Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:17118


This item is only available as the following downloads:


Full Text

P%R% A CANTIL E Ll'CARBS OSDK SAO B rAA PORTB
Por trea raeset adiantadco...............
Por ki ditos dea..... ......
Por no uno iden.................
Cada numero evaleo, do mmm di.............
DIARIO DE
>KiTBO FORA DA PROVINCIA
seii meiei adiantado............... 13)5500
Por "boto dito dem............ 20^000
Por um anuo iden ............ 27tJGOt
Cada numero a-vulso, de nterioree.......'..'. 0100
proprubabf He lancl
OiSn. laole Prltiee k C
. 4e Parla, A agente*
r>xelaelve>* le aumilii m bu-
blIeacSes am Frase* Ib jcl
trra

-

TELEGRAgMAS '
. .aro rftim.3 snusn
810 DE JANEIRO, 5 de Novembro, ie
2 horas e 15 minatoe da tarde (pola linha
terreetref.
*
' Foi no de "a"arte> a elrarglae ale eieitH
Br. Besjaiao. eeado declarado eai
rsTeUe aa anirrlor df.l|iif.
Fl arado rnlerrale ala .41-
. raaeega Te Para laaca lor ala aere-
ra de- rrrutnfeam. ABeass ele
Paala ele tibaaaerejae VaraabA*.
PARAHBA, 5 de Njv rubro, a 3 horas
e 55 minuto da tsrJe.
aejal tbriou baje piqorle aaeta-
aial PASA', o qoil eezae tardlabe
para Pero ambare.
( .m:: & tos 247*3
RIO DE JANEIRO, 4 de Novembro, Ae
4 horas e 55 mioutos da tarde. [Recabido
pela liaba terreitrs s 3 horas 30 miau
toa da maohl de b).
Fallecen
ale Terree
o lllaalre
irdiri) Baria
BUENOS AYRES,-4 de Norembro.
Cerr o boato qae a eaeotia bol
vlaaa abanderaos-, Chaco o espo
raeor f/*aei f bonsrt.


DUBUN, 4 de Noven-bro.
(i peg. 30) d% illestrecAo hcrtieole aleta doeqi-
voeo do sspelliie, a *gsaa tambes* relativamea-
rt i aacioaalidade desta illast/e portugus,, por
qaaau o jal ja beapaobol de encmenlo)
N-iti primeira ciuedo qae ialteaatoe, r.fere-
tt Darwio ao qae Cor'eia da Serra sa-la eaeripto
a 1780 no jora*! IVoaealwai 0/ Laanawa Soue
(y da Londres (XI aag. 351) osa nJaeda as ob
roo>, por alie feitas ai calara da planta fr-
caos Vaaadreie, da eual as notes permitas nunca
presas** m boctos.
E a'outro lio da u obra Daiwie, oca axrr
cao daa Mas propeiaa opioiSj, ciu aorata.ro-
te a aetaridade d. Cjotrefat da J^rrat,nalria>r i>
as raaew qiasBstt tere pelsTaBsHr'Trruts do
reseros cooteado Mpeeias olaistagaaiici* o
Trito'i-JM Ariacbif (soase declarara no rol. A* l,
pag. 2*4, sano es 17-0, do jiros) 7V LsaiMsaa goBa> de L>*dree*, p.r ter obaarrado
Crrela da 8*rr* oroilaa plastas do Amichu sea
qae oaara eseootraete H -res efaawogaaicaSr
E entre es jsvudc* hnlaglaj aJUoi meoee
prodigo ra el-gtoe o dit Leaaaire, cea aa foraa do lee eotaesiassao por
Gomia da arree sesciUra a asenlo de aa gene
re essa a deuialnacio do sea ip pe I ido.
Qabs equi faser le obrar qoe ja boje cantea 7
variadades ds- Cortis, tas* como :i slbt de
Aadr.; ve. eardinslis de Hallar a a. picota de
Aadr ;s e. bsrrien : s c., hedU-yees r ac. e*r-
pberea ; e a e. targida.
Tasaetas o distioeto prefresor de Lylo, EraeaUi
Fsirra, na obra nbtolada Sarlasrarieteedss e
peerea, res ao abbsds C-rreia da Sacra ale meooa
elegios. agj
Jaaei rairiod qaassoe poit drede i, para k-l jti
do noaao psis, asta appellido 8erra ea rea de kfel
lo qae por sqsiroeo sndoo correo Jo na a (ron h-
rroe btameos, de enr.lta cota a aoppcata necio-
aalidaea b*ipaabola, erradiart.!a stbiboida a ti
illaatre rarto portaros*.
O qoe Useeotamoe 4 qoe, pelas sub p-rerrina-
(Oes lateadas a atitisoUcdea dajna rida nao pa -
ese 0 illastre sabio redssir a nat-carso eoespleto
(oif as ioss obras as botaaiaa, co:r4easutdo oa
asea ioieresaiiitea ttubji^a a e^rtadeata aeirocis..
Niarttij (vereedet) coordenados caaes iapoi
taat> a esertaiea ; flava existen, e ata logares pode
por rentara pasen) ser coosaltados (pelo racoma,
etn certo Doroerodo aoasonas) ras diretai* aea-
:mias da Earopa a da Aaieriea. docootentoa nuU
qoe aaflacieotes por si para ea "preaeoca del lea se
p.dcT araliar o eobi^J sacrecicnanto de to illaatre
rirls (isto qaaods pir ventora olo basUsse o ele-
vado earceo ca ana era tido pelo testeaoabo ios
Bat distinctoe botnicos do sea teapt).
D> elogio histrico, f lo ptlo seo consocio ot
academia real das acieociai de Lisbos, Maooei Jos
Mara Costa e til, a lido a ssaaaa asad-ais era
analo do 1 de Deas abro de UTM; rxtrshimc* os
sogninlea ap ataaeaCbs :
Coaf inua)
a prerereacU devrri regnlsr-se pt la sselnor ofierta
ea basta pobliea, a qnal 4 exigiaa para o arren-
d a acato, por prai alias rescavel, de todos ea ta-
lh>a aait lajjare j mercaJ, asa excpclj (>ei
o. 1 3 5, de 18!, art. 11).
Anda qatndo, porea, bsjs vaatagss, por taita.
da licitaotes, de locar algnns da taca eoapartiacn
tos por preso mais corto, dever-so-ba f*sel-o, am-
bara poeprecoi differt^Bcat, p;r tempo eerto o rae
diaats oondioes previamente eiti pola Jas, afihi de
evitar e raclaaaooaf, identia.s as dos roe

PABTE 0FHCI4L
i
grlea desatad Irlaadee. arera
Itlsaamealf, esta sea Jo tratado aa
prteae da Da.*ao aod qae ae prl-
ataaelree ordlaarsea d a IV gb.
LONDRES, 4 de Norembro.
eeaaaeerela ale aenaa praca aeaa-
eihn aa gaveras segalr eme puiui -
ea eeaaaaerelal proterelonlnte.
irajeeta pastal ealre eeta eapliai
e LUbia aeba e redaaldo a d -
res-
RIO DE JANEIRO, 5 de Norembro, s
5 herae e 30 minuto* da tarde.
Corre o boato qae a ebolera-aaor-
ka< a-aba Be (aser aa apparcedla
orasiAjres.
PARS, 5 de Novembro.
O gaveras apreeeatei

a Caneara
las oepbtado > projecto de ls*l
t*e eaaeereda das resdab fraa-
aa* de / 4/ eae S /
profera tal otado par a a
te naaiotla.
B0UL0ONE, 5 de Norambro.

Esa eouesfaraieaela de asea tesa
tadr. peseaderee do aeeee parta
perrrrrnaa ategades.
BRXELLA^, 5 d*e Novembro. .
l.sbaV operarles do Borla age (al-
an* de car sao) da Blgica pase aaa-
e esa reve.
BERLIM, 5 de Novembro.
a crlae agrleela aa Ransia eetft pre-
abaclaadn se rada da aaald.
AgeBea HaTaa, filial em Penaaabaco,
5 de Novembro de 1887.
torio a eargo.da tnutma.
ira Lamego etn ofi.-io. 21, de b-.j datad. | Circular :
lataanjisnl* da coabonelra |^B
1RSTRUCC10 POPULAR
HtSTORlltDa BOTUICA EH PORTUSL
(Extraalo).
OA HBUOTHEC DO PO70 I OA1 ggCOLaJ
IX
iM Cerrela da erra
(C o a t i a suco o)
Orlos Dsiwia, o celebre eaeie da as
traa;f rmits, cojo nasas i'agera aeari
1 lav* eatre ce dos teaia insignes nata
ate* Dataria (naje irr'parvel pavs desases es
O^as, de pvasiear ata 19 da Astil de 188i)-
Carlos Dsiwin n1** obra qaa rea 187 aseas*,
ob 0 tatole ea eisfcreeea daa fl < ees s4aetss da
mmmm asa**, per dees v.are eito esa
ase opio^ss a aaterieata
.averno da Prerlacla
uratjrdpYfl do ou 21 di otTTCaao o\ 1857
Actoe:
O preaidanU da psdviaaia, usaodo da aato
rteselo, de regalar oa olreitos e ai*ivlreaiie dos
profeaa-ret pablico eouferida pal atr. 9 J 2 da
le de n. 1.884 de 80 de Abril de IS7, respes
cx-vdir aa aeguietre atniecOat (p'eblicsdas ae
Diario da 28 da correte). ..
O swosidanU da pravUb, atteodeado a >
qoe reqortea oofis QeKnersefan de Mello, profei
ora da escola prattea anaco. i Eteol* N-rta*l,
Un lo cea vista aa iaforaaeoo* n. 229 e 811, de
22 da Agosto s '3 de Satatnbro ulfaos, do intpec-
tor-ceral da IaetAics^o Publir* a Aa Thesjnr.
Provincial a o parecer da jante m dice, resol ve
jabilar a petieiooari coas oa veedtnsntoe, a qaa
tiver direito, ealoxladot pelo refeti lo theeoaro, en
eoolorteidade das I' is era vigor.
0 presidente da provincia, etteadendo ao qae
rrqa- rea sfaria Ilermioa do Paasos Lias, arotcs-
sora Ja eesiaa pfiaario ea Timbeaba a tendo en
vista a ioiorascao o. 284 do inspector geral da
Io"tnccio Publica, reeolve coneeJer-lbe. acostar
da 13 Jo cnente nvs 30 das de licenoa caos or-
denado, para tratar de aa tauie od Ibeeonfier.
Offici.i:
Ao brigsdeiro caaassaadsoU daa arsaas.
Defenado o reqaenaeato do 9 cadete f*rril do
14= baUlbiode iaieeteris Idalino Aogusto L as, au-
tsrisa V. Esc, A vista da oa inf .raacAo a. 528, de
JOdeejrrente, a coeesder-^bB liceoca pV 20 das,
se Besas da lei, para ir a poroacio de 8. Jos da
Co:oa Oraode tratar da negecloa da aso pit.tieelar
iateteate. *
Ao Br. P.-eneise> Affonao Uonteiro, encarra
gado do viee-eoesalado de UespkohsAcensando
reeebido o < S :io ds h j:. datad) esa qae o 8r.
Francisco Alfonso,Monteiro me participa bavrr,
doraota a ensene a do or. O. Jasa^ Basson, sssa-
nudo a gerencia de vica-eoasa'ada de Uespaobs
declare so 8r. Fraacseo Aioaso II tasro qae Aeaa
dada aa nesasasnus ordeqi para sea reeonhecl-
aeoto offi-al aaaen cargo.Apreirato ao 8r._ sloc-
teiro aa s garanc< de ssiasn perfeils estima a
diatioets, eosaiderrtClo.Fiseraa-ae*. as devidat
cossaanieaooes.
. Ao inspector ds Tbesoarsria de Paseada.
Declaro a V. o. para os devidos esTeitea, qae o
Esa. 8r. Miniatio da Fasenda dirig* asaum
e trtate telegrassaa:
> Le ot caaes to 1888 asesta d de logo espor-
telo a racarjp arasseato direitua.
Davs sarexeeutsla abi otto dias depois res*-
bar este, seseando V. Etc. peblicsr.
Ao aeaaso Detenaos hoja s attieio d*
Bario de Frccsetrae, reCaasseado e V. J. es irva
iseai pagar-DM esa tersase e qaaatie de..
16OAO00 valar do eseravo Hennqae' libertado so
tara* da Ee**es par eo*U da 7* qa ota do fondo
de eaeaaelpaosV), ae vista de aovo aeeordo f i o
orespaatvo eoUtct^M rendas gersea.Fi-
a* aaderfdw
V. 8. de prorideeasar
para qedsoe illtstw gerare dos aonicipios "do
Cabo elpcjoes eertincaa ai acha-ee astriealad
a eaereva Cendids, dr- D. Uariaaas de Lacetda
Ba. teto, a qoaJ o ibeer da respectiva as trisis.
Par Uraa : .
Pare as daridos effeitcs cosamaaico A Catea-
ra Masfleipal do Recata qo* ao raenrao 4a sigan.
la careis* de e oa part sea b de aereado de 8.
Jar alladdo ese se Issldraatli e. 107 de 1 do
sea. preter bjje o sgate.*drapseso:
prorJaeatJ ao recerso iaterpoato, porsjoe
D a eoah'.oiartito do p
mar* para o devidos eff
A6n de r'S;lver s*bre assssspt* do <
de 12 do eosreats asa, rsao aonsdo a Cmara Ma-
nicipml de 01 .oda ase laiforae, etn virtoae de qae
lei cobra o aposto di cna'rif pir cabeca de gado
reao'.hido ao corral.
Oaclaro i CsOiSra Maioosl de Psnella
qu ffeem approvaJai as artaoefacoes doa isa,
paoacooiUntas do .erao aineto, por edpia, so
stSaficio, a qae r cepo o do, de 80 e 8ojoabr i
flsds.
O 8r. agiste da campa abi a brasileira de *a-
vagaeda a vapor faea transportar A proviaia do
Paja, por coota do ministerio de marinba, do va-
por esperado do sal, o iaperiel aarinbeiro Fio,
reocie, qoe vai sals responder a eoni-lbo de guer-
ra ; e bun sssia o ceba Virgilio que oac.eaa-
obs, eoalorarj ticata o ccaaaandaote da caoba '
a
Caamaeieoe-ae
Lamtfo.
O 8". asjf ate da caapanhis brssilsirs de se
vegeeo a vapor f-.ea traaspwtar 4 edrte por esa-
ta da inioitterio da agrienllara, coaaereio abra*
publicas, e coa destino ao sessao, aa ceislo ese-
tendo sement de grsaass desta provincia.
O Bnsg^rente da eeasanbla perntmbaeana
de navegaedo mande transportar coa passegeaa
do l de ida s volts para o Natal*, p.r cont das
rrataitas a qoe o goveroa tea aireito, a Amsncio
Ram Fmre.
axraoiaara oo ssccerASio
Omcios :
Ao r. ch.fe de palicia.Da orden) do Exa.
Sr. pretid- ote ds provincia traoimitto a V. 8., en
aolncdo do sea enteso de 18 do correte mes, sob
a. 9J9, copia do de bontem datado, do eoaman-
daote do enrpo de polica relativamente A retirada
de dase preces do dcstaessaento da Ptdra de Bai
tac
Ao Dr- jais de direito ds cossatea da Flores.
ta.0 Exa. Sr. prndente da provincia manda
declarar a V. e). qae pera resolver o aaeoapto de
en offijio d 13 de 8-Tembro fiado, convm ;qae
V. 8. declare se o ofllcio ds esenvio da jarr a exe-
B*f8s eriainaes pod ser exeteido separadamen-
t-, ae eetA vago e no oaio afirmativo porque.
Edital: .
Por esta secretaria se fas pablico, de oooformi-
dade ooca a artigo 157 ds raga!amento sneexo so
decreto D. 9,420 da 88 de Abril de 1885, o edital
aballo traeseripto, pdedo ea coaeerso seco o p.'a-
so da 80 das, oa offidoa da* ter-eil do poblioo,
judicial e ootas, eacritla priva tiro de cryhos,
autnt a,"provedara espolias s}*4asjtluoi e mal
anaex do termo de Granito Podro Ft/m$oo
Cenca de Otivtra.
J D. Asgasto Frederico de Hjquera Okrvalcanle,
jais BBoicipal e de orpblos d-.'rte termo de Gre-
mio, etc., ete.
Fas saber to qa-. o preiente edital virem, qoe
de eooforaiilad.' eooiltio. 8,822 de 14 de Juibo
do carr ente aneo, art 1.* Fie a mareado o prsio de
30 dias a costar desta'data, para o conenrso so pro-
riisento'not oficios de Ubellilo pablico, judicial e
notar, eic-ivlo privativo deorpbloi, usestre.pro-
vedors.eapellss, residaosje aats anexos Oeste ter-
mof.creados de coofarmidsde Can o decreto de '0
deJaneiro de 1834, a vago! pela condessanaedo' do
respective' serventoario JosJPereira da Crta Mi-'
randa,' no trtiga 129 8 do cdigo criminal ; os
pretendeates deverio tastrair s p-ilico.s coa
oa doeuaeatos segaiaiei, qae serlo spresenUdos
ea original : soto ds cisma e de nficiencis, Cer-
tificado de exeas.da tingas ptttagaess e r.th-
aetica, tolbe corrida, certidlo de idade, attretado
medieo de capseidads pbytics, eertidlo no esto
de ser menor de 30 annoa, de ter ssliste to s obri-
gaedo da lei o. 256 da 26 de tjtteabro ds 1874,
procaraclo especi! se r.-qoerer por p.ocuredor.
Elt ser afiUado ao (pgar do "costme publica-
do pela imprenaa da capital. '
Dadp s paitado nesta vula de Granito, soi 12
dias do mes de Setembro de 1887.
Eo, sfanoel Autcnie Oa Sonsa, eacriro interino
de orpbioi, qae o escrevi.Angosto Frederico de
Sioueire Cavsloaate.
EstA couforae. Ga-snito, 12 de Sett'tnbra da
1887. Aogusto Frederico de 8iqeira Caval-
ceate.
Crt.fieoqoe natts dsts ser A rBisdo nt pirta
da casa da cmara o edita! da Sr. Dr. Juis mnoi-
cipal desee terreo, aereando d preto de? cO dia*
para o nreenebiaento dos clcios de eacrivlsde
crpbios. naesUes, provedoria, cspeltas e snaia an-
oexai, do q is tuda d u f.
Gtsnito, 12 de Setembro de 1887. O fiLial
ds josiios, p;rletro eos sditorios.Jos Beato
Farreara.
no oa 25 ae ovrusao os 1887
tra tft Jaria i aUob
prevt-nindo a eoapaaaia qae nio pode
~ obrae ara previa ^utorisacio deta
a cija approvi^lo oj?itar aire-
is a urcamcat)!. '
ibeiro fiscal da Campaoh'a Ferro
claro a Vmo. qae na pticAo dessa
tetada de 22 do carrete, scompa-
toretaedo de 24, pr.feri o stguin-
i limiteciei
reipectivo
offisio deas ctsssniaaAo de 80 de Setembro ultimo,
pelo qoal fleo certa dae despaflas qie t m feito o
latsdo e proriosia cant o laboratorio cbimieo e
hiatol gici e que este aeba-ap ecuatitoida cm re-
pitiedo provincial, reeoameado a Vmcs. qoe mi-
iiistrasa oaU pr oidotoia iaformst,:a obre o
:* izedles qae presta o mesmo labtretorio
4 pr-vin^ia, aooapanbsda, se fr possivel, de
ubi otid, de te aervicot nos ultimo anuos.
Pdi(r-e inijrmscSre ao iopeetor do Threouro
Pruviacial coa referencia despeas felfas por
Spots ds provincia coa a creoa, colloeaclie
elHiserV'icao do laboratorio a cargo da commisilo,
igoabneute ao director geral das Obras Pablicss
quinto eo lervicos eanaaei que prest* o labora-
do
de
deCorreiad.
d1a(*sa<> cata esa JA i
asenta etoBsatasae f
iperCs. Lemaire, oqa*
aeotsco ffsirre.
Nigopr
eds tesdo sido lesele aoa eoBpsrtisssetos
MrcssodeS. Joee, ceespadoa partos recorres!*,
Vate a aras* eerto a oeduots esaiodes previ-
aeate etipaladaa, ble Ibes aaatai* direito da
obngar a Cmara Masueissl (* Beflfa a renontr
leesase de tAtt coapertloeatos, ese seapt iodti-
ido s a apresiaseeto exeoeivo dos reeorteotei
EstreUnto ele eoereeissta, aea josto, eea
(gal, a sr. esde.u qas a Caasere aataAMiaeeo. ae-
gasdo latsrasos. de revessr, meas-itacate, tod*a es
tessasries ee oeespapeo des cv*ap.rtinaatoe d
satreade, alo arrea atados.
A orprrea do de.alojamaoto'seria lao prejadi-
esal aoa laterntr es lcatenos mate stl o-b.a
as* da Casssre, se ficaass cbtigad., rara aaapre,
4 veuda da* priaeiroa neeapesda de eoaparti-
Bsetai.
Os direitos r os dtvtre de saba as partes coa-
Ueetant. a davesa ser reaaaitsde* s <, de
asado a avisar-se reelenaacots a, por ventera, w jas-
te**.
A *^ae.
Isaese prreadanii. 8* ba prteau * aperiot a* es '.og.res ds mercado.
rnelos :
Ao intpector da Taeioororia de Faxenda.
asaaanieo V, 8, para es devidea "fias, qae por
oficio de 8 do corren te, n. 6>3o4, d ciaron-me a
presideaeis do Par bavrr. marcado na mesa* da-
ta ae gearda-mor da Alfaadega ds capital de-
smeda provieeta Dr. Jos Joiqaim da Gama Mal-
etea-, removido para igual* cargo na A'Uaega
desta prorincis, o preso de 80 dial pare aesamir
o exerenso de sea aovo emprega
Ao Dr. procersdor fiscal laterino ra faxenda
gsral.Beaettendo a Vmc. copla do oficio qoe
ea 11 do correte dirig *o Dr. jala A* orpbios
desta capital, Accra* do rnedo da proceder qoanto
ao processo de avaliacln dos ecravi>a Ibrtando
por coota ds qeote do fondo da emndasete,
reeomoendo a Vmc que come poativel urjrocis
providencia convenientemente iaa eonformhtae d
decreto n 6,341 de 20 d- Serembro de 1S76. teode
etn vista o edital do mooao jais de 26 de artea-
bro ultimo, pabliesdo no Diario d Pern*r*bvco.
Oatrotim, d claro i Vmc. pata su dirtcclo
qae e eaereva Felippt, 23* do dita ediul, ja foi
libertads por sos ex-avsnors, c-mo e^nsU de eer-
bdio paseada pHa reeabedoria da readas geraes.
Ao director do Arsenal de Guerra..'lan Je
Vene, satalaser o incluso pedido, de stligos da
fardassesto qoe, pare sea uso, fx o teoente de
14* bsUlblo de lotantane, Dmilak CoaU
Ido.Fiaersm- si devidas Ciaxnoijsc*.
Ao director gerel dss Obras Publicas Ten-
do ouvido ff iespaetor do Tncsearu Provinci!,
core cajo parecer me enforma, declaro a Vine,
ta sulocdo eo aea oficio de 12 ds 8-teu.bro alti-
oso, sob a. 193, qoe asado s C mp&nbla i
Carril iseaU da impostos e coutnbeiooei provin-
cias* a Mtaicipae*, segando a clauaala 26 daln-
wteso da sea coatrseto, nio poda ser sajeita ao
pagamento do pedsgio da barreira de Ticaran,
por pssiarea as diligenei*.
Davolvo- 8o e rrqaerimeato de Jotd Joaqatm
da Silva Barreto, srresssUate]daditii barreira, ao
qoal veo sanexo dito oftaeio. Oojmanicou-te
ee inspaator do Thascuro Prov
Ao aesmo. Pelo cllcio de Vaa aob u.228Ja
a do eorreaie, aeoapaahado da copia do qoe Ibe
dirigi ea 90 o gerente da eaprrxs da illamins-
clo a gas destacldade, fiqaai mteitado do* creb.-
raco ese a oessaa emprasa trata de oppor A avs-
liscla de anas obras, recasaedo-sa a tomar prt
oo areiirameot
qaeaeomttaa
Aos jaises manicip*es dos termos ds provin-
e^ao juises de direito dss comarcas erp-cisc
O Exa, Sr. ministro e eeretario de Eitado do
.\egotioj da Jaitica, cm aviso do Agosto altimo,
i .ni chamar a silencio da aatoridadei ja liis
riss pra ss eirealares de 2 de Julho de 1878 8
def verero de 1882, pelas qaues recomaeudoa-
se qae rogatorias expedidas para fr do In-
p rio stjam lempre enviadas per intermedio do
Ministerio s sea cargo ao de atrsngeiros ; coo-
peiirtdi a ramesia oa "jaises deprecantes como
efplicaa o aviso de 20 do Jalhode 1883, coastsa-
te Ja-copla inclusa.
Outrosim, manda commoaicsr qae pela d.to Mi-
nisterio do Negocio Estrengeiros se determiaoa A
L'g.Jj Imperial de Liiboa, qae d'ora em diente
alo receba aorta regatona! qu: ala fotem envia-
das por sea intermedie.
Copla :
2. Scelo-Rio d Janeiro, Ministerio doi Ne-
gMioi da Jostioa, 20 d Jubo de 18d3. Com os do-
euxentos^antoi transmiti s V. S, as rogatoria
expedidas por este Jaixo 4 reqaerimento da Socie
t Noevelle des Forges A Cbanuera de la Mediter-
rnea > par* nqairicio de tretemunhai tendo ido
oni Otilia apteaeutada direetamente as Juaticaa
de Paris, pelo adVogado da parte inter saada e
uotr enesminbsda pelo Mini|lecio da Marinba 4
essa. Ligado esqaells cidade, declaro a V.*S.
efbe es avisas circulares de 2 de Jalbo de 1873 e 3
de Fev-Teira de 1882, recoabeeeodo s coovenien-
c.a de serem ai rogatoriai enviad*! por intermedio
desta Ministerio ao d .* Negocios Estrangsiros nio
deixam davida sobre a competencia doa Juiars
psrs reentttcl-as a esta Secretaria de Estado.
Ocas Guarde a V. 8.Francisco Ptisco da Soasa
Paraso Sr. jais dos Fe'tos ds Fss-uds acio-
asl fia edrt*.. Co.)fvirme, Gastar) AdHoho da
gilva Kei. '
Porteras fc
AppmTO srreastsvlj do impottos caa-
untu itoUroi > asuexo a. tfi.Mi qaa a_G vuaara
Huu'^rw< TimbaaOa diritrio-me ea 1" ao Se-
Prev^HTCmara qoe se os arramSt totes do
rtferi JasW&posto* nio fiserem dcpjato de qusn-
tist peeaoUriai oa de titalos da divida pirolic
psrs garaotta de seas debito* deveri exigid qae
eras, garana se eflectoe par m*io de bypatbeca
Icgalmente constitaid* pelos metaos rreastaAtes
oa sos fisd.roi.
0 Sr. gerente ds Compsnbia Pcroambacana
de Navertclo, mande conceder passagem de r
at Natal, por coata das gratuitas a que u gaveroo
tem direito no rapar qae segae psra o Norte a 5
de Novembro prximo, a Frena ico Fernandos da
Bocha. _
O Br. angenheira director do PVolongamsnto
m>nde dar passsgens do Rec.fs A cidade ds Vi-
ajada, por coata da provincia, aoaoficiaet da jui-
S4m*cio J de Fonte Brsgs e Alfredo da
3iva Baxa e 4 sentoncisdo Antonio Igascie ds
Silvs, que pare alli desterrado ; devendo er de
ida e volts as paasagea dos reiendos officiaes de
jaitici.
Utaaiii iHuladi msnds dar passagem at
J abestio aba offlaiae de justifa Florencio Joa
doa Santos e Joto Joaquim ds Silva Alves, e o
i alssiaiertii Aasndo dos Pasto* Barros.Commu-
iesa-se so Dr. juis de direito do 3- dutrcto cri-
minal da cspiul.
axesoras-Ta no na. sbcbstasio
Oficios:
__ Ao engenbeiro Affonso Lisbds. Sua Exs.
o Sr. presidente da provincia flcoa inteiredo pelos
tfiaos iob ni. 69 o 131 de bontem datados de
barer V. 8. retssnaido nesie d.a o exercicio dos
cargo de director das obras pub.ioas garaea e d1
bbrsa de coastrvaeae do* porto*, o qoal bavia ase-
sada s 13 ds Agosto ultimo por ter sido cbamsdu
4 corte s servioo ptlo Exm. Sr. ministro da
Agricultor* Commercio o Obras Publica.Com-
aumcon-e 4 Tbesoorer de Paseada.,
Rusa d Filboi.Sim, mediante recibo.
Secretaria da Presidencia de Poroam bu-
fo, 5 de Novembro de 1887.
O porteiro,
F. Chacn.
Thesoorarla de Fazeada
Reeife, 30 e Maio de 1887-lllm. e Exm. Sr.
Por a.to dessa presidencia de 16 de Sete-nbro
sasg a i.-a i -, f ico t nacoeadog para faser parte
AAsnrndieancia tendo or fim
mea e
^J^BaTt* criminas a rlaaocbart
naque la reparticio em data do 9 OorTeWaWobadj
mot de Setembro, do qusl rsaoltoa um avultado
prejuiro psrs a fatenda nacional.
Ac itaos o enc-irgo de qae fmos iaeambidci
e antes que estivesae eonclaido o trtibalhp ds eom-
miealo, o Dr. Ignacio de Barros Barreto, que ddls
fatis parte em subatitoicl do coaselheiro Julo
Bsptiata de Caatro e Silva, que nio aceitn aquella
eoesrgo, toi n orneado nipector da Alfsndega
detU cidade.
O aervioj a cargo dsqaella reparticio. abtor-
vendo-lhe toda, a attenclo e o tempo disponivel
para o trabaIho, nilo p6Je continuar a prestar a
commiitlo a efflcaa coadjavaclo, do qae dea
constante prora, qusndo juntos trabslhsvamoe.
Dando por fiada a Byndioancia de, qrm *e incam-
bir, o Or. Ignacio de Barros Barreto, em vista
do atado ate, eolia fto, oxp>x o 'sea parecer e
nos o apreseutimos a V. Exc. no documento junto
sob n. 1. Praiegaimaa nsi exames e investiga-
cies eneetadaa, e concluan* a ayndicaocia com o
metmo pemamento, com que o emprehendemo.
Antes de expor o resultado do trabalho eonvem
indicar a ideia gem, qae o presidio, e o assumpto
obre que vereon.
O inquerito, a qae procede'nos 'tilo foi, nem
poda ser de otdem criminal. O exame do faeto
descobeito as Tbcsouraris de FaxenJa na dia 9
de Setembro do' anqo pateado, ob o ponto de
viita de sus criminalidad^, foi'feH pela aatirida-
de competate para c^nhacer de assuaipto de se-
melhante ordem.
Pela investigaolo munuciosa e detda, a qae
proced-'O, reoounacU a au'.oridade policial, que o
derapparecimento do dinheiro, que devia existir no
c.fre da Tbosouraria, nio padia ser explicado ra-
oavelmente per um crime de roabo prsticado por
oessoaa extranhas ao servico da reparticio. As
circumstsnciu do faeto vert&oadss pelo inquerito
eonvenceram a autoridad* policial que o desvio do
diobeiro puolico devia ser Nttribuido sos empre-
gaados incumbidos de sos guardo, e esta qaeslo
ja eali affeeta eo conbeeimento da jaitica, que
aiada pide a sen reipeito, ordenar as diligencias,
que ,h; pareeerem convenientes.
Consideramos a commisslo, que nos foi ooofU-
d, como um trabalha de uaturesa a Iministrajiva
c da ordem da que a admniitr.;c2> da faxenda tem
por veses autorisado com referencia a estaedes,
onde se, drrecadam, escriptursm oa despenden)
diabeiros pblicos, para verificar, se o servioo se
faa com a devida regulandade e providenciar como
I-as clrcumttancias aconselhatem. Foi este o pen-
samento qae prcedio a inspseclo que tiremos.
A investigicdo, a que procedemos as Tbesoa-
rura de Paseada entenda comente cem a estacle
a Thesouraria, qaa tem por cbafe o th.-seureiro
sob as ordeas e fiscalissclo do inspector, alo
ijeu o^ervic: das outras t^a^oes da re-
a' Asaim prosedendo tivetto* em conside-
DIA 4 DE
so vidala, sonv
DESPACHOS DA PBSoIDSN'CtA DO
HOVEMBBO DE 1887
Abaizo asaiguado* moradores na villa de
_ Jjai da Lago da provincia de Alago.
Ioforme o Sr. eogenheiro director do
Prolcugameoto.
Antonio Santioo de Barros Campello.
Dcclre o auoplicante ti aceita a iodemoi-
saclo de eCMpO.
Antonio 'Rtjrtxldo Garvlo.Livre-se o
contracto por-tre contoi de rit como offs-
rece o euppcant*.
Domingo Qonoalve Gomes Peona.
Don provnnfettto ao recurso, visto nio ter
ido feita a apprebensSo, do* que se trata,
por pessoa das comprehendidas na artigo
9." Oo regulainento de 4 de Jalbo do cr-
rante aooo. Ao Thesouro Provincial se
remettidot este requerimento e os pa-
juatos pare os d.vidos fias.*
use de Calasaas Rufo Daartd. Rs-
ineltt i a juuta medie* provinoisl, a quem
o peticiansiio se aprctentar para ser ins-
peccionado.
L"onailu Julia de Castro. Sirn.
Msoeel Fdippe Pereir*. Informe o Sr.
jais mauicipel e de orphAot dos termos de
Palmare! e Agua Preta.
Mari* Esmeraldina Emilia de Barros.
eutormo o Sr. inspector do fbeaouro Pro-
vin ia!.
Capildo Macoel de Carvalbo Paea de
Audrade GJUveia.Sim.
Mara CUra do Helio Pilgueiro. Sm,
mediante ret-ibo.
Maaoel Figueira de Manezes.Sim ,tne-
Pedro 1 a AgaiarInforme o
. Tnetour nda.
termos 'da Ueiibsraclo dessa presi-
parta
rapio os
deneia.
A svndicancis aatcriasds relativa ao deaap-
pareetmento do diabeiro, qae devia existir no
c.fre. Eise facto teve lugar na eataol) da The-
oararia, oode ae recoihe a receits do estado, e por
ondd se realiza saa sabida por movimentos de
fundos ou pare psgamaato dedespesa* effee-
tivss.
O estudo pas do servico dessa estaeSo de modo,
qae se conbecesse, se nelle se aeaatelaram ou nio,
os ntereis.es do estado, e se foram observadas
ss normas sdoptadss psrs a boa'administrscio,
era a conveniente e melhjr solacio, que devia ter
o trabalho, que nos foi incombfdo.
Examinar tambem e detidamente o servico da*
outras bst icat seria demorar o trabalho da cm-
antelo lem proveito -real para o objecto do suas
inveatigac'
Examinando o sevieo a carso da e*taclo da
Tbesoararia limitAmos tambem a inveetigacio a
gereceai do actual taesooreiro, que comedio a 7
de Maio de 1885.
Examinar o servico anterior seria perder tempo
em invc*tigac:s em vantagem pera o trabalho
ds coraaiitio.
Consta da es :riptureelo da reparticio ss cim-
dicocs, cm que o actual thetooreiro receben o ser-
vico a eu cango, sai ao qae* occorru posterior-
mente se poderia encontrar cementos para deter-
minar coa exactidlo o desvio da renda do estado.
No dcaempenho de ecmm'ssio, que seeitimop,
dividimos o trabalho em tres orden de inrestiga-
cSe, que se encadeiam e couvergem para o mesmo
fiu : -verificar e no ervioo da estucio da Tbo-
s'a.'rari* obervaram-se uas diposic5 rcgula-
meutares, c se foram acautelados devidamente os
ntereste* da faxenda. Investigamos* em pnmeiro
logar S esp.-cieaomeacl'-, posse 9 comeco do exe-
reieio do tbesourero. Examinamos depois ss con
dices do local*em que fanceionoo a esfselo da
Tbesoureris, o finslmentetoio c-aervico que neila
so effeetuou.
Guardando a mesas ordem, em qoe se fes o
exame, esperemos eircamstsnciadsmente o resal-
tado do trabalho.
Nomeacla,' posse e extreiciodo tbesourero
O bacbarA Eduardo da Barros Falcio de La-
eerda tendo cbtidoexoneraco do cargo de secre-
tario da Beparticlo da Polica desta provincia, que
exercia, toi nomaado ihetoureiro da Tbesoararra de
Paseada da mesma provincia.
A nemeaelo teve lugar por decreto de 21 da
Oatubro de 1.884, e si i 7 de Mtio de 1885 sssu
mi o thesoareiro o exercicio do lea cargo tendo
decorrido msis de 6 meses ds data ds nomeacla.
Mo coasta ns Taosonraria a causa dessa de-
mora. Talve* ella proviesse de resoluelo do pro
prio thesourciro ou de difficuldades, que Ibe foi
preciso vencer para prestar fiaoc* exigida por lei.
O qne verificamos o pode entender com o assumpto
da fisnea do tbeseur.iro, o qae passamos a ex-
por : .
A 27 de Alarco de 1885 requeren o bacharel
Eduardo de Barros, qne fosse admittido a prestar
a fiaoc de 80 coates qae Ibe eampria dar para
poder assumir o exercicio de seu cargo, e offerecea
orno ac fiador o proprietario Jlo Correia de
Qaeirux Monteiro.
O re^uerHnento foi instruid) coa differente* do-
cumentos. .
A 80 do motmo mes de Marco, a L intadona
emittio juiso favoravel acerca da pretenclo do ba -
ehartl Eduardo de Barros, mencionando apenas
urna falta, que a procuiacio da mnlber do fiador
outorgandd Ihe poderes pra sssignar a aoc oi-,
satitfasia a exigencia da ordem de 6 de Njvembro
^de 1874, no qae entende com jaros, multas e cas-
tas em que o salmeado for coodemaado-
A 6 do m do- fiscal o se* parecer nestes termos : Apre-
senUda nova procursolo, pode er aceita a nanea
off-recida. a ,....,
Um da depais dese parecer foi expedido pelo
ministro d t.snds, para ser observado na Tha
-adrara, un teh'greaoa nos segointes termos :
.-Se thesoareiro Toasoursris assignoa term de
fianca provisoria pade entrar eos exercicio mar-
esnda se-lbe praso detO d paraaspaeialu^-cio .
nta de r de Abril mand;u ae to-
mar por terao a visoria depois de apre
sentada nava procursclo, oomo exigi o parecer
fiscal.
Com referencia fianca, que devia prestar o ba-
charel Eduardo de Barros, rxpedio anda e minia-
tro da fasends,%m data de 13 de Abril ao inspector
da Tbesoararia,outro telegrarcma concebido n'es-
tea timos : t no cempate du fisco* du thesoareiro
d'esta Thesooraria se de ve ai comprehender jaros,
multas e castas) sendo n'esta cenformidade (avia-
do o termo respectivo, pois qae d'oatre forma per-
deriam as fiancas fiscaes o carcter de limitadas.,a
Com essa deurmioacio fisou sem raslo de ser
S exigencia do pn curador fiscal, fundada na dou-
trina da-ordf m do Tbesouro de 6 de Novembro de *
18M. ~ ^
Existe na Tbesoararia de Fasenda urna or^emdo
Thesouro de 13 d Junho de 1885 aieignada pelo
Exm. Sr. ccDselheiro Jos Antonio Sareiva, da
3nal etnsta qoe o tfaesooreiro bacharej Eduardo
e Barros redir redocelo na barca de 60 contcs
fixada para aqnelle lugar pela ordem de 31 de
Agosto de 1867 em reqaerimento tranemittdo ao
g< vi-roo cen eflicio do nepecter da Thesouraria de
16 de Abril de 1885.
A minuta desse eficio nio nos foi spresentada
por nio ser encontrada.
Nio podemos por esse motivo expr o parecer
do inspector sobre o pedido do thesoareiro, nem "
conhecemos os motivos, em qae se fondn sea re-
querimento. E-.tn pic-ti;cS fot indej rida.
Nio se ccnhcce ds Thtso raria o motivo porque
lo teve lugar a fianca requerida a 27 de M&rco
de 185; mas de documentor, qoe examinamos, ee
cellige, qne desde 16 de Abril seguinte j o baeha-
M Eduardo de Barros nio centava erm aquella *
fianca, e tinh o proposito de offerecer para fiador,
qae por elle reepondesse, o propnetario Joio Xa-
vier de Bqueira Brito.
Antes de 16 de Abril requeren diminuielo da
fianca, como consta da ordem do Thescuro de 13
de Junho de 1885.
O novo n querimento de thesourro tfferceendo
para seu fiador o proprietario Joio Xavier de Si-
queira Brito e datado de 5 de Maio, no dia se-
guinte depois do ex.me da Contsdoria e parecer
do procurador fiscal, foi deferido favoravelmen'e
em junta. Nesse mesmo din foi aesigeado o termo
de fianca, qae se l no documento junto, sob n. 2.
A 7 de Maio, depois do juramento do estelo, as-
eumio o tbesourero o exercicio de suss fanecoes de
aeeordo com a conee8*Bo feita pelo telegrsmma do
ministro da faxenda de 7 de Abril, e ao mesmo
tempo entraram em exercicio es fiis, qoe deviso
cuxilial-o em sus gerencia, os cidados Victorino
Trajsno da Costa Fialbo e Mariano Xavier Car-
neiro da Conha.
Sendo exonerado este ultimo, fui substituido por
um irmo de nome Francieer de Siqneira Carneiro
da Cunba, que entrou em exercicio a 27 de Maio
de 186.
Os documentos jontos segunda peticlo de flan-
ea, foram entregues, ao thesourciro,' seta que de
algnm delles ficasse copia antbentica e de ootros
o extracto de que fas mencio a directora geral
do contencioso no oficio irigido eo procurador
fiscal do Cesri a 23 de Agosto de 1866. Nio po-
demos, pois, verificar se a peticlo foi devidamente
instruida. -
Ao proeesso da especialaneao nao :e junten a
procaraclo da mulher do fiador outorgando-lhe
poderes para par ella assignar a fianca e prova
regular- de propriedade sobre o bem dado liypo -
thees. Nio tem semelbante torca urna eertidlo
pasiada pelo tb-lliao e escrivio de orpbios do
termo .em qoe situado o bem, na qual certifica
elle qae o mmovel em sua total idade proprieda-
de doa bvpothscantea por heranoa bavida de sena
avs e por compras feitas aos ootros c.naenbores
do mesmo bem.
O tabellilo nio tem competencia para resolver,
coino o fes em sua eertidlo, a questlo do dominio-
no immovel hypotbecado.
A prova se deveria ter feito com eertidlo da
partijha relativa so bem hypotbeeado e das es-.
cripta ra* das coajpras para que o juis podeese co-
nhecer se o bem byputbecado era com tfieitoera
sua totalidade propriedade dos bypotbecantes. O
exame das cert:do.-s, que exietem na Thesooraria,
com referencia ao* inventarios e partilhas, deque
foi objecto o immovel dado i bypothecs, deixe en-
vidas sobre a questio se o immovel bypotheeado
em eua totalidade propriedade dos bvpoihecsa-
tes
No segoodo iveatario, etn qae foi partilhado o
bem dado bypotheca, coube ao hachare! francisco
Alvs da Silva no seu valor ana parte de 2:810552.
Esta parte nio toi qpmprebendida, nem podia^sel-c,
na venda, que elle fes da que houve no primiro
inventario, e de que boje proprietario o bTpothe-
cante atienta a data da escriptura de venda as-
signada pelo mesmo bacharel lveo da Silva e a
do segando inventario. O dominio' do fiador do-
thesoureiro sobre essa -parto do bem bypohecado,
carece ainda de prova Da cerricio ao segundo in-
ventario consta o valor que n'elle teve o iinm hypothecado, e a parte, que coube a cada um dos
berdeiros. ...
Sommando se o valor dividido entre os berdei-
ros, como indicado na eertidlo, resta ainda o de '
1:1854200 para ser partilhado, e nio se conhece
o destino, que teve, Com referencia a esas parte do
maiovel tambem nio est provado o dominio dos
hypothecantea. Convm pois aos ntereses da. Fa-
xenda, qne se procure conbecer, se a parte do im-
movel hypotbeeado que coube ao bacharel Fran-
cisco Alvea da Silva no segundo ivensario per-
tenee h. je ao fiador do the&eureiro, e si tambem
sua propriedade o valor do mesmo bem, que olo
foi partilhado, segundo o quo consta da eertidlo do .
tabellilo e escrivio de orphacs do termo .de Ipo-'
juca.
Para se cr-nbeccr tambem de modo irrecuaavel,
si o immovel bypotheeado propriedade^lo bypo-
theeante em Sua totalidade, compre, qoe se oble- |
nbam ss certidS -s das eaci-iptoraa da venda feitas
palo herdeiro Henriqua Antonio de Squeira Ca-
vaeane ao conaeuhor do m^smo bem L:urenco
Ber'erra de Siqneira Cavalcante e pelo Exm; Sr.
Bario de Buique a,o fiador do thesoareiro.
A fianc foi assignada a 6 de Maio de 1885, e .
segundo consta de documentes, que noa foram .
aaresentados, o fiador do thesoareiro obteve o do-^
minio de differentes partes do immovel hyp.the-
cadt, propriedade d'outros consenb.res, a 28 e 30,
de Abril e 2 de Maio, poucos dias antes da fianca,
que assignoa. Essas datas esto indicando o moti-
vo, que determiuou a aequisicao das partes do im-
movel, e sio mais urna raxSi que aconselha o estado
completo da questlo, para ne verifiear,ee a urgen-
cia que houve em se conseguir a fianca, deo causa
a algasaa falta, como poosivel que tcaba acon-
tecido e baoilitar a Faxenda a proceder como con- 5
vier aos seos interessee.
Pels escriptura da 2 do Maio ficou accordado
entre o fiador do tbesourero e o conaenhor do bem
bypotheeado, de nome Louranco Bescrra de Stquei-
ta Cavalcante, de quem houve aquelie o que este
nelle. possuia, qaaes serian os seus limites. O im-
movel bypotheeado perdea por esse 'contracto tor-
reaos, qae delle fasiam parte, e por ss sea de-
vida diminuiu de valor. A propriedade hypothe-
oada o engeoho Fernandas do fabricar asauear, :
situado no termo de Ipojucs.
Nos inventariie em que foi contemplado nos aa-
tos de 186S e 1831 teve o valor de 45:000,1000: e
ando offerecido para garanta da fianca, que de-
via prertrar o tbesourero para pider exercer o
seu cargo, sea valor foi elevado a 100 contos. J
prim-ira nvl*cla do tempo, em qae a industria
do asaucar nio se achava na* crise pcrqae esti
pastando actualmente, uam o eogenao tinha per-
dido anda parte das suas trras, em que se 000-
struiu outro engenho.
E' manifestam nte exceisiva a avaliacl?, qae se
du ao engenho Fernandas, e recbenlo etsa
i-
mde
lambco
iovcmbro de 1887


ioj .arta eoteaste garaati
,p(eialne4> aenbosu reclaman* ae
fea por pire d feeead.
DVqee fie* trcate M ooUlge qa:s o bachera;
Eduardo de Barros no qse eateodee toa a ioaw-
lado, iw a raNM. do legar de t**oor*irs, ai j
a disaoolSdu par parto ia aeteridad*.
Nptaeado- ae o odetsnmento 4a prmagia da
aioa fie ae flanea, tea a qiul nio p>di exercr
ata carro, no mea om oecorree, pnii man
toa eabaraco, sebeo laeilidadea
Auim aroeadaaia tahas, tirase atasmriaaat}
qooa seaqa*de89 eoatu ilaai
rom: lente aoai lafesooait a ua eapreeev
qae tata aub aaa ajaardaaeapoaaabiBri* toa
ae a soase sopistas mil onniao
Sea anaaafcaiir ia cooaicAa pitas, q
Mr> e raaf^iraati* a qu resost
Jo tbet.areiro.
:ieal ea qae funiiiii a eatacJ da Tea-
aoaraxia
*0 e partimento do edificio ata q *a fanecio ia
actaaiaMot* rsatacio da TbMoantria oid aa-
a,iaqas aatea ara f ito o aervtea a aaa esrtr.
O toeai do trabeiba era eoteoudiipeeto da moda
eoereaieate para o ervieo, a qae aa destusara,
eoan M \ Ja aagninte deaanpcao.
A* jasantes, qaa do para o exterior da t Si fisto,
lio gnerdaiu por gradee da ferro.
tarrada teboude tala. e*gea io a efor-
tiveesat, ha oauo da trasoe aebao
i oaaMelbe da
a ta*V a piaiaaa aiajaraaaa
__deetred* peraesels e da
.iateeeborta de aa as da faca, a a,
i*Ll. taaaiaVda^t ataN m
is' para nceu tata, aeds aa rosr
, a para eila-dase entrada aaaa eoli-
, da rala d- farra ooe mu fnaSariai* de 3
ce, ecaxeeoe taea, pe d'atieaati pasta.
Haanli io fcilmente oa qOe eaejemteeti
Hioin iapiaia-T O reata da eoaapa
o Ioaal.de trahotaoas IhiiiBinroe daa
aep*rt!<-a *l i PoHrl
9 MOb. StlirH efoT
licia da Perasmbaoo, 5 de Novembro ao
1887-Illa. e Ekb. 3r. -Participo a V.
Eo qaa forana kooteas rooifci da Ddtooflo oa i garata* iadMdnoa:
A1 mite orete, A siesta do Moata Pereira Do-
nato, Ctsemiro staaed Joa, Voeyao Freoe'eeo
ferreira, por datara, oo Jos Viaira,
pata alejaos da Laesaeca da Matte
a.^eraaaapariaia*Ma<*:eaaaa.efeai
M erdseado aajMaeaajda da rresjoaais da Sea*
.asneia, JaaaTiid* Ganos da OUseus, Emygsoe
Jes* Ferrana Liaja, Jaaqaiai
rmaa, Jo EhajaB de MaaS'Aaaa a Jola
Vi Baja, aaai diacaaMae- ^.
A' ordja di da 2 ftriata da f.-.^oa da
4-Joa, Aaaaeie jaai ilwlfcarnami f JaaMo
iIda J.-a* Antonio do 8aeraBoei7i%rierTkeo
phila d> Eapirito Vaato, porafeJatarblee.
: A1 orden do do 2 dbtricto da rregaaaia da
Vala, Oregerio Perreira dt Baataa, par du-
al. J X. da
alT
feria gtare-
arlj, qaa wo-
No dia 1.* do corrate e aa
maaWaa o
Alexaadra, r laaarido per
manta em aaa tasada a J-o
fatteear jaajBatoa dapata.
O eriauMao pac as ea faga lega afs a perpa
traie na erar.
O laadnlaairln d'aqeella diitricto fom>a eooha
a.da reto fea proeeder a Viatoria e abri o
I/*
o, (Udia.2 oorraat*
diarii'- Bodagaa da wa
da Paliatree, oa individuo* eaf->e do aoeve J J>
BaptiaU da Haa'.'Anoa e Praaeiaea Joitiao, Ua-
v. oda-te da raxo.a d'altaa raauiuo aabir aota em
ioaa taeadae aanaaaio laa a atarte qeaai
Ua eapreadoi esiataaa aop*radia daa peana*
aaai-eB A Xaeaooraria, tratar da aegooiaa dr ata
ieaiaeaa. par aasa grada tefaraadaeiiii deoetra
danairaaa A* partea aa a p.)diaa paaaar aaa par
in'- deehea. O e*rri> aeraba dajajUieoe
riata da todaa *m taTa* reeaeada*. U aotir > lo-
arde IraJaako da alacia 4a Taeaoamrnv fo pee-


parad j para alie coca a drrida
da pela paore, porq-a paaaoa.
Ladaiea aalirn eatraras oata pala laata. do
ediSeia, ataataraa atli reabar a dinkeiro do av
Ulo. Sia paderaa reneer a ruaiitaaaia, qaaaa-
eoatraraai aa aeajaraneado loaal da eaUpio da
Tataeararia, e ratirareavsa aam realiiar o
tndo aa fenfiaou mu
.dotrabalbo da aataeio da Tka-
aoadipoea de aego-
eVaoriptaa.
A exeepcio da cara forte, qec a atrrma aV> lo -
cal aartariar ores a^ifereoce-da aa lar madaioaua
pasta da grade da farro par* o lado oppoat* d>-
ajod a se dar rbida e entrada, para a mraaaa eaia
tarto per aaa pwaaaia aote-aa'a, qas te laji a
ala eataililn tiahalhn rln ihn----^"T no mai* o
adiri) nia oaTareea a* maraal garaattaa.
Aa jaitrllaa qoe dio per o exterior,- nio i
gaardadae par gradea de farro. O torro da
a aaaa partas aia taa eaaeaes aatidsa. Me
acta al da Theeoararaa hara air.a grade da man
e> aaatto da altura, parta da leu a parta de
tena qaa iaapedia a approxiaiacie daa partea de*
anaai da taababo, a asrsioo ara foito oaao ou-
tr'oaa e neta de toda pabueaaaeete e aea repar-
O alai lii f pratjeeafigTaetaeproaedaa *e
cuates e!te aoa laraaoa da iaqaertU pokaal. .
O eiiiiio GragorU Joai Viaaaa, parl-oipta-
lar aaaaido a laiiiiaia da aarge de detag
do t rea de OaraaAaiaa, ae-dia 3 da correte- laos.
PeailaiaeavaN o aiadaV Agaataia* Beearr* (Wa^araiaaaie, trr-tta data Ja baotea aeaaaado
eaareie^ deoargade iilaad* do 1 diatrieSsa*
daaitaJ, aa qeabdede da 1.* aappleota.
Oaju guarde a V. Ego.-IUo*. E*na.
3r. Dr. IgtraoM J isquias da &ma Lelo
tnuitj digno 1' j6 pjresidoota da prorin
eis.-O chofe da poli na, francisca Do
mingum RiUin l

atase*
da Tba
Ban eoadicio de pahaiaidade fci alterada por
ssaa doAaspeetor A rTlaaaain do tbaaauairo-
argoodo aa ioformacoea, qae Ufeasos. Pe* seaal-
rida qoe no loeal da eaUoia da Theaooraria boe-
Tsass aa campertimeoto reservado para o torsos-
reiro e aaaa ai*, e iate se exeeaUa por ossio do
ama diriaio de madeira de asi* de*fleMa*w*aM de
a'iors eaaqoe ha aaa puta da estrada c don*
poarigoe, noa quaeaoure o the*oareir ea partea,
aaa tea* negocio* da competencia da arria a"sea
asrgo, e Ihaadi a convenienteaolocio. Feetiadb*
oa potigiee s porta, o tbeeooreiro oa fiaia fieaa
livres daa vtttea e inapeooio dos oatros empr.igs-
dee e dea partea, qne eativerem na *ala. E' por
asas eoeinart'meoto reaervado, qoe re eatra para
a osas tarta, aaaa as gslrdam os cofres.
A aaaa diapoaieso para o srr*i> da Tbeaoara-
ria earaeaaa a aer uaaai**il em Jalao de 1886, e
oa* mana deooia tave lagar o deavio dos. diooai-
ssa pabiteos qoe eetavaa asb a guarda, e reapea
aaortadata do tbeeooreiro.
O theaaareiao iatarino pede, qoe o repartimso.'j
e aradeira, qae upa a aere do tbeaenreiro, saja
Mbetitoid* por ama rada de rajan, e a iospaaspr
manraoo da repsrticio declaroa nos, qae j4 nio
atend.a s reclaaicso do thesearsiro, pjrqas s
jeation pede eind* julgar nacrsaano algam eaamd
aa sala da taesjoraris, a oonvem qaa a easoaire
e-a aa mesaaa diiposicios do dia, ea qaa a Ve
sisasa a eohtncio da dioaeiro pobas.
fjagsaiina iaormacio, qortiveno*, aoaaeoa no*
Itima* dia* do rt de Cevereiro da 1885 o ta-
prrbaadido para a madanea orara, para loaal aaa qaa actualmente
Jaaeeiaaa, elle a eectooa loga qao *e conelaio
atrabalbo.
Aa aatrar em eostciSdo-lngar da Ibiissssra
a 7 dr s*-t da ISA a baebarel Eduardo de Bar-
roe acboa a eatacio da Theaooraria aa aaa aovo
loeal, c a'lle conauoa o terne j a vu cargo, ejosse
salsa ss fesia, fc*vesdo spaaaa a al trselo resol-
sisa ees Jetbo de 1886, qa<- ji indieaaos.
A laailiar* da eatacio d* Tsaaeorarta asterior
a aetaal f resol vida pelo latpeetor da The
tarta para dar aeia hu a ar a asa do arrie a
eeajtadari* e pol a ataan em melbpre eoaiigoe
para t/ab*lbo.
Ootarve-ae eaae resaltad) demalialo se a paredr,
qaa asarave* s Ciatndoria do corredor, por oade
M paitara.para cargar ao sat-rinr c mpartiaienlo
da aatacia da Theaooraria e satregaada-as s
aqastla sata ol o em qae ssta tnncc'oaava, ama
aaaa terU, qoe s* uaio so o-jvj I -cal da Thosoa-
rsrta.
ateibxou pir esta fosai o iotpector da Ta-aw-
ra-ia a* co lie Vio S sala da Cuatadoria, aaaa nio
ave ii divida coasidaraclo o eric' da aa/ da Theaooraria, qoepv saa aaareas reelaaa a
orap*" para ailo aa coaiices aipeeiaes de sego-
TnrioDra PraviocUl
OESPACHOl DO DIA 6 DB KOVBMBBO,
DK 1*87 .
Augusto Octivisno da Sonoa, Msnoa
Clemeotiao Cordeiro da Mello, B.sIj Al-
vas de Miraud* Varejio a offiio da Dr.
pricurador dos fekoa. Ioformo o ar con-
tador.
Moaoel Joa Qoorslfee Braga.Certi-
fiqao-ao.
-Aotonio Rodrigara Piaiaatel. -laforase
o 3r. Dr. fiscal da collectoris do Bom
Jardioa.
Pret da guarda ottics.-^Examinoss.
Dr. MsDoel do Maactnentd Pan tes e
Moooal Joto Lobato.Hsja vitts o Sr.
Dr. procurador fiscal-
Offioio do Dr. procarador dos feitoi e
Antonio Froderico S.loJorma o Sr. Dr.
administrador da Riosbedoria Provincisl.
Joa Augusto dd Hallo, pret da guarda
oiviea a Fi-mmsjo Gomas da Araajo.
Pague-se.
WooccsIj Pinto da Paiva-a oatros.
Provam a filisfao allegad*.
Matroal Msrquss da Abres Porto.-Fs-
5*m-ee as notas da portara de. lrcejir;*.
Oficio do Dr. procurador dos Jeitos.
Informo o contencioso.
aaaa
reteru
oa, que come doa fu.
f*aa|isabi*. a baa sasitn ;
**. qaa tea eaprag.
m *u, nijroesb-ado ea oros
talo earregedo pelo* carros das
treUato, posea ptoteceia reeabti eUai
dos resabaiores de astdcar, algn i tte aera alttas,
eoao btarosaa excepcS*, coa *.-.; -.m : ai.ssaa* d >e
Sn. Lala Irmlo, Souta. Piabeiro A O-, J^e
da ilva Liy > A Fi'bo, ataW Pinto a oatrot s
qtuo tainbti cata Oapaaais devo saa gra-
LtiJio.
Beiasumtl sssawe, pata, incoo test srslaon te,
feo)-oaaaava aascare das estrada de torro,
ondastjtVmaia amtnada, mai* preapta, msi*
Itgtii.. a qps osare-o aelha ti iiiiaaiaj'iaintn
volMasa.....J
Eata.msaa fSi asi i. qaa nio saasaassraqsM
__a*iata)_Bn ni isaBsaalii m aaiiai aaafaal de
atrsso da Ooapanais C eomotor*, nio prodetinJo
ella o rarolta to tatiamatorio que era deaneur ;
caaeorraado-ae a**im para rq acabar uais sapress
qaa bona sarsicos podia pfttar.
Sendo possivel, coaviris tedasir-te o eoitteem
geral o sai* postn', diminuto lo te taabaa o
paassst, snaasasrar ussasdtt dar uMfS*ajaili
acaso ji itasaa a ssaaiesis natal antariar ; uto
de aeceras aaa a boa raaio a aeeaattdaae d i ser-
?ieo-
Asfjaeatsr a Baeeifo, dave sor o nwiar empa-
na ; a osea* tacad aaa cansas, de rhtaasrr a con-
s, laaibraetas a coavenieateia de baixar ue
do aasoear para 16J ra. por acaso, por
earrofsa as carroesa pacadla a bn, da
qae tissat rssultsdo. I oa, qaa esta empresa durar ter s preasraacia pi-
las vtirtttjena qas offarecsa>bre m eavsaaaa.
A essasasi > lacobra tambam a oorrs%asaci* de
se easprogarea o* moiorp .*vei* pira as pagar,
oa aasaio H'ifT] ir-ta amortiiaudo a dir.da da
fasaes Indortria e ereaatil dowa Janeiro,
aisaSoda coaSnaaieii aaoaai rjnr asa so
a obligada a pag.rao riksrtii Bao sob a
pana baa data, dona salta de paganeoto,,o B in;o
ai da chamar a ti os basaes da (Jomptahia eem
laSimniatein alaaaa, qa* ii-aoaaaU aer aaai di*
ecaaxooa* da co atase to fas.
tjhasaaaa a attaneo da digas Jlrectoria. para
o relalona d 18d3 da Coapiabia Forro CarriP do
Pernatabac, em qae ftgara eata compaabia .soaso
asBittin dsLjooautsr* PoriissssssB* de L5ro)?i,
o qaa nio asatta dos sena lima.
A eoamalaaie aoba eaamaseaas qaa ao* balaoeaa
isslia, as ocalesris p-reuceat* a rnaassl
rodaata ssaVam aaaatiaai'a aar abata de
: /.
Tranaferiram-se no deearsa do sata
KaBstembrode 1886 ... 10 aec a 501000
Em Peverairo de 1H87____ 30 a SOsWOJ
Exiatem para emitir 40 aODOas do valor
mal da OO t ida urna para completo ds espita!
da 100 aja.
Coaslainda, asta easaaasia, opina pete appro-
vaata das reata* aprasaatadae, a pala iarmedase
rastsafn da baizt ros earretes do aituaar : pe
diado aoa deeealps, saaaate aaa trabalbt uie cor-
Bocife, 3 da Oatubro da 18 7,
Bebaailo lv>saa (ruimarira. .
Aotoaio Joae Coimbra dijuairi**"
Jos Ooacalves Pinto.
Bsa prjadicar a eatacio da Taesoarsri* mt-
aassari* o lospaetor a Cantad*ta, cotas o fies,
aabatitaiado'a'parada, qu.va aparava da corre-
dor, qoe exiatia catre astss dsas eatsooe*, por
aaa grade de ferro da.mcam* altara.
O resaltad} seria assim qaaai o m**ao, e aio as
aria posta de parta a eegmaaea, qaa deve ha ver
a? qao entend* coo s gatrds ios diaheirco d > as
A eeptinaer s funeciootr a ssfsajlo da Tbe*oora-
s ao local actas!, cs-see nos, qaa aa deve dar
aai* segaraoc t e tolides st tasa jaaellas, portal a
ferro, beoa eoao a pasads, qae a separa da tala
do asafenaioso, qae 4 de taatao*.
Em todo cato s boa raaio aeoosalba qoe seja
i' por ostra o otee, esa qoe actoalasaat
Mjav>raaja es dinheiros pabc.-t.
B' alie o mtt*a> a cojo lado se encontrsrsa a 9
e -iatimbro a* 1886, eSave*, ^m o abras* oome
as tisam ss tessaet, qoe eatai aa em poder do
.tassiisrsiro, e nestas rao di coas nio inspira eav
asnea.
Gerencia do tbeeooreiro
Aa uprteos* qe* s* ettsetaaraai na eitaaii da
aansimia ao dsearso do azneicio do tb.eoereiro
aacbarel E loatdo de Barros, sonslam dos lirios,
aa qae to wariptaroo o terrieo a sargo d'sasells
astacio. No proposit ds rarificar *e o .trsbalho
se les regsIcjBcato de aeeorda coa as norma
adoptada e ssa prtjoieo pira a trenla, elimi-
namos toda a, eseriaurspso e sais deCioassaute a
qs aota do lirra Cana geraJ por ser esto
a aaia importaata.
ompaaaaado o destino spala! d* calata
ios lirr i* examinados aapocsaa o trsoa'bo ds
tasto.
looiaaremoa s saaaa das operaco.t qoe M ef-
naa diattoniot ascreieioa, ea qae t-
tass-areiro, e asososarema ss irregalan-
l ocoo t radaa.
a atociooadaa ha alguna*, qaa. alo
aiaplet drfrtos da etciiptoracio sea aleane*. co-
ttat p ,tem tio mai gravas, revelam
aa prosa itsasoU
pibsate ds ta-
llar e falta de t lo ao ca
'tsnU, qoe obierrimo, qaa as
alteadas ka aigsaaa, pelas qsars
ir respeasavat s eatacio da Taesoara-
I fas m^mencio, porqat soasrsa ds
i dscasaaitas,
caagarsa a assso
noria teral tam
pabllra
DEAPACHOa DO DIA 3 DI SOVCBBSO
DI 1**<
Jostras Carolina do\Ajaajo Figootrodo,
profesaora publica.Deferido em siria do
de sutorissgio da preaidencis da proviocis
da 2 do corrente.
._ 4 _
Eraostins Victorina Bsranger, profaoso-
ra pnblio. Eaiaminhe-se.
. 5f '.
Floriano BspjisU do.OUaoirs. proes-
sor pxiblico. Justifico em virtud do aa-
torisaoio da.presiien.-i* ds provincia do 3
do oocroota.
alaria Pereira da Pan. Eocaminbo-se.
Secretaria da IasUseoio Pabiiea da Pcrasabt;
eo, 6 da Novanbro ae 1887.
O portatro.
J. Awgmtto de AfeUs.
PERNAflBDCO
aau deti
la ><>rm
tup pente
Ulan tasTk Ll
sltesJ
Capital do Banco* l.s50:000
* "do pago > 626:000
Fundo de roaerva 3(X*000
BALASgO-DA CATIA FILIAL EM PKKNAABHCO
km 31 db oirruBao di 1887
Activo
Letra* daaooatadsa 182:889#M9
713.026*110
2,i6K:8<5*M0
l,7:W9i910
900:763A6lO
5,6*W:1J4010
coates corrente* e
outras
(rarantaa par ooota* correntaa o
divemoa valoree
Caixa eaa mooda oorraato


- Pamimo
Boa conts aarraote 488:696g210
Prxo e por aviso l,39ft:056J090 1,873:752*300
Garanta por conts* corrente* a
diversos valores ^4iS^76*aao
Diversa* cantas 1.8M<80b09O
* *.. 6,UMW
^A*.------------
g;6aeWw#040
Lastrasa
8.E.4 0.
Pornambuco,
.
4 de Soeembro de 1887.
W. B. Biiton, maaagar.
A. W. Samtden, aaasuntsnt
KisVlSTA DIARI
Balando (.eral da Compaibia Lo-
t alfilera Pf BamiiHi'an
EM 31 DE AGOSTO DE 1887
A 8ABSB
. AelT
AseSas a
O jredoras gersas
Animaos
U'oaetsa do escriptcrl*
Uensiliot da coensirs
ParrsaeaU
Oorai da coobsixs
Vts per maaaal e.
Material redante
Caixa
Coatriboi^ies
Lacroi e p-:rdas
Pa*al*a>
Crpital
"Depoaito* .
Credocaa garars
Baaa Iadatrial e M casi i I d Rio
da Jaaeire
Juai da tt.lv Loyj A Piibe,
aaprratia
4:000*000
49*1 0
5:588*380
2I6*5.'6
341*386
727*990
7:s*199H
52:660*640
li:975*H40
'687*183
2:000*000
26:023*563
114:965*997
100:000*000
308*1000
4:836*000
6:00l#O30
8:847*9li7
1U*966A997
8 Ea
Peraaasbsao, 31 dt Agosto da 1887.
O guarda livroa,
Jf. C. Afa
Pareaer ta
Sts, sccionitts*
Pernambacaaa :
Honrados osa vosss confianc* para aaabree
d* nommistin fiscal dcota Compaahia, aac forea
do art 60 do R-galaratato a. 8881 de 80 da De-
seabro de 1888 e | S- do srt 15 dos oostos csts-
tatas, vitaos dar v -a anata de notas mitado.
Poram-no* sprossatadoa' os livroa,da ^oapa-
afcia oa qaars ex amia, moa a oaaialisaiis escripia
eaaaaaleaAo floral
ds Ccmpsnbis Locomotora
radas ea aoa ordsa, clarasa e da aeeordo coa
asento*,
balaaso iisasdp
.aisastet, qao tsmbsa aos f
Zl
tftft^la ar .
atoistradaq
kdo tm 31 at* Agosto fiado,
r-se qne no desamo datas sano tcooo rldo a re-
.:e 4l:171*tO, e a a-.pr.. 48:8(8*141.
baavo aiada na dtAet d 7:046*741, qae iuut*
.o etica saetete de 18:975*ctt* pa ss aa ejtai
total de 26Aa*663 a qoe dcaeastra ezaabsraa>
t mi-nie o estado precario da C mpaahia, e qae,
ssa do vida as ir oggrsvsnlo t sota troto ae Jst tao falleca qaaai
medida Miraderas de gran
Eta commiaslo esapr. a -
toiaaew, leavaejoo a8se mai
r rea tleme ta rerssahurs -No p-
qaau atrioasl Maneta, espsrsdo boia do iaI, de-
ve ebegar o Exm. 8r. Dr. Hasosl Eofratiu Cor-
ris, depotado geralaelo Paran, c presidente no
meado pe/a ata provincia por carta Imperial de
24 j Uatubro ptexiao fiado.
S Kxc, provavelineute, prestar juramento
saaobi, 1 hora da tardo, persote s Gamtrs Ma-
sicip>l do Eacite, e tm seguid* aiaumir o ex :r-
cici j do b.nroso cargo que Iba f.4 confiado.
- oanaalo reraambarsae-Por por-
taha da pcosidaues ds provjoots, de 8 do correte,
fot ao meado Gregorio Targiao Ateioli para exercer
o cargo do cenaordo dymnstio Pernambucio.
rrafvttarr paMIctt--Per portaris da
prsaidaacia da proriaeia, de 4 do correte, deaig
aso ss a cadeira de 3' entrae i de tez* feminiao
da Pao d'AUss* pasa tsr neUa extreicio s profes-
sora de Aguas-Baila* Leocadia Julia de Castro.
Por portaris da astas presidaacial-d* 8 do
corrente, tai jubilado o proteucr ds Casa da De
taaeij i lo Perasadet Vanaa.
. aamlfcaf acAa Hontem, a 3 barst ds tarde,
oa empreados da bocrataria da Presidencia, tenlo
sos freote o seo chore, o 8r. De. Psdro PrsucUso
Corris do Oliveirs, dirigiraavM esta de reti-
deacia do Exm. Sr. Dr. Pedro Vicente de Asfcvedo,
sea o Aa. do msiiitssttr i 8. Esc sos graUdio
pila* provea da atusa qoe laos dea a pala coa-
iderscl) coa qae o* txstiSb doranl* o periodo de
iba sdmsistrscad.
Falln a oome de t.dvto Sr. Dr. DedroCcrrei
e 8. Esc o 8r. Dr. Pedro Viceote respoadao com-
movido qae maito o seasibillcora aquella matritei-
taeio.
K astear time8. Exe. o Br. Dr. Peds Vieeote
de Asevedo embarca amanhi so paquea Pira
sea destioo so Bio ds Jaaeir >, de oade *egu r
para 8. Pealo.
B. Exe. tsairi da esta onda est retada do tem-
porariamente, saa do Imperador, pala* a hora
ds tarde, e ir tomar o etcalber qas be-de eooda
nl-o ao paquete ao Arsenal d ttsash
Tlir-alra Oaalo gmlomtp-U espectaca
lu b je, no th siso danto Anto o, em BOoeicio do
etocLubos. Cootts o etpeesscalo do propesito
inainn J^aaaaasso da porra*, de aaa cao* co-
alea polo sotar Lvra, da cqmedia Guerra t
mmlherw, alm jd i um acto de mgica branca pelo
artitta B .cellar.
Norte e nalD.-vsa tocar boj' ea Perasm-
baco: o paqaew oaaiooal Afeado*, procedeito do
sal, aa rasgan pasa o norte; o p.quote nacional
Para, precedente ds porte, em visgea para o
sal.
rcoanoeaoTelegrsams-rsjticoiar, do qae
tiveeao* astuaea, da qo* toi pratspvido ao posto
de atjr o Sr. eapitio Maooel da Balsa Roas Jo
aior, actual ajadat* da ordeat do octaaaadante
daa ansas desta provineia..
PscsSa o da 1* do corrente, ea tena*
doengash. 8. J.i>. do toras de OatnslWrs.o
iadiviaaa denosta iota Alesendre, ragantafaiid.
por Bisado, ta a gravasseate coa ama tacada a
tro de noae Jos* Vslorio, o qaal falleceu ao-
awatos d'poit.
O nsiaoss ssadso se.
otese egea Na es'rada de rodean do
terao ds Palasaraa, e aeres da 9 a 1/3 aovas ds
aoite de 3 do eorraate, doaa ogos da ooass Joio
Baptbta ds Banl'Aaaa e Fraaeieeo Joatioo, t*-
vsrsa hila, da qaal es*)** f daat taoadas.
Poram tio bsa stiradas st focadas, aio obs-
tante aar cago o homicida, qc Francisco
nstsataotaai
preso sn. 8 granase
ilsirlesa Aaoaio
ate-b. du-co o tercie i o do cargo da delegado do
neto ds Bcits, e teaeatu aorooal *5tti-
--------- v ir., o aa en-
horssdamanba, comtyirJi at pvovat
aatrptss da siaaoos do 8* aaaa desss oititsto.
s Oramaa d'Arrstis-A Livmis QJo-
tas, ao largo de Saldsnbs Meii..ho n. 4, acaba da
> do grandj rpasnee da sea
Prtneiseo Lsito Bastos (ra pothQ-
m) revuto, desenvolvido s completa io pur (ier-
vaste Lobato e J.Txe Vietor, .A o tltulr. Os
Drmmat i'Afrtea.
^l4J*do.Pnhlicsda estambra do mai
2_*^."2? rdm*cat POftugoesfom Liso*, pete
8r. DavcaCoratau
As UaotracO^ t> dsVsoasl da Masada
cutadat sagnndo o proeesas O illa.
Bataaaatsa ale
Vil
no
e ex>
mar aterra para o rasseadoxa Rarafe
Oatabro : *
23.692 tsecu.
84.725 .
38.067 .
16.257
18.383
240.47 saceos.
191.783 a
128.419
140.803
376.933 >
De 1887 h***
. 18-6
1888
. 1844 .
1888
Attucar
Da-1887
. 1888
> 1885
. 1884
. 1888
fsroldsdsdc O pello -Amanhi. oa Pa
esliad* ds Direito, torio ehtmado a prestare m
a provs oseripta os estadantes Ngointet :
1 anuo O* de ns. 19, 50. 24, 36, 39, 89, 40,
43, 48, 46, 61, 53, 51, 6, 64, 67, 68, 69, 70, 78,
74r7ii, 77 e 78 pela arganda e ultimo vos.
3 anasDj aa 155 a 185, menos os de or 169,
160, 161, 171, 172, 176 e 183 qae n&> pagara *
otatriesla da ejeerrananto a o* di 162, 164, 165,
166, 173,174, 175,178, 179, 181 qao tea de tor-
tttr taras utajelal. Bando anda cfaamador pela.
taroadaa ultima ves os dt a. 1 6, 13,15,18, 17,
18,?l,44-a48.
3 tnn- l)t ni. 180 a 183 menos os de na 153,
156, lti3, 165, 16, 172, 173, 176, 176 e 179 pela
mu**cativo A* aie^terem pago s Un de-eoeer-J,
remosto
4 aneo O* ds. 14-16, 37, 39 38, 33, 37, 4.
44 44) 49, 50 51, 52, 68, 54,56, 57*68, 59, 6'),
&2, 64 e 65.
Principiaa tmenbl" os setos oraei do S* Snno.
ItlawilatSf un-J^ommuoieaa-aoe do Triom-
pbo que, ao dia 14 de Agosto ultimo, por oceaeiio
da 1.* aniversario do seo contorci, o Br. Jcro
nyao T beatn io da Silva Loaretro Iiberton, tem
ase, aem asedicOrt, a too eacraviaada Paola, do
46 anuos ce idade ; o qn no di* 14 da Sttcmbra
o tacao be. L trur libertos todoa-o dema* re-
ora visado* qao postis, eos n amero de 14, coma
clautula de preetacio da aervicoe "at di de De-
ta-abro do 1890, finando ditpontados 08 servicos d<-
12 iagsoooos partir deesa data.
Atitiiiasaaosi-, em 18-4, o Br. Lonretro fiaba li-
bertada 6 eeerarhadoe, sem osos, nrm condicim
8io, ptiie, em amarro da 31 oe libertes trata 8.
Acate dstto* nio precitam ccamaoteriot. Rc-
gi*fraro.*9 npenaa
aVasajca reeirtaiacaoMorsdrret da Sola-
dada a de pirto da roa do Conde da Boa-Viits ns*
inf.rmam qae, toda* a* noitea, ente-se all aa
ebeiro desagrodabtliieiar*, e'Verdsdenramentti pss
tilcnci il, qae Ibss tira c tomno e causs nausees a
saaisjuaa
Irnoraa elle* a causa e a origen deseo mo
ebeiro, nos sabra se provea-de cata das machi-
nas-da Beeifa Draioige Company, toada na roa
i. Pire, tuea dea'guui lamsctlpotrido d.s qaia-
taes dn visiobanea
Ao* sgeate* muoicipte* compre indagar pop lato
e provideoewr etno no oaao eoober, e ae Sr. Dr.
inspector da.hygiee-j nio 'devean ser ndiffereotea
as resiiaicJJt qes a tal proposito fas -m os indi-
cado* maradeoa
Benee tst nlaoaNo d- miago, 13 d cor
reate, a 11 horas ds msobi, tara logar na povoa-
ci.' de Traconbi-iD a beogio de doit linee para a
igreja de No*s Beohora da Rosario. Serio psrs
nmpboi: do msicr oa Brs. eapitio Jet Raymund
de Araajo Baldanha, Huglico Machado da Canha
e tnsete Alberto Rodrigues Perreira de OH reir;
s do mesor, as Bsmts. Sras. DD. Maris Csrolins
Vieira-do Mello, Eafrosiaa R-ta da Silva R-ii e
Mara Tita do Praterea Lima.
MsaSsmt PorlagaetO movimeato da
snfarasrist doste hospital aa sssoans fiad, foi o
eguinte :
j-ST^'-f" em tratsmento...... 17
irns Pacaldada no coucorso
de Setentbro de 1887. 1 sol tiroe
At daa* Vneta* : verso* do Oaldino de Bar-
ro*, 1 fol.
As Nortes da Virgea : por Vietoritn* Pslnarea,
brtc
i-farrea do R.eifb ao Limoeiro : por Van.
Uta), 1 voL broa.
|, Pelo Br. Menee! Jobo Rio ds Jordio Chtvet:
O Patasco, il^wtrad) e humoristici de ni. 1 ao
a, 12 de roo de 1886.
Pela r.-.tp etiva redac(>| :
mal do Btd/t, Diario de Pernambtoo, Pro
triacio, -Sei de Outubro, Echo da Pooo e Impren-
ta Eooiigelic*.
Iteaslset aoesaea -H hoja ao sssjaia
te* :
Di jerettive D>s* de Jaiba, 1 hjrao ds
Urde, ea ttale ordsoaria.
Do Monte Pi dooTvpogtapaoi de Pernaoiatroo,
i 10 horas da mtnbi, en toa sedo A roa de-Hor
to* n. 41, 2* andar, oa astembla geral extraor-
dinaria, sfim. de tratar de negocios argentes. ,
Di Minerva Progreso Perasobucsoj, is 10
bora* do dia, oa sia social, em ataemble geral
ordinaria, para traSar de aesumptot diversos e de
nteresse.
Uo Club Recreativo 24 d- Juobo, aa 10 horsi
do da, em atjembla geral, pira diecussj de es-
tatuto). .
Ds Ooofrtria d ,89. Chrispim e Chrispinimo,
do Caroo, t 9 borss do dia, em anetebla grat,
para oleicio da nova mesa.
Aounbi ha a aeguinla :
Ds Allisnc, 4s 9 borat da-tarde, em setso de
financ-it- ^
Vm eataaeaio rssldoao esa Paria
O tcoatjcimento do dis 19, ea Parit, foi o casa-
mento d. Barao A.'bertj S.staa com M|!o' Adlui
Rotaebild.
A ctrimonia rasiosa celebrou te na sinagoga
titusds n* ras da Vtatoria. '
Ui arredores da siuag iga e ai raat prosimas
eatavsm litt-ralmeote chais* de populare*, dets-
j -f- de atiittlrem ao desfilar da comitiva.
O templo asta va pro fu ti me a te adornada com
fl/res, riqui/mt tapicaiiat e valiosos candela-
bro!.
Ataiitlo ceremonia todo qusnlo existe cm Pa-
r de notavel ns politice, na drplomacia, n lit-
teratura e na* anes.
A aoiva -uma morena de formas ealpiuraes.
Vettis ama riquiaiima toiletie de e-Ja branca.
Acimpanhavam-n'a at barsnutaa de Vitschild.
O acordte pronuncian nm ditcarto Ilusivo
ceremonia, fiado qusl sbencaou os aojrot espo-
so*.
Derante o sefo tocou urna orcheatra alternando:
com o ergio da ainagogt. Canyiti o btrytona
Psnre.
.Esto canmento tornou-ee c.-lebre pel> ua es-
plendor c pela tua concurrencia.
O auere 13Certoallemio, chamado Man:
Pield, entrego-, ao que parece, aos eetadoa cuba-,
littieoj, epoteguio dt'icoKrr a verdadeira cauta,
detoiiso m-i'-i q ia i.ffl g ra o uleli* paix da.
Bo>g4ria. Bvgaadj elle, o aaiso respiataval de
toda etaat d?gract e o maleado numero 13.
Mau PielJ funda a tua opiniio nos seguales da-
doi:
O tratado dcBerm datado de 13 de Jalha
de 1878.
0 artigo desta tratada, relativo i Bulgaria, tem
o nuracrj 13. .
O prncipe de Bittenberg fes s sua entrada na
aofi* a 13 de Julbo de 197*.
Finalmente, o n;noe *.m allemla da ex-principe
A'extuiaVr cter I compd-is de 13 lettras.
O summum de. tua* deigracat foi ocoa&iaoada
p r CHUia da uaia> com a R>m lia ; p is as kt-
trss do summum rcuuidaa com a R^melia aommam
teinbem 13.
DegrscadsmeutP, a fatalidaae uxj tem deixada
de perseguir o principada; e para cumula, das
saos infelicidades, o novo principa tsmbem tem,
em allemia, nm mate campisto do 13 lettras:
Ferdinand der. L
Entrn durante s semana. -
-
Sahirsm corados...,........
Falleccram................
Fictm em trataroento........
- -
18
2
5
18
Eotrou de semana o Sr. roordomo Jas Angui
to Alvares de Ctrvsjbo.
E' coa o Osea! respectivo Escreve-
rsm-noi hontem o teguiate :
Rogo -Ibes qne chamem a attencl) de qaem
competir para um abato qae, diariamente, *e d
com as earrocat qae ptmm pelo boceo ai Psl-
ci.
Multas peitaai teem all ido. itropeadas e
aio ha poooot dias ama pobre velha, que ficoa
batUnte maltratad.
Hoje a carraco n. 480 pastan por all com v*
locidsdn.tal das Cpara 5 borss da tarde qne
bateo ao' oitio da mora com tanta fores qne qatsi
vsl elle abolso.
Clan iliterario Plato lanlora-No dia
30 de Oatabro prximo pasudo houve lestid or-
dinaria d'esta ociedsde, presidid* pela Exms. Srs.
D. Carolina Patead. Poi approvad unsniraemen-
te s asta da te**io anterior e bem suim sceeito o
pSrecer ddo sobre ss contas qne s coramlaio de
fettejoi spresentoa.
O Eiaa. conselheiro Pinta Jnior, socio honor-
rip, offertoa so mamo Club, um livro de litteratd-
ra aobcp s* Cratileirss celebres e este Club, igra-
decondo, dea o competente destiao.
Paasndo ordem do dia, a tocia Maris Lsnim
discatio esta tbeee : Por qaal i** partas se deve
eoxecar o estado ds grsmmstics?
As tooiaa DD. Mara Santos, Qcnovara Teixei-
ra e Adelioa Csbrsl incorrersa no srt 43 dos Es-
tatuto!. Conforme previamente ettavs determina-
do, f ,i spreseatada a biographia do psssoasgea
Joaqaim Jos ds Silva Xavier, pela tois ettectiva
D. Julia M irquei, q-ie, em seguida, louvou a boa
id-i da praaonsate ds crea'oio de ama bibliotbeca
par* a mesm ociedsde.
O Enn. cooielbeiro Pinto Jnior, astado tam-
be n da pajavra e foxendo algumat propostat, de-
claroa ss vsotsgeos da bibliotbeca desde qae esta
' ja bem dirigida.
O.scio honorario Dr. Galdioa Lareto aoatrsndo
a toa anotio it vaatageot d'aqnella idea, dic:r-
dou apeaas sobre sm poeto da propasta feita pelo
Exm ounsslheiro qne par isto justifieoa ss sass
opinioes.
Pet nafeada urna committia psrs estalar e for-
mular convenjeottm'nte o regalsmento psrs s
ceetoia % direccio dt meima bibliotbeca.
iatpii de se ter feito o sorteio das thrsea e o
das socias par* doacidil-si, tai designado o dis
de smauhi pars s prxima tewio ordinaria.
Ittiatnera tte io> anna Poi o se-
Slia te o maviateato dessf bibliotbeca oe aea de
utobr prximo fiado :
Foi f.eqaeatada por 196 socios e vi ai tan tes.
Sahiriim para leiturs'dot socios 104 volomet de
obras
H luvoram st segniutei effertas :
Palo Ht*. Bibeiro da Silva :
At daat Venesat: versot de (Jaldlno de Bar-
ros eam um prefacio do Dr. Affiasa Olindease, 1
tai
Msgnalu Dei : versos anolicioni/ss por Gus-
tavo Adolph o, 1
P lo fcr. H racto Sitia :
?> ebrio : verso* por Conrado Baoilloo, 1 fol.
Teotaaeoa : verso* par Pranoiseo Poetante ds
Caatia Llaa, 1 vol broc
Amutttut: poeaias por Sama I Martin, 1 vol.
broe.
Pcmamontos e Rim ; por Georgiano Goncal-
ves e Antonio Sabia, discurso e paesist, 1 vol.
broe.
o Sr. tenante Mrooel Jos de Sant'Anna
Araofo :
fereacia promovida petas MciedadetPernam-
boosos Contra a Esersvidao e Uno Peoerkl e
real liada iio th.-atro de Variedades, aando orador
Jote Hvgioo Duarte Pereira, 1
0 padre Aat ira ds Albuquerqne e ai
r*tc rtacio tbosas aprssaotadu Paeoldadi
Aagnato
de AHaqiartjat Milet, candidato ao logar de leo-
commistoes e servicos' separ*3os do xercito de
combate. .
Directora aaa oartanj ae coaterra
?** ? *0urtT7eQ1etfin "te^oJogiccdo
iu 4 d-- N -verabro de 1887:
S-a o O
Bae |.sm Baromatro Teas&a do vapor OS o 1 W"
6 m. 25-8 76015 17,50 73-
9 27'8 761-25 17,96 65
13 28-6 760a6 16,90 58
3 t. 27-8 7587 16,58 60
6 2cVJ3 758"7a 18,43 73
Temperatura maxima29*,00.
Dita mnima26,00.
Kvaporaoio em 34 horasresol: 6%9 ; sem-
ara: 5,L
Chavanuil*.
Direc{3o do vento : E dorante todo o dia'.
Velocidade media do vento : 311,38 por segundo
Nebuloiidade media: 0,34
Boletim do porto

!
I
2 s *
- a
ii o
,5.
o
V!.
B. M.
P.. M.
Dia
4 de Novembro
a a '
5 de Novembro
* ^
Horas
0-18 da tarda
6-38 *
0-3J da manb
6-17
Altura
Q.-64
2,27
0,>98
2,ml9 -
A torca do ex r-red (o Italiano \ forea
do exereito italinno consta de 432,0)0 offioiaei o
soldadoi, de 19.0AC cavallos e 1,242 canboar.
A milicia njibilitada compoe-uda 217,5i2 sol-
dados, 1,200 oavallo* e 378 cobos*; e a milicia
territorial de 369,884 homena.
O canjuncto do exercit> e ds milicia mobiiiuda,
isto aa reiervaa das referidas foroas, de
258,921 bomcoi; ai tropas qae completan! a mili-
cia territorial constsm de 570,416 borneas, e at
guardo civit oa* carabineiros e outraa arma* e*-
peciae* *ia em naasefo de 35,461.
O total dat forea de Italia em sitado de pegar
em srmas de 1.816,233 hmeos. A cfiVialidade
do exereito e, das milicia* mobillsade* e territorial
limita-se apenas a 35,448 honzens.
Beorganlaacao do exereito aeepa.
nliolJ tio conhecjdaj as p.-incipaes bates'em
qae se funda o projecto ds organisajo do exereito
bespanhal, submettido a informado dajonta su-
perior coa al ti va. ,
Propde-ie s rganiMcio ^e um exereito de pri-
meira Imhti, compesto de 300,000 bomens.
A divislo dette ncleo de forea, qae deve cons-
tituir so tervico obrigstorio, deve ter feita par
armas dlttiocta* e corpas chamados a intervir nal
operacei da guerra, correspondendo infantera
71 regiment de linha, composto cada nm de tres
bataffcSet, 10 batalbet ds csct(]oret, 1 regiment
de miliciu nu Canaria, 71 tona* psrs o recru-
tamento e preensbimento e 8 escola regionaes de
tiro.
Na Cavallari 28 regiment setivos, e 28 de re-
serva, no qoe se refere aa pesaos! activo, d ebefes
e officiae*, tinatro eatabelecimentot de remonta e
qnatro de depalito* de ferfigons.
A arma de srtilberia ser formada por 8 regi-
ment* divididos em seis bateras, e igual numero
de mixtas do corpa da exereito, compastos de srti-
Iheris de posicio, montanbs de cavallo e mait
oitu regiment! da reserva.
O corpo de engenheir s orgsnlaa-se com ito
batalbet mixtea e de reterva, um regiment de
pantaaeiroa e ama escola especial de servicii.
As tropas do ettadj) maior devem aer formadas
par ama brig. da de ordenancas a p, correies e
oito tec\S''s montad de guia correios e orde-
nancas.
Completa o total effactivo dette exereito a bri-
gada da administracio militar,_e de tanidsde e 29
compe'nbiat de transportes.
Ao regiment de infantera compete ; nm coro-
nel, tret tenentes coronis, qaatro com-ntadantes
(majara*), detesete cupites e^triata e nove tenan-
tes. -
A foros em tempo de pts, de 863 hamen, e no
tempo de gaerrs 3,649.
Ao batalhJo de eacadores compete : 1 coronel,
i tenante coronel, 1 com mandante, 9 capities e 2)
tenentes.
0 sea contingente na pas 451, ns guerra de..
1,383 borneas.
O peetosl de esds ama das sonas do reornts-
meoto constar de 1 coronel, 1 tenefite-coronel,
2 eemaandaates, 2 capities e 1 tenente.
Em cada um dos 81 regimentos da reserva ex-
iitiro ds ctcala activa 1 eommandante, 1 eapitio,
a 1 tenente.
0 pesaoai du escoiat regionaes de tiro ser for-
rado por 1 coruael, 1 eommandante, 2 capities e
L>tvoente.
A oCcialidade de cada um dos regioapros acti-
vos da cavallaria ficari composta de 1 coronel, 1
teuento corenel, 3 c mmsndante, 9 capities e 18
tenentes.
Em cada regiment exutir 1 esquadrSo de de-
poiita, o total ds sua forea ser de 441 homens ns
pat e de 806 ns guerra. .
O qcedro activo das reservu ser, nu 14 im-
pnre, formado por 1 coronel, 1 conmanda&te, 2
capities, 3 tenentes, e as psret, de 1 tenente-co-
ronel, 2 espitaos e 2 leientas.
Para cada 'eitab-lecimento de remonta fieam
destinado* 1 coronel, 1 tenente coronel, 1 eomman-
dante, 3 capities e 6 lente* s, por cada depo-
sito d forraren, 1 tenenl e coronel, 1 comman-
danle, 8 capnie* e6 tenente*.
O batalois auto de eogenbeiros ccottars de 1
t -nte coronel, 1 cpmmandante, 8 capitia e 14
tenentes.
O regiment de poataneiroe ficar t irmado por
1 ooroael, 1 tenente coronel, 2 commandaates, 8
cipities e 14 tenentes.
A escota de s*i vicos eipecises, de 1 corone!, 1
tenente coronel, 1 eommandante, 13 capities e 25
tenantes.
A brigada topographioa e obreira, de 1 coronel,
tenente coronel 4 os pitaes e 4 tenentes.
A foros da infantera dos btelh5:s de deposito
patsar a depender dat sonat de recrutament>, e
o contingente de tropas, que formar, em tempo de
guerra, o* terediro* batane* setivos, art oper-
teoce&te priaeirs reserva para instrnecio dos
sedados.
A cata primeira p-.rte da organitacia segnir-se-1
ha a du retei vat, corpo* complementares, centros,
:.elo>->aKUefltuar-se-oio ;
Amanhi:
Pela agente Brico, ao meio dia, na ra Estreita
da Rosara n. 40, da armacao do cstabelecimento
ah tito.
' Pelo agenta Brito,j 10 1/2 horas, ra do m- *
psrsdar n. 35, Pelo agento Deitana, ao mito di, a ra do Va-
gara T'-'uorio u. 12, de um terreno.
Terca-feira: .. *
Pelo agente Pinto, s 11 horas, ra Mar-
ques de Olinda n. 52, de maveia, loucos, vidrot>
etc.
Pilo agente Modesto Baptista, s 10 horas, na
roa da, Mooda n. 7, de eoccot com aasuoar o ao-
coretas com alcool^
Qumta fe ira :
Pelo agenta Mar tas s 11 horas, roa da Im-
perador n. 16, de diviSas.
atiosaa rauetirea Serio edebranao-r
A.ioanha :
A'* 8 horas, na ordem tercena da 8. Francisco,
por iiIrao. de Joio Jos da Croa Slqueira; a 8
Inoras, ua Conoeicia dos Militares, por alma do
mijjr Autouio'Villela de Cattro Tavaraa.
Terca-feira : i
A's 7 horae, "no Convento de S, Prancitea, par
lma oe Joo Joe Gjraea de Souzt; s 7 horas,
no convento do Carmo, par alna do mjor Josquim
\l-.atei.-o Guedes Gandim.
Qaarta-feira :
A'a f horas, oa igreja Santa Tbereaa de Mo
d'Aiho, par alma de D. Autoaia Beierra Caval-
cante Coutinha.
Paaaat>elros------Sabidos para o sol no va-
por fraaet. Sene jal :
Evald Norht, Pedro Jos Pereira Jnior, Jos
Joaqaim Pimentel Pereira, Mara Joanna Pimefltel
Pereira) Joio Lbalo Cacneira da Caoba, sua tcai .
o 1 lia. Beata Jos Rodrigues, Pranciseo (criado)
Jo5o Cont e Joto de Lima Beiri']. a *'
Sabidos para oa portas do norte na vapor na- J
cioua! Jacuhype:
Geesio (criado), Joaqaim Guimaries, Maooel
do Nascimento GuimarieB Bustos, Francisca Fer-
nandesda Baeht, Virgilio Nunes B. de Mallo, Ma-
uael da Nascimento Varella, Alfredo Das Cardoso
e Anna Emilia de Soasa.
Casa de sVeSeoofioMovimento dos pre-
sos da Caa de Deten"co do Recife nC dia 4 de
J Novembro de 1887 :
ExisUam 388; entraram'; sahiram 8 ; exis-
ten 391.
A saber : v
Nacioaaes 372} muiherea.5 ; estrangeiros 8 :
etersvos sonieacnidps 6 ; dem processado 1;'
idem de correccin Total 391.
Arraooados 350," sendo : v
Bona 331 ; doentes 19.Total 350.
Movimeato ds enfermara : ""
Ti ve ruin bana :
Pedro Jos da Rocha Olveira.
Possidonio Joaquim de Asumpoio.
* Tiveram alta :
Jos! Ferreira do Nascimento.
Jote Francisco da Silvs.
O'ympio Jos de S.
Virginio Jos de Torres.
Lotera do rao Par-Es os premios
da 5 partefla 13* lotera do Grao-Para, extfahida
em 5 de Novembro;
12992 120:000*000
16772 30:90W0OO
12888 12^)00*000 '
1M7 6:tK*O0b
2341 3:000*000
Estio premiados com'1:500*000 os segaintei
rrameros:
9486 11757 12559
Estio premiados com 600*000 os seguintes:
1949 5391 U186 13663-15372 19609
Estilo premiados com 300*000 os segaintes :
844 3030 636 9061 17559
2946 5584 6890 12048 17837
Approximscoes
1:500*000
i
12991
12993
16771

-
1:500*000
600*000
600*000
150*000
150*000
Os nameroeT de 12991 a 13000 estio premiados
com 150*000 inclusive a da aozte grande.
Oi numeras de 16771 v 16780 esli premiados
com" 90*000 inclusive o da sor te de 30 cantos.
Os nmeros de 12901 a 13000 estio premiados
eom 90*00!).
Oa numeras do 16701 a 16800 estio premiados
com 6U*000. -'
Os numeras terminados .em 92 estio premiados
com0*000. '
Ot numero* terminados em 72 estio premiados .
com 60*000. **-'
Todos os nmeros terminadas em 2 e 3 estio
premiados com 30*000.excepto Os terminados em
92 e 72, -'
A segaiate lotera corre do dia 9 da corrente,
como plano de 100:000*000.
Lotera do trao-Par A sorte grande
desta lotera, de 120:000*000, tai venarla netta
provincia.
laoterlao dlveraaa*A- Casa Filis, de A.
i. dos.Santo8 Porte, na praca da Iudpendenei*
9. 37 e 89, tem a venda os billetes das segaintes
ioteriat: .
Da corte : A 205* lotera, pelo novo plano,
tuja premio grande de 3Q;OOCi*,000, sfr extra-
hidano da 9 do carrete.
Espirito-Santo: A 1 parte da 5 lotera,
eujo premio grande de 50:000*000, pelo novo
plano. e extrahirno da .. du Novembraimpre-
tenvelmente.
Do Cear: oom o premio grande de.......
40:000* (aovo plano) ser extraluda amanhi 7 de
Novembro.
__ Provincia: A 10 lotera, pelo novo plano,
cuja premio grande i2:000*0ff, se extrahir
quando far aunuuciada, s 2 heras da tarde em
beneficio da Santa Casa de Misericordia do Re-
cife.
Minas Geraea : o 6' sorteio, da' 1* lotera
detts prpnci,-..pela novo plano, cajo pfemio
grande de 6:000*003, ser extrabida na dia ..
do corrente.
'a grande do Cear : 4* parte da 4* lotera
cuja premio grande da '50:Q'.MK)X>, pelo nova
plano,-ser extrabida no dis|12 do corrente, (sab-
bado).
Billietea de loterasEm mi do agen-
te Bernardino Lipes Alheiro aeham-se (i venda os
bilhetes das seguintes Ioteriat:
lo BaBirlto-aantet: A 1'parte da 5 lote-' '
na, cajo premio grande de 50:000|*,pelo nevo
plano, ser ext.-ahida no dia .. detNovembra,
dreterve'm"nte.
Oo rao-Par A : A 3" parte aSsH leteris,
desta provincia, pelo novo plano, cajo premia gran-
de de 100:000*000, ser extruhida na da 9 de
Nsvembro, (quarta feira) impreterivelmente.
Do Cear : com am importante plano, cojo
premio grande do 40:000*000, ser exlrahida
amanhi 7 de Novembro.
Be dlaat-Ueraeti o 6* sorteio, da 1* lo-
tsria, desta .provincia, pelo novo alano, cojo premia
m

#
i
r


Diario de PtrnambocoDomii; le Xovembro de 1887
i
ati jr "> 'ttlAOOO, a extrsbir a n 3 cor
tas.
a iraalr el OarA i A 4* parte do 4*
) no?o filam, cuj) premio gtaad* da
*000, ser xtreaida do da 13 do cr-
rate.
Lotera 4 Eapl>lt*-SMat -A 1' par-
u da 5* Ucrie data prosease aj prca gas-
fe 50:000*000 cen trsafcta ao dut d*
HitIim.
6e baste* sebean m marta a* Cea da Por
Woi a ra* Primate do atareo o. 23 Martin Fia
ate.
Latarla de Clrfto-IHka* A > M *
14* lotera ctaeta provincia, seta aovo pensases),
pracio grande lOUtlWaJOflO, ata afeada
. no.dta 9 da Novembro (quaata-ain) tqsmteri vel
Ce bHhetaeasem-aAnadaaCaaa **-
taaaAroe prtaaia astaieo a. 88, deMartim
FiuaAC. ___
Lotera st sisear A-lUta ee^kaeta tata
ri esta pteaaia malar A da 40HJ00M0 aarA ec
traUda asesas* 7 a Nasas n.
Oa bi'hetea acAmea a venda aa Ca da Pu-
tas A :oa Primevo .e ataros a. 3S a Martina
FiuaA 0.
Latera da otarteA 806 I >tera da eor-
ta, pala aovo plano, ajo presase rende 4 da-----
aSrdOOd. aeri (sisbaos aa dk do corrate,
issereSari veesseote.
Oa aesbeta eosasa* A randa M Ca da Por
asa rea Pcisssiro de-Mar* a. 23, da Murtal
BasatC.
aadeMMrta eVal>ers-A a pacta
da 4* latan* daata uiaciom. ato aovo plano. a>o
praaiio araeia 4 da shMMiU0, aer extreaida
aa da li da crrate (Oboeda) inapreterrrel -
saOaadaPer
t, da Martin!
torio rae Jico, A rea do Bom-Jesus n. 43,
suorado.
Dr. Otras Lobo medico operador a par
airo, raidaocu rea de B. do S.Bjrj& a. 2fr.
Consultorio: rae Larga do lioeario n. 24 a.
Consultas dea 11 horas da maoha 4i2di
Urde. Ea*wielidjie: aolMiaa opra-
dSaa dos orgaot geaito-nnaanoe do heme
a da molher.
Dr. Joaptim Louroiro medioo e partaire
Coosltoru na ratdo Cahug a. 14, T
aedar, da 12 aa i de tarde raidaesoia o
Jfeaairj.
Ceaaenl loria aealteo legal
O Dr. era medicina pela Macollado
Babia, bacbarel em dretto pela Faeuldads
do Rcifi Jote Flix da Cuaba iUneaei,
enearrega te da questa de medijioa-
legal: Roa Primeare do Marco B. 12,
todoa oa dia da 11 horas da manba ai 3
da tarde.
Citalcaamesatos
O Dr. Matketu Vos. de rolla de toe via
gem, contina do exercioio de toa .profia-
eao, pera o que aeri cncoairado de 11 bo-
aa da raaobl as 2 da tarde aa roa do Ba
rio aa Victoria a. 3H, 1-* asesa** e ea ou
tra qealquer hora na da Prior* se la
bel a. 6.
km a v,

#
B beata,
"'Osau -i anola
a esttaeefo do impo.'O
Maaio.
wmjcacms k mm
. Despedida
Pertindo pea 8. Halo aaasuhi/e alo lando
oar falta da teaspo, despedir-ase psteoel-
aato de tese m patn qae as Tititaram e t>b-
aaosiaram, o faoasor rata maio cfiaaraibr'alli a
aaa diauastot patessaa.
. leeifc, 5 da Navarro da 1887.
Dr. ledro Vietmte di Koedo.
Pode ter procurado eic aea eeonptono a roa
L* de Maroo n. 4, 1 andar.
0 6- a.
tato de 1* Joterte daau P'o^*lPJ0%*,0 *"
no,ajPT*aw>r*** fcM0W (aSlagl.
tata 4 emrtdeta aaa aafca bilbata) a aatrabuA
OaMaetaaeaaa-a & vado os Caaa da Porte
es A rea Ptiaaeiro da Maxgj n. 23, de lilla
PlaaC. >_
- Osalirrlo aaaasea- Obilarw so da A
do amata: S
Asta Tarara de-OUraira, ^arahrba, U aa-
asa. chairo. Boa-Vate, laiio earalsa.
Prauoiaa Hoanua dai Oaaj.a. P roWao,
imi, soltait, ttecia; ieaiaiiineiii oardisa,
Winiaso, Paraaaboap. a asna, a. Jaa : broa
chita eapUlar.
Sereriaso de Si^ueira Caralcante, Peraaoiba-
co, 61 aoaea, eaaado, B-ia Viata ; oraaiia-
Or. Igeado de aWroa Barrato, Pernamboao.
68 asooa, asado, Ba-Viita; leeio dapla do orifi-
cie de aorta.
Joae Padro.daaeeaaf, Poaaaboc>, 30 aaaoa,
nraii. Ba-ViaU; castro iaterita.
Zaeariai Xariar da Aodrade, .Perraaboco 33
eolteiro, Baa-Viata ; toberoola paloiooa-
Ba-Vtaa; dtaro
.
CHBOHICA JDD1C1ARIA
retel te eleteele da
Pnmcitco Monoel da UBea d C, depisi
tana de todas s eepeaialtdadtj pharoai-
casaiooa, tintas, drogas, prodoetoe cbimi-
oos e sndioanaantoi boaaeopatioos, rea do
Marques de Olioda n. 23.
Brea-arta
Faria Mrinko C, droguista por
ataeado, roe do Mtrquea de Olioda n. 41.
errarla m veater
Serrana a vapor e offcwu de earapina
de Francisco da Santos Macedo, oaee do
Capibaxiba o. 23. Neate grande eatabelo
cimento, e primeiro da proriocia oeste ge-
nero, ooavpxa-se o veode-ae madotrta
do todas as qusJidadea, aros-a marinaras
de cont alheia, aasia como M preparain
abra de earapina por machina e por pro-
co sem competencia Peraemhjtoo.
Callearle Saeooer
EeUbelecimedto de elaoacio primaria e
aecundaria em Jabiatio, sob a direocie de
Jos de Olireira Caraleaote.
CoaatarcA de Osarlcssry, ie> de
labro de 1**
Ba lcta qa sis dereaa Isa eeeoRoi, oa ape-
nai aaidiiiniini asa lagares oodeellaa aso ooate-
casa; prceiao qu; o {Measo eaj fecal del* u-
oes amencia, a a eosbeeasi a aatoriladaa aupe-
riasaa, efit da qae, pela ataooa, ai teta laabiaia
a aat- rtJadc qaa oa praac*.
4 qae yirmoe k,jaai alaaaaaa m* Di*-
truarmpa patalee oa-artoa nltiisaatente
pala Dr. J jaqatm Aleibiadea, jaia de
a aaenrra, qaa tea aklo teatoaiaoba i
edede a aaia A'aabrids, da paretsUdada a
bragada qa tasa saet aap la do.
Me priasairo da Aroato paoaiao fiado fai sreoo,
i oo tarato' o Ca, eoa eesrarj m Jo&i Radrigpee
| da Carralbo, por atar eaas sata esoroae isa d
f pata a injuriar o capillo Simio Oeralde, oo erlio
Joi. ieaaluodo taoabaei diaraa paaaiai d'aqoeila
I cireuuriiinbaaea; piiaeaiaa soase liberto viata
-
COMUNICADOS
af Malta C
Iteele
ACTA DA SBSSlo EM 3 DE N07EMBRO
DE 1887

Msa na auaasoa
Stcrttar.0, Dr. Julio QuimarOe*
Xa 10 boraa da aaeei laalara a aborta a
aaaai > eataodo praeotea a ira. depatarlps iiaao
Bat >a, cooBmendadjr Lopes Machada, Belbrio Je-
aior e Pi^neiredo.
Lida, foi approrada a sota da eeaae aatanor
a fce-se a leitora do leguiote
A Tolta de* depnCade*
Aiada ww serrimoa deata epigrapba, de qaa teta
atado a aotastiM do Joraoi de iaft. san dar-las
aaa ligeira rapoata A priatairA parte do aa ar-
a. coawssoAsos >sroano so- tire da booteta, Aquella eo> qaa a ooiumma afirma
a competencia do Baado para eatasar aaaastoa.
Oert 88 toOesatteiedi dea ese 4 piialia
da Casara da Drpatada i taiiJeeiea store iav
poatoa e oa aulborra lexieocrapboa diaeas que
taietaasa 4 o direito, ptarogativa da propor esa
L* lagar algum aegoeio ao ezama, diaeaaaio da
alrota erp'raeeo, eoowlbo, osa be de diaeor,
otar, oa deliberar -
Aaaiaa, 4 claro qae s Oseara da Depatadoa teta
o direito, a prcroaatlra eosebtacioo*! de, em 1.*
iagar, dieBatir, votar, deliberar aobre impoatoa,
osar tt/a para ortal-ot. quer aera tmprimiio.
Nio sen aaaia, a a oartitticio tireaa dito
qaa era -ipeau prfacfVa d> Casara da Dees.
lesee a aeietatiea aoori a eraoooo m iaaeaifwto de
aaooata*,- aaaa, deode qeeo aeea cdigo poltico
aatataio esa en ptiraUva ta Cesan da Dae-
tadoa a laicurrra aaase* mroaroa, > claro qaa
abraag o a doaa bypilb.....tato s da arasoio,
Offieioa: "-*
De-87 oo paaaado, da 8. Ex*, a 8r. Dr. Irawauo
Joaqain de 8ooa Leso, eoaamonieaadu qae, eo-
mo 1 rice preeideete, auamio a elmiaielaeio
daata prorincia.Aoeae aea laipel e ataki.
Hese de 19 do asaaase atea, da jesta eoaaaaerea I
da espltal do iap-ro, iiiaitiaaada a rtiaolo da
[mi---------aalriestada ai aaa Meeteaabro
proiiaao paasdo.Arcaica aa, desoa de reepoo
Asia.
Idea do 29 do paaaeee. de jesta dea eovntoaa
daata enea, irauaasitaadi a boletiaa ea esta
coa offieaa de M a ^Pan o araise.
Ideas da Sdo
preaaaaae oaaaa liav
eceao alo c matara qaa fea aacraco, e aeea elle o
( dtclarou, ro, pela Dr. jaia aniel pe I Aoroeto de
] 8iaaaara, eoedemoado palo oriaaa do araaat defeaa,
t 60 diaa da pnaAa a asata aacraaaaaeeota A aaa
teda da teoapo. Iatiaado* de seataa asasoa aa
ialrada. M.a aooaaae desoa ees OTetaaido Jefes
Btarajaa, asondor ao termo de Oorieorj, tetar
ado dia:o, roseares ajis de direito apa ases-
tioaa do 'umta proe data a para o aen negro *er poato
a Uerteode, aU mamo urna orees asala cor
esa, cato ar asf'aatoa W/asoV laaJaapa-
O Dr. jaia da direito eaaodoa qae o jais onoi-
eioal iolonn >*, o taada aaia ,ioiarmdo, nqarMa
juia deepaaboa o iiqaeriaaratn da Juaa Bodrigoae
aaasataedo-o de qoalqar ooas, rseata. eaataa, etc.,
aaodaodo ratretaoto oonforaar ae coca s priaio
do esararo, e daado-lbe o direitj de repreaentar
coaataejaia uiaciripal !
Todo aea ter ido eoa aata t
Qa aba urdo.' JA aa jiua'pie cosa asas sta-
lea peonada reformar ama aentenes exime, qae
paaeoa en jalraio; fon doa aatoa, e aera ama
allegat,! i otrta I
A pmrcialidaa deata jais entra ao ponto de in-
aiaaar a parte acontelhando-a para proceder Ma-
in o ou!r i jais, porque tere a ->aaadia de pon-
iteaoei a oa eacraro e aa liberal qa diepoe de
doaa eleitora.
O Dt. jaia municipal, alo obstante, coamatar a
malta ea priado e o eacraro oatioute?reea.
fAfaaWssa.
________ KerJs.
s *MapaJ^%|tafceaeaaa*jS aa '
Illa. 8r.A Aaeoetacao Commarciol ArcicoU
tssdo reaolrido dar aaa prora aolrnae do qoanto
agradecida ao Exa. Sr. Dr. Francisco da Aaaia
Boaa e bilra, depatado pelo 10 diatricto desta
prociaeie, pase eeie ees oaseseoees se ajamara
doa -Pepeaseis xaaprot doe iatnrtias daaaarieet-
tara, deliberoafarr-laeoma maoifeataoXo pobii-
I ce os occaaiio ea qa elle aportar a oaaaa eidadt;
e, aataada coa s aaistaocia de V. 8, ea tmm
eassaeeamam com todoa aquel lea qa nsotahieea
oa aorrtaa de aiaao Baa. 8r.,"sartiaips a V. B.
ose esa eayeede aorA no abe 18 do correte, e ee-
para m r osas aaa preaeapa o loase aonaor-
rrri para abriaotar a masitaatieAo prigestada.
A Ateoetecii Cbamaretel Agrcola dde i A a
ccatrsaa acracUaida a V. W. ate asea as aesirnam
Caiadoa oeraderea,
Bario de Nesarstb,
Praaidasjta
Antooio Arthor Maraira^de Meadoeca,
' 1' sirrataro.
Migaal Joa4 Airea,
Ciar BatUaaqai
Pata.
idean da
O 8r. oomaeodsesv aroaidaate dea laiaooii a
jante ase ea nata da araeaea allega de, ordoaee
a 29 di mea fiado, qee faaaia coajiaUsla : a ae
BsaseAo de Pedro Jaa da Siasaira, ealssia eaa-
paebsote te Amorta afalas 4a .0. o e otadaie
de rehbiliteo*o do ooaaarcianU J.-C l>ry,
deata pasee.- aetsirade.
oeari
Peticao:
DeMaaoeld)
Jee4 Jaeiothj Silraira, T
Aagoato Ceaar Stepple.
-Jas Isidoro Martina, Alfredo dt
ra a Mjdeeto do Beg Baptiata,
registre oa conheciaentos do inapnate <
da lci!o De Antonio Carloa Penetra de Balea,
interprete do eoeoaaereio.Deaertda
De C. C Geoda Alcoforado, Podra JeaPanto,
Eduardo Dsbees, Antonia Msrqoa do tasarla
Jonior e Asroato Ptata de Lian, r*r* igsal asa
oa eesJasssaeataa do iapoeto de sor reataras f s-
raea desta prace.Sajam registrad ja.
De Bato Mahado 4c C^ pan qee ae d* bajxa
no registro da someecao de asa eaixara Pna-
cisco Aatooio Araiaa e Silrsae Paveara Pialo.
Dse a baiaa pedida
De Tararea do Mello, Oenro C, pan aa aa
reriatra a aomeaclo ds ees eaiaeiro doapachanta
Joa Bernardo Miehillae.Baja registrada.
De Joee Joaqaim Arvsa, Aaseaio Jos* Mata a
Joa Joaqaiaa A'ra Jaior, pan qa asta asebi-
vsdo o oatraeto da aaetaasaa aa saaae eoUoeti-
vo qae celebraraa sob a firaa Aotooio Jae Mata
4C, eaaoapatal da ll5:Me*30 pan o eos
aasrejo de abrin de chapeca de todas as oajafa-
Ojsdaa oa fabrica A roa do Vsacoode da Goraana
n. 147 e depoaia A vea de> Bease ds Victoria na.
34 e 38.AreeJn-a as toras da tai.
. De Albta Potaseadee 4 C, are QM a tala
o ctasete do ii el i di de de eapital o
aa taraos do arl 318 do cdigo c
Asevedo o Caeteno Joe Ooaealvae da Foata, esaa
e asettal de 8:000*, p re o c lenasarca de assassa
de estiva asta pnce a. roa Juarqaae de Caioaa
a. 8.Saja registrada.
De Aaerieo Ptaaaeta da Oaaaa, ala etdade da
Beada, pan qa ae rsetetn s i
de eootrseio as atieade ea
celebrara com Roaio Ppelo
oh a firrsa de Aaevao Pe*toaste de Oeaa A O,
asa o npitsl e faodo ea cuisateaifiti de %a4Ae,
perae eootinaaclo do eommereia de drogase aea-
a:palacio de prodactoa cfaiaeieee e naeeas efdade
>a Becada, ras k Varaaie m, 48. Aresve-sr,
depoia de aatiafeito o sella oouapatenta.
De Prente Viaoea a C, pan ese a Mpetas
a seoasaelo de ac asiairo daseerbanle Bnaeaiae
Pedr de Miraoda.Begistn-a
De Bsreoa Bseaa A C, pea sen a registre
a noaaacin a sea eaiaeire Javiaan> Goaae da
Silva a ae dt baixa na da. sos ax-caizairo riaiaa-
tiano P. da Silva Carralbo.Na farsea reejeiiride.
Nada mcia ba vendo a daeasaasr, o liba. Br.
eoaaa-adador proa idete eaeactse a se aseo Aa 11
aatss ds aaabl.
IlDlCiCOES OTIS
esles*
Dr. Lobo Moteo*,, de aoka de aaa
ao Bia de Janeiro, ODataa ae
teto do esa erodaalo. Cmelati dea
2 hora da meabi. Eapeoialdadea
.perafjiJc'i, Ptwto e molestias da seahoraj e
loa de GHoria n. 39. .
Dr. JttrrMo tampaio di coosaltas de
meia>'rtia
a nt<
a S borse ao 1.* aaar da
Barate da.
nu Seto
^Bbna, n. 61.
de Setombro n. 34, co-
SsasdAde
/asas feaea a tata eMasta-
Estrada de Perra do Rccife Ca-
nard
asa a da itaeeio. Q jajeobri^ dj^ctar data airada de forra
E' ate e vaieaeoira doatrtaa eoastitaeioael, el tari eoeaccicsato do absala o ea qa rali a 2*
ea Baa bsmosas o eegetat. nasa .ata.,, ea -^^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ mhw# _
na eoostiteielo aoootada por Joe Cer-
tas Bodragsea :
Por ioaiatn aaer, prsrfa e. aiaereasaU,
s eossotaieso s eireito da caisear cesta
legialstiva Per tanto, asedo a Coati
taloia da qae pertesce a Csown Temporaria a 0 o."^"^ bsJhaT a*da "de
doavtl reeidia aa Vietarta, atoado ji o trafago
Morando otA Ceecevel, velo agora paaaar a lee
ta a'oa dos beirroe do ece, detabao aanfeala
o earrios seb m- diraeole a neahaaoio.
Coa qesa a atenderlo a. eagabeiroi mi-
deetce qeeado aoossr atasms ddvids de servico ?
Pacaa a vtageea aU o Recale, alo
laiaieaava aobre iapoatas, recraiaasaataa, o
de aova d vnatia, qaer expriair qse t aUi so-
dardo kr.coaaeeo as leit refafi'esa d tasa oi>jecio4.
Has ae diga esa asa astea la asabiao o
Besada de, ooa tersas de art. 16 110* da coat-
tsiola, esoperar pan fizar Aa aeipaeea pehaiae a
i apartar s caatriesicAa directa; por qeeate asa
coopera fio ae taa cBaativa, ea raUalo aa iotpa
toa, ea aaao da eaadsi As leas siiaiaiat as Ga-
aara dos Papte da.
O apa toraalaaota eootataasa a Basado 4 o
dasete de iniciar diaeaaslo, ae doiiaraoao aubra
resela a extioeclo de rapetas.
Deael, asado a resolacOfS saete iatpostos to-
aada aaa lea de evesaeseo, e seedo estas asmara
as Camera doa Depatadoa, de amonta
Ma artiga aaoetiloeiaioa citadla; 4
claro qae, eooao afinaaaoi, ae Besado aade ae res,
aaaa as roota raza asta aitsatn de iaspeeto de
esportelo do asease, aa 1888. posa reala da qae
oeds ae baria iaicasa 4 rapeta m Oasals Tem-
porario.
K', pota, evidsato qse ee aaa osatate estaaesde
ta'parte as e'gsem, eea diaUte ala toi noeeo,
aaa asea de asna eea raes ese a aaaaa a
projacto decretaado a iiHaaali de apasto alfa
dido, podara ser aposentado, ieiforeatoaaote,
ta Comer da Depoteda a ae Saseda, s, igssl-
mate, tanto ata eaas aqeeUs podeata vegeBal o. .
O 8aatJlV>dta, 4 eerta, reeasir o impateaa
assto de emenda as suba tea aimjiateats do orea
acato, ealvo A femara o direito de abrir eoaflajss
pan ser soteieo aa toemos de art. 61 da CoaTati-
taieao; aBa alo pasta, alo pode, ose andar, eoa
notar o arL 36 | 1j do asea saeta polieo, a-
tegoir tu crear ia| estos, qaieaqssr esa Ba a-
jaa, da aotma forma oso alo pode, sem podad
ea tormos da |g 1* e 3. Aaa artigo, erar
extisgeir o roeratiasata. ana aeecae aova dv-
aataa, ao'esse de eatraeoio de mpenate.
A exti acoto do irsssata de exportaclo aobre o
eesaoar foi iaietada, asase ed asesa a eavtaeee, a
Camera da Depejtadoe; e pan isa eoeeorra a-
psrialmcsta a eVataeae peroaabocaos, em -qa
pesa aeotwsaa.
Qaato ao qee disse a aaaasasa, re*piaaaeo a ta i
Uiga, rstatlvaaasaa a taapoeto de es
sobra msoblelama, anata oaaie
ta, por ose a lettrs do diapcilivo de a. 10, ar
de lei n. 8348 i* 'JO a Catabro iodo reep ele la*-
yiaterladmeeu.
Da eea itiapiaitira, sao ra|s>uaasiaiui:
aoaartortasae: 1 >. A n ntar ou
dirvitoa de rspediral a Mesases o epesataee
iaap^rud.a q forra des ti antas A prmeira la
tUaefeode fabnea de esalqacr natureaa, coa ai
limitaco-a jseogir
pirnaa pro ar,
avsteae aegaide pele cacto ds dita
Evite, Br. eogeeasiro director, esta.sacaeaala,
eaaeas aa nseaprimsstia da {eea datero aqaeUe
qa ta stagelar eemprebeaeiotaa asiles,
a i' .
\ Ex. Sr. presidente da pro-
vincia
ais
Da
ate ea trsbsibsdor
da liaapeea
jattasits
pebUa a ornea tal peco a Y. Bxc,
qae A, qa tome es ceadtaeii afia de qne aje
poste aa eieaotn otloio de T. Bxe. datado da
15 do roftsesa, oade ordesea a.Camera Maaiaipel
i trasportar a verbacoaesrto da prodiospara
a de (asesa, eesio e arborieacA da cidaie, o
erodio a 1 300*000 para ealdar a reepoetira da
pea, corraspaedante a esamle fioxnceiro de
1856 a 1887 esa liqaldaoio, anforaa a .cha ce-
criato oo expediente da cmara ao Joros
piacaa ds 88 de atrae es s. 814, ama ve:
rabeJhedorae da Hapea
filboaqa
A Pro-
qaa oa
dificoldadee pan
pi de adadaa a asna
' peeirei Esas. Br. ose at agora oso ee teos
podido paga o atea (da 9e4emhro a am e meai
compasaaira que epasa ganbamos 10 testos
diaria !
l poeso aleada amalante joge, ama, ves
qae ha dtabtra no ofre maaieia1 porem teda
ato creio qa 4 Tito a prooendor rtagoelta
cmara ato a taa tersado asa verdadeiro peree-
goidor a bameeidade eppoado -a a qaalqaer pe-
gamulii i mtacravem esa nocas ciraosartaaeiea:
H na al i coa asa gaatiielaiiij do astaaaraoasgem,
alaba rlabaira 11..
Entretanto Exm. Sr. o diga eoeanuacarip da
hmpess publica eoaata-aoe qae tea feito todo p?a-
sivel pera aaa por esa^die, aerea) o Sr. eoaaisaa
rie"se polica aarhaossado com iaa forma de;ir a
eeastoVo ssapaefraee atoada (qa nfea nao tema
du-eitoJcoosa aenhnaa porqosnlosoaaoe eleitorea,
a peaes, que alea aadea eoa Br. Paulino como
eorreligario, e aea anaigoa poteatedos todo dis-
peags eaea Ibe oppor sean eiqcr esqaento no
ssssata.
Baife, 81 de Catabro de 1887.
Antonio TeOet de A.
As< vt^ij Kaacim-ot >.
fareal feaaoel atoossivaa Pereir
Jaiaaprotatava
oa. Sraa :
de SeritibJem.
Baroasa da Maveaoe.
BaBecaadeNaBareib.
D. Mora da Corma Bes.
D. Ilarres Guileeraia Peraandea B.balro.
D. Mata de Mallo Tsmaia Bocha
D Badila da Coata C.rvalbe.
D. /ootqoios Vietorta Bimoa Coaasho.
U. Bananas da Canos M.g.ihiee Oliveire.
D. Adela.de Zuleara se Mera Behsr.
_ _. Jeixea por devoclo
Oe Olma. Bes:
MaaoalJaqaim da Daata CarvaHn.
Ad IpbjHaacabacb.
ba Pornandes da Silva Mana.
Fraaieeo Ploro Leal.
AataiodeeSTair..
Aataa io Daarte Carneiro Visnns.
Fraociea Aatcsso Carreta Carosa.-
Gcasostl Domingo Al vea Mtheoa.
Aaeaaio Aagoata Pereira da Siles.
Antonio Nunca Pctroira Coierbra.
Juiaas por devoeAp
As Bisas. Bree:
D Aaa Barsa de Amorto.
Vieretidna do "Li vrsmonto.
Viaoobdaaa da Sirva L^yo.
Bsromraaej Agsaa-Bellaa.
D- Mora Josquioa Prrreira Goma.
D. Amelia Per reir Barthalo.
1> Joaqun SiaSee Ba-bita.
0*^CsrdoaodaCnaMaequita. '
O-aae B>drigj-s P.nhsiro.
D. alaire Dhs Perosodee Sane.
Eeeri.io por elmcao
O Illa. 8r. Joio.de Caoba Miralblea Jaoior .
E-icrivi soreisioso .
A Base Sra. D. Amelia L;al Temporal.
aSaorivles por devoclo
Os Illas., boa:
lienrsui da Caoba Porto.
Alberto Das Fernaadee.
Joaqsia Jos da Ajaorim.
Joaqaisi Ferceira da Caoba.
Aaseaio L-pes Braga.
Joa Prudeneio doa 8anJoa.
Bscnvis por (Uvoeio
As-xmaa. Seas. :
D. PbU.mena Lijo de Amorim.
D. Mera Petrose dsoMva Letie.
D. Julia te Silva Lote.
0. Anglica Mata.
D. Msrgarida Perrcira Marques.
D. Mosimians de UUveire Santos.
Procura lor aeesl
Olllm. Sr. coanentador Joa Leopoldo Bourg ard.
Theeoaroiro
0 Illm. Sr. Mno.i Moreire de Soasa.
Ad|oulos ds Uaeaooreiro
TOa Jasas. Sra.:
1 Msnoel Morein Campos Jasior.
2* Affbate Oliaers.
3o Jos Antonio do Couto Minada.
4* Jos Pedro das Xeres. ,
5 Jos Miguel dos Santos,
rja Maralino Bato Joa de Soasa.
Procuradoras
Gsrisas. Sra.:
Semiio Carlos da Silva,
JasA Antonio Pereira. .
Joaquim Maia Sobrieha.
eJtrado da Costa e Silva.
Joto da Coata Pereira.
Bernardiao Mala.
Alfredo Gomes Leal.
Ptsdsrico Antonio' aa Coila.
Boroaaldo da SU re Brga.
Jlo Miguel dua Santos,
l^castogos asmaos! jseartsee.
Antonio Baptiata de Anejo Bobrioho.
Jas Antonio (ios Santos.
Leonardo Antonia da Sil ve
Msnoel j aquim da Pastos Guiaurree..
Meeoel Joe Vieira.
Frederiee de Silva-Magsihiea.
Joio Nepomaeeno Coelho ds Si'~
Jio Gcescode Ulieeue.
Josqeia (lasdee.Vslecta.
Jlo Martina da Silva.
"Venancio Bozas.
Deodate Goaoalva Terree.
Jle Naoee Ferrara Coimbrs.
Tibarcio Adelina de Olireira.
Aagoato Medaireo. t ,,
Antonio Morer Pinto.
Joa Aatooio Merira Jnior.
Freanesia de 8. Prei Pedro Goaoalva do Re-
cale, 8 de Desamore de 186U
O vigario,
~JoZo Anguila do Nascuntno Pereira.
asida .a doatioir xmiJfaattc -
gel; msa sgore, quando te pode upaabar
um d'ella, guarda ao come ame-reliquia.
Oa pouoa ^ne oscaparam eio pedirlos em-
prestado para lar,o a meu tenho-o em-
prestado e diatanoia do seis milha vol-
ts do no88o diarioto*. Tem vindo gente de
daaeaeis milha datantes d'aqai a pedir me
qae Ihes compre a medicina pare elles, isto
por aberem que foi ella qae me ourou e
por se qrtererem afirmar de que comprara
o artigo yerdaderro. Jaria Hiaj
Acba ae i venda em tolas as boticas
e lajas ds mediana od toda a parta do
muodo, o'om osa da propietarios, A. J.
Whiti, Limited, Londres.
Depositarios na provincia de Pe mam bu-
co por ataca Jo : Francisco M. da Silva
& C. e Faria Sobriuho A C., na cidadh de i
Pe mam buco. r
Vendedores par retalbo. na cidde de |
Peroaabaao, Bartholomeu 4 C-, i. C.
Levy 4-J.j A. M. Veras & C-, Rouqua-
rol Frres e T. S. Biiae; em Palm res, Ai
C. d'Aguiar ; e em 8. JjRo da Igreja Ha-
r, J. A. da Cata e Silva.
Frabalho arlsrtioo
Acha-se entr coa, de paaaagem para o sal, aa
dos artst3 mais importintii de Paria, em obrag
de cystal; propSi-ze a pxcos a-ua trabalhos
parante oa madores e curiosos desta capitel, f.
sendo sabir de seas mos, d > cryetal broto, obraa
do roma, apurado gesto e de cades*; trabalho
ennoao c que o artista fas pemntc o espectador em
i.lguna minutos.
Fuoccrona ra da Imperatriz ti. 6 das 5 horaa
da tarde em diant.
Eatradas600ris.
^


Cognac Brazilei o
Fabrioado por A. M. Vsra & G. com
todas as regras. preseriptas pela soieocia,
e de parea e sabir identicoa ao coga ic
strHngeiro. O Cognac Braaileiro urna
ercellente bebida, o raalbor neotar q>w
s ple conbecer.
Acba aa na fabrica o em todos os bo-
tis, r.'Blsurants, caf*, buhara e, vendas
deata cidade. o
Ido experimental-o I
MEDICO HOMEOPATKA
I)r. -Balthazar da Silveira
Eapficiali dadeafebree, moleataa das
enanca, doa orgioa respira tirios "e das
ajastaoMaj,
Preata-se a qaalqaer chamado
fora da capital.
(
para
ATO
Todoa oa chamad aa deven ser dirig
doe i pharmacia do Dr. Sabino, A roa da
Bario da Victoria n. 43, onde ae indicar
eoa residencia.
.
Dr. onwi isita
&
, Silva.Rila tf arla ef ttilna
Cesarlo Ventara maite agradece aoa Moa boa a
comadrea oa Illas, iva. Isidoro Pinto de Lomos,
Antonio da Croa Uiboiro^ ana Ecoes. comadre D.
Leooor Porto, peta maneira com qae oancirreram
para o eaterro daquelta fioada, que apenas foi co-
madre da qoem este subeerave, bem aatim ao
Brd. Padre Batas, actual vigstio interino da fire-
aesia de Afogados, bem aaaim ao Sr. Fulgencio
os Joaquim Cavaloaote proprietario da casa em
qa resine qoem este agradece.
tssBBBaasBasaBBaB-zeeia^
Dr. Mello Gomes
MEDICO PAftTEIBO
11 Brs LarAa ta H4>aarl<
Lili UVlIfUULIU AIV1IU
MEDICO
Tem o bou eeeriptorio 1 ra Duque de Cexias
S. 74, da 12 Aa 2 boraa da tarde, e desta hora
ea diante em eoa residencia A roa .da Santa
Cras n. 1.
Especialidadesnoesrtia de aeuhorag e crian-
eaa.Tolephaae a. 32S
Mm i m
^ PBOFESSOB
Ingles, Piano, Canto.
' Ra do Prpgreiso n. 23
* =:=Si
i CUI.\ICA MDDICO CIRlIttlC 1 1
1 Df. Barros Carneiro
RDA DQOE DE CSXIS 'o 88
Io ANDAR
Consulta tmente na tareas, quintos
e sabbaios
Da 1 hora a i da tarde.
Chamados por esorjpto.
Teleplaone IOS
Poco 1!
Mr. & Irs. Lowe
\t heme
4th & 5* Ina'.
. Nov. 1887.
Otac/Jr-
Dr. Coelho le
Participa a aeuB clieot 's e amigos que
tem seu consultorio.na rus -Deque da Ce-
xias n. 57 Io andar, onde ser encontrado
de 12 s 3 da tardo todos os das e
reside -provisoriamente na ra do Hospital
Portuguezo. 14.

-
I
>-n951
AUVOisiDOS
li
Oa bscharele BnaNe asolea
E
Silva Brasileiro
aceitara aaaa civeia, commerciaea e
orphaaaloricas
A
CIDADE DO UMOEIRO
onde reside nt

Cliniea nedico elmrgla
DO
Dr, Alfredo Gaspar
EspecialidadePartos, molestias de eenhoraa e
criancas. -
ResidenciaBoa da Imperatris n. 4, 2. andar
Tetepona a. 126.
Emulsao de iLiatimaii
& Kemp
A Emols) 1;' )!;> d> figado de baxe-
Ibo com os hipophospbitos de cal, soda e
potaasa, preparada pela acreditada casa
de Lanman & Kemp de Nova Yorb,
melhor, a mais perfeita, e a mais efficaz e
agradavel que ai agora ae tem offerecido
ao publico.
E' um regenerador poderoso das consti-
tuigoes debis e um remedio certa paca
todas as afiracedes do paito, da garganta o
dos pulmoes.
Use-se q a Emulsao de Lanman ft
Kemp nao con f and indo-a com as outras.
Vende-se em todas as drogarias e phar-
acias.
;
'
'
Leonor Porto
Ba o Imperador a.
Primeiro andar
45
aa
ser
Oade tem coocal torio e residencia, e pele
procurado a qasignar hora do dta e da norte.
Eipecialidade : febree, molestias da eenhoraa e
do nnlmao, syphilis e eatrsrtamentoe de arothra.
Oooaaltaa: 10 ao meto die.
Teleplwift "374
Bleles.
DOS DEVOTO QUE TBCaT. DK FC8TEJAB KOS-
fA aHR)BA OA OOCE1CAO DO. AtOO BO
AJTSO DK 1887
Jais por eseielo
film. Sr. Jle Baptiata Pereira de Sena.
Jausa per eieieso
A Exma. Sra. D. Aacua do Csrvalr Reia.
. Jsapsrsstso
OZBsv Sr. evamcodadar Lals Aatooio de Si-
qseWSt
Jaisa pevsetaa
A Basa. Sra. O. Mora fasta da One Nora.
Jaisa prttectorae
Os Illear. 8rs
Aaiouio Q-oastseSsass A sea di.
Francisco ssaoosi da tul va.
JcAo Joa Redrigsrt Mease.
Aatco'O Francisco Carga.
Caoael Joe4 O jara Lea.
Pmneieeo Jos da Pesas flahasilM
Joe da Silva Bodrigsa.
ee Artoje
I na Ht.ls.er el Ametra
Porto da aldea de Zilhngderf, na Aus-
tria Baixa, vive Mara Haati orna mulher
intelligente e tadastrosa, coja historia de
aoffrimento pbyaico o ulterior alivio, conta-
da por ella em peaes, A de interesse s
muiberes. Ea era em pregada, dia ella, as
lides de urna lavora. Trabalho ezceaairo
dsu origom a dora de oabeca acompanba
das da detmaiore romitos, at que por ai-
timo alo poda rotor no eatomago alimento
ou bebida. Vi me na necessidade do ficar
do cama por algsrsaa es manas. Achaodo-
me os DQtMO aassbor com fdesvsaecoe
aooego, traJei de ms dedicar ao trabalho,
porm ado fui atacada por ama dijr no
lado, a qual qjpntro do poooo tempo pareca
qaa se espalhava por todo e roen carpo e
palpitara em todos os membrps. A isto a-
guiose ama toae e falta de respiraclo at
qae por uta nio podia cozer, tire portan-
to de pela aegnoda vea me retirar 4 oama
e segundo julgu i, pela ultima re. As pes-
aoas de miaba amizade disseram-me qae a
minba ves se ata va aproximando e qae ea
alo varis mdAo al a epoebs de as arvo-
rea se rerestirem outra vea de verde. Por
eaa occasiSo acontecen qae am da fblhe-
toa da MU S^igi-l ioe veto s mfta, Li-o
e minba cartf mli comprou-m ama gar-
rafa do xarope curativo da MJi Seigel qae
tomei de aocordo com 8 prescripyao, e
mal tiaha acabada de tomar ama garrafa
quando comerei a sentir ms melhor. A
minba altima doenca principiou em 3 de
Junbo de 1883 e continuou at o dia 9. de
Agosto, dia em qae oomecei a tomar o xa-
rope. Cedo oomecei a trabalhar am pouco.
A tono abandonoa-me, e nio experimeo-
tei mais difficuldada.ua reapir*cao. Acho-j
rae agora compleUmente curada. E abi
quam Cala s;u 1 Nao tenbo expretiS;s ba
tantea para mostrar a miha gretidlo ao
xarope curativo da MU Siig-1. Dero
aqui diaer agora' que os doutorea do nos-
lo di ttricto matidaram diatribuir ennuncia
preveninlo o contra esta medie
1iZ!LiJ,t Q'l 10 ] '' 'i|',!'7 6 L'

Continos a exeootar a anua difficeis
agarina rseebida de Londres, Paria
Iseboa e Rio de Janeiro.
Prima em perfeielede costura, em bre -
vidade, modicidada em precos e fino
gato.
xrs
Consultorio medico-
cirurgico
O Dr. Castro Jess, eontaado mais de 13 a nao
de aecrspuloea obeervacao, reabre consultorio osas
te eaosoe, A ra do Boaa Josa (astiga da Croi
a. 23, i> andar.
Horaa ele consultas
De dia : daal a 2 da tr Je.
De noite : oes 7 As 8.
as dentis horas da noite ser encontrado nc
riti A taveaaa doe Bemedioe a. 7,* pr;m :ico por-
to A osrraerda, alm !o portao de Dr. Coame.
----------------- a>
Dr. Siraes Barbosa
Clnica do Dr. Sim3s Barbosa, Espe-
cialidades : partos, molestias* de senhora
e de criancaa.
Conaraltorio ra do Margues de 01 in-
da n. 64 consultas de 1 s 3 hora da
tarde. -
Residencia ra da Soledade n. 78.
iM-.obone n. 213.
Sempre l>oas resultados (i
A maior parte dos remedios que bojo
existen! venda, destinados a cembater aa
enfermidades ds peito e vias respiratorias,
alm de um goato mais oo mona repug-
nante, conten urna grande quantidalo de
opio oom quaoio aojara, muitos deUea,
calmantes netavea, t n o grande incon-
veniente de excitar o temperamento e "pro-
vocar prisSes de ventre muito rebeldes,
qae sempre prodor.era reaocao sobre o es-
tomago, cerebro e intestinos.
O Pkitoral de Cambaba', ramease aba-
je reconhecidaniente tffi:az, longe de cau-
sar esses iajonvenientes, devido sua
ooffiasiva preparacao, aprsenla a vanta-
gem de'ter am gasto agrsdabilissimo,
que o torera prercrido pelas senhoras, oriaa-
yaa e todas a pessoas do paladar dunadav '
O Peitoiul de CazUUBs' sem dui-
da, o remedio que mais aonvm s cran-
ca aoommettidas de coqueluche ou toase
nervosa, astbina, catharros pulmonares,
muquidlo, dores de garganta, etc. A~Bo>
cao deate medicamento, ando sobra as vis*
respiratorias, como se prora com attesta-
dos medios, facilita a apectorscSo, cu-
rando, no geral, prompta e radicalmente.
f reservativo da erjsipaOealisia
!
Dr. Brrelo Saaseeio, medico oca-
lista, ex-ebefe de elieics do Dr. de
Wecker, di consol tas de roen da as
8 Kara da tarde, a 1.* andar da eaa
n. 51 4 roa do Bario da Victoria, ex-
oceto nos domingos e das santificados.
. Beaidencia ra Seto de Setesabro n.
84. Entrada pela roa da Saudade n. 25.
Ms* -^ .-. ~--~.-~^. A*S
Cliniea do Dr. Silva Ferrara
Especialidades: molestiaa de Seahons e de
pee.
Consultas de 1 ii 3 horas.
Boa da Cadeia n. 69.
BeaideaeiaBoa do Conde ds Ba-Vista 84 I
Tolephoae n. 41
r
; i
IGArtlSSIJ'
Dr. Paes Barreto
PBOMOTOB PUBLICO
E
Sfcxr:
Advogado
pelo
r. aloaaoel de sUejaeirs Cavelcante
- O Io pan corar a eryaipela e impedir sea reap-
parecimeoto, corar rneumatiemo do peito e a va-
rila oa bexigas.
O 2* para taita da menstruaco, a sabida da
secondioaa, fixer apparecer aecreco de. leite'e lo-
cbioe supprimidoj. *
Estes remedios encontrara-a em frescos da
quatro grsmmas, acompanhados p;r prospecta e
oom a rubrica manascripta do autor.
Deposito nico
Praga do Conde d'Eu n. 22, pharmacia de
Bibeiro & C., sucoessor
Dr. Lopes Bessoa
Medico e operador
ResidenciaRa Larga do Roano n.
38 V andar.
Consultorio Ra do Bom Jess n. 37
1* andar.
ConsultasDas 12 s 3 horas da tar-
de.
Chamados-A qaalqaer hora.
EDITAES
O administrador ds Recebedorie Provincial
em obediencia A lei n.-1,884 e de accordo eom e
decisso do Illm. Sr. Dr. inspector do Thesouro da
15 do correte, fu pub-ico a qoem intereaear
posas qae no preso de SO das ateia contados de 2
de Novembro prximo dar-M-ba priacipe nesta
rep*rticio i cobranca, livre de malta, dos se-
gointes impoatoa relativos ao 3- semestre addicio-
nodo ao exercicio de 1886 -87 ;
3 "o aobre o gvrode caaa eommerciiej a reta-
fho:
10 {o sobre estubelecimentos tora da cidsde.
12 ,o sobre escriptorios de ndvogados, solicita-
dores, car torios e consultorios mdicos.
SO (. sobre oatabelecimentos da culada.
200Ju00 por peasoa qae empregar npitaea esa
deacontos de kttraa.
1:0004000 per casa de garanta de biihetci de
loteras oa fracees deatai.
80ris por litro da agurdente oa alcool qaer
Ka, qaer trauforn-ado en licor, qae for reta*
lo em qual qaer parte c*a provincia.
51, 101 o-20*000 applicadae coaranh^a de
bombeiroa e eobisbdoa da etlabeirauaantoa coa-
meretas oo iadatlrai'exiteotrs r,as cinco fregae-
tu da cidade do Recite.
2A&0 par tone'a a de alvarengav < a-^a etc.
Becebv'dors Provincial de Peroa-nbaeo, 25 de
Oatabro ds 1887.
P ancuco Amyn'ai deCa-ra^o McuraPenMibui
* Feilos i Faienia
nacional
B.erlvAa Berrea
te o Sr. De* j i ebatitet* da* fe :ji dt
fax-a la Liedotpba Hiebello Carreta 4* \reajo,
,.dr en pr*oe pabllce na dia It da viada*
T*Srivrhm^ *- uhA. ..la,
-Uoj d uiiwcit, o b 'ni i gi'atM :
]1 u- cerra* de tijo'o **' coa ai olari*
rataataei) mow, telo *ee raiaa, etU to
nVree* tot%iro de atriab*, ao lagar do* Cxiose,
raa-sea* 4a Bo*-Viat*, p-r**a*oto a Jos de
Mis Saeta, hJj> '" b.rlabea, avalad
"fSi'u^ea da til Ja 0*1, *** '*,
aita 4 re* do Gtrvseio Pire* o, 73 p*rtaa**ale a
O danai atil d Urreoj de a triaba a. 9, *tt>
v.-.--.- .. parta >**U aoi birdeire da
Ei. de *** da Ora. Ribeiro. avallado per
MJOO). T*io* oebaa .Ao veeljdoi para pa-
jaJTu de fase.* 'trHST
r**, 99 da Oata re da 1887 ^^^
O solicitado* da Fassad* Nact.ual,
L-ais Usen* 1* Batelba.
tlLARACOES
iifrPij In Tfjiaipl ti
FilHlllH '
Di orden dilUai 8r. praeideaN ewvid a ti-
dal aa *> >2;oa a t >a? Aricare ai no damiago 6
di eorraet\ 4 10 bort* 1* niahl, na t le da *o
eielad-, ira* 4H.rUa a 4'. 2 anitr, eatrade.
>** bese, alai de aat attanSi gal reeolvar-
ai ntterie argaat*.
Siiretaeta do Mite P.a in Tro^rripS. dn
Peratabasa, t 4a Nar-unira de 1337.
0 1 'McraUio atera?,
CaoaUaoio Carvxlh.
Thesoiiro Proriicial
Dj oraai 4o Illm. 8r. Dr.ioapaetOT eeete te-
partici*, t*;o publico qu o da 7 4o carreati
m.t paga a elaaie ds^o****orajj 4a 2 estrn-
ela eorrespondeato ao m:x da HUembra proxia)
^Saadorie do Theaaoro Prorneial da Peraen-
kiea/an 6 4a Nombro de 1887.
Slrioo Antonio Radrigse*.
Bi
IKWIVDIK
Das U-us a parochu do Reeife
P Jo presente convido a qmlqner reverenda 8r.
aaaaiilnlii m qaeir* caUb.-ar mssas na Igreja
aaatria da Reeife, can a prtala do coito, ae, na
aaganda-teira 7 da carrete asa- Rieife, 8 de
Neveahro 4a 1887.
O theroureiro,
Faattino Jo. la Fooseca.
Alliaafa
Da orden do pr^t Jeot > deit aoei -dada foo
pelo presente, e matar a todo* o aociot, irae ao
da 7 di correte tari ao lagar do eoiluiae, ia 4
ajaraa da tarde, eaato de fiaanc; *.
Becife, 8 da N.reabra-de 1887.
QeecreUria,
Jo Joaqitim Dio do Bajo Jnior. f
COHMERCIO
TKI.F.HiMTI \S
Strvifo da Agenda Hanoi
UVERPOOL, 4 de HoTombra..
ASSCR errael- Irair.
ale Peraaaibara au taadc 4
1 p>e>r tal
ALGODO. Traaaarcro malarr.
#478 alo Perauuaalwcw veaale-a*
i 6 *. aiar libra.
Veada* ala alia IOiAOO fardo*.
HKW-YORK, 4 da NoTrabro. .
ASUCAB: Mercad*) leaiaaJa.
FAIR BEPINIXG ala PeraiBaar*
m9-m 6 l/i eesja. per llaa-a.
Agencia Harta filial era Pernaaabaao,
b de Noveobro do 1887.
! oaivierrial
JOTaVO OmCUM OA JOJJTA D04 COK-
RaarV. 5 da ^i nal r* dt 1881
ApoGee* proriaaaaa da 7 0,0, ralee 4e 1.0004000
a 1:017*300.
Uum aubra Uodrca, 90 dtr. 38 7/8.4. por 14,
Csabio *obre o f orto i riata, 184 0/0 e praaia,
de banco.
Na aoraaa bolaa
provin*iae.
o ^rerdv'Bte,
Aotoro Leonardo Sodrrvea.
a aocretano,
Edoardo Dnbeex.
10 apalk
tTlaroio baacarl*
5 db aorajiaao tm 1387
f-AQA O RECIPE
A laxa oeaeaJ fai inda b je 22 7/8 d: *obre
Leadret, aua **a tomadare*.
O papel particular f .i panado a 23 d.
II ora paaeo aoriacata, conoaaodo o aerea-
de irme esa teadaoci* pira alta.
PRAGA IA) B10 a. JAXEISO
Mercado moito ftrae^ *em alfvacao na Uxa.
4* tabellaa exporta* airen Cara eaU* :
Ue Iaranucioaax :
*V*V* vidm
Uaatrea
Pana. .
asss
fiaaei;
Porta.
de Perta-
22 7/8
415
516
M
I*1-
New-Yerk
Do
212 5,*
411
41
34
MJ
Baai :
W*V 4aiXa
Pa
Italia.
r-tork
j;7b
41
215/8
419
419
aso
234
24200
SOdAs 4 rae
, e Pto .
^teipae* a4a dea de Par*
415
132
xe*
412
41
22
Colar aje aaMrar
U 5 n oTasio se 1
\Ctmmial 4
I o agrn
Recife Drainage
A nciaaai* tas per ceaaeiaeel*
do* nteraaidoa, que collocou rao oee da Oatubro
roiimo lado, o appervlao abaiso declarado :
Boe-Viata
Sea do Haapieia a. 14 .pparelh) n. 10,965,
Reeifc, 4 de Koraabro 4e 1887.
J. F. blatkiatib,
' _________________Qeweta.___________
(cairarla Chrieplai e
f ariepIralaMOM* eaareMta 4a
Cara* Reelfe
Pur ordaa da jal* pravedor eoorvdi ae* Br*.
eoratradea pare ooBpareearaa em ,no*> e n*i*to
rio daaiag. 6 4* aorraal* a* 9 hora* 4 aaaM
pare Aaaaabi'a Oeral doa erreo raaeewairlaeeea
a 4e regar o eeae de 18S7 a 1888. ala art. 88
4a eoaio eaoproaiis*.
Reeif', 4 de WoreaV* de 87.
Blor Maruaraao ljpf G !**>,
iawetarte.
Companhia de Bebe-
ribe
Aeaae4-e* aipiilaaeliilii* oa e*aatu
orgaaiiaeo aero aerrie) 4a ebaitaaJHe de-
ge* *te o tareaana, ai aa proaagoir eea ex
p*oea ealidade a a Tojrre. Ha ana **Ho eete totm-
peeai* aadari atoa enae oa tatigea eeeaaeaea-
toa de dariraao pare aa pasea* degea ati o ali
aba eaato aaaicip .1, e cal locar i o raspeeiiro
b/ilii>*seii* ae a>p*ralfaa medidj di q**otid*4e
daga* mmlh.
Otftreeira, areriae aa ae peWfee da qee ae ra
eid* da paenn d'*gea tm a ora *eeee, de
urdo eeaa o rognjaaeuto, dereadeo*
4o* pr*ria*ata iaserorerea aa
I
ao e*r-ri atera
4eOetibr<>del887.
Oeeihsno Meaedr,
Director gareete.
Iece.e,rii provincial
Belaele dea 4* redar ea dt da ala* de fregoesie de
8a* Vis** do **reicio da 1885 a 1886 qae dei-
xraa de pegar ao teapo oaaaataalM
3. B rj a. 14 B.lr>.o. Cro!.n* P.
Lsrra 844800
H-piciaa.65. Bario 4* Beafiea 984884
PrsoadoCiodad'Em. 32 Bario da
E*osda 1284550
(rioeeaa Isabel o. 1. Bario da 0>r*a-
a* .1124893
Itaperatri a. 31. Bario de Tacaraaa 184640
Dita n. 33. O aeeaa 13*776
Viseonde de Albuqnerqn* o. 68. O ae*-
Cinv
3 A
PoaU Velbs a. 28. Baronesa de
bri
Estrave Velb* da Magdelaee a
Beestinlo da C. Saattoa M ira
laparaa-fa a 8. Dr. Bruta Jea da
Cete
Cocee 4a Be Tata a. 17. O mecaa
JDita a. 19 A. Dr. Beoto Joee da Costa
Roapiei* a. 13. O aesaso
P*y**a*id o. 5. B.ato Manoel de Cu-
tro Amtral
Ssots Crea a. 72. B tntrdiao Praeeeli-
no de C.
E*tr*da de Jato de Barro* a 21. Be*
ih.lioa Correia de Asara e oatro*
Dita n. 1. Brutea de Alboqeerqa* Oa-
154450
844300
61*803
84/444
20*401
494442
154450
614801
614801
MVftl
MaacsTado porgada.
brata.
V
14400 a 14500
1*480 a 14560
14200 a 11400
\ C.iaca de elfed >
aa 5 ae aorrotaao aa 1887
Pela aeabi eiaaMa reed* algaras prqaraoa Io-
ta do de l. sbrte do aertia a 6*500 p*r 15 kilo* ;
ssj* tarda, porm, o* aoapradores oif reciam ...
4400.
airaaae a*
Entradla
a algee-ao
Da*
Baaeee
tU roso**...... 1 4 81 N jyj
Vapore*...... 1 i 31 31
Via-iarrea. de Careara . 1 81 6.917
As. rose....... 1 4 31 7.694
Va-ferre* de & Prsaaiaee . 1 81 66 541
Vw-fwrrea de Liaoaaro . t 11 60.009
.20 487
Ka Igeal aes de 188$ . ". 121.781
Differenc* par* aaia eea 1887
Ba4r*rl*
%****".....
Vaporea.....
Via-aarrea de Carear .
Aaaaaea.....
Via-tsnaa 4a 8. Praaaiaeo
V.a-ferrea de
Diae
41.701
Baeea*
Eaigaalaes 4*1884
Differsapa aera aaaae* aa 1187
atada*
de Carasr
AaAat*BeM
Vis-aarrea o* i. Fraae
Via arree de Xeeraette
Dial
XI 69 V
34.725
11.-08S
Baeaaa
Bateada*
Vki
Entrada*
4f>s#-e
44 3.'4
D.s* aaeeas
Bareacaa
Via frrea de Liaoeiro
24
8
2 4
2 o8
1.537
2.276
1806
617
?aaardte dotpaebad**
Vapor aaeJoael Jsgoanb.-., asbide beatetn, le-
tal para :
Natal: 1 csixa eaa raao e 1 dita aw calcado
Moeaoi: 1 ealse con feas.
Coari : 15 fardo* de xarqee.
Corregaraa direeata.
V.p.r iagtaa aQelarU, abiee haateaa, Ursa
par* :
Litarpaol : 2 100 saces coa I jodio 1 000
aaeeee eoa asaoeer aaererade.
Csarregaraa Joba 11. Boxwe.l.
*** drepaebada*
Lagar aeariaaaa RJaerd A. Baacbesa, aabiio
'ooiean, baee pera :
rVa-Yark : 10.027 aaeeo* esa aesaear aua-
cavada
Csrregaraa Uttty Potatar C.
Barea iagVst *?lbini, Mbfi boatea, Jetou
para :
aaeco* eoa aaacer ata-
-'-V
143
96
160
6
14064
531
. Ce rugara Layo de Filbo.
7 < 12
asacar I
Ateaol
Arree oca cs-
A-adae, f_^L^^H
Harracba (1
Cearoa
tirandea
sa arraanao as
L d e oatro*
!ad* m. 62. Candida Severioe da
Coateitto
S. B>rja o, 62. Csadido Joa* 4e Silr*
Doiaaraee (parre)
Pdte Veiba a 6. Candida Mrtir* da
Cada
dirgodalgrejsa. 5 A. Capella de Sae
to Aeuro da* Haliaas
leiperstri* a. 51 Cario* Martlaade Al
asida
Vtseoode de Oeraaoa n. 87. Carlota
Vir ira Bibatro
P ota Vetba a. 104.' Cafalia.a alerta
Ca.*e
Bicea Caciaba de* Preesrea a. 5. Ce-
as Mari* ds Coaeeeio
D w n. 7. A nial
Lai> C roado a 22. Catbarina Mara
da Paixio
Oerraaio Pire* a 42. Catbarina alaria
deSraMatta
OiU o. 71. A a ata* a oatroa
Coronel L*aenb e. 24. CeetlU Amela
da Caoba M aaia
Qiecdeio a 27 Clara Carolina da Pae-
Dtta a. 81. A
C Joo P. Vieire a 7. Cleaeetieo 4a
P. Tararea e entro*
8 Borj* a. 18 Oa aeaaea
Cade da Bo*-Vi*U a 112. O* aea-
Cooeeiio a 29. O*
0. Borj* a 20 O
Atalbo n.15. O* i
Uj > a. 49. Clotilde Igoea de 8ilta
B riti
Riachuelo a. 44. CoapeaaU de Bebe-
nbe.
Ea'rada d Jis de Barree e. 1 D.
Coapanbia da eitraes de trra do
Beeife ao l>aelro
Aarcra a. 6. Coade da Boa Viste
C d* Cano (p
OiU n. 43. A etiat (aria)
Viscoole d* Alboqaerquen.59. Cae*-
tane* Par ra ra Lia*
Surada de Lela do ftVgo a. Cons-
tarles Z farias de OUa-^|
L.ry.da igrejaa 7. A aaia (parte)
Lugo de Santo Amara n. 6 A. D-
aiio Lrpe* Porreirs Qaioasiia
Trareaaa de Joio de Barro* n. 10.
Dadderle Basilio dt* Cb*ga*
atiecboetoa. 9. Diooiaw DaaMoreira
Calb-a a. 1. Doa I ngoa Antonia Vil -
Loe
8. Borj* n. 57. O aeaao
P.o^reaao n. 2. Doaingoa Ignacio
Praga
Dita all.O aeaao
Ponte Velba o. 48. Edntrdo Col a-
bicr
Trareeee do Veta* a. 24. O meaao
Aorura n. 33. Eduardo C. da A*-'
aapci) (cnei.)
Principe n. 6 A. Eduardo Gregorio
O.nC'lrea (part-)
Pante Velbs u. 74. Elnrirgt Mara
Caeibo
Jocego n. 26. Eailia e Jgia filboi di
J i) B.ptitta do Moraea
Alrgria a. 22. Emilia- Hara da Al-
arde
Soledade n. 85. Eneli Pereir* da
Oa* (parte)
Caraael Liaenba a. 50. Eailiao* J--
27*113
404480
124J60
204644
284U9
74416
7*416
14*059
104968
104969
22*249
434262
83*413
?2<249
30*901
184540
224249
36*10-'
27*111
61*602
.0*401
9*888
103*005
17*14*
24*721
94838
14131
124360
9*888
21*933
144059
24*721
18*5*0
184640
124360
54562
15*473
11*128
224249
9*372
144832
13*631
(meia)
Trarrt.a do Q ; fjr. Ete70
Cara I can te de Alboquerqae.
Estrada de Joio de Barro* a.'36. Es-
aaeralda Beteabsaia P. Braga
ai\ Laaaobe a. 15. Etterio Ro-
dngsea Pootee (paaaoa a Franciaea
deC. A B- ndio)
Aurore a. 33. Eageeio Amone da
Silr* (aeis)
Soledad, a. 33. Eulalia Pereira da
Crea (parte)
Trsreeaa do Priesipe n. 1. Felicia
Mars da Concoioio
Dita n. 6 A A saesaa
Faudicio ii. 4. Falippe N.-ry Oaaeal-
re*T. Coate (aeia)
Trare*** do Ferreira n. 6. O roe*no
Dita a. 14- O ae*aa
Travesea de Oseta n. 1.0 encamo
Dito n. 8. O
Dita a. 6 O :
Dita a. 7. O
Dita o. 9. O
Dita a. 11. O
Dita a 30. 0 i
Dita n. 32 O
Dita a. 84. O
DiUn. 86. O
Diu n. 83. O
Travesea do Lias a. 6. O a?nu
Travesa lio O .nclre* o. 8. O *>emo
DiU a 16 Omeano
Dita a 1K O me*ma
Pnodicio n. 1. Oaesao
Capitio Aatoaio de Ltaa a. 9. O mecoo
Dita n. 11. O aciao
Coaqn u n. 7. reli*rd Mara da
Con cei^lo
Nyapba o. 20. A aaaa
PoeU Vulba n. 116. Flora Mara
i
Ponte Velba u. 127. Plorancio Joee de
Aaevedo Bsato* (4,2>
Coronel Liaeobt o. 8. Praacelina C.
LedArica Basto* (parte;
Lu* do Bago n. 40 F. Praacelina Ma-
ra doe Sent*
Saergo a 40. Frenealina .Sabina do
Monte
Diu o. 42. A areae
Dita a. lti -Francitee Adelaida Go-
me* (t|2)
Ponte Velba a. 34. E/anciic* Oailner-
moa de Sonsa Aonea e oatroa
Dita a. 102. A aeama
Soeeg* n. 15. FraneUea Joaqun* de
Jetea
Dita o. 17. a carena
Broco da Attracvio n.. 1. Prncfca
alaria da Coaceicio Wanierley
Progreeeo a. 14 Franciaco Airea Mar-
tin Jnior
Cande de Boa-Viata n. 32. O acamo
Dita o. 63. O neeno
DiU d. 70. 0 aesno
Dita -a. 80 O neeno
Dita n. 82. O B'mdo
Dita n. 92. O neeno
DiU n. 94. Onetmo
Dita n. 93. O acuno
Dita a 98 0 neeno
Dita n. 73 O acsao
Dilsn. 79. 0 acamo
Nympbia a. 2. O mesmo
Largo da igreU o. 7. Fraieito An-
tones da OliVfii (parte)
9*8S8
8*652!
12*360
12*160
18*516
15*450
10*681
9*888
8*652
12*360
124360
16*068
12*360
124340
134860
12*860
124360
124*60
84652
7*416
144832
144882
17*304
164063
13*596
94270
9*270
24*721
22*247
20*601
184540
184540
34*300
10*300
84666
304901
174068
174058
94388
844300
244721
84662
.84652
174304
88*9%
3 *0I
304901
614303
.12*249
35*96
41*202
61*103
24*7 il
27*193
30*9=11
37*i 81
27*193
2*620
9
Firinha de asadioc* (litro) .
f olbe de jabaraady (kilo) .
tieaebre (litro) ....
Mol (litro) .
M.ltu (kilo).....
rboadof aeaaurello (destej
30
4 0
200
40
46
10)1000
Naelae A arga
Barca ascioarl i/ario Asosliaa, pera o Rio Gran
de do SoL
Barca aacioaal Afjr'.aAo XI, pea L>*boe.
tiar; iagles* Caarify, para EtUdo* Uoida*.
Barca inglesa 4ut Bard, pv EaUdo* Uoklj*.
Brc* aaraegaeas* Jorea, para E.Udoe-Uuid.i.
tarea iaglets *ea, para 8io de Jaaairo.
Barca nerargageae Rea, para Bst*da*-0*tdos.
Sirca aorargeeaae UctUm, par* EaUdoa-Unidof
Lrar partegeea Mari, para Liboa Porto!
Lcar portagnea TVaerario, par* Saato*.
PaUebo turco Alm na, par* Ri Ursa le do Sol e
Montevideo.
Vapar p>rtaga John A d /*. Pra Eatadoi
ido*.
Vapor logleo Weroeeas, p*ia Liverpo L
Vapit isgica Actor, pira Lirerpral.
vuloene 4 orden
Eana'v Rsdriguce A C,
dea de Almeida, 16 a Goocalve* Roa* 4* Fer-
oaade*.
Teci los di ver 1
Vrla* 50 ctas* a
grade* i ordem.
Vidro 6 eaixas a Manoel Joinein Pereira, 40
rdea, 8 a Pereira Gal marica A C. 29 a J.
A VeigaA C, ditoa p-r* vidraeas 106 caixaa d
Ferreira Guimarie a C.
Lo jar aaei-nal CarieU. ahegali de Mar > en
3 do corr uto e eoosignsdo a Gomr* de Matto*
Irmio, maoifetton :
S.i 985 alqaeire .-.o eonsigaeUroi.
Bxaortac*
ascira. 4 oe covavsso na 1887
tara o exterior
b barca aoraegaenee Jotva, earreguram :
Par* Mcw-Yuk, F. Caaeio Filho 2,000 aaoco*
coar 150,0X1 kilo* de asnear me>e*vad >.
No lugar toericaoo E- A Sandtet, earre-
>alo. eeearga
Barca naroearaeaee Ib i, casto de podra.
Birca duninarquesa Concordia, e*rvio de pedrs.
irt* noraegaea* Mjorntr, v*rio* genero*.
Barea faagtaaa Car/tan a, bscalbia.
Barca aoruegaea* S-r.ddtcm, carvia.
aWrea saces Mddtpmd, earvao.
Bra a are-genie Cop, earvao.
Barca ir asees* Benoali. carv*j
Baa aavrgaceee Andrea Bi, earvio.
Brigaw aorusgoenia Sjpk.e S Siooltne, csrv
es podra.
Brige* diaaatarqoe* Ante aserie, xarqoo.
Rrigai iagwa Omm. baearhas.
Brigoo alenlo Borne, sal.
Escuaa aileai a^aaataha, xarqor.
Lujar ingirt CetUerine, carree de podra.
Lugar osfueguense Aae, xarque e tardo.
Lugar eaeca Aaroro, earvao d podra.
Lugar iagles Mane, beealbo.
Lii.-ringle* Adaminfine, baealbio.
Lugar aaeiiaal C'osiet/s, vario genero*.
P.uebo diaeneeaers Afeite Katriae, xarque
PaUeha nacional PosaUoa, xartree.
Patacho logias 45, bae.thao.
Pi.ucbo aiieaaio .i'vm, var* genero*.
carre
aacoa
aportar/ia
Pataebo alie mo Ronra, cbegtdo de H*mburgo
coi 4 do eorsaeu e e>a*igado a Fanaaee Iraio
t O, aaniraetoe .
Bilter 10 eaixas orlen.
Basocaa 4 asista ordra, 1 a Prenle Van
aa A C, 12 amarrado) a A i) C^rneiro Visan.
Barra* de Carro 1,(42 i ordoro, 660 a Albino
Siv.ara
0.simio 1,200 brica* ordrrta>15( e Affaase
Olivaa a C-,60 Aib.u> .->..,* i J.
Cabo* 49 rolu* a Bettrio A Costa.
Candleiro* 2 eeixta a Axevedo a C
rvia 120eeix**a ARaaa Olireirs A C, 40
* .loio Feraaadea de Alneida, 60 a Eeaaar Ro-
drifaea AC, 100 a Paive Vlente 4 C, 100
Sonta Bs.to Amuim 4 C 80 a Qame* a Perei-
ra, 147 t orden.
Carreo de pedr* 20 toneledat i ordem.
adiaba SO garralOee ordaa, 10 Jo
Frraandea do Alaaeada, 15 a,Gaoe>*lve* Bu ce
Ferosnde, 10 Jalo Fereaade* de A'in
rilbaa 20 grri a 4 orden, 15 a Gonea'fe
Bise a Fetnaade*.
Espalis* 1 eaixa 4 atdoa^ 1 a A. L>. Caraeira
Viaaaa.
Bepiagard** 1 csixio A orden.
' Genebrs 140 eaixsa i orden, 175 a FernaaT-W
4 Irado, 2 i loa-ioa Ferretra i-. .
Lauca 7 grade* sCasu Medeire*. 141 a or-
den. '
Mercad
I Ni.aei Fooaecs dt C, 2 a Pr.
(g-mmti j A C, 3 a Ceofed WiebicaDn, \\ a
A. Ser*., 4 4 ordnn.
jacto* de barro D caixaa a llaaati Jai.
Pereira.
P.rafiaa 10 caix%* a Caaea leaAC
:u* 8 caix.'i a H. Vag->y i
Para N.w-Yo.k, M. J. da Bocha 400 aacco
con V 1,000 kilo* de aaeucar mas:avado.
Na lisrc iogless Yibilia, cirregaram :
Para N w York; J. S, Lora Se Filho 961 aaoco*
con 7U25 kilo* ce aasueax otacavado.
N* barca ooroguenie Btx, carregiram :
Para New Yi.k, J. S. Lojo ce F.lba 660 accoe
eoa 48,500 kilo* de aasuear mase*vado.
.o vap.r portugus 'JoAa A Alberl,
gnu t
Para NrVrYcnk, J. HL Boxwell 10,000
'cea 750,000kilo, de anuear muravado.
No vapor iagles Qtlerl, Cirregoa :
io P>r. Livcrpoal, J. H. Baiw.ll 808*aoca*eom
21,IOSkila*aigodo.
- No vapor iogiea raitcixta, csrregaraa :
Para Ltboa, P. Carneir A C. 203 coa ros *tl-
, gadoe en 2,436 kilee; B. G. Bnt) 8J8 cauro
*l No vapor iogiea Mercnant, caxregaram:
Para Liverpool, F. M. la Silva A C. 1,000
aacco* can bagre de maoca, petando 4:,000
kilo* ; P. Reaende d>* 260 aacco* com 19,5o0
kilo* de aosneer masca vado ; M Lima A C. 350
acea* con 8'i.OM kilo* de algodio ; S. P. Johnt-
too a C. I,0j)l sacse com 80,17 kilos de al-
godlo.
Na lugar por tugar* Afjrio, c*rregrm :
Par* o Porto, 8- B. Amoria a C. 311 coaro*
sslgido* can 8,782 kilo e 450 dito* espichado*
com 3,150 dito*.
Na bares nacional Marinho t, carrega-
eam :
Para o Porto, F. de Maraca 5 barr* eam 240
litro* do agurdente, 1 dito com 20 Jitoa de nel,
1 b.rrics coa 30 kilo* de asacar braneo e 1 diU
coji 60 litro* A', f.noh* de miodioca.
Para Lisboa, F. de Moraea 2 pipas c:m 960
litro* de ;io.rdenU.
Pora o tWerior
S* bares inglese Chartty, earregaram :
Para Santos, Julio Irma 3,000 aaeco* enn
22.\00>ki.'oe d ataaear maseavado.
aa No patacba tneoo .1 Imino, earregaram :
Para Pelota*, Maia a Reaende 900 aeccoa com
74,520 kilee de ajaucur braoco e 100 dito* cem
7,Ol ditoa de dito maje*vado.
No vupor nacional Mandos, earregaram
Par* M.atof H. Olivjir* 50brri* com 4,800
litro* de agurdente e 20 barrica* con 1,289 kilo*
dasasnear braneo.
Para o Pari M. Anorim 60 barra** com 3,600
kilos de aiiacsr braneo, 14 (ip*a e 50 barr* com,
roe de egoardeate, e 2 volme* cem mal
de abe ba ao valor de 40*00'-.
No vi por nacional Para, earregaram':
ra o Ilia do Jan ;r>. A. F do* Santo* 8 V0-
luine eom preparado* de jarnbeb .
a Pelotee, Burle & C. 122 aieco* com 9,150
la afincar braneo.
Para o itio Grande do Sel, Burle C
saceos eam 7,500 kilo* de seraesr branca.
(Jo vaper'aacionsl Jammarib, earregou :
ra Moword, A- F. do* Sant.s 3 csixa* com
nedleaimeBioe
c .c Corroo-le Nutal, earregaran
da
614803
DiU d n^a 80*901
Estrada velba de Santa Amaro a. 6.
Fraaeiaco Antaae* Ferreira 9*888
Dita n. 8. O aeaao 41*202
Panbal n. 2 A. Francisco Avila de
Meodoaca 14*332
Eatrada vtlh* de Santo Amaro n. 12
B. O mesmo 7*416
DiU n. 12 C. O mcimo 7*416
Diu n. 12 D. O meen 7*416
:. 12 E. O neeno 7*416
Ora n. 12 F. O aaaano 7*416
OiU n 12 G. O mesmo 7*tl6
O.u a 12 H. O mesa y 7*416
DiU o. 12 I O meamo 7*416
DiU n. 12 J. O aeemo 7*416
Dita n. 14. O mesmo 7*416
Di* n. 16. O mema 7*4l6
DiU a. 18. O meamo 7*416
OiU n. 20. O m amo 7*416
Diua.22. Omeano 7*446
O .tan. 24 O mcwio 7*416
Hepiciaa.6. Francisco de Carvalho
Andrade Brandio 82*404
Poabal n. 28. O mesmo 30*901
Estrada de Joio da Barro* a 33 1, O
awo 24*721
Cande di B a-Vi*! a. 105. Franciaco
Ferreira da Silva 17*304
Dita a 107. O mesero 18*510
Alerra n. 2. 0 m-amo 22*249
Aurora n 179. Francisca Gom:* da
Silva Saraiva 14*306
Lui* do Beso n. 11..O me.no 18*540
Larga dos C albo* a. 23. Francisco
Goncalvea da Coita 24*721
Vrsconde de Alboquarqne n. 97. O
neamo 24*721
Principe a. 5 A. FraneUea Gregorio
Goocalve* (aarte) 11*123
Veconde do Albuqnerqae n. 41. Fran-
cisco Jacmtho de Sanrpaio 21*939
Cipitla Antonio di Lima n. 68 A.
Francisco Joaqnim Bib iro de Brito 14*332
Dita n.*60 O metmo 12*160
DiU n 60 A. G mesmo -12*360
Ponte Vrlha n. 129. Franc-sea Joa
CyrHo Leal 34*300
E*tr.da de Joia de Barro* a. 14.
Francisco Jos Guerra 9*883
APMmiSTRACAO DOS CORREIOS DE PEB-
NAMBUCO, 31 DE OJJTBRO DE 1887
Relaqo da correspondencia registrada (sem
valor) qw existe nesta repartiera, por
nao trem sido encontrados sena destina-
tarios. ,
Aretidea Pereira de Lelo.
Amancia Bamqa Freir.
Antonio Barbo ia Pontea.
Ar2> Valen te de Figueirrda.
Antonio Barge Ferreira Cattelle Branso.
Autooo L|ms Nagoeira.
Aatonio Marco iuo do Sauto*.
Benjamiu.
Cl.udino H-nHqac de Arsajo Gaarita.
Circe L ins.
Eiperidiio Ferre'ra Moateiro.
Eduird) Vletora.
Formoiioa Mari do Roiario. *
F-rreira dt C.
Ferreira Hn\ 4* C.
Firmino.
Florentino Fernaode*'Teirer*. "
FmnCiieo Dia* Marques.
'leero** F'rutnde* do Olveira ,
Ignacio Jo Felippe.
Jlo Dia* Mureira.
lienda i rutincial
De 2 a 4
dem de i
Bsotb*doria grrsi
Pe 2 a 4
Idea de 6
27 363*455
'21-.473; 219
3:656*699
1:351*131
48 836*731
Hsotbndoria p.vinnaat
De 2a 4 1:1184217
Id -nj d* 5 413*834
Recite Droiaoo*
D*2*4
Idea de 5
2J734102
::506il90
218: J73/8C3
5:007.830
1:5314051
3.079*292
raVOSQlK
,****
ato A
regal*
__Bnj
C 20*
de* Ir mi u, 1
ral Irnin*, 10 s
aParaan.
anBBBBBBBBBBBa^^H^H
C. 20
de aiiucar re6n
adahelra
axrtmrr>o
vap-r nacional Jsgusrib'
barrica com
Mercada xauripal de V. **
O BTiaeali deate Mercado ao dia 5 de No-
vembro M o aegainU:
Enraram :
' .41 boi pesando 5,814 kiloa, sendo de Oiiveira.
Caatro, 23 ditos de l4 qualidsde, 3 d 2*
e 15 ditos psrtiealare*.
701 kilos de peixe s 20 ri*
96 cargas de rarana a 800 ria
31 dita* e fruUsa direraat a
800 ra.
6 Uboleiro**a 200 ria
23 Suinoa a 200 reie
Forsm o eco pedos :
251/2 eolumnat a 600 ria
* 19 compartimento* de feriaba a
500 ria.
21 ditoa de comida a 600 ria
60 ditoa de lgame* 400 ru
33 ditos de fssenda* a 400 rea
18 dito* de uino a 700 ria
10 dito de treeauraa a 600 rii
10 ulhoa a 24
. 9 ditos a 1*
A -Oiiveira Caatro 4 C.:
64 Ulhoa' a 1*
144020
19*000
9*800
1*200
4*600
15*300
9*600
10*500
24*000
13*200
12*600
6*000
20*000
9*000
54*000
Joio E. da Coa*a Albaquerqoe Filho.
Jlo Franciaco Evangelista Eacorel.
Joo Licinio de Miranda Barbo**,
Joaqnim Joa Pereira.
Joaqnim da Silva Carneir.
Jote Antonio Pedro.
Jote Benjamn da Costa.
Jos Goncalves Rodrigues.
Jos Samuel Batelho
Liadino Airea da Silva.
Mara L. Viegaa de Miranda.
Miguel Angele da Rocha Moreira
Maximiano Jansen Yiegas de Mello.
Manoel Joio doa Santos.
Manoel Nanea Machado:
Manoel Xavier da CanhaMenteorgre.
Nicolao Gomes da Silva.
Pedro Barbota Vianna. .
Baa Alexnndrina da Coita.
daymundo Petronilo da Fonaeca.
Silvestre.
Sebattiio CavalcanU de AlBuqnerqne,
De. VilUs-Boa*
Deodato Pinto dos Santos, 1 sfficial.
Bance de cfedito real de Per-
nambnco
Nos termoa doarta. 6- e6- doe eatututoa, ao
convidados os senhores accionistas reuliaar at
o dia 19 de Novembro prximo viud. oro, na ade
do Bance, 4 rea do Commercio d. 34, a quarta
entrada de 10 ]-sobre o yalur nominal de cada
aecSa. Recife, 19 de Outubro de 1887.
O adminUtradorca,
Minoel, Jo5o de Amora.
Jote di Silva L-yj Jnior.
Luis Duprat.

Esta eompanhla cojapraterre
nos. preferindo o situados no
b.ilrro da Boa Vista. Magdale
na, Fernandos Vlelra, *fnietos,
ra do Principe, Camnala No-
vo, Hondero. Riachuelo, Ca-
punga e Mangainho.
Qaem os tivor para vender,
qtieira apresentar uas propos-
tas no escriptorio da mesma
conpanhla alto ao largo de Pe-
dro II antigo do Colleglo n. 99
1' andar.
Recifo, 22 de Setembro do 1887.
Ricardo Menezes, gerente
llanta Casa de Misericordia do
Recife
Na *qereUria da Santa Casa urrenda-ae oe ae-
guintea predio :
Roa da Bom Jess n. 13, 3- eudar.
Idem'idcm n. 44, 1- andar e loja.
dem do Vigario Thenorio n. 22,.1* andar.
Ideo) dem n. 25, sobrado.
dem do Marques de Olinda n. 53, 3- andar.
dem do Apollo n. 24, 1- andar.
dem da Modan. 4*.
Ipem dem n'. 47.
dem dem n. 49.
dem dem n. 87.
dem da Lingoeto n. 14, 1- aodar.
Becco do Ahreu n. 2, 2- andar.
Secretaria da Santa Caa de Misercordia do
Becife, 25 de Maio de 1887.
O eacrivo ntirino,
U-lene JSermaun Lunlgrn & C. .
Mosleni orden,
loi*4 Wilson Son* & C.
luefrida Hermano Lxndgrin & C.
Joavai ordem.
John & Albert Bailar Oiiveira & C.
Krone Hermana Lundgrin C.
Lsif4 ordem.
Mario4 Amorim Irmaoa & C.
Mette Ka,trine Baltar Oiiveira C.-
Mjoneri ordem.
Mennie Sianden Brotbers & C.
Mercbant Samuel L. Johnatoe.
Medelpad 4 Companhia do G&*.
Naraamann4 Compsnbia Telegraphica.
OiteaU e Cincoi Jobnaton Patcr A G.
Bote of Dev'on^-4 Wi'soa Sona & C.
Romeo4 Pontees Irmio* & C.
Bex4 Hermann Luudgrin & &
S. Joseph4 Hermano Luudgrin & C.
Sophie & Nieoline4 Wilson Boas A C.
Scotia- H rtnann Lundgrin & C.
Socriddeten Companhia do Gas.
Temerario Amorim Irmoa A C.
Union4 Jobnstou Pater A C.
Vibilia4 Hermann Laodgrn A C
Voyarer4 Jobnaton Pater A C-
Wsrve Q'ieen Jobnaton Pater & C.
O tignal indica lera emWcaoZo aahido.
.

Vaporea A entrar
dos rosee* oo ac
Maneo*hoje.

-
Oeve tersido arrecadada neaU dia a
quauua de
222*220
Bendiioeato dos
rent!
das 1 4 da cor-
829*680
Foi arrecadado liquida at baje
Frece* do dia :
Carne verde de 240 a 400 ria o kilo.
Carneir de 720 a 800 ri idem.
Saino* de 500 a 640 ri idam.
taaba de 200 a 240 ri* a caia.
Milbo de 240 a 820 ri* idem
reijode 50) a 640 idem.
1:051*900
pin. :
04000
18:060*000
eb vapor nacin! Ipojoea*, para :
12:000*OJO
(it uiiimeatoa publicas
tas na aovsu
di/aataasa
da geral :
1648
altdonre PobStco
Foram abatidas no AlaUdouro da Cabanga 114
rexea para o conoomo do dia 6 de* Novembro.
Sendo: 82 rexea pertenceote a Oiiveira Castre,
te C e32 adversoa.
nbarracte* sortea ae porta em
A de Noreambre
ACIOSAK
Ceciliv-cootig. 4 Pertr Carneir Caciello4 Gome de Matto* Irmio*.
Giqni4 Companhia Pem*mbueans.
JacubjpeA Csmpanhii Pernambacana.
Jagaaribe4 Cimpmhia Pernambacana.
Loyo4 L^o a-Filho. *
Lamego(canboneira de guerra).
Maxinha XIeoasig. Jote d* 8. Loyo St Filbs.
Mari* Aogelin-t4 L-yo Kiiho.
Mandab Companbia Pernambucan*.
Maia 14 Antonio de Oiiveira Maia.
Prartrt 1 Amorim truaoa \ C.
Pisitivo Amorim Irmio A C.
Rival4 Amorim Irmioa & C
KSTaaSdEIBS
Annacaaaig. 4 Pereira Carneir & C.
Almina4 Hermann Lundgrin 4e C.
Anna Mara BalUr Oiiveira d> C.
Aurora4 Wilam 8ona 4 C
Adanranliae1 ordem.
Alwine4 H. Nueseb t*. C.
Actor4 Johnatoa Pater A C.
Andrea* Boa4 Wiloo San A C
-4 Hcnry ForsUr < C.
BeogsW 4 ordem
^Hty4 lenry Forater A C
Cathenoe 4 ordeai.
Concordia- o Gaa.
iaaun-4 ",ra fc C.
ira Carnjiro C
Fraac
192.
leit-4 Bo
Araucaniaamanh.
Advaneee* 10.
Tija*a 10.
Eapirito Santo-a 13.
Trenta 14.
Pernambaooa 17; ,
Orenoque a 19.
P.ra 27.
La PlaU-a 29. .
dos roeros do ho*ts
Parab je. -
Maranhioa 22.
oa ansoea >
Taguse*9. .'.;-,.
Ville de 'Maeeid a 15. .-,'-..
Potoxi52-
Elbea 24.
oo aava
Suexboje.
DE HAUBUKOO
Paranaguli 1).
na LivaarooL .
Ora bara 8.
db mtw Toas: "
Fnaacaa 15.
Yapares A sabir
Para hoje, a 5 horas da Urde, para oa por-
to do tul.
Mnlos amanh, 4a 5 horas da tarde, para os
porto* do norte.
Sae*amanh, o i horas da Urde, para Santo e
escala-
Araoeaniaamanh, 4 1 hora da tarde, par Li-
verpool e escala.
Navaoe A entrar
Anna Weahde Montevideo.
Alexandre Hercalanodo Rio de Janeiro.
Augnatade Swansea.
Amaliado Rio Grande do Sul.
Brodrena-de Cardiff.
Chilenade Landres.
Doaa Irmio* do Porto.
Dmenles LanaUdo Bio de Janeiro.
Ernado Bio de Janeiro.
FannydeLiverpool,
liana Todedo Rio da Janeiro.
INdo Rio.de Janeiro.
J. H. Me Larrende Rio de Janeiro.
Liwiogstone de Crdiff.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Ohio do Cardiffi j^ir*
Preeidentedo Rio de Janeiro.
Progres* de Cardiff. "'.'
tlovlancnio da porto
Navios entrados no dia $ de Nouembro
Cardiff49 das, barca nomeguease Andreas Bus.
de 557 tone'adas, capiSo Theodar Jenseo, equi-
ptgen 12, carga car-o de pedra ; a Wilson
Sons & C II >
Port E'iaabet 32 dias, brigne .aorueguensa Ht-
lene, de 277 ton .dada, capilioG. P. Jenseo,
eqoipagem d, em ltiro ; a Hermn Lundgren
tC.
Sahidos n < mesmo da
Liverpool-Vapor inlea Gele'rt, commandante B.
Wint, carga varios genero.
CamosBime escalaVapar naeiontl Jagwmbe,
commandante Francisco Al ve da Cettii, carga
vario gentroe. '
EaUdoa-Unidoa Lagar ameriooatr* Eduardo A.
Sancha, capitio J. Johnson, carera aseacar.
NewYork Barea inglaaa| Pik'iaa, ;pitio 3. Tho-
nti Satti, carga ataaear.
t.
'
I
T


ario de PeraambacoDomii
INCO intbbnagonal
DO
BRASIL
Capital S,000:0Mft#
Idea reallaamo
14
O O*
A :iia f Ijal d'n'o Basco fuoceiooaado tees.
p xarianaoto iruda Can larrja o. M, ana,
aleta oa a prasi, eoatr -o* eegemtn eucraesoa-
doa:. no eatran.'
res......... a/*. M. t.tsoeb.1 aSuM.
c.
O. vapor Advance
K' esperado des porto* V
swsnoni.
PlT.
Haot burgo
Bar:
"Beei
Prankart
Antoarpia
ibarge.......i
..........!
ikfurt s/ tfeio J
f}oovn>.
aple*.........
o nuil S40
ei 5dn da IU
lia. .........
Madrid..........-\
Barotksoa.......
Calis...........
Halaga.........
Texiegoor......
Valencia a oatraa
odadoada He*
para Iba
Canarias......
Lisboa
Porto
da
tug
Bocsua-Arree... .)
iloat'vidas......
Ko*a Yzk
i De atotnchild Prrca.
Dtotsrbe B.ak.
Asaque d'Anvers.
Baan Qooeralos
agencia*.
Bao 'Hvottomrio de
Eapao* o mu tgem-
eiaa.
Idt.10 da Nata*
depoii dademora atea
ngoirapora
lra. Barbad**, ft
laz e Xewlork
Para cargo, paangetie. e .; '-n a--ndaa t di atadi i
frete, aracta-n n o
AGENTES
0 paquete Finance
jj| BL d jeaora ooesasu
I--.......'. -
-"
(OHPA\llli:
niBS n %ttiTiMK
LDHAMENSAL
0 paquete Orenoque
( omaandaDtf Moricmmr
Lembra-n
15 i c Novara-
esgaira topoo d
ni* pa*
I*. ........
i a mata ei-f
fea de P-.*-/
!l.ilbae...J
Banco da Portar)
iuj* agoacia*.
Eagliah Bank o toe Ri
rar PUta, Liaitad.
O. Amsick A a
Compra saque* sobra qualquer posos d pe-
r a d eatraogen.
Becebe dioamb cea oata carrete de taovi-
mento.com joroeri laafo de / o nono e pac e-
tras acaso a Jaro* cearenciooede*.
O garante,
_______________WilMam U Webster________
CQIPA1IA DE BDIFJCCfl
Tcm scmprc a yen-
da:
Tijolos grossos coamuins .8$
Ladrlhes diversos ."l)J
Hilos !|tjadra Teldas eommons
Ditos formato ioglez
Tijolos lubatores de diverses
formatos, telhas francezas cris-
las para camioira, cannos, cor-
vas e colovellos de diversas di-
menses.
Para vendas c en-
coinendas exelus'va-
mcntc no escripto rio da
coinpanhia no largo de
Pedro II, n. 77, Tan-
dar, das Q horas da
manila s 4 horas da
tarde.
Telephone 358
. Baha e lo de Janeiro
Pan carga, panas, en a, eacosnmeoda trscte-
AGEMTES
Henrv Forster IC.
M 8 RA DO OMMERCIO -N. *
/ anda*
Caapanatla nradlelra de .liare
! Vapor
RTOS DO NORTE
O vapor Manos
ComwutmdanU l tmmt* Guilherm* Wad-
dingtom
C caperado doa portea do tul
at, odia 6 acguiri depoie da demora ia-
diipenaavel, pan oa porto
do norte, at Wnnioe. *
Para carga, paaaagean fioairada a raWrr
traeta-n aa agracia
PRAGA DO CORPO SANTO N. 9
PORTOS DO 8UL
0 vapor Para
Commmidantt Antonio Ferreira da Silva
' aapendo doa ^rtoa do
norte at a da 6 de Norem
bro a depoU da demora india-
peoaaTet, aegairi pare oa
cortea doaaL
E' eaperadodoa portoa do
ni no dia 19 do correte,
pagabde, depoia da demora
do eoataaw, para Bordean
tocando eta
Dakar e Uafcaa
oa aanhnraa aaaaagairoe de toda a
* cJeaaea qae ha lagaa reaerndoa pan eata
agencia, ene poden tonar em qoalqner teapo.
Paa-aa abaoavMto de 16 / &vor daa fa>
asiliaa roaapoaaa de 4 praaoaa ao mioa e qae pe>
garm 4 paatagena iaaciraa.
Per neepcio oa eriadoa de fmilia qne torna-
mi Uatea de prda, goaam tamban d'eato abat-
awato.
Oa niea poetan t dia at e dia 17 peen
denotado.
Paaarga,panagna,WBaniiawpiiaa eTbnhwi
a frate : tneU-M ana e
AGENTE
4BgBste Labille
9-RA DO COMMBRIO-9
Rio Grande do Sol
Segae eso brrvidade pan
nftaeanal Varia ngtUmm :
g% qae Iba falta (rata aa
APifcj.
> porto acama a bar-
par o reato da car-
Joe da Silva Loy
Do cusco, austros reaw, ancoras, correr
toa, velas e mata parteacea do lugar
CORR
til q'ial aa aeba ancorad
o nrngamnto de 985 alqo-irea de eaL
4'iar.a felra, de Xmreanbro
A'8 11 HORAS
Em frente a Aaaociaco Commercial
O agnta Pinto, tegakeeatc aotoriaado, levan
* le dio, precedida a competente liceoca do 'Br.
ater da Alfandrg, e do da meto rewrticio para o bm nomndo, e por
eoata o ran de qnem perteoeer, o casco e mala
prtaon do lzar CorntUo, bem como o ten er-
rogamoato da 986 alqoeiraa de sal (m-dida do
Mana) tai qaal se echa ancorado no qaadro da
nrae nana,
O rrlaride rogar foi eonatraido ha 7 anaoa, e cen-
certado em Agosto de 1885.
O leitto teri lu^ar Aa 11 horas na Associa-
. *o Comaiercial
Leilao
^jfe
Porto por Lisboa
Com deetino aos portoa indicadee nene com
brevidade 1 barca nadaaal Uarlnho XI; para
oarga e paangeiro;, trata-n eom es naaitroata
Jei d. f
i
Si ira Lovo FjIbo
Para
O logar nacional Neptuno. esperado do anl
n< stre das, argo'ri para O porto aetma com toda
brovidad*. Deade ji engaja-e carga a fra*a a>
din ; a tratar aa ra do Merques de Olinda a-
men 4
LELES
Recabe Umbcm curga para Saatoe, cata Ca-
turiBa, Patetas, Porto Alegra e Rio Oraade d
Sol, treta medie .
Pan carga, pangeos, oneomaeodaJ' a valores
trata-ee aa agencia
PRAQA DO CORPO SANTN 9
anipfscliiiTfahrts-GeselIschafl
O vapor Tijuca
E'aaparado dn por-
toa dj sal at o dia 10
da Novamhro e aagni-
ri d piis da demora
aariapara
l.luboa e
Eotrari dentro de porto.
Para pangeos, carga, treta
Terca-feira, 8 dan tor lagar o leilio de piann,
mobilia*, aaeaaa elatticas, goarda loacaa, copa mo-
das, non, e maiioi outroe movis rxiltentn na
armasem da roa Marqaea de Olinda o. 63.
Qainta-feir*. 10 o de fVrrageos de eonform'*
dade cum o annoacio em oatro lagar dnta o.
lamna. 1
De dividas na importancia de 19:867^040
Qmarta felra, de \*vcmbro
., .. 't 11 hora
NO AKMA2KM A BA DOIMPEBADOB N. 16
a /"" Hsrtine vaoderi em leilio por ordem
doa bardeiroj dt Joi Joaqnioj de Caetro Moora,
resideatn era Portugal, aa dividas abaizo decla-
rada, eoottantei de letras e eoata de livro.'
A sber:
Maooel Joaqaim Braooo de Moran 5:5O0iOO0
Pranciaeo Candido Valeaea 3:2fl0d49L', M.noel
Vaa dt Fonsee. 1.-646A630, senador JaciothoJ>aes
de Mendonca 1:400*000, Antonio Jote de Mello
1:078.000, Maooel Prreim Lemoa 1:000JO, An-
tonto Joi de Mello Lona SOOJOCO, Francisca Ma-
ra da Ooeeicab 7794000, Antonio Joaqaim de
Mell.) Menino 68*4710, Maooel Eleuteno "Lint
W40, Francisco da Conoeicio Mello MOJONO,'
Tban Rodrigar doa Santos 5254000, Antonio
Boarnae Oaiuarea 4244600, Luis do Rege Pl-
elo 4084J, Pedro Croan de Mello 1504000, An-
tonio Jrnqaun de Mello 1164500, Clement.no Jos
Fernaedee 68f50, Maooel Quedes Res Lma
O0GQ.
n-ae asu derVonto d
taveroa. ha cu t.s annoa, eom boea commodos
para hmilia, qointal morado; coebeira para ca-
vallo>, co n ama boa cacimba, e ora grande torro.
ao para plaotaooea, a dita cas anda esti com
armac) de taveroa ; qoem pretender dirija se so
largo da Can Forte, padaria n. 46.
' Auscotou re do engenho qove d fregneria de
Moribeea na. madrugada no dia 31 de Ootubro
preximopanado o rapasito, liberto, de cor branca,
robusto de corpo, e qoe disia cbimir-se dabino, or-
pnio, aatural de Porto Calvo, de Alagoae, e qae
estiver empregado no engenbo Pontal, de Agua
Preta, oa" de Barreiror, pertencente a Francisco
de tal, d'onde veio para-a esas de ara parante do
Dt. Jos Mariaono, i ras dn Flores ; bem ves-
tido, ama camisa do madapolso a calca de algod&o
listad-i, maito velhss, obapo de palha de car-
nauba, e palitot de ptono fino preto, oonduzio roa
bedoa 2524000 e om estoque eom cabo de prata.
Qoem o agarrar, e o entregar a qnalqaer aatori-
dade policial ser gratificado.
fl 144000 meoaaea o 3 andar da rus do Pa-
dre Fioriano n. 69 ; para ver, a chave o;-ti na
loja, e para tratar i ra do Pilar n. 125.
Precisase de um foitor ; a tratar na PaT
ssgcm da Magdslena, roa de Bemnea n. 12.
Alaga-se, vndese oa fea se qaalqaer ne-
gocio com ama can jauto a estacAo da Ipotinga :
a tratar no engerKo junto.
Criado
Precisan de rm para todo servici interno e
ierno de casa .de pequea familia : i roa Onqoe
de Caxias n. 37, l. aodor.
'~~v^jB
Arrenda-se ama ti mllente casa, situada no
bairro da Bis-Visla, com 4 sales, 12 qnartos,
qointal, agaa e gas, i pequea distancia dus offi-
cinas da estrada de fierro de Apipaeos e da linha
de bonos do Hoapieto ; a tratar eom a propieta-
ria da cas, i roa Sote de Setembro n. 15.
.---------------------------a_______________,________________^
Predn-ar de criados para vender tabalei
roa ; oa ra da Matris da Boa-Vista n. 3.
" Aloga-se a casa n. 1, situada ao becco do
Bartbolomeu (casa smarella), com um bom sitio,
fraeteiraa, etc. : a s^atar na ra de Pedro Affunso.|
nnmero 12
AM4
Precisase de ama ama para comprar t
coaiohar em casa de familia : na rus Da
qae de Caxias n. 14 se dir.
HOMEOPATHIA
DE
Catelan Preres
De Paris
Glbulo*, (infama, cortel-
ras. etc. *
Vende-ae na botica francesa
Boa da Craz a. tt
4ttenpio
A sbaixo assignada declara ao publico cm geral,
que de ora em diante tem passado a posse de sos
casa em Mutuos a Sra. Antonia Gomes de Car-
valho, enja pessoa a verdadeirs possnidors do
aea estabelecittento neste povoade, d que res-
poniavel era coas traneaccSea.
Matnns, 2 de Novembso de 1887.
______________Rota Franottca de Carval/io.
Betel Petropolis
unto a estaco de loa ePal-*
marea
Cas bem montada no alto da Montanhs, exces
aivamente tresca, com jardiu, banbo, magnifico
ar e muitos commodca. Hi temjw) para as refei-
cooa. O trem para Garanhun demsra 50 minutos
e o qne volta para o Recife I hora e 25 minutos.
Hoapcdagem sanente pejsoa oioraHsada e
rKi se admitte jogo.
Grande leilao
De importantes
pelhos, lou;
Leilao
ato, trsato-n

THEATRO
6 DO CORBENTE
'Brbante especibalo em benefi.-io e orga-
niaarln pelo

nissdo
X>XS3BOaA.
Da/i eoasapo s tuocjio
V
I
eettanenlo das portas
rxuito eiabera appareca
Um cara
fssraJo
dura
Guerra s mulheres
dreeordo cos om MGICO traoalorma a ksn-
tro em fl iras, taca daaapparec r raiogioa, cbapeos,
eartaa. Incoa, aaoa?. traaitorma velhss em meni-
nas booiUa, haenaat MADUKU em ra;rsea fm-
cs. Talo tari lagar amanbL
nOHIVGO. 4
A'* 7 horas, para' acabar aa 9 Ii2.

Baspi^psmgi
flARIlIOS
B0VALIAILSTEA1 PAUH
GOIPASV
0* paquete Tagas
E' npendo da Europa n dia
8 do corroan, esrjsjads)
depoia da flamnrs, Meen
ria ptn.
Macof, Babia, Rio de
Montevideo o Raeooa Avrn
Para pasaageos, frete, eto^ traets-se '-* os
AGENTES
Aniorim Irmos &C.
N.3- RA DO BO.M JESS N. t
f-dfle Slearu fovigation liOnfaoj
^TRAITS OF MaELLAN LTNE
O vapor Aran cania
Espera-ndn porto de
sol atoylia } deNo-
vambro segunda pan
a Europa depoia da
toeoatanae.
stepaqaele eos qne dora
^fli diante segairem tocarlo en
Piyffioulh, o qoe facilitar che-
pxm os passageiros coa nai
breridade i Londres.
Pnecargv peaiageoa, nrmiaendas a dio-
>ets-Nan o
AGENTES
Wllaom 4t J., Uaalsed
RA DO COMME

Consia^iatarios


O vapor Paranag-u.
Eapen-n de HAMBRGO,
por U8BOA, ateo dia 15 do
torrent.', s^guinio depois ds
demora n ere cana para
Rio de Janeiro e Sanios
trato
eto.
Pan paangeim, carga, frete a
CONSIGNATARIOS
Borsteliiianij & C.
RU DO COMMERCO N. f .
i*
coirtiu mmmuiLumvcaa
DE *'
%are Fernando de Xoronba
O vapor Giqui
Comandante Lobo
Begoe no dia 10 de
Noveeabro pelas 12 ho-
tos do aaanhi.
Recebe carga at o

Psnagwis at as 10 '-sraa ds ssanbl do-dia da
partida.
ESCRUnORO
Cnc da Cmaapaahla Pe
CURGEIRSIIEIMS
Comaaohli Francesa de navega
ci a Vapmr
linha qninaenal entre o Hvre, Lia-
boa, Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro e
Santo*
0 yapar Ville de Macsi
Commsodante Lencr uind
C 1 sumadla ds Europa
at j dia 15 de Novembro, n-
gmiis depoie do ndnpn
Mvel dnaora para a ma-
ula, lo ale Janeiro
e aassen.
isiiilair\ ato earge p *ot
Janeiro, S^toa.4 rsnndaota liaha.aiirinnamaoiiitai doatroaa6
,. i Ama oainlr do da aaaasjga das aivaroog iaai-
qoer rtelamaeio cciiemnnte a volamn, qu4 pe
ateskbamngaido paraoepertoe do aaUfio
Bogase m
de n poderem dar a tempe aa previdencias nee
aria*.
Espirado o referido pran a companhitoa a ae
iiauwwnhfllaa por extravio.
Pan carga, pamgaoa, eocaasmeodaa e dinhein
a frete : frau -n em o
AGESTE
Aujuste Labilii
9 -RA DO COMUEUCIO-
De 90 rede novaa, 49 caica* com peca de fitas
pan sanio. 4 linda cotilas para vtagena, diversas
doaiaa de leacj da lioh), colxaa de crochet, pao-
no da crochet para nleiras, peotoa de naarfim
para caspas, duti-s de litros para notas, mobilia*,
plano, marean5-a, aau, eplhos, qaadroa,
KaarOa* vestaos, a par* dore, loacaa, vidm, U-
Iharaa, jarras naidietraa e 1 bilhar com todo oa
i*ns pertenera.*
Segn feir 1 do corrtnU
A's 11 horaa
Ba Marque de Olinda n. 19
POR NTEBVENCO DO AGENTE
Gusmo
Agente Pestaa
Leilao
Da asi aportanU torraoe aa Tamarioeira, a-
ono a caja do 8r. Pcrasadn da Costo, na
400 pelesoe de freote, iitUsUi fundo, bem ar-
, b riaado, auaba com eznlleoto agaa a bom
banbeiro.
iegsimda felr^, 9 de torrente
A's 12 boras em ponto
fu armasen ra Vigario Trnorio n. 12
O gmte Pestaa, vender por mandado e sais-
tenis do Eral. 8r. Dr. jais de erpbsn, o impor-
tante terreno acias mencionado.
2.* leilio
DE UM 8JBRADO DE 1 ANDAR
Agent Britto
O agente aeima a mandado 4o Illas, e Etm. Sr.
Dr. jais de diresto de nebes, a s reqoerimtnto
4o iaveotariaute dos baos do fiando Candido A.
oodr da Mona, levar a leilao pela aosmada ras
o sobrado de oca sudar sito a ru de Domiogos
Jos Martios n. 8, o 4oal n aefta em bom catado
e raed 78/000 asaosan, ando nsiade partea
ente an baos ds finado, e s ostra metede s am
abor, em terreno proprio.
raasial* felra 9 alo correaste fs>
Roa do Imperador n. 35
As .0\\ihoras t-
Leilao
Agente Britto
' Da orna, srmacao eom baldo de volta e fiteirae,
e divera a asovea, do dapoalto de cigarros, i roa
estreita do Rossrio m. 40. Qarsnte-se a can.
ftguada felra, 1 da
Ao meio dia
correa.e
1 ponto
Agente Brito
Ds nm arrancio, ntrnctlios e booa groaros do
estabrlccimento ds molhado sito i ra Augasa n.
310, girante-M S Can.
Terya-teira 8 de N jvembre
A'S 10 1/2 ORAS
Leilao
De 50 neens, com skaacar, na Asfociacio Com-
mercial Agrcola, 9 h ,ra, e de 40 ancoras com
lee .1. oa roa da Moeda n. V, i 10 h>raa.
Terea felra, H do corrate
O agente Ucdest> SaptisU por .mandado do
Esas. Dr. jais do commercio far leilij de 60 sa-
eoe rom asnear i 40 sneoru com aieool, nnt
d> eog.'Bb sia de dique'r. CtValcante viova do Jos Camella
de Stqarira Cavalraute e arrestados p r Anteaio
/asco de Algooaa Cbral.
COairt\BIt PEBVAItlCiXt
DB
Naregaeam eoalelra por vapor
fOKT<)S DO SUL
Macei, Penedo, Aracaj e Babia
0 vapor JarCiihype
ComnMndsnle Estar*
Begao no dia
Noveeabro s & horas
da urda
L Recebe earga at o
Pnfimmamlsi, fanaanno mtnhram 4 fren at L*
saa>8 horas da tartfe dtod.
E8CRIP
A Ca$ da CmawnAto Pomambuana\
Leilao
DE leTEII
Constando d mobilia, pianos, israei redondas,
carteirs, nereteriss, ansas tl.stlcat. garda
bracas, fiteirae, camodas, cassas e muitos ootns
movis aiislentn ao armaaem d. roa Marqaef
r do mar
rranie
*t aone c.
O agaate Piutt, teed r am ea arma-
sem sssitos s
iimsnin
para asvrsmte
laudados;
ru mesaro armsn&>
entrega no nttoo d
Em trn :
Os doan des movis sems
nao quiaai
digoem-se i dis 8 do esrrtu
movis, 1 bom piano, es-
de porcelans, criatae* e
vidros.
A saber:
Um bom pian forte, 1 caieira para o meam,
ama rica mbilia de tacar .ndi contando 18 cade i
ras de puaroicio, 4 diu de braco, 2 consolos eom
pelri, 1 sofi, 1 bonito espelbo oval de cristal, 2
porta eartoes, 7 tapetes. 2 taspeoses pra fljret,
2 ricos qasdros cem moldoms doarados, 4 impor-
tantes j rro (bacarat) com figuras rascas, 2 cor-
tinada rtqaissimoi eom as competentes nnefaa, 1
rico toilet de iacaraodi, 1 lavatorio de dito, 1
gaarnicio para lavatorio, 2 alban para retratos e
1 importan! cama francesa de jaearaadi.
Urna linda secretaria de iacaraodi, 2 pares de
ceatas de madeira, 1 diorama eom vistas de Lis-
bn, 1 bioocalo, 5 peles, 1 cedeira de belaaoo, 1
cabide portoaU, 1 man coa eapalbo e 1 laratorio
de tan.
Can boa man elstica de C taboas, 2 impor
Untes >paradora com pedra, 1 guarda looes, 1
gOarda comida, 12 ndeiraa de guarnilo d sma-
rello, 1 sof, 2 qaadros, 1 relogio de pared, mesa
pan eiigpasesad, csma*[de loas, 1 qusrtisbeiro,
loac du ponessas para jantsr, diU para almoco,
copo, garrafaa, nuco, campotoiraa a am trem
de eositihe e oatraa moitoe moiuia oae estorio pa-
tentes na acto do leilio.
Ae 11 1/2 bcras
- QuioU-feira lOvto carrete
Na roa do Hxpicio eom de sal O sgnate Martios competeateajeote* satoriisdo
por ama familia qae mudos de residencia, feri
leilio dos isaperUntea ssoveia e mala objecto exia-
teates no referida con, M ajeos n tornan re
eomaseostaveia ser tere
ebe e se
Ama
laeis per toreas sido nao feitos B capri-
acbarem maito bem cnses rsdulP*"
Leilao
Deferragens
(OiNllXDO DE :
Barran, tornes, balanzas, p'sos, guinchos, sy
lindros, eorreates, vergsa, moitoe de ferro, pica-
retot, pi, rodas, canas eom parafnsns, prego*,
m-jitoa oatros artigos de ferrsmenUs qae ferio
vendidos an correr io martellu.
Quinta-fera 10 do cor rente
As 11 horas
O agente Pinto levsi a leilio diferentes vola-
mes com ferregens, visaos de Un e transportados
5i a o armaaem da roa Marques de Oliada n.
, onde aa effetaar o leilio.
Precisase de urna ama para engemmar, psra
can de pequea familia*; a traUr na ra do L-
vr.mento n. 24, loja. *
Prcoaa- n de ama ama par lavar e engommar ;
os ras Pormosa c 37.
Ama deleite
Qoem precisar de ama ama de leite, moca e
sadia, dirija-se ao becca da Boia n. 26, fregus!
do Recife.
Criado "
Pr.cisa-se de nm criado para casa de familia :
aa na Pormoaa n. 37.
36, coliegjo.
"* -
Na ros
trisdo.
Criado
as Uoiio n 13, precin-se de am
Criados

Precin-se de doos crudas para casa de familia ;
a tratar na roa Duque deCixin- n. 84, loja.
Copeiro
da
Precin-M de om copeiro; -na Pastagem
Magdalena, ras do Bem tica n. 13.
Attenco
Preein-se d* urna malher para. vender fl .res
parauntoa; na roa d> Ilutas n. 140, primeiro
andar.
AVISOS DIVERSOS
Precita ae de om criado para scrvic domea-
tico ; h estrada da Torre, can o. 6-B Na mes-
ma casa alngam-n a casas ns. 4 A e 6-A a
trtUr ea travema do Corpo Santo n. ib.
Alaga noata boa can, bem tratads, com
sitio, n 4 roa Dirtiu dn Afogadoa, defronte
da antiga rsUcAj das diligencias ; a tratar oa
acama roa eom o Sr. Joa Carlos de g,. oa na
rus estreita do Rossrio n. 14, car torio.
Aloga ac a can o. 127 da ras du Cinco
Ponas, com 8 qosstos, bsm quintal, eetn limps :
a tratar ha roa do Pilar o. 66, at a 11 boras ds
manhi ou depois das>4 horas da tardo.
Aloga-n pir preci eammodo a so'a n. 6 da
traveHi da Praia do Porte, com & quartoe, 2
sala, despensa, coaioha o qoartc para eogom-
m.do.
Alags-se om sitio em
qae segae para a povoagao,
familia, caja asa nti
ao fondo ; a tratar arfa
usmbamos n. 2.
aa estrada
immodoa psra
m banho do rio
paubia Per-
i'raein-ae de ama cosioheira para casa da
familir. na rus do Bario da Victoria n. 89, loja.
ALUOA-SE a-na casa em Santo
Amas, roa do Ltna. n. 30, propria para
tamili a grandn oa ccllcgio. 'em 7 salas,
15 quartoi, agua' e-ga encanado, appare-
iho e quintal: tratar na lytographia de
J. E. Eurcell, ra Marqaea de Olinda
n. t._____________________________________
Aloga-sc casas a UiOU) no beecn dos Coo
nos, Junto de S. Goocallo : a tratar ns roa dt
IsapeMtris n. 5o.
Alaga se o 2- andar da can n. 43 da ra
do Viscoada de Inbams (lUngel) eom agaa e
commodoa pora familia ; a tratar eo andar terreo.
Os 8rs. ebizo drelaradea So rogadoa a ae
fatendere com o abaxi assignad'.a a neg.cios
de teus nteres es, iato peque alo ignoradas tuas
moral aa ; no largo da alfandega o. 7.
BbrgeamC
Maooel Antomo Percira.
Martina Liaba A C. 4
Joto Martios Coelho.
Ps O-
Antonia Tiarcio Ouimaraes.
istodi Looreiro.
Jos Henriqaes de Oliveira.
Marisas dt C.
P's Machado ds Silva.
> Josqoim Corris doa Santos.
:a i C.
Joaquim L pes A C
Maooel Joaqaim da tiilrs.
a de Figu.-ireio Vitir.
M.rliii de
.*r s
bjK
Fernanda d< Albaquorque.
18deOu:
(Jff- ::-,r a pede-u. a tad e qualquer
pessoa que livor neccaaidede de bolos e paste,
mrncioaedoe qn teaaora %boaadk de appi'r-'oer ras '.asCsrro-
'^ cas o. 8.
eomm
Criado e cosinhHra
Precisa.-se psra casa de ama familia nos-Afflic-
tos ; a tratar as roa Nova o 18.
Modista Franceza
Mdame Facny Silva, ooatureira e mo-
dista, participa a todas as aa.a Ezmaa.
freguezis, qae receben de Paria, pb va-
por. Ville de MaranhSo, am esedlbido aor-
timento de fich* e guarnieses de vidrilho
de todas as cores, altas novidades em teni-
dos de verlo, ottomane Sarr branca, cro-
me preta, illnston para v >s do noiva e Ai-
rea de laranja para casamento, cecbemira
e cr pe para lato, f JuUriee de seda para
vestido, etamines e outraa fasendaa de
aparados goito. *
Tendo o sou atelier completamente mon-
tado, exocnta com promptidao o por pre-
ces rasoaveis, como-- abaixo especifica,
toda e qualquer encommenda, qae ibe for
confiada.. Faz votidos para oasamentos,
bailes, passeios, etc., romeiras, visitas.
Enfeita chapeos e faz loto em 24 horas.
Presos dos aeus trabalho, feitio de
qualquer vestido de chita, percalo, etc.
10000; fekio de qualquer vestido de la
oa cachemira 12(J000; feitio de qualquer
vestida de aeda, de 18,5000 a 20rOQO.
ROA NONA N. 15, 1. ANDAS
iyuga-se
No Cumlie" (Beberibe)
Urna boa casa para pasnr a festa, com bastan-
tes c mmolos o excclleate banbe, o melbor do
lagar, easa da esquina, e jauto da que mera a
protessora publica ; a tratar na pbarmacia Con-
ceico, ra do Marques de Olinda.
A's almas caridosas
Mara Candida Wanderley Antran, viava da
empregado publico Cundido Autran da Motta Al-
boqoerqoe, vendo-re foicida a retirar h? para
fr da eidade, por motivos de molestia em pee o*
de sna familia a conacho dos medios, para o
legar Fundi em Beberibe, vem anda amn vea
implorar daa almas caridosas, qae compadecendo-
se do seu estado de pobre aa, co&Unaem a prote-
ge!-a, podendo remetter as sos: esnvolsa psra a
redaccao dette Diario, que serio remettidas para
bil: confnaando-ae deade ji eternamente gruta.
Na roa Formn n. 33, preeisa-se de criades.
Elegancia em obras k
lime
Sao convidadas as Ezmaa. familias a SDpprir-ie
astea artigos, qae acabam de ebegar e se acbam
expostoa 4 venda no esta'oelecimento de Justo Tei-
zetra j C. Su?eas8orc3, ra da Penha n. 8,
constando de um importante u variado sortimento
de balaios, costureroa, ac&i .tes, bandeijas, bercos
e oatros diversos objectos, primorosamente aca-
bados.
Ba da Penh. n. 8 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------1 '
Menino para criado ]
Precisa-se de Um menino de 14 annoa para bai-
zo, para compras e mandadas, e que d conheci-
mrnto de ana conducta ; a tratar ns na Velba n.

Re


trada
t
Cal virgen de Ja
Aviza-se aos senhores de engenbos e
maia consumidores desta escellente cal
que contina ser o seu deposito geral
ra do Bom Jess n. 23. Perfeitamente
erobarricda e era pedras, como aa que nos
vem do eatrangeiro em nada inferior a es-
ta, continua a uer vendida pelo precO fio
de 66000 a barrica.
Alm do deposito geral j4 indicado, &3o
tambera vetdedores dell 08 enboreg*
QuimarSes & Valente 6 -Pateo do Cor-
po Santo6.
Lopes & Aranjo 38ra do Livramen-
to-38.
Bsnto de Freitas GoimarSes
51roa do Visconde de Itaparioa51.
RECIFE '
i__________________________________
Bna morada
Alaga-se a casa n. 183 roa Imperial, com
grandes coromodos, agns, gaz e grande quintal e
arborisado ; a chave est no u. 181, junto.

C

Charope de Jurubeba
COM
lodureto de poiassii
Toaico, depiiVatlro c aul rheu-
matleo
PREPARADO POlt
BiiMtt 4 C, CC8S
NICO
Approvado e autorisado a venda pela Junta
Geral de Hygiene da Corte
Este novo preparado applicado com grande
vantagem no rheumatismo agudo ou ebrouico, as
moleatiaa do 6gado, baco, as ploroees. as debili-
dades de estomago e as de, origem sypbiliticas,
como darea.Eciaticas, ulceras,'ponorrheae, moleatiaa
de pelle e em geral em todos os casos em que se
tenha em vista a purificacao do sangUe.
34-
Deposito Geral
IB34
Pernambuco
Criad
Precisa-n de um criado de {4 a 16 annoa de
idade : a tratar na ra da Ventara o 6, na Ca-
pungr., qbatro cant. 3.
Aviso
Prancoa Ldustoo avisa ao respeitavel publico
qae eamprca o hotel OneaUI a la do Bispo ar-
(.diiiha ao Sr. Maaoel Honteiro Braga, livro e
desea aneado de qualquer debito ds mesmo
seuhor.
Qoem qoirer alugar o sobrado n. 43 a ra da
Aurora, procure eutender-se eom o Sr. Negreiros
roa d > Imperador n. 30.
Caixeiro
.. Preein-se de na menino de 12 a 14 annoa, 1
eom pratica de tatema e qoe di eooheclmmto de
sos conducta : a tratar oa roa do Fago n. 2S, to-
verna.
Alaga-se a casa n. 4 travessa do Freitas, an-
tiga do Trindade, em B. Jos, com 2 satas, 2
qnartos, cotinha, nm sot, quintal, cacimba,
calada e pintada ; a cbsve n) mesmo correr n.
26, tratase a roa da Guia n. 62.
Diligencia
Parte de Olinda todos os sabbados as 5' hora,
da tarde at Itabavans, e volta as tercas-feiraas
vende.se passagem para Ignarassft, Go7iinna:
Itamb e Itabayana, na loja dos Srs. Agostinbo
Santoa C, ra Primeiro de Marojo n. 1.
Ama para engoiuhiado
Na ra de Riacbu lo n. lij se pracisa de ttma
mulher para faser engommadoe.
------------------------ i -
4'uga-se ou veede-se
urna casa pequea & roa de 8. Francisco n. 1 a
tratar na ra d's Santa Thereaa n. 33.

.o Trunphi
novidades e pechinchas
Ricos cortes de ttfii bordad 20006
C.-tes de cretona o casa figulino 84600
fiaiu bordadas finas 4J000
asacoa bordados fiosimaa 55C0
Zefir liso e de quadros cembibacao, r.ovi-
dade, covado *&60
Mi finas de listras e qnadios, cova'o
Merinos, las, creyones, metins e cutres tec
padroes modernos, que se veodem rxuito bar
Bus Dique de Carias o 49, Bastos f C.5MaaB4M.aBA>M**i
, >Mkr*Aa*l U*Jirti,J.hu<..
8a vf Mii/Hii a CMMM X a nmlc 4
ES U Taaaa Coqjnwji.
riin
Atiso
Eailio Billioa, KatnWb Mecnico, onjrarre-
n-M de montar aovoe sppereisoa, dee Bulbo
nsbneante* franceses, m anie sppertoicosda*
ais c^ndi^. secos segrate :
O mocar er fabricado pato sjatena Bre-
-hrl-m c Billion igual ao -la lnea, Puso.
- 0 tallisedo da todoa o* jeetoe, e 10 /. a moaad
de ripeselo, aoganatsado c* preeoa abaixo e-
elaredos.
O trabaibo doa apparelboe aera por 24 h>
im,m aproTeiUria oa edificios exiateotoa, ooai
parir 11 refonaas; m pronsietarwa darlo todo
atera!, como : tijolo, canelo, eal, ama, ma-
deire, ate. finando por cinta do enpreitorio todo
nai trabaibo.
Pirca ala* t alnna
SO
I
1'

100 tonnel.
ai
S!l50 ."
4*0
9.000 k
11.250 .
18.500 .
48 OQ0 .
110
140
168
I
!
l
110:0004000
130:O0O<000
i60:00OJ00O
180 QOOiffOff
i, Para qaalqaer explincfio, dirigir-naa Usina
Aripiba o Uaiaa Boeqoe.________.
i
s
\ao ha eoroaplencia
aVOM
Retratos Americanos
Hln ifr na n*frtsar r~nrr itH't. ea retra-
to* saaiasans alo piaaadoa asa UU oa ea cbapa
da aiaee i tontada do fregase, a

caoa
- t* A
a.
o
t* 8; li m ir 8?. i?
o

If.
-.8 1!
= ** o a? I
2 -a
2 fca-f
B >2
s.xs
B 2
o a 9 *
I
l
H
qae traa de nadara doorada ea alto relavo coa
aceito 4a vallado (alo da ealeaao armando)
aada retrato traa dooa Jkadaa cartaaa da II e ida
coa borles todo per 2&*j.
Bata iti Jflln satas retajos na lojs du
Lietrae Asu.s InaDonae d Casias n 61, aoode
Joti Aw/tuto es,
Agente geral.
~ iarbeiro
Preclaa-aa de na c facial de bubeiro ; oa roa
1 > Livraaecto n. 17.
o wm&cro ooipoaax> de .'
Salsaparrilha
do Dr. Ayer y
rea i-larajTotao
etaaM 4 Ttoar
afi>* um,
insejsjsn,
awajBHL.
aInanrh ana iriiii
Lfra

ip^ 2 C =* 3- a 2*2
flirii iKi!
HSfl^


f
rra Ca<
Caallaha
Aatonio Xavier Caroerro Campello, Bita Ca-
TakaatK Ceapello e Igaaeio Joaqaim Cameiro
CaaaeJJo, aaoda aelaoaar ama aieae par aisla
de aoa aaapro leabrada enabada, irtrl a ta, O.
atraa B'aerr Cavawacte Cootinhi, oo di 9
de Novembro, qoarta-teira, 4t 8 boraa da mtubl,
aa igreja de Santa TVreaa de Pao d'AJho, trige
liao da de eea paaeaaaaato ; e para eaee aeto
coavidaa c> arot paieotra e aaigoe e aoi da fina-
da, gnartaeondo-ee deade ji eteruameate grate.
Pao tenteo
Melle Biaet aviaam ao reepeiUvel publico
aoa tedae aa tereat e eecjar teiraa taca este as-
oraao pL>; i raa larga do Boaario o. 40.
BOM PASTOR
Ra Dugue de Caxias n 3\
fianea Daanio C. partiaipaa de aeeo
aoa aaaj fifgaaaa qae ecoUaaaa a aaoar*egar-ae
de qaalqaer eeeaajejenda tendaate a uieeawJaii pa-
ra igreja ; bea eooao iaagean, oratorio, qaadroe,
ceetJeavre, a oada ea anaatre na grande e varia-
do lartiaaaro de eotaataai, reearioe, aedalbaa,
craaaa, leaead, tarlbalof, ealdeinnbae, raldee
e fraaja de ooro fino e entre Cao, Mufla alleop
Na raa Beta da Seteabro (oatr'ofa beeee dea
Perretm) a. 6, fa aajd>tfi a ruarte e babadas
lar coa e ea irrito.
DR. J. O. AYER e CA.,
Lowell, Masa.. E. V. A.
A' renda na Minciraa pUarmaHa t ro&tmi.
-----2________L^_________^____________
Agua de caj/ pura
Inico tfwfa
Pedro Vitlo k C,
Rnado Impender n. 81
Farello da enroco de uigoaao
Cbegvn a petaalaa remaaaa dopaaeioio farello
de caroco de algodao, o raaie barato de todos os
llaaaajtue para eakoacs de roca eavaliar, vaccoro
saiae. ata. O canten da algodo dapois de ax-
trabida a catea e todo o oleo, i o mis rieo ali-
aeato qae ae pode dar aoa animues p ira oa fcrU
aaer e eagordar ooeo adaisavel mpidec.
Nos Eaudoe-Unieoa da Aavriea do Norte o aa
Inglaterra elle eotpregado (coa o atau telia aa-
soltado) de preferencia ao alho e optreo fareiloe
que alo ibju'o nais caro e nio alo de tanta aoa-
taacia.
traja,rae aWedto esta Fraaya-1Jaa
ScBtfitsdecaiTapilo
Compra ae en grandes e pequeas qnantidadas;
oa drogara da Fraaciaco la. d Silva 1 C. i tu
do karqoaa de Otada a. M.
Aluga-se. barato
Raa V;aerada de Iuparic* n. 43, araaaea.
IrU-ae aa na do Cororoereio" n. 5, I* anda
as aripta-io de Silva, <4aaar2a* & C.
Alttga-se
a eaee terrea aa travs da Ponte d'Ucta n. 12,
eoo bastantes eoaaaodos para grao de tamilis, coa
sirio morado e erborieado, boa agoa potavel para
beberdeposito e uaubeiro de cimento e bomba
Fioa a diu eaaa A aargsea do rio Capibaribe,
cea baako doce, teaperado e salgado : qaea pre-
teader dirija-** ao aesao sitio, das 6 as 10 boas
d asnai, qae encontrara o proprieterio.
de chapeos
Antonio Jos Maia & C
DEPOSITO
i ni do Baro da Victoria os.
zuzt
Os proprieteiios leste eetabeleeimecrto seienti-
cam aoa seas anennos fregueses e ao rapeiUvet
publico, qae eeatiouaa a ter grande aortiaento
de ubapeos de todas es qoalidadee e formatos
maoofactnrRdcs eoa toda a perfeiclo e por preso
nais ventajosos qae en ostra qaalqaer parte.
Virtos da Garrefeifa
Finos
Car Cf vellos.
Msdeira.
Moscatel.
Uva BaaUrda e de Pasaas.
PABA MESA
Genuino do Latradio a 500 rs. a garrafa.
Na mereearia de" Msuoel Corris & C.
____ sFrara d Cenaste sfKa n 15
Alag
d-se
casa de na andar, eom cemaodoa para fa *
ailia, oa roa da Fuodicio n. 10; trata-se na
Ivthograpbia de J. B. Poreell, roa do Marques do
Olinda a. 8.
Aaia
Precin-se de oaa aaa par* eosinhrr
4e Pedro Afioneo a. T0.
na roa
Ama
Precisa-ta da ama ama que s;.i*ba co-
nhar e eDgomiosr, para o Dstto, logar
prximo d'esta cidade. Exige-se fiaooa de
condocti. A Irttar na ra da Uoilo o. 1,
dsg 6 Ab 9 horas da maofal. para casa
de pequea familia.
Precisa-se de ama ana ; na roa do Bansel o
H 2- andar. ...
AMA
Na roa da Praia a. 51,1 andar, oreeisa-se de
aa para todo aervieo de naa pequea familia.
Meiinos
ee de dona_
lar aa nadara de dio da ai I so
aruetas ; a tr-
as Posaba!, psga-
Casas mr* alujar
Aa de na. 9 o 11 da na do avsasd, pasean
de Csora neoioo ; s trater i
na a. 19.
"
S*mSmm* Coa Je alna a n
Fraaoseo Jos Gomes de Soasa, Msno.l Jsa
i de Soasa a Alas Hsrne O aaa de Sao,
do intimo J'alma A todas aa pesaos
oKias asoaada ee astas
ds seo presada iaaas e caabado, Joto
Joa Gosaes de Soasa, da aura reama i pre-
seas da asa anisada e do alarda, o asridasn ea-
saqoioaV aasistireaa misan Jo senjens desea san
qne erra osdraaSa terca-ferra 6 do
ate, s 7 boras da aal, o convento de 8.
Fraaaaoo, e daada j sntaeiyaa sene agradaei-
asentoe por aaia asta aeto da reJisriao e cari-
dada. ^
VhilM Ikirteca
tFrnnsta asvrs
Joio Fuseia da Csata, anteo un
ara roeaecido rabo, acaba do rraeber anva re
raesaa qoe awa-ajsjie apeno ras satovsrjrta, 'ven-
de en pipas, barr Je 5- a da dedeo; na roa do
Amorim a. 61.
Gasa
o-l
para
andas daaearado a. 81
nrandra coaauda e
se' ne1 audar
ral do
i as
Ama
Precisase da orna coeinbeirs de meia idsde, de
ooodncta afiaocada. para, o aervieo de nm easal
seta filbes ; no oa Vidal de Negreiros a. 184.
A
Vende-se
urna torca pbrte de nm engenbo moente, mnito
prximo ao eugenbo ctatral de Cojambaca e d*
estrada de ferro ; a tratar oa roa Aogasta nu-
mere 274.
i i T .i, ,
AUeoff 8
Vtatde se Mpecisl farinba de mitho ee"rr,-ia
reita vapor, e preparada para bolo, csngici.
eoseus e ontras diversas especies de comedoriaa
Sae aeeeesitem -dates meemos gneros, sendo t
40 rs. o kiio da de Entibo e a de srros a 330 rs.,
sasna como- farinba para tender o po eerveja
#0O0 a arroba : na nadara da travesea dr
Pombal n. 1, perteoeente a Pereirs & Pinto.
Telepbone296
Revista dos Hons Mundos
Vende-ae collecySeg completas da Re-
vista do* Jhut Mundo doa aunes de 1870
A 18Z6 .e do anuo* de 1t382 e njpa in-
completa do anuo de 1877.
Queta as qniaer comprar, ter oiorma-
;5ea n'eata typogrsphia.
Veuda de t rrenos
Vende-se ea grandes e peqnn6a lotes oa "ter-
reo" do sitio, que na.eitrada dos Afflictos.ficsm
junto o capella a dofronte da esfacSo da liaba
frrea do Arraial : qnem osquiter comprar diri-
ja-ee o Dr Portella em sen escriptorio ra do
IrnperadVr n. 65, 1- andar, ou i casa da sua re-
idroeia dos Aflictos.
Nais barato
Na raa da Santa Rita n.
a.t para car regar meninos
prreisa-se de urna

Ama
Prevaaas aaa asssas ainos a frsgaeses sw
aaaplato aosiiasssto da
ae qnatidadee, tanto nava
_rn erianaas, o aaa ha
preoos Trtremaaejtebsrtos, visto recbennos di-
rvetssoente da Europa das aansaia caas e te-
ricas.
Aaia ooao nesta easa se fabricam, aencertaa-
a e eobrsa-arqo iloaar aalidadeste cbspe ea
aenos de ama b>m, nasa o ano tenes pessoal ba-
a'iitadissuno, fi-untinaa s n sssnssnioa m assin
Vendas aa grotso e a retalho e mendsa-ee
san ostras ea^oaiqaar casa.
k*t Imn t C,
Ja Viesas
Precia-a ds rusa aaa para aornprar eosi-
aisr ; na raa larga do Bossrio a-18, 1 andar.Q
AMAS
Precisa.se le daas amas para ssrviges domes-
ticos de ama easa de ponca familia ; a tratar na
na de Muris e Barros a. M, armasen.
Ao eemmerco
nasal ao narKlgaatlaa prrri
asH atM sea fregueze e ao
eosmsHercl em eral, tyut
r. Manad Vicente a. Mantos
TsvreJra delxou e ner sen
pregado desde o dJa 5 do
Coznlieira
Precies se de ama boa
rio de S. Baria n. I. c
Uves da Silva.
roa do Ba-
i do coronel Bebastido

Maduro
pan, sea ala-
ba da
O padre Dr. Maaoal Gescalves ncase de A-
aafsaa, toado de erlasar asna aas por airas de
aaa aaa eaiga o aajer Jarnaa Mantaire Gue le
Gonsha, anacido en Itnabe a 8 do mea fasaia*
peatnaa, aaarvida asa sana saigas e aoa da sansa
para este seto da relgil% aoe sri regar as 7 ho-
ras do di 8, trasan n de rallasisnral, aa igret
da amito de^
Sea UBeosaua Isptsaiar sssajidades panadee
vndaa araante aaaoeeisdoe, pdenos Karsnr
Oleo Florea
0 mellwr para o calefle
Oleo Floia
Sitio
al. q
ao publico en geral, qoe a
rans lindara da antea esweialidada 4 o asa)
csaa da aaa boa ajKrisio, coaaervando todas w
rasniaitos da bvgiean, sana aa des sjrisaiane* a
asser aasdigatio sao, Unentoado osbalos
sssgsisaa nrtncrpass esatores ds aaada da boas-
nidsdi
Xa OBBAB DE VIME ningoea eoapeta coa-
aeseo : temos
ernn Cealeeaa Coosas-elran
rafaelro
Pspelara saana pera aaas saja, aaia
cano ciatos para eaapraa, de todos aa |-T*tn
Xa laasaJICOB DO POSTO
taatbaa aiogoea eosapete : Para boasna aio aa-
f
__iSItiarlrn
i Aatoni> do dantos Coassstq. Baa>an Jos-
tituaaa, Sotana.C-aesrq, Aarada .(Slida O.u-
asira, Praosaas da aVaia Caaaeiin, Jlavia asti-
saaa8iae4iaC>nDairoe Jeaanin Caadido Ve-
.^..,l-. ...a. ,._, ,,!,-,, 4, f^u,.
eidaJ i) JoddCraxS.rlara,ovian a pos
> da aanaaaadepaea saaatiisa aa aiissis qaw
pos alnas aesao anadaa diser oa sanalta da
Orden Tarenira da B Prasatoao, na Caada-feira
< da aorronu, patas 8 taraa a a ah, 7* da le
ebeeenio pala qaal dando jl aa
saeeidoa.
barbos, aaa pan. erabas alo sis ni sosala
8TIIBSTB8 NOV1B
da aorUlieaa s iaaa, toan aaa
n vapore, s esealba ass rigorosa saa desejar n
a Estrelta do Rosarlo n.
la-tato lf reja
#fl8 aWsMfS C.
Fabrica de
PRODUCTOS ER0L0GIC0S
da liLVSSE ROY, em PtHlan frwp)
Emite PR0UST, Site* Genro
Alags-se nm sitia no prrnnipie da estrada do
annsmento, ao Pamasoeirioi, ecos boa oasa de
saorads. O sitio ten graadn isronoroDes para plan-
to eoes e diversas arvocee snasaSrae, a eaaa tea
7*^"' 7 "*" *** esteme, qoarso ara
alo ee tortor, asa de Haahs da trjoto eea eoo
rsne,afea ea sanada da eeaannbia o Beberibe,
agua na manda aon pa para tovagen de pratos.
O clima 4 mnito ameno e ssudsvel a a aaaa fin
noito prxima da eitaco do Paraameiria; a
tostar no pateo do CoUrgao oa praoe da Pedro II
8, 9,1- andar, aoa o Dr. Meire de Veseoncelloa.
HerJfe ele Oala
hrode 1H3.
________Verdura Pertira Pean* <& C.
\ SEMOUNA
)e iaroiK IC, de4la8g-w
Bate artigo, preparado por na novo prosease
j de erige da saibor qualidnde, pena os elemeo-
! tos asaaaaarin para aotneao de erianess e daea-
taa, e naris n rseoaaenda por nr de fcil di-
gestia a gesto aniso agrada val ; tanbem pode-as
tener aaa era*liento papa, scorado em partee
Ignaasaa a naiaaa das nanos fabricante,
ddionaado-ee-lec algnm lerte.- Unios agentes
aeita praea, Saonderidrotbers fe C-, roa do Gota-
atsaio n. I, snaptostod a1a4c0aru Neesrnea 4
C
-!
VEIDAS
Sitio
A oga-n oa veade-se exrajllento morada aoa
asa anatlia, sumados, 6 fio notada, fies
nrto dos nonds c eetrad* a de torre, i ra de S.
Mifao a. 99, oa AJogado., daVato Ja naoaria
a -rapar : a tratar sa ra de Santa Tbsress m-
l da
Auraa a. l, 1
Cosinheira
boa osinbelra ;
na roa da
VIlaHa Ja Ca tan
Isria Taoass.s de Aaevedo Vuela Tavar-s s
ar Pr iciiana V
toa e ame* Sisea, saos A- Lms VilelU,
wi'a do Itg> e sana Sitas,
astas e as filara, pesas/ss do
| i>vraco eatanato te a aorta le
<. ejaasdc lie.
Hnanaaaanlln I nlaaL
faTsltJlSCIIC I Olsania
do laawnufor a. 56, segando andar.
Modista
Ansa o erinalo
Praaa-aa de assa aas e da aa
a* 4o Psvat.c n. {9.
arado; 1a
Vende-se un (avallo eastsnho, grande, para
stlls, sudador de baiso a aseso : s tratar na roa
da Cooceiclo, eoeneira lio Xco Flix.
WflISKV
ROYAL BLEND marca 7IAB9
Este excellenta Whisky Eaeoaaez pre-
ferfrel ao cognac ou agurdente de canna,
para fortificar o carpo
Vende se a re taino aoa melhorea rma-
seos de molhados.
Pede IiOYAL BLEND marea VIADO,
cajo nomo e emblema alo registrados para
todo o Braail.
BROWNS d C, sgentei.
Litros do S.S Corado de Jess
Vende ae pequeos e grandes monuaes
deita utisaima e pa devocio. O admi-
nistrador deata typc-gradbia dir
tem.
Vende a leja daa Listras Axues a roa
Duque de Caxias n. 61 e da. descont a
quem comprar de 20)5000 para cima.
LINN bordado, todas as cores, faeen-
da lisa de novidade, a 240 rs.
MERINOS infantados, todas as cures,
a 500 rs. e muito finos a 800 rs.
Zefiro lito e de quadrinhos a 100 e
120 rs.
LANS ansa guadrinJaQs, isniUelo, o
140 rs.
LINHOS muito largos, padioes novoB,
a 200 e 240 rs.
RENDA oriental, fasenda aberts, reme
oom matis para vestidos, a 500 rs.
Setios lavradss de algodle, fantasa a
240 rs.
CORTES de vestidos bordados; em esm-
braia branca e de c6res, a 50000 e 6500.
VESTUARIOS A marujo para meninos
de 6 a 10 annoa, a 6000, completos
ENCHOVAES para baptijados, em
linda caaa por 100 -e 12&000.
FICHUS de renda ou de 12 muito, mni-
to grandes, a 1J00O a SeJOOC.
ESOUlAo infestado, pardo, para ves-
tidos, a 320 e 440 rs. 9 corado.
MADAPpLAu americano Listras Atnes
eom 20 vmwS garantidas, a 5f$000.
ALQODAOSINHO muito bom e largo
a 2/J800, 35500 e 4)000 a peca.
. CHITAS pejresles claras e eaouras, cC-
tea segaras, a 200 e 240 rs.
NANZUC muito 'fina eom lindas cores
a 240 e 280 ra. o novado.
Pechugas
RENDAS e biaos brancos e cor de ero-
nlpecas grandes, a 2 CONTAS lapidadas pretss e de todas as
tora 800 rs o maco.
LEQUES transparentes, fantasa,
1(5000, 24OOO e e seda a 6*000
LUVAS d pelica a de seda, pretaa e
da rGres, a 2*000 e 2*500.
EX-TRATOS finos em garrafas eom
ascripcao para presente a 2*000 e 2*500.
RENDA beepannola araes e reme a
3*000.
Hcame!
Nio deve baver contisUcrs qoanto preoos da *
orna grande parte de artigas, yerdadeiras pethin-
cbas, que se eneontram na* antiga casa Cameiro '
da Cunba ; nossos dignos leitoree qae spreeiea. os
que abaixo se segoem :
Brinsinhos de cores para roopas de enancas a W0
rs. o eovado !
dem pardo lona a 320 e 860 rs. o dito !
dem braiico de linbo, n. 6 a 1*1500 o metro!
. rmia" preU* diagnal, 2 larguras, a 1*1600 e
1*800o eovado!
Cbeviota superiores, pretoe aeul, a 31 e 3ISC0 o
dito !
Bramantes, puro liuho, 4 largurata 11900 o metro!
Atoalbado bordado, a 1*200o dito !
Madapolo hmerirjano, eom 24 jardas 51800 a
ptea!
Algodlo Urgo muito encorpado a 4| a peca !
Seroulas de bramante bordadas t Iza e 161000 a
dusia !
Lencos brancos e de cores, abanhados a 11600 o
1*800 a dita I
Camisas franeesaa e inglesas, de linbo-a 86*000 a
dita!
Meias inglesas para homem a 4*500, Sf e 6*000 a
dita!
Toalhas felpulda e alcochoadas a 3*500 e 1*000
a dita!
CumsaExmss. srnharas
Biquissimas gnaroicoes de crochets a 8*000 !
Lindas grinaidas e veos para aoivaa a 9*000 '
i \ U JU 1
Eepartilbos americanoa e franceres,'a 4*, 5*500e
8^00! ...
Picba e entradas de baile a 81 e 4*000 !
Colchas francesa! e cobertag, grandes a 3* e 4| !
Camisas bordadea para eenho'ra .h 3* e 41000!
Sargelins de todas as corea a 240 rs. oondo !
Setms maco todas as corea a 11000 o dito !
Setinetas lavredae de cores a 280 re. o eovado!
Cachemires de listinhaa para vestidos a 400 rs. o
dito?
Velludinhos lisos o bordados e 9( 0 ra. e 1* o dito!
Pecas da fsgailo para cami8inr8 12 jardas-por
4*0u0! < t~
Lins.cs de quadrinhos, muito largos,-a 200 e240 rs.
.oooivadol ,
Mirins para vestidos orna largara 560 rs. o dito!
dem preto 2 larguras a 800 rs, 1*(00 e 1*590 o
dito!
PaslSes brancos bordados, finos, a 400it. o ditot
Nanscks decores, (fiao desbotam) 160o ditol
Failles, ultimo" gosto cm padrdei, a 400 re. o ditol
Cambraia Vitoria e transparentes 'Oiardaa a8|
e 3*500 a peca!
Aoa Srs. PasendeiroB
Algodao da Babia superior a 30 rs. o metro !
dem de cores, do R:o s 440 rs..o do !
Vendas em gresto damos desoontos da praca.
59Ra Duque de Casiaa59
Pcreira & MagalhSes, succeaaorea do Carnsiro
da Csnba & C.
. ____________________- .__________^
Venda de sitio
Vende-se ou permuta ae por predio nesta cidade
um bom sitio, coja boa casa, muitas fraeteiras,
excallente banbo do rio,. boa agua de cacimba,
exteoso de terreno para baixa de capim, todo
murado na frente, cea porto e gradeamento, eom*
eaminho de ferro e estacas jauto ao dito aiti* no
Porto da Madeira, conhecido Dlo, sitio de Joio
Selleiro, junto ao Dr Ernesto- de Aqoioo Poase-
n-; quero pretender dirija-se A nraca da Inde-
pendencia 40, das 11 boras as 4 da tarde.-


'


A-FLORIDA
quera
^o Taen.
Una
agt.
nc*ns
MM
ras, w aje
de i -.lo
Pcitoral de Cambar
as
ssasaas
tl*000.
intapo
maeo ttOO,
as sab agenei 1 fraseo S
15*000 e da.a aJ l|8daxl 18* o
1,2 dama


HYPOPHOSPH1TOS!
:
O D' Chorchlll, astor da dawotwrta das
propriedaden caraUvas ha rfrnaaSea
Saltas no traiamerrto *da tiatea plsaonar,
tan a honra da participar ara ara coSesne
recembeeidoe o rooootraondados por eQa
sio 00 que pretara o rSftr. Swann phar.
aeauUoo, R, roa Caaita-I
^ ^f7>,**L? Hjrnapksssdelt
Sosia, Cad o Herr vendeni-w a tssaal
Ohar
quMdrmdo

j Cada triaca nrdadr
auna oe fabrica da P
a anas drt t>
Ageatos adefaaaaraa
ssrVnVsSB^aaTsfS Bsf tMmt
aa toda a pre
I raa d-
korcniU
'-'Uario e
Veasam-se en ssslaa
J
Cofre eluslre
Vaee-n ota corre, prora de fogo, e srm lastre
de oryetol mn deas bieos, arandelas, globie, re-
gntooo e ataanaaesto de gas ; na roa do Baogel
aaasro 18-A.
Casa i venda
na roa Lomas Valentinnn. 15 p r preco bara-
-to: i traUr 4 raa do Balo da Vinera n. 11, lo-
J,dal^aHNegn. _______________
(MineArraial _
Vea de es aa rfastet neste ameno povoado, pertp
as estac*>> da G*ae-Aaar*lla, tendo os commodcs
seguiotes : $ qoartea, 8 san, eoainb. fdra, torre-
as proprio, medir, h 80 palmos de frente o 320 de
fondo, baansere e ama impon i.e eaelmba eoa
sanagavel agua Este chalet acba ee ben loeali-
aaao enba retado de euucrvaca'o, por si
peonen!; I tratar, no mermo at i 6 hora da
saannl ca o Beeifo padaria do Sr. Aa gasto ros
Larga do Rosario.
EIAS de cores para aenhora e meni-
nos a500*e 600 rs.
LENCOS finos ana tudas eaizas a
1*400, **000 e 2*500 a dosis.
Ij muitas fsaendas novas que es Exmas.
farailiss poderao ver e se achara expostas
na loja das Listrss zoes de
JOS AUGUSTO DIA'S
Vinhos para parlicalares
Para asean
Verde emadnrado, poro de ova, aem a menor
eoraposiclo.
Tinto, superior, em quintos e ancoris.
Tinto, o araado Lusitano, cm caicas da daxia
a 8*500, operior'a Bordeaox.
Collares, engarrafado, superior. |
sesremea
Porto, finos, na t,oiotee, ancore tas e eaixas dH
dusia, inclusive para doentes.
Moscatel de Betabel.
Msdeira, aneo.
Buctllas, para pixe.
L,ndriiab esa asas
Ds Lbrica Goarneat & C, de Lisboa, por pre
eos commodoe. ?
Caoba Iraadoa &c.
34 Boa da Madre de Deas 84
ma-
Sitia
Vende-n 101 sitio coa cus na frente, eom bas-
tantes arvores fructferas e nm lindo parreiral : a
tratar no mesmo, I roa de K. Miguel a. 84, Afo-
gados.
oa aeqnisifo
Vende se as tavenia bea lucslisads, propria
para quem diseoe de pequeo capital, retalha
scffrinhnante, tem commodos para pequea fami-
lia, a logue I barato ; a tratar oa rea do Capito
Lima n. 82.
P<> CLEHY tao-MnaasMrts

Livraaiento & C.
venden cimento port'snd, marra Sobins,
aalidade ; ao een do Apollo n. 4*.
dejl<
JJacr
Vende se o engeabo Ja par, sito oa esaares
de Nasaretb, una e sndie legan da aotacio do
Campo Qraade, bem wiuuda, eoa vapor, diiti
'lacio, sgos encanada, boaa obras e trras muitoJ
poderosas ; verde-ae ts:nbem una terrenas junto,'
r os qoses di tan nfreju neanalaanto a,C00
pies vende-n aaia a safra nova fondada, beis
de carro, earro e formas de feroo ; quem preten-
' dar dirija-ae so mesmo engenbo,- que fara nego-
leio.
Boa Dnqne de Caxias a. IOS
Grande sorlreoto de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, al.
ba de madreperola para baile, dem de
marfm, estojos para agullias, lapiseiras,
broches de madreperola, idam de mr-rfim
desenbando em alto relevo fiores e un mo-
ldo de trigo.
Casacos bordado para seuihorw a 5*000.
Lequ'es transparentes pre tos e de cores a
2*000 e 2*500.
- Idem.de setineta a 1*500 e 2*000, um
Idas de papel a 500 e 300.rs., um.
Agoa Florida verdadi/a em guarrafi-
nbas a 500*ra., urna.
Contas lapidadas pretas o da cores.
Missaogas pretos e de cores.
Lindo sortiment de fitaa e bicos bran-
cos e de cores. -.
Grande rortimeaio m botftes de
dreperola e phaotasia.
Lava de pellica a 2*500 oj)sr.
dem de seda a 2*000, 2*500 e 3*000.
Capellas, veos e ramos para noivag.
Suspenaoroa americanos a 2*500.
Linba para machina a 800 rs. a du
o. 50
Meias da coree, escocia, para snior ai
a 1*500 o par.
Cairas de jogo parasalao a 5*000.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de pelhicis
a de pellica para senhoras e meninas.
Espartilhos 3*000, um.
Lindas pastas de couro, chagrn e pe-
locia a 500,1*000, 2*000, 3*000 e 5*000.
Carteiras para sedulas eom os rep&rti-
mentoa de 10*000 a 100*000. .
dem psra letras eom o repariimentoa
dea meses de Janeiro a Dezembro.
Estractos corylopsis do JapSc, nexis de
JapSo, Bouqet de exposico, Theodcra,
Rita Sangally, Porte Velne, Ixora Baione,
Roger, Gsllet, Brjaa da Senia, Patis-Bou-
quet, Eatracto Dodeur, ete.
Luvas de seda bordada cora missangas.
dem bordadas oom vidrilbo dourado,
bronzeado e granad.
dem eom palmas da mesan seda.
dem arrendadas a xadrez.
Anquinhas a 1*300, 1*500 e 5*000.
orna.
Lindas pulceiras americanas de 5, 7,
8, 9 o 10*000 o par.
dem broches americanos d*e 4, 3*,
2* e 1*000 um.
Oollarinhos de liuho, gosto moderno, a
59000 a dusia. -
Punboa de liuho, modernos, a 9|000 a
duzia. ,
. NovtUoa.He linbsde cores psxa.orOcliet
a 200 rs. um.
dem dp caes a 60 rs.
china.
Papel p?ra flores a^lOD e 120 rs. a fo-
lha.
Lequt, de setineta a 1*000.
Papel amisade, rosado, a 600 a 800
rs. a caixa.
Enehovaes para baptisados.
Envisiveis a 200 rs.
Lindos plastrSes a 1*, 1*500 e 2*000
um.
Ra Duque de Caxias n. 10i
103RA DUQUE DE CAXIAS-103
Papel para impresso
Vendo-4re papelpara mpreesao,-iforotBtc
rio e Jornal do Rccife ; na toa QOsisrtK
Olinda n. 81.

"
-


uid, para ma-


I
Diario de Perna:
lomingir 6-
Novcnibro de
StAJtCA DE rASOUCA
Las*!
ITnKETi
ORTATIOI
'I
VINHO
D* Cabanes
KIM-CABAWES
o ?* i
approra.Ao da Aoadewi
r u noocAfcMo
ssasvea**' vr eoonr oaj
ti.Uvoa do Stmmt 0 da'
eeagoe 7*r*, */*'e "<'
O sor D Tvaa, tainrt e ?-
de Parla, o raedtam lodos os losibar extto te aavflrr aa/rwsswit'ai par
de toda fQT. fritiMn, prooorm,
i. J.l* oirt e itmtft
E" eitreanemenie eflleas* coat*
o #*/i, AfWistfm.^esj'***. fla* .'une Virtictm*.
i aawavUbuaos nos rtramjle dwstla-. CUorose, Jtifnasw do songu*. IslerO-
Udod* do* mmni, FtirotMvmcas. MaMmiMj Impottana prt matura, tmfooncUmento
O** r** Ortun.palera-rala de su aceto cordial, dotmoolou tortee, actica
setMatnac d mmj< o e aut _> nrrsTi monda 11 il jian aa ia*iaiianatoit
r cesteros Toadlos Uot-t^oonte tunte a ravtdes. atta-nanaa* a secase** do lene ooa
nulrtces e di extraordinario vigor aa cJi*a de atama; mece mCuencte dos tesa prtn-
Utos (onaooa, e aoboraao nos raso do Dutrtet. A/ecpVda attUttto, HotUrU, Mftiopota,
MerMimt esa> geral. om todos oaciaoaom que 6 prests raeorror a mn fcsacp aiSrrsa, aa*
V oiaor i rtssmjtes /brrau ie* orml**.
Corno aporRMo sotaUtue eoat grande aatagtta o* atrados perniciosoa cor jnaools, etc. Pana lasaatsaliro asiaaeaao patos vtajsMiss c mannoatroa, como anu-opkle-
isico e antidoto da (obre amrrala. Vacaito e outraa Wetaaaeaw aniaiaoii
XJmbc/ i o pe* laspHtuU Qerti de ffytfne a* Imperto ato.
do Emttnmgof
>ramlo ^f |i i ModalHaa
de 10,800 fr. ^^SSa^B ^X do OUHO
ees LAROCHE Ptaarmaoentloo %> PARS, VIENNE, NICE, oto.
O Qnioa-Laroche nao i um omalqucr preparado, porm o multado de trabalhoi fe
mais altas recompensas do Eitado. O memo /brrstfltvat
*0Ti r*m arriar tt mttdc^m.
aaaattar ai tan-afea w taras Mcnafaiiaa na
aa aiHt'ia Timas ds XK nsaamss, a
* as rfio. Orea ffaaW q
fmH wa ssfatft*,
as^rseva D* Ca
aassasajn* MgantJ*
a l/oiao sea f^rtaaataa, ^ -~ >
:-^/flu*
D
lili
u1
II
Depeattow n i
TIOBETTI-?EBIKT. 264; ittnri filtirre. PA1IS
Tnaate W. da silva 1O1 naa prlnrlpaaa rharmafaasi


!

i
i
*
FNDICAO DE FERRO
1CARD0Z0 & IRE40
Kua da Barafi do Triumpho es. 100 a 104
Deposito a roa d Apollo ns. I e 2 B
Teso eempre em depotito todoe oa radchiaitffloi e ferragena oreoiaaa 4 agricut*
cara deata prorincia, como aejain : eaporea locootoveia, aemi fizoe, coa ciideir
ohornis oa para fr>go de aaaentameat, moeodaa de todoa oa Umaohofl, tactas batida*
e fnn-iilaa, etc.
Maadan t5 por raeeasnienda qaralquer macbiniamo, eDcarr?g*o> a* tJe aentai-oa
aa roeponeabtlua p^lo bom trabalbo eta meimo.
Vndem a praso cu a dinhciro coa deacooto e.a pregoa reaamidoa.
Vino o tarop Duaart
- AO LACTO-PHOSPHTO DE CAL
Appravadoa pala Junta d HTjlne do'Hio-^a-J&cetltt.
a *"
O Laoto-Phosphato ciar eat, que entra i. a cooposiclo o VlfAMt>e do )__
ile OUSAPtr, o medicamento mais poderasj o^ue se coaiiece boje para raate'srar
as torcas de "cortos doeote*.
Consol:Ja Jt aadiratte oa oasog dad crean., aa Hachiticas, torna actreoe e eiaorosos
ps AtteieacenA* moilata lymplj i'.icos e os {u*> e ach\3 fati^aJos em consecuencia
de rpido crscinionto. Kaciii'a a cicatrtaacAa das cavernas do pulatio aoa TVrfeac
Sendo administrado s mulhercs duraqle a graviiei ellas alraveaaAo todo o periodo
da geslacAo sean a menor aadiga, s jm nauseas,,eem vmitos, e dio#lua a evaangas
Cortas a vigorosas.
O Laeio-Ph)3f.Hato di ai adiuciiirado a a*uu e as 'masa qve crlio oa fllhos,
torna o leite mais rico, mais nutritivo, e preserva as ci-oaacAS da d.arrba da outraa
molestias, que ac docfarao duinte o creacimeoto. A datuifo opera- te s*m (aligar a
creanca, sem que appareoaa oonvalsoef.
O VrNMO e o mi>Pg de Lacltr Phofthato do eai do OUSAPrT doeparUo O
appatite a levaotao aa torcas doe -oonvaiescentcs o deven? ser empreados asa ledas
"e casos em que o corpo bureano se acbar ftl^w- ou eihaurido e fc(~ t.
Deposito m Pan/ o, ra Vivlenne
PERNAMBUCO
Verificada, corno foi, a mpoasibilkiade re aerextrahida a grande lotera deata
provincia, om favor da educacto doa ingenoaa da Cotenia Orphanologica Iaabe, e no
oavavcl intuito de evitar o prejaiao quo sos porUdoree de buhe tes adviri d urna
lodamnisacio parcial, determioau o Exa. Sr. pre.idente da provincia, por acto de 16
de Agosto ultimo, aa* ioaaa aabatituida a referida lotera por outra de valor de
1.400:00fJ000 e que aec oxlrahida impreterireltente no da 28 de Feverciro do
aaaa prximo viodoure, e eojo pUno oaaim os awgoiatea premios a* approxtmacfSss.
Lotera da Provincia
Ada s venda a 10.a lotera r beae
fleio daS. Casa de Misericordia do Recite, que
ter lagar no consistorio daigrej de Nossa
Senhora da Conceifo dos Militares, onde
estarfto expostas as espheras em orden? nu-
mrica, para seren examinadas.
i
i
i
3
10
15
36
60
80
150
700
praovo
m
prcisioa
s
50:000M00
20:000^000
10:000^000
6:0005(X)0
2:000000
l:000,j000
500.JOO0
200,5000
lOOaJOOO
fin es e iguaea
fOrain
ADCNlSTRACiO :
PABIaV 8,BenUTardMontaurtra,PaU]
>
PA8TILHA8 DIOESTTTAS tabrtOsllaS em
?tony oom oa Sau extraMot 4a* Foatm. Sao
de gosto agrsitTel e a soa accao certa con-1
ira a Anta e as DtgestSes
A UIHOS. Dnnoio para um UjJae, para as pessoasque ntopudastara
Pm* evitar a* imUacUt axtoir m todo* ot producto a
** 'OaA DA. OOIVXP. XXB VAOJbLST
> Pnaaetaa teint tclla-aa aa caau aa BARISMEKBT LABUXA S, *
a OUI ZCR O, KOECH- V. as. na 4 Cnu.
AOLOUVRE
Of proprietarios d'eaae antigo estabeleoiment sempre no intuito-de- correspon-
iet confiaoja das Ex as Sras na poupam esforgos fim de satiefazer a.exigen-
jia do bom gosto e para o que acba-se actualmente em Pars um dos socios da casa,
que vai por todoa os paquetea remetiendo .o que o capricho da moda vai inventando, e
para prova apresentamos o seguate :
LiQdissimos cortes de 13, montados em cartio, oom gnarnicSo de contas oxy*.
M
e iguuet

JIII'II lili 11,

Rui 1 de Narco n. 6.
-
I
Faati ipam ao-reapeitavel pufclica qu, tando augmentado aea
eajslaelccincnto de JOIAS com mata orna iecrlo, no pavitnepto terreo,
con oactafiia^jLadaa, a^rri artigas 4a SIjy^R^BIAiXSi fiBaSAaaWaaV AaV
Exiraa. familias e seus numerosos fregueses para visitar aeu eataboic-
cimeofo, onde cncontrarSo um riquiasiroo aortimento de oas de ou' a
prata, perollr. brilbantes e outraa pedrs preciotaa, e relogie* de aro,
prata e nike!.
Os artigos que recebem directamente por todoa oa vapar aio
ejecutados pelos mais afamados especialistas e fabricante* da Europa
Eatados-Unidos.
A par darjoias de* sabido valor adiarlo ama grande varedade
le objectos de ouro, prata o electro puit, proprioa' para prevente* de
aasamcntos, -baptisados e anuirersariei.
Nem em rela;ao ao precot e nem quabdade, oa objectos aara*
mencionados, encontrarlo concurrencia n'eaU prac*. "
licenciados pela Inapectoria de Bygleae do Imperto 4o Brasil.
Ostra nasi ewstsi jacto.
lARSENIATOdeOURO OVNAMISADO/
do X~x>xxo
da Chioross, Ansala, tas !
ala raUUas, sTnlattlaS
avavavastav
nr
aha UlaSili e asta asnttvo tos* aws-jaaMste
aUstaau a a etaa* ssarpMf dos reaaaj(at*alaa.
o rAico i rautrtcoa |mm -cajc!.a.
\ todo troteo tmadotrouatr a Marcad* **arieor*oittmo*}*oautenlt
rV
tttttf,
sAHetsa
Difooilm loa *m Pon
. TBASC U. ata MUJ.TA 4 O.
ELIXIR DESOBSTBIESTE
Eupeptco de.Gervo
Preparado pelo pharaaareatlco
JOS' FEANCISCO B1TTENC0UET
0 (strvlo tem ama arelo desobatraont* extraordinaria par oa incommodo
la figado, baco a eatourago, couforae. o' deaereve Dr. Mello lioraea.
Um grande numero de peaaoao que tem usado dcQ* oonaidera-o infailirel.
Lavados por esta i e por muius ezpfrencias presenciadas per
Djmos apreaeota iool e ao pubUao em geral, uro Elixir deata planta
s#bor d i ver-iadeiramente benfico parsT.oa pobrea deapp
aqaefles que ioffr*D do figado.
a propri"tarios ds Pba"nvaria Ceutral
N. 38 -Ras do' N. 38
PERNAMBUCO
VERPAPEIRO
ELIXIR. D GUILLIl
Tonic*, Anti-Catarrhui e Atiti-filUoH,
a OaJOOO para oa saa arga/sqjos
aes do pnmeiro premio.
700 > a 90*)000 para a don* slgaramo fin aes
os do segando premio.
7000 > da .200000 para o aJgaramo final do primeiro
premio.
2 approxia-ac^es da 5:000|000 para o primis* premio.
* 2:t)004000 para o segunde premio.
2 > s l:000tf000 para o teroairo premie.
70,000 bilbetea a* 200000 dividoa esa steios, qiartos e vigeaimoa.
.Encarregado por nomeacJto iaierna do mee sao Exm. Sr. datado de, 30 de Jnlbo
do oorrenta auno, da extraocto d'eata lotera convido pelo presente, os possoidoret de
bilhotes d'aqaell* grande lotera a viraos trseal-os na tbesourara das lotenaa a roa do I
Bario da Vi jtoria, n 14, por outroa di que tem de aer exteabids no da 28 de Feve-'
reiro prpximo futuro, e onda aa acham tambero renda oa bilbetea d'eata nova lotera. I
Nao ha passibilidade alguma ds daix*r de effectuar-se a extracclo d'es agiote
fia ao dia fixado, nlo s porque a importancia doa bilbetea vendidos da antiga'lotena
poooo interior ao valor da actual, e por eaaa raslo dever-as eonsidersl-a quati intei-'
ramente vendida, como porque asa termo* do esto preeideaeial, me foi ordenado que
sera ella irrevogavelmente extrahida no mencionado mea ds Fevereiro.
Para aciencia dea interestados aqai tranacrevo os segnintes tpicos do referido
acto da presidencia, de 16 ds Agosto ultimo autorisando a substituicio de ama lotera
por outra :
< Oa bilbetea que nao ferem apresentados i troca at 9 das antes da extrac-
c {tto, saris relaaioaadoa per aeu* atMaeroa, dasaU-se tber ostra* quaesqner nmeros
a do valor oorre*poadante na presente lotera, taaando-se d'iato ama reaolo, que seri
< publicada p*ala imprensa.
< O portador de bilhete primitivo tem direito ao novo numero qne lbe fr
designado, qasado rsstaanar, podando depoia da extracclo recebar o premio que lbe
t sabir em sorte.
c Na pr*taclo do oontaa o tbeceureiro reoelaeri ao Thesouro Provioeial, em
i deposite, bilhetes e premio* qne alo forem procurados.
t Dentro ds om anos, a contar ds data da extracclo, anda o parlador do
c-bilbete peder apreaontar sua raelaatarjlo parante o Tbeaouro Provincial.
t Find* eaa* praso, o* valores eto dapoaito presoreverlo asa favor da protin-
oio, asado considerado* ronda eventual, na forma da lagialaulo "vigente, aa Assem
< bis* Provincial alo naelvar a eoaversle em beneficio da Colonia Orpbaaelogioa
Isabel. '
Recife, 10 ds Outubro da 1887.
Joa f'andido) de liaram
I
Esplendida collecoao do capotas e chapeos para tenhora 1
Guarnido completa de vidrlbo sui geners I
Romeiras dolmans e visites em tecidos diferentes 1
Manilhas andaluzas, espedialidade 1
Ditas de fil de seda primorosamente bordadas I
Rendaa beapanholaa chantilly em sortidas cores I
Luvaa de' seda bordados em alto relevo I
Sediobas e srafas, grande moda !
Colchas turcaa a imitaclo de crochet!
Palitota de sejla cra, pretos e" cinzentos 1
E muitos outros axtigos de moda.
.


4 Ra 1.* de Narco n. 20 4 (esquina)
CASA DE C0NFIANCA
Colarinhoi e panhos para~senhoras. ultima novidada a 25500.
^ --
SNDALO de ItHDY
Afpremio pM Junta d'Hyglene do Rio-ie-Jaaeiro
gi^giaAs de Ferro Rabuteau
LuurfOo do Imtitvto do Fnno*. Premio do Tooreeoiitiee
O emprego em medicina de Perro Rabotean bateado na Sciencn.
As Verdadeiras Orageas de Ferro Babutean sao recommendadas nos casos de
Chloroto, Anemia, Plida* Corm, CorrimeoUo*, Debilidad*, Btgotamfnto, ConcaUeceneia,
Fraquata da* enanca*, Depomperamonto e Alteraco do tanque em consequenca de
(atalas vlglias e excessos de toda a natureza. Tomar 4 A 6 grageas dor da.
Sem Conttipapo nem Diarrhea, Aitimilaio computa.
Elixir- do Perro Rabotean recommendado as pessoas qoe nlo podem engulir
engulir as gragea*. Usa calis ds lies* o* repastos.
' Xarope da Perro Rabutaau especialmeate para a* crianoaa.
lia Orne xoioeeio dttiihtda oeomoeak* oeoo troteo.
Exigir o Verdadelro Perro Rabuteau de CLIN A O, de PaBIS, que as
_______________omeontra om cata do* Droguista* o Pharmaceuticos. .
otsr/js
oo f/sea
o/scsrAes
ditnco*
MOMATUmA
* uai
cwico raorai < xr rdica* raro
rllll, I, rat *v U***U-Uts%-t*tstsm. I. atlll
Ha j 4 /auaaaaa
Cusir ta Oo
tsv.^rtirr",>"' -^^
les awtar < frvUtfOtrOOO
rda l
Coala


Mas
rtmMU
coHTtaotte
ria.
se pgiTs
stcsrias
58Ra de Imperador38
Nesta gr;nde pharmacia avia-se receiUs e pedidos oom promptidlo^
solicitado e modioi Jade.
As pr* series m linguas eslrai^eiras sa fielmente
despachadas
O pbarmaoeoco pernambacane JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida oe dinieoa deata cdadn que queiram honral-o com ana confianca
para qualqber frabalho profisaional e ao publico. Garante se* a mais attSn-
ciosa s cons-iencioss execud
Bata eaaa recebe seus productos cbimieos e drogas directamente
das melbores catea da Europa, especialneste encommendadaa para sen
reccituario.
. ESJPECALDADE
larosa U Gambar, Guaco i Balsn e Tolo-
Preparado pelo pharmsceutico JOS FRANCISCO BETTENOORT,
de ama eficacia verdaderamente meravilboaa as molestias dos orgles
respiratorios. ,
Brenclrites, astbna losse, convalsa, ele. '
^:-
Esieocia depurativa. Formula d distinctq clnico Dr. Ramos
I). tedas as aaolestias que tem a orgem
na imporsxa de sang
Sjaiis, iiarturos. ulceras, anuas aemtticas, ate, etc.
-i escrever inalteravel, fabricada com moito cuidado
l mua inglesa, eapecial p- :urad<> meroantl e reparti(6ea
de presea, perfectamente preta, *nio corroe aa petmaa, nlo
tita e d copia.
Supprime a Gopahiba, as Gubebas e as Injec?5es.
Cara om 48 horas todo e qalquer corrimento. E' da maior
efficacia as affecQoes da bexiga, torna as urinas claras por mus
turvas mWemmmmmmmmmmmemtmmmmmmmWmmmWmWemmmmmm
;'

FNDICAO GERAL
ALLAN PATERSON ft
N.44Eua do BrumN. 44
mmO AESTAPAO DOS MNBS
Tem para vender, por pr o modioos, as segu' ts ferragens:
Tachas fandidas, batida* e* caldeadas. -
Crivacos de diversos tamanhos.
Rodas de espora, dem, dem.'
Ditas angulares, idejn, dem.
Beos de ferro com serra circular
Gradeameato para iardim.
Varandas de ferro batido.
Ditas de dito fundido,' de lindo* modeles
Portasd foraalba. V
Vapores de Torca de J, 4, b 6 e 8 cavallos.
Jalonadas .de 10 a 40 poliegadas'de aanadura
Rodas d'agna, aystema Leandro.- J
Encarregimt-se de coneertee, e assentamento de machn i amo e exeoatam oval*
trabalbo oom perfeiclo e presteva.

.
' DE
WOLFF& a
14--B0A DO CABGA'-N.4
Veste Batalla oonhecido- estabeleeimen-
te> eoeentrtir,. reapeitavel publica mala
variada e eaaaplelo sasatimento de JOl.lS
receTtidaa aeaupre directamente daa mellio-
resu fabricante* la Burepa, e que primam
pelo apurado geto do mundo elegante.
Ilicaa uderecaa completas, lindas pulscl-
raa, alflnetes. valias de sars cravejadaa eam
brilsaianteo, ou peral*, anac*, ccales**,
btale* entres multas artigo* proprie
dea te generes.
ESPECALIDADE
Km relogia de aura, prata e nickelados,
para same asa. aenhora* e meninaa daa mais
aera litadas fabricante* da Europa c Ame-
rica.
Para tedas aa eertlges desta casa garan-
tc-se a boa qualldadte, assim canso a modici-
dade mas preces que Saa sem competencia.
Wst* casa tambem concerta-se qal-
quer abra de aura ou prata e tambem rela-
glas de qalquer qualidade que soja.
4-Rua do Cabug-4
I

:


maru
toniiiigo
Miro
TJLilEMDES
MIU,
oom
I elrgraphla tateMarlua
iJlOOt que D,

id aaoo de 1 i:
de coaau-
^abu>>n-a. Na sae
bre, coberto
i Jtma capa solado,
o dei dos de ferro
ATM atfaVCt o JD*-
^^Ena que fixess mo-
ver ui appareln
^^Bd, WoeUtons nlo fci al thecri*, o nioguem, n'aquolla occasiao, dea
quillo mais importancia do que aa- sonho
do uu libio.
S en 1848, Wlt*r reii," qaa se oj
cann con tea irmlo Jacob Breit, eci
experiensa elctricas conccrntntcs 4 te-
legrephia, formn 3 projocto da, con
muojcacao atreves O* mr.s, o pantos om
M servir da gatu percha como caladora.
Para gao dirigi se ao afamado coge
nbairo Steaheatoa, cuja sanelo lh ara
aeeesearia; poiu, Scephenson, calculando
aa tipamrn ditB.ul lado de eetenier aa
caba soa qae eaaa le quebraste, nao quia
dar ousido ao inventor. *
Nem por iaao deauu Bcit da saa idea ;
eatregou-se ua obra, a oomegou a fabri-
car, para realisar o seu- projeoto, um cabo
batanla extenso para ligar aa duaa mar-
gans do canal lancha.
Mas, era aecesaaro ua cabo rauito com-
prido e -Bail aio dispoota-. de recurso
para isa; procur-u, portaoio quaa oooa^
ajrsete.
O auxilio de que aracia eooontrou-o ao*
goearno. Lua Npol:on julgoa a eapre-
aaodimento realiaaret, e faoultou reoureoe
a Breit. *
O xito fui completo, e en novombro
de 1851 ficaram ligadas e Franca a a Io-
glat-'rra por meio de um cabo submarino
de 2 njilhas.
Ea l853f a Inglaterra ligou-te por meio
de outros doia cabos ao continente. Ua
. rari.tr ai, levtntal-o, indo bus jar
,o trajo jruuergii), tralo
aldadea da agaa.
am-ceu-ss ie ojvo a aparaolo ; o tem-'
po tuxilieve aduiirarelmente 04 trabilhos,
a os vaporee eocarregadas da empfeaa
chegarass oom topa a feltoidsde Torra
Nove.
Foi grande o cor. tenia meatu. A Ir se
agosto do 1853. a roinbe ViodcU expodio
o primriro telegratama qaa aroseva o
Atlntico, e qas era ama saudaglo a ama
fccitaflo ao preeideote dos Estados Uoi-
dua, Buehanaa.
O telegramas tiah 99 paUvret. O pre-
sidenta dot Eefcdos Un loe reipoodeu coa
ootro de 147 paiavrs. Na tranaaiaalo do
priaeira, g*st.ram te 17 boraa ; na da
segundo, l.voa-se menoa lempo Eeaa de-
mora preoccapaa maito os hoasns. da
scieocia, qaa s expticava pela condensa-
rlo dai correntcs naquelles fioo submari-
nos ; por isao aquilas ersin maito moro-
sas ooajparadaa oooj oa qua se prjduzam
em t r-a.
Esto milagro da a niaeda rontade do
boaaa foi jalebrada coa regoaijo" ooirer
sal, a cantado em tolos oa tooa.
Purea, 1 do Setembra, dur.nto a
tranamiasao de ua despacho, a corralo
deixoa de ebegar o o talegraph i amado-
cea. Tisernm se amitaa experiencias para
ver e anda podia fancoionar. Nada, o si
lancio cootioura ; ola poda barer dnid#,
o cabs tstara partido.
*. prlace/a de Blaaarrk
ler ladvtaae
grasaoa >
oroburg L)s*Biot (Alloma
coa a'u'U joraal franeea umaa ; a^S-s
muito cu >t a prioeeaa da Bis-
aarek, de qu;o io viainbo duro,te
aa dia's, tea lo, partaato, mil a:aa
para >r o costa me da eapoia
do obaucclUr d ferro.
Esaes ptaaaojres ~hlode neoaaaarii-
meate ser maito lidos, > >rqu so tinta de
ama peasoa em qi a a-j i. u filiado mu
m
ario,
mais sil'on-
to poaco, ao paaao q 1
fin sOsoedtdo xclatneate o
Eia alguna psrmeboros doa
tes :
To los oa ann-M, a aeahora aa Biaaar k
ra a liombourg, qaando os trabslhos de
aaa eOpoeo xigea a su* preseoca na 'die
la de FrancfuH.
Deve tr hje. satenta o tantoo anoo,
multo branca, loara, muito alta a a su
pbyaionomia e ayotpathica a expreaaiva.
N&o dore ter sida bonita e por isao nSo
joaa-rva noohum resto de bailesa.
Pela energia.d 3 sea cara ter, repreaenta
O rerJadeiro tjpa da racaa do norte.
Muto decidida naa suas opinioas, n ->s
anoa goatos a caprijbaa, nlo consote f-
cilmente que a coatradigam (nab tu que
tal vea Iba aarn dt teu inarido), e pira
provar boapt o aegainta uxamplo :
Iacoamoda.a muito e irrita-1 .". oaner- bumor, veste aempra de aeda
s'unplicidado e bam gosto
du-
e
oer naa haba para s fanccioaar'aai
sia decas > A co-apao'iia qaebroa
emprea foi abandonada.
Tinha esta, tolarii, doouiada impar-
Unca, para nlo er tentada de novo.
En 1864, forooo-aa em IogUt:rra urna
companhia coa aa capital de- na milblo
de bbras para esbtbeleoor a oommaoiea-
cio eubmarina ntre a Iogiatorra o a Ame-
rica. Ua cab> muito mais groiao e me-
da Dictr a Oatendo alWtrw de Oxford a ]Qor onatroido de qas o primeiro, e ap-
Scberantagtn. tp.relhoe sosia bem estuladoi, deviam dar
Breit nlo deacaccara. Apreaeotoa ua mrior.'s probabilidades de boa exitn.


projecto para Jigwr a Franca Arg:lia por
neia de om" cabo aubmarino, qaa doria
paasar por Sperai," 'CorvgS. astreito de
ttaif--". Sardeoha e :ast d'afrioa. Ea-
0 cabo esteoder-ee a depois ao Egjpto o
de vis chgar at Iolia.
a Basquacto no Ifaditorraneo se rib&lha
ra aasim na commauioacio t^grapbioa
aabaarna, apreaentaxa-aoj aa problema
magaa nesta aiaaaa de aprabaadiaeatoa :
aligaoia da Europa-com a Amerioa, por
meio de"nm cabo.
At cotia a immeresV das cabos fiara a
te am pequeas profandiladea.
Agora, ia fumdidsd -a. >
Segundo p* admirareis estados leranta
doa a cabo pela teoente da asrioba ame-
rioa, Manrv, aobro a constituidlo a eatre
tora do fondo do Ojeano,
aa fondo tXo accidentad
do qae a superfina terrestre
Sabia-ae tambam, que aa agaae- qae oir-
candam oa Ac%res e s Beraradas't n
ama prufanlaie de 7KK metroe, e que
no empaco qae medeis da Irlanda Terra
Nora, onde a profundidade menor, jwr
iaso .qae nlo va? alm da "4:503 metros,
ha amas iesiguafdades taaaahts, qae, de
3:500 -oa 4:000 metros, ae pasa a 50#
apenas.
Todava, eaae eapaco foi o esoolbido pa
ae entender o caba gigantesco, caja eon-
strcclo fora incumbida oaaa Olasi e
Eliot por urna aociedade de oapitahstaa.
. O Taparea Agamemtnou e Niagrn ee
taram encarregadoa de eatonder esaa cabo,
qae nlo media menos de 2500 milnas.
Ea>1857*, camsgou sa a operadlo, de
Yalentia (frlandi) i Terra Nova. Porm,
qusndoj estavam aabmergida 3:000 mi-
lhaa, qaebrott-ae o cabo. Foi preciarol-
. F0LHET1;
VIGTJM'AS E ALGOZES
POB*
EMILIO DE RI6IEB0URG
Hlltl VDl part
03 UISE5A7IC:'
C(/mtinuaclo do n. 353)
VII
Aa afnicre>>e do as oro derecaSai .
Os mocos de recados aempro trasem
cordss cocorino. .
Emqaanto .exploramos o rea do oblo,
oarimoa o barolho de ama Jota, oa oom
gritos, menina, reconbecia a ana ros, 0 o
resto, a m^nioa Geaoveva, j a sabe.
Qaando o senbor appsrecea, mea
boa e bravo psi Ans-lmo, estara exbsus
ta de forcas, qaas a perder os sentiddl.
Nlo fallemos mais aisso, menina, e
nanea maii fallar /m tal, preciso qaa
aa pasteas- honrad aa nlo aaibsm qaa mes-
m dorante alguna instaotas sopportoa aa
contacto infatne. Esqaeca, menina, esque
9a copo se esquxee ao despersr aa terri
re pasadelo. He comtndo, coaserrar eaaa
lembranja qae Ihe tirra para pdr em gaar
da contra oras citadas qae lhe postam
rasar.
Tem raalo, pap Aoselmo, guarda
rewailencio a respeito desaa horrirel feoto.
So eu nlo escutasse aenlo a mioha
iadignaclo e o mea reseameoto eata noi-
to mesmo denanciari o erime e os colpa
doa e todos elles aeriam punidos: mas, ca-
lar-me-bei, porque nlo quero qae o sea ne
me respailado aeja envolvido em um es-
cndalo em que nlo ha aenlo vergonha,
lama e rrpanancia.
A menina rata salra, quanto basta I
Mas oa afames nlo perder Ao por osperar.
ca ser avisado, a ca-
u: tro de libertinagem vargonboea
ser vigiada de pr*o e antea
poooo tempo aaaaa eavallaricae
aaaa
A extenalo dea te abo ara de 4,260 ki-
lmetro* e o tea pea de 24.400 tonela-
das.
Ua tapar, o Luciatkan oa Ortal Ea$-
Um, ernstraido miii por capricho do qae
por atilidade, ia servir agora para a gran
do oapresa. *
Oatro navio especial, Carolina, servia
da auxiliar ao priaeira, estandeado o cabo
as priaeiras 30 miltras, as mais perigo-
saapela proxiai-lade das costas?
Nada mais draaatioo do qae os traba-
Ibos, aa alternativaa de enthasiaaao a des-
atento daa tripolaoois e dos horneas da
s iencia, incumbidos desta gigantesca e
.ielicada operaolo, a qaal, comecada em
t21 de- Julho da 1665, vio se repentina-
osto, com
tavam es
A desilHalo'bi garal^ Taram-aa gasto ^oa o reato, por lasa, a primeira coas* qs
tinto* aslbSaa e tanto tampa om albela- Tas, qaando entra n'uma eaaa, A ordenar
qae aa rechem hermeticameota fldas aa
portea e janellaa.
A' meaa, a prineeaa,- de Biamarck falU
oiuito e nsto alto naso fcilmente,
o espontneamente cotila historias muito
eogracadas, mas qae tafns fra melhor
que aa meninas solteiras nlo as ouvisaem,
porque a aaa ionosencia nlo ae coaduna-
ra muito com ellas.
A amiga intima da prioeeaa de Bisaark
a haroneas Willjr de Iiajthschil i
Quaado astas dust damas onversaa so-
bre o sea thema faveriuL a muea, pro-
onnciaa diacaraoa maia covpridos do qae
ama opera do Wagner.
As ms. Jngaas affiraam qae a prince-
sa da Bismark percebe tanto -de msica
como aea .marido, qae dis qae nada o ia*
esmmoda mais do qae a musics.
Verdade oa na, o que certe qaa a
3ra. de Bothacbfld, qae ama convictave
iotlgente paixinada pala mosica, da
qae, ae nlo est arr-pre de aocordo coa a
aua amiga naa euaa diacusaoas masicaes
tambea nanea tere oocaiiao para Iba di-
aer qae nlo dis ot squilla qae nlo en-
tende.
A priaeira qaeixa as muito dancol-
dade com qua o seo estomago CaaZA di-
gestos. Qusndo se senre ua pimo ia-
comandada do ettoaago, manda imliedia-
taaente chamar o aeu mlico, | Dr.
Schweniger ; mas, quaai ounoa lhe segu
os oonaeinos. Tambem u'isto tea a quem
se parecer ; a seo marido; poia sabido
que Bismaik dase : c E' aempre bom pe-
dir conseibo, nlo para oa seguir, mas,
para saber o que oa outros pensam. a
O r. Scbweninger tem sempre prohibi-
do prin?eia Bismank qae beba Champa-
gne frappt, a prinoezi, poros, nlo qaer
nui oa renunciar a tasa bebida, de que gos-
ta'extraordinariament.
Apea r do sau genio, a prnoeaa ama
extremamente aeus filhoe, e sobre todos o
segundo.
E' muito eariohosa e tem um excelleate
coraolo. **^
6 aaia-! to a narek, qae tem
qae tem rea-
;So com a poltica, a eapsaa de Uladston-!
^^^^^Hsi por am aomeato aequer, de
nos assamptos p
E' una aeahora de urna indiligencia
muito viva a da aa nobra oaraeter.
Nunca foi boaita, nem circula as suas
veaa aaogae nobre, oom auaaa t ve gran-
el'S riquezas, nem as tem de ee jado, por
isao qaa n vive naa c&pbar-s polticas de
Londres, oade gota de ama influencia que
nanea tivaram muitoi polticos de polpa.
" s oito filhoa que tem, sendo qaaSro me-
ninas, tea sido cuiddoa enta guiadas
por sos mli, qae dea a ellas urna educa-
clo superior.
O nnico exempb, que Ibes nlo pdde
dar, fot oda econonia domestica. Duran-
te os priaairos annos da casados, os- espo-
ao Gladstone lactaram oom muitiasimaa
d.m-ulJaces pata conseguir equilibrar a
daap-ra da oasa con a roceits visto que
tu io era pouco para aatsfazec aa neoesai-
dadea domesticas do granie financoiro da
Inglaterra.
A espota de Gladatono aoompaaha sea
marido a tola a parte.
Vai oca elle aempre naa saas viagens
ao estrangeiro, s suas propagandas eleito-
raes, e qaando es'lo em Landres assiste
todos os dies s tassS's parlamentares.
A esposa de Gladstone, qaa sa tem f.ito
estimar por todos pelo sou fino trato e
preti, cbm
o qaa. aqualles plaotaraa na razio de
Valia-nos pora "o mrito e o ntereeae
dos primeiros que sobrepujava n'uma mi-
Ibar de ve tu a maledioench dos ltimos.
Ua alfares do uifaatiria brasiieira en-
trou um dia no hotel Amor onde oostumeva
r jantar s veset.
Achoa sentados roda de urna mesa
redonda, un coronel argentino com Ira
oBias de aaa regiment.
O braaileiro compriaentou-ot e sentou-
te mesa prxima, pedindo a lista.
A' aua entrada o.\ tres offioiaea subal-
ternos, por un movimanto da delicadeza
fixeram ua signa! ao coronel. Este er-
gueaa; o dando um murro sobra a meta
exjlamou :
Qae importa 'que aqu tiveaae en-
trado um macaco se miaba gana deaaba-
fart Pansam que os taao: Eu?.:. Qaan-
do eu osiuho teria cpaz de dctafial-os
todos ?
Os companheiros ponderaran! baixinho.
ama forca namtnal da 12 a 15,003 ho-
mens de cavallaria. Hivia aoliados mag-
nrficos, gaucho le priaeira quididade, po-
rem neuhua dalles tinha >'m3o o eiemoato
principal do su-i aras -o cavalh,
O Kio Graada do Su>, o Uruguay e a
repblica Argentina, dispSam, incootesta-
velmenta dos mais admiraveit cavalleiros
do mando.
Tirem-lhes parea o animal do montara;
que nem o Zaco'e a bola ellea poem diri-
gir. No entanto que o .saprsudente exer-
cicio dessas terriva armes am su-..a mSos,
para ae tornar formidevul dependa da pos-
ea do iutaliigente animal que lhes earve do
acceasorio.
*
Urna dos causas da proerastinscle ha-
vida na campanha do Paraguay foi a falta
absoluta deas, naqaolle teapo, iodapea-
savel meio de guerra.
Ellcs diziam com razio, qneixanio-so
da ngura precaria que fizoram no princi-
pio da lata : Dem nos cavallos, e verlo
O oosso alfares eagaera se calmo, e diri- d6po-18 qaom 8e atrever a fzor-fla fren-
H.tu.cao a eatre- ^^ fnteTroospitJsfBBs 2 de Ago
tanta se qae aa. ft ^9tan d CAb, qaanda Jt
o, esaaasaiotla^^^ ij212 albaaf.
te. A 1 O Jn inmtnA mav rtar\n?a
A rainha Victoria prefer a muito a sea
m rilo.
Apelar de saa modestia, trabalha aatt-
tiaaimo enr todas aa eleicSea para conse-
guir qae sea marido teja aempre procla-
mado doputado, como tem soccadido, poit
qae, desde que se dedcou poltica, nlo
deixoa de ter assento na cmara inglesa
em neobuma legislatura.
Nlo urna mulher 'intransigente; pelo
contrario, franca ; profasaa grande rea
peto pelas lea a pala oonstituijSo de sea
ptit.
Trata sempre de oonvan'cer oom a sua
pslavra fcil pa*ra ganbar partidarios para
a cansa de seu esposo, e nunca o sen pro-
oedimeoto tere a,menor censara, anda
mesmo dos seas mais irreconoiliavet ini-
mgos poli lieos.
'Agora, aeampanha com grande acti vi la-
do ot trahalbot qae sea mtrido eat-empre-
hendendo favor da Irlanda, onde tantas
desordene e victmis tea causado as leis
repreasvea adoptadaa pelo governo'britaa-
nica naqu-!la Iba.'
A l3gfo mesmo mea, depois de toda a
espacie de tentativas para reatar o cabo,
tendo-ae estragado todat aa mnchinis, e
tendo des'favorfvel o toorpyajOreaf Ea
Um voltoa par* a Ioglaserra.
A tenacidad o ingtaisl mostrou se em todo
o teu vigor. *
R*uniram se da novd fundos, e todos oa
maia recarsoa: cooetroio se ua novo cabo,
e no da 13 de Jalbo de 1866, o Qrtat
EatUm teraoo a tahr coa a -aaa earga
para a Terra Nova. A 10 de Agosto 'te-
guate eetava feliamante terminada a ope-
rayao. Oapoia de urna serie de tentativa*,
encontroo-se o outro cabo, qae foi tambem
eatendido com toda a fcliodade. Ds entSo
para c, a por ser j empresa maia fcil e
productiva, tem ae eatendido outros cabos
entre oa dous oootioentet.
A extenalo dos cabos tabmarinos paaaa
boje de 115,000 milhat.
O contrario de todo aqaillo, sffirma o
mesmo viajante, k a esposa do velbo-aSta-
Itmman o r. Gladstone, que todava lo
renanejou s lotea polticas, nem duvida
um s momento da apa aolta ao governor
do Inglaterra.
Com u u csract'er absolutamente oppos
HBBHH____, J
Dcsceabs.n avenida doa Campos Elyr
sios, mtnrra..
E qae boraa aerlo ?
Seis horas oa seia boraa e um quar-
to, pens. .
Potao entrar ea eaaa antes do jso-
tar ; mss ae atiaha mar tver tbido da m-
nba ausencia, ha de interrogar-me.
E' verdade, nlo tinha pensado niseo.
Mea Daos, o que lbe hei de eu res-
ponder t *
Nlo te d va nsaatr, respalden o
ai Anselmo, coatado, qasado aa ciredm-
staociss o exigoa.f. Va moa 14! proeore-
mos urna mentiraainha. Hontem, inquieta
pela aorta da acarfilbo, a |Sra. Lonnet foi
procurar o coaaiaaario do polica.
Pei.
. Promettau'lhe qae ia faser ndagt-
cee, e atta maobl pelas des .betas a me-
nina f *i ao comaiaaariado ?
Oade me reepooderam qae nada .sa-
ban anda.
. E transa i t'.io etsa reaposta a sos
ol?
Tranamitti.
Eolio" aqu est noasa mentirazinba ;
to a Sra. L-onnet tirar notado a toa to-
teada a a interrogar, dir lbc-ha qae ultoa
t commiasarUdo do polica e qaa como se
^^
. Episodios mlIUtres
POB
Joaqun Sverio de Azevedo Pimentel
. na dello

Continuado)
PALADINOS BRASILEIBOS EM S. SOLANO
gio-ta ao coronel.
Se o insulto di-igido a mim, disae
elle, pardo o e retiro me. Sa por'n lau-
cado nacionalidada a qua me orgulho de
representar- naste lugar...
<*- NSo me deshonro em insultar a om
homem qaando estou acompanhado de
mais tras. Eu lan^i a hura bus ban-^
deirn .
Oa tres orfi.iaes ficaram lvidos e envar-
gonhados por affronta ti dura, laay da
face do paiz qaa sempre- tora o melhor
alliado de sua patria. O braaileiro aentio
rufar-lba os quoixos de desespero.
Hoava tentativa de aacommodaglo.
E' intil meus senhores, trovejou o
alteres, acreUo a lava. NSo agora porque
o ouronel est, iacapac de medir-ss com-
mig, otsjt amanhl s 10 horas... mar-
qiem o logar e l me acharSo. .
Oito isto, comprimantou ot tres compa-
nheiros do teu adversario, acntou-ao tran-
qoillamente principiando a ler a lista.
O coronel desforrou-se em inaultal o ata-
da ; elle apaas voltava a cabeca para di-
zer-lhe : s
Amanhl ajustaremos cont&s, Sr.
ccroael.
-
No dia^aegaiate s 10 horas da manh|
os .dous contender js, cada um com suas
testemunba, spresetaram-se na arena.
Nova tentativa de accommodacSo. O
coronel oonfessou que estivera mcapax de
raciocinar na vespera e pedir toda "a d.es-
colpa.
O alferas por nica respoata cabio otn>
guarda. Nem urna palavra lhe atravessou
aos labioa 1
O argentino comprehendeu a eloqaencia
d'aquelle silencio, o por soa vez cruzou a
espada com o braaileiro.
As laminas tiniram.' Ambos conheciam
bem o jogo daa armas.
Eatavamos em Assampclo no anuo de
1869. Acampados netsa cidade, oceupa-
vam-a ot exercitoe da triplica alliaoca :
argentina, braaileiro e uruguayo. ; .
Alguna imprudentes offioiaes doexercito
argentidb pois qae bons e roaos em toda
parta oa bs, tinham por timbre onde ae
reaniam, movidos por mos sentimantos
talvez, deprimir o carcter doa de maia of-
ficiaes da allanca; e notoriamente-aos
brasleiros, sed governo, instiiuicSes e oos-J
tomes.
A pleiade Ilustrada dos proprios compa-
nheiros e patricioi erguia-se una ooce
contra taefc desvos nutridos da ignorancia
ou de.um mal tolerado espirito barristioo
nacional. Mas por urna fatalidade inhe-
rente a oousas humanas, voa a diffama-
clo a oalamnia at onde o lonvor e a
gratidlo s muito tarde e j fra. da tempo
podem ebegar, destrundo na razio de deZ,
Ah I tanto nlo, menina.
Pois bem, amanbl bei da entregar-
lee duaentoa frneos a o tenhor ha da ter
a hondada de aor o interprete das meas
tootimentoo de reconhoiment junto das
seas esmerad se.
Emfia, menina, viato qae o exige
absolutamente, aceito. Com fleito, nlo
eos* to rico, son mesmo pobre, porque bem
v am mocu do recados nlo ganha muito.
Entlo, eat dito, aceito que me psgae,
alm disso nesta oceaailo tenbo, mais do
que nanea, preoitlo do mea tfinbeiro, voa
faser urna grande viagem.
Vai partir am breva ? ,
Provavelmemte daqui a alguns das.
E dio o tornarci a ver, pap Ansel-
mo, disso a moca oom tratela.
Mas eu boi de voltar, menina.
Pois sia. volte. Mas se na soa au-
sencia qualquer cooaa de grave me acon-
teoeete aioda T J nlo teria para me eoe-
correr o meu* vclbo amigo, .0 meu bravo
defensor.
Os olbos.de Genoveva estavam ebeios
de ligrimas.
Tinha tornado a agarrar aa mo do vo
Iho e apertava a febrilmente
Ah I exclamou elle coamovido, tam
de va recebar ds am momento para ootro bem at i lagrimas, a menina chamou-me
noticias da repartilo de segur anca, jolgou'
conveniente esperar. Accrescealar que o
enviado do commissario de polica tinha
vo!tdo maito tardo para vir diaar nica
mente que nada tiaha tbido a respeito do
9r. Alberto L;onne?.
Miaba mli acreditar ?
Perqu alo a ha de acreditar ?
Tea raalo. Obrgada, pai Ansel-
mo, vou responder lhe isao.
Sim, menina Geaovava, e^dests ma-
neira evitar alguma coasa dessgradavel.
Pri Aoselmo ?
Menina ?
O senbor fea hoje por miaba osusa
uos grande deipsza, digs-me a importan-
cia qae devo rettitair-Ibe amanhl ?
Pelo amor de Oeus, menina, nlo fal-
lemos nisso.
Como nlo filiemos nisso ? Mss, pelo
contrario, pap Aoselmo. O senbor est
longa de ser rho e ea, a filha da Sr. Lion-
net, tenbo o meu bolaiobo ; vamos l, ni
justa qae a restitua o diaheiro qaa o se-
nbor geatoo por mioha causa ? Mas o
mea devffr, pap Anaela5. Olae, qaero
tambem aaar aa presente aos daos valan-
- esteraos oom o se-
o rila ib tabea roui-
tea amigo, sea defensor. Menina Geno-
veva, est htm certa*, nlo rerdade, qaa
toa sen amigo, o s*u defensor, que vela
temprt psla menina T
Nlo acaba de me dar prova disso T
Ah 1 menina Genoveva, o qae ti ve a
falicidado de lser hoje pala meaioa nlo
nada, percebe, nlo nada, comparado com
lado quanto esejara podar faser I... Ah I
preciso, que o saiba, ama grande ant-
elo qua a menina me inspirou> sou lhe de-
dicado coao o co ao aeu dono, darla
oom ventura a iniuha vida pala menina,
soffrera tudo oeste mundo para lbe evitar
urna dr. para que jamis derramaase urna
lagrimaT Emfro, quer que lhe diga, me
nina Gsnoreva ? Esmo-a tomo se fostt
minba filha.
. Mas eolio, o qae fia ou para lbe me-
recer secelbante estima T
E' mais do que amiaade o qae tenbo
pela meaioa no mea eoraolo, 6 temara,
urna'ternura aiffavei edmo t-lvez nanea
aa pai tentaste por toa filha 1 Pergunta
me o qae fea para, merecer a miaba alat-
elo, a miaba ternura, nlo asi responder
lbe ; v a e isao bastou para que deade lo-
go a estimaste.- E' rerdade isto ; voia m
ansia, de repente, sea que eu 3.ib* ver
:it porque.
h 1 bom pap Aosel-ao 1 prooun-
Um ligeiro arranhlo na mSo esquerda
do brasleiro,a gana estocada no pescoyo
do argentino... Esta- cambaleou'... e
cabio.
Immediatamento aquella oom seus pa-
drinbos correa ein toccorro do ferido, e
todos juntos Ievaram-n'o para o hospital de
saDgue.
O braaileiro chamase Arthur Osear
Ribero Gaimarlea. Vive e tam boje am
bonito posto no'exercito.
O argentino n&o raorreu. Depois de um
auno de tuffrimentoa no leito restabeleceu-
se da grave ferida recebila, escrevedo
depoia urna longa carta a Arthur em que
o proclamaba am militar de brio, rogando-
lhe qae lhe dsse a honra de considerel-o
tea amigo.
J. Quando o ejercito alliado (braaileiro, ar-
gentino e uregaayo) atravessoa o rio Pa-
ran a 16 de Abril de 1863, disponba de
ta
- Efectivamente. Quando 'o governo se ,
resolveu a ordenar a remonta geral dessa
arma do combate, tivemos a prOva do que
o ria grandensa, o gaucho, montado no
sea pingo, e armado com a confvmc-a que
cada qual deposita no eu animal.
O noaso artigo O requint: da audacia,
a conquista do canticio.o outros, sao a pro-
va da valenta 0 temeridad do que real-
menta forana os nossos cavlirianrisr como
elles em linguage n pittoresca ao, inti'.ula-
vara.
Esaa poca, porem, nasceu para elles
do roaz da Jnlho de 1667 'ra diente.
*
No dis 3 ds Outubro deaae anno, os pa-
raguayos, sahindo do reciuo fortificado de.
Hum&it, taoaram com grandes oreas
am. piquete de cavallaria brasileira qae -
dispunba apenas de 20 bomen3. Era* um
lago armado creduli Jada dos no3sos gau'
cbos,,e como tal o inimigo cedeu pouco a
pouco o terreno para att-ahir-nos a elle.
Acudi o bario do Triuanpho com a 2a-
diviaSo de cavallaria da scu com mando em
soccorro dos cantaradas.
Houvo' tjroteio de parte parte e o ini-
migo, jrelhaco como a raposa, cedeu outra
vez como quem nSo quera aceitar bata-
lha, apegar de oferocer urna linhade cer-
ca de 2,0C0 cavalleiros.
Retirou-ae tambem a forca brasileira qua
percebeu a manobra, mas deixoa de ob-
servadlo urna determinada qu^atidade do^
homena. .
Conh.ecendo o inimigo a pouoa cavalla,*^ J
ria qae ficara, e veado que o Sinco direi-
to doa"bras3eiros se tornara um ponto fra-
co, jrrompeu par ah convencido de levar
rpido golpe da mo, pois qua diapunha de
ama divislo aBsaz numerosa e forte.
Rpidamente, porem, -volveram-sa a ga-
lope, cntramarebando, ao ouvir os pri- -
meiroiJiroa, se forgaa da bario do Trium-
pho, com aa do outro3 distinctos chefes,
que eativeram, havia poaco tempo, nsquel-
la aren?, asaitindo detnonstrac&o cap-
ciosa do adversario.
A guorra j por si o mai3 desastroso
dos flagel!o3 ; porom nads ha qae ae com-
pare ao horror patenteado 3 vistas numa-
nas qaando du^s maesas da oavallar3 ae
atacam ou se choca a. <
Se suocumbe o cavallo, a pcesoa quO o
monta tem quaai certeza de aeguir a sorto
do aolipade, eamaeado pelas patas dos que
sobre elle vm. As laucas fazam-aa em es-
tilhas, esquivlas de madeira qae voam sil-
van do no espace. As espadas tinem e re-
lampejam aos rai'os do sol laucando fagu-
Ibas do choque que experimeatam urnas
sobra o gum das oatraa. A postra levanto
ae em tarbilhCes que-cgam. ob homens, e
ae ennovela no espaco como o. fumo de
denso incendio ateado em floresta virgem.
{.Contiua)
t


clon a mona com urna iuflaxlo que foi di-
reita ao eoraolo jda velho.
Depois de ama pequea piusa, o pai
Aoselmo continuou :
Menina Genovsva, deade que estou
no'bsirro Saint-Antoine, a menina psssou
muitaa veset por diente de mim, e mais de
urna ves os aeus olhos pararam no pobre
mogo de recados ; entretanto, a meninau3o
me raconheoeu ; nlo me reconheceu; por-
que ea tinha cortado a barba, que-eu usa
va no dia am que a vi pela primeira vez
as margens do Marno, pelos ros do mea'
de Setembro ultimo.
A moca teve um sobresalto.
O senhor, pai Anselmo, "era o se-
nhor 1 exclamou ella com voz abafada.
E pos sa a tremer s coa a record acio
daqoella noite sinstra.
Nlo se aasusto, mipba .menina, disste
immediatamente o mogo de recados, nao to-
aba receios e eteute-me. Sim, toa ea qae
vi este qae cha mam o barao de Livron tu-
rar ao rio o oadaver de um homem.
Como o porque me acbsva en abi T
Nlo lh'o digo. Mas vira urna oceaailo em
qae o de va saber.
Nao sei se se lembra do que eu lbe
dase.
As suet palavraa- fiosram gravadas
na minba memoria^
O meu apptrecimanto, comtudo, at-
suetou-a muito e aagmentoa. anda a sua
perturbaclo. Emfim, a menina lembra-r*
a sabe qae tenho tambem guardado o se-
gredo.
Pai Anselmo, eu disso a mea pai o
que se tinbs passado.
. A elle b T .
A elle s.
Eotlo seu tambem gaardou o aegre-
do dessa noite.
. Espautado, fugi sera ter pronunciado
urna palavra, menina Genoveva. Mas eu
tinha-a visto, os seas olhos des7sirados ti-
nbam-sa fixado em mim e isao bastou para
me ntereasasse pela menina. Era o
e ea nSo o eslava menos,
empregava em celebrar o
que
fallei
oomeco da sffeiclo de que que lbe
inda agora.
na mulher velha da Nogeot, que a me-
nina conhece bom, trouse urna nanita ca-
bra branca p >ra pastar as margenado
rio.
Era a ta Urbac
Igaorava o teu neme, que de mais
nlo lbe perguotei. Iaterrogac esta mu-
lher a respeito dos donos da villa daa Bri-
taa o fallou me do Sr. Lionnet, da menina
Genoveva, sobretudo com admiraclo, com
entbasiajma. A lagio
da menina, 1 gem sim-
ples a sincera. commevida
E' porque. ella
Sea elogio ama
ibflezlo, um, calor, que nada pode trada
zr.
Informou-me de* ama coasa que me sor-
prenden extraordinariamente : que nlo
smente a Sra. Lionnet nlo tinha pela me-
nina a affeiclo que urna mai dave ter pela
aua filha, como* at a detestava a nlo po-
dia supportal-a:
Iofelismenle, auspirou a moca, toda
a gente sabe que ninha mli nSo gesta, de
mim.
A mulher da eabrinba informbu-me
tambem, qae duran e o tempo 4o verlo, *
meaioa ficava qaas qas constantemente s
na .villa, emqusnto a Sra. Lionnet e sea
filbo am para os banhos do mar ou para
as cidades da aguas. O Sr, Lionnet nao
a podia acompanhaf por causa dos seus ne-
gocios que o retioham em Pariz.
f Isto explicava-roe to bem quanto poa
tivt-1 como o drama daquella noite se tinha
podido realisar, sabendo por outr parte
que o jrdineiro das Brisa?, e sua mulher
baviam, sido afastados da villa.
c Naquella poca, menina Genoveva, eu
era moco de recados em outro bairro de
Pars e se vim tomar um lugar %n*i bairro
Saint-Autoiue,'; nlo longe da.easa Lionnet,
era nicamente para estar perto da meni-
na, para a ver muitaa veses, velar e se
foase preciso, protegel-a e defeadel-a,
Nlo se admire das minhaa pslavras,
menina Genoveva, sim, preciso que vo
lem pela menina, sim, tem neoessidadanJe
ser protegida e defendida, e malhor e mais
eficazmente do que o Sr. Lionnet, o velbo
moc*o de recados pie defendel-a e prote-
ge! a, porque sea pai, menina, ignora o que
ea B'.
Meu.Deas I disse a moca oom voz
vibrante, tudo qnauto o senhor me dia, pro-
duz ejn mim nlo sei qua parplexidade, a
tua vos penetra at o tundo da miaba al-
ma e sinto-me inteirameute commovida I
Ah qualquer cousa me dis que o senhor
nlo o que quer parecer. Meu Deus, quem
, pois, o senhor '<
Com vos lenta e grave, o velho respon-
den :
Sou o pai Anselmo, ua velbo meco
da recados do bairro Saint-Antoine. E bo-
je, menina, tornou o pobre mogo da reca-
dos bem feliz, cbamando-o pap Anselmo.
A moca vio qae elle chorava.
* Meu Oeus I pas est chorando! ex-
clamou ella.
E' verdade, dissa elle, choro. Per-
gunte porque So ?
*- Ah 1 ni o.
O quo quor menina 1 Posto que ve-1
;
Iho, ainda sou sensivel e deixo-me enterne-
cer. E depois, quer,'saber, ha instantes
em qae toda a aorta de ideas exquisitas
me paasam pela cabeca. Vamos l, isto
passou. '_
E limpou oa olhos.
Agora, menina, disaa elle, por- moti-
vos q'ue lhe pego licenga para nao lha dar
a conhecer, mss que san de grande irapor-
I tais, n-oaessario que ea -saiba exacta-
mente o que se paBsou na vW das .Bri-^
sae, neasa noite terrivel.ua que ua homem
foi aaaassinado, qiasi na aua preaenga.
O que o senhor quer que lhe cont ?
Tudo,,menina Genoveva, pejo-lhe.
vni
A volta de Albo prodigo
To rpidamente qusnto possivel, mas
sem omittir nenhum pormenor essencial,
porque oa factos estavam presantes na sua,
memoria como sa datsesam da vespera,
Genoveva contou as oommovontes peripe-
cias do drama qae se tinha passado^ na
villa das Brisas na^noite de 24 para 25 de
Setembro _
A pobte menina estromeoi, invocando
aquellas terriveia recordagSes.
O pai Anselmo escutava calado, coa at-
tenclo, mas-'nlo sam urna grande gitaclo
interior.
Sa nSo eatives3em em urna meia escan-
dio, a. moga poderia reparar na pallidea do
velho, naa rugas cavadas na aua testa, nos
sOmbrios relmpagos qu lhe illuminavam o
olhar, no ostramoeimento dos Jabios- e na
contracelo doB muscoloB' do roeto.
Genoveva tarminou a sua narragSo.
h I mnha pabre menina, njinh po-
bre menina, disto o psi. Anselmo com voz
trmula, qae espantosa noite passou a me-
nina o como deve ter soffrido 1
E' verdade, aoflEri horrivelmento. y
Quantaa provacSa duras e crueis
tora j sofiVido,- querida e bo3 mei.ina I
Pausando nisso pergunto a mim se toda a
felicidade que Deas lbe pJe dar para o
futuro ssr sufficiente raoompeosa ? t
A moja deixou escapar um longo-sus-
piro ..
Ah I disse ella, minea sere feliz I
NSo acredite nisso, menina Genove- -
va, tenha esperanea, ten'ua eaperanga I Vi-
rio das mais calmos e melhores para a
menina.
N2o cont cora b*o : sabe, pai Aa-
salmo, foi mvl eu v'tr.ao mundo.
{Cvntinuar-ie-hd)
.
'v.
Typ. do Diari roa Ooo,as e Csxius a. 42*
I


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EHYKQE9I6_FR6VU6 INGEST_TIME 2014-05-21T23:09:34Z PACKAGE AA00011611_17118
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES