Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:17119


This item is only available as the following downloads:


Full Text
U Liiil
ioie
JJ
PARA A CAPITAL B LL'CAael. SAO FAGA
Por tres meses admatnao...............
Por acia dito* ida. .......
Por un 11110 idees.................
Cada somero avuleo, do meamo dia............
RTB
ejeoo
12*#000
ZolOrJO
#100
.

PAAA DEITRO FORA DA FM eTffCIA
Por" seis meses adianUdos............
Por nove ditos idea................
Por mn anno dem...............
Cada camero avalso, de das anteriores.........**
181606
aoejooo
27dCOe
#100
DIARIO DE PERNAMBUCO
Propgate i* ifanAul Mktixfa bt Mxm k Silbos
PHoee A C
4Parla, mmmammm ageaiaa
-xeluelvea d aaaaaclee epi-
ellcac5a na Frasee e laa;l a
.


TELEGRAMMAS'
us7i;o fAfinctTaia so kasio
RIO UE JANEIRO, 7 e Noverabre,
1 hora e 25 minutos .da tarde (pela liaba
terreatre).
Forana nociendo i
Llamador da Brcrk>eoria de e-a-
daa Cifrara de Peraaaibar. e ba-
rkarri Lnli Frederlco Cadete Ira |
Director le areeeal de Guerra de
Peruasnbnco. aaajar da carao d ea-
lado aaalor de I.' elaeoe. apeleAe
.asueto Suela Freir; .
Teneale roroarl ronsaeeudenle do
baiclbe da activa da taarda ee-
rloaal da raaarra de ro d'Albo.
cepillo Antonio Beaarra ato Sfledel
rae.
S.BTiy DA 3-SICU laViS
*v
PARS, 6 do Nofeabro.
a Caceara dea Bepatadeo aa eee
eAo de aoaieaa votoa o projeclo de
laojaertto pariasaeatar aobre o ae-
rela daa eeadeeeraedee.
MADRID, 6 de Noreabro.
Ae edrea acabaa de aer pro raga-
da* ato e da I. de BeaeaaBro.
NAPOLE3, 6 do Noveabro.
eealraaa keeteaa para aaeveeeaah
aa alllase reforcee de tropea para
e carpe expedicionario da Abyeai-
ala.
BUENOS-AYBE8, 7 de Novembro.
OCoagreene Argentino
to tacanate e p rojee te de le re a ti-
ra a eappreaedo dea dlreltoc de ei
pertaeeo aobre oa produca
anee.
SANTIAGO DO CHILE, 7 de Kevent-
bro.


A Caaaara doa aepatadea eppreven
e pra)ecto de eaamJahe de ferr
Traaaaadiao apreaealado pela -
verue.
ROMA, 7 de Novembro.
A eiqaaJra Itall
aeeoaab.
parta para
PARS, 7 de Novembro.
A aaalor parte do Jornae. fraace
in rilar-u* qne n oplalAo pabllca ap
prava plceeaaeeir a vete daC
daa Denotado-. < onrerurale a
aaeaco de a ata eeraaaleaAo de la
sees-tte p ar lanar alar cobre e saetete
daa ceadacerarAea.
AgencA la ae, fifia! ea Peraamboeo
7 de Novembro de 1887.
"
J
lHSTBDCCiO POPDUB
HISTORIA DA BOTNICA EV PORTUSAL
(JEbstTBAtdo)
oa nauoTaaoA do povo b da* bboolai
fae Carrela da aerra
IContinuafS o)
Jos Coac da Berra estove aa toda a Earapa
Ameno*, por onda peregiiooo dvraaU largo es-
aacode teapo, a elevada rvpotacio, da oa do
eais ftrfr'fr botaaicoa de ava tensan
digno de aa notar o grande noaer, da
tac por ella adqaindoa ea. diveraoa re
tasando-* dietrageir, eooo pbilologo,
nataraliata, laetorieeor, gelogo, aaeri
bem aobre agrieaUara a atotigoidade, eum qa* to-
dos Catea ededos a impiitiaiea da exarca r ae faac-
?s do piiihcsiasilu ea PkiiadalpWa aa saina a
bateaice (qu Baraoa iatarroaapara) aat aAo
caessehadn eaaea aa reeeeaeae dea desajos cae
a aavetadade rtsqedli sienesamarieaaatinhade
e aoaear eoa a lita lo da
a aeadena real daa atieeeiea (o qaa aa eneetoou
ae aaao da 1779) aada o tlteetee puucgaos Corte la
da Stra esarcee (ea vagatora qaa deixoo o Conde
d Barbacana) o lagar da leeretarlo, e pablicoa
omi aaraaoria aobre oa prtdoe axtiftciaea proprio*
ao clima e tarreco da P*rto-al, aaaia c wao lea
bao) depon Cea oa logisa doa aoana da laeona
aaadecaia, Aateai Djeoiagaee do Peoe, Joei de
melle Brerccr, D. M. Jala de Faro (Conde do
Vitntairr, a padre Jcio de Liareiro.
Actaa, poren, de proaagairaaee na apreeiaolo du
vaaaaaaio vallo, h qnaaa aataaiea aoaeagraado oa
Coa, arja-noe licito dar aaa idea da per-
qaa tAo iloatre portagera acffreo ao aau
paia (eirroaoraada aa grande parta aa
attriaaleoSaaoaeaej iallmoa), e qaa ate certo
pacte padaria dtaaalpar oa atuonar a falla A)
daa aaa variajaajaaaoriae, Coa
favaaadbw dletlBeto botaafu cota a aataade<
ptoiaeoiado aqce de Lafoea, i qoal deven (l-
veo nio enerar a eer preae ; pora a tenacidad*
da aaraeraicAo daa iacnlcadoa nao jacobinji
attinriu ul ponte qne o meamo Doqae da Lafoc
ae oii livtoa de torer-ee anepeito ao tnteoleot*
ral da polica u'aqaeUa pocha (Diego Ignacio
Pica Maaiqae), Crrela da Serra ea vio obri-
gado a veltcr de eeve para Locdrca, eoaae neibar
ae dnpwcoade da aHaTclae cdkiee expedldeo pele
referido laJiadaati gral da pilkcia a'aaaa cala-
Ea'eaW de 5 de Noveabro de 1791, aaaigna-
do pela aapraaaaaocado la tan danta, aa le (entra
oottaa) a aegotofa waonlraeli,i qne elle dea
pela eecraiana d'altada daa aegodoe do reino (ou,
para aaalaer diaor, daneacia) eoatra Lata Laceo
erJ, eoaaaraainta francet em Ieboa, qae di*
icron-lae aocagoeada aer jacobino, aena enao o
mioiefro rcadeate da America do Norte e o tea
leapcetiva as aval, o ave pertieoler amigo o abba-
de CorrdC da Barra, oa qaaee (egnado o nodo de
mpiaanii de aanaao iateedeaW) deviaa ana b -
itacAo aer jWeobiaoa, laaaawataailo qne (eegnn
do o fona.vam; (racceatava artodca aaa qainu
(ea Bcaoo de Prau) aecaaioiila doa Alfiaetet,
vade aoceorriaa aaia pacace, qae dia ficava da
fvarigear.
E lora no dia iaacediato o aeaao leba acata,
Pina alaniqae, diriga entro offiew i aeereteria,
dando por aoipeitoa d jaeobiaee o Doqae de Lh-
(oea, o abaade Joa Cerraia da Berra, e o eabio
aatnraltata ireneea Brooaaooet.
Continua)
o ebefe de eeqnadra Bario de Jact-gnaj e o de
eapitio de fragata o capillo-tenante Joaqun Ber-
maodo de Laaare Bebriabe.
PAITE OFFICUL
loliterlo da alMlIra
Por aecretoa do US da Ontobro foraa :
Apoaeoaado tea c araaaadu qne Iba oompetir,
me taraoe do rt. J 10 da lei n. 9069 de SO de
Beteabre de 1871, eoataado-ee Iba o teapo ea qae
diip ni bridada aa faraa da decreto n.
8850 d. 80 do aarrecta^aat, o jaii de dirato Ma-
noel do Naacimeato Teixeira.
Exonerada: a pedida, a bacaarel Garlo* Deeaiao
de Aaaia Toledo do lagar de jola anaicinaJ e de
uenbloe do tenca de nanaana,aa proriaciade Mi-
Oerace.
a pedido o deaeabargador Jase da
de Aaevado Ocrraaa, da ratelo de Porto
Alegra para a da Certo.
Kecoadaajdo e bacaara Axtoaio Barbea da
Aaa vedo Veiga ao logar dejara maoicipal a de
crpaio* do* tencoe de Atibaae Naaareth, na pro-
vioeiadae. Patn.
niolaterlo da Caerra
Foraa traaatardoa da na* para entro eorpo* :
Na arma da cavallara : da companhia da pro-
vincia de S. Panto pra a 8* c-aptnhia do 3 re-
S'neoto, Pranciaco de Caatro Canto e Mello ; do
regiaeuto para a coapaohia da provincia da
alinae-Oerae*, Joa de Vaaeoneelloa ; da capa
obla da provincia de Minae-Ovrae* para a 2*
coapaabia do 9* eorpo, Bodolpbo Leopoldo Pi-
nbatro Biaaoeaert, e do 2 o-rp
nbia de provincia de 8. Panto,
rio.
nafgafAtaa de aafaataria -. o
a 3a coapaabia do 4*, Jeraioo Mi
aa : do 14* baUlhlj para a 4* coapaabia do 5*,
loto Baptitta de Sioaa e da 5 baulbio para a
4* eoapanbia do 14, Geiaelo Srvalo Alve* de
Araajo.
Poi traneferido para a 3 claaae do ejercito,
ficando aggregado i arma de infantaria a qne
pertence, o lente do 18 bctalhlo, Pranciaco Ri-
betro Coaao, por tar *ido em loapeceao da tanda
jolgado laoapaa d" eervieo do meeao exereito.
Foraa icrencadoa : o tenente de 6* natalblo
de infantaria femando de Oliveira Meateri e o
altere* do6* da a*aa* rea Aaerico Janeen da
Silva Pereira, ata ao* terao do art. 9* J 8* da
le n. 648 de 18 de Agosto de 1863 e art f 3
da de n. 3,106 de 8 de Pevereiro de 1873, e aquel-
lo de eonformidade eoa a 1* parte de 1* do art.
9* da eitada lei n. 648 de 18 de Agoeto de 1869,
por ter ido jalgado ineepaa do eervieo do exer-
eito e haver rcqoarldo.
Por decreto de 29 do paaaado e de ooatbr-
aidada eoa o art. 3* | 1 n. t do decreto n. 260,
de 1 de Deaembro de 18il fo tranifendo
para 3* claaae do eorpo da aneada o eapitio
fiagta Joa Beroaxdino de Qaeiroa.
JlDlalrlo da Agricultura
Fci espedida a egoicte c ir miar :
Minitterio dos Negocios da Agricnltnr*, Coa-
l Obra* PobeasBio ido Jeceiro, 27 de
c^ 1887
i Exa Sr.Eatatoe o art 11 da regula-
arado pelo decreto o. 9517 de 14 de
>_de 188a que, aediaote previa otima-
i o* ex-aenbore* do* easravoa chegado*
60 nono* aprsente* oa libertos aa
orpbio* para o* fina declarados no | 4*,
lavrari o competeote auto em livro ea-
rndo aposta ao* leobore* qna ae moa tra-
to no coaprimeoto deste seo devar, pe-
linfracTio a inulta de 204, applicavel
emanclpaclo, e na reincidencia a
jue sera -applicavel ao rngate do
I da loi n. 3270
i qafvpareeea eoove
gri&rda djfcdireitodo* lib*rto*, e doa qaaes ji fo-
raa readlMaoa a etsa prvsideocia exeaplares ia-
peesaae, qne torio *ido convenientemente diatri-1
baidoa.
Aeaia eoa eocarregadoa da aatrisala como ao*
jaize* de rpalo* rdtommedar V. Eic. moi ter-
Blnaotoaeoto a eieropuloea ooeervaneia doa deve-
rea qne laei tsraa ineabidos pelo* || 1* 4
do upracita lo art. 11, ooapetindo aoa jmaea dar
eqata BMnediata a V. Ese. de todo o qne oceorrer
a tai W*peilo, e ficando desde ji prevenidos de
Se. at o ultimo dia de Pevereiro de oada anao,
vario ter feito ebegar a essa presidencia map-
pas indicativa* fe ;namero de libertos qae lh'-i
hosrverem ido aereaaatadoa no correr do anno an
tenor, coa declasacio do numero daquelles qne
nitro h juvereaeido bem como das moltaa qae
pof tal tiverea aid-o apostas.
FrovideociarA ontroaim, V. Exe. pira qae os
diU) mappa* aejan convertidos ea aappa geral
doaoal cooata todo o qae hoever oceorrido nessa
a tal reepeiti, desando o mappa geral
ata secretaria da Ettado eos primeiroe
Abril.
Dos guarde a V. EseRoirigo da Silva.
Sr.'presidente da provincia de...
De igual thecr a todas as presidencias de
provincia, salvo aa do Aaasoaa* e Gear oade
na) exiatem eaoravot.
>
""* arui mappa
. 260, do anal coni
de 1* prdUnciaa
(o de eadjbr a ed
diea de Abr
Goyerno da Pro vi acia
RELATORIO roas ejaje a Exat-

da rntregaa a ad
fe OutMOro de 1
JoaqaJaa de ouia

Pedro \ lenle de Aieve-
atraeo da provnola em 1
9, aa Eiia.. Rr. Dr. Ignacio
aa, 1 vlce presidente.
. (Cottmuptfto)


O juis de direito Fraaeelisio Adolpae Pernira
uiaaariea para o lagar de deaeabargador da Be-
laoaa da Porto Alegre.
Julse* aaaieipaee e de pistos:
Da tenca Santo Aotio, ea Peraamboco, o be-
cbard Losa Cardas Una.
Do de Petrolina, na ssesase provinds, o baeha-
rd BteaeaLeealeUi de Doria.
De de^S. Franqueo, ea Santa Catbarina, o ba-
charel Jvae Lopes Villas Boas.
Dotde Mariansa, ea Masas O eraos o bacnaral
Virgilio Moretoobn.
O bacnaral Hera'no Martina Carvallo para o
logar de jai* da diris da maaira da Boa-Vista
do Tocantios, de l4 entrenis, em Qoves.
Foraa retbncados. por dmela da enema data,
oa eegnintee omelses da gaarda nacional.
O tasMeto-corosel eoaasaodanto do antigo b*
batalaAe de totalitaria to municipio de Marae na-
pe, to Cear Tito Nacen d Mello, ao poeto de co-
ronel ; o coronel MarcioniUo da Bilveira Lias,
eosseaiaedante aapartor des sscaieiaiea de Beato
AatAe Besada, ea Pernambcea, ao aeaa* poste;
o mato* Macecl Alvos Maseeraanc*, eeensandaato
da 10* scele do batatbio de intontoria de comar-
ca de Ont nocir, aa beba, ao sscaao posto; o ea*
piale da S* eempenhia da 1' scela do baalaio
da reserva dea enmarca* da etpttol e Necea Sc-
obera da Ceaee co da Berra, no Espirito Beato,
Prederieo Martina de Aaaaboja Meirelles, no ees-
oso poeto: o eorooel eoaacadaste^eapenor da co-
marca de Santa Mata Msgdalaos, no Rio da Ja-
neiro J* Trisslra Portugal, no aeaao poeto ; o
r naal tnaarsi*snT Bcairia da comarca do P-
rakv, aa atecas pin linas., Laia Aatonio Qaieia,
poeto; o toeeate-ejtoasl commaidsaia
do 42 eorpo de eavallnna da enesarm de Bcjc, ao
Bio Qranda do Hu. Joa Crrela da Silva Sorba,
posto; o seejor ajsdaate da ordene do
aatigo eosassand* saperior do ssvatoiplo de Mar d
Hscpaaba, en Misa*Oaraea, Agnetiabe Pertetnto
Montebo da Salva, ao posto de baceta amocil, o
sattor aja daa to da mil asa secretorio a^rel de ecm-
cnedo npartor es osearen de Ri- das Mnrtes, ea
Minas tttraea, Locas Aelonio Daarte, ao lataao
a o eosoael Antonio da Silva Paranbos, cota-
aarpartoc da eoa-arca do Bi Paranaavba
esa Ocvas, no a .aau posto.
Foraa Riseetrrade*: Joaqnia Cavaleanto de
Albcqoerqae ae posto ds teonue-coroa*! onxcnas-
daato dr> 64* baralblo de infantaria da comarca de
Pan d'Albo, ea Prroaaboeo; Rete Crrela doa
Pnucrea, idea, idea, ideo* do 55* batalelo de in-
fantaria da ssestaa eomotea
Forasa aoaaeados para o Bio Grande do Norte:
Affooae Scralva Marelo, mejor aja danto do or-
dene secretario geral do eoaaaado saperior da
comarcada tapial; Antonio Ferreire Borgra, ida
idea Ideas, das raaareaa do Aseo e Moaaord : Ap-
poliasiio Joaqain Barboea, eapitio qnartel-mea-
tre de conaanda parior da ana*rea da capital,
e eeoei Cynllo dos Santos, capillo qnartel ace-
tre do sus*mando raperior daa cotcarea* do Aec e
PJjsjirl.
Feraa dewgncdos os 54* e 65* baUlbdaa da in-
fantaria da coasurea de Pan d'Albo, en Pastea-
namhaeo, para a ella fieerrm sgrrvgsdcs ea le-
cela mincnls Ftaactoce Vidal Aianba Meato-
aegroe Praaee Vieira de M lio.
Alada Ibraobree teapo para eserever as prefae
aaa aistoriaa iacdit.s (qae trs pabliear) de D.
I, D. Daarte D. Atoaos V o D. Jete 11, as
aimeosno due rocnaaantss ese cortea e reepecti
ve govemo civil, asnapcacaeds o* sea ea dia
re reditas
mtrodococs*
a aeollaecAo. Ea
taambem a pabttsecAa da
aaraaese
sene da peces de qne
*i*^reoeias seas ae deve
vida do iafanto D Doatto (per Aadr de sssnba)
e daa obras postbesaae de Pedro de Andreda Ca-
asaaa (eme e>tavam^iaaditas).
Poi edeeede ea Boma ende tocan nrdna de praa-
h-tare ea 1775 teode sida ai aoseds| seca grao
de doctor ea direito eseoaicc patocsave^sadad* da
Roma. Fa d'aoi que o Doqae de Leideo ( Jslo
de rasnofV l^aceds veita pele llana, o uaexe
ea sea isesncaaia para eoa elle vtr totea/ a nos-
opncioa di
o art. I dd
fJUSTigA
creto o. 3,322 da 14 de Jolbo prori sal
to, nos officios da tabelli&o do publico
xas do termo de Taqaarctinga ;
I ale te He 4a arlaba
Ea 37 do eorreatel'orea nonaadoa Alfredo Ri-
batro P.laeiro c TJpbUe Negceira Alves liar-
boa seerevonan, esto da cineoeoira Atieso
Celso e aaesile da corveta de iastraeci A
Fot iraoaferido da X* para a 3* lases o capillo
de Fragata Jee Bercardico de Qae i
Poi exonerad a pedid) occpttl de fragata Joco
Ooooalvea Daarto, do legar da cap'i i do porto da
provincia d Rio Oraede de Bel e aussscln para
scsntsteU e e eapieo d< fregato Carlos Fredurieo
de N roaaa.
r nnrtorta il* 39 de Oaiabro Poi ocmea b o
eepitlo de toaftte J aoaealva Dearto
ssaedaete d pnatiangea Oaata barra.
' Foraa rasWaade* : ce aeetc de vise alaaiiseto
' De eonformidade
aegaictes aerveotiea :
JoSo Barbota de Soasa, e 30 de
judicial e aotas, eacrvlo do crime, civel
Emento de Oliveira Cevaloanti, de 'a de Setembro, nos offi:ios de 1 Ubellilo,
eacrvlo do jary e de exeonces crisnioaes. do termo de L'moeiro ;
Nemeeio Carlos Soar-e Vilella, a j&^jjsjdjsj'embro, nos officios do 2 Ubellilo
do pabtioo judicial e noto, eacrivAevdo IheM o exececSea citeia do fcrmo de Bom
CDtelbo ;
Affooao de Hoilaoda de Alboqaerque Mwanhlo, a 26 de Setembro, nos officios
de eacrvlo privativo de orpblos e ausente e do crime por distribaioto do termo de
Naaareth ; #'
Tenente honorario do exereito, Joaquina Cordeiro Falelo a 29 de Setembro,
noe officioa de eacrvlo de orpblos, proved/>ria do oapellaa e reaiduoa, civel e crime do
termo do Brejo.
Esto ea opneurso oa offi rio de 1 e 2a Tabees de Iogaevira, Correotes,
Alsgo* de Baixo ; 1* de Bonito, Graranbuns, Granito o Altinho (nico) era de easr-
vio do jury da Altiaho e Corren tes. .
#. Doa actos, em seguida transcriptos, conaU o que ae deucom relaoAo ao prose-
dimento do juia de direito da ornare do Limoeiro, qoanto ao concurso de nm doa re-
feridos oartorioa, oo qoeJ pro vi Ernesto de Oliveira Oavalcanli, motivando eatar aquello
jais snjeito a prooesso criminal.
Palacio da Prmdmtcia de Pernambuco m 3 de Mato do 1987
O presidente da provincia tendo en viaU a correspondencia official trocada
com o jais de direito da comarca do Limoeiro, e verificando:
Qae at o anao de 1864 exutiam no termo daquelle nome 3 officios de juati-
ce, a saber : .
1* Tabellieo de notos, eacrvlo de orpblos, ausentes, provedona, capsilaa e
< residuos.
2* Tabello de aoUa, escrivlo do civel, crime o execaclo civeis (deetoto ge-
ral de 30 de Janeiro de 1S34.)
Eacrvlo do jury e execacSea criminaee (art. 18 do regulamento n. 122, de
2 de Pevereiro de 1842, e trt. 108 da lei n. 261 de Dfsembro de 1841.)
* NaqueUe anno, porm, a le provincial n. 602, de 13 de Maio, jeparou urna
das eerveotiaa viteliciae, a de Io Ubellilo da escrivauia de orphloe e mai* dependen-
cias, annexsndo a i escrivania do jory, na qoal bavu aido prvido por decreto de 27
* de Fcverciro do meamo anno, Herminio Delfino do N-scimento Lims, que assim fi-
< coa acoamulando os officios de 1 Ubellilo e escrivlo do jury
* NesUs condesa, Laii Freneisoc Barrete de Almeids qae por decreto de 2
Marco de 1863 estova prvido no 1 Ubellilo, fieou apenas com a escrivania de or-
phlos e snnexos.
< Por decreto de 13 de Novembro Je 1867, foi consentida a permuta que fea
* Bsrreto de Almeida do seo officio com Jos Polycarpo de Freitss escrivlo do Feitos
* da Fasenda Nacional deata provincia.
Em 1877 (portera de 17 de OutuSrs, de eonformidade oom o diapoato no
art 4* do decreto a. 4668, de 5 do J*neir4 de 1871), foi aceita a desistencia, qae
tes Jos Polycarpo de Froius da servenfca vitalicia de escrivao de orpblos e mais
annexoa do termo do Limoeiro.
Sendo aberto concurso para este officio a IR d Deaembro do dito anno,
apreaentoo ae concurrente o l' Ubellilo e eacrvlo do jary H-rmino Delfino do Nas-
cimento Lima, qae, por portera da Presidencia de 12 de Mareo de 1878, foi no
meado para eervir provisoriamente ; nomeaylo esto qae foi confiraiadaepor decreto
de 8 da Janbo do aesao anno.
* Campria, a visto diato, por em eonooso o officio d"l Ubellilo do jnry, vago
pela aomeaclo e soeiteclo da escrivania de orpblos pelo respectivo fanocionario,
3oe nlo poda accamular os dous officios privativos (avuo n. 230 de 18 de Junho
e 1877} a nlo aer aaa ae nullifioaase a lei que os soparon, a 602 de 13 de Maio
de 1864, entlo e alala agora em vigor.
Entretanto, a Aaectnbla Legislativa Provincial, comprebendendo isso rnesmo
fea sabir senecio am projeoto de lei annexsndo o offio de 1" Ubellilo do Limoei-
ro ao de escrivlo de orpblos. .-*,.
O ex-preeideote Dr. Adolpho de Barros Cavaleanto de Lscerda, a O de Ja-
cho de 1879, oegoe, porem, tanoclo a eeae predeete, por entender que nlo consulta-
va, e antee prejadicava, es interessee da administraclo da juitija.
Em 1884 de novo a Asaembla lsgisba no meamo aeatido, e de novo dei-
xon o proiecto do eer saacoioaado pelo ex-presidente Desembsrgador Jos Mnool
de Freitae, a 25 de Janbo de 1884, o. nformando se e Aseemblee oom as rasB-a de
nlo lncelo, conforme communicaclo do rsspectivO aecretario, de 14 de Maroo
nal limo.
Estando, portento, desde 1878, vagoe oa officios de Ia Ubellilo de notas e
e eacrvlo Jo jary e execaoBee crimiaaee da Limoeiro, o ex-presidente aonslbeiro
Joa Peroandea da Coate Pereira, 22 de Pevereiro de 1886 ontciou ao jais de
direito. do Limoeiro para que informasse aobre a daU da abertura do concurso, oa
qasea oa euharaoea qae ao cumpri ento desae daver se tom opposto (Decreto n.
420 de 28 da Abril de 1865, arte. 18 e P)
Em 8 de Mareo aegunte p jnia reepoodea que dexou de abrir concurao por
* entender nlo dar ae a vaga dos officios :.
I porque o serventaario Herminio Delfino do Naeciosento Lima, prvido por
* decreto imperial, Unto em ura como em outro dos officios, sendo no de escrivlo do
jary, a qae fot depois eaeexo o 1' Ubellionnto, por decreto de 27 de Pevereiro
de 1864, e aa eacrivaaia de orpaloa por decreto de 8 de Jaubo de 1878.
< 2* qae nlo ha impossibilidsde no ejercicio dos dous offios, porm conve-
niencia ni aooumulaeSo, sendo a hypothese precisamente a definida no aviso n 319
de 5 deOutubro de 1871.
c Nlo sendo estes motivos procedentes, como foi declarado a este jais, por ofi-
cio de 18 de Fevcreiro ultimo, por isso qae :
< 1* a nomeaclo posterior para outro officio de jastica, importa renuncia do an*
terior, senda ambos privativos (aviso de 18 de Junho de 1877)'e smente As-
aembla Legislativa compete o direito de annexaclo (acto addioional, art. 20 I 7).
2 que nlo se trato dos dona offi os, mas do facto de estarem separado por
por lei, notando ae que e aviso ciUdo n. 319 de 5 de Outubro de 1871, em ves
de favoravel eraj contrario & prntenolo do juia. ,
Este aviso suggere a segonte duvida : .
e perde o offioio o serventaario vitalicio que nomeado para aarvir outro : e
posto a coaiffirso P ofijeio que assim vagar antes de aer a nomeacla
fl|Po govenio jmpen
t E responde : ^* *
Que o serventurio viulicio de um officio nlo perde pelo facto de ser nomea-
do para exercer provisoriamente outro, salvo o caso de incompatibilidade entr am-
bos, no qoal aceitando o aerventaario a nomeaclo provisoria, renuncia tcitamente
4 mercA privativa.
E' o rnesmo que reproduz o decreto n. 9,420, de 28 de Abril de 1885,
186, e significa que nlo basta a nomeaclo provisoria, devendo sguardar-se a
tiva, qae justamente como se dea no caso em questlo, para entlo ser dei
declarada
mais -deligencias
a vaga.
* Concias o officio recommendendo a affixaclo dos editaes e
do concurso.
Esta ordem foi reteirada por offioio de 9 de Marco, qae o jais responden
a 12, insistindo em sua recosa, porque, diz elle, a faculdade que tetn as Assembas
Provinciaes de annexar e desannexar carinos, nlo impede qae o govemo geral os
accumule, nlo sendo aceitare! o aviso de 18 de Janbo de 1877, por lhe parecer ter
o effeito de derrogar o art. 18 de 3 de Deaembro de 1841, que determinoa qae os
presidentes daB provincias nomeariam provisoriamente os eBcrivles privativos de
jury, podendo recahir a nomeaclo, nos lugares menos populares e onde houvesse
poaoo expediento, em algom dos escrivles existentes, e principalmente no de exe-
$oea. v "
c Por offioio de 31 sinda esta presidencia fes sentir aquella juiz nlo ser rasos-
vel sua desobediencia ,
c Qae o govemo imperial nlo faz accumulscoes de officios de exclusiva compe-
tencia das Assetublas Provinciaes. reconhecendo ao contraro que suas reolu-
coes, anexando- ou desannexando officios de justica, devem ser executodas desde
logo. (Decretojde 1885, art. 13 ;
* Qae o art. 18 ds disposicoes provisorias, s que se referi, de 1842^ ulm
de nada ter com o caso em questlo, porquanto, dada rnesmo qae ainda boje os pre-
sidentes de provincia nomeassem provisoriamente escrivles de jury os de execujoe*
oa oatros, estova entendido que ama tal attribuiclo nlo importuna revogaclo do
poder de legislar das Assembas Provinciaes sobre o assumpto, e menos ainda da
lei vigente n 602, de 13 de Maio e'e 1864;
< Qe, decais, neo o presidente fez Ul nomeaclo ; o serventuario Delfino do
Nascpento Lima foi prvido noeffieio de esorivlo do jury, por decreto de 27 de Fe-
vereirp #0*1864 ; a lei provinaWl n. 602, qae annexoa mais o 1 tabellionato, des-
annexado da eeorivnia de.orpblos, que ficou oom aquelle officio de menos ;
* Qae a douttyia do aviso citado de 1877, de qae a nomeaclo definitiva e
opnsequente aceiUcao de aa officio privativo por lei de ana eraclo, importa ipto
faeto reauncia do anterior officio vitalicio, est de aecordo com a competencia das
. Auemolas Provincases de separar ou reunir os officios, e nlo derroga cousa algu-
ma (aviso n^&6, de 19 de Janeiro de 1872) ;
< Qae estando desannexado por lei posterior nomeaclo de Herminio lima pa-
ra escrivlo d jury, o Io Ubellionato da escrivania de orpblos e dando-lba a lei, tem
coocurso, aquelle officio, reservando este qae foi sempre exercido-por oatro serven-
taario privativamente, declaro ficou a existencia do dous officios distinctos;
< Qae sua annexaclo por nomeagSo de ura s funocionaro, importara nollifi-
ocelo pelo poder exeeotivo da iei qae os quiz separados e privativos.
* Nlo obstante o juia de direito da comarca do Limoeiro continuoa nlo que-
rendo sttonder.
Fot qaando, por officio de 16 de Abril, marcoa-se lhe o prazo de 15 dias
para dar camprimento & ordem.
c A isto responden por offijio de 21, qae desistia do prazo ; que continua a.
entender, e cita era seu auxilio o art. 14 do decreto n. 9,420, de 1885, qae o go-
vemo imperial pode reninr mesis pesaos, dous officios, qaando os rendimentos
alo tenues, independentemente das Assembas Provinciaes, e foi o qae fes, diz
elle, no caso presente ; qae nlo tonda s presidencia lhe indicado disposiclo legal
qae taxativamente decrete a renuncia de Herminio Delfino do Nascimento lima, dos
officios de esorivlo do jory o 1 tabellilo, pelo seu provimento posterior no cartorio
de orphloe, oo incompatibilidade ua aocumulaclo dos officios, nlo exe cutara o art.
152 o oatros do decreto de 1885 sobre o concurso.
t E como com este procedimento o jais de direito da comarca de Limeeiro,
bacbarel Antonio Ferreira de Soaza Pitanga, desobedecen e dexou de attender ama
ordem legal desta presidencia, negando-se ao camprimento do citado decreto do po-
der exeeotivo e procara privar que prodaza seas efioitos ama lei provincial, dando
forc a projectos nlo sanccionados, o presidente da provinoia resolve, para qae nlo
seja por mais tempe embarazado o aervico da jastica' no termo de Limoeiro, que se-
jam affixados pela secretaria editaes, ann uncan do a vaga doa officios de escrivlo do
jory o 1 tabellilo do Limoeiro e convidando os pretendentes a apresentorem os seas
requermentos no preso e com s domis formalidades regulamentares ; sendo, en-
tretanto, este acto sujeito deliberadlo definitiva do Exm. ministro da justica, a
qaetn se remtase, com todos os rocumentos e lea provinciaes a que se refere e
manda que igual copia seje presente ae' desembargador procurador da corda para
os effeitoe legaes. I
2.a seoclo.Palacio da Presidencia de Pernambuco em 24 de Setembro de
1887. Rico, e Exm. Sr.Cumpre-me scientifioar a V. Exo. do procedimento do
juiz de direito da comarca do ajimoeiro, bacharel Antonio Ferreira de Soasa Pitan- .
ga, com retoclo ao provimento da serventa vitalicia dos officioa de 1.' Ubellilo do
publico judicial' e notas e escrivlo do jury b execucoes crminaes do termo da
mesma denominaclo. "/.-*
Tendo participado a V. Exe, em offioio numero 101 do 3 de Maio ultimo,
tado quanto entlo se bavia dado com referencia aos mencionados officios de jastica,
o qae se verifica das copias annexas, e devolvendo-me V. Exo. por aviso de 2 do
correte mes os papis relativos, afim de proceder na forma do disposto no decreto
numero 3,322 do 14 de Julho deste anno, revolv prover, vitalietamente, por acto
de 9 deste mez, nos referidos offinios, depois de findo o concurao, o cidadao Ernesto
de Oliveira Cavalcant, qne se habilitou com as formalidades legaes.
O juiz de direito, porm, tendo conhecimento do meo acto, sera attenclo a
disposiclo expresaa no art. 287 do decreto numero 9,420 de 28 de Abril de 1885,
resolven, sob petiolo do escrivlo de orpblos Hermino Delfino do Nascimento Lims,
expedir mandado de manutengo de posee em favor1 deste serventaario, para qae.
accamalasse Umbom os offi .ios em qae bavia sido substituido, at qae pelo Govemo
Imperial fosse decidido am recurso que o dito escrivlo de orphlos dia ter de inter-
pore que o jais declara j estar interposto, como tado consta das copias annexas.
a Como ve, poia, V. Exe, est este juiz, com seo procedimento irregular,
anarebisando o foro de Limoeiro ; pelo qae, em cumplimento da mea dever, solicito
sus romoclo para outra comarca, nos termos do art. 2.* 2.* do decreto numero
559 de 28 de Junho de 1850, por conveniencia publica. Dous Guarde a V Exo.--
Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Samuel Wallace Mac-Dovel, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Jastica. Pedro Vicente de Asteoedo.
Juiao de direito da comarca de Limoeiro aos 16 de Setembro de 1887.
JJlm. Exm. Sr. Tendo expedido em daU de bontem mandado de manute.ncAo a fa-
vor do serventuario vitalicio dos officios de escrivlo do Jury e execacJJas criminaos a
e 1. tabellilo Herninio Delfino do Nascimento Lima, afim de continuar a exeroor
anas funeco^s legaes, at que pelo Govemo Imperial seja decidido o recurso, qaa
interpos o mesmo do despacho de V. Exo., qae nomeoa oatro iodiviiuo para eswr-
cer ditos officios, passo as mos de V. Exe a copia da petiolo daquelle serventaario
e do respetivo despacho, afim de aer tomada na conaideraelo que lhe for devthu
Deus Guarde a Y. Exo. -Illm Exm. Sr.Presidente da Provinuia, Dr. Pedro Vi-
cente de Ase vedo.-Antonio Ferreira de Sonsa Pitanga, juia di direito.

fino dosej


i..
11
!
m
- a
H
Copia.-Illm. Sr. Dr juis de direitj da comarca do limoeiro Hermino Del-
Nascimento Lima, tendo lido na folha ofii.ial a noticia de ter sido prvido
Ernesto de Oliveira Cavalcant na serventa de escrivlo do jary o exeaacSes rii-
naea e primero ubellilo deate termo, e como seja o supphoante o serventuario decae
officio por mero! vitelici* que delle lhe fea Saa Magestade o Imperador por decreto
do 27 de Fevereiro de 1864, como prova com o respectivo titolo, vam reqoerer a
V. S. se digne manutenil o na posse da referida ser vl>tia, visto tero Bupplioanto
de recorrer pera o Govemo Imperial da nomeaclo que para ella fes o Exm. Sr.
fjf-

Isaa


Diario e f^raambowiTerjpA-eira 8 de Novembro de
o
fe receber aereo. Zm 16 fl.....aro do H. H.
c Uva iuMiW- ia eoUeapilba do 200 ru. D^ipacbo. A.
{kimuI* iUegal a oomeaolo ferU pola presidencia da proviooie, alo eo por M-,
Ur o nffittT- 3~ decreto Imperial qae provoa o tapplicante ao offino, cont por Ur
sido fox nao ToUfl* do rt. I.* do dooroto numero 3,332 do
o qul manda qao taca provieaentea ejanj feitoo. polo*
legi.Uclo anterior ; o oto toado oido oeU observada, ritto
pediln p^UproudoiijiwaMM^iiila^li rin art. l_do
Moto Hado fo ooi os favor
uir aamra foaojjean, qut osar te
do 1886,
a rido regulaananto,
pooo o cotaaooau
c be compooot.
O eaarivao
rooMttkU i
i 1881. A
< Bernardo Qi^Bm.
de K. Lama, o-
considerando qao
14 do Jolbo ultimo,
do oooordo eooi o
ido oo oditooo os*
oto do 16 do Aaril
162 o toa dorofo-
e m capacha, afioa
Liraooiro, 16 do Sol
o.O ocrro*o c
(Contina)
tumo da nmi>acu oo du
KOTBfBBO DB 1887
sarro do"
lo
.do atraail.
Alfredo o Oiiveire
aja coa afoeio do aojo 4 Tbaooereria do
Abo* Marqoos Poroirt do Bago Banwltfdo
DE 8r. Or. Manoel Euphraaio Coma moita
digno prooidonte da, provincia. O chefe
a Caragi xrfraraB o w. Bogo-
rtafuU

. Tondo oUo a perorad a a
lo alo ha qoe inferir.
Capttio Antonio Sasaioo do Lyrn Matk^In-
o 8r. ooaaasaadaote raporior do Osaron
aabasol ijm
BMB OMlll
Earteqaio Cavakaato
do Aonoquciqoa
Valonee*. Mo-
ma Bentao.-pSiat, ooob oo ooori
* de
de Quintal Berro.
floo* Comeifo Maeiel do Salva
paita i n ooneedeodo a 1 cenos requerida.
Jm BeynBamdo Peraaire de Araejo Baldan**.
teso, ooob matado do ordenado.
JoeHsoriqoe Teiaaira.Sao,* t
io*nte da


Coronal Joaasofoi Doibooo do 8oaam
Pooo portari* ceceedendo a liceaoe roqaerida.
ImhUto Lyeurgo Jote do Moli. -DoflKaio
osa oficio-de boje i Tbeaoorarra do
T ibIi Mihtio Thocsaa Oaaen
portara coocedeodo o liceoca reqoerida.
Moaoel Francisco doa Sonto. -Si, com 00
?esicimentoe a one tiver iu-oito.
Or. Pedro Delpbino do Agotar. Boqueara
rMmio Ftaueafoo Orna.Prove o aaf.pliaaai
Oojae-aJeja-
AatoeTde Alleloia Patricio.- fi, veo vona-
axntoe. ..
Jane Candido d-Moroco. Ceacedo a ) miiiili
leaoeasde, fienoe o eeptnieaate earigada a pro-
otar anata ao Tbooooro Provincial do roeolhimsa-
to do toteria que Km do aer labatttoJda.
Baenarel Silvestre da Rocna Weaderley. Par
lasei anata data i Tboocorana de Psaeada aato-
riaei o pagamento da qaantia do qaiobeatooaoM
rau alar do escxax* Uoooria, arbitrado ooa
recarao, peraote o jota do diroito do comarca do
Barretro, rntorpoeto peto cotloeojr da itbooii go-
rat, iiiiIiiii o oacio do joii da aaflOl I da
torrente.
Soeroioria da Prooideneio de Pomoaiba
7 de So.oa.oro do 1887.
O porloiro,
F. Chacn.
OO
Kcparilco ala Palela
2* socolo.-N. 1015 -Secretaria do Pe-
he de PeiMaaibo, 7 de Nereoobro de
1887-IUtn. o Exm. r3r.-Partioipo o V.
Exc qao foram reeelatdoa Oaoa de De-
tenglo oo aegaintea inditiduo:
dio 5:
A' ordem do aabielf gado de Santo Aotooio, Joto
Miguel Aotooio como diaor Jotro.
A' ordem do do 1- diatricto ds rregoooia do Bd*
0/nta, Aotooo Tboaao EUptiaU, oanrid por
Barata, Aotooio Uaptiata Patea oda o Podro Mo-
breoe S .au, p .r dietubioo e ooo do
Wj dia 6:
A araba ordem, Jad) Aleasdrirw Beptiota do
galos por ttoOoibiiia
A' ordem do dotogail do 1 dUtoieto da oapiul,
Alexaadr Feliz 4 Soasa a Praoeisco Petix do
Soasa, presos em flagraate por crimo de tentativa
de m >rte.
A* oodem do sobdelegad > di aato AoOsmio, Ma
aio Eioa de Lom. Aotooio P.oUlrao dao^soooo,
Detmirj Qerald) 8ergJ,Samul Praaniaen do Su-
imeato e OJiadino Jos da Silro, por dlstarb'? a
oo do arapaa tcfaaa.
HsaXeas, depo de 4 l/i horoe da tordo foi mi-
rtriiJi ovio (-lepbraa de qao so taaie aoooooaca
n.aiii preteaf i em Afogados onde estove aserta!-
awote fonda o anbietegado toeri Migoel Nooeo
do Preius, e besa aoshn mai oe doo iuoivldeee
pcooo oa oceooiao, notaedo-ao eeesa aaaliiao* que
anuriii* proveair.
I-no -diatacoeate aeompsoaado de 10 proeoe de
cavaiiaria, do eoaimaidaate da guarde cvica
doo medios de poJici dirigi-mo qaelle rogar,
oede comeff-ito eoeootrot o oubiol'gjdo eooarem
ioriaieote de pwabal oo a i a ana, eo lado oeajeordo,
e h-'r AWiaodre Flix do Saos o ooo irnJ >
Fraodsco Feliz de Snoaa preeoa ao qaartol, toado
ote asi ferim-Bto do sabr a* eofceea, o oeoetlo
daos bojias do Tovoivor o avoi carros feriasenU
asm ia|i iilieMOiemotin a* rooto.
Iaf^rmoa-oo-a* qao eobdalfgaio Migeol, Oo
txercieio de tea fuo^eoo, qoeoda procorara evi-
tor, > oeeerdo eoa as pootoroo oaeaielaaea, a aba-
siv* esiaeel do se ioroooor bobada osointsweaa.
ooo damiagos na venda de AUxaedr, eo ame Cesa
ido d arcapoitadn por voseo leve de sor roe ai do
pe)j retarido Alexaadro a panbal e pialla, tr-
vaado-ae laets oa aaal reoebea Oigaol sqo- I-
foriassata, e oeoa Aloaaedre aea aanava,
na acuda depeta, peoearondn tesser eVadoroo o*
awimsatai qao aiaaoieaal.
Pa mtrar iimedlotasaente no exereieio da iob-
dolaxaei* o 1.* oesflwti AdatsOia lveo Paleio
aToostcO, o ebajaadi vatio fiolrgado ioibi-ada
presidir eerpos de deUeto, o abrir o iagoeoiie^
ojae foi eomeoaoa aoeato por ao sato do pergen-
ias requerido por parto do Ala
A'. S aorae do ame as
aaana da Caaa de OoteaoAo
eoheda oo presos de eo* oo trata, retinado ato
pora miaba reeideeeia aem qao aada nooveeoe qoe
orag reparo.
Partioi^oM-mo o doloojado de terejo do Rio Pkv
amos m ulao datado do S5 do meo oe eOobro
prximo fiadi qoo oa asile do 17 d'.qoaile m-s
pr o to o iadividoo do eooM M -noel Moaletro da
Silva, por estar piuaaeeln ao art. Ki do eodig,
orimioai coas esa doo oeosrao doo fanmsatm ra
Veo matiiadei e oeoooo do X Goraido Lopes,
onah ni p r Baiear, f*eto aate qoo tovo higr
ao du 29 d- Mires do aaeo prximo pomada, ote
tama do eogsae IlbMa porteoeoem ao tormo
4e Mis.
Ai^d por eMoie de 2 de eorrente, parrjoipoa ove
oqu- lia aotoridade qee ao dia 50 lamaem do re
lar ida mes o om torree do eagoobo Oqaairos do
9. atrios do frereesi de m. Ooaew de Uso
do ( raso do ktio Putsoueo, o iaoivtoow de aime
Sargia Igaacie doo doatoe aneeoirroi eom o asea
da* B-i.t. Jo-0 de .Hrtt'Aaaa.
O ariana so fu pr-so oej figraote o o reopoe-
trvo avu-o;*do tom o eooaomanoto do taeto, km
pi.....m oratoria abri o i sjj iiliaMi im|Oamo
oaalmaai a aeiM pcooegae do oooordo eom loe
Ammm Aogaeto de Crrareo erroaj,
i m ter reeooomi 1", aea'a daU o nar-
es* de cargo de delegado do l.< dtotrioto da os-
asma),
Doaw^aarde o V. Exo. lilm. o Exm.
DUPACHOd
JtOVKMBBO
DO DIA 7 DC
de 1887
Joto Pereira do 84.Fafion ao aa ootaa
da portara de lic:nca.
Mara Fraoaiiea dw Cbaga o Mar
Weadorley.Inforojo o Sr. ontador.
Joo Bornardioo Forroira. -Iaformo o
Sr. Or. administrador da Rocebedoria Pao
vimcial.
BelUraioa Jomatbaa Corroa de Araofo,
Epphaaie de Limo /oire o Feebella
Aaaaka do -Hirondo -Regiatro-ae e faflea
eo aa ootaa.
. Ponto do OytBnaaio.--Ao Sr. pagador
eo devidee ae.
8oa.-Heja
r.pi
..rlM Prejr-lBClaVl
DESTACEOS DODU DE sTOTaEaBM D 1887
oeqill ssaoaed Pororra PsBtoo, imt modrT
gaae Barrio, Joei Beatos do Oliveiradomiovooood
Bodrigee Bekl, oV 1* aeoedo pare informar.
Astoeio Perroira da CoeU. tktleteoa a cai-
gencia da 1* seecao.
OMvetra Oeotre ft GS:m.
Ponira Perroira A C e Barinotoasea 4 Cko-
dofevide oe vate das msormaesos.
Taevee Maa de Jasa.-Informo o saooio.
QreoOieao Martina m aA* ) eecdo pare oe
derMoatau.
\11AR10 DE PERH&HBGCC
BECIFE, 8
OE NOVEMBItO OE 1887
4a projvlaela
Ctraara Moracmal do BeoMe,
te grande asamero de fonocaiBaiies peblreoe o pos -
ooo gradea, entre eo enea aa principos autori-
dades d provincia, o Bxat. 8r. Br. Meaoel Ba-
fraaio Cortea, preaidrate nooBoado para Pernam-
bnco por eerta imperial do 24 do Ootabro prosiaao
nodo, pieaton jarasaoalo desee cargo, noetem, A 1
bor da tardo.
Em sofalda, ao palee praailiaciil, tere lagar
de poseo, de eme tai Uiiede o
lerm^tsjecripaopoT
'roetoa e^earea de bonra i dopis ceriejoaia
2* betalado de infantari de lino, ativon a or-
Ulesa do Bnra na face* doa ntvteo, e tacanas
em palacio direraea banda Se maaioa.
i
EovA, peis, desde boorteat Sarpoosado aa sdmiais
tracio o Boorado Sr. Dr. Maaatei aToftiain Cond,
ajee eertaateate seoeei tosslir aa oosa morbi
dea qoo actaam no corpo social de Pr re iba en, i
ade dootroiJ-aso eoe alo 4 misado
BBBflS|
qaa lodee eeatem o eaopetentea.
Pare aio parecer qao eeliaaiaa e s*maaeBeeto de
querer putaaor o rmrm de 8. Bzc., abater-noa-
besaos do tuer n evMee oTeeoeo efMloo, ramea -
Uodo-aoi Aqaetlaa cansas, eedoi deixeedo aao 8.
Eze. tenba toda e inicietiv eo eetedo par qoe,
aiajplaeeteata, oonvirlaran
de ano ai
Aocresoeatoa a meme foi ha a 29 :
Eos 19 de oorroate, 4 acate, foram taanimittt
das pelo eamaaBWrp aooerrogodo do
meojoa, do qa temo tratada, aoves
(Boa.
a SasmaV) ella, oootooesTS-oc encontrar met-
ra em melWae eaadVjoaa, asesBajuiiilu m abrir
diariameeto 3 1/9 kilmetros
lavoieo, porem, poder romper molar disuocio.
At sqaoll datt a dliuncit pereorriaa era da
!.? metro.
Cootioaavaao a encontrii'aieiali s de m
Btiaoodo e, mea lagares baizos nade hs vorteotrs
o evo eabeceirss de igarapda, atgnmas oriagnei
O leiieeo aooatfrln, de eerta extensloaso
asete, eiias i, muieo aemdeaaado o apropriad
AUvonea.
a A 10 o meie boro de rntabd do rasado dia
149 dnaabrie.se a lete da eommi no vaojo-qee
oo parcorre, oaaa boma de^raaade
oo berta de matto alto, o eomo flaaoin disteasemio
ido aer otadada, e qoo farie o eoaroaaarro a
regrasso.
m O teaeate Pego moiio toar aoogiado a eom
mioaio ; o poeeeei do potteia e arabfca dores ato
nona e at aquella data
toe.
O transporte do vveres, parda, faaia-se com
u I gama moroaidade pela falta de pratiea doa con
doctor.
a A expedieio test rieliarl ao era trajeos,
nata grande qoaatidade de oecaa e de pareo do
A' 8. Exc, pariameatar iiMemete, aCeiloao asa
me eenieJeacioaa dea eegatiea peblieee, aio oaaa
paad de corto, eo prnaeiro relaaeeer de ornee poico
aova rapto qee raaii', de porto etrea am 4 prono
ota, onfitda em boa aoro aoa aau lottUIrentea
aaidadoo, qolo preeanaa alo aa ouadjtiooa setaaee
da Peraamboeo, ooaaptradaa eom o trae eram ella
aadee de.lSBO.
Tttfit era rolovameoU pooeeaa a divido fon
dada da proviaeia ; ee erOameatoa
aem ieftu o meitea voaaa oam^eUs
damroto ao obras pabti
traoedo pnararia o aecaaomvia mentid aa palea
freo provineiaeo -, reienra aaae catata rotativa aea
eeptritoa ; ora regalar o Botado do segnraaca la

iviiuil o de propriedalo ; om meai, taioa, coa
fiado ao poetado, eatruviam iorrideatea o /atoro,
ooo pareci dasaanviado.
Popis, tadoae
e impradoate
aergiram aa mata eaeiea difiaaldad; finaaeeiraa,
deeiqailrbrarem-aooo m'pimiatne, oeetrna eetrea-
eemaol ao rograaon dm eeapreatimee pera faaer
faoo deepaaaa ordtaariaa. A divida feadadseres-
oeo, o eom oUo angmeatarem oo em bor eoa de
provincia.
PasalloaeoBoato, rntaifeetoa ee a criee do aasa-
ear, pzineipal genero du prodacio da proviaaia ; o
a pereirtsato aoixadoa preeoedesee
o eriee oeoeemico, traaeado
iaataUadeUa
te
D'aM mesete Btraamaati aa pretina doa en-
ees tensado eaberdi-
Eora-
em toda parte do
eodo itlta e traaasao e aanaraea rida.
A* amargaras da provmeia ~-~n o aea asga
ase eaaea asoorridia da 1S84 d lamV
Oeaada, eomeeoa o rea.pao, 0ato.mis. J. pa
granoso aoven o*o do oar. \ toram aappilaBilm mailm aorvieas,
repetadea odievei; pcioa aa a varea peta a mo-
traacAo ponttea ; rodeao-ooo foroa potSaaalt am-
&o foo-aoope^votpara r.n.bUii o eqetlibrio
qaa,aiada
aea divido pro.
eoatiae
e Oatrntar-s eari.meau a acra a Braoaaada arm,
qoe a tesa eiwberbadu. Oe procos do ornear o al-
gjdo, aUiavaeaaeaa, m.birr.m em poaeo. Maa 4
lavoera taltaaa iBOtraopao appiipiaala e di a borro,
tato o. taitam tades jotiemiatoo em aqoelUs dona
o podma gorar. U o anmanrain, qao repneea
oa laVSiOBre, pota qee Otra II
qnoO mee
anda qaa atj
doa eapirito,
t qao eetSeage
indvidaaj e de propriedade
aoaaVanc no rotara.
ooaao astado adeial
traena o
e b*m vi o b
Caeaia qoe olio nada
tdaJH
Or.
deli-
u i oaaBMilo, (iinamadj sos*
do atedinear nns o -ataae^piri
taoot. rvip3 4 paorrincia, qaetaasica
rosta
Polo qa eoa reepeiu, aguardando coafiadoe oo
aataa da S. Bao., eaudamol-o eomo bem aiado 4
torre poiaembec.ea
aauoao.1 Para, ooUado 4o astte
troexe ee eagniatea
JO
an-
Ootae as 23 do Ootabro:
da eoptaracao, aaaaaada poraaBaasra
sao Urcas ae dirreelo da estrada Ra
eeerevtn o Commercio da Aaaaa de 11 4prmideai ia, eaee aa bavrr a cooi-
t4o a diataacia do 6.000 motsoB i
as com ajadairo de
a o loara roaa, loar
looro cb ma^ o o pos-tarro,
oaooelrarln ^|g"~"
lendo
ra*
ex|
a A
egaao. a t
i*eao,elovof
optaste doo
abadae do
pelo
uabalnaeores doaaa
Mal
nos aio tem podido eami-
de 17
a
rrndo *av/+ie
Lomos na citada folna de*20 :
Acaba de ehegar a eota etrrade, rindo .
Parns, n ioteepilo-eapliiiam nmnaol tiiieanfali
ilrigors Paveiaa Laaoaa, Aeao treman iQjbi jrat>-
aomoate a azequibilidade de ama estrada qoe
partiodo da villa da Librea, ao rio Parda, eom-'
moojqoe esta provincia eom a repobliae da fio
livia.
Tondo partido daqui para Santo AaOnie em
Abril do overete anco, m demanda de aio leal,
na Bolivia, atreves das pergosiMimas cacbooiraa
do Madeire, cnegoo 4 Vills aleUa (aovoeole bol i
rieaa aHaada ao eoaflesaeie cV> fieni e Memor)
do eodo eanme a Bemi at a faa do> Oetoa, apottao-
do 4 oaaa 4o eeoedor ataliviaoo Vasca Oteo qae o
reoabee eom detnooatraasea de ravalnoirismo
uoatoatameat, provendo Boaim aem a oommiulo a
ptoziaw e eriopado ui. aaaiuimeiu eaMevaf
Aba o iaeaamvei coronel Labre erraojoa
poseoal pora dar principio 4 na exploracdo, par
nodo dseae logar a 31 de Jutao pama da aoompa
tdmdeale boeea do rto MeaVa Me Dea peloal-
ladido eemadr, o qaal deesa forme Ibe dava ama
prova do bamattenria qae atgava o bem xito de
lio arrojada empresa.
No din t de Agcots parti fla Ribeira Alte
abiado a Madre do Dios at ao porto de Mera
viiee, 9T0 bliamUM da fas, ande ItaeasorOtB
aa tarde de 9.
a A' 11 de maahl aegui a com alalo por tana
a p, poia aio havie entro meo de loeeatoeio, em
demeada do t Aero (-.fleeate do Pera), onde
cbrgoo esm aevtdade algoma a SO do Aamrto, ao
lagar Jeaomlaedo tlmr o Omrt, npaia do na ver
peaaado per 7aaaatrmi o peto aftaaetteUri doo
ladioe A ranea, cojo ebexe a oeoeapaohM at a o
ganda maloca dee refer toe iedaraj.
a A eastaacis petemi'lda pea tapiaaeij foi de
8S0 kilmetros, em 90 dios, daede o lagar Mar
vtlba ao Madre d Dios (Bolivia) at ao rio Aere,
cade o arrojado explorador foi alvo dat mai cor
cardiaco aaedaoooe da parte dos habitante, peana
i atoen aa t ee lOnahieim nata eme aaaba de i ase r
o qao eertameato maito vea ooaeorror para o
progrojao o engraada ai asento do Amasos.
Sao atea ee spontamento qae ligerniment*
de lio udcioso quio feJrs oat
Falioitemoa o eeot lUaatre cidedio palo oa*
/l_,.1 pleodido Iriumpho qoe acaba de cbter, eom o qaal
veio prestar am relevante servico a esta provincia
oaaa eaja iaoalaa|ii tbemimii a bojbb.Ii do go-
vmao taapertal.
dabomoa navrr 8. Ezc. o Sr. coronel preti
deato da proviocia animado baatante a rata ce
presa fpelo qoe deve ficar joatameoto eatiafeito
e reoJioapBi deaee eommettimooto daraate
a adminiattieif *.
Patrft
Data ar2eeOete*ro:
Gaesen fiimibaiii.. do estrilo foram iaaoga-
radoe, no dio 90, oa trabalboa da 26 eeeoio da
aaaombln provincial, coja meea ficoa amia coa-
poeto :
PriMdeatt Saatder atoante Miaa.
1.* meretari. Melar David Preire.
2.* ditoHygino Amansjas.
Tioham comecado pelo cjrio aa feotee popa-
tarea deNoaao SOaaora de lonaretn.
LeoBoo ao Dmr* do rde P,r4 de 20 :
Commaairno m ale Inhemaapy ame no da
8 do eorrente foi o limpite moa te dattraia peleo
dlaman adversaria, capitaneados polo 1.
jais de pea Aagalieo, a majada de propriedade
do noeee amigo o esrraMe^eaario, JeU Pereua
Valate, daanaaiserla ToseVa
Dea erigeea a ente atteadado, Ur e 8r. Jote
Pereira Vajete aatoratleada- para ee alistar e
tar eom oe naaai amigos politieo d'eeae logar.
< Eia abi o grande crtme pratieado por elle o
qae origioon lio cobarde vingaeoa, sjno ad pede
sor praMeede per qoem ende mu diiianto des ea
rvaree.
Lomo na meeasa folba de &:
. No esa 26 de andeenare foa-se em Obidee nata
kaaarsee, ceaaeajwade ee, eom o p.odeou>
il'tlla, libertar-as 25 aaemvoe.
Aa libertacdo, e tiUlo gratuito, depoi da
iaiotativa do mi rima., tot atdo iversas, atar
dad
Por oliaeio deooonhiiifii, loram declarado
llvxna 53 aeerevoa.
'reparam ae a kermeeaea para Novembro,
i eom o sntbu.iasuo geral qoe ae nota em Ooidoa,
da anata r eom magoiiee aeeuJtodo.
Ac efoeio euaarrogada da katejuMiJ e
de ageaol.r donativo 4 a seguate
P. A. d Araujo Vmana, Antonio C. Pinto,
Joie de 0- Ooeaea, T M. N. de Mello, Aotonio
Pareira H Vieira e Anioao M. P. d j -aatoe.
A eoloaia partegaet, gragae 4 iniciativa do
Sr. Araujo Viaaaa, agaaU oooanlar de 8. M rV
thiHmima, iibortari todos oa esas neeravoa no da
te de Desamoro, em festival solemos, no qaal
cario diaUboidaa na eoftae de Ueordnde eooao
gaitas eom a prudente d kerateeeee qne
lardo logar nos das 8, 19, 20 e 27 de Novembro.
Lomos aa emana fotaa ds 26 :
a A qaoaitdad da aocancan do Para, deepa-
Jateo 4 beUmbro altane foi a sagrante
f"***0* 951:173 kiloa
hueotrena 136:H4
"ay 53.-974
No aoao de 1886 em gaal periodo fai a ae-
j" Sn.-27l kiloa
tnutbr 630:677 .
D-epacboa-te por BenanmiiaOi qo eorrente.
nm aceresoimo de SO:3 kiloa ; entretanto
dertdo a baiza de procos araanaakcao des diroito
I loforier a do snno de 1886 am fl:77ig90&. >
Datas at 31 de Oututwo:
An zeaBas deota proveariainentaei loram dignada
nota.
10-
inieripeooe paran came
tadoe provinciaea qoe doria ter logar 4 3 de No
vembro correte.
- Abrscam-ss na
de or paro bbbi.
CearA
Data at 3 de Novembro:
-Toi designado o -din 29 de Doaembro viadonro
pava ter bagar-a eloicdo de deputalo provinciae
ae OOBomio o> 1886 a^lf. ^
Lomos no rerreintji de 25 de Ootabro :
Aots-nontem pia_ maahl appareeeu aa ras
de CeMeeire, em Boare, o cadver de Pedro Teta,
eabieln Valno.maaU esaaneido ataaaeUa villa.
0 inepeetoree de aoarteirio procederam tl-
goma di ligan eisa, verihenodo.a. Ur aido Tat
ain-ds a ccete.
Saspeito- qne aio doo oa snaores do bar-
bero
Larnee aa meema folb* de 26:
Hontem de 6 para 7 horas da noite, oa rae de
Beata Taereaa, Bpmnneo Pereira de Andrade
disparoa am tiro .de pingaras, ao panto de Joto
Pereira da Silva.
Momento* depola o delinquento entregou-ee 4
ariaio.
Iatorrogada deoiaroa Ur sidoqa*Ue aconte-
ctmratn todo casual.
O oxtasroido, perm, deeUren Ur sido .prepoai-
tal; a vista do qoe jo eob talega io reeolhan Jan
drade i cadeia e o efieodide 4 Santa Caaa, onde
traton do aorno .de dolite, e em eegaida do in-
qaerito polieial *
Use na measaa lolba de 23 :
Eacreve o aoeao eorreepoudente de Baturit:
No domingo pastado, na C^uoaioj, ataaaai
aaram am pobre homem a golpea do eaieda.
Noste barbero aaminato deu-e a oircuro-
Uocin revoltonU de acbxr ee e victima ao lado
de B-vd. Dr. r-rr^n, quaudo foi aggredido e
bbObM
O otrtnoso vigwio, obelo de eeregam e amr
So peonimo, procoron debalde -desosar oe golpe
do aeeaino, qoe aem foroeidade brnul oonanm
atoa o aea crime.
Aqu aa eidade ootro bandido a pumo
Uvo ftil ponhalou nm pobre bomem, qne morrea
inmediatamente.
Bm om samba, para o lado do Garrote, do
disto cu de Son re, boa ve groas neneadarin, da
qaal resulioa a meru de ara pobre a amera
8d se fea corpo de delicto qusndo, qnatro dias
depoi, toram basear o miamrro 4 rtlla para oen-
fcasar a siskuaa, que sccambia oo-messto dia.
_"Lemo oo earraue do 29 de Oatubro,
0 iespeetor do tbeaatrw provinoitl, aoompa*
nhado do Dr. procurador fiscal, do oficial i le-
eretaria e do doa primeiro eicripturario, Boa-
jaraira CootUncio de Monra o Bajmaadc Viriato
Bibeiro, dea nooUm, 4 1 hora da Urde, baltuoo
una alean dsnaeaaao aasaonro, verificando-se ha ver
am aetoo-em lieaeardde 135:268*289; aendo :
No Cnixa geral 7*:8C914J6
. JeOmi sfom Sef4abfJI69
1:318/514
135.-268*289
bemrnrao ne%rridtfor de 2 de Novembro:
Em Mecjaaa em aajeito fea bootem tre mor
Urna dea vietimaa era toa irmi cutrt toa
Consta ooa qoe o atasiao ji toi presa
A eeeoio de srroeedneio renden em Oatubro
fiado 69:071*687.
asee ranada alo marte
Nio reeobomo folaes desU provincia.
Paranvba
Dato at 6 de Noiumbro :
Bada rereeem as ts Ibas qoe
Boa dan a elfaedaga em Oalabro fiado.
lt:826*157
.\otlelas do PaelUi-o Itlo da
9 ni dr imperio
O paaaete aaeranal Afandoe e ingle Arau-
eomim, eatrado do aul, aote-bonum e ooaWm,
liniiiem i aagnintr nntirl! n n ifti oonstam
da robriea Parte Oficial :
Parifico
Data* telegraphlcas at 1 de Novembro :
Ncien l refoara/o lUritimo qae foi no-
meado prndaai da Bipobtiea de Veaeaoela
Herasogeaee Lapsa.
Nio tendo qoerido o preeidenU 3 Senado pe
reme, Arenas, iaeaaabrr-ae da orgaoiaacio do ga
bineu o presidente da Bepoiliea, Cneerea. aomeoa
am Ministerio aem o carcter de interino.
Em varia conferencia particulares, o dito pro
sidnote da Se ado anegaron qae Ctcerea eaUv
no aiupueafo dob oeeaidevapio do eoogreaeo,
JU Commtroio, de Lima, e La Libertad Elejo-
reJ, de Santiago, do Chile, appUudiram a a t ti lu-
de do governo peroaso ao tocante 4 negouia^io
Aranibar Ornee.
Nnaieie nm telegramm de Varparaiso, ezpedido
a 17, qne o governo chileno pagon ao agente
chileno 100,000 pesia por toda as reclamaooe
doa tabditoa nr*ese qne pendiatn do tribunal ar-
bitral.
Baaanial Halmaeeds, irmio do preiidenU do
Chile, foi nomendo ptenipotencisno peeial pe-
ranU o Papa, para entregar a carta de reliuiacio
do governo chileno no jobifou eecerdotol.
Na corto foram pnbJeadoa atea telegram-
Santingo, 30 de Oatubro.
Eet infolismenU verificada a reeppericio do
chilera no ul da repoWica.
ara Baa Corlea, Parra o Oorrco doaa-te ota
al timas 24 horas 10 oaass o tres bitos.
La Paa, SI de Oatubro.
Em eansreaencis de sgame iocarsdee dan in-
dio revoltoso, ren->varnm-*e as qneetooa doa li-
mite coas a Bepablies Argoota.
X' de erar rntrateolo qae a qoeatio ee reaolva
dipIomaticamooU.
SnuUsgo, 1 de Novembro.
Omiauaroda manaba traU de mandar cen
lieii nai aaaiaiaijadii de 6,000 tonetedas, manido
da toda aa arma a aaachiaisrnoa mai modernos
e aperfeicaaios.
la da Prava
Datos de Beoooe-Ayree at 98 o de Moatcvido
ac25de0ntabre;euligraphieaa at 1 de No-
vembro.
As noticias doi jornaea ds Bepublica Ar-
gentina aio deatrtnidaa re intereeee.
Acarea da qoeatio elsitoral orugasya nada
seta va decidido aiada eom oaraeter positivo. Con
lionavnm tentomeato a negeiacet "entre oa dele*
gados dacommiaaia directora do partido colorado
o oa delrado oeeioaaiiitas. Coaatovn qne as
data fraecoea de partido biaaeo tir*ham caagedo
gaalmeaU, n am aeeordo, d qao deotro de ooocos
dma, daiiam notioia La Spoom oa Lm BejmUioa.
Para rapreeeaUr a Repjouoa Orienul no coo-
gresso anitario interaaetoaal qaefom de reaair-se
oeste corte, foram oemeadoe- o D Carloa Mara
Bamirea, pleoipoivociario, Dr. Elisa Bagnlea e
Areebavnleu, delegado uenniooa.
Deaoobrio-se om oonloio deaiioado a prodaiir a
baiza na eetooio da tira loe da divida unificada.
De Loadme toegrapaarem pare tteotovidp an
na oslando qae am grupo de individuos prodasio
all a baiza noa ditoa ttulos, realisando importan
dssooberU, e foseado publicar em
am ainrio londrino am artigo contra o gjvrrno e
ao finnanaa da Bepnbliea Orieotal, affirmando qoa
ae aappiimirU a arvi^ da divida. Alm diaao
em telegraatma de Montevideo diiia qae a eitua
co se tora tva obscura e qae o governo reeeisado
am ateqe>, per eorpreae, estova eoa ae tropas
aqoarUladas,
O goveruo Orognaro Urograpbon ao aea minia-
tro em Liodroa ordenando ibe que desmeollase oa
tolegfammaa enviadas de azootevido, auioriaan-
do-o no Btnaato oaapo para faser saber aa prnca
de Leadra qae ia aer aanaaaadt a eoavtraio
da dividas conaolidadaa em oaro o no par.
Bate aaaaaapto estova na ozdam do dia, msa-
traoto-se a opinlio publica muico indignada e
da aovara pnnlcAo dea culpado.
;unlo o Tetekraj'o Martimo, na Bola, noa
eeatroa coromroiao e nos grapas do poro trnba-
Ihsdor, eram indicados oa autorea de actoa tio
reprovadoa.e erperava-ae que a joatica nio det-
oancasee at deizar satisfeita a vindicta publica.
Foram publicados na corte o egniatea tele-
grammaa :
Busao Ajres, 37 de Ootabro.
Dea-te am chique eutr%done trena da eatrada
de ferro do Rosario a Cordova. FeliameaU na
oooieqoeuciae do denastre liuntam^i a entrego
materia* e a algamaa eoatnidet aem gravidade.
Cihio abandaote chava de pedrs no mooicipio
e na proviaaia de Santa P. Sio avallados oa
estrago e matto aomproajsttida aa iiiilliieU.
0 goieroe da provincU de Meodeaa, de accor-
do com a IiBajlatimada rneeata paaencia, esta-
baleeen aa taoaaU.
Acha se iatim aipll o aelagrapko
nal pela va flalnaaUa
Baeooa-Avrea, J6 de Ootabro.
O coagreeso argentino votoa e lei aatorieando
a creaoao de bancos iivres, com emiasio.
O jornaea diacotaat a questio da aataraliaacio,
Mvanttado grande polmicas sobre o projecto
Zeballa;, que qoer qne ella seja obrigatoria.
Bnenos Aysaa, 29 do Oatabro.
Volton da eidade de ParaaA, onde fosa visitar
a ezpoaicdo agricala e iaduaUiai, o ministro da
gaurr* e da marioba, general Kacodo.
A Cmara dos Oepatados votoa a aabveaoao
aaaaal da onm m pesos para a companhia de
apera qoe coetoma traaer todos oa annoa a esto
capital o empresario Ferrari.
Boeaos-Ayre, 30 de Ootabro.
A provincia de Corrieotas est nagooiandowm
empreatme, do qual uroa parte ser destinada a
grande obra de utilidade pnbliea,
Bueuos- Ayre, SI de Ootabro.
A psMoia prendea hoja o subdito italiano Del-
bagno, cambuta aecusado por diversa patricios
eoa de Ur dedo destino latairameote diverso a
quantia maia oa mano importante, que loe eeam
rcmeUidaa para mandar para a Ensopa.
Boina oerta emsoaona colonia iliana, e diaem
que o cooaal italiana iasislir porhue o criaMasaa
roes be serio eastiga.
Baeaeo-Ayres, f de Novembro.
A. Cmara dos Depatados oontina a diicubir'o
orcamsoto.
BloGraaaeaoaal
Data, at 23 de Oatubro :
Befere c Clarim, da Qaehoeisa :
* No Iqgv denominado Cerro Brauo, 1 di
trite ssU tormo, aobaVam ae, no dia 8 do cor
rente, a 3 horas da tarde, diversas iudi viduoe om
uaias carreiras e ignalmeote os de nomos (Justara
Becker e Praaeisoo Lnah. Eetre asabia fiaeram
Utu apostes noa aaiawee quu corriam, e todas eka
toram perdidas pelo primeiio aem qae aa aageaos,
allegando qod.quar.ia eaostar em meas nma ear-
reira.
Exasperando-ae Liuca, ojrrenoom um ccete
aa mi tras eta O^aeavu, qoo, eatenad em esas
de nm sea irmio, inou mis de uoi pistola,
disparando sm segnida om tirona barriga desea
ggresror, leru,io o aaaim malte gravemente.
N villa do fioaarin, oanoite de 2S udo, JuioL oreaos dsCrua assaninuo, eomdi-
veuasiaoadasa Amsoeio de Vargas, oa ooeaaiio
em que este, de voltado trnbalbo diario, jaatava
em ana propria casa.
O aasasatno acha-se preso, teudo o respectivo
delegado do polica procedido 4 diligencia lgaos.
O promotor pablico da oapitai j deauuciou
2 iadtvidaos come ineareee non arte. 269 e 370
do cdigo criminal, como ao toros do aaealto e roabo
da carga do vapor Caaotrr, roqniaitando priaio
preventiva costra elle.
Befere o Echo do Sul, de 23 :
a O eommndanle do .pugaiU rWti aeasma-
nlcm noa o aegninte :
a No eaaleiotaio da Prata, 2 1/2 milhat dis-
tantes e a B. da Ilha da Floro, est submergido
nm navio com am doa maetros partido e oatro oom
toda aa vottjaara'B'agoa, -em 7 \li braca de
fondo, a
rtau
Datas afo 1 de Novonebro:
Para auxiliar a cootrucio do hpital Hum-
berto 1, da Sociedaae Italiana de Baneneenoia, ea-
vioo o Sr. conselheiro arntoaio Vado ao preaiaaa-
te deeto n qaantta de 400*.
O arpioaeo da estrada de ferro do Norte,
cnegoo aate-hoaUm 4 capitel oom atraso de aer-
ea de dnaa hora, em eonaeastenow de demora na
eatrada D. Pedro II.
0 Correio, da eidade do Amparo, notioia qne
ha das, ao bairro das Besas, foi .picado d feo
am hornea de oacioaalidade portuguesa, por uta
aaandeiro, Urmtnande ato por cortar-lhe aa bar-
ba, nio pidendo aiaassiual-o por ter acudido gen-
te aoa grito da vietiina.
Befere o Diario Mercantil de 29 :
Do celebre cavalhro qae dea i di Filiar Dio-
go, e qae Unto tem oceupado a atteneio do pu-
blico, cootam-se cada dia novas faoanhas, e por
ellas qaaai ae pode affirmar qne o eojeito nio le-
von comiigo menos de 300 eonUe.
< Eat averiguado qae e do gricnltore de
Capivaiy, a qae neo temoe referido, elle ievoa, em
dinneiro, 40:000*000, e em dinbeiro obtido per
dreeooto de letra com a su firma falsificada...
79:000*1
0 homem de maita forca I >
O podroiro portngnes Jos Jeaquim da Sil-
veira j4 dea queixa contra o foeonrteiro Carlos
01 jmpio Leite Penteodo, pelo crime previsto no
art. 189 do cdigo criminal.
Falleceram : na capital, o Dr. Joaqaim Pe-
dro Viliaca Jnior; em Teobat, o Sr. Francisco
Visete de Barros; na tregneain da Peaba, o Sr.
Antonio Joaqaim das Dore Almeida.
A' Soeiedade Central de Immigraeio ofEeioa no
Sr. ministro da ngricaltara, apootaBdo a gravida-
de do facto oocerrido na faaenda do Sr. Carlos
Olympio, e pedindo qae ae proceda a minaciosa
averignaeea para o oonheeimente exacto de ver-
dad, afim de qoe eaee facto nie eirva aoa intmi-
gos da immigraoio para o Brasil, qae smeiram
aproveitar-se de lio deeagradevel ooeurrencia.
A Soeiedade Central espera qae todo aeja per-
feitamente eaolarecido, aem damno para oa crdi-
tos do pas, faxendo-ae plena jottioa a qnem de
direito.
Beceberam o grio de btoharel em acieacias
jurdicos e sociaee oe Sr. Alberto Gome Bibeiro
da Loa, Carloa de Compon, Delfim Carlos Bornar.
dio e Silva e Franeisoo Antonio de Sonsa Quei-
ro Netto.
Encerrara-te aa autos de preparatoria do
carao aoaexo 4 Facaldada.
O eonselbeiro Joaqaim Pedro Villaca, por
incommodo de sade, pas.ou a presidencia da Re-
luci ae deaembargador Luis Barbota Acoioli de
Brito.
Fizeram donativos paran matriz de Jna-
diaby : de 500*00U a Sin. Baroneaa de Jundiaby,
o de 00*000 D. Gertrades Anglica de Qaeiio*
Tellee.
Eliaas Cernea
O Jornal do Commtrcio da cdrtu receben de Ou-
ro-Preto em 27 do Oatubro o aegninte telegram-
ma:
Indo o Dr. Mertinhj advagado em Ubi, aa-
sistir a ama divisio oa rasenda de Antonio Ja-
cio'.bo, fej, em oaaiuho, aggredido pelo Dr. Ca-
millo Moar, qae qai dar-lhe com am chicote. O
Dr. Martiahi stiroa sobre o ageressor e foi entre-
gar-ss 4 prito. Dr. Camillo fieoa ferido no pei-
toLiberal Mineiro.
ti de Janeiro
8ob o tituloA sonde de uta MagtMade o im-
peradorpoolioou Jornal do Commeroio em data
de 28 de Oatubro o e-gouiU:
II t tempos publcame aoa lelrgramme fm qne
de Paria a* nos disia que o Dr. Pet-r doementia
por escripto at proposicdea que o Dr. Dermeval
Ibe nttriboiia relativamente ao estado de Sus Ma-
gostado o 1 nperadjr. Vemos agora, qae aquelle
deam.otido foi formulado na seguate carta :
Paria, 5 do Oatubro de 18o7.5r. redactor
principal da Oaatta de Ntioiat.
Em reapoala 4 oarla que no voaao amen de
5 ae Setembro publieeetee do Dr. D-nnev 1 da
Foniecs, -ooo mate A moietha do Imptratktr,
proe-voe qaa iaeeraie no voaao maia prximo uo-
mero a carta segaiote :
s O Dr. Darmeval tinbn-me ido dirigido por
oat amigo oommoor (qae medico) para qu Ibe
doeee urna ronaulta medien.
D*da est- ommIUo Sr. Dermeval porgan-
too-me o qae ea pensara da sade de Sua Magos-
tado o Imperador, soerfeeontsndo qne tinba tido
oonbesim oto da miuba ojnsulta eaeripU para Sua
Magecude (e effactivameate atou-me delia os
principan porm- ooro que me provaram Ur-lbe
sido cootmoaicada esto ooaanlta).
Beapeodi(cono ae pide faaer entre mdicos
qae comprebeodem e piaticatn o aegredo medico)
qoe a miaba opiniii estova integralmente eoatida
aaqaella mama oontnlta, e que aio tinda nada
mai para dfoer ; q-i- na miobaopiaiio Sua aln-
geatado ada era aat dotte, mea om amen oan-


-

- 1

,
aado (/ atxoM); qae para elle eato canaago provi-
oha de mltiplos trabalh intellectuaes alm da
geetio d o negocio do Estado; que por este mo-
tivo oa medico do Brasil tinham precedido com
criterio oppnmindo momentneamente ama das
caasas doete canaaco pela diatraccio d'uma via-
gem 4 Europa.
A eate reapeito acerescentei qoe via cora peaar
Sna Mageatade receber em Paria tantas visitas
qne o mantinnam n'um estado de agitacSo nociva
espora va qoe a partida para as Aguas Ihs ha via de
aer aalater.
< 0,Dr. Dermeval abaolatamente alm ds foi mea
faaaasaento atcnbaindo-me natnvrai o nm progne-
Man ame nio alo meaa.
Nio diese, aem poda diaer (porqse nio ver-
dada) qae Sua Mageatade se aeharia d'ora avante
tp a de reaaanmir a rcdsaa do eeu governo;
o que rase, na oonveraacSo medica, foi qae pare-
sis diflLal qae 6. tl.o Imperador cootinuasae a
eotregar-se aoa aeaa trabalhoB enuyelopedicoe.
Eia qoaato dase e caja responsabilidade
aceito. E isso raesmo nio o dase ,seao psrqne
falla va a am medies qaa en aappnaha (como cima
observei) eomprebender e praticar o aegredo pro-
fusin supprema gaiantia da oaasa digoidade
Digaai-vos aceitar 8r. Bedaotor, o protesto da
miraba maia alte considernoto.
(Aaaignado)Dr. Peter, profestor da faeoldade
de medicim de Paria, memoro da academia da
medicina, a
No di* 30, a referida faina dea esta reiposta
4 raaei de noticiai:
Nada temoa com o empenho qae o nosso col-
lega da Qateta de ifotiaiat moitra em dar por ir-
remadiavelm;nte perdido o imperador qaunto 4
saas faculdadea intellactaaea. Tends da rebater
algamae inatnaaooas)qae o collega dor dirige a pro*
potito da pablieac-ao de anta carta do Dr. Peter,
peoveHotaosa oooaeiio para nma ve -por todas
daizar nqai ooosigaada a nossa opiniis.
Nio ha seieioia homana que psssa declarar
inoaravel asna molestia; qaantes pessoaa eondem-
nadsg e abandonadas peloi medicas audam por ah
eiserobnsuat O imperador est tratando da
naaande; igasrdemos o andamento dos saccessos,
sera prejulgar jtamerariamane o deetecho. Sa o
imperador eativeise 4 testa da alta admin'straeio
do Estado, teria cabimeato a qoeatio do saberse
se acha va oa nio ao goio integro das anas facul-
dadea meotee* ; Saa Mageatade est porui iotei-
rameote arredad dos pblicos oegojios, tem como
homem direito a qae o deixem gjcagudo tuto qae
aadsm por abi a p?.tarbar-iae a aerenidade de
espirito de qae tanta carece para sea restsbaleci-
mento, Migil-o com prognostreos dencar'abtlfdade
de per si aunisieates para aniqoilar n'um doente
toda a eaperanca de cur-t.
t Se fosas no meaja nisto algam alto imereasa
pabuoo! Mas nii vemos neuhusi. eaaoeatiase.
pbalo o Estado. Una regencia exereidatp irquem
mais tarde ser emperatriz, substitae o Imperador,
-armadade todos o pidesea coostitucijoaes, oo
pieaissimo gozo das pr erogad vas soberana. -
O qne poderia fazar-ss no caso de mais nao
pdertaoj o miar como imperador, est feito; qae
cjii querem ? Urna crasldade intil.
* Se aa sua volta o mparador quizer reassamir
as redeas do governo, eato sim poda s.-i- oppor-
tuao inqaarir-se elle podeoa niofazel-o semjdam-
no ou perigo para a naoSo; ate 14 iparece-os de
todo o ponto inadmissivel agitar urna questis da
futuro para solacio da qual no fallecem, mesmo
porque seria o impossivei obtel-os. dados seguros.
< Pjt 3o. sem prejalgar e que por ora somante
coohecido da Providencia, limitamo-nos a dar
do estado de Sua Mageatade as aformacoes qae
rsoebamoj.de pesaose qne ass merecem confiao$a.
Vaticinios sobre ellas, fact-08 quern quizer para
i mermo na certeza de qae aerao mais iostmet-
an,.do qaa arraaeados.
a Bem sabemos qae saspaitoso por ndole o povo
ear propenso a pensar qae qaem dia a verdade
a Goleta emjqaanto ni a occaltamoa.^ Occaltal-a
oom qae intuito? Estamos pelo contrario intima-
mente convencidos de qae qaem diz a verdade so-
stos Bs,*fEfmando qoe aingaom, neru as maiorea
celebridades medica, poden saber com segoranca
qaal aer o desfecho desta molestia.
* Apeoaa coqjectaraa psdem ftaer-se coma
tambem sobre eonjectaras qae o oollega mais oa
menos claramente nos accasa de huvermos sorri-
piado a carta 4 elle dirigida pelo Dr. Peter cootes-
tsado aa aasercoesa este attribn:das pelo Dr. Der-
meaal:
a Comeca por diser qoe j este mesmo Dr. Der -
meval o bvla prevenido por telegrammr:
.Protestem vislaeio carta Pater dirigida Ga-
neta.
Ir protestando sem pre boa don trina, mas de qaa
especie de violacao se trata ? Seo collega rece-
ben a carta com os sellos levantados, fique certo
de qoe aio eptramos nitao.
Cojectara o collega qae (aio foi o profestor
Peter .que forneceu copia da sua carta. Poif
conjectirra maito mal, e se quizer desengaar c
dO-se ao trabalho (de vtf ao (noeso eacriptorio ;
mostrar-lhe hemos acopia qaa temos aesignada
pelo mesmo Dr. Pater, com a firma reconhecida a
eate reconhecimente legalisado ne consulado geral
do Brasil em Paria.
Gonclue o collega pergaatando: Como ae
chama isto de 1er e publicar carias blheias ?
Naturalmente qoer chamar-le algam nome feio,
noj porm que nio lemoB nenhama.carta alheia,
lemos o qus o Dr. Peter nos disse ter escripto a
Griseta, e pubhcamol-o parque para esse effeito nos
loracoeamuniendo. Se publicamos ateada Ch-
sed,a colpa oio foi. nossa ; nem pablicsmoa o
original qae era da Gazeta, publicamos a copia
que era nossa. Chame a isto o nome feio que
quiaer.
Qaanto ao procedimento do Dr. Peter n'este
negocio, nio da nossa oampetencia. Parece qaa
aquelle profeasor desconfioa da lisara da (ateta,
receiou qae este lhe abafasse a carta, e aeaute-
loa-ae mandando ama copia ao Sr. presidente do
conselho e oatra a nos.
Disto ae queixa o collega ; talvec porm qaa
ao injusto conceito fjrmado pelo Di. Pater nio
fosse estranbo o procedimento do Dr. Dermeval.
E dito foto, pedimss venia ao collega para dar
por terminada da nona ptrte toda e qaalqner dit-
cuisio sobre a saade ds Imperador.
Um violento incendio devoran os predios ns. 4
e 4 E da' ra Bario de Itapagipe, no dia 27 de
Ootabro.
A' cerca da iaaugaraoio do Congrease Sani-
tario eaereveo o Jornal do Comtnerto da 2 de No-
vembro.
t Hontem, ao meio da, reaeio-ee este oongreseo,
na Secretaria de Estado dos Negocios Eitrangei-
ros, comparecendo oa Sra. Bario de Cotegipe, pre-
sidente ; Drs. D. Heuriqae B. Moreno, D Carlos
Mara Bamirea, D Jos Mara Aatigaeta, D. Te-
lesforo Susiai, D. Jos Arechavaleta. ciaselheira
Nano Ferreira de Andrade, Francisco M.rquea da
Araujo Qes e Joio Baptista de Lacerda.
a O Sr. Bario de Cotegipe pronunciou am bre-
ve discurso e declarando inaugurado o Cjogrees -
anitiirio, coavidou oe delegados tecbaieoe a reu-
nirem-se em commissio geral para preparar aa
batea da deiiberaoio definitiva.
Oa Sra. ministros oriental e argentino agrade-
ceram oa ooaeeites emittidos pelo Sr. Bario de Co-
tegipe.
a A' 1 hora da tarde levantou-se a aeease.
Acto oootiaoo entren a deliberar a aommissie
techaica, ficando asan constituida: eonselheiro ,___
Nano de Andrade, presidente ; Dr. Aetigu.ita, vi
presidente; Dr. Segales, secretario, e ea outroa
medios vo**"*, ficando resol vido subdividirem-te
em eommiaiO'ea esp .-ciaes para eitadareaaa materia
oaaa orgeoeia.
Lemos oa tnesma folb a :
Na sVemeaia de Santa Therese da Tnlonaa
deu-se om tWe lamentavei no dia 30 do nrrente
em oaaa do Bevd. vigarlo, Cndido Marrano de
Olivra.
Tcado eate reeebido urnas atadle a de pre-
sente, as maa doa gaardar pela eotiaheira. Orna
filha desta e ta dota aoh/inbos do vigarlo, vi-
ram onde liaban ido guardadas aa taadioeng a
tiraram alguma para assar, nio sabeado se eram
ora va. Aaiadas aa raiaea aa traa erianeaa come-
ram d'ellas o d'ab n naneo prinuipiaram a sentir
dorea atroaes. A Giba da ooaiaeehra fallecen ea
breve te.upo s aoa dois sobrinhso do vignno oon-
a--go e-eo salvar, por ter-se conheeido a saosa de
mal e empregado oa roeeorroa nuceasario. >
ama
Datas at 5 de Novembro :
Pr.isr-gB.ia em seas trabalhos a Aaeaabra Pro-
vineial.
h*nln etnttre mari'imo eaesevea 0
Diarto d* ffoticiat de 31 de Oatubro :
O vpor Htpaarte, dpois de oB>er, eonenr-
toa em saaa m.cbu&a tiohn de aer anbaMiido boa.
tem a ama experiencia'deltas.
. Eram h.r* di tarde e o J&aaarfo ettava
fuadado no nneoradoura de Iwpigipe, com osfe-
goes aoaeso, o vapor na prsalo de 4 atm ardiera.
Do repeote am anoten-so um toba da oaideira 0

LJHKffl


Diario de PeroarafcncTcrca--feira 8 de Novembro de 1887
3i eootado escapao, Iwidiado os ae>
toa inf ores do navio.
Sitavio Dm QMm,BMklwU do Jb-
por estar sato atsetadb de atonta. a
sjclhov o serie aseato besee-eo do
_ o Sr. ates* Btnepioso d'Alaaato,
atete, do imot te Kimilite, ds Ow>wH
Bearene, atardido o soB^cado o pauto trur
eso s setado du saetas
O atriie, .iiasatoo sa ea dse-te a saete-
ase, rasihun aa cabes* w torta pascad qae
fel-a aHeetaer, asedo oteante q orinado peta sgoa
qsente qae jorreva da ealdetra sobre sita
O iafalis morreu logo. >
Fallseasn o Dr. Joio Gooorira Marcha o
Dr. HeaeiHo M .nteiro, sqaatte filbo do Uitecido
Vteeoaete de 8. Liersoeo; o da ano do
Bassiro, esrastor d Fatlsnda de Me
Ai 5
Sr
Um4 t> Vitkj*ave
wMwwi
qm quenas. Mae 1
y.j-aat^dt.
A'oi hateo Mltoaas %ll Mlgalida tarea
Lfaoo m*i kNM m jaotar. seguida de reoee
plia i4oarita aoo>aaoeilii etoltaaa psto Gado
peto Osa fliaa de. VOaseaoVo. A mese ara da 18
Islhim o satava puatoaainli oeaoato, saa rasas
so todaa a* cera e osetas da Id-oos de freetee.
iistotiraa ao Jala a Daqoaa Bisa ira e o Da
qae d'Atedeon, asiaaa tan a ftinsoat Luisa de
rlaias, o Candeda Rano? a Hila. Aodre, dama
hifaioa-
eeesa-
snigM a adan sjljia lo aV
4o,
taa apa
saslrtMol.
pov
all raeebida pelo frito-rabbi no Drer
Philippson, taUiuln do aonaalbe da
Alli aeosoroe-st aaa nagestede
hora, hs
o priratiro aasrsvea o Diario de Nati-
7 6 fluedo era leote no Isstitsao Agrtooa, eso-
de essaHaaeio doa reapaatraoo
diversos cxrg* da ririsio popalar, eoeaa iepatiaa
proriacj.i, oreriieots da Cam.rs da Tilla da S.
raos iii ; f" por diraraai vana distinguido pelo
gorarao eoes cargo* da coadunen, revelando sea-
pra iaXalUaTacia a hooatieted.
< flilassft estima-Jo pela Ihsnesa do sea trato
e a franquea do asa carcter, o Dr. Jodo Martina
aira a tmete seta daar talvee aa rada d'etta
odios o satoaaiSyai.
A pedido do pava da Madre da Deas, f ai o
sea corpa sepultado alli, aba atilinto asta qae
Tem confirmar o qaa havesast dita sobra a estima
d que 6tanv elto.
Soore o sganlo, diese a asean sofae:
< O d-^svoturado raooo, deranta o sea Uroeioio
scadeesieo, conquistan por sea provado esaar aa
estado, por sus Dell* iatellijreneia e pesa ser a da
da da sea earactar aastissa doa seos collegas a dea
seos atrs.
Aetaalmaote exercia o lagar ds ssasleo aa
arajaii a bdrdto da caaoooeira Maraj, sarta ees
?oato porto.
Baaaiia a AlfiaagS esa Ootaara 6odo i
Beoda gara! 977:6684107
Reala prarrnoial 12l:87W5
Asa>ra
Datas at 5 de NoTwnbro :
De uoa conflicto entre apreeiadores da daas ban-
das de manea partiealaree qne, ao asa W da Oa-
tabro toearass o'ams, fasta ds igreja, resoJuraa
forimeates e eaatasSaa, seado eepaacadas maitas
peasoas do poro.
Lfi se ao TrabaH:
Qraode troroada araos na neite de 14 e no
da aeguiote. Osmenaa traasbordaras.
Os arrosaes em muitos pjatos da nsrgem da
rio scffreraon iiuiaaiiaa daserioracao.
Em algaos lagaa, cosa* em Praabaa e oo-
tros, a troveada foi aeoatpaasuda de tempestado
to forte que dea em resaltado o deatalaar da casas
e arraocamento de grandes arrores.
Os Daqaee da .
aoatssa e passlaasa asta assaai gata a Ugiatarra.
Daaoss doiaatar
ja atar aoare sarao.
No da 7, pato assatl. a Iaparador roNaa ao
palacio da JasSioa, atesto* o> Hoasa da H-ioria
Natasml, onda a asparaaaaa o ssiaatra das fiasoaas
a o das bailas sitas, a aa seguida a aloses das
Bailas-Artes.
A's 6 1/S horas aaara graaia jaotar no palacio
de Mrstraaaa, para o qaai ts. eaasrtsda toa a la
gaoio.
N j dia 8 i 1 hora a 30 notos da sarda part
taa ca Angostos Tiajsates para Paria.
Paria, I da Oatabro-HJ-, por das* hora* 4a
sarao, aqu chayaras 88. Mal. tssperiaas.o prra
aas> D Podra Aagaati a a aoasHira, tsatda-sa at-
teetnado seas nsridada a riegas ds Braxallaa para
seta capital.
Na setacio do Norta hara sido riesstaato-pro-
parada om salla para roaeoso do gaas Magostados
aa psataiaras sshaiaaasi a aiiaistro do Brasil,
Bario da Arioos, o coaool gerai, MaokaAa do An-
drado, a aaoseraso braaUeiroe satraagoboa da
dUtiaeeto.
Entra as piasaai piasssrtas eitaret M. AA.
roaas o Ooada a a Coodaaaa doTrpanK 8. A real
o Coa Je d'Aqola, 8. A. o principe Luis da Bear-
baa a aaa fiib>, Bario a Baronesa do Peoado, se-
aador D>ogo Vclho e srnbora, Baroossa da Itajobi,
CosraVsaa de Podra Braoaa a Barra!, Tierra do
raados Anotada Pts*n, eaaalhirrn Bosolpao Dao-
tas o seaoora, eeosolaoiraa Jos Msobado CoaaV
da Castro a Jos AnUaio do Asrredo Castro, Dr.
tlerorsoo Raasos s seobera, stsao. rVerra da 8dr,
D. Marta bgeaia Moawiro da Barros, D. Em*
I Peroira da Soasa, P. Pasos, tas, AJIsoM al
lisiar o aaaoon, eomm odados ArgiUo a
eaasasaadador Airado Basto o Dr. Alfredo de
a ahiuio
abra, toraoa-a ha quiuso asoma, prepnedade
Blgica. Dia^-to do plantas que Iba recordar
O sorrico do ordeza na estscii foi teiu por
' aob ataspeeata 8
doSr
EXTERIOR
VlsVgCaM
Jornal do Cossssereso, da corto)
Paria 10 de Ojtubro :
An> botera, ia 6 b;ra o 86 manoteo da tarde,
aqu chegarsm os n lases soborsaoa, finia de Bru-
leltoa.
Da sus esUda n'aqa-tla capital, ds 5 a H, tiro
pormenores por ata nosa > aaosge, ano qaaei se li -
mitoa a aaasar-a oo jomaos da trra, em qaa
rem anaeioasnaeote narradas as eircumatanciaa
da vida de besa Mgastades qaa podom iatereisar
ao pablie j.
O Jornal de Brmctik o qae asis a>actam*nte
as descrere e p*r Meo o tos otssstdo, rectificando
ama aa oatrs p-sqaena innactidi sosignalsda
as commanicafs a qoe m refiro :
Sai Msgesudes ebegaram a Bruzeltos 4 1 hsra
e 50 minutos da tarde de 6.
O R?i dos Belgas, ragressaads da
encontrou-se com Som M(reatades ao Cotoasa, do
onde paitiram jauto 4s 8 borss e 32 aunte a da
rnanhi, ebeganio is 10 1/2 a Harbuatbal, na froa-
teira.
O Sr. Cnde de Villeoeare, qae Mra alli esperar
os Augoatos Viajantes, tesase bagar ao wagn sa-
li do Imperador, juntamente com o addsie do le-
gacio, o Sr. D lgado de Caroalho.
Em Vernerea, S. M. Leopoids II imiiim ao
Imperador e Imoeratris om abnoco, assido asi
urna das salas da ratafi > e em qae toarae parte,
alee da eoasiura o 8r. Oaasat SB) Villeoeare e o
Mr. Delgado de Carralbo. Em saguiso asa tros
espeaiaJ leroa os Asgsstso Viajsssrn para a este-
eli di Brazellas, onda es asperarS 8. M, a Balaba
dos Belgas, aeompanhasou da Onodesaa d'Aapre
Bsont-Lradea, dasaa do paco, e do Osada Jeioa
Oultreraont. Eataram tasshsss aa aataeto a 8ra.
Codease da Villinaii ees eaVOossa Je Villa-
arate da. Aftsqil qsi. o.....hirl) d* Ugaeio
i.rasileira 8r. Iubar da Caoba, o ooosol jeral da
nisaJiasBlbaaill t ff- BaMaoba da (soasa
aaa feasilia, o riee-coaoul 8r. Toorasar, asa
de Hasoa batir. Valoro, anoasragaajo das a sao si ss
da Italia O ds Portugal Brs. Ceata djTsssoa ssasahass do sarao diphwaahaa, Ni
sinisroe estraagairoe por
A Rainaa doa Ba'gas foi ao oaeootro dea
raaos to aritos ee. O I-aparador, qaa foi o primaira
qae dastea do cerro, eaodoe sftataaaaasaala a ro
aba o qssal, togo dapoia da retnbsie asassaeia
eacaniah use para a Imperatns, a quem aja Isa
s apearte Os Aagostoa Viajantes, o rol a a tai
aba e aa toas eossssooe dirigirs so para a
Vermelha. O Imperador
rodaaajasaa
pacta a multidio da pero diaasa do>
Depoia daa apineosaslsoso astjtoiii
dea o braco Rainha dos Belgas o Bei Laaps4do
II Icap-ratris, e eacassiaharaa aa para o patea
da eataatn, oodo sssaeoss oarioa aasoaa aaa os le
Taras para o betel MeogelM, pasteado avia Bea
lerard Botaniei a pala raa Iteal. All o Re o a
Raiaba dos Belgas despedirs te da Sea


Os Augustos Viajantes esaa
todo o priaseiro andar do besoL
Poaeo tempo deposs o lesusisrlar,
do Viseoode de Motta Mata, te
liada, senda reasbide poto itapsalHu s
o Sr. H -it r Daais, poraWflaa drreraas depsa-
deociaa do edioeio, dessoraado se mata algam tem
po do laboratorto do 8. Hagas, aa soasas soolo-
gico do Hr. da Paaw too Ubesoisrio da ahimica
i) Sr. De Wild.
No moeaso ds s 5 L^ horas do tarso, bssreeo
hotel os jaotar intimo para o qual faraas sosti
doaoSr. Conde o a Sra. Condesas de Villenente,
e i aoila hassa Magatta toa Issperise, aeoatpanba
das as aaa eassitira, tosos ae tbsatro de aiSom
asa, oode, 4b eaaeroia doa Sra. Otadas 40 VsUo-
aeure, aastotlras eeoa o piiaaaaa Pedro Aagaotn, 4
da rViprude Wagoar. ASra. Vis
ds Ca-apeOM auuaaoaahuq S. M. a toapa-
; o rosto da. oomiaTa satars oo ssssacote ds
sorrico do rei.
No dia 6, depoia de barar lataaito daaha n'am
hos satobiliiissaslu do basaos, o
inaapnia^ do san assaneta o do aaa
dirgsa se para a groja do 8. Migaal o Santa Oa-
dala, a ata aegoida para a patosto da iaetiea, oado
aastaua daraate ilgaso sanate i aeossie do
jary, natadi ao rocate rraerradi aa poMieo. 8a-
bindt d'sM, taotruo-ss sosa o 8r. Jalio Bota,
mteietro oo jorties, osa qoam wotarsuu i
Atafosjh)
LaraiSaot, dsrector da
Seas Magostada a o pasa Jipi D. Pedro Augus-
to fallaras* moi ataase te a todaa ai pessoaa e,
toassseo se earruageos que os esperaraaa, dirig-
rem-ee para o Orwtd Btm.
Beato ra os pagaste* riajaatea oeeupas alli
os apsasatut com Nitrada pe, ru* Scribe, por as
achares ocaonados os da ala opposta, froafires
da roa Aober, salo goaeral Q siman Blaace, pre-
tisVote da repabliea 3a VesjesusU.
O Bario da Arioos tere a boora de jan lar eoes
Soss Magrstadas e 8aa Artesa. Pind o jsater.
receberam Sais Magaatedet aigussas peaaati s i
noite foi o imperaste 4 Opera, eoes o Bario de
Arioos, e oa rieooode da Nioae e Motta Mala, oa
fiado alli o primrirot actos de R A's 11 da norte estera o itnperador recolbido
aaa eena s posemos.
8a Mtgeetads atoito laeroa com a taa estada
es Bedee-Bod'n. O dona oseaos all paseados
traaqoillamente foram-lbe pateabsoaenta prooeito-
oe. Beti mais tarta do que ao deisar Paria e
eom ptima apparsaeis.
Reeatiroi com Boacbard e Poter qaa o imperador
nio 4 om bixem doeate, mas aproas homem fati
gado. E lo oarece, sobretaio, agora de reposso,
e mata tarde, as tornar ao Brasil, desse rgimen
bygiemco e moderado trabtlbs que a aaa aasoss
impie.
0 imperador, cbagado aas 63 sanos, dore con-
reoeeroe de nio ier oais o ia>oe de 1840 a 1860
nea o basteas escepcioaalmente rigoroso que con
tiauou a tr.
Api a p'rigsaa crise porqaa acaba dt putar,
4 inditpentarei aoose poepe pera que posta pro-
longar oa saos dia a beneficio da patria qae elle
teoto ama e que Ibe retnbaoXao arddotemeute esas
aBaielo prsfoadt. m>
Os exemplos da rainaa Victoria a do ralbo e al
quebrado Oailhr>-nte foraa por mim inrocadoe,
ba das. Aquella dirige oe deslios do Roteo
Uaido, cercada pela eaaar dos seos tabulse pelo
respeito do maodj intetre, s*m excesio de traba-
Ibo. Messas 4 abortara do parlamento asuste ra>
rsa reaae e nisgiiiso fae por tato reparo. O rala
tadiaario Qshsts dasaanunba o sea graede pa-
pel .sea atas aotiridade pasKoaa de qoa e nosso
inspirador dea cxemplo asteo em todo o mundo,
porque oeubam soberaos o imito aitte.
Vieter Uago, Renta a ostros horneas notareis,
pora nao diese lados oa reinos eelserse, toas aa
tisharifiaali a aastero tagfaiea brgionioo. Ha
manan boje aa Franca, por parte doa mdicos, rar-
ssssblra escapeaba eoatre o tamiaatfr, oe ex ees-
ira applicacio aacotel.
Ate ao primaira liada da risa. 4 tida coseo pe-
rigeot a fadi e eaaoKa palos prograraaaae do sssius. A issprea-
ta tes publicado oamaroass artigas latirse a
sote objsoto e j o Jorm 4o Csasssrrcis dea noti-
cie do parecer da Academia de Medicina a este
rtsseito.
Dat lera ru ds memoria, que te notaras na pri-
asatca pbase da eoaralaaaoooa da Sea Mtgtatasja,
abi ao Ttjaea, teah) ioqiirida sresaarsras pseasae
dignas ds) crdito, todaa astigu-a aio tal es
obaarraao.
Estas informaeoes eoabinam eos aa qaa asaa-
doov so Jornal di Commtnio a pesis qae es so-
otSTOgoadas eorrespooooociasde bordo do Giromt.
Desea pessoa qae diritmante, coaroiaoa daraate
oa m-s eoes o imperador, faeeodo Seas Magosta-
da es oostot da tsautrtueeo, sari qae em neabu-
eaaroeos>Xi peder notar unta ai tacnas daqoeite
sstereaa. Dase m, formato palarras : Po-
deria limitar-me a esta declarante mas irei ales.
AtVaaa Ibt eos pal arre de boora (e alo tioho oe-
de dil-a) qaa ees tantas oceasidee nio
a mnima besiteoi) aa memoria do im -
Cooclai qoe, aa atada oeaorresa dutrae-
yoes oa eeqoeeinstetoe, ttt es escala mal pe-
queoa.
Raferir-aM-hei agora a faotot de Brezeilaa
oode Saos Megtotarlas o 8. A. a priaasne D. Pa-
dre Angusto inounaeraa proras reoshprsa de eoo-
idsracio s estime, tro do o prteripe graageado,
pela amenidsJe do aso trato, maitas trmpathiat,
e inspirado sdnsiraais peto seo coito espirito. D.
Pedro Angosto proastte moito ; 4 appliesdo, es-
tedicio o talestoeo. Elle tosa prieerado rer o
examinar todo o qoa 4 digno da ser risto a examt-
aado, a refere eos aaHe srtbarte aa asas furpree-
O prolassor Daibree aoosodara-o nraJto
seas estados da m neralogie
Em Bmelus, tarea de 7 do correarte,
Sea Magsetade, sotra ontiat peasoas, o Sr. Laeer-
T setodaaxe da onireitidadt, o qaal apreseatoo
Sea Magestads ce immhee de asi
Meo la veo toa.
PaAm itraalmtate epresentados a 8aa
pelo Casis de Titilasen, o -*
ahsadoo aerriea raiisrltaa aa biblia hebraico.
Diriario-se depoia saa
peto 8r. Viseo
arraaasaaoporOrapiev M-
, Labte-ra, ebeb das
ooltoraa, a Paire Btee, da Pasteelia. 8o me-
ftatde pasciisa se graadat titafit, toosto asa*
arfiittat too latera tai peto ateto do rolamae
ase astia saraso osinoradat para eucisoasin da
jToto Bisailisaiii, esaa eatoaaai obra qaa aeri
aplatada ttiai es se vaosssseassss aiaetifi mi de
nosso naaliy e esaa aablieseae toa sido a aiatto
i iiiiiniiili [jatj Boaasl.
0 herrasio 4a Martfua, qoa asa teaneaide
dados aeeestarios aoa coltoharadores da grande
da
aras
rsgijtseff do Brasil, sea laogeetade mostrou-re
profaadameate ceaaasTldo dh aaadaobs pela pa-
tria.
Apda o almoco, de qaal tiraras a boora de eom -
partir oa Condes da TiUentore, reeoberaa sosa
o rst e a raiaba qa oa toraram, em
da corto, pora a esteote de eade partrraa
para Paria, toado toaa laigiitaii peoasittioT ao
rd doa belgas, ao despedir ae, qae tornar a Bra-
rellaa na prioxarera de 1988.
Atea do Conde de Plaadres, ebegado da Baissa,
e do seo libo, o principe Basdoafo, acberam se
ao asteis rarioi iiinalaio do oorpo dlplomstico,
asios teaelliirisj e aaia mi murtio de poro
Pela rnanhi tiaba ido ao hotel o CjoHe
Idearos d'Aaanbe entregar a 8. A. o principa D.
Pedro Augusto, da parta do rst, as insigis ds
da erdea ds Leoeoido) sendo geoboeote
doa de gtaad osrctsl pata oo Vitcoadee
4a Nloac s Carasabos e das deeoamendadbr para
o Viseoode de Motta Maia.
O nosso coapatneta Vieter MeireUce foi dea
primoiraa peasoas qoe ae aprassotoraa o aaa as
jaaaia ao dio da tos ehegaaa. O befas panorama
do R^o de Jooeiro, ao qaal trbela o aseso grao-
de artista, aa PateaJi, son o pintor Hyiriqw
laagerok, acba-teatesto amatado O iapera-
rja
otorantetodo o temp
aaoalae de paliase.
tasado
nio
tedie -No i
nio Iba
ir a OsMaao stisaiatr o abasa*
tato.
8. A. o priocipe D. Podro eoisaatii, aa
oampsublt do Sr. Carlos de Carralho, riiiteu o
oteiatr 4o e4ihr pintor taiga Wantsts boa costo
o Boteldt Vilk, oato aeohsa da sor abarlas tres
sataa, restauradas aegnado o estro da eposa.
A vida aetira que torea aaa msgjitsrlit aa
trae daas ds Brsxettaa, dssota qaaais o ioapora-
dor aanwiilia eoa o cqfiaoa brorotbaspiso de
Basen- Badn.
E teja dito de paasagea : o Visenos de
Motta Maia ai j eoes al too aib asa boa aoaloii
ciscamstancia qaa note por asear ule ana folba
ds BroxtHaa, alias beaa nsisraada de oatcoa por-
menores, qaa aa medico daqaella capitel tirara
daas con/eraaaiaa eom de aaa magestada eoroa
da ees catado.
A i prenso holg aoatrea esaite synsthto a
deferencia por aaa gritadas, qoa deisaram
all impreeaie agradabilissiaa. eatia ootras qaa
lidades, pela sea singeiesa, que aaito contriboir
para tornar o Sr. D. Pedia II ainda maia popalar
ns Europa.
A corte, posto qoa, reepaiUdos oa data jos de
aas msgestades, qoaoto aa seo inoogaito, alo
Ibet fiesae recepcio oficial, den aot tobe ranos do
Brasil tedas aa aoatraa de a mi aria e profunda
conaideraaio. Sue aagestsde nio qaix aceitar
o offrecimento, qoe Ibe foi frite, do palacio real
ds Braxallaa.
9 de Oatobro Desde que a imprensa anean
aba. a cbsaada da eass magostadas a Paria, eoote-
Carsa a afl ir Tintantes, entra os qaaes eitarei
8. A. R. o Djqoe ds Cbartree, a Coa seseo oV
r*dsa Branca e Banal, os Candes de Barral, eon-
tabeiros Diogo Velbo e Rodolpbo Dantas a soss
sooboras, Beroet de Penedo, Marqaea de Oreijoo,
rara do reodor Anirade Pinto, Baaoea da Es-
trella, Conde de Riloaa, Condease de H.uaonrille,
Vlseonde L Toar, Bario de Albaquerqne, Arsoe
Hoaiaars, Dr. Haiaanu Raaos, etc.
Ao sete dto, depois de terom oerrido a sea, fo-
raa Mae aagattoea a o principe D. Pedro Aa-
gutto Tiritar a princesa O. Jaaaaris, qae te tem
araadfi leremeata indispoate, a ea aegoida forem
i roa do Berrr anda pos muito tempo contempla-
raa o betliaaimo panorama da batalha de Besan-
rule, obre de A. de NeonUe eEdnardo 'Detaills,
dona famosos pintores de anearos militores.
A't 8 horaa, aoompannsdo polo Viseoode de
Mstta Uaia. fot oes. magostada de carro i arenide
do Bom dt tfos/oone, os4a pasaaioa por algam
tcaspo a pe, a tocaaoda ao Qranda Eatel, rssaoan
raas pasete. A' arito fri ao tbsatro eom o Ba-
ria de Arioos o Viseoode de Nioae Motta Maia,
feseihsedo-ss pooco depoia dea 10 hora*.
10 de Ootabro.Sos angostad, aeosepanbado
palos Viacoodee de Nioae e Motta Mate, astistio i
sesana ds IataJtat ds Pra oca, das S as 6 da tar
d toado alli rseebido as ssaii ngnificatiTas ma-
n fostsoocs ds trapatbta e respeito. Tomoo
sao magettade aseante parto de CnsVrreal, eoa
qsea cooTerson maito afftrtuiwnmanta, toado 4
direite Deobeee e 4 esquerda PrebiT. Ti
"eoareraeo nao aageatade
O r. Dr. Pedro Viseen, fot .rito rieterUd..
***?"**?? **** beed*otoIas>jB4or.
DsastoadaiS. Ese. a a ase, digna frinlha auito
'* riegan a todas as pesareis proaperida-
aaee soaio reperir es rotos qae tssae
I todos et boas per atabaca o os, que
-^sTrtaftfts-s:
nn-to. v
/f??0*** SMMMoovPor portaria da pr.
ataaneas da prorineia, de i lo eirreute, li\ jubila-
do eprofassora da Santa- Aaro das Salinas Iji-
bri Iraataca Monteire de (Jiiottl Btrros.
r'or portnrto da acama date foi aoaeeda a
aleona mestra Amelia Boa do Brasil prsfeteora
da eadaira miste do Plores.
eaafaeie ala Presta rada E-n | do
correte tei dispensado, i pedido, Tbsodorioo Bar-
bosa de Magalhlea Castro, do lugar de eaorerm-
to do gabinete da aarideoeia.
Baerlenmia- Por portarla da preridenesr
da poslasia 4a 5 do correte foi proride na aer-
7 J?*** d0, t*13"-^ tebatio d> po-
btaefaitlatol anotas e eaenri daa esaaonoss ci-
rei do termo de Atogoa de Bsiro Eustaquio Cs-
raleante Dos W-lenreer.
Coeiectorln atrasviaelal Por portaria
a preeidanas da provnote da 5 do oorrente, e
a* proposte do inspector do Tbeaooro Provincial,
foi esmerado Jaio Barbosa de Sriaaa do cargo de
J*0*4**? <* cdltootoria proriaeial do municipio de
Tinsbaabe, e aoaoado par tobstituil-o o tenante
Jos Preoeiseo de Alsarida.
'leritades anilelaeoPjr porteril da
prorideaeie da prorineia de 5 do corrate, e aob R
propoeta do Dr. ebefe de polrria, foraa ooaesrJea:
1*, Z* e 3* aa patentes do subdelegado do distrie t o
de Carte do termo de Itaab, os cdsdtoa Vi-
eeote da Paals Sodrigaas da Assumpoi., Joio
Deaetrio da Moara Acriolr e Raooel Jote Corris
Oaobio, em anbatitniqio de Prilrisa Gromea Pei -
reir Corris de Ollreira que ftfajaiii. hUnoei
ios Qateria Qriie que nio aceitn a ooroaeoio e
Ks4sjne.il XtvitrCarnefro da Cuaba, qoe ae au-
deo de dutrioto.
Pur poatoeto da meses sosa, o prspstta do
Dr. cbsie da paiieia, f4 esinaradj Jos boares de
iiveira Filbo de cargo de subdelegado do dis-
tricto do Espirito Santo de Uraca-aeiria d) ter-
mo de Grarati, e aoaeaio para subitiUii-o a
actual tuppleate Jos Francisco dnSdva Viei-
ra' a paraos legarse d* 1 e t sappleates o actaal
rimar Sea,
cdade, depoia
Rte Mondoi
de Janeirr.0 Sr. Dr.Aasarao Al
o qual vem fixar resideoeia nesta
de tar cliaicado 18 amos ns corte.
raooaaiento PaNeceo faootea D. Marte
Estere de Abroa Bndeira, esposa do Sr. Belisa-
rio de Soasa Bandeira Sobrinbo.
Pos victima de aaa tuberculose. Traba 39ao>
noa de id de, a aa om* estimare! seahora.
aTmesaiaa4e de n>trelto-H je nesta Fa-
caldade de serio chamados a prestar a prora,
eseripta os atnmnoe fguint-s :
1* anr.e ot den. 6T, 6M*i W, 73, 74, 76, 77,
8;7 82. 83. 86 87. 88, 89, 91, 97, 104, 105, 110,
ll, 115,117,118 ell9.
2* auno os de ns. 51,55. 59, 60, 64, 86, 91, 93,
95, 96, 101,106 108, t09, 112, lli, 116, U7,123,
124, 126,129, 130 e 131.
3* asno de na 1844 214, meaos os de. 185,187,
192, 199,304- 289 e 210.
En o resaltado doa aetoa do 5 snoo ha vidas
non tem :
Maooel Morsas de AJbuqnerque, plenamente
Joio Jos de O ivrira Junqaeira Juri Jos Crlos Juoqueva Ayre de Almeids, idem.
Migu-'l Arcbanjo de Siqueirs Tirres, dem.
Jos Qailberme da Silva Monte, idem.
Maooel Bruno Alvos do Ciato Filbo, idem.
Todos reoeberam o grao de bichare! em tcien
crat juridieas eveciaee.
lotortM de Virior HagoJ etegeraa
para ot rejp-etiros agentes uoata cidsde, Sr. Al
fredo Lipes & C. 4 ru da Imperatns, oa fasccu-
los 24 a 28 de iotereMante e Historia de Vistor
Hago i por Cristbal Lttraa, qae est sendo pu-
blicada ea Lisboa psli empresa eJ-tor utes
al, do i
8- Joaqun Beeerra de Franoi Sisado e o ciladio
erminada
rsrioe
da
q*
a agrsto
daorja
ds lahtona, o o Dr. Aliara,
no Bteeii,ssaootjahrigsa,
pooee; persorree ateste testo a edificio o
o seo asme no Lirro do Otero, a
Rsarmeo seta rtetta, dte a lida inda
O Angosto Ttetosote sabia araooitero os 508
degrios qo rio lar a
BH-
. do babyloa-so
Ao sato da ebegaraa aa hotel tres carros de
galo qae teveraan o Aagostoa tiatootaa a rea eo-
sb^rasenopalB elaoeo rali nuda palo ntoi o e ateteba dos Boleas
s em qos Usuran pari e aisfoteste, o Conde e a
na mi i raa
brassatra
Donas do nlaoei Saos Msgeaailw
aas aaejaiaane aserias se pitesi.
Oa Angostas vfotente regreooaaa pe
aoa earrue da c.-t*. a is 4 toras foraa
Ote fonos! i bramteitn.os raa da
laaaa osase bsaablra, e arios
ase saiee > soisraa ornada eoa luinnji
asirse. Sos MigssatsSs foraa rsaatea
trada do esbueio, peto Sr. Ooaatoa-s Sra.
de Vfttoneoro, r o laaaaaar sapoteara ss na
ttoreeio disaodo: Vrnba seapre anos sonto
bsariro braiiler. *
8. ata loo sotrs. se shtgat, nsgaaaj.se stooc
4Sr.Csaooo doVWaaaara aaasagaatoraao.
ate
denoto
Seas Magulla o
baria Jaotar, ao qaal taa
Consto 4s Ptoodrss o eoa naba, ao Conste de V4te>
aseos, masarte a s addioo dn itgaaia imptrlai
0 sanan de ooorisodos ara tssiur do 40 a easa
lies o priaeiae aaaWtoay,
estraaxeiroa. a stoatenioa ds umpa o ro, _
anise. Borle ron ster ?lina, Conde Aaajnsts van
sor tMaatea-Pbothos, osvfoaO ea Barba, tteato
P. de Borobgrmre, ti atetarte ate rol, itentia.es
eads sa Madrid (os tea aatisj a lina aiteon
ateietrea oo Rw ds Jaeotea, "tote, heeeo-aeetre
da ri lado, e verlos stfeaus, aonre ot qeaso o velbo
p^aesoor Vea Ota te i, cao atoato boje 44 enes
sa Loavsis : reo sVh, tente da nairarnWeate 4e
aga, qoe jieeerosoestes ; Fstm, iii i ri.
nor>ncu da BrWtotk>s atoes, s Oevoort, director
do ooeervaterio da Marica. A
de trrico os digaateriss de serta'
lamina ao jaotar.
Sai qoe o jaotar asases oo ota do besana sa-
eteo.I rtj Brsril. Da
pessoaa, das convsrskqsVs 4
ladiranr.
A's 9 da noite, ragr
note!, a, acto sootiane, o baperador o o prioaipo
O. Pairo Asgosto farsa sovir a Fseo-te. na
tbeatre 4t to lim itit aaate-^ataaaai na eaaa-
rote daraanba. O. Viabai* o. Nmso o Monto
M.aoeooaaraa o esoseroto te oa i
da boara a o ajodoatc Oa
raiaba.
Toado depoi piaseiade ao longo do- anea Vol
toare s Malagaiaa, regresaoa sao aageatade eo
Oeaode H tai oode baore recepcio aoTto coaoor-
rina. O Bario de Arioos tere n boora de jaotar
eoa roa asgeatnda.
A' no te foraa anas magestadee ao Tbatro
11 de OatobroSs bou do qoe o nosso Ilustre
compatriota, inoaoeobor J. Pinto de Caarpo, te
cbs oseta capital porigosaaento enfermo, S. M.
o terp redor fea saber qoe tris viaitel-o. Moose-
nbar Pinto de Caapoi sstovt 4 asrte aa Roa e
ebegoo a Parte muito trono e abatido, erado tum-
rnaaente grevoo seo estado. Ten do frito saber
ao Vieoonoe de Nioae qoe por aquella rnnio nio
bsvta podido oaapnr o devor ds arar asentar soss
hoaenagen o anea msgestades, o laaperaoor tes-
teaunaoa boje, sea a ota visita, o ota recenhoei-
steato por aquello prova da rfeioio eds ieterssse.
Meninarior Pinto do Campos, eooeruio, ha poneo
ti moa, o atTarssss a 8. M. t lapsratris a vasto
ao /tanta, de Dsate, pnbUeada por crdoa de S.
M. Fidelissia na tvpographto anxtenal de Lis-
boa.
Sel qoe o Vieeoado 4o [Motta Maia oaviri
anda medico de Parte acerca da tora I irais pre-
fenve' para a residencia de seas aagastida, da-
raate o invern. A dsosaeae do Viaaoade de
Mofa Mala pato imparador toa sido rnasseatvet.
KiiiSTA DIARIA
m. Sr.
sVeoMamae d<
qoote Miarte cbago
Dr. Maoori f seteno Corroa, .
gitanaraif pare Perneabas.
8. Ese. fa resaltado petes primeirat aaterlda-
eme oaapaaraa no Aresnel de Marinea, oode 8.
Ees. dtaaabareoo,
AUi rotara poetada ama goarda de honra dais
hirtlali de iafoafaia, qoe les a r inris rasa do
HtT.O.
S. Ese., arraipaaftaspor todos ot aainni, le-
gaio de narro pare o aetoeio praifanrial, onde to-
A'a M> horas de oaahi foi servido, no palacio
tent ahaoco, i coja sshre-aeeo
brisotes.
Coa destos a 8 Paste, av>
gaio bootea na rasaste fad, para o Rio de Je-
aare, o Basa. 8r. Dr. Potro Visate de Asevtsto,
es-areadante oe Paoaahaao.
8. Ese. fri etaapaahad.i at o Arasal da Mo-
raba, oode toa o escorar paro ir ao paqaoto,
per resete esmere do itaigoa, qoe oaoapavoa
pato ds 5'J corros e lb quistram aria dar ssste
nssa prora do epeweo, agorando eatr* eaost ami-
gos es Estas. 8rs Dr. Maoori Eafraaio Corren,
Dr. Ignacio Josqoia de Bitas Ledo, brigadeir..
Ja Csariodo ae Qociroa, Dr. Pranetoso Doate-
gaet Riberrs Vaaooa e outrai aoites poaaa gra-
da a 4a ilalainiii
Menas das atea Ulnatrea sonhorat atetas sida-
de teosoasa seoaraaasna a familto de 8. Rae.,
qoe 08 rapadlo do amigos rerdadadeiramente
t-t eoniiaooeiss militares uaa guarda do
B* batashab) da iofaatara.
O rasor.sa qse o searnio o dial i neto sa-Oteei-
deata do previocia, f ji -----wrsahtrln at ftVa do
bara pafo rabocador aa/iiratsi, a eejo bordo toa
Jos Hennqui Beasrra.
Por portaria da atanos data e propoita do
Dr. enes 4o piarla, foi nomssriasaolsfogtdo, 1.
o 2- ispploates do 1- dittricto de Itamb eseida-
diot Jos Ceaar Marinbo Paloii Voriala da Cu-
chi Rodrigues d*Asiaiapcio e Cbriatovio Vieira
LeiUode Mello PBbo,em aubstituicio de Candida
Ooncei res de O^rveira Fi Ibo qae fallaeea, Joe Ce-
sar Vtarioho Falcioque passa a oceupar lugar
dt subdelegado o de Maooel Oalbamino Barbosa
da Silva que Sea exonerado a pedido.
Por portal te da aaa a data a prapeeta do
Dr. chafa de polica foi exonerado t pedido o major
Tbnot Cor rea de Aranjo do cargo do d llagado
do termo de Neaereth e nomeado para anhiiritnil n
o rifares Ssbasto Floro do Reg.
Por portaria da mesas dato e propoeta do
Or. ebefe de polica, foi exonerado o alfares Joio
Beato dn Silva Vatoaqa do sargo de delegado do
Bonito e naneado para aubtlituil-o o tente Joa-
qaia Servato Vieira da Pea.
ajreaeaiaameojaslaaaqsW-Nopsqoete
ManoM, ebegoa do sol ante -hontem o Sr. sena lar
Los Feppe de Sonta Leste.
Beoebido por oras amigos poiiticos, S. Exc. foi :
pa ellos aoompaahado at a casa de aaa resi-
dencia.
No referido paquete soguea: para o Mar-
alo o Dr. Simplicio Coelao de Res o de, de puta
ds gatal pele Piaaby, e para o Par o senador
Anteojo JoeqaLa Qornes do Amoral.
ssoaleta IllantradaSsoebemoso n. 469
date' cscelienta reviste. or tica o iltastrad, qae
publica na corte o Sr. Angelo Agietini.
ala presaEa a noute de 17 do reos pas-
tada o -Sr. delegada do termo ds Rio-Pjrmoso
pandea a Msnoei Miateiro da Silva, pronoacta-
do no art. 206 do God. Cria., como aa dos au-
tores dot ferimentoi grases praticadoa em 29 de
Moros do anuo pasudo, ao eogeoho 11 he tas, no
pessoa de Jos Qeraldo Lipes, conheetdo por
Boiqaa.
Ooonoalanto Ne da 90 do asea pseeedo e
ea terral do engenho Coqoeiroe do 2' districto da
frefueate de 8 Oeooalo de Una, ds termo do Rio
Paran, Sergio Ignacio doa Saatoa asaastinon a
Beato Jos ote Sen.'Aane.
Foi preso o criminla ea flagrante delicto e o
respeotiro delegado tomn oiobacimento ao fseto,
aoyjoa proceder s viatoria, abri o competente
tqaaite policial e ncJto p-osague de aeeoadoeoox
Caatnirto e fert atea tanAnto-bontem,
a torda, paseando o subdelegado ds Afogados, te-
nonts Migoel Nana ae Frates, pelo lagar Catoci,
rio alli aborta a Uvero de Alexaadre Flix de
Soasa, qae, contrariamente 4 postara anaicipaei
raadia aa doouegoe, entre ooteoa neaeroa, bebi-
da alcooliee; a den-Iba ordea para fechar a por
te do sttaboleaaeolo, ordoa qoe, leoge da ser
oomprida, servio de pretexto para que Aloxandre
ioinlteaee a aotoridaas.
Eite dan vos do prltio 1 Alexandre, que, ar-
mando-M rpidamente de pistola a punhal, tihio
Sira a rus, a travoa lata eom o tenante Miguel
anea a as pra ca qoe o aooapeaheraa, tomando
teabem parte no lata um iraio de Alexandre, do
noae Francisco Flix de Soasa.
Alexandre dea asna pnohalasto no lado esquerdo
do abdomen do traen te Miguel Monea, e este sen-
tindo-M ferido, dsopsron tres tiros do revolver
costra o au iggressor feriado-o tembem.
A lase toraava-M entio mait renhida, e foraa
dispsradoa ootras titos, qss friismente nio aeer-
taaaa, segundo oo informam ; sendo afinal oreaos
Alexaadre e seo iraio Polis d Sonsa, qoe tembem
ficen ferido.
O eoafltcto dea sso i grande atoetaaento de
poro e certa xsreebaoio, qpa determinou o cha-
mada do Sr Dr. obsto ds polica, qoe da tacto para
alli segoio depote de 4 e mei borai da tarde,
scompaahado de des practi de eavallaris, do com-
naoiiinlii da guarda erica e dos mdicos da po-
lica.
0 Dr. chite de polica fes assuair o exrrcieio
do cargo de tobdelegado o 1' aapplente Adolpbe
A! ves Falcio Taque, e incumbi o Dr. delegado
de 1* districto, qoe alli tembem compareoeu, do
presidir os citos de delicio o abri inquerito oo-
brs os saetee oeeorridoe.
Dispersado o ajuntamento, _jimoe, o Sr. Dr. ebefe de polica fes seguir
para a tnferaaria d Casa de Detencio os presos
Alessndrt o Flix de Soasa a etirou-se, depoia de
certifioar-sa de qoa aio maia prrigava a ordem
publica.
O estada do tenante Miguel Nuaes de Freitas
fravissimo, s tembem grare o de Alexandre de
rjoaua, qos recaben ao tronos dase bailas ds re-
volver o diversos ferirrentos de sabr.
Qoaoto i Flix de Sonsa, tem aperas, segando
Dos disem, um ferimooto de nbtt no cbeos^ con-
iderede leve. #
4ntoridads policial psoaagae nos tornos do
inqosro. ,,
rolleelnorate Em B>berro-, para oado
or ritiosaoseete com toa faailia, ao intuito de
pasear a estenio calmosa, tallecen, na nonti) de b
pare 6 do eorreste, viotiaa da nasa angina, do co-
rela, molestia qoe o acoommettera ioopinada-
atato ao dis aataior, o eirargiio ds diviiio da
armada, Dr. Tristio Henriqoe da Coate.
Hornea asaros da 50 anace de idede, o Dr. Tris-
tio eotren para a armada sano 2* cirorgio ea 17
da Mareo de 1857, efri aoa a do cirargile de di-
vial ea 21 de Abril de 1088. Era foraedo em
medirioa pela beotaade da Babia, onda deixon es-
esi eote tradelo, e oa vida pratloa oonarstoa o
boa noae alli adqririda.
Oataeiar tevoro, dolado de nabraa qotlidsdei,
o Dr. Tristio era um pse de familia exemplsr e
om c i dadlo dittiaeto.
Era iralbeiro das ordras buasamusa de 8.
Beato ds Avis, do Croseiro, de Cbrteto e da Roo,
do Brasil, e coamondidor da ordea de Cbristode
PortogaL e tiaba a asedriba oa Campano Orien-
tal eoa o paseador a. 2.
Saja-Iba a torra tova, o aceite saa Hastie faai-
lia as n'wsas condolencias.
Feriasen (aAnte-bonteav, creo de 3 horas
da larde na roa do Mareilio Das da parocha da
Santo Antonio, Joe Amaoio do Paria ferio coa
dons golpes de navaina ao menor Maximiaoo Ra-
pse dos Saotos.
O deliuqneote foi pc-n.
e-Ira*du do I* districto Roaanaio
hootf o Sr. Dr. Aneaio Angust daCarvalhtSer-
raass orseroioio d cargo de delegado de polica
do 1* districto deate espita!.
ea ti bataAiiim se denomina um livro,
n acaba do publicar o Sr. Paldal Mailet, est-
te do 5* seno de direito, e qoe offereeea aot
eo* coltegw.
Sernos Ibe grato pela off ;rta que nos fea de om
ansanstav
evlats do ObnervotarloRecebemo
on. 10, de Outubro fiado, da Ksrita do Obser-
vatorio do Re de Janeiro. Eis o sea samarerio :
Metlioij para determinar a assonclo restaos
declinaefto de oa astro por mei > de observaeoos
fritas eoa) am isxtaato a sos sppheaAb determi-
aacii da loagitaito do lagar.V cantro da gr-
vidade da las. Dsx aaaos do progresa> da aatrj-
noaia (18761886 ) -Revisto das pobtreacoes.--
Aspete do eo para-o aa de Nivembro> lovis-
ta eliraatologiea di aas da Setombro de 1887.
Resumo das observajosa mateorologicu faites a)
Inp-rial ObsorVatoiio no mas de Sateabro de
1887.Rstuoo das observaos .-a meteorolgicas
faitis eiu Santa O-us oo mas de Seteabro ds 1887.
A Betae&o Tamb-m reeebeaiaa o n. 20 da
31 de O jtuorj fin Jo, da reviits da modas ABsta-
po. Trae figurinas a folba de aofde.
Club de laslruccsa e Becrelo Be-
terrete Eis o movimento dato sociedsde
durante oa b^im de Sstombro e Ojtobro ultimo:
Vititaram o club 8i pasoat.
Forero consultadas90 obras.
Forem ofxerocidas as seguintoa obras :
Pelo Sr. presidente Dr. Nstte O jadeo Errante
1 volme brochado.
PIj a icio booorario canego Trejaso de Figuei-
redo Lima, Aeeesssr Poreose 1 volamo eaesder-
nade.
Forsm off.ueeidoa pelea raspoetivas redaccoea ;
4 Pro vinaia, Lidmor, Meteoro. Bofo do Povo,
Rtbxie, (Peraambisao) Manguaba (Alagoat) La-
ranoeireme, (Sargipe) Afaas Altiva, lete dt Se-
tembro, (Minas Oeraet) Evoluc&o, (Rio de Janeiro.}
lale Pa Baa MmceeeaaAnte-hon-
tom pro-e Jeu-38 a etotoio dos aavoe faccionarios
ae tem de sdminitrar a ooiedade Monte Po B >ai
oceesso no anoo social da 18371833. Fot ate
o resaltado :
Director Thomai Marqoes Vieira.
Vice-lito Justino Msnoei Loaadro.
la secretorioJoe Oryapio Pareira.
2* dito.Unido Biptist.
Orador.Joio asobean Pedros %.
Tbeeooreiro.Mantel Jos Heorique.
Bibliothcoario.Artbur B. do Aaia Cuspo.
Vogaei.Benedicto Ridnguea Campillo, Ri-
moaldo Camello do Ssaram?uto, Jos doa Res Sos-
res de M raudo e G iidino Antn o Braga.
Coamiatii de contas.Antonio Rafino do Bar-
ros, Albino de Haat'Auna Lipes, Msaoel Argiau-
to do Nasrmento.
Ps deatrtaclon O Sr. Affiaso Bubosay
om notto comprovinciano qae ndi a tuJos
cbimicos, est priparaado pa dentrirloios qos dh-
reee muito bons. Chairo o sabor aio agradave;
e ot pa limpam bem oa deotet, sem damoifical-ot,
nea o macota bocal.
Eocontra-te-oa na Livraria Franoeaa.
Agradecemos a amostra, qae nal fai offirecida.
setetadet bollciataietan Bontem,
por oeoasiao eo embarque do Exm. Sr. Dr. Podra
Vicente de Asevedo, nm coaantiaai- das soeieda.-
des abolicionistas, compoito dos Sra. Dr. Batvos
Sobriaho, Joio Ramio e Noae Pampilis, foi com-
priaentar a S. Exo. a agradeoer-lhB os trricos
prestados pos S. Exc. 4 eaass da redempoio dos
captivos.
Bombo de lelteHa sigamos semanal foi
preso os rea de Vanvee, ea Paria, na individua,
qae ttehs roabsdo na vaso coa leite. Lluvia tem-
po qoe tes roabot eram alli frequeates, sem qae
se podase deeesbrir o autor. No interrogatorio
frito to preso, este declsrou chamar-se Julio T...
enligo ex tsente de hussards. O commisaerio
sorprendido, aandoa procedsr o um inquerito, re-
eonbeoendo-se qoe o preso diaera a verdade.
O intelis, qae, em 1885, tmha ama bonita posi-
cia e ara am dos officiaet com melhr nota no seu
regiment pedio a tus demUaao par esaar eom
urna menina qae elle aaava, mis que nio tiaba o
dote regu lamentar. Foi reridir em Paria o oon-
aeguio pelas suas ralacSea am lagar de caixa em
casa de am negociante. Osnhiva 604, A mulher,
qus elle adorsva, oabia de cama h ivia aeia asees,
staeada de orna tilica. Foi preciso prodigatieas-
Ibe cuidados dispendioso. Para, pagar ao m idico
e ao pbarmacoutico, o pobre marido chegua a pas-
privaooes. 86 o leite poda alimentar a enfer-
na aas nio havia om sold em casa nem crdito.
Foi estio qoe o pobre oficial notoa qae dafroa
te da porta do 'predio onda resida parava todas
manla am vendedor de leite com a res > eclisa
oarroca. Fes-ie ladrad para dar 4 esposa o ali-
mento de qoe ella necessiteva I
Depois do interrogatorio, o eommtesarie, eom-
aovido cqm a descripcio de fio triste miseria,
doa soltar o preso pera resolver dapois o qae
jalgasse maia oonvenieate.
Qaando o infeliz ex-tenente chagoa a cas a es-
pese eslava agonitantc, e dorante a noite daa o
ultimo suspiro. Desesperado e amesoado de am
processo de policio correccional, este martvr da
mor coojugsl per dea completamente a coragem.
Deitou-ieao lado da morta e detieoboa na eabe-
ce oa tiro do revolver.- Qaando chageram oa vi-
siohos, oovindo a detoaacio, eacontraram doat
cadveres.
Aoa iciiclo Coma
sitios do lugar Coyrt":
Pelo agute Bntto, 4s 10 1,5} horai, ns raa Di-
reito n. 124, de movis, louca, viJrot, eto.
Polo agente Oatmio, as 11 horas, na roa de
Marques de Oiiada n. 29, de movis, toacas, vi-
deos, etc.
Quinta feirt :
Pelo agente Matas, di II 1/2 horas, na raa ds
Hlapicio n. 4!, do movis, loaets, ridras, etc.
Pelo agente Pinto, as II horas, na roa Mtr-
qaea de Olinda n. 6t", de camss a mesas de fira.
hllosan fnnebre -Serito celebradas :
Hoje :
A's 7 borat, no Convento da S. Franciieo, por
alma de Joio Jote Qomei de Booss; t 7 horas,
no convento do Carmo, por almii do mejor Joaqnia
Monteiro Quedes Oondim.
Amanbi:
A's 8 horas, na igreja de Santa Tberesa de Pie
d'Alhs, por alma de D. Antonia Beeerra OtvaJ-
cante Coutinho; s 7 hora, oa ordem o de 8.
Francisco, por rima do Toomax Lio da Barroi
Wauderle/: as 7 harai, na matrit de Cabo, por
alma do Dr. Ignacio de Barros Barreta : is f
horas, ns matrit daBoa-VisLt, por alma do Dr.
Ignacio de Barros Barreto.
QuinU-teira:
A's 7 172 horas, na matris da Boa-Viita, por
alma do Dt. Joio A'trado de Medriror: as 8 ho-
ras, ni capaila da Solectede, por rima do motor
Sverisno de Siqueirs CevaUanto.
PaanagelroeChegados dot porto do sai
oo vapor nacional Mfitdmf:
Ssaador Luie Felippe de Sonsa. Ledo e 1 ocia-
do, Dr. ManceLEufrasio Corroa, sua seahora e
fimos, 1 tebante Rsymundo- P. da Cista Rubia,,
Dr. Domingis Ao torio Pires, Antonio F de Car-
valho Motta, alferes Cicero de Britto Qalvio, Ma-
noel Antonio de Sata, eag-nia:ra Jj2o Pinto
Machado Porteila, Aotonio L do Rogo Medairoe
Jnior, Joaquun Facundo de Cutrj Delgado, De.
Maoori de Alease Ouimariei, Adolpho da Silva
Maia e tua senbora, Eugenio (lomas Pires Fer-
reira, caate Joaqaim F. D'lgado Borb, Fraa-
risco Antonio de Barros Lias, sargento Jos
[ais Brasilienae, Joe Diogo ios Pasaos, Tertu-
liano de Licerda Wernacfc, Rtb-irto Prea, Toe-
mistocles A,'aiar, Aneaio de Oiiveirs. Luisa dt
Cinceicio, Antonio Franeiseo de Liara, Q liria
e J n Ricardo (cria Jos), Qljmpio Fre Jarico Lup
e sua tenhura, Francisco Joatniano de Castro
Rabello, Dr. A varo Carneiro, sea seahora e 1 fi-
lbo, Jos Miguel de Soasa, Or. Liberato do Mat-
tos, Dr. Aoerieo Aivaies (Jaimiraes, au*seaho-
ra e fkhos. De. Feanciseo X mier de Lima Bisgat>
ana aenhdra e 1 filho, Antonia-Bernast da Coa- -
te) Aatonto IgsnanaJnoist toara, Aieeliaa. Alba-
no e Dim'-0 (entelas), Autoai C Miuteiro, D.
Mari Vaugbam, D. Ao;lia DoJuaur, 1 filho e 1
criado, D. Jotephina Dubeaox, D Margada
Martin, Pnacaaeo Mandes da Fonaeea, padre
Franciaco Antonio Vianaa, Jos Lrite o afsnS!
mim Nuaes de Almeids.
Cbegados do norte no vapor aauioual Par;
Francia a > Jaaqaiau de- Maja\ Fraaaisco A doa
Santos, (iim"i L into, Brame S. Chett, Adelina
Pinto, alferes Bsliarmiao Augusto de A'hayde,
D. Mara Valentina da Athayle, Antonio Montei-
ro, Mauoel de Miranda, Dr^Joa d* X:'."is Sil-
va, Dr. Ernesto Freir, Doming Qrisa, Dr. D'o-
g 8obruho e Franaisc Ciros.
Cbegados da Europa no vapor ingle Sua :
Isidoro B intea, I. Jaaquim da Costa P.at >, D.
Auna da Costa Pinta, I. Joaquim da Soasa-.Mat-
tot e Joio de Soasa Mattos.
Cbegados do aul ao vsporiaries Araucaria:
A. da Silva Lisl e Aatoaio Jos doa Santos.
Sabidos para a Baropa no mesan vapor :
Charles A. Craven e Roberto Westripp.
irectona taos obsesa o eosserra-
cao doa portnBnlatim, meteoroiogica do
iia 6 de Nivembro de 1837 :
Hiras 11* 1 S 2 Barmetro a 0* Tensio do vapor i '1
$* m
6 m. 25-0 76048 18,57 7i
9 283 760-20 18,45 64
12 26'-8 75949 18,12 70
8 t. 266 757 10 18,12 70
6 25'8 75765 17,81 72

Temperatura mxima28*,30.
Dito mnima24,75.
Evaporecio em 24 horas ao aol: 5k,3 ; 41
om: 4,9.
Chova0,2.
DirecoJo do vento: E de me ooite at S ho-
ras e 41 minutos ; ENE at 5 horas e 1 mioato;
fi at 5 borat e 41 minutos ; ENE at 6 horas e
15 minutos; NE at 6 horas e 41 minutos; ENE
at 7 horas e 35 minutos; ENE a NE alternadas
at 9 horas e 29 minutos; E e ENE variareis at
10 boraa e 9 minutos ; NE at aos 20 minutos da
tarde ; ENE com peqaeuas interropedes 'do NS
at 2 borat e 1 minuto; E at 4 horas e 40 minu-
to ; ENE at 6 horas e 25 minutos ; E com ia-
terrupoSes de ENB at mete noite.
Veiosidade media do vento : 3^,52 por segando.
Nebaloridade media: 0,59
Boletim do porto
-
II

M.
.
M.
M.
Dio
6 de Novembro
7 deNevembro
Horas
748 da rnanhi
2 7 da tarde
827
2-30 da rnanhi
Altura
2,-Of
2,0.1
0,81
o aanle
O Speetator, de L mires, exprime a sao sorpre-
sa por o rimansk de Ootha nao toser figurar o
duque chines TKiag as suas listas dos grandes
da trra. Este elevado persona {em poaaa e o sea
titalo e oe seos teus por direito de beranca de
aaa descendencia directo, qae remonta a mate de
2003 ranos, o qae, posto em co ai para ci eom as
origent das familias que figurara no referido al-
massk, feria das mait antigs da entre ellas fa-
milias de fresca data.
E' elle, dis o Speetator, o hetdeiro vario de
nm descendente de Confucius, ennoblecido pelo
fundador da dvnastis de Uso, no snoo 202 antea
de Cbrilto, O representante desta familia, se
gundo o Ceiettiol tupir, foi elevado a mais rito
poiiyio, muito prosima do tbrono, no snoo 650
da era ebritti. 0 titulo e as foaeooes do gover-
nadsr do districto, no qual esti {ritaado o tmulo
do sabio, e a posea ds 166.000 aeres de terreno,
aio anda a heraoea "o descendente desta osea,
qae, alm ditto, esera; a.aatoridade de ebefe de
toailia tobra ;todt t deecanleocia, na qaal se
oi^t^ti. boje mote de onse rail peaoas. Tem di-
reito aa honras reaos e o maia grada*dos omciaet
do ijsperio sao at obrigado* a nrestar.lb'as.
O caso original, pasque 4 o referido pertoo*-
gem o aooo que apresan: ama grande familia.
Cei itMMiEfleotaar-se-nlo:
Hoto:
Pelo agente Piato, 4s 11 horas, roa Mar-
qoes de O.inda n. b, de aovis, loucat, vidros,
eto.
Pelo agente Modato Bsptista, i 10 horas, na
raa da Moeda n. 7, de taceos com assoesr o an-
gtMUt eoa alcool.
Peio sgent- Britto, as 10 1/2 horas, na roa
Augusta n. 2 0, do estabelecimeato ah sito.
Amanbi:
Pelo agenta Martina s 11 horai, 4 roa do Im-
perador n de dividas.
Palo agente Plato, ia 11 borai, em frente a,
Operace* clrurgicaaForam pra tica-
das no hospital Pddro II, no da 7 do corrate, as
segaiutes:
Pelo Dr. Malaqnias :
Orethratomia teterna, pelo processo de Maisoa-
neuve indicada por eatreitomeato da urethra.
Poathotomis pelo tberao-caotaxio irdtoada por
phimosis o cancro,
Saspagem e caaterisa^lo de regetaciee syphli-
tiett des escrotos.
laaterioe dleeroaoA Casa Felis, de A.
A. doa tontos Porto, na praca da Independencia:
as. 37 e 39, tem a venda os bilhetes dar seguintoa
loteriat:
De-erte : A 205' Ioteria, pelo aovo plano,
cojo premio grande de 30:000*1000, ser extea-
hida no dis 11 do correte.
Espirito-Santo: A i parte da 5a Ioteria,
cojo premio grande de 50:000JflOO, pelo novo
plano,|se estrahir no da .. de Novembroimpro-
tenvelmente.
Provincia : A 10 loten, tjelo novo plano,
cajo premio grande 12:0004000, le extrahir
quando for annunciada, as 2 horas da tarde enr
beneficio da Santa Casa de Misericordia do Re-
Minas Gerses : o 6' sortoio, dar tetarte
desta provincia, pe novo plano, cajo prsrais
grande de 6:000*000, ser extrahida nodia ..
do corrente. ...
__ Da grande do Cear: 4"Jrte ds 4* lotera
cojo premio grande de v50:O0OJOO0, palo' nove
plano, ser extrahida no dia 12 do corrente, (aab-
bado). _________
Bilbetea de loterasKm mi do agen-
te Bernardino Lopes Alheiro aclitm-te a renda ot
bilhetes das seguintes loteriat:
Do Esptrllo-Manto : A 1* parte da 6 lote-
ra, eajo premio grande do 50:000i, pelo nove
plano, ser ezLahida no dia ..-do Novembro, im-
dreterivelmsnta. ,.,,.-
DeCru-Psri: A 3- parte da 14 lotera,
data provinoi, pelo novo plano, cujo premio gran-'
dede 100:OOWOOO, seri extrahida no dia 12 de
Nsvembro, (sabbado) impreterivelmente.
De nUano-taeroeo o 6- sortoio, da lato-
tona, dee'a provincia, pelo novo plano, cajo premie
maior 6.000*000, se extrabiri no di .. d car-
Da grnale ta Catar* t A 4* parto da 4*
latera, pelo novo plano, cujo premio grande de
250:000*000, ser extrabid no dia 12 de coe-
rante.
Lotera de KepIrlIoBdalo-A 1 par-
te da 5 lotera deate provincia ajo premio gran-
de 50:000*000 ser exteabidii no dia .. de
Novembro.
Oa bilhetes acbam se venda na Case da For-
tuna a raa Primrirc de Mareo n. 23 Martn Fi-
is Q_
iHterlailoCrilo-Par* AS* parte da
14 rotera deato provincia, pelo ovo plano, cujo
premio grande 100:000*000, ser extrahida
no dia- 12 de Novembro (tabeado) impreteri-
velmente.
Os bilhetes acham-se 4 venda na Cata de Fot-Diario de PenHUbseoT
lUlITO Ut5
ira tola** ds Marco B./SS,
Cmh a t*ea>-A 106 teksrta de **
paja
i
MlitU i oorreete
i-ee i rasis na Can da Pttt-
4 ra Priaaairo da Mareo a. 23, de Martio
.retele Isterta ds> Cesar*-A 4 parto
te 4 teceru dests prtriaeie, psteaore ates, este
Miatain*- di 2&>H>4000, tari estrshiaa
(toado) lapreteri v*l -
I sahaa-aa 4 renda aa Caaa da to>-
na fNisaro da Margo a. 24, da Martina
AC.
lerla de lliu-6raM 0 6 sa-
| 1 Mana daaU awaviatia, pata aovo ple-
. i gr.ade da 8:000*000 (tu lo-
riai4a aa atara buhaste) aa eatrahiri
ao da .. do aarrate.
OiMHwirtir 4 vsadaeaCnss da Porta
aa 4 na Promiro da Margo a. 23, da Martin
i*0.
P0IUG4G0SS 4 PEDIDO
aerada de rer* di* Caraar*
Pada a aa Illa. 8r. Dr. eegeoheir > ea chafa da
eatrata da tarr da (Jamar qae dignara tasar
aa ji|Biai alterno* a> eerari dM traot ra
aa/ b.soa daa atea osis,
Keta iflWBi*- dar tar por 8a faser partir da
JaaoaBto para aBaeitV, aa traa 4s8 boreeemei
da ato** o ostro do BaoUa para J boa lio 4fl I
koraa a qsarto da Urda.
Dniamn e dtaooatrar a cioreoienea qae
nuh Mln rnmii alteraoio, Unto para eetta
hm da naasagesiros, aoao para a earpreea, por-
i saa alia harerasa daridaalgom maior coa-
proveito.
Eapera-at qaa o Illa. 8r. Dr. director atiende-
ra a tio jseto a reatavel podida.
Mi
COMERCIO
Cwrigai
Apolioee
cot

la ealaaertal
OmCIAM DA JSTTA 008
acero asa
7 aa ooaaoro de 1887
glM tarara da 6 O/U, ralor da 1:000*000, a
960#O00oada canto.
Dita* ditas da 5 0,0, ralor da 600*000.
DiUa diua 4a 5 OjO, ralor da 2W4.
Cambie abre a Babia i mu l|i 0,0 da praouo,
& Pasto, 60 d/r. eoa 1 3/d 0/0 de
Loadraa, 20 div. 22 7/8 d. por 14,
a
Carabao aobn Lisboa 60 dtr. 131 0/0 de premio,
Caaa aobra a f arto 90 drr. 130 0/0 da praao,
partieator.
Ra bora da boira

6 aooiaaa laraea de 1:000*.
1 d'ru da 600#. *>
3 diUa daSOO*.
0

Edaardo Dnbeax.

oa
4887
vaaa
PRAQA qp RSCIPE
Oa baaeoa auatireraa 'a Uxa da 22 7/8 d. ao-
bra Loadraa ; o aereado da caaMa, poram, ebric
aa piaea trono.
Ilesas peqoeso aagoeio ea papel particular a
>4
Na la do dU o arcadi aoatroa-aa aaia firaa.
PHAC1 00 BO OE JAMEIKO
Toom ea baaraa jaaaaai a 22 3/4 d., notando-
a fasto de papal particular, no aereado.
Aa tabellas expoaUa aqoi foraa eaUa :
Do Lanos Baai:
Stjw vitla
Paria.

615
183

22 5/8
19
41
520
234
24200
90 dj insta
Pala
da Porta-
32 7 8
415
515
132
22 5,8
419
419
5*0
234
rtew-York
Oo
Hm

24300
. .
904jv avista
22 7/8
41
616
o Porta
etdadeo da
A*-
Oka. doa Aoorat
da"
York
Porta-
.
22 6/8
419
41
620
2S4
299
242
m
24200
Caiaco de MMMr
m 1 m aiirataaii oa 1887
I A AmodacAo Coaaercaad A fricla, registrn o
perora abao, ,foa ao agheollor, por 15 kilot:
UaiaaPiaU .
Taba palretaade.
Bciaaa 9.a boa -
a 3. aagnler .
pargado.
arata .
2X400
24200
2A400
2*100
1*500
1*400
1*600
1*200
2*500
2*300
2*600
2*800
1*400
1*500
14*00
1*400
Catat* de al|od4a
ax 7 na aoTBuao oa 1887
Tai ferU a Tanda da aa graoda lote
4o aertAo a 6*800 por 15 kilaa.
do del.
aa raialwa ato aaaaear e aI**ao cea na botbkbbo
Entradaa Da 8*3,-01
Yia-farr YU-iart Va-Jan aa da Cmara aa da Praaao '. a da Liaoeiro . 2 4 6 8 4 5 2 4 7 2 44 2 aS 28 185 2.261 2.652 14353 12 030
59.684
Algoilo
Eafradee
Va-ianea de 8. Praoeisoo
Yia-ferraa de Uaotuo .
Din
tTraCaaieai
Persa fabaitn hataa oa
Da barca nnraegneara Ibif, para aarreg,>r
ideatiao aoa Eau4o-L'aicJoa, Uaari
ltf6.
D iamr rogloa Ware Oaara*, para carrrgar
na Kw Uraade da Norte, aoa dretaao aw Eato-
davUailoa, aaacar a 20/.
Vaporea aarapaehaaloa
Iraaaaa 8au, aabir boje, lera para :
aataa: 935 aaeeoe ana aaacar aaaeas, 1.490
gWfciraa dito aaacavada a 80 pipar c;a agosr-
faa i. rrraoa.
"jaa Araacaal., tbido bocUa, h-
*aa faaa I ^^
aaraaafadoa.
tar a.
attllH lltattl
A' tu! da mi toaUde at oo ptaaael qaa
a gente da orgia da Atino* -tea anata a
dtatiacto ebnfa akaliaoaiaU o Un 8r. Dr. Joa-
qa>a Naaaaa, a poaU 4* aaa aaaaetsiar a o
abogada a aaU capital ao da 2 do panada, pe-
dase aaa abottaaaUa cacar, a de toda oa
Uapea ata aaigoarea aaia aaa fotba por tm
indigna da aaa.
Ua abotatianiit.
Chibada
Ua da II* ala para ata prorinaa
Illa. Sr. Dr. Airara Aagoato
Uan au adate. Am-
o roaanaenu
aaT-lL m
Oeaaealda
O Dr. Jlo aaaeet fnadra da Caoba Aerado
egaine aoja para a Eia ftraada de Sai, dape
ete-aa da aaaa aaaigaa peda daaealpa da nio ter
ido peer inlaanf rene bar aaaa orden.
anta, 7 de Nivea va de 1887.
Le a ao lAUrlmitr do Cear :
Por iataaedie de a aawga recebeaoe da
aa aaeatra da Caga! Braaaleiro all (a-
.ab an. A. U. YrraadtC, eaja n-
paalioaaaae na reepaatiaa aaegaa.
O Cognac Braalairo i uaa p afa exoalaute a
de ferea de a* tirar o cbapaa 1
B* aea davida prcnriTai a aalUa eogaaea ooe
pa abi aatdaa a aarUJI*r-Boa e'ioa de eetrtlU
e eoai^lUa&aa, atraagairea, baaUrdoa, da hr-
bridaa lagradieotea nocivo* k tanda a 4 boira, por-
qne erU, ale por tar patriara, aaa pala baba reeu
da pareaUaoa coa a Peraaabaeaoa dd-noa a aa-
teaa da vir directa e legiUauaaaU do eeio aber-
riao da aaa, da ojo auigue Iba onv o grito
E' aaa toa a'apa, reaetinui-o, coao tal digaa
de Iba aa hita a eorte peloa aaia eonapieawa a
tolenoa aaadorei.
Varia eeitarhaaa
PaUab aaaeo Alaioa>, a aabir earanbe, leva
ara :
PeleUt : 750 barrieaa, 100/4 etiua e 500 teceat
aaacar braueo, 160 barnea e 10) aeeca
aaaacar taaaenrado e 10) pipa eoa aguar
Carragaraa direraoa.
raaca Alraadega
h 7 a 12 na aoraraao na 1887
(Vide o Diario de 6 da Novcabro
Javlas a carta
Batea naiioart Afora Aayelaa, para o lio Orna
de do Bol.
Barca aaional Afar.aao XI, pata Liaboa.
Marca ingiera CaarUp, para Ctudoa Uaidra.
Barca inglesa Blut Brd, para BeUdoe Uaidwe.
Raran oraagnean Jorra, para BtUdae Unido.
Baraa ingiera Kkm, pus Ra da Jaa airo.
Barra aoraegeeaee Ra, para EaUdra-Uaidoa.
Barca norargaaaaa rZaatea, para EaUdoa-Uaidoa.
Baraa noraegoaate Ib**, para BiUdoa-Unidoa.
L4gar portagaai Mario, oara Luboa a Parto,
lagar patagaes Temerario, para Santos.
Vapor portogsea John A Albert, para Katado
Daida.
Vapor iaglea WereAaa/, paia Liverpo 1.
Vtpjr iaglea Actor, para Liverpool.
Xas-aera a
Barca dlaaaarqaeaa Coneoreba, aarvao de padre
B*rea nnraegaaa Mjormtr, vri*e genero.
Barca iaglasa Carpo* aa, haralhia.
Barca aornegsesae Strtaatten, carado.
Barra ranea Mei4epad, carvio.
Barca niraegaanra Calo, carras.
Bares fmocea Bengali, earrae.
Barra aarssgssaea Anatrea Mus, carvio.
Brigse aoraegaeoee de podra.
Brgae disaaerqaes Awu Marie, zarqoa.
Rriga* iaglea Un'tm, baealbio.
Bngii4 alsalo Horneo, eal.
Franntka, nrqae.
Ligar iaglea CaUen'ac, esrvio de padre.
IJigar aorsegaeaae Aaaa, zarqae a fareilo.
Lagar raeeo Asrora, marta da podra.
Lagar ingle Aeaaic, paralada,
Lsaarioglea Adam-nCme, bnealkao.
Logar aaetesal CmeUo, varioj ganarae.
P.iasba dmeauraaea Afeat KaVisr, zarqae.
P.Ucno nacioe! fontiwo, zarqoa
PaUcbo iaglea 85. baealbio.
Patacbo alieodo Atiene, aria genero.
Vapo< nacional Marques de Cmx.at, vartM ge-
Iatpartaro
BrroA norupguenra Andrtas Rut, ohe-
gada de Cardiff en 6 do crrante e consig-
nada a Wilaoa Soaa C, aanifeatoa :
Carvio de pedra 788 tonelada! 4 t-
dem.
Vapor nacional Para, obegado do por-
to* do norte, tm 6 do correte consignado
ao Viaeonde de Iuqui do Norte, maai-
festoa :
Barra vatio 90 a Maooe arqnea de
CMiveira.
Caf 80 aaoooa a Fraga Braba C, 6
a C. Playa d C.
Chapeos do Chile 2 sotanea a Mooberd
Uuber d C.
Cal em pedra 20 laUs i orden.
Maesa de tomate 7 osixa* a Antonio B.
da Costa.
Pomada 80 en ribetea tvOnimarles d
Vaieote.
Pips va ti as lis Pe: aira Carneiro & C,
11 n Manoel Marqaoa de O.iveira, 30 a
Elias Soarea d 0.
Samambais 2 saceos a Joaquim Jos
atareara.
Paqaete nacional Mandos, ebegado dos
porto do al em igaal data e consignado
ao Visconde de Itaqui do nerte, mauf--
toa : .
Aceite 25 barr a Pfcreira Carneiro
dC.
Cbapos 1 oaizlo a Jalo Bamoe Tavei
ras, 1 a Psreira Carneiro d C, la Ra
phael Oias d C, 2 a Qoncalves Irmios
d C, 1 a Augusto Ferntndee, 1 a Carm-
ino Irmlo d C.
Caf 222 saceos a Domingos Croa d C,
113 a Fenandes da Coate d C, 102 a
Joaquim Ferreira de Carvalbo & C, 50 a
Paira Vlente d O., 50 a Panlo Jos
Aire* d C.
Calcados 1 sfelo a J. A. Lata Aires.
Conrss 1 rolume B. J. Faraaades.
Faino 86 rbame a Moor* Borge* & C,
5 a Cesta Lias A C 1 a J H. doa San-
te, 8 a Joa Antonio doa Santo, 5 a Joa-
quim Bernardo do* Rii d C, 5 a Ven-
tara Peretr* Peona, 27 ordem.
Fasendas 11 roame 4 Pereira Carnei-
ro d C, 1 4 ordem.
Ltrre* 1 cabrio a J. J. de Agolar, 1 a
O. Laporte d C, la Medaires d C, 1
a J W. deUedeiroa.
Mercsdoriaa diversa 45 rolunes 4 or
dem
Paaae de algodlc 25 farde* a Andradc
Lopes d C, 10 a Bodrigoss Lima d
16 a A- Amorim d C, 16 a Ferreira d
Iralas.
Perfumara 1 oais a Souaa Goarei
Sota 1 rolo a D. J. Fernando.
Baba 80 caas* a Fraaetteo M. da Sil-
radC.
Viaho 6 oaisat a J. Joa Carralbo Me-
rae.
A awan Madera sea-tb* firaaaa e ea
itrada na sana pana.
late ji 4 aaaa beiU eaaaBtste as aassdagaa.
Oapoit... saa, natas reate.
Oa onda arre prraaasr a eseallMsla de na
_.aadi e reaaaaaadar oara aeo.qaaole este ra-
aedio de ia rabor deaagradarel nio 4 aeoeiu pelo
go o prodea asara a reaitoa. B' o qae
todaaa diaa eos o oleo da ngado de
baealbio. Bate repognanc da parta da doeo-
aa raplie i eabelanaa o aeahimesto qoa teaa aoa
aadiooe o Morrbaol de Cbapotaaat.
Alan disto o Morrbaol ojstea todas a prioci-
tee aetiro* do oleo, aalro a parte gordaraaa^a
ara Jalo
aa pequea capaaln radnada
raetlidad* o ala baet rapporu-
OMotrhsol rasUbeleeseap-
Cte, ealaa a tase, eara a bronebttM uno
la de peite, deade qse aio raabttilti a teepo,
Illa. BrA Aaaeairacao Coaaaroiol Agricela
raoolrido dar aaa prora i rilan aa do qoaato
4 agiadeeida ao Esa. Sr. Dr. Preaeiao da Aaai
Boa a Silva, deasUde pelo 10* di.tricto deeU
proriacia, pelo eelo es* deeeorolraa na Canaca
do Depilada ea prot da iatereeeee da agrtcal-
ura, deberoo (aser-lbenaa aaatfataeie pobli
ce na escario em qse alie aportar a noaaaadadr;
e, enaUodo san a aaattenoi de V. 8., qae tas
cania eoaaaa acra teda aqoella qse racoobeeeo
oe nxritea do biibi Eza. Br., partieipa a V. 8.
qae aua esrgada sari ao da 19 do ai rana, a ra-
para ejse V. 8. oara rae preoeeoa a lasa craeor-
rari pera abrikbanur a aearfaottoSo projeeuda.
A Aaoaapl? Coeataeial AgriraU drade ra
eosirass agradeeida a V. B. de qasa ss assignaa
Criados reoarsdorea,
Bario da Nasarstb,
PresUeate.
Antesi* Artba Moreirs da Mcadoeca,
l*ecrouria
lligoel Joa Airea,
Thasoacairo.
a Francitc* Manoel
Andrade Lope* d C.
a Rodrigues
Ma-
Vinagre 20 borri* a Jlo Mareirj
C, 10 4 ordem.
Xa ropo 4 caixa*
da SUrs d C.
Xerqae 280 fardo* a Hoava Borge* d
C 80 4 ordem.
Carg* da Babia
Charuto* 1 ca al) a Joaqaia Bernardo
do* Kis, 1 a B. de Dr usina d C, 2 a
Almeida Maobado dC.,1 i Bernet d C,
2 A ordem.
Chapeo* 3 calzSs* a Pereira Carneiro
&C.
Colla 2 Barrica* a
Fio de algodSo 60 aaooo*
Lima d C.
Slercadorias dirersa* 2 caixa*
cfaedo Cortes d C
Panno de slgodlo 102 fardo* a Macha-
do d Pereira, 40 a A. Amorim d C, 10
a Lula Antonio Siqaeira, 12 a A. Vieira
d C., 45 a Ferreira ,d Irmlo, 20 s H.
Burle d C 10 A ordem, 45 a Rodrigues
Lima d C, 7 a Joaquim Agoatinbo d C,
6 a Olilo Jardim d C.
Vaaoi iaglea Sme, ebegado do Harre a Litboa,
ea 6 do eorrraU a eeoaigaado a Aagoato La
bil, aanifeetes :
Anaoetra 6 rolaste s dirersa.
Arm.ooi para ebapaos de sel 1 caalo a Pesa
caco X. Perrwra a C., 3 a Laite Bato a C. -
Agaa deatilada 20 caizti a Praaeuco M. da
Silva ce C.
a\aaaaooiaco 1 eaize a A. Poaqneaz.
Betete 100 lt2 c.Ut a Paira Valeete, 250 a
Oeasalre* Boa et Persaodes, 100 a Cate ** Me-
deiroe. 200 aa aoaaigoatario, 25 a Jos Joaquim
Alva A C, 245 a 6u gigoe a Salaer KiaftWoa
4 O.
Crasavu 1 eaize H. Maach de C.
Canos para ckaaioe 8 n A. Pooquauz.
Caapeoe 2 eaizoea a Adolpbo A Perria, 2 a Nu-
era Postees C, 2 e Balasar 4 C, 1 a M.ia A
Lalo.
Calcado 2 calzo* a T. E. da Ira, 1 a Nuoet
Psaseca A C, 4 a Albino Crua iC.,1 a P. Bar
b.. a C 1 a *L de B. Caralcaste.
Coaros 1 calsAo a Braga A Bi.
Certas para jocos 1 eatxa a A. D. Cernelee
Via tu, 1 a OoaMa de atattos Irala-
Droga 3 volaaee a H. Soeaa Pereira A C 4
a A. ai. Verae A C, 23 a Praoeisoo M. da Sil-
va Se C-, 1 a Booqaarrol Preres
Barada 1 eaiza a Praoeiaeo Maooal da Silva
dt C.
Bapalat para offijiaes 2 caitas a Quimsries
Cardoeo A C.
Earatopcs e papel 6 calta s Antala Pereir da
Casta.
Pite l eiza a Anteo Joa Maia k C.
Paaae 1 barrica a Mearas A C.
Parragras 2 relaaa S Porreara Oaimariei A
C-, A i ordea, 2 a Otireira Bato A C.
Peitro 1 raiza a Braga A 84.
Jeaat 1 calza a J. J. Ooooalva da Barro de
Ira lo.
Lirrot 1 catea a Olinte Jardia A C 1 i or-
dea, 1 a Z. CbaJine.
L->oc 6 barrieaa a Coste A aledaro
Liza D cana a a. D. Caraeiro Viaasa.
Man'eiga 10 barr e 10 ae"e dito a Joaqaia
Pelippe dt Agolar, 20 e 40 a Paoradee de Ir
aso, 25 e 40 a Beana Beato Asroria A C, 50 e
50 Pa re Valeate d C., 190 e 27 4 ordea, 80 e
10 a J 4e Pernandes de Atsseida, 15 e 20 a Jos-
qniac P. d Cerralto A C, 60 a 70 a Domingo
Croa a C, 15 a 20 a Coi te de Sedeiro, 25 e 60
istrada
i
^
rnirt
O esaanaaro dirastor date estrada da ferro
tari eonbeeiaento do abandono oa qse eati a 2
Bselo?
x ?^.f* apa-
doar.l resida na Viotena, catando ji 0 trafago
iaaacsrado at C.aeerel, rete agora pastar a fea
la o aa dot bairrot do B>ei e, oeiz^odo aapaslo
o temes oob ana direecAo e fieaJiaacao.
Coa qeaa ea aateaderao oo eageabeiro* .
dente qaaade boaver (Jamara darida de eervioo ?
hraaasiaesaatfolkaaie, aio arada aoV
e oa bora de trabslbar aada da pjroaa p'raar
ysteaa segoido pslo casta da te stoslo:
Ente, Br. eogenhelro director, estes eeaaadsloi
abasa aa coaprisaeatoe de aena dorare iqaeUr
qae ese ategalar coaprebenaio.tea del lea.
Usa. Sr.
PaanaaeaUee bala Caries
ae ArraSaHeaSet
S Carlos do Piaba!, 27 d aiaio de 1885.
Prratditaimo enhor^-Acerca de 8 m. aea qae a
aiahe sesbora aofria de borrireie doras nos oa -
dos acoapanbadu da corrimi-nto, dedos qae ia
deizanooa sarda, e alea disto siffria d ieridas
na garganta que ji te ria obrigaOa a alimentar'
a a caldos; pesiando uottee aea dormir, e di*
aea poder eaadar dos intararaes da caaa. Todo
asu teapo riren ella serapre em diete de rigoroeo
trauaranto, aera soter rande.
Deeaniaada, eotneaoa eem oe tee (taatot) pre-
paradoe, o Licor Aotipecrico junto eoa os Pde De
sarsafros, e lego a eande veio ebegando, a boje
grecas i Providencia, poseo eom todo o praser
anaanciar a V. 8. e a todo o mando que miaba ee
nbora aeoa- se completesaeate boa da oaridoe e
da terrivel ferida de garaaote, a antoriao V. 8. a
publicar ate a beneficio dos qae soffrem igaal en-
te rmidade.
Son eoa eetiaa. De V. 8. aaigo, venerador e
obngado.Memardo da Siiva Taoares.
Barates 20 1|2 caitas a Martina Prea de C, 80
a Beoaeire Parea a C., 20 a Joio P. da Costa.
Cabo 10 peca a Llvram*nto A C.
Ob.lat 10 caixas a Martina Pires A C, 20 a J.
B. de Carralbo, 25 a Beqaeira Perras A C, 10 a
Jal* F. da CaU.
Conierva 5 caizaa a M- J. Carla Cardos, 93
i rdea.
Coaiabo 2 saeea a Joaqaia Pelippe di Agotar.
Caras em conservas 1 raiza a Jos Joaquina Al-
ves A C.
Daa 2 eaiza so* masaos.
Erredoa 2 ssoeet a Joaqaia Pelippe & Agniar
Ervilba 1 eaiza a Joa JOaqoim Aira A C
P gos 7 catza a Joaquim Pelippe de Agaiar
2eJo4oP.daCau.
aaa de tomate 10 eaizas a Domingo Aira
Mstbeu, 4 a Jos Josquim Aira de C.
Mercurio 1 raiza Paria sobrinbo AC.
Nasas 2 barrieaa a Joaquim Pelippe A Agaiar.
Patiaa b caizaa i ordem. 8 a Joio P. da Caita.
Papeleo 1 raiza a Paria Sobriobo de C.
Plaatao aedicioaes 1 fardo ao metmo.
Papel 2 caizaa a Mate A Silva.
Boibaa 8 aaeeoe a Soereo do Aerara! Iralsi, 8
a Joaqaia Pelippe A Agaiar.
Vinagre 5 barr ao memo.
Vinbo 4 p ipas e 10(6 sos mesaos, 9 e 5j5 a
Amorim Lalos, 20(5 a J. Perneada Perreira, 5
barr s Joao P. da CaU.
Paqaete iegles Aracaunia, entrado de
Buenoa-Ayres a eaela om 7 do correte e
consignado a Wilsoa Sons d C, msnifes-
toa*
X arque 2,000 fardos a Pereira Carnei
ro d C, 1,200 a Amorim Jrolo* d C ,
800 a Bailar lireira d C, 500 a Mais d
Reseode.
aa cneaigsaterio, 12 caizaa ao aesmo, 9 a
qaka Pelippe A Ageier, 68*i ordea, 36 a
aaraandee de Alatelda, 10 a Oonealres Rosa
Joa
Joio
*
PeraaDde, 15 a Oooiiogoa Perreira da Sil va dt
C., 13 a Pernania d) Irmlii, 21 a Paiva Va
lente A C, 20 a Joaqnim Duarte Simse A C.
Mercsdoriaa diversa 1 eaiza a Maooal Collas i
A (.'., 3* S.lasar A C-, 2 a Maia A Silva, 2 a
H. Noracb 4C,la Ant.oio Joa Maia A O, 2
a Manoel Joaquim lbeiro, 3 a A. J. M. animarle
17 a J. Beader, 2 a Gome ,d* Mattos Irmioi,
1 aoaoaaignaUrio, 2 J. Besara A C 3 a P.
Oorgel A Ireaeos, 3 i Perreira Qoimsries, 1 a
Pnreott- Vianna A C. 2 Oaimarle Irala A
U.iaE.G. Caaro.
lialla 1 caira a J. Beato A C.
Morete 2 eaizoea i ordea.
Meteriaea para sngenho 14 rolasM* e pecas ao
Dr. Jet Qoogalres Pinto.
Objaetos pan eaeriptorio 3 eaizoea a G. La-
paijC
Puso 1 eaizio a Nanas Ponstra A C
Podras de fo-o 10 barricas a A. D. Caraeiro
Viesas.
Papel aera lapresslo 40 tardos ao Jornal do
Baj/a
Perfumeras 1 eaiza a Balasar A C, I a F- Lita-
rte A C, 8 a A, D Caraeiro tisana, 2 a Nana
Pasese AC.
Papal 1 eaiza a Nette Ceapes d C, 4 a Aato-
sio Psrsira de Caoba.
Psesatteaa 4 barrieaa 4 ordem, 8 a B. de Dro-
v C
i3)M 10 airas Soltar K .affaaan A P, 25
a Coarad WasAsaaon, 10 a Gooc*lve Beee A
Pasea dt, 20 Jte Joaqoia Alve ec C, 18 a
M. J. Cartee Cardte, ti a P.u- Jos Airee tt C,
10 Paira Valste A 0,11 a (arralbo A C, 21
a Doaiogoa Crns A C, 10 sotas Basto Aaoria
de C 16 s P. G de Araup, 10 a Domingos Per-
relia dsBilra A H, gB Antonio Jos Soarea A
C, 23 s Jotqaia Pareara de Carralbo de C 10 e
5 Urdes a T. Ch.-iatiaoteo, 1 tina s Paulino a
reir Maia.
ido drrerea 1 volase a Perreira de C 1 a
Z. Parctra, 8 a Badrgoss Lisra de C 18 i or-
deen, 6 aOlioto, Jardia A C, 1 A. Vieira A C,
8 a Bers-t d C.J4 a Maebado A Pereira,6 a
Aaaste Bsoaelra, 2 a Bodrigoa de Cerralbo A
C 8 a Aadrada Lopra A C, 5 a B. de Druias
, 1 a Pel.z Vesaneio de Cantea, 2 a Ma-
noelda Cana* Lobo
Visbo 2 barra a Pacuna de lireira Mait.
Vetea 10 eaiza* 4 ordea.
Ira 1 ba-rica a Dso'at, Torrrt ;, I
i : a.
Cerrad,
sate de olirsira 80 oaiztsa P. R. Pin'o Gsi-
Lasassa^Baal
Agua aiurral 2 raizas a
lasadas 1 barrica a
Agaiar.
Parla Sobrabo A 0.
Jonqoia Peppe 4e
Bxpartacia
6 ds botbmbbo oa 1887
Pare o exterior
No rapar iegles Merehant, earregarsm :
Ptra Liverpool, J. B. BjzwcII 1.0J0 sseess
eoa 76,412 kilot de algodlo ; J. A. C Viantu 80
saneta coa 3,0i>3 kiloa de slgodlo ; B. Olivtira oe
C. 2,150 saceos eom 129,00 kilos de sanear mas-
cavado ; Pootual, Besendt 12,166 kiloa deawucar malcarado ; Viova Caoba
4 Sobriob 545 aaccot om 4^,940 kilos de arra-
sar Buteerado.
No vapor iaglcs Aetor, earrsgaram :
Pira Liverpool. J. 8 L,yo A Pilbo 2,000 sao-
ees aaa 150,000 kilos de estacar masca vado ;
PebloMO A C. 889 atecas coa 66,631 kilo U al-
godlo.
Na barca inglesa Blue Uird, carregaram :
Para New York, H Porater A C. l,30 saceos
eoa 60.000 kilo de sanear aascarado.
No Idgtr portugus Temerario, carrega-
ram :
Para New-York, Aaoria Lalos A C. 6,400
saceos eoa 480,000 kilo de aaacar assravsdo.
N barca aeraegoease Jot-oa, carregaram :
Para New-York, P. Cselo A Pobo 1,276 saceos
coa 95,700 kilos de aua car malcarado.
Na barca ooragaeose Rex, carregaram :
Para New York, J. S. Loro de Pilbo 810 tacca
eoa 63,000 kilos ds saturar maacavado.
No vapor ingles Araueania, carragaraa :
Para Litboa, P. Caraeiro A C. 1,735 coa roe sil-
gados esa 60,820 kilos.
Na barca nacional Marinko 11, esrrega-
ram :
Para o Porto, P, Carneiro A C 23 barrica
eoa 2,310 kilos de estucar braaoo e 22 ditas om
1,2 O ditos de dito masesvado ; J. & Loro A Pi-
teo 2,000 saceos eom 150,000 kiloi de essucar
braaoo.
Para o imttrior
*a No patacho tosca Almene, carregaram :
Para Pelote, Amorra Iralos A C. 50 arrices
cea 5,280 li2 kilos de a.tuuar braneo a 50 ditas
oca 5.616 1(2 ditos de dito maacavado.
Na barca inglesa Charity, carregaram :
Para Santo, Jala A Innlo 2,000 taceos eom
150,000 kilot de assncar maacavadt.
No vapor nacin! Afondo, carregaram '
Para Majado, Aaoria Lalos Se C. 40 berri
eom 8,840 litros de agurdente ; H. Burle A C.
SO barriese eom 2,299 kilos dt asnear braneo ;
P. A. de Azevedo 25 barra cem 2,400 litros de
ogaardeato ; J. Poatelles 10 raizas eom cejara -
beba.
Para o Pari, P. Moreira da Silva 1,850 saecot
coa 41,000 kiloa de milbo : P. V de Asevedo 800
barricas coa 19,175 kilot da atracar branoo ; S.
G. Brito 160 barrica eom 10.6S0 kilo de estu-
car braneo ; T. de Atorado Soasa 22) barricas
eom 14,260 kilot da astnear branoo ; Amona Ir-
mlot anata ; B. Oiireira de C. 150 barricas eom 8.400
kiloe de estucar branoo ; M. A Beona 20barrieas
eoa 1,815 kilos de atracar refinado.
No vapor nacise! Par, earreeeram
Para Baba, H. Luodgrin a C 2,730 petlet de
cbr; J. G. da Csabs Parn l barrica coa 80
kiloa de does.
Pare o Rio de Jaassro, L. A. da Coste 19,900
toaos, rrnete ; H. Borle A C. 550 saccas coa
48,814 kilo de algodlo
vapor fr.nces Suem, carregaram :
Para Santo, M. C Lopes Vianaa '.0 ripea coa
9.600 litros de alceol ; A. C Moreira Dis 89 pi-
pas eom 88,400 litros desgoardeate ; Aaoria Ir-
ala A C 250 taecoi eom 15,000 k los de assuar
aeeearado ; H. BarladC 485 saceos eom 41,100
kiloa de aaeoear eiaaoarado P. Caraeiro A C. 7U0
coa 42,' 00 kilos da attacar asaca vado ; S.
Oui marie A C 100 a eco* eom 6,000 kilo de
asacar braneo e 200 dita eom 12,000 das de
dito aaseesvado ; Maia A Reseode 200 seceos eoa
de atraoar braneo a 00 dita coa
80,000 ditos de dito rassearedo ; J. J. Moreira
225 asesa eoa 13,000 kilos de estucar brancoo e
3*> dit.s con. 19,500 diioa ds dito aasearado ; M.
Baraa ot C. 1,000 acc eom 60,000 kilo de
algodl*.
Dr. Mello Gomes
MEDICO PABTEIRO
41-Im Lar a do Basarla-4 A
Onde tea eousultoiio e reeidenc*, e pile a
procurado a qaalqaer bora do dia e da noite.
Eipeeialidade : febrea, aaoleatiaa das sesbora e
do puimio, srpbilis e eetreitameatoa da nretnra.
Coasaltas: 10 ao meio dia.
Tclephene Z14
AstMr naateraal
a's mXis de familia
Acabamos de 1er no imprtente jornal
que v a las da pablioidade na capital do
imperio t O Pais a a seguinte pnblicaclo,
qne, sem mais commenterios, qui trans-
creremo* :
s Diaia Napoleio I qae, educando-i^
s mulher preparara ai o futuro.
t E de facto.
< A malher o principal motor do des-
enrolrimanto humano. Quaato mais vir
tuosa e Ilstrala for, melhorea e mais
bem eduoado* serlo es homen*.
t A mli a sontiaelb vigilante que
vela a vida precio* s da crianes, acerapa-
nhando a, desdo o* primeiros vagidos al
o momento em qao, te i te homem, trans-
p8e os hambrees da vida real.
t E qaaotos desgostos, e que torturas
angustiosas, os de urna mli que v seu
fllbo sinda pequemos, aem ter ezpressSes
para diser o que santo e, todava, gemen-
do, chorando sob s influencia de um n-
oommodo qae, muitas vezes, sabido a
lempo, poderia ser debellado ?
Pero vapor nacional Marque de Caria-.
loe porto do aorta, para :
Gasee de Mattoa A Irmlo 3:2664200
Machado A Pereira 1:8004000
Pelo vapor ingles Araocaais, do Rio de
Janeiro, para :
Loados and Brasiliaa Bank 100:0004000
Eogiiab Bank of Ki > de Janeiro 100:0004000
starsaaao
Pelo vapor francs aSenegal, para :
Rio de Janeiro 2:0004000
Pelo vapor nacional Minia, para :
Parabvba 60:1004000
Natal 39:0004000
Ceari 2:0004000
Pelo vapor nacional Parj, para :
Maeeid 71:0004000
Rio de Janeiro 27:0004000
Rend me uto a pa lili eos
vas na ovemrbo
Alfandeya
Renda treral
O 2a5
Idea de 7
Renda provincisl
De 2 a 5
(dea de 7


199:537,159
51:234*163
48.8361704
16;568o03l
.
-
250.7714322
65.401*735
t Quem se record destn sitascoe*
critioa, to communs' ao rirer de ama
mli, alo poder deixar de curvarse res-
peitoiamente ante a mulhr -a personifi-
caclo do devotamento, da abnegaolo e dos
maia paros e tandiosos sentiaantos que
se aninbam no coraylo humano !
* E como rehxo desse mu-to respeito
qae temos per ella, dirigimo-uos agora As
mlia de familia, 4s delicadas educadoras
da futura geraglo.
t Mais do que as pessoas adaltas, as
crisneas esto sajeites as toases, defluxoe,
constipare* e oatras uffdccSes congneres,
ji pela saa dbil compleiclo e delicada
organisaclo, j pela aua curta idade que
nio Ibes permita o esqu vare ra-se de um
golpe d'ar, por exemplo, oa d'oatro qual-
quer descuido.
< Todos sabem o qae acontece neste
caso.
i A enanca, ara di*, deita-se eom a
vos pjuco alterada e urna tossesinba ia-
sigaifioante qae, ao* proprioa pais, pasea
desaper-jebida; depois, no dia sagmnte,
j aquellos pequeos indicios aggravam-
89, vem-lbe urna febrcolasinha, inflimma-
se-lhe a garganta e dabi urna angina oa
garrotilbo, um momento.
< Chama se o medico, quando, s vezes,
nio ha mais remedio para a doeaca, e
aquella innocente crianeinba, espranos
jfagu-ira de ama familia inteira, desappa-
rece repentinamente deixando os pais in-
mersos na mais acerba dor. -.
i Oh 1 mlia, para quem ascrevemos,
H-leae4 Hermano Lnndgrin & C. *
Hoeten4 ordem.
Ibu4 Wileon Sont ce C.
Ioefrida Heraana Landgria A C
Josvti ordem.
John & Alberti Balter Oliveira A C.
Krone Hermana Landgrin A C.
Leifi ordem.
Marioi Amorim Irmlo & C.
Mette Katrioe Bailar Olirei A &
Mjouer- 4 ordem.
Meoniei Saauderi Brothers & C.
Verchaati Samuel L. Johnston.
Medelpad Compaohia do Gas.
Norsamanui Companha Telegraphica.
Oitenta e Cinci Johnston Pater A C.
Bose of Devoo' i Wilsoa Boas de C.
Romeo4 Poatees Iralos ce C.
Rex Hermana Landgria A G.
Ruoy(corveta de guerra iogless}.
B. Joaephconaig. 4 Hermana Landgrin A C.
Sopbie A Nicalinei Wilsiu Sons & C.
Bcotia i H-naann Landgriu & G.
tteeriddeteni Coapanhia do Gas.
8. Georgei Johnston Pater t C>
Boesi Aogaate Labille.
Temerario4 Amorim Irmios A C.
Union4 Johnston Pater & C. :
Voyareri Johnston Pater A C.
* Wave Queen4 Johnston Pater & C
Watch Ful(canhoneira de guerra inglesa).
Raotbndoria
ne 2s5
Idea de 7
grral
5:007*830
1:734*940

6:7424770

ooebedoria p.-ojtnciai
L)a 2 a 5 1:5314051
td-ra dt 7
1:5314051
Recite Drainagt
t>e2a5
Ideada 7

8.0794292
1:7654575
^


______ t
4:8444867
atareado anicipal Me Jos
O aoviaento date Mercado nc das 6 e 7 ds
Norembro foi o seguate:
Encraram :
99 bois pesando 14,781 kiloa, aendo de Oliveira
Castro, 65 ditos de la qoeudade, 6 de 2*
e28ditot partienlara.
374 kilos de peixe a 20 rus
111 bargas de feriaba a 200 ria
21 ditas de frac tas divasas i
300 ra.
17 taboleiroe a 200 rete
40 Boina a 200 rete
Poram Decapada:
25 columna a 600 ria
38 compartimento de feriaba i
_ 600 ri.
41 dito de comida a 500 ri
124 ditos de legumes a 400 reta
66 ditos da fasendas a 400 td:s
36 ditos de saino a 700 ri
, 20 ditos de treaoras s 600 ri
20 tainos a 24
18 dito* a 14
A Oliveira Castro A C.:
lfrS talho a 14
74480
224200
64900
34400
84000
314200
194000
204500
494600
264400
254200
124000
404000
184000
1064000
"s
316:1764057 igual indica ter a embarcaeSo ahido.
------ ------
vaporea A eatrar
nos roaios do bol
Advancea 10.
Tijocaa 10.
Eapirito Santo-s 13.
Trenta 14.
Pernambucoa 17.
Orenoqaea 19.
Paria 27.
La Plata-a 29.
DOS NBTOS DO NOB'I
UaranbAoa 22
oa suaora
Tagnaamanha.
Villa de Maceia 15.
Galiciaa 20.
Potozia 22.
E!bea 24.
BB HMBCSQO
Paranagais 15.
DB LIVERPOOL
Oratorboje.'.
SB KBW T0BX
Fioance a 1G.
-


Deve ter sido arrecadada nette dits a
qasntia de
Bendiaento doe
rento
das 1 s 5 do eor-
3974230
1:0514900
1:4494180
Poi arrecadado liquido at neje
Precoa do dia :.
Carne verde de 240 a 400 ria o kilo.
Carneiro de 720 a 800 ris dem.
Sainos se 560 a 640 reis dem.
Fannha de 200 s 240 ris s cuia.
Milbo de 240 a 320 ris idea
Peijio de 50') a 640 dem.
atadttnro Pabsieo
Poram abatidas no Mntaaooro da Cabanga 92
rasa para o eonrnmo do dia 7 de Novembro.
Beodo:-31 reara pertancentea Oliveira Castre,
dt C, e 81 s dirersos. ,
No isannin estabalecimento foram tambem
"batidas para o conjumo do dia 8 do corrate 95
reses.
Sendo : 65 perteaceotes a Oliveira Castro A
C.,e 30a diversa.
esa
Vaporea a nal Ir
Suex boje, ds i horas da tarde, para Santos e
escala.
Tagua boje, s 2 horas ds tarde, para Boenas-
Ayres e escala.
Giquii a 10, ao mete da, para Fernando de
Haronas,
Jacabrpea 10, s 5 horas ds tarde, para Babia
e escala.
Advances 11, s 4 horas da tarde, para Esta-
da -Uaidoa.
Espirito Santo a 14, s 5 horas da tarde, para
9 porta do norte.
Trent a 14, 1 hora da tarde, para Sontbamp-
ton.
>avin a eatrar
Anna Weihde Montevideo.
Alejandre Hercalaaodo Rio de Janeiro.
Aogaatede Swaoaea.
Amaliado Bio Grande do Sul
Brodrene -de Cardiff.
Chilenade Londres.
Patacho sueco Almena, para Rio Grande do S i
Montevideo.
Doas Irmios-do Porto.
Damenica Lanatado Rio de Janeiro.
Ernado Rio de Janeiro.
FannySe Liverpool.
Haas Todedo Rio de Janeiro.
Idado Rio de Janeiro.
J. H. Mac Larreada Rio de Janeiro.
Liwingstooe de Cardiff.

I
j
sslafealre
la vapor nacional aPari, procedente da
porto do nurte, par :
llaaoel Joaqaia Ribeiro A C. 1:1404323
rrreira Pisto A 9J890
M.rtius Fissa A 8004000
J. Krtose t C. 6004000
Polo vapor nacional afanaos, da portea
ds sol, pan :
Eorlitb Baak of Rio de Janeiro 200:* 004000
Mallo. Piusa de C 2:tO04 00
Betasrdiuo Lepa Albeira 2:000*100.1
J J de Oliveira Janqaetra OOJIOOO
BakarcBcSea atartas a* porto
a e de Xoveabro
aaciotuaa
Ceciliaconsig. i Pertira Caraeiro & C.
Caciello4 Gona de Mattos Irmios.
Giquiii Compaohia Pernambucaas.
Jacubype i Gompanbi i Peraambacaoa.
Loroi Loyo A Pilbo.
Leaego(canhoneira de guerra).
M&rinbo XIconsig. 4 Jos da S.~ Loyo de Pilbo.
Mara Augeliua4 Loyo A Fiho.
Mandabai Coapanhia Perntmbucana.
Maia Ii Aotouio de Oliveira Maia.
Uarqupx d Caaiaai Domingos A. M Manteeao Viseando de Itaqii do Norte.
a Pariso Vi conde de Iteqni do Norte.
Praseree Amorim Irmia s C
Positivoi Amorim Irmios A C.
Rival4 Amorim Irmios de C
BBTEAjniBULU
Annaconaig. i Pereira Carneiro 6e C.
Alainai Hermana Landgrin 4c C.
Ansa Marisi Balter Oliveira C.
Aurorai Wilsoa Boas A C- -
Adaaaatiaei adera.
Alwinoi H. Nsesch de C.
Actor4 Jofansten Pater A C.
Andreas Rasi Wtlson Sons A C.
Aisuesniai Wilson Sons A C.
Bise Bird4 Henry Porster A C.
Beogatei ordem.
Ch.ntyi Hsnrr Porster A C
nosi ordem.
Concordia1 Coapanbia do Gas.
(Jarpassian -i Sausdera Brother A C.
Cato4 Wilson Boas A C.
Eheni ordem.
Franeit John4 ordea.
Pranaieka Hermana Luaigria & C.
Hovlmenio do porto
Navio entradot no dia 6
Harre e escala18 das, vapor ingles Sues,
de 1393 toneladas, commandanle D. Corkery,
equipagem 28, carga varios genera; a Augusto
Libille.
Rio de Janeiro e escala7 dias, vapor nacional
Manos, de 1999 tonelada, commandante
Goilberme Waddinton, equiparem 60, carga
vario gneros ; so Visconde de Iteqni do Norte.
Manios e escala 13 dias, vapor nacional Pari,
de 1999 toneladas, commandantn Antonio Fer-
reira ds Silva, eqnipsgem 60, carga varios g-
neros ; ao Visconde de Itaqui do Norte.
Santos9 dias, vapor ingles Santo George,
de 1050 toneladas, commandante Tbomaz Wal-
ker, equipagem 20, em lastro; Johoston Pa-
ter A C.
Nio bou ve tbidas oo dia 6.
Navios entrados no dia 7 dt Novembro
Vt I paraso e escala23 diaa, vapur i agios Ao-
rante de 1,806 toneladas, cotnaiandante W.
Waddelore, eqaipagea 72. carga varios gene-
ros ; a Wilson Sons de C.
.V ator e escala3 dias, vapor nacional Mar-
Jues de Casias, de 391 toneladas, comman
ante Jos Joaquim Coelho, eqaipegem 22, carga
varios gneros: a Ooaiagoa AUes Matbeos.
Rio de Janeiro7 dia*, canhoneira inglesa de
guerra Watch Tul de 560 toneladas, com-
mandante capito-tenente J. E. C. Goodricb,
equipagem 69, carga municoea de guerra aa
eonsul.
Safados no mesmo dia
Liverpol e escalaVapor ingles Araucania, com-
aaadaote W. Waddelore, carga, varia g-
neros.
Mani e escalaVapor nacional Mano$, com-
mandante Guilberme Waddington,carga, vario
geuerot.
Rio de Janeiro e escalaVapor nacional Paro,
commandante Antonio Ferreira da Silva, carga
varios generot.
Rio Grande do NorteBarca iogleta Wave Q/eeo,
espitao Jama Staevent, em lastro.
Baha-Patacho ingles Oenla e Cinco, espitaoP.
Haeqnsel,carga, baoaibio.
S Observando
Procedente da portel do sol, fundan ao Lame-
rao a corveta de guerra inglesa Btibey a qual en-
trar aaanhi para o ancouradoro.

-
!'"

t


Diario de PernambucoTcrfa-
Novenibro de 188'
**>

letnbral os qae a Providencia nnnca deixa
de soicorter qHO ella confia '
a B esos prescienoia omnipotente, neate
aso, snsmteata-ee ooPeitoral da Camba-
r-rornadw exoetlente, qulo nailagroao
psra m raaleoms de pe lo, germinadas, a
maior parto das imm, na crianza por ass
dcscatdu da nal ureas dos que deizamos
poeudoa.
CoaapraJ, poia, oPeitoral de Caos
bari-e urais praveniJo a erentuslidade
terrwel da vos Tordas privados da rasase
auna.
< Aquello remedio sari mais asa auxi-
liar do ooeao devotamente, do roseo amor
maternal.
Heitor.
EDITAES
da Keoarie,
O adaiaistrodor da Soeeaodaria Provioeial
osa obadioaei i le a. 1,864 da aeeordo eosn a
Visas do Illa. 8r Dr. iaspeetor do Tbesooro da
ib i ose i salo, fs pub ico a quea intsroossr
rM qa oo praso da 90 dias otis contados da 3
Nvveaabr* prosita > dar-te-ha priacipia a sta
raprti* > eobraaoa, lirra da asalta, daa eo-
fniotea isapoatae rotativos ao 3- eeaisitrs addioio-
aodo ao exeruieio da 1886 -87 ;
8 i, saeta a gyro de casas esasaereiaaa a resa-
la:'.
10 t, sobro eubelecimeatoa tora da aidada.
13 *, sobro eacriptorios da advocados, *f liciu-
aVss, car torios s eoasnltoros atediaos.
30 i sobra salabulsLiuiaalus da eideds.
SMOdwOO por peesoa qaa easrogar aapitaes ara
dkaasatos da lattras.
1.-0004000 per casa da garanta de bilbete* da
loteras oa fraeoooo deeta*.
6 res por litro da agurdente oa aleool ouer
paro, qssr transfrmala en licor, as for rola-
Hala ees qoalqoer parta da provincia-
no,, 101 301000 applicaisa i eompaobia 4e
boosbeiroa acobrados dos astabalaciatentos cora
sserciat oa ladastriai exiteataa sai cinc) frego-
slas da cidade do Reeife.
29u0 por toeala a da alvarsaga, ca oa te.
Boesbedora Provincia! de Peraaaouco, 36 da
Oatnbro da 1887.
Fiaaeiaco Aajotas de Carvalho lloara
rorasestaa l_
P.rrstn s C
Perroirs Mar At a
Pirana.
Pioreatiao Farseadas Teixeira.
Proseara Otas Marqose.
Qsasrasa fia nadas da OMvora.
Ijras&e Jsa Febeas.
Jlo Dias Manir.
Jos> E da Coon aJbsaaaroaa Fila*.
Jola Praaaisas Evassnbeaa lissstil.
Josa Lieiaiode Miraada Barbosa.
Joaqoa Joe Parara.
Josqu-a de Silva Caraasra.
la<4 AoassaO Pedro.
Jos Diadsssu da Casta,
s Qoaarsaa aorigaas,
Jote Baaeaal BeSstao
Liodioo Aires da Sil.
Mana L. Viegaa da Miraada.
Migoei sgala da Barba Morein
Maxiaiaoo Jaaaaa Vwges de Majas.
Maooal Joto dos Saa**.
Maaosl Naaaa Maabsdo.
Maaaat Xvlor da Caoba Moateorgro.
Nraoeie Gosses da aVilr.
Pedro Barbosa Viaaaa.
Basa Aioxaadriaa da Costa,
iarasoado Pctroailo da Foeeeaa.
Silvostre.
Sebastian Ca voleaste da Alsaaascejas
Dr Villsa-Boas
Beoda** Paste das gafas, 1* cfactal.
MD HSAClAL
oo
BRASIL
L'Biied Slites 4 Brasil 1- S. C.
O vapor Advance
Capital
0,000:000*
Aja.
V
ee|
dapois da deseara.
seguir para
dea porto* de
otdialOaaNovambro
araakJe), Para, Barbadas,
Th*Muu e Xew-Vrk
Para carga, passagsni.a 10 ia.aod* jdinber
fraes, araeta-sa'erjas o*
AGENTES
0 paquete Finalice
jem^
Espera-as de Mew-tor-
News.,ate odia 15 leNcrem-
broo qoal segmint iepoii d>
deaajon aaoaasarut para
Jaizo dos Feilo.s da Fazenda
nacional
Bscrifis saega Barroa
i'eraote o Sr. Dr. jais sabatiato des faitos da
furnia LioJolpho Hisbello Ojrreia da 4raaj),
m Tendera en praca pablica na da 11 do Tindou
ro m-s de NoreesHro, pelaa 11 horas di raaaha,
depots da aalieoeia, o b 'ai srgniatss :
A eaa terrea da ti jalo e cal coa ass* olera ass
coaaoeci? da misma, ta Jo ees raas, sita cea
terreao roreiro de ossriaba, oo logar dos Galbos,
fre^oeaia da Boa-Vista, p*rteoceote Jos de
Aosoria Seoaa, aoja a seas berdstros, srabsds
ass < JO.
A easa tarrea da tij >lo e cal, eobrrta de talba,
sita i roa de Qrrraaio Pires a. Ti, perUaeaaU a
Autouu Ueroardo Qaiotriro, araliada por 0001.
O doaiaio til d* terreao de sssriaba a. 9, sito
coi Motjcoloonbo, perteuoaota sos bsrdaircs de
Laia da Praaea da Crus Bibeiro, araliado per
30J4UOJ. Tsdos os baos slo rendidos parapa-
gaarnCo da fasaoda aacioaal e costas.
K cite, 39 da Oata ro de 1887.
O solicitador da Pateada Naeienal,
Laia Uacbale Butalbo.
Id
DLCLARACOES
Bmee de crdito rea! de Per
albuco
Soi teraoe dos arta. 5' a 6- dos es uto toe, alo
on. liados os saobores seciooiataa i raaHasr at
o di 19 da Noreabro prozimo riad do Baaco, ira do Coam-rcio o. 34, a quarta
otra a de 10 [, sobre o ralgr aossiaai de cada
aecss. Hecire, 19 de Outabro da 1887.
Oa adaiaistradjras,
Maooei Jlo da Amona.
Joa dw Silva Ifft Jnior.
Lais Daprst.
Thesoarara de Fa-
zenda
N. iU caticlo a oa seecl> da pa^adoria pagaa
as b ) as seguales folbas :
Easpregadoa e opranos do Artaaal de Mari-
aba, asao saldo e reciboa de etapa
Pagadiria da Tbeaoarara de Paseada, 8 da
Korrabro da 1887.
O escrivio
Heliodoro C de 0.i reir Corageea.
Thesouro Provincial
De ordea do Illa. Sr. Dr. iaspeetor deeta re-
perticlo, Caos pubiieo qaa ao di* 8 do eorremt'
sara paga-as a etaase da professoras do Ia eatrsa-
Oaa aesieepoadeato so mes de Seteabro proxirao
saeaado.
Pagador i* do Tbesooro Provincial de Pernam-
baeo, esa 7 de Noreabro de 1887.
O sseririo,
Silrioc Aatooio Bidrigaes.
t* socolo.Secretaria da presideoeia da Per-
Bsrobam. so 7 de Noreesbro ds 1887.
Por esto secretaria se (as publico, de coaforai-
slada coa o artigo 167 do refruLaeoto aaoezo ao
decreto o. 9,420 ds 38 de Abril da 1886, o sdital
baixi frsoseripto poolo ea eoaeorso coa o praso
de 30 dias, o otneio da eeerisij privatiro do jury
a ei.'.-j^J i erLaiaaas do taran ds Plor**t*.
Ptdr) Pnuteicn Corma d> Olivar*.
O -. Arosacta Pareara da tfilva, jota de direito
da eoawrea de PloresU, por boa Magsatala
Iapcriat a Coastitoeioail, a qasss Deas gsais
ste.
r*a* saber aso qae o preseote editsi vireas e del
le tiisrsa astkis, qas ss acba ea eoaearso coa o
prau d SO das, a contar deeta daU, para pro-
5iia -oto rilaheso o a&o solado da sacririo prira-
tir t do jara; e aaaaoeosa eriaioaes deste tena > da
PLxssU, rea do pelo artigo 108 da le a. 261 de
% > Dmab i da 1841, eoabiaado esas o derroto
a .942 da 38 ds Abril de 188, artigo 9, coj* oal-
aio as acba asado ejercido latariaasaeasa pelo srr-
oaataarls rtadiaio Tito dos Panos da Alaedda
asa. *
Os prassud astee, poia, aerarlo ao rttVrido ara
ejaeate asneados, de rasdarsoidade
% para qar sbagae aa
asan le pa-ssr a preseote adital qae ser Mo a s-
salo oo ssgar aaie sasbUeo dast i rilas.
Ploreata, 15 ds OaCabro de 1887
Ea, T.ta dos Pasosa do Alasids Bota, eaerirlj
ssscrrri.
araesM'a Ptnirm do asssat.
C-rtiAaosae asasai o adtal aa da 15 ds Oata
bao do esrroato saao, ass a porta da sacbrwtla da
igreja aatris deeta silU, abriado eoaaarao aa o-
jsio isotede de eacnvio do jarj o aseeaeoeeeri-
saiasts dosta tersas de Ploraste.
Pasases, 15 de Catabro do 1887.
Oporteire,
geasrasara BsoVtssMs da trm.
Coaforsas.O escritio, Tita dos Peajes de Al-
saetea Boas.
ADMINIrfTJtACAO DOS Ckft6J biTEa-
NAMBU(X). 1 DE OUTU8BO DB 1887
JBatooSo da corretptmdeUt ngiMrada (mm
vabr) fltia- crteta tsetta repartite, por
nSo tsren do eacmtmdot $tm dt '
tdTXOt.
Aristides i i rsire ds Lelo.
Aasaeia Basaos Prairs.
Aaior.J Batbosa Pesmta.
At> Valsle do Pigaeiredi.
Aatoaio Bsrges Psrrrira Csstellg Braa-o
Aotonfo UssaMsaaasara.
Aataai Maree tao dos Sontos.
SEjfii
Cinadioo Haariqae do AraaJ) Qoar.ts.
Orce Lia*.
Baparidiio rarraira Moatairo.
Bdasree Tiotaria.
rt-nllaado lo,OOOt>*4l
A eain filbtl oToste Banco faaeeioaaado tea
porsxiaasoaU 4 ra* do CosLsaersso a. 88, asea,
vista oa a praso, eoatra os sogaiaue eocraspoa-
deatea ao eatraagrira:
Loadree......... s,-N. M. BoUaobll A Soas.
Parir............ Di Bolbeebd Proras.
Haaborgo.......i
8rlin,..........\ Deataaaa Baak.
Ursa unte.........
Praakfort s/ Mata J
Antoerpsa........ Baaojaa d'Aarara.
Boas...........
Sapsera.
afilio e aais 84dj
cidadoa de Ita
lia............
Badnd..........
Bes salsas.......
Cfcdis...........
Malaga.........
Terregoae......
Valeacia e oatras)
ddades da He*
Baae*. Oeaorate
sgeacias.


Banco Hypoaeario do
Eapaaa o soas sgea-
cias.
Baaco Jo Portugal e
soas agoociaa.
paaba a
Canarias.
Lisboa.........
Porto o osaio ei-
dadea da Pdr-
tngal e Usas...
Buenos- Kyiti... .") > Eaglish Baak at tba &i-
sloatevi'jeo...... ver Pate, Liaitod.
Sov York..... Q. Aassiak A C.
Compra aaqoas sobro qaalquer praoa do iape-
ri9 e do sstiaagat i.
Receba diabetio eos eoota oorraato do saovi-
manto;coa (ornara raslo do t*/ a* aaao o par a-
traa a praso s aros caaroaeioaedoa.
O gereate,
_______________Williaa M. Webstar
Wmk DH EDIFIGACO
Tem sempre a yen-
da: ''"*
Tijolos gressos coBiains .8d)
Ladrlhds diversos 50*)
DIlos ijiidrado grande I
Telhis eaBSBDs
Dilos formato iiglex
Tijolos lifcalires de diversos
formatos, lelhas fraHeezas cris-
tas pan cmieira, canos, cor-
vas e celovellos de diversas di-
CBies-
Para vendas c en-
comendas cxclusrva-
me nte no eseriptoro da
eompanhia no largo de
Pedro D, n. 77, an-
dar, das g horas da
iuanh s 4 horas da
tarde.
Telephone 358
Companhia de Bebe-
ribe
Acbaad3-ss,eaprimeatados oo sa soasa satos e
organisado o aovo servir;) da ahasfrciasatu d's-
gas std o Paroaaaeirta, sai se saussgsai ese ex -
perieoeiss na scelo imasdista, aatra aqaaila lo-
eaadade e a Torra. N sssaaa ocaasio cota eoa-
paabia aodari a tas rosta os atgos saesoessaa-
tos de derivaelo para as peanas d'egaa at* o alt-
aba aeoto aaokip.l, o col lo saca o respectivo
bvdrasaetro oo e/peieteo ssodidsr x qaoatalsdo
dagas eaaanaida.
OoCrofie, ssersae s* ao poetleo ds qaa ea tas
de pasa si o'agoa esa a aova sreela, de
o
libia e lio de Janeiro
Para carga, psossguus, o eocoraosoadas tracta-
acoaioe
AGENTES
Benry forscr k C.
U- RA DO COMMERCIO -N. 8
_______________1 aniat______________^
IMiig-saoumBiliK
Dampfschiirfahrts-esellsehafl
O vapor Tijuea
E' esperado dos psr-
tos do sol at o da 10
ds Novembro e sagai-
r d pois da demora
cesara pera
Llabe>a e Haaabarga
Entrar dentro de porto.
Para aasagens, earga, (reto a etc., tracta-se
eoa os
ConsigrutUrioi
O vapor Paranagu
Espera-se de HAMBUROO,
por LISBOA, at o da 16 do
corrate, segaiado depoie ds
demora necesaaria para
lio de Janeiro e Santos
Pasa passsgeiros, carga, frete e etc., tratase
CONSIGNATARIOS
Borstelmann & C.
RA DO COMMERCIO M. 3
P andar
Caaapanhla ssTalllaia le navega
ea a Vapor
PORTOS DO 8UL
Maoei, VUU Nora, henado, Araoejd,
Farreaoie e Bahia
0 rapor Marqaez de Caitas
QammandanU J. J. Codho
Bogas iapreterirei-
este para oa porto*
cima no diall de No-
vembra,}aa 4 boraa ds
tardo. Bocebe earga
ka meo te ate so 1[2
diado diall.
Para carga, pssssgeas, aieossatendas e diobei-
ro a frste, trata-se na
AGENCIA
7tiua do rxoario-7
Domingos Alves lathens
Laaaaaaaaaaaa^^^aaaaaaaaaS
Dt
VaTegaeio C .elra por Vapor
Feriando de Noronha
0 vapor Giqui
Comandanta Lobo
Segu nodialOde
Noreesbro pelaa 13 bo
rss da sasabl.
Bocebe carga ateo
JU 9.
r^eeagfc-s at a 10 'isras da maahl do da da
partida.
ESCRIPIORIO
"a da Coaapaaaaala Peravaariea
________ea a. 11_________
Porto por Lisboa
Coa destiao aoi por toa indicadas seg-oe cora
breridsoo a barca aacioaal MarinAo XI; para
carga a assssasiros, trata-se con es cooaignata-
i ios Jsa da Silva Lovo Filbo
Para
0 rdnr nacional HtpUtmo, esperado do sol
n*1** aa, sgniri para o porto cima eoo toda
brevidade. Desde j eogsjs-se earga a trata mi-
di ; a tratar oa roa do Marques de Olinda nu-
mero 4.
LElLES
Terca feira, 8 dave ter lagar o le i lio de pianos,
bilias, metas elsticas, guarda loueai, oommo-
unas, s aaitos outroi movis existentes ne
armasen da rae Marques de Olinda n. 63.
Quinta/ira. 10 o de ferrageas de coniorm'-
dada eom o annoncio ea outro logar deata 00-
CH.4IGEIIS UUIS
aapanhla Praoeeza ele WaTf a
cioa Vapor
Liaba qninarmal entre o Htto, Lia-
boa, Pernam buco, Babia, Rio de Janeiro
Santos
OpI le Macelo
Cummsndente Lenoraiand
E' esperado da Europt
~lkx. at o dai 16 de Noreabro, se-
gntndo depoit da indispon
saos) desaore para a Ba-
Ola. BU* OO) Jsaelru
e OoaasM.
Boga-se sos Srs. inportadarea do sarga p 'k*
doa imlsisadi iasersrsreo ss aa eaariptsrio
[ ds Oatjbro de 17.
Cealiaso Mswads,
Orrsetor geroete.
Isas,
IR7II0S
BOYAL lAlLSTEAl MCIT
COIPAV
0 paquete Tasas
E' faperadadaEaMpaaodis
8 do vmlate, segaiado
depsts da isa srs saeesaas
riapara
Maoei, Babis, Re de Janeiro, Ssntee,
Mooteriio e Rasos A/res
A^M^k
fratoa. ato,
AG
Amorimlrmaos &C.
- BA DO BOM JESS M. 3
Im (m do Sil
Sogoo coas brrvidade para i porto adata a bar
ea aacioaal Jlario Ass/etass : pare s resto da car
V%1
..hj.
Iba toba trata-so nos Ato da 8iiva Lora
rapares deeta tinba,aoainjn apresentar dentro ds i
dias a soatar do da aeaca^ga daa alvaroagd/. lual-
saor rselaaiacae concerneato a rolamos, qa^ po-
rmtai s tsabs w segaido para oa pertoo do solana
de ss poderess dar a tasapo aa providencias necea
Expirado o referido praso a ooapaabiioa a ee
raspn sahirlsa por extra tos.
Pan earga, pst sagena, eocommendss e dioheire
a froto : tratase eoa o ____
AGENTE
Angoste Labilie
9 -RA DO COMMERCIO-9
JCAIVA
coertxnt raaaMA
DB
avegaeio eoatelra por vapor
fORTOS DO 8L
lacei, Peneda, Aracaj e Bahia
0 vapor Jacuhype
Commendsnto EsteTes
8egoe do dis 10 *
Novembro s 6 oras
da tarde.
Bocebe carga at o
dis .
Encorar.
idas, [issssm/sii s diabeiroo 4 froto ata
as 8 boraa da tarde dodia 10.
E8CRIPT0RI0
Ao Cao da Compankia forrwnbucaru*.
n. 12
comrixatK dbn ukhha.k
BIES MARaTMES
UNHA MENSAL
0 paquete Orenoque
t oaaaaaodaote ortcatard
E' esperado dos portos do
sal oo da 19 do eorreata,
segunde, desoa da desaora
ao costme, pan Bordoaoi
tocando i
Dakar e Lisboa
Lomara-se aoa saaanras uaseagatroa da tudas
ss slsssss qae aa bagaras roaarradss para esta
Usarla, qas posa* tomar a quaioasr toaspo,
Pasee abuaaoato da 15 /. so favor das fa-
ibas soapssta do 4 sessaas ao meaos e quepa
garam 4 psaasgeee asteiras.
Por sxvppio oo arladas de familias qae toras-
isa birbstos ds pros, gosaa tambeaa d'sate abati-
Os rales postaos s se dio at a da 17 pagos
do eaotado.
Para naTfs.pasasfsat.iariiajaiinlss adiabme
t frete: trwta-se coa
AGENTE
Aflgasle Labilie
-RA DO COMMERCIO-9
Leilo
Agente Brito
De orn armacio, aUneilioe o boas gneros do
estabelecimeato ds molhsdo sito i roa Aagosta a.
930, gsrante-se s casa.
Terjs-eira 8 de Novembro
A'SIO 1/3 H0BA8 a
Leilo

De 50 saceos, ooa assoear, na Assoeiscao Com
aercial Agrcola, 4s 9 horas, e de 40 ancoras com
aleeol, ao na da Moeda a. 7, s 10 horas.
Terca fekra, H do corrate
O sgante Modesto Saptiata por mandado do
Exa. Dr. juis do commercio tari leilio de 60 saa-
eos eoa assscar s 40 ancoras osan aieool, rindss
do angsabo Cbele pertencente a D. Anas Lu-
ata de Hiqosira Cavalcaata viuva de Jos Camello
de Siqonrs Cavalcaata e arrestados por Aatoaio
Paseo de Aleones Cabral.
Leilo
ItTEII
DE
Oonstando de mobtlisa, pisos, measi redondas,
cartas ras, secretarias, aesss elsticas, gairda
loocas, fiteires, eoandas, camas e maitoa oatroa
aovis existentes no srmasera da roa Marques
de Oliada o 63.
Ao correr do mertello
Terca-feirs, 8 do correte
A's 11 boraa ea ponto
0 sgeote Pisto, toado de reeeber oa asa erms-
sem da roa do Barquea de Ulinda o. 63, asaitos e
d.fferentes voluntes de ferrogeas e ferrameatst
para leiMo do dia 6* feira 10 do carrate, fara
leilio doa piaaos, mobliaa, mesas e man objeotos
es istoatas ao aesao araaasom, devendo effoctuar s
aatesga ao mssmo dia.
Ba tampo.
Oadoaos dos movis cima saencionadoe qae
o lo qaisere a sajeitsr-se so maior preeo em leilio
digosm-se retralos autos do dia 8 do oorrento.
Leiao
Do differaatos movsis, pisos, qoedros/espelboe,
loocas, vidros, telberes, lastres pan rii keroseoe,
dirtrsas qoalidade da bebidas e aaitos oatros ob-
iectos qae serio vendidos.
AO CORRER DO MABTELLO
Quarta feira, do correase
A's 11 horas
Va rita Mrquez de Olinda a. 19
Por intorren9lo do agento
Gusino


Leilo
Agente Brit*o
De movis e espelbos
O sgante aciaa a Bandado do Illa, e Exm. Sr.
Dr. juia ds direito dj civrl e a reqaerimeato da
commissio administrativa do pstraoaio de Nsssa
asaaora da Olors, levar a leilio o segninto : 2
espelbos grandes, 9 esdrins de smsrello, 11 oa-
deiras de joneo, 4 eonsolos, 1 lavatorio de ama-
relio, 3 quadros, 1 cadein de eapreguioar e 1 toa-
eodor.
QUARTA-FEIBA 9 DE NOVEMBRO
Sta* DI relia n It 1
A's 10 1J2 hora*
Do cateo, mtitros resea, enoorss, corren-
tes, relss e mais pertenees do lugar
CORR1ELLO
tal qoal ss acba ancorado oeste porto, bem como
o carrogaroeot de 985 ilqo-ires de ssl.
Qaarta feira, de IVoTeaibro
A'S 11 HORAS
Em trente a Asedselo Commeroisl
O sgeote Pisto, legaimeoto aatorisado, levar
a leilio, preeedtda a competente Iteooca do hr.
iaspeetor da Alfsodeg^, ea preseaca do eaprega
do da asesma rsparticio para o fia ooaeado, o por
ooota a risco de qoem perteaeer, o casco e mais
ptrteaoss do lnr CorritUo, b.m exao o sea car-
regacate de 985 alqaeires da asi (medida do
Macas) tal qwal ss acba* aacondo no quadro da
carne serca,
O referido ragas /o construido ba 7 anuos, e con-
certado ca Aguas de 1885.
O leilio ter lugar sil bores na Aseocia-
50 Commercisl
Leilo
Do dividas na importancia d 19:867040
Quarta feira, de Xovembre
A't 11 horat
NO ARMAZEM A RA DO IMPERADOR N. 16
O sgsotn Martins vendar m leiiio por ordem
dos berdeiro' de Jos Joaqnia de Castro Moura,
lasiilsntrs ea Portugal, ss dividas abaixo decla-
radas, eoastaotoa de latraa e eonta da livro.
A' ssbtr :
Maooei Josqoia Brsooo de Henee 5:500*000,
Prsaeiseo Candido Valonea 3:*80i49., Manoei
Vas da Fonseea 1:645i680, senador Jaeintbo Paes
de Mendooee l:4UUd0UO, Aatoaio Jos de Mello
1:078.000, Maaoel Perelre Leaea 1:0U0sV)JO, Ao
tosas Jos do Mello Luoa 900JOUQ. Pnnoiaea Ma-
ris da Unsoeteee 79JO00, Aatoaio Joaqnia de
Mello Meniao 6U4J7IO, Maaoel Eleotorio Ltns
6614190, Krsncueo da Coooelcio Mello 40JIX.0,
Tbosa Itodri. 1 525J000, Antooio
Boarqoe nirxariet 4241600, Luis do Kego Pol-
olo 0*5160, Pedro Oomos de Mello 1501000, Aa-
toaio Joaqoa da Mello 115J5CO, Cleosrauoo Jos
Poraaadts 681560, Manoei Ooedea Res Lima
331360.
Leio
do 88 camas de ferro e 11 laratorios para collegio.
Taboaa com ps de ferro formando ama mesa de
ferrada ra.
Qointa feira 10 de Novembro
A'a 11 hars
O sgeote Piolo levar a leilio por mandado do
xa. Br. Dr. jaia de nape nal do commercio oa
ubjeetoo aoisaa mencionados por raecnoio qae mo
vea Aibeiro A C contra Maaoel Alvss Vanos.
No armazn da ra Mrquez de Oliada
n. 52
Grande leilo
De importantes movis, 1 bom piano, es-
pelbos, lour;s de poreelens, criataes e
ridros.
A saber :
Ua bom piaa torta, 1 cadein para o mesis,
ama rica mobilia de jacaraodi cootendo 18 cadei-
ras de goarnicio, 4 ditas de braco, 2 eonsolos com
paira, 1 sof, 1 bonito eepelho oral de crista 1, 2
porta cartSeo, 7 tapetes, 3 snspeosoes para flores,
3 ricos quadros oom molduras doondas, 4 impor-
tantts jarros (bscarat) com figorss fuscas, 2 cor-
tinados fiqaissiaos com as competentes sanefas, 1
rico toilet de Jacaranda, 1 lavatorio de dito, 1
goarnicio pan lavatorio, 2 alboas pan retntos e
1 imoortante cama francesa de jacarando.
Urna linda secretaria de jacareada, 2 pares de
cestas de madeira, 1 diorama com vistas de Lis-
bea, 1 binculo, 5 tapetes, 1 cadein de balsaco, 1
cabide porttil, 1 mesa com eopsioo e 1 lavatorio
de faia.
Urna boa mesa elstica de 6 tabeas, 2 impor-
tantes aparadores com pedn, 1 guarda louca, 1
guarda comida, 12 cadeiras de gasrnicio ds ama-
relio, 1 sofi, 2 quadros, 1 relogio de parede, mesa
pan engommado, camas|de lona, 1 quartiaheiro,
loupi de porcelana para jantar, dita pan almoco,
cepos, garriss, clice, campoteirss e um trem
de cosinba e oatros maitos movis que estarlo pa-
tentes no seto do leilio.
A's 11 1/2 borne
Quinta-fein 10 do correte
Na roa do Hospicio casa de asnlejo n. 41
O sgeote Martina com pe ten te menta aatorisado
por ama familia que mudou de residencia, fer
leilio dos importantes movis e mais objectos exis-
tentes na referida casa, os qoaes se tornaa re -
coomendaveis por terem sido todos feitos a espri-
cho e se achsrem muito bem conservados.
Leilao
De ferragens
CONSTANDO DE :
Si.trass, tornos, balaacas, pesos, guinchos, sy-
lindros, correntes, vergas, moitoes de ferro, pica-
retai, pi, rodas, calzas com parsfasos, pregas,
muitos oatros srtigos de femmentss que serio
vendido uo correr co msrtello.
7 Quinta-fem 10 do corrente
A' 11 boros
O sgeote Pinto levar a leilio diferentes vola-
mes oom femgens, viudos de Uns o transportados
pas o armasem da roa Mrquez de Olinda n.
52, onde sa effetoar o leilio.
AMA
Precisa-se de urna ama pira comprar a
ooainbsr em casa de familia : ne roa De
qae de Ceiaa n. 14 se dir. ______
Criado
Precisa-se de rm pan todo servico interno e
externo de casa de peqoena familia: roa Duque
do Caxias n. 37, 1.a andnr.
Ama
A' roa de Santa Bita a. 83, precisa-se de mas
pan cosinbar.

ATEOS DIVERSOS
Precisa se de nm criado para servios domes-
tico ; estrada da Torre, casa n. 6-B. Na mes-
ma can slogam-se si casas ni. 4 A e 6-A a
aratar na travessa do Corpo Santo n. 25.
- Alaga ae ama boa casa, bea* tratada, com
sitio, arta 4 ra Direita dos Afbgsdos, defronte
da sntiga estacio das diligenoiss ; a tratar ns
mosms raa com o Sr. Jos Carlos de 8a, oa na
roa estreita do Rosario n. 14, eartoro.
= Precisase de ama cosioopira para can de
familia ; na roa do Bario da Victoria n. 39, toja.
ALUGA-SE urna casa em Santo
Amaso, raa do Lima. n. 30, propria para
familia grando 011 collegio. Tem 7 salas,
15 quartos, agua e gas encanado, appare-
lbo e quintal: a tratar na lytograpbia de
J. E. Purcell, raa Marque de Olinda
n. 8.
Aloga-SA casas a 8J0W) no boceo dos Cue-
bos, junto de (Joricallo : a tratar na roa ds
(aperatria n. 66.
Os Srs. abaixo declarados sio rogados a se
entenderem com os abaixo asaignados a negocios
de seas inters jes, isto porque sao ignorada soas
morolas ; ao largo da alfaodega n. 7,
BorgeaOC.
Manoei Aatoaio Pereirs.
Martins Lisboa A C.
Jlo Martins C-elho.
Pas AC.
Antonio Tibnrcio Qoiaarles.
Antonio Custodio Loureiro.
Jos Heoriques de Oliveira.
Abilio Martins dt C.
Aatoaio Lopes Machado da Silva.
Antonio Joaquina Corris dos Santos.
Pereira t C.
Joaqnia Lopes A C.
Manoei Joaqaim da Silva.
Augubto Dias de Pigueirsdo Vieira.
Martins dt C.
Msrtiniaao C.
Monteiro de C.
Francisco Saspsr de Picho.
Antooio Pernandea de ^lbuquerqae.
Reeife, 18 de Outabro de 1887.
H0ME0PATHIA
^tp
DE
Ca telan Preres
De Pars
Globnloa, dataras, cartel
raa etc.
Vende-se na botica francesa
atoa Oa Crnx a. **
Precisa-se
'^vf5
De nma senbon portogaeza Velha, robusta ds
b* conducta a moral, para servir de companhia a
ama senhora de engenbo, prximo a cidade, a tra-
tar i ra Bario do Trioinpbo n. 75, aotiga da
Brum. *
Aluga-se
a cas* i travessa ds Sennllu Nova n 15, com
poneos commodos propria pan pequeo deposito,
officina de cigarros oa famlaria, e mesmo para
scoogne por ser de esquina, a tntar na ra velha
de Santa Rita n. 14, sobrado, onde tsmbem se
singa a can terrea ras de Hortas n. 37.
Amas e criado
No largo do Corpo Santo n. 19, 2.* andar pre-
cisa-se de amas pan engommar e andar com crian*
cas e outro boa cosinheira, qne dnrma em casa.
Tsmbem precisa-se de nm criado menino ou ho-
mem.

Attenco
Off^rece-se ea pede-se a toda e qualqner
pe Boa que tiver neorosidsde de bolos e pasteir,
teosam'a bondad de apparecer raa oas Carrov
pas n. 3. Slo muito bem fabricados e por preeo
commodo.____________
181000 menssos, Tcasa da trsvesndsTBomba
a 4: i tratar na roa do Pilar u. 125-
Precisa-se de ama ama psra engommar em
de pequea roa do Im-
pender a. 28.
Aluga-se' orna boa casa defronte do Caidei-
reiro, no logar Bsrbalho n. 10, sonde tem tido
taverna ba mu tes aoaos, com boas commodos
para familia, quintal murado, cocheara para ca-
vallos, co a ama boa cacimba e um gnnde trro
no pera plsntaces, a dita casa anda est com
armsci) de taverna ; qaem pretender dirija se ao
largo da Casa Porte, pactara n. 46.
Auscntou-re do engenbo nove ds fregoera de
Maribeca na madrugada no dia 31 de Ootubro
proximopassado o rapssito, liberto, de cor branca,
robusto de corpo, o que dixia chsmar-se Sabino, or-
phio, natural de Porto Calvo, de Alagse, e qoe
eativera empregado no engenbo Puntal, de Agua
Preta, ou de Barreiros, pertencente a Praneisco
de tal, d'onde veio para a casa de um prente do
Dr. Jos Marianao, i roa das Flores; bem ves-
tido, ama crnica de madapolio e calca de algodio
listad-s, auito ve Ibas, cbspo de palha de car-
nauba, e palitot de panno fino preto, condutio rou -
bados 252,1000 e um estoque com cabo de prata.
Qaem o agarrar, e o entregar a qualqner autori-
dade policial sari gratificado.
Precisase de ua feiter ; a tntar na Paa-
ssgem ds Magdalens, ra de Bemfiea n. 13.
Aluga-se, vende-se ou fas-ae qualquer ne-
gocio oom urna casa junto a estacio da Ipotinga :
a tratar no engeaho janto.
Arreada-se ama excellente casa, situada no
bairro da Boa-Vista, com 4 salas, 12 quartos,
quintal, agua e gas, 4 pequea distancia das ofi-
cinas da eatrada de ferro de Apipuoos e da lioba
de boods do Hospicio ; a tratar com a proprieta-
ria da casa, i roa Sete de Setembro n. 15.
Precisa-se de crisdot para veoder tab.lei-
ros: aa rus da Mstrix da Boa-Vista n. S.
Alogs-se a casa n. 1, situada ao becco do
Bartbolomea (casa amsrella), com ua bom sitio,
iras, etc. : a tratar aa ra de Pedro Alfonso
______________-_
isa-se de ama b6 coainheira pan casa
de poaca familia : a tratar na raa Marques de
Olinda n 4.
Vende-se
Urna balaaca com pesos : i rus de D. Mara Ce-
sar n. 4.
Precisa-se de urna mulher para vender flores
psra santos ; na ra de Hortaa n. 140, primeiro
andar.____
Criado e cosinhra
Precisa-se pan casa de ama familia nos Afllic-
toj ; a tntar na ra Nova n. 13.
Modista Franeeza
Madame Fanrjy Silva, costareira e mo-
dista, participa a todas as su>s Exmaa.
freguezas, que receben de Pars, pelo va-
por Ville de Maranh&o, um escolhido sor-
timeuto de fichas e guarnicoes de vidrilho
de todas as cores, altas novidades em teci-
dos de verSo, ottomane oarr branca, re-
me, preta, Ilusin para veos denoiva e flo-
res de laranja para casamento, cacbemia
e crep para luto, foulards de seda para
vestido, etamineB e outras fazendas de
apurado gosto.
Tendo o seu atelier completamente mon-
tado, exocuta com promptidSo e por pre-
ces razoaveis, como abaixo especifica,
toda e qaalquer encommenda, que Ihe for
confiada. Faz vestidos para casamentis,
bailes, passeios, oto., romeiraa, visitas.
Enfeita chapeos e faz luto em 24 Loras.
Precjos dos seas trabaibos, feitio de
qualqner vestido de chita, percate, etc.
10000 ; feitio' de qualquer vestido de 1S
oa cachemira 12&000 ; feitio de qoalqoer
vestido de seda, de 18,5000 a 204000.
RA NOVA N. 15, 1." ANDAB
-
-
.
Alug,
a-se
No Combe (Beberibe)
Cma boa casa para passar a testa, com bastan-
tes commodos e excelleate banbo, o melbordo
logar, can da esquina, e janto da qoe mora a
professora pnblica ; a tratar na pbarmacia Con-
ceicao, ra do Marques de Olinda.
A's alnas cariciosas
Mara Candida Wanderley Antrao, viuva ds
empregado publico Candido Autran da Motta Al-
buquerqne, vendo-se foicada a retirar se para
tora da cidade, por motivos de molestia em peesoa
de saa familia a conseibo dos mdicos, para e
logar Fundaoem Beberibe, vem anda orna ves
implorar das almas caridosas; qie eompadecendi-
se dot ea estado de pobresa, continaem a prote
gel-a, podendo: emetter aa suai esmolas para a
redacclo deste Diario, que serio remettidaa para
all ; confessando-se desde j eternamente grata.
Criado
Precisa-se de um criado de 14 a 16 annoa de
idade : a tratar na rna d Ventara n. 6, na Ca-
punga, qustro cantos.
Ama
Offerece-ee ama de muito boa conducta, para
can de homem solteiro : no pateo de S. Pedro
n. Id.

Qaem qaiser alugar o sobrado n. 43 i raa da
Aurora, procure entender-se coin o Sr. Negreiros
roa do imperador n 30.
Hotel Petropolis
o unto a estadio de Una ea Pal
mares
Casa bem montada no alto da Montanba, exces-
sivamente fresca, com jsrdim, banbo, magnifico
ar e maitos commodos. Ha temno para as refei-
co 3. O trem para Graranbuns d- mora 50 minutos
e o qae volts para o Reeife i bors e 25 minutos.
Haapcdagem somonte a pesnoa moralisada e
ni 5 ae admitte jogo.
Elegancia em obras de
e
Sao convidadas as Exmas. fairlias a supprir-ae
destes artigo, que acabam de ebegar e ee acbam
expostos venda no estabelecimento de Justo Tei-
xeira & C. Saceossores, roa da Penha n. 8,
constando de nm importante e variado sortimento
de bslaios, costareiros, acal tes, bandejas, bercos
e cutros diversos objectos, pruoroeamente aca-
bados.
Has da Penha n. 8 ________ _
Menino para criado
Precisa-se de nm menino de 14 annos para bai-
lo, para compras e mandades, e qae d conheci-
m>nto de.saa conducta ; a tratar na rna Velba n.
86, collegia._____
Mobia
Vende-se ama mobilia francesa em perfeito es-
tado, i roa das Trincheiras n. l(,
-
'.


a
^ruauiiMicuTcryu-.h
XoveiLbro de 1887
cae
ate**
Charape de Jurubeba
OOM
loiretodcpUissii
Cal virgem de Jaguaribe
TeaJro,
rhen
m

Aviaa-ae ana aankorea da engeobo
, ooateaidorss eat* iBiim a
qat continua ser o a^peealo gem 4
roa o Boa Jess n. 23. Perfeitsmente
embarrieada e em pedn, oorso ea oes noe
rsa do entrengeirs a nado inferior a ee-
U, iM-liaii -* *r vesviia f** pr^o fixo
da 000 a barrica.
Uta do deposito ger4 ^rltoa'o, afta
Urabem secdedoree dalia aa iiaorii :
GaimarJU 4 Valenta 6 -Pateo do Cor-
no Santo0.
Lopes ta-*8.
Baoto de Frailea Gataarlas 4 C-.
51na do Viaeoede da Iu patina---61.
RECIFB
^PIPREPAEADO fOR
Barmi k G Juran
oessa asa*s*a ss*assa v aya **"1 Wwwwb'WF^
OKICO
Approvado autoris.do a renda pela Junta
Geral do Hyfi-ne da Corta
**" 0T0 Jl'.l" ? TV*''* .inane
raareasea aa rtaassaaseo isatn a eejaueo, mi
bUatka do figado. beso, aa* eseroeee, >a> deb.ii
*H
,w
I tf5 w
lengua.
de pdl ra geral ea todo o
tesas asa vitta ponficaclo de
Depasito Geral
34~Bna Larga Bmft-34
Pernambueo

AJseeesa
a A Tria
a. 4 i tanta da
tig d Tilaalili aa>. tea, eaa 2
qsartos, asista, en toteo, qnmtai,
caase a atetada.; sobara no
Si, trata-a a ras da Ooia o. 68.
Dfligencia
I>. Asta la Bea
Caralr-snte


i Xasia Cereeiro CamoeUo, Bit On-
Ceapilto a Igotcio.. Jsaqeia Carneir*
celebrar aaa misa por ala
de toa aatapre Uabrada cooh.da, mi tia, D.
Antela Bsssrr C veteante Coetinaa, no di 9
dt Minatn anula tetra, t 8 boca da, maaal,
aa igreta desaste Tb ra de Pao d'Albs, trige
abes di de tea paetaoieate; e pera eate teto
eoelea aa tone pnceeu e amigos aee da Ina-
* aaaaaiaaida-ae dooda j eurnanaate grato-
Parta da Otada todee ee asbalos t a boca,
dt tardo at Itabayeae, a rota eaa tsreas-Mset
taaaa tt peaaasa pera Igaarsas, Qutee:
lUmbe a Itaeereaa, na loja doa ers. Axatinr j
Santo dt C. roa Primerre do atareo a-1


4ee ese loases *e Somas
Francisco Jota Gomes do Soasa, Meaotl Jote
i de Soasa e Aire* Hams Gomes da Sonta,
do intiao d alma i todae as pastaos
qee eeompoobaraai 4 nhian morada os reatos
Baartase de ira presado irmio e canhado. Jlo
Jote Ooaiet de Soasa, e da novo rogis aa pea-
seas de eaa aatiaada e do rUleeaJa; o earideeo ob-
seqaio d aatiatirem a mitoa do tetino da do ten
pansBuem, aaa eer4 ceicerade tetoa-t^tra 8 do
tatieata, as 7 aoras da meaba, no naeia>o de 8.
Francisco, e desde j eoteeipaoi seas agradoci-
ateetoe por neis este teto de religo e eari-
dado.
O padre Dr. afsaoat Oonaalvee Soeeas de a>
sjorim, tendo de celebrar orna mitas per a I ata de
ten boa amigo o mejor Joeqnim Ifont ira Qaedee
Qoeanes, raeeido *m ItaaiM a 8 do ares psosletu
para este acto de rolispae, ooe tari lagar'aa 7 ae-
rea de dia 8, trigeaia do tai"
do coarento do Cerno.
A
ma para engommauo
Na roa d Riaeaatelo a. 17, as ertriee da asea
ranlaer pasa
A'uga-se os vende-se
neta asee peqaeaa i rae de S. freoeieoo a. 1
lee lar aa roa do Santa Tbereae n. 38.
rti TrBipho
\ovidntes t pcchichas
cortea aa asir ln salte 3040
Certas da eretoae e com fignrieo 8J0OO
4400
Sa*a bardada finas
ataco bordado nniteirea
Zcfir 11 j e de qnadaoe
dada, corado
I^j finas da I atrs a anadio,
a.
Jlecimeato, na igreja
?

Dr. Jada aMfsaTa de> sjr-alr-isoB
Jos Greoealns d Hedeiroe, tea eeaoaa, filaos
s ora, conueaam aa era eitieseu psajeal 4 todas
es peesoaa que por nieaia baaassas se Besoeraraaa 4
dar qee loes v.i e'stme pehr prematars tallec-
atento de tea prdiaiaao filh>, irmio o eapoao,
beebarel JeeV AtbeeV da MiJserea, de ssedoeit-
aiaia easeeerte ; e eoovidam aoe seos pareatee e
astigoe e eoe do finado, para atiiitrrem as missai
ase seto repeoto etreo de tea alma maedam ra-
sar aa atetrrs da Boa Vieta, a 7 1,2 bocas da
do da tO do corrate, trigsimo de ees
Biaeereeteate ag id teso naaia
seto de religo a caridade. _
asta, -- r^t?jra^3savjBiL
j5*
padrote a iss ase, ase ea
Boa Daqoe de Caria
5*500
nori-
4580
corado 4360
e oatree teetass,
eaitedw laeitu barato,
a 49, Btae 4 C.
Nao ba ceropHencia
tm
Retratos Americanos
Nlo aa piotora eeeto ea etotdare, es retra-
tos leasriseew eio pieSerlm oot tele oa ees cbsps
da sisee 4 restada de fregoee, a l|ad* soldara
qaatsaa-4 rjafeiat de raado (a4e de eeleaAo tsiisiir'iisgi)
oaa retrate tras deas liados eartase de II e itVia
cesa barloe tado aec 964 >
Eetio ees espoeieao eate luhele aa loje das
Lastres Aesrs 4 raa Deorae de Catas e. 61, asada
se fea eessaBassasee.
Jote Amputo Dios,
Agente geral.
Barfcfro
Preclee-ee de aa escisi de barbeire ; na ras
!) LiTraseeotsav 17.
Pi te telo
Melle 4 Bieet ariaaat es reepeitarel publico
qee todas as teroee e testa ieiret teeui este aa-
ooroto po ; i roa larga do Rosario a. 40.
BOX PASTOR
OniaiMBlos pin igreja
Am Dtasms dt Caxku m 31
Prenoeeo Damaeio C. participem de soro
ees esas fregascee qas castren a eoearreger-ta
de qoekroet arnatminite tea date e oraarneato pa-
re igreja bea como raagens, orstortoe, qaadroe,
eea*Jesae, e onda te eatuatia son grande e r ria-
da iui tase uto da esraapet, reeertne, reirtttta,
craso, lampada, tnribalo, eatdeinnbas, galoee
e fraajas de enro fino e entre fiso, e de refina.
Milita allenraA
Na ras seas da
eeeetree) n. 6, fes.M
latoso easretee.
bro (estr'ors
a
Meninos
Precia-te de done pare eaader fraetat; a tra-
tar aa aaassia de pie de milbo so Pombai, pege-
Criados
de asas eriaee para eeea de raaia ;
a tratar ea raa Onsraa de Cttiaa a. 84, loje.
Copeiro

.. >

Mererteea ele iqmelra. Cava I
esssM0
Bttnrrrn de 8iqneira Caralcaate, Leocadia de
Siqoeira Cavaleaate, Dr. Adolpbo Siqoeira Ca-
ralcaate e toa malher (tsente), Leopoldina Ce-
raleaste Creaarro de Albaqnerqne, Joe Netto de
Siqeerre, rraaetee) de Siqoeira Ceraleaale a Dr.
Cf astil U OS Albeqnerqee, agraecea a toos qae
ecompeobarem 4 toa ottiaa sserada o oorpo do
sea etmpre preeado marido, pai togro, e oonri-
I a todos oe eras parete e esrJcoe para otrri-
i e arleeae ose serlo reeedt le 8 becas da
do di 10 de correte (quinta-fcir) sal
eapelle da Soldele, coutetando te deede ji
egrndeeidoe por este eate da retigiio e aerirlattMr. Ismael* ale Barree erreto
A Dirosit d* Ipejer. pede aas teas percate
e assjee e obeeqaro de eMistiress e atase do te-
tase asa, qae por alma de san ptisodiaia genre
Dr. IgaecM da Barro Brrelo, aanda rasar aa
matris da cidede de Ca, na dia 9 do carreaU
pales 7 hora da sesead.
bsebo, qoer d'agaa doce, quer
oVegaa algeire, por ter eepaeoeo qoistel e porto
no sedo : a tratar aa pberaseeia Oeeeasae raa
Marqaes de Olala
Casas para alagar
Ai dees. 9ell dentado Haraasn, peeeei
ponte piqese do Cbors-aaaess ; a tratar na
team ras a. 19.
As Pilulas Catharticas
Do Dr. Ayer.
ssotampo. aaaalieil i Plala Aa
m SeSo api-mas) aa o raanltado
__Booat aaiaiaii. Ha> qaaiaeJaaaco
qa esa Plala oka*erua aaa MfasaaiAad eaV
i al, qo fliiinn oate mea>dji naraatlT Um
pooMo nvasaar.
a po Da. A raa, paraua eosoatat-
ataaa o^uatra ea laaTUadc. aaaaaetem tof
naaaoorgo4ltigiaati iii>a
Ab Pilulaa do Dr. Ayer
cora ta Sanan IrnaaeiHtr, ntttn anStaa
riaa a aitad fiiaa. iirai mlaiJi, aSMM
par aa uUa daordae.
par a flaaa^ da Ettastago, Tirado Rf n
oo)o fiaraa atoa a.....tetada ata raa,
Arde* r*o ao BtataaaanM, Saaaia. Male,
pira aa Cbk. HaSto PatUa, rebre BlUo.
aOattaa, Dtte do raman ooata a atrautni,
larantT-i Hjdi ulaa. ata-.-naaa a alUrl
eoa iijiiaac praaisriirio orna a PrtcLAt do
I>a. ayk; qu alo di (TUKlf ntUldad no
cnratl razia Wii i al da.
Como raaieV< doaaeSa alo ttm egaal.
rszrasadas pelo
DE J. C. AYER e CA,
I^well, Mata-, E. U. A.
A.' vena na prtaclpa ptiareiaria irorarha.
Ag
aa
pura
de eaju
tilico deposito
Pedro Yitllo i C.
Enado Imperadora. 81
Fillraripllii
Ctiaana aj iba oa amena do preeieeo taselej
de carneo e> aigodsn, o mai barato de todoso
alimente para animaes de race cavillar. vsc;um
les, ete. O aaieso de aisndio depois 4 ex-
tealaaS a caaes e todo o oleo, o aris ricoali-
seatto- que ee pede dar aee eaisiaes pera ea forta-
lecer e eegorder tom adataravel rapirles.
Nos EaUdoe-Doidos da Ameriea do Norte e aa
Inglaterra elle entalegado (cora o mnii relia re*
saltado) da preferencia ao roilbe a orrtro tsselloe
osa alo mni'o maii oaro e nao alo da tanta eae-
taacia.
A retar me eelre ass Pra^areBoche
CU10A0O COM
AS FALSIFICACES!

&
PARA
OLNCOOTOCAOOS
E O BANHO.
Alaga-se barato
Boa Vieoosde de Itepariea n. 48, armaxem.
rtata-ee na ras da flnaannai n. &, i andar
eesrtptorio de Silva Qnimarle A C.
Aluga-se
e casa terrea na trereeea da Ponte d'Uch a. 12,
com beitantei eommodoa para grande familia, com
litio murado e rnorisado, boa agua potarel para
beberdepoaito e banbeiro de cimente e bomba
Pica a dita cata i aergem do rio Ctpibaribe,
coro banbo doce, temperado e salgado : qoeaa pre-
tender dirija-te ao mesmo sitio, das 6 a 10 hora
da manh, qne encontrar o proprietsrio. -
Alugu
se
ama casa de na andar, eon cemaodoB para fa
milia, na raa da Fondiclo n. 10; trata-te aa
Irtbographia de J. E. Parcell, roa do Marque, de
Olinde n, 8.

Seaenls de caf rpalo
Compra se ea grande e pequea qnantidades;
k drogeria de Francisco M. da Silra C, ma
de Marques da diada n. 23.
_ma
Precia-ae de orna ama para oosinhar na ros
de Pedro Aftonso n. 70.
Ama
Preaga-M de ama ama que iba cos-
nhar e engommar, para o matto, logar
prximo d'esta cidade. Exige-so fianca de
caniocta. A tratar na ra da UniZo n. 1,
das 6 a 9 horas da maahS. E' para oaaa
da pequea familia.

Precia-te de ama ama
44, 2- andar.
Ama
na ras do Baagel n.
Ama
Preciaa-ee da ama cosinneirs de meia idade, de
eonducte afiancada, pas o serrioo de na catal
ates libo ; na raa Vidal de Negreiro n. 134,
sAPM7tr
Na rea de Santa Bita n. 83, preciss-ae de nma
aa. para carregar meamos.
Ama
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & C.
DEPOSITO
i nu do Bario da Victoria ns.
U e 56
Os proprietaiios deste eitabelecimento acienti-
oau aoa seot numerosos fregueses e ao reepeitarel
pebirco, qne coat ooam a ter pande sortistente
da ebepot de toda as qnalidadee e formatos,
manufacturados com toda a perfeico e por preeos
tais rantajosos que eo outra qu iiquer parto.
Viiihos da GaiTcafeira
linos

Car o vellos.
Madeira.
Moscatel.
Uva Bastarda e de Paseas.
PARA MESA
Genuino do Lavreni.. a 500 re. a garrafa.
Na mereearia de Manoel Corris & C.
armrai ao ConSere 15
Vende-seuna terca parte do um engento moente, osito
prximo ao engenbo cc-ntral de Cnyambuea e da
ettrsda de ferro ; a tratar na i ua Augusta no*
mero 274.

Atiendo
Vende-se especial farinba de milho ede*rroa,
feita 4 vapor, e preparada pura bolo, cangica,
euscus e outras diversas espeeiee de comedorias,
que oeceaitem dettee meemoa gneros, senda a
340 ra. o kiio da de milho e a de arros a 320 ra.,
8881 m como farinba para tender o p5o cervejaa
21000 a arroba : na padaria da travesea do
Pombai n. 1, pertencente a Petetra dr. Pinto.
______________Telephone89*5
Revista dos IJous Mundos
Vende-se colbc95ca completas da Re-
vista do Dous Mundos dos aosa de 1870
1876 c do anuo de 1882; e urna in-
completa do anoo de 1877.
Quem as quizer comprar, ter inioraia-
r3ea n'eats trpograpbia.
Piteea as asnas, ama para comprar
n'aar ; na ma tata de Kotario n. 18, 1
km
Yinho lMrisca
Propro psitm ateta
Jlo Perreira da Costa, sata* importador dette
btm eonbecido vinbo. acaba de reeeber ora n-
atsaaes rato aatfcasanor se aatiilum, va
de aa pipas, barrada5- it ateten ; aa raa de
aval.
Casa
Aloga-ae o 1 andar da sobrado n. 27 4 raa do
imperador, tea grsedes comaodos e tgua;
abaras pata eorreraHhm-te na aedar tarreo.
Ao c ommereo
O
abana sengsBdos deelaram ao oeamaelo
daU eompraraa ae 8r. Jos Antonia
Porto o tes eetaaaleetaests tits a pisca
Cseeed'Ea a. 8, livre a Inmitstittdi de
1'deMi i i >n de 1887.
Lais Jes Salgada C
Ca-
lo a-
yisisatius Oaralsssa la
riado Hermeto Lina irraif
nao da por
a aaigo De. Igaaaa de Barro Brrala,
aoa saos parrawe e asagea s ariaeas stasfase de
sseistirem aqnet'e acto de regtlo, qae tari lagar
aa aairia da cidade ds Caso, ao dia 9as canea
pelas 7 bocas da sistl
ai ........aaiaaasaasmsaassss.
l matae-iiaa Cesar <*e slelree
JaNaC ai C P. Barteto. o oe eastatee Javin C. P. Bar-
seai esa rariber, Srapkrgaia C. P. Barreu, Pe-
Mate Pttaoe Albaqatqu. Orapl a d Me-
l B4e A. de i teir *, agraleeaa .
joa qee seompanbraa o eottrro de asa pra-
ansa sari gra U i.b-l.eu Otw da Medstre, e
aosriaaa os a aa jtir as mistas qaa por esa al-
ase mead>m alebrar oa grej mtttit ds Bes-
Tieta-s 8 auras da aaa, j ) tao dia d are '
laM, por alm* do aa
I > pnj > tsslan e esas-
i VTandr
i eaa latee para compare-
tiiegoii a lempo
A especial fita para
cartas de lWharel. A
Loja da Primayera
ra Duque de Caxias
n. 87Joo Ferreira
&C.
data
a esU-
8, htrt
Usesea deletfY.
Ptrrtira Par*.
Ao commercic
Ka asaiao taiga talo dtelaro qne ae
ranal aa r. Late Jad Salgad. 4t C, s a
Ma a sraaa da Cees sTEa a
baraesdsda
atasaja, 1 de Nore
Pa^el para aprecio
Vmde-sr aspe pers nsprrado,
re t Joraal im Bata ; ae raa ^ VUn
nadas. 31._________________'.
Veila"(|p siio
aoa
litio
Maduro
SEM MTaL
O torprandent viobo Maduro, pero, m
Otra algaae, arsprie para tasa, acaba de Jitgar
acra reaesss.
8am querermet deprecitr aeqeslidades pura da
vinbc dnrkeaoMaaaneladee,pedaasas gsrantir
aot aeaat fregasees a ao publico ea geral, que e
vial Matare de sosa esp*dlidde o asieo
da osa boa aatcao, eoasarrande todas Os
reqatrtos ds brgieao, come aa loa priaeipaa a
nasa dtgatlo faeil, alimeatande os globula
sasagnineos, prineipaa motora ds ande da bnma-
nidad*.
Em OBBAB DE VIME niegsem compete
Prerreimos eos ooaos amigos e fregueses qae
temo reeebido o aaa eoapaeto sectisanto dei
ibapeos de sol de todas as qualidadee, tanto para
eosto para senbora e enancas, o qae be
de mit moderno, ot qoaes citamos vendando por
parca extremamente baratos, visto reeebermos di-
asaBaeaea daa primeiaae tasas o fa
ricas. "
Aiaia eetso nesta casa es fabricam, coucertaa
se e cobrem esqealqnar qaslidadede chtpjt em
menos de urna ora, para o qne testos peeeeal hs-
bMitadiaaao, garaotindo-ie o qae cana fien dito.
Vendas em groeeo e a retalbo e msndsa-se
amostras em qualqser asea.
Jos' Ecrreira t C,
de Barate ata victoria i
Aatiga ra Nora
Precia-se de nma ama para engommar, para
V peqaeaa familia : s tratar aa raa do L-
n. 24, Isas.____________________
> par* lavar s
a de i
na raa Pormosa n. 37.
Ama de leite
de mee aaa es leite, moca e
sala, dirija-te ao becco da Boia n. 26, fregu!
do Bernia.
Criado
Pr jeia-te de um criado para casa de familia
87.
: Oleo Florea
0 mclbor para a cabelle
Oleo Floi a
Sitio
ceeefe-^ea Ceetarelrao
Pasta el ras
PspeMras e btala pase rosea taja, saim
easo costas pera ensrprss, datnos os tssjsnba
Ea rAMANCOB OO POSTO
tambero mocarra compete : Pera bornes lio io-
barbee, mas para setdaraa ato saptendeuta
eEMSKTEB NOVAB
de bertaliese a fiares, temos ampre sa tasas
os apera, a eacolba mai irgoroaa qae desejar m
Bfitrelca do Raarl
Junas a Ljrrjs
Poyas lendfs j (L
Alugs-ie nm sitio no prmeipis da estrada do
Eacanamento, no Parnameirim, ecm boa asa de
rada. 0 litio tem grande proporedes pera plan-
tae8e e diveraas errores fractinris, s casa tem
2 aalat, 7 qaartoa, coiub externa, quarto para
criado oa teitor, cata de banbo de tijolo com cbo-
rieco, agua encanada ds eompsshia do Beberibe,
agua na cocino cota pie para lavagem de pratos.
O clima 4 melau astwao c andar! e a easa fies
maito prexima da ataefio do Paraameirim; a
tratar no pateo do Colegio ou praca de Pedro II
a. 6, 1 aoatar, aseso Dr. Metra de V
Na. rae
.riada.
aa
Criado.
Unise a. 13, precita-ie da um
SEttOLINA
DeBrois IC, de Glasgow
Esta srtigo, preparado por am novo processo
de trian da omLbnr oaaltiaoa, ponas os eleanen-
tos neeessarroe para nutricio de oriaaeas rdoen-
tes, e mai to te rscommenda por sor de faeil di-
KaV o goito muita agraaaret; tanrbem pode-a
r nma excellente papa, misturado em partes
igsaee com a saisena dos mantos faerreantet,
addicioaando-se-lbe algum leite. nicos agentes
nests praca, SaeadaraBrotbers & C-, rae lo Com-
merefon. 3, eseriptorto do Blackbnrn Needham A
C
VENDAS
Pcitora 1 de Cambar
(S)
PBXOOB
fraseo 2*500, lrl dasia 134 e
fraseo 2d*0, Ii2 ansia
as agencias
dara MtfOO.
as sob
1B*W e dasia JZ*9B0.
Aseatee e deposHaria geraas am toda a pro
risca FVaseisco M. da Silva ,C\, 4 raa do
Marques la Olinda n. *8
axosTIeaite baabo
te por predio nesta ajead.
do ria, boa age* da saciaba,
te barsa ds estas, anta
aus prctl- e gradebate, esa
esainbo ds ferro a estaca jauto ao drio akie m
Porto da MsoSIra, eoebrctdo p- lo tan a Jolc
Bensirs, Justo ao Mt Etaitta ds Asnino Posa
; qeea preter.de rija-te I pr.e da Inda Id
pendtata m. 40, das 11 botas as 4 da Urde.
iMianii..,.,
SMaiaaM m *m,. at
wi -la, t nmarlt:

n&i
AUattaUaio fie
metbor tmlllar
a a,
<} suia da leite na_
fu enme osm onsoT
ra4tpttasaeAsyle.
peaosg tona*. Osas e
aaiilUa.aata
. ns oas riao rjermtetn ao _.
i uu usara* a
ajJtoatwtCfticbe,
para amaneas,
aosstsn*m oe
Sitio
Alaga aa oa vaata es escobaste morada eoa
casa para familia, arroredee, todo murado, fies
Erto da asnas a etradei de ftrrc, rusdaa.
Igu-I b. 9>, ato Afogadoa, defronte da aboaris
a vapor : a tratar aa ra de Santa Tberesa nn-
S8.
Casi abe ira
Presisa-M le emn boa
Aarora n. 81, 1 andar.
ns rus ds
lademuiselle (olinha
Kan do Imperado* n. 55, aegmsde aodor.
Praeiss-M ama
rea do Partead* 4.
!!
criado
edaaa
criado ; ra
Atso
Frascoii Loastao avias ae retpeitavel publico
3ae istupiiB o botet Onentat i rea do Bispe f*ar-
itaba
*a arvdo de qsalqssr debito d* mesmo
H
EXPOiniOM
Mii.ll. lOr
ia nmnt
Bfi fiejfi
UliV*1871
niitaCkralier
ttCOWHWttS
AGUA DIVINA
E. COUDRAT
ARTIG0S RcCOMMfJvflAOOS
PERFUMARA se lacteina
Imaai 111 ata M1MJ1I11 asm
G/AS CONCENTRADAS pan' kaes.
OLS0COMB piriiWJwi *o jbttim.
(Va MTIC MHAM-r. H FAM1C4
nm 13. m i'lk^m. 13 nm
m Mas m rarfumartai.
MI
!
Vende-a um avallo eastaobo, grande, para
lela, aansas* de batas a meio : a tratar ns res
ds ConrSIpafJ, cocbeir do Xico Pelix,__________
WHISKY
ROYAL BLEND marca VIADO
Eate excellente Whisky Escoesea pre-
ferir! ao cognac oa agurdente de canna,
para fortificar o oorpo
Vende-se a retalbo noa melhores srma-
aena de molbadoa.
Poda ROYAL BLEND marea VIADO,
cujo nome o emblema alo registrados para
todo o Braail.
BROWNS A C, agentes.
Livros do S. S Corado de Jesis
Vende-se pequeos e grandes manuaet
deata uti.'iaima e pa devoefio. O admi-
nistrador deeta typegraajasp dir tem.
Venda a loja daa Listras Azuea a roa
Duque de Casias n. 61 e d descont a
quem comprar de 20$000 para cima.
LINN bordado, todas as cores, fases-
da lisa de novidade, a 240 rs.
MERINOS infestados, todas aa corea
a 500 rs. e muito finos a 800 rs.
Z-firo liso e de quadrinhoa a 100 *
120 rs.
LANS cam quadrinhos, imiU 140 ra.
LINHOS muito largos-, padr5es noroa,
a 200 e 240 ra.
RENDA oriental, fazenda aberta, crema
com matia para vestidos, a 500 rs.
Setins lavradas de algodSo, fanta&ia a
240 rs.
CORTES de vestidos bordados, em cam-
braia branca e de cores, a 5,5000 e 600.
VESTUARIOS marojo para meninoa
da 6 a 10 annos, a 6j}000, completos
ENCHOVAES para batisados, era
inda oaixa, por 105 e 12<$000.
FICHUS de renda ou de la muito, mili-
to grandes, a 1000 o 2-500C.
ESGUIAU infestado, pardb, para ves-
tidos, a 320 e 440 ra. o corado.
MADAPOLAu americano Listras Aaues
com 20 varas garantidas, a 55000.
ALGODAOSINHO maito bom e larga
a 20300, 30500 e 40000 a peSa.
CHITAS percales claras e escuras, co-
res seguras, a 200 e 240 rs.
NANZUC muito fina coro lindas cores
a 240 e 230 rs. o covado.
Pichinchas
RENDAS e bicos brsncoa e cor de cro-
me, pocas grandes, a 20000 e 20500.
CUNTAS lapidadas pretas e de todas aa
cores a 800 rs o maco.
LEQUES transparentes, fantasa, a
10000, 20000 e de seda a 60000
LUVAS de pelica e de seda, pretas a
de cores, a 20000 e 20500.
EXTRATOS fios em garrafas coa
interipeo para preaente a 20000 e 20500.
RENDA bespanhola branca e reme a
30000.
MEIAS de cores para senbora e meni-
noa a 500 e 600 rs.
LENCOS finos em lindas caixas a
10400, 20000 e 20500 a duaia.
I" muitas fazendas novas que aa Ex mas.
familias poderao ver e se acbam expostaa
na loja das Listras Azues de
JOS AUGUSTO DAS
Vinhos para particulares
Para saeaa
Verde amadnrado, paro de ave, sem a menor
ccmponeo.
Tinto, ssperior, em quintos e aneoretas.
Tinto, o afamado Lusitano, em eaixas de dnria,
a 84500, tnperior a Bordeaex.
Collares, engarraiado, superior.
ftobremena
Porto, fina, em qmotoe, aneoretas e caixas
datia, inclusive para doentes.
Moscatel da eetubai.
Madeira, seseo.
Bncellat, para peixe.
iatlrtlhea esa mmtlcu
Da fabrica Groarmoat 4 C, de Lisboa, por pis-
cos comoodos.
Coala Irnaoa AC.
34 Boa da Madre de Dees 34
Sitio
-
Cafre e lustre
Vende-a nm cofre, prava de foso, e am lastre
de crjital com doa oteo, arandelas, globos, re-
gistra e encaaameebsde gas ; na ra do Baagel
numero 1S-A. _______ .
Casa venda
na raa de Loaras Valentina n. 15 por preco bara-
to : 4 tratar 4 raa do Bario da Victoria n. 11, la-
ja da Aguia Negra.
Chalet do Arraiai
Vende-se aa th-let neste amano poroado, perto
da otacas da Csa-Amararla, tendo os comaedos
teguintet: 3 qoartoa, 3 sala, eoainba frs, terre-
no psoprio, nMdindo 80 palmes de frente e 320 de
fondo, banbfciro sama importante cacimba com
tasagavel agua. Este chalet acba-se bea Iscali-
sado e em bm estado de ecoervicio, por ser dt
ptdra eeal; 4 tratar nn mimo at i 8 horat daJ
maoH oa no Reerfe padaria ds Br. Augusto raa
Lerga|do Rotarlo.
Vende-a i m sitio com casa nfrente, com bas-
tantes arvores fructferas e nm lindo parreiral: a
tratar no mesmo, aros de 8. Miguel a. 84, Afo-
gados.
Boa acqosi^ao
Vende se ama taverna bem lucalinda, propria
para quem dispoe de pequeo capital, retalha
eoffrivelmente, tem eommodos para pequea ami-
lia, aluguel barato ; a tratar na rea do Capitn
Lima n. 32. .


LiTfamento &C.
vender cimento port'and, marca Bobina, dejl
nalidade ; no oses do Apello n. 45.
r
LONIB
RIGA SOLITARIA'
'CABKQA DA LOMBiai Tratu DA I
1 DIBODBJoA*rata
GLOBULAS SECRETAN
[mRWCEUTICO, UU*,PBESIMIO C0*ltaU.HA,
I O nnioo remedio inoffniii toamt! ,-
F ADOPTADO ROS HOSSITAaesf ^J*** J
naihre*: muler renrtr-10 4 II" o3'
t caanlo.
mmIU ral, ti. rafseat. arara
^oVrBAt- a-da s


Ma


Mario de rernnbueo--Ter(a-lerik 8 de Xovenibr de 18S7
14^0^ ZUxterPeFutftdfiitiftfetof r*ej
RR. PP. BENEDICTINOS
POa BlUMHOT, trrtoT
ismaais.com MM
n>M sottas n
cin i
8EQUIN

de
o. PEPSIIA PURA DYALISAD A
GKAPOTEAXJT, Pharmaceutico.
Fot o Mr Chapotkaut o prttoero caimico 40* coaseguio preparar focnecer ao ,
os doentee, ew iterlas redondas, usa ppelas pim,nlo coalendo,nem
*Damm^rd*i^i**,nffUm*.E Cinc venas mais acti vaquea pepsina qu
figura na ultima adicto da Pnaraaacopea frtmcoeaedsjere 100 reres seu peto de gme.
Boa aceto da raaiorefflcacia, duaa perolss tornadas nepote da comida basti
para favorecer a activar a di*esto, e fasem drnsBfsaaoa Mfiadeom quarto de
boro aa onaaaea coa. as dore* de cabala, aa booajoa e a eomnolencia, que
ato a oensaasisnola de urna m digestio.
^ PARS. 8, Ra Vivinsane, ew teda ai Drogara Phirmiciit.

FUNDICAO DE FERRO
CARDOZO 8- IRMAO
Ra do Barco do Triumpho ns. 100 a 104
ae rea
Vendem
Deposito a ru i ApoMi is. i e i
aia fe pasito todos oa macbinismvs e ferragtns preoaaa 4 agricsl-
provinais, acaso eofoa : vapores looomoveis, semi fisios, coa caldeara
aa para fogo de aasentaaeoto, nocedas de todee oa taiaranhns, tachos batida i
vir por eaeamoaans* qna,lquer minhsnissan, ancareegam aa da
peat boa traba Iho do aieemo.
a praao oa a einbnire eam descanto a a arreos reauntidoa.

Perfumara Oriza
L. LEQRANO, PARS, ra tomt-ltonort, 207
OKIX A SOLIDIFICADA
orra*ojnsnunvre-sn* oost do%oma es ornadlo
Os Fwfnmta aolidca da
tasanaa r* wm a ar ihm aa,
Sao irndi, tttMo di ftntt di "t*tp4* o*'
ridrwhoi fcil di /arar aasts^f. asas
latutituidot por cutrot, quinto nimmm futido*
Tem i moran nniimm imrmuolctr o c**/re sm oo/srfoi posta sa seJifacfo eemofm,
san oe miiir a um ai utnjir. auu itMUm iraatrt m sanana iwiaiiaanai
i nuaCA a no rraajraszao
lista a naassisnt Avi
nlo m saaseVao pansa
SS///SSS
toda auaUroar So
aa*arros a* todu ajpjrjci'ajs
**- tata
Paafl ipam ao re
atabal)ciir.into de JO!
Riia 1' de Marco n. 6.
respeitavel publico que, teodo aorutentado
LAS con maia ama scelo, no pan
TK,

con maia ama aecelo, no pavimento terreo,
com e*pec-L.tidadea em artigoa da ELECTRO-PLATE, convldam aa
Exmaa. faniliaa e aena irameroaoa fregueses para visitar aeu eetabele-
cimen'o, onde encontrarlo am riquiseimo sortirnento de joias da ota* a
orate, p* rolss. brilhantei a oatraa padrea preciosas, e relogioe de aro,
prsta e nikel.
Os artigas qae receben dh-eetananta por todas os vapor alo
executadoe pelos mais afamados especialistas e fabricantes da Europa
Estadoa-Unolos.
A par daa joias de sabida valor acharlo ana grande variedade
le objectoa de curo, prsta e electro piale, proprios para presentes de
aasaanentos, baptjaadoe e annirersaries.
"Hnm em relsclo ao proco, e nem qaalidade, os objectoa .
mencionado, encontrarlo ooncurrencia n'eata praca.
am Lomu
PERNAMBUCO
Verifioada, oosao oi, a laaaoaaibdade ale aer extrahida a grande lotera desta
provincia, aaa tasar da adaoaoao das iagenoos da Colonia Orpbanofogica Isabel, e ao
oavavel iaUita de avisar o prepuso qae sos portadores de bbetes adviria de orna
mdaanaiaacla parcial, detamiaou o Esa. Br. presidenta da provincia, por acto d 16
da Acost altuaa, qaa taaae anbatkaida a refieria lotera por oatra de valor de
1.400:0000000 a qae aer4 sxtrahida ianpreterivahneate no dia 18 de Feversiro do
sobo proxicBO vmdaare, a sajo piano conten es eegsotes premios e spproximaco'as.
1
1
1 >
3 premios
10 >
15 >
36
50
80 a
160
700 *
ds
WOrOOOJOOO
50:000,5000
20:0800000
10:0000000
5:000#000
2:000000
1KXXVW00
5004000
2000000
1000000
Antes e guata
igui
* > 500000 para os dea alg.
asa slo prisasiro pratnio.
JQ0OOO para os deas algarisaio finaea
aaa da aagoado premio,
a de 200000 para o aJgiristno final do primeiro
premio.
2 afproTimaoSes da 5:6000000 pera a primeiro premio.
2 i -m 2:0000000 para o segundo premio.
2 > i 1:0000000 para o terceiro prenji.
70,000 bisoatas a 200000 dividos em oeios, qusrtos a vigsimos.
700
7000
ELIXIR DESOBSTRUENTE
Eupeptco de Geryo
J0BE>
Preparad* pelo pharniaceatleo
FSAHCISC0 BITTENC0BT
incomaisdo
Hl
OLEO de FIGADO de BACALHAO
Ualoe approvado pela Aoademla da saacUclna de Paria.
Os relatorioe aprsentenos i Academia de medidas pelos profes-
aores Troosseao, Bnssy, Boaohsrdat, eto, demostram a suparloridade
do ala* +* soasaste ale aals>a ale Brcki.
saa oteo amiuralssao suboiitdo a tratamento chimico algum.
19, ras JiMb, Hxkx
i aBAasLaciaavl

Knoarregado por aoraaanio iotaona do uaasno Bxm. Sr. datado de 30 de Jalho
do oorrente anno, da eatracajto d'esta laseTia convido pelo presente, os pessaidores de
biibetas d'aqaeila graade setaria a virem trcelos na tnesouraria das loteras a ras do
Bario da Victoria, a 14, por oatros ds aaa tem de ser extrabida no dia 28 de Feve-
casco prximo futuro, o ande ae aebam tambem venda os bilhetea d'esta nova lotera.
Mo ha poeaibildsrifi aigaaa.de deixsr de effectar-ae a extrscslo d'es s lote-
ra ao dia fisado, alo ao porqae a iasportancia dos bilbetes vendidos da antigatlotera
a poaeo inerior *m valor da actnal, e por essa reato dever-se conaideral-a quaai intai-
raaanat vendida, oosao porque aos termos do acto presidencial, me foi ordenado qae
seria ella irrevogavelmente extcahida ao mencionado mea da Feverairo.
Para seaaacia das iatatasaastsa afta transerevo os segnirtes tpicos do referido
asas da prasidanoia, de 16 de Agosto ultimo autorisando a oabotitaiclo de urna lotera
por eatra:
c Os bilbetea que alo forem apresentadoa 4 troca as 9 das antes da extrac-
a ale, serla ralaeionados por seas nmeros, daado-aa Ihea catres qasettRier numeres
c do valor correspondente aa presante latera, faaarndo-se d'isto ama reanlo, qae aerd
c pablieada pala impraoaa.
O portador da atbete primitivo tem arrefto ao nova numero que Ibe fdr
t designado, qoando raalaasar, podando depoia da extraoclo receber o premio que sbe
a sabir asa aorta.
Ka preeleoao da oontas o tbeaonreiro rtoolberi ao Tbesooro Provincial, sa
c dapeaito, bilbetes a premies que ala forem procurados.
t Dentro de am anno, a caatar da data da extracelo, anda o portador do
< buhase peder aprneantar aaa reelaaaaolo perante o Theeouro Provincial.
arlado esas paaao, as valores em deposito prascreverlo em favor-da provin-
* aaa, aaeaie aoaaidaaadoa randa eveotual, na forma da legislaclo vigente, se a Aasem
a baos Proviacsal nlo reaolvac a oanverslo san bsasmaio ds Colonia Orpbanelogios
t Isabel, s .
fUee, lOdeOntuhrode 1887.
J$i Oantdo de Horno. -j
Molestias Nervosas
Capsulas do Doutor Clin
Uumtto dt Foouldidi d* HtdMni'th Hrit. toe)* Wotttm
As Capsulas do Doutor CLIN ao Bromureto de Camphora emprego-se
as Moleatlas, as de Cerebro e contra a aflacooea segaarles:
mrt^mm Taainiaile. PalplUodes do Cearaoeto, Bpilepasa, Hi
f/saataaaaav -Hemlcrania, Atleccoea daa vias urinarias si para
especie de excitacao.
toa Cata eesassase ttoiltitd uomptaht atas r>a##o.
O Gervlo tem ama acedo desobstmente extraordinaria para os
jo figado, bsco e estomago, eonforse o desereve Dr. Mello Moraes.
Um grande numero de pessoas que tea usado de lie consideran infallivel.
Levados por estas ioiaraaedes e por muitaa experiencias presenciadas per
as meamos spresentamos aos cliaicoe a ao publico em geral, um Elixir desta patata
de am sabor delicioso e de am effeito verdsdeiramente beaefioo para os pobres despep-
oos, spleneticoa e aquellas qae sef&rem do figado.
Os proprietarios da Pharmacia Central
DSPDSITD m. HIARMACIA CENTRAL
N. 38Ras do Imperador-N. 38
PERNAMBfO
A REVOLUCAO
48-Raa do DfldQB as
GRANDES NOVIDADE!
Esplendido soruaenta de cambraia com salpicos. brancas e de odres a 54000,
50500, 60000 e 60500 a peca.
aaaaass eaeaoeaes e de iistras, oombinaclo, a 440 rs. o oovado.
Liados cortes de entone com barra, alta novidade, a 80990.
Lasco* de seda, liados gostos, a 10000, 10500, 20000.
Las de quadros, o qae ha de mais nevo ao aerasdo, faxenda larga, a 680
800 rs. o oovado.
Caaaaaoirs eealcfeoada, lindas corea, a 500 rs. a cavada.
Colonos de Iras, esplendido sortimento, a 20000, 20500, 30000, 30500
40000.
Ditas da crochet muito grandes a 64000 e 80000 urna.
Cortinadas bordadas a 60000, 70000, 80000, 90010 e 100000," o par.
Datos de crochet, completo, a 450000.
Liadas guarnieres de crochet paca cadeira e soph a 60000, 80000 a 100900.
Meneo, liadas efees, a 700, 800 e 10200 o oovado.
Oaaitiiooea 4 veladlhe bordados a vidrilho para enfeitea de vestidos a
60000 aa
Cacheaira broch ultima moda a 10500 o oovado.
Ditas pasase, snrtinaeato completo, a 600, 10000, 10200, 10400, 10600, 10800,
a 20000 o oovade.
Ditas assetmadas a 10500 e 10600 o corado.
Vestuarios para bsptsado ricamente enfeitados a 90000 e 130000.
Camisas bordadas para senhora a 30000, 40000 e 40500 aaa.
Sabidas de baile, lindos gostos, oom pequeo defeio a 20000 e perfeitas
a 30000.
Leques com lindas paisagens a 500 e 20500.
Rordadoa e entremeios de cambraia barstissiao
Sintoa de chagrn para sonhora e enancas a 10000.
MadapoHo Revoluclo, faxenda muito boa com 20 varas a 60000 a peca.
Muitaa ootras fase odas qae so con a presenca das Exmas. familias e respeita
val publico se poderlo apreciar.
Ilenrique di Silva Mor'ira
i3
--------------
AO LOUVRE
Os proprietarios d'esae satigo esaabeleeiatente aesapra aa intuito da earreapen-
r 4 oonfianca das Exass Sraa alo peepaa esfercoa a am da satiafaaar a exigeo
i do boa goeto e para o que acha-se actualmente em Paris aa das aaoios 4a nasa,
B vsi por todos os paquetes raaettendo e qae o eaprieho la aeda vai inveatando,
prova presentamos o segutnte :
Lindissimos cortes de U, montados
ea oartlo, osa gaaraaflo da eentae exy-
i
Esplendida eollecclo de capetas e tbapoe para
GarDclo completa de vidrilbo sai gatis t
Romeiraa doiaaaa e visiteo ea taeidos diaran la !
M*niilhks aodalnsss, espediaJidade I
Di us de fil da seda primo rosa a ente bordadas 1
Rendas heapanboias chantlj em aortidae cares I
Lavas de seda bordadas ea alto relevo I
Sedinbaa e sarabs, grande moda I
Colchas turcas a nitaclo de croobei I
Pslitots de seda cria, pretos e cinsentos I
E muites oulr> a artigoa de otada.
1
k
4 Ba 1.' de Marco o. 20 A (esquina)
CASA DE COXFIANCA
Colarinhea e padbos para senborss, olama novidade a 20500.
Chlorose. Antmia, Catlurropulmonar, Branchita enromen,
Jrro a Bexlga, Phtslce. Taxi conmilsa, 0/spipim Palian,
Parias seminis. Gatharros amigos s complicados, etc.
i f. asa
na Vaulailaltaa Tajanlas an Bromureto dt Camphora de CLIN A C'S J
de PARS, q w meontro em cosa oes JVoyMStas el PHarmaeeutici.
38Rua de Imperador38
MeaU gnde pharaaoia avia se reoeiUs e pedidas oom promptidlo,
salicode e av>djalsda.
As prtscriplfs ea ungas estrangeiras se fielmente
despajadas
O pbaraaeeatroo pemambncaae JOS FRANCISCO BETTEKCOURT
convida as clnicos 'esta nidada que queiram honral-o com son confianca
para qoalqaer trabalho poofiaaional e ao pablioo. Garante se a mais atten-
ciosa e oaaacieoeioea execocto.
Esta osas recebe aeua productos ohimioos e drogas directamente
das aalaaras casas da Europa, especialmente encom mondadas para sea
reeefttasT.
ESPECIALDADE
mil i Gaut, Giaco i Balsamo ti Tolfi
Preparado pelo pberaeeeatieo JOS FRANCISCO BETTENCORT,
de aaa eficacia verdadeiraaente aaravilhoas as molestias dos orgias
respiratorios.
Brenchiles, asthna lasss, muk\, ete.
:e: -
Essencia depurativa. Formla do diatineto clinioo Dr. Raaos
Depurativa por eaeeUeaa pare tedas as molestase qae tea a atigem
aa impares do seagae.
FOND
ALIAN PATERSON ft C
N.44Eua do Bnun-l. 44
UNTO AESTAPA0 DOS BONDS
fea para andar, por pre< o modiooe, as segu tes ferragens:
Tacnas aadidas, hatadas e .caldeadas.
Grraacos de diversos taaaohos.
Radas 4a espora, idea, idea.
Dona aagnlaraw, idea, dem.
Baaaas de serve oom serra circular
Gradaaaaato para j axdim.
Varandaa de ferro batido.
Ditaa de dito fundido, de lindas modelos
Partead fornalha.
Vaporea de brea de 3, 4, 5, 6 e 8 cavailos.
Moendaa da 10 a 40 pollegdas de pasadura
P/m? d'agua, 8ystema Leandro.
Encarregam-so de concertos, easeentamento de machixsmo 0 execntam anal*
Cfabalho oom perfeiclo e prsteos.

.'

WOLFF& C.
it-ffla DO CABGA'-fi.i
:o:
Tmta preta para escrever inJttravel, fabricada ooro mnto cuidado
por aaa formula lgicas, especial para eeoripteracAo mercantil e reparticSes
publicas, aeces de presea, 4 perfeitaaente preta, nlo corroe as penaas, nlo
deposita e d i opia.

lisa onnhecldn eaal
a respeltavel pablioo a mala
apleta aortimento de JOIAS
receJtfdas sesnpre directamente doa noelho-
resm f-bH cantes da Burapa, e aja a primam
aela apurada arasta ala mundo elegante.
Blcoa derecoa entapietua, liadas puLeel-
raa, alttaeteo, vadla* de euro eravejadaa casa
arilh-ateo, aa peralaa, aaaels, eaealetaa,
IsatSea e asataa asaltas artigas preprie
^"especalidade
Esa reJaaria de aura, arada e aiekeladaa,
t beabas, aeaaar e tacalnaa daa mala
re4itadaa fabricaates da Europa e Asae-
a todos aa artigoa deata casa garan-
- aAa aaalidade, aesiaa eanaa a amadlel-
dad** aaa preeas que afta sean competencia
Vrota eaaa tambem eaaeerta-ae qual-
quer abra de aura aa prata e tambem rele-
sriaa de uaiaacr qualldnde ue seja,
4-Rua do Cabug-4
r
*&*
2im*f>t


ario de t'ernamiT
r o t Aovcnibro d 1S87

IDPSTftlA E ARTES
efce>Ute
{Do Amxiliador da Induatria Nacional)
A minar qu* resulc da aeaendoa do
m tjrr*.u uoia asaaoer o algas* aromas
farsa sabst
sJbMsss*
j sau.il
At poca da desceberta da Aserie, loase i
i'i n-oto era iateiravneate deeconbe-;
do aos Eurjpoa.
Quando o* beepanbes levarsm para a
Europa oa preoeesoe d* fabroaclo, n
151,0, consideravam eeee bebi-U to pro
sisea qu guerdraas par loogo temp.> o
tea segr lo de febnoasa, atado o* valo-
roaoa guarreiro* o aaiooo qu- tiaham pri-
vilegio de tornar cbocol.te.
Mais tarde o e*gredo divulgoo-se o
oto do chocolate eapalh >u-se por toda
Earopa, tornando e to geral na Heaps-
Blt qae o habitantes dralo pas eoeride
ravam como o cumulo da miseria o nl>
chocolate.
Oa italianos aprociam muito o.ebooolate,
porem o preparado de um modo todo par
boalar ; ella* torram do maia a asacado*
do cacao dando-lhe os aabor amargo o
fsa-ndo o poaco nutriente.
O chocolate de H-apanba bota, po
rea pouco aaau arado; oa franceaee pre-
ferem a Hocicado e aromatiaado a baaoilba
Eate perfuma nao commanioa ao obooo
Uta, como aa pena, principio alaju'm txei
tador, palo crotrario torna-o maia fcil
diga alio.
O chocolata qae aa vende oom o nomo
d chocolate e taucU ama adatara de aa
tacar o cacao aem addiclo da aroma al-
gara, senlo ama oa outra vea um poaao
de canella fina de Cejlio ; eeta chocolate
convs no* eaaoa em que oa individuo*
nlo podem aoffrer o menor grao da ezei-
taelo.
O eacaoeiro indgena da Aserica me-
ridional, vegetando, porem, es oatrue moi
toa lugares e produaindo, segando oa cli-
mas, producto* maia on meooa eatimadoa.
O oeeo qae goaa de aais estima o
qae provm do valle de C>raeaa, aegne-ae
a ds Antilbat, o de Maranblo e o de Lo-
comnaoo.
Como a laeengeira o oacaoatro apresen-
ta ao meamo tempo boiSes, ires e fru:tos
maduro off-reoeade o aspecto de um pe-
queo mello formado de oito a dea septos
que ae abrem na poca da madrese, des-
prandendo grito* de forma de urna grande
aaeitoua, coberta por ama pelliculs avor-
m el bada qae deaeparece pela torretoclo.
A qualidade das semen lea do cacao in-
flas cooaideravelmente pera a bondada de
chocolate : a roaneira, porem, do empra-
gal-a nlo menos importante, .
E' preciso muita babilidade para operar
a torrfaclo e para juntar o aaaooar nooea-
rio para a composiclo do obooolate, coja
qualidade varia conforme o aroma dos trac-
tos.
Ainda deve-se ter muito cuidado em
misturar com aquellas duaa substancias f-
culas, emendse pulverissdae, gomma e
outraa materias que entram ns oomposijlo
dos chocolates de baizo preco oa falsifi ja-
dos.
Em vea de arocurar um chocolate qu#
te torn espesso coorem ao eoatrano, re-
jaital-e oomo contendo eerpoa eitranhoa.
Aaamoaata da sacio conteco um aleo oa
mantesga, nanea, porem, fcula*; de maia
quando ae procura chocolate de baizo pra-
50, pdese estar corto que nlo oontem ca-
cao de Caracas oa do Maranblo, porque
estas qualidades alo de procos elevados e
nlo podm dar chocolate barato.
Os enclales em qae entram as fsrinhss
de trigo e de arroa podem ser tolerado!,
pois que nlo alo malficas ; outro tanto
alo acontece com aquellee em qae entram
substancias terrosas, amido ete.
Reconhece-se qae o chocolate falsifi-
cado, qaando depois deredaaido a po, dis-
solvido nagua deiza no fundo do vaso
um deposito muito abundante de cor de
lijlo vermelbo.
O bom cho .-otate nlo deiza deposito ou
deiza insignificante. A fractura nlo gra-
velosa a quaado aa diasolve oa booca pro-
dua urna eerta -ena-clo da fraaomra.
Algumaa ves a o cbaooUte tea um aa-
bor a cheiro grazo a asta faoto indica qas
exlrahirem o oleo ou manleig,
subet taiodo-o por oleo de smendoss 'do-
ce*, sobo, eto.
Todos esses detelbee devem ser con be-
eejam logrado* es oon-
estndo no moamo
1 preparar a bebi la cha-
Salva a tu alma
tas atar*
Muitos oa proceasos para faser o
chocolate (bajbidi) ; o m-lber ainda h>je
o de Brilla- S*v> rio Trauaareveremoa da
Phitiologia do Cfotto o proeeeso :
c A cbimics traooeadente nos enaina
que nlo se deve raapar oom a tara o obo-
oolate nem socalo em pillo, porque a 00-
healo sanea que lem lugar neatea dona
caso* amiJoaam algasias particalaa da a*
suesr faaeodo a bebida inspida.
c Turna ae, poratoto, onoa e meia de
chocolata para urna chicara de bebida:
diaeolveee n'agua medida que eats ae
aquace ao fogo, mezeodo com ama eapt-
iula de pi, faaeodo iervar durante um
quarto de hora para que a eotaclo tome
oonaiatencia, e bebe-a* ainda quente.
Senhor, diaia me, ba maia de cincoen-
ta auno*, Masa. d'Arutel, auperiora do
convento da Visitaclo de Belly, qu-ndo
qaizer tomar um bom chocolate, pr-pa
rai-o de vspero em ama vaailba de fayen-
sa. O repoatao durante a noite aonceotra
a aolucio dn lo-lhe um avelladado que o
torna muito melbor.
illltarca
VARIEDADES
O leSXAaL
(Novilla Roma)
Saemeo aprender, daade peqnenito, a
faaer gaitas de pao de a*lgueiro. Tirava
% oaaca, furava o pe, fasia barsoos >nde
era preciso, cortava urna das extretnida-
dsa, e esteva a gsito eita, to bes, to
certa, to artsticamente, que nella se po-
diam tocar toda as aascfaa conheoidaa.
Ssamen, que envelbeoers, tfiaea ae guarda
barreira as borss de deseaaco, continua-
va a faser gaitas, qae maadava vender na
oidade prozima pelo tropeiro d'um amigo
sea ; obegavam a dar-lbo dona kepexka
por eada gaiu !
Tres das depois da in*pecclo do ebefe
da linha, diaae elle 4 naulher que fiaeaae a
guarda 4 pasaagem de trem das seis horas;
em seguida pegou da faca, e l foi como
de coatame Uaor celbeita de pos de sal
gueiro. Sguio para o lado da floresta.
O caminbo fasia um ootovelle; deseen a
e o coala o entrou na malta. A meia vertU
da linha da estrada de ferro, havia um pe-
queo pantano; o logo ao pa um aslguei-
ral sobarbas onde elle eneonlrava or me-
Inores paos para aa suas gaitas. Cortn
muitos e muitos ; gastn n'isso muito e muito
tempo, a ao aoabar j o sol eslava abaizo
do horiaoote. Todo eatava ailencioao : elle
apenas ouvia oa paasaros que lbe chrea
vam por cima da caneca, e os ramos que
lbe eetelavem dabaizo dos pos. Porm,
qaando ebegou sV^ourella do boaqae, pare-
laaa-lba oavir um raido exqoeaito dlr-a^-bia
que malbavam em ferro. Saemen aprei-
toa o puto.
* Qae diabo qaerer ato diaer T
Sabio da malta e vio na linha um bo-
mem agachado, qae trabslhava enearniea-
damente. Saemen approzimon-se davaga-
rinho. Julgava qae so tratara da um la-
drlo da parcas da psrafaao, como j apa
abara tantos. Mas o horneas levantara-
as : tinha na mo diroita um for -la : met-
tou-o por baizo do trilbo, fea forca : o tri-
lbo pulir. Saemen vio todo dansarlbe
ao redor, quia gritar. Nem um aom lbe sa-
bio da bocea. Era Waaaili Elle I...
Correa... mas Waaaili deitou a fagir oom
a maldita ferramenta na mo.
c Waaaili Stpanowitch, meu velhinbo !
Waseili, minba pomb Vam c, Waaai-
li t D-me ao menos o formlo, nos oollo-
caramos o truno no lugar Ninguem sa-
ber! nada d'isto Vem c Eu te snp-
nas. a
Mas Waaaili n .u vea
maia deprassa pars o lado ds flnaata '
Saemen l ti cava apar val balo, aem aab-r
o qas faser. -ixara eahir o brocado dos
t. E o trilbo despregado, ao p delU !
passar um eomboio, o nlo ara de car-
ga!Nlo era nlo... Um eomboio de
paaaageiroal Como faselo parar? Na-
da nada I Nem um farro Nem ama
baodoirol* Impoasivel redr o trilbo no
eu lugar Vio l atarracbar ama perca
oom aa ni*. E' praoiso ir at barrei-
ra, l longo ; so l aa casa ea sobar o
que preciso .' Senhor, vem em meu au-
xilio '
Saemen poa-*e a correr 1 corre, corre,
quaai nlo pode respirar... mas corra an-
da... sent... que as forcaa... si forcas
lha faltam... j nlo pode maia. Aa par
osa j o alo que rom... levar. Maia oes
toesaa. .. maia com, aim j nem aequer
ba ees... o contina a correr. De re-
pente, ouve... oave, ai a, um assobio.
E' a fabrica... a sabida dos operarios.
Slo seis horas. E o eomboio paisa a
aeia e doua. E o eomboio paaaa '... Se-
nhor tendo compaixo dos innocentes -'
E Scemem para. Vfi a roda da locomotiva,
a roda esqaerda, qae ereaeaoarrilba, pula
frs, enterra-ae na aris, daapadaca-se...
e o eomboio int-iro preuipita*se do alto ds
estrada. Oa wgona de terceira esto
cheias... Criancas > algumaa to pequa-
ninas !... E o eomboio approzima-ee !
E toda eaaa gtnta nlo sabe que vsi mor
rer. Ob senhor, dixe-me o que davo
faaer.. Nlo I >'ao jmlo tenho tem-
po de aorrer at a eaaa, e voltar
Saemen j nlo corro em direcelo ea-
aa : corre para o lado do trilbo levantado.
Corre, corre. Porque T nlo o s?be. Che.
Si ao lagar onde eetto os paos de salgueiro.
Iha-os ; pega a'as delles ; comeca de
novo a correr em direcelo ao *rem qu* se
sviainbs. Ouvs-o assobiar ao bogo, ouve
os trilhos qae eslremecam cada vea maia.
J nlo tem forca para correr.- Para. Tira
o barrete. Toma o lenco. Agarra da fa-
ca fax o signa! da cruz.
c Senbor, eu te peco i Senhor, deita-
me a tua benclo >
E enterra a faca na mo esquerds o
singue esguieba depois comeca a correr
maia devagar flaemen molba o lenco no
singue. Bem vermelbo qae elle l...
eetenie-o... amarra-o no pao de aalguei-
ro I branda o '... Tem .urna banderola
encarnad! E elle ah val, agitando-a i...
O eomboio j est vista.
O machioiata nlo me ha de ver..
verlo que nlo me vi... nlo ba de poder
parar o eomboio a tempo .. um eomboio
lio pesado. Tantos cirro*. .. E' impoa-
sivel. a
E o saogne a correr, a correr sempre.
Saemen comprima o golpe contra o paito
mas nlo poda faaer estancar o aaogue.
Esoassva de enterrar tonto a faca '
Sobrevem-lbe avertigem... j nlo vi
nada... parece lbe oavir as sino. nlo
v o cemboio .. nlo o ouve.. so ama
idea lbo baila na caboca t Vou eahir ;
nlo posea... j nlo poaao... A bandei-
rola vsi eahir... O eomboio vai eama-
gar-me... Senhor '... Senbor I Soc-
corro Soccorro!...
E todo se lbe fax negro diante doa
olhos... todo se lbe esvaaia na sisa...
.E a banderola vai oah... Nlo i- A ba*
deiroia nlo cabe. Urna mo a anales.. .
e a agito alto, bes alto. O aacainiato
conTenientemente.. a o
BpModloa
POB
Joaqurm Silverio de Azevedo Pinmtd
PALADINOS BKaalLKIROS EM S. 80LAHO
LCoutinuacl)
Oa gritos doa soldados, incitando os ani-
maos, oonfandea-ss oom aa detonacSes das
davinas o pistolas qas de ambos os lados
diaparam.
O estrepito geral das armas, e do bater
das patos dos oavallos na arena, represen-
tas a trovoada ooatinua, ioterminavel, in-
interrupta da furia doe elementos em des-
or tam ; oa a ser possi rol, s comparavel
ao rufar de um tambor tocado por vaque-
tas elctricas actuando sobre um circulo de
tree kloantro* de dimetro.
Oa clarn* irrompem no meio da grita e

F0LHET1M
va-a, manobra
eomboio para.
da coofuslo das vosa! de mando ; o est
all o inferno, se qae inferno maia terri-
vel que aquella exista n'algum receuo da
creaclo t
O observador qae de looge, a tremer,
contempla a horrivel briga venio o redo-
tiioinhar des csvsllos e oavalleiros, qae j
de p aobre o terreno se batem paito a
paito, que ae feres, ae agitas, ae innve-
las, se derribas ; e qua- a sombras phan-
UaticiB paaaas e repaaaam n'aquelle aor-
vedouro da vida, n'um turbilhlo de angus-
t* e gritoa descompassados e pragas, aca-
ba por ergaer-se birlo, desvairado, com oa
cabeltoa em p, com o corelo portado,
deminuido e tremolo, balbusiando oom mo-
do de aer ouvido:
Oh I E' um horror I I 1
Oa homena perdem o aentimento social,
eabogalbam o olhos dearairadoa pelo ter
ror da lucta, delatas aa narinaa j' qaaai
sufocados pola poeira e gritam antevendo
o principio da victoria :
c Oegola 1 *
No meio de um abysao deas ordem,
sobresibio um facto que por si a pro va o
qae o habito do gaerreiro qae nestaa
ciroamatanciaa, ainda obedecendo ao impe-
rio da disciplina militar pasea a tomar o
nomo de bravura.
No maia rijo ds peleja dease dis, em
qu<> o 18a corpo de cavalUria muito pon-
eos soldados tinha montados devido fra-
quesa de aua oavalhada oa offiaiaes do
meamo nlo se poderam contar diante do
bello horrivel daqaella lucta infernal. Ren-
nirsm-se formando um meio esquadrlo
c.mposto de 22 horneas o lancarem-se de-
nodados naqualle medonho intervSlo.
Este punhado de bravos armados de
langas como se fossem todos simples solda-
dos por tres veaes carregoa sobre o inlmi-
go derribando em torno de si innmeras
victimas, e levando o terror s fileiras ini-
migas. >
Eataa palavras qae ah ficam slo copia
fiel do qae dis a ordam do dia n. 140, on-
de o Duque de Caziaa em minucioso rela-
tori >, d o nome de eada os, e refere o
episodio qae sqai lgeirsmente trazamos
memoria do povo.
Facto porm notavel o seguinte : Nen-
bum deaaea 22 herclea do nosso oxercito
tuecombio na peleja I
A mor te, parece que fugia espavorida
ansa a bravura indomavel dos noasos pala-
dinos cavalleiroa, qae sUi, unidos pelo co-
raglo votado canea da patria, faziam
aumir-ae diante de suaa lencas todos qaan-
toe nlo sentiam arder no paito o fogo sa-
grado do patriotismo que oa devoravam.
Si feriaaem algum delles no ealoanhar,
quem aabe ?
Era provavel que'saeoambisiem to-
dos I
I Os psssageiros setteres*, dos wagons.
Que era equulo ? A dea metrus da loco-
motiva, eatava estendido um homem, aem
aentides, em cima doa trilbos; a seu lado,
de pe, um outro bomem tiobs ns mo nm
(arrapo enaaoguentado.
Waaaili olbou pars a machina, para o*
paseageiroo, para o homem deafaeci lo, e
diaae abaixando a cabeoa :
* Prendam-ma... Eu quia faaer dei-
carrilhar o eomboio. >
Oaeschtm
VICTIMAS E ALGOZES
POR
K.MILKJ DE RICHtORG
lEfUJDl PAITE
02 1IISSEA7SI3
(Continaaclo do n. 254)
vni
A alta ato fllbe preaUf
"^"Menina, alo falle assim. Moitos ou-
traa ts aofiriio sos perder a esperance
-da recompensa. Penaa ter naacdo da in-
fluencia da ama m estrella, mas asis nlo
. A menina Genoveva moca, nlo tota
o direito da techar o sea crselo eape-
ranca, nada fes para ser emsldicoads a
alo pide aaber o que Iba est reservado.
Daos nlo tem olbaras de celera pars aqaal
lea qae slo bons.
* Mas nos estamos aqu a ebegar a en
tenho ainda algumaa porgantes que lbe fa-
ser. Agora eosprebeodo perfeitamento o
roa paasau na villa de Nogent e tirar
aarraclo qae acaba de me faaer maia
de ota presagio felii para a menina.
Diese me que contare o facto ao Sr
Lionnet; mas alo lbe esconden sgame
con se?
Nlo lbe diese todo, como diese ao
senbor, psi Atfselmo, ignora qae o nw
um dea
dous salfeitorea.
J d deacoaflava, por qua se o Sr.
Lionn-uhouvesae sabido que.tinha bavido
orto de horneo*, ale se teria calado a
wsaa sesmo dia oa no segraV o morto
Ssfl
lbe pergaater porque nlo diese breo a sea
psi, o B*-c i poeto per fponto as
,trlo de Laaroe
u ue suas sito
terrivel I Nlo me diaae o qae peneoa, mea
ouvindo-a, adivmbei palavras qae oe seas
labios nlo ousavm pronunciar, a menina
deaconfiou qae a Sra. Lionnet tivesee en-
viado malfettorea s Brises pera a naaaasi-
nar.
Ob I psi Anselmo, pelo mor de
Deas I
A menina peneoa sao, nlo verda-
de?
Petuei, respondeu Genoveva, eos
vos aamida.
E foi porque p"nsoa isso qae e meni-
da to do.dtente obedecen ao bario de
Livron e nlo dase ludo a sea psi. Pois
bem, menino Genovevo, ole quero qae
guarde essa idea de qae a Sra. Lionnet
lbe queire tanto mal que seja eapai de a
sandar asaasainar.
* Desengeae-se, se j nlo reeonbocea
qae saspeitoa toleamente de sns sli, ella
alo entra es nada, absolutamente em na-
da, no drama da villa das Brisas.
E' o pai Anselmo quem lb'o sus.
Com tu do continu a guardar te gredo
a respe i to dease grave facto, como eu pro-
prio guardare!. Deiaeaoo o cadver re-
pousar es paa.
t Menina Genoveva, ha algam tempo
que o Sr. bario de Livron vai frecuentes
vesos essa do |Sr. Lionnet; nlo serlo
oa aeua bonitos olhos que o attrabem case
de seo psi ?
Mas, psi Anselmo------bslbuciou s
seca.
Miaba filbs, digs-se todo ; no sen
interesa*, tenho precalo de saber tudo.
O Sr. bario do Livron vai, oom ef
feito, eaaa de mea pai, oom inteoclo de
caasr comsigo; disse-me qus me ama va e
que taris orgulbo de me ter p M rompa-
nheira. Recenbeoo o mrito e ss qualida-
des do Sr. bario ds Livron e voti-lbe um
reeonbecimento eterno; sea...
Sei, intorrompeo o moco do recados,
s meniaa nlo pode ama) o como elle o que-
ra, porque j ba muito tempe que deu o
seo coradlo a outro, porque ama o Sr.
Henriqao Maraao. O Sr. bario de Livron
abe,perfe 1 tasante qae e menina tes por
elle nm grande recoobecisent a espera
qne eeae sentisento se transforne em ou-
tro. Mae iase alo ha de acontecer, pre-
ciso qae isso nlo acontaos.
Menina Genoveva, quando urna mo-
ca, como a menina, deu o sea coradlo, alo
suda de idee; continuo a amar o Sr. Han-
rique Moreon.
* Abl o Sr. bario firma {os seos projec-
tos ao seu reoonbeeimente Menina Ge-
noveva, ease bornes nlo tos tantos direi
tos ao sea reconheoiseoto oomo jalga Nao
poaao e nlo quero diaer lha mais. Mas,
recerde-se das minbss palavras. Continu
a amar o Sr. Henriqoe Merson.
O Sr. bario de Livron tora com cer-
teza o pedido de aua mo ao Sr. Lion-
net.
J se declaren, pai Anselmo, pedio
me em casamento.
Ah I J I E o que lbe responderam T
Qae o Sr. Henriqoe Merson e eu noe
amaramos, que lbe estar promettids o
qne pelo menos por agora o seu pedido
nlo poda aer attendido.
Muito bem, mas isso ara dar-lbe orna
esperance.
E' verdade, dase a moca com tris
tesa.
A oerrusgem parou.
O soco do recado* abri a portinhola.
Cocheiro, onde etamoi f porguate*
elle.
Na esquina da rus da Cbaronne, on-
de o senhor entrn.
Obrgado, uea vjlho, chegamoi.
Dirigindo-se mees, o pai Anselmo
oontinuoa :
Menina Genoveva, nlo tenho aenlo
urna couea a diaer-lbe antes de a deizar,
e lembre aa bem delta : acontece o que
acontecer, digas-lhe o qae lbe disseres,
faces o qae fieerera, nlo cais em casar
com o bario de Livron.
* Agora v dspressa, spero q Lionnet nlo toaba dado pela tua ausen-
cia ; em todo o ceso r preparando a saa
mannainh.
* At vista, menina Genoveva.
At amanhS, pap Anselmo, deacerai
amannl s des horas expressamente para
o ver.
A moca apeon-ae afaatou-ee rpidamente,
emquanto o moco de recado*, depois de ter
pago ao cocheiro, cawmbava peaaativo pa-
ra a cass mobilisda es que morava.
la diaendo comsigo :
Emfim, sei 9 que se pessou na rula
das Brises o oomeCo a oosprehsodef o mo
tivo porque o bajlo de Livron aseseeiooa
Dsj-ssee ; ah canaprabeuderis mslhor ain-
da se... Vamos l, nada de falsas eape-
e anober o ooraolo de todo o militar qae
livor legitima oompreheoalo de seu dever.
O benemrito, o patriota qae escreveu
aquella inimitevel ooaceito o sesmo que
sacrificou-ee pelo camprimento de impor-
tante sisalo de qae for iavestido.
, Antonio Julo Ribeiro, de quem se trata
no presente artigo, era tente de caval-
Uria, e commaodente da colonia militar do
Dourados nt provincia de Matto-Grosso.
A 28 de Deaembrode 186* te ve noticia de
que um ezercito paraguayo commandado
pelo coronel Barrios, (canhado do di -tador
Lopes) envadira pelo sol squella provia U
braeUeirs, sem. ter para isso bavido previa
declaraolo de guerra.
Urna ezploslo de santo indigaaclo pa-
tritica expandise em sea coraclo, depois
de ter sentido n'slle penetrar o encurvado
espinho das ti mi ves novas de lio eovarde
e audacioaa invaalo. Formaba em aua
mente a quantiosa somma de energa
que oa deenaores do forte de Coimbra
deviam ter gesto, para depois verem-sa n
extrema neceaaidade de abandona! o. Me-
dio o aleanoe magistral e estratgico da
gloriosa retirada de urna centena de br'a
sileiroa qae poderam illuiir a vigilancia e
cerco posto pelo (inimigo, pra;a e dei-
zal-oa pasmados da oasadia do feito; com-
prehendeu depois qual a raiva e o furor do
atacante ao ver-se logrado por meis duzia
de homens qae defendern) um forte es-
pbaaelsdo ; e, jommando tudo isso, admi-
rado de tanto valor formn sea destaca-
mento de 16 homena.
Tomn d'entre enea um que mais con-
fianca lhe iuspirou. Bsoreveu a lapis
n'um pedaco de papel (ll aquella thesouro
de patriotismo, ordenando-Iba que a toda
presea, cuatasse o que onstasse, fosea le-
var a noticia da invaslo ao tenante-coro
nal Dias da Silva, commandante do regi-
ment de '.avallara da provincia.
Em seguida, mandou prevenir aos ha-
bitantes da colonia militar de Djurados do
perigo que os ameacava.
Pondcroa-lhes que deviam fugr quaato
antes, levando o que de melhor pjasaiasem,
que elle, Antonio Jlo, ah cava para
demorar a marcha triumphal do inimigo
(pois que obetal-a lhe era impoasivel,) at
dar tempo de" por se a salvo a pequea po-
voaclo do looal.
v *
Ceroa de SO peaaoas em. cujo numero
mais de 60eram velhoa, malherea e crian
ca, aterrados e precipitadamente, m/amo
obrigados por Antonio Jlo, evacuaram,
de momento, a colonia.
Sumindo-se o ultimo habitante d'ella no
recinto loDgiqno do matto onde se embrs-
nbaram. Antonio Jlo sorrio-se de satiafa-
clo,' e murmurou talvez em aua conaeiencia.
Bom. Est enmprida primeira
parte do meu dever: a salvscao das fa-
milias dos colonos. Agora... resto-nos
a resistencia e a morto I
Olbou em seguida para seos 15 compa-
nhairoa de armas.
Qae mando de pensatuentos nlo lhe af-
fluiriam n'alma em to supremo e solem-
nissimo momento ? -
Que serie de sentimantos desancontra-
dos lhe nlo fariam bater com violencia o
coraclo T
S o aabem Deas e o tmulo onde glo-
riosamente jaa.
marones cintra a colonia militar de Doa
rodo*, confiada a vosaa guarda o defaza.
Ellea contam-se por oentonas, oa taires
mllhsres.
Nos somas decena e meia.
Nlo podamos pensar n'uma victoria por
nosso lado. Toda resiitenoia qae opposer-
mos ser apenas inioial, impotante. De-
vemos suooumbir primeira descarga qus
sobra noasos paitos dirigirem. Queris
morrar pela patria e pela honra do Bra-
sil ?
O qae responderiam aqualles 15 condem-
na ios; a sa deixarem esmagar pelo na*
mero, a fazilar, pelas armas T
Mysterio I Ninguem o sabe, porque na-
nbum d'esses beres sobreviven a to gran*
de e gloriosa prova do resignaclo militar.
N1 dia 29 de Dezambra de 1864, por*
tanto vinte e qaatro horas depois qas An-
tonio Jlo tvera conbocimento do facto, o
capitlo Urbieta, com mandando expedic-
elo qae devia tacar Dourados, apraaeu*
toa se a frente de 250 'borneas, mandando
iutimar aqu -lie para qae se rendesse.
Tras ordeui do governo imperial para
qae eu me renda, e entregue a praca?
(2)
Nlo; mas trazemos 250 homens
para touoal a forca d'armas.
Entao, meua senhores, responden
o tenente de cavallara, retirai-vos. Em
quanto me bater este coraclo filho do paiz
em que pisaos, t obedeco a intimacSas de
aeua proprioa ebefes e superiores !
E vjIt.ndo-33 para sena companheiroa
grtou : k
Preparar apontar !
E urna descarga de 15 tiros responden
a urna descarga de 250 armas, e outra, O
outra, cessando a fusilara porque nao ha-
va mais quem a ella respondesee


ANTONIO -OAO
O tymboic da honra militar
t Sei qae morro, mes o meu
< singue, e o de meus com-
< panheiros, servir de protes-
to solemne contra a invq-
* slo do solo de minba pa-
* tria. >
ANTONIO JOAO.
A epigraphe que ahi fice transcripto
um preceito glorioso que deve ornar a menta
raneas, as dscepcSes castam caro !... E
evidente que o Sr. bario, representando o
pspel de salvador, qoia actuar sobre o es-
pirito da menina Genoveva e atrrahil a a
ai pelo raconheoimento.
O laco exiate, mas eu o despedacarei.
Comtonto qae nlo .acantees algosa des-
greca a Henriqae Merson.
Como eu me interesso por esse moco,
que entretanto nlo vi senlo usa vez I Eia
ah: ama a menina Genoveva e a menina
Genoveva ama-o.
Acabavas de dar sote horas, quando
Genoveva entrou para casa.
Foi a crisds da Sra. Lionnet quem lbe
ebrio a porto.
Basa, dase e moca, entro um tonto
tarde, mas fui detids por mais tempo do
qae esperara ; dorante a miaba ansencis,
minba mli nlo perguntou por mis T
Nlo, menina.
Sabe qae ea sahi ?
Ignoro o, menina.
A rnooa dea am aspiro de allivio.
Rosa conlinnoa :
A senbora continua muito af&ioto ;
nlo faa senlo gomar e chorar e queizs-se
de grande censaco no corpo.
Rosa, deram-me esperances que nada
de grave tonha acontecido a sen irmlo e
que voltar esta manhl meamo, ou aata-
nbl de manbl. nicamente no caso em
qne se tenbam engaado, nlo diga nada a
minba mli o se me quer aer agradavel,
Rosa, nlo lhe diga tambem que sahi esta
tarde.
A menina pode fioar descansada,
alm dieao, sabe que son discreta.
A moca tratou de sabir para o qasrto,
afim de tirar o chapeo e o chale e passar o
pente ponte pelos cabellos.
Qaando, matantes depois, appsreeeu ns
sala de jantar, o seu bollo rosto, posto qae
fatigado e muito paludo, tinha recuperado
a ana exprsalo de meiguice habitual.
Mli e filba *.us*ram-se mesa aem dieer
ama palavrs.
Nenbums dellaa tinha grande appstite,
por que tocaram apenas nos pratos que
Ibes serviram.
Contiaaaram a ficar celadas, nicamente
de vea es quando a Sra. Lionnet s fur-
tadellas deitava olhos de colera para Ge-
noveva.


Os paraguayos entraras na colaina, VOZ
em grita, triatpphantea, onde aobaram es-
tendidos em linha 16 cadveres de milita-
res brasileros.
Mas.. o de Antonio Jlo, oom nm
aorriso da desdas despreso qua lha pai-
rava ainda no canto da boea, pareca re-
petir aquellas patriticas palavras que bIo
um monamente de honra e do patriotis*
mo brasileiro :
c Sei que morro, mas o meu sangue e o
de meus companheiroa servir de protesto
solemne contra a invaslo do solo de mi-
nba patria (3)
S deus e a patria inspiraran, sentiman-
tos to elevados !
(2) O presente dialogo entre os doos
commandantes vem tambem referido na
parte do mesmo Urbieta.
(3) O soldado a quem fdra entregue a
participaclo de Antonio Jalo nlo chegou
sea destino por ter sido prisioneiro em
transito. Foi o nico que esoapou e dei-
zou a tradiolo da tomada da Colonia.


moa
toda
Tomou da espada e.
forga que commandava.
Qaiaze homens apenas.
Com sua pseos completara o numero de
16 defensores!
E' talvez provavel que elle tiresse dito
a aeua companheiroa.
Soldados e amigos. Sabis j que
oa inimigoa da patria, falsa f, esto de
posee, e dominara toda a regilo fluvial do
rio Paraguay e S- Lourenco at a emboca-
dura do Gayaba, Coimbra, Corumb e ou-
tros pontos slo d'ellas. Sabis mais que
(1) Eate biibete foi tomado pelo capitlo
Urbieta, e transcripto integralmente na
parte que deu do feito ao seu governo.
Ao proprio Urbieta surprehendeu tamanho
devotamente e patriotismo.
Aquella terrivel molher qaeria absoluta-
mente tornar a moca responsavei pelo dea-
apparecisento do bou caro Alberto.
O seu odio por Genoveva de nm lado,
de outro a tornara exagerada pelo filho,
falseando o raciocinio da Sra. Lionnet im-
pediam-a de distinguir o justo do injusto.
Estara evidentemente mal equilibrada ; o
!;ermon da alieneclo mental devia ezistir-
he no cerebro.
Logo depois do jsntar levantou-se da
mesa e retirou-se para o quarto, nem se
tinha dignado responder a Genoveva, que
lbe bavia dito:
Boa note, minha mli.
A moca poaco depois foi tambem para
o quarto, nlo menos do que a Sra. Lon-
net, senta a necessidade de estar. A fal-
tar a verdade as refi-ixoas da moca tinham
vaato campo para percorrer.
Penaava e oom razio que talvez nlo
bonvesse moca que tivesae urna existencia
semelhante sua.
Apezsr do que lhe bavia dito o bom psi
Anselmo, va bem que tinba nascido son a
influencia de usa m estrella a que alo
poda encarar o futuro sem receto.
O que lhe reservava o futuro ?
Nem ousava pensar nesse terrivel des-
conhecido,jque diante dalla se ergua amea-
cador.
Com certeza nlo era abandonada por
Deus, visto que j por duaa yezea tinha si-
do sai-a do perigo providencialmente.
O pai Anselmo bavia lhe dito :
t Tonha esperancas tenbu eaperancas I
A menina nlo tem direito de fechar o seu
ceraclo esperance.*
Ab 1 ella bem deaejava conservar essa
doo) esperance, saa qaando ella via a noi-
to em volta de si, qaando em am momento
tudo lhe poda faltar, o que pedia ella es-
perar ?
- Tinha entreviato um oasis fresco e ver-
dejante, onde teria encontrado o sooego, a
a tranquilldade, a ventura. Era o casa-
mento.
Mas aquello que ama va afastava-sa delta
e pareca querer deizal-a naquelle inferno,
onde ella soffria o martyrio.
O pai Anselmo tinba-lbe dito ainda :
< Ame, continu a amar o Sr. Henriqae
Merson*
E nlo gracejara diaedo aquillo, o moco
de recados fallera seriamente.

^886^
Um po 11co de indo
urna muito o sea
ma-
A senbora F..
rilo ?
Ob I ama-o mnito e de tal maneira,
que utlisa-se dos maridos das outraa para
nlo gastar o aeu.
A velhe tis. Vamos. Conta-me coma
foi isso.
Annioha (dezoito acnoa.) Eu atravessa-
ra a floresta.
Bom.
De repente apparece um mojo...
Um moco'
E ae precipita sobre mim.
E' horrivel^
Tive medo. Qoia gritar
Entilo ? Depois ?
Depois elle ma abraca ataqui...
Cala-te. Eu sai o resto. Pobre me*
nina Se eu pudesse estar no tau lugar l
O joven Casemiro perguntou ao pai :
Pap, dga-me, o que se entende.
por um jornal bom pensador ?
__Meu filho, aquello que pensa do
harmona oom quem o est lando.
Sim, com certeza bavia de amal-o sem-
pre.
Mas de que servia ?
Ella tinha-lhe dado o coraclo e alma a
elle j nlo a quera !
Felizmente tinha seu pai por si; ah 1 es-
tova certa da affei$lo dease, sem receio po-
da contar c.m eUs. Meu Deus, mas sa
elle n3o ezistisse, era-lhe possivel viver t
Mas ae tambem de repente essa lha fal-
tasse T
Alm disso a pobre menina senta que a
ezistoncia tornava se impotfsivel oom a Sra.
Lionnet, que nlo levara muito tempo qao
cbegaBse a ocoasilo em que fosse obrigada
a sabir da casa paterna.
. Para onde ira en to ?
O que seria della t .?..
Se estova condemnada a ser repelida
por todos, como lepross, a nlo inspirar se*
nlo sentimentos bostis, nlo seria melhor

E a pobre Genoveva aoabava por deso-
jar a morte, verdade, dse ja va morrer.
Podiam ser onze hora.
A Sra. Lionnet tinha-so deitado bavia
urna hora, mas nlo dorma ; a inquietafaa
mortal que a devorava conservava-a acor-
dada.
Genoveva ainda nSo se tiaba mettido na
cama assentada em usa cadelra de bra-
cos, com a cabeca inclinada sobre o peitt,
os bracas pendentes, eatava absorto nae
su as reflezSes.
De repente a campaiuua aa porta de es-
trada dos Aposentos fl-a dar um pulo.
Applicou o ouvido.
Ouvio passos do criado qua ia &brir a
porta, pouco depois urna voz que elle re-
conbeceu.
Ah I disse ella levantndose, elle I
O pai Anselmo" nlo sa enganava quande
me dizia:
t Esta noite, ea amaohl, o seu irml
voltar.*
EBteve qaaai aabiodo do qusrto para, cor-
rer ao encontr de Alberto, mas reflactia-
do qae poderia encontrar-se com a nli a
que ae seguira ama scens desagradava!.
dea am suspiro e deizoa se oanir ostra ve
na oadeira de bracea.
(Conttnuar6-*a}
~Tvp. do Diarb roa Oocrae de Oaxia* o. 48.
1
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E8TDV6YHH_MRBZ9F INGEST_TIME 2014-05-21T23:34:00Z PACKAGE AA00011611_17119
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES