 216/080
Bend ral:
J 1 .
Usa e 11
provincial
CHE
Ideas ds II
5/917
86:813*549

1*466
46.9
Ida
JeetWorvj
I a 10
i ds 11
arrai


491/880
Bsoimento dcS diaa 1 a 10 do cor-
rente 2:015/220
fvi Hrreesdadb liquido at seje 2:231/303
Precoe do dis :
as verde de 240 a 400 ri* o kilo.
Carneiro de 720 800 ru idem.
no* de 560 a 610 ri* idea*.
fanaba ds 200 s n) ri* s esis
siilbo ds 940 a 320 ris idem
o de 600 s frlO idem.
aladeara rabiles
Fctam abatida* ao Matadooro da Cabanga 94
reten para o eossomo do dis 11 de Oatabro.
Sendo: 66 rosea perteoceotea Oliveira Caatro
.1c C e28 s diverso*.
asaereaeeee sartas ae aeree esa
1 de Oatabro
saoiotuss
Ceciliaconaig. 4 Pereira Carssiro 4 C.
Praacom Amorim Irmioo 4 C
ia (,'ompanbia Pera mbacaa.
:ai Companhia Persauatsosas,
Jacubypei Companhia Perosatbseaas.
L>70 a Pilho.
Lrtmogo (cauboneira de gaerrs).
Mar oh < Meassts. 4 Jos da b. Lovj & Pilbo.
. Aogslisa4 I/tvo Pl as. I
Mandab4 Companbia Pernambacuna.
Maia I& Antonio de Oliveira Maia.
Marque de Caxia*4 Domingo* Alve* Matheas
STaisearaAs
AUianoe (corveta de guerra).
s Antelopecoosig. i G. Perman.
Actor4 Johnston P*ter C.
AEolosi H rmann Landgrin & C.
Blue Bird4 Heory Porster & C.
Churity4 Heory Forster C
12 C'arbis Bay4 Wilaon Sons & C.
Cbriatina-4 H. Landgrin & C.
Coantes* of Oevon4 Livramento de C.
Culdocn4 ordem.
Darps4 ordem.
Cduard A. Sanchasi Pereira Carneiro & C.
r'olkrf' aten4 erdem.
Fingal4 ordem.
Germtoia4 Boratelman & C.
Hardi 4 Wilaon Sons & C
Hosteo4 ordem.
Hoffuang4 Hermana Landgrin & C.
I bit4 Wilson Soos & O
Isabel4 Henry Porster & C
Josva4 ordem.
Jorgen J. Iota4 ordem.
Kronos-4 Hermn Landgrin & C.
Kffir Chief4 Companhia do Beberibe.
L-if 4 ordem.
Manssnilla4 Francisco B. P. Gamaraes.
Mario4 Amorim Irmios 4 C. a
Mette Katriat4 Baltar Oliveira & C.
Nina4 ordem.
New-Dominio4 ordttn.
Pailas4 Johnston Pater & C.
# Raaoer4 Wilson Sons & C
Bose of Devon-4 Wilaon 8on* &. C
Sambeam4 Blaekbarn Needhim ft C
,ark4 Bl*ckbarn Needbam C.
8. Jo*eph4 Hermann Landgrin C.
Talbot4 Johnton Pater C
Temerario4 Amjrim Irmioa ft C.
Vibilia4 Hermn Luridgrin.
Vira4 Wiloo Son* & O
Voya^er4 Johnston Pater & C
VVand'ercr -4 Fonseca Irmios 4a C.
Wild Bose Wilson Sons ft C.
a Whitelmine -4 H. Landgrin & C.
Zil* ordem.
O signal indica ter a embarcaeo sabido.
- COMPiMllSSGuROu
COSTRA FOCO
orth British k lerealife
CAPITAL
t:OOO.OOo de libras terilaaa
AGENTES
Vdomson Howie &C.
em casa do
SR. JOHNH BOXWELL
Ras do Commeruc a. 26.
SEGUROS
rttVRITDIOS CONTRA FOGO
Compaahia Phenfx Per-
nambneaaa
Roa do Commercio a. 8
ai 4 DO COMMBstClO !a. ftWa>4af|
Lnodoa dk Braalllao Uaak
Uamlted
Ba do Commercio a. 32
Sacca por todos os vapores sebr* as ca-
sa do mesmo banco em Portugal, .Mide
em Lisboa, roa dos Capellistas 75. Ka
Porto, roa dos Ingleaes.
DB B8W-T0BS
Advanees 25.
"-----------------._______SS TIXaSTB
S techenyeboje.
DS VILLA SOVA
Tyr boje.


Tapares 4 sabir
Jacubypeboje, as 5 horas da .tarde, psrs Ba-
bia e escala.
Peraambuco114, s 5 horas da tarde, pasa es
gortos do *ul.
Marpnei de Caxiass 14, aa 2 horas ds tarde,
para Aracaty e escalas,
Giqaid s 14. so meio dis, psrs Pensado de
oronba.
Joba Eider a 14, 41 hira da tarde, pata Li-
verpool.
Timara 15, 4 1 hors da tarda, para i
ton.

Tapares ft eafrar
dos rostes os sm.
John EHera 14.
Temar-s 15.
Eapirito Santor 17.
Congos 19.
Alliaoe*s 92.
Maranhioa 98.
Ne%s-s29.
DO* roaros DO soaxs
Pernavbacoamanh
Cimillo-a 23.
OA suaoFA
Vilie de Maraokio-4 21.
Britesiaa 98.
La Plata-a 24.
na s i asenso
eaS 15.
IVasles ft ealrar
Andreasde Cardiff.
Alexandre Hercalanodo Rii de J
Aarora-de Cardiff.
Anua Weshde Montevideo.
Augustade Swinaea.
Concordiade New C**tle.
Cstherinede Cardiff.
Catode Cardiff.
Dous Irmioado Porto..
Fannyde Liverpool.
alariedo Bio de Janeiro.
Marietta do Rio Grande d Sal.
Marinho Ido Rio Grande do Sal.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
O biode Cardiff.
Presidentedo Bio da Janeiro.
Positivodo Rio Grande do Sol.
Progresade Cardiff
Bornea de Hambargo.
Rivaldo Rh Grande do Sol.
Suadawllde Liverpool.
Sarideremde HalL
StelUde Liverpool.
Teixeinabado Rio Grande do 8ul.
Taborda do Rio Gravde do Sal.
BTevIaaeate de parta
Navio entrado no dia 11 de Ootubro
Cabo da Boa Esperarla-22 diaa,
noruegusnse Wilhelmitie Post ,
441 toneladas, eapit&o H. Hvera, i
pagem 40, em lastro; iH.
& C.
Sahdos no aaesao dia
MontevideoPataohe allemlo c
ctpitio I. Petera, carga sssoesr.
Rio Grande do NortoBraa nm atajan
se Bosoer cspitlo /E. O. Jatgaa-
sen em lastro. na^
BarbadosBares nornegeeose s WaWl-
mine Pust, cspitlo Ef **
Barbados Brigua allemlo cHoffoaas;*, ea-
pitlo R. Fscks, em lastro.
.


Diario de Pcrnansb'
. ?


-**


-

SEGUROS
CONTRA FDGO
The Liverpool k London i G!l
nsimnce comm
Mk Brotiiors & C.
pOMPANHIA
$
l'MPERIA I
D
KV1ROM COSTRA FOUO
EST: 180e
Edijiaios t t rendir/as
Tazas boiras
Prvmpio pagamento de prefuisot
CAPITAL
8a. 16,000:(WC<000
N.
BROV
Ra do
HS i C.
Csmsmercio N.
llUISADOBA
Cofflpanliia de Seguros
martimos e terrestres
Kataaeleida esa 1*&
CAPITAL 1,000:0001
SEISTROS PAGOS
li 81 de dezesabro de 1884
Mimos..... .,..:000&000
Terrestres,.. 316:000*000
XIRa do ('oBaaarele
Seiplie He Siluros R
AGENTE
Miguel Jos Alves
N. 7RA DO BOM JESOS-K 7
s,>ji:nn mirliia-i* terrestres
Neste* aitiraot ames ccaiptnhia oeeta praca
or.e eooTede m Sn. tegaradet itemscio de paga-
uoti de premio em cada se ti no ana, o qoe
equivale ao dasonto ensaal de cerca de 15 por
tent un Uvor doa separado.
C0HP&1I1 DE EDIFICADO
Tem sempre a ven-
da:
Tijolos grossos commuos 18*
Ditos frmalo inglez 16*
Ladrlfios diversos 30$
Hilos quadrado grande >$
Trillas commens 33*
Tijolos inhalares de diversos
foraatos, telbas francezas, cris-
las para curaieira, eanios, cor-
vas e eofovellos de diverjas di-
aienses-
Para vendas c en-
comendas exclus va-
roenteno escriptorio da
eumpanhia no largo de
Pedro II, n. 77, 1. an-
dar, das Q horas da
manlia s 4 horas da
tarde.
Telephone 358
flutseun re ms
(ompaahlii Fraaeesa de navega
cao a Vapor
Liaba quince* i;il eatre o> H^rre, Lis-
boa, Pernambuoo, Baha, Rio do Janeiro e
toa
flnprl dt Iim)
Com mandante Br-.nt
E' esperado 4a Europa
at o da 21 de Outubro, se-
guindo dorois da inispen
mora para a Ba-
AUa. sn e Janeiro
e Mantas.
Jtafn-ti* sos 8ra. npurtadsres de osrg* pHci
rapores cota tssinjootrast nrostot ar dostro de t
diai a contar do dad carga das srrarrnr.
roer raelsnaaole oooeementa reliuses, qoa po
r-otuiateadaaissguas paraca parto do oi.aoa
ie ae podaran dar a tempo as pr* ridoneias Bsasa-
taris*.
Expirarlo 6 referido arase a cotnpaahUra a as
eioonjabiee por ailravio*.
r**ra carra, paj tarsos, oaeoaaeadaa a diobeirt
a frate : trata-se cota o
AGENTE
Augusta Labille
9 RA DO COMMERCIO-9
LoatpaakJa Baaiaaa de carera
*>ao a Vapor
poirros do norte
Maco, lohsor e Araealv
0 Fanor lannz li Cenas
Qnmmandante J. J. Coelho
Vapor sueco
ajj^;

iOS
E'eaperad de VIH*
1 Outnbro, te
r, o qoal de-
i aa demora ro
i'.-i para* metao por-
to at Pfn<
Para paitar"*, fretd,, etc. traeth-ae na
Praea do Carpo Manto a.
1' andar
Rio Grande do Sul
8sfs eoai bri-ridad para a porto cima a bar-
ca nacional Mari Angelina : para o rcito da car-
rqoe lbe f.lta trata as e Jote da Suva Isirs
Filbj
Para Lisboa e Porto
Lorre portagu Mario, receba carra a freW:
a tratar coca Amoriin lrmaoa 4 C.

ama c*sa em
Santo
iManratr
Amaio, ra do Li;r>a. n. 30, propria prl
familia grande oa oollegio. Tem 7 a,|;iB
15 qaartoa, agua e gal encanado, appace-
qointal: a tratar na lytographia de
Purcell, ra Marqnea do Olinda
ho a
J. E.
n. 8.
de todos os lmannos, para
LElLE
Ceataa de viaae
compras.
Ar-rnta a mu i* rspeeial qoe yero ao noaao
mercad propria para alimentacio de criancai.
AJmdos, tcem grande poreio o veadem
mais barato qae em outra qnalqu-r parte ; do
armaa<-m Confederaci: da Norte, de Martina Pi-
rca *C. roa eitr^ita do Bmirio n. 1-
Aloga-aa nm aitio em Beberibe, aa eatrada
qoewgneparaaporoiclo, com eomsaodos para
familia, coja jasa ei'i pintada, com baoho do rio
os tundo ; a tratar no oes da Compaobia P. r
aambacana n. 2.
Na
na
1
da mobiiai, pianos, qoadrot, eaadieiroa a gas
lostre, inoi 1 lap^e 4* COJO forro de asa'
m*eea ca tica, guarda Iracas, camas, me sai,
copos, clices, garrafas, cadcirai de janeo e ami-
tos catres mesis.
Quaria feira 12 de Outubro
Agente Pinto
______Esa do Marque* de Olioda o. 51
.." Aioga-se p.,r lbfAXH meo*aes, oom Canea
idonoa a loja d. travesea da,B.mba n. 4 : a tra-
lar ca roa do pt|ar o 135.
PrcciaatA de um tejtor e trabalhsdores de
na Ponte de Uehfla em frente a estaclo.
Alora-se acata terrea em armasem, propria
para srmisetn de recolher on outro aualquer ne-
o, tea peana d'agna, aiu rna de Domingos
Martina n. 12 ; a tratar na m?ema ina nu
irjerood
Este vapor sabi -
ri para os portas
cima iodicados,
no oa 16 do cor-
rente, a 2 boros
da Urde.
Recebe earga naicameote at ai 6 hora* da Ur-
de do dia 14.
Para earga, psasagent, rncosaaacndas e diabd-
ro a fretr, traU-se na
AGENCIA
7Hua do Vigario7
Domingos Alves Maltas
cuafr-a^nia r>Eat^aiBi. ca> *
Dfl
.fiaTecacSo roatelra por vapor
r-ORTOS DO SL
lacei, Penedo, Aracaj e Babia
0 vapor Jacuhype
rommandante Eatevea
Segu o dia 12 Outobro as 6 hora*
da tarde.
Recebe earga ate o
a II.
Eocjmmendaa, passagen* o dinbeiroa i frota ate
ti 3 hora* da tarde do dia 12.
ESCRIPTORIO
Ao Cae da Campanhia Pemambucana
n. 12
(Jnued SUles k Brasil 1S. 8- C
o nm Aiiiud
V leilfto
* Precia-se de orna cosinhera
Matriada Boa-ViUn. 9.
na roa da
DEFINITIVO
QOARTA FEIRA, 12 DO CORRENTE
A'i 11 horas
No armaaem ra do Imperador n. 22
O agenta StaapJe, por mandado e assiiteocii do
Eim. Sr. DO. Jais de direita do orpblo* a reqaeri-
meoto do inteat nat.t**doi besa da finada Mara
Isabel de URveira, lerari a I lio o sobrado i roa
o Boro Jesua n 51.
ji p dem examinar dito sobrado.
Leilo
De 50 ciiizai
E' esperado dos portoa de
sol ate o di 22 de Oatobro
depoii da demora i
seguir pora
HARIT
IOS
IOrll'(\nii: DKi E^,;,K
RES ARITIMF'a
LINHA MENSAL
O paquete Congo
Coramaodante Lecointre
E' esperado dos portoa de
sol oo dia 19 do correata,
1 seguinde, depoii do domara
I do uittia, para Bordeooi
tacando aoa ^
Dakar e Llaboa
Leoibra-so aoa aenaores paasageiroa de tooai
as dasses qoe ao lagare reaorradoa para cato
.-rancia, qoe podaos tronar em qooUoor tempo.
Pasto oboaaasoto de 15 / eta favor das fa
lafliaa coa posta s 4 petaos i ao aaeooa e qae pe-
iraresa 4 paosagooa iotaatii
Por aaeepv*o os eriasa de familias que toma
rata bUbstee de proa, gosam tambata "esto abati-
os vales poaUeo ao se dio at a toa 16 pagos
de condado.
Paro carga, paaoagea*. encoeatoeudas dinh^.r
a freto : tracto-as oom o ____
AOENTE
iste Labilie
9 -RA DO COMMERCIO-9
[\1*K
Facilc Stean. favigation tompanj
TRAITS OF MAQELLAN LINE
Paquete John Eider
E*r>ra-*edos porto*la
sol at o dia 14 da Oa-
tobro segnindo paro
pa nanoii da
do coatasso.
Etepuiele eos que dora
m diaite seguir tocirlo ei
l'Kymoalh, o que facilitar che-
^area os passageiros coa mai
?reviide a Londres.
Paracarga, paaatgaoa, tarnanairaiiiii o dw-
Vlro a frota trae*a-aoeooi ao
AQEN1
bVllaoa oaM o v\. LJaiIaed
-RA DO COMMERCIO-N 14
araohio, Par*. Barbadas,
Taoaaaa e *iew-l'ork
Para carga, paasagana.ew m-seodas i diabeirt
freta, tracta-ae oom os
AGENTES
O vapor Advanee
*pera-se de Nsw-Port.
Nava, at a dia 26 ia Oato-
bro o qoal aogor* Jopra d
ilatanit naaititiia ptia
Babia e Rio de Janeiro
PtrtcargoV, puMgeiif, cprntriiunfUt traxts-
4 coa oi
AGENTES
llcnrv Forster k C.
SI 8 RA DO COMMERCIO -N. 8
1 aidas
B0YALIAIL STEAI P4CKET
G01PAHV
O paquete Tamar
oaperado
do sai no da 15 de
crrente seguin li
epois dadetaors
oeceasaria para
%. Vleealc. 1,1 abo a. Tifo e *on
fhaaaplon
Roducq&o do pattagenM
lia Ida t voUa
A' Sootbamptoo I* ciaste 28 42
Camarotes reerrvadoa para os paastgeiro* de
Pernamboeo.
Paro paeaegeas, fretea, eto, traeta-ae c* ca
AGENTES
Amoriin Irmaos &C.
i. 3- RA DO BOM JESS N. 3
ai
Dampfschifflahrts-Gesellschaft
O vapor Rio
E' esperado do* por-
toa do sol at & dfta 60
de'Ootabro e sagniri
d pota dadeoMi
Ice. saa para
Uaboa e Haaibarga
Entrar dentro de parto.
O vapor Tijuea
aaaoaooa.*1 Espora-aa de HAMBUBG
com cidra e 10 amarrados
com paaiaa novaa
Quarta -feira 12 do Outubro
A's 11 horas
-Va araaascaa do Mr. Aaiaea, de
fraale d'Alfaadrga
POR INTERVENGO DO AGENTE
Gnsm&o
Arente Pestaa
Leilao
Da maior parte do sobrado sito rna do
Rosario n. 3 ontr'ora dos Quarteis, no
valor de 2:522^181, cu jo predio foi ave-
I liado por 4:50t')J000 em o qoal funeciona
ama iroportaota refinaclo.
Qulota felra, 1S da corrate
A'a 12 boraa em ponto
lVe> arnoatseaa aa rata do Viajarlo
. I
O gente Pastaos tari leilao por mandado do
Eim Sr. Dr. jais ds orphios e aasrotea, e a rc-
queriatanto do Sr. Antonio G&nealvea Fraga, da
miior parto do sobrado aeima mencionado, o qoal
aer rendido lirre e detembaracid) de qoalqnsr
onst e a qnea roaia der. _____^^^^^^
Leilo
Da aroarjlq, roneroa e atencilioa da ta
verna aita roa do Marqoea do Uerval
a. 170, ontr'ora da Conoordia
Qaiata felra 13 da corrate
A's 11 horas
O agento Gtenlo, autorrsido por ataadado do
Eim. Sr. Dr. jais da dirtilo do coatatereio o a ro-
to dos arrestaotet Fraga Bocha ft C-, f*
r leilao da armtcio, genero* e uteoeilios da taver
oa cima aeaeiobada, pertenecota ao arrestado
dolo Jos Malaquias.
Agente Britto
Leilao
DE I6TEII
Urna armaolo, tylindro e 1 grande caalo da
amare!lo propiio para padari*, 1 mibilia de jnaco
qoasi novt, 6 eadeiras de sraarelis, 3 cadeirai de
batane i, l cama fraooeat, 1 marqaesa, 1 ettontc,
1 mesa da daaa gavetat, 1 barco, 3 cabidas, 1 ea-
drire da eapregot^ir, 4 quadros, 1 cpala a corti-
nado, jarrot, raodieiros karsoeoe, i relogiot ds
pared*, metal 1 grande cabida para coebeira e
eotrsa sbjseta*.
Qolata felra. 1S do corrate
A'a 10 1/2 horas
Ra Direita n. 129
= Pracias-sa da ama cosinhera para casa de
pona familia ; na roa da Imperatria o. 7, segon-
de andar.
Alnga-i- o 1- andar n. 9 roa, do Coronel
Saassana e o 2- andar n. 21 i roa larga do Ro
sano; as cbave nat I jo dos mesmoe tobradoe,
o trata- ae na roa da Soiedade n. 30, casa terrea,
oa na ra Imperial a. 19, 3' andar.
= Urna teohora >-e idade creteida te cfCssoao
p.ra eompanbia em casa honesto, preitando Um-
bem ieoi pequeos aervicos ; na roa do Caldei-
reiro n 84.
Aloga-se a bella caa em 8. Pedro-novo, em
Olinda, muito fresca, com gaa e agua, maitoa ar-
veredoi, para grande familia.
AMA
Precaa-te de ansa ama paracoaiohar ; a Uatar
no roa Velha n. 76-
d Marco n. 20
(junto ao Louvre)
APROVEITEN!
Zephires de cores lindes desenhoa, a 140, 200 e 240 ra. o covado.
Cretonei claros fioissimos, a 320 ra. o covtdo.
Ditos escaros coros fxss, a 3<0 rs. o dito.
Chitas claras e escuras a 2C0, 240 e 280 rs o dito.
Percalinas a 240 rs. o dito pechiocha '
Merinos de coroB e pretos, todo da 13, com 2 larguras a 800 rt. o dita.
Cachemira de I8trasJ_a400 o dito, aproveitcm !
Completo e variado sortirnento da 12s pira vestido).
Cambraias de cores cora salpi:os a 5^000 n peca.
DiUa brancaa a 5,J500.
Fuetlo branco a 400 rs. o corado.
Dito bran:o rendado a 200 rs. o dito.
pari para vestidos e vestuarios de cianeas o 320 rea
Aluga-se
a eaaa terrea n. 50 roa do Fogo, cm dos *-
laa oapaeoaaa, tros qaartos e cosioba fra, acodo o
preoo commodo ; a tratar oa roa do Cabogi n.
16, loja._______________________
Criados
roa Formte n. 33, presiaa-ie d eriadot.
N.
sgu2o de linio
o dito.
Bramante de linlio com 10 palmos a 1)J800 o metro.
Ditos de algndao com 4 larguras a 800, 1100 e 15300 o dito.
Panno do Cost* para mesa a 1*000 e lj}20 o covado.
Atoalhado de linho muito fino a 2400 o metra.
Ditos de algodlo a 1^200 e 1^300 o dito.
Quardanapos a 2J20O e 2^800 a duzia.
Bordados de 500 a 23000 a peca.
Cortinados bordados a 12*5000 e 15*000 aun
. Fichus de 1S a lr55O0 um.
Toalbas para bunhos a 1*500 nma.
Ditas nlcoohoadas para rosto a 35500 a duzia.
Colchas de corea a 2*5000 urna.
Meias de cores para sonfaora a 4*5500 e 55000 a dusia, convi-m'
Ditas para homem de 3*5600 a 8*5000 a dita.
Camisas de meias para homens, muito finas a 1*5000 ama.
Para banhodemar
Costume para senhoras a 10*5000 uro. ,
Dito para homens a 8*5000.
Ditos para meninos a 5*5000.
Sapatos e bolsas para o fim e rauitos outros artigos a preciadlo
A RA 1 DE DIARIO N. 20 (JUNTO A0
L0UVRE)
AMARAL & C
Precias-se do
conducto, para
da Victoria n. 46, roja.
do Bario
urna cosinbeirs qae tenba boa
de familia ; a tratar na roa
Criado
Preciee-se ds um criado pora compra, manda-
dos e niait trricos de casa de pequea familia i
no eaet da Compsnhia n. V, eterptorio.
AMA
Precian se de urna ama para comprar e
coainbar em caaa de familia : na ra Du-
que de Casias n. 14 ae dir.
arada
Regla-H

CAJURUBEBA
lio de Janeiro e Santos
Para possageiroa, earga, frw ate, trata-so
os 8 das,
i
dopoM do altos* descarga.
CONSIGNATARIOS
oo praso
Borstelmann & C
BA DO COMMERCIO H. t
1* amdar
Porto por Lisboa
ac portas
Com destino
til lilil
carra e
lios Jos ds Suva Cay* 4 Filbo
odioadas
Da 1 ezce lente vacca tonrina
Qnlata felra IS do corrate
As 11 horas
No rae do Marques do Herval n. 170,
ontr'ora da Concordia
Por occaailo do Uli> da taverna abi tita.
POR INTEBVENCO DO AGENTE
Gusmao
Agente Pestaa .
3*. e nitino leilo
Da casa terrea tita ao becco do Qaiabo
n. 74, fregabais de Afogados, perten-
esnto ao inventario do B-rnardino Fran-
cisco dea Santas Oliveira.
acata felra, 14 de Ontuaro
A'an2 boraa em ponto
A7o arasaatm a ra do Vinario Tenorio
n. 12
O agento Pestaa, aotonaado pela Esa. Sr.
Dr. jais da orovedors rosiiaos e rapoHas, ven-
der ni dia e hora e:io>* mroeiooada, casi at*i*-
toocia do arto Exm. Hr. Dr.Jaia. ama sosa tar-
rea aita ao besos ds Qaiabo o. 74, oom porta e
jaaella da frente, 2 salas, 2 qaartos, atiaba, ca-
cimba s qaioUI erreado, a qaal sari ootregoe t
qooat mais der.
Agente Pestaa
5o e altillo leilo de predios
Um sobrado do um andar, aita i roa ds Tidal de
Negrstroi a. 91, tendo o* comiaodce aogniotes :
tres taaoUna o nata portado frente, daos salas,
d.a*qaartoa a na pavtaoota torreo oonopada por
oaoottbelsoioaeotad* mol hados, loadsodo todo o
rrodW.aMOOO m tan so, terviodo do bate a sVr
Gal virgeni de Jaguaribe
Aviaa-s* aoa atnbores de engenhoa e
mais consumidores desta ezcellente cal
qae continua ser o sea deposito gsrsl 4
ra do Bom Jess n. 23. Perfeitamente
eabarrcada e em pedras, como ss qae nos
vem do estrangeiro em nada inferior a es-
ta, continua a ser vendida pelo preco fizo
de $1000 a barrica.
Alera do deposito geral ja indicado, slo
tambera veLdedorea della oa aenbores :
GuiroarSes & Valenta 6 -Pateo doCor-
po Santo6.
Lopes d Atujo 38roa do Livramen-
to-3-
Bsnto de Freitas Goimarles & C.,
51roa li Vinonde d Iuparioa51.
RECIFE
PRAPERADO VISHOSO DEPURATIVO
aPPMADO PBL1 JHTA DE HYGffiHE PIUCA DA G01TE
Antorisado por decreto imperial de 20 de Jonho de 1883
soraposicao de Firmino Candido de Figaeiredi
EMPREOADO COM A MAIOR EFFICACIA NO EHEUMA1ISMO
DE QCALQCER TATCBEZA, EM TODAS AS MOLESTIAS DA PELLE, MAS
LETJCOBBHEA8 O FLORES BRANCAS, HA ASTHMA
BBOKcnrrEs (aiolestias das vas respiratorias), sos sosritiaaaTosi
OCCASbNADOS PELA 1MPCREZA DO SANQDE E FINALMENTE
AS DIFPEBENTES FOBMaS DA SYPHILIS
PropagadorA. P da Cunha
As importantes curas, qne este importante medicamento tem prodoxido, altea-
:adaa por pessoas de elevada posicSo social, fazem com qoe de toda parto aoja eOo
procurado, como o melhor e mais enrgico depurativo do sanguo.
Depurar o aangue, como condiclo de urna cireolacjo benfica e efficas, ai aa
qoe consiste priDcipalmecte o meio mais seguro de conservar a sade a de i
molestias que a impureza do sangue occasiona.
O Cajrubba, pela sua accSo tnica e enrgicamente depurativa, 9
atento que actualmente pode conseguir esse resultado sera prejudicar nem alterar aa
funccSes do estomago e dos intestinos, porque nllo contera, substancias nocivas,
4o vigor depurativo doa productos qae constituem a base principal d'este medica
As muitas caras que tem feito, estSo comprovadas pelo testemnoho doa <
tinelos e conhecidos cavalleiros que firmara os attestados, que esto jornal ten
do em sua seccSo ineditorial
Deposito central, Fabrica Apollo, ra Hospicio 79
A' senda eaa mallos ptarmacn Oa Bramll a Oa caira
P CLCRV **-esteta pata
Beieis me en!
Scm dieta c sem modifi-
ca(dcs de costomes
Laboratorio central, ra do Visconde
Rio Brt neo n. 14
Esquina a ra do RegenteRio de
Janeiro
Especficos preparados peio phar-
maeentico Eugenio Marques
de Bollanda
Approvados p<-laa jaotaa de bygiene ds
Corte, Ropublica do Prata e Academia de
I:duatria de Paria.
Elixir de laaklrlblaa
Ssatabelset ct drip-pticoa, facilita aa digei-
SBm o promove ss ejeocoes diCeeia.
Vlaaa Oa amamos ferruginoso e
. qalnado
Para ct chlcro-soemico, debslln a hrpoemi
intertropical, reeonttitiie ot hvdropico*
reos.
FUNDICAO GERAL
4LL4NPATERS0IS ft
N.44--Bua do Brum-N. 44
UNTO ABSfACAO DOS B0NDS
Tem para Tuder, por prei^o mdicos, as segu t's ferragena:
Tachas fundidaa, batidas e caldeadas.
Criya(Os de diversos tamanhos.
Rodas de espora, idem, dem.
Ditas angulares, idem, idem.
Bascos de ferro com serra circular
Gradeamento para jardim.
Varandaj do ferro batido.
Ditas de dito rundido, de lindos modeles
Portead fornalha.
Vaporea de Torca de 3, 4, 5, 6 e 8 cavados,
de 10 a 40 pollegadas de paadora
C
Rodas d'agua, systema Leandro.
Encarregam-se de coneertos, e as3entamesto de tnaobinismo e
rabalbo com perfeic^o e presteza.
exeoataai
hypoemi
e beribe
hemap-
Uaa exodteate eaaa terrea tita A roa Imperial
t66, eoa. porta a j.ntlle, taado a frsata asole-
jad*. oca ot eoaotodos teguiotai: daas sama, tros
qaartos, eoaiaha eitcroa, quiots! aerado, amo ea-
eiaba o portao, qae di t ibida para aa grande ter-
reno coa osos nos fondos ds mesas eaaa, s qoal
ser vendido jaotaaento ooa a aseas.
Sexta-fti 14 do torrente
A's U borae
No anaasem roa do Vicario Tenorio
n. 12 ^
sanaba
Muito recomaeodado na bronchite, na
tjt* e oaa toases aradas oo ehronicai.
Oleo de teninSno rr-rvar*aaoo a rao-
cao Se laranjao antaraao
t' o priaoiro reparador da fraquoia do orra-
siaato, na triiea.
rilalao aale-perlodleao, preparadas
eaaa pererfan, aalaa aJaaoraadr
ira radicalaoota aa tebrea iniarmittentes, *c
aittaotat e peraieiosaa
Vlobo de jarnbeba simples a tan*
ana rerraptaaoo. preparados
ana vlaba da caja
Ktleasea na* ofUmacoee do figsdo e baeo tga-
dtt oa ebrosiess.
*"lafca inico da rapilarla a ejnlna
AppUeado nat coavaletctocae dat parturientes
raneo anta febr
fla SDra i G.
RA DO MRQUEZ DE OLINDA
YEBDADEIROT V Tjny LIQUIDO
PURGATIVO lili lU IPILLAS
ieitm
ARMAOIE OOTTIN
aaaata ac u aor
Os PnrgatlToo Lo Roy jusUflcasa
sua reputacao secular e aoa aaperio-
^idade por milbarea de curas; boje ato
adoptados por toda a parta, de pufereacas
qualqaer outro para cora rpida e pooeo
R O Y/oonerosa das
MOLESTIAS CHBOHir AS
mal coDhecidas, mal curadas, e considerad. sem
razo como incuraveis. Nfto existe medicara, i majs
eDcas contra oa humores, pituitas oa bfles a
'qae provocara ou entreteem estas longas affeccoe?;
na reconsliiinte mais enrgico contra as reincid
Afim dfl evitar ai Coatrafacoaj:
Se dev* recusar com) tnefficat ouperigow qualquer
fLe Roy liquido om en pilulas que nao salas da i a-1
rpharmaeia Cottin, genro do Cirurgio JLe Boy | Rae da Se
rt nao ti asmdo a asngnature ao lado sobre rotulo. I
ie


nu
mwL\&w\K
PERNAMBUCO
VirifioUt, coma foi, % if nitifdtrii da ss*- axtcnaida Tanda lotera deaU
provincia, em favor de. adosadlo ajos balsame ds C babel, e a*
louvevel intuito de evitar o prejmso qae eoe porUderes de bflbitn sdviris de unja
anrlsmaissclo pardal, dsterssiusa a Evaa, 8r. nneai4ente de provinois, por acto de 16
da Agosto nlmo, ote fosee aabetitniia e referis leteris por ootrs do valor de
l.dOOKXKafOQO lenier eztreaids iatpre4eriaJaeU a* efe 18 da Fevereiro de
anno prearian vindouro, e en|o pboe ooateea oe eeguiatee pre
1 prem'o de
1 s
1 i
3
10
16
se
50
80
160
700
700
7000
premios

>


>
>
>
a
1
JOJB6JQO0
rntommo
erMOIOOO
fc000#doo
tKIOOMKX)
1:000#000
5O0|000
90OJ0OO
1001000
50,9000 pera oe doas obrerismos fintea
aoe do primeiro premio.
304000 pare oe dona sJgariemos finaos
oe do oteando premio.
de 20|000 pare o aJt/eriamo final do primeiro
premio.
2 approxima{Soa de 5:0004000 pera arisaeiro premio.
2 2:0004000 pera o asguado premio.
2 t i 1:0004000 pera o teroeiro premio.
70,000 bilbetra e 20*000 dbidoa em ateioa, qoartoe e vigeaitaos.
\
Encarregado por nomesclo interine do meeme Esaa. Sr. detedo do 80 de Jalao
do correte anuo, da trcelo d'eata lotera oonrido pelo presente, oe peaaudoret de
bilhetea d'aqaeUa grande lotera a virem trocal-os na tbesoorsrs daa loteriaa a roa do
Bario da Victoria, n 14, por oatroa de qae tem de eer extrabida no dia 28 de Fe ve-
reiro prximo futuro, e on Mo ha poaeibikdede alguna de deiiar de effeotoar-ae a extraerlo d'eata loto Apoi
ra no dia fixado, nlo a porque a importancia dos bilhetea vendidos ds antiga lotera
ponoo ioferior ao valor da actual, o por eaaa raalo dever-so coneideral-s quaai iotei-
ramente vendida, cobo porque noa termes do acto presidencial, me foi ordenado que
aeria olla irrevogavelmente extrabida no mencionado mea de Pevereiro.
Para aciencia dea intereaaadoa aqu traoserevo oa irguintea tpicos do referido
acto da preaidencia, de 16 de goato ultimo autorizando s snbstitoiclo de amo lotera
por entre:
i O i bilhetea qae nlo forem apreeentadoe troca ato 9 diss antea da extrae
< co, aerlo relacionado! por aeua naneros, dando-ts Ibes oatroa qusetqaar nuraerot
c do valor correa ponden te ni presente lotera, fasendo-ao d'iato ana rebelo, qae aat
c publicada pele impronta.
c O portador do bilhete primitivo tem dioses es nevo esmero que lhe for
< designado, qaando redamar, podeado depoit ds extracelo roceber o premio qae lbe
sabir em aorte.
c Me preataclo de contas o theeoureiro recolhera ao Tbeaouro Provincial, em
c deposito, bilhetes e premios qae nlo forem procaradoa.
< Destro do am anno, contar ds dala da extrscelo, aizds o parlador do
c bilhete poder spresenUr asa rsclamactd parete o Tbeaouro Provincial.
Fiado este praao, oe valorea em deposito srescrevrrlo em favor ds prerin-
c da, aindo considerados mus eventual, oa brma ds legislsozo gaste, se s Aseem
t Lla Provincial nlo reseber a convarslo era benerhio da Colonia rpbsoologioa
i babel. *
Recife, 10 do Outnbro de 1887.
o te

6**
Aloga-se barate
8a Tiaeonda de Itaparica n. 4S, m,
Isa Caroael Soasan na n. 14L qoerto.
Carador do Biapo o 1. *,*mn*
Largo da aiaraadu aaa agaa a. 17.
ans oO Oaaabaaee n. i, aaje.
(Vasa ea na ras de Coaaasaente a 5,
eaaTptaiig.de Silva Ouimarlee A c.
Aluga-se
vase da Ponte dijeses a. 18,
snasmodos pera grande raalia, ama
o e arberieao, eos asas potare! para
to e baaaeiro da eTasaate o bemba
baoeo doce, lemperndoe anisado : qaaas pre-
ar dinja-M ai massso sitia, daa 6 a 10 botas
" qe eaeaatrar a prooriatario,_______
Aluga-se
On venda as oasa has issa altlaaaaianlii
pintada, aa Craa daa latas a. 10 B (Pamessai
ras), a qasl poaaae bees ates anmawdss para fa-
ilis, a am sirio isassni ; a tratar na ras d
a 80, 1- andar.
Aluga-se
o asgaado andar do sobrado i roa de Martillo
Das n. 68, liaspo, coca solio a airante, coas bas-
tantes enajenados para ramilla ; a tratar na ras
de Domingos Josa Nardos n.tO.
Aluga-
se
oa vade as ao Paraasssiriai oa Craa daa Almas
n. 10. ama grande o exeellente eaaa eom agaa a
gas, teado so boa sitie, a qoal confronte eom a
casa do falkeide Dr. Leal ; a uiiar na roa do
Apollo o. 30, 1- andar.
Ama
Preciss-se de ama boa
Aor;ra a. 85, m masara.
c:iinheira ; na roa da
Al
Precisa-te de
roa do Paveenc'a
a e
ama ama
a. (.
a de oa criado : rs
0 Bamedio do Dr. Ayer
E' am tnico forte pateas enes regata!, e,
pelo eaaaaciaseato practico dos seus eSW-
too. OasunsM cama remedio certa para
aa febrea mallgnaa Estas deaordena de-
quepeiietrmaoaana^MpckwptiaBSet, amara
o tgado e motiva aa dUfcrentaa claaaea de
tsares iftiswtilst por Tereiarf.oa o
Quatrenariaa, Internas, de Fri,
Malignas, Inisrmittentes. Bemit-
tentee, Bioona, e Typhoide.
O Bnnrao no Da. Atb neotraUaa o
vcneDo miasmtica e expeie-o do systeou.
Nao coutem quinina era Ingrediente al-
\ gara mineral; seguro e InoSVnarro, e
> nanea ralba se se asa segundo aa dliaoaSaa.
mCPARADO PILO
R. J. C. AYER bj CA.,
Iyowell, Mass., E. t7. A.
A' venda naa prmsipaaa paarmaclaa o
drogsrUs.
Veodt-ae oa aiaga-se am piano forta de tres
cerdas, amito bam seaativadu ; a tratar na ma
ds Imper.tris a. 79, em eaaa so Sr. Tresae, oa aa
rus Dirertsn.40, lija.
Vndete oo
' PeMTasannYmy^bl
praoa oeageobo Jataaalem, i
na rregoasia de Seriabsoss,
\.
Plantas c sementos de
cacao c caf da Li-
brria
No eaea 22 de iovrmbro, irmtuo da bola
aaaatalla a. 86, vende -te seaaentea e plsn'ai de
caSo de diffarentts tamaubo, que alem de peo-
daxiram ricos froctoa fia lio ttrasnasa pela varit-
dada de cores, qae se prestam a ser eoHo.-adas
ea jardim. Reate iseatno armasem La semeotes
de enf da Liberia, moito taboroao, e prodnx em
todo o terreno ontinoadameote depois di tres
SSmoa, saaa florea alvas como nev i forma de
estrellas e aromtticas sama jasmim, prodas f/ucto
cerca de orna arroba por pe, na maior grandora
at des metros, dizem os posanideree qae esto
arreptad idoj p- r nio terem logo plantado mu (o ;
dastss doas errores do core, na mesma eaaa ha
aaethodos para o pUntio aperteicoado.
Jo$4 Candida de Mtratt
Peitoral de Cambar
<*)
PRECOS
Nu agetxnas : fraseo 2tt00, 1|S doaia 13S c
doaiaHdOOO. v"
as sob agracies : frasco 2/800, Ii2 dosis
15*000 daa 28*000.
Agentas e aaaoeitaijoa geraea am toda a pro
vmalaIraneiaeo M. da Silva C, 4 ma do
kiarqoea da Oliada n. 23____________________
Agaa de caj* pura
IIbco deposito
Pedro Villlo C,
Ruado Imperador n. 81
Ana portigoeza
Precisa se de ama ama par engemmar a ee-
tiabar para Usa psssoaa, eqot do danta fra ; a
tratar aa rae do Craspo a 17, toja.
Sili
10
por predios acata
atente e crrante,
_, o qoal dieta ds ea-
aaanWrla legas amela, eom boas mat-
para riaose, ansa de vivea-
da, doae diUs oara Uvradoraa, casa para faaer
fanasa, movida por agua, estribara para quatn.
eavallos, amortaata aorta eom todaa aa fraeteima
do pata, eetUasae aova, iraaaa e boas machinis-
sto : trtU-se aa roa da Saadade a. 4, oo roa do
lananTador a. 16, on no mesmo eagaasm.
Vende-se am ea vallo castanho, grande, para
sella, aadador de balso a talo : a tratar aa ma
da Coaaeipsa, aeebtlra do lieo Pela,
Paraaeabar!
Oa ssgaintes artigos:
Madapo(soas>erieaao,cm 1 metro de largara
de 14000 a 7*000. 8
Algodao marca T de 4*600 a 6*000.
Bramante de linbe, eom 10 palmos, de 2*900 s
2*000. i ~*~
Dito de alged&o, de 1*600 a 1*200.
Atoalhado eom lindos descaaos, de 1*800 a
1*900.
Lenocs, diversas edres, de 1*000 a dosia a
320 rs.
Llena escosses de 200 a 120 rs.
Serte atas oe qasdrinbos e lanadas, imitaclo de
seda, de 400 a 240 ie. o covado.
Linn de todas aa cores, da 160 a 100 rt.
Guerdanapot de 4*000 a dosis par 3*000.
Lencos de linho de 6*600 a dosis a 4*000.
Badas de listrasde 1*600 a 800 rs a 1*000.
Baados bordados de 1*600 e 2*000 a 800 rs.
e 1*000.
Toalbae alcoebosdas de 4*000 s 2*200,
Oambraia rietoris, eom pequeo toque de mofo,
de 44S0O a 2*600. ^
Cortes de oambraia bardada, da 8*000 e 0*000
s 4*600 e 6*000.
Babetes eom Uados desansos de,8*000 a dosis
a 1*200. ^
Qraade peehiacba am camisas para harnees, de
50*00 e 60*000 a 36*000, 40*000 e 46*000 a
dosia.
80 cem 1 metro de largara, de 800 a 820 rs.
Cortes a Mara Stuart de 10*000 a 4*000.
Um completo mi ment de casetniras de 1*000,
18600, 2*000, 3*00-, 8*600, 4*000, 5*000 e
6*000.
Assim como am grande numero da artigos qae
deixamoe de mencionar e que rendemos eom os
mesmos abatimentos.
Grande qnantidade de retalhos de todaa as qua-
lidsdes.
Loja das Estrellas
68-RA DUQUE DE CANIAS-56
Telephene n. 91 o
Reclame!!!
(liizinheira
Precisa te de ama sms para coxiohsr; no
3 andar do predio n. 42 da ra Duque de
Caxiaa, por cima da typographis do Diario
d Pemanbuco.
Eco
nomia!!
JA leja daa estrellas recebra para oa viajantes e
rapaaes eelleiroe gnarnicoes completas
DE
abertaras. panuca e colUrobos de selloiloid para
assr-se da seis a oito nuses tem lavar (apro
vsJbm).
E' o eumulo da Ec .nomia I I
Tem tambrm na completo aoniateato de tasan.
das nacionaea, ingles .s e traneeaae, prensa e da
cores, e faearrega-se de faser roopae p.r medida,
teado para isto am dos mais eoabecidos alf'aiatei
desta praca.
PBJECOS BESMI008
atasajae ale Caista aa
Tele peone210
Erneata alo Carena Frrrr-lra
Antonio do Carme Ferreir, san raelbrr ora
mandam retar miasaa por cima de sea preaado
filbo,' no dia 12 do currante, 1- aaaiwraarie do
sen talleeimeato, para cajo acto eoavidasa a teas
pareatea e amigos a asaiathrem, pelo qse desde ji
e conressam eUrnamente gratos.
EslabeleeineBlo de Banhos no
paleo do Carino n. 26
O propriotario dease eatabelecimento
achande se eom aan asde sggravada e
nlo podando por sao continuar eom o
pesado trabalho qae tem ti lo s 22 snnoa
em procurar s nieval o ao ertado em qae
se sofas eos offerocer todsi se vanlagena
qae se pode deaejsr. O eatabelecimeut
ligado eom o andar eoperior que tam-
bera offerece aa melhorea propor^S-a
para osees ds peoaoVa oa>de sade. Oa
pretendeatea a compras do referido ea-
Ubelecimento dirijam-te ao aeu proprie-
tario oa mearos esas.
Alaga-sa am s'tio na terceiro baeeo do Pomhal
s. 6, tem bastsntea rrsasairaa ; trata ae aa caaji-
saria 4 ma da Imperatna a. 14.
ladeiiiscllc oliba
Bas do Imperador n. 65, segundo andar.
Modista
Oleo Florea
0 melhor para o cabelle
Oleo Fio. a
Alags-ss am sito ao principio da estrada do
Raneas ansato, a Psrnameirim, eom boa eaaa de
morada. O sitio tem grandee propor$5es para plan-
taooea e di versea arvorta rraetiteraa, a eaaa tem
2 salas, 7 qaartos, coaioh* externa, qaarto para
criado oa leitor, eaaa de hanbo do tij ,1o eom cbo-
visco, agaa encanada da coaspaabie do Bebaribe,
agua na cosinba eom pia para lavagem ds pratoa.
O clima muito ameno e sodavel e a casa tica
muito prozima da estaeio do Parnameirim; a
tratar no pateo do Coll- gio oa praoa de Pedro II
a 6, 1 andar, eom o Dr. Meira de Vaseooecllos.
Pao tenteo
Mallo & Bisot avsm ao reapeitavel publico
qoo todaa aa tercas e sextas tetras teem este sa-
boroso pao ; roa larga do Bisarlo n. 40.
Boa Viagein

Para peqieoa faoilia
Alaga ss por 8*1000, ara ezcellente ao
to eom daos qoartoe ni Io andar N. 63
ras do Viaoonde de Itaparica antiga ds
do Apello, 4 tratar no meamo.
Gasa em Olinda
Aiaga-se a casa n. 11 4 roa do Sol (praia de 8.
Praaciaeo) teade doas mas, seis qaartos. quintal
ssnrade mesaiba ; a tratar na roa do amparo
o. 14, oa mi sano aa na jo Sol, tararse da estrrlla
do Br. Tavares.
FarllonarpBiiipi
Cbeg.u a prmeira remeaaa do preeioao iarallo
de carooo de algodio, o mais barato de todos ss
alimentas Pa aaiasaws da race rallar. rae:um
oas, ate, O caroso de algodio depois de ex-
trabida a canea e todo o aleo, 4 o sania rito ali-
meoto que se pode dsr ana aaimaca para oa forte
leeer e engordar ama admiravel rpidos.
Has EaUdos-Unidos da America do Norte e na
Inglaterra elle em; legado (eom o mais relia re-
soltado) de prefcraaeia ao miibe a oatroa sarell >s
qae io mai'o maia caro e nio lio do tanta ase-
taiieia.
a tratar as Be>4t> rem Fra(aSorba
AllDffi
O abaixo amigaado, dwaajaads retirar-ae para
Portugal em Ma c do anno tatnio, precian ven-
der seos esta b- leeimmtoa de raneadas, mdhedoi
e algnmas easaa ; ae algaem preteaaVr taser dito
negocio pdie dirigir e aoa ditoa eatabelecimentoe
sitos i margeni da estrada publiea. aa povoaao
da B Loareac-i da Matta
Manoel Jos de Brito Barreiroe.
Aluea se ama ezcellente cesa neste arrabalde :
a tratar na ra larga do Botara n. 34.
Casa
Alaga-te o 1- andar do sobrado n. 27 i roa do
Imperador, tata grandes commodos e sgua; as
ehavea para correr acham-se ne andar terreo.
Casa em Olinda
Aloge-ee ama cata cm Olinda, 4 roa de S.
Bento n. 33. tem agua encanada, piotada de novo;
a trawr no Varadoaro oo na roa do Bario da
Viefor-n u. 60, armaren de molhsd.it.
Venda de sitio
Vende-te oo permuta ae por predio nesta cidade
am bom sitio coa boa casa, maitas frncteiras,
exoellente banbo do rio, boa agna de cacimba,
extEoaio de terreno para baixa de capim, todo
morado na frente, eom porto e gradeamento, e m
caminbo de ferro e estaeio jante ao dito sitio, no
Porto da Madeira, conbeeido pelo sitio da Joio
Belleiro, junto ao Dr. Ernesto de Aquino Ponte.
ea ; qoem pretender dirija-ie 4 praca da Inde-
pendencia n 40, des 11- horas 4a 4 da tarde.
Viuhos da Garrafeira
Finos
Care. vellos.
Madeira.
Moscatel.
Uva Bastarda e de Paseas.
PARA MESA
Genuino do Lavradio n 600 rs. a garrafa.
Na mercearia de Manoel Correia & C.
Prnia do Conde d'Sta n. 15
lie dore bever tosdeata uBis 1
ama grande parte de artigas, |
abas, qae ae eaeontram aa antiga esas
de Cansa; aasasedtgnae laitnsmsms 1
!ae abaixo ae aegaem :
rnainbos de coree para raspas as 1
rs. o covado I
dem pardo loaa a 820 e 860 rs. a dita 1
dem braaeo de liabo, o- 6 a i 600 a sai
Casimiras pretae diagonal, 2 hrsjsaae, a 14
1*800 o covadoI
Cbeviets superiores, preto o aeal, a H o SJKa)
dito!
Bramsntea, paro liaba, 4 largona a 149001
Atoalhado bordado, a 1 200o dito !
Madapoln americano, eom 24 jardea
peca I
Algodio largo matta anear pedo a 4*1 a pean !
8eroalas de bramante bardadas a 12d o 14*000 a
dusia I
Lencos braaeoe e de corea, ahanhsdcs a 1*400 o
1*800 a dita! '
Camisas francesas e ingleess, de liabo s 36*000 a
dita!
Meiat ingles is para boaaena s 4*500, 5* e 6*000 a
dital
Toalbae felpuldas e alcoeboadaa a 3*600 e 4*000
a dita! ^^
Cum as Exmaa araboras
Biquissimss guarniedeo de rniasSa s 8*000 !
Lindas grinaldss a vees para asirs s 9*000 o
Etpartilhoa americanos a trastate, a 4*. 6*500 s
8*00!
Ficbs e entradas de baile s 8* a 4*0001
Colebas francesas e e.bertas, graadee a 3* a 4* !
Csbjsss bordadespars sntsors s 3* e 4*000!
Sargelina de todas aa corea a 940 re. o envaso f
Setiae mi cao todaa aa corea a 1*000 dio
Betinetaa la vradas de cores a 280 rs. o eovadai
Cachemires de listinbss para vestidos a 400 aa
dito?
Velludinhos liaos e bordados e 9C0 rs. a 1* dntaf
Pecaa de etguo para eaausiaaas 12 jardas BST
4*0u0! *^^ wm'
Lanos de quadrnhoa, muito largos, a 200 e240 ra.
o aovado!
Mirina para vestidos ama largara 600 ra. o
Ideas preto 2 larguras a 800 ra, 1* 00 el*
dito!
Finios braneos bortladoa, fiaos, a 400 re. a dita l
Nanaoka de cores, (nio deebctaat) 100a aniel
Paules, ultimo gosto em padrees, a 400 ra. e dafcw
Cambraa Vitoria e transparentes 101
e 3*600 a pesa!
Aoa Sra. Fasendeiroe
Algodio da Babia superior a 320 ra 01__
dem de cores, do Rio a 440 rs. o dito! -
Vendas em eruto damos deaenatoa da 1
09Boa Doque de Caxiaa59
Pereira & Magalhiea, sacceasores da Carnero
da Cunha a C.
aS*
f
Venda de t rreuos
Gavallos c carro
0 Bario de Petrolina, tendo de rtirar-ee desta
cidade, rende barato ama excellente parelha de
carelios da carro, a ver em sus chcara a roa do
Conde da Bce-Viata n. 46.
Criado
Precisa se re um 1 riado, qae sejs me-
nor de 15 annot, para copero e compra-
dor : 00 3 aodar do predio n. 42 na roa
Duque de Caxiaa, por cima da typogra-
phia do Diario.
Terrenos em Beberibe
Vcnde-se terrenos em Beberibe de Baixo, Agaa
Fra, que pertenceram a O. denhorinha e bi je aoa
berdeiros do Dr. Burgoj Ponce da Len, cem ti-
tulo legal ; a tratar na roa do Imperador n. 81,
eom o solicitador Luis Machado Botelho.
Attengo
Pranchps de pinho da Sh ca
Vende-se em grandes e peqo
renes do sitio, qae na estrada des
junto a eapella e defronte ds estaeio
frrea do Arralad : qoem oe qaiser coa
ja-se ao Dr. Portella em aeu escripteria 1
Imperador n. 65, 1 andar, oa 4 eaaa de anasav
lmela nos Aflictos. ^^^~~~
Fabrica de chapeas
Antonio Jos Maia & (.
DEPOSITO
A roa do Bario da Victoria ns.
34 e3t
Os proprietaiioe dcste etUbeledmeate se
cain ros seas nameroeos tregaeasa a ao reapei
pabiico, qae contiaaam a ter graade>
de chapos de todaa aa qualidadna
manufaetaradoa eom toda a perfeicio e por precae
mais vaotajosos qae em ostra aaaiqaar ]
A FLORIDA
Bata Duque de Caxiaa m. le
Grande soriio-ento de objectos pera pre-
sentes, aendo: carteiraa, porta jotas,
dem
si-
do
Mamad (arvalbo
Maaoel Antonio de Carraiho, Joti Mara da
Csrralao, toa mulber a ilbo (aaaoi tas), convidara
a todos os sena parales e amigos para aeaiatirem
aa mistas noa ntaadam cel.brr na malrs da
Bea-Vista, as 8 horas oa manbi do dia 12 da cor-
rate, trgoeiara dia da xaUariawala da aea Idula-
treao pal, aogro a ar*. Manoel Carvals*.
Caagati
s>a
u. alaria aa rmaa Kod
filase, Mferntet ftaVigaca di
gasa 4t> bata. / iS>a a; a
Kodrigaaa da aataa aam
o Asgaato
Avala
SdaVataat garatriej
alr.ame. a NUia
a da Pt-nba BMinaaea da Silva a anas
da Sirva, Man el Bod.i
ima^S-r, Oaete sagesto
.na aalhti, *aaa>
Ea naaa da 8i.va, H atetarlo Masad
koajaaaaar, anaanstartaa a>aaiasa<
eos simsato ae atastiad.s radaeaaVs do Dtanr
dt JVacatOaeo, JorncU do Htie t Prossaala pata
atoas p.r ase eessoaram o insta assatasiasslo
da atarte de asa SWide, pi, fliho, irmio s cn-
abado, oeapiiioAffuiit. Hmiioara nVdrigaes da
8t*1*' Atada b.tunre gratoa te tornam ce pa
rea tea o amigos, qae durante o loage periodo de
lyanresu t". ffriaewo e viaiurasa a aooaisaaba
^^^m*a eadicer ao eeaaltaru nablico, onde de-
ataqeileas (rov. de siaeasa smisada.
s eeavidaa pasa aatiatiraas aa rataaa de
M daanra lar rarr ao d 14 do
'** da laanad, aa ipraja ee
.* aak sata neto de
Aviso
t'asae raesbido o maia ansssjhll saetis>rasj(>d
ebapoo da sol de todaa as qualidades, tanto para
jaasnaaa anea pasa aaasora e cra-caa, o qas ba
de a>ia moderao, ae asea esUmae
> nasas es
a baratea.
rectamente da Eoropa osa primeiraa
bncae.
Aaaks aorno naata eaaa se breaa
biiit
p.r
42-
ef
. Vaadaem
ae sana hora, para o qae temos p eaoat ba-
ide ae a aaaaetata fieadlt-i.
e a reulso e manda se
m qoalqocr eaaa.
-ma ala
hw Eerreira k C,
anas-da ttm 1
Antiga rae Moas
s>
Umpraaa em
o* drogara ds' '
do Marques de
Se*fi.cseciiTi|ato
Mwe aaanl
den* O, ira.
ejaqeeaas ssaatlljalii,
Peda-aa ae Sr. J M. Q. Silva di vir 4 ra d
Madre de Deas n 8, butel Ptela, no praao d
trae das, a catar oVaU data, para aqaelte aego.
i,0.,?Veno,*,,on, 'f,f. lOdeOatnbro
de 1887.
Criado menino
Ha roa ds F.ore n. 19, se precita do am mc-
oio^ da 12 a 1 anno, para criado.
Ao coramercic
O abaixo aatigaa lo participa ao pnblieo a tci-
to aapecialaaeate ao onrpe carnerol, oca netta
daU vaeSaa aa 8r. aatoaio Peraandes Taisaira-o
sea aatabalaaimrata de padaria, liare e deaeanba
rae-do d. qaalqoer oaaa, aito i rea da Impera-
tria a. 66. B*mk>, 10 da Ostabro da 188?. *
Alexacdra Parretra da Gres.
CAS i Huir-
Aos J2: BI hesea c>rsatlds>s
23 RA PBIMtlitO DK MARCO -23
D 9* loaesta, da provincia venderem
SEM0LINA
De Bmns 1 de Glasgow
Este artigo* preparado por am novo prooesso
de trigo da melbor qoalidade, possoe os clemea-
toa aeseasaiiss para nutricio de erianoas e doen-
tea, e muito ae reoommenda por aer de fcil di-
aio e gosto msitosgra'avel ; tambera pode-se
r urna excellente papa, misturado em partes
ignaet eom a maiseoa doa meamos fabricantes,
addieionaado-ee-lh algum taita nicos agentes
oeata sraca, Sanndera Brotbare ft C, largo do
Corri Santo n. 11, primeiro andar.
bam de madreperola para baile,
marfim, eatojoa para agulhha,
broches de madreperola, dem de m -.
deaenbsodo em alto relevo floroa e am asa-
Iho de trigo.
Cassoos bordados pars senborss s 5|000.
Leqaes transparentes pfetoe e de cres a
2,0000 e 2^500.
dem de setineta a 1^500 e 2(5000, boj
dem de papel a 500 o 800 ra., am.
Agaa Florida verdadeira em gasrren-
ahsa a 500 ra., orna.
Contas lapidadas pretas o de cores.
Missangas pretos o de cores.
Lindo sortimento de fitas o bicos bran-
eos e de cores.
Grande sortimento em botoes de ma-
dreperola e phsatasis.
Lavas de pellica s 20500 o par.
dem de seda s 2000, 2AoOO a 3*000.
Capelln, vee o ramos pars noivaa.
Suspensorios ameriesnos a 2,5500.
Vende-ae o engenho CAMPIA ds co-1 Liaba pars machios a 800 ra. a osa.
marca de Iguaraas, eom bdaa trras, I Meiss de odres, escocia, pars aeaboras
moente e correte, podendo safifrejar at 1|J500 i par.
Caixas de jogj para salSo s 5J000.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Vende-ae pranchde* de pinho da Succia de 3x9
pollegadaa, em I .tes de 20 daaiss para cima, per
preco mdico ; a tratar na ra do Com
me.
ommercio nu-
Engenho venda
1,500 paes de astooar: tractar con o
respectivo propnetario, na villa de Igaa-
rass.
RIGAUDbC3
Pertumeiros, FornnrtseVpres
dtt Cmui fatai U MMaaaAa,a B-nica Holltedt,
ELEGANCIA PARISIENSE
kawi ranaast aaaw|iin sais anaaatss a* Itr:
ZtPNVBO 008 PASPAS
HKLIOTROPO
sas. aouQurr
penooomtaoo
IXORA O'AFRIOA
JA8MIM
JOCSIY-OLUS
.AMS8A 00 JAP0
Hvgiene
lirio oo valls
ssaonolia
mcXati oa omina
ssl o'imolatsrra
OPS/ONAX
PATOHUU
Rt.aanA
TLABtTLAaa SASILHA.
da Bocoai
,
Cr$mt Dintifrlcio da ifaud,
ata aaa un m eauat **m tmm ur
Dtntorina lgau, va **..
a anta un* d$ aWnw.
PARS, 8, Rae Vivlenne.
>oe:,

afsttJas finaa
garantidos :
3726
odtj
8191
2982
oaam-ao 4
& O os segointea premios
IKXXXJOiO
8t**uU0
ZOUdVJOO
UAOO0
ae aiartaoadoa
Prrcisa-se de ama, qae a.iba eom perfeicio co-
alnbar, para, familia da doas petoas; s t.aur na
roa do Matqoex do HtvlI n. 10.
le de Maris Rainha do San-
tissim. Rosario
Adia-se venda aa Livraria Clat.iea, ma de
Bam Jrens n. 66, asta imprtante obrtnba que
ra par se f.aer on piad.aua exrei;ioe da a>-a
Oe Otunsto d toarte
A dita obviaba esti approvada pele areebitpe
da lisa.
Livramento & C.
veudem cimento port'aod, marca Robins, de 1
ualidade ; no caes do Apollo n. 45.
Loja das ristras zoes
Pan Ba Telppbonei'll
arlada eom doas larguras, de todaa aa cores
a 500 rs. e coado.
LA a caimanas, novos dcsenbos, a 120 rs.
Irdrea de qaadrinboa a 120 rs. o corado.
adapoUo fino americano cem SO varas a
bt0<) a peca.
.igAdAn suprior a 4f a peoa.
t ailaa moito finas a 2i0 rs., cores seguras,
l'drtea de vestidos de phantssia, cm cartSo, a
91 o edrte. % .
Vestuario a marujo pura meninos de qoalqaer
tamunbo a 6#, comp
muitas laaendns para preeos baratos.
Loja e Jo Augusto Diea.
24000
aslas ffaraatidos ds 11> loteris ds previo
cardia do RacV, aoe sa estraair oaaa
da for soBocisds.
Vende-se
__a bem eaUb de moinadce bem Iccali-
] indo, i ra da Impasatria a 34, 4 muite afreguf
sado, e o motivo ae flirt aoa pretendeotes.
(jaz inexplosivo
Oe Iioaganan a Martines
VeaSam Abraatea Os C, mais barato que cm
oufrii qaalquer parte, em latas de 1, 2 e 5 galoes;
este gas recummeodavel pira a> easas de lami-
da porqa* evita a eipio-io. Veudem tamben cal
de Liabje, oleo de moc-td, potasas da Bassia em
latas de 10 kilos, asrite de Carrapato e graxa en
bexigas ; na ra do Bom Je sos o. 48.
Engenho Caianna
Vende-se este engenho por preco muito com-
tnoJo, movido por aoimaes e eom meia legua qua-
drda de trra de muito boa prodoeco, podeod >
safr'jar 2,01)0 pies : os pn tende tea dirjnm-se
ao mnemo, ou a > pateo do Terco n. 18. Advrrte-se
que aa obras o de pedra e cal, e tem bastantes
shas
Attenpo
Vende-se nma linda jardiueira de Jacaranda
aoa tasapo da merme re, daos caslos da mesma
madeira e tambem eom os tampos de marmore, e
'meta nma tapada, tade par mdicos prec > e em
asedie bom atado da eoeasivacdo ; a tratar aa
'roado M.rqueeds Hervsl a 168.
Boleas de couro, de chagrn, do prlia-na
o de pellica para senhoras e meninas.
Espartilhoa a 84000, nm.
Lindas paitas de couro, chagrn a pe
lucia a 50C-, 10000, 2*000, 34000 e 5|000.
Carteiraa para sdalas eom os repr.rti-
mentos de 104000 a 1004000.
dem pars letras oom oa repartimentos
dea meses de J. neiro a Dezembro.
Estrados corylopsis do Japio, ne da
JapXo, Buuquet de exposiyso, Tbeoders,
Bits Sargally, Porte Veint, Ixora Brioaa,
Roger, Owllut, Briza da Serra, Paria-Boa-
qu-t, Eetracto Oodenr, etc.
Luva8 de seda bordada eom misasagss.
dem bordadas eom vidrilbo doorads,
bronsesdo e granad.
dem eom palmea ds mesma seda,
dem arrendad ss s xsrez.
Anquinhas s 14000, 14500
urna.
Liadas pulceiras americanas da b, 7,
8, 9 e 104000 o par.
dem broches meriesnos de 4i,"*33,
U e 14000 um.
ollarinhos de linho, gosto motos,as,
50000 s dusia.
Punhoa da linho, modernos, s 9f000 a
dosis.
No vellos de liuliad.e corea
a 2*30 ts. um.
dem de odres s 60 rs. a, pera ma-
china.
Papel para fiares a 10D a 180 rs.|s aV
Iba.
Lequa de etnota a 1^000.
Papel amisiide, rosado, a 600 e 900
rs. s caiza.
Eochovs-s pars baptissdos.
Envisiveis a 200 re.
Liudoa plaairSes s 14i 14500
no,
Roa Doqne de Canias o. 103___
1O3-R0A DUQUE DE CAXIAS-.08
para
24000


Diario de PcrnambacoQflarta-er& 12 de Oatnbro de 1887
FUNDIQAO DE FERRO
CARDOZO a IRMO
Ra do Bara do Triunpho os. 100 a 104
DeptiiU i tu do ApoHe is. 2 e 21
Tem sempre em deposito todo* os rarainiaae e ferragena pr seises sgrieul-
sva deeta provincia, como sejam : vaporea locomoveis, sroi fizo*, coa eaJdeira
ohornis oa par* fago o mmdhmiIo, moeodea da todoa oa taaaneos, teosas batida*
Andida*, ato.
if.Lj. vir por enoammend* qualquwr machiniamo, encerregam-se da aeotal-oa
aa re*paa**b*a .'pela boa trabalbo do acarno.
Vende a presa *a a dinheiro coa descont a a procos raaamidaa.
VEROADEIRAS PILULAS .: D BLAUD
,/fa,

1
asmwln eoaAaac* do Medico
umtkeotieo con a* i
Perneo preparado flamwinoao*
i ala* O*tal apelado* aa i
sao asrtteeVs eon o aimi iiitn. in iir aa armo*, pela aaalor parta do. Medico*,
| par* erar en i a n. rani.m a aa^ acuitar frwUfiau i
Se betn ero* a maercao desua Miau* no ante Codea fumen ao* (Sapease de lea* tosi.
I do* ai* mnttaiemn a ama nica cUacAo, a do Suubji i
i mmit wn>*
MHiaauai
I AS IMIT AOOKS
- Km firaf>nii;r. aa sxlt*. a
UOLIDA(.\0
A' terminar em 31 de Outubro
<

Merino preto auperior a 15200 o saamdo.
Dito dito maia eatreito 600 ra. a dito.
Dito grenat, aoperior, a 800 ra. o dito.
Velbalioaa lavradia, de efirea, a 800 ra. o dito.
Dita* liaaa a 000 ra- dito.
Beoda da China (maripoaa)a 160 ra. o dito.
Setinataa da cores, fia**, aupariorea a 280 ra. o dito.
Alpacaa de efirea, aoperior, a .120 ra. o corado.
Z-phjr da lpico, luperior, a 320 n. o dito.
Setioeta chitada francesa, uperior, a 360 ra. o dito.
Meriad letim, superior, muito lar, a 1*500 o dito.
Paalaa de algodlo para alfaiata a 2fl000 a dusia.
E oatras moitaa faaendaa pir liquidaclo de negocio; a roa do Rangfl n. 53.
~r*}DR0N GUYOT
Pharmaceutico, 3-9, ra Jacob,
O OCOOaOW (3UYOT m para pro- y Aa CAPSULAS QUYOT rontam alea-
aarar a,pia aU-;Ur.> ani* agratiaval. trio 'i'- Ni'fuaga yuo. A doaaa So a doaa
IOM QUYOT tem ido ex>>- aquatrocaptula lo aotmiUi dai r>fsic8c*.
ado com eran<; asilo no* Iiupita-j* j Ai GA**aUt.A& 3UYOHT reo
0
de PraiK >' ti rapnnha naaon roiiiUdu do*
u as eniormidaiiaa

HROES e GASGAUTA T0SSAS TEMAZIS
dos CATAREMOS da tfJUCA l TSICAS, B80HCITAS, A8Tt.HA
MSPEMIA \ RESFRIAMBITOt
O QOU3RON QUYOT aonatiioa na '
tyook* aaaaWra* eaa leaafjoa da epa
a belida a maia hvjnnica.
I
Ai OAJ*aUl
a cada una lar*
OT alo araaca*
aa preto a firma
t a-baoiuta aaa*a indiapaoaaral
exigir m Wiut
SSCRIPTA. KM TRXS CORAS
Fabrica : Casa L. FRERE, 19, roa Jacob, PARIZ

.

AO LOUVRE
O* propretanoa d'eaae antigo eetabelecimento eiopre no intuito da oorreepen-
ar coofianca das Ex na* Sraa nlo soasara eaforcos a fia d* satisfacer a exigen
sis do boca goato a para o que acha aa actualmente em Paria um dos socio* da casa,
ene vai por todos o* paquetes remetiendo a qaa o capricho da aoda Tai inventando, e
para prora apreaaotaaoa o erguate :
Liadiaaiaoa cortes de 11, montado* em eartlo, com guarniclo de contas oxy-
dadaal
Eaplendida coeccJU de capetas e chapeos para aeohora I
Guarniclo completa de drilbo sui generis!
Boaeiras dolmaaa e visites em t cidos differeotoa !
Mantilhas anrlalnaas, eapedialidade I
Ditas de fil de seda primorea* tu ente bordadas !
Renda* hespaohoUs chanlly ea aortidaa efirea I
Lu*a* da aeda bordada* em alto relero !
Sadiobaa a anraha, grande moda I
Oolcbaa tarca* a imitaclo do crochet!
Palitota de aeda exa, preto e cinsentos !
E auitos ontr> s artigos de aoda.
muco ihl k um
A ftu {.' de Maro d. 20 4 (esquina)
CASA DE CONFIANZA
PILULAS ^u GUILLIE
PLOLi! tpnd sPa^ futo aAa^Ca^anftsi |r JOmJ
PAUL OAOE
?*?*" T*^ rT'im.TT' !
*
:o:
EssbWh depurativa. Formula do distiacto clinioo Dr. Ramos.
\%fmnr3 fot eiceflencia para todas as molestia que tem origem
na iapasasa da eaagne.
Syjuiiis, jiitmas, mcras, engss VnM, ule, Me.
:ot
Unta preta pasa eacrererinalteravel^ fabricada coa muito cuidado
asr ama tonaula ingleaa, especial para esoripturaclo mercantil e repartiefiea
publicaa, saaaa da presa, perfeitameote preta, nlo corroe aa peonas, nlo
t a d cosa.
JIM lULJE k
Roa 1* de Marca n. 6.
Pas i pean ao aeapeitavel publico que, teodo augmentado asa
e*t*belccimcnto de JOIAS coa maia orna aecjao, no pavimento terreo,
com eapeciadades aaa artigas de ELECTR-PLATE, convidara as
Exmas. rasaitini a aeaa naaerosoe fraguezes para visitar aeu eatabele-
cimenlo, onda eoxontrarlo um riquissimo aortimento de joia de ov a
prata, serelaa. brilhastoa e aatraa pedraA preoioaaa, e relogio* de uro,
prata e isral,
Oa artigo qu* reeabam directamente por todo oa vapor alo
executadoa pelo maia afamadas espedaliatas e fabricante da Europa e
Estados-Unido*.
A par aaa joiaa de aubido valor acharlo urna grande variedade
je objeetos da ouro, prata e eleotro pate, proprioa para preaentea de
casamento, baptiaadoa e anniveraariea.
Heaa aa relaco ao praco, e nem i quadade, oa objectoa cima
mencionados, eaooatrarlo ooacurrenoia n'aeta praca.
WOLFF& C.
14BDA Bfl C'-~1 i
DE

Sxassacan. aas aiaSBaatl rosui ssiui* sn***i*a >a> raa tas.
llepoatUfiu* em Permmm uro .FHaN h. ELIXIR DESOBSTRUENTE
Eupeptico de Gervo
m Freaarssls pels pharaaarra(lr*
JOS' FRANCISCO B1TTENC0URT
O Uervlo tem urna a^clo deaob*trn-Dte eatraor^ioaria par* oa iooomaodo
de igado, b*co e eatoaago, conforme o deeereve Dr. Mello aaavSM.
Ua graade numero d. p**ao q.. i^,u ud.j delU uiBSIr*-a infallivel.
Levadoo por eetaa inf. rmicfi. e per moitaa exp-riea-iaa pr*arai-iadaa par
ala aseaaea apreaaniaaoa aoe Hotoee ao publico ea gw^l, um Eliair deata plsata
As um sabor drlicioao e de d* tti^t < rrdao-iraaaeate basafloa para oa pobree deapep
spltneticoa e aoaeUee qu- vr-n. o figado.
Oe propriatarioo da Ph>ma< i> Cu'ral
22FC2ITC ITA FHAPIalAd. CSIITHAL
N. 36 Ru ^o
IERNA.MBU 0
N'M-ie) aaasia r*mlaecida eatabeleclancn-
(a) eacantritr saapeltssvl publica asaia
9 asplsjte aavUsaeaa ele JWA
i-cetiMsIas scassaasro sMrgetassislsatP las aaellao-
rM f.- krlcant-s m Knrapa, e qoi prlsaasn
ata ais tatuada elegante.
MslsMreess easspletso, liadas painel
i, alaaaetf, valut* ale tare eravt-Jsdas casa
ralta, aaaela, eacaletas,
BBMsJles artigas araprts
ESPECALIDADE
Esa relagia ale tur; prata e alekelasle*,
ra aa, seahera* e aaralant alas tala
rodltadae fabrleaatea Ja Earaaa e Asme-
as artlaas densa eaaa garas-
s, a-slss eaaa* a atad el-
ejase m sraa e*>aapete*jla.
N'rita eaaa tasaaesa isasJrrta-se quat-
ajasar abra d- aare aa asrsaa e tsaabesa rela-
(laa de ejualquer ajualidaale que seja.
4-Rua d Cabug~4
llsfawlalssMWirnt'saV I >** i.a,i*iai
38Ra da Imperador38
Nesta gr.nde pharaMois aviaaa issaitss a pedidas toa premptidlo,
As presencies m ungas eslrangeiras sio lelmente
Ca^tiMMks
O pbarmaoeatico pemambucano JOS FRANCISCO BETTENCOURT
USUtilla oa clnico deila cidado que eaaaram honraJ-o com ana confianca
para qoalquer trabalbo pronaaional e ao pubhca. Garante e a aaia atten-
eioaa e conariencioaa ezeeoelo.
Eaia easa resabe seus productos chimioos e drogas directamente
das aasherea cssaa da Europa, especial atante encor mondada* para sea
ESPEOLBADE
larepB Gastara, 6m i Bul le Tolo
Preparado pelo pharmaceutico JOS FRANCISCO BETTENCOURT, \
de urna efficacia verdaderamente maravilboaa as molestiaa dos erglea
respiratorios.
BroieliUes, aslbaa Um, euvolsa, etc.
m
CoitWmtio io Nraie
DiarUaMatr deUta-ae aa apr-ma a ote
aBSaadora poique eaUo paaaaado aa proviiei*i
a* lorte deste imperio ; &> innameroa oa recia-
as de todas aa claate*, aem que aejm attendidoj
aa ana ioataa paaisaa, de que *e gtorisa aa na-
cw civlliaadas.
E para qoe as peaaa dar impaJao* ao* deaejado*
Ptegrea qoe oartampnte trario o aea atar a*
tblos, resolveram Martina Pire* de G. ettabele-
eido aaa aaaaaa de moloado i rea Ea-
traiu de Boa no na. 1 e 2, a vender per preces
raodieoa ea artiga* nanisiit ao aea ramo
de negorio, que eertaa*nte onaatitue ama ees-
aoaia diaria e ende ae acha nm completo or-
tiaaato do* aegaiate artigo, que pela na qua-
lidaa* e ara*** alo reeaataeaaavea, oao ie-
Viaho fino* do Porto
sanera
Moecatel
Cellares eBacalas.
Completo aartmento de eerreja, cognac, bitter.
licdrea, doce*, bOMefaiaha* nsciooaea e eatrangei-
ssa
Queijoi frescos do aertio, pralo, Mma e fla-
mengo.
Aseite de ose, tate do Paran, fortnicido ca-
Papel par inpressio
Vende-a papel par* impnaaao, de fonaata Me
rii e Jornal do Beeife ; sa ru* do Marque* de
pilada n.^1._________|_______________^^
WHISKY
ROY AL BLEND marea VTADO
Este esoeUfinto Whisky Finatsii sra*
mrivel ao cognac oa agurdente de
para fortificar o corpo
Vende-se a retalhe noa atilheraa sarasa
sens de mofeados.
Pede BOYAL BLEND marea YUDO
oojo noma e emblema alo i
todo o Braail.
BROWNS 4 C, agestas.
AUeiea
Preeoa aem eompetencis.
Ni. 1 e 2Bu* Bstreit* do Bosario N. 1 e 3
Martios Pires & C.
Vende -te espeaisl faria* de bus o do*
bita 4 vapor, e preparada pera bolo,
eoaeua e ontra* diveraaa eipeeie* de ~
ue aeceesitem dettea me*nao* |
40 rs. o khi da de milho e a de
aaim como Sariaba para tender o pea
3|000 arroba ; na padaria da t
Pombal n. 1, pertencente a Pererra *
_________ Talephuoe86._____________
Palha de carnauba
Vende-M em gro*o e a retaato i aa rea i
Hortta n. 41, e ru* da Oeteaeao n. 9.
VERDMJHROS GRAOS geSMIDE i O^FP.ANGK:
UCKNCUDOS PKLA. INSPECTORA GBRAL DB *TODDIB DO CPBOUO BO
Aperiantaa, Eatomachlcoa, Pul Maalaaa, Oa^araOvaa
k)ntra a ealta de aayeUta, a Ot>*trueaUa, a anzaMia***, aa V
as ComgeatSoa, etc. Dote ordinaria : 4.1S arto.
Desconfiar as /UsIflcacSs. Exigir, o rotulo junto imprimido em fi
^dnSame e 0 Sefla il Ul9 daf WT
cada urna letra de urna cor
Bm rain, Pharmacia LXOT
StkMllM taUiMUl

Lotera da Provincia
Acha se venda a 10.a lotera a bene-
ficio daS. Casa de Misericordia do Rccife, flne
ter lugar no consistorio da igrej & de Nossa
Scnhora da Conceifo dos Militares, ne
estaro expostas as espheras m orden nn-
merica, para seren examinadas.
-

XAROPEaSEIVAaPIliHEIRO MARTIMO
d$ LAGASSE, Phtm*cestico i Bordeuu
pala J
Hygi.ne do Rio-de-Ji
Os medico* franceses mandlo para Arcachon, perto de
doentes fraeee do peito, aflm de que respirem o ar embalsamado
pinheiros a bebi a aeiva ose se extrahe do pinbeiro martimo.
admiraveis principios haiaamlivia alo os que o Sr LtfltftS ce
seu Xarope o na Pasta de Selva do Pinheiro Martimo,
pellones recatados constantemente contra a Tosse, os Reetrlsoae
oe Gatarrawa, a Broatobite, e Rouquidfto, e llilliiucle da Tea
e*a Basa a mi* Ubritt, ha* **im> en/1* ata
Psaaatto aa PARS, 8, Ru VivSsaae, e as principas
A REVOLUCAO
48-BulO Dip ilfi COi'iS-48 :
GRANDES NOVIDADES
Eaplendido aortimento de cambraia com salpicas, brancas o de corea a btJOOO,
00*500, 6d00 e 6\$5O0 a peca.
Matine escoceses e de listras, oombinaclo, a 440 rs. o covado.
Lindos corte de oretone com barra, alta novidade, a 8 Lenco de seda, lindos gostos, a ltfOOO, 1,5500, 2^000. t
Lis de quadroa, 0 que ha de maia novo no mercado, faxenda larga, a 600 s
800 rs. o covado.
Cachemira acoUmoada, lindas cores, a 500 ra. o covado.
Colchas de odres, esplendido aortimento, a 2)9000, 2J500, 3#000, 3*500
e 4o000.
Ditas de crochet muito grandes a 6d000 e 8^000 urna.
Coreinados bordados a 6,5000, 7)5000, 8000, 9uX0 o 10,5000, o par-
Ditos de crochet, completo, a 45,5000.
Lindas guarnicSes de crochet para cadeira e sopb a 6J000, 81000 e 10|000.
Merino, lindas c8res, % 700, 800 e 1^(200 o covado.
GusrnicSea de veladilho bordados a vdrilho para enfeites de vestido* s
6000 um
Cachemira broch ultima moda a 1<$500 o cavado.
Ditas pretas, sortiaento completo, a 600, 1*000, 1)5200, 1,5400, 1*000, 1#800,
e 2^000 o covado.
Ditas sssetnadss a 1^500 e 1)5600 o covado.
Vestuarios para baptiaado ricamente enfeitados a 9)5000 e 134000.
Colarinbos e punhoa para senboras, ultima nnvidade a 2,1500,
Camisas bordadas para senbora & 3*000, 4*000 e 4*500 urna.
Sabidas de baile, lindos gostos, c*m pequeo defeito a 2*000 e
a 3*000.
Leques com liadas paissgens a 600 e 2*500.
Bordados e ntremelos de cambraia baratiasimo
Sintoa de chagrn para annhora e crisocas a 1*000.
Madapollo Revoluclo, faaenda muito ba com 20 varas a 6*000 a peca.
Muitas ontras fazendas que s coa a presenca daa Esmaa. fumiaa e
vel publico se poderlo apreciar.
Henrique d Silva Mor ira
W
s
aatka.
0 mh tlmutt, a b>i **^ o am
USAOO NO SJWaOC tWtaONO
mZJOOLJLOT pad* aaa Bor* Ueatcot a jompn
VERDAMIRO PAPEi HG0I10T
-fasas ass ana
aaoaas/Uav
Irax tscrtpta
tm Tinta incinU*
SlVaai
Lcendtdo pela Inspectora Oenl de Hyglnt io Imperto io BrtuH
PREMIO NACIONAL
di 16,60Or.
Grande Medalha de OURO
uina-Laroche
Encerrando todos os prinoipios das 3 quinas
APERITIVO, TNICO e FEBRFUGO
Agridabilmsmo e de supenoridade pro- I Q [mm CCODII Q| A| QSO
suda sobre b-doe ra pr. de quma, CJ5 U IllCoinu r a-ii w ws ,'*^J"'
contra a DepressIo de Fohijas, as Ar- Recornmendado tm*n Dbpaupb*a*eito
rEcpOEs del Estomaoo, as Febrbs Rjb- m <-o Sawooi:, a CHloro anemia, e as
BELD, etc. t COKSEQtTBltCIAfl DO PARTO, etC.
Parta, 22, n Dronot. e mu princip** PSAnnaeiae as Mundo.
\\\\\\\\\
mnMzm
TlllalalOHETRO 1KDIC0
de Lon BLOGH
Systema
JUaataH a*H aaa*a%* d atWm d roaar
a** .aimii i d aa


ci
UC *
StiBNCIAS


A DISSEJUflfAO DAS PLASTAS
naVaala)
IV
0 dtemopodium ambrotcida, seseado
palo Sr. Barcbell oa un ponto di ilha de
Santa l lena, niultipjou aa to abundan
tomento, no r' qu.tr J asnos, que
tornos se ama das ms berras rnais oso-
Bans da ilha, onde nlo cejaoa de so re-
produair desde 1845.
Introduzilaa em us paiz, cesas plastas
exotieas treram de idapur-eo, pelo meios
da rariaglo e da eelecglo, toda as eon-
deBea especiaea da nova r-gilo. Podem
entretanto ser menos proprias para abi me-
drar do que oatras especies.
Ha plantas que produsam fructaa sus-
ceptireis de langar s semeatis s ama
certa distancia.
Esta* pllntas operam, pois, de per si s
diaaeminaglo de seuuntos; entreunto,
fcil de cosprebander qaa caes dieaemi-
nsclo circumscripU s um eapago muitia-
ainso limitado.
No numero dea vegetaes cujo tracto
potsae am pericarpo abrindo-se elattica
mente e laceando aeos fractos, mencin a-
nws s laipafirns baUomiea, s impali*
noli m toncare, o tpartium tcoparium, a
ultx earopoius, a hura crepitan, cojo frsn-
eo se abre com exploslo. As vlvulas
desss Iructo se Jestacam quando mesmo
ligados por um fio de rame.
O fracto de ama planta \ familia das
cucurbitceas, o echi/lium, quando bastan-
te maduro, projecta violentamente scus
fiactos com am liquido, depois de destacar-
as do pednculo que o prenda 4 planta.
Terminaremos aqu este resumido artigo
das causas variadas que cootribaera para
espalnar por todos os pontos do universo
ementes, que poderiam, de algura modo,
aer comparadas a menaageiroa que vio
fundar colonias vegetas* longo de sea pas
natal.
Ebmosd Bordaqe.


i alo mas |
i, estando o cea Iia>pa e 'm montaba
brilbante de agua e ds sol, ou.-i, por entra
o eeoorrer, das olh.a as chalas dos rega-
tos eogro.si lus, os goisos 'ds macho, to
alegres, to vivo*, coma uas graaie earri-
'.s Psenos. Mas nlo era o
- n a velha Noraia, que o guiav.i.
Era., adrinhes quem... Estsphaoioba I
Bstepbaainba eos pesaos, muito direita en
tre oa cesta* de vase, mono orada do ar
da moetaoba s 4o fres.-o ds tempestada.
O piqu no ettava doento : a ta Norads
tiohas i io ver os filos. A inJa Eatepue-
nioba dase me todo ato desoendo do ma-
cho e tamben que chegava tarde porque
se tinba perdido no cauinh-) ;' mas ao vel-
a to endomingada, oom rondas, flores s
urna aaia nova, pveda-me mais que ella se
tivetae demorado n'algama danca do que
4 procurs do caminho entre os ailvedoa.
On I que gentil creatora I
Sao podio deixar de s contemplar. E'
verdade que nanos a tinba visto do to
perto. Algumaa ve asa, no invern, quan-
do os rebaohe desoiaas 4 planicie o es ia
4 noito ceiar 4 bardado, ella passava rpi-
damente, aem fallar aos oreados, aempre
beaa veatida e um poaoo arrogante. Agora
tinba a all desoto de mim, e tC para miss;
nlo era para perder a eabeca ?
Quando ac bou do tirar as provisoes do
cesto pos-se a olbar cariosamente em volts.
Arreglando um poaoo s liada sais do-
minguera, que poda sujar se, entrn no
curral, qais ver s esoto oado su dorms, a
maogodoara de paibs oom s pollo do car-
neiro, a minha grande capa pandorada na
parede, o cajado, a espingarda de peder-
neira. Tudo ato s diverta. E' snto


IVOSS!___
havia das monteabas a
a vap
lado do posara.
Oapois de ter caten i.I o sobn
Creso* um p:lls nova, qui* q
trasse no enrrai para dormir,
boas noites e fui sentar me fora,
porta... DtUi testomunbs qaa a
do fogo do amor, que me esoildava o"
gue, ojnbura m4> p;nim:iitj me o
rea ; s ms seatia altivo por pensar q n'am canto do carral, muito parto do ra-
baaho curioso, que a via dormir, a fila,
dos pajrSss,como ama ovelha mais pr;
oiosa e mais branca qae todas as oulrat, -
repousava, confiada 4 minha guarda. Nu-.i
oa o co m* baria parecido to profundo
as estrellas to brilbantea...
De repente abrise a porta do c
appareoeu a b'lla Eitc baoioha. N'u
dia dormir. O gado fasta estalar a p
quando se mexia, ou b>lia sonhaod
Antas qoeria rir para junto do fogo.
Vendo Uto, diitei lhe sobre os hombro* s
pello de cabra, sotve o fogo o fijamos,
ssm fallar, sentados am jaoto do oatro.
Se algams ves tvessem passsdo a i
4 lus das estrellas, sabenam qae, velli ,
qssnto dormimos am mondo misterioso
solalo e no silencio. Eatlo as f<
murmuras maia claramente, os lagos
oendsm pequenioos fogos. Toda*
ral el
' SJtO
lo ceu. Os
t> e apa-
aras-a Qj4g osta preguigo-
' *,' que tinha dormido
i sempra strazt e fu-
i fazer par.tr, a tiro a llaes s
[cejado. E aqai esl4 porque os tres
se ohamsm tambes o cajado de
de MiUo... a Ma a mais linda de
aa estrellas, pateos, a noaaa, a
as, 6 a a E .tralla do pastor, qua nos
eliomis ao romper d'alva, qaaoo soltamos
banho, e 4 tari?, quando o recolhe-
. Chamamos Iba tas Des < Mgi*le-
^a, a billa Magdalena, que sague Pedro
p Provenca >, com ques se oasa de sete
m feto annoa
- t O que I pastor, pdis tambem ha
.samentos de estrellas T
< Ha sim, patroa...
E quando oomea;ava a explicar lha o
ue eram estes casamentes, sent ama coi
fina e fresca p:sir ras levemente no
hombro. Era a su cab-'js, desfallecida
pelo somno, qaa as apoiara em mim, com
am agradare! contacto de rendaa, de fitas
ge do cabellos ondeados. Ficou sssim, sem
ae m)ver,jat qae os sstros do cea empal
lideceram, vencidos p-lo sol nascente.
Eu via-a dormir, am poaco pirtsrbado no
intimo, mas santamente protegido por
aquella clara noite, qae nlo me den eenlo
peosamentos boas. Em volt* "de nos ss
gas da montanba ae agium livremeate ; dsst .trallas contiouavam a carreira silencio-
LinERiTlR^
As estrellan
(NarracHo de um pattor da Proetnca)
ULPIlOXE DA005T)
Qoaado gnardava gado no Libaron, es-
tara semsnas inteiras sem rer rirs alma,
e, as paatagens com as orelhss e o meo
do Labr. De teapos a tompoa paasara
por 14 o eremita do monte Lre, en basca
de aimplicea, oa svisteva o rosto negro de
algum carvoeiro do Pieosoote ; mas era
gente rustica, silenciosa 4 fon,* de solidlo,
teodo perdido o gosto de f.llar e nade ia
beodo do se passava ns aldeias e na* c-
dades. De modo que todos os quinao dias,
sssim que oavis, na sabida, a gaisalhada
do macho !a hardade, qaa me trau u
provisSea da quiosena/ e, via epparecer
pouco a poaco, acial da encoata, a cabe-
ca alegre do mo de, sentia-me verdaderamente tena. Fa-
ziar*s contar aa novidadea da aldeia, os
baptismos, os qasamontos ; maa o qae mais
me interesaava era saber como esteva a
filba do* patroes, a Eitophaninbe, a maia
bonita rapariga de des leguas em redor.
Sem mostrar grande interesa, intounava-
me sa ia muito 4* fastas, aos serias, se ti-
nba sempre novos'conversados fea qaem
me perganter qae tinha es eom tudo isto,
eu, pobre pastor da montanba', drei que
tinha vinte annoa e que aquella Estepha
ninba era o qae ea havia visto de maia
bello na minha vida
Ora am domingo, que esperava os vive-
res da quiaaeoa, aoontecea '.-hogares mui-
to tarde. Di manhl diaia oomigo : E
por cansa da miss* caotads ;1epois, pro
ximo do meio dia, desencadeou-se urna
Denme rontade da responder : Ees si,
patrio., e nlo menta ; mas era tal a mi-
aba perturbaclo, qae nlo me occorrea nem
usa palavrs em respoata. Julgo que ella
percebea isto mosmo qae, por milicia,
taaia redobrar o mea embarazo com por-
gantes.E, toa escolhids, pastor, rem
ver-te algamas reses'r* Ha de ser por oer
to, s cabrnha de oaro oa s fada Estrella,
qae so percorre o carne das montanhas...
E fsllando-me, parecia-me fada Estrelle,
oom o gracioso sorriso na fronte inclinada
a aquella presas de partir, qae trans or-
no va s visita n'ama appariclo : Adeui,
pastor, s.
Bo* Urde, patrda. E 14 ss foi.
Assits qae sVeixei de s ver no osmioho
em de.-livs pareca-me qae as padraa qae
ealuram debaiao dos casos do macho me
oahiam ama por ama ns corajlo Ouvi-os
muito tempo; e at quaai 4 noite, fiquei,
oomo adormecido, saos me atrever a bulir,
com medo qae o aoabo fagiase. A' noitnba
qaaodo o fuodo dos ralles oomeoevs s tor-
nar se asol e os aoimaes ae empurra vam
una aos ostros, bailiade, para entrar no cor-
ral, ouvi qaa no chamaraai ? deteids e
vi sppareoer Estepbannha; nlo vinha ale-
gre, como d mannl, catara toda molhada
e tremas de medo e do fro. No topo do
monte tinha enoootrado o Sorgae eogroe-
sede pela chara da tempestado qaeren
do pistar a tolo o custo, estirera em risco
de a* afogar. O paior qno Iquella hora
da noite era oaoaaado peasar em voltar 4
herdade ; porque ella nlo sabia ir s palo
atalbo a ea nij poda abandonar o reba-
hLo. Este idea de psssar noite na mon
tanha atormentava-a maito, eobretdo por
caasa dos pais, qae eateriam com cada
do. Socaga a o mais qae psde... Em1
Juibo es noites slo pequeas, patria...
E' qaeatlo de peasar mal am boasdo. .
Fi* depre*** ama fogaeirs par* loe enxa-
gar os pes e o fato, todo encharcado pelo
Sorgae. Em sogaida trouxe Ihe leito e
qaeijo, mas a pobre Estaphaninba nlo
qoeria ensogar so nem cerner ; e so rer
ss groases Isgrimas, qae Ibe borbalharam
vibrabas no *r, raidos imperceptiveis,
oomo se sentssemos cr#scsr *a arrores,
germinar as plantea. O (ia, 4 s vida dos
seres ; coso a noite, s vida das eoiaaa.
Quando ae nlo eat acostamado mette me-
do Da forma qne Estepbaniuha esta
aqai qae ta vives, mea pobre pastor? Co-, va toda tremola e conchegava-se a mim
me te deves aborrecer por estar sempre I ao mais pequeo raido. N'utna ocoasilo
I Qae ltM1 Em qaa pansas ?... am grito prolongado, melanebolico, rindo
de lago, qae bruera em baixo, sabio, on-
dulando, at nos. E ama bella estrella
cadente correa por cima das notas* cabe
cas na mesma direoclo, como se aquella
queixa, qae acbame* de ouvir, Israste
asa lus comaigo.
O qae isto ? pergantoa-me
Estephaninha em roa baixa.
c Urna alma qae entre no paraso, >
e fia o aigaal da crua. Elle banseu-ae
tambem e ficoa am momento maito reco-
lbida, olbasdo para o co. Dapois diaae-
ms : Sempre en to verdade, pastor,
que voces slo braxos ? a
< De modo nenhum, menina. E'
qse vivemos mais proxim) da*^ estrellas e
por isso ssbemot melbor o qae por 14 se
pus a do qae qaem vive na planicie. >
Ella, com oabeca apoiada 4 mo, fita-
va simpre o cea, envolvida na palle, oomo
um paatorinho colate : < Quantaa estrel-
las I Como lindo I Nunca vi tanta*...
Sabea o nomo dola* paator ? >
- Por certo qaa sim, patra... Es-
cote I afesmo por cima de nos esta *
c Estrella de S Thiago i. Vai direita de
Franja s Hispaoba. Foi S. Tiego de
Gallisa qae a tracoa. para gttaar Carlos
Magno, qaando combata o* sarracenos.
Miis ales 4 o < Carro das Almas oom
os qaatroa eixot reaplandecentes. Al tres
aa, doceia oomo um
r inatentos a figurar
I
randa.. rebanho ; e

e-m^. qne um del-
deliostds, a msiS brilbante.
perdendo-se no caminajV,'
no hombro e adormecen .
viera pausarme
VARIEDADES
FOLHETIH

VICTIMAS E ALGOZES
POR
SMUJU DE BJCHEBORG
l>HINi:ilt % PARTE
A FAMILIA IalOlT^TE
i
( (entnaselo do s. 230)
XVI
-

TumrraaleU:
Alberto admirars rom ella, maa ara me-
0 Mediterrneo do que s figura eelbelt*
e airosa da moca e o sea detietoao rosto,
qa* elle contemplavs.
Alberto e Cecilia acabaras de subir am
rochedo, qaando de repente se obscurecen
s horiaouta e ama baforada de reato ar-
dente Ibes fustigoa o rosto
Era o mietral que levantara as ondas do
asar e arraatava turbilhSa* de. poeira.
Alborto senta falur-lbe a reapira^o,
maa esteva nicamente occopado eom a
asa companheira a qaem via cambalear co-
nt se nlo podesse aant-r se em p4.
Oh I mea Daos I dissa ella com vos
apenas distinets, abafo.
A moja esterd'in os bracos para proco
rar inatinctivamente ns ponto de apoio ;
felizmente Alberto esteva por tras delta,
receben a sos bracos e levoo a para ama
chapada de alguna metros quadradoa, qae
se achara perto.
Cecilia eatara muito agoniads ; reapi-
raclo arquejante, rpida, aabia-lba da gar-
ganta, dir ao-hia qoe ia abafar. Aa mloa
da mo,a taaiam eaforcos impotentes para
dssabotesr o rsttido. Alberto dsasb>tooa
Ib* es bot'T', abrio-lbo o vestido e o sao
olbar [dio contemplar am paito branca co
me marfim e mo alado oomo raarmore an-
roa Urgaavente, e parecen
maa nlo re opera va o
ds pala* ,'bos eatevam abortos
ole vas, tellava, mas alo ouvia.
De reposte Alseru *ssrta o bra{0 da
moj* aporte!-o convulsiva menta e prona o
- 'estrella} qae vio adan te slo os tr.-s oa-
valloa e aquella pequonina, encostada i
terceira, o carroceiro. V oabir 4 roda
aquella chava de estrella* ? Slo almaa
qae o bom Deas nlo qaer ao cea... Um
pouco maia abaixo eat4 o < Engao ou
oa c tres re*. E' o qos nos torre de
relogio. Baste olhal-as para sabar ae pas-
as -ti* meta qoite. Anda para baixo,
aempre ae sol, bnlha Jlo de Millo o
respleniof das astros.
V'-iu diser-lhe o qae s respeito dest* ss-
trella oontem o* pastora*. Pareoe qae
am* noite t Jola de Millo >, com oa
tras rea s Transmontana > forana
convidados para sa bodas de ama estrella
de qaem eras amigos. A Tranamonta-
o mais aprrssada, disem qae parti
A' minha torra
Todoa cantem ana trra
Tambem roa cantar a minha;
as debis cordsa da lyra
Hei de fase!-a rainha 1
(C. DE AbREC.)
Sob am co sempra formoto,
Sereno, lmpido, azul,
S'estende o vasto coloeao
Deesa Amoro* do Sul.
E' um pais opulento,
De natarexs am portento
Desooberto por Cabral
E' o mea pais amado,
Por mil poetas cantado:
A minha torra natal,


ciar paiarraa entrecortadas por espasmos.
Diaia :
s.Alberto! Albertol Onde est elle?...
Cabe, socoorrol soccorro '... Ah mea
Dea* 1 ah mea Deus '... Vejo-e despe-
char I... Estl todo acabado I... ra des
pedacar se no rochedo.
Dea am grande grito e ficou inerte.
O moco lasia cada res mais eafarjot pa-
re fsol s recuperar os sentidos.
C- cilio I Cecilia diaia elle como lon-
co, estos perto d* meoios, olhe psrs mim,
suca a minha ros, nlo corro nenhdm pe
rigo.
A moca ficoa anda algum tempo, im-
raovel, depois psrecea sabir de am peta-
dello borrivel.
Onde eatoa ea T diste ella, olhando
em volt* de ai oom olhoa desrairados.
Reoonhaeeai Alberto e am raid de ale-
gra illuminsa-lsM logo o rosto.
Ah mea amigo, diese ella, o seoLor ?
O aeuhor eat perto de mim! En to nlo
Ib* acontecen nada t Qae horroroso saeto
qae tive i Ab a* aoobesse^l
Notos depois que o carpo o vestido e o
collete eslsvam abertot, oorca a repsrou
precipitedameote Unto jaslo Ibe tot pos-
si ve! deistmss* do sea rettaario.
Como anda estvesa* muito opprimida,
foi camiohando lentamente qae foram ter
eom a oooeaaa s a Sra. Lionnet, qae j4
fomscavam a inquietar-a.
Poaco depoie a moca teodo dito sem en-
trar em muitos pormenores qae tinha sen-
tido am iocommodo singular, mas qae ji
ae tentia ioteiramente boa, todos quatro to-
maras o caminho da oaaa.
Alborto dar o braco a Cecilia qaa fal-
iava poaco passcia absorta as suss re-
flasSss.
Comtudo, como ae anfiroxisissem do
hotel, Alberto dase 4 moca :
Menioa Cecilis, est rrepen-ida das
patarras qae pronaocioa no rochedo T
Qae palavrss ?
As qae trabiado o nteres** qae ea
Ibe inspiro me permittras sor editar qse
me sm
A mofs^eiboa psrs ella e dpois baixoo
os olhe*.
Mas porque 7
Porque aa minhss palavraa foram *
exprselo inconsciente de am sentimeato
qae aos aeua olhos nlo tom o msoor valor.
Era aiz t lhs claramente :
Por re 4 qaa o senhor nlo ae de-
Albarto co nprebeodea o replcou ;
ina Cecilia, aab* pt
contrario, por qae ha longo tempo qae per-
oebe qae a amo.
E ia ac ressenter :
E o mea uaco dse jo unir o mea
destino so sen.
Maa nlo tere tempo.
Ae* gritos de terror dado* pela condessa
e pela Sar. Lionnet, Cecilia deixou rpi-
damente o braco do sea cseelbeiro para ae
encostar 4 parede de ama casa.
Era a caos* do pnico am csrallo pa-
sando ama earraagem qao corra a toda a
brida.
A roa era estreita e oa dona tinbam cor-
rido nm rerdadero perigo
Mas de repente am homem alto e forte,
teodo modos e trejoa de criado de boa ca-
sa agarrn se 4 rodea do cavallo conse-
guio dtelo.
Alberto qae ae achara aeparado de Ce-
oilia apprexisoa-ae do desconheoido para
Ibe agradecer.
Esto aem dar tempo ao moco para pro-
nunciar ama palavra, diase rpidamente e
em vos baixa:
Senbor, corre am perigo maior do
qaa aquella a qae acaba de escapar, tome
csatela, engaaam-o.
Antes qae o moca reacesss so* aor-
presa, o deeconhecido tinha deaspparecido
em orna rae lateral.
A coofiaoca de Alberto em Cecilia era
grande, comtudo o aviso mysteroso fas
nelle grande impreeelo.
os dia* em qae ae seguirs,'a mli e a
filba notaras mu langa no sen carcter, era
sesos expanairo, deitava aa rosee um olbar
preecratedor a Cecilia, faca peguntas em
qae nunca tinbs pensado sntea, fiaalmento
adiavs de novo o paaao decisivo, o pedido
de cassmonto.
Dse ja va saber qaem era o mrsteroso
desconheoido qoe Ibe tinha dito qae des-
confiase, desejaris tornal o a ver, eonrer-
aar com elle. Ah I ae elle aoubeaae onde
o poda enooirar I
Urna noite am criado do hotel entregar-
le ame carta qae ama paqaeoha tabana
acabara de traser.
A carta diaia Iba isto :
Amsnhl i novo boraa esteja na roa
Allarj, esconda se o malhor que poder e
espere.
Alberto nlo dovilou qae aquella aviso
lhe fosee dado pelo aeu deaoonheeido.
Lembroase qao maitat reset, pelea oito
horas da manbl a condessa e a filha sa
hiaffl a differeotea pretextos.
Comtudo expermentou a principio algu-
ma rapagaaaiia em decidirse a represen-
tar o papel de espilo, maa sra ciamento e


Salve, patria d* minh'*lm*
Berco do brara Tupi,
Mageatoaa nataresa ^
Onde todo nos aorrl
Salve, pas dos amores,
Morada eterna daaifores,
Nmho ds minha paixlo I. .
Salve, gigante aoberbo,
Qae de Deas o grande verbo
Trasca no tea eora^lo I
Coreado de mil prodigios
Como no mundo nlo ha,
Ta domina* imponente
Do Rio Grande ao Para :
Aqu brame a caohoera
Cahindo da oordilbeira
Qae tanta escalar oa cos,
Alm a caudal immenea
L4 ae atra 4 varzaa oxtensa
Formando mil escarceos.
Mais aleo -ondula o manto
Ds floresta secular,
Ocano de verdura
Onde rebrame o jaguar ;
Paaaarinboa do mil cores
quoria a todo o pro$o aahir de ama incer-
toss cruel. .
No dia aeguiote 4a oito horaa dingie ae
4 rae Allary, situada em am dos bairroe
afattedot do esotro da cidade o posas all
em obtervaclo.
Nlo eaperou muito tempo, a mli e a fi-
lha appareoeram pouco depoia, eneoatando-
ae ao longo das casas.
O corelo batia-lbo com violenoia. Maa
o que a elle deacobrir ? Sem davida al-
gum myaterio odioso qae deris cural-o ps-
rs aempre da aaa paixtto.
Urna colera aorda dominara-o e toa Iba
eeqnecer reeommandaoao que lhe tinham
feito de se cooserrar oocolto.
A Sra. de Prmorin rio-o e foa ter reao-
lutamente com elle. ,
Que feli* acaso o pz no noaao cami-
nho, mea querido Alberto! disse ella.
Um peeseio neste bairro, balbuoiou
eUe.
Um pssaeio ao acal*, replico a ella,
nomo passeio, Sr. Alberto, eate tem um
fim. Vimoa aoocorrer asa pobre malber
viava de um marinheiro s mli de tres
criajacas de tenrs idade, que me recomraen-
dou a minha amiga a haronea* de Vital.
E' ama miseria Taseotarel e tanto maia
intereaasnte quanto ees* pobre malber con-
servar o sea orgulho na desgrsca. E' pre-
Ari
Daa paraaitaa azur.-.
E aobra a selva aosbra
Derrama o astro do dia
Caacataa de viva luz.
N'eaaa slo abencoado
Qae a natura te doou
Creacom mil planta* diversas
Qae a outrss nucSs negou.
Na profundeza das trras
Vastos tbesoaros encorrea
- Qaa um mundo podam comprar,-
E de mil climas *s zonss,
" Desde o Prata ao Amasona?,
Slo riquezas d'inrejar !...
Como bello, 6 patria minha,
Nestss vastas solidffjs,
Contemplar os teui primores
Da beira mar aos sartSas !
Ta tens na tua grandeza
A magostos tristeza
Qu'imprimio o Creador
A'a auaa obras gigantea,
Ao mar, aoa ses rutilantes,
Da la ao brando lulgcr.
Foi aqu que n'ootraa eras
Contra oa froa Tupinaes
Bateram-ae em guaira eterna
Oa braroa Tupinambaes.
Pujantes tribus salragens
Eocberam estas paragena.
Onde estrugia o bor,
Aqu rireram audaze*
Os. relentes Qoyteoasea
E o aanhudo Cabete.
Depoia -ao poder cruento
Do colono vencedor
Ceden o indio bravi
Seas dir i tos de Senhor...'
A ferro e fogo levaras
Etaaa tribus qu'expulaaram
Como nimigaa de Deas..
E no entretanto os rigores
Dos notos dominad orea
Causavam horror aos cos 1...
Foi n'esses campos immensos,
Hoje dominios da paz,
Que s'empenbaram aa lutsa
Doa tempoa colonaes :
Aqu brigou sobranceiro
An ir- Vidal de Negreiro,
Vlente como Snalo,
Cnlabar, Henrqae Das,
Hroes ebeios de oaaadiaa,
E Felippe Carnario.
Trezentoa annoa maia tardo,
J lvre de Portugal,
Tomaste as se oto na festa
Do progresso universal ..
Entre aa na^Sea ta floreases,
A' las do bem to engrandases
Sonhsndo um bello porvir,
E nos dominios da historia
Teu nose, envolto na glora,
Ha de us dia relatar '...
Sim, nlo tem em todo o orbe
Um competente rival
O meu Brasil magestoao,
Men charo torrlo natal I
Aqui tudo bello e nobre,
O poro, o co que nos cobre,
Do sol o viro fulgor,
Dxa>florestea a grandes*,
Aa pompas ds nataresa,
O progresso, a las, o amor ...
Salve, patria da miab'slsi,
Bt:ro do bravo Tupi,
Mageatoaa nataresa
Onde ludo nos aorr -'
Salve, pais do* amorea,
Morada eterna daa florea,
Ninbo da minha paixlo .'...
Salve, gigante soberbo,
Que de Deua o grano* verbo
Trazea no ten coraj^^HH
ar
Manoel Cavaccastte db Mello Filho.
Julho de 1887.
Saudades da Infancia
Oh! qne saudades ca I
D'aarora da minha vida,
Da miaba i ti reacia qaerida
Qae os auno* taio I
(Caaaaaao d* Aaaic)
Eu tenbo saudades doa das ditoso*,
Doa amenoa gaoa do virer de outr'era;
Das tardes ligeraa correndo suaves,
Do cantar daa rea ao surgir d'aarora.
Eu-tenbo saudade* das noitea formoaaa,
Frescas como as rocas 14 da miaba torra;
Do cantar do gHo pela madrugada
Na casinha amada do pendor da serra.
Eu tenbo saudades do loar querido,
To appetecido quando eu era infante,
Das campias verdes, da nanita sombra
Da caga bravia de qae fai amante.
Ea tenbo taadadet do co estrellado.
Qae no mea paseado to formse via ;
Daa cancoea sngalas do nade barqueare
Singrsndo ligetro s casda) aosbra.
iaatsffV i r>'
Eu tenbo saudades do* mares bravios
E doa claro* ros do torrlo natal;
D'aquellea primorea qae dea lhs
D*aquella farlara qae nlo tem rival.
Saudades do bello lanranjal llorido,
Onde en escondido me punha a chamar
O pombo aelragem, que ao tiro certotro
Caba ligeiro, rolando no ar.
Eu teaho asudades do aol rutilante
Que adoroi conatante no ameno esto,
Do prazer querido d'aquellea folguedos
Sob oa arvoredos da boira do re.
Saudades do amigo para aempre apartada,
Do meu tio amado com qaem ea briscar*,
Doa nosans paaseios qaando a noite vinka. .
Da bella modinha que ea eatlo cantara.
Eu tenbo saudades daa irmZa lagaeira*,
Meigaa companheira* da quadra teliz,
Do lar venturoso, da' regs florida,
De galas resuda ds riro matiz.
ciso tomar precauv^ss patVlbe fater aceitar
urna essola. E' neste sta que ella mora,
no quarto nadar. Venha cosnosco.
Nlo, Sra. condessa, nlo I recetara
enrergonhar com a minha presenta essa
pobre mulber. Qaeira recebar esse lus,
qae ha de faser o favor de sjuntar 4 ana
dadiva. Se o permittem, miabas aeahoraa,
roa espersl ss o* ra* e lvalas hei ao ho-
tel.
Pois sim, responden a mli.
E tsnto ella oomo a filba entraram na
casa.
Alberto tinha tido outra raslo do que
aquella que dora para nlo aa acompanbar
na sua risita e de n8o aa fasar auspeitar
qae punha em dnvida a aua palavra.
A explicaclo qae lhe tinha sido dada
simplesmante nlo poda deixar davidas uo
tea espirito, por isso estera confuadido das
soea sospeitas e nao as perioara a ai pro-
prio.
A.oondeaaa e Cecilia aahiram.
Alberto qui* tomar urna oarrugam.
Nio, diase a condessa,' tomando-lhe
O braco, ramos.
Tinham d'do uns cera psssot, qaando
Alberto aentio a Sra. de Prmorin estre-
mecer.
Eia, pois, mocidade,
Filhos ds trra da Crus 1
Mos 4 obra do futuro,
Vos apostlos da luz I...
Da nosaa patria as grandezas,
Tantos dons, tantas bellezas,
Attestas alto porvir...
Foi feito o cndorp'r'oa Andes,
O genio -p'r'oa v6m grandes,
O Brasil -*para subir II...
O que tem, minha aenhora ? pergan-
tou-lhe elle.
Nada, bat com o p em urna podra.
Alberto nlo lign a "menor importancia a
tal respeito e tinha apenas notado um ho-
mem que depois de ter passsdo pelo lado
dellea camiohars na frente.
Sr. Alberto, diase a condesa a cha-
;ando ao hotel, agradecendo-lbe, restituo-
be e aoa liberdade.
O moco deixou a mli e a filha entrar e
dirigise ae Caaaino, onde se poz a 1er os
jornaea.
Pouco depoia um desconheoido reio sen-
tar-so na mesa em qaa estara Alberto Lion-
net.
O mogo reconheceu o individuo que ti-
nha passado por perto delle no momento
em qae o p da Sra. de Prmorin tinha
batido, segundo ella dizia, em urna pedra.
Era um bornes de una quarenta annos,
fronte desenvolvida, rosto de feicbes regu-
lares e qae rereleva a fadiga de urna or-
ganiaaclo gasta pelo trabalbo ou pelo abuso
doa prazeres.
Alberto notou qae o desconhecido fixa-
va nelle oa aeua olhis frios e penetran tea.
' Poz-se noramente s lar, maa todas as
vezea que lerantava a cabeca encontrara
o meamo olhar.
O aujrito tinha tambem am jornal e, co-
mo Alberto, finga continuar a aua leitura,
logo que ae vis observado.
Alb?rto nlo achara meio de lhe pedir
urna explieaglo.
Comtudo ia acabar por perder a pacien
oia quando o sa jeito ae decidi a deixar a
aaia.
Alberto vio um frequentador do Cassino
com qaem tinha conversado algamas vezea
e perguntu-lho se conhecia o sujeito que
aoabavs de aabir.
E' o Sr. de Septeme, responderam-
lhe.
Aquella nomo nada dizia ao mogo.
E' extraordinario, dissa elle oompri-
mentas o e elle nlo falla a ningaem e nin-
guna lhe falla.
E' porque ella nlo anima aa relacSaa
oom o sea aspecto fri e duro. Tere ira-
mensa fortuna e ningaem sabe o que lhe
reste hoje, porqae ningaem coso elle tem
teredo a vida tanto a rodeas soltas. Por
exemplo nlo bos ter urna querella com
elle, a rinta paseos apaga usa rala eom
am tiro de pistola, e 4 espada pode lutar
oos os mais fortes meatres de esgrima. -
Sim, maa poruae que o senhor me
diz isso ?
Dteobo I nlo se sabe o qae pode acn-
Saudades dos beijos, doa afiagos
Dos doces encanto* de mli adorada,
Qae cheia de sustos ao rer-me saltan io,
A' ai me chamando, corra apresaada.
Eu tenho saudades daa masla aereas*
Resurgindo amenas no mea co de sai!,
Saudade* de todo quanto amei crianga,
Da boa folganga da quadra infantil.
E aloje o que reata de tanta reatara,
Da alegra para qae pode gozar ?!
Reeta-me oa rigores ds fatalidad*...
Beata-me a saudade que me ha de
Maa j4 que os primoro* da torra
Na manhl da rida de todo perd,
Almejara ao menoe, oh Deas I por
Ter a felicidade de morrer all I
Abril de 1887.
Manoel Cavalcabts db Mello Filbc .

tecer, sempre bom ter estes
3 es.
Alberto tahio do Cassino e vultoa para
junto ds mli.
O qae tem a menina da Prscrs,
pergantoa-lbe ella, eat4 preoecupada
te, sabes a caaes disto ?
Nlo, minha mli.
Menta.
Esta va convencido qne Cecilia tinos, ali-
vio bado aa aoaa absurdas sospeitas e que
se kfla'gira com isso. Experimentara ver-
dadeiro remorto.
Vamos 14, Alberto, contioaou a Sra.
Lionnet, ta ama* a menina de Primaria T
Amo aim, minbs mli.
Visto qne' agora est* certo qoe o sata
sentes amor, porque co
pedir-lhe a mo.
Esperemos anda, minha asta.
Na rerdade, nao to compres
C tenho as minhas razoaa,
elle.
Deats rez anda a Sra. Lioaaot j
nlo derer insistir.
Dous das depoia a condessa das o a Al
berto :
Mea caro, aua mli daseme qaa te
ra grande prazer em rer Oenors. a f
zia e que o senhor meamo tinha desfjo
fazer eata excuraSo. Esta flageas sar-
nos-hia igualmente agradarel tanto a asas
como minha filha, ae quiser partimos de-
pois de amanh.
O mogo aceitou a proposta com easns-
siasmo.
Era s condessa qae tinb tosed* a i-
ciatira da excuralo, mas bavaodo tala %
esperteza da persuadir s Sra. Lionnet, q-
faria esaa faguera riagem por erar"-
cia.
De Urde Alberto sabio a com a
go de se dirigir ao magnifico pastis das
ingleses.
De repente, quando dobrava a
da ra, ame pequea de ana dose
de origem italiana, qne evi dente meato *
perava, i troduzio-lhe royttera
papel na mSo, depoia amstou-ae
mente.
O mogo olhoa pan o papel; e n*> eare-
loppe lea :
Sr. Alberto Lumnet
O qae eer4 ato anda ? wui asare*
Metteu a carta no boUo, pe*
ddalos da ra e ehegou a am ? -
de CDtrja- SC*Mm*r+n
Typ. do Dari roa Doese e &** **-

%
aata


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ETEJ6VW3U_79IU9K INGEST_TIME 2014-05-28T15:43:22Z PACKAGE AA00011611_18064
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES