Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:17120


This item is only available as the following downloads:


Full Text
un- mm~n
w -i ------__.
PARA A C .PITAL E LUilAKO O.WB 5At PACA fUHTK
Por tras mese* adiantado*. .......
Por mu dito* dem. ... .....
Por na uso dem. .....
Cada atunero robo, do memo di ..... *
DIARIO DE
BBO L IJ
PARA DESTIO PORA DA PROTUCIA
Mil meses adiactados..............
Por aove .dito* idem................
Por um anuo idem...............
Cada numero valso, de dia* aateriore*.........
13.J5O0
200000
#100
NAMBUGO
. H
prapririafce to Mmod -ftflueiroa to *ria .Hijo*


OeBre
Ae Parle, afta
excitativas dle
bllcecoes
ierra
I'rlase C
mmmm agoBleo
ancles epu-
Fraata e la*! a
TELEGRAMMAS
RIO I)K JANEIRO, 8 da Nov'ernbro, s
3 boraa e 25 minutos da tarde (pela liaba
tarrcatre)
Peal aaaeaa*aFerelarla de riel
gear-ral e ele romaiaatfa date arma*
<*a eroslaeta ate rraaoikaro, le-
ne* le eleaejata* Jars*> ale Melle r-
ate.
re aomrau aja* ale ele ere>ne
el* eoaaindanir alee arma.* ea aira-
aaa pro\ lacla.o aaajor Baoot-1 ala Sil-
va Boa Jaalar.
para o
I

rram transferido* i do la
Id' kauaao de lafaalerla.
le Cyprtaeo Alcldeet
ll aeree Id- bafwlbo de la-
faalerla. e elferee rllaraalao Aa
*aeio de Atbaydet
a* ron panilla de laCaale ra ara
rakfba parea de AlagOa*. a leaeale
E.vdlo rurlai
Da roaapaatala de lafaalerla de
Alagaba para a da Parabjba. o le-
aeale Theedoeio Martelo lViadrr-
ley.
Paran aaaaeadoa na aeerelarte de
Blalalerlo de laaperlo i
Dlreelor da 9 directora, o aabdl-
recler Baldalno afos Ceelbe t
dlreelar de aaeaaaa directorio.
sial ile gablaete barbare 1 Aaie-
ala rellaardo Caperllae de amara;.
Val apeeealado o director da refe-
rida dlreclerla. Dr.Joaqnla Piale
Xelto Bacbade.
Mtobor fji servido resolver, poia ale ata araaoo *
dar paseo algas* oeste particular, aaa qaa primei-
ro V. Esa. aa csamoaiqac a rasdselo do eebrt-
dito acabar.Das* guarde a V. Exe., 6 da Ne-
veaore de 1T94.Daifa Ijaecio de Piaa Man-
qee.*
Exirakiaoe a copia deste oSeio, do ptg. 93 a
98*o taao UI da historie da guerra civil, pelo 8r.
Siaalo Joa da Los Suriano, publicada ao nao de
1871
< Continua)
PARTE OFFICIAL

<

MSTRDCCiO POPDLAR
HlSTQRIaDi BOTMIGaEM PQRTU1&L
(Exirahido)
DA BIHUOTHotCA DO POTO B DAS ESCOLAS
IX
Tas Crrela da erra
(Coalia uaed o)
Pee aebartoos realmente carioso o eooleado te-
te otario de 6 de Novembro, visfo que bee> cara-
etarna aqiill rpocba, e mu de perto te r*ta-
eioaa ra a perargeico leita ao illattra botaaiao
portagaca orrea da Sorra, eio aoe podeaoc txi-
air a dar d'elle aqu a pnbliceclo na aaa atree,
qee e do Ibeor ;egninre.
lila. Eim.Sr. Maque* Merdoso M4: -Aeba-
aenestairtcnaseasaada academia real das ecien-
cii, ao Poc> doa N groa, hospedada, segaYdo me
dixea, palo abbade Carreta U Serra, Mr. Bacua-
asees, q->* te; adieo de prefina > eso Paria, a dc-
toii abare: irw '- Necke/, e aqoelle que ae fea aa
lar. joauiu ew-veeel nacional, de qee era
Uuin m depu'.a i I 1418*30 o dircurao qoa a i
brj Ji- N>k ai ae%bou d* rra-Hiar por Ibe dar
\ i tecio df ate aeto a o daliqui >, a aioda sala ce-
bkaed> er eer aa daqoeike eajaguiatrioa de par-
j jo d R>beaprecra oa eooreaeio.
I P* a aaarte qaa cato aaaaaatao frta, ogio
I ueelle ; a eqei tm eolltida e iaUedeaido ao Da-
! qaade Lafdea, na qoa'idade da agiieattor e hospe-
dada uas eaau da academia real daa acieocias,
d'coie frequaote aa e*nt do ajar* dito Daqne, a
do abbate Corris, qae e aoaigo maito partiente/
dj aaioietro e caaaal da Amafie* do Harte, e doa
mala jacebiaoi qaa aqoi ae acbam, o de ae toobo
dado p.tte a V. Exe re^atadj por pedxeiro li-
ara Uiacm me que na doa eooMBisaartoe do e*r
cito froe-a n Boaaeilloo, irado da aabradito
Brooaaoatet, e qae cate foi *** *<< abir de b a*do
de aaa ea be rea cap can qaa vinaa, fora da barra,
caarcaeao Tiada do aUdit-:rrano, para oa br-
ci de paea, pr crdera do aobredito abbade Car-
rea.
. Eeta noticia a taaao eoaa algeata Tareaiai-
dade, qae m'a certificaran taabem dona rali
aceea trncelas carreelilaa descalces, qae eslo
no eoareato C-nae Cnriati, > e em aafaeiaate
traacea smagrado, por appallido Looraa, qee mora
ea asa dea andarse daa caaaa de Antonio Perrei -
re de Meaqeita, a Ribeira Nava, coja eoedecia e
' coaparbameato oe abonarmm o Oeqae de Coul., o
fallecido Coede de CkaUea, e o BaptiaU qoe o>
amo de O. Vicenta, e hoje repoateiro; e um
beea a ba de lembrar de!h o Eim. Pinto de 8oa-
a, qtaaado lbe reqoerea o ser preso para lar ateto
de orar mea certiJ i de preao para aaaadar para
m, Franca, e tasar erar qoe alo era eeeg-rado, o
asi laabem abonarais ao aaaaaoEa Lea Pin-
' to o* sebreditoa Doqoe de Coali e Coode Cbalton.
Eaiaa toateanabaa, infetiameato asaacararan> o
Duqao do Ltteee. ns, a.toe eeate, arrastado
peto aaoboaem do dito abbade Oreia. Ea ma-
teria to seria, eucabrnaaio en caue noticiaa c m
oatras, qae serbaiaeate tenbo dito a V. Exe. do
dito abbade Corris cea acariantes circumatan-
iaa, aae taaea jalgar eer cate casa efletto aa bo-
saue perigoaiaia i. V. Eac. eatari lembrado
qaa ea iba pedi acaec, baaeri tres oa castre
aciatT. poaco raaia ea acBoe, para aaadar A aaa
atesnigi *a traacea para V. Ese. Ike envira
ptrfs qae elle esa dar, o qaal era e d4o Loaras ;
V. Sae- m'a tacltoa, e, qaareado ea qae eU> ss.-
pa, aa aaeaana, pola qnerie aaaassi-aae de ata en
qaem eteaaaee o qae elle sae declarar, pea iaesl
ftTi eotio dea^rceadameete Daqae de Laleae
c .no abb.d s Coaraia da tierra.
. Acata, parea, oaaifaa* deates aera* taetoa
M ao noa lasaaar de m aaer praaaaaa a V
Jixe. a da pedir rae qasira oasir no ase paruca-
tor oe tata ti apea ase qae aoaaeie aMadaadooa
ebam-r immrdiaUaente por orttaa de V. Exe.
Mea* dar a* qae Ibas daclarajaeaa o pase es
^EacnM, e aaarasaaiU o ao Pnaeips Masas
a^aVr nh laasA mi ?. Eac o qar s
laeaariieao da Polica
P socolo. -H. 1018 -SacreUria de Po
licia de Fernaabaco, 8 de Novembra do
1887-Illm. e Exm. Sr. -Participo a V.
Exo qae forero bomtem recolhidoa Casa
de Deteoclo oe sega inte a individuos:
A' ordom do Dr. delegado do 2.* dii-
tricto da capital, Jaciolba, oaorasa da D.
Emilia B. Caraieaate, a reqoerimeoto
desta.
A' ordam do bdelagado da frrgaeaia do
Recife, lnoel-Antonio do Liaa Joa
Xavier da Coata, por dratarbioa.
A' ordom do da B. Antonio, Antonio
Uanoel de Oliveira, por diatorbio* Joa
Aotoaio de Paula, por crioja da terioea
to*.
A' orden do do 1.* dielrict* da fregae-
aia Je 3. Joa, \Joaino Aira* Corroa da
Silva, por crimo de (ario.
A' ordem do do 2. diatriato, Joa Al-
ves da Silva, p A' ordem do do 1.* distrioto da freguo-
zia da Boa ViaU, Abiho Joa de Saot'Aa-
oa, Jos Rjberto, con becado por Joa Ca-
boclo, Jelo Fran-iaco de Paala, coobecido
por ilanigoto, Libanio Januaria Oomei,
conhicid* por Caraaa, Joanoa Baptiata da
Con^eiclo, Lana Mt* da C^nseiclo e
e Viente Ferreira de Paala, por embria-
gue* e disturbio.
A' ordam do do 2.* diotricto Msnoal Qal-
dino de Soasa, por dtorbio* o uso de ar
mis defea.
A' ordom do de I,' diatrcto da fregu
sia do Poco da Pac ella, Bernardo Jos do*
Santos, preao en flagrante por crimo de
furto.
A' ordem do de Beloi, Manoei Fernn-
des de Souzj, Feppe Santiago da Silva,
Fran-i*-jo Lipes da 3*1 va, como, deaor-
deiro* e Franeiioo Rtbsiro da Silva, por
crime de reaiatencia e aso de armaa de-
fea*, 'i.
Hontem cerca de II hora* de aanbft,
sitando nm labdito ingles, deludo no cae*
da Apollo, ea campisto salada *> embria-
gues, acontecen esbir no rio, resultando
da queda B ar con a cebsce fractirada.
Rstirado d'Agna foi condosido para a
2.1 eataclo da guarda cirios, e d'ab trans-
portado para o H*piul Podr. II, de or-
dem do lubdelegado da Recife afio de ser
tratado.
Pela* 11 hora* d* Bule do di* C do
correte e no lugar Zumb do diatrcto de
Belu, diverso* individuo* embriagado*
promoviera, deaorJcna. A patralha- qaa
aquella bora rondar* o diitri.-to ten lo di**o
acienci para all ae dirigi com o fim de
diipnrsar aquelle* individuas qte estavam
todoa armado* de facas de ponta e oaoete
os qases resistirsm e travaram lula com a
torea, s-mdo afinal preaos o* de Domes Fe-
ppe Santiago da Silva, Francisco Lope*
da S.lva e Fr*ocLco Ribeiro do Silva, que
ioi ferido levemente.
O respectivo tubJelegado fes proceder 4
viatoria e procedea resprito no* termos
da al
Parti.ipou me o delegado do distrioto de
S. Lini-enco ds M.tu, ter em data de
hontem feito remeus so Dr. juii de di-
reito do 5. districtJ criminal, do oqoerito
pouVial procedida con Ira Joe Vieira, proco
em fl.graotc, por crimo da eepancamenlo
pratioado na p-aoa de Tertuliano Martin*
da Sdva.
Deua (guarde a V. EscLUm. e Ezm.
Sr. Dr. Manoei Eapbraaio Corris multo
digno presidente da provincia:' O ebefe
de poli lia, Franeitc Domingue* Ribtiro
Plomea.
----- n*------------
TaeaoBra Prorlaelal
OESPACHO* DO DA 8 DB SOVBJ1BBO
pxl887
Oemioiano Joaquim de Almeida, Cecilia
PeUolioa de B.rros Msrinbo, Ansa Caro
los Cesar da Helio, Camilla do Carao
Torres, Msnoal Ildefonso Penn* Fort*,
Domingo* Nunea Ferreira. -Registre te e
facam-*e o* sesenta ment*.
Manoei Gome* dai Paseo*, Fielien Bro-
lliera, bacal ds Reciie Drunage, Antonio
Feraandes Xavier de Lima, Manoei Fran-
cisco de Alboquerque. Informe o Sr.
oootsdor.
Jlo Ferreira ds Silva. -Informe o Sr
Dr. administrador da Reoebedorta Provin-
cial.
Padre Francisco Veriisimo Bsadeirs,
coaaandanto do eorpo de pelici*, director
geral da* Obraa PoUiaas. Informe o Sr.
contador.
Recebe*orla Protiaelal
DMraoaos doduSdi kovcmbbo d 1887
Joa Tbeotooo Domingu *. I-iforma s
1' aeccla.
(sriilaerme Farreir daSilv.A V *ec
co para oa devdoe fias.
Jlo Jo* de Amorim. Informe 1'
saocso
Antonio Frederico Sapra.Informo a
1* MCfto
Jlo V s*ool*t
Beltrli A E
eio.
Msnoal GeoeU*** Estalla. Informe a
1 scelo.
Jol > Domioguea d* Silva Pinto de Al-
meida uimarles, Certifique-ce.
Gulherme Ferreira da Silva Informe
si1 scelo.
Pedro Manoei da Triedade. A'l' *eo-
cao para informar.
Antonio Fraocisco da Costa.A' l4eec-
clo par infarmar
JjIo Franjis.o de Torres B-ndeirs.
A' 1* eeoeao para informar.
MARIO BE PERMaBHCtt
RECIFE, 9 DE NOVEMBRO DE 1887
Xotleias da Ka ropa
O paqaato Teyaa, hontaai vfaado da Europa,
traase datas qoe da Liib i iWnea 28 de Oa
maro, adiaotaado 5 das as trsaids* aeto fran-
eas Senegal.
Alea das da Par****!, eeneUnUs da carta do
rasas* oorreapoadeate d Lisboa, pablieada na r-
briea Exterior, eae as daaais aotleiaa de qae loi
portador e referido paqaeto.
eapaabe
Eaercve-aee sobre tete pata o alludido corras-
poodento:
Celebro* se oltirsaaeate no eircolo, qae o par-
tido raforaiata poMoe na Carrr de S. Germano,
a rcaaalo eaaeaciads para oavir o* eneres, Sre.
Esmere Risada geaaral L mes Doaiagaes.
A svataese das da aera a praasbeiadoa e a ae-
gaioto :
O nrcaidente Rr. Linares Rivas :
Se oa coaaervadorra qoe aband.oam o podar,
oo fasioniataa aceaaadoe da iaraoratidade adaiaia-
trativa. pratondem tn.aopolial o, digo qae al freir
tere tirar. ?
O Sr. Soasara Eobledo :
Sr ae preteaie taaer do geverno um jogo de
aaaaaaVaa, Oanovaa e aagaato aerio as rebel -
das.
O general Lipas Dominarse* :
0 que s i pus* oom bagaste Cao*vas c o
anniqniiaaeato da mqnarchia constitucional, e sos
alo toleraasoe laso.
Estas dt clara atoa toram acolbidaa, por sodoa oa
aaetoa, que eacaiaa aa salsa, cota estrepitosos sp
plaasos.
VI as, seas, qae, se alo torera cbsmado* ao pi
dar ea istWaastaa, segundo a inierpretsclo d na
eorroapeadesdeasadritoao.occorrtilu gvaaSes sae-
otasas aa Heseaan*.
O Sr. Cnovas del Caasilbo eateve ba dis* no
pac > a otT.-vaeat os seos reapeitoa i raraba legante,
e dar-lbe parte do eeu eaaaaeato. Poi rsoebidj
per D. Cbrastiaa adejtaeaaaaate.
Oeaejaado cea Mageatade dar-lbe orna prora de
eariaao, onsrecea-lae am titulo de Osstells, com
grandeaa de Hi-spanba, para elle oa para ana es-
posa ; o qae o Sr. Cattovae recana cem a maie
pea aginia delieadesa.
Eetlo D. Chnstioa moatrou desejoa de ser me-
driaba do casamento e o 8a. Cnovas, ebeio da ja-
bilii, reapoadsa-Lbs qaa para elle a ana aoiva ac-
ia aso a maior aaa booraa.
Eatre os valiosos presentas (eitos so Sr. Cno-
vas pelo* seos aaabr a, ?r cana* de asa eaeemeuto,
f^nric ua rieo ora ante apparelho dn, praU f
oare para nbi, do arduea do Poso BubTo ; ama
graaae )arra {apunea de alto prree, do Sr. conde,
da Tereao ; e ua mete, to artstico, com valioso,
do l-x m-'r.ietro D. Manoei Biveda.
Coa grande pompa faoebre forem traala-
did'i para o Pauttbeon de Jofratea de Escorial os
resina morisca de* albos dj* daqass de Mootpen-
Ersm *gaardados na eatacio pela manicipali-
dade, aatoridadea e emprsgados da cata rl.
Ao eaegarem ao atrio do templo, toa-ae o da-
reto real, ordnenlo es fiases* entrega des cada-
ver aoa padrea agtatinbes, qoe, no naiaero de
itoota e nota vela* sesease, a atoara a am repens.
begeio se a mis** de rjate* por el a* dos in-
fantas que foram de maior idade, a de atorad p 'loa
menores, sens dapiaitados depois.
Eeta seto soleana loi presidido pelo Duqae de
Sexto e altoa fuaeeionarioa do paco, tasando a
cnerda de h.nra asma e.mpanbia do regiaaanto de
Zaragosa, c >m baedeira e asestes.
- Ka fabrica da Trubia (satans) vio facer-
se aa provea do eanbla svatema Ordonea, o pri-
oaeiro d'eate ealibie eonsunido a'eata tabru-a.
Mese eeta peca de artilberia 10 metros de compri
meato, pasa 4 tonelsdaa e, tea o calibre de 90
eestiaetros; o projectil pesa 160 kilogramaa*
e carga rsaximn de plvora 4 de 1S0 kilogram-
Eresidents lo conseibo, combates
baervar* qae s qaestto eat
e votar a urgencia seria fa
todava, approvada per 379 vo-
aa sesalo d; 25 de Outubro.
Ittre, memoro ds extreme es
ama interpellacli sobre as ope
do 17* co/po do exercito sob
aageraaca dos transpurles dos
para o d's 27.
~* ir-ae n'eate asesino dia para
aabfj a trafico
a
utaram oa projectos Hnaon-
-
prcaentes scalo ioram poaco
A eompeobia doa camin>s di ferro do norte
a Despeaba, redasiri a 50 p. e. oa bsete* de
ida e volto da Madrid a Headava, a favor doa
peregrinos betpanboet, qoe vio a Boma acaiasirao
jabileu de L-lo XIII.
Em Tdoloasa (Pranca) na nlttaw reuaiao da
caaara do eommcreio, e presidente do contelbo
manicipal rrcordou as veotefene qae a Pranca
lite* daa ansa retacla coa a Heipanba dorante o
nsrtode de 1854 a 1870, e convido* es eommer-
cisctes de Toalsase a toesarea parte ns prxima
ecposiola ds Barcelona.
A preposta foi applaodida.
O eoaaal aeepannol, qoe esteva presento, ton
ama declmelo do presidan te da anu ci pal idade
de Barct'.-aa, e agradeeau rcuniis o aeu acolbi
atenta svapetkico.
Praaca
Os tarases de Peris felicitaa o Sr. Flourena
pele aceardo saubelacado cea Grl Bretanha
para a aeatrelisacla do canil martimo de Bese.
A RepubUqtt Frattfe espera qae o actual tni-
niatto do* negocios eetrana-eires sebera reparar
o erre cosamettido em 1882 pelo'go-
e pala* eaaaraa; o casal neutro prxima-
te o EsTpto neutro, e ale renos proxima-
o rcatat^keJoaento das relacss eeedases da
Praaca e da Iaaiatcira.
Os jornaea logiesas ala iguala-ule anenlmee
em appiasdir o araordo tffrctaado. 0 Tima ton-
aidi-ra certa a acqnieacrncia daa ostras potencias,
ficando asaia terraanada esta grava qceatlo.
Oa Srs. F lourena e Egerton aaasigaaram no dia
24 de Octubre a 3 borac da tarde aa eonvanco s
relativas ae canal de baca e as Kovae Hbridas.
A imprenaa francesa e agjra o parlamento
oceupanda se do escndalo aoctiaeoCal
de emoaecracoes do 6 sebo da iodigaaci-) caaasda
a toda a Earopc por sqoelUa vilUeiss.
No enaatoio da* elaitorca da Tonca o Sr. Walsea
recasou seguir o qsasticoarto oa-ganisada aeto*
seos ad vsrsariot. e reshuaea liberdade de defeca ;
esa srgaide traten de aa jaaficar daa aecutecee
aventadas centra ella proposito do negocio da*
condecoracOea, e f-ii applaadido.
Por fia ordem de dia, raaisauade s deaasslo
!ao*, provooon na tamulto indaorlptl-
vel.
Os jornaes disea que eeta ordem do di* foi
aparovttda rx>r fracs materia.
O t. Wiatoo declaroB *o* m/armadoree de va-
; irnaas que ale i* d mil tira de depatodo e
qoe tenctona ir cotnmiaalo respectiva da esasara
para vetar o oqoento, a qaal Iba dari occasiio
de juatificar o cea proaadiraeeto.
Abrio-ee o paxlamaatn trances
Ha esasrw dos depatodos, o > de
Orease pedio asBesori da ama coamiaalo da
saasrite, soatpasta de W iii-mbic
i es asa toa de miaiaun t da gaerr
^Ha -climou argeeala.
OSr
a urg '
aba
c*
A or
tos contra*
Pas
o m
qevrda,
racS i da
o ponto de
aoldado*.
Picoa
Ao
n ornear
ae
Oa mil
otados.
Os defamado*
noaiereesa.
Se sonado,*o Sr. Le mV'JV, preaiieote, abrid a
i aasaio promrinda o eioglj dos senidore* ultima
mente tallecidos, m
O r. Use, aiinasai de Guadabupe, pedio
para interpsllar o goverdb cobra o d-creto rela-
tivo i saiao da Iulo-Ctiins.
A data da dlaouaaio ser ficada ulteriormente.
A prox.ma seasle darla s Ti
Eiees projectos daaoverno : Sr. Riavicr,
spreseatoa i cmara do deputadja um projeeto
as le qae fiza em 100 milb a de francos os orea
atoe extraordinarios* do* ministerios da goerra
e da marinba, a o projeeto da converalo do artigo
4 1/i aa 3 p. e.
O Sr. Pbaren apreeenter as eonvenc.i
relabvaa a n*atralisa$le do canal martimo du
Saca e ss Nova* Hbridas.
0 projeeto os converslo da divida uotorisa o
mraistro da taaea -'a a crear a qaantidado de tita-
los de 3 / oeeeasaria para reembolsar oa porta-
doras do aogo 4 1/2 */, as condicja segu n-
ta:
Os portadores qoe nio aceitarem a conversio
serlo eabilaadoa ao par, e aquelles qae qaicerem
ter em 3 *' o meseo rcndimealo qao poa.ueui em
4 1/2, aerio admittidos a entrar nos cotres publi-
eos oom o sappiemeito de capital necesearo pare
eeta oper.sclo : os portadores qae reclamareis a
adaiaaao, recebarlo em 3 (. o mesmo capital que
poctuem aetnaJmaote em 4 1|2.
No tnanirasto do conde de Pars j nlngoem tal-
la. Nenhum effeito proluaio come ara de espaar.
Poi anii ama prova do qae valem aa tentativas
d'squelle preteudente.'
Italia
N > da 25 de Catabro, o Sr. Cnepi profera um
grande'discurso poltico em Turim, por iccaailu
do baaqeete qae lbe f >i dado no thaatro R g' A prmrira metade d> seo discurso foi eonisgra-
ds a poltica interna da Italia, e outr* metade
a poltica externa.
Basta a!tima o Sr. Criap: explieou a alliancada
Italia com aa potencias centraes da Europa e a
QrS-U.-rtaiih i, edeclaroo que oa receioe da Pran-
ca depoia da entreviata de Friedrich^rahe nao lio
justificados. Entlo o Sr. Criapi prooaaeiou ex
presaOds de viva, svapatbia p=la Franca, com a
qual diaae qoe neceeeario eootiuuar us boca re-
lacoea.
Oa j raaea de Paria acolhem coa grande teaer-
vao acareo do Sr. Criapi no banqoota da Ta-
rta ; eotendea qae a Italia, ae efectivamente do-
seja a rus, dsvia procurar a aiaoc da Franca t
ojto a aa* AJIeesanbt, que t qaem perturba a
* Ctlcnl^e qae pauario de 50,000 os peregri-
noa eatraogviroe, qae vio Roma, por oceeslo do
jubileo de aaa (saudade.
Inglaterra
Reallaop* *m Londres, s eleiclo para o cargo
de lord Mayor, tendo cido eleito, o candidato K y-
arr, eatbolico romano.
nevo lod foi eicito por uoanimidade, aendo
certa, que > primeiro cithoco romano que to-
ma assento na cadeira civiea, depoia da reforma.
Em aegoida eleiclo, asaistirare os eleitores a
eenmoniaa religiosas aa reja de 8. Loorenc-o,
neaso eoatume dopoia deatc aeto, onde o Dr. pa-
dre Baker, n'am discurso eloqaentc encereera as
qaalidade* distinctas do eleito, qae em seguida to
aeompanbado ao palacio da Quildball, ende rece-
ben com rutdosaa manifeatocoea de sympatbia aa
taliciacoes do eatylo, a qae agredecaa, disendo,
qae a imprenaa tioba commentado a cirenmatan-
eia de ser sito catsolioo romano, mes qae como
autoridtde t rscoobeeia a religtlo do Estado,
abracando como simple* psrtieoler, todas as reli-
giosa, qae tiabam origem na caridad, na philau-
tropia e a quaea preside Deas.
Veras folbaa parietoneaa, e entre ellas o
Tcmp$, annanciou qoe est feito o aeeordo entre
oa governee franeea e ingle* com reapeito a neo-
traliaaclo do canal mariumo de Suea e das Novas
Hbridas.
As respectivas conveecoes eeram ecsignadaa a
SI de Odtaero pe o Sr. Egerton, cncarrsgado de
negoesna da Ori-Bretanh e pelo Sr. Fiourena.
A Franea a a Inglaterra eaminoniearam depou
catas uunaaarj'ms aa damaia potaaciaa pra tem-
bam as aaetgaarem.
Alguna* potaseis* foram ji isodadas a este
reapeito. Coate-s* com a adbesao da Allemaoba,
da Austria e da Basis. A convenci relativa as
Nova* Hbridas confirma oa compromiaaoe toma-
dos pela Franca e pala Inglaterra em 1878 e 1883,
e eatabelece que a poltica ser fita concorren-
temento pelo* navios de guerra daa dnas rmcea,
por eonsrgeinte oa portea franceses daa Novaa-
Hebridaa aerio evacuados.
U rsaes e o Stamdird regoai)am-se do bom aeo-
Ihimento t'to pele imprens* traocesa a aaaigna-
tura da eoavenflo de Sae* ; mas conteatam qae
seje o primsro passo para a svacuaclo do Egyp-
to e tombram qaa aa duas qaeetoes alo intira-
aeste ditioeu.
Diaam de Vienn* ao ZVaea qoe, antes de msni-
toctarem oaiaiio lobre o accordo auglo-franoea
eeneernenta eo canal de dees, a Allaananba, s
Austria e a Italia vio eatudar ama eombinaclo
acerca da attitode que Ibas convem tomar; a Al-
toaaafaz e a Austria reoonbeeui que Italia,
toado grandea nteresaes na queatlo, aaaiate o di-
reito da ser ooosoltads
Aa autoridades de Lon ir* permit ram o
comicto do dia 28 na preca de T atalgar. Falla-
ran namaroaos oradores.
A pn.vk esuva ecmpletamente ebei* de povo,
per vaaaa tnmnltneao, mea acto promover desor-
dene.
Havta grandes furca* de palicia aoa arredore*
ds presa.
.micio termioo* sem incidente de*agradavei
e a j meio do grande eatbasiasmo, sendo par
cemente apprcvado urna palelo n governo para
obter trabalbo aoa operario*.
A maltidlo foi depoia desfilar em volts da co-
lumna de Netooa com ama baodeira vermelha, Ua-
vaedo-ae entle violentos eonlictoe paruises.
A polica snpportea ema Incta encarnicada con
os tarbuleatos, mas tirou-Ibo finalaente a ban-
de ir a Varmaln*.
A mrcotoclo do* mnibus eonoorrea pare man-
tera ordem.
Assagura-ae que ei maaiftstantea ds prsa de
Trstalgar ir em masca i Westmmster
casistr ao c-fii 'aa 3 horca da tarde na,
Abbadia.
governo itocidira, nly haver motivo para
blbr a reunido pateta* n* praca de Trafalgar ;
Xoar .i para 1I
.ballio fiaeram
,ioa nem desordens.
de Sea James visitar t
exposiclo dos presentes offarecidos rainba Victo- ff0]
ra p^r occaaio do ae* jubileo.
A queatio irlandesa ead* ves aaautne um
atpeoto menor tisongeiro. Com ella veio compli-
car-ae falta de trabalbo, e por iaao se tem feito
grande numero de comicios, maia ou me,nos con-J
conconidos.
Na quastlo irlandesa, a paUvra de Gladatone
tem-ae feito ouvir noa-'coraicioa condemuaodo a poli-
taca repreaaiva do governo Saliabury e pugnando
pela poltica pacifica e humana, a nica que polo
resolver bea squea qaeatlo e com grande honra
para a Inglaterra.
O espirito couaervador resisto is exnortacaa do
i.luatrs chefe do partido liberal. Se o 'Vovemo
p i'm'inristf, uSo e aa- n ir* -m mAfiS catSroaa a
iusfsfencm 4e C'sdstone para levar Oran-Breta-
nha soluclo maia de accordo com os principios
de liberdade e progreaso dos oossos tempoe.
tllernaaba
O imperador (luilberme, que depois do ten re-
g-esso a capitel tem recebido muitos officiaes su
peribres estraogeiros, eomprimestou os officiaes
franceses pelos progreasja de seu exereto e affir-
mou que a paa olo; aera perturbada ; quer morrer
tranquillo.
Os circuios bam informados nlo duvid im
ds qae tenas ficado combinada entre o principe de
Biamerck e o Sr. Crisp a oecupacSo eventual de
Trpoli pela Italia ; parece qne o accordo celebra-
do entre ** tres potencias contractantes estipula
que, ae urna dallas realisar augmento de territorio,
aa outraa daaa torio direito a um augmento cor-
rea sndente.
Tem cansado grande impresso a noticia de que
o casr, no seo regreaso a 8. Petera burgo, ir
Allemaohej e all ter urna entrevista com o im-
perador.
O Poit dia que, se esas entrevista se resinar,
irso ser am acontec meato poltico de prmeir* or-
dem. .
A allisnea ruaso-germanlca, accrescenta, sahiri
desae entrevista, ou completamente restabelecida,
oa gravemente ferida.
Balearia
O principe Fernando de Cobourgo envida todos
os osfotcos para eatabelecer em bases daradouras
sus popslsndade.
ltimamente adiaotou da s -a tortuoa particular
40.000 libras eaterlinss deatinadsc conciusle
dsa vas-frreas da Bulgaria.
Exemplo este que varios soberanos da Europa
nlo teriam a coragem de imitar!
No dia 27 seria a abertura solemne de Sbra-
me.
Consta que foi preso em Varna ltimamente um
individuo pago para assasimar o principe Fernan-
do Cobourgo, o qoe elle mesmo confesaou. Foi
reraettido para a Bulgaria.
0 governo balgaro pergantara aoa represen-
tantes eatrangeiroa se querate assistir sesso
da abertura da obrani ; mas todos responieram
negati vamente.
C'rre que o governo balgaro contraton um em-
preiti no de 83 mi!boca com am lyadicato de bao-
quoiroB sllemes e hngaros.
A Russia tem feito supremos eaforcos para en-
redar a qaeatlo da Bulgaria, mas, apeaar das dia-
poaicoea do cssr, as demsis potencias da Eaaes,
sem pretenderem levantar conflicto com o imperio
moacuwite, eatlo comtedo, muito longa de. aecun
dar-lbe os desejos.
8e nlo lora a persistencia da Russia em preten-
der aec ntoar a su influencia, a queatlo blgara
estara ja de h* maito resolvida, porque as demais
potocia* fcilmente ae coucertarian para dei*ar
que e Bulg-ria se governaase como eatendesse.
A Turqua tem servido de medianeira entre a
Bulgaria por ama parte e es demais potencias, ou
a Rosis por ontra parte.
A moroaidade com que c Turqn procede eem-
pre, mala do que em nenhuma outra occaaiSo tem
sido agora multo fsvoravel msnutenclo da
Correram pacificat as eleico como vimos, e os
receio* de perturbaclo nio so tornaram effectivos.
Melhor.u de posiclo o principe Fernando? E'
essa a opinilo de muitos, e asaim oa que snppu-
nhsm arriscada a staselo em que elle se encon-
tr va, reconhecem hoje ter antea melhorado essa
aituacao.
E ae as eieicdes tiverem contribuido para melbo
rar a aitnaclo do principe, o mesmo diser que a
quest> blgara ir lueceaii vamente declinando
do estado de gravidade qae b&via asaumido.
* Egvpto
Acaba de ser caagnedo peloa representantes des
govern?* de Franca n de Ioglaterra o protocolo do
tratado de neutraliaacio do canal de 8oer, que vai
aer aubmettido approvaclo de todas as na-
goss.
Nenhum governs deixsr de concordar e de adhe-
rir ao tratado, por esiim o determinarem a poltica
e o interesse geral; p>d>ndo por iaao, cooeicerar-se
a ucutraliaavio do canil como am feeto consu-
mado.
E elle de to subido nteresse para todo o
mundo 'qoe se oio devem regatear os elogios s
duas grandes potencias a qaem se deve a ana rea-
lisa co.
Eis as coadicea principies do tratado :
A neutralisaio do canal comprehende tambem
ama dc-tcrmiuaJa rea de territorio e.n ambas ai
margena.
O canal nlo peder aer bloqueiado em eircum-
atanoia alguma, meemo no caco de guerra em que
a Turqua s A neatrsliaacioestende-se a todos os portos d'ac-
cesso ao canal, bem como s obras e eatabeleci-
mentoa da companba da Snec, e ao canal de agua-
doce qne eommnnioa com o Caro.
A aont de nentraliaaclo as margena do canal
aera determinada e demarcada por urna commiaso
internacional composta dos cnsules geraes das
nacea ntereseadaa.
Esas coatmisalo permanente e a ella perteuce
faser destruir quaesquer fortificacoes ou trabalhaa
militares qoe se encontrem ns aooa neutralisada, e
ie impedir a entrada ou faser preceder imme-
diata evaouaclo de qualquer forca armada qae al-
trapasse oa limites da nentraliaaclo.
Para tornar effectivas as suas deliberaeoea a
corojnisslo dos cnsules, tem a faculdade de requi-
aitar as tropas egvpeiac, e no caso de neeesaidade
as forcas da*grandoa potenoiseaignatara* do tra-
tado.
Estas condiodes nlo s pre^m todas ai hypo-
Ihesec, como tm a vantagem de ser abaolatamente
praticac, off-renendo saaim toda a garanta da in-
tegra neutralisHclo do canal em qualquer eircum-
ataucia que seja.
H^nre, pois, Franca e a Ioglaterra que pela
sus peraiatencia, e depoia de quatro annos de tra-
balbo, gustos em vencer as maia graves diffieal
dades, oa maia aseridrosos attrictos, dotaram o
meado poltico e commercul com to importante,
to assignatada coaqolsta.
Barre coa
Um daspacbi de Tnger, de origem inglesa,
dls que o 8r. Frand, miniatro da repblica fran-
cesa em Marroco* ira n > dia 28 de OuMbro a ata-
quina* com urna misado especial.
A qustlo de Blarroeos tomou teicao maii trsn
qailliaaoVr i. A anude do aultlo deaatou aa dirB-
culdadeaj aasim como a doenca as poderia tornar
demasiado intrincadas.
EXTERIOR
Correspoadeacla do Diarlo de
Fernamtbuco
PORTUGAL -LisaoA, 28 de Outubro
da 1887
Niogoea, peasoas que Ifiea a aoas
irmosa lngua, desconbece a importancia litters-
ria de Cimillo Caatello Branto, (Visconde de Cor-
leia Botelbo). Ha once annoa que nlo vinha a
Lisboa, donde natural Deegostos e enfermida-
des, o amor da soldlo, os de.mgauos de am espi-
rito superior que de ha muito e vive para a po*-
terilade e para a concentrsc&o intima do sen ga-
binete de eetudo, oa todas estas circumstoncias ao
onesmo tempo, tem seqnestrado do mando o insig-
ne polvgrapho no seu pittotesco retiro de S. Mi-
guel de Seyde, no Mioho.
A ana vinda inesperada a Lisboa, baver oto
das foi considerada cemo um verdadeiro aconte-
cimVnto. A imprensa da capital toda e Bandea. -
um aSnuia _que a a vjjIsa deesa ordem ce
ajt-iedoad ^.loara de hoiims de '
i deixar ao HoteV Universal os seas er-
teb dd visito. Os da velha-gusrda, os amigos de
t de Camillo Cuslellq Branco, os roofos qne elle
conhecia de perto, en! iam para abracal-o, e goxar
por alguna momeles das |mtillacoea do sen es-
pirito sempre javenil, vivas e ctivissino, acetar
dos seas 61 annos, dos estragos indeleveis de -
erncis padecimentoa aobretudo da quaai-cegoei-
ra em que o incansavcl romancista se eneoatra,
que de todas as suas molestias, essa a que maia
o affl ?c moralmente.
E' notabilissimo o folbelim, qae em forma epis-
tolar lhe consegren Valentina de Lacena (a Exma.
Sra. D. Maria Amalia Vaz de Carvalho) no Jornal
do Commercio de 22 deste mes. Devem os meo*
amigos tei-o j lido e talves transcripto.
Uomecsram desde os primeros dias a circular
em Lisboa al w tres tendentes a celebrarse a visi-
ta do eminente eseriptor capital.
Os joinaes iam registrando com alacridade estas
ItrtDrancas, ou mesmo as iniciavam dando-lhe*
careo : ana pediam vereaclo municipale prin-
cipalmente ao Sr. Fernando Palna presidente da
Camera e admirador eutfauaaata de Camillo, a
mudanza do nome da ra Larga de S. Rcqne para
a denominaclo de ra de Camillo Castello Branco,
ficando assim duas ras que entre si ccmmi nicam
e que alo as mais elegantes de Lisboa poesnindo
os nemes de dous doa maia illas.rea rscriptorea
deste seculo, Oarrett e Camillo.
Opinavam ontres por um banquete- dado ea
honra de Camillo Cattello Braneo, em que se re-
ase todo quanto a seiencia, a litteratura e a arte
nacional tem de mais distineto .e considerado.
Esta hemenagem nae exclua a outr. Appareera
terceiro penaamento camemorativo : o de se dar
no theatro de D. Maria II ama recita de gala, em
honra de CamiUo Castello Branco, cm que se re*
presentaase a sua inimitevel comedia de coatames
O margado de Fafe, e alguma futra compoaiclo
dramtica de sua lavra, sendo o producto da reci-
ta empregado em ioBcripcea de cuja tendaento
animal se fundasse nm premio destinado a comme-
morar a vieita do ta'zao Portugue i capitel do
reino.
Neste entreinentea, o insigne cscriptor, qoe
tnha vindo com seu tobrinho o,Sr. Acevedo Cas-
tello Braneo, festejado poeta, regreaaou aa Porto
do couiboio da maohi, sema qu? oinguem o suspei-
tasse, sem que pesaos alguma o acompaohasse
pare e provavclmente a estas boraa estar outra
vea na sua remansse vivenda rural de S. Mignel
de Scyde.
o dia imwediato ao da asa anegada a Lisboa
tinba consultado o Dr. Fonceca especialista de pa-
decimentos no iWJli* da. virao. O que elle lbe
disae, ignoro-o ; n** eooaton. Des daa* ama, on
o especialista desenganou atrosmente o smargs-
rado escriptor coovencendo-o de que era iucura-
vel a molestiii, o que nlo supponbo, porque raro
o medico portugus qae teoha coragem para pro-
uqdc ar tal seateoca de cara a cara, ou Ib? indi-
cou praso para mais tarde o operar, preacreven-
do-lhe para, entretanto, um tratamento adeqaado.
Fosse qual f.-f se o tratamento prescripto, eviden-
te qoe ao sempre para evitar as commocoee de
qualquer genere. O que se preparava a Camilla
Castello Branco era ama apotbeose, que assumiria
talves as propor;5es da coroaclo do grande poeta
Quintana, em .Vadrid, ha poaco mais do trinta
annos.
A meu ver, Camillo Castillo Branco, proceden
com muito acert aubtrahiudo se a ovacSes pu
bhcas. s expl'.'ses da rethorica encomistica, a
ojeccoes de sentimentalismo que alguna oradores,
se nlo todos, lhe proporcionaran) a prepsito ds
sua falta de vista.
Haver 23 para 24 annos assisti, no sallo nobre
do tbeatto de D. Mara II a urna sesslo publica de
grande apparato, em que se baria de eout: rir urna
corda civica, um diploma e nlo me lembra qoe
mais, ao corajoso patrio Joaquim Lopes, o deno-
dado martimo que tantas vidas com risco de sus
prop.-ia tem arrancado s votagens do ocano.
Pois esse valente que nunca soube o que era tre-
pidar perante a imminencia do perigo, esse velbo
de tes bronseada e de peito coberto de medalbas
qae lautas veses arrostrou impvido com a furia
das ondas, cbor&va alli como urna crianea, tal foi
a tenacidade com que os diacursadores ae apode-
rain da ana peraonalidade veneranda e doa seos
verros, morndo Ih'os em prosa e em verso por es-
pago de dua horas consecutivas I
Joaquim Lopes era o pretexto para se por em
evidencia, diante de um auditejio numeroso e lu-
aido a facundia implaeavcl dos aeue panegyrretas...
0 Sr. Viseonde dti Correia Botelbo tes maito
bem em regresssr soa Tibur miohota. to
inesperada foi casa reaoluclo do insigne escriptor,
que a sea filho, o Sr. Visconde de S. Miguel de
Seyde, que dtvia ebegar do Porto para lhe faser
companhis, ioi expedido um telegraoima a ultima
hora preveuindo-o da sbita partida do pai.
Tem experimentado algunas melbores, aJade
qne muito lentes a 8ra. Viacondessa deS- Ja-
nnario, esposa do miniatro da guerra.
__ Um grupo "de Ilustres forasteiroeacaba de
visitar Lisboa e Cintra, sendo aqu recebados cor
as devidas attencoes e cordialidade,
Eflectivamente no dia 24 chegava estaclo
de Santa Apolonia oSnd expresa-calaia-Pan*
Madrid-Lisboa, traxenio os seguintea convidados:
MM. Auspacb, ministro da Blgica em Madrid;
Picatosto, delegado do ministerio do fomento em
Madrid ; Agera, chele do gabinete do ministra
dos estrangeiicB em Madrid; Noblemaire, dire-
ctor da Companba do Paris Lyon Mditerraine ;
Forman, empregado superior doa correioB ingleses;
Hetier, engenheiro em chef e do departameato^do
Sena ; Bardois, administrador da companba dos
caminos de fe^ro de Orleana ; Verues, adminis-
trador ; Mallet, Pereire e Bellague, administrado-
res, de Bid, m dieo principal da meema compa-
nba ; Lopes, director dos caminboa de fero par-
tugueces; o administrador delegado ; general Al-
legro, governador de Farad; grneral Sanabas
Gomes : Mallet filho ; M.rques de Prat; De-
seos, de Amateraam ; Bellaigne, correapoudente
da Rr.vue de Dettx Monde; Ch. Edwarde, reda-
ctor do Afattn; A- Heolhard, do Fgaro; Harry-
Alls, dos hebata; Oeorges Boyer, do feft' Joar-
nal; Thompson, propriterio do t'all Mal Gazett,
e sua esposa, Erost Posee, da Gatette de Cologne -
R. da Ocboe, da IUuttraton Espagnole ; Picatosto,
da Corretpondencia de Madrid ; Araus d i tera?;
Abascal, do Betumea; Ranees, ds poca; urra-
cas, do Imparcial, todoa^o adrid ; e da compa-
nbia IntesoatioaBle des Wagona-Lits ; Evans, aV
ministrador, esposa e filha ; bsro de Oppenheim,
adoiioistrador ; O.-orgea Nagelmackers, admiie-
trador e director geral; Albert Lechat, aub-dire-
ctor; Napolen Scbroeder, agente geral.
Os convitei para estas digreaso:s baviam sida
feitos p.la companba internacional doa waggooa-
lita e dos grandes expresaos enropeue.
O comboio ora da travlo rpido e companha-s*
de sleepiag saln e reslaarant car. Traxia a rsaiet
velocidsde, parando com promptidj no mcia ds
gara.


gIU
OCJf
viettaa pa
14 i m boa i la i culch de da masse.
rtor de eospaaba. ral Se. Pe**
.ope, tote do MiM* Mr. Jallo
OTsoot-r .
Oa mj.ote atrasa-jira bocpedanm HMibo-
teit de Brageace, Ceetrel e Alio.
Ea h.-or* do* viajaatr houTe no di 24 a* al
090 bordo do vapor tktmm, e A aoit
bsoaoete 00 tlio da T-ttttaoe, a qo
oaMn da aiaaln iiajakiii
LriastaaUa de etoaesos palotea i
rilOUlH QOfliMhwi!,
No da 26 a awji 1 iiHf al doa eIAsaos*
farro poetoguese tslioo aoa vtejaetoi e*trsa-
freir nos pus-ia a Castra.
A-a 7 tora* e hmbv* aaaaV ssBAo o sa**. da
AJsenttra ebegaod* a Cosa a 8 boca 36 si-
seas. O* ecovidaios aaaaaai* a p*ta
eraaa 120 appoaiaadas-ita
Ma eitacio da villa Ertephaos era
por 30 carreagena, diris^ado-ss as na
para a amptuot quinte da UaaiauaM oad* o 8.
Viaeoed lo 'uno titulo (a opolsstto obeoerio
Mr. Ce- k) o* rvaabaa, aerriodo-lbaa da otearos*.
RieVaeit ai* sa rival
attiea a
tan _
1 de trbela* da asa
be, ro dattasl
sais oa osaturas a* trapee a
Joe ao avcoioroa pata tabir d'oata, peca eeeraei
ownedo alaaie pela baixa repentina dos f oodoe
mexicano.
Lana Mara dos famas casado o ralo qM tasa
Saja. (Jetod- a orrodrraa taha d eaaa do eaa
vel ero eree as aaiber. Ouvi diaer.
Sal -riacaOe A eifbado
eJ-rasBr. D. Laaa. Fi
4 BaavoMU o Sr. Man
aas pela rasar
do ando
qoaaSata. .
a taa! ia ate
^szr
fraa da> sos ao paianisa
rasa o pasee, asi a* pata .faitee algas^eWo-
Hoa d arta eartigoe a ******* renaaaee*, a eStst
iiitsatV qaa, 4 fe toa. de oidaaat a apead, a
svaKado, ss> dasjsaM'alaaraaa a a* conanas tiea-
saa eoaao aoa paisa* da aja asa aigasr Boira
alias ba para adsira oa tetes a*has asa egigaa*-
dot, esa a* loasraa a
TTO
la
B-
[. ,
t eabaUaira t a aa ba
i feraaoaas totas prp-
brada*~.Oa eatraagairaa atevaa saararilbadoa.
gratado 4 msjsji do Munariaasdarta v r o
bello |nocaaa qaa a doafrais di Sosaaesaat,
saa* tarea Sana sCtaSe elsas
psaiataatinna apareca atlitoaaote
sao catatan ai vi cana a
piov*."
HJTp tsgca, ieAterse a oaieto dB Isjiri, as
do Boato Oanato se* PwsV* t ttoigiaa sa asa
arakla pare, a aiela do BaaiaaMa, oaMB Ma
sor aasvido o aiaaooo sffaraada pata
rea* tea 11 s da farro pertagaesee
Catara* ala d*a illaat.ae '
Barros Gomes, oiiaatro da*
astro da Baigiea, Poatea Qaabada, Pisbaa Cba
tea, Andraae Gaa, arquea da rea Mayar,
fsioe foilaailn Cbaaioo.
L saiilaa prisaairo saiads 08.
Aadrada orao, eosao praaidanta do oaorelho
sasaarstrsaio da aotapaaaaa real, aaadaada ae
MKft hiiipiaai Ba aagaida, 8c. Mibl isa,
director da coapaabia Pana-Laia Meditaiana>,
(ai om nteoao btiada, aoaeiaaido pos baba* 4 saa
da S. M. l-rei, da Sra. Daqaaa d* Bsasaas
dea engenaeiroe portogaract.
Beapondea-lb* o Sr. eooaelheiro Barros Ol
bcnidandoao-tir. Qiirj.
O Sr. Poatea Qaobado briodoa peU iapraeaa
aatraagarra e p .rtag'-*s*.
Bea aasiiiirai a aV Piabairo Ubagaa fes aaa die
aane ataqaaaariato esa liagaagesa nuita si apa
a loaatri, e qaa f A asaitaa esas iatsasisasUx
por eotbasia.Ueoe appUasos bradando 1 iaprea-
sa eaaraogcica. Be*#oaden-ibe o Sa. Bardeaz,
eatigo eueietro da fiisads a adaiaartasdar da
eaa pea ha Paris-rlaaas. Toda astea briaes
raaaaa m fraacaa. O slanea taraaaoa ia daaa>
da tarde, dirigiedo-aa a ooaTiva Ipaaa a Pesa e
Castalia Va Morros, oada se anarasa at Aa 4
berta A's & toaiaraes o eaatboso- para Lisboa a
Aa 11 da nrite esgairasa pare Hiapeaib, asada
ecxi>pohedoe 4 asfayi* por algaa* adataiaUa-
dori* daC-apaoba Beai, paaaUaUa a aaUaa
fi-foll-ga da Lais Marte doa
Bsaloa, cajas aeaaoaaiaa alie ecaproaetteu aojogo
doa saaas, ibe M parta, oqaa Ibes 4 aaia boa
roso \ aaa aisae aqoeOai a qaaaa libaste taas
beodo dalle* algaaa eeatoe da ris diseado qn-
eraa para aovas eepaealaeSrs, qaaado o i acto ara
tragar Aaaixe grral doa desosteoa, aia da Tersa
cosa teso tepavs a asa alai abria
O safando eoassaaa tasa a a asagasa deite as
caipae aaa *as daaaariaa* aasatrsiaada.
Ma bacas Aa forraaa qaa taas saaag ajos.
Be aa* loanaqaalte tesa*aa4a baba da faadaa,
pxi>ceaaa,a ssartesjsaris a gaar da eoaBaaaa
pabea aorrobaraaa pHo beta sajra, pede aar qaa
at, aeadn tea**, qaa asile ea sasaa
aaai.
O otdasado qaa Oassaaa Baaaa da Portagai era
feaa* de era libra* eotartlaae aaaaaae,
Eaa utab a. eaaa fsislb a wraado a* aa
roaa,4>t1Q8pJarbBisMrtaaaa 4
reba 1 itrttaaii, olbaado estatua do finda-
.1 r de Raatagal tanda pase sol qaa iaate fabaar
.reta, e eeeeaa, a coapriaa espada, oaapa-
aba na saaaaa^a tudo o aaata e graodiote qaa*
aba dss sabaatraa *act*ar da* priaeira* gtenaa.
priaai 11 aotaaset>e ; dep >ia, draeaada o etaar
oaasa ina,o matador da boje, o
aessamaba-ao paasaaaeasaaae, oTab
_ ia ttaaba saaasasjsar aaa aaaote.
E eaae boga traeo do paaaedo ao preeesrta Fot, pera
sos aagustads, larga estrada pac oude a saa ro
basta inltUiaaeja avaaeati gUiriosa, taseodo-lbe
altar daa baba uta* rerdabira eppAa ra que
se caataraa a* fieaoba* primitiva* da guerra, em
qoe so exaltarm si glorias Uadiemas do tra-
. A' fresas da tnbuaa, draata d'aaa par o qas o
sana aaAatto, a aaa rea ssaora ribrafa coa oa
larra de gaarra, deepartaada o aartirabaniB a*
pello doa qaa ooara. A aae'edte ea eatressa
baiaa, aaa, da m#* faltes umpaassalu Aaaappa-
facara ; a palaTra brotava toergica repercuua-e
1 or tote saaartesaapa; sean ai a paisio pelo
pea, o asaor palo prsgTSssn, a tmm alma de porta-
iras*, o saa groada taaeaso da baaaa da larra.
B o asaaaaao, o tsabatbarlaa. a. artista, a pavo 10-
i da-nhfsiisiiaite
O* illeairee viajaoaea eegairaa para Paria par
Badajo*. SevUfta, Oraaada, Cwdova Talado.
Pailfeea ao Porto o geaeral de dirisao te-
formado Fraociac > de Paala Libo d'Avila, irosa*
do IV. conde de Vslbeea, aioistro de Portagai ea
Parn. Ssatea praea ea 1883 Foi despaesaado
alteres era 1827 e desde logo ssaaibstoa aa saaa
ideas liberase, pelas qaaea bataiboa vabrotasata
te.
Eotroa aaa sepia da Croa dos Mearas, da Pea-
la te Voaga e de Braga, arreada a baadetre do
ISajaeol" de nfaotaria o. 10, a qa? perteacie,
eragrodo-a boto aa aerpo. Eagran, b4idu
soasigo taa irmlo awnifb, qaa aWaai* eb a
atorrar na eaaapo da batalba fiar eeaaaiao do eareo
do Porta, .
Logj 00 prteeipio desta eereo, Praa sisee da
ate L bj d'Avila foi asorregada do dirigir
saa torada aa a*g*a directa do Dean, tioa-
re-se coo tai deaddo ae foi eoadecorada coas o
gra 1 de eavalleiro da Tocto e Espada da valer,
lealdads araarito.
Jlsbia m raabeas aa ataqa da poata da Asta-
ote qae elle pe prie irirm, fda o priaseira
ser a triocbaVre, salteado atontedo a'uaa

rta btelas da Ataatetira, aaa das otab aaterab
da aoeea gaerra civil, pertoa-aa taabara eea va*
teatil, tnntli sgrasitdo ota o habita de Nasa 8a-
abura da Cooceicdo de Villa ViC)*a-
Poi desos aooteado ebafe de eaUdj-araior da
6* drtteie ai litar, a,

Atcaatea eaaa o aaal* i da divwaa, qae aria-
ipiava a tortsar-ta ea baotaresa.
Orgaabada a anU do Porta, fot par aba as-
acado aioiitro da gaerra.
Era graode a eoafiaaca qae a'elle dipatttiva o
aartvdo popular, ebegando saessao a qaara pro-
ateaal--> "dietader, qoaado a eaaaa dajaata.ji
vaollaiitH pareeia reclamar asi uaargira e daci-
aUt qae a aaparaatr.
Oa fxnae*atraniftroa d'aaaalte Apoca. Uaao-
ao o J/arnia^-Oronaa* o C'aarriar fraata. fal
hado d'elie dratea qaa Ptaaaiat> de Paala Li-
ba d'Avila, aoeas*cada doa atassita da gaerre,
4 aa fi al da artheria, 6telg-i, abate, *ua*-
piua>, batel a aaaidao, asada m?qo, rico, propiic
arte o vtetaa da aaia vi joou paaagaioAo a-
ana dos Cabrees.
s** r.riaa asee dapatedo a*dita*, aad tare
aitaaoo dittiacta.
Ba I8M fui aaaaeao eoaaaaadawate da brigada
V taatraacio aa Porto, lego a *r*ai*. atea
a a aaa la gerat tetariao a ap *t ATeauv* da ar-
aaade rtilbara, aaa lo roAurtaate ea5dibib
dr 1886.
0 gaairal Loba d'Avila aaacan aa atada dt
Legas ea -ia de jatea da 1801 o ra albo da te
rata-e oaul Joaqun Aaaetaeie Laso d'Avila a
de O aeriaaaa Viciarte de bVstwbaoa Pcaaaba.
Aba daa lsdssi;sn stsoasosias era pffl-
al da Torre Basada, aaaeatadador d'Ari* *
s>af(tetro da saeaata ordea, baba as taadalbat
de D. Podro a Marte ate>ntoto 9, tb aro d
valor aitiur a de peala de boa* tarrigat coa.
pranateatn nassaplir.
Scixa no artraar e aoa Aoorea ds 169a 18o
Era a as biaroe 4a Mmdalln, aa ceja* praui
sraeaaireua a 8 da Jnibo de 1834. Aaabuo 4i
acpoi* do oabra, sraabs e ia de Maroacjs, Usa
de > J-*g di Payal.
* a artes* do Porto e de L b.J, eotraado
aia .aveaa de 5 da Bstnabro, 10 e 11 d* Oatabre
~i Ii33, oeo Itebss asqaalb adada, ea Poat
Farrer*, Amarant>, Castro Uaire e Aaseieeira,
oa > i* dit
Vi aa apagaado da toda as poca* ateaste*
a* poobado de baraa 1
F.IlBeeo asto-boolea o 8r. Aatooie do N
o-nti rteaeada. aotage director da etacta re
j.rtieiod- coaubilade do oaateci* da man-
at. Eatave raiaraado deade 31 de Daseabro de
1*8 a liaba a adaselo da ccaaaa-aladrsate.
Prcaraa JA eooeJaidaa aa iovestigafeee po-
bre o trnte easodo ebcqse flso ea qas
1 atada Lo* Mara i!js 8>otoa, rx-caiuiro do
Baaaarda Portaga', raaCrtiitaaniu qaa ar refer
sa aiuh> da 93 do ermr.
cvraao aoca taa 80 aaaea, 4 mito sjapa-
Jaico r prevaa a* osas boaestaiata fsaib.
8^t isctisfolaral ao o c-leara aaestro Maooat
.laaouraao doa 8*otoa, aaeraodo oetotr'aario, qae
j-str de pi*uo da Sra. D. Mar II a de seas
e artos
pai do iof-ln era prrteasor da pteao a falb
1 ha algaoa asaos
urtaao se rSaetaoa drpoi*
pissnteals d.jaata do crdito pobico, oSr.
lo* Basta* foi boatera asabas para
a aio da bbinnalt
ratlBcaraea-
aaaaa-
deb\
Qait aar neo por
allueiaaa-ea. rala.6oa fraaa e este Vearraada
Pesasteaa-aa ee auli, aaia ata aabaapa
a* a.aarraroa taaSii} aaa sataalo qae 1
sa aasaoc*
4 (sedar l_
prrvao*ea eaa o eorCais
rao da aglstiaaa, ea taba de
tarea arriaeaiai.
Algaaaraaea tartera oateb
Nao aa o qaiaeete aabr.
inlaaiisd* aepeaeaua m vsriote.
.^boepiCsldaB A4aadjApor 90o
ro da aceraosesa tritiantu abbaaiaaa.
A epidaana tete a tasad ataia a
Joai, aas vai e*t- adrad* a Ma aras
teas s ai dado, tBeamaetUaln da pisan iiima a*
batetacAa baatebra
Foi ftefcfita pablbsdo ao Dbrbda -
saaa o dserati tirssartn a socio Bsaal da Alfaa-
tfadoeaaaro>,dadaaqasa*(6)at-ri-
ra a aaa parte da aave territorio do aanaeipie de
LUboa, eoapraheadida d-oue da liaba foraaAa
pete Breada aova eircaacaboia da Algas 4
estrada de (vetea e par ama Ibba rolaaia aar
rotda peb attradt de QmIii 4 da aerra do Moa
tacto, Croa da Otivwra, araaaado pelos sitioi da
Piaesaairse uta Pasea, toraatear ao alto do
BMajflMh
E* eaacedid o praao de ei* tseast para m dea-
da ao* otereasadoa paca pagmraea oa eusaspia
Aro lea tarwtoa ea sea ai .ata ola, saado a altm*
vencida so dia da Abat ds 1888.
Cbstrea a Liiita a a>. 1 ailbiis Esrajdio
Nsvarro, miatro das obrss publica*, osa ana fa-
oa peaaas saa para aa j >(
aa doa asa raparln
Ea astea ateda veado 4HB
syapelhies do 8r. O. Loit I, f
ao, falbodo so poso de Ouiatariea, ata
ter iota-arado eetatua de D. A:
que*. A otease aahia Ibe 1
ate er ategeate ; idea goerosa e larga
hastee-
tor
0
ttara, uta a aatti kara aptfanosw rrr>
saibiea, da olbar ereoo e boa, o tea ebefe, o eee
aigqa,so abasar a qailasa tana, eeeolbe
pasa ai saaaeara*visitas tebraae seda distri
aaaaci- aa aaaotat
aa aa artaodos da easias aataa aa
oa bmiilft sadt tea*palavaat da 00-
forto para 00a oe qoe soffrea b.-abraado -ea de
ase aH- o gssadi trabalhartev da aaa hiateri
toda da pea, tostraccio e trabalbo, o p>o ma
ps> sa taa^aaio aaia eaSbesiaetiua, asa exaeu-
uaaa a aaa ttaha ssist
E sao ra beib a qaadra, magtttosa o sass-
rataa I Ba fresa otaa aaMaaaa emitida da bo-
lsea* e aaJaacee-eelUaA pbreaeseva vtvs ; aaa
lad-,"ca jaeellaa, Staaaaa* fjraoaa
carteado oa asa
faodo, a trra, com a aaa orka a eaa tal ir 11 a'uoi
faade ar do fog* ; ae a batas aa Irtsssa real,
oso pjssi adtate da rasaba a ds trinatia, gra-
aa so ees porta ebgaat*, a tugara .de
a esa aatrated*, grand
Qaani'i, miouto* depoii, jA a* ivas liobaa
adora asi da, arate a ebsa*, aa asa firaoea radas,
a aa biata da poso qaa 11 isnaido pitea sasa-
rraa de el-rei, eazogava aa tegtassa :
Apre, qae ato teeaa-ata ai daatra : Ha
oaaa anoos, depoteda aorta da taas futa, a po
asir vea qaa iba toa briocaa aoa olbos I
Agora A Avatee qae aa eaa a acaparar para
recebar el-rei a a real familia, eaireteato a Sea.
dsqeess de Braftaa taadosa rollar diraateaeu-
te de Braga para Laaboa cota o petnoiae da Batee.
Bat Braga, alta da vnts s arios eataseieci
Kt-B<. de earfdsKtev a familia real taa gaste *
leaapo as paaeeioe caralla
a
faa.Ua
A
abro
1 PtrStaasaa
praea paraa laeapsse de propaatea para a eoa-
str .reto oa Tapad raal da Ajada da aa ediVao
lnii ti 4 sjiilili (te*trtal,sas sebadeef-
fectaat tas tteio da 1888
B pratati-oaaactaalasstt ao Caagreaao
Ioternsciooal (lodetict, laaagarada a 81 sate
aaasa Kaee, a oaaervatarwMoatocoa, o Se. Ao
toaio J*e4 i Ante, aaterda aatea sutri aar do
reioo.
. O Sr. Avila 4 *obciab* d* teMeetdo daqaa oTA-
rita a Bolsas.
aigittts 4 taaaiiiia sala gesiral brapaahil
m baba isiftjir-* gsral Ida A**o-
ciacao doa Bapragsdos ao Ciwainis a Iatteatria
Sara lattvir qati o aeds par qaa sa ds (aaarjar
a teaaganoia da* tetpnrteatao abra* qae vio
tassatnraii s saeta pacta, a patea qoaiia eawc
giaaaiwte psgsaa a aaaasa saaaiieii
Salvo aso ae taraajao ter aari, teaagaradas ao
da 31 do aanvate, aMfaraarb aataitas g'a re
as obras dos araba tsate da parte d* Lj*boa-
A diraecio daa obras aabiicas j4 ataidoa para
1 aa daaa aaasa lteUti*a, a aaaara
g varaaiisr sisil, nspragada tapen*
rst das aieatarwa, eta.
A iosagaraci j cuaabte 00 eaaeoo do sartst
asaataa jssto ao earaaue de Abastara, ao saet-
do da cava liaba a taaqaiter aa Taja.
El-rei e a t.milia (tal fri rae balo* ajli, aa
)4afsb iaoha 1* 4 grassat tlaiatt, oele foi
caaatroide, b sa deoai, a estraao.
D.so.1 das aoapsiaarrtra, ai-rei, eaaapanbede
pela eo.oiura irA ate i asegaa do Tejo cobre aa
tirad> alcalizado.
axabtr da obr* pabws ao tragar A a aaa
aagwtaiaaaotdiod**4ta qae praade t uat
podaraaa abeaoaa.
Abarte eata, precipitar-as-sia no fond do Tejo
a* pruaeira* pedral da liaba do earocaaooto.
tirando n iiai gjra-d^U o taortairca e a
csn>aai da todas a* Vif^M reunid loca a do o
rsaao eaabaai aaia rio otea aoaaato eolia-
i.
Uaoatro byaao ipriataente coapoalo pera
ate aerea oi, ose as bao isa toda tetate.
A i-iataeatra dietieo, a-avado a'aaa cbaea aetallica, a qaal
depei* aarA enllocada o'aa do esi&cMa .-
aa Stieftade el rol a. Lai* 1
licanaoo aaoBsaa 00 roaro oa usaoa
Eaa 3/ ds Oulmbr de 1887, daa o aa
aoaici reacio ea tal icio
Dqpois diato sari Uvrado o reapeetive ato, a
tigaade por c4 re. pete faatlia real a aaia faoc
eaaasadaa.
A AaaecteQso Cea aa rojal asedes ssaattr aas
Dtedalba de osre para ataataaer a te sal IX Loa*
00 dit 31 por icraiiio de crea iaaagaradas ot-
fiealaesta aa otes do porte de Litos.
A A(*ei*io Coettserci! Issetoss ie*agorar
broveaeau ee btase da* Bra. Poeta* Pr*ira de
Mallo e Aatoaa A gata de Agsbr, por terea
ida ettee taibeidaa .sudirtas oe pr.scipaes tei
ciadtrea dat ebre de pete 40 Lisboa.
O Uleetoao atetes pntsasa Saotoa Lias
et ea Cerrara, onda reside, estwssssabaado este
trbatej ose, a jejg-ar por oatrat aootegoe qae
tesa eabid* do sos *et-r, dea* aar irreptsssaat
rai
A propo tito dcate trgaifieatvs snbauabds ca-
er r va ba poseo diai ata* I.Ib atebianai 1
Para o moaareba, t-^eos corto*, te ser*
oa do* asi* bellos das di esa rateado poreao A
aqaatb qae atarear A mmm obra sse tea de aoceo-
dtr-a aa reaahedee fctandil par tasiiea asaabe.
Para oe overeas Baclktes, sao todos eottebo-
reraa aaa oa menos eagraadi* prqbcts ea 00.
aeeo te exaeooio, tsabeta ate da mi de tre-
gaaa aa peteaiaa a se idistacia reiproeat.
Para o eeeataereio ds capital e o de pote a
date d'aata aova era de piaearidta
Pas o poro portofaoa 4 saa dea asi* pode,
roas e otab aergtea* daassaat-aeeee talutada, e nata da aaia rptate este sMiaalmi
do taa direite a steinab
so oe pevoa (reos qso Vappera
80 as pavo* qae aio naaaieb iw q
de ur dieit a ioaep. nrta
Viada ais ate fiada a aoiM a qae dere-
ri realisar-ae a ssaio aoteetae proaorida peb
sosbtkfb tjbapaabisa do Lisboa aa beataaaua
A attaorte d sea tetlssbii pt leUiels, o taailW
ro Aatoeio Aageeto de Abetar.
El-rt,4 pargaat* qae tbafoi dirigida, r*p;n
das qaa aais tardo, qaaaao abagaa a Lbboa ia-
diearra asaste poda aaaiatir a este eeteeaoidade.
A nata saetea, a ba so aagnlfii
Btei da. -
A tlteasaaess sa s*
sodsQtagrtabb,
Jjnhi
i i rao dio
Perraira
b do Batallo
_. Utuoria
EbaoOareia
Tbeopbilo Braga
Maooel Arrbg
8,890
8,118
3.019
1,492
Caoittadb qoo o 8r. Dr. Maaotlde Antea aia
qae dever s*r labsataido peloSe. JosA VJ
d'Almwids, qoe obteve 4,30?
Oavaa qie vio oer
Bratil tsatajaobar o iTttaes* da
taaeeladot o* S
Amara!, aseando* officiaea da
eoatabilidade.
A aaaaablea feral da Aitocitcio do* Arobi-
tostoa e Arcbaotagoa PortogtKt approroa na pro-
poste do digoo presidente, o Sr. eeoaeibiara
PoMidooio Narciso ds Silva, par qae ni aeoea
arcbeologico do Carn.3 te fraDqueasta ao pabtioo
taa gsbiuia te teaaa, prteepaliaente nt>rtr-
eseobgtaowesttetajse prs o quil o aeoas ca
valbeiro tfferec a a nt vtliosa bibiiotheea, oa-
poete de sais d< d 000 v^Uau e cerca de 3000
eatarapa*.
1 rabelba a* art, va acata ea Alg do eaate a
da *Ua aa eoMtxaocio do* aiioereet para a poete
obre qoe ha de pastar o caminbo de Carta de Isa
esa; sa Cxias tea bea ae ettA trabsibaado.
Chegaraa lei* Iroditiimaa a-MUlo-ii. eoeoa-
ase-lada ea Piit r.b Sr. Oo-joV dV; Praeoo. e
por as opalaot SJal^- jtiearnasa.....a sfftci-
dat A Amocsco de Beoofieeaab Brasileira d Lev
bd 1, afia de arero ofior^cila 4 familia real portu-.
gotas e imperial braseira 0 valor da referida
joiee foi mtaifcataae na etfaodega coa o va'.or de
3:6003000, forvs oa 20X frsneM.
a*a*tastetetsta o geeaiti de brigada rrfor
asado Fraaaisoo de Pana da Silva T^llaya. E'
baja o ae* tdnerat. Falln me oeste momaat) dado biographo. da valeata aittr, cojo loa
goe arv-ers a pas sil ascalasate raeoaaoeida
Soecambia a aoavtitioe am iaUressauto eni-
11a, laabf I eos, mai do cbte efricanitU Bo-
berto lveaa, E' boje o asa funeral.
A Ciaapanhia doa Ataesaoiet Mechaico* ae
reatar graode in^emento facilitando o laoain
tacil a todas as tedeiras ea qae abtate esta
iBjotanboaa cfdade.
L.

HtviSTA DIARII
4 b aestrba.
sor pana ds Bote
"TBfl
da Aaaoeboio
rtiMlimllsaa,
r* ) B-'ac;-
E' d* esperar qoo a Sr. D. 1
real ehegaia lajissi a Lisboa.
B>je Se ssaaAi e4a saattaa de Haga apaaeaa
o di aa Aveno.
joaegart-to etta noitt a eposba Ijnon so tssa-
tto de S. Cartea.
Preteodia a etopres* otear esa a Aido, oe
adoeoe asa dat daaa e cantaos o icario, se
aio bvuver teeoavealestes 4 aJtias hora. Nesse
caso, sanUr-K ba a SoajostOtuo.
O tscatre todo illaai^ado a lea oiec'rie,
tsati a aila eoao o palco, oa camarint, offlciaas,
etc., etc. Fiseraa-se-lbe aovssabidas paraaa-
nc > daa plateas. Eafim, Deu$ apar oante.
Battaota ap 0 tbaatr j de Exeter, aa Iog'aterra, e alea di seo o
tre eseapio da Opere Coaiqaa de Psrb, e
atiesar diaeo,Jardeo.
Nio bata abrir aaita pmaa de aabida o'uma
eaaa de eapectacnlo* : 4 antee qoo o pablieo ee
habitas a eervir-se deltas para entrar para sata
toda* aa aoitee
Ea f u> D*SO o farA por aelbor.
O qoe 4 da temer, sao 01 d. pxitoa tecnmulado*
aoa sita do edificio e do paleo, de *eooarioa aqti-
goa e de velbtt deeorteosa caja tegr^iaetea de
piolara, e-iao todas abran JA p r trate espert'o-
cia, logo que se iafamam, exbslsm Venere dete-
trioe e sipbriaalot qae peralmta a aecXs de qooa
o rea eir.
Desale da eae arte de ensteselas aatls-
teetonaa, a Coropanbia Carria de Fasto te Lisboa
1 trn.w.rn pisba da so irairscio entre Beiem
o Alga aarr> ras ds aswicoso caio aoter 4 a
ebotciadaeO. De ootte alo lusaioadoa aom la
eleeUiea.
EfioM coastruiodo mai carros polo metmo
alaota. Em Ljaira* fasem ia tcioalmeote et-
fM.baotss do carros aovida pala eleatricidade.
A politica dotrao aaqeaato a politices se
banbaa oas alias onda* doOoeaoo, ou tu prnias
do kirso Tejo. A laesma apslhia.
Vai sabir afora aa jornal, de qae a ifa re-
dactor ra h-fe o dr. Aetoeb de Serpa Pioootel
obete ds frscoio regeoeradora os j sa iaUtoi a
tegitiaa.
Nio ae a tea bora, a fas aal o anppotto pos
li oe 00 tesadM aaasa daqnslla inraja, o sao-
eaaeur do Se Paates, eeao a ,sen saigo o *>
coleas aoa peo, ir expor-ae ao eir do da ia-
prenaa a toes* ai bella de papel que oa aeat
eatetet oe adraraartoa, os dteaideota Ibe queiras
jogsr.
-Bat beata o miato qas rm ees desprestigio, te
toajA asesado ds stira pessoal, tdo epigratasa,
da p ib-rm a al da groase ira ebafe indgena,
porque oa 8a o -r. Sorna ainietre de estad bo-
n irano, per do reao, etc aa lente o o na a-
eule aopertor, aa acooomista de priaeira ordem,
ea pablteala dos aaia dialioetoa, os uiploasta,
ea boa.a de btttsa a vater, as talento compro
vsdiaaiat eeao bornea de sci'ocia, sa lempo,
euao rer ipter aateoo a poete de le. Alem disso,
s 8r. Aatosio de Serpa 4 am bosta do sea, e
eaa carcter ario, tasto as vida privada coso es
ida pebetes.
Ma* qoe querr 1 E' o traprraseoto mari-
dioaal qa* aaia per cima da todo ato, qaa 4 auno
para aod.r aBcatasaato aa bateesqee ee eireaa-
itaaciai ou m.rjciaiotJ, oa todo jasto, Deserta
coiaa do valgo.
Qitedo u a dia deixar b eautr, otio 4 qoe
ti. de ir es bonrarbs, t rstraetaca, opoenUtt
do* sena atwatadorsa da Bjje.
Ma o sneasaor de Foatos devs lembrar-aqaa
Pontea aio es esta que f sae) roalists a multo ao
eoa oaaodo a serte de Rodriga da Faeseca Va
gaibies, e de Joaqaisr Aatoeio de Agaiar o guio
daraa Ai ealsteaaawa da ebefia do partido rege
aerador.
Aatoab de Serpa coatioaaado e reeagb artigas
ie faade, badaarr grave e circosspseto. Mi
pod-rt m qoererA medir ee coa aa galbtfa a
oesadnt da tas detractores. o puolieo, 4
e >a aebida, pratere a verrtea a troca, a taita
de rwap-ii., i argmseatscio, a proa bes eicads,
sj raaroainw.
Pon por ultimo, desbrava alto e boa aa
qaa sea lia t jmmmu. I
Serpa vS conocer ee ao alvo pora que acabes
tiro a: perca I
. Sea ataa, asa pabia I
Tal 4 o sapeaba, o oecaidade qae teste, ea
ta* aropeta uustaaiib, de qoe aaia ae aio potta
di ser que am joroalitta reaaaerad petes eotres
de Sr. r. ..le d* Borssrv, costo ibe otiiit no
Jornal *b Gtatatsrsb.
O Sr. Sarpa coa es Bra. Hiott e Ribeiro e Lapo
V. 1 toram o Parto pera alk rendaran aa eeotr
pawtisa.
O aspo contss tipbsdido.
1 clapanhb Ced* Mml e Ostos, qae fea aa
ear,ra regetetoa pare a Afnea Orieatsl, an-
eiooaa tmamr tnear a Liabja, peto maoss Otea
ves cada aea os mrmt paqeetes. Oeste aodo te
eaaa caatataaeacoos ragsaia eoa Moesabque
toda* es 14 dia.
I--ae seqeaisido dit-r-lhe qoe teraJearas
00 d a 8b a trobalbo* da ssstjaiblee de aperasan-
St, qae a tteba raaatdepo duuiego 91 eco papa
de coaecxho, aob a priiidaiisis do prrtidcnte de
rosasissdo de tvxasaaaassa db 9- ba
En o rreeltae* do per -ara
eads as aseaipai de Lisboa
toa, qee bao se eertu* ao qeoteisaab da 1888 a
tea Beeepoo-aoc ateneto-
aav hnniat, ea aoticte que aOaa da posa de
Exea.Sr.Dr. Manoel Eupbratio (erris, rfso.depoie
dssa acta, Esa. Sr. Dr. Ignacio Joeqoia de
Scut Leio foi acomptnhtdo por todut oaasigoa
presente! at a eaaa da aea reeidaaci 1 00 Han-
getebo.
OtHsjnel- tea.vtsatdeote da provieeis oft'jre-
eee ao* aeea amigos as delicado lunch, ea cajo
cora foras trocadoi divertot brinde, apeetei-
aeate dirigido* 4 S. Etc., eredor eertameor de
esa lder soso e estiaa.
rarsete Eittrlis sata Ea Atajea
de regrMM do norte para o sal, tocoa boa tes se
CetrA o piquete neetoaJ Espirite Sanio, a so*
daiii sabio Aa 5 haca* da tarde.
De** tocar baja eo Natal, aaaabi aa Parabvba
chsgHodo ao Becife no di 11 pete ntasthi.
EsvcHtessisseaia seas a I Uoetecs, 4
7 boraa de dia, o Sr. Fraaouc* Xtmr Ferraira,
dono dt toja de chtpoi de tul 4 ra 1 de Maro
a. 4, c apiadar no ti* andar do predio dt*e nn-
soro, rasaba coaprer por aa uixoiro 80 a. tb
m aaorpo para ua laxante.
O caixriro, que te cbama Daaateajoa Miientl
Mtttia* Baranda, dirigio-ta t phtraicia oentnl,
4 rea do IsparaJor n. 88, e ah pedio o ioare-
dteate, qaa levos ao aeu patrie.
Bate, prepralo e laxante, o ingeno, o poseo
depeis tosou osea era qaentes. Alguna saaen-
tos mab tarde, eata-se iaosnodado, easiroa a
vomitar.
Mas dos c basar a Sr Dr. Barroe Carseiro, qee
logo recanbeeeu que o 8r. Forroira estuve aove-
aeeedo, psis que inojerira aio el mnargo, eamo
aspeahs. aaa sba til di aseda* as aaido oalieo,
que o oaiitiro liaraaia, por eq a i foco, podir* aa
pbarmacia, e eata Ib* Vtrs, parque o Sr. Ferreira
enlamara t!li comprar en subtUncu pira lim-
ptr a sed, de qaa fatit ato ea ut loj*.
0 Dr. delegado do 1* distnOM, ten do noticia do
fseto, caaiparrceu a casa do Br. Ferreira, acom
paohtdo do medico da polica' Dr. (saaa Lobo, e
tusoa conbeciacnto dy oscorriJo. mandando pro
ceder A vntori e abriado ioquertto, para pcoueder
como for de jaatica
0 citado 00 Sr. Ftrieira, 4 hora a qae etere
vamos, 4 grave. EnUiteolJ, os mdicos qae o
sttltlea nio dt'Miperax de lalval o.
Ha es todo teso ama circaustsnoia notavol : 6
s faeildsde eos qoe a pb&rmscb central venden
a am csixeiro ignorante urna eabetaiieia totics.
0 ctixeiro negs qn 1 a tiveut pedido, e tffiras
ter tolcitado til amargo
0 vendedor asievera qae o csixeiro pedirt o
acido oxlico, dt qee a tercia o 8r. Ferreira em
tea esUbeleciBoeto.
A polica espete verificar onde ati a verda-
de. Es todo caeo, pores, delictaoto vender
ubttanciii veoenos-ti ao prioslro que se apr-
senla procurando-as sa plural actas oa casa* de
drog.
raaasaenis-Ftlleeen ante bontem, Ai 7
bortt du ainhi, o eidtde ds Qarsnhoai, onde
scbtvaie em tritamento. oooroael Fraaciico An-
tonio ds Barres e Silv, Sari) de Pir-mgy, agri-
coltor, residente 00 engenbo Firmeta, da comarca
da Etcidi, e ajtevel iniencia contervadora da
provine! 1.
Traniportado o i-a csdsver ea trea expresto
par a cid* Je da Eicada, ti veras lagar bontem,
parante am coocarsa aaueroeo oe prente*, amigos
eadsiredorea do illustre eidadio, ss solemnes exe-
quias de corpo presente.
Ere protaudo e geral o *eotimnlo qee ae lit
ao temblante de todos, pou, de eri, o coronel
Barr.r. era feralmente et'.imad> e veoeralo.
Na oc -atiio de ier dado a sepoltora o cadver,
Otn da palsTra o Dr. Aquilino Porto, qae ea trs-
verdadeiro apr coo o eitadio gloriow qae
percorrra o illunrc fiaado, como psi, eipoto, emi
gil ebete, tomaado bem salante a funda amar-
gara de qaeduvem star po**uid .* os coraoei do*
que a elle ataras presot pr qualquer ua d'sqael
les lee
Em 1833, foi o Bario de Piraogy el- to ajdse-
te do l* oetaibio da guarda enciocal do B>nito e
em 1845, foi eotneado teosot-oorori-l daa bate-
Ibio ; a es 1818tom >u parte, coaoaadando as
torea* l'-gaet, os paeificacio du sal ds provincia
cora t le do B-nito.
Em 1851 foi noseado coronel coroatndaate ta-
perior da guarda uacional do n-ferido municipio,
e n-ita qqalittede aaosio o ommando_eo ch fe
da toreas ea op racoi-s no centro da provincia.
Foi piesiient- da* cmara* di EicaJa o do Bo-
oito, jais de pe, sappieote ao juiso maaieipal e
por Veset d-legii da policia.
Bs 4 de Beteabro de 1856 foi n-imewd 1 com-
mendador da ord m de Canato, > em 7 de Maio de
L860, c-mm-od.dor da orden. Boea, em attenoio
ao- rslevaota aarvieo prettadja ao Estado.
Finalmente, em 99 de Outabro de 1873, diitio
ifSio-e o guveroo imperial c 'g7-
A' asa tima, apota, filbo* e psrentes, e oao-
cialsaaw ao aa s.nriuho, o Exm. Sr. Dr. H or
qoe Marque* d'UjIlssda CaValcaota, aprsenla
ma as ossas condolencias.
rsMaetaseataVietiaa. de am aaeeuo ss I
tbasoieo, qoaataasu Ibe a eoraoio* fallteea bortte-n
t tardioba o Dr. J Ao B*pti*t* Pinbeiro Corte
R-al. e atesad 1 48 enas dariiads.
Bal taeeee os provteeb de Rio
de Janr-ir, e toaos o grao de bscharel os aeteo*
tea jundiea e aneiaet ea Fsoaldado de D. 1
du Keifee 1864*.
Eerce teoapo carga as mat;istrate-
ra. Q i*e la rebeutes a goe.ra ooui o P
ahswa-s* >Uno da patri
p.ohi, da qoal regreaeoa eos o poeto de aapitio
honorario e o h-o.r, da ordea da Rosa.
Foi por algsna anoos sec. osmaada
do 1)' -VrnsDdo de N
1 bos*a trsbalbadar e uuelieona.
-aaeat do *s*i enrpo teri laoar boje, 1-
retre de ras Vigsrio Tenorio a. 25
para o eesiterio de Santo Astaro, a 4 baraa da
Heatalre
X I. I
;ioo-
'>ri-
Uo Ai pedrea existentes ao ssp
tirsdo do rio, foi o infelis conducido eataco
da guarda eivks, e dshi so hospital Pedro I, de
ordem da competeut- satoridade policial.
DeaorsielroaNodis 6 de corrente, cerca
de 11 hora da noite, diversos individuo* embria-
ead ., estsvam A provocar deaaedena no lugar
Zambi, do. ilittrict) policial de Boba; qusado, in-
terviodo a patrulla rondante, procuras disper-
[ssl-os.
Estavem ellea, porsa, armado de faca do pon-
ti e acote, e rceietiraa orles da pte-n'^'t tro-
vando lete coa ella.
Afinal foram preso* oe de aneas FelippeSaa-
ftiago da Silva, Francisco Lopes da Silva e ftes-
eteeo Ribeiro da SBvs, senda qa* este foi leve
Mete ferido.
Pscaldsde de Mrelto-H je na Faeul-
dade de Direito serio chamados A prestar a prova
escripia a etUdantei agaiotea:
1." armo
O* de os. 118, 119,152, 127, 131,132, 136, 137
.140. 144. 143, 145, 131, 170, 174, 182 e 183.
S'aimo
0 de nt. 1M, 116, 117v123. 121,126,129,130,
131, 132,133, 134, 133,156.137, 138, 139, 141,
143, 116,147. 148, 149 e 151.
3* anuo
Os de os. 215,917,218, 220, 223. 223, 224,
226, 227, 228,229, e pete ultime ves os de na 4.
8..10, M, 18, ar, 21, 24, 25, 26, 29, 83 e 36.
4.* oseo
Oa de ni. 54, 58, 57, 58, 69, 60, 62, 61, 65. 66,
67, 72, 75, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 89, 91. 93, 94 e
97.
3.* anno
aVIsacdRodrigara Tasares de Molla, plena-
mete.
Luix Vocno Bcigkfo, idea.
Jo2o Adolpho "f anderley Lint, dem.
Joi Ptulino ae Albuquerqae Sermoato Jnior,
dem.
Jo A He malario de Barros Pimental, idem.
Francisco Xavier Viera Lima, idem.
Ettea receberam o grao de bacbarel em scien-
eiss juridice e aaeiaee.
Hartaste. VtskeuastsSabio bontem tar-
de de Mace; pira Pnreagina*, o vapor bahiaao
ieartsAo Veonde. Deve aqai cbegtr hoje.
Impreasa Recebemos om exetiplar im-
ptsaae do programas de pontos (ara o concurso
da cadete de desenho. o eailigrepbi da Escola
Norma l.
Agradece sos.
i**9 ftrsstt- 0 n. 170, de 25 de atabro fin
do, do peridico parisiense Le Drtil, bontem vis-
do pelo paqoes* Tmgm, tras este tummario:
Telgramaea.Motre cjurrier do Rio de Ja
aeiao. (Correspoodsice ptrticulire ) Ecbot.de
psrtout. Coogrj iatcraatiooal de* chemini 4e
fer. loevelle* d** prevbe?* : (8aa Paolj, Ea-
pirito-8.ato,'Alaj;o*9, ParA, Minas. Pista e P*i
Dqas. Isagratioa. Borne cosaaereialc. Re
vaa fiaancird, Mouveaeot maritime.
apttal Pedro IVO movitoeato dette
boipital no dia 7 d, corrwote, foi o aeguiole :
Eatraram ....... ....... 12
Sahirsm... ............. 23
Falbeeraa.............. 5
Existeui................. 482
Foram citadas as seferaortee p.los Brt. :
Mlanoso. As 8 boca.
Craoeito, A 9.
Barios Sobriobo, i 7.
Berardo, 4* 10 lt2.
Ferraira, Aa 10 lii,
Mtlaquiii, Ai 8 l [2.
Poeto), Aa 9.
Eitevio Cavalcaote, nio boapsrecen.
Sim-a Barbota, 11 hora*.
Ctrurgo drotitta Nwm* PoapiKo, 4* 7 i|2.
Eeeourarailo tqaldabaa-L>m)j no
Jornal do Comnercio da corte de 31 de Odtubro :
A reviit naval etn acto da moitra retinada
boutes a bordo deste bello vaso de gaerra de nosia
armada, com aaaisteact de 8. A. a Priores* Im-
pon .1 Regente e aut aogoatai apoto e filbu, foi
a oa aolemi'idude verd&deirameote militar.
A's 11 horas, ao (igual de approximtcio da
galeota impjrial, detfcaldada aa bsndsiraa naeio-
nae* o t topea dot uuttro e poetada a gaarnicio
mi versa, fiteram-iea a honrat e continencias
davidat.
' Ao atracar da galeota, a bordo foram Saaa
Altetaa reeebilis ae prtalo pjl J3 Sr*. ministro
da marino, ajaitute general, chelea, comsan-
dante e oiSciaes da* duas divuoa da uassq es-
qudra e da eorgoi de miriuha, e as *om do
hymno nacional executi lo polas bandas do corpo
de iaperiae* mariabeirots do bataihio naval foram
Sata Altetas eoadatidat A cmara polo oomman-
dante de conrsoado, ocapitiodomar oguerra Miu-
ruj. Abi apreseatou o Sr. tjqdante a Boas Al-
t-i 11 o chefea, om man i tutes e otSiias* presen-
tea.
Coa todaa as etiqjataa^egulameatareiJjaegaio-
te a parada ea moiirt geral pastada por Saaa
Al tetas gu.rnicio armada e es forma.
0 atpesto deata forca, com oa officiaea farda-
da em funiforme, apresentava Bello aspecto pela
correceio do uniforme, epelo garbo militar.
Apa a revista percorreram Suts Altezas todo
o navio, oojoa compartimentos, embalscoes e deta-
Ibes sacontrarsm oat melhores eoodicoes.
< A's 12 horas e 30 minutos, eo toqna de postos,
como quo inttantaneamente, acuda a gente de
b.rdo a tea lagares ds combate as torra e re-
duelo*, jaato a groas artilheria, s metralhadoras
e sos tubos de lancament de torpedos nss gaveas,
ou machinas e caideiras, ao leaoe, emfim, a todes
ti dependencias do navio onde a ma preseooa
indiipeniavel.
O toque de pottot a bordo da navns de gaer-
ra da noua arma la, mamo em occaiiio de i xer-
eicioi, snims e exalta tanto' os marinbeirot qae
cadaqusl quer ter o primeiro a ganbar osen paito,
embors vencendo si maiores drflkuldadea.
Suai Altetas examinaram os compartimentos
du torres, os redacto, cs.ptioes de mantimentoa e
de sobresaleotes prestando grande atteaco dos
/temas de ventilacio natural e artificial.
S. A. o Sr. Conde d'Eu em minuciosa inspec-
cl viiiten o interior dat torre*, fes movel-ls e a
re*peetiva artilheria, vendo ao mesmo tempt os
meck-tuitmo* de detonacio d*i espaletat elctrica!
e ntecbanicu da rtilo**-ia.
< Oj priaeipe* D. Pedro e D. Laiz por suts
proprie aios tambem detonaram espoletas me-
chanicas.
Coa a molhor ordea e proaptidio fes-a ca
seguid* i xercicios da pottot de incendio.
Depois ottiveram na tolda do navio e obser-
varais 01 arranJM de installacio da lancha a vapor
e da torpeddira, e o machinitmo do guindal-as e
arrial-at.
A' 1 hora orna divisio de torpedeirss, com
posta dat de n*. 2, 4 e 6, aob o commsndo do ca-
pio teneote Jos Vctor de Lasare, veto pairar
ou gao do eacoaraeadio'
a O-pois de recebar or leal den o eommandante
principio a diversas evolueoe* laucando entio a
torpedeira n. 2 a cargo do 2* teneate Amorim
Raiigel, am torpedo Wbitehdad pe popa do Aqu
daba*: ste torpedo perc irrea a distancia de 500
m tru, cairelado com 85 athmospberas e a tre*
metros de profundidade, an lando a torpedeira a
me la forca.
P.meo diipois a o. 4, a cargo do 2" tortate
Lima Franco, depois defater a saa evohloii, I .n
coa tamo in ouiio torpedo oa distancia de 28 me
tros de eucouraC'dj e paralell-nneot-', o qual fes 1
tea pereuraoem liaba recta, assim como o primei-
ro, e percorreu a ditaueia de 430 nutr*, i' doaa
de prorundidade, carr<-gdo coa 60 athawpheras
.adalido a lerprdeira a todt f .rea.
Para fiuaiisar o eiercici > fes a torpedeira o.
5, a carg do 2* teaent Mourio, a saa evolacio e
So p^ttar pelo Aquidaban paroa e as distancia do
31 a<-tros fes -xpio r oa torpeoo de I aoca erre
gado com 15 kilo* de plvora, levantando urna
bjnit* Iuiooi d'agaa.
Toda* torp'deiras tr*b*lhar*m perferta-
e, sondo o trato.lhj do torpedoi ex^utado
pe i re*p- tor da guaruieio o 1* teneate
Mana Saeio.
;, a qae tu*i*tia toda a offi a-
lidade, vo.t.r-in a* torpadeira* a toda forca ao
sea Hiicor-dnuro.
a A's 9 horas da tarde, ao im de dou bandas
do muaiea, offeroma o commaadaate Manriij, um
profoao loacb a Saaa Al tesa na cmara, ao mes
ato lempo que oa praea d'rin .* ertm igunlmeute
brmJados o* j veui e eapernnc.SJ* uSoiaes lob
tea coaatodo o os di*unoto* eomaaadaates e
ie caacorreraa io .
icb, rxplcoa e cimmsndante Mau-
pa D. Pedroe D. Lo. o mao.ji
das i m el'a alguna tirj
de palvors saees.
. A's 8 boas e 45 siantos, com a meiaal for-
a -w 8nB Altesae, que se digoa-
ram dirigir ao commandantoMaoriiv, Bua offi-
cuilidade e 4 mtruja do Aq'daban, palavraa de
elogio pelabo ordem, atieu), duciplini, exerci-
wos e perfeito p ds guerra .an que eacoatraram 4
navio. T
Retirando-sa os chetes, oommanianlea e ofil-
aea o eommandante Maurily mand.u dittribair
am lunch aoa seos marinheira.
. A officialidade da armada em visita so Agut-
daban iignificou, de modo hocroto para o eomman-
dante eofficaes do navio, a saa aatttf*c3o pelo baa
xito das fainas de bordo e asteio a ordem que
aelle hsvia.
A fofere 1 j asold') telegrapho traosmi-
tio para toda a parte ama rutumida ucticia do im-
pottetUedbcurso proferido pelo eminente profes-
sor franeex Brooardel, acerca do pupef exercido
pite agua, como principal vehculo da febre ty-
O agentes tranamitsorfu desta molestia eio a
sgua, o ar, ss roupas dos deentes e as mSos dos
seos enfermeiroe. A agua todava que predo-
mina : e ella aua parte, em oes easoj, tem urna
rcsponsabilidsde morbifica de 90 */o- Quando a
agua est contaminada pelo* bacillos lyphcos, se
so trata da aa poeo, envenena ama familia ; te
urna fon te, o mal propaga e um grupo de casas;
se am rio caauliaado, (oda a povoucio ata-
cada.
Se impossivel livrar o sr do todas as su* im-
porests, o metmo caso nio se d com relacio A
sgua. A. bvgiene tem meioe de preserval-a, e o
municipios e os goveroo* devem empregar todos
es aforeos para coosaguir este desidertum. Todos
os sacrificios quo so facam ser "to comroenaados.
Brouardtl auiteotou com toda a convsjHbas
mu theorias, baseadas om grande namaro da
tactos, allegando que era necessario uonvencer os
governa desta cerdada e tirar-lbea todas aa
davida que ee poderem levantar a semelhsatn
respeito. Se ha alguem, disse o illuatre medico,
qoo acredita qae a acoa om que a lanctm as
dejeccO.'s tjpbeas aio pmJue a febre typhoide,
levante so es*e slguem e tome a responabilidade
de tul sfljrmaco.
Paree* qae nioguem quis tomu wmeihante
respesMbilidade.
Costa de TnruatSTCSaguno noticias
de Tamataye, com a dala de 21 de Setembro, o
primeiro ministro desterrou o ministro dos nego-
cies catraageiro?, mas isto nio tem nenhuma rela-
cio com a disideaeia abreviada entro o Sr. Le
Mira de Vilers, reatdenta geral da Fraoct,"eo
goveroo hova. A causa d'ta dissidencia a se-
guiote : o Sr. Campbell, ministro americano,
pedio o ex quatur a ao Sr. La Myre, que envina
o pedido ao primeiro ministro; esto ao cJbcedel-o
qais especifietr qae o exequtur era co-itedido
es v.tta-ie da eoaveucSo do proleJtorvdo ,-anees
e seas auucxoe, nomeadameate da earta do Sr.
Patrimonio ; o Sr. Le Myrc recua*u foruitlaente
expedir o exequtur ncaia; ooadicoea, decla-
ran do qae n Fraoca -moca recnheceu 4 tal carta
carcter diplomtttco ; m i-i i o arriar o sea pavi*
Ibio, aaieaciu retirar-se ds corte, e enviss para
a costa u v.'i pari di sua escolta ; mas a ultimas
loiormaeoja de Tanaaarive fazem presagiar urna
eoncacio.
O miaistro dt mariaha rceebaa uj telegramma
aaosncianio estarem ji restabelecidas aa rea-
coj3 entre o residente gerai da Fraoct em Hada-
gasear e o govfrno da II ivas.
Caspo de ratete UoasU ea Pars que o
gbverno franc z, a re julaico muito inatanta da
general Perroo, decidlo o estabelecimento de um
campo eatriocheirado em Nica. Nea todos os
ministros, p.-rea, estavam de aecoido a este rea-
peito : aiguus com tffeito propugoavam porqae o
enrincheiram^nto foaae de preferencia tstabele-
ciio notarredoret de Lyun, nao tange da eidtde.
O fim desta fortficaeSo impedir um exereito
italiano, que porventura transponha a fronteira,
de gtbar terreno de forma que possa juntar.se
ao exereito tllemio e cahir sobre Lyon. 0 mi-
nistro dt guerra, porem, nao quis reaonciar ao
sea pr.ijeoto.
Pdlo que respeita As- fortificacoej aoa Alpes, o
ministro da guerra mostra se muito satiafeito,
posto qoe ellas aiad* uo : st -jaai de todo o ponto
concluidas.
sireeioris otaras ae eoaterva-
cao doa portosBobtim meteoroiegico do
lia 7 de Niverabro de 1387:
g- o o
Horaa e a-3 Saxometro a 0* Tenso do vapor 0 O s a
6 o. fi2-3 759*12 16,96 79
9 28'3 75985 19,40 61
12 28-8 758-099 18,17 64
3 t. 28*8 757'01 19,08 67
6 26'2 757-12 19,51 78
Temperatura mxima S'.OU.
Dita mnima23%00. -
EvaporacSo em 24 horasao sol: 7m,l; A oa-
bra: 5,i.
Chuvaaulla.
DireccSo do vento :,ENE e NE variaveis de
ineia noite at 1 hora e 52 minutos da mauha;
NE at 3 horas e 33 minutos; NNE al 8 horas
e 10 minatos ; E, ENE, NEe NNE varia veis at
meia uoitr.
at 5 horas e 41 minatos ; ESE at 6 horas o
15 minatos; SE at 6 hora* a 41 minutos; EME
at ,7 horas e 35 minutos; ENE e NE alternados
iO horas a 9 minutos ; NE at aoa 29 minutos da
tarde ; ENE com pequeas nterrupc3.es de NE
ate 2 horas e 1 minuto; E at 4 horas e 40 mina-
tos ; ENE at 6 horas e 25 minutos ; E com ia-
terrupcoes de ENE at
Velo ciclada media do vento : 2,3i por segando.
Nebulosidade media: 0,13.
Boletim do porto
21 5 1*1 Da Bora Altara
P. ai. 8. te. P. M. B. H. 7 de Novembro a. 8 de Novembro 9 3 da manoS 244 da tarde 92T 3-31 damanha Lapa l,s97 0.-88

I
I
"v
.e> ciiecuitu-ae-nao:
Hoje :
Pelo agent Martina, as 11 horss, ra do Im-
perador n. 16, de dividas.
Pe' agente Pinto, As 11 horas, em frente a
Asaocisci Comraercial, do casco, mastroa e uten-
silios do lugar Co/ritU.
Pelo agente Bntto, s 10 1/2 horas, na roa Di-
reita n. 124, de movis, loucaa, vidros, etc.
Pelo agente Guarni, as 11 horas, na ra de
Marque de Olinda u. 29, de movis, loues, vi-
drua, etc.
Amanha:
Palo agente Martina, s 11 1/2 horas, na ra do
H tapicio n. 41, de movis, loucas, vidros, etc.
Pelo agent Pinjo, s 11 horas, na ra Mar-
ques de Uiinda n. 52, de camas e mesas de ferro.
Pelo agente Silveira, ao meio da, no pateo do
Paraso n. 29, 2 andar, de movis.
Sexta- feira:
Pelo agente Surlamaqui, s 11 horas, roa do
Imperador n. 49, de predios bem ioealisados.
Pelo agente Pinto, Aa 10 1/2 horas, & ra ds
Conquista u. 21, d m-oveis.
aiasat fnebres Sero celebradas:
H .je :
A's 8 boraa, ca igreja de Santa- Theresa de Pe
d'Aibo, por alma de D. Antonia Beserra Cival-
cante Coutinho; s 7 h iras, na ordem 3* de S.
Francisco, pir alma do Tbomas Lina de Barros
Wanderle/ : s 7 horas, na matriz de Cabo por
alma do Dr. Ignacio de Barros Barreto : 'g 8
horas, o* matriz da Boa-Vista, por alma do Dr.
Igaacio'de Barros Barreto; ia 8 horas, na Orden
Terceira do Carao e noi igreja do Mouteiro por
alma de D. Veneranda C,milla de Oliveixa. '
AinaubS:
A's 7 1/2 horss, na oatrix da Boa-Vista, por
Isa do Dr Joio Ar^do de Medeiros; ia 8 ho-
ms, na apella da Sol.dade, por alma do major
Sr veris Oo de Siqueira Cavbante.
"asassetroaiah doa para o sal no vapor
niciunl Par:
Dr. Ju Novaei da i^otta, desembargador A.
Chermnnt e taa senbari^ A. yfiaon, Fdmond
Mooe Henri, tua senhora e 2 filhos, Galdino
mix, Camilla J Lud -am, Eugenio Jos B,
Manaei M. da cunlia e Asevqao, Alfredo A.
i-'aria, ainoel Estoven Vasca, Antonio Araujo
Jorge, Miguel Felicito, Dr. Fedro Vicente de ze-
uedo, ana s- ahora e 6 tilfcos, Or. P. Baos de Al-
meida, F. M. da va, padre Jos Joaquim da
R,cha, eogeqh'iro Dominga O. Braga Torre,
Dr. Agrcola ficto, 2. reaeute Fraueaoo B

i

-


Diario de P^rnamh?ico((uar
9 de Noranfcro de 1887
3
m_______ ..i-----------' _
Sirve P-r-ira, eb) Hanoal Florvatiaa de
o P. Pinbeiro, Chrntoria G. de Al-
bMMNini Maaoel Combo Psaaain de taa*****,
ManosIP. do Ntaaiateato, P. P.lbo, J apa Maria
de Cmaeicio l filen. Rotara F. Hanata*. UeV>
F. do Re : caro* da ttr*. Joto B. V
Sancos, Man* A de Nava**, Ja* La* P**e>B,
Francisco a de Sur, Jjm Oomm Pi**, OU-
h, Jo*e e Maria (audes), Joaqaim A-
toafo da Silva, Liia -akiM.no de Bao. Jea-
qaira C. de H>Haoda Albaqearqae, JnlMi-
ralcaa'.e raa seabora.
Sabido para norte o rapar mbomI J#c
Peroamboeo, 4 una, <>r.e; aa
td > paU po-
a.
41 isa**, e***-


i
1
I
M.aal d Miranda, Jo*eph Lataaa, A. f. La-
.ttau, Dr. Caroeiro da Cuaba, J ** da Vahar, Ber-
lina 8toltmbeek, Joa MatbMa Aa 4|ir, la
.aeut<--eorao*l Mauoai de As-redo dj Mioeieasata,
1 liba 1 erd. Mara G. da Bilre 1 fija*,
stlrxtoln.ta t 1 nlho, Mara da Asma L.e
Mara do wiali, Dotaiag H-, Jaa Leal
Aoioa > Joa da gilra, Joe Baa Aatoaic
Taiiira Machado, B.rnsrdo A do Oi.amra SU-
ate*, IVajacieo Joa da N-rct, Maaoel F.
KsroaaOo Joa, Aroeao da Mala Vinar*, Qa*-
Urta Aie* da Silva o Jorga Di**.
Cnegaitrai do aorta ao apar oaciooal Mar-
ex9 da Csea* .*
Jea Moaiairo daKA'aiaada, Mara QaUbenniaa,
Jota Oo** da Silva, Lae A. May, C- 8*1-
riai, Praaeaaaa P. dar Coala, Jaio Sabia* Aota-
ees, Vicaata da Silrt Paran**, Praaeiaeo daa
Chagas C rala, Cbriaulioo Paraaada* da Q*atr*a,
Joba Tacases Biibait, Oaaar ladraaaa, naipe
Ro binara, Taeaaas Qrit, Petar i adrasen, Al-
kart Da e Job* Williea.
Ca-gado* da Europa no rapar egW* Toom :
Victoria* da Bilr*, Maria da Suva, Jojota
Oaaeaivc Boaaa, Antonio Praaotaeo Moatairo,
Maria Moatairo, Joio Mootatra, Joa MiaSiii.
Oarasa Moacriro, t.athilda amtoire a H*r***aa
Msatoiro, Aasro.to da Camba, A Pedro da Mallo.
Aaaa d Mafia, Doa*le*a* Frasr.ee, Jaaawa da OU
rer*, PraaeiraoOoaaaJV** rVatra, Mara Permra,
Joaaaa rerrira, Padro Paraira, Jaa Lia**, Joa-
eataa Vsleote a Mana ValeaAa, Jaa Xavier
Joa Paraira Asare*, Fraaeiaaa Oiaa da
Aatooio Asgaato L>areiro, Joaqaiai D. da
Antonio Praaeiaeo PUseiro, Jaontiw de
Joaqaim Goucalre*, Palia Alvar Pinto, Ja
de Maieiroo Barbo**, A. Goma*, Bibeiro da Ca-
trj,Ctraaea Maaoa 1 fi*a, Duihagia de Preitaa.
Maria Aagoata, Joa Oarca, Maaoel Praneiat*
Nave-, Pailaaa Babeara, Adalino daa Saotoa,
Jaaaalm Antoaio Perreira, Mana Parre ira, Joa
Praaeiaeo Diae, Maaoel Marqaea Lila e Joa Pae
Baawa.
S ihid > para o inl no maama vapor :
Coaba Valle, Oartav Langa, Joa Atevedo rtil-
va, Miooel Tavrer, Oraeiliano Preitaa, Joto Joa
de Oliveira Joaqaeira, Lola Joa d- Oliveira Jan-
Cao'ida,
tarea
Jado, Pattwaaboe
Uata reanca, Ponnabaeo, 6 aaaea, rtaeltU
per aatieia.
Dr.TrUtaa UaarHraa Caat,
eaead, Baa- Viata; ycope
Pedro Oiaa Cbaaaa,'
do, Boa-Viatr ; dtarthat.
odia, Paraaa.baaot 1 o,. Jea ; Ibrep-
" Maaaal, Pereajabaeo, 6 aaaaa. Bm-Virta ; la-
bre lypboida.
Aaaa Bsala da 8. Baartaa, Paraaarboca Si aa
noa, aoltrira, B a-Vit: ; abualaai agoda-
lalii Aagavta de Otivafra, PeraaMbaao, W
aatea, aoHeira, Boa ViaU; tab-rcaloa palatanaraa.
Anttoia Ojaala^raa, rVraaa>bae, i aaaoa,
aottera, Boa- Vta; atan) wpjataaaa.
Maaaal Paraira M rqaea, Parabvba, tt aonat,
rottaitr-, Baa- Viata; UO-iaavaa palaiaaaraa.
Oahrtai Piaaeiaca de Oliveira, Arrian, 63 aaaoa
cavada. Boa Vta; aerea* ryamiaaoao.
JoaqoimTffx-ir Bsatoa, rbnngal, M anaoa,
atado, 8. Joa; tieiea lariojea.
Mana, Pernaaboe, Saalo-Aatoaio-, fraq
AppeUaoiea criaJes
Btaaoaara'. ippalUate o Jiiao, app
Joa daOtirai Maadat.
IX Beaife-AppaUaata a jaita, appaliad
reacio da Silva de Miaja lira varejie.

da:
boanaae
'naaaa Ib'at pag-
dinheiro Ss Lo
EIxib. Si., nlj m'* di, por o Jufto Ferreira de Bjrroa e Sil**.
Qom viat* aa 8c riaaamhirgartar proatotor da
AppelUciej eriaaa
Dj Becife Appcllanta o juito, appelUdo Ir*
Muir de A'avila.
I) Caapiaa OreadaApebante* Itidjvo Ca-
rabwati daa Basta* a aatra*, appaliadr a jaatioa.
Di Liaw;irjApptliaate Joa Eafratu de Ar-
roda Cabra!, *p3ii*li Joe Teixairt OjOne,
Goet riate 4a partea:
eanfaaila.
Maria,
Peraeatbaee, b aaaoa, 8. Joa ; fr+.
ImLv
Mari*. Permaibaeo, 6 om***, 8. Jje ; eoorml-
de* dmtanaa.
Acaeda, Paranbaeo, 5 eiea, 8- Joa ; era-
rolaoaa.
Jeroaaio, Pra*ibaan, naeeaa, Bao-ViaU;
eoar*iao:i.
Sevanao Joa doa Santo, Paraaibaoo, 10 aa-
noa. Boa Va*; draaabaa.
Jalia Mar., da Qaaiaia, Paraaaibaa*, 18 aa-
aoa, aattaira, Baa-Vala ; tubereolo* poJojeavare*.
8bnl*. Pmiiaaa, 14 aa*. Boa-Viata ; ea-
vul
SahidD para o al no rapor inglaa Stei:
Antonio da Suva Qeaee, Aagn*t> de Madero*
e Emilia Botb.
Bruniar* aatclae H amanhi aa te-
K aintri :
Do Kecreio Intantil Nove da Agoato, 4a 3 baraa
da tarde, em taa ada, (latitaU radlaw) ees.
leado ordioaria do uiiatnawi
Da Minerva Prg*-ie Paroambniaao, 4a 7 ho-
ra da aoite, em eaato do ooaaebVi adaiiotratir3,
para negocio* argente*.
uairrla CrarA-En oo premioa da 5
parte da r> lotera da prorioeia do OeoaA extrabi-
da em t do crrante :
83 40:000*000
9161 5:000*000
39-2 2:000*000
3917 l:Qfti
6541 1:000*080
pramiadoe eom 5004 oa agoiotea nn-
D BaieAppalaale Ja do* Saato* Oeelbo,
appelli lo Joio Amana Gaunari**.
OlarraUBUIV&aVB
Be-arto* criotee
Ao 8r. desaabanrador Toscano Barrate :
Do JaboeUa Baaarranie o jai*j, reeorrid*
Daana Btor de Naaeiaaato.
Aa 8c daatmbargador Delfioo Caraloaate :
ti i Toitaira--llaaarreate o JoJaa, reeerrido Ca
belffie lieede* de Albqa Ao 8r. daiaeiljaigadT Pire* Porreara :
Oa 6**-*aaaB niela a Jaisa, recorrido La-
dieUo Cabral de Albaqaerqaa.
ApaaUap&ea eriaaaa
Ao 8r. deaeoibar nider Tarara* de Veaoaavcetto*
Da Agju Preu AppoUeate* Joa Candido d*
Ma a aatrea, aaipeltad* jateriea.
Ao 8r. ooaealbeiro daairoa Barro* :
Do PilarAppaPaia a jaiaa, appelUdo Can-
dido Besarr* da Silva.
Ao b'r. deaaaibargadof BatrqM Liw :
Do PilarAppeaat* Theaeta Mara de Jeto,
appeliada a jal tifa.
Ao 8r. deeatmbargader Toaoaaa Brrelo :
D Traip AppaUaata Maaoel Soaree de
Trlbooal Aa Relaci*
SBSalO ORDINARU EM 8 DE NOVEM-
BKU DE 1887
PftKalOENCU DO BXM. 8B. COKSgl.iTKUtO
QIarmiO DBMlsUHDA
SeerHario Dr. Virgilio CoetAo
A'* bora* do eottanne, preeeutee o* Sr*. deaam
bargado re en nnmero legal, ioi aborta a eaatn,
asttots de lid* e approrsda a acta da antecedente -
Distribuido* e pastado* oo teitoi derasa**e oa
aegnintea
J0L6AMK8T0I
Estilo
a*erc* :
360,390,
premisdos coa*
171L 379.
300* oa ugaintt no-
Beaio
mero* :
1442, 493, 7456, 79 94. 9701,103G6.
E*tAo premiado* caca 100* o* Mgaiate* nn-
"mi 3734, Wb. 3896, 4966, 5347, 3188, 8302,
*682, 9552, 9776, 10478,10854, 11082.
Atvproriaaaariea
un
500*000
900*000
0*000
900*000
130*000
130*000
a** 95 reto
9180
9162
St
TfwlAal daM laVaMI
premiada* coa 30*000 exatmto o da aorta craade.
Todo* o* aamaraa taratatado* aa* 64 aatio pra-
iadoa om 20*000 eaaeplo o egnaio prtmio.
Todoe oe amara* tarmiaitdoa em 6 aatto pre-
miado* orna 10*. entapia o Latertaadl*araae-A Oaaa Palia, da A.
A. do* SaatJ* Paata, aa praoa da larlpndeama
as. 37 o 3?, taa* a jranda o* balbete* das aegaintei
loteriaa:
Da eorte: A M lolerla, pato aovo plano,
caj > premio gr.ade de 9OK)003a00O, aer extra-
hida o di* 11 do correte.
Espirito-Santo: A l parte da b* lotera,
ojo preatio grande da 90.-000*000, pelo aovo
plaao, se rxtrabir no da ..de Noveaabro impre-
tenvelmente.
Proriaeia: A 10 loeria, pelo novo plano,
ajo premio grande 12Kn0eW8, aa extniur
qoand) t nnnaaieda, 4* 2 bora* da tarde en
beaeficio d Santa Casa de Miearicoritt, do Ba-
aflk
Minas Qerae*: o 6- sorteio, de 1* bteria
deata provincia, pe* noro pas, esje .
grande d*6:000*OOJ, aer ztrabida aoU
di correte.
a grande d Cae/i: *> parta d* 4a loter*
euj j premio grande d* a:0J0*e>JQ, palo noro
plaao, * bado).
Binaetr** dr lalnrlua Em talo do agen
te BernarJiao Lapee Albeiro acbam-ae a rende e>
bilbete* da* eegaintea lotera**:
D* CaplrHe T~T- t ? l'parteda & lote-
ra, aoja gatada da 50:000*, palo aoro
piano, mi irt-'*-i-*------dia deNoveovbro, iav
rt paaaaaaaajMiBaBalaBaBaBaaV
B.jrA*>-t>aorA : A 3* parte da 14* lotera,
derta puaaaaia.paiaaawo plano, cajo preaaio rta-
de de 100^W*000, aer estraaidaao da 13 de
, (aus>atada>) imprateri velmeate.
laa-Cerarai o 6* sorteia, da 1* lo-
ra*>raoi*, pato noa plaao, cojo premie
4 6.-O0OJ000, *e ztraair ao dia .. do
a>e> graiaiafe lo Cear i A 4a parte da 4
Maria, pelo novo plaao, cajo premio graade da
230:0004000, e*4 estraaida no dia 12 do cor-
rete.
Le>te>a*m ala Bsipdrltai Baa tai-A Ia par
te de 5* lotera deaU prorioc* coja prsalo graa-
de 4 aaMPOdOOO" ar eitrehiae ae dia .. de
O* bilbete* aebam ae 4 reada oa Cas da Par-
coa* a raa Prioaairo de Masas a. 28 Marti* Fin
eaftC
lanera da rAs>-rauda A 3* parta da
14 lotera deata Lnirtaaii, pala aoe aaaaa, cala
aramio grande MjrhaWspiQOl aer a-rabid.
ao dia II de Noreatkro (**>bada) iatprater
Oa Mnieta eeae** en. 4 raada aa Oaaa a Por-
taaaraa Piiaaaa]
PlasaAC.
t^ate-rla da c
te, palo aovo plano, eado,
3tS00*. tari ilrabtOe
impr*eriv*lmeate.
O* blbea i i*n------A asada aa Casa da For-
raaa 4ru*Prlmiro da Mareo n. 23, de Martin i
Piusa '
uraad tatateria 4aCear4-A 4 parte
da V sotaris deata priviaeia, peso aoro plaao, ajo
priado reoie da 260:8JO<4>J0, aari rtraai*
" 112 do eorrenu (sebeada) impretanvcl
tetera da dr-
de.....
H) do carrala,
SerariaaMoatalroiaa, SilvaMandoa-aa aol-
tar, aaaatmamente, a daoreteu-se a reeponsabili-
bdeiegado da 4' di*trieto da Victoria,
Joaqosm Tbeoeno da Silva, contra oa oto* do*
Sr*. deeeml>argadorea Delfioo Ctraleante, Baer-
qoa Lima a Moatairo de Aodrale.
Jado Zacaras Pemwra e Poeaideoio Joaqaim
de AtaompeaoMi*rtna-se aoitar, ooatra o voto
do 8r. oaa**eavsaaor Tarara* de VasooaeeUos.
Beoro* crima*
De PitiabBeoorrnte a jaiaa, reeorrido Ri-
carde Joa de Sant'Aana. Belator o Sr. daeem-
bargador Dalao.avaleaate Hegaa aa pron-
meoto, contra o ato de Sr. deseanbargador Airar
Bibairo.
D* Pttiwb Buerrante o jai**, reeorrido Ma-
aoel afootaire Quede* Ale i torada Balate* o S*.
draeosbar,-aaor Delfiao Cavilnata. Btjne n
Ag^ravo de inatroatsato
Do Traip Aggraranu Ildesoeso Perair* de
Mallo, gravado Maajel U/ppolito di Mallo.
Belator o Sr. rimambaxgailnr Pire* Perreira
Coarertea se o jnigamaato em diltgeaea.
Appallao-.s rate*
De Jiboato Appeliante o iaiso, eppellsdo
Luis, eeravo Belator dr. deaembarj-ador Bear-
qac Lima Ni* ae fean.ia oaobsimalo da appal-
laedx anaaimfatfiafi
Da Agaas Bellas Appetlaata MaaaaJ Joi*
Cbrjsoatomo, appvlUda a jaaaiea. itelstur o 8r.
dfembargador Boarqae Liima, Maa *e a ao-
vo jory, eeatra o votus doa Sr*. diimbarandi-
aa relator a Toara no Bar rato.
Da Campiaa O raada Appatlanta o promitor
pabiicj, apellados Bailio A'exaadre da r* a
outroa. Belstor o Sr. daeembargador Baaraas
Lima.-Meado* a a aove Jerjr aaabaa aa rdoa,
aaaai mantate.
De Betartoe AppHlaale o jaiao, appellado Ma
aoil V letra da Suva. Bala tur o Sr. mnlbiiii
(aeiros Barroa Man loa aa a aero jury, aaaai
oem.'ate.
De Taqatratiaga AppaUaata ojeteo,
do Joa Antonio de Melle. Balator Sr.
bargador Tararea da Vaauello* Maadoa-ee
a aovo jnrr, aneaimemeatr.
Da P**o.aeiraApeeUaat* Maaoel Goaoalvee
da Silva, appeliada jaatsaa Belator o Sr. oon-
selbeiro Qaairaa Barrea. Masvdeo-sa a aoro
Preitaa, appeliada a jaasiea
Ao Sr. daa**Wg*d*r Delta Caraleaate :
Do Limoeiro Apeelleatee o ji*o e Pedro
Fr*n;i*eo de Olireira, appeliada jos tic*.
Ao Sr. date a bargador Pire* Perreira :
Da LietoeiroAppesaf o promotor publico,
ppeilado Maaoel Frsneisco da Coate.
AppellacAo commerci!
Ao Sr. deeaatbargador Prea Qoocslvc* :
De Beetfa Appeilaate Piaaeiaeode fasda Pin-
to, appelUdo Petatra, Perreira dr. C
AppeUapoe* civai*
Ao 8r. deeembargador Alvo* Bibeiro :
De TaquartstiagaAppeliante o jaisO, tppeU*-
do Flix Joa Trxeira, aeoaor da eeerara Panla.
Ao Sr deaeosbargador Tarares de Vasoooealloe :
De S BeotoAppeUsate o juiso, eppellsdo Ma
noel de Holianda CraleanU, sesbor da eterart
Oaaeroaa.
Ao Sr. oaaielbeiro Qaairoa Barro* :
D Becde AppeiUate Laia de Paola Lape*,
appeliada D. Ciara Argaaaira de Castro Baga
Ao Sr. deoenzbergedor Baarane Lita* :
D* Osraoaa Apaellaate o jaiao, appellado
Simplicio Tararead* Mallo, aonor da aerara
Miebaela.
Eocerraa-aea imili a* S bora* da tarda.
Ex?, preato tai a atlaa
fSe^paaire[, a que reclamo.
Tolo m {Jamara Municipal reesfaido um
offlcio da preeideacio datado de 15 de Oa-
tnbro findo, ordeonia Ibe que trenepor-
t, verba coouertos de praJios -
para a de mpess, aaeeio e arboriAcao da
ctiode, o crdito da l:20.tf par* aliar a
respectiva de-apeas, eorreepot denlo a
cio fioaocdiro do 1886 1867, em
liqmdsclo, conforme ee acba eaaripto no
expedienta da meama Cambra no jornal a
Pfcmimeia de 29 de Outubro pcoi;ino pa*-
sado, n. 244 ; rer V. Ere. que eu e
mea cumpanheirod tetaos bastante raiao,
ama ret que nos achamoe inecriptos na-
quella rerba, e como Exea. Sr. que at
agera. etUmoe ao desembolso, quando
sabido por todo o manda que no cofre da
(Jamara Municipal do Rttfe nlo k. falta
de inheiro, e o 3r. Paulino Silr que o
diga, ae oa ale exacto.
Pergunte Y. Exc. jk Ornan aa o pro
curador alo toga aempre dinheiro para a
oaxa commeruial Re de Ouro < Minilha
dEfudat!
Eatoa caito* que juatioeiro canto V-
Exo. independente, confirme tenho ou-
vido diser e taotbaaa pela leitara que te-
nho feito noa discursos de V. Exc. pro-
ferido* na Cmara Gara], aempre eom no-
Pedro Ctrnsiro e Ai
Joiq n Hjpolyto de Paulo Rocha.
Jos Bsrtbulo.neu Perreira da Coata.
INDICARES OTIS
"&
-se randa aa
. de
daPV-
Martiaa
ibUhetaa a
tana ana Primare da
P.*>sa C-
>atrla ale lana-'ratea O sr-
lea> da Ia lotera desU prariaea, palo aoro pla-
no, cajo premia graade de tMOfOOO (-% o
lena dividida em meisa billtata*) ae artraair
ao di* .. do raiieali.
(mh leaaii > ae 4 raada aaCaaa da Porta
as raa Priaetr* Os Marc> a. 29, de Manas
Piaa A C
Jeaatterle aafcHee PMtaarto da dia ft
aa Norambr.)
Algalo Aaterita, AJriea, ii aaaoa, eaalairo, B >*-
Viet*; aisrita.
PJaciaao Boaaa da Carvalbo, Peraamataeo, 25
aaaoa, eaaarta, AVa-Viata ; taberaaloa priman
Jsaa Bra* la Si a Otivetra, P^rtu do, Biria; arnera* pai*aeine*.
i Maaoel Parnaaanri, Beii: iarmbtl:dade.
Oarteary- App=Unte Maxntiaao Jote Cle-
ateote, appeliada a jaitif*. Balator o Sr. dee-
mbargador Tararea .de Vsaeeocello*. Nlo e
lomoa eoaheoisfBto eeatra a rito do relotor.
Psaaaoxaa
De a>. oonselheiro Qaairoa Barra* ao Sr. aaa-
bargador Bnarqoe Lima :
Appellaoo craa
Da Iagi Appeliante o jateo, ppellado Ma-
aeel Pedro da Hilra.
iajatMijIi civai
Da Parsbrba lppilU aatea o Pereira Vi-
nagre, appeliada D. Marta Umbeliua CaraleaaU
de Albitqaereae.
Do Sr. deaembasapador Toacaao Barreta ao Ir.
deaembargsdor Datan o Cava I canto :
Appailaooee cnatea
Do BrejoAopeHaata Jos Clmatiao de Mel-
lo, appeliada a j'iitiea.
De Timbaba AospeliaaU Joaqaim aUriaeo
BorgM, *ppeliada i tica.
A p palla pin canrrcil
De BrajAppatlaate FVoriano Passo, appel-
Udo* Mnraea dt Meaqaite.
AppMkoio civai
Do Beeta Appeilsnte Maaoel Joaqaim Perei -
r, appelUdo o jaiao.
Do Sr. dMBmhijada- Delfiao CarsIcaaU ao
Sr. deeenbargador Pfraa Pmreir :
Appallaeao eoatmereial
D Barita Appeilaate Joa Praaeiaeo de Bar
roa aVgo, appellado* Teaaperal A Iratioa.
Do Sr. Aiiaibiijiailiii Paree Pwiaia ae Sr -
deAadrade:
adral
Do Bec.f* ApaaUaata barbare I Arthar de
JWelo d Leesrds, appelUdo* Beato M*-
aael Carlea e outroa.
Do Sr. daaeaibavrgador Pire* Qoaoalra* ao Sr
Sr. deeambargadoe Alvts Bibeiro :
De AlagoatAppellaata Mt>ol da Cat Tra-
. appelUdo* Bnlo Lrr* dr. C.
O Mr. Jmbargaaor Pire Doagalve,como pro-
carador da corda aaimnvnr da jmtiea, dan pe-
nar no* eagaiota* teito:
AppiBacln erima
De Aagr. AppeiUate Joaqaim Flx d
Seat'Anea, appeliada jaeUea.
De Taoaaratmga Apaallaate Jos
ae de Matt*. appalUda a jaatifa.'
De Timbeaba Appellaau* E jstsqailiao PeaU
* Liaaae o preetot.r paatico, appellado* a jae*
rsea A atoa w Bareota de Agor.
Do aWBe~ai>ali*tr o prsmotor pablUo, ap-
peliodo J-*a Maebado Sevotad* oatro*.
Dt Caatptaa Oraaa* Aptarllaate o promotor
pabtlco, ppallado J Ae L mriac Parto.
Dj Uaaio-AppeUaaie Isaacto Aire* Moatai-
ro, appeliada a jaatiea.
Appal'aoSea etreia
Da Sa'gaairo Ap.-etavata Aounio Baeraa a
Maaraaaaia, aaaalksda AataaU Joaqaim Paaira.
De Mace 4-AppetUiite a jaiso, appaTUd* O
eraar aaravo Virgiaaa.
Da U^y.ciua-App-liaata o jalee, appaJUdo
Jeto Das da 'Wva, eob >r de Aatoeia.
Di Cba Appelmataa Maaoel Pita* Paleta a
cano, a^priu ie Jaaqaisa Caetedie Doarte de
Aaev.doe.auoa.
Do Sr. duaimb.rgador Arrea Bibeiro ae 8r.
Imambaigeair ''atv da Teaaa*saUae :
A saeta en- enmn
De Timbeabaapodante 8*astsa Corrak da
'. ppauia a jattiea.
P^r..yb.-Ajt-lUota o jaiao, appeliada
Praaoieea Badas da Aceta
itt-rs>1 rTvr a Vi
ao Sr. etasaaVaatro Qaairne Barro* :
O Dr. Lobo Mmeooo, da alte da aua
riagem ao Rio de Janeiro, oonntjaa ae
oxercicio de aua proQaslo. Cotral la a da*
10 ia 12 horas da tnanba. Eepecialdadee
eperayoos, parto e molestia* de s-oborsa e
meninos. Raa da Gloria a. 39.
Dr. Barrlo Sampaio d consultas de
oa) dis i* 3 horas oo i." andar da oaaa
a ra la ar&oda Viotona, n. 51. Resi-
dencia A roa Sete de Setembro n. 34, eo-
tr-da pela roa da Saudade n. 25.
0 Dr. Catiro Jottu iem o seo consul-
torio medico, i roa do Boat-Jesua n. 23,
tubrado.
Dr. Oama Lobo* medico operador e par
leiro, ratvideauna raa do B. de Borj t n. 26.
Consultorio : roa Larga do ffneano n. 24 A
Coasultas das 11 horas da eaaohA aa 2 da
tarde. Especialidade : molestias e opera-
gbas doa ergios genitourinarios do boaoem
a da mulber.
Dr. Joaquim Lmtrtiro medie* e parteiro
Consaltorie na ra do Cabug n. 14, i*
andar, de 12 As 2 da Urde reeidenuta no
Monteiro.
Camamllerla aaestca-leaml
O Dr. era roedteina pela Faoordade da
Babia, bacbarcl em diroito pela Tacaldsde
do Recifs Jos Flix da Canba Bienales,
encarrega te do questdes de oedioina-
legal. Ra Primeiro de Marg n. 12,
todo* os das daa 11 horas da soaabl As 3
da tarde.
Cllalraaaedlra
O Dr. Matheus Vas, de rolt* de sua via
gem, contina no ezareioro de sua prohs-
alo, para o que ser encontrado de 11 ho-
jas da manbl Aa 2 da tarde na raa do Ba-
rio da Victoria n. 32, 1.* andar itnou
tra qualquer hora A roa da Prinoeaa Isa-
bel n. 6.
a)r. aarru CialnaarAoa
Pode ser procurado em san eeeriptoria a roa
1.a de Mareo a. 4, 1* andar.
Drogara
Francioco Manotl da Siloa d C, deposi-
tario* de toda as eapeeiaJidadea pbarma-
oeatieaa, tinta*, drogae, prodaeto* cbimi-
ooa e medi.-ameotoi hoateopaticoe, rus do
Marques de Otinde n. 23.
bree* de carcter, espero que V Exo.
pora cobro a semelhaute e irreprorauo pro-
cediincnto daqucUa corpsragao que sem o
menor desar deixa pasear aos amigo* tudo
quanto preteadem ; oa eataato, que ni
deeprotegido* da sorte marremos a fome
eom noesas familias 11...
Que ae imperta a *ia!geta praonrador,
so emquanto s choramos eom tome, elle
di gargaUadaM no latquiuei e na banca
franceza Urna vea que nada reoeia e
olha a todos om indiffereuoa por que
amigo do hosaera que o responsavel por
todo isto, e o qua aaais poda tomar in-
teresa*, o Ur. Toreador juriooommulto inen-
pavirado (
' rerdade, que dos Corbinianes nada
se pode esperar de bom, pois por maja de
unta ves ti jx dado exemplo no velbo Re-
efe. Pey i V. Exc. que providencie
como o oaso urge, para que cortos rcrea-
dores e o procurador nio pensem qas sao
all o grande aultio, posto, mando e quero
toffra quem quiter I
Recite, y da Novembro de 1887.
Antonio TdUt dt A.
____________ ___________
Jos (Jollsco Das.
R'iolplio Ferreira Nobre Palinca.
Augusto Ju Monteiro Cordera.
Angucto Jo:i fe Cirvalho Sonto*.
Antonio Lopjs Braga.
Pelizardo d Silva Br^ga.
Jiwquim Paulino Nu- is Maaiz.
: a j Pean ix30 las Chagas.
afanoal Frarusoo Css dos 3-utos.
Jos .Antonio de Qu'iros.
Mnoel Tetemaco da Oooata.
Lt'tpol lo Quedes Alooforado1
Antonia da Costa Rib'iro.
Victoriano de Ar^gaa Eola.
Antonio Bezerra do Amaral e Mallo.
t eslio de divorcio (f)
L inz-': de eutreter polcqiica coa o algos de mi-
nb* exiatena, coa qnstn nSo descerei a trocar
patarra nem metu > p>rcc-ip-o: volto bojea
imprenia, to omento para coafiar esclarecida
experiencia do pablico, a arma cjoj a qail, irrefu-
tivelmente, e desvendar a mascara deaae hootein
qoe tanto e afina do vil papel qne ripresenta no
co ds sociedide boneat*.
Pellem por mita o diitioetoi caralleirot, ajgaa-
larioi da* esrtas, 'em asgnida poblieada*, a coja
rectidio e nobress de carcter, nao beaitei fa ;er
na appello, par* dar este .publico tettetnuoho da
rerdade; e terei dado a oltima pslavra obre utn
ente, coja lembranes, biet* para perpatoar a mi-
nbs vergonha e o mea martirio !
N t pabli cacto de ai carta, deix, pr eom-
paixao, de ioclair ama de tio sabido valor pola
firma de aeu honrado e nobre signaUrio, pessoa
qoalificada, e petas verdades qas ella onte-o, qae
por si,;bstUrU para ier ostra a sentenca aqii
larra ds murta cansa.
Beaervo-a, porm, para ser apresentada eom as
man, abiixo publieadas, a qnem a* queira 1er em
eai ongiase*, para cate fim depositadas, na typo-
graphia d-ite Diario.
Becife, 7 de Morembr de 18T7,
Rita Paes Bsrreto.
Eii as cartas alladida :
.

Faria dobrinko d C, droguista ptrr
atacado, raa do Marques de Olinda a. 41.
errarla a rasoor
iSerraria a oapor e officinat dt carapina
de Franoisoo dos Santos Macedo, eaaa do
Capibanbe n. 2$. Neete grande eatabele-
cimanto, o primeiro da prorincia neete ge-
nero, comprase e vende-se madeirt
da todas aa qaalidades, aerra-ao madeiraa
de eonta albma, aaaia como ae pr apara m
obras de carapina por maohiaas e par pre-
ga sea competencia Pernambaoo.
ellate aaemeer
Kitabaaaoiajedto do educaclo primaria e
aiunnalasa ees Jaba*to, eob a direeole de
Joe de Oveira Car aleante.
rtaUCtCOLS i PEDIDO
A
Sr. prcaleleMa*} da pr
rlkX-U
E' extraerdinariameatt* irreprovado o
prooedimeoto qu tem ii lo a Cmara Mev
nioipat deata eidade para coaneigo a meu*
oaaapanbeirea, qae ntiaeraveiatenta aobamo-
nas osa etreenaatancia* de ser nso empre
gadae da Harpea pablioa. Ji tire ooo*
silo de r-iclauar i altanlo dasta presiden-
eia no Diario dt Ptrmambue de 1 e 6 do
eorreata, e a providencia temada pala Ca-
aaara foi mandar pagar ama smame de
trabalbo do asea da 8 tembro no dis 4 do
eorreoU, exigindo e preourador Paulino
Silva as aa oaba* da Umpeaa paasaeeem
as reoiae* o^aa daU d- 30 de Setambro ;
lar ato veidade, Exm. Sr. nio s-i aase
a* pie catea lar aeeaelbmt* procedimoatu,
a aaVo eer oa ole nata capadoeada, ou en
lio ioatrarspfes da sen aaaig a nssstre de
direito o Jaritcontulio ineapaoirado que
oceupa a p.sta da commieeario de po-
Viea em o que o ekronico procurador alo
aria oom patarra* gro**eira* a improperios
taeado aos cabo*, pars depois taxer paga- J<* Qaiutilbo de Footes Brsgi
Ao partido liberal
Os eleitores do primeiro districto, abii-
xo asiigoados, pedem aos seus dignos cor-
religionarios e aos obefes, a inoluslo do
nomo do Dr. Francisco Altiao Corris de
Araujo na chapa provincial.
Cromos ter no honrado abolicionista,
delegado do memora re gabinete Di atas,
un deputado, capas de promover eom
aiocero esforco to los os beneficios de que
a provincia precisa.
Recite, 5 de Novembro de 1887.
Jalo Francisco Teixeira Sobrinao.
Pedro J. Silva Pesada.
Lenidas Jos Peres.
Antonio Martiaiane VAeaa.
Bi>b Paomeno Varea.
Maaoel Martina da Oras.
Joao Carolina, da Naooi atento
Conrado da Silva Castro.
Franoisoo Pereira da Cunha.
Julio oncalvea do Valle Pereira.
Alexaudre Aoterico de Caldas Padilha.
Amaro Tarares Coutinho.
Francisco de Csrralho Brederodes de Vas-
oonceUea.
Franciseo Affsnao de Oliveira.
Luis Antonro da Silreira Tavora.
Mixaal Angosto de Almeida.
Libanio Candido Ribeiro.
Silvine Gomes Parto
Antonio da Cruz Ribeiro.
Liiz de Franca Padilha.
Decio Augusto Rodrigues da Silva.
Antonia d-i Paula e Mello.
Pedro Alexaadrino de Mello.
Engracio Ribeiro de Mello.
Jle Manoel de Araujo Coata.
Antonio Dia* da Silva Carieal.
Joaquim A. de Castro Nuaes.
Antonio Marinho Faioio.
Manoel Francisco Teixeira.
Antonio M.i -hado Diat.
Joa Iriou Rodrigue* da Aonuuoiaojlo.
Joio Joaquim da Silva Alves.
Doesiagos Lins de Albuqusrqus.
Job Pereirs Bsstos.
Manoel Dantas Bastos.
Jos Ignacio Pereirs do Ligo.
Este vio Hermogenea Ferreira da Silva.
Floriano Rocha.
Joaquim Anselmo Pereira.
Trjno Osias Gomos doa Santo.
Modeeto Lins do Amara! e Mello.
Joio Lopes Braga.
Primitivo Lourenco de Freitas Amarsl.
Josqaim Raphael de Soasa Gonxsgs.
Antonio Carlos Xavier a Silva.
Francisco Xaaier Monteiro Franca Jnior.
Jovioo Conatancio Monteiro da Franoa.
Siheatre Ribeiro de Albuqnerque.
Jola Lope* de Meadonoa.
Amancio Jos de Footes Brags.
Julo Freo sjo Carneiro dos Santos.
Affooso Ernesto dd Seixas.
Fraocisoo das Cbsgas de Albuqaerque.
Jle Jos de Sonsa.
Antonio Fra'cisu de Salles Duira.
Arit des Carneiro da Cuaba.
Fabio Mariobo Pes Brralo.
Antonio Pinto Caraleante.
Joa Lourenco Ferreira.
Jos Francuoo de Souaa Peixe.
Alfredo Besarra do Mgalble*.
Fi.irin lo Carniro de Albuqnerque Mara-
tihlo.
Jlo Joa da* Naves Sonsa.
Angelo Hig*ro Comes de Araujo.
11 nn-fgi! io Netto de Aaeredo Coatiabo.
Felipp-: Knas da Costa
Auaencio Carioso de Albuqaerque.
Muieeto do Reg Bsptieta.
AM're lo Laeaenha Lim Babia.
Artbur Pinto de Limos.
no Marques.
Adolpbo Silvs.
Fraocisoo das Cbage Monte.
da Sil eir B irg-ts.
> Setas.
Manoel Colaco Dias.
Jea Amonio do Monta.
1' Carta
Recite, 29 de Ootabro de 1887.
lllm. Sr. D.\ Jos Bageoio Bigaeira Pinto de
Soasa Abra do mea direito e jastica, bam como
da miaba digaidadede matber "^ *<%. cago a V.
8. o especial favor de responder ao p deata, eom
a franqueas e aincendade qae o caraeterisam,
aos qaeiitos seguate*:
_ 1* Deide qasndo coohuee e tem reUcSes de ri-
inhsnoa eom o Sr. Joaqaim D .maso de Arauio
Lima T
2* Qoal o concito e erttma de qae o mesme go-
aava oara ce? V. S. e seo* risiohos ao geral quan-
do s 1teiro.
8 Depois de cacado o qae consta V. 8. sobre
eea comportamenlo commi;o, saa malber, e se
notorio esse comportsmeato ?
4a finalmente, qaal a ooaaideracSo e estima de
qae liegos* bo'e de V. 8. e de eos viainbos, e
no caso de modifietcao dessa eonsidertclo. qaal o
motivo del la?
Agradeeendo detde jio favor dj ana reipoata
peco permuaio pars faxer derla o oso qae me for
preciso.
Son eom toda eonsideraco e respeito, ds V. S.
tten veneradora crUda,
Bita Paes Bsrreto.
Illma. Exma 8ra. D. Rita Paes Barreto.Com
quanto V. Si:, ae teaha engaado no mea n me,
tendo certeza de qae a presente f > a mim dirigida,
devo responder em bino la rerdade ai qua V.
Exc de mn exige, afim de salvaguardar a saa
dignidade ultrajada por aquelle com quem teve a
iofelieidade de aoir-se pelos lac:* do matrimo-
nio.
En qnanto ao 1* qoeaito respondo qae s miis
de 10 nao* cjnbeoo o Sr. Joaqaim Dmaso de
Arauj) Lima. -'
Ao 3* qae o mesan Sr. era ger*lmeate estima-
do e goeav* da malta bom eonceho quando solt -i-
r>, tanto que en fa*ia o melhor ja'so a eu respei-
to e o apreciara muito.
Ao o" qae o procedm-nto do Sr. Damaro para
eom V. Exc. p ac depois do seu casamento, toi
to reprebenaivel, qne eaagou geral indigaacaa s
todo* os .en* smizos e conhecdos- -----
Ao 4' finalmente o meemo Sr. perdea todo o
eonceito e estima de qae gosar* em vista de sea
peaiimo prooedimeoto para eom V. Exc., a ponto
de aebr-se hoja completamente aband.nado por
todo* o* eus amigos e eonbecidos omismotempo
qne Ititimam a infeiteidade ds V. Exc. qae sondo
dotada de to excelleoles e to fio* edaca^io, era
por eerto digna de melhor eorte.
Pode V. Exe. fuer o oso qae Ibe aproa ver des-
ta miaba repoeta.
Son eom amsiorTeonsiderscao e respeita de V.
Exe. criado venerador
Ju Eugenio da Silva Ramo.
Este sabor proprietario e resdeate do enge-
nbo Am*ragv na f. eguctia de Gameller, e dua*
legas* mis oa menos ds residencia do Sr. Jos
n;m Damaao, (nota da autora).
nho Brsjo a menes de-urna legua de re*i
do Sr. Joaqaim Dmaso.
(Nota da antera).
4* carta
lllm. 8r. capitao Francisco Geaaino Corr8i.
, Aos mensos qaesitsvaospoi:
v Im. Exan*. Sra. D. Eta Paes Barreto.Rea-
pondeado rjonrosa earta de V- Ebl,Censo s di-
aer-lbe qne, quanto ao 1 qneaito, nao tive
nem tenbo com o Sr. Joaqaim D*in**o de Arauje
Lima relacoea de nsinhanea. Qaanto ao *
nenbam cooceito mer^eca oHe para commig i em
tempoalgnm. Q tanto ai3* vefiro-me ao 2. Quanto
ao 4 fianlmente, oo.su-me qae publico e noto-
no qae o en compirtaaeato otra eom V. Exa.
tem aido pessimo. P6 te V. Exc. faaer deata miaba
reapos'a o uso qae Ibe couvier.
Soa eom toda c naiJfracij e resoeit, de V.
Etc. attento, venerador criado. Pranci*eo Ge-
nuino Corris.
E' proprietario do engenho Done Braoe* con-
finante com o do Sr. Joaqaim Damaato.
(Nota da autora).
5 carta
lllm. Rema. Sr. vigario Joao Augusto N. Pe-
reira.
O* meamos quelites, sendo qae o prim*iro cau-
oebido oestes termos: Se quando riguno da fre-
gu*!* de Gamflleira donde natural, conheeeu e
teve reUcoes eom seo parochiaoo o Sr. Jaquim
Dmaso. ,
lllm. Erma. Sra. D. Bita Paes Barrete.Gum-Y
priado o qae de mim exigs V. Exc. nSo tent* da
?ida em attender aos qoesito* apra formalados,
penDittindo entretanto qae deata mi'iha reeposta
*ca V. Exc o nao qa? Ibe convier.
1 ealtivei rerdade, relacoe* de amisade eom
o Sr. Joaquim Dmaso dorante 10 aonos, tompo
este de mea parochiado em GameHeira, e, pelas
frequente convivenoi a qae m obrigaram os
deveree sociaea e de mea mioUteno, teve, com
m-.gaa, o ds cre-o por reeea bem repreh-nsivel '
pelos seas modos brmoo, animo ardeate e ndole
atrabiliaria e tai. '
2 nesse ooaoeito, ao qoal me tviraatavam os .sen* .
actos indelicados e violentos tive, quero diser, foi -
eentindo necessidade de ir arredaudo-me da ana
convivencia a medida qae o sen procedimeato des-
agradarelmeate me impreeioaava e da repagoao-
cia qae ea senta por am caiaoter fio deslear como
o do 8r. Joaqaim Dmaso, de caja repagasocia
amitos de meas boas paroabisMos de Gsmelleira
partilbaram.
3 Que se bem maativesse ea relsoSee eom
o Sr. Joaqaim Da naso em p meaos forte,
nanea oscaltei a presrnoslo de que reputara
ama infelicidade o tacto de sea casamento eom V.
Exc attenta a edacaoio e a oarathariimo tra-
dicional do tallecido pai de V. Exe. moa bom ami-
go o major Joio Biptista Paes Barreto.
4a Finalmente qa* a coeiideracao qae elle fie*-
mt. a merecer justamente a que mereceri* e deve
merecr o algo de ama j irn de *ea:meatos que
re o tea futuro aa deadita e o aeu virer no infor-
tunio.
Q laira V. Exc. p'i-mittir-m; qua ubccevi-m2
com toda consideracl).
De V. Exc. criado, venerador e respeitador.
Vigario Joio Angosto do Naseimeato Pereir*.
E' boje vigario da fregaewa da S. Fre Pedro
Goncalvea do Rscife.
(Nota da autora).
6a earta
lllm. Sr. major Joio de Carvalbo Soare B:au-
M*>
Aos meamos quesitos responden:
Exma. Sra. D, Bita Paes Barreto^ Raspondea-
do a earta cima qae V. Exc se dgaoa dirigir-m*
tenbo a diser-lbe que, quanto ao 1 quasUo, co-
nbeco o Sr. Joaqaim Danto? 14 annos maia oa
meaos, e qae oom elle tenho tide piases relaoSes.
Ao 2a qae o coaeeito de qae elle gosavs -para
eommigo era e poaco lisongeiro e por ieso ne-
nbama estima tat merecia ; quanto eos mcoa risi-
nbos nada poaso aiaer.
Ao 3o qae depois delle casado e sea comporta-
meato par* com V. Exc. foi mo segando me consta
por ouvir dUer qae V. Exc. tora alvo, nio ad de
offensas phisicas como tambem de paUrras inja-
riosss.
Ao 4 fiualmeBte fica respondido com o 1 e 2*.
Deinecessario dizer a V. Exc. que desta mi ..ha
reipoata peder faaer o nao qae Ibe convier.
Com astiavt e coasiderscio me sssigae.
De V. Exo. attento criado e venerador.
Joio de Ca ralbo Soares Brandlo.
E' proprietario da engenho Antaa confinante coa
o Sr. do Joaqaim Dmaso.
(Nota ds autora)
Ittra". Bri a j
7 carta
> Carta
Itlm. 8r. major Fructuoso Dias Al ves.Aosmes-
mos qaeaito* d* earta aema reapondea;
Exma. Sr*. D. Bit* fot Barreto.Satisfasendo
o oonteado da arta eapra responda so* quesitos
segamte* :
A 1* oouaeoe e Sr. Joaquim Dmaso de Araujo
Lima ba 30 annoi pooeo man oa menos, e eempre
venao* bes* remede* eomo viiinhos.
Ao t* Quando aolteiro lompre gosou bom coa-
ceito, mereceado a estima de ledos.
Ao 3a depon de poaco tempo de cando foi pu-
blico e notorio qaaomesmo Sr. Joaqaim Dmaso
iltratava rgoroaamete |a ponto as botal-a de
aa par* fdra, e mata oceariio naoa de exprs-
5o taes que a decencia manda callar.
Ao 4* finalmente, qne o Sr. Dmaso perdea todo
o bom coaeeito qne emao ltciro gossrs, nio t para
eoetmigo orno para tolos os ssos amigo* e pes-
ia** deato termo, em vista do sea peaiimo proos
dimeato para oom V. Exc, pojaos alias digas de
aso bom esposo qae onbesse preciar as sus* bel-
las qailidsde*.
Pode V. Exe. faser dsata miaba reeposta o aso
que Ibe eonrier.
Son oom reapeito e consideraba3 de V. Exc, obri-
gsdiasimo erado
r*raetue*o Da* Aires da Silva.
E' proprietario e resdeate do en;eaho Amaragr
d'Agna prximo a reeidencU do Sr. Joaqaim D-
maso, (nota da sntora).
3." Carta
lllm Sr. capillo Francisco Antonio Bandeira de
Helio. Ao meamos quesitos respondan :
Ill-oa e Exma Sra. D. Rita Paes Barreta.Em
resposta ao sea pedido passo a responder os qoe-
sito* segaintee ;
Ao 1 conbeco so Sr. Joaquim Dmaso de Aran-
jo Lima ba oMiito* auna, e antretive com lie man
trsita relaooes ba muito pouco* annos.
Ao 2a respondo qae forma va bita conecito,
apreciar* auaa maaeira* e o jalgava h imem de
esneeito easaimmaitos viunbo eommigo penaars.
Ao 8* reaponio qae logj depois de eea casa-
mento com V. Exc. me eoastou coasas iuaoredita-
ran, e isto tomoa tsi aotariedsdd de factot, que
hegaram ao meu ejobeoirneutoe do* rUiohoacon}
oa que tire ocaasiio de rtfsrir como teatemanha
presentada p>r V. Exc Ao 4 respondo qae
conideracio e estima nio me posiirel ter, e o
mov.-l t*o f oente o eacao lalo por elle pre-
seiitad js. iadignando o meu modo de pensar como
pae de familia e o r*volur me de ver um tyraaj
aburar das Ma* qaalidades que ornan a possoa
de V. Exc, o que se di eomiaig e no geral com
mea* visinho, oaideraodo-ae bojs am homem
iaorsdo. '
Creio tor reipaadido ao appello fetopor V. Exe I
Peco permistio par* comp imental-a fasendo vo
toa para que trinmpbe a justica de qae merece-
dora
Hou eom toda attencao de V. Exc. maito reepei-
tador, obrgadiMmo criada
Francisco Ant uno Uandeira de Mello.
N. B. Pie V. Exc. faser o uso qua Ibe canvier
a bem de asa direito, deata minos rtupatk.Ban -
detra de Mello.
Ete eabor 6 proprteuro residente no nge
Aoe-mesmos qnesitos respr.ndeu :
Illma. Exma. Sra. D. Rita Paes Birreto.Rsa-
poadeado a presente carta digo, em abono da rer-
dade, qaanto ao 1' qoesito.
Qoe oonheci o Sr. Joaquim Dmaso a maii da
30 nano*.
Ao 2o Que como visin tire reUcea com elle
e com peasoos de saa familia, e como os miis ri-
siahos, o coaceituavar.
Ao 3o Que o seu comportara'uto para com V.
Exe. tem aidoo mua escandaloso poasivel, pois
publico o modo injurioso e degradante eom qne
elle a espolio de saa casa com improperiose injorina
que eaoandaliooa todo o publico, bem como oatrsa
actos por elle pratesdos coutra a pessoa de V.
Exe., cono me tem sido relatados escndalo tauto
man revoltante qaanto todos ecoaheeem sosa
qualidades e virtudes.
Ao 4 finalmente que pelo sea pessimo eompor-
tamento para com r. Exc. perdeu todo o coneei-'
to de qae gossra. .
Pode fuer deata miaba xeeposta o os que Iba
coavier.
J)a V. Exc. respaitador e obrigade.
Miguel A. da Fonsecs Gaira*.
E' proprietario e residente no engenho Sania
Lasia, a meia legua mais on menos do Sr. Joaqaim
Dmaso.
(Nota da autora).
!


a
(1) Em conseqtenee de ama-nca de materia
deixou de ser paoticado houtem o presento ar-
'* O, KM.
8* carta
lllm. Sr. Dr. Jlo Lope* ;Siqueira Santo* -Aos
meamos quesitos reapondea :
Illma. Exma. Sra. D. Rita Paes Barretto.Sa-
tiafasend) o qae exige V. Exc. na carta seas
pasao a responder oa quesitos :
Ia Conbeco-o o Sr. Joaquim Dmaso de Aran jo
Lima a poneos annos e com elle nunca entretive
relacdesde visinhanos.
2o Fica prejudicado com a resposta do primeiro.
3a Sei que o comportamento do Sr. Joaqaim D-
maso de Araujo (vulgo Urub) para jsom V. Exe. ?.
infelizmente saa malber tem, sido miaeravel o peor ,
possivel, o que publico e notorio.
4* A eonsideraco e eatima que elle gosa de mim
aenhuma e sopponbo qae da maior parte dos vi-
sinhoa principalmente pelo irregatar.e ajenlo pro-
eedimento qae elle tem tido para com V. Exc.
iocontestavelmente digna de melhor sorte.
Poda V. Exc faser o aso qae Ibe aproarer de
miaba resposta.
Do V. Exc attento criado.
Joio Lopea Siqueira Santos.
'Este Sr. o jais municipal do termo de GameU
tetra.
(Nota da autora).
9 carta
Rscife, 31 de Outubro de 1887.
Ules. "Jxm.-Sr. Dr. Antonio Domingos Pinto.
A bem da verdade e amparo a jnstios, rogo a V.
Exe. se digne responder ao p desta se exteto
ter en, em das do me* de Outubro do anno pr-
ximo passado apreaeatadoa V. Exc. ama earta de
miaba subrinba D. Rita Paes Barreto datada de Id
daquclleme*, pHiindo-mecom mxima affliopio que
a soccorresse sem demora, indo tal-a de naos**,
oade continuara a ser *ericida por seu mande
Joaquim Dmaso de Araajo Lima de modo a nlo
esperar tooreviver p.r mais dias ao sea innearaa
te martyrio ; e bem assim aeV. Exc, entio na
exercicio de seu cargo de obele de polica, me oSs-
reeea torca policial para tiral a, o qae deixei de
scceitar para que ni p'ireeesse esse om meiode
provoc-co, preterindo oatro que, vitanda qual-
qner occurreuei* desagradavcl me permittisse ef-
feciaar o ooeorr-j exigido.
Anticipando o mea gradecimeato, p ji anda
permistl- a V. Exe. para faser de saa aposta o
oso qae me coavier. Preso ser cm todo respeito
1 e alta c nsid-r.oio.
De V. Etc. maito attento venerador criado e
obrigado.
Jos Bezerra de Barro* Cavaleaute.
lllm. Sr JosBeterra deB. Caraloaate.Per-
mi ttii me V. S. que qui mesmo responda a su*
e*rta de boje datada E' exacto o que V. 8.
oalia eiu- e o qu- eatru mim 'e V. S. se pasin
q'aopd" ex-rcia ea o earge de ch Ae de polica dss-
la provincia, e com remeso ao prooedimeato de
tac Joaqaim Damaao de Araujo Lima para cem
oa esposa.
I.

I


Diario
roambBeO"
^.v i vmui w uv i >j

AatiaioDoaaio*; P.nto.
Digi-si i verdade
KM
(
V r*)ni* d* hontea ao damnoto atento d*
||T------- eriaiaar aa aatori Ula pateta te
irel> eMvndtn, por retara****** te m tet-
aMandi d* a* urs*J**'M dntorpou a Vrdade
tea M triste* MJiliifMM te Atenlos e
4,4 avien, Alex*ai Pt>x < teeae,-*te
ai o ywrbgionari* te ava/ ^arel.
Ni lietraae*te ?*****. aire *
ddre 4. rVnaater rart*o* tete J4 direa-
lir sanirealaate > *e>nte*a*a, aguarda*-
e^aisaelo do loqaor.W poliei*) ftr
rao* ao pablioo o* Alw*anM s*. U ... do
wttrnareto e*fo vi te atea**?, ae o
_J*a .jJtua par* aatar o reblcl*g*do
Na**** te Praitei. ***** aa* tadicte poltica.
A verted* h* te appasaesr.
j- f*|soqaeo muid Ui^uai p ocaraas Ale-
Uln, pnt* latrfcrio, tei *gr9did> palo eea of-
(mm, m iraic>-ireenu o rano, eoat di rea
isdw ai p*mo*> qa* areresniaraa o taete, o qaai
raSae* da seguala a>amr :
A anteviente polieial ea eoapanhi* te do
aaaii nte de (ote dotfaf nn*-. oj domingo
C aarniTea ra da aoa tever, a pea-correr
o d.atrteto, pare uviter turbaos o ao e**gr no
Catar, logar calibra da Afigd>, eooootrou
abarte a te*** oa acate d* A'eaandre, tdrete-
os itasiasaTi a w indi ida oe, ao pooierar oni
Baaaat* o* aio ra oorenient* acbtr-re o **U-
iiIjumit abarto cintre aa pialara aaiiaipare,
aanerenea AUxrelr* armto da am puiola, avo-
rnasw aaa griit ioajoite* 4 en atndate, d-
seedi qaa relava baca enaorelhedo p*loa amigo a
a* ora oceaaite di acabar ae a portadlo 9fi
waTria, dando o nbdsWgate -vo* de *nio
te reapontea coa aoa tiro, qu* alo aeertoa, por
Mr aa Ja* precre desviado a ara. enaio
rasado te aoa enteque a ooaa ali eaflrira tea
a paohtUd aorta! o* allodida aotondade,
aa s.-atindo-a* ftido a vaadj qaa Alaxaadre a
JaaaiiiHir aav* aeg-oai* paabulad*, prooaroa
Mtadar-oe, tinada (ji aorulaae >U fendi) a
aaito eato, ara peqdaao rerotrer Jj bobo do
patita*.
K' eaaa a para vertete-
O faeto paasoa-aa aa rea e jauto % aaa arrj-
tm ^aa all eziata, e alo dentro da caaa da reai-
altai, eamo fateaa^nta diaa* o orgia te 8r. Joa
Mam e aoapaaba.
Pola a Provincia paealar, toialur e ealaa-
, porqne aaea aeapre (oi e ha de aer o elaaea-
U te arte y t% aa*
kaa p*
j , landre de tea i do por aifaea doa
dlmtifOf* -i ciiii*v b tuaito
wutiuir .ao taaaaiw U\gm*i Suoaa te Frattaa,
cooundo coa a prwatute aneoleieao d, jary,
bi aatcriaraeaU fllJj a aa iodividoa pare
aaaa la, a qaa ol aeaaitoo, a aotea aproteitaa
de opportooidate, aatufas aa aantlaoniaa
teaaoja oanaaltelrea.
Aaaahl diaeoalreaoe a tia tetalbeteasania.
Bfloda, 9 de Nareabrj te I8S7.
m veteo te eirteaV
r.0HMERGI0
REVIUTl 0O1HGRCI1L
*a\ eaaa ato SI detoiaara *
Mateakra fe *
Cambio aobre R-j d Janeiro-Pes-aa negocio a
3 d/f ao par do B*n .
Caabio aebre BihiaX*i conato i offitelaea-
te.
Caaabio aebre 8ntoa -Hm idea.
Csarbte aabre Rio Qraote d> SalI lea idea.
Caabio obre P-irto lacreIdea idea.
"y- e>brPari Pea-ee rnic?AO a 15
Vr oa 1/1 OrO a dO d/r cmk 3/< 0/0 e a 90 d/r
oatayOde i......i.
Caaabio aaore LondreaNegocioo-ie o papel do
Baoco a 90 d/r f% 7/8 a vate U 5/8 d/ por 1.
Caabio jbre Par Nete aa fes offi:ialao-
te. O bsnto ecboa; a 90 1,V 415 e r. e vate
419 re. ofraoeo.
Caabio ao'ire H*mburg) Sd aa fs ofSeial-
TiitTi O Btoeo feehoo a 90 d/r 515 r. e 4
viste 5 re o st H.
Cuabio aobre Porsognl e L7eb>tNad aa fes
cft.-iaiaeato O Banco fnebon a 90 d/r 33 0/1
o vate 334 0/0 de praaio.
Cambio aobre Porto Coi pastado o papel do
Binee a viata a 134 0/0 d preaio.
V^Caarbio aobre llootevidoJCaln eooi toa offi
^Cnabio aobr Baenoa AjresIdea idea.
Ilaillian te divida pubiiea te 5*/ Vande-
raa-ee 8 apoliere do valor de 1:0004 a 9504 ea-
Oitea provineia de 7 /, Veoderea 19
apatice* di valor de 1:0004000 a 1:0174M0 cada
Ceapanbia Segare IndemaiaedoreMi eoD-
Cija feoxtes ooosaavente.
Coapaabia Phenii Idea idea.
Coaapanbi S;^ur Aafittjnte -liem idea.
Coenpanhia Pernaabacaoa I lea idea.
Caapaobla Fiaoio e TeeidoaIdea idea.
Caapanbia te Beberibe Vendiraaae S2 te-
9a te valor do 1004 a 16J4 oa 15 >J c.l aa,
aeaa dividendo.
Coapaabia detente Thwesa Na la coniUa
islaiiiaiate.
Coapaabia te O.ioda a Bberbe Il:m idea.
Baaeo di Crdito R-"aI di Peraaaboeo Voc-
Mrea-e 15 aec4os do *ar realiaado de 604
004 ente aaa.
Deneooto de lettresNada eoostoo ofEcialaea.
fa,
Lrttras bjpotbeoariuIdea idea.
Oeaeree aclooar
AgoardeataA vendas torea te 484 a 494 a
ateo te 40 litros.
Aleaol-Mantea se as venda te 934 a 9540
a pipa te 430 litros.
Asaaear Entrara 72,587 eeeeoa Vendas,
raneo Sf 200 a 34530, orneos 14603, aassava-
te 14400, aaaeavado broto 1*580 a 1444), rote-
ase 14200 a 14400 os 15 kil >
AlfodaoEatrerea 6,980 -Idea, asatea se s
4S0U te 1, 54500 ssediaoo e 44500 i ^ orto
oa 15 kiloe.
Arroa aa eaaea -M >o(ffl-se o reu'ho de 41JOO
54000 o saeoo.
CalCatraraa 970 saoaos ) letalhi aaa -
atei-w de-124 a 154 o* 15 kiloa.
Ceblas do Rio Grande do 8al Sea entradas,
rea existencia.
Cara te Carenaba Pas-ae veoi de na iole
te 34 a 54 oa 15 kilos.
Coaroa aalgadoa eecoi Mantease as vendes
a 585 re. o kilo (ronzo.
Ditoa ditos verdesCootineasaot a eoiar ao-
a'aitate a 806 re. o kilo.
Carreja aneional-O r-taJao Je 64 a "Usa i,
1/S gunUd e 54 a te 1/1 (eabarrica.1.).
PariaSa de asndioeaMaatim-*e o retatbo te
i*0a24500osacco.
Paao Mercada fronu, aaotia se a retalbo
te 64 134 o* 15 kiloa (aa ralbas) e do 144 a 26
(aaa ardas; eontarae a qoalitede e proosdeaeia.
GleaTa de atadice*Males-se o rttelbe te
ZttiOO* 24400 oe 15 k oe.
Obran do Rio Orando do 8ol--Contioaaaos a
cotes aieaianlaente te 34600 a 44 es 15 kilee.
Qordare te Rio da PrateUuntinoaao* n c
ter qrlaeJaente a 44800 oa 15 kilos.
(Jeeibsa oa.i.a.l Mantea a a r.-tnlbi de
44880 a 94500 a Isa oonforat a qaalidade.
MefCootinaa oa esieteaeia no aere.di.
Milko O ret.ibo da 56 ra. k
inHt FIl.Hi BL1RA
Crianza de 3 antn OPPBUCIDA AO XBCI AMIGO O ILLM s- AL-
CIBIADBS Pfl9AsTBA (AOADeUDCo)
B's to Usan 0 tte tormos i,
Cobo a roe.
Como n roen na ates de Abril ;
' como n mavem teirade,
Deallaadn,
Desusada em eaaa d'anIL
O. Dus
s to liada o to raante
Hemiibanti,
Hatmlnante a aa eberabia ;
Teas oabellos alo de ovo,
Toa th'sooro,
Toas nt* alo* te aarfia.
' to-batee to teeeira,
Ta ligeira,
Sanailnantea borb>4U ;
Toas vestido* alo loorados,
Aoikdos,
I sitando a violeta.
E's to linda a tte aimoon
To ch-ir-,
Coao aa floree em mea te Abril;
E's como aa orbe* branles
Scinlil tantea,
SdntUate* em ceia a'aoil.
Teas enenntoa a ton vida
To qoerida
Ta querida peloa tea* pais
lote b je teoho ndate
D-saa idade,
Qaa oa annos nio tissam aaia.
- 1887
Jmli Saaru dwntdo.
Protesto
tuteado no* herdateiroe da 6o i O. Mar-
nslian Anglica de Castre A^nua
Joa atarqoea tes Ban'ae Aganar pea toado vendar
j i Irada doa Aflictos a. 1, qae fi temet-
a finada, vea nqoerle* peotester contra seme-
mnnta vente pelo a asma seaher qaa levador ao
aont*, sobre ente aitia persaneante i basteito
aee qonos anida alo ae dea parsilkai.
Redro, 8 te Novembro te 1887.
a ft.,
Denpedida
H de.po
de-se de seos amigo 'escalpa de alo ter
Ido peeeoafaneete receber oaa ordens.
abro de 1887.
* IO J
8ob
a ii.flarnein das variscoee repites te tea-
paralar, aooeete qo* maitea peoaene s-.flrero in-
fltaasooee te garganu, bronehitei, deflaioa e
ostras aaTsop&aa, qne nio lo taoais te corar
Neate* casos as prepareedee baUamicaa dio os
m Iboree resallados, s de preiereneia oa madeot
ai'nasslrisa o Xaropt te are te tnnaetro mari
timo de Laase, pbaraaeeatieo bem coahecido de
Bordonas.
Illa. 8rA Asaociaoio Commereiol Aercola
tente rvaaivido dar ama prova solenme te qaaato
4 afTadrerdn ao za. Sr. Dr. Praoelseo de Asii
Roen e Silva, desatado pelo 10* dutrict desta
provincia, pato elo qao desenroiren na Cantara
dea Dejmtetea emprul doa ntereeeee da agricoi-
torv, deliberen fas-r-lbeoma maaifestaolo pobii
oa na occasilo esa qae elle aportar a oeceaeided';
e, eooraado eom a aasisteneia de V. 8., qao fas
eaasa coaaaa eom todos sqnclle* qae recoobeeeol
oe nerita* do meernoaExa. Sr., participa a V. 8.
qae ene enerada ser ao da 29 do corrate, e es-
pera qae V. 8. coco toe preoenen e lases eeaccr-

Banba de poreoManteca se o retatbo de 410 a
420 ris a libra.
Batatas portarnos 84400 n ateta c.ix.
Ditas inglesesSlo ha ao aereado.
- Ditas francesasMantea se o retalbo te 44 a
acia enixa.
Brea Coteaos aoaiaslmraie a 144 a barrica
conforme a qasliteds.
Carvl o te podra Mantea ae o reteibo te 164
por tonel! a bordo.
Canalla Mantea se o rtela* de 14460 a
14500 por kilo.
CeblasManida se o reteibo de 154 a caita.
CcrvejaiManteca-e* o retalbo de 64 a 104000
a dina, eonforme a qaalida Je pro redame a
Cimonto MaotAave* o retalbo te 74 a 84 a
barrica, conforme a qialidad', fabricante e peso.
Ooaiabos Mintm se a reteibo te 174500
por 13 kilo*.
Cravo da IndiaMontea se o reteibo de 24500
o kilo.
Penaba te trigoDepo-.ito te 17,000 barricas,
o reteibo conlinia te 164 a 164500 pela ameri-
cana a 204 a 224 de Trieeto cada barrica.
Feijio Maata-se o retalbo te 44 94000
o eco, eoofrae a qaalidade e procedencia.
Qarratoos rui.i Manto>-e o retalbo de 460
* 14500 coaforae a caoacidade d'ellea.
Doces ea calda Ment i.-se o reteibo de 750
l a a lata.
Parelto da Rio d Prate-0 reteibo te 44000
por taeco.
Dito te Lisboa S'a deposito, retalbo de
3 i >) a $490) o ace tigoite.
tV-nebraMaotem-ie o realos te 44 H
cana, ooaforms aqaalidate e procedencia.
ii-rra doceMantam-K o retalbo de 174500 ot
15 k.loa
K-raii Sem tepeeita o retalbo so mantea
a 34500 a caiza, liquido.
Loaoa iagdaes ordinaria Mentran ae o rol*Ib,
de 804 a 1254 o g'go, o ufaran a qaal idade e
aortinaonto.
Madaira de pinboCaotodasnpprido o aereado.
Ma*aa de tomateMu>Ua-ae o rcUlbo de *X)
ris a libra.
MaaUiga em barris0 retalbo 4 te 820 a 850 a
libra.
Dita em latea -8* manten o reteibo de 14100
14280 a libra.
Mea italianas Se inaata o reteibo de
745X>a64 oeaisa.
Oteo te liobaeaSe mantea o reteibo te 14700
o rallo (em barril).
Paaeaa coaaoosS* manteo: o reteibo te 84500
94 a :*ita.
Dte* finasSo maniem o rctelbe te 114 a
caita.
Papel te eabcolhoS a... o retelba de
580 a 14450 a resma conforme a qoalidade di-
rerl par abrilbantar a a si totelo pr&jecteda
A Assneateplo Commetcial Agrcola drede 4 te
coofesta agrad cid a V. 8. de qaem se sssignam
Criad** venerador**,
Bario te Nasaretb,
fWaW.
Antonia Arther Mcreira de Mendooca,
1* secretan*.
Migu-1 Joc Alvet,
Tbesoareiro.
Dr. Mello Uomes
MEDICO PARTEIRO
1 4 -Baa Lar^a lo Rotarlo i A
Onde teco cooiultoiio e residencie, e pele ser
procurado a qaalqaer bore do dia e da noite.
Etpecialidade : febrea, molestia* da* seob iros e
do palalo, svpbilis estreiUmentos da aretbrs.
Coasaltes 4 10 ao meio dia.
TcScphooe 374
tu raen reoonbecer as propriadade* cu-
retivaa do Peitoral de t ambara des-
uoberte do 8r. S. So*re, de Pelota, con-
tra os catarrhos, broochite, hemoptyia e
ootro* estados mrbido* da membrana pul-
monar, 9 a *ua poderoaa eficacia not va-
rio* parios periodos de tysioa.
Sob a influencia d'esta poderosissimo re-
medio t a* costar os esoarros da sangue
o as epector*,3at sanguinolentas ; disti-
pam se aa toases mais rebeldes e tambero
desaapparecem as oppressSea, dores do
deito e altera^Ses da voz; pouco a piuco
desenvolve-se app^it, respp.racea as
forcas perdida* e, n urna palavra os doen-
tas ezperimentsm aei madanya muito no-
tavel e, por assim diser, toraam vi la |
Os nicos agentes a depositarios geraes
Francisco M. da Silva d C.
EDITAES

uoadras.
PariS. .
itelia. .
dea burgo
ortagai
Sew-York
ol
3/4
417
617
234
2 1/2
421
4^1
5M
24J0
90 V* d viHa
L ndrea .......
r"o........
Italia........
daonrgtf......
Luooa e Porto ....".
Oriocipaee eidades de Porta-
gal........
Ncw-York......
loo Eaous* Baa :
22 3/4
417
i'17
244
22 1/2
421
S 4*1
522
*36
Jal
242--0
asSorea balsa, cotemo* aoai-
> te 404 a 704 o ato.
*a*s*m catello -Pe* a* venda* da 115* pe-
an* te cabra e 404 *s te caranero, ao noto.
Bal te Aasii Motoor Baisio, le-a venda*
a 889 re. a *lqo*ire.
Sebe entdoCootiaaaaso* a eoter oomio*!ore-
m te 44400 44800 o* 16 k>U*.
CMt ea pelle*Coertrrreamo* a eotar noaia,l
acate* SAMO o* 15 kilos.
rapienMontea a* o retalbo te84 a 34800
15 kilo* Hqaido
Valla* eteenaee do ReItea iiem te 880 re.
mareo tem.
l.t* dita* d privtavialtea dem te 880 rt.
Vinagre do RioI lea idea d* 804 a pipa
Vhvho te Bao Idam idras d 1284 a 1604 *
ira.
Xarqo* do Ri* Qraate do Salljpoeo 41000
m, rete.bo de 4400) a 64000 cate ar-
abn.
Cea asaran estrangelroa
Msatea-o* o ctu
'iaoieao-at o r
ktam-ae o retalbo te 447.0 a
ea barra- 8em eri-,
k l*U* Mtotm ae o reta
Pissante da IodiaSe aaatm a reteibo te
14360*14400 por ktlo.
Polvera inglesaSe aautm o retalbo da 204 o
barril.
Qcijo*-0 retalbo 4 te 24900 34*0) aa.
tul etr**geiro--Sem existencia o* mercado.
S.rdinbas- -Se mantea 0 retalbo de 810 a 310
o 1/4 eontoime a qualidate e procedencia.
Tooeiaao de Lisboa -8* mantea a retelba de 104
o 15 kiloa.
Dito americaaoSe mantees a reteibo de 124500
a 134 oa 15 kilos.
Velaa tenriaaiSe maoba o r< taino da 550 a
800 o mareo.
Vinagre te L boa Se mtotn o retalbo te
1604 a 1654 pip*.
Viabote LisboaSe mantea o retelba te 2154
a 2304 a pipa.
Viobo francs Contiia sea exiateacte oo
merend.
Via. te FigaelrsSe mantea o tetalh; da
2304 240 apipa.
Xarqae do Rio te PraUDepaaio 6,bU> ar
rbam*. O retalbo te 44500 a 64800 cate ar-
roba,
N. 8. 0* generoa te eativa lio Tendidos sosa
10 / de deaeoeto salvo o* que tea declarado
liquido.
HO djc otsto
Landre*....... 22 3/4 22 1/2
"nris........ 417 421
Italia........ . 421
iamborgo...... 517 523
isboa a Porto..... 234 236
Mocipae* eidadu te Porta-,
gal........' 211
Iba doa Acores .... . 844
llh.1 te Mateire .... . 241
*-V-k..... 21220
CotacAa de ataaear
aa 8 Da ijtuiio oa 1887
A Assoeiaote Coataercsi Agrcola, regiitroa o*
prrcoe abano, fago* ao agricultor, por 15 kilctl*
Usina Pmtii .
Turbiaa palvarisado.
Bieoeo 3 boa .
a A* regalar .
jmenos ....
Maacavado porgado.
a.uw.
ReUma ....
24400*
24200 a
24900 a
24200 a
14600 a
14400 a
14540 a
14800 a
24600
24900
2*400
2*300
1170i
14*00
14300
14100
O administrador da Seceoedoris Provincial
em obediencia 4 to n. 1,884 e de accordo coa a
deculo do Illa. Sr Dr. inrpeclor do Tbeaoura de
15 do corruote, fas pub ico a quea interesitr
poi qae no preso de 20 din aten contados te 2
de Novembro prozimo dar-se ba principie oeste
reparticlo 4 cobranc, livre de multa, d se-
gaintes imposto* relativo* o 8- (eaeitre addicio-
n-dj aoezercioio de 1886 -87 ;
8 *] aobre o gyrode eaaa eimoerciae* a reta-
lbo.
10 (, sobre cstabelecimentos fon da cidade.
12 *,o obre escriptorlo* de advocado*, arlicitt-
dores, c*'torio e consultorio* aedieoe.
30 *u sobre cstabelecimentos da ctete.
2004^-00 por peasoa qae empregar eapiteea em
deseontos de tettrai.
1:0004000 pr caa de garaotia de bilbetei de
lotera* oa fr*cc5e* testes.
60 ris por litro de aguardante oa slcool auer
paro, qaer trnosformalo en licor, qae for reU-
Ikalo em qoalqoer parte da provincia.
54, 104 e 204O0O appliraioa 4 coapaabia de
boabeiro* e cumado* do efabelecimento coa
215 O por toaela a te atvarenga, canda etc.'
Reeebedora Provmcial de Pernaaboco, 25 de
Outubro te 1887.
Fianaiec Amyofat de Carvalho Moora
Jnizo dos Feilos da Fazeada
nacional
BaertvAo aseso Barro*
Peraote o Sr. Dr. j.us aubiti'uto ija feitos da
fasenda Liodolpbo Uiabsllu ("irreia de Araujo,
ae veoder ea praca publica io dia 11 do vindou
ro mes de Novetmro, pelas 11 boras da manhi,
depoia da aaiien^ia, os bjns s-'giiiutes :
A ca-a trro de ti jlo e cal coa urna olera em
continoacAo te mesas, todo eu reina, sita ea
terreno torairo de aariab, ao lagar doa Coelbo,
fregnesia te Boa-Yate, p rt nc-jnie a Jos de
Amona Sena, boje a seos h-rdeiroe, avahada
ea 8004-OO.
A casa tensa de tijolo e cal, coberta de telba,
sita 4 raa de Gervaaio Pires n. 73, pertenceote a
Antonio Bernardo Quioteiro, avallada por 50J4-
O dominio til da terreno de asrinha n. 9, sita
ea Motocoloabo, pertenceote sos berdeires de
Luis de Franca da Oras Ribeiro, avallado par
2OO400J. 'fado* os nena sao vendidos para pa-
gamento da tsente nacional e costea.
Recite, 29 de Ojio ro de 1887.
u solicitador da Fasenda Nacsnal,
Luis Mchalo Botelbo.
Dtt'LAEACOES
Calarla ele IgnrJAn
M 8 m novsiuBO on 1887
Mercado aai transo, ule effrr*o*ate o* eom
predore* otii de 64500 por 15 kilo* do te 1.*
orto do atrtao.
Katiradaa de
na* oa aorsasso
temoar
Eulradas

riarcaoa* .
Vis-ferree te Caresn .
Aoimne*.....
yin-tarrea te S. Prauciaco
Via-frrea d* Luao.'irj .
.

katradts
Soasa*.
dlteeno
W djv vita 8%ros aadonal Afjr.nAo XI, pa
Barca ingles* Ckarity, para Eatedos unidos.
Barca inglesa Bine Mrd, ptra Etlalos-Unidos.
Barca nornegaense Jorca, para Etedo>-Unidos.
Barca inglesa Ehen, pra J2ia de Janeiro.
Barca noruegueote Rex, para EaUdis-fJoido*.
Barca noraegoeose Botlen, para Etedo-Uuidaa.
Barca norueguente Ib, ptra Eitados-Unidos.
Barca inglesa Rote of Devon, para Liverpool.
Barca inglesa feocia, par Eiudo Uuidoi.
Ligar portugus Mario, oara Lisbo* e Porto.
Lugar portajes Temerar.o, par* Santo*.
Lugar noraegueow Anna, pare Mootevido.
VaoTr por tugo-i John A Albert, pare Etados
Unidos.
Vapor iagles \terchcuU, pata Liv*rpo 1.
Va p r ioglrs Actor, para Liverpool.
Vap*i nacional Marque* de C'wxai, para Baha e
recala
Vapor ingles 6". Oeiree, pre H.w Yoik.
Navio* A ae.rj
Birca diaaaarqaeaa Concorda, carvio de podre.
B,rc n.ruegacuae Mjorner, vario geaeros.
Barck iorlesa Carpa$'an, bacalhl-.'.
Bre noruga>>ae StTideten, carvio.
Barca sueca Meldepad, carvio.
BarCA nirorgnenee Cato, carvl*.
Barca francesa Bengaix, carvio.
Barca noraeguense Andrea* Rut, carvio.
Brign aoraeguanse Bjph.e db N.ool.ne, carvl?
de padre.
Brigoe dinaaarqoes Aane Iserle, sarquo.
tngu- iogies Unan, baealbio.
Briga-) ailcinio Romeo, aJ.
E-un alleml Franutka, xsrqae.
L,-r incl.'X Cathcine, carvau de utidra.
I..-ar saoeo Aurora, carvio te pa^ra.
L&gar ingles Mcnn'e, bacaihio.
L;r ingles /tamtntine, bacalu.
Lugar aaciuoal Ccete, varioj gcoerwa.
L;ar ingles EUcra, baealbio.
P.Ucog dinaaaraaes Melle Kofrine, ssrqoe.
P.Uchi naci i*l 1 oiriuo, aVsrqoa
Patacho ingles 45, baealhao.
Patacho alajmlo Alto.ne. varios gneros.
-------_
Iiaportacao'
Uapor nacional Mrquez de Caxia, en
irado du Moaaor a eaiala eu 7 do cor-
rente e cooaignado a Domingos Aires Ma
tlien, noanifeatou :
Algodlo em rama 621 tace** a Roiri
gues Lima d C, 300 a Jlo V. AIvcb
aiatheu* A C 208 a.B.rstelmano 0 ,
2Ji a Machado & tVroira, SI a Prente
Vianoa & C, 462 a Qoaiot de Mattos Ir-
mlot, 80 a Cunba Irmlos & C,
Mercadorias diversa* 1 volume a Gomes
da Mattos roslos, 5 Coopanhia Am-
phitriie, 74 Compaotiia Paenix, 2 4Com-
psnbia Iodeutnisadora.
Pellcs de cabra 44 atados a Abi Stcin
& C.
sUnoasu
Diaa
ii?
8 18
446
2 44
Bact-o
28 185
1.496
3.676
20.463
16.109
70.9^9
Bareaeaa.....
Vap..-f.....
Animare.....
Via lae* te d. Fren airea
Via-ferrea te Ltmoeiro .
Di**
91 7
2 i 7
2 18
4 e 5
2 4 4
teces
1.874
4.250
1.838
805
735
Thcsouraria dcPa-
zenda
0 conseibo pare fornecimento de viveros, forra-
ns e ferrsgeos aos corpos d^sta gnaroioioe en-
maria militar, recube propoata no dia 21 do cor-
rente, 4t 10 horts da manbl, no quartel general
do c remando das armas, onde faneciona o mesmo
ccnselbo, para eontrietar o fornecimento de gne-
ros alimenticios 4s praca da goarniclo, forragena
e ferrsgent para a uavalhada dorante o semestre
te Janeiro a Jucho de> 1883 :
Arros, kilogramas. 3
Arencar tranco refinado de 1* qaalidade, dea. '
Dito dito de 2' dita, iden.
Dito mascavado refinado Je 3' lita, idea.
Aceita doce de Lb-o, litro.
Alfafa, kiloeramma.
Baealbio, idea.
Batatas inglesas, idea.
Pare Liverpool, P. Hasel 4: Piloo 2,000 sacos
coa 150,000 kilos de assuiwr maa?avado.
* So vapor ingles S. Georg, carregaram :
Par iiew-Yjik, J. Pater t. C 30,0 iO saceos
eom.2,250.000 kilos de asrncar mascavado ; Julio
ic Irmio 1,000 saceos coa 75.0JO kilos de arencar
mascavado.
No vapor americana dranos, carregaram :
Pare New York, Baltar Oliveira & C. 1,000
saecoa coa 60,000 kilos de arencar macavado.
Na barca n iruegacnse Joeoa, car'regaraa :
Para New-Yok, P. Uaaeo A Filho 252 saceos
coa 18,901 kiloa de sacar mascavado.
Ns barca nora^aente Rex, enrregarea :
Pare Nw Y* k, J. S. L.yo t F.lho 1,045 sac-
eos coa 78,375 kilo* do arencar mascavado.
Na bare* nieles* Bluc liird, carregaram :
Para New York, Julio & Irmlo 2,000 saceos
eom 15000D kilo de arencar mascavado.
No lagar por'ngU's M*r'o, carregaraa :
Para Lisboa, Amorim Irmlos & C. 600 saceos
oca 45,000 kilos deassucar mascavado ; Agaiar
Jaaior 61 saceos eom 3,06) kilo* de polvilho.
Ma barca nacional liarinho 11, carregntt :
Para o Porfo, A. C. da Silva 200 coaroa aalga-
dos coa 2,400 kilo*.
No vapor ingle* Tagut, carregaram :
Para Boenos Arres, 11 Baria & 103 eaecaB
coa 7,633 kilo* de aig idao ; Aaoria Iralos dr.
C. 675 birrica cea 70.280 1|2 kilo* de sssucar
braaco e 30 ditas eom 3,975 diio* de dito auca-
vate.
Para o interior
No vapor frasees iues, carregaraa :
Para Santos, P. Pinto C. 30 f ipas eom 14,400
litros de agurdente.
No vapor nacioaal Para, earraftanaa 1
Para o Rio de Janeiro, H. Burle A U. 200 suecas
coa 5,651 kilo* de algodlo. -r
= 9a vapor nacional Manot, carregaraa *
Para o Par, M. Borges A C. 70 meio de ola
e 60 saeoos coa 3,603 kilos de milbo : M. J Al-
ves 10 barricas coa 671 kilos de resacar refinado ;
A. K. da Coste & voluaes coa 190 kilos de doce ;
Aaoria Iraios de C. 2 volume* eom 75 kilo* de
lece ; Fernande i IrmSo volnmea coa 110
kilos de doce.
Pare Manor, A. Oliveira A C. 3 volnmet coa
150 kiloa de doce ; F. A. de Atevedo 50 barrioss
eom 2,840 kilos de assocar branca ; J. de Alba-
qaerque 4 pipas coa 1,-0 litros de agurdente.
No biate nacional Camelia, carregou :
Para Natal, C. BiUello 3 barricas eom 340 kilos
de assucar braneo.
Carne de poreo, dem.
Carne de vaces, idea.
Carne sueca do Rio-Grande, dem.
Cb verde da India, dem.
Cha da ludia preto, idea.
Cevadinba, idea.
Cravos, cento.
Chocolate, kilogramaa.
Capia, idea.
Fariaha de 1* qaalidade, litro.
Dita de 2' dita, idea.
Feijio preto, idea.
Dito aulatinho, idem.
Fructas, aaa.
Farello kiiogramma.
Per radar, numero.
Lenha. aeha.
Mac&rro kiiogramma.
Miizen, idem.
Hanteiga inglesa de 1* qaalidade, idem.
Marmelada idem.
Milbo, iiem.
Po, idea.
Sal, idem.
Touciaho de Minas, idrm.
Temperos e vurduras, raco.
Vinho de L-sboa, litro.
Dito do Porto, dem.
Vinagre tinto, idea.
Ltvegrm de rrupa pastada a ferro, peca, oaa.
Agurdente, litro.
Aletria, kilogramaa.
Ameixas pastadas, idea.
Arar uta, idea.
Biscouto de Ararat*, iiem.
Caf moido, dem.
Pigos pastados, idem.
Praugos, na.
Grallinba, ama.
Pareas kilogranoma.
Tapioca, idem.
Carvio vegetal, saceo.
Dito cock, kiiogramma.
Sabio commum, idea.
Vareadla* de plaasava, grandes, dusia.
Papei pautado fiume, resma.
Dito mata borrlo, folb.
r'ennaa de ac Perry, caira.
Gomoi.t arab'.ca, fraaco.
T'uta preta, garrafa.
Cant-tas de maJeira, doaia.
Lapis preto de Faber a. 1, idem.
Bauha de poreo americana, "
Carne de carneiro, dem.
(ioiaba eua lata, idem.
Ovo, mi.
Vinho brancp, litro.
Vinagre de Lisboa, i-'em.
Velas de ifira, kiiogramma.


-.
-


*
9:002
COK-
1 vista, 91 5,8 por 11000, do
Loadres, 90 d/v?
BaHna coma acre al
<, kCCTOHotS
Utalt, 8 a* Nmutmbn da U7
AJgodlo te alacio, &*00 por 15 kiloa, boaUa.
trea bypotnecanre, sea jare, 91*1 cada onu.
o *obre LeD-trea. VO 4,v. ti 7/8 4. por 11,
te baaeo.
Lhu mtbtx dito,
banco.
Camote aobre Liibia, nagavet ee
a 15(16 A por U, partiealer.
ka buen da uotaa
VaatatrnoH** :
1*0 letra* tvpotbncaraa.
-o dtt,
Antonio Leonardo Eodrigaes.
O anvitarto,
Ldaarte Danart.
Tlateaia bsaear
aaosva. 8 aa noraareo aa 1?
i-HACA IX) RtCIPE
O banco* abrerem e a laxa te 92 7/8 d. :
ore Load>*, *eb*ado pooeo dii.heno.
A* 9 boras da tarda, o L-mdon madou a aa*
Ubell* para v2 8/4 d., eoatinnante oa outro ban-
co* aoaT-rreer WH
2* Bpel particular boave alguaa coas* a 98
A tepma-a 22 15/;6, eom snaeo aoviaaato.
PBA UODEJANEIBO
Abrir 1. btacario, tenate lego t
*au o* b**sa lugieaei siaaado iqaella taza
aybre a enixa astns.
Mais larde ri-tiraram-ea talo os baaos para
As tabella eipoatas aqw fotaa estes :
. osx^* Bn :
Frrlaarato
Poraarfechadvs os seguale* :
D* b*ic iogU.** >Bo** oi Ddvoa, p regar aqu, 00a destino a I a ver pool, aaiucar a 15/
- igodlo a 5/16 e 50/0
Da barca -n gar no Uto Uianio te Norte, eua de*oo a L.-
vatpn*!, algodlo a 8/8 are.
D Varea inglren Scoti., para carregr aqui,
jastiaa aos Eaudos-Unidos, ssaaear a 18/.
sioren dreaecbade*
Vapor ingle Taga, anido boatea, levan
pare:
Moatevideo : 475 barricas, 100/2 e 100/4 dte*
coca aesocar braaco e 30 barricas eos aas*icr
anacarado.
Carregaraa Amona Iralcs C
BouM-A/re : 100 acea* a
caixae coa bacaris.
Crtegaraa di
algodlo c9
Vapor nacional osaaiot, tabid* antebontem,
lvoo para :
Caere : 56 fardos de urque, 6 barr* de quinto
eom agurdente 3 naiu* voa calcado nacional
Maraobl.: 1 oaiz* c ,a calcado oaeional.
P.r4 : 530/2 U..icas e 494/4 dita* oaa aasa
car bianeo, 910 aaecaa aoa milbo, 9 cauta
cale do aaei nt), 1 dita eom m*i, 70 meio* u
a, 14 pipa* e 100,2 dita* noca aguar deate e 11
volanos aoa doce.
Maaloe : 80.2 barricas a 90/1 dita* coa anj-
ear braaco, 10 arxa* eom cajarubebt e 1 pip* e
115 Oarris de qalnt* coa agaalden-
Cairegarea diversos.
Vapor escuna! Par, Bebido antebeotea, le-
voo p.r
Ki 1 de Janeiro : i 22 lareoi eom aasoear brao-
0 sa.cat eom Igodio, 191 saceo* eom
il e 12 ala 1 1 c-m vina de jareo
fcio rauJj do Sal 10) saecoa eca ai
braceo.
Carregaram divvreos.
rsata a a aiiaou-sa
anua* aa 7 12 na anvsanao sa 1887
(Vite o Dorio de 6 d* Novembro
Va loa A cana
Bares aacionri laria Aaoefnaa, para o 4io rao
dedo
Vapur ingles lague, entrado dos porto*
da Europa tu 8 do correte a consignado
a A'noriw Irmlos 4 C, manifeaton :
Amostraa b volumen a diverso*.
Armas 5 -aixas a Ferreira Guimarlea
i C, 1 1 Miranda d S >usa.
Capsulas 1 caira aos meamos.
Cn=Uu 5 caixta a Joaqu.m Ferreira de
Carvalho A C.
Cha 2 grades a Josquim Felippo Aguisr.
Forragaos 1 caira a Ferreira Quima
(les d C., 4 Companhia do Boberibe.
Fio 4 picotes ordem.
Livroa 10 volnmea ao Dr. Joaqun Au-
relio Nabaco de Araujo, 1 ao Dr. J. R.
VVmg, 1 u J. Howie.
Lioha 2 eaixoas a Prente Vianna d C.
atecadoriaa diversas 2 voluaes a Fran-
cisco Qurgal d lrmlo, 1 a Q- C. Gatis,
ordem, 1 a H. W. S. Bird, 1 a R. Pet-
tOB.
.Machios*) d poetara 1 caira ordem.
ProvisS a 25 cairas orden.
Presuntos 5 oaisaa a Carvalho A C.
Queijo* 24 c.htaa a J. B. de Carvalho,
0 ordare, 7 a Alheiro," Oliveira d C-,
28 a Qoogalvea Rosa d FemauaVs, 30 a
Joaquiai Felippe e Agaiar, 6 a GuiaarSta
Ricb d C.
Roupa 1 caira a M S. Bird.
Sulfato de cobra 2 cairas a Brasiiiao
Subiuariu TeUgraphe Comoady.
Salitre 50 harria a Ferreira Guimarlea
: loa diverso* 1 volume a Rodrigues
Lima d C 3 a Rodrigues de Carvalho d
k ordem, 3 a Manoel Oias d 1 Sil-
>a Guioarlaa, 12 a Josquim Agoftinho,
17 a Machado d Pereira, 2 a Alves de
Brille d 0., 15 a A. Vieira & C, 5 a A.
A;rfcfi i d C, 4i a Leureiro mUia d C ,
1 a Guerra d Ferntndes, 10' a Aodrade
6 aOUnto Jardim d C, 130
a Lua A. Siqueirs, 0 a Couto Santoa
Vidroa 1 caira a J.A. Thon.
Kiste* rtace
ramora, 7 vm sovamao na 1887
aslnelro
aacnaioo
Pelo vapor ingloa Tagos, de Londres, para :
London and Brasilina Bank r 1.000
xresiDO
Pelo mesao vspor acuna, para :
alacei 20:000/2000
leadiaeatoa pblicos
na* oa aovauaao
Alfandeya
Senda geral
.2a7
dem te 8
Itente provincial
De 2 a V
Idea te 8
Recebedoria orre
)e 2 a 7
dem d 8
250.7711322
61:565>755
55.262*106
8.064a90S
6:7421770
1:3111251
312:837*077
63:3271012
Andreas RusA Wilaon Sons A C.
Bine Bird Henry Porster Bengale4 ordem.
Charity4 Henry Poreter A C.
Catb^rine4 urdem.
Concordia Companhia do Gas.
Carpasian 8aund>ra-Brothers 4 C.
Cato4 Wilaon S.nt A G.
Eheni ordem.
Electora4 Johnston Pater 4 C-
Fraiicis John4 ordea.
Praasiekii Hermann Landgrin & C.
H leoe Hermano Landgrin A C.
Hoeten4 ordea.
I os4 Wilson Sons & C.
Inefrid% Heraann Lnodgrn 4 C.
Josva4 ordem.
John 4 Albert Baltar Oliveira A C.
Krone4 Hermana Landgrin 4 C.
Leif4 ordem.
Mario4 Aaorim Iraios 4 C.
Mette Katrine4 Baltar Oli reir A C.
Mjoner4 ordea.
Menoie4 Siunders Brothers & C.
Merchant4 damoel L Johnston.
Medelpad 4 Companhia do ras.
Noiaamann4 Compinbia Telegrai,hica. .
Ko*e of Devon-' 4 Wilson Soaa 61 C.
Romeo4 Poosvc* Irmlos & G.
Rex4 Heaaun Landgrin & C.
Ruby(corveta de guerra inglesa).
8. Jusephconaig. 4 Hermann Luadgrin 4 C
Sophie 4 Nicoline 4 Wilson Soos 4 C.
Scotia 4 H-rmann Lundgrin 4 C.
Soeriddeaen4 Companhia do Qaa.
. Oeorge4 Johnston Pater t C.
Suez 4 Angoste L i billa.
Temerario4 Amoiim Irmlos 4 1
* Tagus4 Amorim Irmlo* 4 C.
Union4 Johnston Pater A C.
Vovarer4 Johnaton Pater A G.
Watch Pul(canhoneira de guerra inglesa).
O signal indica ter a embarcaclo sabido.
Vaporea A entrar
DOS POETO DO BUL
Advanceamaubl.
Tijucaamanhl.
Espirito Santo a 13.
Trenta 14.
Pernaabucoa 17.
Orenoque a 19.
Paraa 27.
La Plata-a 29.
DOS FOBTOS DO HOBTB
Marauhao-a 22.
oa amara
Villa de Macei a 15.
Galiciaa 20.
Potoxia 22.
Taaara 24.
DB XKBUBQO
Paranagua 15. *
DE LIVEBPOOL
Oratorhoje.
db nw-TOar
Finanea-a 15.

'
Htoetrtdoria pnttxnoiai
I)e2a7 3.-284/531
ld Kecitr
'2a 7
dem a* 8
Oroinaoe
4:8441867
6024276
375:664/089
8:0841021
5:6704003
5.4471143
.\o vapor portugus John A Albert, ctrre-
garem 1
Hiiadonrn Pun le
Foram abatida* no ktatadonro da Cabanga 93
rete* par* coosomo do dia 8 de Novembro.
Hendo: 61 reres pertenceote a Oliveira Caetrr,
Ae C. e 32 a diverso*.
ii para a caldeira um boi por nio ee acbar em
cao de aer consumido, coa jalgoa o medico
respectivo.
Rab*rce*>t artes ae puno esa
a je Neveatlsre
SUOIOHiBS
Cecilia consig. 4 Pereira Carneirc 4 C.
Cacielio4 Goaes de Mattos Irroloa.
Giqui44 Coopanhia Prnmbucans.
Jacabyp* 4 Companhia Pernaabuoaaa.
Loyo4 L-ryo 4 Filbo.
Laaego(canhoneira de guerra).
Mannho XIcoosig. 4 Jw da 8. Loyo & Filbo.
Uaria Aageliua4 Loyo 4 Fi.ho.
Mandaba4 Coapaabia Pernambucana.
Maia 14 Antonio de Oliveira Maia.
Marque* d Praeeres4 Amor m Irmlos < C.
Do*itivo4 Amorim Irmloa 4 C.
Rival4 Amorim Irmlo* t C
rersajOBiBjvs
Aonaconaig. 4 Pereira Carneiro 6s C.
Almina4 Hermann Lnndgria '*. C.
Asna Mara4 Baltar Oliveira A C.
Aorora-4 Wilaon tena A C
Atemanline4 ondea.
Alaria* H. Nurech la C.
Actor4 Johnaton Pater 4 C.
Vaporea A aahlr
Giqui4arnasbl, ao meio dia, para Fernando de
Noronba.
Jacubypeamanhl, as 5 horas da tarde, para Ba-
ha e cala.
Advancea 11, as 4 horas te tarde, para Esta-
dos -Unidos.
Marques de Caxias a 11, 4 horas da tarde,
para Babia o escala.
Espirito Santo a 14, s 5 hora* te tarde, para-'
os porto* do norte.
Trent a 14, 4 1 hora da tarde, par* Sonthaton-
tn.
Vatio A entrar
Anna Weshde Montevideo.
lexsndre Hercalanodo Rio de Janeiro.
Angostaole Swansea.
. Amaliado Rio Grande do 8ul.
Brodrene-de Cardifi*.
Chilenade Londrea.
Dous Irmlos do Porto.
Dominica Latedo Rio de Janeiro.
Ernado Rio de Janeiro.
Fannyde Lirerpool.
Hana Tododo Rio de Janeiro.
Idado Rio de Janeiro.
J. H. Mac Larreada Rio de Janeiro.
Liwingatone de Cardiff.
N Ohiode Cardiff.
Presidentedo Rio de Janeiro.
Progresa de Crdiff.
Prcstilla do Rio de Janeiro.
Rved Rosede Glasgow.
Sundswillde Liverpool.
/


"
.

Muiimeuio ae porto
Navios entrados no dia i
Southampion e escala15 diaa, vapor ingles Ta-
gut, de 1,962 toneladas, commandante 4, Bran-
der, eqnipsgem 109, carga varice gneros ; a
Aaorim Irruios de C.
Caep (Canad)41 diaa, lagar ingle* Eleetra, de
107 tonelada*, cipitio Henry G. Le Suer,
equbegem 8, carga bacalbo ; a Johnaton Pa-
ter d c.
Rio de JaneiroS das, corveta inglesa d guer-
ra Ruby. de 2,120 toneladas, capillo de fraga-
ta W. R.Xennedy, equipagem 260, carga ma-
nicoei de guerra ao eooeul.
Maco^10 das, byate nacional Tea* te Salve, de
75 toneladas, aeatre Antonio Jorge do Nasei-
mento, equipagem 5, carga sal; a Bartholomeu
Loareoco.
Sahidos no mumo dia
Bucnos-Ayres e escalaVspor inglea Tagus, eom-
mandaote J. Brandar, carga varios geaeroa.
Santoa e escalaVapor ingles Suea, cammandan-
te D. Cnkery, carga yarioa gneros.
Rio Grande do Norte Barca inglesa rFtnderme-
re, capitlo Charla Broce, em lastro.
B*nn)
Diario de Pernaiubucotyuarta-feira 9 ie jiovembro de 887
5
1 i
boras rifa, (posa.
tJayesagaa pi appiieaete da, .
Maieeaasntos par. c-vaiaada, nuraer.-.
Eaiasi pac eavaiio, a a*.
1
1 Todos o mistos sefis da 1* qwtMafc,
M toraaesdoiss varia al-fasar es pedidos Oh-
tro do* praaoa ranea Sea asa NpMt toa, eaJrfnd.i as gwn ao* qaartos
M f r*_ai nhrmriu, depositara aa TW-
aoarera d. faaaada ama qaaati asna ssecio
qi sari srb trada salo eoaseiB > a foissctnaan.
*. Aa propoataa avaria caatar a d*c*araoio a
presas da sa>utar-ea o propoaaat* A nal 4a & /
da inportaasU a qaa aouua o rivera oa ar-
tigaa ase fosas acarreo, aa dsaxarn da eaaaaaM-
ear para esatgn.r a respectivo eeotraett, daatra
da praso qaa Mr modificado palaa jaraaaa.
8. >d pidea aoae:rrar aoa tevooessaeato aa
eaididatoa qaa aa habilitaran aa lorase aa art 18
do decreto a. 7,08 da 6 da Maro da 1880.
i* Da taita da Sal cataprtaseato da qoakjaar
des obrigacoe eoetrsbida, ia foroe**daree feea
rio ojaice* a pagar o valor do aorro registrado
oo aio rocebido *n tenpo.
5 Oa concurrente, aio obrigado a apreecaiar
aa aiawatiaa doa geoawoa oa arCi,os qaa faren Jal-
Mitih ARknlDico i GnoeniU-
cu Paraaiattcaio
QoiaU-fetra, 10 do crrante, i aora do coate,
aerar mili ordinaria.
aVcrataiia do IoaCituU Arcboolofioa a Oaoota
pateo Paraaaiboaaao, 8 da Mov. abra da 1887.
Baptii'a Ba 1* amatoria.________
buco maciom
BRASIL
capital a*,ooa
Ideal realtaado
,
Oda
gados pacata oa pelo eoaadao.
6 Aa praaaataa aarid apraaaa'.adaa em dupl-
cala at i* 11 boraa do re-ni> da 6 da Jaab)
oa i)ile all aario abarca* a apara la aa preieo,-
doa proportaatae, eaada qaa aa meen* oc.-.nioae
ser i L rio propailai para a vota de eatrume doa
aaimtei da conpanbia da eavallaria.
7.' Pia-t-mea'.e o* roraiteJoree qaa raqaercrtn
a reciaio da eee contracto, a rrra eUaodidoe, fi-
cen aj-il-ie i aulla de 10 ore o twtal do for-
aeeirueuto do semeCre anterior.
Tauc.orara de Peroanbaco, 8 de Novenbro de
1S7.
O aeertfri ,
Lmm Empgdio PJmMtiTo da Cmara.
Prazo para assanir exercicio
De crderr- do Sr. Dr. inspector gerel ioterioo,
tei cente i profrsaora de igai blia, Leica-
dia Ja t de CaiC'o, qa* Ceado-ibe aido cengoad
: ~r cfo da preaidmeia da provine a da 4 di Cjr-
reati-, a acgaod* cdeir d- aegundit eotranna do
aesi femioino d. P) d'A bo, fia> ^e oelU ter
aiercifio, 6ca-lbe marcado o prau de 60 diaa, a
C Q'ar daquella daca, afim de Cernir potae a
ajrn:r o exercicio de 'i aiv* oadeira.
Secretaria da Ini'.rac^io Publica de Prrnamsa-
c>_ 7 de N'jveiobro d 1887.
O (rentarlo,
Perjentiao 8. de Araujo Qalvio
rhesourariade Fa-
zenda
N. ita rtUfo e aa leer!) a paJara pagara
i- h j legoiatei folb> :
(^.mpaiibia Je apreodiac* Bariubeiroe, artiSoe
-t*! de m*roha e div.r! p*o*0 t.
Pagad iria da Tbe40uraria de Kaaeoda, 3 de
V -v mbro de 1887.
I) .-envi
H. :odorj >'.. UeO.ifira Ciragero.
S. R. J.
* 'Hiedadr Rrireallia Jui mi i ud e
>ro bia>ea(rl eoi 4 ti* I>et.-mbro
'i a, i\ poderii maolnr auia n tas prn a secreta-
_> Jeata auci'dad mi i*-iii. r i'. i )-. aove ij oa:e bora l* ooaCa, e no do-
u.' ,' t J.j ., 'ir!- m nov- i n a Ce.
Pl :i I". J er.h r,-i i ci 1 ie -'m cario
-T l :. ;< > ..)e- (o .TA'.
ver t-.r \ i 4 boci*- i ti.* K- -r- .'. i IvDf odet
** N !e 1*".
ii i ) rcCar '
MaooeJ J n^u.rn Uaptisti.
, ". -<--1-r',-.-i U p-:lint de Per
l -. :. ." : S :i'- '. '. T
i ara ie tit pat)l : >, i-- COcfjroj
' > ,.a > rr-g.) 157 i, r : lO'D'i aoticl) a)
! :. .'i : >'i i i.br i- Im5, > rdiCl
/. i t i 'rtnacna' '.nijrn i-in-jrn corn o praio
lu, o ificM ie eaerivii privativo dj juir
' :;<''-J '" jliH- i' '---n I' Plor^aC.
/'-:'-. Francia i'jirreia dr Oliotira.
|i- Aroncro Per-ira d s,lv, jii de .'r'-ita
-n.r-.-. : KiorfiC*, por Sui MgetaJe
('o .Ci'.uci D*l, a ; J"m Dea guari
A caita filial d'ea:e Baaco faoccioaaado leva
poranaaaooto i roa di Coa, alar ai o a. 38, aaca, i
riitaoaipmi, cur. oa aaaraiau curraapon
dea cae do eeCranz-ir :
LMdraa..........,-N. M. RoihaeWI Soaa.
CoiMa dii Segaros
.i Lisboa
AOtum
linel Jos Alves
N. 7-RA DO BOS JES8-N 7
rata) aatakrillaaoo lerreiire
alliatoa a a o ico eompaobia oeata praca
ida aa Sn. aegoradea iaeotpeio de paga-
aaeaao da pracaia aaa cada timo aaaa, o qoc
evjajvaw ao deacoato anual de carea da 16 por
eeaco ac favor doa fo^uradoa.
Hamtiiirg-SaBilamBrKaflsciB
DaDiprschifiTahrts-GeselIsctiai
0 vapor Tijuca
aU)alJ*a
tal Bank
ftt Braallla
Limited
Roa do Coraraerci 9 n. 32
acca por todos oa vaporea aobra ai ot-
zu do meamo banco era Portugal, sendo
ara Liaboa, roa doa CapeJiiitaa d. 75. No
Porto, roa do* Ingli
Paria..........
Hatmborgo.......
Barlia..........I
Breaaoow........i
Praakfar' t tfaia!
Aataarpia.......
De Ko-.aecaild Frrca.
0ataeau Bnk.
Banqao d'Auver.
llae (ieoerale
igmrm
aaaa
lutra'
Be. \
ih,. I
S
Vlilio a man 346
ctdadea de lea
Ka...........
Madnd..........
ttarodooa.......
Cadis...........
"alaga.........
Tarragoos......
Valencia e outraa'
ciJadea da
paoba e
Canarias.....
Lisboa........
Porto e mais ei
dadea de P >r
Cogal e ilbsa. .
llaenoa-Avrea...
Moa:-video. .
Sov York.....
Compra ape* bre quil^uer
rio e do eatraagvr >.
Recebe dmhcm m e-mta corrate de m^vi-
mento^eoai jur^eri laiio de i/s ao anco e por t-
Craa a praxo a Qro convenciooido.
O trtreotc,
William M Webater
Bnneo liyp >art9 de
Kspaoa e soaa < n-
ciaa.
Liinou Je Portagal i
'las agentiai.
Eng-iib Baak of Cbe Ri
ver Plato. Limita i.
O. Amaick 4 U.
pra;a do impe-
. -*^:> r ios \ ''' '' [>'.....oCe
rerem n >' ic>, que se ah
iital virein e del
n eoacarao com o
I 30 dial cunttr Ceita rl.'a. pr pro-
^ .. r.to vitalicio o uffi:to i* UJ) do eacnvao priva-
iry e exeeuc^ea crimn es I t'-rini de
. i -' -. 1 j ;> > r':.' ; 1' "* I l-i |] 'J'il de
i ? !)-'iembru : l*tl, combina 'o r> m i o- ; < '
n !. J- Abril i- ISV) I, tujj i.C-
- > -. i.i.t jen i, !'.- .; m'rriN-.ni .,: ; m-r-
v i k-.talic 1 i:, los l' i : \ me: :
K -.
1 'i prctendentei, p jis. deverao o i i
i i'utaretn -. > n r- ; r iu I
'-- Qi'r-j: '. \ >nn< 1^ le l'
Y. ; r a
ir.an : i
fixa i
r
y..
l" ".
] i- '-_;.' ao
j-. : --s- ..'
' '
is)i Je A
i.b-. i
.
i
i-;
r. 13 ;r
.rnp-'.i o
i i le.
I- tul.f,
lreon .'
...: : ii :.
r:..-i.'.e nono, em a porta :-
i'rii :>:-. VI i 'T .:i .t i
i : escriv Jo jury
- r ir i' i.
,. 1 i-1.', o: : T
1 1 : -.
-.'
. cr va i
. ; i -. :
. i: i- 'lita
s-. Ijt i ta d
.i i .: -
. j : i
\
COMPjNHIA de
Incurabe-sc median-
te contracto, da cons-
truefo c reconstruc-
fo de predios, cujos
planos sejam ou nao da
roii.pai.lii... hrin como
de organisar projec-
tos e ornamentos para
quaesquer obras, para
o que dispoem de pes-
soal technico dcvlda-
mente habilitado.
0 cscriptorio no lar-
-o Pedro II n. 77, l.
andar, conservase a-
berto em todos os das
uteis das ) horas da
manha s 4 da tarde
XORTHEliX
Jet Lematrea e iaerder
Pealre ore-Ira (atrae-
Capital oubeciipto
Fuodoe aecumoiadoi
relia anual i
Oa premioa contra fogo
De premio aobre vidas
D* joros
o
Ma.jr
3.000.000
3.134,34d
5n,330
191,000
132,000
' aperado doa por-
to dj ral ate o dia 10
de No vera br o e gi-
ra d peia da demora
nece-saria para
IJaboa e Haaabargo
Entrar dentro de porto.
Para sasafeni, earga, frete e ate., tracta-aa
cora oa
Consigna tarioa
O vapor Paranagu
4^J^
Espara-ae de HAMBURQO
por LISBOA, ata o dia 15 do
corren te, aegaindo depoia da
demora neccuaria para
AOKNTE,
BoxvtU
aARTIIOS

Imieil SUles & Brasil M 8. S- C.
O vapor A.dvance
' esperado doa porto, de
sal al o;d.a 10 da Novcmbro
depoia da demora neeeaaarii
eguiri para
i^^yj^
araahio,
Tho
Para carga, paaaagetia,e ic mi
a frete, tracta aa cora o
AGENTES
Para, Barbado*. II
9 New-York
n.Ue diubeir
0 paquete Finance
spera-ee de Mea>-ron.
N'ew.. te odia 15 ir Noven-
bro o qoal seguir* lepo'. d>
doctora neoeesana pra
Baha e Kio de Janeiro
Para carga, paaaagena, e encommenda tracto-
AGENTES
lenrv VmhT & C.
:, 8 RIJA'DO COMMERCIO-N. 8
/ anda
(oinn:i
IBIt.U
(OMPANHJA
PERIA 1
DE
*>t:.i nos conta fu<.o
-- EST: 1803 -
'itijicxo4 t men\i -uu
Tixoj baii n
Frompi paganunto d pr' uivn
CAPITAL
r'. li>,'A"J:0 i
ATnl't
BR0WN.S tC.
','. Ra do l.'imiurr-. S. i
Estrada de ferro de Ri-
heiro ao Benito
i' r i^b-rac) di directora (I) chamads o
ac : niit -i>-ta rmpreta pra oo praao
de -i i ti.., aeont.r deata data, recclberem a
- -'..'r la de aa. n.ci, n .* terov do J 'i -
..- 9e 5 aoico d: art. 4 o ai eit tuto.
t de Ootabro de 1887.
Jos Bellarmn) Pereira da Mello.
Director secretario.
Companhia de Bebe-
ribe
v -. 4 piperiaeatade* -neanamentos e
ga i lo o novo servir;} de abaiteeimeoCo d'a-
n .ti P.^mia-'ir:m, vh se proseguir oaa ex
pnenc -i oa seclo iinmeJiata, en're qoella lo-
1 lade e a Torre. N meama oceas o eata com-
i :no J-iri asaa cuita oa antiso. en^aoamen-
l 1. rivicio pmrn ai peonas u'aifoa at o ali
... r- '' muicip l, e eoitoea- o rerpecllVO
\ Ir '- u ; .r-.ii> lucJid.'.- ii qoantdsde
. _-. coniuaii U .
r vine i" o publico e que se fat
-I; I- r-'-Duas i .kj em > uuva .cei. de
:. -.".. ..n-i.t;, deven i > mterossa-
: mi. .:;..- inser-ivi-rem se no ej?riptcrio
T tnbi.
rJ--. -. -~ \- Ou- .bro de \*~.
Ceciluno Mam'd--.
DirecC.r gerente
Bani'fT de credilo real de Per-
Dambico
No* Ormoe J^aarta. 5' a 6' doa e.t.tut-a, fio
convidado oa eoborea accionicaa i realiaar ac
i- dia 19 de Novembro prximo viodooro, oa sida
i) Banca, roa d Coeaxreio o. 34, a qoarta
. ntrada de 10 |. obre o valor nominal da cada
i9 da Outubro de 1887.
Os sdauniatradorea,
a

Maooal Joio da Aaaoriav
Jos da Silva L yo Jaaior.
Loi Dnprat.
SEGUIOS
iiNTHA PIIGO
fhe verpuol k London k Globe
l\SLR4\CE COMPAW
lliiilliurn. >eedbam & C
Bua do CosaiQierclo a.
J
GOMPANBIA DE WM
CONTRA POO
\iirili British a Mercanlile
CAPITAL
:vov.ooo de libra* sterllna
AGENTES
Vdomson Howie&C.
em caa do
SR JOS H BOXWELL
Sua do Commercic n. "."i.
\mm\wwik
Companhia de Seguros
martimos e terrestres
KsUbeleclda cru lis.v
CAPITAL ,000:0005
sintstrus pagos
At 31 de dezembro de l***4
Haritinis..... M.O.000&O00
Terrestres..- SliOOOSOOO
*>Una als> vmmrtlm-gj
SEGUROS-
VIARITIMOS CONTRA FOGO
C onpaahla Phcnii Fer-
al*
nanbaeaaia
Roa do Commarcio n.
COMHKBCIO^I.
t
pamflA
DE
Vare^aeSo Costelra por Vapor
Fernando de Xoronlia
0 vapor Giqui
Comandante Lobo
jL-- -~~A__ S<-gue no da 10 dr N-.vembro pela. 12 ho
V v-raa da manhi. Recebe carga at o Pdfa 9.
Paasag, ..i ate as 10 har da manha do dia da
partida.
ESCRITORIO
t'se da Conipa nhia PersaaMba
rana 1. II
CHARGEIRS Mi MS
t.'onpaahla Franeeia de Navega
rio a Vapor
Linha quinzf.nal entre o l"vre, Lis
boa, Pern.-itnbuco, B.tfaia, Rio de Janeiro e
Santos
0 nw Villo m Macelo
Ccmroandante Lencrmand
Y.' esperado da Kuropa
at i- dia 15 dr Novembro, se-
guindo depois da inapen
Y sarel demora para a Ha-
bla, i i o le Janeiro
e Msalo*.
Roga-se aoa 8r. importa dore de carga p lo
vaporea d.-sta iinha, ju'iram apreacntar dentro de 6
ra daa ai
das a contar do da deacarga
ilvareng.
quer reclam&cio coocernento a volumee, que po
v->ntui atenhain seguido para os portos do ul,i-nii
Je te poderem dar % tenpo as providencias necea-
larias.
Expirado o referido prsse a companboa n e
-pocjb!a por extra vio.
Pra carga, paiigena. euommen is e dinbeirc
i (rete : trata se com o
AGENTE
Augusle Labille
9 RA DO COMMERCIO -9 _
coMF4*Hit rsat.-Aii*s.caMa
DR
%aTesacio roatelra por vapor
fORTOS DO SL
Hacei, i'onedo. Aracaj e Baha
0 vapor Jacuhype
Comroandante Esteves
Segu no dia l'. di
Novembro aa 5 hora*
-da tarde.
Recebe carga at c
lia 9.
EiicomiBendas, pauapeoa e dinheir ji 4 fret stf
i 3 boraa da tarde do dia 10.
ESCRIPTORIO
Ao Coa d'i Contpaakia Prrximbuoana
n. 12
cotp%\mi: dk nfN.%i.B
RJIEM BlHITniR
UNIIA MENSAL
0 paquete Orenoque
t ooiBaaadaBte Horleaaard
Rio de Janeiro e Santos
COM 09
CONSIGNATARIOS
Borstelmann & C.
RA DO COMMERCIO N. S
* andar
coaspanbla Bahlana de naTesa
cao a Vapor
PORTOS DO SUL
Maoei, Villa Nova, tenedo, Araoaj,
Estancia e Rabia
0 rapor Mrquez di
QammandanU J. J. Coelho
rjegae impreterivel
mente para os portot
cima no dia 11 d. No-
vembra,]aa 4 hora d.
rde. Receba carga
nicamente at ao l|
diado dia 11.
Para earga, paasagens, encoaunenda. e dinbei -
ro a frete, trata-ae na
AGENCIA
7tiua do Vigario 7
Domingos Alves lalheos
Companhia Bra iletra de Nare-
caeio a vapor
PORTOS DO NORTE
O vapor Pernarabuco
Cummandante o capUdo de fragata Pedio
Hyppotto Duarte
E' esperado doa porto do ul
at, o dia 16 da Novembro, e
keguira depois da demora in-
di penavel, para oa porto
do norte at Mani.
Para carga, passagea encorntaendas e valere
tracta-e na agencia
PRACA DO CORPO SANTO N. 9
PORTOS DO SUL
Vapor Espirito-Santo
Commandante o Io tenenU Carlos An-
tonio Gomes
E' esperado doa .^rtos do
norte ate o dia 12 de Novem-
bro e depois da demora indii-
penaavel, scgniri para os
pr-to do tul.
Recebe tambem carga pnra Santo, Santa Ca-
tharina, Pelota, PorCo Alegre e Rio Grande d)
SuL treta modic .
Para carga, pasagcni, encommenda e valores
CraCa-ae na agencia
PRAQA DO CORPO SANTN 9
HOYAL NAIL STEAX PAChLT
COMPANY
0 paquete Trent
esperado
do su I oo dia 29 dr
eorrenCe esuinlc
iepoia da demora
neceasaria para
m. vTcetc. IJaboa, Vlgoe Soo
Ihainptnn
Camarotes reservado, para o paaaigeiro
Pernamboco.
Reduafio de passagens
Ida Ida e volta
A' Southampton la cla*e 8 42
Para paaaagen, frete, etc., tracta-ae o
AGENTES
Leilo
Agente Brit*o
De movis e espedios
O agente cima a mandado do 111ra. e Exm. Sr,
Dr. juis de direite djcivel e a requer ment da
commiasio administrativa do patrimonio de Noaia
Senhora da Olori, levar : a le 14o o aeguinte : 2
eapelho graadea, 9 eadeira de amarello, 11 ca'-
dtira de junco, 4 eonaolot, 1 lavatorio de ama-
rello, 2 qaadroa, 1 eadeira de epreguioar e 1 toa-
eador.
QUARTA-FEIRA 9 DE NOVEMRRO
Bo nirr-lls n 11 f *
A's 10%l/2 horas
Leilo

De differentea movis, puno, quadros.eepplho,
loocaa, vidroa, telherea, lustres para ga kerosene,
diversas qualidade de bebidas e muiCo ontros ob-
jectos que aerio vendido*.
AO CORRER DO HARTELLO
O,iiarta felra. O do corrente
A's 11 horaa
Na ra Mrquez de 01 inda n. 19
Por intervencSo do agente
Gusmo
da
Aniorim Irmos &C.
S. 3- RA DO BOM JESS N. 3
Rio Grande do Sol
Segu com br<-vidde para porto cima a bar-
ca nacin! Mario Angelina : para o esto da car-
ga que Ihe falta trata-.e cim Jo. da Silva Loye
4 Filfaj___________________________________________
Porto por Lisboa
Com destino o porto odieada sezae com
brevidade a barca
earga e paaaagero!
uaeiuaal UorinAo XI; para
trata-ae com es coosignata-
ioa"p" da 8'ilva Loyo Filbo
Para
O lugar nacional Neptuno, eaperado do inl
oestes diaa, seguir para o porto aeieaa cara t
brevidade. Deade j engaja-se carga a frete an-
dino ; a tratar na roa da Marqaee de Olinda a-
mar o 4.

LE1L&
4^^^
E' esperado do porto do
al no dia 19 do correnta
guindo, depoia da demora
do cnstame, para Bordeauj
tocando em
Dakar e Lisboa
Leuibra-ae uoa aenborea paaaagairos de toda*
aa elaaaes qo" ha logaras reservada para rata
agencia, qie podera tonar en qualqaer teiapo
JTas-se aba-im ;nto de 15 */. em favor diaa fa-
milia, compoeta de 4 peaaoas ao mean e qae pa-
rerem 4 paaaagen inte ira.
Por exeepcio os criados de familia' que torna-
ren bilbetes de proa, goaua tarabeai d'eete abati-
meiito.
Os vales postar sd se da at dia 17 pagas
de coatado.
Para carga, passagens, encommenda e diani(
frete : tracta-ae eom o
AGENTE
Labille
9-RA DO COMMERCIO-9
Hoja, deve Cer logar a leilio do lagar nacional
Cernto, ben cono o ea erregmenCo de al.
- Qaiota-feirj. 10 6 de f-rragena deconfomi-
dade con o aonancio em oatro lagar de.ta co-
lamna.________________________________________
S-xta-feiri II, o de novel, Iones e vidro, o
rasa da roa da C mqai.ta n. 21.
Leilo
De dividas na importancia de 19:867^040
Oiiarta felra. f de Novembro
A's 11 horas
NO ARMAZEM A RA DO IMPERADOR N. 16
O agente Martin vender em leilo por ordem
do herdeiroi de Jo Joaqun de Castro Moara,
residente em Portugal, aa dividaa abaixo decia-
radaa, constante de letras e conta de livrj.
A' saber :
Manoel Joaquim Branco de Morae 5:500/008,
Prncieo Candido Valeo^a 3:280/49, Manoel
Vai da PoDeea 1:645*630, senador Jacintho Paes
de Mendonca 1:400^000, Antonio Joa de Meilo
1:078*000, Manoel Pereira Lemos 1:00040JO, An-
tonio Jos de Mello Laoa 90OOC0, Francisca Ma-
ra da Conceicio 779WOO, Antonio Joaquim de
Mello Menino 6841710. Manoel Eleuterlo Lio
661*1490, Francisco da ConceicSo Mello 640OlO,
Thom Rodrigue, doa Santo 525/000, Antonio
Buarque Guinarie 424/600, Luis do Reg Fui-
cao 403/280, Pedro Oorae de Mello 150/000, An-
tonio Joaqaim da Mello 115/500, Clementino Jos
Fernandea 6R/560. V!,.noel Ooedes Re6 Lima
33/360.
Agente Silveira
Leilo
De mtela, loaras e quadra
Quinta feir, 10 de Novembro
A'S 10 1/2 HORAS
No andar ao largo do Paraso n. 29, entrada
pelo becco do Oavidor
O agente Silveira, d-vidamenCe ; ulcrisado, le-
var a leilio o eguintes more :
Urna mobilia de amurtllo a Luis XV, em p r-
feito estado, 1 egpellio oval, l cama fr-.nceis, 1
bidet, 1 commoda, 2 tnarquexa, 1 eabide, 2 pa-
radore, 1 meta elstica, 6 eadeira da jane, cen-
dieiros, jarro e diverso artigo para use domes-
tico, tudo ao
Ao correr do manen*
do, aa (res non. parte do obrado amado Ba-
rio da Victoria n. 18 servia.o de bate os ltimos
preco obtdos no 1 leilo.
Os Sr. pretendentea desde j p derio ir exami-
nar os referidas predio.
Leilo
De movis, loaoas, vidros cristaes. qaa
dros e
A aaber:
Una mobilia de joneo com 1 sof, 2 consoles, i
eadeira de braco e 12 de guurnieao, 1 piano for-'
te, 4 quadros, 2 lindos caodieirc a ga, 4 jarres
para flore e 1 tapete de coco forro de ala.
Orna cana francesa de moguo, 1 toi'et, 1 lava-
torio, 1 berco, l eommoda, 1 guard" vetdo, I
gorda-roupa, 1 bid, 1 eabide torneade, 1 dito de
parede.
Una mesa elstica com 5 taboas, 1 gnard>-lou-
ca, 2 aparadores, 2 spparelbos para cha e jantar*
c pos, clices, compoteiras, bandejas, talheres, co
lh rea, eadeira de junco, relogio de parede e nui-
ti,s eutrrs movis.
SEXTA FEIRA, 11 DO CORRENTE 1
Na casa da ra la Conquista n. 21 --.
O agente Pinto levar a leilio os movis emaij
objectos cima mencionado exiatentes na casa
que morn o Sr. msjor Jcio Francisco Antu
rus da Coaquita n. 21.
O leilio principiar as 10 1/2 horas.

Leilo
No pateo do Paraso n. 29, 2- andar
O agente Silveira, competentemente autorisado,
levar a leilio no dia 10 1j correte ao meio dia,
os movis seguintes :
Urna mcblia de amarello contendo { sof, 12
cadeiras do gnaroicio, 2 -utas de breco, 2 de ba-
taneo, 1 jardineira com pedra, 2 consolos cem po-
dra, 2 eacarradeiras, 1 cbid<-, l bidet, 1 marque-
rio, 2 aparadores, 1 tapete, 1 colchas e 6 cadei-
ras de junco. .
Leilo
do 23 camas de ferro e 11 lavatorio para collrgio.
Taboa com pea de ferro formando urna mesa de
feradora.
Quintafeira 10 de Novembro
A'a 11 hora.
O agente Pinto levar a leilio por mandado do
xm. Sr. Dr. juia dee.pe.-iai do commercio os
objectos cima mencionadoa por rxecocao qae m.i-
vea Alheiro & (J. contra Manoel Alves Vianna .
No armazem da ra Marjuez de Olinda
n. 52
AVISOS DIVERSO
Precisa-se de um criado para servio domes-
tico ; estrada da Torre, casa n. 6-B. Na mes-
ma casa 8lagam-e as casa n. 4 A e 6-A : a
tratar na traveaaa do Corpo Santo n. 25.
= Preena-ee de urna cosinheira para casa de
familig ; na ra do Bario da Victoria n. 39, leja.
AEUGA-SE tima un em Santu
Araaso, ra do Lima. n. 30, propria para
familia grando oa collegio. Tem 7 salas.
15 quartos, agua e gaz encanado, appare-
Iho e quiutal: a trat&r na lytographia de
J. E. Purcell, ra Mrquez do Olinda
n. S.
Alugii-se easa a b/UM) no tiecd) dos Coe-
hos, junto de S. Qoncu'.lo : a tratar na ra da
Imperatria ;i. 56.
Oa Srs. abiixo deelarades s3o rogados a se
eulenderem com es abaixo assignados a negecios
de seus interesses, isto porque sSo ignoradas suas
mora Jas ; no largo da alfandeea n. 7.
Borges & C.
Manoel Antonio Pereira.
Martina Lisboa & C.
Joio Martina Coelho.
Pax & C.
Antonio Tiburcio Guimaraes.
Antonio Ciutodb Looreir...
Jos Henriques de Oliveira.
Abilio Martina c C.
Antonio L)p-a Machado da Silvo.
Antonio Joaquim Corris doa Santos.
Pereira iV C.
Joaquim Ljdcs 4 C-
Manoel Joaquim da Silva.
Aogueto Dias de Figueire.o Vieira.
Martina di C.
Mnr(iu8no & C.
Monteiio fe C.
Francisco roapar de Pinbo
Antonio FeVnaudea de Aibuquerque.
Recife, 18 de Outubro de 1887.
Offerect-se
pe uoa que ti ver
tenbam a boodade de apparecer ra ae Carro-
cas u. 3. Sao multo bem fabricados e por preco
connodo.
18/000 m^nsaes, a casa da travesaa da Bomba
n 4 : trutar na rea do Pilar n. 125
su pede-se a toda e qualquer
nec aaidade de boloe e pastis,
= Precias-se de urna
casa iiu pequea amili* :
ptrudor n. 28.
ama para engommar em
a :ratar n-. ra do Im-
Grande leilo
movis, 1 bom piano, es-
de porcelana, cristaes e
De importantes
pelhos, louca
vidros.
A saber :
Um bom pian. lorie, 1 eadeira para o mesm,
urna rica mobilia de Jacaranda contendo 18 eadei-
ra. de guarnicio, 4 dita de braco, 2 consolos com
peJra, 1 sof, 1 bonito eapelho oval de cristal, 2
porta candes, 7 tapetes, 2 suspeoioes para florea,
2 ricos quadros cem moldaras doursdas, 4 impor-
tantes jarros (bacarat) com flgura. fuscas, 2 cor-
tinados riquissim-.s ci-m aa competentes sanefas, 1
rico toilel de Jacaranda, 1 lavatorio de dito, 1
guarnicio para lavatorio, 2 alano para retrato e
1 importante cana tran^esa de Jacaranda.
Urna linda secretaria de Jacaranda, 2 pares de
calas de madeira, 1 diorama com vistas ae Lia
bua, 1 binculo, 5 tapete, 1 eadeira de baliaso, 1
eabide porttil, 1 mesa com espelno e I lavatorio
de faia.
Una boa me*a elstica de 6 taboas, 2 impor
Untes aparadores com pedra, 1 guarda louca, 1
guarda comida, 12 oadeims de guarnicio de ana-
relio, 1 sof, 2 quadros, 1 re!< gio de parede, mesa
para engomnade, cemas.de lona, 1 quarCiaheiro,
loooa de porcelana para jantar, dita para almoco,
copos, gtrrafas, calicer. campoteiras e nn tren
de coainba e oulroa muitos move oueestsrio pa-
tentes no seto do leilio.
A's 11 bcras
Qainta-feira 10 do corrate
Na roa do Hospicio casa de asolejo n. 41
O agente Martiu competentemente autorisado
per amo. familia qae inudou da residencia, f.r
leilio doj importantes move e mais objectos exis-
tentes un referida casa, o qaaes se tornas re-
comneodavea por terem aido todo feito a capri-
cho e ae acbarem moito b- m conservado.
Leilo
De ferragens

Do casco, mal tros rases, ancoras, corren-
tes, velss e ni ai pertences do lugar
CORRIELLO
tal qoal sa aeha aoeorado neate porto, bem como
O sarragsneoto di 985 alqaeires de sal.
toarla felra, 9 de Novembro
A'S 11 HORAS
Em frente a nesociacio Commercial
O agente P>ato, egalmente aoturiaado, levar
a leilio, precedioa a compotente lieenea do r-r.
iaspecior da Alfand.g-., eus preseaca do emprega
do da meema repartido para o fin nontado, e por
cuota a risco de queio prrtuaetr, o casco e triis
pertence do lsrar CorneUo. ben cono o eu car-
regamento ds 985 alqueire de al (nadids do
Mcao) lal qoal ae acba aaaorado no quadro da
ca do ascca.
O referido lugar fui conicrnido ha 7 annoa, e con-
certado en Agosto de 1885.
O leilio ter logar as 11 horas na Associa-
cao Commercial
CONrSTAlTiDO DB :
Sstras, tomos. baUoca, pexos, guinchos, y-
liodros, corrtntes, vergas, moitoe de ferro, piea-
retai, pi. roda, csxa c.m par.fuao, prego,
moitos oatro rtigo de ferrnenta que erio
vendidos ao corrtr co martello.
Quintafeira 10 do torrente
A's 11 horas
O agente Piolo revr a leilio diferente vol-
me con ferrsgen, viudo de Uoa e trasportado
pata o armaxem da ra Marque de Olinda n.
52, onde s efetasr o Isilo. ___________________
Agene Burlaraaqui
2* leilio dcfin:ivo -de'predios bem loca-
lisados
Sexta /eir, 11 do corrent*
A' 11 hora em ponto
No armazem da rna do Impera-
dor n. 4fl
O sgeate cima, por mandado, e auto.isdo, le-
var s leilio a caes terrea n. 13, no largo do
Mercado de 8. Jos (a qbarta parte) o inportante
sobrado de 2 andares e oiio, sob n. 84, tas de
S. Jorge, con quintal e portio, 1 caa Ierres 4 ra
do Rio, na Torre, sob n. 15, fregueia de Afoga-
Aloga-ee um boa casa defronte do Caidei-
reiro, no lugar Barbalbo n. 10, aonde tem tido
inverna hu mu.tea annos, c.m bocs commodoa
para familia, quintal murado, cocheira para ca-
vallo, cot urna boa cacimba c um grande terre-
no para planlacoes, a dita casa anda est com
armaci} de taverna ; quem pretender dirija se ao
largo da Casa Forte, padaria n. 46.
Precisa-se de um feitor ; a tratar na Pa-'
sag- m da Magdalena, ra de Betica u. 12.
Aluga-se, vende ae ou faz-se qualquer ne-
gocio com urna casa junto a estacio da Ipotinga :
a tratar no engenho junto.
Arrenda-se urna bairro da Boa-Vista, com -i salas, 12 quartos,
quintal, agua e gai, p quina distancia das offi-
einas da entrada de ferro de Apipucoa e da linha
de bonda do Hospicio ; a tratar com a propieta-
ria ca casa, ra Sete de Setcmbro o. 15.
Precisa-ae de criados para, vender tabo.'ei
ros ; na ra da Matriz da Boa-Vista n. 3.
Alnga-se a casa n. 1, situada ao becco do
Bartbolomeu (cata amarella), com um bom sitio,
fructeiras, etc. : a tratar na ra de Pedro Alfonso
numero 12
Precisa-se de urna boa cosinbeira para casa
de pouca familia : a tratar na ra Mrquez de
Olinda n. 4.
= O abaiio aasignado avisa pira os una con-
venientes, que pr-rdeu o certificado das accoes sob
os ns. 8991, 8990, 8989, di companhia do Bebe-
ribe. Recife, 9 de Novembro de 1887.
Jos Paes de Moura Accioly.
Ama
A' roa de Santa Rita n. 83, precisa se de urna
para cosinhar.
Amas e criado
No largo do Corpo Santo n. 19. 2 o andar pre-
cisa-se de amas para engommar e andar com crian-
cas e oatra boa cosinheira, que durma em casa.
Tambem precisa-se de un criado meoioo ou bo-
mem.________________^^^
Elegancia em obras de
viiiie
Sio convidada as Exma. familias a supprir-se
oestes artigos, que acaban de ebegar e se acbam
expoatos 4 venda no estabelecimento de Justo Tei-
xeira & C. Sur-oesaoree, A rna da Penha H.'8^
constando de um importante e variado sortimento
de balseo, costnreiroa, acat tes, bandeijae, bercos
e outros diverso objectos, primorosamente ac- )
hados.
Ra da Penha n. 8
*-s i-^ r3 o-|o,-g?. ofars-is- ? - i
a
aa
S ^_= S'g 3 ew

._3 o _, as t o s a^* =

_ o S? g g tn 2. > s* o - 5
as
**0 g -ro S O os
b- B =ra , D
ra D i -i 2 q- m o s
c -r o o 3
OJ o -* i i ---------- _fa
AMA
Precisase de una ama para comprar e
coziobar em casa de familia : na ra Da-
que de Casias n. 14 se dir.
mi6
fian it* femimifeuco(iuarta-lcira 9 XoTcmbro de 1887
Pra{a
ateeveo"atre
Ko da J3 de Novmb*o es 11 aeree,
a Sta nV Dr. jai* de dovelo do etvtl.
de ir e preee Pf Venda paedie 1 site *
travesea do-Prinetoe, rregeesra da Bd-Vista, cas
~ i asaste, daaa salas, deas qoartos,
1 narada e saciaba
quatro metro a de
Champe de Jurubcba
M
lodnretodepotassin
parta e jsoelia de
J4U, costaba ea, .
aaetra. teedindj de trete
centimstr da taaes ase aetroe wm'
cuco eeatiaetros, avahado por 1:20OJ00O, cajo pre
dio va a praea por execeoAo aoe nove Isidoro
Bastea Olrveir coat* a viera eWrdeiroe de Jeee
i Cnaosirjln Oliveira Fwueiredo.
Oa pieldaatea podan comparecer no legar a
aira designados. _
iradra
satJra.
PREPARADO POK
nntl riten
nt-iim & C,

Profesor pira o rsm prm.no
TJaa paoresaor partiealar, .l:-iro, sea fsailta.
coa aaitia'. ortica a babilitacoee para o eaaino
priessxio, se obWe para .eeiaoar e. qaaloeer *-,'
cmglaeo! Ai do eet.no primario t~.beT *^ siste a ponaoeao do ..
aassrlairat- da Lingaa latina a rraaeeea : a tra
tar na roa AegasU o. 398.
NICO
Approvaae e aetorisado a venda pete Juota
Geral de Ujgirna da Corta
Eate aove preparado 4 epptieeote sea greade
vantsgea as varea* twev> agido ae ci rooico, aas
molestias do figaete, baso, na araseses, ra debili-
dades da ratees* go e os da ortgva sypbilrtiess,
como daraaasiticas, aterra, geaorinea*, ex-lescia*
casos cas que te
Ogee.


Atlenco
O Su. Tbanaioelis Canato de Agniar e Pe-
dta Celestina Perar, qaeirsm Tir i eaM 40,
1- andar, a ra da Impar .tina, recebar cartas
vioda da pr-viacia da Am-.t)oss polo vapor al-
limo. ,_______________________
Carrop de boi
rr** etna eoaprar sisea ale dasi
radaa i a tratar I aadar a. A
raa larga ala saino.

AMIA
Precas-se da ama b -a oaisAssrs : a rea Da-
aee da Caxiea n. 46, laja. *_________
Crjida
Foi traoiterida para o da 10 de crrante raes a
arreraatacio da esa terrea o li roa de 8. Fran-
."sco des tu ei Jada, perteaceate aa etpetio da fina-
da D Rafina Ko lina Freir, pelo preco de.....
1 JOi. sendo s praca depou da respectiva ae-
airatia. Eeeriri; Dr. Caldas.
Caixeiro
Precisa se- de un caixeiro de 12 i 14 asaos, qae
traba pratica de 'averna e qae de nanea de ana
condjeta ; na ra da Guia n. 43.
Ama
Precisase d-< ama ama para comprar e eosi-
ubar ; a tratar ua ti\ do Ararla n. 20, oa 1 ras.
de Pedr> Aff.otJ n. 22.
Deposito Geni
34-Bna Lana li Mihlk
Pernambuco
Diligencia
Parta de Ojiada tasca es aaabados bors,
da tarde at Iubayaaa, a *><* na tercas-feirasa
veode-se psatagra para Igoarasao, Oovanoa:
I'ambe a Itabavtiia, na loja doa 8r. Afostiabo
Santos dt C 4 raa Pranaro de Mareo a. 1.
Ana Mra entotumado
Na raa de Riacbarte n. 17, ae prteisa de aa
aaiaVa para fajar as>goas:
A'oga-se ou veode-se
maa ca piaasaa raa de 8- Francisco n. I
tratar aa na da Santa Tberesa a 88.
r
Uria
do
i
Precira-se de cm para todo icrvico interno e
externo de cata de peqoena familia : i raa Doqoe
de Ca ai o. 37. 1 aodor
Aluga-se
Vi Combe (Beberibe)
L'ma bia casi para patsar a festa, cora bastan-
tes c.mmodoi e excelleate baabs, o mtlbor do
lugtr, casa d. etquioa, e junto da qna mera a
protessora pobliea ; a tratar na pbarmaea Coa-
ceifo, roa >io Marque de Olinda.
A's alnas caridosas
Mara Candida Waoderlcy Antrao, viava da
empregado poblico (bandido Aotran da MoUa Ai-
boqaerque, vendo-se toreada a retirar se para
tora da eidade, por motivoa de molestia era peseoa
ds tua familia a eoneelbo doa raediooe, para o
logar Faoda em beberibe, vera anda orna vea
implorar das alma caridoaaa, q te corapadeeead..-
se do en estado de pobres, cuntiaaem a pr-ite
gel-a podendo emetter as soa eaaolss para a
redaccao deste Diario, qoe aario reaettid para
alfi : coofessaado-ae desde ji eternassaate grata.

Precisase de na cfeicial
d i Livramento n. 17.
Barbeiro
de barbeiro : na ras

Modista Franceza
Mdame Fsnny Silva, coatararra tno-
dtata, participa a todaa aa au.a Ezmii.
fragneiii, qae recebaa de Paria, palo va-
por Ville d MaranJtSo, am acolaudo aor-
tiawfxtn de tich e guarniera da vidrilbo
de todas as cores, allaa aovidadea am teci
dos de verlo, ottomaae carr braooa, re-
me, preta, illasion para v j de rtoiva a flo-
rea da laraoja para oaaameoto, cachemira
e ere-pe para lato, foalardt de teda para
vaatido, etaaiaes e outras fiaandaa da
aparado gosto.
Toado o sen 1Ii-t corepUtameote maa-
tade, execata eos prareptidlo a por pro-
ooa raaoaveia, como abaizo especifica,
toda qaalqoer eocomraersda, qoe !he for
confiada. Paa vottidos para eaaataaatoa,
baOea, pasaeiaa, etc., rameiraa, viaitaa.
Snfeita cssaaeoa a fas lato ac 24 horas.
Procos doa astia trabalbos, feiio de
qaalqoer vestido da abita, percala, ate.
10J00; feino de qaalqoer vestido de U
oa cacbemira 12000; feitie de quaiqoer
vestido de seda, de I80OOO a 2OJ0U0.
ROA NOVA N. 15, !. ANDAR
*A

A Trnmpho
\ovi4i.es e pechinchas
Ricos corle da atfir bordadr-s 20#W08
Corte da nrrtosia e eoan figurn o 8*000
Haia Iwrdadaa fina 41000
'Tataeo burdadrs fioi*sisaos .' J.V H
Zefir Iii) e de qnadros eoaaioaeao, novi-
dada, aovado 560
I^t fina da listras e qaadioa, aovado 360
Marinea, Isa, eretoata, aetins e ootres seciaoa,
padtaea aiidiaa, qoe se vandea moito barato.
Raa Oaqoe da Cazas a 49, Bastos 4 C.

SABOKTES MDiCAMEIT0S0[
IAULT O
tAIMtTt SIFROIO eos
>ut*a, aa aaaawrant e a a
ti-
cootra a
a a
atea
fde* qoo te manieatio na salle.
SAIMETE tVLFURI-fiLCALIN0
nado tthoaasa or lelmtriek, con
sansa, a nata, altai etet
saryraaa a covro cabelludo.
SAIMETl m AIXAT0 it BORDEO*
emaaaaaao aoa ssaasaoscaaos sjaa sTpre-
cdanle.
SAIOiETE 8E ACIOO HEMitOr"-
aarvsano a antiapisaiuieo.
SAIMETE n: ALCATRAO BMAX
eoatra as affeceoel cotana, obrar jraaau
bgaaas, croatas da leu, dartres, atan
Dapeattoea PARS, f. raa Vrvienne.
Iu-m Mm
O 1* andar aa asea
ioatoa
roa de Beafica a. 5,
arsdtna wailea, a paa
ajear dagas, doae, aajer
d'aaoa algad, pjr ter espacoao quintal a pasto
ao faado : a tratar % pfaarmscia Conceicio raa
Marqaea da Otiada
A 9 eiHnmereio
Os s bano ssagaadoa darla raa ao cimmereio
a aeata datn eoaspraraa aa 8r. Jos Aataaio
erresra Parto a asa) eatabaleeia.-at j sito a praea
a. 8, liara o dasraba>aeado de
aasstts, 1* sa Maveabro ate 1887.
Lata Jos Salgad? A C
uta
A o publico

o
qae a ciaeo aaats procera a eaaaasnidada e asas
aVnraasaa dea* eidade, avisa ao isa paitar ai pa-
btwo asa eaatieaa aa aaa rsaidsasaa sea oaa
Floras a. 18 (porta larga)
eradas o peder proaerar, ala ate
aAoa asa asas casas, e sv. atetas
ate ssrviess.


2. 5P3
8 2r.L
_ 5 ."
s
I
W
>>-
0
S O-tB
9
f I
o 3
o
8 E
E
b -
S
?1T;
g-8>5
5-s
8.5.
Ss 2-
1.
i i
?a?
C
a.
o
3 i ti.
a ib < Aaal > *
S Siglas
c
So
3
"Jo
i si
rl
C 9

C
-f r
m
t ~
ti
P ere
s> o
O D
11
5"
S^cs
51
t l
gis

P-
*
a
o.
"*U
o.
s
2 X sr.
5
B '1
a er 2 _
;?
L 2 8 i"! *
- p 2 2 5'S
2 o 3 a
5Itt
a a 2
!t*f
o a B **
o.5.-g
- -s
2. 5- E.
H
a-S
O
ts
3 O0-
5S
O.
o
Nao ha comp A08
Retratos Americanos
Nio ao na pintara aseso as ssoidsrs, os rta-
los sata reseos sao pialados aa tala aa em rbapa
de aneo A vonlade do fregeos, a ljinda asoldara
qae tras de ssedrirs doaa-ada ea alto relevo eoa
eafeite de reliado (nao cada raualt traa dona ladoa oartoea da la a reda
eom laalas tado por fia.
Eetlo ea eip ,aieo esta retratos na laja das
Listras Asas A raa Doqoe ate Ossiss a. 51, aoode
Jott Augurio D$,
Agaate gerai.
Demarcado e diviso
de trras
Acaba de nbix A ios e arba-ee exposta i ven-
da
e-
L1V3ARIA G LAPORTE A C.
Raa do Imperador a. 46, a impertants obra
agiote :
saasl praileo e> farsaalarlo das ae-
eattea a aivtadut e> sIvsaaraaaAat ae
ser***
Seguida de regrsa e tabellas para a itates! de
aatigas raadidaa agrarias As eoirespoodeotes ao
systeaa snetraa, por
ALFREDO ABDON DE LOY0LA
jais municipal e de orpbaos.
1 tal. ia 8 de 140 pei. 4*000 e pelo cerreio
4*000^___________ ^
Gratiftca-se eom 50
Ao inqoilino on proprretario qae tratpasear o
aloguel en arrendasalo de aaa ca eom coa-
modo para faailis e sitio arborisado, embors
pequeo oa grande quintal, cem entrada indepen.
dente e que fique parto das liabas de bono: oa
Cexang asa Imites da prirneira seccio, alogoel
de 80O<5 A l:A00 : a tratar na raa da Madre de
Deas a. 6, armasen.
t
llsas
Hoje, as 8
do Carao e igrejs
ceateaa
Veneranda Cinlla de Oliveira.
aoot*ir por alraa ote D.
ICHO
afea atraa ala aliaaa Oliveira
Felicia Jesuine Rodrigae Oliveira, mulber, fi-
lase e g oro do finado Joi Bras da Silva Olive i
Alaga-se ir.an.4i travesea do rrsilas, aa- *+ "*- ^* Paaoat qoe se digsa-
tiga do Triadade, ea 8. Jos, ooa 2 salas, 2 f" aeompasiBar a so. alinea aeraste d
qoartos, coainba, aa sotlo, qointal, cacimba, *^^TA^"^J'I L^ '^' l
calada e pintada ; a eeeve ao mesmo correr a.
46, tratarse a raa da Gsia o. 62.
Pi tenleto
Mella A Biaat aviaos ae raapeitavel pablieo
qoe todss as teraaa e seita teira teetn este sa-
bonso pi ; A raa larga do Rosario a. 40.
BOM PASTOR
Oraawaos pn igreja

fina Dneee de Coxitu u 31
Danaess A C. participan de doto
asa ssas fiegaraaa ejae ecataaa a eaearrsfar-se
de qsslisaei aasesaavaate leadeete a ornamento pa-
ra igreja ; boa as aursas, oratorias, qaadros,
aovo ss eonvdsm e s todos os seo3 smigos para
aasiitirem a mia do eetiato da do sea falted-
me oto, qoe ter lagar sexta-fbira 11 do corrate
me, pela 7 boraa da raanbi, na veneravel ordem
'erastaa de 8. Fisasarro, pete qae desde j4 snte-
cipaa sea arnearos agradec maatoa._____________


i
. Aalanla rierra Cataleante
Ceatlako
Antonio Xavier Carneiro Compeli, Rita C-
valcsnte Campillo Ignacio Joaquim Carneiro
Compeli, maadam celebrar ama misas por alma
entice., e onde e encontr
ote sortimeato de estaanpae,
SI asa, lampada, toribolor, ealdeirtnaaa, gslftes
e fraajaa de sato fiaos eatre fian, e de
Muila allencaii
am grande vari^ 'a f>opre lembrada eunbt Ha, irn i e tis, D.
1 Astenia B 'trra Cuvaleanta Coutinbo, ao dis 9
ds N-ivembra qoarta-lcira, As 8 horas da maoba,
as igreia de Sawta Tb r< aa oV Pao d'^rho, aige-
limo di de scu pasismeoto ; e psra esse seto
eonvidasn i-s seas patei,t da, eoaf.saando-te drtde ji eternamente gratos
Na raa Seta ate Wiluaateu HHr'ora baeco doe
Ferrerc> a 6, isaaaplisees e recela se aaaados
lareoa e aatreitoa.
Ifiliit pira criado
Preeiee-ss ate aa eseeiao ate 14 asaos pars bai-
lo, para coapra a aassterlia, a atoe d eoaaeci-
aealo ote sos condeca ; a tratar aa ras Vetea a.
86, eoUegts.
Casas para aligar
Ae de as. e 11 da rea do revesado, panes taspante pequea
roa n. 19.
do Chora
Vinlio Maurisca
fraprle fara aaeaa
Joao Ferreira da Coate, nico importador dette
va renaeeieVi viabo. sreata da ruaba ata re-
Bssasa qae vero ssetto mpenor ai astsajtares, vea-
de em pipa, berris de 6- e de oteeiaso; ae roa do
m a. I.
Alaga-ae o 1 eadar doeobvsdo n. 27 A raa do
lorperndor, lea 'grande enaimnSii e sgaa; as
eaaves para coiitiaeaaa au as sudar terreo.
DA Y 4 MARTIN
ajat CaajBBaJfa a GRAIXA bxsuuiite LIQUIDA
GRAIXA-fHBwUHCTUOSA

Dr. JetaVe AACrasta ale Heslelrea
Jos Qonoalvts de Medeiroe, sea esposa, filbot
s nc;s, eosiessaa-se ea extremo grates i toda
as pesaos qae por nimia bondads se tuxitnn A
dar qui Ibes v.i n'alma pelo premstnre fallid
ment de aeu preadiio)0 filh), irmo e epoo,
bacbarel Joao Alfredo de Medeiro, de saudosis-
lima memoria ; e convidam see eeea parate e
amigoo e sos du finado, para asaistarem ss missai
que pelo repoaso eterno de tos alma mandam re-
sar na aatris da Boa -Vate, As 7 1(2 hora da
be do da 10 do correte, trigsimo de sen
Biacersssinte sgradeesa aatsests
acto de religiSo e earidade.
-^aWaita

0 PEIT0RAL di CEREJA
Do Dr. Ayer.
A cafaaatMuiir mai doloroaaa lama rti (ar-
gaiita doa pulrmxa, or<1naUinente deaaiiToIreoi-
. basee pequeas, caj^a
resaltado nio tso diracis 'la corar te prompu-
maale m traljo tom o raaaedk eoavenieiiie.
o sroereaeo podo ser engaoso o a demora fatal.
O ata*filad eas Toaaea dio recinTocame1it<; o
naaitado de LarlnglIH, Attbiiua, ervatcblUa,
ACaocSo t^daaoaar Tltios.
Tocas as famill rjne tem cria!.jti8 derem ter
0 Peitoral de Cereja do Dr. Ayer
ja orja ptsjra o usar em r*o de vceisidade. A
Prtln 'le um n tli*., pod eni inuitoa eo*cm ccatto-
tar B*riM cowennencias. Per tanto Tifio se Ueve
perder tempo pr>-ck), ejcporimentando rem#3ilos
de eff'*aV'te dijri>risBa\, nnqnalo que a enfermi-
dade fie apodera do s>tenia e se rraipa profunda-
*neiite,nitoqntMDeajeaeitAtomr^
o remedio maiA oerto e activo em aeu effeito, e cate
rcioedtu 5 aera durkla algiiBta o Peitoeal DS
Cekkja DO Dkt. AYfcB.
VRVVARADO PELO
OB. J. C. AYER as CA.,
Lowell, Mass., E. U. A.
V renda na principa* pbarmaeia e drogarlae.
Agria de caj' pura
Ubico deposito
Pedro Villlo & G,
_
Ruado Imperador n. 81
, V
o
/
&.

Aluga-se barato
3na Visoonde de Itaparica n. 43, ermasem.
Q 7iatfc-se na ra do Coromercio n. 5, I andar
es rriptorio de 8ilva Qnimares & C._______
Aluga-se
a easa terrea na travesea da Ponte d'Uchoa n. 12,
eom bastantes eommodos para grande familia, coa
sitio morado e arborisado, boa sgaa potavel para
beberdeposito e banbeiro de cimente e bomba.
Fica a dita caca margem do rio Capib&ribe,
eom banbo doce, temperado e salgado : quem pre-
tender dirija-se ao mesmo sitio, das 6 a 10 hora
da manb, qae encontrar o proprietsrio.
Aln&'i-se
urna casa de um andsr, eom cemmodoa pars fs>
milis, na roa da Fandico n. 10 ; trata-se na
lythographia de J. E. Porcell, roa do Marque* de
Qlinda n. 8.
.

Aloga-se
Ama
a casi A travesa da Sensalla Nova n 15, eoa
poneos commodos propria para pequeo deposito,
oficina de cigarros oa famlaria, e mesmo para
j acoogne por ser de eiqaina, a tratar na ra velba
de Santa Bita n. 14, sobrado, onde tamb.m se
Chegon a prirneira remesas do precioso fsreilo alogs a casa terrea A roe de Hortaa v. 37.
de caroco de algodio, o mai barato de todos os
alimentos para animar de raes cavalUr. vaceum
mine, etc. O enroco de algodio depois de.ex-
trabida a casca e todo o oleo, o msis rico ali-
mento que se pode dar aoa aolm-ies para os forta-
lecer e engordar eom admiravel rapidez.
No Estados-Unidoa da America do Norte e na
Inglaterra elle embregado (coa o mais ielis re-
soltado) de preferencia ao mi loo e oetros fsrelbs
qoe ato mui'o mais caro e nao s&o de tanta sus-
tancia.
ao asaetee casa Fraaaltnrlia

Seseles de carrapato
Compra se em grsndea e pequeas qasntidades;
na drogara de Francisco II. aa Sirva 4 C, i raa
do Marques de Olinda n. 23.
Offerece-se ama de muito boa conducta, para
cata de homem solteiro : no pateo de S. Pedro
n. 14.
Ama
Preeiea-se de ama ama para cosinbar
de Pedro AftonBo n. 70.
na raa
Ama
Prec8a-8e de urna ama que saiba cob-
nhar e eogomiaer, para o raatto, lugar
prximo d'esta eidade. xige-se aogi da
conJtieta. A tratar na ra da UniAo n. 1,
das 6 As 9 horas da manb.3. E' para casa
de peqoena familia.
Ama
Preeisa-se de ama ama
44, 2- andar.
na roa do Rangei n
Ama
Precisase de ama cosinbeira de meia idade, de
conducta afiancads, para o servico de um casal
em filos ; na roa Vidal de Negreiros o. 134.
* /
As afamadas
Pstftas rtfigas j hriii
everlaae de siaaelra Cavarl-
es
Blandina de Siooeira Csvslcante, Leseadia de
Siqoeira Cara'eante, Dr. Adoipbo Siqoaira Ca-
raleante e sea aelber (ansentet), Leopoldina Ca-
ralcanie Cvsneiro de Albaqoerqne, Jos hietto de
Siqneira, rrenciici de Siqneira Cavaleaata a Or.
Cyneiro de Albnqnerqse, agradecem a todos qae
sooapanaaran soa altina morada o oorpo do
seo asapre presado ssariao, pai e sogro, e eoevi-
dam a todos os seos prente e smieos jura envi-
rea ls alssas qne serAo rasadas As 8 horas da
msnbi do dia 10 da corrale (qnlnta fcir) ea
apella da Soleda le, eonfeasando ae desda JA
agradecidos por eate seta de religiso e earidade
Prevenimos sos ocasos amigos e fregueses qne
temos recebido o mai completo sortimento de
chapeos de sol de todas as qnalidcdes, tanto para
bomem asmo para senLora e cr.uncas, o qne bs '
de mais aosterao, oa qaaes estamos vsndeodo por
precos eztremaaente bsratos, visto recbennos di-
rrotaaente da Europa da priraeiras casas e fa
bricas.
Astiin eomo neets casa se fabrican), nrnmrtsa
se e chreai se qaalquer qualioteda de cbspios em
menos da urna ti.ra, pars o qae temos peatosl ha-
biiitadissimo, garaatiado-ae o qoe cima fica dita.
Vendas em groeso e a retalho e mandam-se
smostras em qnsjquer easa.
Jos' Eerreira k C,
laV-Baa lo Har da Victoria- 16
Antiga roa Nova
Oleo Florea
0 melhftr para o cabelle
Oleo FIoi a
Ama
Sitio

Alaga-se am sitio no principia da estrada do
Eocanameoto, ao Paroameirim, eom boa casa de
atorada. O sitio tea grandes proporcSes para plan-
tao9es e diversas errores fructferas, a easa tem
2 sala, 7 qnartos, cotinh i externa, qnarto para
criado ou ieitor, easa de haabo da tsjolo eom ebo-
visco, sgna encasada ate oornpanbia do Beberibe,
sgaa na eosinira eoa pia para lavagea de pratos.
O clima nsoito ameno e ssadavel a a casa fica
aaito prsziua ds estaefio do Paraaaeiria; a
tratar no pateo do Coll>io on praca de Pedro II
n. 1- aadar, eoa o Or. Meira de Vssconcollos.
Precisase de ama ama para engommar, para
easa de peqoena familia ; a tratar na raa do Li
vramento n. 34, loja.
-^
Precisa- se de ama ama para lavar e engommsr;
na roa Formosa c. 87.
Ama de leite
Quera precisar de ama ama de leite, ucea e
sadia, dirija-se ao becco da Raja n. 26, fregus*
do Recite.
Cnado
Pr.'ciea-se de nm criado para casa de familia :
na roa Formosa n. 87.
Criado
Unido n. 13, preeisa-se de oa
Na ra
.riedo.
nico deposito ea case de
Parfal eferttafca sjfc sC
41 Ra do Marquu UOiula 41
i-Vii'Jll*'
p>"S
(.1
i:is
ca
~ -. a o
2, g-3
lat3
a a a
sggS ^s?
-i
3
i
?*te
a
1-
_ tw c a
;.f
5 o
CP=P
H9
a
o
o
Ao oonnaercic
a abaize aagaeste arelsre esta neeta
veadi ao er. Lais Jas atelasdo z C-, sata
bsliraseti uto a pesca do Otaste d*8a a. 8, livr
tesoasaaasosdo te toda s qsaaaaer oaa.
Recite, 1 ate Noveabto de 1887.
Jote Antomo Ferreira Porfa.
Papel ptn iairVessit
Venda ae papal aera rapresaao, o unaufi '-.
rio Jornsl do E> arfe ; na raa d-, Kara.:.
astate a 31.______________
Venia de sitia
Vaada-aa ea parala as par avedieaaete eietedt
s besa eitio mmm bsa easa, mitas fraeseiras.
saliente banbo ate rio, boa sgaa de saciaba,
extsasto ate terreas para baila de capia, tate
murado aa frente', oua p eamiobo de ferro e sasaajAte jaalo ao dito sitio, no
Porto ate ssadeirs, con beodo p. lo sitia d Joio
Sciaien, jante ao Or AVaeato da Aqaiaa Foaute-
ea ; qaaa pretfadar dirija-aa 4 pr-fa ate larde
pradenaa a 40, das 11 fcoraa as 4 da tarde.
A Baroaeaa de Ipojeea pede esa seas _
s saigoa o obtequio de asstatirem a misas do se-
tinto da, qae por aksa da sea pressdissiao genro
Or. Ignacio de Barro Barrete, manda rasar na
mstris da eidade da Cabo, no dia 9 do correte
T aeras da
Br. Igaael de Marro a
Ploreatiao Oa vlesete ate Aiaeqaerqee e Oa-
(iodo Hsraeto Lina marsdaa rasar musas ate e-
ntea dia per alma do sen preadiwimo compadre
s salgo Or. Ignacio ate Barros Brrelo, e ped:m
sos tens parenUs a a raigo o oaridoao obsequio de
astittirem ao,taire acto de ratigrao, qoe ter lagar
na mstris da eidade do Cabo, ao dia do eerrea-
de palas 7 hora da manhi.
m? i

Cbeiroiilempo
A erpeeiai fita para
carias debacharel. A
L o j a da Primavera
ra Duque de C'axits
n. 87Joao Ferreira
beiei-iaas te eisjaeira tatauaaie
Jos Netto ate Siqoeim Cavareante, O. Catfaa-
nna d'AWxaadria Peasoa Ovlesete, Vsente de
Meara Peseoa Cavaleante aaa ssatbeT, e Arttur
de biqaeire (teTalcaase, convidaa aes seas pren-
te* easajes para sasktir>a ate saissai aaseei&i
re.da a capella do eogenbo Aripian, ss 14 o-
ras da oaasM ds ha 40 do sitiaa, tsjsisr fci
ra) e as vatru de birubaem, As 9 bares do mea-
ao tus; eeeftssaudu-se desde jA eterstanate
attataa-
Sitio
A!oga-se sa veaoV-se escellante snoraote eom
easa para familia, srvoredos, todo morado, fica
tarto Stee boa i a astraeVs ate Cerrc, raa de S.
Miguel n. 99, es Alegado, defronte da tabean a
a vapor : e tratar aa na de Santa Tbsresa nn-
aero38.
SEMULINA
De Broas k C, de Glasgow
Este artigo, preparado por nm novo processe
de trigo da melbor qualidade, possue os elemen-
tos necessarios para nntricao de crianoas e doeu-
tes, e maito se recommeuda por ser de fcil di-
gest&o e gosto muito agraaavel ; tambern pode-se
faxer urna excellente papa, misturado em partes
ignses cjm a maisena dos meamos fabricantes,
addicionando-se-lhe algam leite. nicos agentes
nesta praca, SaundersUrother & C, roa do Com-
aercio n. 3, escriptorio do Blackborn Needham A
C.
YEHDAS
Cosinheira
Precisase de orna boa eosixraeira; na roa da
Aurora a. 81, 1 andar.
lademuiselle letinha
Roa do Imperador n. 65, segando aadar.
____________Madlata ______^^
Aaa e criada
* Preeiss-se de orna am e de na criado ; i a
rea do Parsand n. 19
Julio Osar Paes Bemtoe tea malea Hartea-
sa C P Barreta, e aa aaseates Juvint C. P. Bar-
rer a sos maiber, Sympbronio C. P. Barreto, Pe-
lmto Eluio de Alonqnerune, Oljmpia C de Me-
deiroe e Eoas A. de aVdeir >, sgradocea sos
amigos qoe arompanb>ram o enterro de tes f re
a mile aagra Un.bvlina Oaar de Medeiroe, a
convidam-oa a assistrr as u timt que por ata al-
oaa mand.m eelabrar na igreja antria da Boa-
Vuis, As 8 aarss da aaaai, de 9 do eaxaatt, es-
timo dia da sen falleeimei
O Bario de Araescv uaaaa eelrb' ar atasaa a
rdem
renta, pe ^ oras da aacnhi, por alaa ate asa
aapre leabradj e chorado primo e anige c eoa-
M isdor Taraos Lisa de Barres Wanderlev ; a
aariM'j s seas mics epsreatrs para compare-
issr.a
Fende loase va aaiaTreta ale pello 4 :
r- Umi o melbor remedio, que u PEITORAL DE
CAMBARA', e veris coren voseo soffnmento des-
appareee. Vende- a na drogara doe nicos agen-
te e depositarios genes na provincia, Francisco
Msnoel da Silva C. A raa do Marques de Olinda
n. 23.
Precisase
De ama seoaera pertogeeta verba, nonata de
te conducta a moral, para servir de compaohia a
urna tenaors de eogenbo, prosimo a eidade, a tra-
ta A raa Bario do Triouipbo n. 75, antiga ate
Bram.
Heniotts
Preci-te ae tensaars vender traetas ; a tra-
sr aa padari ate (e de cilbo no Pombal, psga-
iber
Vsnde-se am avallo castanho, grande, para
alia, andada ds bsixo a nato ; a tratar aa raa
da Conccicao, cocheira do ico Feliz.________ ,
WHISKY
ROYAL BLEND marca VIADO
Eate excellente Whisky EacosBez pre-
ferivel ao cognac oa agurdente de carina,
pera fortificar o cerpo
Vende-se a rctalho nos melhores arma-
zena de mol hados.
Pede BOYAL BLE1$D marca VIADO,
cojo nonte e erobieaia alo registrados pava
todo o Brasil.
BROWNS lg0sgente8.
Livrus do 8. S. Corado de Jess
Veode-ae pequerjos e grandes manuaet
desta rttissima e.pia devocSo. O admi
nistrador deata rvpograpbia dir quem
tam.
Cafre e lustre
Vene-se na cofre, prova de fago, e aa lustre
de cryatal eom don bicoe, arandela, globos, re-
gistros e eneanamento de gat; na ra do Rangei
nomero 13-A.
Casa venda
aa na de Lomas Valentina n. 35 por preeo bara-
to : A tratar A roa do Baro da Victoria n. .11, la-
ja da Agnia Negra.
Mobilia
Vndese tuna mobHia rraacesa em perfeito es-
tado, A rea das Trmcbeiraa n. 16.
Asnee qaiser singar o aerado a. 43 A ra ds
Aurora, procure eotender-aa coa o Sr. Negreiros I
A roa do Imperador n 3t. I
Vende-sc
ms balance eom pesos: A res de D. Maria Ca-
sar d. 4.


tovembro de ISH7
-
FUNDICAO DE FERRO
CARDUZO IRMA
Ra do Baraft do Triunpho os. fOO a .04
Deposita a ra d# Apolle ns. 2e i 11
Tm armare era deposito todo* os mschinismv* e ferrageas precita* agricsl
tur data proviucij, oao aefan : vapores lo-omovis, ermi fizo*, com caldeira
jbornis ou para fogo de asseoUmecto, mocadas da todne o* tamaakas, tachas batidas
fuadiias, te
Mandara vir por encomaenda qualquer machieiasM, racarregara -a* de santal-os
s s* reapanaJMtias pelo boa trsbalbo do aesmo.
Vendem a prsso oa a dinbeiro com descont a presos resumidos.
Ai
Fcrtaleccms
SAUDE PARA TODOS.
PILULAS HOLLOWY
Pllulu purlflcu o
dot Intu i: ^
oasesasttoe^4alkadss,e slo_d,ma%otBcrivd pata todas ss eofcnnidade* {
i como tmbeos pan as I
^z-tzr
TI, IIW0X70M

Si
PERNAMBI
Verinoeda, como foi, a roposaibili Jad da ser extrehida a grande lotera desta
provincia, am favor da educscl dot Dgeouoa da Colonia Orpbanologica Isabel, e no
oovavel intuito de evitar o prejuiso que aos portadores de bilhetes adviria do una
bdemoisacao parcial, detenniuou. o Exc. Sr. pre-ideoto da provincia, por acto de 16
de Agosto ultimo, que fosae substituida a referid lotera por ouira de valor de
1.4O&OOO0OOO e que ser extrahida impasten velmento no dia 28 de Feverciro do
anno prozimo vindouro, e oap plano oootm os eguiatas premios e approximaco'

XAROPE be QUINA e FERRO
d ORIMADjLT Q*\ Pkann Jnfitldo n* dota phArmicop okcinl i //ajes.
Apfrova pi* Jubu c*Ttti%J de Bygiene dt BrmlJ.
7izom 95 annos qua o rrr, uieruooto principal dosaugas, a Quina Real, tontn
superior do systema nervoso e oPhosphato reconstituate dos ossoa, foram combU
-. los mmaroente pelo S.-irGRiUAULTem um xaropede cor lmpida e sabor agradare I.
aoaa q*alu!.ides tcoicas e repara Joras das asoaUeacaa resultados aa anssskia,
c morse, leuoorrhea, irregularidades da meaatmaoao, oaimhrss da
estomago coareouuvas eaaas eoferaidades. lymphatiarao e todas aa molestias
provenientes de ampobrecimento do sango*. Excitando o arpeuta, estimulando
o organismo e lecooautmnds oa osese o sangue, o XAROPE da QUINA e
FERRO de GRIMAULT O, deenmotm asas rtstdee as ecaancaa debis a aa
raparigas paludas e abatidas. Este xarops corta oa Ugeiros mceeaeoe /*>**, kumieUuU
dos ms* e ntsrss saetemos; e eOlcaz naa dssvrassa rstiidii, facilita aa
JiYjtuii e sustenta as esasvoi islsarn.
O VINHO da QUINA e FERRO da GRIMAULT 4c O qa
mesmas proprieOades do XAROPE, preparado com am vina* Ja
e generoso e e preterir! para as pessea* qua alo toleram uros**),
Depoait* Parts, 8, Roa Trvieane, e tas prlaeJaaei Pasmadas
'
U
i
Ra f de Marco o. 6.
i'aaci ipam ao respeitavel publico que, teodo augsoejitado
estabeicnto de JOIAS cosa mais ama scelo, no pavimento terreo,
com eapeeJidadea em artigoa de ELEOTBO-PLATE, coardam aa
Exroas, familias e sena numerosos fregueses para visitar seo catbale
eiiii-ntp, onde en ontrarlo um riquissimo sortimeoto de oas da civ a
prata, prrolas. brilhantes e outras pedr-s preciosas, a reiogioa da aro
pruta c nikel.
Os artigos que rtcebem directamente por todos oa vapor alo
zvjulados pelos mi-is afamados especialistas a fabricantes ds Europa a
Estados Unidos.
A par das joias de subido valor aobarlo nasa grande variedada
ie objeotos da ooro, prata a electro pate, proprioa para preaeatea da
basamentos, baplisado e anniversarias.
Mem em relaclo ao proco, e nem i qualidade, os objectos aams
mencionados, encoorrarae concurrencia n'esta praca.

10
15
96
60
80
150
7CO
1 prem'o
1 i
1
3 premios

de
os legua
:700
800:000,1000
50:000*1000
20:000*000
10:0000000
5;000AtXX)
2:000*000
1:000*000
500*000
200*000
100*000
fin'.es e iguaea
!S.o igu*e
7000
A REYOLiaO
48-Bm b dbu tt
. GRANDES NOVIDADEb
E*P^dido ^r,nento de cambraia com aalpicos, branca e de corea a 5*000,
5*500, 6*000 e 6*600 a peca.
Metins escocoaaa e de listraa, combinacio, a 440 re. o covado.
Lindos cortes de cretona com barra, alta novidade, a 8*000.
Lencos de seda, lindos gostos, a 1*000, 1*500, 2*000.
Las de quadros, o que ha le mata novo no m< rcado, fazenda larga, a 600 o
800 rs. o covado.
Cachemira acolr-hoada, lindas cores, a 500 rs. o covado.
AM{v^0ll:hAt d c3re8' e8Plendido ^ft'mento, a 2*000, 2*500, 3*000, 3*500
Ditas de crochet muito grandes a 6*000 e 8000 urna.
Cortinados bordados a 6*000, 7*000, 8*000. 9*0i0 o 10*000, o par.
Ditos de crochet, completo, a 45*000. V
Lindas guarnieses de crochet para cadeira e soph a 60000, 8*000 e 10*000: 8
Merm, lindas coros, a 700, 800 o 1*200 o covado.
~^ Qoarnicoes de valadilbo bordados a vidrilho para fnf.-.ites de vestidos a
6*000 um, &7 I
Cachemira broch uhima moda a 1*500 o covado.
^J11" Pre"> wr nenio completo, a 600, 1*000, 1*200, 1*400, 1*600, 1*800,
e 2*000 o covado.
Ditas asaetinadas a 1*500 e 1*600 o covado.
Vestuario para baptisada ricamente enfeitados a 9*000 e 13*000.
Camisas bordadas para senhora a 3*000, 4*000 e i*500 urna.
asm!?*11"1*8 d* baile' 1ndo8 g0*t03' Cta> P8queno defliit<> a 2^000 e perfeitas
Leques com liadas paisageas a 500 e 2*500.
Bordados e ntremelos de cambraia barati&simo
Sintos de chagrn para sonhora e criancas a. 1*000.
Madapoln Revoluyao, fazenda muito boa oom 20 varas a 6*000 a paca,
Muitas oatras fazendaa que s com a presen9a das Esmas. familias e respeita
vei publico se poderSo apreciar.
VINHO e GRAGEAS douor VIVIEH
do
B UnAUC DOTOE
Extracto xuttual de TigtAo Btctlhio
PREMIADO OOM MEDALHA8 DE OUBO E PRATA
pela Academia Naciorisvl
Ordenados aos HospiUes de Frmaom, America, Inglaterra, Bnssia, ate, etc.
Administrar aob forma mu radie asrasavel todos oa elementos cusaUvos ao oleo evitando
uslm o cbelro e sabor nau^esos ifesfcs. akstn dT*so esta preciosa preparacao fen urna
saperiortdade lnconte<4avel sobre o Olee parque pode ser usada durante os grandes calores
em Hitante o uso daqueUe unppsaivei. tal e o emloente servloo prestado pelo Sasmtsr
VAVXSWi a expertencu lem cootlrroado o Lom cuto d*oate preaucto.
Exigir a firma do inventor m vivxaui em duas cores ao redar do gargalo de cada
tarraa com o eilo da L'nlAo dos yaliricaales.
FASLIB SO, Stei*l*arrf Me Htrmshtsra, *
5^*000 para aa dous algaramos
aos do pnrooiro premio.
30*000 para os dous algarismo finass
aos do segundo premio.
de 20*000 para o algarismo fiaal do primeiro
premio.
2 spproximacfles de 5:000*000 para o primeiro premio.
8 2:000*000 para o segundo premio.
2 1:000*000 para o terceiro premio.
70,000 bithetes a 20*000 dividos am aeios, quartos e vigsimos.
I "i _
Eocarregado por nomeaclo interina do mesroo Exm. Sr. datado de 30- de Jnlbo
do crrante asmo, da alfaoe*a d'eata lotera convido pelo presente, os poasuidore de
bilhetea d'aquella grande lotera a virem tracal-os na thaaouraria das loteras a ra do
Bario da Victoria, n 14, por outroc da qae tem de ser extrabida no dia 28 de Feve-
reiro prozimo futuro, e onde se acbam tambem venda oa bilbates d'eata nova lotera.
Nao ba poasibiUdade alguna de deizsr de effeetnar-se a eztraccio d'es a lote
ra no di* fijtajo, nao ao porque a i.nportancia dos bilhetea vendido* da antigatlotera
poueo inferior ao valor da actual, e por casa razSo dever-se considrala quaai iotei-
ramente vendida, como porque nos termos do acto presidencial, me foi ordenado que
dra ella irrevogavelmente extrabida no mencionado mea de Fevereiro.
Para sciencis dos intereasadoa aqu tranacrevo os segaintes tpicos do referido
acto da presidencia, de 16 de Agosto ultimo autorsando a eubitituicSo de tima lotera
por outra :
f Os bilhetea que nao forero apresaatado* i troca at 8 das antes da extrac-
co, serlo relscionsdos per seus numeras, dando-so lhes outros quaesquer nmeros
* do valor correspondente na presente latera, fasendo-se d'iato urna reanlo, que aera
< publicada pela impreoaa.
c O portador do bilbete primitivo tem direito so novo numero qae lhe fr
t designado, quando redamar, podeodo depois da extraccSo receber o premio que lbe
< aahir em serte.
< Na preetacao da contaa o tnesogreiro recolhera ao Tbesouro Provincial, em
deposito, bilhetea e premios qua nio forem procurados.
t Dentro de um anno, a* contar da dala da extraccao, ainda. o portador do
< bilbete peder apreaentar sua reclamaclo perante o Tbesouro Provincial.
i Findo ase prazo, oa valores em deposito presoreverlo em favor da provin-
ca, sendo considerados renda eventual, na forma da legislacSo vigente, se a Aasem
olea Provincial nao resolver a converslo em beneficio da Colonia Orpbanologica
< Isabel.
Recife, 10 de Outubro de 1887.
Jote Candido de Moran
INJECQ0 DE GRIMAULT
PrvptxftdA oom m atoUiu de VaStlee
Apfi9w*d. peU JanU iEygiene do M0-$-J*MJn.
ata lnjeccAo preparada oom aa folbaa do Mtico do Per pan a cora
da blennorrhagia, adquiri em pouco tempo urna reputacAo universal por
ser a nica innocente, contando apwnaa vestigioa da asea adatringentes, qua
se encrotrao em outras em grande quantidade. Em pooooa dias ella acaba
oom oa orhmentoa mais dolorosos e mais rebeldes.

i
I
Mor iraKANANGAdoJAPAO
RIQAUD y C?, Perfumistas
PARS 8, Roe Vivienne, 8, PARS
i- *> t*
I ^ AgU& de (Knailga, a locao a mais refrige-
rante, a que mais vigor di 4 pelle, e que mais branquea
culis, perfumand>a detlcatamente:
ExtrCtO de EanXlg, suavissimo e anstocreUco,
perfume para o lenco.
de (Knngi, thesouro dos cabellos qua abril-
hanta, faz crescer e impede da cair.
dbOHte de ,KHntg&, o mais agradaval macio,
conserva cutis sua nacarada transparencia.
\SS di (Knng, branqueao a tez dando-lhe elegante
cor mtte e a preservo de sarda*.
Depsito as principies Perfmeme*

De>p*>- "^
terrm mi
em Psri*, 8, Bus Vivienne, 8
"ferio. OroMt o mello da no si

AOLOUVRE
Os propri'-iarios d'ease saUgo estabelecimanto sempre no intuito d uorreapon-
aar coefianca das Exuss 8rs ni > ponpam esforcor a fim de aatsfsser a exigen
ais rio bom gosto e pira o que suba s ajiualraeote em Parts um doa aocio* da casa,
ajee re por todos o* paquetes remett-ndo o que o eaprob da moda vi iventando, e
psr prova apresentsmos o aegniote :
Lindiaaimoa corteo de II, montados ajo oartls, o^m guarnilo da con tas oxy
1
Esplendida coll-cclo de capetas e chapeos para aenbora I
Ouarriclo completa de vidrilho sui gen-ri 1
Kxneiras dol'nans e visiUs em t cidds duforeota* 1
Mantilhas andaluzas, espediaUdada I
Ditas de fil de seda primorosa mente bordadas 1
Reodaa bespanbolas ebantillv em aortidas cores I
Lavas de seda bordadas em alto relevo I
Sedinbas e snrahs, grande moda !
Colchas turca* a imitadlo da crochet I
P.litou de seda cra, pretos e cios'-ntoa I
E muilo* outr s artigos de moda.

I
ia i. de Sarco o. 20 4 (esquina)
CASA DE C0NFIAXCA
Colariabes e poah^a psra^seaboraa, ultima navidad- a 2*500.
I
Qotta, Rheumatismo, Dores
SoLgo do Doutor Clin
evfsaa* te Feuilede ds Medicine de Pai. Pnmo MontyU.
+
A Verdsdeira Solocao CLIN ao fiacylato de Soda einj rega-se para curar:
As Affaogias RheumaOnmas* agudns e chrotuem, o Rheumatismo gottoao,
aa Doras mrUeuUrm e tA*teeularr< 3 as rezes que cacetaarlo calmar oa
so Trini entos occasionsdos por esta i*S.
A Verdadaira SolucAo CLIN o melhor remedio cqplra o Rheumatismo
a Gotta e as Dores.
(/i eteliteco detelkede aeostassAs cade truco.
Verdadairm Solaceo de CLIN A O, ds PAJUt, 7ue m -osero es?
d6*_Drog*e*ta*_e Phqf-ssossjjWae*
.
38Roa do Imperador38
receits* e pedidos com proroptdlo,
.3Q
Nesta gr nds pbarmacia svia-se
olicitude e modioidade.
As prf serlpf es m Itugnas eslraageiras *o flelmente
despa"badas
O pbarmac*tico pernambuoano JOS FRANCISCO BETTENCOUBT
convida oa clnicos desta (>idade que qu-iram honral-o com aua confianza
para qaslquer trsbalbo profissional e ao publico. Garante ae a mais atten-
cioaa e cons den- iosa ezecuclo.
Esta casa recabe seus productos chimitos e drogas direotamente
das melhoreB casas da Europa, especialasnte enoommendadaa para sea
reeeituario.
ESPECALBAOE
larop Ha Mn{ Guaco a salsena na Tala
Preparado pejo pharraa. eotico JOS FRANCISCO BKTTENCOORT,
de orna eflic-ci verdadeiramenie mnrfvilbosa as mnlestias dos orglea
-teapiratorios.
Brenchilfs, achina toss, t' :-
Easeocia departiv>. Formula ds 'iistincto clnico r- Ramo*
Drporabv i por ex elramii para toi-s as mustias que tem a orgem
na aipur.z* do sangur.
Sypailis, Mm. alearas, envcjlsi aarpElicas, ate, ale.
id:
Tinta preta para escreer iolt'-r-l/ fbrioada oom muito cuidado
por urna formula inglesa, espe pubbcas, seeca de preasa, p-rfc-itamente preu, nao corroe aa peonas, nio
deposita e d copia.
DE
WOLFF& C.
N. 4-TOA DO CABGA'-N. 4
-\'este muito oonheoido estabelecimen-
to encoutr.r respeilavel publico o mns
variada e comapleto sortiraentc de JOIA.9
i ecelida seiupre directamente dos ntelko-
res fabricantes da Kuropa. e qua prirnam
pelo aparado ^osto do mundo elegante.
Iticos aderecoa completos, lindas pulsel-
ras, alllnetes, voltae de ouro era vejadas com
brillawntes, aa perolas, anneis, cacoletas,
botSeo e oatros muito* artigos proprio
des te generes.
ESPECALIDADE
ins relogio de ouro, prata e nickelados,
para bomms, senhora* e meninos dos mala
acreditados fabricantes da Europa e ime-
rica.
Para todos os artigos desta casa aran-
te-se a ba qualidade, asim como a mod>ci-
Jade nos preces que sao srm competencia.
V*#ta casa. tambem concerta-se qual-
quer sbra de ouro en prata e tambem reo-
slos de qualquer qualidade que seja.
. i


;
4-Rua do Gabug-4Em casa de todos oa Perfumistas e Cabelleireiro*
da Franca e do Extrangeiro
Por OB
PAEIS, Ru.a
gs tuglrde -griz especial i
PRBPAiUnO COM BISMTHO
Perfumista
do la Faiar, F^ielS

Lotera da Provincia
Acha-se venda a 10.a lotera a llene
(icio daS. Casa de Misericordia do Recife, que
tw lu^ar do consistorio da igreja de Nossa
Senhora da Conceipo dos Militares, onde
estar rv(Mistas as espheras em orden? nu-
mrica, para seren examinadas.
f
i


VARIEDADES

4* taalrersaria d Club lAttt
rarl Plato Jnior
-. meui roo!, jr s Afffon
o oa tsares ds tnbua, nlo fago por
veileidde de amor proprio, oa mono
de vergir-ria ; ras* arapbameot* arrutado
pelo pendor d'esse t alimento q e existe
em germen violentado j.sb forga irresUtivel do eothu-
aissao, que o perfume do tentimento na
parase de Pdletan.
Nlo dec*nbeco, minhss aenboras, o des-
raarcao arroj, s ousadia do louoo co-n-
aeltimeuto, do aspirar, eumUero neopbyto
au> mundo das Uttraa, bonra de occup.r
par momentos vosas precios steselo;
atas, felitrasate para mim alo deteoaaaoo
tambem a profotlo de vosas beoevolencU,
a grandeza de roeaa generoeidade para
qoa ousssse asi minuto, um inllanto ape-
en, duvidar deaas finesa.
t as velhss comediaa ioglesas, da uro
espirito embontiasiroo do paaaido, os alto
ras appsieoiam por si momo oo momento
recito em que o poets tiobs oeceaudade
de lie sobre o theatro e sea entro movo.
Pois bem, miabaa senhoras, oo vasto thea-
tro ds vida tambem appM-eceetea vos no
momento preciio, maa a vosea presenta
aqai tem boje um motivo e um motivo pe-
dero#Uimo ; trsdas am protesto tig fifi-
estivo costra o paeudo dogma acienfic >
ds ircapacade feminil, sostenalo por
equellea qaa esquacoai-ee sem duvids qu"
para isao tora precUo (atinar a malber a
dexsr de pencar. Sim, miabas senhoras,
vosea feata, repito, ten as motivo aju-
maste eignincativo; 6 mata do qa uass
prosaeeaa, raaia do qaa ama oeperaags
O iaieso brlbaote de urna victoria esplen-
dida sobre o obscursotiatas do dia, sobre
oa pytTonioos propuguadoreB ds aoprema-
ois maacalina.
E1 qae vos sois as incaocaveu obreiraa
do futuro, aa rapavii* smasonsa da san
ta caravana do progresso, ss bailas filbas,
como diaae o poeta, daata idade qae Mil
lutroa por George S-nde Mate. Girardin,
por Mme. Stael e Harrieat Stowa.
' qae vos sois, miosa aenhorss, urnas
tormoassimas selvag'ns, na bellissims sc-
cepclo que empresUva esse termo a
vais pnptntn aguia que um momento pai-
roo as altdrsa da tribuaa parlameotsr
portugu-sa a qaal por esse tempe elavou-
sa ss vertiginosas aammidadea da tribuna
grega, da tribuna roaos, da tribuna fran
para -deixar-ae cahir de l, na en
solitaria de ama pristo, por dmale
pequea para abrigarlo fulminado Titlo :
' qae v* nlo eois simplesmeote re-
presentantes da bailesa pbysba, mas, ain
ds e mallo mais o ajbalo da ballets mo
ral, am Prothea assombross, qae, mudan
do de figura como s Metra do paga ds rao,
rovistiitei como ella ail formas: ns Grecia
vos cbamastes Aspasis e ensinastes Scra-
tes, em Roma voa chmate Lacreis e
rmesti s Uepublios, na Asia vos cba-
mastes Semiraraoa, e creastea este prodi-
gio qae foi urna das sete maravilbas ds
antigui Jade ; ns I taha voa chamaste B -a
tris oa Lsar, e condasistes Dantas so ri
sonbo Paraso de sus Divina Comedia ou
ensinastes Petrarcb a gemer harmonio
mente como aquella arvore fbuloa dos
castos orieoUe, ns Franja vos chamaatas
Joanna d'Are oa CsrloU Corday e lber
teste dass veass s patria escraviaada so-
te s dominadlo inglesa e apos a asaba des-
potice de am tigre humano, na Palestina
vos ctgtmsatea Mara, e redimistes s hu-
msoidade cabida com o 1* borneo. Ns
Aasflfc sais prsio monstruosa da liberda-
da, ds parase Heine, ros cbamtst Bee-
cfar e despedageates com s peona ss ca
doias ds infeliz raga do sombro condem-
nado dos Hvroa aantoe: e aqai na trra gi-
gante do Cruzeiro, na patria de Asevedo
s do AUncar boje vos multiplicaste* e vos
chamae: o Club LitUrario Pinto Jnior, e
tnbl a .ccipagao da mu!
Mas, si, rabhss senhoras, qae trenca
vilo eata qu: se me augura neste mo
menta T Por tras de vossas frontes loaras,
, as a ais huras willis da creaog do
, sureoladas pedos rfiexos ds poro-
xa oa doaradas palos esplendore divinos
ds maternidade ; que vultos ngro* slo es
tes que ss debrogara tabacal pello en pu
nho, projeutaado sjbra.elltc na sombra
goureira, como se aquella cabeca descom-
mttoal de que nos MU Walpola viasso
ensombrar ss acintUlacSje desU aoUran
dade?
' o grupo ioistro dos apothiosri js de
Moliera, dos savantissimi d-Woret, de
falla o poeU, daquelles pbiUotropisaimos
sabios, qus, peosam, A siods Moliere quem
falla, qae A mais til a honroso matar um
hornera aegaaJo a regras da arte, qae
cursi-o fagisdo A ellas. Sim, minhas se
nh>ra, sao ell. qae em nome de G*ll e
de Lavater, em nome da pbjthlogia e da
anatomia, vean Uvrar a aenteny ds vosas
ia-apadade iotellectaal, firmar a pobres
das circumvoUfcSs dos vossos cerebros,
s exiguidade da sobslanci ciosents do
vso encepbslo, e o aeu pequeo peso
E sgors o que responder-Ibes T
Disoatindo a qaestlo da educaglo femi-
oins disao um espirito Itiajimo da nosaa
poca: Na questlo qae nos ocoapa, e que
jA "estA prati -smeale resolvida, as moihe
res tiseram uUm?nte como Diogenes, o
pbilosopbo gregt, para qaem o methor mo
do de responder so sophista, qae negara
o movimento, foi coasroAar, foi mooer-ae.
A si as procederam ellas.
Aquellos qae negsram Ibes capsoidade
para os estados uperiore, mxme para
0 estajo da medicios, ellas disseram :
aqai estemoa ais nos no meio de vos a
pratioar com aniagem e soieneis medios.
Pois bem, miohaa senhoras, s gui os ex-
emploa de roaos snleceasores, Aquelle
qae oegarem-voe s capaosde inlelleotasl,
a Ucalde de camiabar, respondei como o
cynioo anligo, marchso, marchae, que o
futuro cobrir de loaros e de pl m vossos
'Httj
mnots no ssngue de ai
tVT, o >o d
.a que di
u.ug'im < i assombls :
;ano respira,
en
u-into o ty-
a libtriad ato i Ej-
uva sem, duvida, inspira sxot-rie
qaodo concabeu esta [
C ixmas. Srs ian>
do humea o vicio, oomo s ignorancia
o tjranno ds liberiade.
A versde enancsda OTO simple e
aguda que, mesaao o seo autor, eatou cer-
to, nlo tersa enl&o todo
sea (.han-e. Prosegu, p> J2x na. Sras.
e inspirando-voa oa verdade de ciencia e
de DjU, po j. : D.us a i pre-
para! vos para substitoir maia Urda cora
bruno e virtudes, squelUs de qoftm sois
boje a esperanca a consorcio; e tj,
rsspeitaveis matronas, smai coojy todo o
salo essea mimos 4o lar, eas-s ricos pe
nhores dos vossos cestos amores, inspraa-
do-vos nos exemplos da me de 8. Luis e
nos da muiher Doiae ; as qu >,
segundo refere un bistj rooouh:
cera se eatora do am urime horrendo, qu~-
nlo tinhs coauasttilo, soraent: pire livrar-
se de ame pritlo mortfera, afia ds sal-
var a vida de am filbo, qae trsxa
aeio
Jlo Clemkstiho Mobtabboxos
UIjCURSO PB05L'.saSD9 l'KLO ORADOS
no
CLCB LITTEXARIO ATBJM Q\Uk
Afinaos senaoras e asea se/tAores,.Nio
raai o elogio mximo do espirito romano,
govtrmou na casa efiou Id. o qae sig-
nidos s fests de boje. Anda mais i ella
um manifestc2o aolemne e hostil ao
que sustntsm a acspacidsde ds muiher
para as lactas soientificas.
Com eff'ito; neoeuari1) que a-comp
nheira do hornea, qae JA participa dos
aso risos e lagrima, partieipe tamb 'm de
seu louroi igualhaodo-lha em coohecimeo-
tos.
pars mo, A prociso que s mull r o
a/e ss lu:tao ds Iastraoclo, abandonando
esforcos e tentameos, qao a biatoris vos figura a vesM o r nmu telia do Ur, para
fOLHETU


VCTIMAS E ALGOZES
POB
EMILIO DE RICHEBOURG
:
EtiliDl PAUTE
'D3-HISEEA7SIS.
((ontDuefad do n. 2bb)
VIH
A valia lo aiao a>re>lf
Mea pai jA voltoa T pergaaloj Alber-
to Lionnet ao criado.
Nlo senbor, siods nlo.
Bem, mioha mii e miaba irml es tic
nataralmente deiUdas, alo aa quero incoa-
modar, tmsnbl de manal as verJ. D.'i-
xemol-as dormir.
O moco agsrrou no caatical qae o criado
Ihe eotregava e dirigise lego para o qur-
to.
Mas a criada qae siods ol se tiobs dei-
tado )algos nlo fassr caso da reootomen-
daelo do filho da aaa.
Foi logo ter cera a Srs. Lionnet, muito
alegre por ser s primeira que Ihe annun-
cUvs s volts do filhi prodigo.
A Srs. Lionnet comeoou por dar gritos
ato alegra, depoio saltn ds cama, vestio
um roapo, mettea os ps em urna-,
neilas e precipitou se como loioa ao qasrto
do filbo, qao jA tratara de se despir para
tnetter-ss na cama.
A Srs. Lionoet deitou Ihe os brscjs ao
asecooo e spartoa o, qao perec que o aba-
fsva-
Mao 1 mi I disae-lbe Ua, se soo-
besasa como teoho soffrido, as Isgriaas que
toobo derramada 1 Mas queras me faaer
saorrer de dr o de desespero ? Trae das,
tres das seguidos ausenta sea qaa su sou-
rae 9
iinba uli, respo:
qae s miofa
age.
sgra'rA sorritdo, a maia fulgente de auas
paginas.
Avante, sempre l
7 deOutabro de 1887.
Luis Josi da Silva Jnior.
- -------eeee----------
8r. prtsiimte, minkai mnhora t tenho-
ru.E' intil repetir-ves qae eu oa am
dos menos habilitados e digaos dos orado
res, qae, at agora, toram honrados com a
vosea ttenolo neate resisto.
E vos o comprebeBdiis perfetsmente,
estoa corto.
Imgoi, porn, um viajante joven,
in-'xpriente, embors intrpido, atravesssn-
do, desaper-ebido, o mar ds Joai, qae
alegremente sorprendido pelo mavioto
canto dea aeris, e arrebata-lo de sdml-
relo e de prsser conteropl, com entba-
liasrao frentico e delicioso, esse panora-
ma cambiante do bello, em toda a aaa ori-
gioalidade e esplendor.
Sapponhamoe qae ea aej aqai n'eete
momento eses filis, todava obscaro vian-
dante, Exmas. alumnas da Propagadora 1
Entretanto, a reconheco qa soa ceg,
ao voe peoo lusee, e, se pequeo, eu ed
filo oo Andes Desenlose s franquesa
que roe patntelo.
Tal vs chamis a Uto arrojo ; mas
alo.
Sera eotlo s poeirs levsntada pelo
sirooo do entbasiasme, no deserto de um
corelo de 13 eonee; sena antee o fructo
esponUoeo do reepeito e veneraclo, qae
me ospram ss soieaoidedes aablimea
d'ests angosta fests.
Sim r : quem poderia deixar de entoar
aqai, n'eete mom*nto, am hymno do ea-
daclo e reapeito as ujaatrea cultora das
Ultras, na s xeJede pernambusane, as de-
nominada eduoandaa da Propagadora o
vas ea pergo, acreditar sesmo qae esti-
veseee morto!
A miaba mii A seapre esagerade en
todo I
Se ta perene, ceneura-me agora por
le amar ds maia.
Nlo, querido mii, maa...
Alberto, auppliao-te, nlo fsesa isao
oatre ves.
Eaqusnto s Uso, atiaba mii, promet-
i Ihe.
Ore siods bem Maa vemos 11 saber
o que te ecootecea. O qae fioste ? Onde
foste T
Alguna amigos levaran rae s vate e
cinco legase daqai, pare tomar parte em
ama cacada ao javali ; A muita divertida
a escads ao javali. Como v, minos mii,
nlo fia mal.
Nlo, ma devisa prevenirme, fosee
IA como foase, por urna carta, por na tele
gramms.
Tem raslo, osinha mii, de ra ter fei-
to Uso, fui esquecimento, fia asi.
Emfi-D, voltate, ei-te shi, vejo-te.
C agora que sei onde foete e o qae fisne-
te, estoa contente.
Coa relacio so filho, a Srs. Lionnet,
era crdula o msis pofsivel. Se' o moco
Ihe tifisse dito qae tinao empregalo os
das da auA ausencia a fsser uraa peregri-
08010- s lugares santos, tel o-bia acreJit
do. Por o estsvs convencida qae elle
Ihe tinbs dito s verdsde.
Livre dea sua inquietafoas dobresss,
adormeoea logo qae ee tornea a metter na
osas e fea am somao at pela manhl.
No dia seguinte de manhl qusndo Al-
berto ee sebo em preeeaca de Genoveva
e que ella Ihe interregou aneetuosamente,
tentoa responder com e mentir qae sua
mii ta fcilmente tiube scrodilado ns ves-
per.
Mas como a moca oxease os olhos oelle,
Alberta psrturbo* ee, crou o osleu-ie.
Ab Alberto ( Alberto dase .11
Eotlo, Genoveva, nlo ms acreditas T
Nlo, alo te acredito, porque sei que
otante-
A pertarbeelo do aooo sagaeotou.
unto, Genovevo... b*lbuciou
elle.
Meo pobre Alberto, de qae te serve
salir
verdade, tena raslo miaba irml.
ihe cooieessdo qae liaba esbi-
| en aa laoo soase na pal urna
niber o tmba eso derente tres
.iba-lbo
nru ntr a imI hojnilhsnte de I
internar se no3 campos promeHedores ds
ciencia.
' pro. i so trocar s agulha p.U peom,
s costure pelo livro; A preoiao, nums pa
lavra, instruir se, maa de modo s compo-
netrar se doe bous, dveres, pii quo elo
elles s fonte d'ood'e dimane a la que pode
guiar s cranla no carainbo das lustss pelo
desenvolvimento proprio e plo engrsnlei-
mento da patria.
Felismaate a muiher jA vi conbeceado
eess necessidade e camprindo com o aeu
dever.
E' a&sim que no se:ulo presente, encon-
tremos a malber deseuvolvenio-se e pro-
curando desenvolver. Encontramos urna
Avellaneda, una Anna Gttarr, publican-
do obraa oode nlo e se spregoava, e sd-
queria conhecimentoe, como sdmirsvs-se
ms especie de convite a lactarem todas
pela instruyelo.
Vemos urna Aens Pfrflfr, ora anas obras
geographcsa excitando suas companheiras
a iraitarem n'a, approveitanio lbe o exere-
plo.
Admiramos Henrqueto Beocher desven
dando os horrores ds escraridlo.
Em fim, em quaai toda oa ramo da
littoratura, enoontramua a muiher diacu-
tindo e eeorevendo; Uto adqairiodo las
e eepsrgindd-a por todos os ledos.
E' isto o que de lugar a Littaraini di
ser: Se o mundo sntigo saanifeetou-so-
Ibe ingrsto, a idade medi admirou-lhe o
faaligio no conchego do csstello feudal, e a
moderna aociedade vendo-a aureolada pelas
dedioafSes de ama misslo sublime, pros-
to-ee maravilbada recoobocendo-a influen-
cia bemdicta ns edacaclo do seas filhos.
Mes, desculpse-me eeaborae; arrestado
por eeee ooojunoto de phrsses despidas de
qualqaer bellos, eaquecis me do fim qae
me troexe e este tribuaa: osquecia-me dar-
us motivos, cede qaal inaU forte, fi-
a-ran-me suppjrtar o peso de miaba in-
ooasbencis.
0 1* me imposto pelos nossos estatu-
tos, o 3a njj manos imp jrtmte, o dever
qae tem e moca de compirtilhar das fea-
la littersrias, desase que slo promovi-
das por gruoos de innlos, as latas e oes
apiracSa. E oreio que a fraternidsie o
Ugo mais sublima e forte qu; pido pren-
del-oe, um ajudaado o antro, e todo sju-
dendo so mutuamente como ptrti-ulas de
um corpo qaa ee prendera pa forga de
Jo, o adra de oblara n um equilibrio
favorsvel.
O Club Littirari Ayres Gama, que
A um grupo do mogoi cheios de esperan-
gas grandiosas, nlo poli furtar-se as con-
vite de urna pUisio de senhoras, repletas
de aspiragu:s as^rossntes.
Elle tinha e dever de patentear vos s
adeairsglo que vos tributa a o reoonbeci-
monto que vos deve. EU tinha necessida-
de de corresponder eo auxilio qaa lbe ten-
des prestado, j sssUtindo i sosa fsetas,
jA animan loo pela palavra sonora e har-
monios de vossa representante, jA fiaal
na mente instigando o a nlo desanimar.
foi por estes motivos que eu vim oc-
cupar est tribuna, sem vacillar ao menos.
Nlo vaoillei, porqua vira simplesmeote
curaprir oro devar ; o ante o *dever, por
mais fraco que seja o mogo, sempre for-
te ; porque osUva com a vossa coraplacen-
cia para to fraco representante.
Miabas senhoras. Voa festa A esplen-
dida : eu vos felicito ; A sablima ; aceitai
oa meua embiras. Mas, sobretudo olla &
signifi aura, porque representa um esfor
g > ; e o esforgo por pequeo que eeja A
aempro grande, porque Iradas urna vonta
de estoica, traduz urna Inta ; a, qualquer
que eeja a lata, dalla ou s aahe'miseravel
oa sublime' MUerave!, Be o quo lata A
fraco ; mas v* sei fortes, e nisto estA a
sublimidade. E o sublime A isto : vosse
festa!
Disse.
Julio G. Haksess.
apavorada com a
do i en-se ds respoassbilids-
de que lbe esbis daqaelle guarda, e pulou
para dentro das triucheiras (recinto dos
proa Jd) aban losan !o o posto, tilo restava
outra escolba pera o ramiasnte: havia
apenas am hornara solado no campo, em
frente A ponte levadiga do redacto.
Em vertiginosa corrida o touro trans-
pos n'u-n abrir e fechar da olhos a dUUn
cia que o separava da seotinella.
Esta, meJio a responsabilidade de soa
missSo, o'hou rpidamente em roa de si ;
e conhecendo que era o uniuo entre ho-
mens s quam se diriga o garrote, dobrou
corajoi>a a tranquilamente o joalho em tr-
ra, firmou o ouse de su carabina no ter-
reno, encarou o animal e gribo :
Upa !
A fAra Ungou-ae de um salto sobre o
soldado. Um urro medonho atroou os
ares, o o rumbante rodou, iudo cahir Un-
ge, arquojanta e trmulo pelas oonvuUSas
da morte.
A ponta do sabr do animoso soldado
pinetrara no crneo do too.ro, p.rtindo aa
dentro de sua cabeg*.
A sentbella ergueu-se.
Um bravo parti de todas as bocas. O
valente brasil-iro dirigio-se ao commandan-
te da guarda que attrahiio pelo alarido
correu A ponte levadiga, e disse-Ihe mos-
trando o cabo 9 urna pequea parte do sea
sabr :
Sso tenenti. Tomo a V. 8. por tes-"j
temunha, de que quebrei' mea tergadb no
servigo de mea posto I
5*
A o rio grandense c montado _,
pingo, e armado com a coufianga qae
-
O coseo artigo O requinte da audacia,
s conquitta do canh&n, e oatros, slo e pro-
va da valenta e temeridade do qae real-
mente forano oa cavallarianos, como, elles
em linguagem pittoresca ee btituUvam.
Essa Apoca, porA-n, nasceu para elles do
m'-a de Julhc da 1867 em cuanto.

Un pouco de tu do
Fragmento do interrogatorio de Pran-
sini, que foi ltimamente decapitado.
Juiz da initrucccio.Mo obUnte aa
provea acabrunhadoras, que pesam sobre
si, anda p -.raste em negar o crirao T
Pranzini U.n homem honrado s tan
urna palavra: neguei urna vez, negarei
sempro.
Linda resposta em um jogo de dispa-
rates.
Peroun/a. Qual a
primeiro, e o ultimo amor 1
Resposta. A differenca A que sempre ss
er que o primeiro amor A o derradairo, e
o derradeiro o primeiro.
Um sabio depois de ter ldo A sua mu-
iher um trabalho, que tinba concluido per-
guntou-lbe :
Coraprehenieste ?
Porfei ament.
Ah E8tou tranquillo: todo o mundo
o oomprehenderA!
differenga entre o
N
-
Urna trovoada de palmas acolheu aquel
la singel'.ezi heroica. Totor, pequeo nn
Comparim agora os leitores o tacto aci- um perfeito bano.
ma descrpto com a anedo;ta do tambor, | Ah 1 exclamou elle,
que parecenlo ama pura invongao pode se'eu posse ser como elle !
avista um negro;
qaa ventura ai
EpUodlos Militares
POB
Joaqu.m Silverio de Atevedo Pimentel
(Continusclo)
CUJCRIJlESrO DE DEVEB
Na historia das campanhas de Napolelo
o Grande, umversalaou-se o segainte epi-
sodio, qae todos os povos reforera como se
fosee um siga! de valenta da parte de
qaem o pralicou:
Escrevia um sargento sobre a pello de
um tambor, (1) quaneo urna bala rasa veio
cahir prximo de sua improvisada mesa
cobrndo a ella e a escripta de trra.
Livrast-.-me do trabalho de pSr areia
disse o inferior erguendo-se o dobrando
o papel.
Esta anedojta orou asas, e todo o man-
do a refere com o espanto, que a con-
acieocia ignorante liga narrativa de tac-
tos que nlo conheoo nem oomprehende. '
natural que o sngue fro daase sargento,
pain-plmente o elle era um veterano,
inrpreendeste os hovatos e bisonbos solda-
dos.
Quem cochees aa paripAcias de urna
longa carapacha ha de convir que todos
os dia dio ss factos como aquella da len-
Ha franoexa.
Vamos referir um qae o publico ha de
fcroMamente por muito cima ds triviali-
dad daqaelle.
Eslava de sentbella na guarda do exer
cito (2) em Tuyu'y, quando arrebeotando o
forte lago de couro que o preniia, fugio
furioso um toare que seguir para s ma-
tsngs.
Genoveva por aeu ledo podero ter lbe
dito qaaee tiobam aido as conseqaenciss
ds saa eolpsvel iraquese. Mas devia ca-
lar e aobre o qae Ihe tinhs scontecido e
depoi Alberto tinbs o ar lio oontrUtado,
to vergonhoso da sua aventura I
Como ee tivesse sdivinnsdo o eahs-
rago do irsoio, Genovevs tornou s tomar a
paUvrs e duse-lhe :
Vejo qae lamentas toree causado to
grande bquietaclo s no mii e a mim ;
nlo te quero faier
admittir qae se tenha dado, e decjdam
A da nossa sentbella tem o testemunho
de muita gente. D -.u-se com am m volunta-
rio da provincia das Alagoas, e na a pre-
senciamos.
PALADINOS BRASILEIRGS
Q lando o exercito sitiado (braaileiro, ar
gentino e uragusjo) atravessin o ro Pa-
raoA a 16 da Abril de 1866, dispunha de
urna forga de 12.000 a 15,000 homena de
cavallara. Havia soldados magnficos,
gauchos de primeira qualidade, porem ne-
nhum deltes tinha a mo o elemento prin-
cipal da sua armao cavallo.
O Rio Grande do Sul, o Uruguay e a
Repblica Argenfba,' dispSem, inconteata-
velmente dos maia admirareis cavalleiros
do mundo.
Tirom Ibes porao animal de montara,
que nem o lago e a bola elles podem diri-
gir. No enllanto que o surprendenta exer-
cicio dessas terrveis armas em suas mos,
para se tornar formidaval depende da pos-
se do intelligente animal que Ibes serve de
accessorio.
"""
Urna das causas da procrastinaglo heri-
da na fjBampanha do Paraguay foi a falta
absoluta dessa naquelle tempo iadispan-
savel meio de guerra.
Elles diran com raslo, qaeixando-ae da
figura precaria que fizeram no pringipio da
lucta. Den-nos cavalloe, e verlo depois
qaem ae atrever A a fazer-nos frente l
Efectivamente. Quando o governo se
resjlveu a ordenar a remonta geral dessa
arma da combate, tiremos a prova do que
(1> Em primeiro lugar esaa posicio A
impossivel de manter-se O arco do instru-
mento a prohibe. E' portento urna pura
invenglo d'alguem que nlo vio nunca ara
tiro de canhlo, nem pensou na diffiul Ja-
de que offerece a tampa de um tambor
para sobre elle esjrever ee.
A eacrivaninha ordinaria em campanha,
A urna moohla de soldado.
(2) Lugar da prUlo dos militsres que
tiobam de responder a conseibo de guerra,
ou que par faltas leves eram ahi detidos.

era trabalhar na sombra e urdir to hbil-
mente o een crime, que depois de se ter
deaemboracado to habilmeote do seu rival
foeae impossivel suspeital o seqaer.
Henrique Merson esteva condemnado, ti-
nha vivido bastante, tinba mesmo vivido
de maU.
Morto o architecto, o bario eslava c
de conseguir o seu fim.
O Sr. Lionnet nlo lbe tinha prohibido
que asperease e Paolo sabia qua meios ha
via da empregar para vencer
f.icilmente s
censura, nem mesmo
perguntar-te o qu* te deteve longo de adi ;IresUtencia da Sra. Lionnet.
profiro ignralo. Mas, meo querido Al | Genovevs nlo lbe tinha amor, mas que
berto, A preciso quo te repita sem cesear,importe? Compenetrada de reconhecimen
qae rels por ti, qae sejes serio, que des
confies e reietB e cortos eatbusiasmoe.
Mioha boa irml tem mil veaee raslo,
oes infolUmente tu nem sempre ests jun-
to de ma.
MA deseulp, Alberto, ee tu ponssB-
sae na toa irml, qu'.ndo aat no meio do
teas saigas e ae ta te hmbrasses dos meus
oosselboe, nanea deixarias de ter pruden-
cia e aora meaos sooessivel As sedacgSos
do praser.
Prometi-te ter maia juixa para o fu-
turo.
Quantas vetee jA me tena feito esas
pro mena !
Sim, uas por nlo ter seguido os teue
contelbo, por ter faltado a reflexlo e a
prudencie acabo de recebar ame ligio que
me ha de provelar.
Asna detejo.
Genoveva, eatou convencida agora
qae nlo se pode adquirir experencia aeuso
noaaa cuat.
- A menos qaa, maa irralo, se nlo sei-
ba aproveitar a etprienci adquirida pelo
outros.
> dia segoiote o Sr. Lionnet voltou &e
visgem.
Tanto s malber como a filba nlo ohi-
ram em o informar ds auseocU qae fisers
Alberto.
' mais qae provsvel que elle Be tivesse
sabido nicamente s qosrts parte do qae
se tinba pasalo na su ensenis, ter-se-
his mostr >o aeoos iodulgente do que s
Sr. Lionnet o Genoveva.
IX
a taatlaeie snyele. lo
O brla de Livroa alo fies va inactivo.
Um obaUealo lavantava-aa diante delU,
ere preciso deepedagal-o. Nao bvia qu
sanar
a enm de aaU oa de menos nlo ere
asds para e i abano Paolo ; o iaportaato
i, eatare saffirenmente bem disposta em
ea favor, ers-lhe sympsthioo e acreditan-
do na qualidadea que elle nlo tinha, eeti
mirto. Era qaanto bastsva.
Sem duvida nenbama aceitara sem re
pugnancia am casamento de relo. Depois
vera.
O essencial para o bario era lavar Ge-
noveva parante a presenga do mairo.
Ei o que disis comaigo o miseravel
um manhl am que fumav um ex .-ellante
charuto de Ha rana, estendido em um ca-
os p, em am quarto do son aposento onde
nioguem ponetrevs,
mais ntimos amigos
O aposento do bario compunha se de
cinco pegas : um sallo dous quartoa de
dormir, urna sala de jantar e o quarto, cu
ja entrado era interdicta.
A porta dests quarto, bem oomo a que
deitava para a esoada, era munida de cam-
painba elctrica que annunciava aa visitas.
A mobilia deste quarto era muito sim-
ple* : compunha se do canap em que es-
lava delado bario, quatro cadeiras de bra-
co, duas cadeiras simples e urna secreta-
ra, colloaada em um aogalo, perto de urna
porta secreta que dava para um corredor
muito estreito, o qual termbava em urna
sacada de servigo.
Ums|partioulridade desta pega, era o
fogXo, caja grelha esteva cheie de mate-
ria fcilmente infiammaveis. Um tobo de
gs deeoie at eess grelha e tinbs um di-
metro tal, qae nlo se poda admittir que
foiae destinado para aqueoer.
O observador qae tivesse examinado com
muita atteglo a muraba, por cima do
marmore do foglo, terU talves reparado
na porta de am ermariosbho ahi pretica-
do; e levando aaie longo a su* investiga-
rlo teria podido verificar, que eese arma-
rio esta va disposto d < forma, qao bastsva
to ar em um botlo, que punha em mor-ja
^b'e
j actos que ahi estiressem dispostoa, cthis-
sem na grelba do foglo.
Naquelle mysterioao gabinete, o bario
nlo era o mesmo peraonagem que se en-
contra va nos aalSea e a quem os seus ami
gos davam um aperto de mo' nos boule-
vards. Estes terUm difliculdade em re
conhecel o, to mudada estava a expreeslo
de sua phy*ionomia.
A bocea j nlo tinha aquello sirriao
amavel, que era, na siciedade, am dos seas
meios de sedacglo ; os olhos j nlo tiobam
aquelle olbar ineigo e acariciador, com qae
envolva aquelle que quera captivar.
Tinha a fronte contrahida e das papillas
sombras sabia-lhe urna luz dar e fra co-
mo o eco.
Finalmente o conjun to das suas feigSas
revela va a vontacle feroz do bomem que
quer ebegar toe seus fina, cuate o que Gus-
tar, a ferocidade da ave de rapia.
atendendo o brago abri uraa das ga-
vetas da escrivaninha, da qaal tirou urna
folba de papel, qae parcorrea- com atten-
glo.
Era um inventario to exacto quanto
possivel, qae Ihe forneceram dos immoreu
e dos valores que oompunbam a tortuna
da marqueza de Saulieu.
Comtudo os algarismoB nlo indicavam
senlo o valor approximado das proprieda-
des.
A boga columna de algarismos somma-
da dsvs o total de dezoito milhSes.
M.s dizis-se em urna nota, que as infor-
magoes dos valoree mobiliarios, rendas do
Estado, acgSea e obrigagSas eBtavam longa
de ser completas e que si poda, sem exa-
gerar, avahar a parte at entlo desoonhe-
oida da fortunada Sra. marqueza de Sau-
lieu em seis railhoas.
Com a leituta deste maravilboso balan-
co, de urna firtuna principesca, um sorriso
passou pelos labios do bario.
Vinte e qualro milhSaa marmurou
elh), vinte e qaatro milhUes I Talvea mais,
veba av, que
Z* Qual a razio ? Perguntou a maml.
Porque? Porqu*, respondeu Tator,
nlo seria preciso estar me lavando todos
03 dias 1
Em am gabinete de leitura.
Sabes, meu amibo ? Creio na pr-
xima guerra entro a Franga e a Allema-
oha. Sabes porque ?
To o dirs.
Porqae no qae nlo espero acontece,
e eu nlo creio nesaa guerra. Portento ve-
ris que ella ter lugar.
Doas dentistas marselbez9s |se enoon-
tram.
Sabes, diz um, acabo de rocebar urna
encommenda de urna dentadura, mas a
pesaoa tem a bocea to grande, que slo
precisos 64 dantes!
Isso A bteressante, replica o outro,
e ea que fui hoje de manhl chamado pelo
prefeito para fazer urnas dentaduras para
ae bocoas do Rbodano I
Na roa :
Entlo ha cincuenta anuos, qua elle
esti no commercio ?
' Sim, ma nlo ae pode dizar, que
elle embranque eu no seu commeroio.
Porque entlo ?
Porque A carroeiro 1
Em am casamento em Paria.
O offiial do reg8tro civil faz a leitura
das formulas sacramentaes, e ontre outras
esta : a muiher deve acompanhar seu ma-
rido por toda a parte...
Oh I senbor maire disse a noiva, f*-
zei ma, por favor, mudar essa condglo...
Meu marido A aeronauta.
Esto mesa o dono o a dona da casa,
o nn e am primo da esposa.
Sa tu rae deres um bejo, dase o
prim ao nn, dar-te-hei um polichiaello.
Nlo o beijes, disse o pai, elle pe-
gar-te-ha barbas, como us delle.
Oh nlo tcabo medo disso, replica o
nAa. Mamli o beija constantemente, e
ella nle tem barbas!

zas nlo os tinbam desanimado, porque con-
tinuavam.
A's vezea, acootecia-lhe pensar qa? elles
conseguiriam a halas ; entlo exparimenta-
va urna commogo violanta, o sangue para-
va-lhe as veUs e, por instantes, todo o
corpo ficava-lhe bundado de suor.
Mas em breve reouperava o sangue fro,
pensando que elle s no mundo, sabia on-
de estava a filha de Gabriella de Sauliaa,
e que era impossivel que consegaissom des-
cobrir que havia sido racolhida-e adoptada
pelos esposos Lionnet.
Comtudo, por pouco fndalos que achas-
se os seus receios, senta a necessidade de
camiabar para daute, de chegar depressa
eos seus fias. Nlo ficara descansado em-
quanto a ceremonia nupcial nlo tivesse en.-
cadeado a moga sua pesaoa.
Tinha pedido Genoveva en casamento o
a couba teria sido immeditameate concluida
com o Sr. Lionnet, se nlo foasa aquelle
maldito architecto.
J nlo poda pensar em Henrique Mer-
son, sem quo urna onda de sentimantos de
odio Ihe subisse ao cerebro.
Bam bam 1 resmungou elle por en-
tre os denles apartados r em breve j nao
terei que receiar case obstculo.
E os olho3 tomram-lhe ama exprsalo
de maldade infernal.
Tornou a metter o inventario da fortuna
da marqueza na gaveta da secretaria', que
fechoa, estendeu-se ao comprido no canap
e absorveu se de novo em profunda medi-
taglo.
As suas recordagSes levaram o ao tempo
em que o pequeo italaao Paolo lavara a
sua vida vagabanda na meio das invecti-
vas e brutalidades da' populaglo dos caes
de Marselha.
Dopoia> da eataglo em ostaflo, o cami-
nho que elle tinha percorrido.
No come;o da terrivel guerra de 1870,
de auo conservramos eternamente a dolo-

A
rosa rocordagao, Paolo, muito mogo .inda,
que achou meio. de se tazar ahatar no bando
aura com o oaro As mos cheus, a torto e dos esputes prussianoa e trabiado a Fran
ment aaa mola bvisive!, para que os
a direlo, nlo tenha em caso, fechados em
cofre, dous oa tras milhSas em moada so-
nante.
E todos esses milbSas serum delle 1
Mas para por a mo nesaa immensa for-
tuna, que lbe causav* deslumbramentos,
qae Ihe fara vertigens, era preciso que os-
sasse com Genoveva.
Sabia que a veba marquesa tinba des-
envolvido ama bfatigavel actirdade para
encontrar a neta e que o marque do Pr
aora s tinha secundado em todos os bous
forgos ; sem davda as suas pesqui-
i, quo q tinha adoptado, que o tinha ali-
mentado, prestou taes servigos aos seus no-
vos ames, que julgaram dever, depois da
guerra, a titulo de recorapansa, consrvalo
como um dos seu espias.
Sem escrpulo, sem conscienoia, intelli-
gente, esperto, dctil, insinuante, de bsa
figura, atrevido e capa de tudo, ninguem
mais do que elle tinba as qualidadea necea-
aariaa daquelb ignobil profiulo.
(Continwrr-te-haj
T^p. do Diario ra Duque ae Casias n. 48.
MM


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EWTLVWJBR_JDTACB INGEST_TIME 2014-05-21T22:16:10Z PACKAGE AA00011611_17120
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES