Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09834


This item is only available as the following downloads:


Full Text
s>
Mil XIXII1I. I1IUI 282
i m m m\ n
F trt Miiiiiilutadu Bflto
t#r, trt au mcUti f|0M
MAMO DE
SiBBDO 6 II DIZIIIII IIII
ferjoM t t*ru nit>ari tiikitrlftor
tillHOOl A IOClPflAO' 0 RQKVI.
?arthyba, Si. Anton'.e Alejandrina da Li-
ma ; Natal. Si. Antale Mirqm a Silva ;
Atstatj, Sr. A. da Lomea Braga ; Gaari e Sr.
J. Jos da OUveira : Mtrtnhio, Sr. Joiqulm
Mirlaos Rodrigaes ;Par, Menosl Pinhsiie &
*; Amtxoaas, Sr. Jerexyme da Caita.
snc&uienot a arjacurcAo' o gnj,.
Alagtaa. Si. Claudia* FaleieDiaa; Baha,
Su Jot* Martin3 Al vea; Ra 4a Jaira, Sr.
J.it lereira Martina.
i PARTIDA. DOS ESTAFETAS.
Olindi, Cabo Sacada lados a din,
If uaruau' Golanna Parahiba nal seguadas a textil
fairai.
Santo Anteo, Grsvat, Bcxcr ros, Bonito, Caruaru', Al
tinho a Garanbaoa nai tereaa-felrea.
Pao d'Alho, Nttartth, Limoairo, Brejo, Pesquslrs,
Ingaxeixa, Flore, Villa Baila, Taearatu', Cabrobo,
Boa-Vista, Ouricury a Bzu' bu quartaa-feiru.
erinhem, RIoFocmoeo.Tamandirl', Una. Barrairoi,
Agua-Prela o Pimenteira nai qunUi-fairar
liba da Samando toda aa vssac que para all iihir
narloa.
Todoa m Eaufaui partan ai 10 boru da manhit.
IPHSMIRIDIS O MSX DE DEZ8MBR0. mutim eos vfobbs costuibob,
. .. .. | Para m at Alagase i 7 a 21; para aorta
5 Laa hola aa 4 baraa a 56 minutos da tarde, ata a Granja i 12 27 da cada mai.
113 Qoirte miagnant* a7 baraa a 51 mlnutoada' ranTip* dos ouhibs.
tarda. j P*ra Rada : da Apif%eot ia S \\2, 7, 7112,8
t Laa nara aa 2 horaa a S3 minatea da tarda. 1|?-d*.0,;;4d" lind* da # dtU; d*
Jaboatao ia 6 1|2 d* no.; do Casanga a Yarxta
ia 7 da m.; dt Btmfioa ia 8 da m.
Da Recife: para a Apipueat ia 3 1]2. 4, 4 1[4,
4 lr2, 5, 51<4, 51 \i a 6 da t.; para Olinda 4a 7
4a m. a 41|9 da t.; para J*boat*n ia4 da t.; para
* Casanga e Ymrx ia 4 l|S da C ; para B$mfica
aa 4 da t.
27 Quirte craacanta aa 9 hara 8 minatea di
manha.
?REAMAR DIHOJ1.
Prlmelre aa 4 horaa 51 mlnatoa da manbia.
Segando aa 4 boraa e 3 minatea da tarde.
AUDIIRCIAS DOS TRIBUKAZS DA CAPITAL
Tribanal do tammeraa: segundase quintas.
Relaja* : tareas a aabbadaa ia 10 harai.
Fazaada : quintas ii 1S boraa.
Jalxo de commercie: itgundat aa mata da.
Dita da erpbiaa: tareaa a aaxtaa a 10 boraa.
Primal rara da ciral: tareaa a aaxtaa a* alo
41a.
Seganda Tara fe rivel: fiadas a aabbadaa a 1
Rara da tarde.
DAS da siwava.
1 Seganda g. Rioy b.; S Naba* urephetr.
2 Terca. 8. B.lbloe v. .; S Adila .
3 Oaart. S. Frantlaco Xavier ap. dai lodiaa.
4 Quinte. S Barbara v.n> ; S.Pedro Chrrioloie*
5 Sexto. S Gaido arr.; S. Satbae eb.
6 Sabbado. 8. Nlcolo b.; 8. Laoataea n>,
7 Djmifgo. S. Ambrolle b. doat. da egrej*.
A8SI6BA-SI
a Reaile, em a livraria ia prafa 4a ladeos*
deacia na. eS, dea proprietare* bliaeel Figual
roa da Sarta Filbe.
PAITE OFFICIIL
>
fOYERRO DA PROVINCIA.
C0NTINUAQ.0 DO
Expediente i i e dezetnbro
alea 18*
Portarla O praaideote da provincic, eoofor-
raando-ea com a propoata ao Dr. chafe do poli-
ca n. 1811 da 9 do mea prximo fiado, reaolre
nomear o baehareic Joaquim Francicco da Mello
Carelcaoti, a Joaqaim Joa de Oltrelra Andrade,
ate para o cargo de delegada da polica do ter-
mo de Naaaratb, e aquello para o de 1.* sap-
pleale do meamo delegado.
Expedient do secretario do
aro ver no
Remettao ao chafe de polica oa titalos doa no-
meados.
- 3-
Offlclo ao precisante da Parahiba.Retebi.
m o officio de V. Exe. de 28 de novembro An-
do, doaa exemplaraa da coliec?o dea loia pro-
malgadaa neaaa proriatia no correte aono.
Dito ao brigadeiro commaodanta da armaa.
Seado-me declralo em ariao da reparticio da
guerra de 17 da novembro chimo, ato por co
pa, qaa ao empegada do 7.* batalhao da infan-
taria Maaoel Perein, qee campate a baixa de-
cretada oa ordem do dia do exordio o. 307, ten-
do-ie dalo o aogaoo de concldera-lo aoldado na
citada ordem do dia ; aaaim o commaniao a V.
S. para eeu coohecimeoto, e derida axecn;o.
-Fica ataim raaolrida a davlda propoita a aema-
ibaate reipeilo em lea offi:io de 27 de aetembro
prximo Ando, aob o. 1876.
Dito ao brigadeiro commandante daa armar.
dudando de offleio do delegado do termo de
Florea, a qaeae retara a do D-. chafe de po'lcia
de 28 de norembro eltirao, aob o. 1797, que ni
noite do dia 15 daqaelle max o menor Joiqalm
de til, traraodo raiaa com o aoldado do corpo
de garoi;ao daata prodocia Manoel Pajea' dera
ama lacada oo peito direita deate, qaa ti 'ara gra-
?emento enfermo tenlo aldo preao o dalio-
qaente, contra qcem ia aer inataarado o pra-
ceaao: aaelm o commanico a V. Exc. para aau
caohacimente.
Dito oo meamo.Determinando o Exm. Sr
mioiitro da gacrra, em ariao de 22 da norem-
bro oltioo, qee logo qae ao concita o tonaelho
da QTaatigaca do coronel do corpo do catado-
maior de eeguoda claiie Trajaoo Csiar Barla-
maqae, dereri o coronel Jo jo G lilher ma de Bra -
es aaaamir iuterlnemente o commmdo do 7.a
batalhao da infaotari* ; aaaim o xommaoico |V.
Ext. para aea conbecimenlo, e expedicSo daa
ooareoiintaa ordene neete eentide.
Dito eo maimo.Fio V. Exc. aegalr para a
corte na primelra opportanidade, como ordeooa
o xm. Sr. minittro da geerra em ariao da 20
de novembro prximo finio, o tenante do bata-
lhao de cajiiorea de Mitto Grono Aatonie doi
S>ntoa Cirii, que aa aeh< neata prorincia.
Dito ao maeoDO.Haja V. Exc de dar cumpri-
ineoto, na parte qae lhe toca, ao toe determina o
xm. Sr. miailtro da gaerra, no ado circular
de 20 da norembro altimo, ooatinte da copia
iocleaa, com raareniia aoa offiaiea arregimen-
tadoa, que extatem neata prorincia, e nao perico-
cerem aoa corpoa da reapediva gaarnijao.Offi-
eiou-aa thaaoararia de faxenda.
Dito ao meamo.Expela V. Exe. aaaa ordena
pira qaa a gaarda da Caa de Ditencao aeja feita
diariamente por pracia de primelra liaba, fleando
esta diapenaala de dar para o aerrlgo de renlaa
o numero do pragai igoal ao qaa cempda a refe-
rida gaarda.
Dito ao meamo.Qaeira V. Exc. expedir aaee
ordena para qae ee epreiente na aecretaria de po-
lica, hoje aa 5 boraa, um inferior e aeia aolda-
doi, aflaa de eaeoltarem doea ariminoaoi at o
termo do Cimbree.Commanitou-ao ao thefe de
policte.
Dito ao director da Facaldada da Diretto.
Cinataodo-me de participado da repartija do
imparto de 17 de norembro itlmo, qaa em 10
da outabro deite anno, loram nomeadoa Chrlato-
ro Pereire Pinto, e Manoel Joaqaim de Figaei-
rdo Seabra ; o prixeiro, para o lagar de portai-
ro, e o cegando, para o de continuo da Faculda-
do do Direito do Recite : anim o commanieo a
V. Exc. para qae Ihei ordene, qae tratem de
pagar na recebedoria de renda a importancia dn
de pesaa relitlree ai caa nomaacoea, afim de
oblarem o reepecToa ttulos, qae exiatem m
aecretaria deata preailenda.Commaoicoa-ie
tbecouraria.
Dito ao inapedor da Ihesoararia de faxenda.
Commanico i V. S. pira aea cenhedmento a axe-
c 'ci, qae ectenlendo oa emprexarioa da ponte
de ferro entre e raa da Aurora, a campo daa
i' ".nceai, qao nao eo obrlgadoa palo aoa contrato
a faxer a aaa cada ac rampaa ou enlridaa da
miama ponte, a aendo V. S. de opioiao contra-
ria, como cencti de aea of t'o n. 1125 da 25 do
mex fiado, reaolre lab -.aiier eiti qneitaa ao jai-
xo de erbitros na forma da eondicao decima ter-
caira do aobredlto contrato ; mea que comido-
rendo ao meimo tempo, qee ecca obra j derla
atar em andamento, como ee S do ofBcio jauto
por copla doa mtotiona ios emprexerioi, o de-
vaodo-ce reputar argtote, riato qee eem ella
aqaella ponte nao dar tramito ao publico, e fl-
cara intil, a outro cien, que tal obra nao pode
de modo algurn conatderar-ae provincial por ac-
era de pende ociaa da rniema ponte, tenho tim
bem riaolddo, qae teje poda, quid o antea, em
arremiticao a aui factura, devendo e reapectiva
daapexe cor paga por eaia tbeaoararia aob miaba
reiponaibilidade, na forma do decreto n, 2884 do
1.* de ferereiro dedo anno, para a que ocabo de
expidlr oo eogenheiro final da dita ponte ordem
para apreaentar-me com toda a breddede a plan*
ta. demipc&o, ornamento dee rampic am qaea-
>, e miie claaeelaa, qae para o reapactlro con-
trito loreno neceaaidaa ; o que todo em tempo
s r ramettido a eaia reparlicio. 1) vo por al-
timo declarar V. S. qae eiti meeme delibera-
dlo tomada nl'O dadaao poderior do gorarno
imperial, ou doa arbitroa nomeadoa, qaaote e
aerem oe emprexarioa da ponte obrlgidoa a fixer
aquello obra i coa cuati.Cimmunltou-ee aoa
emproxatloe, o ofScioa-ae ao engeoheiro ficel
neite aenlido.
D'to ao chefe da polica.Em arico da 15 de
novembro prximo fiado determina a Ext. Sr.
miailtro di geerra, aaa parante Y. S. judiaqae
o major Antonio di Silva Gaamo o direito da
propnedade qaa tem ibb.-e o pardo Lait, qae re-
clama como aea eacreao.o qual ee acha com pra-
c no 2.* batalbe de Infantera com o nomo da
E nlgdio Joc do Socxa. Para eiae flm pola re-
mello V. S a peticao do predito mejor acom-
panhada do coplea du citado aviao, a daa infor-
macoei e que elle aliada, a offi o noeta data aa
brigadeiro commandaote dea armaa, para mandar
apreaentac oetaa roparilcio aqaalte pardo, logo
que por V. S. caja reqeteitado.Offieiou-ae ao
commin lenta dea areaee naate aenlido, dee-se
cciencia r Antonio de Silva Goemao.
Dito ao chafa de polieia.Ialerme T. s. qaem
eppreheadea o eoldado deaertor do 4* batalhao
de attilharia a p Joi Lelx de Areajo, afim de
qaa ou poaaa aatoriaer o pagamento da gratifUa-
<;so. qae compelo ao appraheoeor.
Dito ao Impettor di theaooririi de faxenda
Declaro 4 V. S. para aea conhaelmanto, o flaa
conrenieotea, qua am adeo dt mintaterlo da fe
acuda da 24 da noambro ultimo, aaa toi remat-
ti lo o titulo de nomea?o da Affonco do Reg
Barroa para o lagar da ejadante do gaarda-mr
da alfialaga daeta capital.
Dito aa meamo.Torneado em eaniiderccio o
qaa axpex t gerenta da caapinhla Peraimbata-
na am officio da hoje junio por copla, reeommeo-
do V. S., qae Iba mande pagar a qaantie de
7:0009000, correapondente a aabran;ao menisl
relativa ao max de norembro ultimo, com qae o
gore'no imperial auxilia aqaella companhla.
Dito ao meamo.M-nie V. 8. comprar com
afgencia 2 arrobaa da biacoitoa, 2 aectac de ar-
rea, 1 arroba .de goma d'ararati, 20 g'rrifai de
vinbe do Porto, a 12 da ginebra d'Holhnla para
diata a tntamtnto doiafladidoa do ihalen-mo--
bec na villa do Bom Coacilho.
Dito ao meemo.Reverto i V. S. oc papla re-
latlvoi ao pagamento, qai pedio o capitle Joi
Pedro Nolaico Parelra da Caha de forrig*ne pe-
ra ume basta de bagagem nai viegina, qee fex e
ooxoret de Gireohuoe. a flm de que de contar-
mldide com a aaa informaeio de 23 da novem-
bro altimo, aob a. 1140, mande p>gr ao aappli-
caote, oa a piaaoa por alie aatorlaida aomente a
qamtli de 13J60 res.
Dito eo meamo.Condando de arico do mi
niiterio da faxenda de 21 de novembro
qae por decreto de 20 tora nomaedo abete de
eeccio da alfandega da corte o ioapector da dea-
ti prorincia, Beoto Joa Fernandei Barrea, aa-
aim o commuoieo i V. S. para qae o taca cons-
tar ao meamo inapedor, que de conformidele
com o dlepoato na citada ariao dere partir qaan-
to antea para a edrte, afim do entrer no exerti-
cio do eeu novo emprogo, mandando V. 5. pin
Isio abonir-lbe e ijada de casto a que tiver di-
reito, na forma daa diaporices em rigor.
Dito ao inepactor da tbeaouriria provincial.
.9 capitio Joi Pedro Nolibeo Pereira da Gunha,
a qaam ee refere a sa informaQao de 12 de
novembro altimo, soo n. 583, oa a pesioe por
elle eatorlsada, manda V. S pagar a quantia de
27oJ<00 rtii, per eHe despeo Jl.ia com urna beata
de bagagem as dagene, qae fax am cerdeo pro-
priamaote policial na comarca de Garaahins.
Dito ao meimo.Em dsta do competente cer-
tificado mando V. S. pagar ao arrematante do
calcameoto da rea da T empe i 1* preatacao a
que tem direito, na imoortinda do 4:456)200
tia, por haver feito 145 bruja qaidradaa de
empedrameoto a 126 da calcameoto, segendo
conati do offlclo ao director da repertleao daa
obrai peblica detado do 1* do correte, e eob
o. 249.Commanleou-se ao director dss obraa
publicac.
Dito ao coronel Trajino Catar Barhmique.
Palo aea officio de hoatim datado flquei inteira-
do de harar V. S. no dii 24 de novembro prxi-
mo pusado entrgalo ao major Sebasao Jos
Basilio Pyrro o com mando do preeidlo de Fer-
nando, do qael fora V. S. despernado pelo go-
verno imperUI.
Dito ao inepactor do arsenal de mariuhs.De
contormidade, com o qaa expox o provnor de
Santa Can de Miaeritordie em officio do 1* do
correte, mando V. S. apraasntar-lhe a africana
livre Ciare para aabstltair ns hospital Psdro II a
de nomo Domiogis, qae nao qaer preitsr serrino
ilgam.Gommanitoa-se ao meamo provedor.
Dito eo director daa obras militares.Hiji V.
S. de, entendendo-aa com oa emprexirtaa da 11-
lumine;ee e gas, providenciar no aenlido da ra-
qaasicao do origideiro commiadaote da armss
constante do ffieio sob n. 2304, janto per copia,
relativamente aoa concettoe, de qae neeeasita a
canaliaa;o do gax para illamimco do hospital
militar.
Dito ao masmo.Respondo so officio de V. s.
de 3 de norembro ultimo, sab n. 166, dixende-
Iha, qae pode mandar executer, mediinte e
quintle de 232)000, em qae eete orados, os
concertos de qaa neeesaiti o lidrilho dos diver-
aos compartimentos de qairtel do Hoepldo.
Dito ao commaodante icperior d'Olindi algua
rasi.Expela V. S. aaaa ordena afim de que
urna gaarda do 9* batalhio de infantetia da gur-
da nacional do municipio de O.lr.da acompaohe a
proc.aieo de S. Benedicto, qae tem de nhir do
convento de Noan Seohora das Naves deesa el-
dede. na dia 8 do correte ea 4 boraa da tarde.
Dito aaids de direito da Boa Vala.Iatelre-
do pelo sea officio de 10 de novembro fiado de
ter ficado do nioham effeilo a deliberado, qee
Vmc. tomoa de contratar am pratieo para ae on-
carregar do curativo daa pasin pobres ecem-
mettldaa das dtffareotea moleetlis, qee gracsi
vana, ne termo do Ou-icory com ciratter perni-
doio, victo terem deeippereeido os motivos que
e isto o far;snm, o natrir Vmc. ltiongeirie os-
perancaa de qee esse comeres nioaeri invadid
pele cholera morbos, tenho a dittr-lha em ras-
posta, que no caao do nao carem precien as am-
bulancias qae pira ah foram enriadas darem
ser ellas arramstedas psrsnte o jais municipal,
a recolhido o ssu prodacto a reapectira cellecto-
rii.
Dito aojis municipal ds Ia vara.Com a in-
clua copie do officio do commandante do preei-
dlo da Fernando datado de 24 de oovembro ulti-
mo transmiti V. S pira ai conveolentee li-
qoidicoes, a geia do Italiano Giacomo Bonanl,
qae rerenoa do preiidio de Feroeado oo vapor
Juguaribe por harer fiaaliaado a pena a que ei-
tava condemoido.
Dito ae commlasirio raccioador provincial.
Remetta Vmc. ao juix de direito do Limoairo,
onde ae vei desenvolvendo cem iutentidade a
varila, algamaa lamlnis, ou tusos de pus vac-
cinieo do boa qailidade.
Dito aoa empreiteirot da ponto de ferro.Io-
tairedo do qae me commaolcam oa Srt. omprei-
talroa da ponte de fe-ro om conetruccao, entre
0 tbeilro de Sinta Iaabal e a ras d'Aurora no
offlclo de cea sgente de 27 de novembro fio Jo,
teoho e dixer-lhe, que qcaoto a queeto da coi-
1 ocigao na meama ponte doa candelabroe ji foi
decidida com o mea officio de 29 d'aquelle mex
em resposta ao do referido agente tambem de 29
de norembro, e quinto aos canos de eigoto fleo
carta de qae vio oa senbores empreltairos fle-
las, neo s de ledo da rae a'Aarora, mas tam-
bem de do theatro.
Dito 4 cmara municipal da villa do Cabo.
Difiero 4 cmara maoiclpil da villa do Cabo,
em respoita ao ssu offleio de 9 de oatebro fiado,
que spproro a arrematacio doa impoitoa do afta -
ricoea de petos e medidas, a da 80 rs. sobre car-
gas da legumea pelas qaantias msneiooadaa no
citado officio, a qao qaaote aoa de 500 rs. cobre
cabeca de gado ractum, 2{ aobra mitotee e
bocetelraa a 40 ra. eobre ps da coqasiros psra
oa quaaa nio eppareeeram lieitantaa, mande a
meama camera por novsmente em prsm com o
sbate da qeteta parte.
Dito i cmara municipal do Bsm Comelbo
Cinstsado de offleio do jais de direito duisi co-
meres, com data de 27 de novembro fiado, que
os en larra meo t o dai paisois fallad Jas do cho-
lers-morbas necia villa nao tem eldo feitoe com
regelarldedo, a da modo e acauteler e propegsco
do mel, seodo alm disto
o aom proporcoaa para esse serdeo o eemi'terio
ah exlstaote, recemmendo i cerner maoieipal
do Bom-Conaelho, que olendanlo-aa com o pa-
rocho respectivo, o eatoridsdes pollclies, eico-
Ihe, qainto antea am Ierre o eppropriedo a am
boaa coodices byglenien, que fari limpara cer-
cer, a dapola da ceremonia raligioss para isto ne-
cessaria, o destine psrs asios enterrementos, qae
ceesiro immedlatamenta no antigo cemiterio,
a raapeito do qual conrim qae a maama eirnara
tomo a prvido acia que jalgar indicopnaavel,
afim da que nao aa torna om foco da infeecio,
coceo recala o referido juix da direito
Ctmpre qne a cmara municipal do Bom-Con-1
aelbo leona a maior actiddade, a aoiicltada uo
emprogo, qaa Inatentamente Iba reeommrndo da
oatrss qaseeqaer medidas conduceotes a ma-
Ihorar o edado emitirlo duse tirmo, a a avilar
maior aamiro de victimas do aigallo qae ah
grava.Gommenleoa-M o vlgario da fregedla.
Portarla. O Sr. gerente da Cimpanhla Pal-
nambuesna mande dar ume paessgem da r at
ao Araeej oo vapor Jaguaribe em lagar desti-
nado a paaiaxeiros de ecialo ao capllo do exer-
cito Joaqaim Mirtina Ponas.
Dita. O presidenta da provincia, toado am
riela o effieio do jais de direito interino da co-
marca de Nsxarelh de 25 do mex prximo fiado,
do qail aonsti que o segundo tapplente do delega-
do do termo de Nexerdh, Joio Gavaleaate Mau-
ricio Winderley, maniou contra a lal expram,
o por portera, que por copis ae echa jenta ao
offleio cima citado rater em prieto e Manoel
Francisco dos Santos s qaem o ref arito jais de di-
reito mandara por em liberdadi por ordem de ha-
baaa-torpua, reaolvo damlttlr o meemo Joo Ga-
valcanta Mtur'do Wanderley doa cargos de se-
gando sapplaole do delegado dsqae'le termo, e
de aabdelegado do prlmeiro districto di treguada
do Tracenhaem, a manda que se (><; eff ctlra a
reeponublli lidi em que por este ficto tiver io-
corrido.Gommunlcou-ae eo chafe de policio, e
altimo, remetteu -aa copie deata portarla ao jais do direi-
to deNesareth para protoler.
Dita.O praaideote da prorinria reielve no-
mear o uaehirel Joio Mirla de Moraei Navarro
para o cargo ds promotor publico da eomire de
Palmarea.Fixeram-ee aa ooiejairiae commuol-
eacoei.
Dita.O presidente da provincia raiolve no -
mear o baiharel Igneeio Tararea da Silva para
o eargo de promotor pablieo da comarca de Ca
brob. Fixeram-ee aa necaasariae eommuoica-
edee.
Dita. O presdanle da provincia raaolve no
meir e Balbloo Geaar de A1 mella Laite para o
lugar de gaarda do laxarato do Piai, veacento a
diaria de mil riis na conformidade do aviao da
reparticio do imperio de 6 de rdembro ultimo.
Dit.O prtsideote da pro-inda resolv pro-
roger por doae maaea com veoelmentea na forma
da le e licenca concedida por porteria de 26 de
agosto altimo ao sogsolo eecriptorario da tlte-
aourtria provincial Bilduioo Jos Tavarac da Sil-
va, para tntar de aea aade.Gommuntcou se
eo inspector da tbeeouraria prorlnetal-
Despachas alo di 3 de dezetnbro
Aeouertmintos.
Antonio Jos Ferroirs. Informe o Sr. com-
meodante superior da Ruirria-nactoaal do Bonito,
oavioio o commandante do respective coroo.
Heori^ue Jsi Vielra da Silva. Informe o
Sr. iispeetor da thesoararia defixaodt.
Uguel Ferraira da Valle,Ioforme oSr. com-
mandante do presidio de Fernando,
Mariano Adolpbo Pessoa de Mello o Anejo.
Informe o Sr. inspector do arsenil de marinas.
Roaalina Maria da Coateieao. Informe o Sr.
commandante do precila de Fernando.
Dr. Silvio Tarquinio Vlllai-Boat.Informe o
Sr. inspector da thesoararia de fixenda.
Zafirina Maria da Coneelcao. Informe o Sr.
deiembirgador proredor da Santa Giea da Miseri-
cordia deeti ddede.
e por tent, a menos qee absolutamente ee pre-
tenia neger toda e qaalquer eegao aotorisada aoi
agantea da nomeaeo do governo, como o tizem
os syetemiiicoi eontradittores da le de S de de-
xetnDro, forjoao retoohecer que a pritao doa
criminoaoa e todos os esclsreelmeotos reipectivot
lo decompeteocla di euteridide policial, mxi-
me naa ciscumatanclaa do paix, om que to
lodlapenaavel a aaa interfeiencia, que eem ella
na maior parte doa caaos serie impoaeivel quil-
qaer procsdlmonto judicel crimioit.
Dite modo eilri-ee o principio de que o lu -
ment propriemente dito compete a aateridade
judlcieria, mantendo-so entretanto a necesteris
competencia doi aganteo de polica ne prepara -
Co doe pro leaeo policiaca e de infraecio de poi-
turee, eem o qae quid eempre ced impoeelvel
o procedimento offltlal, por neo caber no sforco
do jais maaliipal exelaaivaminte expedir ella a
o maltlpltcadoa dis^iratadee caaoa de tal pro-
celimeuta.que caccedem ni circamsarlp^So de um
grsnde termo.
E' tambem mioha opioio qae e relatse da-
ve aar restituida, tanto qaanto fdr poailvel, at-
tentaa as nossas rircumslaociis, a jariidlc{ao de
agunda instsncls, que. por bem di hermonie
a uniformidide, laee fdra cereceda no arima e
clvel. Garlo qae milto pira ae notar que, aen-
do a lei de 3 de dexembro de 1841 no geni
eceommolade 4t etrcametanrici do pslx, fosssm
nella por tal modo denttiniJas as prlndpaet
locaIidi4ei ; qae em sais disposicoes nenhame
distiocclo so faga entre quilqaer povoieio do
interior e e cipital do imperto o es das princi-
pase provioclaa, o que de tal aorte ae adoptaaae
medido to geral, qee aqaillo, qae por fo'c,t dae
ci'cumelanciaa locaes era admlttido, anda com
pretaricio decerlos principios, foste tsmbsm ip-
plicaval it principaes cidades oade lado se pret-
iera mili regular e conveniente organillero.
E' aaaim que, por caita d dliaeminico do< povoadoa, difflcaldade de com-
munici;oec, nio conde pritictvel a deeliao da
todoa os rscarsos p>le retardes, o cao eeno
poeaivel a multip'.leacao deetee tribaneea, foram
utorlaadot ea julses de direito com a jurieilcco
{ de cooheter e deaiitti os recarsos, resaltando a
oeceeaidade da creagio de urna oatra ordem de
migiat-adot encarregedoa da aarvi^o judicial em
1* ioetonda. Applicar, por n, eata ordem de
eoeaae, datermioada pela urgencia daedreams-
tandes locaes Indeellnsveis, t meemat capities,
seda dss reltret, que pala eonetituiQao devem
jalgar as caaaas em 2* e ultima instancia, rel-
mente mal eatimar aa verdadairaa neceeiiiedee
e conveniendac do cerdeo, o preterir o meamo
principio constitucional.
.'9*
RIO DE JANEIRO.
Relata rio do ministerio da justica a
presentado assembla geral le-
gislativa na segunda sesso da d-
cima primeira legislatura pelo res-
pectivo ministro e secretario de es-
tado Francisco de Paula de Negrei-
ros Sayo Lobato.
(Cont'nucio. 1
ADMINISTRAgiO DA JUSTICA.
E' escutadolneistlr aa neeeecidado do aagmen-
to da venclmentoi aoa mtgiatrados, a reepetto de
qael nao ha duaa oploiea no paix, o ji foi reto-
nheia a catiafeita pela votacio de ema daa ce-
marea. Exporei agora algamca ideas em qus me
parece devem e'saentar medidas, que com urgen-
cia redama a soeiedede pera melborar a admioia-
tracao da jattir .
Nao sio ignoradas as miabas oplnides, per mals
de ama vex a com fraaquea manifedtdie, a ras-
peito da noisa legieliQio, o aobretado da le de
3 de detembro de 1811 edo regulamanto que com
data ia 31 de Janeiro de 1812 se expedio para ais
exeeQo. Eaborada tanto ama como oatra por
juriaconaaltos llluatradoa, retebendo a aaocc,ao da
experiencia de cooaummadoa estadkatas, que na
pratica dos negocios havlam lutado com as diffl-
caldadea reaaltantes de urna leglalaclo traca a
deecoanexa, tiveram ae aaaa diepoaiedea o cuobo
da aabedorle e prevideacie, o opportanamente
epplicedac leram-nos fructot de pax e eeguranca,
armando a aociedade de maioc convenlenlea para
a juila repreaaao de crima.
Para qae nada faltasse em favoi dessis dia-
poii;es, que foram urna verdadeira conquista
pars a publiea adminietrcao, os seue mel illae-
trados impasnadores recBserem-ae compre, epe-
xtr doa meioa de que dtaposeram por largo pe-
riodo, de por mao temeraria no ayettma adopta-
do e nos coroliarios que dalla foram dederidos.
Nio serel ea portento que venhi, detacrelitan-
do usa lcgiilac^o, propor-vos completa madan-
51 oa alteraces redeeee. Raeonhe;o porm qae
ee tam abaaado de diepoaiedea aalatares, a pa-
reca-me ceovenlente qae, por addlcdta oa mo-
dlflca?5ei nos seus termos, se cortem a extirpen)
abusos, que daturpem o ptnaamento do legidi-
dor, com vexame real e eem e menor veotagem
para acaaca publica. E porque, em vate annoe
pasudos depois ds execac/ao da le de 3 de de-
xembro de 1811, algamaa "reumitioctas t*m mu-
dado completamente, neo tere! devide em adop-
tar ideas que laopporluoamente foram naquella
poea austeotsdss peloe tmpagnedoree da referi-
da lei, eqae octaalmenta podem ser approvedas.
Atalm 6 que ma parece conveniente fuer de
pender tanta oa effeitosde provincia nos eumma-
rios, como os ds iintenca noa proceaaoa pallclaea
di eonflrmacao dos jalase de direito nee cspitsss
em qte tenbs sssento o tribunilda relacao, a dos
juixee maoicipaee 00a demde termos.
Maito ceosarsm oc contradictoria dale! 3 de
dexembro e faeuldade attribaida aoa. delegados e
aabdelegadoa de polica de lavrarem oa deepachoa
da prenuncia om forma da oenteoca, a de pro-
cestarem o jelgsrem definitivamente os crimes
polidsee : mal coneedem tal jariuiccao aoe jui-
cos muoicipass, cuj insiitei;ao reptlcm incen-
alitudooel, alada qae a admttum a quetrem exer-
clda pelos juixes de psx, como preecrevia o c-
digo do procesa A modinocao ialiesdi Hien-
da a objee;3o qae de boa t ac ple faxer es dis-
sendo alm disto muito pouco eipacos7"Po>bj5os ds le a tsl respeito, sem no entreunto
cersoer faceldades, que sao ifeceeciriai naa cir-
cumatanciaa do paix, pare qee nao fallegem oe
meloa de occao qaa da mlster e mesms eulori-
dade para prove a repicaaao dos crimes a paoi-
(So dos criminosos.
A aatorilade policial contine a preparar tan-
to os processoa da formacio da culpa como oa
policiaca, que porm dependendo dos juixes mu-
nicipies, ou dos jalees de direito nss ce pitaes em
que harelacao.a confirmicio, reforma, oa revo-
?e;io do une e outroa: Cu aaaim previleeendo a
uriidltQo da autorldede indiciarla, que deQni-
vamente daelde da proauacia oa jalgamente doa
prooeeaea policiaca, e redaxida a accao da aa-
torldade policial a um maro auxiliar, come lu -
diepeoasvei. Qae a eatoridide policial prenda oa
criminosos, peeqaixe a colllje todos oa eaclare-
cimeoioi para iadca>acio doe eompatsotes pro-
eaaioa, ai sempre e lance prepria de eua
instttalgao ; aleto cali a mxima sarta do serv-
jo da ssgutsnqa publica qae lhe snctrrsgado,
Nao eomprchende qee posst prevalecer sobre
e melhor apreciado do tacto e cobro e regra do
diraito consliteclooal a uniformidad* : aastentar
a todo o tranaa etta raaloteote saeteotar a aa-
betancle 4 frmula, preferir 01 meioa ao flm 1
Nem aa diga que ueste unlformidsde e bem o principio constitucional de igualdale da
lei. A regra conatitudonal da igasllade no caafi-
go e premio nao eoffre de modo algurn, propor-
donindo-ss a mals conveniente e regular orga-
nisiQao do Borrico da admioietrocio da juanea
qaalles pontos priacipses de imperio, onde to-
dos ae clrcamctanciaa dio para o seo regular dee-
eovolvimento ; nieto s ha urna melhor inatitai-
?ao jaliciaria, justamente baleada e pautada pe-
lea reg'ts do direiteconstitaclonal, de ioeontee-
tavel vac-tsgem pub ice, que nao contm privi-
legio que posss ser oe qeslqaer modo odiosa,
einde toda em sentida benfico pira garantir a
atractiva protocelo dee laie a lodoe oe qae tive-
rem da recorrer aois malos judiciaes. Bem ao
centrarlo prsela r nos principaei rugares do
imperio, de jaita rsxoavsl organiBscao pere
acompanhti a dafetttva, como no geral nio po-
de delxar de ser, a das entras localidades, o
que realmente importa proceder com dimooaa
deeigualdede; porquento, ee o legielador, con-
templando aa reepectlvas drsumstanciis lecaee
do gerel iceommoda a ellaa a ioetltutcSo judl-
clirla, procercionendo-lbes e malhar ordem de
couiii posslvel, deve, para ser Igualmente pro-
vidante, tambem attander com a mesms solici-
tuda pira o qae reojeerem as elrcurrstinein es-
paciaos dos pontos os mals impertantia e adap-
ta r-1 ha 1 a devida orgacise$io, qae aqu sem ne-
nbum eilorvo para ser regularissim*, e taoto
maia preclss quanto deettnada a eervir a pro-
teger maior somma de inteieaaea o superar malo-
rea dlfficaldades que lerrpro svaltam no foro
daa grendea espitaes. Alies, iotultivs s msxims
v.ntagem da insiuulcao do tro-modeio as
praslpses capitiea, ede das relieves: das sass
laxss tembom pertlcipam giadatlvamente todee
ae outras.
Astim rastituids. a jurisdlcio is re' oes. po-
dem eervir
caplttes, sem coperaceo doe juixee idpies,
preparindo e julfando oa fritos ni el e ne
crime, confirmando, reformando ou revogmdo es
sentencie de pronencte. a aa de conderenegio ou
abtolricio noe pronessos polldaes e de iofric-
co de poeturas.
As rels$ee juigario os rscarsos, dario preii-
dentec pera o tribunal doa jurados, e correcedo-
ret que, com a experiencia e pratica adquirida,
mio'.straro om seas provimentos proveitoss 11-
cao aos juixes novos, e languso ee bssee psrs
uniforminr a jir ipridentia em todo o imperio.
A lei de 3 de dexembro de 1811 determine que
o chafe de polica seje ssmpra migistrsdo de
prvida cepaeldale. E' obvio o fan lmanlo deata
diapoaiclo, em qae ae reconbeciri sem dunda
urna ulular garanta, como cerlementa ae di em
aer o aerrico de polieia dirigido por peaaoa co-
nhacadora da lei e habituada a applita-la, r a-
peltaodo o bom direito de cada um. Aa diecri-
donariase faculdadea de qae deve oitpor o abete
de polica para pro ver eom efflcaeia a be o da te-
guraniji publica, ae nao forem exercidec com
pe-feito eonhecimanto da lei e reapeito do direi-
to de todos, se tornarn ama cauca permanente
de oppreasao, principalmente pera a gente de
cond cao mala himilde, e por laso meemo mais
digna de proleccao. E, pois, commettendo-aa ao
mtglitrido de recpnbecida capecidade, a lei foi,
come comprie, providente ecabia, lente mala qae
nee circumatanctia do pas iocootestavel que
para to imprtente mular e megletratura offe-
reee opeasoal mil idonso.
Entretanto parece-me qae ee pode com vanta-
gem eooslitaii o lugar da chefe do polieia rnc-
elo exeleetvamontt administrativa, lirando-lbe o
carcter esseocial de jala. Sari condieao de ido-
naide-!e a formati.ra em diretto para os qaede-
vam exercer efftcl[va oo provisoriamente o car-
go : nio fleari o governo inhibido de nomear
magiairadoc, aom cjuardaram activo predicamen-
to da elsea i que perteneerem,. porque no excr-
etlo policial aio faoeciooiriof da ordem admi-
oialrattva, venaenlo, porm, entiguidade, como
de ratio, vido uae eo empregaloa om rele-
vante commleiio do aerrico publico,
Deata modo combina-ce discretamente o que
era mtaler mentir neata ordem da servido com a
redmala reforma da aeparaco do administra-
tivo do adietarlo. t De um lado subaiate a faeal-
dado de poder o governo empregar maglitrados
na imporUotissima cemmitsao de ehefee de De-
licia, e em tolo o caao devendo a empregar ho-
mena de lei, de eatro flea o lagar de ebefe de
polica conititaido eemmiseio meramento admi-
nistrativa, rataltande que :
1*. Nio aendo udc obrigatoria aos Baagiatrs-
dea aeeltijao da cargo de chefe de polica, dea*
appareee essa aubjeteio, qae lhss pess, tio in-
eoogroente, ee nio prejadltlsl i independencia
da meaistidurs ;
V. Defxindo e chere de polica de ter cathe-
gorla judicial, dsuppaieca i sapsriorldafle ou
igual-tade da uriil.-cio para com 01 juixes ds di-
reito, e portento pederio estas coobeeer da legalt
dsde daajpriaoaa orde .sd as pilos ehefee de polica,
e faxer effectiva a garanta dobabeaa corpui,o
que de tanto roelor importancia qae nes pro-
viorin em poaicio longutaqui de eide du res -
cea do dietrlcto o meimo qae redtarar a ga-
rant dohabeae corpue,le facto neaiee loga-
rea remotoa abolida sueoto aoa proeoede ordem
do chefe de polieia, rists a imposaibtlilade de
racurao i relagio.
A aeaiateocia neensaris ao promotor publico
e,0,, rimes, em que cabe procedimento
offlcial, embora hija quixoao ou denunciante,
e medida a qaa dou importancia o reputo necee-
aaria por tender a ma ter a ecco da juitlga na
altara em que deve pairar, obviaado qua, por
convena du partea (le que infelizmente tem he-
rido mala de am exemolo eeeenditoeo), se re-
preeentt urna torga ou burla de actuaacao agel-
tadi a eervir de defexe eo reo, e de qae fazem
parUetpaotee os trlbunaea.
E' aenatvel a necentdid*> de modificar e dle-
poeicio da le da 3 de dexembro de 18li e regu-
lamanto de 31 de jeneiro de 1811, queolf eoe et-
faitos;de appella$ao iotirpeiti da aboolvicao om
crime ioaflan;avel.
Bni qaa Deeeisarla |em algucs casos, dura,
sanio cruel, a diepoeigio vigente : eaepeoder
aesipre (aem nenhuma daatinecio, os effaltos de
senteoQi ebsolutoria por slmplea iaterpoai;ao de
appollagio a capricho da parte aecusadora, itto
4 do ioimigo flgadal do reo. realmente ssjetier
em muttoa caaoa ao maia toiquo arbitrio a aorta
do inlidduo qae aliit acaba de ter ionoteotado
palo tribuml competente. E qeindo ee nota qao
m di a tai olioaa cali tutoriaada para aira as-
mo empregida pelo mito pardal e epiixonalo
agante, cem oeobuma reapsnsabtlidide nem II-
m.ti;oo oa ragulameato, que em tintos ca01
necetsiriamente Importa prolongadiatima deten-
Qio do reo absolvido, como aempre acontece nos
ligamentos daa provincial longioquaa, i.cuja
communicagao com a ralagio do dutrlcto maltaa
vexea demanda preso superior s um anno, sobe
de ponto a grsvidade do inconveniente, que ae
deve remediar, comelleodo-ae a ao promotor pu-
blico, a facaldada de appellarcom aaspeneio dss
senttngat absolutorias de crimeo ininanca-
veia.
A diaereta e respooiarsl ]deliberec}io de am
empregedo da ordem do promotor publico,
extreme doe odios da parte offendida que
peda e vindicta da lei, coostitue bata mais ra-
xoavel|para aatorieacao da um rigor, qae a po-
de jualificar a neceaaidade de ee oppor barrei-
raa ia escaodaloiiisimas dedsdec do jury.
Campre citanler eos abaaos que ee commet-
tem naa prlset preventivas, e dsr selater ga-
ranta liberdade individual, as vexes por elle
o veala.]
A aatorldade que bouver de expedir miniado
de pristo preventiva deve conaignar em auto te-
rrado pelo eacrlvao em segredo de jng> oa
tem ella,conforme o cito requerer.ae rataa jue-
tQcatiraado aeu procedimento. Deate auto de-
ve logo, cetsindo e ciasa da reserrs, dsr certi-
dioessr reipoosivsl na forma da lal pelos
abasos que hoavar praticado, sem qaa se lhe
admita para aoa dafaxa allegacao qao nio
teaba aasento no reepodivo auto. O qua ba
nido de providente para conter excessos e faci-
litar a responaabilidade obvio ; constitae por-
tento ame garanta real, ao meamo tempo que
em neda ceni a accao que devem ler oe en-
carregedoa da prlso dos criminosos o represso
das cimsr.
O proeesso ettabelicldo para a coneesto da
flanea moroao, o toroa impraticavel e gerentia
conatltadooel que nlnguem tej reeolh'do iee-
di podendo e querendo afianzar se.
Para obviar a eete ioeoaveoieato parece-me
qaeaepolerla admittlr o Indiciado apraatarfian-
g* proviaorie, que eir immediaUmeole admit-
uda pela aBtoridade qee ordener a priaao, ou
por qeclquer ostra que ceja competente, erbl-
trando-a e acetenlo dador idneo ou depoeiio
aufflote. A flia;a daflaitlva ee dari poiferior-
mente.
Por bem da juitlga convm determinar que oa
recaraos intsrpostos nao se podom jalgar desar-
tos por falla oa ioexactldea doepromotoree p-
blicos, ou por erros e ommssdss de officlaee do
julio oo de terceiro, resalando dibt que nao
sejem a present !ot em lempo no tribanal supe-
rior. Nem o direito da aoeiedide nem o doe par-
tlcalarea pode soffter pele faeto slhelo oa pele
prevartcic&o de empregados, qae alias deveao
ser raepoosabiiissdos.
Nio ha fundimento raxoavel para prohibir ao
ettrangeiro realdente no imperio que reqaeira
htbaas eerpas. E'ams garanta tio impor-
0 mel de
',."u~ tinta que a ningaem deve eer negado
is juitea de direito na peetivss a|Cins,.i,# .
Qaantoao civel, eotendo convenieott qaa aoa
jeixiade direito das comsress (rs da sle das
relscoes incumba o julgameoto definitivo nts
caaaas civels queexercerio, independenie da re-
earso, confirmando, rsvegindo ou reformando
as sentencia profitidas pelos juixes manlcl-
psis.
Edi aiter.-Qao parece-me de ioconteetevel n-
tagam : p?r ella nao a proporclona-flc pm jul
gamento maia autorindo para as csusaa civeia,
eomo ainda dahi multa a considererel vantagem
de se amoatrirem oi jeixes de direito ate formo-
laa o jalgamentoc doe feitos civelt, alqosriodo
ae naceesarias hibilitacota para o logar de dea-
embauador.
SUPRfMO TRIBUNAL DE JUSTIQA.
Oa trabalboa do aupremo tribanal oe juiliji
00 deceno do enno paseado cootttm do res-
pectivo quadre, quo eaiontrerels em legtr pro-
piio. De 3 de msio ds 1861 t agora houve
neste tribaml pequea altemjao no sea pea-
aoil.
Fal'eseodo o concelheiro C/prieoo Joa Vollo-
10, e apoaentando-ss o cenealhero Joio Jote de
Olivelra Janqueira, foram por detretoo de 23 de
agosto e ti do eetembro nomeadoa mioittros do
sapremo tribaaal os desembergederes da rela-
c'10 da corte Antonio Simdea da Silva e Mineel
Machado Nanee.
Por porteria de 15 de marco ultimo foi nomaa-
do amenaeose da secretaria do triounal o conti-
nuo Joio Antocio Tararea Jaoior, que accam-
malari aa fanecoea de portelro da meama aecre-
taria, por haver aldo exoneradolJoao Mtrtinitno
de Freltia.
(Continuar-i-Ao.)
MVISTi DIARIA.
Ssgenda-feire prxima fetej 1 nesss Igreja 1
Immaeulade Conaalcio da Virgem Mara, quo
por certo am doa facloa maia mlraculosos da nos -
ss f.
Dsndo so mundo o Bedemptor, qae fra pro-
matlldo i gencao de Jacob, a Saareaaats Vlr-
gam 4 o doce melo maic aathenttco da mlaeri-
cerdit divina atteodid sobra a especie, que ee
degradira pala qaebra de precaite ; e assm essa
Mii| portentoaa nanea aer aaaaa toovada nos
cnticos de gratidao, alivadoi so eo pelos des-
cendentes do intrsetor.
Sobro esta faeto prodigioso damos as segaiotea
pacas que nes o Aere tara :
A INMACULADA CONCKICAO DE MRU.
Da eapecte humana
tem cortnp?io
E du graqa chela
Votaa ConaeiQie,
Do geral decreto
Deaa voa preeervou,
lenla da colpa
Qa'a todoa mancho.
Se do nomo o'Eva
Nos ralo o mal grsve,
Por Maris nos voto
Mani am Ave.
Para Mal de Deua
Foate escolhide,
Ji ne mente Eteroe
Eraa Cooheclda.
Oatra melhor mi,
OOmnipoteate
Faxer nio podia,
Nem mais excellenle.
Poic lado voa dea
O Sammo Adonei,
Que ee grece vea trouxo
Do Eterno Pal.
Jmale pode haver
Oetrc Creatara I
Santo Immaealada,
Formn o para ?
Di tarra sos sngnlss
E todo exulloo,
Pole as mios rlqoftsimss
Poi qaem vos crio.
Es Astro brilhaote
Que no eo lulgara
Ee de Deas sssombro,
Graca a formosars.
Na noito horroross
Do crime ioeolente,
Nee trevec brilhou
Tea rosto innoesnte.
JnJirh valer ote
Com gloria {minete.
Pilaste e cabeca
Ds infernal ssrpent*.
Curven-se de pasmo
Toda e naturese,
O eo ee essombrou
A' vlsts ds emprexs.
Do amor dsriva
Vosao nomo Santo,
Pois Hai tois de srici,
De pureza, eipinto.
E o inferno strox
De todo o vsoeestes,
E os untos, e us aojos
Noa dona exesdestea.
E de crime trsgico
E orlgtnsl,
Pois nio tem ledsima
Nem eombre de mal.
Carca incombnata,
Cerca enverdecida,
No arder dee chammas
Nanea concomida.
Por VOS, Maria
O eo ee esgotou ;
To grsnle prodigio
Jamis Doae obrou. .
Ssgrsda Miehol
FUbc de sito,
am mar da gric.ii,
Vosss Concetcio.
Exlbor e livrou
A sas Dicae,
E o mundo fot livre
Pele Conectis.
Grande i Deas,
Immento.sem pir, __
S ao mesmo Deus
Devo a compsrsr.
Desee o Espirito Sonto
Em vosss memoris,
Oa coc e a tana
Etltim da gloria.
Para que nos eos
Com oc enjos tambem
Vosss Couteico
Louvemos. Amen.
Salve, Raivha,
Igaalmente soberana e benigna. Mil de Mise-
ricordia a de pledade, prompta aempre, e ssmpre
solicite em remediar ac noaaas miseriss.
Vida feliz, docsrs intxplicsvel, e firmiaaima
esperance nosss, salve, a va clamsmos, Sobsra-
na Mii de Daos, os dsgrsdsdos fl'.hos de Eva, ln-
felixmeote decterrados dessa nossa patria verda-
deira.
A vos SBspirsmos, com os msls fervorosos af-
fedos, e enternecidos clamores gemendo o cho-
rando eoire tantos perigos, trabslbos u infor-
Nsste valle de lagrimas, affltecoes, calamldadea
e paoas.
El-s, pois, Advogads nossa, Polentiaiima para
com o Sobereno Jais a emantlssima para com os
miaeraveia reos.
Eatee roaos misericordiocos olhoa laminosos
o benvolos ssteos, que tsnto illustrsm e aeen-
dam oa entendimeotoe e coracoet humanoa no
amor, o eonheetmento dr voaaa aantidade e per-
fe:Qoea amabiliaslmss,
A nos volvei; para que a doce violencia e po-
deross effleada dedos vossos itfQuos saavissi-
mos, se desterrem das nossss slmss aa escaras
trevss de tanda culpas ;
E depois deste deeterro penosissimo, chelo de
effliccdee, a trebalhos, nos mostral a Jasac noeso
Pae, nosse Irmio, nosso Deas e Salvador.
Bem dito frodo do vosso vontre purlsdmo e
Immatnlado ; d'onde, como da arvore do Paraso
naecea Elle psrs der frustos do vida a todo o
mando. .
O elemente, Ralnhs I piedoss Ssnbora 1 0
doce sempra Virgem Maria, paca com todoa os
que dignamente invocam o veeeo Sentiatimo No-
mo I Rogal por nos, lndignissimos e miaeraveia
peecadoree,
Santa Mil de Deua, de todoa oa Albos do
prlmeiro e eegundo Adao ; paie qao ssjsmas
dignos, com o fevor e effiesda do vosso poderoso
pstrocinio, das prometis da Christo se nos cam-
prlrem depoic com a mrior feltcidade nona ns
eterna bemaventeranca ; Aman.
At o ultimo dette mes recebe a directora
daa obraa publieaa prepoetae pera a exeeucao do
caletmeolo pela ivsltma de parallellplpados, re-
lativo ia roas Nova, Cabag, lodependenaia,
Creapo e Imperador, nade batiro de Santo Acto-
Dio ; o da ra da Cadaia at o oaio do Corp
Santo, naaualla do Recite.
A doocripcio e oiameulo sio fitintados na
respectiva seereteiia aee pretendentea.
O Sr. Dr. Joaquim Joa de Oliveira Andra-
de foi nomeade delegado do termo de Nasatstb,
e paia aapplente du meamo o Si. Dr. Joaqaim
Francisco de Meilo Cavalcanti.
Foi nomeado eontiouo da Faeuldade de
Direito o Sr. Manoel Joaquim de Figseiredo
Seabra.
Hoje, ne lagar e hura do coste me. ae ex-
trshr a 4* parte a Ia lotera da Santa Can di
Mixuslcordls.Exlnelo da qoarta coiaio-otinarto-etodio Malinoil
20 da novembro de 1862,-Pruldencia do Ex.m.
moo.enhor Dr. Menta Tarerei.
A*. 11 faor.e da miaba ioha-se preaetrte no-
enero eafflctooto de membro.; br-i
Hda a acta da .nl.eaeento 4 epprovada.
OSr. ucrtlnio perpetuo menciona tegoin-
taa offarUa tiUa aolo.tituta:
Um iirro maoo.cripto do fallecido padre Fsan-
claco Crrala Teiiea de Meoezei aobre touut do
Braail, eajo titulo ac nao no frontispicio por
Iba fallaren folhia; cfferlado pelo Sr. M.rcelino
Santiago da V.tcoacelloe LelUo, o qual promet-
le stcraver a biographia do aator que eppotteue-
enanle enriar ao ItlltaHo.
Urna medelha da cobra representando o betto
de Joa Bonifacio de Aadrtda e Silva, con ai
datas do eeu nieelmetto -e ca marte im eireulo,
e no reverao a data da iDdepneaocla do Braail:
off.rtad. pelo Dr. Franeieco Loepoldino de.Gaa-
mao Lobo.
a> exemplar irzprssso da lyoopte da eloquen-
eta e potica nettonil, oalro da heroiaa por-*
eUoncia a fioalm.oia outro da folhinh. othelic
para o auno de 1863, offertedoi pelo Dr. Mmocl
da Coila Honorato.
Todta eatia ollertaa sao rocebida com agudo
e mandam-ie archivar.
O mismo Sr. eecrtt.rio perpetuo fax a leitnr
de m offieio do Sr. Dr. Brea Florentino, parle-
clpaodo nao poder aaaiitir aa le.ioet do Inetita-
to em qaaoto durar o traba loo doa as toa da Fa-
cetd.de de Direlto, e qee o meimo ouvira ao Sr.
coosclbeiro Pedro Aaltao, a pedida do qaal ad-
icionar aemelhante declarc,oInteir.da.
Approva-aa um parecer da commisoio da ad-
miisao de loelea, tobro o qaal corra o itcr. linio
dando em raaeltado serem tpprovidos mem-
oro hoaorarios ei Etma e Rvrr. Sn. D. M>ooal
Joaqalm da SilvaJra arcebiepoda Babia, a D. An-
tonio de Macado Coila blipo da Par, propoitoe
pelo Sr. padre Lino do Monte.
Mero broa effictttoa o Sr. Fillppe Mana Calla Jo
da Fornica, propoilo pelo Sr. Dr. W.lruvio Pin
to Baadeiri.
Uembro corraepondente o Dr. Fantico Ma-
noil Ripocode Almeida, propocto pelo Sr. Dr,
Figuiko.
Sio ramettidaa a eommleiio respectiva daaa
rropoetas do Sr. Dr. Machado Partell., e ontraa
diee do Sr. Dr. Soeza Rala, rililiva a admistao
do eocioe.
Sao lldoa e ficam aobre a meca para aerem
diacuiidoa oa forma do artigo 34doa eitalutoa di-
verso! programmas apraceotidos palos Srt. D.s.
Hachado P.rtelli e Soaie Rer.
Q Sr- praiileote c para ordam do di. traba-
Inoi e paracerea da eommiaifl, e deiign o dia 4
de deximbro proxinco pelaa 11 horaa da minhat
para ha ver a qaiota tinao ordinaria.
Levanti-ae a eeeio.
Escrerem-noa de Garanhaos, em data de
28 do pateado:
Falleceram boje daaa peaaoaa do cholera-
morbaa, aando ama mata Tilla e ontra em um
eitio prximo; e ha Wersu peaioaa affictadae
levemente
c Nao obitiDle o Dr. jeii municlp-1 e de di-
reito lotttioo, Joo Francisco Daarte Janior, teai
pojido facer fuotclooar o jury, eeudo hoje am
doe reos Falix de tai, coodemntdo a galea per-
peluaa, por hever aasasiinido em 1852 um mi-
aero velbo na occeaio am que dorma em am
rancho na rog. : provavel, porem, que. ae
cooticuarem oe catoa da epidemia, principal-
mente sendo attii; .ue o popular tribunal do
jury leditiolva.
A epidemia fax ealragoe am tola a parte. S
pre.eoclaodo se podar erar, que somos fl.gal-
lados por sisa enfermidide desde maio do cor-
rete anno I .. Aqui aa taioridedee Tlv.m ex-
tenaadaa affluencia da negocio e j a ponto de
perderem a necessaria resignarlo i
Nao obelante a crie, o Sr. delegado, Anio-
liu Ba, tula de Mello Pclxoto, pode levar a e-
feito ao amaohicer de hontem ama impottinte
captara.
O aabdelegado eupplente do dlelricto de Ca-
roalraa. o proprietsrlo S'. c< piteo Jos Perelra
da Lacena requlailou A 23 do correte a priio
do ax-oraca do exercita V|eLf.m Joi B.ierra,
ejue 25 de outubro prximo paasado issaasinou
Valerio Paraira de Lima, no referido dlelricto.
lia qualro dias fui feita a reqalsicao mencio-
nada.
< Logo qao o Sr. Palelo a receben, fez
pesqeixae, o i o a-be que no lugar S. Joao exiatta
am nomem euepeito e deeconhecido, acompa-
nhado por ostros, cajo nume era calaiei; vindo.
Lao ee sibe d onde.
< OSr. delegado em pessoa, a acompanbsdo
de gente armada, achoa-so pala madrugade no
sitio indicado, cuja caso piiniipal pos sob rigo
DIARIO ftfi tWPAMIDCO. 8ABBADO 6 DI BIZ1MBAO DI t4>.f
. i! I11? Coala.*BOior, Dr. ThtoBlo Fer-
^aV.?0'^*Dlo 1 To. M.noel Jocquim
doa Santo, Pelaiy Dr. Vicente da Sllra Portella
-^ATfi'a"0; odlD.-Joa a Mello a Slla. Dr.
saesiio Sseridilo, laeoira de Soasa Lopee e 1 criadoJ
lv-i i!f,B? Art"UdM d0 P""0 "l. An-
il?i^L'ld,f q"*m1m J < Molla Nanee,
BU DO 5 COXMHTI NO CKM1-
uVIXSSl* 9<**> *! Archanjo Mar-
Una de PaIa,llsnoel Baxarra Guedos. Jalo Btp-
Uata da CoaleCarracho. VIU Mibale, Gaieeppe
Vila Glocome Gharelll. Nicela Parrara, Dr. Ma-
co* Machado Liaos, Joaqalm Josa Ferrtira da
CoiU Rrtimb,, Dr Ambrosio Machado da Ca-
oba Garalsaete e cera senhore, Antonio CeYal-
aante de Guarni Lyra, Manoel Cheleante de
Gastnie Lyra, 1 criado a 1 criada. Franeieco de
Piola Aoarede, Ernesto Pinto Lobio Cesar,Can-
dido Pinto Lobio, C. R. Femke, J.e Moreira
Eoarelro Tararee e 1 aacr.ro, Dr. Eplpbaceo
Neree Domiogaee da Sllra, pretoe liberto, Dio-
go da Cdsta Da, Joaqalm Francisco ds Coita
Dlse, Therexs da Ceata, Mari, da Coocelco, Jlo
Aagotio ds VaiBoncellos Leitio, Manoel Jaro-
nim-Gaedea Aleaforado, Miguel, preto liberto,
e.M.noel Bezarra da Caoba.
Obituario do
terio publico :
Joi, Pernambuco, 1 mex, S. Jos ; conveloer.
Mana Francisca do Eip'.rito Ssnto, Pernambuco,
M annoe, iara, Boa-Viste; hapttita chro-
Jos Birboxa da Soma, Pernambico, 19 snnoa,
eolleiro, Recif* ; qeritooite.
PadroJoaquim Teixeira, P.rnambaco, 20 annoe,
aolteiro, Bos-Viste bexigse.
Jallo, Pernambuco, 8 meiee. Boa-Viste ; be-
ig".
Flimine, Pernambuco, i* mesee, Sanio Aolonio :
deteocio.
Francisco, Pernambuco, 2 anooi, Sinto Antonio;
bexige. '
Mara Milbildee Pernamkaco, 7 meses, Santo
Antonio ; tbyaica.
CHRONICAJUOICIARfA.
Tribonal do commercio.
SESSAO ADMINISTRATIVA EM 4 DE DEZEM-
BRO DE 1862.
PRESIDBICU DO EXM. SU. DBSEJIBARCADOR
SOUZA.
Ae 10 horee da manhaa o Sr. preiidente de-
clrou abeita a sessao, aitsndo prasentee oese-
nhores depeladea Rrgo a Lomos, e suplantes
Malveira a Roce.
Foi lid/ a approrada a acts ds sesso antece-
dente.
Leu-se osegainte
ri m EXPEDIENTE.
Um offieio da presidencia da Parahlb, do 1
crrante, acompanbando um exemplar da
colleccao dea lele promalgadaa eete anno pala
aaiemola prorlncial. Acema se a recepeo e
archive se. *
Outro de juota dos correlore, do 1 do cor-
rele, apre.enlendo copia, da cte da aua sisiao
ae w da norembro ultimo, para eleicie doe
membra da junta. Archlf ese.
Foram prsenles as colacoea officiaee dos pre-
sos correntei da prsfia, da ultima semen.Ao
archivo.
Um
pediodo
KSPACHOS.
requerimento de Antonio Joi Lal Reis,
lo retirar a tua a.igoatara do termo de
arj?. prestada pelo agente de letloes AoIodo
Rodnguae de Alm.ida, riUe CJmelle.bon.ro
i ..r:0.5e aS?,-M de ioteocao.-Iot'me-se
o agente de lei.'oes para enb.tltair a teatemunha
abonadora d*ktio de 15 diaa.
Outro de Joo Xavier
roso cerco ; o asssssino, qne dlxem ler outras
multas mortea, athsva-se dentro da cssa, e per-
guntou qaem o cer nhua, se era o delegado PeixottnAo ; eendo in-
'eirado pela afflamstrva, responden que nao f.ria
rslslencia, e entrigoa se 1 disciicio, certo de
que cao serie maltr.tado, como etTactivamente
ontecea, o eiti recolbido cadela desta vil-
la.
Seganda ftirs 8 do crrante festeje a jr-
tcaod.de da Conceicao doe Militaras a sua ex-
salsa Padroeira com toda a aolemoidade do coi-
tume, bavaado vesperee, feeta a Te-Deum.
Sao oradoree : do E'.ngaino, o Rm. Sr. Joi
Esteres Visnns, e do Te-Daam o R?m. Sr. Lou-
ren;o d Albuqaerqee Loyol.
Hontem leve legar na Faculdade de Direl-
to a prova essripts dos candidatos am lagar de
sabslltalo da misma.
Na quarte feira da aemana vindoura ter latir
a prova oral.
m o 1BIB rfif
E * n B s 5Ji= II f : 1 : i

l .
-
1

! s 1
a
$
to
MaacaliBo.
lili
I I to I .I
Feminino.
a.!"
-Lis
Maaculino.
.1,1.1
I I
Feminino.
1!
i
I .ol
Masculino.
I
l.j^l Feminino. :
I I
I -I
I
1-121
- Feminino. P 2.
Masculino,
ce I
S
O
<
B
CQ
Z
<-i
O
O
o
O
CB
"O
d
?
rr
O
2
*!-
So
I
I
Masculino.
7
! i
I i
a
Feminino.
'11
V

. "a toiaiaaae dos doeotes exietem 134 h.";
homen a 17 mulheres alienado. *
Foram Tiait.dao as enfermarla ete4disa-
C f'll* D *.' 7 e 20" no 3. ", 7 S
i 7l > '. bou da manhaa tein Mp-.-h
. libeiro de Aodrade J-
nior, pediodo ci ra de registro para o seu pata-
cho Especulador.S.tisf.c. o parecer Bacal.
atro de Joaqaim Ferraire Pinto de Campos
Irloeu Janoario de Ollveire, officiado pelo Sr'
deaembsrgidor fiscal, pediodo regiitrsr siu con-
trato i-cial.Reistre-ae.
Outro de Jjs Mirla de Souxa," pediodo o re-
aislro do sea contrto com Francisao Joi Fer-
nandes Piree Na forma do p.recir fiscal.
Oatro de Miooel Joiquim Ramea e Silva 4
beoros. eoearreg.doe por Mootelro FllhoiCom-
pluma, para reghtrar o cootrsto social destes.
presentando ama dclsr.Sio com a qaal eoteo-
dam ter saiafeito o despacho ao tribanslde 15
tura de um socio.
Oetro de S.mpaio Silva 4 Companbie, pedio-
do o registro de urna escriptura de bypotheca
que aprasentam.Registre se. J!"
Oatro de Jos Antonio Basto, pediodo rehsbi-
hlacao de fallido.-Autoado pelo offidal Reg
Kaogtl, hija vista ao Sr. esembargidor iical
Sendo conclusos os satos da moratoria de Fi-
guelredo & Irmo.-O tribanal concedea ; os pa-
gameotoadevem sereffectuedos por partaigua.s
em cada am son dos tres que impetram de de-
Di oro,
SESSAO JUDICIARaIm 4 DE DEZEMBRO
DE 1862.
PRESIDBNCIA DO BXM. SR. DBSEMBARCADOR
SOOZA.
. s*cr*tao, Julio Guimartt.
..i1'Jno". aorio a essao, estando presentes os senhore
ReflSr'?arg,,d0ru ?*? Guimarte, depntado.
Reg. Lemos, Malveira e Ross.
Lida, fol approvada a acta da aesso ante-
rior
O Sr. desembargador Villares faltou com par-
ticiparlo, porissono podo haver julgamentos.
DESICNA5A0 DE DA.
nnfui ^.Domtng08 Hnflq de Oliveira ;
appellado, Filguelra Senda & Companhia, agen-
tea do aegaro de New-York.
Designado o primeiro dia nlil.
Appellante, Elias Jos dos Santos Andrade 4
Companhia na pessoa de Mximo Jos dos Sintoi
Lobo" 'ppel,ad0' J Designado o primeiro dia til.
Apllenlas. Sanhorioha Francisca Vieira or
ai e orno Mora da mus Klhos. o o Dr. carador
geral ; appell.dos, Pioto Sota. 4 B.irio.
Designado o primeiro dia til.
DISTRIBUIC;B8.
lada, D. Carolina Joiepha de Almeida.
Ao Sr. desembargador Silva Guimaraes.
AGSRAVOS.
.t**"!'*1"' K,1,0D Tfllcn & Companhia ;
SE2SLa""" fallida dftS"e'
ixm. Sr. presidente denegou provimento.
>f Jos Antonio Alvee de Miranda
Importaao.
Brlgoe Doruagatoie Kromprinuuei Leuit,
vlndo> da Triasi, eooaignado a K.lkaiann A C,
ifeatoa e legalote u-
1,862 barricas farinha de trigo; tea me-
mo.
Brigae icglas leeni, para Liverpool, carro
gir.m : ^
S. undery Brothers & C., 400 saccoe com 2.000
arrobia da anacer.
Henry Glbsoo, 177 aseos com 585 arrobas de
dito;
Patente Vi.nna 4 C, 30 sacase com 156 arro-
bas e 14 libras da algodao.
Barca inglexi JMironda, para Liverpool, ajar-
ngaram:
Paion Naah & c, 80 aaasss com 389 srrobss
da algodao.
Bligue iogliz Jaann, para o Cia], car-
rega :
H. Gibson, 723 saceos com 3,615 airobaa da aa*
suear.
Itana ameriuna F. S. Meaui, para New-
ioik, carregaram :
. S"---" B'ihra & C, 1,700 saceos com
8,500 arrobaa da asiucar.
Galira haapaohola Aurelia, para Barelone,
carregaram :
Raba SahmelUu & C, 136 iiccis com 691 ar
rob.a a 12 libra de alcodao.
Eicuna haapanhola CAurrtica, psrs Barcelona,
carregaram :
N. O. Bieber & Saccassorea, 100 aaccas com
418 irrob.i de algodao.
Barca portagatza Grattdo, para Llsbos, car-
regaram :
Antonio Alus Gaimare 120 cotos st-
eos.
Aolonio Luis de Oliveira Atevedo 4 C, 100
saceos com 500 arrobas de assacar.
Barca portuguesa Corea, para Llsbos, earre-
g:
Thoooax d'AquIeo Fonceca Janior, 20 pipas
com 3.7(10 medidaa de agurdente e 104 saceos
com 520 arrobia de sasucar.
Barca poitagaesa Flor daMaia, pareo Por-
to, carregaram :
M.noel Jo.qiim R. e Silva & Genro, 350 sie-
sos com 1,750 srrobia de assucar.
Pinto Barbosa 4 C, 700 saceos com 3.500 ir-
robas da assacar.
Carvalho Nogueira & C, 99 saceos com 476
arrobas o 14 libras de gomma do mandioe*.
Brfgue portogeei Relmpago, para Lisboa,
carregaram :
Manoel Joaquim Ramoa e Silva & Genro, 50
aacies com 165 arrobiada gomma.
..c"*",ho & Nogueira, 20 pipaa com 3,680 me-
dida, de ea,irito de agaardente.
Palmena & Baitrao. 1,500 ichssde leoba.
Brigae portagaex Comante, para Lisboa, car-
regaram :
Vieya Manoel Gonjalve da Silva, 100 seceos
com 500 arrobas de essucar.
Jos da Silva Loyo, 100 saceos com 500 srro-
oaa de aaaucer.
Marquaa Barros 4 C., 450 aaccos com 2,250
arroba* de aesucar.
Patacho nacional Santa Crux, para o Rio da
frita, sarregaram :
James Ryder 4 C 400 barricas com 3,142 ar-
robaa a 13 libras de aaaucer.
D 4 -
Barca ioglexa Silvtr Siream, para Liverpool,
cerreg.ram :
Jamea Ryder 4 C., 200 taces cora 1,000 arro-
bas de assucsr. e
Barca ingleza Miranda para Liverpool,
regtram r '
K.ikmenn Irmaoe & C.. 80 aaecta cal
arrobas 8 libras de algodao.
. ?/- N" 4 cv 1 ceaa com 557 arrobaa
e 8 libraada algodao.
V garam ;
oi^.'l."' *If9' 231 ,,cc" com -- baa e
24 libras de slgodao.
Biigue portuguez Improviso, pera o Rio da
Prats, cirregsram :
Aiorlm Irmioa, 216 barricas cem 1,302
robaa de anucar.
Barca portaguexs Flor da Maia, para o Par-
to carregaram :
Carvalho 4 Nogueira, 51 saceos com 160 sr-
robaa de gomma.
Barc portugaeca Corga, para Lisboa, carre-
gou :
Manoel TVixeira Basto, 102 saceos com 510
arrobas de assucar.
Brigae porlaguex Consonle, para Lisbo, car-
regaram : '
Joa Joaquim da Costa, 2 barrida com 4 ar-
robas e 21 libras de sssacar.
Jos Jo.qulm Moreira, 1 garrafio com Sea-
nadas c sguardente, a 1 caixs com um vidro
para eapelbo.
Barca pertagatxe Gratiddo, para Lisboa, car-
regaram : *
Palmeira & Baitrao, 1 sseco com 3 srrobis e
Al libree da arroz a 1 barrica com 7 arrobaa de
aeeucar.
Antonio Laiz de Oliveira Azavido 4 C. 100
saceos com 500 arroba de assucar.
Manoel Igoaclo de Oliveira & Filho, 100 sac-
coe eom 500 arrobaa de aetacir.
Brigae portagaex Rio Vouga, pira Lisboa, cir-
regiram : *
Palnoirs & Beltrao, 1.500 achia de leoh..
Navio americano F. S. Mean, para New-
York, carregaram :
Heo.y Forater & C., 351 saetas com 1.748 ar-
robaa de algodao. *
a?rlTnd" BJ*,he" & c-. 1.300 aaccos com
o,aUO arrobae de assucar.
Brigae brssileiro uoni, pera oa porto do
Rio da Fri, carregaram :
Johmton Pator &C, 200 bsnis com 509 ar-
robas o 8 libras de assacar.
aeeekealori e reuaJai taterataa
ate ratea e> rerma.BB.kuee.
Randimentododla 1 aa4 4:993J220
de
ra ae conciliar com a sappliunta, sob pea
Palo i V. B. se digoe deflrr na forma nque-
naa.--E R. M.
D procarader, Manoel Riymundo Penaforte.
leda pala i contloha am dita paticio, a qual
aaedo-Me apreseatada, por ala vista o exami-
nada, del o despacho do theor legninla:
Come raquer.S.gende diatrUto da frsgaezia
'l"* Aolonio dokR.eia II da novambro da
1811.atenido Machado.
E mala se ococtiiha am dito man deepiebe
1 o i piad o, am virlode do qual prodasio a
iustmeante suaa teitamuohaa, e Beblado os au-
tos icoclasao, a em vista doe meemos del a
micha ae ote oca do theor a.guinta: a
P !i! *,?' Pr a aetencia de Joaqalm Lopea da Coala Albuquer-
qaa, e que nao ae asbe o lagar de ana meradia,
por na mmdo se paise cirio edita! para ser ei-
laaoo ausinte para o tumo conciliatorio cem o
praxo da Iei e caita.
u 2,2d0.i,oUiq di r,"w,
no do Ricia 18 de novembro da 1862.-Claadi-
ea Bdcio Machado.
E mala aa nao conlinha em dita minha sen-
tanca aqei transcripta, por forca da qa.l o es-
erivao que este eaareveu peaeou a preasnte carta
de ditos cem o preso dsltrtnta diaa, pelo qual te
chama asa a hei per citado ao aupplic.do Joaq.im
Lotea da Coits Albuquerque, para qae compere-
Ando o preso de trite dias, per el oe por ae
"atante procurador, aflm de ae conciliar com a
jaat.Bcinte D. Ssnhorinba Martins Cardoso Liol.
va^S! dl ,,le? a paticao neita
tranecripta, sob pina da rerelle.
Pelo que toda e qualquer peno, parantia a
amigos do mencionado .senle o podarao fuer
iciente do qae fica expoato neata carta de
edttoa.
O offlai.l do jaatlc; que sarro d porteiro nes-
U jtizo Amaro Antonio de Farla, ifflxar a pu-
bllear o presente no lugsr do cosame, pastan-
do as certiaoaa do eitylo.
Dado e passado neste segundo diitricto da fra-
guexia do Stntissimo Sacremento do beirro
Smto Anttnlo di cid.di ae Redi, 18 de
vembro de 1862.
Ee, Ianecencio di Ceoha Goianna, eacrivio o
n ... Claedino Benicio Mschsdo.
O tribunal do ommercio da proviocie de
Fernambaco convjda sos Sr. commerciaote ne-
cioniee m. trica lado ereeldentee neste dlelricto
a comparecerem no di. 17 de dexembro corre-
te aa 9 hara da maohaa, na sala da eaaociacae
commercial beoefleante para proceder-a a elei-
o de doas deputados commerctantee que pera
o leg-inte quatriannio de 1863 a 1866 tem de
iub.tniiir oeictuaee Sre. deputedos Jos Anto-
n o Bisto e Joaquim Jos Slveiro, e de doas sao-
plantes que no eegulote biaonlo tsm da substituir
Jnl^L'T S"' f."?1*1. "PPlaalaa Manoel
Joaquim Ramoa o Silva e Joao Btplists Frsgeeo,
ns forme do titulo nico do codig, commercial
decreto de 5 de a.timbro de 1850.
E para conatar mandou o eobrediio tribunal f-
zir e.te, que aialgnado pelo eeu secretario ter
publicado no D\ar\o de Pernambuco e afiliado
pretendeaiea devem eomparecir ecompanhadee
h*iMj,i!!0,i' 01. ae destee
axbibindo documantoi qae arorem eeUrem oe
nieemoa pretendeotie quitee com a S.nU Casa, a
arem seas fiadoras proprUtarie. '
Pr.ca da Boa-Viate.
N. 7 particular a 13 poblico 2 andar. 80011100
u P,rt,'*r e 9 publico am andir. 5001000
N 31 particeler a 12 pablico e.ia ter-
M..... .1:0001000
8 pablise aaaa lar-
de
no-
\\?yil a c,0,m'Beie,0. om a lista de qae trsts
o srt. 5* do citado decreto.
ear-
466
cr-
iden de.dia 5
. .aaalaadle
Rendlmente de dia ]
dem 4 dia 5 ,
699J978
5693J198
a>ra>vrleclel.
a 4 12470J177
. 8:728*924
Aggra vinte
aggr.vado, o juito.
dem.
Aggravante, Antonio Liiz de Oliveira Axeve
4 Companhia ; ggravados, Joao Francisco
do
aggravado,
manhaa pelo
Piou, Calmar... do tarde aa 6 Ift iTo^a
5 horsa pelo Dr. Peraira do Carne. ft l
^SSSbT u "" u
cirarglao
.J. a t -
Cerno.
detente de dia 4
A sebei
Kxietiam;
Intrsram.
ahiran.
xiaten.
i
a siena es.....
Malhara. .
atrangairoa.
plraegeire.
lacravos. .
Baeravaa. ,
394 praae.
6
19
Pardelhaa e oetros.
dem.
Aggravanle, Bento Paulo JZidonee ,
!!V-aR7ev?de d0 Reg0 B,,ro'' como "iona-
rlo deJoi Francisco Brandio.
Idim.
Aggravaute. Manoel Alvee Guerra ; agsrava-
do. Galdua Temistoclee Cabral de Vasconcelloe
dem.
Aggrevaate, Francisco Antonio Pontaal
8r""do, Antonio Gomee de Cuaba e Silv.'
O Exm. Sr. presidente deu provimento.
Nade maia hueve.
ag
a
a
381
266
6
48
1
67
8
Pra?a do Beeate s de de>eta>WeT <
18ajx?.
At qualro hora ia tari.
.... coTAgae obficubs.
Algodao daqei 1/ eorti-13tf por errob.
Gnu Macadopreaidente.
- /ehn Gatiasecretario.
'',*" aaoreaprotla-
Teafe^^^^i^^i.
M'K2i ,0!3rt" mt'Anna : gsslrili
156
Allasa^egcat
Randlnaatedadlal a 4 .
Man de dia 5 ;
100:302,770
27.521f000
117:813,770
o Tapor brasll.iro.
too Jeei Gote ^WrVJSJ^SlS11 ~ ,9"
"0 Mallo. ftaSea l"? Ro***"
Halvecto da M.ttee
------------ Pesio.
Xirler de Mellos Tallea,
?. Arenlo '
a* 0.1 eimvo e^iu;'ffi-iff-'Lal $**:
JoaedeAlarald; lonleiro! f fihf Vftiala'
JoiPeahetare. Joio do k\Lu.*lZ* ?*?>
/aL^aS"? iaartaJeejra,
Ve.UBeeeatredeaenfaieadaaN -
aen generee., 641
Valime..bideeeaifaxandaa.. "lal
generea.. 478
641
596
16:1993100
toriMtjnto ao
feOiTtO
iVario lahido no dia 5.
J:'J0 ,S,L~V-BV br"8iroyauonee. com-
^mand.nle Maooal Joaqeim Lobato.
el^tll r? -n ?"' ~Bri8 haapanhol Solt-ador,
.l8B^llon..CO,n ae,n" w,"- tt0-
LwrPD0lrBJr" ,DU" Silcer &'". capilao
W, P. Herdman ; carga asiucar.
Naonouvaram entrada.
':<<-.l%t*,&>A
cellos, juix municipal da primeira rara deela
cid.de do Red fe, por S. /o Imperador, que
Dos gtarde, etc. *
JRfiSuEt0' qM Pr,inte Ui viren e
delle noticie tlver, am cerno por ata julio ae ha
da arrematar por qaem mai. dar oa alugaoia da
c... o. 27 ,l. na ru. d. Imper.triz. pertesen*
te a Joaqmm Alvea B.rboaa, e.jos aliguis foram
embargatloa por Jos Alvea Barbosa.
Toda a puso a que em ditos slaguii. anisar
lencar o podar faxer dos das da prae. *
./f" q,e eheg0 0onhiiBentodetodoe
mandei pactar o presente que aera publisade-e
aflxado no logar do costme. oo-e
bro de'd1862 HMlla d' Pero,niDICO* M.
Secretsii. do tribanal do commercio de Per-
nombeco 1* de dexembro de 1862.
.0 eaeretario,
Joao Ignacio da Madairo. Reg.
Luta>
Jo. J.ronyaio Monleiro.
Joi Joaqalm Diaa Fernanda*.
Joaquim da Silva Lope*.
Gabriel Antonio.
Lnit Antonio Siqneire.
Joo Picio de Lemoa.
Joi Velloio Soere.
M.noel Daarte Rodrfguca.
Minoel Ignacio de Ollveir.
Viaeote Joa de Brilo.
Manoel Joaquim Ramoe e Silva.
Manoel Alvee Gearra.
Antonio Jos Leal Rea.
Bartbolomeu Franti.co de Souxe.
Vicente Mandee Wanderley.
Joaquim Jo. da Coat. Faioxea.
Jote Marcelino da Re...
Miga! Joa de Abreu.
Joao Cardoso Ayres.
Joi Piree Ferreire.
Jofte Ignaiio do Madeiroa Reg.
Joi Rodrgala P.reira.
Antonio V.lsntim da Silva Barroca.
Joo Pinto de Lemoe Jnior.
Elias Baptista da Silva.
Jos Csndido da Barroa.
Franeieco Acdoli de Goava Lio.
Caelano Cyriaco da Cos Moreira.
Jos Bapttita da Fonaeci Jnior.
Antonio Lulx doe Sintoo.
Jote Goocilveo Malveir.
Joo Joa de Carvalho Morae.
Jo. Menea de Paula.
Manoel Antonio de Silva Moreir.
Antonio Joi de Castro.
Auguato Frederico de Oliveire.
Antonio de Moara Rolim.
Antonio da Silva Ferreire Jnior.
Joa Francl.co de Si Liiao.
Joi Pareira da Caoba.
Jo. doa Santoe Nevar.
Joa Frincieco Livra.
Loereoco Lulz dae Neves.
Luiz Jote Rodiigaeo de Souxa.
Antonio Alvee Barbn.
Antonio Igneclo do Reg Medeiros.
Joo da Siiva Faria.
Candido Ciaamiro Guedes Alcolorado.
Manoel Jo.qaim Rodrigaee de Sonsa.
Ermioo Bgtdio de Figaetredo.
Joiquim Frentietodo Espirito Ssnto.
Joaquim JoaSilvira.
C.ndido Nunee da Mello.
Eat conforme.O offitial-meior,
Jolio Goimaree,
O Illm. Sr. ioapector de tbeeoererla provin-
cial, em cemprimeoto da ordam do Exm. Sr
preaidente da provincia, manda faxer pablico
que no dia 18 de dexembro prximo futuro, po-
rania a junta da l.iande da meema thiaouraria
echada arrematar a quem por menoe flzer. a
obre do calamento da travosss dos Ferreiroa at
encontrar a ra Formoss, avallada em 3:680
A arrematacao eer feita na forma de le ara-
vinclela. 343 da 15 de maio de 1854. oaobaa
dtulula eepeciaea ebaixo copiada.
Ai pessoea que ee propozerem a etae arnma-
ti{ao comp.riQam na tila daa sestSee da raferi-
da jante, no dia atima mencionado, palo maio
da o competentemente habilitada.
pefoPDa*r"oB,Ur maaioa BlWi > praaoto
Secrelarla da ihe.eararia provincial de Per-
nambuco, 22 do novambro do 1862.
O sacretsrio,
m i A*F< 'AonuoclscSo.
Clauaulea aapeciaae para a arromaUcio ;
1. a obra do e.lc.manto da trareiea doa Fer-
reiros at aocobtrar a ra Forraos., na impor-
tancia de 3:680. eer folla da conformidad com
o orea monto approvado pela directori. em eon-
eeibo.
2.a O arrematante dar
BT. 33 psrticular o
rea. ....
N. 34 particeler o 6 publico ciii'tarrea
2* ,J Pr"l" pabllioS andar.a
N. 39 psrtlaalar a 18 pablise 2 andarea
_ Rae da Clela do Rtcife.
H. 72 particular e 80 pablico 3 andaros 1.0351000
_a Baa do Amorim.
N. 54 particelar a 21 pabco 2 andarea.
N. 55 particular e 24 pablico c.a tar-
" ..:.:.....
N. 56 particelar a 26 pablico cus ter-
' .........
m Rbi Bergoa.
N. 69 particelar o 21 puaiieo caea tar-
rea. ......
Raa da Senzala Nova.
N. 71 particelar o 25 pablico casa tor-
ra........ ;
. R,a d" Sentle Velha.
2* PatUIemUr a 134 pablico 2 andarat
M. 80 panicalar a 182 pablico 2 andaras
Rea da Gala.
N. 84ptrticalare 29 publico caaa ter-
r..............
m o .llu, do p,dre 'lorian.
N 8 particalar a 43 publico cssa ler-
r".....i......
Sitio do Pernamairim.
N. 2 particelar.........
Sitio do Forno da Cal."
N. 5 particeler.........
hocretarlla da Santa Caaa do Misericordia
Keeife, 5 de deiembro de 1862.
O escrivo,
F. A. Cavalcanti Cousseiro.
4OIS0OO
600#000
4001000
303|000
601*000
2001000
2OO90OO
1005000
165000
5008000
301 #100
1208000
1682000
120SO0O
351SOOO
do
Qaem quixer rendar tsaatobjeetoa aprsente
ae suaa propostas en carta fichada na eecrelaria
do conoelho a 10 horaa d manhaa do dia 10 do
aorrente mez.
't..1? **" ,w,6m d aonaelho admioietretivo.
dmmttiS d0 trMMl "' g'W"' l0 to
Antonio Ptdro ate Si Barrito,
Coronel preaidente.
FrtmcUco Joaquim Per tira Lobo,
1 Coronel vogal aecretario interino.
Juizo dos feito* da fasenda.
Na quiuu-feira 11 do corrente na
sala da audienciaa> 10 horas da ma-
nhaa se rendero em praqa publica os
objectos legumtes penhorado a ?iuva
de Antonio Annes Jacome Prea : 18 ca-
deiras, 2 ditw de balanco, 4 dita de
braco, 1 sof', 2 bancas, 2 consolos com
pedra, 2 espelhos grandes, 1 banca pa-
ra meio de sala, tudo de Jacaranda', 2
pares de lanternas, 1 candelabro de
bronze e 20 figuras de porcelana, ava-
llado tudo por 3500.
Recife4de dezembro de 18ti2.O
solicitador da fazenda,
F. X. P. de Brito.
Consulado
Pela meee
tMkeUtrtiOafc ,
Correio geral.
Relaco das cartas segaras existentes
na administraco do correio desta
cidade para os senhores abaixo de-
clarados.
?'* A1."? Tib*rl0 Mincorvo o Lime.
Antonio Florencio de Higilbae.
Actinio Joaquina da Coat. Vi.on..
Aolonio Lp Eitaoiele Alvee de Aiili Brito.
Firmino do S.otes Vleire.
Francisco de Ani. Brito.
Dr. Prancisco Cario Brandio.
Dr. Francisco de Carvalho Pratle.
Praociico Chriapioiano da Sil..
Fraoci.co Vlceote de Vaiconcello.
Innoeenclo Peregrino Xavier Remo.
Dr. Joaquim B>rga Caraairo.
Joaquim de Olivelia Creosle.
Joa Aotonio de Aojo.
Joi Bento Goo;i1t,s.
Teaente Joe Frantiaco Machado.
D. Lsuriaoa.
Manoel de Silva de Naadmento.
Tribunal do commercio.
Pela lecretiria do tribunal do commercio de
Fern.mbueo sa faz publico que nesta data Oca
regi.trado o contrato de socledade feito ios 18
de outubro prximo pastado, por Custodio Mou-
Jlnho da Silva. Jeaquim Antonio de Cirvalho, e
Maeoel Antonio de Carvalho, portugoezes, do-
miciliados e eifabele.idoa nesla cidade sob a Ar-
ma de Cu.todio, Carvalho & Companhia, da qual
a6 poderao ua.r os daus primairos, viato sir o
terceiro comminditario ; devendo a meama so-
cledade durar por tempo da qaatro annos, coo-
tadoa do 1 do outubro cima dito, com o emi-
ta! de 16 OOOrOO, fornecido. : 8:0C000O pelos
doue tono, .ohdarioa em parles iguaea e 8 000
pelo commanditario.
Secretan, do tribanal do cortmercio. 28 de
novembro de 1882.
O official-maier,
Jolio Gkimarea.
Conselho de compras navaes.
Tendo do promovor-.e a compra do. obiecte.
do material da armad*, abafxo declarado., sob a
lerma e condigdia do eslylo, convida o conselho
aoa que preteoderem vene-los epreientarem
suas propon. om certse fechadaa no dia 9 do
corrente mex at s 11 horas da manai.
Objectoc. .
lObsrris de aleurtrte, lObarrisdebreo.lOObar-
rinhaa de ferro de 5i* de largo o 1 de groaaura, 12
bandeiraenactonaeede 6pannoe,200 brocha, .or-
tuae, 6 arrobaa de cola da Bahia, 20 colchn de
oho chaiot de It, 96 lima trianculaa de 8 pol-
lagadat, 20 librea da linha crua, 200 molhoa de
pusiere, 100 arrobe, do plvora groaa, 4 arro-
ba, de plvora fioa. 90 libree de prago. do cobre
de batel pequeo, 20 groeee de par.fu.oa.ortidoa,
2 arrobie de pregoe francaie 1(2 a 2 polgalas
9 arrobas de pregoe de cobre para (erro, 80 pra-
tos travessos para rancho do marino.geni, 500
pucaroa da folha, 300 cco de condueco, 40
milheiroe do taixaa de ferro para bomba, 1,400
libree de tinta branca de xinco e 800 librea da
tinta prole.
Sala do conaelbo de compras navaes, 3 de de-
xembro de 1862.O societario, Alcxandre Ro-
dnguea doe Aojos.
Por "u "M'lagaala te fax publico, que te
cha recolbido deteocio o preto Amaro, o qual
for preto pele patrulhe rondante, ea ID hora da
noita de hontem, por euipeito de eiter fgido, o
doclaroe qae era escuro de Prancisco Joao de
Barroa, moradet na ra de Vigaiio : quem se jul-
gar com direlto cempareca, que provendo lhe ser
entregue.
aofbdelegacU d01 Afo*"0" 5 de dexembro de
1tJH' O eubdelegedo,
Pedro Maria da Abran.
Consulado da StiUsa.
Precia aiber-ee neete contulado ae aioda so
"""o natte ditlristo coosalsr o cidsdo
Jacob Duerr de Tratteln do Caotao de Bale, qae
emigrouda Suiea para o Braail em 1833 o con. ta
ler residido algum tempo na comarco do Lmoei-
ro para commaoicer-ee-lh ncticiaa de seu inte-
NaMaVej
proviciai.
do comulido provincial ta fax pa-
blico que oa tnota diaa atis mercadea para a co-
brante a boceo do cofre,do rrimeito temestre do
anno fiomcelro de 1852 e 1863 doa imputo da
decime dos predioe urbinos dee frgoizia dasla
cidade, o da do Arogido, e da 5 OO aobro
renda dot bina de relx perteocootis o cerpere-
OOjaa de mSo morta, so prio.tpiem contar do
1." de dexembro vlndouro. Meaa do conaulado
mi',1 de prnin5buco 25 do novembro do
1862.-0 chafe de 2. iec(le,
Fraositco Ferreira Mirtina Ribelro.
Collectoria provincial de
01in)a.
O eollsctar do rendas provinciaee da cidade
da Olloda fax aeber ios centribai. tes da dita col-
lectora, qao do i* da dexambro prximo prin-
clpia-ae a contar oa 30 diaa uteia marcadot para
a cobranca a boceado cofre do impoeto de dci-
ma doe predioe urbenoe relativo ao primeiro sa-
ri eitre do exercieio de 1862 a 1863, e que no
m.smo praioteeabem arracadar os impoitot e
4 por ceoto sabr ae renUe daa casss s negocie
0 por ceoto cobre ae rendas doa bene do rix das
erpora$BB do mao morta, 8 por cento icbra to
renda dos consultorio, cartorio o acriptorioo
*) por cento de conaumo de aguardcn'e, o qoo
Modo eete praxo incorruao na multa da 3 por
cento, oe que n&o pig.rem no referido prixo.
lollectorie provinciil da Ollndav 22 de navm-
bro de 1862.
. O eterivao.
Joao Gontjalvia Rodriga. Fratca.
von^ibia do lekribe,
O Sr. commendador Thomaz d'Aqui-
no Fonseca, caixa de*ta companhia, es-
t autorisado a pagar de hoje em diante
e 29- dividendo na razao de 2#600 por
a plicei: devendo os senhores accionis-
tas dirigirem se com suas apolices ao
mesmo senhor caixa independente do
processo de se deixar no escriptorio da
companhia para serem carimbadas, e
por assim resolver a assemblea geral da
mesma companhia ; o Sr. caix paga
no seu escriptorio, ru do Vigano n. J9
das 9 horas da manhaa as 3 da tarde
sendo em cobre esse pagamento por ser
na especie que existe.
Escriptorio da companhia do Bebe-
rb cripturario,
Marcelino Jos Pupe.
Directora das obras
militares.
Tendo a directorie die obrn miliUrea de min-
dir lesee os cemerloe no ladrllho doa divenoa
eomptrtimentot do qairtel de Hospicio, coavida
s pessoss qua ae queir.m propor a eete irvlco,
a eomp.recerem om aaaa propoit.s na dlti di-
r.etori. no. di. 8 9 e 10 do orrente mtx, dea
i nona da manhaa a 1 da tird.
Directora daa obras militare de Pernambuco
5 de dexembro de 1862.
O eecriptorario,
Joao Monleiro de Andrade Malvina.
Correio.
Heje 6 i 3 horta da tardo om pentoficherse-
hao a malae qae deve coodoxir o vapor eoitiiro
?.^rf.,D2!"Pr o a prorinciie di Pa-
tmodioi C'" p0rt in_
Ifispecgo do arsenal de ma-
rinha.
restrictamente es
ancarrogado da fis-
- principio a obra no
pro'? I5 dl" oneloit no do trea mosee.
3.a O arrematante aegaira
inatraccoee do ongonheiro
aelieecaio da obra.
4.* O pagamente aera feito em das preda-
toee igaaea oorroepondendo a primeiro qeeade
gaangua,*,..*,^
poo a Iei provincial n. 586. s
Con|'n!-* F. d'AneeocUSo.
^^. -'"' Sr> in,Pec,' 1" tbeaonraria proS
nncial, em enmprimento da raaoioeio de tanf
da ftxande. manda f.xer publico que vio nova-
monte em pn-ce no dia ti de dexembro prximo
findoaro, para aerem errenuiedoa a qaem por
monee fixer oa raperee da eatrada de Tamandar
ae rio One, av.li.dea ota l:00i. """
E par cooaUr oe mandn poblicer polo Diario
Sacretari. da iha.o.r.ri. provindi de fui
nsmbuco 28 da novambro de 1862.
^ O leereUrie.
A. F. da Anauncitclo.
eeeaerrof eaa ae. dia 6 a dixembre
Jrfg.o porte^Bx-F^riD,,,^^,,,,,,,,,,,
Brigae lteilaues=DiinoU.m.
/ iglex-Cherohy*ear?lo.
ffrlaM*4^,|SJ, ~" Kntu*'9n** oaa e
Bjraa B|lau^,Vnaa-faen>.
BWan. HoIJaadaxa-l^mhttt-itrTt.
eub.alr,e!S,ral" A"j0 G*1t5o "'
He mogmea Sotrelea Tararas de Vascancelloa
O mejor Claedino Bsni.io Mech.de/j.iaTap.,
do ..gando dislricto da fregeasle do teaUeat!
Bjo St.r.minto do beirro d% S.nto AnUnlo da
eidsde do Reclfe, etc. .
llcao do theor a maoelra aega*nte: J* 1 le sa
Illtr.Sr.juldspai.-DliD.SeoborinbsMar-, (l\\ A KAPIlA
tos Ctrdoto Le.l, qae qaer fexer cittr e Joa- fUm 'W VVMCe
jelm Lope a. Coste Albuquerque pera amias- A Illa. ata aitin<.i.. j
veimento ptg.r q.totu do 1:957|3S reto pK. daVhi.riaot55 aj S^ ./', 8mU .?.m
ato na aal. do eeu eeoeoea ojtajtj. *iLJ2 Il
da capplicanie,
cade om '
o eimo Batoja i osete o auppii-
rondes daa
to eme tro
sado oa. lega nlo atbldo. por tseo vem reeaoror
Ma toatend. paio^.J
Ivloo
ptoa aaetoe.oB, orea da terreno o de marihs,
20 0/0 sobre lojae etc., dito especial de 80 sobre
!iV.:!if T".,,.ro"J"' ,,c- 'ledo, om paix
ailringairo, e talxe dot esersvoa, findo o qual.
ereo os dequelle exercicio cobrad oa judi.ial-
mante, o oe do icmaalra cem a multa do 3 0/0
inaa n V1.4.6 p"D">bueo 3 de dexembro do
1862.O admlniatrador,
Mmoil Cirnaire da Sonsa Licerda.
Obras publicas.
Por eale directorie ao fax pablico qao rece-
bim-Be propostas at o da 31 do corrite, ptrs
a rielara do ealCamente dao raaa Mera, do Ca-
bug, do Crcapo, do Imperador, e da prtci di
Indepeadoneis, aa.tm como da ra da Cadela do
Reclfe ate to eitio da igrej. de Corp. g.nto
pele systems da parellolepipedoa. Oa pretanden-
aa-i l\?* p,1,el aa PwaMtaeie.
Compre a meema directora observar aoa Se.
preponentit qee entre aa aaonclonadaa prepoa-
i.iT'P inr<"n5 nacaiorla. sari
pr.firld.aqa.il. q.o for eoailer.d. mala ran-
aSLiJ1! ** ."U4* ,0 ""? "d "-
Sv.q.?,dIdi ** CW***: > "todo quante e
,IV. ?" toaiaaho, a reelidade ee ga-
[ 2Sl-2 0O,M,# !* *t oa p*alea
tormo doe pigimeitoe.
A d|tripfiio o orcamento atha-ae experto ae
pa'lSSo P't'aadaatoa aa aeemarta treata e-
e-ISk^rt PnWIeaa* de dexambro
de 1882.O director iUertae,
Vilor Ueetier.
CtnseUM acniistreti?*.
O conoelho adnHnitntivo, para forneeimenlo
do anenal do guerra, tea de comprar w obiectoi
eegulntei:
.. a enfermera do ho.pU.l militar.
150 tlgellaa da lenca aiul, medinda cada
Fax-so pnblito que s commltsie de peritos eli-
minando uaforma det.minada no regalamcnlo
annexo ae decreto n. 13H do 5 do fever.lro de
185*. o ateo, machinas, caldeiras, mattreaca^
app.relhos, relames, emarraa o ancorss doa ti-
pon eJ.ga.nbe o Mamanguape d. companhia
a mam bacn a de navegacao costeira : tcheu
tudo om bom eitido;
Iospetrao do arsenal de marinha de Pernam-
buco 4 de dexembro de 1862.
O inepector,
H. A; Barboaa de Almeida
Directora geral da Instrucco
Publica.
Poblica-ie a ralacio das pstaoas, cajoa reque-
rlmeotot seacbam detpachidoe definilivcaenie
pare se lhes conceder o Halo de licencu afim de
que posa.m ensinar parlicalarmente as rxatertca
que requereram.
Joe Tnomat do Amar.l e Mello.
D. Tberexa Guilbermina de Ctrvalho.
Franciaco Jote Martina Pinna.
Padre Joaquim Hancio Miclil.
Miranda.
a.
..Andrade.
biervindo-ae qae. se dentro do prexo dsele
mexes ds dte doe refeiidoe despicho! nao tira-
rom oe mencionadas tita lo, flcatlo obrigedos a
apra.entar nova folha corrida qeando oe solicite-
rem, de cooformidido com o qae ae sen. delibe-
rado pelo coni.lho director.
Secretoria da instrucco publica de Pernambu-
co 5 de dexembro do 186.
O aecretario,
Salvador Henrigue de lbuouiraue.
Atos
.-En--
^%mm.
atoii oacaa peeoo Beato nanea.
' BT ^Blk. m aBamaa
mili
Janeiro.
O patacho cCyro, uptao Manoel Bernardo
Coalho, eegee no dio 10. Pedo recebar aioda al-
guna volamos de carga o eacnvoi a froto : trala-
*e cem o comigoaUrio Miguel Joa* Airea, oa com
o cipliia na prace do .emmerco.
w
Pretoade eogmir eoea malla hrevid.de e vele-
toa ; ton parle de sea eerregaaiooto precepto :
para orete qao lhe falto ttaia-.e eos. oTeena
eonaigtutorteo Aatoato Lato ato OUvear. Aoaede
* C, aeaj aaerlf toato rea ato toSTl.
<>.

OIAtiO I flMMf $ 0AIB.4D 6 DI DEZUWaO- *X llfl;
C01P&NHU brasileira
Dot partos do norte 4 esperado at e di* 8 dt
eleiembro o vapor aecieaal flrait, com minia *-
ta o prtmolro -temla A da Araajo, o qaal de-
pai< da demora do limo aagair pan oa por-
toi do ni.
Daide ja ratebem-ee paaaagairoi engaja-ie
carga qaa o vapor podar sondezir qaal date-
ra aar embarcada no dia do aaa chagada, ea-
commendaa dinhalre a froto at o dia da ani-
da aa3 hera: agencia roa da Crac n. 1 c
criptarlo do Antonio Liii do Olifeir Axarade
oirjiiu riRNiBOCini
os
Havega^e costeir* a np
Para Parahiba, Natal, Hacio, Ara-
caty, Ceara' e Acaracu'.
O ripor Matoanapa, ommandante Moura,
segairi para o partea donarte do aaa ctala no
dia 6 da deiombro prximo i 5 horaa da tarda.
Retoba carga at a dia 5 ao molo dia. En-
corumendae, paaaagalroa o dinhalre a (rotate
o dia da aahida aa 1 horaa: eaeriptorlo M Forte
do Mettoe n. 1.
Pira o Porto .
eegae no dii 31 do correte (aa nlo o contegulr
antea), a barca portuguesa Sympathit, do prl-
rueira elaeie, p>r ter a matar parte de aaa carga
engajada : qaem na meama qcixer carragar oa ir
de oaiage.'i, dlrija-se a Baltir 4 Olireira, roa
da Cidela do Recifa n. 11.
DA
oj t e dividas do fallido
Jos Alves Fernandes
O agenta Peatana por eriem de IUm. Sr. Dr.
jaii do commereio lava novamente om praca a
referida maiaa fallida e-a u>& i Iota, aobra a ba-
ca de 16:000* par Udo aos praioa da 5,10 o 15
mesas coa lador idneo. Oa Sr*. pretendeotea
qae qaiaaram licitar com piroja m na roa da Ct-
deia o. 53, na reftrida lofi c 10 horaa do dia
aabbcdo 6 do correte. adverllndo ao qnadopoic
de errematacio atrio oacriptaa palos Sra. pro-
ponentea aa reepeitiraa cffattis do prego qae
adi am offtrocea, indicando cena fitdorea o
praioc pera aar deeilido em preteacs do IUm.
Sr. Dr. jais iptsitl do cixmtrcto, uvindo oa
administradores.
LILAO
sos
Salvad( s da [btret Atrevida.
Quarta-feira 10 do corrate.
O agente Plato feri leil&o a raqaertmooto do
Cleadtno Joa Rapoao, capito da barca Airo-
vides, perdida na barra do Att aa a altima
riagem o por daapacha dolllm.Sr. Dr. jaix ea-
peclalde commereio, do cateo, apparolbo com-
plato, Tllame o eeoreeelleotee, ferroa, amar-
raa, aacaliaree, btliaotta, gaioxt, camarotes, fo-
gao, maitrot, guruja, mtttarooa, vergac e mate
objectot ealvadoa a portamanteo e referida bar-
ca exlttestaa am depoalto na maama villa do
M'co no Rio Gr nde do Norte, c 11 horas do
ala aelma mencionado a' porta da aaiotlt;ao
commercitl.
Attencao.
A prxima asilencie do juit etpaclal 4o eom-
mertio tari logar so dit 9 por om do gn rda o
dia 8.Por or dom do jeit, o eterirao Mtnoel
Mirla RoofigSM do NitcltULto.___________
Parteram do angnbo Miaiuaii, 'arme da
Tilla de Etctdc, tu nHe do 17 para 28 ate ae-
ra mbro. am carilla prele, com aa 4 pea calcadoa
do joelao para balio, orna attrella grande na ta-
la, am bastinU clioat o pratec. bem falto de
torpe o grtsda, abarlo da aima : a quem daaca-
brir f qaalle qae dalla laneoa nao aa d 100*. o
50> a qem o appreheo'ier o dallo der noiiala
sxacta so tnoamo erigeoho os no RaaUe ao Sr.
Floremendo surques Lina, roa do Imperador s.
17, prlmciro endtr. ______________
O Dr. Igolcio Pirmo Xavier madoa o aea
coocaltorlo medlca-eirargteo para a rea daa Cra
xec n. 24, prlmelro endar.
Atteu^o
Candido Paraira llintairo prattnda fator orna
viagero ao eertao para tratar da aeat iaioretaaa;
qaem o eflorece para cobrar qaalqaer dirida,
percobtnlo 15ff por ento do aaa cammiato,
pettoa baticola habilitada da influencie, paiaa
relacooi qnt ttm, o tar nataral do Strid. t
raccDo diridat doa eeitoei da R Sabagi, Peohtrot, cajea villee, Paitat, Pombal,
Catle, Calc, ciladaa, do Att o loo pera tria :
quem qaiier tutear-tt de tea pre&timo, qaeira
ialetmar-ae doa Sra. Farreo <& Mata. Saaloa &
Roltm, Andrada & Rago, llonlairo & Lepea, Ja-
quim da Suva Caalro, Mortira Lopea, a In Al
vea^Gaimarae,
Casa para alugar.
Alega-tt a caea da rea do Uoadego o 9, tam
eonacommodos para familia, tam qwlotii, ca-
cimba e coaioha tora: a tratar oa rea da Cadaia
do Recite p. 19.__________________________
Attencao
Aviso aos consumidores de gaz que
ja ebegou grande porcao de gaz a nova
e\posirao, sendo este de primeira qua-
lidade e nao inflammavet : ra Nova n.
2i, loja de Garneiro Viann-a.
Coiupanhia
delidade
Fi-
DE
lio Granda do Sal
ahir com teda a brevfdade o veletro palhaboto
nacional aViaoioi por j ter prompto parto do
aa carregtmento : pira o reatante da cargt,
trata -te om Uenoellgntslo da Olireira & Filhe,
na praca do Carpo S>to n. 19, o com eapilio.
f ara a Sabio.
O hiato Nicalo I, meilre Priciici Fall
Nogaalra, aaha em poatat ditt per ter pertede
ca arga oogajade ; para o recto trata-te na raa
da Cadaia n. 57.
Para Lisboa e Porto
S-gaa viagem com maior brevidade poeaivel
a barca portagueta Correa por ter parlado carre-
gamento prompto : qaem na meama qalxor car-
ragar oa ir de paenaeni, pare o qae tem oe me-
Ihoret eoaimodot, trata-te or, o coneigoctario
Ti-un d'Aqaina,Foneta Juotor, na raa do Vi
gario n. 29 prineiro andar, os com o eapltao R.
Joaqalm Corra na prica.
i' ciisse k coaiiercio
Curio do liiigua franceza
noite.
JosSoares d'Azevedo, professor de
lingua e Iitteratura nacional no Gy cn-
nasio do Recife, tem sbeito um curso
pralico-tbeorico de lingua franceza pelo
novo systema de Ollendorff, para a
classe do commereio que nao pode fre-
quentar este estado de dia. As pessoas
que desejarem fallar e escrever esta lin-
gua, podem dirigir-se a* residencia do
annunciante, ra, de Rita Santa Nova
n. 47. \
Precita-aa da ama ama da laite : na raa
di Crut n. 18, primeir andar.
Segoros martimos e terrestres
Estabeleciia no Bio de Janeiro
Agentes em Pernambuco.
Antonio Luiz de Olivexra Azt-
vedo t (7.
Competentemente aatoriaadot pala directora
de companhia de aegnrot Ftdelidade, tomam ta-
garot de nt'iot, mercadoriis e predlot. At ara-
rlaa doa segaroi, feitaa naata agencia, sao aqni
por olla paga, no tea teriptorio, rae da Crns
n.l.
Attencao.
*
Na roa do Cieapo. eacriptorio da ettrada dt
farro o. 2, preciaa-to fallar com Gaorge 8ptro a
negocio argento. ______
O eapltao do brlc loglec Proapero Gao-
maltard rindo da Swaocea, em arvo a orden,
pede s qaem a carga parten tar oa e obrigae, a
ca carta da frtamnto. a proeara-loa bordo, oa
no aacrlptorio de Sotl Wiltoa & C, tai do.Tra-
pltha n. 4. ___________
Ais Srs capitos d campo
No dia 21 do mex de noreabro nltimo aaaan-
tou-ao do ooganho Padregalho de Naxuelh o
pardo Cyflaco, com oa cicatei cegelntea : bem
claro, barbado, pea o aaoa grandea a cbat>a, ca-
tatara regalar, am pooco grocto, levando camia-
do bita, caiga de brim pardo, chapeo de fettri
pardo a mal algama raupa de aobraceleoie :
qaem o pagar lere-o ao dito engenbo oa a cita
typ'grephia qae aer geaarotamente recompon-
eado.
Alaga-te sma prtta qaa coaiaba, i.y e
ngomma: a tratar na raa do Imperador c. 42,
atgando andar.
FOLHINHAS PARA 1863
Na livraria ns. 6-a-8-da pra$a da IndopeadeBcia vendem-sa folhinhas para 1863 das
aaguinies-qualidides:
FOLHItlHA DE PORTA contendo o kalendark, peets garacs, nacioaaes, dias de
gala, tabellas d salvas, noticias planetarias, eclipses, partidas de corraios,
audiencias a ressroo de chronolegia a ria -----_. ..
DITAS BE ALG1BEIRA DIVERTIDA conteni alora das materias cima, tabellas do
nascimeoto e occaio do sol e mares, familia iaperial, nomos dos che/es dos
principacs astados do mundo, urna collecc,5o de jigos de prendas para entrete-
- nimento da mocidade ra. ----------.._
DITAS DE VARIEDADE eom oe meimos objeetos (meooj jogos) e urna colUcco de
ancdotas, bons ditos, ele. ele. ----------...
DITAS RELIGIOSAS contendo os ofBcios de Nossa Ssohora da Conceifjo, da Pa'uo,
das almts, dt Saahora do Carmo, de Sania Rita de S. Francisco de Aasis)
do Senhor dos Afflietos e versos da Paixo] e da Penba -----_
DITAS DEM contendo todos os actos da semana santa, aeemmodados a cosiprabensao
de todos os christaos- -----.------4 .
DITAS DEM contendo louvores ao Santissimo Nome de Dem, hymnos ao Espirito Santo,
a Nossa Senhora, desengao da vida, jaculatorias, commemoracao i Ssohora
do Carmo, alm de ostras muitas oraces ........
DITAS DE PADRE ou kalendano latino do bispado de Pernambuco, redigido pelo co-
nego penitenciario Joaquim Gomjalves Ferreira da Cruz, precedido de urna
conveniente eluctdaclo litrgica, na q ial dormitivamente, segundo os raelho-
res autores, se desvanecem as duvidas, que occorrer possam na pratict das ru-
bricas, tanto do Breviario como do Missal Romano; e proseg >ido da om bre-
vissirao memorial da Missa'.cantada, pa a reeorda^ao das seretnoniss-sagradas,
q e em alguns lugares, por falta de pratica, talvez, ellas nao enejara mais tao
bem lembradas como quando se aprenderam a-- -----._ 640
16t
120
330
820
S20
330
Oeatisti
le fans. i
19 -Ru^t flerva19
Freierico Gautier, ci-u gio dentista,
(az todas as o perecis da sua arte e ctl-
loca dantes arliciaes, ludo com supe-
riorilade e pe feijo, que as pessoas
entendidas lhe reconhecem.
Tem agua e pos dentifmo.
Na raa da Palma o. 52, engomma-ae rou-
pts de stnbora a de hemern palo preco ebalio :
roapts da corea 500 ra.. brancea 800 ri., vec-
tJai U101 320 ra., aalat 240 ra.; bomtm, calen
o colletet a 120 re., cimtaat 100 n ptletot 400
ra. Na meema etta mpalbam-aa obraa da mar-
cicairo com perfeico e branda la por menoa do
que outra parte.
Arrenda-aa o aegaodo aniar e aoto da ca-
sa da ra do Cuta no Ferio do Mallos n. 10, ce-
rno ttmbam e armacem de meama aaaa, o qsal
tam maitoa comoiodot para qaalqaar ettabeU-
cloento, e arrnla-ai barata ; a fallar com L
A. Daboarcq Janlar.
PM
Poi4t
atgacTlagem com a mala poatirel brtvliade a
barca partagaaxa Daepiq II, apitao Ha noel
Lopat Daatta, por tar parte do carregtmente
prompto, a qaem na mtimi qaizar carragar oa
ir de paatigam, para e qae tem excellantaa aom-
mvloa, trata-tt com Ferriira & Loareiro,na tra-
vesea da Midie de Deoa n. 10.
Para,
S'gae em direltira o palhabote nacional aL'n-
do Piqata, capito Jaelotbe Nanaa da Coala .-
tem grande parte do aaa carragameota prompto :
pira o reato trata-ae com o caotignatario Aott-
ni) da Almaida Go-nea, na ra da Crui n. 27.
P*r-o K.10 Graudo do Sul
S-.lr.r3 com toda a breviiada-o velleiro ptlha-
bot* nacional Viamao, por j ter prjmpto ptrte
do seu carregamento, para o raatiota di carga
trata aa com M"iol Igoatio da Oliveira & C. ,
praca do CorooS Para o Porto eaaot eom brettade o pata-
cho portagaat ivo Lima, capito Valenta)
Feliz de Hagalbaaa ; recaba Igama carga a ira-
e, para o qe trate-ce com Amorim Irmoa.raa
da Crai n. 3, aa com o capito na presa do com-
mereio.
HOJE
trahira'
a quarta
parte
se ex-
primeira
Aloga-ae por 8$000 mames
agaa noafnioi da ra do N.'gaeira :
raa do Quatmado n. 32.
sma mela-
a tratar na
loteria da Santa Casada Misericordia no
consistorio da igrsja deN. S. do Rosa*
rio de Santo Antonio.
Os bilhetes e meios bilhetes acham-se ||
a venda na respectiva tbesouraria ra
do Crespo n. 15, e as casas commis-
sionadas ra da Imberatriz loja* de fer-
ragens n. 44 do Sr. Pimentel, praca
da Independencia n. 22 loja do Sr. San-
tos Yieira, ra Diteita n. 3 botica do
Sr. Chagas, e na ra da Gadeiado Re-
cife loja n. 45 do Sr. Porto.
Os premios de 5:000$ at 10$ serao
pagos urna hora detpois da extraccao e
os outros no dia seguate, depois da
distribuirlo das listis.
1 O thesoureiro
Antonio Jos Bodrigues de Souza
Urna pegunta
ao Sr. ioapactir da aauda
pode te' phtrmacii em ae
ao do titalo de bomeopitbia para, oa eom
>) ezettelro.
pablca, a um medico
ame, robora aaaa-
agoa.
Ptar UercoJy aabl
Janaira.
I?racis>-ae da am cal retro ua raa di Mol-
da na taberna datroite do
II
n
de Janeiro
sahira' brevemente o brigue nacional
cetaria Isabel, para o resto da carga,
escravos a ftete, trata se com Domingos
Ferreira Maia, ra da Cruz n. 13,
Mtssor e iss
O biata tSanta Rita ; a tratar no trapicha do
algol&o com o mostr Joaqalm Antonio de Fi-
gaetrado.
JaVtiHOei.
Transfereasit do leo daum
coupe.
Sabbado 6.
Portilla do contorreotet,por ter sido dia feria-
do, sao te pAio effestatr a randa do toar an-
naacialo para 2, o tar legar aabbado 6 do cr-
rante, ao meio-dia, oa porta da Aitotlasao Cim-
mercial.
U lngiai ra ao Rio de
n. 1.
Saques sobras Portug*! m
O abtixo assigoaio, agente do bmeo xv
mercantil portueate, tiesta cidade, a- 3
ea eflecvamente por todoi os paquetes jp
sobre o rae-rao banco para c Porto e
Lisboa, por qua'quer somraa, vista e
a prazo, po ienio logo os saques a pra-
so serem descontad s no mesmo banco
na ratao da quatre por cento ao anno
aos portadore? que as-;im Iba convier:
cas ras do Crespo n. 8, ou do Impe-
rodor n. 51.
Joaquim da Sil /a Ca-tro 'M
'Ji'JUJUJU i i/tiiTJfJfgSK^STg8
Arroda-aa o armaxem da caea da raa da
Gala n. 51, am malloa commodoc: fallar com
L. A. Daboarcr Jaolor. _______
Jaaqeim Jete Silrelra trauaferlo aaa a-
ri,torio da raa da Cadaia do Raclfe n. 3i, (ara
a meama raa n. 18, p-lmeira andar.
IISfUITM
Porluguez de Beneceucia
em Pero* mbuco.
Domingo 7 do corrite, a 9 narco da maobaa,
haver reaniao da aaaembla geral doa aenborec
aocios dette hotoltal, para dar ai cumplimente
do diapoato no 3.* d> art. 17 dot reapaettroc at-
tatatoa.
Hotpitil Portagan de BaneBcentii em Per-
ntmbaco 3 de dexembro de 1861.
Jiao Carlot C'jtlbo da Silva,
1.* aecratiri'j.
IfPUTACAO 8 aUTlSAUL
DA
mwik immiii u icBninoiaC
E JUNTA CENTRAL DE MYGIENE PUBLICA
KLBCTRO-MAGNETICAS RPI8PASTIGAS
ie&rdo Kirb
Para seren applicadag s partes affectada^
sem resguardo nem incommodo
Muito eonhacidst
Alaga-ae a na tarrea da raa B>lla n 40,
com coamada* para grande familia, quintal a
cacimba : quem a pretender dirije-se a raa de
reepo, loja da fazaodac o. 7
Precin-a da nma arna que aiba coiiohar,
entaboar e eogommar, para cata d p*nca la mi
lia : a tratar na raa la Capae'rjlo o. 46.
No dia 6 do correita mez, depoie do maio
dia, na na das tu 'ianciti, aa bao ne arrematar
cor venda em praca publica; do Sr. Dr. jaii m-
nUipal da 2.a vara, traa eae/a'oa pardoe penbo-
rade a Joae Florencio del Oliveira e Silva por
eiaci;ao de Hanoal Joiqaitn Baptitti, ettrivao
Santoa.
nesta corta a em todas as
provincias deste imperio palos saus infalhvais re-
sultados ea todos os casos da inflammicao sajan
externas ou internas ( eom cantado falta de
eriptrafao ) como do estomago, figado, baco,
bofes, rins, tero, paito, palpitacao de corario,
garganta, olhos, erysipelas, rheumatismos, para-
lysia a todas as ffecc5es nervosas, ate; etc.
Igualmente para qutesquer inchacSu, fri-
das, tumores intestinaes e venreos, escrophulas,
lobinhos, papos, etc., ate, sejam qual for o seu
tamanho e profundeza, por maio da suppuracao
seo radicalmente extirpados.
( Estas Chapas nao podem fazer mal de
i acontes la val, a as innmeras curas completis
obtidas as diversas molestias em qua for(sa
applicadas, o fazem merecer c conservar
confianca do iliustrado publico, que ji tive e
honra de merecer dalla 25 annoi de existencia t
da pratica.
N, B. Nesta corte a de todrs os pontos deste
imporio recebem-se partieipa^Sos satisfactorias a
respailo das dilas Chapas Medxtinatt.
As encommandas das provincias devana, ser
dirigidas por escripto, com todo o cuidado da
fazer as necessarias explicaces, se as chapas sao
para homem, senhora, menino, on chanca
declarando a molestia e em que parta do corpa
orma tlgumi, ellas tem sido applicadas aos existe,
olhos com o melhor successo, vejtm-seos atiesta-! Para inchacSas, (ridas, lobinhos, papoa ele.;
dos de curas completas qua j forana, publicados o molde justo de seu tamanho em um pedaco de
pelos jomaos. ) : papel a declara cao onde existe, afim de que a
O uso dallas acconselhado a raceitadas por chapa seja da forma da parte, aoctads, a para
habis e distiactos facultativos, sua eficacia. ser bem applicada no seu lugar.
Pode-se maudar vir de qualquer ponto do imperio do Brasil.
As chapas serlo acompanhadas das suas com-
patentes explicaoSas, tambesa de todos os ao-
cessorios nacesstrios para suas applicac5es.
Consultas as pessoas que te dignarem hnra-
lo com a sua confianca, todos os dias sem 1-
capcao, das 9 horas da manha is 2 da urde.
'Taar'sIZ
SYSTE1A mm HODELLOWAY
PILLAS HcJlLWOTA.
Esta inastisuvel especifico, composto intaira
asente de hervu madicinass, nio coni mercu-
rio nem alguraa outra tubsttucia delecteria. Ba
nigno maistanrainfaneu, a a compltelo mas-
delicada, igualmente prompto e seguro par;
dasaneigar o mal na eomueigao mais robustas
anteiramante innocente ets sutt oparajes e af-
feitos; pois busca o ramovtlat doancas de qual-
quer espacie e grao por ma\ antigs a uases
qua sejam.
Entre tunares da passoaA curadas eom esta
remedio, muius que ji esuVam is portas da
morU, preservando am sau \ no eonsegniram
recobrar a sauda e f oreas, depdis de ha ver unta-
do intilmente todos os outros\remedios.
At mais afilicus nao devem ahtregar-sa a ds-
asparaeao; facsm um eompeunu ansaio das
eflicsxas efaitos dista assombron medicina, o
prestes recuperarlo o beneficio da laude.
Ro ta parea umpo em tomar este remedia
Aara qualquer das Mguiaus enfarmidades:
Alaga-ae a caca terrea n. 37, tita na raa de
S. Joa : e tratar na ra doc Prea n. 41._______
Fagio de eogenho Poolas, termo da villa
da Porto da Pedraa, provincia daAlagoas, no da
23 de novembro do correte anno, o escravo de
nomo Benedicto, com oa algoaei eaguintat : cor
fule, baixo.grotia a regalar, iaade 25 aoooa. poe-
to mala oa menot, bei;oa groitoi, aem barbt,
cajo eicrtvo fot tomprado neatt praca ao Sr. Ma-
ooel Gomea Leal : qaam o pagar qaeira lava le
no rxeimo ent^anho, oa netti praga no eatripte-
rio de U. J. Ramot e Silva Gecroa, raa do
Vlgario n. 10._____________________________
Prgaota-ae aea oradores flacaec da fallan-
cia de Baatot'& Lemoa, por jae pr rendado o sitio can do Uiognioho, peitaoceo-
te a mam fallida em qae mora Joa Taixaira
Bastos. Si a reeposta for como pero, m obrlgo
a oavidir todoaoa afortenados redorae para le-
vantar-ibea am monumento que record a boa
acaliiai,j, oa qaaea alem dieta Oca rae contentas
de perder 01649 co-.tos, ama ves qaa at na pro-
ceda cem rigor contra a innocencia deavalida.
O generoso.
i. W. E'aoa retira-ae para Europa.
Alaga-ae cata aelronta ao ireiro de Ma-
ns o. 75, proprla para nvgocto, e com commadoa
para familia 1 a tratar naa Cinto Pon tai o. 47,
pedirte.__________________________________
Foritelro.
Preciaa-se alagar am eacravo fernairo quse!a
perito em aua arle a calende detodaa aa maaaaa,
pare ama paderia de maite poaco aarvt^o, paga-
la born aluguel: a tratar na rsa itreia do R --
aario n. 4, depoalto
Gaapard
para Mcalo.
Villan, aabdito francez, ratlra-se
do
LEILAO
os
Un ni rm
Hospicio o. 17.
O agente Al mol la competentemente aa tarn -
do tari leilio de um cobrado de am andar s ao-
to com exeollenteccommodoc perc tamilla, co-
selra iadrtlbada de marmsra, bm qslntal s ca-
cimba pro irla.
Ter$-feirft 9 do corrapta.
O lallo teri lugar ae eacriptorio do agente
acimii rst da Cadaia do Raelfa n. 43, it 11
horca.
LEIUO
DI
Fcbrcto da specie,
GotU.
Bemorrhoidas,
Hydropetia,
latericia.
Indigestos.
Infla mmaeSei.
Irregumridadss de
oslruajio.
Lombrigu 4a toda es.
paca.
Mal i podra.
Manchas na cutis,
.bstruejao do ventre.
Phtysica ou eonsump-
fao pulmonar.
Iletcnfjio de ourin,
Rhaumttissaa.
Symptomas teeandtrioi
Tumores,
liso doloroso,
Ulceras.
?cuereo ( mal)
ocidentei epilpticos.
Vlsorcas.
s\mpo\as.
Araias ( mal de).
Atlhms.
Clicas.
Convulsoea.
Dabilidado ouextenua-
sao.
atebilidade ou falta da
forjas para qualquer
eousa.
estnuria.
Bordagargaau.
nos rins.
Duren no ventre.
Enfarmidad no ventre.
vitas no figado.
Ditas venreas.
Enohaqueca.
Harysipela.
Febre biliosa.
Fbr intermiunu
yeudem-se estas plalas ae estabaleeimeitt
gtral da Load tu n. 224, Strand, e as loja
dt todos os botiaarios droguisu a outras sessou
cnctrregidas de sua senda em toda a Amtrici
do Sal, Harans e lespanha.
Ycndcas-M as boeetinaas a 109 rs., eada
um dallas souum urna instruoajao ea porta-
Quartt-Wra 10 do crrent. 5fi"a*"aat.i.a.aa*a.^
de salsa ue eea armaxem na rsa da Cras n. 4, it sWrWaWWtleO, na rus 4a GfM 1, t
11 htras da rnaabla. nambuso.
Be ny ao.
Urna nova aommiisa tenlo de celebrar ama-
nhia, 7 do torrente, pelas 9 horai da manhaa, a
bencio da milagroaa imagem do patrlarcha S.
Prancitco de Aitic om S. Jos, o deiajaodo ola
qaa cele acto ae terne aperaebida de to loa em ge-
ral, pede encareeidimeate a todos oa illsttree ae-
nhorea Ihetourairec ue irmendadea e confrariae o
fivorde maodarem dar um repique em ssaa rea-
ptctlvac igr.jaa no memento em qae for a meama
anauntlada por urna girndola de foso, pelo que
e meama commiasao Mear aempra grata todos
oe illastres sabores. _______
Attencao
O Dr. Carolico Priinaisca de Lima
Santoa continua a residir na ra do
imperador n. 17, stgupdo andar ; on-
de, pire maia commodtdede doc deen-
tes, di san consulua; no gabinete do
prlmciro andar, qae flet logo om frente
da etcada. E eeodo qva o referido Dr.,
poato ceja oparador, naoi tem deizade de
esteder seriamente es moieatits inter-
net, oeste sentido offeiiece ao pablite
taat strvicot, e declara que o prego de
suas contultit o viaitaa nao 4 aapetlor
co dot outrot collegas.
Alagam-ta o prineiro le cegando epaerea
aa caa n. 59 da ra do Padre Ploiiaoo, cosccr-
tadoa e ptotadoa de reaeo, proprios para nume-
ron familia ; timbem te aleg'in teperados por
tarem commodae para deas familia! : na raa do
Livrameot* n. 10.
J P. de S. Santoa datada hvje -. aar cal
xairo dea Sr. O^mioges Canitlro & C, e agra-
dece aot meemti aenborea aa manalraa atTivois
e dellcadaa com que aempro ae dignaran trata lo.
m f mmmmo
Para as encommandas ou informacoes dirijam-se a pharmscia de Jos A
ra do Queimado n. 15.
ai
Sitio,
Aluga-ia um bom aillo no Raldelrelro i mar-
era do Capibarlbe, defrontc do do D'. Alcofo-
ra 'o. tem cammodea pare dsee famillca e inde-
pndanse, tem urna cocheire grande, caae para
pagana, dita para escravoe, dltc pira feitor, et-
tribarla para quatro cavalloa, um gnnde galli-
nbeiro, duas caais para hoapedee, toia grande
cacimba cem escolente agua para beber, doua
tauquea pera lavar e turnar banhos, tem mais de
cento e ciocoenta pee de frectas da melborqoa-
lldide que ee [ola desejar, pode -te com aa frac -
tas tirar o valer do eleguel ; tem doua jardloa
ao lado. Tan.bem ae alega t a cate de vlveoda,
te aiiim convier: a tratar na roa do Trapitbe
n. 48.
Da-so dioheiro a
rea da Penha n. n.
premio sobre estravos : na
Alega-ae a loja do aobra do ni rea Augeata
o. 100, com 4 quartos, coxtoha lora, quintal e ca-
cimba : a tratar na rsa da Cadeia do Recifa, loja
namero38.
Na raa do Qeeimedo loja ae ferragem de
Joa Redrlgaee Ferreira precice-ee fallar com e
Sr. Chriseanto Darlo, nataral da Parahiba do
Norte.
Cimlh & Nogueira,
na raa de Apollo
Porto.
n. 20, aacam cobre L*eboa e
Jaichivo pilhircsco'
Chagirim ultimimaott de L'iboa a 7.a a 8.*
eadarnetaa do 5.* veame detteInteressaste jor-
nal ; i livraria econmica defroote do arco de
Santo Antonia, onde ae racebem aitignitarat, e
ea vendem collac{5is do 1.* e 4.* volamt de
dito jornal._______________________________
Preciea-ae da eme ama para comprar e co-
slnher, pera eiaa de homem aolteire : na ru do
Queimado, loja a. 42.
44Ra larga do Rosario-
O hotel trodo',
Ji tao cenhecido,
OSerece aoa fregsetec
O apateclio.
Groalla, eervaja,
Da Hka o caf,
Hadaira, Berdeau,
Cha, wpll.
Calas, janttre,
Patlaeoa, lmotjoa,
At haipedagem
A velhos oa moc. i.
Oeer sejam d praxis,
Qeer venhem do mtte.
Serio hotpedidoi
Por prego barato.
Tam bem checolaU,
Per hispanbol falto;
Enflm com dinhelre
Tado aallif.iti.
-44
lonsnlta por ambos os systemas,
Ba eonsequencia da mudanza para a sua nova residencia, o psoprieurio deste esubtleei
ment acaba dt fazer urna reforma completa em todos osseus medicamentos.
O deaejo que tem de que os remedios do seu estabeiecimento nao so confandam com os de
nenhum outto, visto o grande crdito de que sempre gozaram a gozam ; o propietario tem tomado
pracaucao di inscrevar o seu nome em todos os rtulos, davendo ser considerados eomo falsificados
todos aquellos que forem apresentados sem esta marca, e qundo a pessoa que os mandar comprar
queira Ur maior certeza acompanhari urna conta assignada pelo Dr. Lobo Ifoscozo a em pape)
marca o com o seu nomei.
Odutrosim : acabada raceber de Franca grande porcao detinelura deaeonitoe belladona, re-
medios estes de summa importancia, e cujas propriedades sao tao conhecidas que os mesmos Srs.
mdicos allopathas empregam-as constanteraante,
Os medicamentos avulsos qur em tubos qur em tincturas cus ta rao a 19 o vidro.
O propnatario desU estabelecimanto annuncia a seus clientes e amigos que U mcommodo
suflkientes para raceber alguas escravos de um e ou tro sexo doentas eu que precisem de algunas
operacao, affiancando que serao tratados com todo o desvelos promptido, como sabem todos aquel-
los quej tem tido escravos na casa do annuncianu.
A situacao magnifica da casa, a commodidado dos banhos salgados sao outras untas vaata-
gens para o prompto rastabelecimento dos doentas.
As pessoas que-quizerem (aliar com o annuncianu devem proeura-lo de manhaa at as 11 to-
ras a da Urde das 5 em dianU, e f ora des tas horas a cha rao era casa pessoa com quem se poda rao en-
tender na ra da Gloria n 3 caas do fundi do Dr. Lobo Hoseoso.
Precita-ia alagar ama mi parafasero aer-
vico de sma aaa di poeta familia: a tratar na
ra atr*Ua 4a Roa*vto n. 38. nrimolra andar.
*
HONIEOPATHIA pura
Novo estafeelecimento de medicina
h meopathica
Ter-
Afos^cUs.
Doainga 7 do correnta, na eecatilo da misil
esnventual nt igreje matriz des Afogadoc, ttrf
lagar a bete,io de ama Imagen do gloralo mar-
tvr S. Sebiaiio, a qaal aeri eolloeada oa meama
igreja por ao devoto, e atar atpetto I vtntra-
eio doa flete em as naitts do mttm domingo e
aegsnda-Mrs.
primeare lente a armada Jvaqaim
Joa Piolo, ferido da mais pangante dor
pela noticia racebida da cArta, do lalleti-
mente de asa aempro herada e vlrtaota
espota, manda celabrar sma mim sabbado
6 do correte, ie 9 horas da manhia, na
igreja do Corpo Santo pelo eterno repoaao
de aaa alma ; a convida e todoc os seas
camarada a amigos dtatt cidade pira a-
ilatireaa ate acto de tarldade e raliglio,
e desde ji confetti-te grate per tio eleva-
da tsassuie._____________
r*m - O Dr. Sabino O. L. Pinho mudou o seu consultorio para a laja dt mnrmore rus
Nova n. 43, oode continua a dar consultas lodosos dias uteis desde o raeio dia al i horas.
Os enfermos, que o procura rara logo oa iovaso da molestia, sem qua bajara tomado qual-
quer remedio, nem allopathioo, nam homcopathio, pagario matado dos pre;os estipulados. Esta
concesso um por fim falioilar a eura de molestias, que podem tomar-se complicadas pelos empre-
g) intempestivo da therapeutica e ao mesmo lempo adquirir para a homaopathia maior numero
de adeptos pela baliza da cura.
Em atleoajao as pessoas pobres, que nio podem sabir de dia, o Dr. Sabino resolveu dar duas
consnlias por semana as torgas e sextas feiras das seis as seta horas da nouu.
Oa chamados psrs visitas e conferencias devem ser dirigidos por escripto ao consultorio desda
8 horas do dia at 8 da noute, na ceruza de que serio altendidos ns ordem de sua precedencia,
salva a circumstancia da eminente perigo.
HDYERTENCU.
O novo consultorio est p ovido dos melhores medicamentos, desde a piime ra al a trigsi-
ma dvnaminissgao.
E como os mdicos hespanhes e alleaaes nlo eessam de certifioar a maior eficacia das ultii-
timas dynaminisae,6e! no traUmesto dts molestia chronicas, o Dr. Sabino se cecupa agora de
elevar osseus medicameoios s potencias mais alus (por ora at a 201.a), afim de verificar por s
mesmo a forca dy nam ea, que se lhe at'ibua.
Os mdicos, que quizerem axperimenlar laes dyi;imnisac5es poner o dirigir ao consultorio
suas receitts, qut serio aviadts gratuitamente para os pobres.
No mesmo consultorio se vende a umssima o licao do thesodrq homropathico ou tabe-
MBCOaf DO homeopatha, ob'a indispensaval a todos que que a asar da homaopathia.
Tud> o qaa diz respailo i ora medicina ta cha sbuadsatinsnte ueste novo esubelecimenu.

II
iv/tri
^*Jf^^->
ttUU* fl rUMbPAMOi IBBAADO Di DEZMUt H #.
GASA DE SALDE
Em Santo Amaro
. i.- asta nata reza xiUnto-.tarrTlnU. eoe toi o. (r.od. .-
tallo mUWiihh TABELLADAS PBSC08.
1.a UN*. .........3aJ0C0eeBali.
*" I.......... 1|600
1.a desee atpi, mareios criadas. 2*000
O desates do ksiias pagan aamsamaadkarUa.
-.-h- t****"1 VpId,m" dt *tgs oeta eeUbeleelmente tura pr.it.. reievaalae asr'leei a a
acanoga pata aa enea doa daaatai tan elda mal iotij....
1 Precisa ae de 900| a Jarea lobre peahoree
:raoaroe prita, pagando aa do \t eetto
quera tirar atneacle
procralo.
por ata Uiarta pata iir
Aoctmercio.
Os abaixo atsrgnadov fazem sciente
"que desde esta data o Sr. Joao Baptista-
Moreira, nao mais caixeiro da nona
casa. Becife 1- de dezembro de 1862.
____________Aranaga, Hijo & C.
Alora-ii o 1 aodir da lobrado d* ra
Iba c. 20: a tratar na raa do Sibo r. 24.
Va
Dessja ie arromar im pcqumode idadi de
lo inooa pira qu.iqser itabileiimenlo, o qusl
j tem aTgkma pratUa da oegotio, o sabe lar a
escnver, a di fiador i na aoodaita : ta ma Di-
rtita n. 8.
Manoel Antonio Gontjalves, como
procurador bastante de sua mai v. Jo
sepha Justina de Jess Goncalres, viuva
e inventar ante dos bens deixados por
allecimento de seu pai Manoel Anto-
nio Goncalves, roga aos devedores da
asa queiram vir saldar as suas con,tas
em breve prazo, visto ter o annuncian-
te de, tambem, satisfazer aos compro
missos a que a mesma casa se acha obri-
gada, evitando por esta forma o em-
prego de meios a que o annunciante i
recorrer' com constrangimento e em
caso extremo. Becife 20 de novembro
de 186?.
Atten^o..
Gas tracto do malfcor. na ra Dlrsita n. .
1 liti com 5 iloiapor 159000.
1 Uta com 2 gei ror GJ5C0.
lll2com 1 g'5o por 3j50.
_______1 turnia por 640 n.________
P.e.iia-ie ilagtt ama ama pin o eervico
iatarno de ama ciaa da peqaent UmilU ; ni
raa d< Cidela laja o. 24.
Offarace-ia am lacerdote pira celibnr aa
miini de feiti.com tinto qaa ie c conticcao
de ida e Toiti, a ole ixtvda a 20 ltgcia da die-
UBCia : a tratar do Recite, fngaeiia de Suto
Artocio, raa da Concordia n, 35.
2*
Um Descobrimento Espantoso!
. -------------
0 Mando Stientifieo nnanimamente o approva.
a
sVluff
& $
5 3-Baa Mtre?U o* Rosario* |
fro .lato Plato Oterio continua a tul- f
laear aentes arlificiaei tanto por malo da Q
9 molaa coma pala presas* do ar, nao re- Q
9 sea< paga algama atraque aa abras aie A
9 *qe a voatade de aeus danos, tem por %
O oatraa pretaracoa a* mala acreditadas 8
9 para conaerracas dabocta; m
aaaa a <*<* #?* mm. & i
Casa de saude
O Dr. Ignatio Firmo Xavier, medito, acba-ie
rnldlodo na Piuagam da Magdalena, cm d. 3
di trareaaa ao norte di estrada, mire a pocti
grande o a peqoena do Chon-Hinino, onde ton-
iia a recebar doentea ca rmbts oa aaxoi, pira
o qae tem azcelleiles commodos, nrm como
timbim se preita cem promptido a todoa o
ehamidoi, a qoil qaer bori do cii oa da oolle,
tanto no interior como para ra da cidsde. O mec-
ano doator imprega no euritivo dos itoi deeotti
amboi o lyitemia, denominanio illopithia o
norteoplha, o qae (iz a contento doa doentei,
ithiLuo-ii sapandoa o qae loffreraca moleitin
ontiglone, como texii, larampo, firm, etc.,
te. Ai coodi(dea by,ienlcn em qaa a ach a
aia oitibelictmanto, iao as mita apropriidia pin
*w proa pa rait miia nccmmendarel, por podirim contar o
doentn com a pretenda dg madico sem deiooga
e a aa> perminencia na ciai darinte a notte.
Conlinaa air encirrecido da oparjea do mai-
to distincto drardo do hoipitil Pedro II, o
I.Ico. Sr. Jos Friociico Pinto Gnimiraia. Ai
diiriaa iao sammimeoic rnoavtis : a tratar ni
raa do Qaiimido o. 17. primeiro andir, ou no
asa estibelic'.mer.to ca P Ategi-fa orna ala com ame alcora a aa,
aaarto do primelto andir do aobrado da raa do
Qaoimido n. 41, maito fraica a praprii' pin ei-
cnptorio dos aanhores adrogadoa por ser czcel-
lente local : a tratar na loja d maimi caa.
-- Pede-ie a Sr. tente Manoel de Alindo
do Niielminto, qae appireca. na raa Aagaiti n.
26 a negocio que aje ignora.
Priciaa-ia de im menino com idade da 10
a 12 annos, que teoba pritica pira ciizeiro de
ami tiberm : na ra D.riila dos afosados nu-
maro 40.
A Composi^ito Anaealifita
Peitoral de Kenip.
Por espaqo de muito tempo se ha uzado ex-
tensamente em Tampico para a cura de
TSICA PULMONAR, .
CATARREO, ASTHMA,
BRONCHTE, TOSSE CONVULSA,
CBUPO OU GARROTILHO, e
Inflamma9es da Garganta e do Falto,
e isto com um resultado tilo feliz e verdadei-
ramente assombroso o pao ou madeira d'uma
arvore que chamao Ajjacahuita, e qtte s
se encontra no Mxico.
A Composico Anacahuita Peito-
ral de Eemp um Xarope delicioso, intei-
ramente differente na sua composiqao de
todos os mais Peitoraes e Expectorantes ma-
nufacturados de fructos astringentes, cascas
e raizes, dea, o inesmo nao contem nenhum
Acido Prussico ou outros quaesquer ingre-
dientes venenosos.
Todas as molestias e affeccoes da garganta
e dos puJmocs desapparecem como por um
mgico encanto, mediante a accao deste in-
comparavel c irres6tivcl remedio.
A' venda as boticas de Caors & Bar-
boza, ra da Cruz, e Joo da C. Bravo &
C, ra da Madre de Dos.
OiTerece-ia ama penoa pira eaeinir maii-
ci, piimeina letrai e pUno : quem precisar an-
pele por eata folha.
Oflerece-se m criado pira comprar e co-
ziobar, pira casa da cou< fircilia oa homem lol-
teiro .* a tratar na ra <1* Rida n. C2.
Alug.m te o legando a Wrcelro andina Ca
raa Nafa o. 61, ani&i ou sip>ridos: quem ai
pretender dirija-ia ao mesmoaobrado no primei-
ro andar.
iComp
hia iiielidade
seguros mariti-os e|
^ terrestres estabelecid^l
% Rio de Jneir.
^ AGENTES EM PERNHBUCO A
^ Antonio Luiz de Oliveira Azevedo ^
j k Companhia, m
lompitiotementeaetoriaaf'oipali direc- r
ij? torta da companhii da aagaroi Pidiiida-
<3 de, loa.m legara da navios, marca- =g
@ dirin epreoa no sao istriptoiio raa a
ca da Craz n. 1. 2
Baitir & Oliveira
Porto.
necia, sobre a pric.a de
Alaga-Befa primatro anaar da cm o. t a
la dos alaityrioi, liano e iciiao : aa iheaoa-
nrii da loteriii.
Wuiiaia Sial rtUia-aa pin Inglaterra.
iWkApifSL.V
Gottpriui-ia i.;o*i da sempanhla ta Ba-
oarifca ; a* eaerlpieriode Sianaal Ignaale da b-
ivatra &. Pilho, largo de Corpo 8anto n. 19.
Coetpra-seama nigr* qae aaja perlaite ca
liaheiri: na raa d Craz c. 1.
Gompraiii-se ecr*vos
Siirino Gatlhirmc de Btrroa compra ncr.voi
da aub.a aasixai : oa ra de Imperador n. 79,
lercairo andir.
Compra-ae are* n>gra qae siibabim cozr,
icitir im ntido a lavar, anim temo am pnto
bom cozinhairo a co.iiro : oa roa da Craz o. i,
iicriptorlo de Antonio Laiz de Oliroira Azeredo
AC._____________________________________
C< inpri-ie earo a prati aom faitlo : no pi-
tao do Terco n. 9. _________
Compram-sa n saai&tis obna, acfaando-
e im com altado : Aneiior Poiacaa, ac(dei
cumsi, cocigo do proemo criatnil por Joiioo
do Nucimo&to Silra, cdigo criminal pelo mor
m., Uioaal doi promotoraa poblicaa, Minml
d'legioa. AirogiJ da pofa. Lliro dos jando,
Coaaoiid ioo, O.-.-euicoii do nioo, Apoatimanloa jari-
'ticoa lobra pncanQea extnjadicinaaa palo Dr.
Jas Hiria da Trtnude : qam o tinr e quizir
vandir, psda dingir-ia a raa doa Pina n. 54,
que aa dir quera quer, oa anoami pin ler pro-
caridr.
meadas
iaccos com ikello a 4S.
No.rxmm da estrella lirgo do Paraso Da-
mero 14.
A ENCYCLOPEDICA
DE
Guimares Villar.
Ba do Crespo n; 17.
Eite importiLti eitibeleiimento tem
tempre o mili cimpleto a variado lor-
timinto da fizeodaa finas para saabo-
Ciaicoia e mantelites a Luii XVI.
Cirtea de Tattidoa deebiti a tuaro a
70 uitiaa moda da Parla.
Oa ifimidoa cbipacs a Btatriz pira
letbona e menioaa.
Cortea da veatidoi krancos brdalos
da 30. 40 a 50| cada am.
Gbitai irantizas da cores lindinirtcs
pidroer.
Ciasis dedalicadesnadidis 2:0 rs.
o cond.-.
Saiis i Mirit Pi ama com de ad-
mirar a 8j
, Siiaa a balao da 20, 25, 8J e 4S ireoa.
Miduoldia maito floes a 7, 8f, 9 a
UOUIDACAO
Gafado estrangeiro.
45Ra Direita45
O proprietirlodaitebim uootida aitibilici-
minlo, preferindo pardor 10 a 10 par canto, o-
nbeiro em paabe, a vender flido cara 30 par
canto de latro, deliberan dir am ilrgrio I ra-
pazaada, ca!t}iodo-a bm per pra;oa aegra;a-
doi, como aa val vos:
Nantu borzeguim, bizarra, raqatta a
luaUe, X sola tillados......
Nantet borztguim aola a 'ir. .
Ingltza de botao, vaqaata.....
Franceses bolinai, bizirro, lastra,
coare e pono. ...'....
lnglezei botinas, p4i grande. .
Manes sapalts, bazarro. Tiquete e
a lastra 2 solea a tsxUdo*. .
Nantu sacaiiir bkserro e iutlre. .
Saptoi entrada baixa aola a viralastre.
Borseguios de sores para menioos a
meninas ;......
dem de trm;i pira homim .
bipites de tapate pin bomins e is-
nhoras..........
Mam de couro para aeobora .
10,000
109000
9S0OO
SJKiOO
8000
68C0
58000
49500
4S0OO
3*500
1800O
LEAIH TODOS
DiMINUICAO DEPRECO
800
500
FRANCISCO FER1UND2S DCARTI.
10 Largo da Penha 10
Pin aenbora ha usa miaolflco lorlimeate da Pela diffarenj de preco e qualidade dos gnerosabsixo mencionados, 'garante o proprielano
Ptccm! d m6lh01 *l ** ln,',Ur p,M UM 0! oeste armazem de molhados vender gneros de primeira quilidsde por menos 15 a 20 por cenlo do
que outro qualquer annunciante, pois para essa fim caprichou manjar vir de cont propria neste ul-
timo vapor a maior parte dos gneros annunciados.
; CIlH mp lllie das melhores qualidades que tem vindo so nosso mercado a 640, 800 e
liWOO rs. a garrafa, a em gigo eom 12 garrafas por 7*600, 9000 e 110OO rs.
Lagrimas dO UcUfO Mpecial tinho do Porto o mslhor qaa se p de tenar a
15J000 i garrafa, e 109000 rs. a caixs.
inilS (O 'i ItO UUro iS minores maress que h em Portugal orno u-
jam Duque do Porto, Came3. D. Luiz, Carcavellos, Cbamisso & Filhis, Nctar, Ma
deira secca.e Feitoria a 900 rs a garrafa e QfOOO rs. a duzia.
So pe rio r inho do Porto em garra(5as cm 5 gairaf81 2f500 co-
o ganafso, recomenda-se aos apecisdo-ss deste v nbo que por vezis temcomprido qua
nao se illudam com um outro miis ba ato que o qaerem miar.
Cera
de carnauba nova.
Vende se na ra de Apollo n. 21, em porco
a a rtti'ho. r *
Cyndrcs ptn pidira.
Chigiram padaria da raa Direita o. 81 ca ci-
nhiaidoa a perUitoi lylindroa imericinoi qaa sa
vandem a commodoa precoa, e^timbem ae rende
um ciixo ou machina para trabilhir com eial-
lo,r,em mallo bom uio. VlllllO IjTsj IIi''i j i im. ...
__^ i w M ui u fje L,SDOa t 600 rs. a gursa, afianci-se ler de supe ior qualidade ;
tonbem l de barril para 500 rs. a grala e 39200 rs. a caada.
A laja d'aguia *^?$^
branca
Id<
das saguinlis marcas; QhHii la rosa, Marg, Medoqci
. Junen rafa, a am ca.xas a 70500, 89 e 85500. *
acaba de retener nove lortlmento de rosas, capel- Iijem *i t!rt^l
lie brincia pan meomii, r0his de roa de dif- *wr;EU ate* le vardadairo da Setubal s 640 rs. a nrraft a am doaia 7*m,<
fereLtia timinhos. noroa brincos a balio de di- fftlB.lt* Viria*..i g"af, a am duzia s 7000.
varaia coras, alOoetae pin grantlnbis. arail-' ""' algUUim Jj .ni,,. m,,-. j a A n.,' i n o t-
*" """ '*.....'""-' '"'!! I n 5 s-TSa po- mm&5&vL." S2T.C0B
tmW mm *1 iort0i Figuaira a Lisboa das marcas mais acreditadas a 400, fe 00
e 560 rs. a grrafa, a en caada a 2800, 3*400 e 4|400.
V m* ^Fe Puro de Li'boa a 200 rs. agarrafa a aa caada 192CC
J~ uperior em garralas com 5 garrafas a 900 rs, com o garrafo.
Hito fer&&ft
5 taara. nr fSEZ para co1ncervas P3r Sr d Mafattar qualidade am garrafes cora
o garrafas por 15400, earetalboa 320 rs. a garrafa.
meoto de pentlnhea douredoe pira bmd.a, e
Sitoa miiorea para atar cibelloa, nona cintos
dourados com borlotisa sem ellae.
Novos enfeiles pan cabe-
Cas.
Chegou pera a loja d'agaii branca navo sorti- ,,
"V'anim "**1f**^Hll d TilT*
pc-'Sao se faz i"
Licor frtncex
Uousa boa e bem feiti.
Chagua boa galea da cij a 400 n. a libra
ni Cirtiboa do Cirmo, laja de marelnalro n. 12.
Ghegaram
as verdadeina luraa do Jouto para a loja d*a-
guia branca, roa do Qaeimado n. 16.
Chegaram
tempo os caivetes
para abrir latas
Eisis caoivetea fixoi qua sao tas precisos para
airir aa litis de urdinbi, mirmtlidi o bolecbi-
nbis que te haode cerner pela nta, a doa quiai
hivia falta, alies icabim de chegir, eiontinaam
aurtrocadoa porlf : na raa do Qaiimad, loja
a'agula brinen n. 16.
iiojasdaguiabraiic!
acaba de recebar a eitlmada a axcellinte banhi
Una em copoa, a quil conttni a aer vendida a
dteheiro viati : a rui do Qieimido, loja o'a-
gala brinca o. 16.
j Tu o1* ^ do crrante, depoii oa audiencia
do lllm. h-. Dr. jais de orphea, tem da aeram
arrematado! oa alagela d.i caaaa tirrias s tu
n,,iAn*',n,.e^r*" : an Imperial sob
S00 p?r* "Ua 1U DI mscoia raa lobo,
ol P" SS ; "lra dlU a sobo.
104 cor 192|; oatra dita oa raa da Viracao aob
n. 21 porS40|; oulra dite na ra da Concordia
aibn. 9 por 140*; oji irramiU(ao ter lager
psr tres innoi, a requirlminto do tutor doi me-
oom dhoi do finido Anclo Josa ataciel Ce-
ida Liurintho de Slqaea Viraja, a uitimi
P"c.
*&" (bootem 4 do corrite) am mulati-
nha da idide de 8 a 9 innoi, cibello crispo, al-
vo, vestido de emlsi cilca branca, ch.po de
laitro, pertiLCiote a Antonio Alies da Silva, se-
cbor do engaobo Riiz, no terio da BacacJa
quem do dito rxolilibbo tinr noticia u o qaizar
*' ,*,, <,ot *' Corr# Irrxos, mondo-
ree rae de Livrameoto, nr gineronminte
recompenaedo.
- Tn-I-M"M .0[n '* l,,r*a C0ID u"1 gnnde
!i?. iS.6"1."^ qullU1' D" IB1 W Con-
num.ro 4L '^ '" *> Q',,"(, ,01'
O abaixo aiaigoado ompatinterr eot uto-
rindo por ni mal, D. Joinna da Conceiea
r .e *",,<,1 e *" Mchido Antonio Miria
Minndi Si'e, tomo cibeci do nal da sai mu
lber D. Amelia Bilermioo de Azevedo Ser, Bni-
coi Intereuidoadoi bene docml de sau filleti-
do pal o Sr. Joo Lta de Azeiedo, pilo preien-
ta rog a todoa oa devedores do meamo fallecido
e di eztioct locieiade na rano de J; So Leite d
Aiev,do (SFilbo, hijim da eompa-e.r na pr.ci
do Corpo Santa, armazem de maanes d. 17
lrm de pigirem os aeus dbitos he maito ven-
cido!, o que deviro luir ate o ultimo de deiem-
bro do corrate nno, tob pena daquallea qae o
naojzerem at ene lempo aerea procurados
judicialmente. Reeio 8 de noTerabro de 1862
Joa Luiz de Azevedo Mili.
- D.eSOO i-uoo* C0DQ bypotheca em
uma ou terrea livra de oowi, pagando-ae o
juros com a mandt oa dita esa por tempe eoa-
vintionil em boa ra, ou compra-ae : na ra
Direita u. 8 as dir quem faz este negocio.
O escrivSo da irmandade de Nos-
sa Senhora da ConcerSo da Congrega-
9o, em virtude do art. 48 do compro-
misso da mesma irma ndade, convida aos
leus caristimos irmaos para reunirem-
seno consistorio da mesma igreja no
da 7 do corrente mez as 10 horas do
da para elegerem a nova mesa que
tem de reger a mesma irmandade no
futuro anno de 1863.
Alugam se
sin liodaa cis.i pa peveerSi do Mooteiro
maito prximas do rio Cspibaribe. com deas
grindes silaa a 4 quirtoe, teodo timbem uma
dispanc a cosloha Int, aaaim como ostra mili
SSm Vmt Alnl!\" "Bh. :
quem aa pretender dirija-se a raa do Craipo o.
0 ou io Mooteiro no eitio de finado Xiato.
Qaalquar dtno do colligio ou cu
^ euctcao qua qoeira oceupar Mr Gir-
^ ca o intige castre para eneiuar tran- O
* ("ticglaz, geognpbia e geomitrii til- A
& la io mesma oa raa da Stozala Nova.
S-ir-^,dro d" Ne". r" di Cror. A
# &1999 99
rrecisa-se de uma ama que saiba
engommar e cosinhar para casa de ho-
mem solteiro, preferindo-ie crava :
na ra da Imperatriz n. 40.
rnolivopelo qasl aa d.seja tall.,. ""*' e *
Alaga sa a joja o aott.d, D. 1 na roa dita
Flora; s fallar oa raa DirsiU o. 6.
A meiaregedora da Irmmdide de N." a
f. da Cinietsao dos Hilitire. convida a 2
todos es saua irmloa para comparece- @
rem no dia I do carrete iflm da fi
cnitirem a vspera, tiste a Te-Dium 2
qiesetem de celebrar no mamo da
em benra a leuver e Sua Dvim Pa- A
droeira,. a peda ansiricidimeata toa aa.
maradoras da rui Nova o obieiuio de 5?
illaminarem ae frsntea deaaia caaas os W
noitn da 7 e 8 do iormtt. fSi
Consiitoria da irmmdide 5 de da- S
sembr de 1801. W
O leer, tirio, 9
F. B. Qaiatelre. S
Amanhis 7 do crrante, haveri sanio ordina-
ria da cooielho eireetor, s 9 boraa da machia
na raa Direita n. HO.
n.w.-,ae t' AMOtl,Co Tyoawaphisa Par-
nsmbucici 5 da dczimbro da 1862.
01acratatlo,8nviLlM,
So no Vigilante.
Grava tinhas.
85o chagidie aa maito deiejadaa gravatiohas
com piaiador de metal, cosa multo dslindi,
tanto pira senhora como pira homem, auim orn
de outras qualidade,
S no Vigilante ra do Crespn. 7.
Perotteiz.
Timbem chegaram oa maito deaejadoe perot-
tetz proprioa para seohora connmr o cabello
pelo biralo puco de 1*500
S no Vigilante ra do Crespo n. 7.
Aviso
aaipiIiTy1' d5A- !' d" s""Bairie, ru.
dos Pina n. 42, vende o maito acreditado pao
commum, provioca, frenis, allomao, crioulo c
i. S *i .U,Ka, ?". otoa d9e.s,
miudo,,f.tua, bolichlnhas da an reta, aliada
bolo riniii f,z-.e pao de eneomminda d
S.mEro".' ^ "" d' m,U W *
Vende-sa ama prete crioula, boa fisura,
com id.da de 80 e t.ntoe inoo.. .em vicio. ..
SlaJh?? q Undi'.n '"' U? de Maboado,
cozlnha o ordio.ro fl.l ftI ,odo 0 |e|T| d
casa : qtom pretender dlrija-ae a rae de Aoaa-
y.rda. o. 64. segando andar. *
fe: timan te itado o. cibeilos di. seohori
como oulroi naviielmos ei- fe: tu de tuocia com
frocoa, e cascarrilba na frente, o qae o tornim
mii iguiveii, servii.do iguilmeotapara seuho-
ni e mi^ioaa 1*100 caa un : na ruu do Qaei-
mao, loja a'sguia fcrinc n. 16.
Obras ie pofcean*
e vidro.
perjao se faz atatimen'o.
o mais saperior do mercido a 810 rs, a garraf, a em
Anizete.
a em caixs
Jirros, paiiUiro?, lainteriits e S*tvtj prela
escarrtdeiras
A loja d'aguia branca acibi de recetar am bel-
lo lorlimeoto de bonitos jarros de porcelana doa -
rada, de noves e ig'adereie moldas, aisim como
patenos tambem de porcelana dourada, de dif-
firentea e jetona frrass, o escarndoius de bo-
nitos vidros de cores, a lintirme de vidro lapi-
dadla. O puco dee jirroi regulado peloa di-
versoa tamaohoa. dos paliUiros 1* a 1*500 cada
^J?" crr* 4*500 nda ama, tadi Isio a dinheiro viata : na
ra do Qaeimaio, laja 'agata branca n. 16.
sm garrafas brancas das me'horas Qualidade, como s.jo
O tela P.oenta, Rozi, Cr.vo, Canella, Erva docs, a 800 r#. a girrafa,
se faz abatiminto.
Ge*ebra de HolUMa 600 r, o frasco a em frasquera a 79, taBb,m ha
muito superior em botija da conta certa par a480 rs.
3ranea dM meih0ras marcas que ha no me-etdo a 4, 4*500 e 55000
a duzia, e am garrafa a 400 rs.
garrafa
Objectosde gosto.
camiiinhas do gosto
e miiisxuitQS* peitinhos b: r Ja-
dos, etc, etc
Rolos de gaz.
Contina a vendir-ea oa roloi proprios psra ae-
dordDar,05* ,,nd,elr0' de : < Imper-
FiUlS de la.
h-u-105* df f?,U b"nc" ,oba d disp.char am
ft"0 LV'H" M'o de fita, de la. Unto
tanto
bordadla pira
lui pira dibruir veilidoc com
do Qu.imadaloja da .gata 1ranea n. 16.
E decididamente oa loja O'iguia branca oodo
uma leohora pode aitiafactoriamente encontrar o
melhoi sortimento dos leguintieobjectos da ci-
to o ultima moda, corro bim lejam, benitn ci-
Eiiinhte deflnacambraia lom megattoa de dif-
firentei goatoi, colarinboa em p cim guvui-
nhi, dito virada a bordado tambim com gnva-
tinha, dito igaalmu.ts vralo ebord toee, etc, ere. a 5*. gaaraic5ie de goliobis e
punhoicom botdu a 1*200 a 1*500, boratos pai-
tlnhoi bordadoa para freutia de viatidoi a 1*500
goliobss de tuipitio a 1*500. desub'ime qua-
lidade 1*. ditas sicgelis 800 r., mim como
Uncos buncoi e phintisii i 2*. a ditoa de cam-
buta de linho bordadoa a 1*500, ludo fno na ro
do Qoiimido. jeja d'.gula brmci n. 16, onde
timbea ie encontra bom sonimanto de tiras
bordidis, entrmelos, etc., itc.
Meiis de cores
para criancas de 1 e 2
annos,
Et* SSSS nt erians-s, scham-sa hoja i
^endi i 1*300 a dasia: na raa do Qaeimado. lo-
ja a'igaia branca d. 16.
Paja liogir cibellos-
A m Ihc r agoa que se tem
visto
Acaba de chegar aniramente para a lajad'igaia
branca eaia eipeciil igoe pire Ungir caballos
preparada pelo afimido caimito ioglez Mr. Hoild
Aatoriaidoa pela izperieocia feils por paasoa io-
lusoeita, podimos asseverar qaa para Ul fia
iiii amelhirigea que iqaisalam viita.a costa
cada ciixUho 6*. aa quaia vio mircadaa com o
rotulo que diz loja d'agaia branca, raa da Qaei-
mado n. 16.
das marcas Tstenle cu XXX a 5*500 a duiia e 500 rs.
AlT Z do NUramMa 50O n. a cuia e 29400 a srroba e 800 rs. libra,
duto da India mu to sopsricr a 400 rs. a cuia e 1800 a arroba e 60 ra. a libra,
tamfcem ha do Peoedo para 320 rs. a cuit e t80 a arroba e 50 rs. a libia, mui-
to proprio para negocio por crescer muito.
a iaglazfea
libra a 60 rs.
multo novas em gigo com 37 a 40 libras, por 19600 e em
o qua se poda dasejsr neste genero a 39040 a libra.
o melh'.r que ha no mercado a 29800 rs: a libra.
Vindim-ie peooae de role para Iraveiset-
ro : na ra do Qaeimado d. 14.
Veodem-ie pintea de UiUrsga a bslio e
da outroa modelos: oa leja de Urtaragueiro o
2 confronte a ru i eitreiti da Honrio.
f lg"OS C.e COmad e tm caixinbas com 3 a 4 libras proprias psra roJmo a 500 rs.
a es libra a 1. rs.
Iftlt IOS COM g*.a a 60 rs. cid um, e em duz^a por 560 rs.
AtlCOretUS COm UZeJtOnaSas mais mperiores qua tem viudo ao no-so
mercado porssrem multo nons e de boa qua idade a 1*400, e 300 rs. a garrafa.
eiJOS UO r*mo chafados neste ultimo vapor a 29200, ditos do navio de vela
a 19400 alGeO.
,a ligi$ci dfl $Uperior qualidade a 720 a 800 rs. a libra, a am bail
la fas iba lima-lo.
aMattalga Iffft atatScA m,iS novs do mareado s 560 e 600 rs. a libra, a am bsrri
ou maio i 540 rs.
Cha perola
*&uM AJsiaaB n0 disfazando no parola ou huxia, um dos mais superiores dota
quaid di, a 2?40Q a libra.
oanha de porCO refinada a 340 e 360 rs. em barril, e am libra a 400 e 440 rs.
PreZlintO de fiambre moto nove, a 500 a 600 rs. a libw, afianca-se a toa
qualidade.
"*^*^* taiBia -vindes dacoou propria de casa particular s 35 0 a 400 ra:
a libra.
Balastaje* A Soda 6m Ut com difieren tes qualidades a 19400, ditas gran-
dis com 4 a 5 libras proprias para lanche a 2*400.
taUB imperial dofib icihteAbran eda ontrosmnilos de Lisboa, aa latai mui-
to anfeitadas da 1 1|2 e 2 libras a 640 ra. a libra.
til de eiperche em litas de 2 libras por 800 rs., recomsnda-se aos apreciadores desta jeleia
qua nao a deixem a cabar sem que primeiro eslejam sonidos.
I o melhor paiisco que pode havsr por ser prompio a toda hora
Savadifefci
a 640 rs. a libra
da Franja muito nova a 200 ra. a libra.
i
a 109 rs. a libra a am farrafoea eom 5 libras por 1*400 eom o garrafio.
frannha do Marft nhao muito nov,, d. e cheiros.. ieo u. .ibr..
Cal do RO de 1.a sorielavado i 300, 260 a 249rs. a libra, e em arroba T950O.
89000 e 9*200.
Sd*s de cores a 500 rs. o corado, or-
g.ndys maUsados a 500 rs. a Tara: na
loja de 1 eaudro Mirand. succesiores
de Antonio Francisco Pereira
la do Crespa n. 8 4.
a fsTaiO homaopathico o mit superior do meresdo a 29C00, 19800 a l960f a
libra.
AmeixaS francezas ett lat.s de 1 1,2 libra por 19400 I em compotaira. da
. T0"9 Wmp" do mMmo a 2'800 cada um> c0016 3 3 J|2 braa da tmsixas.
I alltOS dO gal 20O is. a duzia, ditos de vela de esperncete a 160 rs. a du-
zia e 1*600 a groia.
raSSSS novas a 500 rs. a libra, a em caixinbas com 8 libras hespsnho's por 2! 00 muito
proprias para miraos.
aaawimna O 1-iaaat 0 n,^ novo e grosso que pode haver a 210 r. a libra,
e em arroba a 79500 a 81000.
TiJt>\lo ft au para Vinpn hUM a 160 rs
AmendoaS da casca molla a 240 ra, a libra.
A,2eil*) O Oa refinado am gnalas brancas da melhor qu.lidade que vem a este mer-
cado a 729 e 800 rs. a garrafa, dito am barril da Lisbta maito superior a 640 rs.,
e em caada a 49800.
*"1**** Calda pera, poeego, damaseo, ginja serejas, a alpereha am latas de
1)2 libra por 699 rs.
rVYlka fr.ncaus a portngums am latt, da 1 li2 libra por 140 rs.
alas d aaimaaaa refinada a 10|500 a arroba e 309 ra. a libre.
FaTlnaA do TOillO da matea SSS on de outrss mies, a 120 e 140 ra. a libra,
eem barrica se faz abstimanio.
f ala da cafatmaetta
I5f009.
a 640 rs. a librt, a tm caixa com 19 librat por
"V
^


'" -.-. ,
;;,
DlltlO DI TIftftAMBCCO ~ SAM4D3 6 DI DEZEMEftO DI 1161
i i
mu ama
ROUPA FEITA
DI
llTOI &
RA
t
IMPERADOR
ss.
RA

IMPERADOR
| J^iHtfuMaUk^iuu^ t
L&C.
|N. 8-Rua do Cabug-IV. 8
E rut Nova n. 23 efquina da CtEsfcoa do Carmo.
Tim itmprt para vender id grtnd* sortimtn o dt ibipii dt tol dt ed pin
homtn nnhoras ptlo discanto prt?t dt 4, 48500, 59, 59500, 68, 61500, 79, 8|,
99 t lOg, tm porfi de ama dai para cima far-aa-ht 11 per canto dt tbtte.
J. VIGNES
O pinos MU aatif fabrica lio hoja aisax eonheeidoi, para qne laja nocaut ni insisti-
sebr a aua superioridade, van t* gen garanta que onareee aoi compradores, qnalidadet estas
noontestaveis que elleitem definitivamente conquistado cobrt todoi o que tan appareeido n'esto
poisuindo um teclado anchinismo qut obedece i todas ai vontades a caariahos dti
Ni ra Mov n. 47, junto ifioncciie dos lita
Saeta graale eimaxem dt iopu laltaaha ttda ante t tendente a ronpee ieitaa. tedo y
{secoa melto modificad oa come e de iti coatamt: itbrtttaasai e caaacaa de panne Oso a 2o|,
3,80 a 85, paletotede meame panao a 149.16f, 181 e a |, ditos atccoi da easemira da eOi
7|, 9. 9. 10. lt e 148. ditoa aobre de 16a 18,dltoa de alpaca de eotdaoa 8, ditei da
mirlad de cordie de 12| a lt, calcas de caaamlra de cor pretal a 5. 6, 71,8; BB e lOf.eol-
Ibteadaa meamaaraiendta a 3500, 4 a 6, dltoa de brlm de coi ebrancoa a 29, 9500 e 8, el-
aa de brlm braaco dt 4 a 5, dltaa dtbrtm de cer 19500. 38,89500 e 41, ditas da marin de
lordle a 4f, 5 t a 8, palateU aaceoa de alpaca prete de 3|500 a 4, ditoa de brlm ie cor e
araace i 2J500. 3, 4 e 5, dlloe de alpaca branca a f, ditoa de palha de cada a 81, camisas a
eremlaa de lnaotdt bramante, ahap4ea de tedas aa qaalldadaa, reapa de tedia aa qealidadea
para mtnlne, aaaim come temea imgrande aorlimesite de faxenda eacelhidas dt todaa aa qaatt-
adea tanto de panne cerne de caaamlra a brina para mandarmea apromptar qaalqaai encem
manda qae noa iorlnimbida, o i a paraeate flm temei ama irande affidna de aliaiate com can
itre Irancei o Sr. Garloa Laaient.t trai centra mtitre dirigido pe!o me-
t-raca
pianista/, sosa nanea faltar poriarem fabricados de proposito e ttr-sa ftito ltimamente tibor
ramentos importanssimoi para o clima desti paix; quinto asvoxn sao mclodioiii fl*utadi,i
por iito muito agradareis ioiouvidoi doi ipreciidons.
Fazem-st conforma isancommtndas, tantoneata fabrica como na do Sr. Ilondel da Part,
Odoeorr-Dondenudil. Yignei, en}, capital for.Mepr.:Pr..do. es toda, ai tpo- etlor J* VtSSrVn. qJV.ndt'pc'rT",
erlumarias
emtodoo genero.
A Ei;tr*nca vtndt perfansariti f na por pre-
sos qt admira Unto iraniana como ingltxae,
qttin aeinr pcui-U 4 rir com duheiro a lo-
da EiperatQ rta do Qaiimado.
S^bcnetes para ba?ba*
O ahelrooo aabao txlrahi'o do ltitt d'tlatia
qoa Um a proprieuada dt laxar deitppa*r lines.
No mismo subilecimento se ac sempre um eiplendido e variado lortimento de atontas
doa melbcres eompoiitorai da Europa, assim como harmonios a pianos harmnicos, lindo tude
vendido por prados mnito raxoaveii.
tparchea dirigida por ana meatra -
me, eadaaaa dtattacom ata atptclalidada, dota cortando calca, am cortando ceutte,
reat cortando ebraa cunde do todaa aa qtalidada.
Itt* criad* tOttaa pala ata Drftteio t premptido nada dtlia a dtatjar.
o Sr. Lan-
NOVO ARMAZEM DE PIANOS
17 Rna da Imperatriz 17
J. LAUKCOlTniSE
t* a honra da participar ao publico aa geral, o aos amadores de pianos tm. partcula r, qne iea
b da astabalecar um deposito d pianos com COjNTRA-TISAGEM tm farro, tspecialmant
xoastruidos para o clima desta provincia. Este novo syithema 4 ventajoso por evitar a corrupta
ac instrumento, e conservar sempre os mesmos todos as cordas. A14m da ais perfeita solideo
oio erna e maviosa, estes pianos sao garantidos por dez annos qnanto i dtftitos de eonstrnecio
No masito estabelecimento afinam-sa pianos, por preco rasoavol, havendo urna pessda n-
carregada de ir aos arrabaldes e casas partienlars. Egualmente ahi se eneontrsri um bella oe-
eoao do msicas, tsnto par ipiano cornos para canto, dos melhore autorts.,

mm
Sormanto completo do lobreoasaeo de panno a 15, 289, 309 a 159, casacas muito bata
has a 259, 28, 30, e 359, palito ts aeaiacadoi de panno preto de 16 at4 25, ditos de castmira
do sor a 15, 18e2,paletousaceosdepannoaeaseatirado S at 14, ditos saccosdealpaca,
astri elide 49 t 6, lobre de alpaca s msrin de 79 at4 19, calcas prstas de easemirade
89 ata 149, ditas de cor de 7 at4 109, roupas para menino de todos o tamanhoi, grande lorii-
into diroupaidebrimcomo lejam caljaa, paletots e eolio tes, sortimtnto de eolletei p retos di
mtiaa, easemira e velludo de 4 a 99, ditos para casamento a 59 a 6, paletots brancos de re-
atante a 49 e 59, calcas brancas muito finas a 5, e nm grande lortimento de lasenda finas a mo-
dernas, eomplcto sortimento de cassmiras inglesas para homem, menino o senhora, saronlai de
ilnho e algodao, chapeos de ioi de seda, luvas da sida da Jonvin para hoatea e sinkora. Te-
mos um grande fabrica da alfaiate onde recebemoi eneommenda de grandes obras, que par
as} est sendo administrada por nm hbil mostr da semolhanta arte a um pessoal de mais de
eiaeMQta obreiros escolhidos, portento executamos qnalquar obra com promptidaoe atis barata
- to iruecm outra quilqutr caa.
DUARTE & C.
EM
saebp:
DE SAHB
DE
1*
cblmleo eom prlvUcsejio de lnveie&o, atator da medicina do-
metlica doa palsea calidos, ete.
Este xarope preparado comS-snbsuncias pnraminti vegetaei tam lido imprga-
doeoa xito pilos medicoi mais eminentes no trataaento das molestias syphiliticss,
o os benficos resultados collados da sua applica^ao, tim rendido a sen autor mllba-
rei de certificados, que provam sua efikacia as molestias venareis, escrobuto, rilen-
matismo, escrophula, (alporcas) bobas, papeiru, erisipelss, ophetalmia, empin^ens,
leHCorrba, (fluxo branco) aoppressio de menstro, gottt, sarna, elephanthiase dos
mimbro inferiores e toda as affeccoes cuuneas e syphiliticss,
MILSJlI~QIFJllLy7Si.
para curar completamente ia 24 horai pancadas, sicatrizei i ftridas di qaalqun
naturesa que sejam por
Arault chamico
Ciic deposito aa pharmaela franeeza da P. laorer i C.
38RA DO IMPERADOR58
jebbb:
dc qut rindo por
rna do Qatimado n. 33 A.
Eafeit* pera cflbega.
Enfiles com franja para atnhora a 4j50
asaos o preto, para moainaa 2 tambam com
borlotai: na Eaptranfa raa do Queiranto na-
mtro 33 A.
Fitas de velludo
de toda a largtraa eendo kUo larca i 1) i
vara e te ai* tr*itaa poi 800, 700, 60a. 500,400,
320, 240 t 160 te.
Cintos acurados
com borleta 45 e aimplea ptr 2 pirfeitoi o
bonito.
Luv&a de peluca 9 Escocia.
Lata do Joerin novinimai a 2J5C0 ptr ho-
mem oeiinhors, de fio a Escocia a 800 o 19,
dt atda infcitaO 3$, para mcnioia < 1$ : na
Eapiraos raa do Qutimado o. 33 A.
Lamparillas
Compoticlo da barro 100 rs. a esixa, eat
nova forrr a do lamparlo teem proprlodad dt
om nm viLtem dtastitc t r-i le toda a noi
tt: na Etptra- <; ra do Qteimado n. 63 A.
Capachos grandes
1$ cada am, compiidoa o redondo uuito
grandta o pintado : na rea do Queimado loja
Eaperanc> n. 33 A.
Braceletes de cabello.
Lindoa Iraca i lea do caballo a 4$. 5g t 6g com
8 pat'raa aa'.io lii.di a manaira do topaxioi, t
corrtnUicata rlo|io a trancalica com rro* e
ch a 89 : o rta do Qtia.aco loja Ecpttan-
Cin. 33 A.
Brirjcos, pulceiras, voltas e alfinetes a
balao.
O liodoi btiners a bailo, a rolta, os alfi-
netes, tagrampes e i* ptltetra : 6 bu na Ei-
renrji raa do Qtaimado r. :-3 A.
As;as para ba ao
Eftrcilaa e largia a 160 r. a vart : na E?pe-
rin^a rea dt Qatlm&do n. 33 A.
Meiaspara a feets.
Vende-so mtiit para a taita por 5&S00 ri. a
duzla, qeal a aanhora qae nao tomprar eiti
mtiaa barsticsimis : na iua do Qtiimido n.
3 i A, Eapiran^a.
Bonitas ligas elsticas.
A Beaernae rea doQaeimado recehee a bo-
nita li|ia par atar mtiat que vmdt por 2f o
par : rna do Qtti&ado n. 33 A.
Capcllas para noivas
a 5fi e 68 por f les Male te. ;rec;c lt ven--!
bonita captllaa eom betoe de larangaira : na
mi do Qaelmado loja dt Espiran; n. 33 A.
rande s^rlimeBto de
candidos de g^z
N. 26Ra larga do RosarioN. 26
.rm*\iepf de lou^a da portm
iarg*.
Baca tttabtlttirctnto tnctntiaia o pttHco
am grande o variado sortimento de sandiaraa
dt gtx dt tedia oa tamtDhta pira tica dt reata
com todo t ptrttncss c aali bciic i dtli-
cadoa qt Um viodo.dito dopti>darr de mi,
daaa a tre loica do malte goato o eligittci
proptiti psrattttbtlccimtntei, itlaa ate, tic,
ifianando ata boa lt t miit barato qtt tm
eatr parte.
li-
ItNr-ff
BefroiU do beco da Gongrogacio letreira lerda.
Ruto eitabiletimectt he itspre es (ortiaonte coRtltio
tedia ii taalidactaa e tamhtm at unta extinta? por medida t
sea para o qae tem ais. do nclfctret ^roitaaerta
ie teepa taita ie
voiitetc # ti 1 tfa t-
Gasacaa ce paaie exttt a. C?,
151 o 301000
Sehreeaeacoidc ito dito a 3*3 c 309000
Paletots depaiao preto o de co-
re a 359,10, 25*. 10. 189 e 109000
titea t cutmia dt ctrta a 229,
iS|, 5 29,7 >$l-0
DiUi o alpaca prtta (ella da
reliada iantexaa a 109C00
Diioi de merln utiae. pittoi o
de corte a II a
Dito dt alpaca te eoroa c 3 *
preto
LIOUIDACAO
6
Receboram nlttmamente do Liverpool, pelo navi iw.riever, oa itgeintei gonerot, parte del-
vindoi a piime'.ra vis i otto manido, oa qaiea ie renaoio por todo o qaalqeer preco, em
onaeoaencia do ie achsrem em liqeida;o.
Mantaig inglesa em potia de 2 16 libra cada am. Recommindi-ii aoa apreciadores
tate genero qee mandem cemprar am pote no armnem Progrcaaivo para ver o qae 4 manfeiga
iugleza como nanea veio eqei 19 | Coniereea ingles dos meibor. febrieantea o de diroraea legamea, como aojam cbela aim-
lea, llexe). Peck.lee, o outrea maltaa qmali ladea a 800 rr. o titeo:
aloitirda preparada a miia aeptrlor qae tem vindt a uto mercado, em patea ptqatnoi a
6?0 n.
Alolboa ingltzti de todn n qealldadti a em direriss vaiilbiaa 500 ri.
B'laxinhat a bit'oatoi em lataale di'traoe limanhoa e todaa a qaH4alea da careta.
Pelxe em latea, aalmlo e oattoa, praparadoi pr eyitemie novoede 29 e29OO.
Tambem netberam irande por^o de arros. cb dea melherca qaalidadet, praiantoi, fiam-
bre, cognac o outraa bebldaa, qee tedo aa vender por nricai biratinimoi, anicimente no
Armazem Progresivo
9 LARGO DO CaRMO. 9
fundicao da aurora.
Reeta grande e bem ornada ftbrica do macbiilamo, a mala aatiga ae Imperio, centlaaa-ae o
txecatar com a meiei prtatex o porfeieie ancemmendu de todo e qialidade de aacbin naadia
o pas, tende umpre prompto o itgalrt :
Grande lortimento de moendii dO unna dt todo ei lyitimai tamiaboa.
Maihlnaa de vapor de dlverasa qa alidadas:
Taixu fundidas e batida!.
CriToe e boeeai pera fornalhai.
Brease e agnllboee.
ledas, ledatee o radas d'agaa.
Gainda/ae Ixt e porttil.
tfccainis deiyllndree pata pedirla.
fetraa da if o tara iirrari. ,
f teau pan banoi, ete., et, tade aar preat qai taat eaaeii.
titos 's alpacaprtt e?9,79,59 e
Sitia de brlm dt corea a tg,
4 9500,49 a
ittt debremaett tlinae brin-
co 69, S *
Oltoi de merln cordie
a 119 o
Caleta de case&lra preta o de
res a 2, 109, tg, T e
Sitaa da v-rineexa o merina da
cordie preto a 59, (9*00 o
Dltaa de brim braaco tie cores a
*t. 49500 o
Calece de gaaga de coree a
Colleto do rollado preto o de to-
ree lime bordados a 129,99 a
Sitos de easemira pela o de co-
rea lieea beidadoe a 19,
19500,19
83000
19500
*giO?
39>00
9000
89000
1900
49*00
S1S00
9000
3000
IgUO
Ditoi t aetla {rtto ^ftOOO
Dltte de atda a aetim brtnee ala :- jOOf
Ditoa ii-. gorgmrao de aada pretil
a dt coica a 79,13, <9 90C0
Bltotdebrlmt ftstie brsntt
SJ50O, 29500 e 19060
Beroelae e bri de linkt t 29 a 29200
DIUe Carciaae de paito doftete braatt
ec eres a 294OO o 29*00
Sitasdt paito dolinba a i), 4| t laOOt)
Ditas dt mtdapolit briasaa o t
coree a 39,19500,19 1S*00
Ckapeaa preto dt mait (raaetxa
leama daaltlma me t 109,
SfSOO e 7 9200
Ditea dt filtre a 69, 59, 49 e tgOOO
Ditoa de ioi de leda ikgltxta t
frentexei a 14g. I9, Uf 79000 '
Ctlarlsbos do Uaao malte I aoa
nevosfeititi daaltlma moda a 9800
Lito de aleadie 9500
Reiogioa da onro ptente a ktri-
seatal a lOOg, 109, 80g a 70f 00C
altes de orate ga!vniatis pa-
tente e boiixeataac a 09 o lOgOOO
Obra de earo, dtrt?tt o malee
adoreeee, paleelru, resefci
aaais a 9
Toalku de iiahe dasla lOg, 69 e 91000
Dltaa grandes pira meia nm 39 o 49000S
Para engenho
Vende-ie ama excedente meia meenda de Ierro
nova ptr engenbo eom todoa oa poitoncoa, pare
moer eom anlmaea, podendo ttmbem eervir pira
moer com goa, o qnatro taixaa do (erro coaio
de 5, 6 o 7 palmoe, cujoe objectoa e acbam par-
to da eitacio da Gameleira, o ie vondom separa-
daxete en por jai lo; na rea da Cadeia do Re- cor de perola acorde e cife n. 50, loja de Antonio Gomia da Canha e' na rea de Imperatrix n. 60, loja do Pavio, de
SilTt. >Gma a Silva:
As aias do Pavo.
Vendom-ie etiaa bcrdadta multo finia eom
qaitro panno a 3g500: 16 na raa da Impon tris
n. 60, loja do Patio.
Luvi s do Pavo a 500 rs.
Vendem-ae aaptiiortalnvia de ttda brincia,
Rosa* e craves para cabeoa.
Vandem-ae roa o crevea para caroca aendo
astea de aedi o bem acabado : rea do Qaeime-
do loja da Erpeac; n. 33 A.
ICoke ealcatro^
Coke de melhor qualidade, l
t muito proprio para vapor, e (
> tambem para todos os usos do- \
) mestices^ fomos pequeos e <
9 grandes, etc., para estes serv- i
) eos, o coke mais econmico do '
que qualquer outro combusti- I
P* vel, por ser menos de metade do i
t preco e de mais duracao. i
| Alcatro, este sendo applicado
| a navios, barcacas, alvarengas,
canoas, etc., presta muito bom
eFeito, conservando a madeira
| de todas as qualidades de bichos,
^ azendo durar um tempo inde-
fo finido. Tambem conserva ma-
^ deira deedificac8es, preservan-
do-a dos bichos e contra o tem-
| po: as propriedades chimicas
^ deste alcatro de ca vao e mais
i forte do que qualquer outto, ex-
trahido de madeiras ou outras
materias.
$ Qucm precisar achara' a ven*
^ da, no armazem do sraf, ra do
^ Imperador, nico lugar onde se
^ vende.
^ Preco do coke 12$ por tone-
g lada.
53 Preqo do alcatrSo 500 rs. por
aa caada.
FAZENAS BABATAS.
274m do Oneimido-27
Gutlodio, CarvalhoAC.
Yendem as seguinles fazendas.
Pechincha.
Gtmbraii de eorea final com piqaeno deleitj
de igoa doce a 2(0 r. o covado.
ljnkellm.
Nora faxend para vestido do tenhor e me-
nioo, prl biraliiiimo >tt(co de 280 ais ea-
vado.
A l$500o panno-
Piaooa idamiicadoi para meaa a 1950C toda
am.
2#000 a duzia.
Gtardanapo adamaicadci pn meit 2 tada
ama duslr.
A 4^500 a vara.
Cmbrala de linbo fina pelo binto pn; ce
4J500 a vr.
A 5O0O
CoberUi de chita Irancea e lencti di b:t-
mantt.
Ai $000 cada um
Rico lengcs fcordido raraaenhor, pelo taxa-
tltsimo preco do 1.
A 50000 a colcha
de fattao dt lindta lrora, txolto grit-dte,
reca de 59-
Balees
de 25 e 30 irtoi 1 39500 aada am.
Toalhas
pira me, aendo de llnho adamiaeadae 1 500
Golinhas
bordadas de Unto par nnbori e nenlnai 0(0,
800 I92OO.
Luvas
di sed rictmetile berddai 11| o ir.
A 2,400 o covado.
Virin preto fino.
T Tarlatana branca a 710 a vara.
Colchas
Colthit dedamsiio 69 cidi em.
Bramante
eom 10 palmea, proprio par loalhia da mei a
1810O a vra.

ioji
que vend1 barato,
11* ra da Crint do Beci? I
P MiEoel Jo di Fontee, participa ai
I todo o ieai Ingaesii o ientaminte ae
riiptitvelpablito,qai tem grande lor- 1
timante de regidorie.Bfo da Saropi.itto '
V vtndt-aa mallo bereto, bahae, batie, '
8 boheirot, bldt par despeje, bciee n* :
lenleap, gamelse perabanho, late pan
% depatito de larinba oa oatr qetlqstr
8*1 lerrtntie, anee par condusir ga,
maeriini para sa(4,b*laioapaia cemprar;
hasottimentodeoctraa maitai obrin tc-
I dtt i da diferente tmanhei Jantamet-
Z te enverniaadae de diveraaa core ; re? -
I "-e tnctnmtndat t it (tbrieam *
S vontide de uta donoa a Jantimente se
K afianza a boa qnalidade o ptrfeicao des
fmaimaa obrai; ha loiba de'flandreie es-
tinho em vergainb! 700 ., virnix co-
pal i 19200 re., lata de arroba i UCtC S
n., cosos 1 19W0 n., canoeo IjCOOr.,
ngiderc a 1980 rs., bibn grande 1
49OOO rl. o peqaenoi a 600r., baci*s *
grandea a 49000 r. epiqcenii 1 600 r. ai
Tadeiitorinde-it ni loja de fanileiro, .
fqaopor.ignaltem ama bandtlra na por- **
taqaa gira com o vento, eata chama-fe g
0 aloja da bandeira. 5
Ummm-mmmm-mmmn
vi
;t>i
:o
Vane, ae a leja de barbelro na rut d*i Cra-
su o. 85, idvertindo-ie qae a mnma aerve pa-
ra oatro qaalqaar ettabtlecimaoto : qaem a pre-
teoder ditija ae a rr.earce.
ATTERClft
CHINCHA SEIfl IGUAL
Sedas de cores a S00 rs. o covado.
Loja de Antonio Corre de Vaiconcell sAC, luccessores de Jos M>reira Lcpoi.
Superiores sedas de cores com lindos padroe*, de quadri-
nhos, de flores, e de iistras, fizenda que sempre se vendeu a
1,P00 o covado, pelobaratisdmo preejo de 500 rs. o covado- na
loja do sobrado de 4 andares rna do Crespo n. 13, dam>se
as amostras a qnlquer pessqa para yer>
^^^^^^^^^^^b^ 9^S^
5 ii r-a^%r% #r-i 1
i HIMWte
Vende-seemcasa deN. 0. Bieber ,
C, successores, ra da Cruz n. 4.
araw WWW arwj VW BNarWVWV Fww Ik^aWf naTW a^aww **
Itriti pira acibir. |
Yende-ie ni leja di Nabato & C> oa raa j
Nova n. 2, as segaintei fiindaa baratss ||
para acabar : tt
Gravttishia de seda para meninoa a 100 S
ric. sae
Golllnbd de cimbria bordadla i 500 rt. m>
Ctmiaa tsraiat para lenhora a 49>
Csmlaaa pera honom a 2|
Bjnetea daiei pira meciooi a If.
Hela picttt ptr meninea a daxia 19-
Chape do lo*o a 1J.
Colleteide brim pira homem a If.
Gaicaa de caaemira 59.
C lli t i di Irim o taitao a 29
E am lortiaenlo dt vttttirita de diff-
rintn qaalidalea per meninea o mec-
_n'_a qat te venatm btretoe.
^tV*v saac^Bi v^^m ^BTW^Wa^'^^^* ^i^"^ ^^^*^^a^BT^,^a^^
Vtndem-tt cbpeo de palbt Bao dt
difftrtntio qaalidtdtt raro acnhoraa o
meainea por preco commodo : n loja da
atoco & C- na tea Nova n. 2.
nmmm*Qmmmmmm*L
Gasa de drogas
Largo do Paraizo n. 8.
primeiro andar.
Eete dtabaltelmoato acabe doreceberam gran-
de eortlmenta de carteirae e tlntane faoseopa-
thlcii di cu de Mr. Cttellem, qe vende
por eom modo prego, o e8tne-te a boa qnalida-
de, e qae appalla para tedie eqneile qe tem
comprado.


-'-" '/ ?'.' '.
[rtillO I niliMUCO SAflBiDO 6 1 DEZIM86 1
BARATO
SO NO
PROGRESISTA
Joaqu
36
DI
m Jos Gomes de Soma,
la das Grozes 36

Balrro de Santo Antonio.
O propri-itario d'eate Tasto estaheleeimeoto, offereea os s.us numirozos frageles, ao
f ^jT'LiVYr^ 't0d0S?rhor,S de e8nh0 a PreM lWl d. mi Sumi-
das precos. vista d* tao suprior qualidade de giaeros, ffi.^a as pessas qu. mandare*
com.ra-, por seus cruloi oa f.mulos, ene. pr.ticos, que bao dewr tol3.SrcomoZ
y,.*. pem.lm.au.acarrag.-ae d. aviar qu.lqaar e^eommenda. ainl. mesmo n^do oT
toi nao proprios d -te estlenme ato. e rog oda. as petsssqae nao agradar quaEJwr ob/ec-
t, o eP,al favor da m>ud.-lo davolvar, certas de qu.opropri.urio nao s. poupari en, S
todo o possi-el. para qjeasnm nao aconta, poig te cinscieneii de que nmguem sari miii
z.lozo em bem servir a sius fregueses ; para evitar maiores despezas aos mismos do interior que
cjmprim ganara para negocio offereoe-lhai o propriatirio d'eaU estabelaeiaento hospedsgeu
em sua casa.
BttataS em gigo com 36 libras a lSJ0, a a 60 rs. a libra.
V I nilOS generoso vindosdo Porto engarrafados das seguin tes mareas: Duque do Porto,
Genuino, Porto velho, Chamisso, Nctar, CamSes, Careavellos, Faitoria, Velho secco,
o Madeira superior a 101 a duna, e 19 a garrafa, venda-se por esta proco pel grande
quandade que ha
dem especial vindo do Porto, em garrafascon 5 garrafas a 3*600 cada um eom i gar-
ra! o, afianc,i-se ser igual vinho aoqua costuma vir engarrafado.
lile til braneo muito superior a 480 rs. agairafa, e 89800 a eanada.
1 (1 eiH empipadas milhores mucas, Porto, Lisboa, Eigueira, a 500 rs, a garrafa e
. 3*800 a caada, o preso nao fas a qualidade a porcao grande
v lOagTe puro da Litboa a 200 rs. a girrafa 150 a caada, a sa far abatimento
onforma a porcao tamban ba girraf5escom S garrafas a 800 rs.
lvlaltei^a inglesa sam limite de preco, na certeza da que a mais superior que regular-
mente sa veude i l? e 19200, custa 800 rs. a libra.
I a ^ 111 franceza chegada no ultimo navio a a melhor que se ple desojar neita genero a 581
rs. a libra, a 560 rs. em barril ou meio.
QU61JOS flamengos chegados no ultisao vapor a 29400 cada um,
1 de 111 suisso muito superior a 100 rs. a libra.
dem prato 0 melhor nestegenero a 800 rs. a libra, e inleird a 710 rs. a libra.
JW-OStarda preparada, muito nova a 400 rs. o frasco.
FigOS muito novos a 120 n. a libra.
Cil^mpaglie das mais acreditadas marca8 n0ggocom 12 garrafas, a 19 a girra-
fa, garao te-si ser champagne que j se vanieu de 308 a 408 o gigo.
A nieiXS S francezas muito novas a 19000 a libra ha Umbem la'tas da i e meia a 6 libras.
AmeildoaS coneitadas de divsrsas cores a 600 rs. a libra, e em porcao se faz abat-
ment:
lQt*S com fructas de todas asqualilades de Portugal, como saja pera, pectgo amaixas
da asco, jinjae outras a 500 rs. a Uta, *
(lia nysSOIl 0 mais superior que vem ao nosso mercado a 19600 a libra, garante-se
a qualidade.
Jdeill lliiXUl ehysson. qualilaie especial orno nunca veio ao nosso mercado, man-
dado vir palo proprietano, e que nao um hafido venda para elle, em rano de ter sa-
ludo aqm por 49209 decusto, vende-se por 39200 a libra para liquidacao datta
artigo. V-
J dem pret ? fn0( que se vcna, 25500 a libra, cusa hoja 29.
I (Jeil (tO -lO de Janeiro muito superior a 1980O a libra.
IHarmeiad?! imperial dos mais afamados fabricantes da Europ a 700 ri, a libra ha
latas de difiranles umanhos. '
-Sardlll !ia de NanU$ d0fabricatite Basset a 360 rs. a latt,afhn5a-se serem muito nms
J-iat 'IB com bolachinbas de soda da differentes qualidades a 1|300 a lata.
Liatte do Rio de 1/ qualidade a 81200 a arrobi e 280 rs. a libra.
A^TOa da India e Maranho Ia qualilafe a 80 e 100 rs.rs. a libra e de 28400 a 39800
Farillll i de aratll ra verdideira a 5C0 rs. a libra.
MiUO alpiSta muito novo elimpo a 160 r. a libra e 4500a erraba.
PaiIlCO a 140 rs. a libra e 49 a arroba.
J- arllina verdadeira de a tarara a 320 rs. a libra afianca-se ser de superior qualidade.
VrOmnia muito alva a nova a 80 rs. a libra e 28200 a arroba.
Espai*maceta superior a 640 a680 rs. a libra, este ultimo6 muito superior.
Vela8 de composicao a 860 rs. a libra, ttmbam ha de carnauba muito especial para 400 rs.
rVllllctS francezas a portuguezas de 600 a 700 rs. a lata
?,ahOCOlate franc9Z> hespanbol suisso a 190D0 a libra, senda esta chocolata das me-
mores qualidades que tem vindo ao nosso mercado.
VlilhO BordeauX das marcas ais acreditadas a 800 rs a garrafa, a8|500a
duia, garanu-sa sar vinho que geralmente se vende a lfSOO a garrafa.
<..Og,nai'. v.Halei". 800 s garnfi 9*000 a
M&rrHSJUlij ve-dalero de zara a 800 rs
19600 e29000.
Aleite doce de Lisboa o mais superior que ha nasta genero a 640 rs. a arrafa eam
porjo tara abatimento. *raja, e em
Papel greve pautado e liso a 39800 a resma.
v^elisura de laranja em frascos grandes a 19000 eada um.
I' reZUllO do Porto nodo da casa particular a 400 rs. a libra para a cabar.
PreZUntO fiambre ngez a 320 rs. a libra, afianc^-ie ser muito novo.
JSalaiOS francezas de diversoa umanhos de 200 a 320 ra. cada nm.
JS&nua da poreo refinada da muito especial a 39800 a lata eom 10 libras
Palitos de dentes .caJtinha, emuUl fi00l, 320 r< cadt n-
en macos com 20 macinhos para 180 rs. cada um.
Salmn tm iatagcom 2 jlbrag muil0 no^ a I#aoo udt na
PalitOS d 3 gS Z ao r. eaix. a 2,100 a groza.
Bistrel nha peyide e rodinhi, massas fio.s para sopa, a 640rs. a libra, a 49500a
Crinolhas ou baie do
Favo.
Vanda-aa ea malhore baldee da araoa, aando
doa americanos qae sao doa maia fortaa a mala
kam armadoa qaa tam vindo a aata aereado, da
10,14, SO. 25, 30 a 40 arcos, a dio-aa por praco
maia barato qaa em oatra qaalqaai parte; na
ra da Imperatriz n. 60 loja do Pavio.
Bioef do Pvo.
Vanda-ie biloaa da brilhantina a bramante
49500 a 5^000 cada nm, aendo com 6 arcos, qaa
ia oa malboraa qaa Um vindo ao marcado; oa
raa da Imperarla n. 60 loja da Pavao.
Ltsinbas do Pavo.
Vanda-se l&aaiohaa da variaa coree, prapriaa
piratTaalidoa da goitoa ioUlnmeot* doto, polo
r.iiiiimo prego do 400 rii o ovado, ditaa
*o; pareotaa com palmlnhaa a 820 reta a aova-
mo oa raa da Imparatrii d. 60 ioja da Gama &
Sliva.
Lentjoi para mo na loja
do Payo.
Vanda-aa leociohoe da cambraia de lioho com
labytintbo, pelo baratiaaimo prego de 2)500, di-
oe a imlticSe do tibyriotho a 19X80, dltoi 1 Je
ditoa a 800 ra.; a na loja da Pavao roa da Im-
peratriz n. 60.
dmiravd pechiacna.
Manguitos 640
Vende-ae fiaiaaimoa maogattos da eambraia
aordadoa a croi, sendo faxaoda que aampra a
vendea a 39000 e torra-ie a 640 e 800 rii, por
havar grande poroso; na raa da Imparatrix n.
60 loja do Pavao.
Galcinhas ptra oienioos na
loja do Favo.
Yeode-ae aaleinhae de cambraia maito flnaa
bordadaa a croi, eom am babado a 640 rala, a
com doai ditoa a 800 re mangaHos para man-
aaa oa mala molamos a 500 reii o par; na loja
da Pavao.
Enfeites a Gtribaldi e a Turca
na loja do Parvero
Vanda-se ricos anfattos com franjia largaa a
aam ellaa propria para cabega da aenhor, aen-
do pretoae de cArea, a venda-ao pelo barattatimo
prego de 49000 ; na raa da Imparatrix n. 60 loja
da Pavas.
Vestidos de cambraia phauU-
siados 6#000 ua loja do
Pava y,
Vando-ae ricoa veatidoa do cambraia aaiaa phintaaiadas, tendo de todaa aa cOres, palo
barattaaimo prega de6g000cada am, ditoa brm-
toa phantaaladoa a 49000 ; na ca di Imperatrix
? 60 loja do Gama & Silva.
Hicos vestidos a 8,000
na loja do Pavao,
Vanda-se ricos veatidoa de cambraia branca
com daaa aaiaa formando barraa adamaacadaa ou
da cirocinhoa, afUiogando-ee ter (atonda do coala
propria para bilao, e cada am corto trac ama
porcia do filia da corea para os ffaaroeeor em
volia, pelo baratiaiimo prega de 88000 ; na raa
4c Imperatriz n. 60 loja de Gama & Silva.
duzi*
SOBIIIBST PIBA 1 FSTi
D
Joaquim S dos Santos
t3 Largo do Terco5S
Avisa-se aos amigos do bom e barato, que tenham a bondade de vir ao Conservativo, na
certesa de que deven ser bem servidos, doa meihores gneros que ha no mercado, por virem
a maior parte dalles, por conta do proprieOrro, e por Uso fas annnunciar alguns gneros, para
nao re tornar mais enfadonho. Vejimll 1 1
Qaeijos chegados neste ultimo vapor 29500 4 do passado 19500 e 11800.
Gaf de primeira e segunda qualidade a 260, W8 rs. a libra, e a arroba a 8090 e 89500.
Arroz pilado, e do Maranho e de outros mais superiores a 80, 100 a 190 res a libra.
Kspermacete sem avara, a 700 rs. o mago e em porcJo se far abatimento.
Manteiga inglesa a mais nova que ha no mercado a 800, a 900 reis a libra,
dem franceza de primeira qualidade a 640 reis a libra, e em barril a 600 rs.
Banha de poreo refinada, propria para pastis a 39600 o barril e a 4oO reis a libra.
Ancorlas com azeitonas as mais novts do mareado a 19200 a aneorata, e a garrafa a 320 rs. ;
umbem ha para 19600 a ancoris, 400 rs. a garrafa!
Gomma de engommar alva o cheirosa a 100 rs. a libra, e a 29500 a arroba.
Vinho engarrafado do Porto a 640 rs., a em porfi a 60O rs. a garrafa,
dem em pipas das meihores marcas a 400 rs. a garrafa e a 29801 a caada.
Tambera ha para outro qualquer prego a vontade dos compradores qua nao deixaro do
comprar e por issso se responsabiliza pala superior qualidade de qualquer genero sahidodo Gonsarva-
tivo largo do Terco n. 23.________________ ... i
Palitot e eticas
Na loja do PavSo.
Venda -ao palitot de ganga franaexa a StyOOO,
ditoa da bretaoha da lioho a 29500, caigas r*e
gaoia fit ncasa a 99000, ditas do brim da lioho a
99000, ditaa de Sebaalopol a 29500 ; na raa da
Imperitrix n. 60 loja do Pavio.
Ptot a 7.000
Na loja do Pavao.
Vanda-aa palitot de panno preto fino a 79000,
i iut da panno adr da caf a 79000. ditos de Un -
y a 6JO01, eelgaa 1* caaemira fina a 69OOO a a
79OOO, dttaa de casemira prati a 69000; 16 na
raa da Imperatrix n. 60 ltji de Fimi & Sll*a.
Aberturas p&r& ct misas,
Vande-ia abartiraa para camiaaa brancaa a de
corea a 200 reta cada ama; na raa da Imperatrix
o. 60 loja do Pavio.
Faz nda para luto
Na loja do Pavao.
Vende-sis lapin preto onfeetado com 6 palmoi
de largara e maito Java aam lastra proprio para
reatidea e aenhora, roapaa para hemem polo
baratiaaiaae prego de 99500 a 3$ o carado, eaa-
a pretaa a 400 ra. a vara, m*Ua pratae de aeda
1 19, eneitaa para cibag a 49, cbalea de fil
bordados a ,39 : na raa da Impertirla n. 60, loja
do Pavo.I
Groidenaple preto na loja do
Pavo.
Vande-ae grosdanapla preto maito encorpado
o largo fisenda qaa sempre ae vendea a 29500
2f a oaratlaaimo prego de I98OO ra., a dito a
di:ciaa raa ia Imperatrix n. 60, loja da Gama 4
81ra
CtrMba.
Vende-ae (era da carniba de am aacco para
cima ; na raa da Imperatrix n. 60 loja do Pa-
vo.
Organdy de cores a 180 r*. o
covado vende o Pavo.
Vanda-aa organdy da cores senda os mais
modarnoa qa tem vindo a oito marcado polo
baratiaaimo prego de 280 ria o orado : na roa
da Imperatrix n. 60, loja do Pavo.
tilpakifc p\i gorgur > de Huno
do Pavo 280 rs.
Vendo-se esta nova (axenda de lioho, aando
deqaadrinhoa o dllate miadinhaa propria pa-
ra veatidoa de aanhora a roapa para meninoa
acodo maito leve a propria para a ealaca pelo
biratiaaimo prego de 280 ra. ; na raa da Im-
peratrix n. 60, loja de Gama di Silva.
Gambraii com sa*icoi ven-
de o Pavo *3.
Vendea-aa ortn do cambraia branca com
aalpicoa brancoa e de corea tendo 8 1/2 varas ca-
da corte, sanio (xeada qae aempre ae vendea
a 49 e liqsili-i a 3$ cada corta; na raa da
Im^entrix n. 60 loja do Pavao.
Csalas francezas baratissimas
Vondo-ae na lola da Pavo caaaia frintexia aa
mala mod.rmaeo maia booitaa padroea qae
tem vindo a este mercado pela baratiaaimo pre-
ga d. 280 300 e 820 ra. o covado, lato para apa-
rar dinheiro: n ra da Imperatrix n. 60, loja
da Pavo, da Gama & Silva.
O Pavo vende cabaia,
Vande-ae esta nova fixenda pelo baratiaaimo
prag de400 ria o covado tendo 4 e 1[2 palmoa
do largara eaenlo biatante tntorpada com bo-
uitoadeaaohoi: na aaa da Imperatrix a. 60, loja
de Gama & Silva.
tUtavequet a 4|.
Vnla-aa rioa aaaavaqaaa da (eatio maito
bam atfeitad < a aendo bulante compridoa a 49
cida nm : o loja do Pave raa da Imperatiiz
n. 60 de u. & Silva.
Sintos do Pavo.
Vaode-aa ainlot de ia la a I9 tendo boait.a fi-
' alia : na ra da Imperatrix n. 60, loja do Pave.
CorUs de casemira a 3200
na loja do Pavio.
Vanda-aa cortes da oaaemira da 6r de 2 lar-
garaa aendo de qaadrlnh*a e liatna a 19200 rs.
corte 19800 o covadv : na raa da Impera-
rlx 0.6O. loja de Gima A SHva.
PARA ACABAR
NO
garrafa, que sempre se vendeu por
M](gA(Dag
Almdos gneros qiefcam aiima men?iouidos exis-
te um ompleto s^rtirneutode charutos, sorrejas branc e
prdttdis oielhorefl mtrctfl, sebio musa, amenlots de
cisca, chouricas, btttis, cebolts, Ucires frtncezei, masts
e tomata, macirro, talhtrim, aletria, estrelliahts par so-
pa, pass%, dose degjuba, *tl refi itio en potei epacotes,
peixes em latat, comis^jo sivel, pescidt e carrina, pi
ment*, cominho, erva-d->ce, cpav?, sag, cavada, ginjaem
f rateos, lijla par* Um Mr f*cas, touciabo, U .tilhas frauce-
zas, bpltca.n^ias iagiezts, ciUiahas enftitilas para mimos,
maracas para cria neis, az^itonaa doPort e Lisboa, peixe
savelem barril, ato etc., que tuio se vender por meaos do
que em outra qualquer parte.
C,- .iibraias do pava^ a
4,000.
Vendo-ee vestidos de combraia branca flnaa em
cortea com daaa i>ln oa babadoa, pelo baratiaai-
mo prego de 49OOO ; 01 raa da Impantrlx n. 60
loja de Gama & Silva.
Vestidos brancoa a ,i50O
so* o pavao
Veade-se cortea da veatidoa com babad ja bran-
coa pela barato prego de 29500, ditoa de tarlateoa
brancos a de cAras e 89OOO; na raa da Imperatrix
o. 60 loja de Pavo.
*V>Tt*S de org:ndy
a 4$500 t o Pavao.
Vande-ae cortee de organdy padraa intoira-
mante novoa, tendo ceda orle SO eovedoa para
laxar veatidoa com doaa bebidos, palo baratiaai-
mo praco de 49500 cada corta; na raa da Impe-
trts n. 60 loja de Gama & Silva.
Camisas pra senhora na loja
d o Pavo.
Vande-ae tamiaae da madapalio (raneas maito
kem nfaitadaa propriaa para meainaa da 10 a
14 annaa o ditaa para eanhera pele baratleaime
preco do 19000 cada ama, o j tam am Met-
ate: na raa da Imperatrix n. 60, leja do Pavo,
da Gima & Silva.
Vestidos brircos a Mr3
pa.
Vanda-aa rieea vealiJvabrancoa eom daaa aaiaa
ando com lavdrea de ealpieoa brancoa a da edraa
ea maia modarnoa qae tem vindo, pelo baritiaal-
mo preco de 89000; ne raa da Imparatrls o. 60
loja da Gima & Sirva.
Sedinbas a 500 rs., so o
pavfto.
Vende-ae aedlnhae da qaadre e lietrea, palo
airetieetme preco da 600 ria cavado ; na rea
delmpeatrJi n. 60 loja de PavSo da Gama &
Silva.
Vestidos para memoas
3#000 na loja do PavSo.
Vanda-aa veatidinhoa da aeda maito bam en-
tallados proprios para meoioae, palo baratiaai-
mo pre;o de 39000 cade am, lato peta acabar ;
oa raa di Imperotrlx n. 60 loja do Pavio.
Chales baratsimos nt lo-
Atba-ae I venda na oacriptorlo do Antonio
Lata de Oiiveira Axovado a C, rae da Craz n. 1
aobraescriptapeloTiaxande da Dragaay.Knaalo
Sobra o Direito Adminiatrativo; delxamoa do ta-
cer elogioa a aata obra, baata a aama da aea an-
tas para a tenar racommoadada, dnas volamos
em breaban l(|g, encadernada lSg.
ja do Payao
Venia-ae chilee de marin malte randas a
89000. ditas a 23500. ditoa a 640 .ola, aando da
enea ; na raa da Imperatrix n. 60 loja do Pa-
vo.
Bramante do Pava i a 10j[000.
Vende-ee pa?nda bramante de linho tanda
largaraM1 Mmliaa aam t7 varea eada peepe-
as t&st&kr ","^-
iichiflii anericiMi
lmcasa da H. O. Biabar k C, saesessavaa:
ra da Graa>a. 4, vandm-ae :
tachlaaii para regar hortaa e ep'.ca.
Ditta para deacre$ar mllhe.
Ditia para aortas easim.
Salina cam periancas a 109 e 20|.
Obran de metal principe prateedea.
A-lcatrie da Saecia.
Varis do alaatra para naviaa.
Silaa parrilha de primeira faalidatfa da. Para.
Vinho leras da 1811 am ealxaa Qecaae aaa aahaa di 1 daxi*.
Aradaa a cradia.
BrUhantae.
Girrecaa aaqaeeaa.
M^i?es.
No armizam Riro do-Livramanto no Foita do
Mattoa-n. 15, vandom-ee caina eom 110 macea
pola baratUalmo prec.) da IjJ a calxi ; a ellas,
antea qae ae ac.bim.
Venda-ee o dapaatto da raa do Godomis n.
18 .* a tratar no beico dos Portoa n. 15.
Veude-ae ama preta cosinheira, eogosaoee-
delra, lavadeira, o cem prlnelpita da coatara: a
tntir na taberna da rea da Imperatrir n 84 no
da 9 da correcta,
- Vendo-ao nma eecrava parda qae coxlnbi,
*va a ooRonima, treta do meninos : na roa do
Brom n. 88, fandieo da Sr Bovrman, aa dir
qaearvende. ________________
Vendem-se caxdjs vazi s
proprios ara bahuleiroa ou
funileiros 1|500: nesta
ty pograpaia se dir.
9 Largo do Carmo 9
ARMAZEM PROGRESIVO
Em virtude de terem vendido o seu estabelecimento da
ra das Cruzes e dezejando acabar com o do largo do Carmo
n. 9, reolveram vender o seu crescido e completo sertimen-
to de molhados, sendo todos de superiores qualidades, e por
resumidissimos presos, por isso pedem & todos os seus f regue-
zes e ao publico em geral que venham sortir-se no arma-
zem Progressivo que acharo nao s um explendido sorti-
mento como superiores qualidades de gneros e preces in-
teiramente baratissims, o quoabaixo ae transcrevtm alga-
mas adiedes de aeus precoa peloiquaea prometem exacta-
mente vender, e muitos outroa que por falta de espaco aqui
ae deixam de mencionar, mas que seus precos sero em re-
latjo, advertindo-se que o sortimento inteiramento com-
pleto, e que nao desconfiem doa precos nem qualidades dos
gneros, pois os propriatarios se obrigam a garant los.
Vende-se por estes precos nicamente pelo mutivo de
se querer liquidar de prompto.
oatataS m gg0 eom 36 libras a 1B60O, e a 60 rs. a libra.
v nhOS generosos vindos do Porto, engsrrafados das seguintas marcas ; Duque do Porto,
feenuino, Porto velho, Cbamisso, Necur, Camdes, Careaveiros, Faitoria, Velho secco.
Madeira superior a 109000 a duzia, 15000 garrafa, venda por este preco pela
grande quandade que ha. v
Vinho apaeial vindo do Porto am garrafes eom 5garrafas a 2W40 cada um com o garra-
fao, auaDca-se ser igual vinho ao que custuma vir engarrafado.
Vm^?;"eeUo SLT1" 48# "* PWftS 3,8 Canad, Pr5
,f *S P!P M melh-es marcas, Porto, Lisboa, Fignaira, a 400 rs. a garrafa a
30OO a eanada, o proco nao faz a qualidade a porejo grande. '
ln&?o^nLPe7Pod^i:b0 20 *"** "^ e M abamen^
meSe JtSS ?iS!*i pres' n' Mrtezd8 ^a a miii superior que regular-
ManteiVa e M,u ^8pm ,iquidar 80" 'libra*
rhV^i^T' ****** uUimo ,aP' W00 eada nm, a ,or5ao muito grande.
a rf. trt'uT18 *nfM m*te "tHO o gigo eom 12 garrafas, a IfOOO
m a garrafa, garante-se ser champagne que j se venden de 309 a 40|OC0 o gigo.
6??fs.,r,nCmS emffascoiomlI^r..l500cdaum, .6 o fraeco v.sio val
I?"
b^lS?1!!SL*"*" mU, i* enfaUda a Md* u 0 re, libra
Uquida! Cm Um* "nU mext 0it0 ^'" Porcao grande e' p.r.
Anei m!n?8 CnfeUd" dC *f *** 00 rs. a libra, a em por^o ,e fas abaii
^^-Sa^^^e^.^ coo rr ^go',mex-
k a Sd?da. m,' 'UPerOr qa' "m M D0$S0 n,'rMd0 2600 br. garane-,.
Ch ^Sy-g*11. ************* "* Btt" ** o nouo mercado .andado
sauino /??" qU* T *" h,vid0 V8nda Para ,,e nao d. ter sahi'o
Tila nrPt "por 3,20" ****** HqdSo.
Chi mi *T- qUe H VedU 2W0 ,U,ra CSU hje **** P,rt acabar'
^ *~.^.t^^ bm P"' "***' m br" f <** f
L ar^dTdetir;:L^^ta--uhanu>i****** ^ *.
nrdlm^as.e ****** d ,abrC"U **} 86 *fc*^k
Lftt^S eom bolachinhas da soda da diSerantes qualidades a 1*400 a lata.
US do Rio da l.qualidida a 8200 a arroba, e 280 rs. a likra.
\v\h fa!MartBhio 1,tqutUd*de'2|80 ,rroba iob.
M-Q alP.ISt J naito novoaaipo a 160 rs. alibr. a 500 a arroba.
Mi 1 tlO painCO a iaoa libra, .OOOO arroba.
jPari a Vdadeira da matarana a 120 a libra afianca-s.ser da superior qualidade.
UOraima muito alva e nova a 80 rs. a libra a 35500 arroba.
Ksp%rm*ct-te superor, 620| 640 8 680 rs w(f mm Ujm uma |brt C0Bplat|>
I?6 :*kd6ComposisSo a320 a Hbra' ,an,bni dcrnauba muito Mpaeial para 4C0 rs.
r VI Islas francezas a portuguezas de 560 a 640 rs. a lata.
Chocolate g^- hespanhole aniso de 800 a 1000 alibra, rendo este chocolata das me
mores qualidades que tem vindo ao nosso mercado.
NZeS muito nova a 100 rs. a libra.ea 2500 a arroba, eemporco tar abatimento.
Vinno Bordeaux imarcaj masacrwllU(jM a 700 mnh% 18W0 mU n
a dnxia, garante-se ser novo, que geralmente se vende a 1 #500 a garrafa.
UOgliaC verdadeiro ingles a 800 rs, a garrafa a 95000 mil rs. s duzia.
a r rf SSSoV verdad,iro de M" 80r8, a 8arraa'que Mn,prt ?,Dden Pr 600
A^ !t%? Sr "?fqua w r** **a 6i0 --' -1-
^*a pe greVe pautado o liso a 3S80O a resma.
ixenebra j, iariDja em frascM g^uj,, a x^qq^ ami
; reZUn tO do Porto rindo de casa particular a 400 rs. a libra para a cabar.
reiUntO fiambre inglaz a 320 rs. a libra, a ffianca-se w mnito novo.
D 41 llOS franceses da deversos umanhos da 200 a 820 rs. eada un.
Sa tina de poreo refinada da muito especial a 85800 a lata eom 10 librea.
aUtOS de dontOS m tUnbea e mnito finos a 820 rs. eada umaJiambem temoe
em massos eom 90 massinbos para 160 rs. eada um.
Salmn am latas eom 2 libra muito novo a l20f cada cm.
PalitOS dogaz,,0rj.a c,xt 2|30O a grosa;
ATTENCO !
Alm dos gneros qua ficam cima mencionados existe nm eomaleto sortimaota decbaretcs
arvejas branca a preta das melhorss mareas, sabio ma>sa, amandou de caaes, cbonrieaa, bflaus'
ceblas, licore francezas, maesas de tomate, macarrio, ulharim. alairla, traninnes para sena!
paseas, doce da goiabs, sal refinado em potas e pacotas, peixes am latas, camo sejao uval eeaea-
da e earrina, piaeott, eeminbo, erva-doee, eravo, sag, cavada g.nja em fraaeos. tlTpara
limpar facas, toucioho, lentilhss francezas, bolachinbas inglaus, caixinhas en/sludat paran irnos,
turaet para erian5as, azeitonas do Porto a Lisboa, paita savel em karrD, efe. ele.- ma tttdoaa
Tanderl por menos de eaito am consaqnancia dos propriatarioi te qtierarsa mirar.
s
L-^
I I
I ^JaSlv II- I


BU&1Q Sa ftflMim. 6- aUSBADO 6 IB DE1&MJU0 ftl im.
v
O BALIZA.
LISEZ
Das ct itablissement on
presenta meaaioors las aene-
teurs tous les srtieles txpott
en vente aus prix ti quelites
dji publus.
Le systme d'annoneer ce
qui Mt commun, la classant
eomma superieur; n'entrera
jamis daos laa habitudes da
eatta maison.
La pttblie ast respectneusi-
ment invit a. reeevoir daa li
pratique la certitude da calta
promessa.
ffitD
Ib tbia warahouaa ara pre-
sentad to iba parchasen all
tha irticleg exposed in sale
by tha priesa and qualities
hat bava alraady been publia-
hed.
Thesy&iem ofannoanciog
v* hat ii ordiaary aa being of
superior qaality "will nevar be
tbe custom of tbis house.
We invite respectfully tbe
publie to reoeive in tbe prsc-
ice tbe eertuds of tbis pro-
mise.
L.BBE
Neste estabelecimento se apresentar sempre aoi te
nhores comprad re todos os gneros polas quaatidades e
procos publicados.
O systema de se annunciar osofftwel indivisamente
classificado como bom, jamis entrar nos estylos desta casa
O respeitavel publico convidado a receber na prati
ca a certeza desta promessa.
GRANDE AMAZEM
NS.
38 E 38 A.
Attenco Attenco Attenco
Para que possa urna casa de qualquer commercio adquirir o maior conceito poaeive), a
passar corno urna das primeiros de sna classe, comprobando peritamente o proprietario do baliza,
que suficiente s hnha da conducta que elle tem adoptado, fazendo o quanto humanamente
possivel para mantor a sua palavra de honra eom marcial tantas yezes oferecida ao respeitavel pu-
blteo como garanta da sua promesas, ds nao iUudir a pessoe algtima, a de vender a lodoi pelos
procos annunciados.
A disposijo do rospeitavel publico se acham pois
Os segralntes gneros
AMElXASfrancezae em fraseos de tres libras Idsm de segunda qualidade de 100 j
o msis, a 89800 a lata.
AMENDOAS dsessea mole de 200 e fio rs:
a libra.
ALPISTE a 160 rs. a libra, a a 40800 arroba
ARROS de Java de 100 a ISO ra. a libra, a em ;
arroba de 30000 a 39200.
dem da India a 60 rs. a libra, a am arroba
19800.
dem do Maranhio de 100 a 110 rs. a libra,
e esa arroba de 30 a 3 0200.
Idsm ideas a 80 rs. a libra e esa arroba 29240.
dem eom easca a 160 rs. a euia, o a 29500
o saceo da 20 cuias.
AZEITONAS am aneorelas ds 8 garrafas a
19400.
AZEITE doce refinado de 750 a 800 rs. a
garrafa.
dem idem em barril a 640 ra. a garrafa.
dem ida
a libra. J
dem americana!em pequeos barris de 13 a 14
libras a 700 re. a libra,
dem franceza a 640 res a libra e em barril a
I 860 rs. 1
dem de porco 1 latas de 10 libras a 39400.
1 Idsm em barris abito fina a 360 reis s libra.
MARMELADA ale primeira qualidade a 600
ra. a libra.
MARRASQUINO
MASSAS para sop
tria a 400 ra.
Ideas finas estrellinha, pevide s ontrasa 560 rs.
GraoJe liquidacao
4a Arara, ruada Imperatrii,
naloja e ormazom da Ara-
ra n. 56 de
Magalhaes Mendes.
Laziuhs da Arara.
Veade-se laiiohai pare vacudos a 820 e 500
ra. O eoado, chitas acaras a 200 ra., ditas fran-
sezat i 240, 280, 820, 360 o corado : na rea
da Imperairii, leja de Arara D. 56.
Fusto ora vestid s da
Arara.
Vaoda-se faaio para veitidoa de aenhora a
280 a 310 o corado, popelina de corea da qaa-
drfnhoa mais larga de qae chita a 2(0 e 280 o
corado, eaeaas garibaldlnac mallo finas para ves-
tidos a 280 e 320 o corado : na na da Impera-
trlz, lojt da Arara n. 56.
Arara vende a tarUtana.
Vende-se terlatana mallo fina, branca a da
corea a 800 ra. a vara, fil da linho do salpico,
nao, a 18120 a Tara, dito liso a 720 e 800 a
rara, dito a 160 o carado : na rea da Imperatrlx,
toja da Arara o. 50,
Organdis da Arara.
Vaad-se orgmdi para veelidoe a 280 a 320 e
corado, gorguro da loba para TealldM da ea-
nhora a S80 a orado, olaallm da linho para reo-
tldoa de 280 o aerada : na rae da Imperatrlx,
leja da Arara c. 56. c
Para as reunioes do Ciub Ara-
ra vende.
Vende ae ana ora fixenda por nomo rene-
ciana, de qsadroa o bordada a (roso, para verti-
dos de senhora a 500 ra. o corado, lia Sebasto-
pol a 640 o corado : na rea da lmperatrix, loja
da Aarora o. 56.
Arara vende os vestidos a
#900.
Vendem-ae torta da eercbrela de babados e
barras a 2$50O e 89OOO, ricoa cortea da lia 6 Ge-
ribaldi aom 22 coradoa poa 8$000, dito de eor-
garao eom 16 cavados a &J5UO : na raa da Im-
pertirla, loja da Arara b. 6.
Grte de chit* da Arara.
Vefidem-ae cortea de chitas flnaa cosa 12 1(2
corados por 2|503, licoa cortes de organdins pa-
ra rostido de senhora. a alaria Pis, pelo barato
preco d &J000, eom 25 corados, ditos de 16 ae-
rados a 7S000 : na raa da Imperatrlx, loja da
Arara n. 56.
Arara vende roupa feita.
Vendem-ae palitos de caaemira prata a cor de
caf por 65500 e 79000. calaas feius de casimira
preta a de rea a 5*500 e 6J0OO, cernirs fran-
cexss a 1J600 a 2J000, colariohoe de linho para
homena e senhoras a 500 re., calaas da brim a
ganga a 2$000, enhilas pretoe e de corea para
senhora. a 2$000 e 3)000 : na raa da Impera-
Iris, loja da Arara n. 56.
Arara vende fazen i* por nome
australia.
Vende-ae a fazanda da nome aaatralla eom
palmas de sede, para vestido a 560 o corada, a
laexinhas a balio para resdoa a 500 ra., na raa
da Imperatrlx, loja da Arara b. 56.
Arara ve arfe colchts.
Vendem-se colchas arelodedes cara cama por
89000, ditas d* fusto por 5)000 a 5J500, cabeiUs
da chita a 2j000, lacese de algojao por 10200 a
a 19400:- na roa da Imperatrlx, loja da Arara
o.56.
Papel de diversas qualidade*.
Vende-se papel de boira enerada a 1*400 ; di-
ta adamascada a IfOOO; dito de Orea a 800 ra.;
dita branso a IfOOO ; ,ul a 900 ra. i eaixlnha :
aa loja de belja-flor d raa de Qaeimada n. 68.
Gravatinhas para senhora.
Veadam-sa rara/"has da aede para aeohora
da dlvereoa goatoa 800 ra.: raa do Quelmado,
loja da Beija-flor a. 63.
Tintei>os e rieiros.
Vendeos-se eerivofnhas da metal fina a 1J :
ra de Qaeimaoo, loja de beija-flor n. 63.
Fitas para debruar.
Vandam-aa filia para debram da restido a 280
reta; traacinhae delinha para enfeltar roapa de
meninos a aenhoras a 80 ra. a 120 peca : rea
de Q aeimadoloja do beija-flor B. 63.
Car teirinkas para senhora.
Vandam-sa earttirinhaa para gaardar dinhairo
a IfOOO e 19200 ra.: raa do Qaaimado, loja do
beija-flor n. 88.
Pontea de tartaruga.
Vandam-se pontea de Urtaraga Tiradas dos
mais aodornoe qae ha a 89OOO ; raa de Qaaima-
do, toja do beija-flor n. 63.
Pentes de burraxa para menina.
Vendem-ae peotes
Rival sem
igual.
Ra do Queimado n. 47.
Pedro Paala Tinoco da Soaxs. done dasleaa-
tabelecimente eetaaemprc-reaolvide Tender mal-
te barato todas as miad sus de so a leja, para o
qaa tem ara rico sertimento, cerno aajam :
Carioca da celehetaa a 40 ra.
Carritaia da linha igual & da Alaxandraa 80 ra.
Oitea de dita de 100 jardas a 40.
Lianas de croxel ,para bordar (man*) a 640 ra.
Tintelrea aom tinta e lampa da metal a 180 ra.
Pontea de borracha para alisar a 560 ra.
lasaras para limpar anhaa a 320.
Dilaa para limpar dcotes a 240.
Ditas para limpar roapa a 13000.
Dltaa para limpar caballo 19000 rs.
Estampas da todas aa qaalldades a 160 rs.
Laa para bordar, sortlda, libra a 6*400 ra.
Botdes dallnhe para casareqaa a 20 ra.
Dltaa de aada para dito a 30 a 40 rs.
Sintoa dearados a 19500
aiaae a aeohorae a 640. 800 ra.; raa do Qnei- gj adepenaedeaco a 40CI rs.
made. jojt do beija-flor n. 63. 12""d metal aom penas s 100 e^zOO re.
Ban dejas. olo_* P" Blnht 12c
Vendem-ae bandejas finas de direraos goatos a
8500. 23000 : raa de Qaeimada, loja de beija-
flor n. 63.
Toucas de laa.
Vendem-ee toaeaa de lia pnrameninoe, da di-
rarsssraalididae a 800 rs. a sapatinhoatambem
a 800 rs. : raa do Qaaimado, loja de beija-flor.
3.
To ucadores,
Vndese-ae toaeaderaa da Jacaranda a 59000,
29500: raa da Qaaimado, le je de belja-flor n. 63.
Coral.
Vende-a* fie de coral a 580 ra. a Toltaa a
19800: raa do Qaaimado, loja do beija-flor n. 63.
Anvelopes.
Vendem-ae aoTelopes adamascados a 19200 ;
ditos brancos a 1*000; ditos asa es a 11200 rs. :
raa do Qaaimado. loja do beija-flor n. 68.
a libra,
dem de tomate em
a lata.
MOLHOS ingleses de 400 a
de Zara a 800 reis o frasco,
maearrao, talharim a ale-
latas eom 2 libras s 19280
lfOSe o frascog
refinado sn Utas de 12 garrafas a IOZES mmtonoTae a 160 reis a libra.
7*000 a lata. PERaYS SECCaS muito novas a 400 rs. a libra
dem decrrapato a 320 rs. s garrafa, e em ca- PH0SPHOROS do gas a 100 rs. a dusia.
mStiS&fZitt: a *\WH^UNTO deLamego om.lhor do mercado
BOIAXINHaS de Lisboa am latas da 2 a 4 ] a 480 reis a libra, e sendo inteiro a 440 rs.
libras a mclhor saassa qua leal vindo a este a libra.
mercado, por ter sido preparada cxpreisamente' dem ingles para fiambre a 600 ra a libra.
para o armases* do Balisa. | dem americano a 40t rs. a libra,
dem americana a 300 rs. libra. PASSAS daa de carnada a 560 rs* a libra
iscoatos a biscoutmhos, ara ruta,aliados a deou-' muito novas.
tras sxcellentcs qualidades a 320 rs. a libra. PALITOS para dantea macos coa 20 maci-
a 3 libras a 19400 a lata.' nhoa, a 160 rs.
dem idem eom flor a 240 reis o mago,
o dem em caixinhaa eom 2,000 palitos de quali-
' dada muito superior a 320 rs. a caixa.
BATATAS em gigos de 36 a 40 libras por PEIXK de escabeche pelas mclhor as formas pre-
ra?Jj'j- cu a* o^ PT CAFE de diversas qualidades de 240 a 300 rs; 19400 rs. a lata.
?**. ... IQUEIJO fiamengo do ultimo vapor a 21000.
1A parola, qualidade esta que rsraavezes dem idem viudos por navio a l400.,cadaum.
dem em latas de 2
dem Lunch a 29200 a lata eom 4 libras.
BOLLINHOS de ovos em eartes a 500 ra.
carteo.
Moendas p meias moendas.
Taixas do ferro batido e
coado.
Machinas de vapor.
Rodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., etc.
Ru do Brum n. 38, fundicSo
de D. W. Bouman.
Agnlhaa irancesas em caixinha a 220 ra.
Rosetas eom podra maito bocitaa a 400 r.
Colxetea pretoe, 14 parea a 60.
Ajamarse para capote, dazie, a 800 ra.
Polaeiraa de contaa miadae a 1)280 o par.
Gravataa cam botie a 19000.
Maiaa para senhora a 2g400. ra. a dnxia.
BU preto de linho por todo prec.o para acabar.
Aaetae como tem para trocar imagona de ci-
i Antonia, Sanhor dea Passos, o S. Bsnsdicte
de barro a 3000 rs. cada am. maito barato |
por ser ailo pereito.___________________
SOTMa
sem sefimo
fulelr i Mtmm,
Grande e nova officina.
Tre f trlts.
I-RuaDtcUS
late rice a bata montado estabelacimaate aa-
eenUarioMlragaateaomaia peiielte, boa aca-
bado o barato ao aen genere.
URNAS de todaa aa qaalldades.
SANTUARIOS qna nraUsam cok e|aarai
BAKHElROSde todos os tamaabas.
SEHICOPlASidamldaa.
BALDES idem idem.
BACAS idos cau.
BAHU8 idea ldam.
fOLHAem caUaa da unas as sjosauas.
TRATOS Imitaada aaa ,r1eicao a boa percal-
lana.
CHALK1RAS de todaa aa aalieMUe.
PAR ELLAS idem idas.
COCOS, CASDIEIROS a landres para e. ,
jacr aortimento.
VID ROS em caixa a o a retaibe e ladea es ta-
mandando-aemaakoe, ketar dentro tliiit.
em teda a parta.
Recebem-aa oacomKeadaa 4* ,aaisi a!a-
reza.coaceitaa, as tada tari deeampOEbadc a
cooUal.
Pechin cha
Cesaa (raneexe de cor, covado a UQ rs., chs-
te de sol de aada a 5), approTeitem em quinta
lempo g na ra doQaatrrado n. 44._______
Vende-se.
Ha ama grande porcia de piche tara ser ven-
dido, de todas n grosaaraa, a precie comrxoda,
naa serrariaeda rea nova de Santa Rita do Sr.
Vicente Airee Hachado a de Ramoa & Ccelhe na.
17 a 55 onda o deposito ; aisim como todas ra
qaalldades de madeiraa.
ja^e..*""*.*
I
I
Fo? pouco dinheiro.
Joaqnim Pieheco da Silra
i ehegetram os remedios
do Dr. RaduiyRoiolutiTO
rs:ao?*dor, prompto illirio
3 pilulas regulidnraii,
No droguista Raymundo Garlos Leite
IrmSo, ra da Impertrz n. 12.
vera a este mercado a 31200 a libra.
dem uxim a 2B800 a libra.
dem hysson de 2*700 a 11800 rs, s libra:
dem sorlrivel de 11600 a 11800 a libra.
dem do Rio de 11100 a 11500 a libra.
dem preto muito superior a 11341 rs. a libra.
dem idem menos superior de 19400 s 11600,
a libra.
CHOCOLATE de Lisboa, hespanhol, auisso a
francs, de 720 a 11100 a libra, entre estes
chocolates ha qualidades que nunea vieram a
este mercado, e que se torna raro por sua ex*
callente qualidade.
CHOURigAS muilo novas a 480 rs. a libra.
CHARUTOS do afamado fabricante Jos Fur-
tade c Simase outros, de difieren tes marcas
como sajam Ipirangoa, Suspiros, Delicias,
Parisienses, Guanabaraa, Senadores, Napo-
lees, etc., etc., que so vendem de 11401 a
4*500 a caixa.
CEBLAS a 800 rs. o canto e s 11000 o
molho.
CONSERVAS inglesas a 800 rs. o frasco.
COGNAC ingles em barril, a 640 rs. a garrafa.
dem em garrafado a 911 rs. a garrafa.
CHAMPAGNE superior a 800 a garrafa a 400
rs. maia, a 81 ogigo eom 11 inteiras ou 14
meias garrafas.
DOCES am calda vindo do Portugal em latea
muito bam acondicionados, a 501 ra. a lata.
ERVILHAS francezas a 640 rs. a lata.
FARISHA detrigo SSS, Fontanas,galega, a-
maly, de 120 a 160 rs, a libra.
dem do Maranhio a 160 rs. a libra.
dem deararuta, especialmente preparada-, a
320 rs. a libra.
FIGOS muito novoa a 81 rs. a libra, o em cai-
xa por 19 eom 16 libras.
6ARRAFES vasios de 510 a H200 eada nm.
GENEBR A de laranja em fraseos grandes a
11000 o frasco.
dem em botijas de 400 a 440 rs.
dem inglesa vardadeira de marca Gato a 11000
a garrafa.
GRAlXA em boies a 140 ra.
GRiO de bico a 100 rs. a libra.
' GOMMA exeelleato do Aracaty, a 100 ra. a lib.
dem menoa superior"a 60 ni a libra.
LICORES dos melhoree fabricantes ingleses e
fraaneaee e em differeates vasos de 300, 500
' e 800 ra. a garrafa.
dem franeez 130 rs. a garrafa.
MANTBIGA i-glosa parfaitamcata flor de 800
a 900 rs. a libra, da primeira qualidade do
mareado, neste genero existe sempre am nu-
mero de 11 a 11 barris abettospara os som-
, prHoraj eseolker i toa Tontada,*
o masso.
SARDINHAS da Nantos a 360 rs. a lata.
SERVEJA mareaTenent, Cobrinha, Caval-
linho, rainha Victoria eontras marcas a 41,
59000 a 51800 a duzia.
SEV ADINHA da Franja mnitosuperior a 160
js. a libra.
SAG' a 280 rs. a libra.
SABAO massa da diversas cores e dos memo-
res, de 120 a 200 rs. a libra.
; SAL refinado am potes de louea por 500 reis,
s o pote Tele o dinheiro.
dem em frascos do vidro eom tampa do mesmo
vidroa 640 ral
TOUC1NHO da Lisboa eom mais de meio pal-
mo de altara a muito novo a 301 rs. s libra.
dem americano a 200 rs. a libra
TI JLOS para limpar facas a 160 rs. cada
um, a de grande tamanho.
VASSOURAS americanas muito fortes a lin
daa a 640 rs:
VELAS stearinas a 600 rs.
dem.idem a 640 rs.
dem de carnauba do Aracaty a 400 ra. a libra.
dem de Buennos-Ayres a 440 rs. a libra,
dem de eomposic) de 101 a 1H a arroba.
VINHOS engarrafados, vindo parte dallas de
sonta propria, daa acreditada! marcea Pe-
dro V., Madeira, M alvario, Carcavellos, Por-
to, Feitoria, Caamisso di Silva. Manezes,
ComSes, e ontrai mu tas mareas de 19000
a 11280, a garrafa.
dem do Porto engarrafado denominado BALIZA
qualidade esta que honra muito o titulo que
se Ihe dora, a 640 Vs. a garrafa ; os seano-
res compradores qua sa mnnam de urna gar-
rafa, para que possam fazer nm juixo exacto;
o proco nio fes a hondada do genero,
dem Bordeanx qaalidad* esta preferida a todas
qoantae vena a esta marrado a 640 ra. a gar-
rafa. \
dem do Porto em pipa da 88000 a 61000 ra.
a caada, e de qualidade muito superior.
dem de Lisboa, Madeira, Carcavellos, Figuei-
ra e diversas mareas a 3f000, 39100, 41
e 41500, a caada.
dem do Porto em garrafa ai de 4 a 5 garrafas,
par 11200.
dem verde por 19660.
dem de Lisboa em ancoras eom 1 uadas, por
169000.
VINAGR1 de Lisboa de primeira qualidade
am garrafes da 5 garrafas, por 11606 eom
o garrafio.
dem de Hamburgo s girraf&et di 5 limfis,
por 1M60. '
Rut s SsiiaIUSov*li. 42.
Vande-sa em tasa da f: f. Joahstoi & 6.,
lelliis e silbos inglesos, aaadieiroa a eastiuei
hronzaados, lonas inglesas, fio de vele, chicote
para earres o montara, arreios para sarros do
m a dona villos, e relogios de oiro patente
ngleF.
Rival sem segundo
Raa de Qeeimedo d. 55, loja de miadexas de
Joa de Azevedo Maiae Silva conhecido por Jos
Bigodinbo : eeti cridando lado mallo barato,
para aparar dinheiro |rola do qua tem bastante
preclao.
Parea de sapatea de tronga dalia a. 19440
Pe$ac de vellade recortsdsa eom 15
raras a : ........ 19500
Caixaa da papel da diTeraoa goatos a 700
Caizaa eom 100 enrelopes maito sa-
perlorcs a. ........ 119000
Dailada maiaa brancas para homem a I56OO
Ditas de meias craas maito encor-
padas a.......... 3)1000
Msssos de grampos maito superiores a 9040
Grosa da penas de ac.o de tedas aaqaa-
lidadee *......... 9500
Groxe de boldee da loaea pratiadoa
maito fios a........ 1240
Canivetee da aparar penes meite fi-
nos a ........... J080
Agalheiroc eom agalhaa da tedas aa
groacans.........-. $080
Areie preta maito fina a libra 120
Relogioa douradoa para meninos brin-
car a ........... 9120
Cornetas de chlfres para meoinos to-
car a ....... j 9080
Eicon psra limpar denlas maito fi-
nas a .......... $t00
Baralhos de certas para rollarais mol-
i Unce a.......... 9320
Baralhos de cartas poitcgaexua 9160
Gordas para volao maito Ireaaaa a. 9080
Ctixas c-.m sapartoree agalhaa (ando
doarado a......... 9400
Frascea eom superior agaa do La-
vando e.......... 9800
Didos grandes eom saperior agaa de
Colonia a ........ 9500
Ditoa eom saperior oleo de babosea |50
Ditos eom saperior oleo de maesgar a 9100
Ditos coa maoc.tr parola a 9200
D.los eom sapanor baoha transparente S800
D.toa grandea eom aaperor opiata a 9500
Diloa eom superiores cheiree o'me-
iher a........... 9500
Ditoa eom auparior agaa dentrifice e 9500
Ditoscai saperior oleo de babosea 9310
Ditoa eom saperior agaa celeste s I IfOOO
Daxia da sabonetes maito finos a 9600
Babado do Parto o malhor que ha a
110 e........... 140
Ltbyrlnthos de todas ae largaras e todoe os pre-
sos, pola o qae deaejo 4 vender pela grande
preclao da dinheiro.
Chpeos a Beatriz.
9 a ihegsrsm de Paria parea loja da raa 9
9 de Creepo a.17, da Gelmertea& Villar, %
aask oa afamados chspeos a Bealrix a a Eage- am
f ole para aeohoro e mentnae, aende de J
V palha de Italia ricamente enfeitadoe. 9
sB A.e seoheras manSem vet dee ditos A
ara ahspcos antee que ce acabem.
1
InjeccaoBrow
Remedio infallivel contra aa agnor
rbeas antigs e recentes, ubico deposito
na botica franceza, ra da Cruz n. 92,
3 preco.
MOBIUA
8
/f?
eom loja de mobilia na raa
daa Craxee n. 29, qaerendo
acabar eom sea estabeleci-
mento, Tende toda e qualida-
de de moTeic por pre^e maia
barato qmeoatro qualquer aea.
SMarSM SMSMiHSIIttttStt 999Q
Arados americanos e machinas
para lavar roupa: em' casa de S. P.
Johnston* di C, ra
n. 42.
em
da
Senzalla Nova
Ao$ a>rs* consumidores
de gss.
Res arnuxena do caes de Ramos ns. 18 c 30, e
aa raa do Tra piaba aovo ( Recite) n. 8. se
rende gax liqaido americana primeira qualidade,
e reccntementechaiado, a 159000 a late da 5 ga-
loas, aaaim como latas da 10. e de 5 garraca, e
amgirrafa._________
29553*
Dndifi@ Liw-laor.
msi das Baaniaallsf. Rcva m.49.
Neate estbales imn to sentinas a aavamm
empleto aortimento de moeadas a meias moen-
ss para aagenho, maabinaa da vapor o taixas
de ferro batido e eoade de todos ostamanko
o ara dito,
Raa do Qaeimado n. 55, loja de miadexas d*
Josa de Axevedo Hala a Silva a ata varad indo to-
das aa suss miadexaa malte boaa a baratisaimaa
Nvelos da linha cea 200 jardas a .
Ditoa da dita cern 4C0 jardas a .
Ditos da dita cim fPO judas a .
Ditos de dita eom 200 jr< Varaa da fran!a para toalhaa a .
Ditaa de dita largas brancas o de corta a
Pasotee eom aapericr.papel imixatie a .
Varaa da bico largara de 1 dedo a .
Dltaa da dito dita de 3 te o a .
Ditaa de renda lisa a......
Daxia da maiaa craaa aaperlorea a .
Yirie de fitae avelludadss psra sidos a
Caitea de linha Pedro V eom 50 jardas a
Ditos de dita de Pedro Y eom 200 ditaa a
Tesoaraa traito besa para saneietro a .
Ditaa pequenea para coatura a 160 o .
Ditaa maito sapeilorce para anhaa a
coatara. ;.......
Faus a garlos cabo preto muilo flnaa a
Coheteafraneexes m xartao o mclhor a
40, 60 o..........
Caixaa eom cohetee franeexta sapeiio-
ree a...... ..,..
Carritaia eom saperior reros de todas aa
corea a 100 e........
Fitas para aeflar eapaili'.hos a .
Caidea de dito dito muito grandes a .
Dito Imperial chamado do gax a .
Cariiteia de litba eom 100 jardee a .
Daxia de meiaa maito sopsriorss para
aenbora a 39 e .......
aree de leraa brancas de algodo a .
alxas eom phosphoroa do gax a re.a o
malhor a..........
Caixaa da folha qaa t a caixa Tal mala a
Tinteiros de ridro som saperior tinta a
GraTstaa da seda multo sapariores a .
Bolcinbaa malte bonitas para gaardar
dinheiro a..........
Trancra da la da todaa aa cores a .
Ditas de algodao da todaa aa corta a .
Caixaa eom phosphoros especlaei o ma-
lhor a*. ...*
Caixaa eom brelas de colla a .
i 5,000
40
80
110
40
100
200
700
40
120
40
3$8O0
500
20
60
40
200
400
89500
80
40
210
60
100
40
30
3J500
100
SO
eo
160
500
500
40
100
200
80
Gaz na nova
exponcao.
Urna lata da gax por 159 deprimaire qualida-
de, tambem so Tanda a rctalbo em mtias latse,
qusrtos do latas a ss garrafas, isntfo de (reei-
r qaelidade e cao icflammaval, oa bam toi: ---
cida a acreditada casa ds ros Nots p. 20 e 24.
loja de Csrneiro Viona.
roissa da Rnsia
MACHINA
PARA ABRICSR
TINTAS nPOGRAPHICAS
PBETAS E DE COBES
Assia cono
ti atas finas e ordinarias para pintores
LOJA DE RELOGIOS
DR
A. BERTRAND
Praga da lndependtntia ns. 18 e 80.
Relogios.
Ysido-seest casa dalohastoa fater 4 C,
v e*o Tigsrio a. 3, nm bello sortimento de
1 elegios e earo, patate ingles, ae um dos mais
afsmaes fabricantes de Livsrpool{ tambe
ame variolada de sanitos traaeallias paraos
acames.
Rui da Sfcroajfti NoTt 9 -*
Neste estabelecimento vende-serta-
chas deferro coado libra HOrs. idem
de Loar Moorlibra a l&Ors.
Vende-eesrma prete coxiohelra, eegomma-
delra, IsTadalta, a cem principio da eoatuia : na
raa de Imperstris n. 23 sa dir eom qacm se de-
to tratar._________________________________
Prestara tteaco to
Vigilante.
Aceba da receber per eate ultimo repor, parte
ap aa aa encommendae qae ee Tender tudo por
prego, muito raxoareia, aomo aejam :
Pitas de velludo
He chegado grande eertimeoto de fitas de vel-
ludo, eoaaa maito fina de n. 60 e n. 100, qae
ha maito ara daeejada : a no vigilante, rae do
Crespo n. T.
Par A debram.
Tsmbem i chegede ee esperiores fitas pretae o
de corea tente do la como do eeda prooriaa
para debrana: a no Vigilante, rae do Crea-
po nt 7.
Pulaeiras e trancelins.
Rice aortimente de puleeiraa de caballea a
ootras matas qualidadaa dos goatoa mala lindos
que tem apparecido, qae s a viata tara f, as-
sim cerno trsncelios de taballo, o de retros eoa-
aa malte chique pelo delicado entraado: a
no Vigilante, raa do Craapo n. 7,
Sui pensnos.
Tmbeme chegado os sa per I ores suspensorios
de seda o maia fino qua ae pode inventor, todo
por prsera maia baratee do qae em ostra qaal
qaer parte : io no Vigilante, roa de Crac*o a. 7.
Soulball Mellon & C, tendo receido or-
dena pera vender o bou crescide deposito de relo-
gios, viato o (abricente ter-sa retirado do nego-
cio ; convida, portento aa paaaeas qua quiserem
posaair um bom relogio de earo ou prata do ce-
lebre fabricante Kornby, a aproveitar-se da op-
portanidade sem perda da tempe, para Tir com-
pra-lesporcommodo pre$o no aaa eacriptoriorea
do Trapicha b. 38.___________________________
S no vigilante, ra do Cres-
po n. 7.
Sbtos. '
Ricec alntoa chegados pelo vapor eom borlotas
todos douradinbos.essim como franja cousa muito
chique: e ao galo Tlgilante, raa da Craapo
a. 7.
Luvas de f elica.
Chegoa nm aortimente de Iotas de Joutd, de
todaa aa coree, tanto para homam como para ae-
Lhora ; s no Tlgilante, ma eo Graspo n. 7a
De camurca.
Chegou am aortimento da loras de oamursa
para montarla; so no Tlgilante, rea de Crea-
ra a. 7.
Casciri'ilha.
Grande eertimento decascarrilfiade lindas co-
rsa, aomo tambem fitinhaa aatreitinhaa maito
chiqae para anfeite: a no Tlgilante, rea de
Crespo n. 7.
BaijH
Chcgarsm os grandes bandaiproprios para os
pentoadoa da moda que se aeto usando : s no
Tlgilante, raa do Crespo n: 7.
Boneecs.
E' chegado nm grande sortimento de boceeos
ehordes tanto da masea como do cera, ricamente
Tcstidinbes, prspries para qualquer almo : s
00 Tlgilante, ra do Crespo n. 7.
Aljofares.
Liadas fies de aljofaree flnginde madraperole :
a no galo Tlgilante ra de Crespo n. 7.
Botes pretos.
Sao chsgados os lindos botdes pretos para pa-
nnos proprica para luto: a no vigilante, ra do
Creape n. 7.
Sintos pretos.
Isabam da ahogar oa lindee aintee pretoe ten-
t de fita cmodo borracha cem Ivelae da gesto
moderno: a no gallo vigilante, roa de Crea-
pe n. 7
e AmericaDft,
a aaaiiptorlo deaUaselIgneeie i$ Cj :1 4
Filhe, largo de Cerro Santo n. 19, pea fUca
mais barato do quo sm ostra qualqaar taita.
Grande exposit. ao no galio
vigilante, ruacfo <;res-
pon, 7.
CHEGADO NO VAPOR.
Voltas eom cruziuhss.
Sochegadsa as n-ail* eesejdss toIUs eom
cruainbas de pedriihas flngiodo biilhictas. anim
como figuioba de ecr', cesas rtuito n.iicad.-,
bem como palaeirac e brinroa a balso dos rcea-
mos p*dres : a no vigilante, ra o Crcipo te-
rnero 7.
Colares.
Ghcgaram es lindes colares de cora?ioiinho a
de croxieba, lado da eora], como tit'h m -i-
sairaa do mesmo coral, tadodomnito gcalo : 16
no galo vigilante, ra do Crtspe n. 7.
Rosas e bouqu*tf.
lindas roaas para aabello, aaaim como botors
a touqaet, tudo do melhor gotto qae tem iqai
apparecido, s eom a Tiita se poder apreciar :
a no vigilante, raa do Crespo u 7.
Enfeite.
Cbegarem oa riquitaimee enhiles llaria Pa,
couaa nunta tiala neata praca : s no glo riii-
lante, rea do Crespo n. 7.
Pcntinhos.
Ghegaram novoa pentinhes todoa duuradinboe
e eamaltadoa eom pedrinhas a eom iindisalrros
desethos, tinto para atar cabello como para nar-
rafas ; s no vja,ilante, rus do Craapa n. 7.
Espelhos
fin
gr&ndes
i
Vendem-seeepelhoe grandea finos eom moldu-
re deurada, palo barato priro de 10, l, 14 e 16$
cada um : na raa do Quelxado, na bam conhe-
clda loja da miadexaa da boa lama n. 33
Vendo-ae no armaiem de Narciao Josd da
Coate Pereira. no pateo do Carmo q*ioa da ra
de Hortss n. 2, ios eom ir ais da ama arreba
debtalas a 1*800. a libra a 80 ra., goma a a
SS^OO a arrobe, a litra 1 80 ra mar,lelgs icgle-
xa fice s 800 re., e maito superior e 9*0, din
freoccia a 640.
Salva vid*. d5 ferro.
Vende-ae urna bonita e bem censtruida aalra-
ride de farro eom roaco aso f 00 escriptorio dea
empreitairoa da ponto de ferro, ra da Aurora
na tero 8.
Ponte Vendem-ae os msteriaes que aerririm para a
eonalrucco deatc poete, i-claindo gaindaata de
ferro, galnsoa, macacos, tiilhos detono, folea,
eafras, a urna dlearsldada de oatroe objecloa
utiis, tambem travs, pranchas e tabeas de dii-
farentca groacaras o eomprimentos : oe pn ten-
der, lee dirijan:-ae s otras atrax do tbeatro de
Sania Isabel, oa no escriptorio doe emprextrlos
da ponte, raa da Aurora n. 8.
sspaYo*
efl
n
"^
Libras st^flints.
Vende-ss no sserptaria de Manoel Ignacio do
Olivelre & Filhe, largo do Carpa Santo n. 19.
Vendem-se tachas de
ferro cuado do fabricante mais
acreditad: na ra do Brum
n. 18 B, armaiem de Jss da
Silva Loyoa%T.
cal de Lisboa
am bssris grandea o chegada ltimamente : ne
raa do Trapiche, armetom n. 0.
Vende-ae o eobradinho d. 16 da raa doa
Qustro Cantos, am Olinda, solo proprio.tem quin-
tal stras, qaa bota para a lsdaira da Misericor-
dia. Veaoe-se barato ou permata-ie por caes,
terreno, ou eacravo no Recife : a quam eonvier
pode preeurar na ra eatrelta do Reaerlo n. 4.
BILHfiRES.
Vende-ae o oalabaleaiaento da caquino da Or-
dem Terceira de S. Franciaeo, censisiindo em
doue bilharea o aeaa pertenece: a tratar aa
aesao.
Cal de Lisboa
l(f o barril:
Tea posa Tandea Autenio Luix de Ollvelra A-
avede, no sea eaerlpterie raa da Gres n. 1.
Fugio do engenho Guerra, um
preto crioulo de nome Antonio, estatura
media, seco, tem barba e bigode pou-
co, bem fallante, muito vivo e esperto,
e tem sido visto pela Tacaruna e Olin-
da : quem o pegar e leva, lo ao dito en-
genho ou recolhe-lo a casa de detencao
recebera' de seu senhor Francisco An-
tonio de Oliveira, ou no escriptorio no
caes de Apollo n. 37, a gratiucacao d
500000^_______
Escravo fgido,
Deaappareeeada casa do ebiixo asslgnade na
dia 28 pars 29 do aex preximo finde o escreve de
neme Geilbcrme, eos malato, idado de 22 annee,
pouco maia cu menoa, catatare regalar, o roato
um ponce opado o eom marcea de bsxigae fres-
ca, me ferida oa pama rireils, e e esqaerda
um pouco luchada deoryaipela, o rasado gagee-
ja oa paoeo ejoando falla, levoo Teatido caiga de
brim de llalraa J velba, palatal de merino cac-
ea velbo, o chapia de palhlnha preto : o dito es -
erevo tolde Jos Cerneara da Silva Ballrao, mo-
rador ao engenho Cejsavairo, cajo eeahor vendi
a Frsncicco Crrela de Mello, morador no enge-
nho S. Podre, o este venden o Brax Cecarino, o
esto ultimo a Fraoalece lioeelrcn, qae do sea
acta al senbor: roga-se ss eaiotidadaa polieiaes
a ca pitia* da cempo a aaprotteaeie 4* etiU es-
crsTo, pedendo leva-lo a raa da Iaperatria n.
U, loja de abapees de sol, qo* aereo rosea pen-
aadoa.-FrcndKo Moestrali.
j*: ~ir


OlAAiO II riHUMlWCO. SAMADO 6 DEZiMJRO DI 18
Litteraturt
Carta pasta ral do km. e Revm. arte-
bispo da Babia D. Manad Jaaqaim
da Silveira. metropolitano e primaz
da Brasil, dirigioda algumas exhor-
tacoesaos seas diocesanas.
(Continuic/ao.)
E ji olo acontece o mesmo eom boas qli-
dadra; raramente at eorarxuolcam aquellca
qaa Ibes eato autmeliidoc, t nieto qut esgra
Cadamente o tUo excede i riitsdc.
Oa sacerdotes sio o tal da (erra ealii do
mundo, (87)e si o ni ptrder as suis proprieda -
dea, com qae le ha de salgar ? e ta eati lai se
deixa obscureter peloa tcIoi, e te eonverte em
trema a rttpaito da egraj, qaa o carpo myeti
co de Jesue Chriato, o mu axamplo tira atada aa
palher oras trena.
A Tida aor tanto de um sicardota dtre ttr tio
pura e aletada como a graj, a a digoidada de
sau eanctir, e aaia dignidade tiaerdotal exige
rquelles, qaa por ella ao honrado! ama gran-
eada tl, uma vida to aeria, ama prudencia tSo
singular, qae ot disttngt do commam dot ho-
mens.
Qaa admirar! o poro nos sscerdotes, te oellta
obserra oaaeaa propriot dafeitoa, aa nada r em
un arcoa, qae eiteja cima dai sus, nada ?-
cintra qae dora respeitsr, e observa ot Ticioi,
.ue o fatem corar?
E como aaaim podtrio tervir da axemplo a<
neimo poro cao aa disiiogulndo dalle pela ex
i alinela de asta virtudes?
Nada ha maior do qaa a digoidada dot tacar*
colea, e nada ba tambera mal terrivel do qa a
saa qaeda, te ellti vera a cabir em algam pee-
eado. r
Se ttm oceseiio de se regoaijar de tai ele va-
Cao devam aempra pentar em cao cabir de to
alto ; e necettario qae nao a tajim itentoa da
pescado,, mee tambera ehaloa de taataa rlitcdes,
que estejim aempra occapadoa daa cousai tintas
E' egaalmente precito qae ot prog-eassi da
petftl;oda vida dot aactrJotei aejtm continuos,
que te nao preicrersm ntm medida, nem ltml-
tea; qae esquegam todo o camiaho, que j tam
corrido, e qae aejam maito altenlia para o qae
Ibet reiti a pertorrer am sai cirreira, a que
cootioaamente arancein de virtale era virtud e
menoe conlenlea do qae j trerem adquerldo, do
qoa fll ctos pelo qae lhet (llar. Nao devam
crer que aejt maito exceder aot outrot, necet -
trio que encarem o gru aublime a qatot alera
o divino miaisterlo, o qaa gemam por ti acha-
ren atada qaa icam algami canea, tao separa-
aot di smioonte cantidade que ella exige.
S. Joao Chriiottomo disia, qut te era rerdads
qie elle tiohi qualqaer moderagao, que a nao
em 6 tua rirtude, mat ao amor e ao habiio da
vida retirada, a afattadadoanegociot. D>ui en-
tregot o mundo diapatt dot homens, (88) aot
sieerdotes o cuidado dat coatai celestes, e tola
a ingerencia noi negocios seealaree repugna ao
espirito eclesistico, qaa tam por objecto o de-
tejo ardente da gloria de Daos, a da asirte.! das
almai, a consagrado aot interesan da religiao e
da egrejs eatholica apoatollta romana ; o amor
do retiro, a orcao e o aatado ; o etpirito de aa-
badora, e de subordinado; o dattptgo doi
bens, daiboarai e dos preseras deate mando, e
abnegigio de si meimo: e os sacerdotes, a qeem
taltal eite etpirito eeeletiiilico, nao podem tir a
perfefc/io, e a ttotidade necenaria ao aoa si-
tado.
S. Cypriino tttrtnhoa, qae Geminio Vctor at
tituitae por seu tettamenteiro ao padre Geainio
Faaato, porque os biapoa congregados em conci-
lio hsriam prohibido qaeningaem ioitittiise per
tettamealeiro tutor, oa caradora algam clrigo,
oa ministro do Senhor, pela razio de que ellas
nao derem lar outis (anecio se nao a de serrir
o altar, administrar ot aantoa myiterios, o en-
tregir-te i ortcio. Eit eecripto,ningeem qae
milita para eut, tt embaraza com negocios do
seculo : para aasim agradar a aquello qae o a il-
ion.(89) O padre sa dereoctupar todo das coa -
Sts esptrituaes, e nao se dere entregar a Inla-
resset mundanas en fizar ana torta da divor-
cio com a egreja. O etpirito dettt tabia aitposl-
c,ao j eatara enunciado na antiga le), qaa seps-
r.ndo das oatras (ribas s de Levl, saaigaara a
esta exclusivamente por parlilba o servio do
altar. Data o tlnha sssim ordenado, para que os
padres contsgradot ao ata serrino nao (ossem
tlstrahldos por algaos saldados eatranhoi.
As pedral do tantearlo tem tilo dispernspor
todas ai partes da cldade: (.90) S. Jerooymo en-
teode qae este dita do prufheta se realiea na
WJ. qaaodo es ministros de erdene sstras se
ocrapim com praxer de asedes leteltrra, a as
pedrss do stttuario tapareas pelos caminhoe,
qua tiradas do aiu logir nao serrem msis seno
para embirigar o transito, o occisionar a eahila
oes que nelhs tropecam, sao os sacerdotes aecu-
larlsadot na alma e no corpo, qae se abandonara
s cousss puramente mandsDss, quinde alias
sobre as soas aeces qae a gloria dt sintidade
tere ser fundada ; giatam o tsmpo em (alias,
requentem os theatros, e at se eorergonham
oe trejsr os seus rostidosecclesiaslicos, qae aer-
vem aos clrigos de s-gundo ojo da gaarda,
porque indtndo com alies se lirram de cihir em
nioitis altse, e peetadot A sitet laeerdotci,
ciz S. Gregorio de Nyns, que te pola applicar o
que *it not ido no Erangilho :'-se am (me-
ta, mu nao se reeonhaceirrera aacerdotil, para
esta (racta, porque o ('acto, que prodex i arrore
sacerdotal todo diferente dette ; a irvore n-
cerdotal nao lira i am natrico da trra, a qaa
[Tjdezit eite (roclo, qae tt r, regadt pelot
airoiot de todos os prazeres.
O i ucerdole, minitroa do Ssnhor, nass de-
vora oceupar jmaia com as coaass daite mando
seno com repagnancit, e somente por am sen-
timento de comptixae pelasnecesaidadee do pr-
ximo, do molo qae as occaaaedes terreitres os
nao retirem de olerceo, i qaa os tinhs conduci-
do o smor das cousas celestes, para ot precipi-
ta no abytmo do amor do mando. O ptdre
um bomam que toma ao Ssnhor per tai partilhi
e on todot os attoi de casi ridtelle dere pro-
ce'er como qoem poisue o Senhsr, e em quem
Senhor habita.
Jaius Chrtato ditae no sea Ertagelho, qae te-
rlam (ellzea aquillea, que elle eocontretie vigim
do no momento de tai finia. (91) Attendei S
estas palarrss, ti 6 sacardotes, ministros do Se-
nhor, e vigiie sem cesssr sobre o deposito qae
foi conOido. e rigtee sobra ri meemos. Ataate-
aeros, qaeem aerjpouco Qeia em pintar, a xpri-
air em ros os tragos dss eminentes rirtedes, que
dereie fizar brllhar eos olhos do poro, nSo re-
r.htes escandalisa-lo cm algans defaitoa, at-
trthindo atiim a exprobijio, qae Jetei Chriito
(ti a aqaaUee, qae aobrecarregtdoi da malet, e
aam nella pentar, temerariamente eraprehendem
remedler ai moleitlae dos oatrot. (92)
De oa'ero, Fratres, uiete quomoio cante am-
bultwt: or oustt tnttptenfat, sed ut sapientes :
quoniam d\es moli sunt. (93)
A 8r,S de Nono Senbor Jetai Chriit, a a
caridade de Deui, e a commoaieacio do Eioirto
Sinto teja com todot fot. Amen. (94/
IV
A carnada, que ti athi derramada em nono
corsco pel communicago da Eepirito Santo,
pede, qae manifeitemos tsmbem s nossas lh.a
religiosas dos qaslro conventos existentes nesta
cidade architpiseopsl es sentimsnloi di mi.it
perfeita benevolencia, que a tea reipeito na-
trimoi, e Ibis fagamos algamai breves exhorta-
Qee.
No teeolo, fi hnicaritiimit, ro podieit itlnr,
na ca a tara roa podis perder; no tecalo ro
rodis saltar campriodo as mmdamentoi da Lei
de Deat, a da ca egreja, na clautura ro pdela
perder tranigradindo ot preceitoc cootdos nis
regrai de roaaoi inttilitoi. A' (tea dos altsres
fs prometttttei i Dtat na occaaiao de fossa
proflsio obserrar como prscelto os Irsi conse-
lhos, que Jesis Christo nos dea simplesmeote
como raeioi, qae eondutem i perleigio chriite,
e qaa (cilitam o camprimanto doe miodemea-
tos, e solemnemente rotsstes c>sttdsde perpe-
tua, pobreza rolantaria e obediencia inteiri; e
por iaao qae flzestei eitet rotot, ettaei obrigidn
o sen rigoroso eamprimento, e j ros nao eli-
di obrar o contrario; S. Tbomat dis, qaa aqael-
ie, qaa p5a de parte o rote daridsments feito,
pecca mortalmcnte, porqae (elta a f prometlida
a Deus, a maito melhor nao (azer foto algam,
do que depols de o (star nio camprir o prortet-
tldo; (95) a ji ns sntiga le estar aicripte
(87)S.Matb. 5. 13, el4.
(88) Kceli. 3.11.
(89) 2 Timoih. 34.
(90) Jerem. Tbranee, 4.1.
{91) S. Lacas. 11 37.
<92) S. Hatb. 73 4. 5.8. Lie. 8,4, 42.
(931 Evbs. 5.15 e W. '
191) 2 Corlntb. 13.13.
(5) Eccl. 5.
Qaindo Uveras (alto algam foto ao Senhor tea
Deas, na tardars em o camprir: porqae Se-
nhor tea Das, te pedir coots dalle. 196) E por
ita risio, qae coa roa diseaos, ifllhas dilectas,
qae ni clsaeura ros podis perder tnnagredlndo
oe pretal toe comidos as regras da roeeo Instl-
tatos: transgressio do reto am grate pecea-
*i '"' P"cdo aiata a alma, a a separa da
caridade de Notso Snhor Jim Chritto, e di sai
jsc.
A eiitidsde, a pobre e a obediencia, aao os
tres grandes meios para adquirir a per(elio ; a
casttdsde consagra neato corpo Daai, a pobraza
eoniagra nowoa meiot ao amor, a lerrlc/) do Se-
nhor a a obediencia o nono conc): alo eitat
w'reV>" raz eiplritasl, cajo airarlo
a bumlldade. E esta craz aipiriiutl, Qlhai catiui-
mai, findidi aobre a hamilldadi o tigoil em
qoi is eaposn de Jesas Cbrleto rentem o mando
qae abindonaram, triampham de seas encantos,
e de snn aeda;ois, e conqaistam o cea.
A castidada o lyrio das rirtades, que nos
egaala aos anjos, e nada ba (ormoso ssm a pere-
za, e a paren em nt a cattldade ; ella tem a
sus gloria sepsrsda, e a ririude candida e or-
moaii de nossa alma, e de nosso cerpo, finada
querids, e amada especialmente por Deas, como
nossisegurtm sssagradis pagioas tinto do noro
como do antigo Testamento.
O nosso Dirlno Meilre, Albas dilectas, amoa a
pobreza, e o Filho do Eterno, nio tete neste man-
do, qae rinhs rttgatar da serridio do peecado,
aonde reclinaaae a sns tabe;e ; a aa reslmente
sois pobres, trabalhie para qe timbem o tejaes
por eipirito: Jnat Chrfato (oi pobre, Nona Si-
nhora, ot ipoitolos, tantos santos e notta, (o-
ram pobres e pdenlo ser ricos, talo deepress-
ram e nio o quiteram ier. E qasntos grandes
do mando Um bivido, qae abandnenlo se hon-
rit e ai rlqaizn, nio sim n maioreacoatradi-
cote dei teai, protariram cerno ri a unta po-
breza na aolUaa dot claattroi, trabalhando sem
cenar por entontrt-la, e obwra-la para melhor
airvir a Deat, intelramentejdeiapagadoi do man-
do I E cerno a rom pobreza ro adreie por es-
colhi a rontade propria, esteja o rosto', coracio
aborta tmente para o cu, a aeja impenetrarel i
n jueras e coatti tarreon e cidca e nio occa-
piu o roo etpirito senio com os bens celes-
liara, porque si rtrtudts e boai qailidadet, qae
sa nutrem no deiejo e nt eoblr dat riqueiti do
mundo na tem mala que imi ilmple apparen-
eia de bem.
Jeiua Chriilo em toda a aaa rlda nos den o
exempio da mais reatricta obidiencla, elle;ce ha-
mine, e por nos ee di obediente at a morte,
morte de erar, e por iss Deas o exaltoa, e lhe
deu nome, qae e:ti 1 cima de todo o nome ; (97)
e nfnguem sople am constieoeii eii-cir daabri-
gigao da obedeer aos seas sapariores : a ss reli-
giosis alm da obrigacio garal, qae todas tero,
derem tambem obedecer a seas superiores em
razao do sea roto, e com alegri. econtentamen-
te, meamo naa coima mala diCBcaltoaas, aspe-
ras, a dars, e esta ssr ama obedieniis perfeita,
e acndavel a Daut.
Derem obedecer mremente, eomo aeomtlha
tjFriQC',eo de Sallea, iem replica, com promp-
tidao, um tirdancia, alegremente, tem en(ado, a
tobretado amontament, por amor d'aqaella, qae
como diemos, por notso amor se (ez obediente
ate a morte de crui, e qaii antes perder a vida
do que a obediencia.
Asiim que, fllhaa caritiimn, mottrae-val prin-
cipalmente obedientea na observancia dai acgoei
de piedade preacriptai nat rosan regrat, lela
pontuietna na anistencia ao tr)ro, o recitagao
do offl.io dirino, e mala pratteas religiosas, e de-
rocoes observadas em cada um dos ronoi con-
renlot : S. Francisco da Sillea diz, qaenoiexer-
ticioa de mortiflcagio es acha muita amargara,
ai qae te o praticando, conrertem-se em do-
cera, a sasridide.
Aa (ogaeirat, atchimmat, rodil da narilhai,
e ai gudn eipada pircciim aei martyre florn,
e perfumea odoriflcot, porqae ellet tlnham de-
vo-o ; a te ella ple tornar docei oa mait trulla
tormantoi, a alada a p'opria morte, qoaato mili
i acede* de rirtude?
A devela, conlka o S. biipo, (98) o ano-
cr eipirinal, que tira o amargo a mortiOea-
Qoet, a o damno a caneolacoes ,* tira a quelxa
aos pobres, o asoberbs aos ricos ; a reina ao
opprimido, ea insolencia ao favorecido; a tril-
len ao solitaria e a dlssoluco so scompinbado.
Ella ierre de (ogo em o inrerno, e de orralho
em o rario ; tibe ibandar, a loflrer posreza ;
faz egualmenti atil a honra e o detprezo : rece-
ba tora am confio quiei timpre semo'.hiote o
prezer, e i dr, e noi enche denme mirarllho-
ib sairldsde.
A devocso a rainht das rirtades, porqae a
perfefco da oridade, o tbeiro da saartdada, qae
eonforta o homent.e alegre ot injoi. E priticao-
do ri fllhaa dilectlaaimai osjattos de dero(io,qae
ros sao ordenados, ellee tarso dobrada greca, o
bondade, por airem (eiloi em rirtude da obedi-
encia, e tario por ino meimo maito mais agra-
dareis Deat.
Ditotoi os obedientes, porqae jimiit permit-
tir o Sinhor, qae ellet te deieoctminhem da
veris da perulera.
Dinamos cima, que ningasm pdenlo em
contcitncie eximir-ie di obrigicio de obedecer
aot ica taperlori, n religiosas, alm da obri-
g'Cao garal qut todas tem, deriam tsmbem obe-
decer s ssaa supsriorss em razio do ssu reto :
attindam agora catas a seguate admoestacio,
qaa lhei taz S. Azost nho.As laperioraa nio
te juliriem (elizet, por lhet nr concedido am
poderinperioto, mis tim porcomervir ama ca-
ridade dedicada lervidso. Por honra derem
eilir em pablico cima de todat as san irmiai,
maaem realidade derem por temor de Deaiprot
lar-ie aoe pi da todn.
E' nicenirio, que aejam o modelo de todn aa
obrai, qua corrijam com docura, qae aapportem
ai (raqaexra de tan irmita com paciencia, aem-
pre promptac obedecer a dliciplina, o timldaa
para impdr a taaa lubordinada; e potto qut
eitet doui pontos itjam nacesiarios, procurem
antea aer amadas, do que temidas.
Fiihas tariiitmn, supportae-nos anda por am
poico, psrmitti, que ros (aliemos com (oda i
conuan;a, esculie-not tem preren;io, nbei
qae cita rid religlote, qut taires roa partee tao
auiters, e taa dura, tem aeas prszere, que ie
nao conbecem no maade, sonde tndo pirece feli-
tidide, e encantamento, e nio 4 sssim; lsn;se
aa ronai rlstas pelos rosaos pobres j trana, abi
vos deparareis com a rainhi dai flores lobren-
hiodo todat aa oatras em formulara, e mages-
tade como Saiomio' nes dias do saa gloria; a
vermelha roaa encanta a riata com a belleza de
auis folhas, ellas exhalam am suave aroma, qae
perfams o ambiente; entretanto ests mioaoss
fldr est cerc E' a imagem do mundo, cajos sllracliros tam-
btm etiao rodeado! de igudoi eipinboi ; o qae
oeile ba de maii agradarel eit mltturado de
triitezn, nio hi nella coat rerdadeiramente
pura, o pezar legae sempre a alegra, a loqaie-
tacio a (elicidade, o daigoato aot deleitet, e i en-
(ermidade a sude ; e quaotas resee o, que pa-
rece ame fonie de prazeres, ss con'erte em um
manancial de amargaras, sonde os cora;es se
vio ibflammir de paixes deeordeasdae: a que
tormentas nao sio elle coniemnados ?
Qae trab.lhoi, e aatirididei, se podem entio
comparar ssle riolcntocerco, em que se achsm
encidcsdos ? Eatre s roisi rlda e a das pessoas
do mundo existe a mesma diflorenc, qae ha en-
tre am porto tranqalllo, e am mar cocapelWdo
pelas tempeatades : e looge do mando, de teus
prazeret, qae dlnettei am eterno dem, va
preferiatea o iilencio doa clautroi, e estranhaa
rida presente nio conheceis nem os embarazos,
nem aa sallicltules, qaa se experimeitam no as
culo, nem oa perigos, e as persega1c.es nem ss
iotrigaa, e mala paixes, qae agitam aos qae nel-
le rivem.
Cerno sois fs felizea 1 No seio do retiro, e
da paz a rosss canrersicio dere ser com Daas,
a rosss sella am esto, que jamis seje pertur-
bado, e as fostsi ilmis deiitidndas cadeias do
mando, libertada! do jago da palion, ae dere-
rio ergaer lmente para o cu ; o tanto maiili-
rre, e tbsadonadas rirerdes em fossas piedosaa
effaiBSdo corsco. do etpiito, quinto a gre-
ca de Eeplrito Santo, tara mais tbaodante am
ri.
O retro 4 am doi mais tegaroi meios de ce ob
ter o proreito espritu), e ditoiaa lereii fot, fl-
ibn dilectas, se com rerdade puderdes diier ao
Sinhor :Vi sois s miohi esta de reeglo, mi-
nea maralha, meo lecto contra a chara, a mi-
nha sombra contra o calor. (99) Nos desoja-
mos, dos pedimos Deas, a ros conjuramos,
que [todas vos, a esds ama da fs, rivam na
maior paren, e itntidade, qaa nao ciliet em a
menor leotscso, eque se nio rejem no meta de
ros dlsiencet, invejas, amalayla, riralidadea,
deatonflaocss, saspettra, animosidades, querel-
la, a malediceneiai, qaa as oppem f Tida, qaa
22? *f' m' Ufo". fw toda aa-
plritaal.de onco, d mortiflescio daa ssntHoa
ae fngilidade as comidas, Oa maior modoo-
Ua, a aobretado de hamildada, o da locara, qaa
forim ai dais rirtades mais qutridss por Jesas
Chrlato.
E fleca certas, de qae o Senhor te approxlms
dos ha mil dea. a os enche da aaaa gneis.
O acaso Dtat, (100 ) con(orme as riqaazn da
tna bondade, ntiafiga a tedoa os rossos bina
desojo, a ros conceda tambem a aaa gloria por
Jeses-Coristo: a paz da Dsus, qaa excade todo
o eochieimento, guardo os rossos eorasdec, o os
rosaos espiritoa em Jema Christo.
V.
Agora nos dirigimos aea reapsitareis paet, e
miea de familia. A nena bocea ae abra, a o
nono careci se amplifica palo iffecto. com qae
toc amamos, fllhos irinimos; ( 101) pagie-noi
po:a amor com amor, porque selossmnte roa
amemos com um celo, e amar lodo de Deas (102)
escetando attentemeoto o nosso dfsearoo, a nio
cerrando os rossos oaridos s nossss psteruses
exhortacoes. Ouel com benevolencia o qaa ra-
moe dlzer-ros, e nio (echis os oaridos de rosaos
coracoes a palarrai de nossa bocea.
A nolio coojagil (el estabelecida por Deas no
psrslzo tsrrsal, q a ando dta so homem ams com-
panheira semolhsnte si, pels qaal elle delxaria
esa pse, a saa mi, psra se anir cas malher,
sendo doas em ama a carne. (103 ) Foi Deas,
quem ejaotoa Eva Adi nosso prlmeiro pae,
dsnlo-lh'a por malher, a 4 Dsas tsmbem qae
eom s sus mi ioriairal faz, e d o c do rlnculo
sagrado do matrimooio, a d, e entrega o es
posos am ao eetro aoindo os seas coracoes por
am lacoindssatirel: o nosso Senhor Jeius-Chrs-
to elerou ests anuo digoidada de Sacramento,
como nos testIOca S. Pealo, este Sacramento
* Y/nde, e aa o digo em Chtisto, a na egreja;
(101 ) a S. Francisco de Salea com a maior pro-
pudale chamou-lhe o seminario do ehrlaiia.ni-
mo, qaa enche a ierra de fleii, para anchor no
ea o numero doa eicolhidos. (105 )
D j meimo modo qaa Jeiat-CbrUto delxoa e
dlraiti de Diaa Pairo para tir a trra anir se
sai egreja, qae elle liana (cito aai esposa, aasim
o esposo deixir seu pso a las mis psra aegeir
saa esposs. E ais aqai ests f Irgem at entio so-
feramente encerrada em a cass, qaa a fia at-
ear, liga-se ella mesmo ette homem, qaa alie
v6 pels primeire fez, a se aoe ello como saa
propria substancia ; o eis sqaieste homem de sea
lado que se lige esta malhsr, otti extranhi,
para logo e preferir aos seas amigas, a cas pro-
pria (amilia; eis -aqu este pse quem se nio
tirarla impanemente a msis ligeirs porc/ao de
seas bens, qae absndonou ums porgio comida-
rsral dalles este extrsnho, que elle epenss co-
nhece, e deixe lerir ssm psns, o at, com praxer,
tanto a sai filhi, eomo o asa thesouro I S.
Pulo tem entio mal (orto rsxio de chamar am
grande Sicramento a am contrato como eate,
que preralece tolas as oatras atTeicoas do co-
racio anda as msis profundamente enraizadas, e
cajo principio remonta ao mesmo Deas ; myste-
rio com effeito o mais sorprendente, exclama S
Jlo Cbrysostomo, pelo carcter augusto, que
lhe perteoca de retrasar a allianca deJesus-Cbrs-
to com s sua ogrejs,
Trai tio os los do mstrimonio, a e a lesl-
4ade, qaa ot esposos se derem mutuamente
geardsr ; os Albos, que os paes derem crear, o
educar santamente, e proporcionar Ihea todos os
meios Decenarios, para Ibes a perfagoar o corpo,
espirito, e o concho, e para poderem obter ns
ao gando ss saas iDcllnscoes, reguladas todava
pela aatorldade paternal ; e a parpotaidade da
mes-na uaiio, qae tio (orte, qae antes se dere
separar a alma do corpo de um, oa do ontro, de
qae o mirido di malher; e daae ais ss sass pro
priededes, a anidada, a a indissolabilidade, de
manelra qae o marido nio pode ter se nio uma
s malher, a a malher am s marido. E uma
rez unidos e mcrido e a malher, nio ae pode
mala desatar o vinculo do matrimonio se nio per
morte, como olemnemente o proclamoa Jesus-
Chriito, (106 ) rsstitniodo so matrimooio o es-
tado primitiro, em qae Dsas o estibelecera no
principio do mundo, dando ao primeiro pae doa
homens ama a malher.
Por tanto, amados fllhos, que Tiris anides pe-
los cantos lagos matrimooiaes, ros teades por
derer gusrdsr a ( a a le a Id a do, que reciproca-
mente ros promettesUs (ac doc oltarec; amar-
roa com um amor canto, casto, e rirtuoio, com
ams amleade rerdadelramente christa, para, in-
nocente, e sincera, lespeitando-rocmatssmonte,
como a religiio ordene, do mesmo modo que
rh2?to amoa a saa egraja, e se entregos por;elle.
( 107 ) Jeses-Cbrlsto morrea por ests egreja,
qaal elle nio se dedignou de se anir; por ella,
nos diz o spoitolo, elle se entregoa morte.
Ara de a saitlflcsr, parifleando-a pela sgaa do
bapliamo, em qae ella est linda, a pela pata-
rra da rila : (108) e els-aqai o modelo, qae
os maridos se derem propor na rlda conjugal.
Qram ams i sai malher, sma te a si meimo,
nos diz o spostolo : (109 ) S. Pealo (az eoncor
rsr em (aror deste derer a lei dirins, o a lei
natural: a primeira danlo-lhe por sencca s
conducta de Jess Ciriaio para cem a sai egreja;
tegunda apoianda-o sobre o sentimento natural,
que lera os msridos smsr ss sass malheret
como a si metmoi. E supposto seja sos mari-
dos, qus o Espirito Santo impunha especialmeate
este derer, elle nao obrige menos ss malheres,
sendo no matrimonio mutuae tedss sa obrlga-
Coei.
A rida bamint te compde de officios pblicos,
o de Qtcupiroes domestiess, que Deic reparta
entre o homem e a malher: Elle ereoa a ma-
lher pira os ompregos interiores, e o homem para
os exteriores ; malher toca a economa domes-
tica, a a lapariatendeneia aatira de ca cna, a
educagao de seas fllhos, coaler saa (amilii em o
dsrer, prevenir as neeesatdades de se* esposo,
e cuidar em mil ontrac coasas, que oio sio nem
conreniente, nem fcil a um homem de se en-
earregar.
Por Uto a Dirini Proridineia estibe!eeeu en-
mh. 0,1 ca,,do n matea dependencia : a ptr-
tllha do homem tam algama ciusa de mait oobre
pira maottr a malher em o reipeito, o a aab-
mlisao, a da malher menos elevada nio com
tudo menoi neceniria pira fuer sentir sea
esposo, que ella nio p la pssstr sem ella. (110 )
A.isim que ellas se derem afader em ao outro
preatmdo os seccorros, de qae cada um carecer,
princi pal tj ente se s adeersidads os perssguir ;
por que enta* qae maior forc adqaira o darer
matrimonial dot mutaot soccorrot, a aaxilios,
retorcido pelo de caridade.
Os esposos se derem ama deferencia matai.
Veret, le ri tendee amt malher altiva, orgu-
jhosa, lnsociarel, nio ros etqaecaet lobretudo,
de que eoic homem. Em o o, em que ella ros
(o didi, ro recooheccu ella por aso chele, e
senhor da casa, lendo direito do regar a quilla,
cuja (raqaeza repoueara sobre a rosss dirsccao.
Nao seja, pois, a voiii tetilla ama oppreaaao.
Nao roa esquejes jmala, que eada am de fot
recebea a ca rxu'lur para 'iver co a ella oio em
querellas, e ditsaocoas, que ternera a todos dous
s rida losapportarol, mss em paz, a para encon-
trar nella am apoio e concoleges, qae ros aja-
dem a suppottir rostas penas, e ami amigs, qae
suarisa rossos desgostsspcla docara de seus sen-
t meo tos. Qaando a dlssengao reios entre os es-
posos, nio ha rusia (elicidade nem as riqnscas,
nem em os fllhos, nem mesmo as esperances
que ellas do, nem as digoidadss e honras, nem
na gloria, e nem na conaiJencao. Se tendea,
pels, ama esposs que ros smsrgurs, aconaelba
S. Joao Chryaoatsmo, rogao Daas por elle, o
pele rossa peraeveranqa em padlr Deui, ri
elcincareit do Senbor, qae Iba mu le o sta mu
humor.
enre rosit malher, recordio-ros do dis, em
qae s reeebestss das mios dsquelle, qee lhe dea
o cer. Sea pse a depotltoa em rosts mies, e
ro-la entregoa como am deposito condado rosta
fldelilade e rotis hoars : ella psssoa dos bra-
cos de sua maa, dos bracos dot seas para os ros-
sos, e ri ros derels tornir tado por ella. Ella
depols de Deus ros den os rostot fllhos, e eom
ellet o neme de pie, nio s le, pois, o sea ty-
raono. Qeelqaer desgrana, que entio ros scen-
teeja, nio a aggrareic pelos rossos caprichos o sr-
rebstimeotos.
O lico da matrimonie Inditiolarel,
ssrtidio aterns ; e nio cem rsiio qae se
chama am lace, ama eadeia, nio por causa
ama
lhe
dos
100; Pbillppe. 4.19.
101) 2Cornlh 6 11.
102) 2 (*tintb. 11.1.
96
97
98
99
Duteron 2 3. 2 1.
Poillpp. 2.
Iatroiaecie rida devota. Gsp. 2,
Psalm. 77 1. Iaslat. 254,
embaraces, das sollicltades sem flm, qaa aUe lo-
das, mis porque alie sujeiU eos doas esposes
a dependencia reciproca, a a mail atil da to*
dit..
S. Paulo diz bem, que o sapos tem a aatorlda-
de sobra a ssposa ; mas s saa aatorldade mosmo
o nie exime do darer deaarrr saa esposs. Sio
doni serios anidos ams mesma sadela, o nio
podem marchar am tem oatro.
O apostlo diz :Eu denjo, qaa tj siibtes,
qae Jetas Ghritto 4 o chefe de todo o homem. e
qe o homem o chefe da malher. (111) Nii
confundis, porm, a tabmiisio com s sarvido.
A mulhir obedeee, mai flea llera, alia 4 eguil
em honra taa marido, aompaoheira, a nio ser-
r, espose, o nio escrara.
Ao homem psrteossamaads, i malher s obe-
diencia, einverter esta ordem natural ssnsciona-
da pels lei dirlno, attentir eontrs a honra de
todos dous : a malher, qas ss rerolts contra a
aatondide de seu msrido, avilta-ie .ella mesmo,
porqae a glorie ds mlhsr est ns obediencia.
Nio (oi o homem lirado da malher, mas s ma-
lher do homem: o nao (oi outrocim creado a ho-
mem por caaes di malher. mas slm s malher por
causa do homem (112) Todava, ascresesots o
apoatolo, nem o homem sem c malher. nem
a mulher sem o homem no Senhor. (113) Por
eataa patarras elle prohibe, que o homem ee en-
eoberboce do pririleio, qae Ibe (oi dedo, e a mu-
lher de ss hamilher do derer ds obediencia, re-
cerdende-lhes a eomtaam dependencia, em qae
ellee estio um do entro.
Os maridos emflm asdsrom mostrar discretos
com caes malheres, como eom am sijeito miis
frag, dando Ihes honras : (114) e ss malheres
derem conservar zelonmente a aaa gloria, a nio
permtttr, qae elgama sorte de dissolacio tinji,
nem manche a altara de cas rspataeio (113).
Oa fllhos sio a cora dos pos : saslm qaa oio
podemos delxar do traser memoria dos psas o
dss man os deverea aagradoa, qaa lhes lmpe o
precioso deposito, qae Deus lhes confloa, e do
qaal lhac hs de tomar ama tonta oitreiti e rigo-
rosa.
Os pass derem amar a soas fllhos somo Dsas
manda, nutri-los o prore-loc de todo o oecein-
rio psrs a sua sabsistcntle, segundo as suas pos-
es, e segando a sus condico o estsdo, o ias-
trul-les por si meemos, ou dsr-lbcc pedsgogos
habilitados, tementee Deua, o fcroes probos,
que per di iostrucio possam somssmo tsmpo
inspirar-lhes o amor da rirtule e di perteigio.
A educigao o maier binando, que oc peco po-
dem fner eeua fllhoc, a melhor heranca, que
lbea poetam ligar; o foi com multe nzo que
^eoeci die, que oa homenc tudo quanto oram
deriam educado : e mito ponto que oi pata
derem aer meis desvelados psrs com seus fllhos,
esforgindo-se por lhes dar uma boa edesscio.
A bss sdosscio comiste em (ormsr os concn
dot menlnoc na rrtud o ni piedade, o eate um
derer cagrado dos piet, so quil ellos nio podim
faltar, sem ce tornir culpa vela de umi especie de
parricidio ; o ecta ebrigiQo 6 commam aoe paet
s ai mies. Vem-ts pess nads poaptr psra dsr
S seas fllhos mtitret de prendes, o serrir seus
capn hot, nstgarar-lhes riese haraness, mas qus
elle aejam ehrlstaos, e que pratiquam a piedde
poaco ihea importa, Griminoaa eegneira I E
esta lamctarel indifferenca que se derem atri-
buir todas ss desordene; sobre qae geme a socie-
dade. Procursm grandea bae pira cens fllhos,
e no entretanto oc deixsm em (alte do que per-
ten ce ao oapirito o condutti ; ellos nio guar-
daras por longo totopo eesss bens, ellet ot dni-
parao, o oa bonc ce acabario com eeac lenboret,
nao lhes tsndo serillo ocnio para flns bem tu-
nelos.
Vonoi fllhos serio bem ticos, ss lhes derdes
ama educacao saa, propria rigular seui coate-
mes, e bem dirigir o oea procolimento. A -
plicae-roc nio s a (izo-loi rlcoc tras tambem
religioso!, icobores de seas paixes, esobre tado
rieos em rirtades.
A religiao o nico fundan ento ds moral, na -
cessaris todss asedadei, oiebretudo paimeira
edade da rida, dis o apostlo ds deaerto, em ra-
ibo da influencio, qee aaei primeirai imprenei
xercem cobre todo o resto doi etcolhoi, qae a
carcim, da leduejo que todoc objectoa exte-
riorec arraalam ca inexperiencle, o de neceaai-
dade de serrir Deus detdc a mocidade. Ot pri-
msiros psesameotot, o as primeirsi pilirris doi
meninos derem nr conngradac pela piedade : e
nio dgaos, qas slods nio 4 tempo de oceupar a
ofancla com a religiao, pelo eontrario ette o
iludo nio i o miii atil, mis tambem o miis
necaniMo etta adade.
Longe ds nos qasrsr srredsr sbtolntsments os
manaos de toda oalra aciencia, mas ao menos
am cada aemana ae dere consagrar um dia ao ee-
tudo da religiio. E' aos meninoe sobretado, que
importe dsr as primeiras lindes da aciencia reli-
gin, penn S. Joae Chrysoetomo ; a lexibllide-
de de cea espirito oi torna msissuscepttreis, qae
em ilguma octra edade da rida, de re:eber e de
conaerrar as impresin, qae jamis escapara. E'
neeta edade, que ce determioam para o rulo ds
'ida os hbitos do rielo oa da ;rlrtede ; o em
quinto se os scostems de boa hora affeicoee
virluoaac, nio ha mili temer, qae mais tarde
ae delxem soodnzir ao m 1; concilla-se a estina
de peasoas miis adosas, contrahe-ie desde a mo-
cidade ama midareza pretoet, que oi torna miis
habite pera dianta no manejo dos negoeies.
Do comise que rae todo, neceaeario pre-
venir, e apoderar-ce de cato prlmeirac impres-
soes, impr Ibes o reio, currar cea joren cora-
Cio ao jugo do derer, acoatuma-lo o areta-lo
elle, collocar o apparelho cobre a (erida, qaaodo
ella est aioda em eomeco, arranear os espinhos,
qaando ellas comecam a creaeer em roda deeta
delicada plante, e Hender maito, que ellas ce
nio anraizem profun lamente, e qae aa paixea
fortlBcadaa por um deienrolrimento snetesairo
se tornem imponireit de combiter e de sab-
jagar.
A'iim dito aatiotena fllhos? E'.sioa-oi bem
e icoituma-oa injeicao detde eui infantil.
(116) Reepeitosos, o fliis Deas, os meninos
acbarions obeliencia saa lei ama fonte fecun-
da de prosperidadea, mee-no temperaec. Com
coatamts cbrtitios o pobre se fax rispeitsr e
querer, emquanto qae com um coracio mu e
corrompido todi a rsesa riqueza ros nio salnri
da rain, e di arersie do todos os que ros ccr-
eam. O moco a qaem tirerdeo dado uma boa
educacao nio s se conciliar* a sitiera geni,
mss tambem sa tornar msis chiro ri mn-
mot. Voise afMcio per elli nio cei simples-
mente o inttincto da naturaxa, ella ser o tracto
de saa rirtude.
Vos obterois pela rossa pirte todos os serrices
de piedide filil, darinto rosca relhice, e elle
ter o rosto sustntatelo. E asslmlcorxo aqusl-
les qae dissonheeem so Senhor, desconhecem
tambem a sea pae, aasim aquellas que honrara a
Deut, o pa de todot oi homens, nio icreditirSo
honrar de maii de qaem elle tem exlitincli.
A alegra de ama mi chrlsta cera de oarir
aeu filho, ou sua filba, proouncisr com uma voz
(rata e eom uma liosaa balbaciaute o suare e
doce nome de Jeaua Chrlcto, quem ellas (oram
votadoe no canto baptiirxo ; os sont linda mil
articulados dests liogua delicada eneaiar-ae por
piedosoa cnticos, eicrerii o grande S. Jeronymo
i Lele, mulher de Toxolo, sobrs s educacao ds
aai fllh. (117) *
Logo que for pocsirol exercitir i memerlc do
menino, te dere dirigir pira o conhecimento di
lei chriitia as primelrcs luxss da saa iotelligen-
cie. E emquanto ce os (az ler algans litros ds
le chrialia cscolhidoc entre oc histricos do an-
tigo o do noto testamento, eemcitec (ecuodaa,
cujos (ruitos sio reservado para o futuro, en-
ttoar-lbei ilguos versculos ds Escripturs, pira
que es reellem de memoria que serio como cu a
tarefa de cads dia, o como am ramslhste com-
poslo de floree eaco t las as santas eierlptu-
ras, qae ellee offereterio em cada manhii iui
cae. Sejam astas ss primeiras jolas e os sius
ornatos e atsrios msis queridos, os jogos habi-
tases, que es oecapem no momento em qae ador-
mecam, a em quaoto selofantam da cama. Dae-
ibes, mieschrlsliss, o axemplo, o ellesros imt-
tirio sem neoham esforz. (118)
O cxemplo de rotsas rirtadis os aneguriri
no bem, o exemple contrario os srrojsr no mil.
Nio si dix quej nio ha menioo norlcoo para
o mal? Qoil a razio ? A negligeocie doc pac
em os sdacir bsm, ssnta a rsligiosimsnts.
V,lae, pies a man da familia, com a mior
attencio cobre c enolha dts pessoas, qae icom-
pinhim vo'ioi fllhos, sobre ssus psssos, sobre
suss sociididei s sobrs suis reanies a amin-
dss, desviie-os dss mis compsoblss tio (sises s
IOS
'04
105
IOS
107
108
109
Genes. 2. 24.
Epbes5. 32.
Introduccio rida devota, cap. 38.
S. Hith. 19. 3,0 ssg.
Ephea. 5. 25.
Ephss.5.26.
E,hei5 28.
110 S. Joio Cbtysostomo. Hem. 341 prlmsiri
aos Gorintfe.
II I"
111) 1 Geriotb. 11. 3.
112] Gsnei. 2. 23.1 Goitotb. 11, 8 s 9.
113) lGorialb.ll.il.
114) 1 de S. Pedro. 3. 7.
115) S. F/inciicos ds. Siles. Introduccio I
rida devota.
/lie) Eccl. 7. 24.
(1171 Bpict. Lets.
(118) s. Jeronymo. Epist. Lcts, a Gta-
dsncio.
mocldads, o ds ordloario canias prximas do
sass primeiras qaedaa. a afiasl ds saa tmdlc&og;
nio Ihea permutan abrir aeaa soragss i ami-
gos indiscretos o propriot inspirar -Ibes os ten-
tmeatoi dos rielei.
Nio toffrasi jimsis junto dslln creedoi, a *-
cravoi aispeitos. qae nfittsdoi da corrupqio de
escalo bsm ds prea lhn insplram tambem aa
sass mixlmaa, a corrompam sas ionocencia por
am fncalo contagio, s nio sspereis de Deus al-
gama grifa sefsltirdn estt derer. Sa o apos-
tlo nos ordi na, que nos oeeopemoi manoide
os do qae dos ostros, (119) ss nos somos dignos
ds punijo por dosprsssr saas loteresies, por
miloria ds risio ti o senil por desprezar
eqaellas qas ro tonm tio do porto.
De porto, ds loog, inspscelonae ros meemos
seas astados, seas dirertimentes, seai ntidos,
sass somidts : os estados, psrs qas oio spren-
dim o chegerem ums edade msior ; qae siles ss seos-
tumem a (azer por amor o qee sio obrlgados a
(azar por derer ; qae ellee considerem o estado
sotes como am dirertimeoto, do que como um
trsbelho, t qaal se appliquem por toclinscio, o
oio por neceen iade : (120) ssut dirertimentoi,
deiviende-oc de to toa aquilea, em que reioam
desorden) e seonfesio : sem vestidos : a mo-
destia chrislia rsprora todo o excesso, ella nio
quer nem o fausto dos adornos, nem a sordidez;
das roapss; sritsnds ssm afecticei nio c o ex-
cesso deam molo de trajar aaii alagante, mu
tambera a neg'igenclc desordenada ; i primeira
attrahe aos mogos os adsmsos dos flibertinos, s
segunda faz comprehender, que elles se nio es-
timara : (121) suas cornijas : retir te-vis dis me-
sas sumptuosra e dos araodes banqaetes : receise
por rossos fllhos s affieentia dos sonrivas e os
perigos da sinsuslidade.
E* bom sabir slgumes reres de meis com fo-
me, bom, qae ot mogos experimentem algu-
mas priracis mesmo, sflm de oio esqaaccrem
jmsis, que ellee estie sobre a trra em as mes-
mas condicea dosoatros, quem s nstureza tem
recucado o proprio neceniria. A'iquellei que
roe dienrem, que a opulencia da con li;, o
bem ectir di qailldide, o o habito de ama rida
delicads exigen uma nutricio msis apurada, res-
ponde! com o preceito do Ersngelho, que al-
ienarlo i8eolher entre Jessc Chriito, o o mun-
do. Se indlffirente Den, que o tosi oito-
mago seje msis, on menos thsio, nio lhe qae
eiUjaee mala oa menos sepsrado del le, o nio be
melbores silvaguarda da pureza dot nntidoi e
di Adeudado ao trrico de Daas, do qae a so-
brledsde O s abstinencia. (122),
Pies e mies de familia, nos tos rogsmos em
o Sinhor, que nao ros daicaidiit de dsr ros-
sos fiihas ama be sduracio. Antes de tado pen-
is na sslrscio de saas almss. Sede sollititoa
em os fazer baptisar: o baptismo 4 s primeira
tsboa da nosn ss1tic,o depols do diluvio do
penado original, em que naufragiu toda a ec-
petic humana, o primeiro dos Sacramentos que
na phnee do a .osllo rereste o homem de Jess
Christo, sem o qasl se nio poderlo sslrsr ee io-
fellies creanQis que o nio reeeberem, porque el-
les sio spenss espazee de um de ceus sepple-
montoi, o mirtyrlo, e icja etti a primeira obrl-
giCio dos pies a miel, apenas venham ao mun-
do ot fllhos de seu coracio Qae deigraca, ae
oi filhot dot pieschriitiot fi lacera tem eite Si-
cramento por iui tu'pi I Que dr pira elles e
pira i egrej tio solltclti em applin-lo e tio te-
vera com teac ministros, se por tai calp mor-
ra ilguem sim etteSscrsmento I Deas ros eila-
beleceu como chifei o mettre de rotiac fmi-
lia, cumpre-ros portioto velar e relar ssm ces-
sar sobre a conducta de rossos fllhos : teade cui-
dado de bem oi educir eorrigindo-oi e ioslrain-
do-oi conforme o S'nhor. Corrlgi-oi porm com
docra o caridade, (axen<)o-lhei aeotir qae t a
emenda de seas erroi, e jamis o odio, ou a rin-
ganc, ro obriga a fazer ama til grande vio-
lencia eo rosto carica, que outra coat ce tu>
pode chamar o esforco, que faz do pie, o lobre-
tudo ama mil, que toreada eorrigtr am -
Ibe, objecto de tus ternura e de sass compla-
cen tas. Imitse a Job cujot olhos estaram sem-
pre abertos sobre seas filhot e que offerecia ca-
criflcloa de expiacio por tt feltae secretas, qu -
elles podeesem ter eommetti)o. (123)
[Continuar-te ha).
da
no
n#t/
; 7 horis s msis por mss, s 87 horss por sn- .
I Mais ds qastr das eempleUc l Time itmo- s
Variedades
DEVOQO DO PAPA.
Una das maieres derocea do pepa 4 dar co-
roa con aa imagena da Virgem miia veneradla
no mande cuhoco.
A Nosst Senhors dss Victoriis de Ptris, enrioe
uma coroa, que cuctou ama somma enorme.
Ette anno expeda am breve so biapo de Gar-
esssona, delegmdo neits a coroacao aolemne da
ums imagem venerada not irrabildes de Limoui
com o neme de Nona Siuhora de Haraelbi.
A csrsmonls tere lagar com grande pompa,
porm o bispo, que rico, quiz poupsr so pipi
a deaptzi da coro.
No lermio qae hoare n'em oeeniio recordoa
o milsgre qae fez eelebre aquella iaagem;
Um dia am lsrrador que andar a lerrarfia
ajoelhar os bois. Paroa e riu diante dalles uma
imagem da Virgem, qae lerou para sia eses, po-
rm a imagem rollara aempra para o Iegir onde
oe beia i adoraram a onda se lhe construs uma
capaila.
E' asti a Indicio qte corra entre o poro, qae
ipplaodiu i eoroicao ios gritos enthoslnlicoi di
Vin Mirii I Viva o ptpa 1
CAMINUO DE FERRO.
Calculase que o total de todaa aa liohis doa
caminhoe de (erro abertia a circulaco ati hoje,
sproximadamente do 10914 miriimetrot oa
69.073 milhn ioglezn a coostruecao das quaea
coateu aproximadamente i.755:842:230, (rancoa
oa 1.151.168 446 libras.
Ellas diferentes linhas esli divididas entre as
diversas mcoas de globo : Frene 9.890 kilme-
tros ; Grii-Bretanha e sias colonias 22.971 ki-
lmetros dos quses 16.786 para aGrii-Braar.ha
propriamecte dita 12.201 kilmetros para a In-
glaterra o e proricia de Galles, 2.890 para a Ei-
cosia e 2 191 pire a Irlande. O reate divide ae
entre a India, 2.S65 k>lometrot. O Ganada 2.938.
O Noro Brunswick, 281 ; s Nora Escolia 159 ;
Victorls 294 ; Nora Galles d sal, 201 ; o Cabo
de Boa Esperance 45. Vena em aegiida a Praesia
9.896 kilocetroe ; a Aastria 5.092 oa oalroe es-
tadal allemiei, 5.211 ; a Hrapanbi 2.333 ; Ita-
Dinama-ca 411 ,
a Belgiea 1.536 ; a
Portagal 1X8 ; a
lia 2.252 ; a Russu 2.202 ;
Norwegi. 101 ; i Siecie 463 ;
Hollioda 495 ; a Saina 965
Turquii 128 ; o Esypto 328 ; 'os Estados atoes
da America- 35.915 ; os .Estados Cootederedoa
14.133 ; o Mxico 32 ; Cuba 804 ;a Nova Grana-
da 80 ; o Brasil 177 ; o Paraguay 12 ; o Chlli 313
o Per 80.
GANHOU A APOSTA PERDENDO A VIDA.
Lfi-sa no Jornal do Havre :
c Dous inglexes, que cahiram de Franca psrs
sebaterim em dsello n'oatrs pirte, jogiram da-
te todi i riegem.
Um d'ellet, depols de ter perdido maito diste
o tea idverairio :
Apollo qae n'eite dnello me nio mities s
dez passot.
E eu apesto o contrari ; reepondea o
prorocado atiro melher do qae roe, e, como
cou ofieodido, tenbo a rsntsgem de atirar pri-
meiro.
Que me importa? Jgo a micha fortuna con-
tra a Toasa.
Aceito I respondes o compsnheiro.
Chegedos qas (oram ao local em que deriam
biter-ie, a ioglez dlsse sos padrinboa :
Estses aqu para serrir de garanta de que,
se o mcu adversario me nio matar, toda a saa
fortuna a e pertence e a meas fllhos.
Ai teiteminhis fiersm umaignsl de sssenti-
mento o dopolc eollocarsm os combatsntts s dez
passos com i pistola.
O offendde doria diapsrsr ao terceiro sigoil
porm, antes do legando, o qae propoi a apoi-
ta ditparou a pitila na tua preprla cabe;a.
Oi fi.hoi do laictdtdo derem htrdir porto de
am mlhio, porqae elle g-nhou a aposte.
O sdrersirio nao o matoa .
O TEMPO E' DINHEIRO.
Ua slfslate da Miyince, chimado Wildgans,
invantou am restaario, fe.to de ame a peca, o
compotto de grarela, colete, calera, ceeaco e po-
lainas. Dis-se qae 4 maito commodo, a qas bn-
ti um minuto psrs o rostir.
Ette rtatairlo pode exercer, safor sdoptido,
ama grande ioflueocia nos nostos ases.
Ginhir-ss-he am qaarto de hora da lempo por
119
"20
121
122]
123
Corlntb 10.24.
8. Jerooymo. Epist. I Giudentio.
S. Jeronymo. Epist. i gusta salo.
dem Epist. Ltta:
Job. 10.15.
GRANDE TEMPESTADB EM INGLATERRa.
Noi din 21 e 22 do eorrente hoare em Iogla-
terra uma eiolenlieeiara tempestada qae causn
grandn estragos. O Correio do Havre d nolitii
delli not nguiatts termos :
c A tampaetede qae peirou sobre a nostt eoiti
nio poupou i Icglatcrra, eomo se pode iulgir
pelot fact is seguiutst : ~} '
Denote toda a noate de domingo o maohia de
icgoada felra ralaou em Londrec urae lampestc-
dede carcter assustsdor. O rento que rinhs de
oetti-iudoetts, comQou a soprar com fores am
pouco depoic dis 5 horas ds tarde, mas sttiotia
s sus maximt rlslencis entre as 9 e 11 horas,
sendo sssmpanhsdo de ama forte tbura. O aa-
pecto da cortee regiss, e particularmente de
Dalvlch, Peckham e Cemberwell, era Tordadei-
ramente assaatsder. As aguas accamuladas, pre-
cipitando ee ds eminancias, desarreigarsm os
arbuatos o dsstrutam os jsrdlns. As trras baixas
adjacentec ao camloho de ferro doc condados de
late por bsixo de Strsttord estsrsm complete-
mente ionandsdee. Mait>s aoimaes flesram afo-
gadot perto de Tatteohim. Nic ritinhanen de
Greenwich, era alguot sitios estivam impratlca-
res as estradas e a sgaa penetrara nos ssbtsrra-
neos das casas.
Feram Uncidas por trra graujdes irvoret, al-
tas chsmios e dircrsss conttrutcoss. Os hospi-
tass reeeberam ama multidio de pessott firidat
am consequencla deatee dtrinoe iccldentsc ou
di qaida dae telhaa O Tamice offerecia am ai-
peeto meionho e ae peqaenn embireacci eom *
grande difficoldide te podiam sustentar sobre s
suas onds sgitsdii. Hosre rarlot ibilroamentos,
em am dot:quiei um nsrio (Thre Sitters] rece-
bea mui groesst itiiIis.
Nn Dunas etterem mcoradot grande numero
de navio. O iginte do Lloyl annunciou que
dout oartoa tinham ido a pique s qae ss ignorc-
ti a aort da ana trlpolseio.
O meimo iconteceu com o eEliitbeth, qae ie
de Londreepira Beliie, reeeimde ee que a aui
perd tcnhi emitido a de algane homens do bor-
do. Tfobi garra lo dirint neato de domingo
o ibslroido com doac navios, o cWelliogtoos e o
(Ambroisins, ancorados ua popa diqaelle. O
Trio, prosedente de SafB pira Londres, qae is
v.ign cobrlam completamente, foi egaalmente a
piqae. A tripoUc.io ple eelrar-se nos botes.
Muitoe nsvlos que nao estvsm em estsdo de is
eustentar no mir acolhersm se a Ramsgete; os-
tros entranm no Ttmisa. O ca,itio doseboonsr
Chsrlotte, qoe ia do Porto para Londres, (oi ar-
rebatado por ums onds. O Cupido, tondo sbat-
roadoeom o City of-Pekto, em Folkttone, foi
a pique. O schoonsr aWstlyao, qm ii de Perl-
land para Londres com um cirregamefcto de po-
dra, tere de ser sbsndonado ua sltura de Beacby-
Heai.
Em Portsmooth, o mais forte da tempestare
foi ni noate de domingo pira tsgunda-feira po-
li meii noate. O rento, qae 10 principio era nor-
te-noroeste pasin ao noroette.
O Hallen-HersftM, que rinhs de Aloisndrit,
com um carregementode (aras, dea 4 costa em
Govriaes-CMme, perto de Berlghtstane, em ama
paquena distents de Blstk-G Wigth). onde se perdeu. O espitio Mstkey, sas
mulher, seu filho e tods a tripohcio eteaparam
ao naufragio.
O Lotua, que sa diriga de Demerara para
Londres, tambem nufragos, na nouta de 19, rfa
ilb da Wi4ht. O capltio, o contra-mestre e des
hornees da tripolecao (oram afogadoa.
Ns costa de Norfolk nio havia lamentar s
morte de neoham homem ; mas o UtDQsa-Booth,
de Plymoutb, hara sido larr ido costi em C-is-
tor e tinha sido abandonado pele trlpolseio, qae
ehagra a salrar-ee nos bote. O Integrlty de
(Iirtlepool, sossobrou depols de ter tocado no
Barber-Sand. A tripolaQio tambem se pode sal-
tar. O Jobo, de Hartlepool, foi encontrado
abandonado e lerido para Great Yarmouth. O
Cvmbira, de Sbialds, tendo sido srremessado
obre o Ssroby, recebeu fortes ersriss.
O brigue Sslonlce, de Suoderlsnd foi a pique.
Unore-se a sorte dos homene que o tripoleram.
A trlpolseio da chalapi Two-Brothers. de Hull.
tiohe etdo recolhida ns cass dos msrinbelros ele
Great-Yaimoath.
Grande numero de nsrios tinhsm sido desoas- .
tresds, prlrados de saas ancoras ou abandona-
dos. Comtado hiviam-se lomado todn as medi-
das que a prulsneis pode ssggerir, porque, des-
de sibbado que os sigues do almirante Fltzroy
tinham anonadado.reotos perigoeos do ledo do
asi, e advertidos por estes tigniei, sssim como
pels spparentia ameacdra do tempo, os espi-
tiss dos 800 a 900 navios que ce acharam ce t
pingene eitarim preciridos. Os rebocadores
tiobam eido ehemsdos logo pira cooduxir ae por-
to de Greet-Ysrmouth os nsrios qie se nio schi-
vam em eittdo de sustsntar-se do mar, eost.v-
ot nlra-rldaieitiram prepsrados.
DUta-ae de Leeds, na segunda felre pela mi-
nha, que o astado di temperatura confirmara
plenamente os prognoslicos tslegraphados pelo
almirante Fitzroy e publicados no sabbsdo nos
jornaaa da loceltdide.
O (uracio tioha cahido sobre Sandsrlind ni ie- '
ganda (eira pela manhia. A'a 11 horas e mei, .
o reoto soprira tsmpntuoiimente do oeste-iu-
doeete e io meio dia o am qasrto a tormenta ti-
nhe atliugido o seu msxlmo de riolencii. Direr-
aastaasaem conalrurcio (orem derribadas. Os
oarioc nes dockis nio (oram mesmo pouptdos ;
mallos psrdersm oaaeus msatrot de joaneto e os
de cesto-de-garea. Um na rio americano qte
gsrroa fui bater em umi machina a vspor flue-
tuante que fez ir a pique.
Pelai 2 hora diminua o rento, o a calmarla
rntabeleeu-se ao por do sol.
Na aegunda-faira de tsrde, annacclaea-ss de
Sbields qae se ai margen do Tyne, abiixo de
II 11 Polnt, eilirsm cobtrtn de deetrocos. Mei-
toi miis tinham sossobrtdoou hiriim silo dei-
matreido.
Na noate do mesmo dia, s 8 horss, telegrs-
phara-se qus o rento pessara ao nordeste e qae
es esperara ama outrs tempestede psrs a noate.
Tinhim tirado am mancebo dos spparelhos do
Augeete de Inrerness, qae (rs a pique era
Wallsenddeau.
Um marinheiro, cbsmtdo Henrl Crter, ds tri-
puliQao do aExmoutb, tambem tinba aido afoga-
da, aaiim como outroi doea homem, um dos
quaea tinha aido encentrado em Soathsl-Shieldi.
Este telegramms acresceotsva que ae arsrfaa
soffridss pelos narie sio immensss. Djze sof-
iteram varias na dock do Tyne e paito de rinte
na dock do Northamberlend. Muitos eotrot ti-
dhim lofffido no porto de Shielde. O brigue M:-
ry de Weymoatb, tinba loiaobrado neste porto,
o Sylpb, de Scorboroogb, ni dock de Nor-
thumberlsnd. Uaria ei miiore inquietsc,oea eer-
ca de outro grande nario cirreeiro rindo de Hull.
Trite embareacois pertencentee a cilotoa do Ty-
ne tiobam sido destruidas e tre levada para o
mar a perdidat. O brigue Hugb t h i loeao-
brado da noate, no Slzerrell-Baok. Tres mari-
obeirot tiohim-ie ifogado.
Oi eitrtgoi em trra (oram considerareis. Para
dsr ama idea delles, basta dizer qae o campana-
rio da egreja do Stlrador, am Shlelds, o o da ex-
pela de Tyaerr.oulh foram quasi destruidos.
Aeonteceu o meamo com orelogloda egreja do
S. Nieo'u, em New Csatl*.
E'd Liverpool o rento aoprou de noroeste cora
violencia na noate do domingo. D.mioula um
poueo na segaods-feira pila minhi, mis d
tardo retomoa a saa inteniidade. A temperatura >
era excesiif amonte fria a esbiu ssreira por io.-
tsrrsllos. De noute tinba bando am abalroi-
manto em Seacombe, no Meraey, eotre dous na-
vios americtoot, o Wisconsinse ocCaoier Do-
re O rebocador U ai verse con dan u para Ge-
orges Bssin oa Wlsconsio, que tinha perdido o
maatro de mesona. O nario Aon-E-Hooper da
Biltimor, tioha-ae perdido perto de Siutbport.
Oa bsreos sslTS-rJdas da Soatbport hariam par-
tido em sua procura.
JA NAO HA CRIAN QAS.
Em Peofleld, no estsdo ds Nora-York, rira
umi manini de IX snnos, qas publica um joroil <
semanario, qae elle redigo qaasi todo, e que
com de desde o titulo al altima linhs.
Esta menina nascaa a 21 ds norembro da *
1849.
Sea pae enligo typographo, eit Inralido, e
deixou a sua pequea lypographia a sas filae.
Dapols da morte do las mi, cata msnini ses-
teo ti tea pie tres irmin mili noria, com o cea. '
trabeluo, a eepers, ssgnudo diz, educi-lie ton-
Tsateatemente se os ssslgnantsa sontlnatrtm s
pietigir a sea folhs ismsnal.
(Cotntnerew, do Po:lo.)
IPIBlVWG^-ZTP.Bl U.f.M?. k fllH.


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EP863R639_15BMBD INGEST_TIME 2013-04-30T21:04:23Z PACKAGE AA00011611_09834
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES