Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09974


This item is only available as the following downloads:


Full Text
&!_
'.ictdgi |
DIARIO DE PEMAMBICO.
ICAUWUOI A SOBSOVgjkO' DO KORTI.
Parthyea, 81. Aotoaio Alaxaudrioe da Li-
ma ; Natal. St. Antonia Mtrqaes da Silva ;
Antsty, Sr. A. de Uooi Bng ; Curi o Sr.
J. Jos A deOUvetn: licnobio, a Sr. Joiquim
Uirquee Rodrigs Par, Haaoal Plahalca &
ti.; Aautu, o Sr. Jereaymo da Coala.
MCAJAMADOt DA iOKUrCAO' DO Sl.
Alagdn e Sr. Cltndine FaltSo Din; Baha,
Sr. Josi Mirlios Alvos ; Rio da Jaoaira, o St.
Jiia ffaraira Mirtina.
Partidas dos corrkios.
pilada tadoa 01 din at 9 yi horaa do di.
Igaarass, Goianna, a Parahyba aaa soguadae
a aaitu-falraa.
S. Anta, Bazarroa, Bonito, Caraar, AHloho
Baranbana naa terca-feirea.
Pao d'Alho, Naxireth. Limoero, Bteio, Pee-
qeera, Iugizelri, Floraa, Villa-Baila, Boa-Vlita.
0nery a Ex6 naa qirtt|.feiri.
Cabo. SerDbaam, Rio Formoto Dna, Barratroa,
Ar.oi-FrU, Plcaanta raa o iatal qulntti-feirn.
(Todaa oa aorroloa partan ia 10 haraa da menhi)
IPHEMER1DES DO MEZ DE OUTOBRO.
7 Laa chala aa horaa a 4 mlnatoa da man.
15 Qoirto mlnguinle aa 9 horaa da manhia.
SJ Laa nova aa 4 horaa a 55 mtnatoo da Urda.
29 Qairte araacanta aa 9 horaa a 3 mlnatoa da
rnanhaa.
PRKAMAR DE UOJE.
Prinalra as 6 horaa a 6 mlnatoa da manhia.
|Sgando aa^t haraa a 80 mlnataa da tarda.
?AMIDA DOS TAF0BB8 COSTEIROS,
Pira o iiI at* Alsgoes A 5 a 30; para o aorta
at a iaoj A 14 e 29 do cada mes.
FAB.TIPA DOS OMM1L.
Para o Recite : do Apxpucot Aa 6 1|2, 7, 7 112,8
a 8 112 da m.; da Olinda aa 8 da m. e < da t.; da
Jaboatao Aa 6 1|2 da m.; do Caxang a Yanta
ia 7 din.; de Btmfica ia 8 da m.
Do Recite: para o Apipueot Aa 3 1|2. 4, 4 1|4,
4 1(2, 5. 51|4, 51 |l o 6 da t.; para Olvida Ai 7
da m. a 4 1|J da l.; un Jaboato Aa4 da t.; para
a Caxang a Fama Aa 4 1|S 4a t.; para Bemfica
aa 4 da t.
AUDIENCIAS DOS TRIBUNAES DA CAPITAL.
Tribunal do cota marola : segoodaa q ato ti.
Releso : trese o aabbadaa As 10 hars.
Faseods : qutnU ia 10 horaa.
Jalao do cmamelo: legaadti ao molo da.
Dito da arpbioa: terjti a aaxtaa Aa 10 horaa.
Primoira rara do dril: terc,aa a aaxtaa ao mata
dii.
Soganda vara do clrcl: qaartia o aahhadoa a 1
hora da tarda.
DAS DA SIMABA.
20 Sgead*. 8. J o Canela ; s. Tria v. r.
21 Tare*. 8. Unal a aaia omp. mm s Cilicio.
92 Qartt. S Mara S.lei ; 8. Aloan .
23 (ilota. 8. Joao Ceptolrioof.; 8. Uio Baos.
21 Sexta. 8. Reoha! ar.hiDjo; 8. Fortaoato st.
25 Sibhtdo. 8. C'iaoim o Criaplotino Ira. mm.
26 Domingo. 8. Entino p, aa ; S. Rogaciano m.
i ASS1GHA-8I
tac Recite, am a librarla da prae* da ladapen-
Ideneia aa. a8. daa proprietarie Miaeel Figle!
i raa da Farla A Filha.
PI1TE OFFICIIt
fiOVKRHOOAPROVMGU.
xpedleaite alo la. ato oaitubro
da> **.
Offltio ao sommmd.nte daa irmtt. Pareeen-
do-me nocaaaarlo regolirissr-se a dutrtb1g*.o
da far? da liaba no lotarior da proviocia, da
modo qao oa doaUeameotoa da raesraa se com-
ponga m cada am do pnett de umi corpo, ba-
ja V. Exc. do ialieir-me qaal o corpo qae mili
cooveohi eer illi contenido, aaaim como aa
ubitltaiQoei qao tacceistvemeote as devam Ir
f tiendo uoa meaoioa deiiacamentoe para che-
gn-ie Aquello multado, o para qae aa pracat
dos mala corpoa all exltlentei renbam a aar tfl
mi recolhidaa i eaticaptial.
Dito ao metmo.Pode V. Exc. mandar aprom
piar pala pbaraiacia milltir a imbaltncli do
que trata o delgalo do ctrurglio-mr do ejer-
cito, no offido annaxo por copia ao da V, Exe.
do St do crtente sob n. 1035. para tnttmeato
daa pr$. do quirto bitilhio do attilhatla a p
acuartelado oa cidide de Olinda.
D.to ao meamo.Respondo so offlcio do V.
Eu. de hoaiem datado, sob n. 9038, duendo
qao bem proceden o mjor Juio Francieco do
Llvrimeoto, reeratando a Harcalltno Joi Tai-
xilra,o qaal,alada no caso da ser goirdi mel-
os!, nio est so por lato isaoto do arriso do
exarclto.
Dito ao preiidenta da relieio.Da eoofirmi-
dide com o n lar do minlaterio da juslica do 5 de jaoho detle
una, remeti A V. 8. ama cotiec<-\o Impresaa
daa leis pramalgadas no corrate auno pela as-
aembl* legisialira pro*ioclal daiti pro*tocla.
I^ail sos do Rio ce Jioetro, Babia e Uiranhao.
Olto ae prealdeote do tribunal do commercio.
Para comprimaoto do aviso eircalar do minis-
terio ds agricultura, commerelo o obras publi-
cas do 27 de setembro altimo, informa V. S.
qaaeaaa compaohiae e socladides anontmascom-
merelaea, com axcepcAo daa bancariaa qae eiu-
tam faoesiooaodo nesti proTincla e qaaea o aea
astsdo da proaporidado das mesmas.
D.to ao ebefe de polica.AtiW doa loclaioa
pipis qao me tirio devolvidos. Informe V. S.
qae destino tlvenm os recralit Miguel Fallppe
Ribeiro, Jorge Jaiilaiaoo de Souxa e Clemente
Cimello da Silva, que foram aparados no termo
do Limoeiro.
Duo ao* Inspector ds thesoursria de fixtnda.
Rtaiitae A V. S para o fim convenante, a coa-
t em daoltcata da detpexa fetta pela comaaoh da lllamlnifio a gax com o eacaoameoto o ap-
pirelhos colloeidos na casa da iotpec;lo do ar-
senal de marioha, para a.respectiva illumtaicae,
visto astsr satufeiti requiuco do V. 8. cooti-
da em sea offlcio de 17 do corrento sob o. 992.
Dito ao meamo.Noa termos da ana loform.-
io do 20 do corrate, aob n 1005, manda V.
S. abooar ao ctrargiio Ja atino Scenlo Lavaca-
ra a qaantla do 509, como retribaic,io de aea tra-
bilno dorante os cinco das em que estove la-
cembido do intmenlo das paiaoas deavalilai
afl teladas do chalen -morbo oo dtstricto de C-
tenlo, comarca do Bonito, o pan eeae fim de-
volro os pspeis que viento annexos A saa citada
informacio. Loaprnanicou-ao ao jaii de di-
nlto.
Dito ao meimo.DivolrinH- f 5. S. o t~
rmenlo a? qao vert a sai in(ormi{ao de
hontemj/Ko. 101 i, o ao qttl Jmntno Jos do
Mallo, dedo o pa nos meses de jmeiro a maio deaie son, da casa,
que sarrio da qeertel ao deauetmeoto de prlr
metra liohi as Tilla do Boaito, o autoriao a mo-
A\r ff.ctuar site pigamanto na importancia de
409OOO.
D.to ao rastreo. Avists do Ululo e gala que
a ii ajaot), manda V. S. pagar a Joo Aatuoes
di Silvein, como re|aisitoa o commaadanle da
lUQo uivil, am offljio dests .Ists, a qitalia
ds 2008 ds sotdadsque roncea cono prttuo do
origue-eseans Tonelero ni altlma commtstao A
qe fot dettlaado etse nsvio.
Dito so' tatpesior da tbeaoeraria previatial.
tu conformista com a aaa iaforma^o de boa-
ico, aob o. 537, dada com refereacia A da canta
doria deett inesounris, maole V. S. pagar i
Joto C*rlos Angosto da Silva a qaantia de rata
1:2773291), deaoeadtda com o aatteoto o dtatat
doa praaot pobres da cata do deteocAo, como ae
v doe doeumenioi qae -evoWo e me foram re-
matados palo ebefe da polica com offlcio de 9
da corrate aob o. 1534.
Dilo ao meamo.Aatoriso V. S., nos termos
do sua inormifo de heotcm aob n. 539, a
mandir eolregir ao vig ncury oadralFranclsco Pedro ds Silva a qaantia
de 1:1319 qoja se echa em deposito nena tbesou-
rsrla, pronoiente do beneficio da prlmeire par-
le da primoira lotera concedida a tarar dss
obrss ds mit'U daqaella fregaetia.
DI) ao meamo.Declaro A V. S. qae, de con
tormtdade com a sui inurmago de bootem. sob
a. 536, bs ds miniar pigar lntKrlmenle a Fran-
cisco Psretra dos Stntos, s qeaLtla a qaa tirar di -
reilo como arramstsnte dos roperos ds ostrsda do
aorta antee a cidada de Olinda o o logar deno-
minado Frsgoxo.
Dtto so eommsodsote ds estico navtl.
T'aaimitto por copit A V. S. pare aea conhet-
menlo e'aflm de qao the do o devlda execucAo o
a riso cirtulir ds repartirlo da marioha de 30 de
aetembro altimo, detormioendo qae o'ore om
dianta nio aejam enviados para a corto raeratia,
sem qae lenhaa sido ottropalostmeote inspec-
cionados por ama junta medica e Julgados em
estado de servir.Commuonicou-se ao capttao
do ooito psrs sea conhecimeoto.
Dito so commandame superior do Recite.
Mande V. 8. postar em frente de Igreja da Nosst
Senbors do Terco no da 26 do correte As 10
boros ds maoba, orna guaros de bonrs tirada
de am dos corpoa ds gasrds mcioaal dosis ci-
dade, tfia de asslsilr sos actos qae se tem de
celebrsr oa meama lgrsja.
D to so gerente ds Comoanhia Psroimbaca-
ni.Visto que, segaodo Vmc. dedsroa em seo
offlcio de 21 do frrenle, nio podem ser trsns-
portados 00 vapor Mamanguape, por falta de
logar pr jprlo, os btrns do peivora o cantistas
.. de cirtutime qae o director da sraonal degaer-
. ra tem de enviar para o CtrA, convenho eaj
que ettea objactos tejm coodaridos no vapor
Jaguaribe em sos prxima viagoas ao norte, co-
mo Vmc. indtcoa em dito offlcio.
Fortn.O presidente da provineU resolre,
de conformidade com o arL 2.* do dscraio n.
428 da 14 da julho de 1815, eomer o teen te
Jai Cietano da Silva para o lagar do director
dos indios dssldeia de Paoema na comarca de
Ciranhuot, ao qml Oca exonerado o eapitao
Joaqaim Fraoctsco do Oiueira.
snico exigido pelo decreto de 28 de desembro
de 1853. nio ole ter a tundido.
Joeooo ds Silva Mediro.Informe o Sr. en-
genhairo dirtelor uterino da raparti(-\o daa obraa
publicas.
Joaqaim de Siqaeira Bsrbots.Informe o Sr.
iosoector de ibestaroris ds faxanda.
Jote T ir tulla o o da Silva Prego 10. Informe o
Sr. Dr. julx maoicipal do termo do Cabo.
Loerenco, africano llvre.[nforme o Sr. ins-
pector do trienal da maNoba.
Haooel da Sonsa Tvarea.Ioforme o Sr. en-
genbelro director interino da repsrticio das
obraa pablicas.
Minoel Romo Correa de Araajo.Siliefaca
pen mente o dlipotto no ert. 86 do decreto
o. 7S2 de 25 de outubro de 1850.
Mantel Ctndido U-n-qae da Silva.Infjrme
O Sr. tl. jaix municiaal do termo do Cebo.
Visete Ferrelra da Coate Miranda.Satiafa^a
plenamente o diapatt> no >t 86 do decreto
o. 722 de 25 de oatubro de 1850.
Commande das armas.
Qaartel-sjreneral do ominando daa
armasj de Peraambaco na elda-
Je do Beclie em *4 de outubro
de 186*.
ORDEM DO DA N. 146.
O genenl cumitandicte dss trmts'fsz pablico
para coahecimenlo da gaarol(o o flm conveoi-
enies, que a presidencia |nomeou por poriaria do
21 do correcto o S% leme do 2* bataihao de
lofanltria JosA Caetmo da Silva, pira o ca'gode
eoblelegado de polica de fregeezit deAgOat-B>l
las que ss achava vago pila retirada para ests
cspital do Sr. alfares no corpo de gasrnico Jos
qtai Pedro do Reg Bsrros : o qae coostou de
offlcio ds mesms preaidencis da referida dita.
Anigoado. Solidonio Jote Antonio Pereira
do Laao.
Conforme. No impedimento do ajadnte de
ordena eucsrregado do detalhe, Joaqun* Joti Pe-
reira Vianna, lenle ajadante de ordena da
pasaos.
PRATIC4GEM DE PORTOS, BARRAS E COSTAS.
A despata da or tinge m na b>rra do Rio
Gnnde do Sal a Paranagai A cotteida pele ro-
pirtiQie da marioht, emqaanto qae a relribai-
?ij pega peloa pirticu'aree, qae atlltsm ttes
serrinos, entra ioiegrtlmonte pira oa cofres pu-
blico* como recetts geni, segundo o dispusio
00 artigo 39 da le o. 628 de 17 de aetembro de
1851.
Por esta forma csrregt o or;im*ulo desta p'o-
vincia com a totalidade das detpetts dss mesmis
prstiesgens, e nao com a differeo;a entre cata e
e receile, como qrm 01 regalimeotoa da 16
de oovembro de 1857 o 8 d levereiro de 1858.
Coaveria, pols. f ser cesssr esta prttlca, per-
roittiodo por ama axcepcAo sbe:t oaqueila lei,
que aa sommis provenientes de semelbsolo or-
gem potssm ser appltcadas ao ptgimento dos
referidos tervlQot, eoncorrendo s marioht unlce-
meole com a differenca entre as qasotlas arre-
cadadis e dtapeodldai.
A' falte detle arbitrio, fal fornido a gravar a
rubricasveotusesdo correte xerciclo, mm-
dmdo por ella dittribalr 47:319*936, psra Isser
fsca eo pigameoto de vencimeblas, to psssosl
dn barrtt dsqael as proviocias.
O cempUto billitmenio de nossos portos e
ctoaes, por mel de marcas qae stsigntlaodo-
Ibes os perigos dimioosm os riscos da navegar j,
continua a merecer a alinelo do governo.
Por Isso ordeoou-io aocommandaote da ests-
(io naval da Peroembaeo flxeste tegeir pare o
Rio Grande do Noria 10 dos nsvios sob sussor
dens, eneirregaodo o respectivo comanadsnie
de verificar te ai boiaa da barrea do rio Monor
acham-se colloesdas da manelra mala cooreolen-
ta, a corrlgir aa Misa que reconhecer.
Ettgto-te da presidencia a'eata ultima provia-
cii tnformacoes mbra a projeeto da bsllsamento
do rio Macan propoato pelo 1* teoente da ar-
mada M.uoel Antonio Vital de Ollvelrs.
!TE*i(iR
Forte dot 3 Rois Matoa: Ltt.5* 45' 6" S. Long.
7,5i* 36" E.V.m o'ee-aihe.7# NO.
Ponto Nesra : Let.5 45'6" S. Long.7* 51"
36" E.-V.m 'igaelha.-7# NO.
Pona do Pirana! : Lit.6' 1' 36" S. Long.7
58' 24" E.-V.1 o'agaihs.V 15' NO.
Ponis da Pipa : Lit.6 13' 24" S. Loog. V
V 18" E.V.m '.gelhi.7 20' NO.
Berra de Cnhih*: Lu.6* 19' 36" S. Loog.
8* 3' 24" E.V 'galbo.7 2V NO.
Poote da Formos : Lu.6" 23' 10" S. Long.
8 5' X4" E.V.m >'**lh*.T tb" NO.
Rl Ge.j : Ltt.6 30* 58" S Loog.8 8' 11"
E.V.m d'glhe.-7# 25' NO.
Cotia da Parahiba.
Morro de Cemaratubi: L.t.6*37' 5i" S. Liog.
8' V 10" E V.m u'eaalhi 7* 25' NO.
Bthis de Tr.igo : Lufi* 42' 46" S, Loog.
8o IV 28" E.-V.m o'.gulh..7* 25' NO.
Pootil do Ro Miroaoguano: Lat 6* 47' 12" S.
Loog.8o IV 3t>" E.V.m o'ig.lhe.-7
NO. "
Poma da Lceos : Lst.6* 53' 48" S. Loog.8#
16* 16" EV. u'egulh..7o 30* NO.
Fonalen do Cabelell.t: Ll.6*57' 16" S. Loog.
8* 17' 4" E.V.m Vegelbe.-V 3U' NO
Cebo Brinco : Lat.V 8' 24" S. Long.8o 18'
48" E V.m o'Kuiha 7o 80' NO.
Ponte de Pulmb : Le.7 2' 34" S. Loog.
8 20' 38" E.V m o'a Pentil do Gmgir R 16' S. Long.8* 20' 9" E.V."1 d'agalha. 7
45' NO.
Cotta de Pernambueo.
Pona de Pedras : L-t 7 35' i" S. Long. 8*
W 24" E.V. a'agalaa-S* NO.
Eile poolo omaisorieotil da casis do B'stil.
Igrrjido Pilar (Ilh do Itaoiarici) :Lat. 7o 41*
5' S. Loog 8 19* 4" E___V.m d'agutbi. 7
50' NO.
Fortalen de Ittmaraei : Lt.V 47' 12" S. Long
A capitaoia daa Alagon fot taprida do material: 8* 17' 12" E.v.m d'*glhi.-7* 50* NO.

de da t* de outuao.
Requerimentot.
Abaixo aaslgaados oobtt< 1 A* Ierra da pa -
trimoolo da turnara manitlp de Limoeiro.
I alorase acamar* moolcioil da 1 lado Limoeiro.
C>ato e Coat Cimpollo.Informe o Sr. ios-
psetor da Uaaoararia aa tasaods.
Frioclsaa IV.Nao tm Tg*r, por nio ter o
eapp'icanie aesvioo oa anos 4s le.
Padre Fr.etico Podro da Sitva.*-Dlriia-as i
Ibasoararla provincial.
ItuMdado de Resta Stnhort do Ter;o dests
oleada Dnja-aa so Sr. commsndaata sadJBdr
da guarda aactoaat do Rstife.
Igoseio.afrisano llvre.Informe Sr. director
" ist da gaerrs.
-Roa teaaa a soppllcanlo a wK^ef
Relatorio apresentado a assembia
gcral legislativa, na sesso da
decioia primeira legisla tora, pelo
ministro e secretaria de estado dos
negocios da marioha Joaquina Jos
Ignacio.
( CinlineiQao J
PHAROES.
O ragalameoto promulgado oor aviio do 18 de
fi-ereiro do correte iodo, eitttaiudo a distri-
buido o atlarioado petsoal empregedo nos phs-
rots, bem como preceftos stores ds fitcilita^io
ds recnia e deepexa do respectivo melerlal, deve
treter a etto servigo o metbodo o regulsridsde
que Ibe falleeiam.
O ei ti pendi dot ph >' vedo, aem
todava age:.fie a despeta qae aitaalmente
ftx-ae'com temelhants rubrica.
Otve-ie este resultada reitrlngindo-se em
elgunt phsroes o pessoel, que era excesstvo, a
supprimiodo os enctrregedos oa sdmioistrtdores,
cujts feoeces occumultrsm-ae At dos primelros
pbiroltiros.
Todo o pessosl fot dividido em 3 elsssee, fi-
indo ae como remuneracio A 1* 50}, A 2a 409
e A 3* 309.
Igual cletiificacio tiveram os phsroes, seolo
colloctdos na Ia ordom os de Cabo Fro, Ilhi
Rass.'AbroIbos eSaot Anos ; m 2a os ds Moe-
da, Rtrra do Rio Gnnde dn Sui, Poota doa N
fragadoi. Pona de Sant) Antonio. Morro do 8.
Paulo. Pernambueo, Mtcei6, Itacolomy e Saltaos
e os 3a os phtroletet do Mocarlpe, do rio Amt-
toass o Lsgos dos Pitos.
RO DE JANEIRO.
Pharol de Cabo Fri.He ootto do 7 de' se-
tembro aceadeu-se pela prtmotra ver o noo pht-
rol, levintido no lugtr denominado Focloho
do Cabo, caja comfeccio havla ildo cootnltda
dla aomma de 7,000 com Thomsz Dixon
La w lan, procurador do Horato Groen & C. de
Londres.
A ttrre desso pharol, qoe 4 de forma eircalar,
tem de altara 48 oes, o ach -te titutda ae laitl -
lude de 23a 1* 10" aal. o loogitedo da 41* 58* O"
O. Gw. O appsrelho de las qao o corda da prl-
meui nrdem, do systema astopt-ico, giratorio,
apresenttndo nos seis mnalos qao gstti ptrt
complettr ame rovoluQio, oito pheses, ora brl-
Ihsntes, ora edypsidas, de dursco do 45" ca-
da urna.
O foco lamlnoto eleva-te t 470 pt scima do
nivel do mar. Fmilraet/t, esta laa poda ser
tvistsds em nottes nio oebalosts, ds tolla do
om nsvio, na dlstsncls de 25 milbss em am sreo
do hortsonts de 223' ; teto- desdo o ramo de
NE. magntico al* o de O.
S PAULO.
Pharol da Moeda.KtXa contrada com Misrs
Irruios A Msyior umt linterna qaa ellei ae com-
prometinos a mtndtr vir de Ioglatern, o en-
tregar neita corte at o met da jalho prximo
vlndouro, pelo prego de 6.5008, aflm de contar
o novo appare no de lux que ji ae ach promp-
to, o tem de aer collocado om lugar .do que
existe.
Cooclaida a aabtlitalclo fietrA o porto de Sao -
tos sssigoilido por ums luz viv e brilbtate : a
qae. polen 10 ter vina do grande dittiaets, tor-
nar sobrsmsnelrs fectl o Mgro o ssu accesso
RIO GRANOS DO SUt.
Pharolete da Barba Negra.Representtndo o
cipjtao do porto dests provlocts sobre o estado
de rolos A que tfnht chegtdo o pharol de Bsrbs
Negn, cuj fui ers so demsls dlspoostvil, exis
tindo a de Iiaposo, dinl dutmie spents sete
mllhts, e que pode gulir com sagurtnst o nsvo-
gaote aequelln pingeos, mindet demollr s
menclonids torre, e arrecadar omstsrlsl do phs-
rol psra ser opportaotmente utlliaado.
baha.
PKarotee de S. Uarcello.K presldamtg di
Bihii fot autorisidaa mandar vlr di Europa, por
aneommenda.ums linterna a appsrelbo cettdtep-
trico, da las ensarnada, para saotiltuir DO forte
de S. Mircallo a lm fixa qaa all exiate, o serve
de guia is embirea,oj da aaragcao interior do
porto.
sanrE
Atalaa da Colinguiba.Aths-ss prompts e
em breve prioclpin funeciooar a stsliis qao
te mindoa erigir ni birra da Cotlngaibs.
Ett-allt ttientida nt lititade 11a Y tal, a
longfl Ble 37a 0' 30" 0. Gw. sobre urna eievs-
5o dopootal do sol. ns dUtsntls de 2 lt2 ml-
ss so norossts di birrs ; e comp5i-te oe ums
torre octogonal de psdrs e tal, com 185 ps in-
gletet ds iliurs, lrminida por ansa lantarna de
Iros faces, com sais palmos de sitara a sote de
largurs, qus gyra om torno de um olt< 4a broa-
te. e sob'e ciato rodetes do mssmo metal.
O ipparelho de lux formado por Uu ean-
dtairet, orrespondendo a ctd midta faces ds
nteme, cuja lux rettoctida por oatroa Uoloa
reverberos ds cobra PHUado a polldo, com a
dlimctro d SO poisgadss.
Btts lat, qae 6 ta e tricolor, toado astursl a
ro, Tordo a nesraada a dos extramaa.
T meta de mllbaa
Irtmllbas das boatos da
qae pedir para annrncio de botas no porto de
Macelo.
Autorlsel s prssideocis de Psroembuto a msn-
dir fuer 00 respectivo araeoal as oolas qae tem
de ser collocsdss ao balxo do Inglez.
Delerminou-se ao arseasl de maiiohi da Bahii
que forneeesss s capitana de Serglpe o material
requerido pirscoocerto doculer PiaubTtlogt,
do servido da pratiiag.m do rW> Reel.
Expadio-ae a capitana de Persnigui boits,
smirrie, anconi o divertt partenges, pin serem
empreaiss no issigatlamei.ti doi btixot, e oa -
lm d ffi:uldadi d'aquelle porta o do de Aoto
nio.
Real'aou-se o assentamonto ds biltitt o boiat
001 siguiles portos di irovinci do Ctari :
Capital.Tres bolas de ferro, de forma conici
1 yramidil noi bsixos deoomknsdos Mtirellet,
Trempe e Pedra di Telba.
C>mocim ouGraoja.Urna bola na barra msr-
tada a pona de NO. a oulra na ponte do cabeco
ds mesma btrra ao SSO: doat btldss determi-
ntm o canal.
Aiirn 25 biloet coloridos, dispoitos de
frms qae os de cor braaca Com a barlsvento
oa a E, o oa enciroidot otiveolo ou O., ba-
lita m o caoil di barra d'eU-noTHe.-----
Arinlv L'-M-tTrae ferro collocadi por
.uio aa ponta de fre do balx do Sui, e 20
ovidei dliposto* da emboeidara do Jaguaribe at
o yerto do Aracsty, guism o nsveganle so snto-
ndouro.
O commtndaate do vapor Maracan sgalo pa-
S.nta Cilharina munido das bous qee deve
collocar, entra oatroa poatoe, nos lagarea de-
finidos Tres Hmriqaos Cotovello de bsixs
Ciyicengoissu .
A.m dess, mattis outras loctlldsdss recli-
mam iguil beneficio, mereseodo partlcolsr stten-
ao as segulotes ds costa do Norte
Lal.-8a 3* 30" S. Loog. 8* 16*
pode ir
a atalsls
borra.
/_________
III I
Boiat grandes
Sslxo do JoBo da Cunhi.
Urca do Tabario, canal do Solsvento.
Extremo N. dos bsixos de S. Roque, canal do
meamo nomo.
Extremo S. dot mesmos bsixos, dem.
Bixos de Laceoe, eaoal dt Parahybs.
dem da Poota da Pedraa de Perosmbuco.
R-cile do Ciixio Oa Uaa, ide.-o.
Buxo de Porto de Pedras. Alig si.
Risita ds Cimaragibe, idam.
Buxos de S. ef'geel dos Csmpos, dem.
Bsixos do Jsp. dem.
Botas pequea.
Biteote das toro.a do Teoerao, Bicu lat e Con-
ceicAo, canal de Solavent ;
Extremo da coroa daa Ltradoirss, dentro do ca-
nal dem ;.
Bilxo de Smto Alberto, a no recita de torra, dem;
Baixo do Qoiiot oa Ctltanhtr, no ctnal de S.
Roque;
Coroea d rio do Fogo, dem ;
Bou do Zumb, dem ;
Podra Therem Panga, dem ;
Eepamtbo de Meracij bu, dem ;
Bilxo de trra do C*bo de S. Roque, idea ; dem
Bitxi de Geoipabu, barr de Rio Grande do Norte
Pende de coniulte do cootelho naval aa pro-
jocto do reguli ment para a prelicagim dabirri
do S. Joio, no municipio do campos, a da Lt-
guna em Siota Ctthtrloa.
Da jcooformidaoo com o parecer manintado
pelo meamo cooselho, o em doferiaeoio ao qae
repreasniaram os prstloos da Babia da S. Marcos
no Marsnhio foram augmeotadaa com 20 i,
uxaa fitadia no avlaode 18 de detembro de 1854
com refereacia aoa arla. 15 e 16 do regulamioto
provieorio de 21 do leten bro de 185.
EXPLORtgOES E TRABALHOS UYDRO-
GRaPHICOS.
Importtotea trabslhos fonm execatados 00
eoceiidoa pelea aavioa a offlcliea ds nossi sr-
atBda no loteroaso da eeieocia e do cooheci-
mento do litoral barrss o portoa do Imperio.
O Ia teoente Manoel Antonio Vital de Ollvelrs.
apreseotou tirada 1 Itmpo, a carta bydrograpbtca
de que Toa deo noticia o relatorio do moa ente-
ener, o que foimaadida Itbognpbar a expen-
it doa cofrea publicoa, aob a ioipecgio do mea-
mo offlctal ; oporacao eata que, achiudo-ao mni-
la adiiotadi, breve terminttA.
Paro qaa ligaet idAa di toportineia detta trs-
btlho, eittmpirei qal a lula des ptlnciptes
pootos, cuja poaigao fui reiliflc-da :
Casis do Mi Brande do Norte.
Rio Hossord : tu 4" 57* 24" S. Loog.5a 58" 0*.
E. R J. V d'agutbi. 5 30' NO.
Pont 1 do Mel : lat. -4a 55' 12" S Lang. 8a'
- 13' 60" E. Vmd'egulhi. 5a /)' O.
Rio Aoaarjtoto oa da' Asr. Lat. 5o 5' 80" 8.
Loog. 27* 30" E. B o'aguiha. 5a 51,
NO.
Ponta do Tubario : ltt. 52* 21" S. Long.8a
88' 4t" E. V* h'egaihe. 6a NO.
Berra o'Agai MirA -.'til. 5o 6' 10" 8. Long. 6a
48* 58" E Vm a'egalhi 6a 15* NO.
Pclal da Simo Alberto : ltt.5a2* 12" S. Long.
7a 5' lf E Va'igeltas. 6a 20* NO.
Poota doa 3 Iratioa (a da E): Lu.5a 2* 17" 8.
Loag.7* 9 19" E. V." o'galha. 8* 20*
NO.
Poote daa Wl.no: Lat.5' 8' 41" S. Long.-7a
18* 13" EV. o'iglbs.-8a 80* NO. .
Ponte 00 C.lnnhir: Le.5a 8' 88" 8. Loog.
7a 36' 36" E.V." d'ig.loa.8a 45' NO.
PonU 4u Tuum : tal.-5* 10* 6" S. Deflg.7a
88* 8" *.-V,- d'agatbe.-r Vt NO.
Poota da Pituioga: Lt.-5a 21' ir 8. Laog.
7a 4ff tt" B^-V.-^ea^tta;** 55' NO.
Cano da 8. Roju. : Ls.5a 28' 20" S. Loag
V 19 M" I.- V." 4'aCTba.^-eaV SO.
Ponts do Geatpaa: Let.-5*42* 18" 8. Loag.-
I t VC sFaV-Y." aTogathf .-7a NO.
Forte d-j PAo Amarello l Lat. 7a 54* 11" S.
Long.8 17* 44" E.
Pona de Olinda: Lat. 8a 0* 50" S. Long. 8a
16* 48" E.
Pbarol do Picio
48" E
Pona dn Cmdoias : L*t. 8 12* 48" S. Loog.
-8a IIa 42" E. V.m o'.gelh. V 30' NO.
Cibo de Smto Aeoitioho : Lat. 8* 30' 57" S.
Long.-8a 10' 48"V o'.gelh 7' 30' NO.
Pont* da Mane hipe : Lat. 8 32' 20" S. Loog.
8a T lf'E. V. o*ulht- 7a 3o' NO.
Ubi de Santo Alaito : Lat.8* 35' 50" S. Long.
-8a 6' 44" E. V. o'.gulbe-7 10* No-
Ponul do Mnguinbo (Rio Po'moso) : Lit.-8a
4o' 12" S. Loog. 8a 3' 18" E. V.m a'glhe
7a NO.
Fortslexe deTiminlir : L>.8a 43' 30" Loog.
8a V 8" E.V. d'aulbi 7a NO.
Ponta doGnv.t (Rio Uua): L.t. 8a 50' 48" S.
Long.7a 58' 48" E. V. a'igalbt 6 50'
NO.
Rio Perttouoga : Lit. 8a 56' 10" S. Long.7
56* 12" E.V." d'ag.lhi-6a 50* NO.
Cotta dat llagte
Igreja da Barra Grande : Ltt.9a 1' 36" S. Long
7a 52* 0" E.V. d'agalha-6a 45' NO.
Igreja deS. Bento (oo morro): LO.9* 5' 0" S'
Loog.7a 49' 86'* E. V." o'egalba 6a 45"
NO.
Ponta do Podras (Rio P.irto Cairo) : Lat. 9a
10* 36" S. Long.7a 48'0" E.V.m d'glb
6a So' NO.
Olteiro do C.meriglbo : Lat. 9a 21' 52" S.
Loog. 7a 41' 30" E___V o'egalba-6 20' NO.
Rio Sent Antonio e-me : L-t. 9a 26' 4" S.
Loo. 7a 37' 45" E. V.m a'egelha 6a *>' NO.
Pontal do Preco (Ploc) : Lat. 9* 31 52" S.
Lng. 7a 32' 33" E. Vm. da agolha 6a *>'
NO.
Ponta Verde : Lt.-9a 40' 15" S. Loog. 7a 27'
32" E. Vm. de igulhe6a 10" NO.
Phi'ol de Vacoi : L.t.9o 39' e 50" S. Loog.
7a 25' 26" E. Vm. di falto6a NO.
Porto Francas ; L.t.9" 45' 6" S. Loog. 7
20' 56" E. Vm. da aga hi6 NO.
Rio Jtqaii : Lat.10a 2' 57" S. Long.-7 8' 8"
E.Vm. da egalha5a 30" NO
Poma da Piaba : Lat.-10* 4' 41" S. Long.
7a 6' 34" EVm. da galhe.5 Sff NO.
Ponta da Curanpe : Lat 10a 10' 10" S. Long
7a 0" 4*" E.Vm. de eglhe.-5a O' NO.
Pootil do Jip : Lat.10* 14'45" S. Loog.
6 55' 4" E. Vm. da egalha.-5a 20' NO.
Ponte do PAo| : Lit 10 20'3" S. Long.6a
52' 22" E.Vm. ds saulhs.5* NO.
Pontal N. do Rio de S. Francisco : L.t 10 27'
57' 8. Long.-6* 4V 46" E Vm. da agulba.
5* NO.
O commmdtoto da canhaneira Balmootea.
piimelro teoente Antonio Carlos de Msrit o Bar-
ros, sendo incumbido de determlmra verdadeira
poaigao geogrspbies da lago da Santos, o reco-
nbeeer ae ella offeroce lecil desembsrquo, deu
eoott deiti commtstao nos segualas termos :
a O Itdo NO. de Itge. desde 1S1 tt 40 breen
do ditl.ocit, offerece 20 brien do fuado, arela
flm e concbiobu ; o do SE ni meima dlitincit,
*35 bnc.it, fundo de pedra.
c Da psrle do NO. o oncattsdo A lsge ha ama
grande pedra, am ajs proximidede encootra-se
de 85 a 40 brt(i, fundo de areia grosaa.
Pelo SO., ni diatinclt mtla oa meaos de
mete amarra, jtr urna grande podra A flor di
agua o outra mtii pequea na meama diricgao
ni distsneis animada de200 brabas, encontran-
do a tanda no Intervalo daa duss 35 a 40 brices,
fondo de areia groati e pedrs.
O ansoradeare. qao eitA ao NO., pooco abri-
go sssegurs.
c A lago do Santea corra na diretcio NE. SO.
em aea maior imprmenlo, qaa da 415 pt
tnglezes, tendo do sliura 132 ; a dittt da llhi di
Miela 17 milhat ao romo do 16 SE., demorando
61 ao SE. doa Altatrazes, 0.66a so NE. da Qoel-
ruada Graode.
< Saa posicio geograohia asegainte :Lst.
24a 18' 80" 8. Loog, 46a 5' 35" O. de Gw.
Tendo o chefo doesqasdra reformado Augusto
Leverger spreseotido am etboco do curso do rio
Minada, ordeoei A procidencia de Mallo Grosso
msndssse proceder, por am dos fuces daqael-
la eatacAo, eo recoobeclmeoto o exploncio do
meamo rio, aflm de jelgtr-se da navegtcAo que
elle pode permiltir.
O primelro tiooote Tboaut Podro de Bittao-
court Cotrlm, segutndo aa teohooeira Ativs de
Stote Citbtrioa para a rio de S. Francisco do
Sal, lovantou a plaola da ptrte comprebeodidt
entre e ilbs dos Remodioa o o portada cidada.
Por evito da 13 de sstembro, aaadel qae o
eommsndaoie da am doa aavios oa etitcio de
Paraimajco, P'ocedendo ao reconhetimeeto da
barra daTuohi, aa provincia do Rio Groado do
Norte, nio 6 levante! ama carta da meama
barra, como declaro qoaos aa obras qae ooovAm
fasor, psra loroa-la atcesilvel Aa ombaresces da
ompinhla Pssaambacerja.
O prlmelro leo cola Antonio Lit Hoooholtx
eSeioou ao Utoral o barra da previoeta da Si o
fu partir o espitio do mar o gaerra Fnociico
Cordelro de Torres o Alvlm os corvis B-benb,
tncumbindo-o de ettadot e explori^es 00 Oca
ao, de qoe elle di conta do relatorio que adente
eocoolrerols.
ARRECADaCO E CO1TABTLIDA0E.
A oecesstdade de atsentsr em bstei segaras a
reforma des reparti;ss de trrecadt^.o o conta-
bilidade, o o receio de sobrectrregir a detpezi
do eiltdo com novos comuromttsos, iohibiram-
me da aproreilsr a ttiiorincio que pan reorgi-
nist-lts fot conferida .0 governo no 2a do irl.
6 di le o, 1.100 de 18 de tembro oe 1860 ; o
mim ootiouim Un a ter regidla pla nguli-
mentai de 16 de narco e 16 de jaoho de 1856.
Entreunto tel reorginteicao lobrem.neira
indispona re, nao t pel coovinieocU de 11 m -
pllficir sqaellos regultmeotos, sdoptsndo regrts
e preceltos qte A pir di fsetlidado sssegurem s
precise gtraolla dos iotereeses ds fazeods na 00 -
2V nil, mu ien,bem de oulorgir aoa respectivos em -
' pregados as vantagena que morecem, o A que a
citida lei lhes roe*nh*cou direitd.
INTENDENCIA.
A edificacio de oooi a eipi^noaarmazena pi-
ra a guardi e irreeadicio do miterltl; a melbor
e mili meihodici ditlrlba'^so deste polis alvr-
tu tecQoei ; o priacloilmente simpliflcs;io do
syittma de etciptunjio dos slmxirlfidos, sio
quetl&ei de cuj retoiucao depeode o boa mir-
cbi dosto rimo do servigo, o qao procuro decidir
do modo mu coavenieote.
Mtnd.i li'toUr o plano o orgirr ento de um
gnnde e bem diipotto edificio de ferro pin ir-
mezentr mideine ; conetrurQio qae tenclnnn
effictear com 01 recorto! do f.turo exertielo ;
ir.ire di prepiraroi meioe neceeiirloi A tr.ni
fereocii da 1 estas de deposito psrs local mal
conveniente.
At inttraccei ds 16 de setembro de 18^6, qae
regultm a ea.rlturi;ao deslts cnai, red.mam
ama reforma que em breve detirrninarii A viits
da trabilhos qao teachim promptoi, o sobre os
qaaea acaba oconielho navil de inlirpor pire-
cer.
Com a provldeocia tomidi por evito de 7 de
oovembro de 1860, cooteguio-te timplifiur a et-
crlptaracio di pagidorla do marioha, que actual-
mente fat-te em dout unicei livroa.
CONTADURA.
Exittiam no flm di mire.) de 1861, iugltia 10
exime da conladoria, 51 contal de dTenntei
reipootivola di ftzeodi, qae junut i 218 poste-
riormente recebidn prefixemo numero de 279
Ueitas Iiquidarim-ie240, em qae se reconh*-
cenm alcinees na luioortincia da 70:953^69,
itto menos 44:188(016 rs. qus no periodo an-
terior.
Na aomma diqueMea ilcmcea est incluida a
qn.atia de 30 219J011, proveniente do detlalque
encontrado 00 cofre da dlvitio nivil do R o da
Pritt, A cirgo do comminarlo qua detertou da
orveti Imperl.l H.riohelrot.
Em avlao d 2 de outubro, fixii o prixo dentro
do qoil devem 01 divertot empregados do mi-
nisterio da mtrlnhi entnr no goxo da liesneas
que por qsalquer pretexto teohim obtido, fim
de evitar abuioa que ae poderiim dtr, continan-
do.oo arbitrio doi msimot emprtgidei a eicolhs
diqoella poca.
Por ontre ^ln de 15 de fevereiro ultimo ex-
ped toitruccO'S psrs o oxsme o verlfl"C.-> das
contts de deipezt qoe ie retenm os 5a e 2a
doe arta, 2* e 5* do rigaiamanlo o decreto n.
1,739 de 6 de mtr^o d. 1856.
CRE01TOS E OESPBZAS.
Exercieio de 1860 a 1861.
A lei n. 1,041, de 14 oe aetembro
de 1859, votou A ette exercicto
um crdito de......
Addtciomndo-aeA eits quintil a
deeretidi pela lei n. 1,111, a
decreto n.1,095. de 30 e 10 de
aetembro da 1860, pan an-
menlo daa matones dot cffi-
ciiei di irmadt, conttouac.io
do ciee do Varadouro o me-
lborimeoto de barra do lio Ma -
mtogeipe, na provincia da Pa
rahyba.........
E mili o crdito aupplimtnbr
cnncedldo por decreto o. 2,781
de SO de abril de 1861. .
Eleva-te e acmma dos creditot
detle exercicio a. .... .
Somatando aa deioezsi do mismo
exercicio, segundo ss demoas-
tra(5ea do que a cootidorta to-
mn conhecimeoto.....
7,010:636|997
160:0005000
1,575:399*948
8.746;036945
7,721:5135961
Ruta um atldo de......1.024:5225981
Qje conforme demonstra a tabella junti aob n.
44, provm do menor ditpendlo em tlgumts ra-
bricit do orcamento.
fixercteto de 1861 a 1862
Pelo art. 5 17 da lei n. 1,114. da 27 da ae-
tembro de 1860 e decreto n. 1.095 de 10 do di-
to mez, fixoa-te A ette exercicio um endi-
to de..........7.369:793184
Dimioulndo-te 1 quintil dlttri-
buids no exercicio de 1860 a
1861 para obraa do cAes do Va-
radouro o melboramento ds
bsrra do rio Hamsnguspe. .
Redat-te.........
Tolil da dspota
coobscldi. 3,917:1018131
dem di etica-
ltds .... 3,182:6118387
60:0005000
"7^309:7938184
7,100:4128518
Stldo pr.vivel. : 209 3808666
Apetsr de ssr a totalidide di despita interior
A rotada, dndose dficit em algumis desos
rpbricts. como veris os tabella o. 45, fot o go-
veroo obrlgido 1 recorrer A coneea'eo de um
crdito supplemenfar de 125:9298329 ; o que
por corto nao sueeederis, te ibs fotte licito ap-
plmr a amia verbal lobrn da oatm.
Orcamento para o exercicio 1863 a 1864.
Pedio-ie para ia dotpetaa dille
exercicio........7 232 0075575
O ornamento votado pira o exer-
cicio precedeote fot de 7,269:7938184
Difireos;! "pin menos Rs.
37:7851609
Na tsbellas ]ustifleatlvas, que serio spressn-
tsdsspelo mloittsrio di fneoda, aehireia expll-
cidic mor daitt dlffercDC,*.
Tendo-vos dsdo frsnc o verdadeira eoott ds
reperll;io qoe me ful eooflida, retti-me, ia-
gustos o digoissimos ssnhorea reprosaataatoe de
necio, aitegerar-voi a boa catado com qae
me prosltret a eumulsr ti Itcooss dnti mrrttl-
vi fornicando todos 01 ettletetimentoo qao roo
digairdeo exigir.
Rio da Janeiro era 14 de malo do 1861.
Joaguim Joti Ignacxo.
le Giibirini villotoi trtbslhes bydregraohlcos.
Tioda datsooo o primetro tooaato Igoaclo
Joaqutm da Fooseca para, com a ciobonelra lia-
jthy, da aea commaddo, oadjuvir o vapor de
gaerrs o'Eotncnteax, eujo oesmanlsnle Wrs
aapaettlmaota tsMambtda pM gotero* tnocas de
rettlBear a rUi do aassa eoou, leveniadta pe-
to almiraoU a.rio de RMtn, xecotoa aqaetle
uommaadaate diversos trabtlbet qae brevaaeoli
aoroo dada* A lat.
Piaalmeoto. ao lotalto do oril wr a ptstko-
bllidd do eiutulestmeate de urna lioh. tl-
grephics qaa a astraaanra E. LUts proie, aa
mamorla iboaxs, pata ligar a Bratll t Earopa,
PERNIMKUCO
IsEVISTA DURII
Comecou haotam a eooeutaa^#*TiojeB-
to dea oadairaa ?aga do lattraecAa primaris da
pro* i acia.
Si* ooturreatoa Mira.:
Ilo fstoaoist Vtsoa>
B tlarmiao Gad Aloalltlda.
Beotealm Coaawal da Caoba Salea.
Jorge Rollm a Aloacar.
Rlctve* da aaaaa b\tmoa,
Oatflaa Jato aa C.mtri,
I
>-.
Sixeosodo Hilirio Ramoi.
Virgilio Vleira da Coat Picio.
D-nm te epeoaa a provsa aeriptis, O boje
ieguir-e-bao orns.
A manhia tem lag.r a fetividade da rirgam
Seobora do Ter?o, teodo-ae boje pela madrvgada
cintido urna mitas e leva nudo a respectiva ban-
deire ; o a nolte b.verA n veaper.
Onm no Evangelko o Rro. Fr. ioaqulm do
Espirito Smto. o no Te Deum o Rvd. padre Loa
renco de Albuqeerqeo Leyoli.
Oe C.broo eicrovem-noa em dita de 20 do
pinedo :
c Hootim ooloio-se iqui o ju-y, o qasl fot
prettdido pelo jit municipil, ser rindo de pro-
motor umSr. Pinto do Oeticury. Nio sal'porque
doixaram-nos sstim 01 Ors. jais da direito-o pro-
motor publico; o apetsr do prlmelro nio ter fio-
do por doeote, dlxem ao eottoto que protesten
nio voltir o oslo aillo em eonieqaaocla da alei-
ro de 1860; mas o seguodo. a *.or ioformo^ae
ter-te-bs doigostsdo detle torrio ; qoe 6 sempra
gaerrettdo tem motivo.
Not das 15 o 16 0I0 boavo sesto, mis oo
legalnla entroa em )ulgamenlo por enme de mof-
le um velho de 64 eoooa, que ha 13 pera 14 o
commetten. Sondo ibiolvido. fot a lenieoc ip-
pellida pelo jaix; o te-lo-hia pelo promotor a
nao dar-ae itto.
No dia 18 ful condemnado por orime de of- .
fenm pbyticu e rititteocii om cario Soata do
S>lgeiro ; o noaeguiote entriodo em julgameo-
to dout processos de Jiciotho Pereirs, (latete)
fot o meiroo ibiol i 10 ; e 20 fui loterpoita ama
preicrtpcio docrlme de Fr.nctico Lipet, rugi-
dor di acta da eliicao de 1860; o qal fot livre,
e athi-ie iislm habilitado para oitras fs(ohss
gneas.
Houve aecatir,oei di promotorii, dtfezss
de advogidoi, qoe 1 miobi intelligencii nAo po-
de aquilitirpor ter lomaooa a ella. Occoparam
a tribama jadiciarli o referido promotor, o ici-
dimtco Btrroa e mijor Biarque, lrmio do Dr.
jais da dlreito.
Em notsot doat nmeros pissidoa pabliet-
mot, na oitiva pagina, um bem elaborado artigo
sobre ss vsntsgeos da callara do algodo a cafo,
devido A penna deum de notaos ssstgosntts, qaa
e dedica em gnnde etcile A estados desss or-
dem. Pan elle cbamamoa a titerbio doaleito-
rea, porquanio estsmos convtntidot fictrio agro-
todas.
11 tobe i sesos no S10U leebel o bello
drama de coinp--ticio niciootlO rei ju iceiro
ou a queda do minittro em benefitio ao actor
Carvaiho, qae ae acha Incumbido do difficil pa-
pel ee mioutro, o qaal tem aabido comprehendor
e datempeobir.
Ene etpecticulo o premio deseas trsbslhos,
e um meio licito de ijudsr o viver a ortisto, e
como tal deve ser acolbido om boodade o ao-
ugent, pira qaeu retultido tej am rdidei-
ro allivlo aoi purot do artista nm trtbilho, ba
ji tail-nte lempo.
Pira elle, poli, cbamimoi 1 ittenelo publica,
pedlodo proleccio pin o beoeflciido.
Ha em Donoi irrabildei um legtr chimido
Beln, onde biblia gnnde numero do fi-
milut, e em tujo centro te necattitt dot toccor-
ro eiptrltaiei, ti q miisc, confinan etc.
Algni desses morsdorss, recoohecendo que a
distaocis que os sepiu ds mala prxima igrej
inhibe-01 de sstistirem so sent sscriflcio da
mina, reolveram reunir-ie O, i sois expeosn,
mandar dlie-lo na capaila ds locilidsde, qaa
tem todos os commodos o paramentos oecessa-
rioa ; oque, oolretstito, nio podersm obter pels
recusa de diversos sacerdotes i qnem ftllinm,
talo icharem diminuta pigs de 58000 qe lheo
offereci.m, alm di condoli de ida o alta, a o
competente almorz.
Vendo bildadoe oa meios de obierem o retli-
iiqo deste teu doiejo, pedam nos para qui eon-
igimot. de quim compete, um rimtdlo ooseo-
lido di terem mltei os domiogof o dtts santos .
e, eccedendo so pedido desses morsdores, que
tchimos jutto e ratosvel, pedimot qoe. se
postlvol, sed ums providencie,qoe lhes facilite
os meios de terem am apalllo pe'o preco qae
offtrecem, e nio pelea fiboloass aommat ext-
gidss.
Espiramos, pols, ossa providsnela, qao trari a
salisfaclo da urna urgente e Imprtente necesi-
dad eaplritusl.
Acbtndo-se prompto o cireo ds ina da Flo-
rentina, qua mindinm construir, oa irmioa
Baitliy dio amanhia aeu prlmelro otpeit.eulo,
com a montanha e>piral o a sabida do baldo,
bellos exercicio, que ibes tem valido pomposo
ecolblneoto o merecidos elogios.
Ae priocipaiscidadeada Portugal. Hnpooba e
Frenas fonm o thetro dessss vordsdolraa proe-
zis srtisticsa, o ainds illi se record, cora sn-
ihiinmo, estet sxercicios do intrepidez a oa-
stdis.
Nao aarA o pablico myttiflcsdo, somo o oi
pelo celebre Bernardt, porquinto os irmioa Baia-
l.y sio snistaa que tem om oome a saaieotar, a
trasem inscripto em teei tropbAoe a bom acolbi-
meoto do povo paristeoee oo Hyoodromo, ande
porinnumerat vetes tabtram oo oado o oa mon-
tan ha.
Diversos outros exercitiot formam a progrsm-
me. que deiximoe os pirte competente, o para o
qaal remellemos os leitoret.
Na nona oltava pagina do presente nume-
ro, delxamoi publicado o d'scorso prenunciado,
oa aesiio migos do Alheen Pirnamoucono, no
dia 19 do correte, por paite da Attociaco Ty-
pographica Pernambucana, pelo aeu aoeto cor-
retpendenlo cademtco Joa Fiel da Jeaaa Lit*.
Recommeodimo-Io sea leara 101 omaatoa daa
latina, o apreciidoroi de ipurado trabilbo.
Eovlim-ooe o segaiote:
Nos exercicloe lymoaeticos, oa qao a id
do rtela corre eminente perigo por qealqaer
f.lii da attaocio, dticrepiocii do equiiiarlo, o
out'i quslqur circumitincia eatranha a objictoe
lio momei.tocos o perlgosos, como os qa x-
cuta o artitu om taco xerelcloa, oi eam,
antei jao mi porlgoiaa qaieoquer dmotrt
publicas do opplaaso oa reprovscio, podando a
pablico'feto lo depoli de acabado o acta : aaaim
tora para daaejar qaa noa aealte espettseulos
aonundidos pelee trmiot Billy aeguardaes* aa
obierreQdei que vimoo de exji6r, como acontte*
oaa paites callos. >
Do Gsrsobaas essrevem-oot am dala de 15
o leteinte:
c O Dn. Dairte a Doarido, julx da dinito in-
terino e promotor pablico, ocabim do prettir re-
levintei servidos om Buiquo, luttndo aem o pre-
potepcis a a excitteie qaa ae aesaovolvea eatro
tquellst grupos, por oecaaiio doi rceots jl-
gsmentos, nos qa todava podaran salvar aa
lotertsaee a digoidade ds justice, o roepott* a
decora do tribool do jury o Jltstenios qaa
corrarov regulermeate; aem malte eolmi, ape-
lar daa provoca^ee a o tortor que beato propo-
sito em iaoptisr ao Mimo dss sutoridides ; oo>
toieite do ulibfir-te oa eritir-ie a sccio alu-
tsr da re. .
Allt te aohsram 70 attqaa para miniar a or-
dsm a evgenrje,. iolndaal e aa dacJstt do trt-
booel, ate., ele.
laratmclo aa policu
( Extracto aaa partea do dia U do tor-
ralo J
Parea raaeihldeM Aaaaa do deUacio. sodio
33 da^^^K
: logado do pnmelro dlt
Joi w--------
4a, tj
FriocUKO^W^,Oa^L^L^L^Hl^rVOa'Tts
lobo, daSSaMoa, 1 o Aaaatatla lote

b^b^b^b^btubV tto
11 a n
i
c
J.
Y
Ti 1 1 ***\ ir-


MBBBMH
WXtto n flWiJilBCO 811BAD0 1* M OTDiao Dt H61.
mtSU. etioalo, tambaos da 83
r embriagara. Jo Hart
aeai-brrau, d* 22^LV^
iptva,
da Cratelgie,
-*
- 4 d'r.c
JW^** Bkijwl do Retlto. 5 de ie-, deven naleralmeato
Hh~l
asf
Hatuiqa daSifra, Fraaatten
a.. TE &?Wuw*eU*d0 te*
ir. Bernardina natta das torra, irloel, Sendo Hda em. pcU? o.',,.i D. Thenza
f~K^J-J***1'* P^ b4^^l.r* ff*- de Ja* Manir, dti qra toado obtldo lieing.
la7* catara, part nteoder a Ira paira da aaacaaa da don -
* ** **? i **". **" >'* darra a. Si da raada Aaeiie ohoaa da
a Coala, de 35 aaaoi. ccatoaatro. por dteraiMoaj anma eaia, o tarar-lhe STd!ffiHa7.n
Daai)|oi,Thoa1doS.moa#BBtteMM,,S4 fle.r coat quMro.^amo tenTaradtoi erara a
win Mli, ptrdt, de-25 nata, comi, Jna- a nmaiaanto atoa, aoraee dis alia o conudam
a. Marta da^irito Srat^hoa, d.*l .a- ia5S-S2rJS^ dS,^
l.e^d.^do,d^Af.f/,l0,- n ^^r^^nT^.uy.%
m iV i AL 01 *rlIC0 aUplUU ptrmKtam f xat trapera, palo que pede a nm. -
dM Cb.ai, brinco da 30 rano.. Vicente Sera- rt ordena .o final nio sowpooha^. eYucio
lira da Flgueirado, tsmbem brinco, da 23 iqdoi, <- ----------- -"'
maiieo, oa pardoi Leopoldlno Tertuliano da
Silva, dt 28 anoo*, mtrceoetro, Joidqi Harta da
Contado, de 15 annoi, a Uciula Mirla doi Pra-
aara, da 40 .nao, coilareira, lodos por distar
Moa eabrlsg.er.
O chafa da ragund sgio,
/. G. da Mttquita.
MoTitnanto da aaa da dataocio da di* 23
da aatibro
Eiiilian.
Entnram.
Sabiran.
Eiiilaru. .
382 praaoi.
16
10
>

308
A iibar :
Naeionaea.....
Eatraogalroa.
Halberei. .
Raer o. .
Rearma. .
255
43
10
52
8
148
Total. ... 368
Alimentado a custi dea cofre pro vio -
ctaaa

Mavimeoto da eafermaria do dia 24.
Tiveram baixa :
Antonio Pita de Albaquerque Oliteira; deflaxo.
Joio Nepomueeno Carneiro da Caoba ; anemia.
Maaoel Luiz de Franca; intermitiente.
loto Franciaco 4aSHa ; deflaxo.
Francisco, eetravo deAntonio JeTtixeira Bai-
lo ; contaioei.
Teo alta:
Manoel Fetralr do Nitcimeoto.
Paaeagelroa do hiate braaileiro Aracaty,
indo do Aracaty :
Fraeetaco da Ro-.ha Patios"Lina e 1 criado,
Antonio Pinheiro da Palma, Joaquina de Si Le-
lio o 1 eecrivo, D. Joio Attadello Gememe a 1
eicrtro a entregar.
Matadoiro fublico:
MaUram-ie para o cooiamo dula eldada no
dia 24 do correte64 rece.
Obituario oo bu 24 di outubro, pjo ci-
amiHio publico.
Cnriitovio, Pornambaeo, 30 anoo, lolleiro, ea-
crao, Boa Visto ; bexizai.
Margarida M-g)a]oa Cttle, Franca, 14 annoi,
olteira, Saolo Aolooio ; gaatro entorile.
Beato, Paroambaco. 6 mese, Recift; rolai.
Dionisio, PerDBtnbueo, 38 anno, lolleiro, eicra-
, 8. Joa ; baxigaa.
Cecilia Hara a'Anuropgio, Peruarabaco, 21 en
nos, lo'ttir, Boa-Vista ; pbiy.ics.
Mtooal, Pernambuto, 6 maxe. Boa-Vita; he-
patita.
Agoello, Pernimbaco, 10 meza, Boa-Vlita; va-
rila.
C-nlldo, Pernambuco, 21 dia, ecrao, Recifa ;
angina.
Ignet, Parnambnco, 22 anooi, aolteira, aicrava,
Boa-Vlat ; phlvaica.
Jo4, Paroambaco, 11 annoa, Boa-Viata; ro-
gado.
Felleldade, Cear, 30 annoi, aolteira, eicra,
Boa-Vin; baxigaa.
Joa, Peroambaco, 4 mese, S. Jos ; bexigai.
Sibino, Parnambato, 3 maxea, Recite ; baxigai.
CMARA MUNICIPAL DO RECIPE.
Ao t.-ea de aetaubro de mil oitocento a ies-
enta a doui, teado somente comparecido o Sr.
Helio, oio bou? aetiao.
Bu Fraodico Calo da Boarigem, secreliiio
aaere*i.Mallo.
A qaatro de (alambro de mil oitocento e
aetstnia e don, teado comparecido o Sr. Ba-
rata, R-go. Mai, e lidio, nao t ole havar iei-
ao por ti ti de nmero.
Ea Fraociieo Canuto da Roariagem, ecretario
a tacre.Barata de Almelda, Mello, Rago, Re-
g Mi i.
Ao cinco de latembro de mil oitocento eies
aeota e don, tendo comparecido o Sr. Manri-
que da Sil, e seve, nao houve aeuao.
Ea Fraociseo Cnato da Boaviagam, aacretario
a eacrovl.Hanrljn da Silva, Leal Seve.
Aoa aeia de letembio de mil oitocento e es-
aanla a doaa. comparacendo lomaole o Sr?.
Henriquada Silva, Seve, Hala e Mello, oo bou-
ve eeaiio.
Ea Frooeiico Canato da Boaiagam, aacratario
a earravi..Heurqaea da 8llva, Leal Seve, Reg
M'aia .'Hallo. *
fRIMElRA SESSA'O ORDINARIA AOS 9 DE
SETEMBRO DB 1862.
Treiidencio do Sr. Benrque d Silva.
Preieoles o Sr. See, Barata, Reg, e Mello
faltando em cauta oa mala aeohore, abrio-se a
seasao.
Foi lida e approvada a acta da antecedente.
Leo-ie o segaiote
EXPEDIENTE.
Um offic'o do Exm. pretidente da pro*io,
reipondendo ao da amara de 25 de igoato ulti-
mo, esa qae representa nio ter aioda a compa-
nbia da eitrada de farro feito o* guarda gados,
no lugar onda atraei a estrada de matadoaro,
dir que nao tm aido atteodida aamelhanU re-
presentado pelo qae pondera o enganhelro Bs
cil oo officio junto por copt.
Oatro do maamocanvldaodo a cmara para -
aiatir ao cortijo que no palacio da preillancta e
um de fazer a efflgie de S. M. o Imperador as 4
e meta hora da tarde do dia 7 do correnU.In-
teirada.
Urna pet<$io rom detpacho da pretideocia para
acamara tomarom coaaidera-ao, a proiideoclar
comoforcooveoleaU, naqaal Antonio Jos Pi.
to pedo que i Iba daiappropria um aeu terreno
aa raa de S. Miguel da frgaeita do Afogado,
o que foi lomado palo lospteter de sauje con
autoriaa^o da preaidedcla para cemitertodoa
cholericoi.Adllada a requenmeoto do Sr. Bi-
rata.
Um offiei do do jaiz 4 piz do aegando anoo
do aguado dlttricto da Freguexla da Santo Ao
ci, comasanieanlo ter paaaado o exarcicio ao
itumedisto por pretanier marebar no dia 7 do
forrete lotelrado.
Outia do alvogado, communicando qaa de
'olla da aua lagam, eaiar. promplo a ealrar.no
xercicio daiaaa fai(da.lateirado. *
Outro do mesmo remattando a portarla que
Iba foi enviada, prohibinda laocar-te ruaran
ntuihoa de obras qae aa edlflcaram oa raedi-
caram neata el da aa, diz, qae lhe parece acceila-
val, cabeodo-lh ornela obiervar qoa aaria con-
eoleote.illtaiinar aa palavraasem contenlimen-
todoi flacatiporqaee se o eolulho prjadicial
pelas raid xpottas no prembulo, nio dea
er permitttdo aoa iiaats a conaaoli-lo, salvo e
nesta permiiiio ha alllidada que aeja attandivel
ou frauda em algama mo particular.Poeto
m ciatuiao, foi aaprovada a poalara, mandoa-
t pasr a limpo, o lomatter ira o officio ao
Exm. praaidaota da provloaia a raa laocoio pro-
viSOTl.
Outro do procarador, remallando o balancia
da raceita o daapexa anliipal oo mu do agua-
to ultimo.A ommiaio de polica.
Outro do flacaldo Po, pedindo o pagamento
o quaotia de 3, importancia qae deapeodea
om a entarramento da aa boi aacoolcado mor-
toaaoaa fregoxia.-Q, 0 ontador paiiaiae
mandado.
Fora apraaraUda aa legalntcs poetara, ai
qaae lando poilaa diieuaio, approvoa.oa
primetra. aa manda remallar a Exra. gr.
prtdBta 4$ pravlocj. padlido te digoaaae
aanetionar, a a aegtoda (ol ramellta ao adva
Ido vt dar a ara parecer a reapailo da coa-
veiaaU daaaa ueaa&fe.
Prlmalra poalara.Fica prohibida o andar
peaaoa maacaraoa duiwi da maalci-
a.f.S 1M *'* '*" araitar: oa rao-
beada oa ira dia aawrnvtu P
timbro do 1862. *" **' ******** *e ,e"
'*-*? ."^"if *" Si,' '"eoo do Mt-
;aaa Leal Bata. Smpiulo. iaaa da Halla. Joio
Francisco do Rege Haia. "*#
leero aliawaaio mo
er vauMtidn rauUw auto oot para a araa%
crafarma o padrlo adoptada # eaatravoaiorea
i arla a mIU t a 69O u. pala prtaalra U,
m 9 dopl Ba> rarnaJdaaatJ.
du obra projactada, cuja licaor;. a su^pllcnta
com rraoquaia impetroa e lhe foi etncedida.
Posto em diecaaaao a eamara entonira qua a
ptetencio da aapplicaote nio eati no caso da-
quallas i qae ae eatende a dlapoaicio da poetar
(obra agaaa furtadaa, o por iitoaao dovia o rea-
pectivo flieal embaracar a ua execuc/o. Nette
aeotido despatboa-so a peticao. O Sr. Helio de-
clarou, que tendo a cmara aisim resolvido, da-
rte asta medida ser exteoalva para todos aquel-
lea proprleUrioi que eitireaacm naa condicoea d.
aaopllcante.Aiim la reolea.
Preitoa jerimeoto o jais de pax do tereeiro o-
no do aegando dia trido da freguexla do Toco da
Pnelle. ^
Dipachiram-io ai petiges da Aodri Alaa
da Foneeca, Antonio Joi Paaa Rarreto. C. Slat
O. C., Francisco de Hiranda Leal See. Francis-
co de Barros Cortea, Gersldo Machado Ravoreldo
e aatroa, abaixo aaaigoado, Jos Francisco
Rlbeiro, Joo Soarai da Foneeca Velloso, Lou
renco Gaadea Alcoforado, Thereta de Jeiu Mo-
rair.
Eu Franciico Canato da Biaviagem, aecraUrio
a aabicrari.Bario* Reg, pretidente ; Bago,
Henriqaa da Silva, Reg Mai.
Communicados
Theatro de Santa Isabel.
O dramaUm Homem de Honra t a comedia
O Conde de Paragar.
Aprecio de curasao o theatro, por qae n'elie
jo o templo, em oa costantes doi povo, com todo o tea cortejo
de preconcaitos, axcepcionalidades e eapecia.a
usaocas, de mi dadas lado islo com 01 precei
toada moral publica.
O theatro para mlm nio como para mnitoa,
apeo um eitabeWcimento do paita-tempoi ha
asnos, onde se vem correr algamas horas de
mero entrelenlmeoto. E' alem ditatam-
bem um como gabinete pabllco, em que o espec-
tador se ioitru, se co. rige a ae mora lisa ; em
que o crime, acompanhado do. aeaa ttricos coa -
. ecUrlo, se abate e sa llela >o p, cerno o ge-
nio do mal tob a pressio do sopro de Deoa ate
as trovas do sbysmo ; em qua a virtode, cssts
vestal das ragies siderias, ciysoe de braocis
azaa, como aa navenacandldea de ama alvorads
de estio, apparecendo, a priocipio, com a froote
orlada por urna ettamma de cardos, lacrimosos
os elho, lvidos e contratados os labios, vaell-
lanles a medrosos os pasaos, ludibriada e lorlu
rada peloa aarcaamoa aataaicoa do mundo, en-
trega depois sobmissa de eablime bnagacao
ao Seohor a aoa coroa de puogantea marty-
rioa. para, em aubstilcico recabar o'alle a l-
reiiU e florida palma, que t eabe aos martyres
de Daos, como squelle man doce e r*f'igeraote,
que t era concedido ao pobre povo de Israel, 00
deserto ; am que a virtude digo-o aioda
o eila maneira metamort/hoaeido, por asura di-
xer, ressuscita bella, risouhs, grave, impooeote
do seu nobre aapteto, lodo sublimllsde, todo
reapeito, nssaicits por entre ocanos de gloria
e de lux, qaal o Cordelro do chrlstlaoiamo no
tereeiro di, per qaa, n verdade, em essencta,
eot e Virtude sao urna e a mesma li.
Eis o que eu vejo no theatro, que considero
um como taberoacalo, em que se scham guar-
dadas ss pocas e os povos e todos os stus texos
e arcos.
E' por iito qae ea frequeoto-o do mailo boa
vonlade, por que aioda nao me record de que
houvesae ido urna i ves ao theatro, sem qus vol>
tasse u'ahi com urna ^ao de moral de mai, ou
com am precooceito stulto de meao.
Hoatem fui ao Santa Iaabel. Deram-se i ace-
na o drama portuguez i) H>mem de Honra
aa comedia lambem portagaeza O'Conde
de Par em-particular, e sobre o desempenho aitistico
em er'. *
E' ama bonits producsio. Principia por
ama exeellcnte scieocla do coiacio o das vicis-
sllades humanas apresentando o crlma, sym-
boliaaio na penoa de Gatlbermeda Sils, rodea-
do de prazereseconsideriQdis, e a virlada, sym-
bolisada na peasos da Alfredo, msrtyrisado pela
[alea da mo$, que paramente idolatra, paloa
apoioa donando, qua negava-lhe a mao da
migo por ser elle um pintor po&re e obicaro.
Depots = 00 correr da cooclusao ha am
coutr.ste desorte, as alteroatlss do fado trata-
ran] os papis, como qaasi providencial a essa
respeito, o o pintor appareae tranquillo, satls-
feito, veoaraodoe grave, a eotnr pela casa da
propria, que haia regeitado a sua mi para ac-
ceitar a aa Guilberme, o jogador, que ji eolio
imagem do crime carregado de dividas, mi-
leravel, perlurb:do o eipirilo peloa va.ores da
embriaguez, tacaroecldo desprexado por todoa,
excepto pelo metmo AlfreJo qae offe ecii-lhe
om amprego hoaeito, i que elle, altela a tua
m iniole, nio nmio, hvia chegado ao termo
ordinsrio do jogador o u'ctdto. Brilnante
contrasta 1.. Qua natural metsmorphose I.. A
honra esteodo a sua mi caridosa e prodiga aos
proprios, qua a priocipio he'iam-n'a apopado.
impellidoa, nao de mota proprlo, pelas eu caa
astuciosas da deshonra : Alfredo esteode a mi
de trmio i Amelia eaposa a viava desgracada de
utlharma, psra protege-la a ampara-la. luter-
retaanle e ulular axamplo para a mocil toe qte
a deivaira pelaa apparvocias do fiualo e da opu-
lencia, em oatro motivo mala do que as
propria atlracce, e meooiprext a pobrazs a a
obscaridade.com que se reveste urna alma para,
honrad, a virtuosa.
Ests a syothese do drama. V>jamos agora
como correu o sta dtttmpenho.
OSr. Cotmbra, alma, por asim dixer da cora-
paohia, por que todo o pamameolo a toda a ac-
(to da produccio elle qaem dirige a eocami-
nha com a tut natural predilecto e goito pe.
cena, pode-e, ao noso er, aaaevtrsr qae bri-
Iboa no difficilimo papel da coronel Meodooca
o lofelix pal de Amella, a Alba ingrata desobe-
diente. ,
Naturalidade i tarta, mimics adequada a agr-
davel, ora bondoso, ora rispido, no meio dis la-
grimas o da desespere;io por ver sea filha
contrariar a sua vontade, que a deatinava para ei-
poaa da Alfredo acariciando a com extremoso*
desvelos a faieode lhe ver qae se lhe tallara d'a -
quelle modo e-a por qae elle pil, ctoso ds ven-
tura da sua fllha, vitava no csaarneuto d'ella
om Gajlherme a saa perpetua desgrana, lulopox
em acQio o melhor curso poiaiel o dts
tiocto actor. Como comprebanlea elle bem o
pensimento arduo e de complicada exteugia ao
drama, pra dar-lhe a conveniente aecsio I Ceno
o Sr. Golmbra um actor, como pouco, que
abe, com proveiios e pitmosa babilidade, pfir
em urlica lodos eae alivios ds srie, que ser-
em, por saiim dixer, de complemento a natara-
lldade. e raettindo-a o ornando-a, cao-lhe mala
xpreatio e vlez.
Ho de encontrar por ahi, sem grande difficul-
dade, muitt gente que ebegue em aceoa dando
expanr-ao aoa palm', desabroche as gritarlas e
estobtesdas delama;oes da escols sotigs, com
feliz realtado:
Mai o que inconteslitelmsDle om malte dimi-
nuto oarsero exlite quom com a a naturalida-
de e jago do espirito da escols actual, consiga o
que proplciamenta coosega o eafersado actor
o applaaio espontaneo, o deapargir a flore so-
bra ou pea, immreire froodtoUa
capelta da louro, qaa o tea talento tem-lhe por
el grangaado augura ata-la grangitr em atalu-
da doaa.
Sr. Coimbr, o nono entender, foi prapria-
om pal am trae dan
aeoiacoea deaaooheci
porque a sea oz. os sama ol
do selle daaperU em vos admira sao a late-
rain pela aaa paaaaa iltaacio. O Sr. Colmara
va t shl a ar perla o tsirato arUatVea.
Mm Ideatleai alrajiamaailM wiaiam aeaa
aaodaaMaar para lati* porque aaa moawalo
da supremo antaaaiaaaae, oa labios bbmbb modo ;
porta vosao aairilo aaotir-iaviM ver gado
paaa a embate da admiracio, da naaalto, do in-
terea.e pelo icter.
OSr. Coimbra lado iiaa; aa tlorgt-
uT' 1*'* n* *coU o roentlmento da Tn-
telltgencia, poneos, bem ponera competidor*
da gloria encontrar dtgno dalle.
Paliando sos o.lros personageos, diramos,
que o papel de Alfredo, cajo deaempeoho foi
conflido so artista Carvalho, nio foi mal desam-
peobado.
Iocooteitarelmente o Sr. Carvalho lem geito
para cena ; 011 para qaa la ha da ella tanto
eootrafaser o affectarT A eacola da ctadldade
repelle o clcalo a o oslado caduco da valha
col.
Pala nona parte apreciamos em tses mte-
riea ludo qaanto nao cnelra i aftecticio; a
t-mbem niito qae conta laperioridade a actaali-
dada obra a antigaidade. Todava, o Sr. Car-
valho cuse convenientemente comprehende* e
oobrexa da am artista, para dar lhe a devWe ex
preitao.
O Sr. Dorm.\iH, no lea peqaano pipel da
Eduardo, houve-M aoffcivelmeote, nio obetanle
a precipiasao com qaa pronuotiava aa paUvrai.
Sempre que chegtva em icen* dlxavi-a po-
ulr de tamaoha ioquietacSo, qua pareca qu
ella e abafava em calores na phrue do Conde
de Paragar.
O Sr. Saati Rosa, repreatntsndo o usarario
S.lema, foi bem.
Em primeiro lagar a aorcila ambicio, e de-
poi a previdencia a aa caatelaa de que empre
e rodeiva os saas traoac, lie deaempecho com babiltdade. O pabllco
aprecioa-o, principalmente no tereeiro icto.
0 Srj Skaer, qae repreientoa e Guiiberme da
ativ, foi ioffri val mente.
Qaanto ia Sm. DD. Leopoldina e Jalla, ambu
da pane o aegaro estudo dos seus papel, se del-
xaram tomar pela v.rdadeiraa emosoe, anlo-
gas ao mismo. Cultivando ae com a precia*
etotipiia) p.-dem iolhar booi fiatto.
P not m conilderagoe aobre o paniamento
cotmininta. apenaa deiceremoa o aeu dexmpe-
nbo artstico.
O Sr. Cotabr, lemproianbor do pilco, latii
factorismeote deienbou o ambicioso bsrio. "
gioem da giotegem, que via na mi
uha
Ima
da sobri-
uii mundo de o aro, a tributar meigaieea a
m a a outro doa doaa prtle&dentei deila, ten-
do 16 em vl.tsa o poiaatdo do am oa da oatro,
elle perfeitimeote a compreheodra o poz em
rjlo.
U muito qaa j temo icripto i-.hibe-no de
eitenderme nos, coreo pretendiamea, sobre etis
coxedia, qa agrado muito muito ao publico,
equea fallar slncarameate, foi gvralmente dei-
empeabada.
Cooclaindo aqu dixemoi, qaa etperamoa do
publtio animador do Recite a sua coa^juvacio
para e peqaena compaahla, cuja direcio s
t incumbida ao Sr. Coimbra a ioslancias do Sr.
oanla Ros, qae para isso o convido*, confia-
do na boooomta que tanto caracterial aqutlle
setor. 1
Entr.taato ji de agora antecipamo* qaa o 8r.
Cotmbra |eera-ncs ir ao Rio am detembro ou
Janeiro vindoaro a trsxer urna compeobia bem
acouiiitooada e de excetleote for(, afim do pro-
i-ordonar ao publico do Recite alguna ornea de
atil e pro'ettoto enlreleolmsnto.
Pr l'lmo rendamoa ao distioclo irn o ds
Moliere, o Sr. Coimbra, a exprettao do verdadei-
ro jtbile de qae nos aptssimos, ao vormos ain-
d> hontam repetidaa ova;5ea ciblrem sebre si
e tanto m.is nos apossemos deas jubilo,qaanto
recoohecemosque easaa ov>c9es sio orlaodas da
\verdadelra admiregio palo t..ento aitistico qae
O adorna.
\ Recite 24 de outubro de 1852.
Varla.
Im-
Ao gOYerno de Saa Magestade o
perador.
O juit municipal e de orphaos do termo c co-
marca do Limoeiro, bacharel Marco Tuo dos
Rexs Lima.
Acabo de aaber qae alguern, com certoa pa
nos dedesmoralisasio, pretende em mea nome
e por meio de urna falaidade crirr.inou. pedir ao
goveroo imperial, cor meio do Bxm. Sr. praii-
dente da provincia, a quem te pretenda igual-
mente illadtr. rsmocio do lugar de jais muuiei
pi de orphao, que exerco nta comarca, nio
ai pira onde.
Veobo, poi, a imprensa cooaignir nm p otea-
to solemne contra quem quer que aej qao -
m prattque. ou queira pratliar, e proiolr ao
gobern de Saa Hagetttde Imperitl, que falto
lodo o qulqaor papel qae neste lentido ponam
exhibir am mea oome.
Limoeiio 19 de outubro de 1862.
Marco Tulio dot Reit Lima.
Correspondencias
Srs. Redactores. Siria ingrato, aa deixaaae
de dsr ao bom povo daa Rusia, no Csar, e em
perticalir a mea bom migo d'.lli, am rabllco
tastimuoha da gratldio e eitima, reconheeimeo-
to e amiztde.
Nome.do em 1858 juiz municipsl o deorpbios
de S. Bernardo [Rusa-) tive oecaatio da preciar
a boa ndole que actealmenta (auto ditllngae os
babitsotea aa localidade, e as b libantes qus-
Itdsdea qae oroam muilea d'aotra ellas. Dorante
mea qaot'l-unio um s crime grave nie se com-
matteu. mm um intitule a ordem o Iraoqailli-
d dade a disoanh, como meio de aecio, de un
carcter publico, de loa torga mortl I
Se til ji por ti preclavel, nio pidiam dei-
xar de me ser gratas sa cootiaaaa provea de con-
iders5ao e estima, qua s-mpr. recebi de todos
E para que aioda maii peohorado fiaue, a c-
mara municipal e mello cittdioi me ooviiram
na occa-iio da rainha athid, o iltetUdo o'
b izo a-signado que aegae, o qae, engran-
decen lo niu pobres eervicia, ocerrtm Uo lt-
ooieira honrosa azpressde, qae a conside-
ra a melhor recompensa qae me poda ser dada
como funeconaro pabllco. '
A* camera, pois. i astee aeoborea, que tanto
me bonraram. dirijo cordi.es agradeclmeotoe
satisfizendo amm am lentimento de mii.hs al-
ma, que jmala pnderi ae eiqaecer da lio bou
povo a mijos, a quem desejo tudas as prospe-
ridadea a lar occastio da servir.
Recifa 21 de outubro de 1862.
J. Ribeiro da Costa.
a A cmara munliipel d cidade de S. Bernar
do daa Resaai stteita em f de verdad* que o
Sr. Dr. Joio Diaix Ribeiro de Cuaba, ex-juix mu-
nicipal a de orphioi deste termo, camprto sem
pro ai faocedea da lea emprego com probidade
Jilo a reconhee 1a iolelltgencia, pelo que te f.z
digno dot maiores encomio, e credor do estim.
replto o ainaera gr.Udio da jerisdtcclo-
tiado. A tmparcUlidide a rectidio que aoabe
Imprimir om cada am do tee actoa, probidad*
a independencia de carcter ion que a bo.ve na
?,n.,UJ*cio d* Ju,lUa a cargo, polidet e
arbanidade com que sempre tr.lou a todo*, -
nalmaota oa ralevautea sarvigos que preitou as
laluos qudra do cholera-merba, ji animando
a populacho, ji dietributodo lie propria aa die-
tas o remedios pela* affactadoa, ji, emlm, to-
msodo lobte il oa mi pratdoo ocargoi da
commiQ de soccorros de qae era digno ma-
bro, procurando aaeim oatorror is m.is urgentes
nraeaaidadas da ama triste quao iffl.ctiv attw
Ci, como tbida a coofeeaado por todoa oa
^ BatU^--"---,,0 lt^'' *-*?
i
la camar
* >ta o ratommeadam i aeiima publica, a
banaficentia do govorno imperial, i' 0 qae .a
mira por il. o ata nomo do ara* municl-
,are a atraa da ralaalld.d. pe, lea honra de altanar por aar d lado ta-
t II o ara campo da uamorodouru gloria, 4 lemanita praraasUI. "-" w te
# ^uSS!miM*t f4^ A ramara.aaoicpet aa cldata da S.
M tiara* j^aaataraa^aralaatfayrala eipt.- B^nardo das R^rara. a* aVi*ao SS
d. a. .ogutUa. M d.irapa.ra de .0 pal ralbo da 28 do agosteTdalaol '^U
^hoarado. -* %m ama liba taguta nodooa Jo,io JUgraitaa Fcailra,
araaaaaala.
Ota, raorr- EaUoda V. g. arexlma r-
etlrar-ra par havar Rolado
^aaiaipaddeitatarmo.
;devar sagrado, r
poitaandad*. Iba nio teitao-anbisiem o sioll
uta da iilmi locera aratidio, da qae e
ebam posvaidot para com V. S pala manoira
aaoron com qaa V. 8. aorta dUttr-ra no d-
mpenho da tio Imprtante qao lindroio
eargo. A rectidio. Imparcialldada, a vordadeiro
aaplrito da juanea qaa pr*idlr*m ia iua decl-
aoa naa caesaa ctveie criara, o zelo de que te
mostfoa aempre oimado pelo bem etr doi or
ahao, iai jariidicciooadet ; a ordem a rega-
laridada qae anda boje se nota aoa trabalho do
foro ; a clrcamspecgio o reconhecida probidade
om qae m gerai le houve na adminitrco da
jaillca a sea cargo, o sobretodo os relevante
ervfcot qae prettou como delegado do polilla, o
pretidente dt commUiao de socaorroi aa latuo-
quadra do choiara-morbui, qae aqu gr.aioa
com horrivel iottotidaie, ocarragindo ae por
i proprlo da diitribufeio dai diatai, remeain de
pequea* mbuiaeti pira oa diRerectei pooto*
f. "oleiplo, em qua sa maoifetlira o Bal, e
trabalboe da eicripturiiao no impedimento do
secretario da mesma commissio, e muitoe cairos
servigos que serii longo enumerar : uo oatros
tontos servlg 1 que recommandem V. S. i bene-
ficencia do goveroo imperial, e i tima e pro
tanda grilldio doi habitante deite manicipio,
v**s dirigen io coi irdentis votos psr que
V. S. faga ama feliz vigem, pon oecapar am
f '' Poigio i que loe dio direilo tus
iQtelligancia uno-e qudidade*.
t Digoe-se, pal, V. S. acceitor t mnifes-
iigao como tributo da affelgio, estima e grt lidio
que 01 abaixo atsigoslos, de coracio, lbe con-
t Deui guarde a V. S. Cidade de S. Ber
nardo, 29 de agoito de 1862.lllm. Sr. Dr. Joio
Dloiz RlDiiro da Ctnha, ex-juiz municipal deite
tormo.
Fraociaco da* Chagaa d'Araujo,
lecieole-corooel.
c Padre Lino Ltodato Rodrigue de Csr-
vilho,
vereador da cmara municipsl.
O vigario Joaquim Dominguu Card.
a Jos Montel-o da Silva,
veraidor da cmara municipal.
Joaqaim Fraociieo de Lima,
Toreador.
Joiquim Friociico doi Siotoi Lima,
lente di guarda niclonal.
A tonto Co.- gelves Matoelra Jnior.
Odilloo do Carmo Perreira Chave.
Jos Hartioa Porto,
eterivio d collectorii.
Joio Antonio d Silva C ,
collector dai rendat geriei.
Joio Pedro da Silva Coelho,
vareador da cmara.
Aotonio Joa Pinto,
jaiz de pz.
Joiquim Nogaeira de Freitsi,
ilfere de guarda nacional.
Antonio Nogneira de Frelta
sssairst ..r.,:,,,m ff*rt*rt~-""u'""''"-. 2?- '', a. M^.... -
tonhiiaem oa unil- suh. p.ii.... o
Ira, para Ntvr-
_ egul_
tjati* h*U ratioba em dito dipicha por
loica do qe| juetiSrante prodaxio aaa toato-
mtaba, lakaraa-m* o* antea cooctatoe del
aenteaca do tkeer argulnie :
Jalgo pac semenga a praaeote jastifiesgio.O
(vivi pasa cuta da ditos com o prazo de
quinto dia, pague o jaitificante es eaiti.
Brig.. por,.g..a Rio v-ottra.p.r. Ltaboa. car- ^?:^t?& ^'
B maia a nio cootinho em
Saundar Brothers [& C, 700 siacoi om 3,500
rrobia da atracar.
Brigae ioglez ElUabstK M
York, arregtram :
o 10*^ B*" C., 1,700 ucroi com
o,W arroba da Minear.
Baria inglaza Imogene, para Liverpool, cirre-
giraao :
Brandan Brolhiri 4 C, 00 ucea* com 3.000
arrobis de niacir.
Palraalr t Beltrio, 1,600 achai de lenhi.
Becettasdorla ele reoelara internan
raes le Peruamboeo
Btndlmentododia 1128. 89259P553
Idea de da 24......t -oMggsj
40:850|486
ti*MIaela araalaclml.
Rendimantado di 1
dem do da 24 .
23.
24*37*261
3.8424348
28:679609
MoTimento do yerto
Navio entrado no dia 24.
Aracty13 das, blata bresilelro Aracaly. de 37
toneladas, esplto Joio Henriqoe de Almaid,
equipagem 6. rga gomma e outro genero :
To & I-mio.
Nio hoaveram hidi.
Obitrvaco.
Fundeou no lamario a barca iogleta Bonita,
mai nio tera commanlci^io com a torra.
-n*m.
Cendldo Al*e Mai.
o Henoel A.l*e Fernira.
Fernndo Deedato C.
< Fraociaco Affonio Alarcoo.
Antonio Pernandc* Rtbeiro,
Itere* d* gaarda nacional.
Joio Gome da Silva.
Vicente Perreira de Saaz,
leoicite da guarda nacional.
JoSo Bauliaia A'.ei de Lima.
Joao da Rocha Moure.
O iubdelegdo de polica He ciUno S.
Harlini.
c Manoil Ponte Souza Franco,
'alferea da guarda nacional.
Joao ide Oltoeira Lim,
lente d gurd nacional.
Anloijio Perreira de Pia.
Antonio Aivea d Carvalho Lima.
Maaoel Ptoroocio Corre* de Mendooga.
Joaqaim Florencio Cona da Hendonga.
Antonio Prea do Nsactmento.
Frncieo de Stla Arat.
Antonio Dan,lia da Silva.
Jos Mauricio da Silva Ramalho,
Antooio Al-es Hato.
< Francisco Pereira d'Azavedo.
Joai Joaqaim doa Santo.
Padre Fraociieo Ribeiro Besn.
Raymuudo Quirioo da Silva.
a Franciaco Corioltoo de Souza Hachado.
Ganndo Joa Mauricio do Cirmo.
Joa Severisno L. da Silva.
Joiqaim Pe'jo do Crmo.
a Jovtoo Deodsto da Silva.
Joio da Silv. G.
O pro'esier ClaajUoa_j^aiveita Caraf
pello.
aoi
ei-
Joio Damaiceno Girio.
Franciaco Sabino Alve* Brralo.
Felippe santiago de Oliveir*.
c Canudo Jos Googalve* H.
alteres secretorio.
a Exeqalel Lopes .'Andrade.
c Joaqaim Noaira da Silva.
Migael Joaquim de Soaza Andrade.
a Ignacio Hndi Gnimaries d'Andrade.
Clemente Lopes de Sonzi Axaveo'
< Vcenla Estuerd de Fraila,
c Jos Remigio de Freitat.
< Joio Qeirtoo de Brito.
c Aolooio Ribairo Rana.
Pedro Jos da Costa Barro,
juiz de paz.
a Hiooel Jote Culos de Norooht,
s.bielegado depolic.
Antonio de Uollinda Civilcinta de
Hallo.
< Luis Josqalm G.
a Ignacio AutonioRodrlgnei^Machado,
ecretario da csmr.
Rymundo Xiver Affribo Ribeiro.
Ctndtdo Xavier de Csrvalho.
'.< Joio Aureliano da Sttvoira Vidal.'
Joa Reymnodo da Silva,
ctpitio di guarda Diciontl.
Haooel Jaatino de Hagalhiei.
0 Dr. Triiao do Aleocar Arar i pe, offlclsl da Im-
perial ordem da Rom jais de dlrailo especial
do commerci* deito cidade do Recite e sea
tormo, capitel da provincia da Parnaobacu
por S. M. I. e C. o Sr. D. Pedro II, que Deas
arde etc.
Fago saber pelo preieota que no dia 10 de
novembro do torrente anoo te hio da arrem-ter
por venda a qaem tu.ia der, ero prsge publica
ue. la jotzo, d.poia da audiencia respectiva, os
beos segu,- ts :
12 car eir de Jacaranda avallada cada um* em
14&, I aofi da mesma mtdtira avMisdo tm 4Ap.
1 meaa redooda da mesma madeira pnr 20$ ; 2
conaoloa com lampa de pedra da meama madei-
ra avallad ada am am 25p ; 1 candelabro fle-
gindo brooze tom lanteroai por 10, 2 parea de
Lulero. com p de vidro a taliado cada par por
69 ; oa qaata bens sio perlenceotea-sa Hsnnel
Joaquim da Sil* Ribeiro, vio a prega por
execuco que contra o metmu enceminba Seba-
tiao Lope Guimeriei, e ot talla de lUiltnlea
erio arrematado* palo prego da a< jadlcagao
con o abalimeoto reipeclira di lei.
R para quecbegoo a nottiie a quem comier,
mandei pesiar editaet que leo iflinns pu-
blictdoi dos logsreido costume.
Dado panado nieta cioada do Recite
20 diaa da outubro de 1862.
Eu H.noel de Csrvalho Pees de Andrsde,
ciivioo tubscrevi.
Tiistio de Aleocar Araripe.
O lllm Sr. inipector da thetoararis provin-
cial manda tazar patuco qua em cumprimenlo da
ordam d Exm. Sr. presidente da provincia de 15
do corrrato, foi transferid pira o ia 30 do cor-
rmto a arremittgio da obra do calgeu.anto daa
ruaadoArigo a'Roaario d freguszi da Bo*-
Viato.
Sacra liria da tbesouraria provincial de Per-
namouco 20 de oatubro da 1862. O lecretirio
A. F. d'Annuociieao.
O Dr. Trittao de Aleer Ararip, offlclal da im-
perial ordem da Roa juiz da dlrelto especial
do commeraio deata cidade do Recite a aeu
tormo, capital da provincia de Peroembuco por
Saa Magestade Imperial a Constitucional o Sr.
U. Pedro II, qae Deui guarda etc.
Fago saber pelo prseme, qae por ete jeiio e
cartono do eaeri'io, que cate aubscreve, eorre
urna execagio de eolenca eotro partes; a aa-
ber :
Exeqaantei Bernirdino Jos Monteiro & Irroao
- exetutido Simio Pereira da Mello, que tendo-
w 'eiio penbora em dinbeiro na quaotia de no-
' lo cincoents el mil ris. peitencenle
o execi.>., *" poder do deco-
aitario particular Jatino Epimfuonda n'.l:}.on>>-
TTETuaAnidia -tn.i_2 do correnten'-'-
dor D. Antooio de Loio a SneT
procurador dot azequeole me dra feito a reaue'
rimeoto segolnte:
Aoa 80 da outubro de 1862. neal cidade do
rlecite n* Peroambaco em oablica ludiencia.que
aoa fetoa e parto taxis o Dr. juiz da direito es-
pectsl do eommereio Trlttio de Alncir Arripe
oella pelo solicitador D. Aotonio de Lodo e Sil-
be procurador do exequentei foro ecutad *
peohora, qae ae egua tet -ai diobetro, peiten-
cente aotxecntsdo, requ^ndo que nio i caa-
sem assign.dj oa div*3a lei como des ao cre-
_ cito untong, pala
qual o eacrivao paasou carta de edito* om o pra-
xo d quima dt, palo qual ao cara, en* a hei
por citado ae aaaento Frocico Corres Gulma-
riea para compsrscir per ai ou leu baatania pro-
carador a piimilra audiencia dealo jutta, qee te-
ii lugar na pcimalra depois de fiado praze ci-
ma, para ae conciliar i reapeito do expela aa
jppetlgio nests transcripta, ob pena de revelto.
Pelo que toda e qaalquer peno, amigos, ou
connecidos do mesmo ausente o poderao faxer
icienle do qaa cima fica axposto.
B o porttlro rupictivo publtssri a iffixari o
preiente noa logue do costume, mi publica-
da pela imprna.
Dado e panado neita fregteii da S Jos do
Recite, aoa 24 de oatubro de 1862.
Eu Jos Google da Si. eairnio a eerei.
Eduardo Fredeiico Buk.
-----____________ ___
Conselho admioistrativ*.
0 conselho administrativo para foraecimenlo
do arsenal da guerra lem da comprar o objecto
teguinle :
Para o arieoal de guerra.
10 arroba de cabo de lit-b velbo.
Quem quizer veoder tal objecto presente
*u*s propostss em arta fachada na lecretari* do
conselho, i* 10 hora* da manbii do dia do
correte mez.
Sala dat tendea do conselho administrativo
pira foroecimento do arienal de guerra, 24 d
outubro de 1862.
Antonio Pedro de S Barreto,
Coronel presidente.
Francisco Joaquim Pereira Lobo,
Coronel vorbI secretario Interino.
Por ette juioorsm aprehendida douice-
vallca, jai pedrs e oatro c t?nho, quema
jolgar com direilo o* meamoi compangs, qae
jestiOcsndo lbe sern entregue.
.oE.'lf8lcU do '" ditritto 23 de oatubro de
1002.
J. ao Mari de Ho raei Navarro.
% Sa^evei,-
1 pelo aollcit
Cirreio geral.
Pela dmioUlMgio Co coiraio daata cidade so
tiz publico para una convnientea, qae em vlr-
da do disputo 00 art. 188 do legvlamento ge-
'1 de dezembro da 1844.
785 >'e 15 de malo
ral doi corretee de
art. 9 do decreto n
Uta adrar.
Uadimaatodadla 1 a 23. .
Idea dt di 34 <
292:054|5I3
I4.b31|252
308:6851765
N.
Witt

\
ae laaacuUdaa auna m oa aras aaprkaa
d.av.no da aullnr a aavaora m procia.
ar-lba a aaldlgio palana, chalo de dor.ajxto
da rale Infortunio par ratea aflatar a*
i*lw*MJte.T-,"*t *******v****-
eie a poaatbtMada araara aa raparlar oaraa-
prabo. ^*^
..U'JPi'i* I*?1**-***, palarraa o acaa f3-
y
P raiha.
a Jaio a'tiivalra Urna.
< rad taatoaro da Silva.
Jlo Padr da Silva Caaiba..
aHovlraeatu 4a alfaa
Valamaitntradeiiomfazndas.. 118
om gioaroi.. 34
Volimaarahidoitamfaxondaf.. "^6
> com gonerra.. 233
299
Brararragam n dia 25 de onlabro.
Sacuna hollandezaHarlngmarndoriaa.
Lugre Inglz Hargereth Csmpballdem.
Escuna heipsnholaCberrucaceblas.
Importa>ao.
Ricun hollandeaa Uaring, inda de Aovan
*D tnU LUlM0 WUd 4 C" m,De4'
1 .16?nCn" f.,dM M,a *ltt"ce. 300 dito ve-
Ua. 10 ditos lnh, 7 dita, h.peo. de fellro, 1
d t. crUtae, 54 ditaa papel de impraarao, 2 cai-
'22? atD 300 picota papel de mbralbo; a
% C.
I erabrulbo typo, 1 es i xa a 1
,,r* M l*> ^ Pecoto amoatra*
& C.
a5L",Xa'V*lflD,U"' 2 tt Ha ; N. O.
Biabar t C,
FllderUoP.UU,M, ""* **** ywdu : (L
23 ditas e 1 barril ierra gao, 0 ditn prego, 10
ralxaa papal da annver. 3 dita, borato, ra iin"
o ram UoU pn jataal ; a Brandar a Brandi*.
J caixiabrlm, f prate amostras; a Wlld &
II Mixis (hipeo da ialtro
34ditoapapal,4baniatlBta
M. F. da Paria & Filha.
ral6aYft^ir?.pA *"< tmprra
fi:!?i1U'* W Ut*<* PP1 daaaraver, da
i^r*a^.raa aailna4un wvolopra, I fardo
rldroa, 1 dito o 1 fardo vidroa. 1 dito al asman
o, 1 raiwa aesratira 1 a araoa. '
Enana brapaahoU CAtsvrstra, viada at B,r-
farda manufac-
a Schaphetlim
F. Srarage
da impraiaio ;
_ ^-----.* -^ v. eava u v* vi u
aore lacerto, pstst.odo-e 01 editaei do siylo
O que ouvido pelo juiz auim o deferio. Bxtrabi
o preteote do protocolo de audiencia, e jento o
(iguinte mandado de peohora.
Eu Joio Vicenta de Terrea Bandeir, aicreveo-
te juramentado o eicrevi.
Eu Uaooel de Carvalho Piei de Andrade eieri-
vao o tubicrtvi.Por forga do daferimanto dado
a ete requertmenlo, o etciivio re?eciio, que
ele mbicreveu, fez passsr o prefecto edttal com
o prazo dez dia. pelo qual serio citado* o* era-
dore loceito par que dentro do prazo-comp-
Sm oeste jaizo allegando o que lbe* fr bem
de seu direilo e justlg, sob pena de ravelia.
E para qae ebegue a noticia a quem Intoreiiar
posas, mandil passsr editaea que aerao sffixsdos
ou* lugsn* do coatama a publicados pela im-
mprenaa.
D*do e pnndo nests cidade do Recite de Par-
nambaeo, aoa 23 de oatubro de 1862.Ouadrs-
geeaimo primeiro d* iodepindtocia a do imperio
do Braail.
E Manoel de Carvalho P d'Andrad cri-
no o sanenvi.
Trislio de Alentar Araripe.
O Illa, Sr. inspector da tbeaoararii pro-
vincial, am cumprlmento da ordem do Exm. Sr.
preaidente da proviacie de 20 do correla, menda
faxer pabllco qua no di. 6 de oovembro prximo
(ututo, pente a junta da fezenda da meama tba-
ouurl, van novamante i prsgs para sertm r-
remaiadsa a quem maia der a madeira arruina-
d da peote velba do Recifa, ai qaiea eooatem
da nota abaixo copleda, nrviodo de bsse a oaaa
fir (4tHlpO0O), em que foram tila avallada.
As nanos que propoxarcm a esas arrema-
tagao comparabam na ala daa seiiei da mio-
cionada junto, no dia upn mencionado, celo
meio da, e corop.lentamente habilitad.
E pira coaltar aa mando* fflxaro preiente.
publicar polo Diario. *
Secretaria da theaouraria provincial da Pr-
osmbaco, 23 de oatakro de 1862.
O ae ere la rio,
Franaiaco Far reir n'A nn un eligi.
ftola a vm ae refere o dilil aapn.
Liob*.
EaUva.
Chapase*.
Conforme,
-, Antonio Perreira a'AnnuocUcio.
2!P,c! !d.Mr Frartco Bioka, eavallairo
da lmp.n.l ordem da Rom, a jaiz de paz do
^h .-f.^1! Htie do 8. Jn.do
Reoifa, ea virtude da le, ate.
d.ll. noticia Urarna m como Manoel Gome, da
Sllea me1 fes a patelo teguiote:
a!. ?.' Sai 1*,.M p" S- '*cal 60-
* 1 S U,0f enoree. Harraa Gome
A iilva, Joann. Rodrigue da Sllv. a Tbrador
Goum. a. Silva, tend .neniado FiaTlaeo
^^ ** o peieante torrea do Kndo
numero 127. tito na rat Dir.lt. daata idada, i
"* da 121000 reta aenaara. a rab.ndo n o
upplie.doGuim.rra. d.v.r Iba .,4 fia M
tan da araakta d* irraitfM* qa.aU. da
L*F*w* *a raavdji *o *pprieDto
a precederi a consumo das artas existentes .es-
ta administra ci de outebro de 1861, no dia 3 de
novemt.ro prximo, sa 10 horee da maobia, na
porta do mesmo crrelo, o o respectiva liata te
a Admioialrsgio do crrelo de Pernambtco 23
de outubro Je 1852.--0 admioiir4or.
Domingo! -.'ni Panol Miranda.
CoBselho admioistrativo.
O conselho admiotelretivo, pan fornocimeoto
do trienal de gntrra, tem de comprar oa obiec-
tn leguiotei:
Para o 2* balalbao de intaniaria da linha.
100 parea de platina. .
100 bonete de panno asal.
Quem qaizer veoder toea objecloa aprsente as
suas^propostss em carta fechada, na secretari. do
tomlho, is 10 hons da macha, do dia 29 do
crranla mez.
Sala daa tesses do conselho administrativo
para fornecimento do arsenal de guerra. 22 de
oulubro de 1862. *
Antonio Pedro ds S Barreto,
Coronel preside-te,
Francisco Joaquim Psrsirm Lobo,
Coronel *ogal secretarlo interino.
Coseluo administrativo.
Ocooielbo administrativo, pera fornecimento
do rieoal de gverra. tem de coairator o forneci-
mento doi meaorea do araena1! d* guarr, oo*
meze* de novembro o dezembro prximos vic-
_di^oopr-4^:Il^i_f8 em ario, cfc
bynoo, Aimear refinado de 2* orte,v5aDU18a
tr.nceza, caree erde, cree ecea, bVfanlbio.
eila doe. da Li.boa, vio.gre da Llabn7*:.,,0
^.l..',"?-1?: !0lD.h0 de L,D0 fo'jeoprato ou
Moda mandlcc di primefra qua-
Pr o almoxaritado do arte nal do guerr.
1/2 arroba de brea.
Quem quizer contratar toea objecto prenota
luai propostas em Carta fechada ni secretaria
do conseibo is 10 horas da manhaa do dia 27 do
correte mez.
Sala das sessoes do conselho sdmioistrailvo
o'utobrerffi0 d rWD', de *"m' Wd
Antonio Pedro ds S Barreto,
Coronel preaidente.
Francisco Joaquim Pertira Lobo,
Coronel vogal ecretario interino.
sdministragio do crrelo dett cida-
- P.la
n fax publico, que em' virt.de dconvenCio p
t.l celebrada peloi goernoi Braaileiro e Praocez
nrao expedida! malas para a Eoropa no dia 31
de outubro de conformidad* com o anounciodet-
le crrelo publicado no Diario do 29 de jaaeiro
?" P"Md0- A 'o reiebidea at
boree antea da que for marcada pira a sabida
do vapor, e o* joroaea at 4 hora* 11.ta
Administrecio do Crrelo d* Pornambaeo 21
do outubro de 1862.-0 idmioiitndoF Domingo
doi Pnioi Minndi. V,
THEATRO
O
anta Isabel
Beneficio do actor Cirvalho.
Sabbao2odedutBbro.
A campanhla dram.tiea .
tufado.6 "P""'0*0 ram, oca acto, 1
repreuntir o mg-
IIHUOTISli
OU
Pg^U'*mm4m dH*
Imom Ingian B*Ut pan
raa:
a Odaiimoa da
datbale; Q
nawJ, aarrraa-
flra a raraileado rantlnu* a rarapar o arrala ra
eu tutorWdw (aa pagar renda raanatUvaa
aar b.as.-U a raattltogia pata coneiliai-ra
^y *****> ? da. ama,- .
*raaa aaa at inqatflaa m auivtrtnie deti
^^penanda-ra ana oa o prza d
a aa*iSait*mo* W*Mr ,-" ******"* *a^tta;.
V0UDADOMIWSTR0.
P.r.on.gtni. Aatarra.
** ......Sata*r
Mioiilra.....Carvalho.
Conidrato--------lj,w.
g,r^*-..... Iralra.
*..... RVktaar.
Gu.rdapeatia asada Ron
Cadod.raqraira. BmZU
I* taaawila. H. u.
V r.qaerenta. H. N.
Jf**- ..--------D. Lrapoldla..
_ aeae.......i j-i*-.
Tog.n do ronselha, aaraadaa. (*'%.
mIu" ***" *etvaafli .
Caateila cmi is ciateHis.
a^!'.'S^**!yrt*!'tB>* 1- Carv.ao
Sa^SST^SaSffl
mM
aa oapniranla ao rasr<
*-U4-

aI IT II AHAl
K


mtmo amm* mm*tmimt .h>
*a
HA FLOBSIf
DOS
IRUllOS 11SIMY.
A's k e meta horas da tarde.
' I I i-i. ]_ m B.i.1 .UUI'H
500U}etoeK>e feixeade iiplnum
ca H
Segunda feir 27
lo taiheiro Ja alo ponte Boa-Vieta
horu ai poni.
tarre-
as 10
s
DA AURORA
9
5&JD
Deaejeado acceder aos iooemeros pedldoa, o irmaoi Bolilay prepararan] eile circo e to dat
elgemee representi<;oes. A prmeire comporte ha do aetaiate :
1.* Simpbonia vola oriheitrs. 3.* Inttrntdio cmico, pelos elowoi.
1.* TorniqutH, pelo* Sn. Pepe e Julio. 4.a cadeira aerea, peloi irmao* Beiila.
5. A SUBIDA NA BOL*. PELA
Montanha em espiral,
pele director da eompinb.ii o Sr. Eitevio Baiel.y.
Este exereiclo, qo auombn todoeoafrymnasticos foi inventado pelo. Sr. BU ISLA Y, e eiecu
todo pela res prlmelra no Hyppodromo de Paria, e poateriormanle em tola* a* capitaec da Etropa
Por cania desse exeretcio o aeu noma connecldo por lo Ja a paite, e comiderado sen inventor
(Orno tm grande gycanaitico equilibrista.
A companhla eaperi que o publico ae dignar ir vft-lo.
6 GRANDE ASCENCAO SO
Blao Hinlgolfier,
pelo iatrapldo e outaio JULIO BUISL.IY, qae eiecotsr diversos exercUos no trapezio.
PBEgOS.
Cimsrotes13*000; Caderraa 2000 ; Plalilg003
II ija e amvnhaa o bilhetes icham-ie renda, na ra da Florentina n. 14, em tice do circ
I ir $09
m%
imOS.
COMPANHIA BlteSlLEIIU
DI
At o dia 5 de noembro esperado dos portos
do norte o vapor nacional Paran, commandao'-
te o eipitae-teoenle Jos Leopolao de Moronda
Torreio, o qual depois da demora do costme
seguir para o portos de snl.
Desde j reeebem-se pasaageiroa a engaja-sa
a carga que o vapor poder ondazir a qaal deve*.
r str embarcada no dia de sai chegada, on-
comm*ndis a dinheiro a (rete at o dia da sabi-
da as2 horas: sgenia rui da Grax n. 1 es
eriptorie da Antonio Laiz da Oliveira Axaredo
& C. J
ea
COMFMHIA BRASILEIRA
DB
jcao1'
W
29-4o
dant
ebo. o
(ara
coi.
7 capito ue iu.
qual depois da dan...
os portos do norte.
Dasde j reeebem-se passageiro, saja-ie
a arg qae o vapor poder coaduxir, a qus! dere-
?S ser mbartad* no dia e sus ehegada : dinbal-
ro a (rete e eniommnde al o dia da eihida a
2 horas da tarda : agencia rea da Crax n. 1,
estrlptarlo da Antonio Laix de Oliveira Axeve-
do & C.__________________________________
AracUy coni escala pelo Ass.
Pretendeisbir impreterivelmente no di 38 do
correte portar pirte da carga pro mi ti o hiet
Jaguaribe. para o resto da ssrg e passsgelros
traase na ru do Crespo, ou aom o meitre a
bjrlo junto en caes do bsiao do LiTamrito.
Par' o Rio Grama do Sal segu coco t>re-
vilaie o b igue Prazerts, cad.tao Jenoimo Joi
Talles ; recebe alguas carga a (reta, pra o que
trata-ie no escriplorio de Amorim rmeos roa da
Cruz n. 3. ________________^_
\am eonbeeldo patache nacional Capean, ce"
pit Theotonio Joi da Silva Roa, tom parte
de aaa earragatnaoto prampte : para o reato q*e
Iha dita, trita-seeomo* ee-.i onsignitarioi An
eslo Laix da Olivaira Axavado
rlptorio, raa da Crax n. 1.
A C ae sea es-
Para Lisboa
LEILAO
DI
Urna ajobilla de Jacaranda' com sof',
4 cadeira de k*$o, 18 ditas de
guarnic5o e 2 consol com tampo
de pedra, 1 piano forte, 1 toilet com
tampo de marmore, t guarda vestido
de viflhatico, 2 commodatde Jacaran-
da', 1 meia iita, 1 lavatorio, 1 cama
franceza grande, 2 ditas menores, 1
mesa de jantar, 1 quartinheira de
gosto, 1 sota*. 18 caderas, 2 serpen-
tinas e 2 pares de castteaesde crystal,
2 jarro e outros objectos
Teraja-feira 28 do carrn te.
O agente Pite tari leda o por cont de a m
pesase qaa retira-aa deata provincia de todos os
objectos aeisaa aaeaatuaadea eiiitect-e oe pr-
meire en-ier do sobrado da raa do Brum n. 70.
onde te aff actuar i o latlio deveedo ptiactpiar a
tt horas do dia asima msoelonado.
Avisos #v#v*ti*
1 classe do comnercio.
Curso de lingua franceza
noite.
Jos Soares d'Azevedo, professor de
lingua e litteratura nacional no Gym-
nasio do Becife, tem abeito um curso
praticO'theorico de lingua franceza pelo
novo systema de Ollendor', para a
classe do commercio que nao pode fre-
quentareste estudo de dia. As pessoas
que desejarem fallar e escrever esta lin.
gua, podem dirigirse a' residencia do
annunciante, ra de Rita Santa Nova
n. 47.
8T8THAIIUGO EtoftJLOWiY
PILULAB HOtLWtiT*
iauvex especifico, eomposte iatein-
aaaot de heras madtanaes, alo aontsa BMtrea-
rio nem alguns tmtra wbauncia dcJecteria. les
igaa\Mktava iafaocia, eompJeioie ia-
delieada, nmlaa-le ftomfut a sefnro per,
desaneifn mi na eoapleicjao sal kuetj a
.uiraiaamto ioaoaesiia m lis nerata I-
(tosi pm base. tenste as doeoee. i. -,!_
qar espee a gr por mi aabpa ,
qaa aaiiMi
Eatra aulharas 4a peeoU am>aW
rasaeio, samias qoe j aatavaa i pams di
morte, preservando ai san oso i utusfuTiai
raeobrar a saude a toreas, depois da haw Vaau
do intilmente todos os outros remedios.
As maisafflietas nao devem aotregsr-se a dea-
aspe racio; faeam ura eoaxpataata aasab das
efficaxes efleitos dasta assombrosa mediciaa, o
prestas recupemio a beneficio di aaade.
Nao as parea teaspo ata aaaar asta raasadio
Aara qxialqoer das se^ia^as aarfarmidades
Alniinak
Sabir core toda a bravldade o multo veleiro e
bem conhecilo brigne porteguex Conitante co-
pilae Augaalo Garlos dos Res, por ter j s bor-
do grande parte do sea carregameoto: pira o
restante di cirga o passageiroi, para os qnaea
tem excellenles commonoi: trata -aa no eacrip-
torio da Hanoel Ignacio de Ollveiri & Filho lar-
go do Gorpo Sioto n. 19 ou com o capito na
praga.
Janeiro.
O patucho cGandida tem mel carregameoto
icntreado, e segas em poneos dias ; para o re-
to trata aa com os coniignitarioi Marques, Bar-
ros & C, largo rto Corpo Santo n 6.
p4ra o Rio de Janeiro Sabir* -*;. o0 .
correte mez o t"' S-|rWBVfii imperial Pedro,
5ill-* la Motts ; recebe carga are-
te, a trati-ietom o mesmo cipilao ni prtc,a do
commercio ou bordo.__________________
Para Lisboa
sega* at o dii 15 de novembro i veleirs e b*m
eoohecldi barca portugueu GratidioB, tem a ssa
bordo metale de sea carrepamento ; para o reato
que lhe dita, trata-se coc os seas conilgnttirios
Antonio Laix de Oit*eira Axevedo & C, no sea
eacriptorlo ra da C*ur n. 1.
deJaneiro
Nstes olio das pretenda segair o veleiro pa-
tacho nacional Capoto, s6 lhe faltara 500 sac-
eos : tr.-u-se com os saus consignatarios anto
nio Ltix de Oli'eira Axevedo & C, no sea,es-
criplorio res da Cm n. 1.
i provincia,
Estando se confeccionando o alma-
nak da provincia roga se as pessoas que
sao nelle mencionadas de mandarem
seus. nomes, moradias e oc?upac3o a li-
vraria da praqa da Independencia n. 6
e 8, para serem inscriptos, e o mesmo
se roga aos Sr*. de engenho.
Toado sido annunciado para odia de quar-
ta-feira ir a preca a renda aonaal da cass terrea
da ra de JoFeroandea Viaira da Boa Viati o.
26, em chaos proprios, em consequencia do Sr.
Or. jais municipal da t. vara nao ter dado aa-
diencla por eitar lora da cidade, tem de ir a prs-
(a no dia 25 do correte mex, depois da aailien-
cia, ptlo prego de 3609 pela renda aonual, por
exeiacao doi Drs. Caetino Xavitr Pereira da Bu-
lo e Coime da S Pareira contra Joaqaim Ansel-
mo da Sini'Aona cerno iovenlarianle da Ooada
Aona Mara da Silva. Recite 24 do oatabro de
1862.O solicitador,
Caetaoo Pereira de Brito.
Os Miseraveis.
Por V Hugo
Eile imporliota obra em 10 volames, ahegou
l*'raria universal, ruada Imperador n^A.-afl-- ^"'S?
de en eiuosla
T
Aluga-ae am attio com sobraoo de um an -
r, eoocertado da novo, em S>ato A'baro, com
as viietrea grandes, coqueiroi, baoaneiraa,
.c, e bailante trra pira plantar cs/im : a tra-
tar na ra da C'ux do Recife n. 51, armasen).
IJypolita
norte.
Schaffler val l provincia
eaadaatas apUaptieos.
Alporcas.
Ampolas.
Arsias ( aaal da).
Asthms.
Clicas.
Convulsoea.
Debilidado ou axienua-
(io.
DabUidada
ou falta da
toreas para qualquer
eoosa.
DaaintarU.
Dor da garganta.
da barriga
nos rins.
Dureza no venir*.
Enermidad* no venus.
ditas no figado.
Ditas venreas.
Enchiqueei.
Herysipela.
Febre biliosa.
Febre intermiten te.
Fabceto da eapaeic,
Gotsa.
Hssnorrhoidas.
Hydropeeie.
Ictericia.
Indigeatoas.
InlammacOes.
Irregularidades de
aaatroaolo.
Lonsbrigas de teda es-
pecia.
pial do podra.
Manchas na cutis,
.betruejao do ventre.
Phtyska ou consump-
(io pulmonar.
Retent}0 de ourina.
Rheumatismo.
Symptomaa secnndsrioa.
Tumores.
Tico doloroso,
I Ulceras.
Venreo (malj
Yendem-se estas pilulas no eetabeleeimeeto
geral de Londres n. 224, Strtnd, i r>s loj


ISQH
S. Benedicto do c vento
Fax scieote sorespeitavel publico o sbaixo ss-
igoado, lecretario interino da irmaodade de S.
Benedicto do mesmo convento de Santo Antonio
do Recifv, que tere lagar na dia 25 do correte
mex, depola da audiencia do Illm. Sr. D-. prove
dor decapellas. se ha de arrematar por arrcBda
melo de tras annoa o aobrado de doaa andarea
ni ra di Cruz do R-cif* o. 44, o-.da morera o
tallecido Antonio Jas Coelbo do Rosario, logar
proprio para qualqaer eatabelecimenlo, e om
grauie irmsxsm avaliido por 1:200}, pira qoem
maia der.
Luis Florencio P. Bragi.
praiende segair it o fim da presente ssmsns o
brUee esca.-i Jovsn Arthar ; para-e resto q*
tae (alta, tratsi *ow aas consigiatarlos An
to.io Laix de 01iira Ax*vado A C, no aaa s-
criptari* raa da Crux o. 1.
Baha
Aiten^ao,
Vndese a taberna da raa DlreiU o. 93, bem
atregaexds. tanto pars e matto como para a
prac^i, tem poacoa fundos, e propria pn
montar am grande eitabeleclmeolo ; o pretn-
deme! podem dlrigir-ie a meima, que nella
acbario com quem tratar.
o Para
Segaa ers dlreilara o veleiro brigac
Graciosa, capito Antonio Maria da Coat a
Siivi, partarpirte do eirregsmanto prompto,
pan o resto tritt-ae com e coLiigmtirio An-
tonio de Almeida Gomes, ra di Crux n. 27.
al isMr com brevid*de o patacho D. Luis, cs-
pltioBlmiro Biptlita de Souxa. tem a malor
parte de sea carregamento prompto ; para o ras
>o tratase com os co' Beltrao, largo do Corpo Santo o. 4, primeito in-
dar____________________________________
M%rauhoe Para
O patacho Paulic.o segaa aom brevidale, re-
escuna **be csrga pira amboi o portes : trita-se com
os consigoitatioa Marqaes, Barros & C, largo
do Co'po Santo o. 6.
zUe,
O hi*ta Dmi rmeos aegua para Aracaty
por eitn din : a tratar aom Tais Irmos aa
eom o opito Joiquim Jos4 da 8'lvaira.
Para Lisboa.
A valeira bem eonhecida bares pertagneis
Gratiio, esplio Antonio Pares Borgss Pests-
ns, pretmda seguir com multa bre'idade ; tem
parte do seo earregtmento a bordo : para o resto
qae lhe (alta, trata-se com os seaa consignatarios
Antonio Lata d'Olivelra Aievedo & C, no aeu
escriptorio raa da.Crax n. 1, oa com o capito na
SMC*.
DE
Um carro grande envidtacado com lan-
ternas, arreios e mais pertences.
Segunda-feira 47 lo corrent
as 11 horas do dia.
O aget le Plato Iiri leilio a reqaarimaoto dea
curadorea Aseis da maaaa da Amoro, Fragoso,
Smtos & C, e pr mandado di Illm. Sr. Dr. juix
spaclal do o" mtelo, do carro aitmi mencio-
nado pertancante a referida mnii, i prici do
commercio em Irania a aaieeiicio commercial.
No da 28 do correla na au llnela do Sr.
Dr. jais de orpb&os, descri ira prc.a de venda
aa casis s'tsi ni povoac,ao de Beberlbi, ama de
ce'ra e cal eom terreno ao lado, avallada por
1:800*;, o outra no fundo da mesma de tsi^a ain-
da por acabar por 600b, ambas em o measo lar
reoo, qae proprio, eom algamaa fructeiria,
optimn pan qaem quixer panir a (eala : oa pre-
teodentes podero com lempo ir ver; assim como
tambera os objectos de oero, prala, rr-oveis, ma-
delrss e a mulata Severlna, que por taita de Un -
cador tornarlo a ir de novo com o a&ilimento da
quinta parte, urna vacia com cria por 409, lado
perteocente ao caial do finado Joio Manoel de
Siqueira.
tieeta graad e bem mouda fabrica de Acblotame, a meta aatig imparte, ontinaa-aa i
artar eca a antar praatasa a petieteae enaomasaadia da toda aqaallda'ta a*, aaehinai aadii
na paix, tasta* aampra prampto o aegulot :
Grande sorttmaola de maeodas di a no a de teda os syatasaaa a tansaakaa.
Maahiaia da va par de di varase qualidadee.
TaixM fanatiaa aatldaa.
C'ivos a boceas para iornalbaa.
Bronxea a egallhdae.
Radas, rodetaa rodas d'agaa.
Galodaste fiaos e pertatis.
Machinas de yllndros para pedirla.
Sorras de qo para serrara.
Pateaa para barcos, ate., etc., tade por ptace que baas aeotla.___________________
CASA DE SAUDE
Em Santo Amaro
Dote eatabalasimanle deatanataraxa listante neats provlnaia.-a qaa goxa da grande coa-
alte pelo latereasa qaa nato aa toma pelo prompto raatebelacimente dea doentaa.
TABILLA DOS PRECOS.
1 dan?..........31000 oa msls.
S.aclasee..........t|SO0
1.a claaaa negros, marojos e criados. 2(H)0
Oa doantea da beiigas pigim asmismsa diarlas.
Me preaeote epidemia de bexigaa esta aetabalaetmento tem prestado relavantes eervlcee a a
resaltado pira oa dooaa doa deantei tem sido mal ventajle.
NOVO ARMAZEIM DE PIANOS
17 Ra da Imperaim 17
Tas LAUMOITITIEE
tem a honra de participar ao publico em geral, e aos ama Joras de pianos am particular, que ata-
ba de astabelscer um deposito da pianos cora C jSTR A-TIRAGEM em srro, especialmente
construidos para o clima deata provincia. Este novo sytheras vantajoso por evitar a eorrupgo
do instrumento, e conservar sempre os mesmos todos as cordas. Alm da mais perfeita solidez,
voz tsrna o maviosa, estes pianos sao gsrantidos por dez annos quanto deleitas de construecao.
No mesmo estabeleciment afinim-s pianos, por preco rasoavel, bevendo urna pessda sn-
earragada de ir aos arrabaldes e casas particulares. Egualmeate ahi se encontrar urna bella col- de todos os boticarios droguista e outrss pessoas
lejo de msicas, tanto para piano, como para canto, dos raelhores autores. encarregadas de sus venda em toda a A aseries
do Sul, Havana e espanka.
Tendem-sa as boeetinhu a 100 rs., cada
um dallas conlem urna instrnecao era portu-
ugu para explicar o modo de ae usar deesas pi-
lale.
O deposito gaaal i am casa do Sr. Soam
pharmaceutico, na ra da Crux n. ?,2 aa Per-
as sabuco.
REMEDIO INCOMPIRAVH
DNGUEKTO HOLLOWAT
Milhares de individuos de todas as ace,s
podem testemunhar as virtudes dtsteremoie?
ineomparaveleprovaremeaso neeessario,ejapa>
pelo uso que delle fizeram tem sauoorpoe
atembrosintairamentesiosdepoisdehsvar em-
bregado intilmente outrostratamentos. Cada
pessoa podar-sa-haconveneer dessaseurasma-
ravbosas pelaleitura dos peridicos, quelb'as
relatam todos os dias ha muitos annos; a a
maior parte dallas sao lio sor prndenla qae
smiram os mdicos mais celebres. Quista
pessoas recobrara com asta soberano remedie
0 uso de seus bra;os o pernas, depois dador
permanecido longo tempo nos bospitaes,o tea
deviam soflrer a ampnia$o 1 Dallas na bu-
easquohavendo deixsdoosses, asylo dspaoV
timentos, parase nao submetarem aeasaope-
H50 dolorosa fora*. curadas completamente,
sediente o uso dessprecioso rassedic. AI-
urnas dss tses pessoa na anfnsso de seu reeo-
ohecimento declararan estesrasultedos benfi-
cos disute do lord aorregedor e outros agis-
irados,sfimis maisautentrnaram sus afirmalrv
Niuguaft dasesperaria do estado desande se
tivessebsstanteconfianea para encinar uta r<-
medio cotistantemenusaguinde alguic tempe a
tratamento qula>necesstassa e natureza do mal,
*ujo rasuludo seria prove ineonustavalmcnta.
Que ludo cura.
larinote nos esegaltUeucasos,
Alporcas
Caimbras
Callos.
Aneares
Cortaduras
dores dacabeca.
das costas.
dos membros.
Enfermidades da cutis
em geral.
&itas de anus.
Sruiwjoss escorbutioes.
Fstulas no abdomen.
frialdad ou falta de
calor as extremida-
des-
Priekas.
Sengivas escaldadas.
1 (nchac5es.
nflimmicao do figado.}
etalmleo eom prlvlloajlo de Invencao, autor da medlelna do-
luesllea dos pat/es calidos, etc.
Esta xarope preparado com substancias puramente vegetaes tem sido emprega- 5|
do com xito pelos mdicos mais eminentes no tratamento das molestias syphilitiess, S|
a os benficos rebultados colhidos de sua applicacao, tem rendido a seu autor milha- !
res de certificados, que provam sua elcacia as molestias venreas, eserobuto, rheu-
matismo, escrophula, (alporcas) bobas, papeiras, erisipelas, ophetalmia, empingens,
$ leucorrba, (fluxo branco) suppressao de menstro, gotta, sarna, alephauthiase dos
iM membros inferiores e todas as affec(5es cutneas e syphilitiess
para curar completa manta em 24 horas pancadas, sicatrizes e feridss daqaslquer |
^& natureza que sejam por
Arault chimico
luico deposito na pharmacia franceza de P. Maurer d C.
38RA DO IMPERADOR38
mm
encyclipedca

DE
Guim res^ Villar
Na raa do Crespo numero 17.
Contina a vender fiiends fioai d* mallo gosto ilgamis viadas em direitara de
Pars Intatma para rselbor aervlrem 10 bello seso
Voudem laa> par estilos desnSo'ss Iizecda de multo gosto u 320 e 400 rs. o
covido.
Ricos ;ortes de vest'os d Monte com a-.snta e apella proprioi pira cssameto.
Rios corUi de vestidos de cmbrala bordadla pin SOS, 40JJ e 509.
Ri-.oa ma.-ta'ot.s e capas de gros prelos boriaios e aljuns muito ocnpriios,
u tirro Koato de Paria.
S-iai i bala > d 30 e 40 arcos a de oatras qualMider.
Ch-p'.os a Giil).i'M ru Eugant dejalht de Italia ricamente enteltidos.
Cambial* da Cbina pee ce 9 varas propria para vetil'.a de aeoborss s 7g I I
Cseas de tolas as quilldales de cAree brancas.
Salas brdales Diuih fiase de 35, 5$ e 12#
Cmai de coree a 2*0 r o envado.
Madepoldi flao 7 8. 93 e tOg.
Panno fino ara bi.har.
Para o Para.
Com msits bnvidsde pretende aegair o hiet
Siota amaro. tm paite de sea carregamento
prompto pan o reato a lhe falte traa-ae aem
os seo eonsignatirloe Antonia Lali de Oliveira
Asevede no sen escrutarlo re* Crax n. 1.
LEILO
A rafdama Roatier fsri leilio per intervengo
do sgente Aloeida, de toda ss fasendas ezls-
teotss em eua lj< da raa Nova a. 68, qae aa-
rao vemidsi aeea reaeiva de preco.
Segunda TB7. as i horas.
Banco Uuio.
slabelecido aa eidade do Porto.
Agentes em Pernambuco.
Antonio Luiz de Oliveira Aze~
vedo C
Stira por todos o paqaatas sabr e mesmo
Baos a prese ea f vists, e sobre as agentias am
Lisboa, Figaeira, Coimbra, Aval?*, Viseo, Villa-
Real, Regoa, Vlaana do Gallillo, Gaimaraa,
Baraelloa, Laroego, Covilha, Braja, Panafiel,
Braganea, Amarante, a eito diaa, oa ae presa
Se aa eonveneionar; a aaa eserlptorie rea ds
as a. 1.
al
RA
o
1MPEUVD0U
55.
1-----------
1 i niTE:,:!:,aiiiawi iLPtow,:"-'


1 Lw^ :.^j .^^
WL
' S&SJlM''' fri^eHI
-_ :.~^g', | llWrt laffw
^^a^a^B^ay
RA
ao
IMPERADOR
55.
Ilnflammaeao da bciiga
da matrit
Lapra.
Males das pernss.
dos paitos.
de olbos.
Mordedarss da raptis,
Picadura de mosquitos.
Pulmoes.
Queiaaadelas,
Sarna.
SupuraeSes ptrida*.
Tinha, e qaalqam
pan* que seja.
Tremor da ervos.
Ulceras na bocea.
do figado.
dss articulacoe*.
Vsiai toredas ou ne-
dss as pernas.
Venda-s* asta ungento no esubeleciment*
geral da Londres n. 544, Strand, e na loja
de todos os boticarios droguista outrss aas-
soas encarregadas de sua venda am toda a
America do sul, Havana e espanha.
Vende-se a 800 rs cada boeetinba contem
urna instruccao em portugus para explicara
modo da facer uso diste ungento.
O deposito geral em easa do Sr. Sum,
harmaceutico, na ra de Crux n. 12, am
pamambueo.
Rio de Janeiro,
"tanda segair aom malta bravldade a-valeira a
msM
p
Urna canoa e urna car/o^a
0 agenta AlasHa fsri l*i Ue iie
da qasm pertencir de ama eaoa qus earra
10f
lttl
1
5 5~Em catreitt d# Rtsaro-
Francisco Pinto Osorlo onnaa a cel-
leaar deate* axtiaiaee lauta per mala do
aa molas aome pela presas a do sr, nie re-
abe paga algaras aem qa* a* obras aM
% fiqaam a vontade de aaeid^no, tem cS
an oatras preparaco amato ssradltadaa
ITMiniC
DX
Friocisco Santlni ivtsa as pessoes qae lisa
flseram o favor de aceitar aeas bilbetes par o
concert qae tinha de dar ao da 95 do corrent.
qee por motivos jeitos trsnserio pan die 4
de novembro.
-J, VIGNES
Os planos deste amiga fabrica sao hoja assas eonbecidos, para que saja eeosssario insistir
sobre a sua superioridad!, vantsgtos e garantas que ofleracam so compradores, qualidadas estas
iaeontestava m qu* ollas tem dafinitivamaot* eoaquistado sobra ledoa os que tem apparocido 'esta ]
prsca ', poasuindo um tadsdo machinismo que obedecem todas as vonuda a caprichos dos
pianistas, tm nunaa faltar por sera fabricados de proposito e t*r-s* eito ltimamente rnejho-
rs montos importaotiasimos para o clima deste psis; punto as vosas si o moled i osas o lauto das,
por iito maia agradavais aos oovidos dos apreciadoro*.
Fasam-ea oonlorme as eocoammendas, unto oeste fabrica como na do Sr. Blondal d* Pars,
socioeorT*spondont*d*I> Vigoos, fm cojs capital forsm s*mprapr*mi*dos em todas as expo-
itOM.
Ho m,elaf tnW'*;r"T*,> ae acha *mprua wpl adido y*rido sor ti ment de msicas
l cara fvM o mrihorm eomr^sitres da Europa, assim como harmonios a puno amoaicoa, sando ludo rm?e"isr"to.,
,M5Ur ttmitttt vaodMapWpt^oti.nltorsioav.U. eomtt*to. ~*%
foDeirotidnmrio
Grande e nova oficina.
Tre parta*.
31-~Ru*DireiU31.
Real riso a bem mo&todo ealabelecisce* te a-
saursraaealregaeseeo (nal* neileiu, beaaaa-
ido e barato no aaa gaca.
URNAS de lo Ja* aa c-aldadei.
SAHTOARIOS qae rivaliao oan)aaser
BAKHaWOSe toaa* tamanbea.
SEMICOflA Itom Ideas.
RALDES dem idea.
BACAS dem Idac .
BAHUS tdom Wem.
FOLBaem caisaa da uea 14 laaaasas.
PRAT0S imitaado am parsaic.io a be paiset-
lana.
CHALE1RAS de tedaa aa aaalUido*.
PAMELLAS dem latom.
C04S( QAMMHI08
qaer orttmento.
VIMOS em salsa* a s tet
aadamto-oaaaaeboa. satam^aMBalHibv
*t toda 1 r%>
aatabam se i
f 1 saetee -fin qaal-

a rs
1

sr-
1%
1


M


SBCCNBA
M>
THESOURO HOMEOPATHlCO
Vade-mecum o houieopatha
pelo ontor
MMSL* &. fHit.
Este litro oo se tem tornado leo popal
quinto imnmii, acaba de mt publicado oom
iodos os meihoramentos, que a experiencia e os
progresioi da sciencia tam demonstrado. A no-
va ediceao em tude superior primeira, en-
carra:
1.* Alais ampias noticias acerca do curativo
das molestias, com indicaees mu proveitosas
dos nadieaaMBtos novos recentemente experi-
mentados na Europa, nos Estados-Unidos a no
Brasil.
2." A axposicio da doutrins bomeopatha.
3. O astado da apropruco dos remedios, se-
gundo as predominancias dos temperamentos,
das idades dos reos, a segundo as circunstan-
cias almospherieaa etc., etc.
5. A preservafio das molestias epidmicas..
6 Urna eslampa Ilustrada demonstrativa da
continuidade do tubo intestinal, desde a bocea at
oanusetc., etc.
Vende-se na phahmacu especial homeopa-
thica, propriedade do autor, ra de Santo
Amaro (Mundo Novo) n. 6.
Proco de cada exemplar.... 209000
Quinta-ieira 6 de norinbro proxi-
nao, se e&trahira' a terceira parte da
primeira lotera em beneficio da Santa
Casa da Misericordia, no consistorio da
igreja de N. S. do Rosario de Santo
Antonio.
Os bilhetes e meios bilhetes acham-se
a venda na respectiva thesouraria ra
do Crespo n. 15, e as casas commis-
sionadas ra da Imperatriz loja de ier-
ra gen n. 44 do Sr. Pimentel, praca
da Independencia n. 22 loja do Sr. San-
tos Vieira, ra Direita n. 3 botica do
Sr. Chagas, e na ra da Cadeiado Re-
cite loja n. 45 do Sr. Porto.
As sor tes de 5:000$ at 10$ te rao
pagas urna hora depois da extracqao e
os outros no dia seguinte, depois da
distribuicao das listas.
Servindo de thesoureiro
Jos Rodrigues deSouza.
Grampot a balo.
Chrgoo lUatBDta pala vapor cBe.ro lin-
do guape. bati, amito n.etae.rlo pra aa
eenhoree prender cebUo, oa queee vndese
poipracoeommodo; oa loja di p.-iaaveit, ra
a^ir *
adera o 21.
M
Airas c
Francisco Anlot lo da Cervalbe, residente na
villa da Eiteda, aolUllador daqeelle (oro, aa
enerrega da qaalqaar qaeeiao oa cobrecca ami-
na val oa judicialmente, pira a qaa Um as naces-
sartas hbilitecdee, a poda aar procurado na re-
ferida villa, a rea do Compraflade, oa entender-
se, qaem qaiser atlliaar-se doa seas arateos,
oeste praca com Antonio Gomas da Caoba a Sil-
va, na rea da Odea da Recita, loja o. 50.
WKBL i OTMfD
SO NO
IB ID 19
BW1?0W'ID
53Largo do Terco13
Alaga-ie o armetem n. 9 da raa do Te rubia da
fregosla da Boa-Viete, aonde exiatio ha pomo
o depoaito de aa vendar lacha cervo, cajo r-
matelo serve para qoalquer officiea, oa pars se
guardar qualqoer cousa, at meamo para morada,
fatendo-te primeiro alguna peqaenos reparos, qao
N _._ "*" toae preciso : a tratar na raa do Are gao n.
- B. Os senbores asignantes queiram man- | lf, ,oj, 0, ;hirut0, 00 Sr. R,1r.
dar recabar seos exemplares. Tf0t. ,e pof um. e,.,.v. ou ..travo moco
oa veoda-ae utn terreno proprio, aitoado em
Smto Amaro junto do boepital tngles do lado do
ul, cora platitaijao de cipim a arvorea de leucto,
proprio para um sitio por ler 610 palmos de fun-
do al a cimbria e 55 de frente : a tratar na raa
da Cidaia n. 28, irniiim.
O abaixo seigrindo uo-
vamenta a\is* a todos os ieus
freguezes da praca e lo mato
que Vfiuham a sua taberna da
porta larga da ra das Gruzes
n. 41 A. saldarem seus dbi-
tos no prazo de 15 dial, e os
que o nao fizerem sero cha-
mados a juiz<) ecife 18 de
outbro de 1862.Joo do
Couto Alves da Silva.
i Sor tmenlo tomp'eto dos melhores gneros que ba do mercado por virem a anior paite
por conus do proprieta rio e por isso responsabe'isa-se pela superior quslidsde.
Queijos flamangoado 1. vapora 2, e de navios 185 0.
Mantaiga inglexa a mais nova do mercado a TO, 800 e 990 rs. a libra.
dem franeaza a mais superior do mocado a 600 e 840 rs. a libra.
Caf em caro;o de 1 .* e 2.a son a 260, 28t e 300 rs. a libra, a arroba a 8* e f 9500.
Ser ej das melbores marcas do mercado a 480 rs, agarrafa, e 59000 a duzii.
Vin io engarrafado do Porto a 800 rs, e 19000 a garrafa.
Dit i em pipa das melhores mareas a *>80, 560, a 640, ra. a garrafa, e 39200 a 4f 500 a cais.
Azio doce de Lisboa a 640 a a 720, a da carrapato a 360 rs. a garrafa.
Sardinbas as aasis novas do mercado a 380 r., a latinba.
Gomma de eogommar a mais alva que le n vindo so mercado a 100 rs. a libra.
Paisas de carnada muito novas a 400 rs. a libra, em porcao tara ibttimento.
Tijo'o propiio para bmpar facas de 180 a 240 rs, cada um.
Alm desle* gneros annunciados encontrarlo sortimanto completo e mais barato de 5 a 10
par cento do que em outra qualqu-r pirte.
Denker & Barros) mudar am o
eu estabelecimento da ra da Cruz n.
,16 para a mesera ra n. 12.
Praatsa-aeda orna ama para o servir de
asaa eaaa de daae peatoia ; a miar na travees
doa Eipoetaedet es da tnauis de Santo Antonio
Iaofcra4o o.i, wfap^ifo in'.ar. ^
Athenea Pernambucano,
De ord.m do Sr. presdante affectivo baveri
sestio amaobia aabbado 25 do crranla, s 10
horas do di, no lagar do cosame, para tratar-ae
d. oegoeioa ergetter.
Recita 24 de oatobro de 1868.
O i* lecr.tario,
________________J. J. de lloara Manalhaat.
S Hoila ittenci o.
Arrenda-se O angenho Santo Amarl-
9 nboalto nafresnezlada Varxea, a urna
< legaa, moeote d'agas com boa. maltas
SjP a trras le plantacot., a tratar na ra da
&& Prala casa o. 68, tercairo andar. A pro-
oriaiaria a maia hardairos protestaos
P cootro todoe qnalqaar daoioo qao a x-
@ randtra fitar da conaentir, viato nao
^ lar arraodad dito soganha da novo a
*~ por conaeituiote osa peder criar nova **
aafra. R.clfe IV de aetembro da 1862. $$
Ja cliegaraui os verdadeiros re-
medios do Dr. Radway
Prompto alivio
Resolutivo renovador e
Pilulas reguladoras
os quaes se vendera nicamente na ra
da Imperatru n. 12, droguistas R. C
Leite & Irmo.
N. B. Os compradores tem direito
ao supplemento que sabio com o Jor-
nal do Recite a 6 do corrente, o qual
acompanharo os vidros.
Dentista de Pars.
19 -Ra Nova19.
FredarieoCrautiar,eirurgio dentista
fas ledas as operaeoes desua arta a e co-
loca deutes artificiaas^ tudo com -sdali
rioridade e perfeiejo que as pessoas-,an ]
taadidas la reconhecem.
Tem agua e pos dentificios, ata.
nwm Al.ga-se 111,1 esrava rooi;a pira ama com
aa hatlidaiea .guiles : compra na ra, coii-
nba e engdtnma perfeltamenta bev, e fai todo e
q.alqa.raerri^o da urna caaa ; quom prttander,
dirija se raa da Apollo o. 39, prirneiro andar.
N ola 16 do crrenla Diez de atibro (agio
do eoa*nbo S. Ignacio, cooiaraa do Cabo, o ea-
cravo Beoto, cabra eacaro, da 50 *nn..a de ida-
de, pouco maia oa mano, official de carapioa,
alto, a com a barba ] ntaneaida ; qa*m o pe-
gar, oa dalla dar noticiaa preciaaa, pode dirigir-
te ao eogeobo cima dito, ou oeata ctdade ao
eacriplorio do Sr: Joi Paraira Vianoa, praja do
cemrnercio n 6. qao.vri ben Rratlfleado.
Maooel Parraira da Silva, caixeiro do Sr.
Joa Aotonio de Carvalbo, declara qaa nao ae
Huleaia com elle a letra da qaintla de 45$>O.
que ae val arrematar pelo joizo do commeuio oo
dia 4 de novembro ; e para que nao haja maia
equivoco, faz acieota qae aa hoja am diante se
| aeejgnetl Maooel Parraira da Silva Brtbolo.
Alaga-se am sbralo de doua sudares na
ra do Amparo da ciiade de Olmda ; iuem pre-
tender pode ir tratar na raa Dirait* n. 83.
Na ra da Eiperanga na. 17 e 29 lava-ae e
eogomma se com ierficao a acaio, e pelo aa
guHtaa precoa : camia.a a 120 r., caigas a 100,
e paUtots a 320, e ovlra quaiquer pega por prco
tambas mnito eoo coota.
D-ao de 800g a 1 OOOa a jar. 0bre na-
nhoraa de oaro prate : quem preciaar anouociv.
- Precita se de ama ama
de esa* de posea familia : na
ero 34.
para todo aervlco
raa da Roda na-

Acba ae }ata a contratada a armario da loja
sita na tua Nova c. 58, de madama Roatbiar:
quem ae jalgar com direito a meama, annancie
para aer procurado nastas tres das.
Commisses,
Joo Bapiistt da Rocha
coDtima a receber cssatar, algorfa o, coaros a
maia generoe qae Iba fartm a honra consignar
do qae prometa dar ioleiro camprimento de sai
proOsaio a ae comprometi a remallar peloa mea-
mos po: idore o liquido das ganaros racebldos
ou cumppir as ordeas de seus remtenles para o
qae oa Sre. de engenho e outroa podem dirigir
auas remessas ra Oiraita n. 94 a 95, que abi
o domicilio e ettbel>cimento do tnnenciante
aonde aera encontrado todoa oa dita a a toda a
hora.
Alaga-aa am aobraao de doua andares a
loja no bcco do Abren n. 1 ao p4 Ja nrc;a do
c immrclo ; A tratar na travesa da Madre de
Deoa n. 18________________________________
AUen Na ra. de Santo Amaro oa Mando Novo o. 14
ba am aacr.vo de 17 annoa par vender-se, pe mullo boa, viada ba pouco do eertao.
Alogt- um malftinho mallo bom copeiro
para o aervlco de homem tolteiro, d. 7 bor.a
da manbaa 6 da tarde: i raa Pormoaa o. 4-.
Na me.m. c.aa recebe-se para angommar roupa
de bomem. mallo bem o em coota.
[Muita atteuco
O sbaixo aaatgnodo fax publico qaa a Sr. coro-
te! An oalo C>nia da Ueilo nio pode vender,
hyjcl-ecar, ou fazer oatr. qnalqeer traosaic^io
com ama parte do ongenbo Verde da batxo, ea-
cr.voa, to's. e oalros quasqer bens qaa per-
Programma da Testa da
Yirgem Seohora do Ter^o
A irmandade da mesma Virgem Se-
nhora tendo de fazer a testa de sua ex-
celsa padroeira no domingo 26, com
toda a pompa e brilhantismo possivel,
tem resolvido a fazer o programma da
maneira seguinte ;
No sabbado de madrugada tera' lu-
gar urna missa cantada linda a qual se-
ra' pela irmandade asteada a bandeira
com a ciTigie da mesma Virgem Senho-
ra, a' noite tera' vesperas, e no domin-
go pelas 11 horas tera' principio a fies-
ta com grande orchestra sendo orador pr.c,..-.a o. o:oca pr.m.o. par g*a]
o lllm. e nvm. sr. rret Joaquim do"a bypoihem-ae areatoe aeeta prsja : trsta-si
Pilulas peui*tnas
Senhorea Batas pilulas pautiataoaa So lofal-
liv.iecontra a rateucao das carinar. Na maior
forc. do .taque devem segair a gala do liviioho
o que dit molottiaa gravea : a podara cootar
cario que bla ce aalvar-ae. Para a. molestia
ebronics baslam qaalro masase da pilulas to-
maodo-se regnlarmeole com am da da falba :
asmelborss esnbecario de dia par. dia ; notan-
de-se, porm, qae relatar aa (oseas depois de
caita idada, 4 lmposstv]. o qae ac? lea ao
Sr. Jos Vicanto de B anoo psassdo foi publicado am sea cerMivo da
onza aonaa de soffrimooloa.
Tenbo feito immensos curativos dealce, porm
dita parte do sngeoho, ou bypotbecar, o outros
bena que alada poeane, por iaao, para que nln-
gaem ae chame a ignorando f.z o Frsente an-
nunclo. Reclfc 15 da oatubro do 1862.
____________Maooel Praociaco ae Amorim.
Alaa-a urna aacrav* par o aarvlco de
cass de (milla : na raa da Praia, segando sudar
do sbralo qaa tev collegio.
Precisa-se da *: 00 a premio, para garan-
ta byoothac-se ama caaa do maier valer : ti
tt-se na ru. da Cooc-kao n. 29.
Prsciss-ia de ums sma que atiba cozinbsr,
para um. cata de familia ; na roa larga do Ro-
earian 12. aegap-io odr.___________________
Fraociato Perer* da Silva Sictoa tem jus-
to o sau tarreoo na taa da Frsia ds Cadaia No-
va o. 5, se alguam tam direito ao meamo deala-
ru por eato jornal ntstas tu das, poi. qaer
peeaar ...criptai. do meamo.
Quem preciaar da urna ama para aarvi^o
de ama casa dirija-sa a raa da Sensata Velhs b
48, prlmairo miar.
Ao publico.
Os sbsixa aasigosdo procuradores do Manoel
Aotenlo dos Sauloa Ponlts prir.e que niogaem
realietranaac;.o algum. coai Juaqutm Perrelr.
da Coila na qaalilade de procarador de Mano!
Abtuoio dos Santos Pootes, sobre oa bens dai-
xadossetra sea gerencia, viato se Ice ler cana-
du o mandato a se estar accionando o meamo
Coala para dar corta da .aa boa gerencia.
Dominga. B.rnardlno da Canhs.
Joa A' t io doa Santoa Foote..
-2 S > ^S
m a. ?^ !_>
-2S5.S5o W
aaJ aja Lfe
a^r5"S
B 5
s s..
%
^0
09
h publico'
O abaixo assignsdo, am r.tpo.ta ao annantio
do. Sra. Domingo. Bern.rdino da Caoba a ioa
Antonio doa Smtoe Foot, que ee dixem procu-
radores Na ra tta Aurora n. 82, existe
um fardamento para oilicial da guarda
nacional do primeiro batalhao de aiti- Um ditaraos meamoa sanboras que elle in
Iharia : quem o pretender comprar o
achara' por preco muito commodo.
A paasoa qae snuuocioa preciaar de um
aeobora para eoainar prlmotraa lettras, coter e
bordar, a urnas menioes em um eoganbo : diii
ja-aea ru Diielta n. 120. 1" andar.
Alaga e a c o. 29 da travesea do Pire:
Uatar na ra da Baa Vita n. 55
Olf-rtce-sa urna n>uihr oe idade para
urna de urna casa de poaca familia ; no pateo da
Rlbair n. 7._________________________
Aluga a aillo da Podra Uolt am Aplpu-
cos,para paaaar a (eats, e me.mo por .nno, com
eic.lleiite caa de vivenda', da dua stlaae aei
quarto, ie la e megutco banbo : a tratar na ra. das Gra-
ses lo) 00 (obrado n 39.
Precis-s de um humeui brauco ou parao
psraeocarregar-se d. bol.a do Seibor doe Pea-
so* ; por.m qaa sejs capax, a tratar na raa For-
moaaia. 4._______^_____________
A profesaora publica da s>ganda cadeira de
instraccao prlmsris da fregaexia de Ssnto Aoto-
nio desta ctdade declira para conhecimeoto dos
iotereasades qua a aaa anla principiar a fanc-o
clonar no dia 27 do crrante, na ra estrella do
Rosarlo sobrado n. 41.
Feitor.
Pretfsa-ss de am bomem portagaax que en-
Unda da agricultura par. feitor da am engenho :
p. re. do Apollo n. 38 prlmairo andar._______
Alaga-aa am til.o aom aobr lo de am an-
dar concertado d. novo, com doa. viveiro., ba-
naneira.. balxa para plantar capia etc., etc.
CONSULTORIO ESPICIAL lOIEtrATHC*
ao aorjToa
SIIINOO.L. PINHO.
Ra de Sauto Amaro (Mundo
Noto) n. 6.
Goosultas todos os das nteis desde as 10 ho-
ras, at o meio dia, acerca dai seguirnos moles-
tias ; molestias da mulheres, molestias das
crianzas, molestias dit pelle, molestias dos
olhos, molestias syphibticar, todas as espe-
tes de febret, febres intermitientes e tuas
consequentias,
PHARMACIA ESPECIALH0MEOP ATHICA
Verdadeiros medicamentos bomeopsthicos pre
parados com toda cnula neeeaurias. indusivek
seus effaitos, tanto em tintup, eomo em gl-
bulos, pelos procos mais commodoa possiveis.
N. B. Os medicamentos do Dr. Sabino sao
nicamente vendidos em sua pharmacla; todos
que o forem (ora dalla sao falsas.
Todas as earteirss sao aeompanhadu ^e um
improsao com um emblema em relevo, iendo ao
refera* tagnintespalavras : Dr. Sabino 0. L.
Finho, medico braaairo. Este embfems posto
ignalmente na lisu dos mediettmentosqoese pe-
de, Aa earteiras que na levarem esse impresse
assim minado, ambora enbam na tamas o no-
mo do Dr. Sbano sao falsos,
-r Quem p*ectr a tari aato para aaa* de
poaju (smla, dirija aaa ruada MaBej aira a. 25.
aaeachsri e*m la tratar._________
de ama ama eicrav. M Urra.
ti>ptx de vender qal jaer cousa parttncente ao
m.amo Maooel Aotonio doe Santos Pontos por-
qae iit s proprio de cortos eavalheiro* de
industria, sendo qae por toa partaoaoaixo aa-
aigoado fu votes para qae os meemos senhorea
saiam tao limpos da gerencia do. negocio do
mesmo Maooel Antonio doe Santo, como .abe o
mesoss aDaix. aaaigoado como aa verificar
qmndo for d.aidido o pleito que reapeito exia-
te em juixo.
Joaqulm Ferreira da Costa.
O abaixo asaigoado alma tem alguna ter-
renos para diaporpordetna da ra da Coocordi.
n. prtmeir.ru. projactada, com 150 palmoa da
fundo e 30 de frente, com parlas baoeflciadaa e
dao-ae por precoa multe commodoa, adverte-ae
aoa amante da adfica;o que alias ealao aca-
bando ; oa pretementes podam so dirigir a rus
larga do Rosarlo p.daria n. 16, qaa acb.ro com
qnem tratar.
Manol Aotonio d. Jess.
P
I o b
o
a m s.
o o g B a
Te- S
O, c O o
t r S
ra -
a noite o
sendo orador o lllm. e Rvmd. Sr padre j
Lourenco de Albuquerque Loyola, fin-
do o qual sera' tirada a bandeira.
A excellente msica do segundo de
mu mestre o digno professor o Sr.
Hermogcnes, tocara' em todos os actos
do costume, assim como no domingo as
* horas adiar se ha postada no pateo
da igreja a qual executara' ricas pecas
di seu repertorio.
A ra adiar se-ha decentemente or-
nada e as noites illuminada pelo que a
meta lcara' eternamente reconhecida a
todos os moradores para o fazerem co-
mo costumam, tornando-se dessa forma
a i\ sta da mesma Virgem Senhora mais
pomposa e brilhsnte.
Finalisando a fc&ta com um dvirtido
ogo artificial.
Espirito Santo digno pregador da CU- U 2L j*CQDCa1C D- 29. Boa-Vista,
pella imperial: a' noite o Te-Deum! i a**** ',!!W*
Saques sobre Portugal.
O abaixo asaigoade agente do Banco
Mercantil PertoeDce nasts cidade, ssca
efteclivamente por todoa os paquetea ao
3 fi
f> o a
TB- a
t d 5 = a
i
hst a mesroo Banco para a Parte e Lia-
boa, por qaalqaar loami avista a a pra-
to, podando loga aa aaqae a prate aaraec
dascontsdos no maame Banca, na raiae
da 4 por cante ao anoo aoa partadoraa
qua assim Iba sonvler : oa. ra*. de Crea-
pe n. 8ea do Imperador a. Si.
Je.qalm da Silva Caatre.
Jaltam Amandea Corolear, Gaapir
subillas Belgas, ve ao Rio de Janeiro.
Prit,
Alaga-ae um. prala boa cotiob.ira, a tim-
bera aa vende a quem a quitar comprar; a tratar
na raa larga do Roaarlo n. 23.
Bailar t Olieira vnuoexn ll'-re. (larlin.l.
Migual Parraira Piolo acleniiflc. a todas as
pessots que se julgarem credors do cnl de aaa
tinado aogro Aotonio Ferreira da C>tta Braga, da
larem a bondad de apreaeotarem Ihe suas coa-
t oa Malee na raa da Crua n. 13, armaaem,
aflm de poderem a.r desciiolas no inventario a
qae asi procedendo pelo uito de orphioa dea-
te cidade, scrivo Brito, parante o qual deverao
procader aa necassariaa jusllficecoeo.
Aluga-*e ama boa c>a para l,milta pelo
lempo da (eats no apratlvel srraial doa Arrom-
b.doa em Oliods, perta do binbo tanto do aaada-
val Beberibe como eilgado: auem o pretender
drlja-sa a ru do Rang] o. 60.
Bailar 4 Oltveira aaaam
Porte.
aobr* a praca a
Mudanza.
Joo Ferreira R.moa madoa ana loja da fa-
t.nd.a da ra. d. Impertirla n. 36 para a raa
Nova n. Ai defroote da Igreje da Ceoceico dos
llHaree.
Ama.
Na ra do Caaa Novo de 22 de Novembro, n.
32, segundo andar, precisa ae de urna ama de
latte ; paga-se bem.
Precisase de urna criada para
casa de pouca familia: a tratar na ra
Augusta n. 5.
Precia -se
Tara o tervteo de esa de familia ; ae patea de
-dandi* n, 10.
A luga-se o segundo andar eso tao
do sobrado na ra Direita n. 89 : a
tratar na mesma ra n. 93.
Retratos al#000!!!
Um retrato de ambrolypo por mil rila I Na
maisactig e acreditada cffidn. photograpnlca
deata cidade, raa do Cabag n. 18, entrada pelo
pateo de miru.
Alagara o prlmairo aeguodo andarea
do .obrado n. 55 d. ra oov. de S.ot. Rila jante
ao Sr. Danlae, am bom ealado de acolo, a aem
muitoa commodoa : a tratar com Acitonio da Sil-
va Remoe, roa da Praia n. 78.
Aluga-se o armazem do
becco da Boia n. 2 a tratar
ua ra da Icoperatriz u. 40.
Alaga-aa um. prala boa eosiobeira, e tam
bem ae vende a qaem a quitar comprar : a tra-
tar oa raa largo do Rosirio n. 23.
iii
O abaixo (saigoadn. tendo ficaoo com s
mesa, do fallecido Joo JoedaGoavi previoem
sos senhores davedorra la meama, qae venh.m
oa manden s.llsf.ter sau oabitos qasnto antes
na casa eade tev*dito Geavee o aau eaiabole-
aimantoraa do Qaeimede numero i assim
eeaao pedem qae nio paguem a peesoe alguma
eeaa cala aprsenter satotlsect* legal doa asraon-
dtaotes sob pena de nulltd.de. Declarem mais
qae coatlaturao a ter completo sortimeato
se (.tendea para aupprir com (r.nquesa a todos
aquellee que forem pontusas e bono fregaexer.
Recite, 99di catabro de 1852.
Antete Lois doe Saatea.
Aolenie te on Rellrn.
Na raa oo Ltvramenlo 11, aaguodo an-
dar. comprea>-ee pena de ama, a na meama ea-
aa (asem-se aapaoalorea por menoa prego qae
am outra qualqoer oarte.
Luis D. Devila e tua
frs do imperio.
familia ieira-se pera
Perdeu-se
na noite de 22 do corrente um alfnete
de peito, feito de cabellos, com a for-
ma de laco, tendo no centro urna firma
e as pontas de ouro, da i ua da Impera-
triz a da Aurora: quem o ti ver adiado,
e quizer restituir, dirija-se a ra da Au-
rora casa da Exma. Sra. baroneza de
Beberibe, que sera' generosamente gra-
tificado.
Eat para alagar na eatrada da Ponte de
Uebov, um pequeo sitio todo murado, com bes
tantea arvorea da fructo a ama boa casa larrea
com magoifico otaa commodoa para familia:
tratar na raa do Tr.picbe arvatem n. 7.
Alugam-se
qaatro lindes casas na povoacjio do Mooteiro,
muito proxim.a do rio Cptoaribe, com daaa
graodea a.l.a e qu.tro qa.rtos, tendo tambero
ama deapanea e coxinh (ora ; aeaim como oatra
mai. peqaane, aom deas salsa, doaa qaartoa a
cotinha ; quem aa pretender dirija-sa a raa do
Crespo o. 10, oa no Honteiro no sido do finada
Xlsto.______________________________________
Castello tranco.
Alfaiate de Lisboa
Praciaa de officiaea a costarairas, recebe trea
apraodixea de cor parda que aaibam ler e e.cre-
ver, einia qae ae]a mal: na ra do Quaimado
numero 39.__________________________________
am Biberlbe : a tratas
ra do Trapiha o. 34.
I Ama de leite. f
Preeiss-ee de ums de bons costamas *|
V para acompaohar orna (amllia at ao 9
agk Rio de Janeiro, pdenlo alli continuar A
am na cnar,ao ou legreaaar a .ata mov ocia
* am cujo cao se Iba pagar a reapeeliv. W
Qp pasagm: qcm eonvier dirija-se tjf)
f|| ra do Bram o. 70, primeiro andar. v
Aluga-a o primeiro andar do sobrado5
roa Velba n. 20, aa caaa Urna da raa da Caj-
eada o. 48. couaertala a piulada de novo fa
tratar na Boa-Viit rn do Sebo o. 24.
O Capital tC Coroprm-a ecet da companbia de Be-
* ; boitbe ; no eicrlptorf de Manoel Ignacio de 0-
' liveir & Pilbo. largo do Corpo Sent n. 19.
Ci inprani-se
escravosde 12 a 18 snooa bota pagas: ns raa
Direita n. 66. prlai.jro odr. _________
Compn-ae ume taberna noe arrabaldea des-
la praca, qae ajt afregaas.da a teoha commodo.
p.ra familia, oa roetmo na prec : qaem tiver
tnnuDcle. poi. o negocio a dinhalro.
Companhia Fileli de d ie-
gurof maritiiooii e terre*-
trss, estabeleei>>.a no Rio de
JfcEieiro. com
16:000:000$
Agentes em Pernambuco
Antonio Laix de Oliveira Aiav.de C. com pa-
taratera ente .uitrlMde. pela directora da compa-
ahia da segaros Fldolidsde, tomsm segaros de na-
dos, mercadorias a predioe, no sea eacriplorio,
raa da Grntn. 1.
licOes piuras
ARITHMETICA
Tres ve-zea por semana
SEGUNDAS, QUARTAS, E SEXTAS,
Uut'.<.. J^ osario n. 28, Io andar.
PREGO 108000 ^_ "*"Z.
ATTENgAar~
Wk snla da e.erituracio m.rc.Dtil dirigida por
M. Fonaeca de Medairos, principiar a funecionar
do 1' da outubro vlndoura em diente, recebando
diacipulo par. aerem lecionadoa Iree vexea por
semaos,daa7botss aa 9 da noite, noa diee se-
gundes, quart., e sexta, pelo honorario meoaal
cima mencionado, salisfeito adiantado, como
praxe em todas as aulaa da inatruego auparior.
Aloogs pratica que tem o annunciante de ae-
npturar pelo matbodo de partida, dobr.d... se a pblUo
trvoda
meua
paite da
DEP0I1T0 EM PERNAMBUCO
NA
Pharmacia do Sr. Joti Alexaod'e Ribeiro, raa
____________doQueloado n. 15.
< oiiLandita!!!
D-se 800y ero totta correte pele quina par-
le (-200) : ra do Trapichen. 26 A.
Monte Pi Popular Per-
nambucaiio.
Nio ss iendo reunido numero legal de socios
para se proceder a eletcio do oovo conaelno, bo
domiogo 19 de ro*renle, aao convidadoe pela ae-
guQla vet a todoa oe aeoborea socios, que se
(acbsm em da a compareciram it a.aembla
(ger.i.doulogo 26 do torrele, pelaa 10 boraada
manba, para se podar effittuar a mima elai^o
como manda o art. 48 doe oosaos estatuto.
Secretaria do Monte Po Popular Pernambuca-
no, 24 de oatubro de 1862.
Benjamin do Carmo Lopg,
\__________________1.* secretario.
Lava se e ogomma-ae aom perfaijo, aceio
e promptido, e me|. b.r.to do que am oatr.
quelqie paite: oa Haoguiobo, confroote a ca-
teil de S. Jo., uoita c>. nvidrced..
ipms.
V
Compram-aa gerrafaa vaina : oo aren.tem
io B.lna raa do Li'ramanto o a. 38 e 38 A.
Comoram-ae garrafas vaatts: na ra
raite n. 85.
^SECaM/.
Boa tiuta pra eacrever.
Vend-ee a 640 ra. a garrete: na Uvraria ns.
6e8 da nra(i da Iodapaodaoeia.
*>trr n
junta a da lecionar ba quaal cinco son, n.aia
Cidade, com o melhor aproveitamente daa dl-
veraae peasoss que se acham empreg.d. oo
Aluga-se ama aa
com J. I. de M Reg o.
Alugam-se asduas lojas do sobra-
do do principio da ra do Hospicio com
portao de ferro ao lado, as quaes etto
aceiadas e proprias para es tu dan tes ou
homem solteiro: quem as quizer ambas
ou separadamente dirija-se a mesma
casa a qualquer hora do dia.
Tinturara.
Na rna do Rangel a. 38, primeiro an-
dar, nge-se de todas as cores com presteza
prego raroavejrF'_______________________
Qnem preciaar de urna ama de.leite, dici
js-sa s tus de Santa Tbeats o. 32 par, tratar
"~" 8OC1EDA0B
Phosophica titteraria.
De ordem do Sr. prealdenta Interino faeu aahar] andar.
sea aoeioe que no aabbada, 95 do aoi rente, ao
mate dla.'kavera sssaao extraordinaria no legar
de eaetume.
Saereteria de aoded.da Fhilesophia LUterarla
13 de oatubro do 1861
leta) afelo de Befo Brrelo Fila*.
V swreutle laUrlae,
Curso de algebra e
geometra.
Antonio Bgidio da Silva, profestor da math.-
maticaa no Gymoaaio provincial, pratonda abrir
particularmente em novembro vindonro um car-
ao de algebra par. .. p.csoss q.e pr tendam os
logares vagoa da praticolaa a escripturarios d.
Kanlage, e tbeaooreria da (txanda, e t-o da commerclo, gar.ot.m a qnem da tea preatimo a.
leometria pra oe exames em marco na Paculda- 1">z'r unllaar o deaejado resultedo.
A eecritun^io dos hvroe commerciaes por
pnids dobredes. aldm da ser o nico systems
que pode satiafater o dlspoato em nosso cdigo
commerciel, urna ciencia facillima qu pode
aer conbecida de qualquer que tenba vontade de
aprende-la.
Cerrem-ae oa ouvidos s vot do egosmo deal-
gaosguarda-livros qua pr.g.m a grandes d\{K-
culdadtt da. partida, dobrad.a com o intento d.
reaumlr.n> o maia po.aivel o numere doa que
poaauem ease grande thttouro.
Como complemento do enstno de escriturario
sddlcioo.r o annaocianta aquella da rodoeco
de moed. e.tr.ogelria, calculo de juroa, a for-
ma de extrabir urna coota eorrenta aimpl.. com
juros ; Desimante tado qoanto (or ut o naces-
serio saber aquelle. qua aa dedicam ao eom-
mercio.
As pessoas portanto que desejsrem mstrica-
'''-. queiram delxar aeus nomos raa Lsrga
do Rosario n. 28, primeiro andar, janto ao arma-
xem da loica de porta larga,
wipm^
(
N
^
do de Direito. A matricula acba-aa abarla desde
ja na casa de su. residaocie, oa ra Dr.it. n.
74, e o .x-rciclo principiar no dia 4, se houv.r
numero aj Betanta da alumna*.
COLARES lEDICKlFs ANODINOS
para as dores e facilitar a dentico
contra os accesso, convulsOes, febres
e outras enfermidades das crancas.
BODR.TRNEB.
(Inventor privilegiado) em Londres.
O lllm. Sr. Bruehell, eucceiaer a nico pro
prleterlo do collar medicioal anodino, leva a
bonra de aer e nico qua preparou a (orseecu oa
collarea que foram necessarios pars os augustos
Albos de S. M. Victoria, rainha de IogUtarra, o
quteepraa.rvar.m su. joven familia d. toda.
a.doeoQee occ.aion.das pe. donttcao, e tendo S.
M. litado (o settafeila qaa conced.u-lhe o pri-
vilegio da vendar aale remedio ebemado collar
melicinal anodino, cujo privilegio 0 reaaltado
da am acto do parlamento, feito no 23' anuo do
reinado da Jorga III.
O pi oo Sr. Brucbell teva a bonra da farnecer
por decreto eapecla! aaaigoado p.lo lord Dr. d.
alta repotacao P. Chamberlao, oo 1.a da junbo de
1792. a tS. MM. el-rei Jorga III a 4 raiuha Car-
lota os collares medlcioaea cnodlnea para aso ,r*- eommerciaotes, qua decejarem aprender i
doamenlnoa da case real da Inglaterra, darante surliarer por partidas dobradas a dar-Ibes lindes
v.0 Carueiro Viaona
O proprielario dastanovo eiUbel.cimento avi-
so publtao que tem re.abido um liquiatimo
lortlmaoto, que tado *ode polo mai. barato pre-
co que ae poaa. encontrar oeste meresde por re-
ceber em direitur. do. Estsdos-Uoldos, am por-
cao e r.talho, e a vontade doa compradores
Cendieiros a gaz.
Cndieiroa a g.z.
Caooieiru. a g.t.
Caodieiroa a gas.
Candielroa a g.x.
Gaz de I.* qualHa ;e.
Gat de 1.a qo.'id.de.
Gax de 1 qaalldade.
Gax de 1.a qaalldade.
Gat de 1.a qaalidadt.
Sortimenle
Sortimeato
Srtimenlo
Sortimanto
Sortlmeoto
completo,
completo,
completo.
ton plato.
completo.

Ao commercio
H. Fousecn de letlelros se offereea aos
o lempo da dentico. O Sr. Bracball pe, leve
tembam a bonra de ser priviUgi.-lo por S. M. o
rei Guilberme IV, e de foroecer catas soliere
medtetoaes anodiooa a todoa os Olhos de S. M
el-rel Osear, da Soecia ede S. A. R. o gri-daqa
Leopoldo, da Toecane.
NICA AGENCIA
N. 119Ra do PartoN. 119.
Bio de Janeiro.
P.ra infovm.c.a e aocemaoodas, dirija -i-
i rna do Quaimado n. 15, pbarmacia de Jos
Atexaodre Ribeiro am Pernambuco.
Mallo Lobo & C, caradorea Aseses da mae-
sa fallida de Joequim Joi de Coata Pajotes Ju
nlor e Fsjozee Jnior & Axevedo, tem aatorlaado
a Feliciano Beroardioo da Silva Braga a reteber
dosdevedores da predita maass oqueeeachtm s
dever a ella, o palo presente convidam sos refe-
ridos devedoras o faecm ao dito Braga, am
do .a avitarem de.peta*. Rcalfe 23 de ootabro
da 1862.____________________________________
Alaga-aa no Cecbeog urna boa cu. p.ra
paaaar a (eata, com 6 quarto, 2 aalts e eotiaha :
a tratar na raa da Patn. 42. _______________
Alaga-saam preto de meta idade, proprio
para qaalqaar eervico : qaem p'etenier, procure
na prec o. Independencia a. 39, oa na traveeia
do Poainbo o. 26. cobrado.____________________
Deeeja-eo (llar oe Sr. Joa Joaqulm Bar-
bea, a negocio de aeu iolereeee. ou ao menoa de-
eeja-ae eonbocer o lagar da aaa realdeocia pata
ee Ibe Ir tallar ; na raa do Torrea n. 14, lersairo
Acha-ae Juste UjSootraUdo com o Sr. Joo
Nepomuceoo CoeMo a Silva a casa tetrsee asta
a rae de Ampare a. 24 da cideae 4*> Miada : a
pomos qae se jalgar aom direito a dita caaa por
queieaer Ulula, anuencia por tile Diario ate o
da 15 de correte, dabl em oante ato ss alteo -
dar* iMlaartao alfama.
em eeaa ascriptorloa, a Urde oa a noite, nos diss
tercaa, quintaa a aabbadoa de cada samaos, me-
diante urna mdica paga.
Entre as grandes v.ntegensqae resallara par
os Sr. commerciiotee de conbecimonto de fa-
cillima ecieaci. do gurd.-Uvros, accreaca aquel-
la de haeilita-loe a poderem escolbar quem bam
oa airva neeac ramo de trabalho commercial, de
modo aaoao aerem illodldoa por cbarlataea, co-
1 mo acontece sempre com aquellee qae avaiiam
do mrito de guarda-llvros pela sus bonita latir.
Aepaaseaaqae do offereeimento do annun-
cienta ae qulterem utilietr dlrljem-ae a raa Lr-
ga do Roaario o. 28, primeiro andar, janto a lo-
ja de louca da porta larga.
- Btiete para elogar-se ama escrava pr. todo
aarvcode (.mili. ; na raa d. Pr.ia, segaolo an
dar do sobrado ene teva collegtn.
Firmluo Luinio da Silva Soarea declar.
que nio tomou parte algum. na cehronica do
^ineneu ; pola o (acto de te echar na c commi.-
eio de redatcan neatao da eliminaclo de so
dos dignos redsctorea em tempo qae ji todo
elle esteva no prelo.
No pateo do Terco o. 88 eogomma-se com
toda a peifuicio, tam bem se eoaarrega de ir baa-
car e levar a roupa em casa de seas dono.
Nos oa 11, 24 e 88 Ou corrate, depoia de
audiencia do Dr. jais de orphios, tem de ser ar-
rematado por arrenda meoto annaal o ai lio da
Peeaegesa o. 19 (eatrada eeCejuelro) o qual val i
prara a requadaaoto doe eoo..obocee, ssndo a
srremetacio effcttueda rna Ola 28.
Urna
eneva o
para fazer qualquer iralocelo oa tirar qaalqaar
aapla : quem precisar anamele.
|o inflamavel.
inflamaval.
Nao iaflamavel.
Eso inflamavel.
Kao inOtmiv!
9
Velas de carnauba.
Vende-se sxeellentea velae de cernea- 5
be.de cooposisao; no tetrlpterio ds 9
rus da Ctdeis. &*,
lojeccao Brow
Remedio infallivel contra as agnor-
rbeas antigs e recentes, nico deposito
na botica ranceza, ra da Cruz n. 22,
preco 30.
Burras ingieas pro va de
fogo,
Ras da Santal. Nova n. -11. armazem de Sa-
moel P. Joha>t)o A C.
Vende-ee um llodo meleejao com idede de
11 a 13 eonoa ; para ver o tratar na raa l.rga do
K -.aano n. 34, aeguodo ander.
AosSiv, de cDgenho.
Ns raf do Apello n. 30, vendem-se aecaretas
com caldeLitbo. de saoerior qa tilda de vIqs
palo ultimo netia e perfeilasenta acabala aa
qsaee depoia de vaiha aarvam para condaece
de ego.rd.ntea oa de qualqoer entro lliotdo
por serem para tal fio eoaemmend.daa. p.lo
modUo pasod. 8J.
Muita atten^o.
Uoss pseos que tam de rttirar-sa atovamente
deata provincia, vende orna mallo bea mubllia
de sle de visita, toda ds Jeearand, eompasta
do 18 c.dairaa. 4 d tac o braco., ,ota. Mseles
emumaoe-de inacetore, mano, aerpeotln...
lartoa e ceaticaea ; cotra de iaatair.de vinhalco,
compest. de 18 c.deirie, sofi,_meafj| o jaoUr
roe poosoa que Uadut bo o (r.ncx a aa- lXw.aavSaS ZESSZr'a*
Preataa-ae Oe urna am. de mela ideanaxa
catlnbar em ees. da paota timKU : aa raa da
Red, sobrade de ta aadsr n 49, eajqoioo,
e Rnelaaenle
.^B sfl|at com
Ump domara omoe)aa, ca-
oaa. (raoceua e guarda Vssfldos : a qa.m oo-
vlar dlrlja-ae a roa i nuite .
aar. tu 8 t 11 da manbaa e dai % ts 5 da
tarda.
i1
II sT~.aonoa.aiuv aanuua


DMA10 Wl #E*AIijCO *M*D0 25 Di fcUIUo&G E ll<5J

1 -
'.......
ival sem se
gmrdo.
Ra do Que lo) "Wu di Joi da Axevedo Me a
Silva, defronte do tobrido doto, eati Tendea-
do lado per prego omito am eonla, por lar
aiU precalo de dlnh.iro, a aaber :
Tarea de aapaloa de tranca de lia a....
Cslxaa con euperior papel de diversos
goatoe, a...........
Ditas con 100 aavclopes para o mea-
mo.i .jf.........
Theaoaras de 6 polegadaa, a .
Thsaoaraa floaa para coalaras, a .
Idea Osea para enhaa, a .... .
NotcIIoi de llnha com 100 jarda, a .
dem dem de 400 jardee, a .
dem dem de 800 Jardaa, a .
Cetxas de folha peqaanae, a .
D ta com malte Bota obraiaa, a .
Cometas de chtre para antratar meni-
nos, a...........
Daxta de (ataa a artos, cabe prato, a .
Ciixaa com aopenores lacaa para acsen-
dar charatas, a........
Dada de melaa braacaa para bomem, a
Masaos com superiores grampoa da to-
daa a a a, aall dadas, a ......
Bolcinhia malte bonllaa para gaardar
dtnheir.o, a.........
Groia de penan d'ece de todas aa qaa-
lidades, a.....: .
Groza de boldea de looga prateados, a
Caivetes para aparar penac e lapia, a
Fraojaa de linho de corea para toilhis,
Varas de bicoa ilreitoi mtlto iepe-
riorea, a..........
Agelheiros com agalhia, a .
Ar.ii preta multo aaperlor, libra a .
Pama de trancha de lia de todaa aa
corea, a..........
Frascos dasuperior opiata, graodaa a .
Maaaea contando dote maadaa de llnha
frosxs, a .........
Noellos de llana do gax para marcar,
R elogios doeraaoa para meninos, a .
Parea de l**aa groasaa......
Ciini com eolchetea fraocaies, a .
Carios aa aeperter lloba com 200 jar-
das, a...........
Caixaacom apparelhos de chambo psra
meninos, .........
Papeia de agalbaa cartas, a.....
Sayatos de iraogs ptra aenhora, o me-
Ihor qaeha, e........
Ditos de dito para homem, o melhor
qee be.......... .
11440
700
15000
40
400
400
40
80
1J0
80
80
80
19500
40
11600
40
640
500
240
80
120
20
80
120
40
640
240
40
100
100
60
200
40
O BALIZA.
smmM
DE
DI
lao el Pedro de Mello
Largo do Livramento ns. 38 e
Defronte el grade da igre|a,
38 A
MOTA ATTENCAO
Todos os gneros saludos das-
te novo armazem /carao urna
etiqueta para seguraoga dos Sri.
qua nao quierem vir fuer as
suas compras, e mindarem por
seus escravos ou fmulos.
Esta prevengao attosta bem,
qua a mais perfeiU e duradour
confianca se deseja possur de to-
dos ger al mente.
AVISO PARTICULAR
Previne-se is pessoas de fora
dasta cidada qua podem sem ra-
eaio algum mandar os seus pedi-
dos por escripto, que sarao satis-
feitos com a maior pontualidadc
e boa f possivel, anda mesnao
de objectos que nao sejam pro-
prios deste astabelecimanto, como
ferragens, miudezas, ou medica-
mentos.
15500
1)800
Magalhaes & Mendes
Eatando om liqoidago e recebando diversas
qualidades defaseniaspropriaapara afala e nao
deatjando demora-las, aa vend por baratiaimo
prego para liquidar, na saa loja e armaxem na
rea da Imperatrix n. 56.
Laziahas da arara.
Vende-ae laaziobas para vaalidoe de eenhoraa
a 320 rt., ditaa a turca sa$00 ra. o covado, obitim
de linho de ama s eftr alistas a de qaadroapara
Tsatidoa a 230 ra. o covado, najado a Garibaldi
para vest jos a 280 ra. o corado : na roa da Im-
peratrix laja da arara n. 56.
Arara vende as chitas.
Vende-ae corUa de chitas llosa com 12 e mel
corados por 2g500, rlcoa cortea de caaaaa trsnce-
zaa a 29500, dttoa de cambraia de babadoa e bar-
ras braacaa e de corea a 2A500 a 3$O0O, ricoa cor-
tas de lia a Garibaldi com 22 cavados a 88000.
ricoa cortea de organd a com 16 co vados a 7 $000
ra., ditos com 25 covsdos a 85000: na raa da Im-
peratrix loja da arara n 56.
Fusto da arara.
Venie-ae (alio de cores para Teatidoa de se-
nbora a 280 e 3t0 ra. o covado. ditos a 180 e 200
ra. o covado, ditos francezaa a 210. 280 e 320 ra.
o covado, leocoa brantoa fios a 300 ra. cada am :
na raa da Imperatrix loja da arara o. 56.
Fil bordado da arara.
Vende-ae fil de linho bordado i*n"
O propnetario deste novo e conceituado estabelicimenlo, grato a todas as pessoas que o tera
honrado com a sua freguezia, tem a satisfago de vr de novo chamar a attenco do respeitavel
publieo para o mais peifetto a completo sortimento de molhados, que actualmente possue, os quaes
em ordem alphabetica a batxo vo mencionados com a competente deca ragao dos pregse qualidade'.
O annunciante declara mui sincera e positivamente a todos os senbores que se dignaren ler
o presente annuncio, que todos os gneros a qui annuncisdos, sem excepgao de um t existem am
deposito em sua casa ; bem como que os pregos publicados sarao escrupulosamente mantidos de
forma que a todos possa intimamente convencer da verdade do expendido.
L'.iam todos.
Com o mais firme e'decidido proposito de possuir o maior concei lo possivel da quellas pessoas.
que prefertrem prover-se dos gneros deste estabel.cimento ; o annutriante mui solemnemente e sb
sua palavra da honra, declara que esta prompto a restituir a importancia de;qulquer genero sabido
de sua casa que por ventura deixe de agradar aos senbores compradores, tanto na qualidade como
no prego.
dito liso fino
rs. ocd'
do e>-'
-
no --
ara'
.160
!Ova-
). di-
t loja
io para
i de se-
>. gur-
vado :
AMEIXAS (rancezas em latas de tras libras
e mais, a 29240 a lata,
dem idem em frascos de tres libras a mait a
99800.
AMENDOAS de casca mole de 200 a 240 rs.
a libra.
ALPISTE a 160 rs. a libra, a a 49800 a arroba
ARROS de Java de 100 a 120 rs. a libra, e em
arroba da 39000 a 39200.
dem da Indiana 60 rs. a libra, e em arroba a
19800.
dem do Maranhao de 100 a 120 rs. a libra,
e om arroba de 39 a 39200.
dem idem a 80 rs. .libra e em arroba 59MO.
dem com casca a 160 rs. a cia, e a 29500
o sarco de 20 cuias.
MANTEIGA ?gleza perfeitamenle flor de 800
a 900 rs. a libra, da primeira qualidade do
mercado, nesta genero existe sempre um nu-
mero de 10 a 15 barris abortos para os com-
pradores escolher a sua volitada.
dem de segunda qualidade de 500 a 640 reis
a libra.
dem franceza a 600 reis a libra.
dem de porco em latas do 10 libras a 39409.
dem em barris multo fina a 360 reis a libra.
MaRMELADA de primeira qualidade a 609
rs. a libra.
MARRASQUINO de Zara a 800 reis o irasco.
MASSAS para sopa, macarro, a talharm a
3f0 reis a libra a aletria a 400 rs.
! Chegado ae vapor f ancez
S para o vigilante, ra
do Crespo n 7.
Ate qse chatas paite de asas eneoBm*de)as,
qae lale ereas dessjedas.
Pentes de tartaruga e fingindo.
At qee ahegstam os liados pantea doaradi-
nhea e com aatraliobas com peotiohoa de tgsaea
pafroes para Brrala, qse ae tornara de Dallo
dtUsado gasta, qaa se venda per prego malta ra-
aos val : tk no galo vigilante, raa de Crespo Da-
mero 7.
Para meninas ou senhovas.
Liadas enfeitss da retros para meoioaa as se-
ahoras, pelo barato preco da 2> : s no vigilan-
te, raa do Creapo o. 7.
Pos de arroz.
Lindas caixinhea oa vaaoa do metal com lindas
nonecas com superior pos de arres de 19500, 29,
3 e 4J ; s do vigilante, rea do Crespo o. 7.
Para costura.
Lindaa caixinhaa com aasa per tancas lisamen-
te entalladas, prepriaa para quslquer mimo : a
no galo ?igilanta, ra do Craapo a. 7.
Sintos.
Riqalf almos aiotoe de fita de lico e franjas, ul-
lima nuda da Paila, pelo barato preco de 4jtX),
aaaim cerno para melos, de fila prela, a 195C
do radio boa a 1|500 ; a no galo vigilante, tua
do Crespo p. 7. _______________
Plvora e chumbo
venda.
Joao Jos de Carvalho Moraes Filho,
competentemente autorisado vende pl-
vora superior de dilerentes marcas e
chumbo de varias qualidades por pre-
co commodo : os pretendentes poderao
dirigir-se a sua loja de ferragens na ra
do Queimado n. 13, a contratar.
Garlas filias para voltarele
A lojad'agaiabranca acabado receber am bom
aorlimento de cartas com tintas mal fins, papel
laatroso e opaco, a caraclaraa da noves desenhoa,
[.representando aa figuras es grandes peraonagens
dea gaerrss da Ihlia e ostros. J ae v, pola,
qaa com ana baralhoa aaaim booa a boDitos, tor-
oa-aa anda mais deleitavel o entreter-se parte
de ooito no divertido voltarele, tende serx.ir*
eapsdllba, manilha, beato, etc., etc.,a pelo coa-
rario am pichoso, ao qaalee bolichea chava-
oa do bom sha do dono da caaa far eaqsacar e
poseo qse perder. Oa baralhoa de aanto redan-
do o doarado ceatam 69 a dsii, oa immediatot
59. e oatroa 49, 3f &00 o 39. Tambem ha fines
paraoa apelxonedoa da bisca, etpsdilha, etc.,
viata do qse nao ha mala a canaar-se, i e pretan-
dente dirlgir-ae com dinhairo i ras do Qaaima-
d, loja d'agaia brenca n. 16, qse sera bem aar-
vlde conforma o loovevcl cosame.
Luvas de pellica.
Vandem-se aa verdadairaa lavaa da pellica de
Josvio para homem e senbores, altimamenle
cbagadaa no vapor ingles vindo da Esropa, pelo
barato preco do 29500 cada par : na ra do Qael-
medo, loja da miadsxaa da boa (ama o. 85.
Pulseiras
GleMB U()BlDaUD
Lojp do Pavo
Atha-M sale estabelMimento eoasplalaaeoU
soido ds todaa aa aiandae da lia. linho, algo-
dlo e sede, as ates se venda me barate qse
em ostra qoalquer parte e dlnbtlio a vte, a
roga-se aoa aenborea compeedoree de darem-se
ae trabslbo do viettsreen esta aatabelacimenlo os
procararsm nsata Diaria, oa aonancios da loja
do Pavo qss nio deixario de ae agradaram,
tanto daa faiendaa, como dos presos, e de todaa
ae-dao aa amostras dallandoAcar sm panhor, oa
mandam-ae levar aa faaendet e amostres pelos
caieiros da casa, acba-ae conalsoiemenle cate
estabelceimento abarlo das 6 horas da manbaa
aa nove da noile na ra da Imperetris n. 60.
O Pavo vende para luto.
Setin da China, fsienda aem lastro propris
Sedaa dj Fav&u 500 ris
Veadem-ae adas ds qaadrlnhoa o de Italia .
500 rete o catado,.ditas miodiohet a 720 ris a
a aa loja do Pavio, raa da Imperatrix o. 60.
Ctmbraias do Pavo.
. *-* de aambfsia lisa com 8 e 1,5
varea.89, ditas a4: a aa leja do rTvio, isa
da Impereliix a. 60.
TfcrUtabjdo Pavo.
da Impsratrii a. o, lo}* do /eVio.
Cera de Carnauba.
d.dD. I:'!.**? t* *a de superior qeaii-
dade darse d. Isapatatrisa. 0. loja do Pavlo.
Exposiao decassasua Joja do
Pavo.
AZEITONAS em acoraias da 8 garrafas a "?|.?nM e8,relhnh. pevide a ouirasa 500 rs.
i4oo. L1"";_________r-^
AZEITE doce refinado Je t_ a 8CC a'""-ajomale erlatas com libras a 11280
r
AZEITE doce refinado
garrafa.
dem mem em barril a 640 rs. a garrafa. .MOLHOS inglezes e francezes de 500 a
dem idem refinado em latas de 12 garrafas aft 19800 o frasco.
alai a
Veade-ae organd
vealidot a 180 e 320 ra.
da de listes psra vestidos a 5 guro de liobo para veelidos 280 rs.
na isa da Impere tria loja da arare o. 56;
Cassas garibaidioas a 280 ra
Vende-se csssae Raribaldinas para vestidos de
saohora a 280 e 300 ra o covado, vende faxeoda
por nomo mais a miai sdeaieecado para venidos
a 360 rs. o covado : na ras ds Imperatrix loja da
arara n. 56.
Popeiiuo da arara.
Vende-ae (aseada nova de quadrlnbos a imti-
co da aediohea de qaedroa maia larga do que
chita a 210 a 230 ra. o covado para vestidos de
seohora, cortee de calcaa de ceaimtra para hmeos
a -2IA500. 39500 e 43000, ditos da brim e fusto a
1$ e 1*500 o corte: na ra da Imperatrix loja da
arara n. 56.
Para as reuuies do club arara
vende.
Vende-se ama nova fexande veneciana de qua
dros e bordado a troco para veetidoa
covado, laa Sabaato^ol para vestidos
covado : na roa da Imperatrix loja da arara n.
56.
Arara vende fazenda por nome
australia.
Vende-ae ama nove titeada por oome asstra>
lit.com palmea de aeda etcampioada para vesti-
dla oa mala boattoa de todos qee ha psra a (eata
a 5S0 rs. o corado: aa ra da Imperatrix loja da
arara n. 56.
Lazinhas abalo.
Vende-ae laexlobae a balio pera veatidoa de
aenhora a 500 rs. o covado: na raa da Impera-
trix loja da arara n. 56.
Liquid&oo de chales.
Vende-ae chela da cores a 610 e 19 rs., ditoa
de merino a 39. 49 e 53000, lado por barato pre-
;e: na ra da Imperatrix toja da arara n. 56.
Bordados da arara.
Venda aa tiras bordsdss de largara de 4 a 5
dedoa a 19200 e IgsOO.a oege, ditaa da eotremeioe
a 19. 19*00 e 1960O,ajolliobaa para aenhora a 400
re., ditaa a 600 rs., maogaitoe e golls de linho a
29: na rae da Imperatris loja de arara n. 56.
Arara vende os palitos a 200
reis.
Venia-se palitos para dantas a 200 rs. o maeo
com 20 mtciobos para acabar.
Tolas aa (axeadae oste estsbalecimento se ven-
de mallo barato e dao-ee se smoitras com pe-
nhir pera se se/, a loja esla abarte dee 6 horaa
da manbaa Is 9 da noile. raa da Impsritrix loja
areaatem de arara n. 56. ________
sVGUifillL
' es
Fondioao L.w-Moor,
sus alas Sentsailla Nova .**
Naste catabais uaeata sontinaa a basar aa
computo aorlimento da mocadas e sseiasmoea-
dat para engeoho, machinas de vapor a tatxai
da fat batida eoado da todo* osumanaa)
ptia dito,_________________________
71500 a lata.
Idam iiern am potes de 2 gallees por 59400.
dem da carrapato a 320 rs. a garrafa, a em ca-
ada se fai diflerenca.
BOLAXINHAS de Lisboa em latas da 2 a 4
libras a melhor es usa que tea vindo a asta
mercado, por ter sido preparada txprassameme j PASSAS"d"as"dVca"
para o armazem do Baliza,
dem americana a 300 rs. a libra.
Biscoutos e biscoutinhos, araruta,aliados edeou-
iras excellenies qualidades a 320 rs. a libra,
dem em latas de 2 a 3 libras a 114-00 a lata,
dem Lunch a 21200 a lata com 4 libras.
BOLLLNHSda ovos am car toes a 500 rs. o
canao.
BATATAS am eaixa a 39000 a caixa.
GAF de diversas qualidades de 140 a 300 rs.
a libra.
CHA' parola, qualidade esta que raras vezes
vera a este mercado a 39200 a libra,
dem uxim a 2*800 a libra,
dem hysson de 29700 a 29800 rs, a libra;
dem soBrivel de 11600 a 19800 a libra,
a 500 ra. "o dem do Rio de 11400 a 11500 a libra,
a 640 ra. o i dem prato rnuito superior a 21340 rs. a libra,
dem idem menos superior do 11400 a 1*600,
a libra. :
CHOCOLATE de Lisboa, bespanhol, suisso a
francez, de 720 a 11200 a libra, entre estes
BOZKS muito novas a 160 reis a libra.
PH0SPHO8OS do gaz a 200 rs. a duzia.
PBEZUNTO de Lamego o melhor do mercado
a 480 reis a libra, a sendo inteiro a 440 rs.
a libra,
dem Dglez para fiambre a 700 rs. a libra.
dem americano a 400 rs. a libra.
ada a 320 rs. a libra.
PALITOS para dentes macos com 20 maci-
nhos, a 160 rs.
dem idem com flor a 240 reis o maco.
PEIXE de escabeche pelas melhores formas pre-
rados, em laias da 1 a 2 libra, a 11300 e
11400 rs. a lata.
QUEIJO flamengo do ultimo vapor a 21000.
dem idem vindos por navio a 15200., cada um.
dem prato de 600 a 640 rs. a libra.
SaLPiCES vindos de eneomraenda a 640
reis a libra.
SARDINHAS de Nantea a 360 rs. a lata.
SERVEJA marca Tenent, Cobrinha, Caval-
linho, rainha Victoria e outras marcas a 41,
51000 e 59800 a duzia.
SEVADINHA de Frana muito superior a 160
rs. a libra
SAG' a 2*0 rs. a libra.
SABAO massae de diversas cores dos melho-
res, de 120 a 200 rs. a libra.
SAL refinado em potes de louca por 500 reis,
s o pote vale o dinheiro.
trancelias e correntes de ca-
bello.
Vendem-se pelo barslissimo preco da 59 cada
ama palsaira, Irancelioa psra relogio a 109, e
crranles tambem para relogio a 79, tado o maia
bem feito o melbor goilo qse ae pode deaajar
oeste stenero : na ra do Osatmado, as loja ds
mibdaxas ds boa fama n. 35.
Retroz d familias
Vendem se calxiohaa com 24 carretela de re-
trox o mel fino qaa ea yo* encontrar e com aor-
timento completo naa coras, pelo barato prego de
2:1)09 cada caixinha ; na ra do Qsalmado, na
loja da misdezas da boa flema n. 35.
Enfeites para cabera.
Vendem se ritos enfalies de aabeca para se-
ohorae, pelo barato preco de 5f ceda sm, ditoa
pera meninaa a 29500 : na raa do Qselmado, lo-
ja ds miadexas da boa fama n. 85.
Canelas ca
Estss canetaa a melh ir coasa qaa tam eppe-
rectdo para menlnoa a meninaa de cacla pela ra
xao de qse, sem trabalho
gadoe s pegar na caeta
igrsphicas
dos mestres, sao obri-
ds melbor posicao pos-
al-cl, vende-ae cade ame por 500 ra. : na rsa do
Queimado, na loja da mif dexss ds boa fama es-
mero 85.
capa'
hos
muito
ODS.
pridos ds corea br al-
indo a osts r-.ercado,
S om, ditos redondos
imo bona a 800 rs.;
chocolates ha qualidades que nunca vieram a j "? P"L "J"
este mercado, a que sa torna raro por sua ex- TOCINHO de Lisboa com mais de meio pal-
callente qualidade. f, mo.dJe ,,lnr? muUo n 3o
CHOURigAS muito novas a 400 rs. a libra. I J3 i*" m,,s h"xo a 200 n-
CHABTOS do afamado fabricante Jos Fur- JLOS para hmpar facas a 160 rs. cada
tade de Simas e outros, de diffarenles marcas .cc^TTeAfande tamanho' .
YASSOURAS americanas muito fortes alin-
das a 640 ra.
VELAS stearinas a 600 rs. o masso.
como sejam Ipirsngos, Suspiros, Delicias,.
Parisienses, Guanabaraa, Senadores, apo- ''
lees, stc., etc., que sa vender de 19400 a
49500 a caixa.
CEBOLlSe 800 rs. o cento e a 19000 o
m"lho
CONSERVAS inglezas a 800 rs. o frasco.
COGNAC inglez em barril, a 640rs. a garrafa,
dem em garrafado a 800rs. a garrafa.
CHAMPAGNE superior a 800 a garrafa a 400
rs. maia, e 81 o gigo com 12 inleiraa ou 24
meias garrafas.
DOCES em calda vindo de Portugal em latas
muito bem acondicionados, a 50 rs. a lata."
RRVILHAS am latas da 1 a 2 libras a 700 rs.
a lata.
FAHINHA de trigo SSS, Fontanea, galega, fa-
mely, de 120 a 160 rs. a libra.
dem do Maranhao a 160 rs. a libra.
dem de araruta, especialmente preparada, a
320 rs. a libra.
FIGOS muito novos a 200 rs. a libra.
GARRAFES vaaios de 500 a 19200 cada um.
GENEBR A da laraoja em frascos grandes a
19000 o frasco,
dem em botijas a am frascos de 400 a 600 rs.
dem iagleza vardadeira de marea Galo 19400
a garrafa.
GRAIXA am boies a 140 ri.
GRAO de bieo a 100 rs. a libra.
GO VIHA exceileote do Aracaty, a 100 rs. a lio.
dem 'menos saparior a 60 rs. a libra.
Vendem-se capachos co
tas, a O melbor qaa tem
polo barato preco da 19 ca
tambem de corea a maitii
na raa do Qaeimado, loja de miadexas da boa
fama n. 35.
VisporaSa
Vendem-se jogos de visporas com aala coller-
cea mallo flnaa, em calxss de madaira inveroi-
ssdaa, com marcea de *idro, aameros multo bons,
e balatnho, tsdo pslo barato pisco de 3|, ditoa
em celxa da pepelio por 19 : > raa do Queima-
do, na loja do miadexas da boa fsma n. 25.
Fivelas para calcas
e collettes.
Vendem-se flvelaa dosralas millo bonitaa pro-
priaa para calcas e colletee la 400 rs. s daxla, a a
ratalho s 40 rs. esds flvsla : na ras do Queima-
do, loja da misdosas da boa fama n. 85.
Veolem-ae duts caaes terreas em mallo
bom dstsda, s n.s_roa segoietee : ame ne rae LICORES dos'nialhoraa fabricanteingirase
do Rosario laBos-Vlsta n. 1, a ostrs na raa do
woadego n. 28 ; qssss praUader, iiija-ss a rsa
Maniata IftTi 39, Uearaa 4a fjoa,
franeexea a em diferaBles vasos de 300,
8001. garrataj
dem idem s 640 rs.
dem de carnauba do Aracaty a 400 rs. a libra.
dem de Buennos-Ayres a 440 rs. a libra,
VIN HOS engarrafados, vindo parte dalles de
conta propria. das acreditadas marcas Pe-
dro V., Madeira, Malvazio, Carca vellos, Por-
to, Feitoria, Chamisso & Silva. Menezes,
ComSes, e outras muitas marcas da 11000
a 19280, a garrafa.
dem do Porto engarrafado denominado BALIZA
qualidade eata que honra muito o titulo que
se Iba dora, a 640-rs. a garrafa ; os senbo-
res compradores que aa munam da urna gar-
rafa, para que possam fazer um juizo exacto ;
o preco nao faz a hondada do genero.
dem Bordeaux qualidade esta preferida a todas
quantaf vem a esta mercado a 640 rs a gar-
rafa.
dem do Porto em pipa de 58000 a 69000 rs.
sansda, e da qualidade muito superior*
dem de Lisboa, Madeira, Carca val los, Figuei-
ra e diversas marcas a 39000, 31500, 49
e 49500, a caada.
dem do Porto am garrafdes da 5 garrafas, por
89001.
dem verda por 29800.
Idam de Lisboa em ancoras coa 9 caadas, por
989000.
VINAGRE da Lisboa de primeira qualidade
em garraf&es da garrafas, por 19609 com
o garrafeo.
600 Idea da Hamburgp em gtrrifoes di 5 gmifst,
por 1999,
Para
machinas de costura,
Vende-ae llnha de carretel de 200 Jardas bran-
cas e da todaa aa cores, americana, nicamente
Sroprieparaaa machinas da coatura, para o qaa
aapactel, nae a naa grolsasras o tamanho da
carretela como na qualidade da llnha, palo bara-
to preco de 19100 cada ds ;is ; na ras do Qaei-
mado, loja de miadexta da boa fsma n, 35.
Pentes abalo.
Vendem-ae maito bonitos pantaa a balo, ca
mala madernoa qse ee ssnn nesta prega, vindos
pslo vapor passsdo, pelo barato preco de 6J, 79 e
81 ceda sm: na raa do Qseimado, loja do mla-
deiea da boa fama n. 95.
Sel)
de saparior qaalidsde, em barricas e calzlas,
vende-ae a prego mdico : na raa da Vigaria
n. 9 prlmairo andar.
pechincha do PHto a 240
rii.
Vende-sa fexende de aeda aom listes, psrs ves-
tidos s 240 ria o coada por ter am peqaano
teqoe de avaria, em sma dea oarellss asodo coi-
ss mallo 1a*o: na raa da lasperalrii o. 60, loja
da Gama & Silva.
Pupelina a 980 rs,
Vcndem aapspellnaa d qearoe, leseada la-
Uiramanteaevaae mercado, propria para vesti-
dos da acabara a 980 reis o aovado : aa ca 4a
Iopetetn n. 90, Wja e srmatsm do Parlo de
GssU& Silva.
a JOOO, anfeitea prelos oa mala modeiooa a
5SO00, chalaa de merino pretoa a 55000, na raa
da Imperatrix n. CO, loja do Pavo.
Grosdeii pie do Pavo.
Venda-ae groadenaple prelo moli encorpado
que aempre ae veodaa a z^O ra., a veode-se
a 1(600 ra. o covado, dito a 19800 rs., dita a
3&0U0 o covado s com o Om de aparar dinbeiro,
vallado r de cal com peqaeoo toqae da mofo
a 19600 rs. qse proprio psra veatldos o rospa
da meninos, na raa da Imperatrix n. 60, loja do
PavSo.
Camisas para senhora e me-
ninas vende o Pavo a
1J000.
Vende-ae camissa de madspolio francs maito
bam enfeitadsa propriss para meninas de 10 a
14 snnoa a ditaa para eaohera pelo beratiaaimo
preco de 19000 cada ama, toroaD.do-aa eata
fazenda mallo mais barsls, attendendo so sito
prego qse tem ebegado o madapolo, vende-se
esta peehiecba s na loja a armaxam do Pavo
na rsa da Imparatnz d. 60, de Gama & Siles.
Bramante do Pavo a 10#000
a pessa.
Vende-ae pessa de bramante de liobo com 35
jardaa, com a largara d* Hambsrgo aeodo pro-
prio para leoces, toalbaa. seroalas, etc., esla
(asenda ende-se a U;0LU a pessa a maia pesaa
por 5j>010 tornando se multo mala barato qua o
prego qne alualmeoie ee venda o madapolo e o
Igodoainbo, eenda-ae esta pecbinche a na loia
do Pavo, raa da Imperatrix n. 60, de Gama &
Silva.
Sebastopool do Pavo.
Vende-ae esla fazenda muito nova e omito
encorpada o de sma a cor propria para palitos,
cairas, coleles, etc., na loja do Pavo na raa da
Imperatrix n. 60, de Gama & Silva.
Palitos do Pavo.
Vene-se peliie de panno prelo e cor de caf
palo baraliaeimo prego de 79000, ditos de Feney
de cores a 69OOO, calesa de easemirs prela a
59000, ditaa de sor s 5$000, s ns loja do Psvo
raa da Imperelrix n. Cu, de Gama & Silva.
Bordados do Pavo.
Vende-ae manguitos com panbo a gola, pelo
barslissimo preso da I5S8O ra., manguitos de
cambraia bordados s 800 ris, oliobas de ean.-
brala bordadas e de fil a 400 ria, cada ama,
ma grande porgo d tlraa bordad-a a entre
meloa, per pregos bsrstisalmos, s ns raa ds
Imperatrix n. 60, loja do Pavo.
Chales do Pavo.
Vande-aa chales da merino eslampadoa aecdo
multo grande a 39000, oitos iimitsgo de retrvs
com palma a 3J0OO, tilos ee tarlatana a 800 ria,
ditoa Gartbeldi 49OGU, na ra Oa Imperatrix n.
60, leja do Pavo.
Bibcadinhos do Pavo.
Vende-se riscaoinbos francs miedinhos pro-
crios aara vestidos e roupss para maniioa a
240 ria o covado, na raa da Imperatrix n. 60
loja do Pavo.
Cortes de vestidos.
s o Pavao.
Vende se cortea de veilidoa da eambrsis
branca com bebecos pelo bsreliesimo prec.o da
29500 ra. cada sm, corlea de diloa da tsrlaiana
com barrea a bebamos, brsncos e de adres a
39000, ditoa de cambraia brsncoa com bsbsdos e
daas salea a 4j|0O0 ditos de fantezta com baba-
doa de craa e 59000, ludo isio por menos ds
melado de oeu valor, e vende se s na loja do
Pavo ra da Imperatrix o. 60, loja de Gama &
Silva.
Musselma do Pavo.
Vende-ae masselina branca com 4 1/2 palmos
a 240 ria ocovdo, lasinba com palminhas a
310 ria o covado, s na raa da Imparatnz O. 60,
toja de Pavo.
Organdy do Pavo.
Venda-ae cortes de orgendy com benitas bar-
ras, tendo 22 1/2 coeadoaceda corte, pelo bera-
lissimo prego do 4}M)0 ra., s na rea da Impe-
ratrix n. 60, loja do Pavo, de Gama & Siva.
Alpakiii do Pavo.
Vende-se ass nova fazenda de linho, sendo
mallo leve propria para vestidos s roaps de
meninos por sor de sma a cor de lietra a de
qaadroa miados proprio para aa aenborea qee
forem passar a feate no eampo, e vende-se a 280
ria na loja do Pavo raa da Imperatrix n. 60,
de Gasa & Silv*.
Cambraias do Pavo, com sal-
picos, a 3$.
Vendem-se pegas de cambraias com salpicoa,
caroclnhoa brancoa e de cor, tendo S 1/2 varaa ca-
da corle, pelo baratiasimo prego da 3J cada sma,
ditaa mala flnaa com aa mesinaa varas a 45, cr-
tes de cases ds sor ultimo goato.com 7 1|2 varaa
a 295OO ; na loja a armasen) do Pavo, rsa da
Imperatrix n. 60 de Gama & Silva.
Organdy do Pavo.
Vande-ae caaaa organdy a 280 ris o covado,
caaaa de varios pedres s 240 ris : s na loja do
Pavo roa da Imperatrix n. 60, de Gama & Silva.
Organdy de ia a 800 ris
Vende-ae finlasimo organdy de lia, aendo fa-
senda inleirameote nova no marcado, com deli-
cadisslmoa desenhoa mslto transparentes a bOC
ris o sovado: na raa da Imperatrix n. 60, loja
do Pavo.
Cabaia do Pavo,
Vende-ae esta nova faxenda com o titilo da
cabsia, propria para veatidoa, tendo 4 e 1|2 pal-
mos do largara com delicados padrea miodinhos
a 400 ria o covado : na saa da Imperatrix a. CO,
loja do Pavo.
Crinolinas do Pavo.
Vendem-se crinolinas os bsles de erees, sen-
do americanos qaa ao oa mala bam armados,
maia fortes, tendo de 6,10, 14, 20, 25, 30 e 40
reos, vsodem-ae maia barato que em ostra qual-
qaer parte, tambem se vendeca baldea multo fi-
nos com grandes babedoa, qss parece duaaaaias,
ditas de bramante maito bam faitee : ae rsa da
Imperatrix n. 60, loja do Pavo, de Gasa & Silva.
La e teda do Pavo.
Vende-ae Ia e aeda da qaadroa proprlrpars
vestidos a 400 xia o aovado : aa rsa da impere-
tris n. 60, loja do Pava.
Las do Pavo.
Vandem-se tiaxiasas, aendo de qasdrlnhos ds
pslminhss de llstrlnbss e de ama s cor, a mo-
gembiqaa pera capee e vestidos a 400 e 500 ria
o covada : a aa loja do Pavto, raa da Impera-
trix a. 60.
Phantasia do Pav&o.
Vendem-aa ricoa veatldos da cambraia phanta-
eiadaa coca lindes lavoraa da aeda. pele baratis-
simo prega da 69 cada corte, usado de ladea as
coree, veodem-ae par asle prega aara acabar :
a as Iota da ras 4a Imperatria a. 60, do Sama
& Iva*
Vestido do Pavo.
Vendem-se ricos vesHdei braacaa bordados
com seda, propriee para noivas.e ssslstr casa*
antos, pelo barato prego de 69: aa loia do Pa-
vie, raa I IsptrstrU a. 10, de.Gaaoa & Silva*
Bicos vestidos braneos a 20$
na loja do Pavo.
Vendem-se ricoa vestidos de cambraia brsr.se
bordados a agalba. a qee chemas croch, maito
proprioe psra beiles e caaameotea, fsxenda qua
am outrs qaslqaer parle veode-ac por mallo
meta dinbeiro a veDde-ae speoes por 509 ad*
am;ao n. rsa da Imperelrix n. 60,lcj, do Pavo.
Laasioha* transparentes
a 400 ris na loja do Pavao.
Vende-ae )ss)i.h tes, aendo faxenda inleirameote nova a Itoileco
des seda a de qoadiithca maito leves, ibegsdss
pelo ultimo vapor e vande-aa a 400 re. o cova-
do : na roa da Imperatrix n. 60 loja de Caira &
Vestidos a 3J500
S o Pavo.
Vendem-se ricoa veatidoa de cambraia eos 2
babados grandes, brancoa e de cores, aecdo do
lavases inteirsssnlo novoe, sfisrc odo-aa terete
bastante fes-nda o vende-so pelo beraliesln o
prego de 3j500, por ha ter grande iorcio:re
raa da Imperatrix namero 60, loja de Girxs r
9UVfe
Vestidos ricos a 8^000
- l na loja do Pavao.
Vendeja-ie leos vialldos che gados pelo chi-
mo vapor sendo efe cambraia trancos eos salm-
eos e adamasratfoa cem duis aal.s, leudo baatic-
h. n ""ndo cada om corte ss rorcaa
ae nt.a assetinadea, prcpri.a p... o. .nfeiiei,
e veode-se pelo disinuto preco de 81)000 o cor-
Sllt-e"* r" IaiPe",^,* O. loi de Gasa 4
pechincha na loja do pavo
Lfnqos de seda a 1$000.
Vendesse leegos de seda salto pr.ndcs cern
indos iasordes e e.t.ndo em pe,fe.0 |!(,
nssrJ*l"d* : Di "', di I*
na mero 60, loja e armazem do Pavo de Gima &
Ct sem ira preta barata
na Joja do PavSo.
Vendem-se caseslrss pretss da snilo sooe-
qss v.i mano mais dinbeiro e vende-sena loia
jo.Pavas na ia da Isperslrix u. 60. de Gams &
Venocm-ae librea aUrlibes ee oaio : na rae
do Trapiche o. 5, a tratar com Faliti.no Jos
Gomes.
_ Vonoe as a bu .asa terr.a com solao,
sita na f'eguezis ds S. Jci : tratar ss rsa da
tiuxn. a2, loja.
Venda-ee saa moUUnbe
ni ca, prcpMa para macan,be :
do S.bo n. 15.
od loade da It
a tralsr na rea
Linguas
salgadas no srfflszam de Tssso Irsos, isa do
Amcnm n. 35.
Vendem-e cnpellastJe aljfar com di
versas inscripcoes pora botar no cen>i
terio no da 2 de noverr bro : na praca
da Independencia ns. 37 e 39.
Suido As
Vinde-se a bordo do patacho nacional oPas-
lfno : a tratar com U>rqoes, Barrea & C largo
do Corpo Santo n. 6, segundo indar.
Novos pentes
de tartaruga e Ka^,
cgui dour&du sem elle,
para star cabello,
A lojs d'agaia branca acaba de raeeber eir-s
pantaa da qoe aa aanboraa tanto pracleavss paia
Igaalereoa peqaenoe dosradea. O soriinetto e
peqsano, pores completo, porqaa trm da tarta-
raga amsaaa, desrsdoa o aem o aer. A bellexa
e parfeigao dalles 4 dlfflcil daasrever, e por iii-e
limitan o-nos a dlxer qse ella* ao de sm desc-
ebo novissime ds apurado gosto, a desasiera
exeesge. na qaalssrtlsta elevos-ae por saa"
pericia. Tem alies a ferrxa ds sm Isgo de fila co
centro do qss sa conhece o feche per meio de
sms Avalla, laso alen, de rendados, tanto os do
tartarags come es de maesa. Agora, pois, qae
apparece abom.convem qoe aa senherss ae ti
demorem em mandar comprar na loja d'sfala
ranea, roa do Oeelsao n. 16.
Carros e carroijas,
Vendem-ee carree pera o rervigo da eecadlDfca
os pare a condaego deasssearpera o Becif, e
cairogaa para 14, tkd< n-uito bam falta. Unto de
sedetra como de ferrsges, e tan bem concerta-
se tode e qae'qaer obre tendente s catea objec-
tos, com toda a proDptieio a por pregoa commo-
doa : na Solodade, raa do Progresso o. 11, e
tambem trata-so na raa do Bebo n. 54. taberna.
Vende ae ama caaa eos toda a terratvent*
de ferrelro e serralbeiro, eos urna forja propria
para ferrar rodas de carros s carregar, a com
sallo trabalho, e saia 2 easaa qae res ao p da
olla t"ode, sendo lado aa rsa lo petial n. 190.
em terreno de mtiiobs. e ostra dita na povoigo
doa Afosados, raa do Boro Goalo o. S, cem un
quintil com 200 ralsoe de raodo, 8 ps de qoeiroa e cnlraa srveree de tracto, e cecinaba de
rr.sito boa ages : qsem pretender ttiiija-ae a
meem rasa
Carne do Sirid
Vende-se a superior carne do Sirii no pateo
do Terco n. 32._______
-*- Veode-se ama parelhe de eavailoe de car-
ro : na estrada Nova, cobrado da vlava de Joo
Antonio Villa Saces.
Attenco.
Vende-se ama psdarie na ealrade Nova da Ca-
psnge, om oro grsade forno, a sala tintillos
ooa casa coailgaa para sersr : a tratar na ses-
asa eatrade asea terrea jasto s raestoa padaiis.
Vende-aeras fareasenlo ras, e ostra or-
dinario pera offlaial da guarda sattoaat lado em
paifatto eatsnp p> ttll wnT, |0)>B. 7.
Abacaxis.
Vaademaa abacaxia a 500 ra. a a 11 cada sm,
aaai cono qsem precisar da. algosa esees-
meada avallada qeeirs participar dlss
36, Ra dtf Cruzo d Sato Antonio 36
9 Largo do Carmo 9.
, B 80* freguezes que em virtud* do actual uudo de apa thia oommerdal,
tqdM o seui ganaros por manos do que ootro qualquer annuneiante a offereeem
laupenor qualidade da teasganaros as compatantas amostras da cha, aanleiga,
a, ^ ^pi0?*i ajama, etc., ate., para qoa passoa alguma duvida destas quididades, a vista
da uo rasomidos pracos. "
, ,- ^jp ao puNfeo dasta eidade a da ora, a virara fasar saa dispensa am di-
tos armaxens, fia da pouparom anaualm.nte da 1009 a 2:000 conformo a eostumada despea
da cada chafada familia, economa esta que rauito til Ibas da va ser, sara qoa saja Mistar soffreTa
ota pnvacao do custuendo diario dasaapassar, datando porom mandaras., eosar-
V V I da Lisboa bagadas neste ultimo paquete a 700 a 100 rs. a libra.
, lanteja iag^ de prmtir, qillliid,d9 |t 800 t, 1bri gmnti.M, wpror qat.
dem (ranean a melhor do aereado a 640 rs. a libra e 600 rs. sendo am barril ou maio.
a s 3*000, a libra pedimos aos Srs. apreciadoras o favor da mandarea
esperimemar, serios de ser o mais saborozo e aromtico que tem vindo ao nosao
mareado..
tV i ? m,lhor que M pode deseJ"r na 1u,d,la **** cW, a 39800 a libra,
dem bysaoa o malhor e maia aromtico que tamos no mareado a 29800 a libra.
Idea da India superior a SKTOO a libra, e 1*600 a 29009, o mais baixo; estes dous ltimos
sao mullo propros para negocio.
dem preto homeopathieo a 2*800 a libra, tambom ha para 1*400 e 19600 que pode subs-
tituir o saesmo fim.
ChOCOlate auiao, baonilha e canella a 900 a 19 a libra, a do verdadeiro bespanhol a
19200, tambem ha para 760 rs. ^^
\ueij( ? flamengos ehegados no ultimo vapora 2*500 a dos ebegados no ultiao navio a
19400 a 19600 cada ua.
Idea suissas muito frescos a 800 rs. a libra, e em poacao teri abatimento.
dem prato o aelhor do mareado a 600 rs. a libra.
^-iriOeS eom bollo francei chagado no ultimo vapor a 500 rs. cada un.
Lilias eom biseoitos e bolachinhas de soda de differentes qualidades a 1|300 asalas pe-
quenas e a 29400 as grandes.
AlBeiKIOaS confesadas muito novas a de diversas cores a 800 rs, a libra, e sendo am
porcao se fsz abatimento.
raSSaS em oaixinhascom 8 libras a 1600, e 6*000 a caita de urna arroba, e 320 rs.
a libra, afianca-se serem as melhores que se pode desejar.
lviarmel ia imperil dos mais afamados fabricantes da Europa a 700 e 800 rs. a
libra, ha latas de libra e meia e duis.
J-JOCeS de todas as qualiidades que ha na Europa como sejam pera, pecego, damasco, iinia,
seroja, amsixas rainba Claudia, e outras a 600 rs. a lata.
ftr VllllaS francezas e portuguezas a 640 rs. a lata das francezas, ra 720 das portuguezas
tambem ha lata eom feijo carrapato a 600 rs. cada urna.
V 111 IlOS generosos vindos engarrafados, Duque do Porto. Porto fino, Genuino,, Velho secco,
Nctar, Carcavellos, Madeira superior, CamSes, Chamisso e Pedro V., a 13|000 a
duzia, e 19100 a garrafa.
Idam em pipa Porto, Lisboa, Figueira, muito supa-iores e propros pira o diario, de rais
3f600 4*000 e 4850' a caada, tambem ha Porto muito especial para sobre-masa
a 59500 a cmada e 720 a garrefa-
Idem em garrafoes eom 5 garrafas de superior vinho do Porto a 3*000 eom o garrafo.
dem Bordeauxde differentes mareas mnito fino, a 800 rs. e 19000 a garrafa, e 8|600 a
9i600 a duaia.
dem verdadeiro Muscatel deSetubal, vindo de encommenda especial em garrafa brancas
29500 cada urna, afianca-se ser o malhor que pode ha-ver neste genero.
OgTiaC verdadeiro inglez a 900 rs. a garrafa e 10*000 a duzia.
JlilCOreS finos de differentes qualiddse em diversas vasilhas a 15)000 a garrafa, tambem
ha Marrasquino verdadeiro de Zara, para 19500 a garrafa, e do mais baixo a 809 rs
Alfolie U Ot purificado a 800 rs. a garrafa e 99000 a caita eom uaa duzia.
V 1II agre puro da Lisboa a 240 rs. a garrafa a 1*600 a caada.
" 'oOS de eomaare ehegados no ultiao vapor em caixinhas enfeitadas de diversos tamanhos
para 19000 o 19600, e 240 rs. a Kbra.
CraS seecas em caixinhas eom 5 libras a 31000, e 800 rs. a libra.
Arroz da India e Maraabo superiores a 100 rs. a libra o 39000 a arroba.
Ca li do Rio e Ceari de 1.* sorte a 300 rs. a libra, o 89500 a arroba.
-r VeyaH das milhores marcas a 100 rs, a garrafa e 5*000 t duzia da branca.
W 10 llO Or llCO engarrafado muito espacial a 600 rs. a garrafa, e em porreo se faz aba-
timento.
1 Olltiinho de Lisboa auiio novo a 320 rs. a libra, e 7*500 a arroba.
- lOZUntO fia abre inglez o aelhor que tem vindo ao nosso mercado a 800 rs. a libra,
dem portuguez, vindo de casa particular a 500 rs. a libra.
0 ti (i U T i dt S e paios muito novos a 600 rs. a libra, e em barril se faz abatimento.
*-* .lS eom peixesde escabeche comosejam savel, pescada, curvina, linguados fritos a ou-
trosa!940O e 1*600 a lata.
* 0*a8 daesparmaceti em caixinhas eom 6 libras a 19300, e 660 rs, a libra, tambea ha
muito especial eom 1 libra completa para 720 rs,
Idam do Aracay de coraposicao ou carnauba pura a 400 rs. a libra, e a 11*500 a arroba.
'** franc3sam latas cora libra e meia e mais, por 1*500 cada urna.
clieOf a .erdadeira de Holanda a 600 rs o frase e 6J8UO a frasqueira eom 12 fraseos.
^7 J-~"<-a' sevadinha muito nova a 80 rs. a libra drrsag, e 200 rs. a libra da sevadinha.
.:.^IlllinaS francezas para sopa e guisados a 200 rs. alibra e 6*000 arroba, este o
malhor legume nao s para os fias indicados, como para saude,
nevada muit0 nova a 160 rs. a libra, e a 29800 a arroba.
Farinha do Marunliao muUo alv,. m ., libra.
W n lia de Naotes do fabricante Basset chegadas ltimamente a 380 rs. a lata.
lTlaSga8 pira sopa estreUinha, pevida e rodinha a 500 rs. a libra.
Aletri macarelo e talhirim a 320, e 400 rs. a aletria.
Varr5Iie.Dra italiana ou espirito di nebrina para uso medicinal em frascos grandei a 29000
cada um.
^9aliTlOIl 0 malhor a mais novo do mercado em latas de i e 2 libras a 800 e 1*400 a lata.
AineriU 9B.S da casca mole a 240 rs. a libradas melhores, e a 200 rs. u mais ordinarias
* a pe gt&VG pautado e liso, o melhor do mercado a, 4* a rasaa.
Champagne das aelhores marcas a 151 e 209 ogigo a 19500 a 2 a garrafa, enan-
ca-te a superior qualidade,
UOCe da asea dagoiaba a 800 rs. o eeixbcom 4 libras, tambam ha grandes eom 8 libras
* a U eada a.
A*3ltOnaS da Lisboa a 196OO a anroreta, a"l*300 as do Porto, a em garrafa a 30 rs.
AlpiSU e pafnCO !6o ., lib ea 4500 a arroba.
PatOS (S g-aZ a 29309 a gvozae20 rs. a caixinhi.
^S:Jnna de poreo refinada aa latas eom 10 libras a 49, e a 480 rs. a libta.
Cn i riltos vardadeirns su?piroi a 21 a aiviaba da 50,' e tambea tamos guaoabiras e
outroa pera 1*600 s meia* caixas e 39 as caixas inteira.
!lt S de lleile-. n%in uo arnacos grandes a 280 rs asas palitos sao os
alboresqoa at boje tea vindo ao no=so mercado.
*l*ICa de tOllJte m polf,| grraf8, ou |,tas a 649 a 70f) rs
1 IJ'^iO para limpar facas a 180 rs eada um.
Oortnthi
Cebla m
Sal refin
160 rs. cadi am.
Ao 15 o. 20 ipof Cunto.
FRANCISCO FER1UNDKS DARTE.
10 Largo da Penha 10
A vantagam que o propretario dasu aeradiado armazam de molhades um offerecidorha
sido conhecida palos saos numerosos freguezes, mas como aasia ainda hajam alguna senhores que
nao se tem dado ao trabalho da sperimantar, rogo a todos elles o favor de aandarea comprar
suas encommendaa no armazem Progresao do largo da Penha n. 19, afim de varifielrem a axaeti-
dao do man annnaeio a a diffarenea da preco a qualidade que fax, sa foasem comprados am ou-
tra qualquer parta, por isto desojando o proprieUro a continuacao da todos Sn. que se dignarem
frequantar esteestabelecimanta, tan deliberado garantir toda a qualquer qualidade degeneras ven-
didos nesta armazam, podando assim mandar comprar suas ancoamepdas por pessoas pouco
praticas que serio tambom servidas como sa visssem pessoalmente, devendo havar para eom os
portadora, toda recoramendico, afim da que nio se enganem eom o armazem indicado.
V inn O dO PortO superior am garrafoes de S garrafas a 29600 eom garrafo
Lagrimas dO Do UTO especial vinho do Porto, o aelhor que tem vinde ao nosso
mercado a i* a garrafa, a am caixas a 10*.
Vi nllOS generOSOS Cemoes, D Luz, D. Fernando, liara Pia, Nctar, Du-
que do Porto. Carcavellos, Cbamisso, e Feitoria de 900 a 1* a gairafa, e ea caixa
de 99 a 10*.
dem Cne reZ 0 melhor que se pode desejar a 1*200 a garrafa.
* Mal IMPSAC engarrafado a 649 rs. a garrafa, afianca-se ser de superior qualidade,
tambam ha da barril para 900 rs. a garrafa.
* *! "* ^$* orto, Figueira e Lisboa das mareas mais acreditadas a 400, 609 e
660 rs. a garrafa, a aa caada a 3*600, 3*500 e 49000.
f *" J"**, Chat la rosa, Marg, Medoque e S. Julien de Medoque,
Tiestefe a 800 re. a garrafa, a aa caixas 8*590 9*000.
dem U OSC? tel verdadeiro de Setubal a 649 rs. a garrafa e em eaixas a 79000.
^*****8* t*g\*m perfeitamente flor a 700 e 800 rs. a libra, o em barril se fax
abatimento.
*amClga iraHQlA mt8 Mn 0 mOTeado a 560 rs. libra, e em barril a 560
o 600 rs.
L-na perola 0 que ge ^^ desejar neste genero a 3*000 a libra.
Valla AuXlBa o mais superior que tem vindo ao mercado a 2}4o0 e 29800 libra.
*Ila, ayffiis* nj,, disfazendo no perola e huxim, o que ie pode desojar a 2*700,
29200 e 19600 rs. a libra.
^v?&e homeopathico a 29000, 19300 e 1*600 rs. a libra, afianca-se ser de
superior qualilade.
$ iei/OS dO reino ehegados neste ultimo vapor a 1*600, 1*800 e29. e dos do
ultimo navio de vela de 1*400 e 1*500.
rig"OS fie COKliiiaUre ebegados neste ultimo vapor em caixinhas, muito proprias
para mimo de 8 libras por 1*500, eem libra a 240 rs,
r aSS iS as m,is n8vis dO mercado a 280 rs. a libra, eem caixas de 14 a 15 libras por
29500.
\JVa8 rochas e braneas das melhores que ha em Portugal a 500, 640 e 720 rs. a libra.
UOCe de gOsb I (dacasca) muito superior a500, 560 o 640 re. o caixo.
9E&i?E&la,C&& imperial doafamado Abreu e de outros muitosfabricantes de Lisboa em latas
muito enfeitadas de 1 1[2 e 2 libras a 640 rs.
J261 de al perche a mais superior que tem viado ao mercado, em tatas de 1 li-
bras por 900 re. cada urna.
* DI Cala* para, pecego, damaseo, ameixas. serojas, ginja a alperehe, em
laltasde 1|2 libra por 600 re.
_ da soda da melhor arca eom differentes qualidades a 19400, afianca-se a
-qualidade, assim como tem latas grandes eom bolachinha proprias para lancha a 29400
r 14 OS (era lata) propros para miao bem enfeitadas eom 5 a 6 libras por 1*200 cada urna.
A.Hi:'IX'S irfillCeZrS em compoteiras de vidro eom lampa do mesmo, eom 3 1(2
a 4 libras por 39.
'Jnlt dos melhores fabricantes da Europa, hespaohol a 1*000 rs. a libra, fran-
eez a 19000 rs. portuguez a 640 rs. a libra, garante-se ser do melhor que ha do
marcado.
AoieilQOaS de casca molle muito novas a 240 rs. alibra, e em arroba a 7*000.
KVtVmlMaS francezas e portuguezas em lalta, de aeias libra por 640 rs.
HaSSa para SOpa estreUinha, pevide e rodinhas a 480 rs. alibra.
1rff*1Mal aTMa vindo da casa partieu'er de Lamego a 320 e 400 re. a
libra,
lili lRggi -Z. para ntmbr, chegado neste ultimo vapor a 400 500 rs. a libra.
T Hlfltm \4sibo ,280 rs. a libra e em barril 7*000
l*OOUri>j8 do reino as mais novas do mercado a 440 rs a libra, o em bar-
ril eom urna arroba por 10*000.
Salame franceze haraburguez a 640 e 710 rs a libra, pelisco prompto para se comer.
*J^*fc**2 N***** >U a 360 rs.,em porcao sefaz abaaento.
Baini\% VaWaMt| ,m latas eom 10 libras por 3*800, e em barril muito fina e alva
a 360 e 400 re.
e DOiaS llOVaS novas a 640 rs. o eento eem caixas a 7*00.
vrOmma de engommar muito alva a 100 rs. a libra, a em sacco a 29560 a arroba.
"***** sa\ fanSA de escabeche das sega i n tes qualidades : savel, frito, dito de es-
cabecha, corvina, eherne, verugo, eoogro, gors, linguados, peixe espada, pescada
ate., etc., a 19300 rs. a lata. *
VilaS CltrJ Ptam*Si\f5 ,g mais superiores do me'cado a 640 rs. a libra, am
eaixa 15*500 rs.
dltS d^ ftraailll* refinada a 360 rs. a libra, o ea arroba a 119 r.
iJnafUtO SUSpirOS ea caixas inteiras dos melheres fabricantes de S. Flix a
39500, ditos em caixinhas eom 50 por 29.
1A Oavanairos am eaixas inteiras a 39999, ditas em meias ditas por 1*600
m Slgarriina de Havana os melhores qoa tem vindo ao aereado a 1*800 a eaixa
eom 50 charutos. 1
dem Regala, Iaperial, Patentelas, Quem fumar sebera, Trovadores, Viajantes e Emi-
lios a 21 a caixa eom 100 charutos.
Serve ja preta da. marcas tenante, ou XXX a 59500 a duzia, 8*9 te. g.rr.fa.
dem oranca ^ mtm mit acr(KlitdM a 4|> 4Woo 4f80o a ^^ ^
|mg^ mnito nove ta garrafoes eom 5 libras por 19490 eom garramo, a aa libra a 109 re.
9adUim de Franca a 200 ra., em porcao se faz abatimento.
Parinha do ?!aranha > ,iM ebeirwa a eo B u. a.uw>
P f A 1 al "09irn% a 100 rs. a libra., e 4|500 a arroba
mi.*. un,. Ri0 wmd0 Ur a uo'm fl 280 r|- "?* .
Atil do M*nh^ o que se pode desejar naste genero de 88 a 100 re., a em arroba a
2f 40O e 2*800. ~\~"
f nagre Ora IlCO em garrafoes eom 5 garrafas por 19400 oom garrafa
.
KOA DO QEMD R\k%
30
Sort manto eom plato de sobre easaeos de panno a 25, 289, 30* e 859, casacas auito bem
eitas a 259,28, 309. e 359, palatots aeasaeados de panno prato de 16 at 259, ditos de ca mira
da cor a 159,189 a 299, palatots saceos de panno e easemira de 89 at 149, ditos saceos da alpaca
2fll?a'jdi-4**U 6*'l0bw A* *lp*!* m#rind*7* ttf i0, C*HM FWM d cawntfad
89 at 1*9, ditas de cor de 79 at 10*, roupas para menino da todos os tamanhos, grande sorti-
aento de roupas da bros como sejam calcas, paletots e eolletes, sortimento da coUetes pretos da
mena, easemira e velludo de 49 a 99, ditos para casamento a 5*e 69, paletots broncos de bra-
aaanta a 49 e 59, calcas brancas muito finas a 59, e um grande sortimento de fazandaa finaaama-
dornas, eoapleto sortimento de casemiras inglesas para homem, menino a sanhora, seronlas de
ilnno oalgodao, chapeos de sol de seda, lnvas de seda de Jouvin para hoaem e sanhora. Te-
mos urna grande fabrica de alfaiate onde recebemos encommendas de grandes obras, que para
uso asu sendo administrada porom hbil meetre de semelhante arte e um pacaoal de maiada
eincoenta obreiros escolhidos, porUnto exeeutamos qaalquar obra eom promptidioe mais barata
po que emoutra qualquer casa.
#-~ttt 4i tfoeiaad41
Defroute do becco da Coaa^rga\$o letreiro vwd*
ate ti>#l*sTt!r:t hs sampre na eortiaent* tamsUto t reea teta *
tedas a i!id.d*i tamkem aa x*at xataUr par nadilla i rtitiit fin-
xas p*-.-i o q5 tcci m*: dos mio?et roltator*.
Camae ee paane tiete a 0ft I Dltoa da aetta prete sooo
1 *5i 8 309000 Dttaa da seda e aatim rae a I ?oo0
^>T 04
I FSxmrt.^
?35, so, 'a.,,, ;.** *oaooo
Ditas a iaamii* de lSf, 12 7 HOOS
Ditos da alpaca preta galla da
?liad (rn*xia a 10#f00
Ditos de marin salla p*to
d evrsi d| 8*000
i Ditoa de lpica de esaa a S 9500
s Uitoadtaip*eaprataa9,7. jso*'
Ditea da Wtm da eres Sf.
iSifi *9500,4 a 3J1.00
>j^^ Alteo d* hramaste deilo voB-
P^a ?*.*! **000
&~2 "ll01 i% meria H carda- pate
" 159- 80U0
Cae da sailr prati < to-
rea a" lx, 10, |, 7 a *ooo
DHaa de princesa o marin
eordio preto a *$, a5O0 e 4S00
Ditaa de brm blanco i a eraa
59. 49500 a 8I6G0
Calece da Moga 4c orase. |000
Collet* do vslUda prato a da co
realisoaa aordedoa a 1x9.9 a
Ditoa -* aatamlra prata oda ce-
sas Uaoa e bordados a Sa.
500,$
d oree a 79. 9, 49 e O0O
olto d brla a (ata mm *
W*. 2500 e ooo
8aro
Ditae
Orci
e
Diti
Ditae
01
Chapee
Di tea
-V,. o,
ncoxt
10.
29X00
IffOO
Ditoa -,*eo! de eada lnfl
79000 5'
9000
79000
9800
300
e 99, 59, 49 e
de eada lasdev..
'laneaaee a 14|, 11, Hj .
OUricboe de lintso ailtn 9a
nevoxfcitiMdanHiBaaedi.
Dltoa de algodaa
KeloTioe !c onre patente e aeil-
xj.ta e 100|, 909. 80| e TOJOOO
Dltoe de prata gaUaniacee pa-
tente e beritoatcea a 409 a 000o
Obras de eare, darc;ca e aelaa
adereea,paUelris, receUs e
aeeie a .
Toalhaa da ilnhe dixic lOf, 69 e 9000
3J
9**M
SgMO Ditas rendes para mea"nma*39 e
[9000;
DE
ROUPA FEJTA
DB
t^J B-. *.* uva aar a> w ** at
!S brancas a 890 re*ementa a 85Q
5>e VaUa m0rt0 QOVa B 140 rs. a libra, e em arroba 49060. SMMtMa
* 'i o diobeiro, tambaffl bi paeotes'eom Vikgl bOa 8 240 rs. agarraf;
fio.
A.
> ofk roa ftova n. 47. janl
hf
Gooceipc dos lililarr.
Neetegreate armexen de roapc \%\u* be lado Qaaoto tendente a roana* teitae tado na
t2JWliB mo-linadoa como 4 de ao* ceit.mc : aobrecctaric e caaacaa de **. *, fia
- cw ..-- jw *>vujv w- m>r vure |VB1Btl|fe(S| V IJlaVCl |
oj.909 a 939, pslctotedo motmo pobo a 14, 6J, 18Je a 101,ditoa eaccos i
71.. 89, 99. 109. tH. 149. tos .obre da H9 189.d!tM de lp.e. Ve eena*!TOvt?a da
ai por 9*9 n. eom garrafo.
V -w vra "vr* ^vr m 'ir w-** w -_ Vv> iwf( m< ui aa auata^aj naj
merino de eordio i* 13J e 14. l?e de eeeetvtre de cor a pretai 5 fia 7
{atea ea meetnaahaaodee 3*500 49 99. dliaa de brim de cor rbrM<
na da, brisa baaae de 49 a 5. dtee de bna de av a IWOO, 39. 89809 _
Sordle a 41 5 e a 69. pe4*u mcxoi de elpe preto da 9J600 a 49. lee de arla de 'irv"!
.raneo a aBpQ. 99, 49J 59, 4ltad-*lpaeeaa0 a |, dttid. u 8, ertc, !
eroda. de linbo ede arememe, chipe*, de ted.a ea rtMedeaV wP dTteVe"
eereaealoe.aalataem. o..* rafe m^mm dVflv!S a7 l
4aaeaUaledeptaeaeeBodec.tor.tr. a bHaa pata ra.ndtrmoa a
anda aaa noa lar I oara eeta Aa tr.nd.
$ie
^^^ma craade. de tedas aa
Sfti |raoda affiem a ala saa per f
de merino da
aaatic
as eeaH-
tai i
ii a r\s>
rr. ^
a
V


Potas
Ve de-i em can ae
C., tucctfMorei. ra da Gru a. 4.
-*Ma*vwiiMUMfctt b.d itwaeti&o ...

Papel de diversas quatidades.
*na lo|a do aelj.-fler di uta eeQaoanude a. 3.
.^. GravatiniM para tentara.
rato os wmetaa/^^
do Dr. Raduay-ResolutiV *kJ' *!*'
Tinteiroi e aneiros.
Vindam-ie eicrivaniohia da metal fino 19 :
renovador, prompto allivic
e pilulas reguladoras,
Po droguista Raymundo Carlos Leiu
Irm rus> dalmpertriz n. 12.
afeites pira senhora.
rS eaieilea preto da core qaa a-
rece a 5950o, f 6fSO0 : Da laj. 4a Victoria,
wa> Ojalando n. 7a.___________________'
Cafxiuhas e cabazes mr%
as meninas trazaren,
no bra$o.
. "S^i10^ 2S3ShM pera eninae,
a 100 rila at 2|600: aa laja da Victoria, di ra
o Qiaimida a. 7t.______________
Franjas pretas com t-
drilho e sem elle.
Ucoi sortlmeotes da fraojaa praUa da corea
am vtdjrtlho a m alia : na loja di Victoria, na
rae do Qaalmida a. 7i.
mhasde peso verda-
deiras..
Llaan Ion da paaa verdadeiraa. maadaa!
craade* a 140 riii : ta lo]a da Victoria, na ra I
s Qaeimado 75.____________________^
Phosphoros de seguran*;
rbaaaaaraa do eegaranea, por qaa lim da i-
tandic, 160 rila a aixa: aa loja da Victoria
aa ra do Qielmide a. 75.
ra do Qioimiio, loj do beija-flor n. 63.
Fitas para debrusr.
Vandem-ae tita* pan dataria do vaMo a 380
rila; tranciDhia do liobo pira aafeftar roapa da
meniooe a leahora* a 80 ra. a ISO peca : na
do Queimado loja do beija-lor 63.
Carteirikas para senhora.
Vendem-ae carteirinhaa para guardor diohelro
{ a 19000. a 18200 ra.: ra do Qaemido, loj do
1 beija-flor 63. -
Pentes de tartaruga.
Vendem-se pentaa -de tartariga virada* doa
mala moderno qii ha a 88000 ; ra do Qaaima-
do, loj do beija-flor d. 63.
Pentes de burra xa para menina.
Vendem-se pontee pira Mal cabelloa do ma-
oioaa a ssnhorsi a 640, 800 r. ; na do Qaai-
mado, joj do boija-flor d. 63.
Bandejas.
Vendem-ie btndijn flota da diveraos gostos a
18500, 2J000 : ra do Qaaimado, loja do botija -
flor o. 63.
Toucas de laa.
Veodam-aa loucas da laa par menino*, de dl-
reren qailidadea 800 ra. a aapaohoatambem
i 800 ra. : roa do Qoeimado, loja da beija-flor.
o 63.
Toucadores,
Veodem-ie toacadoree dej.cirand a JJjOOO,
29500: roa de Qaeimido, loja do beija-flor n. 63.
Coral.
Vend-i* fio d* coral a 580 ra. o voltn a
18500: raa do Qaeimado, loja do beija-flor n. 63.
Anveopes.
Veodcm-ie aoelopei adamascado* a 18200 ;
dito* brincoa I5OOO; dito* esoe* a 1M00 r*. :
raa do Qoeimado, loja do beija-flor o. 63.
SdS wa yestidos A*godao da Bahia.
Balala* mait* Rinda* o boa* a 160 rita ama
aa leja da Victoria, ni raa da Qoeimado n. 75.
Linha de croxel para la
byrintho.
A* malkere* linha* do rozol para labyrlnth
aerallo* monitroi a 8t0ri* im j na leja da Vi<
tarja, aa raa do Qnolmada a. 78._____________
Sintos dourados para se
nhoras.
Lindo* siato* doaridoi pan scnhorii a J&20*]
til di ponti cahida a 49, dito* do flti a 1*600:
a loja da Victoria, na raa do Qaeimado a. 71.
ade-ie em si d* Val* Porto & C, ra di
la do Recite n. 33.
meias moendas.
(erro batido e
Moendas c
Taixas de
coado.
Machinas de vapor.
Kodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., etc.
Ru doBrum n. 38, fundic5o
de D. W. Bouman.
Hicos aspelhos de
moldara do arada para
salas.
Casgtu P*ra a loja da Victoria
ama peqin
urca* de ricea paltana da Tarto* tamanoo* para
mmente* do ala*, affiocando-ae aorom oa
a alboree em Tidraa que tem rindo : ni le}* da
flitarla, aa na do Qaeimado n. 75.
*
J
Laa para bordar.
Lia mait* boa do tadaa ai coro* para bortfir, a
79 a libra : na loja da Victoria, na ra 4* Qael-
mde a. 75.
LLahas do gpL
aiKtnbH ama 10 noroUoa d* lian* maito 1-
1* de gax a 900 rdi* a itxa, di tu coa SO no-
1I* a 700 ri*, dita* com 10 corell** grandei
a 700 rl*. branca* pretil: na laja d> Victoria,
aa ta do Qaolmed* a. 75 -- '
V*nde-ae am bom piano horiaon'
mii ooito no, por prejo commodo
rae Her n. M. loja do Sr. Vanos
oa 80 bo-
11* grande
a> Victoria,
laonMl com
; a araUr na
i
,J
Fio de algodo.
Fi-v-a* algodio 4a differentea groiaaraa pro-
prlo pira parioa do vola* pira linha* de pencar,
aaiim como oa pari* do algoiao ji promptoa :
*oJe-ae Pina di Cadeia do Recite n. 56 A,
loja do ferrtigana de Basta*.
^___________
Vnde-ie ama caa trra* ai roa Impert)
com commodo* pan grind* ternilla : a tratir di
ra letreiti do Roiaria n. 3 A.
S no vigilaute, rua do Crespo
numero 7.
Manguitos e gollinhas.
Llndoa mangnitoa maito Boe, pelo barato pre-
' qo da 19500, maogaito* com gollioha da cm-
bnli de hnbo 69, golliohaa de llnho de lindo
padriea a 800 ra., i iem da fil mao tima a 29,
dita eatimpadaa a 500 n:: id n* galo rigilinte,
na do Greapo n. 7.
Para luto.
Gollinhas pretaaeom vidrilboe aem elle, pelo
barato prt?o de 2|50: t no rigante, raa do
Creapo n. 7.
Lencos.
Leoga* d^ cmbrala de Unho o mal fino que
pode ser, de linio* goato* a 8 4# : i no galo
vigilante, laa do Crespo o. 7.
f Fr> tijas.
Graod* aortlmento de franjia prataa com vi-
drilho i*m elle, com Ultra da vellido, pelo ba-
rato pre^o i* 400 r*. vara, dita mudo Urga pa-
ra ofeite de aapa aa mantelete, de nuito goato,
a 39,39500 a vara, Mitao como de corea palo ba-
rato pre$o da 820, 400 500 ti. a vira : l no
vigilante, ra do Creapo n. 7.
Franjas de linho.
Graadi aorlimeoto de franja* d* Hnbo galio-
xlohe*. pelo birito pnco de 80 r. t rara : i na
galo rigilaaU, raa d* Crup* n. 7.
Babaios do Porto
. proprlo* para toalhai oa froohi* a 100 r.,
mala largo a 120 a vara, pee* com 80 rara* por
29R00 : i4 so rtgUwl*; ra 60 Ccejpj q.-Tv -----
Bxbadinhos bordados
palo barito pre^o de 500 ra. tira de urna vira,
iiaim como tiruao eotremeioi bordado! 1 19100
I94OO : no vigilante, na do Creado o. 7.
Alnetes em caixinha.
Liadaa caliiabaa cam aiflattea de cabera cbiU
pala barato pr*co di 160 ra.
Proco.
Grind* aortlmento d* (reto da core qie n
vend pelo barato preso de 140 pega, dito fino
para bordar a 120 ; e no vigilante, na do Ota-
pe n. 7.
nova de I isbea.
O antigo depoalto da raa do Bram n. 66, irmi-
aim, acaba de recebir 1 eiperior cal de Liiboi
da mala nova qe ha no mercado, chegada nm
deatei dia pelo briga* portagiet tComtante*,
qee e vnde por aresoa moito commodo*.
hantasia'
Pentes com enfeites.
A loja d'agua branca ictbi de raceber lindo* o
oovinimoa pontea com eofeitea pendentoa, obra
de maito goito ultima moda para aeohoraa, oa
qiaea ciatam de 5 a 129. conformo oa difirante
e agradatel moldea ; aiaim oapretendentea man-
dara qtanto intea na loja d'aguia branca, ni do
Queimido n. 16.
Rua Ja SenzalfaNwv; u. Ai
Tind*-** di cas* d* f. P. Jonfeston A C,
lellioi shes ingleso, cindieiros eastie**
broazsados, lonas ioglezas, fio da vil*, ch ico tos
par* arras montara, arraios para carros d*
am a dcui ovellos. re-8 *- 0r."
ingln.
*ua americanos e machinas
para lavar roupa: em casa de S. P.
Johnston^ & C, rua da Senzalla Nova
n. 42.
Alamares.
Grande aortlmento de alimirea imareiloi a
bromiado para apa oa capote, pelo barato pre-
so de 800 ra. a doria : *o no vigiUot, raa do
Craipo a. 7.
Para sinteir js.
Graad* aortlmento di liodaa fiUapin riaUiro,
6 a viata aa aoderi apreciar o* llndoa p.-
drdea : 6 no grio rigOinU, na de Ctaaoo n. 7.
Atte^o
Tindem-aatasMiliata* nrvatlie beaaaaaev
dora* aaea*: na rea da Hartas a. I01I
Borros.
Vendem *aiaa* %iil*s bejsra*caegade* aHl-
mimeoU da UriKM: para ver, aa soahrira caa-
^^^^tll^*lt-w ***** *
Aotenie lab d* Oiivelra Anvcde ft c., ras da
Cylindro.
Vende-se um bom cyllndro
para padtria: a tratar no ar-
mszem defarinh* do reino no
caes de Apollo n. 57.
Meias barricas
No armazem de Jos Duar-
te das Neves veudem-se mtla*
barricas de farinha a mais
nova e superior do mercado.
Vende-ie por t:3009 uoj excellent* bo-
niti eicnva mili ti, qu. aaba bem ingommir e
coiiohar, atbe bem veetir imi aenhora, e tratar
de una Maa, com id.de de 20 anoo, poico miii
ew menoi, cm vicio nem ichaquea ; qu*m
qilzer innintie por eete Diario.
Cal de Lisboa
4$ o barril.
iTm par* vender Antonia Liiz da Olivrira A-
e(vedo, no *criptorlo ni da Cris a.l.
O Barattirs>(
eDdem-ie na na lreita n. 99 travo* da loa-
rol de 30, 35 40 palmo* de camprida, nodo
J.S" qailtdidei, aaiim como mantelga inglasi
9160 a libra, dita frineeza 640, quij do nr-
taoia 400 820, inteiro a 280 em libra, lingai-
$a*\ do atrtio a 400 rs., ameodoi* i 320 libra
4aii)oa do reino a 19500 na MtOO, Uinhae do
Rio Gran.'e o cent* a tt o 129, elisio de doce
de,colaba e 800 re. cada am.
-''- Yew$*m-B* tachas de
ferro cuado do fabricante mais
acreditado : na rua do Bruin
n. 18 B, arinazem de Jos da
Silva Layo *>C
Bonitas gorros de Yelludinho
bordados e lisos.
Na loj da agaia brinca vmde-ie bonito gor-
roi de villedioho maito fino brdalo a matia
lieoa, oiqofeurvem tanto para homem como
par menino tt pelo dimioito preeo de 51 e
lf; na na de 0*timado loja da agola branca
o. 16._______________
Venda de escrave.
Venda-a* nm *ierivo, cabr, com 91 annoa
boleeiro, pedretro, meatre da moer, carrelro
maito ii lio : & na do Imperador n. 50 ptUnai-
rend*r.
. Aba-ae 4 venda aa aasriBtarta 46 Aatat*
Laiide Oveir Asevede C4 raa da Cris a. 1
a obra MripU pele viaaaaa* a Dngiay.Iitaaio
abra a Dlreite Admisliintive; deUimee d* ta-
lar .tocio. aat* abra, baau a aaasa sai ai-
^ C?.? **%! amiaiHa. Um valaaia*
a bntbnre 10, aa*adaraada lli.
Roa da SeiAxaUa Nova n. til.
Norte eatabeleciiiiento vende-se ta-
chas de ferro coado 1 .ra 110 ri. dem
,(ieLowafoorLilsrsv* ISOrr.

Potass
e Americana.
Ra *Mr1ptorio dellineellgnicl* d* 01iv*ira a
Filh*. large do Corpo Santa n. 19, par proco
mal* barato do qu em oitn qiilqaar pul*.

Sal do Assu'
Pan* ver borda do hiato Aserto mtro, a pa-
ra tratar com Antonio Liit d'Oliveiro Atorado
& C. no *ei ucrtptario ni da Gran a. I.
A 2U00 rs. a duzia. "
Vindim ii lenso braneo* fino* pin alglbei-
n a 2|400 rs. ditU : o n* do Qieimado n.
22, ni loja di boa f;
liriin branco de linho.
V*nde-ie meito bom brim brinco da linhe
bailante encorp lo *l|280r*. aven: na m
do Qoeimado n. 22, ai bem cooheaida loja da
boa f.
Manguitos e goilaa bordadas
por menos de metade.
Vendm-ii millo*op*rlore* mingiitoi gol-
las de cimbnii e de fil ricemenle bordidae pe-
lo barata timo preco de JJ> cada um par de man-
guito* com imi golla: na raa do Qieimido n.
tt, ni bem coohecldi loja da boa id.
Gollinhas baratas.
Vandim-i* gollinhai do cmbrala bordadaa
pelo aimioato preso de 640 r*. cada ni i na
ni do Qoeimado n. 29, na loj da boa f.
P*letot8 braneos.
V*nd*m-ae anperiores piletota branco* d*
bramante de llnho pelo borato prtco de 69500
r*.: na na do Qaeimado n. 99, ni loj di boa
mais
barato do que
chita.
Superior** tambriie* francesa* d* riqeiaiimoa
pedrea dalo baritlaalmo pit^o de 980 e 310 r.
ocovedo, lendo que i maito barato do qu chi-
ta : na rua de Qiuimido n. 22, ni bem eonhe-
(tdi loj da boa f.
icas mal vine s.
Aeabam de chegar a loja da boa t na ni do
Queimado o. 22,Uesinhaa millo fins pin v*s-
tidoidaoomioidas malvioaa, com riqniaaimo
pidroe* qn* veod*m pelo mdico prego de
500 r o covido:ni referid! loja di boa f na
ni Ghtt,'feos de p^.ih^ escara
Vendem-ei millo booi ehipee* di pelbi *-
coro pin homen multo proprfo* pin cimpo
pelobantiisimo preso do89: na na do Quei-
mado n. 22 na bem conhecida loja da boa f.
Fil Je lisiho e tarlat*na
Vendo-** nperior fil do linho liio multo fino
a 800 r. a ver, aasim como tarlalana branca a
da corea tambem pelo barato preso d*800 r*. a
rara: na na do Quintado n. 22, na loja
boa ftf.
GBservadores pira i>
* los de senhoras.
A l!n*gd fraet racabeo este* d.lleado*
ofeitea para cibisn de lenhors, o qaiea ilm ------------
da gilmterii Um mil* ringalarldada d* coa- praprio para menino, pela dlmlnito pneo da
servar perfeltimente o"atadoYo"* baos", io
elle* dp nm grediado mil fino o ornado com fl-
preso de 19500 di am. iaeo na na do Qaeimado
loj d'agei brinca n. 16.
enea ue m graoiaoo mil noo o ornado com O- ngaem deaeonfli de hondada da fiseoai, mea
niaiime vidrilboe, o qae ei tornam lio igridi- pin deieogino dirigir-ie, prevenido da dinhet-
ven i villa de todo*, o vendem-*a pela dlmiirato ra. i raa do Quilmado, loja d'igaia branca n. 16,
i dii&500eada am. ino m > v'endem-ae caixes va-
sioa, proprio para funiierc
e bahuleiro, a 1600 cada um
esta ty'pograpiia se dir.
t andieiros a gaz.
Dinheiro avista.
Na na da Cdela do Recita n. 56 A, loja di
terragtrn de Butoi, cheganm novoa candleiroa
a gas, a veoie^ie pelo dlmimte preco de 29500,
89 49 da am ; o don* date eitibelocimento
tendo de recccberim grand* aortlmento de can-
dieiroa. deidi ji previne 10 reapaiUvol piblico e
aoi aeai (regiase, qae vende meia barato do qae
ootro qmlqier, pola receba ti amero di na
cont proprla.
Pulseiras de cabello com cha-
pa dourada, e tranceln
para relcgios.
A laja d'igaii brinca acaba di recebar *
encommenda da* tao daaejadee pilaairea de ca-
bello com oirlerenle* e booltia transa, tendo ti-
la* chapea doiradee do delicado* modellos con
Pdrai aem ellas, o qio di melbor gosto se
pode dar em tsl geaero; tuim como tranceln
comprldo* e cirtoa, com paaeedor do prado pin
relogioa, por qu di lado ino a qiintidade
pequn neo chtgerl para todoa oa prelen-
denlee, contem que eo apreaaem em mandar
comprar ti ea obra a na loja 'agnia branca, ni
de Queimido.p. 16.
Casemira a 31200.
Na loja do Pavo.
Vendem-se Ciiemrai infeilidis de qndrinbos
a Hitas mludiohai tendo cores eac.ru a 39200 o
corto pare taiga e tindi-n mesma fisendi
tendo 2 Urgir* a I9OOO o aovado, lato na na
di Impiritrli n. 60 loj do Pivo.
Rival
igual.
Rua larga do Rosario n. 36,
junto da botica do Sr. Bartholomeu.
Pedro Pailo Tlnfico do Soasa, dono dealoea-
labalecimento ataempra resolvido vendar mai-
to barato todas ai miideta* di sai loja, para o
qee tem am rico eortimento, como lijaos
Carteo de eolchetea a 40 ra.
Carritela da linha bjnm 1 di Alesandraa 80 n.
" Dito* "de dita de 10"jarda alb.-
Linba* da iraxil- aira bordar (maaso)
uperioi br&iaute de al-
godo.
Vinde-si nperior bremiete de ilgodio com
10 palmoi de Urgir mallo preprio para lenge
visto qaess economiss todo otrabalho de cos-
tura, pelo barato pre$o de 19600 ra. a vara : na
naoo Qaeimado d. 22, na bem cocheeida loja
da boa f.
Guai-danapos parainesa, .
Vend*m-ie exccllentesgairdiDipos para mi- Ditaadi metal com pona a 100 IJOO ra.
i* pelo boritinimo preso de 2|500 ra. a dazia : I B(* P*r* pinbi 1120 160 r*.
na loja da boa f na rua do Queimado n. 22. Asnlhaa francesa em caiiinha a 220 ra
Camisas inglezas. : i^Sttun^T'm'"'
Vendim-si superiores camin iogleus com p,,,in,r" P,r" "P*t. datla, a 800 r.
ibertarnde linho, pelo biralisiimo preco de 80. fr I" conl" mladss a 18580 o par.
40 o 50$a doria : na na do Qaeimado n. 92. na u"T,t" ,om bo1" t*00-
loja da boa f. a**iaapara senhora a 2f400. ra. a daaia.
, olea preto de linho por todo preso para acabar.
Assim como tem pare trocar imagens de can-
to Antonio, Seohor doa Pasioi, e S. BmedicU
r ^- .u.i IW.U9I s 640 ri
Tinteiros com tii ta timp* de metil a 180 r*.
reote* de borracha pm aliaar a 560 r*.
K**a?** para limp.ar aoha* 320.
Ditas para lio- par dintis 940.
Dita* par* limpar roapa i 1*000.
Ditae para limpar rabillo 19000 ra.
Katampaa d* todi* as qaslidides s 160ra.
Laa para bordar, sorttda, libra 69400 ra.
Botoe* de llnho pira uaaveqn 90 ra.
Dito d* *cda para dito 30 40 ra.
Slntoa doaradoa a I950O
Caisia di pmai di aso 1 400 r.
C&mbraias finas com salpicos.
V*nde-e eamJluJj.Sna'comsilpIcospirs vea-
800 ra. a
na loja da
finas
**' ,v^j ocortt, dita mallo fin
ni na do Qaotmedo n. 29,
al.azinhas muito
para yestidos.
Sipiriore laarinhaa para veatldoa di mait*
bonitos padrn qaa at nndem palo baralieeimo
preso de 440 ra. o covado na raa do Qaaima-
do n. 99.no leja de boa f.
LeilayOS brailCOS Riquisamas golas bordadas
k-i.^- -^-------------.. de traspasso.
. vaatam-te *ap*r1or* gollinhn de tniptuo,
< aaotaaia, aftnaaana boMaalM, do *rdideiro
pelo kerariisimo pr*;o
com barras d e corea para
a duzia.
H
^ ^H**S"la bf"c* timbam vend* bens *
bonito* l*B*inho* brinco com barra di core'*,
4 meninge, pi* uiminiio preso
lf a darii. Aviiti di llmiti{io do preso tilves
ilgaem deaeonflo da hondada da fauaaa, na*
Southall Mellon & C, tendo rscebido or-
dena pira vendar o iea creacld* deposito ds rslo-
gio, visto fabricar tt ter-sc retirado do nego-
cio ; convida, portinto aa peoaoia qae qiiserem
poinir am bom relogio do earo oa prita do ce-
lebre fabricante Koroby, a aprovriUr-a* da op-
portanidide icm perd* d* tempo. para vlr com-
pra-loa por commodo preso no na aciiptorio raa
doTrapiche n. 38.
losas e bouqoets
artificiaos com cheiros.
A loj d'agaia branca acaba da resaber linda*
rom eboiqieti irlificliea com agredavai ebei-
rM.iiqiiiiMrriB para tnx*r-*e na me as
occasioas da bailea, aarxentoa, etc., etc., o qae
aqui aoviuimo.porm da maitogoito.e poica
deipea ; caattm 19 e 19500, e acbim-ia inici-
mentc aa ra do Qaeimado, loja d'agaii brinca
naraero 16.
rame branco
para atar craveiros, roseiraf,
etc etc.
A loja d'agnia branca recebea desaa rame
brinco, caja icrvmiia monherida para itar
craveiroa, roaelria, o oatras plmUs nos cilios,
sendo elle do qaalidsde mal flexivel, qu nan-
ea ftrnja, d'ondo rtnlti malta diracio e bo-
nitesa ; vende-ai a 800 rs. a libra, o* na do
Qaaimado, loja d'agaia branca d. 16.
Untos americanas
para costuras de macbiuas.
Vand*-** na loja d'agiii branca ena forte e
proprla linhi pir coitona d* michinn, ndo
em carretela de 200 jirdia. tanto brincia como
de core* 100 rs. o carretel: ni ra do Queima-
do, loja d'igaia branca n. 16.
AgGa ecarlate
para tirar toda e qualquer
nodoa
A loja d'agaia branes rtctbta ein predi* e
provaitos* igoa ectrlito pera tirar toda a qiil-
qier nodoa e im qaalqaer fisenda, atm qnedea-
mereci a c*r da meama, nem eixe o mo
ebeiro qaa aa encontra am ootua. Ella ie torna
lao atll aa alfaiites, como meime s fimiliis
porque de falta delle resalta nnitas vesos o pir-
der-se obrai di vslor, o qae sgors se pode re-
medlir com s peqieni quntii di 59, qnanto
tuiti cada friieo : na nt do Qoeimado, loii d'i-
guia branca n. 16. '
u de 29 da
aa (ssatpre caiUram 4 e 5f) : na ni do Qiti-
*a a. 99, na tu conbecMi loja di boi f.
A1|000
h d* ^/^ "* algodlo tr pira
n!!!' \S* ^ n Qe'mido
namero 29.
Chapeos deso.
r..! .'L"-,e f *1 da aaparior alpaca
5 iL"a"fcd0f9MI"** M- kB, -
da loja da boa f.
iicbinas anencsiias.
Km iid* .o. Biabar a C, ratiiiiiM;
ni di Cruza. 4, vindtnv-st:
Nicbincs para ragir borta* espim.
Ditia paradeecirocar milb*.
Ditia pira cortar caplm.
Saln* com partantei 109 209.
Obra* d* rectal prinaipe prataadia.
Alcitrao da Sueii.
Vtrrji da alcitria pin navio*.
Siln parrilhidi primiiraqnlldida di Par.
Vinhe liras d* 1886 am ixaa d 1 /oit.
Gogbicem caiacdel daxia.
Arado* gradas.
Brtlhintia.
Carros** paqcenai.
Reiogios.
Vendc-sim 11 di Johcston jfatatr C ,
do Tigario n. 3, um bello sortirnemo da
1 elogios da ouro, pitan ta icgUs, t* um dos sais
afamados fabricantes da Liverpool \ tisha
asa variadada it bonitos traaaaUias rara es
aaaasM.
Carlba.
Vende-ia cirtilha de dculrini cbiiilia ex-
tnbid di do etbade Solomonda, a do padre m?i-
tre Ignicio, que ae jintoa o nodo de bem morrtr, ortsao prodigio, dita di S. Agr-
ttofao, devocao do Ss. cori(ao de Jeaui, precei-
tospara viver uit-rrctle, orso coitn a ee-
te, tf.do urna folbinba qae goveroa 1 o i'coo
Je 1903: na livrirla na. 6 e 8 da ppc ca Ic-
dependenci, a 500 r., ando em portao mil*
em tonta.
em segundo.
Rua do Queimado n. 55,
loja da miad** aa Jos da Alinda Mala
Iva, *ooh*cid* por Jos Bigodlnho, uta
queimindo todo pelo* pr*so* qa* aballo p-
dem ver, para admirar.
Peana de fita de vallado recortadla com
16 vana, a.........
Fraacoa o* agua de Lavande, graodee,
Escoria para limpar dentei nuito fl-
"*,*...........
Fraicos com sapsrior oleo da bsfcoa,
320..........;
Ditos com superior chiiro ( 'e)t *...........
Dito* com nperior ign da colonia, a
Dada denbonetie moito fin**, a .
Benialai maito fioss, i 500 ... .
Tiolsiro*com tinta muito boi, a .
Binlbo* da cartee trancen*, a .
litie de cartas portogaezas malta 0-
iroo
800
200
500
19900
600
600
19000
160
940
nae,a .
rrnsos di biobi di irn millo laps-
niflor. ...........
itoa dediti tranaparente, a .
Fraacoa com leparior oleo de macase, a
Ditos ds dito oleo, parola, ...
Babado da Porto muito nperior, a 120,
*40* .....,.
Ltbyriolhoa muito bonitoa para todo o
_ P"<............
tirtoai com superiores corxatai Irea-
us, a 60 :.......
Lirritaia de retroz do todae n cora,
9EF n,,, p,r4m B,it0 ,
Gravataa de teda mait* finia a .
Mano 1 da coral muito fina, .-.-. ,'
Ci*a co.?s,'Jrr linha branca, a
Ciisi* cam loperiores agalha* (rin-
". *..........
Cordn m tito oovaa para violie, a .
Carrleii d* liaba da 100 jardi, 1 .
Pare* de balda pira pinna muito fl-
*>...........
ruin de trios oho brincia a de
_ ** ..........
Uixai de agulhai da fundo dourado,
Daslaa di meii* eran maito encorpi-
de, a .......... .
Cairas com sapeiiore ptiitoi eipe-
". ..........
160
600
800
100
200
ICO
9
80
240
390
820
o
20
900
80
30
200
100
360
SfOOO
200
do barro 89000. cada am.' maito barato 1
por aer muito parfalto.________* '
Libras sterlinas.
Jasa,-,? ^^y^gajgg
S no vigilante.
Chegado pelo vapor franoez
Luvas.
E' ehegido 11 vardadeirn Iutii de Jovin ten-
do pratn, cftr de na braneai e cootinn-ie
rec.bar por todo 01 vapore* i s no vlatliLta
ra* do Grupo n. 7.
Grayatinhss para se-
nhoras.
C'T.mbsm'. chegado aa liodaa gravitinhae com
piaaador di mttal eoun, maito ihiqn tiLto pa-
ra bomem como pira aaobora : i do vigilante
raa do Creapo d. 7. Bfb
Adereces para luto.
Tambem chegado brinco* a palceira* prats*
a balio coaii maito modorna : s no viailinu
na do Crespo a. 7.
Agolhas a balo.
Tambem chegado n moito dcnjidi* aaa-
Iba de faade doirado de 100 r. o pspel isa
400 r;: sSaa vigilicta ni do Creepo n. 7.
etroz de tamilia.
Tembens chegido as lind.i cilzlnb>e com
14 arrlala de mpirlor rttroz aintoiotildo d*
linda* corra \ 16 no vigtlinte na 00 Cnapo n. 7.
V^ros p&ra espelhos.
'.f0??**10 P"tor*a vidro* para
112,14 e 16 pollegadaa: s no viai-
isata ra* do Crnpo d, 7. g
Charuteiras.
Timbara ehegeda linda* charutiir.s em
rtquliiimi. latampiscoass muito elegante : i
no filio tI (i|anta ra* do Cnipo a. 7?
Para debrum.
Tamb*mj chindo 01 gilozlnha* brinco* *n-
!?JSi 0,?Loprio* p*rt 4Dro tllala aa
i... 0t*J*" pe,,coai 10 '", asim como
19500^ 16 I0 gallo vigilan!* na do Crispo m-
miro 1. '
Almoftdinas.
n.J.B?b,m "'do aa liodaa almofadlohaa
alagante toi a* ornadaa do marieco pelo barita
?!S0 H '*' : 0 HflUnia raa 4*
v#ro*po a. 7 >
Tambera
eipelhoi d
Gal e potassa,
Vendem-se estes dous ar
tigos ltimamente chegados,
no bem conhecido e acredita-
do deposito da rua da Cadeia
do Recife n. i% mais barato
do que em outra qualquer
parte.
B- V*ndi-n aaa alasaMqaa a cabra da 45 a
a -".'i?* Pt. dnovo, mallo bam auba-
oMilH.ta: roa do Ltvr anta, cna de Aatenlo Jos Gon-
Slvs Pera ra.
Par
h* hincha
a o baile do
club-
Vende-se na loja do pavas.
liaoatarlaa d* raatldn d* mtala branca,
prlmoroiminti bordadaa a ros, aaada as mala
boajitaa qaaltam vhi a ata marajaga. a Taa-4
1 a aroma
ta paVIO.
lJttvi%Wt. ^Ami%zr*mn*'m*^
Aos Srs. consumidores
Nos irmcsBS do ana di Ramas n. tt a 9L
------------------------------------------------_
teta alga-
Esperanca
I>oJa de miutjkzsii
Rua do Queimado n, 33A.
Especialidades do Rodia.
Brincos a-bilo zoes, snurnadoa, bfansca e
?roloa para luto por 1. '
Craropoa a bala* de todia n corta, maito bo-
ii loa por o$.
Braceletea balio 2 e 38.
- Voltis i bailo a 2 ajOOO, mallo" delicada* a
o te*.
Rom arii-ciaa* o mal* bem acabado qaa Um
rindo a I a 3f o par.
Obras de cabello.
Chgiram o*branl*t*a de cabello ; a* peaaon
<'*6.I*f,,*^,T*n, Pa'aoroprrnao tem mala do qn
aa dirigirem Eiperanca com dinbalro.
r* i"* d' 1,5 5,> idem C0ID 3 P***"
69. dem com ama cobrioha a 6, idem com ami
Para reiogios.
Cadeiae bem feita cem chava a mol* nari
prander no aro do ralogio por 8}.
Tranceln* comprldo* fortii, o* mili bem fei-
to* a elegente* a 89. '
Cornalina.
Botoe* 4* omalina para paabo o par 11.
D toa para Hite, 6 por 11500.
Avado, ama dozii 38.
A d oigo pedido vierim pretoi para panhoa com
ttr*a rancia, anlformia, o pre?o do per 1.
Variado loitlmento da biloca por preco mii-
tliiimo birato.
Perfumaras ioglezas.
Boaqaat di pela* 1 2 3$.
Boaqiet de La hora a 2 a 3.
Boaquit da alto tom a 2 a 89.
Ron de oiro 2 3.
Bouqiet da priniiraa a 28.
Boiqnet do* principe* a 21.
Boiqait da Victoria a 2.
Boaqiet da Alberto a 29.
Senny llnd boiqiet por 39.
Opera boaquet 18500.
Laviader 19 a 19500.
Francezas.
Sintil (oa aandalo) 18600.
Jaimim, roa, vetivio, giranim, verveini flo-
ree da llalla, rotada, itc, par 19, 1J500 H,
Elegantes frsscos deiredos com pos di irroz
39000, idam am sin de pipclao. a 18500.
Vnd*-* um carillo alnao, novo de bou
carnii, bom trideiro ; timbem te v*nd* com
01 arralo* aind* novo : a tratar na raa do* Plni
namero 54.
Wnmmi mmm mmm
nva loja da bandeira
qae yendo barato,
na rua da Cruz do Recife
Uinoel Joi talo* o* sea* fregaess ? (natal
raipeitavel publi.o. qae te>grf-.
timsnto do rogadoras, asods Barops. islo
Tioda-a. malta binio, baha, bees*
binheiro, bridas para despejo, bsciaa ds
stniaapa, lasoelB* para binho, lata. ptr,
deposito da fariab. oa o.tr. q.lq,,r
OMiaatU, aoacaa para oodnsir agaa,
n> thinaa para caf. bebioa p.n compra a
h lortlmintodioitrn maito* a*wwa lo-
daa de diferentn timmboa jaot.men-
t *anruuaae* 4* divarua core s rece-
bam-aa enccmannda a fabricim I
vootade da seaa doawa a jante menta aa
aflanca a baa jaelMade a aarfefcia daa
meimn akrae; be folha da flandraie n-
toaaaeaa varajaiahni 700 ra.. ventisco.
**tdamea.| faimi
rs.. a*CMa 19400 r., aaaaaa* iacor ,
rendara* 19980 r... beba. grSaTV
CJi-t. J*2? ''tfl.eeoea a 900 ra.
T**aJisto^aiida-*a aa loto da (llvtra, |
m aaaa aadelra ai par* !
Cal de Lisboa.
2s o barril.
Tem pin vender Aatanio Loiz de OHveira A-
savedo & G.
Para noiva
A* a afa modern**e~Ux*a|anteaboticae frm-
cezap, tarto de letim como de ~ pan nolvia ; ns loj do vspor, ni jfe-H n t
Vende-se breu americano muito
superior em barricas: na trayessa da
Madrede Deosn. 18, armazem.

I
ua da Cruz n. 53.
nJf*aiem'IB '*** "g^aa utfm.mfnta
!Sf Graxa n. 91
Bortasremeiras
pretas cem vidrilho e franjas
de torcal.
Achim-n a venda na loja Cgala branca -
sea modernas e bonitas romslras pretn frrn Tj.
1'! 'V8* fl,Blt ae 0ISI. q*e rao de
ultimo goito pira nitor Iraserem lob-e o
tilho dos venidos, ou meimo pire mrlqiecer o
n)m."a*lnnD0M" mode,LM "P" : iti ctd*
umi 89WO. e Qiem nao n aprnaar em aa om-
prar fl.ar descontenta, viata da peqeena qain-
tidade, commodidade de prtco a riaordi moda
nm, pol, mand.r quinto ole lind
Queim.de, icja da lg,,, t,rtIU,| ,6
f aixinfc s cem
brinquedos de madeira para
crian cas.
tSfFw!n,r"d0 q"tlmto> loJ,fl '
Necessarias para
senhoras casada?.
A loja da agaia branca araba de raceber cosco
amoitia ama pqitDi qiDUdr!e de ceceiiarin
pira leoborii candi. Ncresssria ma-Urga
cinta fu a de forte tecido qn n u. por mi de
tras flvella. EiUs *o tilbidis s geto, e,om
n commodidade contenir tea pin fuer iner-
tiro ventrednienboras ciando ro a la* al-
gima crianca. Fscundo fiser ae o e'og'o qae
nsitectm eatia necemiin, porqae i aenhora
qaa precisar delira, a aavir, canhiearl parftita-
mente qiao uteii e proveitoua tilia n toman.
vine do qaa nao exttario dir IO9OOO por cada
ama. Unto mala qnnio ana am grato qaa
lm da aiillnadi dunri por mallo lempo : ten-
dem-ta ioinmete na raa doQnlaido, loja da
agaia br.oc n. 1. '
Ouirs leudos
braneos maiores, com barras
de corea* y
VendeSB-n a I9SOO a dni^n do Quti-
a 18F00 a dial
mido, loja 'tguii brior*
l**ia>n
>iri.
NoA^jrmessa
de bijaebg prttos abalao
H.\}f* d* *,u bfwer, raa do Quiiarado,
EsertTOs f agidos.
EsgfaVo fgido*
DesiV o da 13 da amato' pato arde acha-ie
Aagtda o ...va Vlatoria-, makto. cota ii|D,
d* beilg* na reato, atoila qaa si ca rapto h a* 1 tm
barba, catatara abaiso de madiina m /,co
eco do aorpo. falto da danta i aafratoto do qaal-
xonptriir, aolniro a tateia. a..u i.hi.1
inltul.r forro, anda 5*^1^.^
am paletot de panno, ton-mide nava a m.
delle. chapeo de toltr*,*. 2*aA Uha^hZT
h^i-M-rf:8*" o^a-toiaiara la Ja-
^^*vM,l,lk!?,: *"" |1f,MW 'ltW-rS
I re* da Imaaraaar a- 50, laiaWsaa^Bda-, tari
[aa
rf^opt*
tes
Vanee-** aa todas da Bartaai. ua
^T^
Falo no estrago rl a carreato a arela
S-L5*ffi-l*r *. retranata ter a
WtooaaatJI aaan.ccaa o* ilgnn* aegalatei:il tira
referir, Um preto, aacca fo arpa, tesa falto 4a
2E2J1 l^V ". vne.
brlsga-a, toas asa grt&en Caica deaieimida-
asaarse^s^**1
llssadac a dito eacnt.
Italwto contra -
ataatoiMl
aajstaea
aballa ase* -. aaarietoi afa aa


8
_
voto*

*ww*M&mw* p u*.

Litteratura
rlttt di religue. D.*rts, elle nanea Se dea-
vil coi booi aentimenios nam tentar
--------------------------------------------- 2 iFaerea
a{U d Uno tibio LiBiBilLiMle aliH
Discurso prananciad* na sestea* nagaa ao se poderla emprente* setasea mu
49 dO COrrente pLO Orador CSCO- t? sriencii e ss scobertando oom o ramos d.
_-______ naito
Ihido pira, representar a associa-
co Typographiea Pomambocana,
o Sr. acadmico Jos Fiel de Jess
Leite.
Smhortt do theneu Pertwmhucano: A
astociacao Typograpbiea Peroimeaean, reee-
oendo o vomo bonroio coovit, paro rir eiiittir a
esta tomo fetlm littertrio. me entla dimte vi
como interprete da aaat eentim*ot>s.
Stnto-me opprlmido sub o paso de utns honra
bem eubide, pois ouaca fias 4 tribea osa eat-s
lltiereriee, am qaetenho tido a feoturi da dirigir
a palovre, reveetido de ara mandato tao importan
le como asta, de qae agora me aho incumbido ;
porqaa, como ssbsls, aa honras, que nos ato
dadas pela propria familia, noa merecem, Tar-
dada, todo testamento, porm 4a qae nos sao
conferid por outra familia, alm deate acata-
mento, preniom nossa sincera e vetdaleire
gretideo.
Veaho feller-vos nao como tomo irmio de
trbalda nem como ?osso coasocio; tegeltei
por iaataaleo estes ttulos, com \a li maito
me ergalho, pire encarreger-me da nobr* coa-
missao por parte o'aqeclles, a quam, ma batan-
do dutiu^aijo com o diploma de aei socio or-
reepondeute, corria-me o d*ar da dar-lhas umi
prora de maa reeonhecimeot ;
E la, porm, leradoi palo delirio de ama
boodaloaa tympathta. me dietiogoirem in1,
coniitodo-mo eiti difflcil e booroaa commisiio,
e ea, aem medir a oittaacii e tan consultar a
fraquast de miohis forgaa, acceitei-a de abun-
dancia de coracao, e roa cerapri-1, como
dadar.
A primeira naeeitidide do homem, onhores,
4 deeeovolver a saa ntelligeucia.
Elle qaa aaaeaa para eumprtr um fia), jamis
poieri ttliifaz-lo sen o coabecimecto ds ver-
dad, pira poder dlstingul-la do erro.
E' oetti eamiobo m*iadrooo e importable do
dascobrimeoto da verdede, que dar marchar
a creitara em sua miooio oa trra.
O estado de ignoraos!*, em qoe o homem
mace, o coostitairts am eote demasiadamente
intil a at meamo perlgooo 4 sociedade. se elle
nao cada i* de enriquecer a aui lntelligensic a
ulaairar o saa tsptrilo.
A iguouncie o grole fligelloda humeotla-
de ; ul inimtgo proprio da creatura bamana ;
a ignorancia 6 o entorpeeimento di razio ; o
embrulecimeolo da iotelligencla ; 4 o anniquila-
mei to do eipirito.
A sciencia, porm, com seus tacho luminoioa
indica a hamanidade o tamioho da ver Jala e do
bem, e qaem com seguraoQi qutzer comprehen-
der aa leis divinos, de ve marchar por essa eemi
nho com f robutta, porqumto, ama Tez que
cheger a dassobrir a verdede, tere egeilmeota
tradezidoos sagrados desigoios de Daas, porque
bata a propria verdad*.
Infinito que o camioho da setnela, j>o\tJ^\
espressaodeam Jadiejoso^lc7rpior os limites
dsstienti* sao cojr^. hori|ODle: qu8no maia
P?!?-,,J5ra"". m,ii ll8 recua.
n o bornea), que se aventajar nesl b-i-
.uviute derrota, o que puder saborear da aens
doces e deliciosos frucloa, tere victoriosa mente
conseguido eooobrecer aea espirito, elevar ssu
psoiamento e enriquecer sua intalligencia, viato
como chegar-ae a um eperfeicoanieato complato
nSo permtttido creataraa bumaoaa, poia a
perfei;ao am predcalo privilegiado da Divln-
dade.
Eooobrecer o seu espirito, inspirndose no
preceitos e dogmas religiosos, no coohecimento
ds vootsde de sea Creador e no camprimento de
sana deveres para com Eita e para com oa seaa
aeraelbaotes.
E aquella que casts de ama resignaco evan-
gelhica pudar cooseguir laso, j tem cousegaiio
maito, pote, na eabltme phraaa ae Cbateaunrtmd,
o melhor coobaeedor do Romeos aer o que
meii tampo houvar meditido n*s tragas da Pro-
videncia : qaem m i dentro penetrar o ardit da
divina oebedorie ser o idneo para deaaQvalar a
maacara 4 sibedoris humana.
Elevar4 osan paoiamaoto, erguendo-se cima
daa triates a louos vaidaaes do mundo, doscri-
minando o verdadalro mereciment) das gloria
patoegeirss e femanttdaa, curvando se smeot*
diente dos talentos e dis virtadat, que ao ai-
cos ttulos cspsses da elevar o homem cima de
seas semolhaotes e de torna-lo c na tarta am
eemt-Deue.
Eariqeeieri a tas iotelligsocU com os loaros
o os pplansoe immorredouro. qae oa seus seme-
Ihanlee ihe bao da tributar peloa dotes, que ella
tiver adquirido o palos beneficios, qae houvar
derramado.
Has, senbores, ssiira como- o homem verde-
deirameot* instruido enebe e snciedede de bene-
ficios reaas, qaando domiaado pelos Dona
priocipioa a saos seatimeolos, assim timbim se
cooititas ainda peior do qae o ignorante, asan-
do dearegreda a iocoovenieolemente do poder e
da riqueza da ciencit.
E' am cioero venenos e roedor atirado no
centro da sociedade, que com a (orea de seis
coohecimentos e coma magit de cuas lozas fasci-
nadoras p de coosegalr desvirtuar os booa princi-
pios a os dogmaa sagrados da hamtoldade, e,
temendo taso Platio, esse genio amorosisiimu
ds sciencia, bellamente nos dis < que os alloa
petados nao atilisam a todo; mis sim a um
pequeo amaros ; o ajanti est reflezio con-
firmada pela eipariancta a qae ama abaoluta
ignorancia nao atada o paior mil nam o per*
maia ae lomar; o que um groaao cebadal d*
s>ieocia mol eocemiohoda multa peor anda.
N j entretanto, o viajor da eatrada da scitocia
so podar colber bellos frustos e divid los com
a humsosoidade, sendo iluminado pala luz di-
grande; arvora da rtlgio, tanda em seu
ama renca verdadetra a immorreloara.
A verdade, como ssbeis, 4 Daas, a como ctae-
gar-ie-hla a daaeebrl-la. aem aar-sa guUdo pele
'4 robniti de ama ereng divina a da raligto,
qae d proprio Deas 1
Se is o contrario abtolatamente imposil*!
o bomom poderla cimiohir na derrote da aaas
plano mal combioadaa, porm, qaando eatre
mocease em seu desvario, diente do seas erros,
recebara o anatheme da humanldade, qaa o
feria retrogradar at chegar ao poot) d'ooda
'rilo, e *bl eotao raconneceria da tresloacada
appliecSo, qae fes de auis riqaasas seisnti-
flcis.
Feliz mente, seohore socios do Atheoen P*r
nambacano, eite fol o camioho, qae procarastea
pere marchar a iciemii com a religilo
E neate vosso corso pele trra terete so leoge
deeviatar o camioho, que so vos podar elevar
o cea ; tereis de ouvir urna cose harmona,
que vos revelar a cada paaao novas bellene e
ada vez maia vos ftseioar com seas acordes
qae vem de Daos. Ette cimioho esta hirmo-
ola ests revelejao ser a scisocia com a rali-
giao.
A asioclico Tyoographica Pernimbucam, que
bam coohice do fim de vossa sociedade, e qae
por multas veces squt velo vos admirar, lamen-
teva que o Atheoeu hoaveaee interromido saa
carreira brilbaute.
Deioao;aateia um pouco sombra de vossaa
glorias; m*s a Providencia, qaa nao ae farte de
derramar suaa luzes por aobre a han:anidad,
lospirou voseas frontes e deu vos nos hori-
sontea taroras bellas pera contlnuardes am
voaia jornada.
Rettaaractea o Aiheneu Pernambacaao I lloara
e glorie ii 1
E hoja qaa, depols de saa restaarscAo. sbri-
Ihintaes os voseos trabalhoa por urna aesio so-
lemne, s sssoctagao Typographica Peroambucana
vem do intimo o'alma aaalar-voa, e depor no
altar de vosea graodeaa am ramilhete pobre, e
ambo re fosie preparado com as flores do soraco,
ellas comtudo sodesmeiedis e sam meracimen-
to ; vom aaodar-vo, porqae oa prograaaoa doa
flihos di scianeia nao podem aer iadiffarentes a
estraohos aoa Albos ds Impreoea.
E' o artiata, qae, coobecendo e admirando o
vnuo pamamento aublime, e, Ihe dando a
forma material para difTjo M-lo pelo mundo, vem
agora cumprtmentar-vo pelo orgo da voz de
voeeo humilde collga.
Os toldado da aciencia devem vlver irmaaa-
do com oa aoldedoa da imprenea, pois he urna
ligagao to intima entre a imprenss a a sciencis
como ha entre a alma e o corpo.
O qoe serie, meos senhores, da intellfgencia
hamam aem a impreoea ? Como ella ae poderla
desenvolver sem o coobecimeolo da sciencia e
como a scieocia se poderie derramar pelo mun
muta pareaba o nsaaasario pasa a ana sabils-
teacdi, alo ,*,(, hl osaama ae desearlo Oa
snoites ictatligMclas. qaa M prosaram lrear
oatlptos para aeren impresooa am o fia e)len-
ledo de interaaee pirlicalir, comttoaeUeode a
dignidada a o brio de atrem, a oteitende)
mentira am aa tristes roapagens da nasa vrela-
de destonbeetda T
VAs, prtanlo, U de dores do pragrasao a ape-
rao;a da patria, qaando ehegerdee a vida publi-
ca, aaforea da menta irabalhae por aman da ver-
dade, o por ooneegainle pela completa regenera-
S&o da imprenei, qaa A deete modo poder ella
car religioeimente am saiiliar vlenla da scien-
eis, porque a sciencia aobersnsmente despres a
maoUra.
Qae de flor, S'S. do Alhees Parnembacano e
lho da Pasaldsda de Direito do Reaife, noee
teria poiauido o vosso coracao, quaodo asie en-
oo Ara injusta e farlemeota atacada pala impren-
ea a parte de vossos irmaoe, qaafreqaenta a Fa-
caidada da D reito de S. Paalo ?
Ellesdessohsdes em ama folha poltica como
revo octonario, sA porqae am*m o povo oqae-
rem f anra e abmamante cmtar os doces bym-
noa da llberdade I I
VAsdeviais ter sentido ama magos bem pre-
tenda com a laitara desse elogio, que clcela-
damente voi ara dirigido aom o propoaito da abo -
canhar oa sanlimeotaa d'equellee irmoe, qae,
habitando am am clima mata llvre eaalutar, pro-
curara quebrar as rolas do carro da corrapce.
E' veriede qae maito de*o iocommodar a qae
multo effaito deva prodazir a vAc llvre e lode-
pendente do mancebo, qae, lamentando o mal de
sua patria, e ainda alheio a pre$a do marcado
politico, onde lado ae veode, falla enrgicamen-
te em favor do povo e de liberdade, poia, anda
longe des splrer;5ea sociees a do aofre do di-
nbeiro e des grscas, os seaa sentimentos nao po-
dem ser crismados de saspeitos o decirtuadoa.
Nioguem de bom seoso deve se glorificar com
oa cortejos brilhenles, que cuele da dignidade
alheia ihe aao dirigidos, mormeote qaendo o Ibu-
ribulo, que, eshalando o inaenao, perfuma a une
e proeura raiaea e dafeitos em oatros da mesmi
familia, para dests msoeira afroaiar o aea ver-
dadeiro Uco, qaa nanea podar deizar de ser a
fraternllade.
A mociade, que frequenta aa duas Facolds-
des de Direito do Brasil, forma urna sA familia,
cuja baadeira a aciaocta abracada aom o Evao-
geiho, e a diiiancia, em qae ama acha-se da
outra pas poeiglo topoejrapbica, nansa podar
influir pora queorar-aa a virtade de aeaaeentt-
mentos, porqusnto estes nescem do coracio an-
da paro, e o corscio nao ae retas com a varle-
dede dos lugeres.
Orgio dos ssotimeolos d'aisocleQo Typogrs-
pbica Peroambacans,estoaintimamente conven-
cido de que pirlilbaea pera com o povo e pare
com a falicidade do oosso psii egaaes sentimen-
tos, que domlnem aquella psrle de voseos r-
meos. E o Aiheneu Peroembaceno, cojo espi-
rito csracteristicamente calhotico, nao pA la
aceitar aqaella mimo, qae Ihe fAre offerecido.
e i deve deaejar a falicidade de sea pais, a qaal
s se tornir ama reelidede. ezecetando-ae Bel-
mente a saa carta constitucional, a meis llvre e
juste de todo o mundo.
Filhos da* a l*Qci, prosogui
como a acieocia ae poderla derramar pelo mun-,* ir,iit. .,_* ,-----, .
do, .e na fdra o auzli.r oodaraaeda*tmaret>ee. JP**.!j**QW-Jl em a vom. car-
cuja voz unlvsreal faz-so escalar por todo 1'""Pmo firmes e segaros, qaa os flihos
-af'bo? ". """" deGutumbarg voeseadam a ae eneoberbeeam na
MU
A verdadeira ^ciencia e a imprenea
dadas somonte seriam capizas de putu.C'" bo-[
mam A<* .... -*----- IL. k.ltl.. d.'-lL
mem do erro, derramando Ihe o brilho dai'llz
divioa e eocamiohando-o certeiro ao deseobrl-
ment da verdale, porque em favor deste ss er-
guem milbsres de vocea poleroaas, que denoda-
damente procurem combatir as vozes rouqus-
nhi, dos qae vivem illadilos pela falaa idea do
erro.
Neohum de vs deseonheee a importancia 'ar-
ta typognphice e.como diz um contemporneo
i Ilustre, a os cr a iteres de Gutemberg < Fatuto
e-lipeeram aprisca gloiia dos msimores de Pa-
ros edas tsboaa capitolios. > *
O nono proprio Breeil j tem aantido OS mila-
grosos efTXtoa da impreme. O seu augmento e
o seu progresio sao em maior parte devidu a
ella.
E' so conde Mauricio Nastau. qasndo admi-
nistrava a colonia rastfico-oeerlaadeze, qae a
noaia patria deva a benfica iotrodaeco di im-
prenss, contarme coofessam os chronistss o his-
toriadores.
Nao vos posso, porm, determinar com segu-
ranza a poca, porquanto elles proprioe nioms
foroecem dedos para isso pela impoeaibilidadade
podes*o marcar com azacttdlo essa pocs, em
qae tfve lugir lo migeatoso acontecimentn-
apoma ponem colloca-lo entre oa annos de 163 .
1638, lito durante o periodo do goverao 1
Nastau, e d'aqai claramente ae evidencf i qae f *
ra.m o Hullandezeo oa introductores da impren
em as noss-s provincis do norte.
Ecom o
, contemplaco de vooaa hlatoria, e ligado com
voico pelo irabelbo o pelo desojo ardente ds fe-
tsidada commam, vam ainda asta vez dar-ros o
sea atniJ fraternal.
Suenen, patria a
Deusl
'ibf't'ade aejam o vosso
Eis squl, Srs. do Athsoea Perosmbacano, o
que *o trouze por parte de asioctaco Typo-
graphica Peroambecana. Ella bem qaisera de-
poaitir no altar de voass fasta de boje am lindo
bouquet, qae, aando bollamento preperado, der-
ramaaea os doces perfumes de seas sinceros sen
timanto*.
Mae tere o pescado de escolher-me pera sea
interpreta, a ea, qae nao Uve florea vicoaas psra
dignamente offartar-vos aa, qae bem trednzis-
se os seus sentimentos, pego-vos comtudo qae
me descalpeis, porque del-vos o quanto linhs,
del-vos a oalavras do coracSo.
Recite, 19 de oulubro d 1861.
Josi Fiel de /sus Ltite.
Cartas
DO SENADOR FRANCEZ A. DE LACtERRONIERE, ESCRIP-
IAS AO REDACTOR EM CHEFE DO /ORSAt A FRAN-
CA, SOBRE A QUESTO ROMANA.
Ttrctira.
A Europa a o Papado.
Se a unidsde italiana irreconciliavel com s
I ordem oa peniosala, com
) perpasaar dos lempos ella se fol es- nscional da Freoca a com o equilibrio da Europa
palhando entra nos e se eito Qindo por corres- qusl aer eotao a eorte de Itslte ?
pooderaoeea sablime myeter, e e arte gostoaa-
mente se tem aprimorado, prestsndo importan-
tiasimos servi;os a sciencis a a pstris.
A icieocta ea imprenia a bragadas sao a vida e
a luz de am pui, e aquella qae nao gosa destes
beneficios, am pala cadver.
Porm, Srs. do Atheoeu Perosmbacano, a as-
socio(3o Typographici Peroambucana maito con-
fia do porvir e multa eaparaoga lem em va, acre-
ditando que esea mocidede, que frequenta oe
doaa focos da setenis do direito, que ha em o
oosso paiz, maia tarde ae ompaohar por fuer
com que a impreoea nunca se desvirtu de saa
verdadeira e nobre misio
Auocidade, cbaia do ideas nobros e de sspi-
ra^oas elevadas, sacerdote das ld,a pnrificado-
rea a comprebeodendo ezactemante a poai(o de
lodo homem em aociedie, jmsls consentir
que o artista typogravhtco, sA pela neceasidade
de tirar de sea hooeto traoalho o pao quott-
diaoo, seje levado a prestir servicos contra oa
dctame da au consclencia, fazendo-se elle im-
primir o que fur repellido pela raiSo o pela dig
oidade da urna nago moraiaada.
Quaotis vezaa o arliets, atollado correrlhe as
bsgea do aaor de sea trabalho, donde honrosa-
OLUETIM
HiU^lD
POR
AMEDE ACHARD.
. jotioassaodo 0.245.)
Suzana eamanaa a aseas palavras. Nunca
ouvra fallar do cianjento por esse modo, nem
quaodo ora ainda solterea, nem mesmo depoisde
cistda com o marqoez tt'iobergoiti. Parecia-lhe
nova a lioguegem do Sr de Pemereux. Eacoa-
toa ana fronte nes mos, a fleu sileoeioss
semblante enrabecia-se, o corecioSulsiva-ih
descompisssdo. ^
Todo ito caass-lha algama orprezXml-
nha^sanhora, proseguiu o conde ; mes espero que
Se o pepa deve ser soberano em Rimt, psra
exeresr no mando a ana aoberania espiritaM,
quaes serio sa eondi(Aes desse poder, m ral-
ela povoecea que Iba esto sabmeltidas ?
Ss a occapa;o de Roma peles tropas franco-
sos nao p6de maoter-se indefinidamente qaaes
tao aagarantles qae a limitaran ?
Finalmente, se 4 necesaarla a intervalo di-
plomtica da Europa para que eata grande qaes-
tao teja reeolvida, qaaes sio os motivos qae a
jatiificam t qaaes serio o prlusiplos qae ho de
dirgi-la ?
Fieam regist-ado squi todos os ponto, cuja
soluto o publico espere com mais impaciencia
anda do qae loqeietacao. Quanto eolaco em
ai meamo. nao teret a temerldade de a jalgar : o
mea iotaito limita-sa a apreciar aquella que me
parece recommeodada por todos os lnteresses, a
qae eel obrigada a sstisfazer.
Em primeiro lagsr, ha a censeguir-se am fa-
lo, a 4 que a uoldade italiana, lal qaal a Fran-
caii reconhecea, porm nao approvoa, ama
falsa onidada : 4 am corpo aem ebeca. Quemo
Mr. Tboavenel, com am deaajo verdaderamente
maito louvaral, aconaelhava aoa Italianos qae
escolbessem para capital ama daa aaas grsndes
a vontade do mea pee servit-me de guia, fie o
ssericio da miohs mao ; porm boje queso*
Itere a mao a nioguem perteneca aem oconco :
ora, o corceo j tem dono, eaohor. E' o qae te
nbo pera reipouder propoeta qae me fbl Caita
por parte do Sr. da Loavoir. A mioba vida e ll-
berdade eeao merce delle; poim e meuamor
deile s ea disponho.
P#lo modo porqae fallera a Sra. d'Albtrgolti o
conde comprehendeu qae nada maia poda eapa-
rar: esta maama cariase egv(oa-lbe o desejo da
iriem.har de urna lesistsosia om qae realmente
nao ceotars.
Por minhs f I ezclamoa elle aorrindo-ss.
V. Ezs. oio tem iszao ; e com semelbante resis-
tencia ezpe-se a am perigo em qae talvez nan-
ea pensoe.
E qual elle, senbor ?
O da me ver apeixooado por V. Ezc.
Sazana lavadju oa hombros com um sorriio
de dasprezo.
Oh miohs seobors, nao tome o qae Ihe di-
w go em ar da zombaria. Se V, Esc, tiveaaa can.
J: a 0iUb,P -ooTeocer-ae-ha da verS-- sentido em deepoeer-me. telvaz eecapasse e esse
de dseta doatrioa : eocootra-ae nella m.ii docu\ perigo ; maa agora nao confie maito em qae o he
rasado que se paos. Alm dnto nao tamos tem-^ e evitar. q
po de"refleeiff KC^sjaencias da propoata qae >*y Se realmente um perigo, o Sr.da Louroie
Uve a honra de fuer-lh. u ?eenial 4 Ita-ra la lera.o cuidado de pdr-me em lagar segare^ nnv
ds priao ; depoia entender noe-'&T.Z'a* quanto ao
mais. E' verdade que rrico algama cous ; m.s
nao
pona aa recelar,
abi porqaai me
eOCCiaritA I Pri.Sn nn*
F,aMaa.\aI?/e?.rrrg *?*'*>** P.>. ptcA 1-^. preferirle o ..siento
Vi 11 firontar lado somante psra ao moeos e ^l ^tiiha de oo
Sazana argaaa a cabeca, a anearon o Sr. do
Pomereex para cerlificer-se de qua ello nao es-
teva zombndo. O conde nansa fallir tio
serio.
O qaa Ihe digo, senhor, 4 a para verdade,
continute elle ainda. A saa primaire racen de
I_- onde pode a genis
faser aa can eecapuUe....
A Sia. d'Albergotti delava o Sr. de Pomereei
com um gsalo imperioso.
Bem, replico, o fldalgo. ?. Ezc. qaer por
lorga cahir oas garreado mea prima: nao sa dir,
paris, que uaoa leotei pera a aua aelvecio ; a
-. agora que o negocio me rae ihtereeeoodo am
despoear-me nao nos troaze felieldade. V. Ezc. pouco porei em obra todos os roearsoa pars li-
sabo o estado em qae acacha: qaaoto a mim, berta la e aeu pazir. -
tenbo falto muitas cousis, multo mal e malta Poaco depois o Sr. da Pomereai fol ter com
bem, teobo vivido ao scaao, e empregado a mi- Sr. da Loavoi*.
nha mocidede como o diabo o qaer. Resta-me Ecto, pargunto.-lhe o ministro
om desejo violento de acabar o mais depcesaa avistoo, fez a eUadaila rander-ae?
posetval com esta vlds um tanto chela de abalo; Ah mea qeeri Jo primo I Se o genere hu-
ceeu-ma am fenlo de iedalgeQcia pira com ae meoo comeeasee pele Sra. d'Albergottl, arelo qae
witaa 4a outram, a algami oae de osperieocia o peecaoo neo ezialiria, aeeim coma aem ea nem
qae ma eoeiael ptaar o lempo, como eonvtn, V. Etc. lerlsmos e prezer de oitarmoi boje g-
o mundo como elle Offare^o-me sendo ds vid* *
Quer lite diser que M derrotado?
Radicalmente derrotado.
Se- Ih'o bevia oa predtto.
t O que qnerj E poderle irlampher da ama
apenas o
e a
LV.'.iM* l* q*.*^*^1 svasji" ala mioha reao-
2.in L'JH??9**!':^- "nuda dlser q.e
vslo sempre meie do que ubi prieio
Suzeae dominara s sus i.rb.au dar
Singular distarse Qasedo
rente este
Wadea hletarltas, qae lo fosee Roma, Anea
ata cocalos sinaera. parAm
larenca, em Millo, como em Tarta, a no-
a reiaa ato echara asee ceatro do poder necio-
*h.um ,,,4 *,rt0 *o eenlrailaecio ad-
mletetretiva a politice, aem o qaal al 4 pose -
vel ez atlr o govsrno do am povo de 80 milboee
de almas.
Qeindo a Fraaca tinha per capital Boarge es-
Uve prozm a perecer, a eata cidede nao era
fara e saa monarchta sanio o refagto dos seas
deeestres. i
O grito do guerra de Garibsldi Roma om a
norte, ere a esploaio temeraria do qae a togica
tem de mata ioflezval: eom Roma parecera in-
dnbiiavelmente a anidada e dsspedegir se-hle
contre a podre onde est oeaentado o throno
do soberano pontifica: aem Roma a anidada nao
eziate.
Se Rome pertenee eo pontificado, ae eete eet
anido 4 vida pol tice da Franca e da Europa, de-
vora perecer e I alia Nio poier eziatir, sera e
uoldade? Est condemnsde fatelmente a entrar
em Roma au a aoffrer a revolado em Torio,
Auatria e Millo E otiles termoe abeolutos em
que se beseia o robleme do aea fetaro ?
Neo : o esforcb de am povo qae se conelltae A.
sem duvida algama, losaperevel dae eonvices
que ama tao grande obra imprime no aea patrio-
tiamo.
Porm, a propria obra est assegurode. Nao
pere toroer a cejhir na aoa rebla, oa aob a opree-
eao eetraogatra qne o Italia ae crgeeu depois de
lentos scalos da escrsvldio.
E' este am panto imprtente, qae convm de-
terminar da maDelra a maia preciaa : a nactona-
lidede iteliena dada tem qoe temer, nem de reac-
cao, nem da re*telaso. PAle canstitair-se a or-
aniaar-se eaqdioto o cea deeeavolvimeato na-
tural nio iffecUr a ordem earopa ; aa qaalqoer
doa toimigos que e ameecam e colloceese em pa-
ngo ; se a saa independencia chegaaae olame
vez a ssr siseada por am movtmento offenei-
vo de Austria, oa pela cegaaira das peizas
snarcbisaa, encontrara amaealragaarda em lo-
doa os intereiiei que a snociam 4 Franca a
Europa.
Asaim, cae por trra esse srgamento dos psr-
tidirios di onijtde, que fezem do eea yeteme
ame queetio de olv eula. O periga cel uellee: eltee eso o obetecu-
lo, o egiodo eos seas coaeelboo e eos seae erre -
betementoo que a llalla achara por flm as con-
dicoes de saa aglsteacie politice.
Porm, onie encootre-lae ? Recorrando ao
tratado da Villa-franc* ? Nio heaito em respon-
der nagativemaota. Sa a anidado aem Roma 4
ama chimara, a federecio com e Austris, poten-
cio ilaUana ea Venera, nio passsiia de urna al-
laaio.
Vanesa nio pAde aetar confederada com a na-
ci italiana, jienio no die em qaa for livre. O
tratado de Zarich ficou letra morte, porqae Ve-
nera era escrava.
Como a nioguem poderla occorrer a idea de
arrencir Veneii i Austria, pela torga, preciao
qae a Italia ae organtae, iodeveadeoledeaea par-
te de sao noklooelldede : o lempo, e sA elle,
bom diplomtico para proporcionar transacots, I
ja parmittiem oos Hspobargoc ceder, sem sa
debilitorem, renunciendo a ama dimioaicio de
territorio, que lbeo dea e conquiate, e qae sA a
torca Ihea pAde conservar, aem menoeesbo de au-
toridade e dignidade da sas corAs.
Por cooaeguinte, e federacio nao aerie posoi-
vel, seoio eptre os estados livreo de penineula.
Porm, quaes alo aa aatooomiae qae devertem
ia Voriemoo reesuaeltar todaa
as nscionclidadas, qae def*PP*re-
teneemenle, eo primeiro eopt <1*
o, e que e ag,regirem livreme
boye ? Variamoa recaoetitaierem-ee
easas capltooe que desgre;idsmeate nio ersm
psra oa povqo e pora oa aeue aobereooe mole do
qae gearoicAes ds Austris, Floret,r, Parms o
adate ? Gvidentamente, iato nao aeria poa-
eivel.
A Helia anitorie serie a cooceatrscioezclasiva
e violenta dn elementos dislinctos, cuja aepera-
gao tmpem a historia e os costamos ; porm
ams Italia demasiadamente dividida aerie accea-
aivel com muito mala faciliuada 4a influencia a
eslrangeiras, a a sua independencia nao estarla
safficienlem inte asiagurada palo sea poder po-
ltico.
O qae a n itureze dea coaass indica ama fe-
deracio antro eatidos consideravete : e Itetla do
norte e a he.i a do meto dt. Eotro eaiee doaa
astados ergia-se ama potencie que est admira-
velmente ailaada para uot-los, aem que am es
teje eubordipado ao outro : 4 o pontificado, do-
minando moralmeule eata confedera^" 'an-
do eestm oe' reelidede de Rom* a capital d>
lie, coooervando-lbe eise cer_jcter ezce
qae a torna a capital do mundo "chrTiao I
E.le o espirito do tretede de Ville-frencsl
trocido applcoc;to prailca, modificado pelol
aucceaeoa qae ae maoifestaram e que nao poa-
ttvel deizar de tomar em aoota : etta a aoieo
qae deve preceder e untdade, aegunlo a ezpreo-
aio do proprio imperador, e verdadeirexeote
esta a aniea unidede seria, reel, cooforme com o
geoio da Italia.
No norte Ama grande monarchia digaa da glo-
ria da caa da Si boya, teodo por capital Floren-
Qe, e guerdipdo Veneza ; uto 4, o domioacao do
Adrimco, a posee do baloerte formidavel do
Quadiilataroj.
No Mel die. aples com ss dess Sicilia, ams
dos primeiras capitees do mando, ams behis
magnidee, urna ezteneioimmeoea de coataa, teo-
do a eeas ps o Mediterrneo que ebre eo sea
commercio a octividode, camiohoa aeguros e fa-
ccio pera o Occidente a Levoote.
No ceotroj Roma, eapitalneturol, aiylo invlo-
lavel do meik alto poder do muodo, templo glo-
rioso de todis es *rplr*c5es nieioosea da Italia,
aobre aa quaes se eleva, neo como am senhor,
porm, slm, como m srbitro, o repretentante
agito da aaloridade divina.
En-aquio que convm Itaiis. Nao eete
ame creocio arbitrario : o qaa mostr a nalu-
reze de am povo, qae deve adoptar fielmente o
eua ooctilelcio moral territorial. Neate plano,
fa ha toreada nam vtoleato : ea Itmttee eateb,
-aa por ai meme; aa aatonamtee aabii.
Uai onde forsm eanqaieUdaa per lotareeaea per
maaaoiea, aa iavaess Uaafermam aaadeaerAao
proajreaae deriva Aa tradt.cio, a os olemeotc,
da nscienelidade iuliina tp-oilmiaa-ia, aaeo
eiam-se, anem ee pelo vinculo federativo,
preeiem-so a ama torca reipecti, em vexde n
perelyeerem e oeniqallarem pelo antagontamoda
dlcteoaro da unida ie.
Agora, qaal aar a menaire de eor da aeme-
Itiante confedaracio ? Pela nniio paramente di-
plomtica
tadoa a malos a asda hs a tazar, insistir seria
paorilieede.
Urna da aea: aa ovamos retirar-nos ds Ro-
mo, coma toda a imereass domoentxa a aaeo-
efflaiol peda, oa enlio recorrer a oatros malos
deaaejea para pAe am termo 4 etiaa italiana, a
para oeenlear a qaaetio romana. Beta ni timo
pirttde 4 o qae ceavm e hoora a aoe interesees
de Franc*.
Para lavar a Italia e o papa la am aecordo em
om conflicto tio greve coaao O que oo sopara, nio
4 demestsds a mais sita jurieiUcio; lelo am
coogresso earopa. J am 1859 ae havle posto
tara uan r.l.n.i. -. -_.i ti.n. i-- --!-"> k"" itu|ia wimu aaaai
ida toda firl,.'!..! i lod" no,ll IUH* ? Au,,rt Mnl >
oda ... vd.nabe.% VJ5! .SaieS '" ?. o raeaeaU.Mlo da sneder-
m.t^T n!l iaP i U "dir ToU prohibls-lhe sebserever cara ama transac-
^.L^Q:r.^!VV"l,^l"?" i; Proejo a.R...i. ae'otempUv.m com
Co; a Frcete e e Hocete ceotemplevam co_
oeecenfianca odesenvolvimenlo de ame nacioaa-
lidada qae es tntados de 1815 haviam qaerido
mfloeir.
Peraote am coogresso assim composto, a Ila-
emaocipeda em S lferioo, beveria eocon
irado-malo bam ialmtgos do que jaizes e sllie-
dos. -. -~.
Hojs mada da"fi'g'afr, .a o gibioete daa Talhe-
rioe pro'ocnio com tanfe-njejriaio em Birlla
S. Peterebargo o acto diplomtico, que eproxi-
mou completameote os gebioetes distas ouis
greodes poteneiea da politice francesa, tor-
nara pomvel em 1863 a intarvooclo euro-
5'qa8 nao DoderU slissr-ae ltimamente em
Eite 4 j um primeiro resaltado conaiders-
vel, e am progreaao notavel pera ama eolu-
Co.
A Frenes tem hoje dass coaaes a
afta
d,,:c,?oMGU,rrntc,,?d0P, l***"^' ??* |- ."-Mo .... iVri^T^^X
repreaer>teda
iotervencio
eise parle .
Ilded, cojo estado virio qet (Ar. de propoilto
Adiplomtcte A anic.mente qaem lAde ir.ta-la
e reeolve-las.
O qae me toco iavestigor.se s ezecaclo des
tt pleno geni 4 poniel, e precisar bem aa coa
dicoa em qae ee encontrarla o papido, no mele
deete federecio.
II )
Que os obstscaios psra urna con(edr.cio
como aqaelle cajea biaea fleam indieadaa? Hi-
veiia dous: am na reaieteocia qaa encott 0ri.
em Turto, a eepareco de aples; oatro na im-
P'entJilidede negativa qae Roma parece quarer
opi-r a teda e qaalquer ombinacio qae n<*,ae
entrar o goverao pootifldo n'am caminho\de
tronsaccio com os factoa consammados. i
Sio absolutos estes dous obslacaloa? Para reia-
ponder a eata perganti nao 4 a reeioteocio qL
deve medir-ae, mea aim o lm>a'eo Neda he en-
soluto noste mando, seoio o qae 4 de ordeim
sapenor e tmmulavel.
Por invencivel qae eeje a impaselbilidide da
Roma, por decidida que perece o remisorio de
I u jo, aa lutam coolro urna neceoiidede, ce-
derio. A forc dae coesaa domina a torc da
vootades.
A queetio fleo, por tinto, collocsda neate pon-
to : Napolea pode prmanecer anide ao Ptemon-
te pela violencia, depoia da haver atdo cooquio-
tada pela sarpreza? PAde o governo politu
do pootificedo mooter-oe tal como eali, aem
ezutaocia propria, aob a proieecao de um osercito
eotreogeiro, fre doe prtncipioa qae trenoformam
a eociedsde moderno, a que aa impem e lode a
Europa?
Evidentemente nio.
Qoaulo a Nopolae, em primeiro lugar a sus fa 1
eso na anidado nao maia nem menos do
abdicado do su. n.ciuosliisde. Se eete
meo turna o carcter da oppreotio oatrtng
lapprime a vida nacin ti, rege-so pele di
oara, impde-.e pela violencia. Em lugar
aer a garanta da independencia, a deoliaic,a
Qaem governa no enligo reino do. Du.t-Sici
lias, dase reino qae perdaa a aaa auiooomii
Nio aio oe napolitano.. Tu Jo ali pieoionlez
o governo, a adminietracio, o azerclto ; ha a
dez miiboa. de horneo, que formina ama da
maia formoata porcoea da Italia, qua tomaran
parte oo movimeoio poltico do eea palz, que
noocerem
cidodioo;
formar aseas paqus
cerem espo
iodependem
cose de Si
'atar, qua
; preporar oe groados eslsdos de Eeropo pera
qae ee reaoam quanto antes em congreaso, a fs-
zer qae eatea edoptam previam>nte as bases sa-
br qae bajam de deliberar.
Eetaa baeee eolio naturalmente indieadea -
1." Divieio de Itiiu em tree catados, unido
por um vinculo federo ti vo.
1.' Assegorir Earops o territorio pontificio,
forjado da cidsde de Rims e do potrimoolo da
S. Pedro.
3.a Reserva em fevor do padre canto, da aaa
eob-reota aobre aa Marcea e a Umbra, a de am
irlbato que Iba serio pego cobre oe reodimentos
"etsss provincia, cuj edminittrho seria co-
uda a am dos soberanos de Italia.
4.* Uoiio militar, diplomtico, jadisiol, odai-
neira e monetirio entre todoa oa aatidoa da
Italia.
Ftcilmante .a comprehendam sa conseqaen-
cios de semelbente orgaeic.cio, fleaodo o ovar-
oo poltico do papa, livre pela coof.d.recl*. de
'odie ae reipoo.ibilidades, qae pdem inflair na
ontciencia do pontifica.
Este go'erno j oio fez pezor aobre oe povoe
s coicgoe, qua sao inherentes a aaa natareze ;
i sibduos do pepa convertem-ee em cidadioo
e am goveroo oictonal, a da nm povo llvre, e
eitt modo cooeilia ae e liberdade de Italia, cora
lodependencio d pepodo.
Mas ootro concequancta resultara, e qaa a
rtng pode retlrir-oo de Roma, deixoodo a ga-
aotia europeo, em lugar de eua bendeira. Ro-
pera aerem soliadoa. marioholros e t-eode-se: que e cue retirada oio poderla ser
que eoriom os subditos lwree de ame Ammediete. Porm, no dia am qae o coograaaa
mooarcbta nacional, e qae ea cooeideram como Jda Earop, hoja declarado ioviolavel a frontaira
aabdltosconiiaistedas da ama domioacao eatran- (doe estadoa pootiflcios. sob s aocgo do casi'
ge'rB- I 6e//, o g.bioele dae Talberiea tica axemito.e
rod aer daradoare ama iluicso lio anormal ? i tem o direito de imitsr a saa occapicio, assieoa-
Nao lem em ei urna coodicio de periurbi<;so pro- i '"do de eote-mio, a hora da aibtr.m o. noi.oi
tanda, tanto para oa que
qae aaoffrem?
E' acaeo a anidada italiana, fondada
eaplireiro, um mato de ementipagio para a Ite-I
Ha meridional? E O ^C;;^* oara ella, eor]
oatra fAraia ^ cooautuicto do despotismo, cail
bumiliago ador oore por tolo tampo? Ae*-
tuaimeuie naoae abrigam illuodea am Torio. A
viagem do rei de Napoleo, ezcitou tedaa aa sen-
secoeo possogelras e frivolas, que em am poro
too impreaoiouavel diipertam lodea ae pompas
offlciaes; porm oedt muioa, nada reaolveu. O
re eucoalroa em aples am povo fecil da ee-
dazlr, maa difficilde errast.r, Impossivel de des-
nacionelioar.
Qual 4, pola, o inlere.se do rei Vfclor Emms-
neel com religao a iples? O lnleresse nio 4
manler-ss sil pele oceupseao militar, apaztr de
todoa oa ioalmctos nasiuoeas; mss, sim, sohir
com honro, a'oooe enlrou sem direito e sem pie-
visio. r
A quetto romina mais compliesda, porm
nao mais inuissolavel.
Deigrtctdamenie, fonm ssmpre desconheci-
deo eo inteoces do gevaroo francas. Sa a dosk
influencia houvease encontrado menoa obalaculoa
Indo teria termi-
aobre o
en-
imhom, como por. o. I soldsdos de Rom, e obrigefos conoelbeiros do
podre s.oto, a entrsram malo frsocomeote na
aenda dea retar j a, a a procararem na apiniao
publica o apoto, qae a saa eatoridade nao
conlrra com o suzilo dss nostse ermss.
III
Onde eatorla, poia, o obataculo para some-
Ihenta solacio? Qaa potencia oio adherido a
elle!? Sarta a Inglaterra ? Iadabilaveln,eote, ha
no cpntimonto peblico d'eqaelle poiz am odio
arde ota contra o pontificado, e, oio aoe Heda-
mos, o intuito da Inglaterra nio 4 sA contrarier
a egreie, 4 tombem debilitar a Franca.
O | fenotlemo anglietno o a rivalideda provo-
com eVte daolo raeult'do ; porm. nao reciimoe
dizer q\ae a Inglaterra estima bastsnte a
psra naV obitor reilie-go oo projecle.
Nio.^amo necio, cujo sentimento religioso
occ.pe tie\elto lugar e etlge tate reapeito para
eete eeolim 'oto, a qaa poderie pedir aeritmente
Franca, o>e aoiqatlliate e eatoridade de orna
Frene
O pape nio harona
Uxbria ; a autor dede
de ama coaao, mea primo? Seem Perie hoaves-
sem maitac mulberes sssim, ver-noehlemo
aooetrsngldos s sermoe conegos oa abbedes. O
exemplo pueeimo pora o corto ; a por ieao apres-
ao-me a pedir lbe que mande quanto antea clan-
aerar a Sra, d'Albargolli.
-- Fique tranquillo a este respeito, respondea
o Sr. de Loavoia escrevendo algamaa pelavrsa
num papel.
-- E oatra couia maia l Embora V. Ezc. me
.'ufle 1a"CO dn>'Olado, visionario, coofes-
so-lhe sob miohs pslsua de bonre que me echo
mano ncllnido a emerS Sra. d'Albergottt depola
qae eUe me falln deeia sorto.
Pode ama-la a sea gosto : mas fique na
certeza de que sA deizor de ir para o convento,
ea consentir em aer aaa mulner.
Eotao irrevogavel a inteoeio que forma
v. Ezc. oe manda-la claasarar?
Nao teobo o costme de repetir daas vezes
a mesms couse, mea primo. E de mais nio ssbe
que o paasaro preao nogeiolaaitrehe o oatro que
vOe peloa eres ? E' eectm que o cocedor em vez
de am aaaeoborea-ae de doa.
?? L T- xElc' am -Mf f-rrivel I
i 7^ fx" n,d, ormorou o Sr. de
voav,,, ; ll0 o eomego. Aquellee que se nao
quizerem dobrar, hio de ser ecmagadoe,
E cata I ezclamoa o Sr. de Pomareaz qae
fingiu nao ouvir. Eitou decididamente enamo-
rado da Srs. d'Albergotli I
Poie veja o primo como sou complaceote :
voa eacarregar-me de gaardar Ih'a.
O tom aom qua o miolatro pronuneieu eetaa pa-
lavrss fez estremecer o Sr. de Pomoreaz, qoe en-
tretirjt j nio ss aommovia eem facilidade : volveu
um olhar de pfedede para a porta da aala em qae
se achsva a Sra. o'Albergolti, eaihiu.
Logo dapoi. o Sr. de Loavoto tova ama peqee-
n. contaren.ia com o Sr. de Cnarny.
O qua dula eu ? Recaaos o Sr. de Pone-
reuz.
E' porqae eiti prxima do lmalo, respon-
dea friomei.te o confidente.
Rests-nos agora o convento ; acbo assim
mesme am castigo maito comatoso, replicn o
ministro sssigasado ama carta aao acabara de
easrever.
- Com effalo 1 obssrvftp a Sr. de Cbsroy.
Urna asila suppre bem o lmalo 1
Ponto depol am continao fol advertir 4 Sra.
d'Alberg^tti de qaa pedia r*Uraf-ec. A merqae-
za levsolca-se, desean a eicada qaa U ter ao pa-
teo do palacio, a via ama cor ruege m
- ------------------------ --------------------------ai 6 SI-
a di... Vb*f. m*e V. tu. '**> '**? a" n011"' ososoJO filelfo, qaa pala ma-
- li'w>\SKS^2^^JVJ\ 2FJ'^-ln,"m todassinceridad*: Hrfaass, neis a fAr. bassar, spaitva-a potttaliaU: era
ff3^?*! mZSZtt^l *-" 'JEg* rosto 9m^EL.
Bio adopto por ado alfAl. No ttpo ea q.e ._-! n q.e eatoa hakaiHadaT Qatr abar da mtrqa laVotf.recU'!rS!*Zh*?Z
vv
seotoa-.a logo ao lado dalla. O cecheiro fez
aaulir o aei i ezorregae, e os cavalloa partirm.
Qoando a earruagem aabla pare a ra Suzaoe
va o roalo (o Sr. de Leavoie qae espreitova por
detrae dos vidros da joneilo do seu gabinete : mea
oa cavalloa am a galope, e a vicio dessppsrecea
logo.
P*rs onde me conduz, senhor ? pergantou
elle ao Sr. de Charny.
-L~" f *rf. onTento < Renedictlnes na ras de
Cherche-Hli i.
XXXIII.
O conven to da ra de Cherche-Midl
O (oavenlo dis Ireirae Senedt.tioeo de ra de
Chercha-Mi di ora naqaella poca am doe mtit
afemtdoa de. Paria pela emterldade de aaa dlaci-
plint. Repreientovo am grande edificio qaadra-
do prolongtiio por doaa raios, em torno do anal
eaten ii.m-ee veato. e bello, jardn., qae forro.-
vam pora aqaelle atylo aegrado ama eapeeie de
verdejtnte tklncbeira abundante de suaves retiros
O umonf.rat vereOt.
ftraS t7 mitm jr.nde parque risooho a
freno o convento com es suaa ^*?ades brj;i,
e tecto eicaro, d qaal naoham ruido eihia, tinhe
um aspecto rtela que gelev. 0 coracio ; era co-
mo que um tmulo aoire QAres.
Ao nomo do Sr. de Loavoia a porta foi aborta.
A Sra. o'Albergolti e eea gaia aeoceram da cor-
ruogem. Deisorom Acor Suzeae n'ama aolete oo-
de hovie pdr noico ornito am banco groeaeiro,
ama imegem da Cbrlat, a am geoatVxo'io :
cooduiirom o Sr. de Ghatoy ao locutorio em qae
o esptrsva a euperiora.
Quatrl ter a bondsda de esperar oqul por
poacos micatoo, uisse elle a Sazana antee de a
deizar. O leaylo que lbe offereea o Sr. da Loa-
voia protege-a contri am mundo corraptor, que
talvez am lia asaoebooee atnda a pareza de V.
Ezs. Vea reeoeameode-le aoa ealdados espe-
cios dsaai hora superioro. R'sta a ordem ex-
prese do nloiitro, e se com o mea crdito
poder cooeorrer pero algama coaoa, ereia qaa
nado poap tret aflm de qae V. Esc aeja aqu tra-
tada como merece.
A Sra. d'Albergottl inclinon-se sem responder:
a vos dequolle homem parelyaova-lhe o oeogoe
o ea veiss. i A eerto, de qae era portador o Sr. de
Charoy, atbava-se concebido em termoe alaroa e
preceos. A oaperloro dapolo que a leo camori-
mentoa reepeitosimente o envisde do mnitro.
a qaem late :
Pode asaegarar i S. Ese qae aereo fietman-
le obaarvadat aa aaaa toetrafcAee : eata cae*, ca-
iiSS.'^'^iS:- ""><-
r ?!"*?. *!W Sr- Ch,w. **
certa taiv Iba dig* S, Ezc. que nio raneada de
todo a tuteis aobre a yawea qaa Iba envo. Qaer
aua q*> eea pama prevase d'aerai do ai a
perdiae
, a .uiuraiat moral da Friu;i, eriav
domioauo a efforveecencia da uoilade. e bver-l
ee-hiom evitado granees desgracie. Hoje
a situarlo ? O pape reina em Roma a aobre o
patrimonio de S. Pedro. A bendeira da Franca
pralege o territorio pontificio, contra qaalquer
tnvaaac.
A ocsapacio militar pelas nosses tropss devs
ter um termo. A garanta matarle i feita ao pa-
dre seoio 4 o a vili.manto eada vez mole pronao-i
ciedo do aea poder morel. Ao poeeo qae c
moatramos a nossa adhesio, elle moslra a aaa
impoleocia governemeolol. Gonfm, pois fsze lo
cessar quanto toteo.
E como faze-lo ?
Aa ultima propeslss que U\ de Li Vllete
te encarregou de tranimittir, a qua compreheu-
diem a gareolta do acail territorio pontificio,
for*m consideredss com jait) titulo como o ul-
timo enssio da poltica qae leva va em vists re-
conciliar Rama e Tarn.
Emquanlo o governo do rei Vctor Eamanuel
e o parlameoto italiano reivindicara Roma como
am direito e urna oeceoatdade, o pope nege-se
formslmente a entrar em negociecao com oa que
o despojsram, a a recoohecer os fsetee re li-
tados.
Nsste terrino, (Ara da davida, esgolsrsm-se
religiao qae be qatnza secaba est afda a todo
o movimedlto de saa historie, e a todo o pro-
greooo de i ua cieilisscio.
A Iogla'erre eppioudir-noo-h'a ae Ihe aaerifl-
coiaamoiu o paoo, porm estlmer-ooo hio menos.
Nos seu! eneetino-j e nos eeas jorosea incita-nos
eoo.teVoi.; poim, oe mesa de am congreaso
^_orut^le-tWgPl.hsr. Senfizesae. acbar-
ae-u.aear}. Nao o ferio, porque e eSfsiedo zo-
.. loso da loflaeocia qae tam, para querer*ep.r.r-
1 ae doa antmeotoa politlcos da Earopa. \
Quaodo a u;ota hoareise proounciedo o aea
vertdicivm, a eatoridade da aaa dacieio aeria
tao grande, que nio comprebendemoe retitten-
cie posaivel.
Sem embergo, deve prever-ae ama bypothese.
Se Rome e Tuno recmarera sabmeitr-ae ao ar-
bitrio europea, que ha ver a lazar? Serio obri-
gedoe e executer esos decisio supremo ? Boscer
o novo coogresso, como o de Laybach. aa inter-
jvan?ao militar a einecao do seo direito, de eaa
jurudiccao diplomtica? Tenbo a firma coovic-
tcao de que a til eztremid.de ae aio ebegeris.
Porem, nao varillo om declarar qaa nio aerie
(legitima. A negativa do goverao pootifleto e do
ri Vctor Emmanuel, no caao qne feaae poaaivel
cao tana outra conieqaencia eanio o conservar
itatu quo.
! Eatamoa em Roma ; oacpa-la-hismee al qae
as resliteocies se vencessem. A. reolucoeti da
Europa auoaiatirlam com a tas eatoridade, iici-
rian eaperaodo por ama adhesSo, qaa necesas-
riameote havla de chegar, porqaa a obttioacao
mVI\ nl,ere,,,e geMl .ira a opiniio pu-
blica um tacto aoormal, irrealire traoaitorio
(Coatfnaatr-M-Aa.)
tret meses, do caao aomeote de qae recese eab-
metter-ae eaa vontade.
Hsde profeasar, etnhor.
E' ama eenhora da espirito obstinsdo, infe-
lizmente ioclineda a coaaie mandtnaa, poaco
Iratavel, e que alimenta am amor criminoso, de
que preciso cara-la. Estou eerto de qae, mi-
aba aaohoro, o aea carcter breado e pie ioeo nao
lbe permittir uear pare com ella aeoio de mul-
ta boodade ; porm compre iotermeier eses el-
trema hondada com am poaco de firmeza: crea-
me qae aaeim a condazir maia depressa so ca
mlohode sslvecio,
Hei do lembnr-medosis recomroendacio.
|a Sra. o'Albergolti nio soabe recoohecer ae
bondodet que leve pira com ella o Sr. deLoavofe:
compenooa-as mallo mil. Semelbante proced
ment de parte da ama paesos tao joven oio in-
dica j ama oorrupcio bem enraizada ? Cerqua-a
de grande vigilancia, minha senbors ; o sea ara-
ampio e os seas cooselhos a fero voltar eentl-
mentoo moio booeotos. >--------*
O Sr. de Charoy dieae ainda ligarais com
nesse mesmpfost.o^jtJnsl retiron-se desfasso-
no se em prof*odo reverencies.
Na flm de um querto de hora Sazona ouvia ro-
dar oatra vez a earreogem qae e baria conAazido:
dit.e am aitimo adeaspelo peoeamento coa-
eee di vide qae Iba fagiam, aaegata a ama frei-
r quo a foi bascar. O parlatorio go cooveoto
are dividido em doaa por ama grade cujoa claroe
acbavam-se cobertos de urja prtts ; em torno
lees pvje, iikz espiQon, vla-s. apease am
bsoco, o am bello qa.rjro dependondo i pereda
repreientaodo a Vtrgem Harta sendo visttads pe-
le aojo : esta qaadro, e maia ama primorosa ime-
gem de Gbrlato toda de marflm, formavam os uoi-
cos orasmeotoe d'alL
Era coetume doe freira Benedictinos endor
com o ro.to coberto, e nio o. mottrar aenio s
peeaoa. da ordem : m.a a vista da eerto o Sr.
de Loavoia, qae msoifestove o desejo de qae a
Sra. d'Albergotli foeae tratada aegando as regras
da casa pelo lempo am que ah ae demoreeee, a
et>periora erguea o aea vea ae recebar a nava
peneionerie.
A aapariora do convento dea freirs Beoedicti-
nee ere ama aaahora de qaorenta a etooe a dn -
coente anana pouco maieaa menoa, qae devore
ter odo salla, asas* qaem ee aaateridadee da re-
ilgiio, e oe cmbete* de em aeplrito closo he-
TiempriveoVa d*Mi grci qae 4 ama aegaada bai-
len. O Bm aeeveiente ataba a cAr aoaareileildi
de mattm jmeite aoHaa. oe adhes erees negros
o vivac, ae eobreaceihia mat pama* bastas, e oe
labtaa tace a dacaaredoa. O toda deeee sembUn-
teezpriaie o hebitu da eatortaade, porm da ama
aato.idade rtda a aovara. As misa eram oi
saaaas, o tiibo elagaate ; mea* qaer qae eej de
ature a groeoelro deitrati-lbe sa vanUgeos na-
taraaa qae eraerea a aaa aasaaa.
A superiora das (reirss Banedictinh
tro doa meroa do convento chemevT-. Badra
Evangeliza da Corela de Mari.. qt, n. mmto
fdra conheclda palo oomo do Sra. deRlrae era
creatura do Sr. da Loovoir. Deaceodeote de ama
familia ob.cure da Mancha devora ao aea eenirito
intrigante o lar podido aprooeoter ee na alta ao-
cied.de, onde fea urna fig.ro maia oa menoa brl-
Ibaota por elgaaa tampo. Em eoaoeqaencia de
nma intriga de cArte, em qaeioUreeeado bavt. 0
eaa coracao, a por canea do deepeito qae d'ahi
? PF',,,>i reeolvea ternar-ee religioae. O ere -
dito do Sr. de Lonrois serviu-lhe de mello nesat
eraergenci, pois a eile deven e eaa eleico de
euperiora, e por isso ficoa-lhs seodo anda mi
dedicada. -
Porm a chaga qae no coracio lbe abrir o sea
poaco sueceiso oo mandononce meis pAle cita-
risor-se. Gusrdoa am si ua secreto rencor coolr*
lado o qoe era do escalo, especicimente coatre es
molhereo que poooulam mecidade e belleza I
A madre E^fgttieM e a Sra. a7lbeHflrY^*jTr
cererom-ea moteomente. O albor da euperiora
aevero e reaervada impreisionou dolorosamente
f ""/a >la por alia amalrreelallvel an-
taipsibis.
Quanto madre Evanglica eenrideroa per al-
gum lempo a deeconhecde, cajee gracia a bella-
ca Qcerem-no recordar-ie do derrote a hamilii-
Ceo. por qoe havia outr'ora piando. O odio pe-
ne troa Immedittmete aosaa coracao, a a mit-
sao de qae a tinhe en corregido o 8r. de Loareis
parecea-lhe fecil eolio, eiti mesmo mallo siri-
dcvel
Miohi fllhe, dieae elle e Sazana com aa
aorriao hyoocrlte, o aeohor mieiatro, qaa iA de -
sej o seu bem. deelere-mo qaa eacolhen a noise
coca para nelte obrigi-lo. A mam do limiar
deetea portas morrem tedee as paizAes da mun-
do. Regoslje-se, poia, e aoja bem viada entre
ooe.
Ea me regocijara, asaban, de tolo o cora-
ao. ee aqai vieaae por miaba propria vontede.
Porm eseim alo.fol ; coadazifom-ma forc ; e
ecto ecos ocre mim ma priado.
A medre Evangelio mordea os Ubica: mas
proseguiu logo com brandare :
Engena-ee, mtnbs fitbs ; nio eiti em ama
prlsio : aqai A a cita ala D.ue. aqu eali aob a
proteecio da nu Mis a Carate. Alad* 4 mal-
lo moca, minha Albt. a aajeitt aa illaedea da
mundo ; por4at acete prefuedo retiro opreoder
maito depraaea a despreza-laa., a confio em qee
am ali entrar volaauriaaanta para o icio de
resenbo.cuj diraceU Deoa asa coofiea.
(Coitlinnor h Aa.^
%.
PIR*altlOCO>-lTf ,T>I M.rIMI
1MW I
ii a r>


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EW7Q9U2VT_COT3JP INGEST_TIME 2013-04-30T21:59:18Z PACKAGE AA00011611_09974
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES