Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09694


This item is only available as the following downloads:


Full Text
\
a
s
i
i
I
1
>

/ .
AI10 XXXII. HOMERO 2.
Por tres mezcs adianUd-s 5$0OO
Per tres mezes venciies 6$OO0


TEBgA FE1BA H BE MARCO
Por anuo adiantade 19|00O0
Perte france para, o subscriptor
t Sr. Joo Peraira Marlins.
PARTIDA DOS ESTAFETAS.
Olmdi, Cibo Eteada todoi 01 diai.
Iguirasiu', Goiana Paratiba nai icgandaa a saiat
J
EPHEMERIDES DO MSZ DE MARCO.
5 Lacheia as 11 hopas, 20 o. 38 da ni.
tMCAKFlEGADOS DA SOBSCBIPCAO DO NORTE.
Parahib, Sr. Antonio Alexmdrino da Lima;
Mtl. o Se. Antonio Mirquoo dt Silv; Aracity,
o Sr. A. da Lmee Braga; Caarl. a Sr. J. Joi
da Ouveire; Maroohio, a Sr. Joaqatm Harqaea
Rodrigues Pari, Mmoal Ploheiro <& C; Aai
tenis, o Sr. J ironyme da Caata.
. RHCARUGADO DA^L'BSCRIPgAO* DO SOL
Alagoas. o Sr. dameniio Fafeio Diai; Ba-
&SaH&f1'* aioasJ.ne.ro, u\\%ot**<> oda. .anta, V* P .u Mhir prme!ro 2 horas e 30 mnnlos da m.nhas.
^^^^ Todos oecciafetii pariam u lOboraa da aaahec. Segundo as 2 horas e 6 minutos da tarda.
PARTIDA DOS VAPORES COSTEI10S.
' Pm o *ul at Alagoai i g a 35 para o norte ata a
urania a' 7 e 23 do cada mei; para Fernando nos diai
*|3, 5, 81|4, 8 i|2 a 6 da Urda ; para O linda it 7
' 1 Urda ; pa
ti 4 1|3 da I.,- para
da manhaa 1|* da larda : para Faboalo
"J pm Caxangd a Pansa
Bamtca ai 4 da t.
AUDIENCIA DOS TrUBDNABS DA CAPITAL.
Tridbnal do eommercio : segundas e quintal.
Rslajo : tarcas sibbados is 10 horas.
Fazenda : quinta ia i* horas.
Juizo do eommercio : segundas s 11 horas:
Dito de orphjos: tercas a sextas s 10 horas.
Primeira Tara do civel: larga a altas o ma'.o
dia.
Seguada vara do civel: qrjartas sabbadoi a 1
hora da tarda.
PARTE OFFICUL
GOVERNO DI PROYIUtlA.
Expediente do da 13 de fevereiro
de 1863.
Offltio ao preti Jante do Meraohao.Remet-
iendo a Y. Etc. 3a et .soplar do regatomebto
P es axarciaioi o maDobraa doa aotpoa da ar-
t.lhiri, a in oatro da aitampia da ordeamca
daaaa arma : julgo ter aatiefelto ao'qao V. tic.
el!cittu m aaa offitio da 21 de feverelro altimo.
Dito ao ommandanta da arftni.Eipeg V.
Ex, aa aaeordoae, para qao no d 1 19 decotj-
rente, aa 6 borts da tirda. aa apcaaaatam im
(rauta da igrej. da Cnpo Smto Siato, atai gair-
da do honra, a oa iafarioroi da primalra Inhi,
aTlm da acoapanharem o Senhor Boro Jetue doa
Panos para o convento da Nona* Sinhora do
Cumo,provldanaando V. Ex. tapnem, para
q*a aa raferiJoi corpoa reanldoi aoa da gairda
nacional daata caplUl a aab a direecio do
cfrhial, a qaam par lai ampattr, o com-
mindo, aitajim portados no dia 20. aa 4 horaa
da tardo, om frente d aquella contento, pira
ompanharem o maimo Sanhor om protliiio, a
daili al a predilaigreja.
A guarnicio da prac no referido dia 20 aari
*nti per pragie da guirde nocional, pare o qao
Ceiaj expaiiJain coovonientoe ordena, eonvln-
do qoe V. Ext. ao ontanda a aemelbanta reepel-
t com a reepettlvp ommandanta taperior.
Officloi-te ntita temido ao commandanta tope-
rior do Ricii, a convidoa-aa a offlclilidada do
otaraito, mirtoht o gairda aotlbuel, para
acompanbar a protiieao
Dito ao maimo.Queixa V. El, axpadir aaaa
or Jeo para qaa aa apreieotcm ao D.-. chafa de
poiiiiaaa 2bonada larda da hoja, 12 pngn
ommendaln por am inferior, aflm da eicolta-
rem alganaarimiuoaoi qao rao reapondar ao jaiy
no termo doSe*rlobam, onlc a malina eecolta
aa darori demorar at qnaa oncerram 01 tri-
blhoa do moama jury, pira condanir iqieTlii
doa rolerldos erimiooioi, q,aa liraram da aa/air
pira aati capital.Commaiioa-ae ao haa de
polica.
Dito ao conmiadiQia aiparior do Recito.A'
aisla da iafortna;ao do dirattor do araaaal da
g*arra. da 10 djaorraata. ppr copia iatlaaa. Ac-
ra V. Exe. intolndo do motivo porqae nao po-
damaar tiocadaa porarma etn bom Hado, aa
38 loatiliadaa, qaa am 22 da agaito do anno
prximo paaiado foram recolhidis ao mismo ar-
aenil palo commandanta do 1 batilhao da aiti-
ibaria da gurda nuioa.l deata mnoiciplo : dea
aaaim raa;ondido o offltio daaaa commindo ta-
pador, aobn. 20, e dita da 6 daata moa.
Ditoaocooail da Saa Migaitido Bhtannica.
C>m a lnformago janta por.copia, miniatrada
palo jaii da piz do pximaro diitticto da fregaa-
lia de S.Prei Padro Oanc^lrea do Racife, tori o
Sr. G. Lanar Hant, ceoaal da S. M. Britannica,
exacto cenhetUnento do qaa occorraa am aadian -
cia daqaalla jaiio. acarea da qoaatao, am qaa foi
paita a aibdia ioglaaa riara Riimood, o qae o
BaimoSr. conaalBia\ib(ormado,amoTUa, paia
meitaa vlua, transa a minha preaanQa aom o
aaa offlcia datado de 27 da tararairo alllmo, a
qaaraapondo. A viiti do qaadotlara o animo
jnit na citada ioformago, a cenata do dotumin-
10 a olla annexo, ve-ae qae ella procedan do
couformidade com aa lata do paix, palo que na-
da 10 pode providenciar adminiatraltvamente, de-
vendo a puta qaeixoea rocorrar a qmaaqaer oa-
traa maioi jarldiioa, qae por ventara lbe rai-
tau a bem do dtreita, qae jalg tar naata
qaealio.
Reaovo ao meamo Sr. enaal a aagaranca de
ttinha perfaita aitima e diatiocla cooiidera;aa.
Dito aainapeator da thiioarada da axenda.
C)m oaviao do minutario da fateodi de21 de (e-
varairo allimo. mi foi remanido o ltalo de no-
inea(io de Sabino Jaaqaim da Silva Citado para
o am prego de offieiildo daatarga da alfandega
daita capital: o qae daalaro a V. S.para aaa ao-
Bhacimaoto o fat conrenientca.
Dito ao maimo.Nao havondo Inconveniente
noaode V. S. adlantar ao almoxarife do hoipital
militar, oa viata do inclaao podido, o demoni
iia;ao, qae me oram remettidoi pilo brtgadeiro
commandanta daa armaa, com offltio da 12 do
correte, aob n. 433, a qaantla da 1:6001000, pa-
ra ocierrer ai deepexai diqaelle eitabeleitmento
na aaganda qainiana da preiente maz.Com-
manicoa ae ao aommindanta daa armaa.
Dito ae Inapector da theaoararla provintial.
Can a inclaiccopla da informlo mloitlrada
hootem polo director da repartido daa ebria
pabllcac, a aa 3 docamentoa, a qae ella aa rafa-
re, aitiitiQo a requiico da V.^S. conlida om
ae offlaio o. 86, de 25 de fenreiro altimo, a
qae vleram annaxat as pipeii qae devolvo, raU-
tivamanto ao qae te dever a cida om doa ano
matantea de obrar.
Dito ao mame,Acento recebido o cffiio da
5 lo correte, 10b o, 103, om qaa V. S. ma
pirlicipou haver Joa Franclaio do Rigo Barroa
dando por fiador o bario do Llvrimento.arrema-
tado aom o abata de trinta por canto 00 prego
do raapactivo orcamant, a obra doi reparoa da
ponte aobre o H Um, na pavoi^o da Sanio
Amaro da Jaboalio, o om reapoita tenhe a duir,
qaa approvo oaa arremati;ao.
Dito io meim Ciorm qaa V. S., deixande
optaa neaai tbaioorarta do roqaetimeoto o do
cemeotoi qae fnndimeotiram o pigimenlo, qae
por offltio da 17 de daiembro altimo mandoa-
aa fatal a Joi Aigaato de Araajo, relatira-
mantaaulttma praitafo a obra do edificio
daatinido ao Gymoialo Provtnciil, ma remeta,
com broviiade, oe oilginaet da tiet pacat, aflm
da aerem apretentaiea a aaiembli legtalalira
pro'lnclal
Dito 10 capillo do porto.Fago aprasantar a
V. S o recrata da marinba Itaooel Alvea de Mel-
lo, aflm do qao Ihe d o conveniente deitino,
(lepla de imptccleoado.Coamaolcoa-ae ao
cbafe de polica.
Dito ao director do araanil da guerra da Ba-
ha Pele leitare do officio qaa aqal janlo por
copia, fleara V. S. intelrado de torea tido ixa-
mloadoa 01 2 cilxoea vlndot datit provincia no
?apar Cruzeirodo Sul, oa qaaet coctioham exac-
ta mete 01 objaitoa indicadoa em a nota a qea
aliada o offlcio de 11 de fevareiro ultimo.
Dito ao diractor do araanal de gaarra.For-
na;a V. S. I enfermarla militar da praaidio da
Fa.'oindo, com a potiirel brevldade, aa roapai
a maii objoctos mendonadoi no incluio pedido,
Co m manteo a-ae ao comroandinte daa aimat.
Dito ao meamo.Recommendo a V. S. que
forrera, com uiganala, ao mejor Cirloa Felppe
di Siira Moniz o Abreu, am motao pira a ca-
crliba da foitaiau do Bram, manijando lollocar
am ama dn parnaa da meim cabrllha ama
djhndija da farro, de qae netetilti para malor
aagarana.-Cammanicoa-ee eo cemmanlante
dn armaa.
Dito a Antelo Jote de Goi, ]ix de pax da
fregaciia da Lagoa da B>ixo Iatatrado palo aaa
offltio de 21 de fivoralro alttmo, doa motlvoa
porqae aaa fanecionoa a janta de qaillOcacao
dina fregaeila dorante 01 5 din de qae trata o
artigo 22 da lei do 19 de egeato de 1816, taabo
a dizer-lhe qee em viata do arico n. 23S de 17
de oatabre de 18(9, e Vme. ctmpete marcar 9
dlia para colobrecao da 2* eeato da rafe.-lda
iantt, gaardadaa ai fermalidadtt legaet.
DitoA cmara manicipal da Tilia do Boni-
taCam pra, qao a cmara manicipal da villa
io Bonita remette ao jait da pax preeideote da
janta a qaillflracao de frogeoxlM de CravttS, qaa
vroa e mal o^jettot necoieerloa ao expediente
da referido qaaliflcacio.
P.i.ri.. precidento di proviacii, atteoden-
de io qaa reqaeraa o D'. oht Cipieiraoo Bin-
delra da Hallo Filho, late tobttitato da Fataldt-
de^e Direilo do RaclU retolra caaaeder-lhedoai
mina da llcenc, com venclmenlot, pira tratar
de aaa acode.
Dita-0 Sr. gerente da companhit Pernansba-
cana mande dar, paitigem. para o presidio de
Fernando, ao vapor Mamnnguap$, ao abe do
eiqaadra Miooel Frantlico Saare da Trlndtde,
a aoa aaldadot Mmoel dot Aojot Lima, Ignicio
Joiqaim Liite, Blmotl Felippe da Har, CirUa
Manoel Fiaotiteo, Ignacio Joi Aotanef, Mmoel
Jet Gomet, e Manoel Domiaguie de Stntt Aa
na, datando a importancia laee paaaagaDC eer
Pig* por canta do minlaterlo da gaarra.Com-
muaioa-ae ao commaojinta daa armaa.
P1.Ot aenborea agantea dacompanhia bra-
aileira da paqaetee o vapor mandem dar trae-
porte para a Babia, por conla do miniatario da
gairra no vapor, qaa pinar de norte, como re-
queiiioi o Exm. prasidanta da Rio Grande do
Noria, em offlcio da 4 do carrete, ao alterea
Ffincaeo da Peala Birroa. qae val retolher ae
ao bat.lha, a qae pertence, bem como a la fa-
milia. CommoBicoa-ae ao comaeolanlo dae*ar-
maa.
Dita.O aenborea agintei da companbii bra-
aileira de paqaetea 1 vapor, mandem dar tram-
pera, al ae Alagte, em lagar do i, no vapor
Cruzeiro 4o Sul, qae ee capera de Nana, eo
baeharel Joa do Patrocinio Peraira di Silva, jait
municipal do termo da Bja-Vlita, ae boavor la-
gar ago para paiaigelro de talado.
illiirt de paqaetea a Vffpor mande dar traoaporta
para a provincia da Baha, por cpnti de minia
tarle da gaarra, aea deaerlorea Cltadloo Alret
Biptltti, Amero Fianciaco de Mello, e para a
daa Aligoai ao recrott Mioeel P/incleo da Sil-
va.Ctmmanlcoo) ee ao commandanta dn ar-
maa. ^
Dta.Oa eenhoree ageniteda compaohia bra-
illaira dt paqaetea a vapor, maadem dar trtni-
porte, at Hacti, no vepor Cruxeiro do Sul,
qee 11 etptra do norte, ao bacbarel Jeronymo
eligido de Catiro Actlelo, ee hoaver lagar raso
para patiagairo da eatado.
Dita.O preeldonta de proviotia canformando-
e coa a propoata do Dr. chafe de pelitia, n. 408
de II do eoireott, reaolre damitiir a Migael Ato'
xaalrioo da Foaceea Galro, do cargo de aab-
delegado do diatricto de Deaa-Barraa ; 2*, da fri
gaexia de Serlohtm, por ter abandonado o la-
gir, e, pin o aubilitair, nomoe o V supplanta,
tente Fractaoie Din A.bet da Sil?i..aendo qae
para tabititoir a etle, no lagar do 2* eopplen-
te, nomea o major Amerlco Xivler Perolra de
Brito CommuuicoB-ae ao chafe de polica o ao
juiide direilo do Rio Formoeo.
Dita.O pretidente di provincia, cooformeo-
do-aa com oropoita do Dr. chefo do polica,
n. 407, de 11 do torrente, reeolva damitiir o
majar Jote Barbota da Sil-a, do cargo de eab-
delexido do diatricto do Bom Jirdlm ; Io da fre-
gosla do meto.o nomo, o para eeubitltatr no-
mei a F.ltatinn Ininiuim d. ;.,.i.i.vimu.-
nicoa-ta ao chala da polica.
Dita.O pretidente da irovlocia, aonforman-
do-aa com a propoata do Dr. cbafe de polica, o,
410 de 11 do correte, retolvea nometr 2*, 3*,
4*. 5* a 6* aapplentoe da delegado de politia do
taime deAgaa-Prete oe cldadaoa tigaiotee.
Supplenlcs.
2.* Felippe Benicfo Aires Ferreira.
3.a Sebaillao Airea da Silva.
4.* Franciito M icbado da Can ti Podroio.
5.* Pedro Francino de Albaqairqae.
6.* Jote Felippe Sintitgo Ramoi.
Commaniteu-ce ee chele de yoiitii.
Dita.O pretidente da provincia, conforman-
do-sa com a propeata do Dr. chefe de polica, n.
411, de II de crrante, reeolve nemoer a IiiJo-
ro Jote da Silva Mascireohe pira o cirgo de
abdelegtdo do dieiricto de Florea, o e Joo Mir-
tina Vieira para o da aeblelegido de Baixi-Vcr-
do, 2* da referida fregnezie. ConimanlcoB-eo
10 chafe de polica.
Dita.O preaidente da provincia, conforman-
do-ae camapropostt do Dr. chale de polilla,
a. 412. de 11 do corrente, reaolre noraer e An-
tonio Martina do Cont Yianna para o cargo de
1* aapplanla do aabdelegado do diit'icti di 1 -
gaaraai, 1* da fregaetie do moimo nomo.
Commanlioi-ie 10 chele de polica.
Expediente do secretarlo do
governo
Offlcio aol* neniarlo da tiiembli legiila-
tiva provintial. De ordem de S Esc. o Sr. pre-
tidente da proviotit, paaio, por copia, aa maoa
de V. S., para eer preieote i leiembli .agala-
Uva provincial, o acto de 4 de dezombro altimo,
polo qaal foi aapprimila, em viata di ioforrai-
C'o do director garal da iottraCQai pablita, di
29 de aetambro do anno fiado, e noi termo! do
rtigo 19 da le, a. 369, de 14 de mel de 1855,
a cideire deioitraccoolemootor da povoacao de
Bebtnbe, eramevldo para a do Bonito oreepee-
live srofano'.
Despachos do da 13 de marco.
Requtrimtntos.
Antonio Jacintho Pachte.Aprttente o cap-
pllcinte ocia reqaerlmenlo para o governo im-
parlil com 01 doeamentoi qae livor, qae ep-
portanimeote uri deferido, qaento eoi qae lbe
ftltirem.
AntonioMaltqaits de M o Sr. intpeetor da thetoararla provincial.
E Jando Federico Binckt. Iaforme o Sr. int-
ptctordi tbetoartria de fazenda.
Gaardina Mirla do Livramonto. Nao tem la-
'-
Goncalo Joi Afjonio.Como reqter, pigoi 01
dlrehot Diclooaaa.
Dr. JoaoCaplitraoo Bandelra de M.lo.Pan
portarla concadendo doat motee de liienca com
veocimentoi.
Jjo Hypolito de Miin Limt.Iaforme o Sr.
inspector dt thetoararla provincial.
Joanna, a trican liara. Paatepertarit cont-
dando a emaocipacio reqeerid.
Joaepha Mara oaa Marees.Iadeferido.
Joao Theotanio Bezerre. Ioforme o Sr. Dr.
chele de polica.
Jaione JoeqBloa do Eipirito Saote. P/ove
iienjso legal.
Joi Joiqelm de Miranda.Volle 10 Sr. inspec-
tor da thtioartria de lerenda.
Porfiro da Albaqaerqee Mtgilbet. Infirme
o Sr. inapector da theaoararla provintial.
DAS BA SEMA5A.
16 Segando. St. Cyrate o Taaiaa d.at.
17 Tort;a. S. Patricio b. o, de Irlaada.
18 Qaarlt. S. Cabrio! irtbinja ; S. Ha
19 Queta. S. Joa apoco do Mi.
20 Sexta. Comaa^ora^a da paisa a da N. >.
t Sibbtdo. S Benlo ab.: S. Batilto k. 1
21 Domingo. Se. Btellieea o Cil
ASSICNA-SE
noRecife, em a livraria ir
deocia ns. 6 o8, dos proprieuri
gueiroa do Faria & Fimo;
ri-
lando at entao adiada a diniaiodelle ; nad-
me dapoit pondoredo por V. Etc., qae bitteva
haToran pedido a pilavra pata qoa semelhmt
neaoclo Htate adiado
Naj ticha ealao o propoiito de impngner o pa-
recer, por qae. pela eimplaa leitare, e qae te pro-
cedes, oie me icbtve habilitado para tito; mis
noie appllttndo-lhe minha etteocao, nao poia
deiiar decembile-Io, porqae Tejo qae elle
aoieetlvo e amb'gao, nao ee podeodo bem preti
car a iotelligancia o o peneamenti que se devt
atiribair i aaa principal concleeio.
ae aspoiieo qaa a nobre commleeiofez ater-
a da ottarreociaa qua acempaohirim todo ettt
oegotlo, ht eierapBloii flJelidede.
O Sr. Francitco Joao :Ainde bem.
O Sr. Lnli Felippe :-Nio neg a jeitiea a qaem
a merece. x t
Me, dentado apretiacao, rae parece q comprehende bim o pentamentoqae teve O Exm.
prndente de provioeie remattendo para aqal oa
ppele a qae j ma refer. A nobre commlaiao
enserga.no procedimento de S. Etc. a declinacao
da competencia, qao todoe rotonhecem taber-lha
para fasir contretot, o pona qae S. Etc. raen-
vlmdo-noi ee docamentte relatlvoa ana da qae
aoa occopemoi, teve oor flm pedir i can qaa
directamente per el rent aqalllo qaa alia ae
qeerla etqairar, qaando em eea eflUo nada ha
qaaaatoriaa eamtlhante illaclo.
E' lato o qao ee deprahande doe dona contidi-
randoa que e commiieao ipreaocti em tea
cor, 01 qaaee aao 01 eegainlee : (l)
Eittt contiderandoe qa eappoa om S. Exc.
Ignorancia doe printlpiao mait cemeiinhoa do
nono direito adminlitratl'o, revelem bem, como
j duae, qae S. Esc. nao fOra comprebenlido
pela llluitre coa,mina0.
Eila parti poli da am flto eappotto.
O nebre pretidente da provioctt nio paneta qae
a eistmblt Uveeie competeocit para dlrattamen -
te contratar, a nem o ditae am a eea offlcio.
Um Sr. Dipaiado:Esara qae mand
poeta faihada?
paro
lea a pro-
Ataaje Barroa : Para abr la ee qai
asii&vt
ASSEHBLEA LEGISLATIVA PRO-
VINCIAL
SESSAO ORDINARIA EM 13 DE MARCO
DE 1863.
Pretidencia do Sr. vitconde de Camaragibe.
(Cooclaiio).
ORDEM DO DIA.
DiieBitao do parecer da commiitio de obrat
publicas cobre a qaetto aabmettid* 10 tonheci-
meato da anamb i palo pretidente da proviotia
com relelo 10 contrito do calcimeoto deata ai*
aado.
O Sr. Laix Felippe :Sr. pretidente, hootem
per occetlio de eer lido na caa o parecer da il-
lattra eommitaao da obraa pablicaa, a qaem fo
ram eaviedae tlganc pipale
a mocito do con-
._, trito do calamento deata cidede, oa ped a pli-
do taocclonir, no dit 22 de cenante, es 11-vra pira reqierer a imptesaao detie ptrecer, 11-
OSr.
tone.
O Sr. Soasa Raa :-E par qae elle e nio ebrio?
(Hi oatro aparte.)
O Sr Lii F.llppe :-Perdoe o nobre depata-
do. Nio htvlt contrato celebrado, 10 havlam
proponae; a a praaidenaia tando recebiJo aqaalla
e nio ee jnlgiodo habilitada para abri-la, pe j
tar paaiaio o praao maceado peloe editis, ee-
npulltoa fiae-lo por ai, e remottou-a a aaiera-
' P" P'oceJer cerno jnlgaaie convenltnle.
um Sr. Dependo: Mu qeem devo abrir ai
propona, nao qaem contrata?
O Sr. Lals Felippe :-Slm, eenher.
O Sr. Boato Rel:E como icmotten cita pro-
post fachada ?
O Sr. Lals Felippe : Ao governo compete
brir a propostae, no termo mercado oee odi-
taet, mta eaae j tmha piando.
Hi am oatro aptrlej-
O S-. Soaza Rais:Nio deetjo intarrompar o
nobra depetsdo ; biata oTua dia. .
O Sr. Leu Falippe :Nio oei qaa altante pos-
- H"e o nobre deputado doe.
Nao era, portento, para qae e aaetmbla dirot-
tamanla eelebreeea o contrato qae noi foram
aqueilee doeamentoe apreaentadot. Oatre foi o
motivo. O nobre admlnlatrader da provintia oto
te jalgindo aaterieido para celebrer o contrato
nea tarmee da propoata do Sr. bario do Livra-
mente, per qee neiee ico torio de centrebir ama
divida com juros, para o qao aaria predio qoe
boBveete aaiorlaacao espreeee deela aaiemble,
comaltoa-a, aflm de qae elle centiderande 1
quilla o apreciando ae vmtigeni o 01 Incon-
venientes qae por ventare podmem resaltar di
c.lebrato do contrito, adopteeae aqaalle expe-
diente qae mala ailado Iba pareceaee, expli-
cando a auteriiac,io qao llnhe o preeidentie oa
dtndo-lh'a da novo, Foi nealo mudo, pera pro-
vocar eati doclaracao qae S. Etc. para aqui re-
meitta oa papeio, me nio por qoe tappozeuo
qae a aatembla devia direda o immediatamento
como diaae a Ulaolre cemmiaiio tffittaar o con-
trato.
O Sr. Araajo Birroi:Apolido.
O Sr. Lals Felippe : O perecer, cem prepor
aolacao algama, dlt qao o art. 47 da lei n. 544
di aatorisieao para contratar o cileimento com-
pleto, o qae aeitaa tormoe devo e pretldencit fi-
zar e qae for meia conveniente. Bia por qae o
chamal deffettivo, por qap a qneitao principal,
lelo a protiiio, a defioleio da exteneao e forgaa
da autoriaicio Atoa inttett. .
Um Sr. depatado :Eiti tie eltro.
(Ha oatro apirtt.l
Sr. Lals Felippe :O qae e'ati claro qae o
illaatre comminio eo llmitt a dlzer: faca-ae o
qae (r miit conveniente.
O Sr. Soase Role .Nao ; fice S. Exc. o qae
for mala aonveniente, o depoie monde para ci,
qoe nt ipprovaremoioa reproviromei. [Apoia-
doe.)
O Sr. Luir Falippe:Sim, aeohor. Maa aabaii-
te a qaealio. O preeidonte aappe qaa nio tan-
do eatorincio pon conlrahir divida cem jarot e
por contegalnte para tazar o cootreto noi termos
di propoiti do Sr. btrio do Livrtmento.
O Sr. birio de Marieeci:lito meita inno-
cencit.
O Sr. Francino Joo :Nao-pode aeppir fsio.
O Sr. Ltit Felippe :Por que nao pode tup-
per ? Ea ji dina ao nobre deputado qaa a pro-
poita de qae ae trata aapcdi a creacao de ama
divida oppnetdente nio 11 podi cootideriran
torteado a atelta-la aom ter para iaao aatorlstcio
dada expreeaamonte. E a leitare do parecer como
qae autoriaa een intelligincii, vicio como e com
minio qaei qoe a diipeeicio do art. 47 da le j
titidt, tej combloeda com a do art. 13 da moa-
ma lei, em que vom limitada e fixtda a aomma
que ee pode, i ditpendor com aa obraa do calci-
maoto.
Aeilm, polo, ee como estende a commiiso,
devo baver aabordina^io do am artigo a oatro,
podar-ae-ha conclair que a aateriiico aeja tio
impla, Ilimitada, qae jarot palmilla crear ?
Un Sr. Dapatale Eoto com 01 100,0003
da verba do orcamento qae te podarla calcar
toda a cidide?
O Sr. Lalx Felippe i -Contarme. Em doui oa
trae aoooa nio ae potera obter eite realttdo,
maa em am prete mne longo, nia meita dif-
lu l.
Sinde, poie, ponivel, qoe oite tivetio lido e
intencao detta caaa quando concedea cautorleicio
de que nos occapamoi, entendo qm multo avl-
ndo andou S. Exe., tactapaloio e pradeote como
, vtodo deantemio provocir ami mmifeiticao
do etpirito deitt cita, aflm de ee ptder regalar
no contrato qie tivene de celebrar.
Paitar por eata quaitio principal aem nella
ao menos locar, o qae julgo moooe convonlea-
to, por qae continuario aa duvldaa im qae S.
Etc. labora.
O S. i'-anciica Joie : Entend tado, meooi
lno
O Sr. Lab Felippe : Ser defeilo de mlnht
lntelllgincii.
OSr. Francino Jtao:-E' rnaltido jaitimenli
da poilctt que eicapamoe.
O Sr. Ltit Felippe:0 qae hit di responder
a lato ?
O Sr. Birla de Muribeca:Que a carga mal-
lo pande.
O Sr. Laix Felippe:Nio, lonhor; tonho con-
nitocii de qae eitoa defendendouma cauaa al-
ta, tooho connloocia de qae eetoa defendende
lntencoee mallo part a ectoe maito jattlflcavela,
eitoa defendendo a direccio, a moa ver, eonvo-
?finie, qae vio lenlo et interines legtimos di
provincia.
OS; Bario de Meribeea :-Al f
O Sr. Soasa Rala : Podo mandar orneada ao
P'ecer.
.?.S''1L1' Felippe : Eo manda emenda eo
Praeerl?
O Sr. Soaso Reii :Si entonde qoe ni* lito
que 1 aiaembla deva lazar.
O Sr. Laix Felippe: Para qae ? pere ter tros
oa qaatro voto ?
O Sr. Soaza Rala :Qsem fibi
O S: Lult Falippe :-O parecer, perianto, alm
ae na i onHuir, doixa largao para interpreta-
coe a mala oppoitie entre I, o por isso o qaa -
llflqnel de embigoe.
O Sr. Boirquo de Macedo:Sr. preeideote, o
caima aom qae a nobra eommieeio de obraa pe-
onen redlgia o parecer, o o plecidei cem qae ee
enietoa boje ne caaa a aoa aiicossio vleram ro-
Baiteeer a coovlc$io qoe tinha de qae oa eeaa
atinoe membroi. detplnde-ee de todie eococei-
aorsjoes potllicii.t protorerem i Hender e cae
ni de conveniencia publica
postea tida como a preferivol, aappe o compro-
mino do umi divida proveniente nao t diqael-
ix,,'VM oni0 0<> jm doeale por eento;
f.-.- 'f*0 p,,, D5o d'em divida cali
all Osado.
Cielo qae eata a espetis a que so qals refe-
rir a comminao depoie da leltara do offliio da
proeidoaala o mala papeio- lelellvoa eo calca-
manto. "^
Entendo, Sr. praitdeote, qae eiti especie nio
ee othi provenido noa edltaea a que aliada a
eommitaao. All vemoa, veraada, qaa o preti-
dente diz, qae e provincia pegar'am jaro do ee- coa,
le por Cont ee capital empregado no exceno di atiribalaa- ..!! ""'rete qaa ttaae.
obra f.it. .obre a qu. deveVr esotatad. n. r" l^^i^ wP'~ aaaa-.mwllft.
sobro raiga, qao oalrooa a ditoaatia
paacoo pilivne lodo qaaatta era
qee vinam* qaa a lliaotr* nrnai
pablioae nic tinta oaoelat 9
aaalla nbederie, qao lotga- ato
aoaspre.
Qaare entretaaia, Sr. prteidaata. atoa a
car a ratao do moa Tolo, o ots-oat a
oveoMno o pal a pelear.
Pareee-me. Sr. pra.ldeita, aao a
da premio qaeatao o aegalato: m
preiideata da provintia recoe
zie dai tootlgoasoit annuaei; mas obaervo an-
teo de toda qaa o preaidente da provincia nio ea-
P aatoritado para fuer ame tio importaaia
conoeoaie, palo mottoa ignoro ee alguma diapo-
icaa de lei dava-lhe ama tio ampia ieteldado, o
qoe i aaaim poda proceder como am ecto de
aoa raepoaaabilidide, que
------'--------- i- ...Kv....i,.u.u., 41,, como ie dit-noe adi-
u sr. rnnciico Joao :Como atoa ceante I taet fleirie tajeto a approvacio deati eaae
wsr. naarqae:Entretanto eata minha con- Um Sr. Depatado :Camo ?
vlacao nio ee oppoa a qaa me pronuncie cobre
a maoolra porqae foi encarada a qaettio qo
fu o objetto do meamo piracor, pola mi dada
de que ce trata do am acaampta do utilidad
geral.
.A eommii'i?, apreciando debiixo do algant
dot necenarioa pontoa do vate oe docamontea
relativM ao calcamente daateeldede, o remettl
doa i anembla pelo pretidente Oa provincia,
delton todavia de aentidtra-loa oa eaa enentia,
00 aoiat etqaaceu a paite capital e que pirtieo-
lirmente ae liga aoi icteraitai da faxenda pro-
vintial. r
Nao ee tretoa de caber, Sr. preeideote, ea a
aaminlairacas eativa oa nio aatorlaeda para e-
feciaar o contrato do calcamente. ae poda ion -
rahlr a divida de qae he pouco te filloa, flciodo
eeee contrato o etn divldi'sujeit.a a approvacio
doetaoeea; luJoino teria auperfleo, perquaato a
1! nada delxa a deiejir em qaalqier dettta caaos.
uatro 101 o flm da remeoaa diqaelln pecaa ; o
P.onto i diatatir diverao daqaalle aegundo o qu.l
te tem coniidirado a matarle, e 16i eer rectifl-
cido anda com ama reeonsidsmcio de parecer
pela propria comminao......
OSr. Frintltco Joio!A comminao moit
dcil.
O Sr. Baerqae:Don forem eo hypetheiee qoe*!
iprettnttrim em asa das propottia iff.riti-
dai, o qae ea dlxia a mala vaatajoia para a exe-
cocio da obre qae ee projectira com reltcia
ar?olereaiee da provincia bypolheeoa 01 -
verglam etientialmente, porqaanto em ama del-
f tf*UT Ml?" cidide do Ricife me-
S 'i"?*" aonaaoa vcttdaa per ceta
con, o comente no ratao dalla, e om oatra ene
caftamento tari folio em malor eacal e na pro-
pojcao daa forcee do eonlratinte, contrebiodo a
prlvincla ama divida proveniente do exceaao de
obfa o jeroe do capital nelle empregid, alm da
obrlgacae de eatlifaxer eaaa divida dentro de om
frgao.1.. !,%, WJM V podV Wra.ofvi.
aprecia;io daa doaa bypotheaei Ogaradta.
Sr. aputido :lito ama loterpreticio.
mr" 5"*r1,e: A qaeatao de que ae trata
dejes otdem qae oem moimo ai 1 lerpretacn
devom eer deepresadaa, Unto mal qae a apre-
clitao daodBcibypothaan da mal vantsjon dai
propeitn nio pode aer laulfinda por eaae for-
ma pelo nobre deputado. Ea moatrirei, por el-
gamai ootrn caoilderacdn, qao o (alta de exime
diqaellea doai caioe dari logar a am onu para a
provintia, alado meme, qee o contrato celebra-
da nio aeja approvado por oita caa, nio 16 em
reltcio a tai execocie, darante o lampo decor-
rldo at qao a aetemblt ae tenht sobro elle pro
nunciido, como metmo pera o cteo em que nie
ceje ratificado, o qae nao pide por corto impar
o empratteiro. (Nio apoladoa.)
Prieiiarei melhor o moa peoiimento. O im-
prelteiro tent do eitabelecer no tea contrato
precoi pelot qatee devem ser effictaadoe o cel-
camenio o tooi acceaaorioi, trattndo-aa de ama
obra de vulto, para a qaal se exige grande ca-
pital, polo faxer conceiin qut sijam de cooii-
deraval vantigam aoa intereeaee do thatoare pro-
vincial, maa nio approvado esse contrato, o 11-
cinde por tanto prajaditadae aa eooceataa fel-
tn, a parto da obra qae ae acha ji eaecatida co-
r paga por am. empalelo dlvana o mili osa-
ron do qaa a qae tinhe etdo aceita para o calca-
manto garal. Eita importante clrcnmotincia nie
t tere prevenldi pelo contreettote, como ji ei
cht inlciadt nee caaoa flgaradoi da am ibitl-
meoto da des por cento noe proen da cilc,aman-
to, qaando pago na rttio daa toniigoicoai an-
natei e de vinle per cento me Jume o pagamen-
to da obra falta, anda qae o excedente cu com-
maa voian aeja convertido om divida provin-
cial.
(Ha am aparte.)
O Sr. Bairqoe do Micedo:E' verdele qae o
preiidcoto de previncii pode rem 1 Ji ir nieta 1 n -
le iotonveniente, ettlpulando que o controlo 16
tenht exicocio depoie da approvac.ee deiti cata,
oa qae 01 proeja da puta da obra fall, quiade
iquilla approvacio nie tenbi lagar, aojara regu-
lidoi peloi que naviera alde fludoi para o cal-
eamento geni; eotretrnto devo obieivar qeo no
primeiro cato o procedimento do preeldiot ni
retardar a execucie de ammelhoramente tio re
clamado pelea neceaididea publieat, a contra-
ria ae batea doa nai editaee, pelee qaiec ee v
qai 1 obra leri comigo antee da approvacio doc-
ta caaa, o qae no eegaodo maio lembrade, bem
oiffltll, qaando nia impoialvel, qee am emprel-
leiro, qae devo preparar ae com am grande ma-
terial para effeetar am ctlcemento em grande
eicala, isjeite-ee a ama condl;io da qnil lhe re-
colta am prejutso certe, como e de eer pago
peloi miimoi prego, quer o eeu cootret tenhe
execucao no todo, quer em urna loaignQcante
porte.
A conilderigio dae hypolhoeee da maic vtnta-
jeaa da propoata evita lodoaeieicioconvcnien-
tei, e tem inltiir contratoe, aem conceder auto-
ria;dn divinal dn qae eiti cm tam dalo, re-
eelvu a queitio no ieu verdedeiro eantido, o 11-
lltfix o m pare qae foram enviadoe a na caaa
01 papis relatiroi ao cabimento da cidade do
Racife. /'Ni apoiadoi.)
A commltto, Sr. preildonte, concloio o qoe
oaiuralmeote ee devli concloir doi sse sootide-
nodos ; n'eatea, porm, nio tralou ella do ponto
a que ea chamo eapita!, nem fax em algant o'el-
ln ami jutte referenela aoa edltaea publicados
pela pretldencit, nem meamo aiolilitlra do con-
trato qaa ce pretende celebrar.
No primeiro d01 ceai coniidenndoi, dize com-
minao : Coniidenndo eiti aaaembli que o
contrato eo eche iniciado pela presidencli com 1
pablicicie do edtuet, acaiti^io de propottat,
exame O'elloa, rajeicao daa duia primeiraa e atei-
tegio da lerceira ; >
A comminao di aqai como pirtlndo da presi-
dencia a Iniciativa do contrato; n'iato ha ama
(alia apreciaeio, por qaanto eata iniciativa eiti
na lei que outorieou o pretidente e contrttir o
cilcomento total dt tidide do Raclle. O qae el-
gniflca o acto da admioiatraclo pablicindo ediiaei
aciittndo propottic, o oto que pretendo fizer
de uijriac-ao que lbe foi concedido, o nio a int-
latlva de faaer am contrato para aquella Bm. a
qaal parti dealt eaa.
O cegando contiderendo, diz: Cooeidetando
mili, qao na coodlgdi dot meemoc editaea e
tormos de propoita, aiha-ae prevenida a eapacie
oe taita de coneignicio para obra do talcamento
de raai per exceno de deepexe, >
A falta, de conilgnicio pira o|pgiroemo do
exteno de obre feita, Ogara-ia em ami da pro-
e reconheeendo e eaa aei
lmiton a pedir i caaars >.. eei
o enlaroclmeatoo qoa Iba lo raes
daee oa nio a fecal ledo precias
noe tormoe ao propon, ofwreetaa'
do Livrtmento.
Sendo eelos- 00 termos drt.
mea modo de entender, reta aao asa
r dizer de boe f qaa S. Etc fle laeW"
ompetencia.lqaa liaba para facer a
qaoeiee, reeoo neceo do qae ello arta
por cota aogaala eoeembii.
Cam effelto. exoaniaem-ee tsaao oa
contidaa no offlcio do Sr. praeUerate a* 1
torga-eo qaanto ee qalsar a 1 laaioseali
mina om todo olla, o nia 00 cfc age r
segalnte multado, i.lo qeo etovesasV .
trahlr am debito, pigiulo ao laroe- cMto aat> a
ua completa amortieeio. n pioatdaati i.
vlnila, aem aater.ncae expliotu o
let para fate-le, ecrpaiioa
poobilidde, qae diese Iba
Ene amapolo da parte do S. Ese. ao aaaa
modo de entindor, mala qaa jaauliaaat
pstmenle om viste d alUtado beaetl
pela aaiemb^a no podido do tal
foi feto taa admlotetracao. Em toes _
toneles, toda a pradeacla sirpeacaa, atata 1
til o neteuario eviur taoa 1
gar aramper-ee a berojoaU, aaa'
aempra entra oa poderee publiaoo.
Ba dlrei mala, Sr. preeideate, o re
crnpulo demontlrada palo eemialelradot toi
vintii aereo em ledoa oa lampee
poli lulo lite Indica o 00a seto
ipplieegio dot diobeuoi paaltooa.
item ae nobree depetaaeo qaa o pre_
tinhe j a ato ri lacio para tazar a atraa ; es Ca-
go qao nio {-mee aa >pqnberaoe qao 00 |
membroi tenbam mae ; nene ene, ee__
lotoriearjao ae nio dedosalaraaeato ds iot da oav
gimeoto vigente, a qaal aoa falla aa (a
de abrir operagdea de ereliti pora f.zer
mslbaate eontrsto, dssdo ^m* a oda__
manifastaa a Idea de neo ee jalear baailalaaa> pa-
ra realiaar o meamo contrato, eeerasa ao oaetal-
gaa offerecidae peto Sr. Baria ao Uvoaaeaaaaw
em que da pajto detta aaoomido ee i
naagao para o ....... 4. ..-..10, qai 1
oiapendldo, perece-mo....
Um S% Depatado :E' aeppr o aaoemW
^prOinlnr""
ti
0 3/. Basrqae.-Pergenio ee hi elgsms dii-
poaigao da lei qae tu torne o precidento a offere-
eer om editan oa jaree de cele por cento eobre o
api tal dai pend do com o exceno de obraaxeca-
tada no calcamente a tidide?
O Sr. Soase Role:A porgante bem feito.
(Trocam-ee apertei.)
O Sr. Basrqae :O nobree depatidoe hit da
recanhecer, que eitio tratando da miterta ao ter-
reno da jeitiea, apreciendo oa leei pi e eon-
Iraa. Trata-sa do ama quinao di gran le mpor-
tinclt, o nio dovomoi delxir de eproclar qaal-
qier eoneideracio por menor qee ceje : e neeta
aio cit o cloaiula em que ee dtx qae o etceno
de ipltil entre ee conaigoagoea votadaa, e o qae
for affectlvamento empregado 0,1 rssie da obra
xnntadi, tem direilo eo joros da aete por un-
i. Qeero tornar bom patento que o preaidente
do pro'Uela nio eatava entorilado i fuer t por
el eiti concinao. o qie ee ella ae acha loaerldi
na baeea publicada! not edittes, porque elle a
tomoa aeb aaa reiponieblliliae, allendendo e
qae o contrato qee per ventera tivene de nr ce-
lebrado segando equellae biccc aerit eahmeiiiJo
a approvacie dotta caa. .
. Om Sr. Depolado: liso oit osproisimente
prevenido.
(T'ocam-ie epartec.)
O Sr. Bearqao: Maa eitindo fonietooinde
eiti assimbla ptrici qai S. Exc. nio qalx fol-
chir o contrito, embora j tlveaie do algum
forma eatibelecldo aa aoae baa, aem que foue-
rxoa lnformidoe do acto de responeabtlldade qae
prettndia elle praticar.
A forma do a mor litiga o da divide nao acta re-
guladu ne odltal a qoe se refero e aommliais,
entretente qae pode alia, alm dos jaros garan-
tido!, fater variar o oaaa pire a provincit.
D'aqui conclao qae aio miado o preaidente
aatorleado a manter via-i-via de entrtctiote os
juros de cate por cento cobre o exceno de capital
morUn"ae 3o divida' cotrahida dentro de om
corto preto, do qoe nem ee oecapea naa bam
qae offerecea, nio pede, como-diz a comminio
n aea cenelderaodo, a eipeaie de qae ee trata
citar prevenida naa edltaei publicado.
Eiti oepecio a qae le refere o comminio
exactimente aquella de qae devia elle ter trata-
do, como dieta no principio do meo diieureo,
aquella qae deve nr conoidenda peloe henradoi
memores dista eata qaa diacatem o parecer.
O Sr. Soata Rail:Depoii qae S. Exc. mol-
ver ni ceniidenremoi.
O Sr. Francino Joao:Anda nio lempo.
O Sr. Baarqae :A capelo de qae 10 trata, Sr.
preaidente, crelo eer e qae flgarei, e qae tem tr-
rido do beee i todoi 01 miai argamentoe, teto ,
ee o tilgment deve ter falto aagaodo ei contig-
oicei votidis tnoatlmente, oa ae eonmhindo e
provioeie ame ciride peto excedente. Se em,
come preeomo, pego lieenge para com tede de-
ferencia obaervar qae comminio nio e ferie
oem de levoj no na ptrecer.
Um Sr. Depattdo : O nobre depattdo foi raci-
me qeem ceibn de eaplicir Uto.
O Sr. Baarqae : Prevlale o editsl o cieo doe
jaroe gtrantidoi de 7 0/j, mae eeqaecendo e for-
ma di amorlinco da divida, nada diaie igail-
mente qeento a preferencia dada pelo governo
ao milo de rotllsir o oilcimento, a naite ponto
confetto qao o comidero talhe....
Um Sr. Dopatido :Nem poda tratar dliso.
(Ha am aparte)
O Sr. Baarqae :Pois se at nelle, como em
maitee ottrot, bi omi cleatole qae nio pode
trizar multado tlsuta, qao aquella qae pro-
hibo eo erremattnle pedir lodemnioacta e o cite
anembla....
Um Sr. Depetido : lito vom em todoi 01 con-
tratoe.
O Sr. Baerqee :Nio tanto aailm ; ha maito
poeto tempo qoe te adoptoa aita nove cliaiole,
bem fcil da illuJlr, noa coatntoi da provincia...
[Troeim-ie ipirtes]
O Sr; Baarqae de Macado : Quero pope Im-
pedir a qeem qoer que ceja de eprnentar ama
peltgie e este oeaa, aeb qaalqaer pretexto ? E
qaem noeprivori de deleri-Io favoravelmenle ?
OSr. Barros Birrete : Qaem pode telher o
diraito de paticio gsraotldo pela conitituigio?
O Sr. Baarqae :Ea lailel netti cleaeele para
moitnr ao nobra depatado qae, anim como te
lnierio no editil umt bno soperflni, nio havlt
tnconoeniente em que ee decltrtiie o molo que
proterie o governo pora roaliaar o pigamento do
detpate do ctlgimento de cidede, iflm de qae
podene e meo taroo diter e comminio qut elt-
borou o perecer, qae ciada aaite ponto a eipecle
t qae aliada noi nat coasi Jermdet tio eiti pro-
tit noe editiet.
O Sr. Soasa Role :Noe quando quaramoa e
nio qaeremos ama cocea ao meamo tempo, qui -
ti empre not vemoa anim embiraeidec.
O Sr. Baarqae :lito nio qaerer e nio que-
rer, encarar a qaealio dabcixo de aea verde-
deiro ponto de viata.
O Sr. Km Rtii:Offindcn-ie com lito?
O Sr. Bntrqae :Nio, nio me efnci ; mat
om aparta que parece elgaifliar qoe cu eatou me
pronunilendo dablemente eobre a matarle.
O Sr. Souxa Rale:Se en qelxeiie e nio qol-
ztice, irgumentira aooim.
O Sr. Bu.rqae :Diga o nobra depilado onde
eiti o querer e nio querer. Teoho mottrado em
todo qaanto ini qua a comminao, tratando ca
matarla que fas a objecto do perecer, delxoa de
contiderer am de eiai pontoi eneaeiaea.
O Sr. Francisco Joio : O nobre deputado ia
maito bem, eontioae.
O Sr. Burque:Conclao eqel,Sr. preildente,
manifeitondo ainde o peneemento de qae a no-
bra comminio de ebm pabiine deve reieoilde-
rtr o cea ptrecer, o dizer-noi de umi maoolra 1 mallo pal contrario qae een etinsalcao ose aaa,
clara e frenca, ce conveniente contratar o cal- o epeote limlioa-eo a pedir auioringio, "
cimento da cidide de Retid midlmte n conng- '
nigoct tnnsaaa comele, oa ce em groado cta-
la, contrahindo a provincia am divida.
Neate ceatldo voa maodar a moaa am reque-
rimento.
OSr. Bario de Maribete :Itti quer ditei :
figsmee o cootreto, o esbmettimot 1 approvegio
de S. Exc.
O Sr. Anejo Barroa :Sr. proiilenti, julgir-
me-hit dlipeaeido de fallar ns prsienle qseal&a,
te nio quisaaae dar umt demonitric,ao dt quopa-
rece-me inteiromente extreme de censara e pre-
cidimento do providente de provioeie, jain Jo ro-
metteu pera eata eemera 01 ppela qae cooiti-
tuem o objecto ds pieseote dluanio. Jaigir-
e-hia anda diipeondo de enttsr neate debito
pela coaalderirao meltq velln, dt qae o moa
O Sr. A. Barroe:Camele diteodo.Sr.
te, eo apesar do qae ditem ae nokree ctapaiaaae
o admlnlatrador da pro rindo vaia paatr a
cmara a facaldede, do qoe ee algara caree
nao ha rio aeaie pira appliodlr o oca pr
dlmaoto, por quieto tratan jo aa da o aerar as
cofres com am empenho ce algaa aloaaoo qaic
S. Exc. prlmiro ir pin loco ano aea ti 1 ea ar-
po legialitivo da pro ra resolver ompatiotoaeato eobre osla ea-
tumpio.
Per mu rizn, Sr. prostdonto, doctore aaa
leuvarei aempve o preitJante da praviada. qaa
sibiodo-ae nao circsmitiaciis, om aaa eohs-ea
o actual adminlniatrador dotta oroviosto. taar o
pepel qoe elle fot ea reltcio eo cntrate, (a coa
ce trata.
Dmela, aenborea, a verbo do orgame
tinada para o catgamento docta idade,
um poico ngoti a, a oniendo a propaaU as Ser.
bario do Llvramaato daaa partee, em aao aao
quien exige qeo o proteo te Malrota ama di-
vide, perece me qee olio procedes mull baos.
vitando tomar a ai ata recpeoaaoiltdaae, leaos
do-ss s fututionar o corpo legislativa, aaiae aaa
pede nitlaa malariaa reeol'er do a ai asado ea-
remptorlo, o declaivo.
Se cite lllattra onambl, qaare djzer, as a
honrada melorio entaalo qaa 8. Ett. estove aa-
torleado pela lei vigente___
O Sr. Frentieco Joio :A aetorto
nropre a aatembla.
O Sr. Araajo Barroa!:A isstabls asa 1
nlme, a deade qae etieto oe sata dalle alaja-
mae vosea contrariaa, pede-aa, o devo oa oervir-
medo penaamento, qaa qait anuanaiar.
Como disto, ss s nobre malorta est caavaateeato
de qoe o preeideate de provtoeta ootovo aauaat-
aada pela lei vigente e ectoitar a propaota da
Sr. bsrio de Llvremento em tolot 00
moe, pirece-ae qoe aa administrador
pecio, o pradeote, qee ceba o v qoo a 1
attemili por ludo aottre-so roeetvtJa a asa
lbe capilaloa de atcuiagn....
O Sr. Frineleeo Joi :Nia tova a
por ebl, qeo zca ciaoiohe.
OSr. Aroaje Birros:PsrJoo-aa a
membro ; entendo qae deva tirar s liapa o 14
lmenlo, qao ss cnica nst palavree Oo
e ni podomoo aoiio boa follar sobra
aaadar a diecaeiio.
Continaiodo agora direi, qae dalea ca
tonclaa qaa deecrevi, oatro aio devia 00c a ire-
cedimenio do preeideate di provloait.
Urna aaaembla, qae oeUvooee diopeetao asmi-
nber harmnicamente ca o preeideate da
vlotia, qae nio qaiieue oa oeae actos vos I
aa bda tnloacoea. o fia cobro o etevi
qae ellet 110 prititodes, aao poderla
no ecto de S. Etc. o qss osito deoooorto
comminio de ebrie pabUcso.
(H om spsite.j
O Sr. Aojo Barros:Sim, aac ce
condigot, qae acabo da descrecer.
latir com qae na paliara do perorar se aaa
daaeortloaate eatrs idee, qae nie fosea s qao to-
vli sppsrecer, comprebendile notaroiaeaiea of-
ficio do pmtdeotc ao quol BaaHeato ea a astas
deiejo da proceder oo meio perfeMa aecerdo coas
elle eaeembte.
O Sr. Freiclece Joio :Eeti asa I
O Sr. Araajo Barroa .De ladeo estas
ragaa, qss lenho opreesaledo. erlo, Sr.
denle, poder-ee dizer saa aeda da anas
preal lento ds provloai, por otado algaa
onrlr, nem tasarlo oa sea enaaio, qaa
gtr 1 eit debate, a idos de qao otU
era ompeleale pare f.zer ceatraloa.
Nao, nao exieta ao ofJtoto eoaoihaato
melo ; o preetdeele do provnole xe
e asara
ibloa
ciricic, pin aonlriur, conlrthiade amo
e empeohiodo o provtncic pelo pegeaeala da
matm 1, e de eoae ntpectlveo jares.
Agora, ditei-me, tenheret, aa do ataete. ss
foi ltdo na asee eo podo colligir. oa roooMa aaaea-
ralmenteaan ponnmeale, pere qee bavsaasaaS
pJ-lo am davldt oa aotee oa que awa traarlaaoa
pira adoptar a cootlatia do parecer, qaa oa des-
ate ? Ka nao dotenbro active s'gua para Jara.
Com cunto, Sr. presidente, desde ^
tinhe a Interpretado, qae lhe aat. aeau
mi ptlivrn o de eea eepirlte reeUvc 1
ment, qaa acebo de por ea evideasa, 1
oite peouameoto ere ci o aaiee, qaa
isppr, poitn it coone ea esa
gic, Uto edmlttldo qoo de porto 4a
exinem is melheres dapasloas da aastrila paca
II F R I v r I
L.


1
y 11 t 11 mn________.___
.
DIARIO DE PERNAMBUCO TER^A FEIRA 17 DE MAR^ODE 1863

"' 1
com asssmbl, psrcce-TBe (ora de divida qae o
partear di comminao devia chegar a concluidle
alto differeotee daquellaa a que cha tou.
O Sr. F'aaciico Jlo ;-Ji ni qa son Infellx
em concluiei.
O Sr. A' a ajo Birre:I* c ma modo da ao-
tender; o nobre diputtdo pode antenier mito
divoria manta.
Pino a eecaptr-rae da oetres ponto*.
Fez-ie ana granda atpaeta, Sr. preeidenle, da
que o administrador di provincia tlveiie rerxetti-
Oo tinbim para aqtl ama propoiti inda l*thi-
. at do da, em qaa ta leviL tou i qel a quei-
Ue vertente, ouvi ea ama vax qaa dixlt : Seje
qutimada a proposta. Entreunto, Sr. predden-
la, por man tratoi qae e io mee uepirito, nio
poaao dtscobrirna remeaidana precosta motivo
para tinta calaami, raao aafficieate para tanto
eitrapito
O Sr. Bnao de Maritata :-Iuo vardid* 1
O Sr. Anejo Birrot:Sabe o cobra relator do
parecer, e aibe cada am de ni qaa teda ai pro-
f oeiai devem aer, e lio ibertaa e lidia am han
determinada, e que tqaellu que iSo ipreeiptida
depeii, nem devem, nem lio ibertia lld. Em
viitude dlito mea parecer qaa a propoali, de
qaa ae traa, ce poderla cooiiderir prejudteada ;
ma lato cutamente io iobibla o pmldente de

" *'S
tio, por am doi ladoa por qae tm elle sido en-
ciradi, o illailta orador dix que, diverge da api-
nio do honrado chite delmioorii, qaiodo aite
entmde qae aa qaeitdic politicia ni o devem ler
traaidaa para o lelo da representicae provincial,
pe qaanto antende qae ibi tem mu cabimento
a spreciicio deina questoee, do qae doi tribu-
no nobre dopatido qae nem da letra, nem do
erpirite do | do lii, caja lelture, ha poaco fli, ae
pode dedaxlr qae o preiidente da provincia te-
nha a sutorlsicao, qae ora Iba qaanm attri-
bair.
Siba o nobre de patada, qaa, adoptido o rtgi-
men conititaclonal, qaa noa rege, todaa dea-
6 a miia raaoaval e geni meca acceita, eillaitre
de;ntfdo fax o eipelTto da mtneira porque pro-
cedea o preiidente di provincia com relacio io
maiida-la pira atacimira janti mente com tocios Em ipoio de tai oplmio para prora de qaa ella
o papel* lelativoa ao contrito, a que me tenbe
referido.
Um Sr. Dapaiido :E pira que Bm ?
O Sr. Aaje Buroi :Pin qae eeti esmera
nio igoonne am 16 daa incidental, qe* tiah
ppaiecido neita questo ; pare qae tedoi ni
aeebesiemo, qae alm dsapropoatai, qae (iram
aaartae e lid*a, havia appi retido oatri, qae o nao
fot (or circamatinelis, quecioedevtm no podar
oo preaidiote remover; para qeeeati aaaembla,
em aanma, aoabeuede tado qae le tioha pissi-
d, qaer antn, quer depois da conferencia abert
para o contrito.
O Sr, Baro de- Maribaca :Pro'a de dee-
raneli.
O Sr. Aranjo Birroi:Pode dise-lo asan arrire
jamase. Um preiidinte, qae ae prca e reeaeite,
qaa aonheae o valor e importancia de neaaai
inititeicon, nao pode deixir deacatir am corpo,
mas, em algan doi qaeis ie trita a politice do pezai te fixadia por lei; e que, quando ellas
modo miii qae maito Inconveniente. Se preci- -
so for, dix o illaitre o-ador, lerna a convicio
di cea*, exlbiodo como prora a ata pilivra, qae
a proposito qae ivin^oa qaando ta referi aoa
jihu poltico*, vetdideira, 4 real.
i'nianJo a aprealar a quera, sobre qae vir-
il o parecer, e deaejaodo lolver a duvlds ajini-
festada pelo boonde deputado, qae tanto iosiou
pira qae aa declnala positivamente aa o preii-
dente da provincia, esteva latoriaide para tele-
bnr o contrato de calcamente da raaa, decan,
qae na iva opitio o praiidinte estira aetorlia-
do pira contratar o ct!c,ameoto dentro dos limi-
mes da lei, sabmettenao o contrato qae tlreae
defaierae enheclmente da anembla pirajeitt
dar-lfae a aaa spprovacio oa regeila-lo.
Na opinlao de tllustrt memoro o presidente es
tara aatoiisdo para contritircontrabindo divide
com jaros oa sem juros, coodiedes eisas, qae de-
pela teriam do lar apreaiadaa pela assembli.
oio nto decretada!, nenhum preaideole, pnce-
dendo regalirnente, as pode fuer. Sendo lito
execto, e creio qae nao poderei iar vmtijosi-
meote conteitado neete ponto, eooaeqeente que,
iibtiitiodo o lyitemi. o nao achandon ne de
I lei citada, qae o preeidenle pona contribir od-
da pira miliar qailquer contracto de ealgamea-
te, ningaem pode descebar ne eiplrito do rrei-
, mo i ficuldade. de qte ae tnta. Alm dlno,
qamdo se tem de ditpen 1er dinhetror r b tcoi
em virtade da tai, toda a interprendi dar ser
rattrict*. O dlnhelro se idquire com o seor ao
poro; a no reglmeoconititutlonal ciegaem p
[da dispeoder com literalidad!, aam o devito
criterio. lito pealo, senbores, deade qae do of-
eio do presidente se collige, oa aotee malta
dirimente qae illo tere escrapale em reelieser
a contrato em qoeetao, sem autoriatcla alare e
terminante desta cimera, nao ha motivo sanio
pera learar ene preeedimeoto. De certo, senhor
preiidente, tedo e coneervidor bim ioteoclona
do, dera applmsir ama tal rerolecio do preii-
dente da provincia, o qvit de modo algam dere
arrogar a ti a ficuldide dletreelmrla de. crear
anampto de qae te irti, nm qae nesie proce-1 divida publtcn.ti qnaes vio dir lagir a impot-
dimento se moalri bem claramente qae o prest-. tos. e rexsmes para o povo. (Apoiadoa.)
dente al certa poca so jalgon aetorindo a fa- Um Sr. Depatado :Serla anim se nio deeen-
xer o contrito, mas, depola venio-ie embancado diese de tpprovc.io da issembl-.
madoa rapentlDiminte de parecer, e romettea o O Sr. Anejo Birros:Veja o nobre depatado,
negocio para a aeiembli, do Inteito de Uvrir-se i qae caneo alise qae o preiidiote, pondo de'
da reiponiibilldade, qae elle lbe poda atar-parta oa eeaa bem entendidos eicrapaloa, nao
retir. poda ontrattr, abmeitindo depois o contrito.
Se, poli, exprena Da lei a faenldade que qae fixena approvc.ao da anembl ; digo 16
tem o presidente da provincia da fixir o contra- qae nao tendo eeterincio expliclli ni lei, os
to do cilcimeoto, dit o nobre orador, se tasa (i- seos eserapalas sao dgaos de sinceros elogios; e
Idede foi por elle proprio roconheelda, e ea | psrace-me qae nesse terreno, repite, nao poderet
- ser vantijonmcnte cembKtdo.
cems) eita inimbli; tendido nessis coosidere-
(5ea persaado-oae qae da parte do actail presi- gocio ao governo para elle camprir o sea Oever,
Cliu.uoivipi olio |nw|pnv I.VWUUIHU",
eeto, rametteodo aa propoatea a nsembla.'nao
importa maie do qae aes meio de ae eiqalvir
reepoDsabilidide legal qae Ihe cabe, claro qae
cun nao poda ser a eooslasio da commissao,
e:aoa Indicilo de qee se resorlasse aise na-
daatnda proiinci, .ae tio eooeerveder, como
qaalqaer des illailm msmbros da tr loria, exiate
a cnitor deferenei* e reapeito pira com cata eaai;
per oneiguiote remetiendo e preposta fechada,
de que tenho (aliado, nao fea coa o intento de
aenoecaiir eata membli.
O Sr. Birao de Moribeca .Ignorancia imper-
d**v| ]
O Sr. Anejo Bsrroa : Nao peda baver igno-
rancia imperdoaral de pule de am idminitrador
illuatrado, como o Sr. Dr. Silvaira de Soasa.
O S'. Btro de Maribaca :Ora, tem a patente
do nobre deputido.
O Sr. Laix f elippe :Todos e recoobecom.
O Si. Bario de Maribeca :Ea li dalle amas
prelecQes cobre eleises diraetts, qaa lira com-
paixio de pobre homem.
Troeim-ie alguna api res.)
I Sr. Araaio Birroi:(com paui>] O Sr. bario
pede estar mutle hi i itiao para avallar de todn
aa iotelligenciae e apiidoea alheiaa, peoeimen-
to cea ; am permltti-me tsmbem ja'gir qaa o
Exaj. Sr. Dr. Sil reir de Soata (em lllastncao
anaia que aafficleole pira desempeoiter maito dfg
aa a vantijoaamante qeilqaer la nr em qne o
ccdleque meaiflceacla imperial TApoiados.)
O Sr. Bario da Haribeei:lite i de nebro de-
pataio ; acallo cempletamente, nho lbe cooteito
aie direilo.
O Sr. Anejo Barros:Voltindo 4 qasslio, Sr.
presidente, direi, qae coohecido o peniamecte
manieitido no cfficlo do Sr. presdante da pro-
vincia, oada cttolava a eata cmara tftzer pelos
melai compitantaa :Fuai o coatrato, embora
se respomibilia a proviniii pelos jaros....
O Sr. Bario de Maribeca :Isso qaeria o nobre
depatado.
O Se Araajo Barroa :Perdoe-roC, eitqo mos-
trando o qae asta ssseo>bl< poda fiser, no man
entender, em vista do ofleio do preiidente di
provnola. A anemblBi pode avaiier mala vsn-
tvjsaimeaie se e provincia pode oa nao ion por-
tar o ooat, que deve re altar do contrato realiai-
do, segaado ta eondic,oei expresras na propoiti
doSr. birio do Livrsmento; oirei'.dente pele
. g*o ella se propendo sobre eaae negocio, aflm de
qnorenia pieceaa !>. >
pan faxer o contrato, qaa depoia tara
apreciado pela aiiembli. contrito, qa
faite tendo-ie em attencio os ioterosiea da pro-
viocia, nio poderi deixir da merecer a mal
plena approncSo da malaria.
O Sr. Anejo Birroa ; Sr. presidente, s hora
achs-se j (So adiantada, a ittencio da cmara
pirece-me tio fatigada, o dlicarso do tleitre
depatado palo segando circale, qae filloa sobre
esta queitio, foi to brllhiate...
O Sr. Friociico Joao : Me'to obrigado.
O Sn Araajo Birros: qus ea levsote-me
pessaido da mirar heiitacio, quail parim-
dide deque nao cooiegeiret prender a atlen-'
cao da cmara. Sem mberge de lado liso, po- j
rm, direi rempre alguaae palavrai j em res-,
posta ao orador, a qae acibei de referir me, ji '
em resposts so Sr. Birio de Maribec, cojiiide-
rando os^dtscuSos de imboi dibr.xo de todos os
seaa pontoCcepitaas.
O nobre depatado pelo segundo clreala- deca-
roa qaa a impagascio elti so parecer, de qae
fii relator, era obicara, defectiva, prematura,
iDcsnrsnleote, lam de oatroi defellos, de qae
agora me nao limbro.
(Ha am aparte.,
O Sr. Ar/ujo 'Barroi: Eit ccmplctimeote
enginido ; e ar({mentco, a qaa me tenho aoc
corrido, foi pata poder dir ao nobre depatido a
xplleacao de qae, no nona rgimen poltico, da
de ser espirito da lei, qae foi por mim citada, nio ie
te for podia eolligir qae e preiidente de provincia cali-
vtise autortaado pira faxer o contrito em qaestao
noi termos di proposta do Sr. baio do Livn-
mante.
Parece-me entretanto qee nenhoma donas depai
quallfldcdea pode merecer o poaco qae dlssemoi
combatendo o meimo pireter.
Antea de tad campre-me fixer ver qae e mea
honrad* collega, qae ora est diaote de mim.le
memtrpa com a maior evidencia,qae a cemmii-
io onctainde em lea parecer que foasem 01 pa-
pelada contrato devolvidos ao preiidente,para que
a riapeito rasolvaaee como achane mata aiertado.
U Sr. Bario do Maribeca :D* cirto lempo em
diente.
O Sr. Arsajo Barros:V6, por tsnto, o nobre
depatado que qaando o preiidente heittou em
roilinr e contrito, qeerendo qaa deita caaa ir-
radisssa a lax, que o galana, nao na amlido de
comalia, como aqai se dina Ur S. Exe. feito i
camira, mis a lux emanada da ama aaiortaica?
tiara, explcita, e terminante, e cobra depala-
d, digo, qae dadaa aa circamitaociaa por mlm
dastrfptas, o protideote nao devii proceder, einio
como procedea. Nio preiiaara, poli, qaa a n-
embla Ihe dissesso, se bem qae em termic dil
ferentei:A competencia, qaa me qaoreia aitri-
bulr, rom ; faxei o rosco da ver, qae dos fare-
moi o oeiso. Sim, eite dnconhecimeato da pro
ptli competencia, nao se podia jimiis Inferir do
officie do Sr. preiidente da prsvincli.
E porqae eitaa prlncipioa sio o que jalguei
dererem preponderar* no anlmoa doa nobre
doi, fi qae ditn que a coudosio do
parecer nio era innocente, cerno ce qeeria Intal-
car; foi por essa raiio qae ea acreacentel comer
; elle L urna tensara. E de feito, ella la n-
dex no segainte: qae ao cno rertenti o admi-'
niitrador da proviocla detconbecaa aa aun altri-
baison, e que nio a* pode dixar com icario e ver-
dad*.
lito por estir convencido de qae o sctml proal
denle desoja manter illecaa aa nossss i ni.i
tuicdie.
Em vliti do exposto v o nobre depatado qaa
ea do poderla tancar na caa e peonmeoto aln-
gelir, qae ora ie me attribae. Sim, icnhor pre-
sideole, en oio poderla dizer jmal qae a as
sembla davla aabmetter-ae a tado qaanto oma-
nme da praildeoeia.
O Sr. Biro de Maribeca : Nio foi mim.
O Sr. Anuje Barrea :Eolio diga como foi.
O Sr. Francisco Joao :Eitine dietario. Qaer
o nobre depatado ectabalecer agora am dia-
logo ?
O Sr. Anejo Birraa :Nodceenvolvimeoto do
seu discorso lian o nobrodapattdo, a quim res-
pondo : Nio queremos sobre nos a leepooaa-
bilidade desse reto. Qeal era, porm, rei-
pooiabllidade qaa o presideole qeeria pssisse
lobrs o hombros dos nobrea depatidoi ?
O Sr. Fr.ntiico Joao :A ir ssslm V. Exc. me
combale et amacbaa.
O Sr. Anejo Bairoi: Timbem foi esss ama
da notaa, qae tomei. bem certe, qae nem
sempre le apanhem exactaecente ae dlscussui.
Entie o nobre deputido nio die lite ?
Peii deixirei de raipondir-lhe ttabem nene
ponto.
O nobre depatado cora aquello eapirlto vivo,
que noa tem revelado, qelx soccorrer-se s am
aexilio extranho, todo lobreoalaral, dixendo qae
preciaava da alampada da Alidtne pira aiber com
que Bm a propoata fechada tiohi vindo a esti
em.
Sr. presidente, dis peqaeBii soasas nio cuida
o pretor, e per cala raiio persuadia-me qaa o
nobre deputido, tilinto notavel, lllailrieio co-
abetlle ..
O Sr. Franclaco Joio :Eit bom, baila.
O Sr. Araajo Barroa :Nio me permiti tecer-
Ibe o elogie, qaa merece-me e aeu talento ?
Por essa ratio, aanhor preiidente, nance me
pencad! qae o oebre depotedo, ameiirsde nis
lides da tribea, peifeito ti etico, dallando da
pirte oatna quaaiei, em quepodeeaa dar largaa
ao na talento, vieea* occapar-ae cem tanto ea-
(orco da propoata, qae aqai veio fechid*, do m ta-
mo modo, porqae vieram todoa oa ppela rali ti
vea ao contrate do Sr, bario do Livnmento. Dea-
de qae eu date qae eeaa proooata fon natural-
mente remattida|para|aqai, lilm de que a aaeem-
bla tlvesse coobeclmente de tedo quinto se he-
via panado antes, e depeie da aonferencia abor-
ta para o meimo contrate, pera que erigir te 4
altan de ame grande qaeetie am incidente inaig-
Dihcante, em pon, que entre oc dmale, de
qee noc ocsapamee. Dio tem Importancia al-
gema, tendo por iiio urna vardadeira mtieria ?
O Sr. B eionide no cilicio.
O Sr. Anajo Birros ;Nio talle! debaixo deesa
relac>o.
O Sr. Frtoclico Joio :A palavra oiserii em
referencli 4 minbi lembrin;i, eu e devolvo la-
uda io oobre admioiitndor, que a tere em aeu
officto.
{ Apoiadoa, multo bem. )
(Trocim-aa apartas. )>
O Sr. Araajo Birroa :Eipereva que urna ae
aambli grave, o circumepecla ouvirle alienilou
a expliciQio, que aciboa de dar o nobre depa
tado.
( lie am aparte. )
O Sr. Anejo Barroa :Tenha piciencie, mea
cpliega, [ para e S'. Dr. Agolar ) nio aa podem
diier toda* coaaea.'eojmesmotempo.
"A declincio do nobre deputado de que de-
volva intacta ao presideole da provlntia....
O Sr. Francisco Joio :A palavra misarla era-
pregada pelo nobre deputado em referencia 4
miaba lembranca da proposta fechada, diese ea,
que a devolva intacta ao presidente da provlu-
qae tambero
Sr. teoeote-eorooel jo Barbosa da
lio.'a raiio dadivargencis, e tara rnpoiti prompvdim
la a cabal. (Senti-ie.) ^ *
(App'sesos nn galera*.] "n c, n. vi.i.-... -
Sr. Preiidente :-As galern nao podem dar .., 2* .2 A V*2 ro,"na "-
demoDatr.cio ilguma. com^da%?r^l*Vm\iU**Xntx***
O Sr. M.chido Portella : (Na* develvaa *r
discurso.
Toado dado a hora Bes a diseassio adiada
O Sr. Preiidente deiigna a erdem de da a le
nota asesso.
SESSAO ORDINARIA EM 14 DE MARCO
DE 1863.
Presidencia do Sr. viiconde de Camaragibe.
Ao malo da falta a chamada, varifica-ia ba-
ver Damero de Srs. depilados.
Abre-te e eenie.
Lldi s icli ds ionio interior, 4 approrada.
O Sr. 1* secretario di coota do seguiote
EXPEDIENTE
Um efflcio do secretirio do governo remellen
do por capia o acto da preaidanda da 4 de de-
xembro ultimo, pelo qeal foi aupprimida a ca-
deira de instraccio elementar da povoacio de
Beber i be A' cem minio de instraccio publica.
Um. raqaerlmento de Jeiqaim Antonio de Ca-
tro Nanea, profeaior da fregaesia da S. Joi, pe-
alado ama indemnincio pelo qae por aaa conti
tem pige, cem o elagael da caaa de soa escole.
A' commlnio de petcoii.
O erro da Frincluo Caroeiro Mathaio Ros, pe-
dio lo ama tomlgoirso para auxilie da capaila
qae eitteonitrutbdo-na Cipangi. A*commlnio
de peticon.
Oatro da Antonio Joi Dairla Coirbr, em-
prextrlo do tboatro de Stota Inbel, pedindo am
lebtiiio qee, reaufaereodo em parte, ai daape-
ni qaa (ex com o meimo theatro, pon colloca-
le ua oeeaibiiidade de continuar*.com a aaa *m-
praxa.A' commlnio da peticoe*.
ORDEM DO DA.
CoitiQ*ic.ao da diaaueaio do parecer da cem-
missio de obras publicas, sobro o cslcsmento dss
raaa deata cldade.
(O Sr Torrea Baadeire : (Nio devolveu o aeu
diacareo.)
' Val 4 meca e apqla-ae a segaioda emendi :
Eoteodo e commlnio, que e presidente ji se
icba autoriaido para fuer o contrato do cal;a-
mento completo da cldade anudo pare lato das
me nda de areditoe nocecarie*. Torrea Bm-
deira.
O Sr. Bearqae : Nio devolvea o cea dlc-
curie )
O Sr. Aguiar :[Nio devolveu oieu alicario )
O Sr. Lii Felippe : (Nio devolvea o sea
diecarse.
Eocerrada a diicunao o poito a vetea o pira-
tee, 4 approvado, ficaudo prejadicadat a emenda
e e reqaeclmeoto.
Segunda dlecaisio do prejeito n. 30, que pro-
hibe a iranaferendi daa aebraa da ama verba do
orcimeuto pira oatres.
Verrfice-ie ai.0 ha ver eaaa.
O Sr. Preadenie deiirna a ordam dodia a le-
vanta a tinao.
nao tinhi offerecido aolucio alguma 4 qeeatio, de' eu aem querer andar a diacanio, iam qaarer
m terreno firme
e cooheeido; pote, oio pono de modo algum
adoptar a coneluaao do parecer, a qeal iffaati-a*
etatrieUmonta *i*ee ueBlianBta.^-Atrn dr qie tlcaa.
parece-tce qae ene condeno 1a"olve ama ten-
tara....
O Sr. Franciaco Joio:A cenclasio asti a mili
innocente....
O Sr. Anajo Birros :Tambera nio pono il-
mttttr tinta innocencia da parte do nobre deou- i
tado. *^ v
Paase o parecer, am fique e auemblea liban-
do qae no seu seie hs msmbros que enlendim
nio ter o presidente di provincia, em ssu otficlo
reeoDhecldo a competencia da ranina aaaamble
peri fixer cootrttoi, e aim reconhecende eite
competencia na adminlatra^io, ailicita di cmara
a aatorinc^o, qae jalg n&o Ur para cootraiir
nos termos di propoits, a qaa me tenho refe-
rido.
Tem-ee dito, Sr. preiidente, qae tanto S. Exc.
eatava certo de qae tlobi a >atoriacao, qae hoja
dix nio ter, qae o cntralo achava-sa iniciado,
havendo-se dos racpeclivoc aditaea eitipalado a
clmela de pagir a provincia 7 por tinta de ja-
ros, juntamente com lodo o exceeso que ce dsse
alm das ceoiignaoss da lei do orcamento. Ma,
aaohore, eiti cirtamoliacla de nenbum modo
altara oc termo da qaestao. Eal noa editase.
que se pigiriim oa 7 por cento de juros, mas eit
tambem que o contrito, depoic de reilindo seria
sabmatttdo 4 ipprovsciodesla cmara, o qae im-
porta aem duvida algamaao recooheclmento da
" d1,orHCSof deque filia o preiidente em
aeu offltio. Annondado o contrato com a clau-
qaenoi occupamee. Creio que oio ae podar lepar
de obstura asee paoaameoto capital da impugna-
cio ; oio io tambem am viati diaeo em que ella
possa ssr qaalifleada de defectiva, cao tendo coa
em vista ma'.s do que mostrar qae nada conclua-
do, o perecer nio poda aer adoptado.
A discuisio, qae lobre isso abiimoc, nsda lave
da atrimonion, e pela miaba parte, oe protarti
tirar a limpoo paneamcnto.qaa me pareeii-con-
tar te nte palavrn da parecer, o fia por tal ma-
estra, que eitou pextaadido cao baver ana apar-
tado de propotito, quo techo folio de auetentir
sempre ama lingaagem moderada, a lento qaan-
to quaato ponivel aatnnht cooiideracjaa poli -
Se em lado qaanto h, tunA^avaiAtl.
palavra parolarla deivleda decae propaalto, da-
claro francanenta, que iaio aatcedeu) contra
aa minhia maie firmea inteaedes.
A impugoifio fei prematura, diaee o nobre
de Maribeca :Ea nio preleosajl
ca, qaa tambem a tinha envolvido no offlelo,
vs a aamara, entro aim.ienhor preiidente, que 1 que noa remelle*.
O Sr. Anajo Birros:Bsm podls o noble de-
pendo ddxar de exprlmir-ss por eaaa modo, se
eiperasis pala condatio domen pinnmanio.
Daapeqaaaia couen nio calda pretor, dlne
ea ; a importancia, qee ae dea i remeaai di pro-
posti feebida qae me pima toen multo pe-
queulm ioctpix, por leco de merecer tio grande
eatraobexa da parte do nobre deputado.
Eu qaa eitado, e proeuro amlyaar o aetoc da
preiidencia com calma, o cereuldade de mimo,
aem prevmcio, e antea deiejindo qae o Exm.
Sr. Dr.Silveira de Souxa faca urna excellenle ad-
miaiitncio, anteado qae a remessa da propoita,
de qae ee trata, nio podia lar oe tro aleante ionio
o qae Ihe del, e 4 qee asslm acontecen, porque
tava da satretaria de preilde... f r(l.nfl,in *<>
contrato.
aala doa jaro, podia o presidente, attendendo
que e atiembla aatava reunida, reconalderar a
atarla, a molver, coma raiolveu, nio raalltar
o contrito annuocia bla ae pronunciaaie previamentesobie e conve-
oieocla de empenhar-ee a provincia porquilqetr
qaantia a ana joros, que ella houveaie de pagar,
alm da qoota do or;amaoto vigente deatinada
para o eelcemento deita cidide.
Onde na, poie, em tado isso que o preifdeots
deixasse de conhecer o principios admlnlitrati
voa. a qae a corUmiasao fax allaaio am sea ptre-
cet? Nao etlaa pelo contrario firmadaeno offltio
aa duaa competencias, a sabir, a da preaidenca
para contratar, naa tarmoe a propoata, tendo
para Isso aaierliada, o a da mimbla, soncedendo
aiaa a atona; cao ?
Creio, portanto, que o presidente aodou maito
acertado no pao qae deu, aondo a aua praden-
cit e irceatpetcio tinte mala loavaveis, qaaato
a malorie da caaa nio ae tem manifeatado ben-
vola pan com a iut adminiatracao, moatranlo-ai
antes demiaiadamanle nvera, ae que eu nae
potao dixer demasiadamente lnjuite.
O Sr. Birio de Maribeca :Pode dlxer.
O Sr. Araajo Barrea:Apraz me fallar, segaia-
do oa aatyios doi meitrea.
O S'. Bati da Maribeci :lli Unloa meatres
nette mundo, que ologuem late qaal deve te-
guir.
O Sr. Araajo Birroa :Por se-to que ios roe-
lhores.
O Sr. Bario de Meribec* :-A tlancicio de
melbor tambem maito arbitraria.
O S-. Araajo Birroi:Ceda um entende lato,
como qaer; fique a V. Etc. o cea peoumanlo,
qaa au me contento em ficar com o mea.
O Sr. Bario de Maribeca :Nio aatoa aa, ha
maito.
O Sr. Araajo Birros :Entio aio escasados
ssiei apartea.
Sr. preiidente, tenho de concluir, declarando
qae voto contra o parecer, citando pramplo a
mudir dapropoaito, loga queappareca urna emen-
da raaotvel i tea coctlatao.
Vai4 meca a a.eit-ia o aegalnte reqacri-
mento: "
c Requiro q.e aeja devolvido o parecer 4 com-
mlaaao de obraa publlcaa para recenaidera-lo de-
Paixo do cegeinta poni de viita :
.... i Vn'6* m,U inl"" da provincia
^f'.rR.,ls,,,D'D,t dada mediante as
aonalguacoaa votidia aaaaalaieata, e comente ns
nxao dallas, ou ae em malo. Mala, contrihindo
o tbeeouro provIaaUl um. divide amoVu.Vvel
dentro de um presa flxo, prov.ni.a'i. do eso
de obra falta e doi jaros da 7 por cento do capi
tal calla ampregade.Baarqae.
O Sr. F indico Joio :INio devolveu aeu dle-
cnrso.l
O Sr. Bnao de Merlbcca cmala por fazer ien-
tir o embanco em qee ic -4, tendo de osaupar a
tribuna aps o honrado membro qae a precede,
que lio cibile brilhantimeate jaailficou o pare-
cer, deixtudo patate a todaa aa viitn e juitexa
de eaaa eonelaiet.
ctncdo em observscocs genes sobra a qaes-
deputido, a que me refeii; maa em qae ponto o
foi, a por qae 1
io o pude compreheuder aluda, o por ino
deixaodo ee lado case modo de encarar a oli-
cenaa piiaaral, ea bem que nio me aiati o mal
eompta&te para Isso, a auataatar a deaettvolver
o que diaie o mea uobre collega palo 3.* ctrealo
iato 4 que o-parecer era defectivo.
Com effflto, aanhorea, ae depoia de teo exa-
minado, apaoia sa chsga ie coobicimanto de
que a comminao, derelveado os pipis do coa-
tracto ao prealdente, conclue qae ella faea aqail-
lo, qae melhoi julgir, como j o diaee em outta
parte..
O Sr. Frandeco Joio :Leii.
O Sr. Araujo Bacroi:[ L )
c De tadaa catas poodaraedea eondao a com-
minio, que dore etta anembli dar communica-
Sio 4 preaidanda, que ella declina de ti e com-
petencia, que ihe 4 attrlbuids, pira tratar directa
e immeiitlameate de asiumptoi deata ordam,
deveodo por iaao aarem devolvidea todaa aa pro-
poitn, inclaslve a que velo fechid, e qaa vol-
ti Intacta, para qae e meama preaidanda aprecie
e rciolva cite objecto, como entender mal con-
veniente aoi luterana da provincia, acudo que
deve a esta aaaembla aer de novo rematado si-
te contracto quando hija por ventura alda cele-
brado para ter por ella deliberado. >
V o nobre depatado, que aa a centlaiao do
parecer encerra lmente a idt que fli ver 4 ce
mar e ella fui multo bem quili&cida de defecti-
va, vlttoeomo niofriioa o ponto da quaslle, pa-
ra caja solacio fonm rexeltidoi para eata anem-
bla o pipis, qae motivao aita dicunio. Sim,
Sr. preai lente, ea toda a queitio, ambn o quet-
ram deaconbecer oe Utuitre epatados, verse
aobre nber-ae te o preiidente est oa aio inta-
ruedo por lei s reillssr o contracto, legua lo ea
termoa di proooata do Sr. bario do Linimento,
dtor modo algam torne-la odiosa, aetacipei me
omento, em Levantar a poot do v, que afloal
foi de todo erguida pelo Sr. bario de Mari-
baca.
O Sr. Birio
iaao.
'(IIi nm oatro aparte.,
0 Sr. Anajo Barroi:Tendo at aqai mo
do que a pareces de commlnio 4 defectivo
cootlae empnelande ao offltie do prealdente
prevnola am peuaemente multo diverso do q
ella enterra, paaao a demonatrar qae eate t-ffii
claro, e termtniote, altando por iaao aaaWj
da aec pala oobre maioria enteodido, como/,
di. Oepott de ter fetta o hiotoreto daaU-
pottas ao offltlD de secretarlo do governo seS
egaiote:
1 L j A' viata do qae S. Exc. com qa
receobega aa vantigene t aotadite prop
raaolveu nio feichar o coat'ato, aem previo ee
cimento e annaenda dona anembla, tinto maie
quante aquella prepoeta conten duae parta, nao
tfat quuet $uppot anecesiidade ate eontroMr-te
uma divida provincial, e o pagamento doi rei-
pectivoi juro, para o qut ,S. ixe. nao te acha
auloriade. e pontvet que na eptntio deeie aa-
aomb i aeja exactamente aquella atrio da mea-
ma propoita a qae Ihe parec mala conveniente
aceitar-ae, ai*., etc.
Vtm os oobres depatades, portanto, qaeqaan-
Qirmai eetir o prealdente, eonveoctdo de qee
oio tinha ficuldade pin cootntir nos termoe da
propoita, qae elle jalgoe aceitavel, die ea o
qae eatava em seu proprio offlcle. Veem inda
os nobrss depatadoe, qae o preiidente di provin-
cia declara muilo claramente que contratarla, ae
tiveise para Isso a lutorieacio de que etretl.
E qaando S. Exc. diase qae reanimarlo depoia
do pivio conhadmento e annaancia de aaaam
bla, Importara lase, senbores, o reconbecimen-
to, o a deeleraeio de qaa a aaaeaib i tinha di-
recta e immeiialtmenta o dlraito de calebrir coo-
tratoi ? Nio, certamente. Importava lmente o
que io podia inferir do offlelo a que me taoho la-
drido, e vem a aer, qae adoaittide ter corrente, e
n.uito comeeinbo nao pederem aa auemblaeee-
lebrar coatraloa diredameote, octava entendido
que o preailente da provincia nio quiz datlioir
pira aita samara a celabrssio do contracto, de
qae ae tac fallado. Ora, aeodo tedo Uto, como
die, maito vulgir, correte, e eemeatobo vaem
oa nobrea deputadoa qae nao poda ter eecapado
4 peDelrtcie de um admlolitrador illaitrado, o
qaal tem aeaampenhado maiiis comminoe, de-
menilrmdo em todas zelo meito eiclaretdo pelo
lirvjgn pabliCO.
De ludo ino segae ae que outn dira ser s
tontloao do pireaar, aendo que a condeno, qaa
o parecer encerra, i foi tal porque o nobre de
('; A' comminao da obras publicas foram pra-
lentee ei ppale relativos aecaIc,tmeiito daa ruta
deiti capital, remetltdoa da oroem do Exm. Sr.
preiidinte da provincia 4 alta anembla pare que
meama reeolra qae em sea sibadoria julgir
mal acortado ans> remo de servico pabllco. Pro
sedendo ao exime dos reledos ppela coohacen
a comminao, que a exposieio de fictos contlda
oo ofBcio da preaidentia dittdoUe 5 do correte'
se ajusta aom sa dlrersss peni a qae o meamo
fax referencia.
Ceniti da pee.aa citadas, qae foram em o pala-
cio do governo, guarladaa aa formalidades legan,
j abertaa trae propoatea de coocurrentea ao man-
; clooado salsamento em vlrtude de ediliei pabli-
cadoa pala directora daa ebraa pablicaa em a 1*
e 18 de desembro do auno praximo pinado.
Coma tnais, qae depois de cbertia e aetudadas
aa trea propoitas, no da S do correte, 4 meia
hora depola dmelo dio,foi eprosentada umaou-
tra propetta, que deixou de ser abert, por aerem
j conheeidas as offsrtaa dea tres primelros con-
csrrentes, sendo qee sobre este octnrrencli, qae
4 (mida ao conbeclmento daita aasembla,
pela praeideacia da proviocii provocada solacio.
Tambem aooata daa meimia peen, qoe am
propoiti, a de Jos Aagatto de Artejo, e e outra
do Dr. Jos* Mamede Alvea Ferreira foram julga-
daa prejedlcadas, nodo acolhlda a tercelra a ul-
tima, a spraaentada palo bario de LirrVmenie.
Consta fin- Imante, qae ao: re o termoa da ul-
tima propoata forim eotabohdn modiflcicoei,
que pelo contenente bario do Livnmento, l-
mente for;m ettondidcs na parte de praxo pira
naertteafee, *
. xiretb, qee lbe fre deetguac *-
lo governo Imperial. 8 *^
Foi deatiliide o labdelegida de Daee-Ber-
rae, Mlgael Alexindrino Borgee Gilvio.
Heotara devla ter coaseea o eximo aera
pninthlaiento da vaaa de tjudaote da gaard.-
mr da Boesa ilfmdegs. Pal, pareas, trtnefed-
do para qeaode ae ennaneiir, por bi ver dad*
parte de dtate, um doa extminadaree.
A eaaemblt-geril des acclooistes da aav
bsneo. em sea reuna* de bootero, apprevcsj aa
c.ntaa da directora e perecer Becel, e et*g* pe-
ra dlrecterea oa Sn. Jos Joia de Aseria e
Jeio da Silva Regada*.
_ r*r beotem leger a abertura des ealee de
i acaldada de dlraito, encellada ae Sr*. Ce. Me*e
es de Dremmoad e Jet* Uberete, ae preteccote
de direilo cemmereiel e dlreita ictliataettce.
Devem lacdomr no corete laae laatJve :
inno : Dr*. Figaeiredo e Pinto Jueior.
x* dito : Dra. V lella e dot L barato
3o dito : Dt. Loerelro e Agolar.
4* dito : Dra. Brea a Dremmood.
5* dito : Dr*. Aetran, Baptiita o Rege.
Fandeoa honlem 4 tarde, ea aoasa parlo,
a corveta de guerra bradlelra Ypirmnga, de volie
de ina comminao ao Pr.
Stbbtdo dtu o Club-Commetcial a aaa aer-
tida meonl, qae eateve bella a Ma coaearrtde.
> Daraate daai rntemllaa tocan a aeaiaa Bei-
tlni a grande arla de / due Fo$c%rit e e bella ca-
vatina da Somnmbula, qae foraa exaeuta'faa
coco neatrla. Agen qae nea oeeupaae* de ea
maoinaf*nio pddemoa deixir de diter qae, aoa-
nis contiodo nove aonos de idada, j ea faaatva
artiita de mrito, ea facas o talecto oetarel e
tado, pola qae a arte peueo pede faxer aeeee
idada.
Nea pdeme* delxar dt acceder aa padM*
de aufgnentea ootaoe, que redaaam aaeMao
contra o abusivo ceetume da. a jee'erur acera
do da, aitiifexeram-*e ne:etdadrs urgtnUt ee-
caei e iraln qae tirculim a ctdade, aaa attaa-
cao 4s famirtaa 4>e morim parte intti ocali-
dadei.
A' luloridide incumbida da flactrlncSa i*
burro de Recite, com eepeeiilidade, retoaaea
damoa certoi frtguttet do cace ea pr*loagace>
de araenal de aarinhe, para o lado da forteiese
do Brua. ,
Com a.inOa*n palo aeaao tbaatro, apparecee e prega dea aaca-
btetaa de-bilbetei, que difflcaltem a lioqaoutlo,
e como que tolhem o direite do pobre Ir ea tacw-
tro, pota qae elevara muljo o pnce dee bclbelsa,
inbiniodo-oe de pederem comprar.
Pirece-nee qoe e policio devia intarvic eiaao.
a pracurar extlogair oa caabatia par acta o
ptlidee rcoelidas ; e eeperaeee qaa a fie.
Alude aaa oatra prega ha no tbealre, e 4
e des filan'et de comerotee, deele dea tmff-
gtdoe da ceta at a do aala deeconbecid* eeevct
dor. Niogeem melber do qae e peiieto da taeo -
tro, de combioacio com s respective direatetie.
pode acebar coa eeae mi habita, a creaec que
o conaegeiri, ae qarser.
Paangeiro viudo de Bibie, no pateaba aa-
cionel A/ice ; Mtnoel Tbomex Peraire da Bcsje.
Ptnaceiroi vindoa do Ra de Janeiro, aa
brigee nacional Siqutirm :
Joe4 Nioel4e dae Si o tai a Antelo Becbltaf ,
Movimenie da caaa da tlaletat.ia ee trie 14
do corrente.
_ Exiitiim......40(3 pr
Entraran...... 10
Sahiraa 18
Exiatem....... 388
A aaber :
Nicioniet .
Esirangeiree .
Melheree .
Eetraugeirss .
Eicravoa......
Keeravae .
277
35
5
S
ti
7
tviiuu Je O |ietu >lc 6
propott
a cooiequeada que v em ponto devia ter pulido, qetudo a lormalue oio qait loccorrer
cooiiderido por aqaallea que re llgirem aparecer; ie i cu alampada de Aiadlco, de qae fallo
enlrettnto oo parecer evita-ia fallar neaaa quae- '
tao, a amente. depoii da diversts comidertcei
extrachte 4 vardadeira solacio da qoeilio, ic diz
que o presidente proceda, como }algar mili actr O Sr. Artejo Barroi: O dlcdoniries o di-
lado.
Pinarei igora a
preiidente, que o
com tinto eapirito.
Sr. O Ba ao de Muribac :Explica-noa o qae
tnnuand.
sustentar linde urr.a vas Sr.
Sr. Dr. Silveira re Souze,
mandando para eata camera oa papaii da qae aa
trata, lo qaix qee a aaaembla iteiatie a rea-
ponnbllidide de um acto o que s por elle po-
da ter pratlcido compettatcneot*. Suitenlirei
tambem que elle nio tinha ficaldada legal para
realitar o contracto am quedio, e que por isio o
leu offldonio devia aer Interpretado pela mauai-
ra, porque o fes o nobre epetado, o todoa oa t.e
o tem acompaohado na diacanio.
Qae o presidente da proviada nio qaix deeii-
nir pare eata laiambla a celebracao do certe-
lo, de qae noa oceupamo, como parece qee o
quor dar a entender a com minio, 4 cocea que
reaalls dos termoa do offido, qae nea foi remet-
ilo ; a qee aat Exc. Dio tinba auloritacio pira
faxer o contracto j referido, obrigtndo a provin-
cia por urna divida, qee eileva tora daa provi-
ion do orcimento vigente, ic v dirimente pe-
la leiteri do 2.* do art. 47 da lei n. 544 do
inno prxima pinado. Lera! ene da lei dtids
pan que Oqae bem aiaeottdo eeto ponto ; de-
poia lerei o offlelo da prealdende.
Att. 47. O preeidente da provincia aatori-
ssdo.
a 2.* A contractarcomquem maia vantagem
ofTirecer e de conformidade cea oa orcjimeotoe,
plaooi. e parecer da diractoria daa obraa pabli-
caa, o cilc.imento completo da cidade de Redfe,
Qeido o mismo contrseto dependente de appro-
vtci da asiembli provincial. :>
V4-ie de letre, e do espirito dene $ da lei,
qae actbei de citir, qee o prealdente nao aatava
lutorlndo....
O Sr. Francisco Joio:Quero i demoostrsco
do eipirlto.
O Sr. Araujo Barros: V-sede letre e de es-
pirito da lei citada, repito, que o preeidente nio
eeti entorilado a centradir no sentido implo,
que querem os nobres deputsdor.
O gr. B. de Maribeca : Onde esti sise li-
mite?
O Sr. Anejo Barrea:- Rogo so oobre depo-
tado que nio me diurna cem apartea; preciao de
calma ; quero diacutir com ella. (Para o Sr.
Frandeco Jeio.) You ver se contigo noilrar
O Sr. Anejo
xem.
O Sr. Birlo da Maribeca : Ao dicdonsrii it
eu, ma cedi cxolicc.ao..
O Sr. Araejo Btrroa : (Pare o Sr. Franeiaeo
Joao). O nobre deputtdo aabe qee qutndo ai
trata de Inierpretacio, devomoe procarar om
todo o empenhodeacobrir a mete de qaem fez a
lei, o erflcio, oa o acta, que ee qaer Interpretar ;
lito um principio de hermenutica maito co-
ohecido, e qee nio pode por iaao ser extrinho
llluitrtdi maioria.
Um Sr. Deputado:Mas o qae 4 innuencia ?
O Sr. Araajo Barrea : Tenho dito ji bntmte
pin que iaao aeja compreheodldo perfeita-
rneate..
Painrei a oeeepar me com outroa tpicos do
diicuno do nobre depatado, a qae rispondo.
Sr. presidente, a camira devia ter Dolida que
o illaitre orador at dina que o preiidente de
provincia parten ler qaerido qae ests casi fosse
icbservienle a eeoa penaimentea...
O Sr. Frtnciteo Joio : Nao, nio, por Deai
Ihe peco, nio digna qae eu profer aamelhicte
eaaa*.
O Sr. Araajo Btrroa: Tomei nota dio p,ra
ratpooder-ihe.
O Sr. FriDdico Joio :Tomn mal. Eu die
que uso seria e reaaltado da dootrioia de nobre
depatado.
Ote, ptrecendo-me multo Dotural eata axpli-
ca?io, creta qua-tem deaapparecida o motivo por
qae tanto ae tea fallado aa remeaea da sobredi-
ta propoita..
Nao tai ae tenho respondido a todoa oa pratoa
pitaes do diacurca do oobre depatado, a qaa
me leoao referido ; tole nr qae o nio tenha
luto, qae me tenhtm mpido elgeuc tapicoa a
qu j daveue reepoate ; mta tendo hilado sobrs
todas as notas que toad, pnsirel 4 eccepsr-ae
coa o qaa diste e Sr. bsrio de Maribesi. Pro-
curare! ssr auito breve neete peote.
Qaaudo a nobre depatado diaeorria sobro a
queatio vrteme, filloa em jaizea polilieoe, aeu
de un palavrn....
O Sr. Bario de Muibec- :Ditos que s politi-
ce nie dovii eitar i entre oa jotres, mas tsm-
bem na assembls.
O Sr. Araujo Barroa :O nobre deputado po-
dia dixer melhor:Oa julxca nio devem ser po-
litices. Poaco ma importarla iaao, se das palo-
ma do nobre depatido nio me parecesse mel-
lar ama intineacio contra a miaba humilde pee
aoi, a tinto maia lito me perecea anim quanlo
ji ni ceasio da anoo prximo pinado o oobre
depatado lavo pin comigo igail pretaliaenio.
Hojeo Sr. bario de Maribeca, dando maior ex-
pansiona eiae aaa procadlmaoto, declara qae tem
deeumentoi contra mim, e lega em aegdiie acres-
cnit qaa o* trari para a cu, ae (or provocado.
No meamo momento faz-uos ver qee a aaa hoa-
rada palavra aam os docameotaa que liaba.
O Sr. Bario de Muriben :Era a prova.
O Sr. Araajo Birroa : Era a prava, que tinhi
a exhibir contra a mlnhi penoa.
O Sr. Bario de Marinee :Soa paaioa, nio.
O Sr. Araajo Birrot :Eolio contra quem era
a prova fandada na honndi palavra do noble de-
putado ?
OSr. Bario de Meribaca :Prova da verdad
do fasto poltico.
O Sr. Laix- Felippe : Per tent neo ha nada
da deatiroao para o nobre deputado.
O Sr. Araejo Birros : Poie fique tedo ino
regiitrade, o o nobr.e depatado certe de qae ci
(eobo recelo de diicotir todoa oa aatoa de minoi
vida publica.
Desojo muilo que o Sr. baria de Meribaca me
reapsita. Sou maito pequeoo, mutto humilde,
vardade, maa como cldidao....
Q Sr. Birio de Maribeca: Maa al que ponto
chega o aaapeito ?
O Sr. Areujo Barros :Tsnho o drolto de ser
tao raapeltado quante o nobre dapati-o deteii
i4-lo. O nobre deputado, porUnte, de ora em
dlinle deve dirigir se a mim aeoio ecm aquella
delicadeza e uroaoilide com que o tem futo os
outros depatidos com qeem tenho discutido mi-
ta casi, ao meaos com a iltsocie e rcipdto que
nos devemec ans aos eetrae.
Pronuncie-me agora aatiag, porque eiti oio
a prlmelra voz, qaa
Total........ 918
Allmeotadee 4 caita doa cafraa aa-
15
Extetlam......388 araeee.
Intraram 16
Sahira-n ..6a
Cxiaiaaa 407
15
A eebar
actaaaee. 294
Eitrmgeiroe.. M
Malhera 6
latraageirea 1
Cocrtvoc 02
Eacravae..... 7
Total.
407
aunentaia
tnnoi.
Com e eepeclflcada mencio de todaa eatia oc-
currendn, com a mollvicio do exceder urna tal
propoita a cendgnaeio votada em le, com a con-
ilderacio de ter de aer o exceaao da eontignacio
convertido ea divide provincial, cejo capital, a
jaroa reapodivoecarceem de eutariaicio eapedal
para aer celado, aubmettldo eata aaaumpto i ae
embla paralar por ella reeolvido.
A commiieio eacrapuloia, e oteuradameoto,
leado examiuedo aita Importaote aerviejo, vem
trazar o resaltado do iea peoeamaoto fri o cal-
mo. E peis funda o sen parecer do modo ca-
galuta :
Goosideraado este assetnbla qoe o contrita ae
acha toldado pal* preddencia com a pablietco
de editaes, aeelttcio de propoitn, exime deltas,
regeicio daa duaa priraeiraa a aceiticio di tar-
aetra ;
Conil lerindo miti, que dii condicn dos mei-
moi edltaei e termoi da propoita chan pre-
venida e espet'e faites de cooelgmcio pia obra
cagame to de raa por exceico de des.ais ;
Considerando anda que a ndole conilltuconil
detta isembI4a Dio cooceote que meim en-
tre directa e indirectamente na cenfeccio dos
contratot, Ilctndo proceder cantrario em oppoti
cao ao qae ae acha preceltuido no art. 47 J*
combinado om o art. 13 8 da lei o. 544 da 38
de junho de 1861, qae 4 ssente osstes princi-
pio! ;
Ceoiidersnde anmente qae em conformidade
com esle regrae de diralto admialitrilivo se 8"- ""doa do Hospital Po-.tagues de BeaaQtea
abriQi a genenlldade de ayttema de nona legla- cl* Pernambueo. Em coafermidde aesa a
Allmenttdoe a cuita daa cefrea pa-
blco................ .................. 151
Movimento di enfermarla di eaaa de do a-
{ao no^dia 16 do torrente.
Ti ver m baixt :
Eduardo Pereire de Soaze ; breuchlle.
virgino, escrave, aeuteoctedo ; iotaraitieata
Tiveram alta :
Joee Joiqaia Nepoaaceno.
Tertuliano Joe de Torree.
Matadouho publico :
Mtlaram-ic pera o coniamo deata
da 15 do correte 86 rexae.
No dia 1684.
RelaUrio do Hospital Prtipei de Be-
neficencia, apresentadt acta da
posse da aova dirtettria aa \.' da
correte, daraate a aut fadade
1862.
li;io proTindil, aendo pele aea eapirito urna te-
ro elb inte incambantle apenaa cabida a tdminra-
traejao provinciil;
De telac estaa ponderitjoas condae a tommia-
sa qaa deve eisa aesemblda dir commuiicaoio
a r-aancia de que alia declina de si a compe
tencia que lbe 4 attrlbulda para tratar directa e
immeiiatamante de inamptoa deeta erdem, de-
ven lo por icio aerem davelvldaa todaa ae pro pos-
lia, ioclaatve a que velo fechada a valla inticta,
pan qae a meama pieaidencla aprecie e malva
eate objecto como entender msit conveniente aoi
toteraisee da prooeia, aeodo qee deve 4 eata
naambli aer de novo reraatildo uta contrato
qaando baja porrentura aido calebrido para aer
por ella deliberado.
A comminao aa abatim de entrar am maia
larga explanacio de motivo*, reaarvando o dlrai-
to de fate-lo date a dncuiiio.
Sila das commissdis, 12 de marco de 1863.
Frtndaco Joio.Minoel Coelho Cintra.Jot-
qalm Prea Macbado Portella.
REVISTA DI4KU
Na sasaao da hoatem da assambla provin-
cial, intrindo em prtmiira diicanio o projedo
o nobre depatado deixi tjki """. 5" Hmltci da re-
tratar-me do modo a que me jaig* coca direilo "" U d* ?f,T,,- fai. PProvido. de-
Alm do deodver com que boje ae lratou"lpc' o' L.,o, ,OD,,aorCOM reapeito. faltaa
em ama di. ae.,6.. p.n.dn^'a Xc"Vp"uk' Sn-Lal.Peilppep.dre .ta a Witravio, .
leve a bondida de qaalifinr-ma de t.mbor-mor, i ?',-*.p*5l*! -o1 segundo 11 noc jormei. ArBanco ao oobre de-
pendo qee ee ttvinaoeviie ama sen pilavr s,
rog.r-ibe-hia qae ti'eace mala ceidade em inae
quiliflcaQoei, pola eotendo quo tanto para apo-
sigao lociil do oabre dependo, como para aaai
quilid.de de membro deata eaaa, e bem anim
para a digoidade de cada um de non, nao nea
devemoe quiliear ana aot oatroi oor eite for-
ma. E certo que nio soa proemioeate nn
nleiras em que milite, eu meamo ma cooddara
O Sr. Araejo Barroa :Pola bem I Nio se hi-nellaa um aimplea aold'ado. mn nao nata
vendo o nebro depatado pronunciido no lentido
da nota, que tomei, permilti-me que procure
dar ia minbaa doatrtaaa o nnlido ntturil.
Qaando dlne qee o prealdente tioha pidido 4
tiemble! aatoiaecio para (azar o contrito, por
que acbava elle qae a nio tioha na le, de ccrlo
Dio qaiz eu dizer qae cita nscmeli ntitflxei-
ii ene pedido, por qae ella qae se devia sab-
mellar ao peneitneoto, qae emanara da presiden-
d, nem (io pouco poda ea preteader dizer que
esta anembla aa collocnie em poclco inferior
& qae lbe compete.
Nao, oic foi, nem podia ser asta mlcht lotsn-
cio, e e nobre deputado devia ter obnrvado qaa
meito pelo contrario dina eu qae o preiidente
era o primeiro a icitar s digoideda deits caa ;
qae S. Exe. era lio conservador, como qaalqaer
les deputsdor ds Medre maioria, ifflrmiodo ea
_o retel-
vldo edeixir pitan a qailicicio de tiabor-
mr dada aqai pelo nobre depetido.
O Sr. Birio do Marioeta : Tambor-m6r
mala alguma coaaa que toldido.
Sr. Araajo Btrroi :Ea nunca darla ao no-
bre deputtdo umi quiliQcicio que fono menos
digna deita caa....
O Sr. Bario do Murib.ca : P.'e dar.
O Sr. Aneje Barros Entreunto ao cirgo de
tambor-mr correepeedem multoa cutroa qae eu
poderla invocir como repreaalii.
O Sr. Btrio de Metibaee :Pe, pode.
O Sr. Anejo Barroi :Qaero l fique enten-
dido o nobre deputtdo de qee dere reauellar-ma
tanto quanta quixarar por mlm reipeliado : v
que peco multo pouco....
O Sr. Bario de Muilbaaa:Nio concordo nio.
O Sr. Araajo Eirros (con eeimauie) -D o*
sat 4 aegunda diicaiti*.
Segae-ie a ultima diieussio dss posturss, qae
dtem reapeito 4 empresa Cembrene ; e, de-
pola de fellerom oc Sr. Cumbo, Baarqae e
Prendece Joio, adiada a requerlmento deite,
at qae i*jtm imprime aa emeodie offerecidac
pela respectiva comminao.
Entra am dietuaaio a rodaccao di repraienti-
cao que tem de aer eodencida aoa podaroa do
altado, com o flm deolliettar e erei^io da am
beoco raril e byoothecerio oeiti provincie ; o
o Sr. Buirque Impugne a meama redtecao, sua-
tsatindo urna saa emenda tap reitin dis bnas
nelli conngridca ; a qual rejiilada, o appro-
vada a redaccio.
Eolraudo am aegaida em aegunda diacuatio o
projecto qaa flxa a terca policial, toma a pilivn
o Sr. Pedro Alfonso, e entra em cenridericei po-
littcia amsasteotsfio de ama emenda ampliativa
do meamo projecto, apreaentadi pela proprla
ommiisao. Segua-aa ni diicusiio o Sr. Luis
Felippe, birio de Moribeca a Anuje Barros, e
levints-ss a sesiso poli hori, finado com s pa-
lavra os Sra. Souza Rala, Frandeco Joio, Lulz
Felippe e Drummond.
Fei damlttido da sabdalegaio do Bom-Jsr-
[*) Em cooseqeoocia de baverem dado alguoa
arras de capia, da novo pablicemes ene perecer.
OtRR.
qae ditpoe o 17 do art. 39 de noeeea retaletee,
veoho boje apreaantar-voa expcefff dat ec-
correocin dosis anoo tdmioliiriti'o.
Antea de informar-voadetdhadamenle de* eaw-
canos cejo cenhecime:to devo levar i voa*a
aprecncao, consent qee me rvgoeije ca o*c
pelos fictos ootsvels que te denm ea eocee pi-
trii, do novo rdoido e ee.pie'oso coniorcie 4e
el-rei oSr. D. Laist.*, qee iiteiteodo ao tbre-
no de aeua maloroa, dea em aegaida aec perta-
gaezes ama virtaoaa rainht ni aeguita pneetxe
D. Marta Pa da Sbele, filha do grande re Vis-
tor Emmanael d'Italia.
A neaia ano.i>c4e, ae nio deeceidoe lev ir ice
degrioa do Ihrooo a exprtscia de aaa pecar e jac-
ta dr pala perd do soberano aaado o faedle
ret D. Pedro IV; timbea peuatdadaaaaiiaea-
toi dynnticoi do etpenncoio reloedo, mar deu a
el-ei urna meoeagem da felldlicio pelo testa
graodioao d'eaao enlloca qae oatba da jaitlo aa
coraron portagaaxea.
Ena comminao (oi incambida om Ltibec ea
Exm. Sr. conielhetro Antonio Mara de Paatea
Pereira de Mello, e diatiottoa ucgocisatee la-tri-
go da Coila Carvalho e Antonia Jeaqea de O I-
veira, que cabilmeote deaampanhaodo li> bao-
roso mandato. Pera merecerm oe litelee de bea-
feiteres que Ibes foraa enviada.
D*vo tambem loforcear-vea. qae el-rei acae-
dondo de bom grado, coma lbe fei pedido pela
referida comminao, dlanou-ie dedirer precec-
tor da noaaa pa lnttitaicio i exeapio de aea aa-
guato lrmio, caja perda teve cate aaeocitco* oa
deplorar, como rei e come proteito*.
DA ADMINISTBACAO E F1NANC&.S.
O aabal cooDecImento qee tandea aea fectoe
qae entre os ae peaaeram noa triatee dita do au-
ne lindo, me dltpene o peaoeo dever deaaxaa-
(ir-voa o qaadre ifflictivo do coffriaeatc da to-
doa diaote da criae commerriel o pldealca pec-
qae pasiamoi. Compre porm informar-- 0., najaj
ae dtigngit commercieea qae iffectereei o in-
(ereaiea partlcolam de cada aa a a feral a.
fortuna de toloa em neaaa pri;a, not celebre*
din dejuube, nao peapirim e necio eeiibaU-
cimento.
Por deliberare da junta maadou ea mattar aa
otiedade banetne de Amorim, Frageee Seatea
4 C, em coota corrente de jaree, teda t diabd-
ro do heipitil, e am virtude de qeebrc ticen Ir-
m la30.Ji0.,., "bcleiiaento sil ceiepr.ae-
iidea-3 o6x4tO rs. dee qaaes nio ha eeaereaca
de receber trmta por canto.
Ao vor-aa a adm'oittr ;io privada d.>e aaiaaa
maloa do que cutio diaponha, jelgou ic aalte
oaterelmeate om clrcamstandia d dieta, aaa
nio deatapendte.
Se extraordinario Damero de doeataa eejava aa
enfermadla de ooaaa hoipital oa qaaO. e,ida-
mica de Invaaio chelerlee, o de aetoc a gao a dte-
paohimoa pan sea loatenlacio ; dleate a aia
ae abriera oa thcaoeroa da carleada, qee e i
patbta pela lnetiteieio despartir
I I
a-i I ll i-


DIARIO DE EBRNAMBUCO TRA FEMU i 7 DE MARCO DE 18tW.

M
I
no ttriQoej ph'.aatropitoi da oameroioe btm-
feitorn. J vede*, 'eohortt, qoe o equilibrio st
restibeletou em nossss Aasoc,n poli esmole, poi
?ae iti aa proprlie mecailiaadn da tosioi noi
altanos iiih poc.
E' porque ru balo gartl aefTrea eotio o eom-
mercle, a asta desee pdeme, timo abala, a
mtioda a nona ano-.iec.io.
. Ratona os a csrtdtde da nonoi innata do
pabllco am gartl. Ai eimoln do ao;toa bim-
Ititortt qua coatttm do reepeclivo qwadro, a a
philmtropiei cotdjavic.i. de taltoaoe donativo!,
dtn-st o hiramos aahldo dai difficaldada en
qae ntqeelli poca noa acharamos.
Vaudo artsinhar a* da di a torrlral epidemia
da cholera-mo.-bat, fomoa t lid tai im o Ha tata t
O noiaa hoapitil aa garerno da prorintis, aorln-
do taat partas oa aceammtltldoi deata mortie-
ta toirmididi, aaco diiiioec.le da neelooalldade
oa tondicia, paca o qae dos prereaimoo de ron-
paa a utamUloa, montiaio ama alarmarla ei-
petiil da 30 eaaiaa, eom a airaojoa netemrioi,
mptlodo aaaim a disp eic.ao do artigo 103 doa
boiioi aatatatoa. *
Fomoi, como deveii prever, oaiaa qaidra to-
mo om qaaal todo o anuo fiada, obrigadoa a
graodta detpitn, j pela eptdamia tbolerica, ja
pala labra amaralla, qa taato tem callado otra
' oa noaioi eompitriotai, maa ainla aatim ape-
lar dtt diQUaldtuts da oblar mtiot m ma po-
ca da penarla, podamos ditar qus si conltt di
dtapati do hotpital faram pagaa em dit, agera
no fim da ano* almtnlstfitlro 4 noa lliongelro
apreeeatsr-vos om asido m cdxt de 4:2149453,
Dio dar en Jo o ettibaletimeoto mala qaa a pe-
qaena quintil da 743|150, da drogts loraacldaa
41 botica, qaa nao foi paga, pala dadora am aar
apraeentaai a tonta.
Aoatac de roceta a deapaxi da oaixi, a tsr-
ga de Sr. camolor, qee ato preaantea i tem
tpratli;ao, qaa ja loram elimnalas pala ra-
sject ira commissio, 'aa m rea lado qaa eqiel-
la chegou a it. 316179151, ait. tltrou a ra.
28372J698, fletado o atldo caja cilrt yoi ca-
bal de declarar.
Fomoa ecaoomltoa tanto.qaaato podlimn
acr ditntt dai aecenUadesds qua Ira qae alia-
vaetamoa.
Eatendeu a proredodt qae o ettibeliclmento
ae derla impla.ata prectar tot fi n di instad-
co, qaa em eompromttter 1 eat exitlentta e
progretio, derla receber toioa oa doeotes qaa sa
aarosentmem netenittdot de cara am aaa en-
fermidide, e de aoacoiro em aaa penarla, etttn-
do llti aaa candicis de iatdaiitiibilidtde.
Nao nai dliirim 1 mlo qa aoa riahsm da
caridad* do pablico dai mantilidele doa to-
cios, e e oeahem doante pobre (oi negada a en-
trada am naiaat enfarmtrin.
Dito, poini, dlier-roi, qae a reciiti tal qaaii
em ana tottlldade, dt tUaae daqaalla a que cha
mo ordinaria.
Nao antroa atlla eobranc dt diridt do Sr.
brlgideit (ipar daMaoaxta Vaacoacelle* da
Dramtnaal qte dtv, como atbaia, creictdi
qatotia e nada pagaa neitt anna, petar dar im-
taatat itliciticdei da commissao qaa nameii ptrt
la eoc.rreg.r deata cobraoca.
Ni ligara, ah legado nena hertnaj recib 1,
a nem mee ao outrta dindn qoi atdaritm rece-
bar, mu qaa nao lt possirel cobrar.
Da rart 11 raspeitlraa retet qae tedi ella
pala mtlor orte ie compocm da aimoln, doni-
tirea, meaialtiadei de locloa e entradas, \li-
c>olo aaalm o titilo de receita ordinaria.
Se recelta extraordinaria tlrene burilo Bao
a teriamei gatillo, eaerririi pan ncleo de tt
pltal randoie de qae taato carece o nona hos-
pital, para abter a a patrimonio qae o ere tbti-
gir e gtrtatir de emergenttt (altat qae de ata-
ro darem eiptrir-te nat meios de sasteaticao,
qae t nonti caa de cari lado tem dlraita de
pottair.
* Jl tftlea, aeahorea, qae mtnha oplniao, a
aaptrtgio doi ligidoi pos oa prorsatos txtraor-
dlmrloa de qaalqaer nitarea, dos meias orii-
Btrioidt sastentaciodo boapital.
Doa bous sarde, js, lelo dedietce da admi-
niitrajo qnt noa nictele e da (atmai, de ei-
perar adopgio delta idea a prttica da une. noro
aystem de QaiDQia qae te 01 ettitatoi nao mar-
cam, timbom nio prohibir, dtixaode amplia
facaldadea ce fandtr a conierrir ctpital ranio-
ao, com o eae ce dere am dia garantir a exla-
tencia da nono Inititato alliritr 01 aotioi da
meoaalidadoe.
Do balanco gertl do actiro e pi tire rtrait,
lenhorea, qaa o nono eatibelaclmtnto ae ach
boj* cem o capital de ra. 123:2655748, tifr. eat*
qae com qaaUo reipeltivel a j ekeredt, 16
cenitt do oittbeletimealo meottdo como cata e
dlridji a recebar em beot crettldt qaintia e mo-
rola cobranqa, O atado de fimnc,ia do tnipi-
tal proip iro, ma cueca doi maia aaaldaoi
caidtdoa para coniervaro eqailibrio entre a rt-
ceitt e a de.ipexa, aando qae oa gaatoa ait) india -
paniareia e obrigttorfoi da icatltaicSo, e aquella
16 pode aer (eita, de entradla, mennlidalea eei-
molaa, qaa i o crdito do aatibetlmento e a o-
lititede dta admioistra^dei podem com trabalho
e dedicacao ebter.
DO HOSPITAL E D*4 SOCIKDADE QUE O
SUSTENTA.
O anne qae fladoa, como acabo da ter a hoa-
ra de diiar-roi, (el epidmico pela ora inra-
ao do aholera e Ubre amareilt, e crltito por
eircamatinu excipclonaaa ; por iiie a junta,
qae taaho tida a honra da preiilir, limitoa-ae
aiteotir a Inslilalcto na atlliiada de ceae flm,
admiuitr.'.r o etiabaletioaeAlo cem qaebra da
a crdito, no qae (oi aacaadada pelo digno
medico o St. D;. Plting, qae (oi iacaniarcl no
exerticio dt tea miaiiierio, iiliidzinlo todte ae
neceaidadci da qtiar*, compre pro copio 1 ctm-
prir n uWthae ordena, aoccorrando oa eafer-
mot t qualcaer hora do dit 01 di noita.
Dito ta bem (tzer eipetiil mamao do zlo a
Inleltgarel ledtttcao do digno regente Fr. An-
tonio de Santa Aogeliei, que camptio oa aaua
dereree de cargo a mtgiatario com a aolicitade
paciencia do imaior examplo ptrt a raligiio e
pira a cardada. Fui aimpre iitulaito do 1er-
Tic> dai enfermartti e criadoi, e dlgao de to-
do o'elogio o ondrmetro Pertin, pela coniltnte
cuida de e boa ranhde com qae trata oa enfar-
mot qail ji.tr a.ue tej o namero xiteoie ni a -
ermarla a la cargo.
Reclamando o digao medico tobre 11 mi con-
di^oei bygtanitn em qae ce achara a enferma-
lia de Urcaia elaaa, manan tirar o papel e ti-
bon de qae era guirmca, 1 rebotada de nore
de am modo conrenieote e actiado. Niaaa
tais do litio, mta tindi os telhadoi
ptll_j-e di>.riQi>/'al precinram tmmptmr, q"ut
i futr, e oatroc concerloi; arranjoi qme
jafUcei neceaaarioa.
Tasabam orna ciat mortatrit j irrtnjtdt ao
tdo do itibelacimcAlo, pira di Mi dea ca-
reiet^rt aoeotti qa in(litj^9 qai fl-
o3 e fd-tt meito de deiejir q*4iii poJaitt
' tr um ijujrto ptrt'c agooiiiate; a-na nter-
aairli para maleitiatVtpeciaai, o qaa matta.ron-
1. taja tire de lerar taffaUto o teria conitgaido.ee
Ble lont ji no m do enuo qae ama malher no
Miado geial -daa coaata rteue reatabelecer o
placido rlrer da nona aocieltde, terica de re-
earaoa ejaaado com empento te proceram.
O noiS'i aitaa>elacimeato a cirilade preciaa
realmnt da mal ampln commodc;5a, mu
-jitai i por eimoiaa se darem (azar qaaado u
circamttinctai* permitlrea ; entretanto elle ee
prtatt ifUrientemeota ao tratimtate dot en(er-
moi, ten obtilo a ripuiigio crdito a qaa
digno e jttimante gon.
A lociadtlt qae aaatanta este boapital, tem
dado prona da aaa phentroplea caoateaeta du
empenho de (axer prosperar eata caca de cari Ja -
de, onde os onoi irmios dcaralldoa oacaotram
amparo e aoccorro noa momaatot crltitoi de a(-
flic^o a da dor, qaaodo aem meloi caham ne
leito da enler.nidade a do aoffrlmeoto.
Com quinto a dlrlda attira do menaalMidea
et'azadaa ae 1 tare 4 aommi de 3,5049000 ra,,
tedarta 4 preciao lertr am centa qaa aa cob-in-
; nio aao midan, e maitos sacloa 'liciham
de meiaa apeair de ihei aobrar a toa Tontada.
_ O_*tt*ro fal oa aodoi ao deJ48 com 940 doatt(Toi ^ entradla.
aotie-
tr.d.s. 0W
/
(
a?a E? ^i8-,c,>,,, Tcrais qaa hoja a
uVdaa ma. S! *"' *** W-
n-irnncv 'aeaaj 1M ., M napactlra
WoWM'.ttra q,i priltntt
CLNICA DAS NFERMARU8.
-^.S'f1"0 ,no *** "ranm no boapi-
tal 810 deente*, je com oa 2-2 qaa ficaram do
noo de 1861 prodz o tattl de 342 doentoc : dai-
tea allecertm 70, tthirtm cortdoa 233, filando
xtatindo 34, o q ta melber ae demonstra na mip-
pa rtipattiro taubem preaenle.
.Dm aappa notilogico e necrolgico, trabalho
do diiltocto Sr. Dr. Pitingt, cliramente dtmunt
tra aqaelle reaattado, por explicacoee oilatiatl-
cia qut mlulimente eiclarece e atlttlat a mtii
dffleii cariotldtde. Ene mtppa ae una ttm-
bem presante.
DONATIVOS, BENEFICIOS, LEGAD03 B I4E-
LHORAUENTOS.
Cem qaanto o reipeitiro qoidro dos bemulto-
res ros mostr os nomos daquellec senhore que
se digotram taxilisr-nos pela eamola, beuentlo,
donttiro, harin^ie aarv,Qoa, campro e agrtdtrel
derer de informar-*01 mludtmente do genero e
qaalidada dai rictigeni, qae prorieram oa tem
da prarir ao eatabaletimento, dartnle o lempo
de nona adminlatracao.
Foi ttendida pela llaitre mam alea prorintitl
a peti(o qae a juaia lhe (ex de diipennr o pre-
dio, em qae eit o nono bospltil, do imposto dt
oetimt, e aaaim (oxaoi allirladoa decae eoaa de
deapaza pala le prorinsial n.
salo.
Aos rotos dos eitititiroi aanheres depatados.
aolltliule a iaeansarel xelo do noca* digno
bem(eitor o Iilm. Sr. depetado Dr. Joaqaim da
Soaxt Reii, dan a noisi inititticjo tao aiiigoa-
lado beneficio.
Ao mea digao cacienor, dletiacto mor Jomo
deita jan ti, deremoa hirer obtldo a ora cor-
deacio muaitipal do terreno alagado dnte aillo,
cajo aagmento e vaotagana o iaaoaleitireli.
Qeendo 01 meios permiltirem, podero (alerta
dmiolatracdti.depoii de (axer oe atterioi.ter aqai
am rice patrimonio do terrenoe para cdiGcicon
e abortara da ra* qaa multo darem alormeinr
cite lagar.
O digno sotio benemrito o Sr. Birnirdlno Go-
mas de Ctmlho, que ne anne interior empree-
tou aa eitabaletimeoto 3:7599118 am dlnhetro,
pira pigirmei o priaclptl o cailae da demanda
em qaa dacahimoi cam Hithiaa Lopes dt Cesta
Hila, ja racabaa am aotrtdea de eoiioa o dom-
tirot a qaantia da 1:0259000, a tomo eata phi-
iantropico a caritatiro aanamerite (es aqntlle
emprattimo para 6 dalle so pagar por adminao
de socios effoctttas a bemleitores, petaou o direi-
to da acqaiifc.s.0 o obtangao da tilalaa e 20 de
boiioi Soniotios que rio dtscrlptos no offic j
qaa por copit ofitreco roaaa coneidera(io o me
fal dirigido polo maamo benemrito socio em 26
'a abril do anno panado, aendo aitai no raler de
2:6009000, rnarraodo-ie aquella para o exea
dente de 1349100 qaa tado proles a aomma de
2:7349100, qee tem direita a aolicitar em tltaloa
de entradla da aeaioa actiroa a bamfeltores.
No eatretinto compre ialirmtr-roi qee iqeelli
qaantia, dcpoii de pagttn caitaaaaht-aa na ttl-
xi filial do Banco do Brtail ni aommade 3:4553520
a qae (alta additlonar os jaros ; poi4m coat-
nttndo o Ietigio 4 expeneadeam grande ame
ro do iocoi, qae oesorrem s deapazia aem qae a
hiapltal diapenda am real, alada espersmos jai
tlet qae oacaniriamente liremoi doi trlbanies
a qae a cauaa ae echa atTactt.
A aqeelle seohires qi daaejaram ter conhe-
clmento do liado deisi qaeitio, eflirtt^o 1 le
tari do officlo de 31 de dexembro, do nono digno
mordomo e mtu digao laccanor neala cadelra,
qae tem ailo ennrregado da sastenlar o nono
bom direlto.
Eacarregaet ot Sn. Joao de Almeid Hentei-
ro, Minoel Joaquim Daarle Giimiriet, Jote da
Cuaba Ciettnho, Jao Frtnclaco Forre.r da Sil?
Braga o Mtnool di Cach Birbosi Rtbtiro ; o
primelro vice-caoeal de Peitagal o oa damitt
negotiantn em Mtcii, pin promovireat am .
tabiiri) tel lenhoroi diguartm-ae eoriar-001 435900.
qae obliverim, e a junte deliberoa qae Ihu fos-
itm remattidoa tltaloi da bemuiterea, agrtda-
cando-te cite Importante ttrico.
A mtlor pirte dot membroa dula jaott qae
votaran) pelt cgnitrac(aa a catta^aomiicni. di
amt ulermiri jiiri moleatiaaJ^^eciaa, nio
rendo ponibilidtdo delerYf Aalaf-^Ja efftito 00
ttmpo de nona adminiitra;io7^RiD eolia ai urna aebttrlpeio com o flm de compra-
rem ama ciaa tirret pan patrimooto 00 nono
boipital. Em aabitrip;ao moatoa a 1:8509000,
qae retebldoi am diohetrolartm proriaoriameo-
te enirtgeei aa digno mordomo o Sr. Lais Jos
da Caata Amarim, qae til quaotla recelhea to
noro Binca. Atando o mttmo enctrregado com
o Sr. Franciics Ignacio Tinoco de Soaxt di com-
pra do referido predio.
Em mi do nono diitincto btmfeitor Sr.
Joo Ignacio de Uadeiros Baga, existiam 3709640
que accresteram do que aa despeodeacom en-
menlo dn tgan do Prttt pira a Ptnagem.
cate cidadio caiintiro qae por maii de ama rez
noi ha dado nao eqairocaa prorai de taa sym-
pithia pelo boapital. obttre poder ofirec|i-noi
tquelle raltoio donatiro. Urna sao tao raeri -
toril nao dere fictr tem o mtrecide loaror.
Exiilii hi tris annos oa enfermarit da terceirt
ciaste am doantt cajot aoffrimentoa ari'aaiielha-
vim amt vitgem para a patria.
Nao poda aer enriado caitt do etttbtleci-
menio, onde ttet detpecta nao tem rerba jaattfi-
cida, mu dirlglndo-mc 10 Sr. rite-proredor Aa-
tonio Llz de O.ire.ra Azerede para remediar o
cito aem recorrer 4 aaraccripcia, aaaoatrel em
cea pttriolitmo e candido meios de triotpoUa
para aqaalle noso inuliz compatriota, qaa alie
fizr eceberg'ataitamente ajbardodeaea oao Eu-
genia pire Lis Dot recommeadtnlo-o aoa caidtdot
da ctpitia, como dotte e orecide dtt atten-
ces qae redimir e cea dita de aaade e meioi.
OSr. Pedro Biptleti dt Stott Ron, coidjarado
por saai omainheiros, irtittai drtmtticoi do
thettrVde Stot Isabel, offerecea to noito hos-
pitil am beneficio, qae tere lagar ni nolis de 22
di ottaoro. predaxiado liqaido a qaantia de.....
1.530^740.
E' digno de iotro.'j multa gradecijitalo etle
icto di pbllintropia do Sr. Sinta Ron, qaa se
eidrcoa com aeat companbtiroa por tornar o
eiptetacalo briihtote o digno do fim a qae ae
deittnira.
Antea de principiar ene eipecticalo, recitoa o
nono compitriott Colmbra um monologo poti-
co, ajo aasumpto reaamia tanto o palriotlamo
porlagaez como oe grandiosos sentimantoa ha-
manitirios e (rataroaei que tinto honroa a nata
anociicao u'10 estylo eliogetgem qaererelc-
rtm o clarado tilinto de aaa aator.
A jauta preciiodo derilamente tao nobre at-
;io eo tettemaaho lio eelemne de tinta dedi-
etcio palo nono ntibeleciaienta, resolrea qae
o Sr. eicretario igrtdeceni 1 todoi 01 iriiitaa e
qai o Sr. mordomo Piheiro Jaoior (0111 eacar-
regado de mandar tirar o retrato do Sr. Santi
Rota, pira aer collotado na roepectira gallera, a
par de oatroa arlittai qae igaaea btnefictoi can-
se Jera a a eaii ciaa.
Oi Sn. Spildlng Si Ragtr', directorea do circo
americano qee entre cs si ez apreciar em ju-
nho do anno paasado, nio peleado conceder-nos
o bensflele qaa lhe tolicittl, (z-noe donaii'o da
qaantia de 2009000, prometitado-noa qaa se
tqi oltis,-ecQ concadtiitat am spectiealo em
aflcto do nono hoipitil.
O circo de Naw-Yoik & Latoda, concedea-noi
j4 om din dette tuno am biaefltio de qae lhe
pagimoi 6OO9OOO de deipezti, prodaxiodo liqai-
do ceroi de 8OO9OOO, qae sepirtdsmenta rao ser
entregeet ao noro Sr. moler.
Qtando ae triainhira di nos o choltn tratai
de prorer o hospital de roapai. Camprel aa (a-
zendn neciniriaa e maodei lera-ln ai Exmai.
Sraa. D. Adalayde Pinto da atatiea Limos o D.
Uarii Angelina de Azerede Tinoco, qe ae en-
cirregmm grataittmeate de (tzer 01 lcacee,
trareneiroi, (ronhai e camin, qaa daritm aer-
rlr aeadototea.
Ot trtbilbea deitaa aeahoraa, grataltos o tt-
pontmeo, nio darem ficir eiqaecidoa.
Hirendo ailo a preaidencia da proriacia aa-
totisida a mandar to.locar maia candlolres dt
illamintcio publica a gaz onde jalgetie de maia
argente netessidsde, pada obter dt S. Eti. qaa
tres distes tbsiam maadadoa atcender no ttml-
oho qaa condaz a este hospital. A' bot rontade
porn, do gerente di compinblt do gis o Sr.
Jaffrin, deremoa a prompttdio com qaa a obra
(ol Immedttti mente (eita, alo. dar en do (leer ssm
grtdicimentoaiolicitade da digoa adminlatrador
delta prorinclt o Exm. br. iiit Silrein do Soa-
sa ssm louror a dedleieio a xelo do grente
dant empresa.
Aproroito, porm, a octaaia da lambrar-voea
coareniencta da ae miniar illa minar a gaz teda
o hospital nao a por economa coave por fastil -
daie, riito qae citando jf o encinamento no
pertao do edificio 10 tornar poaeo diipenliosa a
coUoci;ie das tabsc, direndo retallar deata 11-
lamioacao, hoja gertlmaaU adoptada, a ec;uo-
ciia o atllidide qai j sao reconhecUai. Dtro,
porm, prerinir-roi dlqio ear.prt atamlnar si
;:I; m^'-liorimenlo affectir4 por qtilqaer (orma
a brgloni do eitibeleci monto, porque om Um
enes nonhama caasidiriQe oes pode noniilaai
tiattdo;ca.
Ftllecea em Portagtl o nona loiio o Sr. Joa-
qaim Mandes Frer* Vianna, que legoa ao nosso
hospital 5009 rs mssda deste imperio, qae ala-
da nao (oram recetiloi.
Falleiea am nono hospital j am diie dnti
1000 o nono compitriota Antelo Jet Rigualro,
qaa inititato o nono eittbiteitmeato por na
htrdeiro universal, de*endo detta htrtn;i es
perar-ae cerca de 1 S009 ; e multo miii se nos
(or entregae o premio grtnde da lotera qae o
t (Unido dalia em mi da san patria), aj
noto-
quintil noa legoa aa aDirerealidade deeaaberaa-
51 da remanaataote, depols de tirada a deepaxa
de enterro a bena d'alma, pira patrimonio do
noaso hospital, como declarado (oi pelo testa-
mento cem que (allasou cite bemleilor.
O Sr. Tnomiz Heyoovd ofierecea-nosami ei-
molt de 209 ri. prometiendo em todoi ot tnnot
qae estirar nata paiz coacorrer eem igaal qato-
tit.
Ao Sr. Dr. llano el de Figaeirda Fin (ol man-
dado o ltale de bameitos, paloa stiricoa qae
tem preatado 4 no sea tnttiieieao.
Tendo a jante no rerdedeiro aprecO 01 trri-
cos dos diittnctoi membroida janti do anno
540 do auno pal- ttrior qae concorreram aem qaintitaliro
rler 4 1009 rs. para 11 obras do deaoslis d'
resoUea que ee lhe expedinem os ltalos da bel
(elteres a qaa tem direlto.
ORiTOHTO.
A capaila, am a|o altar eit o nono padroei-
ro, 4 coossrrtdt aa ealto com decencia, e aoa
doentes o rltlnhos como oeteietrit para campri-
mento dot dereres reiigieioe. O uiguo rgute
cateara all qaotldianamoote o tanto nciiclo da
miin, e nos domingos e din sanios coatorre a
ella grande namaro de luis.
' A 21 de eetembro tere lagar a (eata do glorioso
padroeiroS. Jaat de Dtut, celebrando-es o in-
otremrlo de nona initttelcio com ubylo e ton-
tea ti mtnto de todoa 01 aoctoa, o com aqaelli
magaiQceacle quedarla menileatar-ae aipostinai
pelo prtzer, grandion pilo paoaamanto a sin-
galla pelo lagar.
Fal ama (ata da irmaos para fias hamanita-
rioa a piadosos, toda (eita, como de coituma, 4
casta da juata.
BOTICA.
A botica do hospital i. caigo do nono coooetlo
o Sr. Jas Gtetino de Csrrtlbo, preitt beot nr-
rlcoi. Acha-ia ella pro'idt da bona medici-
mentoi, o Sr. Antonio Pinto Oiorio 11 z re-
commandtrel palo sele e calatdo com qut al-
tando aai peddoi do hospital, arlando n recol-
tas com eemcio a promptidlo, aaxiliando o dig-
no regante ne aoccirro immediato doa dototn, e
tomando parta nos Irabtlhos do eatabaletimento
com a dedicica.ee eolcitade de am bom ampio
gado.
Darinta a qaadra chelaiice, dai ordam pan a
axpeoaai mlohis lerem (oroetidii medicamen-
tos 1 pobreza dos districtot dt Pnsigtm, Rege-
dles, Eatrtda Nora e Torre, bem como a Ij-oi 01
iadrgeatei qae all lecortesatm. de (erma qaa
nene periodo tctolsder e lu 'htm (ol recocido
cite (tror, racimo qae nao leraue alionada dt
medido.
Pelo biltnco do cano antecedente ra-te qai
existiam drogta no valor de re 3:6509349 (oi ia-
pilda por entrada de dregaeno ralor de 1:1439193
(orce rea ta eolermirin com meditaxeolot at
00 ralor de rs. 3049|052, enlrtgindo sea
minia redor am dlnhetro e teteitaa para cobrar
1:6999653, ex s-i- do em drogai, aegaode 0 alti-
mo lnrentario. 3 457S010.
OBSERVACOKS GER1E.
Hirendo o (alletido Haooel Antonio da Slra,
legado ao nosso hotpittl amtt cninb.i de tilpi
na ra do Bam Gosta doa ASogadoa, eoteadea a
|anta qaa Iba nao condona acciltar ean hertn-
?i, e prorldencin aa deram nt teatidj dt (atar
paiar ene legado t qtem compatine e o quittne
receber; o ma digno sacceiiir eiti bim ao
f.cto deitt nsgotio
DerfJaalo nona anocitcia ponuir o retrata
de el-r*i o Sr, D. Laiz I, (oi cate eneommenle-
do por intermedio do-SfVRadnga di Casta Cir-
nlho to diitincto aitlstt Roltigaai, qai ae ei-
meri em 001 der amt copia Otl.
Biso retreto dir brereaienti chegtr dt IsTTm
onda j& (oi apreciado com louror, o elogia |por
tmidorea e mntre di dlriat srte.
O Sr. tonni de Pottogel, em Siotoi, dirigtt-me
um offlcio em qae propot a Quicio (ritern? a
matia do nona ettabeleciminlo com oatrovdo
igail nataraza qae o meimo Sr. comal tlti icrwa
de Initallir o (andar.
Dtiii filiecio dere rasaHar qae 01 socios que
sao donosio hospital o eero lgatlmeole do hos-
pital da Santos, e anim 01 dnte aerao tambem
tonaileraloa aoatoa eatioa. Nio rendo inconri-
niende em admlttlr a fl.iac.io, com condijotai "'a-
zoarala o rtnttgans reciproese, reipondt to
contal de am modo conreniente pira thag%.*4
ceittcao dt propotta qae alie teas de Iizir-'
Dude o principio di miaha idmioiitncso J
aa eob;an<;ts do notas estabtittlmtnta poseo
galtree. aoj
dir rao 1 sargos daite hoip'.tal, o al4m diato ta
raspeittreis collogai qua me hirel dtoo pin me
eoidjorirem, dacldlram-me 1 nie declinar a hon-
ra da rom aicalht. Sida ingrato te nio me
prestiste po; riis ama rez a campiir o roseo
mandato; serle nimiamente injaito leco con-
tatte coas a eotlarectda intelllgencia doe mana
collegas.
Aceito peis tio elertda simminio e ro atie-
garo qut ae ardtntaa a e'.oetroi detejos a prel do
eilabeleiimeoto bojscooflido aos meai suldtdos
podem icr de ilgatna Tintigtm, nio dertis da-
ridar qae nada tari poapalo pira qae 10b ene
ponto route lnleo^ei sijtm prseotbidii.
Mu, san horas, vos sabaii tinto como oa qaio
demtroii ttm tido a irise commerclal perqae
temos pnetde, e cajoa efleltoi einda Tcxam eata
piact: 1 dminittrico que hoja comed nao pe-
der porttoto ctmlohtr desiiiombrtde e litro-
meot, dindo todo o deaeorolrimento de qae
aidi carece uta migaifiaa a pie (undaoio, qaa
isrra de abrigo an nonoi irmaot necenittdoi,
e por icio iue conserrs;io dere eer am doe ob-
jntot di maia aeda aolicitade dos Poriagoexee.
A aoiae 4 o symbolo di lorga, a rontidi 4 o
aea complemento nio (altindo eatei doui ele-
oientji, como cipero, 1 idmloiilricio de 63,pro-
tartodo legis qaanto Idr paaiirel 01 nobiei
extmplot de san aatoceaioraa, bid rentar 11
diffisaldidei, perqaa Deai inlm c-qaer, a por-
qat lia sonta com o concern de todos os Sn.
ocioi e bemleitores, qae multe confio conlioai-
rio a prestar am prol do boipittl aeu geoeroso
preeligi e seas podsrosos reanos.
Botendei, porm, eonhores, qaa os recursos a
qae aliado sao anuamente oa eetipaladoe pelot
nonoi eitatatot. Tado maia aeria atcdOclo ; e
ene, o qaa Diui da nos apttte, s podada aar
solicitado, dada algama caltmldade pebllct.
Uts enea racaraoi ne podadera ter mili ix-
tensosf
Eli, teohorii, o qaa daro sabmetter rom
soniiderecio ; lembrtndo -roe qae tendo tio gran-
de o namero doe Podagaezes exlitentei neitt
cidtde a qani todoi com meios do sobiiitencit
setjulsras, o nona gremio apenas sonta am llmi-
ttjisslmo namero de teclot I
E nio ser pira laneat-r eaaa indifferenca In-
qaalifltara! de grnde numero de boiioi compa-
triotia por imi inititalco toda de caridade, e
qae 10 mnmo tempe pode aer am doa primeiros
padrn di gloria perlegaesa longo da patria ?
A conierracio do Hoipltd Porlagaez boje
ama nectnidade, aaa augmento 4 ma coma
qaaocia; irabalbemoi poli pira o coaaagulr.
Tedemoi Distinta, (arlamos taires de eobra,
sa todos oa Portaguates qaa podem, qeiiinem
aasoclar-as so asesa estabeloclmento.
Selodoa nos conrldtrmos 01 neaeoa rixlnhaa,
01 nonos cOnbtctdot, 01 nonoi amigos, 01 nos
sis dspandtotsi, sa aem verdadeiro xalo traba-
Lharmot nana propigtnda da emor a da cuida-
de, o boapital porlagaez, eenhetei, sor am ta -
(tbtlettmento peileita.
A caridade lymbalissda pala ligara de amt
malber, aolnando deaa crimen, a caridade 4
urna rutada ionatt 00 bailo iei>. Em Portugal
4 imita(io de to Jai aa nacas sirillaadaa, lio n
senhorie hoja qae colltcidas a (reate doi tsti-
bsleclmentos ds benlQcencia os laitinttm com
heroica deditacio.
E por qaa nao sagalrSo ai vidaosis spssaa, I
is beaigon e ionottotee fi.hn de nteos tocios
to pUdoio exemplo ? Qaaato ganhirU o nono
eitibelidmento s liretiemoi ai osrttt daa roa -
pai neteiiidtaita nonoi doeolta? Urna oa daaa
pec sida urna aenhore pade ofiarecer naalmeLt,
dere producir um lieoeflclo inctltultrel, dimi-
oaindo caniidera rol monta ana verba da nosn
dttaizi.
Ttoho ( qae todaa ai leohorts om gtrtl,
nenbam e momentn ee deixiro tnniijir per
quem qaer que teja aa virtsds da caridade.
Dasculpai-me, teubores, te maia extenso do
que cutamente me amprle, cu tenbo octapado
a roen atteocaa ; e oihai so siente para a fim qaa
roa proponhe. Nao 6 outro aa nao o engranda -
cimento deata instila,ca e qae elle cabalmente
pretnchs o sea taa jta c ma pledoss fim.
Cam o roaso pei.i, om a rom confund, a
admioiatrt^io etpert em Deaa, que poder eaiit
(ser a honrost commtsiao de qae noi hiris
eneirregsdo.
RaciU, 8 de mirgo de 1863.
Appalade'FrandNO Roqaa.
Appellante, o julio ;
Appellado, Antonio Jos de Soan.
Ao Sr. denmbargador Accieli:
Rtcurso comvxercxai.
Recorreote, o jaizo ;
Recorrida, Lais Antonio de Soasa Ribeiro.
A 1 horaa da (arda aocerroo-ia a iciiio.
.ofr^spondencias
Um i empregado nio 6 saffidente para o
rico externo do hospital.
Jalgo, pola, conveniente a creacio di am
pregado, qae lindo a sea cirgo o archiro, 1
lia o primeiro tecretirio e tej enearregido
cobnr contal e trttar de eoterrimeotot,
qaanto qae oatro ha enenclil que ae oceupe
mente da cbrtnc,t dn mtnitii lides, ntirtndo-
as antea de excederem 01 tras mnei ; parqate,
eeohoree, ros cibeit qus mu-tas dt nossos com
pttriotee a aqaalles qae qaailatmpra sao 01 qte
rem a praclnr do hospital, nao Ihae 4 caetoio
pagar 39 de am trimestre cobrado lempo, mat
nio podando dtpoii ptgar aeit miztt, am o doai
anos da mentalidades, sbsndoasm a aociedade,
perde eils am aocio, am sootiibainta, qae de|xa
de pagar por deleito do tyitema do cobraoQt, e
qaa mais tarda rem arar-ie por ccddade |ia
nanas anlermsriss.
lito, stohoree, nao acontece com am, iconteee
com maiioiiecioi que esli perdidos ptrt a qoi
tt anocigio, camprindo qai 11 (tlant admi-
nittricdii preitem aaa tttaoc,io a molhorar eite
oorric.0 d'oade noi rem ama de neein melhore
rerbtt de recelti.
Termino, aeoborea, cate ralatodo daa pr'.''ti-
pies oacurreociti qae tiraram lagir dann. a
noni tdmiolttrt{a, pira cajoi difeitoi'toU Ito
a Toan recoohecida iodulgeucli.
Bem reconheQo quinto (i olla estril a de oa-
nhum tngrtndtcimaoto para o ettibeltclmepto,
que noa honramoa de conaarrar, maa eata remi-
tido detagradarel, pezar da mioha bot rond'do,
i derido a*dtblldida de minhtt (orjii Kart
dettmpenhir a ardue minio qae tamal aobre
mam hombros, o aajt honre doro mita roa
beoigolJide doqui 10 ma meiedmeoto.
Pele porm a jattici, a (tci-o com o malar
presar, agradecenlo a ralln eoidjaca e ttr-
ricoi de meai digooi a honrados tolltgii. de
qaem com nadada m dnpaga, pa lado daiculp
de qaalqaer (alta inroluotei qaa da minba por-
to hoaveate.
Silt dn itaiei do iipitel Portugaez de L 1-
neDcencla em Ptrnambuco 8 de mire.) de 1863.
Joo Feraindoi Prenla Vimos.
Eit conforme. Joie Csrlot Cotlho da Silsi,
1* Sicrettrio.
Parecer da commisto de exorne de cuntas.
Sn. todos do Hospital Portagaat. Tendo a
roaaa tomminio de exeme de cootea procarado
deaempeahar odtrer que lhe impt o trt. 58 dot
eititutos, qae regem ceta eitabaleclmeoto de ca-
ridade, campra-lhe der-roa aonta do retalttdo
de aaa mlaaie em detempenho de eonfitac qaa
o rosto saff.'tgie oelia deposito.
Frenqeeeda pila ja uts admiolitrttirt do Hos-
pital Porlagaez tai MCiiptaricio relttira ao
altimo aao de 1861, a vosea commiuio proce-
den minadoatmonle eo exime em todoa oa llrroa
a malo docamontos respectlres, qts tebos. ettet
deridimeate tltsslflndof, e tjatllit regaltr-
meote eseriptaradeena eoelamido tselo a ca -
rezasom qaa aempre tem tbido primor tedia
aa tdm.nis.ncoaa deete pie tttibaltcmenlo
Como a illaatre janta admloittratlve tem por
derar a ceitameem tea relttorto predoiir miaa-
cloaimenta todos 01 morimeatoi reilindos, psn-
dtates a mili drcamsiintin octorddia donata
o anno qae Ande, de saa adminlitraQao, jalgt a
voan tomminio ocioto ripitir-vea o mnmo qae
tendel atibado de oavlr.
E sonda llsoogeiro a progresaivo o melbort
meato do *otso hotpltilit inttsieio di>Q
sempre coaflidt e cartctirii dittinttai, a roaea
commlitio contloi adnt, a pidir-roi qae pelo
iocoatntarel ztlo e deelnterena tom qte hi etdo
dirigido, ceja tipontinaimenlt dtpenssdo um
vote de grttldao ptrt oa tanlhiiroi qaa acabem
de preitar-roa contis, a qaa eetic aojam plaot-
manta appraradts
tcito 8 da m'.rco de 18(3.
Francisco Joo da Barros,
Joiqaim da Silva Ctatra.
Joi) Bsptitti Vieiie Bibaira.
Falla dirigid assembla geni, e
sesst t 8 de mire* de 1863, pete)
Sr. Manoel Ribeire Bastos, a tomar
posse do cargo de provedor.
Se-.ho-ei lo.ioi.Contra a minba aipactitl'i
(ai alarido por ranos votei ao honrosa o difQdl
sirgo da pro 'tdor dasta baneflet tsttbelecimento,
Attlttndo tio importinte lagir nio deaionhe-
co, qee tomo ama reipeoitbilidade taires npi-
rlor Ss mlnbii (eren ; tenbo elellddile da r^*
conbicer eiti quinto me (alta para bin t'.Wih-
ter ai (nQst qae oxlgem nm darlda ticalda-
dei qaa nie poasuo.
Mu j seis vezas nolbldo por ri para Mrvir
lHR0NICIi_JUDIC1J.RU.
Tribanal da Relaco.
SESSAO EM 14 DE MARCO *DE 1863.
raasiDBNCU intbriha do exm sr. desehbargador
CASTAO SANTIAGO.
Al 10 horss da manhii, presents os lenhore
deiembargadorea Sireira, Gitirana, Loarenco
Santiago, Uotta, Peratti, Accioll, aiii Rocha, a
Coda Doria, faltando o Sr. detembirgador Cur-
ra, procurador d corda, tbrio-ae a aeaiio.
Paassdos oi (eitos, aontragaee oe dietribaldos
deram-se os aegaiotas
JCLJAUENTOS.
Carta tcstemunhavel.
AggraviBle, Viten a Ftrretn Palllht Cilambl;
Ag;rrado, Sagltnanda Sergio doa Sanios.
Raittor, o Sr. denembargdor Laareogo San-
digo ;
Sorteado!, os Sn. deiembargadore Molla,
e Aasis.
Nio le tomoa conhecimento.
Appeiiacoes eiveil.
Appellante, Aare.iano Csvalcinli da RatBi
Wtndarley ;
Appellado, Jeio des Ssntos Nanee de 011-
reire.
Rtformidi e Mnten^i.
Appellante, D. Fruncan das Cbigia Almorela
e oatros.
Appelladt, D. Ifaris ds Penht dt C-anceicio, e
oatrot.
Nomeoa-ie carador ao appellante detento.
Appellaote, Patrate Jota da Silva Stralva ;
Appelladt, Jos Alnt Lima.
Miodoa tt oavir oeartdorgeral.
Appelliolti, Frinclica Cokln Telxiirt de A-
najo e outro ;
Aapeliidt, D. Auna di Moiti Iitxeira Ctval-
cinti.
Rafarmida a eole-rci.
Appeilat,o toliriador de ci pella i ;
Appellidut, ot a.lmlnitnderet doa recolhi-
ment i dt Gloria, O.nda o Igtarais.
ConOrmida a tentinQt.
Appellaote, i cernir maottiaal;
Appalltda, a Irma adida de S. Padre.
Confirmada e enlate,!.
Appalanta, Mmoel do Nettimeate di Coitt
Meaeiro ;
Appelltdo, F/toc eeo di Pialt Paee Birrete e
flihoi.
R-formadi a sint'-nca.
Appellinie, Buil o Alrtret da Mirindt Va-
"' : la.
Appelltdoil'otqaiin da Almaida Pinto.
Aaaallou-ie o proceaso.
DIS1MA.CA0 DE DIA.
Assigoou-ae dia ra jalgamento dee ngein-
tei (titos:
Appellacao civil.
a faxeioa;
Cathariae Hade do Valla e oa-
AppaJUate,
Appelltdot,
tros.
Miados-ss com viitt so Sr. deicmbargtdor
proturador da eorOa
Appellacao civil.
Appellante, o regente di cipelta dos Prtxetes;
Appellado, o sondi.idor ds ctpellii.
DISTRIBL'ICOBS
Ao Sr. deiembargsiorSil'eira :
Appelhcao crimi.
Appilltote, I.nido Lt-pee de Sil ;
Appelltdt, e jaitlca.
Ao Sr. desembargtdor Gilinna :
Appellacao crime.
Appelltnte, o promotor ;
Appellado, Julio Coelho ds Si'.vi Nttto.
Aa Sr. deiembargedor Loaresc* Siatlago :
Appellaao crianc.
Apptllinta, o jeito ;
At pallado, Antaoio Pinheiro Artavard.a
Ao Sr. denmbiigidor Motte :
Appellacao crimt.
Appellante, O lais- ;
Appellado, Fraosiato Ferreira fia Piola.
As Sr. desembargad >r PirUi :
Appellacao crime.
Appa-lanli, a jeito ;
AapaUado. Poio d 5tnha Llnharec.
AoSr.dnembirg.d-, AteioU:
Appillagv erime.
Appelltnte, Fra tino Adolpho do Nnclment o;
Appilltdo, o jtlio.
Ao Sr. desembirgido' Aesis :
Appellacao crime.
Ap^elltote, Sibttliio Jone di Sllvs ;
Apptl.ido, o julio.
Ao Sr. deitmasrgidor Dorls :
Appellacots drisnc,
AppelUnto, g jaita ;
Hospital Portugaez de Beneficencia em
Pernamboco.
Sri. redactores.A leltaie do eiboco histrico
d'ette ettiblclaieato de caridade pahllndo em
o camero 57 do loa conceltatdo Diario, desasr-
tos em ni o deiejo de offtreter eo publico el
gumts retiflca;6tt tinto mili qss poderio ellst
iprorelter t qaim de (etaro quitar occapar-ae
da hittorit imparetal dtqaelle po eittbelett-
meoto.
Bm agotto de 1855. a idea tegerlda por tlgant
Podagaezes pira levar a efieito o asltbelicimento
de qae letnti, (oi abrtQidi por grande numera
da naatoieempatriataa, e, para logo (oram alel-
es commiudei compoetit dos leguiotes nabo-
ra pin o fim ds sbter donitlros.
RECIPE.
Os Illms. Srs.
Beroardino Gomtsda Camino.
Maneal Parelra de F. Tondella.
Joe4 di Silra Loyo.
Antonia L. da Oltvaira Alindo.
Joiqaim Luis Vlelre.
Utneel F. da Sllra Tarroao.
Antonia Astanea Lobo.
Haooel dot Santoa Pinto.
Antonio Lope Pareira de Mallo.
S. JOS
Ot Illma Sn.
Jote Jaaqaim Lima Bairio.
Frentico Tararea Crrala.
Pedro Jet de Coeti.
Jote Piolo de Magalbiee.
Jotqutm L. dot Saatae Villa-verde.
Joa Jernimo di Sllvt.
Joiqaim Aotanea da Silva.
Jat de Mello Coala Oliveiri.
Joi Fraotiico de Lime.
- S. ANTONIO.
Oa Illms. Srs.
Mtnotl Frincttco di Silva Cnico.
Joi Paree da Craz.
Jet Mo'tira Lopss.
Joqim C. de Rezsnds Reg. .
Gnpti Antonio V. Geimtriee.
DomiogoiJ. Ferreira Gaimaries.
Mmoel Antonio doa Santos Feotes.
Umoel Ferreira de S. Barboea.
liarniroino Gomet de Ctrvalho.
BOA-VISTA.
Oa Illms. Srs.
Manoel Jos Goedes Magalbies.
Ignacio Jos do Coila.
Joao Perrelrt Ramoi.
Jotqaim Antonio da Silreira.
Joo Lais Ferreira Ribeire.
Beoto Fernandee to Pino.
Daarto Borgeeda Silra.
Antonio Fo.oaudei Lims.
Uanoel Goms Loarairo.
Jos Maris G. Viene Gaimnat.
Domlngoa Antonio da Silra Btirii.
Dado astim, tio dcil e 'unlijetamente o pri-
melro pino ; em ettembr, seanitoa aquellat,
elegerim ama tomminio prorlaoria paca aabte
qaentemente Irtttr de deaenrolrer o peneamen-
to adoptado, da qaal flzertm ptrte es ssguintei
tenhorei.
Prsiidsnli.
OTllm. Sr. Dr. Jos ds Almeie Sotroi da Lima
Btitos.
Setrslsrio.
O Illm. Sr. Mmoel Ferreira da Soan Birbosi.
Uordomoi.
Oi Illms. Srs.
Barnirdino Gamtt ds Carralho.
Mmoel Franclno da S. Cirrl^e.
Jos Uortirt Lopet.
Miaoel Perrelrt di S. Ttrroso.
Jos di Sllra V>yo.
Frincisco Ttraret Corres.
Uanoel dos Stnloi Pinto.
Joi4 Peret da Craz.
Jotquim Correa de R. Rtgo.
Mmoel Antonio dot S. Fontit.
Joao Liis Ferreira Ribeire.
Joaqaim Antonio de Silrelrt.
Domlogoa J. Ferreire Gnimnaii.
Jtt Joaqaim Lima Bairo.
Mmoel Parelra de F. Tondella.
Antonio Antanaa Lobo.
Mmoel Jos Gaedet htsgtlhiei.
Jos Jernimo di Silva.
Jos Pinto de Migilhiet.
Bento Fernandee d Peno.
A 16 do dito mez tnolrirtirlo do nnret mil
chorado ral oSr. D. Pedro V, (ol inatallado pro-
ritodtmeato o hospital, o mita tirde, a 18 de
oatanro, (oram approvadoa ot reiptctiroi til.ti-
tos, o declirtdo permanente dito hospitsl ; sen-
do neaia occaslio elaitt jauta edmioiittaltva, a
commiaiio benifiteote, por accltmicio da aa
nmbli gtral doi contribaiotas asioiitdei.
Qtsndo daigracadtmente (ol attommeltide t
popalago a'esta eidade solo cholera-morbua, j4
o hoipital ss achata prorldo da roupas s cimit,
tintaa qsiotisis jalgtram iufficientes,;numere
qae (ol augmentado cantarme et oecitsidadee o
eiigiiam naqualla trilla tonjuoctart, a nle de-
pon, eomoto ve do eeboco bliterito, circamtlta
ca qaa parecendo de peaco peco, toda di im-
portaut pare qaa ee nae jalgue ter neiaa poca
de flsgello procedido com locada a janta admi-
nistrativa.
Dr. Almelda, ligando dicltrou 4 janta ad-
mioittriiiri, (ai linde palo aaa ettad? pretiri
de nade, a (tzer ama vitgera a Liaboi, tendo
nena occniio portidor de am mtnKeito dirigi-
do io rti do qaal nio ta pode ioerir ter elle ido
impetrar pni ramtnte o prolectorido reg,
como tfflrmt o etboco hitio.ieo.
Stohor I
No dit tempre memortvel 16 de eettmbro de
1855. qetndo a uce poitagaazt vestida de galt
lindara jtbiloaa atcanci de VOM* migsld
o Ihrona doe montrebn porlugaaztt, ttoabim a
qaad dan mil ligan di patria, em trra de es
tranbot, am (tttim popelir riaaii em tomo da
bindeire ntclonal am porco de eablitoe fleii
de voiti migettade, prvalos pelt teite e pele
forc de ma diataniit Immtnaa da tomar pirle
directa nn giln da patria ; maa nam per liso
menos cootiotn dt ni gorli o lindo porvir,
qae de anttmio he proaiattia o eaperancoso roi-
nido de rost mtgeittde, e 4 tambra dmt pa-
rllho eilremectdo, e como em bomentgem i
lia bella laror-, trgaeram nene da em teate-
munhe de (retamal regoiijo, nio aicos trlam-
phtet, tttaiataousolamnaa mageitoeai, maa n
menamenio de piedade cbriilat um boapital da
ccridida desunido aa Intrnenlo dos subditos
porlaganes (eridoi dt dssdltt longo de torras
porta*.sai, da parantes s smlgoe.
Anim, lanhor, no mnmt dia em qaa o come
illaatre de roaaa migettide ere no molo da hin-
can do po7o Inscripto ni lleta doa reta ds Por-
tugal, a indigencti porttgueti ru ttmbem aur-
gir em Parnambuaa um inetitete hamaoitsrioaob
i dtnomnicio deUoepilal Podegaex de Bene-
flceaclidetde logo ctactgrido c rosta mign-
tade par teis (uodtdort, nio t esa commemo-
riQo do taa alto(aror do tea, como em teata-
muoho ds mtii tflesteosa reoeiecao pala sagra-
da Daaaea da roaaa mageittde.
Hoje, aanhor, dapeia de urna quadra por ex-
tremo calamltota, qua mal dava lempo ao com-
prmanlo dea deveret de religue a huraanidtde,
a junta adminlalratlva do mnmo hetpiul aam-
prindi am daver a honr, a umt premeeea aa-
grada a.u pirante a Dationilidade porlagaezt
damitllitdi em Pernimbaco, o reunid.! no re-
cinto do beipittl om tnemblat gertl 8 do
carrenti, aprosaa-se am sollostr am ama
toi pa de vene magaetide de soto wafm -
etas ratoa de dbeeio e tffacto to a '.gano
o-ontrch i aaa eSerta de amor #fa,b'0iuedc
nano inititato da rellgtio a V^iU, e onde i'ora
arante dava a l aligan i miu|smd Paroem-
bato encontrar o ^ HlMmlj0 re.'ri|eiie ae aea
Manoel Ferreira da Silra Ti neo.
Jos da Silra Layo.
Francitt TanTM Ciie.
Min.el do* Stoiot Plato.
Jote Peieedt Croa.
Manoel Pereiie de Figaeitad > Ieadoiie.
Antonio AoUnea Lobo.
Doaiogoi Jos Ferreira Geimereeo.
Jos Jjiqaim Urna Bilrao.
Jui Jaronimo da Silt.
Mtnoel Antonio dee Sietea Foatea.
Mtooil Jet Geedee de Migalavlee.
Joiqutm Antenio dt Silrein.
Joio Laiz Ferreia Ribairo.
Btnta Femando do Patee.
Jat Pinte de MtgalbAee.
Em diae de ibril, um asaz paoto ateto esa as-
nos aates ds sos partida eireaaa alia a soaoo-
doria ao sea tabatileto ne eaaforattdaaso osa ao-
tstataa o o riogaoin, ertlge 73.
Nao aasaaos ae, dereato ao 7 croe f
sis do provador afleotivo, (eaeoieoea
men t toli ; ae aorrareas oa dtMe
demaia trabalhoa, ritto coma a cate
tbo(i hiatorico aada dit. qaaado
todoa a profli protararam de
rem, e te bem ooe lensl..* (ot
ptetoa ao minio o ptiso okaoaltal oes
lote terrino sosa sgomas eatitc>ca
actaal gasoatetre, tarroao o eu^ltocaa ejoo
ftllminte nao dsam heje puto do patdmiot
notplttl 1
Antea da largarmaa eeto aoaaapts poso o i
dtde qaa dedareraoa qua Carota a
Dr. Alneilt (oi coaaigaa
dssempeohido o ctrgo da raedteo oe
pltal pelo Illm. Sr. Dr. Aagaoto Car
teiro de Silva Santos.
Nlnguom eochtrgut matee peacia a
dn linhat, censara oa ef eoto ; osa
nona inleocio ; qelssaos o|
4a a tmpaleei docartaji* afferaoar a blata to-
ta rt dette pa ioititeicto tpostameartao aroo |oi-
gtmot vilioeoa.
^siblicaigoss jilate
Pttilh Kemp
Sie por seas dartdt alffaasa, roelBOlimaaea s>ea
tffliisee e alele do qaa telos ao maia i
ptr'goiot s nteteebandoi qoe aaaolim port s i
paliao dea lombrigaa. Elu oto i
lem a daatreem eisntoeoaiaaeloe i.
tan bem rimovesa s mc tlad tas
engendrem, lmpedlnla p ir ostt (ermt a
prodaefio. Alada sie sa ioesotra aaa to i
qs t lat ttoham deinsa do prodarsir o
effeita da ama maoeira a asila i
rirtade de ss sthirsm exea
Irrita itttt nio urna alUa or asi lata
qailtdide algaasi o por asaso ala acta aa
mltt eaarletm o veotre e Celxaaa a
ama eilabddade perfett .
Al edencee ta ceofunleas taatlmaoia cosa oo-
trot cooditot ordinirioa em naso da aoo a ara
recelt a eabar, e gaetiat Itato otloe saraos ertaao-
ti goslsm de proprioi cone. Atbaa-ao aasatovo-
rtlmsnte ecenltdooidae em (rtiquiobea au
tal e 4 umt dee prepararon
dit,
A veodt em tedia as ti

?*
tGQlIIHEBClO
NOVO BANCO
aa
Pernambuco.
O bancb paga o d cimo
razao de i 0$ por accao.
aaactsaaate le *< Ta
"i "a ti- 1 .
14.
r>,en:attr*adt teasUteaCta
tom *esart.
Ve.aaieceabiaea osa latsoodso.
s iiarttarti.
Dsrr*sant ao da 17 ao
Pitatht InglesIiibelUtaacalMo.
Btraa (raocziC diga y
BceedaBdoriss. to ras
lia
Biadlmente aa da
Ida) a lii 16.
Consalado uvrosi
RiadimsBts de dia 1 e 14. .
dem do dia 18......
Hovimnic< do
a Asae-
/Tsatot Mtrataatoe asa afeo 15
Baha28 dito, paiacha oatieoel Ain
toooltdis, caaiiia Jeialm Jos i
eqaipagam 11, carga rarlee geaoraa ;
nio Laiz de Olirel-e Atorado 4 C
Mootirido34 din pifiaba atenooal
de 107 tonelada, capillo Amallo Ai
Santa Rita, eqalpega* 11. carga S.OSJO
baspaahofs de carao ; Ametim Irssto.
Re de Jsoeiro20 dlet, brtgee oissaosl oV-
gueira, de 198 tonelada, afila Act
Frandace doa Santos, aqoiaastsm lt.
differenlee ge^eree ; a D vid Ferratre 1 lar.
Rio de Janeiro30 dlee Sriga aiitoool Ca< -
I, da 191 tooela lia. casiia Jaso lia 1-
tia. aqalptgem 11. araja 9tos)
carne ; s Mala a Keptriw Saat.
Bahit11 din, btret tacen
317 looetedii, ctpilo W. Phtlpot, |ar*t;a
II, am teatro ; Heo-y Pornar 4 C
Exetter46 din, bngueugUs Scerct, alo MB -
naladaa, eapitio Hichoo, aqutptoam M tea
ltetro ; e arder.
Navios sakidos isa rnumiy sa.
Palle lalohia barca araaricene t'aaajaso
W. Heard. cerge matar a iUe-i4.
Navios tnlrao* no alta 18.
Uinohio6 dice, carreta vapor
ranga, com mi o danta c 1* lene-la
BioGrtnie do Sal41 diae. b
Caroisna de 337 tooelde. oo|
oooel Fiau, eqalpefota 12 mgIgaal asa
bet de ctrne caen ; a DrrM Feraajraa B Aratity10 din, bule brtw.eiro laieaesa %-
sso de 47 tooeledta. casita Aaltoa Jotaaa
Alre dt Silva, ataiaigaaa 5 carga tartana to
oaiodioea e oaasroe areosroa ; a Croflol r-
ia.
iVacioa ee>Ato m m 4 aaao,
Perehlbehiato braeiletri Novaos, aoaitj Joa-
qaim Jat Manln.ao lettra.
sjsV
toffrer.
O c'o prolija, stnhr. a lagosta pessd de
roist magettide, e abencoe am rain ido lio neo
de eaptrangaa, a que petera tr eldo por ella de
tlgnede para rattitair a Portegal e aae aDtlga
gloria, a flrmar a (allc'dade e e reatara do poro
portagaes.
H iipital Portagttt da Btneflceocia em Pir-
aimbsso, om sonso ds 11 ds mtlo da 1855.
Provedor interino.
Beroerdlno Gansee de Cariilhs.
Satrettrio.
Maooil Pendra de Soazt Bubosa.
Mtrdomei.
Mmoel Frtniiico de Silva Cirrict.
Jas Morsirs Lopes.
Dec urat 61S.
Coiselht ti'
O cootalbo idmle' ^T4t'
de ara mal de ^mi ^ ,; _
paras so*^,^ n ,,,.,,0^ #.
Je,f"., tea lo ttdt aneebao da 18 B
ompriaraato 8 1 12 pallegadea do
e 18 diui de Itrgart.
Qaem qoizer rendar teca s detrae 1
taat propoitn em serte fechada oay
ooselba, i 10 horco de rxaabia to oto 9B Jo
coireote.
Sala daa suidas do soaselho
par* lrnej-cte de eraoael to 1
marco da 18433.
Aratonto PeaVo efe SA
Coroaoli
Ssbastiao Asilaoii ato.
Vagal ajeniarlo.
Ctaselavt aiHiiianls^t.
O conaalbo tdmlaittratire, para
do trienal de guerre.em oesona
do regdameot de 14 alo dtas-etabee QO oso^
publico, qaa (oramaaellaa aa ,rpoouo afeo 3
btixo declereaaa.
Pira o V bitalbaa do aiieter.i.
Jeaqaim Ferreira da Areajo Catmaataa:
10C aatairas da palto to Hintsia a 44s) *.
ILE G I V FI

-r -,-
m i! t 11 a n n


DIARIO DE PERBAMICO ai TERCA FEHU 17 M MARCO DB 1863a
P.u eompanbla da utiIUxU.
Joao Joi di Sil- i '
1 eldin da farro cmcihidi, lando am soto e
n gario per 309
Jo.o niobio dea Santos Colho :
80 cavados da baaU encimada a 580 ir.
Ocontelht v!ia aoa Bttmos scohores, qaa
devoro lacolhat o objcclos iclma declaradla no
dia 18 do corraota, 10 horia da manhai, na a*.
retarla do maamo coosclho.
Sala daa aeeaoea do coaaalho a para oroecimente do iraaoal d, gaem, 16 da
aar;o da 1863.
Sebastii ntonw do Reg Barros,
Vocal turen rio.
Tribunal do etmmercio. .
Peta aeirttaria do tnbuu.l do commertio da
Parata ba Jet Joaejatm GoostWto Bialoo a Friatiac* an-
'.ono de Ah Goaa, recrecen tea da Arma 6oa
& Beitoi, a Jobo Beptitti Goncelae* Buioi Bct
mcerlpia a miruc de coa contrito aocfal de 8
da novcmbro di 1858, a declarado da qae Jlo
Beptiata GooqiImi Bctteo eti diatigado da me-
me eoctedade, era elrtude daa ctndlcoee tet.be-
etidaa oo papel qaa tamba ai fol regittrado neata
aearaiarta ara feeioiro de cerrenlc anno.
Secretaria do tribunal to conmercio de Par-
nambaee 14 de merc.o ce T863.
O offleul-maior.
Jeito G.imraei.
CoDselho de compras navaes.
Co.tnt. o conoalho oo cu SO do correcto moa,
eb ta cotd coca de ilylo, e por traa marea fio-
dea am jaio do correte tono, a lingera da
roapa doa latabaleclmintoa da marioha, a o for-
natiment* doa cegaiotce firdcmeotot :
Para a cemptohia de apraodixea
artfice.
Booata de aniorma, dltoa para o canijo, bla-
aaa de ilgodoazal imertccoo, blaaaa da briso
brinco, eilcic de pinco cal, caleta de brlm
brinco, ta'jit de tlgodio zal tmtriemo, ctmi-
aa de tlgeootiobo braoco, sobertorea da lia,
colehoeo Ce liaba aheio de palbe, colcha de il-
goiao, firdetia de panno aial, Ir. nh.i de tlgo-
doiiobo, gr.rtt.a o Udjcc pretoa, hojosa de
algodoctnho, eipttoc, atccoi de gaerder roope,
treeereitoa de linho cheioa da peine.
Ptrt impcriaai mtribhairai a aprendizea
di toa.
Bonete de panno &xal, camiata da brlm bramo,
calca* de tlgodo nal americano, cilc.11 da brlm
oraocD, atmtiao da elgodo tul americano, len-
joi pretoa, pataleta da peono pelo a lapator.
Para faiilairoa oivees.
Bonete de abtpt e ptlh, cafa da brim brin-
co, dttta de panno un caxi.ee de btlm braoco,
ftrdeUa de panno ta!, poi.io.ee de panae pret a
etpwtoe.
Para tfictaoi lirre 10 terrijo do
aritncl da resrioha.
aleta a eamieee da ilgolio acal americina.
Para 11 aliicaotc lirree 10 canijo do
dilo rientl.
Cimiin de ilgoloiioho brinco e sala da il
gadaeiial amarlcioe.
Aa imonraa doa pannos para es ferdsmsntot
dererio ieompaahar te reepe tiec propoatss,
em cono aarem ellea (etoi por medidte dadt*
aoa cealrtttntaa.
Silabo conielbo de compras atraca em 16 d
marco da 1863.
O ntretario.
Alaundra Rodrigan doa Aojes.
Subdelegada de polica do dutricto do
Recife 14 de marco de 1863.
A'n* ,e depositada neita sabiclegccia am
b.b e toaro trincado, qae foi prabeojido a
am iodlTidao era ama deitta ooitaa por aa jal
gtr arlado, qaem or cea done eemparej acete
aabdalegetie qae dando ci aignaaa cartoa e do
qae contem o mesmo bl Ihe cari ootrecae.
Joi Fraactaco S Le la.
O fiscal da fregedla da Sanio Antonia fax
acianto eis Ss. propiietariie das casis qaa st
achim com 13 eeljedts di s:oncaitiiia qae qaco-
e totts ii mande reparar e 01 qae aasln nao
fltertm leffrtra) a ptoa conforme determina e
are. 18 de tit. 7 daa pusieres roaolcipeoc da 30
da jetho da 1849. Ficc>luec,> da fresadle de
Santo Antonio 13 ds nrnjo da 1863.
O Bsctl tapi lenta,
VicaLta Jt da Cotts.
Pela delegicla do Ctbo ai isa-a* qaa *dd-
feeee no eDganho UUoga do cima am .mo
Mi -. \ SI?" 'V '*' ?" ""lM P'0"'"
til, qaa diodo oa tignaas Iba cara aotrecae.
im.. dJsl,8'U d0 Cbaaiaa-ae qae a II
exiate na cidria am prat qae dix aar curato do
h^'p.!-f,rr0prle,,.i' d0 no Concrigio
do Pasco da Circanaibe. dlx miis qae f0 ?,ndi-
do tqai 00 Raclfa plo Sr. Garrido pare tqaelle
enrior: qatm for ata oono, comparaca cornos
reapactivoa titula* p.ra lha sr antregae!
,.T ',,,Dte II,IB- Sr jeix da px do 8. dia-
tric.o da fiegaezia de S.cto Aotoolo tam da ir i
prisa, floda a aadlancia do dit 14, ama daxia de
cadairn, are par de cortlos, e ama mtai rodoa-
di, penhorados a Pairo de Alcntara Firlas A-
braii e L!ma por exaeacao qa Ibe me*a Prsntis-
aa Mtrioho da A'baqierqae Mallo, tfim de ae-
rara arrematados.
ftlMIIIA flRRIIIBOCIH
a
8vega$o eosteira a tapoi
Parahiba, NatalMacio, Aracaty,
e Ceara'
Um doa t i porta da companfcia itgalii para 01
portoa cima indUadea na dia 26 da crrante.
A carga aar receblda ati e dia 2410 raeio dia.
Incoramandas, ptssagtires dinheira arate
tt da da sahldi Si horas: escripia*!* ne
Perte de Mittoa n. 1.
MA
lio de Janeiro
o Talelro e bem conhecid* briga* nacional cAl-
mirtntts pretende aegair ati a dia 1 da mirco ;
t rtcebe aicrivac a frote e pataagtiroa, pira 01
qaaas tem axcellantea ammodoa : trtti-ta com
oc taai tooiignitiTioc Antonio Lalx de Olirain
Axeredo & G. na sa scripterio raa da Craz ca-
mero 1.
/i
a Baha
9 huta -cDaas IrmsiK tam pirle da cargt
prampta para a Bthit ; a para o reito trtU-aa
com Tieso rmeos, o* com o cipilao Jos J*a-
qaim Sil'rira.
fO
iode Janeiro.
O biigar brisllair* aTro*sdo'> siga* pira *
to porto tt o dia 20 do crrante, rinda recabe
ilgama cirgt miada a trate e eicraroo : a hatti
cora 01 coosifailarfos Mtrqeea. Barros &&, 1
lirgo do Ccrpo Sitto n. 6, segando sadar.
Baha
tem
ral aihtr am poacoa diss o biste cTyn**, .,
qaioi urrcgirrcnto completo; para reato que
ido falta, trata-ta eom oa coaoigaotarioa Primel-
n & BeltrSo, largo de Corpo Stnto a. 4, prmei-
ro indar.
Avisos maritiiBos.
Mil
Lisboa
sihanodi 22 do correte o brlgae pettaga*
cLili II>4 apitao A. F. Vialn ; alada pede re
ceber a gama carga a fr.ta a pastagairoa, para a
.^"rVV0"^'"l*"Url E- B- RabH
raa da Cadeit n. 5o, oa com o capitio na pnce
ara o Aracaty,
hirie cNieolo I, mettra Francisco Folix Ro-
gaaira, tibe al 2 de mar?o : a carregederea di
njam-ta a ra da Cadete o. 57.
COMPANHIIJRASiLEiKI
Mpera-ae doa portos do norte at o dia 20 de
corrate o rapor Cruzeiro do Sul, commandaaU
eapitao d* mar e gaerra Gervario Mancebo, e
luc depoie da demora do cosame seguir para
a portoa do cal.
Doodo j recebem-se pi 111aira 1 ang.ia-st
1 carga qe.e e Tapor peder condeiir s qaal dere-
it ser ambareada ne dia da aaa chocada, ce
cemmarjdac a dloherro a (reta at a dia da athi-
< r"f h".' ^"6'" <** Otmt o. 1, eecri;-
toro de Aatoftfo Laix de Olireira Axertdo & C.
r
eoes.
800cixtis cooa charatos
da B^hia.
110.11:
O agente Peetaaa rendar en lellao per contn
de qaem partcncer cerca de 800 ctizia da di-
vanes coobocidaa a acrodltadts marcee de aba-
rutoa da Babia para fechar fectiua : tegonda-
fclra 17 do cerrante pelea 11 boraa da manba
no a'nusam do6r. Aoaaa defranta da rifindegi.
LEILAO
DE
20ba*ris cox carne sal-
gada.
10 horea da manfet d* armaxam do Aotes
fronte da alfandag*.
pelas
de
ItllO
SVinfi?.^V?.V".T,nd,V.llMU n"0 radore* grandes e pequeos de difle-
00 Rio brande: larc.s-feira 17 do crrante pelas & L v 1
rentes gosto?, camas francezas, ditas
antigs, cadeiras de balando, bercos
pars meninos, carteiras para escrito-
rios, camas de ierro, marquezas largas
e estreitas, candelabros, duzias de ca-
deiras, mesas de meio de sala, candiei-
ros de gaz, relogtos de ouro e prata,
mesas de jantar, vidros e outros muitos
obyectos queestarao patentes na vespera
p dia do leilao Gomecara' as 11 horas
' k raanhaa.
Leilio em conliaua^d
DE
Ferragens.
foja de lazend&s da raa
do Crespo n6 9.
Sexta-fe ir* 20 de mi rtj .
O agente Pinto novamente autorsado
por mandado do Ulm. Sr. Or. juiz es-
pecial do commercio, levara' a leilao
as fazendas, armacao, utencilios da lo
ja, parte do predio da ra do Crespo n.
9, patrimonio no mesmo e as dividas
constantes as relances existentes em
poder do mesmo agente, tudo perten-
cente a maa fallida de Joao Jos de
Figueiredo, as 11 horas do da cima
dito na referida loja.
Os pretendentes poder 3o obter qual-
qirr informa cao a respeito na ra da
Cadeia n. 9, escriptorio do referido
agente.
LEILAO
DE
O agente Pestaa rendar por coctt de qaem
pettaneer 20birrls com carne salgada excellente
peraangeoboa epara bordo de niriea am etten-
Unia loja de funeiro c>m
armacao iuminada
Tersa-feira 17 do corrente
O agente Olimpio acha-se autorisado
a vender em leilao a loja de funileiro
sita na ra Direita n. 27, achando-se a
mesma sortida de magnificas obras de
tblha, sendo vendido em um t lote ou
a vontade dos compradores, finalisara'
o leilao com a venda <^a armacao e can-
dieirode gaz. Tera' lugar as 11 horas
do dia cima na mesma loja.
DE
Um terreno em
chaos proprios.
Quirta feira 18 do corrente
O agente Olimpio a requer ment do
depositario da massa fallida de Joaquim
Lucio Monteiro da Franca e mandado
do Illm. Sr. r. juiz especial do com-
mercio faraj IeilSo de um terreno em
chaos proprios sito na ra Imperial do
lado do poente, com 90 palmos de
frente e 1160 de fundo, achando se o
mesmo quasi todo aterrado, tornando-se
por isso magnifico para edificado de
algumas casas terreas, sera' effectuado o
leilao as 11 horas do dia cima no ar-
mzem do referido agente na ra d
Imperador n. 16.
O agente Almeida continaa a rendar em lci'
a larragcnt axisleotes em o irmtxen do fallido
Jos Antonio Mereira Diaa & C.
Qa rta- feira 18 do corrente
fea 11 boraa do dia.*
LEILAO
Querta-fftira 18 do c rrente
Krikxan Ira)s lerjjao de agente Pinto de am completa va-
riada sortimeoto do fixend-a loglesea, fraocixes
e.eeleeit, antro aa qaaea encoutraiai os coocor-
rsntee algamaa (raoriee pira tempe de qat-
retm, ta qaaes aare rendidle pera fechar con-
tis. am sea armezern ra* di Gru n. 10.
Principiar n 11 harta.
LEILAO
DE
Un confie.
Quiota-feira 19 do crrente
O agente Olimpio vender' na porta
do seu armazem sito na ra do Impe-
rador n. 16, um lindb coup com ar-
reios, prompto a receber cavallos ; te-
ra' lugar as 12 horas da manhaa.
Leilao
i
100 barricas d<3 ^eaebra
deHollaiidtYerdideira
em botijas
Quarta feira 18 do corrente.
O agente Peetaaa acodar em lelio por coat
o rices de qaem perteocer 100 birrlcea com ge
nebra de Hellanta verdadeira em lotea a Toma-
da doa compradoraa : qairte-feira 18 do corren-
te, pelia 10 horca da manhia, no armtxem do
Sr. Aonea defrootode elfaodoge.
DE
cbri elet americano de 4
rod com lindo catHio e
wreioV
-^_9ilintaeira 19 do corrente.
I agente Olympio vender' em leilao
n;.porta do seu armazem na ra do Im-
Piador n. 16, um cabriolet americano
4 rodas com bonito cavallo e arreios,
do o mesmo assento para 2 pessoas.
ra' lugar as 12 horas da manhaa.
IrJStXoJaO
DE
AZENOAS.
Sexta-feira 20 do corrente.
roqaerimento doa idmioii.reoret di mnit
ida da afcnatl de Axcaio Peales, per dee-
eho do Ulm. Sr. Dr. jais especial do cemmer-
harc lei.a por intarTonco do agente Pe
i, dn fiza i'ai ailitentai oa laj do maemo
Ido da raa da Ctdeia do Resi'e n. 54, onde
ser erTeciaido e leilao : sexta feira 23 de cor-
rete pelea 10 hara da manbia a oa pretenden-
ta qaa viiiaram examinar o existente ne met-
an qaeirim entender-se com o igente qae serio
sttltfritoi.
AttencAo.
_ Tendo eu convidado por meio de urna
circularos Srs. eleitores e supplentes
liberaes das freguezias da cidade, para
umareuniao, domingo, 22 do corrente,
as 11 horas da manhaa, no palacete da
ra da Praia, afim de tratar-se dos in-
teresses do partido e do destino que cum-
pre dar se a' typographia nacional, que
se acha devidamente preparada ; con-
vido pelo presente para a referida reu-
niao aos liberaes tanto da cidade como
das visinbancas, e bem assim a todos os
senhores que adherem a' liga progres-
sista constitucional : visto ser da maior
conveniencia que se tomem as medidas
mais adequadas a' situacao. Essa reu-
niao deve ser importante pelos i n teres-
tex polticos, sobre os quaes deve recahir
a mais calma, seria e grave discussao,
Dr. A. Vicente do Nascimento Feitoza.
t
ma
DI
lotera
Sabbado 28 do corrente mez, se ex-
trahira' a terceira parte da terceira lo-
teria do Gymnasio Pernambucano (3*.
concesso) no consistorio da igreja de
N. S. do Rosario de S. Antonio.
Os bilhetes e meios bilhetes acham-se
a venda na respectiva tbesouraria ra
do Crespo n. 15, e as casas com mi s-
sionadas ra da Imperatriz n. 44 loja
do Sr. Pimentel, praca da Indepen-
dencia n. 22 loja do Sr. Soares Pinhei-
ro, ra Direita n. 3 botica do Sr. Cha-
gas, e ra da Cadeia n. 45, loja do Sr.
Porto.
Os premios de 5:000# at 10$ jerao
pagos urna hora depois da extraccao e
os outros no dia seguinte, depois da
distribuicSo das listas.
O tliesoureiro
Antonio Jote Rodrigues deSouza.
4f1flSlE4(D.
Prec'ee-ee de prels para Tender bolo de ren-
dagora tanto de maotai cerne de trie, geraa-
te-ee earem tem teltos o maito rcndaTeie pa-
ga-ae 80 ra. em pateci, temo qaa aaaa aaah-
ree aflaocem o hom prattimeoto de coataa :
pateo do 'sjerara n. 29, se dir qaem precise.
D!aB._
ItiliO de mobilus e outros
muitos ebjectos.
Quinta-feira 19 do corrate.
0 agente Olympio em seu armazem
sito na RUI DO IMPERADOR N. 16,
fara' leilao de mobilias de Jacaranda'
com tampos de pedra marmore, dita de
ama relio, piano*, quarda louca, appa-
ni eseravo
Sexta-feira 20 de narco.
O rgente Pinte far leilao a 11 hores
ne maniionedo, da am ascreve
do dia
. mo?o de bo-
ntv^ngan, o qaal podar aarrir pira eopairo,
P* Pigam ate, ate, o qaal aer rendido pelo
mylor praco qaa aa poder oblar naqaalla occa-
aiao, victo nao ter limita, na ras do Crespo Da-
mero 9.
4^
Avisos dirersos
81 m-a > Ji o Airea da Car-a ha sagac para
Earcpa naste rapor, declara qa* nada fici do-
rando DCtts prt^i.
Qc*m tirer reapa pera lavar a an;ommtr,
dirjja-se a raa da Glorli n. 6, qae achir com
qaom tratar.
no
vogacia
0 Dr. Joi Liberato Barraco ebria o ac ee-
criptorioae raa aetreite do Rji.ria o. 22, pri-
melro andar, onda po.'e aer procerido daa 10
norsa do dia, ac3 da tarda: reiil* aclealmente
na raa da Aarore n. 60._________
AUgs-ea m maleinho e 15 annea para
qaalqasr serti;o : na rea do Tembl n. H.
O abeixa aeiignado, proTinclal da ordam
carraa.ita de Recite, repesssdo de proferido dis-
gosto a sammo pcio palos rergenhosos fsetca
nontem e noite prtticcdoo nae viiinaaccie da
igreja do Nosse Senbeie do Cermo por Fr. Joao
o Amor DiTino, reilgioeo carmelita da proeinria
i H ,cUl1 Pr'' ella pe: tincante, e era haepadado oo daeta cida.
da, rem 'eetemunher o aaa reoonbacimento to-
da aa aatoridedea qaa camperecaram ao Ihootro
de tace e -Dee, perca meneWae urbanse a dalloa-
daaeom qaa ectao ea portinm, pu da ener-
ia qaa deenolvarem pete costar o escerxl. i0
banda, aritir mala dacegradarais cocseqesn-
ciss. O tbt xo iseigosdo ttmbem rgradece ex-
traamente e pente qae Tolatnrlaxenia prae-
laram o sea taxilio para etlectifidade diqaellee
medJes, flnslmaat* pele solemoe msnifeetcco
de reepetto, i*Qcideri{io a benerelencia slosa-
larcs, qea nesea occaaiao damonttraram ao cinc-
tro, e sobretodo ao beb o qaa ssmclhante ao do
ibeixoaielaoido trajera aqaelie deeragredo re-
ligioao, par todaa aa titaloo bem calraoho a con.
commandade. o qae aoja rinda lito dito em abo-
no da rerdide, mea com airo pasar. CaoTeoto
do Ccrmo do Racjfe 15 de marco da 1863.
_________Fr. Morcarte da Poritlcceoo Paira.
Alaga-se am litio do Macgakho ao rolttr
para a rea da Amirade : t:aU-se aa Soledad.
raa da Ispcrcnei n. !6.
Ns taberna da na de Hortss n. 18, prsciis-
je de um crixeire de H 116 conoc de ilade, qae
AVISO
MOBILIAS
POR TODO PRE^O
Para acabar
33 Roa das Cruet3Z.
Ha vendo resol vido retir ar-se pora a
Europa o proprietario desle estabeleci-
mento, abaixo assigoado, est determi-
nado a acabar com-todas as obras de
marcineria de que se compoe o sen ar-
mazem de trastes, consUndo de mobi-
lias de Jacaranda e amarello, as quaes
vende a' todo prtco, atienta a bre ida-
de com que pretende retirar-se, nao
lhe dar tempo a venderse por seu valor.
_______Aatt it Ferreift Leal.
Veetem-te tnjoe para proel.i por cace-
modo prc$o, acode es Teelaaitae todee aeree :
aa rea Nora sobrado n. 40. prtmeiro aoder, ic-
atm comofas-se bolllohos de todas aa qatMiadee.
O Sr. Joe Ferraira Marioha ra*raer esa
pilada, qeeire dlrigir-ee to Recua erae.sean m.
52, para ultimar o negocio qae Sai*, i a* israccaj.
do conit.iio se fe tubllco pata Ira eje*) .
Offercce se am r.m Iraeilalr* m Um
coedaett pire ciixeiro d* ja.lie.r eCabelaat-
maoto, aeaao aeeU prt;i ; ajeam ptauodar ea-
naniia por aete jorn.l, para ear procer***.
= O Sr. Terqaiol* Alttaqaeqac do Na^.
to tem ama ajana oa raa ocre da Saeta Mita a. S.
lello arras zem.
Aaga-ae por preco comnedo a casa *. 18 oa
praca da Boo-Vuia, cem traeca) o* e*se le.
onde sempre terecetabriecieBaoto de atolb.***
mallos ommodoe pera femilla : a filiar casa
B.rnardlno Fraocleco e Aserede Cem pee aa rara
daa Triocheirec o. 50. "
eabdito bnuesiie*.
Bdaerdo Feotn Jaoier,
ral a Parahiba.
, Decencaminho* ee ama IcUc da ti* d*
l.flOOl SM4-:. n. 5f70, secad, ao Rio t\
Norte em feraratra do eoireate aaae per lee.
qaim Antaoea da Ollr*i, 80 dice de rt*t* *c
bra Jos de S Leilao Jenlor, brsr da Lat
Aotonla da Siqaalra a per ceta lndeeoida a See-
tbe 1 Mellar & C. sis Ictr. foi aceite era 11
ferereire, raaeco-se hoja II da a.reo de 1MI:
acorn sea impoitaoeia foi p.ga pele atalude'
dcclira-eaqac Qci a meema Utn eaas ralar as
qaslqaer t*rap*q*e appaiaca.________
^^^^"^^^^^^^^^aaaaaaaaaaaaai
Aiada se etptra Lcitt
typographia polo Sr. Adclpho
Aatolphode Taseoncelloa Pi-
me atol*
Al.gc-ec o erm.iem da aebroda aacreat*
a caca de dalcLio. proptlo pera qa.lqacr of8t-
cina, liberna, oa geerde da geoaroe, por Sea
parto do ambarqa* : a fallar oa rae Urge da Bo-
as riojKjJ^etlca^^^^^ aw"^
Joaqaim B.ptiete aa A re ojo, ret*****, rol
a proTloct. do norte. Precise-se de t es amaea*d*ra* qaa Use
parltoi, o pige-ia bem igndabda : i tratar *
Ollnda, pedera do Varad**r* e. 13.
. -,-M ncsiecidsmsnle e pesco* qaw
dti 11 do crranle leroe por aog.no de bordo da
vapor cjegaaribe ame mala com ce laida** f.
T. te digne pulid par aa raa do Qaoiaad* leja
de ferngene o. 4, pera ear psoaarade per ee* do-
no, d* caja faror mallo lha agiadacar
_______________Pedr* d* Soasa Terl*.
Alada ha sgaoste collcccee das kiecre*aiaa
da a'gant peataa e oatree boraeae illeatra* de
pioTiacl. da Parnambace, fea torna, otra toa
prtanla ; p rae do Imperador a. 14.
-- Qaom praslser da am palanqaim ead*
dlrije-se a raa da Imperatris o/ U.
andir.
cegoada
4tteD(aO.
Dssspparaee* ara oorilb* minie do errata
do cor preta, com amts mtochis Sraocao ara era-
ra-o a sea doao, qae 4 o asai*r
Irntarial. que Ib* reatlteii e eai
pr.do la-
Gaastea. oe rao
iraport.a.ie.
tanha pratlca
coodaite.
de meema a qae d fiador a toe
Proclae-ee de aro bom foroelro para o meto :
ne ra de Rengel a. 9, depeeito.
Ama.
Ra raa da Metrls
n. 22 praiiea-se alagar ama
ama paraearrager ama menina, o fases o ssrrico
Intcrco de ama ce.c de f.rollii da daea paesoas.
Beratida Partir co Valle
ropa.
Pono ral i Ea-
Igaaeio Partir do Villa ral a Earepi, e dola
por teas procerador*a: |."0 Sr. Joao Ribeiro Lo-
pec. 1.* Sr. Jos Jo.qrim da Sil. Gomas.
O aDalxo aaeigoado. cateado oe rvaresjcfe'da)
id.u. de latirai d.fregae.i. deS. JoaSSef!
d.de por estar licenciado o ea. r*vaMtt"* LZ
ser dids oa sotig. cu, srasj .11. fMl(J# 10u*
brsdo n. 16, sito oo peleo do Carra*, o*d* .!*
sor procurado para a raepactira m.lrle.i.
_________Padre Jo* Jos de Coala Bleolro.
*~M'r'?'2U!': ,0,l d,flr < Beata
son & C tcodo do laxar ana risgera e Eerea
declara deixer por ..ee b.sttotes pracaredote
i* ,0|?r ? Sf' T"o Heywcad. mf,
*r. T. R. Reyle, un o sste o ge recle encanala-
do de to:oe oc nrgocioa inherenteo a Bototo fU
cindo consagriDtcmeate de oeeham effeiU *' de-
dirigao por este Diario da 5 da fe.ereiro do
rente auno, am qae eabatabeUei*
ao Sr. w Aoctlo.
re
eor-
reei*
Precisa-se fall
ar ao Sr.
--------------------">">**, !.*, .mittea. amarello, piano,, quarda louca, appa- t^\\\Z^V.riT *"* *'<"""" alj^^*^^y^j^^
GRANDE SORTIMENTO DE MOLHADG
DriAO lia f.lfa ita nniV m CA .. f\___r ___ 1 k .
Filippc
- JOsqaim da Coit. Vlaira ralira-se para Por- i SantgO de Albuquerque : resta tvDO-
tagal, lerendo >m sae cempeohla sai mnlhsr. grapliia, *^

Q
03
O
Doce da casca da goiabs a 800 rs. o caixo.
Marmalada imperial do fabricante Abru e de
outros mu ios conservemos de Lisboa em lata
de crac a meia e 2 libras a 600 rs.
Figos da comadre em bauzinbos de folha, ele-
ganiemenie enteilados a 19600 cada um.
dem em caixinhas forradas de papel de dife-
rentes molduras muito propria para mimo a
1400;
dem en caizas de 8 e 16 libras por 39000
e 3950O e a rela'.ho a 200 rs. a libra.
Serveja p'eta da marca T ou XXX a 49000
e 49500 a duzia.
dem branca da marca Tou eobrinba a 49008
e 49300 a duzia, e em porgio se far abati-
mento.
Vinho do porto das marcas leguintes especial-
mente escollado na cidade do Porto porpessoa
entendida deste genero Madeira secca, Ca-
jnoes, Carcarellos, Cham do P *r ^. Luis leitoris, a 900 rs. a gar-
rafa .a garrafa 9/ a eaixa com 11
^rrafaVV!
Lagrimas ^Douro especial vinbo do Porto a
1/000 a garr.7 e 19/000 a caixa, o p-eco
nao indica aqualidaaV .He8t pweioso vinho,
porm tambem nao t com inp^'C068 ^e Pre-
(o que se prova a o respeilavel publico Su-
perior qualidac*e.
Vinho de pipa Porto, Figueira, e Lisboa a
2/800, 3/ooo e 3/5oo cariada, em garrafas
a 4oo, 49o e 56o rs. affiarsa-se a boa qoali-
dade.
Licor francez de differenies qua'lades a 64o,
72o e 8oo rs- a garrafa.
Pasaag navas de carnada em ciixinba de 8 li-
brii por 2/, eem libra a 4(10 rs.
Savad nha d* Franca a 18o rs. a libra.
Garrafes eom viuho do Porto com 5 garrafas Velas de espermsele a 640 rs. a libra e 159000 Caf do Rio de primeira qualidadea 260 880*
Vinagre del^bo. a 2oo rs. a garr.fi l/te Va^ura. d^ono'.rq'ueadas de ferro obra de I U*S l &? '"' U ^ """ 8
r_ l* "?:.-*. .... -._ L ""utoduracao e utilidade a 400 rs. Cha parola o mais superior do marrarlo nnr sr
rs. a caada.
Genebra de Hollanda a 56o rs.o frasco e6/5oo
a frasqueira com 12 frascos.
dem de botija a 46o rs., em barricas com 4 du-
zias se faz abatimento,
Genebra de la ra rija em frascos grandes a l/4oo.
dem ingleza marca gato a l/loo agarrafa e
12/ a duzia:
Vinho cherez em garrafas brancas, encommen-
da propria, chegada sesle ultimo vapor a
l/5oo a garrafa, e em caixa se far diffe-
r erija.
Salmo em latas de 1 libra por 800 rs.
Lagusiinha em latas de 2 libras por 19400.
Salvel frito, dilo de escabexe pescada, gors,
cherne, corvina, peixe espada, congro, vezu-
go preparado pela primeira ai te de cozinha em
latas grandes ermeticamente fochadas a 19300
Sardinhas de Nautas a 360 rs. a lata.
Ervilhas franceza e portuguesa a 640 rs. a lata.
Castanhaa muito novas propias para magur.os a
160 rs. a libra.
Palitos do gas a 29200 a groza e 20 rs. caixa.
Maca de tmale a 600 rs. a libra.
Graxa muito nova em latas grande a 120 rs,, e
19300 a duzia.
Queijos do reino chegados nsste ultimo vapor a
29800.
dem prato a 800 rs. a libra muito novo.
Sag mu'.'to novo a 2oo rs- a libra.
Farinha do Maranho muito alva e cheirosa a
16o rs. a libraT
Macarro e lalharim a 32o ts. a libr'.
Aletria muito nova a 4oo rs. a libra.
Araruta ou mstarana 32o rs. a libra.'
muita duracjSo e utilidade a 400 rs.
Cognac Ingles a 19 agarrafa,
dem idem em garrafes a 600 rs. a garrafa.
Palitos de dente lixados em majos grandes com
2'< macinhos a 280 rs.
Manteiga ingleza perfeiumente flor a 800 rs
a libra, e em barril se faz abatimento.
dem Franceza a mais nova do mercado a 600
640 rs. a libra, em barril oa meio vende-se
mais barato.
Ameixas francezas em latas de 1 lr2 e 3 Ibrasa
19400 a 24C0.
Alpista muito limpo a 180 rs. a libra.
Arroz do Maranho a 80 e 100 rs. a libra, e em
arroba a 29400 e 29800.
Azeiionas novas em ancoretas com 5 a 6 garrafas
por 900 rs., em ganafa a 280 rs.
Azeite doce enado em gurrafas brancas de coma
certa a 800 rs. a garrafa,
dem idem em barril muito superior a 640, em
caada a 59000.
Bolachinbas inglezas a 280 rs. a libra e 59000
a barrica,
dem de soda em la'as de 2 1}2 a 3 libras con-
tendo differentes qualidades a 19400, ditas de
5 a 6 libras por 29400 maito propias para
lanche.
Bala las em gigos de 35 a 40 libras par 19000.
Tijo'o pa-a limpar facas a 16o rs. a libra.
Presuntos inglezes para fiambre, encommenda
do proprietario chegada nesle ultimo vapor a
1 / a 1 bra, pela certeza que tem o proprietario
de estar bem servido deste genero, encarrega-
se de os manjar preparar por sua tonta e risco
Sevada nova a 10o rs. a libra,
Cha parola o mais superior do mercado por ser
de encommenda particular a 29880 a libra.
Cb hyison o que se pode dezeiar neste genero a
29500 a libra.
dem mais baixo proprio para negocio a 19499,
118*0,2/ e9/2e0alibra.
Cha preio homeopatio o mais excellente qne tem
vindo ao me cado a 2/a libra.
Chocolate hespanhol a 1/ o majo com 1 libra
exacta.
dem francez medecinal a 900 rs. e 1/ a libra.
Charutos suspiros dos melhores fabricantes de S.
Felex a e 3/ 3/500 a caixa com loo charutos.
dem Guanabaras a 3/.
dem Ypiranga a 3/2oo.
dem Messessi, es Impereaes a 3/.
dem flor do norte 4/.
dem idem do Rio 3/2oo.
dem idem Imperiaes 87800.
dem idem da Malla 2/5oo.
dem Havaneiros 2/800 e 3/2oo.
dem Londres Imperiaes a 3/5oo.
dem Regala de Ha vana 2/5oo.
dem idem Imperial 2/2oo.
dem Primo es 2/4oo.
dem Regallos 2/, de todas eslas marcas anun-
ciadas ha em meias caixas que se ven-lera por
metade do prejo annun:iado assim como existe
outras muitas marcas de charutos proprios pa-
ra negocio que se vendem por muito menos
pre?*,
Gomma de engommar a 80 rs. a libra.
Marrasquino de Zara a 72o e 800 rs. a garrafa.
Velas de carnauba refinada a 32o ri. a I bra e
lo/ a arroba,


DIARIO DE PERNAMBUCQ TERCA FEIRA
. Jos da Silya OliYeira pelo pre-.
tente faz certo ao Sr. Francisco Mari-
ano Bandeira de Mello, morador na
Tilla do Pawo de Camaragibe na pro-
vincia das Alagoas que lbe estao revo-
cados os poderes limitados que lh<: con-
ferio na procuracfio que ao annuncian-
te deu o Sr. Joaquim Rodrigues lava-
res de Mello para o mesmo annunciante
cobrar os dbitos que o Sr. Rodrigues
tem naquella provincia. Recife 13 de
marco de 1863._____________________
m confeito e especifico para
expellir os Vermes,
Idvogicii. Orem tercein do Carino.
Pastilhas Yermifngas
DE KEMP.
Os meninos s pedem gritos, porqne
ellas se de cheiro, sabor e cor agrada-
reis. A elegancia, a seguridad} de ac-
cao, o inoffensivo das
Pastilhas Vermfugas de Kemp
A PAR DA SUA
0 Di. Joto J:i Picio Ji'iC rtucui sea u-
erlptorlo d *a>ogicli pti prica di Pidro II
[mllgamecte pitee do Clleg!c) r. 29, ptimeire
andar do eotrado amarillo. Pode o plorando
oatra qmlqaer otctiiio di caaa d lut reeiden-
cia na povoic.a.0 da Moctero regaexla do Poco
da Panilla.
Alagi-ae o tertelro andar do sobrado da
ra da Sacala Vaina r. 48 : a tratar Da loja do
meamo.
James Ryder & C., administrado-
res da massa fallida de Faria & C., ten
do de cumprir o disposto no art. 859
do cdigo commercial, convidara, a to
dos os Srs. credores da mesma massa a
Ibes entregarem os seus ttulos no im-
prorogavel prazo de 8 dias, que o de
signado no referido artigo, attendendo
os mesmos senbores que os annuncian-
tes scm esses ttulos esto impossibiiita-
dos de rever a res cao de que trata
aquelle artigo.__________________
O Sr. Jos Antonio Pereira J-
nior que morou no pateo do Garmo,
queira dirigir-se a esta typographia a
negocio de seu interesse.___________
Periquito ou jandais.
Douppirtcea da cm do Dr. Sarment am pe-
tiqalto do Para, a qao chima-ie sDtra ne jn-
dala ; lappe le qao vora por ama jmella : a
paaoa qaa tirar achato qoaira leva-!o refe-
rida caaa, na certera de ser mal geneioaamente
pratiticadi.__________________
Na eisoirla da rea do Braco ae coapra toda
a qaalidade de aebo. ____________________^^
O lcrtUrio, de ordem da adulla tritio da ve
neravol ordem tarteira do Carme, convida a todo*
oa tan chaiiiairzoe trmiaem geni pira compa-
re cero no na igrej da rreita ordem, qalnta taha
19 do crranle, pelas 4 bona da tarde, piumon-
tidoa com aeaa babltoa, para encerpoiadoa lrom
acrm. anhir o Senher Bom Jaaae dos Piiioi, qao
tem de vir da igreje matriz doCorpo Santo i de-
poaltar-ae na Igraja do convento do Cirrxo, a no
da aegeinte aa 3 horas da tarde, aflm de aiom-
pinnara prociuao do meamo Sanhor, de Cirmo
pata o Ratita.O eecrelirle ictrico,
Joao Antonio Co bo.
O cohegaa uo iCiuemico Jallo Cta.r
Actenee.palricioa e amlioadedlcadoa, cen-
vldem aoa mocoe da (acaldace de direito e
amigoa do floode para na Urce alra 12
do crranle a 6 1,2 horas da maoha a a
aislirna miliix da Boa-Viate ama mlasa e
momento qae os meemoa maadam celebrar
o noto repoaao de saa alma.
Veneruve or em. tercera e
S. Francsc do Recife.
Em riada do convite de irm andado do Sanhor
Bom Jeaaa doa Pisaos, e por dellboncae da mesa
regadore. convido em geral aoa noaioa cheriui-
mos lrmaoa a compinearem no dia 20 do cor-
recle, pelia 21i* hona da tarde em a tanja di
noisa ordem, paramentados decas habltoa,aflm
de a~ on monidade, ic.mpinharmoe a prociaso
de racimo Senhor.Da ordem do secretsrio,
'________Tbomai Jote da Costa e Si.
Praclaa-ae de ama ama qaa
e engommar; aa rea do Cabog
ilrgaeiro.__________________________________
Exlata ama urt na rea Velba, tabiroa n.
91, para o Sr. Franciace Muir Hila Firmes,
vloda de Poriea.il, e carne sa Ignore saa reeiden-
ca por iaao re fu esta declarado.
1* D* MARCO t>B 1863.
Feijo.
flua do Amorim n. 43.
Vende aei feljlo pre te pelo barato prego de
o aacco grande.
H
silba coxinhar
o. 1 C, loja de
LOJA
da toa fna ruada Im-
jter> iriz n, 74.
Veodim-ee paohoe e ollariobei bordadla ora
boln parajaenhora a 1$500, mangaitas ce m gol-
llahia bordados, dlversaa goatoa, a If, gratall-
ohaa para can hora a a 800 re., mi n ti n ha a de car al
eom doai a tras loa a I3OO e 5>, voltea de dito
a 500 re., voltas (.relie e de aorea a balee a 400
is., Ilgss pa/ra atar maiae a 100 1*. a par, lavaa
de Joovln piratea e cor de cana para eenbore a 15
apar, meie de coree pera homem a 160 o pir,
ditaa craaa maito bota a 200 o 240, ditaa pare at-
ibara a 2494 faca o garfoa cravadoe e lieoe e da-
da a 39200, ditaa de bitango motto floae a 6 e
7#000, tiaoe ni Onaa para ooha a 500 rs., pantii
pratoi pera eliaer a 240 260, eecovaa fins psrt
denles a 140), 240 e 500 re., linha em carteo Padre
V com 100 jardu a 60 rs., ditss som 50 jardee n
20 re., mago de grampae motto boas a O a 60
re., caDivetei de an e folba a 80 rr., taixi com
mallo boa brela a 40 rs., c*ixa de politoe d;
gas e de valn a 20 rs., agalba Victoria di. n. 6
15, fitas de Tillado do ladee se lsrgarae, fivelae
pan cinto, mlsiangas miadas todia da toril, a
grande sortimento de miadexeo qaa aa venda par
menea do qaa em eatre parta para sa aparar di-
nhilro.
Terre
Vende-ee am terreno com
morada, taado 250 pa -oa de
go, no lagar do Crropo Verdi
n'.*.-r!!,(l,Pr,n,,,p*,"tt> 0,, I1"'01 s,n,rWoji do pavio fe~Gima" Si"
qaa readem mcneilmente 40* e bot biln de A 5
a tiberoa da casimiras finas do pa-
Sllvi.
rae do Roiario di Boa-Viata a. 56.
. ~~ Vende-ee em ptimo piano mailo rtodarno,
de casa dos Srs. A. Blondal & S. Vlgnes, coin-
cide ae Sr. Vlgnee, na ras do Imperador, a.hi-
e em perfeito catado, e vaode ae com graode
dinereDce de seu prrreiro cuto ; e r na raa
do Cabag o. 3.
Composi^o esclasivanente Vegeta),
bSo estas pois as suas melhorce e maia
completas de todas as recommenda6es
que se po6sa fazer e com justa razo as
colloco na categora d'um favorito uni-
versal.
, A superioridade das
Pastilhas de Kemp
sobre todas as preparaces destinadas
para o mesmo fim devido sua sim-
ples composico o seu aroma agrada-
vel e rapidez e infallibilidade com
que alcanca a destruico total das
LOMBRIGAS.
A' venda as boticas de Caors & Bra-
boza, ra da Cruz, e Joao da G. Bravo &
C, ra da Madre de Dos.
Jorge Brain eoceobeiro machiniata mor
a raa da Aurora n. 44._____________________
Araeoio Antonio Cirneire da Cunha de Mi-
randa avlee ao respeitevel pablieo qaa nloguem
compre ao Dr. Lobo, nttaral de Ollnda, a caaa n.
8 da ra de S. Jobs daqeella cidae, por qainto
elle proprledade do ca 1 do abalxo aulgnado,
eoibora a raapactiva aacrlptara da compra se sche
am poder do mesmo Dr. Lobo.________________
Rogase ao Sr. Jos Francisco Ri-
beiro de Souza empregade na caixa fi-
lial, o favor de dirigirse a ra do Cres-
po loja n. 7, que muito se lhe deseja
fallar.
Attencao
Ptecisa-aa tallar ae Sr. Joa de Sonxa Liso a
snsgoaio qoe na ignara ; ni rea Nova n. 20, te-
je de Cuneiro Yianna.
La vi-is e engomma-ae
raa Velba o. 92.
com peiUi$o ; na
ftoarimzei*
da faxendae barata de Santos Coelho, raa de! Silva.
Qaeimedon. 19, vaode se o segainte :
Cambraieta.
Picea da umbrlete rom 10 varis, propria pa-
ra venido, pelo biritlaalmo preeo de 5J.
Vanda-ee imi parte do engenhi Trea Bra-
qos, da fragaeaia da Bscada, de 3:747}724, e da-
se por manoa d% aea valor, a recebe-ae em p>ge-
moLla bola mantos, cava los e tambem esiravos :
a peeioa qaa lae coovaoba faxer aata negocio,
pode diriglr-ee eo e-ginho Taiogi de cima, ea
noa Alegados, a tnt-r com Antonio Pereira da
Silva Ltxa.
vao.
Viodim se Coisstmoa corles ds nai-ir. da
ama 16 cor pelo benlleaimo p-e;o de5f60>"i
corta pira calce, diteo enfeetadaa de eme ed cor
proprlis pire pal.ida, cilcaa a coletas, a meema
' pira capaa para ssnhora e roana para mealno,
pelo bantlaaimo prego de 3|500 oroido : ae rea
' da fmpentrlt r. 60, loja da paveo da Gama &
/
i

A riso
Pede-te ao
Albu 411er que
de mandar a
escriptorio n. 47,
de seu interesse.
Sr. J< s de S
MelU Gadelha
ra da CadeU
a ntgucio
A quem inieressar.
O abalxo asaigoado licita pala polica eivi;
m geni qaalqaer iratercao, como .- paaaaporlea,
portarlas para linee a eecravea, aoltaras de pre-
aaa, ate. ; pas prssileocie, pitentee de officiaea
da gaarda nacional, portartae e oatros qaissqaer
deapatnaa ; pelaa repirtlcoie fiacaee deaembara-
t]o do qaalqaer daviia oa ogao do fisco : pode
ir procarado na botica de Sr. Joee da Rocha
Paranhoa, em Santa Antonio, raa Direite o. 88,
no Racile, armexem demelhidoi de Sr. Anto-
nio Lopee Braga, raa da Gras d. 36.Joiqnim
Joaa doa Santoa Birnca.
Fabrica
de espritus na ra Direi-
ta n. i 7.
Neste eetebeleeimento ha cooilantementa eor-
timento de todei ae qaslidsdes de eepiritoe ten-
dentee ao meamo fabrico, como esjam, Ucorea de
qaalidadee divereaa, agoardente de anlx a da rei-
no, genebra, alceol do maia tbido em gralaa-
ao, qaa tade ee venda por precoa rsxoaveie,
eflaec;ando-lhti a toa qaalidade a o bom acoodl-
dena nenio.________________________________
Prospecto
DO
lineo Anglo-Porttiguez.
- LIMTADO.
Encorporad |sob~'o regulamento de
companhiasj de 1862, com respon-
sahlidade limitada.
CAPITAL-fTJM MILHAO' DE LIBRAS
ESTERUNAS,
Em 20,000 accoes de 50 cada urna.
SB 1 per ect^o piga ao acto de eabacrip^a.
S 2 por aic.o pagae no acte do dialilbai(o.
Ae reetaatee em iotervalloe pelo menoe de 2
matea, e em preetic.oie nanea aaperiores a
S 5, Tanciooe-io cao levantar mal da
St 15 por iccao.
Directores.
Joa Usrqaee Braga vicc-coneal do Brasil, Li-
verpool.
John Chepman director do banca Lo ao da Lon-
dres.
Prancleco Cramp, de 3rxa de Offliy, Grimp &
C.de Londrea a Porto.
Jamee Farqobir, goTcrnadur-cepatado do baoco
Uoiao de Londr.ai.
Sebaatio P.nto Leite, da firma de Piato Leite &
Brothers, de Londrce.
Charlee Kdwird Manglea, praaideola da compa-
nbia de vaporee \Koyel Hail.
Robarl Raaaall aman, director do ceminho do
ferro deead-eeta de Portagal.
George Birnard Towoeend, dem.
Prenda Morreen Walch, antigamaata ocio de
firma Morreen, Walih i C. da Lisboa, 11
Gloaciiter Sqaere, Hyde Perk.
Banqueiros
O banco Ualo de Londres.
Advogados
Srs. JebnitiD, Firqahar & Liecb, 65, Moorgeta
Street, E. C.
Correctores
Srs. J; C. a C. Mor ice, 1, Wsrnford Coast E C.
Secretario
Sr. Jaba Bestoo.
Escriptorio provisorio
27, Corobill, E C.
Para maie inform Son & C. na raa do Trapiche o. 44.
Pievine-se qao i se receberi eieignatara ole
o dle 28 do correle mex, a qaa nasse dia sera
lechada a relicto dos awlgoiolai pan ser apv|a-
ds pira Inglaterra,
O Dr. Cosme de Si Perene contina s
: residir ua me de Cre n. 53, primeiro e
9 argaooo andar, onde pJe r precarade
H para o exercicio de aea prefinSo moci-
Bci, a com eopociiildede aobre osagaiate
r Moleatiaa de elboe,
P 2* Ditaa de peito,
A 3 itae dos orgoi genlto-uriciriis.
Em lia aacr'ptorio oe doentea lerao
a> eiamtntdoi na ordem de aaas antradae,
^ concitando o trabalbo pelos dosntss de
tfe olhoe.
Dir coaaaUaa todoe ee dias, daa 6 a
W 10 horas da msnhas, monos nos domln- W
Z Pratlcai toda a qaalqaer opancao
J qae jalgar conveniente para o prompta J
9 raata'saleciaecto toa aeae doentis. i
Podeseokio.
Coctinoa a haver po de ssnteio noedisa qair-
tss o aabbados da cada aemina na padart im
Sinto amara ao p da fandicao a na rae da Im-
pertirle o. 22 a raa i'o Bram confronte o cbafa-
rii n. 47. raa dai Craiaa depoaito n. 39, na Pae-
aagemtibeina.de aapaina da Sr. Bento, qaa vira
para o Remijie, a no armexem Progreuo lsrgo
da Panha o. 10.___________________________
Preciaa-ae alagar ama aala de am obrado
peqeeno pira morada de am homem eoltefro de
boe conducta : qaem tivir annancie oa precere
no Porte do Matioe, armasen n. 16, do Avile.
Gompanhia portugueza de le-
guro* marimof e terns
tre da ciiade e Lisboa.
Oa directora da eompanhia nacional Utilidada
Publica, eetabalecida ceita cidada, como agentea
da eompanhia Fidelidad', da cidafio da Liibee,
faxem pebllco, qee ae acham aatoriaadoi compe-
l ntemente para tomaram per canta deqaella
eompanhia Sigaroa Tairastre a Maillimos, com
concicoei se mala lieongeiras para e icgauda :
ni raa da Cedis n. 42, primeiro andar.
Oa ageotaa.
Feliciano Joi Gomes.
Domingaa Rodriguaa do Aodnde
Alguma mulber honesta que quei-
ra morar com urna familia capaz, ap-
pareca na ra Nova n. 23, primeiro
andar.__________: _________
Arrende-ae o ecgenbo Pirnaao, na Iregae-
ala de Agoa-Preta, diitmte de nticao 1 1(2 le-
goa ; este ecgeoho de r.aito boaa terne e da
matte prodacceo, tem boaa matie e novo, le-
vantado ha 6 annos, cim maito boaa obraa da pe-
ora o cal, qee tade certemeote agradar vlata
do pretndante, e vai ae por d'agaa qae elnda fl-
cer malhor: o pritendintei podem diriglr-ee
ao engenho annexo a fallar com o Sr. Joi Anto-
nio Pereira, oe no caca do Ramos, lebndo n. 2,
qae echar com qaem tratar._________________
Ategim-ae oa legendas anoarss daa caaaa
d. 88 da raa da I na paratrix, e 193 de ree Imperial,
eo eimazem n. 4 da raa da Apollo : a tratar na
raa da Aurore n. 36._______________________
Alaga-ie a lote e cobrado o. 45 da raa da
Eeperaoco, procela para qaalqaer eilabeletlmen-
to, e chave aib'-se no n. 33 da rxisna roa, e
tratar na misma, oana roa do Trapiche o. 12.
O aDaixe ais'gmde anda tem algaoe tarre-
noa pare diepor da na poaie.benaflcladoa, oetroe
com puta aterradoa a oetroe eligidos, psr detrst
da rae da Concordia aa primalre a aeganda raa
projeclada ; tambem aoa encarregemoe de oe
mapdar aterrar a vaciada do comprador: oa pre-
tndanle pedem entender-i com o abalxo ae-
aigoado qae etl reeolvldo a qaelmer : raa larga
do Ronrlo d. 16, eegaodo andir.
_____________Mmoel Antonio de Jeaaa.
Joao Gomae da Crac, eabdlto porlugaex,
retira-ae para o Rio Grande do Sal;___________
Alea-am-ieoe pilmeitoe andares dos sobrs-
dos os. 35 e 87 da raa do Imperador, aeelm co-
me oe icepeitivoe irmateoc : a tratar na mesma
rae armaiem de loeg p. 41._________________
Aliga se a caaa torrea da rea Imperial d.
9, com 2 qaaitos, 2 salee e coeidba fera ; a treter
ne raa do Qaelmado r. 32.___________________
Saloaao Meeeiee, Francex, retire ae pere a
Babia._____________________________________
J'.'i Baptiata Braga, aebdlto pertugeex, vae
a Earopa.
A bordofo petavhe cRegoIi,
piche BeravJ da Liiramenla : a
Madre de Dos n. 18, ai aom
defronta do sa-
llete i ne rae de
capillo a bordo.
Joaqatm da Costa Vleira, tendo de sa retirar
para Patlagal temporariamente a trater da aae
aaude, deixe por aeae* procaradorae em 1.* logar
o Sr. Manoel Rlbeiro Fernendei am 2.* o Sr.
Jola Frentico do Saaxa._____________________
Deeeja-aa fallir com o Sr. Joae Delfloo da
Bj_a Cir'.lho, neati lypograhia.
Alagam-ia daaa estraves qae faiam todo
sorvico interno de ama case, ama 6 boa coxinhai-
ra, ambea engommam o lavam, oatra aibe a raa
para faxer comprai : ni ra do Raogll D. 60, la-
gando ander.
A partir do 1. de jioeiro de sorrente iodo fita
daiolvlda a loctcdide qae gyrava aab a firma da
Feidel Pinto & C, pola ratireda do nosse socio o
Sr. Pbilippe Feidel. Oe Srr. Lino e Aegaito Pin-
to fleim encarregadoa de todo o activo o passlvo
o formsreo ama aova aociedada soba firma esm-
mercial da|Plnto Freres, qaa conlioaam no mes-
mo genero de negocio.___________________^^
Arpiieccu no altio de Bebente de baixo
ama >acca : qaem for sea dono, dindo oe elg-
deipexai di
^nao n
reeponaablliii por la annnncian.e,
_____________Aoloolo Catlaplana Pidllbr.
da idade de
i tratar na
neas lbe aera entrego, pagando ae deipexai
paolicacjao do innancla, eQ'o-a em dlacteknsi
J^rroz com csea.
Vaodem a* 2C0 ncioi do airox com cases,com
22ceiis s 39500 o suco ; na ras Diretts, peda-
re n. 69.________________________________
Vende-se ama caaa terree na raa do loV
dego n. 40, a penco rctificada de novo : qaom a
pretender compra-le, dirija-se so beceo de Vira-
sao n. 1.
Pitas de velludo estar.-
pada para eofeites
A loja da agaia branca reaebaa am completo
eortimento duna bonilla filaa da vallado la-
tempadaa a recartadia aa qiaii rao ectailmenta
o grende ten pere onfeitee da vectidoi di qael-
qur cor. Aa differexteo largara! lio do miii
eatreito poieivil at miio palmo, a a limita- ae
do preso ait em reli;o com a lergare, antie-
tmto qao o compredor rexoavel manido da di-
nbalro ca deixai de eer latiafalto na laja da
egaia__aca raa do Qealmede n. 16.
Dalias e ros hegada do altimo vapor o jatdim da
le branca brotoa do novo e ceta com-
provido do bonites a delicadas dslias
e roses, aa qases podem ser colbidea por qaal-
qaer psaioa qna manido da diaheiro so epresan-
ter diepoata a paga-lie ne leja da sgaia branca
rae do Qaeimedo n. 16.
Suspensorios e feda^
irffracha e algedo
Nio o: Meiremoata abolido aso de saspsa-
lorioe, ic /ntrarie elnda maitee renboree a-ro
dillee, elijsi oapoJaro comprar de qaalqaer
dn qaalijwdeeditaa, ama ves qaa ae apreeeGte
cam olnhnio na leja da aguia mama raa de
Qaeimedo pM6.
Capelijfl de llore branca e
de cores.
C*m'
loja de
plata mi
fharmaci..
Um mogo seitantemante hibilitidapare traba-
Ihar em qaalqaer phirmeaiii effarece oa seae
preatimoa a algam eeohor phtrmessattco qae so
qeelra delle attliear : a tratar na rae daa fila-
rarapaa o. 54.________________;______________
Na raa do Qaeimido o. 4 existe ama eirta
inda do Aai para o Sr. Manoel Jote ae Araajo.
Praciaa-ae de am ropas de 14 a 16 annoe
para ciixelro de urna caaa na mato, e qae teohe
elgeme pratica do molbedoe aa faxendae ; a tra-
tar na raa do Imperador, eeqalaa da travest do
Oavidor.
Gasa para aiugur.
Alaga-ee ama caaa com aceiadee coramodoe
ne rea doe Plree n. 48: a tratar na roe de Ga-
dela n. 57.________________________________
Aluga-se o pequeo sobrado de
um andar e soto do beco do Calabouce,
n. 5, atraz da ra Nova, com coma
modos para pequea familia : na ra
Nova, n. li.
Exiate para alegir-ae ama escrava cox nhei-
ra a entronaiideir* : o* raa daa Cretae tt. 18
0 Dr. Silvio Tarquielo Vlllie-boaa con-
vida aoa amigoe e collegea do finado Je io
Ceur Aoteoee rere aaele'.irem e ama mla-
aiqaeae tam de celetrar na matiix da
Be-Viata no dia 17 do crrante a 6 novia
da mantt am aeffragio d'ilma do dilo fi-
nado. Aprovilta a occaeio para gridi-
cer a todaa aa peeaoas qae ea iigneram
comparecer e cea enterro.
Taberna.
Veode-eo e liberna da raa da Eeperanca n.
26, preprie tambem pera piinclpinte, o lem
commodoa para familia : a tratar na mesma.
Feijo anurello,
Venda-ib muito laperior fel^So tmarello am
raccoa grendee, desembsrsado boje, por cuco
malla barete ; no armnem de Fernire & Mir-
tlns, treveeee de Madre de Deoa n. 16.
Grande sImdU de
f>z^daslaratissimas, na
ra da ImperatriLU-
mero 60.
Loja e arinazem do Pavo.
Vende-se naate eatabeleetmeoto faxendaa por
prec.oi mili biriloe do qae am oatra qaalqaer
parte, eom o fim de aperar diobaire, ean'.o-aa
aa amoitria de todae as faxendaa deixando Gcar
penhor, ea mandam-ae levar as faxendaee eico-
lher naa oasis dss fimllias, peloe caixeiroe da
creditide loja do Paio.
Cortes de laa
Vande-ae cortee de aialohae pero veitldc
tendo 15 covedoe cada corte aeDdo todos padraa
acaroe telo baratlssimo prtco de 65OOO icli ;
ni raa da Imperatrts n. 60 loja da Pavio.
tfte\dapo\9io As fa\\uo a
4,000 4 500 Tff.
Veade-ee pe(aa de medepolo francs'infec-
tado tendo 12 jardea cada pec;a a 49 a 4|500 rs.
ditss eom 24 jsrdss marta SO qae o meie no
qoe ha no mercado por prigi baratlsslme ; na
raa da Imperatrix 0. 60 loja do Paio da Gima
& Silva.
Ctisas do Pavo.
Vende-se csssas frsocsxis mnito fins, coras
aegeraa e de novoe padrOee peloe berallseimos
precoe de 280 e 820 rs, o covsdo, i msis birato
qaa chita : na rae de Imperatrix n. 60, loja do
Pavo.
O Pavo vende braixaiite
Venda-ie brimintiproprio para Iidciii toi-
lhas cam 10 pelmoe de lirgere 11}440 e vara,di-
lo do lioho maito aeperfor a 2$500 a vara.atoalha-
do adamiacado iom 8 (almcs da lirten : na raa
da Imperatrix d. 60. loja do Pavio.
Flores para cabeca
Ntloj* do pavo.
Vendem-ee fioiaiimaa roaaa francaxia propria
para enlute pin cabellos por bentlieimos pre-
G.m.n& Silv* 1Wie"l^,, E- Ui" d#M',# "
Cortes de cachemira a
2^000.
a loj do pavo.
Ven Jara se cortee do cachemira de Eecoia 1,
faxenda Intelramenta nova o com delicadeo ta-
droes propries para selca da homem e 2*000 : aa
ra da Imrer. trlx o. 60, loja do pavae da Gasa
& Silva.
Sobrecasacas de panno
fino
Na loja do pa'o.
Vendem la lobreciiacae de peono malta fie
prete, palo baratleeimo pre-o de 12|000 : aa rea
da Imperatrix n. 60, loja da pavia de Gama &
tmmmmmmm
Atienen.
6^000
Preclaa-ae alagar um maleqae
13 a Hannes, eqoe saje morigendo
raa do Ringal, botica o. 62._________________
A Sn. D. Mar Hanriqoeta doa Praxeras
Ctatre, viera do Dr. Ja&o Pereire doi Scntoa Cu-
tre, nao poda vender a caa terre a. 68, anim
como o tarraco conligao meims, lili ni Soli-
dada, rea di Joa Fernanoee Vleira, por quinto
a melado d (erteocinie aoa irphoi, a a oatri
tai metido eata aejeiti ao pagamento doi ila-
goeii putencentee aoa meamoa orphaos qae tem
recebido diste o aono de 1848.
O abalxo uiigoido roga 101 devacaei do
(ailecldo Joaqatm Joae Ribeteo de Oliveira qaa
venham pagar aaoa debitoe na raa de Qaeimedo
41, a qae nao pagoem qaantla algema aob
paaa da pagarsm segunda ves, sem qae epiesen-
te procoraso bactente pr mim aaeigoade, valo
que oe tem deaeoeaainhido 00 sabtnbldo alga-
mas lelrai e:tancentei a miaae do tallecido. Re-
cite 16 di mareo de 1863.
__________Joe Joiqaim do Pinto Almeidr.
Alege-ie o grlmelro e regando andar do
obrado da mi do Bram o. 70, o primeiro andar
do cebrado do eiee do Apolle n. 17 : a tratar na
rae larga do Roearlo n. 34.
Precica-ee alugar ama prU doai qao air-
va pare o aevico do ame caa ce pone familia :
qaem a tiver dirije-ae a raa de Suila Rita n. 18,
primeiro andar._____________________________
Dessppsrecea ha diis em malatltho de to-
me Thoodoro, Idade 16 annoe, corpo reforjada,
roato redondo, naris chito, o'.boe reqaanoa, au
groaaaa e dedos pejeanoa, a tem am am dos bra-
c,a ama cicatiix, proveniente da am talha de
ormo : perianto, roga-ee ee aatorldades poli -
ciaeeo aoe ce alta ee de campo qaa o facem ip
prehendei o coodaxii a aaaa da saa senhora qee
lhes gratificar goaeroeemeote ; aeelm como dea-
da j prolesta-se contra qaem o liior om lia po-
der, enac participar a polica, oa e aae senhora,
no oiee do Rimoa n. 2.______________________
Deeepperecea 00 da 14 da correcta om car
neiro andando ao puto, com 01 elgoaeo eegein
tea : grande a gordo, daeor molhada da brinco e
preto, com pootu da orelbee repachedaa e
um caroco na barriga do ledo dlreito ; qaem der
ootiaia on o pegar leva ao armaxam de materiaae
na rea da Concordia de Manoel Fumino Penet-
ro, qoe eer reeompeoied.
Deaeocemlnto-ae do pocer de Joao Pnn-
eieco Pereire, qaa aniava am ce bracete da Anto-
nio Goocalvec Forreira Caaceo, ama letra lacada
em 25 de marco da 18(0 a 18 mexas, vaacida am
15danovombro de 1861, eaceda pela mssmo
Ciscao eeceite porAoar Freocelioo do Soase, e
nio aerviade de oeda dita letra a peaaoa elgama,
visto nio mir ondosacdi pal* saeidor e aa ter
prevenido o aceitante ; per liso, qaem a tirar
echado qaerendo reeiital-le, e peder levar na
raa da Apollo n. 22, qae rasebes 50 de griti-
f] ccfo.
A loja di agnia bracea recebea banit.a o ricaa
cipellaa bflfcte de flores floia para noiraa e
catres detrae para convidada, aaaim quem
qaixer covpnr o bem i dirigir-ae a raa do
Qneimed loja da agaia branca d. 16.
Assucir di Mooteiro.
Ra da Cadeia n. 28 e caes de Apol-
lo n. 67 a 200 rs. a libra e de 8 libras
para cima a 5#G00 a arroba.
icooipras
Alega ae am aillo com Doe caaa a moreda,
frueteires, qaerto pare eaeravoe, cocheire, etc.,
ne Capanga-velhe : a tratar na raa da Palma n.
41, oa na ra Nova n. 3.
No boceo do Campillo n. 4 preclaa-aa do
am menino pira caixelro do taberna, e orna ama
pere coxiohar. ______ '____________
Preclaa-ae aiegar orna eacrava qae ssiba en-
gommar : oe rae da Cadeia do Reclfo n. 52, ter-
ceiro ender.
Preciee-ee de am homem Qae antea:.a do
horia para ir tratar de ame em am acjmho por-
to deiti pnce : qaem oativor neita clrca mitin-
ca, dirija-se ra di Impirilrix n. 43, loja, pira
triter.
Campra-ie ama caa terrea qe eo]o boa o
com cemmodos, naa raa aegalntcs : Preo, Ri-
eerio, Cencoicao oa Gloria : a tratar na raa da
Roiario da Boa-VUta n. 3.__________________
Compra-ee effecteexonte ouro o pate em
obraa velhaa ; na place da Intendencia n. 22,
loja da btlhater.
Compra-ae oaro e prata
ni rae doCiaai o. 1 A.
em obraa velhn
Attencao.
Compri-ia ama anrav qaa teja moca, boa li-
gara, aem alhaqeeo, porite eexinheira : na raa
do Qaaimade n. 89, laja.
Compra-ee ama oa daaa vaaeea toariaaa : a
tratas na roa de S. Franciico, caf por baixo de
ordem tercein.
Comprem-ae accoeeda eompanhia da Beba-
ribe pele qaantla de 501 ceda ama : na raa Nova
n. 44, eegoode andar.
Vendas.
Veodom-sa 10 cadiiris imcalcanii por ba-
rita preca : ni ra Non a. 18.
Gascarrilhas
S uo vigilaMite raa do
Creapo n 7.
At que thegoa o grande lriimuto di liodis
caacarrilhia eeado prataa e de aoree com fitl-
chaa da vallado ne centro, coaai maito elegante
pan eneitaa de vestidos, a proejo ji sa isba me-
oos 100 rs. am pece do qae om oatra qaalqaer
parta : 16 no vigilante raa do C'espe r. 7.
Luvas de Jouvin.
Tambem ihagoa o nevo eoriimeato do lavaa
de Joavin sendo pretil, brinete e do cares: a
co vigilante! raa do Crespo n. 7.
Fitis jAra debrum de vestido.
Tambem chegoa grmda aortlmento de fltinhes
do coral a pnta tanto do lia como do aidi (ara
debram dacveatidoa: a no vigilante ra da rei-
po a. 7.
iTrancinhas.
Tamben: ehagirim ae maito deaejedn tranci-
obae eatroltinhaa de le eeeim como de lobo o
da~ na vigilante raa do Grupo n. 7.
Vohinhas.
cbiioa a novo aortimacto de volti
ohee cTOhirexiohe qaa aa vende boje palo ba-
rato pracjodely cada ama, aaalm como ai lin-
da* vollinhxa com laco da fita com aljfar eo
meamo lafo coaaa cbiqae pela benta preso do
85 :16 no vigilante raa do Creape n. 7.
Brincos a balao
Tambem chegoa grande cor linelo de brinco
e balo aende de todaa ea corea, palo barete pre -
;o de 600 is. o par : ad ne vigilante raa da Cres-
po n. 7.
Penjes.
Tambem ebegaram aarieae gaaroicoei di p jo-
te i tinto pira ilir co 10 pira mar rafa ledo di
lindo pidrio o pedrlnhai, aulla como de mar-
rafa am iipirado, lado eoasa da maito gosto : i
o vigilante raa do Creape n. 7.
Floree.
Tambem ehegoa o novo aoitimonto de floree
para cabelle anim como es lindss amellas: s
no tigilsnle raa do Crespo n. 7. ^
Franjas pre tas.
Tambem ihtgoa o nove loitimente de franjas
preteido todee ae largarae cropriee para enfalte
de cepo ea mantelete a para veatldo : 10 no vigi-
lante rea do Crespo n. 7.
Fran/a de algodao.
Tambem ehegaram aa novaa franjee de lindoe
ped dea propria pira cortinados, o para teelhee o
de lioho pira anleitea, iioim como maltoeoatroa
objectoa ee goato qaa ae recebe por todos os vi-
poroi qao 16 com a preienea doeboos frsgaexes
e qae podero spreclar tanto em geato come em
precoa qae ifQaoca do qae em oatra qaalqaer parte, cao perdendo-
so de na caito : i no vigilante raa do Grupo
n. 7.
Vende-ee am terreno propuo, no principe)
local da povoecao dee Afogedoe, confronle eo so-
brado do Sr. tenante-coronel Meooel Joiqaim do
Reg o Albaqaerqae, com feodoe pera a eitrade
de fono, com ombirqee e deeembarqae livre, ae
vende per proco mallo commodo : qaam pre-
tender dirlja-ae a mame povosco, rea doe P
coa o. 9.
Attencao.
Vande-ee e taberna ni raa Dlreita n. 93, eom
poncoe fondos, bem afrogaaxads. Unto pare o
meto como pere a tersa, propria pars qaalqaer
am sanhor qae qaixer monter am gnode eata-
beleintento ; tratar aa mwmr.
Vende-ae na loj* de Nabace & C. aa
raa Nava o. 2 eaueiede peooo precat a
209, aobreceeecie do panno preto e 309,
pelatot de panno preto a 219, dltoe oe
caaemtre de cor a I69, di'.a citoi aaccos
a 89 e 109, palelot do alpaca prete a 69
ditoe ditoe uceo a 49, peletat de brea
braceo a 49. diloe dltoe de edr e 29, 39,
49 e 58, calcae de caaamira de cor a 59,
79 e99, ci!;as do aaaemlre frea a 59,
89 e 93, calis de trlm brsoeo fino s 39.
0 49. eilr.i de biim de cor e 29 39 o 49,
colletesde cssealrsds cor a4f, ciloiei- i
' toi tranco a 5j, dltoi ditoe prataa a 4f, '.
59 a 69, ditoe de eedi de car a 49, diloe, i
dltoe ditei pntoi fiaos 1 81 H'9, eelle- '
tee de brim de fuUo a 21, carxiaie de
, peiloe de maaaalloe brinca a dasta a :
209. dita* ii-.ii da faatio da cor a daxii
a 249. citia da peito de llnho fine e da-
( xia 309, 36{. 401 e 469. chapeco de fe:
' tro fiooi a 49, 59 e 69.
Pra leDhorii.
(Chpeos di pilen 1 Garlaaldl a 89. 109
e 159, ditoe diioedo cor, diUa de eitro
E da cor, ditoa dltoi ilradoi pare baixo,
|r onfeitee do vidrilho a 19, dltoe da fllae
de retrox preto e ce cor e 2|, 3f, 4$, 59
e 69. citoo diloa uno 1 109, casaiau bar-
dada a 49. cimiaiohia com gola m:a-
gailoe a 59, maogailoecom gola a 49, -
velae eemaltidie para nctoi e 19, ditaa
de ico a 19, f tae pare ilttoa a 500 re.,
espaitilhos s 59 e 6$.
Para icuir. e meiiiaos.
Chapioi di pilha a Giribaldi a 59. 89
a l'g. veataailoa de futi para rxeoiaaa
e meniooe a 4$, bonete de vellado o da
panno e de aeae para minino*, eepaiti-
hee a 49, caeaveqe* de faatao pare sae-
1 ninoa e menima e 39.
Luvas de Jouvin
de toda as cores.
Chsgeram pira a loja da agals branca raa ds
Qaeimedo o. 16.
Raa i% Somalia ova a. 4J.
Vani-u asi asa ala f: F. Joisitoi & iM
selliis silkes ingleses, aaaieires e aaslifies
ircBudci, leas iagleus, lo ce Tele, ihicotn
lira larras monuri, arreios para sarros a
a deis uvalioi, a :elogie 1 de oir vataati
i|les.
Superior lints de escrever
Vende-se ns roa de Crespo, loja n. 19, e nss
sagainUa na meama raa: n. 5 de Maraeline &
C, n 7 do galo vigilante ; raa do Qaelmado n.
33 da boa fama, o. 10 da agaia brrnca ; a raa lar-
ga de Rasarlo n. 30, basar pirnambacano.
Mtrmore.
Vndese om can de E. A. Bula & C, raa
da Crea p. 48, marmore qaidrada para ladrilho.
Veode-ae sal de Llibn nao e alvo por jan-
te o a retaloo, bom para pederas, Uberois a
ciis particalaree para qaem livor encommeodee
para o mato,por aer maia barato do qae em oa're
qaalqaer pirte. a 60 rs. e eala, a em porces por
mallo monee ; ne rae de Lingoete n. 14.
Vende-ae am aacraro robaito e per barato
prego ; no armaxam de Biliss, urge do L'.rra
minio n. 38.
Vende eo am altio em Btmflea a margaiu
do Capibenbe, com .aa para familia, fracteina
a teireno pera planta;ia : a tratar ni ra do
Qaelmado o. 18 eom e Sr. Manoel Rlbeiro Butoi.
Ni raa da llorn n. 22, vende-se am gur-
ds-losc por proco maito cimmodc.
Liquidaco
de faxnds por arecos bara-
tos na loja a 50 da ra da
Cadeia do Recife opa racha
mar itencao iot fre guaces
ftz-se eipecial meos) daa
teguitei.
Vellado prele bem covedo 49, 4>500 e 59.
Corles de cllela de cmm.n creta borde'. 1
a 49.
Ditei de ditu de vallad* preto be-rdodeo a "9
Ditoi de vallado tranco riqaiaalmo pase aoi*o
alSf.
Sarja preta Urg heepanhola e 99 o t'odo.
Groadeoiplo preto lirgo encerpedo e 2|50O o
covado.
Dito verde e branco ojiada luraJa a 19200 e
IJfMr.
Mantea de fil de linbo pretae o irineas de gixa
a 79C00.
Capee de dito dilo]pietae para eeohore a 89.
Viaitaa da groadonaple axel acaro bor-ahe
a 169.
Enfeitei de vidrilho pralo mallo bona a If.
Lavu de troc.il e de teda pretil bordadla a 800,
19 e I9MO.
Gollinhn bordadas a 210, 320, 400, 640, 1< e
19500.
Mangaltoa a golllnbaa bordadae a I9WO 99.
Laqaoa bona e boo'toe a 39500.
Dltoa de melreperola fmoi a 10|/.12|. 15 e 1?9-
Salan balo 1 29 o tp00.
Ueiea para meniooe o aeobera a 210, 280 a 310
re. par.
Ditae cartea de algodo do Porte e de e-ei a
120 e 160 rs.
Peitoi pira camiaa de homem a 140, 320 o 400
rete.
Peono esal a preto meilo bom e 3600, 49 o
495OO.
Gravataade ledade corea e pretie a 160, 3.'.,
f)00, 800, 19 e I52U0 e Unca de ooo de cor
pcqaaooa a &00 rs.
Setlm cor de roaa a|6l0||e taina rOxe tem a
560 n.
Seda larga da qaidro com algam mof* propria
pin forro o oatroa mialoree e 640 o cavado.
Cbaly deqaadiinkoi rflxe e encarnado a 500 rs,
o covado.
Chspeoalnhea e toacas eofeltelss pere bapiiea-
doa a pare meninas a 3$, 49 o 59 a Girt-
baldi pare senhora a 89 a 99.
Franjas ds seds de cores a 820 e 610 rs.
Vestuarios de las e fatuo pera mantoee e 39,
490 59.
Calece da casemlre preta fina psra rapuce de 12
a 14 aanoa por 8.
Collatei di faatao, brim bramo e gorgae a 9$
o 39.
Caaaui di pinno pnto fleo bem toiuaa 2*9.
Pal.ota da alpaca prete a de cene e 39, 49 fJ.
Caabraia adamiecala para cerllaadoa a 640 a
vara a 104 a pe;a com 20 vena.
Gairdinapos qae 1a toraam iodiipiDuveie oaa
qaalqaer aeai e I96M e daxlr.
Toalhaa m:i mm peqeenae e 19 19200.
D!Ue de linbo de 4 o 4 1|t vana a 79 (9.
Atoilhado de Haba adamaecado com 8 pelcca
largara a 29 a van.
Bebido da hato do Porto e 80 e SOO ie. a tira
em pace veode-ae por menee.
Tina de cambraia pare eirlinid^a 29400 a ere-
si parababado a 200 rs., aaalm come oet aa
meitae faxenda qe pete liqaldir aa ven:e
por manoa do aea velor. ____________
.__. .^-^
No arr a de Umhs
ht%^j lanos Coeiho
j Ra do Queimado n. 19.
Vende-se o seguinte
adapolo eafestado.
Pecee d medepolo eofeatade aeperior
qintlniose prece de 79600.

SSBS,
ti T 11 a n n
:


DIABIO DB PEBHAMBUCO TERCA FE1RA 17 DE MAR0 DE 1863.
V
k
ATTENCA0&
GrAj.de sorth&ento do fazen-dar e rcupis foitai
NA LOJA DE
N. 48ra da ImperatrizN 48
Jnnto a padaria franceza.
Chegoi a MU eitabil.imeoto im aorti-r ente da roapaa da torf.i ai q.ahdad-i como ae-
lam : platela da alpaia piala a de aor 3. 38500 a 4J. ditoa fnnceiei 7. 9| a 10. dltoa de
bro .ira a 49 'gaOO. ditoi br.neoa a 4|, dtt.e da la. cam dabtam a 4|5O0 e 5g. ditoa da matea
caaamiraa a 5 a 59M0. utos ditoi da caiamiri a 109 a 13f, ditoi lobrecmce a 18|, dltoa da pan-
no prata aiccoi a 79. dlloi aibracaaaao a 14. ditoa Ir.n.ei.i a ll*. 18a 20J 15J, O eatrai mal-
il-5?*i1,dV *' %' bri p"d0
^^"/Jl^V.3*- dU" d,lo Pn&9 3*. <" brancae a 2J a JSO0. ditaa da bftm da kVhaj
.3*500. 49500 e 51. ditas da meii cnaairi a 3*. 39500 o 49, dita, da aaaamira a 59500. C a 79.
ditaa ditia pretil. Sortimento da aaroaln da ilgoilio a 11500 a 19800, ditaa da liiiha 111 a 29500.
uraiaia (raacaaia d totee aa qaalidadaa. ^^
Para menino.
Calcas da brim, da auamin, palatota da alpaaa pritoi o da aorta, ditoa do lia, do caee-
mira ptata, dltoa da panno fraoiexoi, aimiaa da tedoa ea tamanhoe, abipaia pira hornera o mo-
ntea.
Para senhcra.
Miotelotoa do todaa 1 qoilidadaa a 10, 15J, 20J a 259, capaa a 89 e 39600, mantea de 16
ptatia fixenda aaparior, veos piatoa, impariaUtii eom flor do aada com 4 pilmoa da lirgara fa-
senda ao alidada* 380O, 40a 49500. groiden.pie pnto de I98OO. 2J a 29500,teoco* cam blco o labyrin-
tbo a 19, aottea de eambraia bordadaa a 3*500 e 4g500. niii bordadla dectrdio a 500 a 89. eam-
braii da cor fian 1140, 280 a 320 ra. o corado, rundo aacaaaai a 180 a 320 o corado, o oatraa
moUia (ataadaa a roapia pira pncoi commodoa; janto da padaria francesa.
iichini iaericiMt
ImcaaadiM. O. Biabar A C-, aaieeaeen*;
na da Crax 1. 4, rendem-ea:
Micilan para ragar hortaa o capia,
Ditia para dauarscjir altee.
Ditaa para cartar urlm.
Siliaa com perteacea a 109 20*.
Oerai do aitel principa plateada*
Aicatrio da Seocla.
Vefax da altatrie para tarioa
Salaa parrilhada primeara aalidaate do rar.
Viene Xerox da 1811 em aaixaa do 1 insta.
Gigaac ea aixaa 4a 1 dicta.
Arado* a gradea.
Ciilkutaa.
Barrara pefaeaaa.
Fazendas boas e
barati *imas na ra da Im-
peratriz n 20, loja.
O dono daata aatibalaiimaalo ntS reolvido a
?andar raa aziadae pelo manoi proejo qoe
peuivel, ifloi do aparar dinhiiro priaaiDiiodo
pelia qae aatio iqai aopeciflcidia prometante
ir da oito am olto diaa mencionando eatraa qaa-
lididia, pola nao lbe i pouirel do ame 10 ro
mancioaar todia allaa, porqaa importarte teto
n'ami daapezt ixtriordioirii ; 1 aabar :
GROSDENAPLES orno o brinco ftunda malte
aaparior a 1*800 a 5*.
ALGODAO monatro maito bom para leneia a
toilbn a 800 n. a rara.
BRAMANTE com 10 paimoa da Urgen a 1*400
a vara.
CASIAS pratia a da corea faienda moito fin
a 940 ra. o aovado.
DEM pira eoulnidoi pec.ii com 10 judia a
GAMBRIAS liiii a 29, 89, 49. 59. 69 a 79.
CASEMIRA pira forro de cirroi por aer maito
encorpii a aoraa propria a lg600 o corado.
OLEADOS do divereai largaraa o boaitoa deaa-
nhei proprioa pira aobrir binen, pianoi a
meiai da jaatir 19280.19800 e'2* e corado.
rUlogios.
?o-ioaa can ejoaastoo jfater d <3 ,
t o Tigtri* 1. 3 na bol lertiaeato da
rslafU.er*J patete inglex, iauadoiaaii
ateaades fabriaaalai te rorpoel: taabaa
ca midila U boiitoa :Tanaalliia -ara*i
aaVMMI.
Esperanza.
/aa do Qaeimado n. 33 A
embullo.
Braceletes de cabillo a 4g.
Ditaa da 3 transa a U Dltoa da 8 tran^ii a 8 ladria 6*
Ditoa de 8 trinen a 1 cobra 5f.
Corrontea para reiogio a 7|,
Tnncelim dem a 7*.
Artlgos no os
Agoa da flor de linnji a 500, 80n o I* a fraaco,
manoi 50 0/0 qaa na batica.
Pepoae do ico, nova orma, a aira 1*.
Cabana o i caitlohi pira braco do minlnn a
19500 a 28
Pontei eom mola piran tratar ni alglbiin a
500. 800,19, a 11500.
Pentea do borracba paaa aliaar a 880 ra.
Rom artiflciiea a 2$500 o I.
Aapaa para baldea, a rara por 160
Papel peqiaoo axil por 1g.
dem dem boira doarada a 1J200.
Anralopea, o cont a 800 e 1*.
Colchitei imperiaea, fie bittdo, id o qoe bom
tem a eiperan^a.
Sioonetei pira todoa oe precoade200 a 500 a
1*. a eipeciilmeoto o qao preparado ca o
aace da altaca a 1*
Moatroa roxe, ditaa do mol do ebolhaa a 500 ri.
Anda raiti ami paqaam porco daaabae Wiod-
lor Soip 12* a duzia.
Fitaa da rallado por preeoe qio tedoa doritem,
aa peeaa rendir por aer bom e barato ; prigoe
radaiidoa para rendar a dinheiro.
Esperanza
Ra do Qaeimado si. 33 4
* erfumaria,
Agoa da calonia am (necea da rolhi de eldro por
18500 o 2J, o melhor qao podo ter rindo ata
ho]e, ero garrafal de eryatal por 12*. aa gir-
rafaa aerrem para vinho por nrem do mode-
Ioa olegaotea, em fraacoa qaadridoi Pirer a l,
om meioi frncoa Pirer a 500 n.
No
armazem
de faz?nda$ bira^a< d^5
Santos Loelho, na ra do
Queimndj n. 19, ven
de-seosegninte;
r Camhraia de forro.
Piqii da cimbnii de furo do viitiio, pola
biratiaiimo prego do lf.
Madapolao entestado.
Piqii do midipMso enfeitado aapeiior, palo
barato prigo da 8*
Gollinhas de eambraia.
Ricea golln do eambraia bor Ja Jai de tnepino
ataam.
Cobertas de cbita.
Cobuitie de chite da India a I?.
Lences de algodao.
Lenceidi braminte d* ilgodao de ara i pan-
no a 1|900.
Lenqes de bramante de linho.
Len;ii d bramante de nho SJJSOO.
Lencos brancos de eambraia.
Lincea (la e" hri li' ).. >, f, i .
>ii a 1*800 2*. i- 5-i i* : .. r, ,.,. ",,,,
algibeln, dina 2p<0u.
Peeainchu.
Ricoa cortea da rea ido de tete com a'gamto-
qaa de mala pelo biratlnimo prego de 10*.
Pechiuch.
Rcia raatldiohoi de aoda onfntidoi pira me
nina, pelo baritinlmo proco de 4$.
Satas bordadas
r.Ricii aiiaa jorlaJii a 7*500, ditaa da faitao i
5*500.
Lencos de seda.
Leen da teda pelo barato prego del*
Toalhas alcochoadas para mao.
Toiihaa alcacboidia pira mao, a darla a 59.
Bramante.
Bramante de nho com 10 palmos de largara
pete birato prec de 2J a rara.
Panno de linho.
Piano do linho do Porto com 10 palmoi de lar-
gara a 1* a rara.
Cambraia de salpicos.
Paca da eambraia da aalplcoa com 8 1/1 raraa
Atoalhado de linho.
Atoilhado do liabo com 8 pal moa da largara
pelo barato prego de 2*500 a rara.
Toalhas para mesa.
Toalhaa da lioho adamaaaadaa para me a a 89.
Bailes,
A esperaoca aortio le do qaantidade de aoame-
liqae, pomada, a rerdedeiroa artigoa neite geni
re apraciareii, o qaer aappr que niogaem o en-
tregar 10 comprador por pr-coi tao redexidee ;
*er-aa-ha:
Binha imperial ((riecoa) 1*000.
dem diimaotina (artigo nore) 19500.
Banha de argo(rerJadetra) I95OO.
Banha japnica (Coadray) 19.
Coaaetiqeea da 120 a 500 ra.
Maitei riaoa da vilro qae dopoia da viaioi nr
rom para dlreraoi aioi, a qn i o fraaco caa-
ttria raalo, por qaanto randemoa chite da bi-
aba por 18500 a 2*.
Sxtratos
Booqoot (ioglix) de pr.ncipe a 2|.
Operaa Boaqaat 1*500
Larander Wilter 1* e 1J500.
En boaqaat 2*000.
Cirtaine de 8 frneoe a 5*
tem com 6 fraacoa a 15*.
Peqaenaa ciixu com 6 fraicea a 11180.
Opiati lnglexi, potea de loaga a 1*500.
Maltoa axtritoa frincaxea qae admirara, por bara
taaprigoi. _____________
Vande-ie 1 irmig) da tiberna da
da Boa-Vtete n. 18 : a tratar no n. 20.'
praga
Cylinlroa ?ara padari.
Na padaria tfxrui Direila n. 34 eontinai a ha-
rer p. ra render 01 eonhecidoi o preferidoa cy-
ilnarea amerinooa para padaria qae aa reudam
a cegmodo prego.
Ruado
Vel*s de compVolao
Vendem-ae relie de *ompoiic0 a
i. ditaa a 350 libra, dit.i de e.,.fi.^li:
a 406 ra. a libra, lita, do cabo refltudo imU.Sd,
eipermicate a 440 ra. a libra, eepecm.ci, na
ararla a 720, dllia imerinnn o meliior q n
pode encontrar neite genero a 800 ri.
LtiteYirginal yinagre aro
matizo.
A teja di iguii branca aiaba de receber eaeea
ateta o prorettoan liqaidoi nudo o leite rlrgioal
0'i tlrr 1 m* e e >tiitr arorratuo pere ton-
c d.fca -o tt.-c*. -.iTiirHii ate, etc. aja
tllldld* d 'hc .oh-siia p*'ua qua (m coiupra-
M : na iu. uu Uuaiii.aau loja da gata branca
n. 16.
Novo s>rtimeat>j de fispora
e domiaa.
Na rae do Qaeimado loja da agaie branca na-
mero 16.
RECOMMENOACA
ts>
9 LARGO DO ( AllMO 9
raode sortimento de 2
molhados
viudos de conli propria
Por meaos 10 a 20 po ceto do que
em ootri qaalqoer aH.
VaMr-fc
Veadem m acuamazem oa minores gneros que
Yem ao mercado e abaixo transcroYem a tabella de seas ac-
ta! procos, garuntindo se a superior quilidade e preco,
ebrigando-se os meamos a aceitar qnalquer genero que nao
agrade a qualqner fraguez.
M!f.U' y*'6" d* pri.m,ira 1MIM* mnda- Vasos ingieres vasios de 4 a 16 libras maito pro-
Ca Yir Clfl 8 Dt",nm matarla, oan;.! oan aUao nM.. i. *
da Tir de encoramenda especial a 8fO rs. a
iibra, oa berntter abatimanto.
dem n pote, de 4 a 1S Hbraa, moito fina e
propna para doenta a 800 rs. eo pote sepa-
Garrafef com S garrafas de vinho do Porto do
Alto Donro a 29240 com o garrafo, afian-
ca-a que niste genero o malbor que veio Genebra delaranja excellente bebida em frascos
ao mercado. nnuj... inimn ..j. ..
Meiat pretas para padras a
o par.
Pelo prece de6y par um pardemeiai eir f-
cil de ceUigir-aa a lapirioridade delln, aaaim o
Sr. Rfd.qaa qaixer calcir dnni afamadaa meiaa
pretea dir!gir-n a ra do Qaaimtdo loj di
igaii braoca o. 16.
Acaba do chegar para a loja
di guia branca ra do
Queimado n. 16
Noto lertimento de fitae de lia para raatidoi.
Dito dito de folhae para roiac.
Eipoojai flan pira roate.
Noroi e bem t-cidoa bnd6ea.
haruto* viudos da Ha-
vana.
Acaba da ahegar ama paqaena partida em caaa
a Araara Hijo & C, a n randem:
1 n. Undre Ano a 16&000
> dita regala de Landres, (S motea) 111.
1/1 dita idem dem 6$.

O tuelhor qtte se tein vis-
to em goiinhas e pa-
lillos.
A loja d'agaia branca aeaba do receber asa
paqaim porcBode gairoicn de gollinhai ion
grirataa a panhea, obra do eoMime goate. a qai
pela primelra ei aqai rieran), o como do loara-
re! eottame, a loja d'aguife branca da roa do
Qeeimad* n. 16, eitl tronte biritimesti cada
gusroico por 3, e ao nio < comprara c.aein
oa a rtr, oa nao tirer diatheiro.
vn le se am aitlo no legar da Vanea janlo
ao do Krir. ligarlo Damaxo : a tratar na Eitrada
Piara coa o birdilroi do Anido adre Jo 4oa
Santoa Ftsgoet.
mercado.
dem eom 5 garrafas de vinko Figueira muito
superior e mais proprio para a nosea estecao
por ser mais fresco a 2*400.
Manteiga francaia chagada pelo ulimo nario e
muito nova a 580 rs. a libra e 560 rs. em
barril ou meio.
dem de porco refinada e muito alvf--^3o rs
a libra e 360 rs. em barril.
Queijos fia mangos ebegados ueste u^o vapor
a29400e2160S. 4|
dem saisso muito fresco a 400 rs. a libra.
Amendoas de casca mole a 32o rs. a libra e em
por;ao tea abatimento.
,Ch hysson o mais superior a 21600 rs a libra,
afianca-se ser igual ao que regolafknta ven-
demos a 3 e 39200.
dem menos superior a 29400, 4BL 1*600
libra. W
dem preto muito fin, que sempre se venden a
2 a libra. IfcA
Presunto portuguez ebegado ultit|vhente de ca-
sa particular a 480 rs. a libra o 00 rs. sen-
do inteiro, que tem de 6 a MJibras cada
um.
dem ingles para fiambre de multo boa qualida-
de a 500 rs. e taraban! se vende a libra a
560 rs.
Garrafdes com 5 garrafas de superior vinho de
Lisboa a 29200 cada um.
dem com 5 garrafas de vinagre de Lisboa o
mais superior a 19200.
dem menos superior a 960 ri. cada um.
Yinhos generosos vindos do Porto engarrafados
das seguintes marcas: Genuino, Porto fino,
Nctar, Duque do Porto, Peitori*, Velho sec-
co, Chamisso, Madeira superior outros a
19 agarrafa e 109 a caira com urna duzia.
Vinho Bordeaux das melhores marcas Mirgaux,
St. Julien Medoc e S. Estephe e cuito a 760
rs. a garrafa e 89 a caixa com urna duzia.
Gastanhas as mais perfeitas que tem vtndo de
Lisboa a 120 rs. a libra e emjtorfao lera
abatimento. ,
Ghouricas e paios o mais novo quepa poje de-
sojar a 800 e 960 rs. a libra, tambera temos
presunto para 400 rs. *______
Cognac verdadeiro inglez dos melhor" ip-
les a 800 ra. a garrafa e 99 a du .
Marrasquino de Zara em frascos gr|_^-tf"a00
rs. cada um.
Licores francezes muito finos das seguintes mar-
cas rmele de Bordeaux. Plaizer des damos,
creme de Noyou, Eau de veede dantzic, cre-
ma de menlhe, Huile de Venus, Parfait a-
rr.our, Curasao de Hollando, Eau d'cr a 1
a garrafa o 109 a caita com 1 duzia.
Passas muito novas e de carnada a 400 rs. a
libra o 6*500 a caira com 1 arroba, ha
raixas, meias e qqartos.
Ameixas francezas em frascos de vidro de 1 1[2
libra e de 3 a 4 libras a 19400 39 cada
ua a 19 a libra,
Marmelada imperial dos melhores conserveiros
de Lisboa a 6<>0 rs a libra, em lates de de-
ferentes lmannos e lacradas ermeticamente.
Frutas em jaldas de todas as qualidadea em latas
muito bem enfeitadasa 50t rs. cada urna.
Ervilhas francezas e porluguezas muito novas a
640 rs. a late.
Bohchinha de sola de especial encommenda mui-
to nova em latas grandes a 29500 cada urna.
dem de sode e araruta muito superior em latas
da i a 8 libras a 1940o cala urna.
Biscoitos inglezes de diversasqualidades em lata
a 19400 cada urna.
Bolachinha ingleza a mais nova que se pode dese-
jara 4*200 a barrica de 1 arroba e 280 rs.
a libra.
Verdadeira farinba de matarana a 340 rs. a libra
e em porcao ter abatimento.
Farinha de Maranho muito alva e nova a 160 rs.
a libra.
Azeite francs clarificado a 809 rs a garrafa e
99' '00 a eaixa com 1 duzia.
Conservas ingtezas dos melhores fabricantes
Mixed Pickles, ceblas simples, a ou tras a
800 rs. o frasco e 99000 a caixa com 1
duzia,
Mostarda da ingleza preparada em potes muito
nova a 500 rs. cada um.
Mlhos inglezes de totes as qualidades e das me-
lhores marcas a 590 ra. cada urna garrafinba.
Sal refinado em frascos de vidro de di -ersosjmo-
dellos a 400 rs. cada um, s o frasco Tale o
dinheiro, tambjm ha solt a 89 rs a libra-
--------------- auvaiviriu-
pros para deposito de doce, manteiga ou outro
qualquer liquido de lfOiO a 39000 cada
um.
Sal refinado era vasos inglezes de 4 a 16 libras
de 19280 a 39500 cada um.
Genebra italiana ou espirito de nebrina para uso
medicinal em frascos grandes a 19500 cada
um.
mmm mmmw
grandes a 19UQ0 cada um.
Gomma para engomar maito fina e alva a 80 rs.
^ a libra e 29400 a arroba.
Sag e cevadreha maito novas a 200 e 280 rs.
a libra.
Arroz da India, Java e Maranho a 39090 a ar-
roba do melhor, e 100 rs. a libra.
Caf do Bio du 1." e 2. qualidada a 89*00 e
89500 a arroba, e IjO e 300 rs. a libra do
melhor.
Batatas em caixas de arroba a 19100 a 60 rs.
a libra.
Sabao verdide.ro hespanhol que raras vezes ven
ao nosso mercado a 320 rs. a libra, eem raixa
ter abatimento.
dem branco sem ser hespanhol a 200 rs. a
libra,
dem amarello massa desuperiores qualidada.
Graixa em latas muito nova a 120 rs. a lata a
19400 a duzia.
Peixe em litas muito novosvel, pesada,cervina,
salmom e outras qualidades preparados de es-
cabexe e segundo a arte de cozinha de 19400
a 29000 a lita.
Amendoas conleitajas de diversas cores a 640 rs.
a libra.
Paireo a 140 rs. e /9900 a arroba. "
Papel greve pautado e liso a 39800 a resma.
Genebra de Hcllanda em botijas de coma a 460
rs. cada urna.
Frasqueiras com 12 frascos de superior genebra
de Holanda a 69500 a frasqaeira e 609 rs.
o frasco.
Yinhos em pipa Lisboa, Porto, Figueira das
melhores marcas a 895D0 a caada do melhor,
e em porco ter abatimento.
Vinho velho chamico em barril muito proprio
para sobremesa, por ser muito claro e macio
a 640 re. a garrafa e 59000 a caada.
Vinho branco o mais superior que possivel nes-
te genero a f 6.' rs. a garrafa a 49000 a ca-
ada..
Vinagre puro de Lisboa a 200 rs. a garrafa e
194' O acanada.
Azeite doce de Lisboa em barril a muito fino
a 640 rs. a garrafa, e em porQo ter abati-
mento.
Champanhe das mais acreditadas marcas, 13*00
a garrafa, e 189000 o gigo, com 1 duiia.
Charutos da Babia dos melhores fabricantes de
S. Flix das marcas seguintes: Varetas Bran-
dro, Suspiros, Avaneiros, Ypi'angos, Gua-
cyraba, Mississipe, Emilios, Begalos, Flor
do norte, Regala Imperial e Flor das matas,
Ganabaras, Lancei'os, Flor do rio, Distra-
So dos joveas, Flor imperial, e outras de
29000, 235500, 2980o, 39200, 89809,
490O# e 49500 a caixa, ha meias e inteiras.
Vellas espermaoet superiores a 649, 680 e
720 rs. a libra, distas ultimas tem urna libra
comp'eta.
dem de carnauba e composiejio- a 320, 369
e 400 rs. a libra e 109500 e 119509 a ar-
roba.
Azeilonas novas do Porto e Lisboa a 19000 a an-
corte do Porto e 19600 as de Lisboa es as
ultimas, raras vezes vem ao nosso mercado
pela sua boa qualidade.
Massas para sop estrellinha, rodinha e pevide a
400 rs. e 2/500 a caixa.'com 8 libras liquido.
Alfazema muito nova chejada ultimimente a 32o
rs- a libra, e:m uonjo ter abatimeBto.
Cominho e ervadoce muito novo a 400 ra. a li-
bra de ervadoeee 809 rs. a de cominho.
Pirnanta do reina a 400 rs. a libra e em arroba
ter abatimento.
Palitos de dente, lixados, em magos com 20 ma-
einhos a 160 rs. cada um.
dem em caixinhas muito bem enfeitados a 320
re. cada urna.
Massa de tomate em latas de 600 a 700 rs. ca-
da ama.
Tijol o rancez para (impar fa:as a 180 rs. ca-
da um.
Palitos do gaz a 20 rs a eaixinha e 29300 a
groza.
Massas para sopa muito novas talharim macarrao
e aletria a 400 a 480 rs. a libra.
Chocolate portuguez, hespanhol, francez e suisso
das melhores qualidades a 19000 a libra.
Doce da casca da goiaba a 800 rs, 19 o eai-
xao.
Sevada nova a 140 rs. a libra a 49 a arroba.
Enxofre a 100 rs. a I bra o 39 a arroba.
Se-vej das melhores marcas de 45 a 53500 a
duzia o 500 ra. a garrafa.
Peixe saval ea barril a 120 rs. a posta.
Sardnha da Hantei do fabricante Basaet a 380
rs. a lata.
Toucinho de Lisboa novo a 400 rs. a libra, a
ea arroba torta abatimento.
dem de Lisboa ebegedo no ultimo navio a 440
rs. 5 libra.
A. Peiro de Mello
Largo do Livramento na. 38 38 A.
Defronte ala grade da igreja.
A9S AMD@8 A PAZ
Convencido o propiietario do BALIZa de que brevemente iima.a ,
grata noticia de que essa grande qnasto anglo-braaileira, que unto tem dominado o
Nieo neste msgestoso imperio, tere em Londres o desenlace por todotu.
tisfacao so tem manido do mais perfeito sor timen lo dos me'hores general,
eusnnmerosos friguens em lempo converiientemenie prepralo*- para
amigos da paz, em honra do progresso e da humanidade.
AMEIXAS francesas em latas da 8 a 3 tf ABRASniTlrm 4- .~ aa ^
bras a 29409. I Sfoo. ^ AMENDOAS de csea aola a 140 rs: a libra I MASSk5 KJ "** ** **im eVsa-
Ameixas em latas de l lt2 libra a 1.4W | \\TffiSS* ti?^ *"' "*"
AROS)d.J.,.del09lr, .libra am arroba t^J -V mmmmB^,
Id?sjo Maranhio a 129 ra. a libra, arroba 1^^ tf^
dem da India a 89 rs. a libra, arroba a 29.
dem da Ind\a a 60 rs. a libra arroba 19800.
Idea com aasea a 200 rs. a cuia, a sacco 29
. caas 399O0.
AZEITONAS NOVAS a 19000 a aneorata, a
a garrafa a 300.
AZEITO deea refinado a 800 rs. a garrafa. priSoti? ~u. a.
Idea dem aa barril a 640 rs. a garrafa. ^SI V* ""
Idead, .arrapa* a 320 rt. g.rafa, .. ea- t^S^HnTS^''
nada aa far abatimento. PRMmSe ^^
BALAIOS um perfeito e rico sortimento de bel- Ejjm"os m^*ZT* i0 ""*
lissimos balaios de diversos lamanhes. v. .,?' *,l aaaaaa
BOLAXINHASam.rie.nas a M0.rs. libra, yl-l'mlZ?"^
ea barrica 4509, qualidada espacial. | "** JP. ^ ,4 ^
BISCOUTOS ingleiet em latas de 2 a 3 libras fJ *e,nM#;
por 19400. Id,M 'Inbas eom 1,
dem paraluncii om lats 4 a 5 libras por '^y?'?^' .
29209. i FK1&E de Luboa, Inglaterra .1
1ATATAS em gigos de 35 40 libra, por' **?> *teai "
19500. | d,d~ M. ldo, auge, .
CAF am caroco dadivaras qualidades a 140, ^l^1lttu de 2 a S libras,
290 o 319 rs. a dibra, e am arroba saceos Wt0 "'
se far grand. difiranla. QUBIJO pr.to ebegado no elimo vafor a 999
CHA' parola, qualidada esta qae raras vezes' ri libr*-
vem ao nosso mareado a 39000 a libra. em londrinos do ultimo vapor a 9a m. .
Idea uxim a 29809 a libra. > libra.
dem bysson tao superior ou melhor do que o *de0k ""ufo co oltimo vaaa* 8)
proprio perola vindo de encommenda por 3/ SARDINHaS de Mantee a 900 ra. a
a libra. Sritnlit m v,...;... ai*_ _
neia quaru pan
MOLIOS iBgieos des fal_
outros per 400 n. e 1 a garran.
PASSAS a 480 rs. a lib'a, e m> eai
PERAS SECCAS a 400 rs. a libra
PHOSPHOBOS do gas a tOO ra'.
a 19 ra. a eaixa.
7.
=ff
do t
dem soffriy.l a 19290 a libra.
Id.m idem a 29.
dem do Rio a '9100, 19100 o 19600 a libra
dem preto muito superior a 29 rs. a libra.
dem idem aenos superior de 19409 a 19690
a libra, eem porco ser por meos.
C1OC0LATE nesaankol a de Lisboa, saisso
e francez de qualidades muito superiores d
a 729, 890, 1| a 18200 a libra.
CHARUTOS da Baha dos melkoroa fabricantes
a 809 ra. 18, 19600, S9, 19500, 39,?
39*00, 49, 49500, 59e 79 da exposieao.
CHOURICAS e salpicos a 800 rs. a libra.
CEBLAS a 19 o o canto.
CONSERVAS inglazasa 809 rs. o frasee.
Conservas francezas a 500 rs. o frasco.
COGNAC inglez a 600 rs. a garrafa, em cana
da a 49.
dem engarrafado a 909 ra. a garrafa.
CHAMPAGNE propriodade do conde de Thor,
preparado expresamente para o gabinete de S.
Sardinhas em banieaa a 649 rs. o _
dem de escabeche em lates graados 999 rs.
late.
SER VEJA dis nareas Teoea, &t*re*a, Ce-
vallinbo. Vicie ra e ostras fe 39. 4a fM
.59800 a dosia.
SKVADINHA de Fraaea a 168 ra. a Kan.
SAG'.280r...|kti. ""-
SABAO massas da melhor araalidado a lia
160, 180 200 e 24o rs. a libra.
SAL refinado ea boioee do vidro coa roaaak
mesmo, a 90f u., o bou ralo o
-1F V ^"- ^ aaaj
dem em polea do louca a 508 rs. po*
TOUCINHO de Lisboa eom sais ate
me arlo aovo a 409 rs. a Kara.
dem americano som carao a 209 ra. a libra,
magnifico adubo para feijoada por ter epa-
zadaa e coaiellas.
TIJOLOS para Impar faeasa 184ra.
VASSOURAS americanas de grand* danajio a
auito lindas a 849 rs. cada
VELAS stearinas a 840 rs. o
M. o Impe'ador dos Francezes, cusiendo cada idem idem uta r.
gigo eom 12 garrafas ou 14 meias a 109. Uem d, ttlMllba do ktM% 4o0 |lfc^
dem do fabricana Porquet & Fagot a 89 o 9.90 i IdeB1 ^ Bueno^Ayr- .. inite. aa. liT
DOCES aa ealda (da diversas fructas) vindo da
Portugal am lataamuito bem acondiciona-
das a 500 r. a lata
dem da casca da goiaba e mais ordinario em
ceixoes de diversos taraanhojS-
ESTRAIT de ibsinth em garrafaa muito gran-
des a 192*0 a garrafa dos fabricantes Ri-
chard de Mullir a Eduard Pernode.
FARIISHA da trigo das melhores marai a 129,
140 e 160 rs. a libra.
dem do Maranho a 160 rs. libra.
FIGOS muito superiores a 200 rs. a libra.
Figos em caixinhas auito bem enhiladas, pro-
prias para mimo por 18400.
GENEBRA ingleza da marca Gato (encoamen-
da especial a 19200 a garra a.
Graixa em lats a 19*59 a duzia e a 120 rs. a
late.
GOMMA excellente do Araeatj, a 80 a libra.
Idea aoffriv.l a 40 a libra.
Id.m maito especial, verdadeiro producto de
araruta a SzO rs. a libra
KIBSC.H WASSEB de Richard Mu llar.
beb te esta da am sabor magnifico ea vasos
esquisites a 19500.
glOORES inglezes e francezas dos aelbores fa-
bricantes a 800, 500 e 8 0 re a garrafa.
LINGUAS ame-icenas de grande tamanho via-
das em calda a 19 cada urna.
MANTEIGA ingleza rfeilameole flor a 800
rs. a libra, neste genero, e etiaie sempre em
Damero de 10 a 15 barris abortos, afla do
melhor satisfasar a exiganeia do respailare]
publico.
Idea da segunda qualidada 1 640 rs, a libra.
Mam de tereeira idem de 494) a 999 rs. a libra.
dem franceza a 610 *.. a libra oa primeira
qualidada e em barril a 600 ra*
Idea de poree em late'. S lo Hbraa por 3940 .-
Idea dem am b-fil, 190 ra. a libra.
MARMELJpA dOJ naelhcre fabricante! de
l>Ajoa a 690 rs. a lata do libra, a a 19200 a
de 2 libras.
bras, leudo 14 por libra a 69 a caixa o
libra a 400 ra.
dem do compoaica) a Ito,-. 360 a 489 rs. a
libra, o am arroba a 1(9 (o 119, existo aa
oposito do 50 a 108 9) deste gene-e eOad
satia'azer eom rxnuuiidado amlaaer MaWav,
VINHOS engarrafado!, viaio lambe.
aonu propria. como sojaa M
Camoes, Chamisso, MaNazio,
Porto velho, e outros a 800 ra..
19200 a garrafa.
Idea Lagrimal do Doaro, osu prawaie
raras vete, vea ao nesaa a
ea garrafaa brancas toado m
autor em alto relavo no
na-se aos apreciadores qao Beata r
boje grande filsi'cacao. O propiaaaaieaa
lisa nao asada litograpaar ni gastes essa
eites e outros ttulos e viiaboa lata pasa pa>
gar om garrafas ateUsaa. de saaVrosI Laaa
oa figuei'i alocado, para iludir asa froga
se* como fazem algn aaaoaa
VINHO do Porto engarrafado
BALIZA quiiidide es'a ja boa e
640 rs. a garrafa,
dem lagrimaa do Tajo ota pipa,
commeoda, qualidada este ana a
a atieneio do publico a 648 r*. a
dem de Lisboao Figueira a 289090
de 8 a 9 eanadai.
dem do Porto om garrafes do 4 5
quahdade esped 1 a 19890.
Idea menos superior de 4 a 5 garrafas a
dem em pipa do Berna ou do F
Tejo e outros a 59000 a naada
Id.a de diversos paitas a 310 400 480 580 a
garrafa quam deixari de beber viaao aalta
sofrivol por 320 rs. a prrafa.
dem Bordeaux de diversas asraas do 649 1
800 rs. a garrafa,
YIN AG1I do Lisboa esa aarratoos 4o 4 a asa
5 garrafaa por 1920*,


J
DIARIO DE PERK1MBUC0 TERCA FElRAt 17 PE MARQO I>E 1863.
- ____________..______
1
&fc
t
I

UOHDACAO
Calcado tstrangairo,
45Roa Direita45
O preprUUrio dej.U bim Montad* estabele*!-
monto, profarlndo pordtr 10 a 10 poi canto, dl-
saair* *ra pah*. a v*nier fiado can 80 par
Mato do lscro, deliberan dar sm ilegria ra-
piada, calcando-a beo por pre?oi deiirici-
doi, como io Tal ti :
Milii.
frne bortiguim, baxa ira, Tiqaata
lattra, i aolai taxladoi......
Nantts borxtguxm aola i vil. .
Ingltxti da boto, vaqaeta..... SJOOO
franctxtt botina, baiarro, liatrt,
eoaro do porco. ....... &J000
Ingltztt botiwu, pi giaada. 19000
Jiante$ sapatots, benr o, viqstU
laatra S aoiaa Uiiado. 51000
Kantm raporiar btxarro o luttrt. 49500
Sapito* entrada baix* sol* o tira Ultra. 41000
Bori*geioa da coroi para meninos
meninai :.....i 38500
Capatoa 4o tapata pin homam o li-
atn* .......... 800
Idom do tran;a pata homam ; 19280
Idom do cooro para aenhora .... 500
Sipiton da brlm comala deborrixa. 2J60O
Pan ooahora hi ana inignlflco lortimanta da
aotlaaa do malhor at ao Infartar para tao a
preco.
RIVAL
sem segundo.
lia do Qoaimado a. 55, loja do miadozai do
Joa do AzoTodo Mala o Silva, oat dlipeato a
dar o nao a vender pota nU* procoa alo ven-
dldo.a tado qainto venda boro a biritiisimo.
Bfcados ou tifas borda-
das em fina cambraia
transparente.
A loja d'igeia branca ait reeenUmenU pr-
vida da am oallo o variado orttmoato do baba-
dinboa bordadoa am peeinhei, o tiraa com borda-
doa do am o oatro lado, o aatraa qaa trazam no
otro ama tira do entrmalo, o que alamdo
maitia oitru applicacoe* aerram perfaltimanto
para fronaai; aialm como pecinhis do entr-
melo! bordadaa om flota cambraiai Upadas o
tranrparaotoa, dltaa Urg*, o oatraa da coroi, a
por coDiegaiDta onda o pretoadonto podo malhet-
monto aer ntiiUlU, Unto pola commodade doa
precoa como pelo bom goito do 101 timanto, com
tieto qaa vio manido* de dinbiro i raa do
IO9OOO Qooimado, loja 'igaii braaca d. 16.
9|000
lOfOOO
Groza da peona de eco.....
Sibonitea da bolU moito Bao a. t .
Dozia do linfai 100 jirdia Alaxaadro a
Vara* do franja da corea para toa-
lhe a..........
Toaoarai grandea matto aaperior a
Linha em aartao Pedro V, com 900
jardea a .........
Dita am cartao Podro V, com 50 Jar-
dea a ...*...
Varaa do bico do largara da 8 dados *
Nereloa do liaba, a malhor qaalidada,
a com 200 jardea a......
Dito* dito dito com 400 judia a .
Dltoo dito dito cam 800 jardia a .
Parca da aepatoa do lita para menlooi
de peito a.........
Ciixn de p6 pan limpar dentei mal-
ta loa* a.....
loteara* grandoa a......
Iatai par* aceader baratee a 40 a .
Pontea da tartiragt para aeahera a
3J000 a .........
Litoral para anhaa, mallo floaa a .
Benecaa do diaoraia qaalidadot a di-
verioe procer.
Pioa de lacro maito flooi a .
Pajil de entremeoi bordado* com 3
varia a......... .
Cirteria com agalhaa aertid* o. .
Gaixaa do maeaa para rap, maito fl-
naz a. .;........
Fio* de conl de nix a.....
Realejo* pira moaioea a .
Haaao* da grampo* maito aaperiore
Ppala de egalha a bala a a .
Dita* dita* de (ando doarade a .
DitiadiUaa Victoria a.....
Relegio* doaradoa para menino* brin-
car a. ......
Dalia* de mein era** maito eneor-
padaa a..........
Greaa de botn prateadoa mallo bo-
ntoi a.... ......
Retrox em carcaUta de tsdaa 1 a carel
Caizaa com toldada* Ao chambo para
meoinoa a........
Groza da botosa de ioa$e pira eiml-
Ciniretn de 3 folbn a malhor qaa-
lidada...........
Fraactoe de olee babn mait ises-
rior a... ........
Spate* de trinca para aanbo"* maito
a*rlor*i* ...... .
Noto sortimento de perfamt-
riai nas
A loja d'igaia bracea acaba da laceber am
novo e grande aortimenlo de perUmirin finn
cajis ixcalUntea qaelidadei da ixtrictoa, agaa
do colenie, banbaa o coimitlqee etc. j lio bim
coohccldu o ipreiiada*, reita poi* qae ea pra-
tandantea dirljam-ia tom diohilro i raa do Qael-
mado loja da Agaic-brinea n. 10.
Tardaram porem chegar*m.
O bonito* botn de porcelina doarada com
banhi fina, cajea mivioin, a jecoeerU* inocrip-
cei, oa tornam recommondaviii para preaentaa.
Saibem poi* o* preUudeoU* qaa ello* continaam
a aer rendido* i dioheiro riata : na raa do
Qaelmado l?ji da gata branca n. 16,________
Gaz re nado.
Gaz reunido o malhor qaa tem rindo ao mar-
eada, e em lotea de 2 giloes ; na raa da Cidaia
do Recite p. 56 A, loja de lerngane, de Beitoi
Pitea
lUa da Saa&alU Noy* a. 4f
Nette estabelecimonto vendse: ta-
chas de ferro coado libra 110 ri. dem
de Low Moor libra a lStOu.
Grande exp^sicto
PE
Fzendas pretas
para Na loja e armazcm da arara, ra da Im-
peratriz n 06.
Loja oatt'ora da Higalhiei & Mandil.
Hoje d* Loarinco Perera Menaei Galmirei.
Fltenlas > retas.
Vendo-ie groidemple pr*to mniU bom a 18800,
29 234OO o corado, dito de 4 pilmoa da largo
aaperior a 29700 a 39800 o corado, alpaca prcta
a 500, 640 e 800 ra. o cande, urja da la pira
calen a 640 o corado, brim preto pin calen
pilotte a tOO r. o covado : na loja di toada
Impertirla, arara n. 56.
nocido preio d*, rar;
Vnd*-ie loeldo preto maito ancorpado para
veitidoi de nnhorn milhor 8* qa* groidina-
ple a 39800 o corido ; eata fazeoda 16 na arara,
raa da Impantrix r. 56.
auno preto daarava
Tende-ie panno prsto para cilcu e piletiti a
29, 296CO a 89 o corado, fazeoda de maU diohei-
ro-, marin preto do cordio maito ancorpado pa-
ra calca** palatoti. ci6ptlmoi da largo, a 29800
o corado : na loja da arara, raa da Imperatrlz
amar* 56.
Arara vende es cortes de
BARATO
80 RO
ESSISTI
DI
Joaquim los Gomes deSouza,
56 loa das Cruzes 36
hm loj
*0.
k conHernii
NA
AO
500
400
19120
80
500
60
20
120
40
80
120
00
160
80
60
49000
500
100
19000
240
19000
400
100
40
80
100
60
100
39OOO
too
240
120
160
I9OOO
400
1900
em
J cheginm
na beta condecida loja Uniao
Gommercial de Leandro &
Miranda succetsoret de Anto-
nio Francisco Pereira, ra do
Crespo n. 8 A.
Chipane canotier, tnoiraintiqaa ritoi
de coree a brenca, cepaa o mantoUUa,
de groadeniple, prato, aanli-embarqaa
e igailmenk* am completo o reliado ior-
timento de fizendaa flnaa para am e oa-
tro aaxo.
Mandam-ae om qaalqaor pirte pera ai-
calher-ae, prooiatlendo-a* a agrade o
innriiade.
Vende-seemcaia deN. O. Bieber
0., uceen ore, ra da Cruz n. 4.
Arados americanos e machinas
para lavar roupa: em casa de S. P.
Johnston; & C, ra da Senzall Nova
n. 4>2.________._________________
Objectos para
luto.
Aconteca atmpr* quinde ama familia tlnha*
iafoltildide de precien do objectea para lato, a
qaaira algama obra da giato, nada achira alam
do commam, hoja, porem, ji ao aaecede anim
perqne a leja d'egala branca mindoa ir, aacibr
de recebar o qaa de melhor e maie parfilto >
pode dar nme gn*ro, nndo o aortimento n-
gainte : idencos com ama a dan pulieirn, ea-
troa com aa meamaa peen a Arela* para cinta,
reiet.i, ilflnetie, palnirn a flrala* diiperiaa,
botes para panboa a abertan, correntn tren-
celioi pira relogio*. doto*, etc., etc., tade de
eparado goite. Eellmaremoe principalmente qaa
niogaaaa mala preciiiaie de tm objectn, mn
qaando centra emi niee boos dtiejoi hija no-
cenidaia dellea, j nbim qaa na loja d'agala
brean, raa do Qaeimade n. 16, onde pedem
aer mala b*m aorridoa, Unto em preco* como em
qailldadn.
Hotos objeetis de gosto
viudos para & Ioj.j d'a
guia branca.
Beaitn flreln de podra* para cinto*.
Oatraa dttai etarUrvgadi*.
Liada* roltioha* do aljoUro* com croiei de po-
dra*.
Oatraa diUa d* dito grono brinco e de core*.
Oatraa ditu da coral de 2 e 8 fio* timbem com
eraze*.
Palieiraa de aljofare*, cornalina, cerl cabello.
Rico* grampo* para anfeitai.
Ciato* doaradei a metizado*, obra de maito goito.
Peotinhec doarado* e com podre pea bando**.
Vndem-se eaxdes ymos
profro -*r\ bbulir< oa
funileiroi 1000: aetU
typof^rapaia te ir.
Algodao da Bahia proprio para roupa
de escravos e saceos de assucar.
Tem pira rendar Antoaie Laiz de Ollreir* A-
ztrado & C. : do tea aacriptorio raa da Craz na-
nmere 1..
AGENCIA.
Di
EonMo Lew-loor,
Boa da Senzalla Lova n. 42.
Nest* estabeleciateato continua a haver um
completo sor timento de moendas e meias moen-
d*s para engenho, machinas de vapor taixas
de Ierro batido e coado de todos os tamanhos
para ditos.
casemira.
Vandem-n cortea do conmlra preta pin eil-
eee de homam a 39500 e 4|500. fizenda aaperior,
coi tu de nica de brim a 19, di toa de mola lia a
18600: na loja da ara, raa di Imporatriz n. 56.
fortes de laa a Mari >ia
Veodem a* cortei de lia cem barrea oe mel
moderno* qae tem rinde : na loja da arara, ra
di Impon trlz n. 56.
Chitss dai arara,
Vendem-ie corte* de chita* fio** ncarn ce-
n flxaa com 12 12 corado*, deata qaalidada io
tem na arara pelo prace de 39 o coito, cortea da
caaaae frinrazia a 29500, com Bus, certn de
riecidoafrancezaa i 2f<30n : 16 ni arm, raa da
Imparatriz n. 56.
L&aziithas da rara.
Vendem-ae laazlnhn pira rntido* i 320 o ce-
vido, ditie flnei a 500 n. o covido, liizlnhn a
balio a 500 ra. o con do, ganga encarnad* a 240
o cavado, chitas fina* 240 280 corado, dita*
francezas maito finia a 320, 360 a 4C0 ra. o co-
rado : n* loj* da arara, raa da Imparatriz n. 56.
B&Idesdg 20, 25,30, 35
s 40 arcos 4, a vra.
Vindim-ii biloi imarlcn** oa mil* moder-
no* qa* ha a 49, 49*60 59. l a aran, uin d*
cordao qaa faz vez** do bala* a 99 : na ra* d*
Impentriz n. 51.
G*mbrai*i da arara a lf 600,
d$ e 35500.
Vondem-ie peen de cambrali a 1J600, ditaa
finan 39 a 3|500, ciaaaa para eertinadea de SO
vara* a 99, dltaa de 10 ram a 49500 5|: o*
loja da rea da Imparatriz n. 56.
Orgaadys da arara a 140
Vinde-io cnaa organdy* para veitidoi de io-
abora a 240 o cavada, >opelina de cena para
vaitidoa a 240 e 180 o covado : na raa da Impa-
ratriz n. 56, aran.
Tapete da arara a 2
Yendo-** topet* maito aaperior para forrir sa-
la* 2$ o corado, brlm -ardo de lloho para cal-
ca* a 720 a vara ; a na arara, raa da Impartrix
namoro 56.
.Madapolo da arara de 4? e
4^500.
Vendem-ie peQoada madapolo francos onfoi-
tado a 41 e 49500, roapa falta, piletot pratoe da
canmira de core* a 69100 79, ditee de brim a
29500 39, ctroala* de brimint* de linha a 19600,
calen de canmira da cirai o pretn a 59500 a
69, cimlin Ira di ene flaa* a 1(800, zj 2J50O,
* oatri* m ai tai fixendia a roapa* Caitas, qae te
vende tade por preco beratiaeimo para aiaa fra-
gaexae : na raa da Imporatriz, laja o armaxam
da arara n. 56.___________^_____________
Superiores churo-
tos da Havana
Aranaga Hijo & G. acabara de rece-
ber urna pequea partida que se ven-
derao na ra do Trapiche n. 6, pelos
seguintes precos :
1 caixa Londres fino 16S000.
1 dita regala de Londres 12#000.
112 dita dita 6#000.
n Bairro de Santo Antonio
i Poetarlo do muito acreditado armazem denominado Progreiiista, tendo senpre
vista ^az*rtudo o qoe for posiivel, para bem servir aos seos fregueses, tem deliberado ven-
aer os seus ja Dem ecnnecidos gneros de primeira qualidade pelos precos abaixo mencionados, e
amanea as jessoas que mandaren) eompiat por seas criados ou caernos, serem Uo bem sanidos
SJ,nifLlf0,me?te: dnC8rr,?a-8 > 1 qIqw neommenda, aiuda mismo conundo
25?!L\SlHS ^^ecimento. Oaesmo pide aos senhores que mandarem comprar
rSmoiSl T! al8nd^re^, d V nao .gradar, d.v.ndo os
23!T*^f ,M,r5ao wmosseusperudorts, fazendo-lhes ver que s no armazem
T^SS^l Cni9S n," 36 'M,i ymim8 *01" 8,ner08 Pr >barato pre-
SlAJff *^>1 vezw olvilams e oatra parte onde osservam de maneira a des-
agraaar este estaoeleciment.
M&ntejga ngleZa de primeira qu.lid.de. 800 r... libra.
dem francesA a 6S.0 a in., m barril. ooo .
KStrellinhaS para sopa a 600 r. a libra, e 4| a caixa com 8 libras.
Presamos F
Vinhos
Ra de\s Cruzes 30
Tem grande sor ti ment de ea Irados, sen-
do para homem e senhora, naenioas
e meninos.
Bonegaini efaatlto* de pellica gaspidoa
de leitre para homam 39000
Dito* diloi do marin praU dem iciex 5auW
Dito* dito* de dito dilo pire aenhora taoO
Diroe dltoa de -ito de coree idom 4a00
Sepitoe dtcoaro de laatr* para boanom 3969%>
Dito* de lotim anaco preto enfeitadci
pan aenbore 8C*>
Foco* de cearo de laitro e mirroqnim
para rranie 5*jt
Ditoada meriLbriDcos bordadoa* e ea-
feitadoa pan menino $4f
Na meime loja tem am complete lortienct*
di 10I1 frincen da trra, tado mata ni
aecassarle, mai* barato do qe ea ostra qen-
qaer parte.
em garrafn com 5 garrafas a 29500*
m garrales com 5 garrafas de dito de Lisboa a 29100.
em garrafn cem 5 ganafas de dito branco a 29000.
em pipa a 39, 39500 e 49 a caada e 440, 800 e 500 a garrafa.
LOJA DO PAVAO'-
Organdys a 2i0 rs, o covado*
1 Custodio. GtrV&ihO ^s-1 a ZT*i^^' WoSlleido* UO o erado, oa a 400 n. a vira.
Fazendas baralas
M.27
Novo irmaxem de f:iead
Gusto
C 1'Nctt) Queimexdo n. 27
Grande pechincha.
Madapo'.ao ofaiUio salto aapirior a 8S cada
dl(i a vara 400 n.
300 rs o covado e vara 500 rs.
Fiotnimii cambraiaa orgm yi maito finia e
corea fina pelo binto pnce de 300 ra. o cora-
do os a 500 ra. a vira.
Pelo barato preco del$600
Loneoe brancoa pira homam e meninos a pro-
co de 19600 caa daxio.
Grande sortimento
d* leor,oiide bnnante i 2|400nndo de linho
Ditos de ilgadao a 'J800.
Dltoi de piona de linho de fein a 29.
Cobertaa chinma palo bmto proco d* 29.
Guardanapos
par* men a 29 cada dexii.
Bramante
de algodao com 10 pilmoi de l-.rgo vara 15400.
Picos chales
f aritino. pin mbar por preco commode.
Bra Dante de linko
proprie para lispo.i e tedhii vara a 560 r*.
Saias para senhora
4* Ustio lavrad* a proco d* 59500.
Balda* de 30 arcoe maito Qaoa 39600.
KJct* colxn de nda a 30|.
Dita* de Ustao levrado a 5g.
Cambraia de linho
pelo *rtio prega da 49 vara.
(Completo sortimento
de golliohia por* aenhora de 600,800 e lf.
Fil de linho llao lia* a 720 ri. a vara.
L*ne,is bordadoa para aenhora a 19.
Alpakelim
modtro* fazinda a 580 rs. o cralo.
Pannos
damascados da las proprn pin men pile ba-
rato pnco di I95OO ea- am.
Carnisinlias
op cmbrala para icnhor* a pesele 29.
S
Potasa a da Russia.
Aciba da chegar pelo briga* hambargan Otto
maito or* tuperior, rende ie lmente no *n-
tilo acreditado depoait* na ra* da Cideia do
Recite n. 12; onde Umbem ** vende, cal de Lie-
baa maito non, a a precoa cdmmtdo.
orto, os mais novos do mercado a 560 rs. a libra.
t3De 1*4 SOS das melhores marcas. Genuino, Porto fino. Duque do Porto,
actor, Feitoria, velho seco e Madeira a 99500 a duzia 900 rs. agarrafa.
I den*
dem
Idear,
dem
laem mu^0 sr61ior da pjgU4ra a 4^500 a Cltaja) e 600 Mt, garrfa>
Ua rrafoes com 5 garrafas de vinigre de Lisboa 19120.
1. iem con, cinco garrafag da vinBgre bamburgez a 800 rs,
fr*5 eom 5 (JWrafMde gemtra de Hollanda a 29500.
-. ,e >m 5 8afas de viu.gra branco a 19300 e a 240 rs. a garrafa.
7^m C0m 5,ibras de S6 niuito novo a 19400 e 280 ts. a libra.
Vinagre de Lisboa em pipa a 19120 e H60O a uada, e a 200 e 240 rs. a garrafa.
r aSSag as mais novas do nosso mercado a 400 rs. a libra e 79500 a caixa.
UUeijOS flamiDgos chegados no ultimo vapor a 29300, o 29500.
UTO^ril^aS e paios, o melhor que le pode desojar n'este genero a 800 rs. a libra.
"larmelada imperial, dot melhores conservoiros do Lisboa 1580 rs. a libra.
r&rrasqilITiO de Zara, em frascos muito grandes a 700 rs.
'- OgliaC superior a 760 rs. a garrafa e 89500 a duzia, lambem ba para 1|200 a garrafa
e 12900 a duzia.
f rutas em Ctaida de tTdas as qualidades que costoma vir de Porlogal a 480 rs. a
I lata,
drVllflaS francesas e portoguazas a 620 rs. a lata.
l>OlaMOiniiaS e ^a mM superior/em latas grandes a 29300.
^emfi latas mais pejuenas a 19300.
LilCOreS ffancezes de todas as qualidadesja 900 rs. a garrafa e 1C9 a duzia.
Illflil' S inglezas, a mais nova do nosso mercado a 59 a barrica e 280
Fari
42ei
Yende-ie o engenho Boa-Espc-
ranea na comarca de Goianna com 10
bois de correia, 20 bestas de roda, 10
captivos e urna parte as ma as do en-
genho Borges, na importancia de 926$.
aonde o mesmo engenho tira madetr m
para todas as suas precisoes q'iem o
pretender dirija-se ao mencioaado en-
fenho a tratar com Vicente Ferrara
ezerra dos Santos.
Santo en selle.
Nevo* paletot de vellido de aada prato* aiatls
bem enfaitsdoi para aa lochoru montar a oi,-
lo, allim moda em Parte; lohim es l vasta ota
hh de J. Plqae. isa d* Cwsps a. 4.
Le i!? &e oda a 1|000 na
Arara
Vendem-n leecoi de asda dscstea, i I, ur-
litmi de con* a 500 r*. a vara, I 6 saltos es
coros alfJOrr. o erado, corssUa do 1robe *
19600, camiaaa fnncexia a IJfOO e 2p : s* ise
da Imperatrix lo]a da Arara n. o.
Gasemira a 2|500 o corte na
Arara.
V*nd*m-i* corlea d* cnemiri pan i'ea* ea-
faitidi a S9500, da maama em corado pira paii-
tOa, calcaa olUUa I98OO : n* rea da lapsri-
tiis, loja da Alara xt. SO.
Cortes
rs. a
Maranho mu to arva e eheirosa a 140 rs. a libra.
Ce francez e portugaez refinado e clarificado a 760 rs. a garrafa e 89800
ata.
Mu&tard* preparada,
a fraseo.
Gen<
dem
dem
a melhor que tem viudo ao] nosso mercado a 400 e 500 rs. o
* ** italiana em trastos mnito grandes a 19.
laranj muito superior a 19*
le Hollanda a 69400 a frisqaeira eom 12 frascos e 500 rs. o frosco.
5 daRahU. dos memores fabricantes e diversas marcas a 29, 29400, 29700,
firand* pechisch
NA
por nr grinU pachiacha : na rea da Impartrii
n. 60. Ufo s irminm do pavao da Gima 4 Silva.
Cortes de case mira pre%p.
Vende o pav3o.
Veodem **rte* de canoiira preta anfnUda,
faxeoda qa* o fregan vendo i.o dixr de com-
prar pelo barato preso da 3#500 c 49500 o CsiU,
pinno preto Bao prova de ltraao a 29 a 29500 a
orado : a ni loj e armexem do pev&o da Ga-
ma & Silra da raa da Impar*trix n. 60.
Par* coservav'o doa dente s
e b tm tratamento da bocea.
A loja da igaia brann recebas os sagaintea
xtiidoa qs* muito iirns pira conierrajio dos
dnica geagiaa, a igridavel aroma da bocea,
ionio oxtricte d* qaioqaion, eeieacU de min-
th* igen deotrice bilsamica etc., etc., cuj
atiliiaU ge eltoent* recoohecida per todoi
qaantoa preeim o bom tntimento da bocea e
eor alada mala por qaem de novo as qaixor apre-
ciar ; iieim como timbem recebas opitn io-
glexe fraocaxa pi bygitnicoi para alnjir os
denles, lado Uso na raa do Qoelmad* loja da
agola bronce o. 16.
Toalbas, guardanapys, meiaa
de linho
Voade-ie aa raa do Creepo, leja n. 8, eaqnioi
da raa da Imperador, a* milherer toelhe* de 11-
b* para rosto e mesa, gairUoipee d* lioho e
de algsdo, malla flan da linh* pira homam,
per pnco commodo.
los & coisuiidores
d gz.
Noiirmatea* do Coca do Rimo* n. 18 e ni
re do Tnp che Rovo [oo fUciff) n. 8, *e rende
gis liqatdo emeritaoo primeira qselldide a ra-
nino a CJ a Uta da 5 gildt*. anim como Utai
de 10 de 5 gomia* nado em porcic cal*
otrtlo ote em mln qaalorur part.
Grande sortimento de fazen-
daapretas para a quares-
ma, na ra da Imperatriz n
60, loja do Pavo.
Vende a* groidemplii preto moito encorpido
peloi biratlnirtos precoi de lj8(0, 29, 29500 a
maito largo a 9500 dito mnito laperior a 39100,
minteletei protos ricamente bordado* infeita-
do* com bicoi lirgoi qa* te rin em por pncoi
bintiiitmoi, letlm da china fixenda toda de la
nmUltra, com ni* pilmi* di lirgari proprio
para vnttdoi, por nr maito lera a 29400 39 o
corado, alpaca preta de tedn i* qailididoi poi
pncoi mallo rnomli, ecfeltei pretoi a ta-ci
d. maito goitt, lavn pritii de tr*;al a 640 n.
o pir, e ostras rraltn fixendn qae io vendem
ni ra da Impartris o. 60, leja do Pari da
Gama & Silvc.
i hale prets do Pavo.
Vende-ie chilei pretoi d* fil bordedo* pelo
bantieiin. o proco de 49000, ditoa de lie, nndo
moito griodn 48O0O, dltoa de marin mullo fl-
oi, iecdo roux.oa e proteo a 59, maotelatea de
groidenaple maito bem eofoltidoa, qa* a* Tn-
dem miia baritoe qae em oitra qaalqs*r pirU,
na ra di Imperatriz n. 60, loja do Pari de Ga-
ma & Silra.
R upa preta, rende o Pavo
C.leu de snimiri preto, maito bem leit.e,
pala biritiiilmo crece ce 6g, 69500 79. piu-
lte de paono prato mallo lapeioroi a 79000
7J500, ditoa da peono cor de caf a 6J, corUi
de eccemira prata para calni, palo barato prec
da 49, 4g5O0 59 : oa ra da ImparatrU n. 60,
laja ao Puao de Gima & Silva. _________
Sesthall Utilera & C, tanda rec*bido *r-
d*m per <*Bder* **s ereactda deposito do ralo-
flsa, viats fabricant* Ur-aa retirad* d* nego-
cio ; on-ida, portento a* puiiu qa* qaixeres
pesieii sm s*m nlogi* de aro os prata do ce-
lebre iabrUent* Kornbv, a aprovaitar-a* da *p-
portsoidads usa parda de lampo, para vir *m-
rra-U*porc*med*pr*{o a* aaa scripter 1* ra
de Trapichee. 38._____________________
Vine ae ou iluga-ie um labrado de am
me ir com utao ni raa do Cildeireiro n. 4; a
tretir na raa ds Queimido n. 6f.
Moendas meias moendas.
Taixas de (erro batido m
coado.
Machinas de vapor.
Rodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., etc.
Ru doBrum n. 38, fundicao
de D. W. Bouman.
da Barra, dos memores fabricantes e
39100, 3,600, 49, e 493C0 a caixa
easTV": "fJOCe e cominhos muito novas 360 e TOO rs. a libra.
Velas siearinas a 640, 680 e 700 rs. o masso.
1(1 em & carnauba do Araeaiy a 380 ts. a libra, e 119400 a arroba.
id m deeompos'gao a 320 e 360 rs. a libra, e 109000 e 169500 a arroba.
imeilIR do reino a mais nova que existe no mercado a 360 rs: a libra.
MaSS de tOiBate m frascos e latas a 560 e 640 rs.
* lO->horOS d %Z 20 rs. a caixinha e 2300agroia.
f dillOS locados para mesa a 16< e 180 rs. o maco.
I(lem em caixinhasdouradas a 3(0 rs. cada tima.
'.. IlOCltx 11> da todas as qualidades a SOO rs. o 19 a libra.
OOGt^a casca da goiaba a 700, 00 e 1*200 o caix.e.
PtlXtr'em latas, savel, pescada, corvinas e linguados a 19300 a lata.
." lie do Rio de primeira qualidade a 89 e 89500 a arroba, e 280 a 300 rs. a libra.
^ji'FOZ do Maranho, da India e de Java a 39 a arroba e 100 n. a libra.
Farnlia de aralWa verd.deir a 500 rs. a libra.
lln hysson muito superior a 29500 por libra.
dem menos superior a 29300 a libra.
dem huxim a 29800 a libra.
dem perola muito superior a 39 a libra.
dem preto muito fino a 29 e 29400 a libra.
Garra feS 8ios pefN para qualquer liquido a 500 rs. cada um.
PSSaS corinthias paia podim a 800 rs. a libra.
Flg JS verdadeiros de commadre a 200 rs. a libra.
yZ. aC rrSLO e Ulharim e 200 rs. a libra.
VnhO Ord&aUX de diversas marcas a 700, 800, 900 e 19 agarrafa, e 89,
89500, 99 e 109 a duzia.
Osaste tas em gigos com 35 libras a 19696, e 60 rs. a libra.
Gomma muito Iva a 80 rs. a libra e 29300 a arroba.
ChJ. m pague muito superior a 149000 o gigo o 19400 a garrafa,
Sardinhas de liantes 3eo rs. aiau.
de riscado a 3| t na
Arara.
Veodam-ie cortea do ruc-'o eiconei de qse-
droe msito fino* com 14 covadoa a 39. c6neo Ja
chita Inncexi larga com 10 co'idei a Sp)0. ir -
U* de m*rlo ntimpado* a 39, di laa iaxicsai
a I98OO: na loja s armaxam d* tineada* aa re
da Imcerilrir n. 56.
Pentes de ta* taruga va-
rios artigos proprios
psrA a quaesm?, na lojt
dopaTo
Teadem-ie rim p*ate de tirtireg vrsdee i
Esgania, pelo biratlnimo pr*co de 59500, s r-
eos aderooi platos procrin pan lato, ;el ks-
ratUilmo pnco de 21500, lave* ds tarctl cssa
ridrilboa, palo biraitiiima preco d* 800 n., duii
de dito eom ridrtlhsa a s*0, ricn asist* tratos
e de cor I tarca, palo DoniUatmo preco d*4s>:
na rsa da Imparatriz o. 00, loja do pavac.A
Mantas pretas de fil.
Venem-ie mantea proteo ds OU, eeU hsretts-
almo pnco de 9 : sa rao da laaporelrtx s. O.
loja ds parao, da Gama & Silra.
Manteletes p tos, na loja
do' pavo.
V*nd*m-aa rite* maatolotee ds gr**x*so? a
preto maito bam eofeitido*. polo a*raiaastaas
preco de 35| ceda am ; na raa da lapsratrix a.
60, loje de pari.
Crinolinas ou baldes do pavao
Vende-n sm grindi lonimeato d*bildi* ir. 1
rlcinoi, ion io 01 me hone maie bem irersls*
qae tem violo ao mercodo, esds seas seseas
com 20 arcoc palo birilo proco da 39500, 35 tu-
to* 49, *om 30 duae a 4|500. eom 40 dtUa a
5f, lato por haver groad* porcia ; ai rs* ds Isj-
psrslrlx a. 60, loj. do par*.
Escravos fqgidos
Conliaa a aitar Ugids sssd* dU 18 di
Janeiro prximo pinado s prato Laereaius, n-
oslo. dcidade da 25 aonoe, poac caU s **-
noi, com 01 ilgooee aigalntn : aiUtan ales,
corpo regalir, cor (trata, relo redondo a ;
de i exiga, com Ulti de distes sa (resta folla
gigo, biilinte amblgsdo, Um acaaelU is en
dio pernio maie groioia ; Uros calca de t'giasi
nal camisa do ceamo lUtrado, Uros teasasm
am gincho aa peetece, e da asp,or qaa s te-
nhi lindo, s Um cffico da podroire : rago-01.
portiLts, a latortndaa polica* os qsalajss*
panoa qs* o naastr, s lator ds aaprassids ts
linr pidirli o pitea da State C11 a. 6,
qs* lero giDeroiirooot* racompaneodoe ; acata
como prolnn 1* (Dlr qaoos k. i-er looelsds.
leuyUo
Fagio n> dia 13 de correal* enreis Vi-
da idid* 7 pero 8 inoao, com ea ligoaoe nga
te* : cor cabra falo, roito comprimo, coas fi ta ds
dona dantea no qaefxo aaperior, smi marca da
feride em amo dio canelli* da ;*rne. Uros v*e-
tldo nica de liecedo d* qaelroo cimlae 4* ma-
dapolo, foi oocraro da Fllipp* Joie d* Almstda.
morador em Trexbala : qoem o optrohssssr le-
ra-o na Mova o. 69, qaa nr bem raesaipes-
iado.
Vende-a coro d* fareiro, a tonelada a
15|. meia tociUU 89, 1 irrrobi 1 920: na rs.
do Brim c.61.
Alm deates gmeros existe um omaleto sortimento de
papel pautado e liso, dito de embrulho, queijo prato, touci-
nho, wanteiga fraiicea, banha d porco, aal refinado, mo-
lh s ou calda de tomate, cravo, camela, absiatho, sabo,
zeitonas, ceblas, albof, afazema serveja, ameudcas de
casca melle, tijolo pira limpar facas, e todos os mai* gene
ros pertencentes a eatabelacimentos d'aata ordem, que toosldir,%'o
se Yendero por meaos do que em outra parte.
Fuga
Deuppirnea dude s ola M de fsvsreirs or*-
xim* piando a ncrare D*lmtro, aabracho, liin
a aocee do corpo, cabello grande, ejes psde er-
ma-U da qaalqaar moda qo* qsiiar, Um Ulu ds
dentei ni paite aaperler :i frente, a.rweads
no indar, maito litacin, cipas ds lllsiir
qailqaar paaeoa pira quilqaar flm, Urea eeaeds
de cbita prata o chale de marin liso da soez a
cor, teda noro ; coma qs* aod* mesas selss
rail s arrasaldeo deeta itide csaa trajeo ditt*
rentec do qoe Uros : portmU loge-ee oe ie!o-
ridades competenlee terreilree iritim-a ti*
lh* ditm paiiagim pin pule olame, os* *-
pitei de tam.o igaclea rolicti** qse epsrs-
henlom, dorando nr 10a entrega na raa ds (a-
bag, mi n. 3, torceiro eo'er, ande eecis gsa*-
roaameota recompaceidos. ____ ___
Allen< o
No dia S4 de Urereiro
qa* crieulo, prato, tor
tO a ti innoi, Uros c
riicido, a Um ce ieg>
Cedo, roato redondo
alboa ragala-n e n
tron, Um itdo r
fregaeziae da Se'
tooaa aa peaioi
tan do campr
preheniao e
Oatro ilm
chipio.
conita
/
a '
fsgio sm msU-
yoarloio, Idalo da
^inilii is ilgedte
elgoeee : oros rafsr-
( ni rlx grases e ciass.
/t*. a calla lia ae-
' diSarenlM portas dea
nia S. Joi* rogi-ea a
egadaa da poltiii, npi-
peeaoia ds ao*e a asa e*--
i isa di Cideia do Re
anir, a a. 99, torceiro as
geniroiia.mil reccBapentedce
qa* anda maito **]* **
MUTILADO
8
MARIO DE PERNAMBCO TERCA FEItU 17 DE MARCO DE 1861.
Liiieratura.
Thealro de Santa Isabel.
Sabbao, 14 de setembro de 1863.
Repeta nontem i emprezaCoimbra ispre-
entieso do dramaDililimlmoai pollit pro-
daegio dt Oittva Fi.illet.
' inatl tscsrmoi-lhe epothiies, por qee o
acolhimoato, qae mere rea do publico, sufliaiun-
temeote garanto o sea prego artlitico o Iliterario.
S poism mancar dos dsmlnios d'almi effu-
*o ii HioDgolraa o appliOios espontmtoi, o qae
lht deete maito ae ioitmo a roca-Iba palai fibrig
pallulmdo de lentimmt >, a cla abl, orno ami
na da hirmooii eihim, palta cordu do eon-
cao. ODalilaproduca aua magnifico etTai-
to ; lera poii ouperabandtote deicer a demom-
trir o aoa marito.
lito qaer diiar qaa nao rlmoi apraiiar-lha o
lioitf, nem ai iltaic,5ei, nam o enreie, nam o
eetylo, nam o pantamanto meralliidor, tobaren -
te io drama ; algumu palariaa abre a emprezi
ali o nono fia).
A. eompenha i da primeira forga ; niogaam
contoata. Baatam Partido Colbo a Eaganta Ca-
rdar* para fszerem pianr em asiergio como de-
mooitrada.
O primeiro i iotelligancia, a leganla e lea-
tlxento da cacle molerna; o primeiro i et-
bege, a aagaadt o congas do drimi da poci.
Conduelo logiai: eymbolleam amboi o toda do
thcitro di actoilidide, asmo a obeg a o cora
gao ayabelteim o todo hamaoo.
N> entanto, nao obitinta aiaim discrimina iss
as daia granda a prlaiipaei msnifsitigou dasn
aicoli eom a comigusgao do ponto da mira, ei-
paciil da cada ama, anas doai rapo-Untes sle-
mcnloa por til gal .. hio compreheodido o
tinto tam-ia aaaado idintifitide, qaa, aam
miado da arru, padamoa dizer, qaa oa libioa da
CoSlho aibam Umbam exprimir aam eriorgo aa
filiTioi do icnlimcite, como Eageaii tilla per-
IcUimanta bem alingaagemd'alma.
Higcataao conaorclo d'arte I Paritoa profeaaoroa
da todoa oa aaas myitarloa, exceatrlddadea a mo*
doa da icgao I E' prodigioso mmente I
Ora, aa aialm se o Rulfc usufii tsdo
qiiato poda partir da datfratiral d'asset doaa
antroi de mrito artstico, aamarilhemoa a ca-
la, de qaa aa noa daaticoa aaaa bam.
E" tamban perfaitamenla coahaiido qe (oi o
Sr. Danta Goimbra qacm mimuna noa com aa-
aa precioso hirer; (illamoa aobro o Sr. Colmbn.
O artlata, dito doa recarcoi preciase a ginntir
s expmeao e a aeguranga da emprozai deata or-
dim, que, atttndeado mu ao bem de todoa, de
qaa ao do IndiTidio, eiforct-ie, mourji, qaiii
atcrlflci-ae para somonte deeeorolvsr a arle e
anima la em am paiz, qae nlo ata ; qaa 4 o
primelio a alentar o p'Ogranodo dnma no Bn-
sil. com aa vidn de faze-lo neaae untido proa-
pnr e vigoriur-n ; qaa com deipe,, eoormio
limaa, inteinmenta aaperierea a aaaa poaaea,
compromette-ie a apreaantar neiticidida utoru
t'U, como Partido. Eageaia, Fiado Wandaek e
oatroa, actoraa de firmal, e marecldi nomuda,
tea jas inconte.t.velmente a recebar do governo
am apelo ainaeramente protector.
Siiba-aa qae o Sr. Goimbra contrito, ene brl
Ihante peiioajoor ai excloilvameot ; qae tolea
e p is filil com religao a eaae empenho.
lonm por ella l fnadai aTantorido,. qu,
em ama palavre aa dallcloaaa noltia, qae o pa-
bllco do R.cif, hoje aietri p,. intereiiantai
rapreaent.&a, tha.tr... do s.nti Ia.bel d.r.
ez.ldiiramenteje Sr. Goimbra.
E porqui poie. nio mereur elle da u.emblc
prorincial de Pern.mbaco ama qaalqaar sobven-
ao, qae convorgfnlo com oa eeforgoi do.dun-
teremdo actor pona izer fice aoa innmeroi
dupendioi pecaliarea da tace omprazaa, e daate
modo giraste capital a comerugio, emborc
temporaria, de ama eacl. da entretenlaento,
ni timbara da moralidade e clvlllsagao, como
o theilro? Porqas enei nsbres esforgoi do Sr.
Combre nao haj de merecei a valloaa eoidjura-
{io doa Sra. depotadoi, i. e lai teodem io adan-
tammto moral e material da prorlmiaT Poli ae
podar daaattender a tao til, qaa importante
empreza, pira qae ae lha a&o praato o divido
ptopag culo?
Nio o cramoa. Zel.dora fiel do bam da pro-
vincia ha de a asaembla de Permmbaco eaxi-
liar, qeanto em ai Jcoaber, a empreza do Sr.
Coimbra, caja granlioa. inleaeao liga m.ia bae
lcioa ao piiz, do qae propria pecada. O pri-
meiro paaao, qae [atmpro o m.ia ardao, eat
dado; campre agora encaminhar oa oatroa: o
qae aaiembla pode f.aer e que eTictiT.m.nt.
fari amam, porqaa lia-.abe cem jaiteza apre-
cur e alenttr oa piogreaaoa da proriniii.
Varo\a.
$^S^V^Kg mVm"\rt.nt. "UMrt ^.MHlda t,?r><, ninha^r^T. .<. > 1m orr,.., q,. B, m.ior p.rte d. ,. ia, ^T
toa do. diflaranta. I.g.r.....wr coonqoenda, m,m, 'rl' lMta- Mr. Carl.Ue o garerno br,dleIl0... .,. tXMdim .loL.,.!.?' './ .!..,..... i ?* MB AV <*d-.
eommerci.oa, empregidoa na troca dea prodac
toa doa diflereotea lag.raa, e, pot conaaqaeocla,
deatinadoa a facilitar a a eapalhar aa necaaaida-
dea, ai aommodldidea a oa goxoa da Tila, pu-
lirlo lirramente aam aar meleatidoa ; qae ai
petada* contratante! obrijam-ie a nie conce-
der nenhama aommiaaio a nivioe armadoa am
aorao, qae oa auloriis a tomir oa a deitralr
------------, roa a o.iinteiiig.ncl. entre o gorerio de S. M. ,#fl" d"pazn, con
Sala da coamliiio, em 18 de (eTereiro de 1863. tT, bradlelrc lau mi apreaentadoa iem ""'diarla. O de
-J4 Bernardo da Sil g.bf.l. preaidente.- *' da amara... d. carga manto de 1862
eaaaa eapeciei de narioi mercantil a nter- J^atha Aagoato de Smi'Anna a Vaeconeellee. Qaioto aoa necotioa de Brasil a .am.r.h. *,m I* PPatBhn
IfaZ'f. 0t.nh.m?Vdv* E'dariloao qae eata Ricardo Aagaato Pereir. Galmarsei.- Antonio de peroitt!r-me, dlaae Ur r ,v.,d V rlir.. d,,,B'"f orsam,Dto-
S[t\ilM'sS^flmSC T dta BFrr7,M L,UD0 d' c,,,, "~2~** ''. ^"- "r m.. ^ m- o.
r 4 Pinn n.._ u.. -M" *,".'"'" V ani Pareira Corte Real. Friociun u.nnal Ihmm aiaaotada* m.i .-.___Z.\ mn nnn a* tac*
rior d. 1799 ; m.a rS q.e a Pr.M i. a. un- r ?T *"" L,<" "' C",r """* ""U 0' ",M. 1
rSFranCa. Dir-ae-hl. aam duVid. o meamo Par"r' CmU 1mK~ Fmm1o Mi noel R.poeo aaaentadoae mal cemprehencHoa.
lia. a Aaatria a o reato da Allemanha. Bicdo Correa.CarloiBmto ]di Silrai.Joaqaim
Uahfl n.B lanuirifi Haa Qnifs T.m>b. m A i.___t --**-- ._
v X..U., Aaami a o reato da Allemanha. ^""""'oiaoio. silT#.-Joaqaim t No m._ .. manm mal.
.- i" 6 wrno e.tabelecido ua torra Janearte de Soasa Torree e Almelda, relator. u 7 n d* 1861 *DUl S* acoo
!fo do's^'si't dpBf"K '"',' V V,r p,1 V T%m T9t0 d0 Sr ,9, L.Uno C.alho. l. i i?.'"-' d ,0"b "' om "1- r a
gao ao b.. SUti Piranbo, mlnlatre doa negotioa "" '"do braaiUire, ebamade Jaarez tinh* dita naa V .
S!'"'I0'-A h,a,,nli M5. "le- Por ocMiio da .bert.r. do parlameuU ae e.d.rereade maito. lU|aia,fh.,1.^ .m M id,n,olit"". <
-y..rd...enh.....-A..lnH.H.i,noao,d. TjSSt Wf!Mp iaq...0. aff^L,"'
------_ -..uu^,, iaiiHii* isvcu uua,wiija
eatnngeiroa. \ hammidade e a jati?a, oacre-
Tla ella, deram certamente ao eosg'eoao de Pa-
i am grande melhorament trazido i le com-
mjm daa qiqou ; porm, em nome doa maamac
principio!, pla-ae padlr ia potanclia algnatariaa
do trtalo de 30 de mircp de 1856, como com-
plameato decaa obra dajaati(a e de cilliiiao,
a conaoi|aooole aalatar qia contm aa masimaa
qae ellae tem proclamado. Etes conaaqaeocla
qae tola a propriedaie partlcalar, iooBancira,
aem deatloc;ao doa narloa mercaotaa, deve aar
poata aob a protacejio do dlreite maritimo ao
ibnga doa ataqaea dea erataderea de gasrre.
Tado noa permiile, pola, eapsnr qae ai qaa-
renti e qaatro potanclaa qaa adheriram ii reaa-
latjoee do congracio de Peria 11 raanlrio Frin-
ga a Inglaterra. Sari chimado o gorerno do
praiUeot. Linelo, e formar-ia-ha eatio o qae
podiriimoi chimir urna leaio de cleglalatara
internacional, oa melhor alndi am ccanielho
doi amphietyoie, o quii, aemelhanta ao que ae
reania em Dalphoa, tari encarregado de ialgir
ii ciuiu qae depandam do direito dai gentea.
Ai pstencica apreaentir-lhi-bio eiti perganti:
Por qae razio, naa gaerraa, rfi-ae, de am lado,
Hm general vancedor fazer a ata antr.di triam-
phanti em ami priji conqaiitada, reepeitando e
protegendo aapaiaoaa, aa proprieladea, 01 armi-
tam, a. marcadoriaa, ao paito qaa, de oitro, ni
rauma occaaio, ie am oatrai propriadidea,
ontroiarmizena e outraa marcadoriaa, ambire-
daa, porm, em narioi para lerem obiettoi de
am traQce inoffaoeiTo e leal, saqaeadae, roubi-
dai a adjadiaadaa como deaaejoi da gaarre ? Sari
ponlvel, qer de faito qa: de direito, eatabele-
cer un deiiiocgae entra aa mercadorlaa de tarra
e aa mercadorlaa de mir. entre as cdockia flus
e ai clockic fUctaantei T
Aaalm falta a perganta, comecari a delibsra-
Qao. Sapponhamoa qua ella pabliaa, o praate-
moii um oituo atiento para am debito qaa to-
ca tao de perto noa inlerenii de commerelo e da
nemanidade.
Eucexe Paignon.
(Diario Official)
Oquevae pelomondf:
Ai camin portagaexaa acibim de approrar
o aagainte crojecto de lei, tobre 01 mergadoi:
Artigo 1. Fiam daade ji abolidoi todoi o
morgadoa e aapellaa, actaalmente exiatestes ne
contfnanti do reino, tlhae adjacentaa o protln-
claa altramarinaa, a deelaradoa allodl.ee oa beni
de qae aa compoam.
Art. 2. Se o tempo da premalgigo de pre-
ente lei, o presumido aacceaier Mr deicenden- -
le do actual adminitrcdor, e entrar cando oa de loglaterra.
Tiaro com fiihoi, car-lhe-ha reaerrada metido
IheaV a terga parta lmente.
Art. 3. Se ao tempo da proma'gigao da pre-
em primeiro gr&a do ictail adminlitrader. Atar
Ihe-ha raserrada, quilquar qae ecji o eaa ei-
tilo, atar;, parta dea baa dearinculcdoi.
Att. 4.# O direito do aaeseuor preaamido a ra-
caber metado oa a larga parte doa baa deirln
::'r.zf.r'.,:.T,.-,."= -' Sr-ra a a
Iaconsequencias e lacanas do direito
maritimo e internacional.
ii
[Conclua].]
-,-. a V*Va, d,,x" de P'" que o adegi-
nianto de prlociploa conrenciooadoc antea da al-
Uma guerra, pratlcadoa darante e ratiflcidoa da-
poli por promeitai fermiai, podarao taires ea-
lander-ae mili looga, e qaa, ano correr da tem-
poi, eaaaa principloa, applicadac guerra de
tarr. podarse te lo timbem gama martima
a aa tal aort que aa propriadidei particalire ne
aajam nanea maiaobjactoa da aggraiaao qaer de
umi qr de oatra parte. Sa laogamoa o olboi
.,Itf,wX9mt'.lo dM "> mtigoa, v.remoe
Sela .ff.ul'd P*U awo" fo1 i*"?'en.H.
f., h P"d"P''caa qai os partlcnla-
ra houT.uam acntido em .... fortan... Sio ,.
\\L? "'fllM e no mar qae deci-
dem daa qaerelaa entre o purs.
data ingles Por qae motiro, depoli de tar
ab.ndan.do, em 1846. e aaaa'doi eoriar'oe *!
iP,I W.*!1 t,,n"" por llM da re-
pente em 186? O espeslaoilo dess msnu-
lactarai, oatr ora tio floreicentec, que defi-
nbam, dessaa o 'erarios qae penm lobre o co-
ire por eaaaa da aoa pobreta nada diz ao aeu
oragao I O qae (ei ella do lea raro bono aemo
tiim"? ma0, d '" "d,nU D,l,1-
Tranqailiiemo-noi, porzu ; d na Ingla-
larra, no momento am qae eairaremoa, um mo-
Timento nos espirito! qae foresta, em caao de
neceaidide, a poltica a ceder o paaao i hamani-
tiade. Ai queatdea qae diacatimoc aqai achim-
a paralte a opinlao publica tao poderoa. nena
grinle piii. Tem por defenaores homons qaa j
a* eniataram nos combatei dadaa palia libarda-
aes aconomleci e poltica!, e qae nio cream qae
eji eakcidat a iua patria appllcar-lha aa re-
g.aa di moni pablia daa nigbei. Nao poia,
i!iin.P5ao P,0" loe. abert.s si negociagoei,
dolDlfiVd.rVrVn3|Bat"iP*t0 d"U qQMta
aiia > .dTW ^o. principio! qae ni
! V 9%: aai minngam da2
^reaUcnU Fnnklin
defendemos.
de dezembro .
Pieria a anunciar i qee .
ncirara faTo*aTelment
doi Uiidoi ativ a"
priedade do nur/
parta doi eitidoi
oigao doi Esta-
jllidade da pro-
tl.h Dt.ir.-.".zpirct.m\ ^;oTd.,doR'a,.,:
propos.Sio, e qae proiar.r\ .,. p r,
oblar a aanegao das oatras pot UArahlToa
diplomtico!, j.nilre de 18617 ,^ Qeanto a Prani, ama qatao iibu tea
aa adheiao nao eit oblida daade o tratado da
aommarcio qaa ella conclua e 1785 com oa
Eitadet-Uailei,\i qae itibelectu firt. 23) o
\
aperrenientii, elle diinrii de aar o aacceaao,
legitimo do vinculo, n cite extitiite.
nico. Noi cnoi preriitoa neite artigo sa*
duca a raiern coniignida noa artigue 2* e 3* e a
partllha de todoa oa baa dearincUlardoe lera re-
galada pala lagliligao camniam.
Art. 5.* O adminiatradoroi aetuies cooiirram
ate i iu. morto o a.alruito da puta doa ben.
deiTininladoa. [qae fice reaerrada ae immediato
aaccessor, conforme o diipoito noi artigoi S
Art. 6.*|A morte doa actaaei administradora!
nao aerao admittidoi lasceieae ab inleiato doi
bem, de qae ae compunham o rinculoi, piiaesa
estranhai i iinha por onde o meimae rincaloa
prorieram.
A.t. 1* Ficam em pleno rigor ai obrigaedes
proreoiantea de contractoi autenupclaai ou dai
dupoiicoei du leii de 17 de igoito de 1761 e a
de 4 de fereriiro de 1765.
anieo. Em caao nanham compete ao conjuga
do actuil administrador direito meacio doa bem
deerincaladoi. Si porm honrar cando segando
0 coiteme do reino, podar pedir alimento!, noi
termoi daa lela rigeotaa.
Art. 8. Egaalmenta ae garantidos oa alimen-
to, a caja praatsgao estiraren! legalmentu obrl-
gadoa o baa daarincaladoe. Os alimentos to-
darla ceiiam nos casos previstos em direito.
Art. 9. O immediato aaccessor preiarnide po-
der reqaerer disigns-ao de beae para os effeitos
deilaradoi noi artigoi V e 3, a qa.l dereTe-
rinc.r-.eou em enripiar, publica, oa em eato
de conciliegao, ou am Inventario, podando ser-
-r-lhedeb.ie as sTaliaS5ei conitaotei do re-
1 a o de -incale., ou qaaeaquir oatraa feitai ju-
dicialmente noa ultimoi trae nnoa. Aoa ali-
mentados a mai. peaaoas, a quam pona aprovei-
larodiapoatono artigo 7', t.mb.m compete o
direito a reqaererem eooiignaco dos rendinnn-
toinacenarloa pn. .ea pag.meuto.
anico. Antea de ae Teriflc.r a dealgnacio de
bena e comign.Sao de rendimentoi. a q.e .. re-
tere a Mla Ug0> nio ^^ q ,imlDlitridor
celebrar contrato alguau qae importe alianagio
dea bam dnrlncnladoe. cob pena de nulidade do
mesmo contrato.
Art. 10. Os bem deiviocaladoi nao flnm .ab
jeitos, icnao nonem rendlmentes, ao pag.men-
,ode dirldu doi acta... admioiitradoree.
1. Se ai dividei na eatlverem legalmente
garantidas pelo immediato eiccenor, na datada
promulgiSao da preaante lei, caducaras com a
morte de adminiatrador.
8 2. Se tirerem lide girantidaa na forma rafe
rida, trammttlr-ii h. a reipemabilidade do
pagamente aoe hard.iroa do dminittr.der na
proporjao da aua qaot herediiirii, bam anlm
ao .cu laccenor ua pruporge dem meima quo
li, e da parte qae lha reiervads por lei. .<
Art. 11. Os ben.deiTincalidoa em virtaie das
diipoelgdei datt. l.i ficam civilmente lirre doa
ncargoi pioi.
Art. 12. A filia de regiitro doi bem vincula-
re!, credo pula le de 30 de julho da 1860, nio
di diraite reititaicao tnintcorum,
Art. 13. Ai acgea pindintee sobre luccmao
de bem vimalarai, e n qaa hoaver direito a io-
testar sobra o meamo objecte, nao ficam preja-
dicida pelas disfosigoea deata le, e sero jel-
gada conforme a ligislacio anterior.
Art. 14. O apanaglo do principo real, inccei-
or i coros, comlitoido noi bam da caa de Bra-
canga pela earta patente de 27 de oatabro do
1645, contlniar nbsiir com u conilcdei ei<
mnmi carta pitante.
Art. 15. Fice rerogada toda
contrario.
Mr. Cariitle o gsveino btudlelio...
I.gi.l.ge em Mr. Liyard die qae telo. papaIl ra|ilf.
mes, ezsederam comlderavalmente a avilaigi
-j ..... 4.. lWBO, (l psp,), rilitl- "'raB o aeiaa de cokrir cempletameote
roe I daiintelllgancla entre o goverao de S. M. ** M *#. oapreheudendo es deipizaa
defliit preriito no projeeto
nio exilie ni reilidado,
per occaalao da diicanio
ai
me
P.r. vo. informar ,... d.pol. d 7om ult.m. ^^\Z^^T^IT%X "T
reuolao. di. o ... .omentlmuntr. n.ra o can M... 11T'*_ d.a m D,T| lnUl ""
poaco tempo antee da conven em qae tinha to-
reualo. dea o leu comentimento pera o caaa
manto de S A. R.. o principe de El* .. 8. miao part,P 'S^SSSS
*. R., a princesa Alexandra, Ulna do prncipe ,Sa
Chriallano da Dinamarca. Ene Untado ha de
aer-voi apreientado. '
a Ai prove cinitiatn que 8. M. tem recebi-
do da voeaa dedicac&o i aua peaaoa, iasem eom
que eiteja panu.dlda de q.e havei de tom.r
paite na aaa alegra, por oteailBo de am aconte
cimente de que Unte lhc intereses, e que, cem a
bancas divina, ha de eontrlbair, najo o eepora
menoi para a proaparidada da aua laf illa a pars
o bem citar de pero. A rainha a< duvida do
qaa prevereia i depciai que julgirdo* convm a
poalgio e dignidide do hcideire presampliro di
corda deatei rcinoi.
Tendo havldo ama revolocio ni -aiia, cm
couaeqaencie da qual ee tornou ng o thron
dsquelle reino, a naci grega mmlaatoa o mais
rivo deicjo de qae o filho de S. M., c principe
Alfredo, oiceitme corda de Grecia. Eata ma-
nifeitacio nao provada o intelramente eipontinei
da boa vontada para com a ana mag stade o aaa
familia, o de ama apreelacio legitime dos binsfi
doa devides as principo c & pratica da cemlitai-
gao Ingloie, nao poda deiiar de ser ituito agra-
davel, o commoveu profundamente S. ai., mea
oa aomprominn diplomitco da sea cor,
aaaim cerno ontree poderom conildangea, nao
permittirim IS. M. annair a cite decjo geni da
oacao grega. S. M. tem a conflanga porm, de
que o maimoa motivos quo levaran a nagio
grega a dirigir primslrsmoote oaseus pemamen-
lea para S. A. R. o principa Alfreda), poderte
leva-la a aacolhei am eoberaoo com o qaal o
reino da Grecia pona goiir doi bomfcioi da
proipeiidedc intima, o das rolacdei paciflcsi com
o oatroi oitadoi; o n neite estsdo de ceaest,
repblica das aate ilhaa proclimir um deaeje
bam pronunciado de se reunir io reino da Grecia,
catar diipoiti a adoptar si medidas qae peicam
ni necesssrlss para ubi revino da tratado de
1815, cm vlrtade de qael aquella roAublici fol
recomtituida a colloceda cob a protecelo da aordi
a Aa raligoee de S. M. com
>r ..Itelro o. vi.vo .em Mitt&ttS^
A rainha abitive-ie de tomar partido algam
com o fim de ae conceguir a eenagao do conflicto
rica de norte, porque einda ne piruceu S. M
que urna tentativa desta natarea, pedia ser
egaida de bom xito.
orgamento legalmente votedo
paraoannode.l86i, o govrcno proceros com
No mes de janho de 1861 a ems.i da S "^ loU,M,e do < "" dmlnlatrer com
- ... n.,. B1 5 cconomii. Contado, nao p.de deix.r de oec.r-
todis as despiasi necesiirlu para regalara
adminlatrago, aaaim aomo para a maoatenco e
i imtituiees exlitentea e di
psiz. Qnndo o teiulimeolo
dai contal citiver termlaado, o geverno he de
apreacntarum rotatorio aobre aa recettaae deipi-
zai do uno detarrido, e pedir a approveeo daa
deai eamarai da dieta pira ai deipexn reali-
aidn.
. iaqaerlto,
que resaltaram motiro. pino comal asre-
< S. H., va som o msii profanl
o eitado de guerra deaolador, que
entimento
da devnti
Jr, a rigo-
roia falta o oe coffrimentec qaa team affligldo
urna elisia numerla doa seas lubiltn, m.a qae
tem sido por siles euoportada eom.ims nobre
longanimidad e urna reiignacie ex/mplar,S.
aperar qae
Fe diminuir
go do tribi-
iislrictoi manu-
a Nao ss tinha porm faito oame noe cada-
orea, cae auteridadci nao haviam aido infor-
mida. de na.lngio algam. Por eomeqaancta o
conaal tramportou le aquella ponto com um em-
pegado judicial o guerda-eeatai. Qeaodo ali
chegou dirigiu-ie a cm do miglitrado e cao o
encontrn.
A eaa viaita nao foi bem recebida, e na can
encontrn umi parta do carregimeato do nivlo
naafragado; csnhecia-ie evideslemuntc que
aquallea marcadoriaa nao tioham sitado no mar,
e qe haviam aido tiradaa do navio, aem qae al-
tivecido damnifinda pela agaa.
No di a aagainte o con cal dlrigit-ee coito,
conde encontrn oe rectos de um usvie inglez
A prala aetava sobsits de frogaentoo, ama par-
la doa quaee deterioradoe pela agua. Aiciixn
haviim sido arrembadss o si mcriaderiai rou-
t O neceo comul deicjou ver M cadveres-,
ae o impector do diitrldo reclctla a eete deie-
jo. c como ene impector citara frente de am
gnude Qemero de hemem armados, o consol foi
obrlgsdo a eeder. Voltea pola para o Rio Gran-
de, e tendo com difficuldade a precenga de am
certe numero dehomem, msndou vira sis cui-
ta pira o Rio Grande oa corpoe doa mirinheirea
tnglesea. Todava am voz de dez p6de con-
legair qaatro. Fix-ie um exime nec corpe,
me a cese came ne assiitia empregado al-
gam do conaulado. e a peaooa eoaarregada de o
dirigir era o subdelegado, cuohedo do magiatra-
do empeito de tir tomido pirte na pilhagem do
navio.
Lord R, Ceiil, a queito nao cita ugeila c-
mara. Para Uncir iceaiagoei to aariu contra
eatrangeiroc, o honrado cevalhelro devia eaperar
qc as Ibu-podean reipooder.
Mr. Liyard, astea completamente diapoii-
Co da camera, mai o man honrado anigo, em
aau nome e no dos isie elciloroi rcanifeatou de-
eijoa da qae por parte do governo aodaiem ex-
as potemiac plicic's sobre equellenegocie antes da partida
do piquete do Brasil.
Preiidente : diese, qae qusndo am ministro
responde a ama pergunti, -lhe parmittido da
ordinario reiponder maii detenidamente de qee
um almpln membro da cmara. Ao meamo
tempo, delxa-ie diecripeo do mioiitro ver at
que ponto se deve entrar na mitirisi qai po-
dem provocir obiervajdee da parle doi oalroi
membros da aamara.
I
M. aentalgama conaolage de
eaaea aaffrimentoa e cm. fal
cm vez de augmentar, o que
lho comega a lar lugar n'alg
ftetareiroi.
/s aban-
ilissn doa
[cu reino,
lecenlda-
Foi Bulto sgrsdsvel para S. M.,
dante ganerosidide com qua todaa
icae inbdltoi em todoi o pontoi
contribuirim pira aoccorrer nee si
des oc si os com patrio tu infclizci; Ta libcrli-
dade som que oa me inbditoi dei coloniaa de-
ram o leu auxilio neita ocesalo, provon qae,
com quento o seui doBicilioi n;.m efutedoi,
ei aeai concn esli aemprc animidoa de urna'
caioroia u comanle iffcicao pele patria da aeu
paii.
c Ai commiiidie de eeccorroe dirlglram eom
comtinti c laborioia ittengao, a dlitribulgo doa
fundes que foram senfisdes.
8. M. deu-nos ordem pars res informar qaa
condaiu aam o rei da Blgica um atado de
commerelo o de aavegacio, e ama onvengo
a reapelto dai compcohin por mel d. 'icgSei.
Kita tratado o eata convengo hao de cer cab-
mctlidos voin aprecigao.
< A rainha dea -noa tambem ordena para vea
apreientir ei pipis rslstivoi aos negocios da
Italia, da Grecia e da Dinamarca. Hf da tam-
bem eer-vee communlcadoi documental relativos
aos acontecimontas de que o Jape fol ultima-
mente theatro.
a Senhoree da cmara doa com
- ...-------, luJ,.,rl.0 0 commerelo ceta
Mr. Liyard :Ea evito com caidado fazer PrlT,d dea vantagena qae tfnbam direito de ea
quilquir aommintirlo. Relata elmplecmnte
dina elle, oa f.ctoi qae motivaren o proced
ment do governo. Como j di.......orpoi es
tivsm a algama diatonata do rio, e jwlgou-ee qu
aquella gente fon aeaaaalnada.
O cnsul diriga um pedido de repancio, mu
deeerreu multo tempo primeiro que se co-
aocissc i tratir dlaae. S foi a 18 de eetembro
que n autoridadec brislleiraa tomsram algamai
medidas.
a O orgamento de 1863 ha de ser-voa de novo
de re ser considerado como
dai do deeecivolvlmeuco vftd
reiultido aalotar de eetivleloso
aeperer-ae de dedtcigvo _
Palz, e pela honra da coro.
c Por ordem de 3. M. declac*
de monarchii.
rd ato at?
Oa ininaigos de
por H. Grii
real.
Na hliterli da buminlJade nodo axisio so sai
pon comparar ao eaaertaeaio, qao api
eaon agiaja cathallaa matohaocto
mete atraraz des batrttt* o tal
canda pelo meto Cae ondas
combiUlc e aonpra itionon,
obre de aintiUcigao eotre oe sarco ex
calma a aeg.r.oge, desearativus) da
ti, qee tena da aaa terca o da
qaa Iba destinado.
A' vista disto eompreaeodo-i
con de sea triaos pao sio ooaa dit
apraientido. O irligos forsm ex.min.doi aula rico u.*.Vm tt-Sf'a-SL
amplamento. aeg-ndo .. eipcricncle. f.it.. n..i. I tS^KmStSSSi ATSSZ
'nteirillo, e amen lado n'aigim poaloi cegando Pa" 1ua do memaot Ce mmi asliiij aVii
aa drcumitinciis. Por conaoqaencia o dficit' "", do# rtveae Uc. jcm u
,.. prerl. o pr.i.d.nl. erg.m.nto pol. aer re- aV". rSM".. dZsa7..* "
daildo. Em precenga doi resolledoi di .1 a su.e eeparengee no t.i.re. ElUsaH
minlatrago flnaneelra do anao piando, e a ora- '** aqaalle alia coadaoc* uTa
j-----1.------_ rlnaainari Am !_<.<.<. __ ~" *
aaaamio ai
-----r-, r.- ; .----------.-- --- m v-
dala com qaa eo calcaladaa aa recaltaa nara-' ,par" '* >">piedade no
.. M. ...,. ,.. .:^;Z isf-ffi **; -
ra. como noi annae precedentea. aer completi-l Fol esta eaplito o loapiraior Coa
mente cobarto pelo exceno du raceitu. A ele- ??u1, de"* aoa Odio hrro ,
bongio do eroement de 1854 eit to adiaolede nZZ?? da 5S3S i******
' """*pa.....* c..d.ii.V.";:tJ."aSi^^^ ;%r
oe o spresentir dintro em poaco i vossi dls- producir u piiM Heaecu am
nao. lobre si Eiptrans . .. do pa|a rnaaosa u, i" -- trtaeuart
A exeisgao da Id i abr a non repirtlcie do L,orot be de d*r ta oUr*. 4,
impecto raral proiegae de ama mmiin utiif.io- '
rii. j fanedom em metale dee eitadoa praa-
alinos. A spplleigo do Impoato aobre a pre-
prledade tambem omegoa.
c Em cnmprlmento da aoi promean, o gover-
no cubmetter um projeeto qae mollflq.a com-
plete a lei da 3 de aatembro de 1814, qoanto
obrlgagio do aerrigo militar.
rene do poder ds Prmilc. l de cer .gor. defl-
nltirsmente regulado pels flxecio leg.l des du-
pezm oeceuiriM pera a sua execugo.,
A prozimldade do annivereario do dia em que,
ha 50 annoa, ee oaviu o memorare! appello de
fallecido re Frederico Gsllherme III ao aea po
vo psra a dafeza da pilrla. ama matante ex
hortacio noeaa recordago peloa campen qae
anda exiatem, deesa gloriosa poca, a qua eatao
em necessidade i propoatas s este respelto voa
aerao poia apreoentadae.
c A exteoaao cemideravel da
vamoa ocaapar, loiiiuiada : 0$
e da egreja.
Dlzer como Deue p le ter loiesisee ,
aaaea iolmigea da Da o a *%'}. aUoar
cer o Um a que altee ee oualejuB.
aampru uggrenvoa o aompro Cnale*
objecto decae medttecoae o ubicua '--
nos. *^ ------
No primoiro capitulo, quo corvo causa ajua tu>
iotroduicio ou entn do medlioese stoiuiuIii
o aater pergenia a r meas aoano eisslj
rjR /
de aua aibadorla? Quii Deo e
ver eeua plmoa a aea pesar deatrotdaw catauau
ireatare rekoldi T ^^ P^
Fot pera aua propda gUcia ejuia Duuiu
unjoe a oe bomuae, con gsuefa 0H0 u fes
Ur ou fuliddude, quu qae* aocuscuur
eraMurai, entragano* ao a altas:
d Porm. dic Mr. Griasoaacd da Salud
elle ne ple eeniuniar-eu qua o oecT-
uma necaseidui, ama o ejote* sur |
amado ; digno de aer preUrldo a
o objecto daa Iteres prefuraamae.
Fui, perianto, oa setoo tsUil
peder approxiuor-so ou effaetar
dem, qaa ennobreco a creciera,
cea aemelbcoca eaa Decae.
continnar a ser considerada
eaa Dea, tt
marlnha deve a do aertio o pos a
cobo nm nter.... Z'^tlL^fl'^4'*''9*t*m'
. .vi1*', ""de s-M- r","D" pa "-xm'iir #r.pi:,M
o vosso sssentimento para a ereigao du recursos mel e u do boa.
que ss derem epplicsr a ede flm, em relagio .A,,iOB. D paraitie oe
illuigio geni da fin _ medida, qaa nio ser a
tlccoohecemoa com gntidio, que, pelo favor Tado servir para .
do Todo Podercio, o psii tsm gosado de ama ?,aod* *ttbu Um9 do esaoaicada
colh.it. .|.fact.rl.. A situ.gio ssonomi. ..rl. I p'.V/ ^Z\^ULVlliX
polfearf'11.....'> "m daindu.tri. nao m Proprio. V^rv^ie *!*
(Ireuem soffrido os iffiitoi di guerri noi Esti- '
dos-fJniJos di Americi.
ao: e
brur-nei n intoejica _
pan cem ai.a croaiuvao: o uso lord So
eaa parda aera, com effeite, o ornasdaoun
a verdade, a indaetria e o commerelo eatao flc,0 *ara doactoado e Isl
peso Immeaso de gloria, o aban do E
H P.r.r. em on..,..n.i. do. tr.tado." de.'om'mn- iV.r'm.s'i.Sffir.c *~",r" ""
. ato aom 1 Fraace ; mu o governo de 9. M. edi Sa, em veso, fraiaosa, s 1
. na firme reioiaeo di nao ddxir qua a privscio ,l*,llM "J duvuclua,
d'en.s vintiguns chug.e ulm do termo fizado a.Vio!"^' a ".'i"
aoic; *
aans.
a A nlnha den ordem para qae o orgamento
do anno prximo voa foass epreuntado. Bita
orgamento foi preparado naa conveniente! Idn
de economa, e prever e redu>g5ea de deipe-
xai que parecea poder aer compatirii com aa
neceuidcdic de Mrvico publico.
< Mylordi e icnhorei.
t Recebemoe ordem de rainha para voi decla-
rar, qaa nia obitinte e continaagao da guerra
eivil na America do norte, o commerelo geni do
pal. denote o ultimo anno nao diminulu aemi-
v el mente.
t O tratado de commerelo qae S. M. conclua
com oimpendor dos frencezes j tem prodozido
rosultsdoi multo rantajoioi para aa duss nsgei
1 qiem reipdti, o adinagio geni dorondlmen-
to. apenr du ouaerosu drcuBatinclaa doufvo-
nree, nio fol n.
c S. M. pence que edec reiultidoi podam
icrvlr pura provar que 01 recunoi de prodncgo
do pdz nia dimlnulum. A rainha cosddera-ae
feliz de poder msnifeatar o oapirito de erdem que
felizmente ruina noa tem odidoc, o que condl-
tue um elemento tio enencial do bem cdsr e di
proipcrldada des nsgoei.
a Direriu med ju da utilidad o de melhora-
minto publico cerio injeitaa ao vouo exime, e
S. II. forma o mala ardente voto de qae, em
todac roim dilibingoM, a beoeio de Deai
Todo Poderoio ha do dirigir 01 vcccei pinu-
mentoi de maneira qee io pona auigunr o bem
edir e a proipirldade do seu povo.
Mr.Liyird intarpellon, nu cimiri doi lordi
ioglen, o governo cobre a qaaetio englo-breel-
lein, o obteve oe permenorec legnlntei, em res-
pecte :
Mr. Layard pergactou so sub-iscretsrlo de ei-
tido oe rapartigo doi negocio 1 eitrengelroc, ae
polii ipruentjr 1 correspoQlcQcti trocid en-
Houvo um homim, que flcoa convido o Jul-
gado calpido da havar delcpidido urna pede do
cirregimento ; mai Ido nio butoa so comal
pedia um nove iaqaerlto, reiietiu se e lato at
ao mpi de egoeto de enno aagainte. Fol entio
qae Hr. Chrldie, pediu pera que um offliiil in-
gles eitirene precinte a ene inquerito : e go-
verno braalleiro recuiou.
Alldcigodo, annundou-ic quo dona cm-
pregadea tinham aido demlttidoi poli aaa erlmt-
noaa negligencia, maa nenhama medida te ti-
mn a reapdto de principal calpado. Dapoie de
ter em vio procara do oblar repira tai, a garan-
tir oe i atar ciiii inglezei, o governo reielveu-ce
inda que cem dlfflculdade, a obrar vigoroaa!
mente ; den a Mr. Chrictie ordem para pedir re-
paragio, o, ee cica reparacio foua retasada, pa-
r dir erdem io elmfrmtecommandinte da ci-
quadra no Rio para excrcer repreiilfn.
Neite Intervino, darante o miz de janho. um
grive imalto fol dirigido a officties loglaxec.
Tendo o elmirante Inglez faite algumai precie,
o govirno bradlelro eomentiu em peger urna ln-
demnieagio aoa propriatarioa do Prinet ufe Gal-
Itt, e e eujeltar o negocio doi offidua do Forie
o ral doe belga. ||r. chrldie, cegando u sus
tnslrasgosi, eomontla em uettir iquellei offe-
reetaentea, 9 01 cinco mrioi braaiidr >a tomadoi
pcli esqaadra inglesa foram rediluldei.
Tenho a aitiifacio de annandar qnc tendo o
governo de S. M. a msls complots confianc na
sabedorle e julgamonto do rol doa Belga-, ecel-
tou-o como arbitro ne negocio do Forlc, Qeante
ao Pnnet dt Cofias, o governo brasileiro ofle-
raeeu pagar ama caria comma am proprietcrloi
daqaelle navio, a o governo de S. M. aesedeu a
ene ajaate.
Ssgandoasaltlmu notldaa ehegedu do Rio.
a ixdticao tinha cundo, c como o negocio eit
emnjido de urna maneira eillif.ctorii, espero
qae ss religou amiga rale que tinh no exlatide
entre oa dem palies se restabaleccrio prompts-
mant..........................................
Mr. Bismark, mioldro prussiae", "pra'nun
don o discursos infn, ni ibertura da camin
de Berln :
t Illaatres, nobru do bonrudoe leuhoru du
dan cumarai da dieta, S. M. ol-rot canfioa-me
a mlaaio da abrir em leu nome c dieta ja monar-
chia.
O governo de S. M. voa sala com o viso de-
eejo de que ee cemegair neite eenSa ebegir a
om aicordo dunde.ro aobre u qaeetdu, que no
anno puudo flearam depeadantea do aolagfto.
Eate flm ha de comegoir-u, ee ne mmdra de
encarar a poatrto da repreacotegio nacional, a
nocsi comtltaiclo for manlide, e u 11 poleru
ligiililivoi, cem mutoo rupeito doaum dlreitoi
conititutionau, coneidarerem como aaa tarefi
commum o duenvolvimento do podare da proi-
petidade da patria.
Eotre oe aaiamptoi qae hio de ocupar a
rom attengio, a flxagiu do orgamento est cm
primeiro lagir.
c A citmeio dai flnangu pode apreientar-u
como multo latiifatoria.
i Al retcltu do utido feria tio abaadintei
O governo de 8. M. tem dillgeodado com
nlo c energia.prover pouce a poueodecemlnhoj
de ferro, oe pontos de pilz ionio itndi fillim
ciiii Importentss vlaa de commanicagii anlmou
eom todaa u inu forgu ciiii emprea partitu-
larei. a sapera apruentir-vai timbem n'aiti aae-
io, projactoi relativos ao est.b.leclmento de no-
vii rlaa ferreei qaa ss prepanm. Pelo dececc -
ment doe pantanaee melhorament m condac
ga daa agaaa, o gorerno tem Uabalhado incee-
sinteaente pin angmentara qaanUdadede terre-
no! explorado-, e ainda no ultimo anno mobtlva-
rcm excellentea reaultadoa. O gavorno nae emprs.
goa menos sollicitidi ao progrui da stiinca a
du artes, e nao duvida qm votsreii aom prazer
oa faodoi pira ene flm iodiudoi no orgiminto.
a Serio lugdtu 10 vono exime mailoi pro
jedoi de lei, re 1 ti ro um m interermm pro-
vineiaee, oatroa a moliOcagae da lagialagio ao-
bre canoa ramu upiciaei, o eotre eitec ultimoa
am projedo qnc complete a lei allamaa ubre
lottraa de cambie, e oatre aobre o jarla liega* doa
comulidu, do qae a camiu doi daputidos pro-
poza reguloriugie legal na aaa ultima seseso.
a O sstado daa daliberagoea sobre o projeeto
de orgsnieogiodos circaloa aubmattldo dala,
no unno Ando, fez julgur con rntente oarlr pri-
melr sobre esta queaiio, oa eatadoa prorin-
ciaea. Ai seas informigon sa llgsram aa pre
rUaldeliberagdaealterioree, qu naojpermittea
juigir antulpadsmente ce um projeeto de let ao-
bre eate imprtente objecto polsri ser prxima
menta apreaentado. Tambem o exsmo profundo,
julgido necaasarto sganlo a maraa das dilibi-
rugoss legislativas, aobro a necsssldade da
modificar aa lele acerca da orgmisagia da pli-
da rarale dai comtltaigei commonau daaf di-
virns prertncisi da monarchli, nio ai ti de til
mineira adiantado, qae le pona promettet- poei-
ttvamente qae os projedoi liria oubmdtidm i
diets ni actual nio. Comalo o governo de
S. M. f.r do pregreno da lagialagio eobre catee
vades quindes, o objecto da sua laceaaaate aitt-
vldada.
c Ai religu do governo da S. M. sea u po
tenciac sctringei'-ii aio am geral aaliafatoriaa.
a Oa aeua Montantea eiforgoa tem comegalde
preralecer jaoto de principe eleitor.e doe oalroi
govornoa ellemiei, 1 poltica imiunledi por ello
na Heiee, e abrir d'ede modo no oldtorado a
prupectlve de am deienrolvimonto regalar da
aaa exiatencia conatltactoml.a qual nio pleiu-
maii do que ligeirumeote alterado peloa ultimoa
acooteclmootoa annanctadm em Caaael.
a Em conaeqaencia da notaa idaotlcaa dlrigl-
dia, no mes de fevereiro do anno paludo, a
gabinete de S. M. por um certo numero de go-
rernoa allemiei, ealee Bzeram dieta germnica
propoataa qae adqalriram urna algnifliagio de
principie para a poaigio da Pruaaia para eom a
dieta, menoa pele coa conte io ; do qae pela lo
terpretacio doi tratados federau qae lbe fol ap-
pllcada. O governo d'el-rel uta convencido de
qae 01 tratados federsee de 1815, nio correspon-
der j s drcamstsncias ; msa primdro qae
telo tem a cemcleoeia do dover qae tem deob-
aarvar oa tratadoa exiatentea, o eal reaolvlde e
exigir perfelu reciprocld.de no camprimento
decae dever como primeira condlgio para a ma-
nutengo duna tritidoi.
< Na parte que houver de tomar naa vonoi
tribslba, o govirno de S. M. hi de ur gnido
pelo utio denjo di chegar a um mor Jo amnl-
li
deira les. Elle sea usedra oa
rindo am valer quist di do. oxeado o
respailas o mal.
Urna uolcu la, eslrogaoda-oo sHsuuaeudu
s Di.1, 4 ame obra por loso saieaupaioidl la
.celeste deubrodiede so sopro duiua,
msic bsllezas. mau perfaae, oca aaa
mete vida e verdade do qee todo o rada l
lodo dos reprobos, qee t toa oa saa stese
secegao o a mora.
Alera diceo, leabrsas-aoe qae o aposten
noa talla doa eleltoa eoao do auc aufli
oamurav.l. {ApoMlytot, Ml, v/n ,,,.
proporf.o qee mi auaero logcsuata.
a6mnte om aasroodao propordesd ae g
qee nadara Daos, p.ra .ae pvaaauaas
aulculuvul da amor, do launjcao daaic7
doa oatroa. E' eoao ae brasa ac sao*
mee ora. du eetraa, n aaas sutaaoi
rapldameota o ealoriao. creoiui
for mam urna fogadra laaaaoo.
Notai aa*s, quu no edu 00a
se mocoso e ebrtati teolado; patas
a aaaa eodedade dio, qaa soaorautaus:
oc teapoe o todoa oa lagaru, o qas truca 1
oeote raaalo a cada ua do eoao fr
eoaroe du gngiu, qae poeaoo ea aua
te a ene elle na ooecaldodu
propria gloria ; ua amaneo do"1
do S.lr.dor, e coas til soaoeUdo ueo
e trlumpnos do proprio libe do
O que dlreaoo, pois. do exeral dca
10a, que deve poro ir oa dia o osa,
lera du produaur a reiliueci dual
Dius, 1 deipeite de aee lumf uu
acreedor eierntaenie oa saa*
poder e booduda?
Eelu grande verdad* datoraioodo. Hr. doflL.
Liurent noi tus coaaoeheudor osuno cacas, nas
jaraodo ao tempe oso gnala lei crasas a
ompleUr a eleroidado, auotra-au aJair.ve'l a
mejoa. que omprega. rlcoU vida do aujuasi
goss o de combutes, ello dotie ocoucer e aalV.
mente pera moalra-lo aaaujUot
ibsorvldo pele boa: wimei i
Sao ae pbeaaa da aau looga
tor colln ubre oouu dalas,,
pidoa eibagai traa gran loe sat
cem dever purtllhur 1 dura 11
mondo antea da viola da Reosa^
Cnrielo, o mando dtepoi. da eaa dais o
oce proximid.du de .ganda e ctin
do fllbodo Dice.
'"....... -...........................
buei ecbogos hletoricoe ooe leves al o
de revolugio Irn caja O autor
te graade acootoclaeoto ssa
magio uclal reslrteta a aau jocu.
determinado, mu teaaoa o raplooo oM
dus paizooe aati-cbrlataaa, e quuoo o
tierno lioba dado aa novo lauoalu.
De ora am dtaote oa iataigao da cutuda euw
tum buatuoU forte puru desliga 1 s> |j
deili, s roclaaam para o caairilo ea
dlre.to de eidade, qee olio perdis,
revolugio nu vordadelra moseso da adi
muodo no asa palor seoJtda, u leceie e. t-'.
nec. -wr-w *KU
O ent'g> loimlgo tola ua aoo nsoia
duitr oe pevoe ; proaeHo-laoo -
Deue, u uau egroju, dar Ihee a Uaaa
projreaao Infinite, o aolhoneaoncV
dada.
Flraando-ae, portento, sobra
daa promeacea da dda faln, o rosal
te oe bomeae. fallando-lsoe tosaaauai
eeue dlruitoe, du aode a tszor-lhoo osa
deveraa. ^uvauacea
jffj

Duconhuendo eeU grande vcudes
mulo mu aogaro do ahogar fdiridaaa
a"d! 9,'s 2J. I" da a.^ai %.
ur, faz depender a cura de toloT 00 1
nao aei qae mocaoieao, qae ergantae'Ao
a caj lormalu elle eonle-eo lapoU' te ca
muier. A culpa do aua ioucura o,U oa
depeoeer o dever pers ir sudo o dovor
conduur, e procurar o progreeou, e fe de Deue nio ce coUocoo. ^
~ -.
[CaaSemuor-os-sa]
PERiNAslBDGO.-ITP. DI M F, DI P. A
L -^


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E4NH6UDMF_FKQ4RV INGEST_TIME 2013-04-30T21:52:02Z PACKAGE AA00011611_09694
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES