Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:16853


This item is only available as the following downloads:


Full Text
ARIO Lili
IDHE10 258
ni
PAaR* A CAPITAL II
LUfiARBI OSOBSAO FACA rORTB
Por tras mhi eidiaatadoo ....
Por seis dito* idea......
Por an auno idea
Cada unmero avulee, do meimo dio. .
n

6|000
12*000
831000
#100
DOIHOll
psBnBBHBi
U JHP
PAMA DBSTRO f*H DA PATIMCIA
Por aeis moaea adiantadoa. .
Por boto ditoa dem.....
Por no anuo idea......
Cada numero avulso, de das anteriorea


1SI600
204000
271000
#100
DIARIO DE PERNAMBCO
Propriefrairt tft Mznotl /ifinnroa bt aria tUjo*
t
L
i-*
Os Srs. Amede Prin-
09 & C, de Pars, sao
osnossos agentes ex-
clusivos de annuncios
e publicapoe s na Fr an-
qsl e Inglaterra.
mm
TELEGRAMAS
SHP PMITICUB DO 0111
RIO DE JANEIRO, 10 de Noveabro,
As 3 horas e 45 minutos da tarde. (Rece
bido pola liaba terrestre).'
Foi exonerado do cargo de preaidonte
da provincia do Amazonas o Dr. Csrdoso
de Andrade.
Foi nomeado presidente da provincia de
Matto Graso, o Dr. Jos Csaaro de Mi-
randa Ribeiro.
No Sonado encerrou-so boje oa ultima
disctalo as emendas do orcamento da
agricultura.
SERVIGO Da AGENCIA. HaVAS
BE&LIM, 9 do Noveabro.
O Ratehatag* a cha se convocado para o
da 22 do oorrente.
Agaooii. Havas, filial ea Pernambuoo,
10 de Nofembro de 1888.
msm PUPOLAt
lAalOIAUSOS. UNMA S
LIIISSAlffSA
rar
fRTl'Git E 6KAZIL
PELO
aosjaiheiro loso Maaoel Poeta di Siln
CCoaM'auof ao)
XIV
Boje qae o prscesto se echa publicado i que
iiosalan documento aportantes a rospeito, e
qae se contrariam mutuameote ; qae estamos so-
hraaoeiros, pel epco de tempo deeorrido, as
paites e prejaisos da pocha, podarnos preciar
ooss liberdide e decidir esorupulosiaeate.
Nio pele haver dovida de que o atteotado ooo-
tra a vida do re fot realmente eommeitido, e qae
signas dos eoudeaaados se eoastitairaoi seos
aatorese cmplices, alas conjaraci, propria,-
mente, 4a nobresa e clero nao se pode fundar ees
vestigio neoham valiosa
Prova-se qae Avaro e Tavoras se combinarais]
para matar el-rei, mait por qacixas e iajarias par-
tteateree qae por espirito poltico. O duque, prin-
cipal Bator do crime, exasperarase contra D. Jos
par loe nao eeaeeder aa eoaaendes da casa au-
riga dos Aveiros, e licenca para eaaar-se um filbo
sea eom filha asis veihe do duque de Cadaval,
no Batojes de reooir aa riqneaas das dae casas.
Jurara vingar-ee d'el-rei, eannexara a seos
planos a vetha marquesa de Tavora, iguelaente
despeitada por se nio dar importancia na corte a
sea aatido, depois do esUalbedo do vice-'einado
das Indias, e pee ser malher de animo varonil e
diento, capas de todo oommetter afim de deafer-
rar-se de iojarias sutpaitas. Accreeoe anda qae
t torea marquesa da Tavora, casada eom sea
Slho primognito, pesseva na opiniio commum
por ntreter relego** intimia eom el rei, eoojectu-
raado rauitos qoe os paiaatoa noetainos e solitarios
de D. Jos, que so se reeoihia tarde a Ajada, nio
* tinh.m ontro fias sauao o de enoontrar-se oom U.
Thereaa. v>oaw -quer qoe aoja, toda a tamiiia
Tavorefoi eond. aade, sem qne contra algons
ns aorreaa appereoeesea provea no prooeeso, e
nenhniaa palavra lie se encontr a reaneito da
i oven marqoeaa, qoe recebea erdem oonldeocial
de esiUr-ae oo convento dos (ni loa. Oa brioe do
naanao oflendido nio o le variam a participar dos
planos de vioganoa de Aveiro e da vetan marqoe-
aa ? Reeeeotimeato* secretos e boarosos de fami-
lia nio ooocorreriam para o criaae ?
(Csaamoa)
D'ellai ver o 8r. consol da Italia qoe nio tem
rasio de ser a repreeeotaoio qne Ihe dirigi aqaelle
subdito de aa naca, visto nio ter havido viole-
oio arbitraria de domicilio e terem-se observado
as formalidada lgaos. _
Renov ao asesino Sr. consol os meas protestos
de estima e distincta consideraoio.
Ao Or. juis de direito do Io distrieto erimi
nal.Sirva se V. 8. de informar-a, esa urgen-
cia, qoal o numero de eleitoes* existentes na co-
marca do Recifa at a revisto do alistamento de
1887
MtUalit mutani ao* dentis juises de di
reito.
Ao commandante do eorpo de polica.A'
vista do que expSe Vaso, em sen offlcio n. 447 ds
19 de Seteabro dado, informe qaanto ao numero
de preces existente* em. Granito ao numero das
qne devota alli destacar, segundo a dietribuicio
recommendada.
Outrosim eoovta que Vmc. faca aubstitair as
pracai alli exisUntes per ontraa do destacamento
mala prximo, iadesanisar o fornecedor do qne
adiantoa as pracas do destacamento, a ser exacta
a reclamacie,
Ao aesmo.Informe se nao teve logar, a
porque motivo, a iaspeooio de sande n qne aanndei
snbaetter o paisano Antonio Joaquia Pereira
UopM.
Ao mesmo.D baixa do servios ao soldado
Honorio Fernando da Silva, de quea trata em sea
officio de 4 co correte mes, n. 614.
Ao engenbeiro fiscal do engeoho central de
Qoyanna.Gumpre qae Vmc. complete a toa in
formaoio de 24 de Seteabro ultimo, declarando ae
ji toraa approvadoa oa desechos doe aeehinismos
do engento tob ma fiscalisacio; si esto elle* de
acoordo oom taes desenhss, em boa atado e no
lagar da obra oa proximidde a'ella, na canfor-
aidade das clausnlas 4 e 6 do oeotraote.
Ao gerente da empresa da illuminacio a gas
d'esu cidade.Decl ro a Vane., ea aposta ae
sen officio de 81 de Seteabro, que deve sea em
Ca apreaentar dentro de 15 diaa, a cootar da
s, a ana avalieoio on laudo, ana de qoe fiquean
precisados oa pontos de divergencia qaa toaver
coa o parecer da camaiaaio noaeada, e sejam re-
solvidaa as dovidas por meio de arbitramento, aa
forma do contracto d'esta empresa.
Por ta r i as :
O Sr. gerente da Companhia Pernambaca
na de aavegecao, mande dar passagem de proa
at a Parahvae, no priaeiro vapor qne seguir
para e norte, ao ceb Antonio Alvos Bir, por
eonta das gratwtaa a qoe o goveroo tea dirato.
i O 8r. gerente da Companhia Peronaboeaaa
de navegaclo, faca transportar para o presidio de
Fernando de Noroaae, por eonta de Albino Per
nandes 4 C os gneros constantes da relacio
aqu junta, aaaiguada pelo secretario do governo
desta provincia.
Igual, coa destino ao gerente da empresa
de exploraclo de pboephete de nal.
O 8r. eneatregado da eatacio de Palmares
faca transportar da eatacio de Gaohotinho at a
desaa cidade, por eonta da provincia, coa direito
a bagsgem, 8 saldados e 9 oreos.
EiranourTs oa na. snoaaTanio
Oficios:
Ao brigadeiro coaaaaadante das armas.O
Esa 8r. deeeaaargador preaidrate da provincia,
aneada declarar a V. Exc. para seo eenhe si asento
e devidoa ae qne per deasneno de boje iadeterie
o roeostasento de Joan Praociaeo Peregrino de
Pea, sobre qoe versa a ioiormaeao desse eoaaaa-
do de arana, de 85 de Seteabro indo, sob n. 3,1 W.
Ae 1* secretario de Asaembla Legislativa
Provincial. De erdem do Rxa. Sr. desembarga-
dor presidente da provincia, transmiti a V. 8. o
oficio por copia, de boatea datado, n. 988, ea
qae o Dr ebefe de polica presta as ioformao-e
soliciudas por V. S. em o sea oficio n. 17, de 86
de Setembro fiado, aceres da noticia inserta no
Diario de Pernamtueo de 86 do citado aea, na
qnal se affiraa haver aquello magistrado nntori-
sedo o sabdelesado da fregoeaia de S. Jos d'esta
capital a andar acompanhado de dons gnardaa c-
vico* armadoa de revolver e eom ordena de empre-
gar essss armas em defesa do aeaao snadelegado.
Ao gerente da oaixa filial do Loodoo A Bra-
siliao Baok, Limited, oeste eidade. De ordem
do Exm. Sr. deaembargador presidente da pro-
vincia, acenso o recebiaento do oficio de boatea,
eom o qoal V. 8. envin copia aatneutiea do be
laneete das oprracSsa eSaetoadaa por es*a oaixa
filial dorante o mes de Seteabro ultimo.
Idea no gerente da cana filial do Banco
Internacional, ea respes ta ao aea officio sea data.
Ao d rector da bibliotheca do Trabiloo ea
Pto de Aesuear.De ordem do Exa. Sr. d*aea-
bargador presidente da provineis, em satisfacio
ds pedido de V. 8. e constante de sen offisio' de
15 do aea prximo fiado, reaetto para a biblio-
theca no Trabalno 44 rotatorios da presidencia
don aonoa de 1870 a 1888. 6 exeaplares dss leis
prov ncises de 1875, 1876, 1883, 1884, 1886 e
1887, regalaaeoto da instracoi> publica e noticia
aobre a iiba de Femando de Moroaha, obras de
vigarie Praneiaco Ferreira Barreto, aemirs ao -
bre o aelboraaento do porto de Peruaabuoo pelo
eogeobeiro Alfredo Lisboa, relatorio da Saeta
Gasa de Misericordia do Reeife, e systeaa de cas
ufieaeto da expjoioto Universal da Paria em
1889.
Ao eogeobeiro fiscal da estrada de ferro do
Recite a Oaxanad 8 Bxe. o Exa. Sr. desea
bargador presidente da previncia, maoda remet-
ter neste date a V. 8. 18 iudasoa paaaes desea
estrada de forro para Indeaoisaoio de igual nu-
mero expedidos pelo Dr. ebefe de podeia durante
os meses de Agosta e tteteabre ltimos conforme
o sen oficio n. 279, de 3 do correte.
Joto Heraogeos da 8ilra Braga.Informe o
Sr. inspector geral da Iostrneeto Publica.
aianoel Ferreira da Silva.Iaforae o Sr. ins-
pector da Tbeaouraria de Faaenda.
Maaoel Paulo de Sant'Anna.- Iaforae o Sr
jais municipal de Santo Aotio.
Vigario baoharel Maaoel Ce valuante de Arsis
Beserra de Meneaos.Mi ha qne deferir.
Pedro Jos da SilvaInforme o Sr. director
geral daa Obras Publicas, Modo em viste o pare-
cer que ji reaetteu.
Tenente Sebaitiio Ploro do Reg.Concedo,
depeodeodo, psra o reeebimento dos vencimentos
da verifioaeso da doeaea. .
Seoretaria da Presidenoia de Pdrnaabu-
oo, 10 de Noveabro de 1888.
O porteiro,
F. Chacn.
Repartlfio da Polica
2. aeoQto. N. 1165 Seoretaria de Po-
lioia do Pornaabooo, ea 10 de Noveabro
de 1888. -Da. o Exm. Sr. Participo a
V. Eso. que feram hontea reoolhidos Ca-
sa de Detonlo oa aegointes individuos:
A' minha ordem, Luis de Franca, per distur-
bios.
A' ordem do Dr. delegado do 1* distrioto da ca-
pital, Candido Beserra da Silva, preso em fla-
grante por crime de ferimeotos graveo, Francisco
Jos de Sant'Anna, por crime de ferimeatos, e An-
tonio Francisco de Oliveira, como alienado, ati-
abe disposico, at que tenha conveniente des-
tino.
A' ordem do subdelegado da fregaesia do Re-
eife, Miguel Juvenoio Rodrigos, por embria-
PAiTfi OftlCLAL
4*s>Terat> ola prTlala
DO NA 6 DI ODTOsaO DI 1888
O presidente da provmaa, tendo eavietei o
ekaaata Dele Uispootnr da Taeao rana de Pas>nda
^nasVede 8 dTeorrente, n. 617, reaolve -no-
MWretsaaherel Je* Hiooleo Tm^tteo de par-
valswpara.naqueiidadede or arador fiscal Sd
Aoo da^aeasaa thesoararia, der perecer aobre a
liaarfdartn o i ats alone anta da iapwtaanie qne
" o procarador fiscal .festivo, baeherel
_jtt Magarinos de Sonaa L ao, pela eaaran-
, divida activa axreeadada a'eeta capital no
i de Janeo prximo Bada e as ewleotorias an-
te o trimestre da Asanl a Janho do exeroieso de
lllt-l7,J
MoieaoBes.
Ao arigedeiro temaaorlante das araaa.O
Sr. atamsndaga>rtn, ea elegraam. de
astada, declara nevar, por avie de 1 de
i yoeidensiado sobre o fcm*eimeoto de
pare o *ervV des salvas da forralean ao
t?
asa
S*08
sma meo constar a V. Bxe. para es
vadantes e ea ttapsata do *w osada av
Sf doinsasiu pruimo pasaads
Ao asnenl oa ItaHa ffa aosaato dos doe.
eaWaa de Sr maenl da tala, datados de U e 21
de Seiembre finen, seb ee. 800 e 801, eavw-ia
eopia oqswsaefU tsensaatodo pete Dr sawse
de kea, peataade mi nisaaalss tatettees A
i qae teve lmar aa retaos!, ete oto o aa anea
DESPACHOS DA PRESIDENCIA DO DA 9
DE NOVEMBRO DE 1888
Abaixo asaigoados oegjciaotea, proprietarioa e
aoradurea na povoacio de 8. Jeto dos r'oabos, da
ooaerea da Victoria.Ne^u provimeeto ao reoor-
ao. Tendo examioado por mim proprio a eaes e
local onde fuocciooa a machina, ate vi ioconve
Diente ea ser a.ntida elii a fabrica ea queatio.
Compre, s>m, qoe a amara ato c>osinta qae a
proprirtarios dola sesirram do carooo do aigodto
cao ODBboativel para a oaldeira nea o depomtea
aa proxiaidade da pove>eao.
AJ bino Pereendes a C Conoedido.
O tiuifl Coa adido esa aa restriocoes do
estvlo.
eCapitio Jneonia Alves BarbosaMaatseho o
soto pelo qnal foi o anppHeaate privado da posto
visto, ato ter p. estado joraasnts a estnrea felai-
fioadsa aa antas daa notes laaajedaa aa respectiva
ptente.
Cnpitio Antonio Franeisoo Cordeiro de Mello.
fjfian o br. inspeotor do Theaoaro Proviaeal.
Cuapaohia Qreat Western of Brasil R.ilw y
LimitenAguarde a decreuoio d* quoU pela
Asaembla L*g sativa Provincial.
Tenente ooronot Praocisco Pedro Bonlitrean.
ao Sr. soaaannanta sapenor de guer-
_l da coaeren Oo Cabo, para mandar
guia de qne trata o ert. 46 do decreto a.
ileD de 1* de Merco dr 1868.
r_liiir de HBsandnCavslaass de Alba^av-
oeeNiu tea lugar o que raonar. Oanpptioan-
SToto pode, snaTdsvi. snpessthilitar a cernear.
oTZatr^faaoadefrnpm*. ~*^T
r rfaal IsAnnAnfasfl ata>sMsW*kfl 4MC M# tateT.
Pi.iooe Bruts-rs.-Iesb.sae o mr. umpeusor do
Thoouero Provtecsal.
de Alboqaerqaa
A' erdem do do 1* distrioto da fregaesia de 8.
Jos, Lanreatino Ferreira Once, por embriagues e
disturbios.
A* ordem do do 1* distrieto da fregoeaia da
Affjgadoe, Sebastiio Francisco Pereira, per em-
briagues e disturbios.
No dia 7 do corrate, pelas 6 horas ds tarde,
ao pasear pela roa da Impera tris am bond da liana
de Fernandos Vieira, aioeocou o menor Lais, de
10 sanos de idede, fracturando-Ihe a perna es
amanta,
Das deligencias a qoe proceden o respectivo sub-
delegado, verificoo-se qae o tacto foi devido a im-
prudencia do mesmo m^nor, o qusl depsis de vis*
loriado pelo Dr Oama Lobo, fot transportado para
o hospital Pedro II, afim de ser medicado.
Abri-se o competente inquerito.
Hontea, a 10 horas da manhi, ponco mais
on m.-nos, na eataeto da rae do Sol da fregaesia
de Santo Antoni foi ferido eom ama meada no
i anco esquerdo, o chafe do tratego da liaba frrea
do Reeife a Caxanga. Jito da BHva Gomes, por
Candido Beserra da Silva, oargneiro da dita ea-
tacio, qae foi preso em flagrante.
0 tacto, segundo as srrerignaeoa procedidas,
deu-se por ter Silva domes, imposto orna malte de
2*W00 a Beserr-, por faltas ao eomprimento de
devores, oom o qne Beserra nio aa aceoamodou,
eeguindo se troca de pelitres e lucte corporal, da
qoal aahio ferido Silva Gomes, qoe na oocaso da
lneta diaperara urna pistols, oujo projeetil nio at-
tiogio a Beaerra.
O eaaadida foi vistoriado pelea Ore. Lepes Pes-
aoa e Edaardo Silveira, qne deelararnm grave o
ferimento.
Lavroe-ae a l.graoeia e sobre o tanto foi aberto
o competente mqaerit) qae aaia tarde indicar o
grao de iBpnUOUdade que por ventara poesa ca-
ber a cada um da contendores.
Onvi o delegado de polica do 1.- distrieto da
capital aobre a noticia publicada ns Provincia de
boatea, debaixo da epigrapha A polica de Sr.
Ribeiro Vianns; e relativa ao meideete dado
aote-honte n aa roa do f >go :
O mesmo delegado informa qae, ochando se
ante hootem na Companhia de B imbeiros, ponco
meis ou menos ao aeio dia, apresentsrsm -se Ihe
das* aalberes bastante inquietas e aterrorisadas,
qaeixando-se naa d'ellas de ter sids n'aqaelle
moaento esbordoeda na ana propria easa por um
individuo que das antes a aaeaoava de apanoar,
declarando aaia qae e referido individuo, asom-
panhado de ootros seos affeiomdos e oompanbei-
ros de eaaa e oficio, depois de a terem eebor-
doado, haviam deapedaoado todos os seos aovis.
Reeebida a queixa, que toi coafirmada por oo
traa petooss qne aeoapaaharaa as referidas mu-
Iberos, orden, u o delegado qae qaatro praeas da
guarda oiviea foasea eo lugar do conflicto, afim
de qae vieeeem i sus prsenos os desordeiros alli
eoeontradoe, no intuito de aelhormente eonheeer
da verdade.
Effeetivamente meia hora depois Ihe foraa
apresentadoa ditoa individaoe, um dos quaes oom
urna ecbvmoee na fronte esquerda, eonfeasando
sgaos d'elies o caso, e oatros, qns nio o nega-
raa, eceosande a anlher. ^.; "*.
Sendo, pois, ua verdadeiro caso ds diatarbio,
ordenen-se o reeolhimeoto de todos i Casa de De-
teneto, como panos de correocio, ao que nenhum
eboeo da autendade vai.
Ao apresentado eom a eocbymoee interrogou o
delegado, verificando que a tiaba elle opposto
oom os seos ooapanbeiro* 4 pristo, iajoriando a
polica eoa epithetos grosseiros e dando lugar a
tot empregada a'torca para eonsegnir a effectivi-
dade das nriaosa, achaodo-se os tur oulentos arma-
dos de tana e instrumentos propria de an offieio
oca os quaes resistirs.
O argento Odilon, tendo feto parte d quella
diligencia, aea indieeoto do delegado, apresen
tedo como amasiado eoa ama irai da queixosa, a
qae verificado, den lugar a qne agote me sao o
Msnflsssn eliminar do numero dos guardas.
Palo subdelegado do 1.' distrieto da frrgoesis
de .togados, foi reaettido ao Dr jais de direito
3o 3.1 distrieto criminal o inquerito policial pro-
cedido cunta Jado Francisco Carneiro, peto cri-
an de furto de ce vallo*.
Deua guarde a V. Ea. -Da o Exa.
8r. deaembargador Jbaqaia Jos de
Oliveira Andrade, multo digno presidentr
da provinoia.-0 ebefe de polica, FraneU-
oo Domingum Rmr Vi
Praneisea Thomaaia da Costa e efficio do Dr.
chefe da policis. -Hsja viste s Sr. Dr. procarador
fiscal.
Domingos Alves Matheus.Nio ha qne deferir
em vate da inf ormaetd.
Marta ViatInforme o Sr. oolleetor de Nasa-
reth.
Csmente Gonealves Netto.- Sstisfaea a exi-
geocia do Dr. contador.
Bernardino de Paiva Cavalcante, Henrique
Viei Torres, Pedro Antonio Crrela, Luis Pa-
cheeo de Qoeirogs e Manoel Carneiro de Almei-
daCertifique-se.
Ponto dos eapregadoa da Bibliotheca Provin-
cial e attestedoa dos serventes da meama reparti-
lo.--Ao Sr. Dr. pegador para os devidos fio.
Officio do Dr. administrador da Reeobedoria
ProvincialA' seeoto do Contencioso para a de
vidos fine.
Pedro Rodrigues da SiIva/.Birio dojPetrolina e ve
neravel ordem teroeira de 8. Francisco desta ci
dade.A' scelo do Contencioso para camprir o
despacho da jauta.
Gerente da companhia de Edificsco.Ao Sr.
porteiro pan entregar ao interasado.
Joto Beaerra 4 C.Ao Sr. porteiro para tomar
notee devolver.
Joto Fraaoiaeo dos SantosAo Sr. Dr. admi
niatrsdor da Recebedoria Provincial para camprir
o despacho da junta.
10
Dr. Lindolpho Campeilo e Manoel A O. Bren
dioSim.
Manoel Eateqa de Mello.Informe o Sr, ool-
leetor de Olinda.
Oficio do Dr. contador.Forneoa se.
Jos Eugenio Pacheco ds Meneaes. Nio ha
qae deferir por ter sido regalar o procedimento do
ajadaale do procarador dos feitos, em viste de
anas iafrmaoOes.
Osaesa do Dr. sjadante do procarador da fd
tos do Liaoeiro e do de OUnda.Ao 8r. Dr. con-
tador para a devidos fias.
Martinho Joto de Torres Rolim e J ovino de
Carvalho Cava cente e offieio do Dr. procurador
dos feitos. Heii vista o Sr. Dr. procurador
fiaaal.
Oficio da Inepoetoria Geral da Iostruccio Pu-
bHo.Ao Sr. Dr. pagador psra os devidos fins.
Ira Msxiailina Pereira de Moraee.Satisfaoa
a eangencia da eontedoria.
Jaanna Caetaaa de Parias Nevos.-Ao 8r. con
tader para faaer as de vidas notss na tolbn
Oficio da Inspectora Geral da Instraccto Pn-
bliea.IInforme o Sr. contador.
Recebednrlrn Praviaelal
DESPACHOS DO OU 10 DE NOVEMBRO
DE 1888
bracio Polioarpo da Suva, Tiborcio de Ol-
veme A GA 1' seocto para os devidos fias.
Mara da Poiciunculs Neva Chaves.Ccrtifi-
o que caaetar.
Inupeetarla eral dalnstmc?*
Publica
DESPACHOS DO DA 9 DE NOVEMBRO
DE 1888
Beilaraina Quede* Alooforado, profeaso
publica de Ipojaoa. -Ooapra-ao o re-
gistre-ae a apostilla de 2 de oorrente.
Adolpbo Silvino Baudel profossor da
Encruahada do Rosarinbo Abono.
Joaqoina Mafalda de Carvalho Veras,
proeaora da praia dos Carneiros. En-
oamiune-se
Victorino Antonio de Alcntara, profer
sor da 1* oadeira de S. Jos.-Informe o
delegado litterario em que din entrn o
supplioante no goso da lioenoa.
DIARIO DE PERHAMBCCO
Annunoia-se a prozima viuda a Hespa-
nha dos infantes O. Fernando e D. Pan,
procedentea de Munich, os quaes, depois
de visitar a Exposigto de Barcelona, virio
a Madrid oom o fim de acompanhar sna
irml, a infanta D. Eulalia, cuja bom suo-
cesao esperado para breve.
O ministro de Estado Marques de la
Vega de Armijo, manifestou rainha, no
ultimo oonselho celebrado sob a presidencia
de san mageatade qne, segundo Ihe oommu-
nioou o governo allemao, o imperador Gru
lberme propoe-se a visitar a Heapanbae
Portugal no prozimo anno, se suoceuoa
imprevistos o nSo impedirem.
Esperase em Malaga, dentro de pouoos
dias, de passagem para Ceuta, a aenhorita
D. Emilia VUlacampa, que vai aperar
seu pai, o qual ser transportado de Me
lilis a Cents, ea navio de guerra, proran-
do-se d'esto modo qne o governo attendeu
oos rogos da filha em favor do pai e o mu-
don de pristo.
A Sooiedsde de Geograpbia Bespanbola
proprSe-ae solicitar do governo prompta
solacio aoeroa de certas qaestoes de limi-
tes na costa occidental da frica.
O disourso pronunciado pelo Sr. Castel-
lar no banquete, oom que os seus amigo i
o obseqniaram em Barcelona nSo produaio
o esperado effeito.
A forma oratoria foi brilbantiasims, oomo
de costme. Mas o Sr. Castellar est pa-
reoende asis conservador do qne liberal.
Cbegou a Madrid a 23 do oorrente o
Sr. Canovaa de Castno. Era esperado
na estaeflo per muitoo conservadores, qne
o aoolamaram e Ihe fiseram uaa reoepyto
entbusissticp. A energa das antoridades
impedio qne se effeotoasse a dernonstracto
de desagrado qae Ihe estava proparada
por alguna de seas inimigos.
Segundo a poca, orgto prtnoipal doa
conservadores, foram reoeber o Si. Cano-
vaa na estenio do Meiodia tres mil pessoas,
numero redondo.
Apenar de ter o governo mandado poli-
ciar a eataolo o as ras que desta coadunem
oasa dor. Cnovas, o obefo do partido
conservador foi apopado na roa da Atocha
o na de Alcal.
A manifestacSo de Ztragona ama das
maia graves e importantes que aquella ci-
dade tem presenciado, foi de vida A oppo-
sioto qae fes o Sr. Cnovas qoando este-
ve no governo, no projecte do oaaioho de
ferro de Canirano, em qne Zaregona e to-
da a provincia de Aragao tinham tanto
empenho. .
Os conservadoras de Ztragoss, o suida
aais os de Madrid, foraa nnvens por
causa deste aoonteci ment, e aoonaaram
antoridades ds falta de previsto o de ener-
ga
proi
de Aa^veda-Interae o Sr. Be-
Jen
Padn Jos Pdela de 84vn Rana-atenneira
daParahyba.
T Mes ara rr vi acial
DHPACH08 DO DIA 9 DS HOVSMBEO
ds 1888"
Vinva do Maaoel Candido de AlbnqaerqueAo
8r Dr. adamistrador de Renebedena Proviaeial
pera i itnasir.
Aoteoio Augusto dos Santos Porto.An Sr. Dr.
contador para a as devidos, indo aooanennado
des bilbana.
Amelio A. de Adelaide RibeiroVolte a 8r.
Dr. contador.
Jevenfae Jos Ferreira.Ao Sr. porteiro para
entregar ao interesando.
Oficio da directora ge ral daa Obras Publicas
Ao Sr. Dr. ooatador para san eonhemaento e de-
vidos fias. _^
Ponto de Granaste Peroaabaeaao.-Ao Sr. Dr
pagador para os devidoa fies.
Tr, Praneieeo d PanU Corrosa de Araajo.--
Maja vbte o 8r. Dr. proonrador fiseal.
LTmsMsrtoAC.LeiaJoedsnent'Anea, Joto
Maaoel C da C, J tioto das Obres Pubno-s, idamn do Dr. enete d*
Mina, wfiee do Dr. jote de direito de TnoaratA,
otis a areetori. gor.1 daa Jarea l^nnane, t^-
rouao Aadte de Famas Tantee, Jsenmaa Ferrei-
r. de Barro*, Anganw H iai**gildo da aiv,
ma PraoeOte. a Mette-lamras o 8. Dr-
RECITE, 11 DE NOVEMBRO DE 4888
Natlelaa da Europa
O paquete A'etw trouxe botem as se-
ointes nitiaias, aln das publicadas sob
rabricijEefcrior e referentes s Portugal :
Heenaoba
O noao correspondente de Lisboa escre-
ven no ssoeroa d'este reino o aeguinte:
s Foi conjurada s orise. O facto qoe
os governantos de procedencia moderada e
oa de ideas democrticas vieram a oa acoor-
do, cojas ooadicSea to as segnintes:
c Publicar nm decreto, redigido peloe
ministros da guerra o da governaolo (nm
moderado e ontro demcrata), restabeleoen-
do disposicSa que tinham cabido ea dono-
so o qoe datam ds poca do general Nar-
ras, supprimindo aa graduac,oes e empre-
gos pesaoaes, e provendo o oaso dos pos
tos ssm vacatura, abrir as crtee em fins
do mea prozimo e pedir-lhe oom urgencia
s disoasslo dos arta. 64 s 75 do projecto
do general Caasola que oomprehendeu o
duahamo, o terao da oarreira no poeto de
ooronot o s proporoionadade no genera-
ut0 ^
Redigir, pars aprsente! o as edrta o
ojeoto de soffragio naivenal.
O resoldsdo foi nio fioana satisfeitos
nea na nea outro ministros, nea o ge-
neral Cassols, aootor das reforaas ailitnr
res, nea o 8r. Martines Lampos, inimigo
d'ellas.
Os ministerises asseguraa, qne os dem-
cratas e oVetttes qne forana o governo
ae entenderam.
Aindn ae considera provavel a entrada
do general JoveUar para o ainatera d.
guerra, pela oircumatancia de qne debaizo
dassoas ordena aooeitaria anda signa
poeto militar o general Martines Csmpoo,
aoentnado aaim aa s sna sdueslo so
Sr. S*gaeta. _
Canaoa em Madrid agvadavel imprasslo,
a eolaato annoooiada pelo telegrepbo a
reapeito do cootioto entre Portugal o AUr-
roens. ,,
O Sr. Cnovas del Castillo tea oonti-
nnado a ser alvo de aanifeatosSa de rss
pato e lympatbis, oomo deeforco As de-
maia tradi^Sea deeegr.dsveia qne weebeo
a Saragonn, e ea oigamos ras de Ma-
dridr no seo regresso da provac'. Kste
feoto, e o acardo osab-ledido recente-
arate para cuujurr a onae mioiatanal,
aaaiio tonto, a adopglo im nadiata des re-
forma albures, qae nntrerto em disous-
sao no priaeiro din ea qoe tunooiooar o
parlamento, angnram longa vida A sitns-
olo presidida pelo Sr. 8f*sta.
Nos centros polticos da corte attribue-ae
muite pona importancia A viagem do Sr.
Piy Margall A Paria.
Os prestios partidarios de Raiz Zirrilla
nio aoreditam na posbilidade de um nc-
oordo entre os dous obefos republicanos,
por motivo da diveraidade de opiniSea
Aoeroa dos planos revolucionarios doe dous
agitadores.
Contina fallando-so aoito das diffieui-
dadea para o regreaso a Heapanba do Ju-
que de Montpenaier e es-rainhn Isabel.
As festas oelebradas em Barcelona psra
s enrselo da Virgem das Merc-es, s ps-
droeira, foram magnifi-ias.
Aaistiraa done bispos, e ofilcioa o de
Barcelona.
A procusto qoe peroorrea as roas foi
notavel, indo nella os pendSes historios
a que andoo na bataiha de L^psnto e o de
S. Reymnndo de Penafort.
Calcula se que tomaram parte na pro-
oisslo 6,000 padres, rinda de toda n Ca-
talunba e ontras provincia.
A infanta D. Ieabei contina sendo
muito nbsiquiada na cidade condal.
Parece qne vai forma se ama Esquadra
d Cantbrica, composta da navioe: i?tt-
nha i.hrUtina, Infanta Isabel, Afonto XII,
AamaS Rigente e Destructor, no Ferrol,
eniarregada de pagar a visita que fiseram
s Heapanba, por oocasilo da abertura da
ezpoaioto de Barcelona, as esquadra da
Alleannha, Rasaia e Ingtat rra.
Cbegou a Naverrs D. Carla de Bour-
bon rindo de Vienoa. SsppSa m qoe
paaarA all o invern.
Reelisou-se a 26 em taris no Hotel Oon-
tinental o banquea offerecido ao miuistro
do oommeroio pelo jury frHnoea da ezpo-
aioto de Barcelona.
O Sr Floqnet eeoreveu urna carta di-
eodo qn t>ria maito praaa en aaiatir
i feata, afia de tatemanhar o vivo inte-
ioteress" que jiga As ezcellentes relao's
de Franca oom e Heapaoha, onaa aa anee
numorosas oooupaSaa nio Iba permuten)
Vrmatea
R sorge, de novo, a ScvUdadc doe di
reito* de komen do cidadSo, oonbeoid
na poliUca pelo noao de Sooiedade da roa
Cedet. i ,.
A sessto eneotoada ha poooos das, foi
prendida pelo Sr. Climanoeau. Nomeon
eo nova oommisslo oseontiva, oomposta
da depatedos Millerand, Drejfos o do
ditticto publicista Bonanet.
O redactor em ohefo do Par, Sr. Lan-
rent, lea 0 relatorio da ltimos trabalho*
da sooiedade, que natos ultima dons
meses tanto toa oombaif lo a aooarohia
tas o m boulangi tas.
A Sociedad* do direito do soasa foi
quem o 0 u-u meis tvrrielment4. Bou-
Uogr, na aus oaatidatsrM plebiaoiu-
rias, d ordonbn, Summ- Loira, Cha
rente, Nar e, oto. Chimaaenia oreoo no-
tas setonV* importantee na diversa 0
partoaauoe. A. adassaai dividaa: croa-
oem de dia para dia. Toda a republijis
que tomem o psrigo boulangiata ae agra-
psm nato instante em volts ds sooiedade
da ra Cadet.
O relatorio torminou por am caloroso
elogio ao ministerio Floqnet.
Jfiis em resano, u ooaoisSa do rela-
torio :
Os conflictos potioos aoham-se sggra-
vada oom os conflictos eoonomicM e ss-
c-aea pela grves que a oada instante re-
bentam nos diveraoa pontn do territorio
da repablioa. Esses confiiotoa ato SS
mesmo tompo s ezprealo real do mal es*
tar social e o desojo ezprean, formulado
pela trabalhadores que daejam melborsr
a sus sor te. O operario vai oada ves msis
participando do poder poltico, pelo suffra-
gio universal |
A poltica liberal qae psrmitto simpla
mente a progresos industriaas e faailitoa
a oiroulaoto dos produota j fea o seu
tempo.
E' neoeusrio am inquerito permanente
abre a oondiolo dos trabalhadores, arla
de Ibes eonheeer as neoessidada o de lh'u
satisfaser.
Os Estados-Unidos j boje tem am mi-
nisterio de trabalho; s Inglaterra tea I)
seu Boord of Iraie, o s Suissa o a Bl-
gica leo as anas oommisaSas de traba-
lho.
Os legisladores franoezes devora, por-
tento, crear tambem nm ministerio de tra-
balho proposicto j dpresentsda na c-
mara pelo deputado Rapal Filho.
Fonrniore e Bonanet, autora do bu*
tanta trabalha d'economia social, ta
feito ltimamente oens viva propaganda
na imprensa parisiense em favor ds orea-
cto dato ministerio de trabalhoqae, de
resto, nio desagrada so Sr. Floqnet.
Foi saigoalada a victoria do Sr. Flo-
qnet na cmara, aps s leitnra do sea
projeotods revisto da leis oamtitucionaes.
ministerio est seguro, porque tem
uaa aplendida maioria no parlamento*
O Sr. Floqnet estove presente ha dia
sesslo da oommisslo parlamentar da Cou-
tituiclo. Diae que reoonhecia a sobera-
nia d'um congresso e nio se oppnnba a
qae toda a qnestlo aais debatida tost re-
solvida de oammam sooordo entre u dual
cmaras. Mo qua faaer o oonselho d'Es- ^
tsdo imperial, mas sim o de l848, deizan-
do toda d iniciativa ao parlamento. Com-
reapeito ao aado, na opiniio do Sr- Flo-
Juet, m Ihe oonoedsma todas attribnirJjes
s oamara devemos tambem dar-las a
mssms origem, isto o suff ragio un va-
sal.
Foi depois onrido o Sr. Miohetin, outro
deputado, autor d'aos projecto de revisas
deoonstitniolo. *
O famoso orador da eztremn esquerda
qner a eleieia d'ama asembl constitain-
te, eleita ezpreaamento pus redigir urna
oonstituiolo.
Desoja tambem urna oamara nica re-
novada parcialmente, ministra escolhidot
pela oamara, raponaveis diante dells,
ma procurados frs do parlamento. Qua
s sboUcts da Presidenciao qae alo der* ,
mnito servir ao Sr. Carnot.
Em quai todos oa projeotos de revisto
a falla no reoovamento paroial da oama-^.^
rs, que segundo o daejo do Sr. Floqnet ^
se faria de 2 em 2 anua.
Como poderia reaUsar-u oa estabelecec-
se eaerenovamento paraial ds oamaraT
Os departamentos seriam divididos ea
duas series distinotas, a eomposiolo das
quaes sma fiza por lei; eaa series se>
riam alternativamente substituida ao re-
novamento. Em caso dedissolaoto seriam
ambas as seria dissolvidag e o renova-
mento paroial oomeoado a exercer-se ns
nova cmara, segando a ordem proscripta.
O renovamento parcial ds cmara foi
spplioado j no tempo da convenci do-
rante a ratanragto de 1824.
O general ao fallar parante a commistata
de revisto, roferio-ao aa seas disoorsss
soten orae.
Fot alvo d'ama serie de porgantes, a
que, em parta respoodea, evitando dar s
ana opiniio, quanto a algn* poatoa.
Eis o que de mais intoresaante se pode
eolher das sna reapostas
Qaer n reriao por ams consbtnints.
Reolema a diaaolaoto porque o movimen-
to de epieilo, de qae snir a nova osota-
re forjar o aado a capitular e a cen-
sen ti r nn revisto.
Interrgalo abre o modo oomo elle
inlgava que doria nalisar-a a nova orga-
oiaaclo oonatitaoional, nto quis ezplioar-
ae, disendo qae sao oompetia a onaa*-
tuinte- .ttim
No entonto, deoUrou qu- nio admitan
que foaepoaivel rest.be eoa e monarohia J
aa dnaa torga partee do pas levantor-ss-
hiam se a tentsae restabelioel-a. ^^^
Aucresientou qne, a a anporesslo tssss
propoeta elle'a voteria. ,
Qeer anele wr a reaponaebibdade ds
todos a fuo iion*rios da le o ohefo do es-
tado at ao oltiao agente, mas nio se ez-
plioa sjbrs a aaneira de tornar elfeotiva
ata responsabilidaie.
A toda as nergautea, nppeUava pars
oonatituinto, qa^ tora pamisslo pars as-
terminar e regular tn-io. ^^
Pelo que a ref^r- A a-parsplo da igreja
doe.udo,di.qn.r*opa.a conadta-
do por um re/rendmm, qne devarA da a
onneoer a asa v** .
Qa..u ae sraa, dd-iaa l"e d"T
Ji *("**'* ** e *" ,,44*-
devisa ta o ir-rte de note.
f
''
A^maisoAo p^rtamestor enarregmU
te -*nier s pr\>ji>jude r-forat*. de onnsm-


ss
a diacutr-sa o pro-
Jo*-
ririiioipioa boJWS
1^ do gomera
^Sa ulUma remtrfny Aaitoia de la Feger
-rf. d0 grop i titulado do* diriot do
aascia falloa defondendo neoessidsde
Varna oamara cooatitaiate daai
*jrm*Sso radical* da oomst.taajio--**e
a organismo dosaatadris
O minaterioenvnemesmrnndo oonfianca
nto ao ieu p^efle reforma consti-
Sata ooafiane*>nnaan* asrfactm.de qae
mitos opportur***** OMnefJ a prse ao
ye do ministorisasjnsantaraBjaiada
ac? modo de Boulanger.
Sr.Peytral, miniatro-da faaenda, ao de-
a*nder o aeu ornamento, fea ma prudente,
a lbil diecureo, explicando aa innovacBcs
a*y atrojas, e tratando de tirar toda a
SfidadeTnr projsoto de'iiupualo sobrVa
. W gen discarao fe* mnito boa impresalo
na Bate* e noa cirooles finanoeiros.
JL, reaniSo da eaqaarda republioaam do
_io toi oertifioado qae a grande maioria
senado oontneria retalo oonstitenio-
m per se entender que ella oompromette
rxaaaitBneamente aa liberdadea parlamenta-
ban a anclo do podo exeoutiva.
5o Manato, o 8r. Peamsteur, da direita,
mafSm ana ae nomeasse urna oommaslo
3, fmir incumbida de aatndar o projecto
le retisSo constitucional, a sappross&o da
xsneerdats, ato.; diana qne reputa ne-
arasari- *"'<<*< debato sobre estas ques-
aa*? visto qae o gabinete reivindica eate
A>aeara-se que alera o or. is
'""S
O preaidente da repabliu aeaignou a fl
um d*oret* qae proroga 1 dn Jeaoiro
de 1889 o praeo concedido aoa estrangei
roa rosidensoaosn finan *a para. fsserem a
smrsjraranDa, preciao qae ae explique.; o
asail deve impedir O oamiabo a otopiaa
asrigoses O Sr. Barbey, relator da oom
doa documentos
_y diaee nlo ao senado que campe -
_ i levantar eataa pieatOea; o aonado alo
Sarja no* conflicto, man aabaa aempre
jsjnprir o aeu dever \ tem plena confianoa
vanaos* do preaidente da repblica. Em
ayuda o aanadn' rejaitia a propoata do
asf-Penaueter.
A. oamara doo deputados continna* o
Katar o orcamont.
?presidente dVrepublioa renebeo o ge-
as**! Miribel, qne partira a 29 pana ana sobre1 o Mame a tomar o oomaando
4**.- oorpo do exercito.
general da Mirabel fas.a 27 a. ac
id* em Nanas, no meto de immenso
oreo da populacio, que dea vivas ao
jeito e Franca. Ha ana ordom do dia
_eral dia que, da forma qae o sea
Cace i sor, dac o exemplo de respeito s
obediencia, ao governo dn repnblioa e
anaHcacio apeisonada Franca e honra
%. baodeira. C rita com o 6. oorpo do
aanetto para formar no dia do perigo a
isaHunto vangatrda do nosao joven exer-
fenniu-ae ltimamente, o grupo da Utan enqoerda sob a presidencia do Sr.
TJbmnnT~rTr. que pronnneiea um magnifico
Jasara?asBumpis de todas: as conversa
jkt, polticas em Pars.
Bf. Ciemenoesa prinoipTOU> par nona
ajrsna oi crise qae a Franca actual met>
jnatrnveeaa ama oonseqoencia da resecSo
lnmilii ni nntni s mliti-n de teniporisacio
anopporrnnista. E-n seguida atacou vi-
aasB'n'ri rrg-rrr il Bonianger e os homena
ave rodeiem.
Bogioa o miniat rio, qne 4 ara governo
Jr*ceSo enrgica, pava, fseor reapeitar
flaatn republicana apara comec^r aa i for-
ana urgentes.
O ministerio propon a ravislo da coaa
AagSo, oda ftdijiiam'1-o. E terainou.
* mi Franca republicana lancera para
iawp de ai toda a desvfrgonba escapar
o todos p'-rig-'s Ser a hora do grande
nnay). Na: a Franca nao abdicar a
san glori* nem a sus liberdade.
O discurso do Sr. Clemenceaa produsio
Jarte'ff ito P-U primeira vea o famoso
< Extrema Esqnerda onnjoon a
ga negativa. Ed-o em bom OBmiuho.
Stacate>so< actualmentei ua cmara a le
ais* aa fallan -isa e vnam brean atrar
aa* tela de disiuae&o o projecto do imposto
la a renda, elaborado pelo ministro da
iaonoVnSr. Pytral
Br noto imposto sabr a rendo done or^
sr o ojnjplemento don recarans lieees
_ js'para compensar a perda resaltaste.
.farfaro thesoaro do dessggravamento to-
Idos direitos sobre os vinbos, cidras e
jlsavejas-. O hnpoato deve rendar 80 mi-
aVs de francos.
5 opiniSo de maitosa meabros do ga
Vaste esta tasa de 1 % um* proporcao
Anito elevada, e desejam antes qae si li-
ab> i-z-.r ama app.cSo muito leve
dn imposto sobre a renda, de maneira quo
naMaojlo ulterior da tsxa poisa coincidir
ana ama-reforma dos impostot directos.
.Sr Msriani, enesrregedo de neg
sica ex Btadten, ir'substituir o con'- de
M6J como eojboixalor da repblica frau-
naaa junto ao Quirinai.
A 25 de Outubro o general Bolanger
asasatiu a noite com sua familia represen-
fjsj|p do theatro Iyrico.
Wam entre-acto os sana partidarios qai
. aser-lbo orna ovagio, mas os ad-
asaabiaram, e seguiu se o tu
O rean i ii US qu todos os estrang
renientBSMio-tarrito franoas se coofbr
raasnm loga sem a mnima relnetancia- a
pnaoripnf's dodeceoto, e^que na snanap-
panacSd so levantou nenhoma diffkubiaan* -inqui
seria; s a apratentB^aVo
vistsnaificatienn^qnnadsnjann aaoiar. n
racfto, 4 que deu logar ao exame de certas
questS 8 na interpretayao do decreto ; mas
em toda a parte eseas qaes3?s foram re
sol vidas p las autoridades looaes com um
espirito de larga benevolencia.
PVstr, pofsy contar com o pronr
pta e completa execaoSo do decreto;
mas, como o numero' dos astrangeiros m
Franca consideravel, maitos nlo pode-
rsm regularisar a sua situacao dentro do
preso de aro. mes- primitivamente fixado.
O ministro propBe, portanto, prorogar o
praso para a declsra^sc at aa dia l do
prximo mes de Janeiro.
O' 8r: Artatalio de la ForgB dea a sua
detnissSo de vioe-presidente- da cmara
dos deputados por causa das providencias
tomadas pelos qaestoresa respeitwdos jor-
nabstse.
O banquete offrecido so general Bolan-
ger na Avenid:. Lowjndail renuiu 800
convivas. Nlo oocorreo-neobam iaaiden-
te. O general Boulanger proferia am dis-
arso afumando" qno o paia quer boje re-
formas maito serias, e ijae a remio oons-
thacionnV bs de faier se ; o proiecto- do go-
verno 6 irrisorio e conatitae um insulto e
um desafio 4 opinfto publica ; a revisto que
o pais quer, a qae reatabeleoer o povo
no exereicio de sus soberana; a revtslo
preciso
rescrevem-lbe
.ttram-se extr'-mamtu
dia 23, demanbl, o pag
gnor-sa de oss Janteu, mas
fsi-aas' exsabia pasadamente,
obnmaraas por aooeoTTo, acudindo
deal Raopolba ao ohamamento.
Pasatn qonsa cooirasnlB resultante dos
Ultiman acananoiaoenaoa aggravon o mi
estado desando do pontifico. Lelo XIII
aoffre de bo meato urna doloroaa e pertinaz
molestan dn baatiga.
O entado aasral do enfermo tssabnm
sr. Lelo XIII nlo ignora* qne
no Vatinano referva a intriga.
Ainmba dnan-osaaaltii sasiiiasgisn dn
Santa S disia : t J nlo temos papa.
Ao que o outro respondeu: t Nunca o ti
vtmos.
A verdade que ha pelo menos seis no
Vaticano, com as respectivas cortes. O
verdsdiro reina e nlo goVerna, -aegundo
o preoeito conatituoional
Um oerto numero de prelsdos ebega a
congratnlar-se em altas vosea pek insec-
ceaao da entrevista reahsada entre LeSo
Xin e o imperador Guilherme II. ima
verdadaira aaarchia.
O correspondente da Oaeeta Nacional,
em Roma, sabe por via autorisada,. que
na sua conversacSo com o p*p, o cando
Herbert de Bsmarck iiasea textualmente
a o tratarte do poder temporal :'
E' para nos imposaivel voltar aoa. tem
pss da idado media.
Inloaera>av--
Nj da 24 de Outubro cesaaraioaB.trav
balboa mineiros do Jorksbire e sla-Darbys-'
bire. Suppunha-so qae- antea do fim d\>
mes a grvb abrangeria oinoosata minas.
No dia 29 dovia reuair-aen em Derby a
oonfernoia geral des delegad or mraeiros d
tado o reino anido.
O Dailly Telegrapb fallando da viagem
do imperador Guilherme, dia que a alliaa-
ca conclu-Ja entre a Alleosnba, a Austria
nlo pode s r sente republicana; preciso It* ^ asaent. em nenhoma tradio-
crear a repblica nacional que reunir to- lo ant.ga nem em nenhum senamento,
dos os homens de boa vontade doa antigosU" q" 4.oro8ult.d>daoneooaadadn.
A Europa tem n > norte um grande
A sabida do theatro repotiram-se aa ma-
anVaia^Bes, e hoave troca de pancadas
anctaarom-aa varias* prUSta, moa pela
Mis* parte nlo foram mantidaa.
O' governo aJlemlo decida recusar aoa
awnoffi iaee militares licesoa para viaja-^
sat em Franca.
Este ve bem tumultuosa s rennilo que
iW noite se effeetoo* na aala Wagram,
a ano ftra organisada pela Cedrselo revi
enana;
A tormaolo da mesa dea logo oocasiaj
o na barulbo medoabo. Os' boulaogistas
nneriara nomear presidente o deputado
?egein ; naa os ante-bolasgistaa protesta-
as violentamente, e tentaran escalar aa
Wbonaa, em qne eatava provocando e Sr.
Lnlir. Travou-se o ooafli-to.
0*8r. Lulir disparo m tiro- dore-
vatver oantro os asaiatentes, mas foi pvoei-
io da tribuna e farido com Caadas o1
liadas i, Esto- diapararam ais tr e
de revolver) mas, aem. acertar em
e asMl foi levado d'ali pelot
amigoa.
- Em seguvdn apatgon-se o fa, a en osm
MetrtM evaeoaram a sala.
i fr rantabeleeu-se logo o soeeg.
01 jornres da manhl diaem qnn na'de-
sm feridas amas vintn passoat,
lagal
partidos, e que restituir pacifi'jamente
Franca o sen lugar e a sua misslo glo-
riosa entre aa nacSea Applausos.
Hallo
Segundo din o Figarot em Roma julga-
so qae nn dos resultados dn viagoav de
Guilherme II ser e oanoanento do pviauv-'
pe do aplas, fntoro ro" da Italia, com a
princesa Margando, irsti do imperador t-
\Uemanha.
O principe naaaeuem- 1869 e a princesa
em 1832. Oa eaponsaes realisnr oo hlo
aiada eate invern, dorante a estada* qae o
imperador e a imperatris oontam fsser em
Italia. .
Dizem de Romo, ao limos, que en toasts
e todos or aconfecimentos auocedidoa lti-
mamente em Roma, dio a certesa de que
exista um lajo muito forte de allianca, en
tro a Italia e a Allemanba, contra os per
turbadores da pan.-
A imprensa vieaneoso aprecia-de modo
diverso os effoitoa que poda ter a visito
do imperador Guilherme a Roma.
Os jocnaea lbecaes considerara geni
menta qno tana pesa sus attitude como
poiaa anas palavraa, o mojo monareba in-
diooa que oonsiderata a questlo romana
como encerrada ; aa folbaa clericaee pro
teatom naturalmente contra estas allega
jSea dos sena adversarios, e esforcam-se
por provar que Guilherme II nlo fea nada
qae possa jostifioar as apremao8es da-
quellea que aoredfUaa no aoabamento da
questlo romana..
A Nova Impnnsu Litire attribue o ac*
lbimento enthusiastico do imperador Gui
lbermo em Roma cireninstancia de ser o
soberano allemno, o primeiro monareba. a>
visitar o rei da Italia n'aqaella capital. Se-
gundo aquella jornal, aquella visita assreou
igualmente o enterramento definitivo da
queato romsna, a o imperador alladio, po-
ra saaim diser, nonUa enterramento quan-
do prometiera,, no son brindo, que a Alle-
manha marebaris sempre ao lado do Ita-
lia. ?
O imperador aernlO) acoressenta a folba
viennenaey trouxe aes italianos o qae aav
monareba eatrangeiro pode offarecer de
melhar a am povo, o conheeer o levanta-
ment do orgulbo nacional e a oonfiaaca
as sua* ptopriaa foreas, aaaim como a
certesa de poder contar em todos os cseo
com ama allianca segara e a toda a prove,
aaaim como elles provoram pela sua attita
de qne sao alliadoa fiis da pbalange di
paz que formem oom a Allemanba e a Aus-
tria-Hungra
O Vaterland, orglo conservador, er
peb contrario, que se esforcam em vio
por querer interpretar a viagem do impe-
rador da Allemanba a Roma como ama
sanvcfti dada entrada dos italianos na
cida-rfe eterna. Nao s, continu aquello
jornal, Girherme II' mostrou com a sua
visita no Vaticano, a grande eonsideraese
que tea pela Santa S,' cerno evitan com
todo o cuidado, no seu brinde, fallar -na
capital de Italia, contentando-so em dioer
ca capital de vosso magestade emquanto
que pelo sea lado o principe de Bismart-k,
no telegrauuna qae enviou ao Sr. Oriapi,
nlo menciona a palavra ccapital.
O Vaterland conclue que o imperador
da Allemanba e o cbanoeller} nlo qaerem
qae se d visita a o Quirioal am carcter
differente do que ella realmente teve, e
qne os faotos demonstrsm de modo a nlo
deixsr ningaem em dvida.
O Wiener laghiatt soube do ton Toma-
nesoo dos despachos trocados entre Crisp
e o principe de Bsmarck; e aoarescenta
qae a floresta onde o chsnceller sllemio
penetra o eco da alegria dos romanos,
provavelmente depositara d mandados
secretos destinados talves am dia a abalar
o mundo poltico da Europa,
anta *
O papa, so roceber em audiencia os ro-
meires napolitanos, qaeixoa-se do redo
brsr de injurias e violencias contra a San-
ta S, disse qae- em- cwcnmstancias offl
|ctaos reoentes ae onaoa confirmar por no-
vas iojuriaa as aaarpacOea e aa violeocise
aem secomprehenderem os grandes desti
nos de Rema; os sena immigot qaerem
redasil-a a simples capital d'um reino, em-
quanto qo eHa rainha do mundo ea-
tbohoo; faoam, porem, o qne fiserem Ro-
ma permaneeer arado a capital do mon-
do eatbohoo, porqa" Bell reside o vigario
de Obvto, que oonheoe os asna devore* e
asnea os abandonar'.'
OeaomicaB aV-Rbmr, ssr I4y os
es-
tado que ha muitas geragSes se manifest
coma urna potenaia invaaera, nioguaoi
nem mesme o osar, saba ohegar esa int
vaste.
E para combater estes dous p'-rigos que
foi constituido, a triplica aliiaaoa ; o Roa
sia na v o;n.hoosolhoB a independencia
da Bnlgaria; a Franca nlo qrrer que a
Allemanba reine na ANaoia. certo queJ
a Bassia.reianndo em Spala, e Straabnr-
ga notaeaeote^ as mies da Fraoya; a
pan-estara segara por^inco annos, mas
as tres patencias alliadaa, preparadas para
a guerra, nlo esto dispostoa a> pagar a
paa por esaa proco.
A staselo actual da Earop demonstra
que a politioa- de seanimento se suoseden
em todos a povos a pobtioa de f^tos;
foi por i asa que os italianos esquaeeram
1859, Magenta e Solferino e que nlo pen-
s.rn, seoo n'uma invaslo possivel da
Frngelos blgaros esto prompasB por odio
a Russia a torarem se escravos da Tum hora
quiaj a AtHtfia^pnrskis Sodova aoa prus
BMSoas aaulamaaa hoja o ceta do ve Ma-
dor, a Allemanba finalmente mostra-s-
pono* reeenbecida pela Russia -pela sua
neatralidade em 1870.
Seja cerno fr, concia? o mesmo jornal,
quer a Franca fuga urna eras sobre as
suas reivindicaco s do terriiorie, quer se
lance do novo am empresas temerarias, a
triplico amanea 14 est para salvaguardar
tanto qusnto possivel os interesaos da pas,
e per eese motivo todos de vemos regosijar-
n os com a viagem poltica feita neste mo-
mento por Guilherme II a Vienna e a
Roma.

C arrespnndenela do Diario le
Pernambaco
PORTUGAL*-lisboa, 29" de Outubro de
1888*
Jolgo ter-lbes referido na minha ultima que
8. St. a Ba'Bfta fra com sen filho D. Aff-'nso a
Vienna d'Aastria, onde ebegou a 34 jostamente
quando era esperadaem Paria; onde havia man-
dado reswvsr spotentos no betel BristoL 6. M.
guarda rigoroso incgnito
A 25 d'tste mes, o archiduque e a archiduquesa
Reoie visiterom a 8ra D. Maris Pa e seu filh
o dooae do forte. A' noite 8 M portuguesa as-
sistio represeaUeao da opera.
o dia seguinte, o imperador Franeiseo Jos
visitn, ao meio dis, a miaba de Portugal e Sr.
infante 1>. AJFonao no betel onde estao hospedados.
O imperador foi recibido no vestbulo pelo in-
fante, duque de Lale e capito Boojamia Pinto.
Demorou-se 20 minutes. N.esse dia a Bamba e
seu filho assistirsm ao aloooco dado em ana hoora
pelo archidoqoa Beniere peta arcbitlnqaeaa Maris.
A' 6 horas da tarde 8. M. dea am jamar a qne
aasistiaaa o arcbjduqa e archiduquesa Be&wr,
e o mfcaixbdor 410rtugaes.com sus malher.
Vtsitoa depore o theatro imperial, e toi tomar
cb em-easa da archiduquesa Benier, assistindo a
easa renniaa ntima as familias doa araaidnanes
Carina, SaVvaoar e Guilharm?.
Per telegramma de Vu-naa, de 27 censt qne a
Sra. D. Maria Pia e seu fitho partirao para Por-
tugal boje a tarde.
E' evidente, por esse telegramma que 8 M.-a
Baiaba nao pode abogar aJ^iaboa no dia SI, ooe
a anniversario natalicio deo. M. el-Rei.
Depois da ebegada da Bainba ser dado am
grande baile, em sua honen, no pasa da Ajos*.
Teakr>se reunido em conferencia no palos
da Ajada a masma junta de sade qne abservou o
8r. D. Luis I antes da sua viagem, foram todos
de accordo que el-Rei estava completamente res
tabeleeido, mas que era preciso, pa.a que a aar
ae suftentasee, e c#otiaor, aegav risca as pros-
crjpcoes nygieaicaa Ja postas, pela seu tocultativo
astistente, o Dt. My Figaeira
Prosegae a convaieseenoa do Sr. inmute D. An-
gosto, 8. A. ten pasoeado de oarmagom petoavi-
tioa mais freqoentadoa-da Lisboa.
O 8r. D. Luis tem ido a diversos sspeetsoalos,
tees como o Golysea, D. Mara II e bootem i aber
tarn da epoef lyrica em 8. Corloa.
Bata fleotooo-se wu a Mea de Vordi.
Coma de eostoaae, una artistas agradaram atis
do qne oatres.
Junos segaros ningaem os pode fsser n'nm
primeira representacj em que ha sempre nesita-
oftes, anda mesas para aa repataoSes mais cele-
bradas.
A' fslta de noticias poli ticas de maior ptps,
nstioias que s havera ensejo de so darcm nas
proximidades ds abertera do parlamento, hmi
tar-me bei a tesar asa* resenba das qae nlo tesa
aoa* ooraotep poopriameota dito.
Os fobricadores de alo, no anoeoa de pa
deixo como vulgarmente ae dia em Lisboa, teem
o sen gremio, senteos terdade quo sem rbe-
tonea, mas asme a anuo asa aforos, ti ver a ar-
ta* do resistir a ansa isaoosiceetque, ae* vsr, o*
vea va. Queriam obrigal-cs a matricnlarem se
no goveroi civil, soaso os oreados e creadas de
servir, devendo aprsente* os seas liorStV 4 pon-,
es, qvandoesta m'o* atfwae.
"lAsal prora roa 00 *tt,voa>aa aosisa.pmsBSBa
do andigo ooamatcUa ellas sao, aa qn* I ida da de
sasasaadotea, aero* operarios de usa* industria, e
na de vendsomojL por oo*u psopria, eainnroo
-oteo iadoatriaes, aercadores, o qae quisersm,
SMervicaes qae elles ni
Bstovurn mesmo em vesperaa de baer orna
toa/ que a ineommoda* qsasi toda a cidade.
* *"*" cvil ab,ti,Ht0 de Lisboa, qae est servindo
assa- effectivo, qae tomssse providencias imme
dtaUi ; isto depois de maitos romariaa da oom-
missto que rspresentave. o comiciu d'aqoalles ope
rarioe, onde se reuniram, ba poneos das cerca de
doa* mil pestoas, entre aa qoess, dusaatos ea
tsassoaa* pertenciam claase qaoaa jo)**** ofloss
dt*a.
Trisnssnaram pois os acota do iissoass, aa
ulasau**r a governador civil bassodo eavasas*
sssnssnasodos referentes ao. eo*ap eoaaaaeioiai,
qu eoss* individuos oSoosvsm: s*t cansatersnsa-1
serviosaanoa criados, msnmpsasssn, e
exempkso-da matricula swteviefsvaM|ue
obribBaoBSariormente, paarsfsjasSBa
cas *s*o**roe, qae earesa*Stiaoii.
Acaba vate apenas este episadio e eis qae en-
trara logo em scena os prop'ios padriros de Lis -
boa.
Keuniram-se e resolveram elevar o pr?go do
pi a contar do 1 de Novembro em diente, na ra-
so de 10 ris por kilogramms.
' Val- puto mana rece? o artigo mata essencial da
alisaewtasio paelies, spwiar da mioisffo d^ faten-
da, o Sr. Mavianoo de Oarvslbe, tanto na settio
legislativa da loof como na de 1888 harer deca
rado qne o aagassato do prseo dos eereses e das
familias fien va Nbsvdinado condicao de nao fa-
aer elevar o preco do pAo, e apesar do governo se
baver masada das mais estupendss lU'oritaco s
para assegnrar o cumprimento desta eondicas
O Diario Papular de hontem diairqoe o rega-
bote dos moagairos e padeiros p Je ser corto, por
qae j abi vem de todas sa partes do mando fari-
nn* a ssrdew
atto quwo pao obisse, observa' orna folba
da noite pastada,;para tornar a desetr ha de
tar preoss Ao cabj de tantos prejectot e contra ptajectoa
de le, ditcoraos, caagressos e sessS^s, culculos e
ezperieocias, smeaoas e iransigeneias, habilidades
e eped*a*SVfirotB ama folba progreasiata dorara
iDdependi**iS| o tPso**atanjni eat a que ebega-
mis .
Depo'S de Ee ter gasta-um ttnel de tinta, ama
toaeiad* de**p*pef e nm mil bar de peonas de ac a
dioootir a f ueio do* ctreme, e depois de todoe,
desde o par iament*>te-ao>eoDgrmso da Triadade,
desde o Be onomista at Epoc*, todos, miaiatros,
deputades, jjrual8ta, agricultores, muageiros,
padsiros, terna jurado sos seus deuses qae nio
quwina qae o poto ti vase de ptgtr o pao mais
csr I
Aque'ile jornal bem Ibes ditis : Olbeur qae o re-
sanado de todas essaa combinsedes vem a ser a
c resva do pao !
Mas aa coro estradoso de teebnicos e msthe
maricas,de economistas e sabios responda-Ihe qae
nio, qae'primeiro qae tado -stavam os.interssses
dos consumidores, que o Dia qae nada compr.;
beodia do cate, os lavrmdores podiam ficar ricos, o
Batid* poda mette 60doa 800 eoutos nos seas
seas cofres tem o pi encarecer ura real.
Principia a verdee qae o Dia tinha rasio.
At agors, hs ejna qae essa fjlha eombatea desde que foi propasta,
est o senda:
1* A oarestia do pi.
2* A ruina da industria da motgem enrgoe Be
empregavaa alguna milbsres de contos e alguna
inilbaros-de braeea.'
db*i a poaeo, logo-qae eatrem em forca as
fariobas estrangeiras, acereseer-lbea ha tambem :
8- A rnioa dos agricolt-'res cerealiferos. qne
nio vendern maie am bn^i de trigo, e expiarlo a
guerra des-.brid, e disparatada qae motersm
m;sgea nacional, engordando soa cusa a moa-
goa estrangarra e os importadores de fartaha.
Emquanto se nio modfiear a' sitaacio actual,
terio estas as suas cooteqn-ocias, dia o referido
jornal, apesar progresswts, o prosegae:
.... o qae vlerA qae dsqai a p meo os
mong'ireii oa lavradores, os- padeiros e os sonsa-
midoree bfto de juntar se todos para castigar o 8r.
minia oasaaonda pr ter pretendido coatentar
a todos; cada qaal o'am dia da semana e a'ama
do dia, e dario ea tena com toda est- tr*
palead* imtavel, iaeobereate, tumultuaria, em
que, o jogo e a lucta dos infere eses e das opinides
enredo* a chamada qaes'io dos cereaes.
Qni ira- Dt'ue qae deem ea trra e com a tra
atnaast
Estsa-aoBsea'eemmentaricaaerSB peswsaiata*v
serio asedes, serio actos de oppoiig&o ? Serio o
que quierem ; mas certo que menos delles en
eontrsa-Be'nos disenrses e nos artigas do Sr. m
nletro daf^nebd* qando resista, na setsio de
1887, a maior elevacio dos direitos sobre o trigo
a qotado, depois j ees 1888, diseata as propostao
do eoagpsoo agnoola. Neata qnestio temos sido
tempte miniaterialiaBmoo; ministenalissimos, po-
rm, do Sr. ministro dafaaenda qae foi e j nio
, e deix a de ser o qae era transigindo, contra os
dctame* ds s a elevada e esclarecida inteiligea-
eia 1 >
B conclue assm a
i c Maldito systema de governar coca expedien-
tes e travswaocdeal >
Ore-isto a aer escripto por ama folba da oppo-
licio nio valia no ce a tea mo da eigai6eacio qae
tea- dito p r um pAiodioo de q**> director poli-
tieooa redaste* em ebefe o Sr. Antonio Ennes,
progretsist d gamas-, aotigo parlamentar, alta -
me** eollocado na boroerocia pela sitaaoSo ac-
tual, ete, ate., eto.
O* ecoventicuiosida oppooicio, de diversos ritos
iatamoiea pastidaras, devem a estas horas es
tar estregando as mios de coBtentsmento, speaar
de comerem opio mais car* ; mas os polticos sao
a.aim. Qae imposta o facto, bom oa meo, oa
mesas desastrosm, comtanto qo* elle sirva de pre-
.extu par* ama tremenda sota em qaem esta no
Eoder I f E eatio sdva applicada l petos de easa,
a mios ambas, com o tego do ridiculo, qae,
aisto de i .-inslismo, o gato da* nove caudas, o
qae asis oe, aquolle coja eicatrises aais cas-
tam a sarar 1
A attitude qae tea tomado o Dia, por ou'ra, o
Sr. Antonio Buaes, singular. O governo teme o;
o jornal, qae poneos meses eonta d.sde qae
essa illostre esoriptor o faodoa, tai sendo trumpbo
ea muita* qaeatees, e ha de ter nm futuro bri-
lbaote.
Agora, na qaestio suscitada pela recentissima
r-f jrma da instrocaio secundarra, de cujas dfs -
po8cos essenojaes Ibes dei conhecimeato na mi -
nha de 24, saeeedea qae de todss as bateras do
joroaliemo se dispaiaram,tiros contra ella, mostrao-
do-lbe os defeitoe, os inoonvenientes, a anarebia
em qae viuha eollocar a ensioo medio ; mss ne-
nbum deeses tiros foram foram mais certetros qae
os disparados pelo Dia; o estado snarebieo do
periodo de trsasiois, o oespreeo dos direitos ad
quiridos pelos estndantes, os prejniaos giavea para
os cheles de familia, neebama folba da opposioio
os pos mais ea re'evo do qae o Dio, a ponto que
p Sr. Jos-Luciano de Castro, ministro do reino,
segando me contaran, mandn pedir ao 8r. An-
tonio Bnaes qae fosse
elle ministro, o Sr. I
iottrocoio publica assentarem nas expl'cscoes 00
para aelhor diser emenda* indispentavei* para a
rtf.rma ser viavel. ^
Gs ai vi tres do W*rlo oa toraa j adoptado*
pelo ministro, cojo fiatoo o tortura va, e assim, na-
turalmeate serio evitados moitos qaeixumes e ss
poder no comeen do prox'mo anno lectivo ensatar
o s cursos secundarios nos lagares do reino e ilhas
aem tantos aleriets* oiass*tenientes para o pu-
blico. r.-o H. ja, ,deva*B sabir no. Diarto do Gotaso, as
res Incoes as duvides tnscitadas pelo decreto a
que me retiro, por modo qae, na parto em que sio
justas aa reolamacoes levantadas pelas disposicoes
transitorias da reforma, se attenda s convenien-
cias dos alumnos.
A mais Importante destas providencias consiste
em percarttir qae alomaos interno* e externos, qae
j tnbam patsagtm oa exame de alguma ditcipli-
n de inetraccio secandar*, sejam adaitridos
matricula e exame ds auaesquer outra* disciplioas
que msis Ibes convenba enrtar, sem limitacio de
namero.
Apenas sera defeto freqaentar oa faser exame
de ama parte de ama diseiplina tem pastaaem oe
exame da parte antecedente; de litteratara por-
tajaes, sem hogaa portuguesa, e de historia sea
aeogrsphia.
Tambem ser* modiBeado o trt. relativo a
nropiass no sentido de beneficiar teniivelmentads
[ estallan bes*
- Al em disto, pabticar se-bao, pela direceio geral
de imtrocene pabrier, iastraceftes eirc*m*t*ncia-
*s, qne habilite os reiteres dos lyeent e os es-
tadssrtes a rarterpretaresa o appctrem a aova tei
[a -ton* st aypuibssns'dff ntrfc%las a etaosv qne
ejiossaa saas>r/
O,sttiaraVpns^0stS)is*fc''s*nafiW l*>
esa ds Lisboa e de vsrios ostros lyeeo';BOr6
l i:b 'ji p ivrno por acoo qne tejaos p
rroo/ *e*a)a^^^^^^^^^pfellnm qtranto pos "
ata annos
No dia 25 reslisou se, a 8 horaa'da aeito,
na esplendida-sala do hotel do hotel Daiveraal o
jantar dado pela aociedade da Crm Yermelha,
para coatttemortr a insttuiolo mtf rnaeioaal des-
tas sociedades.
Presidirn) ao jaatar o general 8oaaa>s?mto)
prejidente, e o Sr. Viaeoo4o.de 8. Jaaaasay mi-
nistro da gaetta.
Ettava taran*** psasoote o 8r. Dr. Alberto de
Das, preside** ho****rio da. tocradad hespa-
nhola. Viscosa*- de-Bucelassas, Quintal Costa e
varios outrosossaibseatda assa*iado> ietatnaaao-
*e diversos btaaskt. O primas* foi a* 8r Soasa
Piolo familtaassIfOSfaind*-** o*n> Sr. Q*m-
lino Costa, aos-8m. atasistroa da guaovt e snasos
rinba e outro a 11 sisvsot ; oud* S*. Vhann*s*dei
8. Jaoaario suetOdse pnrtuguess ; do Br. San
tos Ferreira ao* eomit internecionae?, represea
tados peto Sr. Moyner ; do Sr. Das s saciedades
da Cria Vermelha e s damas qae aa auxiliam ;
do Sr. Dr. Marques da Costa as sociedades eatran-
geiras.
A*at*tsaiasi>al ie sisisads i na ehggbra. O
depois da*. 11 horas o oocreu
tio
I os Carlos de Lera Evrard.
piaupsl
banquete termino*
animadiaauno, toado se assim caaasmorado
humanitaria inatituicio.
O governo eucarregou o8r. Eduardo (raima-
ries, director qae foi da Cormo-da Noite, de esta
dar a orgaoiaacio da poliei ea Madrid, Pars,
Londres outras capitaes da Europa.
O estabeleejmeato ds nm mercado g^ral de
gado no Campo Grande (arrabatda de Lisboa) de
vends n'eile dac entrada e pagar aa apasto o
gado todo que vier ser abatido no matadoaro mu-
nicipal, imposto de qae ama pequea pa te para
a Cantara, sendo o remanesoante paraos empresa-
rios oa sotes coneessionarios do mesmo mercado,
levanten grande celeuaa entra os marchante e
negociantes dn-gado, oa-qaaes iutorposeram recar-
so petante o tribunal administrativo daiiberaci*
daicosuniaaio exudativa- da. Ctaara; Maaiciael' da
lisba de 29 de Agaato al tinto, a qoal deiibsraei*
aatsria o postura regalamentar do novo meroado
geral do Campo GtraauteV
EUae reenreo sustenta soio couolaooei:
Psim.ito, qu- a postar atienta contra a li-
bordads do- coaosaeeio ; tugando,-q* importa a
creacio de am imposto pesada e illegal; tereeira,
qu- am atteulado eontra aordeay pirque ag-
grava a serte doa quo trabalbam; qoarta, qne
coneessio nada tea de- oommo n oom a de 1885 ;
quinta, qae estes contractos sio nallos e jurdica-
mente monstruoso* ; sexta, que o muaieipio e os
recorrentea foram profundamente aggravados.
E' advogado o Sr. Dr. Torgal.
Cooeta ao iteulo, importante jornal r'pnnli-
cano de L abe*, qae se coBstitaio ante-boatem
u'oata capital un eomit urganiaador da liga dos
povos da rasa latina, contra a aUiane* d.s impe-
raatea, fioerodo ea eom *saadi **ra directa e m o
cmiU oeotral, qo* Dev* laasasar pnr estes dia* a Lisboa o Sr
Dr. Jaio Orissobomo Melici, quetor* a Pan* tra-
Jar da n*goeiu*-da eXjwsaeia dos prodootos portu-
goesea,a'aqaeli* capital am1889.
C *U q*s o S*. Meiioi* eoosesuio maiooi coo-
cassao.de terreno, qoa pasaou de-408 metros
2MM molroc qaarcdca e obteto outr .1 vsmtageos
para a* indastriaa portaauesaa.
O (tr, Dr. Molioio 6 presidente da Associafin
IadustriaiiiPortU2U<)t, pao- do reino electiva e pro-
prietano do Commtreio de Portugal.
Ju'go qae pelo* aervijia prestados ao paia, na
qoi liando de nresider.ro da couunissio exeouti va da
txpiaiCJ industrial p.rtugttess ios foi dada a
carta de conselbo.
Ha dia* uaa folba de L i ser conferida o titulo de Vucoode da Muliciu
O Sr. Malicie garalmeote respetado pa -ho-
nestidad* o sea- carcter e illastnaeio do aea es-
pirito.
Reuoiraa-se ante boutem i noite oss sslas
do Centro da Esqaetd* dyaastoa.tarioa amigos e
correligionarios do Sr. cooselbeiro Barjonade Prei-
tas eoar o fia de cosabinarea no modo, de faser
ama recep^i) condigna e este illostre estadista rio
sao regretBO da Fas do Doaro Lisbds. A rea -
aia> eateve maito concorrida.
J att amanada aa praia de Lavadores, so
sal da barra do Parto a extremidade do cabo tele-
graphico subaarioe, qo* ha da ligar a coatiaente
do reino ecm o archipelsgo des Acores.
O cabo foi laueado a diatancia de maia milha para
o mar, fieando o resto da extrenaidade em tena
para se nio deteriorar.
O cabo est sendo fabricado era Inglaterra, pata
onde j4 fceguiram os techuicos que tieram proceder
i amarrando.
Va nos peridicos grande diseaesio episto-
lar caire oa medico* de L classifioado de hydrophobia qoa saecambio ha
diaa o inf.-lis Jos Alien, official de fa.-.enda da
armad*, 00 bospital da Marinba.
O Sr. Dr. Eduardo Burnay, delegado de sanie,
apesar de nio ter visto o doente e nem assistido a
autopsia do cadver, d a entender que baveria coro
no diagnostico e que o enfermo marren de deiirtam
tremte-
Oa Sra Dra Schults e Jis Jorge que assisti
rasa ao doaate, snstentam qae o caso de btdropboi
bia eatava bamocentaado e nio offerecia a aeaor
duvida.
Nas Navidades ds honteo 4 noite, ama outra
carta asaigoaia por duas inieiaa*, appella para o
poder judicial, para qae em vista do resaltado do
exame do cenebello e do bulbo cervial do merto
qae para l fui remettido, se proceda contra oa
que errando o diagnostico de sata hypothese real-
mente se den, applicaram ae enfermo doata brntaes
de morphina, ioe bastariam ellas para elle morrer
de ir. toxicacio, direito qoa o correspondente nio
reconheco medicina, sejaa qaaes torea as oir-
cumstancias que occorram.
A jioiemica ser elucidada anda mais pela pu-
blicacio que deve prximamente realisar-ae, n'nm
jornal de medicina, do relatorio teobnico dos aa-
sistentes de Josa Alien
__ Eati res:lvido o conflicto com Marroeos. O
governo pr rtugU'-a receben, ha poneos diaa, am
telegramma do nosao ministro em Tnger, cemmu-
niesndo lbe qne o sultio se resolveu a dar as sa-
tisfsed es qae lbe foram exigidas, ordenando qae
a baadeira portuguesa, arvorsda n'uma fortalesa
marroquma, fosse sondada oom ama aalva de ara-
Iherie, O qae j se effectuou.
ma felha de Lisboa dando etta noticia eicre-
via as aegaiotes iinhas :
> Est" resultado nio orna gloria, mas urna
satisfaci". O noidente tai terminar honrosamente
para Prtagal, sem ter sido neceatario empregar
violencia*, qne deviam desagradar ao nosso bro
nacional por nio aerea peritrosas. Deve-se isto,
ineenteotwemente-, acordara do governo, que nio
ae precipiten oeot se aflbgaeoo, sem comtado dei-
xsr de ser enrgico. Segando oavimos, o telegram-
ma do Sr. Colaoo- etaaao>so com outro em qae o
Sr. ministro dos eotraageiros Un ordena va que.
visto o goveino marroqaino nio responder i ulti-
ma nota que lbe f5ra dirigida, sabase de Tnger
fc0Mea.*0, mmrJ**blDete P**8 *?* e entregaste o conflicto i srtilberia do Kotco da
'^iJ^lI^'l^^L f! Anda bem que se evitou esta ultima ratio /.
E' alea a mformacio dada por nm correspoo
d^ate qae o Imparcial d- Madrid tem em Tnger,
de qne a solacio satisfatoria, qae a pendencia
laso-marroqaina fosse devida intervenjio do mi
nistro de Inglsterrs n'aqaella cidade. P rtnga!
daecio do Jornal do Goameroio, de Lisboa. Diaem
es Jora** qae o tetoatoso accavai contrahir ma-
trimonio neaaa cidada Fui amiao de sea pai: nlo
o conheco peasoalmente, mas neta por uso neo
meaos votos pela sos ventara.
O governo portugus tembem aaadoa o Br.
de Qieres por occasiio de sea jubilen. O telegram-
ma foi aatignado pelo Sr. Barroe G mes. ministro
dos asgooioa eatraageiros. A resposta do a grade-
eiaattt* do veaaraado estadista raaso, tambem
veiapahiieada asWNarto do Governo. ,
Foi fixado a 8 m*s*s o praso para a com-
pamtla do camina de ferro d*-Lourenoo Marqaes
ctansnatss trabamos da liaba frrea.
Ptoseguea asm gaaade aastridade as traba-
Mastaana* novaotbricavd* gaa.na praia da Ton*
a**fic!ruc-J aUioeme*a***o aatebrts para a col-
litnaoio avaaniiasaiiiettov.
< A* me*** ei***> estSo umn lastima anda com
as vallas sbertst para a eoll.cacao dos tobos.
Ea additamento as qae cima fica dito so-
bre a caresta do pi, devo eccresoentar qae,
logo qae ebegaem as csrregacoes de fannhas en-
commendadas, teremos palanas manicipses em
Lismm
Grande escndalo polioial em Geimbrsreom
a steseoOerta oVbcbbj*. sari* **paoatafde esta* de
aborto, promovirios por ama porteira d'aquella ci-
dade, mediana a quaotiao que se apata
P r*se-b* tambsm pedra em cima do esto, 1
succedeu ba poucos annos em Lisboa ?
.41,
ilfTEMOlt
1
nio recorreu a potencia alguma estrangeira para
esse fim. ,
Esta decrsrsfSo catbegorica tem sabido em to-
dos os jornaes de Lisboa.
I __ A' cerca daa operaces na Z.mbeaja rere-
beu-ee antehootem no ministerio ds marinea o se*
gointe telegramma :
Mccambique, 31.
A 7 Setambro noasas foreai eerc_ 'o Matssn-
gano sostentaram valenteraente quatro sortidas
do inimigo, qne toltou em 8, atacando em msssa,
sendo sacudido, eom grandes perdas. Neste data
nosaa forca distava 300 metros Massangano, malte
armada.
De alguma eousa tea servido aa redama.
cSes daa cbnstsmdade* portogaess no Oriente.
A Santo Sreaolvea favoravelmente para no*
as questoes que se scbavam pendentes aobre a
adindicacao das igrejas ds Varolim e Dabol
diooese de Damio, e das de Vypel, Tevere e P*!1
lipuiam diocese de Oochi'o.
Oansoa aqai a mais dolores* impressio a no
ticiB do fallecimento *> 8r. eond* de^. Saltador
da Mattliceralios. Lsrga. e sentid* ecmmemoTaeio
da bisarria do sen carcter o n fnaotrMe'm
sea anim* para eom todos os sena oompa Wota* dbar
protegidoBvtem apparecidpem todos os Jornaes, O
DieoBluetrad ** noOtoa tornen -a snkHear o
rebato do beneasrito tallecido e reprodotao ne*
ta* bfcmjaiee.ows a sen iQtyita pqtrheoa^n
1886 qaaado 9 Wim** o*jo- rtsga*. ttm
? til Parte noa^yqnetBrpaTalnaam^tiS, O M
A nova repblica
CONFERENCIA BEALHAB NO DIO 14 DE OUTOBI fW
THTEO- BCRrO 0RBOtTICO
\(Conlinuac5o)
J J9s*r*V B*BTroeiloOra. snio-
res, quem devora, representar easa preasio ? o
Sr. Paulino? Nio; pela raaio muito s'mpiet
de qae os liberaos Ibes fariam guerra, ama VOS
qne elle contioaava o gov.rno do partido COB-
servaaoo
Qaeoaulevera ser entio 1 Uuo liberal qae, pro-
nunoinndo mais a divisa-j entre os 8rs. Sara:va e
Dantas, recrut .ndo na m*ca dos liberase ama
DorcSo' de indemnietas, podeace,-ligado com o Sr.
Peonar, governar o pti, para raalitur a indem-
uisacio.
Nem am facto nato, senbsres; a embacadella
de que foi tictima o Sr. Lafayette, tambem a aof-
Ireu o Sr. Martiuho Campos. P.r- maito espirito
que te .S* o Sr. Lafayette, pot maior que seja a
ana aig-.cidt.de, paco licenc i para diser lbe que eu
(nio porque o Sr. Martiono Campos esteja morto)
acho que este senhor mais so jai.
E, m -na seuh ires, pode-se diser, depois damorte
aqaillo qae se disse dorante a vida.
Advdrsario intransigente do Sr. Msrtinho Cam-
,pos, ea o combat em todos os p3st**> excepoie'
nomna sa h.-ors, que sempre acstei. (^'oito
bsH ; spplaaos).
.0 Sr. Paulino da bausa disse umss meits paa-
vras ao Sr. Lafay -te. Vos sabis que Christo
oio cahio nas garras do Satans por sir fillho de*
Deua, mis houve um momento em que, *no alte
da m-nt mha. olhindi para o deslumbramento do
talando, qae se deadobrava ti) ebeio de grandesas
e tio chai] de sedoccoe*, a carne vaeillou am
poaco, e, se- ci hoavuese dentro d'ella a forca
eterna, a forc/i invenciv.-l do espirito de Deas, era
bem provavel que, em ves de ama esos sobre o
Calvario, b iuv:sse um aovo G I he a eaotar am
aovo Dr. Faasto. (Vluito b?m ; ipplauaos).
Mas* Sr. PaaUao fea ver- ao Sr. Laf.yette
aquillo que este estava farto de ver.
O Sr. Saraiva estava eomprumettido: declaroa-
se na tribuna contra a indemuisaoio, distado :
queimem-ssos livros, enciaerem se as tradio-ada
escrsviilo.
O Sr. Dantas sabe bem que e pode crescar na
hombros do povo, porque foi o p vo que lhe em-
pniuiisssi pesr80tt'BOtw>j u'qitmwlB's*fqa'iut puta
historia da nossa. parrii :} Sr. .Dantas foi, e i
s-ropre abolicionista.
O goverao, a ni for iademoisador,- nij poder
viver, seoio cavando m^is fundo diaa dia as irri-
tacoes ruraes e poderosas;
Portanto, o Sr. L .f.yotte, o aanhor qu; aa
homem de mereci;a>ato e ds tlenlo, o seohor que
sabe que eomo grande estadista qu (o Sr. La-
fayette goata maito de ser chamadogrande es-
tadista(riso); qaem quissr obter as sn*s boas
grscas deve cnsmal-o grande estadista, grande
juruconsalto, gisnde, granie orador sobretodo
bonita peas oa....) (hilaridade prolongada) V. Exc.
qae tio grande homem (contiouou o 8r. Pauli-
no), quem pode realisar esta grande obra de
patriotismo.
Resolva-se; o imperador atteodc muito a Y.
Exc, o imperador fas de V, Exc o mais alto con-
seito, at acha qae tem oraos seductores; lembre-
sedeqas Iba.dea aquella mamsta do Cnile ; as
p%lavras ditas por V. Eic. sio eomo aa paiatras
dita* por am apostlo; V. Exc. ama nympka
E^eria- Neste pauto de nympha Egeria o Sr. La-
fayotte ficou completamente convencido de que o
S Paulino esteva fallando a verdade. Pois sao
chamoa de nympha 1 (Hiraridade).
l'uagiuem oa senboree o que faria Polipbmo se
fosas bsijado por Galatb* (Sitaridade;.
Mas, desde esee dia. s Sr. Lafayette comee sabir de aovo, at de i toa facto novo. Va j sa-
bis qae durante o abolicionismo elle, amigo do
lambido em torno do sao nome, aa bello dia,
asatenoo se todo no senado, do mesmo modo qoe
a moaca da fbula para arrancar do atolere o
carro da abolilo, qoa estera sendo tirado pela
foro* pojante de Ootatiano K aa e Dante*, aquel-
le carra gne entrn triumpbaote pelo senado, es-
magando o ministerio d j 20 de Agosto, e gilva-
aando lhe as faca com estas p-ilavraa :
Tu s um desleal.-
O Sr. Lafayette, qoe entio nio bavia a--rada
naa palavra em prol dos captivos, fea crer qne
esse fuete se dera por baver pesado aobre -s acoa-
tecimentos o sea bifido olhtr, quando oerto qss
8. Esc. pesia sobre aboliei > como a pulga d fa-
bala sobre o camello. (Hilaridade prolongada).
Preparava-s o governo para o Sr. L* fny- tte esa
M-iol eatava tndo combinado. (J contei esta
historia na conferencia pasa.da). Mas S. A. Im-
perial interpos-se, e na partida de vultarete poli-
tic, jogadopelo Sr. Cotegipe, 8. Ese. levon aa
codilbo. -(R-ao)
O Sr. Lafay-tte teve at, senhores, a impressio.
d'aquelle leiteiro ds Esopo (sem slleta ), queja
venda os frangos qoaodo vio entornado o le te dor
vaao. (Biso). Entio viven sempre a fermentar a*
sombra, eomo am enorme aroeodillo estove chocan-
do suas esperaocaa durante estos meses de sessio
parlamentar.
Ghegou a diteussio do oroameuto dssgncui ...
Entendeu 8. Exa qae a occasiio era asada. Reu-
niram se oa conservadores e disseram : E' *
momento de matar; preciso dividir para gover-
nar ; ligadas as foros* do Prado e Joio Aifrejo,
fmpossivel dar-Ibes combate, perqu o qoe temos
na ? Nada. O Sr. Cotg>'ps Qual a tradi-
oio qae offerec* ao paia ?
Ora, mena aenhnn-j, continuemos. Era o me-
mento de matar, de. separar o Se. Antonio Prado
do Sr. Jcio Alfredo I Oh, esta poltica vulgar,
chata, pequenina, pulga,- percevejo mesmo
(riso.) < O aenb r vsle msis do qae o senbor:
seohor qae devis ser preaidente do conselho ;
all o senbor qae lhe tornea o logar.
Como se doos homena que se completara e c u-
eloem, tambem disputem pela simples differenr; de
nma posicio creada por orna l-i qualqner, como
esta de presidente do conselho, rjoando estio soli-
darios, tasando o bem estar ao sea- pais, e, cufia,
a reputacio do sea partido !
Intrigas d'estas nio irritemsaneam asco.
Mas, senbores, era preciso separar o* dous e ea-
tio trancaran no senado O orcamento da agrical-
tara, qne foi o ponte escolbido para a embjsc
e bootem, apresentoa.se sea farda ocapitio'-
io para dar o combate. (Hiraridade.)
Demcroa-te o orcamento da agricultura, mas o
8r. Aoteuio Prado, qoe homem qae tea trabar
Ibado maito, nio pode estar aere deans indi-
viduos qae farsea da politice profissio.
E' preciso qoe ea vos diga isto: a nosaa terr
dtsgraoada porque ereou-se neila a ptofiaste da
aer poltico. O representante d'essa nova profllttn
aquello senado vit*ticio, aquella instituifio
Maldita, qoe la- est, cotinnaaente a eonSpirr
contra o paia Tirai d'alli alguna indiriduos' qae
sio bsnquetre*, oatros faaeneiroB e medico*,, e
veris qoe os que trabalbam msis fasem como s*
Srs. Candido de Oiiveira e Ignacio Martin*, qo*
dorante as ferias aariameatarea vio indignar a
oom as eaasas qae plefteiam no tribanaj.
_
por%*'otntev*o.qne Strimsnitoj
satos a sos pernos ante o son trntriotM
i
-
:'
f


-"
BH
is gnerrilba indecente, um tallo dto-
.r. Jlo Alfredo que, nlo pedest sup>
Kr toes mteeriaa, datero eapeeto pera salvsr
i aa dignidade e o tea* bro. sTai|,aaaiesa "
-Jsn
que s iaa tnsponeabilidede nesto g abiueto to
grande como a do 8r. Jalo Alfredo. (Anoieetoe.)
Urna voe-Um oaipiro oibre nlo recua (Aponv
dea.) ..
O 8r. Jote do PatrooimoBatiaaj*!**"-!-
foi preeiao moder de pon ij"*"**Jg* f
8r. J Ao Alfredo hjmem de btr|tefani
e procuro -se irrital o, arr
1, que 1>oj permite i
qnando im homem
de tanto* aacrincto.-ta
p jsoopi do paia por
eom orgnlho, qaer
orara, onde elle,
viieonde do Bio Bieuwvsen '>
raio de loa da Lber Jada, (cnanto nem ; antas {,
B^bagaada daiaeoa dernee.o ala de Naaa-
r*. patrono do aecaaedo, a g.ode Mr -"
psatteede o fatimeato.
Nio boato repMea.
En, ata daa deeitoee do Jury, q aagoa por
teto roto* a antora do delicio, foi o reo ebtolvidQ
inada a monten---------
tea--------------
M*M
* fteditf
OeeHiano
Qccopeo a tri
- aoiid naenda-ac
tsss
qner para aa eaoolaa dfttestontorto psion,qar.ahi >faba;
esto teneando dentro rtotaaiaiftloa & camatmam
agrada do A B C (Applaasoa pretap*jatfteateoa> ,
qaer para oe eitabelecmento de-adatafio, aaaao
o Asyte doe Menino Deevalidoe, oade ai criancaa,
qae estovan) csndemnadas miteria, aprenden
detde oe aooa da mostea ate ai harmonas moito
maia vivas do tasjbaabne uaiier>(nuito bem ;
aaaito bem;) qanano am boaaeai oaaaa 0*0 Al-
fredo, aqoelle nobre filho de Peroambneo.que paaaa,
qrto, alguna diaa em ailenoio, mu, do meemo
modo qae a parte tabterranea do Mediterrneo,
paca aoergner depou ooaao am grande vomito de
tuat entranhat, formando no arcbpelago mait do
qae ama ilhaa lha tagrada da Bedempcft, so-
bre qae ee aalvam mait de nm milhlo de captivot
(moito bem) ; qaanda, scahores, na bornea a as
tim, e tendo eretcido tanto aa potinca, to po-
bre eomo o mait pobre doa teat eotMidadSoa... a
lama qae ot aanalhaa Iba atiram nao pode empor-
oalhal-o. (Moito bem ; applaotot prolongados re-
petom-se diffareotos vese; es espectadores, de y,
principalmente aa senhora, agitam os leoooa, ex-
clamando : brarao bravo l)
Urna vosTalvea o 8r. Laf.yette anda pegue
at tuat infamias. (Apoiadot; muito bem-)
tnte a "temar ovara aa taataatttamae
que jeraemm tw proensao e nio aaa iban ai Basa -
triaca, e-aata
jtewalba d qae am]
(Contina).
REVISTA DIARIA
litembia Provincial Nio houve
kontem tsalo por trem comparecido apenas 17
Srt. depntadoa.
A reaniSo foi presidid pelo Esa. Sr. Bario de
ttpiatama.
O 8r. I secretarlo procedea leitura do te-
gninte expediente:
Um officio do eecretario do governo remettendo
outro do insppct-r do Theaooro Provincial com a
nota do crdito topplementar na importancia de
. '"> 2:4*0*070 para tatiafaoSo dat daepeaae compre
hendidas na verba d-> 71, art. 2 la le o. 1884.
__A' commissSo de oteamento provincial.
Ontro do inetmo ccmmonicando Mr declarado
ao Thesoaro Pronvincial que o Dr. Francisco Cor-
nelio da Fonteea Lima, eVpntodo pelo 8* distrieto
tinba direito ao subsidio dos diaa do mei de Se-
tombro detto anno.Inteirada.
Outro remettendo o qaadro aapplementar da di-
vida paativa para o eieroicio de 1889 na impor
toara de 21:8691045. A' commistio de orea-
meato p ovincial.
Outro remettendo o regulamento do Cemitorio
Publico do Becife, organitado pela Cmara Muni-
cipal do Becife. a Ceamtetio de poatarai mu-
nipaei.
Ontro do metmo remettendo ama oformacao do
teipector do Teetouro Provineial e mait papeit
referentes detpeaa de 85*400 feito com trn-
porte de pracat e presos aat carro da estrada de
ferro do Becife ao Limoeiro no mea de Setembro
fiado. A' commisilo de orcameato provincial.
Um abeixo- attignadot doa ampregadoa da arre
cedac&o do imp;stot mait importantea na Alfan
dega detto provincia, pedindo que ae eleve a 3 /,
a porcentgem de 1 1/2 como teem aido g doa deade 17 de Maio de 1886.A' eommitsSo de
orcamento previ ooial.
Urna peticao de Marte Jono Waoderley Arau-
jo, reqoerendo aer admittida a preitar a prova
oral de francea aotot de te ioioiarem oa trabalbot
do anno lectivo de 1889 na Escola Normal, afim
de peder matricularse no 3* anno da metma Es-
cola. A' commiseSo de oatrueco publica.
Oatra de LuiC ,rdeiro de Benevides, requeren-
do verba para paramento da qaaotia de 78*500,
qae Um oVeve a Cmara Municipal do Beoife, de
custa. V eommisaSo de oreraieoto maoicipaL
Oatra de Franeiaco Marianno da Silva e Albu -
querque, profeaaor publico da 3 oedaiira da fre.
gneaia de 8. Frei Pedro Qoooalvea do Becife,
requerendo a gratificao&o de mrito de conformi-
dade com o art. 144 do ragulamento de 7 de
Abril de 1879. A' eommieiio de iostraecao pa-
bUca.
Oatra de Seainando Hilario Bamo, reqoerendo
Jue te inclaa a gratificacto da mrito na aaa ja-
ilscio, vitto e gratificacto. A' oommitaao de inttraccAo pu-
blica.
Oatra de Julo Gomes da Silva, eacrivao do an-
eja e civel do termo de Bonito, reqoerendo verba
para pagamento de 300*560 qae deve de caitos
a Cmara Municipal d'alli.A' commuaao de or-
namento mnnicipal. '
Oatra de Joio Bamot, negociante domiciliado
nesta cidade, reqoerendo pare, par ai 00 por meio
de ama empreaa oa coaapaobia qae organisar,
construir netto cidade e tena laborbiaa predios de
todo o genero e valorea para terem alagados a
operarios e aot menos abastados por precos fixos,
divididos ebJ qUfttfo"Crwes d faabrtitaedes.A'
commisao de petiedea.
Oatra de Antonio Leite de Magalb2t Basto,
Eoprietorio do eogenbo S Jote, outr'ora Serra
idonda, sito no tormo de Bonito, reqoerendo aeja
transferido pora, o de Palmare. -A' commiaatto de
di vale civil e eceletiaatica.
Foi a imprimir sobe. 98 am pro)seto, precedido
de parecer da commisslo de ioatraooio pubuoe,
restaurando a auU nocturna da Eacada
S'n saga da ditsolvea te a reonilo*
B' inexacto Estamos autorisado a ataove-
rar qoo o I^lm. Sr. inspector do Araenal de Man-
aba, 0S0 pedio demisto do logar qae to digna-
mente rerce, copio noticin bontem um dos eolle-
gaa da .^.prer.ta diaria.
O Sr. epito de fragata Araojo Cortei, acha-
te toffrendo em soa sade, mu o aeu incoaimodo
nem de natareaa a prival-o da exetetr aa fane-
cSet do tea cargo, nem exige a ana sabida desta
cidade, cato em que 8. S. ver-te ai tal ver obri
gado a tolicitor do goveroo a dem>-4r qae tem o
mnimo fundamento foi annunoiada.
Tribunal do *ary d* ateclfeFunc-
cionou bontem este tribunal com a preaenoa de
37 juize de facto.
A'a 11 boraa da manbi fot aborta a tess&o,
achaado-te presente o Dr. Manoel da Silva Bego,
jais de direito do 4* dutricto criminal, o Dr. Ma-
noel Clementino de Oliveira Eseoa-el, 3.' promotor
publico e o capitlo Florencte\Ml%aad Miran-
da Franco, eeerivio privativo d, juiy.
To sobmettide a jolgamento o reo Jeio Baptis-
to dos Santos, prteaaaiado por doapacho do Dr.
jui* de irei o do ft* diettictJ no srt. 305 do Co
digo Criminal por baver no da 26 deFevereiro do
coreaate.ntiao/ia t^roaJue a Vanea, ferdo mm-
vtmcataaa Manoel Pataira doa iaatoa.
-tOtairnaifcniak sen tone compoa-ae doa teguittais
St^da^aato:
tValanip M.-ia de Faria Nev*.
Jos* era.rdtoo Dit da .Suva.
JodoCaateirano V- i-ina Freir.
A4boLeiUd 1.,....
Caetano Franciso Darle.
Domingo Anttrietaano MaCra.
Joaquit de Medeiroe Bapdto.
Fortunata J.a de AnfUade.
Marjoei Anteado Lobc Oomet,
Antonio Joaqnim Lopes de Carvalbo Jnior.
(Jnilberroino Franeiato d s Beta.
Dr. Francisco Aamaitn da Faaaeiw a Silva.
Qlaterrrgado o reo laaptartnn 4|oe era natural
desta provincia, aV 41 am.es de idade, catado,
agricultor e aaaljpSabei
pe (bhaaia aa tottomanfaat qae depaaeratn na
prooatw. Modo a diaer qae a de nome Jcio Aires
^^Btlro, qo jaron a verdade ;
Qae ndapraticra o crista de que era aflanaado,
tendo qaa.aa tu de Faetri-iro, na aaaaaao cm
qii.M*oe 'rtia aya cem eile reapoudenw
panba a qae e metmo continuaste a ea-
s aa ptenikcfr, aoanieceo que elle su
ma, erra de *Ttar capia de qqe
1 do.
or vio a 'eitura lo pcocetto o Dr.
a aecntacao e pedio
ao nwdio dea peaet eatobes
Mte-atetr&aa orna
achara armado
O Dr. promotor publico, allegando ter oreo pra-
tendo o enme a noito e oom superioiidade em ar-
aaat da maneira que o offeodido io podte delao-
tj..... prababilsdade de reaalbr a Jfeawa, pe
dio a toa eondemnaclo no gro mximo do art.
201 do Cdigo Criminal. .
O patrono deaocoaado pedio a abadvico do sen
oonstitninte, vitto tor e.le pratioado o oeime em
defesa proprla, toada coabjcimeato do mal qoe
procorou evitar e falto de outro meio menos pre-
judicial e nio ter havido de apa arto provocaclo
on deito que oocataoatte ooanicto.
Daotanndo ojary da tent anjianrbar se esclare-
aido para jalgar*amana o Di. jaa da direito leo
os qnetitot propotto ao mesmo Jnry de tenaenca
e reoolhido ette a tala daa conferencia! voltoo a
tala publica mela hora depoie com tuat deeitoea,
em visto dat qosea foi o reo baolvido e c-ndem-
oada a moaieipalidade aaa caitos.
Foi levantada a ttalo s 3 boraa da tarde sen-
do adiada para amaohl ai 10 boraa.
Cariaa nem mrtePor canea da Arte fi
caram boje 01 leitorea do Diario privadoa daa cor-
to* sem arfe.
O eximio fvlbetinitto, Dr. [Cardeiro Vilelle, o
auror daa cario* sen arte passou esta semana se
riamente oscupado com a pintara de um qaadro
de cottaov, qoe'dettina a expolilo de Paria.
Preoocnpon ae e trabalhao tonto em pinto' coa
tumet i pincel e em todaa aa regrae da arte que
etqoeceu'te de piotol-oa, nSo eicrevendo as car
Utt ttM Qrt,
Urna compemacl podet vir anda, o pobliee
te nlo tem boje o foibetim do Dr. Caroeiro Vi-
lella, tora brevemente de admirar o aeu qaadro de
coatomei. .
Deaenabarga lor FrelMa Completoa-
se bontem justoosentonm anno, qae o felleoimen-
to do desembargador J.t Manoel de F eit.s en
lutou a &aa familia e a teat nmeros> amigos.
Na matria da Boa-Vitto e na igrete" de 8. Fran-
cisc j de Paula em Cxaaga foram bontem celebra-
da! missat por sua alma.
Anda bontem, foi distribuido am livro, co Uen-
do 01 traeos bi graphicos do .illostre magistrado
e maodadoa publicar por sea Irmlo o Dr. Jeaaino
Jos de Freitei.
Encarregoa-sc de redigir ette livro o De. Co
vil Bevilaiua, digno genro do pranteado deaem-
bargador.
S is de am motivo torna notavel etie livroo
conhee'imeato da vida publica e privada do bou-
rado magistrado e o estylo do eteriptor, qae h-
bilmente o redirte.
O Dr. Clovit Bevilaqan ji coaheeido como
am talento robaste, dispeasamo aos, p 'is, de ae-
creaoeotor qoalqoer coasa, quanto ao mereelmen-
to do autor doa 2Vaf* biogrmphiooi.
Agradecemos be a fiaeaa qae no fea, envian-
do-noa am exemplar.
arvlrjo oallliarEstao deaigoadoa boje
para superior do dia o Sr. oujor Lun Ferrax, e
para ronda oemo Sr. ulferes ajadaate do 2- ba
talblo de infaotnria L-iia Btaerra loa Santoa, e
para amachl o Sr. capitl Pedro Velho. e para
ronda menor o .Sr. atferea ajudante do 14' da
mesma arm Pedro Alexandrno Bckmaa.
iiaarnlco da cidade E' dada hoja pelo
2 batotblo de infaut .ria, e amanhl pelo 14 da
mesma arma.
Guarda, da Tbeaourarla -C:mmandam
a gurda di Tbeiouraria h je o Sr. alfares Vi
etnte Ferreira de Lima, e amaahl o Sr. aifere
Victoriano L-opoliin da Silva Coita.
Enfermarla militar Exiatem em trata-
meato na enfermara militar 41 praeat doi corpos
da goaraiele.
Ct>tmoalaafto> Foram nomeadot ca Srt. ca-
pitlo Angosto Fraderico Pereira de Carvalbo, te-
nentes Jos Beaerra de Meneaea Sa, Justino ta-
pan Cardim e alferet Autonio Valerio dos Santoa
Neves para no dia U do eorrente pelat 10 horas
da manbi extminarea no Arsenal de Guerra di-
versos volamet.
ManteaToca boje no jardn-, di Cianpo da
Princesas de 5 is 7 hora da tarde a msica do
14- batalhio de iufantaria.
Bmlrega-Foram entregue ao 2' batalhio
de infantera o ttulo de listamente do toldado
Abditio Franciico da Canha, e ao 14 da metma
arma aa eaeuaas da eervea do ex-aoepeoada Ma
noel Ferreira de Paiva, a ex-toldado Joao Ber-
nardo de Sousa e Jos &omet da Oliveira, e bem
atiim o titulo de divida pertoneeote ao ex-ons-
peaatte Paiva.
Facmidade de OirelloOj actos oraet
do 3 aano oaeoaiio no dia 12 do corrate, is 9
hora da ataaba, e o do 4' no dia 13 aa 10 hora
naamesmai sa is onde foram feitoa at prove es-
criptas.
Para completor-se at turmas qae serlo de 6 em
cada dia chamar-se ha at o numero qoe para uso
fr neeestario.
Faram inhabilitad n para oa examen oraet do
3> anno seteudatates agtele: .._,.
Ns. 5, 15, 18, 19, 60, 64, 66, 93, 149, 158,
161, 167 e 177.
Besatodo dos aetos de bontem :
5- anno
Joio Leite Bibeiro Jaaior, plenameoto.
Amerc r Frrmiano de Morae, idee.
Antonio Bipttta Nogneira, idem.
Frank in Cavale-nto de Baaroa Babdlt, dem.
Sebaatiio da Caoba uba, iiem.
Abelardo Saraiva da Cnoha Lobo, diatinccao.
Estes t ecebram o gri 1 de bacbtrel em seten -
tas jurdicas e sociaes.
Hipdromo do Canap) traade
Bealiaar-se ha boje nesta Hppodromo a 4* cor-
rida, na qual tomarlo parto os sagointea animaet :
i* pareeEnta'O00 metroa Animaea da pro-
oineia qae aioda nio teobim ganho. Premios :
300* no 1*, 50* ao 3 e ao 3* rettitaicao da en-
*~da. ,
Qnebra kilo, Job, Grnacho, Macaro, Gottoso,
Bacorao, Topa, Tenor, Jagnarao, Bridedor, In
citatus, Maeambira, Templa, Meteoro e ^ri.reu.
2 pateo Hppodromo do Campo Qrandc
1400 metros. Aoimaes miat: OpU 1, JW* a.2o e ao 3 reatitueio
da entrada.
Caatiglione, Duc e Douro.
3 pareo-Pforuto ijOO awlroa. Apimaea
da provincia. Premios: 350* ao f, S* ao 2 e
ao 3 resttoieio da entrada.
Qa'eoto, Cadeaa, Zamby, Talismn, BoWAo,
Iogaseira e Oord-morang.
4 pareo -2noe> fttw-1,000 metraj. Aaimaes
naoionaes de menot de meio aaogoe. Premios :
300* ao 1, 75* ao 3 e ao restitoieno da en-
trada.
Oalatba, Monearvo, Aymor e Beoife.
5* pareo Derof Cia61.600 metroa. Aoiatae
da provincia. Premios : 2504 ao l9, 65* ao 3* e
ao 3* reatitaicio da entrada.
Java I Pegaso, Ingaaeir.i e Gracejo.
pareoDr. Ptreira SimSet 1,800 metros.
Animaet nacioneee at meio tangoe. Premio :
850* ao 1*, 80* ao 3* e ao 8* rettitaicao da en-
trada. .
Moncoivo, Dcoro e Corcovado.
7 pareo Experiencia 1.000 metro. Ani-
maea da provincia. Premiot: 300* ao 1, 60*
ao 2 e ao 3 reititoicio da entrada.
Dublin, Zumby, Pegaso, Bepoblicaoo, Abni
ranto, Good-morning e Tombad r.
Os dignot directores do Hippoiromo confor-
me a tidamos hontem, n solvenm vender poukt
para o animal que cbgar em legando lagar no
pareos de maiada'4 caaallos.aa qoaepaerlo ven
didas, apregoadtte pagas enrtegares differeutes.
hade Paraatnanaaao Tamban boj*
.fettw.-e acato piado a aurrida, para aqoai
otilo inscripto os srguintes animaet :
A* paiao-Caaaoiafda 860 metro. Apintaas
da provineia que aiuoa nio lenkam ganbo., Pre
.mos : 300* ao 1, 50* ao 2 e o 3* Jim a en
Uada.r20 m
Matapan, Oaerraro, Gigante, Btame, Lucifer,
fraa, Oaeeao, Foraate e Balampago.
eioStci/e1.300 metros- Egaat
bmagwai. Premi: 350* ao l, 80* ao 2 e o
3* Itera a-entrada.
Cinirs, Venas e Africana.
8* pareoDettraa 1,400 metros. Aoimaes
da provincia. Premios: 300* ao 1*, 75* ao 3a a
-3 livra a entrada.
"tcate, Beberibe, Cndor, Urd a Aramary.
4 pateo CompentsjpSo 1,450 metros. Anl-
jV-it-TTydti malo tangn. Premiot : 400* ao 1*,
1 e o 8 bvra n eotrda.
ly Blaa. -
rtrnwatWno -1.600 mstros.
rtiiami al.....g 1- oPcamios : 590* ao 1,
1 lian amli li
srntaa^attenv Aa^aaaan Cattiglioae.
jrenee artenaatOMcana1,000 me-
-A-mmaea'da pinsiiaia. Premios : 350* ao
1, 60* ao2'a e S* li*raa.nntrada.
Maanan, Fterata, Naaaagn, Pery 3, Moaro,
itpimi. Aiesatiij a One ron.
7 spaisi aiti|Hii I 1f metras. Animaos
daaaeteaaotjm. .remiot : 350* ao 1, 80* ao

2 o o 3 livra a entrada.
Ipojaoa, Maeatro e Buy Blas.
8a pareo 3 turmaConaalapio 850 metros.
Aniaaaea da ptavteote.
Aqnidaban, Bovida, Saatiloa, Nasareth, Maoi-
cSoBaeellaia,' Melosa eTaueral.
Ixames tte aniboaetlca -Amaabl co-
mecari a prora oral de ariibmattea as 11 horas,
e na tero* reir a prova esoripta comeoari ai 9
horas da manhi.
Eeeola Normal-O resoltado dos exames
de hontem foi outaguiate :
f* andetra do 3' anno
D. tVaxteUitalejtnto de Albuquerqae Fartoa,
.teanateata.
D. Olivia dos Santos Uoreira, dem.
O. Joanna Estellina Pereira de Lyra, idem.
n m.ria Franciaca da Barro* Campelio, idem.
P-^ elesa Buey contra 01 pernambanaaos.
mnito bem eoneorrido, devea nato van ser maia.
viste a ofleiBlidade nateaa terem inrradi oitiaa-
meatooabahiaaos.
%rt? ^ P*aambaaaiio:
1 H. G. Holder, eapiiao.
3 E. Broihethood.
3 Marsh.
4 B Dbam.
.5 H. Harding.
'J6 G. Wildaor.
7 N. Hartrey.
8 A. Haynes.
9 F.Foy.
10 H. J. Boxwell Jnior.
11 F. Da vis.
Contra 11 offtsiaea.
Prucpiari ai 10 horas e 45 miontoe dama
ohi.
Circulo Caimanee do Becife-Hija, i
7 horas.A noito reaUsa esto- tociadade toa3 oou-
fereocia, oecapando a tribuna o Dr. Manoel Go-
ae MaMasi aat ab
tahi
s 4
r^arsnaamiliuu enu
tana.
Ajadaate do pbarmaoeutico entroa s 7 Ii4 e
sabro is 4 boraa,
lieeerta ate raa-4-A 5 parte da 21a lote
ra, pete aiat aaaui, cojo gremio granan de....
iaai06^*0fle,mriaxtoaaida, aegonote-ftia, 19 de
Novembro.
CeamUerlo Pabilee bitosm do ate 9
de Novembro :
Pampeo Coteao Caaaneva, Petaatebaeo, 36 aa-
not, casad.', Boa- Vitto ; paralviie geral.
Mara, Peroaateaoo, 7 das, Gcaoa ; eapasmo.
Mara, Pernambuco, 30 diaa, Santo Antonio :
athrepaia.
*aartejP6Teanibuce, Beerfe ; atpbixia ao nas-
Joaqoim Claudio Pereira Jaaior, approvado.
Brasiliaao Dooiaoda Cotta Lima, idem.
Th oa.r Antonio de Barros Campelio, idem.
Aprgio Aires de Boom Magatostea, idem.
a cadeira do 1* anno
D. Aoaa Pomooeada Cea, planamente.
U. Gailhermina Silva Miranda, apprevada.
D. Olympia Lint Ferraa, ideas.
b c.deira do 'mimo
Antonio Alipio de Sonaa B baro, dtebnnalo.
D. Mara Amalia do Bfgo Batroa, idem.
D. Eugenia de Paul* Bago Barros, idem.
O. Ulemeatin* do Sanios Moreira, plenamente.
Joaqaim Sem seno das Merc.i, idem.
D. Mara Tbereaa Ferreira Lima, approvaia.
D Mana H loorata Stares, idem.
18 reprjvados na prova etoripto.
EaeolaNormal de enhoras* car
go daSoeiedade Propagadora, aa
aroebla da B >a Vlata Comeoaram no
da 5 do correato ot exaan do cano preparatorio
e da 1> serie, sendo as duas bancas constituidas do
segu ote modo:
Carao preparatorio (lingaa nacional)
Dr. Alexandre de Sonsa Pereira do Carmo, pre-
sidente.
Professor JoIjCmoIto Fonseca de Medeiros,
pelo eonselho superior da aociedade.
Dr. Carlos da Costo Ferreira Porto Cirreiro.
peta instrucclo publica.
8ubm?ttor*m se i exame deesa cadeira 15 alum
nai, cojo resoltado foi o legoiaM:
Anelia Joaquina di Basa, plenamente.
Mara Amelia de Oliveira, idem.
J ovina Celina Mara do Carmo, dem.
Mara Clomentin doi Santos, i lera.
Philomeaa Mara Mootoiro Lint, idem.
dara Eseephania de Albaqu-rque, idem.
Pre ciliana Marte di Sun, idem.
Antonia Marquss da Silva, idem.
Argentina Infante Bibeiro Pesara, den.
Baria Isabel de Bairoa Araujo, idem.
Marte do Carmo Pires Galvlo, idem.
Maris do Carmo Carneiro da Citaba, diitinccio.
3 reprovadas.
Da 6:
Calligrapbia theorca
M>ra Clementiaa dot Hantot, plenamente.
Philomeaa Mara Modteiro Lins, idem.
Antonia Marques da Silva, dem.
Aagentina I itante Bibeiro Pessoa, idem.
Mara Amelia Menetes de Lyra. dem.
Francisca Engente Beaerra Monteiro, idem.
Julia Carolina Lopes Cardim, dem.
Mara Estephania do Albuquerqae, idem.
Mara do Car.no Carneiro da Caoba, idem.
Bosa Prescilli de Albuquerque, Idem.
Bosa PreseUla de Albuquerque, idem
Antonia Saturnina rVanderley Lins, idem.
Franoisea Argnacina de Lacena Pasaos, idem.
Mara do Carmo Prea G*lvlo, rdem.
Clotilde Mara da Silva Cavalcanto, idem.
Amelia Joaquina da Bota, iiem.
Mara Archa ote.de Sant'Ama, approrada.
Joaaoa Leopoldina da Caaba, idem.
America Luisa de Carvalbo, idm.
Francisca Augusta Nones, idem.
Joanna Clmaco de Jess Monteiro, Idem.
Emerenciana Barreto Carneiro Lelo, distinocio.
3 reprovadas.
Dia 5:
1* aerie
A commtesio exunteadora da 1* serie asta deste
modo orgaoisada:
Or. Pergentino Saraiva de. Araojo Gavalante,
presidente.
D Antonio da Silva Goimariea, p.4a preaideocia.
Pufetsor Jos Martioiaao de Soasa, pela, instruc-
clo publica.
Casemiro de C. Meneaos Sobrinbo, pele eontelh
eaperior da aociedade propagadora.
0 raanltodo doa examea da 1 eadeira (lingaa
nacional) desta serie foi o tegaeinte:
Genoveva daa TrevaaTeaeira, plenamente,
gnacia Barretto Carneiro Lol>, idem.
Marte do Kosario e Silva, idem.
Joanna Valesia de Lima, approvada.
Antonia Torqaaia do Bego, idem.
Dia 63a eadeira. Oaliaraphia pratiea
gnacia Barretto Carneiro Lelo, distincolo.
Mara da ConceicSe Ferreira Santos, idea.
Hereilte de B. Ferreira Graos, idem.
Joanna Valesia i- Lima, plenamente.
Mara Amelia da Silva, idem.
lia 93* cadeira. Phisica e ehimica
Genoveva daa Trevas Teixeira, distinecio.
Mara da Coneeiclo Ferreira Santos, plenamente.
Auna Mara de Sonsa, idem. a
Joanna Valesia de Lima, idem.
Antonia Torquata do Bego, dem.
Mara Amelia da Silva, idem.
Mra do Boaario e Silva, idem.
1 reprovada.
aooeiaeao don Faaeelomarlosj Pro-
inclae de Pernambueo-8ab > presi-
dencia do Sr. Dr. Wittruvio Pinto Bandeira fune-
cionno no dia 8 do corrento a assembla geral
desea aesociaclo em aeaslo extraordinaria.
Abra a eatio, foi lida e approvada a acto da
anterior.
1 Nlo havendo expediente, leram-te tres offloioi
dot asiociaooea Uoiio Commercial Benefioeate dos
Mercieiros de ,Perosmbaco, Monto-Po Popular
Pernambocino e Imperial Sociedade doa Artistas
Mechanicos e Liberaes convidando a assiciacjlo a
attistir at mas festos nnteersanat not diaa 4, 11
e 39 do correte, e o 8r. presidente dea eonheci-
meat: de haver providenciado no seatido de cor-
raapeadar a assa oiteiostede das aaftrlan aso-
ciaedes.
Entrando se nos trabaiboi da ordem do dia, foi
lido e sobmettido a diaeoisio o pr jecto formulada
pela indieaeie, qoe na ^eeslo precedente tora in
eambida de rever o ttabtehaapx-Baaatnrlo libre a
ere.clo do Monte-Po. .
Veio i mu om requerimento de adiamanto da
discostio, assignado por 11 art. aiiociadot, at
qae a asaemh:a geral retolvaase sobre|ooiiVenien-
eia e opportonidade do andamento do referido prc-
jecto, e seguida por outro apresentodo, firmado
pelo Sr. Sonsa Miranda, restringndo o sidiamento
ti f ste spprovadt, at qae fosee poblicado o or
camento prtvincial.
Entrando em dacuatio c mo^taaleria prejodieal,
oa meamos rrqiarimentoa, deaoit de) apdados,
tomam parte aos debates os Srs. Dr. Antonio
Pernambuco, Ildefonso de Mello, Sooaa Miranda,
Joio Luis e Felippe Mean, os qaaet eonsideram o
asBumpto sob dteersss.telaco.sem aeu modo de ver
favoravel ca contraro eos requerimentos.
En;errada dieeasrli, e posto i votos sao ap-
provsdos oilreqneiimentos, fio indo adiada *-^j*"
eassio do projete, bt qao tonba lagar a coodi-
ono do requerimento do Sr. Silva Miranda.
E nada maia Baveado a tratar se, o Sr.. nreai-
' levanta a ssaslo.
Laaieraa Maajlea Distributo-se hontm
o n. 248 desta penodioo livre e humorstico,
Cricket Efreeraar-ie-bs segaoda aira, 11
dp corrento na campia da San 'Auna, a aegnod
lf.....I"'i iiiilii
dtela rcelaeaacaoBemetteram-no bon-
tem a teguiote reciamaolo, qae, eeperatnoi, seri
tomada na devida oonaideraciq pelo digno Sr.
Dr. gerente da Compaa Ferrocarril : -
. Teudo atea atortavao trafegomottaaia mm -
tral da estrada de Carn-no dte'l do-enrreote,
o que sem durida foi am graade melhoramento
poia oeste edificio e eaciarcram a maioret com-
modidadet a par de mnito acao e regularidade do
eervigo, succede qoe o patsageiro tom de lotar
coa diffl.-oldadet para conseguir chegar a hora
conveniente para tomar o trem, por uio existir
om meio de transporte qaando o horario coincide
com aa horas de maor calor. Nesse esto o pas-
saajelroteni de sabmetter-ae a faaar nm trajeeto
diffloil alo s pela falta de abrigo, eomo pala
graade qaaTtidaie de p -qu.3 se levanta do am
esqneatodioo e qoasi invensivel areial.
Em visto dteso pedimos 4 gerenoi* da compa-
nhia trro carril- o prolonga-mato da linha do
xervartrae a*^a^sa*ae"^eiiv,ia', ^raaaeiiuo -^en --pera
ra do Bartholomeu ou pela qae ion frootoira ao
referido edificio.
Eitamoa oertos de que o mu digno garante Dr.
Carlos Alberto, attonderi a nosta reoUmxoio, por
quaoto, ae por am lado o aiseatem oto de tal ra-
mal tras urna commodidade para os pasaageiroj,
por ootro cria mais ama fonte de reseita para a
compaahia.
eate Po PopularA antga aociedade
Monte Po Popular Pernambucano sol-muisa boje
o 31 euaiversario de toa ioacallaoio.
A't 10 boraa da manhi esta sociedade manda
celebrar orna uiasa la igreja do Paraso e em se-
guida haveri em. aaa teda ama sessio maga.
A's 7 horas da aoit nantar-se-ha orna ladainha
na mesma igreja.
Todos estes actos sa realisario em prsanos doi
socioa, respsetivas familias e da moitos convi-
dados.
aoetedade Beereatlva Catasaerelal
Para a da 34 do eorrente asoa-ae mareada psla
preaideocia desta sociedade a toa toirie trimestral
o para a qual tom sido expodidoa pela respectiva
direcjlo moitos convites.
ireeiertn daa oiaeaa e eaaserra
ateo dan porto* de Pereanabaeo -Bo
oife 9 de Novembro de 1838.
anuos.
Joio Bapsta Soara, Pecoambaoo, 35 .
Grao ; tuberculoso.
Manoel, Pernambnoo, S. Jos ; espasmo.
Mara, Pernambuco, 1 anno, Grana ; daatiaio.
CHlWirtCA JVNCI1RI1
Tribaaal da AelacS
dBSSO OBDINABIA EM 9 DE NO-
VEMBBO DE 1888
PRRaTOKNClA DO KZM. 8H. OONSKLHBIHC
qUlNTlNO DI MIRANDA
Secretario Dr. Virgilio CoeDu
A's horas do ene tome, presentes oafirs. deaem
aaegadorea em anmero legal, ioi aborta a ttalo,
depou de lida e approvada a acto da antecedente.
Distribuidos e paseados oa feitos deram-se os
segantes
JDtUAMHTOS
Babeas-corpus
Paciento:
Firmiuo Lope do OUveira.N.-gia se a sol-
tara, unnimemente.
Becario eleitoral
tfif'aiindn'-Bu.......mlii lima
na-se preciso t '* abnsoipapm
ter-lb :e mereae.
Urna veae malte njuelu.. -mte como fea ema
nba caa de negocio no dia 1 do cerrante oMt.
onde tambem moro cora mvn!- >lo p4ea-
do por ctaaeqoencia c^naervar todaa jt porto* fa -
enadas, e como ettivette eom orna aberts, en:
mentapra clarear urna Kswteira onde ai acoast
esere vendo, sem estar vendando,uto ser Vi* ts
motive para o.Sr. Sisal mostrar a.ana #rep-
teneia.
Oatra vesos oloenxergamesmo defronte ot
ana asa, ettabelecimentos abrios aos domiagov
como no aia 38 de Oatbbro prximo panado, es-
te ve nm at 7 horas da 00ate.
Ni:eaxergaos bois qae ae matsm de aat
triste dorante a semana, porque s aos tabbande
apparece na feira, estando ocoupado o resM.'
semana a jogir, eomo consta a tados deetar ci-
dade.
Ora am tal individuo nio para oceupar o car-
eo de fiscal, que requer urna petnoa seria, da
esperar qae a Illma. camarade Naaaretb se in-
formo da verdade d> que fica dito ei as prosa-
deneiai qae o caso exige.
Antonio Lu* Libonati.
T Jos Marques da Suva' 3fiyuinAo f
Boletim meteorolgico
-Jama S O 39-0 1*2 5 0 50
S m. 9 :8 t t. 6 35a9 38- 6 19a-1 385 37-3
Barmetro
0a
Teasin
'Ido vapor
760 59
7144
76Qa88
759*30
763-92
19,01
30,8
8f>,08
90,34
20.18
1
'TU
76
71
67
69
75
Temperatura mxima25a,50.
Dito mnima39-.50.
Bvaporaolo em 3a boraaao sol: 7",5; i son-
ora : 5"a,5.
Choraoalla.
Direcoio do vento: E de meta noite at 10
hora e 35 minatos da tarde; ES3 at 11 horas
e 15 mnalos; E at mete noite.
Veloddade media do vate: 3 ,68 por segnad<.
Nebalosidade media: )."6.
Botetm do porto
Dia
9 de Novembro


10 it Novemb.
Horaa
857 da asanhi
310 da tarde
918 >
3-46 da manhi
Altara
1,-99
0,-84
3.-05
0,-60
L-elteooKtteotnar-ao-oo :
Amanhi:
Pelo agente Guarni, is 11 boras, i porta do
armasem do Sr. Aanan, de 6 sacaos f om her va
doce. I
Pelo agente Brfctto, i 10 1/2 horas, 4 roa Vis-
conde de Inhama, de 1 piano, movis e vidxaa.
Terca feira :
Feto agente Guarni, ai 11 boraa, i roa Mar-
ques de Oliada n. 48, de predios, torreaos, caeros
e bois njvoa e gordoa eom oa teat perteaoes.
Pelo agente Silvei.-a, la 101/3 horas, 4 roa doa
Prean. 139, dos gneros, armaoio, etc. data-
verna ahi existente.
paaangelron -Chsgadoe do norte ao vapor
brasileiro 8. Frantiteo :
Dr. Antonio Joaqnim de Albuquerque. Dr. Joa
B. de Oliveira Aadrade, Antonio do Bego Bar-
ros, Olympio Pinto Bandeira, Miguel Panto de
Freitei, Loia Goosaga da Costa, Manoel Angas to
de Magalhlet, Eteqaiel Joa Leandro, Joo La -
oa Alvaa e toa tenbora, Alfredo de Soasa Mello,
D. Oteabas Carateanto e 1 criada, Euclides
Lima, Arthnr Pinto Guedee, Manoel Jorje, J. E.
Violler e 1 praea de polica asaoWande nm preso
de jostiga.
Cnegado da Liverpool no vapor ingles Jfer-
ehani :
Jeorge Wiiliam Grabara.
__ Cbegados da Enrops ae vapor ingles Neva :
Wiltiarn M. Webster, Jaston Brighy, soa se-
nhora e 3 filaos, M. Beaf ith, Mana Augusta
Vaoghsm e 1 filtro, Luis Lelo, Thomas T.ylor,
Vtristo Aogosto Oslen, Luis Barros, A. Bamos,
Jos Ferreira, Manoel Ferreira, Francisco do
Carmo, Anteeto Lrte, Joio Ferreira, Jos Ven-
tara da Silva Loareiro, Joaqaim de Sooaa Lsmot
e soa seniora, Mara desaina Bodriguee, Alberto
Pinte Barbosa, Jlo Ignacio do Bego Medeiros e
1 criado, Cecillano Jeequim da Silva, Joa Pedro
Mo'eira, Jos Carloi de Lara Ererard, Augusto
Va. F. Coutiuha, A. Poppsr e Carlota Joaanina
unes.
__8ahidos para o tal no mesmo vapor :
Numa do Bego Macado e 1 filha, Aurelio F.
Sime, H. Sslm, Alvaro Campany, Joboson, Olym-
pio Sonaa Freir, Aooa Ferreira- de Jetas, Mi-
guel Joaqnim Pinto. W. W. Graphofl, sua se-
obora e 1 filho, W. H Cip, N. Dissel, Norberto
Vieira de Maltes, Joio Eduardo Lena, Ovidio
Pergentino Campos e Jeorge "flghman.
Casa de PeleneieMovimento dos pre
tot da Casa de Detenis no dia 9 de Novejnhrc
Estettem 391; entraran 7 ; sahtram 7 ; eona-
tem 393.
A saber:
Nacionaes 368; atnlberea 14 ; estrao 1l.-Total 893.
Arracoadoi 363.
Bons335.
Doentoa 30.
Loooos, borneas &363.
Movimeoto da enfermaria :
Tiveram baixa :
Fraueisco Lins de Albuqnerqa
Antonio Francisco de Oliveira.
Hopltal Pedro II O tnonmento deste
estabelecimente de caridade, do dia 9 de N oven
aro, o tegnteto :
Entrama 5
Stbiram 4
FaJJeoeraa 0
Exiatem 510
Foram visitadas aa respectivas enfermaras pe-
as Dra.:
Moaeoao is 8, Cysneiro i 9 ii4, Barros Sobri-
nbo aa 7. Malaqoiasas 8, Pontoal 4 9 1|4, Este-
vio Cavalcante as 8 1(3, Smoes Barbosa is 10 lj2
boraa.
O Dr. Berardo nio comparecen.
Cirurgiio dentista Numa Pompilio, is 8 ba-
ras.
lnl 8iiaa-
te de Albuquerque, recorrido Loaroaco dos San-
tos Cao?pello. Relator o Sr. disembirgador Buar-
qoe L-'ma.Deuse provimenco, uaaaimemente.
Becursos orimei
Da R cifeBeeorreate o^nteoj-recorrida Vere-
diana Luisa da Silva. Relator o.Sr. deiembarga-
dor Boarqoe Lima..Regente provimeuto, noa-
nimecnaaaa. -ian<
Do BonitoRecorrite o juiso, recorrido Jos
Francisco Cavalcanto. Relator o Sr. desembar-
gador Tavaxes de Yascoocellos.Negou-se pro-
vimento, ooanime nente.
Aggravos de petieio
Do Becife Aggravsmte Benriqae Lisssrre,
aggravado a joiso. Relator o Sr. desembargador
Monteiro de Aadrade. Adjuntos os Srs. desem-
bargadorea Tavares de Vasconcelos e Firee Fer-
reira.'Dea-se provimento no aggrnvo, contra o
voto do relator.
Do BoetreAg<*eauto Jos Jaaqaia da Cos-
ta Maia, aggra vados Soiser Kauff nu ieG R -
iator o Sr. daaembirgadar Ette Berreira. Ad-
jaatoaos 8ra deienabaigadatet Prea Gnanalvet
e Tosoano Barroto.Negon ae provimanta, ana-
ai memeata.
DouBaatfe A^grav-nte Jlo Goagalven de
Sooaa Beirio, aggravado Candido Goaoaivet Tor-
res. BstetoreSc desembargador Pires Gonaal-
ves. Adjuntos a* Srs. deaembargadorea Monteiro
de Aadrade e Totcano Barreto. Negou-se pro-
vimento, unnimemente.
Do BeerfeA {gravante A-itonia Mara Mar-
ques Ferreira Jaaior,aggravado o juiso. Betator
o Sr. desembargador r-avarer de Vaso ueellos.
Adjuntos os Srs. desembargadoros Baavqne Lima
e Pires FerreiraN^goa-se provimento ao egrra-
vo, contra o voto do Sr. desembargador Pires
Ferreira.
Vppellacoos crimes
Da Penado AppaUante Joio Floreneio Beaer-
ra do Bomfim, appelladaa jastioa. Rolator o Sr.
desembargador Monteiro de Andrade. Ceafir-
moa-se a seatong*, unnimemente.
De Correntes Appeltente o jeteo, sppellados
Joio de Castro Jos de Siqoeira e ootro. Relator
o Sr. desembargador Monteiro de Andrade.
Mandn se a novo jury, unnimemente.
Appellaeio civel
De Oliada -Appeltente Dr. Manoel Antonio das
Paseos e Silva, appellada n Baronesa de Tan
runa. Belator o Sr. desembargador Pires Ferrei-
ra. Revisores os Srs. dsembargadores Monteiro
de Andrade e Tavares de VasoooeeHoe.Dan-se
provimento a appellaeio para te emendar a par-
tilha, coutra o voto do Sr. daeembwgvior Tavares
de Vatc-oncellae qae a aaool ava.
PA88AOBNS
Do Sr. desembargador Boarqoe Lima ao Sr.
desembargador Toaoano Barreto
Appellaeio crime
De CaruarAppellante Mara de Barros -e
Silva, appellada a justioa.
Do Sr. desembargador Toscaao Barreto ao Sr.
desembargador Delfiao Covsleaate:
Appellaeio crime
Do BecifeAppellante Dr. Paulo Jos de Oli-
veira, appellados Jos Cesarte de Mello e outro.
Do Sr. desembargador Pires Ferreira ao Sr.
ao Sr. desembargador Delfino Cavalcanto :
Appellaeio crime
Do LimoeiroAppeltente o joiso, sppellado
Vicente Ferreira Lima.
O Sr. desembargador Pira Googalves como pre
motor da justioa dea parecer oes seguate feitos :
Appellacdes orimes
De IogaseiraAppellante o'joiao, app:ltado
Joio Goonalves doa b.nco e ontro.
Da ImperatrteAppelUute o jateo, appellado
Manoel Pedro da Silva.
Da xmpiratrteAppellante o juiso, appellado
Joaqaim Jote da Bocha.
De TimbabaAppellante o jateo, appellado
Manoel Anselmo Barbosa.
DILIGENCIAS
Com vista ao Sr. desembargador promotor da
j ostin :
Appellaajeo crimes
De Alag* do MonteiroAppellante o promotor
pnblioo, appellado Vicente Ferreira Lima.
De AlagOa do Monteiro Appellante o joiso
aliado Tbrmoteo Francisco do Naseimento.
vista aa partes:
Appellaeio commercial
Becif:Appellante Antonio Gonealves da
Asvedo, appellado Antonio Augusto Pereira da
Silva.
DISTBIBI9OB8
Recurso eleitoral
Ao Sr. desembargador Tose 1 no Barreto:
Da VtetorteBacorrento Pranaisee Tavares de
Lima, recorrido o jateo. m
Aggravos de instrumente
Ao Sr. desembargador Tosoano Barreto :
Da ItambAggfavante Joio Das Beserra de
Araojo. aggravado Manoel Rodrigues da Silva.
Ao Sr. deaembargedor Delfino Carabeante :
Do Bio Formato Aggravante Ernesto Arceno
de Barros Franco, aggravado Dr." Gervasio Gon-
calvet da Silva.
Ao Sr. desembargador Piras Ferreira :
Do Bio FormosaAguatantes Lbs k Irmio,
aggravado Dr. Fxaneteeo Jos de Medeiros.
AppeuaoSes crimes
\o Sr. desembargador Tavarea de Vasooncellos :
Do BonitoAppellante o juiso, appellado An-
tonio Marte das Neves.
Ao Sr. deaembaxgaaor Buarqae Lima :
De Pedraa de FogoAppellante Pedro Joa da
Silva, appellada a jastica.
Ao Sr. desembargador Toscano Barreto :
De NaaaretbAppellante Antonio Joaqaim da
Siten, appellada a jonttea.
Appellaeio commercial
Ao Sr. desembargador Toscano Barrete :
Da ParahybaAppellante Antonio d* Silva P-
rea Ferreira, appsllado os berdeiros de Bernardo
Appellaeio civel
Ao 8r. desembargador Delfino Cavalcanto :
De BarreirotAppellante Dr. Manoel Octavia-
noGnedei Nogoeira, epp-lteda D. Adriana Ac-
cioli Lina.
Eocerroa-te a sessio a 1 borae 45 minutos da
tarda.
pelo seu mui feliz coosorcio
Con a Exma. ba.).
;*:
Christina L. d'Oliveira OuimarSe*,
FELICITA
4 10il-r-1888. 7. F. S.
Carmo do Recife
O vigarte paTian ai dasdio >assiade do Rt-
cife avisa a toioa 03 fiois dosta oapitaf^
3 no t)doa' e, aerio abaras as portas da igreja, par
qu; fiz-nio saas visitas e oiv^s, ijoff
aa indulgen iaa ooauedidaa peina Samojat
Pontfices, de^aaoloaa memoria, JoSoXXfi,
Alelandre V, Paulo III, ^aniiHctr/'IT.
Gregorio XHI, P ah V, "tanente VH.*'
Outroaim, avisa (jira 11Wdiaa-deseabao>
do, p*j|as cinco'hars da tarda, aaiaotatata
o Salve e a Ladainha easaanaraada oaaajiar
sitia Virgem, terminando coai a liaoigSeJe
Saotiasioio Saeramento.
Espira a aaaior conourreajia de vida an
sentimentoa de religiio e intoiri davoglc
Sxoelaa Virgem do Carmo.
' -RBoire, 10 so ovoarbroxte 1888.
V. Jibwtm*
PLBLiaCOfcS k PSfilDO
A' Cinara Saincipal de Nazi*
reth
O empregado qae exeree as tenccSes de bacal
desta Illma. cmara tem te tornado por to! trma
arbitrarte na execacio do tea mandato qae tor-
Panel las
Tendo boje lido a-sie Diario qae rrenp
villa fbram forjiios rjasrenta e daifr-molto-
rag liberaes, viemos rjoioplitar a neoinj'
deolr^n4> ene firTsrtn exoktidn anptop*adr
aervadorea qae tinh&m os requisitos lgaos,
pelo menos, foi esta a historia qae noa-re-
feri alguem.
E ainda ae dir que p governo do Ezsx.
Sr. opaasMiro Jo2o Alfredo -de aans-
00 ?
Porque nlo e-ronjovu aqaeDe \% fta
direito qae diz aSo ser poltico, proseba-
lo daquella forma ?
E Be o foase T Misericordia
Um amigo do depuiado.
Vo comm rcio
Paulino Annes Jacnme, declara qae -desta date
em diante deixa de ser enipragado da reipeitavd
casa c mmercial dos Bm. Temporal Filos, a caja
Ieavaleeiros agradece atecen mete aa maaeamatatV
teacioaat com qoe aempre Ibe trataram toesaanste
extensivo este agradeciaseoto at toas Eimat. fa-
mliat.
Becife, 10 de Novembro de 1888.
Pauno Annes Jacorn.
Esireitamento da aretira
Ae illm. r. Dr. Cario BlUe*
court
Paltam- me ai expreasSase o n eu contename*
to tio grande, qoe nlo sai como agrade :er aepn-
raoio qoe me praticoo o r. Dr. Carlos Bitten-
coort pela electrolyse, sem dor, gracaa a parite
deste dstneto operador, cuja fama e oonacian
em todas at provincias do Brasil.
Eu toa am dos deentes em qao o Dr. Carlos' BK
.tenconrt pateoteoo a sua grande habilidade, fra-
.tando-me de nm estrit imeuto infraaqaeavel anr
dat a va de 18 aonos.
Acceite, noia, ot m-us sinceros agradecmentos.
Becife, 9 de Novembro de 1888.
Venancio de Sonsa Sant'Iago.
(Natural do Bio Graade do Norte)-
1IS13
Cabeca Je Vegro
Elixir satio ub-rtwniia
Formula do Dr. Santa Rom
Preparado pelo pbarmaeeiUieo Pedro al*
de Sooaa Meneaea
Analysado e approvado pela Inspectorit
Geral de Hytjiene
Cura com maravilhoso effeito o rheuma-
tismo agaoo e ebronico, empiagena, SPpai
lis, erisipelas, esoropbuias, daltro a todas
aa molestias qae tm por orgirn a impa-
resa do aaogae.
PREQO
l500 a garrafa, I6l000ada.il
DEPOSITO
Ruado Bomlesas a. 9 (aatl
ga da Cruz)
' *^iaa^^^l^^' '
Dr. Carlos Harroand
Sato Ilustre e conhedo medico con rem-
deneia em S. Gabriel, provincia do Ria
Grande do Sol, eacreveu o seguinte ao atV
tor alo Ptitoral de Cambar :
Sr. J. Alves de Soaza -Soarea.---Pa-
lotaa.O seu xarope Peitoral de Cambar
tem me feito nanita falto, porque quasi nua-
oa o encontr no sea deposito d'aqai. Te-
nno-o aconselhado na minha clin ios e onsa
elle amibo tirado resoltados importan* no
trata ment das molestias orocAo-pu?n re. Son etc.
Or. C. Mardumd.
Elixir de Cabera 'e Segro
Logo qae a Exma. Sra. D. Antonia de fiante
Bota declarar o. nome do proprieterio do Elixir
falsificado, aabrl qnnes slo as pbarmaeiaa qoe s
vendem.
Ningaem melba do que V. Exe. sabe que a
Elixir qae ae ve-de em todas at phrmaois par
IpOOO a garrofa e 10*000 a dusia, o verdadeira,
e qae a iormaia do Dr. Santo Basa imaginada
por V. Exe, para apoderar-ee do que olo Ihe parj
tonce*
tstsstBaaa


Beto-
pode ptrmittir mi meante o
Mieucfciui no oaeo 4 aeeildsdr.
___.._ nnunt Dar saai frece e dbil qae
^jrjsy* .* -*!
T avaooad., porq u preparaolo exite um
51*2)% m restabeleoe s teteu dea oiu
EjT, soase per enoanto.
lile sai remis esa t0-* **rta BBBdo ""
a*teepaes lojas de apogee_________
O Dr. Cvmeiro de Alboqoerqoe ovtoa
mu olientes e amigos qae modoa *>
emeia pera ron d Qervaeio Pire n. 8o A
nade pode er prooomdo *p*ra o exerci-
O de soa prefiMlo.
TILKPHONK B. 62
Dr. Nereo Guerra
Meoe, pnrteiro, operador e Mpecialii-
te, em moleetia de olhoe : d ooaioltaa em
a residencia na oidade de Timbeaba, on-
de attonde a chamado para qnalqoer lu-
ga* doa rredoreo.
de a^g^g^g^g^g^g^g^g^Hg^g^g^g^gSgl
debellar a oonatipac*
osenemprego di.rio e auliseimo para as
peeeoas gotosas atacada de rheomatismo,
de oeaititoiclo sangoioea, bilioia, protn-
ptaa aa oongestS do oerebro, da vert-
gen, ensaqueoea, disposte ai bemorroi
daa on embarao gstricos.
E' elle tamben e porgante por escollen-
ca daa molberes e daa enancas.
Para evitar oa pergoa doa oontrafaeoes
do Sedlitn e doa medicamento! dosimetri-
eo cojo o anioo prepsrudor o Sr. 1%.
Chsnteend, exija-ae noa rotlo o nome
do autore.
Burggraevt- Ckanteaud.
EDITAES
O Dr. Joaqoim Correia de Oliveira Ao
drade jais de direito privativo de or-
phios neeta oomaroa do Reoife, por
Su Mageatade Imperial a qaem Dea
Gasrde etc.
Fas sabir aoa qae preaente
virem os delle tiverem noticia, qae
13 de Novembro d oorr*nte anno,
de preenohidaa aa formalidades da
do eaiylo irlo a praca oa bens
A cas terrea, aob n. 38 B.,
C0I1ERC10
TELECRANAt
Smvi(o da Aoentia Bata
LIVERPOOL, 9 de Novembro.
Imaieeta.de.
m. eedee 4
AbSOCAR:
e
te er maleta,.
ALGODO>- Vt
MAIR ato
por liara.
Teaaaa ella 101O00 faraeo.
NEW-YORK, 9 de Novembro.
eo Ttede-aea
AShUCAJt: Wir.
FAIB BEFINING te
fMee (( wr libra.
LIVERPOOL, 10 de Noteabro.
ALGODOtfirma*
F AIR ae Pe
1,1 a. par Ubre,.
Weaaan o la itiOO* faraeo.
Agencia Haya, filial em Pernambaco,
10 de Nofembro de 1888.
Revista do Mercado
10 DB NOVKKBBO OB 1888.
O BMviaMBte foi regalar.
No neroado da cambio foram feitaa algoma
traasaecoes.
Venderam-se alguna lote de algodio e de sssu-
car de Celme Iaabel.
sjoTacna omoub da jdhta dob oon-
BOOTOBU
Reare. 10 os Novembro de 1488
asen Parte, i vista 352 r. o fraseo, do
U presidente,
Piato de
Qjiaetsii
Pedro JoM Piato.
Oa
d,
asantveram a taxa de 27 1/8
i ter ha?idoalgoma tranaecoioa ...
IfaVU.
Xa fenol particular koave algam movimeoto a
ST 6/1, a coja taxa mostrara oa beaoos, no fia
da em, penca Tontada de temar.
O marmit no Rio alo acareo eltereoio aaa eo-
tocos, eeatnoandoaeer 27 1/8, nanearlo.
0 papel particular foi efferecido a 87 8/16, aoaa
i para alta.
para aa diversas praeaa, ez-
90
ft
Oka doe Acores
Dna da Uadeka
aw- York .
eidaaa de Parto-
852
488 437
17 119
304
907
904
1M80
__i tandidM algoM lotes do de 1* serte do
sertao a 4*400 e do de Arecaj a 5*80.
A exporteoiofeiu pele alfaadege nesteasea at o
d, attmgVe 846J47 kiloe, sendo 898V868 para
o exterior e 88 804 pera o iaterior.
edito!
no di
depile
lei, e
egaintei:
i rae da
Praia, cae do Ramos, em terreno de ma-
rinha, medindo 23 metro de cumplimento
5 metro e 50 centimetru de largara,
rondo Nogueira a, 24,
Z^ porta, z Saras, 3 quartos, coainha, qun-
tale onoimba meieir, medindo 13 metros
e trinta oentimetroa de oomprimento e qos-
tro metro e d oentimetroa de largara, ter-
reno foreiro, avtliada em 1:400)91.
O qaae bao pertenoem no eapolio de
Franoiaco Jos Raposo, e vio a praca para
pagamento de cuita e lfgados.
E para constar mandei pasaar o preaen-
te, aeri publicado pela imprenan e affixa-
do no logar do eoatame.
Dado e pesiado oeato cidade do Reoife,
no 10 de Novembro de 1888.
Eo, OUto Antonio Ferreira, eacrivio o
nbaorevi.
Joaquim Correia de Ctvtira Andrade.
DtXLARACOES
MoRte-Pio flos TyiograBltes de
Fnjn
De ordem do Sr. presidente do atonte-Po des
Typograpboe de Pernambaco, aeieotifieo a todos
os ora. aaaociadoa que no domioga 11 do correte,
alo heveri sessls do eonselbo, por no mcimo da
is 6 horas de tarde dever realizarse ama seasio
de saaesiblea geral extraordinaria, para a qoai
sao conridados.
Sala das seesdes do Monte-Pi dos Typoeraphoa
de Pemamboco, em 9 de Novembro de 1888.
01* seerrtario,
Gustavo de Aloanoro Cedo.
IgcaieWo
Uantere-se a eoteaio de 400 rete, aossinal.
Mereaoo pendo.
lltlaastn
de fr)d-
emtoeSea
asUBrtb
Carregando aqu, pera : ,
Lietrpool (em apor)-algodio, a 8/18 e 6 /
Canaleaincar, a 27/4 e B /*, noauaal.
Estados-Unidosassnear, 90/.
Beato -assncsr, a 140 reis.
Carregando no Rio Orando do Norte on Para-
byba, para
Eetadot-Uaidos -assucar, a 97/6 e 5 /
Hnvle tmmm^kmimm
Van, all. Uruguay, para :
Liaboa : 500 saceos e 10 fardos de algodio.
eos carnauba e
407 cooros t eos salgados, 8/2 barrieaa oom ss-
sucer branca e 64 praneboes de aasarello.
Hamburgo : 660 fardes de algodio, 1850 con-
reo i.-coa salgados, 883 mecos
500 abaeaxis.
Bromen : 884 couros llocos salgados
Oarreg. diversos.
Pa
ga ata AMande*a
19 a 17 di Rovxoaio oa H88
Aaraoar refinado (kilo) .
Asanonr bronco (kilo) .
.masar maaeavado (kilo) .
Aleool (litroj......
Arroa eoss easea (kilo) .
Algodio (kilo) j -.
Agurdente
Borraena (Ule) ....
Couros seceos salgados (kilo)
Couros seceos eapiohadoe (kilo)
Gonfoaverdes (kilo) .
Cacao (kilo) .....
Caf boas (kilo) ....
Caf restolbo (kilo) .
Cachaca (litro) ....
Cerneaba (kilo)
180
149
80
960
60
860
Careos de algodio (kilo) .
Carvio de pedra de Cardifl (too.)
Farmha de mandioca (litro) .
Polkas de jeboready (kilo) .
Qentebra (litro).....
Mol (litro).......
atin (kilo}......
Pao Brasil (kilo).....
Taboados deamarello (duna) .
60,
490'
114
400
560
360
80
280
16
16*000
80
800
200
79
0
36
1004000
Botado
*%a>vie>e< a
Barca isoruegueoee Ooemn, pare Eetades unidos.
Barca noruegaensc Augut Smtth, para New
York.
Barea aoruegueaee ChrUtitn Serseer, para New-
York.
Logar ingles Retrirer, para New York.
Vapor ingles JCatoa, para Bordeaux.
andiocr.
Naurlaai a
Barca nacional Mariaimhia, farinba do
Barea nacional Jfcria Aayetia, xarqne^
Barca portuguesa Suitana, vanos gneros.
Bares inglesa Joae o/ Devon, earvio.
Barca ingleaa Akai baealhao.
Barca norneguense fViswesse, carvio.
Brigue hoUandee MMden, xarqoe.
Lagar portagaea Jlario, xarque. ,_..__
Lugar aaieiHano Mark Grog, farmhe de trigo.
Logar ingles Vidonia, becalbao.
Logar noraegaeaae Tasis Lmdejard, oarvio.
Logar noraegurase 3. Josep*. crvio.
Pmtaebo aaotmal eyoiero, xarque.
Patacho nacional Mmrmha VI. xsrque.
Patacho aUeanio Aisatao, xarque.
I o da 2 a 9
de 10
torta ajeras
12:478**75
2:609*434
16:088#109
aeeebealorla pretvtaielnM
Do da 2 a 9 9:2991671
Ideas de 10 861*817
Do dia 2 a
de 10
Beetfe nralaase
2:1814896
2404878
9:6614488
2:3724774
Maalelpnl Je efaae
O BMTiseento deste Mareado no dia 8 de No-
vembro foi o Miruinte.
Entramo:
241/2 bois pesando 3,100 kilos sendo de Olivei-
ra Castro C. 14 1/2 e 10 de partisula-
947 kilos do peixe a 90 reis
60 oergas da farinha a 200 ris
7 ditas de frocta diversas a 800
ris
16 taboieiros a 200 ris
13 ainos a 900 ris
18 anetuton oom legnmee a 900 ris
Foram oocu pedos:
28 columnas a 600 ris
1 asoriptnrio
23 oosspartimentoe de farinha a
500 ris.
26 ditos da comida a 600 reta
94 ditos de sainos a 700 reto
18 ditos de treeeuras a 600 reto
9 tainos a 24
10 dito a 24
2 ditas a 14
A Oliveira Castro A C.:
64 tainos a 14
184940
104000
24100
3*200
2*600
24600
16*800
800
114600
124600
874600
124600
64400
204000
14000
54*000
ftendimento do
reato
dia liSdoear-
Poi arropa dado lquido at noje
Preooe do dia :
Oasae verde de 280 a 480 reto o kilo.
Carneiro de 720 a 800 reta idem.
Sainos de 540 a 640 ris dem.
Farinha do 980 a 400 reis a euia.
Mllho de 240 e 32u ris idem
Fetjio de 800 a 14100 ris idem.
2124140
1:6394880
1:8624020
Hatadonro Publico
p
Aa entrada
6.826
at adata da hoto
lams'iM
va-terree de Canard
ytoaua deS. Fraoeisoo
Vto resiea de Laoeiro .
O fMaoa pagoe ae agneanor, por 15 kilos, se
saguiate*:
assosiapio Cosiaisraialiyrisoto, foram eo
Safra nova
ivado porgado.
bato. .
Branco la
Braneo &
Branco 8*
Piato:
1* quahdade.
2*
Hasaavado
24000a 24400
14-00 a 14800
14300 14400
14100 n MISO
24600
24*00
24000
14800
14800
24400
24800
24400
14840
A exporUoio, frita p-la alfaadega oeste
ateo Ata 8, sabio a 6180.840 hilos, sonde 4115.049
para o exterior e 1.066.791 para o interior.
Aa eatrad.a nSeetasdae at a i
beni n 98069 saeoos, sendo por:
data de boj* so-
Ido 8. Praooiseo
Vis-fre de Caxangi .
M.0S9
9 na motsmbio oa 1888
Para o sasarssr
No vapor ingle Meath, carregaram :
Para Liverpool, P. Carneiro & C. 1,510
oom 118,250 kilos de assuoar maaoavado; F. Ca
eioAFdha 8,000 saceos oom 226,000 kilos de
maaoavado ; J. S. Loro ce Filbo 894
oom 29,660 kilos de estucar asascavado ;
M. J. d. Boeha 113 saceos oom 8,475 kilos de
assucar maaeavado.
No patacho dinamarqus DoroUiea, earre-
gou :
Para Montevideo, C Maasihlaa da Sirva 700
barrieaa oom 77,800 kilo de assucar braneo.
Ha bees* noraiauanm Oosaa, earregerem :
Para New-York, rf Forater & C. 2,600 saceos
oom 187,600 kilos de assucar aaaseavado.
Na harn norneguense A. Smith, carrega
ram :
Para Estados Unido, F. Cselo A Filbo 289
17,996 kilos de sesocar maaeavado.
No vapor alsenlo Uruguay, carregaram :
Para Hasborgo, Boreteimeu A C. 160 fardos
27,778 kilo de algodio.
No vapor ingles Neoa, carregou :
Para Montevideo, L. A. da Costa 500 shaeaxia.
rara e sassnor
Na barea noroegoeose Ceret, carregaram:
Para Urogaay.oa, Amorim Irmies A C. 820
barrieaa coas 86.869 1|2 kilos de assuoar branco e
26 ditas cosa 8,226 ditos de dito masca vado.
Na borea portogaeaa Sultana, carregaram :
Para Caer*, P. Carneiro C. 40 saceos oom
farinha de mandioca.
No hiatr nacional Gert'iaiy, carregaram :
Para Natal, P. lveoC 60volamoseom8,080
kilos de sesocar refin.eo ; Oliveira mt C. 7 barri-
cas eom 620 kilos de assaear rfinado.
Na hareaoa Natinka, carregaram :
Para Maaaaoguape, P. Arras C. 6 barricas
coa, 390 kilo de manear refinado.
abatidas no kUtadouro da Cabanga 101
aea para a eoasosas do dia da boje.
Hondo: 76 rosea pertenoentes a Oliveira Castre
& C, e 2 a diversos.
Vaaores) entrar
mz db Novsioao
Sal........... Tagus............ hoto
Norte......... Espirito Santo..... 14
Hamburgo..... Argentina......... 14
Bal.......... remambueo....... 17
Europa....... ViUe it-San-Ntooiai 17
Enrona....... John Eider........ 18
Bul........... fsneaef........... 82
Nortvl. nejoste* MmOTWMmO *.
Europa....... 2amer............
Enropa....... ETbe..............
Europa...... ViUe de Pemambuoo.
Bal.......... Poro.............
Norte......... AlUmom..........
98
24
26
96
27
29
Vapare A Msnlr
hxi ni Novsmao
Eurona..... Taotu............ 11
CearaesM.. Jaeuhype..........19
Fernando ... Jaguaribe.........12
Bul........ Bipiro Santo.....14
Santoseesc. Argentina..........16
Norte....... ParamaosM....... 18
Baatooe ase.
Montevideo..
Sol........
Norte......
Baeaos Ayree
Basaos Ayres
etontoaeesc.
NOrt*Ba
Bul.........
ViUe-de-San Nioolas 18
John Eider........18
IformaMo.........28
JfVtmttmX AtU
Turnar............24
Sos..............26
VilU de Fernambuoo 27
Para............. 28 4
Aisisapa..........80 i
2 b
6h
12 h
6h
5 b
S
11 h.
6h
4h
2 b.
II
3 b.
6h.
4 b
lav lea A eatrmr
Banda sera!
Oo Ato 2 a 9
dem dolO
paMi
ama na aovaasao
Alfmnatga
854:6564889
86:7284746
Amelia........... Rio Grande do Sol
Dora............ Liverpool.
Bogeaie....*... Terra Nova-
Emilio ............ Terra Nova.
F.H.Lolling...... BiodeJoneiro
TbtodegnLoaard... OardiC
Mavli
Navio* entrado* no dia 10
Soutbampton a osala 16 dia, vapor
Nevo, de 1,766 toaeladas, coaamanaante

mimatoal;
Oo oto 9a 9
dem da 10
6O:O00<864
6:868.086
390:8794086
66:6681940
Borne totai 446:9384026
Segunda eoeolo da Alrendege, 14 de Novembro
O tbeeuoreiro Floreneio
O anoto de aaaaio Geera B s
Hieks, equpagem 108. carga varios gneros ;
a Amorim rsenos & C.
Camosaim e escsls 7 dia, vapor braiUairo 8.
Franatoo, de 882 toneladas, eommandante Joa-
quim da Silva Pereira, eqnipagem 30' carga
varios gneros; a Compaahia Pernambacana.
Liverpool e escala20 dias, vapor ingles Mer-
ekant, de 896 toneladas, eommandante J. D.
Platt, eqaipsgem 97, carga vario genero; a
Jobastoa Pater C.
Hamburgo47 diss, logar noruegueoM SaiatJo-
teph, de 386 toneladas, capitio N. M. Christoa-
seo, (qoipagem 10, carga oarvio de pedra; a
Livramrnto de C,
Cardiff69 dias, lugar norneguense Theit Luna
gmard, de 461 tonelada, capitio J. M. Beinert-
sra, eqaipagem 10, carga carvio ie podra; a
Wilaon Sons A C.
Navio* iahido* no memo dia
Buenos-Ayres e escalaVapor ingles Neoa. eom-
mandante Q. M. Hick-, carga varios gneros.
Rio da JaneiroCeaiwneira ingleaa Swaloie, coco-
mandante capitio de fragata R J. Portesceo,
sarga munioSes de guerra.
Bio Grande do NorteBarca norueguense Orim,
capitio O. Johauoe^sen, em lasir.
SavanaabBarea inglesa Alexaner Ecil, oapi
to John O. Iigorm, em lastro.
BarbadosBarea aoruegoenae f^attoatto, cap)
lio 8. Jabeasen, a lastro,
Pl
MCANO
Tvograxiuaaa, da 13a corrida
QUE SE EFFEGTAP
Domingo 11 de Novembro
es
Idadea
Pellee
Kntareitde-
iSM
cor *m TenUsmemta
Proprletarlon
!.
SlmcAe Pcimeira turma850 -nctroaAmmaea da provincia que ainda nio tenhaa ganbo. Premios t 2004 eo !
504 ao 2.s e o 8* livra a entrada '
sf a tapan ....
Guerreiro ...
igante......*
1
2
3
4
5 Lacifer
6 Caim
Otooau
8 Foguete
Relmpago ...
Pedrea ......
A laaio-cachito.
Castsnho......
Baio..........
Bodado .......
Busso pedrea ..
Butao........
Castanbo......
Rasao-pedres ..
Pernambaco

64 kilos.
64 t
56
54
54
64 .
54
54
66 .
Asal, encarnado*o preto....
Grenat ondeado..........
& mi o rosa .............
Prets e greaat.............
Braneo, preto e encarnado..
Xadrs...................
Grenat rndeado........*.
A aul e encarnado.....
Braoco ...................
Alvaro Baylon A Q.
A. M.
L. A.
L. P.
U. A.
A. F. C.
T. A. M. F.
Gondelsris Pyrotecbnic
H. G. L. G.
2.* Pareo.Etcelre.1800 metros.Egass estrangeiras. Premios : 3064 ao 1* e 8O4 ao 2*
Cinirs...
Venus ...
Africana.
anuos. lAlasio claro...
a ICastaabo......
IZsina.........
Inglaterra........60 kilos.
franca.........50
Rio da Prata....[54 a
franco, preto o encarnado..
Asul eouro...............
Braneo e preto............
P. J.
Coadelaria Internacional.
Cudelana Riaebaello.
8. Peres menlrenn..1400 metros.Animaes da provincia. Premio : 3004 ao 1.*, 754 ao 2* o o 3a livra a entrada
Florete...
Beberibe
Oaedor ..
r.....
Aromary
. .*
anaos.
CaaUobo......
Basao.........
Baio..........
Rasso pedrs..
Alasio........
Peraumbaco..... 52 kilos.
4
m 54
m 52 >
52
Encarnado e branco.....
Jreto, encarnado e ocro.,
Gnearnr. Rosa e branco ..........
Roaa, grenat e branco ..,
C. D, M.
Coadelaria Beberibe.
Oonlelaria Persevernos.
J. B.
N. D.
A* Pareo.Cesapenascio-1450 metros. Animaes nscionaes at meio ssngue que ainda nio tenham gsnno este auno n'este distan-
cia. Premios : 4004 ao 1 e 100* ao 2*
liCorcovado.....
2 Favorita......
3 Roy Blas....
8 sanos.
5
6 a
Caetanho......
Zaina.........
AJasio.......
Rio de Janeiro
8. Paulo.
50 kils.
52
54 1
Encarnado e preto.
O aro e branco.....
Rosa o preto......
Coadelaria Paytaudi.
Djalma Moreira.
Arthor Silva.
5.* PareoPreda Pernsmbaeaao-ltOO metros.Animaos de qaalqner pas.
entrada
Premios : 6004 ao 1*. 1254 ao 2 e o 3 livra a

Venus......
Mastn.....
Africana ...
CastglionL.
annos.
Castanbo.
Zaina'...
Franca.........148 kilei.
64
Bio da Prata.
Franca ......
50
54
Asul eouro..............
Encarnado e branco......
Bianoo e preto.............
Asul, branco e ensarnado ..
Coadelaria Internacional.
Coadelaria Pernambacana.
i'.ondelsria Riaebaello.
Coadelaria Craasiro.
6* Parea. Issprenaa FersManbmea.au
1000
metros. Animaos da
.livra a entrada
provincia. Premios : 2504 ao 1-, 604 ao 2*e o 3*
n
2
8
4
6
6
7
8
8s
Matapan......
Fordta.......
Noruega......
Peryl-.......
Foguete .
Aromary .
Oberon ..
4
4
4
6
6
4.
i
4
annos.
r'edre.......
Castanbo......
Zaino.........
Rasso........
Alasio........
Castanbo......
Alasio........
Baio. .........
Pernambaco.
54 kilos.
66
56 <
58
60 <
64 <
64 c
64
Asol, encamado e preto
Encarnado e branco ....
Asal e braooo.........
B'-sn, cem facha aaul...
Encarnado e branco.....
Asul O encarna to ......
Rosa, grenat e braneo ..
Roa e braneo.........
Alvaro Baylon & C.
0. O. M.
Coadelaria 8 de Deaembro.
F. F.
i. Ferreira.
Coadelaria Pyroteehntoa.
N. D.
J. Biqueira Basto.

7.o Preo Progreaae 1400 metros.Animaes nacime at meio sangue. Premios : 4004 ao I", 1004 ao 2*
Ipojaca.......I 4
Maestro......I 4
Boy Blas.....I 6
I Alasio.......
Tordilno.....
Alasio... ....
S.Paulo.........
52 kils.
52
64
Oure o braneo.............
Encarnado e braneo........
Rosa e preto..............
Djalma Moreira.
8 I. M.
Artbor Silva.
Pareo.Coasolsrs- Segau to turma.850 metros.Animaes ds provincia qae ainda nio tenham ganho.
504 ao 2.* e o 3.* livra a entrada.
Premio : 2004 *> 1.a,
Aquidaban ..
Duvido.....
A Nautilos ... .
Naaateth....
5 Macelo....
Ksbellai...,
Vledosa_____
General.....
auno.
Cardio ..
Caatanbo
Busso........
Bodado........
Cachito.......
Cestanho......
Rasilho.......
Pernambaco.
56 kilos. Asal e branco.............
4 Amarello e braneo..........
56 Ouro furta cores............
62 Rosne preto....... ......
56 Braneo e preto.............
64 Resa e preto...............
M < Asul O encarnado...........
64 Roaa e branco.............
Soasa Predique.
M. H N.
V. Pinto.
C. I. de Mello.
Artbnr Silva.
Coadelaria Biachoello.
A-A.
J. B.
\,
(') Montado por amador.
OBSERVAQOES
O nnmnea inscripto para o primeiro pareo devem aohar-se no enailhamento 4 10 hora d manbS.
Oa animae inscripto parn o outroa pareo devem uobur-se no enailbamento orna hora ante da determinada
pareo que tem de correr.
Oa fbrfaita aeriorecebidoe at sabbado 10 do correte na 3 hora da tarde em que sera encerrado o es
podiente da eeoretonn psrn eata corrida.
HORARIO
<
para
Encerramento da venda de ponlea
1. pareo. llh.60'
2. 12.30.
3. c 1.10.
4.* e 1 50. .
bS 2.30.
6. e 3.10.
7.* 3.60.
8. s 4-30.
Corridas
12
12.40
1.20
2.
2.40
3.20
4.
4.40
Reoife, 7 de Novembro de 1888.
O SECRETARIO,
Francisco de Souza Reis.
S R. G.
Sociedad recreativa conier-
eial
Soiree trimestral em 24 de Novembro
BemaiAo f*amlltn,r
O senhoros socios podem deixar sus notas pa-
ra convites nesta secretaria. Ingressos em poder
do 8r. thesonreiro. Previne-se que nio scadaut
tem sggregados.
Secretoria da aooiedade Recreativa Coauacrcial,
9 de Novembro de 1888.O 1- secretario,
Antojo Guimaries
Mente Po Portoguez
Em virtude do que foi deliberado em sessio
dente directora, convido aos senbores soeioa que
ae aeham atrasado em mas mensslidades a sabs-
faserem o seos debito, afim de poderem tomar
parte na discueslo e manifestar llvremente a sus
opiniio a respeito de um aasompto de grande im-
portancia social, enjas bases este directora tem
qae sibmetter 4 delibeneio de prozima assembla
geral, ene aeri convocada alo s para este fim,
como tamben para tratar do qae preoeitoa o 26
do art 45 do estatutos.
Secretaria do Monte Pi Portogaes, 7 de No-
bro de 1888.O 1- secretorio,
Prederion Costa.
Tbesonrara de Fazenda
Concurso de 1. entrete
Em virtude de detorminacio do Illm. Sr. ins-
Sictor o em oamprimeato da ordem do Tbeso uro
acional n. tul da 9 do corrate, fac^ publico qae
no dia 20 do prximo mes de Novembro teri lu-
gar nesta Thesonraria concurso para provimooto
de empregoa de primeira entranoia as reparticoefj
de faaenda, versando os respectivos exames sobre
aa materias exigidas pelo art 9. do decreto n.
4168 de 6 de Abril de 1868, iato oonbecimento
perfeito da grsmmatica e lingos nacional, o ari-
tbmetica at a theoria das proporaSes inchsiva-
mente.
Os candidatos deverio requerer previamente ao
referido Sr. inspector a sua inscripcio, instruindo
a petioio eom oertidio de baptismo, provando te*
pelo menos a idade de 18 annos completos, e altes-
tado de boa conducta ; podando igualmente apre-
se atar quaesquer outroa documentos qus favore-
cen) anas preteoooes.
Thesoararia de Fasenda de Pernambaco, 20 do;
ata bro de 1888.O secretario,
Dr. Antonio Jos de SantAuns.
Centrara
DE
9, Ckrlaplas e M. Cerlaplssll
vento Me Catrsae de Bectfe
De ordem do salo provedor, convido aos ir-
mios deste contraria para oompareesrem em noaso
consistorio domingo 11 do oorrente, is 9 horas da
aaahi, afim de sisistirem a mitsa votiva do Es-
pirito Ssnto, e tomarena parte na eleioio qae se
tem de proceder, como determina o art 8/ do
ompromisso.
Recife, 8 de Novembro de 1888.
O secretario,
Antonio Vieir.
S. M. T. M.
CommaDioo nos senbores soetos, que no domin-
go 11 do corrate hovera sessia ordinaria is U
oras da saanki.
Bde da sootodade Musioal Tress de Maio, na
Graoa, 9 de Novembro de 1888.
Manoel dos Santos C. de Barros,
! Secretorio.
GBifml m Trata Urbanos ti
OllaeBeM)
HIPPODROMO DO CAMPO GRANDE
Alm dos trena da tabell especial pera os diss
de corridas qae se echa impresss e distribuid ha-
veri mais um trem ordinario de 0 inda a|Beberibe
at o Hippodromo as 11 1/4 da manhS e outro de
Hippodromo a Olinda as 6 1/4 da "tarde.
Escriptorio do Gerenta 10 de Novembro de
1888.
A. Pereira Simttt.


I

Frogramma da 4/ corrida
QUE SE KEALZAKA:
Domingo, II de Novembro de 1888
Commendador Mioeel da Silva Maia.
Jola Raposo do Soasa.
Tenante Leobaldo Angosto do Moraei
Dr. Lanrindo da Monea Pinheiro.
Aogosto P. de M. da h. Pimental.
Pbilemon Reatier.
Juina de ehegada
Juize de partida
Juina* ie roa
Julio Airea da Aranio.
Antero de Vtsconoellos.
Simlo Sobral.
Amador lina. ,
Juize da arektbancada
Dr. Jalo do Ovelrt.
Dr. Joaqaim Cerqaeira Le i te.
Dr. Jos Antonio da Almoida Canoa.
Capitlo Maroolino Travateo.
Dr. Eetovlo Caveloeote da Albaqnerque.
Antonio d* Modeiroa Carneiro.
Eugenio Ferreira Ctelo.
Juiz da petagem a entilhametito
Dr. Ayree de Albnqnerqne Qama.
Haaea
relio*
Mai-rallela-
petos c*r ** -enttaaemtaa
prtetarlM
_ Pefa<^EaeaJa-^ mstna-Aoiimem d pwvisau qn ^^ Pnain: 300* ao 1% 60# aoa ao8
raatitaJoto da entrada
Qoebra-kilo....
lab...........
3 Qoacbo.......
i Maoaro......
6 Goetoao.......
Becario.......
Top.........
8 Tenor.........
9 Jegutrio......
10 Bridedor......
11 IociUtoi
18
18
16
Maieambbm....
_ Templar......
14 Meteoro.......
Bnaren. ......
4 annos
6 t
6
6 <
4
5
5
4
5
4
4
6
4 c
7
4
Rotuno foveiro.
Boato .m.....
Beato.........
Boeilfao.......
Eotilbo.......
Bodado......
Padrea...
Baio..........
Boato.......
Bodado .......
Roteo........
Boato........
Pemaaboco.


.168 kiloa.
56
56
65
58
55
56
58
56
68
58
56 <
68
55
58 <
a a a i t a i
Encarnado a branea.......
Branco. atol a Manado ..
Amarello e encarnado......
Enctrnado e amarello......
Braoco a atol ...
Qrenat..........
Encarnado, eaul a
Amarello..................
Bota a branco... .........
Encarnado................
Encarnado a braaco........
Encarnado a amarello.......
Rota
Atul, braneo e encarnado ...
Atol e braneo.............
Coadelaria Cepibaribe.
Henriqot Qibeoo.
Antonio L. Atevedo.
A. 8.
M.O.M.
ACM.
D. B. 8. P.
Franela P. Cardoao.
Coodelaria ItabeL
Antonio Pontea Mariano.
Condolera 1* deJnnbo
Antonio dot Santos.
Jota M.
H. H.M.H.
G. O
> Pareo- !><>al
llCaitiglioni.... I
9[Onc..........
3|Dooro.........
Jo Ca-apo craa*e-l0O metroi-Animaei de qnelqnr paia. Premiot: 400* ao 1, 1004 ao 2 e ao
3* rettituieeo da entrada
4 aonor
4
6
Zaina.........iFraaea..........
Alatio.......IBio de Janeiro...
59 kilot.l Atal, braneo e encarnado.... ICoodelaria Cromiro.
59 \eearlate e orno............Coneelana Allianca.
54 |4aol.....................IFp-
8tpereo-rrTa-ia00iBe*roa^A^maeadaBvMa. Prenaiet: 8604 ao i-, 60* ao e ao 8 reatitaicAo da entrade
1 Galeote.......
2 Cadena .......
3Zottby......
4 TaUeman.. .*
6 Baldo.......
4 Inga tetra....
3 (Joodmorniog.
4 annot.
-6
6
6
4
8 <
4
Pedrea........
Rodado........
Almalo cachito
Bale ...
Bodado
Per nana ba oo.
51 kilot.
54
54
68
61
54
58
Encarnado, preto a _
Braneo, aanle encarnado. ..
Aaol......................
Aaol e eaoardo...........
Qrenat.................'
Qrenat e aanl..............
Aaal e grana*.............
Alvaro Beyloa A C-
Henriqaa Gibeoa.'
J.E. Carraiho Monra.
B. D. C P.
A. Baratante
Candelaria Balea.
Condelaria Intetrrldade.
4 Pareo_-*-100Oaetroa-Aaneeenaeta_ees> a Pnain: 38W
^t, 75* ao 2 e ao 3 rettitoicJo da entrada
Rotilbo........I Rio Grande do Sol
Tordilbo......18 Pealo........
<\r*n-1-'......|Rio de Janeiro ..
Oaetaabo......'Rio de Janeiro..
58 kilot.
60
55 c
55 i
Etearlate e aaro...........
atona ante..............
Aaal a braneo.
Condelaria Alllanoa.
Catiaro Feroandea.
A.M.
1600
Bateo
Aaal.....................8. P.
da prerincU. Preamiea :*0*eol,0#eoeao8 re.titojeeo da entrada
Baio...
Bodado..
1300
Encarnado ..
Qrenat roo
Qrenat e aaal..............
Encarnado e branco.........
8. P.
Condelaria Capoaga.
Condelaria Bolea.
A. P. A. SUve.
ate aeio tangoe Premios: 860* ao 1, 804 no 8 e nofrmti.
toicao da entrada
8 Pareo*. rerelra
micao oa couwn
liMeneern.....I 8 nanee. iTordilho.......|8. Panto.......148 kilot. JBota e pnte...............JOaaaain A. _
-Dren........ 6 Alaato........Bto de Janeiw... 64 ^ -JV," "VV.........londaariaPe-ando.
3|ureondo.....| 8 |Caetanao......I a |48 iBenrnado e preto.........F*woeara rayen-
7- Pena-Btainrtanata-lOOO nwtroe-Aaiaaee. da ptovin*. Pro-Jo. : 8004 ao 1-, 60* ao 2 ao 8- nrttoJon n ntrada
1 Daban........
8 Zattby........
3 Pegato.........
4 BepaaUeno...
6 Almirante.....
6 Qood-morniag..
7 Torneador.....
5 annot. Cartiio.
Boato.
4
6 Baio.
4
4
8
Petnamboco.....55 kilot.
56
68
65
58
88
55
Braneo, aaol e
Aaal.........
Qrenat, ron O
Braneo e aaal............
Encarnada e Beato.........
Encarnado e braneo........
na
Henrique CHbeon.
J. E. de Carmino Honra.
Candelaria Capaaga.
M. G. M.
Condelaria Paytaad.
Predatoria Integridad*.
Artber Salva.___________
(*) Montado por amador.
Observantes
O. animan ioaoripte. para o 1.- pareo don .abarre no -^-J^VC aaiTdi*
O. animen iaaoriptoa pa oa ootroa parooadonm aobar ao ao oaadbaataato 1
determinada
laca apreaenur ai napeetivaa oademotaa na ooeaailo da petagem
^ Oafortaa nrlo reoebidoaim forma do artigo 62 do (Bodigo de Comdaa.
A direcioria roaolreu vender poulet para o animal qae ehegar am ngoado lagar noa pareoi oa mam ao quatm
oatalloe.ta qnaea nrlo vendidn, apregoadaa o pegaa em lagaa differootn. ^
HORARIO
Enearramanto do pende Corrido
l.o pareo.11 horas e 50 na.
*.
3.
5.
6.
7.*
c

c
e
c
12
1
l
2
S
3
a
t
c
c
i

o80
e 10 mi.
e50 di.
a 30 ma.
a 10 roa.
e60 ma.
12 a 40 ma.
lo 20
2 nona
fe 40 mi.
a 30
4 boraa
8BCBBTABI0,
Jos Eustaquio Ferreira Jacobina.
60 DOtai
i SO oantimetraa da largar,
metras a 2 centmetros de fundo, avallada
em 1:500(5, pertenecnte a Manoel dos San-
tos Barros.
Afogadoa
Oaa tarrea ao logar Ipotioga n. 174,
oam 2 janellas da frente, 1 porta 1 ja-
nella ao oiUo, 4 metros e 90 oontimetrn
de frente, 10 metros de fondo, 2 aal.a, 2
qoartos, cosinba fora, quintal em aberto,
avallada em 100j.
Outra no mesmo lagar n. 176, com por-
ta e janella de frente, 2 salas, 1 qu&rto, ea-
sinba fon, quintal em aberto, 4 metros e
60 centmetros de frento e 10 metros de
fondo, avaliaia em 100#, pertennnte a
Antonio Francisco dos Preisret.
Castng
Casa e rancho no logar dsa Barre ras,
oom 2 porUt e 2 janeUas de frente, 1 no
oie, 2 salas, 3 qosrtoa, oosiobafbra, lia
80 centmetros de frente, 11 e 60 centme-
tros de fondo, avaliada em 250(J, porten
cente a B.roab Lins Caldas.
OC1BDADE
Monte Pi Popo lar Per
nambacano
32.t annivettario
A iociedade Monte Pi Popular Pernambacano
tendo de celebrar ni dia 11 dj oorrente otea a fal-
ta oonuneaorativa do 32.* aanivenerio de toa
creaoSo, oa tde teeia] praea do Parejeo n. 26,
tapera qae ai digna* atioeacSe*, qae fortn con
vidadaa, cempireoam aqaeue acto, qae sen re-
galado pelo legante
Pragranaama
As 10 horas da aaak4 do dia 11 do crrante
sen celebrada na igreje do Par. im oeaa ansea
em lonverda 8.8. TRINDADE, PADBOEIRA DA
SOCIEDAD*.
As 11 heraa entrara a teaio msgoa, no atlao
da bonra da meeaia loeiedadc, e aa 7 boraa da
aanta cantar-ae-ha ama ladaiaha emboara do
timo Padroeiro, fiundo eat ezpoiicao oa taloei
da metma toeiedade at ai 10 boraa da nonte,
pan ai pstsoas qae os qiiserem visittr.
Convida te a todos os tocioi efectivos, bene
maiilts e honorarioa para ooatpsreeereaa a nona
Secretaria da Sociedade Monte Pi Popular
Pernambacano, 8 de Novembro de 1888.
O 1* secretario,
Henriqaa de Almeida.
i* ecao.-B
ara ele i aa
tu leeraUrit te fts publico a qc
reatar peen qw n aekaas aotta repartilo,
da eneas artregaet en inttrtttaitoa, dtpoii da
p goi ot devidoe direitos, ai nrtn patentai das
offiaian da goarda naeiooal abaiio daeJerados,
nomesdes pata ot postoi tegniatet:
Praneico Jotqeim Cavalcante Galvio, eom-
mandioie operior da eomaret de Igosriit.
Praociaoo Cukle Teixetra do Aojo e 8ilva,
tesrate coronel comauadaot di 67 baialhJj 4a
infantera da mesas comarca.
Matbiai Francisco Javme Olvao, mejor aja-
danto de ordtns, secretario geral do ecmmando
Boperior dam-'ssa cossarn.
CapiUo Joo Gomia de Queiros Monteiro, coa
mandante superior da e-marc da Vict jria.
Severino Bodrigaet Lint de Albuqoerqup, te-
ncnte ooronel comaandante do 64 bttabSo de
infantaria da omarea di Aguas Bellas.
Jote Praaoiteo Pinbeiro Ramea, teuente ooronel
commandanta do 8.* corpo de cavallana da eomar-
ca de Pao d'Alho.
Luit Antonio Cordeiro, major eoaaandante do
5.*e>quadi2o de nvtllria da comarca de Boa
Contelho.
Mtnoel Joaquim Silveira,
Secretario interina.
8. K. J.
octedade ttecreatlva Javrniude
Serio bimestral a 8 de Deieabro
Na secretaria detta aoeiedade reeebea te, desde
j, notas de convites para eate aaro.
O aenboret tocios devem aatitiaaer a mennli
dada de Deaeabro para poderem ter iegreaao.
Oa aggregadi a nao ato admittidM.
Secretaria da aoeiedade Recr.utiva Juveatnde,
10 de Noveatbro de 1888.O 1- aeoretario,
A Monteiro.
Companhia do Bebwbe
Abaateciaento d'agoa.
Coaannica-ae ao publico qae vei te enehex d'a
Sa, eom alta preoiiu, oa eeeanassentot do bairro
Reeife. por eettee, pato qae aereo transforme
dn ai antigs pennes para o novo iitttms, is-
tia ooao se far novas conceseoei. Convem que
os iateretaadoi venbaa ao eteriptorio deita eom-
panhia para receberem o novo rrgulamento e ob-
terea ot esclarecimeotoi de qae ptadaaraa.
Becife, 5 de Aovembro de 1888.
Ctcihaoo Meaede,
Director gerente.
101
o qae no da 12 de eentats
aa de profetaare da A aa-
HA PWm* &M|0' P faanBrlnait
Pagadora do Tlaaooro Provincial da Pernaav
buco, ea 10 de Novembro de 1888.
O eaerivao,
Bilvmo Antate Meaiitaas.
Grenlo (atholeoo
Reeife
Este aoeiedade nauta no domingo 11 do eos*
nata, ai 7 horas da noite, em mu sede, 4 na da
Aurora a 87, a teroaira conferencia, eeeapaads
e tribuna o Dr. Manoel Qoaes de Mattos, qw a
isto obteqaiosamente se pretton.
Come de eoetoma, a eotrada ser frsnqoeada a
todos n nvslleim qae quiaerem honrar esta so-
ciedade : e a estn ella desde J antecipa teas
tgrsdsamaatn.____________________
Companhia
DB
HPP0DE0M0
DO ______
CAMPO GRANDE
Frotu. b ioscnpcao
Fiaoao ii iociioj de Pnim
82o envidados os senheres anintatn a vinal
roa do Coaaercio n. 6, 1- and-.r, ao prenda
0 dial, trocar anea aeooet de valor de l:0OO#
eeda ante, petas do novo padrio, na coofonnida-
de do 11 do art. 6 dot ettatatoo.
Reeife, 8 de Outubro de 1888.
Jote Joto de Amorim,
^________ Seeretario.
Companhia
Ri(io i tecidos^dc Pcraambwo
^Por delibersoio da directoria. rio ueetldedw
oa sennoree tecionitaa da non emiasie, a eatra-
rem no preso de 80 din, con qninae por anta dn
quantiat qae nbacreverem, aereado ter entre-
no Banco Internacional do BraeU, na da
eroio n. 40- Reeife, 15 de Outubro de 1888.
O seeretario, Joe dolo da Amorim.
MARTIMOS
co
AlV-D-s rNA-UAUCAFIA
DB
"Vml- *W^ _"
BncrioSo-lorres Bandetra
Ho dia 16 do oorreoU, daptas da aa-
en a, irlo praca. por nda. J"'
din abanto dad.radoa, pooborsdn pela
faaends provinoitl.
Recite
Can terna, ao beeoo do Paaoaoal n.
1, cota 9 metm a 20centimetrn de oom
^ento, 6 metros a 20 oentimetroa de
lira, 2 portea da frente, 2 ditas e 2 ja
__ t _o oitlo, sotlo oom 1 sala e nm
avaliada am 800)1, perteooanU a
Cotestiao He-es Fonseca.
Gen mei'afua & roa dn Graararapn n.
de frente a 1 portan del
roe de larJ
loado,
iUi.
S. Joa
Can terrea 4 roa de Vidal de Negreros
... 172, oom 1 porta o 2 janellaa de fren-
te, 4 qoartoa, internos e 2 enteros, qain
tal, cosinhs, 19 metroe o 80 oentimetrn
de oomprimeuto, 6 metrn e 10 centime-
tros de largara, avaliada em 6O0-, parten
ocote a Antonio Jaooma de Aran jo.
Can terrea i roa Imperial n. 284. oom
g metros a 90 oentimetrn de vio, quator
e metioa e 50 oentimetrn de comprman-
te, 2 portas, om ado proprio da am
300A, pertenoente a Firmino Antonio Bo-
drigaes.
Can torna i ra Imperial n. 69, oa
1 porta e 2 j-nellas de fronte, 5 metros *
9 oentimetrn de largura, 12 metrn e 10
oentimetrn da nado, 2 nas. 2 qoartos,
lean n fundes para a via-ferrea, avaliada
am 700(91, pertennnte a Manoel Joaqaim
da Silva.
Can terna roa de Santa Ceeilia n.
3, oom 9 metroe e 10 centmetros de oom-
pnmento, 4 metroe de largara, 2 enlas,
2 qoartoa, eoainha esterna, quintal, ova-
lada em 6001, pertenoente a Antonio Pa-
rtir de Feria.
Boa-Vlata
Can mei'agoa A roa Seta da Setembro
a. 12, oom 2 portea o 2 janellaa de fren-
te, 10 metros a 14 centmetros de largara,
6 metrn a 60 oeatimetroa de fondo, 1 qoa-
dro todo atorada e portlo de madera, oom
25 metros e 45 oentimetrn de oompn-
mento, todo avaiiado em l:000j, partan-
cante a Tito Joe do Cuoto.
Can a olera rea do Viaooada de
Coynna, oom 2 granan telhairoe aobre
pilaree, 2 qoartn, 1 grande forao do oom-
Domingo, 18 de Novembro de 1888
1.* paree ENSAH) 800 metros. Aaionoa da proviBoia aoe anda
alo tenbam ganho premios, fbemios: Primeiro 2004000, segando 50*000, teroeiro
rntituiclo da entrada.
. paree HIPPODROMO DO CAMPO GRANDE-1.400 metros.
Animan de qaalqoar paia. premios : Primeiro 400*000, segando 100*000, tercero
juttaiolo da entrada. .
* varee COI1MERCIO 1.200 metrn- Animan da provino,
pannos: Primeiro 250*000, segando 60*000, teroeiro reatitoioio da entrada.
4.' Varee D LUIZ 850 metrn. Anmaes naoionaea de menos da
meta nngae, qae nlo njam da provnola. Promin : Primeiro 300*000, aegoodo
75*000, teroeiro restitaicAo de entrada. ______.
. paree Cramde premieTRILHOS URBANOS DE OLINDA.
1.600 metrn Aeiosan da provincia, pranos: Primeiro 600*000, segando
150*000, teroeiro 80*000 e qaarto restituiclo da entrada.
" paree DERBY CLUB 1.300 metros. Animan naoionan ate
mei nngae. pannos: Primeiro 350*000, aegoodo 80*000, teroeiro reatitoioio da
entrada. ...
V.* paree PRADO PERNAMBUCANO 1-000 metrn. Animan da
provincia, pannos: Primeiro 200*000, aegoodo 50*000, teroeiro rntitoiclo da
entrada. -
OBSERVAgOES
Nenhum pareo n reaaarl nm aenm interptn pelos mean, tres animan da
proprietarios differentos.
Para o primeiro pareo s serlo acaiUa aa qoioaa primeiraa nrepoetn abtrtat.
A inaoripgao eaeerra-ae-ba ao dia 14 da Novembro, aa 6 horas da tarde no
eaoriptorio do Hippodromo.
O oodigo de oorridaa prnonva o ssodo da inser pelo.
* O 8ECRETARIO,
Ferreira JmeaMma.____________
nm mnmm
avegaeie eeetelra per
PORTOS DO NORTE
Pmrahyba, Natal, Macdu, Moteor, faca'
ty, Qeard Acarahu a Camoarim
0 vapor Jacnhype
Commandanta Estoves
Segu ao dia 12 de
Novembro s 6 borai
tarda.
Beetbe carga ate e
ia
JhsssBMndaa, psisaeni e dinbern a frote
t (U 3 boraa da tai de do da da tbida.
ESCRIPTORIO
Ao cae 4a Cempankia Pemanbucna
a. 12
ce
A.UA rBBrtAJiBlXAMA
DI
aregafie Ceatelra per Vape
Pin Fund e Sopa
O yapor Jaguaribe
Commandanta Monteiro
Segu no dia 18 do
Novembro aa 12 bo-
raa da manha.
Recebe carga at e
Pnngt-Ji at U 1 L horas do dia da t-
bida.
ESORIPl'ORIO
oaee da Ca aspa ah a fersuaiMi
Projecto be m$tripta
Para a 14.a corrida
mm mm mu ma
lie itrsr. tor iw Muo 18 fi cormti
1.* parn cONSOi-vgXo 860 metros. Anmaes da provincia qae smda
nlo toaban ganbo premio. Premin: 260*000 ao primeiro, 60*000 ao ngoado a o
teroeiro liara a entnda.
2 o pareo l.DB jlho 1.300 metm. Animan da menn de meo nn-
gae. Premios : 300*000 ao primeiro, 75*000 ao ngoado e o teroeiro livra a
entrada. .
3. pareo ASMAglo 1.260 metros. Animan da provincia. Premios :
300*000 ao primeiro, 75*000 ao ngoado o o teroeiro livra a entrada.
4. pareo pbado P-RNAMBOCao 1.800 metrn. Animan de qaalqoer
paia. Premios : 600*000 ao primeiro, 150*000 ao negando e o toroeiro livra a
entrada.
w-GnaJc premio fllltl------------
6.0 pareo D_8T_S.ta 1 609 metrn. Amm-es da proviuoia. Premin:
350*000 ao primeiro. 80*000 ao segundo a o teroeiro livra a entrada-
7.* pno DBaorro db hovbmbro 1-000 metna. Animan nacionan at
meio nngae, nlo inscriptos n'nto oorrida. Premies : 350*000 ao primem, 80*000
ao segando e o teroeiro livra a entrada. --,., nnn(nnn
8.# pareobxtba 800 metrn. Egoea da provnola. Premin: 200*000
ao primeiro. 50*000 ao ngundo a o temeiro lira a entrada.
r >wowv 3 OBSERVAQOES
Nenham pareo n realiaar sem qn-* ae iosorevam tws animan de proprie
tarn differentn.
Pea o primeiro pareo l serlo aceitas as qoinae primeirs propostas ab-rtaa.
A inaonncle enoerrr-n ba na ncretaria do Prado s 6 boraa da t-rde do dia
Jpela
13 do oorrente
Rooife, 8 de Novembro da 1888.
Fraaelaee de msua Res,
O SEOKETARIO.
cHABfiuts mm
oaaspaoJiJa Fraaceza de Sa~ega-
fia a Tapar
Liaba regalar entre o Havre, Lisboa, Per-
aambooe, Babia Ro de Janeiro e Sea-
iTrapor rule fe San Nicols
Commandanta Henry
?J^^^
Espera n da Earopa no da
15 do Novembro
depoii da demora i
para
Babia, Rio de Janeiro e Saatoa
Boga-ae an 8rt. importadoraa de eerga patea
fapores detta linna, qoeiram apreaeatar n dentro
ie 6 din a notar do da descarga das alvarengaa
realqnar reoamacao oonoerneote a voloaes, que
porvatnra tenbam segoido pan n portot do ni
afim de es poderem dar teapo u providencias,
Expirado o referida praao a oompanbia nio M
aponaab'Iiaa por extravos.
Para carga, pattage-t, encoamendase dinbeire
a frete : trata-ie oem o
AGENTE
Ai{iste Ubille
9-RUA DO COMMERCIO-9
ceBBpaahla Braallelra de Sare-
gaeie Vapor
POBTOSDOSUL
Vapor Espirito-Santo
Commandanto o 1* tente Carlos Antonio
Comea
V esperado dot portot do norte
at o dia l de Novembro dapois
da daara indiipeneavel seguir
para n portot do sol.
Ifil.K
Recebe tamben carga para Bantoa, Santa Ca-
-harina, PeloUa, Porto-Alegre e Bio Oreada do
sal, frete mdico.
Ai eneommendaa t terSo reoebidaa aa agencia
at 1 hora da tarde do dia da tbida.
Pan carga, paatageas, eaooaaeedu e valores
rata-te na aaaea
Na ra do Bom Jetos n. 16, (aatiga Croa) pa-
rimento terree.
PORTOS DO NORTE
0 vapor Pemamboco
Commandanta
Francisoo de Al-
Antonio
meida
B'esperado dn portes
do ni at o dia 17 de
Noveabro, e aegnir
dapois da deaora in-
iipeoaavel, para oa
'portot do norte at
-aaaoa.
Aa enotamendsi alo receaidaa i
l hora de tarde do da da tbida.
Para carga, paatageoa, eaeoaaendaa e vatore
agenoia'at
rueento tarreo.
tora e Haraobao
a berta Stitama recebe aarga 4 treta, para ai
,-toi cima oicdot, deveodo ei-r viagea
^rod* coa* dii: a traUr e* oa con.jg
.oa Vaamaeo Bibairo Pinto Gunnariaa C, 4
roa do Brom n. 86.
BB-_-----BBB-_--BBl


O paquete Tugas
Commsndsnte P. Rowsell
fi esperad" de
al no ii 11 d*
Novembro e e-
depois da
satoeajila
Reducq&o de pauageni
Ida Ida evolu
A'Lisboa osases I 80
a* aVuthamptoo 1 ehuse. 38 43
. Camarotes reservados jara o* paasageiros dt
^^^ggjlgf**. o.
4morim Irmaos A C.
S..t-_RUA DO BOU JESP8-N. 3
fiBicSaS ^igaamiOBpanj
W*A1T8 0 MAGELLAN UJKE
Paquete John Eider
' Kpmdodi
Firsojraat odia
18 de Novembro,
" seguir! depois
ia demora do coa-
para Valparaso coaa escala por
Bahla, Rl e f analr o e Mate
video
Pata carga, pasaagens, encammendaa e dinhei-
niIon Sons
M. 14-RA
* i., Umlted
DOCOMMEBCIO-N.
0 paquete Finance
E' aperado das portoa de ral
44 o di a 22 de Novembro depoi
-da demora aooosseri aaguir
Ira o
, Para, Barbad**,
I hoaaa a a lew Yrk
Para carga. pa8gOBB,eo.c< laawodas jdiubeir
4 frete, tneta-as coa oa AGENTES
onvfAlip
gaptra-ae de Hew-Pert-Nevra
at o da 29 de Novembro o qna
seguir depow dn demora ne
caaari' pi-rf a J
Te> de lanelro e Santo
Para carga, fMiisaaaj saaniassrinrtss raet*
ai con oa
AGENTES
Henn Stroter 1C.
M 8 RA DO QOMMEROIO-H. t
i.* fftda?
LEIL0&
Leilo
He 6 saceos com crva doce
Segnada felra IB de cor rente
A'i.ll hora*
Na porta do armasen do Sr. Aunes defron-
te d'ATfwaj
POB INTERVE*faO DO AGENTE
Gusmo1
agento'iitlo' *~
Leilo
De 1 pono forte, eeoretanas, mesa, oomsaodas,
earteirae,; 1 balcis, aperadores, cadeiras, fiteiros,
1 guarda-vettidos, marque zd-s, marqueaas, balan-
r malas, macbioas, tesendas, grande sortiraento
miadas, jarro*, oandieiros, bebidas e outroa
artigoa.
Segunda feir i do crrante
A's 10 1/2 baraa
Ra Viteonde de Inhama n. 48
Agente Si h eir
Leilo
Doi
ta-
ginercs, armscSo e
tasas rosa aita i ra dos Prea a. 189
Terca felra IS do correte
A'a 101 [2 horas
O s gente Silveirs, devidamente autoriaado pelo
8r. alan cal Francisco de Paula, que retira-a para
tire da provincia, le vr4 a leillc oa generas, ar
Til*** a utenciiioa da reierida taverua, em am ou
mais lotea.
Garante se a chave.
De predios e terrenos
Tarca f4r>, 13 ta corrente
A'a 11 Wa
No armaeem da r*a Matgmx de Olinda
a. 48
IVcaea Vasa, trjeiaaagea sita 4 travesea >dk>
Corpa Saoto o. 5.
Sen quadro i roa doa Quararapee n. 87 e 89,
cota 6 meias agaaa, rendendo 60^000 mrniiei,
Da casa terrea sita 4 ra do Cont da Boa-
Vista n. 138, antigo Garcinia Novo.
Da casa terrea oo beeco daa Barrciras n. 17,
froguesie da B3a- Vista.
Da easa terrea 4 ra de S. Jorga o. 8, fretroeaia
do Recite.
Da dase casas sitas 4 rea de 8. Miguel na. 161
a 168, iregneaia de Alegados, rendendo a prineira
KtfOCO e a aegaada 12*000.
De un terreno aito 4 ra Padre Nobrega, sa-
tura A.'ecrim, cem 30 palmos de frente e fundos
ate i ra Marques do Herval tendo a mesma lar-
gara nos fardos.
De oro terreno 4 rus da Csdeia Nora, com 25
palmea de trae' 132 ditos d O agente Pasado, -ut.i >-.o /ara leilio daa
aaaa a terrenos atima menciooadea, podando oa
8ra* Msa/fMaTbsss ireaa aastioal-aa a pasa aaais
intMtym o-BwsBao gearte dsr4.
paseata* aa i
antta.
QUM1 PEtt, 4 DO COBM1
Mto 11 noraa
No rmaaflD da ra Am Marquea da
Por Bsaarveooto do agento
Gusmao
WTS
On-
leilo
De na alambique grande de cobre, forrado de
folba dupla, quaai aovo, apenas com uso de 3 me
sea, proprio para diatitoco de ateool, 8 taxas de
oobre em perfeHo eatado para refioaolo.
Qnarta felra 14 do corrente
A'a 11 horas
No ormoaem ma"Marquen de OUada a. 4
Por oeeaso do leilio de ferregeos o atrs
mercadorias.
POB INTERVEN^AO DO AGENTE
Gusmo
AVISOS DIVERSOS
Aloga-saa casa axa sot2o 4 roa Capitao Li-
ma n. 18, com excellente* eommodos para familia,
est toda liaipa e eaiada ; a untar na roa Masques
de Olinda n. 8, litbograpbia.
Alaga me osa* casa por tras sueaea na Torre
(No.a Descoaass), com 2 quartos, 2 salas, cosi-
naa (ora. boa asraa ; a tratar aa roa do Bio Da-
mero 18, tavtaoa.
Alaga se a easa terrea no largo da nutria
do Prco da Paaaaa eoofroate ao palacete do Dr.
Jos Msriaoao: atra'ar na ra da Imperatris. 76.
Alugp,-se aaaaa a 8#CXK) no beeco doa Cot>
S .-a, junto dadi. ^oafa'.'o : a tratar na na di
soBnstriaa. *5.
'- ..., ..,,
Alaga ee a easa os. o e 6 A tita 4 estrsda
da Torre, com -bastantoa coas edos : a tratar na
travesa do CsjgSO Santo a. 25.
Alaeja'sssna cesa terrea 4 ras df S. Francisco
a. 87 ; a trsaar do beeco das Carrahasn. 11.
Precisa se-de urna ama psra cosiobar oa
raa Sete de 8eteabro o. 6, ouir'ora beeco dos
Ferreiro.
da ota criado de 16 annoe de ida-
de conducta afienijada : a tra-
Affongo n. 14.
de, ruis ou
tar na ra
Precisa se Se urna cosinheira ; a tratar na
eetacio da Jsqueirs, onde ae dir quem Paga-
se bem.
* i .. ,, .
Precisa ae de usaa a a para ccainhar, lavar
e ergmmar, rara om bomem c ; a tratar na roa
r!e Aortas n. 76.
- Presa -e 4 me*eo8is>Ira f narmj
Sebo n. 16.
- C arara fekusna easa terrea coaa- oaaouiMi
para urna saii|k,S stfogadoa : quejan Oves
amaaaoraria, toena -ao beca ds#Q*bs
3 DO.
W CBIADO Precisa se daiam :>mo^*argo 8a
Penba n. 83, kotel.
nuocie
numero
04. HCBT1CULT URA. Sementea de flores e
legumee : na pbaarsaacia americana de A. M. Ve-
MfcC, x
Crro
i ras.
de A.m)
ras&a-ajaaaa: garrafa groada 12*. B
data peqoarja t* Betalho U e 1*W0.
)PATHIAAlcoel desinfectado,
gl.bulos, tintnraa, frascos, tabeo estudias.
Pbarsasjsalsx americana. H.
__________. m yhftexmA C.__________
Jar PERPOMABIAElixir dentifricio ante-
septico osntra aerie a o sao balito o amolase-
iensato '4ia>yOaUns.
Pbsrmaala Americana, A M.
Veras 4 C.
- ________i__________i___________________i____________________________________i____________________L
arratam aatsa para Kllxlr Cabe-
ra de Negro
C-mpra-se qaslqaer quantidade, 4 ra Bom
Jess n. W (afiblga da Croa)
Aviso
______ DOBN5A8
^^M -no-
l, EST0M480
B
mmm igado.
PURAMENTE TEGBTAES
sao o melhor Purgante e o Remedio
aiai* efBcaz contra os ditos males.
lo i Digestio
PURIFICAM A BILIS
e curam radicalmente
A DISPEPSIA.
Nao se engaen)
Estando annuneiado para o dia 16 do corrente
mes a venda da asa n. 12 sita 4 roa Sete de So-
tembro, por execaoSo da Pateada, e como a easa
o. i 1 tm aa dimeoiSes igua s como ae verilea
do alludido annoncio, e para vitar duvitfas de-
claro que a casa sob n. ll aita a mesma ra, me
pertence e nada deve 4 Bascada, como se T dos
preprios autos de excuclo. Becife, 10 de No-
vembro de 1888.
Figneiredo & Iranio.
Prado Proambucano
Nada tenho com urna pnblieaeio que sabio bon-
tem neste Diario, sob a assignatnra de Bilemtrm.
NSo conhf co o avallo Artmery, mesmo porqna
a primeira vea qna o vi fai no ale jingo altiaaa, no
Cempo frande.
N4o aei onde naseeu, aem de quem fimo. Pi r-
dem sen tempo, procurem outros, qae ecosigo nio
se rranjam.
Antonio Freitaa de Aseveda
4' venda
Contractos oa papis para a r renda meo tos, com
oa claros precisos, documentes indispsnsaveis a
ambas as partes.
Caixas d tintas para desenbj, aeoim para
aqua relias orno para oleo.
Toda a sorte ds papaiaria e livros em brsnco
de todos os temaobo* e ijasidadeg : na roa Mar-
qn-t de Oliada a. 88,-aatigo eatabtlacimento Car-
doao Ayrea.________^^___^^____
SE SOFffiEi F fOlQUE QUERES
USA E CONVENCER-TE-HAS
CatVBA.ICAL
ro-rA
iUESTI\S DE PELLE
O abaico asa*itaado previne a quem inlsresssr
pesia goe r iaaa ataponsabiiisa por debito.algam
que contrabirem em seu noue, xceptuando oa
teus j.usilbos Msooel Goocslves de Barros e
Augusto Oonclvea de Barros. Becife, 10 de No
vembro deW4
Jos Joaquim Oonclvea de Barres.
.........< a "' i i
_
t. P.
Palhete e Paulino
_ Sao tas as marcas dos mais afamados vinbes
e cognac Uno caaapagne que boje vem a este
merend dcs-iqaaas acaba de leeaber rm grande
quantidade e tambrm vinhos do Pcrto de finas
qualidnd' a o arebi arman m do Faulmo ; e tam-
bem vinbo Haat Banternea > Paulino eacolaido
em Portugal e esa Bordeaax pelo proprio Paulino
de Ohveira Maia, qoaitsaiMsS>Vaia ^iaMaSQlss]
tnlaT&uOV tJttWJMJsa'^^Bl aVOCBlInO, OrTlItULS fe OS* 9Bt la-
afmalo safcaaas tfTMMSeXSSSil vi:
pode timbrar. O Paulino rna do Imperador
n. 28, antigo arabi-armasem do Campos.
SYPHILITICAS
DarsaatM, MOAS, tiloetas Dgas, im-
pingaos/h6oii8, gomgiaB, caacros, rbea-
aratiamo e morkha.
Com oa prodigiosos
^m.ev^ SVito
UNGTIEBrTO SAJTO
FORMULAS DO DR. CAl-ASAS
Applicncao fcilUso aem perigo-- Ef-
afeitas pronptos, dieta razosvel.
Contra factos m n uiiiUatti
Ea|(-s/r^rjspaice eao m taiais.^omaBodos do
mando. Envia-se grtuitaoOBe, peio- or-
reio, dirciJjoes para uso -d'oates- medies-
naentaa admiraveis.
Preco do usgaaoto 1-^200 o fraseo.
Proco -lo atrape .3#000 a ^s^taafa.
Preparados por .Calaaans 4 C, Phar-
macia Imperial, Baha.
Deposito ne Becife
MA8 PSINCIPAB3 DRO348AS E PHAMaaCaAfl
Sr Mi Ignacio Jbero tona
Pede-se a eetes.nbor o fawr de vir raa Ba-
rio da Victoria n l._________________. ,
triado
Precisase de um criado: a tratar na toa do
Piysanfl n. 19 (Paesagem da Magdalena).

0 PEITORAL de CREA
Do Dr. Ayer.
Ab enfermldadea maia doi jrosas e fataes ila gar-
anta e doa pulmBea, ordiuarlaiuente ileaer.vulvem-
86, tendo por principio bases pequeas, cajo*
resoltados nao sao diffleia de curar se prompta-
mente se tratSo coas o remedio coureniente. Porera
o progresso BaAe OnffHOtsassr^sWleusora tata).
Os Kesfrt
resultado,
AfleoeSo PUmonar e FTla .
Todaa as familias quo tem erlaceas derem ter
0 Peitoral de Cereja do Dr. Ayer
em casa para o osar om caso dt necessidade. A
perda dttm fe da, pode em mullos casos accarre-
tar *ri;:s eon-s*iaeiaiias. rr tanto r^o se deve
perd, r tMnap sratoa, eiperiuieutaudo remedios
daa%! aameraao syatema e se arsmisja profuisua-
maala, <;Suo Jiesje ajsceuita rnsaarnaSse instaata,
o iwmayil iiaVis corto. acuco em ssn atfeito, eM
remedio sem duvlda alguma o PCitobaz. Vb
Cereja do I>u. Avkb.
pbcpabado pblo
DB. J. O. AYER e CA.,
Lowell, Mass., E. U. A.
V venda naa prlnclpaes pbarmaclas drogaras.
Boa aequisi^ao
Vende-ae a antis;., e bem nfn gu'sada (averna
da roa do Padre Ploriano n. 5, esquina do beoco
das Carvalbas. O actual dono que a posene a longos
atnos, a agora, obrigedo por ter de retirar-ae
para fra, drvide a incommudos de salde, v-se
na precifSo de ae disfaaer della. Est ptima para
principiante por demandar de pouco capital:
quem quiser aproveitar dirija se a mesma qw
achara cem quem tratar.
qasstdea aas
l- andar a.
Arma co
Vende se e garante-se a cbave da loja 4 ra
Duque de Caziss n. 89, tem agua e morada ; a
tratar na praca di Independencia n. 35.
Alua;a-se
oapicio, completamentt
ft pars nnmfrfsTit fstni
para criados, muitt
Irmao
o predio n. 63 da ra do
litr.po a asas aaaarars Ingi
lia, asaim como tambero
fresco, tem toenvqaiatal^ cea e gai ;
na raa do Bem .1 'sus n. a, com Amorim
b Coiapauuia.
o magnifico palacete da ra da Aurora n. 188,
caiado e pintado de novo, com agna e gaa, rices
lustres de Bacarat, osa aeaommoda$des masa
grande familia, tasa basa qaintal e Viveiro de psi
xe ; a tratar na raa do Bom Jess n. 8, com Amo
rim Irmios & C.
A inga-se barato
Ba do Boaario a. 89
Ba Visconde de itpariea a. 13, 2.* andar
Boa de 8. .Joa n. 74
Largo do Corpo lanto a. 13 2 andar.
Baixa Verde u. 1 C (Capunsja)
Ba do Visconde de Itapsrisja o. 43 2*. anda
atas. Visconde de I tapanca n. 18, samasen).
Rus do Bem Jess o. 4? 2.* andar.
Travessa do Carme 10 1,0ja.
Pi-ut-M, aa na do Commercis n. >, '' >. ~*i
ea>-3torio de 8ilva Ooiraarrfes & C.
~"------
Aluga-se
em Olmda, 4 ra do Bcmfim n. 3, urna cosa eoa
commod s para familia, porto da estacan do Car-
me e do logar dos baub a salgados : a tratar n
rna co Imperador. n. 7.
""^LORaTST
Preciea-se de urna ama perfeira eosinbtira para
aeivioo in'erno o cem t asistencia continuada em
casa : a tratar na ra da Aorira n. *7, das 6 4s
8 horas da macha e das 5 da tarda 4a 7 da noite.
Prceiaa-aadedaas riadas para servtoos inter-
nes : na rna Visconde de Qoyanns a. 207 tlfan-
gninbo).
m9edfe%9mo asPiUssaf qflk o aflp^IsPua
Ferretra de Soasa d>'x n d ser sen pregado
doKorressW. iMtfii, 8 dsafcmmj-
Precisa-se de urna para cuidar de
crean9, na ras do Riachuelo n. 15.
Ana
Precisa sede urna ama para aerv'co de Oaaa de
pequea familia, pasArindo se do meia idade, o
que dnrma em csss d>s valides ; a tratar na ma
Visconde de G yon na a. 1.
ima
itne. JLmIe>
HOIfST r-AKS
pa oa Exiaaa. familias *
o O ana bar aso nova aor8fnenfO'le chapaos
pars senhorss viado directamente de Pars
os qaasa aaai* pi ftcaoos Aa 18^000
aaaa ca
Untas
Usa asa
65-BA DO ZMHaiADOR 65
l.fl
qae traba-
kHf*
.ti, raa larga do Panam,
Flores e plumas
A Lojs das asaaelsasaaeaba raamcraiapaaauas>>
de asis rico espknddo naates rticos, aasia
como velludo 'com mlssangas, e veod-serSO'*/,
menas que rm entra qualqaer parte.
Bna Duque de Caxias
n. 56
Vea
adanlrar a raa ra liba
Sfiganao aaiar
Aluga-se o segunda andar da cass 4 ra Pri
meiro de Marco n. 17, antiga do Crespo ; a tratar
na loja.
Os proprietarios desta antiga oass, par
ticipam ao respeitavel publico e s Exmas
familias e seas fregaezes, qae receberaa
de Parir, o mt>is moderno e completo sor-
timeoto do chapeos de solo BojobriDna*
para Sras. e enancas, de todas as qualida
daa, astas, erelenes, aaasnaks impfnsaas,
laetins com forro, satina bordados, ditos
com palmas, ditos fubrade otifaes, serins'
com rendas, sel i as China tra Deparen te, di-
tos de fil com vidrilbos, ditos de velado ;
edros grenst, creme palha, azul, preto e
outras.
Chaposa p*ra bosmas o maninoa; gran
de variedade em gestos.
Beng&llas para homons e meninos, om
plata aovidadfl em cari-aturas e vaporisa-
doras. Vena* se m gresse o a vetalbo. .
Pedidos pelo telepboae n. 274'a
fos Ferrelra A r.
15-Rna Nova- lo
;;
fypppielillirepiiiaafar
FABRICA
se Unos M) eacrlpsara?as>
Prc lacia naa oxpoaicoes da 1882 e 188:
Maaoel ). de Miraad
Cncsderaaelo, pautaeio e especisiidades ~
em cartdes de visrta.
39BOA DUQUE DE CAXIAS3a
"Vetephone194
Pn c8 te da
Pedro Affonso n. 70.
sm am p> ra aaisar : na/na
f
Q:roes de Mattos Itmio.
Leilo
Da 9 carros qossi no vos e 8 liados bois
aaoas, mansos gordos a maia scaes-
aofraa.
Terea felra tS l* eorrene
A's 11 horaa
2b armazem ra Mrquez de Olinda
n.48
-f*t oclaa do lailaa d predios e tensos.
POB INTEBVE1SCAO DO AftBNTE
Gusmo
Leilao
nHdal.de Mitagas.
cabo, de asaba, rnaailaa,
de
dive
i. bar-
Em todas as edades kt&nm
tem feite moitai^ns
Damos em seguida es nomos daa pesoaa
mais conheeidas, residentes na cidade de
Bsg, Rio Orosle do Sul, qae tambom at-
u remedio mais importante at agora co
nbecido-, contra ss eLfr-rnUadaa do peito.
Eil os :
Antero Paiaa'Mbo. ^liJi
Antonio ae alcas Baatcs.
Antonio IsfatasaalUas.
Antonio Gomes Soeres.
Aadr Framiscouio afesaaio.
Camillo de Mello.
Ostia Nszaeam Eugenio Saacbaa.
Francisco de Paula Silva.
Fraaoiaeo do Baota 84. ^ Recifo,
Fabilo Fernando de Meodoaoa Lima.
Horacio Jos da Silva.
Igaaeio Caetaao lvte
Jos Silveirr, da Rosa.
Jos Valle.
Jos Angosto Teixera do Soaaa.
JoZo Baptista d'Avila Ortis.
Jastiniaoo Itsjca Jussior.
Jos OlivOTraTrawNlojo.
Jote Rodrigues de Lima.
Jos Bogliolo.
Jos Marques dos Santas Costa.
Jlo Rodrigues do Lio.
Libaqio Pereica da Silva.
Mario Durad*
Pedro Merques h Silva.
Res. lino Buavexlara des Santos.
Sfgundo Vigil.
Virgilino Alber.o Moreira.
Cal wgeni de Jaguaribe
egistra'fa
Copunga
:
Ma roa a Amicade tem para alagar-te a
n. 30, cem qointsl e rncimba : a tratar aa raa
Direita b. 48, ssVado.
larca
a barrica!
>
Atteodoado ao ico pre50 de r
aassacrr atselvassas, eso beue-
iti da iavaure, ttua r o pstfo
da CAL VIKGEM DE JAGDAHIBE
faaa 4|00 Vrrraa, com as
aira mas 'antsgaos da descont.
Continua a ser oosso deposito m
moral a raa do Bom Jesas o. 23.
6 de Novembro de
ji J. da Costa Pereira- FABRICANTE
Q Sebastiao Becerra VEHDKDOE. ^
Companhia ferro-carril
le PeraaiiAico
Nesra companhia rradem-se des borros em es-
tado de prestarem ainsls bons servicos em traba-
Inca leves : a tratar na coebeira da Magdalena.
.na
Piccisaec de ama ama para cosiubar e mais
BrTvio.s de t u de fas i ha ; tratar na aa ido
Brum na Dora d Livaaeceat ft C
Ama
Precisase do asas ea : a tratar na loja
chapeos de sol 4 roa Ni va a. 15.
Ama
Precisa-ee de urna ama para engommar :
raa das Creoulas (Capunga) n. 2-B.
-----------1-----r-,^-
Ama
Coslureira |e modista
franoeza
Mine. Fanny Silva 4o voit* de su via-
jgem a Pars, participa ae Samas, familias,
qae reabri o seu at^Jier de modas e costa-
ras na mearas esse, a ra Bario da Victo-
ria n. 15, 1.' andar o continua a coiifec-
ciorsr com todo o gesto e elegancia todo
e qualqaer tertette. Trouxe de Parts mol-
den coirpletaanente nevos. Tem as or-
dens de suas Ezmes. fregaes&s os segiin-
tes jornaee : 'alen de la Mode, Reme de
la Mode e La Mode Ftvncaiie.
PRECOS DAS OONFEC^ES
Feiti s de vestido de aeria ou IS
coff^o"ct8~08 pFPprTs
Ditos de percslle ou sem.lhaq-
te com tods. pseosrv
Luto em 24 horas.
Ra BarBo da Victoria n 15, 1." andar
TELEPHOSTE ff. 93
de
J^UUU
164KXX)

^rselsssa Iielse
J> So Caetsno Coelbo e sua moiber Clasa Emilia
Coelho, iendn de mandar celebrar urna misas por
alma da su ftlba Mara Qeorgina Leitio, convi-
dan, aos pareotes amigos para assistirem aquelle
acto, que ter4 lugar na matris do Corpo Santo, as
7 horaa da saanba do dia 13 do correte, stimo
do sen
Na ra da Uoifto n. 13,:precita te de nma ma
qae saiba engommar, edeontrapaia o servico
nterno de urna easa de pequea familia.
4 na
Precie"--se de ama ama para cosiobar para easa
de familia, 1 a ma Duque de Caxias n. 51.
Ama de cosiuha
Precisa-se de orna que cosinbe bem e que qaei-
ra ir para um dos arrabaldes : 4 tratar na raa do
Cabug n. 11, Ia andar, de meio dia at 2 horas.
Ama de leite
No beeco da Lingoeta n. 6, precisa-se de urna
ama de leite.
ITKIN
tixnmkm ingleza
tuula lu msis ds um ucolo; iceds lodss
as* " PAJUZ IST8. CKiAVTTK 18M
V M-SM252Uea*iaju giTJann.
__ ma* nswas ..
isas 14 jsbui
Aro limi Ji da
sutroi noitofl conkfcidoi ps__
qomlidsde a odor dslsiural -
ssm ri /u rvaTtpsJu' esjbdeccr os
Dresesor sgengivai. SJSBBJ
---,------f^^i.,---1. ril|||1>t|
J. a E. ATKINSON ^^
aa. Od Besad Street, Londres.
afcrosasrstmasUm' Rcw!>roes"J
sskrs ama Lyrs ds Oara."
Hq ieitteto
lie & Biset svissm ao respeitavel pubiiat
foe'td KHiee 'pfi-ri '4 rae larga *> Beeario-n. 40.
Costnhetrct
Praeiaa-ie de orna cjsinbeira de boa cenduet,
para casa de familia e que durma rm casa dos
patroes : a tratar defronte daestacilo dos Afflic-
tos.
^mio
Ccmpra-se celo fermentado e bem secc-o, sssim
eouio es- fraetos a 20C0 o ce ,to : ao arnacem da
Bo'a Arraretla n. 36, caes 22 de Navesabro.
VENDAS
H-
Ver para 1 rer
Raa Duque de Daxias
u. 103
Vndese
Bordados de caabn.ia tspada de 2 li2 a
4 metros e ama chavo de largura a 500,
600, 800 o 1(5, milito fino, de qualqaer
largara a 10400, e de foetlo, de 700 a
1*1800 a pee*.
Enzovaes para bsptisados a 8, 10 12,5000.
Lindos ei.feite-s para ponteados a 100,
200, 300 e 5C-0 rs. am.
Lindos grampos para segurar chapeos.
Renda hespanhola a 2#ataO o oovado.
4VM 8,5*100 a. par.
Gui-mi;oSw americanas a 3*000.
Lindos esj..rtilhf.s a 4*, 5* e 6*000.
Prta dedaes de viJro, objecto para pre-
sente a 1*000.
BrocheB de fanUsis ue 500 a 1*000.
:. llera ;r.itM*rf de 4 3|D00.
Letsos de si de 500 ra 1*600.
Lublsque a 2' 0 rs o par.
GnarniySes sof e 4 para cadeiras por 5*000.
Finas cspellfis de pellica, panno e cera,
com finos veos.
Flores artfijiaes s 1*000 o ramo.
Armis tmerosnos a 29000.
Pcls de 400 a lfiOOO o metro.
Lavas de seda arrendadas e bordadas
a 2* e 2*500 o par.
Bicoa brancos de Hubo e de cSrea a 2*.
2*500 e 3*000 a peca.
Contas de cor para enfeit r vestidos a
700 rs., e pretas a 600 rs. o masso.
M88.Dgs8 detod sas oores.
Lindos loques brancos para noiva.
Coliarinhos e punhoB de borracha.
Colchas de eroehet para casamento urna
8*000.
Tallreres para enanca a 800 rs.
Lavas de pellica a 2*500 rs. o par.
Linhs de corea para crochet a 2*000 o
ccr de creme -a 1*500.
Lindos lsques de papel de 500 rs. a
1*000.
Espelhos com fina moldura, oom 3 pal-
mos do comprimento, a 4*000 e oara dora
a500rs.
Finos binculos.
Agulhps para bordar a ouro e missau-
gas.
Lindas franjas douradaa para facba, de
seda prota e de cores, sem e eoat vidri-
lbos.
TimSosinhos enfeitados de bico e renda.
Grande sortimento de fitas modernas a
13 -de Maio, Imperial Regente, a Naba-
eo e o Joo Alfredo.
Lindas fit 9 p.ra fs'.rra a 2*, l$500 a
3*500 o metro.
Chrteiras de ehegrin para slgibeira.
Fines grav; tas plast3es e'regatea a 1*
1*200, 1*500 e 2*000.
Lindos porta-pB >ie srroz.
Grande sorttaaesto de jarros para enfei-
tar consolos e sanctuarios.
Completo 8ortimMito de perfumaras.
Finos shbouetQS de todos os fabricaotes.
Grande sortimento de a'fiaetes (ourados
para enfeitar o penteiado e tambem gram-
pos mnifo fnfdoe.
N. B.-Da 83 3Q30 tras do btoos e bor-
dades.
4+4+*+**+*,4*+4AS
REMEDIO:
LE ROY
Populares em FRiNKA, na HEMC*.
HBSPiKHA,.no BRAZIL,
soda.alo autpris$dopela Junts di Hyiane
Medlcacao Depurativa e He-
Datttsatsite dando (oda a ticlhd.ide
para se tratar so, por prego barato, e
se curar em pouco lempo.
ISsa medleaao expulsa rpidamente
. < umorea, bilis, humores viscosos vi ..
ciados ejue pccasiojiam econsiCrvaaa as !.-\
molestias; purinca o sanfe'ue c frepode '
as recahldas. '
PryafsLB^d
!um^aj:
:i
S4A0S. dosados segundo a ladc. con- a
vPm especialmente as aSnliiVllas
Chrnlcaa.
Extracto concentrado dos
dios lquidos podendo substltull-
para as pess&as que tlverem re
la para os purgantes llqulcios.
wtt'vvwnt'yi
S3o lnfallivcis contra : .Is-rhusio,
Catmrrho, ttn, HheuntaMnmi;
"^Psstfss'^s, r'f'ff,-fVff, s^ei'fSw St *
appetite.Fe.bren, Vongentett,Mo- i
tenias ao Fli/uiTo. IinpigenM,
Vermclhifle*, .Weiiojututia, etc. 1
qnakjMr prodarto qae o5o tifor o enifereco da f
Pa'-CflTTiN.fenrdoar.LeRov
Basa do Scdsse.Sf FAHI
DEPOSITO KM TOBAS AS Bf*AB-^ACI-lS
aA4a*44aaa>**a*>a>i

.


Fogro do ar
Vend?-se fogo do ar e prim'tra qaslid; o por
menos do que em outra qualqaer parte : tu aio-
sem da Bola Amarella n 36, caes 2 de Nc vem.
are.
Vende-se um eavallo mellado rpposo, grande,
gordo, c.tn mdos e ps calcados de preto, para
carro ou cabriedet: a tratar no armasem de Fran-
cisco Flix, rus da ConceicSo.
Vende se nm sitio em JaboatSo, 4 mar,
da estrada de rodsgem, perto da estscSo e do
nao ae casa e diversos asv.oredoa : 4 tratar na
roa Sete de oVteaibr!r sj 15.
VeriSe-ae cm r'qu" negocio te moTcsHoi
cntrente a fetacSo da Varees, sendo o -la?uel
da easa aDoifo barato : na ra Direita n. 8. .
Hotel
Vende se
esquina da
soasa'
o hotel da ra do Amorim b.
raa Maris e Barros : a tratar
4*.
DO
CONSTIPA?ES,BRONCHITES
Irrttacao do Paito e da Osynata
jOonlra esaas aBaicAes, a pasta PE't?'*A.L0eJ>
Kaoope de ojAFt deolLAKoaeiir.a. de PAMra
poaaem um esaosMla tstasHlv*t vorillcaua pelas
faemDrrm da ARadomia de Medicina do franca. IWO
Cabriolcl
i
i
XAOOPE de NAF
neSL__
1 Academia de Medicina de Franca.
con tendo opio nem leo pouco saes de opso"
como Uorphina ou Codeina, esees productos na-
atatrao-se oom ptimo cilio aeguranca aa
enancas sollrendo de Xtosse ou fconeiatefce.
OtpciHoi nn totrmaclai rfa Hundo Intllr*.
Vende-se um cbriolet ameriesno de quatro
rodas e tres assentcs, completsmente novo, oos
arreoa para om eavallo e um chicote ; s tratar na
.(Boina de carras de Ad*> D*js rs daFicsaac.
tina.
'i-----------------------'-----------------------------
Olfktrfa
Ven-ie-se barati ou pejrmutase'por casas metsu
ppqoena", em quclqoer das fregnrsias desta cida-
dr (Recifc), a casa n 20 4 roa do Coronel Joto de
S', c-OJ grandes enmmodos para numerosa Auri-
lis, eacimbs e ptrtflo ao nado, e muito porte da
e-ueo do Varadoaro: a tratar na ra Direita n.
15, sobrado.
Est supprida afalto
Delicados cartMs de fslieitsocVs, o scq e
pan*l mareb.
ittos 'ermas para alburia.
Israaimente grBnda ^ariedsde rm porta bccqt'-
em seda e papil etin 'smeatcs e
versarrae : reebcram Pedro An.'ooesa C.
m\iimm\m\\mmmmmmmm\\mk\\wk\\\\mLmk\\i\mm
i
BaaaassaBBBsaaaBsaanassaaaH


OSPHATINA
DE
Ta?
O L f f <&
4- RA DO CABUGA-4
NOTICIA AGMDAVIL
PARA OS OENTES DO PEITO
Vndese, n'esta cayitnirna drogao-ia dos Srs.
mm iamel o mi &
a iva lAEiiis si iiriti m. as
10 mais poderoso especifica contra tone, rouqTtoo,,*pra da vos, irritjo ou infl.njnacSo d* laringe, bronobite aguda uo
cbronics, es arroa de saogue, dor e truques* do peito, tsica puli jn-r, asthaa, coqueta he e todas as enfermidades. doa viaa
respiratorias.
N'este muito conhecH o eslnhelecimonte encontrar o resneitatvel pablice mu
variado e complet sortimecto de JOIAS recebidas sempra directamente dos melbores
abricantes da Europa, e que primata pele r. jurado gosto do :.ur.do elegante.
Kj .'os srtertop* coni^li-toB, liadas paVt' iris, alfin-tee, Mitas du ouro cravejadas
OOm brbantes, ou potlas, nnn?is, oa^d.tt, bito" sir*i jjuitue *rtigeo- pasen o
dente genero.
3SFSGSVUDa\S^'
m relojio de ouro, ptat e niekeladoa, para horneas, sejanocaa rneuiooo-doi
mais aereditsdes fabricantes da Earops e America.
Par* todos os artigo* cresta casa garante-si a bda qoslflaOe, assinr corro- a o
di.idade dos pretyoa que sS*reor een?p*t??aia.
N'esta casa tambern (!7werta*ee qualquer obra de ouro oa prata e tambeuo rala*
giOB de qualquer qualidade que scja.

J nao ha Repugnancia
fab* totutu o
lOPPflETO de PTASSIO
I T "
llillltllllll
crt-,1 as
P&sliss L POSESON com Chocolate
Estas PastiHtiS, efe sabor agtausrtl, taino rigorosameiitt dotactm.
Ceiu Gttslft if&lfcSm & Sat (M VXUTi
DKPOS1TU UKRAI. : L. S0|SSON, PHARM A.CBUT1CO
, jL*ient<- fe Cowbevoie, 2*3, em ASXIBES, erto ov Pmrm.
Vnde-3: em toli.3 as prmoij?*i.e Pharmoiaa.
a i i'B.1. 'i,i'iir--j ruin mi iiiiiiii
I
Rededores directos dos fflreatld^ da Europa Iqtrtam os segulntes
afliges com descont de 1 i \ nac rudas em groase
Bramantes de algedao anpererior-s, a 800 rs. o metro, 4 larguras,
dem de puro linbo lacrada de 2*200 para acabar a 1)5600, metro.
Atoahido afeo, ana* lavguraa, a 700 ra., 1,5100 e 1*200 o dito.
Ala^iao alvs, axtmae\y para tasc/ea a 5*500 a peca. ..
Madapoln americana, a 3,5600, 4*000 e 6*000, com 24 jardas.
Matipcaas de corea a 220 ra' o ?ova Cnitsa cLraa e escuras, cores firmes, a 200 rs. o dita
Batistes dem a 120 rs. o dito.
Zoros d qu-drieboe, a 80, 160 e 200 rs, o dito.
Merinos liaos de urna largara 200 rs. o di? o. .
dem- de qudroa moderaos a 280 e 300 rs. o ditu.
.Fich de. renda cbics a 1*000.
ColcbeB Tranioaaa de corea a 2*000 e 4*800, ama.
Lenges de bramante a 1*800,. p^ra cama* de-casa!
O'-i irii r" o p r r>.upa de crisne! 1*00 largura..
Catfis> iwg!; frteaaa a 2660O0 e 30*000 a deai
T?p t 8 a; Ij; f>a, graudeB, a 14*000 aro
' Cortiu- .s li.a.j^ril- bordados a 5*5t0 e.6*000.
Pannos, de ebrt p*rc mesa a 1*100 e 1^300 o covdc.
Cheviot pn-e e bl, a 3*000 o dito.
Brins pr e- VMtHHftns o>. fWe pr*tDs a 9"0 vvo tift?).
Beodas auui a pira veitid t 500 c 56) re. o ditj.
Setins de to Setioetas lavroda^OO Q 240 rs. o dito
Alpacas -no Vrues, lsv i te, a 240 ra o divo.
Maiaa cru a. l gii-aa-. para hajsiefxi a 2.4500 e 3*000 a dusi*.
Cajoalas b<.rf:.c, de bramante, a 12*000 e 16*000 a U
Cortes qj uraco ims pisas cftlca a 4*000 6*000.
Idnsa de msia c a^icira a 2*C00.
ToaUas gr*odes piara- rusto s 4*000 a dosis.
Idea f-Jpudas psra- bas>bn a 12*00< dita
E mu i tes rligos-que s*rlo ifabrsd.B om b preseoja :i cossoa leit 59Eua Duque de Caxias68
LOJA DE
FERERa & MAGALBL4ES
DESCOBERTA E PREPABAQAO BE
Jos Alvares de Souza 8osrB
Fundador e proprietario do grande estabklecimrnto aqkico-isdstkial do PaBQDE PELOTENSE, eapressimeote
creado para tVe-tttelk ^Q ^^\1^^\5 %^> %lkm%lkljlk e w^a^vi^^o ^,^^v^q^\^^^c,q ^9 %lkVfc*^%^e
na cidade de Pelotas (Kio Orande do Sal).
O Peitoral d SJambari, spp>ovdo peia Exma. Jaata Caotral da Hygiene Pablioa do Rio de Janeiro, autorisado
por decreto Iaperial de 30 de Junno de 1884, premiad) com dns medalhas de ouro de 1.a olasse p la Academia Nacional de
Paria, e jury da ExpoiicSo Brasil"ir-Alien* de 1881, c.-t reconbecido como ama desooberta de msgna importancia para a
hnmanirade Boffredora.
Este precioso medi amenti de effei'os admiraveis : sHim pfompUmente to se do!oroas, tornandan-as
brandas despeitorantes at coral-as ;
Fas diminuir at desapp&recerem os accessns asthmaicos mais terriveis ;
Combate enrgicamente a tfttlca pulm'Hiaisa, mttmrm ale tmf*% asaior oama a bPOsVhKo^ a oae
luehe, ronqHldto, dcflnxo, etc., de ama fraBsafidae*atMcal.
O doente, ea uso do Peitoral de Cambar, aisll.i|tufti na^iisaiiannsS da>appatit> s daa faro perdWte.
Este importante medicamento, que tanto si tem celebrisado por aua.grade effieaaia e conaamo progressivo ea todo o
Imperio preparado em ama grande e especial fabrica, que tem sido repetidajsaintej eltigiada pela impfaasa e acta sa aodeado das
mais importantes altestados de distinctos mdicos e de onouier:i8 p-'ssois envwdaa Vgrasiesiiuas enfermidades, como se vi do
folbeto qua acompanha cada frasco.
Veniendo se n'esta cijade u doentes do peito e vi;t% respiratoria?, os oerteaa de lbaa ftcooselbaamosa snsB^gur> malo ie/rdqsjriram a saiWaperdida.
DPDaDsgos
2^500 o fraseo, 13J000 112 duzia.e 94sN(HI a duwaa
Caatclla9 Mm
Sceorro
uro e prCla e pedris ftnaa
CoBfpra-ae por maior preeo do que ar eatn
quaJtper parte, por mai alto que seja o sea va-
lor ; aa rtfa far da Victoria, lelajoaria n. 51.
Cnado
Precisa-ae de om criado de 18 a 14 annos; as
ereeijo andar a roa Duqae de Caiias n. i3.
SotUaHe MAw!o
Fede-ae aettv BSSiedadetaae^ViBfaa ntiifa
seas dbitos eootrahidas do tea aooiversario, isfc
no praae de oito dias, sob pena de serem latona-
dos jasBcialmeote. Becife, 11 de Outnbro ds
1888.
D psito i'e feijo
A' roa da Pooba n. 33 tem para vender em asr-
cao e a retalho.
-
Rus 1* de Mareo n. f.
P. rrivipam ao respoitavel pubiki qae, tendo augmentado sea
estabelecimento de JOIAS com mais ama seocSo, no pavimento terreo,
com espe-wlida.fes em artigos de ELECTRO PLATE, convidam as
Esmas. familias e seas numerosos fregueses para visitar sen estabele-
cimento, onte encontrarlo nm_ riqaiasimo sorlimento de joiaa de'ooro e
prata, perolaB, brirbantes e cutraa psdrss preoiososY e retogis-de ooro,
prata, e nickel.
Os artiges-qne reebem directamente per todo* os vapore s3o
executados pelos mah afamados espeeiaUatas fabricantes da Earopa e
Eatadoe-UoiuoB.
A par daa j ias de subida valor acnaato ama grande variedade
de objnotoa de oaro, prat o-elsctio-pUrp, proprios para presente de
casamentes, b^ptisados e aniversarias.
tito em rtlacio ao preoo, e neo qualidade, os objectos cima
mencionadus, en'oatcario eeaaarreneia n'esta praea.
CONSTIPAgES e MOLESTIAS do PEITO
IX AROPE DPTIC0 BR1ANT!
PARS, Pharmaa BKtANT, 150. rum de Rk&U, PirW^
Aa celabriSadea alcas de Parts recanMoendao bamali de SO annos
t ajuaJTT ^rr-ft o j
mmSTetrU
oirta oont *i os 1
. aa Xaropa nwu f*m*$,-*I>e I com k asilanuturi bem U-.ti do !iuOr:
aaroaiTos an todus as pnwuii'&Bs vharkagias
BWWOBPP*-'
CRAB-APPLE BLOSSOMS.
(Tlores de Maoelr* SUvestre).
DEBiiXO do nomt do Cnb-Apple Blooaom" (Flowa da
Macaba sa**tn), a Caows PaareMBar CoiBmr stAaaon randaa.
do um do perntames mais fragrant e delicio* aie al IjQie se tai
prodniido. exceHencia uniforme de todo o artigo, qua timen
conufo o nome esta bem cpnbecida Urna, nao reqoer .BMDto
liram aqu, risto qae os noos leitores etlo bera ao iacto do mu
raSrito eicepci.ML No obataate lto cafc^a-ui diza. o chwaa.aatea;
cao para, o tacto de que o perfume Crab-Apple Blosaoma
(Flarea de Mmittn SUttatie)totalateata diierae a qualqoar da per-
fumes communs, e eue de sbito nos traa memoria todos os suares
lil> na i inl)lil (io campo.Extracto do jornal Lody'i Ptetorm'
Ha AL
Svpbuob. a*- oa perhnne da moda d'erta etMio o chaioaila
" Crab-Apple Ttlninim (Flore de Maceira Hilrestre). um per-
fume eUeadVdeqaalidade e baaraneia a mais abida. B nrraadn
pela Crown Pbrfuiibry Comp.ny. 177, New Bond Street, a qual
au rariaapochaa tem di.itillado e apresenaado ao publico alnaa da
perfume mais escoinidws e maia favaracido.-Extracto do jornal
*>OwrtJtiUTtml."
PERFUMERT CO.,
STBEET, LONDBES
THE CR0W1T
177, VBW BOaTB
um
m
tsMtsm/sm
I
-a^oPEoEFO.er
A1^ Sirop de ChlM^l Pollet ^ f
O nsl""'-" por exoelaaosa qu* aupprime a ox a nneaza
o nomno trnnqulUo e natural no oausoe da
NETBALG1AS OOTTA RHEUMA
TSICA -y CEBES
-BJjor sv *rssaa.:
Fabrica casa FRERE, 19, roa Jacob, PARH
Telephonen. 542
24 -RA DO IMPERADOR 24
Pbotograpbia Hecpanhola
JOAQUIM GNELAS DE CASTRO
Encarrega-se de qualquer trabalho pho-
tOjgraphico, retrato* at o tamaho Batural,
listas, grupos e#ieproductjoes, etc., etc.
Retratos a oleo, crayon e nankin, assim
como do fabrico e dourado de molduras
para os mesoios.
24BA DO HttPEEADOE24
Urna p bbob competentemente habilitada, oftere-
ee-se para tocar em reuniea famiMarea ; a tratar
oo patee do Tese? n. 4.
uxilios a lavoura
Pereira Carneiro
& 0., acham-'se autori-
sados pelo Banca do
Brazil a conceder em-
prestamos lavoura,
mediante as condi-
coes de que o* inta-
ressados sero infor-
mados no escriptorio
ra Jo Cbmmercio
n. 6, das 11 horas da
manfa s 2 da-terde.
J chegoo a tereeirr renessa
das agoas alcalinas mineras
de londariz em
na
Hespanha
ESPECIAUDADE8
grageas de Ferro Rabuteau
Laurtc do instituto s FiappA P*m de lasManrt/sa
ego.en medioina de Pooto Habntaau baseado na Soiencta.

eitpcp
estomago,
para molestias do estomago, taes como
si gastralgia, catharro chronioo do
a'eeras simples.
Molestias de iotestiDee, taes con i entnrta
tent do fgadu, ieterioia, clcalos aimaras, diar
r ha ebroniea, etc., etc.
Molestias das vise urinarias, tasa eomo : dias-
teses nrieas, catharro vesical, diabetes aaoanna
albaminnria e gotta.
Na* aaamiaa, chlorosis, rjaoriasis\ praaicci
d&res artriticas e ootras njnitaa inalsatiasr
As agaas alcalinas de Mondaria aiianm de ro
chas greniticas na temperatura de 180 oeotigra
dee, bo claras, isrcolores de ehetro uaasvitai mt
soaco aos de ovos cosidos, sabor airnisaas,. prada
lindo nin ligeixo sabor picante na oasaaila dato
mar-ae. Ellas sio classificadas aonasoaso dar
alcarinaa e bi-carbonatadas de soda.
Estn aguas acharase venda na essaaersai
ment do Sr. Antonio Affooso Simona, sito ra*
Viaconde de Croyanna n. 1 (quatao-
Boa-VbrU.
Garrafas vasias para
Elixir de cabeca fe
negro, compra-sa* em
todas aspharmaeiiir^a
200 ris cada urna*
-

Q)Uore*
Frey
Tomar 4 a 6 grageae flor dia.

tangas viBui*^ contipa^nemgtsigj^gsxrnxlacao completa.
Elixir de Ferro Rabutean feceal sondado as pessoas que nao podem eagulir
sAgolir as grageas; Um caax de lioor aos repastos.
Xnrope de Ferro Rsmtne epamline4jara as crteneaa.
Orna txolicxio ' Ittii
lExi

Exigir o
Vordadelro Ferro Mbttena de CLIN & CjJ, de PAWS. que **
sneonrra em eosa do* Droguistas e Pharmaceuticos.
san
fWll
INJECTION CADET
Cura certa em 3 dias sem outro medicamento
ZAMMt asMleear* Desitasi. 9 M*A&IB
UNGENTO HOLL WAT
a failiii tina rh ir^a tiI-tt" gasa>sanra'S>gotoa>i>eSTpatnan^
asa iss|si-apsala .! Fbarmaoua BMaaatsaV
SAUDE PARA TODOS.
'"......
XC*~k
Pao* malta de fr&ntai-.IffOMkitM mfrmiento** tos**
laa,ns na* glsnets* ^
B (joalsaijaocpe ^> "-iiLl-liiir jij__tul r--*"*"*-- -faisanii Hex*v,'
rO.-tor,prarloT ierrndttf-.VaJsIt*
Street, sSO tahrftctooea
*
Compra-se cautelas ds Monte de usnarte
qoslqner joia, brilhantoe e retegiosa, IMM**1
na pr9 da Independeneia n. 5 iop
joeiro.
rHvida>atar
de
Paria o Londres/

A Pata*--aol taboinbas) 6 um novo e ni
proporcionando um baako delii
9 aaaa aaaaUeat aaa da Uatader.
un \&&8is^fs*u>
FAZEWDAS BARATAS
(JDNTO AO LOUVRE)
Zepbyrea de quadro, a 200 e 240 rs.,
covado.
EsgoiSo pardo para vestido, a 360 a
400 rs., o dito.
Bileias para vestido, a 300 rs., a daii.
Cortinados bordados, a 6)1(000 e 7000t
o psr.
FustSo arrendado, a 509 rs., o covado.
Colchas de damasco, a 7,5000 e 8000,
orna.
Percales finas, a 200 e 220 rs.
Crotones el ros, a 280, 300 e 320 ra., o
covado.
OttarnicSs de croofeat, a 7.J000, ama.
Brins do linbo, de cores, a 600 rs., o ca-
vado .
Merinas cacaree a 8ta>-e-l|JO0, o dito.
Losas: da aais, a 20Q0 p, o par.
Qaafawaweaal.adia, s>4aW, arco vado.
Camisaa-brancas, a 36)5000, a doaia.
Cachemiras de quadro, a 300 rs., o oe-
vado.
HadapolSo Boa-Vista, a 55500.
Salios de todas aa cores, a 800, 900
10000.
Bfnssaate de argaMo, a 800 e 1000,
rastro.
ante de linbo, a 1)5700 o metro.
Toastss para banho, a 1<5500, ama.
Grinaldas para noivas, a 8)5 e 10(5000.
Sargelins de coree, a 240 ra., o covado.
Cambraia de cores, bordadas, a 500 rs., o
dito.
Baptistas finas, a 160 e 200 rs., o dito.
Lencos branco, a 1200 c 180G a doaia.
Stim do JapSo, a 240~rs., o oovado.
Panno da Costa, a 1,5000 e 1^200, o dito
Renda hespanhola, a 4J000, o metro.
Alpacas indianas, a 320 rs., e covado.
Leqoes transparentes, a 2)5500, ucn.
Espartilbos finos, a. 5tJ0G0, 6)5000, om.
Chambres, a 4>600, 6)5000 e 6)5000, va.
Lin'no com listra de seda, a 600 rs., o ao-
vado.
Meias para senbora, a' 7,5000 e 84000,
doaia.
Plastrn e regatas, a 1*200 e 1,5500.
Le ojos de linho, a 2*500, a datan- ^^
Etasnmes ae cores, a 5C0 re., e cavado.
SeroolaB de bramante, a 15*000, a doaia-
Entretalla para camisa, a 800 rs. o metro.
Sabidas de baile, a SfiOOO.
Camisas de flanella, a 40000, ama.
Pegas de esguio de algodao, a 3*500.
Fuello de cor, a 800 ra., o covado.
Cortes de setnetas, \ 6*000.
Bir s de cores, a 2,5000 e 2*500, a pooa,
Brim paVdo, a 300 e 320 rs., o oovs'>.
Linhos de quadro, a 280 i 320 rs., o ...50.
BabadoB e entremeios borlados.
Cretones de Alsace, com 82 centimetroo
\f l^rgjira^ a 400 ra. 0 COVado-
Nansock finss, a 240 e 280 rs., o dito.
Cortes de fusila para colote.
Cobertas ds ganga, forradas.
Colchas brancas e de cores.
Suspensorios americanos, a 2*500.
Guardanapos, a 2)5800, a dusia.
Lencos com bajras, a 2aOOO/a dita
Las eacosseass, a 100 rs., covado.
Case mira para coatumes.
Lona para cama.
Brim branco, todos os nmeros.
Cortes de-caaimira de 5*000 a 10*000.
Ganga para ooberta, a 260 ra., o covado.
Espartilho com deleito, a 3*500.
Opiata de GoaneUa, a 1*000, o vaso.
CoberUs de ganga, a 2*800 e 3*000.
Agua Florida, a 1*000, a.aja-rafa.
Sabonete de alcatrBo, a 500 rs.
AlgodSo de doas largaras.
Oleo Orina, a 900 ra*.
Meias para bomem, a 3*600Ka doma.
Anqainbas, a 1*500, ama.
Liuon de edres, a 400 rs., a oovado.
Costomea para bachea salgados.
Boleas para o mesmo fim.
1 RMrdeMarfoi2#'
CASA DE
AMA RAL ^C.
([ue deiut* l
Dos isa. Aatoaao VicSar da 8k Bareto, AagnaU
OMafioeae MeJ! e Aatoaaa Csatodw boareiMi(e
wgstrinlM Os
,. m .
quetem vir conclair ao,aeile
88t, na roa do Baaayln.06.
Profesar
Precis se de om protessor de primeiras Uaaaaa.
pertoaavia-rema da Fr.aca-ao pnan.aifBF
aa^aes, na prapa da Indcpesidaaeia n 22, tajis
**>**%> ___________^
le coffiaerte
iio assigaado partieipa ao aomatardia a
geraJ
reir
Han
nada tem qne ver cosa a nrnta os
is* G, eemosetear proaalas^aoad
^os* Fenwaarda i8w.*s%
J3T A qoen tai jMi
As plantos qne estvarass yeada por
aiao. tan Al-a*n*j*-
n. 1S, e deltas r^L-fE?^
8ap?tia2*ds taOos as taa

nf"te
>vembro di 18
TABELEC1MENT0
PIANOS E MSICA
FUNDADO ESI 1851
43-RUA DOS OUR1VES-43
J. BDVILACQUA
Participa ob scub numerosos freguezes do interisr que tem sempre no seu estabelecimento o maior e aiii escolhido
nrtimento do pianos dos melhoret entone.
01 pianos g|^|i^^|^Qm (primeiro fabricante da Allemanha)
Conitruifloi oom chapa inteira da metal, propria para o nosso clima
Cerdas cruzadas, grande soarldade, perfelco, dnracio e solidez
mil, LWm, $*VEAU, S8BZ. 20ISSSL0T 8 OUISOS
|.Catlogos e prego eorrentes serlo remettidos gratuitamente a qaem os pedir.
GRANDE OFFICINA PARA CONCERTAR PIANOS
Se B.
SIGA
De todos os editores d'Earopa para piano, canto, instrumentos, orchestra e banda militar.
IHI.TI'K.% MlJwnCAI.Bioo albom contando sote pecas de msica, almanach e catalogo de pecas esoolbldas.
Qaem nos remetter 520 rt. enviaremos a MINIATURA.
As enoommendas que nos forcm dirigidas serSo despichadas oom maior brevidade, desde que venham acompanbadas
de sea valor. .......
N. B. Os abatunentos serlo propogcionados ao valor das enoommendas.
Grande officina para gravar e imprimir msica
As pessoas que quierem mandar editar sass compusieres devem remetter-oos os manuscritos para teretn informados da
despeas.
PREGOS LIMITADSIMOS
J. BEVILACQUA
43-RUA DOS OURIVES-43
Rio de Janeiro
virgem
Ten de-se o atmdo vinbo virgen era 10* e 5*,
r! prrcoa bailo, para liquidar .- roa Marques
dUaa.fl
vcode-sc
o estabel'cimento de molbsdc da prac do Conde
d'Ka n. 17 ; a tratar no menso estabeleciment).
Mobilia
Vende-se ama completa, de Jacaranda masajeo,
osea omito p ac aso, a tratar roa Bario da
flstoria n. 16.__________________________
Poljeliniea
DO
Dr. Caries Betteneonrt
medico e operador, coa pratiea e aaaiitenci daa
principies olinicaa de Pars e tonare Molestias
da garganta e do pelma*, curada pelo traa
atento d atmospberaa antiaepticaa, .ypbilia, no-
lettia venereaa e da pelle ; doencaa do ergio
geoito orinario de ambos o sexo ; estreitameo-
tos da nretbra, corados radicalmente pela electio-
S, aem dr ; bydrooelef seas wjeceso (enra ra-
I), calclo vesteses, fitala e bemorrboida.
Applicscoei elctricas.
Canalas a operaco ?, daa 18 as 3 horas da
tarde.
BOA MRQUEZ DE O'.INDA N. 34, SEGUN-
DO ANDAS
ralla aun pobres
aaasaaasessssass^
F0LBET11
i EMBOSCADA
Novidades de Pars
Pan as restas, bailes, passeios
e visitas
Sureba, failles e sedas de todas as coree.
Mosco vites, triootines de seda de todas
as < ores (novidade) gaae de seda com flo-
res de velado, de todas aa coree, royal noir,
mailqea (delicado tecido para baile).
Renda preta de 70 e 140 centmetros
de largar. Alta e ultima novidade es
vidrilbo galSes para vestidos.
Toilettes de seda e U j faites para todos
os gostos e preces.
Visitas e eapas de vidrilho (genero com-
pletamente novo) de aparado gosto.
Costumes a marinbairo para meninos.
Capotas, chapeos de verlo, ultimas crea-
cosa de Paria, oomo aejam : directoire Ma-
rio Stu.rt, Sarpriee do Divorce, Mari*
Lamber!, Floria, etc.
Leque, fantasas, etc.
PREgOS RA80AVEIS
I*-Ra Bario da Victoria-14
Idephone n. 93
deizar a
tempo de
j arados e
POR
JULIO MARY
PRIHEIRA F4RTB
O .SZAX8IT0
-m
oom
O Sr. Landais, verdaderamente
movido, alo com a emoclo tola aoperfi
* cal s da comedia de que alo prdigos
amitos advogado, mas tocado atao fundo
do coraelo pela convicclo qae tinba da in-
nocencia do acensado ; o Sr. Landais oom
voa msis baiza, mas entretanto diatiocta,
tsrminou asaia o sea ieoarao de defeaa :
c Srs. jurado, idee daqoi a alguna mi-
nlos, deliberar ; espen-vos um grave de
ver. E' de vos qae depende a liberdade,
tahres a vida deete pobre bornea, injusta
manto aocosado de aa oriae espantoso, e
ana vistes obstar, e que vistos solapar do-
rante as loofas e crois horas dotes de-
bates. Aatea de oondemn! o, esquecaie
asnillo de qae o aso... poasai rnente
asa sosa lagrimas... Ellas alo sis fing-
aos, vm dirootsmentefdo sea corseas di*
Uoerado... Os aasaasiaos nao choraos,
Srs. j arada .. Oihei, antee de deizar esta
asa, onde alo volarais sealo depois de
laverdee fizado a sorte de aa boaea,
ssaai para Doriat, olbai para elle deaora-
aaassnt, ana de que, no asmenlo de
avajaoueiar vosso voto sobre elle, aquello
roste vos respanos ea teda a sao [sal-
eada s oa todo o sos compngante triste-
as f
0 Sr. T-aadoii sontoa se novrnoste as
aso banco.
Hoave, naqaeUa tala do jnry ds palacio
so Versailiea, oa ailsacto profundo, da-
saa alta imparcialidade, quera
ultimas palavraa do defensor o
prodoair o sen effeito sobre os
de predispl os indulgencia.
L estavm, calmos, os doae joaes po-
pulares, qae a lei di eos criminoso*, p-r-
tencendo a todas aa classes da soeiedade
indnatrises, lavradores, osmmeroiantes e
artisua.
LA estavam, com os olbos fiaos em Do>
riat, escrutando a ana oonacieneia, tentan-
do desvendar a verdade atraa das saas la-
grimas.
Um nnico d'entre ellos conservavase
distr.hido.
Era o ohefe do jory, designado pela sor
te, o Sr. Joto de Montmayeor, fabricante
de productos cbimiooe porto de O .rbea.
Ja qaaii celebre por trabalbos tocientifi-
cos sobre a platina, Montmayeor era o per-
sonagem maia saliente do jury.
Alto, elegante, robusto, o sea rosto tri-
gueiro, emmoldarado por ama barbo ne
gra, ora bello, pora rnde.
Sobresabio a energa naqaella phyaiono-
mi. naqaella teata ampia e qaadraoa ; no
Terca parte de valer
Zefiros de qnadros, finos, a 240 rs., o co-
vado.
Cachemiras, para la, fsenda de 700 por
320 rs.
Lencos da esguilo, finos, a 20500, s dusia.
Ditos de cores, imitaclo de linho, a 20000,
a duiia.
Saiaa bordadas, finas, a 34500, ama.
Setina de listraj, a 700 rs. s oovado.
Cambraiss bardadas brancas e de odres, a
40500. ?
Algodlo largo, a 20500, a peca.
Toalhaa aoolohoadas o grandes, a 40200,
a dama.
Onardanapot da nabo, a 10800, a duaia.
Chitas finas, a 240 rs., o novado.
Setiro da China, a 240 rs., o oovado.
Fich, grande, a 10200, um.
Lia de qnadro, grande variedade, a
280 rs. e outraa mnitos faaondss que se
I i qudam pela terca parte do valor para
diminuir o deposito.
LOJA DO TBIMPHO
49 Raa Duque da Casias 49
BASTOS &C.
Barato
S na i Aja das Estrellas
56 Bul Dlfjll 118 Caiftl 56
Telesaaaea. tlO
preprletarso Orate anal acredite-
*o estaeeleetaaeoto prevlae a todas
Hxsmao. raaalllaa e fregaeses ea
aera qae aa asaltea peealaefcas
me eosinmam taer, ni sSo anata
diflia eom a ios exraia daa US-
IBAS ZOES par tanto, qaem quise r
coBOBtrar por|aneaoa qae esa oalra
qaalqaer parte dirija oe a LOJA DAS
ESTRELLAS, onde eaeontrarOo ana
eeaapleto e vortadlaelano orllaiea-
* atofCanemoas qae ee veadeaa por
preeoo qae nao afee posean faner
complemela, caneo paooaaaeo m nle-
aaeaosrar. a saber:
Atoalbado para aesa de 10800 a 10000.
Dito de odres a 10 e 10300.
Bramante de quatro bu-garas a 660 e
750 rs. o metro.
Dito de linho oom 10 palmos de larga-
gara a 10600.
Brim de coree para roupa da crianoaa
a280e320r.
Colones ds crochet de 100 por 50000.
Cortinados bordados a 50 e 60000.
Cortes de oambraia, bordados, branoos
e de c6res a 40 e 40500.
Cortos de vestidos, em cartlo, s 70000.
V Crotones, cores alaras e escaras, a 160,
200 o 240 rs o oovado.
SCambraia branca, transparente oa Vic-
ia, s 20809 s peco.
Camisas inglesas para homena a 280000
a dusia. -
Collarinhos, pannos e abortaras ds cel-
Iuloid, um completo, por 205000.
Cepas de vidrilbos e tooidos arrendados
a 100, 150 e 200000.
CasacoB Jersey s 20500, 30, 40 e 50.
Damaaa de seia oom lindas odres cu-
ras s 10200.
Esleirs brancas e de odres para ferro
de sala a 10100 a jarda.
Eogoilo de linho, pardo, a 240 e 320 rs.
Encovaos para baptsado a 50600.
Eapartilbos ooaraga a 30 e 30500.
Eicbs o 500, 10 o 10200.
Fusilo bronce a 240 rs.
Grinaldas oom finissimos veos ds Blond
a 70000.
GoarnioSea da oroobet parasofs505OO.
Gorgorto preto, de seda, a 10800.
Guardanapoa de linho de 30500 por 20,
s duaia.
Lanos da fantasa a 400 rs.
Leos para meninos, a 320 a dusia.
Lovaa de seda para aenboraa o 10000,
10500, 20 e 20500.
Lis e cachemiras de qaadros a 160 rs.
Madapol&o pelle de ovo, muito fino, a
60000
Ditos amerieanos, oom 1 metro de lar-
gara, de proco de 120 por 70000.
Dito de 80 por 50000.
Merino preto oom dnas largaras a 560 e
.OOrs.
Dito de todas as cores s 500 rs.
Dito de qaadros, lindiaaimas coree, a
240 rs.
Rendas heapanholas a 10600. 10800,
20500 o 30000.
Setim Maco, preto e de odres a 750 e
800 rs.
Dito de qmadros, ultima novidade,
10000.
Sergelia de todas as cares de 160 s
200 rs.
Toalhas aloochoadaa e felpadas de 20500
e 30000 a duaia.
Ditos para banho a 800 e 10200.
Teoidss arrendados, ultima novidade,
200 e 240 rs.
Zepbiros de todas ss oores a 80 rs.
Aisim oomo muites fasendas qae sena
enfadonho mencionar, e qae vendemos por
menos 20 |. do que em qaalqaer oatrs
porte.
SEM COMPETENCIA
TBIIDB-8HIAIS BitfO
Na Leja das Lstras 4zoes
pra-
a
curva aapera do naris ; ao trago firme da
bocea; no qaeiao maito prenunciado, Bo-
nos olbos, no olbar firme e se-
osa.o qaal nao so oaviroa asol os ge-
aalos sardes, abofado, laaontarois, do ac-
' Doriat;aa saleado estremnmeo
te
ts do jary, oa
brotado
vero.
Nesse momento os seas olbos aohavam-
ee abaizaSoa sobre a moaa, onde eatavam
es .albados alguna papis, sobre o quaes
novia tracado algnmaa not-s.
Eauva extremamente paludo. O olbar
tornava-ee I he de qaands em qnando tor-
vo O fago extingua-Be lbe. Tooaio fre
qnonteaeote o lavavo eolio o lenco 4 boc-
ea j aae saris realmente paro abetar a
toase nervoso que o ataoavo, oo para en
zogar aa mos humedecidas por na pouco
de aaor T
O advogado, na aaa anaizoaada e vi-
brante peroragto, tel-o-hia oooveocido, oa
a emooio qae teotava entlo ooonlur pro-
viria da indeoialo em qae se aohavn T
Julgaria anda Dotiai culpado oa estara
atorrado pela enorme responsabilidade qae
peeava sobre elle ?
O presidente do jory dirigio-ae ao pro
ourador imperial:
A proaotoria publioa deseja replioar
no defensor T
- Nlo, Sr. presidente, nada tenso a
aooreaoentar.
O proaidonte, eaU j, ao aoooaado:
Doriat, oso tea nana nada o diaer
am sos dtfefle ?
O borneo, qae contiena va o oborar, toa,
atroSes oa aoiaooe, sgaos sigaaes neg.u-
vua, teotoa follar, e das sosa palavraa ee-
traogalodao aa garganta, OS
aasjntra,4B< e o pabliso
Innocente.. Innocente...
- Esto enoerradoe os debates, dase o
presidente.
E resumios em algomai palavraa, mui-
to claras, muito precisas.
Srs. jurados, segundo o Sr. procu-
rador imperial, aae se reporta ao auto de
aocnaaclo, coja leitara ouviates, Dorist 4
culpado de baver, no noito de 5 para 6
de Maio, asaaaainsdo o individuo de neme
Bonrreille, em sos eass, ns sos bordado de
Bernadettes, aasaasinato que tove por no-
vel o roubo. Segando o Sr. Landais, sea
eloqaente defensor, o acensado nlo 4 onl-
pado nem de assassinato nem de roubo.
Ouviates, alom disso, ss negativas do aecu-
sado, qae pretende ser innocente. Eis,
poi, 8rs. jarodos, oo qaesitos s qae toreis
de responder :
1.* O sooasado cnlpado do baver, ns
noito de 5 de Maio ultimo, ea Garohe,
oommottido, coa premeditadlo, aa sssas-
ainato oa pesaos ds Bourreille f
2.* De haver, alm oisso, no mesmo
da, no meeao logar, oommottido ea pro-
juiso da ana viotiae, antea oa depois do
aesaasisats, am roubo de valoree, notas do
banoo e rolos de oare T
Devo previnir voa, Srs. arados, que, ae
depois de boverdes reoonheoido o aoeosa-
do culpado, pensardes qae eziatem em sea
favor oiroumstaaoiaa attenaaotee, doris
faser a reapeotiva declaracAo nestes tor-
mos ; c Sien, ns maioria, ba oiroamstan-
cias atteoosotes ea favor do aocosado.
Peoo, Srs. jurado, qae vos reoelbais sa-
la de voeeas deberacdos. Oendarmea,
ooodasam o acensado I
A deliberaclo do jury daros des mina-
toa.
Um toque de oampaioha avisoo de que
ello aobava-ae termnala.
Os magistrados ternavam sos seas laga-
res na meaa preaidenoaal.
O preaiieate voltea se pora Mont-
mayeor. **.
Sr. ohefs de jory, queira faser oo-
nbeoer o reanltado da deubrclo.
Montmayeor levanta ae. E*U mais pal-
udo ainda do qae anteo. Lola contra a
aae emooio, lance am olbar aaaoatado em
torno de ai, sobre s aesa onde tres ma-
gitr los de toga vermelha oeaaideram-n'o
diff-reetes e frico. Qagneja slgaaas pa-
lavraa estraogalades, inooaBproheaaiveiS.
Ha, entre o pebtijo, elgoaas exolaroa-
edae de sorpresa, ropideaeate reprimidas.
Sr ohefa do jary, ais o preadeate,
se a aaa snaibiii reepesu dos jara loe, a lei saorisa o a
jurado, os' mendai-e 1er pelo aegaado jurado, asa vi
" oaviraa '
A* raa svaejae ele caxias a. o
TELEPHONE 211
O proprietario d'esta maito eonbeoida oa,
vine Ezm. familia e eos fregneae, ene
grande pecbinchi que costama a dar,ndb lao i
nunoaftram devidid de outra cata, eoao aJgaem
annaucia para engaar, vendendo fasendas ordi-
naria por boa, coatame eato qae a LOJA DAS.
LI8TR48 AZUES nio teas.
A faaenda vendida n'eata casa alo de boa
qaalidade e nlo tem medida escaasa ; d ae des-
cooto a qaem comprar de 20 para cima, troca-se
a faaenda vendida se por qaal motivo nlo for de
maito agrado para qaem for comprada e vende
pelo egaintea preooe.
TeelOoa arreedoeleo oom lindas oores a
.10 e maito fino para baile a 600 rs.
Las e eaxenura de qnadraa a ISO. 160,210,
dOGe400ra.
lrtaee lisos, infestado, de todas as oore a
480, 700 e 800 rs.
asase ale corea, finas e segaras a 140 e
maito larga a 380 n.
arlas de cores para rosna de minino a
240 rs. ^ ""
Esgalao pardo para vestidos pss s
280 320 360 ra.
I reta.
Eapartilbos de conraca por todo preoo.
aekevaes, para laptumdoa, completo a
5(00.
Canabrala branca a 24800 a peca.
naraanaio saperiores a 14800 e 24000 a
dusia.
Iieqnen raaaparealeo. Novidade em
corsa a 1*600, 24 e 24600.
OreSomea e eOMSae Simas, bjraada aora-
mento clara e esonra desde 160 r.
argellao de toda a corea a 180, 800 e
940 ra.
La vas de ceda preta e de core or todo
preoo.
alelas s 260 a dusia e eebertaa a 440 ra
Chrasapes para enfeite a 500 ri.
tees braaeo, crease e astisadoa peca
oom 11 metro desde 800 ra.
adapelio especial mareadoListas
Aanea-s 64, 64600, 64 e com am metro de lar-
gura a 64800 e 74506 a peca.
otgodOo maito largo, para lenoea a 44601'.
rameales com 3 e i largara a 640, 700,
800e14.
Toaikae alcoxoada e felpadas desde 24400
a dosis.
Corilaados bordados e de crsehet desde
6*580.
meadas heapanholas, brancas, crema e pre-
ta deade 24 o aetra
Tpele para aofi a 184, para cama e porta
a 24600.
Estelra da India para ferro de ass s 14100
ajards.
oleas ou saceos de tapetes a 44.
N. .Alea) do procos anaaeiade temos fa-
aenda de faataaia e novidade, eos asase, csxemira
e tosido arrendado que e vende amito mal ba-
rato, oomo tacil verificar mandando ver primeiro
na LOJA DA8 LHTBA8 AZUES,
Presente para a festa
Um retrato de familia
Com ros moldara donrads fias e em alto re-
levo por
PKECQS
Pars n'Americi
Acvelo Irm&o & C.
16 Ra Bario da YclorU n. M
as odres o fines a
a
palmos do
(aisnsa ivpv/a)
A saber:
Sargsfim de todas
200 rs. o oovado.
Bramante de linho oom 10
largara a 14400 e 105OO.
Baleias oom forro, 500 rs. a dusia.
Extracto fino Bita Sangalli a 20300.
Fichas de II e seda, a 10000.
Bendaa oomprimento de sois s 2f000.
Capailas com veo bordado a 6# a 7#.
da oores, fiaos, a 400 rs. o
ssaessaannasBasnsanaena
Mas j Monta)ayear havia venoido os
seas nervoe.
De pe, oso o sea sito talho erecto e ri-
jo oomo am soldado em parada, Mont-
mayeor, enllocando a mo sobre o oorsclo,
dis com voa maia firme :
Sobre a micha honra s s minhs con-
scienci, diento de Deas e diante dos bo-
rneis, jaro qae a deolaroolo do jary a
segninto:
Sobre o primeiro quesito, sim, o aoco-
sado culpado;
Sobre o segando queaito, aim, o aocosa-
do culpado.
E torno o aentar-ae, oa satos, cebe e
apoia a testo sobre aa dnas atoo j antas,
emqaaato elevam-ie rumores entre o o pu-
blico. BJj
O jnry alo rsoonbsosa oiroumstoniaa
sttennsntes I...
E o sssaainato seguido de roubo, sen
circamstanoias attenaantes, a morto.
Tragam o acensado I ordenoa o pre-
sidente.
Dorist entra. Nlo chora mais, porsm
todos os sens memoras alo agitados por
violentos abalos. Apatotado, vendo todoe
os elbos fitos nelle, oomprimento humilde-
mente, aem saber o qae fes. O esorivj
vei oommonioar-lbe o deolaraolo do jury.
O pooenrador imperial requer eontra ee
s spplioaolo dos srts. 296 e 301 do cdigo
pensl
E no meio da emoclo gersl, o presiden-
te, o brindo-se oom o sea capelo, depois
de haver combinado oom os seos asees
a 130000/
a 800 rs.
70000 a
As Exaaa. familia qae desejarem ter um lindo
retrato grande em sos sala ae visita sa para offe-
recer de feau, deve mandar om retrato em carUo
de visita, nio importa qae seja antigo, bastante
diser a cor do olsos e do cabello, para enegar
am liado ra trato desojado.
Qaalqaer enssmmends deve ser feta at o dia
8 do crrante-
ver eilo siguas em exposiesO na loja das
LISTRAS AZOBt).'
Jos logaste Mas
Semeates de carrapalo
Compra-M em grande o pequen quantidasa.}
a drogsris de rraneaseo M. da Silva A C.,i r>
4w laarqnes ds Olinds s. 28. __________
Ufobilas austracas
Yendem-ss mobiliss austriaoaa de todas as qua
lidadea e edrea, bem oomo peca a va Isa por pre-
oo maito modificado para UqaidaoSo de factu-
ra : roa Marque de Olinds n 54.
Libras sterlinas
Vendem Qornea de Matto Irmgus.
Merinos
oovado.
Zafiros ds oores a 160 o 200 rs.e oova-
do.
Crotones oom ferradurss a 240 ra.
Madapollo Boa-Vista verdadeiro a 6#
apoco.
Toalhu para banho a 10 e 10500.
Colohas de crochet, fios, a 50000.
Bramante de 4 largaras, a 700 e 809
res.
Damasse de seda ora o de oores a 800
10000.
Madapolo oom 1 metra de largara
60500 a peca.
Merino preto oom daos largaras a 800 a
900 rs. o oovado.
Setim Maco de odres e branoo a 800
e 900 re. o oovado.
Popeline branca para vestido de noita
a 800 rs. o oovado.
Fuatlo branoo fino a 360 e 400 rs. o
oovado.
Toalhas para pratos a 30500 e 40000 *
dusia.
Tapetes grandes, para sof,
Velbutna de todas as corea
o oovado.
Brim branoo n. 6 10000.
Madapollo de 100000 por
pe$a.
Espartilhos oouraoa, s 40 e 50500.
Esguilo fino a 10500 o 10800 a vara.'
Colohas de oroobet oom flores.
Cachemira de listras e qaadros s 500 rt,'
Setineto fina para ooberta a 600 rt.
oovado.
Crep fino para ooberta a 600 rs. o oo-
vado. t
Cretone francs s 560 rs. o oovado.
Cachemira preto de listras e qaadros.
Anquinhaa a 10500 e 20000.
Cortinados bordados a 50500 e 60000.
Ditos de crochet fino s 100 e 120000.
Algodlo, largo, a 30000 e 30500 a
peca.
Toalhas felpadas a 30000 a dusia.
Pannos de oroobet para oadeiraa, s
800, e900 rs.
Ditos grandes para sof, a 20500.
- Cambraia Viotoria o transparente a
2$8O0 a peca.
Pnnboe de linho o 90 o 100 a dusia.
Madapollo Globo, verdadeirs a 70000
Dito osiseiro legitimo a 70000.
Brim ds linho de odres fizas, a 600 rs.
o oovado.
Loques de pennas a 90 e 100000.
Crinoline branca e preta a 400 rs.
metro.
Cambraia bordada a 40000 a pees,
Naauo fino a 240 rs o oovado.
Cambraia baptiate a 160 rs. o oovado.
Lindos etamines arrendados.
Cortes de oasemira, a 4$ am.
N. B Alm destos fasendas annuoia-
das, temos amitos outras qae vendemos
por menos 25 [0 do qae em oatrs qaal-
qaer parte. O desengao 4 ver.
TelepLone n. 200.
O tribanal, vista da requisiclo do
procarador imperial e visto dos artigo
296 e 302, os quaes sao aaaim concebi-
dos:
c Art. 296 -Todo homicidio csmmetti-
do oom prameditaolo oo por saboteado
qualineado do aasaasinato.
a Art. 302 -Toda o culpado de sssas-
sJasto aer punido oom o marte. >
N'eeta oooformidsde, oondemno Miguel
Dorist pena de morto I... Aocosado
tea tres daas para appellar do sentones
qae aanbe de oavir. Es'i levantada a
sesalo.
Doriat pbV-se s rir :
k peas de aorta 1 da alio. A peas
do morto I... Qae asonada II...
Nlo acredito n'aqaiUo. Condusem-no, o
laUe oooiins a rir Est oomo doodo
Boaoots nos oorredores, que elle atravee-
ea entre os gendarme, qae feo so o
olaridsde oo sen espirito. Entlo elle
para.
Olaa para ss soldados aae o
o sogoram-oo pele araos.
A' morte ? dis elle. Entlo vio gni-
Ihotinar-me ?
Conos simples, men corelo... dis
o gendarme ds direito.
Nlo o ronbasses, dis o da esqaerda,
Doriat cale-so. Opere-se am trsbalho
no sea cerebro. E, encarnado novamente
na ana prialo de S. Pedro, ns sos clula,
contina a scismar.
Nlo ae deleito. Tods noito o guarda
ouve-o gemer:
Minha mulbor 1 meas filhoe l... Mi-
nhs Laoiace II...
Ab 1 forjante I da o bomem, habi-
tuado a todas as comedias do vicio.
No dia seguate encontra-o scoordado,
de p, junto ao leito.
Pela machi o Sr. Landais vsi viaital-o.
Vocl tem tres das para appellar. O
presidente diste-lh'o. Ouvio, mea pobre
Doriat T
Para qae uso?
Para faael-o gao bar tres diaa E,
em tras das, qaem sabe ?
Dorist aaaigoa s ppeliaclo. E'-lhe in-
differento, afioal de oootas. Visto que
vai morrer, a ana aaeignatura nlo o far
oondemnar.
Tres diss depois o Sr Landais est no-
vamente na celis.
A sos appeUeelo nlo fb aceita.
Beata-lhe o reourao de graos
Para qae uso ? Pagante elle anda.
Para aalvsr-lbe o vida, se o impera-
dor qoiser. Em todo caso, paro fsol-o
ganhar mais algn das... Os seos fi-
los, saa malher, ana fiiha Luciana oecu-
pam-se o procurar pravas da su a innocen
oie...
Desgracadamente tarde de mais...
Qsem sabe l? Basta na soaso.
O asa recarao reqaerer tempo... amo
mana, sem davida... talve maio...
Em as seasoa, qaem ssbe te nls te
desoobrir o verdaaeiro culpado ?
Entlo voa aasignor. O seokor tem
sgame espersnes f
Cortamente, Doriat. Voc protes-
ten at o fia pola sus innocencia. E'
pootivel qae presentemente alguna dos jo-
ndeo qae deolsrsa-no cnlpado ae arrepen-
dsa o sseignem nm pedido de perdi.
Procura!-os bai aa a aa. Arraaoar-ibes-
bei a assignetars, te precito for, ous asi
ds saival-o, Dorist. O departamento do
Seona e Oise d'aqaellea qae depeadem
do supremo tribaaal do Parts, a ea toa,
oomo voo ssbe, sobrinho do preoorador
gersl Mea to me souaaelbor.
Qs Deas o oaps I
Al viste, Doriat.
At vista, 8r. doator, porqat ter*
" a val o, ole versada T lfee>i>tonei
De certo, meu bom amigo, nlo tsnba
o menor dnvida a raapeito I
Doriat estova paludo. Por mais sobra-
saltado qae te aohttse o tea espirito, nos
terriveis momentos qae stravesssvs, nlo
poda deizar de sospeitar qae as ezherta*
oes e oonsolacSse do sea advogado eraa
tal ves baaos. E disia consigo:
Se o tornar a ver, qne elle tori
ama boa notioia s dar-me ; se nlo voltar,
estoo perdido. Nlo elle, o carrasco
qaem vir diaer-me qae o mea recurso do
graos nlo foi aceito.
E nm longo tremor de espanto sgi-
tava-o.
O Sr. Landais deizoa-o, tabio da pritko
e volteo para Paria.
Doriat fieou s na saa oeluls, s oom a
imaginsclo fiza n'am pensamento unioo;
o carrasco, a guilhotin. *
E ooasa alguma para distrabil-0 disso I
Como sao longas o mortsoe ss horas
par o oendemnado morto 1...
Mortaes, sim. Longas, ser verdade ?
Slo as ultima qae elle vive. Ssbe que a
sea fim est prozimo, e apesar ds espo-
ranca intima da aalvaolo qae neta no
fundo do ooraoto do bomem, nm invenci-
vel espanto invade-o de oada vea qae aa
dos rarot detslhet de aaa reolasio, o randa
do guarda, o almoco, o jantor, trabe a ra-
pidoa do tempo que pasta a dizer-lhe aaa
a aae vida esc o a-se, inexoravelmente.
O dia baix, s neite. A noito des>
vaneoe-ae, a aurora.
A enorme fadiga dos diss precedentes
vence a-o, e elle dorms dote horas tea
despertar.
E o d''a eaca-te ainda, rpida eoao o
relmpago qae n'nme centesima parto do
segundo, naga o firmamento de am moa-
do ao ostro.
Nlo lbe mandar am at, oomo coataste,
em taea casos, nm detento para faaer-uav
oompanbis.
Nos doot oo tres primeiro diaa deizav-
a'o t.
No quarto dia, entretanto, inatolls-ta aa
guarda na toa cella.
Doriat nlo te oooupa coa elle, uaeolna
para elle teqner, nlo responde t saas por
gantat.
O oatro eonvida-o pan jogsr cartas.
Doriat nlo o oavo.
Paaaam-ee aioda os diss oheiot ds pca-
seaootos lagobres.
O Sr. Lad ai oto d msis aignal de vi*
ds. Nlo eaoieveu. Nio sppareoea. Por
qae T En mo aignal.
4
-

.
(Cemtw* -or-ot k*j
a. st,


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E52VAELTS_P4ICYE INGEST_TIME 2014-05-28T01:03:54Z PACKAGE AA00011611_16853
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES