Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09849


This item is only available as the following downloads:


Full Text
1191 nilDI. HII1I 2f7
Itr trt iiualItiUifs Iflf o
ln |rti aut TMcUti C|U|
SEXTA rnii 16 II BCBili II lili
Nr tiit albita** iiM#
C*rta (rtiMiiin tiiiiirlfUf
DI4RI0 DE PEMAMBICO
O
lutnuoi ia miourgAo' bo mira.
ferahybe, Si. Antonio Alexeorlne da Li-
an ; Hotel. Si. Antate Mirases 4a Silva ;
Aracaty, a Si. A. 4a Lamoa Braga ; Cesr Sr.
i Jaso 4a Olivelrs : Maaneo, Si. Joaqaim
BUrqaan Rodiiaaa ;Pari, Mmoal Piahelrs &
.; Amaiaaai, a V. Jereayme da Gaita.
MAUSSASOt BA fOlCSlfcao' o sul.
AlagSu, a Si. Cliadiaa FIcio Das: Babia.
Sr. Jae Martina AItm ; Bto a J aaelie. a Sr.
Jaia taraba Marttaj.
a laxte
PARTIDA DOS ESTAFETAS
Oltoda, Cabe eBseade todos ee das.
Iguarassu' Geianna sPusaiba bu segnadas
fama.
lente Anteo, SraraU, Basarraa, Bonilo, Craara', Al-
liana a Garanhuna aaa icreae-feirei.
Fae d'Albo, Nuareih, Limoeico, Braja, Pescueira,,
logaseira, Flora, Tilla Baila, Taearatu', Cabrebe,'
da-Vista, Ourlcury a Biu' as qaa rtas-faires.
fariahaan, tte loraoio, Tamandar, Oaa,Baiiaiioi,
Agoa-Freu a Pimenteira ala qnlatti-feirat-
uta da Faraanda ladu ai rana ana para alliubii
navios. ^
Tadaa as Estafetas partero u 10 haru da maahia.
costkibos,
para a aarta
BPHSMBB1DIS BO MSI DE DEZBMBRO. Fibti.a eos vareana envaran
5 La. Bal. aj4 bar., a 56 lufa da Urda, tfVir'.".' 4 lV\'Td\ d. m.,.'
riRTipji BOS OBHIBUS.
a Rastfa: da Apipuat is f 1|2,7, 7112,8
da m.; da Olind* a 8 da m. a f da t.; da
13 Qaarta mlagaaot u7 baraa a SI mlnatos da
tarda.
JO Laa nava a* 1 borai a 13 mlnatos da Urda.
27 Qaarta crcesete aa 9 nena a S tantea a
lanhia.
FRSAMAR BBEOJB.
Primalra aa8 boraa a 80 mlnatos a maabia.
Bagando aa 8 boraa a 54 atantes 4a Urda.
Pata
a O 1\2 .- w., vm Vt*tnMm o u. Ul. W W U
Jaboato ii 6 1(9 da m.; do tatang a Ymrtta
ia7 da m.; da Btmfiea a 8 da m.
Da Reaifa: para a Apiputoi a 3 1|2, 4, 4 1]4,
4 li2, 5. 51|4, 51 rl a 6 da t.; para Olinda ia 7
da m. c41|2do l.;pttt Jnbomtio a4da t.;para
Saxang a Farxsa s 4 1(1 da I.; para Btmfic*
aa 4 da t.
audiencias bbs tribuhais da capital.
Tribunal de eentaerete: segundas a qnlntas.
Rsltgie ; tercas a aabbadeas 10 haraa.
Faianda i qainUa s 19 boraa.
Jaira da aammarcie: sagandae aa sala dia
Dita de arphaes: toreas a aaztu ia 10 horas.
Primaira rara daeiral: taren a aaxtai aiaio
dia.
Sagaadi rara da iral: qarttss a aabbadaa a 1
bata dt Urda.
DIA I BA SIMABA.
22 Segunda 8. Honorato ; Sf Floro a Firtenos
23 Torga. S. Servato advogadp centro a porotoele.
SI Quera. S. Gregorio r.; S. Ermine e Tresillo.
25 Ueinta. cga Nai ios. da R. Saabor J. Chrle! >.
28 Sexta S Elaao promo-miriy; S. M-rlcho.
27 SabbarJe. S. Joio ap o ovsr gleta.
58 DoaicgO. OeSsJnnoeintsifcm.; S.Thaophila.
ASSIORA-SB
aa Reeiie, am a librarla da prafa da ladepes*
daaeia aa. 9 8, dea preprletariee Manee! ligael
ro 4a Feria 1 libe.
miti ornan
iOVUUIO DA PROVINCIA,
dezembro
iteiej Mt* -2 de
ale 1SC.
OffldoaoSr. biapo.Para dar cumplimento,
oo disposto no erieo do miniterio do imparto de
f**Umbro lliat. aira-ee V. Ezc. Braja.
de inforam eeaa a poaairel breridede, ee cooau
to arcblre deata biapado aa dataa di craiijo daa
(raiaexiaa, eidadas e ?lilis coniltotea da ralacio
jai la.
Dito ao praaidente da Ciixa Filial.Pira qaa
aa Boasa aamprir o diepoaU no rito do miiia-
terle dt taieoda de 29 de novembro altimo, (ai-ao
precie, qaa V. lis. me remeta atea aomona-
t"'o, aa forma, dee notaa de emisiao d'aaaa
cana menores de 900000. o que (oram por ella
rcelhidie. de conarmtdtdo com a lal Damero
1033 de 21 de agoato de 1860 com declr$ao da
1" ao 'ieram to troco ata ae expiraco do
praio marcado pita a aaa aabalitaico, bam como
natas sido encerremenU da troco, daeluaodo
igualmente qa*l o ralor retolhida na tbeeoara-
rla de faxeoda. Unto daa notia, qaa Qcaram sem
valar, cono dos referidos descootos.
D.to mautis matandia ao presidente do Noto
Bioco de Parosmbnco.
Dito ao brigadeiro commandanta das armas.
11 *liti dae raxas pondaradaa em aea offltio
da 20 do correte, aob namero 2460, coorenbo
oa que aeja retirado da capellana do presidio da
Faro iodo o padre Jos Lopes Diss de CsrvaUo,
sq!o enbetitaido oeeee cirgo palo capollao re-
tara lo do exarcito Fr. Darid da Natlfidade da
Noaia Saohora, a qaal dever pira eeae flm ai-
eianar termo de contrato prente V. Eic. per-
caaeodo os Teocimantjs indicados sm o citado
salida,
Dito so meemo.Sirra-se V. Ext. da informar
acerca do qae pele o ax-aoldado do 8* DaWlbao
da iof.nUria Igaaaio Jos4 Ildefonao, n incluso
reqaeriaento.
Dtj ao mesmo.Raetitaindo a V. Exc. o l-
tela do aoldado da 7* batalblo de infamarla Aa -
tole Jos Geedee, a qae ee refera o sen offlcio
: 14 do crrante, aob namero 2399, tenbo a di -
ser-iba. qae eato dadae aa noeeeaeriaa previ-
deoclae, sganlo commanica-me o toapaator da
thaeeareria de fixeada em offlcio do 20 deete
ilox. sob namero 1235, afim de sar psgs pela
collactoris de cidade da Victoria a segaads pres-
ta;io do premio de Tolentirio, a qna a referida
prega lem direita.
D.to ao meemo.Haja V. Exc. de informar, ae
fora* eparadoa aaracratia coostmlsi da infor-
m cae iuola do D-. ihefa de politia da 20 do
crrante. Bofe namero 1921, qaa me ser deol-
Tida com oe de meis pspeis.
Dito eo inspector ds ibesoeraria de faxanda.
Tiu jo reaolrida qna aaeote sejam remaoera-
doa por eerrir;oe feitos em bom dos deav.liooi,
daraate a 4ioca, am qae reiooa nesta capitil a
epileoiia da cholera-morbaa, qaaodo o raquera-1
rem oe madicoa, qae por eea zelo e ectifidide, {
a em a-tiif-gio dos deverea de eaae commlasea
foraa oongiioi a sabir diarlameota pare f
dt ci Jada, bam como aqaallas qae eqai foram
encarregadoa de eofermariaa paorlaorias, eeta-
telecidaa pelo gorerno, aeeim o compiaatco i
V. S. para aaa conbecimooto o dlretgo, qaando
hca*er de informar qaalqaer preteoci sama-
.baote reepeite.
Dito ao masa o. Reatitoo V. S. a coate em
daplicats, na impartaneta de 491040, a qae aa
refere o mea offlcio de 13 do correnta, reWtire-
r-.aote aoa oajettoa rend los por lliooel Jos
Mandes Bastos pera o tratamooie dos dei'ili loa
aneadas do cholera -morbos, na vllls do Bjm-
Coaeaino.aflm de qae mande pegara menciona-
da santa pela maaelra indicada am aea offlcio da
17 deata mes, aob o. 1216, qaa Oca aaaim rea-
[oadido.
Dito eo inspector da theeeararia provincial.
lo.tirad a do cooteulo de aaa ioformarao de 19
do cerrante, aob n. 631. dada aceras da reqaerl-
eaanto, qae dorolro, do psdre F.oren ia Xavier
Diee de Albaqaerqee, capellio e procarador do
recolhteaeote do Santissimo Corscao de Jaaus da
villa 4a Igearasaa'. aatorieo V. S. a mandar en-
iracar ao aapplcaote o 1:000 coaatgoado no
- 2." do art. 13 da le do orc^njent > vigente para
aa obras daqaelle recothimaolo, depels de prei-
ter elle prevlamaota eeolaa de qoalqaer qaaotle,
gae ver receido aesia thasoarsria psra taes
obras.
Dita ao mesmo. Caito do eonteado de sas
in'ormacao de 19 do correnta, tenue a dizer-lhe,
qea qu.o o for posslvel, manda pag-r a impor-
tancia da a I tima prealafao, a qae lem direito
AUxandrno Martina Carreta Barros, arrematante
de 450 wecee de empedramenlo na eatrada da
Victoria.
Dita ao aesmo. Dsvolvendo V. S. o re-
qiertmante doceraeatiio, em qae Jos Joaqaim
da Lima Bairaa pede pagimeito daa cBataa pro
veoiantee da a cea o execetire contra ella inten-
tada por asse theeoarsrit rolativemeote eo im-
xtjato de agaardante, teoha a dicar qae da con-
(>rmtdade com a aaa inforaaeio da 10 do car-
rete, eob n. 632, acedo effsctaar ease pega-
mente, visto lar o aapplisante oblido no irlba-
aalda ralacio acerdao a aea favor.
D.to ao coatmaodaote eepertor da gasrda na-
cional de Recife.Kxptc.a V. S. aa saaa ordena
p ra qae eeja dispensado do aerrteo ordioario, em
qaaato eetiver ompregado, como ejodaota do abo-
fa 4a eeticae 4a ia (arree, o alferee porti-bm-
Oaira 4o 6* betalbo de infintaria de gaarda na
ciooal do manicioio do Recita, Codldo Aageato
le Albaqaerqee Mello, ficaodo, porm, oorlgado
a comparoeor is grandes paradas a fermalaraa
ex'.rtordloartaa de batalbo Gommanicaa-se eo
aauarlo tea dente de va frrea.
Dito ao commandanta aapertor 4a Boa-Vista.
H ja V. S. 4a mandar preetar, logo qae for re-
i a sitad i palo delegado de polista do temo de
Oartcary, a aaxllio de torca da gaarda naclooel,
qae it preclea para aocoitar praaoe al aata ca-
t .lil. Ceaaaolcoa-ee ao Dr. chefe do po-
licio.
Dito ao jais aoun'cpil de Cimbres.Nao tando
apparecteo concurrentes see offlcioe de partido-
ra, eeatadoroe o dletrtbafdor deese termo, somo
consto de sea offlcio do 28 de novembre altimo,
mande Vm. id loe novemente em concarao, de
contormidade com o diepoeto no decrete >. 817
de 30 da agosto do 1851. e aviso n. 252 da 30 do
dexeabro 4a 1854. remetiendo copla do ediUl
para eer roprodatido neate capital.
I lo ao promotor pnalico da cama res do Boni-
to. Remeti inslasa a deaancta docomenUda,
q*o aa dttigie e altores ref arma do Mmoal de
Varias Lomee contra o ex -promotor deesa comar-
ca, bacberel Joa Aatoala Coelbo Rsmalbo, aflm
da qae Yac. Ihe e o detida ndame ito.
Dito aa commiiBino vaeciaadei prorioiiil
Raaatta Tac. algaaia Ualnsa do pin vaccinieo
ao profeseor pablico ds ioatraccao elemental de
Barrolrea, Treaqailino da Crac Ribeiro, qae as-
neado coacta 4a offlcio 4o director gerat de ios-
traece pablua, 4a 19 do corrents, offsrecea-is
ara propagar aaqaalla fregeexie a vacclna.
C >maaaceB-ea ao director geral de initrvecio
pabtice.
Dito ee eogonbeiro Bacal da panto do ferro en-
tre a thaalre de Si ola Isabel a a rae da Aarora.
Ceacado a Ueeaca pe Tea. aoleitada aa aaa
afltta de boje, para proceder cea eximes as
trebeibae 4a peala de forra ea cenatraccao entre
tbeetro de Saau Iwbel a a ru 4a Aerare, bam
cama parar o torae 4e raceMmento definitivo.
D!te aa cenaalhe aesiniatratlro.Declaro ao
eonselbo aiimniclralro em aolaco ao aea offi !
co da 20 do correte, qae pode comprar oa s-
palos s qaa alinda o final de aea citado offlcio
por seretn os adoptados psrs a trapa, em vlrtads
dae altimae erdans tmparisss a raspefto.
Portera.O presdanle ds proviaclt, confor-
msLdo-ss com o qee propox o Dr. shtfe de po-
lica, em offlcio n. 1919 de 19 do sorrsnte, re-
sol re exonerar do cargo de aabdelagado da fra-
gaezia da Versee o mejor Fnneisse Xavier Csr-
miro Los, e ooaieia para o mesme cargo a ctdsa
dio Jos Cirneiro Rodrigaaa Campello.
Fxpediente do secretarlo do
governu
Offlcio ao brigadslro cammsndsots dss armas.
S. Exc. o Sr. presidirts ds provlocts, min-
ds dsclarar a V. Exi.. qas per despsebs dea-
ta data aetorieoa o foroeclmeoto, pelo ana-
na! de gera, ao corno de gaaroicio de patro-
nea, cananas, clntardss, e belnhae de balonetas,
constantes do pedido aonsxo ao offisio de V.
Exc do 17 do crrante, aob o. 24W.
Despachos si* da Z1 de dezombro.
Rq%4rim*nto*-
Represeotsco da varloe proprietarlos residen-
tes no termo da Escoda.Provtdencioa-se como
coorlaba.
Anna Marta de Lyri.Informe o Sr. Dr. abo-
fe de polica.
Alexeodrino Ifartlos Correa Barros. Nssts
data so expeda orjem thesoararts proviosisl,
para pagar ao aapplcaote qaando for possivel.
Absixo assignsdos, moradoras na Pssasgem ds
Magdalene.Estando s iltamimcio s qae ella-
im fori do perim.tro do contrato, o ji tando
sido deatribaldoa os ciocoenta lampsdss aatori-
sados, peiero os eapplicaatea aer attendidos
qasndo hoaver consgaselo psrs a despsxs om
qee ella Importa.'
E ni da Soaxs Martina.Informa o Sr. ins-
peatar ds tbeaoaraiii da faaende.
Bzeqatel Marques Caf.Os seivlcos do inp-
plicsou nao sao precisos no hospital dos Lt-
xaros.
IrnS'j Msrinho da Olirsirs.Pode aegalr, le-
vando os gneros iadlssdos nesta petic&o.
Bichare! Joaqaim Edasrdo Pina.Pasie por-
tarla cencedeado a licanra raqaerlda com venci-
meatos.
Joiqoim Qeioto, affiono livre.Iaforme O
Sr. inepector do arreos! de marlnha.
Jomns, afrlcaaa Ilvre.PioVe a sappliesnta os
sorricos que prestoa, 4 qaim, e onde nos snnos
sntenoree a 1854. da qae trata a carlidio a fl 6.
Dr. Pedro de A ta hy de Libo Uoicoso.Valla
ao Sr. insvector da thasoaiarie de faxanda.
Hio de Janeiro.
O Diario oficial o crdito como capital.
Fez-me o Diario Oficial distlocts honra de
em sea n. 43 de 10 do corrate oppd' extracte de
ama carta da Blrtae optoiao de Mr. M.cleod,
eooiede por Mr MiCbel Cneraliar. de que det no-
ticia em o n. 288 do Correio Mercantil de 18 de
oatubio altimo cquo o crdito opiwl.c
Senslvel a esta dsferencls om qaestao vital ds
sciencia sconoTitea-poltica, e de grande iotarea
ae para o Brasil, a mator prova da recoobesl-
msnto qae poso dsr ao (Ilustrado commanlcaote
do Diario oficial aceitar a dtecaseio a qae pa-
rece que me coorida. Lvenlo, pois, a lavs qae
me etiroB, e o pablico ba de lacrsr mallo coa aa
obierra(des qae espero em resposts s de Mr.
Micleed e minhes.
E' rerdado qaa o commanlcanta efflclsl nao
exprim,) alada saa opiato; mas a prefereocU
eo extrecto de carta de Mr. Baiie, detxsnlo de
pablioar o artigo do Mr. Chavalier, e extractos ds
oors do multo hbil a endito Mr. Micleod, dal-
ia ver o lado pera qae ss tacllas. Tomoa assim
o compremlsse de aeeitar o certame Iliterario co-
mo csmpeao dos adrersarlos do crdito, oa pelo
menos dos qas Ihe llmitsm maito o alesnee.
Permita-se-me a observegao preliminar, qae
aaloridode por eatorldada, nlngaam negar qae
a do ablusado Mr. M. Chevalter tsm mal psso
entre oa acooomlitae do qae a de Mr. Bltlee, ca-
jo nome nao lio gerilmmle conbecldo a nem
aabemoe ee M. Adam oa Mr. Adolpho, ambos
economlstts axisleotes.
Como qaeito de raciocinio, a carta da Mr.
BUue, em contestarlo i doatrloa de Mr. Mscleod,
pecca am mala de am ponto. M\ B aiae nao
lee os artigas qae tsm a preteo<*o de refutes,
somo se deprsbsnde de nota pagina 451 do /.
dot /icn, do aaiembro prximo paesado, e nao
ae combate debidamente optnioes cejas bises se
nio examlnoa.
Mr. Blalss anancia aa thssea de M\ Mscleod
coplsdee da am extracto qae, embira da hebilla
aimapenna de Mr.Cberelier, nio di idea com-
plots da rigorois argameoiec,ao do essriptor in-
gles. E ensucalas as theses nao eximias os
principios am qus alisa ss Qrmsm, a as aombste
por snpBostos pangos ns prattes deata theorla.
E entio o Sr. Bleiea dix: c Ea comidero co -
mo devar imperloee dos ecooomistss o resgir
contrs e toovaceo, e a este ltalo rejeito a theo -
Me de Mf. Maeleol, e recaso recoohecei so cr-
dito e sos lastramsatos qua emprega o carcter
da capital. >
Qeea nio raeonhece prlmeira visto qae hs
grande vlsio oesto modo de argumentar, repel-
lado o principio, porque da aopll-a{ao, sem at-
ten;8o a ctrcematenciaa do piiz, podem vir n-
coavsntootss ? A economta poltica, qaal calla
deveser eo aprehendida, seleneta de prloclpioe,
e, firmados estes, ceba poltica, jarispraden-
cta, moral o ostras acnelas procarer-lhee a
eppticsc.io appraprlada a sircamstsnclss dos
direreos palies, o mesmo nstrucgo e costa-
mee dea geracoes sxlsteutes.
Para evitar ata vicia de forma, protnrarel se-
psrsr a qasstso de princlploa la qaestao pratlea;
e em artigos posteriores eximio.rei asobjeceSes
ds Mr. Blaise, os fattos do nosse pala, a at qas
ponto pode elle ssrvlr-se oseta po i ososo ole mea-
to de riqaexa a ctMliescio. E nio de xirei no
ssqaeclmento os gravea inconveniente! da legis
lacio a pratisss admiltiasa entra nos.
Se foseo qaestao de satoridsds, dtrel anda de
psssegsm, Mr. Masleod nio se echarla a as
contra a phalenge dos ecooomistss em antagonis-
mo com seas principios. Saa opiolio flrms-se
na da Aristotslesa mslor genio da antigatdads
na de Barbn e Turot, aacriptoree o ecooomis-
tss dos scalos XVII e XVIII, o modernsmeots
ns de Ssmaal Balley, areobtspo Waetely, Jsa-
nlson, do talsoto Bsslist, e na mallo Imprtente
de Mr. Ghevalier, que tem conquistado a reputa-
cao de fluanceiro de prlmeira ordem. Ostros
mullos sssriptores esiio do maamo ledo om s-
gaos poatoi do doatnna.
Para cbagar cooslasao aaa o sredtto capi-
tel, Macleod doaoastra, do modo o malelrreele-
ttvcl, os segufotes prlactplos, qaa dsscieverel
sem a pratsncia de qae o sonsjga com e preclee
exsstidio. E nem msame -poderel efflrmer qaa
Ihe nio eecrsscouto argumento o taeeea ass pro-
prstasete miobsa da qae do dlsilosto eeonomls-
ts, qae leoho estudsao aom malta admiracio a
reepeito pelo asa grande tslento a rssta ms-
troegio.
Ri|asxa na oplniio da Miclaod, ctolo o va-'
lor qas podo ssr medido.
E' s deflnlcio de Aristteles, de qae elle sap-
prlmio o tsrmo finsl porliohslro, porque em
difiatilre oe objestoa psrmutsm-se ana pelos ou-
tros.es aoeda, qae 4 me lila erdinaria|dos valo
ras entre os povos sivilisados, nio tis esssnslal
qae aea ella Dio hsja proprtedsde, rlquexa a
perneta.
Valor consisto na ralaeio entra doas objectos
permatsvela : 4 ralaeio a nao qaaltdode do ob-
jecto, e por Uso nio hs vslor Intrnseco. O va-
lor nao depende do trebslho para obter a coma,
porm cooststs no dessjo do a obter, a depende
da relicao entre a offerta e a procara.
E tira Mr. Masleod este axioma : qas o valor
do objecto nio o qae elle cestos, porm aquel-
lo por qae se pode vender.
Capital am elemsito econmico sppllcsdo
afim do lacro, oa augmento Todo o capital 4
riqueza ; porm nsm tods a riqaexa 4 capitil, e
lmente aquella que tem a spplicscio cima.
O capital pode coasistir ea objeeto material
ou corpreo, e tambem em entldade lmmatsrtaes
oa Incorpreas. Assim, o cspttal de ams ntcio
nao consiste smeoto nss riqasias mstsrises, po-
rm as intallectnaes o moraes. A Grs-Brets-
ohs, por sxemplo, nio poderosa somante por-
que tem accamalsdo grandes riqaszas, mea por-
que tea na intelllgencla, morslldada e hbitos
industriosos de asas hsbitsntes immenso capital,
pro tactor de avalladas riquezas.
A proprlsdsdo nio qualidade residente no
objeeto, porm direilo inherente pesaos.
Crdito urna especie de preprietede, ds mea-
ras notareis qe a moeda, e oomente inferior
em eer a moeda (metelliee) crdito geral para
todoa aceito por todos no paix e fra del i e ; o ere-
dito porm, limitado, e s sceito em maior oa
menor circulo a qaa chega o conhecimento do
individuo, da aosledade, de bsnee a qae dlx res-
pailo ests espeale de propriedede.
Qaendo am Individuo receba ama moede, re-
colhe am lilaloda aervleo qaa preitos, e de oe-
tro que tem direito de obter oa objeeto de velor
correspondente. E isto nie direrge-se, em lu-
gar de moeda metallica, receben moeda papel
acreditad.
O crdito 4 assim o direito de reseber fataros
pegamento.'
Reamo a respeito da proprtedsde corpores, ve-
rifici -ss o csso na compra de am terrreao de U-
voara, qaa qaem o compra obtem o direito de
haver fuleros pagsmsnlos ds rsnds pslo cultiva-
dor do terreoo : um verdadeiro crdito sobre o
futuro, e nao riqueza preaente.
\ Este dlrsito a pagamentos futuros, a proprleta-
no o pede psrtnutsr, asstm como tembem o po-
de fexer com qualqner ostre foote de rende, sa-
ja ella antariil ou lmaatsrial. E este direi-
to sabr] o futuro, este elemento de crdito
psssaeomo ama verdadsira riqueza para ocas*
sioosrlo.
Na Infancia, e lempos sntigos do mundo, am
qee e riquexa conaiatle qaasl qae excluoivsmeote
ns immorels e semoventes e mesmo ste 0 secuto
XVI[ XVIi[ em que ss artas msaufattutsirss e
fsbris tomaram Incremento, as lele quast qae ae
oceupavam exclusive mate de propriedede terri-
toitel. Segalo-se depoia o grsnde deseavolvlm>n-
to dss riqaszas movis, e nos altimoa annoa o
dss qae cenalstea em ltelos da crdito.
O crdito passoa eniioa lar grande importen-
cii, e Mr. Micleed desaines eslspsnds a mssss
dessa especie de propriedsds o riqueze, qae to-
ma direreos nomos seguodo as ditarssa fontes de
pagamento.
Quando o direito a lateros psgsmentos provm
do dividendos ds companhlss commerciaas, ou
henearles, toma a nome de accoai. O direito do
ssclontsts limlts-sa a cobrar os dividendos sn-
ouiss, ou por somestrs.
Dir-ss-hs qae a proprladada existe ns diohslro
entrado, por ezemplo, psrs am banca 1 Nie ;
porqaa eeee direito de o empregir, e trons'erto-
do-ae a terceiro csssoa o dominio do bsneo e de
acciooists sobre elle.
Qisndo provm ds'composicio de llvros, qae o
escriptor tsm o direito de fszer imprimir, reim-
primir e ver.der, eisi riqueza, que am crdito
robre e fetaro, chsms-sa proprtedsde litsrsris.
Qasndo cen.iite ns renda da advoceeie, medi-
cine a oatraa proflasdsa desse genero, chsms-se
clientela, clinics, ate. ets.
Qanto fonte da rende ams iovenc,So, oa dss-
coberta selentifits, oa meihanics, shsma-ae pri-
vilegio, patente.
Qando a renda provm do ptgimonto anoasl
de juros s que o governo se obrtgoa. chsms-se
fundos pblicos, aplleos de divide pablios.
Qaaodo a orlgem do pagamente fetero ama
trsnsaecio commerclal, ebema-ae crdito.
Qjmio a tonta dareads prsvm da bot sitas-
eis e fregaeils de ama loje, armszem, oa ontre
qaalqaer estibslecimento commereial, os Ingls-
zes shsmsm-lbe geodwlll e eatre nos luvss
pela chave qae mattss vezas avultsds a a fa-
vor daqaolle qae trsspssss am negocio multo
eereditsdoe rendoso.
Estss especies de proprtedsde de nstareza in-
corpores sram desconhsc.das por aqaelles qee
smente recoohecem a riqueza mstsrlsl, e rae-
dera o erad;!i do commerclsnte pelo velor do
activo do sitbala el meato, sem altsncio i habl-
lidade o meralldale do dono, que ee meolfesta
as sscolhs do local,-no namero dos fregaezee, no
camprlmeoto de seas tratos, no bom resltalo
de seas negocios, etc. etc.
Em todos os pases estes dlvsrsos itsns coas-
tltusm u ui mssss avaltads de riqeexee, mator
oa meoor seguodo e inatraceso, moralldsds e
hbitos ds trsbalho s ds economa dos saaa hsbi-
tsntes : eestis rlqaozsi vio am progreaioasg-
ment, at mssmo entre nos.
O illastrsdo commaolesnte poder nacer qae
estos diversos Usos constitaem vsrdadelrs rique-
za psrs o palie para oa qae tea aa habllitacoes.
oa possaem direitos a estss psgsmentos futuros '.'
Podsr nsgar que estss entidades economices sao
verdedslra riqueze, cspitsl prodect'O ? Qae,
pois, o crdito riqueze e tembem cspitsl ?
J rse looge esto ortigo, s flea para o sogalnte
a aprecc,io da contestsc,io de Mr. Blstse, a eco-
nomiatasqae nao admtttem crdito eeaio sobre
transscc,o effestiva de prodactos mslsrlaes, ea
qaaes somonte sao snsceptivsls de accemslsgo,
segaolo J. B. Ssy.
E eio se sssustsm o ilustrado do commaal-
esoto e slgios dos leltores ni sapposlcio de qae
edvogo o crdito lllmits lo, as emtasdei de papsl
Irraelieevel.
Nenes as sastental, nem promov: Mr; Ma-
cleod aostra com lgica trreslstivel qaa o papel
btocarlo nio titulo de crdito apreelavel eenao
qasndo realizado em metaos preciosos ; a to la
oosss divergonsis tara verssdo sobre a eacolhs
dos meioa de obter e eonservsr o troto ea oaro.
II
Flasrsm oxpostss no priasiro ortigo ss p-ioc
psea theaes em qae ee bni s conslssio qae
o crdito 4 am alemeato economice distiacto,
ama riqueza incorprea, em capital, qaando
emoregsdo para flm de lacro.
Ns esposlajso deslss vene des (qas admire qns
anda algaem conteste) nio fol Mr. Masleod o pri-
melro, e tere como predecessoreo, entre estros, o
bsbil mioistro ds fssende doe Eatedee Unidos ds
Amerlsa, Mr. Hsmiton, a Mr. Wsbsto', e-tediste
e flasoeeiro sbslissdo, qas em ees diseeno de
18 de rnarr^o da 1834, pag. 229 a 264 do 2* rol.
ao asas discursos, en un.leu multa a dolas.
Cito Mr. Webster sea receto de que o repsl-
Itsm como amigo das tlrss de popel; porqae fol
elle no dos mala extreoaos detensorss do asneo
asetonel des Eetedos-Doides, caja contloaaelo
apoloa esloroeimeato come Desastara rsgulsdor
dss smlssdss bsncsrlss, limttsda e ponto de Ibes
nio f-ltsr naaca ajrealisscio em metaos.
O mereeimeato de Mr. Maeleol consista em ter
redanlo a systeme verdadso. algaaa das quaee
llobam sido eotrevlstas, a oalrsaesstsntsdss por
escrtptorss de sotlgs e recente dato ; a ter exon-
do o eyetema ea todaa as seas partas, deafelto
as objeccoes qae se Ihe tem opposto, tudo loto
coa, ae lgica errada, argamentscio irtsslsil-
ve|, peapa da grsnde mam de rsriadoi conhe-
clmenlos.
Nio proprlo de ortigo de jsrases dsr grsnde
desenvolvimsnto s principias de ums seieacia ee-
pasial que nio sonta maltoa affetcoodos. Qesado,
pois, ea Ihe po lesee dar, daverla abster-me de
esirsrsr longos erligos, qaa por laso masme, e
pele arilex di meterle, tem poasos leltores. Os
ais curlosoa podem recorrer aa dlceloaario ds
economa poltica de Mr. M tores que cits.
Mr. Bleise, como eu diese no primeiro srtigo,
uio tiahs lido ests obre de Mr. Masleod, qssndo
o teotou rsfalsr, vists somanto da extracto ds
Mr. M. Chevslier.
No irtigo letras de cambio tstls elle en-
contrado reiposta csbsl s obssrvscdas que nio
eio origioarlomet.te eaas, porm de Mr. Tnorn-
ton na obraexime sobre a naturexa eeffoit
do papal da crdito.
Repetidas aa observeedee i rsfatadss de Mr.
ThorutoD, pode e aarta de M. Blaise eatlefaser
o meemo encantar aqaelles qae oaearam pela
primalra vez a qaeatio, porm nio oa qae o te-
Dham examinado, e lldo os ertlgoe de Mr. Ma-
sleod.
M'. Blslse.ss por am Isdo Isaslflcs ds Ulosio
optics ss vistas de Mr. Micleed sobrs o qusstio,
oaosrltous fascnelo desss, que elle cheme,
lllssio optiss, qlando enamora ai letraa de
ssmbio (a ds torta) como parte do activo do por-
tador.
So as indas no activo, porqua as tsm como
vslorss. riqueza, cspities disposicio do porta-
dor. E pois admltts o crdito como cepitel, por-
qae adrante como cspitsl ss letras de cambio, e
notas promissorlss am gersl, qaa sao tttalosde
endita. H
Os qaa contendora letra da sabio a de torra
com os conheeimantos de cargs, warrants, e l-
talos da deposito, podem aar arraeledoe pela sr-
gumentscio de Mr. Blaise; porqas os coohsrt-
mentoe, warranti e ltalos de deposito nio sio
solidadas lodepeadeotos, e somonte tem vslor
come rspreseotsotss do objstto, oa mercsderle a
bordo, ou ea depeelto. Haverie pois ulosis p-
tica na coniagem destee tlluioe como rtquess ie-
depoodento das mereadoriea que repressntsm.
As letras de cambio, oa de tem, eiods nsta-
reza diverae, nio repreeeatam mala o objecto de
traossecao. qae ibes dando nasslmsoto psssoa
psrs o domlns da oatroi. Coastitasm ellas ams
entldede indepeodaote ds marcadorla, com vator
proprio, ama riqueza, am capital qaa poda exla
tir, concernida a mercadera. Nio hs pois lllusio
optics em as considerar sspsredemonto.
Diz Mr. Blsise que as letras de cambio, figuran-
do come ectlvo noe llvroe do portador, lambsm
si aprsssntim ns cslumna do pssstvodo aceten-
te, e qae, pois, se aaaallam eslss valores, qaa a
nio s3) na masas geral da riqaeza do palz.
Esto srgameato espesloso tllude. i prlmeira
vista, a mullos, porm nio rasiste anslyae qus
que-n s qutzer ver em todo a aue torga r-corra a
Mr. Macleod, artigo capitel. Se Mr. Btaiae o
tiveaae lido nis escrsvers a cut qae o Diario
Oficial pables como grande novldade, e cederle
i andancia a qae nio resists o tslsnto ssperlor
de Mr. Cbsralier: Estas dontrinss. dlsss Mr.
Chuvalisr, hio de excitar espsoto mlsteredo de
incredulidad, qae em pouco lempo hio de ser
sabstitoldos porepprovscaoreflectida > Nio p le
hsv.r appronco mala esloress.
Vsmos, porm so argumento As letras ds
cambio (s quando fallo destas nests artigo inciso
ssmpre as de trra) sio psra o portsdor am vs-
lor desdo qas Ihs eotrem psrs s cartsira ; por-
qae as pola vender (descontar o termo mercan-
til) e sarvlr-se de Importancia. P le meemo fi-
xsr com ellae um pegamento definitiva, tal seja
o aceitante que diapeaae o eadosso.
A respeito do eadosso, flqus dito de pessigem
que nestes cssos representa urna garantle malo
qae ee junta i do aceite ; garantle diapontvel,
quinto o acatmte 4 de eredito iosaspelto. e o
desaso de eadosso em asaos taes vse-ss geasrs-
llssndo em Londres. Boto a razie porque ea
notas bancerlss, qas s principio aram eodosss-
dss, nao o sao maia na prattes.
Se as letree sao para o mttilor am valor psr-
metsvel, iodepeadeate de qealqaer mercidoria,
nao aio para o aceitante am debito effictlvo se-
oio depole de vencida. Antee de veaelmeato,
e aalva aioaolveael, o acnsate nio 4 abrigado
a p ag -las, o o art 136 do cdigo commereial do
imperio axclaa o pedido em contrario. Nio fi-
gurara pois oo pasado do aceitante.
Admlttldo que fosse a figurar no passivo pre-
sento o sesite da pagamento tolero, torta por
ssldo nos Unos os objectos, oa marcedorlss, ob-
tidss pela traoeascio que deu lugar letra ; e
virla este em todo o caco o figurar no activo da
massa gersl como na valor, ama rlquexa.
Pairo, aeabor de 1.000 eiccaa da cal, veo-
de-as s Jaio por 33 OOOS pagos em letre s tres
meses : o vslor da letra substitas nos llvros de
Pelro o do esf, e o activo oio fica deafalcado.
Joio qae eceitoo a letra, ae ae jolgasse desde lo-
go devedor le 33 0004, tarta pera a .llar eate item
do passivo ss 1.000 ssccas de est ou o titulo da
qaolqeer Iransaccio a crdito, que com ellas rea-
lisesse.
Mr. Mscleod flgera a segaints bypothsse :
a J. Smilh veade am csvslle s W. Roblas,
porm nio o eotregs. Csds um dalles lance e
trenssecio nos ssas llvros: Uro qus Robias
sccrssccats o csvsiloao aa atttve, e qae Smith
orlseadoaau : fice o aoville como crdito nos
llvros de um, como debito nos de o tro, e o ani-
mal nio nada I >
Kmquanto a letra nao se vence e pags, se-
guodo s oroprla coofis>io ds Mr. B alee, am vs-
lor que f.x parte do activo do portsdor, urna ri-
queza e ttmbsm am captol
Sio, porm. ss Istrss e notas promissorlss tl-
rss ds pspsl (denamioacao sscrastics empregads
ao panamsnto brssileire) porque nio tem velor
iatrtaseco I
Rsspoads-lbe o commercio em gersl, quefz
aso diarlo da tirss depspel e scredlts no acei-
to e rasponeaMlidedo, maltes veres msls em re-
sta de pessos do qus dos beos do aceltsnts e
eodosssdores.
IIi msls segursnji na reaponssbllidada de am
iodirtdoo que aabe maaejer os toados qae se Ihe
eoaflim, emprege-loe com vaatagem e eeue pro-
ductos, e tsm hbitos de exseto cumplimento do
seoa tratos, slnda mesme qaa seja quesioenhum
o eea capitel proprio, do qae na da ootro, pos-
saidor de baos, mss falto dsquellas qaelidedes.
Ds am bs qassl certeza que aagmenlar sus
fottsus a nio comprometiera asas credorss. Ds
ootro aa prebebilidedee eio em eeotido isvereo.
E se se tiste dss grandas sveotoalldsles, qaem
hs qas s clise esespo T O proverbio satlgo
grsade nao graade tormentotem applleseio ao
seeo, reroaiti leroandii.
Nie discato e fallarte do vslor iotrtosses, qae
eoaactet no primeiro artigo, o que solta sos olbos
ssr iolotelligivsl qusndo ss trata ds relscso sa-
tre dous objectos permutareis. O vslor Intrtn-
sssoseris tsmbsm lmmalsvsl, a qaem dir que
hsje veloree imnativeis ?
Mr. Blaise, admitttndo a existencia do crdito
e da asi aaravllhas, argumsnta contrs oa tac-
tos qaaodo detiara : c qae completa iilatio
aaradltarqaa sea cspitsl secumulsdo, isla, ,
ssm toados mstsrtsss recados, possa o homsm
de medests sttoacio por o p no primeiro deg'o
da eocsda qae eonduz 4 rtqaszs. > Eili esc ipto
na paginas de aaa aarta, a atada mal o possa
screditar.
Pois nio pori o p4 no primeiro degrlo di s-
esds qae oadat riqueza o hamso talentoso,
que, eem ostro eipltil material ostrera rxf !1-
vre, qae levando a aa Uvrslro '.mprsuaa, vn-
de em grande quiotidade palo acolhimooto qae
encontr ?
Pola nio pora o p oo primeiro dsgro ds as-
eada da riqaexa o joven indulgente, aetlve- e
honaeto.qae spplicaado-ae eo commercio aero
fundos proprlos, see firme hooreda palos qas
conllam no sea fetero ?
Pois aio pora o p no primeiro degro da es-
cade o artista intelltgsate, qae vivando do dia-
rio diario, monta ama offlcioe e a elevi a coo-
dlQdes de prospsrilede, obteodo motarlas pri-
mas e espitaos p*la simplee confianea nai saaa
hebiliticoea s moralldade ?
Pelo oio pora o p oo primeiro degrio de os-
ead, subiado eos outros com promptidio o ts-
leato, que tem a vsntsgem ds descoberts de al-
garas nova mashlns, ds appllcecio ventajosa de
elgam aovo proceaso aperfai^oado?
Apresio-me, porm, a ebeger ao srgamsnto
dos psrigos que podem provr do su traer.lo des-
mssursdo dos valares do srsdito. Mr. Blaise o
nroca, a ouie tlsocu feco de Mr. Macleod s
tbeoria do crdito gratuito, ams dss extravagan-
ciae de Mr. Preulhon.
E quem cantela a M-. Blaise os psrigos do ex
cese de crdito, ss sx cesta de ere lito qaerdlzer
crdito ssm motivo, asm fuodsment>, sem a
somms de probabilidades precisas psrs que o l-
tale inspire coafianes de reslisaego ?
Mr. Blsise se equivoca qusndo diz: < o rel -
to proprismente .merssatll, honesto, ecsaomtco,
nao ae confunde com a arte de eootrahlr divi-
des >. Qsererie elle dizer qas nio oe coofeode
com a arte de contrahir ms dtvidss? Da eootra-
hlr dividas, que nio haiotencio, oa somonte nio
ha probsbilidsde de virem o ser psgss?
A todo o rdito correspoode emt ddids; to-
do o crdito resulta de ams trsasseQio, que tem
do ssr solrlds em teluro msls prximo oe msls
remoto.
K ss ests divida bs, porqae ee botes em
Irsnssctio real de mercsdorles, qaa em tsmpo
ha de tornecer o mslo de pagsmeoto, tambem
bot a divida, te o mio ds pegamento (aturo tem
de eer tornadlo peles tractos de urna trra, que
ss arrendad.pelos lacros de um commercio acre-
ditado polos proventos ou rditos tetaros ds
umi bsocs de advogtdo afreguezsdale ams di-
ales bem repulida, etc., etc.
A base dss operacoss retes de commercio polo
ssr tids em coate ds nica ns oplniao somonte
dequelleo, que s lem como rlquets os objectos
corpreos, s aereditsm em lacroi que dalles re-
sa!tsm. A essss qas factura os olhos comprs-
teotio dss avalladas riquezss s mtense, qus
lodos os di is cresetm o se deseovolvem, nio ha
raspotte qus convenga. Esperamos qus oa ssus
eavidos oujim, ssus olhos vojsm, sas indll.-
goned comprelteads setas msravllbas ds psrtss-
tibtiidade hameno.
Os ttulos de crdito esta, como todos os ou-
tros vslorss, ssjettos lsl etonomtct de relecao,
entre a procura e a offerta.
A letra, como ltelo de crdito, baixs de valor
pele ebaadeocie, como bstxi a mercadorla qae
excade as propendes ds procera.
Ss as notas bsocarlas se depreslsm, porque
bneos mal dirigidos oa pouco celosos de seu cr-
dito ss Isagsm ns clrcslsc.io em quentdsde ea-
perior s rerdsdelrsa nscessldsdes do mercado ;
tsmbsm o queijo, o bscalbo, o presunto equsl-
qaer oetre merctdortt, descem de prego por
sbuadonsis resultsats de impralentes lmiiorts-
cots, s se redstsm facllmenle a prodactos sem
vslor om qaalqaer demora nereexoortegao.
As nota bsncarlss a letras de semblo trasera o
meamo psrigo de perds para squelles qus ssscei
tem sem criterio, que trszem es mercadorlas ps-
ra os qae es compram asm coohscimsaio de saa
qush la le ou de ssu uso, ou em qaaattdedes su-
psrierss i procare.
E ss nos ttulos de crdito fosie mrtor o risco
do qts ats irsoisccoes sobrs merca loriar, hs
eatre elles s diffarenca qas estes valores o&o es-
li sob a ioapesgao doa goveroos, o squelles o
tem estsdo, e entre ts nio provm o perigo de
que o goveroo teoha sido pirco ds rsgelaments-
rjao.
O mator psrigo qae resalta do crdito nao tem
provlndo dos erros dos particuUres, porm dos
abasos das admialatragfjes, e eatre nos s qusstio
estarla resollido com vsatsgem psrs o psiz, sa-
nio fossem os embtregoi priicipalmeate daa
emiaioei de theiouro. do abuio do crdito, que
o governo fez ou fol forgido a faxer.
Na qusstio de principios sitio, pois, mil Mr.
Blaise e seas slmirsdores, que sem rsxao leva
rm s pabiieldade do exlrsto de sua carta so
ponto de a jalgarem merecer a hoora da traos-
eripgio no Jornal do Commercio. E o Jornal,
qas tsm a prsteogie de dirigir a prega do Rio da
Janeiro, nio parece qae s lera em bom ssmi-
nho quondo Iba toeco somo regrs ss opirjidea
de Mr. Blaise, e sem slgnmcommentsrio.
Ns qusstio de applicagso, a sconomis poltica
precise ds coopsrsgio ds poltica, da moral, ds
jarlspradeocis e |msls scieaciss qaa completara
o flasnsolro. A este cabs regular s sprtictgio
dos principios segando ss circumstsnclss do im-
perto, e no proposito de hsbiiitsr a iolcistivs in-
dlriiual a qae precise cada ves meos de ams
tllala, qas, ss tsm por si os direilos ds compe-
tencia, nem sempre tem os da aptidao.
A nova theorla qae sntepds o ttrocioio em
prseoncettos, eomo se diz e nio ss Teriaca, t
hsbilltegdts sspscises, pls sttltfassr s tornsr
deatulpaveie os que preferem o abandono dos
grandes elementos do progreoso, s prelezto de
perigos, ao estadloss trsbilho psrs lhss sprovei-
tsr ss vintsgene, evitando os inconvenientes.
Em resumo, o crdito, ms grado de Ur. Blsi-
se, o seae a lamedores, velor, riqueza e cspi-
tsl, e est eajeito a regrat de diresgao que tor-
oem-lhe eproveitovels as rentaren. Iaatilixe-
lo porque trsz perigo em sobs desvios oio coo-
dlz com a supertoridade do gsnio, qas dominan-
do as torgas sinda as meis perigosss sm ssus
dssvios, fes do vepor, de eleclrledsdo, am ele-
mento de rtqaezs, e de civllissgio.
O SENADOR SOUZ* FlUSCO.
(Correio Mercantil do Rio.)
Slflf.TI 0I.4KII.
Tanda concluido, hs pousos diss, s publieacio
do bello romance de Amede AchiraBella Ro-
$a, qne tonto agradou entre nos, procersmos
um ostro qae. saccedeado-o, em nodo arroto
cesse o eotbealtsmo qae obtsve aqaelle, e cre-
moe ter fseo conssgaldo com sffittorta ota Sy-
billaque hoje encolemos.
Sea aator. Octave Fealllst, maito coabecldo
na repblica dss lettrss frsueexas, onde tora so-
bresabido por sob gosto sparsdo, e agradsvel ma-
nelra de eocrever, pelo qae nos jalgsmoa dispon
ssdos de emlttir qaalqaer julio, apenas lem brean-
do i nonos leitore que elle digno de ser lldo
em seut msls simples cipllaloi.
Pelo delsgedo de Bezerrot fol preso Joio
Meximo Eipiodola, qaasaavsdlrs 5 do corre-
te do centro da patralha qus o ondazia dettt
capital pira Iagazsira.
Pelo mesmo (pi pros o celebre Jsroeymo
Vieira de Albuqaerque, consolido por Gtl6, qaa
e hivia evsdido da cdala do Bonito.
Andando Mmoal Fraucieco dio Cbegae
age, no lugar Beberiae de Belxo, do torno de
Otiode, ferio levemente 4 Mirla da Silva, om
um roce de chambo.
Meis um desslmsdo seiba de ser resolhldo
csdsls de Garanhaos, pelo horroroso crime de
estupro em aros ees fllh, ds nome Tatoleis
Mirla tU Cancslgao.
Esse milvado chsma-se Joio de Albaqaarqur
Csvslcaoti, e morador naquelle localidade I
Quarta-feira fuadsoa em noaso porto a bar-
ca inglesa Arequipa coodesiado 4 ssu bordo a
compaohla ameri com 21 pessoss s 14 cavallot.
O vepor esperado da Europa, no correte
mes, o Magdalena, que dore chegar ot 29.
Foi demittldo de eubdelegedo ds Verzes
Sr. Fraocieto Xavier Cerneiio Llao, eendo no-
rasad) psrs subititul lo o Sr. Jos Cirnsiro R-
drtgees C-mpallo.
O vepor Jaguaribe, ds volts ds sos visgam
s Alsidis, foraece-nos joroiss st 22, qss sps-
nss ais de m-o a aahlds ds crrela aartonsl
de guerra Imperial Marinheiro, com destino ao
Rio de Janeiro.
E i consequencia de haver argido para a
Babia, o Sr. U.-.Jux de direito de prlmeira vare.
Dr. llera a rio Meahsdo d* Costa Doria, eotrou no-
exorclsio dina vire a Sr. l>t. jaiz municipal
Hermogeaee Scrates Tirares de Vassoncellos,
qus, por eau torno, foi tub.tiiu: lo pelo 3* svp-
plente Dr. M'guel Joi de Atmelia Peraambaio.
Tialo eatredo ao goio de tres mezo i do
licenga o Sr. jale dss feitos da faxanda, Dr. Fran-
cisco Domlogass ds Silva, psssoa ssr ssss lu-
gar accamulado pelo S-. julz de direito da se-
gunda vara crime, Dr. Manoel Jos da Silva
Naiva.
Dimos heje. em nosis oittvs psgtna, am
juizo critico do Sr. Torras Baodslra sobre ss
posiiss do Sr. Igaacio Ferreiro; paro ajo s-
cripto chamamoo e aliaogao doa leltores.
RBPARTigiO DA rOLICU.
Extratio ds parte do dia 24 do dezembro.
Foram 'etolhidoi a casa de detengio no dia
33 do corrente :
A' ordam do subdelegado ds Santo Antonio,
Juatins Maris de Espirita Santo, pirds, de 40
sanos, engommsdelre, por embrisgeez ; o An-
tonio, tsmbsm pardo, de 35 annot, esersvo de
Antonio Maja de Brlto, a reqoisicio dettt.
A' ordem do depos tirio geni, Albino, srioalo,
de 41 ennos, sscravo de Aotonlo Peregrino Cs-
vslcsnti de Aljuquerque, para air coaserrado
em seguran!.-!.
O sbefa da aegunda aetgae,
/. B. ate ITesoaita.
Psmgeiros vinio do Rio de Jsasiro no
brigue n.ciooal Liberal :
Jote Antonio Morsira a Mmort Antonio Lisbos.
Paitigeiroi viudos de Santos as bsres ta-
g'ezi Areauipi :
A compsaba do circe smsricine composts ds
24 pessoas s 14 csvelios.
CMARA MUNICIPAL DO KhCIFE.
!. SESSO ORDINARIA AOS 17 DE
NOVEMBRO DE 1862.
Pretidencia do Sr. Barrot Reg.
Presento os Srs. Seve, Msls, H.nnques ds
Sllvs, Reg s Mello, ssrs-se s sesiio, e foi llds
e spproveda a esta da antecedente.
L-ae o segalnte
EXPEDIENTE.
Um offitio do Dr. jaiz municipal da segunda
vara, remetiendo urna cante de cuitas sm qas
deahto jus;i publics, no lmporteocie de
69$600 rea, pede houvaeaa e esmere da expedir
suas rleos para que dita qasotis fosse pago a
sea procurador bastate Jooqalm C auto de
Sonta Aons.Qaa o sootsdor pusiste men-
dedo.
Oatro do eoliciddor, remetiendo s sonto ds
desoezs qas fez com o proeesso por iafrscgio de
posurss eommettids pele Dr. Jooqalm Antonio
Cerneiro da Cunhs Miranda, na lmportmiia de
59|800.Iatelrada.
Outre do mesmo, pedindo Ihe mtndsiie i es-
mera entregar s qeaatis de 1509001), nie s para
psgsmenlo da desposes judiciees j iaitss, can-
forme a coota apreseoteda, como para ae qae tem
de fazer com divereie que vai oropor, coastsotes
de termos qae Ihs forsm remettidos pelo procu-
rador.rdenos-ae ao procurador qae entregas-
te e qaontio pedida.
Ootro do eogenheiro cordiador, dixando qae
toado ido extmiasr s obre quo os srremotanlee
dos tslhosBzsram, sebos qae com effeito nio s-
meoto a casa do lado do sul, mas tembem a do
lado do norte, ambas esto ds ero ladrilbs ia o
coacertadea, existalo oe respeslives tslbos lim-
pos e em bom estsdo.Iateirods.
Ostro do orocerelor, rometteado os balance-
tss da rscelta a detoezt, relativos aoa mezea de
asdmbro e oatBbro '.timos.A commlssao de
polica Heuriques da Sida e Seve.
Ostro do Bocal do Recito, informondo favara-
valmeate a petigUo, na qua E luardo Hokeapt a
Cerlot Offaman podem psra estsbeleier-ie com
offlclna deserrslheiro em um terreno perteoceute
s Joa Jacoms Tssso ns trsvssia do chafarte.
Cuacadea-a.
Ostro do administrador do. csmlterio pablico
da fregBesia do Po;o, pediodo aa Ihe fornecesse
um caninlio msausl e um ferro de ova para o
servigo de maimo cexiterio.Que o procurador
sstissesse eete pedido.
A commissio qaa farnuloa o regala manto para
os cemllerloe peblicoo dts fregaexteo ae S. Lou-
reng > do Millo o Pogo ds Peaells, tonto deixode
de menslonsr nslle que os deadores do terreno
onde so a.hs construido o da fregoosia ultima,
apreaootoe o eegainto srtigo addisional so regu-
lemsnte o qeal sendo spprovsdo, mandou-se pe-
dir so Exm. presidente ds provincis, que se dig-
nesse timbem spprevir pora ter a devlda exe-
cucio.
Artigo addieionol eo rogaUmsnto dos ssmiterlos
dae fregaesiss do Pego ds Psnelle o S. Lou-
reogeda Malta.
Artigo nico. Os dosderes do tsrrsao onds ss
schs coostrsido o eemttorio da fregaeztado Pogo
da Pioelli, tem dir lo, bam como os ssas dss-
cendentes, s sepalturas gretuitss no mssmo ee-
mttorio, por qasato som osla coodtgio doaram a
camira mnoicpal dettt Idade o mesmo ter-
reno.
P*gs ds cmara municipal do Recife, 17 de
novembro ds 1861.Angelo Honriques da Siles,
Simplicio Jas Mello.
O Sr. Mello, pedlndo s pslsvrs aprsenlos tam-
bem o srtigo de psteras que sbaixo vsl trsns-
cripto, o qusl ssndo posto em diesussao, a to-
mando ptrd nslu os Srs. Htartqasa ds Sllvs,
Reg e Ssve. foi epprovedo con me emeada do
aeemo Sr. Seve pero que foass sxtenslvs ests
medido pero todos o- terrenos existeotes ns s-
dedo, pormlttinda-ss smeats qas ss sdificssssm
om tsl dtmaogio costa terreas aom sotio. Man-
dou-aa por a llmpo, e pedir ao Ezm. presidente
da provincia a aaocgio provisoria.
Pealan eddicionel.
Artigo nico. A disposigio ds postsra adi-
cional de 8 de oetebro do 1856, qae permilte e
edlfleagia de predios sm 22 pemos de frete e
olidas slogellos, flc extensiva sos torreaos com-
prehealldoe enire a rus Aeguita e o Getometro.
Psgo ds cerner municipsi do Recite, 17 de no-
vembro de 1862.Mello. .
a requera,ento do Sr. Reg, miodou-ss rs-
prsssatsr ao Exm. presidente ds provlocts, sobra
e extsteoclo de ams csss ns rae do Hosplslo, na
qusl o dono oa dona recolhs anltoa doentes, a
mslor psrta de molesllsa epldemicis e contagio-
. P>ra trstsr, saccedendo qaa maitos dessss
iofeliies elli satsombem por qsealam do oio aa-
rem convenientemente medicados, a osa a anda
ss serum ae ee offeracs proporedes, o nsa
coa modos nocsssstios por ser poseo a rejada
acaahsde. doade resalto qae est naquelle lagor
quast estobeletido aa toco do lofscgio qea na
cesssrlsmeote deve prejadlcar i saUbrldid* pa-
bUce.
(
II aTi^MV/l-l
I


1
Toado oSr. Henriqaesda Sil*, doetarado qae
HMUMb de p.luu, d. q.e .i elle p.rt. lo d
m .cha ctailtn m eooeequeada da talla de
eoeeaeito lo 8% R.ge a A.h.qu.rq... q.e
" cea liceoca, poete a oomeacio da oitra
M noaeade 8r. Seve.
. *"- >65 da D Aonanciad.
Casilla Al vea a Silva. Antonia Reteito, Fre-
dorice> O veo, Funcla.o da Piala Corita da
Arje. Fr.octico Joe C.br.l, Joii Jeaq.tm da
Ccete Hoar.. Joa da Silva Lavo. Joe P.reir.
laa, Dr. Joanuim Adorne C.roelro da Caoba
Mir.Bd., M.necl Jote M.aricto de Sena, Hanecl
" Jcooe A.neo. Pairo Barril da Costa Searee,
Tfcaad.ro Baruca dos Saltos ; lefanioa-ee
PUsUS DK tillUMIPCO, r glXTA tgHU 26 DI DIZ1MBRO ti 1*2,

* r.
Eoi rea-dato Canto da Bo.viegem, aacraUrio
aaeered.Berreo Befo, presidente Reg
B.r.ta diAladdi.-R?go Msla.-Majto.

Balaicetc 4a receita e despeza no mez
4ejuktde.86.T
Recato.
.__ BMMl aa 1861 1862.!
lapoeto da ardae;5aa a liceo ese,
oe. 177 a 200......
de 500 re. sobra cabeea da ga-
da vecc-m. or. 91 a 164.......
lisas da 2"0 ris sobra c.beca da
alo saina. B. 4............
Ia eobre fogo a ai ti Oslo, os. 62
. '*...................
I**"* tsiabaiaetaiaoUs da fre-
g.ti. do Recita, na. 320 a 406...
Ideas da .t.belecimentoa da f ?*** da Santa atonto, na. 339
Idos
90190
1:S88|500
19400
449000
2869000
365.
* da eetabelsetoeotos de fre-
gued. de S. Jo.. na. 97 a 141..
Usa da e.t.b.l.ci manioc da tro-
oosia da Bao-Vate, na 215 a
Ideas da eaUbelesimeatos da re-
gaeda de Paco, o 5.........
Ideas de oeuoelecftneato da regae-
da dea Aog.dee. a. 14.......
Ideas de carnea da peixo. n. 5.....
.sao impostae noto Banal da Reri-
,u'"!lu'n9............
Idea de tregueata da 8. Jos, im-
oata naln BeoeU aw 218 a 299...
Ideas latpastis pelo Reca de Boa-
Tiste, na 24.26...........
Ideas vpoeta pelo Gacel da Venta,
."...............'
Mees importe peta d.legecia dssts
eid.de, ne. 81 e 63..........
litas impasta pala cdigo, n. 3. ..
Ilesa mpeetas pelo recaameuto da
26 da agosto da 1851, na. 147 a
_,*** ? ...............
Fdree e ioadeatoe, o. 2........
Alegeal de libeiro da frceosla de S.
H.iia............
llana da nbeifa da (re(exii da Boa
vl,.* 5a 6.............
Ossnsnnsel pablico, n. 8.........
Exerd.ie da 1860 a 1861.
* poeto da eetobeled-
asalo da tregua tia
d. Recite, o: 479 a
81............
Ideas da eit.beleci-
mento da treguaste
da S.cto Antonio,
na. 567 a 570. .. ..
Mea oo estebeleci-
nsaoto de regnaaie
de S. Jos, na. 192
199..........
Ideas da eetoke'eci-
aeato de fregoeria
da Boa Vala, o. 259
Malta pelo regalasen-
to oe 26 de ceato
d* 1851. oe. 612 a
637............
Alegeot da ribeir.de
fugosle de S. Jos,
* 2,..........
' 'ons da nbeirada fra-
ga. n d. Bo.-Vie-
*, el .. .,
58f000
1129000
109000
29000
49000
IO9OOO
53,000
69000
469000
99600
HOfOOO
1629000
969000
969000
4009000
1:1009000
32000
79500
149400
3589984
2979000
1:032571)0
4.0509124
6|0OO
IO9OOO
169000
29OOO
689OOO
859500
I209OOO
Exerrito de 1859 *
Imposto oe e.t.b.led-
m.ntoa da f ugueiia
'O' e e a e a 00
Idean de eatabelesi-
aa.ataa da fregued.
d Santo Aotooio, o.
C23.62S.........
eleita pato ugul.men-
to ae.r. i.a do, na.
666e671........
1860.
307*500
49OOO
89009
249000
o feita no laneamealo da dci-
ma des predios ni'bauos da collecto-
rtaprtriBcialde Oiiada no exerci-
cmM862 1863, pelo collector
lanoe I Jos zevedo Amorim,
10 4. *t,"u d* Jol# B"w.
n. 3.Al.] aadrloo Igaseio, pro-
prielt rio < smi esas tarrea, sr-'
randadas nalanata por .
N. 10.-Vie ra da Raloo Goms da
Fon.ecs, >rop iotaria da na esaa
terrea, s rsDi.da aonuslatete
por....................
N. 11A c eems, prepiiataria da
aaa casa terrea, arrendada an-
"lnt( por ............
N. 12.Lai: Joi de Axevado Sou-
xs e Jus de Axeredo Ssais, pro-
prletsrioa de ama esas terrea, sr-
rendado anoaalmaote por.....
N. 20.Coronel Jo. Parea Gimpel-
lo. proprisi.no de nae esta ter-
rea, arreodadi anoaalmaote por
. 23 Gkimsraaa & Alioforado,
preprietarios de aaa e.sa de so-
brado de sn sndsr, arread.do
sooaslmeots per............
" 25.FraosiscoGarslcantede Al-
beqaerqna Los, propiietstio de
aros c.ss trras, arrendada an-
nu.lmeote por.............
N. 26.O mesmo, propristarlo de
aas casa terrea, arreada aooa-
aimeote por..............
Bitr.da da Crsz 'Alms des Padrss.
N. 7.Aotooio Percira de 01Iei-
r. Rimos, proprlet.rio de ama
terrea, arreadlas snnasl-
Por.. ..............
Bitra dos Aflictos.
N, 12.D. Ssohoriiihs de Ollvaira
J.nsem P.ixoto, proprtetsila de
amaesss terree, srraodada sooa-
slmeote por.........-. .. ..
N. 34.Ulbsdlns Amslia ds Millo,
proprietaris do ame essa terrea,
avallada anoaalmanje por.. ..' ..
N. 41Fr.ncUca Farreira de Si-
qeetra Oltseira, propietaria da
ama casa terree, arrendada por
Estrada do Arral.l.
N. 2.Bernardo J.a d. Coala Va-
leote, propristsria de orna usa
terree ocnpada.pelo propiietstio,
ssslisds snnasImeDte por.....
5Antonio de Acular de Aloe-
Lims, proprl.t.rle 1 do
tarrea, ariendada an-
per..........[7.
3009000
cesa
mente
N
3009000
3609000
9OO9OOO
4009000
2OO9OOO
4009000
doe mesj.inhos inlmigoe do Sr; Bnrismaqae,
os qaass oio refloettram qna da.erlsa sor aabli-
nto dssmeiitt los, como lor.a.
Ds tallo: o per.dico-flsMta IKritor-qaa.sei
redacte sendo ilindids bs po*coiepo icaesoa o
Sr. Bansa.qae, sm o sea a. 23 do 13 do me*
corrate, dea-ibe os par.bena pelo trlampbo ob-
"de. e retrato a-so do qoa oaU'er. bavi. dito. O
meamo prsticoa o perteoko Orem 0. 286 de 9
deste aet, e .airee peqienes jemata ddeU ti-
dada.
P.reee oes pola, de renio e do joasigs, a att
meamo ds osc.siUsde para morelldede do (une
siooerio pablico, qae o govorno oto s deo
eoaneos.r sOm da saaarea MS|alee 4 aqaeU
lee fo saspeoee on domltt'de, p.rs rsspondsr
p.r t.Uas aeeeaeooe, nao vea qae reoeibeeida
e.teja sea lanoeencia, aaa taabem dea iseo-
iregar-lbeo lsg.r qae outr'ora oeenpara; ao con-
trario ser astsbelessr im malo para os detrac-
tores e iar.josos f.t.rem oerder o smprege i
aqaelles qjie Iba dJo sao affeleoadof.
A sonolneae de lado q.anio a respailo teaoe
dito 4 qea o prstale de rentando da Noronbs
fot ezcslleotemente commsndado pelo 8r. coro-
nel Berl.maqee, c qne por ssse motivo dore elle
pars cl roltar.
W
RecJfs, 20 de doxtnbro de 1862.
sd psra a ana boa experticia eomo parasia con-
sereacio centra tod.a aa vidssltoda doa lempos.
A fiada era tedae aa lo|as de drogis e boticas.
orrespondeneias
Exarcicio de 1858 a 1859.
1 pealo da eaiabe.eci-
aeaioa da Irogeagu
do Recie, ns. 480 a
?81............
idea do a.Utelci-
mentoe da fregoesia
de Santo Autonio. I.
Vo 9 W"a"eB aaeo a .
Maiu pelaregal*man-
to diado, na. 597 a
eoo............
369000
49OOO
49OOO
16JO00
Ei. reicio de 1857 a 1858.
-x,o tj de eetcooied-
n.eniue de frege-iia
do R.cife, aa. 474
tt............. 49000
idea di e.ta telad-
a en loe de Iregeeda
ce Santo Antonio,
na. 639 e 640. .. .. 4,000
Mella peto rageleaen-
to dudo. ns. 458 1
!l........... I69OOO
249000
Exercide de 1854 a 1857.
-i. telo de eetabeUci-
aanto di tregoesta
de Saoto Antonio,
ne. 633 a 635. .. .. 69000
.Sea de eatafceiod-
meniaa da (rogoslo
da S. Joa, aa. 147
,4*:......... 6f00Q
M ti teleragelaaea-
to dlejo na 339 a
844............ 249000
-------------- 249OOO
tattqaM
naa os.
nnalmenti
N. 6.O mesmo, proprietaro di
ms csss terree occaptdc pelo
proptietsrio, sTsidasnoaaimea-
pf...............T..
N. 7.Dionisio Josa Morsirs, pro-
prietaro de ama casa terree, oc-
cipsds pelo proprietaro, avalla-
d!Pr ...............]..
N. 10.Roa H.ria doa Pr.ierit,
proprletaria de sai casa terree,
occapada pela proprietaris, ata-
Wi laoiilniti cor.........
N. 36 J.toi.yno Partir Villar,
proprieurie de sai caaa tarrea,
occap.de pelo propri.tario, ava-
llada annailmenle p r........
N, 37H*reclino Joa Lopes, pro-
P'WUno daema casa terrea, oe-
capada polo proprietaiio, a?.lia-
da N. 43. Joaqeim Antonio Rodri-
gaea, proprietaro da urna casa
torres, ocesps 1 a pelo proprielarle,
avallada aonaalmeote por......
Eitrada de Saoto Amaro.
N. 2.Antonio Alea B.rboz., pro-
prietatio de urna cass terrea, ar-
rendada aonaalmeote por......
Ra ae Santo Amaro.
N. 4.IdcKooco Visira da Cunbs,
proprietaro de ama esss terrs,
arreodads annaalmente por .. ..
N. 5.Frantisso Aataoes Ferraia
a oetroe, propiiatarios da ama
casi t.rrea arraodada anna.lmei-
te per.. .,............]..
Trates do Csm.ogrsadi.
y. 1.M.oo.l Goacslves de Olitel-
r, proprielsirio de ama cass tor-
ras, arrendada in:.eala.6Ui por
N. 2. O mismo, proprtetsrio de
nms cea t.rres, srrendsda ao-
BaalmsDte ppr.........
N. 3.O mes
me csss te
neslTente po
N. 4.O mesmo
amsiiss torree^
smente por
N. 5.O meimo, ^tropriet.rio de
ama asa terrea, \srreodads an-
nuloeots por....
N. 6.O mesmo, proprietaro de
ama caaa terrea, arrendada an-
naslmente por
N. 7.O mesmo, prdnristsrto de
ama cass torrea, srntndada an-
naalmente por,
N. 80 mesero, propkitlirio de
ams csss terna, arrendado an-
naalmeote por....
E.tnda de Lera do Reg.
" '.Aotooio Jos Gomia do Cr-
relo, procelario oe ama cna
terrea, srrendsda sonutlrcente
P>r....................
N. 9.Jos Frsndsso do Nasdmea-
to, propri.tario de um< casa ter-
rea, occepsda pelo propri.t.iio,
1 avallada a-nu.lmeote por......
N. 12. Sabasliao Llaboa Valgas,
proprleurio de am. casa trras,
otcup.ds pelo propri.tario, ava-
lljds sanaaiaiata por........
N. Hanoel Coelbo Piohetro,
propnatario de urna cesa terrea,
irrendsda annaalmsDte par.
rres,
propri.taiio de
arrendada aa-
a eo .a ce>
proprietaro de
[arrendada aoai-
969000
1209000
150JOOO
249OOO
3009000
3009000
4009000
2189000
1919000
969000
7230OO
729OOO
729OOO
729000
729000
729000
79000
72SOO0
1-20^000
48SO00
969000
(Continuar-te Aa.)
ommouic&dos
4809000
Exorddo di 1856 1856.
I anecio de oatobeleei-
aootoe da (ragoesta
de Santo menlo,
na. 614 646. .. ..'
Idea do al elect-
os en toe da fragoeda
doS Jea.n. 160..
Helia poto regalan eo-
to dtodo ns. 416 1
19............
36IO0O
69000
29OOO
169000
Exereieio do 1851 <
i mpoete ecolaieiaci-
den tos do fregooda
deS. Joco. n. 178..
itosMlorofikaea-
to dtalo i. 577. ..
1852.
249000
29OCO
49000
69000
veas* osa 30 do janbo di 1862 .
se aura,
Peana i a
twAicit ea 39 daaaia da 1862..
C-a o alngeel do paco da
* *................
< o expeotoote o iapiasoee ns.
.......... .. .. ,. #......m tt
Coa a taiha da ordeaidea doe ea-
^"*T...................
>as codee friain.ee. n. 11 e 13.
~"J" eeacertoa
oo piedMc. aa. 186 a 176 .. ..
Ca aetadosHo oobao, M, 3
_ **...................
^a coaitonoe taUtoa., 8.......
Cesaire
1868.
aaaidaal do Rsdfe, s
Oproenrader,
n.hU?? q.,,ej' po,,5io <"> cnedonario
pablico ; aualquer q. ,6J. 0 g o d, io,p.,Un-
cia qae aaa poslcio ;he oiaeen.e, ..toa h. c.i.
oide. e3g,and,,e olhoe da sotj!
.eLhrl.h!^!.hoi,r,dontconfi,nc d0 overoo,
S??l.-|h*,",01; "' edniioistratlv.
oso setrilhs sssodsda aoa desplantes a saggss-
LdmtMai0 n,",c,11d0 overno ed.q.el|M S.ea
MMt)la^A.asai1, pois. q. d virt.de \aaa
5a?^-P -* Ptoclll"lo coro jastica e lmp.r-
n.n,l,.%'!'I01.I,0,.,,!.g'n,!0 '*. proc.ti-
nindo os direitos indi.ideeae, as pechas que lhe
aocam sea. inimigo. oa de.af.ctos. oo a da?
!*SLyy "** vi.ta. do nblico ; e
portento loara lo com o snxilto ds impreoie
t tanto aop.ix, como .0 uao de isrvlco onde
s. boas acedes se pratlcaro, oem i porque chama
atleosSodasee (.nc.ion.rio para cooitauar n.
boa pratica, aas Isabcm porque oovlda s todos
e ssgairsm e masms rot'ns.
mUJSEHH P'.bl,, que d5 Prevsriesdor,
aem delaptde ae cofrea ds naCo. e qae sabe pre-
terir o deeempeobo de anas obrig.cdes ao sen in-
t*r.ssepsrltcelsr.llessemprebem visto e bem
eoncettaade para eom o publico e para com o
goverae ; a e elle deve o governo cempeosir ae-
l!!r<,?,0, ," Prorado istejs tas
honradiz e probldade. '
V e?0,,,, ,!* W"*<0eM|ii jolfsmoi o Sr.
coronel Trajea, Cat Burlaaaq.e, em .ce das
msnei'ss distlnctis com qae te lia bsvido 00
longo carao di ns csrrelre militir, e, ultims-
nte. pelo boro desempeoho de leus dereres
no coa.ro.odo do presidio de Peroaodo do Joro-
ba, aoade fex aoBfesahir a ecooomla s sag-
mento dea readss aa prol do fisco, ao Isdo de
aaa estlaas ger.l qae, millo loa locommodado
3369630; aJgnne dee.factoa. en antea dettactores, preten-
daos" deneg-ir-lhe s rep.t.cao, (.sendo -
biliar em jorn.ss a dsbsixe da capa do anosymo,
clamo a. por elles inventedei com o pcopoalto
de s deiersvinsraasiniarioridade com r(erenaia
aoo doaatoeoromandaniea aeae aotecessores. to-
da.i. ficne asapre o 8r. Borlimsque eanheddo
por honrado e probo, co pardearlo o sea earae-
wr originario, ea vista das provee dadas ao con-
adboiainTesilg.ctodeqoeS Exc o Sr. miois-
miimlSV" B1V,d.01 P'ocedsr psrs conbeesrdas
Atada data vn (orara m.legrados oa latatu
" l'
4:507g64
6:45D9770
10:6589394
2:2169697
4OO9OOO
1209000
7992980
1:8519437
1769520
2:43i<9486
Piauiy.
Thersains, 26 da norembro da 1862.
Vamos auer lhe algaaa eoaaa de.ta provin-
Cita1
Reuoio-ie no dia 10 do correte a atsemble
provincial coa 15 mimbros, rstiraodo-ae depoia
dona e Gc.r.m 18.
At boje aiod. nao aabio i aanceio am i pro-
ecto, porque nao podando e assembls tr.ba-
har con m.noa de irasi, ta epparaeldo .rcae
tao ridicilai entre algaaa dos seaa membroa,
que ora vergooooeo doaaociar aqu os nomss
dessee que se presism miaejoe mssqeinhos e
todtgaea de um sepriaiataate.
Qeaodo aopponhemos qn todos istes trete
depilados eram con.araorss, porque como tsea
sexpre foram enhecidoe, viaoe aflnal em lu-
dibrio pilos olbos. Dois boaaos eepcctolmeato
os cucos queors aoo trena difllcatd.des ns
aisamoj, tntenderam qae d.viam obedecer ao
m.ndode orte tocitdade $eertta.... dada eida-
de. a qial .poaremando Boa etiiinimei e s de
iotec.ee partic.ler pare acia irmot, nio passs
de um club poltico, que lavado todoa 01 nego-
cios e (as qao oa lacra lelos prestea am Iara-
mento de iaa oa de aorta....
Voltaodo ai aaaampto. crescaotsremos qae os
does depatsdos retirsm se sempre dss s.i.s da
a.a.mbia ea todaa se occaa'oss de votacio, 1
qaando nao (ssem ido. daix.m d. Ir i cae. por
tncommodadoi : d.ata aorta nade se tem (cita, e
nada ae (ar emqeanto oao vistea m ii sgaos
aepataloa do interior pare de ama vex sar qee-
brada a prda dos doas aotagonistasd. asiembl.,
dessss dous horneas que at sgora nos iro.xersm
eoganaios com o litlo de cooaervsdoree, qiao-
do j ato hgueiros e flihaa da tecre a ...
No dia 6 do mes pasaido o presdeme saspsn -
Joao Fernsnd.a de lloraos Jiaior, por abuaoa
enormlastmos e previrics^as de alto relevo, se-
gundo tci publica.
.ftir'm 5,72o' q' Ex,D' Sr MINISTRO DA
AGRICULTURA tirara um. deaencta coatra
qu.He empregido, e que maad&ra o prasideale
aoita pro.io.ia .yodicar dos (actos comidos nel-
dUi.mJ*'*miD,?nacSo i"Po:ft-le imme-
dUt.manu saverlflM..e axsettdao doa meemos
O admioistrador accisadi:
Prlmairo, por tar apado, 0. consentir qae aa
raap.aiem algaail (olhaa do Ilvro cm de re-
colta 1 despesi ;
S'gando, p >r se acaar arrancada ims alha do
rueaeioo.de Ilvro ;
Tarceiro, por edar 1 eaciiptirscio ciada a
na m.ior deaordem ;
Quarto, por nio comparecer na repartfcio das
e das, lado os pipis em sai cica par asi k-
oa-loa; B
Quieto, pelos rouboi qae ma'ta gaita tem sof-
(riio em cama ;
Sexto, por ter .tus loja de (nemas rusta d-
dade em oome de aas malber, e ds oa is sima
lave comprar obj.ctoa para o expei'eata di re-
parllgao, 01 quaea nuoca all aoaredam, figuran-
doeniret.oto aas ae cootas ssies objactoi ;
Stimo, por oegocisr com 01 sst. fetis dse di-
versas liah.s, obngsndo signos a comprarem s-
sendaa na soa 1o)a ;
Oitavo, por Uzar a thesoorsria da fazeoda eem
a qear.tta de ate mil rie meossee. qea elle re-
cebo pars alogoel de im serveote para deitir
agua na ri^arucio, a tratar d. sis limpsxs, pois
aemelbante emiasde (oi all sempre (ol all sem-
pre doscoobecida ; eppsrecendo ns rapsrtlco
deas ou1 tres vesos por mex ; ore urna pretc, ora
om moleque do admioistrador psn (aser aqeelle
eervi^a, e^riseotanda o msacioosdo sdmiaistrs
dor 00 flm do mes im redbo assigatdo pela na
malber ;
Nono, por moca ter preatado coatas s thssoa-
rarle, como the.oireiro do crrelo ;
Dicimo, fiQ.lmeuta, por dever o core geral
a qiantii de seicceotos e tantos mil rila om que
eit alcancado com a (sieala, segando verifico.
ltimamente o j.d.ote contador serdado de
dmloiauader, Ernesto Aagesiode Ath.yde. que
nos coosta baver levado esto (acto ao cooh.ci-
mento da presidencia e da inspector da tbesoa-
raria de (sea la.
fSfcHUill,di Zxm- Sr MINISTRO DA AGRI-
CULTURA ; o 8r. Jobo F.ro.n i., de Morsai Ja -
olor eonia com meite protesto.
Rao ocioao dlser que e thisour.ris de (sen
de (ai oiviios de merca 1or i parttdpsQao do
iju lints contador doa crtelos acerca do alcan-
cs meociooedo.
V da crcr qae o geverao esamilhe bem os
fadoeem queato, par. jalgcr da iooocaneii ou
crimioalidadi 00 Sr. Jobo Peroandee de Horres
Jaoi.r.
Dimos-lhe paite qia por aqel vio app.rcc.o-
do febres de mi c.re.ter, e qae o calor tem su
bid iumgrioqae ji iaeommoda dOTaiiada-
mente.
Al oatra vas,
Epaminondat.
Para destruir qislqaer irepressao que por veo-
tura poisa ter prod.iido o tojarioso annincio
publicado no Diario do ha.ua o ..algo.do per
Firmiano Jos Rodrigues Forreira, tesa 0 abaixo
asignado a honra de lavar ai caDhacimeoto do
Pbllco, qie mala que falso todo o aootilo
o dito eooancie, por qaaotolpelo l.bolllio 84
oram lavradea dvaa ecripiuraa pablices em urea
das qaaes coovenatoooi dito Firmiano. que todo
o acntvaapcwas'eocfa tocitdade Ftrrtira 4 Ouz
ficava per encendo taclutivamtnlt ao tocio Btn
10 ires da Crux iem que o >ocio Firmiano pot
la oppor nem interw por forma alguna e Uto
em aats do 12 de jelno de 1861, a na o.ir. qae
de dat. de 7 de dezembro da 1661. desleroa o
meamo Firmiano que estando ia{Ufti Cdato efs liqvia[ao ficava tile abrigado a va
tar ao socio Crux a mvaie do mido que tem d
uu favor da quantia de 2:3639964 ra.. dando por
nunca e hqwdada todat at \rantaccoes da
firma.
Como pois ipreeeot.-ie o mesmo Firmiano com
dito annuocio arrogando ao a propriodade do
1** pertence exctaalrsmsote 4 ostr.m ?
Voit.remos i csrga publicando vtrbo adver-
san as das eacriplaras sipraditee para da todo
ranear a mascara que a iaipost.ra empresto!
ao meo desleal iolmigo. *pre.ioe
Recife, 24 de desamoro da 1862.
Btnto Alvts da Cruz.
demBrign inglsi Rimac, espitio Miar, carga
assu.ar.
Philadel.blaHiati aaeriesno Eugenitr, csti-
tio Heggins.
LiverpoolB.rcs iogltxa 3#aroartt, capitao ato
_ '7. <*rgi aas. Portos do salVapor brasihiro JTomanauaps,
com mndenlo Monta.
mi***.
Praga alo Beelfe *4 de dezembro de
18S.
At quaKro horat da tarde.
COTAC.OES OiriCUBS.
Cambio.
Sobre Lodres 90 d/v 28 1^2 d. por 19000.
Cris Itaceaapresidente.
John Gallasecretario.
428*919698
28 6519045
IfaaWaegf,
teuataettododla 1 a 28. .
dea do Ota U ,. 1
457:342|94S
afavismeaia M altMdeffa.
Volutn..otradea aemf aseadas..
* a ca gaeres..
Vilaaestabldoe toa (asindii..
coa cenare...
8t
171
258
10:9688394
do jelhe da
Pabliragoes pedido
No iltlmo vapor do norte chegou i esta ci-
d.de eom dota mezes de liceace para tratar de
s.a atole o neaao comprovinciano o deatiacto
amigo Dr. Joao Vicente Per.ire D.tra, jiiz mi-
nl.ipal e delegado do polica do termo da Granja
da proviocie do Caer, onde flndoo ssi q.-
triennio e (oi re.onduzide, cumprtndo dlzej que
ease digno maciatrade toado dado dorante ana
Jidicatera ezorblt.nt.s provss de solo, redido,
sctivldsde. independencia, o probldade, e pres-
tado relevantee aervicea a bem da causa publisa
cerno .t eoiio ncnbum bsvla (cito, torna-aa ae-
pedalmeiterecommendadoaogoverno : (Jasemos
perianto. Titoe para que sejem os seis sirvleis
rseoobecilos e remuneridos, e sis sude com-
pletamente restabeledds.

o !'"""" > Patacho a.ect J.n y rj.rcidori.a
P.Ucho amerieeaoB.glet(adoba di trfgs.
Brlg.a indosAgoe.toeelhe.
Pelecho iogleary Be 1Han.
Barca iogles.-Q.ee o tbe Execsrvie.
Pitscho ameiieeooL.osaratmereadorias.
Birca smeriesoC.lestefarlahs de trigo.
Birea loglezcArethu.earvio.
Bsna inglesaBentinckservio.
Importaa^ao.
Brfgaa aa.,e Jenny, vlnlo de Hambirgo, con-
gaTtote* K,|k. msni.stoi o se-
hrft^.*" f50 ttix:z 15 8e-
bra 720 ditos vln.gre. 10 ol.. .50, 1,000 vara,
d. Ierro. 35c.ixaa igoora-ae, 10(>rdos cravos.20
s.ecoa plmaot*. SOO ditos (srelo, 307 pscot.s p.-
200 Isdriihos. 400 cestos de Tirguinhs, 4 ol..
co.'oi, t( 1/3 lastros cervio de podre ; sos con-
sigo ala ros.
16 calzas (asendss de slgodio fio de 181. 1
cslxs papel e enelopi, S pscot snoitras : a Rs-
be Scbmettsi 4 C
J cslxs moi.s de slgedlo ; s N. O. Bieber 4 C
12 c.lxss fazeo lia de Uodio o de lia. 2 paco-
tee .mo.ir.a ; a Linden Wild 4 C.
2,187 gsrraloes vastos, 20 calas vldros, 1 dita
smostrss ; a ordem.
Ezportaa^U
Do dis 23 de dezembro.
Brigae ingles Maxurka, para a Cmal, carra
garam :
Krabbe Thom & C, 4U0 saecos com 2.000 ar-
robas da sssucsr.
B.res americio fiugent'er, para Philsdelphia.
csrr H-n.y Foritsr & C, 94 saceos com 460 arrobu
e 26 IiDraa de algodio.
Semaca haapanhola Traviata, para Barcelona.
carreg.ram :
Taoeo Irmios. J38 saceos com 1,332 arrobes
28 libras de algodio.
B.re. portigueza Corfa, para Lisboa, ssrre-
g.r.m:
Hanoel Teixeirs Bsstos, 200 saceos com
srrobss de sssaesr.
Brigae portugus 5. Manoel l, para
orrsgaram -
O ninr. Sr. Inspector da thesoorsria de le-
zenda desU provincia manda (azar pablico qe.
em vfrtada di drcaiir do thss.iro nsclen.I o 61
de 24 de novin,bro altime haveri eoncarso na
mesas th.soirsrla 00 lia 26 do Janeiro prximo
fut.ro psra o rrooaobimeato d.a vag.a de pr.ti-
esotss offleisia de descargs sdstint.ana al(ao-
dege deesa aleada. Os examea verssrio naa ae-
guiotes matarlaa : leiiira, aoalysa grammatic.l e
ortbogrepbia, trsdaccio cerracU das linga.s in-
glese o rcncezi, pelo menea da iltima. Arith-
mstics sisa appll.acdea .ti a tbsorla dss pro-
porco.s ioslasive. Oa eoocerrentee deverao pra-
damente apreaenUr seno reqaerimenloe inatr.i-
10a de dociaalotos q.e prorem idade completa
de 18 anuoa, laeucao di calpa a pena, a bom com*
portamento.
Seerelaita dar tboeooraria da (azenda da Par-
n.mbice 16 de dezembro do 1862.Hanoel Joa
Pinto, aerviado de effldal-meior.
O lllm. Sr. Inspector oa theio.ratla pro-
ioaiai, aa cimprimeato de resolacae da jante
da (eseod., meada .sar publico, qao a srrema-
t.cio do caicaaeoto da trevesas doa Ferreiroa
al eneontrir a rae Forreo.,, no valor de 3:680f,
(oi transiendo para o dia 31 do crrante.
E pea conatar ao mondan pibiic.r palo Diario.
Secretarla da tbeaoarerii provincial de Per-
D.mbuco 18 de dezembro de 1862.O sesretaiio,
A. F. d'Anouoelai}io.
m
:*&?& 0*3.
Pela aabdelegeda da (regosla de Santo Aa-
tonie a. (as pibltco, qae na noito do 2-J do cor-
rete foram appr.hendidos am mi de um indi-
viduo um chalas, im pir di borzeg.ine, e .m
cb.po do (eltro, quo sa preaoma serem tses ob-
jectos (arlado., atwota a condlcio do dito indi-
vid so. Radie 22 de dezembro de 1862.
Mano el Antonio de Jeeus Jinior.
Subdslegsdo.
O sscretario da aamara municipal da ddade
de Oliode, ebaixo assigo.do, (sz sct.nto que por
delieerocio de meema (oram tr.natoridaa para o
dia 27 do correte aa arr.m1Wc.d9s j snunoda-
d. s para o da 11, por uo tar havido sessio em
um dos diae deiigoados.
Societaria ds cmara manicipal de Oiiada 18
de desembro da 1862.
Marcelino Das de Araaje.
Da ordem dolilm. Sr. inspector da tbesoiri-
rla de (.seada d.ata provin.ia fe faz puejico, ps-
ra coDbeiimeoto doe intoreaeados, s m.terla da
portarla do Exm. Sr. presidente da provincia de
20 oo correla abaixo tranacrlpte, o que vdo en-
nexa so sen effitio da mesma date.
Secretarla da Iheaoaratia di Pernambico 23
di dezembro di 1862. '
Serviodo de offlcial melor.
Hanoel Joa Pinto.
1.000
o Porto,
Copia.Palacio do goaerno de Pernembuco, 20
de desembro de 1862.O pr.sldeote da provin-
cia altendendo que, nao obot.ote os ltalo, de
cooceaiao de terrenoa e aUgedoa de marich..
ceoterom a claas.la exprese, de serem otes t-
lerradea e beoefidadoa pdee respectivos concas-
aiooarios, ama gr.nde parte dest.s bio tem cem-
prido, oem troto de cimprlr *at. obrig-cio, do
qie results q.e os sobredltos teir.nos e .l..do
de.de muitoe aoooe ae conaervam, a terao d.
continuar no aee eslsdo primitivo, em grav .-:,.
mnenlo da asl.bnd.de, do sssmo e do sormo-
ie.manto de.ta eideda, e qua nem posssm ssr
sooc.didos a outroa mala habilitados e msis dls-
postoa a (szerem tsea ben.fieios, aitendeodo ou
tro alm, qae noe releridos ltalos se tea sempre
d.clarade o imposto eos concesslonarios 1 con-
d sao de serem os ditos terrenas e al.g. os por
alisa atterr.doa a benefidedos no prsso que psra
i.so ibes (Or marcado pas presidsnds resolv s
segilnte:
l.# Q.e fice poli presente mercado o preso de
otto mocea, cents ios do primelro de jsneiro pro-
lUM vindoiro, para qaa aquellas atorros o bem-
leitotuss.jim f.110. pelos conces.ioosrios doto-
dos os mencionados terrenoe o alagados q.eexls-
tlrem ne.ta cid de, e sais proximloadea. com-
prehonddoa dentro de llmit.e que pela luajaaa*
vi laman minldpal serio fixsdos qusnto an-
2.# Qae mesms samara pelos seis Aseses, e
por quaesquer o.troi molos a sea alcance activa
o camprimeoto daqi.iu obrigaco pelas sobreoi-
tos soncesstoosrios, o se iolorme psra informar
a presidencia sobre os que no prsso decLr.de, o
nao t.nb.m (alto, aflm a* ser iiso communtcado
a thesoursris do fszoode pera qae immedists-
mente intente contra os mesaos a competente
3.* Qee o preso de qae trata o artigo primeiro
so podeier prorogsdo o por mais qa.tro me-
zes s.enas ao meximo, a edibelacimentoe p-
blicos ou po*, ou msmo
Ssla das aessoes do sanaolho admtnlatrstivi
para forniduonta do arsenal de guerra. 19 Je
desembro do 1862.
Antonio Pedro de Si Barreto,
Coronel presidente.
rrtmeiteo Joaqvim Pereira Lobo,
Coronel vocal aecratario interino.
Coosefto administrativo.
O consolbo administrativo, para forcacimar,(o
do arsenal de guerra, tem de contratar o orDe-
clmento alimenticio psra a eompanbla dos meno-
res do mesmo srsensl, noe mezes di jsneiro a
eversiro do moo prximo vindouro.
Piee de 4 00gis, bol.chs, maoteigs (rsncezs.
is.car r.floado de 2* sorto. cha bysscn, caf em
grao, orne verde, cerne secca, baolhio, (aijio
it.io 00 muiatlnbo, toodobo de Liabo., azelto
doce de Lisbos, vlnsgre do Listos, srrot pilado
do Uar.nbio, (rinba da msndloca da trra.
Qaem qaizer contri tar taea geoeroa aprsente
se euaa propostss em carta (echada n.aecretaria
do conseibo s 10 horas da msnhia do dis 29 do
correcto mes.
Ssla daa sessdes do conselho administrativa,
para ornecimeoto do arsenal de guerra, 19 de
dezembro de 1862.
Antonio Pedro it Si Barrtto,
Coronel presidsnte.
Franciteo Joaquim Pereira Lobo,
Coronel vogai secretario interior.
A'hi-10 rccolbido n.sta aubdelegatia ama
porgao de (raacoa de .loro escapeemos em peina
lueum m de Luis Pedro daa Naves ns res de Imperador.
S.bdei.R.cis da freg.eiia do aanto Antonio do
Recite 13 de dezembro de 1862.
O subdelegado,
Manoel Antonio de Jssas Janlor.
De erdem do Sr. Dr. procurador fiscal da
ibesoursrie provincial sviaam-sa p.lo presento
os devedere di dolma uibsns, e di-suas cutre
impostsa que sa relios rsspeiUvaa se .eb.m
em izo, com o pr.so costemado de 30 diss *
contsdes de boje psra -tulles qaa qoizerem ps-
gsr com gai.s dosis procurad.ris fiscal, ss quses
iso pin-d..gr.t.tumenle, dovende osiot.res-
s.dossollcits ls no escriptorie ds roa do Cieipo
n. 4 por lima da loja de madama Filju?, dss 9
1(2 da msnh. s 3 da tsrd*. Bed(e 13 de de-
*?**? i* 182- solicitada da (azenda pro-
vindal, J. Fumino Crrela da *ra.jo.
ObRs publicas.
Calcjtimf nto da cidade.
O director dsa obrao oablicas m eimprim.a-
tHioMniloEie.Sf,n|JMu da proiio-
cls de 17 docorreuta, declara ees concurronies
do cslssmento e ssgoio d.s rusa Nova, Cib.a,
Greapo, Imperadora da pre$a da IodependeQ.ia.
ssslm como da rus de Cadete da Recite at o oi-
taodaig-ejado Corpe Ssoto. que, em sddtts-
meoto coadi.sdes ji son.nci. na psra basa
d.a prop.st.s, ser puf.riis aq.ella q.e slm
da outrse v.nt.josss msis se sproximer so qae
aest.s se cootm :
*" O cslcjamiote das roas ssims dito ser di-
vidido m 4 seesSes, com rohendendo a 1 a
Nova, a 1* as reas intermoMas entre
ponte velh. do RecKo, a 3* a ri
o a 4* a rus da O Lia do b. ir re
.."... ancos ou po, ou misma a oarticut.rae na.nri/i
Mga.l Jos alivia, 100 saceos om 500 srrobss o. terreno. il.g.do. 00 wmSSSTtiS
,r- tol elo oi difflcald.de pero it.rr.r-... q.e
psra o Rio de Js melhante exiepsio deve ser feita em seu l.vor;
P.taeho portogasi Candida,
.etro, carregaram
Jos GanS.|ves F. 3.000 cocos com cues.
Brfgaa nacional Nova Sociedade, psra os per- cioneda no citado srtigo
tos do Rio dsPrata, carr.g.rern :
Amorim Irmios, 25 barrlqaiahss com 195 ar
robas o 2 libras de nielar.
P.lh.noli nacional Pitdade, para o Rio da
Prst., csrregaram:
,,0.ho,lop''' & C 200 birricas com 1,564
irrob.s e 27 libras de assacar.
o qae em todo a eso devor ser requerido cen-
tro de dous mezes sentidos da mesma dsta men-
eeeaealorla ala reoutaa latera*
foraas e Peraaaafcaee.
29801 $655
1:4154610
Rend mente do dia 1. 23.
(data so dia 24. .
82:3176265
Todos os mdicos qae es-
p chlmiite se teem
dedicad acuradasea-
fermidadei das crian-
?as
ese*.rm qn se putilhu vermiiaiss di iemp
o remedio o mais exceUeati sfficsx 10at
boje tem ddo cochecico. Ach.m-.e .11., M.
aiv.mante preparedea eom ss sabslsasisa va-
cSeaMmlaeTo gsraalasslal.
1 a 23 .
Rindlment de dia
dem da tu 24
75:39^(93
3;711g572
79;125S065
do ?orto
Xatiot entrado! no dia 24.
Rio de Jaoeiro-30 La. brigae nacional ti aere i,
de 202 ten.l.dse, sspitie Josquim Gamas d
Olu.ira, eq.lp.g.m 12, cerge eaf o o.troa
gneros; e A. L. de O. Azeve. o & C.
Ssotoe18 dias, barco ioglosa krtquipi, de 341
tooeled.a, capitao Beafff B.i ki, equipegam 9
om listro : a Jobnstoo Petar r. C.
Telcuhsn60 dios, bsree smoricane General
Pekt, de 315 tonel.daa, espillo Jobo P Feo-
bu, iq.ipagea 21, cargo aseiie do polio; ao
Mpltao. Vela rslrescsr a segaio para New-
ooiosd.
SU,~ L,0I>~23 dlse. biigue ioglez Favorite. 4m
277 toneladas, caoiUo Willtam Geihsm, eq.i-
pagaa 12, em lastro ; a ordem.
Phtladolabto45 diea, barco am.ricen. Celettia
do 248 toneladas, capitio G. W. Howea. equi-
pagea 10, larga 2,100 barrica coa redaba di
trigo a outroa gneros ; a Seaa.ers Broihsrs
SlbUhoe a desespera d.lU. Bo.-P.ra,.ri6' 5#*'*' OU.. .oao/eapiUo Jo.H.rf.io
s.teeilUaeesslom.mcemimdorpwaiia" H ,
2S^!:- jara .u*a
4. Que de ora em diante senlo expecs pela
th.ao.r.ri. de f.seod. Ululo algum de corices-
sio do tses terrenoe a slsgados, se nio a pretsn-
dontsa que provem ter os molos diepoaicos. de
os Herrar a (aser oellse as domis bsmf.itoriss
ozigid.a, e eea qaa sa Ibes marque logo nos
meamos ttulos um prszo ouuce motor de oi to mo-
zas para o (azerem aob pana da coa mino.Joao
Silveira de Seise.Conorme, Antonio Lsite ds
Pinbo.
Cooforao, serviodo de cfflcisl-maier.
Hsnsol Jos Pinto.
Corpo de guaroifo d Per-
nambuco.
O cunsslho econamiae tanda deeentratsr a (or-
neciacento de geoeroe alimeniicioa para o rancho
do mesmo sorpa, convide aa psssoss quo q.ize-
r.m foro.eer pars no dia 28 do corrente, as 9 bo-
ros da rtisnhis, spresentsram eues propostas dss
s.guint 1 gneros: assacar refioodo, arroz pila-
da, asalte cioec. bacaibe, cel moida, carao ver-
de, eerne cecee, feriaba da mandioca, eijao, le-
he, mantelga (ranese, pies do 6 onea, liad-
nao vinagre. Alf.raa s.cretsrio.
J.io Naoes Sarmeoti.
Por eela.sabdelegoda se f.s publico qae eo
acba dopoaitado na aovlibo puto, o qual (ol re-
mettUo boje e este eibdelegssii par Joa Joa-
qoim da Silva, em vlrt.de de o ter pegado em
eea aillo deatmindo ae lavoaras : quaa ao jalear
com direito, comparece, qao prevaodo lhe sei
entregas.
!*."$* dee Aegadoe 19 da desembro de
1862.O auedelegado,
Pedro Harta do Abroa.
Pele tb.aoararia provincial sa tas eablieo,
qV *. a'r,,,4o rep.roo indis.nsavis 4
psr. a dia 31 do correte.
M.' a1! "ra provincial da Per-
nsmbaaa 12 da dezembiod. 18620 secretorio,
A. F. d'Anaaoeiseie.
dbp.
C6Q8lk8 administra, yo.
O coaeolbo sdmiotetreUvo para forneeimsnto
aesrseoel at gMfti Um etmpr oVi%tXot
Pon 1 enfermarla da hospital miiltsr.
30 e.a,,. oa ps de. (erro.
tiOcolcb&iB da pena da llnho com enchi-
ento da la., teodo cada um 8 palmoa de com-
,im,Bl s < Urgore.
100 trav.saeiroi di peono de llnho eom eoebi-
mento de lie, tendo cada oa 3 palmos do com-
prmanlo.
50 escarradelr.e do lati.
Queo. quizar vender laas objettos spressnte ss
saas propostss sm certa fechsda aa secretaria do
sonedlo, s 16 baria di msnhia da dis 29 de
erreato.
rea
sia a e
na da Imperador
irro do Recito, e no
respe Uva contrato s< surcar prszos nao s pa-
rs o rom eco da obra, como tambem para a con-
cl.ao d. cada um. dae anas s.ecois.
2. No caso de nao principiar o contratante e
obra no preso eatlpalado, soffrsri urna malta oa
rezao "a 5:000 por cada m.x de demora a a
nearna porcada aaccaoqua delzar da ssoclair
00 tomoo timbara par. tsso marsedo.
3. Pera giranit. do pegamento o'aquellaa u
de quuiqa.r outras maltas ea obrigaco.a pace-
ntaras impostes ao conuatsnto depo.ii.r esto
.otes docomecer a calc.m.mo, na ta.sour.ria
provincial oe em e'gum eat.bel.ciaieoto hinca-
rlo dealgo. 10 pe. pre.ideocie o dtepoetcio des-
U, o valor de 60:000| em nnmersrio, tit.ios da
divida puchca g.raloa provtnci.l, ou ac;dae da
companhia. g.r.itidaa pela governo provincial
t Pr"!,rS B,DC oram v.lor ce rle
IOU.W08 om predios reconhscidsmeLte lirres e
de.cii. turerdos.
4." Qe.n o a isrsntis de q. trata a coodic-
500 pr.cadenta cooslstlr aiicsmeote im predios
e o contrata (. dr paga em ola ai sus prests-
oes. ssr sempre r.ttto no psgsmento dest.s
ms q .arla p.tie at a Qual conciso a rec.b-
m.otode (odee aeobras.
5." As moltaa meoclooadas na condlcio 8a, si-
rao impo.t.s so c.otrataote por portarte da ato.
sidencia, precedendo tnlormscao do eogeoheiro
acal docalgamsnte o de thesoursiia provincial
e do audiencia do meamo arrea. Unto, o lhe ae-
rao cobradoaaimlniatretivameoU pelos valores
depo.itados ea pele impertaocl. d.a pre.teco.a
r.t d.a oo da qu.aa^.er a.niiu devidss ao con-
tra unte, aem meis recursos, o por vie de exe-
cucao q.antoaos predLa o em q.mto ba.tem.
. o eootrataata renunciar ei>Neaemeote s
qn.lquer r.iiit.i?o das sebreditas n illas oa a
qealq.er odemnia.cio a qaa sa jelgae com di-
reito, e obrlgsr so-be a nuoca reclsms-les pa-
rante s p residencie oa a sssembla pro'ioeisl
por ltalo *|gum q.e aej. nem mesmo de (orce'
m.ior e s.lv.s sa qae so (uodsrem em erro ma-
nifest do medicio nos ornamentos, raconheddo
pela reparticao des obraa publicas.
7,*-Nso podci o eOLtutaota exigir para ice
ogmente em csd. snno fleancatro, aiods aue
meto obra (ace, mala do q.e qu.ntta q. para
laao tl'er silo vot.ds ne orcsmmto pro.iocl.l. a
um terco ds cooslgosao geral para auxilio >a
oons provionse o o (reducto de contribuica
dos psnicalsrea, psgaado-bi a go'eroo po-
vinci.l o juro de 7 por uito pelo mata que lhe
flear restando .t sea integral embalao.
8. A effeeiividato de contrato Atar depea-
dento de approvacio da essembla provloclal
am tato o qee nula nio edivor actaalm.nta is-
tons.do por lei, sendo qae resdndido ou cao o
m.smo contrato pala falta deasa appravacae
ser o onirataoto p.go da obra que bouver j
Lito pela conslgni^io p.ra o celeameolo da er-
Satnenio vsenla, pelae fitarai cooaignacea dos
cofres ger.es pira aadlio dae obras provincias!
e pala c.ntnb.icie de. parttcuLrer.
Directora daa obras publicas 18 de dezeakro
aa loo?,
O director interino,
Vctor Lia.tlar.
Obras publicas.
Por asta directorie se (sz pablico qe.
bem-se propostss at o dia 31 do correte,
s factara do calcamente dae raaa Rovo, de
bugi, do Crespo, do Imperador, de pr.c. "da
Iod.o.odon.ia, sirim como de ra da Cd.ta do
Redi, .t ao litio da igraja do Corpa Santo
polaaystema daparallelepipedos. Ospreteno.n-
tss deverae apreaontar soaa propoatas om carta
fachada ao m.10 da, no palacio da preaidon.la.
Cmpre a mesms cirestori. observar sos Sr
proponantas qis entre as mondonadas propos-
ss a depoie d.a Informicdea nieesesrlaa ser
preferida aquella q.o (or condd.rade mal vaa-
tajo.a, nio i em ralseio ao pngo di cada bra-
ja qaadreda de clg.me.to, mate anda qaante a
ore'idede de saa ceoctieao, a realldade das ga-
rantiaa ao contrato e tambem qianto aoe prszos
o (oras dos pag.me tos.
A dissripcbo a rrc.meato acba-se expeato ao
sxame dee pretendeotes oa seeretario desta re-
psrtlcio.
Dlroetona dss obras publlie|-l da d.z.rr.br.
da 18820 dlrettor interino,
Vittor LL.ti.r.
rece-
para
do Ca-
CO IRIIO GERAL.
P.la adminlatracSo de crrelo dests cidede,
se (.1 p.blico psr. flos coov.Dieotee, qaa em
virtnde do disposto no sd. 138 do reg.lamento
or.l dos corretee da 21 de desembro de 1814. a
arf. 9 do decreto n. 785 de 15 de malo da 1851,
ae proceder eooaemo aas cari.a exiatentao nea-
la edminiatra;io do mas de 1861, no ole 3 do
Janeiro prximo a 11 bous do da, ns porta do
mesmo crrelo, e a respectiva lista aa echa desde
j sxpe.ta aee interesados.
Admlnidrscio do Crrelo da Peroiabueo. 22
de dezembro de 1862 -O administrador, Domin-
gos dos Pasaos Htrenda.
Pele admlniairaco do crralo dests sidado
se lea pablico. que em virtede da convorcao
postal celebrada palos goveroee brssllelro e (rao-
ees ssrio expedldss mala, para a Europa no dia
al do correte mes, de conformidad, eom o an-
nuocio deate crrelo, publicado no Diario de 29
de jeaeiro da 1861.
Ae cartas serio recebidaa at 2 horas antas da
qaa lar marcada pare a aihlda da vapor, a es ior-
naas st 4 hersa sotes. '
Administra ci do Crrelo da Peraambeco, 22
fE&AE*'r0 d*M. Daaia-
gM aoa Psaaaa Miraads.


II Ficv/ri !


Din._K3 Di fIMLMiOUJ fX A f HA*. 26 01 DEZIMMO BaV 11111
THEATRO
DE
Santa Isabel
ThI* actor reir li|lMi di SidU Koii
M4e taetCio wt it eapirtaaeleo draatatl-
cee ('i* at Ib de eraxlno aeex ie ja -
ir*. veta aatticUai pablico qae ji M aeh
" > atice timo, a qaa protn 1o dtt co-
t rep-ee**jt*edce ai 4 en 6 lieai mi,
dea le j. aaa* atetgaalara para atit ra-
r%-a tagojlaUi :
Prisaara rdea da eimirolee 38|*00
Hlili dita......48|000
Terca** ata.......28J800
C* icrea...... SIMO
ala* ene*e ji eoffroram abata de 90 par
coate ato acaiaaria da aa*.
A aatgaatora ecba-ee abarte aai caa da actar
SaaU Rece, i raa ato Santa Iaabal.
i
COIPANHIA BRASILEIRA
?ISJ1TISI Tiflla
Daa partea a acta aiparado at a di 2 da
jenetroenper Oyoe. aammaala.U o pi-
alo da fraKatt Santa Barbeta, o qaal dipelt da
democa do llama aegairi para oa portoi do
aal.
Deede ji reeebem-ie paasagelrea, eengajt-te
a carga qaa a vapor podar condaxir, a qaal ara-
ra aar ambareada na dia da aaa (bagada: dlnbel-
ro a trata a amommandaa ati a dia da cabida a
2 horaa da Urda : agaocia rma da Crax n. 1,
aacriptaria da Antenlo.Laix de Oliveln Axeve-
&C
***** NMal^HiWWH*
fin o Para.
ial ataaa aagairi ie*OTetorivtl-
ro I ai to aacraata atas, ainii p6da
algatne aarf*, treta ce com J. B. da
Jaoior, raa da ato .palta a. 1.
a
Pi
Baha
Sane aaataa diaa a patache D. Lmix,; tam a
atacar atarte da eerregataeoto promto. a para o
raata trata-te aai aa cooaiga*Urioc Pelmeire &
Baltria, larga da Corpo Santo o. 4, prlmairo
aodir.
Lisboi eftrio
O velelro patacho porlagatx cS. Jorg preten-
da eegatr coso malta brevidad*, tan parta da aa
aarragamanto prsate : pira a reato qaa iba
falta trata-te aom aa aeaa ooaignatarioa Antonio
Lele da 01tTir Atevede & C, no aaa eaeripto-
ro raa da Croa o. 1._____________________ ,
Aaha-aa i cama para a Bit Granda do Nor-
ta a aaraica S. Joto Diligente, tnoitre Joto Goe-
dao da loara, aba ati o dia 24 da aorraota :
qaam qnitar ctrregar dtriia-ia a Jaafaim da Sil-
va Caatro, na raa do Crespo, oa aa maitra da
maama barciQ*.
Aviso.
Sexta-feira 9 de Janeiro prximo >e
extrahira' a quinta parte da primeira
lotera da Santa Cata da Misericordia,
no contittorio da igreja de N. S. do Ro-
sario de Santo Antonio.
0$ biihete e moiot bilhetet acham-te
a venda na respectiva thesouraria ra
do Crespo n. 15, e as casas commis-
sionadas ra da mperatriz toja de tr-
ra ge as n. 44 do Sr. Pi me a te 1, praca
da Independencia n. 22 loja do Sr. San-
tos Vieira, ra Direita n. 3 botica do
Sr. Chagas, e na ra da Cadeia do Re-
cife loja n. 45 do Sr. Porto.
Os premios de 5:000$ at 1 Oj sero
pagos urna hora depois da extraccao e
os outros no da seguinte, depois da
distrtbuicao das listas.
O thesoureiro
Antonio Jos' Rodrigues de Souza
0 abaleo aeeignado fat ecleota ao rea p ti ti vel
pabllco qaa ntoguem po lera faier nagotia lgarn
com a araac.a Ba l>j da fa Dlralt o. 64. par-
teoceale ao S-. Henrtqne Joi Alna da Silva por
ata aa echar peeborade pala [aietdi. Rlfe 22
da daa.mbro da.1862 loat da Sampalo Coelha.
- O Dr. Antonio da Veaeaotelle Maoataa da
Diammaod tarida partido beiitem para o Rio da
Janeiro, nao taada podido daapadir-aa da todas
a* paaaoaa aam aaasa aatfataa relacSee, aada-
tbaa par iaaoaaaaalpa. Oalro ai, cffertce-lhet
o aaa dlmlaato praatlma daraoie a aaa raaidan-
Cla alli.__________________' ______________
Pnetea-oc da orne ama qaa compra e fac
todo o le'viee da ata* casa de poaca familia :
na raa d*i Prea n. 27.
Piedla-aa da ib ciialro qae taoba alga-
ma pratica de taberna, prefer do-ee dos oltirre-
aenlo chegadoa do Forte, de itada de 15 a 16
anona, qna d perleUo oobailcoent? de aaa con-
deca : na raa da Crin do RaaKa n.19.
mmm
iode Janeiro.
F-a-aada ae*alr eoea malta braaidada a valai-
ra a conhatida arigee aaciaal Mmiran-
tai ; tam parta da aaa erregamento prompta:
p ra a reata qae Iba falta trata-aa com oa aeui
coaaigaatarta* aatoal* Lat de Ollaeira Acarado
a C-, aa aaa aaarlplarie raa da Crex n. 1.
COMPANHIA PERXAJIBCANA
na
Ntv^gtgo cot^ira Yapor.
Pirihiba, Natal. Maco, Aracaty,
e Ceara'
Ni taata alia aataat cir pan o parto a
d a a-I a m iiii.cilna 4e taparea da aamaaahta, aa-
ft i-ag-t Cara a ta 27 a* 5 brai da tarda.
k aercja art raactjl ia atd dia 6 o meio dia.
Ei-.j ia>ali<, pi*a*;iraa e dinhaira a trate
ata lea la a Fri 4 M'ina n. 1.
lllUB
DI
Itt&tramentos n uticos
Sexta-feir 26 do corrente.
O agenta PaaUna reode' em laillo por sonta
de qaem parteoeer dlrereoe ieatremanloa oaali
coa camoaajam : 1 eitanU.l eaxtanta, 2 ocalaa
da alcaoce, 1 agnlhio oroprio pira cmara a
ama agalba de maraar, 5 mappaa da Coala do
Brtall a do Rio da Prata, 1 eaala iogtata, 1 il-
micinalo e 2 eompacoa e divaraee folbatoa e
pedraa de loaaa e maia lirroi pattencentea a na-
ace : aaxta-faira 26 do corraota Ua 10 ho-
raa da minina na loja aoa Sri. Palmoira & Bal-
trie largo de Corpo Siato fe 10 horaa da ma-
nbaa.
Qaem annunciou qu<
desejava fallar com Joao Ca
semiro da Silva Mtchadr,
queiraaanuuciir tua mora-
da cu procralo na ra do
Queiniftdon. A
Em Olinda llavera' sorvetei todo-
os das na ra dos Quatro Cantos.
A Sr*. D. llaiia da Paixo a Uattoi tem
arta aa raa de Apollo n. *, aande aa Iba ntra-
gara* 26 aaccee aom arrox rindoado Mrnhio.
Alaaa-te a cica tarrea a. 24 oa raa traves-
ea to Calba? aoafreata aoa tendea doa qain-
taes das lajas da rea No -a, por eemmoda preo :
qaam prrtander, dirija-ae a mesme, a q>l aa
acba |tlaiDo oa cantaitoa praciioi._________
Giaaeppa RUxali ratlra a para a llalla.
StiDdna i
Avisos diyersos
V cksse k coiiercio
Curto (1
T_ Hantam S2 do corStnte daiapparecea da raa
de Imperador, da porta da taberna de Sr. Cam-
n, am avalla prato.a trido, em aeiaa carnea,
bem MI, o boa grocMM, aat'ella na taita, com
am olbo aifolade de qaoiia, covcangalb mada :
qaam o pagar lar i maama taberna ao 8r. Cam-
pos, raa do Imperador, qae aert bem recos>pan-
sado.
Alaca-ae bb arnaiam na raa da Crai do
Recita n. 1S : qaem o pretender antenda-aa com
Jai Aotanei Galmaraea, oa na caa do Sr. Cor-
rela n. 46. ____________________________
Alega-ee o obrado o sitio aonexo da raa
mpariel n. 61 : qaem pratender dirlja-ie sei>
xa filial do banco do Braall.
-Na
litro,
sfhj
hotel riglianto p-eciaa aa de am al-
IfesUdeNSdoNon-I
te em Oliuda.
i
Para a tibe de S. Muael val arregar para
eebi- cea areidade o patacho partaceex Rea-
vaii j par ter parte daeea carregamento promp-
ta : }am no mea-so qattar carragar oa ir de
paiea^am. pota tratar com Amarim Irmaee, raa
4* Crac a. l.oa oa o ca/ilaedo maimo na pra-
,i io ca amrelo.
C3NP!fttfi!4 SRASILEIBa
PA9SCfHMA V&M)Ke
E' jm1o doa portoa do tat att o die 30 do
correte am doa aporea da compaohia, o qaal
topeta la damora do coitame cegeiri para o
portoa 4o nerta.
o-*le |t ra a caraje ja o rapar podar ondoxir a qaal dera-
tt aer ambareada n> dia de aaa bagada, en-
e*.mn-a1a a dinheire e frote at o dia de fal-
da a2 aeres: agaala ra* d Crax n. i ei
c-lptarlade Antela Lalx da Olivaira Atevede
AC ___________________________
liugua francesa 4
noite.
Jose'Soares d'Azevedo, profeuor de
lingua e litteratura nacional no Gym-
nasio do Rectfe, tem abetto um curso
pratico-tbeorico de lingua francezapelo
novo systema de OllendorF, para a
classe do commercio que nao pode fre-
quentar este estudo de dia. As pessoas
que desejarem fallar e escrever esta lin-
gua, podem dirigir-se a' residencia do
annunctante, ra de Rita Santa Nova
n. 47.
AULAS DE LINGUA FKANCEZA, DE
GEOGRAPHU E HISTORIA,
DE PHLOSOPHIA,
DE RHETORICA E POTICA.
Jote Soare d'Azevedo, professor de
lingua e litteratura nacional no Gym-
nasio Provincial do Recite, tem aberto
em sua casa, ra nova de Santa Rita n
47, o curso do cada urna das disciplinas
cima mencionadas. Os alumnos que
quizerem frequentar as respectivas au-
las ou preparar-se para os examet de
marco prximo, podem dirigir-se a re-
sidencia indicada, a qualquer hora da
tarde.
I
I
O D. abbade de S. Rento tem
removido a festa da Senhora do
Monte do dia 31 de dezembro
corrente para 11 de Janeiro vin-
douro ; as pessoas que preten-
deren!* algumas casas naquelle j
Na raa do Imperador a. 79, Iivrari acadmi-
ca, receben)-ia aaaignttarai pata a Semana 11-
ueirada, qae ae pabllea no Rio de Janeiro, oa-
da tambera oilitom o altimoi namaroa.
Gaaa d saude
O Dr. Ignacio Firmo Xavier, medico, eena-ie
reaidindo ca P.iaagam da Magdalena, san n. 3
da traveiii ae norte da eitrada, entre a ponta
grande e a paqoeoa do Cbora-lfanino, onde on-
tina a receber doentei o a aasoos o aioc, para
o qae tem axeellentes eommodoa, asiim como
tambem ae preita com promptido a todoi oa
ehimadoi, a qaal qeer hori do dii oa da noite,
tanto oo interior como para tora da cidade.O reca-
mo doator emprega no rattvodei aeai doeotea
ambos o* eyttomei, denominando illopathia a
hooieapalhla, o qaa fax a conteoto dos doentei,
achando-se aeparadoi o qae loffrereai moleitlai
sonugloais, como baxice, larampo, aarna, etc.,
etc. Aa eondtcdee byaianicas em qe aa acba o
aea oetebelaeimaato, aaa aa maia apropriadaa para
am prompto raitabelacimanto, torninde-ie ainda
mala reommenda*ol, por poderam contar o
doentaa com a praaenca da medico aam deloaga
e a aaa permaneneia na caaa dorante a noite.
C'intinaa aar encarrejiade daa opara;6ei do nrai
to diatincto cirardo do hoipltil Pedra II, o
Iilm. 8r. Jos'Francisca Pinto Galmaraea. Aa
dierial ao eemmameote caaoaaaia : a tratar na
raa daa C'i*a n. 24. primetro endar, oa no
aea eitabelecimanto na Paaaagam da Magdalena.
TODA A8 QUALIDABE18
MTO5 mu HDS BffiUTO
ConQiocidd por fabrica da vi uva
N. 2 i Antiga ra dot Quarteis de policiaN. 21.
Contundo ao annuncimu, que slgnni epaeu'adoru da mi f, vendo o crdito qaa
gzaos os aseus cigarros, a psra poderem dsr consono aos aaoi. andar vandendo Unto na pra-
ca como palo moto, illodindo os meas fregaste*, dizendo qae sao bmus : e como todos o maus
cigarros sio adidos na ataba fabrica, e nio mando pesaos a'gama vender por minha coata
(ora Vla : fseo o presente sannncio para eviur quo compnm gato por leba e pira siguran-
(s dos senboros oonsumiiore destegens'O e sspeeialaeote es leus froguezes, aviso qae todos os
bmcos de cigarres que foem vendidos na minha fabrica sao mrcalos com um diitinctivo quo
declara o mea nome. o nema da ra e o numero da meim osa.
Aprob to a oceasiao psra scieutificar sos mesmos sanhores, que constan fomente en-
cont a'ao um com plato so ti mrito dr cigarros de diversas quslidades, e do malhor fumo sscolhido,
e por saa boa qoalidade j bem conhoeiaa.
Na rit di Aurora
alega-ae a agenda andar de lobrado n. 44 ; a
qaem pretende-la dirija-ae a eaia meama roa,
amo aogaado andar de eobrade n. 10, qae acha -
i a com qoem tratar. _____________________
L0I1V0BES.
IflarntLacau do ligad j
Nao pono deixir aoraa ao Sr. RUaido K'rk cam eaerlptorio na raa
do Parto n 119. Eataaaohor, do peqaano alpa-
ca de 38 di .a me \ t parleilameate bom lem me
caoiar dor oa incoromodo cem as aeaa cbapaa
m tdliiaiei de ama ieflammacio de figade qee
ea padeci ba mala da 6 aaaoe, qee m* tomare
qeaii toda a reaptraco, a ponto de ficar qaai
affocade, com a qeal appli]eettodoa o reme-
dloi a ma alcance, aem qee podeisa ebter mi-
lborn, a b>je atbo-me coi o ae nada tireise ti
do. Ra do Roiaiio o. 15, Blo da Jaoairo.
Hanail JoiSoirei.
Reeeoheeida verdadeiraaaaaignatara in.ra pe-
lo t.beliiao Pedro J.a da C-airo.
Aluo;a-se
o primeiro aodarda caa o. 59 da raa de Padre
Florlano, com loShiau-a commodoa pata lami-
ia, o no malhor citado ae asseio por ter sido to-
do e predio reparado e pintado de note : aa raa
do Ltrramanto d. 10.
Alagi-ia a caca terrea oa raa Imperial c,
913 com commodoi para granda familia : a tra-
tar na caa jante n. 911.
Atleuco
Ne ra do Crespo eicriptorio de eatrada de
(erro o. 2, precln-ia fallar com Geori* Spero,
a nagocte rcente.
Criado.
Antonio alacia ttarqo.i Frtra tam jeito
o contratado com o Sn. Ne'ei & Crns comprar
a botica, 10b n. 32, qee poiiuem, illa na prac
da Boa-Vta, eaqaina da ra* do Arago: qeero,
po'tmto, ae Jalgar aam dlrelto a rceim-. botict,
annaneie dentro do praio de tria dial
t #
lugar dando urna esmola para o
' adjutorio da mesma testa ou quei-
ram azer entrega de algum
prometa se poderao dirigir ao
Illm. Sr. commendador Manoel
Luiz Viraet, no Recife, e em
Olinda no metmo coevento.
1
1
1
I
1
Preaiaa a eear-ia cara caa d* peruana fa-
n- illa ama ana qua uhi od hir : na raa daa
Crazei em Sinto Antonio o. 41, legento andar.
Precita te de am criado ponagaex ea oicrevo,
qaa nao aej* maior de 12 aanoi: na ilba doa Ra-
toa n. 8.____________________________^____
Administractor.
Offrace-so am bsmam pera adminiatridr de
ogenbe, pola para iit > tam ae precint heblliti-
c.a, t.oto palee variot annaa am qee ee tam
otcepado oetUa trabalboi, como pela iat a da le qae im, re tam ti i pr o ramo agrcola ;
portento qam de tea praitlmo ia qtizar atlli-
nr, dirija ae ao oogenbo Caza Fogo a onvanar
com o tdmloUtrador do meamo, oa po-oicao
da R. S. da Las em cita tfe revenndo rigario,
qae achara om qam tratar.
Alaga-to ama cea oa raa daa Florea :
qaem qntier falla na alfandigt com Joo Daatta
Ctrneiro Honteira.
^Compinhist ti'leudado oi
seguros mariti voa oj
^ terreatret eatabelecidoj
$ n i Riode Jneirj
^ AGENTES EM PERNA.UBUCO ,
^ Antonio Lniz de Oliveira Azevedo
^ & Companhia,
compitintemenieaetorliato*pala dlrec-
tocia da compaob* Oe lagarea Filelida-
$ de, tof.-m aegaraa da naTlaa, marti-
fg darl apraiioi no lea eieriptorio rea
I"', da Crax n. 1.
D>mtogoa Jji da Cunha Lacoa a .u ac
aeat Iragaexea qo aaa oitabeleelmanto de con-
Ultaria na raa da Smala Nora o. 30. ae acba
com o melhor aartimaolo de floto* tecoe a da
ealoa teato neciooaea como eatraagairaa o (rat-
lat dai melhorai qaalidadee, aprempta q'salqear
ncammenla par* exportar para o inp.rlo oa
Eorooa, prn.ita ara|r o melbor poiai'el,
arrompa bandaijat ara baile e c*aarrntoa,
^a-ae i, bolo iogle, padlna e a m*ii fr ten-
dente a aaa confeitaria
."-"P estreiU do RosarioS
Franciico Pinto uxorio contina a a cal- #
lssar dantos arliflciies tanto por meio de 0)
molai come pela preaie do ar, nie re Q
ek* paga eigama aainqae ai obras ac S
IqKam Tontada de aeaa denos, tem p6 "
entras praparar^oe as mala acredita dai #
para onaerTtco daboccai Q 'f
" anttsaa Sj|t*% 9Sfef '
PRECISA-SE ce eme ame qae saibi en-
gommr e (azor o sedeo inte-nn de aoia can ,
na raa do Imperador n. 17, 2* andar.
im&**
Pira o Porto
aagee no di* 31 4a correata (ea nio o coniecatr
antea), a barca pntegaez* cSympotaii, ae prl-
mairo el cae, p*r ter a maior parta de aaa carga
sgajada; qaam ne meama q altar cor rogar aa ir
de e*eeage<*),~ dirtie-ee e Baltor A 0lielr, rae
de Ciio d> Rociia o. 19.____________________
Mosstf e iss
O ;r.oto asenta Ritae ; a tratar ae trapiche de
aleo-so com e moatre Joaqaim Autoofo da Fi-
gaairada^____________________________j
4
4 RA DO CRESPO
Aviso importinte*
.i. Fii.itrE,
dsMJatido liquidar as fizenda t existentes no ieu e'tabelacimento, resolveu veade-lss prefsmui-
to miii baixos que se comprara ordoariamunte e n qualquer parte, como pode o ce>lificar-si
da verdade as pessoas que quizerem onorrer dita casa, e ds a'guos artigoi abaixo decl-
ralos.
Rallar & Olirelra do nccam tabre i praca
Porto.
Um confeito e especifico para
expellir os Vermes,
B Saques s jbro Portugal
ii 0 sbaixo sssignado, agente do binco
';ji mercantil portuease, resta cidade, ra-
,' ca eSeClivameote por todos os paquetes
'-.f obre o me-rao banco para o Porto e -J~
"'; Lisboa, por qua'quer somma. i vista e i
a prazo. po emo logo os saques a pra- S
so serera descontad s no mesmo banco '.
na razao da quatre por cerno ao anno |
aos portadores que s-im Ihe eonvier : %
cas ras *o Crespo n. 8, ou do Ira .-a- >:
rodor n. 51 ^
Joaquias da Silva Castro. r-.
IPAM
Lisboa.
Segaa casa a peeial brtaltede O lairo legro
itoHagaec JeUaa por ter porte da onakarg* eo-
a je : qaem na meaxo qeiier carriagar oa ir
d*paeaa*em. par* o qee tambem offertce boaa
actoaeoeodecoee, trate om a caaattaetario Tho-
maz da Afateo Fanaeca, raa do Tiga-lo n. 19,
prteaoire aadar.oa cem e copttie a Sr. Franciaco
Antonio Metrelleo ae praca.
Pare Llebaa logae aeat maila brtvidade *
bri**je pertageax Slarioia, o qaal recabe cerg*
a trote a paeecelree, para a qae trata-as cem A
aaaHaa Iraaaae. rae Oe Crax n. 3. oa com o capi'
Cao J-aqetoi Aogaeto de Seaxa, oa praca do
caanaarciO.
Para Lisboa e Porto
Segtaa *|afom coa a meior breridade peeeiaej
a beica oartaaaace Corf por ter parta a jarra-
gorceota prompto : qaam na meamo qetser car-
roajar aa ir Oa aeeoagam, para o qee tem oa ma-
lhoraa coiimodoa, trata-ea aot a coaiigoatarto
Ttiomax fl'AfaiioajFooeaca Jaelor, na raa do VI-
atarta a. 20 pri-neire andar, aa com o sapillo R.
Joaqaim Correa aa prc. __________
Officina de ferreiro.serraiheiro e obrat
navas de Mooharpt & HoQmann, na
traWessa do chafariz n. 17 entrada pe-
la ra do Brum.
O lanndito lem a honrado eviur ao publi-
co e aoaSr*. proprlatarioa de predioc e navio
qee acattim oa e*tab*l*car eme pe-f-it e bem
menta4e\orScina naata geaero, e affi>oc,*m ser
/um r. :U pelo bem aea sai o de aeaa obra a e
oreco raaoarol, 4e mmilfi qaa qaam ae dlgnr
honre-loa com sai benevolencia jamis largari
aea frega^xia._______________________________
SOCIEDADE
BAS
ARTE^v MEGHANIG4S E LIRER&ES
DE
e?n imouco.
De ordem lo I 1 no. Sr. preeidete alo conrida-
doa lodoa ea >o i* 29 de cor-ente ni ai, e 7 bore da tnaob,
eiiioitrem a i ataca de reqeiem qaa manda ele
brr a raferlla tactedede tte igraja Oo S Joi
pele repnaaa eterno da aea mao digoo iodo
Joiqeim Barrea C>rneiro. 0 metmo coneitt n
fax a lodo* ai atDKoa do fallad lo.
Srotarla da Sociedida 26 de dezembro da
1862.01.a .ecreterio.
, intento Basilio Ferroira Barrot.
CNisess, sobre'asacas, pilatoisde diverses feiiios, de panno e casemi'a de 109 a 3^55,
caiga* de casernira de 59 a 109, col ates de b im, de so im, go'guro e vel udo de 2a a 10,
ia let->s de hnm de linho bnnos e pardos a 4j, ftf e 69, eosiume completo (ca'c,*. exHetee
pailetois riebrim de aigodio a 89, chapeos de castor brancos e p-etos com pello e palos a 89,
loa e 129, ditos de seda a 69 e 7a, dit-s prototypos superiores a 8$, dit >s de palbt ueura a
09, e urna inSmdade de outros art;g s as mismas pioporcdes.
Rotipnes defuitio bordados, manteletes, capas, basquinas, zuavos, eamisioha?, gol-
linbas, manguitos, saias ba'io, ebaposde (.alna emoitos mais art'gos todas pre^is baixos.
PARA CRIANCAS
Vestuarios completos parabapttsados, ditos para passeio, chapeos, bonetes, grande sor-
tiraento de nonecas.
mslas, .a'.coi, chipeUioas, estojos pa*a viagem, ditos pa-a costura, camisas braa^as e de cores de
159 a 50R a duzia, eoliarinhos ioglezes efaocezes a 49, 59 e 6t a duxa, es ovas de todas as
quadades.


lojccco Brow
Remedie i n fall vel contra' at agnor
rbeas anti at e recentes, nico depotito
na botica i anceza, ra da Cruz n. 22,
preco 3|.
inturaria.
Na rna\do Rangel n. 38, primeiro ae
dar, tingo-sa tfe todas as ooras com pristen
proco rizo i vel.
40a240
Bichas de Hamburgo: na ra do Ran-
gel n. ISj________________
bra>frhrJe o p*a*ho
ifa "ita carrtf*
WeMs t'i-
"a'ntonto "LNlx
%sr*ptarto,
AflaS C Dtl^sW^slCo
IVecif a ie de uma ama pira
coziubar e mais rvicr J'utiiR
jirta rlW*, twim como com
HM wtHtftz _% vira tK
de seda largas e de superior qnalidade de 500 a Ma vara, ditas de velludo lisas ala ia tas de
500 rs. a 1500.
Convida se, pois, todos em ge al a verificar por si a ve-da le do que cima -a dito.
4-MUJn DO CRKSPO-4.
RA
ao
IMPERADOR
a.
RA
a
IIPEI4IH
J. VIGNES
PsStilhas Ycrmifugas
DE KEMP.
Os meninos s pedem gritos, porque
ellas sito de clieiro, sabor e cor agrada-
veis. A elegancia, a seguridade de ac-
cao, o inoflfensivo das
Pastilhas Vermfugas de Kemp.
A PAR DA SUA
Composi^so exclusivamente Vegetal,
so estas pois as suas mclliores e mais
completas de todas as recommendaces
que se posea facer e com justa razao as
colloco na categora d'um favorito uni-
versal.
A superioridade das
Pastilhas de Kemp
sobre todas a6 preparajoes destinadas
para o mesmo fin devido sua sim-
ples composico o sen aroma agrada-
vel e rapidez e infallibilidade com
que alcanca a destrnico total das
LOMBRIGAS.
A' venda as boticas de Caort & Bar
boza, ra da Cruz, e Joao da C. Bravo &
C, ra da Madre de Dos.
aruaru
O abtlz* iM'gniio prarlae to reiaeitiail os.
blUo da qaa o aana qq i parteneeram a A'I nie
Crrala de Ma lo. ( liacido ha aaoaa oo termo da
C-raar, e ooi qaaai i* ahm de poeta o Sr.
M-Doel de Suoia tll'a Sto'o e r.utr latitala-
10a herdeiroi dija.llo Co r.i< da Helio, tao bem
lltfgioiot, t raapelto dot jaao* nio tt po lo (na:
oegooio 'gam valMo, pota corra d ja.ha tormo
te Carear em ploi o para aonallar aa o-alto
taatamacto com qee a dit t-r fallec io o njen-
donado Crrela de Mallo. O abaixo altanado
oroteata, poli, cuno protandor doa legUtmoi
berdelroa Oe Aotonio Crrela de Hallo, piorno -
aera caiiidede de qaalqeer neg.cio qeo aa faca
a reipatU doe maicioniloi bani. R a elle 18 de
dezimbro de 1862.
Dr. Joaqaim Jote da Cempoe.
lili
Precita te de amt ptrt coslohtr
Carpa Sact) n. 17, atinado aadar.
na praca do
Aluga-se
o primeiro andar da cata da ra *da
Cruz n. 40 : no armazem de fazendas
na mesma cata.
Ha- para alu am aguTlo aadar oa raa do Encaotamanlo, am
prloseiro dito o folie na raa da C *x. ama caaa
tarrea oa rea da Alegra, oaia dita dita oa rea
da Sosala Nava : a tratar om Joao R.bai.-o La-
pea, na ra do C'do'a a. 83. lojo.
Rog. ao ao Sr. Dr. Joao Bastilla do Ama-
ral o Mo o tavor da aa dlrigu >et do Qoelmi-
do o. 41. qaeae lho desoja fallar.
Os pianos dasu antiga abriea to aoje aeca aoaaeeidoc, pira qae iaji aceasurio insistir
abre a sus superioridade, eantagens e garantas quo oflareeam aos co pra doras, qiliddt*itti
inoontasuvais ana ellas teta denoittvanieote eonquistado sobre todta os une um appareeido n'etti
raca ; potsnindo am taclido a suchinismo toa obedece i todn ai voet*des a eapriekos dn
oftnistts, tai nunca tamsr por strem fabricados da proposito t t*r-se feito nltima*aent elbo-
saantoi rmportsntissimos para o elima deste psis; tnanto as vites lio talo lioia flautadas, a
oor {to mnito agndsveis aos onddos dos ipraciidorei.
Fixan-se conforme is enrmmerjdis, trnto n'esti fabrica como na do Sr. Blondel do Pir'>s,
sscloeorretporidintt le. Vlgnej, em enj capital fortm lenpra pfamittlos ca tolsstt po-
Ro mesmo esubel:cimenta ss acha sauprs um esplendido e variado sonimonto de msicas
'o metbons urop, tssim cobo hirmonieos pisnos htrmouicot, tanda to
^Mrafm^aT^M^araA^HMtVa
Bolihos
Com alagencia armam-se binlejis com boli-
nhes, de differantet qualtdadti e divartot geatot,
pira caaamentot, balita, e qetlqoer fomgso o
feata de Igrf je ; a tambero vanden-ie aa liavia
dot melberat foitlot e gttto de nono mercado :
a!m come oolot iogls oa frtncx, pelele de
nata oa dattrne. proprlos pire o Natal, padlna,
crema, etc.: qaem preclser trocare na raa das
Acoai-Verdal n. 64, segando andar cara tratar.

DeittsU Pi*. I
FrederieoGautier, ciru giiodenlists, ^
fas todas ai operoc5es de sua arte e col-
loca dantos artilcites, todo com supo-
roridede e pe feicao. que as
entendidas Ihe reconheeem.
Tem agua a pos denuncio.
#
Alega-ae a leja ao eoStre jo a. 34 oa ra do
Concordia praprit para ef& loa a armaiana;
qaam a qalxer poda-ae eateuder aem Frederieo
Cqeee na re* da farparetrlta. 19
Alege-ae o primeiro aadar do cobrado di
iat lataa do Sitarlo por < d loi* de leac*,
earienaeole ae tenante coronel Jle VaVant m
Vnlala: qaem a qeiier alagar prorara ss chivea
ni maima lo.
Alegam-aa e oooo terceiro andaree
com bom totao.do lotrala n. 16 da traeacia da
Madre de Deot : a tratar com Barrot & Silva.
Quem tiver para vender saqui-
nhos de estopa a pataca cada um que
leve 50$ em cobre annuncie pois muito
se precita para carregar cobre.________
Precisa se alugar mentalmente
um preto para o tervico delta typogra-
phia, dando se sustento : na liviana n.
6 e 8 da praca da Independencia.
Roga-e eo Sr. Boro idi o Otear Freir,
qaeira anaanctar a aea morada por alte Diarlo,
oa ipporecer di ra* Nova n. 10 pin negocio da
aa intoreaae.
triad.
Predn-se llagar am crlido ptra aervir a asa
hornera toltelro ni rea doHotpfefo, cobrado da
am todtr de porlao da faro e lado._________
C *a par* alngr
Aluga-ie a casi de roa da Concoraii d. 57, da
am todtr, com qalot.l e *ein?b, e cm mel'oe
aammadoe para familia ; a tratar aa rae da Ca-
eeta a. i.
i as pa a alugar.
Contina a eit.r pir ee logar, pan paitar a
faite oa por anno, atoa boa caca de cobrado alta
oo Poco da Pat.ella, com 4 ttlaa, 7 qetrioc, oii-
nhe fon, dttoecc,*, ata p,'n erl*dot o tecaroe,
ocheir*. aatrlbaria pera 4 a 6 cara lee, 8 urra-
cot e jirdim aoa lidoi do toando. *tcie>ba pac-
to do beabo e mt.Ua fraece : t tratar eaa Fr.de-
rleo Cbaeoe, na rae de iTpaaatrt' o. !_______
ret ee.preeineta.____
)
ILEQVEL
I
1


FOLHIIHAS HUIIG3
^^af ^^er^ast^tsaa ^eavasmo^aak, aaaayneOjea f^**e> e^tea
HOMEOPATHIA PURA
[ovo estabeleeimeoto de mediciiv
h mei pathica
TO
PRNRESSIST1
m 1 WIN

Hl*l> |l.am tjej e^riic.nvdoo. %
eva* %- 4. *, a M
> a* we*a*e eee
.L. Pcae* tea Jou o seu cotisoLTOaio para a a aa a atar omshIus todos os das alais desde o meio da al 2 hora.
/aa mmmmm logo m iavasao da molestia, sena que bajam tomado qual-
i aOataiHiw, nem horaropithics pegarlo motada dos procos estipulados. Esta
ia fastidiar a cura do molestias, que poden tornar-se complicadas pelos empre-
i tfcetapeeiiea e ao mesoo lempo adquirir para a homaopalhia raaior numero
ion da cara.
as poseis pobres, qoo alo podem sabir de dia, o Dr. Sabino resolreu dar duas
na aas tercas o sextas feiras das seis as seto horas da noute.
; sata vastas conferencias devem sor dirigidos por eseripto ao consultorio desde
as S da eoaia, na corten de que serio a Hendidos ns ordena de su a procedencia,
aacia de eaiaeate perigo.
tYERTimt.
O a*vo coosvliorio esta p ovido dos aelhores medicamentos, desde a piimeira at a trigesi-
4a taafto*Oa a aAaHato tan* ae m
U awtue s maa taaoaao aatte ea
^aplie**, eeeemeo.a.>t.a .a-leeo-
M*. *> satoa t i iaaatr* tvi>mo l-
tiro: aa leao
reltetela, ra d> la par-
ar, HUtli a
.diieiia.
i da dia
E
bespaoboes o alteases nao cossam de certificar a maior eficacia das ultis-
it no trata otalo das molestias ebronicas, o Dr. Sabino se occupa agora da
os seas medicamentos as potoocias mis alus (por ora at a 20.a), afim de verificar por si
a torca Jyeam ea, qaa se Iba at'ibue.
Os aaodkiii, que quizerom experimentar toes Jyutminisaces poJerao dirigir ao consultorio
receas, que sacio aviassgratuiamente para os pobreH.
No aaaamo osoahorio aa ande a novissima e-.ic.ao do esKsouao homeopathico o] va.de-
O wamkTUk, ob'aTBdispasafot a twjks qaa qoi'om usar da homaopalhia.
aao dn raaaia i no*a laaodiciua se achaabundantemente neste novo estabeleeimeoto.
Prociea-ee da Qoi nuuoom e m fot-
miro qae Hjm partios do sea offiMo : na rea
dea Qaartete. pid*ria o. 16. oa na roa larga do
Rosarlo n. 16.
Alega-te imi aecava ytopila pera qaal-
quar tervleo domestico : qaem pretender ptoca-
ra oa im Formo o. 17.'
Alg oa ota ooa Bebnioe : a tratar
toati' i"*" Medeiroa Rago, ca ra. do Trapicha
narxero 34.
Taai.oqaodu
S
DA
MTTffillISlKCM
JSJPlPldTJKCA
E JBITI CENTRAL DE KY6IENE PUBLIC*
CHAPAS 0KOICIv1AS
ELECTROMAGNTICAS BPISPASTICAS
De Ricartl Kirk
Para serem appiicadas s partes aiYectadas
sem resguardo nem incommodo
incon testa val, a asi innmeras curas eompUtmi
obtidas as diversas molestias em qua for'ss
appiicadas, o fazom ma'ocer a conservar i
confianca do Ilustrado publico, qua ]i tive
honra da marocor dalla 25 annoi da existencia i
da pratica.
N, B. Nesta corta a da todet os pontos dasti
imporio reratam-sejoarticipaees satisfactoriass
respailo das ditos Chapas Mtdinnau.
As encommendas das provincias davaa ser
. dirigidas por eseripto, coa todo o cuidado da
por meio .a suppuracao i faaar as necessarisi explicices, se as chapas sao
axarpaos. pra homam, sanhora, menino, ou erianca
aafc podam (azar mal de declarando a molestia a am qua parto do corpa
toa sido appiicadas eos: existe.
saccasao, vajam-ao oa atiesta, i Para inehaeoes, lridas, lobinhos, papoe ato.;
*** ^."0**-1" *"* 9nU Pab,ic*do,. moWt i0810 "P tamanho em un pedaco di
r** !""> ) papal a declaucao onda existe, aim de qua i
O aso catee accxmsaahado e receitadu por chapa saja da forma da parte, a Saetada, o pan
tabea a dist actos facultativos, sua eficacia | ser bam applieada no seu lugar.
Podj-&e moUidar ?ir di qualquer ponto do imperio do Brasil
Aa cope aria aaamaaaaadas das seas com-1 Consultas as peaiou que te dignaran honra-
paaaai expheaceea, e tomata da todos oa ae- lio com a sua eonfianca, todos os das sem x-
ceaaonaa "'latearme pera amas aaadicatjooa.____l^Pcao. das 9 horas da aanhijit 2 da tarde.
||9 Riu do Pato ||9
KMAMIVCO
ier e. aafaavte ae _
Neaeiacta do S. Fr.uvtoao __
Ipojaca, BiocUa-iodo tai pauei qaa aalaa pir-
taaeoa a latia, a eaa ae qeatta d.lcar all aa
aaiae coala tilma liegoa : qoam aatlTor aatto
caes, aanaatie eara aat atontado, ou d'rijo te
aa D-. Tetrao Biodolra, n< a M da rea oo Im-
perador a. 37, aocaede aadar, eahrada a duotta.
A raridate harnana da qaa ae tratoe ea o an-
nooeio inierto ao jornal do hoolom oala am ox-
poalcao oa cata n. 1 doa qaatre eaetoa na Boa-
Vitu, e ais na rea da Gloria como fot anoaosla-
do : qaem qUor aprodar a tal phaoomeoo p-
pareca daa8 hora di machia ia | da aotU.
Alpaklim
Compras*
Compra-aa ama negra qae soja porloita ca-
xtahoira : na rea da Cras n. 1.
Comprarn-se escrevos
Sllvioo Gailborme de Birroa compra atcravoi
do a-i bit os aoxta : oa rea do Imperador d. 79,
terceiro aadar.
Escrtvo.
Compra-ao o aacraro maca de banita ligara :
na fabrica da ligatroa, autiga ra das Qaartals da
polica d. 21
^aaetekvM e%Aa^a^da^w a^te/ .afcaao e^a^aja^NA dentado oa
***** ***** V* a, ooam,% sata sauajtaies toaeede lees w que so no imua
"am iCuwi. M. quete vaadem c aeavoses geaa*ep<.r maisae'aao fie-
\ pnema asma tes teaat ^imavae a ie> a tita* parto aoede os^ivea de manara a es-
aeMmaalm\I MaaaB Ifaf^gW.1 aUfA-y |_r.
^aj^^r"e"""a*v ^avaj ^aWmroraa^ ^^^^^^*^a^a*.
BAl^latai emgia com M besas a aVe**, a a em a. a bate,
VllklkOM goeetetei viedoa io Pono aatgetrajados des aaguiaes menea t Duque do Pono,
oeuiao Porto vmo, Qtamieao. Necur, Camoes, Carcavallos, Feitoria, Voihosttco,
madaira sufe*iof a lfj a diuie, a tf a garrafa, veade-se por osle prece pela grax.de
quaaitdade que he
dem oapactal vtede do Pono, em gerreNet eoa 5 garrafas a iteX ceda um com i gar-
ra'ao, afiaeoa-&e ter igual vinho ao qua coslume m engarrafado.
(le ID hraneo muilo superior a 480 rs. a geirafa, a t*SO a caada.
IdCID empipedueeaieoret a.roat, Porto, L'-sboo, pajaj re, a 500 rs, a garrafa e
30000 a eaneda. e praco nao fea a qualidade a porgao grande.
Vinagre puro j, Liibot a iOO rs. a gtrrafa a 1*500 a caada.
11 A 0
a 80 ris o cavado.
*?'.! taM*fw ?'a da qaadroi i
e ilaa Imilaade teda, i 290 i le o coavado, aa Ylantpirva
tus doOaalaado a. 17. n"i^'fp* niglaxa sem limito de proco, na cartera da qua a aait superior qua regular-
A I ,AAA I aaeata se vende a 19 o IfiOO, cuta 800 rs. a libra.
alodsraaa lia aatbttada para vestido da aa-
Dhira, palo btnto proco de IfOOO o aovado, no
armaiom do fasandas de Cottooio, Carvalbo &
C. oa raa do Qaaimado n. 27.
laehii Mericuia.
laaaaadell.O. Blaaor & C., aeaaaaaaraa;
taa d Cras n. 4, veadem-ae :
Katbit.ar pava regar bertas e tapta.
Ditaa para doacaracar mllbe.
Ditaa para oitas aapim.
Salios tem perteoaea a 100 a 20|.
otiaa te ssttal piatip pritoadaa.
Alcatria da faocia.
VatLii da alcatria para navioa.
Saiaa paniLha da brtmolraqaalldado do rara,
Vinho Xeres da 18M am caitas Cognac aa calxaa do 1 desia.
A.iadoi e gradea.
Brilhaitaa.
Prrocas toeeoaaa.________
GriDde exposiedo
de fazeedas em liquidado,
ruado Im^eratr, na lojo
e rmazem d* Arara nume
ro 56 de
Magalhes Mendes.
Roupa foiU em iiquidtgo.
- ... Vondom-io calelotc io saoia e de brim de en-
- Compra-te am.aa.r.v. cosiobaira qaeaoft ret 8*500.3?. a.l.s d.% 2 ".""f600
dia a oa boaa coitamai: ca Ion da Uaia Tr- mu 7TZZ amm^k 3A^av*awawaaaaw,
corta e aa todas as
patos saos iniallivais ro-
da inflamaacao sajaa
(eaaiasiaei fallad*
de estomago, Ogado, baco,
paito, palpita^ de corceo,
para-
om;, ote.
chaepos, fari-
e vaoareos, eeerophulas,
ote, sojam qual for o seu
cade
n. lt.
ou informafdes dirijtm -se a pharmacit dt Jos A
ndia a do boas cnitamea : oa loja d
mioa ao arco de Sato Aatonio o. 6.
Compra-te urna ntgra qae taiba btm oxar,
cortar am vaittdo a lavar, attim como am prato
bom cosiobairo a copoiro : na roa da Cras d. 1,
ateriptorie do Antonio Laiz de Olivoira Atovodo
&C.___________________________,
Limos esterliuao.
Coapram-ao e veodom-se : na praca da Io-
pepopdencia n. 22
Gompra-sa caj em sargas e tabololros : oa
raa da Sanala Nova o. 30.
Comprase urna casa terrea com
bons commodos : na ra Augusta nu-
mero 61, se dir quem compra.
Veadas.
Tinta pr^ta a GaribaHi
Jos de Cittro Goimarlat avlaa ao rotpoitavol
pablico qua taodo reeabldo de Liaboa orna per-
cao de garrafas de tlota pr.ta tara oa tilada a Guibaldt, a nula taporiar qe Um che-
gado ao mercado, por prago commodo para qaam
comprar ama garrafa, a aioda maia commodo pa-
ra qaem comprar am porcio ; na raa do Iapo-
rador n. 15. ____
Veada te ama piota cotiobeira, oogomma-
dalra, lavadair, e com principia de aostara : a
tratar na dia 29 do crranlo, na ra da Imptra-
trli, tibetoa d. 4S.
Vende-se am moloquo copairo por prt(o
cammodo, tambom ao troca por ama oagrinha aa
poaca ldade : na raa Diratta d 72.
Veode-ae a caa urraa d. 39 oa raa -e S.
Franciaco : oa pratandtDtaa dlrijam-se a roa Aa-
gatti, cata n. 67, oa oa raa eaireltado Roaria,
oaaa de Sr. Dr. Htacimtato, qae dir quon
vande.
Canos
galvaoitadoa rara eatanar agaa potavel aa da
Baberlbe.
Bombas
Constorio
Consulta por ambos os svstamas.
eaem da mudanee
faaar eme relarma t
- para a raa tova residancia. o propriauo desta astabeleai
"J" favetaa eomplata em todos os Mus medicamentos.
t'nZS?0L2m?lO*O "" uWi'"* "io saconfnndam com os d
tjraeee crdito do que compra gomara e goiam ; o propriatario tem tomado
' "* Wdoe os rtulos, dovendo sor considerados como falsificado!
itadoe tem esta aarea, equando a peesoa que os mandar comprar
acoapaahara ama eoata atsignada pelo Dr. Lobo Hoscoso a em papel
apetfatoadas e perteocos para rpachos, e en-
ctrraga so de qaalqaar concert : oa raa da Im-
pertirla o 8.______
Vonde-aaoma negra om cria a qaal sabe
bom engommar, cotinhar, lavar a tole qailqier
serileo ; qaem a qolser diiija-aa ao eeeriptorlo
de Jos Bernardo Alcoforado eu so Caldeiroiro
em san titio : ae eomorador ae dtri a ratio pa-
la qail ae vaoda t dita negra.
Polassidalussia,
seaede amas das
Acaba de cheiar palo brigae hmnbargaas cOt
toa, malto aova e saperior, vaoda-ia aomoota
oo antiso o acreditado deposito na raa da Cada!
do Rae ( n. 12, oode tambom se vaoda sal d
Lisboa maito ora o a procos cemmodot.
Gosto perfeito
guarnigoes de ptntes dou-
radoa.
A loja o'Agaia-braaee gloria-se em noticiar
ao lio conbecidas qua os mesmos Srs. doa, oalroa Imitaodo tartaroga e Umbem doara-
dea, a todoa da novoe o tgtalavets moldes. A
guarnidlo coocitte do am pealo para segarar o
caballo o doas peqacooa. para es lados, caa
igasldade fes o goeto porfoit. Pode ta pela, a
iltoocao dtt sooboras que t para am peqasoa qoiolldads de un ^oaroiedet
de pontea, qoe viorem sob reserva, pota qae na
verdode o qa do melbor goeto te m valo
em tal genero; e provavel qae pela tabliai-
dade da orna, a llaitace da qaaDdado,
nao darem alias mello toonpo por vender, pele
Jae t vierem para a loje d'A guia-branca tai do
lanado u. 16.
Gaff do
Arroa da
Farinha
Mlho al
Paingo
ditaa do brim a 0500 e 20000, dilat de ctsmir
prota e de corea a 53510 e 6j, peletota de paooo
preto e cor de cafa por 60500 e 70000, camba
r'ajatea a 1|600 a 2J000, colariaboa de liofao
a 500 rs.: na raa da Imparatrlx, loja da Arara
o. 56.
Lazinhi da Arara.
Venrfem ce laiiuhat para vattidos da taobo-
ra 820 re. o corado, cima fiooa a 280 a 310
rs.'o covado: raa da Impera tris, loja da Arara
n. 56.
Bethltios em liquide-clo
Veodem rl>lbos de eneas e chitas fraocezas
de boaa corea a 240 ra. o covado, faetao de cores
pera veaildoa a 280 e 320 ra. o covado, tarlataoas
de cores e branca para vestidos a 800 rs. a vara :
na raa da Imueraliix, loja da Arara o. 56.
Arara ven te a popelina pora
vestidos.
Veade-se popelina para vestidos de tcoberat,
e rais largo qae (hita, de quairlnhns a 240 e
320 re o co*ado. organdys ueito finia pira velli-
dos a 280 e 320 i.o covado: na raa da Impa-
atrf*. loja da Arara o. 56.
G rte* ria da Arara.
Veniem-ie cortos deesmbraia de babadas o
barr.a a 2j)50O o 35, ditaa de cania francezea
21500. ditao maito finas oofeitadtt com eotre-
motoa a 4)500, eortet de cbitia eom 12 1,2 a
20500. ricas colthte avaladedaa para cama a 8,
ditas de foilao e 50. ce bertas de chita 91, lencO.a
ae brim e 2$, ditos do algodio a 1^200 o 18400 :
da rea da ImperatrU, loje da Arara n. 16.
Arara vende fazenia por nome
ustralia.
Ve o do-so (aseada por oome aattralia com pal-
mea de teas pera vestidos de teobora a 560 rs. o
corado, liixiahas flaas Sebastopol para vestidos
a 5O0 ra. o covado : na raa da Imparatrlx, loja
da Arara n. 56. *
Bordados para as reunidos do
Club.
Veodom-se r'cas tiras bordadas largas para en-
tallar veatidoa a 10200 a 11600 a peca, eotremeioo
fiaos a 1$ o IgiOO a peca, tooeeiaoa de qaadroe
bordada a (roco pora veetldot do aeubora a 500
re. o covado, liaslnbes a balao finas para ves-
tidos a 500 re. o covado : na raa da Imperatris.
loja da Arara d. 56.
Arara vende o fil de linho
Venda se o fil de linho para liqaidar a 10600 3>f Tt 1 llfll
0 aovado o da corea o etaaaa, certas decalcas *0,', F siaii ,,,,, n-r-r^ m
pera homam a 1$ o 10100. grvalas da froto a \fl7f>u
160 re.: aa re da Imptralrlz, loja da Arara ^U^8 muito novata 240 rs. a libra.
o. 56. \M. ntt r.
Oluatrim da Arara.
.1** *ko !* tiitotaraa cus tarto a 10 o vidro.
iio annuncia a atas clientot e aoigot qae tem commodo
de am o ou tro sexo doseles eu que precisen de slgumi
asados eom todo e desveloe prompdto, como sanea todoa squsl-
^ do annaneunta. V -
e mmanodidada dos baaos tarjados lio oulras tantas venta-
dos doen tes. H
o aaonucianto devem proeura-lo de manhat at ai 11 ho-
irateMlariaB. 3 casa do foadio do Dr. Lobo Moscoto
para lato.
Tamben ha getrnictt prttaa
a libra, e em por$ao se faz aban-
to taja para, pecego, amsixas,
l .!' lu francou chegada no ultimo navio a a melhor que te pJe desojar netta genoro a 56#
rs. a libra, a 520 rt. am barril ou meio.
O'iejJOS Otmengos chegados no ultimo vapor por 31.
ICleill suUso muilo superior a 100 ra. a libre.
dem pl'atO o melhor nastogenero a800 ra. a libra, e inteird a 710 rs. a libra.
JMStaria preparada, muilo nova a 400 rs. o fraseo.
a? IgOS muilo novos a 120 rs. a libra
Champagne Jumis acreditadas marcas a 110 o ggo eom 12 garrafas, a 1* a gtrra-
^ f i, garadie-sa ser champagne que j se vandeu de 300 a 400 o gigo.
rl liiei.V S franceses muito novas a 1*000 a libra ba tiinbem latas de i e meia a 6 libras.
A.meij(.lO monto:
^at8S com frucias de todas asqualidadas de Portugal, coi
daatsco, jinja e outras a 480 rs. a lata,
II V^SOIl 0 n^g luptrior qu# vem a0 nosso merM(lo i6Q0 a libra, garante-ta
a qualidade.
dem ll-fXin ehysson, qualilado especial como nunca veioao nosso aereado, man-
dado vir pelo proprietario, o que nao tem havido venda para elle, em rato de ter so-
nido aqu por 49200 decusto, vende-ie por 300 a libra.para liquidsc,ao desta
dem pretfj fino# que M vcndt a aVWOO alibw, cusa boje 20.
dem iO h IO de Janeiro muilo superior a l80O a libra.
Alarme, ad* imperial dos mm afamados fabricantes da Europia 600 ra, a libra, ba
latas de differeotes tamanhoi.
jardn ha de amas dofabricaote Basse a 360 rs. a lata, afianca-se serem muito oras
Ca 8 oom bolachinhas de soda de diferentes qualidadas a 10300 a lata.
Rio de 1." qualidade a 89000 a arroba e 280 rs, a libra.
India e Maranho Ia qualidade a 80 e 100 rs. a libra e de 20400 a 20800i a.
* de aratlira verdideira a 5C-0 rs. a libra.
[JISta muito novo elimpo a 160 rs. a libra e 40500 a erraba.
i 140 n. a libra e 49 a arroba.
r aCIII hl I verdadeira de matarana a 320 rs. a libra afianca-se ser de superior qualidade.
IvOmraa muilo alta e nova a 80 rs. a libra e 20200 a arroba.
Esparm&Cetd superior a 640 e 680 rs. abra, este ultimo muito superior.
Velas de compoticio t 360 rs. a libra, timben bt de carnauba muito especial para 400 rs.
br Vil na 6 francezas e portugueras de 600 a 700 rs. a lata
unOCOlate francs, haspanhol esuisso a IW300 a libra, sendo este chocolata das ae-
lhores qualidadas que tem vindo ao nosso mercido.
VII i IlO BSOf'deaUX ,t marcas aais acreditadas a 800 rs a gtrraft, e 8x000 a
dutit, gtrante-se str vinho que geralmente se vende a 10500 a garrafa.
COg,naC|virdadeiro a 800 rs. a garrafa a 90000 a doria.
%larr!f?1A,Ila?.*erdad'r0 de zm*800 Sr.fa, que sampre se vandeu por
19000 e 20000. r
A-Zeite dOCe de Lisboa o mtis superior que bt nasto genero a 640 rs. t garrafa eem
poroo tara abaiimento. '
Papel greve pautado eliso a 30800 a resma.
xeil ri de laranja em frascos grandts a 19000 cada um.
-tJDOltlS em molboi grandes a 10.
rreZUIlfO fiambre inglez a 320 rs. a libra, afianca-ie ser muito novo.
I i alai OS francezas de diversos tamanhos de 200 a 320 rs. cada um.
Dan IIa de poreo refinada da muito especial a 30800 a lata com 10 libras.
PalitOS de denteS caixinhas e muito fino, a 320 ra. cade urna, la.bam temo.
macos eom 20 macinhos para 180 rs. cada um. -
saimn am latas com 2 libras muito novo a 1*200 cads um.
Pal tOS dO g Z 20 ra a caixa a 20000 a groza,
pevide e rodinhi, massts finas para sopt, t 640 rs., a 40500a caixa.
__ minlA aaetaajaiae m l i A l*aL_-
muito novas de 40 a 100 rt.
Vende-ie o lettrlm de linho para veitldot a .AmlldOaS da caica mole t 240 rs. tlbra.
^f- COTd. i"f'30 a linho para votdos VinflttPP j r v ,
, a 280 rs. o corado na raa da Imperatris, loja da magir; de Lisboa muito superior em garra foes de 4 112 a | garrafas por 1?400.
. Arare r. 56. f 1,^...
1 jeill bamburguez a 900 rs.
Arare o. 56.
Liquidla i de cholos
Veodom-se cheleo abertoa a 640 ra., di los de
lia a lo, ditoa da.lla a teda a 2S, ditoa da ma-
rin ettampadoi a 30: na roa da Imperatris, loja
de Arara n. 56.
Gaitas da Arara.
Vondem-ie c bita a francesas a 580, 310 a 360
rt. o coado, gollnbaa a maogoitoa de linho a
20 o per, gollnbaa finas para aenbore e maoinee
a 400 e 800 re.: na raa da Imperatris, leja da
arara n. 50
Et. frites da Arara.
Vondem-ao anf.iloe para aaaeea de aeahore a
19. ditota Giribald a 80 a 40. mataos de palitoi
ara denles com 20 maaaiohoa por 200: na rea
da Imperatris, loja da Arara n. 56.
Arars vende cortes de badine
de urna s cor.
Vendeoa-te aortas de baoino para senhera, de
tpcho mata rleoa cortee de barege do ta eem
29 tovadoa a 14$, reos corlea da orgtndye com 15
covndot a 80, ditos com 16 covadoe t 70: na ras
jda Imperitos, loje de arara a. 56.
a
MflIEAia
Alm dos gneros que fcam cima meuciouadus exis-
te ttin completo sortimeuto de charutos, ser rejas branca e'
treta dos melhores marcos, s*bao moas*, omendoas de
asea, chourir^as, batatas, ceblas, licores francezea, maasas
ie tomate, macorro, talharim, aletria, eotrellinhas para so-
pa, passa, doce de gouba, sal renoado ei potes e pacotes,
peixes em lata, como sejo so vel, pescada e carviua, pi-
menta, cominho, erva-doce, craxo, sag, cevada, ginja em
fraicos, tijolo para limpar facas, toucinho, lenthas france-
zas, bolachinhas inglezas, caixinhas enfeitadas para mimos,
maracas para criangos, azeitonas doPortj e Lisboa, peixe
arel em barril, etc etc., que tudo se vender por menos do
fue em outra qualquer parte.
r.. _r.____r
a


--
D.AAi DI /lllAilcO SEXTA MlAA 26 Di DEZEMnO Dt lili
-
ROUPA FEITA
DI
PARA A
NO
BASTOS & ais.
a
^i fH 5m 47, jnU &.ctsi$ii d litares
ta tratte cauta { rnpu faitee he tat .tinte ttadedtt rotpn feita, tde p
rH" stattt W*<< Wl < ae een HWl etbcotatattt casacas dt pace, uro a 259
, ** ti, etaletttaee maceta vana* a 149,16f. 18| S0|, Ua caceos de iiitmlt, de eOr
7*.. 9. !. lt 14. ditea aekre t 1*9 18, ittt de alpaca dt eordao a 8, ditgi dt
aariao ecea 4 ISf a iL caleta da ct.mlr. da t6r a pretee a 5. 6, 71, 8|; a lOg.eol-
gtrtteae ana iliiial i a S9S0O. |tS|. ditaa da brice dt cor a krancoa a 2, 100 a 89, cal-
etear *a tari* anata da f a Sf, dllaa da artas da ca a 19500, 3, 19500 4f, 'ditaa da marin dt
|arta a 40.1* a 9. abatata aacaaa a alpaca vala da 3|500 a 4,\ ditoada brlrc da cor .
palha da teda a Sf, timiiti a
n, taapi
i nada tortita ata dt faitedu ttaall
i da taeeatta a Mu uta as t aderccei afta
taada ua ualatiataaMda, a ae aaraaata ta teaee aaa rinde effii
i atlia iraaaaa a 8t. Cario* La arto t ,t traa tntra:
aaa atajailaBdada. daaa cartandt talca, ib mrtai
' da tadat aa oaalidadee.
ala aaa pattafait a areavUde aada dalia a i
4RNAZEIM PROGRESSIVO
, 9 largo no rvmio .
DUARTE & C.
BBi
.o
recocera pelo ltimos vapora a Bao da Europa os seguirnos gneros:
Queijos londrinos.
dem flinengoi. .
Idea prato.
Uvas tfe ptimeira qualidade.
astea.
Ameixas. -
Pas mu to novas.
Fru ai seecas'e en calda.
Conservas, moitarda a molkos ingleies.
Pre untos iogiezes rara fiambre.
Vinhos generoso! das melhoras qualidades.
Mioieii* iog'eza empotes de2, 4, 8 8 a 16 libras,
a ostral muitos gneros propries pa-a mimos; garaotea os propietarios a suptrior qualidadt
d qualquer um daiet ganaros e deixam deinaaoionar aaa preeosr para qua pessoa a'guma na
aohiiea com annuaeios do gentros nao de primira qualidadt.
MANUEL *C.
1\. 8-Rado Gabug-IV. 8
E rui Nov* a. 23 eiquina da Gamboa do Carmo.
Tem sempre para vender am grande sortimtn'e de ebepee de eol de teda pira
hornese senhoratpelo di*into preee da 4, 4$50O, 59, 59500, 6f,' 6|500, 7c, Sf,
99 a lOf, a m peroro da ama daiia para tima far-ae-h IX par tnto dt abatt.
55
BRILHO 10DERX0.
tmum a fda, 29. 49 i, ditaa da alaata betaca a If, ditos dt pa
amai adata t4t rtatiu, tttattt 4l Udat aa ualidadaa,
tatra aseaste*, aaa aaajja taatu atinada aactlaaeta ta lixtndes
4t tadat tt qatlidtdti
Idaa dt todtt ta faali-
iptar qaalqetr totea
laa dt alfatate ttm ttm
loetre dirigida palo met-
a tllala, a Sr. Lao-
ija.
MO ARIMAZEI DE
17 Rna da Imperatrii 17
ANOS
em
articular, qne aa
rro, aptcialmant
atavie de aaii^aieei ae pabiieo ea feral, a os amadores da pianos
1m i iH iln ii aapetite da piuaa eoa CONTRA -TI* AfiEM aa
u&araiios vara e diaa eeeta proviacia. Isa boto aysthema ventajoso p r evitar a corrupta
** lajttniaaea. a Masacrar aaapra os masaos tedos as cord Alea da i vis perfeiu solite
ecaa e anaioan. eatas paeat ale garaetidos por das annos quan to i dtf < i tos de eonstraecao
So atavae aaiaeiliiiauli) afeea-M pianos, per preeo rssoavtl, kav ndo ama pessa n
M" *tfBJck da ir aaa arrabalAase casas parlicnlars. EgualmanU ah se ancoD rara urna bella oc
avio da aarsiees, aea per apiano ecaaoe para canto, dos melbores a noras.,
ISHfl
ehlmleo
ota prfalleajfo de Imvene&o, aator da medicina o-
uestlea dos uaizea eelldoa, ete.
S*a .aneas esuaaa aaster taasaia da paene a*59,299, 30 a 95, aucas anuo be
ateta a 99, ata, a 3S9. paietots eaastaaeoa de panno prato da 16 al 6, ditos deeaaaira
a.5Ta 15, lta2t,paiatousaotMaepu&otcastBredt 99 t 149, ditos saceos dtalpaca,
aaria a ka da 4# at 6, eebre ea alpeaa e aerial da 7 ale i, calcas pretas da tastmira di
* *" **. *" ea aet de 7 ae 10, raavat para aenine da todos os tamankos, grandesorti-
enaaa de roaaas da bucoae sejaa eticas, vaialou a collatas, sortimanto de colinas proas de
aaa, tataatia a sBade da a 9, ditas para estamento a 5 a 6, eaietots brancoi de bra-
auaa a 4 a S9, caifas bancas anew lu 5, a um grande sor timan to de t tiendas finas'a mo-
darar, ceapale aiiaeeH de aeeaaeal inglesas para bornea, aanino a ancora, aronlat de
ilnbaeeeptee. retasar m sel de sala, lacas datada da Jouvin para boaaa e sanbora. To-
an &aa granda fabrica da alfaiata onda recabaaot aaaaaaaul de grandes obras, ene pan
- atteaia adateiatraia per ea kabil aeetra de aaelhanu arto a na ptssotl de atU dt
uasaeaa wtarai tlaeiee, porua txeenaaos ntlatar obra eoa proaptidio e aais barata
wsaeer-
FNDICAO DA AURORA.
rata aatiga m laparla. tanUaa-s o
eate a aaaUdade da aaohleas aatdta
da toda* ae trettaat a Uaaakaa.
Iste xarope preparado comisubstancias puramente vtgttsts tem sido saprtga- ||
do coa xito pelos mdicos mais minen tes no tratamento das molestias sy philiticss,
e os beBefleos resultados eolhidos de sua applicacio, tea rendido a sen autor milha-
res de certificados, que provaa sua efikacianas aolesas veneras, escrobuto, rhu-
mattsmo, escrophula, (alporcas) bobas, papeiras, erisipelas, opnetalmia, empingens,
leucorrha, (fluxo branco) suppressio de aenstro, gotta, sarna, elepbantbiase dos
aembros inferiera e todas as aflecces catanas o syphilitieas,
SMSMltt'ilAILlLuirsn,
para curar compleumente a 24 koras ptnctdts, sicatrixas t {tridas dt qualqutr
naturtit qat stjsm por
Arault chimico
Cic deposito pharmacii franceza de P. liorer 4 C.
38RA DO IMPERADOR38
ARMAZ
REMEDIO IrtCOMPiRVr i
DIGEHTOHOLLOWAT
afilbtres e individuos de todtt as asta,
pode testemnnbtr as cirtudts desttreadiet
incompari val trova rameas* netassario.qcpt
sale aso qna dalla fisaraa tea santorpot
atabroiinteiramtntesiosdepoisdebacer aa-
iregadointilmente oatrostrtttmentos. Cadi
pasaos poder-it-natonitntr dtsttscnrasma
rtcilkosas palai aiturt dos peridicos, enela'ai
rtlataa todos os das ba muitos annos ; e i
maior parta dallas se tao sor prndenles qn
admirta ot aedieos atis telebres. Qusntti
>ipessoasrecobrtrta eom esta soberano resedir
e aso de seas bracos e parnis. depois dtan
sarraanacido longo teapo nos bospitaes. o te)
devisa sofirer a aaputaeao I Dallas ba iav-
tas quahavtndodeiido usas, tsylos deptdt-
itjaenios, parase nlc snbaeterea a tssaepe-
.ragie dolorost ort, cundas eopla!ttnie
adisntt o uso.detttpreeioso remedie. A-
j|uaas dtsttts pestesntenfusao dt starea
ueeifflanlodtoltrtraB astas resultados btneS-
jtotditntt do lord tiregedor a outros aagis-
tradosjtfimda atistnittntietrt*! sus tfirattii
Ningaea deaspertrit do sudo destudt ti
Iticeiiebttttnteeonfitnet pira encinar esta re
aedio eonsttntementtseguiDdo sigua tempe
trtuaenie que necessttssc t ntturezt do atl,
ujorttuludo seria precartncontostaTelaeRte,
One tudo cara.
wasttxaeato heatll, mala aartlae
rmente aog seajnlatea eatos.
m$mm
4f-lM i toewtto-
Dcfrotitt do boceo d Gongrugacao letroiro Trde
tata ettabeieeimeBte ka ttapii aa tortiatata eempleto da raaaa leita <*
tadat aa eadadea a tambam ae aan4a axeeatai par medida i vaatada taa iragaa-
se?para e fie tem aa dos melkerea prelauerat.
Aiporeas
Gaiabrts
Gallos.
Ancores.
Cortaduras
Sores dt ttbafa.
das eotttt.
dos aaabros.
Enferaidtdes dt cutis
ea gtrtl.
*itas de tnut.
Erupcoes escorbticas.
Fstulas no tbdomtn.
Frialdtda ou falta de
talor as txtrtaida-
da.
Fritiras.
engivts escaldadas.
Inchaces.
efitmmteio de fijado
Infitaatete da bexiga
t attrit
Lepra.
Males das parntt,
det paitos.
de olbos.
Mordeduras de reptil.
Pieadnrt dt aosquitos.
Pulaoes.
Quei y adelas
Sarna
Supurares ptridas.
Tinka, ar qatlqae
parte qut teja. -
Treaor de ervos.
Ulceras na boeea.
do filado.
das articulaseis.
Veisi torcidas ou se-
dal las pomas.
Vand-sa| astJ,un|uactc no estabeleciaenu
gtral i Londrts n. 144, eStrtid, t na lc
de todos os botietrioi droguisu t outrtt fes
lott encarregadas da sut vendt ea tedt i
America do sal, Havana o jaaf aaha.
Vecde-se a 800 rs ctdt bocttinbt tontk
uat itstrucqo ta portagoes ptrt txpetr
do do ftztr use deste urgueetc.
O deposito |trsl em etst do Sr. Seca
ktrmaceatico, ia res. de Grnx n. 12, en
parcaabuee.
Caletas te peora pete a 0|,
I5g e
Sekieeaeatoede dito dite i 35}
Paletett dapaaao prata de e-
itt a 319,109, 219,10, 18 i S000t
Bitas de aatmira de eitt i 22,
lS|,l-2,7t
Ditea de alpaca preta tellt de
reliada freacesaa a
Ditea de aaria aetla ptetae a
da tases a 9| e
Bitot ee alpaca da caree a *$ e
309000
309009
*t.O*
109*00
Sitas d alpaca preta a SJ, 7. >9 c
Bitce de brim de caita a $.
4*00,49 e
litas debsamaata deliaka kraa-
ceiS9,9|
Ditea o merc aillt
Calcas de caseaira preta e de ce-
Ditas de irintesa t atrin dt
cordio prtte a S9, f*00 a
Ditaa dt kria brtato tda eres
i. 4S0O o
8*000
i500
SgaOS
Calcae de gaagt de toree a
aliado p
nHatee berdadea a 129,99 e
Cllete de vallada prato a de ce-
Ditos da aatmira prata a de ce-
ra lites e kerdadat a I,
I9SO0.I
39S0O
49OOO
89OOO
9*04
49IOO
IglOO
9900
t000
IfaeO
5000
jU0f
>0C0
9oeo
29100
19286
Ditot de aetla treta
Dittt da seda a aetim bratee 9
Ditot da ftargaro de seda preUa
e de coret a 79, t, 4 t
Ditoadtkrim* fattit krrt.ee
91900, 2500 a
Sf loaita da kria dt liaba a 29
Diter de al|ede t 1600 a
Camistt da peite dtfaatae krasee
ede corea a 29400 a 28500
Ditae da paita Ditaa dt madapola biaaeat o da
oree a S, 19500, 99 a 11100
Cktpaatpietoe de mana fraacata
forma dt Hiaa meda a 10,
m U00 e j600
Dltet de feltre a I, 5, 4 t S9OOO
Pitos de sol de seda iif]is t
fraacexee a 14g, 119, llf t 79OOO
Ctlarixbes i ]is>k malte f aes
aovoeeities daaltiaa aedat 9800
Ditot de algadie mqq
elogios de oure patente e berl-
satta) a lOOf, 90, 80f a TOfOOf
Ditae de prata faWenkadot pa-
tente o btristnUta a 40 e OtOo
uta de ene, dereeat malee
adereces, palestras, rotettl e
eaeis a
Toaikat dt liaba dasia lOf, 69 e
Ditaa grandes para meea ame 39 a
I
9000
9000S
%X
Para engenbo
Vende-se ame etceHeote meta maenda de (erro
nova para engeabo eom todot oe peitencee, para
moer com anmate, podando tambom airvir pira
moer atai agoa, a qaatro taina do farro arado
de 5,1 a 7 pelmoe, cajoa objtctos ai acbtm par-
to da etttcto de Gomelelra, e o vandam eepera-
danenu aaper jatto; na rae da Cadete da Re-
cite d. 50, loja de Antonio Gomia da Cenba e
Silva.
Cera
de carnauba nova.
Goke ealcatroS
Coke de melhor qualidade, v
f muito proprio para vapor, e W
t tambem para todos 0$ inot do- 4?
I mestices, fotnos pequeos e @
I grandes, etc., para estes servi- IB
? eos, o coke mais econmico do >
? que qualquer outro combusti- d
vel, por ser menos de metade do
t preco e de mais duracao. B
S Alcatro, este sendo opplicado O
I a navios, barcacas, alvarengas, tr
tf canoas, etc., presta muito bom ^
$ efeito, conservando a madeira dj
I de todas as qualidades de bichos, $
$ azendo durar um tempo inde- ^
fy finido. Tambem conserva ma- $|
I deira de edificac8e*, preservan- "f
I do-a dos bichos e centra o tem- J
I po: as propriedades chimicas ^
5 deste alcatro de carvao e mais @
^ forte do que qualquer outto, ex- d|
I trahido de madeiras ou outras A
p materias. g
I Quem precisar achara' a ven* de
g da, no armazem do gaz, ra do dfe
\ Imperador, nico lugar onde se 0
3 vende. ga,
^ Preqo do coke 12$ por tone- &*
\ lada.
5 Preco do alcatro 500 rs. por a
1 caada.:: a
Vende-te nt rea dt Apello a. 2,
e 1 rttebo.
em
Milh novo da Iih
a
porcia\ Chegado ltimamente : vende-seso
I mente no armazem de Rarros & Silva.
ataat ee tea ida.
Chks de touquim i
Pin a missa do galio
10^ e20$
cada um.
asaetee t taatallee rieaaeate bordt-
iearival.
, m aaaeea : aa rae le Creoee a. 17, leja ucyaloiediu de
Guiunr A tillar.
ATTEl\CAd
(runde sirlimeeto
cauditios de pi
N.-26Ra larga do RosarioN. 26
Arm*icj>. de louce dft ports.
Urg.
Rettt etakeieeimanto enecntrir o (tlte
am grande e cariado sortimenie te ocdulras
de gas de tedet ee temtnhee ata ciu a de rxcaa
com todos ea pertenetste mala totiui e cth-
cedoe qat tem viudo, ditos de ponderar ce un,
Coa e tret laxet dt mtite gotio e elegir (et
propries pereettakelecimentcs, salea et., etc.,
fuDceodo sea boa les e maie barato qat cm
aira parte.
PARA NOIYA
BELL B GRANDE
com espelho, que serve de guarda vestido
toilette, ama
COMMODA
com rict podra mtrmort, t ua
GUARDA LOCA
com cofre pratelei ras e feehtduras
LOJA DE RELOGIOS
DB
A. BERTRAND
Pra;a da Independencia ns. 18 e 20
N. 11RA DAS GRUZES K. 11.
Vande-se urna BoM ia dejua-
rand com padre, braoras.uaa dl-
] ta de amarello de raii a da uni
fcom goato. vidrot para ispalbo da
todoeot tim.nhot dt 12 ai 36
pollecadat de altara, rites tiema de jc.rar.i
com coaaolos da pedra, goma a laca, molduraa
fraatezasiara eifeitae de ora torios e ootraa r: ti-
tea ckraa da bem posto o por birato ptico : na
raada Camtos do Carneo n.12, loja de msrti-
neiro de Joao GoDe>|vtt Laea Lttboe.
S no Vigiteme.
Gravatinhas.
Sao ebegadas aa maito deaejadas t,rtv*iir>bti
com paseador de metal, coaaa mullo deliero,
tanto para sanbora como para bomem.asaim cerno
de ottrat qualidades,
S no Vigilante ra do Crespo n. 7.
*erotteiz.
Tambem ebegartm oe irrito desejadoa perd-
teis propries para aeohera conaervir o cabello,
pelo barato pceo de iy500
S no Vigilante ra do Crespo n. 7.
f oniieipi e vidraceir
Grande e nova officina.
Tres torlas.
*iRuaDiroita.
Reate rice e bta mtntado tetabeleeime^t :d
entrareetfregteseso mais paifeite, ??- .
lado e keralo no tta genere.
URNAS dt todtt ai qaalictdes.
SARTL'ARK'S qte rlvsiiram cea o leeras:
BARBEIBOSda todos os tamaaket.
SEsflCUPAS dem idem.
BALDES idem idea.
BACAS idtaides.
BAHllS dem idem.
IOLHA em ctizsi dt tedas as grtisarasi
CBATOS imitando a poitcigio ases pecrei.-
lene.
CBALE1RAS de tedae as eaeltdie'ee.
FANELLAS id*te idea.
fiCCOS, CARDIEIItOS e leadres yare ata!,
vaei sortimente.
VID ROS em salas a rttalke de tedof es ta-
mandande-ee manhoe, hottr dtatrt da aidets.
tm Ua a part.
Rectbtm-i ntomaeedas dt tteleaer nata
rea, coatertet, ta tade terf detomeBbct' a
cocteate.
f hegsdo pelo.vdp
Pentinh s.
Al qat cbegiram para loja do galo tigaii?
rea de Creepo n. 7, ta maito desejados pi tic bes
douradea, tiLto ptia marrifa cerro para atar ra-
billo, sendo padideo ilutes, sonde sa senborai
podarao escolbtr a gosto, lato s no titilante, ua
do Crespo n. 7.
CL Vendo-se usa preta eilnlmre, tantamt-
deira, la'adaira, a com principio de coato-a : a
tratar no da 59 do torrente, ne raa da Impert-
irte., taberna n 42.
PECHINCHA SEN IGUAL
Series de cores a 500 r$. o covado. -
Loja de Antonio Corre* de Yaicoacell s C, iiiccessores de Jos Mureir* Lopoi.
Superiores sedas de cores com lindos padroe.', de quadri-
nhos, de flores, e d lislras, f* randa que senipre se vendeu a
i#200 o covado, pelo baratsimo pret^) de 500 rs. o covado- na
loja do sobrado de 4 andares roa* do Crespo n. i 3,
as amostras a qnaiaaer pessoa para ver.
-se
km! seiii segundo
Bta de Qteimado n. 55, loja de miadasas ue
Jos dt Arevedo Maie e Silva conbecido por Jof {
Blgodlnho : est vendando lado maito barato
pare aparar dinbelro pois i do qat Um bistacte
praclaao.
Paret de apalee de trenes de lia a. .
Pece do velltde recortadea com 15
varas a ;.......
Caiiii de ptpal de diversos gosts a '.
Calas eom 100 ervelcpes maito su-
periores a........B
Dasia de meiae brancaa para he mere a
Ditas de meiat creat maito encor-
P,d" .........
Haaaoa de grampoa maito tuptrloret e
Grosa de penee da ac de tedas aa qta-
_ "dedet e..........
Grose de botos de lotea paliados
maito finos a........
Ceciviua da aparar pentt maito fl-
noe a...........
Agalbairoe com agalbae de tedea ae
rosaena..........
Arela prett maito fina a libia .
Belogies doaradoe pera meninos brin-
r a...........
Cornetae de cbtfree pera meninoa to-
_"........
Bicorae para hmpar dontee maito 11-
nsa a.......
Baralhoe de cortea para voltereta aneli
to Anea e. '.......
Baralhoe de caitas portageaase '. '.
Cordes para violo maito (roscas e. .
Luna cem separiorea agalbas linda
doarado e.........
Freuee cem saptrlor egae do Li-
tando a..........
DIdot graodee com etpttior gat de
Colonia a........
DHoe com taperlor cito de babosa o* '
Ditos com aaperior oleo de matecar a
D'tos com meceger perola e .
Dios eom teperior baoha transparente'
Ditoe grandes com aaperior opiata a
Ditot com auperiores chaires o me-
Iber e........
DHoe com copirtor agaa dentrifica* a '.
Uiiot com superior olto de babosa a
Ditot com teperior agta celeste a ;
ueste de sabooetes mttto finos t .
Bebido do Ptrto o melhor que ba a
110 e. .". .
Ltbyrlnthea dt todat ti largarte e todos os pre-
sos, poit o qat deatjo rendar pela erando
protiaio de dinktire.
194-10
IgBCO
|700
1J0CC
19600
31000
9040
950
f240
908O
908U
9li0
9120
9080
!0O
93M)-
9160
9080
940O
9800
9500
500
9100
9200
S800
9500
9500
9-V)0
9310
IfOOO
9600
9140
II Fftivri
L
- !


1AW0 11 I ElNAMlBgO *- |XTA IVfiA 26 l DEZIM1RO 1 iggfc
O
ARMAZEM PROGRESIVO
9 Largo do Garmo 9
"i*
W" >pnUnoi deate e*paOf o e bem a ortido armaxem de mo-
Ui*dea participan, tos seutf.egueies que acabam dereceber
de difcrtoi porlos da Europa o mais bello fortimento de mo
Hados, Udos primorosamente escolhido, os quites yendem
p *r mnito meuos do que outro qualquer anuunciante, obri -
gaulo se es proprietarioi a garantir todos os gneros sahi -
dos de seu j muito acreditado armazem.
Prestem atten^o.
a rW 3 t*"***8 de vinfco do Porto do tho Douro a 2*240 n. com o garr.fo
^a^y^TlTlm^m,"n^9 *" eoham enminar que ningaem vende lio bou
\um)os t, __ que'...
dinbeiro como esli annunciando.
ultimo vapor encommenda especial dos proprielarios a
SORTIIESIO MU 1 FESTA
M
JoaquioQ S dos Sanios
13Largo do Tercol
Avisare aos amigos do bom e barata, qua lenb.m a hondada de vir ao .Conservativo, na
cortesa da que dren ser bem servidos, dos melhores gneros que ba no mercado, por virem
a maior parto dalles, por conta do propriatorio, e por isso fas .nnnuneiar alguns Raneros, para
Dio se tornar mais enfadooho. Vej.ra lili r
Queijos ebegados neste ultimo vapor 29500 e do passado 1*500 e 11800.
Caf da primeira e segunda qualidada a 360, 18 rs. a libra, a a arroba a 81090 a 89500.
Arroz pilado, a do M .nonio e de outros mais superiores a 80, 100 a 190 reis a libra.
Esperncete em ararla, a 700 rs. o maco a em porcSo se far abaiimento.
Mntei?a inglesa a mait nova que ha no mareado a 800, a 000 reis a libra.
dem francesa de primeira qnalidade a 640 reis a libra, e m barril<> 600 rs.
Banha de porco refinada, propria para pastis a 3|600 o bail a a 4oo reis a libra.
Ancoreuseom azeitonas as miis nov.s do mrcalo a 19200 aaneorato, a a garrafa a 320 rs. ;
tambem ha para 1*600 a ancoren, o 400 rs. a garrafa!
Gomma de engommar alva e cheirosa a 100 rs. a libra, a a 2*500 a arroba.
Vinho engarrafado do Porto a 640 rs., a em po-cio a 600 rs. a garrafa,
dem em pipas da. melboraa mareas a 400 rs. a garrafa e a 1080* a caada.
Tambem ha para outro qualquer prego a vonttde dos compradores que nao deixaro da
comprar a por lasan se responsabiliza pala superior quslidade de qualquer genero sahido do Consarva-
vojargo do Terco n. 23.__________________
RA NOVA
J. Bonnef ond.
^ueijo m^^m & almo ,apor t- gf200 K> tffimMe que g5o tlaiJ0 tmctu
la* M Jma ^01 f,^ tO* n. a libra.
M*&"f das mimare* qu.dades e muito bonitas da 40 rs. a *00 rs.
ri&llteig-tt j,,!,,, ana peaes da 4 a 16 libra a melhor que pode haver neste genero a 800
k. hbra, pote separado. \
I dem j. fcgri verdaleira flor a 800 rs. a libra, a ara barril se fara abatimento.
I em franeera a meihor do mareado a 580 is. a libra e 160 em barril ou meio.
fea alV-Stlll
man superior qne vem ao nosso mercado a 2|600 a libra, garante-se
l!1* ahysson qnalidade especial como nunca vaio ao nosso mercado mandado
r felos ptvprieurios a que nao tem havdo venda para alie, em razio de ter sahiio
aqu por 4f2tf de caito vende se por 3sl00 a libra.
ri%! f1"6 r fiT ,M mgm ***i0 Ubr,*usu hoJa 2*00 p" eb,r-
' la nfritnl mb muito bom para negocio, a 1*600 a libra, em razio de
m majal grande qaanudade.
gweroios v/iodo do Forto, engarrafados das seguintes mareas: Duque do Porlo,
*' '0I10 \tl'M>' Cuamisso. Nctar. Camoes, CrcaveIlos, Feitoria, Velho seco
c, Ma quanudedequeha.
P'P* d melhoTOS mareas. Porto, Lisboa e Figneira, de 3* a 3 100 a cana-
da e 00 rs. a garrafa.
VIII agre e Lmbo, 200 rs. a garrafa a 1*200 a caada.
vil4111 ag-iie gas dm acndiudas mareas a 11*000 o gigo eom 12 garrafas, a 1*000
a garrafa, garanie-se ser champagne qua j se vendan de 30* a 40.0.0 o gigo.
I : IIO Bardaanx das marcas mais acredita las a 7t* rs. a garrrfa a 8p a duzia
l reXU UtO fiambre ingUz a $00 rs. a libra, a chegado no vapor muito fresco a 900.
oa lodu Maraahio a 1|800, 21800 e 3p a arriba e 100 rs. a libra do melhor.
1 *~ O 11*18 navas a 1* o cento.
C fi oEm da l. qualidada a 8*200 a arroba, e 1280 rs a libra.
A i lio palito 140 a libra, a 4*000 a arroba.
-A OZeS aio aova a 100 rs. a libra
'' "r. italiana e de larapja em fraseos grandes a 1*000 cada om
fi6p%raac te afv<>t
Te* decomposicM a360
E'vi!hasfr.tes.po
tlnoafote taaax,,
memores qaalidades q
Oi^liaC erMairo inglaz a 800 rs, a garrafa e 9*000 mil rs. a duzia.
Arraf3?jUO ^ da zara a 800 rs. a garrafa, que sempra se vandeu por l6O0
640, e 680 rs. a libra, esta ultimo tem urna libra completa.
. a libra, tambem ha de carnauba muito especial para 400 rs.
uexas de 860 a 640 rs. a lata.
ibol esuisso da 800 a *O0 a libra, sendo este chocolata das
tem viudo ao nosso mercado.
Ten sempre
para vender om
grande sor ti-
nento de rel-
gios de ouro e
prata, sendo pa-
tente suisso e
mnitas o otras
qaalidades que
vendem-sc por
baratissimos
preces. Assim
como um com-
pleto sortimento
de ocoles para
todas as vistas e
um completo
sortimento de
vidros de crys-
tal para ocnlos,
sendo para mio-
pes e de vista
caneada e mni-
tas ontras qna-
lidades de vidros
para ocnlos.
BS 11 0 a. A O *
3 ssr o 5 8 9 p p p o 3
a*?SL P 9 m
? Om Cu g ^
9 P batf> 9 O P tt
B aa m m
A Gu *=3
0 9 p p ^
9 o m < a =9l
<-* P 9 1
p p p es *- ps*i Q. c
O g o o P OD era?
o o * s o p p 1 H P A
1 o o *
neste genero a 640 a garrafa, e em por
ib., tambem temos em mac,os
800 rs. o frasco, sio as mais ncas que
o pota.
A*eite d ^9 ^ tj^ 0 mtis 8aperior qn, hj
ci sa fas abatimento.
^a t#* j gr* ve ,,,*, e ^, 39800, ,<.
ltos tic denteemohofinoS6IBcabilhas 3O
eom 10 macinhos para 160 e 200 rs.
MIS rVaS ieariecas miikl ou cebla sim/les a
tomes no mercado.
M?8t'ir.|-? prepanda ver>daira inglaz. 800 ... wpww.
IIOS iaglaaeade todas as qualidadea a muito soleriores a 500 rs. a garraflnha.
0&lfHOn jaget prepara-io por novo sysiema a Ida lata.
1 illti" ir -.-.. .1 1
saro melt. r ,1. i "* Sp Aiuendoas TOBWmd L di,erMI wrcs, 6i n t ^
t\l wdadeir. da m.tar.na |20a libra gLnte-seNr de superiorqualidada.
-U -IB e mpiaea muito alva a nova a 160 rs a libra
UO'iltn* umiut w* a 100Va. a libra.
Mitos do ff2 ao ral. x. .2,300. gro
i*Utas gg. om 36 libras a 1*600, e a 60 rs. V
J*"';"lcu,.* "K!" qolid.4ea qve ha em Portugal, come sajam pera, peaeffo
i;", P0" WM,r '* om 10 libras a 8*80oV 400 rs. a libra.
MlllO verdadeiromMeatei da Setuhai, eneommenda especial 2*5*0 cada nma garrafas
m. iI S fraae,,, tB1 fraseo de Ira 3 ,brt$ |f50|)\ a moQ ^^ ^^
, ^'^^^ "ovos em caixiohu muito bem an'eitada, a 50* cada nma a
i*te8gT.5a.Xata, d#,,' d# diflrBU, qa,idade, m latt P*?a 2*5oo
ar,,|-kl!l? ""umni ae dinereiiies lama'hos. '
Ha ralii h is Nto d0 fabrctnti BlgMt 1360 a ,au aISai)5a.M g#rflm mDito novM
Alai doa goueros que ficam cima mencionadosexig-
te um coirpleto sortim.nto dec|i*rut)S servejas branca e
pr^Ud ca, ch une s.h*t.ta-.ce^ ls, lie res francs, maosas it
t^.le. nactrro, ttharim svlblria, e treli^hao para sopa,
?!r^8 f" d6ouba. 8ftl refiuado em p >tes e -acotes, pei-
en em latas. com3. ejam savel, pescad- e carviua, pimenta,
^a?'T* ^ CraV ** W**l "BJ* ew ffa.C08,
cii b.s ing.ezas, caiziuhaa enfeitadas para rntrnos, maracas
Mra cri.ncaa. aieitonas do Forto eLiinoa, peto tavel em
Barril,etc etc. -I
Esperanca.
/toa do Queimadon. 33 A
Presente* pora a feata.
E' entume con*idar-se algeem a pasaar os diaa
de festi em ** aaaa, e iob-.tdo para o campo,
e a vazet diflie 1 a* convidado eacolha de
m pr*ote, n Eiperanra, raa do Qiieimido n.
33 A, encontrara1 o caoviaado oa preaeotea oara
meoioaa aeohora. para menioas temoa liodat
boneeas com ricos venidos ioclaso o aau gaar
da roupa, qaaaa compda tfonacaaaajia para ma-
lar por ama vaz o aea traja, aio poacea.
Para diver*og retentes con-
forme a ph tntaiia de qual-
quer.
Pomada flni a 2f000, 5500 e 2#800.
Eitratoa o maia Uoo ia .toi incteaa como fran-
aaaaf.
Dodaa caizas enm tola aabonetaa a imilaco de
fra-taa e ovoa, a 2p500 3p300.
L'ndn nvsii ,h.i para aeuhoria, maninoa
ho" [da chagida no vapor de 14; a lp.
ISoOO e2s000. ttmbem tamos aunis com mola
" ""'!a Pra gravatia, qaa sa venda por
Fitas rics
para aiotos, largas a eatraitas par mdicos pro-
cos.
Perites i nitrados,
Sfmplaa a IpOOO, a bilo com travaaa por
8000 a 10;000, o melhor talvax qao ao p le de-
aejtr.
PuJceirase trancelins de
cabello.
Muito bam feitaa palcefraa e tranealioa da ca-
bello que aa vtoda por 4*000. 51W00 t 60OO ca-
da ama, trancelioa e cadaia por 8p000.
Tudoa b^lo.
Palcoiraa. vaJtae, a por 1|000, 2000 e 3000. grampoa a balao mai'
to lindo a 3JUU0, Uv.a da pa lie, b-.nc.t
pretta no'it.irras a 2JJ500,^e 6o da eacoatia a 800
a liffOOO. de sftJa anf.iudaa a 2p0O0 e 2J500 lia-
das Com viroa da torta a lft.500.
t\dere^oi pr^tos eoi
C1XH1.
Um oaUelra e tinnote n ara pr -1e rocataa par
|apyO.
~ CiiUce.
Chagtram t penosa q aparava, por laso
qeam qaiier atar do qae bim vi na Baparan*
5', caix 23900 e de oatraa por dlSerantea pta
coa.
Fifasde velludo.
Todaa aa largarae de t60 a lpOOO a vara, maito
boa Itteada.
Oeuios enrina^od'atpo
Pi".* ,1,,U c,nCde, para mtape, pan qealquer
mal o olboa por isrem de edrea, am par por 3p.
Papel p tim n > e eiave-
lop^.
A Ejeranji eati pro'ida de papel d'eate ge-
nero, os Dreeaa.aia oa reata b.r.toi ponieii,
aam vicepcio tmo aa vanda barato p-ra dimi-
nuir o dauoailo da ftxaoaaaem virtud* do baltn-
S>. A Ea^erin;a aai na etpreasao maia alm-
plaa a dibbatro.
S no Vigilante, run do Crespo n. 7.
Meias.
Tambem i ahgala grande aortimanta de maiaa
tanto para homaoa como para aaohoraa, meninas
a maninoa, qaa aa vanda eomo athi lo por me-
ooa do qaa en oatra qaalqutr parte.
S nj Vigilante, ra do Crespo n. 7.
Chi ;otinhos.
Tambem ahegado lindos chieotinhaa pelo ba-
r titu mo pr*s de 1P500, aaiim como bengaliohaa
caaaa m.ito Ona.
So no Vigilante, ra do Crespo n. 7.
G*sc>trrilh's,
""A nova ctaearrilha tambara ebegada nesti
maama occatio para eofaitir oa ricoa veatidos,
qaa i por goato ae pola ver e aa aenboraa apre-
ciar o qatoto chiqaa.
S no Vigilante, ra do Crespo n. 7.
SY8TB1A MEDICO HOOELLOWA
P i LULAS HOLLWOTA..
Esta i nenian val especfico, composto intaira*
mente de hervas madiainaea, nao eontm mereu-
ria nom alguma outra substancia delectara. Be
nigno i mais tenra infancia, a a eompleigao mas-
dllicada, igualmente prompte a segaro par
dcsarteigar o mal na eomplai;ao mais robusta
enteiramonta innocente em suas operaeoese af-
faitos; pois busca e remove as dooncas de qual-
quer especie e gr por mais amigas tenaxai
que sajas.
Entre mimaras da pessoas curadas eom esta
remedio, muitas que j estiva 5 ^omt ,
mona, preservando am seu uso aocsaguirast
recobrar a saud* a f oreas, depois de haver tanta-
do intilmente todos os outros remedios.
As mais a Alicias nao devem entregar-se a des-
esperado; f agara um eo espeten te ensaio dai
afficases effeitos deste assombrosa medicina o
prestas recuperarlo o beneficio da nuda. '
Rao sa parea lempo am tomar este remedia
ara qualquer das seguiates enfermidadas ;
U para as se-
nhoras,
ecidentes epilpticos.
Alporcas.
Ampo I as.
Areiu ( mal de) -
Asthma.
Clicas.
Coavalaoas.
Debilidade ou extenua-
do
Vebilidade au falta da
foraas para qualquer
eousa.
Besinteria.
Oor da garganta.
da barriga i
nos rins.
Duresa no vantre.
Enfarmidada no vantre.
titas no fie;ado.
Di tu venreas
Eoeaaqnaee.
Herysipala.
robre biliosa.
Febreto da aspoaia.
Gotta.
emorrhoidas,
Hydropesia.
leterieu.
Indigestos.
Infla mmaeSes.
Irregularidades da
ansiruacao.
Lombrigas de toda a
paca.
Mal da pedra.
Manchas na antis,
Absarueeao de ventre
Phtysiea ou aousump-
eao pulmonar.
Retenoio de aurina.
Rhaumatisma.
Symptomas secondarioa
rnmoras.
Eso doloroso,
Ulearu.
Venreo ( malj
^ROaiAgiIOfl DI MLHA[6)@
Largo do Livramento ns 38 a 38 A.
Defronte da grade da lajreja.
AtttMicao! I
nhadas dos melhores regalos, tem a satis'acao da prevani-Ls que acaba de receber em mmmXl
grande armazem, o me., perfetto e escolh-do sortim.ato de genaros. qne pelos eeus paeos" Taua
hdades nao deuarao de convir a t dos qua o honrarem com suas freguezias P ^ q
AIRDA MAIS ATTENCAO.
O proprietano do Baliza, estabeleedo ha poaco, sabe conhecer a necessideda r,,. llB
de manter a tedo o custo a confian,* que lhe tem sido distribuida pelo mSSSmSHi
freguezes.-Elle caminhar pois como at agora. mero *
Rao estando as circumstancias daquelles que pooco se Ibe do de fazer d porque pretenden, acabar com o negocio. M Pedro" de Mello, lera wmp por buT.T^
as suas tansaccoes commerciae a exposico da verdade sb o seguinte pensamentoTQ02?,
modo deganhar o de nao ganhar m..ito. -"", u ""'
O es^eitavel publico convidado a ter sempre em memoria as palavras aua m aaAm.
escripias em ambos os lados do nosso emblema P^vras que se achara
Salireia* I f2 de 3 \"2tv^^
AW?oV,JaVa U l0Q alU>ra em arrola|Idem i o "", reprennundodi-
u 11 i t, vers" baulhas, etc. a 5p a ca xa
H.Mb .00 ,.. IB, *||.* ..-,. 64. .'. ST^.l.
tj a i j. o a ,-, ne-a quarta para cima,
dem da India a 80 rs. a hbra, arroba a 9. MOLHO ineieses d dem da Indi, a 60 ra. a libra arroba .800.' outros por Zrs. i iSSS1 Pe"lnS' '
""S 16 CnU' ^ "~ 2 SZES- mU,. *" 24 '" ^bra.
AZEITONASOVAS a .,400 a ancor.,., e F^m&iW
JSfEL* a 800 rs. garrafa, "Ztt* 100 ra! dusia e
Idamde c.rr.p.,0 a 320 ra. g.rr.f,, em ca- dem inglez para fiambra a 600 t a lilua
u.d. se fara aba.im.nto. ldtm ,merr;no fc(l0 ^ "' a ,,bja
Assucar reoado floo a ba.xo blanco d caroSo dem dem a 4n0 rs a libra
;^;r.^^1r^.,ib"- "tsar L
BbCOTOSing'etes em latas de 2 a 3 libras vj__ -ti
por 1PAOO. ,S,Idam c.a>xinhas com 2,000 palitos, 280
dem para lunch em latas 4 5 libras por 'pf7x?-"i v!; t .
2200. P i iE,B de L,boa. Inglaterra AmenYa prepa-
ATATAS em gigo. de 35 a 40 libra, por' Ag^g Ja**' ^ tf
2000. Y i ""ano nguado, pargo, salmao. l8R0s-
Idera em caixas de l arroba por 160*. iStoST* **"**' de 13o a
Idam am caixas da 2 arrobas por 2io0. I aVtavrm i j
CAFE em caroco de divaraas dualidades a 240,'" .f", a0Z !??* Chegad no u,,in10
Sa- e 3.0 rs. a d ara, e em arroba asaceos u2PI lbra-
se f.ri grande difieren^.. "Ideffl flan>#n do *** 'Por a 3P0OO.
CHA' perola, quahdad. esta que raras v.zes'SARDINHAS de Nantes a 360 r. a laiinh.
j- b,r. .2oo. m nsas .ts." uu"je
2:: z^:: m- s** *-r ie *
u o- &AGU a 280 rs. a hbra.
Mam do Rio a it400, 19500 .19600 a libra SARAO massai da melhor qualidada uta
dem preto muito supanor 29 rs. a hbra. 180 e 200 rs. a libra '
Mem idam menos suparior d. .9400 a 19600 SAL refinado em boies d vidro com rolh.do
CHOCOLATE baspanhol a de Lisboa, nisso Mn em potes de lape. 50a rs. o dZ
ittSttS^mF** d TmClNHOde La mmaiscetiopa,.
ju.-iu..."' aa0 a libra. mo muito novo a 30o rs a libra
CHARUTOS da Baha dos melbores fabricantes Idm americano eom carne 200 'rs lk,.
Nt. 1,, IMop, U 00 39, unifico adub, par. feijoL. p"\er que'-'
r/iwo. ^ .4f8S t 79 da OT,0?a:
CEBLAS a ip o molho e 800 rs. o cento.
CONSERVAS tnglezasa 8i rs. o frasco.
COGNAC inglaz .600 r. a garrafa, am caa-
da a 49.
Idam engarrafado a 9M r. a garrafa.
xad*s ecosteilas.
TIJOLOS para limpar facas a 160 rs
VASSOURAS americanas de grande duraco e
mu.to Halan 549 rs. cada urna.
VELAS stearinas a 40 rs. o maco,
dem dem a 6oo rs.
rHMD*i-N?------- 7 T "*" 'UOUI '''coi a ora ,8.
CHAMPAGNE propnedade do corda de Tbor, dem de carnauba do Araratv a 400 rs a lihr.
preparo exp^es^ment. par. g.binela d. S. dem de Buen *-Ayres em eakirZ om 16 ,
M. o Imperador dos Fr.ocezes. custando cada bras. iendo u por libra a 9 a SS. an
gtwoom 12 garrafas ou 4 meias a lop. libra a 400 rs em
SVr,Mr^T,:F:g0,aWogi0- W" d* >POSicio WO. 360e40orf .
"5J? r\3 ?!") "no d.I libr,. e m arroba o ** ,l9\ %
Pebre iatarmiteuta.
Vendam-a. astas plalas na astabalaeimeatt
garal d. Londres n. 824, Straud, a aaloii
d. todo. o. boticarios droguista a ontras potases
?M.P!,",.M roa TMd* d* Aamrfai
do Snl, Havana Maapanha.
Yaudea-n as boeetinhu a 109 r., anda
um dallas anoten, nma iostruefio ,m portu.
ag pan explicar o modo de se usar d.stas pi-
elala. r
i O .positogaaal am ansa de fr. Sonm
pkarmaceutiee, na ra da Crax n. 2 em Jar-
naabace.
Ataba t chafar para a loja do Vigilanta, raa
do Craapo .. 7, a nova ramean de Uodoa boqaeta
do florea aeam eemo botei da raiaa.eeaaa etui-
to delicada.
96 no Vigtannte, ra o Crespo n. 7.
Leques.
Tambem 4 ebegado o. lindo, laqae. de malde-
peroia ede atodelo, aailm como cbioaxaa e ban-
tirolae redoaiaa de eltimo goato qae a. veuae
por precoi ba'atiaaimoe.
S no Vigilante, ra do Crespo n. 7.
Anuesiiihs ou pass .-
dores.
Tambem chegado os liodos anoeilohos oa
Portugal em latas muito bem econdicona-
das a 500 rs. a lata.
EB V1LHAS de Lisboa e francezas a 640 rs a
lata.
ESTRAIT de absinth am garrafas muito gr.n-
8,J .',* larr*'a dos MD*"e. Rieb.ro
a Hollar e Eduard Perno te
depos-to de 5t. a 100- d, dest. gene-o afim da
vrtmXF tm Pfntua,idafle ququer pedido.
VINHOS engarrafadoa, vindo parte dalles de
onta propna como sejam Madeira Sec^a.
C.mfies. Cbamisso, Melvazio, Carrav.los.
Porto valbo, a outro. a 800 ra., ipoop
19200 garrafa.
aTaitTMUa j 7- i. T wz"* a garrara.
T^60ra.,g, ra elh,re' m8ra8 8 110' i "!*- f P'-o,o nec.r
ftosag e cravos para cabepa.
VaaMem-ae roaae acra voa para cabeca eendo
eataa em anda o bam ae da loja da Esperanca n. 33 A.
ios mkm oa^iDio-
es da pz.
Na taja ia faotlatro, ra da I-par-lrix n. 05
T21-.-f ** matie-n. ia melhor qaj.lla.de a'
18| a latta da 5 galftae.
Carioiet.
w --------------------- ^1 ^"^rvjaaraaa" u
raa larga de Raaaria, i^ja o pg
sa

14" e 6o rs. a libra.
dem do Maranhao a 160 rs. libra.
FIGOS muito superiores a 2oO rs. a libra,
dem em caixas nao superiores a 80 rs. a libra
a 19 a caixa com 16 libra.
GENEBRa ingleza da marca Gato (encommen-
da e'pecial a 1 a garrafa.
GR AIX A em boioes a 240 rs.
GRAO de bico a 100 rs, a libra.
GOMMA exrellente do Araoaty, a 100 a libra,
dem soffrivel a 40 a libra,
dem muito especial, verdaaeiio producto de
araruta a 3 .0 rs. a libra
KIRSCH WASSER d. Rieaard a Moller,
beb a e ta de um sabor magnifico am vaso
esqiri.it >s a 1POM.
LICORES ingleses e trance es doa melhores fa-
brirentei a 90n, 600 e 8 O r. ga-rafa.
MARTkIGA inglesa perfeitameote flor de 8-0
a 900 ra. a libra, nejieg.iie.oexi.te sempra
em numero de 10 a 15 bar-is alertos, afim
de aelbor satisfaier a exigencia doreapeitavel
publico.
dem de segunda qualidada a 40 -n, .libra.
I^emde tereaira dem de 49m # w. a Ubra.
Idam fraaceza a 520 ra. am barril, a a retamo
a 560 or. a libra de primeira qualidada.
Idam da porco na latas de 10 librea por 3940o
Idam idam em barril a 50 rs. a libaa.
MARHELADA dos malheree fabricante, do
L'aboa a 600 ra. a lata do libra, e a 19200 a
de 2 libras.
MARRASQUINO do San a 899 re. o fraseo.
raras vetes vem ao nesso mercado, vende-se
em garrafas brancas teodo callas o norxe do
.utor am alto relevo do proprio vidro; previ-
ne-se aos apreciadores .ue Ueste genero b
boje grande falsicacao. O prop-ietiodo Ba-
Usa nao manda liographar etiquetas com
estes e outros titules e vJLhos finos para pre-
ger.ni garrafas atestadas desoflrivel Lisboa
ou figueira abocado, para Iludir aos fregue-
viSoaIB0 ,Wm *,guns nnoDC"nes.
ai ,d Prt0 eDrJ"ef.do denominado
BALIZA quelidade esa ja bem conhecida a
640 ra. a garrafa.
dem lagrimas do Tejo em pipa, indo de en-
commenda, qualidado esla par. qual chamo
a attencao do publico a 640 rs. a garrafa.
dem de Lisboa, .xceleot. pinga em ancoras
irtem eom 6 e meta a 6 garrafas por 3950f
dem de Li.boae Figuoira a i69t)0 a ancora
de 9 a 10 catadas.
dem do Porto em parrafees de 4 5 garrafas
quahdade especial a 2P800.
dem renos auparlo de 4 a 5 garrafas a 29209
l*f. P*r* do Baliza ou do Lagrimas do
Tejo e nutro, e 69000 a cenada.
dem de diverso, paires a 320 400 480 560 a
garrafa quam deixa: de beber vinho muito
sofrivel por 320 re. a garrafa.
Idamlerdeauv d diversas mareas da 640.
8t0 r. a garra.
?INAGRE de Lnboa am garra foot da 4 meia
o garrafas por la6< O,
dem fa.mburguez 19990,
A^
II
i\ /r-i


aittfoi
Mt* *~ IEIT4 fllaU 16 U DOEMBAQ aWlifl;
UOUDACAO
Gd^tdo tstrangeiro,
45Km Dirata45
ledo eetabeleei-
10 a JO psr canto, ol-
er O.e. NtMptt
a ologcis i M-
bb Bfifoe eegraee-
lOfOOO
veqaeta

eolaevire. .
leaerre, lastra,
fie grasado. .
. veqaeta
un.do.. .
esero lustrt. .
alia a ala Tira ai tia.
4a raras para otaos a
,.""**' ......
lasas a trastea vara harnea .
aapaaaa 4a tapete san horneas a ee-
.,*..........
iWa Je coas, pera acabara .
Para ecasMts ka ai ataco tarti-
a 1a aeUoc ato as infartar pars
10*000
9f000
9fo<0
8|000
6*000
SfOOO
41500
4*000
3*500
taooo
800
500
anta a
tafos o<
J cheganm os remedios
do Or. Rt imyRaioiutiYO
reao a.d<*r, prunpto alivio
iiuit ra* aMM-nf,
N i lrd'uiste Raymundo Carlos Leite
iraaio. rejas da Itnpertriz n. 12.
a i. dav S* ludia or* a. 41.
?es4e-oa os cara 4a f: l\ Joosstos 4 .,
*"'* laia iegisses, nadie ros a entiese
arsaasalaa, losas isgtsus, lo 4a vsls, chicotee
pa-t carros amontara, srrsios para aarros 4a
m a lae *'!. -a*afiai 4a otro astate
agle*.
= =
Chpeos o. Beatriz.
Js caf ataai da P.rs pira a loja da raa
W da Creare a.17. doGstaerasea* Villar, #
a* oo aUaalee escasee a B.iim a Eage- JOj
Z ata m asolara alan, ssada da Z
W salsa 4a IUUa rieeasnte eofeltedos. 9
9 te ceaharca alas ver das ditas 4f
,m chapase este* se aa acensa. 2
15,000
Gtz na nova exposico.
Ua 1>U la (i Mr 15* 1* priaeire qaaltde-
4a. (a aba a aa f artaa da litis a as garrafas, sanio da prtmai-
ca qa.ltleee a sao ioBaamcvel, na bina conhe-
rlda a acredtala eaaa da raa Nev o. JO a 24.
oji da Garaaira Vlaeso.
lilaila
sem segundo
Raa do Qaaiaiada a. 55, loja da mladezac da
Jaa da A tarado Mala a Silva asti raadando to-
das aa iadacia m>ite boas a baratlaeimaa -
Navales 4a liaba ca 200 judia .
D.tse 4a diu m 400 jardas a .
Ditaa 4a alia ca 800 jirdas a ,
IV. les 4a diU osa SOO jaraoo de earas a .
Varaa da Ira a a sera loilbis a .
Ditas 4a 41U largas transas a da aorss a
Pacotas casi saparUr papal smluda a .
Varaa da Mee largara de 1 dade a .
Ditw da dito diu de S dedaa a .
Ditas de renda llaa a......
Dad* de setas creas seperiorss a .
V.ra de Otif avelledalaa para atotos a
Cartae de liaba Pedro V caos 50 urds a
D tea de dlU de Pedro V com 200 ditas a
Teoeens aa lo boas para csnalelro a .
Di isa peqeenas pira costara a 180 a .
D.taa oaito aapartorea para sobas a
acatara. ; .......
Pacas a garfee cabo prate milito fiois a
Cetxsw* fraaceiea m carlie o milhor a
40, 40 a
CaUa coa eo'.iatee [riociiu sspsro-
rae a...... ..,,,
irrtete coa saparior ratre da todst as
cores a 100......., .
Fitas para cagar aapartilboa a .
Cardsaa de dito dtte asilo grandaa a .
Dito iapariil chamado do gsa a .
Cirrilala de lioba cea 100 jardas a .
Dada da aelaa aiio aapirloraa para
aashera Jj i.......
Paree de la raa braacas de algodie a .
Celxae com phoepaoree de gis o relia o
aelbar ..........
Caica da r*lha qae a a calza ral mais a
fatenos da rliro com eape.ior tiota a
GriT.i.i da sola matto sapertores s .
Belciaas aatto boa.Ui para gsardar
dio bel r a a..........
Trancas da lia da talas as carea a .
I).na da algalio de todas ss corsa a .
Caltaa com pbeapbaros eapeciaes o me-
l*a*e...........
Cijias com brelas 4a calla a .
40
80
110
40
100
J00
700
40
190
40
3S800
500
SO
60
40
200
400
8*500
80
Papel de ckrenas qualidadei.
Vsada-as papel 4a seira desrada a 1*480 : di-
ta adaaaaeada a lfOOO; dito de corss a 800 ra.;
Jlte bramsa a lftMc nal 900 ri. i saiztnha :
as ledn 4a balja-lor a rsa da Qasimado a. 68.
Graratinhaj paraienbora.
Vsadsm-ss grarsii ohu da isda pars ssnbon
de diversos gastos a 80* rs : raa do Qaelmado,
loja 4a Beija-flor n. 63.
Tiateitot e rieiro.
Tandaa-sa essri ^aofohis da metal Bao a 1* :
tas da Qaaimiae, Joja da baija-flor n. 63.
Fita* para debru&r.
Tendoa-ss filis para dabraa da rastido a 280
res; transanse da llobe para eofeltsr rospa da
aaelDoe o senhoras a 80 rs. 1 JO paca : n<
Js Qseiaadoloia do bsija-Bor n. 63.
Car teirinhai para senbora.
r,ad-?m'" fttrtoha pars gasrdardlnbaire
a 1*000 o 1*200 rs.: rsa do Qaaimado, loja do
beija-tor a. 68.
Pentes de tartaruga.
?aadaa-se pealas de tertarsga Tirados dos
msis modernos qee ha a 8*000 ; rsa de Qselma
do, leja do beia-ftor n. 63.
Pentes de burraxa para menina.
Vsadsm-ss pentss pira itir cabellos da ni-
alnas e seohoras a 640. 800 rs. ; rsa do Oasl-
mado, joja do bsijs-flor n. 63.
Bandejas.
Tiniim.:M B,n<,,i" Ouicds dlsarsos gostos
filio K "" ** Q"lm'" loU d* b,ii*-
Toucas de laa.
?eodsm-aa toscas de lia para meninos, da di-
rsjsygoaUgaoa 800 rs. s sapatiohestambem
800 rs. : ras ds Qseimada, loja de beija-flor.
Toucadores,
Veodam-ie toacadsros dajiesrandi s J*000.
2*a00: ras da Qaelmado, loja do beija-flor n.63.
Coral.
iXif d*"M. flt 0,al O ra. a rollas a
i*ww: de Qaaimado, loja do baija-flor n. 63.
Anvelopes.
Vsodem-SB aoralopea adamascados a 1*200 ;
Jitoii brancos a 1*000; ditos uses a 1|J00 rs. :
.63.
rsa do Qaaimado, loja da beija-fler n.
Moends c meias moendas.
Taixas de ferro batido e
coado.
Machinas de vapor.
Rodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., etc.
Ru do Brum n. 38, fundicSo
de D. W. Bouman.
Rival sem
igual
Raa do Queimado n. 47.
Padro Paala Tinoco de Saeta, dono dastaes-
ta bsiesimento sstissmpre reeelrlds Tender mal-
te barato todas ss mtadens da na laja, para o
qae tea am rico sertimsnto, cono sajaa :
Csrtss de clcheles s 48 rs.
Csrritaisda linhiicaili ls Alsxmdrsi 80 rs.
Ditos da dita de 100 jardas a 40.
Liabas ds sroxol para berdir (musa) a 640 rs.
Tlntsirss com tiota a lempa da metal a 180 rs.
Pamas ds borracha para altear s S60 rs.
Eseevas pira mper sabaa a 820.
Ditas para llapar deotes a S40.
Ditas para limpar roapa s 1*000.
Ditss para limpar caballo 1*000 ra.
Catimpas ds todss ss qoslldadea s 160ra.
Lia para bordar, sorttda, libra a 6*400 rs.
Botdos de Itabo para casaTeqao s SO ra.
Ditas de seds para dito a 30 a 40 rs.
Siutos domados a 1*500
Caixss de psnss de seo a 400 rs.
DIUs de metal som penes i 100 s S00 rs.
Botos para psobs a 120 s 160 ra.
alnas franceiss om eatxinhe a 220 rs.
Rotetie c<5m podre meito booitaa a 400 re
Golletes pretor, 14 piree s 60.
Alemeres pire cipote, datla.a 800rs.
Palssiras de coates miadss a 1|S80 a par.
GraTstss sam botio e 1*000.
Males pare eenbere s 2g400. rs. s daxla.
Bico preto de iioho por todo proco psrs sesbar.
selos como tsm psrs trocsr imsgons do ssn-
io aatonio, Seohor dos Passos, o 8. Bsnsdicts
do berro a 8*000rs. cada am,i malta barato)
por ssr maito porfolio.
LEAM TODOS
DIMINUICAO DEPRECO
Toalha?, guardinapos, meias
de lifiho.
Vende-ie na raa do Crespo, loja n. 8. eiqnins
da raa do Impsrador, esmelboros toaihis de 1-
nbo imi reto o necea, gserdasepes da Iioho o
do elgoseo, maiaa flaca de linho pera bomtm,
por preso commedo.
n TSidadsiras lares de Jonein para a loja d'a-
aia brenca, roa do Qaelmado n. 16.
[ Ghegaram
a bom temf o os canivttes
p ra abrir htas
aaar ^aWaWaaaafaaol
NOBILIA
40
210
60
100
40
30
3*500
100
SO
80
160
500
500
40
100
300
80

I
| Por pouco dinheiroo
Josqsin Pacbsao da Siie
com loja da moMlia na rae
des Ccexoa n. 29, qnerendo
eceber com ees eaUbelect-
maoto, rondo tods a qselida-
ds ds meraia por prese meis
bsrsto qae oe tro qnalqsar eeor.
mmmmmmimmmmmS
A loja d'aguia
branca
asaba de ratober ora sortlmooto da rosss, capel-
Us brsaces psrs mooiass, folhis de roes de dif-
fsrsDtss timmhoe, oo'os brincos a belio ds di-
rarsss coros, slfloates pers gra'atinhas, grsreti-
nhs de ssds com flrsles, s elfoetes, noro sorti-
meato de pentiobss doaredos para bead.e o
doarados com borlotes o ssm siles.
No vos enfeites para cabe-
fas.
Cheto a psri e loja d'egais branca ero sortl-
meuto dos es;radsrels soUites psra coacervar per-
reltimanta etadoos cebeiloa d>s soobores, esstm
comooatrosne*iistmos sofeltes de trancas com
rosos, o easearrilhs ne (renta, o qne oe torturo
mal agrsdsroie, eerrl.do igaslmentepara sahe-
raa o aoaainae a 1*i00 cada sai : na raa do Oeei-
melo, loja d'egsia brence n. 16.
Arados americanos e machinas
para lavar roupa: em casa de S. P.
Johnston; C, ra da SenzallaNova
42.
PotaissiL ia tiussia
e Aiaericta^.
lo escriptorlo de Maaeellgnaaie do Otiroira *
Pi ha, largo do Corpa Santo a. 19, par proco
ato barato do qae sa ostro qselqser parta.
7eii(t6Hs~ae tachas de
ferr euado do fabricante mtia
acreditada : aa ra Brum
a. 18 B, armaxem i J t da
Si Ta Loyo % i.
Flores novas.
Qaiolo a beairsgestis da lola da sgata brsn-
ceue.i.ijiie Ulli dss flores flan, ais qae
eh ! maato laecea deaeialee roce, raitebalaaaado-se
sela o (eiieitia*et> dee aeabons qae sseea
opracier im. Pitre eieec bellee reeea orra-
Ihileariaraa tfsais la tAr carmesim aralle-
daln iia ni reriiie acrecer es symoitoiss
datolii ii iu o a) htgaa timbea celtas do
botee aa aeenogeeto. Coi rea poii que neo
di airan o-njn detles avate da prextmide-
4e da leste, o p>r tinto msndsrsm qseato an-
'*__lj-1 >'gata brate na rae do Qaelmado
lo
Ra da S*usila Wora a. 41
Neste estabelecimento vende-se: ta-
chas de ferro coado libra 110 r$ dem
de Low Hoorlibra a 120rs.
Ghanpgne
Ctrtt clanche
4a acia Jia qseUdade resle-ee do armexem
do Cerne Seota a. 48, es alai da raa do Tra-
plche.
Laja da bn f
na ra da Imper&tri* nu-
mero 74.
Veodem-se ricos enfeites com franja borleti
4*. altea 1o leco a 2* ditcs do ridrilho 1*500.
Picas da franje para cortinado com 15 a-as e 4g
faas a gerfoe creredos a leos s 35100 a dasT
tes de c. bo de beleoco mei'e flnss e 6*200 o 7
dttao pers eobremeee a 4*<00, calheroe oe meial
gSJ**.*?1 ,0P *800, tilt.s para cbi .
^atimtU' ''r, nn* Pr o tare a '60,
"* P,ntei "retos psrs altear a 240 a
260 rs., ditas pretos o breneea a 500 rs., flae de
corsl a 500 rs., correr.tes pera ditos s 80 rs. o
per, calas da colinetas batidos a 80 rs ceixee
da elflaaieo fraocsxaa a 120 a J40 ra.. espelboe
qeedredos pers peodsrer a ISO s 2' 0 re orre-
teis de retras de todea sceres o 100 re., celxae
do palitoe d gas o do cara a SO re., ceixea com
ohraia maiU boas e 40 rr., nceseo do grempis e
40 re., ditos coro 4 dail>i ds g'smpes e 60 rs.
ceixae coro csalbis freneexes a 240, meies para'
eenhora e 240, 820 a 400 rs. o psr, o em iom-
pleta sottlmanle de aiadesea qae sa renda beri-
to aflm de aa aperar dlnheiro.
faj tiogir ctbeilos
A melhor sgoa que se tem
visto
Acaba de chegar oniramaiite para a iajad'igait
brenca ana aepaciil egoa para Ungir ceballoe,
preparada palo afamado chtmice ioglex Mr. Hotld.
Aetorieedoa ele exportenie (alta por pessoa io-
sasrjells, podamoa ssserarsr qae psra tsl fio 4
eess malhiriera qae eqeisetem viste, oxoste
esde cilxl.ha 5*. es qaaas io mrssdas cera o
roalo gao dix loja d'agala brenca, rsa ds Qaei-
mado n. 16.
Liofai Unrlin^i.
Tesde-se do eaarlpierie do Manool Ignacio de
Ollvolre a Fltho, Urge de Corpo Santo n. 19.
MACHIMA
TISTAS TYPOCRAPBIflAS
PBSTA8 B Bi COHKM
A8S1S COMO
tintas f 088 e ordnanas para pistores
LOJA DE BBLOGIOS
. k. IERTRIND
Prncn etn /eMtcysnaioeieis tu. 18 s SO.
Vaade-ie
rao 4a Gloria a. 15.
aa sarrinho de elfandsgs : aa
Seolbell Mollore & C. tonda resabido or-
dena para vender o sea cresclde deposito da rolo-
gloo, visto o fsbrlcante la'r-aa retirado do nego-
cio ; convida, portento as pasese gas esiseraa
pessslr am bsa reloglo da earo os prats do aa*
labre Ubricente Koraby, e eprovaiter-se ds ep-
portenidade sea parda da tempe, para vtr cou-
pra-las por com moda pisco aa sea sseri pieria laa
po Trapican n. 38.
Esptihos grandes
fines.
Vendem-iaeipelhos randas finos som molda-
ra dearada, pelo bareto prsco do 10,1S, 14 o 16*
cs clda loja de miadexaa da boa lema d. 83
Aos Srs. coBSuiniores
Ros armexons do caes do Raaes na. 18 a 36, o
aa raa de Trapiche aovo ( so Recife. n. 8. se
vendo gas liqnldo americano primoira qnalidada,
e racen teman te chegado, a 18*000 a lata de 5 ga-
lbos, assim como lstss do 10 o do S tarrifas, o
am arratec.
Vende-sa no armaxem do Nerciso Jos ds
Coste pateo do Garmo, qsina da rss de Hartas
n. 2, Osos enfeitados com amndote oa mita de-
leitosos qae podsm ser s 400 rs. s libra.
caldo Lisboa
am beeris granase o chegeda alttmamonte
ras do Trspicha, armaxem n, 8.
MACAES
a 2500 a caixa com 100 maqaes e a re-
Kltao a 40, 60 e 80 rs.: vndese no
armazem Progresso largo da Penba
n. 10.
Chegado vapor.
Sno v\gVVovuVtj
Sintos para senbora.
At qae cheg*e a nova remaesa de tiqnissi-
mes i otee com camepbee, ecuee mallo dolteade,
poie com a vate so polar apreciar o qaaato
chiqae : i no vigilante, rns do Crsspo n. 7.
Rosetas para enfeites de vestidos.
Tembem se veodem es lindes rseles da ssds
pire sof tir veitidcs, r.or preces bsratisaimos :
id no vig lente, rae do Crespo n. 7.
Manguitos para chegar a todos:
Timbom se vsodem maognitos psra aceber,
pslo bereto pre$ode i$ o psr. essim como golli-
nhis qaa se v*i,diam por 2*700. vende-se per
1* 1*500, cemislobes bordadas d 7*, vende se
por 3*. gollkohss o pannos mntto fin-a de 6S000
rando so por 8*. manga tos o geinbas braU de linbo de 11*. rando so boje por 54. frocs
d* 500 rs., hoja por S40 a peca ; todoa eete pra-
cos 4 por se querer liqoidsr : i no vigilante
roa do Creaoe r. 7.
Fitas de )aa.
A loja da sgsis branes aceba ds despschsr sa
bello o verieoo sottimento de Atas de ie Unto
lites psrs dsbrasr vestidss como borasdss pers
paleto's, todiaooidm do optims qaelidedo e cae
tim ames 1*500 s pece o o a tras S*400 : na rae
do Q.imada loja da agola trance n. 16.
Fo has o papel para rosai.
Araba de ehsgsr son novo sertimsnto de papel
o foibse pira roses, viodo tembem avallodedos *
conllnaam s aer vendidos oa ros do Qaelmado,
loja o'egnia brenca n. 16.
Novas pul< eir* de cabello.
k loja d egaia brenca acaba de recabar novas
pevlseirae de cabello eom msi bem tocidaa tron-
ces, o chapee donredao com atacas os mollee.
Agora, pote, podero ser sstisfeitortemento eer-
ldea as seoboraa qae aa co compraren) de os
tra ves, os mesmo ae qe qoiserem te tso da dtf-
ferentes moldes, mandando-as comprar na ros
oo Qaotmado, lojs d'aeois-brsnca o. 16.
Que ijas do feerto a 640 e 40 0
rs. a libra.
Qaeijos de manuiga a 640. decoelha a 400 rs..
qmijo pntoa 800 rs. : ns ros dss Crsxss n. 24
esqsinsda trevaaaa do OsvUor.
Heiogioa.
Teade-sseas casa aloanstoa Patera ,
- -ia fijara o. 3, na bella sortiasnto 4a
lelsgios r or*, patona inflas, t wm dos aan
if;aaci (abricaitss 4a Livorpoali ti aben
ana tariaiia4a 4e balitas traiaalliis otra ai
aasass.
FRANCISCO FBRNANDIS DUART1.
10 Largo da Penha 10
Pela diffsrenc de proco a qualidade dos gneros sbaixo mencionados, 'gafante o proprielato
dosta armazem do molhados vender gneros de prmeira quslidade por menos 15 a 20 por cento do
qaa ootro qualqoer annunciante, pois para esse fim esprichou mandar vir de con ta propria neste ul-
timo vapor a maior parte dos gneros annanciados.
CIla mp une as melhores qoalidades que tom vindo ao nosso mercado a 640, 800e
lsVJOO rs. a earraa, eem gigo com 12 garrafas por 7*600, 9*000 e 119000 rs.
Lagrimas (O OUro pecUl Tinao do Porto o mslhor qaa se pede deiejar a
19000 s garrafa, e 109000 rs. a caixa.
VinllOS (O 4UO OUro dM milhores marcas que h em Portugal como se-
jam Duque do Porto. Camoes. D. Lois, Caree vellos, Cbamisso & FUhos, Nctar, Ma
deira sacca, a Feitoria a 900 rs a garrafa e 9*000 rs. a duzia.
Superior *nho dO PortO m ganafei com 5 garrafas a 29500 coa
o garrafao, recomanda-so aos ap'eetadorss deste v nho que por vezss tem compre do que
Dio se illndam com umjoutro maisbarsto que o qaerem imitar.
VID lio Dr neo j, jj^j 60* rs. a garrafa, afianca-se >er de superior qualidade ;
toabem b de barril para 600 rs a gsrsfa e 39200 rs. a caada.
\ ? f^^*' d" ga'nws marcas; Chlu la rosa, M,rg6, Madoqua e
. Jalien de Modoqae, S. T^atefe o de outris nuiUs marcas a 720 e 800 rs. a gar-
rafa, a am eaixas a 70500, 89 e 89500.
Id na J U gea tel vardadairo da Satubal a 640 rs. a garrafa, o em duzia a 7*000.
"* ttgueiTes. a, ,ulor dt mirci Jt A# A# ouA# R ? m garrafoel C0B
* grrsfas por 2|400. anaafa-sa sar o mais superior que tem vindo ao mercado.
** s?*^* torto, Fignoira a Lisboa das mareas meis acradiudaa a 4.00, *0
a 560 rs. a girrafa, a em caada a 2*800, 3*400 e 4*400.
Vin&gr BHro de Lisboa a 100 rs. agarrafa a am esnada a 192002
UltJ saparior em garrafos eom 5 garrafas a 900 rs, com o garrafao.
* proprio para ce ncervas por ser da superior qualidade am garraues com
6 garrafas por 19400, e a retalbo a 3iO ra. a garrafa.
JlwTrfcSqUl Ti> de ZaTa o mais soperior do mercado a 810 ra, a garrafa, e em
porjSo se faz abatimonlo.
LflCOT laiieei smgarrafes braceas dss melhores qualidadas, como sajo Anizete.
U.tol Piminta. Roza, Cravo, Canalla, Erva doce, a 800 r. a garrafa, a em caixa
aa Caz abatiraento.
Geiaebra de HoVUnda 600 rs. o fraseo a em raiqu.ira a 79, tambem ha
muito superior em botija do conta certa par a-4 80 rs.
V | a OraUCa das melhores mareas que ha no mercado a 49, 4*500 e 59000
a duzia, e sm garrafa a 400 rs.
IVe>Ja preta das marcas Tenentsou XXX a 59500 a dtlxia e 500 rs. a garrafa
AtMl .* MltsssalaaJ a 500 rs. a cu i a e 29400 a arroba e 800 rs. a libra,
dmo da India au to lupericr a 40o rs. a cuta o 19800 a arroba o 60 rs. a libra,
tambera ha do Peoedo para 320 rs. a cuie a 1*280 a arroba e 50 rs. a libra, mui-
to proprio para negocio por crescer maito.
oaiatatl l gleztxa muj,0 novts em gg0 com 3? a 40 libras, por 19600 a em
libra a 60 rs.
r Ig'OS Oe COlUaure ,m caixiohas eom 3 a 4 libras proprias para mimo a 500 rs.
a ea libra a iit rs.
eatllAoS COaam ligas a 60 rs. cada am, e em duzia por 560 rs.
AUCOretaS COIU ::Zeit01laSa3 m,i5 luperiores qus tem viDdo ao notso
mareado por serena multo novas e de boa qualidade a 1*400, o 3u0 rs. a garrafa.
QueiJOS dO re>UO chalados nasu ultimo vapor a 29200, ditos do navio da vela
a 19400 o 19600.
&%lga 1*1, l6 aVfe. da superior qualidade a 710 a 800 rs. a libra, o em barril
so fu abe ti asmo.
nasataiga Irasiaaxa mt\t nova do mareado a 560 a 600 rs. a libra, e am barri
cu msio a 540 rs.
L lia perola 0 qU# M p0# atojar neste genero a 39000 a libra.
*** amMXlsa\ o melhor que ha no mareado a 29800 rs: a libra.
** Bs,yaaaaa nao diafazando no parola ou buxia, om dos mais superiores dasia
qua'idids, a 2*40* a libra.
Bailha de pOlCO refinada a 340 e 360 rs. em barril, o am libra a 400 e 440 rs.
PreZUntO de faiUbre muilonov, a 500 600 rs. a libre, afianca-se a boa
qualidade.
"aSa^atl* da Taina vindos de conta propria do casa sarticular s 3x0 a 400 ra.
a libra.
BaiaXiafea da Sada em Utas com differentes qualidades a 1*400, dflas gran-
des com 4 a 5 libras proprias para lanche a 2*400.
Eisesraoivstes fizoe qae sao tso precisos para
eerir es atas rio saidinbs, oermelsds a boletht-
nhea qoe so bao de cerner pels faite, o dos quses
havis falta, alies acabm de chsger. e'ootloeam
a ear trocados porlg : na na do Qoiimado, loja
d'agala brence n. 16.
4 loja d'aguia bnne
acabe da recebar e estimada s sicsllente bii.ni
fina sm copos, a qael contina a ssr Tecoide a
dlnheiro i vista : na rns do Qaeimedo. loja a'a-
gela brenca n. 16.
Cyiintros pira ptdiris.
Cbageram padaria da rsa Diraite n. 84 es cc-
oheeldoa o perfeitoe ayunares imericecos qse sa
vndam a commodos procos, o tambera so vende
em ceizoos mschlns para trabalher com saval*
lo, oa multo bom oso.
S na loja do Vigilante ra
do Crespn 7,
Triuas e y liantes
E* chsgsdo grande eortimento de trinar e
vollentae, eaeim cerno gelldcs o biscos doura. os
o preliados, proprios para armecio da ontorloe,
ifrajes, qee se vsnde psr asnos do qae em ostra
qeelqser paite, por ssr sas propria incommeoca,
a no Vigllaota rsa do Crespo n. 7.
Capachos.
Tarxbem se rsceben grends fortimento de
espacbos, ssodo compridos o redoadoe, arandee
o pequenoa, tambam por menoa do que em ca-
ira qeelqser paito; s no Vigilante ra co
Crespo d. 7.
Perfumaras
Tambem i chegado grande sortimento e
perfumarlas dos melnores calores de Earope, qs
ae toroarla eofadooho ei.licar euae qnalld des
todo maito baratiieimo, s no Vigilante raa d
Creapo n. 7-
obsn
Vende-se em casa de N. O Biabar
C, successores, ra da Cruz n, 4.
Casa de dngis
Largo do Paraizo n. 8.
primeiro andar.
Eete .atbale imaota acaba deraceber um gran-
de sortimento de csrteires a tintures homeopa-
tbitss ds casa de Mr. Cetellem, oa qaaes vende
oor eommolo prejo, o aHaoga-'O a boa qaelide-
de, o qsa eppolle pera todes aquellos qao tem
comprado_________
Pentes a 1,000.
Pentes de tartanas sera sebees do seahers e
3g cade sm, ditos ditos a Imitecao do tertarsga a
d. u'adoe a 19 cada sa, diies a iaitico do tar-
lr'ge loara o escura do bolsa o oitiea formas e
5 > oe roe do C aspo n. 4._________________
Aohs-se i vendo ns eeerlpterie so Aotonie
Lais da Oveire aVcevodo a C, me ds Crss d. 1
aosra aacripUpale vloeoad* de Dregsay.gneaaa
Sobra o Diraite Adainiatrativo; delxaaes de to-
ser eiof ios s aala obra. Nasa o soae o ees es-
to? pata a tornar iscommaadada, dos Telamos
am breasua 10, easadataada llg.
Veiidem-se caxes v*zi- s
proprioa vara bshuleiroe ou
funiieiros 1^500: uta
typograpkiaieqir.
Cal de Lisboa
Jt o barril.
Tsm para vsnder Antonio Lsix de Olivers A-
evodo. no ees eecristorio rea da Croa ni.
lbum
para ralnto
s.
Grands soitimanto do slbsos psra 30 e 50 re -
tretos em aarto.g da vieite, miro coma cerUiri-
ohaa de elgibeira pare 6 o 12 retratos. carteir;s
ocheratelrespers 4 ditos, todo por prscos cem-
modes: na rsa d Ctaepo n. 4.
livros demissi
Benito sortimento de livros. lloras Uarisnnas
a msnnal da Misss, de velludo, madreperole,
marflm e oatros, por prega msis beraio qae em
oetre qaaiqaer terte ; ne rae do Creca- p. 4.
Vende-se o sobr.oibbo n. 16daiaedoc
qeetro centoa am Olioda, aoio piopiio. Um quin-
ten tres, qee bote pare a ledaira da Miaarltordle:
vende-ae barato, oa permeti-se por aaaa. Ierro-
no as esersvo no Racife : a qeam aontier r o:a
proesrer Ha rsa leige do Roaario n. 86.
Aviso
imperial dofsbicsnteabrsn o de ontrosmuitos do Lisboa, oa latas i
toanfottadas da i 1|2 o 2 libras a 640 ra a libra.
* de alperche em latas de i libras por 800 rs., recomenda-se aos apreciadores desta jeleia
que nao a deixem a cabar sem que primeiro estejam sonidos.
ame 0 melhor pitisco que pode havar por ser prompto a toda hora a 640 rs. a libra.
laaSHisa da Fraaia muito nova a 200 rs. a libra.
zJjP a6 ** a libra a em garrafte* eom i libras por 11460 eom o garrafao.
Farnha da {ar&n hao muito nova, to estafan, al 60rs. a libra.
Caf dO RO de 1. sortelavado
8*000 e 91500.
&M patata homaopathi
libra.
AmeixaS francezas uiaao. 1 1|2 libra por l9400aem compotairas de
vidro com tampa do mesmo, a 2#800 cada ama, eontem 8 a 3 ii_2 libres do ameizas.
Palitos do gaz a 2oo
sia o 16600 a groza.
raSSa S novas a 500 rs. a libra, a em eaixinhas com 8 libras bespsnho's por 2*100 muito
proprias para mimos.
lauaiaka 4a iulaaaa
>?
m
#1
ft&r&TOg-;0.
a 300, 260 a 246 rs. a libra, e em arroba T*500,
ico o mais superior do mercado a 26006, 1*800 e 1*600 a
rs. a dazia, ditos do vela de espermaceti a 160 rs. a du-
ro mais novo e grosso que pode havar a 210 rs.
as arroba a 7*566 a 8*000.
a libra,
ani a 8|OU.
11 Jalla CrmaVaaX pSnimpar facas a 160 rs.
Aliieldras eajn moUo a 140 rs, a libra.
A.f ftlta uOCa refinado em garrafas brancas da melhor qualidade que vem a esto mor-
cado a 726 o 8*0 rs. a garrafa, dito am barril da Lisboa muito superior a 646 rs.,
e sm caada a 4*860.
' t%aa asas aa!4a an, ieeego, demaso, gtnja serajes, a alperche m latas de
1]2 libra por 666 rs.
l^aTnlliaa francezas a portuguezai aa lata, da 1 1[2 libra por 140 rs.
Tlala la aafmamaa ,,5,04, 11015OO a arroba e 366 n. a libn.
Fatsiilia da Taina ^ ,, sss Ctt da 0UlrM mi9Ut. uo # ue r,
ara barriea so faz abatiasnloi

A nova oaderia de A. F. da Silra Beiris, roa
ioa Piee o. 42, vende o ha muito ecredltato ,So
cammam, proveoc/, frencez, elletrao, crloalo o
de .oh, bolacha a GariDaldl, biecottoa do:es,
nsisdo. fallas, bolxb'.obes do arerate, eliedss,
bolo trencas, e fas ea pa de SMOaaosa de
ama libra a ICO re., e de meia c 80 re., a modo
de Earops.
Vende-se
farnha de mandioca de muito boa
qualidade e prec/) commodo a bordo do
brigue Relmpago, ancorado defronte
do trapiche do algodSo.
= Fsgio no dis 21 do rorrete s sstreva An-
glica, coa ideda 30 ennos, poeeo msis os me-
nos, coa os sierjes cgatntee: tabre, sitara re-
gular, u a "elida : na lela e u'ao Dr-fo ; la*oo aeuo de eeda
asnl de qaedrinhes, cha e encarnado com brra.
cordao de oaro no peecoco. ame volte de cootia
ancara-Sdes, sepsto de celta, o bsa fallaote, intt-
tali-ee forra : roga-eo s ssteridadss policiaca
ecepitSss da asaos a epprebenaao, e la*erem-
na i na de Qaelmado n 3. segando indar, qte
aero generosamente recompenesdos.
Atteuc
o
libra,
TaVaa
t aaf amacala
15!0##.
a 640 n; a Ultra, a am caixa eom 16 libras por
6
Fagio no primi lo do mea de ontsbro do en-
fanh, Banto Velho om Santo Aoto o eacravo
Benedicto, mnlate clero, de 10 aneas de Idado,
ledioo, leinaa aiqaeedes, e pee m poseo apa-
lhslsdos, cabelles careotohos, vales arrsge;s-
dae oesm snoa cicatriz na perna : rog se a po-
lica o capltes de campo a apprahensso do re-
ferido ossravo o a eua entrega na me no en-
gmho os neite precs a rss Augaels n. 94, on-
de ee grattflOi coov.nicntemente.
Faaio no domingo. 14 do correte, da Ce-
psoga Nova, o eecievo Joe, de eetetore regular
rapraecote 40 apnos, talo am pouco enragido, o
com falta do denles, 4 esperto, o snde ligeiro,
levoia camiae o cslcs oo algodao sssl de 11 tras
o esepo de palba prsto; era dae baodae oa Es-
ceda, a j (ol aaiive <1o Sr. Joeqsim Rodrigues
T.-arae da Mello e o Sr. Almeida tabel lo : re-
coaaondo es ie aotoridadis a sos caeiiaesde
campo a asa apprebooeo, gratificaedo-ae na raa
da Cidela do R..IU p. 39._____________________
Fsgio no domingo 21 do corrsot* a preta
da nomo Jeaeoa.Made 40 annos, pesco msis oa
menoe, da naci Cele,baixa e magra, levas ves-
tido da ileeado iflxo daebolado o chale velho, o
oa tebolairo com ama gimella dectrr, tem o
belfo da cima lachado de urna co-deada, o ende
ns reo, o printipalmei-te naBoa-VIsts : pedo-so
as astorldadaspalidses o cepitee do caaoo qsa
a appr*brexa
o. 24, regaeiie de Sent Antonio, qae sarao re-
compopssdoa.
Faaio da aass de sss seohor, oe Cesa For-
te, a preta Anglica, de naci, estelara baixa,
magrs, meadas dlsar qne eeieva os do por-
lago.i Antonio Cerdoso, no MeDgatoho : qaem
a oasaltar dep.ii daate aviso, sari responsavot
por todsa aa despease, a qsea a pagar, pede la-
va-la la na de Uospielo n. 46.


F.ci\/ri


duiio
10, -? ieita reuu 26 m oiztMi&o 'o t*,
Literatura
EDUCARVO DA MOCIDADE.
Belatorio apresentado pele Hvm.
Sr. eoncgo Jos aatomJoa de Palva,
ao fcxni. Sr. Inspector eral da
instrueeo publica da corte acer-
ca dos progresos da edueacao da
mocldade sob os pontos de vista
moral, Iliterario e physico, na Eu-
ropa, dorante o periodo de qua-
tro anuos, de 1868 a 186*.
[Conclui.)
Nao direl porm que noe deveraot deixir er-
nster di am furor eego de preguigoeo plagia-
rios ; iiio not levara a urna eomleiio contra
preduceote rtaaltado negativo, tranaplaotan-
ilo pna domo aapectl solo plantas sxaticas, qaa
l fructtflcariam em tafea casta da ana dea-,
cesa e trabalho que seas fractos nunca compon**
irlam.
Trenaplantemoe porm aquellas, qaa aa po-
dem eeclimar o (asar fructificar, nao eopoola-
cetmante, ao meos com ao trabalho propor-
cianil, qoe deparo a jacta recompensa.
Adoptemoo sim aquellea melhorimentoa que
maii aa compidegem com os noasaa hbitos, a
que teodam a reforma-loa no qaa miia til nos
fr, o mais nos cndor.
Dalgaoclamos pola Imitar a Franca, a Ingla-
terra, a a Allemanba no p-ograite da oducigio
deseas poros, as imita-las nos malhoramentos matariaea ; maa
mitamo-lta com o estado e prolonria, para nao
corrermos o parlga, de qae urna rugi de nos-
sos hbitos renha sniqallar esss, taires poaco,
mas pnciio qae j tamos creado & casta de tan-
tea, e to reconhecldss aseriados.
O Braail fol a prin a,io am piit de conqaiiti,
de explorares materisee a maamo religioaia.
Com sai emimipigo toroou-se mais tarda
am paii de liberdada.
Apa ella cooatitaia-se am paiz da politice,
muina veiee meramente expecelaitva, pla con-
correncia de pattidooe exceeeoedee ptixdes.
li agora est em ciminnode progreno mate-
tial, por onde nea parece o preteodar demandar
oa ampios borlxontas da iotelligencie. \
Em todas eisas espesies, e mssmo as Ultras,
tem o B-aill j fomecldo o sea etntgente re-
lativo ce Tallos emineDteeqae devem figurar am
dia e com Justina, ao menoa as doured. pagl-
nji de sea blstoria ; a a qaem e poiteridade,
cooscienclosa e deaapaixanada, dari o valor,
qaa por rentara Ihes tlveiem oegido eaaa com-
'emioranaos; por que em flm, e desgrasada-
trente, oem por ieao em preeenc qae o ho-
mem falla a verdade ao bomem.
Mji olnioa-ie per Dictante tempe de coma- ,
grar ai atteocoe, que doria i famoat atienda '
ce educar.
olridou se taires culpidamer.lt, porque oc-
cupado e distrahido por auio commogoei politi-
is com objeitos, taires, de menos morlmento,
na> comideros qae tentara am rao attlnglr ao I
elevados dlstlnrio poeto, a qae a sas grandesa, i
fertilidade e poalgao topographics o ehimm a i
oecapir entre la grandes mcoei existentes a por
.-, tero carar eapecialmente de sea derer e lu-
taresse primordial, lato de edecagie moral e
intellednal de seu poro, como elemento lnde-
cllntral ua fore, prosperidade, a manuteogo
de qaalquer nago.
Eita falta, altis to sonsirel, dere tenido det-
calpada em ama intelligeneia ora, como dar
aar a de um poro, que oesibrocha, porque con-
t ainda to tenros aonos de rlda, desde qaa aa
lia cenatitaio em meo indepeodeote a lirre,
e cajos goveroos te nram aampre ne dar ne-
cesudade de se distrahirem com tintoc objec-
toi, que requertam simaltioeimente am etten-
;ao, como sdi acootaeer em a mstimento, oa
raorgiDli.qao de todoa os estados, api O gran-
de aoalo di primaira, e a mais importante, po-
ca de ca emantipigio.
Eita poca porm f meos j felizmente a reconsiderar suss necee-
sididns para remedia-lis, dando-Ibes a impor-
tancia, qae Ibe campre.
Entre multas temos msis urna prora irrecuts-
rel oa escolha sccarada, qne os gorernos teem
falto de algunas das maia omioentea capacidades
do palx para collocar frente da edutsgio pe-
pulir, demooitiodo assim a sabida Importancia
que attbaem a ede impottioliiitmo rimo do
servigo publico.
Eli o que ficil a iotaillramenta se deprehen-
blica, compoato da membroa de recoubecidaa ha-
bihtjcoe, e presidido por capacidades eminen-
tes ce sabida importancia nos grandes negocies
sato palx.
' pols j maito psrs espersr o bem para loa -
rar o tino, com qae se procara encamiobir para
to diffiil miolsteiio iotelligenciae ji prorsdas
e espazes de camprir tio honrosa, quaato im-
portmte mtssio.
Reata porm considerar, qae o Brasil oo se
resume ao municipio neutro : predio orgioi-
sir os srnclpios, geoeralisar aa torcas, e cen-
traliiar ou anformlaar a eego.
Cllocada pois to importante queslo nesti
bue, raita-nos linda cooaiderer egaalmente que
a mss e oe mioiitroi da religio devem ser
cometeris, por aea carcter e por mi misio
os ptlnuiros e priniipaes ioitramentos ds edu-
cico moral a religiosa de ama nege.
' tola de primeria a vital ioatanefa educar
aquellis e instruir eites.
Bm poaco porm se tem faito pela instrue-
;3n do clero.
Hoors, rerdade, ama loararel iniciallra de
toriua ; mas esta reduela ee infelizmente ape-
nas imperfelt reorgantssgio de alguna semi-
narios, qae esto slnda bem longe de merecer
tal nema e preencher aeas fias, por dSo so ter
usdo a esta pane tao importante da sosiedade a
attenjo precita.
Pra as da msis claiiei laperlo'es da aociedade
tomas eatabelecldo eollegios, orgsnisado Ioattu-
lo*. e fandaado icsdamlsf.
S para o clero oo sooi anda a hora da ana
toniiderigo.
So para educir a ioslrair o clero, a alera-lo
aogru de importancia a qae elle tem inanfari-
vel jireito, e como o redama a atilidade da
propria utqio por principio! moraaa, rellgloaoa
e aociaes, oo ss tem felto os necessarioi sacri-
ficios.
Por mtiores, que taes sacrificios ao nos anto-
lbam, nanea serao igasea f atilidade que dar
colhar, e urgente neceseidada da laocar rxo
dellaa da qaalqoer nataraxa qae sejim, para con-
seguir os Ona propostos no iotareissa de Deus, e
da naco.
Ma em conclua o todas as clasaes da aocieda-
de tim o sea direito reletiro i edueacio.
Nao ha porm direito aam o derer: d'aqnl a
ob:igic,ao qae o bomem tem egaalmente de eda-
FOLnCTIM
car-sa, adassQTolrer-ie intagralmante.sob tr-
plice relelo pbyslee, mor! a iatsllsctaal.
Porconieqiencia aa ama aociedade represen
"da o iodiridao deirspia Ul direito, a ae rece-
sa ao dorar, ferea ser cosglda.
Tem-sa qautionad prm o astado tem dl-
ralta a Impor por Tal i todo, e i cada am'de
sai lubditos, a obrigicao do onslno.
O qaa porm o Bm ds edoiscio senao o pro-
gruso hmico f
Mis derer ee-ha encarar a edacico sob o pon
to de rate da ioteresse lndiridoal, oa compre-
hender nolle egaalmente o lnleresie da soiieda-
de de que o iodifldao fas parta f
A conclaiao tao intuitiva, qaa nlo di lugar
i darida, e manos i sontostieio.
Como.poi'.negtr aa gorerno.ropresentanta do
estado, o direito qae Iba imite de regalar o en-
sioo sem tolbar a liberdada de na sperfeicoa-
mento, e assim o davar de impo-le a generali-
ce la no sea estado respectivo ?
A obiigicao do esaioo nao irroga parda da li
bardade.
A liberdada absolats -lhs insontestarolmente
mais pernicioss.
Se o governo do estado tam na lei cooeignado
o direito de obrlgar os idadios i aorvico nacio-
nal na qaalidsde de soldados, o at coigt lee i
til servico por meio da priio. como nao tari
egual direito pelo manos de obrigir am pie a
mandar edacar esees filbos que podem at aer t-
rados a tea dominio pelo recratimonto ?
Ao go'erno,poli,mi,te nao i o direito de ini
pecQo do entino, mietambam o derer do trne-
lo obrlgatorlo.
alia Infelizmente, por amqaacto, este derer
nao ae podareazir i pratica abeolata entra nos.
A extenso de le vasto lmpetio, e adenlml-
n_*gao da.su alada desproporcionada popalacao,
sao obiliculos quisi inveaciveie.
Para ramore-lot curiam naceitirioi tacrificiot
e despexitsaperiores so Iracto do tea emprego,
e sea reanos do istido.
Ma deveremoi flesr para compre estieionadoi
em praitnc de to poderosas dlfflcaldadaa t
Pelo contrario ; em (es circumctinciaa que
se reqaer a mancommunaco dst forcn ; todos
davem concorrer com o solo do tan contigante
para ama emprezt de tinta magnitude, qaanta
atilidade.
A verba par% a iastracgo popular davejtr for-
mada, como na Prassis e em oatros rx ultoi psi-
xes, de ama reiteita particalar diatrlbulda oa he-
rida Individualmente. Se me objectarem.qae nao
devem pagir para educir filboseslrsnnos os que
os oo t, resnonder lhss-emoc qae o inleresie
reciproco na eiucico a inst:Uco de eeut ten-
ddadot.
A educica dda coitanee importa olilidade
commam, porqae uisagara a pax ; e o iatsrasie
ds initraccio nao 6 individual, porqae as ran-
tagena do progreiso\ que ella anima a desenvol-
ve, sao partllba de lodos.
Dimiis, te somos jadacados i cutta da naci,
contnhimoi ama divida sagrada : daremos pi-
ga-la, cootrlbaindo lambem por nossa rez para a
edacicio de noros filbos da patria, nostot irmoi
mais mocos, \
AUaemme poderilaindaobjeslerqae a cenati-
taigodo estado se obragoaa dar educido gratuita
Mai como se entendellss ? A constltaico aari
ama eotldade, mee nlo am* profeeeore, nem um
eDte lirre e voluntario qaa disponha de dlnbelro
para pagar.
J.^rlD,od* DM *l "" podia contrahlr ama
divida impoitiva a solver com recursos indv-
doiei qae sao slbaios ao aea modo de ser.
Logo qaem deve camprir a promaasa quem
fez a lai e a approvoa, iapoado-se os dereres
celia cootidot.
E quem foi ttno a propria naco, repieteUt-
da por seas membros ou procuradores, qae con-
feccionen a lai e apjrovau, acceitando tcitamen-
te os encirgos, que nelli ss cooUm ?
Ligo sao todos e cada um dos membros da
najio que devem aastentar a initracgao popu-
lar.na razio de ceas recursos o bsveres.
E' assim qus se pratica sem recusa oem re-
clamaco na Allaminhi : todos pigam para a
edacigo dos filhos da patria commum, verda-
deiroa irmos.
A Prasifa, por europio, despende na ioatruc-
go popalar 15.000.000 de francos, o o estada s
coacorre com 3.000,000 de francos oa menos
sinds.
Tal raeeita.pois, dere aer administrada ttpara-
di mete, para qaa ninguam tenhi direito nem
iibirdide de diitrabi-la da seo flm hemanitario,
raligtoio, a de todos o mata ngrado.
Tal Imposta, sabia e justamente dividido por
toda a nigio, como a prudencia o exige, cea
queai tmperceptivel.
Alii qae palas frmat ettibslecidas con forme
a lettra da constitalgo maitos doa que nio ca-
racem tal auxilio, (roem o favor da lei; no en-
tretanto qae maitos pobret fitam privad.a dei-
te nico meio do reg*nerar-ae.
Mis til nao podia ter o etpirito do tsbio le-
gislador, qae tem duvida tioha em mente pret-
tir o auxilio, de preferencia aeno exclusiva-j
mente, aos que dalle careeeeeem, tendo na de-
viaa coota a neceasidade o a importancia da eda-
cago popular;
E ji rerdade nenhama qasito te not snto-
lha msis cpital.
E' qae qaand se alloogam aa rlstis da iotel-
ligencta poli extensss piginis da historia, ese
considera nena namerosa phalange de grendea
altos, qaa tem saludo, como qus de mergu-
lho, des msii profuodes camadss do poro, nio ce
pode conter o e ti mu.o religioso, a rirtaosa es-
ridade, a genero liberdada o a nobre ambicio
de revolver oiis terinas de entes, que s ns for-
tana nos sao designaos, o pitear ao menoa um
simples rebusco i essee germeoe preciosos, tan-
tea rezes perdidos por Ma de am principio, ae-
qaar, de inl e regeneradora edueacio.
Serio potm todoa aates prinerpioe imprati-
caveia ?
Ao contrario : o querer i poder ;. o para con-
egatrmos tado isso qae qaeremea com razia,
urna acousa not falta ; cao o querer, nao o
poder,', apenai a piraeveraoca....
Iufelixmonte entre nos st melnorea empreste,
mil sao nascidas, lego cao ettacadas.
E' este um de nosioi caracteres diitinctot: ex-
probar fraqoexa aem dar tampo ao desenrolvi-
mento do vigor.
Exager*m-ie os defeitoa sem se coneiderir qae
ainiperoicio o carcter forgade, a condlgo
indeclinavel do modo de ter de ludo, qaaato
principia.
Falta-not a paciencia para ettudar o deten-
volimento |de urna idea fallece-nos a peraeve-
ringa para realiaa-ls.
En o prlmairo obaticalo ao nosso progresto.
Eis o qae em primeiro logar nos compre re-
formar ...........................................
Se assim o haremos exposto porqae isiim o
pensamos......
Se fallamos a rerdade, nie reclamamoe pre-
mio ; porque cumprimot apean am derer com-
mum....
Se faltamos, porm, i alie, imploramos perdi
de umi culpa em qne atea iteneio o-a nottt
rootado eeiie religiosamente innocentes.
Tdtv, portr. a confiangi que dep isltamos nos
procipioaqae temos; oxposto que nio nee re-
catarismot i obrigir ao bom "resaltiJo do entaio
dss reformes iodtcidaa (ede oatras qae a nosso
pesar eslamos, para alo paraaarmot importnos)
nms grande tartana, as a poisulsiemos.
Has emfim piretenoe termo-nos alongado ji
superfinamente, e em demasa-om test comida-
rag5ea, talrez do bem pouca importancia para V.
Ezc, que por corto nio depira norldtdo no qae
Ti moa de ex por.
Tiohamo-nos, porm, impoeto om dever; roa
tsa noe eumpri-lo......
Se o nio temos feito como V. Ezc. desejava,
podar, repito, aecaiar anoasa ioeellsiancia, qaa
nie o notto desojo o bem pronunciado dili-
gencie.
Para bem menear ds V lie. nio not poaoa-
moa darante nona rligam, nem i tribalho,
nem i deapeiee, porqao oetera lato maimo em
noieo Interette, alm de cuajprirmoc aa gritas
e honrona erdene de V. Etc.
N6s continaaremes a execeta-lat te p r ren-
tera V. Ixc. deparar om noe alga me uiilidede
pera reiliair, oa tentar ao menoe eomo iostm-
manto, qaalquer plano de olacagio qai V. Exc.
te digaar propor-noa, aam doixarmot do not
coafenar com a particular ettimt o jatta consi-
deragie.
Illm. o Eim. Sr. concelheiro Eatebio de Qaei-
ro Coltinho Hittoso da Cimera, maito digno
inepettor 4a lnitraego publica, etc., etc.Rio de
Janeiro, J7 de totembro de 1852.Joii Mtndei
de Paita
Amor e patria.
A bistorls Iliteraria do aoculo que rao torron-
do, oflerece i olbos desprereoidoo am etpecti-
eulo bem notarel. Como em todos ot tempot,
oa, porveatsn mais do qaa om nenbam oatro.
a lata do atpliito cootra a materia, o combite do
tilinto com ot obiticulot o deeepgou, que Ibe
apouqutntim a aegio eapontsnea o cirilicadora,
aisume preporgee gigioteacaa, o denuncia mei
alto a existencii deums rescgioqueii instinetira
contra aa tendoncias do iodifferootlemo que la-
rra profandamente no dominio dss letras. As
opersgdea do indaetrialiemo, oc luiros da agio-
tagem, os clculos da mercancia, abaorrom urna
a urna at aapiragoaa da iolelligencie, econdem-
nem eo eilenclo do eiqaecimmto et com de
mala alorado rnterette eottai. O egoitmo, como
lepra devastadora, corroe ou maxtme parto aa
eotranbaa da grande familia humana ; o nessa
qnadro escaro, om queaa eitimpam caprichos a
puzois da politica meaqaiohs, rivalidades e
odios de partidor, phreneeic e amb'gois desla-
radaa e extremas, trensparocom mol raroa tra-
S >a caracterlsticot do aprece a oatras ideas qae
ogo eejam at j comprimidet no drealo do teiro
daa convenienciie indlvidaaee o legitimas.
O patronato, exorbitando da oaphera da poli-
tita peasoal o aem aigoificagio, ha invadido j o
mundo aoclal da boje; e o Imperio das letras,
que di'Sn ser aampre o mais lirre, o meie In-
dapendeute e fldalgo, attentot ot privilegios de
eua propria origtm, o a excelleocie de iu>i tra -
digea, rae exporimentindo a perniciosa inflain
ila dos principias retrgrados, qee leram ao
aceptidsmo muttot dot msis novos o habais cui-
tarte da vlnhi intellactual. Em tal aitnagio, a
reaegio ram natural o iodispensorel; a guerra
daa rerdadelree e juttie rsplragd as torna-se msis
violente a renhlda ; a sociadaie cerromoida re -
volta-ie de plano contra ae ruina propcnidec do
interesie materl-1 ; e eehomeoe de leltrat oa te
confsndem no tropel lumeneo daa tarbea, in-
differentec a am aspectecale desta orden, ou,
ae triumpbim da geral apathta e do menospreso
commum, apium longo eafergo o ataralieei-
mia diligencias. Nisto masmo, entretanto,
que esi a gloria da taet pdejadorea ; o quando
elles porrsotart hij>m cihlde na arena, opprea-
tos de caniaQo o deatituldot de apoio, o epitt-
phio que te Ibes tenha de lavrar na pedra mor-
taaria symbolisi urna victoria completa, ama es
perecee em vez de urna derrota.
Na poeaia, ainda mala do que em todo, te ve-
rifica ette noteo peotar. EiU arle, qua s pode
rlver teb ai lntptragdea da liberdaie, da f t do
amor, encimlnba-ee em todos oa lempos, e em
quaesqaer pontos que eo destovolrs, para ex-
alendidoa fataroe da engrandadmento ede pros-
peridsde. O ideal qee elle ae propde, to eu-
bllme quio bello o predoeo, fa-la ragar per ve-
zea n'um mundo superior aquello emjqae de or-
dinario se vive: livsm-na par longe, para os
piizes do esplritosliaao o daa paixea grandio-
sas, ai frisen aragena do paro aeoiimeoto qae
a bafaja. Abram-lbe espseosa pssiegem di trra
para o ea ot eiti xuloa do goato, ai beogios ia-
gueirai dai intelligendn eleraaac e destn tes,
osapplaasot e ai oragdaa doe diapeoiadoraa da
publica epintio. Mis qusndo o aeculo mate-
rialista por oasenda ; qnenio a lociededo res-
pira o exoluairo ambiente do mal entendido amor
preprlo; quando o poiittviamo da vida laoga o
dnanixo e s morts om todaa aicreigoeidas artes
e dst letras ; quanda ot poucot e infatigavets
callivadore de lio priaoroao tracto acham-ee i
as com a ana actividade e aom o aea trabalho,
aem que a commuohio, qae os circunda, os hon-
re com o sea olhar respattoso, o os recompense
com a sai attengio o aflecto ; ai coaqalstas do
espirito iotibiem, deperotem a olhoa vistos, e o
reinidodo iodaitrialiimo oda materia aobrepuje
ao daa glortaa o nqaosaa do etpirits o do genio.
Nao iori msis a poca da morto leati dos ta-
lamos, como j taccodea antes, no horror da
miscrls, no supplido da foxie, no martyrlo da
deaarenga o da deaeaperaoga. Eitaa pessidos
tilvetcremo-lo nios aisi de lio funesta re-
cordagie, em qae os Cundes, os Giloerts, o
Cbitiertona, os Ssragas, os Millevoyi, enlan-
gaeciam e definharam no abatimento e na pena-
rla, as anguatiie do eoffrimenlo, eob a preiso
mortifleadora de crele decepgdae, o de rioleDtt
consampgio moral. Miis sa alarga o horissote
para ot propugoadorea de taee idaa: nio ao j
a eoxerga da um hoepitel, oa traniet tardada do
suicidio, os golpea profandiesimos ds adversida-
de, que malaaralsm o anotqalilam a ngi prirl-
legisja dos rerdadeiros artistas, dos rerdsddres
poetas.
Hi, porm, do sobrs o iodifierentlemo qussl
geral, a aenprecisco o at o deaemor pelos in-
teresaos Iliterarios: o ce elgem eampaso maia
deitemtlo affronia em condemnigo taeite daa
latina e daa arles, o ouss rlr traxer eeu bolo,
por pequeo que caja, ao altar do progreaso In-
material, ha motivoe de coora para abengoa-lo,
para eigeidear lha o maia solemne aprego, tai-
vez meamo para admira-lo.
Nos, qeo assim psnsimos, que asaim noaox-
primioioa, porqae nio havemoa de candar eom
especial symFatoU o consldarsgio a muaa qae
ce levanta, do molo mesmo desse muodo posit-
IIISTOIU DE SYBILL4
POR
Octave Fenillel.

PRIMEIRA PARTE.
I
Os Ferias,
O sol de um bello dio do mes de egosto estira
prsstes a escooder-co no horitonte. A pequea
e solida egraja de Frlaa fixia ouir o aom frico
e acudo de seas doui dnoi quo tonrim alegr-
ronte. Urna maltldio, mettida no tea feto do-
mioguelro, acabara de aahlr da egraja, o fada
um ruido confuto no comit io : eii que no molo
deila ae loranta om murmurio de eatlsfscio cao-
eada pela imagem da urna dama normaods pom-
posimeote rostida que ce apreetntou immediati-
mente no prtico, ocslentcndo i aombra dai
griodes un do sua touca amacroanga rlcimen-
te eovol'ija naa talxaa do biptismo. O esminho
ae abri ante eaaa importante pertonagem, que
dfgora-se com teda de tempot em loapoe lut-
penier sus msrehe triumphsl para levantar, em
proreilo das temas comadres, o rea da erein-
qi. Segulam-na den ciiadot do libr pela,
cirregedoi de petidei alforges. qus attrahtam
excluairamonto a attoogio da paite menos aenti-
mental do pablico. Di rpente q cora, rereatldo
ainda cem e estola, tibia di egreja com ippo-
ro da indastria, desse circalo aportado e qu.si
iniecesalvel aoa apodlos da regeneracio aoclal ?
So vamos a poeiia a deaenhir-ae nataral o frvi-
do, eepontaaoa o garrida, om algum dos culto-
ras dss riquezas Ulterariat, qae ainda pona exis-
tir entre oe multes operarios di industrii, por-
que oio haremos do comprlmenli-li om tai
sppsrlgio mirevilhosa, em ana tio assignalada
victoria sobre o intereisea mili immedialoi da
materia ? Se observa-mo-la a sarglr, coroada de
flores norata fragrants, ataviada com alngeleza
e_ bnlho, modeili, mes grave o eenhora de ai,
d'entro oa odculoi mtrcaotii daa pra;aa ; at
conlemplemo-la oipatrecenlo-ce formos o loa-
gis, pelo campo vasUtaimo dss deliciaa iliiaes,
airaz do oerooiro doea do oacrptorioa o do
caeaa de commerdo ; ae olla rompo jubilosa o
enthuaiaaasada do malo do um grupo, quo i
quad nicamente pelo alphebeto daa vantagena
pecuniariaa o doi lacroi monitiriti; porqao nio
a iramot receber eom maito aspela! acatamento,
porqao nio lbo coneagraromoa ama honrosa
mengio om noaiai iradiceo o no propria histo-
ria Iliteraria qaeee neo apreeenta aoa olhoa ?
Osando o matarlaliamo invada tado, aiode
mais se deslingnem aquellos que io ifernm ao
culto do eapnto, aendo alia por aaoi habitoi e
vida propria, doe mala affiliadoa ao caito oppoc-
to. Riro o bem admirare! proteeto cate, le-
vantado do modo mis eloquente, o ueste tecule
do marciotilitmo, em prol da clviliatco espiri-
tual ajpregresiiva I Bem dignos de ipplino O
de dolida medltacio nos pareeem os esforgsdot
thetu da ora garaco Iliteraria, qua te levan-
ta do aeio datta meima aosiedade lio positiva,
lio cahulaJmente miterlal I A reiecao rom
aespidosa e bem fadadi, trazeodo aps si os
signaes indicativos do ama grande rehebllltigo
ooa deatioos mais altos o paramente as,intua-
listis da haminidade.
En quanlo gyra naa pracas o agio, vlata
d'oihoa ; om qusnto ai trsnsssgoes mercantia
naturalmente ebaervsm, multipllcea em aaaa
Iraoaformages, a existsocis eanaada de muitea
dos mais daitlnetos lo i astrtaliitas ; om quinto o
dassjo iosadirel de gmho deron outrot, o os
deixa aamiohir dlrectimento resliasc,*o dos
malhoramentos mtterieee, e ao goso de iaat
partlcalarea conrenleocin ; bem notivel o
grate que um eipirito, que timbem oe alenda
diariamente neim combioagdes, te erga para
edadoa topirioret, pin aa ni reflexSe mullo
maii eleradat, para a culture de cooiet riairel-
monta dfgoaa de ario rapare, e ae atire de todo
i vida daa lettraae daa artes.
Vem a propoiito apreehedos doitas, para de -
moDitr.r qaa, miu gtedo a lodole da poca o oa
hbitos o etplrsges de aocieJado actual, lu ama
raicgie fortlssima, no bamditolotaito da reatio-
rar o intereaae do etpirito sobro o da materia, e
de facer desear i aaa natural laferiorldide a ba-
lance daa convenleoriaa individuaea, qua tentava
conservar-se am oqailibiio diante da balanga do
publico ioterecae. Vem a proposito ciada taea
apreciagec, para qne melhor poicamos emiltlr o
nono jaizo disipa zonado, o pela mmeira mais
franca, aebra aa poeaias do Sr. Francisco Igaacio
Ferreire, boje eoll gijas e publlcadaa eob o titulo
Amor e Patria.
O livro quo temos diaote doa othos, e qne en-
cerr as compoaigdec poet cea de Sr. Ferreire,
significa multo, por corto, para aalettras, e com-
prehende am panesmento doa maie digoos e su-
blimes, com reluci aos iotareasee do verdadeiro
progreaso.
L ae ahi, por aatim dizer, a hiiloria intelra
da rida de um homem, que, dedicado per ne-
ceaaidade, a occupagdoi do commercio, tem aa
bl io consagrar algumaa boraa ao eatudo da litle-
retura o da poeaia, o roodiloslacera homenegam
so caito da mait bella de toda at artat. A mi |
que tragn ai paginai deaielirro, a meima qua
constantemente ae emprega em lntcrerer da ec-
querda para a diretta ossigaaes caracteridicos do
ralor monetario, a mesms queestimpa nos li-
vroi de negocio a lioguigem positivi dos nme-
ros u doe lucros pecaoitrias. E como que o
eopirito, adstrlcto a esns operaces habituase da
io-iuitria o do commarcio, ae deattea de todos os
hgos qne o prendem a eisis rdigdts ds vldi ma-
terial, a ae abalsng pira boriaootet multo mili
vaitoae megoificoa? Como qae o homem, que
ao entrega aettrabalhoa eminentemente miterlaea
da um eacriptoilo eommerciil, se a tira por vizis
ao mundo, to plttoresco e tio diversamente ma-
ravilhoso. das glorias litlerariea e dis grandizn
poilicaa? Um exemplo riro eati no Sr Farreira,
e no liro que elle engeohou com tanta aingelexe
a habilidade em meitia horas fartdss ao pacido
mlstsr dsa combinagdes o dot cilculoi mer-
cmtis.
O Sr. Ferralra nio um artitti que renhi apre-
sentr-ss ante o tribunal da optaio, como cerca-
do da aurola brilbante de am nomo e de am*
reputsgo faite, e qae neaaea aaaa Irabalhoa de
eapirito patente o laxo apparaleso de eradigio, e
o prestigio fsscininlo de opalentet recanoc ele-
mentares pira o culto primoroto dn irlit o dai
lettras.
Destituido dss coodiges de urna educigo rer-
dadeirimente Iliteraria ; cem diapor desies sub-
sidios elersdos que eacamloham aa altas cooqaia
tac da imelligeocli ; privado, pela propria ade-
reza de ana habitual profliso, deeaes suxilios po-
deroso qoe o eitudo sabe commuotcir as con-
cepgec e creaedea do espirito, o Sr. Ferrdra tem
ido callocar-sa, por inatincto o me liante a dei-
envolugo da expontaneado:icigs eaeaiimento,
na philaDge sempre honrosi dos cultivadorea do
espirito. Como elle conloen, nio ceguiu eitudos
em dasset regalares, nio foi tentar-ae nos ban-
coi de urna eieoli ou de ama icadamla, ludo dura
i tu propria rontade, aa aea amor exlremoao
pelai lettras; o por ido que anda msis reste*
o sea inditpativel mareeimento na aapbera dae
leltree, i qaal ae ha ligado por nituriliiimn o
Bsito p'onuodadaa leodenciet.
A mus qae o Inspira despcrtou-lhe no bergo ;
raiu, como por encinto, miitarar-se bem cedo
eom aa aridea occupegooa de sai csrrelra com-
merclsl; bsfejoa-a ae natcercom ss perfemsd>s
brlsac do seu imperio de dorso o de harmooisa ;
ensinou-lhe o mysterio profundo e grave dea de-
liciaa ideaos o phaDtaatic ao entrar elle para o mundo positiro em qoe ora
ao agita ; o fo-lo vibrar com delicadeza a lyradaa
proprias impresin o doe aanltmantoa ntimos.
Ni que sssistlmoa, porreotora, ao neaeimento
deaca maea, qae havemoa de alguazaaoite presi-
dido so seu deeenvolvimeoto o natoral manilas-
ligio, folgemos por v-ls rebastecer-ae cado re
msis om sus mlmoss juventu :e, por dirica-la
tinien -o para um irrecocarol progreeso ; o so-
mos o primeiro em saoda-la, om esleoler-lhe a
mo, o am abraga-la no mais edreito e aportado
ampelo.
Eotratmto, o joren poeta, que, longe de ca
torra netal, o deaprereoldo de cortos elementos
proprioe i rlds excluelra da intelligeneia o ao
commerdo dea Ultras, aa ha dedicado to digna-
oieote a esee mesmo commerdo, a eses mesma
vida, tem cabido manter em eua natira purexa ae
tradicots sepiritailidas da poesa, ecomerrar em
reoclea de quem esti muito oceupado, o driglu
algumis palavraa aoa craadoa, qaa afiastsrem-se
apraasadamente, arraitando eomeigo a multl-
dio Poucoc initantei depoia o eure, homem
robmlo, j maduro, o cojo lembliote respinrs
urna hsneats boodade, sebra-ae s no recinto
do pequeo cemlt rio, e ouia-se eo longo, mis
tarande-se ao confaso remr des ondss sobre a
prala ot gritos doi aeoinet, qae entre d diipa-
tivim, a tros do mitsgsl, ot pretintot do cos-
tara. Ao maamo tempe a egraja ceciou do
fazer aoar aea carrilhio de feria, o aus rimples
srchitectura reassamiu ns solidio ene ciracter
de rigidez o melaneelii qae o ocano parece
reflectfr cobre tudo que dalle ee approximi. A
trsx dot grsndes bosques que cobrem o borison-
te do lado da trra, e que teguem, a perder do
viita, pi rllela menta i praia, at ondulagee daa
colllmi, o sol deicii glorioiamente, trsspssain
do com mil fleches de ouro ss musas eipeitat
di folbsgem; seas obltquoi rrioi diilitaram
sinds por sobre o enme do pe> hosco, o fariam
espelhar os vidroi de fgrtjs ; porm j nio abe-
garam ao mir, cuje asul aasombrsira-so brus-
camente.
Nasse momento a porta da egrej abriu-si: am
homem e umi tiohora, ambot edone, emboe de
editora alta o am poaco frandne, com
ir de deatioegio o affevel dignidade, detetrim
lentamente oa degriuc do prtico : diriginm-ia
psrs dsas podras da mirmore branca de qae ae
achiram cobre doaa tmulos rlrinhos, oajoelha-
rarr.-ie um ao lado do outro. O cura ajoelhoo-ti
i algaoa paaaoa detrs dellei.
Dapoit de alguna minutoa, o reino lerantou-ie,
tocoa no hombro di aeohora, que orara eom a
cabega entro aa miot:
Vmoa, Luisa, diese ello com iffibllldide.
Ella laraotoa-se lmmeaiitamente, olboa-o, e
toes olhos chelos de Isgitmaa sorrirsm-lhe. Ella
att'ihia -a i ti, o, cobre a frente pililo;* para
na propria elevacia o sablimldsda si liis ma-
gntosas qus o domlnim om OM oarraira do ar-
tiata.
O etpirito raga-lha andoto na oootemplacio
dai gnnlana de tai patria, noi delldosoo oa-
lo'oi do amor c da fi, aa adoragio peroneo da
liberiade, qua perecera o teas prindpaee dee-
porttdoroe nena Iota neiinnti do espirito oa -
tn materia.
So pianrmoi di subttancia, ds idea pira
fo/ma, remot qne o joren peets compreheodea
bem ot legredoe d'ario : o ritbmo sae-lhe fcil o
melodiocs; o.oxcopcio felti a algumaa peqaeoas
incorrectas que a pratica do poetar acabar por
destruir de todo, os ssus rereos rospirsm certa
Irsgranrie eaarissima,qae oeti om perfritc hir-
mooia com a belleza, aempro aaateotada, da for-
ma material qaa lhe enrolre o ponssmento.
O Sr. Ferreire indispotirelmentc poda ; o e
poeita qae lhe rbente expontenec o vivida nos
aaaa eantoe patriticos, nos seas bymasi i liber-
dsde e c creac e populares, ah esti patente,
com todos ssns mimos o primores nssso litro,
que elle com taota ratie, o eom lio pretendo aeo-
tldo, iolitulou Amor e Palria.
Sio as notas accordes de urna lyra nova, mas
i finada o grsre, qae ootm com lodo o sontimen-
tiliimo d'alma, aqueaeciaam perfeitimeote com
aa indinettraa o nececcaclia prsscrlpges do goi-
to. Ouendo esti mota, liojorea alnla.hoje ta
frtil o abundante de aoira, ae hoaver tartalead
mds com a odato, a medisnte o atralo exerd-
do dos ssus proprios recursos, nao htvemoi re-
celo de que ella te perca am sonhoi sem resuda-
da o aem futuro : teri elle a sea neceiitrii ec-
cendencie em poca nio maito remota ; e cita-
mos que o pablico ippliiio e o geral conceito
desle ji hie de confirmar ao Sr. Ferralra o seu
irresusavel bsptiamo de poets. Como ni, tolos
bemdlrio esss psale expontinea, tio sentimen-
tal e tmoravel. qaa te exhila doi cantos do poi
ti patriota o liberal, cajat ioapirigoei o inimam
e o fizim caminhar ceguro, atravez dai occupi-
gdet diarias de tus vida de commerdo.
Se houvoremoi do particular!>ar algum d'entre
oa cantot do Si. Farreira, fa-lo-biamoa, notaolo'
da preferencia a aaa mlnoia composlgio 16 de
se'embro, eminentameot pitrietice, os seas So \
nho$, cen:epgio phsntastica e de mu grietoso
ssprtcho, a sua bella posaia descriptivaReeife,
o asa Canto livre, u rnsU qae lulo as suac for-
mosss produccdei O Porto, e afores e Floret oa
Sujeico e Re$ A p'nmeira destaa ultimas tres, abantante de
amor patrio e de caito i libardade, umi com-
poeigio lyrica de malta vida a primor luterano.
A segunda, ha poucae due recitadi pelo autor ni
fests do Gabinete Portuguez de Leitura, asreogs
em sas idea complexa duaa notavala pocas ds
biitorii portuguesa, que as grsgia do metro, va-
riado e brilbante, faxem eobreaahir com todo o
esplendor na liuguagem faltlceira e galante da
aite.
A poeaiiPortugal tem estindss do rerda-
dairo mrito ; e proposito desta nono sentir
citiremoi tegiiote qae not agradoa tummi-
mente :
Foi bello lempo o piando
D'eperanga e gloria aorrir,
Muiou-Doa, porm o fada
Lutoa de Alca ter-Kibir ;
Que o mogo rei temerario
La a'enrolvou n'um audario,
Qae nos troaxa por laderio,
Hagoaa de maito tontir.
Sa o'ahi pulimos i eomporigei de mera
phiotiria, a qne aa podem denominar capricho-
ees, encootramoa o meamo cunho de amor patrio
e de unecaa artiitici, de qua es outrss eitio ro-
pa aaa las.
E' primorosa, porm, aquella poasis Nao
creas onde, entre outrie, ba a aeguiute for-
mocinima idea, concebida em axpraiaiva forma
Muite embora do cima a nodoa infame
Lhe ri no congio lavrar bem fundo.
Para o crime abatir rada-lbe o ouro,
E' eicraro do ouro o preptio mundo.
En umi eloqueote exclimsgio do joren poeta,
a propodto di cirilisago material e arreotcada
da poce, deaaa clvtlis*gio do agio e dai letras
de cambio, di moeda papel e o Deve e Ha de
haver, que alie to aoberana campSa ah, com
eorriio de eacarneo para ai grandee obrai do ea-
pirito. O autor, qae libe o prego tan madiiai
de progreaso, comprehmde perfeltimeme que o
mundo is apprera e eabretudo as bemdiz : pela
ana parte, eo menos, elle proteste ni sus phnse
de inspirago e de ssnttmento intimo, contra es
ees anomalas e miaeries de scalo.
Ni parte purameote ideal, aa poeiiac da Sr.
Ferrelra aio digaea da eprego" e de conceito, e
jelo que ee refere frm em qaa se acbam aa
tampedas, aehamo-la tambem auave e harmni-
ca, o que nao pouco para reilgar-lhe a belleza
dos pentemsntos. O talento eapedal do poeta
para o genero lyrieo fa-lo aiparecer com ione-
gaval brllho noa cantoa patrioticoa o na deacrip-
go de fados oa aconterimentoe historeos, me-
terle de sobiji propriedede pera e creagao dae
ve dadairaa cangee populares. A fWxieilidade
do eeu metrificar praeta-ae bem vartadede doa
asiamptos ; a ae elle maneja com esmero o ver-
so rimado, nao manea sobresshe no heroico, e
ainda ao heroico sollo, no qual sa prepara com
hablilla de e goito, etc.. etc. A poeaia propria-
mente elegiaca deaeohi-se tembem com grev-
dade nos cantoa do Sr. Farreira ; e pera prova-lo
citiremoe a aentida homenegam paga por elle
infinita morte da S. M. F o Sr. l> Pedro V.
Eitn liohsc, tragacic diaote do livro de poe-
eiae doSr. Fi-riln, se nao pod.em aepirar ao lu-
gar de hoon de urna crines, oa de am artigo es -
pedilminte blbltographico, tem, a> menoi, o
mrito di franquees. Dizemos aem rebugo o que
pen.amoi e eeolimos eom relagio i auas poa-
ii'S: e litamos que ede nosio sioeero ajuizar hi
de aer coofirnado palo roto da opioio publica.
Recite, 28 de agoato de 1862.
A. R. de Torres Badeira.
Historia do Cear.
CAPITULO XII
Formago de gorernos to-
cias. Mirchi das reliquias das
tropss pernsmbucsnas. Os res-
tsursdorsa, aeas excessos, e
anarchia. Deitruigio da cor-
respondencia ofeel da rep-
blica. Juramento da constitu
gao. Volia do prealdante Coeta
Birroi. o carcter de ina curt
admioiilrigo. Jas Fdlx oo-
meedo p/aildante. Commlaaao
militar.
Na explosio darestauragio imperial formaram-
ae nee pontoc maia importante! da proriada go-
rernoc provisarios, j por qae se ssotia a falta
de um governo geral oa provincia, Ignorndo-
se ainda o carcter do gorerno de Joe Flix ne
capital, j por qae nessee pontos algans indiri-
qae olla lhe catan lia, dept eeat labios con-
roisoe. O cura approximoa-ae.
Seobor marqaes, ciase elle com ama ospe-
cle do timtlox, aquello que baria dado ternoa a
tomar: o eeu nomo sejabem dita, nio
assim ?
O relha saapirou, fixou por um momento o
mar, depoic o cu, o deccobrindo-to :
Sim, aonher, disco olio, toja bendito, o
sea neme 1
E logo tomos o brego do lenhora o eahiu com
ella do cemiWrio.
Meii hora depeie, eo aahlr da noute, ame
cerruegem, rodando aom edrepito cobre e torra
hmida da umi aombia avenida, condazla eo
cutello de Ferias ta lo o que redan eolio da
utiga fimilii daate nomo, oe doui ni qua r|-
moi ajoelhidoi tebre dout tmalos, o a orpbi-
dnhe de olhoe etuee, quo acabara de reciber no
baptumo ot oomet de Sy sil le- Ann a, indicio -
mas oe mullos secoloc em ana casa. .
Nessa pnea fezie poaco meie de am anno que
o marques o a marqnexa de Feries perderam
auecasdraneote, eom alguna diee de Interrallo,
eua ora. Juila de Vergnea, croatura anglica,
quo a vivara entro ellea o tempo necasssrio pire
se fazer edorar o cor ahorada ; o aea fllho aafeo,
Chtiriuno, conde de Ferias, mancebo eircums-
pecto, sffarel e torno, que urna conreino do dr
fulminara. Nio raro, nodo ttmpo de lenel-
billadei dooatlat, o frln creocas, qae taee gol-
pee toroem deeeipendos squoitoe que farem. O
marquex o e rairquizi de Frlia etciparem i
ocie deastre moral: eolretanto enm, doai cora -
goal oiteralmeate delieedoc eti fraqaose, i
que lentinm ditpedigar-te com um rigor in
compirival; mu lustentiram-ie poli f, pelo
appdo de urna afleicio mutua qae o annoi t -
nhira parlflcado, o floalotente poto aentieneote
do derer que lhea redara camprir junto i tito
bergo libido de um tmulo.
II
daot ioflutnle qaeriim euamir a gloria da ra -
tsursgio.
No Aretaty ormea-se am governo provisorio
composto do varios mtmbros, em S bral oatro,
o outro no Ico. Pretenda ceda um d'estes ge-
rernoe car obelerido em tola a prortnda ; po-
rm e nomeeeio de Joe Fall psrs preeideota
da provincia fall por lord Cocorino fex ceicir a
dirergeoiii, aendo recoobectda a iui autoridad!,
embora repugnamm exiltidoi redanridoru ver
e frente di redinriglo um homem, quo a pouco
figurn na decebida confederagio do Eqoador.
O dout gorernos do Arasity e Sibrsl tireram
ephemera e innocua existencia; o do Ico porem
snignilou com trigoi di laogue o momectdi
di iua rlda.
Decebida e eonfederagio do Equedor teos aea
ceuc aactirlos a aorta commam dot vencidos : a
penegaigio e a morte.
Na comarc do Cear foi a reicgo incruenta ;
e imnystie offerecida por lord Gocbrsue foi res-
pailada, sendo presos somante squelles que mda
dlitinctoi se tornaram na recente rerolugo, o
nio hadara de prompto daixado a caaea repu-
blicana. Uaitos dos priodpsee penonegeoc di
confiderigo ersm oa promotorec di reitauregio
Imperial mi differentec localidades, (1) o portan-
do-ie com eipinti conciliador amparavam oc re-
cental lecioi nt empresa.
Ni comarca do Crato, porem a contra-rerolu -
gio leve um carcter feroz. O governo erecto
oo Ico com a danominagio da commieeio aalva-
dora, tendo e ana frente Agostinbo Joi Thomsz
de Aquino, exdtoa o poro da nova comsree
tods s carie de desitiooi contra os pstriotas.
Eesa commlaaao assomtu poderes desericlo^arios,
xpedts tropss ; sutorissra a formagio da outras,
u prenda arbitrariamente i todo aquello a qaem
deelgoava patriota, ebegande o exceaao i ponto
de seotsodar i pena ultima cinco cididiot, qui
fonm publiumtnte execetadoi.
Foi mi commiciio, que e crflfci populir
em contripoiigio da commieeio militar, qus de-
psit de fuoeclonir na capital, pos o alcunha de
comminio mtala, com qae ce celebriioa ni
proviodi.
No Grito spsnss ss tropas patriotas evacuinm
?tila, eurgiram iatituladoc commandantei eob
ae ordene a deoenleaea da referida commieeio,
praticmdo ir.nitai rioleocin,o quiei por dun
razei inredirim e uiueerem a villa um pledi-
d. Arainho Jos Thomiz de Aquino ali se
aoroeeota edimaledo ododoiejo de apederar-ae
da peasoa a Persirs Filgueiras, que eolio j se
schava ne Etu.
Na villa doJardim Miguel Torquato, levantan-
do a voz da reeteurago, fez prender o iuit orli-
nario a commmdante garal Leonel Perdra de
Aleoear, e imnediatamente o Immolou i sua rio -
tange, acclamou-se julz ordinario e comnan-
deote geral, eendo pala cmara municfpel con-
firmado n'esses csrgoe, qua s exerceu psrs man-
ter a Insabordinago, satorisar o sique intitu-
lada trops, qae o atonpaahi'c, e praticar arM-
trerielades ditadas pelo orgolho e pelo odio. Por
ordem eua, alm de outras, fai tralo da eidefa
a btrbiramenta morto um infeliz, que ali ae
achira preso por patriota :I mvi les, anciio setosgeoirio. levado preso s por-
ta d'eaee commindeote, foi O'ahi levado *o pitl-
bulo sem miii farmalidsde slgums fuzllado, ar-
rutado pelas roas, e qodmado :
O padre EsterSo de Porciuneuls, sob as datas
do mesmo ommsndente, fot rarado de balas,
anda no altar rereatldo daaiaeigoiassacerdotiev.
Maitis ftram aa victimas, que ni ora comirca
faz a bratil fareze de rigune bnmeoa, entra es
qaaaa sa tornaran notaveia oslo furor aanguioa-
rio. e pela dapraagio esee M'auel Torquato, e
Joaquim Pinto afodfri. (2) S>b as nrdans de
amboa corriam bmdoa armados da Jerdim ao
Grata, e do Creto eo Jardlm aaseseiosndo o rou-
band >, eitimulsdos pelo intereite do ssqua, e
pbanatisidos prii H4e de vingar o thrano, e al-
tar daa lupoeitis offensas pratleedes pe'os de-
ignaloi patriles, aoi qaiei sttrlbulam execraa-
doe prioeioloa politi coa e religiosas. Nida essis
irf-enea turbae reipellevam : e 01 iotilaladore
dafeniore do thrnno e do altar, nem o ouro' das
untii imigent deixiram noi templos, qaa ool-
laiim com o cingue du rictimit do uu canibi -
lismo.
Panuadidoa qae eemeatiam pala religio, eon-
flarem no perdi de Deus, e quem julgirem ear-
vlr ; e dasconheiidas es legitimss autoridadea
julgavem-ee conoetentec para tomar riogaogt
contra aquellos, qua em sua opinio perdiam o
lireito de honans, pescando contra o aoberaoo
a i religio. Tal foi o effeito de pernidosss dau-
trioaa e improbantes palarras espiihidis por
entre o poro rude !
A mitre episcopsl ssm o qasrer nio concorreu
pouco pira asse feoatismo popular. O bispo Dom
Tbomaz de Noronhe, portuguea de naacimeoto,
homem slis de coraeo liocero, pablieou urna
pastoral, que os psrochoc llam nao egrejas, na
qaal reeommendaodo a ceceisldale da obedien-
cia ao aummo imparante, uzara ds linguagam
ssss violenta, contra es desahilos revoludoni-
rios. O poro ignorante nao eompreen a thaorias
cooititueioaaes, maa acre lita -a, que os pstriotas
eram com effeito tigree fariosos, a quem sa do-
ria periegair aem miairkcordti. Era nesss pas-
toral, qae o btepb dizia dos reoddos patriotic :
lo tigras forioaoa oa perrereos ogntos, que
aegremeote ealuraiiim so noeso grende impera-
dor, que maliciosamente desfigerins, e enroe-
nem aa maia prudentes, e as mais conitltadonsu
ororidendas do seu gorerno : se malvados, aio
impos, os que tem a detedarel audacia da por
aquello infernal estratagema roa excitar i rab-
lio contra o ungido do Seohor, centra aquello
qua, elaito e reeabido por ros, roe gorerna em
luger de Deuc, e como seu rlgirio. ssguodo as
nonii ldc eonriiiucionse: > E fallando dos sa-
cerdotes, que sa haviam envolvido na recente
revolelo, aoa quaea cbamava abominaveia faltos
prophetas, exelemeva e mesmo bispo: < Nao os
communiqaes, amados filbos, olbse-os com hor-
ror, pois s ina f nao s do Bvanrelbo, por isio
os suspendemos pele presente de todo o esvercieio
de sues ordena. > (3] O povo igooranle nlo com-
prehendta theoriat coostltudouias, mee acredi-
tive, que oc dedgnsdos petriotaa eram com effeito
imploo e tigree furiosos, que come faras so de-
visen perseguir sem misericordia, a que nos mea-
mos ucerdotec eo o3o deria recpiitar o seu ca-
rcter oagredo. Tio comedidas o pensadas de-
rom ser ss expresadas daquellec que de um lu-
gar ominante ae dir'gem ao poro om occatioei
de criu, e exeltameoto I Eolio s peame de
brandara derem ublr: exacerbar oa antmoa ser
cumplice de deatloot.
(Continvar-te-na).
(1) Vide Ap. doe. o. 35.
(2) Vide Apeod. doe. n. 36.
(3) Vide Apend. doe. o. 37.
Os BeaumesDll.
Urna rlainha de esmpo, chameda aenhora da
Baaumesall, achara na cataetiophe, de qe lora
ristlma a coca do Friee, ame folts occeriio de
exercer oe talentos que f ilgra raconbecer em
ei pere o papal do cooaoladra. Todos sabem a
blatoria desse cirurgiio quo pila janokla do saa
eaaa estropeara oc qoe painvam, aflm de ter
dioica. Ha tnolherea deaae ciracter, at meamo
mallas. A aenhora de Beaeoaeeoi!, aoberbo mo-
delo da especie, espeilmentira til neceasidade
de esptrdr ot thecooroa do ci rida de depoiitidoi
em too ocio pela atoren, que to podo dixer que
cantil am corto priser em esperar, aem pro-
voca-lis, it detgragai de cea prximo. Paro ama
peasoa animada ao tio activa dedisagio, partos
la bu no io i o data mortu quid labltu i ucead in-
do it iob o tacto do om amigo, om aa pari lo
do quima diie, foram ama triplico fedi e um
pnlanto banqueta* Aoi primelroe eymptozm
de dree que tero a joren condoua, rlu-ae, pola,
corter ao entallo do Ferias eaaa diacreta matro-
na com aa algtbetraa cheiaa do elixires. Achan-
do-ae necea elemento, nio delxra de, do-
rante eua fatal qatoxene, aconadher, oooaoler,
gritar, agltir-ae como ame geirota duraote a
tempMtado, tado para ser atil o at importuna.
Tace tramportes da paite de amo estrenua can-
tractaram com a calma dot douarolhot, aobre
qaem cihii lodo o puo doiuc terrirde proru, o
que, evitendo o maia pocdvol o eipectuulo, oe
cultivem eeaa lagrimal com o pudor dis almit
alevedai. Beie procadimanto chocara profanla-
mante a teuhora do Bi.umeintl.
Algans diie dopoit, no fin eo ama detut ra-
teigdee ooormoa o suctulantu, pecellaroi i pro-
vincia, ella eonveriava i ene roepoito com oe
aeu aonvtva fia balxa Hogoagem qae Iba ora
habitual, o que pedimos pirminio piro repre-
uslr.
Deeididampote, dizit elle, catea Friat oio
tam corsco.... Eu cempre deeeonllel diuo....
ma agora erioa certa.... S tem orgalha ? Em
rerdeda, ee eu ali nio ostiresce, creio quo ame
6 ligrima nio ha verte.... E aeaaguro, qaa se
oio fossem os agradacimentoe qne recebi, terla
falto maito bem em pooper meue lengoa e mam
oobraa olhoa.... maa ou tamoa coragao ou oio...
De meis o qae eu fego pere o bom Deas, qae
v tudo, e I em todos ss simas : nio aaatm,
pndre-mestre ? V. R?ma. dore beber..... Va-
mos, bobs. seohor cura I...... am coploho de
meo bom licor de familia ?.... V. Rrms. nio
pode rsiusar-me ieao I.... 1'jii que I V. Rma.
nio esti ne cutello de Frin !.... Nio temoi
civii de Cocagne como alias ; mu o qoe offi-
recemos, faseao-lo de eoneio.... E' alg^-ma
couca. Vamoe, ainda am copo I Esu bi I j
deitei-o, V. Rrtaa. he de torra-lo.... E* precito
reitibetecer-ce, tenhor can.... Vi-o bem com-
morldo ou daas ceremonias.... V. Rvma. che-
uvi aobre o elter como om orralbo.... E' pre-
dao eadentar-ie.... A rlda nio mito do qae
um rallo de lagrimee. V. Ruma, o tibe.... De
maii, por que rezSo de*eremot modrir-noi
mili ifflctoi oo quo oa Pilac, quo aa roelidade
me upeotaram.... Em quinto ao mdc aio, a
Prerideocia sabe o que taz.... Eeaa pobrt Jutii
tlohi eertemante algumaa qailldadei, mu en
ama deogoii parietaou que maii cedo ou
mal tsrdt taires tlrotte de dar que fuer aoc
ceuc evos, lobretulo cono am mirio como Chris-
llano, que, spezir de aa* apparencie, nio ara
eipez de eniimr umi muther___ En bom mo-
go, verdide, maa orgulhoio emo um pavo,
um verdadeiro Ferias, desde os pea etiot cabel-
lo.... o rom bem eo cato dtxer aqal coa o
untos eriogelhos, senhor cara, que, aquellos
que ee eleram, humllbam ae.
Olioodo lato, e aenhora de Buumeinll cacha
goa modestamente ceuc delicadoa labios usom-
breadee por am buco qnnl viril, sobra o qaal o
Ucordqbo da familia depottra am rernlx oleoio.
Aperar do eipirito extriordlaariimeote mise-
rarel de qae pfile dar ama idea otea tagirelliee,
a tenhors de Besumesnil, que ere msnlfestemen-
te urna tola, nio era oatap da. Urna aapoeie de.
bibilldide rulger, quo ae eeoommoda mil rr.i
rarllhas nos msis sc*nhsdos coreOros, o que po-
de tir duplicide por fgnoboii aeotimentoa, s
una oe'.U i ama for;a de uootide, o prodexla o
que ce chama ama boa cabega, dotada de cepa-
cidada para ot oegodos. Filhs de mello-
ere Qdilgote do cimpo, urregido da Olhoa, ella
paracli dutintdi a toacir Smte Cilhtrlna, pi-
ar adra du rlrgeni martyre, qusndo ama ami-
ga avilada dulgoou prui i na diuipen-
cao ; era am honrado fldalgo de am cintio riii-
oho, chimedo o Sr. de Beiumecoil, rico e de
intiga familia, porm da urna etmplicldade da
eapirito qae tociva ao idiotismo. Ella dase com-
I sigo mesmo que deepossria usa imbcil, e pira
saa gloria disposoa-o. O Sr. de Beoemesoil, que
estsvs longe do entender de negocios como sea
mulbsr, nao fes mal em dar aaa nomo i mide-
en oi talle Dttroxtii, poraas elle te apodaros enor
glcameote da dlrecglo de urna fortuna complica-
da que collocou em bom p o oouae mamo la.
O Sr. deBiiameinll podo de entio por diinte en-
tregar-ce com toda aegurinca i doce lomcolen-
de, qoe u mili das vezes ouupara ea intarv. 1-
loc da comida ; no tempo quo redsrs, esss es-
pirito mystetioso psrecia encarar a rida eomo
a couaa maia agradare! domando, dado-sede
ludo e de nade. En quaoto ao maia era mudo
como um palie, i meooa que nio tiveesesonha-
do, poit sua manta era contar sena toohot. Al-
gamss retes acinterie-lhe soch.tr qat era toa-
re ; otee vino o enciotava, nio aabemot perqee,
e ae boe ronltde dlrertu o ella oa oonvtru.
(Continuar-M-ha.)
-----------------
PIRtAWWCt^XYT.UU,, al f?l FJIH .
f. ^r.____


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ENG8OZ7RG_EXHU66 INGEST_TIME 2013-04-30T23:24:49Z PACKAGE AA00011611_09849
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES