Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:17122


This item is only available as the following downloads:


Full Text
i Lllll 8 OI fii I
i 11 BE MEMBBO US 188.
PARA A C1FIT.1L K tteSAneB OSDK SAO PACA POflTK
Poclreiinfii adiantoda. .
Per seit. ditos idea.......
Por ara anno idees.
Cada numero eruleo, do aveno dia............
2*J00
23#0
PAMA DESTRO B PORA A
Por' eeii meaos adiantados.........
Por doto .ditos idem...........
Por um anuo idem.......... .
Cede numero avulso, de das anterior es.....
O Tu CA
1305O&
20,5000
27*JC0C
100
DIARIO DE
NAMBUGO
Xkopttot *t JRamti Jigudra &* Jnxia k Silbos0u Hrm. Aanede I'rlaee A C
de Paral, ae aeuee feates
exelualroo le ennuaeloi -
tllen^-oeo aun^ranea lajrU
ierra

_____,___ jeJeeggg ,
TELEGRAHHAS
;::;;;3.f--a-a ss das::
NATAL, 10 de Noeayjbro, ie X boree
30 minuto* de manbl.
-__ traba tle fcefer ele orle pactar-
te aado-iai ESPlRTTO SANTO, ne ew-
s-ae e ftarae para sal.

?ko s -s3Hi a-?:
*
RIO DE JANEIRO, 10 de Novembro, i*
0 horas da tarde.
eleleao eje ara ka de ter latear
pa. a preeaealanenle le nava vasa de
ador par eala praviana fa ve-
s-aval eew Mueriaaarei.
Acekast de darse luaaltee asa
CiinpM.
Oa eaerdelreo peaef reren na ne-
erlpsorle da QAZSTA DO P07O osle
jarkrantm ae formas da Jornal JA
paginada.
Caota que Ja eolio decldldoa oo
penfea prlneipaee da roa venene ea-
allarla eatre o Braall e ao repaall-
rs da Ble da Prata.
*
PARS, 10 de Novembro.
acaba de (alinear a general da
Cearey.
O ereeeeae de irafleo das coadeeo-
reeees eaia. eaattnaanne.
ROMA, 10 do Norembro.
Tcltiriamti delaimaib anana
nana sjne o carral dan Hsrsaae
aeUva a expedosle coaira ao anyo-
santaa.
A 10 da Novambro de 1887.
HSTPDCCJO POPULAR
HISTQRInDJL BTAHCn Eli POATUjaL
(JSLrtroAidfJ
DA BiBLIOTHSX'A DO FOTO I DA* ESCOLA*
IX
Crrela ala erra
^dRrdn-hi* ese tata pbfnpve, ale saneado res-
pirar Inrre a iciafog.dameate oo limitado recinto
de ata Pjrtogel, tinba ido eoflreganeate eaeiar-se
oe vaatce horrecntee da Franca a de Inglaterra,
at aoa Estad.sUoidae da Aneriea, para abi b.m-
breaiecm aa maia avultedaa capacidad** botnicas
do ac Ccnpe, delxaede petos acedeaarus scieati-
fieas de todos esees seises aa nuil in Jeleveia pro-
rea do aea elevado aaber.
A m dea obras de osa (rete e ja citado elogio
biatarico, paauaoa a traaorever aironas entres,
sajos litlas faran eoibidos palo inaocavel biblio
grapbo laaocaocio Franciaco da Silva, -e que ven
nenrmnadne eo tonto IV do aee dieeioeario biblio-
giapaies portngaes quandj se ooeape de Jos
fTraaeiaao) Correia da Berra, obres qoe (soaso de-
flsisaaai) alo apparecen atadas od a-.bredite elo-
gio b; tonco, e eso aa argoiataa :
Ob tha Doryantbes a a> w goa of planta froen
atw bollaad oext tk.o to tbo agave ( traoaactioss
of Linoeao aociery vol. VI, peg. 218.
Hemoire jar la grrnioation do Nelunb (anna-
lea dn Musan rol. XIV, peg. 174) :
Meaoira sor la ralear du pertsperne, <-ooeider
eenne ceraetere d'asWt da plantea (balletio
de la. aoeteU pbilonetea*.vol- XI, pag. 350) ;
De l'tat des sciesoea a des letn-es en Pjrtogal,
A la fin de diz huitino aieela (abio na archives
litteraire da l'Europe ni 18(M,vol. I, pag 63.
Foi iepr;dusida textualmente ao oaaai atatiatiqoe
de Balbiton. II, pag. CC .XXX IIJ. E apoa-
racea tradoaida cea partagaea por Praociaco Frei-
r de Carvalbo, no sea enasto aobre e biatoria Ili-
teraria da Portugal, de pag. 403 s 443) ;
bar i agrien.ture dea arabrs eo Eapaagn (ooa
archiva ittrsires de l'Earopeten II, psg. 239
e>4);
bar la vraia anecaasenra dea tenplicra et aur
leer Ut acm'. (Noi arebivrsjluarairea Ja l'Ea-
ropetona. VII, pag. 873. Sabio tradoaida oa
Illnascco-ton. II, 1846, peg. 56, &8e62.
Beftre-aa eat* oMaoria itut.iaicio da Orden de
Ckriatoaa PorUg.l) ,
Coaaiaratioa generalas sor l'tat paea el fa-
tsr d l'Earopr. (Poi publicada a primeira parta
dado livro en oa periodioeo de Pbiladelpbia iTba
Aaerican Baritw, lbli ; da senada parte, ejee
paraos o autor neo ouclaira, io aa pablieoa on
esbocj en en Calarle de Hsrper aceres da oero-
a:e da Boaaia iaprrsso en 1813) :
Dteenrso biatooo, recitado aa aeadenia real das
aaiaanaa de Laaboa a aeaaA publica da 84 d Jo-
abo da 1898. tinento no tono VIII, parle ae
geoda das nenorias da aeadenia, 1823, de pag.
IV a XIV).
Caasa tambin qae ea Paria o ebbaVTJerrtie
: nape collaborador da
Continuo)
vincias, e comprehandenlo a ne-
batalhSjt, mesrpo antes da rcor-
Sitambro de 1873 e decreto n
de 21, 22, 24 30 de Setembro
capitlo da 4a ompanhis da 13
da Serr fot por alga
Biographfi Loivcrsel!
PARTE OFflCIAL
t
Governo da Provincia
RELATO RIO roaa qne BiM r. Dr. Pedro vrenle de Am
do caireco*. a adailsilstraeo da prorlela tm ti
de OHlobro de 18 if, ao Bia. r. Dr. Igaaeio
loaqtaloj de aonza Leio, I vire-o re Idale.
(Cbatinn9(8o)
CORPO CONSULAR
As alter*c3ii hevids* no eorpo consular oram se eegaiotoe:
Tif erara exequtur Ia>poral aa noa>eec3ee dos Sra. Jlo Francisco Renuco e
Affonso Qoedret para oooeola da Dinamerca o da Fraoca.
A 6 do Seteinbro resasaajia a gereneis ao Consulado de Fortogal o respectivo
encarreredo Sr. Vicente Nunss Tetares. -i swas. i ,. j t
Achs-se provisoriamsnte ne g^reacia do IxmsuUdo da Iubs desdo 1' de Jn
Ibo o Se- Dn Carro Negar.
j, j) de Jolito pissja s gerir o Consulado da Austria o respectiro cLsnceller
B.-. Jua faS*.pMic. :*,-; i j tz u
A 22 te u. ubro o Sr. D. Ju.n Bursoo, rice coosul de HespsDba, paison a
reren-la do vici c; ulado so 'r. Freaoieeo Affoaso Mootoiro.
8 CORPO DE POLICA
Tota iiJo rtsnda a difiplioa o ordom no {servieo desto corpo pelo seu seloso
commsndsnte o teoenU coronel Msnofcl Ooncalve Pereirs Lias.
A' 13 de Jucho expedi oeagniote seto :
c O urjstJen'.a da provmci* rosolve noosear pare inipscotjnsr o coipo de po-
oa, no* termo* do art. 29 do regulsmento de 8 do Novombro do 173, uene com-
c talo conposts do ooramsodante do 14* baUlbla de nfsotaris, corooel Jos Tbo-
. mea Goncalr", 2 promotor publico de oorasrea dest espit! Dr. ofanool Ciernen
lino de Oliroirs Escorel, engeoheiro das obres militares, cepillo Gregorio Thaoaa-
a turro do Aaevedo, ebete da 2s seoolo da acreUria do governo, Bacbarel bageoi-
de Atbanrde Lobo Moeooao e commsndnte da companbis de caveUsiia, oepilio
Jlo Juetiaiano d Roche, aquel datera igualmente coQfee^oosr um reguleo
ment psra o corpo, sttendendo convenienciss do ssrvijo ea tadj que
convenbs sor prosidoucisdo deode a admisslo da oflBaoa e pra^se at sus eluni-
naci, para bds oxocuclo do ert. 2* da H deeU provincia n. 1900 de 4 do cr-
rante soes, devaodo feasr parte da comaisslo qusoto revislo do regulndolo o
ommsadsnto do mamo corpo, tesante coronel Meoool Ooncalree Poreirs Lima.
Depoia de proeeder a tospooclo do eorpo o ooronel Toomsi Goncslvee pedio o
obteve diipenta dos trabalboe da ooombmIo, ainde nlo concloidos quanto cocfecclo
do preiocto de revislo do regulsmento.
Medisnto propoaU preencbi a vaga, pir faJJecimento do teoente da 4 eompanh,
proaovando o alfaes Lurenio QoticaTvee de Aaevedo, nomesndo p.r o lugar date
Tibnrtao Ja de Olireira. .
Proaovi a tenle da 2 ooapanhia o slferes ds 6' Jeaqtum Serrulo Vaara
da Pa pura cuio lugsr oomeei o 2* sargo lo Msnoel Francieoo Meodee Dioi.
Do oonfornJdsde com o *rt. 2* da loi n. 1900, de 4 de Junbo extingu oe la-
gares do capitlo e do lente cirargiflee do corpo.
Expedindo a 17 de Juobo iD*tradc5s3 rfgulsaonUres do servil medico po.i-
osi do Rocife, providenciei de nado qa* o don* medios, para iao nomesdos, atten
dass Umbam so ssrvico que for reclamado pelo corpo de polica o pela guarde cirio*,
aam de evitar qualqua eabarsco qae, porventora resnltsa da extinoclo daquola
tarares.
GUARDA CHICA
Qjo propost do Dr. ebrfe de poKcia eaooerei o oomaandsnte da 3 estenio
la gualda cines, corneando em mu lugsr Josu Materno de Atorado Santos, e trana-
ieri o da 2* para e o deota para aquella.
Per seto de 19 do corrate nomeei om* oommialo compoata do chelo do po-
nis, Dr. Fraaciaoo Domingnea Ribeire Vianna, do capitlo do 2* batalnlo de iafaots-
lia Maneel da Silva Rosa Jnior, e do ohafe da S* eecolo da Tbaeoaro Provincial,
Bernardo Caroeiro Monteiro da S Iva Santos, i qual encarragaoi do examinar o optado
deate guarda, roaposdando a diversa quisitoe, afina do dar execuclo a9 dispoato no
art. 2* ds le o. 1900 de 4 de Junho de*to son.
Em aubetitnioAo do esptlo Manoel da Silva Rosa Juoior, qus pedio dispenss
da coamialo, nomeei o capillo Joaqoim Jos de Aguiar, oommandante da companbia
de Boabeiroa.
GUARDA NACIONAL
Tendo o Eso. Sr. Ministro da Juati; teito diversas aomeac8ea de ofijeiaes
superiores psrs agatrda nacuoal dea|a e de ou
ceaaidade de preencherem-s^ aa vagas dealgdj
gaoisaclo geral proaettida o la I ai n.
573 de 21 de Marco de 1874, reolv" pr
findo e 7 26 d> eorrrenlo as seguintes no
Dd Jaronymo Litlo da Cata Macha
sedlo da reserva des enmar.-as de Olini e Ignarasu Jote Avelino de Almeida,
tente da 7' oompanhia do 3 bateiblo '- ifauru da comarca do R-cife ; Jlo
GoncalvM Coimbra, tenante da 6' companbis ^H| batslblo de infantaris das comer-
cea ds Olnda e Igaaraaeu' ; Pedro Jos Corris, capitlo da 3* compatible do 1 bata
Iblo da reserva da comarca do Recife ; Auto i o Alvee de arroa, tenecte da 6a orinpa-
obia do 67* bataihlo do iountaria da* comarcal de Onda e Iguarasan' ; Joan Je
de Arroda; oapitilo da 4* eompanh i* do56 bataijpV> de infantera da comarca tfo Pao
d'Aibo Bllarmino Caroeir Liijr oco ala Silva, para capitlo da 5* companbia do 4*
bateiblo,de infantera da comarca do Recif< ; e Francieoo Cuides Tcix'-ira de Araojo
e Silva, capillo da 8* companbia do 67 baululo de intentara das comarcas de Olinda
e Iguaraaan'. *
FOR9A DE LINHA
E' commsndnte da armss o oiatincto brig^deiro Jos Ciarndo de Gueiror..
O tarrico da gnarnicfto continua a ser feito pela 2." o 14. batelLSss de iofan-
taria e urna companbia de CavalLria.
E' notavel a disciplina actual da forca.
S teaho s confirmar o juizo, que externt-i a 2 de Marco ultimo.
Os exercicioe militares, em todas as suas formas, onttitaom egndavel e til
diverslo, com que officises e pracas so oceupam, tornando te rnarecedorea de elogios.
Como fiel cumpridor de ordena e dedicado o brigadtiro uos Clarindo de Quei-
rox muito me auxiliou, toda aa veaea que ae traten de eorvico relativo ao exertiito.
SORTEIO MILITAR.
De parti.-ipaySes remettidss i secretaria deata ^presidencia consta teretn algu-
mss juntas paroebiaes procedilo aos respcotiro* trblbos na poca marcada no regu-
lameato.
Este servico, em geral, feito com multe taomsiiade e manifest repugnancia
dos ricarregadoa.
OBRAS MILITARES
As obra militares d'ata provincia esto sob a dir .-cite do capillo do corpo de
ergenheiro Gregorio Tbaumaltirgo de Aaeyedo, funecionario que se recommenda pela
intelligencia, aeio e aetividade no desempenho de seu cargo*
Fi.-sram concluiJss administrativamente as obras o reparos dos quarleia do Hos-
picio, da companbia de cavsllaria e de outros estabeleeimentes militara, sob a direc-
fao, vigilante o econmica d'aqutlle engenbeiro.
ARSENAL DE GUERRA
Este estabeiscimento continua sob a direcoajo do major do corpo de eatado
maior de 1.* clasa Antonio Vilella de Castro Taverja-
Aborta a 9 de Desembro do anno paaaado a nepecglo de Arsenal pelo teneote-
coronel do corpo do catado maior da 1.' ciase JoZo Nepomuceno de Medeiroa Malet,
loi suspensa a 16 de Agosto por ordom do governo imperial, portero referido tenente-
coronel de seguir psra a provincia do Piauhy,- ati.n de preeidir a um conselho de
gueria. o
Est completo o potsjsI das cempanbi* de aprendir.es artfices o de operarios
mUiteres. .l-
ARSENAL DE MARJNHA
Continua na inspectora desta repartilo o chefe de divis^o Jos Msnoel Pican-
eo da Coste.
A 10 do Agosto fui transferido do arsenal d'ata provincia para o da Corte o
director da oficinas de machinas, capitlo-tenente Francia jo Augusto de Paira Bueno
Brandlo.
Acase estecionsda neste porto a Oanbonqita.,Limego sob o commando do 1.
da armada Emilio Carvalbae* Gooaoa.**' V-R
ESCOLA DS A1-BESDIZE8 MAKINBEIKO-
A' 27 de Junho assumio o commando da escola de aprendises mtrinbeiros o
tinento da armada Ignacio Luiz de Aaevedo Cute, nomeado por aviso do ministe-
rio da marinha de 27 de Junbo anterior, em substituidlo do fioado capillo tonente Joa-
quim Goncalves Msrtins.
FINANCAS DA PROVINCIA
Nada mencii.no com relelo es finanyas da provincia porque, jiste do acto
ds 2 de Junbo pelo qusl mandei coroprebender no ezercicio de 1886 1887 tres semes-
tres a findarem om 31 de Dcaembro prximo vindouro, de ai ordo com o novo ajile
ma finan-.e'ro estebelecido pela lei geral n. 3,313 de 16 de Oatubro do anno pasado
art. 28, o lei provincial n.* 1884 de 30 de Abril do corrente, art. 4., depende do
enoerrameoto do mesmo exercicio a liquidaclo da recoito e da deepeza.
THESOURO PROVINCIAL
Cont:u* a exercer eom proficieoca o cargo de inspector do Theseuro Pro-
fiotial, o bacbarel Antonio Witruvio Pinto Bandeira e Accioli de Vasconcellos.
Em 10 de Marco conoedi noventa dias de lioenc* ao oarteiro Francisco Cor-
deiro Falclo Braril para tratar de ut ssla, sondo triata dias com a metale do orde-
nado o Bnente sem vencimento algura
Ao i.* escripturario Landrlino de Lana Freir conced psra o mesmo fim om o
l.'de Abril tres meses de licencacom ordenado. y.
Por portsriss de 4 de Msio, 7 de Junbo e 3 d'etlfe moa oonoedi aos bacbareia
Antonio Adolpho Coelho do Airada, Francisco Corrcia Lima Sobrinho e Joi Hora-
cio da Cate a exoneraclo que aocitaram dos carga de 3.* escripturarioa.
Antorisei, a pedido, ero 28 de Junbo, de acord com o 3.* *rt. 9." da le n."
1884 o art. 75 do regulsmento de 28 de Maio, que pasaasae a servir no thesouro,
coa os vencimentos inherentes ao seo emprego, o 1. es?ripturario addido recebedo-
ria, bacbarel Caoteno Mara de Faria N-.ves, devendo ficar por preencher ama vaga
emquanto este funecionario fr considerado addido.
Sob proposta do procurador dos fritos ds -fasonda provincial nomeei a 8 de
Agosto o sobcitedor provisionado pela relaclo do districto, Rotio Tolentino de Figuei-
redo Lima para exercer o cargO de 2.' solicitador da roearoa faasnda, vago pelo fill-
cimento de Francisco Egydio de Lana Freir
Tendo em ata o disposto no art. 75 do rrgulimento de 28 de Maio deste
anno o nos actos de 30 do mesmo miz e 28 de Jnnbo, expedi portera o 15 do corren-
te declarando nlo dever ur conaiderada existente vsga nlgnma as reperticS'B de fa
anda provincial emquanto bouver addidoa em numero correspondente so da v>ga
embora de funecionarios de cutegorias diveras.
{Contina)
tenante
noite, o 8* sappleate de subdelegado do dietricto
de Pregoica, na ocoaaiSo em que faiia a ronda en-
contrn em ama das rota do referido districto, um
indiridno deeconbecido e saapeito, e dirigindo-ae
a elle afim de recoabecel-o, foi a^gredido pelo qae
eetabelecea-ie ata, da qual reeoltou aahir o mes-
mo iudividu com um ferimento de aceto e dona
de faca, ju gados le vea do ame procedido pe j
subdelegado tff-ctivo que assumio o ezercicio.
Pasto a oavir detslbadamente aa autoridades
judiciarias do termo, aguardando aa informsfdes
para dar sciencia a V. Eze.
Em* trras do engenbo Cuyib do i-trnt de Pl
marca, foi preso ao dia 8 do coeren te o adivduo
de nomB JoSo Bautista do Naacimeato, por ter na
madrugada de (i para V dtstc De: atsassinado con
duaa ebcetadaa a AtrcolinePrancisco de Oliveira.
O respectivo delegado proceden a respeite nos
termoa do inquerito polica).
Pelo subdelegado do distri.-to de Bcb.ribe, foi
preso o individuo de nomo Henriqne Jos dos
Anjos, por tor no dia 16 do mea pisaado e no lu-
gar Peizinbo do mesmo districto, ferido grave-
mente a Jcaqoim Hamos, qae vea a fallecer em
dia depoia
Procedeu-ie s respeito nos termos da lei.
O cidadao Beato da Cesta Araujo participon-
rae ter no dia 5 do mea prximo fiado aisumido o
ezercicio doAarge de delegado do termo de Leo-
poldina na qoalidade de 1 aupplente.
Pelo commandante geral da guarda cvica fo-
rana remettidoa a esta repartico 14 faeaa de
pouta, 5 c-mpassos, 6 estoques, 1 navalba, 1 a-
nivete e diversos ootros ferros de pacta tomados a
di verses individuos desordeiros.
Deus guarde a V. Exc.Illm. o Exm.
Sr. Dr. Manoel Eupbrasio Correia muito
digno presidente da provincia. O chefe
de poli'ia, Francisco Domingues Bibeiro
Vianna.
Thesooraria de Fazenda (i)
(Continuac&o)
Miro calxa geral
Segando a eacriptaracao date livro alo de va-
lor creaeido as opecacoea que ae realiaaram ua es-
taclo da Tbeonraria no decurso da gerencia do
thesoureiro bacbarel Eduardo de Barros. Ellas
ie discriminan- pelos exercicios, en qae tiveram
lugar, do modo aegninte:
EXEBCICIO DE 18841885
Importsncia recebida de aeu
aoteceaaor. ...... 1.187:9174761
Importancia recebida at o fim
do ezercicio....." 1 815:6994903
Total. .
Importancia despendida de 7
da Maio de 13S5 at o fim do
ezercicio.......
Saldo qoe passou para o < x cicio de 18861886 a 81 de
Marco de 188'i.....
3.003:6171664
2.969:2814802
34:335*862
Covcroo da ProTlocla
DESPACHOS DA PKXMDXSClA OO DIA 9 DE
KOVKUBBO DE 1887
Taornta Antooio lympo de Aaevedo e Sonsa-
Kemetlido ao Sr. t- mmandante aopertor interi-
no da guarda nacional daa comarcas de Olioda a
Igaaraas para mandar paaaar a guiado que trata
o art. 45 do decreto o. 1,130 de 12 de Marco de
1853
Capitio Francisco Ac'e io Barbosa.Nada ha
a deferir
Francisco da Asis eo Bego Barros.Informe
o Sr. napaetar da Tbeacurana de Fatanda.
Capitlo Jas Fenwts da Mella Cj -Informe
a junta clasaiftcadora de eecreva do municipio de
QarachuDV
Jos rerreir Je Aodrade.Provideaeiado.
Jos TasophiU e Mareolioo Soara Fetrrira.
Iniorae o 8r. iaapeeter da Tnesooraiift de Fa-
staea.
Luis de Franda Aodrade Lina.Prejnlieado.
Bacbarel Manoel Heorlqn Cordeiro. lofonae
a Casan Maieipal de Ban Jardim.
Bacbarel Migoet Nena Vnnoa. -Eoeamiohe-s?,
de rendo ea pago o porte oa repart*,!! doa
Crala.
Marti bo Lopes da C-sta.InUeterido.
Mate e Silva U.-Ioorna o Sr. inspector d*
Tbsaararte da Pasada.
atetada* Saed Corte HaL Sin.
Oliveira Castro ds C.-Iadefrido.
Pedro Alva da Costa Couto.N-aaeie-a.
Biso Prtaeiaa Canea.Sin, pagana M^a-
nadariss.
Teaseu Tneoajiro es Axevedti.-Sntdo
oo Sr. jonnti-daole soperirr interino ds zuard
aoeioaat da eaarea da Oiiada e Izaras pae
snaar pasear a guia a qa trata o
decreto a. 1180 de II a Marco de 18*.
Capitlo Viaota Perretra de SaafAnea-Ioor-
ea o Sr. annantaata superior ds guarda aae-o-
aal da eonera do naife.
Virgiaa Inenaroa Pasa as atello.-Dilcrt
do eon o offito de boje a Sr. brigadeiro ocm-
mandante da arma.
Secrstsria da Preaidencia de Pernambu-
10 de Novembro do 1887.
O porteiro,
F. Chacn.
ro.
Rcpartlvo da Polica
2* scelo. -N. 1029-Secretaria de Po-
lica de Pemambuoo, 10 de Novembro de
1887-Illm. e Exm. Sr. Participo a V.
Exc que foram homtem fecolbidos Cus
de Detonclo os seguintes individuos:
A' ordem do subdelegado do Becife, Francolina
Maris da Cccceiclo, por ofiensss i moral publica.
A' ordem do de Santo Antouio, Jos Correia da
Silva, Jola Lua de Mello, Laonodo Alvea de
Saot'Anna e Mara Adelaide Soara de Aibuquer-
que, por disturbios.
A' erdin do de l4 districto de 3. Joe, Delnirs
Lvra da Santo, por embriaguen e disturbios.
A' ordem do do 2 districto [da Boa- ViaU, Jos
Franciaco T-uzera, por embriague e disturbioa.
Comnnnicon-me o Dr. delegado. do 2* districto
a capitel, qns oo dia 6 do corrents pelas 6 boraa
da maaM e ao lugar Jaar do 1 districto do Po-
Sda Paella, foi preso en flagrante o individuo
noca Bernardo Jos dot Santa, na oecaiio
em qa furtava diveraaa galliuhas, perteneenta a
M>eal Joaqam Francisco Bjrges.
t nntr de 6 tanbem data nes e por meto de
chavea falsas, oa ladrn penetraran no interior
e* au de raidae-e de Manoel Farreara da Ca-
ta, sita 4 traveaaa do mesmo none, do referido dis-
tricto i aadosirsn alguna peca de ioaea e va-
rioa.genera aluaatista.
ubdalea-aa respectivo '.jtncu eonhecimento
do tacto, pt-oadm a viateria e mais deligeucias
de accordo eano a lei.
Partieieoa-ae o eelegado do termo de Palma-
ra qa ao dia 6 do corante, pala 8 boas da
3.003:6174664
A receita foi eacriptniada em 399 partidas, e a
despea em 510
EXERCICIO DE 18851686
-escita do 1 de Jolbo do 1885
a 6 de Setembro de 1886 12.122:7741010
Despeza realisada do 1 de
Julho de 1885 a 6 de Setembro
de 1886.......11.845:01547-0
Saldo qae devia ez'stir em co-
re a 6 de Setembro de 1886 277:7584280
12.122:774/010
A reata foi escriptorsds em 1.509 partidas a
a desp aa em 2.201.
EXEBCICTO DE 1886-1887
Receita da 1 de Julho a 6 de
Setembro de 1886 1.634:2294515
Dripm reuliasda do 1* de
Jalboa6deSetrmbrodel886. 1.202:9914663
Saldo qae deviaeziatir es co-
fre a 6 de Setembro de 1886 431:23718:2
1.634^2294515
A receita a eariptarou em 179 partidas e a
dea-tesa cm 289.
Na receita esto contemplados ob estonios, qoe
se fizaran no proposito de eorrigir engaos, qne
bou ve em Isncamentoa de despeas. O valor
deaaea eatorooa nio de grande importancia. Est
tanbem ieelaida na receita a qaaotia de 2C0 eon-
tos, que a pedido do Eaglish BaiA deata cidade foi
recebida na Tbesouraria pra ser entregue ao Ea-
glish Babk da Corte pelo Tbescnro Nacional. O
inspect'.r de. Thes-orara autorisaado esBa opera-
cao detcrmiuou qne os 2u0 eontoa iossem escriptu-
radoa como supprimento vindo do Thesoirj; o
lancamento, porm, se fa de modo que delle cons-
ta o qoe eccorreu.
Informado o Exm. Sr. ministro da fasenda por
telegramma do ioapeetor, da operacao por este au-
t irisada, deapprovoua, e determinou -i he em or-
dem, qoe lbe ezpedio a 6 de Abril de 1886, qoe
deaae minuciosos eaolarecimentos eobre es motivos
que determioaram een procedimento. Nao se en-
contr na Tbesouraria a respoeta do inspector,
maa na miinta d'tioi telegraicma com data de 3
de Abril de 1886 dirigido ao ministro da turada,
que Doa foi apreaentada, declarou elle que au pro
cedimento tevo por fim auxiliar aa traneaccSea com-
merciaa da p.-sca.
Na nomeracao daa partida escripias no livro
bavia alguma rrcgulandade. Foi tacil eorrigir
easaa faltas, qn nlo enm cm grande numero,
tendo ae en attenclo a numeraco anterior e pos-
terior e o qae constara da documentos, a que M
referam as partidas.
O termo do bataneo, a que ae preceden em Jnnbo
de 1886, nSo est aaiignaoopelo procurador fiscal.
m duaa partidas de despezas houve engao em
sea lancamento Em ama a despesa foi escritu-
rada en importancia "maior do qoe a realisada, e
em outra d-se o contrario. Succede, parm, que
o valor da differenca de insignificante importancia
igual, e aatim nlo influe no multado do ba-
lanoo.
Encontrimca demora oa eacnptarscao de din -
rentes partida de receita j4 realhda A Thesoo-
raria. A demora mais nstavel, nao pelo praso,
que o menor, maa pela importancia da receita,
qae de 100 confoe, a qae se refera aquella
quantia viuda da Corte.
O eaizote com o dinbeiro teve entrada na Tbe-
souraria a 8 de Maio de 1885, e ao tbesooreiro foi
entregue o iffieio, qoe oacompanhoo, como Cnsta
do aeu recibo, qne ael oo protoallo da reparticij.
N'sse officio, cono a pratca seguids, dena a
tar lancado o despacho do inspector da Tbesoura-
ria ordenando a escripturaco do dinheiro no livro
aixa-geral, maa essa escriptaracio soae fea a
23 de Jaoho seguinte por forca de nova determi-
nacAo do inspector. Ejaa occurrencla den causa
a qae Dio foeee eootemplada no balajnco do mtn de
Msio de 1885 s importancia dos 100 anta ja re-
cebidos pelo thesoureiro.
Fattam as guiss, a que ae referem dirferentes
partidaa de receita Uncidas ne livro, e em muitos
dos que se enc-ntraram nio a l o reribo do the-
a ioretre oa kdo fiel, qae o devia abatitair. Suc-
cede Umbem qae o thesoureiro escrevesse recibos
das quantiaa mencionadas em diferentes guia de
receita em diaa en qua faltn ao servioo ds wpar-
ticio.
(1) Na pablicsclo date trabalho, enoetada no
Diario de 6 do correte, deram se lgons erros,
qae serio corrigida nos ezenplarea, qa a vio
tirar en valsa.
Ha partidaa de receita qae nlo esto assigosi-
daa pelo thesoureiro nem pelo fiel, que devia
Bubfltituil-o, e esas falta ae nota sem interropcoes
no exercicio, de 18851886 de 15 de Marco at 6
de Setembro de 1836. Aseigooa, porm, o the-
soureiro dffereateB partidas de receita em din
im que nSo esteva na ThesoarariR.
Nao foram encontrada es documentos, qoe
deram causa A escrptaraclo de differenta parti-
das de deipeza, que examinamos, e em ama o lan-
camento'foi feito com maTis 944638 do que o valor
dos documentes encontrados, aos quaes ella se re-
tere. F ni tas d^ mesara natureaa jA'ioram iadici-
dus oem refereacia a guias de receita.
Otivimos oa cmpiegad'B incumbidea da eserip-
turaclu da estaco da Thesouraria sobre a falta
de guias de receita e documentos de despes&s
efectuadas. Elles declararam, qae a escrptura-
Cao s se deveria ter feko em vista doa documen-
tos, que lbe disem rapeito, e qoe esees papis a-
tariam sem davida conlandidos eom outros, que
enteadem com o servico da repsrtielo, sendo pos-
sivel seu desvio atienta a necesaidade, qne ha, de
sea lame por diffrentea Teres para se dar ola-
cao so trabalho da Thesoararia.
Alguna dos documentes, que dSo encontrmes
aa occaaiSo do ezame daa partidas, com qoe en-
tendan), appareceram depois, maa com referencia
a outros a falta subsiste. Deetes os mais impor-
tantes pelo sea valor sao os da entrega a cem-
maedant-a de vapores de diubeiroa remettidoa
para o Thesouro Nacional.
NSo nos consta que ae teuha posto em Juvida s
eacriptaracao da receita e deepeza na parte rela-
tiva aoa documentes nao en-ontrados, e por isa
nao nos detivemos no exam* dessa especie. Na
tomada de contaa, se boover raso bastante para
se levantar eaaa questao, ser occaaiao opportana
paca ser estadada e resolvida convenientemente
cm vista de iofermacoes das separtces e esta-
b)>lecimentoa a cujo servico ae referem os doea
mentoa.
O theaouceiro entregou dinheiro e fez paga-
mentos de despezas sem qoe nos documenta a
qua a referem essas operaces hoavesae despa-
cho do inspector da Thesouraria auturisando-os, e
procedeu do mesmo modo e em maior numero de
caeos bavendo apenas nos documentes despacho
sea asignatura do inspector.
Paltam recibos de pagan entos de despezas,
que a fiseraa, e c.nstam da respectivos hnca-
mentos.
Foi attendida ama rquiaiclo do juiz do tpbao
deata cidade. e entrega a quantia pedida por
forca de despacho do inspector, proferido na re-
quisicio, sem qae ella estivesse assignada pelo
jais. A somma entregue nao grande.
O enpregado, qoe fea o lancamento, e a qaea
mostramos o cfficio, foi ao artorio do- jais de
orpboa, e infornou em vista do que all ouvio do
eacrivo, qae a reqaisico era verdadeira. Ojote
que funecionava ao tempo, em que so cffsctuoaa
operacao, nlo o mesmo qae acta .luiente ezriee
o cargo de jua de orpbaoe. A este poder! e
inspector da Thesooraria solicitar niormacSee aa
oecasiSo da tomada de contal oa antes se o enten-
der conveniente.
Notam-ae irregularidades no pagamento do
sello, a qne esto sujeitos oa documentos de dea- '
peas. Pagcn-se sello de reciba em asea, em
qae elle nao devido, e com referencia a alio
proporcional algomaa veaea era elle infere: kO
devido e em dtffrentes documentos eio bavia
sello.
uvimos, sobre ss faltas notadas com referencia
a alio proporcioml, aos empregados da repartiese,
e estea informaram que o pagamento regular e in-
tegral do sello ae verificara, ae estiveasem na ze-
particao as vas dos documentos, qoe por engao
foram r<.meUidaa paro o Tbesooro Nacional. Com-
binando ae aquellas viaa com as encontra-
das se conbeoeria, qae o alio lora pago regular-
mente.
A 16 de Nav.eo.bro de 1886 foram apresentadoa
ao beaonreiro diversos documentos de despeza
relativa* a trabalhoa feitos no prolougaraento da
estrada de forro do Recife ao S. Franciaco e aa
estrada de ferro de Caruata, o valer de..... -.
547:2984952. Nelfaa eslava lancado o despacho
do ioapeetor ordenando o aeu pagamento. Em
centa daqnella qaaotia pagon apenas o iheacareir
a de daaeotos contos e no lencamente deesa par-
tida de despea a declarou, que proeedeu-a
aaeim, porque nlo havia saldo, que coeaportasa o
sen pagamento integral. O reato da deaptza foi
pago a 27 de Novembro, concorreodo para asa
operacao dovos recursos resaltantes da receita re-
colhida i Thesouraria at a dala do pagamento.
Nos documentos a qa ae refere a eieripturaelo,
nlo se encontra novo despacho do inspector auto
risando a operacao como a rralisca o thesou-
reiro,
Ezsnnsndo-8e a despea e receita publica seta
attender-se i do dis 16 de Novembro se verifica,
qne o pagamento se poderia ter feito at o duplo
da sercma entregue ao empreiteiro do trabalbo da
e&trada de erro sem difficuldades para a cooti-
nuacSo do aervico da repartilo. Feito esse pa-
gamento, ainda haveria no ezercicio de 1885 a 1886
um saldo superior a 113 contos, nao a cent ando
eom a recita do dia 16 de Novtmbro, que fui de
67:8084421 e con e saldo do ezereicio em liqui-
daclo que era cntao de 33:446<932.
A 23 de Agosto de 1886 o inspector da The-
souraria pedio ao Tbi s.-uro om supprimento de 00
contos. Elle o julgtu indispeneavel, pan qae a
reparticao no ezereieio crtente de 18861887 li-
vesse c recursos precisos para pagar aa despezas
a seu cargo. Quando se fez o pedido de suppri-
mento de 5t 0 contos, havia na Thesouraria o saldo
de 201:5124678 no ezercicio de 18861887 e ao
exercicio de 18851886 em liquidaclo, o saldo
era superior a 399 eontos, por cOnta do qaai a 3
de Setembro de 1886 passou para aquella exercicio
a somtna de 0) contos.
O que acontecen posteriormente convenee qae
era eem fundament-i o jaizo do inspector. Sea a-
qaisiclo nao foi attendida, deaapparecea do cofa-e
da Theeouraria somma avultadsaima de dinheiice
publica, como se verificou a 9 de Setembro, e
cem os seas recursos ordinarios a repartilo foi
pagando as despeis do Estado, e no nllimo d'a-
quelle mes havia em cofre o saldo de 358:908<9oOj
sldo que a 31 de Outubro aeelovou a ........
1,046:8714326. '
Atteodendo aoa saldos verificados, o Exm. Sr.
ministro d i fazenda determinou qa por eoota d
que ae devia ao empretero do trabalho do proloa-
gament da estrada de ferro do Recife a 8. Fraa-
cisco. e da estrada de Caraar, ae lbe entregasee
a importancia de rail contos, operscio, qae se ree-
lieou a 10 de Novembro, e no fim u eeee soez e
aaldo em eofre era superior a 1,019 cunta.
Nj mea da Desembro ultimo quando ezamitraa-
mie o trabalho da ataclo da Tnaeuraria, um doa
membroe da commiasao inicoa a idea de ae oavir
o inspector da Tnaoqraria, aobre aa rregalarioa-
desatentloconhatuas. Aaito esse peaaameoto
foi participado ao inspector, qae em ceess lofs-a-
portuna veio repartieSo.
Expasemos resumidamente o aervico at rata
feito, e o iapector tomn nota dos lactw indici-
dos. Recoohecendo, que no trabalh. d* estarlo
da Thesouraria havia irregularidades 'retron-a
feando de emittir juiso sobre eliaa, e o fez en of-
ficio de 24 de Desembro, que juutacaos sobn. 3.
Dividi o inspector em cinco especies de tactos-
os de que tomou nota, e alo os s*gurotes ;
1.a O pagamento de 200 contos ao empretetro
do trabalho da eatrada de ferro em oonta do qee
ae lbe devia, bavendo entretanto saldo para sea
pagamento integral, como reconheca o inipeetor
pelo exane que fa.
2. Denora na acripturaclo como receita da
somma de cem contos remettida pelo Tbaoaro
I


50

,


I
i
1
r


Diario c firwirobowiSexta-clra 11 de Xovembro de
-


-1
3.' Fegesaeoto de eiospeaes, snalieaM .
M lulaciuut e muu cas dapnbo ana
'Pflji. de enlamaran de ttnareire as per-
lid de nwt>, haeeaJo eotn
aa ea oetra ea dea. Mi
qa* alo comparare
'T'lUqe.
m Mgplito pro-
JMMifltMTlMNUO NumaI do isppri
MIU de 600 MM pan pOgOSantO OO dMpM
a Otf (J d* ThMMMTM.
- | o iaapialistejaa S*0
tdlMMWn dMMtl
US P*a:eudoee eBMlMl da
aqaadao SOOnmtne
(I* MtlOr tMMO, l)M Fhe SO, dflM,
M nAe pMe rutlMinlt o
MmmI Lelte Peroin Beata mapanrio ipvt
da de detptu cerno o te*.
Se bevta signa MMo,jMjetapdk
pf MMtO de MO dBMMdw, Qismrjeea, 0,00
anoe aaeoobecimentanm rapeaadw.
m, ale de qa o duspisbe om aildUili P*
' nade resalir e amptente. 8mMU o
qa. o I teto nio Coi tresido a aaa
taa-

verde fem
-m feriaba de trisa amraida ao fresones
tata coa atadaeate da ose a*tt ifcipf)
da
Mriodo, lesaado qaa
da OaatadatM, a Wro-
da aja. (dea
da tai <
ada tapeta o sa-
pas i de aajaar
re
amale nailaii par dec
ex lagar, m
iu o inspector no
-Deretido
dapeeho :Deferido noe larao* da in
da CootederiaTen layar o prtaailo
aba araada, eoeao m Imm da boa oaaeu
ata
respjeritseata o
inlorsaaclo
deteri-
_ araada, .
0 c trato pan foraiclesatodo Praaia de Per
naade aetoeia, ea* a#Jua recosada enere
hdade, a Ma aaae darn afinar por coata do
baranda- aa daapiaee da aaa volta. Ea vata
des taraos aaaM. Meante* abo an proaadaota a
pedida de foraeesrtar, e qsasds asm*bram
motivo, peta qeat aeariaaM a coaipta da iarinhe
araada, aea prepe denrie eer rsrntrier as da fe-
riaba da boa qeelidede.
dUeeeraelas e amantl
Como j o fseaiM eeera ata livrsOeixa Gral
exp.remoj tmara por enreioios a soasa* dea
optraea reaJtaada ao decurso de gre*sta d) tbe
eoareiro eom referencia a oot daoiraia o aab
ti tai la*. Ficar esasim be conhecido o su ve-
lar e iaspertaoei*.
EXEBCICIO DE 1884 A 1865
I'partencia em notas dilacera-
das e eabetttaidas receidas
de eaa aaMeeeeor .
Importe neis, qaa ruiiibaa mh-
ue dJiMiadn e aabeiiaalae
de 7 de Majo ds 1885 a 80 da
Jambe
89*0914*00
211^19 JMO
bTMtt*W
Deoeu de jalear por MM lrsa* o
: 900 e mta em cont do qaa devsa aa en*
tesasen da estrada de trra, prnnra e in putas
anittir sea parecer eobre o motive, qaa Uriaaoo-
eerrado, para qoe o ttaaoeresn alo poJena-
prir iatafralnenW en doapatho. Elle o dea
na cireassaUBCi* de en taires o Mida ril
celo en eofre eonaitMate en sonna arettada de
aetoe dilaceradas a eabetiUiiaa, qaa aiada nio
tiaben ndo retaettidas para a Caisa de Aawu-
Eacoabree e nspeeur qoe boore donara a* n
exiptaraoio ds rceita doa een eoetoe riniM da
Corte eojapeabadM de effcio do oficial-maior da
Secretaria do Estado Jos Segoeiae da rHaeada,
ae qoel lancoa o despech do eetylo ordenando a
eeeriptaracdi iesu sonaw. M' M tendo eampn-
do see deepseba, e ebegaado ew> >sto seo
eanbecineBto ao da 38 de Jnabo de 1885 por ia-
(arouoio de eooUdor .Ma-ioel Antonio Cerdieo,
anee nesno da expedioa portarU, por torea de
qol a fe* o lencaneato desea partida de reen-
ta. Se nais cedo o coutador o tiresee intomade
da oaearrvncia, a prorideaeia eoareoisnte aio m
Mna demorada.
rereedn o insoestor, qee foi trregenr o paga-
meoto de deapesas aera deepeeb see, que o aato-
risaiae e oon deepeebo qoe anda nio estar ner
elle isJi-aadJ. Attriboe nnelbeote i rr-go lar ida-
de a nia serem eanpridasas iastresoo. q8
adi pera serem observadas ao aerrioo da repar-
boio pelos enpregados, qoe oelle deren io-
terrir. ..
Nio Cnt-eta o inspector, que bouvesse part-
daa da derpezti alo aasignadn ele tbeeioreiro,
e oaxras aa> eatere ns reperticio. mas enteade qns a responsa-
ni iade deesa irref-eleridade dere Mr imputada a
oatroa emprjradcs e neo ao tbeeoneiro. qae en-
treunto o ebefs do Srri^j da eataeSo da theaju-
rana.
Pelo modo, poraoe o inspector aprecia a* qos-
tre eepeeiM de tactos, qoe Sean indicados, e
de qoe m oecupoo em eoa lofarmecio, *s (alies
encoatradas dev-m ser attribaidaa principalmente
aaa enfregadje uicambiJue da eaoriptorsaao ds
aetacioda Toesooraria. C.nbeceado eMe-ajo
eoobeci.ai, qoe o tbceoor-iro era on enpregado
novel, de Mpirito aestracto, ir"faale das prati-
MS do .crvico, nss qnaes nunca prceoroa inetreir-
ee, antele o inspector, qu incorren en eansnra
por terem coos-otido, qa; elle proeedesM de ma-
d, irregular.
Em riate d* expoaicio dj inipector, en de jos-
tic*, q'i' fjestt ooridoa os enpregado*, a qne m
retire au intorausni. Assim reaolvanue s jan-
Umos pira irem torala* na devida considera- .
04o aa re.po.tss constante. dM doco ae-to. de ^ ZZJZHBSiX
tir as Tbaeeeraris toda aua inportaBeia, 54 eoa -


mmiitm
Inportaneia de notas dilacera-
dla e sabefJtnidas laninrtida
pan a Caira da AmsrtiMeao
em d.fferentes datas aendo a
oltina rernMM aa 14 de No-
vembro de 1886 .
Foi reneUida para a Caira de anortreaoto toq>
a importan :i de ootae dilaeeradee e aubstitnidaa,
recebiia pelo tbaoareiro no exereicto da 1894 a
1885.
EXEBCICIO DE 1889 A 1886
laaaort.aaia da nona dataeaca-
daa e lobsUtautas reeebida
onte erereicie.....
Importaaeta de aotas dilacera-
di e .obetituida* renet'ida
pan a Cana de ianiisnein
en diftercotes datas ate 6 de
Baaabra da 8&. .
Soroeaa, eme daeta existir na
Tbeeoonria a 6 da Salasen
de 1886. ......
EXEBCICIO DE 186o A io=7
Importancia de aotas diUaers-
das e BObstituidas recebida do
1* da Jaiba a 6 de Setaabro
de 1886....... 51:000*000
Neabana reraaaia ae tendo Caito paca a Cauri de
Arnortiaaoio or aoota de qae ee MMhen
1.318:6084000
ft43:7O6*000
868:9004000
is 9-
O 1. cserrptoraxMi ktanoel Laite Pereira &m
toa expe em ana nepoeta, qoe o pagaanato de
iOOeootM em
empreteiro da
eaaspri ment
c.ot de toaior acmma derida ao
estrada da ferro m i ffactaoa en
de orden verbal de inspector da
ra dada ao thseeareiro, o qoe elle ren-
fieLB, porqae fot peaaoalaaenta eotroder-M cota o
inspector eobre eam opsraeio, que nao Iba pareca
regalar, e nio fu represniteeio por eecrapto, par
qoe tcado asalta precedido d'oatra res een reterea-
ci* orna Mpecie, qoe oecorrrra
tiro para _
qae j intoa. Pan prora da verdade do qoe ataraa
aceres do pagan*ota dss 200 coates junta o en-
tregado L-ite iMatoa ama arrtiiao ds parte de
di puimeat i jadicial de peccorador do eanpteite.ro
da estrada de ferro, no qosi afirma este, qae a
operacio se reasars em cumprimento de orden
d insp:eter.
SaeMots o eaoUdor afsnoei Aotooio Cerdoso ra
aaa respoau, qae aio entren aa aaa forte da
Ts-soanns, ana iajraan so uwpaeter, qaa alai
ce cbsrs o nixete eon os een eoatos viadas da
corte por orden do Oorerno, sen qaa aa seaaa
csti-eaM anda eaeripU como recen.; e aesin abo
tr* alie qae den Mea i portara de 23 de Joans
de 185 por fore do qoal re laocoa sqoetls par-
tida ae rceeita.
O contad-t Manee i Aot.nio Csrdoao, o 1.a m-
enptonrio Lrtte Bs.toa e ovina empr-gadui,
cajas respoaUa jentanoa, afirnam, qoe o inipector,
qoaodo te retirava da reparUcso, aniea de findo o
tos.
Teodo-M eeeriptarado inderitamente no exer
cici j de 1886 a 1886 cono entrada a soeana da..
1 .'-j Jt-O. ose peruaea ao exereieio aegaiatr,
foi eorrigido cas* engao lene ando-se igosl uapor
Uncs en coata da aabida de notas nntttidss para
s Qeixa de Aesortisseio.
So laacaneato da partidas ds entradas e Mbiaas
de o .tai dilaceradas ecobeUUudu aacooUsnm
M fallas no qoe entenda eon e diaanmiaecio das
notas peloa aeos valores reapeetivoe. Foi corrlgi-
adrntsnets, que comsU ds eertidio (Uaaa irrajraisridsde tendo-m en eMwidtraejno
M dscannUM, a qa*. e taferia a eecriptorscAo.
a ras do
4e fieaVa por ,da a C. DenrMO, flnvmmf
entre 23 e 80 nd reie e teas- | pooisreis oe sappii -satva pelo d
5. P-Z*?****0 V*** or do e.uWeciaento o. 14
Torrea, riito prortram oto
rn'sno csub-laimcnto.
Maris Caralusute de Albuqa-irqae Bo-
cbs. Ao Sr. paga.'ior pu-a atteoder
forme psrmittirera o r<-curBo.
Dr. Msaoel do Naoiraento Ponteo.
Deferido, romoado cota ao 8r. Dr. admi
mtrador d* Re^-ebisorio ProriacisJ para
m devidaatsn.
_*
qoe >M*ko
da. O
0 prcaidlo do Fernando de or jaba.
O preoo, po'sma ee pgoa a carne
oda aa eeUbesieiajMtne pablicoa, fri no gara!
qussi o ti opio de Li'abiaawde pan
alineolicio no tenpo
qae, contn ea pr'eel.
p htica, rigora nesU cWade pan aapprinatito do
sea nareada Taires M acocore explicar o futa
pela mu iiamanta ammmmnde m nacaanntoa
Ceibo flrandlo. Entregu
Prnel
DOtaa'Jsa WVMfBfama 1887
Ctrloe Loureoeo Qooe* d C, Oarpio-
teiro Peres d C, Luis da Croa Meaquia,
Prente Viana d C, Nieaeyer Cahu d
C, Affooso Olireir d C, Ponttul Resen-
da d C, liase VjoIU de CasMro MariE|
Laurneo d Priae. Jos da Si Leitlo,
Tnaf i ai Joa Kidrigaee da Osota, Brss
Janfuro Ftroeadee, Stotot d C, Btetoe
d C, Mours, Borgos d C, Alian Potar
oon d C, Practuoso Qonjalres Ferreira,
Jos Rodrigue Hscieirs, Eaitorsrio Ma-
oedo d C, Iessk Qotryalre anadiado,
Xivier Simas d hiaio, Carralbo Canhs
dC. Silr.d Airee, Joa VeUoa 4 C., e
Soum Nogueir d C. Sin.
Antonio do Cerno Ferreira. -Imferno a
1* ..ocle.
- 10 -
Ghtilherme Ferreira Banoe d C-, Jos
do S Liitio, Sereriao Msrtin, Beltniro
Torree, Jve Joaquia da Costa Piolo d
C Joa Ricardo da Coata, Aoionio Pinto
Lapa A Irrmao, Kanoei Joaqun doe Sau
toa Forroirs e Js.iotho de A'iaeid.
Si .o.
Franca d A Iritno. la leferiio riu
das oformay5e.
Jos Bsruardino Ferreira, Aona Mari
da Luz, Francia*) da Coata Bastos e Jote
Paulo Botelbo.Informe al" scelo.
Honorio Xavier da? Coata.Deferido
en vista das informafQai.
BdtrSo d Estalla. -Juste conbaeieto
de quit.gio do imposto relativo ao 3 ae-
moatra do corr -ale ejercicio.
Wilseo Soni d C Informe a 1* eos-
(lo.
Olireira A C. A 1* encelo para iafor
mar.
Sjarea, Fornandea de Olioira.^-lndo-
ferido.
Guilbermina Angosta de Aranjo Lina e
Freo-kta de Vssjoooelloi Lima d C
Defeiid.<, do acoordo com as ioformag5;a.
ttl.vi.STA DIARli
M i alaria a escriptoncao, o |
trabalbo eaUria inteiranente Ivra de dundas, |
m selle Ioms taabea aUntaido o qoe eoasta ao
Cena da OmnrtiMami acea daa nota all race-
bisWi Na ooMaiao da tiiarfa dss sontas, te hon-
ra motivo para da vida, ser entlo fias qoest&o
rssolrida eon vea ianMsses>M ceas M inf irmaoo=a,
que m sbtireren Unben o'aqaells leparUolo.
Grande bu mero de partidas de entradas denota
dilaceradas e cubatitutdas nia est sseigoads pelo
tnetooreiro oa pelo fiel, qee o doria aobitltoir.
No exereieio de 1881 s 1686 apenas est sssignada
pelo tbesOMKiro a partida de qae consta a inpor
Uncs reoebids da aeo snteeeasor.
Nao M lancsraa n lirro Menos de balaacos,
qoe m aerando consta das seise dsa aeaaas dt joats.
Ai ootai. dilacerad! c Mbetituida, t medids
qoe m r reejiando aa troeo a sobalitaic4<, de-
rea ser remetudae para a Csixs de Amort>aa4o.
nao era eoorraieateneoU observada pela 1 basca
nria.
Mensalmeote pasasvm da aixa geral pen a de
astas diianndas e lebautaidaa as qaa se troca
vam e m aobstitoian aaa wtaraa doriamente
carimbada, e a rannaaa pan a Caixa de Aaaor-
liacio arara de qaantiaa noitoe inferiores 4 som-
as das astas, qoe existiera na cal xa de aotas dila-
ceradaa e sobautnidaa, a per taso nata caixa na
ria eonotaatanento Mide avalado. No din de
flatenbro da 1866 a aaaaa ea peder do tbesoa-
lie en da 4W-90f>40t30, segaado consU da a-
eriaMraoio dos dona axereieiee de 1666-1886 e 1866
a 1887 ccnonacadendo-ce neaaa naoi qoantia
impnUote de notes de 10 n a6 mil res. He fosse
obeamem a tora adaptada pan aeae envino nio
b.veris aa caan da actas dilacerada a sabatifei-
dai salde avulradee, e nella nia ae tena verea-
de o daavie da anana ccaoidrravel, qa a reco
abena a 8 da Sneesbre do 1686.
Intorna o iaasmeac laamiao da Tbesoararia de
Pasenda, qoa m Um esseca de pan dar conpri-
n-sis ao desteto a. 9870 de 14 de Pevcrero de
Iban, a ame aetMlnemta t tmn eatnda am ain
de natas driaceradase ubntoida. aa qae rome-
me saeeie tio rinattirlas par a Caixa de Amot-
ina cao.
Dea de 8. tes be o ds 1866 as 16 da corrale
nes j argniran pan aqacila reparticlo........
1.472:7604000 em aotaa dilirrradaia
Cent tae.

expedie/t--, crdenars qoe o terici cenUnoasse, e | rau dpoaicl-, qoe regala eaee servico, Ul
ee bseesem m psgementee de despesas ndepen
deoiemeate de deapaebo, qoe esas taita seria ap-
ostan per elle no osa legoiote. K-petiodo-se con-
ttanuneote eases tacto, dea uto cauta, a qoe M
unoentriirm documento, de de.pesaa pagos san
aaapinbi e com desps-ho sem aignaloxs.
O empreados, qoe fieram a eaeriptanco da,
ectacio da Tbeeoonria ioformam, qoe cooridaram
eonaasatemeote o tntseoruiro para anigaar as
aartida* de rceeita, mas qoe non senpn eran
atieodidos. Sustentan, qoe nao nado ellas os
befe da repartilo nio podan oonpellir o tbe-
eooreiro ao eomprimeovo deeae dever, e qae serio
fcil ao lospectoc coohaaa eaa falta, amiada qoe
bgeiramente examiaaaae a cacripta na oecasiio de
ce proceder sos oelanoo.
l'ratoo Unben o inspector em sea emuo da re
eomcio do topprinento de 09 anta ante ao
Ihetwo Nacional en t3 de Agosto de 1886
Eaaa faeto foi realvido pelo nopaetor, gasaen-
eara juatifical-o con a sonma alorada do abito,
T tinta de nafas a TVaoonria. A apreetacao
inspector anee a loadanento, e a taetoa
nrov.ram, cono i o anUatna, qoe o aivi> a
Migo da Tbaoonr alo precian d eqeelle.eop-
'^aaVlTa da nanrnapir do inspector da Tbaou-
aa. qoa alMndiaai vardade dos fastos,
-,,,^-r artirnrt qoe bavia irregulandsdes ao
aarrico da eetneao da Tbeacnrar-a, mas san pan-
^__1UI dm eaapregadoa. qae deven Mr rea pon
eabieedes pa eeera factos, aio eos parea rasoa-
^.j. A deba da anaasmoa accaada eoa-
lean qoe ao tata aio 4 mpaistal
Ma iirai*V sn qne estn ns Ttasoanrio o
traion da qorstso do reapoasa
gados da raparclo, aaa trn
anelo dualnanta da nosses iasae-
a a eervifio da ratafia da
acia nn preveaces, sdnittMBM a pas
de a'elle baver algana alia, altean o
e grande fcieo qa caiga mi penoso
diario, aess astsnes ccmraeidoe do qa,
livesa o ando ioteresa pela rego-
honedr de nrrieo,e beavesaeoarcaiaoiceicp-
tida lorperflo per parte do I a pee, r, as falta
anana nio senas en too Alenda nenera,
re vetaran falta d ata no coa pr atenta de
n
Tendo en ecn.id.rscia a doaiaiatra de des-
nraas, qM examinan-, perecea na qoe asta)
aaa de oran das qoe doma sn taitas peta Ea
. Ma. Asan penaar do n geni, lo pod. moa ea-
rr* nata amaoar, qae aa dnpeas rnueada m
. aiiiiiiiiT sempre exn o d vida eeau mis a sen
. Mejana aa faanda poblics. Pa dar o'ecio
nptata a eaa qontio Mtia aeoeasario an tro-
bae ncooae e n cendrse de ala peder arr da
aatpiabado por ana miasio naloieaa Uaaattc-
tia, ei no s qne aoa fci eenfisda, e con a linriee,
a j d>Soiata. A iroaiaiii na despeas do
lUudo ale oepeode do servio a cargo da atena
ea Tbescuraiia. s Mte u ssnnpto da eonno-
de booms iavestiga^Ses
reate wp..te ai podenca eniuir jasa-
o prtco da artigts renctlidt pea e preei
tloeoFenaadotm 1866 aieocioDadis aa nlsolo,
vaoa eaa PieWeia envin an a ewo do 9 a
icvenbro de 1666 a iapator da Ttaaenan
umaiaisaaalr "-. qa a efcntu a.ncaso
o pon ser tcnsda an detids coasi-
eter,
spaacia, ene caninanes> ba difiiaoaie
relativa a despea, oa qaa- a paree, qee aio a
>4BBnama a dataa acosa sais, Nos taaitsiTi
aa ernnsraoen nso
o tacto.

Tmennarn Prvlaiclal
OEaPACHO DO DA 10 DE BOVKMBEO
d* lbb7
Sopbn Gmilberio do Melle.Defer
do, ficaodo approvado o calculo pnalo
de ioaclividae o qne precedeu-ae pcJs
CcD'adoria.
Aoionio do AUebia Patricio.Fscsmno
aa notaa da portara de lioenca.
MsLoel Jalo Lt bolo. Volta ao Sr.
Dr. sdramisindor da Bocebodoria Provin
eral para aasfaaer o doepacbo,
Mario Joaquina Cbsve Bc^vo
Deferido a rata daa inforiaia^Se
Mora, Clara o Sainos.Psgtie.se pola
caixa da Drsicsge.
Luis Eopbraiio de Soasa.- Deferido a
vieta daa lolerna^Cci.
Joaqun Joa Bcdrigaes d CCer-
qoe a.
J. Aleta.Deferido, fie iodo oa lopjli-
ciiiri rospoaaavel pelo debito da caaa n
143 a roa do Cvmoel Soasaana, anleror
ao exereieio de 1882 a 18&3, de vendo o
mano dtbiio arr exigido do precedente
amegorietMio.
FrsDcnco Ccrdeiro Fardo Braaii, Iss-
bel FisDiiica Mcnuiro de Quintal Bar-
rea, Anguila OctaviaDo de Soaaa, Donio-
goe i-inin da FretU, Marta de Albatjwr
qne Botba, Jet Monteiro Pesas, Aor-lio
dea Dtoa Coiabra e tfficio do Dt. tbe
fe de pclitia. latosae o Sr cootader.
Rodrigara lema d C- Krga-ae piovi-
atanto a viita das infortaa(,oee.
ataldartra puliaiaeaP-r portan* da
Presiden ce da Provincia M 9 do carrale, e sob
propoeta do Dr. ebefe de p>lieis, foi exonerado a
padidc Francisco Vidal Armaba Menteoegro, do
margo de delegado do tacaeo de Pao d'Albo e no-
meado para labitituil-o o tenante Sottsro bfsrqoa
de Aojo Pnbeira.
Por portara ds metis data f*ram ocmeada
* e 8* aoppleatea do metmo delegado Uanoel Bar-
bosa Camello e Firnvno Veosocio tU Aranjo, na
orden em qoe a aebam, tm oo>UtoiU deFuo
cisco Carne i ro da Silva e capillo Joa Vieirs de
Mello qa al) aceitaran a ooneeeio aoterior-
atente frita.
Por portara da aira dala, aab proposta do
Dr. ebrio de policio, foi aderada eam tSeito a
portara qoe exoneren n alferee do arpo de poli-
ca Jobo Boato de Silre Vataaoa ds cago de de
legado do temo de Booito a nomeeo pon o soba-
titoil-o o tenante do mesno eorpo Joagoim ttar
vota Vieira da Pss.
Per portara da mearan data foi exoocndo,
a pedido, Hercoleo LapM Corris de cargo de
esnemiegedo de Barra d- iaagada.
%uJie-nrlna da PreaidcBeloS Exe.
o Sr presidente da pr viocia, Dr. alaaoel Eopbs-
io Corris, dar andieocias na tercas e sextas
faina, de meio da 9 buna ds tarde.
esn CenselbeA' respeito do qoe foi bon-
tea publicado sob ata epignpbs ns uufinan do
Jornal do stact/ir, e Sr. Alca CaralcaoU prc-.ou a
legointe ioformspio.2* Seclo da Secretaria da
Preiideacia de Peroambuco em 10 de Novombro
de 1887 : ,
Qoaedo so tratara de pedir inforonooes eo
jais municipal do termo de S. Beato, mo relacl'j
as accatacea qoe Ibe xeraai o delegado de poli-
cio, Ia sBpplente do jais municipal c promo'or pu-
blico da eonarea de Caruata, tratar tanbem do
inventario Eosai, acera do qoe tire diveras ve-
i- de pedir i olor macoca ao jais da direito e so
jais noaicipol di termo de Bon Conselbo.
i Provavclmente, por eqovoco, e por ne acbar
s ns laclo, eon o 8* oficial, raerevt B% oioota o
andareqo se jan mnnlcipal de Bon Cooeelho em
ves de dirigirme ao da S Beato.
Ha en oeda prejodicou a qoeitlo o retando
eqoroco, porque e ]ois murjicipal de S. Bento
preatso al neceasarias infoimooes, qoa a sebam
no gabinete de 8. Exe. eom o extracto qne 6a co
bre o ai.ampto.O 1* .fljael Aloes CaVaieantc
ae nadar al a qae Ira O coaseibeiro
Jlo Jop de Omrs Jaoqoeirs, tallecido as 6
acra da tarde de ante-b oten ns pronaeia da
Babia, sas Ierra natal, en baen de arca de
08 sones de idodr, de urna familia diatineta e no-
oktrcss, e doptado da aouvel itlalnolo, qoe eoc
ns parrlbas eon o na loegovel taleato.
Tendo viodj pan o R< cife aiads moco, aqei
eooeloio a aea alalia de batnsaidadn, e na
toa Ico se oa Psealdadr da Direito de Odiada, de
onde cabio en 1861 laoresdo an o grao de ha-
chen! en scieoea. soasa e joridiesi.
ftagolo entlo o carreira da magistratura, e foi
(os maneipal e de direito em diversa comarcas,
abandonando por 6a a nobm tant-ebee de ma-
gistrado pan seguir a aventaron eariem politi
es, para a qal parada talbado.
EWto capptaote de d- poudo geni pela a pro
viacia natal em 1867 (lo* tegiataton), tnnoa -
ccato aa cmara qoat/wnuana en 1869 e 1860
en nbstitoiclo do drpatsdo Luis Aotoaio Perei-
ra r raneo, e Das dos. Minales legialators. all
figurn ceno depotado iffectiro, ben cono na 14*
legialatars.
lacioid na liata taipHa anatorial qne, aa
1878, foi spreaeotada 4 ceros, foi eaolbido aaa
der do Imperio peta provioeio da Babia por eaiU
imperial de 1 de Mareo d'aqoaHe anno.
\ Admnistrao a pcviaeas do Piauby, do Bio
Uranda do N. te, P.roamboco, e, so deiar a*
la en 1872, fui acoco depoie m meado mioii'ro
gorrn do auoisMri. de 7 de Mai eo de 1871,
aa^tniclo do oaaalbeiro Domingo Jos
Nogann Jsgaribe.
Ao taaagasf m a seteal staselo poltica, tai
aevsnMaie ncombida da poeta da guerra, tasen
do pata do gsbtaete de fu de Agesto de 1885,
seasta Miaad do nrgo saoleetta qoe o isntilisco pan a nao poMia, e
da qooJ vale faJtaar, apea pcotangada aseen de
et friasraU, e b tara da Mide de 9 do ount
U bnebsrtl Jone Jo de OiiveinJeaqaimita,
ao Mirar, aoador do Imperio, do ecnaelbo ds
H. bt Inpendcr, fidalgo Mvalbein da casa
imperial, intu da Imperial rd. m ea Boca, Ora
Cia da orden pon agen de N aaa See boro ds
Ccaeeicf- de Villa Viene, cavalbeiro da crdea
de b. aregorw Magno do fions, s Or Ca da
ordm da Cada da Italia.
r, cno magiatndo, o eooselbeiro Jonqueirs
4ai en ex aimpee nota iatetna da na jolg.do. a peta a-
vrndsde aa sene prnernmn; amo adnloiotredor
reveltaa ella don nprejaia, qorr dirigtado a
d*tiB< s do Piaaly, bW-tiraata do Norte e Per-
Banbea, qo.r g. rinde a poeta da gaem ao gn-
bmate a 7 a M arco, de qaal foi om da aeitam
era*
Da .se adniwstraelo rn Pera abaco anuda
ata previa, n a aal aea leanacoa, taat n
retaoieaa BMitasnaatoa antarna qa elle em-
prcBsudeo, cono en reucio eos in Ihonmatoe
laanaefrM a atea qee elle raaliaon com bombn
dada a orraca*.
Cono ministro ds gaem ao gabinete de 7 de
Mareo, oconaelbe.ro Jaoqaire preatoa relevantes
cerneos ao peix, J4 reformando varia* repsrttg&M
con mnnifesta rsnUgem e economa parTo et.-
do, j neiboraodo o material de gooTn di exer
cite, j fioalm ote pro novando o bem tat do sol-
dado bnsiMro pelo aegnaato de tnpectivo .odo
e ata difnsbo do anaino aa arpa nresaneati-
Parlaaaaotar di.tincta, o riailbniro Janqoeira
tieba a patavra faeil e insinoata, e di.cati. san
pee con aiaa e eleveoio de vistas. O* aiio.ee
das ana osms d 3 ^arlaaeato eaten aotavaia
di.iarm asa, oade eato est. ner/padoa es cea
altea eoabneinontos obre politna, tretir, io-
ministasjbae finaocoa.
Con eaaapatradn, admintaanaaer o parlaaMosar
ocooMlbelro Jonqueirs leve muito. emol >, ma
bem rsroi taran a qae o excedern abosa tri-
plica ponto do vata.
Dsnsi. o osoeelheiro Jooqaain dedlara-ae
littentara ass casi boras vagas, e en moito Udo
aessa ossonptcs, em qae falla va mpre o. m
aaim|li, een*eaaao apaiada goal e grande er-
terio.
Neaaa oondicSis, o aeu pasamento toi am ru
de golpe psrs opsle, a deixou ne parlamenta um
vaeoo drrfieil de nreeatebar.
Seje Iba a tana leve.
ral I celan ente Falleau. bontan, i 6
bon* da nwub, no Caxaogi, oode se acbava en
tratamento da c oaeqoenciai de ama ooogestAo
cenbrai qa o emitan dtas antas, o dneawar
ir.dcr Jote Maooel de Peritas, iiltiraimatn oo<
aao para a Belapao de Qojas.
Natural da provincia do Piabj, o deeembarga-
dor Freitas tena o grao de. bacbarel en aeiencia*
eaetaa-s e jorrdica en 858 oa anilga Academia
de Oiinta, boje Faeotdsde de Direito do K cifi:, e
logo depos dedican-a a nsgutraion, ao qssJ
arrio durante 19 anuo*.
Era jai* d>s fiite* d faseoda aa cidade doBe-
cifa, quaa Jo foi naneado desemborgador pars s
H -lael ds Qotm.
Embira nae-i.traio, o deaembargadir Josa Ma
noel de Frnta* foi tambrm pilitieo, e repreeeatoa
sos provincia natal a* C igaalmeota adminalra provincia*, aendo a uttim
a de Per-ianbueo, onde presta grande arvioo ao
partido libera1,; ai qosi perteaeis, eeogneaado
o duoi grupo em qae se dividirs esa partido.
Foi doraste a m- sms adminiatracio qae faudoa
o hospital de S.ntt gueda, con o qae preiteu
retavaotMimo servica a ata cidade.
Era irmio bemfeitor da Santa Ca de atisari
corda do Reeife.
Era bomem inteligente e illustrado, e poeaaia
si granja foro* de eoataie, qoe naita vos pos
ao Mrveodoi sem amiga.
Era oficial da orden da Bna.
Ao eaternnntodo sea corp], qae tere lagar
bootem tarde no cemtterio de Santo Amaro, con-
correu grande numero de seos amigoi, qne o apre
oisvsn eoejaidecavam.
BepiaM coa alma em pas ns aio de Dui.
loapantila P-rro Carril O 8r. Dr.
Carloa Alberto, actaal gerente da Companbia Far-
ra Cosrtl do B-cle acaba de aHerar o bonrio dos
aera deaaonpcas do mido taoiltlar ao pu
blico o transporte* nos mearnos carroa.
Foram diverrai a nodiScaooei feita no ser
re), viseado o e.pi'ito qoe as preiJio factliiar
o morinsnto no centro da cidade aagmootaado
a frequineta do* carro*e reduiiodo oniformemeute
a* pa as gen.
Para eenseg^iir ene duplo intento o Sr. Dr.
Csrla Alberto fea s servico apecial de 100 rs.
penar a tur taitoe pr todos a carro ; e, alem de
sigmeolar o aassare ta vutgoa* da carro* ape-
eiae, orgsoiseo o. horarios de nodo a conbinar
as visgoos de todos o ^ue camioham ns mesmo
seotido.
Asir, as lioh*s do norte foram combinada o
horario de Sonto Amaro e de Santa Isabel de
msdo a dar, dorante o da, um e.pes.mscto un
forme de 16 m. ; na do antro rombioaram-se os
horario de Mag -alea, Fernanda Vieira e Boe-
Viaia de modo a baver, ds nsobl e tarde nm
npsoamaato de 6 m at a praos do Conde d'Ea,
e de 8 a. dorante a hora intermedia ate a pon-
te da Ba Vit ; as do sal conbinsnm-M a
horaria de Afog* Jos por Casia e Cinco Pona
de ando e baver no di* am espsasmeoto regatar
de 12 m.
Amw, m tod s era da cidade, oade a coa
centra o movimsoto coamercial e administrativo,
ha vari dorante o dia carro* freqoeota e baixo
Peo.
A meJida referente aoa carra de Jr classe e
bagagem corresponde a urna grande oecesid*de
dos moradores pobres do arrabal ie*. Para eo
neosr e cono ensaio ese nrvico ser feito em
pequeos escala, mesmo porqae preciso para eUe
am material especial, qae nao est anda todo
prompto. E' ibtanclo, porem, do Dr. Caria Al-
bett* aognental-e se obtiver vantsgeni compen-
sadoras como alias 4 de tupent.
0 servico de bigageni ecoattae ama grande
commodidade para a passsgeiroi pobre, e psrs a
oatrsa. Por tan ana se poder remetter en
eomnendas, pequenm volamei etc., deipacbaodo-
oe na ntacoes, ou no proprio carro, aendo os
conductores abrigados a eatregl-o* na paangem
da cairos oa caa desigoadas.
Tes medida *d ser adoptada* apeos amo
eoaio, pota qae o Sr. Di. (tarta Alberto ten su
toriapto pan retirai-a ai o resultados nio fo-
rero satisfactorios.
Pars tae resultados contribuir poderosamente
a bta vontade do publico, e de esperar qae este
cornspoaia aa intuitos qoe dietarsm taes rae
dida.
No qoe principalmente precisa o digno gerente
de todo o auxilie do pablico ne cooservaclo dos
ooopons, de modo tdrosr posstvel a distinelo en-
tre o* pasMgeiros de 100 ri. e o% pssssgeroi de
900 rs.
Auxilie, pois, o dgno gerenta noe mos loan
veis otaitos, e een uto 10 ter s lacrar na per
maneada da medidas indicadas.
CopiaranPelo subdelegado do districto po-
licial de Beben be, foi preso Hennqne Jos dos
Aoja por ter ierdo, 16 do pastado, no logar
Peixioho, a. Joaqaim Ramos, qae fallecen 34 boras
depos.
Em tsrrsi do eogenbo Cujab, do termo de Pal-
mara, foi praeo, ao da 8 do corrate. Jlo B.p-
tista do Nascimento, por ter, na madrugada do
dia anterior asssssinado com daa escotada a
Marcelino Francisco de Oliveira.
No dm 6 do eorreote, a 5 hora ds manha, no
lugar Jacar, do districto policial do Pceo da Pa-
nella, foi prao em fLtgrante Bernardo Jote da
Santos, as oecasiio em qae fartava gsllinbas per-
teneente. Manoel Joaqaim Francisco Borgec.
iirrisio e ferlaeelo* Mandaram
di ser de Palmares qae, 4* 8 hora, da noute de 6
do eorrenta sas, estando rondar o '! soppteote
do subdelegado do districto de Preguicas, encon-
trn am iodividae saipeito ; e, dirigiod se a elle
para recoohecel o, foi pelo aesmo inuividao aggre-
dido, bavendo tata da qaal sabio ele terido leve-
ooi Bt.-, segando se rerificoa no exsme procedido
pelo sablelegodo eftecliro, qoe aMamio o exer-
eieio.
O Dr. ebeta da polica dirigi *e i* sotoridsdea
jodioarias do tenso pedindo iatorasacoee nspei
to do tacto.
ande-IraBoje, petas 6 1/2 hora ds tarde,
evo aa basteada a baodeira de noiii Senbora
ta Soledade, da igr. ja de Nuan Seabora do Li-
vrsmrnto.
Ser eondoside a' o austro por meninas ta-
jando de brasa, e aoumpanbada em procisso pela
irmaodade e aa beodas militara do eorpo de poli-
cu e arsenal ds guerra.
Coafrarla o uarlo da fregosla
de aamie AnteaseO e*oltdo da eleicio
procedida pon a aova mea regrdoru deaa an
fraria e qne a tan a dirigir oo anno comproaissal
de 1S87 a 1888, foi o seguate :
JaisAsgelo Custodio de Oliveira
Vice-jaisJoTini.no S sres de S.nl'Anrja.
SecreunoU y.ses Agapito do Espirito Santo.
Pncarador geralJotoMartias do Sacramento.
TbescmeiroM'goel Francisco doa Santo
ProcuradoresIenneocio P.s Mendeoce, Joa-
qaim Roberto Qaimsres e Hermenegildo Lino
Espirito Santo.
ltafinido.eeMane el Cl< m da Coata Fialbo, Vicente Ferreira Nooee, Maxi
miao Ribeiro de Aranju, Lnia Al ves da Poriaca-
cio, Poiicarpo Pacheco N. ds Uosta, Jos Miguel
C. do Nascinento, Ormimaao Tb mas de Aamap-
clo, Maibi.s Velloeo P.ree, Ja Fraaeseo Mattoa,
Andt a Hi.va e M.ihia* da Silva.
Kaeota Jaaai-0 reeoit%do doe eximes
Lene nidne boostn aeats tastitolo foi'o seguate :
l'aooo
Astease Otraca Guaran, plamwti.
Jt.ii de Deus e Silva, approvado.
reacio M uricio de Aleucar, dem.
Candida Mara Nev, do Sacramento, dem.
Adelio* daGoiaaraes Peiioto DoroelUs, dem.
Iilnminats Jaccme da Araojo, dem.
8* anno
Josepha Chrstina de Barra Datra, plenamente.
Elvira BenU de Souse Baodeira, dem.
Jlo Francisco da Cnta Fialho, dem.
Atibar Fenelsn, approvado.
Apolonio Aux-ncio Pavio, dem.
Amalia Eupbrosina CavsJcaate de Albuquer-
qne, idVm.
Paquete aorie aaerleaoo do sul-
Uio telegr.mma espedido hoaUm ds Bshia para
a Sr*. Henry Forater A C, noticia qoe o paque-
te Adoance ssbio bootem mesmo d'.lli, 4s 9 boras
da maubi para os porto do norte de soa escala.
Deve aqa cbegsr saasobl.
Lsaterna Mgica Diatribuio se bootem
*> n. 206 date peridico livre e humorstico.
eualeen soolaes Ha h j; a agta-
te:
Da Confraria de Santa Bita de Cuss, e 4 ho-
ras da tarde, para negocio importante.
Amanbi ha a seguate :
Do Monte-Po Portagaes de Benefieencis, s 7
bota da norte, par tonada de antas e leitara
do relaUrio ds directora.
Domingo ha as seguate. :
Do Monte-Pio Popal ir Peraambac&ao, a 11
horas, em sessii atagoe mi ni versara.
Ds Melpoaeoa Oiiodeose, s 10 horas da ras-
aba, em ras sede, para preatscio de contal, e tra-
tar se do oatro espectculo.
Do Monte-rio do Trpographos de Praamba-
co, s 10 horas hora da manhl, ns sede social
ras do Coronel Suassuna n. 41, 2o andar.
D* Minerva Progresso Peraambacano, s 10
hora do dis, em sui sede, para aaaaiptos diver-
sa.
Navio tuhmertliloEatrou bsotem, aa
porto do Bocife, arribad*, a barca rosss Lenna-
Un, api tio F. F. Berglot, a qaal veio deixer aqui
o capillo e tripolaotes da bares austraca Andri,
que, no da <3 de A?jato prximo fiado foi pique
u* lt oorte 34. 16." eloog. cate de (Jreewich
68. 66-
A bares Ltamlin la de Pensaeols, na Eatadoi
Ua.do, para Baoos-Ayres, cum carregameoto de
nadeira, quando no referido dia e indicada pot-
eio geograpfaiea, encontrou o* tripolsnta da bar-
ca And-, os qaaes a bavism abandonado porqae
o ntvio teudo perd li os teas tas mastros em
coosequencia de gran ie temporal, e tazeado moits
agu, eataTs preate* a sossobrar.
U cipitJi di barca auitriaca Andri, de noaie
Laca Btnsn, daoUrou qoe gahira de Geoovs con
earegameoto de p-.-dra mamae e bebida slcooli-
eoa, no dia 2 de Julho, con destino New Yoik,
e que, teudo encontrado aempre lako tempo, nao
poda vencer as diflfcoJdadn da tnreais, pela ra-
zio dada seim*.
Salvaram-se ello e a sea marinbeiroi em nm
esealler, do qutl pataram-a pars s birea Leu-
nata, sendo que esae mamo acaller foi traaido
pelo nar.
Nsda, sbsoluUmeote nds. pideram salvar, oem
mesrai s rjupa iodspeasavel para mudarem.
Tioba a oarca Andri 1,000 tineUitaa de regis-
tro o 13 horneas de tripjUeio, iaclasive o capi-
llo.
Scfefio ate qoe no dis '2 de Setsmbro, emon-
teaiido-s-- con a aanoa amerioaaa Ameriqo Sem-
York, pedin-ibe pan qae o tr-iosportiste psrs
0 Europa, para onta ia s mesan scuqs, e que o
commsadaato dente *; reoasira assim praticar.
Btbtiottteea Proelaclal Relacio das
obras offer.-cidas dursnte o mez de Oulubro fiado :
Pelo Sr. Dr, J. J. Al ves de Albaqaerqae: l-
bum de recitativo, publicad! por J. A. Plamceio
Peroambuco, 1877, 1 vol. broc.
O Futur > revelado, livro de aorta. Poroamba
Cu, 1S80, 1 val. broc.
Constitucin de ta Nsoioa Argeutiaa. Bueno*
Arres, 1887,1 folheto.
Proceseo de nsponisbilidade instaurado contra
Francisco de Siqueira Carneiro da Caoba. Be* -
posta e defexa do deouacisdo. Recite, 1887.1 f :
lbato.
Appendoe aa Aunan da Assembla Provincial
do anno de 1887. Becife. 1887, 1 folbeto.
Datteit de Seltmbro. Numero nico. Home-
nagom emancipicio da provincia das Alagas,
1 numero.
O Cirreio Frasees. Lisboa, 1883,1 folheto.
Vivo oa morto. Niva-Y.rk. 1 folbeto.
Oqaecienos protstenles. Lisboa, 1883, 1
folheto.
A oracii do Seobor. Nova-York, 1 folbeto.
Poaao ser jal vo? Lisboa, 1 tolheto.
Andr Dono. Lisba, 1881,1 folbeto.
As davidas tiradas por Cesar Matan. Lisboa,
1882,1 fclbato.
Tra perguntas acerca da Escriptars Ssgrada.
Ljsbos, 1 folbeto.
U Porgatario, tradcelo do franca. Lisbos,
1886, 1 folheto.
A Chamada oa como responderis a olla ? Lu-
fa ia, LSSj, 1 folbeto.
Prnnciro pao pin a salvscio e ama morte fe-
liz. Lisboa, 1886, 1 folheto.
As mioha dais irmis on o diss de miaba ju-
ventale. Lisboa, 1887,1 folheto.
0 qe hei de fuer pira nao me salvar ? Lia-
ba, 1887, 1 folheto.
Francisco e Jorge oo distante Occidente. Lis-
boa, 1887, l folheto.
O qoe foi qa a matoo? Lisboa, 1887, 1 fo-
lbeto.
Ser para vosso. Lisboa, 1887,1 folheto.
A Loja Romana do France. Becife, 1887, 1
folheto.
O Senhor e o esenvs. Lisboa, 1886, 1 folheto.
0 Caito domestico. Audsr em verdsde. Lis-
boa, 1873,1 folheto.
Nio a deve mudar de religiao, mas conservar
a regiio de seui psis e a resposta de Jess
Chriato, tradaiido do francs de Napolen Rona-
sei. Lisboa, 1873,1 folheto.
O oso de imagens no caito de Dea Ilcito no
Brasil, (duplicata) 2 folheto*.
Francisco Aotuaes. Lisboa, 1886, 1 folheto.
Urna aotigaalha e o bem qae ella fes. Lisba,
1884, 1 folheto.
0 Pastor das Planicies. Lisboa, 1886, 1 fo-
lbeto.
0 Sapsteiro pbilosopho. Lisboa, 1886, 1 fo-
lbeto.
Ue> bomem qae mstava o seas visinhos. Lis-
boa, 1386, 1 folbeto.
Krnc o crudo risso e es dusentoa loba oa
i xemplo da man nobn congem e da perfeita
amiaade. Lisboa, 1886, 1 f ilfaato.
Como les ta? Lisbos, 1876, 1 folbeto.
01 doas Guilhermes oram e recebem ss promes-
ssa. Lisba, 1883, 1 folbeto.
A neoaagem de Elisa e cairas historia, 1 fo-
lbeto.
0 menino ds matta e o seu ci pilsto, 1 folbeto.
Cem por canto on o Padre Bademaker e o Evau-
gelho. Lisba, 1887, 2 folheto. (doplinta).
O livro dos livros. Lisboa, 1883, 1 folbeto.
0 amigo do pecador vertido em portugus por
Jlo J. da Grapa Jnior. Lisba, 1884, 1 fo-
lbeto.
O bomem qoe abalea o mando. Lisba, 1886,
1 vol broc.
Yinda a Jesas! Lisboa, 1886, 1 folbeto.
Sou Christio ? E como o poaao saber ? Lis-
boa, 1884, 1 vol. ene.
A Cns de Chriato ? 2- ed. Lisba, 1886, 1 fo-
lbeto.
O Filho de Israel oa a upada do etpirito. Lie-
boa, 1886, 1 folbeto.
A primeira oraoo de Jssica. Nova tradc-
elo. LUbos, 1884, 1 vol. broc.
Preservstivo contn Boma, (duplcate). Lis-
boa, 1886, 9 vota broca.
A doutnn* da Igreja de Boma e a doctrina da
Biblia. Lisbos, 1881,1 vol broc.
O Camiaho de Deai para a pea. Lisboa, 1877,
1 vol. broc. ,
Gra-'de o intensa qae Deas tsms por dos,
Urgeute o mo convite, etc., etc. Liaba, 1878.
1 voL broa.
Cstecbiimo para a infancia. Lisboa, 1878, 1
vol. broc
A existaseia de Deas pele simples indicaeio
da infinitas marsvilhas ds natareea, etc., etc.
Ve'slo vn por Joio Jos da Grapa. LUbos,
1884, 2 vota. broa, (duplcate).
Cem testa da eaeripturas agradas pan oso
da acola. Lisboa, 1886, 2 folheta (duplicata).
Do latero da povos uiholieas. Estado de
economi* social por Emilio Laveleye. Tradasido
do francs pelo Dr. Miguel Vieira Ferreira. Lis-
boa, 1883, i folbeto.
A renbraoea diaria. Liibo1884, 1 vol.
bree.
E" verdadein a Biblia ? Se te dialoga entre
Jayae e Edsardo, tradasido do ingles por Gai-
Iberme L. 8. Ferrein. Liibea1886, 1 vol.
broc.
Li?bo.P-!eS, rv*oA,raocMnha W'' *"* **'
Lacilia oa a Leitera da Biblia. Tradozido do
francs por Adolpho M^nad. L6bd-1875 I
vol. broe.
Susao litteraria em commemoraco do timo
aanireriario do Collegio Ona de Agosto e wxto
da oitallacio solemne da Soeiedade do mesno
noae augmentada com o joroal Onae de Aaoslo
Beeife-1887, vol. broe. *
Graca e verdade gob doa aspectos pelo Dr
W. P. Varckav. Tradusido por Guilherma L
8. Ferreira. Lisba1883,1 vol. broc. (Con"
tina).
Moeettal Pedro M 0 movimento deite
hospital no dia 9 do corrate, foi o seguate :
Eatrsran................ 12
Ssbiram................. jo
Fallecern............... 3
Enstem................. igg
Foram visitadas as enfermara p.'lo* Dm. :
Moseoso, s 8 1[4 horas.
Cysneiro, nio comparenu.
Barra Sobcioho, Is 7 14.
Berardo, nio compareces.
Ferreira, s 9.
MaJsquia, s 8 1(2.
Putnal, a 81(2.
Este vio Cavalcaote, a 8 3,4.
Simn Barbosa, s 10 3|4. '
Cirurgiio dentista Num Pompilio, s 7.
LeopoldinaEscrevem nos em 20 de Oa-
tubro prximo findo :
Depoig de ama ausencia de tres meas, moti-
vada por ama viagem qae fta para fra desta lo-
calidadi, vou continuar a enviar pira essa iilua-
trads redaecio as missivss desta localidade, que,
spesar de pequea, menee oceapar um lugar as
columnas ao co eeitaado Diario.
< Betirou-ge ao dia 29 do mez passado a f.,--,-
de linha que aqui eatava destacada .oh o com-
mando do activo e brioso alfares do 11 batalhao
de infantaria, Francisco Affinao do R.'go Barros,
o qaal era tambem delegado de polica.
< Emquanto permanecea aqu esse digno oai-
cial, a ordem publica neohum abalo teve, visto
como sabia mantel a inalteravel com os seua es-
forC/Os e de accordo com as autoridades judicarias
da comarca.
Considerado quer como hornern particular, qaer
como fanecionario publico, ns exereieio do cargo
de delegado de polica, elle aoube grangear a es-
tima o aff^ielo de todos oa eidadics deste termo,
sem distinecio de car poltica, 3 a sos retirada foi
geralmente eeatida, sendo elle acompanhado at
quasi daas legaas por um grande numero de ca-
valbeirog.
Cbegou no dia 3 do correte o Sr. De. Manoel
Ferreira Escobar Jnior, jais maaicipal e de oc-
pbaog deste termo, trazendo degga cidade ein eua
eompsnhia as auaa digis miie irmi.
S. S., qae se achava no goxo de nota loenc
i tres mezea para tratar de sua gaie, yoltou
reetabelecido dos inommodos que o affeetavam, e
ao mesno di* 3 ro*ssuuiio o exereieio de seu car-
g>, reaunsiaudo o resto da licenc.* que ob^vera.
Beunio-se no dia 7, tambem do eirrente, a
cmara municipal em su* ultimt sesaiodo correa-
te anao, depo de agotados 03 seis diaa- da la,
encerrou-a sem que bouveaae feito ouaa alburas
digna de inenciu.
< Nao cu 'gju at h je a foros de poliaia desig-
nada para substituir a da linha que, como cima
Oase, j retirou-se; apenas cbegou ha tres oa
qaatro lias am soldado de polica viudo do termo
de Floresta, oade ost&va destacado, exeaebsu.or-
dem de vir para aqui aguardar a chegada de oa-
troa soldados que, segaado me consta, ve jo do Re-
cite em numero de 8 e sob o commando de um sar-
gento. Falla-ge que estario por aqui boje 001-
te oa reo ii!i".
Tem estado, portante, este termo sem forc*
publica durante 21 dia; mas, gr.ie.as ndole or-
deirs e pacifica do seua moradores, uenham facto
lamentavel ae tem dado, geni um ligeiro fermea-
to bivido ha das, distante 4 leguas d'aqui, e cujo
autor nio foi preso em flagrante.
Pr nio baver anda delegado de pslicia no-
mead, est em exereieio deste cargo, o Sr. Beato
da Costa Araujo, na qialidade de 1 anpp lente.
Continua suspenso o ensioo primario desta
villa com grande pezar para os paia de familias
qae vdm seas filhoi privados das lazes da instrac-
clo.
Coui prazer registro aqui am acto de pbilau-
tropia que acab de pratinr a Sre. D. Aigelina
Eroestioa ds Costa Agr, coacedeado gratuita-
mente e sem coadiclo sJgams carta de liberdsde
a ama soa escrava aiada moca. Prouvera a Deus
qae todos og pogsaidsres de eseravos deste muni-
cipio a imitaBiem, libertando com oa sem coadi-
clo todos og seos eseravos e expurgando por e83a
forma de seo seio o cancro da escravidio.
Leopoldina n? j como se pensa tara d'aqui,
um lugar ermo, am deserto, am cauto do mundo
onde nio ha featas. Em Julho ultimo ou Agosto,
seguodo me contaram, hoave a tradicional fegta
da Senbora Sant*Auna, sas gloriosa padroeira,
honrada am a presen}* do arcipreste cooego Joa-
quim, digno vigario de Villa Bella, e do padre
mygdlo, digno vigario de Cabrob e desta fre-
gaaia, ha, ve ido prociaaJo daquella padroeira,
tarde, muito fogo do ar e urna grande concurren-
cia de "fiis. *
< Aln deaaa feata hoave am divertimenta de
circo eqaestre, onde trabslhoa ama pequea com-
panhia, embora composta de duaa peasoas e um
avallo, a qaal, de passagem por aqai para a Ba-
ha, dea alguna espectculos e attrahio urna grao-
de concurrencia.
Tema soffrido am calor abrasador e a at-
moephen j comees a mostrar a alegria do serta-
najo: a chava, qae parece vir breve. Venha ella
qaanto antea para refrescar-nos e dar-nos bom
leite, bom qaeijo, boa carne, o saboroso milho ver-
de, etc.....
' Au revoir.
Bezerros-Escrevem-noa em 6 do corrate :
Depois de ama tonga ausencia, eis-me de novo
correspondendo ao encargo qae tomei de notieiar-
Ihe o movimeato desta localidade.
Aeha ae convocada a 3. sesiSo do jury pan
o dis 24 do correte, constando me ha ve rem pro-
cesaos preparados para ju gamentos.
o dia 27 do mes prximo paseado, pela 7
horas da manhi, oa eccasiio dos presos saturis
para a faiina, evadi ie o de neme Joid de Franca,
qu acbava-a procesndo par crime de furto.
Com eita fuga, moito triste ficaram os cria-
dores; por a vereco em perigo de ora em diante
os seua cavallos, gados, cabras, ovelba, etc., em
vista de ser geralmeote Mohecido como uzeiro e
wteiro offieio de.furtar o dito Joa-o de Frases.
rtas migsivas anteriora pedimos a nossa ilus-
tre Cmara Municipal, que compe-ae de cava-
Iheiros distinctog, qner de am, qaer de outro lado
poltico, qae Isnoawe suas vista para o estad.
deploravel em qae se acharo a. roa desta cidade;
porm infelizmente nio fomos attendidos, poia l-
mente tem-ee limpado a roa do Commercio, e iato
urna ves por miz, ficando no esqnecimenta as mais
roa, como por exemplo a da Matriz, que a nio
cuidarem logo em limpal-a, brevemente ara precisa
fazerem e*t* servico foice, pois o mato qoe nelia
existe isto re quer. Qaanto aog becca e-traveseas
j alo se talla, pota aebsm-se em atado de ira -
muodicie, s ponto de nio se poder transitar.
A qusotidsde de porcos immeosa. Para
qoalquei Udo qne volvemos ob olhca, id avistamos
magoteg degtes animaes nogentos.
< Esperamos qa desta ves aeremos mais feli-
ses, pois confiamos no patriotismo da Sra. verea-
tdores
Em ama das suas ultimas sessoes, a Cmara
real ven mudar os nomes daa seguiotea ras: 4
do Vellame panNova do Alto da Plvora
pora a deYinte e am de Setembroa de Q11-
enlo para dePrincesa Isabel.
Os trahalhos da estrada de ferro j atas
bastante adiantados; j uta feita e eaplanada da
estaclo, e consta-nos qne d. rao principio soa
con.traecio em Janeiro prximo futuro.
O commercio d'aqui vai am ponce desani-
mado; temos porm a esperaopa de melborai
quando eh gar aqui o cavallo do progresso.
Carssaru*Em 31 do mes prximo fiado es-
creveu-nos o nosso correspon lente, o seguinfe :
Um ceo innandado de luz puriaaima arqaeia-
ge-no sobre a cabeca. A veg^taeio, que comea
a perder a roupggem esmeraldina com qae a havia
toando a estaclo invernosa, tob a accio do sol,
que abate sobre ella a seos raa (cintilantes a
do ama ardenta equatorial, reflete ton* smarelta-
dos, edr de oaro fulvo. Apeoaa aqai e alli, a mar-
gem uo Ipojnn, que corre abre nm leito pedrego-
so e cheio de sinoosidedea, emerge a copa rade-
escan de algama arvon annoa. A* grandes eva-
porscoe, qae se exhalan de am alo qaasi despide
de arvora, que po**ao* manterahamidade, desen*
volvem o atar, tarando o ar atbaospberioa qaente

-

I
-
-
-
-


_

-*
l.
i
!
4-
po ivlabre Ni i t, pe, fre de propoaua
alisade artorlaacjao iac roa
que iud r m derla sobre
c aatitaielj diea, p.rqaeato sbado q*e
ioapreadj acido carb ninj fl ei|
pare pullwi
pnera.
< A vida aaiaal, eoi nt a eaeaea, te *p-
prneti m toes di torm de,oi* ds rscjptneio 1"
ahsorrcu m grande cmim de nade mo*
qne a pejavaa, tornan o e ar ambtoato raspa-
. Nada mai* digan da* nagtoe MlMs-
e dn qne a aalaeridsde pnbncn na caneAste
ti il i otte mjtida edd por o digea
yyww<*j reooasicicrt ,ii< w
' Ha'dta r^MiqwM* ** E *
Mwi Rldrignec Porto esanstoe COnST SaWn
> ChhWi *** dad* aai4 amen alisa l,
acoagaaendn de anstea, par caarVegnr alan da
Mu fallecido cegro a eeseabtrgndor Joii Fresca -
e> Dearte, eej* vida (di ais* erie ieaterrorte d
virtad-e Poi osealeats o veaaraado cacical qaa
dirija aaU M caaes!*, vigario Autaob freir d
Carvalbi, qa ao entoar o datante lisera a lapo-
ana rai ola de protanda tristcae ea tedas ai
peana ins as aebevaa presente*. Terminada a
soleaoida la fnebre atoa dn pelevrn o Midi
Miguel VrUoaa q-ie eetereotypm aa gudeiaiea mo-
rata a cinco qt exjiaif ta Uo illattra asarte.
LI >j tata lagar a eleion para vuoacore* c
jairee de pe Ueste asanJcipio, correada a proeeeao
eleitoral coto toda eorneeeo, teodj oa partido* li-
b -r*l e eoaeervedor dispotado a tnampao sea o in-
terecee que loiptraa aa boas causas.
> O multad da eleieAo fot o aagaiate:
Jun-'i da paa
1. Maaoel Rodrigue* Porto. C. -
2 Manoel J. d- A'unida Ddd6, L.
3 Fra:i*co Jota U. Florencio, C.
4.* A. IoaoeeactJ F. VaacooeeHoa, L
Sopetete*
Laariaa Jooae da Carvaino, C
Aalooio Vaceooealloe Fioren.-io, C.
Joa F. da Vx*oooeell>*, L.
Manoal Ada ino Fioraacio, L.
Uia'riet3 d p*x de S. Caataao
1.* Laeiaoo J. N. Mello, L.
i.' Oaadioo Cudeiro, L.
3.* Joa Fraaeiaeo Pootei, L.
4.* Joa Manaei da Hitva Soarea, L.
Happleotee
1 Joa Camsote do* tiaoloa, C.
2.* Maaoel Prancieao do* Saatja, C.
3.a Pcaociaeo C. doe Saatoa, C.
4 Ptareoeio M. Jordio, C.
Vcraadatca
1. Praocieo Bodrigoaa Parto, C.
2 Praacieeo k. Ploreaaio, C.
8 Bod piano P. da .oi, C.
4 Francueo Joa dx Saatoa, C.
0 o Joio Joa da Sirva, L.
6 Maaoel P. da Silva Branao, L.
7 Joaqain Q Baaarra da Suva, L.
>* Padro Pinbfiro de Barro*, L
Coir.pxdo-se a Caaara Muaic.pal de*U cidada
da aova repraaea'aatfa b 2 eacratinio para a
elcicAo de a ai vareador a i qaal oooaorrario oa ci-
dtdio* Joo Pir*4ra de Mello Lyra, ooaaai radar,
e C Vieira de Melb, eonaervadir dieidaate, que
a lubilitaraia, aa f-rma do art. 199 eotaV.aado
e.m o art. 183 do d*creto n. 8,213 da 13 da Aroata
de 1881.
Funccieoari uo da 3 da Nivarabro o jury
de*te tnno, hatead > 8 f rocen para lar ata tgb-
BMttido* a j lamento.
E ji que fallan* en jarv aja-noa perantti-
do diavr qa* a aoaaa orgaaiaacsi ja Jieiaria ala-
da ni) auiafio ao gr> da deseavSlTiaieato exi-
S'do pela* aapIraeSaa da* oeiodade* moderna,
inda do teaaoa trbaoaaa eorraeeionaaa para oa
p*qoeno* dalieto*, nem oa adiciados esa crimaa,
qaep-vencm jai) a *a ianiceacia, do m-
dcaoi-a i> do preja-so* e daimao* que Ib acr-
retan ux proceaao iojut3.
inteceaae aocial qa* pede a rpraaaio dsa
delietoa, nio ou'i saftado do qa* o iatararaa da
acensad >, qae r'clama a garaatia doa toa* dirai-
toa, diaae o criminaliata Helia.
Un e oatr> devem aer protegid* pala le.
Se o poder pablieo tm o direito da iaolar da
ociadade aqoelle que a pertarba cjib oa aami Cri-
mea, cota aa na traoagrsstSM 4 '"i, aquella que
fji iojaataaeataaceaaado too o direito de exigir
dea*e pilera iademoitaclo doa daoiioa qae Iba
f ora ai ca atado.
Se oa lata pela Vida cada cidadlo
avl pelo crioja praticaijs contra a aociedada,
ata, roprbaeataia pelo* ea ageaCes, pir aaa
vea re*p->o*avel pela d***a) caoiad) a cada ei-
dtdia H* nete poat> petfeita e eooiplHa eor-
relacio de diret)* e daverea.
A conqai*t i man iiapirtantJ de nona orga-
oaacl) jadtciaria o jarj, esaiidarad por tolo
o* poro aomo o paila lio da ana* libardadea, di-
reito* a garantiaa. EatreUato, ca*ta-ooi disai-o,
entre oi ni> ten o jarv prodatido o amoxi re-
altado eolbido pelo* ootrj pases. E' qae o
Brasil qae tem todo* o* defaito da sacio aatiga,
alo gosa de toda aa *oa* vanUgeo*.
A poli tica, qae tala la vade, ji vai teado ac-
ceso ao reciato aagnato do jarv, ara grave de-
trioiaato da jaaiiaa, qai i raaita* v u* posterga-
da. Proteataatoa qaaa'o antea coatra asta nal
incip lenta para qae ai) asea a a elle grande* pro
pjreoi* Os matea aosaat ai) eoeao aa aulsatia*
coravei* ata aea ial.Ho, (sraam-ai depoi* ineo-
raveis, eaaaaado a ru na do orgaaiaato a*aatado
Coa*ta-ooa qae embareari no fia 14 de ases
prximo no porto d> Jiu de Janeiro eom daarlaa *
ea*a.cidado, onde ebegari a dia 19, Baja, aV.
Or. F. de K. Bai e Silva, depata*j geral p?r ca-
te dntri.-lj, a qae 'aseoeiarjosa Comcaaretal Be-
neficeota e Commveial Agneole preparam a alo
illuitre peraaiabino Tama h
pelee trrico* prestado* a as)
mar dea dapartado*.
. Parabees, pot*. ao Esa. Sr. Or. Boaa a Silva
pelas alaaeoee qae tem merecido o asa proaeJi-
meato rana* representante da na;o, esa atrio daa-
eapaabo aa aabid) eoU>ear-ae com aaergia, eri-
t to a patrio*tamo.
Est eeeceiooasm a le gue midiacoe o ijte-
ma de eleicO-a qaer para auadarai, amer para
depa'adoa provn ciara, creando a represe ntaeio
daa mineras. Este principio qa* ceanabataaaia
ama grande cooqnista no eampo poltico, dove aar
exteoeive 4s am|ai geraea pesa eraacio da dia-
trela d tras empatados. Cos neta aaodiaeaeae
6 :ri aamplio o aoaao yatema
Pala ag*aW Oiiak a* II bata, aa roa
Mario' a 19,4a aviven, basas, ti
rae, ajamas, misaesa*. ata.
Aaaabi:
Pabaamal* AlfreJ. Gaimarie*, as 11 horas, i
ras do Ka* Jasa* a 49, aa pasiii,
Palo afate Pastea i, ao mew da, roa d Vi-
gario Tapono a. 14, m terreaoi a pradwoa.
P^ smate Brita, 4a 41 aoraa, 4 rae do la-
pacaaWa 3:-. de prcaies.
Pataageau Brttu, s 10 1,'i bar**, ra* P-
dre AsLaaoa 43, da ao/eis, looeaa, vidrae, ate-
aaa fmmemrca -Serlo ealearada* .
-BHe:
Aa 7 boraa,aa orla barataraAt 8. Praoctaao,
por alma ae Jos Brea da S-iva Olveira ; aa 8
bocas, aa matria de Santo Aatmii, p>r alma da
Maaoel Joa Perneada*.
Protest
Gamitando ao* herdadeiro* da finada D- Mar-
netiea lagettaa da Oaabra aamtar, qae aea fabo
aat Marqaaa dea 8aaae Agotar arriende aaader
aatmoi'Stradaam* Aatictesa. l.aatfoi aaav
asa finada, vana aqaettee p*n>ia>*r contra aatae.
lmase venda pala aamnao aamba* arna 4 evedor a*
niara, sobre asta aiti. aeraaaaamte berdowns,
aso a,aea atada alo te daa partal
Beeif 8 de Naveaakre de 1887
A'a 8 boraa, oa igreja da Ccanaitfo ana Milita
rao, por alma do Dr. Tneti> flenriq'i** CoaU ;
a* 7 horas, aa cnetrU de 8. Joan, por alma de
Joaqaim Teixeira Bastas.
A a 7 boraa, aa aneara de S- J ). par alma de
J aqaim Teieira Bastes ; 4 7 i|2 aa raairis da
Boa-VtaU por alma ii Dr. Joio Alfreda de M-
detroa.
Seganda-feira :
A' 8 hiraa, na matria da Eteada, a oratsno
do angeob) Ftrmma, era 8. Pranema do Becife,
por alma do Baria d* Piraagj-
Pa*ta|elroa-Sabido* para os porto* do *aj
ao vapor nacional JoeavijfM :
Jale Barbean, Jasa Amata da Coate e Silva,
K. W. OraasboaT e Joio Pbx de Moraea Na-
varro.
mermglea elrmrgtaaaaFerasa prstaca-
das ao boapiul Pedro II, no din 10 do crrante, aa
caaterio de na
oto Dr Malaqataa
Extirpaci) palo tharme
Beopogam. e eantarianaa* d vegetocoee sraati.
lineas da regiio avara! 0 pnaii.
Pela Or. Berardo:
Eeaelaacio da oao eaqnerdo iadianda por alte-
raeAodoolbo* opbuloae jrrnpatina.
Pala Dr. Silva Ferreira i
AsapaUoa da mama dir'iu indicadn por can-
cro d* meaaaa.
-rama ae abe.teme>a Movaeato dos pre-
so* da Cana de Orteaio do Becile no dia 9 de
Novembro de 1887
TiiTV4a 395; eatrarana 7; aasrnaa 8 ; exia-
teea 896.
A
N,
lana lagrlbaia Terflda obre a
caaana de Vctor aleaadrln
Uai, trigsima* da do aea
laafaaata yaasaaaaMda.
Tnot das marca aoje a ampalbeta do tempo
qaa deix>a de existir quera aobre a torra ee cha
mon Vctor Aleaaadriae Lio.
Tr.rte e umanaintn realidad* acta pera
aqnelle* qae aJaCTameata o eitieo*rm.
Amigos, parete*, subordinado*, todo emfim,
qae de perto aaataxmta tii aognlioo qaio magna
armo ajoraeio, cantea, borbalhsr-raea nos oBroc aa
lagrima* e varnr-rbe* rpaito da eendade por esa
to infaaato qannte irrepnreeal *wtnlBnnr>i .
Qaaa o pesado, a vareado, a asa aeracio aof-
fitr a dora le 4a separando perpatna do objecto
qae elle eatramxa prineipalmaate tratando se de
qurm em *oa caria paacagem par eese valle de
lagrimea, aeohnm penca meato aninbou jaaaala no
careare, qaa alo fosee o bem facer e nato pette era
o receptculo da caridade.
Aioda no verdor doa aanoc, aa primavera da,
vida, aenhaado o mu risoeh} porvir, arremeesoa
a fatalidad* a gdidv mi da asarte contra aqael 0
qne enerado a aaa and do Ja moa deixon aberte no
neta da fasaina ana nena aammaaa a ernvadn ao
careci doa aavg* s eepinho da tnadnd*.
Poram catea en sSeagaana da (Oprema voatade.
D icaaca em paa amigo.
Novembro11-1887. K
L. D. L.
_. 1KOKO
. 0?^ ""i *'tnrto 4 roa Duque de Caxiai
74, daa 12 s 2 borne da Urde, e deata hora
dianU aa coa residencia roa da
Cra* o.l.
mHiiiichdaJaanteeatlaa de aanhoraa
Ona-Tolenhoae a. 926
e crian-
CliaJea aedlco el ra ralea
DO
Dr, Alfredo Gaspar
Eapactalida de Partos, oalestias de cenhoius
MnaidaneiaBoa da Imparatris n. 4, 2. andar
Telcpbonen.t26.
Leonor Porte
da laaperadar i 45
PVinjeiro andar *
Oontina a exaeentr oa aait dmeeis
guriaos raanbldoc de Loadraa, Paria
Luboa e Bio de Janeiro.
.Fritan em perreiolode coctara, eat bre
ndade, modicidade ea preoos e fino
goato.
Conferencia abolicio-
nista
Domingo 13, a 1 hora da tarde, no theatro San
to Antonio, tara lagar a 24 conferencia di pra-
aovidas por ate cociedade e a n'uto Federal
Abslcioniata, cando orador o Ilustrado Sr. Or.
Carlos Porto Carreiro.
Havera em seguida a parte recreativa n cargo
da diatinctoa artistas qae graciosamente se pres-
tare a preeoebel-n.
Ae comaitsde* receberia ecportalas em favor da
canta abolicionit.
Secretaria da Sociednde Pernambueana contra a
eccravido, 10 de Novembro de 1887.
Adolpbo (ruedes Alcoforado,
Secretario.
Mull po Porto ii Bmfi-
ctednde eereBtWa Javeolaae
bario bimestral em 4 de Deceabro
O socios qae qaiserem tirar convites pera este
Vr*lM,odr*! "andar suaa notas parn a secreta-
ria aesta soetedade oa* segundas, eoartaa e sab-
n?, ? 0*e 'S,0Me borM da noate> e do-
mingo* dis cinc, da tarde s nove da noute.
rrevrne-se aos senhore* socios que sea cartio
de Dgressonis poderlo entrar.
Secretam da cociedade Keereativa Jurentnde,
o de Novembro de 1887. '
0 1- secretario,
Manoel Joaqaim Baptista.
870;
8; astrnngeiree 8; ee-
iiera
eravoa aanteociados 6; idea precacadn
do oorreecAo 2-Total 895.
Arraeeadoa 352, aado :
Boa* 335 ; doentes 17.Total 852.
Movissento da anferaarin :
Tres balsa:
Ferresra do Naciment.
lamteraaa ai veranaA Casa Feta, de A.
A. doa mnatoa Porto, aa praca da Independencia
ae. 37 a 8?, tea n recula os bilnetac daa seguinte
toteraa:
Da eorte : A 90o* lotera, pelo aovo pao,
cajo premio grande 4 da 80rOOOaWOO, aari extra-
bid no cha 11 do crrante.
Espirito-Santo : A l parte da 5 loteria,
enjo preaio grande 4 de &fe000*1000, pelo aneo
piano,-ae extrabir no da .. de Nrvaabro iapre-
teriVi-laente.
Proviaa : A lt> loteria, pelo novo plano,
coj) premio grande 12:0001000, se extrnhir
quaodo iit nnnuociada, as t boraa da tarde aas
beneficio da Beata Casa de Misericordia do Be-
atas.
Minas Ocreas c 8- aorteio, da 1* loteria
deata proraam. anta nave pane, naje premio
grande de 6:0 WcWOJ, aer axirabida no dia 94
do corrate.
la grande do Cenri: 4 parte da 4' loteria
cijo preaio grande 4 de attfcOJOjOM. palc aovo
plaao, aer extrabida ae dia 16 do correte, (aab-
bado).
ti motea de I oleran Em alo do sgeo
te Beraardiao L .pe* Alaeiro acham ae a venda o*
bilbetea das segaiotnc lotera*:
Da Eeplrltei-aamtm : A 1 parte da 5 lote-
ra, cajo preaio grande 4 de 60:0004, palo aovo
piaa, *cra ext anida no dia .. daNoreabro, ia-
dreteri vela ante.
Ornearan far: A 8a pacte da 14* lotera,
deste. nroviaeii, pelo noo plao, cajo preaio gran-
de 4 de lO.-tJWOOO, *e4 extrabida amanhi 12 de
Nevaabro, (*abbado) impretenvelaanate.
De aUanan-Ceraoai a 8- aorteio, da 1* n-
terin, danta preraaa, pelo novo plae, cajo premio
aaior 4 6.0008000, so extrabiri oo din 24 do cor-
rate.
Ua grande CaarAi A 4 paitada 4
loteria, pelo noto plano, cajo preaio grande de
2fX:0OOO00, tetk axtrabid no dia 16 de cer-
do
A tama* X -eo o nona neraam.!... A Timen I
E' ceano dia r : n mocte par pallagadaa, aaa 4
ama : a diitolucio do eorpoeda vida, d por dia
bora por bora, e aflaal, por ai antea, na iaetaotee ;
uto ae tatnpo ; na aatarin anda paiar : a diaao-
lacAo per nbraa, par oeoas, par griaa, por tomo
per malrtal*, a*4 c^aeatir apagar ceano ama faiaea!
late cbnaaa o* aed'.ao* o < Periodo Terciario, .
ata l o triado aea aaperanea, o periodo caort al
a fatal. PM bra.ee aaaaoji no **gm*iperio-
emprcg*-ae ama ta'atrpela a ltatela de
temp, alo ha perica de qae cargue o
tereiario; n cantacnada no primario >
4 qoestio d ponaos diaa e de pana* gaxr.fa* o cu
ratero radieai da can!caba, .late 4 aa faeti pro-
vado, dcacatirana e rreena irea Be existe aa
remedio para a Taiea aiada ae atado aaia piri
raao, ate recaadlo 4 a EmmUio de Oteo de Fi/ao
de Bocako de Lamma* d Kemp, a qaal prepa-
rada coa a aaa aa paro da itera age ea H/po-
pboephiUe da Cal, Bada a Pstaeaa cagando oa prin-
cipios mnic acabado* da ecieacia.
Dr. Sifflcs Barbosa
CSiniea do Dr. SimB.-c Barbota, Ecpe-
oiahdades : partos, molestiai de lenborac
e de criangas.
Goftaaltorio ran do Maraes de CMin-
da a. 64- coneultac de 1 ii 3 horas da
tarde.
Reaideocia roa da Soledade n. 78.
T"4f>ohooe n. 213.
Connelhoflscal
De crdem do Llm. Sr. presidente, sao cenvida-
de* pela 2.' vea, os meabros d'este eonselho a reo-
airem-se, aabbado, 12 do correte, a 7 borne da
tarde, afia de tomarem cjnhecimeoto do relatorio
o anatas apreaeotadac pela directora,
,oTCr"Uri" ** CODe,ho. 10 8e Novembro de
/a, Moreira.
8ecr6Urio.
Ocolisla
Dr. Barrete SaapaJo, aedioo oet
lista, ex-chee de cliaica do Dr. da
Wecker, di oonsnltaa de asi dia ai
8 boraa da tarde, no 1. andar da nana
n. 51 i ra do Bario da Victoria, ex-
oceto noc domingo* e diaa mqtincado*.
Beaideocia ron Seto de Betoabro n.
84. Entrada pela ran da Saudade n. 25.
s
1!
Naa laaaiiaada 8a primaba a a saada daa
anean seaa rrtqcccjltamice acaraolta de carta
grarkUdn, ame m annrfatens par nngorgite-
aaato das glandalas do pweaeo, erapeoca da pella
e da faca, peludea o fracasan geral. A erenaca
eutio perdn a apetito e n vivaeidadc prepra da
idade. Neetee enana dva-ae recorrer logo ao Za-
rape de rondo todsds de Qriaanit, qae, alea dos
prieeipioa de Xarepe aataeorbatiaa, ncaa, por
aaa cmanoslo vegetal anaTanaisn, a indo tal
qaal Meoeaaten no agrian.
Clnica do Dr. Silva Ferreira
Espneialidaaa : anlactiaa de Soobaras e de
peBo.
Coneultac de 1 3 hora.
Boa da Cadeia a. 68.
R-idenciaRoa do Conde da Boa-Viste 24 I
Telepaoae a. 41
T
Thesouraria de Fa-
zenda
O conseibo para fornecimeato de viverea, forra-
Saa* e ferragen ana oorpo* desta gunrnioio e en-
rmaria militar, recebe propost ao din 21 do cor-
rente, as 10 horas da manhi, no qoartel general
do c .romando das armas, onde fuocciona o mesm
eonselho, para oontraeter o foraeeunento de gene-
roa alimenticio* i* pmoaa da guarnilo, forragens
e ferragena para a caralbada dorante o cemestre
de Janeiro a Juobo de 1888:
Arror, kilogramma.
Alinear branca refinado de 1 qualidade. dem
Dito dito de 2a dita, idea.
Ditoi masca vado refinado de 3* dito, idea.
Aceite doce de Lisboa, litro.
Alfafa, kilogramaa.
Pelo prreeote faca saber aea 3rc accionistas
. j JemPre,a' too? il"?8 8Ce88 contote* das cantellas os. 2,
9, 25, 39, 41, 44, 53, 60 e 63, que em faee do dia-
poeto no n. 1 2. do art. 9.o dos estatotos, fica-
loee marcado o praxo improrogavel de 80 diaa, a
contar de 31 do correte mea, pra rearisarem a
b. entrada eom a malta de 80 /
O acciontatn, qde nao realisar coas entradas na
tormn cima determinada, perder em beneficie
desta empresa as entradao qoe i tenha faite.
Kecie, 25 de Ontubro de 1887.
Jote Bellarnt Pereira de Mello,
Director secretario.
Prapa


.
Dr. Helio Gomes
MEDICO PAKTEIRO
4 i Bata Lara do Rosarlo -4 4
Onde tea cocaaltoiio e rwid*a*i, a pole ser
procurado a qaalqaer hora do dia e da acate.
BipeeaaJidade : febrea, molestias daa acnaaren e
do paleteo, vphilii e atrettamentoc da arathra.
Conaaltea: 10 ao aeio da.

Telepliow 374
% don par* a aBoletia
IttO Maveabre da 18871
8 a.

12
8 t.
8
I!

i
T*l
lo vapor
"3
s
94-8 7aate84 187
88*1 aadaM H.bvl
88--1 7&0*U 17,98
S8n-8 767*484 18,45
f7. 757mge4 18.73)
a i. aaaanmmaamma
atura airaJ',1V.
Dite'ainiaa3,73.
Evnpceaono ea 88 horca aoanl: 7*,3 ; i coa
Ora: 4*,6.
Chavaaulla.
DireecJo do rento: E coa neaaaaea intnrrnp-
eftaa de ENE da awia noria t 8 aoraa 16 ai
atea da caa.hi ; EME at 4 botan e 4g aaetot;
NE at t> boraa e 48 amato.- ; e ESE varia
veic at 7 boraa e 44 mo ote; ENE o NE altor
ate* at 7 bora* e Ib muocaatde tord* ; ENE
ato 8 horas e JJ, tonto* E at 5aeras e 3j
amato*; ENE at II bornee 18 a.nnto*; ME
ate acia m,itr.
Vaiocidade aiia do vatto
Nebvloaidndaatndia: 0.8.
Botetim do
Utorla do Kaplrlto laalo -A Ia par
te da a loteria docta provincia cojo preaio gran-
de 4 OOrOOOdOOO aari extrabida no din .. da
Novembro.
Oa bilbete* achaa ae i veada na Casa da Por-
tan! n ran Primearo de Mareo n. 23 Marlm Po
aenC.
loteria a trioPcr A 8* parto de
14 loteria deata aceviaaa, palo novo atao, ente
preaio grande i lOO.-OOOJOOQ, cari extrabida
amanhi li de Novmbro(abbado) iapreteri-
O bilbatoc aahaa-aa 4 veoda na Casa da Por-
tnna 4 ran Priaaairo da Marco a. 83, da Martin
PiasaAC.
Etnaeria aa cateA 206> lo'eria da cor-
to, neto aovo plano, enjo preaio creada de.....
30:0001, ae4 xteabada ae lia U do crrante,
iaaaretori vetmeatn.
Oa bilbete* achaa ce i venda na Caen da For-
aaa Aran Pnaseiro de Mnroo n. 23, de Martin
Pana to C.
tiraade latera da CaarA-A 4 parte
da 4* lotera deata praviocia, pelo novo plano, enjo
traaia grande 4 da 250:0*0 JO, teri extrabida
on din 18 do corrate (sebbedo) improtorivel -
atente.
Qa aanntec aebaa-*n 4 venda na Caen da Pbr-
taaa na Pnaeuo dn atareo n. 23, da Itnrtine
Pana A C.
Latera da animan (a-raen 0 6- cor-
cata dn 1* loteria dnata provincia, pelo nevo pln-
ae, aje premio gr.ato 4 da 8:000*0800 (este lo-
tera 4 dividida ea acia liilh'ctoaj aa extrnhir
ne dia 24 do crranla.
O* hilantes aehsm-ae i venda na Casa da Parto
ene rea Prioseiro de Mareo n. 88, ra Martraa
Plana C.
C pablicaOtotnarte da din 8
de Noveabre :
Or. Joio Baptieta Pinanirn Cwte 8>ei, atan
Janmre, 48 a-iaoa, naidii, Bth ; cvneapa es
tcaspre boaa reaailUaloa (4j
A aaior parte doa remedio* que hojo
exictea veoda, declinados a combater aa
eufnrraidadea d: peito e viac reapiratoria*,
aldea de uo goato maia oa menot repag
na o te, eeotlna aaa grande quaatidnde da
; eom qaaoto nejara, martoa delles,
oalmantee notareis, t n o grande incoo
eoteote de eaoitar o temperamento e pro-
vocar priaSea da Teatro muito rebeldes,
qae compre produiem reacedo sobre o ec
tomago, cerebro e inteatiaos.
O Peitobal de Cambba', remedio ho
je rceaaaaeidnaaoto effiaa, loage de can-
car eatea i o :on venientes, derido 4 eat
ooffiaeir* preparadlo, apreaeota a vanta
gem de ter ara goato agradabieaimo, o
qae o torna preferida palas aenaorac, criao-
vms a todaa as paaaaas de piladar delijado.
O Peitobal oc CAMBAaa' aens da vi
da, o remedio qae maia soofm s criao-
oas ncomaettida da ooqaalqobe oa toase
nervoan, aathoa, oatoarras palaenarec,
roaqadno, dOres de gnrganto, etc. A ao-
clo deate medio*monto, nodo sobre as viac
respiratoria, como se prora com atteata-
dos medicas, facilita a sapecboraclo, co-
rando, ao geral, prompta e radicslmente-
ItiUAKtSSU'
p. Fae Barreta
PROMOTOR PUBLICO
Advocado
Dr tLojatsa Peaaoa
Medica e operador
Reaideocia -Ra Ltrga do Roasrio n.
30 1*andar.
Gonaaltorio Ras do Bom Jecus n. 37
1* andar.
Consultas-Da 12 4a 3 horas da tar-
de.
Chamados A qaalquer hora.
Dr. Coeliio Leite
Participa a saos olientes e amigos
tem sea consultorio as ras Duque de
xins a. 57 1* nadar, onda ser encontrado
do 12 a 3 da tarde todos os dias e
retido proviaariameata na roa do Hospital
n. 14.
ar
tho da Midaas Btrbnaa, Partsgal, 30 an-
eo, H. Joto-, fbm tTsaotdc.
Mana da Oanaalsic, frica, 70 anana, col-
teir, Bes-Viau ; enenetto aaaU.
Marn, Pnaacasaan, 8 aaeaaa, Beato Antonia ;
2",13 poraagando.
Dia
I to Ha Mata.
10deN
Heraa
11-41 da anual
'24 da
II64 >
8-42 da
i."98
*-W
L,ell*e CCaanaav
-Hatos
Pato gente BmUm
48, da
.gante PJ
C'-aq .
agente MI
i Iaperador a
Imrwador a
Palo agaat

Adeleide, Pcraanhnea, 1 hora, Beato A tate .
asphvxia doa feeacaaaaeteee
Jeanoa Baptato Marte do ONtaira, Pira ca-
nana, 8 anaoa, ndteara, aaa-Tata : diarrban.
Casarte Jote de Praatea, Pjrecaba*, 46 sa-
no, estotro, Boa Vate aansnren.
Mana Preactoae dan da atoa, aVanahaeo, 78
a, S. Jad ; ungaaV careb-al.
Joca, Pcrtairibaco, 14 aeaea,8. Jone; den icio
fiiuacsssA mm
Oraaterriol Agrcola
do qaanto
/I botaa, 4 ras da
a 11 bora. aa
totea.
Illa. 8r. A
tonda reeotcrdoi
e agradwida a Esa. Sr. Or.
Roen e Bilva, depacndj peto 10
provinei, pelo celo qae dceenvolvnn aa
d Depntadoc tm prol doe totorresne da agricat-
tur., oV^beron ftavr-laeaaa aanifactsaln narVI
aanaoenasiao ea qne elle aportar a aoaaciaade;
#, coatnade oaa n usatoaae de V. 6V, qne tas
anaan asai todo* aqaaUea tas retonbecaa
I do ansas Baa. 8r., aarUnipa a V. 8.
que ana enerad er oo da 29 d > arreate, e ce-
sar* tras v*. 8. coa ca preoac a tanac eeneor-
eri p*ra abrilbaatar a suni/estieio pr jcetada.
A A*aoeuci> Cimanaal Agrianto aca {4 *e
sentina ngrntWeid* a V. d. de aman
Criados venera Jore
Bario de Naaaretb.
rtnirtinto,
Antonio Anhn Mcreir 8a
Preservativo da erjsipeia
B8fllaffH1blStni3(aO
pelo
aar. Blaaael Oa aiejaalra Cavciraaie
O 1* para curar a erritpela e impedir cen reap-
pnreeiaente, corar raenaatiiar e paite e a va-
rala on besigne.
O 3* para taita da menatrnacio, a cabida das
Sferadiaac, tenar aaaaar acaigaa de toite o lo-
ehoa capattoalBOc.
Katoa reaedioc snsont'na-a ea fraseo* de
qoatro gramana, ccsapcnhidiit por protpectec t
ana h rnbricn aanaaetipto da autor.
Depoaite naioo
Pra.;* do Catata d'Ea a. 22, pharmacia de
RtOnirodC,
CLVICA
IKBICOCiaiBtlCI
DO
r. Barros Carneiro
RA DUQUE DEC4X1 AS N 88
1* ANDAR
Cvuidta mmentt na* terf t labbaiot
Oe 1 aere ai 3 da tarde,
por eicripto.
Telephone 1 H
(I
lConsultorio medico*
cirurgico
O Or. Castro Josas, eontoado rotia da 12 ana j
dn aanrupoJoaa obeervacio, reabre eonaoltorio a**
te etdadn, 4 na do Ban Josas (satign dn Crtu
a. 83, 1. andar.
Uoraa do roatalU
De dia : daal Ui \ tarde.
Os noite : das 7 as 8.
Naa canato hora dn norte aari cacaatrae no
titio 4 taracea doe aaaaeenae n. 7, priaaira por-
to 4 eeqoerdn, atea le parti de Dr. Coaac.
DfcLARACOES
Centro Republicano de
Pernambuco
t*
MfcDKX) HOMEDPATHA
1>T. nalli-alir a. SU.61
EcpscisB dadasfefe
daa
rea, aataatiai das
reapirator-oa e da*
Mlgnei Ja Ahres,
Th'aoreir
Presta-sa a qoalqcnr rN*aado para
for da espito1
avaaa
Todase ihcaiaai deesa aa dirig
doa 4 pbaraaoi* da Dr. 8ab.no, ran dn
atnrio da Vtotoria n. 48, onde ia rndteer
ann residen
Da ordea do aidadae prectdecto lio convidado*
todas oe repnblieoaee a eoapamcawa domingo
18 dn eiicanto, 4 1 hora da tarda, 4 rea dolm-
perader a. 77,1* andar, afia de trater-se de ne-
goetoe importeato* e e*pecialaeate da org.ioi*-
cio ds chapa de dapotodee proviaeiae*.
aer*tora do Ceotro Repnblieeao dePernaa-
sas, 10 de Novembro de 1887.
Argiaioo Ardan,
Secretario interino.
---------------a____________________
Sdeiedide Recreio Copeslre
Oliadcnsc
(H. Je !- S. lo m.)
De ordea in 8r. atnci dente as ennrinadoc o*
csnbirrs ocio* para *e reanima ea asaembla
geral, oa aeda rsnpactiva i*inlt), noaingo 13 do
emento, 18 berae tena, ana de decidir
negocio argente.
OttrnteWn ds cociedade Brcreio Campestre
Otindeaae, 10 de Novembro de 1887.
O a .are torio,
___________ Pedro Brasil.________
VRBTAVEL 1RMAN0ADB
no
Bemhnr Baam aleas dan Pcaitt da
anatris dm Carpa amata
MESA OBBAL
Da ordea do irato provedor, convido a toda oa
noMO* caro* irada a eoaprecerea em oco
coaai*torio aexta-'eira 11 do correte, pela* 5 hi
ra* da tarde, afia de aa aeta geral, proceder-ae
a ccsiolo para ecerivii, ato ter p-.didj aacaan o
rrnao qae fJr n ti na mente eleito. Reeffe, 10 de
Noven.bro oS. 1887.
Fr.ocitco Antonio Cirreia Carda,
^I^arirdO;_______________
Eflglish Bank of Rio d Janeiro
LiiUed
A dlrecpio f* ac-iate qoe tea declarado aa
fcsiaaiu pirejnr d- 9 '. i [ hl|inr per e-
4),
ivre de mp
dente bar
ero prosigno ta
bre d* 1887.
e 60000,
tal oo da 1*
ernuabaeo, 10
captol
Heery K. Qregory,
Gerente.
Bacalbo, idem.
Batatos inglesas, idea.
Caf en grao, idem.
Carne de porso, idem.
Carne de vacca, idea.
Carne ceceado Rio-Grande, Idea.
Cha verde da India, idea.
Ch4 da India preto, idea. .
Cevadinba, idea.
Cravot, cento.
Chocolate, kilogramma.
Capim, idea.
Parinha de 1 qaalidade, litro.
Dita de 2> dita, idem.
Peijio preto, idea.
Dito malatiabo, dem.
Proctec, naa.
Parello kilogramma.
Ferradara, numero.
Leona, sena.
ttacarrao kilograana.
Maisens, idem.
Hanteiga inglesa, de 1' qaalidade, idea.
Mermelada idem.
Bilho, ilem.
Pi, idea.
Sal, idea.
Touciabj de Miaa, idem.
Temperos e verdurac, rnoao.
Vinbo de L boa, litro.
Dito do Porto, idean.
Vinagre boto, idem.
Laregem de ronpa paaaada a ferro, peoa, naa.
Agurdente, litro.
Aletria, k i logra mu.
Ameixas pastadas, idea.
Arar ate, idea.
Biccoato de Ararnte, idem.
Caf moido, dem.
Figoe pe cendra, idea.
Praogoa, na.
Oallinba, orna.
Pastal kilograama.
Tapioca, idea.
Carvio vegetal, caceo.
Dito eock, kilogramma.
Sabio vommum, idem.
Vastoarai de plantara, grandes, doaia.
Pspel pautado Suma, recae.
Dito mate-barrio, telan.
Pense de aoo Perry, caixa.
Qomma arbica, frasco.
Tinta preta, garrafa.
Caetes do madeira, doaia.
Lapic preto de Paber a. 1, idem.
Banha de porco americana, kilograama.
Carao de caraeiro, idea.
Ooiaba ea lata, idea.
Ovo*, no.
Vinbo branca, litro.
Vinagre de Luboa, isa.
Velac de cera, kilogramma.
Photphoroe americana, grana.
baognexagaa pela appleaoio de, naa.
Medicamentos para earalhada, namere.
Enterro por enrollo, aa.
Caaatjan
1. Todos os gneros serio de 1* qaalidade, e
oa fomecedorea deverio satisfacer oa pedidos den-
tro doe presas marcado* no* reapectrvas contrac-
tos, entregando os aseaos genero* nos quarteis
ea lortalesaa e enfermaras, e depositario na Tbe-
osraria de Fasenda orna qoantia, como caacio
qae teri arbitrada palo conaelha deforneeimento.
2. As propostoa deverio contar adeclaracio ex-
preisa de tojeitar-ca o proponente i malta de 5 /
da importancia a qae monteras es vive res oa ar-
tigo* qae forem .aceitoa, ce detxnrcm de compare-
cer para aaiignar o reapeetivo contracto, dentro
do praxo qoe lr modificado peloc jornaes.
8.* oOpodei eoneorrer aos farnecimeoto* os
candidatos qne ee habilitarea aa irma do art 18
do decreto o. 7,085 de 6 de Mareo de 1880.
A Da falta de fiel enapriaento do qaalquer
dac obrigacea contrbida, aa fomecedorea faca-
rio cajaitea a pagar o valar do genero regictrsdo
oa nio receido ea tempo.
&.* Os concurrentes ino obrigados a spreaenter
as amostras dos generes oa artigo* qoe farem je 1-
gadoa preciaos peto conaelbo.
6. A* propoctaa cario presentadas em dupl-
cate ale) 4* 11 boraa do referido da 6 de Janbo
ea qaa all aerio abertas e aparadas ea presenca
doe proponen to, cendo qne na mama oecasiio se
aceitorio prepostoa para a venda de eetrume doe
animaec da companhia de oacallaria.
7. Pint'arn'T o* fornecedorea qae requererem
a recirfo de cea contracto, e f >rem attendidoc, &
oaa ajeitea 4 malte de 10 /. sobre o total do for-
neei mente do semestre anterior.
Taecoararia de Pernambuco, 8 de Novembro de
1887.
O ceereterio,
Lu Emygdio Binheiro da Cmara.
Prazo para assumfr exercicio
De orden* do Sr. Dr. inspoetor geral interino,
face ceiente 4 profetcorn de Aguas Bellac, Leoca-
dia Ja ie de Castro, qne tendo-lbe aido designada
por acto da presidencia da provine a de 4 do cr-
rante, a segunda cadeira da segunda entrete do
aes fea i o no da Pao d'Albo, afia de nelia ter
exercieio, fica-lhe marcado o praca de 60 dina, n
contar daquella data, afia de toanr posan e as-
aomir o exercicio de ana nova cadeira.
Secretora da Ioctrnceio Publica de Pemaabu-
roo, 7 da Noveasbco de 1867.
O cecretorio,
Pergentiae 8. de Araajo Gal vio
VENERAVEL CONPRARIA~
na
S0bU Rita de Cassia
C)H-gio rjprecentivo
De ordea do irado lub-regedor, e ea virtade
da reeaiaedo do eontelbo admiaittrattvo, convido
todo* oa no isa* cnriaaimot ir mi b a caaiparecerem
ea n o cooiit jrio na sexta fer 11 do corre-
te, pelas 4 hora* da larde, para conetitnirea o
collego repreeentaMv, tfia do tratar-ae de ne-
gocio de uta importancia.
retara da veneravei contraria d; Santa Sita
di Casis, ea 7 de Novembro de 1887.
O secretario,
Jas de ariaatba Costo Pontos.
EscrivioCaoba
No di i 12 de Novembro s 11 horas, depo da
aodieoeia do Exm. 8r. Dr. jais de direite do civel,
tem de ir a praoa por venda o predio n. 10 cito a
travesa do Principe, fregueaia da Ba-Victe, com
porta e janetla de frente, daas calce, done quartoc,
caleta, cosinha fra, quintal morado e cacimba
meeira, medindo de frente, qoatro metros e des
centmetros, de fondo onze metros e noventa S
cinco eentimetroc,svaliadoporl:200aWOO, cajo pre-
o Ta'^a P5* pnr execu?<> qa* ore Isidoro
Bastos Oliveira contra a viuva e berdeiroa de Jos
da ConceicSo Oliveira Figueiredo.
O* preteodentea podem
hora assim designados.

compareoor no rogare
BLNCO UiTlfiNACIOSAL

DO
a Son.
De Rothschild Frrea.
> Deatccbo Bank.
Banqoe d'Anvers.
BRASIL
Capital 30,000:0008
dem reallsado io7ooo:ooo^
i, A caixa filial d'este Banco fanecionaado tem-
porariamante n do CoB.msrato a 38, asea,
i vista oa n praxo, contra os seguiates eorrespon-
. dentes no eatrangeir :
landres......... /N. M. Rothsehil
Paria...........
Hamburgo.......
Berlim..........
Bremente........
Frankfart a/ Main
Antuerpia.......
Roma...........
flenova.........
aples.........
Milio e mais 840
eidades de Ita
lia............
Madrid..........
Barcelona .......
Cadia...........
Malaga.........
Tarragonr. .....
Valencia e outraa
eidades da Hes-I
panba e ilhasl
Canarias....../
Lisboa.........\
Porto e mais ci-f
dades de Por-/
tagal e ilhaa...)
Buenoa-Avres... .)
Montevideo......
Nova York.....
-

Banca Genrale
agencias.
e ana*
Banco Hjrpoecario da
Espaa e suaa agen-
cias.
Banco de Portugal
suaa agencias.

Bi-
i

:
English Bank of tbe
ver Pate, Limited.
Q. AmsinJt A C.
Compra saques lobre qaalquer praca do impe-
rio e do estrangern.
Recebe dinbeiio ea conta correte de movi-
mentojeom jarocra raxao de 2% ao anuo e por e-
trac.'a prazo a joros eonvencionados.
O gerente,
Willinm M. Webster
Santa Casa de Misericordia do
Reclfe
Na secretaria da Santa Casa arreada-ae oe se.
gnintes predioc :
Ra do Bom Jess n. 13, 3- andar.
dem dem n. 44, 1- andar e loja.
dem do Vigario Thenorio n. 22, 1 andar.
dem idea n. 25, cobrado.
dem do Marqaea de Olinda n. 53, 3- andar.
dem do Apollo n. 24, 1- andar.
Ide o da Mcda n. 4'.
Ipem idem n. 47.
dem idem n. 49.
dem idem n. 37.
dem da Lingoeta n. 14, 1- andar.
Boceo do Abreu n. 2, 2- andar.
Secretaria da Santa Casa de Misercordia do
Recife, 25 de Maio de 1887.
___________________O escrivao intarino,
Locomotora l*craainbueana .'
De accordo com o parecer fiscal resol ven a di-
rectora desta Companbia redasir o earreto do aa>
sacar transportado das eatacoes de Cinco Postas
e Ccrnar 160 re. por Eacco. o qoe ce aanonqia
para conbeci*nento dos ioteressados. i
Recifd, 9 de Novembro de 1887. I
Sebastiio de B. Barrete,
secretario ,
Monte Wo Popular Ptr^
nambucano /
Sessio magni
Teodo esta sociedade de solera nas r ao dia 18
do correte o 81. anniversario de asa eseacio,
mandando celebrar s 10 horas do din, nar igreja
do Paraso, naa miisa em nec'io de gracaa ana
padroeiro, a aaotienitan Triadade, 4m
seguida sescio magna em cas s ie coeiaU e aa T
boraa da noite ama iadaioha em louvor a mesms
padrocirn ; pelo preseate convido a todos ec so-
cios honorarios, benemritos e efectivos, para
comparecerem aos dito* actos.
Secretoria da sociedade Monte Pi Popular Per-
nambucano, 9 do Novembro de 1887.
O 1 secretario,
_____________Benjamn A. Jos da Fonseca.
De ordea do Llm. 8r- inspector, t* qne perante- a sessio da jauta qae se tem de reu-
nir no dia VJ do correte, pelas 11 boma dn Bi-
aba, ae reoebem propostas un carta fechada para
aerem arrematados por qaem por tenos fiser, os
aeoeertos de que carece o era ador ieduta ao
cervieo da Alfndega, cervindo de base 4* res-
pectiva* propostas o orcamento purj tal fim orga-
nisado pelo Arensl de Marinba e existente oeste
sacre taris. ,j
Thesouraria de Fasenda de Pernambuco, 9 de
Novembro de 1887.O secretario,,
Luix Emygdio P. da Cmara.
Inspectora de hygene
De ordea do Illm. Sr. Dr. inspector de bvgie-
ne, sio convidadas oc eeohorec medios, pharma-
otnticos, deutistas e pcrtfirB a apreseiitarecs
nesia reparticao no praxo de '15 dias, acontar
desta dato, os seos respectivs titalos, afirn de
rem registrados, eonf rae precciti o art. 41
do regulamento sanitario vigente.
Istpectoiu de byriene de Pernambuco, 9 de
Novembro de 1887.O secretario,
Jur (nilherme da Silva Daal.
/
I.
i

anee fe erUI ral le Per
aaikifd
Mm tiifit ooearU. 5* 6
lia
UM I
rada d
tate
Va estatota, O*
_jtti i r a linar at
PE oanabro proaisso vindoero, aa and*
iruii Coaaareio a. 34, a naaru
10 (, sobre o valor mcm! 4* nada
Roci/a, 19 4* Catabro da 1887.
O i administra Uros,
MtoM< Joao da Asaorsa,
Joa dt Silra L yo Jaaior.
Laia Pnprat._________________
lecebedor.a Proviicii!
SaUao 4a desadora i deim da rragaesia 4a
BTVSad. exareaio da 1885 a 188? qae do.
cara 4a pegar *-l*> ^S***-
Estrada de Joao d Berros a. lo Fraa
aiMO Joa Goarra
D.u a. 14 A. O saeta
Entrada do Principa a. 7 D. Frsaeis
Joa Viaona
Diu a. 9 O oa**ao
E arla do Gervasio P.r** a. 11. Fraa-
mm Maroolioo d Aaual
DiUairO
74416
74416
1448)2
174301
18*540
184540
33*46
17*3.14
184510
D.U a 19. O
DiUn.ll. O _
DiU a. 17. O asea
Coronel Laoha n. 15.
Dita a 17. O mssmo 164*
D.U a 29. O aasao "'H*
DU a. 31. O nsesao 11438
Dita a. 4>. O aesai 8945M
Laia do Bago n. 18.0 anal 1*447*1
Saalida* a, 36. Francisco de Miraaie
L-al Sara 114*32
Eitraia d* Jj4j da Barrosa. 3B.
Praaeune P-res Ferreira 19/77;
D.u o. 3 J O a.-sa> 1845 W
Diu a. 3 B O aeaao 11*:3j
Riacheailo a. 10. Praariseo da Silva
Siraira 154150
U-i) Corado a. 13. Francisco de 8ou-
aa S|(> M utairo 194776
Seeeg a. 1. Fredoriade de SA Paraira
Cantil Antonio da Lia a a. 64. sTrn-
taoso Joa da SUr* Oir.-ire -,1-Y i
Dito a-56 Uaeat 84180
> baeeo do L**e a. 2. O anean 64180
Dita a. 4 O meaj 64180
Ua o.6 0 aasao 64180
DiU a. 8. 0 aWKj 64180
Dita a. 10. O aieaato 64180
3* naneo do Lm n. S 0 m-ioi >>H-Q
Dita o. 8. O netaa 64180
*>U a. 10 O aeaao 6*1*)
DiU a. 2. O steaao 6*180
DiU a 4 O mesmo 64180
Poate Valha a. 93. Fractoao Martin
Gatee 374081
Largo da Campia o. 9. Qaaeroaa Joa
qaaa da Cuaba
Vuseede 4a llbee.Baqae a. 94 4.
lima
Larga 4a Caaulaa a. 11. (Jenaro* i
Joaqeiaa 4* Jasas
Viiwiii 4a AJaaeaeeqa* a. 11. Geao-
* va Beataaa Cardan a oatna
Travo*** do Vera* a. 7. Oartradaa Ma-
a da Saaraanaata
Laia do t ge a. 6. Oraat WaaUca ef
Brasilao B C aapeoy Liaited
?Uraaete a. 10. Gregorio Ferreira da
Alosad*
Travesea 4o Capibarb* a. 2 Gregorio
T. da Si Lo.tio 1
laparatra a. 76. O i.......
Onaaral Seera a-10. OeilbamM Deca
Dita na. 89/24 O exorno
Dita a. 26. O arao
E.t-oda Vaina de 8aat* Asare n. 18.
Geilberma Praaeiseo Corroa
Laudo Baga a. 40 D. Gailerrac Joa
d* Beato*
Dita a. 15 B. OailberaM Vielra da
rOMJIERCIO
Bolea gaaierrial
4JOTAf 5a OITXC1AXS DA JUSTA DOS COK-
BKTOBJU
eaM. 14 4 Sombro te 1987
Letra* kypotnaeariaa, ajaj jaro*, 9*4500 cada
Algodio a* Paraaybi 1* orto, 64530 por 15 kilo*
JaaiiMO obra Loadree, 90 dr. 12 7. U d. por 1J,
3 baaeo, baotaai.
Na boca da boiaa
Vaadaraovaa :
90 letra* b/potaecaria*.
prendate,
Antonio Laoaardo Bodrignaa.
O tacratano,
Edaardo Dabeu.
ailarnlu banrarlo
aaciva, 10 oa OTaxaao oa 1887
PBACA DO BCIFE
' O* baen abriram boje eoo a Usa de 22 7,'8
d aeaa acbarem totaadora*.
. Ba papal partiealar boav< pon ai traotacf x a
13 d-, awitranlj oa ttaaej* p.aaa diipxifi) par
Caeaar^m diobeiro aqailU Usa.
I eaUdo do aeread) atoetra-i* aied* eiui.o ir-
PBACA lO BIO DE JANEIBO
altiraaa aoticiai dio 22 5/4 d. era todo*
baaeo*, taodo n lo (iU*
ara cali, a papel partiealar a 22 15, lo
A* UbeJIa* azpoataa aqoi tbraaa aataa
O Leasoo B&ira :
0V daiata
Patit.....
talla.....
Haanargo .
PortairaJ .
Hnw-xork .
O JjreaaaacioaAi. :
22 7/8 22 M
415 19
. . 411
515 5iO
m 234
14100
2* travaaaa da Jato de Barro* a. (1.
H-liodwo Tiborna da S.uaa Varejo
Diu a. 3. Oaiaaw
Diu o. 5. 0 meno
Dita a. 7. O aaaa
Largo da igraja a. 7. Heariqae* Alvo*
de O i reir (parte)
Sjcfgo o. 24. Heariqae Joa Vieira da
Silra
1* beeeo i) Pjabal a. 2 A. Heariqo*
Plaeira
Lm do Beso a. 33. O aaaa>
Batrada da JoAo da Barrea o. 1 B.
Heonqaeu Flora Ballaraioa da
Canto
Largo da Caapiaa a. 3. Heoriqaata
Fraaeiaea Baaa
3* baeeo doPoabal o. 6 Herdairo Aa-
toaio, toulado de Leeoida* Tito
' Ljoreiro (1/)
DiU a. 6. Herdrira Clvilde*, tolel.d
de Leeoida Tito Loareiro (1/2)
Diu a. 6. Herdairo efaooal, tatalado
de La anide* Tito Lcurtiro (1/9)
Travanm da Jalo Fraaciaeo a. 13.
Herdairo* Aotoaioe Argearo, filboa
4* AaUaio da Sitra Facrrira Jaaior
Conaaial* n. 34. Hardaira* 61 ha* 4a
Aatoaio Le* dn Aaaral a Silra
Traraaa do Priaeipea. 2. Hecdeira*
Baria, Iialina e Aoalta
Dtia n 4 \* aaau
Coelbaan.18 Harder* a fflbid* Aa-
toaio Vieira da Ceab
8. Gooealo n. 36. Hardeiro* d* Ber-
nardo Braodio
Diu n. 28 O aeeao*
8. H tj o. 61. Herdairo* da Ceadido
Joa da Silra QaiaarAea
SaUdad* n. 88. O* ateaao*
laperatris a*. 69.a 71. Dit. t EaiUa
VilMa de Albaqarrqae G.
12*360
294356
94888
}^*660
H4BM
834404
94866
0004944
414902
104601
944711
184540
9*388
144711
17*804
64180
641W
6*180
64180
54341
lOMtl
51*502
D4W1
804901
7*231
64180
64180
utmt
214*39
314300
104800
ubjw
54400J
18*900
17*280
54740
13*305
Diario de rernainbucuSexta-
*ri- drapaekaaaa
Vapor ingle* Mrrebint, aabido boeten), tero*
pira :
Lirerpool : 6.390 taeeoa eoea aaaaear aaaeara-
do, 3.463 aacca* eoa algtdo e 929 a>aeo* eoea
*faaat* da carrapato.
Carregaram di vareo*.
Vapor ingle* Actor., A aaki.', lera ptri
LirarpcoT: 5.600 lacoo* eoa i
do e 6.435 aacca* cooj algodio.
Carragaraai Jobaatoa PaUr A C
rauta da alfa adra a
*** oa 7 a 12 sa aoraaaao aa 1887
(Vida o Daro da 8 de Noreabro
tVa> 4*aU
Uanoa afpocto '
BU 12 68
415 419
a 419
516 520
ns 31
8L
Maw-York
Uo
aidadea i Parta-
Baaa:
404*
14200
MU
Pa
ttaba.

.
- '
ie Porto ,
friawpaaa eidade*
gal. .
naaoa Aeoraa .
liba da afadeixa .
Matr-Yock
da Parta-
7/8 11 6/8
415 419
. . 419
515 520
331 184
28*
. . 14
14100
CatacA *+ ^aaieatr
aa 18 na aor.^jao oa 1887
A A*oaia*4* Ctaarma/ Ajriotia, reguir o
arreo* abaiso, pago* ao agneallor, pjr 15 kilo :
Oaaa Pial*..... 24100 a 14400
Tarniaa palrariwdo. 344U0 a 14400
BitiMaS'aanariw. 2# 700 a 24800
. 3 boa ... 34SO0 a 14700
- 3. regalar A0 a 34400
..... 4600 a 1J700
arado pargada. 1*600 a l*AO0
araw. 1*660 a 14440
Bataaw...... 1*300 a 1*400
CalacAa
aa 10 do
Foi otado a da 1.
16 kiloa.
Catraeaa al
Entrada*
Baraneai .
Va-torraa du Caraar
e algadAa
aa 1887
do aartio a 6*400 por
r Alaaaaa
Oa* Sarco*
Va frrea aV S Praaatato
VU-aarraa da Liaeairo .
airada
Barenea -
Vapofaa
fa-(erraa da Cara
Fraaeiaea
rica 4* L raoairo .
Somau.
Vrat*
%aloa
fiare naciuarl ACaria Aaondaa, para o Rio Grao
ddoSaL
Barea aacioaal liar'.nko X/, paia L ihoa.
BarM ragln* CaarUp, par* EaUdo* Uoldi*.
Barca inglesa BUr. Brd, para Eatadoa-Uaid /*.
Barca oorargaaoaa Joma, para EUdo*-Uoidot.
Barca ingtaaa *ea, para B\ da Jaoairo.
Barca ooroegaaaaa Bex, para BaUda-Goido.
Barca a*ni>gaaaa Hotlen, para Ettado* UotJo.
Barea ooraeganaae 16 para EiUdoo-Uaidoe.
Brca Ugteaa /?aat / eooH, para Lirerpool.
Barea ingieaa Seofia, pero EiUdoi-Uuidoe.
L^ar pjrtagae Mari*, para Luboa a Porto.
Logar por taques Temerario, para 8*oU*
l. Laor iol- Calt ine, pire BaUdoa Unido*.
Lagar Ugtra Voyaftr, para alaaUvido.
Lfar noraeracnaa Kmmt, para EaUdo* Uaidoa
Vapjr pjrtogaes John A A'berl, pora Kiudoi
Uaidoa.
Vapot aacioaal darqutx de Cax'at, para Baha
eeeala.
Fap;r ingle S. Qt.rot, para Hrw-Yoik.
Kara* A aeacarga
Barca dioaiaarqaaaa Coaeordia, earrto da pedra.
Barca aoraegaaaa* Sijormer, rariaa gaaaro*.
Barea aoraga*a*e S>r.ddetea, carreo.
Barea urca Sitldepad, arrio.
Barca n>ra>g4a*a Coto, car rio.
Barca trncela Beayoii, carria.
Barea noroegaeoae tXmdrlu Hiii, earri*.
Brga* aoraifasaae Sjphie N.coi-.*, carril
do podra.
Brigoo dioaaiarqoe* Aaa* Vari, iirqao.
Krigai ingle Un Brigoa allaalo Bomto, oaL
Eaenoa alleal Frtmika, xarqne.
L far raeco Aurora, earrio de pedra.
Logar toglea Utnne, baealbio.
Lu.-.riagle* Aaaatntiaa, bacal nao.
Legar aaalanal Cautil; rano gaacrua.
Lujar iagta* JOacrra, baealbio.
V,tcno diaaaaaraaaa AfoU* KoOiae. zarqa*.
PaUcbo aacioial fomtmo, xarqae.
Patacao UgW 6VS baealbio.
Patacho alHaio Alv me. varao geoaro*.
laaporUr/a
Vapor iagaa (hada ebigadi de Lirarpoal,
Liib i o Porto re 9 do eorroaU a ataaigaada a
J. Patar Aa G, raanifcitoa :
Carga da Lirerpool
Aireada 15 aarrKai a Para riobriah* A C
Ama 180 racaoe A oroaa, 53 a Doaiagoa AU
ra Mathaa, 25 Silr. Marqae* 6c, C, W a M.
J. Carlea Cardan*.
Agne aiiaarai 10 eaixaa A ordan, 80 a SaaoJtri
Brarhm & C.
Agalho* 1 aoiaa a GoMe da Malla* IraUe*.
Aran a> ferro H Misa* a Miranda A Baan
Aoo lifriiMoAaUoio Bxlrigaaa 4a Baaaa A
C. 10 a Miranda & Son**, 4 a Perreir* Oaiaa-
lluia
A acora do larra 2 a Brltrlo Coata,
Aatoatraa 5 rilaae* a direrao*.
AlpiMa 10 laceo* a Djanigc* Croa C, 10 a
Sooea Beato Aaaorla ie a
BiKoato* 4 eaixo-* a Joa Jseqwa Airea A
a Silra Marque* A C, 8 a Paraaada Lira
oa C-, 4 a Fraaaioeo Gaod* de Aroajo, 5 a Paira
Valen. A a, II a Joao ParaaadM da Aleaida,
16 a Carralbo A C, 5 A ordrto.
BarrUha 80 taaaorw a Fr laalee da Coata A
Cxaaaahi
Borra* 4* ferro 183 a Oiroira Outo at C 5 e
13 fetxe* a Fmaira Oaiar4** A C, 36 a 80 a
.randa de Soasa, 509 e 60 a t : A Sonto*, 116
e 45 a Albiao rjilr* A C 45 8 a C.apaabia
Pcraaaboaaaa.
BaUU* 99 oaia a Saaaior* Brotber* A C, 64
a Tot rr-a A Ir mi.
CbA 88 grodaa A ordeaa, 1 a Jola F. da Coala,
15 eaixao Eaaatr Bodrigdaa -
Cateto aOOaarrijas a aaapaahia do Beheribe
Codrianaa 6 aacca* a Pairo VafeaU A C.
Caadairoa 4 caiioei a Ileriiardiao Durtc
Caapoa.
Cobro 45 t.:a-i a Ferreira GaiaarAc* A
Cooifanhi.
Oaaalta 10 caita* rbati BnU Aa:rie A Cn
16 a FeraaadVa A Iroaioo.
CarUaporajogot 3 aaiaaaa Fraaciaeo Liarle
1 a Gomia da Matioo lalo*,
oadoi 10 eaiafts* iordta, 5 a Albino Craa
Maaoel de B CaralcaaU, 1 o Per
a.
^^ia* do ferro 1 o J A da .to*, 1
a Miranda
a.le A C.
4 KaTrnAnri*. gV
L4a Corando a. 16. Dita
cioao Joa Barbata -
Gaaaral BaAra a 19. Dita* da Pean-
auno Joa Gome* Surta Bota
Traraaa dea Cnettru n. 1. Dfto* de
Plaaaiaw da S.i va
Diu a. i A. Oa aattnot
6 Gooealo a. 29. O* aaaaoa
Baario a. 4 Hardeirat Anna e Zatalra
aUperatria na. 69 o 71. D.toi de Joto
Dia. Vilella
Hocpieio a 10. Dito* de Joo Paran-
aaadu P. Vaaaa
ViaconU da Aiboqaerqoe o. 168. Di-
toa riora de Joto Paraira Bocha
H*poie a 14. Dito* da -Jodo Vctor
Fraaciaeo da Cru*
Cacnarioo II. Ditoad* JiAo Paete-
co 4* Qaeiraa
Du a. 18. O* atan*
Dito a. 16. O* aaaaoa
Dito n. 17. O* antaaoa
Aurore n 19 Herdaiio* e fihj*de Joe-
qaim Jor Silreira
Diu n. 47. O* aauao*
Pojbol o 20. H-rdoiroi de Jorge Ha-
mo n Aagaato Kotal
Pona Valaa a. *0. Attrado, Albo
d 4oa 4* Aqoioo Foaeaca
DiU a 13. Ditos da Joa Francisco
Prrr ora Cali
7 de Setoahre a. 19 A. Ditca e riora
da Antonio Joaqaia de Vaiceacallo*
Hoapiai* a. 60. Os aiiiaoi
Capibaribe a 16. Hirdairos de Jos
Muxd* Alri Porralra
Diu n. 18 Os Brsaaea
Impera tris a. 40. Herdairo* de Leo-
poldo Ferreira Martioe Bibeiro
Girrasio Piras a. 10. Ditos Mara e
O.in lina
Diu o. 26 Ditos Joanaa Mara
Fe mande* Vieira o. 86. Antonia,
filha de Loiaa Maris Paraira Siatos
Lais de Rogn. 35 A, Ddos o riera de
MsdjsI Custodio
Fcraaadea Vioira n. 46. D.U* e riava
du Mool Ferreira Aranjo Castro
S.oladoa a. 38. Ditos a Bino de Ma
aoal Pedro do Mello
Capillo Atooio Lina o. 17. Aa
toal', 6lbo da Mareouira P. Parei-
re Santo*
Travesa de G*rraaio Pirca n. 2 Di -
ha a filha d* Mana Bernardina Bo-
cha Leal
Diu a. 4. Os steeaee
DiU n. 6 Oinaoaus
DiU o 8. 0< aasaoe
Diu a. 10. Os Bkesaoi
DiU n. 11 Os asease /
D.ta n. 14 O meeaaor
Uaiio n. 82. Hsrdeiros do doembr-
godor Martiniaao Boobs BasUe
Anrora o. 61. O* masaos
Travesee da Maogaeira n. 5 Hardei-
ro* de Podro Franciscj de Mello
214013
3446(9
14*721
87*664
18*119
13*047
134147
18*110
19*910
38|II9
111*245
814989
80*901
1114401
1114890
24*711
614803
19*776
244721
ttjet
494442
61*808
48*961
84*660
66**53
874088
114360
9*970
1T4240
24*721
8*651
8*652
124M0
12*360
8*6)1
8*652
8*652
152*691
17*304
sdeRimpik.
I BN1UM
Ponto Velba o. : -o de Bsnj-
Pf
Viseoads da Albaqneiqa* a. 48. Her-
dero: de Bosa Theresa Combre
Beeeo do Fundi o, 8. A
Diu a. A A aieama
DiU n. 6. A
Dito n. 8. As
Diu a. 7. A
SsuuCraso. 86. Herdeiros e Ufaos
de Vicente Teixeir* Bseelar
Viseoode de Alhaqenraae n. 45. Her-
deiros e riera de Z learaa Lopi
Machado
DiU n. 47. Os i
DiU n- 49. Os i
DiU n. 61. Os aunaos
DiU n. 58. Os asaos
General Seara a. 29 A. Hermeneri-
do Jos de Pealo
Coronal Laaenha o. 14. Hermina Sen-
os Piretti
DiUn. 16. A acema
Viacoode de Albaqoerqae n. 26. ida-
lina Msrgarida Olireira Castro
Largo dos Coelhos o. 17. llalla sur-
Banda da Co*u Meafses
SsoU Cros a. 4. Irmssdade dss Al-
atas do Beeife
Ponto felha o. 112. A aesas
Beooo da Baato-Araaro o. 5. A mes-
as
Biacb sello n. 71. Ir mandada de Nos-
as r> nbora da Sofedade
SaaU Crox a. 3. dem ds S. Boa-Je-
sos da Via-Sacra
184540
18*640
244721
84640
84640
8*640
84840
84640
8*610
28*119
74416
24*721
124*41
124360
24*721
64180
10*300
9**70
1084)61
154450
154450
14*060
344721
34602
124)60
Cu,.! Ferro MI t Per-
Cbamhi de aaeielo 25 bsrriess a Francisco
Mantel da eHlra A ti, 50 a Ferreira Gaimsria* *
C 20 a Jacintho de A**rcdo At C
Chapeo* 2 caisAu a Maia 4c Iranio, 1 a Ro-
phael Das A C, 1 a Carralb) Irssio ot C, 1 a
AS.oio Olireira A C
Cerr.j 60 barraos a M. J. Corlo* Cardo, 10
a Poirs Vetate A C, 10 a Joaqun Ptpjn 6t
35
A*,uiar, 20 s Francisco Guedeo da Aojo,
36 eaixai A ordeco
Carada 10 borrical 4 erdea
Chapa para fogij V) i ardas.
Droga* 2 rolossc* s Faria Sobrioho A C 2 a
B-oqurrol Frereo, 81 a Leer, 30 a Franciseo
M. da dilra A C
Estotras 1 fsrdo a Maaoel da Caaha Libo.
EsUoh> li harriau a A "D. Caraeiro Visan,
SO a Farrrra Guiaaries & C
Elaalico 1 eaisa i ordoco, 1 a H. Nosscb A C.
! o A. 0. Caraeiro Vnons.
AV E.icpa 52 fardos A ordra, 2 a A. D. Caraeiro
Visons, 18 a Prenle Vanos At C, 89 a Julio A
IreUi. l a Lais Joa da Silra Oaiaariei, i0 a
Maaoel J >io da Araoriea, 35 a Lais Antcaio 8i-
qocirs, 1 a J. H. B i w I
Entadaa 10 barricas a G jobos de Mattoe Ir
sanan,
Batofre 30 barricas a Ferreirs Gaiaaries A
OsaasasaasBa
F /bai rie forro 55 a Be i A Santo, 75 iCm
p.obi Peroaaboeaoo, 18 a Miranda 6 Soass.
P. rrsgeoe 1 ealareee A erdea, 16 a A. D. Cor
oeiro Viaoaa, 1 a D. A Mathens, 2o a Ferreira
Gnimarios A C, 21 sao herdeiros do Bovaaoo.
10 o (>sap*aha Parosmbacaas, 1 a Foroonde
Irssio, 56 a W. H.lliday A C, U a Vianna
Castro A C, 3 a Jaeietho de Asaredo A C, 15 a
Porrato Viaoaa A C, 8 a Mirsala A Sjdss.
Fio 8 lardos tCL Ojosos.
Fansh de Uigj 20J b*rr AC.
Peltre 5 rolaaes s F. B. ds Ao irado.
Fo.bi" de niooo 30 eoisu a Lrraaeato dt C ,
diu de fl aires 90 canas a Godos 4 Mallos Ir
asios. 90 o PareaU Vanos. A C, 61 a Ferreira
Guimaries A C.
Looc 72 gigos i ordea, 60 a Fernandos A r-
oslo, U Joia F. d* Costo, 1 a Meoel Jo
qnies Pereira, 30 e 1 barrica a Gamos At Pereirt.
L .na 9 fordaa a P. B. do Aadrad*.
L.'bbs 5 eau.'s a Gosies de Mattoe Ireoios, 2
a Fraoc4sco Liara A C, 34 i urdea, 1 a Maaoel
V. Aira* C, 30 a Haass Foascea C, W
Usnoel Joaqaia Bibeiro Ax C, 8 a Netto Campo
x (J., 1 a Goiauriao Foaaeea A C
Lato eojdensado 10 eoixas A oidooa.
L.cck eos folha 3 rotaase* a A D. Oeroei'j
Vaaaa, 6 a Csrraibo A O.
Leplo 1 barrica i erdea.
Maceioai 6 esisaa a Beto Santos.
."Mato, iaes rara gas 9 rolamos A sos pros a.
Maaaico 69 eaisa* a Jos Dia da Olireira.
Moib) mglss 1 eaixas A ordeaa.
Mecbinim s a ferregeos 13 rolnasa e peeai i
ord.-ss. 4 a staaoei Joa do Saatos, 46 sos herdei-
ros do Bcwasa, 10 a Cardoao t Iraii.
Morri* T eaiaoes a Carralbo Jaatar A Lei:e, 14
4 ordo, 24 a A. D. Caraeiro Vaaa.
MosurrU 2 eaizss 4 orase.
Mercedorss dirernt 1 rolasse a T. Jost, 2 a
P Liana C. 14 a Orneo de Mattoe Irais, 2
a A. B. Fagsnan. 2 a A. D. Caraeiro Vanos, i
oopaobi do Beberiae, 8 s Pa.enU Visaao t
, 1 a laia J. A. Gaiaaries, 1 a Leife Basto 4c
C, !5iordoro, 1 e Maooci Joaqaia Bibeiro AC,
8 a Maaoel da Conb' Libo, 1 a J. Tnoapsoo, 13
ao Dr 11 V. Pe-irrae.ro, 5 a Go-sesrias A Pa.
ti.o, 4 Coapaohta do FiocJ < e Teerooa, I o Uli-
trira Campos ot Cn 2 a B. a* Droaiaa A C
Malariaee para eogeabe e farrageae 62 rolaron
a Saaaet P. Jobaatoa. A C
Maehiais de eos tara 6 eaixas a Qaaat de Mst-
tosIfAna
Bala.iaes para eitrada de farro 124 rolme* e
peana a Great Western of Brasil Bailw*T, Coeopa
dj, 7O30A Cesapaabia Frrro.Carrl de Pernaubuco.
Dita pira os ros 7 rotnart a C C. ds Costs
More-rs A C, 10 a J. A. da Silr Saofos.
Oleo de Itahsca 8 barris a Ferreira Goimiries
Je C, 50 o F. Banal da Silra A C, II A ordea,
2 a Alisa Petersoa.
Piano 2 eaizdvs a Carrs'ao A Lsile
Prrg > 12 bornea a Olireira Basto dt C o
Lirramsato A C.
Prataatoloaizss aoteoosignsUriij, 5 i ordeui,
3 a Joio Joaqoia Airea A 0, 3 o Pura Valra'e
A C, 5 O jacal ves Boea A Fernandes, 5 a M. J.
Carlos Cerdoso.
Pp I 14 farlos e i aias i orara.
Perfosserai 11 anta a.B de Druiina ir C
Prorii&cs 5 calzas a Doce ir.. a da Siir
A C15 a G mcalre B a A. Feraandas.
PissenUda Ini's 10 saceos ordem. "i a Fernn
drs Alrmios, 10 a Poha
PA orlcm.
.'I caita i crdra.
Salitre 30 bsrncas i ordem
Ssee i 2 fsrd.-i a Jos de t> Lti
Sibwn'lrs 1 cu. a VFllliam Hallidiy At I',.
Toxis de ferrj 15 s Cardoso A 1/q
ara limpar Ucaa 15 eaixa* orden
a I> Liog Ferreira da S Iva A. C.
Trapos 8 Urdas a Cardoso A roslo*.
prova de fo; o A Iimij.
ico Msooel da
Ferrnrs Goiasris*
Dj dia 15 do crreme em diaole esta eoapa
nhis esUbeieeari nos seos sarrioos na srgainte*
modideaooes /
1* O serrioo especial de 100 res pasear a Mr
feito nos carros ds todas as liabas, mediante a
cbranos de igael pasasgae do Beeifo st os le
gaio'es pontee e rice-veril :
Para oa carree ds licba de Magdalena s Per-
nsndes Vieiras entrada da roa da Imperatri.
Para ae ds liobs de Afogados por Herral a es
quia da roa de S. Joio, por Casia*i largo de
Unos Ponto*.
Para o* da liaba de Santo Amaro-a Anem-
bla Prorincal.
Estes pontos sarao assigoalsdos por ama tab>-
leU esa a inger pedoPonto de 10 reu3 ao
ebegar a elle* os conductores chsmsrio ea ros
alto a sttaoeio dos Srs. passagoiros.
Ao eSsctaar o pagamento da paoaagem o pas-
sagairo deelararA ao eoadoctor ae rai apeos* al o
ponto ds 100 rjis oa alm, pagsado de ciniorai-
dade 100 sa 203 ris e receben Jo coupxii corre,
pondentes.
Liar At C,8 a Beroet A C, 1 a Moobard Hubor
A C, 5 a A. Doarte A 'V, 7 s Bodrigaes de Csr-
raibo A C, 30 a L. MaU A C, 3 F. de Asevedo
A C, 24 s A. Vieira AC, 3 i Pigneiredo A C, 9
a A. Am>rim A C, 1 a Olireira Campee A C-
Velis 100 eaizss a Sonsa Basto Amorim & C.
Vidroe 4 rolaaes a Maaoel J. Pereirs 1 A
ordees.
Vernis 1 esiza a Galsaaries Permn.
Vioho 2 boms a Paulo Jos Alves A C.
Z aeo 3 bsrriess s Ferreira Guimsriee at C.
Carga da Liibos
Asalta de olireira 10 c&izas a Joaqaia Duirte
8ina A a, 1 a Bodrigaes Lima A C.
A Irasema 5 c.o a Uaiossriea Bwh A C
Bogas de sabogaetro 1 bsrrie s Martios Vi-gi
k C, 2 a Pioto Aires A C.
Ceblas 100 caiiss a Galmsries A Volete, 50
s GoDOeive* Boa 4t Peroandes, 100 a Joaqaim
Dasrte Simoes C, 133 Ferreira Bodrigae* A
C 100 a Silra Gaimsrit dt C, 60 a Guiaaries
Boeba A C.
Costonhss 30 1/2 eaizss s Domingos Ferreirs
da Silva A C.
Col 250 barrios a Guimiri -i A VaLote, 103 s
Leal A Iralo, 50 a Sousa B'tto Amorim A i'.,
25 a Pioto Airea A C, 50 a Lipes A Araojo, 53 a
Maaoel Croa A C, f 0 a Caoba Irmioi A C.
Conserrss 6 eaizss a Djmiogoi Ferreirs d Sil-
ra A C.
Carao es* ecoserra 12 eaizss a Caoba lrmios A
C., 2 a Ferreira Bodnguoi ot C.
Drogas 6 volumes a franeiico Maaoel da Silva
AC.
Fractis 3 csixai Francisco Maaoel da Pilo-a
A C. 1 a F .Teizeira de Corrathi, 30 a Domin-
gas Ferreirs da Silva Jt C, U Rodrigan Lima
A C.
Figos 4 roturaos a A jrim lrmios A C, 2 gra-
des a Abtsotes < C-
Forollo 126 sacos a Paira Va|eU de O, 100 a
PraacUco Bibciro Pinto G ijtnarn 6t C
Jomaos 1 esixa a Lis M. de Para.
Ltdnlbo 2 grades ordtm.
Bicies 20 caias a Fe-reir Bidrigaes A C
(.'.ral de parto 1 caizio a Martin Capitao
A O.
P.lbade miUso 2 csisM a Joaqaim Bernardo dos
B-iu A C.
Paasas 96 fardos s Amorim lrmios A C, 30 s
Djarogos Pcrreira ds Silva A O, 6 eaixas aGai-
miries A Volete, 8 s C irrsiho A C.
Hardiubss 96 eaizas a oraem.
T*uaaba 16 barris a Silra GuiasrSes A L\ 16
s Ferreira Bodrigues di C.
U'ss 1 barrica a Joaquim F. Manto 80 1,2 di-
tas a Domiogo* Ferreira da Silva A C
Viabo 2 pipas a 6/5 a Acrsote* A C, 5/5 a J.
1 Silva Salgueirsl, 30/5 a Joio Feraaades Fer-
reira, 25/5 e 30/10 a Osetons da Silva Presado,
31/10 a Djesingoe Alves Matb-ioi, 15/6 e 30/10
Francisco Jos dos Passos Goimiries, 10 4 o
6/10 a Mrndes I>aa A C, 8 barra e 3 csizsi a
Bodn'gtMs da Carralb i A C, 1 birrs a Carlos de
Pao lo Lipes, 2 nooretaa a Ferreira Bodrigoee A
C 00 csixss a Domingos Forreir do Silra A O,
3o i orden, 3 barril e 1 eeiis a Prcneisco Gor-
rl do Amsnl, 1 birril a Caoba Irmio A C, 80
aisas a Silva Gaimaries a C.
'Carga do Porto
Aieito de o'ireirs 1 eaizs a Ferreira Bodrgnei
A O, 16 a Joio Moreirs A C
Agua mineral 2 eaixas a Ferreira B^frigaes
A C
C*lfais 1 caizio a Gocam de Mattos Irmin.
Cipacbos 1 fardo a Fe.-roira Gaiaaries A C.
Coaserras 6 csizn a Francisco Gnedee de
Aranj>.
. Parrafea* 1 ceixs a Ferreira Gnimaries i C,
2 a W. Uallidajr A C
Imsgem 1 csizio a Aotonio Jos F. Monteir j.
Ltoha 1 caizs a Nanea Fjoseca de C
F.-neiras 1 fardo a W. Hal'idoy A C.
Pa.itoo 1 caizio a Lopes 6t Araojo.
R tsrios 1 oaixis a W. H.lliosy A C
Sapatoa 1 ea'xioa A, Joa P. Moateiro.
Vmbo 1 barril a A. de Araojo Santos, 2 a A.
Kibeiio da Coobs Olivelr, 2/10 e 10 caizsa s
Soare* do Aaaral Irmio, lela Autonio J. F.
Ucnteiro, 16 eaizss a Ferreirs Bodrigae* A C-, 30
Para as passagena de 200 tis essea eonpont
eootinuario os mesaos at boje adoptado para os
de 103 ris serio noros, distingaindo se dos pr-
meiros por Urea a declarseio100 rise todos
os disere* ean tinU eoearnada.
Paseando o ponto de 100 ris o conductor ver-
nmrA, pela requisi^io do coapon de 200 ris, qae
nlo segae alm passageiro qae i tenhs psgo 100
ris.
2- Os setaaes carros espeeiaes de 100 rit fica-
rlo usendo na serrico anziliar dos antros, no in-
tuito de obter-se msior freqaoncia no centro da
eidade durante Aa horas de msior movimento coai-
aercisl e adaiaistrstivo.
O percorio destos earroi continuar o mesmo
para a 1 oba de Cineo PouU*; oa dss pontea de
Boa VisU e Santo Isabel seri alterados, palian-
do os carro diqaella a seguir pela ponto do mes-
mo aome e roa da Anrora at a esuoio da estra-
da de ferro de Oliada, a o deaU a fuer ponto na
mama esUcio esquina da roa da Princesa Iss*
bel.
Attondendo so destino qae passsm a ter, cases
carro (6 trabalbario boj dias ntcia, coa exsepcio
de na de Cinco PonUa e um de Boa-Viata, como
rai deaignado no horario especial.
3* Nos domingos e dias santificados o horario
da liaba da Magdalena sari augmentado, como se
v do horario e.pecisl Umbem publu ala.
4a as Unbas de Magdalena e ;Fernandes Viei-
ra haver, dorante o vero, ama viagea a man,
as4.30 naqaella.e 4.42 nesU, para os timadores
de banhoa do mar.
5 A correspondencia eom os treni da estrada
de ferro da Olieda eaU feito com os carro da li-
aba de Sinto Amaro ; e com os da estrada de fer-
ro do Beeife ao S. Freaeisco com os das liabas
de Cinco Pontos e Afogadss por Caxias.
6* O* carros extraordinarios expedidos nos dia*
de grande* featas nos srrabaldes nao tomars pas-
sugeiros de 103 ris, levado, para aviso dos Srs.
pesiageiros, ama pequea UboUta branca, eom a
deelaracioExtraordinario.
7 A letra B qae auignala diversas viageos
de todas ss liabas indica qae taes viagens pos-
urio a ser (eitas por carros de 2* clssse e baga
gem, qoando for annonciada a iniciacio desae
noro servico o qae ser por todo o mes de Desem
bro. ,
Tedas esUa medidas vio ser execaUdas eoao
experiencia e a companhia, ao obter a permissio
para adopta! -as, deizia muito claro o sea diruito
de retiral-as, voltando ao esUdo antigo, se os re-
saludos nio eorresponderem a espectatira.
A gerencia, evnvracida de qae coa ellas melho-
ra seasivelmeote oe servicos da companhia, pele
ao respeitavel publico qae, attondendo a qae nio
possivel faser talo de nn ves, seje indulgente
ao reeebel-as e, principalmente, condescendeate
em aizilial-a de todos os aodos n sentido de lbe
facilitar o xito do eossio.
Desia eondesoendcneia depende em grande
p rte o aasmo xito, qae seri segaro e faeiliUri
a dc( ci de outrai oa a ampliagio das actnoes,
se ella nio lbe faltar ; ai pas o qae, ao caso con-
trario, tornar impossivel a ius cantinoacio.
Para Para, F. A. di Axvd 100 barricas com
6,2o0 hilos di ssuicar branoo ; T da Ate vedo
Soasa 3'.0 barricas com 19,-81 kilos de assncar
branco.
mm Na barca? FAU SodeJade, carr^garam;
Para Mamaoguape, P. Alves & C. 5 barricas
com 480 kilos de assucar refinado.

"Inlielro
Biiniai
Pelo rspoi nacional Jacubype. para :
Macei 7O:l00iO03
Readiuieato publico
i oa HOvsaaao
Aljandtya

Beoda garal
Oo dia 2 a 9
dem de 10
36).2l8i652
51:594 it03

411:805555
Beoda provincial
Dodi 2 a 9
Idea ae 10
69.153i879
6 676/284
----------------75.8301863
Sommi total
487:636i418
Segunda aecoio da Alfandfga, 10 de Novembro
O hesoareiroFraneitco Dommguu.
O eaefe da seccioFo-ie a.
Ella pede especialmente ao* Srs. passageiro
qae sedigaem recebar e conservar os coupons
de modo a tornar posaivel a diitncco entre os
passageiros de 100 e 200 ris, sem o qnal a medi-
dida ser absoluUmente inexeqnivel.
Beeife 10 de Novembro de 1887.
CartnAlbe'to Menes,
Gerente.
Liaba da Mesdalena
36 MINUTOS
Dias ue
R E C I F E
na
Da Dia Dia Noite
E4.30 8.54 2.42 6.08
B4.54 9.06 2.54 6.18
5.18 9.18 3.06 6.30
5.42 9.30 8.18 6.42
B6.06 1.42 8.30 B6.54
6 18 10.06 8.42 7.06
6.30 10.3 3.54 7.80
6.42 10.51 4.06 7.64
6.54 11.18 4.18 8.18
7.06 11.42 B4.30 8.42
B7.18 B 12.06 4.42 9.06
7.80 12.30 4.64 9.30
7.42 12.54 5.06 9.64
7.54 1.18 5.18 10.18
8.06 1.43 5.30 10.42
8 18 2.06 B5.42 11.06
8.30 2.30 5.54 11.30
8.42 '


-
Becebedoria geral :
Do du 2 a 9
dem de 10
10:9004092
V 3 A 853
11:623*945
Becebedoria provincial:
Dodia2a9 6:962/832
Idad*10 839*614
Becifo Drsinsge :
dia 2 a 5.3804940
Idea oa 10 324604
7:8524446
Afghan Cbief ordem.
Andreas Busi Wilson Sons & C.
Blue Bird Uenry Forster ds C.
Beogale ordem.
Charily Henry Forster & C.
Catherine ordem.
Concordia4 Companhia do Gas.
Csrpasisn- Sauuders Brothers A C.
Cato Wilaon 8un> & C.
Ehen ordem.
Electra Johoaton Pater & C-
Francia John oriem.
FranxUk* Herminn Lundgrin & C.
H lene Hermana Lundgrin & C.
Hosten ordem.
Ibis Wilaon Sons & O o
luefrid Hermann Lundgrin & C.
Idai Niemeyer Cabo & C.
Joava ordem.
John A Aibert BalUr O ve .-a A C-
KroneA Hermano Lundgrin A C.
Luif i ordem.
Lord Duffur ordem.
Leanatia ordem.
MarioA Amorim lrmios A C.
Mette Katrine Balear Olireira C.
Mjoner ordem.
Mennie Sanoders Brothers & C.
Merchanti Samuel L. Jobnston.
Medelpad Companhia do G&s.
Noisamann Compinhia Telegraphica.
Orator Johoston Pater 4 C
Bose of Devoo^A Wilsoo Sons Ai C.
BorneoA Fonteca lrmios de C.
Bex Hermann Laodgrin A C.
Buby(uorveta de guerra inglesa).
S. Joaepbconaig. Hermann Lundgrin & C.
Sophie A Nicoline Wilaon Sons A C.
Scotia H noann Landgrin & C.
Soeriddesen Companhia do Gas.
S. George Johnston Pater & C.
Temerario Amorim lrmios & C.
Unioni Johnston Pater & C.
Voya^er Johnston Pater 4 C.
Watch Ful(canhoneira de guerra inglesa).
O lignal indica ter a embarcacSo saludo.
y
I


5:3I3i544
errado auiclpal de %. Joa
O movimento dato Mercado no* diu 9 de No-
vembro fot o aegaiate:
Kotraram :
41 bois pesando 5,660 kilos, sendo de Olireira
Castro, 26 ditos de 1* quslidade, 3 ditos de
2* e 12 particulares.
349 kiloa de peize a 20 ris 6J980
83 cargas de farnha a 200 ris 16*600
24 dita de fructas diversas a
800 rs. 71200
II Uboleiros a 300 ris 14100
13 Sainos a 200 ris 24400
Foraa oceupados :
26 columnas a 600 rit 154600
17 compartimento de farnha a
500 ris. 8*500
23 ditos ds comida a 500 rea 11*500
64 ditos de legnmes a 400 ris 25*600
33 ditos de faseodas a 400 r:s 13*200
18 ditos de saino a 700 ris 12*6'JO
10 ditos de tronara* a 800 ri* 6*000
10 Ulbos a 24 304000
9 ditos a 1* 9*000
A Oliveira Castro AC:
Tapares A entrar
dos roBTee ao sot,
Tijucaboje.
Ad vaneeamsnhi.
Trent-a 14.
Peraambueo a 16.
Orenoqaea 19.
Puraa 27.
La PlaUa 29.
DOS POBTOS DO HOBTB
Espirito Santo -amanha,
Marauhaoa 22
oa Etraora
Villa de Maceia 15.
Galiciaa 2a
Potozia 22.
Temara 24.
DB HiMBQO
Paranagua 15.
DB NBW T0BK
Finance a 15.


a Domingos Aireo Matbeas.
BUehads
Maia A I
Expartnco
9 na sovavaao oa 1887
Hnra o exterior
No rapor ingle Actor, carrefaram :
Foro Liverpool, ^Tator A C. 646 iiccii com
44,811 kilos de al?odia
No vapor ingles S. OtO'g, earrfgarsm :
P*ra I/irerpool, J. S L .yo Filbo 690 saceos
eum 51,750 kiloa de su mar masca vado
Pora New-Yjik, Carla Linden 800 ssccos com
56,000 hilos deasanear masca vado ; A. C. da Silra
150 accoi coa 11,250 k loa de assucar masca vado.
o vapor portugus /o*a A ATer, Barra-
gana :
Para BcV-Yak, M. J. da Bicha 400 sacie*
i kilo* de aaaaear maseavado.
P.ra Liverpool, F. Calcio A Filbo 300 saceos
' krros de a sncsr aaaoavado.
N j rapor americana Ad"eaace, eareegaram :
Para N.w York, Abe Stio A C 45.523 con roa
dr cabra ; H Landgrin A C. 18,000 coaros de
cabra.
per allasa-) Tejuoa, ctrrrgaram :
jratelmHit A ,'. 1,500 icos
algodio.
i Marinho 11, earregou :
Leobioo Lima 120 eoa ros estri-
kiloa
ypaotr, earragon :
is com
nuear bra
Paro o interior
Be ricino Ideaaoe, earregaraa :
64 talhoa a 1*
Oeve ter sido arraciasua nesUi din a
quaotia de
bitOOt
211*380
eodimento
rento
dos dias 1 a 8 do cor-
1:6534460
1:864*840

Foi arrecadado liquido at baje
Praeoa do dia :
Urne verde de 240 a 400 ris-o kilo.
Caraeiro de 720 a 800 reo* dem.
Sumod de 600 a 640 ri* idea,
rarioba de 20J a 240 ri* a cois.
Milho de 240 a 320 ris idem
Feijio de 560 a 6*0 idem.
Maiadoaro rabile o
Poram abatidas ao Matodonro da Cabanga 74
rexes para o con so roo do dia 10 de Novembro.
Sendo: 44 roses pertencentoa Oliveira Castro
ir. C-, e80 a diverso.
EsBatareacAen inris aa porto em
de \oiembru
IdOBABS
Ceciliavonaig. A Pertira Caraeiro (J C
Caciello i Gomes de Mattoa lrmios.
Giqoi A Companhia Pernambacaus.
Jicubype- Companhia Pernambacaaa.
LoyoA Loyo A Filho.
Lamego(canhoneira de guerra).
Marinho XIcoosig. i Joo da S. Loyo 6c. Filho.
Mara Angelina Loyo A Fi.bo.
Mandaba i Companba Pernambucana.
Maia Ii Aatoaio de Oliveira Maia.
Barquea de Caxiasi Domingos A. Mttbeas.
Morinbo Viseoode Domingos Alves Msthas.
PraecreA Amorim lrmios & C
Pcsitivoi Amorim lrmios A C.
Rivali Amorim lrmios A C
BSTBUiaBXBaS
Annacoosig. A Pereira Caraeiro 6t C.
Anna MarisA BalUr Oliveira A C.
AnroraA Wilaon Sons & C.
AdamautiaeA ordem.
Alwm'eA H. Nueseh A C.
AeiorA Johnston Pater A C.

Vaporea A aablr
Marqaes de Caxias boje, As 4 horas da Urde,
para Babia o escala.
Advaocuamanhi, Aa 4 horas da Urde, para Es-
tados-Unidos.
Espirito Santoamanha, As 5 horas da Urde, para'
o partos do sal.
Trent a 14, A 1 hora da tarde, para Sonthmp-
ton.
Giqoi a 14, ao meio dia, para Femando de
Norooha.
Marinbo Viseoode a 14, As 2 horas da tarde,
para Araesty e escala
/
Xa rloa A entrar
Anna Weshde Montevideo.
Alexandre Hercalanodo Bio de Janeiro.
Auguatade fiw-inaea.
Amaliado Rio Grande do Sal.
Brodrene-de Cardifl,
Chilenade Londres.
Doos lrmios do Porto.
Damrnica Lanatado Bio de Janeiro.
Ernado Bio de Janeiro.
Fannyde Liverpool.
Hans Todedo Bio de Janeiro.
J. H. Mc Larrenda Bio do Janeiro.
Liwingstone da Cirdiff.
ordeakjolddo Bio de Janeiro.
Obiode Cardiff.
Presidentedo Bio de Janeiro.
Progresade Cardiff.
Presailla do Rio de Janeiro.
Reed Rosede Glasgow.
Sundawallde Liverpool.
Teixeirinha do Bio Grande do Sol.
Wovinaento te posto
Navios entrados no dia 10
Rio de Janeiro24 das, barca ,norugaense Ida,
de 656 toneladas, capilao A. Jorgenaen, equi-
pagea 13, em lastro; a Niemeyer Cahn de C.
G>se (CaadA)41 dias, escuna inglesa Lord
Duffur, de 152 tonelada!, capitao James Maa-
- son, equipa gem 7, carga baealho ; A ordea.
Peosacola (America) 95 dias, barca, raaaa Leu-
natin, de 705 toneUdas, capitio F. F. Berglof,
equipsgem 15, carga madeira de pinna; A or-
dem.
Sahidos n> mesmo dia
LiverpaolVapor ingles Merchant, commandanto
J. D. PLtt, carga algodio.
Bahia e escala Vapor nacional Jacuhype, coa
mandante Joaqaim Jos Estoves Jnior, carga
varios gneros.

i. ~5-
i
:.-'iario de PcrnambueoSexta-i eir 11 de ftovetubro d 1887
straerdtaerto
id so Te-
K -Indica m esta viagea *
par* o tomadores da b-nho de
rio.
BIndica que mi viageaa alo faitee por earroe
de 2* stesae bagsgea.
I.lab* da
laadaleaa
36 mtscto*
Doarf*ew e dia *amfk*nU*
ECIPB

B 4.30 9.42- 2.06 , 6.30
B 4.54 ' 9.51 8.18 6.42
5.18 10 06 2.38 B. 654
5 4* 10. !8 2.4J 7 06
B. 6.06 10.30 2.51 7 18
6.18 10.42 3.06 7.30
6 30 10.54 3.18 7.4
6.41 11.06 330 1.64
6.64 11.18 3.41 8.06
7.06 11.30 3.54 8.18
8- 7.18 11.4 4.06 8.80
7.30 11.54 4.18 8.42
7.42 B. 12 06 B. 4.90 8.54
7.54 12.18 4.42 9.06
8.06 II M 4.54 9.18
8.18 12.42 5.06 9.SJ
8.30 12 54 5.18 9.42
8.42 1.06 5.0 9.54
8.54 1.18 B 5.42 10.18
9.06 1.30 6.54 10.42
9.18 1.42 6.06 11.06
9.30 1.54 fi.18 1 11.30
l'nued SUlcsl Brasil I- 8.8. C.
O vapor Adrance
11111...
(OHPtMu:
JM^
' esperado do* portas de
al t o|dte 12 da Novessbro
depoU a, demora oeceaaaris
seguir pare
araaikio, Para. Barbaste.
Ihonu e .\ewl'rk
Para carga, pa*sagens,e ie luaenJas ; dmbeir
frete, trete-ae eom os
AGENTES
0 paquete Finalice
DES EN*A.B-
RIE M4IMTIME9
LINHA MENSAL
0 paquete Orenoque
( oaasnandanic Morteaaard
fpera-aa de S->*-i or:
Ke va. ate da 15 Je Novis-
bro o qusl seguir lepj'a d-
dmora nos asara pria
J^:
A Ay!i. C. Cea>trio. B. Bagsgeaa 5.
fiarse,
a Visgens em corresp.ndenei* eom ai ohaga-
da* pela maubi a partidas Ur ie esm o*
tren* de Oliada-
Viag'os em aurraapeedeaciaa coa a liaba
de dilig'Biai do Aijrto ao Varadour.
Llaha do Largo ale Ciar* Poataa
_ 20 MISUTOS
M
Baha e Rio de Janeiro
Para carga, paaaageni, Mesaraswn*n traete-
AQENTES
Heury Forster k C.
8 RA DO COMMERCIO -N. 8
J.'tmdat
HlkDiLKM
veas*
E :odiea vtegea extraordinaria dorante o Te-
rio para o* tomadores de baaboa da mar.
B iadica aa rugeos fit a por earrea de 2'
claiae e bagagem.
Irlra e c a
poa*ja ()
36 auruTOB
RA DO HOSPICIO
VOLTA
B 5.06
0 54
6.4*
B 7.36
8.24
9.12
10.14
U.O.'
11.60
B 12.38
1.26
2.14
3.18
4 00 5.42
4.0? 6.30
B 5.36 7.24
6.24 8 12
7.18 9 00
8.06 9.48
8.54 10.50
9 42 11.58
10.30 12.26
11.18 1.14
2.02
2.50
--------ai 8.48
4 36
e.24
6.1
7.00
7.54
8.42
9.80
10.18
11.06
11.54
RA DA CONCE1CAO
a Ja
E 4.42 3.36 6.18 4.12
5.30 B 4.24 6.06 5.00
B 6.94 5.12 7.4J0 5.48
7.1 6.00 7.48 6.36
8.00 B 6.48 8.80 7.84
8.48 7.42 9.M 8.18
9.36 8.30 10.12 9.06
10.38 9.18 11.14 9.54
11.-. 10.06 12.02 10.47
12.14 10.54 12.50 11.90
!.0f 1.88
1.50 2.26
2.48 3.24
Eindica viagem extraordinaria daraale e va-
i io para aa Uaaadaraa da basso do mar.
(1 ndiea aa viageaa frites por eirroa da 2*
rlaaae ebegsyem.
(') EmqaaaU aio eativer aberU a liaba ate a
Capuaga vgor*ra eate horario, aaperaada oa car-
roa oo paato a diffareaoa da lempa de pareara?.
ararla des carra le Arsajad*
40 MlHCTOS
BA DUQUE DE CAXIAB
lia
B 6.00
5.40
6.90
7.00
7.40
B8.20
3.00
9.40
10.
11.00
11.40
B 12.90
1.00
I.U)
2.9U
Voate
5.40
6.20
6.40
7.40
8.20
9.00
9.40
id m
11.00
11.40
12.20
1.00
1.40
2.20
3 00
Ida
8.00
3 40
B 4.20
5.401
5.00
6.90
7.00
B 7 40
8.99
900
940
10 2U
11.00
Volta
3.40
420
5.00
6.40
6.90
7.40
8.20
9.00
9.40
10 20
11.00
11.40
RCA MARQUZ DO HERVAL
Da Vol'a Ida 3~80 Volta
5.20 .C0 4.00
6.00 S.40 4.00 4.40
B 6.40 7.90 4.40 5.20
7.20 840 5.9u 6.00
9.40 B 6.00
9.20 6 40 7 90
7.90 9.00
10.40 8.40
11 90
I sv
-> i

11.20
sarro* da
IPA
VOLTA
8. 7
8.47
9.13
9 27
9.6S
10.07
10.33
10.*7
11.13
11.97
11.53
12.07
12.33
12 47
VOLT*
1.0<
197
1.53
2.07
2.3
2 47
8.13
8.97
9.53
4 07
4.98
4.4.%
5.91
1.83
1.47
2.13
2.27
2.5S
2.07
3 33
3.47
4.13
4.27
4.63
7.07
6.07
BOYAL IAILSTE4! PAtkET
C01PANY
0 paquete Trent
esperada
doral no da 14 if
cerrente aogoinje
depoia o* demora
oeceaaaria para
. Vicente, Uaboa, Vlge oa
thaaaptoa
Camarote* reeervsdoa para oa paesigeiro* de
Paraambam,
Reduelo de pauagetu
Ida Ida e volta
A' Soatbamptoo 1* claiae t 28 i 43
Para paaaageaa, fretea, etc., tracta-aa >~ oa
AGENTES
Aiiiorirn Irmaos &C.
*. 3- RA DO BOM JESS N. 8
s<5 coe diaa ateia.
Viagraa am eorrmpoodroeia eom aa parti-
da* e carrada* do treae da Eitrada de
Prrro do Recle ao 8. rraaeiaco.
Lia ka aa pl
te aa
arara
Vial
a o ri
(24 ancrot)
uu TJCTA DA VOITA
7.48 8.12 | 1.10 1.94
8.36 9.00 1 34 1.68
a 9.0J 9.24 1.58 2.22
9.24 9 48 2.22 2.46
a 9.50 10.14 8.00 8.94
10.92 10.46 1 8.24 348
a 10.46 11.10 348 4.12
11.10 1134 4.19 4.86
11.31 u 68 ; 4.36 5.00
11.58 12.99 6.00 5.M
a 12.22 12.46 ! 6.48 .
12.46 1.10
a Sd noe diaa oteia.
Llama aa paule ala aaia
(15 anrcToa)
S tm daatatew
el
IDA TOLTA A TOLtA
7.60 8.04 1.00 1.16
8.90 8.35 J:S 1.45
8.50 i.m 9.16
9.Su 9.45 9.36 9.50
10.00 10.16 305 8.20
10.90 10.45 9.86 8.60
11.00 11.15 405 4.90
11.80 11 45 485 4 60
19.00 19 16 9.06 5.90
12.30 19.48
i.iaka ala Tarra
sx oaaaaaroamieiA coa a oa MA0t>ALmu
IDA carnto da MACOALsaA TOLTA
aa noniuarnuiA
5 00 6.16
6.90 6.80 6.64
6.24 6.18 6.41
7.06 7.i 7.94
7.42 7.49 8 00
8.18 8.18 .8.86
8.64 8.64 9.12
9.80* 980 9.48
10.06 10.0 10.94
11.36 11.80 11 64
19.24 19.18 12.42
1 12 1 08 1.80
2.00 1.54 . 2.18
2.42 2.41 8.00
9.18 3.18 8.86
8.61 3.54 4.12
4.80 4.88 4.48
6.06 5.06 5.94
6.49 5.49 .00
6.18 6.18 6.36
0.64 6.54 7.12
8.12 8.16 8.
9.00 8.64 9.18
9.48 9.49 0.06
10.38 M 30 11.18 10.64
11
MARTIMOS
Cmtaraah? Ilrailtelra de %'are
fafio Yapar
PORTOS DO NORTE
O vapor Pernambuco
CommandanUo eapoodfragata Pedio
Hyppoltto Duarlt
' caperado do porto* do aul
'/ o dia 1'' 1* NoTctnbro, t
aegnii 4 depoia da demora in-
Y diapeDorel, para oa porto
do onrte at Ifanaoa.
Para carga, aaaaagaaa- eaeoaameadaa a ralarea
tracta-aeaa areocie.
PRACA DO CORPO SANTO N. 9
PORTOS 1)0 SUL
Vapor Espirito-Santo
Commandant' o tvnen'e Cario* An-
E' earmrado doa purtoa d|
* ate a di ea
. demora indi
[ paaaave, ae.. 0*'
CHARlLRS REl.MS
( oaapaahla Fraaeeza de IVavega-
ei* a Vapor
Linha, qainscnal ntre o H- vre, Lia-
boa, Pernmbooe, Babia, Rio de Janeiro a
Santoa
o rapor Tille ae Macelo
Cootmandaote Lancroiand
E' eperado da
Europa
Boga-ae ao* Sra. iaiportadarea de carga p?lo
raporea deata linha,aaeiram apraaenUr dentro de
diaa a contar do da aoecarga daa alvarenga | .ti-
fuer reelamaee aoncarnanto a rolnmea, qxu po
r*ntoi a tenham aegnido para oa porto*) do aai,aa
da aa poderem dar a tempo aa praridamciaa aeeaa-
aaraa.
Expirado o referido praaa a compaahiaoa a ae
ratpoauabillaa, por extravioa.
Para carga, pe* aagen, enooameodaa e diohtirc
a frete : trata-ae oom o
AGENTE
Aujjuslf Labille
9 -RA DO COMMERCIO -9
E' enerado doa porto* do
ul do da 19 do corrate,
aeguinda, depoi* da demora
do ouaUiua, para Bordeaos
tocando em
Dakar e Llaboa
t^jabra-ae aoa aanbore paaaageiroa de toda
** i**"81 (1B" ** 'OaTarea reaerrado* para cata
Hjaoa, que podem tomar em qoalqmar tempo.
raa-ae abatmvsnto de 15 /, am favor daa fa-
nliaa composta de 4 praaoaa ao meaoa e qae pe-
i"* 4 peatagen inteiraa.
Por excepeo oa eriadoa de familia qu toma-
rem bilattaa de proa, goaam Uotboa d'e*te abat-
oaaVOa
0a ralea poetaea ai ae dia at a dia 17 pagos
de contado.
Para carga, pa aageni, eacommenda ediohme
a frete : tracU-ae eom o
AGENTE
Auguste Labille
9 RA DO COMMERCIO-9
Padc sieam KavigadD tiompanj
8TRAITS OF MAGELLAN LDE
Paquete Galicia
E' esperado da Enro-
na at o dia 20 de No-
vembro, e aegair de-
is da demora do Cos-
me para Valparai o
Rio d iaaelroe Honfe
Tldo
Para earga, paitageiros, ene mmandas e iahdei-
ro a frete, tratase coa oa
AGENTES
Wll.an Non* dk J., Umlted
N. 14 -RA DO COMMERCIO -N 14
Rio Grande do Sol
Segu eom breridade para a porto cima a bar-
ca nacional Afaria Angelina : para o resto da car-
ga qae Ibe falte trala-ae em Jos da Silva Loy*
Porto por Lisboa
Baha.
Coca destino
breridade a brea
earga e paaaageiro, trate-ee eom oa aooiigoate
lio* Jcafl daSilva Loro Pilbo
aoa porto* iodieads* sejrae eom
nacional Mariao XI; pera
Para
rmetito do iareoteriaote do beoa do finado Can-
A. ijdi da 11 ,tia. levar a lilZo as tres
casas terreas o. 8, 12 a 1G 4 na do Tambi, fre-
gaesia da Baa-Vieta, as qaaes se achim em bsm
eatedo de eoaaervaede, e se rendem para paga-
mento de decimas, annaiaades, etc., daa caaes do
meamo espolio.
Os 8rs. pietendeotes podem desde ji mandar
rxsminal-as.
8ABBADO 12 DO CORENTE
aa do Iaaperador n. 3.
A'fl 11 horas
Em continna^o
Vender mais 'ama eaaa de taipa coberta de
telba, sita no beeco da Qaiabo. fregoeaia de
Afora jo, rcade G/00O_______________________
Leilo
Di ama casa terrea aitr a roa de Marcilio
Diaa o. 49, edificada em cb2a proptio
SABBADO 12 DO CORRENTE
A's 11 horas
No armazem ra do Bom Jesas n. 49
O agente Alfredo Qaimaries levar a leilo a
caso cima cencioeada a requerimeoto do testa-
menteiro e icventsrianta do finado Joaqoim Per -
?andr da Silva Manta, e por mandado do Exm.
Sr. Dr. juis de orpbics.
Leilo
De fazendas, miudezas, ferragens
e folbas de Flandres, avaria
das
Seganda-eira, li do corrate
No armasem da roa do Commercio o. 46
O agente Pinto, antoriaado pela* companbia d
segaro Ampbetrite, Pbeniz Pernimbocana e lo-
demnisadora levar a leilio diflerentes volumea
eom fsaendas, miadeaas, ferragens, p, cera, cha-
peo* a f.ihss de Plaeres, salvados do hiite Dais
te Gu'e, rindas de Moaeerd no vapor Marquet de
Caxia* e depositadas ne armasem da ras do C*m>
mercio n. 46.
O referido leilao comecar as 10 horas em ponto
por aerem moitoa os lotes e difierentes as merca-
dorias.
Vende-se na estrada nova de Beberbe, per-1
to da esfajio da Cu tve, 150 palmos de terreno
proprio, eom -400 a 500 ditos de fondo; quero pre-
tender dirija se 4 misma estrada- junto a taverna
do Sr. Arroda.
8. P. Johoston C. a pedido de diversos
commerciaotes deata praca que rem mandar vir
techadoras eom chives de difierentes modelo*
propriaa para cairas de eorreio, do afamado fa-
bricante Chaab." Os qae ainda pretendereis fa-
rer suas ncommendas poderlo envalas at o
dia 12 do correte.
Aluga-se
a casa n. 46, sita roa de Psvaand, junto a
poote, bem loealisada e tero agua enesnada ; a
tratar na praca da Indepondencii ns. 19 e 21,
toja.
Caixeiro
P/ecisa-se de am menino de 12 i 14 anoos, eom
prstica de molhadcs, qae d conhecimento de aoa
conducta ; a tratar no beceo do Peixe Frito a. 5,
hotel.
Criado
Leilao
cristaeg, qua
Precisa-ae de om criado de 14 16 anoos de
idado e qae d conhecimento de saa conducta : a
tratar na roa do BarSo da Vi toria n. 30, primei-
ro andar.
Ama
Precisa se de ama ama para cosinhar e com-
prar para daae pessoas, e qae durma em casi: n^
pateo do Carmon. 14.
Cadlla tugda
Fugio ha cerca de oito diaa da roa de Ria-
chuelo (terreoo morado esquina da roa do Hos-
picio), urna cadella eom grandes malhss debranco
e preto, que acode pelo nome de Formsss, veio ha
pouco pela via-ferrea de S. Francisco e prova-
vel que lenha ido para esae lado : quem a levar
no referido terreno oa na cocheira do Agr, o
aer notisia certa do lugar onde ae acha, ser bem
rece ro pensado.
Ama
Precisa se de orea cosinheira para casa de pe-
quea familia ; na roa do Bario da Victoria nu-
mero 2.
lugar nacional Neptuno, esperado do sul
O lugar
nestr* dia*, sego breridade. Desde j engaja-se carga a fre*o mi-
dico ; a tratar na roa do afsrqoea de Olioda nu-
mero 4.
LElLLV
Sitafeiri 18. o de moris, louca e vidres, oa
saa da rea da Conquiste n. 21.
ceatramia rKianirciii*
DE
>"aTegacio Coatelra por Tapar
Fernando de Noronha
O vapor Giqui
Comandante Lobo
8egue no dia 14 de
Nuveabro petes 12 bo-
a de manhi.
Recebe carga at o
_* 18.
j.as at aa 10 astas da maohi do dia da
aida.
ESCRIPTORIO
f*M da roaapaBhla Persuaabu
19)
HamtiTg-SaeflaiiiBrIaiiscia
DampfschinTahrls-GeselIschaA
O vapor Paranagu
^vlyj^
Espera se de HAMBUROO,
per LISBOA, at o dia 15 do
correte, segoindo depoi* d
daara aeeeataria para
jy^
Rio de Janeiro e Sanios
Para patsageiroa, eargs, frete e etc., trata-ae
CONSIGNATARIOS
Borstelinann & C.
RA DO COMMERCIO N. S
1- amdar
Caaapaahla Baha aa de navega
C*o a Vapor
PORTOS DO NORTE
O VAPOR
Marinho Visconde
Comroandante Pcreir.i
laco. Mossor e Aracatv

Eae vapor aabi-
ri psra oa porto*
aciaa indicados,
no dia 14 do cor
rerjte, >i 2 botu
da tarde, iapute-
rivelmeatr.
Recebe erg nicamente at ao meio dia do dia
27.
Para caiga, s^aagena,eocommenda* e dinbeiro
a frete tracte-ee na agencie
PORTOS Ix) SUL
Maoei, Villa Nova, tenedo, Aracaj,
Ksrtancia e Bahia
Agente Britto
De 4 piano, guarda-roop*, guarda-tonca, mobi-
liaa, BoeSS elsticas, mesas redondas eom ped,
commodas, censlos eom pedra de jacarand, car-
teira, cama francesas, porcao de Hvros, quadros,
copo, mala, eadeiraa avulaaa, estantes, jarros, 1
baleas, fiteiro* e oitro objrcte.
Ra de Pedro Affonso o. 43
a's io /a Horas
Agente Burlamaqui
2* leillo definitivo -de predios bem loca-
liaadoi
Sexta feir, 11 do corrent*
A's 11 horas em ponto
\o armazeav da roa do Iaapera
dor 4B
O agente cima, por mand.da e antoriaado, le-
var a leilo a caaa terrea n. 13, oo largo do
Mercado de 8. Jas (a qaarte parte) o imprtente
sobrado de 2 andares e solio, seb n. 84, a ra de
S. Jorge, eom quintal.e porteo, 1 caaa terrea 4 roa
do Rio, oa Torta, sob n. 15, treguaste de Afosa-
dos, as tres oooss parces do sobrado ra do Ba-
rio da Victoria n. 18 servio do de base oa ultimo*
oreos obtidoa oo 1* leilia.
Os Sr. pretendentes deade ji podero ir ex- mi-
nar os referidos predios.
Da movis, luucas, vidros
dros e
A saber:
Urna mobilia de janeo eem 1 safa, 2 cooslos, 2
cadeiras de bracos e 13 de gusrnieo, i piano for-
te, 4 qoadro*, 2 lindo* candieiro* a gas, 4 jarros
para florea e 1 tapete de (Seo forro de sala.
Urna Cima francesa de mogno, 1 toi'et, 1 lava-
torio, 1 berco, 1 eommoda, 1 gnardi vestido, I
goarda-ronpa, 1 bid, 1 eabide torneado, 1 dito de
parede.
Urna mesa elstica eom 5 teboas, 1 guarda-loa-
ea, 2 aparadores, 9 apparelbos para che e jantar,
e pos, clices, eempoteiras, bandejas, talberes, eo-
Ihrres, eadeiraa de janeo, relogio de parede e mu-
toa entro* movis.
SEXTA FEIRA, 18 DO CORRENTE
Na casa da rus da Conquista a. 2t
O agente Pinto levar a leilao os movis e mais
objectes cima mencionados existentes na casa em
2ue morn o Sr. major Jcio Francisco Antones,
rea da Coaquiste n. 21.
O leilao principiar as 101/2 horas.
aamamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamma
AVISOS DIVERSOS
Aloga-se urna grande casa na povoacio de Be-
berbe, eom commoaoa para grande familia pintada
e caiada de novo, tratar n Recife amado Hos-
picio n. 62 ou em Oiinda, eom o BarS> de Taea-
ruoa.
ALUQA-SE o obrado n. 50 ana da Roda eom
bons eommodoa, e muito fresco, a tratar a ra do
Cabog n. Ib laja.
Precisa ie de urna ama para cuidar de enancas
oa ra da Aurora a. 81 1* andar.
Preciaa-ie de om criado para servic domes
tico ; estrada da Torre, caaa n. 6-B. Na mes-
ma eaaa alogam-se aa casas ns. 4-A e 6-A : a
tratar na travessa do Corpo Santo n. 25.

Precisa se de urna ama pa.-a comprar e
coainbar em casa de familia : na ra Du-
que de Czias n. 14 se dir.


Taverna

Vende-se a taverna site ra larga do Rosa-
no n. 13, livre e desembarazada : a tratar na
mesma.
---------------------------------
gencia
Parte de Olioda todos os sabbados s 5 hora,
da tarde at Itabayana, e volta as tercas-feras a
vende-se passagem psra Igoarass, Goyinna:
Itamb e Itabayana, na loja doa Srs. Agostinbo
Santos & C, ra Pnmeiro de Marco n. 1.

Criado
Prccisa-se de um criado para compras e man- -.__
dados e mais eervicos de casa de pequea familia ;
no caes da Companhia n. 2, escriptorio.

* Precia-se de urna cosiobeira para casa de
familia ; na ra do Bario da Victoria n. 39, loja.
ALUGA-SE ama casa em Santo
Amato, ra do Liosa, n. 30, propra para
familia grande ou collegio. Tero 7 salas,
Id quartos, agua e gas encanado, appare-
Iho e quintal: a tratar na ly togrsphia de
J. E. Purcell, ra Marquer de Oiinda
n. 8. .?________^^
Aluga-se casas a dtMi no becen dos Ooc
boa, junto de S. Goncallo : a tratar na ra di
Imperatrii n. 56.
Oa Srs. abaixo declarados sio rogados a se
enteoderem eom os abaixo assignados a negocios
de seas interesies, isto porque sis ignoradas suas
morales ; no largo da alfaodeea n. 7.
Borgea a) C.
Msnoel Antonio Pereirs.
alartins Lisboa a C.
Joio Martina Oelho.
Pas aC.
Antonio Tiburcio Guimaries.
Antonio Custodio Loureiro.
Sexta feira 11 do trrenle
A' II horas
Na ra do Imperador n. 49
O agente Modesto Bsptiste, por mandado do m
Exm Br. Dr. jaia do Coamereio far leilie de l' Jo^ flenriquea de Oveira.
fogio de ferro, 1 mbilia da junco, i toilette, 1 ,-Abilio Martios or. C.
gnarda-veitido, 1 guarda-looca, 2 aperadores, 1
m*a elstica, 6 eadeiraa da janea, 6 ditas d ama-
relio e 1 soled* janeo, todo perteasente toassa
fallida de Alberto Rodrigues Bresco.
Em segiida
O meamo ageste vender 1 balcio. fiteiros, 2
bojo*, 2 pianos, guarda-loncas, cadeiras, 1 mo-
bilia rica de Jacaranda, mesas elsticas de piaba,
quadros, espWbos, jarros, 1 apparelbo de enge-
nnaris, cabidea, eumas tranceaas a para meninos,
grades pata escriptorio, 1 grade de ferro ecetros
muiUaaitgos que esta rio vista dos concurren-
tes.


Leilo
0 mor
Qimrnandante
J. J. Coelho
degoe imprstarirel-
zcente para om porto*
cima no di
vea brajas 4 horas da
{arde fiecebs carga
nicameate ate ao 1(2
tema
cate Ca-
reada 4i
latgeae, nsiraaii ssilas e valores
dia de dia 11.
Pera esrga, raaasgiee, eneommeadss dmbei-
se s trvte, trate ao na
tri
7tina
Dominas Alves liiheis
D maveii, I ocas, vidros, pi.nos, liados qasdros
esp-lb miadesas a ostros artigo*
Huje, 11 do correte
No armasem da ra do Marques de Olioda o. 19
POR INTERVENGO DO AGENTE
Gusmo
Agente Pestaa
Leilao
Da casas e terrenos ra Imperial..per-
teocentes ao inventario de Maooel Tara-
rea de Mello
O agento Pestaa vend.-i em leilao por man-
dado e assisuneia do Exm. Sr. Dr. juis do or-
jtM"*i om terreno eom um eaixio em respaldo
contiguo ittn n. 286, roa Imperial, uu dito
contiguo ao primnro, om dito contiguo casa n.
254. meama roa, dnas casas terrea* sites a roa
ea Via-f.rr. a ns. e 9, urna armacio de amurello
que se seba na casa o. 254 ra Imperial cede
slo etebeleeidoe o* Srs aloatwro J'rge i C.
SABBADO, 12 DO CORRENTE
ao mel da
No armszem ru^ do V'gario Tenorio
______________n. 12_______________
Leilo
de Ires casis terreas
.4gei(e Mi
mandado
I is de ios e aus<
Antonio Lip Machado da Silva.
Antonio Joaqoim Correia dos Santos.
Pereira de C.
Joaqoim Lopes 4 C.
Msnoel Joaquim da Silva.
Anguto Dias de Figueiredo Vieirsu
Martins de C.
Martinisno A C.
Mooteiro de C
Prancisoo j.spar de P.nb&
Antonio Feroaodes de Albuquerque.
Recife, 18 de Outobro de 1887._________
Aluga-ae a eaaa n. 1, si toada ao beeco do
Bartbolomeu (casa amarelte no Arraial),' eom um
bom aitio.frncteiras, etc. : a tratar na ra de Pe-
dro numero 12 _^_^___________.
18O0O m a 4: tratar n* roa do Pilar n. 125-
Aluga-se urna boa casa defronte do Uaidei-
reiro, no lagar Barbalbo n. 10, aonde tem tido
taverna ha mu-tes aonoa, eom bons commodos
para familia, quintal morado, cocheira para ca-
vallos, con urna boa cacimba e um grande terre-
oo para plantecocs, a dte casa aioda est eom
armtc) de taverna ; qnem pretender dirija se ao
largo da Casa Forte, pdaria n. 46.
Arrcodt-se urna ixceUente cas, situada no
bairro da Bia-Vista, oom 4 salas, 12 quartos,
quintal, agua e gas, pequea distancia das ofi-
cinas da estrada de ferro de Apipoeos e da linha
de bonds do Hispido ; a tratar eom a proprieta
ria da casa, ra Sete de Setembro n. 15.
Precisa-se de criados para vender tabjiei-
ros ; na roa da Matris da Boa-Vista n. 3.
Precisa-se do urba toa cosinheira para casa
de pooca familia : a tratar na ra Mirquex de
Oiinda n 4.________________________________
= O abaixo assignado avisa psra os Coa con -
venientes, que perded o certificado das aecea sob
os ns. 8991, 8990, 8989, di companhia do Bebe
ribe. Recife, 9 de Noverobro de 1887.
Jos Pses de Moura Acciely.
__ Quero precisar de urna professora para pri-
meiras lettras. musita e piano, dirija-se ra do
Ma quea do HervsJ n. 23. Na mesma casa se
dir, quem vende cio quadros da vida ou histo-
ria romana.
Cachorro perdido
Da ras Imperial at a freguexia de B. Antonio,
perdeu-se um cachorro de pello braneo que tem
estes slgnaes :
Urna colleira no peseoco ; malhaa pretes na bar-
riga e no pesecco.
Qnem o tiver encontrado qaeira leval-o a ra
Imperial n. 106 que ser gratificado
,

Caixeiro
-.-
-
Precisa-se de um caixeiro de 12 14 annos, que
tenha pratica de taverna e qne d flanea de ana
conducta ; na rus da Guia n. 42.
Carro?o de boi
Preelsa se comprar urna de tinas
rodas t a tratarlo Ia andar n. as, a
ras larga da Basarso.
Dcmarca(e e divisao
de trras

exposta ven-
Acaba de sabir lar e achs-se
da na
,HV3ARIi G. LAPORTE&C.
Ra "de Imperador n. 46, a importante obra se-
guinte :
Manual prallco e formularlo das de-
caes de dlslsao e demarcacae de
ierras
Seguida de regras e tabellas para a reduccS de
antigs medidas agrarias s correspondentes no
syetema mtrico, por
ALFREDO ABDON DE LOYOLA
juis municipal e de orpbaoa.
1 vol. in 8 de 140 psga. 4f000 e pelo eorreio
amo._________________________________j
Elegancia em obras de
virne
SSo convidadas as Ezmas. familias a supprr-se
deste.s artig03, que aeabam de chegar e se acbam
expoatos venda no estabeiedlmento de Justo Tei-
xeira & C. Succossores, ra da Penba n. 8,
constando de um importante e variado sortimento
de balaios, costureiros, acai.tes, bsndeifas, bercos
e eutros diversos objectos, primorosamente aca-
bados.
Roa da Penb* n. 8

ata'*
irada
Aluga-se no
eellente cssa eom
milia. jardim ao I
nna fora, dispensa, e s
cocheira e q
vores
> a asm
de Beberibe urna ex-
modos pera fa-
b qaartos, cos-
^a quiotaes murados,
jtn algumas ar-
de pedra e
e passa o rio,
aaaa i diri-
Cal virgen de Jaguaribe
Aviza-se sos senhores de engenhos e
mias consumidores desta ezoellente cal,
qne continua ser o seu deposito geral
raa do Bom Jess n. 23. Perfeitamente
ernbrricada ee m podras, como aa qae nos
vem do estrangeiro o em nada inferiora
esta, continua a ser vendida pelo preco fizo
de 6&000 a barrica.
Alem do deposito geral j indicado, alo
tambem vet-dedores delia os aenbores :
QuemarSea & Vlente 6Pateo do Cor-
po Sauto6.
Lopes & Araujo 38raa do Livramen-
to38
Bento de Freitag Guimarfie8 & C-,
51ruado Visconde ii Iteperic51.
RECIFE


MMM

muiaoBooseiiiiIcira 1
Nuita allencao
Ha ra fate 4a BXeabro (-str'cra bren de*
ftetrairea) fae-ae rdutet e renrta-n babedo*
laran e ntreitn.
Olinda
Pe rraasrida para o di 10 do cermte ats a
trr< antafaU dilaM tena a. 1 i rae de 8. Fraa-
aiaeo daata cidada, perte acento ao *polio da fina-
da D Rafia* Roalioa Freir, palo nrteo de.....
l-'Xtit, ando a ara* depon da respectiva aa
altana. gwHVta Pr. Cama.____________^_
A'nga-se oo venilr-sc
orna ean peqaena A rae de 8. Francisco a. 1 : a
tratar na roa da Stnta The ren a. 88. '*'<:,

.

Nao ha competencia
AOS
Retratos Americanos
Nao a aa pintara eomo na moldara, aa retra-
toa aaaaricanoa ci piatadoa e-n tala aa aa rbep*
da ataca i Tontada do fraguas, a linJe moldara
qoe traa de madaira doarada as alto raler aam
tafnitri da reliado (ado de eeteaAo mwmimic)
onda retrato traa dona lindos aartaea do ,11 e teda
Isa tnda par 964-
aas aaaaaiedn astea retratos na loja das
Isa* s i roa Doqae da Cnziae i 61, aond*
Lastras Aso*
aa fas
Jote Atymio Da,
Agento geral
nn PASTOR
Ornamentos para igreja
Ra Dnque de Caxiaa n 31
Fran:ie j Damaaio 4 C. participan de atoro
aoe aeni fregoeses qae coatmem a enearragar-ae
da qualqaer eneommenda tendente a ornsaanlo pa-
ra igreja ; bem como macen*, oratorio*, qnr?roa,
cnticat, e onda aa rncontra om grande e varia-
do aortimento da eitampaa, raearioa, medalbas,
fiaaaa, lampada, turibulo*, ealdeirinnas, galoe
e fraajti de onro fino e entre fin \ e de retros.
Maduro
SE RIVAL
O sorprendente riobo Maduro, paro, Km mil-
tara aJgumt, propro para anea, acab de ehegar
ora remean.
Setn quereros- depreciar aiqealidades para dea
rinh s d'iariameote annoneiadea, aodemo garantir
aoa c.i> fregaesr e as publico em geral, qae o
riano Malaro de nos* caprcialidade o noico
capas de ama boa nutricio, eontervando tadaa n
reqaititoa da bygicne, como ao do principan a
faaer ama diretto fcil, alimentando os global:
sanguineoe, principara motorr da ande da boma-
nidade.
Em OBRAS DE VME ninguem corapete com-
nosco : temo
erra Condene Co larr-iraa
r'aajar-lraa
Papeleiroa a aalsiot para ronpa raja, aaaim
teme cesta para compra, de todoa oa tamanb
Em TAMANCOS D PJ&TO
tambara aiognem compete : Para bcmtn io o-
berboa, ma para aeonoraa aio aorprendeatea.
.SEMESTES NOVAS
de BortaHcsJ flxes, teao sempre em todos
oa vaporee, a escoih man rigorosa qae dcaejar *e
aaaoe-1 PuntHa f*> Raplrit lua
Aftonao Alberto Herbeter e Maaocl Qeraldo da
Orna, aeatidaa pala norte da seo amigo a eolleg*
Mnnoel Pmpano do Espirito Santo, tamddam ce-
lebrar ama mista na igreja de 8. Joee de Riba
Mar, i 7 horas da manna do da 12 do corren te,
1* anoirertano da aa infacuto paatamento, o
para aaiatil deade jeeenvidam aoa ea pareo
. aastfoa a coHetr.
0 Remedio do Dr. Ayer
tmmtA
B" nm toorra fl'Tte ptiramenb* y
pelo coobectav toa. (.aihnii"> oobm rcra
aa r>brr9 niaU<;n.o>. T dev
\em a ana origen a uto
qoe penetra no aangnu jf
o flgailo c rnodra as dlflVn uto* i-taascs de
fcbn.s coiilrcclflas pr Teroiartas e
Quatrenariaa, Intarnas, de Fri,
Maligna, Ians inittontea, ftemit-
tentea, Biliosos, eTyphoicte.
O Burmo i>> Tin. Amt noutraJKi o
rerrer.o mU aratiro e expelc-o do ayatenuu
Mo conten qniarina neta lu irHanae ai-
Bnm lalB-ral; 6 segaro e hvrfcaslro, e
tranca Mi* ** > erando-ns DR. J. C. AYER s CA.,
I ..w.tl. >!;*.. i-:, r. A.
A* rendo na* prlacipaes pbarmaclaa
Joeajaiaai Telaatrm aaoatea
Maroolina Panana da Santo Baatoa e oa fa-
milia agradece* eordinlaatnta Aa pitan i que a*
dignaran) acompa bar ao cemit^ri? rabtico aa
ata* mortaaa da en idolatrado eopaao Joaajnm
Tcixtira Baatoa, a da aovo aa oenridam para a-
aiatiraan aa miasa que aerio oelahraraa* eabWdo
12 do tmianta, aa taorris de S. Ja*, stimo da
de sea pasasmeoto, i* 7 horar, peto qae can-
AoUwio Jaaa*>aaiM e ana espora, Joaqaim
Jo Frmeada* e Manoel Jca Pernandoa, filboa e
ora, pangidoe do mait acero a prJoodo aenti-
monto pata aorta d* aa* pai a aofo, Manoal Jote
Ferasada*, ata Portagal, oaoridam a toda* as
paaaaaa de saja ainada para assiatiram aa nvaaa
qne por alma do metano mandam diaer ao di sex-
ta feir 11 do corrate, na matris de Sonto Aato -
n., i 8 betas da aaabi, 2i das de tea faitea-
meato ; obsequio peto qaal deade j ae copre team
agraaaroaclaa
Agua de aju/ pura
liHiet rieposilo
Pedro Villlo i C,
Boa de Imperador d. 81
Ao ChineloTTurco
Bao do Bario da Vietorle a.' 0
8*p*'*a ingle** MODO e 6ACO0
Casas para alagar
e II da rW da arsaada, pairando
do Coora itaiiao : a tratar na
Aluga-sc barato
Ros Viacoade de iUpariea n. 43, armaaem.
rraia>-ae na roa do Cowaaercio a 9, 1*
Roa do Calaboaco .4, loja.
Roa da Boa Jetos n. 47, 3.* sndsr.
Ras Visecad* Itaqarie a. 43, 2.* andar.
oriptorio de Stlra tluimara> A C._______
Alnga-se
a easa terrea na treressa da Ponte d'Ucb n. 12,
eom baatantea commodoa para grande familia, eom
sitio morado e arborizado, boa agua potsvel para
beberdeposito e banbeiro de cimente e bomba.
Fica a dita cata 4 mkm do rio Capibarioe,
eom baobo.doce, temperado e salgado : qoetn pre-
tender dirija-a so measoo eio, das 6 i 10 borat
da manb, qoe encontrar o proprietsria
Alug*a
se
ama cata de om andar, rom ce mesado* para fa-
milia, na roa da Paodicao n. 10; trata-se na
IraJaofrapala de J. E. Poreell, roa do Marones de
OHnda n. 8.
Alaga-se
Oleo Florea
0 mellwr fm e cabelle
Oleo Floi a
Sitio

A'.oga-ae oa veado-oe eicelleote .-aerada eom
casa para familia, arroredot, todo morado, fica
Crt* dos bood* o atiadia d* rene, iraadeS.
ignl a 99, eaa Afafadoa, darraat* da
a rapar
H
a eai 4 traraaaa da Benaalut Nova a 15, eom
poaajos cominodot propria para pequen depatito,
oaaataa de cigarros oa faatlaria, e racimo para
eosgue por ser de esquina, a tratar aa roa relba
da Santa Rita n. 14, sobrado, onde tambem te
alaga a easa terrea 4 roa da Borta* n. 37._______
Aluga-se
Doit exaslleatas chal eom baatsntes commodo
para familia, catre cstsfoee da Tamarinoira e
Maogabelra de Baixa, e tambem ama excelleote
casa terrea eom baataote eostmodo para familia
jauto a ostaeAo da Cata AmareUa; 4tratarse ao
sastao logar eom o Sr. Pedro A lleta.

Ama
Precias-te da nm* ama pan coasahar aa roa
de Pedro Aftoneo a 70.

Ama
taboarm
Precisa s* de ana ama que aaiba cosi-
nbar e engonmar, para o matto, lagar
a tratar na ras' de Saata Tberesa ao-1 prximo d'esta cidade. Exige-te flanea de
___________. oonJucU. A tratar na roa da Unilo n. 1,
Pendra toaae- m fren d pello d l da* 6 aa 9 hora da raanbZ. para oaaa
de pequea familia.
ina
Eatrelta do Henarla
Juaf* l*rt?Ja
Po(d)s lendes J C
9,
Modista Fiweza
Utai o melbor ramuthi, qae o PEITORAL D
CAMBARA', a varis eoaaa vaaso affrlmeoU des-
spparece. Vende- se na drogara doe nico* agen-
tea a depositario* genes na proviacis, Fraaosco
Maaaal da Sirva 4 C, 4 roa 4* Marqocs de 0liada
23: *^
Profesar pm e mm priiurio
Um psafaaaor partraalar, aolurro, seta familia,
a bastsaU aaatiea a babihucaa para o rmiao
pimario, se otoeea pasa tea dea ar em qoalqaer
eogeabe. Alna do catino primario tambem tetn
coobeeimento da lingos latina e traoceaa : a tra
Unan Aagaata a. 38t.
Ama
Boa aoqrjisiftlo
Vende-te orna tarerna boa Ivcaliaada, propria
pora qoem dipoe de pL-qneno capital, retalha
CffrirCimente, tem commodo para prqaena fami-
lia, alaguel barato ; a tratar na rea do Capito
Lima a. 32.__________________________
Venda de sitio
Vende-te oa permuta te por predio nesta cidad<
om boD sitio coa boa casa, omita frooteira.
excellente bsnbo do rio, boa agna de cacimba,
exteaeSo de terreno para baixa de captm, todo
morado na freute, c^m p rii e grtdeamento, eom
eaminbo de ferro e estacAo junto ao dito sitio no
Porto da Hadeira, coahecido pelo sitio da JoAo
Selleiro, janto ao Dr Erneito de Aqaino Foose-
ea ; qoem pretender dirija-ee prtr; da lnde-
pendencia a 40, ds 11 hora 4 da tarde.
Chegou a lempo
A especial fita para
carias debacharel. A
Loja da Priinayera
ra Duque de Casias
n. 87Joo Ferreira
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & Q*
DEPOSITO
A na do Barao da Victoria ns.
sn
Oi proprietaiio deite ettabelecimeato cienti-
cam aoa sena numerosos fregueses e a* respeitave)
pabiieo, que eoatioaaa a ter grande sortimentc
do chapeo de toda as qoalidades e formatos,
manafacturadoa eom toda a perfeicao e por preoot
mail vaotajosos que em ontra qualquer parte.
Viohos da (arrafeira
Fiaos
Carer vellos.
Madeira
Moseatel.
Uva Baitarda e de Psssat.
PARA MESA
Genuino do Lavradio a 600 n. a garrafa.
Na mereearia de Manoel Corroa 4 C
a*imt?m da C*M*de> d'Bti n. lts
Vende-se
ama tarca parte de om aDgenbo moente, tcaito
prximo ao engeoho central de Coyambaea e di
cttreda de ferro ; a tratar na roa Aagaata au-
mere 274.

AUeoftlo
Precisa-se de ama ama
44,8
roa do Rangel n
Vende se espeeisl farinaa de milho e de*nos
feita 4 vapor, e preparada pan bolo, oangica.
cuscos ontrat diversas especies de comedorie.
|ue oeeesaitem destea mesmos gneros, seado a
40 rs. o kiio da de milho e a de arroe a 890 rs.
aata eomo farinha para tender o pao cerveja >
'4000 a arroba : na padaria da travesea -
P.rnbal n. 1, pertencente a Penara o. Pinto.
__________Telepbone296.
/
%

Precisa-ae alagar ama ama para engommar a
tarar ; aa praea do Conde d'Ea n. M, andar.
dr riratuRT
A Baronesa da Pirangr, seos llbos,
seos Blaos, netos a
gearoa, agradecen) di intimo d'alma as piraoa
aanmpaaaaram ao eeasiteHa oa natos martae*
M^Urna Pannr Hn, ca.htroira e mo- TJVT^^SST.SS' *
dista, parapa a toda* a u. Exmas. ntirm ao dm 14 4 8 bora, aa masan ana mao-
fragnen, que receben de Parts, peta va- demimmr por sea eaa rosan r tora*; aateajtrma-
por VUU . *,**?'*' ** O"**!! flraiiii
ti-onto de flch. ^mic^e. de idrilbo \ZJBtgXS ZSSLfZnSH
\ ct* de eandade cbriatl.
Meninos
Freci-*e de don pan vender froetaa ; a tra-
tar na padaria da po de milbo ae Pombal, ptga-
aa bam.
------------------------------_*_------------------------~-
gaarni;3a
de todas aa corea, altaa novidadas em teci
doe de varias octomaoe caire branca, ere
ase, preta, Ilusin para vn de noiva e fl >
rW da iaranja para casamento, caobeaira
e crep para lato, foalarda de seda para
vestido, etamines e ontrs hiendas da
aparado gaste.
Tendo o seu at-lier completamente mon-
tado, execnta eom prsmptidlo e por pre-
go* raaoaveit, como abiixi especifica,
toda e qualquer enoomraenda, qae hs for
confiada. Fas vestido* para calamento,
bailes, paaatoa, etc., romeirea, visitsa.
Snfeit chapoa e fai lato em 24 horas.
Pre(,o doa ato trabalhos, feitio de
qualqaer veatido da chita, percala, ate.
104000; feitio do qualquer veatido de li
oa cachemira 1200; feitio de qualqaer
veatido de eeda, de 18#000 a 20#000.
Tclcphome 19 1
BA NOVA N. 15, j ANDAR
A o publico
O abaixo araignado, nnico agenta de locace*,
ooe a cinco aonoa procara a eommanidade e o me
li orameato deta cidade, avtsa ao retpeitarel 00-
hiico qae eontin* na toa reideoeia 4 na da
r l.na n. 18 (aorta larga) ama* todo* as arlad** e
1 podras prsaarar, ala da aeren eampn-
a boa* enea, e pavaWte iotermnr-n
ao* o sstis qoe tor penivel.
aftaoort B*raara)*o Baatoa.
.____________Agmte oa lotatoei de rrioaa
(ratifica-sc eom 50
Ao iaqailino oa prosrietari* qae traipattar
alagaal a* arrendamento de orna casa eom eom
acdos pal
ni) pudtm daixar de pablieaateote
a divide de gratadlo o raernbecimen-
to qaa costrahiram para eom aro
So da Oaraaaaa* eaaitao Maaoel Tbssaaa TBfa
tra, a a Jai de o*r*4to Dr. Joaqaim Ostra prtot
eaidad** dttrvllo* em qa* acercaran o finado
Qoem qoiser a/ugar o obrado a 43 4 roa da
Aorora, procure enteoder-ae eom o Sr. Negieiroi
4 roa n Imperador a 90 '
Aluga-se
Ni Cnnbe (Bfberibc)
Un boa ean para penar a fasta, eom
tas cmodo rxoslmat* beabas o melbor do
lagar, nn da eiearaa. e janto da qoe men a
protuwi a pablics ; a tratar na nbarmaeta Con-
eenio, roa da Marqoaa 4* OUada.
dataaimtam Telxe-lra Baatoa
A Hrnaidali Brtkaieaate Inae Brasilein, taada
de mandar celebrar ama mita* pelo rape a* o alar-
no d'alma de ara aooto bemfaitar Joaquim Teixei-
ra Baatoa. na igreja maUia da 6 J ae, pelas 7
hora da dia 12 do eerraote, (elimo do sea falla-
'"tmeato, eoorida para aniatir a easa acto de aa-
ridad*, a familia, amigo e connli da meama.


t
famll
a a tio rborido, embora
peqaaao oa g< ande qninul. ecm aa irada iodepen
Mata a qa* doa* parto daa lineas do '
Caxaaga
de 8004
Orot
asa l'mite da prtaxlra seceZo, alagad
4 1:1004 : a tratar na na da Madr* Ce
forre
Aiaga-te am ai to eom tai* caala e pintad de
aove, cea aastaatet eoouaodc maito prcxbaa
daa acad*.
Aloga-as tambem a li-j* do prvdV da na dj
taarqan de Harval, trav-aa* do Paeiabo a. O, da
esqaio* ; a tratar ao largo do Carpo Haato a. 4,
Pao l enteio
BMeDo A Biaet avisa m ao nspakavet paUiau
a* tedas a tero- e texta faira teem esta n~
aonso pa> ; r*i farga ik> R ario n. 40
1 r,rtiite
ar. TrlMdo aleartfja)a Coala
Ana QeoeroM Rodrigo** Cnti, tasa daasfi-
las e Antonio Jureocio Rodrigo*, da tftlrs agr-
drem do intimo a'alara a tedas a* panoat qoe
acomfaaatberam ao emiteri* e aotatiram ao em-
Um do aro aras faaaimo tapim, aai e coabado,
Dr. Triatao Uearquea torta, a poden a--t porra
te eamagor ana a do toad* o oeoetjat* 4s eom-
paneonm aa itrrrfa da Caantci* *c* Miaurn a*
dia 12dcorrate (oabbado|,*e 8 aera
para oavireta a atina do alian dia qa*
rretrr, o da*** M n mifcna gnioa i
aqaarlfae traa aaafttlram a
rii" "
RIGAUDeG3
Perfameiroa, romecedoraa
tt Ctni Saata da MatsttSt.ss Vacia tas ffaSSaat.
ELE6AHCIA PARISIN!E
U rktnaat 4 rtrb:
timo DO VALU
HT0 oos nirii
HlLIOTROtO
aa. aouowarr
'O OORTADO
ixoaa o-afuioa
JASMim
JOcaar-oi.ua
aa o jara*
ygiene
BSAdMOLIA
mi lat oa omina
an o'imolatibmia
OrOtONAX
aATOHULI
>0
TuitrLMaaaMitaaV
da Booot i
Crtmi Dtnttrriclo d, FHsaud, *~
ataaaa aw tana aa aalaa ana caaat nttm.
Dentorlna flgau, ? ~+ boa,
t'trrrt a *ant ti aVuraW.
Em PARS. 8, Roe Vlvienaa.
i esta acta
.3
sajiaaen
aland Braa da aiit a Ollvatrm
Felicia Jnoiaa BeaVtaa Olireira, anlaer, i-
n a g aro do oada J. .e Braa da Aira Obrta-
n, agrdaeam a toda* as pumas ama n digna-
rata acomnmnr 4 tas ottima aonda o aadavav
** *"^**"* aieafaal aaxro; a d*
iridam a toan o* asa amigas pan
V"* ** dn do tea fafWi-
^ar anta-fera do otnata
^*n* **, aa veoeravel ortWm
rraac.*n, pola aa* dnde j ate
cipa n-na tteceoa acrad'rimenta.
Ama
Preein'M da orna ama para comprar e coti-
nkar ; a tratar na ra do Aragb a 80, en 4 roa
de Pedro Aff-no n. 22. __________________
Precita-m de ama b a cosinoeira : aa roa Dn-
qoe de Caxfas n. 44, faja.
Ama
Precira-n da ama enatabaka da ania idaoa, de
nada ota afianzada, para ral ve ds ata nial
em 6lbc ; na na Vidal de Hagiairu* n. 184.
Ama
Procia e de orna ni pan engsmmar, pan
casa dr paaaaaa familia ; a frotar aa raa do Li*
aart a. 24, loja.
Amas e criado
No largo do Corno tanto a 19, 2 andar pre-
eiaa-n ds aa pan ngoantar mrtar eom orfan-
ca* e oatra boa eotiabeira, qoe dorma em asea
Tamaam precinte de oa criad* meaiao oo bo-

Mais liarao
Papel para impresso
Vende-ee pspel para imprtsao, do formato D
rio e Joroal do Rccife ; na roa d0 Marones di.
Olinda n. 31. *
Criada
Preein-n de aera miada qoe aaiba en
e coainhar ; na raa Mareo s do Herral a 10.
Gasa
Alaga-n o 1 andar do sobrado a 27 4 taja do
Impender, tan araan rnaanla o agaa; a*
cbarea para oorraracbaa-n no aodar terreo.
VENDAS
Preclnn da aa
4> Lifiaanua. 17.
kiro
I do barbeiro ; na roa
Fin ha rerina
A C. team pan vaadrr peaor-boaa
se piobe de reeiea j4 aerratk* de SX12 e 4X12 :
a trttar no nm do Apollo n. 4
Ao Chnelo Toreo
ntpatoeante-beribarico*. grande varadade em
goato, ana 4 proen b.rtinroo
10 Roa d Bario d Victoria -
iim-aia Mm
Venden aa nvallo eastanba, grande, pan
sella, andador de bniso a ateio : a tratar aa roa
da Coaoeioio, cochrira do Xieo Flix.
WHISKi'
BOYAL BLEND marca VIADO
Eate excellente Whisky Eecosaez pre-
fervel ao oognac oa gurdente de canna,
para fortificar o corpo
Vende se a retaibo nos aaelbores arma
xeoa da aelbadoa.
Pede BOYAL BLEND marca VIADO,
cujo nomo e emblema ato registrado para
todo Brasil.
BBOWNS d C, fente*.
Mobilia
Vendo se ama arbiHa
tado, 4 raa dn Triacbetna
14.
en perMU w-
Irata
ate!

mo a dr a.
oas taseme** pi ... i-,r, o a aitn aa*
alma do falleoid* ocio bemteitor Dr. J|*
Alfredo 4* Medeiroa, a..oda retar amaabi me -
Momjm* olrntorn. aa matria oa Bn-Vist*. 4s 7 1,9
l bar a a*"b4.
17 Siiva, raa
0 1* aanr da ama 4 raa 4a awmfea a. 5,
jaste a poeta graede, eom malf* ontando, -gu
daaaaada, bam baabo, qaer a'*gu% doce, qaer
dagas talgada. p ,r ter npacoao ^aintal e porto
no taada : a tratar aa panraaacia Coneeic&o roa
Saarqoeajle Otiada ___________________
Atlenco
O Br. Tbaa toel. Caaato rfa Agaiar Pe-
dro Celutia* P.rem, tana vtr 4 nta a. 40,
1- andar, 4 raa da Imprnirrs, recebar eartas
viadas da pKvfaaia d* 4mian pelo vapor !-
Vende-n < m iiio coa casa aa trente, eom baa-
taatta arvorn fractiferat e om lindo parreiral : a
tratar no mremo, 4 roa de b. Migael o. 84, Afo-
gadot.______________
Vinho Mourisca
Praprto para ana
Joae Frrrein da Oosta, aaico atportedor dette
b m roaacene viabo. caha da neeber nova re-
mana qoe veie aoito uperur a* anteriores, ven-
da ea napea, barra de 6- e de dcimo i aa raa do
Aawrlm 41.__________
A o publico
Telba, lijlos o frmaa para pangar as-
Vende a loja das Liatrea Azuea a ra
Duque de Caxias a. 61 e d descont a
quem comprar de 20-J0O0 para cima.
LINN bordado, todas as cores, fazen-
da liaa de noridade, a 240 rs.
MERINOS infestados, todas as cores,
a 500 rs. e maito finos a 800 rs.
Zefiro liso e de quadrinhos a 100 e
130 n.
LANS cam quadrinhos, mitacSo, a
140 ra.
LINHOS maito largos, psdrSes novo,
a 200 e 2-40 rs.
RENDA oriental, faienda aberta, creme
eom matis para veetidos, a 500 ra.
Setins lavradss da algodio, fantasa a
240 ra.
CORTES de vestidoa bordados, em oam-
braia branca o de cores, a 50000 e 6500.
VESTUARIOS marojo para meninos
de 6 a 10 anuos, a 6J000, completos
ENOHOVAES para baptisados. em
linda caixa, por lOtf e 12,5000.
FICHUS de renda oa de II maito, mili-
to grandes, a 1.J0O0 a 2*1000.
ESOUIAO infestado, pardo, para ves-
tidos, a 320 e 440 rs. o corado.
MADAPOLAu americano Listrai Aaues
eom 20 vsraa garantidas, a 5000.
ALG0DA0SINH0 muito boa e largo
a 2.J800, 3,5500 e 4|000 a peca.
CHITAS percales claras e escoras, co-
res segaras, a 200 e 240 rs.
NANZUC muito fina eom lindas cores
a 240 e 280 rs. o corado.
Pechinchas
RENDAS e bicos brsncos e tdr de cro-
me, P'?as grandes, a 2tf000 e 2^500.
CONTAS lapidadas pretaa e da todas as
cores a 800 rs o maco.
LEQUES transparentes, fantasa, a
1,5000, 2.5000 e de seda a 6A000
LUVAS de pelica a de seda, pretas e
de coree, a 2*000 e 2*500.
EXTRATOS finos em garrafas eom
inscripcAo para presente a 2*000 e 2*500.
RENDA bespanhola branca e creme a
3*000.
MEIAS de cdrvs para senhera e meni-
nos a 500 e 600 rs.
LENCOS finos em liadas caixas a
1,5400, 2*000 e 2*500 a duxu.
I muitas faxendaa novaa qae s Exross.
familias podarlo ver o se acham expostas
na loja das Listras Aau8 de
JOS AUGUSTO DAS
LiTramento & C.
veadem cimento poft'aad, marca Bobins, de|l
aalidade ; no caes do Apollo n. 45.
A FLORIDA '
Boa Baque de Casia* n. IOS
Grande sortirrento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteires, porta joias, l-
bum de madrcperola para baile, dem de
marfim, estojos para agulhas, lapiseiras,
broches de madreperola, idam de marfim
desenliando em alto relevo Adres e am mo
Iho de trigo.
Casacos bordados para senhoras a 5*000.
Leques transparentes pretos e de efirea a
2*000 e 2*600.
dem de setineta a 1*500 e 2*000, am
dem de papel a 500 e 800 rs., um.
Agua Florida verdadeira em guarrafi-
nhas a 500 rs., urna.
Contas lapidadas pretas e de odres.
MisBangas pretos e de cores.
Lindo aortimento de fitas e bicos bran-
cos e de edres.
Grande aortimento em botSes de ma-
dreperola e phantasia.
Lavas de pellica a 2*500 o par.
dem de seda a 2*000, 2*500 e 3*000.
Copellas, veos e ramos para noivss.
Suspensorios americanos a 2*500.
Linba para machina a 800 rs. a duzia.
n. 50
Meias de coree, escocia, para senhoras
a 1*500 e par.
Caixas de jogo para sali a 5*000.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de conro, de chagrn,.de pcllucis
e de pellica para senhoras e meninas.
Espartilbos a 3*000, am.
lindas pastas de coaro, chagrn e pe-
lucia a 500, 1*000, 2*000, 3*000 e 5*000.
Carteiras para sedulaB eom os reparti-
mentos de 10*000 a 100*000.
dem para letras eom os repartimentoa
dos mezes de Lneiro a Dezembro.
Estrados corylopsis do Japao, nexis do
Japio, Bouqaet de exposicSo, Theodora,
Bita Sargalr/, Porto Veine, Ixora Brione,
Boger, Gsllet, Briza da Serra, Pars-Bou-
quet, Estraeto Dodeur, etc.
Lavas de seda bordada eom missangas.
dem bordadas eom vidrilho dourado,
bronseado e granad.
dem eom palmas da mesma seda.
dem arrendadas a xadrez.
Anquinhas a 1*300, 1*500 e 2*000.
urna.
Lindas pulceiras americanas de 5, 7,
8, 9 e 10*000 o par.
dem broches americanos de 40. 3*,
2* e 1*000 um.
Collarinhos de linho, gosto moderno, a
5*000 a duzia.
Pnnhos do linho, modernos, a 9$000 a
duzia.
No vellos de linba de cores para crochet
a 200 rs. um.
dem de cores a 60 rs. um, para ma-
china.
Papel pjra flores a 103 e 120 rs. a fa-
lda.
Leque de setineta a liJOOO.
Papel amisade, rosado, a 600 e 809
rs. a caixa.
Enchovaes para baptisados.
Eovisiveis a 200 rs.
Lindos plastroes a 1*, 1*500 e [2,$Ot
um.
Ba Duque de Caxias n. 103
103-RUA DUQUE DE CAXIAS-103
Reclame!!!
formas
sacar
udem Einrta Aaanie Osrdcae de O, na Var-
ees dr Una, em H repara-n qoalqoer
ancommead* fm promptid4", e tbrifa-ae a pdr
o de Btrrciro.
Chalet no Arraial
Vende-e na chalet acate ameno povotdo, perto
da i-stacio da Cata-Amarella, tendo o commodo
aeeuinte : 3 quartoa, 3 tala, ectinha lora, terre-
no proprio, mediodo 80 paleros de frente e 320de
fundo, banbeiro e ama importante cacimba eom
maatravel agaa. Bal* eaalet aeka-te bem locati-
aado e em b. m estad* de ccnervieao, por er de
pedre e cal; a tratar no m-imo at ft 8 hora da
manhl oa no Recite padaria do Sr. Angosto roa
Larga do Bonrio. ^^^^
Venda de t rreaos
Vende-ee em grandn e pequeo* lotet o ter
na** do aitio, qoe aa aatrada do* Aflicto, 6rarx
jnnto a eapella e defr ,nt da ntaoao da Haba
terrea do Arraia! : qoem os qaiter comprar diri-
ja.-** ao Dr Peona ea aen acriptorio a roa de
Imperador n 66, 1 andar, ou 4 nn da ana ra>
Videncia a Amtetos.
Nio deve baver contestacoes qoanto prefos de
ama grande parte de artigo, verdadeira pichin-
chas, qae se encontram ns antiga can Carneare
da Canha ; nonos dignos leitorea qne spreciem. os
qae abaixo m tegnem :
Brinainbos de cores para roapas de enancas '. iO
rs. o cavado !
dem pardo lana a 320 e 360 ra o dito !
dem branco de linho, n. 6 a 1500 o metro .'
Cttf miras pretas diagonal, 2 larguras, a 14600 e
14800 o corado 1
Cheviots saperiores, pretoe asa!, a 34 e 345(0 o
dito !
Bramantes, para linho, 4 largaras s 14900 ometrol
Atoalhado bordado, a 11200 o dito !
Madapolio americano, eom 24 jardas 54800 a
peca!
AlgodSo lfcrgo maito encorpado a 44 a peca !
Beroalat de bramante bordadas a 124 e 16*000 a
duaia 1
Lencos branco e de cores, abanhados a 14600 a
14800 a dita !
Camina francesa e inglesas, de linho a 364000 s
dita!
Meias inglesas para homem a 44500, 54 e 64000 a
ditaf
Toalhn ielpalda e alcochoadas a 34500 e 4000
a dita!
C.-m as Eiraes. s>:nborss
Riquisaimaa goarniedea de crochet a 8000 !
Lindas 'grinaldas e veos para noivas a '.'4000 e
12|0!
Eipartiihos americanos e franceses, a 44, 54509 e *
8400!
Fichas e entradas de baile a 34 e 44000 '
Colchas franerzat e cjberta, grandes a .-.$ r 44 1
Camita bordades par eahora a 34 e44000!
8argetin8 de todas as cores a 240 rs. o corado !
Setins meci todas as cores a 14000 o dito !
Setinetes lavradas de core a 280 rs. O oovado!
Cachemires de lisUnbss para vestidos a 400 rs. o
dito?
Vtlludinhos lisos e bordados e 9! 0 rs. e 14 o dito!
Pecas d s eiguio para camieinhas 12 jardas por
4400)1
Ltnhc de quadrinhos, maito largo, a 200 e 240 rs
o covado!
Mirinds para vellidos orna largara 560 >s. o dito!
dem preto 2 largaras a 800 rs., 14000 14500 o
ditol
Fosioes branco* bordados, fiaos, a 40 o dito 1
Nanstkt de cores, (nio deabetam) 160 'lo!
Faillee. ultimo gosto cm padie, s 4' w /).o ditol
Cambraia Vitoria e transparentes 10jardas a 34
e 345OO a peca!
A Srs. Fsseadeiro
Algodao da Babia superior a 320 ra, o metro I
dem de eorea, do Rio 8 440 ra. o dito!
Vendas em ere!so darnos detcontos da praca,
59Raa Duque de Cazias59
Pereira & Magalhaes, sacfetsores de Carneir*
ds Canoa & C.
(lufre e lustre
Vende-se am cofre, prova ds fogo, e am lastre
de cryatal eom don bicos, arandela, globo, re-
gistre e encansmento de gas ; os raa do Rangel
namero 13-A.
Vende-se
Urna balanca eom pesos : i ras de D. Mara Ce-
nr a 4. ." '-: ,_______
Casa venda
na raa d- Lana* Valeotiann. 5 por prco bara-
to : Iratar raa do Bario da Victoria, n. II, lo-
ja da A guia Negra.
r!')


Diario de PcrouBibuc*- SciU-fcfra 11 de Xovcmbro de 1887
* *
~j$)ORON GUYOT
\f*^ Alcatro Guvot w
FtiJB^iYia.C3u.tioo, 19, ra Jacob, Paa
----------? iti <-
(IW LOMM

O OOUDnON GUVOT -rro par pre-
parar njru.-i iU :.l li. -i a nui* agrada-ni.
O QOUO'ON GilTOr lo aUd *-
rim.-litado o-o (rra'ios txito aas Hoasnoa
4a Franca u *iaiu.-i na nfir .nidada Aoa
FULMES e GASQANTA
nos CATARRH08 da BEIIGA
OtPPSIA
O GOUDRON CUYOT concita a*.
{weba ios eilwru a a tbila a Dais hygioiji-a.
, Al OAfUULAS SaUYO coala alfa-
I trio lo Noruua puro. A oaa a|o l ana
. a astro upsubt no momento a* r "JtAo.
A OAPSUL A O SUYOT rjewnMUAIo-
M na aaJaXaiKade MguiBt:
> TGS8A8 TINAZE8
| TSICAS, BaWiCHITAS, ASTHMA
RESFRIAMEHT09
A. CAWMlUt OUVOT ato ba
a cada nic la 1 unir oca prau a nxata :
mbmoiataramt ntfiapanasrai
xigir a JMnaui
ISCHIPTA SJH TR8 COR

Fahrica : Casa L. PRERE, 19, roa Jacob, PARIZ
FNDICAO DE FERRO
'CABDOZO ft IRMlO
lina do liarau do Triunipho os. 100 a 104
Deposito a na do Apollo ns. i e 2 B
PERNAMBUCO
Verileaba, como foi, a impossibilidsde He aer extrabida a grande lotera desto
provincia, om favor da educarlo dos ingenuos da Colunia Orpbnologica Iiabel, e no
ouvarel ioluite de evitar o prejnio rfie ao> portadores de bilbetes adviria de ama
lodsmoisar;! parcial, determioou o Exo. Sr. pre>ident<> % provincia, por a.-to de 16
de Agosto ultimo, que fosae aubalitai la a referida lotera por outra de valor de
1.400^O00#O00 e qu ser extrabida impretorivelmente no dia 28 de Feverciro do
anuo prximo viudeuro, cejo plano cootem os aeguiatea premios e approximac3s.
1 premio de..... 3OC:000O00
pret
1 a
1 i
'i premio
10
15
56
60 >
80 >
450
700
50:000*000
20-.000ft\000
10:000,5000
5:000,5000
2:000*000
1:000,5000
5000000
200*000
100*000
fintee e iguaea
Tero sempre em deposito todoa oe macniniamus e ferragens precises 4 agrioul-
tura desta proru -i, como aejam : vaporea locomoveis, semi fixo, com calJeira
borni-< ou para fugo de assentamento, moendas de todr>e oa Umaohoa, techas batida*
o fundi !aa, etc.
Mandam vir por encorornenda qualquer macbinismo, rncarregam so desental-es
e f responsabiliza pi>Io boro trabalbo do Desaso.
Vender a prso oa a dinheiro com deaconto e a precos resumidos.
Diai'ElSAVXt. ai a )-a-TT T A a 0 ca 'VXUk-J
usado no jii/ioc ixrrnno
i CBaas t/GOUOr pads aoa ini^r *---:: .uunn aaVu-a ya
VERDADEIRO PAPE. ISOIIOT
Uf-
Ra I de Narco n. 6.
Par:i ipam ao reapeitavel publico que, tendo augmentado aeu
eatabalxi.iti:tj de JIA com maia nina scelo, no pavimento terreo,
com especialidades em artigoa de ELECTRO-PLATE, convidam aa
Exorna, familias e aeua numeroaoe agaeaaa para viaitar sen eatabeie-
cimeoo, onde encontrarlo um rqaiasimo aortimeoto de oias de ov *
prata, perol-s. brilbanle* e outraa pedrs preciosa*, e relogioa da iro.
prata e nikel.
Oa artigo* que recebem directamente por todea o vapor alo
executadoa pelo* maia afamadoa especiaaUa e fabricantes da Europa e
Eatadoe-Unidoe.
A par das joias de subido valor acharlo orna grande variedade
ie objectos da quxo, prata e electro plato, proptioa para preaeotea de
aaamentos, bapttadoa e anniverurM.
Kem em relacSo ao prefp, e nem qnalidade, oa objectos aams
mencionadoa, encontrarlo conenrrencia n'eata praca.
50*000 para os dona algarsmos
aoa do primoiro premio.
700 > 30*000 para os dous algarisxo finae e iguaes
sos do segundo premio.
7000 t de 20*000 para o sjgarismo final do primeiro
premio.
2 approxima^oea ds 5r000*000 para o primeiro premio.
3 2:000*000 para o aegundo premio.
2 > 1:000*000 para o terceiro premio.
70,000 bilbctee a 20*000 dividoa em seios, quartos e vigsimos.
Eacarregado por nomeacSo interina do meamo Exm. Sr. datado de 30 de Julho
do corrente anoo, da xtracco d'eeta lotera convido pelo presente, os possoidoret de
bilaetea d'aquella grande lotera a virem tracal-os na tfapsouraria das loteras a roa do
Bario da Victoria, a 14, por outroa da que tea de ser extrabida no dia 28 de Feve-
reiro prximo futuro, e oade se acbam lambem 4 venda os bilbetes d'eata nova lotera-
Nao ba poeiibibdads alguma de deixar de effectuar-ae a extracto d'ea a lote-
ra uo dia fixado, oto a porque a importancia doa bilbefea vendidos da antiga'loteria
e praco ioferior ao valor da actual, e por essa rasSo dever-so coneideral-a quasi intei-
rameote vendida, como porque nos termos do acto presidencial, na foi ordenado que
sera ella irrevogavelroente extrabida no mencionado mes de Fevereiro.
Para acieacia doa intereseado* aqui transcrevo os seguintea tpicos do referido
acto da presidencia, de 16 de Agosto ultimo autoraando a aubatituiofto de urna lotera
por outra:
t Os bilbetes que nlo toreos spresentados troca at S das antes da extrae-
cSo, serlo relacionados por seus nmeros, dando-so Ibes outroa quaesquer nmeros
do valor correspondente na presente lotera, faaendo-se d'isto urna relacSo, quesera
publicada pela imprenaa.
s O portador do bilbete primitivo tem direito ao novo numero que Iba fr
designado, qaando reclamar, podendo depois da extracelo recebar o premio que lbe
sabir em aorte.
c Na preetaolo da contas o tbesoureiro recolbera ao Thesouro Provincial, em
deposito, bilbete* e premio* que nao forem procurados.
t Dentro de um anno, a contar da data da extraerlo, anda o portador do
bilbete podar4 apreaeotar sua raciamaclo perante o Tbeaouro Provincial.
Findo ease praxo, os valorea em deposito prescreverio em favor da provin-
cia, sendo considerados renda eventual, na forma da legialacao vigente, ae a Asaem
bla Provincial nlo resolver a convarato em beneficio da Colonia Orpbanologica
Isabel.
Recife, 10 de Ootubro de 1887.
Jo0 Candido de Morats
VERDADEIHOS GRAOSotSAUDE co DTRANCK
\ ijcxclsspl QBBAL DX HTQIESI WJ nPURIO DO BRA2JL
S*rliln, aSswanhlooa, Purgativo, Damwt>oa
t k>ntra & Taita a a>a t u OaaisstSM, etc. Dote oritmari* : 1, 1 i l or&ot.
Deacoouar a* aUslOcac&es. Bgtt o rotulo Junto imprimido em francos;
cao.um.^^^T IiBSSOT. Multa w Irn r i*1**t*** >**-'"
-
Na ra 1. de Marco n. 20
(JUNTO AO LOVRE)
PERCALES claras e escura* a 200 e 240 rs. o covado.
TALLES de ramsgem, lindros padrSes, a 500 rs. o covado.
SETINS de todas ss cores a 900 rs. e 1*000 o covado.
SARGELIM diagonal do melbor a 240 rs. o covado.
FICHOS de malos, todas as cores, a 2*000 e 2*500, um
ESQU AO pardo de linbo para vestido a 280 rs. o covsdo.
PANNO da Costa para mesa a 1*000 e 1*200 o oovado.
BRAMANTE da algdoao de 4 larguras a 800, 900 e 1*000 o metro.
2EPHIRES de corsa lindss a 200 e 220 rs. o'covado.
GRINALDAS e vos para noivas a 8*000, 9*000 e 10*000, urna.
GUARDANAPOS de linho a 2*000 e 2*500 a dusia.
BORDADOS de cambraia a 500, 800, 900 e 1*000 a peca.
TOALHAS para banbo a 1*500 e 2*000, urna.
CAMISAS de meia para bomem a 800 e 1*000, urna.
TOALfLiS alcoshoadas para rosto a 3*500 a duzia.
GUAROA-PO de brim pardo para aenbora a 8*000, um.
DITO de esgaiJo pardo para hornera a 4*000 e 5*000, um".
MERINO preto de 2 larguras a 800, 900 e 1*000 o covado.
MERINO de cores a 800 rs. o covado.
CUTELINES de cores, fasenda de 800 rs. a 360 rs o covado.
ALGODAO brsnco de 3*000, 4*000 e 5*000 a psea.
FICHUS de la a 1*500, um.
CORTINADOS bordados a 6*000, 7*000 e 8*000 o par.
BRIM pardo para roupa de bomem a 320 rs. o covado.
RENDA da China a 200 rs. o covado.
CORTES de casemira de 4*500, 5*000, 6000 e 8*00, um.
SORTIMENTO completo de l&s para vestidos.
Para bunlio de mar
Costuioe para sen horas a 10*000, um.
Dito para homena a 8*000, um.
Ditos para meninos a 5*000, um.
Sapa tos e bolsas para mesmo o fim.
RA 1. DE MARfjO \. 20

-

AMARAL &C

t
i
H

g
9
oa
B2.?
3 *
<* M
U)2.K
w
III
i*
:% =
s
1*8
-1
i-i
M
f
c
B
B
D
8-
2 B
s-s-
o
o
11
M
la.
II
18:1
a. 5" o.
| o

a
a.
o
Q
.
o.g og.
5 BJS
o.
B
o B E. o. oo
o m o" 2 o i J
S. | 2. a- 5
O. o
a i
n
iROPE^SEIVa.PIIHEIRO martimo
d LAGASSE, Ph*no*eBtJco it Bordeara
Approvado pala JuaU de Hyglsae da Rio-da laiisira
Os medios franeexea mandlo para Arcaoooa, parto de Borrlsaai, oa
doentes fraoos do peito, aflm ds que respiren o ar embalsamado doa aaaa
pinheiros a bebao a salva que ae extrabe do pinbeiro martimo. lataa
^admiraveis principios balsmicos sao os que o Sor Laoahse coacaotroa ao
iseu Xaropa a na Pasta da Balva do Plnhetro IfaritlnaO, exoeUsntas
peitoraes raceludos constantemente contra a Toaaa, os R estra mea too,
ios Catarrhos, a Bronchite, a RouquldAo, e Extinc^io da tosj.
Ca aaat *m a iss sa fiaWea. SraM i a Ma tnl aa asaas **.
Dapssttn asa PARS, 8, Rne Vhrswma, a aas prtaotpaas
38Ra de Imperador38
Neeta gr nds pbarmaoia avia as receitas a padidoe oom prossptidao, l
olicitude e modioidade.
'

o
8 S
m
arg b
I -*
B S. b-
s
S S o
a
^g
Es t
r *> <
o o a
ni
T3 O) O)
H s
1.8*8
g_|
c-S 8
M
IB v
mal
!?
i
m
B 5" 3
% i. a s I^
-B-g.*S ~
o
o
D
E
3
s
a
: O
3
8
5"!
IsbUii
a. o S. 1 o 8
2 "? _e S a.S
8*lf l*f
rlrij-Sisfi
o
o
3
BT
es
o
I-s
i
lili
I
g 1 ?
1
B o tr;- 3
S. sr T o
a t E B a.
O O d a o >
a _,' ge;
c-
o o


P
^2
Iff*
o
e.a
:lif
r s
s'
9
M a.
3
o, a.
2. B B S
2. a c o S
,o
3
*s.
ai
s

cr=5
B
o
D
O
As prescrlpfoes en linguas estraageiras sao fielmente
despachadas.


AO LOUVRE
Os proprietaros d'esse antigo eatabaleorsate samara no iatuito de correspon-
der confianza daa Exuas Srsa nlo poupam eeforcos i fim ds aatiafaaer a exigen
esa do bom goato e para o que acba ao actualmente em Paa um doa socios da casa,
que vai por todos os paquetea remetteod* o qas o caprioho da moda vsi inventando, a
par prova apreasntamos o s*guiut* :
Iiodissimos cortes de li, montados em oartlo, com guarnilo da cantas oxy-
aaal
Esplendida colleccJo de capotas a chapeo para aenbora I
Guarnidlo completa de vidrlbo aui goneria !
Romeiraa dolmaos e visites em Ucido* differentaa I
Mantilhss andalusas, espedialidade 1
Ditas de fil da seda primorosamente bordadas I
Randas kespanboUs chanully sm sortidss cacea 1
Lavas ds seda bordadas em sha relevo I
Sediobss e sraaa, grande asada 1
Colcha toreas a mitacto da crochet 1
PalitoU da seda croa, pretoa a ciaaentos 1
E moitos oulr- srtigos da mods.
1A i\

t
i
&
i
I
a
\ Ra I.* de Narco l. 26 4 (esquina)
CASA DE C0NFIANCA
CoUriahs e punbos psra^aenboraa, ultima aovidada a 2*500.
VERDADEIRAS PILULAS o D* BLAUD
O pbarmaoeotico pernambuoano JOS FRANCISCO BETTENCORT
convida os clinicos deata cidado que qoeiram bonral-o oom ana confianga
para qualquer trabalbo profistional e ao pubLoo. Garante ae a mais atten-
ciosa e oonscienciosa execoclo.
Esta casa recabe aeua productos cbimieos e drogas directamente
das melhores casas da Europa, especialmente enoommendsdas para seu
reoei tuerte.
ESPECALBADE
. laropQ Se Gambar, Guaco i Balsoma i Ti
Preparado pelo pbarmeoeutioo JOS FRANCISCO BETTENCORT,
de urna eficacia verdaderamente maravilbosa as molestias dos orgaes
reapiratorios. ,
Broichites, aslhna losse, ctuvilsi, ele.
:e: -
Esaeacia depurativa. Formula do distincto clnico Dr. Ramos
Depurativo por esoellencia para todas aa molestias que tem s origem
na mpureaa do salgue.
Syps, Hartares, olearas, ennoes orpetcas, ele, itc.
:o:-
Tinta preto para eaereverinaltersvel, fabricada com rouito cuidado
por um formula ingles, especial para eeripturaclo mercantil e repartiere* i|
publicas, seoca de presea, parfeitomente preto, nio corroe aa peonas, nlo
deposita e d copia.
PILULAS GUILLI
PILLAS ^ &*ncto do glixit &alco **-Catatth do ft GUILLI
o/eit/a
oFIgmlo
s a tomase
PAUL QAGE
aar-estelase, Ir-ea Medicina de la FacnltassssPaai
SaaH PMrtaTUIO l'ETTI MEDICAMEIT
Plllt, I, ra d$ OrtntUt-St-tormaln, PKIt
aOfta ajauVaalaa coDtcn haixa ifl ob f>qoao voIuQMupropn*-
hanmatltm a aanait ewM'iil* ubh. por ler un di mus econmicot.Qoao
__ Purgante eDaporativo-
oirus u rufincisio, iiiir a uirmu pilcus gdiii irtMniu,
Depositarios em Pemomimeo : FRAUto M. da SILVA e
Febret
Epidmica!
Fluits do ps/to
molestia*
daa Mulhent
e das Crimea
f AOL GA6E.
c.


FNDICAO GERAL
4LLANPATEHS0NaC
N.44--EDa do Brum--N. 44
UNTO A ES TACA0 DOS B05DS
Tem para vender, por prwo mdicos, aa segu t-s ferragens:
Tachas fuadidaa, batidas e caldeadas.
Crivacoa de diversos tamanhos.
Rodas de espora, dem, idea.
Ditas angulares, dem, dem.
Bancos de forro com serra circular
Gradeameato para jardim.
Varandas de ferro batido.
Ditas de dito fundido, de linde* modelos
Portaad fornalha.
Vaporea de forta de 5, 4, 6, 6 e 8 cavallea.
Moenda de 10 a 40 polle3gadas de panadura
Rodas d'agua, systema Leandro.
Encarregam-se de concert*, e asaentomento de maohinismo e exeoatam anal*
trabalbo com perfeiclo e presteza.

-
Poneos preparados
* das Deaatat apoimdom as
savsiisai tsr-s i eoaflsaps do sdasos
a s BW Se aa asnos, pata msior parta i
fccuitar i ftrmfUat rassrtssi.
8a Dssa anr> i taasrci dsstas stela oo novo CodUj /rsao moa Harpa! ds tole Seno.
aas uuutareaw i arta nales ettaoto. a uj a- M*mu i
< fin SS assaa b ft+a a. aiaittai. ca eliv. i
iliai taiaaait Sa as aavtraa SwifcaJ
aaasanrw
OOUSM-S
iruruasus.
a Wwlii mt ifrOt tm ttti
~m
: r al da BILV4 a c-
LlctMcladopola Inspectora. Qer&l de Hjgia do Imperio do Bnztl.
PREMIO NACIONAL
U 16,600 Ix.
Garande Medalhm de ORO
uina-Laroche
Enoerrando todos os principios das 3 quinas
APBRmVO, TNICO e FEBRFUGO
FSX1ZP&TJZ i OmesmoFERRUGINOSO
contra & dbfressIo de Foroa, as aVf- Recominendado emiri Depauferaheiito
rsccOca del EsToaixoo. as Febre* re- ffi d> Sajsgue, a Ghloro anemia, e M
ripr.yffi etc CORSEQOENCXAB SO PARTO, etC
Palie. MM, n Draiot, e aas principa* PhannaoUa da .tfooslo.
*M\\m\K\KK\\VliiiIiiilIZm
:

s
!
i
THERMOKETBO MEDICO
de Lon BLOGH
(rWVtUWUDo)
Sygenut eoclra-en#ivel

!
Cas sSa parnanta ?artaoBo alu
asfataa eesiaraocSo-do Ttdre.
Ildnsfsri aata *(fm de dtUciInt S* HHt
at \ MBttmbn 0 lan.
ata ariaalaai Oaaat a*
i Ctrurgia.
TsamsiGmu: II, rulAst}. m ralB j
i aH ...... fe
PRAWM da SILVA *D
a aaa scteatawas5^.
nlriiiiru \\\^\^^^^v%^
BBBBl

8
de PeraambcoSt li <|<
^OfCiiiiro uc
VARIEDADESHistoria de nm Medico
O doator
R... I.avia-ee deiUdo trde,
acbava so muit fatgalo.* Alta noite
vieren portal o. Era uta senhor con-
decorado que o procurara. Sua aeaaera,
diai* ella, asfixie laartyrioe eom un ne-
vralgta ectoa cL
O medio o promettea ir bem celo 4 ca
da doeote, a p>ra aliviar a tai* dore* re-
ceitou na* eeta raceita foi tita aun coo
eoieucia porque elle eatara ineio adorne
lo.
No di atguinte (A o doator 4 ca da
dotte.
Ao deirootar coa o porteiro perguotoa-
lbe eete :
O senhor o durida o medico T
Sis.
A doeoU oeelborou aatraerdinaria
te. O remedio aealmon a logo. Ets todo
caao, foi 11 remedio guate.
O medico oto ae (embrava do quo tioha
reeditado, nio ligoa importancia ao que
diaae o guarda-portlo.
O dontor sabio e batea 4 porta.
Quem veio abril-a foi o marido da
doeote.
. Ab l dontor, erclamoa elle, qa pro
digio! Allirio mmediato Que extraor-
dinario remedio '
Mi O dontor coraaeav a fiar ictri-
gado. O que tinha elle prescripto de to
extraordinario T Chagou parto da doeote,
que estava calma, e Ibe fallou da auaa me-
lboraa dsendo por fim :
Que eiaguUr r*medio E' preeiao
coragem para tmalo '
Meo Mi I Das comaige o don-
tor, a elevaoio a vos, falla 4 doeote.
Hoje precito mudar a madioaclo.
Deisem-me ver o que preacrevi hoatem 4
ooie.
Oeram-lhe a receita, e ello laneoa-lha a
vista.
Diabo Murmurou o doator. De
cidiiament j esteva dormindo qaando rauei-
t I '
Pela leitnra d* receita ver te -ka ai elle
tinba, ou nio rallo.
c Escaldaps sioapisadoa para tomar de
vinte era vinta miuut oa 4 eolherinhea.
O doator guardoa a receita, que anbsti-
tuio por outra, e ditao con seu botSss :
Qae gaieto remedio '
E' preciso porm nio repetilo, enbora
tenba obtiio bim resultado.
*
O mesmo mdico era int:rno de um hos-
pital de Pariz.
Cm dia achavam sa 4 masa do jaotar oa
internos do ret rilo hospital. Eotre os
commeasaes estava um provinciano amigo
de un dos internos.
O tal medi:o achava-sa da dia.
No meio do jaatar um enfermetro veio
chaos il-o. PuIjj dea miautos roltoa
elle.
.Algara caso ioteressante ? Porgua-
toa o provinciano.
Qjai: Un pobre dib) atacado de
bydropbobis.
Ah Coitado E o que lbe reoei-
tou?
Qie queria o Sr. que eu Ih reca-
tasa o Meniei mettel-o eotre dona ool
xlae. Depois ordenei, que quatro vigoro-
sos -Bto9 sapMoMMm m cima at
qne por din a saffocaclo foi completa.
Ah : Ramente Diste o pro
vincaano con um ar a imirado em quaato
o doutor comeu aprestada mete para apro
veitar o tempo perdido.
Alguna instantes depois vieram da novo
cbamal-o. Findoa as des minutos voltou
elle e collocaodo aa i mesa dissa :
Dioididamente hoj-s a aerie...
O que ?... Perguntou o prorin-
ciaao.
Aioi um bydropbobico : espan
toa J
Sale.. -
tro. M eutre deas
e is quatro latago'ia pa tinbaram em cima
at haver a tuff acaclo completa. Faca-me
o iavor de pasear o prato do oaroeiro en-
sopado, aenbor.
O dosgracA'Jo provinciano deixru cahir
o tal he, o ce m os olbos asbagalliados, en
oaroa moco, que acaba va de mandar
matar duas pesetas, e que coaia eom o
appetite r?e om justo
Ah I Que tarri*ol prJLssl, *>
nbor! Di elle. Mu que singue fri
tem eeubor!
Qual ssogao fri>. Raplicou o ma-
dioo. O ooetamc, t o entorne; dase
elle, aervindo-ss de um prata da carneire
eom arres.

F0LHET1H

VCTIMAS E ALGOZES
POR
SMILIU DE fflCHEBOUftG
aaa
Si:tl\Dl PARTE
03 LXI32RAYJ2I3
( Continuaclo do n. 2FSI)
A *r*Trar
Entre os seus fregueses o joven archi-
tecto cootav marques de Salieu.
Um di av tinha mandado chamar
Henrique Mersoo, perqu o marques de
Prmoro lhe disse :
e Id tere aso me muito pelo futoro de
um mojo architecto chamado Henrique
Merson; um rapas de muito mrito e
qoe ira longo, segundo espero; recom-
o-lh'o, Sra. marquesa. Uoicameoto se
egar o mea protegido, desejo que no
aaiba que foi recoamendado pelo marques
de Prmoria.
A marquesa tinb tomado morad do
architecto e pou:o tempo depois tiaka-o en-
earregdo da cnutraeglo de nm stylo
nocturno para mulberes ao lado do sea or-
pbelinato, na ras Saint Jacques.
0 aarlo anoezo ao orpbelmao cabo de
siguas meses 4 esta va faacoionsndo.
O asvle noctoroo, cerno o orphelioato era
confiado a armas de caridade, aa quaea ti
nbam por directora auperier do orphe-
lioato.
A eaarquesa liaba fioado encantada eom
coostrucclo de seu asylo, qa rsvelava a
babilidade e ai emioeotes qoalideies do
archit cto ; por isso tioha cocarregado
Hsnnqus Merson da restaorsclo completa
de urna grande e bella sasa, especie deoas
que poaeuia em Saiat-O^rmaia en-
Epholes alll(res
POB
Joaqun Siltxrio de ttvcdo Pimentel
PAL1DU03 BSAULEmOS
(Cootinaaclo)
No rasis rijo d peleja desee dia, em
qae o 18' eorpo de careliana ailo poneos
soldados tinha montados, devido 4 iraque-
se de au cavalbad*, oa oifidaea do mes-
mo ulo se podera-n conter diente do bello-
borrivel daquetla luot iufarnal. Reuai
ram**e formando nm meio eaquadrlo eom
poete de 22 bomens e lancram-se denoda-
do aequelle medanho intervio.
Este punbado de bravos armado
de lencas como se fossem todos simples
soldados por trea vosee oarregou sobre o
iaimigo derribando eos torno da si innme-
ra victimas, levaado o terror 4t flleirss
ioimigas.
Rapidameute porn volversm a galope
cootramarchando, ao ouvir os primeiros
tiros, aa forcea do Bario do Triampho,
coas as de outros distiactos ebefes, que es
veram havia ha poaeo tempo naqaella
arena, aasistiolo 4 demonstradlo capoiosa
do adversario.
A guerra j4 por ai o mais pavoroso
dos flagalos ; porm nada ha que ae eom
pare ao h.rror p a tonteado 4t vistas huma-
nas quanlo duaa massas da cavajlsria i
ataosm ou se chocam.
Se saocumbs o cavallo, poesoa que o
monta tem quaai eerteaa de aegair a eor:e
do s.lipade, eamagado pelas patas do que
aobre elle veem. As lancea fasom ae em ea-
tilbaa, aquer.las de ntadtira que voam
ailvendo no espaco. As tapadas tioem <
relampeam aoo raioa do sol lanoaodo fago
Ibas do choque que ezparimentam urna so-
bre o gume das outras. A poeira levanta
se em lurbhSes que cegam oa honeos, i
se innovella uo eepaco como o fumo- de
denso incendio aseado em floresta virgom.
Os gritos dos soldados, incitando os ni
mses, ooofunden-sa eom as detonacSss da
davinas e pistolas que de ambos os lados
disparsm.
O estrepito geral daa armas, a de bater
daa pata dos o*val!o3 na arena, rpr -son-
ta e trovoada continua, interminavel, in
ioterrupta da furia dos elementos em des
oriem ; oa a ser poesivel, a comparsvcl
ao rular de um tambor tocado por vaque-
tas el se tricas actuando sobre um circulo de
tres kilmetros de dismetro.
Os ciarais irrompem no meio da grita e
da confuaio das vosea de mando ; a est
all o infern, ae qae inferno mais terri
vel que mquethi oxlstv u'ilgua i-ooea
creagio !
O observador que de looge, a tremer,
contempla borrivel brig venio o redo
uoinhar do cavalloa e cavaileiros, que j4
de p sobre o terreno se batem peito
peito, qne ae ferem, se agitan, se innove-
lam, ae derribam e quaes sombras pban
taaticaB pasaam e repaaaam n'aquelle sor-
vedouro d vida, n'am turbilhio de angus-
tias e gritos decompstados e pragaa, ave-
b por erguer-se hirto, desvairado, cea oa
cabellos esa p, eeea o corelo apartado,
Oh I E' um horror !
Eatae palavras que ah fieam sao copia
fiel do qus dis a ordem do dia n. 140,
ende o Dugue de Casias, em mioueioso
reUtorio, 04 o nome do cada um, e refere
o episodio qoe aqui ligeramente 4 memoria do povo.
F-:to porm notav.l o segointa :
Nenhum destes 2J herclea do noaso ezer-
ito sucumbi oa peleja !
Amorte parees qae fugia espavo
anta a bravura iod orna vel dos nossos p
dinos cavaileiros, qoa alli onidoa pelo
relo votado 4 cauta da patria, fasiam su
oDr-se diaot de auas laucas todos quaato
nio seutietn arder no p-ito o fogo sagra-
do do patriotismo quo os devors.
Si ferissem alguna delles no ealcoHr,
qoea ssbe?
Er prora vel que sucumbiesen* to-
dos 1
o eslo CUACO
A maraha de Jianco
Nio temos necossidala de reoorror
historie dos capitles raloroaos, oom mes-no
4 do grande genio das baialbas, o heroico
priiioaeiro de Santa Helenapara buecar-
mos termos de compsracio, porque alo os
echamos em referen -i i famos marcha
do flaneo quo xecnUamoa no Grlo Chaco.
I nagins o laitor am terreno nemoroao
onda raramente ae losioi urna reste do
sol, impanetrsvel ai proprias ferae, e que
em periodo eertoa cbrese eom um ca-
rnada d'agaa qea sob) a quatro metros de
altara. Abi a vgetacIo densa, esps
cial, alterosa, eujo troneos e galbados bal-
sos esto eeieiAdos, tapados pelo liso es-
trumoso da enobeotes, que formava pare-
de impenetravei aos proprios roptis.
Por corruptela ebemavam os soldados
eom muita propriedada o Grande Charco
a t)da eses pestilencial, hmida e pa-
ludosa regiao das aguas, dos banhados e
da leas.
Ahi, e imperio do mosquito soberano,
absoluto, terri re. Domina tambem em
espb ra menos elevad o jacar, e am
mundo de amphibios e reptis qua muias
veses, colhidos rapidsmente pela vassnte
ficim presos na rede dos sedimentos quo
a subida das aguas comprimo de arvoro a
arrore. Latan pola liberdade, suecumbaro
esmagadoa pelo peso eres.ente do entulho,
que os comprime, se nio oonsegaem abrir
breeba as paredes da prislo; ou esperara
resignados e tranquillos a volta das aguas
que Ibes suspenda o adithio da vasa que
os aparta, a eil-os livres novamente pira
ensaiaretn os movimentos abandonando a
vida de iohumaclo em que vejetavam.
Os jacars alo quasi inoflansivos; vi
t do -horneo sfugenta os. O contrario
d sa com o mosquito, insopportavel visita
quo o ataca, o fere, e o p*j desesperado
e freaeco.
tala
.Ibea tiohoa eoaecsd
aa que o marques de Sau-
oba morrid
aido transportado par alli mor-
a da, espada
A Sra. Manon tinba pedido ao filho de
se afaatar d menina Lionnet, de ole pro
curar fallar Iba, da ole peoear mais nells
a da aser ludo oeste mundo para ae curar
do letal amor que a moca lbe tinba iospi
rada.
Aman se, bsm a sei, tinha ella ao
crescecUdo, mss aaior desgraca qua
pode acontecer a aaboa. Tu nio podas
ter preteo^f :s 4 mo da saeaina Lionnet
mfsoio qne fosas auito ri o nio poderias
osear eom ella; entre ti e ella ba um obs-
tculo que nada pode venjer.
Em vio o moco, desesperado, tinba pe-
dido a mli qua lbe fisesse conbecer esse
obstculo.
Ella tinaa-ee recusado qualquer coafi
dencia, disendo :
Iofelisaente tu saberi cedo de mais !
Mas cu alo vivo acolo par e lo trao
quillidade o a tua veotura e por to longo
tempo quanto me for poesivel guardar o
silencio, encerrarei em mim o meu terrival
segredo.
Per sgora, mea filho bao amado, qua
te basta saber que menina Genoveva nio
pe le sor tua mulaer. Ab I ecredita-me !
acredita-aje, mea filho, afate menin
Genovevo do tea penscaento, cur-te do
teu aor.
O moco adorava a mii, tioha nelle con-
Q9 iloitad o nanea tinba faite a mais
p:qaenina cousa contra a sos vontade.
Se ella Iba fallara em aa obstsculo im-
poesivel de vencer, que se levantava entre
elle e Genoveva, porqae esse obstculo
ezistie na realidade.
De vis, poio, renunciar 4 esperanga de
csa*r oom aquella qae ama va, oa antee qae
adorava.
SabmMO 4 voateds da sua ali, aao-
tou-se de Genoveva o ceessu mesmo aa
saas visitas 4 eaaa do Sr. Lionait, para
nio fioar ezpoalo a acbar-se em faee da
moca, eeatindo perfeitaaaeote qu j nio po-
derla iapanamente ouvir o eom da sos voa
e arrestar eom e meigui.-e do aoo olbar.
Pedia afaetar-se da Genoveva, oto pro
curar vela, renunciar 4t auas ,mais csraa
eaperaaeas, cerno queria sus ali; porm,
emquanto a afaatar do penssmento e do co-
relo aquella tnooa alorada, emquanto a
curar ae do tea amor, itio er imposs
Ua amor como o sen nio pedia acb.r sa-
nie oaa a vida.
Kitava pro opto para lodosas saerifioios,
mat nio tioba modo de es sapperter. O
sea ster era alalia ? Qoa importa ? la
sistis nelle. SetTrrrie amito? Qua impor-
ta aiads!
rU ampia,!
uaaio da 6,000 metros, seto poc-
,es B lotos com
guaroicao de defeca com 4 canLSe seses-
Udoa em balerixs, protegidis porpsrapei-
tos a fos:os.
Argollo era a persoaifijaylo da ativida-
de levada aos extremos dayertigem.
Coocluido o colosesl trabaiho em viate
e tras das, veio a enebente o obro as es-
tivas postes sobre os tro medites.
Argollo em um dia, alteou oom urna ca-
rnada de lea o troncos de palraeira a es
trada su.nida na inundaclo.
Outros cr.'suincutos das aguas, outra
estiva sobrapesta s guala.
Era a lu'a travad entre a a atures e o
hornea a o hornera pareca querer dominar
a naturezal
As aguaa subiam, as estivas tambem.
Para encurtar a historia: tete estivas de
comprmanlo de quasi urna lgua foraun
(aneadas sobre igual cteoslo de superfi-
cie liquida.
O rio ereacia ,de am modo easustedor.
Pareca disporde elementos combinados cora
o dictador para nos mover a guerra de ex-
terminio. Era preciso aproveitar a ooca-
silo e verifioar a paasagem do exercito.
Oito dits depois seria ella ropossivel. Ar-
gollo oommuniw'ou o facto ao manchal Ca-
sias, o este apresa ou o movimento das tro-
pas.
A 23 do(ovcmbro da 1858 deaeabar
c4a3s no porto improvisado que se cha-
moa Santa Tberexa, tordo tomado os trans-
portes no do Palmas.
Depois de transposta a orla daa mattas
que bordara as margeos do msgestoso Para-
guay a que penetra nos na regiao alagadi-
za do Chaco, aesombrou-nos o trabalbo da
prompfioacle da estrada, que com mais
propriedade diriamos, da ponte.
Com effeito, urna legua de caminho asen-
te sobre a lama e agua, cortado por eate
Um pouoo aciaa das barreo cas de Pal-
mas, 4 margara direita do rio Paraguay,
em frente a Angostura, desoobrio o gene
ral Antonio Taburcio Ferreira de Soasa
(entlo te oeste-coronel) am ponto qae po-
da servir de porto e dsr desembarque 4a
forjas qae se destinavam a fi taquear o exer-
cito iaimigo, e toaal-o pelas costa.
Como leveaae ordem do Duque d# Cst
siat par procereer a urna exploroste do
learaat, svsm s>, dlaama>a* e% umo p1f*A
da, no fia da qual aa eatabeleoea ama
guarda da observaglo a declarou ao ohefe
qae seria pratioarel, mas 4 casta de insano
trabalbo, um oamiabo, que rodaaese as
poaioOss iaimigas e Ibes sabate 4 reta
guarda.
Recebida esta importante coamunceclo,
confiou o general em chefe e dora misalo
de oonstruir ama estrada ao i asigne ge
neral Argollo, celebre por sos feituras de
fortalesas provisorias e reductos.
Este homem, pera q tema difficuldadee
Soffrer por caos de Genoveva pareca-
Iba agr lavel.
Deisar de amar Genoveva I
Era iaso possivel ?
Queria vivar do sea amor a so para
elle.
Alen diaeo nio era o sea amor que lbe
dava a forea, a vontade, o desojo de ele
varee, as suas insprales ?
Nio tivera na realidade dea do sea va-
lor, do sea talento, do qae podia fazer, da
posicXo qae conseguiria sealo no da em'
qoe sentio que amava Genovevo. E desde
esse dia a moca tinha sido a sua inspira-
dora, o rato de luz que lhe illaminava o
futuro.
Ah 1 Genoveva nio se enganava qaan-
do com os olhos cheios de lagrimas dizia
oomsigo : Eu soffro, mas elle tambam sol
ir >
Sim, Henrique soffria, soffria mnitissimo,
e por maia qne preteudeue qae soffrer por
Genoveva lhe pereca agrada vel, tinha ios
tantea em qae, como aoiquIdo, sentindo-
se accommettido pelo desanimo, amaldt-
coava a existencia.
Mas entlo o que er esse obs'scalo que
o eparsvs para sempre de Genoveva ?
Entlo, que ee,rredo era esse que lhe oj-
cultava sus mli ?
Ab 1 er preciso que fosse bem terrirel
para que ella recusssse revealo.
Apesar de tudo o moco'desenvolvis gran-
de habilidade.
undo nio esteva as cficinai, onde
faeia exeeotar trabalhos da consttoccao,
dando ordeno e oonselboe aos empreiteiros,
acbava-se dirigiado ee trabalhos dos seus
deeenbadores a trsbalbando tambem no sau
gabinete, em plaooa e projeetoe, na elara-
-;lo e decoraglo interna e externa dos edi
6cio! que faxia construir.
Qaando o sea trabalbo nio era muito ar-
gente, agora qae qaasi nio a 4 ca da
Sra. Lionnet, paseara aa noitea junto da
mli. Henrique lia am voz alta a aconte-
i9 vias veses compararse a siguas
dos bordea dos romances qae la.
Nea das aa qae na havia leitura, a
mii a o filho converssvem de diferentes
as, aas nuuoa a reepeito de Gaoovtva.
>6re esse assumpto doloioso, cada um
guardava para ai oe seus peosaaeates.
Muito reapeitoao pal mii, Henrique nio
fallava maia do segreio que ella eateodia
de ver oesultar. T. aba lhe pedido uaa vea
que Ih'o fisesse oooheeer e ella tecusou
se ; ara quanto basUv : nunca usis a in-
terrogav.
A Sra. Merson vis perfeitamente qae o
filho soffria cruelmente, se boa quo ea-
pasmo, do asombre, e rapi-
dez, de nossos movimentos.
lo ha na historia universal faote que
queae preca com arrojada marcha do
Chaco. Se ao meio de suas esplendorosas
victorias Napoleio tiresse a fortuaa.de
realisal-a, a Europa inteira es submetteria
aero disparar am tiroso vencedor dos
bomens e da propra natureaa '
O RACIOCINIO DA F0X8 !
Depois da crisa do CampoCavatlero-Cu,
onde aentiraoa, por nma aniea ves, os tor-
m?atos da lila, seguimos nosaa marcha
at ao ioolvida vel acampamento do potreiro
de Capivary, lugar em que a fume acom
paohada U6 aeu funfbre cortejo poz era
prov a disciplina, o patriotismo e r.sig
naci do soldado do Imperio do Cruzeiro
do Sul.
Aquella asphixanto temperatura que
experimentamos em Cavallero-Cu, foi pre-
nuncio de violentos temporaes, inundares
temerosas etc.
Com effeito : no dia 17. de Outubro de
1869, quando as cinco horas da manhS
continuamos a marcha para Capivary, des-
tez se o tempo em medonbas trovoadas ;
e a obuva, cahindo em grossos fios lqui-
dos, rojava aos ps da tropa, pedras, bar
ro, areia e galbos cabidos do numeroso ar-
voredo que a dureza do vendaval, com
estrepito horroroso, arranoava dos gigan-
tes soberanos da floresta.
Peno ja marcha 1 Luaubre caminhar I
Os relmpagos queiraavara-noa as faces I
At qae, emfim, desembocamos de lon-
ga picada de tres legoae, aberta em densa
materia, para acampronos no risonbo e
elevado potreiro Capivary.
O temporal, porm, dexra atraz de
nos a destruidlo o a miseria. Tivemos a
retirado cortada p>>la furia dos elementos
Nem ao menos podamos retroceder, nem to
pon:o receber recursos de especie alguma;
pontea, duas daa quaes extensas sobre rio poia que os simples regatos que atravessa-
Vllata (que chamavamos Negro pela cor
de auaa aguaa) e talo isto executado no
praso de 23 das 1
Grande por certo o engenho humano
e tenacidade d'eeao mesquiaho ser que ee
chama homem l
N'aquelle aorprendente trabalbo eslava
aaaombroso monumento, producto potente
da eogenharia braaleira.
O proprio Lopes incumbi ama corarais-
sao de aeus melhores engenheiros de ver
se era possivel qualquer tentativa de pas-
ssgem por to tnedunho tremedal ; e a rea-
posta qae lhe derem foi que : A natureza
do Ordo-Chaco $e encarregaria de aniqui-
lar um por tun aos inimigot da repblica.
Ficou tranquillo o dictator, a nem o mais
leve embaraco tratou de oppr 4 noaaa
marcha, to convencido astava da imprati-
oabilidade della.
O rio ereacia sempre. Pontea, [estiras,
atierres, tudo levou em teu msgestoso e
tranquillo transbordar.
Urga sabir do Chaco, porque a 4 de
Deaembro, sulcavara as lauchas a vapor
a picada qae a 21 de Novembro atraves-
s4aos a p enchuto.
As errores tinbam demnuido de altura,
os arbustos desspporecido ; um ocano ha-
via cobert aquella immensa superficie
plana. __ g
Era suprema a occasiao. Cercado d'a-
gua o exercito ae havia concentrado n'um
oeaaano comaroi o a cavalbada morreria
4 fome se alli permaueoeaao maia dona
dias.
A esqaadra forcra Anguttura e viera
ancorar diante de cjj.
Os aonitorea tomaram nos a sea bordo,
a a 5 de Dezembro da 1868, nos, como
sardinha em tigella, conforme a phrase
va'gar e engractda do povo, davamos o
ieaembarqae no porto Santo Antonio, re-
taguarda do perspicaz e tranquillo dictador.
Aa victorias que ae seguir am foram o
pregaste todos os meios de lhe oceultar a
sua ddr e de parecer quasi alegre diante
della. Mas por muito hbil qae s-ja um
filho, ternemente amado, nunca consegue
engaar os olhos de sua ali.
Multas veaes fiava inquieta, porqua
apesar da Henrique se conatraoger, sor-
prenda o muitas vezes triste e pensativo,
oom a oabeca pesada de sombros pansa-
mentos.
Entlo fazia etforcos para conter ae la-
grimas e dizia de si para ai, suspirando :
Como elle a ama, mea Deas I como
elle a ama I Felizmente elle trabalha mui-
to e o trabalho traz um lenitivo 4 sua ddr
Duas vosee por semana, na quarta-feira
e no domingo, um amigo de Henrique vi-
cha buscal-o pelas oito horas da noite.
Esse amigo, que se chamava Luiz Sen-
dos, tambem architecto havia sido condis-
cpulo de Henrique Merson na escola das
bellas artes.
Os dous carneradas sahiam juntos, con-
versando e fumando charutos, passeavam
nos boolevards, depois eatravam em um
caf, sempre o mesmo onde se encon-
mos, tornaram-sa torrentes caud&es impe-
tuosas, que arrebentavam pontea, e trans-
formaram em rioa de nado perigoso simples
filetes d'agaa cuja limpha apenas cobrira
at entlo o joelho da infantera.
Todo o nosso fornecimento de vveres
portanto, estacara na villa do Rosario, que
deixamoa a viate Uguaa ao Oeste, a reta-
guarda.
Capivary urna suave inclinaclo de ter-
reno para ulo lhe darmos o nome de colli-
na doce, vasto e formoso descampado cu-
jas brandas vertentes slo cercadas ao lon-
go por denso abraco de matara que mais
parece nm canto de verdor que cerca o
local d aquello nome.
Irrialo
A belleza deste acampamento pareceu-
nes depois o sorrir escarninho e sarcastioo
da natureza.
__
Causa notavel: o Paragur-y que at en-
tlo nos appareoera como o paiz da abun-
dancia, onde a caca de peana vinha qua
ai entrigar-se aos nossos bem prvidos sol
dados que a deeprezavam pela fartura de
que se rodeavara, desapparecera totalmen-
te das vieinhangas do, para nos, celebrado
potreiro
Nem um pre, nem am pas aro siquer !
No dia 19 de Outubro de 1869, o des-
siento, a fome, eram atroces.
Appellamoa para os oavallos emagreci-
oidos da viagem, depois para os muaes, e
finalmente para os clcs
Nenhuma esperanga havia de reecber-
mos mantimentos, porquo oa caminhos
inundados e alagados interceptavam-noB
todo o recurso possivel. At os proprios
navios que de Buenos- Ayres o do Brasil
le va vara os ali meatos para o exercito
acampado em Hanayt, Assumpclo o Ro-
sario, ficaram, por essa poca, encalhados
as corCas e bancos de s'reia que enchem
os vastos, leitos dos magestosos ros Para-
n e Paraguay.
Recorreu-8e, pois, s ambulancias dos
bospitaes, e dahi tiraram-sa todas as latas
de extractum carnis qae haviam, afim de
dar a cada homaro urna colher desse pre-
parado para ser dissolvida n'araa chicara
d'agua, e deue modo Iludir o estomago
dos famintas, at ebegarem os primeiros
comboyos de mantimentos.
A farinha fabricada do milo da palraei-
ra leriv, tornoa se nociva : e de doce que
era produza um arairgo da bocea horri-
vel. Tivemos que abandnala.
Tres ottavas partes do exercito adoece-
ram.
A fome nesse dia tocara ao extremo.
Ch'gou a haver deserc&es, isto : fuga
de soldados para a Villa do Rosario onde
eaperavam mitigar as exigencias do esto-
mago.
tiestas condic3es estavamoB abatido,
triste em nossa barraca quando, as 10 ho-
ras da noite, ouvimos urna conversa do
capitao Tupinamb com sju cantarada :
Entlo,-su oapitlo? .. Nada?
Nada rapaz : meu alimento de hoje,
como viste, foi o milho do cavallo do coa-
mandante.
V. S. como cfnjidl, anda te-ve o mi-
lho que o commandante mandou cozinhir,
o depois tocou offieiaee a rancho () o que
f -,z urna especie de alegra no batalhlo.
Os soldados chegaram a dizer : c Quando
ha para os oflLaes tambem toca aigama
coasa para nos. E ficemos todos a cha-
char no dedo. Emfim... trago-lhe urna
nova, que segredo.
So cousa de comer, dize l e. de-
pressa.
O soldado abaxou a voz.
Na vanguarda, bem na beira do rio
Capivary, ha urna comidi, de paasaros. E'
urna aroeira gigante. Hoje, s aos vidrias
eu 14 estava sosinho debaixo da arvore
quando vi pouaar uns oito ou dez papa-
gatos.
Ah... Nio digas nada a ninguem.
De madrugada l estaremos. Prepara-te
nOdo.
-
Hl
.

travam i veses com amigos communs, ar-
chitectot, pintores, esoulptores ou gravsdo-
res.
U na quarta-feira de tarde, qaando da-
vam o sea patseio de cestame, nio repa-
raram em qae d*de o boalevard de Ma-
genta um homem alto mettido em um so-
breludo com a goila levantada, os sagaia
passo a passo, fumando charut03 como
aflea.
Come sempre, eatraram no caf onde
im de preferencia e mandaran) vir am
grog de rhnm :
Qiiando o criado oollocava diante dellea
a bandejinha de metal braceo, onde se
achavam es dous copos cheios, entrn am
novo fregaez no caf.
Era o poraonagem que a pone o aeguia
os dous architectos.
Esse bornea que nio tinba mais de qua-
reota annos, pareca ter pelo menos otn-
coenta.
Devia evidentemente a sua velhice pro-
matara a excestos de tola a especie ; edi-
vinbava.ee iuo naa suat fa -es cavadas, no
crneo esl/o, nos olboa abatidos, na phy-
eionomia, emfim, qae tinha o stygaa iale-
ievel do abaso dos prazerea.
Tudo nelle, alm diaeo, aprosentava o
cnnbo de estroins, mas do estroina aristo-
crtico, qua desceodo os degroa do v
conserve a elegancia das formas e a
distiocclo das maneiiea. Alm disso esta-
r vestido na ultima moda,
Tinha ar desdeahoso, altivo, olbar doro!
e fro e o sea resto da homem cantado ti
nba o quer que de sombro e de tene-
broso.
Ficou por instantes de p perto da por-
ta, dirigiado o olbar para todos os lados
da aala, dopois na occasilo mesmo em que
Henrique Merson agarrara no copo para o
levar aos labios, approximou-so rpidamen-
te para se sentar na mesa prxima da-
quella que oceupavam oa dous amigos.
Quando psssou bateu no braco de Hen-
rique e com tal violencia que todo o liqui-
do contido no copo derramou-se na mesa e
na roupa do moco.
Este nio pode reprimir um movimento
de mo humor, mea sorrio logo olhando
para o desastrado, disposto a receber, por
meio de algamas palavras polidas, as des-
culpas que lhe oram devidas.
Mas o desconhecido tirou o sobretudo,
assentou se tranquillamente e com a mes
ma tranguillidade chamou o criado e pedio-
lbe um bock.
E' de mais. murmuran Henrique.
Nos ouvimos a conversa. Prevenimos ao
nosso camarada que promptamente redu-
cto meia duzia de balas o bastardos de
cica: e com o sigillo de quam ia commet-
ter am crima s duas horas da madruga-
da, com as carabinas carregt.das com
aquello chumbo grosso a: bocea, fomo-
nos collocar debaixo da cimidia, e, espe-
rar qae os passaros se moveBsem para lites
fzermos fogo.
Tomamos posiclo, isto ; deitamo-nos de
ventre para cima, afira de bem vermos por
entre a cscuridao, enoarando o co, qual-
quer vulto aligero que se mexeese nos ga-
lbos da aroeira.
Da armas apontadas para a copa do ar-
voredo, quantas vezes nio estivemo3 quasi
nao quasi a disparal-as aida, pois que com
a mente excitada pela novidade da appa-
ricSo da caja, cada folha mida da arvore
pareca oos crescer at tomar as dimen-
sSes de papagaios ?
Os primeiros alborea do dia vislumbra-
vain-se as naveus pesadas do Oriente.
_ Nascimento, pergantamos nos bat-
xinho. Viste se o Tupinamb veio T

(Contiua)
O
E levsntou-se paludo, trmulo com o
olbar brilbante e interpelando o incivil :
Senhor, dioso elle, ninguem isento
de nma falta de geito, mas em todo o caso
quando se e deaageitado pede se desoulpa.
O desconhecido levactou a cabeca. me-
dio o moco oom supremo desdm e com
tom secoo, glacial, responden:
Acho o bastante ousado em sa atrever
a dirigir me a palavra ; na verdade nio o
aenbor que pode ter perteneces de me dar
lic3sa de palidez ou de outra qualquer
cousa
Luiz Saodoz vendo o amigo quasi a sal-
tar ao pescoco do sujeio, julgou de ver in-
tervir.
Senhor, disse elle a este, o ssnhor faz
mal, devia despulparse.
Senhor, replicou o desconhecido, nio
com o senhor, mas com o seu oompanheiro
com quem cu tenho de me haver.
Henrique trema de colera.
Senhor, disse este, com voz trmula
alo o cooheco, nao desojo saber quem o
sanhor ...
Tem razio, ioterrompeu o desconhe
cido com insolencia, e aconsellio-o no sea
intereses, que se asente e qae se cale I
Nio sei qaem o senhor disse o ar-
chitecto, incapaz de se conter, mas son for-
jado a recoonecer no senhor am homem
mil educado, urna pesaos muito groeaeira.
Temos injurias I Decididamente, mea
amguinbo, o senhor quer que ea lhe puxe as
oreabas.
Esta palabra i foram pronunciadas no
Facto oocorrido no 46 batalbao de
voluntarios. O commandante, mujor Buiz,
dante da formo que mortificava seus offi-
ciaes, de quem ora amigo e dedicado che-
fe, mandou coser o ruimmilho que restava
das forragens de sau cavallo, e convi-
dou os a soborearem o opparo jaiitar, ao
que nenhum se recusou. Os soldados, po-
rm, por gracejo, sempre qua referiam o
facto, dizia qua ella miniara tocar -offi-
ciaes a rancho. Plheria cata qua passada
a proveci da fome, muito nos dvertio.
meio do silencio porfundo'que naquella oc-
easilo reinara a na.
Sensor, resprnlea Henrique coa ar
de provocarlo, as miabas orelhas esto
muito altas para que lhe possa ebegar.
Ah sim, isso que vamos ver 1
'Mea antes que o desconhecido tivesse
tempo dajse levantar, Henrique agarrou no
copo de cerveja que o criado acabava de
trazer e a tirou o conteudo ao rosto do ad-
versario dizendo:
Tome, fago lhe beber a sua cerveja
da maneira que bebi o meu grog.
O desconhecido dea ama especie de ru-
gido.
Os dous bomens iam precipitar se am
sobre o outro ; mas alguna freguezes do
cat metteram-se de permeio e impediram
a luta.
Entlo, tornado sbitamente muito cal-
mo, emquanto o joven architecto contrnua-
va presa da mesraa colera, o desconhecido
limpou o rosto e a ronpa.
Feito isto tirou a carteira do bolso e de
dentro della um cartlo de visita e entre-
gou a Henrique, dizendo-lho cora grav-
dade :
Ainda sgora o senhor nao me que-
ria conbecer ; preciso, entretanto que
saiba qaem a pessoa que o senhor acaba
de insultar publicara, ma ; quaira, pois, re-
ceber o mea cartZo do visita em troca do
seu.
Henrique receben o cartlo do adversa-
rio e entregou-lbe o seu.
Emquanto o moco lia : a Bario Alfonso
de Septeme,* este deitou apenas os olhos
para o cartlo do architecto.
Sr. Henrique Merson, disse elle, araa-
nhit s dez horas recjber a visita de dous
amigos meus.
Essea dous senhores serlo rebebidos
tambem por dous aaigos meas, responden
Henrique.
Muito bem, senhor. As nossas tes-
temunhas regularlo portanto os. pormeno-
res do nosso primeiro encontr.
Depois destas palavras o Sr. de Septe-
me atirou com urna moeda da dous fran-
cos para cima da mesa, vestio o sonrtudo,
pCa o chapeo na cabeca e sabio do caf
com tanta tranquilidad, como so acabasse
de aportar a mo a um amigo.
Henrique tambem j nio estava tilo ex-
citado e conseguio poaco a pouco acalmar
a bu a excitaclo.
Consrvava na m2o o cartlo do
ario.
(Continuar se ha)J .
**
w:
a.iiet-
'lyp.do Diario roa Duoae ae Coxis n. 4*.
r


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EHHC8AA0O_OGBMIF INGEST_TIME 2014-05-21T23:19:29Z PACKAGE AA00011611_17122
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES