Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09679


This item is only available as the following downloads:


Full Text

1
4

ANO XXXIX. HOMERO 47.

Por tres mezes aflautados 5(000
Por Ires mezes vencidos 6$OO0
SEITA FEIRA 27 DE FETEBEIRO DE 18(3
Por anuo adianlado 19$00O0
Porte frasco para o subscriptor
. *"b
mmm m perivambwo.
PHBMER1DES DO ME2 DB FEVEREIRO.
de Ovcire ; Merenhao, SV Jooqim MVvqueel^ a n-V1".* Gl,*"t* zorros. Bonito, Ciru.ru-,
Roirig...; P.r. M.ao.l Pibala & C; Am.-|r*td'l,ho N..,T i? 2C %S
zen... o Sr. J.rooym. a. Co.U. l'^.f.'ft '^^^T^-SSlJVSSS^
ERCAKKEGADO DA SBSCMPgAO DO SUL tJ!,*!:.V*tt' 0nri"y aW na* quarui feirai.
oa, o sr. Jos Martini Alvos, Rio de Janeiro I11':8 Fnundo toda airee. qu( Pra alliMhir
o Sr. Joio Pereira Martins. i-r^,"M' ,
___________ _____ iTod<* M teui parteen ai 10 horai da manhia.
PARTE OFPICIAL.
3 La cfaeia as 7 hopas da lardo.
11 Quarto ming. as 7 horas 21 m. o 2 s. da m
18 La nova aos 8 m. da manha.
25 Quarlo crcsc. as 9 horas, 9 m. o 2s.da m.
r REAMAR |DE HOJE.
Primeiro as 11 horas e 42 minutos da manhia.
Segundo as 12 horas a 6 minutos da urde.
partida dos vapores costeiios.
' p*r* ,>ul tl Alagos a 5 15 : para o aorta at a
.I'al3b_ 22 d# c*d* mei' para IernanJo nos diai
14 doi meie.de Jan., tnarc-, malo, juibo, let.enov.
i PARTIDA DOS MNIBUS.
o Tir5 Rec'ft: do **> I. 7, 7 ll, 8 c
8 1,2 da m.{ de O/inda is 8 man. e 6 da tarde ; de
Jaboaiao ai 6 i,a da na.; do Cachaad e Varita ai 7
da man.; da Demlica ai 8 da m.
a.ii**S,, *"* l*>'oiosiil.4, i|, 4
;1A 8, 5 t|4, 8 1,2 6 da urda ; para Olinda i 7
diiroonhaa a 4 1,3 da Urde ; para faboato a* 4 da
AUDIENCIA DOS TRIBUHAES DA CAPITAR.
Tridbnal do eommereio : sigundas e quinus.
Relacao :.tarjase sabbadoa s 14) horas.
Faienda : quinta is 10 horas.
Juizo do eommereio : segundas s 11 horas.
Dito da orphaos : tercas sextas s 10 horas.
Primeira rara do eivei : tarjas a sextas ao malo
da.
Segunda vara do civel: ojiarlas a sabbadoa a 1
hora da tarda.
GOVERRO DA PROVINCIA.
expediente do da 24 de fevereiro
de 1863,.
Offlclo ao commandanta das araas. loferme
V. tic, lobrao qa pele, no requorimento In-
leed, o proftssor da primelras latra Ito Pinto
de Mirada.
Dito ao meimo.Slrva-ie V. Exe, de informar
acerca do qae pede noineluio reiaerimonte, An-
tsala Lelia da Monto.
Dito ao inspector da thisoartria de f-xeode.
Traoimiitt 4 V. S. para o* flae convenanlo!,
oatas legiltudii, par depilte, a recpectlve ter-
m* de examo, da innn do hoipitil militar
relitivoi ao mea da jaaeiro Hirco.
Dito aa meimo.Aa pr.tico da soiti Joio An-
tunee da Stlveire, manila V. S. adaotir camo re-
qaititoa o commindioto da divle> na ral, en af-
lela diati data, a quintil de lOOf. por sonta da
coluda qe tim de rodear, como pratlco de bri-
g. de gaarra Maranho, at o pqrlo da capital
da provincia daqeelle nomo.Commaoicoa-io aa
ommiodintt da divwao naval.
Dito *o mnmo.Corto do conteni do sea of-
fleio de hootem, eob n. 134. ..torteo V. S. a alin-
dar entregar ao baabarel Joie Perelre da S Ice.
eobmtohereiponiibllldodi.-aos termos do de-
creta n. 2,884, dol de faverolro do anns prxi-
mo paisa a, a qiantii de 400J, qn por eriao do
miolitano da j li; de 15 de deiembro limo,
fot aatonaalo a mmdar abona ao moiae bacb-
rat, como jala de aato, por lar aido oomeido
l*]1 meaitlpal a da orphaea do termo da Bu-
Dito ao eirno,Eilaodo am tarmoi a ioalaia
aeata, mand ev. S. pagar ao pbirmasentiao Jai -
qim de Almetda Puta, a qeantia de 13)9030,
em qae lmportiram oe nyeitcamento* annede
para o tratamento dot deanllloa aiicidoi do
bolera-morba no termo da S. Bioto, comirca
de Giraohene.
Dito ao meamo.Roatitoindo i V.IS. o raquj-
rioaaoto docementedo, a qee ae tefera a ie. in-
ormisio de 21 de crrame, sob n. 76, o aatoriio
miour pig.r i Joi LaUdeH.ttoi, oa eoa.u
procarador neata eepltal, nao a qeantia de 90$tu0
cenalaote da conta om depllcita, q Tal ouext
ao ctiidoreqiienmanto,a aimade87800 emq.e
segendoo pereear da cenladorla dasia theioara-
ria, lmportim as daapexaa feitaa coro a eaitoolo
doi praioi pobrea da sadola da Booito, noa mena
de oatambro a dezembro do anno prximo pas-
aado.
Dito aa maana.Da acedrdo aom a sai infor-
mico de nenlaai, eob n. 78, maade V. S. pagar
inUgralmeoto ae profeaor da laalracjio pnmi-
rla da poreacie de Corrente, Aatooie doi Saoioi
Faliae, a grUitltagao qae dilxoa de partebar re-
litira ao oxarcicto a expediente da aua aala, no
trimf'ra de abril a juoho doaono prximo pn-
eadi qaa por algun diaa nao faocclanea a
meima ala, am samequincia da apidemla do
bolera-morbas.
. Dito.ao mesao. En vista doi aampetantes
atuflaadae. miada V. S. pagar ao errem.Wnte
Antjnie MilaquUe de Micedo Urna, nao d >
qetotia rte ItSOOJSrjO. corraaponeate al* prei-
' tajlo da abra daa repaioa da eilrada do Pj-
d'Albo, entra oa marcoa da 7 a 10 mil bra;aa.
ma tambam a de 1:3755 relativamoote a 13 mil
bracia al aqualla villa, lito aasim o havor io
licitado o diresler da reparlicio da obras pablt-
aaa, am ofBc.o da SI do correte, aob n. 36.
Ctmmanlcoa-se ao director dn obraa pnblioa.
Dito ao maamo. Cenitaado de officio do di-
rector da repaiticao daa obraa pablicta, datado
da boje, a aob n. 39. bavar aido recosido por se
achar coaclaido, o 19* iioco de 500 bricac di ea
trida do norte, da qaa empraileiro o aogaobei-
ro Joi Mimada Alvoa Feriire, ^ecommaado 4
V. S. que em vina do competinta eeriiflcado,
mande pigir ao meimo aogaobeiro a qaaotie de
15:345| a qaa tero alies dlrelio.Commanicoa-se
ao dirattor das obraa pabllcaa.
Dito aa maamo.Davolvendo V. S. oa ppela
qae rleram aonexos a saa intormicae ds hon-
tem, sobn. 9t, raluvoa ao pifftmemo qaa pele
0 cipito aliooei di.Caohi Wanderley Una, aa
importancia de 809, deapandida com alagaare
da cifilloi para aea trineyorte de ida e volta,
como commaodante da eacolta do Ia Hoha qae
ondaxio praioa da jaatic.i a villa de Oaricaiy,
tenho a dixer qaa noa termoi de tai ettdi iu-
formijao, mande pegar eaaa qainlii.Commu-
nleoa-ae ao abete de polica.
Dito ao capitii do poito. Facj aprasentar
V. 8. o rsarata do marluna Fraaclaco Galdino
Triganro, aflm de que lho d acoavaaiente dei-
tino, depola de ioipeccioaado. Cemmnlioa-ai
o chata de polica.
Dito ao director daa obras mlliterei.-Apreaai-
te me V. S. com a pouival broridide, o orci-
nieoto da daapeza a fuer-ae com a coaeirac(&
d0 raaaiTatoro de qae orne i compatible de ce-
vill.rie, como declara o brigadelro commandan-
la das armes, no indico orHcto, aob n.326.
Dita ao meimo.Da conforaeidade com a re-
qotilca da brigideiro commaadinle dea armas
ditide. de 23 do crrante, racommendo i V. s!
qai mende, com orgeocie, pdr tachadura a trin-
ca na porta da frente do qnartel do 2 bitilhe
Ce fofiotiria a bom aiaim coocertir o portal da
torta qae delta para o qaiotal do meamo qaar-
tal, anoa da vedar a aablda a neite da pricii do
dito balilhSo.-Fixeram-ee aa davldaecommunl-
cacon.
PaD'10' commandanta do corpo da polieie.-
roi* v. S. meadir eag.jer, ni seceso volaqte
ln'pi <* tommtai'- Pi'"o Veacee-
ISO Ellas d. silva qe legando o altanado tanta
ao ... offlclo n. 80 dieta dii., foi p.r. loa. j.i
gado apto. '
Dito ao director do arsenal de gern Coace-
da a aatonncao qaa V. S. aotlcltoa am seui ofi-
cios ns. 515 a 518 de 20 eS3 do correte, para
alagar as cerracn qaa foram'pradiai, nao i
psre triniporiar do forte do Banco para aaaa er-
aeoal oa artigoaqaa fonm dados om cooaamo, a
tem de ser racoibidos aoa reepiettvosarmizeni,
di rtud de om officio da 19 deate mez, mal
tambam para coadaclr ati o maamo fo jictos qaeani foram coacirtadoi.Coramunicoa-
so aebrigadalro aommindenta dea armes.
Dito so meimo.Mande V. S.ootregir ao com-
miQliot di compmbia da driifUoi, cono ro-
-qulaitoa o brigadelro commandanta daa armes,
m officio da 23 do correte, a pije de ariilh.ru
da calibre 1, qaa exilia n'ease arieail. a qail
ecaiairla pira a initruc;ao da pn;ai da mea-
ma companhli.Cammanicoa-sa ao brigidiiro
ommaadaati des armas.
M.Hi0 i,U mn'*'Pl <> primeira* vara.
/'i,i./' Promplar, a pOr a dlsposcao do
;.m '* p*"cl,> olanalados qaa aati-
1 nri1?^,HelB,m,Un,i', d OVlsdOB par
fin. n'Sida *"'ni>. Am de terem ene d.s
tino, do dli U de mir5o vindenro, no vapor Ma
tnanguape, ramaltando-a.. .. reipectir. guiai
om a naceiiaria entecalenila.
Poitirle.-Oi Sra. agantis da companhia breii-
leira de paquete, m.ndem d.r tr.nap"laj para, a
aorta por cont. do mioi.iono d. ga.rr.nS Va-
por Paran, ao volant.rio Bernardo Liodoiro da
Mandona., q.e alala, com d.itoo .m do.
*orpoa da m.ami cOrte.-Commni.o-a. ao bri-
gadelro commandante das armas.
Dita -O preiidenta da provincia, eonforman-
do-aeaom o aa propoz o Dr. chafe de polica
am offlclo n. 17. de 13 do correte, resol ve exo-
nerar do cargo da delegidi do termo de Olinda
Jsse Antonio da Bocha, e nomata para o rifa-
ndo sorgo o cidadio Joiq.im daS Cavalcanti da
Albuqaerqae.
expediente do secretarlo do
governo
Offlelo.io brlgidalro com mo lenta daa armas.
O director do arsooal do gaarra eetS aalariii-
do a iitiataier com-argencia, podido da eapotoe
para o 4.* bilalhao da erfllharta a p, de qae tra
ta o officio de V; Ese. n. 347, dieta data, o qaa
comm.nico V. En. da ordam do Eira, prui-
dente de previneie.
Despachos do dia 4 de fevereiro
de 8S33,
/teguertmento*.
Antonio doa Siotoi Faico.Dirlja-aa i the-
seararta provine!.I.
Fraoctico Antonio Aireada Silva.O aappli-
cinti j foi attaodtdo.
Frenclaco Joe de Guaba.Informo a Sr. ina-
pactor da thi.oararli de faiands.
Jaitioiino M.noel da Bercallo.A'vlitade in-
formacio, nao (em lagar.
Joaq.im de Almaida Pinto.Dirija-ae thi-
ao.nrii da fasenda.
Joio Mootairo da Andnda Malvinas.Informa
o Sr. tnepaitor d> theaoarerie de fizando.
Joio Daodato Bowminn.I.forme o Si. Ini
peatorde theao.rarla de f.zande.
Jod Joaqalm da Miranda.Informe o Sr. ins-
pector da theioararia do fizando.
Joi Iildoro dos Sentos.Pisss pnrlirii ni
sentido em qae reqear.
Tenante Joe da Hallo Albaqaorq.o Monte-
Negro.Iaforme o 8r. cammiodanta aaperlor ds
gaarda niciooal do Rio Pormoae.
M.no.l de Firlia Lomos.A'fleta da informa-
cao do jalz da dirette, nio ha q.o deferir, de-
voado oa.pplicinta roqarar parante n jaotieai
da loca hd a oe, o qaafai a bam da aea dlrelta pa-
lea meioa ordinirloe.
Nercico Diperroo.Informa o Sr. iaapeetor
da theieamia da fezanda.
Nicolao Sarioo do Andnda.Raqaeira por in-
lermedio da ios laoarinr legitime.
Profiri Antonio Eelovea de Silva.informa o
Sr. tn.pector de-anen.l de mirinhi.
Alferai Terlnlleno Joe da Silva Pegado.In-
forme o Sr. eommindante do corpo do polica oa-
vlndo o offlcial aicaeedo.
REVISTA DI.4RI1
Eionendo da aelegecli do teimo da Olindi,
a Sr. Joe Aitonto di Roche, fot para o meame
cargo nomeado o Sr. Joaqalm do Si Ctvalcmti
do Albaqaorq.e.
, Ao prefeeser de prirre'ra lettrisde Cirui-
r, o Sr. J oe Ieldoro dos Santos, fot aoncaitda
a grottueacio por mala da 15 aunoa da axarciclo,
por portarla de 24 do correnta.
Am-nhieae extrablr a aaganla pirte da
tarcoira lotirie de Gymneiii Pirnambasino (tir-
asira coocessio). aaaalaaaV
.0 alteres de polica Jiaoasj oV>tisea da C-
nhi, foi nomud delegedo da Aguea-Bellae a
aaa da ViU.-B.Ua, como hootaa tlaiamar.
Por porlette de hunlo. fot maulado tne
erav.r aomo oppoiltor fte e.dairia do Cario
Commercial, o Sr. Jovialiao Parmndei da Silva
Menta, e noxaado pera aabatitalr o profiaior da
2* cadeira, darmto a tompo qaa aatlver feneci-
nando ni ainmbli provincial.
OSr. Javinima Uiota carea, ai a.laa do Cur-
io Commercial, o esteva, em novembro paaaedo,
o titulo da haotlltalo, qeo Ihadoa dlraito i pr-
seme nomeicaa ; i qaal fo! boa a asertada, por-
qaeoto nao a foi alio aampre estadanta dlitincto
applica lo, como qae mereca aempre o molhor
conca'todo aoai maitrai.
Peraca tocrlval q.aheja om flacil aa fre-
gosle de Siato Anlanlo, porq.into tado corre
ah no completo deaimparo. Alm da oatna
maltea iofriacoaa, de algam t*mpo i asta parte
tem temado bom vialvel aqeolla qae diz raapolto
aoconcarto do caiga j ai por qaanto he raaam'qee
qu.it ae nao tem leraalh.nte .io, til O dea-
coooirto om qaa vivem. Se o Sr. flieil qalzaiea
der am pinato patas raaa de aua fragaexta, tel-
vez vi.ee eaaia lnfrec;ea. maa* o Sr. flacil tem
recelo de eanc,ir, a per iaio deixa-ae Bear om
tan.

191
M

I I
I +.
to
I en
I e>
8 I
Maac.lino. *
I I"
l !^| Famlnino. | o
I.cae I oo I
-! I | -. Maac.lino.
col I I I -
! F.minino I 2
! > i
I I I I I
Maacnlino.
Feminlno
i!
l
sli.LI.!slpein,"-1
II
--o
I
l
eac.lino. I co
I
o
Femxnino.
I o o"
A aabar:
.. das a semana.
[ 53 Segunde. 8. Mergarida da Carteaef.
, 24 Ten;e. S. Malhue ap. ; S. Pretxtale b.
1 25 Oaerta Se. Cacarlo Dlopy.i, aia-,
J6 Quiote. S. Pedro D.mil a. dr. a ti.
37 s.iti O myeUrioo da paixi. da M.i
iH !7abb*do. S. Romeo aa.; S. Cer.le m.
1 Damiogo. Si. L.itbarto a Eodscla .
ASSIGNA-SB
j no Recite, em a Iivraria da praft ala 'tifraai
I doncia ns. 6 e8, dos propriataria* Matea, fi-
guairoa de Faria & Pilbo.
K
C
<

O
B
C

5
rer-
I
P3
s
So
>
c
B
>
a

M
-<
P5
ADVERTENCIA^
Na totalidado doa doanlaa ozlit.m 155, acodo
4 bomeos e 20 malherea aliooodoa.
.F70^moTolT,1,.,,ene^na^U "te 4 das :
ai 7 aa, 8. 8. 7 l|t di minhaa pelo Dr. Darool-
Pinto. A'a 7, 3. 3, 3 1,4. da Urdo pelo Dr
Uoicoio.
RsrRTirio aa polica.
(Extracto da parta do dia 25 da crrante :
Foram recolailos 4 casa de detoacio no dia
13 do corronto ;
A' ordem do Illm. Sr, Dr, chafe de policio,
Joe Torrea Bandeira, bramo, do 70 auooa, pro-
ceieedom provincii de Pirabiba por cricee de
terimeoloa gravea.
A' ordem da aabdelegodo do Recite, Berar-
dioo de Sena, pardo, do 43 annoa. por crlme de
tarto.
A' ordem do de S. Joii, Aotonio Jote Bizarra,
pardo, do SI anoee, por arime de ferimentoa.
A' oroem do da Cip.nge, Menoal F.rrelra di
Bocha, brinco, do 54 masa, o Jacob, aliemao.do
36 aonoi, amboo por deaordem eembrieg.at.
A' ordam do doa Afogidoa, Joaqalm Joi Fer-
relra, pardo, de 15 aonaa, para availgaacaa.
A* ordem da de Maribeca, Pedro Jois Forras,
brinco, de 61 annoa, para correejao.
O abofe da 3* aeceao,
J. G. ie Metguixa.
Movimento da casa de detencao do da 15 do
feveruro :
Ezlatiam......398 preso a.
Entrarem...... 7 a
Sahiram 13
Exlitsm.......392 a
Nictoniaa 276
Esirengelrai 37
Malberas 3
Eetrengeirii %
Escravoa...... 68
Eicrevii 7
Total........ 392
Allmantadaa i eaata doa cofres p-
blicos ..........................f_ 1W
Movimento da ootormaria de dia 16 do fo-
Ttversm baixa :
M.noel Hermenegildo, anemia,
Lta, escravo do Antonio Cutiano, (obras.
Obituario do bu 25 de vbverkibo ao ce-
BiriRIO publico :
Joe, Peroambato, 4 annas, Santo Antonio: be-
Xlgei.
Joanna Nepom.cina 0 Silva, Pernamb.eo. 68
aonea, eeltelro, Boa-Viata; arjriipe'a.
Mixlmiino, Pemambaeo, 8 mozoi, escravo, Re-
* ioi*jrti6.
Fra.eiaea, Pornambaco, 4 mases, Santo Antonio,
eapesmo. '
Oliodloe, P.rnimbuco. 9 annoa, Boa-Visti : e-
brecerobral. '
El.irdo Emilio Beptleta, Portog.l, II annos,
Boa-Viata ; febea .m.relie.
_ ,, Da 15
Damlio, Pernambaso, 1 maz, |Boa-Viata ; es-
pumo.
M.ris, Pornambaco, 10 mezes, S. Joi ; antro-
ioterite,
Sidroalo, Pornambaco, 18 annoa, aoltairo, Boa-
Viata; coogeato lerebral.
m!'00' prnn,bB,il "a8- J"; bepe-
Antonlo, Pernambuco, 1 anno, Bti-Viata ; soo-
valioai. '
Adriana Marta da Conceico, Pirmmbuio, 69
annoa, Boa-Viata ; bozlges.
CHROHICA JUDICIARIA
Triboaal do eommereio.
SESSAO ADMINISTRATIVA EM 16 DE FEVIREI-
BO DE 1863.
PRESIDENCIA SO BU. SR. DESEMBAROADOR
80UZA.
As 10 boraa da manha o Sr. praiidente de-
claro, .berta a aeaeao, eetando prcoontoa oa Su.
d,g,J,1d*i R'go, Lomos, Melvelra Roca.
rol lida o approvada a acta da aeeao antece-
dente.
Leu-se o segainte
- DESPACHOS.
U-n requerlmanto do Podro Albarta Diuiy,
pedlado o regutre da proco rita o que apraeenti.
Reiletre-ai.
O.lro de Knowlai & Fonter, por aaa proi.ri-
dor, pe lindo qe ie fac no reglitro da enripia-
ra de bypotbeca de Joio Plato do Lomeo ao va-
conde de Cimirigtoo o bailo da Meriboca, a
competente annotego de tor iqaaila aacrlptara
ceao aim effelto, por oatra da ceaeo o triipu-
10 falto aoa eepplUantii.Como roqaar.
O tro do MibooI Alve Ferreiu, podindo o re-
glitro da ama proiarecio qaa iprauote. Re-
gtitra 10.
Oatro de Ja venc o A.g.eto de Athiydo, palla-
da o registro do titulo de saa nomeig&e de pri-
poite de torretor gerel.Ajante-ae a petico do
corritor Jv&o Gella.
Oatro, informado pelo Sr. desembargador fis-
cal, da Chrlstovoo Forroira C.mpoa e Frinclico
Goncslrai da Silva Pereira, pedlndo o regtitro
de ee. contrito de sociodade. Regiatre-ee, fl-
cindo entendido q.e a renovar, da aociodaae
a pode tor lagar na forma do art. 307 do col. do
commarcio.
Oatro do Pitary & Filboe, timbera informa-
do, pidlndo aaru ao roglatie do pctaibo Doui
Irmot, qa. compro, a Erneato Paraira Goelho
di Cunha.Ajuntira a carta da registre com qaa
navegea a pancho.
SESSAO JDDICIARIA EM 26 DE FEVEREIRO
DE 1863.
PRESIDENCIA DO EX.. SR. DESEHBAROADOR
BOOZA.
Secrttario, Julio Guimaret.
A meia hora da tarde, o Gxm. Sr. presidente
abri a esso, estando presentes os senbore
desembargadores Viliarea o Silva Gaimar&as, e
dep.ledoa Rege, Lomos, Malveira o Roaa.
Lida, foi approvada a acta da aessio ante-
rior.
JCLGABBHT03.
Apoillmte, a aoaimondedor Franciico Aoto-
nio Paraira da Silva ; appallado, Antonio Oon-
cel'ee PirelraLtma.
Foi confirmada a sentenca appellada.
Appellantea, Maooil Lobo de Miranda Henri-
quea, tomo admioiatrador de saa malher, o o Dr.
Joe Mimede Alves Ferrein, tutor doi filhoa do
Una Jo Antonio da Coeta Rogo Montairo ; appal-
lado. Mnoel Ribelro Baatoa.
Foi confirmada a aeotenca appellada.
.Appellaot, Francolina Anrelia de Soaza Ra-
moe; appelladoi oe idmloiitudorea da massi
fallida de Jos Aotooio da Silva Anujo.
Confirmada a aeoteoca appellada.
DESIGNACAO DE DIA.
Appellante, Antonio Funclaco Chavea : ap-
pellido, Marcolino de Sillea Crrala.
Designado o primeiro dia atil.
PASSAGENS.
Appellante, Francioco do Prodo ; appallado,
Joio Aotooio Cupioleifo da Silva.
Appellante, Joio Baptiati do Reg | appalli-
de, Frineiico Joe Germano.
Appellanteo, oa admlnlitrodores da missa fil-
uda ds G.roelro & Ramoa : appoidoo, os ad-
minielradoraado Noviao 61 C.
Appellmte, Joio Pint de Lemos Jmlor : ip-
pilladi. Aona de Soeza a S Iva.
Do Sr. desembargador Silva Gaimaries aoSr.
desembargador Villares.
O Sr. deiembargador Silva Gaimeriei apreieo-
10. om meia para nova diatribuicio, viito o S\
doiemberg.dor Villeroa, relator deaigoado, haear
iverDedo luipeicio na cacea ontre parteo*
Appellante, Gabriel Antooio ; ippellido", o Dr.
Igoaclo Nery da Fooaaca.
DISTRIBUigES.
Appellante, Gabriel Antooio ; appallado, oDr.
Ignacio Niry da Fooaeca.
Ao Sr. deeombargeder Silva Gn miran -por
uVee d* 'p,Uo Sr* desembirgedor Vil-
AGGRAVOS.
Aggravantea, Smpale Silva 4 Compinha :
gr.1 vado, M.noel Antonio Lo.r.iro o'Ara.io
O Kzm. Sr. preeidenie deu provimento.
Nada mala hoave:
Comarca de Garaohnns.
Povoaco do Corrente, 10 de fevereiro.
Vtva a naci o o Imporiaor.
Nao ora poaaivel, qae a pircSo da brieilelroi.
qaa povOi aala cinto da provincia flciaia dor-
miodo o somno deteslavel do egoiemo. quinde
todo poli eitremece de iodigni.cao em preioaei
do proced ment revoltioto ca l.g.cao brt.naic.
para como govorao do S. M. neaaa mieer.vol
q.oataa da navioo naafregadoe, o iogloxesom-
brlagedoa. Doloroaa aenaagio caaairam neato po-
HxJ.' n?'!.e.',, TlDd" ,6rt. nenciooadaa
peloa periodicoe. qaa aqal drcaliram do mi
em meo com voloctdido al.eirlce; q.em ae.be
lar, lea. q.em nao loaba, euvlo Ur. Nio
ho.Ta qaem, sincaramente lamentando o vapo-
roto org.ibo broiio, doixaaeo da iodignir-se om
teco do pripooito, do minlitro logias om pretoo-
''. eom arg.naot.cio da forca arateqaa o
'A Dno", cordtirinho chefardaaee o
ribelro q.,0do eato beba manaamente a qaem
o aq.elle. *
A eilma, energa do Imperador; a pradan-
1, talento, o patriotiemo do governo : fe ordem.
e eolhuiliimo dos oosioi irmaoa flomloeoiei aa'
toeram profundamente ao oapirito popolir deito
pobre d etrlcto; o aomo am i homan todee
eai hibltintn orTeree.rem om lacrifltio, no al-
i?* p,,,l,a roaaantiroootoa, e ditaanioai
politice, qa* oa divioiim infelizmente. O pea-
lamanto ifflictivo do qae a digoidade neiion.l
navia sido altrejaotimente omoac.da, o o decoro
ao nomo breiilelro at oemeote vollpoadialo fes
em am e implexo ostroitirem se fral'ernilmea-
u volboe odiba, a rasieotimentoipertioexei. Em
deplorevel amargamii nio ol am mil; oa dirot
". qa. provilonilal, olla velo dar-nos aqael-
la forca moral, qaa, olhoi vistos, dsclioivs
por .mor doi neaaoa c.prlcboa polticos, qao 001
aoarecia'am, de algama aorta, porania eetren-
g>ro. Ss a tal Sr. Cbrlstle preveiie, qao torio
doeencorrar dlr.au. a aolomaomoate pen m
fi, q.aepa.ard. t.do. n.au o po.de ele.n-
$ar o fallec%da eonsxliacao, do certo, que g.n-
roiimante delziru i.ossir asa f.moi. qaeitio
de diabelio, e sitiiticdis nm faxer prea, aem
bavar vaporoa.
E, cert.menla aa actaal altaacio do piii, quil
o ceniirvalor, oa liberal por mal oxigoredo,
qae ..ja, q.e nao proflr. oe. ti-verdedo noa
ao pavitbao nacin. 1 ao vermelho do o*a penda?
A era doa C.ll.beres j4 la vil fellsmiote, o ae
iloda r.it, algam rapreieateoto dem rica mal-
dita ]ae o penig am Sr. Cluiatii.
O po.o dut. di.trido tem patritica menta re-
ao vido, eaioihondo, a'ontro tedia ao olaoaaa, ae
principis pessois, qae o rapriseotem, enviar
ae a.gaito throno de S. M. I. am voto da edhe
eio p.la ceuea da noaae nicioniltdeda mu jao-
tim.ate offendida. E" am voto d.plo, t-or q.o
mili asta inclu io o amar, q.e leilmeote oito
povo dova ao melhor doe monircbeo. o primeiro
doa Br.eileiroe I E.11 monaagem a ezpreuio da
leeldado, patriotismo, dedieacio, o monorchia-
mo deato povo do aeitlo, q.e Unto ama a libar-
d,d#a a voaora o aea mooarcha, como adora a
Diviad.de, com o meimo flm, q.o :oa Ierra
a',i> eral, a depoii a aalracio elerne.
sen .., meito nobrea eio eetao crece ae, pelea
qaaLaohomem rnico nio devider4 darrimer
k.a.rg.*, abandonando patria, fortuna, o fe-
rniJli pera f.ior oo ra-ttyr, no ampo di biti-
-V P#r lado I(l00* UMot di velhi Al-
btab aatio ioaontoauvalmonta m.l, a meamo nio
pofom aomprobandar .t qae gr4o de cor.g.m
.negado podo chog.r 'i. B-.ail.iro qaaodo e
torda Ihe chega ao nariz, em negocloi, q.e
Ictim o throno o o altar.
r so-be, qus nao eit.j.m anda vertidas em
ex as nossas meoorareis victorias contra la-
o holl.ndez*. ? *
diitrlcto poD.loeo, eonta para melhar
o mil hcbrtentei adultoi; .aa ne erro dl-
q.o telvex o'entre tenia gente apenaa da-
pauea entre homooa, o malhares silbim
ament ...igo.r aea. nemoo, o ais por
_ todo, pod.m aeaiaii aaaigoal.r,a ata-
l^. 1"?,,8D,,ra- No ewirelant -c.rto, q.e
.ersrro-ih.. ( Ignor.naUa valor, a oepirito bel-
itmiomormente contri todo, q.a pretende dea
lrAL"c!u'r!D?,, elrd'6oa. lato obaerv.i
q*Jl! -' M'"""" '.ar o norto lo.o.
a. vttta do Pillar, mello prxima a eato diitricto.
O povo p.r. all .falo nio por slmploe carloiidi-
de, mea como em romera ao obiesto siendo
doa aeua caitos.
Pira este pova, a tilvas para mallos 4 dontri-
ua correntaqae a aoberaoia doi rali de dtral-
to divino; o qae at ea com toda mlnha elmpli-
cidna concordo por convlccio.
l.A"ilnnP0, ,inl0' qi' de,d* P'iaelro at o
altimo Bre.llalro oao porse m.nifeater per aae
proprla I.tira, ao aeo alorado aobareno. oa en-
tim.nfos patrloticoa da qaa eit4 poisaido, o ala
por qao mil jadlctoa.meote reiolvea-se, qae to-
a ', 'osssm r.pr.ieDtida por ara certo,
e ditirminido camero de pasin. Se iofilli-
ment* tivermosde laiareom log'etes a craieda
nacion.l ieri de exemplo a que mala naoca o
Iroaxo a vaibo l.op.rdo ingles moalre aa preos
.0 vigoroso, o joven l.ao tmericaoo ; tenho esta
E, nem digam os mesqainhoa sietirios do
ogoiimo, q.a q.indo troir.m 01 cinto se reiadia
di aoberbe Alblon, dsbaixo do nono co, 01 q.e
hoje meoifeatam aiot>mantos eminentemeiita pe-
trlotlcoi correm espovortdos. Nio 1
Pira cootra lato protaaur solomnemeoto shi
eei grevedo coi testos di historie patrie o dle
glorioio, a memoraval de 17 de Janeiro de 1654:
Se nio eiti extlacla a f.caoaa nci de Cellibire
lobre-noo v.lor o leeld.de pin de urna vez co-
todaa, confandt-l. I
Senhor I Oa habitante, do di.tricto do Corran-
te, maoiciplo do G.renhaos danta provincia, ea-
qaeceodo por am accerdo unnime o patritico a.
dlunioei pohtlcii, qae oa divid.m, deliberarem
em iisembli popal.r eaviir 10 aagaito throno
ce V. M. I. a proaonte meougam, q.o noitis 11-
nbei onerecom.
Siohorl O B'.iileiroi dodlatrlito do Corre-
te, prof.odemente magoidos polo deplerivol con-
flicto havido aotra o mloi.tro logias a o illa.Irado
govarno do V. H. I por motivos, qaa a ra-tou
r,5o' ""' Pr*ndo qao, aperar da firmes,
de V. M. I. em mentor o.na deiegradaval emer-
gen tle illeei, a dlgnldade niclenil, de q.il i per-
petuo detenear. qaa ipasar di eoergi., pr.dincfi
a pitrtotiimo dosdiitioctos Breatleiros, do conie-
Ibo de V. M. I. parile ai violencias, orgalho e
propaiito de delegado da goveroo ioglez :que
peer do espirito de modorocio dos nosioo ir-
mios nieioDias em todi mu Uta ioj.it. icio-
ton, a aoberba offlcial do goveroo Ioglez pratan-
d, pelo podar di for;i hamilhirodooro necla-
oal, ovilUodo-DOi pereniO*aa nern civlliudn
a degr.dando o Br.oil doa foro.' de urna o.cao
celta, catbolic, livre o ind.pendente 4 condico
de nma fetloria a.lv.gem, hertico o oacrava do
orgulbo bretlo : voam do centro deitei aerloei
t junto ao a.gito throno de V. M. I., o ah
iolimnemeatedopoottim,heloedo mete vivo en-
tbeileime pola ea.a. cent, da o.cao, aeua aegra-
dos votos de amor, dodtc*ca> e obedleoci. ee me-
Ibor dos mon.rchaa, ao primeiro dos Erisi
leiros.
Siohor I Nao noa manCham a lieonja, e a Bn-
glmeoto 01 noiaoa labios.. filhoa dos oosso cor-
tse, nucidos om ara clima, onda a iiberi.de
veo.rado como legitima eman.cio di nzio iu-
preme ; ouvindo ooalaqae princtplemoi a belba-
elar aa prlmalua pilavresq.a a pela reilgiao,
pelo rei e pela patria devemoa derramar o nosao
eeogae qaiodo 4 iito o dev.r dos convidar: 01
habtuntea do diitrlcto rio Correnta aeotim imir-
gimente aa iojaitn off.oan por qae pene, e tai
cira petria, e 01 proaodoe de.goitos de qae eiti
ropaue 10 a migmoimo o gene toio cor.cio de
V. M. I.
Saobor I Q.e oa co. conjuren a tompoitade. e
aalve-ao. neo do eat.do por virtade pronri. e
pericia doa aabioa e patrloticoa pllotoa, q.e dl-
ngem nesta erice perigoea; mas, aenhoi I as
aproover ao omnipotaoia dona doe ezercltoe. qae
aflea hora do combate aanhorI teri aoad. na
BrraaiL"'nU h" d* BMor *UrU P,rt
O nono grito de guerra aer :-Daai, Bnsll a
ro^roo a hoora da n.ci,. triomph.ri.
Senhor I Digne ee V. M. I. aeolher benigno.
asios sincero 1 votos do aa 1 pebre porsao do poro
paroimbacmo, qaa qindo so trata da honra da
saa patria profare morrer com loria, do qae vi-
var ato honro I
Povoecio do Correte, municiMo da Garonhane
!1"1 d Pornambaco, aaa 7 da fevereiro do
loo 3.
(Soguem aa oosigoaturao emoamero de 79.)
CommuQiCados
Dando par eootlaldi a o.baeripeJo qae tirel
beneficio e pedido de Sr. Jos Antonio So.ru da
Acevedo pera 10a prometo sor applicado oo pa-
g.mente do tree'.ido e sollo do eea proc.no crl-
me am .ppell.cao do eeit.oc. eoodemo.toril
paro a meretiaaimo tribunal di relito, sorre-
ma a devar de pabllcar o oome de lodoi os aa-
nhor*. qao concorrorom aom eoae donetivoi, a
qaaos as qumttii, bom soma 1 obrigieo do moi-
trar-lhes qaa o producto adqalrlde ol aoplicido
ap nm a qaa aa daatinav, a tfoha-ma aido aolii-
citado pelo dita Sr. Azavelo na carta q.a pelo
maamo mo f.i enderezad, am data do 28 da ja-
lho do inno prximo pialado o que aballo val
tr.B.sripii.
Recite, 25 de fevereiro do 1863.
Joe Roiriguei da Silva Rocha.
Illm. Sr. J oi Rolrig.oa da Silva Roche.-As
ctrcimilinilaa em qoe ma vajo ra lando ; e ao-
0 tara pag.r ao eacrivaoEitevea.a Import.nei.
d. 2009POICO m.i.ou maaoa am que impert ee.-
pie do proeisio o lello do meamo me oorigem a ra-
corrar ao maa imlgo aflm do v.r ae ma pl. 01
lar eua qaaotia per al a ae.a cooheclloa, Vni
meamo fat o favor do eotregor oo Sr. oacrt.io
E.tevoa aflm da ver 10 os autos poderte aegalr
logo para a rolacio polo coi qae ji eatio premp-
toa poli por falta do rocanos vejo-a.e na colino
do pordar a oppollacio o par laao lho paco qaa
mo f.ji aato favor qa. ns.ito Ihe ogrodaseiot o
iem* mal, aou do V. 8. atiento venerador o orie-
ao obrlgido.
Cisa de detiocio. 28 de i.lho de 1862.
Joe Antonio So.res de Axevedo.
Subscrevonm oSri.
Loareoce de Freitu Gaimarioa .
Joaquim Antonio Rolrigauo S.brinha
Un inooyoo ........
Jfo L.ic Parrein Ribelro ....
Jo. Diaa Brindio......
Me noel Joi di Silva O.tvoiri. v
Miooel Morair. Cempoi.....
Aotooio Joe Lopes da Silva. .-' .
Joio Joe d. Silve.......
Maooel Ribelro Be.toa.....
Je. doa S.ntoa de Oliveira .
Aot.n'o Rodriguoi de Soasi .
Frentico da Silva Mchelo Lobo. .
Ji Joiqaim di Silva.....
Joio Jote de ate Jures. .
Antonio Pereira de Garvalho Gal-
. m,r..........
Antonio Ferreira da Silva Meii .
Joe Teixoira Lalte ......
Gullherme Antonio de Siquiln .
Antonio FrooclKi Aveiaa ....
Joiq.im Ferreira de Araajo Qjima-
, -......
Joide AzavoloMili a Silva. .
JosMarii Ferrein di Cinhi. .
Un .nooyme :.....
Joio Joe R-bftlro Gaimarioa .
Jobo Pereira Miutioho.....
Joiqoim da Siivi Coala .....
m aoooymo.......
Biroardioo da Silva Coata ....
Hiorique Miooel de Silva .
Aotooio Joi doa Reia.....
Joio do Coeto Airea da Silva .
Joio Maooel Ridrlg.ea .
Joaqalm Peohoco de Silva ..."
Jo.q.lm Floto Violn......
Ignacio de S Lope Fernendei .
Jo. Joiq.im di Coiti Miciel. .
Meooel Frinciico de Axevedo & Ir-
mao ....
Narelio Joi'da'Silva! ', \ *
Cuimlro Joii da Silva ....
Jote Bsoto Gil C.rmlnes .
Miooel Joiq.im Ribelro.....
Firmo Censido de Silv.ira Jnior. .
Sebastio Antooio da Silva Beixi. .
Birnardino Gomos da Cervilho
Mertioho Lopeidoi Rail.....
Joreflo Joe do Oilvoira.....
Juetino Antonio Piolo.....
Maooel do Azarado Almila '.
Rolrigo Pinta Mor.ire .
Portao.to Rtbairo Bailas ....
Aotonio Ltite d. M'geihiei Beatos .
Joi Lope da Silva Gilm.raa .
Joa Fraesiseo Paredea Porto .
Jao Lisa Vlano* ....,.,
Aotooio do Azeveda Ramoa .
Jo. (calxairo do Sr. Mala). .
M'guoi Gomeidi Silva.....
Fraaclaco Antonio.......
Antoilo Feraiadie do Azevodo .
Lulz Morelr. di Silva......
Domlogie B Joao Fernando! Lopes .--..
B.rn.rdiao Lopee de Oilvoira'. 4 .
Jo. Jo.qatm de Silva Gaimaries. .
Maoiol Ferreira Pinto .....
Joe N su.ira da Coiti Soires. .
Pedro Tinoc........
Liiz di Silva Parein......
Antonio Goociivoi di Silva. .
Maoael F.rraira Barbosa ....
Joa Joeqoim Cjolho B aodio. .
iin.elo Faro-od.e Etr.i.....
Francicco Aiit mo M.rtioa .
Joeqoim Menoel F.rrelra deSa.za .
Joe Pinto de Megalbin.....
M.noel Fernindis de Alb.q.erque
M.ll...........
Joao P.ralra Rabello Braga. ...
Jaio Baptiate Uoocalv.s.....
Joa Nogo.tra de Soasa.....
'', noel Roltiguee Mamonee ...
Miooel Joaqalm des R.ls ....
Aolonio Jo. da Siqaira ....
LaliJoa Marques......
Di mingo. Joe Fernir. Giim.ru .
Joa do Atorado Aadr.de ....
Jaio Jeciotho do M.dotroi Rnende.
B.ra.rdo do Siqaelra Castro Mon-
telro ..........
Caitodlo Joi AlvaiGilmariei .
Jaio de Abroa Lima......
Antonio de Souzi Reg.....
Menoel Beoto do Ollvotra Briga .
Funclsco de Oliveira Franco ,
29000
19000
2SO00
lu00
lyooo
iuoo
looou
19000
yNW
190OU
29000
29000
19000
19000
29000
19000
19000
49000
29000
I9000
IfOOO
190OU
2|i<00
IfOOO
119000
290U0
29000
19000
28000
IfOOO
lguOO
29000
29000
29000
19000
29100
190U0
291100
19000
29000
2f000
29000
29000
11000
29000
IfOOO
2JO00
19000
19UOO
2J0O0
29OOO
1S000
19000
19000
2t000
29OOO
29OOO
29OOO
I90OO
2aO00
29OOO
2B000
25000
5j"0
I9OOO
29000
1|0JU
IfOOO
19000
1900U
S8000
29000
8500
pellacao ........
Por am por de upe toe pr, 0 dito .-
Aiavedo ......
Por despesas ji falte tm ama accio
ordinaria qae eati em jais* a ora
qao .ator. a malbor da p.clclo
Re.
Alm da qa.nli. aom qaa caatrtaai i
d.apaseo do procaoao, oa.lr.a teaka dada om
tic.l.r, o einde me reato pagar aa alta Sr. L
ves a Importe de ama certidao .xireblda par
bom como o trabilho doa Sra. advaecada are
dor qaa diriga referida osea ardi.ria
qaal ma raapoae.billoel.
Nio ma ens.reco, aom pr.te.d. ai
'icii orestsdos: mea anteo la i dir
pltcecio a iq.eil.i aoobores qaa ee ftaaisam
..b.cr.var paratio leavaval fin, aoatr.ade lbee>
qaa fildiviiimoato ippliciai a iiialli aiaaa
rde. ,
Racifo, 25 do foveralro da 1863.
Joai Roirig... da 841.a Reafaa.
torrespondenciai
1889500
Sommando poli, a sabscripcAo am 1889500 d-
dlc.ional-lbe liada e como oottiBaicao miobi.
a qaaotia de 109620 para o completo da daepoza
qaa ae fez eom 01 aates o qoe o aogalote:
AO Sr. enriva o Joaqalm Fro tino
da Paula Eeteve* Clsmaote, con-
tar o nai ricibos. da 14 o 20 do
goito o 7 de ootabro prozlmopaa-
o/do importe do trebalho a aullo
do proceno........ 1519500
Ao Sr. escrivio Pires de Almoids,
preparo, d. ppell.cao .... |506
Ao Sr. aecretario da relafio, dlstri-
buigio da ci.ee. ...... 68500
Por .mi proctraeio, eolio reca-
nhesimonto da dotaraootoi % y*
Srs. redactores.Em bou Diarii da 12 da da-
zambro prximo pieaedo daparataae eom aa.
correapooUncie do Sr. Aatooie Gemae da Hace-
do em respo.t. o nossa pablleela na Diario da 9
da oatambro, e para q.a o Sr. Macelo afea oa-
t.nd. qaa no. e.m.g.a com a poza da aaaa ro-
ctocloioe, pultmo.-lbu perniae pare palaaRt-
mi vas aoa eeeupar coa o Sr. Meile.
Oe iihin qa.odo lio provcale para aigaesa
diicassio theologice, a prtaalra eom qu as-
gam a exiitonclo de Daoo; quera eesja a ozte-
tanda de Da tem negado loloa ee aai.dagaoa
qao a igroj. 00a m.nda crer. O Sr. Aotooio G-.-
mas da Macelo, qaa aoa paraca ve- da eaala
doo otha.e, q.erando prejadi:ar todoe aa aaa-
luldoroi da Soasa neg lago .a principio da aaa
corrospondonct., qao L.lz da Silva Sea toa arac-
tor deite eogaoho hoavaesa compr.da aa tarroe
o vig.rlo de Un; parea o Sr. Miofe aaaa
mi co.sa, q.o tal tio conanide aa tala a lar-
59000 mo da Serlobiem. qasnto o ozlotoacaa da Doaa
S9OOO *m todo un vario, o malta projuvel eraa a
2jooj Sr- "acedo idqain tintas proielitaa oTajfaa aaav
I91MJO 0.a.oto oa ath.11 tom q.irio a leateioaa.
jj>ooo Diz o Sr. Mac lo qae o viga rio da Uoi eaa-
jjyyo nrou em 1788 a leg.e de larra qae Josa Le.adra
2|000 "' de Araajo hiM. tirada por oteeaart., a
jjoou quu na maamo aooo dea aela lega. aoa 90-
29000 t*n,e ,aJ La.airo, mae oio ejerts dit.r ew,
5aOt0 maiendo-io Joio Looodro pin ai tarrai da Soa-
29000 DB9 Poaoo aeaaaelir-eo eaa o vilo ooliti-
04OOU rta ie* aqal psseava, onde a vtotthe mi'a parta
29UOO *' d* leguu oe aamtoh) de a.tu abotaoaa a
jgOOO Souss, e rUreu-separa a povo.ci. do Use. Ss-
290O0 ,*nl0 L,1 da s"v. S.otas, qa* aaoee teaapa ara
I.vndor da engeobo Piabas eja fragaailo 4m Daa,
29OOO Ia* *ig*rio tiobi Acedo daagoatoea da torra pa-
2aOl)0 ,0 abani.no do Joio Leeadre, lol coapror aa
2J0U0 trras so vlgerio, a da ficto eaaproa lele [
gai. Ma aappomoa o vlg.rto cpai (
toda a log.a de Ierre a.m tor pare osla 1
1. venia, ao S*. M.ifila computo cae
00 jallo coap.l.ota pM habite \ j Um ala
ta.ait.r aae mortoe. Q.a Joio I oodre bauta
a.toriudo ao vigerio a acl.jr aa voala a aaa
mili l.gua de torra, prova-ea coa o (oto da aaa
nem Jais Laeadro. a.m oeaa be-lelroo, aaaia*
su proaonter.m racl.aando dlr.it. algias aawa
dita meu l.gao do larra a a.io de 70 ooaae, a
qu.nlo o ligarlo ea Lula di Silva Iirioa*. ae tir-
rei do Jaio Leodro, nio 6 o Sr. Miaaio aaina
comput.ota pare iva.igar ene negte, aato ama
8.1, a diz q.e compro, o qa. ora do vtejorta m
munoi late o qae eolli|imoe de eaaa correo pea-
dooclsr. *
P.rg.ola-nos o Sr. Macelo c nao e de qaa
man aira veodeu o vig.rio aquella leearaa aa lean
em qaidro a Lulz do Silvi Seo toa, taaada tas
ozi.ts em canario a'g.m a.critt.rt o f|a raaV
paito? ao qae reopoodoaei, qae oe 9.1. a
z.r dir-ii 10 tnbalho de p-otar.r o toara.
reU^ao da Babia, qaa juigou o ploito da vtg.rt
com L.lz d. Silva Seotoi. 14 eocunlr.ri o ajH
doioja ver. Diz o Sr. Macelo q.a o vta*vt I
lacea em 1807; concorda q.i Lux di Silva tal-
Iicoa 1 mol da 40 annos, loga, dlc o Sr. Mira-
do, lob-erivaa ao igii, 3 inrct: aatoe ar.
M ado da 1807 a 1820 oa 1811 vi > Mol. a ca.
co anooar Sa por eiti arilha.ttii qao S. oV
lira a conti do aeis tragoneo, cottilao deMeafl
Nenes disisoos qae Lux da Silva Sootea oaoa-
pro-j ea terrea onde liunt>u o enteabo li.aa.
ios bardiiroa do vig.rio, e n.o>e qoe tlveaaa
.ompr.do oo vitarlo, dota do.te aorta, lata e
polla dixer o Sr. M. io; o qaa aiooaaae tea.
que Luis ds Silva comproa aa tarrea aa vteorla.
tomo, pono dollao e de. principie a levaa.
Dg.nho, qa.nde f.l o abro ombergalo, a ai
pr.jor eludo polo veododor pon aa.a
oallilade, por nio t.r o eeaprodor feito
mo o.g.manto no dli da na veae*acata, Li
do Suva polio vicie .Qoal tai a q...ioe e
di pela relecio da B hla a favor 1 ceatproa
Qeindo o vig.rio fell.t.a. j liob. aardtJa 1
m.nda, jt Lele do Silva liaba oit>do d. libea.
e o engeobo Soeza eatava lovactase a afra)aa-
do ; o contrario dicto sio laproMi.eo do S-. ooa-
alo. Continuando o Sr. Maelo diz a eaa eae-
oce eitai q.o 06 ae polera prover oa joizo aaaj-
patanle qaaodo ae tratar di ca. 1 i.eale ojea-
x-r), porpra aa prora preciumeate atan a aa-
enptura o mals docamentoe qae toaba, a por
tinto .e-ie q.e L.lz di Silva Sintes nanea oam-
prou oo vlgini a legaa da tarro I!
Se oo docamontoi do Sr. M.cfo p-ovar a*e
rgario naoca vendea ai torrea a Lata da Silva,
oio nos feri S. S. o livor do diior, eatae aro
ooislvel o vlgirlo titir a Lulz do St va pota aaa
iccio de nellldide do vmia saa ler bevtda vea-
da?0ido]4 vio O Sr. Mece lo propo: oe oocaa
donuilid.da de vend eea lar bevtda voata?
Em qaa ao tullirla a roltcio 1 Babia pare jal-
gir a cana a favor da Lalz da Silva. cate sa.
.preeeotaaae titilo logit.ao da coa ira? Qaa ai-
tuloe poda tu o Sr. Ma.eioqao daocraaaa aa
venda legal, confirmada pelo otearte da aa
trio.nal saparior, qaa posea ea jaleado a mota
do 60 anoos? O vig.rio da U 11 Viaaela Fr otra
d Mello a Silva foi hoaoa da torloao a pi
filo, a Lulz do Silva foi hoaea de mediocre 1
too., e e teve'o prodigio q.e peale .1
palea auos bellaa qaalldada, qa.odo a vjjaila
fillecea ji o onganhe Sean ootivi lovaaAacw a
aofrejiodo, aomo ji diueaoe, a jilgari ele.
Mcelo poaiivol, quu oa Lalz da 3 Iva afta Pa-
vese eimprado oa torras oodo levantoa a aaeja-
oho Soac, q.e o vig.ri. aaeeeottoae qaa i eaa
viste o feto, dentro do ooe freg.otli (eaoae toaa-
po Aguo Proli fisto parta da fragaealo da a.l
oatro se epvopruie do quu ara ita ? Ojala ji
vio o Sr. Macelo o troco aproprtir oa swejeap
ptrteote 10 potontedo i visti o fice daete? Per
moito f.llzoo oe dia os fr.coi q.oaea tm aa lo-
ro.o. os delzam goz.r oa p.z do fraoto a aaa
tratalbo; loto oompro aulm fot oa I
poe o em todie o partee do manda.
Sa o Sr. Macelo jalge-oe legitima
dea. terrae do So.ze por lar compresa
mo herdoiro do vig.rio, cora aolwi
ro.ao dova jalgar-oa l.gltlno p
qae compro, eo proprla vig.rio, ,.
vive (para qaa a Sr. Mac 10 abo
fot dopoio do vig.rio mf) icroaai..
a letttimtdide do Sr. Mu*Jo tolvas ejaai
coohicldi cea a ahogada e'ol-eai 11. SeC
a a dos ectaaee foi ji recoabcrida pir ao> I
nal saporior do pela a aala da
u 11 T 11 a n n
rflWyBy1' *w*
riii-.fi


illlll, -
DIARIO DE PERNAMBLCO SEXTA FEIRA S7 DE FEVERFffiO DE 1863
Dii mili o Sr. Mi cedo ni* baeto dtzer que
ni tcrra (oi descrlplo em dtrereoe inteotirtoi,
porqae Btm tado qae aaU duerlpU em am in-
veoterlo patente legtimamente ro defanto. >
ute puta nlnaoi (f cardo como Sr. Mu lo,
pedimot perminao para acreacsotar ]*, qaa
nam lado o qee te coup-t, pertcoce o venie-
dor; uc 8. 8. a pplicnjo qee qeizr.
Ntm timbim lapada mlntu pona a lenho-
lio da Ierra o aciordio da reticio da Bihti (diz
o Sr. Vacado) porqaa oa Urbe nace 4o pilz jal-
im palia provee conotmtoo 4o anteo, em qean-
to oatro oio apptrictra, tolot nbem qaa
ame prora a legal a (atilaa em qaiato oatu
nao appareae em conturto ; igon porreo ejae
ppirecerna oa verdadeires titaloa qaa coniti-
teom a ptrUlta pro, nao podam eme invea-
terlot, mu eaetiptaiao ame accerdo dei-
rul-lci.
O qaa j ditumot retpelta a legitime ioetn-
teiteve! pocea da Lstt di Silva cobre m terree do
Saeta, Boadeepeoai de uopoodermoe eSr. Ha-
ced eo qee icabamo da copiar, tilvez qaa
"Sr. titeado entend qee dotnnnctttr eiaee io-
eotarloe, eeeaa oerlpierte eeie occordio, o
mutxo qaa dotmanchir ene bolixw ana blti-
ca de feriaba.
OSr. A.1I00I0 Gorro da Macelo no final de
-aea corraiponeLcii pablicade ao Diario de 30
Ja jalho de eaoo piando, referiodo-oe eoa poe-
atdoree do Soau, dix : c MiVa gente pona
i coaaai palo victo qaa tea da poiialr o
a Ib el o.
Neete inulto do Sr. Macado dorea do Soata principiando de Laic da S!
-ata oa actoaoe tem perita Igaaea : pelo qoinhio
qaa na toca bem podtatxioe diepeniir notde ret-
pooder ea Sf. Micado, porque a boa ou m re-
pata;io da qaa goicmoi nio pode ler alterede
por am eopro peettlaote lo;ado pela bocea de
Sr. Antonio Gomee de IIacedo, porm ver noe-
ao i nteietteree, peiaoae qae qaando vlvoa tem-
ire merecaram venoueso pablica lai alroxmoo-
(a inialtado reTolla-noa, a por lito econaelha-
zno ao Sr Macelo qee foite mala commadido
qaando hoevine do dirigir-ge a panoia qaa es-
tio oo cato do dar-lbe lijo e-e da moralidade ;
qaando dtaiemoe peteeaa cao ioalaimoa a noeie
-porqaa nance coi tecepamoa da fallar da mSi;
ate terefa cote peto eo pellico, qaa e a quea
oB3ple apreeler nottot acto, e marcar o lu-
crar qae devemot otceptr na loeledede ; portm-
4o pcitoai a cjeem o Sr. Htelo podo temer
pr modelo, te telo fflr de eaa egredo, lio :
1.* Lalx ca Silva Santo, qae reanlnde a tim-
plleldade de camponaz tedae aa qaalidadee qee
ao o sentirlo ao bom cldtdio a bem ebefe de
ami ia, porqae a adatea dibaixo doe priccipioe
da ana moral to aia, qaa anda baja aaaa na-
ineroeoe deeieodeolee, qainto lodoa nao gozem
de ama bella poelgo loclal, eo menoa o vitio a
o crima anda nao poderam penetrar no ey!o da
seabam deilea.
2/ Ot filhet da Lalx da Silva bardeiraa doa
bni o Tllale da aeoa neta.
3* O ce piteo J:ao Flippe Smligo Rimoe,
-Albo de rito propiieterio Actooio Radrlgeee Ri-
mo ; aloda reittm do cesiiie Joao Fellppa re-
ordacei lio aobraa na (embrace, a de eaee eon-
temporeneoa qae leetlamoe embacar-lhe e glo-
ria ao i a qaittrmea daicroTer am nona tade
peone.
4.' O capltie Antonio Rodrgate Rimoi, ir-
mo de Jcao Fellppe, doe metmoa cettamea e
faonradex, tinao do Bale am genio, qae com (-
llidade aa cultiva centra qaem puticave quil-
qier tete iodecoroeo. foi elle eeu perente oa
amigo ; o copttao Antonio Rodiigaee comprou
ata 1825 a matada do engotibo Sonta por detol-
to conloa da rl, a porqeanto comprino o Sr.
Micedo T Ulret nio excede do ralor da dex ar-
robaade bolaxae.
5 Poataidor, (onm os doia cotenboroe, oa
dielinttaa taoeote-toronil Ifanoel FrtacUco La-
maobjeKfna e o cotEiutndidor Minoel Ztfanno
dea Sfllto.
OlT* Uve kom dele e herinj, foi de vida la-
borlote eaem vitiee, e qaendo fe leeea delxoa
ene lamilla alrada o qee previ que elle i ioo-
be der do que era tea tem tai o vicio de poatalr
o albeio.
O 2. foi bem coahecido no Biatil peloa emi-
nente lugirt qae octapea e por aaa prever-
blil irobldide, unto qae qaerendo o geverno
imperial reforem a alfmdega da Parntmbeco .
parifia-la de elgaoe abaioe te oe boaveeee, an-
ee r rege a deete itdtiboia coanmieio eo com-
mendtdor IfinotlZifeilBo doa Sintoi; o com-
mendeder Smtoe qae pode-ae dlter qae foi cree-
do em Agae-Prete da ama illaetraco agento
mlnacloto e endaxedor porqae deiejeva aaber ee
coeeia a fendo, alo 6 potiUel que|comprnte a
paite de am engenhe qaa aao idacene qae ara
bees pottaldo.
Todot ot noiaet inteceiiorae fortm bemena da
lotiso a forln, a nio eatavam no caao deie
avee de arrlbacio, qaa v.am eo Breail faxar fot tu -
se, a por iaio todoe oa malo Ih lerverr. Se e
vida pablica doa meee dittlnctoeantecaeaoraa nio
serve de licao de moni ao Sr. Mecede, porqaa
Daeeeite oe contelbo, ao menee ebetenbe -aa de
lnealtar aa taia venerendaa einsif
Se o Sr. Antonio Gomea de Macado nio tam
telaeca do qee eecreve procura accaetor, o aa
etaigna de irat o qae Iba mende tea mentor,
procare oatro que ttoha conecleatia pare o nao
compromeller;
Nio 4 com cideira da moral qaa aa ratpende
aqeem defende ta ciniia dot moitoa ; defender
a memoria dea mortoade qaem nada aa espere,
* miaaeo mti cobre do qaa ioialtar tos uortaa
qaTrar illndir aot vires.
Eogenhe Potoai, 4 de fevereiro de 1863.
Jos An\onia Partir.
^ulilica;oe$ pedido
GOYANNA.
Discurio que nodia 12 de fevereiro pro-
ferio o Sr, Dr. Luiz GonqaUes da Sil-
va, na matriz da cid a de de Goyanna,
por occasiao da reunifio que all teve
lugar, para felicitar se ao goveroo
imperial pelas medidas acertadas que
tomou em xelacao a questao anglo-
brasi letra.
-Sanboret.Convidado he dost diea palo mea
-sobre amigo o Sr. Dr Jote Joiqoim Frmlno,
para atiliiir a etta reanlio. odlrlgr-voa a pila-
altiroamenle tiverem lugar entre o ooeaogorarno
alegi*o britenoica, batitei por elgana mo-
mentos, te deveria accelttr aemelaeote ceaeite,
por ter peqoeoo e eepif o de tempo qee medle-
va entie o convite e a reama, e em lie arlo
-eepeco, nio me era poeei'el prepirar an aie
ano eapiz de aer ouvido par am aadlterta Ue
rotpeitivel como ette, etleotoa o tctDbtmeiiio
de mea aapirlto e a aorta intalligeocie de qat
ou dotado ; porm teodo de g-ende importan-
la e cabido alcaoeeo objacto qae boje noa troa-
ae iqal, para logo pude veocer aqae le mea tet-
nhamento, e paito a dfxarvoa o qae eeodo em
olelo a qaeatio aatcitadt entre o nono ge
ama e a lagtfio britnica, qoeitio qaa ee
actuado do domloio de publico, tem procurado
-as meta altas a dlttinctia intaUlgenclai do pala,
Jior qae, aecaorea, o etbalho de am draito,
ama affrooia leita e naeienilldede de am palx,
sampre foram coaeideradoa cerno oa ettique
mu fsrtea e poatttvea feilos eoa btlos dette
maimo paii, e com qoeoto algomes desee-encte
o tiobim di do catre at pin com o tiran-
geire, lo'tvli posto ro aiieverir qaa deede a
nena amtntiptcio politice, nenbama aloda te
den lia faaeita e chela de den grade rala cocee-
qetncln como ette.
f eliinaeole o notta govorne, com a aabedorie
prudencia qae deledo, lonbe-ie bever do modo
melr booetto o dtgoo pira o Br.iil em ama tal
emergeotie, por qaa ordanoa ao ataco mioiitro
em Loodree, qae ptgttta a iodemnlsccio pedida
>! legicio bntennea depoit de ourid) o go-
?erno ioaicx coa o competente protaito, elegeo-
.- *. .' >' L,0PWo rei doa Belgas, para dar a
i h?ii ?-,obw li<' 1" acm lega
S".0-.^!.!.1" "'11 Pl prirto de am padre e
'alaiea eccbriegedot: esta silie-
4veromot eeseitar, nae trepldnde, vicio como
eomoa i ella provotedoe, e com t*nto meter ar-
dor seragem daveremoe combelar, quinte de
noces lado etti o dlroito 4e legitima defeca, di-
relto atgrido, e eearlpte am noo corcao pela
mi da Divine Omnipotencia. Ette drrelio naa-
cando comnotco, legando e baile sxprenao de
Cicero ama lei de nena meima netarexe, por
ose a niturea tem depotittdo no lando da nos-
eo espirito malmeto senaemdor da existen-
cia.
Nenham rcelo deveramoa ler de lermoa tap-
pliDtadet pele osfioioglaxa na occaiiia do com-
bate, por qae com qaaale a necio inglesa aaje
miie poderosa a tadoe os respettoe do qae e nee-
ee ; todevtt, stnhoiet, di biitoria cooitc qae
mattianacee peqaenae team debeilado ie gnn-
dee, o a bittorit, a philetephia e e rellg io ata-
da noa disam, qaa o triua pbo aampre ie mani-
fest em favor deqaelle de cojo ledo etti o d-
raito, a rtxlo a a {atice, e toqaoatlonavelmeste
O BniUea acba n'iqeaUae coDii^ei.
Ntda de timorecimsnU. Pna longo o indtf-
fereottamo, mormeote qaindo aa traa da coa-
taotir-oe bro a die-nidade de noiae paix : lm-
bri-voa qae o lodelereate legando o coose-
Ihelro Beatos como e enfeime, toja palao canoa
da bter, o qaem* fro de merte eccommetlea
i o coracio. Ha am monitro, dix am aeeriptor,
lelsde miie porigeee, qae a irreligio, mala for-
midavel qee a epoiiitie, 4 a indifftreoee, do
tomno da f : a lndifferecc.t 4 e tomnambolitmo
a'ilm : ella Uta paveado ee ebyeaaea : e 4 e
erme mii poderota, de que o iolmigo aommam
do genero humano aa aeive para ebter eaee re-
mitido : para loogo pola o iodtferenlleme.
Lettbnl vos qae o amor da patria ea tinti-
nee toi da necionalidede teaipre foram oe maia
bsilos tpaogloa do confio hatnano : que ea
todo oa paites, a em lodoa o temioa ettea aen-
timesloi te leem maoifealado ee am modo f>a-
IniLte e enceotador, a a hltlorle tanto antlge
como modero, nos di dalo am tettemanho aa-
Ihentico e chelo do moralidade.
E]o qee terfi o ames da patria T Sari por veo-
tara ama tic pies effeicao, ami pradlleccio qae
leatiuea palo paix, onde naacemoe T Coofuailr-
ae-ba acta aenlimenlo aom oatro quilqaer ? Nio,
seohorea. O amor da patrie 4 meit de qae Uvie
lato: a paii3o male predomliaote do eipitiio
homaoe : 4 o aeotlmeoto miie elevado do nono
ort;io: 4 o entbatlaame pelo lugtr do nono
odeimento levedo to aaa metor eage : 4 a ib
negifio de lado, pare oecrtQcarmoo por ella: 4
em Den, tenhoree, otee figo em qae oatc'ora
arderem o Macitdce, ee Araetiltoe, ot Eptaai-
nondts : elnda ene logo i qae tscrlflcerem
propiie vide. Curso, Leooidie, Rigolo. etc. ele.
E' ama ptixia em tado differeote, e maiUa vezee
t oppeeta ee emorae piic nitai,
O aolo 6 nada : todo ecti ne honra, na lela, a
na independencia de peit: cor itto Tbetnlile-
elee pertiodo para Selamioe, dtxle eoa Cregoe,
qae reprovavau s toa re.lu.;ao, com doientn
gilerta, e nellta toioa oa Athenleoaea achare-
moa per tode e pede oatre Albaca. O amor da
pilria ; 6Je exigir algamn vetei o ncrifUio do
mor do ptit natil, o cite pode ttrxbem eootre-
riero da petrit. Licurgo dipols de havar dado
ia toas late a Lacedemooie, le jarar eoe Spar-
tanea qae ta obtarveriam it4 e cae vo.t. Par
tio eolio, e morreo ao deiierro. Nodemtrede
Polooli qaantoe nebret ciltdiet nio abandona-
ram o palxottal, de manelra qaa o aea rdeme
amor da patria ea foreea por aieim dlzer a ex>a-
irUr-te para tempre I
Lecribrai-vos tiode que Ptrntmbace dapois da
crttcidta lata a eaforcoa admlra*ele, do modo
meit heroico a digoo Ce loavor, obteve a victoria
no dia 17 de Janeiro de 1651, aaeadindo pere
remero o ]go hollindex, e qae fondo a H >llm-
da neqaelle lempo ame ni^ii poderoae, tendo
contlderede a prlmeire nt(io mtritlma do man-
do, nt e vencemae : epparecende boje e logia-
torre, qae timbem considerada a pr>maira na-
(So mirltlma do globo, coi htvemoe de veocer,
o heje eohoret com milorle de rulo, porqae
temot ama populacio melor, eoldedoa mel bem
ditcipHoadoe, mtit dinbeiro a maior civilltacio,
e oioobitmle nio terem ot metmos si tempos ;
lodavia anda nio trrafecea entre ne o itgredo
emor de petrit, porqae o amor da patria nanea
aa exliogae do conejio hamino : elle 4 to fir-
me e imbilivel, qainto 4 e de conaerv<(io, e
tado qaanto fiertm ot nottot aotepoaitdoa ptrs
o triampbe deqaelle die, n6t boje lercbem o la-
ierr ot, toilocadot em lcienticea circamiUncba.
Naopercimoi nnhore, do peonmanto a cu-
li canta em qae eetemoe empeuhtdoe, o ovil-
dando mteqaiobeaiotrlgat, anamo-noaperecom-
biternoa com venttgem peloe noeeoa dlrelte.
Somot Peroirobaiinot, e ot Pernambactooa nan -
ce deimtntlrtm de tea velor e cortgem na cri-
en mel arritcadee, e a bletoria de noaee provin-
cia not titate e noaaa brevnra e dedice;io pela
ooua ptela am differeotee poca, e por lace
iranqailloi etperenoe pelo lolmlgo, te elle noa
tggredir, tendo toda a confitcci em Deo, t ne
jaitiQi de nona can, porqaa hivamoa de
vencer.
Goiennictia a nona bravara a amor a Inde-
pendencia do imperio j ettio regiitndea em
caractaret iodtlevelt, e a blitorla de nottt cha-
re provincia vot apona, come homent dtdlca-
doa t can ntcionil. Foitata v6t qae toabn-
teit combtter pele miit tanta dea ci una noa-
ta inaependeniii.
E tari pontvel que tenbtlt boje diminaido de
vono pttfiotltmo ? Sari ponivel qae j ss te-
nhe pegado de vonot peltea a ihmmi, qae
Unto vtor e deoodo vos dtvtm ? Nao ereio, e
por lito eipero qaa no cito de naienidtde, mot-
trelt qaa ioi filhot dtqatlloe heroei qee tanto
ie eecnfUaram por amor da paliia, nio dlaman-
tlndo am tfi inttante o nomo glorioao qae tan-
dea na hlttorta do noaeo palx,
Uai-vot, dtitipel pera looga eaiea pe?aeco
odioe o iotiigit, porqae calta nio faxam tenio
deaaoir i ftmilia braeileirt, e de son demoli
4 qae not vem toda a etpeiie de mtler, e miie
qae tado o nono enfraqaeclmirjto : 4 tempo de
eougnc.ir-voi, e como am 16 homcu brtdii co-
mlgo.
Viva a raligiio citbelict epottollca romana.
Viva a independencia do Imperio do BrisiU
Viva a coottttaicio pilillce.
Viva saa Mageetade Imperial o Sithor D. Pe-
dro II.
Vive a nic^ao brnllt'r.
Alfaadrxm
lesdlmaste do le 1 a 25. .
Idos 47x*75|890
i9.788j82S
50i;664l2
Talimnictridei cemlaxeain^
a a esa geastes..
Valantei 11 hidei t eot I axeotai..
e esa (aneret..
261
assaj
1
S58
261
403
Dascarrtgam ao dia 57 < tevereirc.
Batea americemAaelltlatioha de trigo.
arca imaricaneHexard idea.
Polac italiana1 indomercadorltr.
luiporlacio.
Bergantia i i limo Linda, vlndo da Genova,
conttgntdo a, mtnlfeitoa o legainte:
8 ciixit mtrmoie tiabalhado; a Gavaxta & Ir-
mioa.
1 dita oem ama liga da marmore ; a Btlent &
Irmoc
1 dita pasal ilmico ; a E. Agrest.
21 fardot e 8 caixte panal, 1 envollo irxoitrn ;
t F'elz Saltmenn Filhoa.
12 etieec rtizea de uiea; e Mearon & G
54 oteos mlibo, 1 ctize man; a Bephael
D.-i.nl.
1 eilxi man afiela ni da lli e algor te, 1 dita
retroz, 13 ditas a 3 f-rdot chapdoa de ptlhi, 6
ardoe birbintei.20 ditee e 15 etixis pipil, 2 di-
tu obrat de pintara, 150 ditia eoxofre, 1 lite co-
rl, 2 diiet tubllmilo corrotivo, 1 dita cocit.
1100 caixiabte mniii, 878 dltn figo, 50 di tu
11 eniei man, 140 eeccoc f.riohe de trigo. 400
ditoe (arelo, 10 ditos slptata, 2 barril sene, 1 di-
to flor de viola, 1 dito dito de tilia. 2 ditos loten-
co, 4 ditos janloero, 20 bellis flor ds alinean,
35 aun erva-dOee, 5 caixac eateoctae, 2 di tai di
te de aleteme, 1200 reeteee de elhoe, 20 bellee
corelnhot, 101 Dirricta cutanbic fraacaa, 9603 la-
drLboa de marmore, mala ama vicia com 1 cria ;
a orden:.
Brign portagoax Laia III, rindo de Liiboa,
consignado a Easebo R. Rebollo & C, miolfea-
toa tegaiote:
2 plpt, 2 melti e 10 birria viatgre, 25 ditas
vinho; a Canbi Irmiat & C
10 ttecoa rao de bico; a Rabillo & Brinco.
3 c.ini cblntllat de orello; a Jaiqaim Parei-
ra Arentee.
1 caixa chioallat da orello : a S. Sertphlm dt
Silva.
SO btrrie toacioho, 20 ditot choaiicas; a Anto-
nio Jet Anntea.
50 barra vlnhe ;
5 ilpai, 4 mein
Marcelino di R.
25 barra vinbo;
eeu.
1 barril vinho ; a H. de Aqaino Fonceci.
100 caixia eebolat; a Antalo L. de Oiiralra
Aie'edo (J C.
20 barrica alpliU ; Luti Joi da Cottt Amo-
rlm.
6 qaartolae cal em podra ; a Mauro & C.
1 firdo eitairu pira sala ; a Dr. Jos Bernar-
do G. Alcoforado.
500 aeccot te mu ; ordem.
5 caixetee e 4 ferdoa vidroc, pentlrta, enenilt
de anit, aan e drogta medicinase ; s Ctort &
Birbete.
60 birricts strdlnbia; s Tuss Irrtiot.
2 calxotoe getto-mtle s drogis medicinan ; s
B. P. de Souii.
99 birriut firinht do trigs, 30 ditis tlplile,
200 a-ccoa farelo, 200 barra eal, 100 ditot vtoho,
50 dllet touilnbo. 77 barrls unte dAce, 3 ditos
ciraa enaaceda, 65 ditot choarica,468 ditot aer-
iinhat, 18 ditot vlnare, SOciixtacra em velia,
ICO ditae esbelta, 100 ditat batatn, 462 pedr.s
de ligdlo; tos cooeiKoitirioe.
Barca americano Haxard, riada de New-Teik
aooalgaada a He.ry Forel
teeotnia:
3237 barricas e 250 mei
teccee pinoGia ; coa meamos.
Bccededoria de rendas Internas
raes de Peruambuco.
leadlaeatea* ta le 25. 31:01
Idea de la 26. ..... 1:
a Amorim Irmioe.
e 15 berrle vinagre ; a Joi
a Thomaz de Aqaino Fon-
eier & C meOafetJbe o
lia farinha de trlL, 50
irnos.
O Illm.
vlncia], lis
Consulado provincial
Randimaoto do ou 1 a 25. 80:70
dem do die 26. ;..... 3 U#*v25
83.t 658
,_________________________________________________xxexaa__
#.OviiaKito 00 pOf
%
Navios entrado/ no dia 26.
Gleegew46 otee, brig.e inglea Jan*, de |937
tonelada, epitio Brakwi go, eqaipacam 13,
caree carvso de Pedro ; e Johnatoa PatettxG
Ctrdlff 42 diee. briguo ioaloi Savannar ta Mar
de 254 tonelada, cipilio I. Black, eqal,eom
10. cargo urrio de podra ; a Sanadora Bro
there & C:
Asvio tahiio no mismo dia.
Rio Grtnde do Sal Brigoe freniez Paix aj
Union, ctoiUo Ctlvet, cirg a meima qaa
troaxa da CadU.
Obier'icSo.
Faodeirem oo limario ama birea o ama ca-
cao, as bu Inglezat, mis nio tivsrtm comma-
nlocio com a ierre.
Editaes
doua offlciaee
Composicao de Anacahuita peitoral
de Kerap.
Todtt ai moleitiu e tffeccea di gtrgantt e
doa pulrxdee, deitppncam cono por am me-
gito encinto, mediante a ac,j dute iniompe-
revel e Irreeielirel remedio. Pedeceotee de ta-
ina, ot qatet drtele o etpt(o de elgnoa tn
aoa, nio lbaa era permeitldo, oa nio pediim
dtiier-ee oa postarte n'ami policio horleootil;
hoj raaplram livreaiente e Ibee dedo a cooeo-
Iccao de poderem reconciller e gozar da am pro-
fendo e tranqalllo tomno, depoit de terem tonudo
eleuiLit dotei.
Tone praiiitentet a fitigedoua, reifritmentoa
e deflaxoa de peier aopocle, hemorrhigto do
xuilmdea, roaqaiaia, parda da voi, molettiaa do
paito e di tricbe-erleria aom ayaipiomaa oa ten -
dencit 4 tittci polmoor; todee itet eofermi
dedee e fftccea, aio completa e radicalmente
caredis mediante a applicicie e neo de-te tx-
cellanle e tatvlttimo remedio. Ello Imperte
vigor e fortalec aoi orgioe da reeptncio, a oe
torna lo penetra vaii e cepixetde retlitir i qa ei-
qaer repeatlnis mulaog-a de temperatere ; e
lia die, nio comeado elle oatree iogrediea-
tea aiit do qaa o maia aaeve, e to meimo ten-
pe nudivel beleimo vegetel; razio ceta porqae
pode elle aer eppUcada a dada t crian;at da
male tenra idada aaa o aile leve cuidado a
recelo.
Todoa oa principan drogoiitit a tem i venda.
COMMEBCIO
NOVO BANCO
na
P ernambuco.
G Nevo Banco d Pernembaco avlaa aa peatoia
cue teem dinbeiro em cont crrante no meamo
Bines SOS do prlmeiro de maree> prximo no 0M her,DC, d0 ,ef;rW E w U'B
.e pode m.it onoisr taNssMha jaros. pahua, .odi.oci. de.te j.ito palo i
1
s nosas geverno nie poda aam qaeua
rp-n$.o ano.ir i ... Devemo M\t'".
qaliloa onfl.ndo q.a o tibio haat.mi\"A
de Be'glce oto daixari de decidir-,, eussaao
favor, por qaa ds ooeaa parta aa ti o direito e a
jatllc., e como tebele, a eabedoili a a virtuda
aio podam delxaf de conhecer ds qae lado eali
s meo.
Mas, teoborat, ss psr bus fatilidids a det-
eaiace nio correipooder a nosta sepeilttlvt -
tt, M necio lngle Bo dwlarar g,,, ,
te
Pracat do Beelfe 16 de fevereiro de
184J3.
t quairo hormt ds tsrde.
COTXCII Olf ICIAM.
Cambio.
Sobre Londres28 d| per lp 90 div.
. Algodio da Panhiea 200 per trrrb pstlo a
borde.
. A Descont de latrat.
v 0,0 ao anno.
Fced. Gaiaarieapreiidsatsf
Gss: Pa ttheltsecretara.
Illm. Sr. iaapector da tbeaoararle prclo-
clal, ea campriaeito de ordem do Bxm. Sr.
preeidenle de pro1oele, manda facer pablico, qae
oo die 12 de merejo prximo fetaro, porania a
jante da faienda da rneimi Ibeeoorarla, aa ha de
arrematar, aqeem pormenoi fier oerepirot dot
cinoe qae dio pieugem ti ageaa para aa lelrinaa
do ralo do eel na ciae de detenta, avaliadoa
m 5419200.
A arremetecio ieri Ulte ne forme da le pro-
vincial, n. 343 de 15 de mato de 1854, e 10b 11
cleatalae eepeclaee abaixo copiadaa
Ai paaaota que te propozerem e etta arrama-
t"c.io cmpirec-m ne cala dee aeteee de referi-
da jaata ; ne dia aeime mencionedo pelo molo
die, competentemente babttadee.
E pare contlar te man doa pablicar pelo Dia-
rio.
Sicretnia de thetoartrla provUcltl da Per-
nembaco, 25 de fevereiro de 1863.
O aecrelorie,
A. F. d'Aoaoclicio.
CIibibIii eapetitee para a arramaticio:
1.a Ai obu do canoa qae (i* peeugem ea
agaaa para ae litiinaa de relo do eal do ceae de
detencio, terio feitia de eoofeimtdade com o
reine Uvo orcemento na importancit da ri.
541ZOO.
2*0 arremattnte derl prioeipio ae obns no
prato de qainze dita cootadoa da dala do termo
de contrita o ii conclairi no de doai matea.
3.a O pagamento eeri effeeteado em me 16
pr.it.cao, qaindo aetiver a obra cooclaide.
4.a O rremalinta nio teri direito a reclaoa-
(io elgomo tendee te 4 nderr niaco, qoaliaar
qae caja a natureaa dta allegecii em qee ae feo-
dar para tal flm.
S.' Em lado o mala qee nio fdr etpeciflctdo
na preieotoecliuialaecrgair-ae-ha a que dmoe
a lei p r vi ocia 1 a. 286. *"
Conforme,
A. F. d'Aaaneiicio.
O Dr. Trietio de Aloocir Ararlpe, offlctel de im-
perte I ordem de Ruaa ajela de diroilo eapeela
do commercio deate cidade do Recite cepita
da provincia de Poroombaco, e cea termo, por
Baa Magostado Imperial o cooatitatlonil o Sr
D. Pedro II, a qoext Dot guarde, atr., etc.
Fac. j teber a os qae a preeeute otrli de edltot
virom e dalla noticia ttvarem qaa por aete jaito
paadem aoe aaloe de execuceo de eeoteoco eo-
tre ptrtee como reqoerenle Joe Joaqaim Diae
Ferniodea, e cerno execatede Jote Cotlho, ia-
veatarlaole o teeiameatelro do Anlooio Joie Pe
re'u Ermide e oatroe.
E proaegaiado eeae devidoi lermoa aa Hiera
peonara em dioheiro perteocente eoa Interette -
tendo en
. lolletitdor
Mtoael L'Jix de Velge me tal feilo o raqacnmtnto
conttaou do aegointe termo.
Aoe 10 de feverolro de 1863, ea pablica au-
dlenria qaa aot fetiei e portee dora o Dr. taltss-
peclel docommerci) Trietio, de Alinear Ararlpe,
palo aollcitador Maaoel Lalx da Valgo per parte
do exeqaeote Joe4 Joaqaim Diae Farnandee. lera
tccaeida a penborefeila em dinbeiro pe'leocon-
taeoa inlarauedoe de bereoce de Aotonlo Jos4
Ferelra Ermide, e reqaerido qee Ibe flcaeiem
algnidoa oa aels din da le o des aoa eredoroi
Ineertoa. pintode-ss ss reapectivoe edita ei o
1 aeloBvldo pele Indicado jais, asila lbe datarlo
da qae lam e pteeeota do protectllo dea >-
dieoalae o qae juatei carta precatorla e termo de
penhore qae im :
Ea Adolptis Librelo Pereira de Ollvsira, et-
crevente jaumentido o eecrovi.
Ea Mmoel Mirla Rodrfgeea do Natclmcnto,
ciertaBo o tuburevi.
E mola aa nio lontioht em dito lertro aqai
transcripto. E aa cumprinute de aea deeri-
aenle o referido eatrlvi* fot piaaar a praientt
cerU de edlctia coa e pnze de des dla palo
qatl chimo a lntirro e bel per intitudoi 01 re-
feridos ersdores locertss dot exscBtidos tara
cot pertcerem oaate jalz dentro do ie litado puto
manidoade aint raapectivea dotumeoloi peni di
lei.
E pera que efasfae so eeofaetlmsnto de todoe
a en lei pimr edittet qae torio pablcidos pela
imprem o afflndos noi legares do eottame.
Reil'e 25 de fevereiro de 1813.
Eu Mmoel Mirle Rodrigan de Nittiaento.
e en vi o o tbtcrevt.
Tilttio de Aleeeir Ararlpe.
O Dt. Triiiae de Alcacer Areripe, oiBdil de im-
perial ordem da Roaa a jais (le direito etpetial
do commercio deeie cidade do Recite a aea ter-
mo, cepllel de provincia de Per na tabuco por
Sua M'geitide Imperial e Ceottitaclonil o
Sr. D. Padrs II, qae Den geerde etc.
Fice uber toe qee o pnate edUel virem, o
dalle noticia tlverem, qae no dlt 27 do mez do
jaobo de correte anno, ee 12 loni da mtohli,
na taladot iadi orioe, tai lugar a reanlio dot
trederee da mnat filuda de Cirlea Joi Aitley
C aOm de terem camprldta ra dltpoilcota doe
ertigoi 824 e e tegototea do cdigo eommorcial,
tendo qee nenbaa erelor eeri 1 dmit'.ido por pro-
carador, te eite aio trver poderte eeseclaet pira
o acto, o qae a procarecio oio pede ser dtdt
peasoa qae tejo devedora aoa fallidee, nam am
a fimo procarador repreienter por doaa diferaoa
treaoret ; oatro slm, qae torio aoldoe aot votos
da mtiorta doe credoree prenote 1, 01 des credo-
rea qae deixerem de eomperecer, oe qaooe aeiie
coaeideradoa cooioadheriotee 1 coocordatt, cato
apretectam-no oa indicadot fallidos.
Pera qaa o preaoote chegaa 10 cooheeimenlo
de todoe, eir publicado pela Imprenta, e filia-
do na frma do eilyl*.
Cidade do Recite. 26 de fevereiro de 1863.
Ea Adolpho Lioerelo Pereirt de Oltvelra, acere-
vente jarameotede, o aaira-i.
Ea Uiatel Baria Redrlgaea doNitelmeato ti-
crivio o labttrer.
Trittie de Alt5car Ararlpe.
Noa din 23 o 26 do corranto. a 2 de mareo
fataro, niara em pnce no paco da enmara ma-
olcipel deela cidade pare aer arrematad, aobre
do atierro a fuer 1 na rae e pnce projeatidea
no elegido entre a taa de Aorora e a do Hoapl-
cie, orejada na qaaalie de 7:800|000 ; eqaellet
qaa prttenderem arremtttr, comparecaaa noi
indiudoa dita manidoa de flanea ideoee. O or-
cemento da obra acha-ae na eecreUria da mu-
rria samara, onde pode 1er eliminado.
Pico da somera maoiclpel do Recite em 111-
io de 19 de fevereiro de 1863.
Angele Henrlqae da Silva,
Pra-preoidtnlc.
Franslscs Canato ds Boa- Vigem
Secretarlo.
Sr. Inspaitor ds thai otrtrii pro-
camprimento di ordem de Exm.
Sr. preatdeote de provincia, maoda fizar pa-
bco, qae no dia 19 da aereo prexime (atare,
porania janla da faxenda da meima thesoa-
raria, ae ha de arrematar, a quera pir menoa
litar a obra da poote provitoria aabre o rio Pl-
rpame, avalltdt em 2:i20}.
A arremetecio aoii (alio na forma da lai pro-
vioclel o. 343 da 15 de malo de 1854, e aob 11
cliaialu atpeciaes tbtlx copitdai.
Aa petaoaa qae ae propozerem a ecn arre-
r; aajio eeapereajim ne eile die teieea di re-
ferida jania. no da cima manctontdo palo maio
da. competeoUmanta htbllittdas.
para eonatar ae mandn afflxtr o preiente e
pablicar pilcT Diario.
Secretaria da tneieanrli provinclel de Ptr-
oimbace, 25 de fevereiro de 1863.
O aetrettr o
A. P. a'Aooantiicio.
Ciaasalss sspeciiss ptrs a arrematuao.
1.a Ae ebraa da reconetraicio da ponte pro-
itorli tobre o rio Pirapema no qaailo linaje da
ramifleacio do Cabo, cerio feltae de ootormi-
dada com o respectivo orcamonte na importan-
cia da 2:4209.
2.a O arr.matante dir principio tos Iribi-
Iboi no prtzo ds am mez contado da data do ter
ma do contrato e oa conclairi ne de qattte me-
zea.
3.a O pagimento aeri tffecteade am dan prtt-
tnou Igans qae aerio feittc, a primalra qaan-
do eatlver prompio a obro e a eeganda no flan da
maeroe.
4.a O irrtmttinte nio ter direito a ittlimt-
qae teja a miaren dat allegicOea em qae ae
funde para tal flm.
5.a Em todo mala qae nio fdr erpeelfiudo oaa
prenotes claetalaa ilgair-ie-ha o qaa ditps a
lei provincial n. 286.
Conforme,
A. F. a'Aonaocitcio.
O Illm. Sr. intpettor de tbetoan tie de t-
tenla deala provlaeie mande fazer pablico it
penoit 1 qaem convier qae em eamprimento de
evito do minute rio do imperio, qae lbe fot re-
mitido em cfflcio de preeldeocla da provioti,
de 23 do correte, nha-aa abena nettt theaou-
rtrle a ateigoetara do Diario Oficial, fondado
oa cote, cuja pobliceijio comec;ua no dii 1* de
outubro prximo patudo, o proco de 16)000
por anno, 8*000 por aemattre e 4*000 por tri-
meatre, eendo pega a aaeignetara 00 oecaaiio da
entrega doa piimeiros namsros de ceda pirio-
do retpectivo.
Secretarle da theioararia da fazanda de Per-
nembaco, 18 de inotro de 1863.
Simado de.offliiel tn.ior
Minee! Jot4 Pinto.
O Illm. Sr. inspector da theioararia ee za-
leada de Peroimbaco manda fuer pablico em
viitale do vt. 1* des initratcet de 8 de msr-
;o do tono paitado e da el caltr do ihtioare
10b n. 61 de 24de oovembro do d lo anno qae
00 dia 16 de mtreo fetaro ae tari cencarco un-
ta theioararia paca preeachimanto do Isgar vea
ge da ajadaote do gaerda-ar di altan lego dee-
te capital. Oe qae pretenderem aer tdmlttidot
ao coneaiae devorio apr.tentar neata ncreisrl
oiiiqi nqaarirxjentoe ioetraidee de doce ment
qae provem : 1* terem 18 canoa da ld.de com-
pleto ; eeterem lino de pena e colpa, 3 te-
rem bom cemportemeoto. ue exemea varaario
cobre gremmttlce da liogaa ntciootl, leltar,
anilyee a orlhoguphii, lingote iogiexa e trn-
cela, tradaxir e fallar correctamente lameemie,
arlthmetiaa e todee ee aaaa appltcicdee, eom
eipeci.lliado a redaiajao de peoa e medi-
dla nacloniee a eetrengeieee eo clcelo de dtt-
coLto o jarea eimplet e compottoa, e theorii
de cembiot e pratica da tais operecei, theorit
de eurijtaucio mautBtil por ptrtidta timplet
e dobradta a aaaa ippliuc,dei 10 comn.ercio e a
admiolitrtcio da Inania, nor,6u da e.gebra at
11 eqe.coet do 2* grao totlaaive prindpioa ge-
raaa da Reogrtphu, hitteria do Bratil a eaUtia-
lice cainmcrcla .
Secretaria da thnoararia de faxenda de Per-
nembaco 11 de fevereiro de 18(3.Servicdo de
oficial maior, Hanoel Jot4 Pinte.
CAPITANA DO PORTO.
O Exm. Sr. cipiiae de porto moda fuer pa-
blico, pira eonheclmento dos meatrea de navio*
nactonaee o eotuogotros, qae, de conforaidede
com o eviende 8 de fevereiro de 1849, fleam -
gallos i malta do art. 114 da regalameoto dt
ctpitinlit tqeelteeqae antea de tirtrem o btlhe-
te de eehide, nio boaverem reittteilo o exem-
,UJ do regelemente qae receberam. A aulla
aers cobrada na oecaaiio de dar-te o bilhete de
qee cima ae trate.
ro deP1863* d,|porto d* p"">'"o SOdejanal-
-" Sr. inspector da theioararia de le-
seada de Pernembaco mtnde fuer publico, de
eciormldede com a ordem de theaoare a. 213 de
Ua ?*"" *b** "'i pessedo. qee oe
ote rj ae muco prexmo filero se Ur concert
oettt tbueanrii tira preeochimeolo doe ugeree
gei de pretlca- tu da mtama. Os qae preten-
derem aer admettidoe 1 concert devario aitra-
eonttr neite cecretiris ot aaaa reqoerimeoioa
niireiuoi de dotamontoa qee provem : 1.* terem
T ennot cempletoe de Idede, 2.a eetirem livrea
de eelpe e ,ene. 3 Urea boa comportemento.
Oe xea.OB ereeraecobr lellere, soslyas geam-
aalical, orihogr.ph. o eritbmeUct 14 s tbsorlt
de* propircou iacleeleeaenle
g,,r,u"i,,flh",8aif defezend* de Per-
DittbBCd f de ftvereiro de 1863.
Manuel J.a Piale,
Mrvindo de oUcial-aaier.
Directora geral da ins-
truce publica.
Atlnndo-te vagas as cadsiras de ioitraceio
elemtnUr do 1 grio ptra a aexo mucaliao de
Oirieary o de Petrollnt, o Illm. Sr. director gi-
re! da initrarjao pablica tem mareada, na eoo-
ormideda doirtlgo lOdet ioetraecoee de 11 de
aobo de 1859, o proco de 30 dios, e conter dt-
a data, para a inurlpgie s proceaio da hiblliti-
cie dot eandldetis, o qae de erdea de neiae
tenhor fe50 pellico e quem iolereiisr.
Secretaria do inetrueco pebliee de Pernem-
baco 22 de fevereiro de 1863.
Salvador Hennqaa de A'btqeerqai,
Setreiarie.
Decara<;oes.
Santa Caa da Misericordia do
Recifa.
A lllmt. jantt admioiitraTa a Siota Cisa da
Miierlccrdit do Recite manda tazar pablico ptra
cooheetmaoto dos lntaretstdos, qae ao du 1.a de
prximo fetaro mez de merco ptaaim a ter coa-
eideradoa edeeandoe de collegio doe orpboa oe
menore Bernardo e Frentiaco, qae por offielo da
Exm. Sr. pretidenU da provincia de 29 de oa-
tebro do anno paaaado foram admltUdec come
peoiionlctie do rretmo eellogie.
Secreurie da Santa C cite 17 de fevtrtire de 1863.-0 curivio.
F. A. Coa.canil Coaieei:o.
Santa casa da misericor-
dia doRecife.
A lllsa. junta admiolotutiva de SanU Can da
Hltericordie do RecKe monda fetr pablico qae
no oit 1.a de marco prximo (atare torio admit-
ttdot no celleglo doa orphioa oa menora abaixo
declaradla, ae tooformidade com se ordena do
Exm. Sr. preiidaote da provincia. Os lotereeu-
doe devem ipreteotir ea prelltoa menorea no dia
indicado ae respective director, a qaem Deate
leotldo ie expedium aa convenlentea ordtna.
Ptaltno, irmao de Joi Tavtrta da Medeiroe,
mendido admiltir por offlcio do Exm. Sr.
prutitnie da provincia de 15 de jalho da
1862.
Belbioo Jot4 Gemea de Alecculro, fllbe de Clare
Belotne dot Prtxerea. mandado admiltir por
offlcio do mutuo Exm. Sr. de 5 de igoale da
1852.
Frantiaco, Henrlqae e VicUrUno, irmiot da Re-
tallo TolenlUode Figaeiredo, msodadot ad
mittir por cfflcio do meimo Exm. Sr. de 28
de agetto de 18S2.
Prtxedee e Culos, iilboi de Anos di PutiOtt?o
Aojo, mandados admiltir por daapacbo do
Exm. Sr. prndente da provincia de 16 de
tetemtro de 1862.
Secretoria da Santa Ctaa de Miaaricordia de
Rectfe 17 ds fevereiro de 186S.
F. A. Cavalcmtl Couueiro.
Eecrivio.
CoBselhe administrativo.
O tcnealho admioietrativo para foroecimento
do araenel da guerra tam de comprar oa objectot
ugatotat:
Para a cemptnbia de cavtllarii de liaba.
60 bonete.
60 parea de botiot.
60 pares ds lavts.
Par tardameoto do4.a betelhio de trtilharia a p4.
250 covedee de peono izel.
10 cevadoede panoo asal fino.
180 covadee de fcolleoda de forre.
500 vene de brlm braoe.
375 vert de elgodioiinbo.
i00 coiadoi de algodiezioho de litU.
25 vtraa da tniagam.
50 paree de colineta.
50 booete.
50 manlaa de lia.
150 parea da npttder.
Ptra o 2* battlbio da infantaiii.
6 riitnit de panel almtQo.
6 ceizti de pennee da a;o.
00 pennte de ave.
2 laoiretea~^^
6 gtretlir .n de iitrivtr.
6 duzita oa iipi.
6 librat de aioii para eacripta.
36 collee;6e de cartea per principlante.
36 leboeOae.
12 gramuaticaa portagaatet por Monta-Verde,
elttma ealco.
12 compendioi de aritbmatiea por Avila.
12 paatts.
36 trnlidot.
6 podrs para escripias.
18 lapia de podra para ae dita*.
Para oa armtzeoa dette elmoxarido.
10 cotttdoa de pi d'oleo.
4 feixee de trcea de tarro de 1 pollegad.
10 eoittdioboa de emirello.
8 ftixee de trcoa da ferro de 2 1/2 pollegadae.
8 preocbdta do imtrollo de 25 a 27 palmos de
comprmanlo 18 a 20 pollegidea de largan e 6
a 8 ditts de grosiais.
16 tuvea da ticepirt da 22 a 24 palmo de
compiimenio a 6 a 7 pollegidie de {tronare.
10 duna de tebote de pinho de 3/4 de polle-
geda*.
2 folie grandes.
Para o presidio de Fernando.
2 ocnlos de tcente de Ia qaalidide.
Qaem qaiier Tender taca ebjectoa apreiente
ee eaee prepoetee em cortea fecbcdte na aecreta-
rta do conielho ia 10 bono da mtnhia do dia 2
de marco prximo viodoaro.
Sale dea lestei do conselho adminiatrativo
para fornecimento do araenel de cerra, 23 da
fevereiro de 1863.
4 nionio Pedro dt S Barrito,
Coranel preeidenle.
Sebattio Antonio do Reg Barros,
Coronel vogal.
Subdelegada da freguezia da Boa-Vista
em 19 de fevereiro de 1863.
Aehcm-te legelmente depetliedes trea civilice,
am aluao, peqaeoo e magro, qae tal encontrado
na eelreda do Chora-menino tem dooo, e done
qae ee proiame larladoa, vende am melltde de
clion brincia, a oalro ctrdio oa rugo verccelho:
qatm poli tiver direito eot meemoicevilloa, pro-
vindo-lbet itrio entogaos.O tubdelegtdo tap-
plooto. Dedo de Aqaino Foosaxa.
Pela tbeaoararia protiocial ee fas pablico,
qaa ai arrtmiticea doa repsroa dee pontee de
Golannt, Bejiry e Smto Amtro de Jibjetio. fo-
rtm traotUiidaa ptra o dia 5 de marco prexlmo
vlndoare.
secretaria dt tbeaoararle provincial dtPernim-
baco 26 do fevereiro de 1883.-0 lecreterio,
A.F. a'Annnete(io.
Correio.
Pela ad en Inittrtcio do crrelo ae fix pablico
qee boje (27) ta 8 horaa da miohia em ponto
fecbtr-ta-ea a mala qae deve coodntir o brlgne
do Morra cateraahio eom detlino to pretldlo
de Fernando.
Directora di obras
B>ilitares
Toado de preseder-ce a irreuiticio do not
lil'ioa no qeartal do aorpo de gaarnicio, a direa-
toiia du obs mllitirai, convida tt puiou qae
qeiterem arramata-la a compareccrem na mumi
dtreeterle not dita 2,8 e 4 do mez de rntr-jo, dt
10 bortt eo molo die.
Directora daa obna militar, de Peroambaco
26 de feeerolro de 1863. J ,., Tibartio Pereirt
de tltgalhiee. ejadante da directora.
Caixa filial do banco do Bra-
sil em Penamkuco, 30 de
Janeiro de 1863.
Constando a directora da caixa filial
do banco do Brasil em Pernambuco,
que multas pewoai tem reculado rece-
ber as notas de 20$00O deite ettabeleci
ment pelo facto de e ter annunciado
o recolhimento das mesmas em 1861,
manda a meima directora fezer publi-
co qae o recolhimento a que se proce-
deu nSo foi total, mas sim parcial, aGm
de reduzir o numero das que se acha
?am em circulacio na conformidade do
disposto no artigo 1 | da lei xtx 1613
de 22 de agottode 1860, em quinto o
hanco do Brrsil nao se habilitaTa a fazer
o troco de las notas em ourc : pelo
que se declara que as referidas rotas de
20jJ000 coatinuam em circulacSo. tendo
curso legal e livre na conlormilade da
lei n# 683 de 5 de julho de 185?.
O secretario,
Jote Mamede Al ves Frreir.
Consulado profineiaL
Pela mess do consolado provlacUI oe ovios as
contrtbaintti dot la peitot de 29 0,0 de fov-
doute do coniamo dea c#aaaita da Vease Me
rlbece, S. Leareace de M.ttt a Seat* Asare ds
Jaboetio: do 4 o 0 tobre ot eetebeleeas estea ds
commercio (6r da etdade do Recite a otro as
prean doeicoiio, typegre^bloe, coeheiroe, a-
teii. boteqoni, sasas de pelo o (ebrU.e ; Ja 8
0,0 obro coneu.tonoe medicee o elrorgia*, esv-
torloc o eicnptortoi, de 5< g obro eee.e d* bs-
ih"Vr^l"',,U?*0" ,,0,v e**-ea*irB,
le l:UUUS por cede cite beacoile, esasteaiss
previUgioe, de 500f [0r coo ame tito
tmiuio o tea proviiHlee, de 300f por eedssas
dita aam emlatio, coaptsblaeasesymae* ag**
elta, da 2009 tobre esaea de atablo, de ICOf e*c
ced corrector commereial e tgeats da lulo*,
de 509 obre cent de coromiuio do iicnvoo,
de tvo u. por loaeltde de elvereega e cat**
abertec emorogedee ae Infle* da ceraiodee-
etrgt, de 309 roa cid eicuvo tatpia4*
tenico da netma, de 10 0,0 aobre a raode d*s
terronoa occapedoe tom pimtio 4* osla, g-
nalniente o lo poit) tobre corroe, cerrocie vehi-
ealoe o amaibaa perlincantoi a* asa* |*aejaxsl-
re de 1862 e 1863 que oe 30 dioe teta oMraai-
nadee para a tai trreeedtceo a bocea es aedna
pri' cipum a cotlir do dio 4 do correato mas.
Man do cooialado orovioctal al* Ptiiati
*o 3 de fevereiro de 1863 O chota da 2a aea>*
Fraaalaco Perretra Martioa I batro.
Per eata labdelegetie te les ptela* qae as
icbt dopetitaco um eevillerses ledru, coaa eej-
troe ilgoiei, leode ilde dita cavail* eo regai a
ocle Jeito por Flix Jeed Flgeeica do Meo oes,
ea vlrtada de ibe coeder r ferted*. tendo ss-1
rm comprdo a Jea Jetqata da Seel'ieae, *
qul ttmbem o negoiloa eea Maaoel Joei d* 0-
liveiro etie com Fu o claco Xavte*. c*i,a*td<>
por Xlco Ceier, mino de Ai tale Meriafee Ceiter
PelcSo, qae ae eche caaprtodo aealeefe i>*r est-
me de meema ardem, a o alto ruaras* XevUr
l fel por eete ouDdelegetio proceeaad* par iaaas
igual, everlgeade o falo canela a cata aeSiea*-
gecia que o ce vello ecima le l laclad* a aa aore-
dor do engeoho do Sr. Miguel Afees*. Itutee-
e* oettt occulio don ; portento qeea a js'ger
com direito, cemprt{i, qae prevaads. Uve eaw
tntregeo.
Sabdeiegecia do Alocado 19 U U'euirsds
1863.0 eabdelegado lupoieale ea easrslats,
Joc4 Baerqa* Llcb.
Pda itbdeleguia de policio de (resosia
de S. Fr. Pedro Geogalvet, ee fes pablico ,oo ss
momi tublelegecie, ttho te asese Jeoienet,
qaa ttado atdo oaceatrodo olio aoito vaaosel*,
foi a elle recelbido, e declaroa morar em Mises,
isr filhe dos floadoa Narciso de tal. a Ma no fi-
na, e tetelado de Joe do tal, qae apta
do-ae detideaeole htvialUdo iba m
ge*.
Sabdelf gacia da policia do dtttifcU do
25 de tevercli* de 1863.
Jote Frisdac* S LeaUs.
Directora da obraa
milita rea.
Tinlo s directora dts obraa allittrta da pre-
ceder o concert predio oe p rita o do* alia aaeto*,
exlitecli oo hotpitil oililtr, convide ee nsassss
qae io qalterea enceruger dete ieri;o, e c*a-
darecerem na dito directorio esa eeee priiooUe
noa din 24,25 a 26 do eorrente anas, das t# as-
na dt minbii ao malo da.
Directora du obrai milittru de Peraaabses
20 de fevereiro de 1863.
Joie Monteiro de Aodrede Malvase.
Eicrlpienrle.
Correio geral.
Ptla idrrinlitricie do crrelo doto ciciade se
fat pellico qae oa vlriudc da csavesejas poete I
celebrada paloe coraron braeilolre o frase as. as-
rio expedldee mili para a Earepe ss ate 3 ds
marco prximo, de cenormldedc sea osssaef*
deete earreto. Ae cert.e eeri* receMdee etd 2
boraa antea da qae for manada para a ukldo do
Vtpor, o ot jornaoa at 4 borae ante*.
Adainittucio do crrele do Poroeaasst 24 i
(avorotre de 1863.O adn leirodor.
Domiogoc doe Peeeoe Miras ae.
Gorrtio ffera).
Pela admlafatracio do crrelo docta cidade ss
faz pablico pare a ccnve?lente, qee ea vlrta-
da do rtico 138 do regateoste geral dea esr-
reios de 21 da deiembro de 1644. o artife t ds
decreto n. 785 la 15 de mito do 1851, o* reco-
dla o coma tro Oaa culta a na tai toe cola eeJSBf-
nietrifio, perUnientae te mes de Icereiro ds
1862, no da 6 de merco proxlse, te 11 batas ds
da, na porta do naime crrete, e e raspactiva
lleta ee acbe dodo ji expeata aea Ulerese i**.
Admtnletusao do crrelo de Perseaasss 24 ds
fevereiro de 1863 O edmtnitiriJer.
Domingo dot Puteo Minad i.
CoDSulat de Franco.
Lejconial de Franco a l'honeaar ds sapf otar a
si comptirlotat, tloit qa'i teotea lee peraes*
qal diilrereiant preocre par. i le esseeripctca
ou'orle, ten cooaalet, en feveor de* aaalboa-
reax ou'rien Frarc'li, una trevall.de rieiaetrl*
cetonnlere, qae la lulo eo aere elees le 28 es es
moii i 4 beruda toir.
Gouiulado de Franca.
cooinl da Fraaea tea a honre de lambe** se
aeae palrlelot, como timbea a totee ea petoeses
qae qetiereu tomir ptrte oe leaecritcie aasrU
no aea cooaalao, a favor doelafeline iratelba-
dore franceiea tttt fabrica de algeci*. esta tra-
bilbo, qae e lista tari flxada eo ele 18 lec-
rtnte mes ta 4 borta da urde.
Directora das obras militares.
Tendo-tt de proceder e avreaotsei* do ittver-
aoi caecertoe e fater-ie ne fartlete do Barata,
a directora dat obro mlllterat convida ai pac
eoee qeoqaixerem arremeta-loa a apret* tar esa*
propoalat not dio 15, Id 27 ia coi reste aes,
die 10 horu to maio dta.
DireclorU das obro aullares 24 de fevnreors
de 1S63.Jote Tibarcio Pe:eirt de Mag bies,
tjadaote da directora.
re-
Gibinele ptico de
creio publico.
Raadalmperatriz n. 19.
Grande expoeieio de eUgentee primerate
vino dot pairo nato oo(iel da Earope SS
dlverau parto do globo coa* ojee* i gacerr a*
Oriente e de ItaliaCmbele a-ir e ierra
Cidadei PaleetoeMooimootoeVolc*Jar-
dint Ptuttti ele., ele.
Sexta-feira 27 de ferert iro
de 1803, estarlo
patentes as aeguintea y istia:
aaltrdetade a rt-
1Vitnnt d'Aattrit.
2Viilt de Siinmeoto ae Cilifarai.
3Ezpedicio britinnlct bou
boira do Bree.
4Cidade de Nitss.
5Crdade de Graeeda.
6-Cidade de B.eel.
7C'dede de Ave ds Gne.
8-Cidade de Vooneze.
9Batelho de Sjlferin.
10Cidade do Porte.
11-Cidade o palacio da Chira.
11-r.ai herme Tell mati Inaass o sa va
H'lveccia.
13Femendo Cortes deite fes* a esa hele.
14 Cldada de Gene.
15Vicia ge re d* to O preprlaterto dette eepacoM oieg-aSe **
tari m*eaoea de noaa laiee i
upen dae ropelttfolc ftmtliae e ates
lblmento qee Um merecido eoe otate* de Ea-
rope, a aa ni vori, i prenocio deete tsuvort O
eolio lili iberio lodos ee diae, sa elepeekisse)
respeltavel psbltsq Oes 9 ssiaa
diante.
IaUada 500.
II II
II A f> A


DIARIO DE PttNAatfeWCO SEXTA FERA 27 DE FEVERETRO 0K foW;
Avisos laritinios.
COMPANHt msILEIlU
E' parado do* f'o dO sal U o dii 1* da
mrc,o m doi Ti-re da compaohla o qail
depois da demoro a costme leguira para ot
porto* do norto.
Detd* j reeeb-" pttsaf*Jr*a *nrja-ti
i carga que vr>r podar eonduxir a qaal deve-
r ttrtrabare.-no di da ama chtgtde, en-
eommand .obalro a freti ot Ola da tabt -
da a 2 hora Meneia ra da C'ui n. 1, eeerip-
torio da Aatoio Luix da Olietra Axevedo & C.
MA
Lisboa
3 velelro a bam eo onecido (brifue eertuiuex
*oo*eicio da Mari*, ttpitao Ignacio Joa de
liveire, pretende lagair aom multa brevidae,
om parta da aaa carregomento prompto : para
rato qai Ib* falta, trata-** aom oa *aa* onai*.-
nUiriot Antonia Lnix da Oliveira A**v*do & C,
o< (** eeexiptorio raa da Cre a. 1.
LEILAO
DI
Urna laja as Cin-
co Poktas,
mm
A foqaerimenlo doa depoettirioo da maaia fal-
lida de Geilberme Luix da Almelda, o agenta
Paitan lutoriaedo por mandado do Illm. Sr. Dr.
jeixtlo eommerele am preseoc da* earedoret
Qictei, fir leilao da* farragana o divide* de lo
ja do referido fallido alta ni raa da Ciato Pos-
ta* n. 62, a *xti-taire 17 do crrante ao maio
dia am ponto na referida laja, pedtodo o* Sr.
pratandanta examioar o rnp.iti?o mandado
m podar do agenta com relicto di* divid*
de corea de tro* tonto* de rlc.______________
Leiio
COIWSHLV PERMBECm
Htvega(iao eostein a vapor
Parahiba, Natal, Macao. Aracaty,
Ceara', Acaracu' e Granja.
Uai dea Taporas da compinhla tiuir para o*
porto* donarte at a Granja no da 7 de marc.3
prximo Si 5 hora* d tirde.
A carga aera recebida et o dia 6 ao molo dia,
oncommendae, piocegeiroe a dinbeiro e frea at
o dia de aahlda Si I boiaa : ettriptorio Forto
do Marea o. 1.
A requerimento do depositario da
massa fallida de Manoel Alve Guerra e
por autorisacao do Illm. Sr. Dr. juiz
especial do commercio, o agente Euze-
bio fara' leilao no dia sexta-feir 27 do
correte as 11 horas em ponto na ra
do Trapiche n. 14, primeiro andar, 'de
diversos movis proprios de escriptorio
emais.
Un bom cofre de ferro patente,
Dm cabriolet de duas rodas pintado ha
pouco, com arreos,
Um moleque peca de 24 annos de
idade, .
Um negro de maior, e
A barca [nacional Mathilde, forrada
de cobre, de lote 233 toneladas, com
os competentes apparelhos em estado
de navegar, a q tal se a cha ancorada
no caes do Collegio onde poderao os
pretendentes previamente examinar
afim de que tenha lugar o referido lei-
lao naquelle dia.
AlUS DE PHILOSOPh'IA
DE RHETOHICA E POTICA
DE GEOGRAPIUA E HISTORIA
DE LlfluUa FRANCEZA
Jos Soares d'Azevedo, professor de
lingua e litteratura nacional no Gym-
nasio Provincial do Recife, tem abrto
em sua casa, ra nova de Santa Rita n.
47, o curso do cada urna das disciplnias
cima mencionadas. As pessoas que
desejarem frequentar as respectivas au-
las podern dirigir-se a indicada residen
oa a qualqner hora da tarde._______
Sabbado 28 do corrente, depeia da audien-
cia do jaix da paz do 2.' dletrteto de Siot* Aoto-
nio, aerio erren aladea 4 po-tt do metmo Sr. Jiix
6 cadairaa, 1 mirqnexo, 1 tocajle. I banca 1
totador, 2 bahi, lado en bom eatido ; eeteo ben*
vio a proee por execoco de Jda Pranciaeo Far-
nande* contra Frint'.ico Altxmdriao da Albu-
quorquo.__________________________________
Alaga-ee a caaad re dt* Crloal* oa Ct-
poogf, tem 4 qairtoe, 2 *alaa. por pr;o de 16# !
a tratar na raa de Li remonto n. 19_________
Rog*-a* o favor eo* oonboroi sargento* do
orpo de policio qae devota eo abaixe e**igoado,
iram aatiifaier oa debitoi, leoio virio
nomo* eitencoe polo Di trio : quiren lo ai -
tiafaier oa iui debito*, pedom diiigir-ae a taber-
na do pateo do Terco n. 12.
Antanlo Joa Gengelvee P'oxo.
f iiiii-m ae am ikuuiuo aee *nn.a, ei-
tlmemenlt para calniro na Tilla ao Cabo, qaa
iba lar enrt rtr.
Parahiba.

Rogt-ae a ok tenhur negociante d* cilide da
Parablba queira pagar na raa de Apella n. 4 t
deepexio feitie coro nedtetna o fenenl do tea fl-
ibo, faileeido liba de S. Miguel (divida de hoo -
r) pan do < Ibe aetl.rar o nomo em
lo o *e jornae.
A lugueL
Alugi-ia o cegando andar de cobrado da rea
eatratta do Rotarlo qao velta pra a ra d*t TrU-
thiirai, com cemmado* pira grande familia o
maltofreece: oa raa do Livreminton.31,goo-
do andar. _____
Offtroto te orna pecana para eetlnhar com
todo o aceto, pere algosa aoniboroo atad inte :
ni re* do* Pto* o. 6.
Baha
aahe o blate cSanta Rita, mattre Joaqaim Anto-
nio da Flgattrede ; a tratar com Tata* Irmaot.
GOHPANSIA PERNAMBUGANA
m
IVavegago costeirt a vapor.
IIha de Fernando.
O vapor Mamanguapt, conamcodanto Lobato,
igaira para o unsnio de Fernando, no dia 14
de msrQo prximo ao meio dia.
A cargt tori recebida at o dia 13, encommeo-
dic, piiitgairo* dlohciro frtto at o di* da
Bida aa 10 borat: ettriptorio no Forto do
Par* o .fio Grande do Sul pelo
Rio de Janeiro.
Segae beovoaeate a barca necioael cLaara,
recebe carga e pti*Viro> para emboe oc porto* :
rat-* com Baltir & Oli'alra, no rae de Ctdela
do Recife n. 12.
DE
174 barril a 41 mccos cem chambo, 370 barr*
c*m plvora, 5 rolo* com chamba em longol,
44 barrica* tom alitr, 23 caixinbaa com es-
poleta*, ama iccretirii de magno, 1 tirttlr.
1 barra da forro, 1 balan^i doilmtl, 1 meta, 1
etbide, 1 qaarliohtirt, 1 ttdeira da brgo, I
lavatorio o 2 motbne.
HOJE
O agenta Pinto far leiio a reqaerinonto do
adminiatradoraa da mana fillida da Antonio Ci-
arioMirain Da* epjr deepteho do Illm. Sr.
Dr. ]un etpeeial do commercio doiotjectoe ci-
ma mencionado* exiatantee no ermaxem n. SI
da rae da Mi Ir de Dios, 11 hora* do dia
aiim dito.
Leiio
Advocada.
O Dr. Apriglo Jcatioiano da S Iva Gal-
% m*rata tam o sea ociiutorio i raa do Im-
*J peredor a. 17, primeiro ander, defroote
da igreja de S. Frandcco, Podo ser pro- #
J carado dea 10 bores da manba* t 3 da #
tarde. Reetde rea do Ser (tibe doa Ra- *J
toa) n. 10.

LOTERA
AMANHA'A.
Sabbado 28 do corrente mez, te ex-
trahira' a segunda parte da terceira
lotera do Gymnasio Pernambucano
(3* concessao), no consistorio da igreja
de N. S. do Rosario de S. Antonio.
Os btlhetes e meios bilhetes acbam-se
a venda na respectiva thesouraria ra
do Crespo n. 15, e as casas commis-
sionadas ra da Imperatriz n. 44 loja
do Sr. Pimentel, praca da Indepen-
dencia n. 22 loja do Sr. Soares Pinhei-
ro, ra Direita n. 3 botica do Sr. Cha-
gas, e ra da Cadeia n. 45, loja do Sr.
Porto.
Os premios de 5:000$ at 10 serlo
pagos urna hora depois da extraccSo e
os outros no dia seguinte, depois da
distribuido das listas.
O thesoureiro
Antonio Jos Rodrigues de Souza.
Unido
Charutos
P*ra acibir vondem-ao rotelov pira eiiiu chareto*, mprenoi, tinto em ptpel da citi",
como em braneo, e com differente* tinta, o cha-
pa* da goeU ex mee'!, na rexio egainte : mi-
Ibolro e 8|, em centot a 400 r. : na ra do Im-
peredor n. 15.
Jorge Braia ennenhelro
na ra da Aurora n. 44>.
- Bailar & Oliveira7
Porte.
macbioietar mora
de *ceam tebie a
lus do Vigilia n, 21.
aei senhori* abaixo mig-
d*
asco
a^stabelecido dr cidade do
Porto. {
AGENTES EM PEfQiAMBUCO (
^Antonio Luiz de Oli-\
% veirAzevedoC. \
fi 8a .am per todo* vaporea tobr* o {
^ meamo beoco e prtxo en a viata, aobra .
V agentiae em Lfebee, Fi*>t, Cota- '
djp bn, A'eir. Vlaeu, Villa Real, Ragoa, (
aa, Vianua de Cot.ll, Getmaiaee. B.reil- .
lo. Lamego Gevilbaa. Braga, Penaf el,
W Br.gee?, Amarente, Angra, Uha da \
m Terceira, Uha da Palea. Uha da Mu ai- (
ra, Villa da Cendo, Valonee. Bealoa, .
Olitelra do Ataxeote, a tito dial oa ao '
9 Pr, qae ae aonveneieaer, no tea oa- (
m oriptorfo rae de Cras n. 1. i
&9m&m MKMM .
Rogase ao Sr. Jos Francisco Ri-
beiro de Souza em pregado na caixa fi-
lial, o favor de dirigir se a ra do Cres-
po loja n. 7, que muito se lhe deseja
fallar.____________________________
Atten^o
P enegoaio qae ne ignora ; ea raa Nova n. tO, le-
1 de Ctraeiro Viann*.
Oiado.
Precisase de um que entenda de ser-
vico de sitio tambem : na ra Nova n.
23, primeiro anclar.
COMPANHIA PERNAMBUCANA
i
Navogaco costeir* a vapor.
Maceio e escalas.
Un do* vapr-a *t compiobit Hgalri pira o*
porto* de tal at Mtcti no da 5 de marco o* 5
hora* da tarde.
Rc*bari crge al o dia 4 ao meio dia ; eo-
commio la, pitiagatroi e dinbeiro a frote t o
da da etbida a* 2 Inra* : escriptorio no Forte
do aiilte p. 1._____________________________
P*rdi) 4?acity,
hiat cNico'So I, meitre Franciaao Flix No-
gaeir, eibe l 2 de margo
-ijim-t a ra da Cadeia n.
ei carregedorea di-
57.
' i rl\
o Ferio por sboa
pretendo tecoir com mella brevided* o pttitho
porteguex cS. Jorgo de Aeire, tom parto de ion
carregameoto a berdo ; ptra o reato qao lhe fil-
ia trata-te com c* teut cootigneterlee Antonio
Laii de Oliveira Azevide & C, ao aea aacripterio
raa da Cre n. 1.___________________________
Piti
O agente Eexebio fr lailao no dia aabbido
28 do correte ne ra di Ctdeia o. 3, primeiro
endar, t 11 horac em ponto do toaalote :
Una mobilia de jtearaoda completa a Luix XV
elnd nova.
Urna caca terree n. 19 tita na fregmosie da
Boa-Viata no Campo Verde ra do Soeego, no-
ve, ecabada he poeco rende 20$ meoeaat.
Un tltio ni Soledide ettrada de Joao Fernan-
dea Vlelra, defroote do da o. S, com graode casa
da vlvenda o muiloe arroredo* de frutte.
Ot pretendentee queiram eproveiter e occitiao
qao tuda er tenlido pelo mejor prego.______
UlUO
Um terreno.
SRbbtdoB do corrente.
O agente O'.ympio fara le 5o a requarimtnto
do depotitirio da maete fallida de Joiqaim Lu-
cio Hoaleiro de Franca o mtndado do Hita. Sr.
Dr. iuiietpeeial do cemvjereio de um terreno
tm chaot propriot eiteado na roa Imperial lado da ponte, com 90 palmo* de frente o 1160
de fanda migoiflto pra eliUcar-ieS cuta ter-
rear. O leilao aer tffictatdo no di* atim* no
armexem do referid* agiote na roa do Impera-
do: n. 16, Si 11 norat da minhi*.
Alguma mulher honesta que quei
ra morar com urna familia capaz, ap-
pareca na ra Nova n. 23, primeiro
andar.
Bogomma-ie oor proco ommolo n* ru*
da Florentina n. 36.
A"!og-ie a^eeia terrea r. 10 da rea do Ara-
go, ptopria pare qualqaer estabelettmento
meamo para moiede: e tratar oa raa Nova n. 69,
segando ander, oa no qairtel do corpo do poli-
ci, eatoodeti-ie com o cipitio Teixtira. Em
qeantoa ebevo pare eo ver maime cese,ee echa
ni meao-e ru o. U, loje de eharatoo.
Stnta Caa da Misericordia.
0 eellitidordaSintaGii* da MiiericorJia doc-
ta cidad* daieje fallar com oa Sr*. Joi Barn dno de Birbom Arantae o Uanriqae Luix de Bar-
roe WandeHey Lioe, moradoree no engooho CarV
neiro, em Stiohsem, filbo o genro do falien^o
Bernerdino Jos Arante, e aejroiio doinlorjrWa
doe meamoe eeoho>ea. Reiife 23 de feveielro de
1863.Joe Thaodoro Goae.
Alagam-e 4 fimilia bootaiia dae caaia
oorae ne eet'ode do* Affllcte* junto eo Man.ei-
obe, teado cede ame 3 aalae, 3 quartoa, cetioba
e qeiotel morado com cacimba : o* pretndante*
ponem diriftr-ae ao metmo tillo, ou na ra da
Qruaea o. 41, loje.
>omp:nhia delidade de<>
legaros mantiino* el
2 terrea tres eAtabelecida^j
% ni Rio de Jsaeir ; n
*y AGENTES EM PIRNA.MBUCO
H AntoBio Laiz de Oliveira Azevedo
m & Compahia,
gaj competentomootoaulorisadoipole direc-
loria da compeobie do aeguroe Fidelide-
W do, tomam eeguree do navios, mere*- aun
tk derla* o prodios ao seo eetriptorio ra ej|
1 da Crux a. 1.
& MMNHNMMpl
Preclec-ee arrender um sitio que e caa laja
a beire da eilrada o alrra pira taberna : na ra
da Gloria o. 17 aa .ir.
de Janeiro
o veleiro eba-o conheeido brigee naclenel cAl-
mirantea pretende ae*eu ati e dia 1 de mir?o ;
e recebe eicraToa a fiata e paaaegeiroa, pere ea
qeaat tea extellentet cemmodot : trtti-ie com
oa eoat cootignilertot Antonio Lelt de Oliveira
AxeTcdo A Q. no sen escriptorio na da Gru na-
nero 1.
Janeiro.
At o di* 6 de marco vai aibir par* o'Rio d*
Jtaarj o veleiro e bim coihetilo pilbab jta cAr-
tuti, de pnmeira marcha, *6 recebe eetravo* *
frote e petttgelrot, pira o que ten oxeeflentee
commolot, por ter urna simare mallo gnnde e
tele i ; a tratar cea o proprietarlo Bertbolo-
meo Loareneo, na raa da Madre de Deoe n. 2
DE
Urna mobilia de Jacaranda, 1 m*t elaettea, 2
marqeexei, S livtteriot, 1 cabido, 1 quarti
nhain, 1 tima fraocexe de jaiarendi, 1 guar-
da lou;e, t epperedor, 1 ceiteire, 1 ca a da
ferro, 5 biodejao, 2 eepelbee, 1 appirelbo de
porcelana para jenlar. 2 dito* douredoo para
b, 81 duiiie do tuza de p4o ferredaa de
papel propiiie para dota e maitoc outreo ar-
tigo* como eejam um lindo apparelho de pra-
I* para cha, castiga**, ulvis e oitrts ebjiclti
d* prtta.
Tere* feir* 3 de marco.
O ixtnte Piolo ftri leilao por cnota da me
peaaoa qee rtiroa-ee deita provicicia de tsdoa
oc moveie cima menciooadoao exiatantee na raa
Nevado Santa Rita n. 51, urna dea cana do Sr.
Diotea, onda ee tffioluiri o leilao t 11 hortt
do dii cima dito.
s
Prein-t* a* paitost qae tlvarem roupa em
poder do tiolurelro A'.to Ferreira Seldeoha, mo-
r.der oa rea do Arego n. 27, qaelrem ir botel-
la no prisa do 15 diai, a contir d* preainte dtt*,
do contrario **r vendido pin UdemaUacao d*
*u trabalho._______________________________
>'ara e^eripltirio.
Eil pira alugir-t o primeiro endar do sobra-
do o. 40 da raa do Trapiche: e tratirno meamo.
Quaoi preciter de ume ame pera ene de
bomom aoltciro para codohar a engqm nar di-
ilja-** a rui de Imparetric o. 3i.
i eiioes.
LED10
Bl
O atente Almelda far leilao por ori*m di
dlrccfta di compiohia de eeguroe marltimei
tiiiJede pablt de 5 acQoae de nt. 351 e 355
ntrtencente* a mua fallida de Hiaqalta a
Dutrt.
HOJE
Ni porta da aaiotiecao commeiclal s 11 bj-
rat do dlt.
Avisos diversos
Alug*-ie a cu* terrea de na Imperial n.
213, com 7 qaartot, 2 sala*, coxiaha fora ter-
raQo : a tratar na ptdaria da raa Direite n. 84.
laia-ie O tegeode andar O lOlao do (O-
48 de roe diiTriothtirie, com grande
o comaodo* para grande famllle, eat
pirtida di novo : a tratar do piteo do
.15._________________________________
~J.lur.i-et ume cate terree noe Afogtdoa, l-
o da Per, com eotao a commodoe para
illa, qeeitoe pare trelo, ectriberi*,
om btitanto* i r'ore 1o : a tratar no pa-
rce o. 44, ou no* Alogido* em o Sr.
o L'.n*._____________y_______________
ra para qialquer cjds-
truc^io.
O J ,/ixo iteigoade icha-aa entarregado por
orna piao do interior prximo a va frrea, que
ttm ee melhor-a mita* o e for^i neceitaria pera
contratar toda e qaalqnar por$ao da madelrt ie
all qeil for, i p jtgo o quilidado ; manda botar
oa eil'^lo di* Cinco Pontee com e nitor preitexe
que (or pretlto : o* pretendentee dirijtm-ee ao
aonuotiinte em eco titio noa Atogedo*. roe de
S. Migeol o. 107, oa deixem aeui nomo* na tua
Nova n. 18 para serem procundos.
M A. Cij.
Prosita.**-fallir
mdoa :
Frencieco da Silva Qoeirei.
Jeto Pereiri d* Sra a a, pregad a na estrada
ferro.
Joao Gonce Pereir morador no Ctbo.
Miooel Coni Silva Lvbato.
Joso Mirioho P*e* Birroto eagenbo Roncador
- no Cebo.
Minool Frentiaco Coelho Jnior morador no Li-
moeire.
Antonio SeraOm do Dees.
Menoot Bonio Altea Micedo.
Jote FraneUco Redrigue*.
Frentino Jote Cirdtee Giimerti.
Tergine Ma Domlngot Jote Aff >o*o Altee.
ioaquim Oliteire Mal* laalor.
Baxilio da Ro be Oilveiee.
Antioie Plbonio di Coito Hentoiro.
Frar.iiico Arjton'o Vlaire di Sil*.
Frencieco do Frtiti Barbos*.
Joao Ribeiro Cutre.
Aotonie Pr.iio da Cunha morador em Padree
de Fogo.
Asno Joaquina doe Sent* moradora aa ra do
Qaeimaoo.
Domingo* Jo*i Gordoiro Jnior.
Joiqelm Frontino de Silva morador ni Eitradi
Nova.
Jet Florencio da Silva.
Leonirdo Jote Vallte Braga.
M .noel Goofelvee da Silva Torrer.
E mirla Keorl.
Hercolino Roberto de Paio.
Aitonio Gomet Sen.
Dice v mi, emprogado na oatred de lene.
Joco Mineil Herltnt.
Joi Freoclaco da Silte.
Candido Ribeiro Senne.
Antonio Oliveira Bfoar*.
Joao Sabino da Silva.
Francisco Aodrado Cordoiro.
Joaqaim Pedro doe Santos Pereir*.
Jaa Miguel de Oliveira.
Hmoel Je* Ribeiro.
Jote Ferreira doe Role.
Salvador Mximo do Oliroir*.
Printiito Maliquia.
CipitSo Ltaci.
Cibnl retralitt*.
Joo Biptlita Accioli Wandorley.
Minoel Jotquim Neveec Cimpot.
Hionqua da Cnh Rotriguee om Mtcti.
Aatenie Pedio do Malte.
Fraoeiico Agudr Jenior.
Jote Farrotra Xitier.
Joio Jet de Faria em Ittmarac.
Mmotl Antonio Chivas Vistoneolles em
Golea na
Silveetre Joaqaim da Silva em Pao d'Alho.
Mmoel Joio do* Aojo*.
Vlcoite Farraire Coroelle*.
Antonio do* Santos Ferroire.
Joit Frencisee Lime no Brejo do Bioinein .
Frtnciico da Ceiti Gadllbo.
Miooel de Aiiempcae o Stntlig* na Pinhibi.
Joaquim Milet Mari*.
Reymende Gomaa do Amaral.
Eiievo de Hengr a Perelre Pinto.
Frenciate lmelo da Silva em Aligoa Gnnda.
J.i4 Alc Hoo,rato no Benito.
Antonio Bernirio de S.Ira Campo* om Sorra Ta-
Ihada.
Manoel Jtti de Silva em Peequelre.
Amare Antonio Mallo Berroe.
SOEDVDE
DOS
ARTISTAS MECHAMOS E LltlRAIS
DE
Pernambueo.
Do orden do Illa. Sr. diretter eio co*t**do*
tOtlo* ea aonhoret aocloo para eoaperecern* a
eeato oxlreerdineria no Ola 8 de aar$t prex
vlntlouro, ea 6 horae da tarde.
Setretirii de encielada doe ArtlilaaMeehael
e Lberi* 25 de ferereiro de 1863.
Aotinio Bn'lto Per ,1ra Berro*,
arecrelarie.
It Joequra Tetxair* vet Pereui*,.
- B~u Sejfiao v*1 i BoM>
- O bacharel tSstcvo- Benedicto>
FraD^a (outr'ora Estevo de Albuquer-
que e Mello Montenegro) mudo a a sus
residencia) da ra do Cabuga' rt. 3, pri-
meiro anclar, para a ra de Ssmta Bita
Nova a. 55, primeiro andar descae Sat
de out ubro prximo pasea do.
Ot abaixe aeilgoedoe padea aeSv. tajo***
rer* dea lotera i qee ni a paga* p tm\o a iva
poeee lor o bilboU inleiro u til*} de *)**
paito da terceire lotera da Gyaoaaio viata aaa
fol perdido- ceta" Oraede pelee aeaaee.
Manoel Mileouiaa.
Lat.tde Alaeide.
Jaoii Joaquia do Alaeide.
Rege-aaa pee*i>e, em caja e*e lea*, oa
aquello que por Tintura tier eehede na pa-
qaena eirttrr com p* *co diohtirj, aao aom al-
go a note*, atole coa ente e qaa ai lesea, a
etptclil favor da otead.i-la enireg r acete lyfov
griphle, onialhe otrio dedoeoe rtipeit vee *ig-
nie, *ptrefue om gr allficaso a qaintla oat
dinbeiro qao notle ttahe. _______
Fegio no dia 2i do carrete ame arate ae>
nomo Luixa, ncitnblqae. cate do xa**
direite, tom ua coros tira x do ua>t arelae. tea-
te* limado*, falle reece. alia, a g-a, roproient*
ter 43 canee de ili ne rae a leva roupa da gnbo queade o* aeaeut*
de caaa, leven varia* pee. do reapt, teaou
temtoho de* bendt* de Ollnlr : rogi-o* o cael-
quer peaoe a eatortdodee aoi.'eteee a a pava aaa
ea, o levem-na rae de C>aa,U Volam*. 1, qa*
tirio pagoc oraeae trebalhot.
1're tita-se de urna orna que eafeaoa*
* dnembir*;id* ; na rae de Staxil* Velha oa-
mero 90.________________________________
Catas a b$ por mes,
Ea Fora do Portae,na rea do Otcideate. ka *-
qaenae caaes pera alagar a 5f xincaet, preorta*
pere homene eolteiroe! trate ea ae raa tloo Sua-
reraoeen. 18.________________________________
N* di* 24 do correal* (foverefrol deoeaaereeaa
de teee de ice cenhtr um crlaulino* preto do a-
me Miurltio. ida) da 11 e ti anooe, btaii* -
gara, mello eeporto, levan caiga a eacaiea da al-
godo rlecado, p oe ter eeealdo pera Coica-
ne por ter eido do Sr. Joi da Caobo Reuaeo. aa
engenbo Piena ; e peino* que a pegar,tara A
roa da Cadeia do Reiife o. 40, qao eer geevlt-
cade._______________________________________
Aiagi-ia um* m*l-*goi ae primeiro bao**
da cambo* do Carmo, **a unta eela, elaervo
eotlnh*. por 10) maoco: na praca da la lapa*
d*ncie, ti vrarf ne. 6 e 8.
Alancee o araaee Beoco. 5, com renle qdntel
lr n ru da Cideia o. 50.
raa 'e Miare da
e ttlheiro : o tat-
Prtiiti *o de umi orna forra ou aecreve
para* servido do ose qan de poact lamilla : Da
ra* d* Ctci n. 3i. primeiro andar.
' Joi Antonio Brtgi de Silve, fiz tente io
reipeitavei publico, o com eepecielllede eo cor-
po de commercio, qte tem contrtelo vender o
cea eitibetetimeoto de taberna, ut* n* ru do
Roxario da Baa-Viate, o. 41, *o Sr. Paeliao Per
reir d Coeta, para liquida^ao da conlae coro
teue eredorta ; io elguem ee julgtr com direito
a impedir eite negocio, dlri|t-ee i meama taber-
na no praxo de trec da*. Recite, 25 de feverelro
de 1863.___________________________________
Alegi-ie o tertelro ender do aobrado da ra
da Seniille-Velhe a. 48; o tratar na laja do mti-
mo._________________________________'
Alngt-ee o ermesom do eobndo a. 1S. lito
na na do Vigirio: a tratar coa Leil & It-
mao*.
I muada :e dosPassos.
A met recedora de irmendede do Sr. Bom Je-
ta* dos Pttsoa do Rec f*. tramferla a pon* d*
oov* meia para domingo Ia da marco, i lt he-
r i da man ha i e para ette dia convoco o* Sr*.
irmao* n enrice t en* novoseleits*.
Recife, 25 de terereiro de 1863. O eicrlvao,
Oct.vieno 4* Siete Praoce.
Alacem-ae o primeiro e legondo entere* *
cilio de eobredo de ru* da Penha, aom fandei
pira a roe Dir I* n. 9, jentoe oa om aept'edo,
eom 0 din, 13 q*artote2 ceiiohn, muito froi-
coa o limoea ; e tratar ea loje.
W. H. D.via re ao Rio re Jinelro.
Precita ae de urna eo|r,*mm*delre de booe
cocame* pira ume cta* de familia fora daiti ci
dide : qaem qaitor centratar, dirijt-so e rae da
Siudad* n. 21.
No du Ji do correutt aaixoa fiter umi I-
vi-ielra (ebrte) ume tretx- de roupc saje fora do
balco da labern* .1* ru* do Hoipiio o. 28, o co-
mo tti o pretente nao tenha apperetido aau do-
no, quem jalgir toa dono, dando o* algoit*
di* p*c*i, o pigmlo ette annuntio, eir res-
tituida^___________________________________
Jet Cendro do Reg Pontee mor* ne o***
do Ramo* d. 6.
A aga-*e um aiii.com bea aaee de morada,
fructeirae, quirto pare eicrcve*, ceehelra, ett.,
ne Ctpuogt V.lba : e tratar na ra da Pelma n
41. oe ne ru NoTe n. 3.
Aluga-ae a caaa o. 15 Da raa do Mondega :
a tratar na mimi ru, pieria o. t3.____________
Eii para alogar-io o 1* andar de eobrada
de roe do Trapicho n. 40, preptio pare eiciip-
torlo.
Vai Europa tratar de eua eaude Aotooie
Josi de Ceivalhe Sentiago o eua familia, daixao-
do oDcarregado de eeee negocien o Sr. Dr. Jos
Bernardo Galeto Aleoforedo.
Cas* ua ra do Trapiche.
Alegam-ia o tegundo elorceiroendiroe do *o-
bredo n. 4 da ra* do Trapiche ; ne ra da Cidoli
numero 57.
Arrendi-ie o engenbo Perneto, na ire,e-
xte de Agoe-Prela, diatente da ettico 1 1,2 le
goe ; cate oogeoho de muito bote terne o de
multe producto, tem boaa metaa a novo, le
ventado ha 6 annot, ctm meito koie obrae de po-
dre o til, qee tado cerlemtnte tgredei 4 vleti
do pretndeme, vii io por d'lgui q* eind* fl-
ciii rxelbor: o* pietendentea podem dirigir-se
oeotrenhoannexo e fallar eom o Sr. Jo*4 Anto-
nio Per,im, ou no cae* do Ramo*, labrado n. 2,
que aehert com quem tritir.__________________
O Sr. Jesuino da Costa AJbuquer-
que Mello que morou as Cinco Pontas,
qtteira dirigir-se a prc,* da Indepen-
dencia n. 6 e 8, a negocio de seu n-
ter 8te.
Qcilquer penut qee ll'ttit peoboree de
ouro om rod*r do finido Patricio Jt4 Bo'gta dt
Fteitee, diri|i-ie rriga d* Bea-Vitta o. 4, a fil-
iar com Joi Alris Lima.
Miaericordia de A gola.
Miguel Jo*6 Alvaa, proceraior netti cilide di
S*nt* Ciaa de MUerieordia de Angola, pede eo*
eouhere* proprleter oe dae cen ediOctdi* em
terrenos lo eioe rneimi Si. i Caaa, qee ae
atbam atrieedoi em ma manto do* rtspectivo* froi, ot mtodem (itiiti-
xer ce eicrlptoiio do snnuneiinte, ra* di Crux o.
19, pera evit-r-lhea mil* deeputae e ioeommo-
do*. OkoIoi (jrsiroi mtcmi Smli daos
de divo:*** prapritdidta :tn u i rus* tigalntaa:
Bairro de Sanio Antonio.
Raet do L'Tremento, Direite, Peche, Atiumo-
cio, Padre Florieoo, Aroel d* Penha, Mero di
Peob*. Vire^ao, Acoie-Vrie, Htrtas, Mirty
riei, Seohor do Terco, Fegaode, Coplero*. A
real da* Cinco Pj ln, travaeaa de S Joe. Biro
Balto, becaos do Strtridi, do Poecedoe Mtrttoe,
do Pedro, a* Be be, do Lobilo, do Cirvelbo.
Biirro da Bi-Viila.
Raa* do Angao, Velha, bactoe do Joio Fran-
cisco o do Qj'aoi.
Joiqeim Joe da Feaiaea fez er ee repe>-
tavel publico, o oopeeiaimeoto eo corpo do com-
mercio. qut deedaodi 26 do crreme deiaoa de
ter celxtlro do Sr. Beoto de Freilec G*)m*r*,
quem profundeaeote recooheeido pelea aaae
genereeidade*. maneirae obioquioetc dlgoaa de
coneidera(&e, com qae eem re ae digno* nter
me r julga, portelo, faltar a um de>or nio fa-
xeado publico aesuaeboas qaslidadss, o aeosirir-
ine delta frm. o qnento lhe 4 grato.
Oa Sr*. ,Tn*Uo a Amero queiram dirigir-
se a ra 4* Cretp n. 13, a negocio* de aeaa lo-
;'rimi. ___
Aluca-** o aegano aod.r de tota *o Peana
n. 29. pelo mdico prefe do 208000 -. a filiar a*
metme ra n. 5.
Tom de eerem erremetedee oe ubjettee ea-
guint**: 1 reloglo o 1 correte, ludo de ture, ua
dia 2 da mirco do correte cono, 9 her* ota
ponto, ne cata do S. jale do pat do l.*dtett*t*
da B e-Vieti, por axecncio do Jos4 Faaatia* 4*
Lamo* contra d*Tador.
Deeepparecee no da 1.a da feverelro a treta
do nomo Belbloe, a qael recrceme ter 401aa
deidede, cor fale, altera regel-r : qaem apego*
leve e ra* Direite n. 16, qee **i generoeeacat*
retoropeneede._______________________________
RIVAL
sera segundo.

3Raa estrtiU Rtsaria-S J
Freneisao Pinto Oxerlo continua cel- *B
_.__ ;
i
mola* como pala precia* de av, ni* ra
&> p>gc algamasemqao as bra* aa* #
lqa.m i ventado do ouadonoi, tea pi
outria proparaeo* as mais te redltada*
para coniervacia di bocee: #
m
No dia 27 do ctr/ent, pelaa 11 borag di
mohia,miuiieecla do D\ )aix di orah-ot. val
i pnq* de venda a en* t*ir*e de raa da Gloria
n. 36, o mi mefegoaoo ftqlo.
vi
TODAL9 A& Ol ALIDA*fI^
smmm u m hoto
Gohecida por fabrica da viuva
N. 21 Antiga ra do* Quarteis de policaN. 21.
Constando a* annunetaata, qaa algans ipatsaladorai do mi f, vende o ere lito que
goiaa os meas cigarros, a para poderera dar eoainmo aos saas, andam vaadaBS* tanto aa pra-
ca como palo mato, illa linde os meas fregueses, dizeaio que tio mous : a eoao todos os maus
cigarros sao vendidos na ainh* fabrica, a nio mando saina a'gusta vandar por ntinfa* eonts
for dalla : fago eresanU annnnaio para vitar qu* compre gato por Wtr*; e para sagiran-
ca dos senhore, onsamilores deste genero a aspaeitlaieata os seas fragela;, aviso qaa todos os
macos do cigarros que forera vendidos na minha fabrica sio maralos eon um distinetiuo qna
declara o moa nomo, o nona da raa e o numero da mesms easa.
Apreveite a ooeasiio para seUntifieat sos masmos sonhores, qua eonsunumimu eo-
1 eontrsiao um completo sortimento do ciga
'por loa boa qatlidade j bam conhecid.
publico o e Illm*. timara municipal, die'arar
que neo rtela *c cernera eom que o meim*
Sr. Ribeiro preten io provote-lo, aiiegunodo-
lhe que o etbart prompte e exhibir a miit ctbil
defen tote o poder ceapttint*.
26 d fevtretro do 1863.
Joeqaim lrenio dei Cbegci Bixorra,
C0.!?P,!to,,,0.rUBent0.d f.gWT0* di,,r,M qwMdWeii a do mslbor fumo colbido, pfetl,.. oeum* em da lata : n* ru*
Proeiee-ee de na negro captivo ou forro
pare aonluxir tibotoires de cemldat per* for* :
ne rae lerna do Botarlo n. 25.
4 cummercio desta
pnca
Umtperaoa de conflinc.t qua pretende Ir ae
aerteo (ett Bei ja) eacartege-ee de eobrer par
aquollei tegarai e meta por oetree putee, al-
gumndiidi qatj&aa* eitejim perdidie, par*
o qaa *e julg* com loin as h*billt*c5e* o pres-
te pire iseo tole e garantia qae for aatiter; qu*m
quixer i* utilteer de eeu preeiimo aoonocie por
a*te Diario ou app'r ci ni ra do Imperador n.
12, qualiaer her*.
12
a*
lia
^ooociAcao ttDjjogvAijhicfl
})rtruamhuc-itia
Doalago, 1 de mireo, haverfi taeto ordina-
rio do coBJtlho dircitor, t 10 boroe de rnenbit
e ne Iuger do cosame.
Secretaria de Anotlaeio Typogrtphica Per-
nembecene 27 de feverairo de IS63.
O I* aecretarioSilva|L(a*.
Ra do Queimede n. 55. loje de
Joa do Axevodo Meie o Silve, defreot* do ao-
brado novo, eeii qeeimendo para irtettaiev e
no enoo, qaeirem preeter devii
par eoaprar o que 4 bom e birittctia
V*r* de fren'* brmci o de coree
ptra toalbes a.......
DiUe de dlt* do careo e mala eelrei-
''ti. ........
Tbteoaraa pira cortir aohaa muito 0-
Bs* a..........
Ditas par* cortar cociera, perm ae -
iborea ..........
Linht em carteo Pedro V, com SOU
jerdei a .........
Dito em ctrto Pedro V, eem 56 jar-
dee a.........s
Vane de fltta avelludadaa para faxer
cinto* a .........
Otea d*rende lie*, pira acabar a .
Dilai de bico do largara de S dada* a
Mevelot d. liaba, a malhor qaetidade,
ecom 200 jardea a ..... .
Dltoe dito dito eom 400 jirdesa .
atoe dito dito com 800 jirdiee .
Kraicoe eomseperiore baobaa e32f>a
Groia de penco de eco de tedea at qaa-
lidedee a.........
Pares de spitos de lii pira meoaaae
de [ ello e.........
Ciisie de p pera limpar der.lee a
Tnetonrai grindii 80, 160 o .
itcae para aeooder eherutoa o 40 a .
Frceos eom n.oUi euperler tole a
Novollee de lio be d i gas, do toda* aa
grosauree a........
Poalee de mtae* para troca Aa Mina-
ra e ..... .....
Eico-ves pira unbae, mallo Ins e .
Baneces nais mutt* oeoitet 200 e
Trentelie brinco pare araA.r vaeildee
a vece..........
Abotaaduri pir coleta*, de toda* aa
cOres e ..... :.....
Cerrtteie de liabas flaas eom 600 o
800 jarda*, prtta, a .
Peen da fitas da linhe. bsaaoa, em
roiinh a .......^
P*5*t de Ates de c6t de toda* aa lar-
garte .........
Poi da Itere taciraido aaiU fi-
no ta..........
Novallos do liona enterada e :
Pecie do entremeioi bordado* oca* 3
verea a..........
Maeiot de liaba iroaxa pare barder a
Cirteirit om agulb** de lod*e ea
groitare*........_
Caitas de msesa pera rap, au.te fi-
n* a ...;..*
Tem em resto de bangaite &JO .
Gres* de botn pretes pire cilca,
pequoos i.
Cslxei com 12 ooTiloe de liaba* aor-
tidae de ne 40 e 2S0 praprit*
pare User preeeotaa | .
Estado 4 ingles.
Noto methodo para aprender a lew,
O fln.l i.ppi.nle em exerciclo da freguetia escrever e fallar a lingua ingleta ean
Obra inteiramente ora, dop'
oe de
de Salto Amaro de Jaboetao, com quanto aee ^ mezes.
queire aueteotar urna polmica con o Sr, Joao j
Cando Ribiir., vem a iapreosi por amor uoi- fada m todos OS estabdeaawato*
ctu ente do cargo qco occupi, o em n'.iiftcio ao instruccao publica na Europa. 1 vol. in
da ru do Quei*
W
8* Vndese na loja
mado n. 18.
fe
Cas o. 18, primeiro andar.
Tintura ra.
Na raa do laaf*l a. at,
dar, tinge-so de todas as ataros
1 prego rasoavol,
prisMire
fifi ii *P


DIARIO DE PERBAMBDCO SEXTA FEIRA 27 DB FeTyEREIRO DE 1883.
-
Consultorio medieo-drargio
Consulta por ambos os systemas,
Em consequencia da mudanca para a sua nova residencia, o proprietario deste estabeleei-
loento acaba de fazer urna reforma comp'eta em lodos os seus raedba raernos.
O desejo qne tem de que os remedios do *eu estabelecimento nao se confundan) com os
de nenhum ouiro, visto o grande crdito de que semp e gozaram e gozam ; o propietario lem to-
mado a precauceo de icscrever o seu norae em todos os rtulos, devendo eer considerados como fal-
sificados todos aquellos que foiem apresentados sem esta marca, e quando a pessoa que os maodar
comprar que ra ter maior certeza acompanhar urna corita assigoada pelo Dr. Loto Moscozo e em
papel marcado eom o seu norae.
On tro sim: acaba de receber de F'anca grande pecio de tintura de acnito o belladona,
remedios estes de summa importancia, e cujas propiedades sao to eonbecidas que os mesmos se-
nderes mdicos allopaibas emp-egsm-as consantemente.
Os medicamentos avulsos qur era tubos, qur em tincturas custarao a 1* o vidro.
O proprietario deste esubelucimento annuocia a seus clientes e anvgos que tem coromodos
sufficientes para receber a gun< escr.vos de um e out o sexo duentes ou que prect em de alguma
operario, a (Saneando que serio tratados com todo o desvello e prompiido, como sabem todos a-
quelles que j tem tido escavos ni casa do annunciante.
Asituacao magnifica da casa, a commodidade dos hanbos salgados sao ou tras Untas vaa-
Ugens para o proropto restabelec'iment dos duentes.
As pessoas que quize e.m fallar rom o annuncianta devera procura lo de raanr.a at s 11
horas ede tarde d entender na ra da Gloria n. 3, casa do Fundao do Dr. Lobo Hoscoso.
Companhia portugueza de le-
garos mtritimof e terres-
tre* da cidade de LisboA.
0 directores da ompaobla nacional Utilidad*
Publica, ettebtl.iida netla tldade, oa:o agentes
da coipiDkia Fidelidad, da tidade da Ltibea,
(asam patino, qae ae atham tatoiiaidea compe-
tentemente pira tomirem per canta dtqaella
torr pn bu Sigaro Teiretlrea Marilimoa, om
coQoicoea aa wcia litongetns para a tegaiada :
na ra da Cadaia n. 4i, nrimeiro andir.
Oa egeotee.
Flcino Joa Genea.
Domtngea Bodrlguea da Andnde.
HOMEOPATHfA PURA
Novo estabelecimento de medicim
homeopathica
O Dr. Sabino O .L. Pinho mudou o seu consultorio para a loja de marmore ra
Nova n. 43, onde continua a dar consullas todos os dias uteis desde o meio da at 2 horas.
Os enfermos, que o procurarem logo na invasao da molestia, sem que bajam temado qual-
quer remedio, era allopathico, nam homeopathico, pagarSo metade dos preces estipulados. Esta
concaseao tem por fim falicitar a cura de molestias, que podem tornar-so compiladas pelos empre-
go intempestivo da tfaerapeutica e ao mesmo tempo adquirir para a homaopathia maior numero-
de adeptos pela bateza da cura.
Era attenc,ao as pessoas pobres, que nao podem sabir de dia, o Dr. Sabino resloveu dar duas
consultas por semana as tercas e sextas feiras das seis as sete horas da noute.
Os chamados para visitas a conferencias devem ser dirigidos por escripto ao consultorio desde
8 horas do dia at 8 da noute, na certeza de que sero attendidos na ordem de sua precedencia,
salva a cireuinstancia da eminente perigo.
ADVERTENCIA.
O novo consultorio est prvido dos melhores medicamentos, desde a piimeira at a trigesi-
a dvnamirji sacio.
E como os mdicoshespanhes e aleosles nao cessam de certificar a maior efficacia das ultii-
siaaas dynaminisacoes no tratameuto das molestias chronicas, o Dr. Sabino se cecupa agora da
lavar os seus medicamentos s potencias mais alus (por ora at a 200.a), afim de verificar por si
mesmo a forja dyoamca, que se loe atnbue.
Os mdicos, que quizarem experimentar taes dytiaminisacoes poderao dirigir ao consultorio
suas reeeitas, que serio aviadasgratuitamente para oa pobreH.
No mesmo consultorio se ande a novissima o i icio do bsesouro homeopathico ou vade-
mcum DO HOMEOPATHA, obavadispansave a dos que qtu'em usar da homaopathia.
Tudo o que diz respailo nova imedieina m achaoabundantemanU ueste novo estabelecimento.
56 RA NOVA 56
Gran le liquidado de ielojoaria
Ha para ven-
der um comple-
to sorlimcto de
relagios de pra-
ta dDorada pa-
tente snisso, por
baratissimo pre-
c, incomple-
ta sor-timen to de
relogios ameri-
canos com corda
Pao de sent io
Gontinaa a hier pi de aaoteio coi din qair-
taa Sioto emir* a* p da fandicao na ra da Im-
pentrlt 0.22 a rma do Bram cenfioole o atufa-
rte o. 47. rut lrgi do rUnrio rfeooeito o. 38.
$ Saques sobro Portugal
.g O abaixo assignado, agenta do banco
f arcantil portuerue, nesta cidade, u-
jjp ca eflacvamante por todos os paquetes
jj sobre o mesmo banco para o Porto a
Lisboa, por qualquer somma, vista e l
a preso, rxrtendo logo os saques a pra- *
so serem descontados no mesmo banco
Qg na razio da quatre por canto ao anno
aos portadores que assim lhe eonvier: VU
cas ras do Graspo n. 8, ou do Impe- j&
rodor n. 51. jk
JoaquiM da Silva Castro. va,
mmmmm wmmmmtm
Aluga-se o pequeo sobrado de
um andar e soto do beco do Calabouce,
n. 5, atraz da ra Nova, com coma
modos para pequea familia : na ra
Nova, n. 1*.
luila altencao
a.0 ibflxo aiaianada liquilatario da extiottt fir-
ma da Vidal & B.itoa, \i cmcido de minlir re-
cebar doe dotadores da meema o qaa eitta Ib*
devem, e nao teodo sido poitivcl recebar palca
melos amigareis, rog pela aliima vea aoa mas-
mea, qoe lhe veobim pigir oe aiua dbitos na
pruo de 30 din, depols ao qao entregar a co -
bringt doe meamoa a m pricnrtdor para aerem
cobrad** iadiciilmec t. Recite 20 de fevaroiro
de 1863.Jote Catloa Bulot Ollvaira.
luga-se
a cas* confronte a S Joi do Mingatnho, com
irouco de tiborna, b ra : qoem pretender dirija ao a raa A agita na
moro 26.
Um Descobrimento Espantoso!
O Hondo Sritntiito onaninamente o approva.
de oito das a
\7$, de 24 ho-
ras de corda a
IOS el2$. As-
sim como nm
completo sor-
mento deocnlos
de todas as vis
tas, por baratis-
simo preco.
DA
Academia imperial de medrcina
Jauta central de nygieue publica
6i*WM D9ES1S1A
BLECTRO-MAGNECTICAS BPISPASTICAS
De Ricardo ttir k
Para serem applicadas s partes afectadas
sem resguardo nem incommodo
Muito conhacidas nesta corte e em todas as contestavel, e ai innmeras curas compleunen-
provincias deste imperio, pelos seus in'alliveis re- te obtidas as diversas molestias em que foram
sultados em todos os caaos de iLUammacao, se- applicadas, e fazem merecer e conservar a con-
jara externas ou internas (com caruaQO e falta fianca do Ilustrado publico, que j tive a honra
de reiptraSo) como do eaiomego, ligado, baco,; da merecer deHe 25 anuos da exutooc a e de pra-
bofes, nns, ulero, peito, plpitacao de ccrarao, tira.
gargantas, oihos, e-ysipelas, reumatismos, para- N. B. Nesta corte e de todos os pontos deste
Jysia, e todas as afecr;5es nervosas, etc., etc. imperio recebem-se panicipaces satisfactorias
Jgualmenttpaja quaesquer iochacoea^ feri-, a re^peito das ditas Chapas Medicinse.
As encommanda das provincias devem ser
dirigida por escripto, cota todo o cuidado de
fazer as necessanas explc8$oe, se as chapas sao
para homem, sanhora, menino oucrianca. de-
ca'ando a molestia e em qne parte do corpo
existe.
Para enshaces. feridas, loubinhos, papos,
ele. j o molde justo de seu tamanto em um pe-
daQj de papel, a dacla-acio onde existe, afim da
que a chapa seje da forma da paite a'ectada, a
para que possa ser bem spplicada em seu lugar.
Pode-a mandar w d qualquer ponto do imperio do Brasil.
Aa chapas serio acompanbadas das suas com- I Consulta as pessoas que se dignarem honra-l
ptenles explicares, a tambem de tedos os ac-lcom a sua coofianca, todos os diai sem exciD-
caisorios necessanos para suas appiicajes. 150, das 9 horas da manha s 2 da tarde.
E EM
' IPIMAIMlS
das, tumores imestinaes e venreos, escrophulas,
lobiahos, papos, etc., etc., sejam qual for o seu
tamanho e profndete, por meio da suppuracio
sero radicalrrene axfrpado.
( E'tas chapas nao podem fazer mal da for-
ma alguma, Has tem sido applicadas sos olbos
eom o melhor successo. vrjam-se osattestados
de curas completas queja foram pub.icados pelo
jornaes.)
O uso deltas icooselbado e receitado por
habis e distinctos facultativos iua efficacia in-
Aviso
Pcde-ae ao Sr Je s de S
Albuquerque Mello Gadelha
de mandar a ra da Cadeia
escriptorio n. 47, a nagocio
de seu interease.
Gimpri-e
obre, brome, a metil velho,
na raa do Bram n. 40.
a cbanbo valho
C^vallos furtatdos
Ao imiLhicer de dia 11 do correcta fmlarim
da Eatrada Nova doas cavalloa rajoi radaoot, am
gnnde e oalro peqaeoo, ambos andidurea bat-
ios, caatradoa, o com aigoaea de ferro ero cia
da mea : roge-ae as aatetlaadea pelictaee a ap-
preheoiio doa meamoa, e queco oa le-ar ao en-
geobo Piadoba, na fraguesia do Craanfy, ser
generoaamente recompeoeido.
Precisa-ae de omaTma de lelteTemllho :
aa raa Impatial n. 20.
m mmtm mmm mmmm
Avisa-se tt
I Ao IiId. Sr. teaente e sobdeUgado S
Liodfgwio Zilanalo Pinire Cildaa, qoe I
o an flsnc.ajo Jote Mirtina Crrela (o-
dado] Biaoaa-ie fletado aderar a qaan- I
X ta oa 59400 r., reato de aleaaela. Cono Jg
* ae Ignara onde ao acha 8. S. fu-m o C
M praieota i-no para dar taia ordena a M
2 raapelto. Recite 23 de fevireiro de Ie63 8
J. G. F. G. 8
x;eMMSMe mmm mmm i
Na ru. d M.tr i o. 16 alaga-ae am bom
rudo, por proco com re o lo.
mmmmemm mmmmmm
Gompram-se porcoi gordoi eflectif* : na
raa do Rmgel n. 31
na priji
batea.
bar* a priU am obrae velbaa
da Independencia n. SS, loja de b-
Aviia-se
Ao Illm. Sr. Jote Conegandia da Silva
qae o aoa afimsido llinoel Flix de Al-
neida (aoUado) madon-ie da caaa em
qae catara desde 15 de mire fiado ll-
orido a daver 21j. Come S. S. ao acha
fora d sta opiul como sabdelegedo ig-
norando-aa o legai por tal motivo fii-ie
cate aviao pela Diirio pira ter a detlda
notl.ii e dar aa euic ordena. Ri.if.i 23
de (verelro de 1863 i. G. F. C.
Alaga-ae o segando eodir e aoto da can
4a raa da Apollo o. 41 ; a tratar na taberna pa-
rede meta.
&m !!#
jH O bacharel Joo Goncalves da %
& Silva Montarroyos tem aberto S
(Ji seu escriptorio de ad rocada na tm
aj ra estreita do Rosario n. 17, fj)
| onde pode ser procurado das &
gj| tarde.
jallo fbeodaro Fieitai vil Earopa.
Hneuao ao corpo de poluu mano eir-
get>loa qae pioeam meta o lea crdito do qae o
iiDor ubeiaeiro do piteo do Tarjo, edrerte-ae
e Su e. qao qaaado t ver de fiter annuncioa
ibamando seae devedores nao aa refln e ama
corpora^aoe trate aomente do iaiifilao qaa Ihea
dever.___________________________
A meae regedoia da :raiindide d~S N. S*
do Bdm Pillo nao loado iffecteado a meaa gara'
domingo ti de crrante por falta do Iroioa qae
complaUaaem o Lnmerocipiato na le, de no-
vo convida a todea os lrmaos para doa.ii go 1 de
marco i 10 horas da meaba*, afim da ae tratar
de negotio de orgincie e bem da ir manda Je.
Joiqatm Mililao Alvee Lima Janior,
Escrlvao.
A (oin|iosi(ao Vnacalmii
Peitoral de kemp.
Por espac.o de muito tempo se ha n
tensamente em Tampico para a cura de
TSICA pulmonar,
CATARRHO, ASTHMA,
BRONCfflTE, TOSSE CONVULSA,
CRPO OU GARROTILHO, e
Inflamma9oes da Garganta e do Pelto,
e isto com um resultado tao feliz e verdadei-
ramente assombroso o pao ou madeira d'uma
arvore que chamao Anacahita, e que s
se encontra no Mxico.
A Composicao Anacahita Peito-
ral de Kemp um Xarope delicilo, intei-
ramente differente aa sua composicao de
todos os mais Peitoraes e Expectorantes ma-
nufacturados de tractos astringentes, cascas
e raizes, Acido Prussico ou outros quaesquer ingre-
dientes venenosos.
Todas as molestias e afFecc.oes da garganta
e dos pulmocs desapparecem como por um
mgico encanto, mediante a acqo deste in
comparavel e irresistivel remedio.
A' venda ras boticas de Caors Si Bra-
boza, ra da Cruz, e Joao da C. Bravo &
C, ra da Madre de Dos.
Bolinhos.
Fasem-aa bollobea com perfil;o, aiaeio a bem
trabalhadoa, biodejaa dobolioholea de dlveraia
frmaa o boia qailldadee, cerne tambem bolea de
todas isqaaltdadeado re arcad o, pao da-l.padioi
apatele deoat: qaem qaiier procarena rae de
Agoee-Verdee n. 6i, seagada indar para tjutir
Nesta typographia precisa se fal-
ar ao Sr. Sahiatiano Cyriaco de Souza.
BeitisU it Purli. I
9 t9--Ru4\ Not*19 S
(gf Fradarico Gautiar, cirurgiao dentista, {
^ fas todas as opero coas de sua arte e col- a 'oca dantas artificiaos, ludo con aupa- j
I rioridada a peifei^o, que as pessou !
| entendidas Iba raconhecem.
Tea agua a pos denuncio.
Hanoel Jeaa da Silva, Poilagaes, letira-ae
para Peilagal.
TJm meco chtgioo bi poaco terr po de Ea
ropa, e qae esta bem vareado naa llogoaa france-
sa, inglesa eillirro, deaeja empregar-se am
ama casa aatrangeire : quem preciear annancte
por oito jornal.
por 25S0OO menstl!!
Aluga-se a urna familia honesta e de
boas costumes as lojas do sobrado da ra
Imperial n. 6-, perto da ra Augusta,
ou junto do viveiro do Huniz, conhe
cido pelo sobrado do Gusmao, to bas-
tante frescas, e contem 6 grandes quar-
tos, alguns dos quaes forrados de papel,
um eipacoso gabinete tambem forradu,
duas salas, sendo a de visita lindamente
forrada, etb ; trata-se no mesmo so-
brado, ou com o solicitador Burgos
Fon ce de Len,
"~ Compra-aa am ciail da eicri'ee qaa eejim I
de 40 annoe poaco miie ea m noi a qaa fone
de cirrpo : na raa da Ctos o. 23.
Compra-aa ama eatraia qae aiibi lavar,
aogommar e coainhir bem : na raa da Crax li-
mero 93.
O mtlhorq*se tutu vis-
to em gol nha8 e po-
nhos.
A loja O'agala branca as( da ricaber osa
peqaene poiciode gaaral<;( da geiltakee caca
ravataa o panba, obra pala prlmelra i aqai ataa, ,Qmm e.'uatva-
vel ceitaat, a loja a'iga kr,BII ge raa o
Oeeimade n. 16. cali trocee beritiaiastae ewai
oroicao por :j5. o %( nic ce morir
neaa vlr, oa nao tivor diaa>e.
Compraa>-ee eaccoa
n. 36 oo ifi do Ramos.
vatioe: no armasen
Compia-ie na loja de Hela Irmaoa, eacra-
vos do aeztt maacallno, de Idade da 25 a 35 io-
dos, aeod o aadloa e rebanea, prifeiindo-ae ta
aclimatadea na praca.
Camora-ae ama eatnva do 18 a 24 mooe,
qae leja boa ligan, o de cor prete. o pirita coal-
nbaira : ca tUa de Qaelmado d. 39, leja, ao oir
qaam precita.
Compra-ee ama?atca qae d bietaote leite
na raa da Crax o. 4.
Vendas.
Vende-se
a cocheira do cirroe do paiseio da raa Neva n*
54 (debitxo da cmara) eom 6 carrea akffrlveia o
poucoa cavallos, per praju commodo ; a tratar
na rreirri.
v ESTRADA DBTFERRO
no
Rccife a Sao Francisco
Pela aaceiiotendeneia doata'compiDbia aa fea
pablllco que em virtude de aporoncio do Exm.
Sr. piaaidente da pro>iacla do 1* do mirco em
dlmte aar alterada a tabella dos deapachoa te-
legnphieoe ni conformidade arguiole:
Dttp.thoi al lote pilavras
Do Recite ao Cibo e vi .-versa 540 rit.
> aEicide > 500 a
> a G-milelra > > 740
a Uoa 1J00O
01 deepachoe de maia de SO palainc gaarda-
ro 1 pr- po'Qao aqai eitibelecida.
Nao flcim conr.pr-bei.didoiiLo naa ero da pe-
luna oa nomes doa expedlterec'e aaia teilden-
clia etc., qia cae contenbam mais de duu pi-
lavraa. r
Aa rcapoataa pagas adiantadaa oa occaaiao da
eotrega dos deapicbos nos easrlptonoe teio 50
poi enlode abalado preco icima aatipalado.
Oa doapacbos atto eniadoe em carta fechad*
aos demleilioc que ae icbarem na xona de 1 8
de legaa dea eainptorioa do telegrapbo aem ra-
trlbal;ie a'gama ; dihi para mais o dmtro do
ctreattode daia legis, somente, pigario ea ez-
pediterea 19 porcada legaa oa fraicio daata, vla-
gem retfonoe.
Oa portea aetao aitlafeitos no acto da entrega
doa daapicboa noa aicilptoriov.
Oa daapacbos sno entregaos noa etcrfptorioa
de telegnpboem boro de ezpeoiente, lato 4, da*
8 da manha al meio dia, e dt t horas as 5 1>2
da Urde.
Eciiptorio da companbia 26 de feverelro de
1863.
AaslgoadoB. Aoatln, '
SaperlLl-iidente interino.
Compras
Gompra-sa am lyliodro de padaiia doa an-
tigoi. j tenido, porm em bem eitido, qae
aeja barato ; dirija-ao a tai da Imperatiit n. 70
pera tratar.
Atten?o.
Compra-aeoarellas de panno
bata, leja n. 1 C.
na raa do Ca-
Compip-aa 00a aeganda mi o diccionario
latino portBgatx, e o poriogaet-lttim, porFoo-
cete : na pra;a da Iodepeodenclt, lojaa ns.
leo.
_ Vende-ta sil de Liaboe fino o elvo. em per-
tota e a realhe, bom pire paderlae, taberoia a
cana paiticalaies, e para qaem tuer enio.xrr en-
dn para o neto, por ser mtts birto do qae om
oatrt qaiiqar p*rte, a rala de 50 o 60 ra. a
caii ; aa raa d Liogoeta o. 14
Vende-te na b*Uci do aic d* Coocok** o
veHadeiro xirope antltaantUo do P.rS contra a
tibma e moleitiii de peito 1 Sf o vldro.
Lages.
Veudem-te 200 varaa de taierler ligado i
Lisboa ; a tntir na roa da Cidoia n. 55, eacrip-
ttrlo. _________
Fan seohoras.
Chapilinn de todo com veo o tem elle, obre
rica o da moda ; veodem-te a 6, 8 e 10 cida
mi, naa lojas de cbapeos ns. 4 e 34 di pnc da
lodependentta ; pecbtncba. a por Itto tt te-
oborie qae qutxerem epproveitaro btm, barato a
otcect*. mniem compnr aotes que 1a tcbe
Ven. e-t* a leberna d* pn;i da B*-Vitia
n. 18. com poucot fondos, oa mesmo 16 a arma-
rio : a tretiroa mettna.
Gisi de Cimpa.
Veade-10 ame ciat da Uipa aiaobndada, am
oeato adianto do Cecbaogi, junto a btrreira do
Ctmirigice, coonraida daa m.lhortt madeirtt o
malto bem consoivada. teado 3 qaarloe, o ama
varaoda em cima, o em biixo ama gnode aala,
3 qairtos, cexioha fora, detptnta, qairtot pira
riadoa, tatnbarla, um grande telheiro, baobeiro
grande de lijlo om iga* correla, una pUnli
de ipim loffitlinto pera 6 entiles, o am corea-
do pira inimeee : ce prttintentee a pedem esa-
minir dartoie a aemina io loare, dta 6 ai 9 bo-
raa da manbaa, podando o comprador tomar con-
tt depole o di* 20 de atareo ; tambem te ven-
der loda a mobilra da mea a caaa ; a tratar no
meamo aitio, ea na ra do Trapiche Novo n. 10,
caaa do Pitoo Nash & C, oa com o ag vtira.
Na .u. Mo>a da Saarta K.i. ns. u. II ue
froata de cacimb< de Hbetre ende te 12 prin-
cbdea detlcaplra o *ng ce comprmanlo pe'o pnco da 25S cada um.
ttmbem aa vande SO priocbdts de outetca com o
metmo comprlmtDto a I69 cada am, cirrtobos
de mi eam ctrr de oatro rodie pira ambol.
Um mole.oie de Uace 20 toiier, crtoolo, de
bonita Usara, am lindo oaialinbo de idade 11
ennoainaroe Dlraltt n. 3.
Fazeadas baratas,
N.7
Loja de Custodio, CtryaihoA
C ra do Queimado n. 27
Barato para acabar.
Finltalmia cambralat de cons de modernos
deaeohoa pelo birate pra;o de 500 ra cada ama
vara.
Pechincha.
Uadapolie enfiatao aapetior eom 20 varas
ama peca 89 a a vira 400 ra.
Por urna quarta parte.
Gollir hii de liobo croeb de Iraapatto a com
laco, tsttt golltobis vendiam-ae a 49 o 59, para
acabar a la cada ama.
Alpakelim.
Faxenda inteiramenta nove a 280 ra. ocovado.
Leocoia de panno de llnho granjea a 29 e
2>50n rs.
Cobertaa de chita a 2#.
Bramante.
C*m 10 palmoa de larga propiio para leccaei
o loilhi 3 de meaa a 18400 a van.
Com 6 palmos de largo.
Tifitilloa de teda p-n travettelroa a veatidi-
nboe de menioa 1J580 o cavado.
Panoot adimiscedos para neta a 1J500.
Fil de lioho lito e tarlatina braiea a 720 rt.
a vara.
Gaardantpos tdimateidos a daxia 2J.
Lancee brancoa para algibelra a I56OO t 1| 1
daxia.
Toilbit de linbo pare maia a 3500.
Atotlbido de lioha com 8 palmoa da largo a
2J200 a rara.
Pecbincha.
B-ldea da 30 arcos pelo baratiasimo prtco de
88100 rt.
Colchia de aela para casamenta a 308 cada
ama.
Camialobia da umbrala a 38.
NOVCIS VESTIDOS.
Sao ebegadoe os lindoa vestldoa de morecntiqao proto de saperior qailldado com barra aa-
tetlnada oa ptimeiroaqae vteram a Pirnambaco, a eada corte acomptnha am ngarloo do qaal se
6 ter a oltimo med em Prit, I ra do Croipe laja das cola a naa r. 13, da Antonio Crrela de
Vatcoocelloa & C. saecosserts da Jet Manir Lope*.
Esperaba.
Rm do Queimadoi. 33 k
Brictletcs de ci bello a 4J.
Oltee do 3 tricen a lace a #.
Ditoe de > Inocae o S tedni Cf.
Dltoa do S triDcto o 1 catee 5f.
Correntae pira ioIorIo a 7*.
Trancelins dem a 7V
Artl^os no os.
Agoa do Sor de lereoje a 50), 80n e lf e
meos 50 Q/0 qaa aa boina.
Paonaa do ac, ncvi forma, a otea |
Cabina oa cutiobi pera trac* de
18500 o |. r- -*w
Pani< com rooiap-ra aa traser aa
500. 600. 18. o 11500.
Pintea de borrtsbc para aliaar a 800 ra.
Roete eiltficitee a 2f500 o 8.
Atpae para baldee, a *ara per ICO
Pipel peqiaoo axal por lf.
dem dem boira doerada o ff280.
Aovelopea, o canto a 800 o 1.1.
Colchetee imteilae*. Oe baudo, iiiteii boca
ao tem a eipennce.
Saootfetea para lodoa ao presea do 900 a 5S30 a
18. o eepecielmento o qaa ptaparada eoea o
eace da iliaco a 18
Moatros roxe, faitea do mol de tbelhas a .*
Atada lale ama paqaioa poccio daaabe
aor Soip a 28 a daxia.
Fliae de villado por prefoe qao tedee ww
se pitas veodir per eer boas o karata ; proej
redoxldoe para vender a diaheixo.
Esperanca
Ra do Queimvdo n. 334
t'erfamsria.
Agoa da ealonia oaa frioeee de ralba* do otero par
19100 o 2f. o melhor qaa cedo loe- viada aos)
boje, oaa garrafee da trytta por 12f. aa mt-
rafee servem par vinbo por tai ata ae maia
loe elegantes, om friaeoa q* drtdoe Plvor a t-
em meioa frncoa Piver a 510 r.
BlrDfatr4(
A esptraaca ionio le da coi alidada de toast o-
tiqae, pomada, a vardadelraa migee aoaU gama
ro i predi nii, o jaer toptr q n alogaost oo ea-
tregar 10 compredor por pricoo lee redaxadee ;
ver-ao-ha:
Bioba impert] (frseos) |000.
dem dlimaottna (artigo do>] IfSCO.
Biaba de arco (r)idtr.) IftOO.
Bioha jtponixi (Coocrtj) l|.
Cosaatiqaea de 120 a 500 re.
Meilot vtsoe de Hre qao depols do veotoe eer-
vem para diertot atoo, o q tiria valo, por q.toto vaaaaataa eaMa do ba-
nba por lf500 o Sf.
Extratcs
Boaqaot (ioglet) da rr ncipe a itj.
Opera Boaqaat IpOO
Laraaeer W.lter lf o 1|500.
Ee boaqa*t 28000.
Cirloirto de 8 (rateo* a 58-
I'em com 6 friecoo a 1?>8.
Paqaenta ealsea com 6 fraecea a lftM.
Opni ioglet*. poleo do laaea a IjSOO.
Matioe txmtot Inoteiet qaa adatliasa, pos bera-
tispnco.

SCoke ealcatroj
Coke de melhor qualidade, 9
@ muito proprio para vapor, e %)
V tambem para todos os usos do- 9
O mesticos, foinos pequeos e #
# grandes, etc., para estes serri-
9 eos, o coke mais econmico do 9
# que qualquer outro combusti- #
9 vel, por ser menos de metade do 9
# preco e de mais duracao.
# Alcatro, este sendo applicado %}
9 a navios, barca cas, al va rengas, %}
%) canoas, etc., presta muito bom s
# eli'eito, conservando a madeira %}
91 de todas as qualidades de bichos, M)
%) fazendo durar um tempo inde- Q)
%) finido. Tambem conserva na- Q)
9 deira de edificaedes, preservan- %\
0 do-a dos bichos e contra o tem-
0 po: as propriedades chimicas
*J| deste a leatrao de carvao e mais A
0 forte do que qualquer outro, ex-
djb, trahido de madeiras oo outras
0 materias.
0 Quem precisar achara* a ven-
jb, da, no armazem do eaz, ra do
0 Imperador, nico lugar 3nde se
0 vende.
^ Preco do coke 12# por I
d^ lada.
djb, Preco do alcatrao 500 rs. pcv Z
0 caada.
MftttffS
Leite virginal e vinagre aro-
mtico.
A leja da agola branca araba da recebar eeoea
atole o provotloooe liqaidoe tonda o Salto vlrgvaal
para tlrtr airdaa o o viaegro aromitien para tea
Ucee, deree de eabeee, vertir ene etc., ate, aoja
ottlldcde rocesbeelda peloa qoe tea compre-
do : na rna do Qaeimado loja da agu branca
n. 18.
a
:
BOTICA FRANCEZA
N. 38-Rua do Imperador-N. 38
ELTTBOIDES DO DB. COMBE, fcil de appllcir oo trstananlo dta vtgintti, leccerrhtt,
a1cera;oee, qeedes, deevi*c5ee o engorgltamantoa aterlnet, eateillidade, tratameolo caja tfetcla
tam-te provado noa batpitiea de Pirie.
BOTICAS PORTATIS de dtveraoe timtnhot proprita para oa Srr. do engeoho etc., a com
oa modieemeotoe m*)s precisos pare o chelere. Silee parrilhe de Brltto*, pllalts vegetaes attoca-
radsa a ptttilbat vermKagia de Kempe, anachaolte peitoral e maia preparates de Kempa. Bilta-
mo philtnt opo p'oprot pare aa molatllaa de estomigo o lnteitinet, ditpepicl>, conttipt;io do vea-
tre e irregalirldidee da rranetraa(Ie.
ILIXIB DO DB. TERMES de cltro-lactato da Ierro, ama des eompoiic.oet de ferro maia aoa-
va ao paladar o do fcil tno'co, tt* licor com vaotagem eo oleo de Agido do beceibo : emore-
aodo peloe prlmelres medlcoa da Princa em todea ta moleitlie de Itngalder, e em todas aa affec-
(6cs davldis ao emprobetimente do tangas. Colorse oa cor pillida, leocorrhee oa pardee alvi-
oaa. raabltos, eacrolelas, taffoti(dete ptlplta(5ee, abitlmaote por caaaa de hemomgiat ott febret
parlgeeas oda excesaoa de tode natareta tic., etc., alo predas cooitloicio do Teatro, oem altera-
SjbjS noadanlee, lnconveoieotea lohtrenteea maior parle dos preptrtdoa de ferro.
Uniss depotito aa botica da raa de.Impearder o. 38. Vendc-te a 4f a frasee
Novo sartimento de fif poras
e dminos.
Na raa do Qaelmado loja da agola acaaca aa-
mero 16.
Meiaa pretal para adras a 6/{
o par.
Pelo preco de68 psr am pardo meiit tere f-
cil de celllglr-te a toparioridido dalle*, eeoiot a
Sr. Bvd. qao qaixar talcir deseas afaaaaao taotea
pretn dirlgtr-ie a roa do Qaalmedo lasa a
igait braoca o. 16.
Acabado chegar para a loja
da a guia branca na do
Queimado d. 16.
Novo terlimenio de fltta do lio pora itttUte
Dito dito de folbis para rom.
Eipoojaa lian para roete.
Notos e bem licldoa bendoos.
hirutos vinctos da Ha-
Tana.
Acaba da abogar ama poqaeaa partido ass eaaa
do Arenera Hlio 4 C, e aa aeodoaa :
1 aalxa Loodre* fio. a 16S000.
1 dte regala do Landres, (t meiul 1M.
i/t dita Maso Mesa C|.
"-soaav*
sor


DIARIO DE PERNAMBUC i SEXTA FEIRA 27 DE FEVEREIRO DE 863.
ti
mm
9-L1RGO DO C1RMO O
Grande sorlimento de
molhados
vindos de conta propria
Por menos 10 a 20 por ceato do que
em outrt quaiquer parte.
Sortimento completo de sobrecasacos de panno a 159, 189, 30 a 35$, casacas muito
bem bitas a 25, 23, 309 e 359, palelols acasacados da panno preto de 16 at 259, ditos da
casimira da cor a 169, 189 a 209, paletots saceos de panno e casimir da 89 at 149, ditos
saceos de alpaca, marin elaa de 49 al 6$, sobra de alpaca e marin de 79 at 199, caigas pre-
tas de easemira deSflat 149, ditas de cor de 79 at 199, roupas para menino de tolos os l-
mannos, grande sortimento de roupas de brim, como sejam : caifas, paletots a colletes. sorti-
mento de colletes pretos da metim, easemira e velludo de 49 a 99, ditos paa casemanlo a 59 e69,
paletots braceos de bramante a 49 a 59, calcas brancas muito Dnas a 59, o um grande sortimen-
to de aseadas fines e modernas, completo so limento de casemiras inglezas para hornera, menino
e senhora, ceroulasde linbo a algodo, chapeos de sol de seda, luvaad seda de Jovin para bo-
rnea e senhora. Temos urna grande fabrica de alfaiate, onde recebemos encomraeneas da grandei
obras, que para nso est sendo adminisfrada por um hbil mestre de semelhante arte e um pessoal
de mais da cincuenta obreiros escomidos, pertanto exaculamos quaiquer obra com promptidio e
mais barata do que em ootra quaiquer casa_____________________________________
Tendem em bou trazom os melhorc goneroi que
vem *o merctdo e tbaixo traoscrevem a tabella deteusac-
^negprvcos, garantindo-e a auperior quilidide e proco,
obrigaado-sfi oa meamos a aceittr quaiquer genero que nao
agrade a quaiquer freguez.
Di
ROIJPA
FEITA
DI
a
Mantaiga ingleu da primaira qualidade manda-
da vir de encommenda espesial a 800 rs. a
libra, e m barril ter abatimento.
dem em petes de 4 a 16 libras, muito fina e
propria para doenta a 800 rs. e o pote sepa-
rado.
Garrafees com S garrafas de vinho do Porto do
Alie Douro a 29240 com o garrafo, aan-
ca-se que ntste genero o mslbor qua veio
ao mercado
Idam com 5 garrafas de vinho Figueira muito
superior e mais proprio pa-a a nossa estaco
por ser mais fresco a 29400.
Hanteiga franeara chegada pelo ultimo navio e
maito nova a 580 rs.' a libra e 560 rs. em
barril ou meio.
dem de porco refinada e muito alva a 400 rs.
a libra e 360 is. em barril.
IQoeijos fia raen eos chegados neste ultimo vapor
a 29400 2609.
dem suis muito fresco a 640 rs. a libra.
!dem lonthino de superior qualidade a 19000 a
libra.
Vasos ingler.es vasios de 4 a 16 libra muito pro-
prios para deposito de doce, manteiga ou outro
quaiquer liquido de 110,0 a 39000 cada
um.
Sal refinado em vasos ingieres de
de 19*80 a 39500 cada um.
DE
DE
m, Pedro de Helio
Largo do LWrameuto ns, 38 e 38 A.
Defronte da grade da fgreja.
A<9 MDS A 1PAZ
Convencido o propiietaiio do BAL Za. de que brevemente eceberemos a apprasa
grata noticia da que essa grande queslao anglo-biasileira, que unto tem dominado o espirito u-
4 a 16 libras blico neste magettoso imperio, tora em Londres o desenlace por todoa desejado, com a maior sa-
sfacao se tem manido do mais pe eito sortimento dos me hores gneros, afim de que eslejaa os
Genebra italiana ou espirito de nebrina para o ,
medicinal em frascas grandes a I95u0 da ou nnmerosos frageles em lempo convenientemente preparados para banquetearan,-*
la ra Ion i. 41 .junto i loaceHto doi Militares
Nette grande armazem de roupas feilas ha tudo quanto tendente a roupas feitas, tudo
or preces mueto mod Bcados como de seu costume*. sobrocasacas e ca acas de panno fino a 259,
289; 309 359, paletots de mesmo panno a 149, 169, 189 e a 209, ditessacecs de easemira
de cera 79, 89, 99, ip9, 129, e 149, dilos sobres de 169 a 18, ditos de alpaca de cordo a
89, ditos de merino decordao de l9 a 149, caigas de casemiras de cor e pretas a 59, 9, 7,
89, 99, 109, colletes das mesmas fazendas a 3500, 49. e 59. ditos de brim de edr e braDcos
a i, 2*500 e 3, calcas de brim braneo de 49 a 59, ditas de brim de cor a 29400, 39,
31500 e 4, dit.s de merm ie cordio a 49, 59, e a 9, paletots saceos de alpaca pre'o de
39500 a 49, ditos de brim de cor e braneo a 250e, 3, 4l e 69. ditos de alpaca braneo a
69, ditos de palba de seda a 89. camisas e ceroulas de linbo e de bramante, chapeos de 4edas as
qualidades. roopa de todas as qualidades para menino, assim como temos um grande sort ment
de fazendas escomidas de todas as qualidades lanto de panno como de casemtra e bnns para man-
damos apremptar qualqaer eocommenJa que nos for incumbida, o que para este fina tomos urna
grande offieua de alfaiate com operarios, dirtg.da por um mtstre francs o Sr. Carlos Laurente,
tras contraraest-es dirigidos pelo mesmo, eada um destes eom sua espectalidade, dous cortando
alcas o nm colletes, e o Sr. Laareot cortando obras grandes de todas as qualidades.
Esta grande officiaa pela sua perfeicao e promptidio nada deixa a detejar.
Cha bytson o mais superior a 21600 rs. a libra,
afianca-se ser igual ao que regularmente ven-
damos a 39 e 39200.
dem menos superior a 29400, 29-o 1*600 a
libra.
um.
Genebra de laranji encllente bebida 'em frascos
grandes a 19'00 cada um.
Gomma para engomar muito fina e alva a 80 rs.
a libra e 2*4o0 a arroba.
Sag e cevadmha muito novas a 200 e 280 rs.
a libra. .
Arroz da ludia, Java e Maranhaoa 39010 a ar-
robado melhor, e 100 rs. a libra.
Ca' do Rio de 1.a e 2." qu al dada a 89*00 a
89500 a arroba, e loO e 300 rs. a libra do
melhor.
Batatas em caixas de arroba a 19100 e 60 rs.
.libra.
Sabao verdtdeiro bespanhol que raras vezes vera
ao nosso mercado a 310 rs. a libra, eom < aixa
tora abatimento.
dem braneo sem ser bespanhol a 200 rs, a
ra.
amarello massa desuperiores qualidade.
xa em lats rauiio nova a 120 rs. a lata e
9400 a duzia.
amigos da paz, em honra do pragresso e da humanidaJe.
JlMEIXAS trncelas em latas da 8 a 3 li-
bras a 29400.
AMENDOAS de csea mola a 40 rs: a libra.
Ameixas em latas de 1 1(2 libra a 194C0.
ALPI-STB a 160 ra. a libra.
ARROS da Java da 109 n. a libra em arroba
19800.
Idam do Maranhao a 129 rs. a libra, arroba
a 99199.
Idam da India a 80 rs. a libra, arroba a 19.
19999.
K ABRASQ1N0 de Zara a 89* res a fr*e.
MASSAS para sopa, al*Via talharim de sa-
perior qualidade a 240 rs. a libia, a em cai-
xa de 26 libas por 5.
I. em em caixas muito finas, representando di-
versas batalhas, etc. a 59 a cana.
dem de tomate a 640 rs. a libra, vendo-so da
rxe;a quarta para cima.
MOLMOS ingleses dta faldeantes Perrina,*
outros por 4mb rs. e 19 a garrafa.
P ASSAS a 480 rs. a liba, e em caixas a 49.
que sempre se vendeua
VMlo em lilas muito novosvel, pescada,cervina,
Idam da lnd\a a 60 ra. libra arroba ---
Idaaa eom asea a 200 ra. a euia, a moco 29 PERAl SECGA& a 400 ra. a liara,
euiaa 39000. IPHOSPHOROS do gax a 100 rs.
BZE1T0N AS NOVAS a 19000 a aneorata, a *0 rs. a caixa.
a garrafa a 300.
AZE1TE doce refinado a 800 rs. a garrafa.
Ida ideas m barril a 640 rs. a garrafa.
Idam da empato a 320 rs. a garrafa, em ca- PRESijST0S Br.eno 900 ra. a liara.
Bda rtT abatimento. B ...-.___j.-,.. ... a
BOLAXINHAS.maricanas a 180 r. libra.! PAL,T
a dalia a
I PRESUOTOS em ca'da de azeite, verdadeire
de Wmego vindo de encommonda para
I armazem a 640 rs. a libra.
binica 59500, qnaiidada espacial
i eiu lima mutiu uovusuve, peamud, mu nm, Ot Driica O OUW, quiiuu osp>.i*i. _
mom e outras qualid.des preparados de es- BISCOCTOS ingleies em latos da 2 a 3 libras,la,m Vm co
FALITOS para (lentes macos en
nhoi, a 160 rs. o maco.
RBA

1HPERAD0R
Wn.
..
J. VIGNES
Os luana* d(U aatiga fabriaa lio hoja assax tonhacidoi, para qn s]a esaiario insistr
tab a sua luperioridada, vantogaasa garantas qu offarcta aos coapradoraa, qalidadas sus
iaoonUtuaoU an alias tem dfinitifamnu onquisudo sobro todoa os que temappareeido n'ast.
rasa poasnindo nm tostado o aaehinuao qn obaiam i toda as voatados caprichos das
iaaustai sea aunaa falhar aor sorom fabriados da proposita ttr s faito ultiaaaenta aelac
ranwnwa importtatissiaos para o clima desta paii; qnanlo as vizas sao aalodiosas a flautadas, $
par iste nwito agradavi aos onvidos dos apreciadoras.
Fana-sa onforao s neaandas, uato n'esu fabrica como na do Sr. Blondel d Pars,
socio eorrtspotidanu da U Vigiles, em cuja capital oram sempre premiados ea todas as oxpo-
*'Oe,"Ho mesmo stabelicmonto aa aeha saopra um xpUndido variado sortimonto doausicas
ds nwlhoras oompositom da Boropa, assim eoao haraonioos pianos harmnicos, sendo tudo
vendido por pracos muito razoavtis. _
FUNDICAO OA AURORA.
Reste grande e bem montada fabrica de machinismo, a mais amiga no imperio, continua-
se a executar com a maior p'esleza e perfeicao encommandas do toda a qualidade de machinas usa
das no pas, tendo sempre prompto o segu.nte: I
Grande sortmento de moendas de canna de todos os systemas o tamaitos.
Machinas de vapor de diversas qualidades,
Taixas fundidas batidas.
Crive e boceas para fornalhas.*
Bronzes oagulhos.
Bodas, rodelas eradas d'agua.
Guindastes fixos o porutis.
Machinas da cylindros para padaria.
Serras da acp para serrara. ,
Patexas pan barcos, ale., etc., todo por proco que bem conridij
dem preto muito fin,
29 a libra.
Prosanto ponuguez ebogado ltimamente de ca-'
a pan cular a 480 rs. a librare -iiiO rs.^en-
do inteiro, que tem de 6 a 12 libras ceda
um.
dem icglez para fiambre de multo boa qualida-
de a -500 re. e tambem se vende a libia a
S60 rs.
Garra'oes cora 5 garrafas de superior vinho de
Lisboa a 2|200 cada um.
! dem com 5 garrafas de vinagre de Lisboa o
mais superior a 1*200,
; (dea menos superior a 960 rs. cada um.
'Vinhos generosos vindos do Porto engarrafados
das seguintes marcas: Genuino, Polo fino.
Nctar, Duque do Porto, Feitoria, Velho sec-
, Cbamissc, Madei-a superior a outros a
19 a garrafa-e 109 a caita com urna duzia.
Vinho Bordeaux das melhores marcas Margaux,
St. Juli|n Medoc e S. Estephe e outros a 700
rs. a garrafa e 89 a caixa com urna duzia.
Castanhas as miis pereitas que tem vinio de
Lisboa a 200 rs. a libra e em poreao lera
abatimento.
Chouncas e paios o mais novo que se p Je de-
ejar a 800 a 960 rs. a 1 >b a, tambem tomos
presunto i>aa 400 rs.
Cognac verdadeiro inglez dos melhores fabricar"-
tes a 800 rs. a garrafa e 99 a duzia.
Marrasquino de Zara em frascos grandes a 800
rs. cada um:
Licores francezes muito finos das seguintes mar-
eas Anisete de Bordeaux, Plaizer desdamos,
crame de Koyou, Eau de veede danlzic, cre-
ma de menlhe, Huile de Venus. Parfait a-
rxour, Curasao de HoUande, Eaud'ora 19
a garrafa e 109 a caixa com 1 duzia.
Passas mu'to aovas e de carnada a 500 rs. a
libra 89aatia com i arroba, ha caixas,
meias e quartos.
Ameixas francezas em frascos de vidro de 1 1|2
libra e da 3 a 4 libras a 19400 o 39 cada
um e 19 a libra.
Marmelada imperial dos melhores conserveiros
de Lisboa a 6o0rs. a libra, em latas de di-
ferentes tamaohos e lacradas ermeticamente.
Frutes em cadas de todas as qualidades em latas
muito bem enfeitadas a 50a rs. cada urna.
Ervilhas fraocezas e portuguezas muito novas a
640 rs. a lata.
Bolichiaba de soda de especial encommenda mui-
to nova em latas grandes a 29500 cada urna.
dem de sode e ararute muito superior em latas
de 2 a 3 libras a 19400 cada urna.
Biscoitos inglezes de diversasqualidadee em latas
a 19400 cada urna.
Bolachinba ingleza a mais nova que se pode deso-
jar a 5*400 a barrica de 1 arroba e 320 rs.
a lib'a.
Verdadeira farinha de materana a 320 rs. a libra
o em poreao ter abatimento.
Farinha de Maranhao muito alva e nova a 160 rs.
a libra.
Azeite francez clarificado a 809 rs. a garrafa e
99"00 a caixa com 1 duzit.
Conservas inglezas dos menores fabricantes
Mixed Pickles, ceblas simples, e outras a
800 rs. o frasco e 99000 a caixa eom 1
duzia,
Uosiarda da ingleza preparada em potes mu.'o
nova a 600 rs. cada um.
Mdlhos inglezes de todas as qualidades e das me-
lhores marcas a 600 rs. cada urna garrafias.
Sal refinado em frascos da vidro de di>ersosmo-
dellos a 400 rs. cada um, j o fratco vale o
dinbeiro, tacobenj ha solio 109 rs a libra.
te e -segundo a arte de cozinha de 19400
19000 a lata.
adoas conferalas de diversas cores a 646 rs.
libra.
a 140 rs. e 4900 a arroba.
jreve pautado e liso 39800 a resma.
ra de Heilanda em botijas de coma a 460
cada urna.
por 19400.
Idam para lunch em latas 4 a 5 libras por
29200.
BATATAS m gigos da 31 a 40 libras por
1*500.
Bateas em caixas de 4 arrobas por 49.
CAFB em caroco dadivaras qualidades a 240,
MO a 399 ra. a dibra, o am arroba a saceos
o fari grande difleranca.
Fresqueras com 12 frascos de superior genebra e,,^,, n,,ld,0, MU qtM r,.Mvwt8
de Holanda a 69oOO a frasquetra e 600 rs. yem^o ^^.^ a 3|000 libra.
0 frasco- Idam nxim a 29800 a libra.
Vinhos em pipa Lisboa, Porto, Figueira dar i^ ^oq 21600 a libra,
melhores marcas a 39500 a caada do melhor |lem soffriyel a 29X90 a libra,
e era porsao lera abatimento. idm idem 29.
flor a 240 ri. o maca coa 19
macinhas.
Idam m eaixlnhas com 2,909 palito*, a 280
rs. a caixinha.
FE1XE de Li-boa, Inglaterra Aanarka praaa-
rado, conforme a a-i de erxinba. das aa4i-
dades safio, Imguado, pargo, salauto, lagae-
t m outras de 2 a 3 libras, de 19300 a
19490 ra.
QUEIJO prato ebegado do ultimo vapor a 949
rs. a libra.
. dem flamenco do ultimo vapor a 29800.
, SaRDINHaS de Naaas a 360 ra. a naba,
i Sardinbas em tnicas a 649 rs. a nata.
' dem de escabeche em lates grandes a 909 ta. a
j a libra
Vinho velho chamico em barril muito proprio- vMam do Rio a )94O0, 19600 a 19600 a libra SER VEJA das mareas Teoenie, Cobriaka, Ca-
para sobremesa, por ser muito claro e macio- de Pr muito superior a 19 rs. a libra.
a 640 r?. a garrafa e 59000 a caada.
Vinho braneo o mais superior que poeeivel nes-
te genero a 560 rs. a garrafa a 49000 a ca-
ada.
Vinagre puro do Lisboa a 200 rs. a garrafa e
194<>0 aeanada.
Azeile doce de Lisboa em barril e muito fino
a 640 rs. agarrafa,em poreao ter bati-
mento.
Champanhe das mais acreditadas marcas, I^SOO
a garrafa, e 489000 o gigo, com 1 duiie.
Charutos da Babia dos melhores fabricantes de
S. Flix das marcas seguintes: Varetas Bran-
dro, Suspiros, Avaneiros, Ypi'angos, Gua-
cyraba, Missiseipe, Emilios, Regalos, Flor
do norte, Regala Imperial e Flor das matas,
Ganftbaras, Lanoeios, Flor do rio. Distra-
jo dos jovens, Flr imperial, e outras de
29000, 23500, 29809, 39100, 89800,
490O9 e 49500 a caixa, ha mesas e ioteiras.
Vellas espermacet superiores a 640, 680 o
720 rs. a libra, tUstee ultimas tam urna libra
complete.
dem de carnauba e compoeico a 320, 360
o 400 rs. a libra o 109500 e 119SO0 a ar-
roba.
Azeitooas novas do Porto e Lisboa a 19006 a an-
corte do Porto o 19600 as de Lisboa es as
uliiraae, raras vezes vem ao nosso mercado
pela sua boa qualidade.
Cebollas a 19000 o raolho e 800 rs, o cont.
Grao de bico muito novo a 1C9 rs. a libra.
Cominho e ervadoce muito novo a 400 rs. a li-
bra de ervadoce e 800 rs. a de rominho.
Pimenta do reino a 400 rs. a libra e am arroba
ter abatimento.
Palitos de dente, lUados, em magos com 20 ma-
cinhos a 160 rs. cada um.
dem em caixinhas muito bem enfeitados a 320
rs. cada urna.
Massa de tomate em lates de 600 a 700 rs. ca-
da urna.
Tijol o francez para limpar facas a 180 rs. ca-
da um.
Palitos do gaz a 20 rs a caixinha e 29300 a
groza.
Massas para sopa muito novas talharim macarrao
e aletria a 480 rs. a libra.
Chocolate portuguez, hespanhol, francez e suisse
das melhores qualidades a 19000 a libra.
Doce da casca da goiaba a 800 rs, 19 o cai-
lo.
Senda nova a 140 ra. a libra a 49 a arroba.
Enxofre a 100 rs. a l bra e 39 a arroba.
Sorveja das mtlhoras mareas da 4# a 5(5500 a
duzia o 500 rs. a garrafa.
Paixo savol a barril a 120 rs. a posta.
$ardtnha da Rentas do fabricante Basaat a 380
ra. a lata.
TouciahC da Lisboa novo a 400 rs. a libra, a
ea arroba *r abatimento.
dem de Lisboa chegad0 M l^V.o nario **[
rs. a libra.
dem idem menos superior de 19409 a 19690
a libra, eem poreao sari por meos.
dOCOLATB bespanhol a de Lisboa, euisso
e francez de qualidades muito superiores d
a 72, 880, 19 e 1200 a libra.
a outras de 39, 4f, |*
vallinho, Victoria
e 59mom a dnzia.
SEVADINBA de Franca a 169 rs. a libra.
SAG' a 280 ra. a libra.
SABO massas da melhor qualidade a 119,
16O, 190 e 200 rs. a libra.
CHABUTOS da Babia dos melhores fabricantes SAL refinado em boies d vidro coa rolada
a 8tO rs. 19. 19600, 19. 19 00. 39,
39900, 49, 4950a, 59. 79 da exposicao.
CBQURICAS e salpicues a 800 rs. a libra.
CKBOLAS a 19 o molho e 809 rs. cerno.
CONSERVAS inglezas a 800 ra. o frasco.
Conservas francezes a 500 rs. o frasco.
COGNAC ingles a 600 ra. a garrafa, am cana
a a 49.
Idam engarrafado a 999 rs. a garrafa.
CHAMPAGNE propriadade do eoedo de Thor,
preparado expresiamenu para o gabina-a dS.
M. o Impe-ador dos Francezes, cusiando cada
gigo eom 12 garrafas ou 24 meias a 109.
dem do fabricante Porquet & Fagot a 89 o gigo.
mamo, a 60o rs., o boie ale o dinamite.
dem em potes de louca a 509 n. a pe a
TOUCINHO de Lisboa eom mais da aaaia al-
mo muito novo a 400 rs. a libra.
dem americano eom carpa 209 ra. a libra.
magnifico edubo para feijoada por lar ajati-
Jad'S ecostellas.
TI JLOS para limpar facas a 160 rs.
VASSOURAS amerieanaa da grande doracao a
muito lincas a 640 rs. cada ama.
VELAS siearinas a 640 ra. maca.
I dem idem a 600 ra.
dem da ca-nauba do Araeaty a 400 rs. a Kara.
dem de composicio a 910, 360 a 499 rs.
libra, a am arroba a 1< 9 a 119, existo ara
deposito de 50 a 10a> (Sj desta gene-e iatto
satis'azor eom pontoalidade qualqaar psidi.
VINHOS engarrafados, vindo ano dallas e
tonta propria. como sejam Nadara lana.
Cambes. Chamisso. Malvasio, Can aiaaaa.
DOCES ea calda (de diversas rtelas) vinao de, Uem de BHenos-Ayres em eaixinbas eom 16 h-
Porwgal ta latas muito bam acondicicna- bras tendo u por libra a 69 aeaixa a
das a 500 ri. a late
ERVILHAS da Lisboa e francezas a 640 rs. a
lata.
ESTRAIT da absinth am garrafas muito gran-
des a 1910 a garrafa dos fabricintaa Ri-
chard & Mullar o Eduard Pernodo.
FARINHA da trigo das melhores maras a 119,
140 e 160 rs. a libra.
dem do Maranhao a 160 rs. libra.
PIGOS muito superiores a 200 ra. a libra.
Figos em caixinhas muito bem enfeitadas, pro*
prias para mimo por 19400.
GENEBRA ingleza da maro Gato (encommen-
da especial a 1 20 a garra a.
Graixa em lates a 1.60 a duzia ea 120 rs. a
lata.
GOMMA exoallenu do Araeaty, a 80 a libra.
dem soffrival a 49 a libra.
dem muito especial, verdadeiro producto do
araruta a 310 rs. a libra
KIRSCH WASSEB de Richard Muller.
bibHa tu d um sabor magnifico a vasos
esquisitu a 1>500.
LICORES iog'ezes e francezes dos melhores fa-
brirantos a 300, 500 o 8 O ra a ga-rafa.
LINGUAS a me'cenas de grande umanho viu-
das am ca'da a 19 cada urna.
MANTEIGA ingleza MrfeiiameDte flor a 800
rs. a libra, neste gtnero. e exisie sempre em
numero de 19 a 15 bar is abortos, afim de
melhor satisfaur a exigencia doraspeitavel
publieo.
Idea de segunda qualidade a 640 rs. a libra.
Idam de torteira idem de 4et a s90 rs. a libra.
dem fraocaza a 640 is. a libra da primaira
qualidade e m barril a 600 rs.
dem de poree em latas da 10 libras por 39409
(dom idem em barril a 360 ra. a libra.
MARMELADA dos m.lhcre fabricantes da
Lisboa a 690 Wi I lta de libra, a a 19200 a
de 2 libras.
Porto valbo, outros a 800 rs.,
152< a garrafa.
dem Laurinas do Douro, asta precioo
raras vasas vem ao nesso marcado.
em garrafas brancas teodo aellas a ansa da
autor em alto rale*o no proario ridre; prtm-
ne-se aoa apreciadores qua ns agmtf *
boje grande falsi!cacao. O proprieurtodo Pe-
lisa nao maada litogrsphar osjqaa'sa
e>tea outros titulo* e vinhos loas para s*a-
gar em garrafas atestadas de aofri>oi Liba
ou figueira aiocado, para illudir as Ira
zas como fazem signos aimantaania.
VINHO do Porto engarrafado
BALIZA qualidade esta ja han nraheaa a
640 rs. a garrafa.
Idam lagrimas do Tejo em pipa, vindo de ea-
eommenda, qualidade este para a qaal eksaa*
a at enc.o do publieo a 640 rs. a girrafa
dem de Lisboa* Figueira a 169090 a aaaar
de 8 a 9 caadas.
dem do Porto em garrafos da 4 l garrafas,
qualidade especial a 2a800.
Idea menos superior de 4 a 5 garrafas a 19109
Idam em pipa do Baliza ou do Lagrimas i
Tejo e outros a 59000 a e> nada.
Idea de diversos paizes a 320 409 4o 0 a
garrafa quem daixati da habar riaba malta
sofrival por 320 rs. a garrafa.
dem Brdeaui de diversas marras ce MOe
800 ra. a garrafa.
YINAGBB de Lisboa em garrafn da 4 o
a 5 garrafa bt 1920O,
Wff'-T


DIA0 DB PEBflAMBUCO SEXTA FEIRA i7 DE FEVEREI1W DE 1103.
&MM
Acopara balo a lOOrs.
lo no vigilante,
. ., At qae chegon grande eeitlmeoto de ae. nara
enae.se o aimanak civil, e<---,.rtico, militar, administrativo, agricula. Uut b,l0M P' ** P"co do 109 re.\ ra-
SSIfo,ir,,-mld?l,,,^t': M""-^ iwri!: atssjrff "***
'""'" o o a aa praQa da Independencia.
FOLHINHAS PARA 1863
mfaim^JSSZ"' 6' d' ** d' Ind#P-ndwicU **" t ^^u^?.?^^^!^^0' i^mmm naci.,, dia.de
' V.nde-ie o intHB a. 36 da rm. do Sent
i Bita, pioprio para dapaaita da cania 01 a.rri-
nrla : para Ir.t.r oa ra. da Crea n. 1, eaerlote-
lio do Antonio Lals do O.iveira A.eved. 4
,.., UWI., tata noticia, ta^ta, lip^7'p.rSSSZ
audiancias a resumo de chronologi i rii crrelo,
DITAS -1SaW^ (ios;.,;
WTAS ^E^n^todo.os_.co,d.ata .a,tcommodtdoi .^^
TAS DEM oonaod0 lea., .o Santissiao Hom. de Deus, hyno,".oE.p,ifcwa'
8MT1S ni D?r^?? M*oimmuiHora|ta. !T! .
^ ta U ^en/ar0 lMr d bSp,d de ^"bneo, redigido nc-
neg penitenciario Joaquim Gonca ves Ferraira A* ftm ^ffT 5*"
r tata?^ ^^ tt,dmr
21. ? .' S9Jdran.eC?m duvidas 1ue occo Possam n pratica dai ru-
brica., unto do Breviario como do Misal Romano; e prosenfiodeYm b
aa memorial da Miss, canuda, par. recordaco ta'SStafasta?
BltatataT1 po?lta d*prate"'tolvtt' ni 5 f5S
Mm lembradas como quando se aprenderam a---..\..__
160
020
310
640
CONCERVATIVO
ioaquim Sitios Santos
,. *^-A-rjjo do Tercott
;aM ,.m P "'T V,por navw dt '' un> sormeato de molhedea .
aira quaiquer parta, garintindo-ie ana superior qualtdade.
*eiam.
V,nho F.goeira, Porto a 400, 500, 500 e 640 ra. a garrafa.
Manteiga ingleza aspaeialmaata flor a 720. 800 e 900 rs. a libra "
dem trances, cbegada no ultimo navio a 560 a 640 rs. a libra
Banha de porco refinada a 400 rs. liba, eem ba.r.ter .batimento.
Arroido Maraa.. 100e 120 rs. a libra, a .m s.cc. tara ab.timenloi
Alalra, mac.rrao e talnarm, a 400 rs. a libra.
Caf da i-, 2.' e 3. sorte a 250, 280 e 300 rs. a libra, a a arroba da 8 a 00500.
Pa, a. de carnada em taita da 8 l.bra. por 29500, refina-., a 480 rl
Pnospuoros Mm m... 29 JOO groa, e 200 rs. a dnzii a 20 rs. a cixinha?
CM*nmJ^?r9tl]nVm,*'*li* orlinuoto d"! banca a praia, gecabra,
*S rr' f de N.nie.. 8bo de 120 a 240 rs. a libra batatas, mam da toma gom-
2**ZT'r;MJDbt f Ma.'8DbS0- "****""** a carnauba, a,ho. tataS-
S^SPmJ^P ^^^V-S'^aoutros-uicos geoer'os qua'slri. anfal.rbo
.nctop..|os; no armazem Conservativo do largo do Ter5o com frente p-iouda-
sem segundo
*" QmI"Mo a. 55,loja d.miad.s..d
ta^AtafaaaMat. S i v. obaaid. Sta
Bigoainbo : a.ti Tandaodo lado malta barata
k .p."f Pri,,'1P," anno novo Tandeado bom
a aaratiaalmo.
A iibtr :
Vetaa da aapaa para (asar baldea ,
IMxae em partertt bralas a i .
Paraa da kotdia da panbas a .
Para, da eapite. da tranca da lia aait
perlor.i a.......
Poeaa da fitas da vallada recostada*
*om 15 varas a : .
Cilxu com m alto sap.rlar papel amiaa-
d* a eatri* a .
Caixaaaaai 100 envelepea maito n-
perlor.a a.........
"L*- '* araaa maito aneor-
Paa ...,
Haaaoa de grampoa maito aaparorca i
Canivetea da aparar praaa malta fl-
Agalbaira *aam 'aglhaa 'ma'ito'sa'pa-
'' a.........
Itadm,U" b"M" parabaia.m
mano snia a ..... .
Araia prali para aacripta, a malbor'a *
Relfica dwradoa pira manooi brinl
""Staft j^i >,.p,,i*' p";
Recovas para lmpar dna "maNfl-
"aa a..... ,
{Wralhoa da caita partaga'aa,,;
Kf"* 'afna Lav.nda'.mbr.ad. a .
DlSJST.mT7&H,M *"l*
uta o wpta^atai d.'b.bo.;;
H*Msaatata d*. staa>r ."
Dito, com a'apa'rior meca{.r parola*a '.
Ditos Mmaapariorbanh traiiapta-
Wt> aai. aaattaa' a> Hs'.ai \ 'm *
P^ada do Parlo, vara 20'lio '
TT"* d# l-t" M ,r,,r, 12
Trin5i. da algado de tod'aa a ara
Ciina com pbospaeroae^etaaao
120
40
160
184*0
19500
700
19000
10000
40
86
80
11600
180
120
80
200
60
500
500
500
200
200
800
800
10000
169
lciiiis iiericam,
SSPJ&SSZ,5...........-
Macbiaas para regar bartae e iiimh .
Ditas para descare^ar aallb*.
Ditas para sartal ailm.
Salina aam parUaces a 109 a 209.
Obras da metal principa prateadaa.
Alcatrae da Saecla.
ya/ais de alcatrae para aaviaa.
Sataa parrllbade primelraa:aaliaa da Pm|,
Viaha Xare da 18M am caiaa de 1 b*U
G*gice saina da ldaiu.
Aradoa a grades.
Brilbaates.
Carracaa aaaaaaaa.
Grande exptiiyao de filas
S no vigilante ra do
Creipo n. 7.
E* ebegide am grmde eortimento de Itaa lir-
gaae streitat .ando livradaa aliis de lindos
aadid.a prapriameote para madidaa o para ain-
oa dabram, que ae vende
taita
per praeae
na-
Grande e varialo sortimento de fa-
zendis pretas pitra a quiresma
rimagaaa o
qaa tcm vindo de maibar a esta piafa
n v.S.Pn,!,(l^,^0rt?, d8 "'ao preto ubi.latido da lut.a .11.1 ,. -dt
4u ba 4a melhor goit. e iniii moleroo pin vailldo.
Mireioujai preto Iirgo de rami.em eeietiaida am pace a 3500 o cavado.
Gargerio preto liio taparlor f.indi pire veitiJo e M o eovTdo
. amnn 'mk"^!1"*'/* 88, ln,'"meala nevo o qae ttm
a XfoOU, 05, 9500 49 o co 'ido.
GroideoepU pnto bou a 1$600 o toraii.
Diie largo a 19S00, 29.19300 a 29100 o conde.
Dito maito lugo e sapertor qaalidada a 29600, 2J800 e 3a o eovado.
Sirja preti da sed., dite bespiubola eapirlor.
Sitim preto mieo, vallado preto maito bem.
bfiateletes oratoi de e.da enUitedo. com maito goito a 209.
Dltoa da fil ti-ti omprtdoi.
Cipia pretu bordidia o qae ba de milbcr e miii moderno a 35, 409. 456 e 501.
Zutoi oteos entetudoi cem matto ao>l. r
Hmtis pretae de flirt 7$, 8$.V09 a 120 iada am*.
C.aamir.a pret.i 1600. lp. 29500. 39 e 3g00 rrulto sapertor a 49 o eevado.
Paaao prelo bom 1 49. aaperlor e 5J. 69. 71, 89 9S, maitafloo a 10.
4.Mn* vVV. a". \ f,,'0l'*,",,Vrle,',"0Bh' niarav: oa loja d.s colamois i raido
creipo n. 13 de Aotoaio Cort de Vucooeiltos & C, lacceuoraa da Joi Haraira Upa.
ROLPA FEITA
NO
4MA2EK1
DE
i*\
as
Mtiua do QueimadokO
LET EIRO VERDE.
Nestflesiabelecimento ba seropreum sortimento completo de roupafeilade td.g
qualidade, tambera se manda fazer por medida vontade dos concurrentes aera
o que tem um dos melhores professores assim como tambera tara um grande a va-
nado sorumento de fazendas de todas as. qu.lidades, p.ra senhoras, homen. e moninos.
C.sicas de panno preto. 35, a
Fobrecsis idem. 30, e
Palitot idem, e de cores. 25,
.20, II, 9
Ditos decasemira. 20, 15, 12,
10. o
Ditos de alpaca. 5, e
Ditos ditos pretos. 9, 7, 5, e
Ditos de brira e ganga de cores
4,500, 4,0o0 3,500 e
Ditos branco de linho. 6, 5,
Ditos de merino preto de cordo
10, 7, e
Cillas de casemira preta. 12,
ie, 8,0
Dius de cres. 9, P, o
Ditas de meia etseraira de cores
5,500 e
Dina de princesa e merino pre-
to de cordo 5,01.0,4,500 e
Duasdebr-m branco e de cores
5,0(0. 4.00. 4,0 a a
Ditas de gang. da cores. 3,500
3,0(0 a
Colleies de velludo preto e de
cores 9,000 e
Ditos de casemira preta, 5,000
Ditos de ditas de cores. 5, ., a
Ditos de seiira pre 0.
Ditos de ditos e sede branca, 6,
Ditos de gurguro de seda pre-
tos e cores. 6, 5, o
30,000
25.000
10,000
7,000
3,500
3,500
3,000
4,000
5,000
7,000
7,000
4,000
4,0C 0
2 500
2.500
7,OM
4,000
3,5co
5,000
5,000
4,000
Golletes de fusto e brim braneo
3,500, 3,000 e
Seroulasdebim de linho, 2,400
Ditas de algodo. 1,600
Camisas de peiios de linho. 5,
4,000 3,000 e
Ditas de raadipolao. 3,2,500.
2.( 00 e
Chapeos de massa, pretos, farn-
rezes. 10, 9, a
Ditos de feltro. 5, 4, 3.M6
Ditos de sol de seda. 12. 11,
e 7,000
Collarinrosde linho fino, uhi-
mi moda.
Sortimento completo de gr.vatas.
Toalhas pra rosto, duzi.. 11.
9 000 o
Ditos de mesa, gnodes, um.
Chapos de sol, de ilpaca, pre-
tos e de edres,
Lencoes de linho.
Cobertas de chita chineza.
Penn d'ac,as mais superiores
a groza.
Relogios A<3 ouro orizonUe*.
9 1,000, 80,000 o
Ditos de prata. g.lvaaizado, pa-
tentes e orisont.es. 40,000 e
Obras de ouro, aderoos, raeios
aderis, pulceiras, rozetas,
nnois e cruaes.
,llor a......', -
2iu*aoai obraiaadaaollea.'
*sssx"? b#,tt*r prgMrt
GraTetea da aada maito aap'eriorea *
Tlntarro. da vldrocom i.oe-ior tinta a'
Laixia da tolhi com phoapboroa. qm
a a caia val mal. a-dlnh.lro a .
Ditaa eom pho.pborea da gas a val o
malhar a. (
f"" da lavaa brancaa da ilgodio a*
CirtUaia da liaba cas
brinca a .
Pitia a sardn
200
100
200
80
500
500
160
100 jarda.,
1 enft.r a.p.'rtii
Ibos a ....... ~r
Dito Imparlil chamado do gai a '
Gatiea ta celiaeea rraneaiinaparlo-
9? *m auprlra e'ejtc *4oI
.... _"._!." .". r
tVm'UiimU" p'c" aatraiti. lergaa a ItoaTa.
1 1(1 8201 ra.. a. 2 360 .. o. 8 400 ra., V 4 600
* %580. >. 12 19600. teda. J.Jli
Y?JS?nnl -Xi" 'fma" P'S" t8 vafea
a booltoi padroaa pala barato pra;o o. 8 a 39
- a 4|. 5f a a pac, t-mbem he flaa flua'
enliga com peq.ene toqae de mofo qae ae ven-
da par toda a preco pera idbir como acia par
a 600 700 a 800 rt.. am a como todoa ca mu.
tZSS. *Smm*m ,,U ait.bal.clm.nto,
vaodarao por piacoa barailaaiaioa aoie n
Tlita doa fregaeica ae (eri toda atgocU ;
O na vtailanU rae da Creipo n. 7, .mita
qaa foi doSr. Joeaaiai Hanrlqaa da Sil.
LEAM TODOS
DIMINUICA DEPRECO
SI3ISCT
I
o a
lat
laj.
Presuntos a
200 rs. a librai
g^sasesttaftftaaa:
"* h;n,,le 6#ao grande prco a pe-
qin, penada aada am rt. 6 a 12 libraa id.m
eamaata,,n P"U UblM 3W ": inl-
Armazftm ?rogrS0ivo do
lrTodo Girmon 9.
I ehegaram os rimfiios
do Dr. RadnayRta>lul;rro
rno^*dor, prompto Hto
ailnlaai reguladora,
No droguista Raymundo Carlos Leite
Irmao. ra da Impertriz n. 12.
Goatosem igui no vigi-
lante ra do Crespo n. 7.
>****.&**_*!.> tata da gravallnhe.
ra aa aenhoraa aendo a mili delicado
las (4 ; 6 no vlgilinte
poni-
na do
RMM e g.rfoi c.bo prete maito fina,
Taaarea para cistan
ne........
peqaeoie fl-
* :
P
val, a viita
Crespo n. 7.
Sabonetas*
Timbera che.eram taperiort .ebaoetaatraoe-
fRAHClSGO FKRNaaJDII DARTl.
10 Largo da Penha 10
Pal. diffarenc. de preco a qualid.de dos ganaros abaixo mencionados, -garanta o araariee^.
dest. armazem de molhados vender gen.ro, d. primeir. qu.lid.d. por Z*?5 20 oHL!
qne ontro qu.lquer annuneianta, poi, par. asse fim caprichon mdaV TirTcii.^ari
Umo vapor a mnor narta dos eanaros -- r w M e90t* i*0? *"* al-
vapor m.tor parta do. ganaros annunciados.
Chhm^0^GJ"^^^^^^ Tiadoaonouo maread, a040, 000,
1*000 rs a garrafa, aam glgo com 12 garrafa, por 7600 99O0O a lOM rl
110000 garrafa, 10*000 rs. a caixa.
Vinhos do ^ilto Douro
iacsapadadaicja- a
detra secc, Feitori. a 900 rs a garra
Superior ?inho do Porto
E--------* .' ^"mMm> "' a-no, Lareavellos, Chamiaao Filhos lleetar M.
dr. ata Feitori. a 900 ra a gr.f. 90008 ro. a Jta "*
Fivelas par sintosl
Tembem aa chogeda. a. rioaiaatmaai
ca peirlab, Aogiado brilhaotee a slj
aaaaa intairamaote nova pira aa aeahorea,ii
0 no vigilaota o r.ip.Uif.1 pabliae aocootur
am eomplate lortlmaoto de lodo oa ablacto, de
goato. nao palo qa j hvt, como pelo qQ
ea receaew por todea o vaper.i am direitar
a6 ao vigilante, raado Greapa n. 7.
^o|tss& da ftsassi
1
M
a aaariptarla da Mucallgaaaia de Olivaira
Ib, laige ce Carse Santa a. 1S, .-.ar PNCt
mala barata da qaa m oatn qaalqaar parta.
Superiores chtru-
tos da Ha vana
Aranaga Hijo dr C. acabara de rece-
ber urna pequea partida que se ven-
derte) na ra do Trapiche n. 6, pelos
seguintes presos :
1 caixa Londres fino 160000.
1 dita regala de Londres 120000.
112 dita dita 6flOQQ.
Chegadoay&p-'r. sopara
o vigilan! i
414 qei chign a o indas paatei a lie* a i
balae, doandlnho, tado da rice goato: .6 no
vlgtleota, ra do Crcap n. 7.
Puohos e coliranos
S no Vigilante.
a ofi.lT.VnV80" "oW'Umaato dapi.nhoa
a coilariBboa com grivitieba, para leetin
.eado tado do ra.lh, goato q.'e tem .ppariclVe,'
bo no Vigilante ra do Crespo n. 7.
Novos peatinhos.
dinThoB.b,lBn,nh/g",fl! M n0TCS PanUnnos doara-
oinnoi de Itadoi goato,
S no Vigilante ra do Crespo n. 1.
''apelilnas ptra senhora.
Timbaoi e renda cb.pelln. p.r lanhoia por
L!Lrt.qM,dBl' p,M Mr "VWado, lendo d.
caito de 14J r.Qj.-.e pe 6* ..tolber, II aa v
qae se qa.r ecabir cora rugo ebepo
So no Vigilante ra do Crespo n. 7.
**parabordtr.
Bn ."?*!? b'g*u D0T0 'aiaiaoto de lia o mal.
feitas^sr^ D,onirM- pii
S no Vigilante ra do Crespn. 7.
AosapreciadoreadaQuaresma.
aaataV'aV'!*^ Pf alelid, 36< "bfa-
ul'eM fS f0al P'DQ0 8 9S o corado ;
A..Z. ,,,,,j'a prata a 13$ acollte por 69
aarnlra pate d, 39 o eor.ap, coil.te de aira,-'
o prelo por 69. or.r80 ', 4e 0 eoV.d :8.
U...'T{ ''r. Nirnaamac..!
iaga-a a eele da (reate para q.em qaiiar ve-
tlr-ie oa epreclir 01 Sdi. do c.rn.T.l
Batatas
ProgiMiivojdo lergo do Crmo n. 9.
am garr.foas com 0 garrata a 20500 a
o garrafao, recomanda-se aos ap-eciadoras daata vinho qaa por vazaa laannaiaiad
. "ao sa illudam com um|oatro mais barate qaa o qaeram imitar. ^ ,1
^Lblnf fef.?. d!1Li* *J*9 "". afianca-M sor da saaarior qaaiiaWa I
f la^ a P,r" "; gir,l ^00 "<. Jaita d.Vaa.daS 7T T""* U "^a +
. rafa, Mtt&Sft&Z*m **" "**
GomXa ** *" *19m"da2i"e "0 ** um-
*Mh> AkiiM ana Wrd,deir'queMmpw M vend,m a M0 8%0'' "*
inegre pro d, .^, ifc-A < ^ ^^ < ||)w
porco sa faz abatiaronto "*" 'Bpwir d mretA a 8,f "' l*rf"1"
Licoi fratee* .m
Ortela nm^UPi&V******* 1"W. cao saji. tataau
- f. .tata.* 'CaM,U' Erv* doe*" ,0 *"*aTi
CseebiT0tdeHolUiida Mn
ha amito sunerior k / "" rMC0 m raaqacira a 61508,
rvja bran cn*"mm f" m "*
s^ a d,i., a 6.Ldfa^m4eoh0ro.""" ^ 4** ***
^^^W*"MXa 5,50 **-5M- p-
eaua
500 ra. a ata e 20400 a arroba
rs. a ca. ifgfo arrobe a 0f rs. Ukn,
t.mbem b, do Penado p.r. 320 rs. ig280 .rrob. a 80 rs.
. libra.
40 libras, por 10000 a ara
2.500
2,00
1,400
8,500
1,600
8,500
2,000
4,500
640
8,000
3,000
4.080
3,000
2,000
600
70,000
30,000
al de Li boa
4 48 o barril,
Vanda-aa di mil. nova a maito bem acondi-
cionada cbegida pelo a.tino navio : ne bm ae.
obeeido deposito da ra. do Bram o, 66 .r-
asam. '
Aviso.
Vendem-ie quiijes flamangos viodes por coat
pattiealir a 29560. e I98OO a *. qaeije piala da
prlaein qaiiuadei 806 760 a libra : no con-
.arvaiiTe, larga de Torce a. 23; a elle, antee
qae le icibam.
Cheguena ao barato.
Chita (reaceaa da cira. cacarea o O., de
peono, .aparioroa a 260 r... dita, fogtasia a 180
e zuu r. corado, por terem am peqaeao toqae
ae mofo, ebeguem 1 ello aotia qua .e icabem
na loj da r.a d Midre da Dea. n. 16, defroote
da gaerda d lfeodgi. *
ios Srs. consumidores
d-j gz.
N01 armaieoa do Caa do R.raoi d. 18 a na
raa do Tr.p cba Novo (00 Recite! o. 8. ae vende
?'x "la'do .meriaoo prlmeira qailldida a re-
ulbo a 16|. l.t. de 5 g.ld.a. ...Im come l.t.
de 10 e oe 5 gerretaa e aando am porfi mala
oarato aae em aalra g.aiga.f eane.
.n7.0.I"KDl,|* T,0,,r b,,,h, "elida, t.n-
Algodao da Bahia proprio para copa
de escravos e saceos de assncar.
Tem i>vra vender Antoni Lola de Olivire A-
1 '.. ornare 1..
Fazendas bo*s e
barAti.simss na ra da Im-
peratriz n 20, lojt.
O dono deeta altbala.ment cal ra.olvido a
vendar .oa f.a.ndia pelo meooi preco qae
poailval.san de aparar dinh.iro principiando
pel.a qaa .alie aqai eapeiidcdia prometiendo
r de olio em oit dia maoclooindo outrai qaa-
lidid., poi. nao Ibe 4 posiirel de ama s ve
Dieo.ioier todae ella, porqao Importarla lato
n ama leaaen ztraordloerie ; a bar :
GROSOEMAPLES preto branco i.da maito
aep.rior a I93OO 2|.
A^.?BD.A. S'110 B,1,l fcom P" ,,DSa a
loaloia 80J r. a vare.
BRAMANTE com 10 palrxoi de largar a I9OO
a rere.
mallo fina
j-r.li .
f wn1.*8 ""? **' '8-
CA.KMIRA pva (orro da erros por aer oai'o
oi'ane^ V"' vt?U^ leWO o cev.do.
OLEADOS de dlverai largaria e ao.ito dea-
nhaa prprioa pin aobrir baoca, planea a
meeae daiaot.r e tjgjggg. I96OO a 29 e aovado.
Sintos,
Tambem ahegoa o nevo goato de .totea tem fl
val., da pdrinhs flagioo krlhiata., aoaa
lio elegite pelo novo daaecho qae repteaen-
l ama boibeleta de linda, aore. i s ao vigi-
lante, raa de Grupo o. 7.
CASIAS preti. de corai fai.od
* 340 n o (O re do.
DEM oer coitrniaoi pei. iom 10
29000.
,____ --------""" r ** rs. cuta a
10 ptopno ,, 0 Fiff08.e^fMdLe -"*-- i?- ^ m ^
Aocoretas com azeitanas mt^um ^. ^^
^ Mrca*> Pr '. Mito novas a da boa qaalidada 1H00, 3# t ffmto
iei/OB (lo rt7.1llO .bHadosn-ta nltimorapar 30008.
tai ^i "qm*,a 90i* 3k IhtaT m"h0r que *" M mntUo "2*800 r,: *likrt
__ *Sr. SS ao *** m ""
Banha de porco ^^, 34o.
Prezunto de fiambre muiton.r.. .50 ,,,*,
qaalidada ^ *
:%& T5ile Tinaos de conu propriade caa particular a Sao a 400 ras
a libra.
Bel^aU0> lie Bada m l.us com diSerenM qaalidades a 10400, ditas gran
des coa 4 a 5 libras proprias para lancee a 29400.
0 novo gosto pin is se-
nhoras
Damianes.
At qae ebegarern pera o viailanta o maito
ieiejedoi pantiohoi .era peIrlobai. ...1>i orro
trincadloboi doaradlnhoi, coaaa da maito aoi-
16 ao vigilante, ra deGreipo n. 7.
Veodem-n queiia do r>per oe mili re.-
ceae do merca le a 2800, dito pra lo a 900 re. a
libre, o iDt.uo a 640, dito do lartao a 400 re. a
"*" B2U,*'' io^e" fla 800 r. a libra, (rana
cexi i 680, errase malbor do mercado a 100 re.
a libra, gomma maito ii a a 100 ra, a libra, una
en.'.rrat'd a 210 ; na ra da Crasai o. 24, -
^uini da t'aveeie do Oavldor.
Altencio.
360 rs. am barril, a am libra a 400 a 440 Ira
*w*i imperial dof.br cate Abren oda ootrosmniioid.Li.be. .miau anaS.
o anfaitada. de 1 1,2,5 libras 040 r. a libra. *
* de alperebe em l.us de 2 libras por 800 rs., reeomendavae ao. aareeiadara. danta iaiau
que aao deixam cabar sea que primeiro estejam sonido.. ^^
SttV i i* me'h0r H,UC0 qQ* P<>de haTW Pr *,r pron,po a toda hora a 640 rs. likr,
s ****** i* Ir.afa muito nova a 880 rs. a libra. '
* a 800 rs. a libra am garrafeas som f libras por 10400 aoa o garrata.
*a"nhft daMaruihao -^-, iliaj.,
CO RIO d, 1%. I0rte lmd0 300i 260 J4f n 11bMt ^ m ^^ ( t4&]|
a ^faia bomoopathieo o
libra.
.
aii superior de mareado a 20008, lgSOO a le>60a) a
Amixas francezas ,m ,.ltt, t likra ^ moo, t,fWtiJ. .
^ ridro com tampa do meimo, a 2800 cada urna, conteaa 8 a 3 112 libra. daaViaaa,
afalltOS do g^ai 20O rs. a duzia, ditos d. v.l, de eiperm.cet. a 160 ra. a 08
im caisiabascoaa 8 libras bespinbo'M por 2gtM maita
zia a 10600 a grou.
raSS'iS oras a 500 rs. a libra, a ai
proprias para mimos.
G< nebr de iarailja 6m frascos grandes a l500 fr.sto. pec^*a .9U
Ti jalla fr^aaez pm iimp fje,,, 160 ri:
Amendoas Jt ,, olla a 240 ra, a libra.
A% UOCe refinado em garrafas braneaa da malbor qmlidade qaa veaa a esae amar
720 a 800 rs. garr.fi, dito am barril da Lisbo. atan senaria ua
>ari, reeaga, iaaaajao, giaja saraju, a aiferaa asi lau.de
Na ra. Valba n. 47 ha daca da tej istio da
prlmelia qaalldade, qee ic vende pe menoi da
qaa em oatra qaarqaar parta.
cao a
caada a 40800.
f talaa alta .
If2 libra por 600 rs,
Ktfyafeaa fraieasii. rtagnaiaa a. laja, da 1 1|S libra p0r UO n
Tarn*, *!X. ^""T' ""* *W "Kk"
.- u i dl Ma^c SSS d* 00,"a ne araaa, 180 a 140 ra.
a am b.rnea sa fas abatimeato|
a libra.
tala* l* aa^afmaaa^a
150000,.
.640 |a^ Hb>ra, i ea oaixa aoej 16 litas par.
88 II *8*


DIARIO DE PEE1MBIICO SEXTA FEIRA 27 DE FEVEREIRO DE 1863.
I
I
I
I

|
;
r
UQUIDACAO
Calcado astrangeiro.
45Ra Direitt45
O propietario deitebem ontide iitieeleci-
m*nt, preferindo perder 10 a 10 per cacto, oi-
halra peabe, a rendar fiado cam 30 par
aanta da liara, deliberoa dar am alegraa i n-
Saiaada, calcando-a bam par prejea 4esfraei-
oi, rama i a ral r*r:
mus. ..:..:.....10|000
Wantu borteguim, bizarra, vaqeiti a
laitre, J tola* tiiiadoi...... 10*000
Ifantti borxtguim aola Tira. 9fOO0
IngUzu da bota o, riqae ti. .... 95000
franetxu botinat, baxarro, Ultra,
caira da don*. ...;.., 88000
lngltxti botina, pea grande. 6JOCO
Nantet lapaiu, baxarra, viqeeta
laitre 2 aolaa tallador. SfOOO
Wantu laoariar btxarro luttrt. 48500
Sap.toa aotrada baila aola vira laitre. 4|0O0
Bcrzegalos da coiaa pra mentos a
mantn ;.....<. 3*500
Sapatoe da tapate pan a*m*ns a n-
nhom.......... 800
ldam da tranca para homam 1*280
Idam da aoara para aaobora .... 500
Sapitoee do brim comela deborraxa. 2*600
Para aanhora ha mm magolflco torilmente da
botiaaa do malhor it4 aa Infartar para teoi ai
PfgooT.______________
Para conservacao dos dente s
e b m trtAmento da bocea.
A loja da agaia branti retebea o eegaintn
axtrictoi qae maito aartam pira comemcSo doi
dantaa gengvaa, agrada?*! aroaa da boca,
aola ixlncta da qalnqoioe, aneala da min-
tha a igaia daotrica a belaamica ata,, etc. t caja
aliliade 4 geiolmeote raaoohecida per tadoa
qaintoa precan o bom trttamaato da bocea e
sari nodi caaia por qoaaa do boto aa qoiser apre-
ciar ; caire como timben racabaa opiataa in-
glaxi o fraocaxa a pa bygtenitoi para atrojar oa
danta, tada faaa na raa do Qaaimada loja da
agola triBCi o. 16.
Bagados ou titas borda-
das em lina cambraia
transparente.
A loja d'agaia branca aali reeentemente pro-
rida da in atoll* o rallado aortimento da baba-
dlohoa bordadoa em paaiohai, tiru com borda-
doa da am o oitro lado, o oatraa qao tnzem oa
cantro ama tira do antramaio, o qao alain da
maitaa oatri eppiicacoec eervem parfalt.mente
pira (rookai; mim como peciobia da enlre-
maioa bordaaaa am finaa ce abriles Upadaa a
triBapaieotaa, ditaa Urgs, o oatraa do corai,
er coo*galota ondeo preleadante podo melhor-
manlo tar aitiifalta, tanto pala commodad* doi
prego com* pelo bom goito do loitlmanto, com
tinto que to manidoa do diohairo 4 raa do
Qoaimado, loja dSgeia branca o. 16._________
Noto sor ti ment de perfum?-
riat finas
A loja (Tagala brirct icaba d* iacebir am
doto o grande ierlimnto do parlamarin fian
eajia axcallaotea qaelidadeo de oxtnetee,
da colante, binhn a coam*tiq*a ata. j cao bam
conhacidia a ipretiodis, taita pela qao aa pre-
tandentea dirijim-ia aom diobelro i raa do Qael-
mado loja da Agaia brinca n. 16.
Tardaram porem chogaram.
O bonltoi boln da paredaa doarada com
bsaha fina, cajaa muioia, o jaeoaariac inic-ip-
co, oa toroam recommeodaviit para praiaotai.
Saibem pota oa pAtendeotea qoa allaa costino
a aar Tondtdoa diohairo i rliti; na raa do
Qeeimedo |*jo di Agai bfnca n. 16.________
Eapermacete a 600 rs. a libra,
am ciit fix-ia abalimento, qaaijoi fraacaa do
ipor2*: oo armaiim da eatrtlla, largo do
Pirilio n. 14.____________________________
Vaodm-ie ervtlbia rardea aimarelln,
diacncidaa a laoti hn, todo ooto ahagadoagor,
em Sioto Amro, na pidtrfi io l da fendlco
Pe chincha
nunca vista.
12 daslsi do botse para ole oa eamia por
140 r., berzegalne frineaiaa para maatan a 3*.
ipitai da laura frime pin aanhora a 1*:
aipit'i de tranca para meninos a 1*100, aaoatoi
do borracha para homom a aanhora a 15280 ; a
Teide pdr aita praco qaem qaar llqaldir, por
no 4 epprontter, parqaa birate tadoa qaarami
raa doa Qaartoii, aa
o iooilelro.
nlcido junto a
cal dieiros a gaz
O pro?
bra ao p
roa a gat
riada aa
mala bir.
loa ha
liodeata hoto aitabelaclmcnto lem-
o o a lodoa oa amantaa doa aasdiei-
aa tam roiabido am complato o va-
' oto qao ao p6do daaajtr, deada
t o mala caro. Entra aitaa objee-
;M bam oprectenii pala ib noTldide
nio dallando nada 4 daiaiar a todoa qao tlTerom
a cariaatdada da vitltir eitcnoroeitebeleclmen-
to, pala oo io encontrarlo ama immcnildade
da objactoa qae motta devem agradar, como tim-
bona toda a amabtlidado do preprto dono o da
cana empregidoa ; alln aerio minuclnoa om
mu expiicacn : no grinde aitibalaatmanto
depatito da (atarea da objactoa americanoa da-
nominado ero txposica* do candialroa a gix
de Carnairo Vianoa
54 Ra Nova 14
Gaz re hado.
Gaz refluido o milkor qoa tam Tiodo ao mor-
cado, e em lotea do 2 galn ; na raa da Cidaia
do Recita n. 54 *,, loja do ferng**, da Baatoa
Fass egayfos.
Vendem-se fien e garfoa do cabo de balaneo,
da don botdea a 63800. aitaa para doce a 58800
ditaa do am botao a 5|, ditaa para meaa o dita
para doce a 6*000 a daxii: na roa do Qceiaado
loja do Beija-Flor, n. 65.
Colheres de me tal.
Veadem-ae colhiria do metal principo pira
aopa a 5*000, o para chl i 2*500 a dazia : na
roa do Qaeimado, loja do Beija Flor, n. 63.
Fitas de %tda$.
Tendem-aa rlna fltaa do ceda tarrada do dl-
Teroaa largoraa, mala barato qoa em entra qaal-
qaar parto na raa do Qoaimado, Iota do Baiia-
Flor. n. 63.
-JCOHftcW
y
Potassa da Rusta.
Acaba da chagar pelo briga* bambargaez Olio
mallo aoaa a aaperior, Tondo-acamonte no ao-
tlgQ o aaroditado dapaaita na raa da Gideia do
Recite o. 12; onde tambom aa Toode, cal de Lti-
boa malta con, a a precoa commadoa._______
Voltas de aljofa-
res.
Vindim-ia ricaa roltaa de iljeiam com arax
de podra imitando a brllhaote, a tambam rltaa
graTatiobaa para aanhora, da dlaaraae qaalidaaea :
na raa do Qaaimada, loja do Betja-flor n. 63.
Vondo-ie ama moot la do jata-
raod cam pedral bra a ca, ama di-
ta do amarello do raiz o do moite
I bom goato, Tidraa para lapolbo da
todoa oa timiohoa de 12 at 84
polleradae de altara, ricoa tremol de jacirand
com cooioloa de podra, gamma laea, moldara
Iraniana para anfaiteado oratorioao oatraa mai-
tta obraa de bom goito o por birato preco : na
raada Can boa do Carmo n. 12, loja do marci-
nolro do Jlo GoncilToc Lacea Llaboa._________
Toalhas, guardanapos, meias
de linho.
Vandi-ie na raa do Creapo, loja n. 8, eiqnini
da raa do Imperador, n malboroa toalhaa de ll-
ana para roito o meaa, gaardanapea do linho a
da ligada o, melaa flaaa do linho para homam,
por pre$o tomando.
tffei
Veodem-ie Toltn do aoraea de dona o trea floa
a 1*800 a 2*000 : na raa do Qcalmado, laja do
Beija-Flor, n. 63.
Luvssdepellifa.
Vandem-ae ln do pellica para bomom e
aaobora, ebegadaa palo oltimo rapor : na raa do
Qaeimado n. 63, loja do Beija-Flor.
Gravata*.
V,nd,JiUM ri" "laa aitraitiohia para ho-
mena a 800 ra. : na raa do Qaeimado. loja do
Beijt-Flor, n. 63.
Cbicotes par cavsllo.
Vandem-ae ricoa cbicataa para ccTalr* a 1$
11500 : na raa do Qaeimado n. 63, leja do Beija
Fitas ptrt debrum de ves-
tido.
Vandem-ae fita* para dabram de Tettldo de
ceda a 1J-200 a paca, ditia brancaa a 320 : na
raa do Qaeimado, loja do Biija-Fler, n. 63.
Aspas para balo
Vendern-ia aapaa para balo da diroriaa lar-
garia miia banto qae em oetn qelqoer prte :
na raa do Qaeimado,1eja do Beija-Flor n. 63.
Aderan preto.
Veodem-ca aderecoa pretoa o mala rice qao ha
a 2*400, eorrontec de ratroc de dtTorau aoraa a
80 ra. : na raa do Qaeimado, loja de Beija-Flor,
o. 63.
Pentes de travesa.
Vendem-ie peotia da trmim para lenhorai
a meolnaa i 640 ra., ditoa do borracha a 500 a.:
na raa de Qaeimado, loja do Beija-Flor, n. 63.
Htsas.
Vendem-a* rom rncenc daa m*ia moder-
naa qoa ha, maia barato qoe em oatra qailqaer
parte : na raa do Qaeimado n. 63, loja do Beija-
Flor.
Vi* pora i.
Vandem-ae Tiiporaa a 800 rs. : na raa do
Qiaimido, leja do Batja-Flor, n. 63.
acaro pelo berattaaimo pnco da 6*000 rea ;
na rea da Imperatrlz n. 60 loja de Paao.
riL&dkpo\ao da fv\ao a
4,000 4.500 fff.
Veade-ie peeee do madapolo (nncez Infei-
tedo tindo 12 jardea cada peca a 4* a 4,500 ra.
dita eom 24 jardee marca SO qae 4 o maia fino
qoa ha no marcado por prega baretlastme ; na
roa da Impentrit n. 60 loja de Pava* de Gama
ASllre.
CaisasdoPavo.
Vende-ae ceaaai friocezn mnlto finia, cftraa
legeraa o de nooa padrn palee baretieimoi
precoe de 280 e 320 re, o corado, 4 maia birato
que chite: ni tai da Imperatrlz n. 60, loja do
Pari.
B iles do Pavo.
Baldes! Baloes
Voodo-fo am grende lortimento do biloca
imaricaoee qae io oa malboree, dobreode-aa
todoa oa rece icm qae nqaebrem, pelee bar-
tinimoa precaa de 4*000 com 30 ercoa a 45500,
om 25 arco o dltoa com 30 reos a 5*000. pe-
cblntha pala excelleote qoalldade doa bale: na
ae da Imperittlz n. 60, loja do Parao de Gima
atii*;
O Pavo vr nde bramante
Veode-ee brementeproprlo para lanceee toa-
Ibes cem 10 pelmoo de largere 1*440 e Tira,di
to de linho maito aaperior a 2*500 a Tara.atoilba-
do edameecedo tom 8 calmee 1 largara : na raa
da Imparelriz d. 60, loja do Pio.
Chitas do Pavo,
Vendem-ae china mallo fioes qae Telem 400
ra. pelo barato preco de 300 ra. o corado, por
taren am pequeo toqae de mofo : na raa di Im-
pertirla n. 60. loja do Pari.
Sai >s bordada?,
Veodem-ee nia riaamecte bordedia cem 4
pinnoi a 4*500. ditae com 3 ptnnoa a 8*500 a
dttis de maaiallna a balso com bibidoa taodo 6
araoe ceda ama, dltia crinolina com 35 o 40
ercoa -,or karitieelmos precoa : oa raa da Irope-
ictiix n. 60, leja do Pareo, de Gme & Stln.
alambr&iasdecarocinhos
Vandem-ee poen do cmbrala de carocinhoa
tendo 8 1(2 aerea eeCa corle lendobrancoa e de
coree seos biratleiimoc precoe de 3*500 o 4f
ditn lint om 8 l|t rirae e 3*. 4*500 e 5* e
matto finca a t*: oa raa da Irxpmtriz n. 60,
laja do Pito, o Gama & Silva.
C-l inhas para meninas
Vendem-ae eilainhia bordadaa para manioca
a SOO ra. e com doaa bebadea a 11, maogoitoe
bordados pera nabor o meolnes a 800 a 1*,
mangaltoa com goltohn a 1|290, gollihn da
cmbrala o do fil bordedea a 400 rs.; na raa da
Icpantrizn. 60, loja do Pao, de Gima &
SilTf
Cachemira para c&lcag,
Veode-oc cite non fuenda do qeadrinhac
pau tslcti ro oaa para metrinoa pelo baratia-
almo preco da640 re. o. carado : na raa da la-
pan t iz n. 60, loja do Paraa.
Arados americanos e machinas
para lavar roupa: em casa de S. P.
/ohnston; & C, ra da Senzall Nova
n. 42.
Raa da fansalla Nova a. Al.
Neste estabelecimento vende-te: ta-
chas deferro coado libra 110 rs. dem
de Low Moorlibra a 120rs.
Grande expsito
DE
Fizendas pretas
para t quaresma.
Na loja e armazem da arara, ra da Im-
peratriz n 56.
Io;i oitt'ora da Higilhaee & Mendn.
Hojo de Loareoco Peretrc Meniee Calmaran.
Faienias i;retas. .
Raa a Sansaiia Aova n. 42.
Vcne-se am n 4* f: t. Joakitoi & 8.,
tellias nlkoei aflexai, caadiciros ssiticss:
breasaaelos, lean iagleui, io i rala, chiioici
pira carrea e montara, irraios pira asrros ce
dati ciTiilM. ralogias el* or* astate
Cas.
Petinhos
douradoi e fivelas com pedras
A. leja d'agaia braaei aaaba de recebar pal* Ta-
par (ranaez aseae deaejadoa o moderna ebjectee,
eaitnhoa doaradoa pera bando, gatroicoaa da
dito maierea o menorea, o ce ricia Ofelia aom
podtaa, tado do malhor goato, o cootinaam acor
temido a diohairo eleta i aa rea do Qaeima-
medo, loja d'agait branca n.16.
Casca rilhas
de se la mes dadas com enfei
tes.
'" Ataba da chagar pira a leja d'agaia branca bo-
oltas caecarrilhes meedadia eofeitidn com ama
fltinha pele molo, o qae norlieimo a de am goi-
to ai 'guiar. O maeclado 4 apropriado a cese das
difiereotea fasendaa qae agora ae aaam metmo
para cepea, e o entoite da fitioha dar-lhe tanta
greca qaanto aegereoc por nao aer fcil a des-
meachir-ie a.acarrlih, tam da data largaris,
e conllnaa-ao a Tender a 2 a 3* a pac, diohairo
a Tiita : na raa do Qaaimada, leja d'agaia bran-
ca n. 16.
Nttsu
aoraa calxlohca earaliaoa cem viiponi, e tro-
am-ie per diobeiro : aa raa do Qaeimado, loja
d'agaia branca a. 16.
lonee novas.
A loja d'agaia branca acaba da recebar am ao-
to lortimento de benttaa booeue com resto, mos
pgcj de porcelana, o mal bom Toetldaa, com ea
qaaea ae eatlafaiio oe deeeioe dn blica erlan;ar:
qaem aa alzar comprar a diohairo, 4 dlticlr-ae
$ raa do Qaaimada, loja a'agaia branca n. 16.
4 lejt dagnia branca.
ra atibe de receber a eIce.>n, FPi*sa opiata
iogleza, saboootes fiaos logl^* S t?*f?h* de
tres.
Vende-seemcasa deN. O. Bieber
0., successores. ra da Crut n. 1.
Grande srtitenti de
fezesdasfraratissimas, na
ra da Imperatriiscu-
mf ro 60.
L^ja e armazem do Pavo.
Vanda-ie mate eatebelecimaoto fesendaa por
precoe mita beratoa do qie em oatra qaalqaer
parte, eom o flm de aparar diobaira, >ando-ae
ea amoetrea da todee as (ezendaa delzinlo fleer
penhor, oa mendem-ao la*ar aa (ezendeaa eco-
lher oes etses di fimilits, pelos ciiieiros di
enditada loja do Pari.
Opavovede ]aiiuhts.
Vende-ae liieiohaa eom novo palite aando
eianda ln taire mes te non com 8 1|2 pilmoa da
largara, chegando 6 covadoa para f.ter am ree-
tido aom cobre, celo pre;o de 1*600 o corado,
ditaa maito booitia e de ami i cor com oalmn
matisadii taodo 4 palmoa de I
coredo dita de qaidrlnbos
bom goato a 400 rs. o corado
ratric n. 60. Loje e armazem
mi i S.lva.
Jpiikii de Hnbo a 260.
s o pavo.
Veode-ee eata medernlaaima fntnd de linho
de ama a cor oa eom qaedriohee, propria para
Teeii joc de eenhora oa roapa para nenios e
260 res ocondo, ni raa da Imperatrlz n,
60 loja do Pero de Gmi & Silr.
Tari. Un* de la a 280.
Vaode-aa tirlttaoa de 14a eom oalmlnhaa'fa-
zende moderna oir raatidoa a 280 ra. ocondo
e laaaiohaa aotnitidaa da qaedroe pelo benUlti-
mo prerjo de 320 r.o condo ni raa da Impera-
trlz n. 60 loja do Pareo de Gima & SIIti.
Fuataa d tawao.
Vende-ae faato de liatrlnhaa e aalptqainboa
malta proprloe para raatidoa, ceaaTeqiee, roer
para maoiooa por aerem padr&ea deheedoa e 320
re. o corado, brilhaotio.a a 340 n. o corad*,
aedae do qaedrlohoe a 640 ra. o corado ; na raa
da Imperatrlz o. 69 loja do Pari do Gama &
811ra.
Cortes de la & 6$000
VoQde-ie cortee de Uiaiohae pira raitca
Uodo Irj corados cada corte sendo tolos pidroai
Objectos para
luto.
Acontecle compre quinde ama familia tlnhae
infelltidedo da precien de objectee pera Uto, a
qaeira algama obra de ito. nadi ichra alero
do commam, hoja, porm, ja io aaccada inim
parque a leja a'agaia branea mando* rir, o aeb
do receber o qaa do melhor o mel perfeito a.
poda dar nene genero, icndo o aortimanto -
gainte: aderecoa com ama e d*a* palieirn, ea-
tro com n n eimaa pene Arela* para einte,
raietaa, iltloetia, paliairaa e finias dirptrses,
boioes pira p*nhos o sbartora, corrantaa e tren-
celine pira relogfoa, ciato, etc., etc., lado de
aparado goila. Esmaromoa principalmente qae
ologaem mate precisesse de i-ei objectes, mas
qaando centra eitn nosses boas deiejes hije ne-
ceieldale dallea, j eabam qae na loja 'igaii
brinca, ra do Qaeimedo n. 16, 4 onde pad
str mili bam serillos, tinto em prscos como
qaalldadea.
81cos objectas de gosto
vindos pra & loja d*a
guia branca.
Boaitia flrelss de podras pata cintos.
Ootras ditas startsregid*.
Liodaa TOltiobia de aljofares com erozei de po-
dr i.
Oatraa ditaa da dito groaao bramo o do core*.
Oetree ditaa de coral do 2 o 3 floi tambam coa
craza.
Pelaairaa de aljafana, cornalina, coral o cabello.
Ricoa irampoapare enfeitea.
Ci' toe doaradoi o matlsadoa, obra de meito goite.
Peollohec doaradoa a com pedrn pira bindai.
Veadem-ie ib ngeiotea obraa om maito
bom nade o per maito menos dos seas ralorea,
a eaber :
Gomsit, diroito einocie*.
Bergier, dlcionarle theologico.
Tarar.ni o'AcegUo, diroito nitaral.
Matkalday, eiratto remano.
Perrer, pbiloiophia dedireito.
Beliae, phi|eaopbia de diroito.
Zatller, diroito nitaral.
Mmrel, diraito poltico.
Na cata do Rases n. 2.
Vende-se ama prate moce, ladta, crloala,
da 18 annoi, com principio de bibilldidos: na
cace de peeta do largo di Aaeambld. Ne mea-
roa cese preclee-ae de ama eme pera o aanico
interno de ama casa de poaca familia, qae aaja
da ida le o prefere-se portagaeza, para tora da
cipital 15 lecoae.
Vende-se *m bom engenbo de granie pro-
dac;ao, dlatinto da prce 9 lagoie, monle a cr-
rante, com maito b na terree ae pleoticeo de ean-
na, roca, milho e faijae, por multo Oerato preco,
qae aa pagae aa oeao'riga, tambam rende-aa
a sifra qae deri 1.500 pa.a, aseim como oe sni-
mes, a riata fiz f: qiam pretender el iji-ie *
raa da Cras n. 52 primelro andir, qaa se lhe dir
quera rende.
Vende- groadenaple prato maito bom a 14800,
2* a 2S400 o cortdo. dito da 4 palmoa da largo
a.i erior a 2*700 e 2*800' o corado, alpaca prata
a 500, 640 e 800 rs. o evade, aarja de lia para
celen e 640 o cralo, brim preto para calece o
Dilatte a 400 n. o corado: na loje da ruada
Imperatrlz, arara n. 56.
nocido preto d*. t rara;
Vende-ie aoaido preto maito oneorpedo pare
ntido de aenhorea a malhor de qoe gioedena-
ple a 2*800 o condo ; cata fazeoda i na arara,
raa da Imperatrlz n. 56.
Calino preto da a raa.
Ven4e-ie emno pnto pira calen a plele te a
2*. 2*600 a 3* o corado, faieode de mia diohai-
ro, merino prata do cordao multo ancerpado pe*
ra celen o paletoU,de6pilmoade largo, a 2*8' '
o corado : na loja da arara, raa da Imponte,*'
amara 56.
Arara vende es cortes de
case mira.
Vsndem-se corles de cosemira preta pira cel-
en de hornero a 3*&00 a 41500. fezenda laporlor,
co'tn de calce de brtm a 1*. ditea do moia lia a
U600: na leja da arara, raa da Imperatrlz n. 56.
Cortes de laa a Mara Ha
Veodem ce cortea de lia com barrea os msls
moderooa que tam riada : na loja da aura, raa
di Impera tile n. 56.
jChites da arara.
Venden-ie corlee de chitas floas escaras a ca-
rea xtifom 12 1,2 coradoe. daata qaalidad* io
lem nafrare palo prec de 3* oaoita, corlee de
cassss Orencczaa a 2*500. corea flus, coi lea do
riacedoa francezes a 2*600 : i na arara, ra da
Imperatrlz a. 56.
L&azinhas da arara.
Vendam-ae liaziobea para Teilidoa a 320 o co-
ndo, dltae finta a 500 rs. o corado, liezinhaa a
balio a 500 r. o aerado, gange encarnada a 240
o erado, cbitaa fioaa a 240 a 280 o ton lo, ditaa
freaceu- -coito flote a 320, 360 o 4(0 ra. o eo-
ric>- j loja da arara, raa da Imparelriz n. 56.
i oes de 20, 25, 30, 35
^5*40arcos Aa arara.
Vendem-ae beloee emeriosn** oe maia moder-
nos qoe ha a 4*. 4*500 e 5* 16 a arera, etiie de
coreao qae fas Tao de baiae a 2* : na raa da
Imparelriz n. 55.
Camraisdarara a lf600,
.t-----^3J500,
Vond*tfi^refV-v.. cambraia a 1$600, d tu
fioaa a 3* e 3|500, ciatee para cort'mdaa de 20
nns e9*. dltea de 10 rar.a a 4*500 e 51: na
loja da tea da Imparafric n. 56.
>iia;aiidys da arara a 240
e ena o'geodye para ntido de so-
'0 o ce*.da, topelloe ce aerea pera
10 e 280 o corado : na raa da Impa-
arera.
te da arara i
Firinln de miniiioca,
Vinde-seno armszsm da Femira & Mtrtios
traroasa da Medre de Daca n. 16, l.rinhi de
mendieca am caceos, do saperior qailldado da
mala ora qae ha no mercado o por preco malte
birato._______ _____________________
Vaode-ie per 1:200* ama casa tarrea falla
ha ponto cem 50 pilmaa de aado o 22 do lirgo,
coro coaiaha lora a qalnlal mirado o chao pro-
orio : qcem pretenier dirija te a botica do S'.
Lalz Pedro das Narae ne rae da Cruz do Reeife
n. 24 oa a beti
ro ae pnca da Boa-Viita n. 2t, qae dlrie qaem
4 rendedor.
lUogios.
Teie-siem casa aJokastoa talar A i ,
* < Vi|ari* a. 3, api bella tanimaeto de
telegies fsauies fibruiilii s Lirerpoei} tambe*
aas uricisae te b*lil*i irsieelliti -ars ai
asmes.
Chegado vapor.
Saa vigUamta
Sin tos para senhora. ,
At4 qao chegaa a ora remana da riqaliai-
m*a untea eomcemtphea, ineam*it* deltcid,
pela com a riata ae podari apreciar o qaant* 4
chlqae : i ao rlgllante, raa do Craepo n. 7.
Rosetas para enfei tes de vestidos.
Timbero ce roodem oe lindas roaetse da soda
pera enfe'tir reettdoe, por precoe beretiaelmoe :
eo no rlgilente, raa do Creapo n. 7.
Manguitos para ebegar a tedos.
Tambom se Tendees manguito pira acabar,
palo bareto proco de 1$ o per. eeelm como golli-
nhae qae ce Tendtem por 2*700, reode-ae per
i* a 1*500. cemieioata bordedea da 7*, rendo ae
per 3*, gelliobaa o paahoa mallo finca de 6$000,
rende aa por 8*, meogaitos e gellinbas O* cm-
brala do linho de 12*. nnde-se boje por 5$. froeo
de 500 ra., boje por 240 a peca ; todos estes pro-
cos 4 por se qoerer ltqaidar : 6 no vigilada,
raa do Creapo n. 7.
ScBthall Mellare & C, tanda resabido or-
dem para readoro eoa croscidedeposito drelo-
lioa, riato o fabricante ter-ee retirado do nego-
cio ; cenrida, portento aa peaaeas qaa qaicerom
panoli am b*m ralogio do oaro oa prats de ce-
lebra fabrcente Koraay, a eproreiter-s* da *p-
portaatdade eeat porda de tempe, pera tt com-
ra-lae por carnmeda preco ae eco eacripterio rea
de Trapicho a. 38.
No arrazem de fai^udas
barataste Santos Ce-
lho, r.;t do Quemado
d. 19, vend#>se o t*.
gu'nte:
Gobertie de chita di ladia a 2*000
^1*900.' b,,""U eo pea
Dltoa da cito de lioho a 2|8C0.
Letcoi b'ineoa de cana fi.ietimoa, para a!at>.(.
ra a3*400ada>ie. *' ,l*"w-
Ditoc de cimbnia a 11800 a 3*.
Cortee de vestido* de ssca e*m algam tcqee e
mofo e 10|.
Veetairios de seda psrs mentte o meaicoa a 4*
Ricaa silea cordadea a 7*510.
bit.i de faatio a 5*500.
Leocea de aada al*.
Tealhea ilcochoadia para mies, s 5| a sil*.
V
nbora
natid
ratrls
apata maito aaperior para fornr ac-
larado, brtm aaido de Hnbo para cet-
rera ; s oa arare, raa aa Impon tris
rgara a 640 ra. o
fizenda de mallo
na roa de Ixoe-
do Pari da Gi-
Vende-so a armaeio a ateodllea da teberoe
o. 45 da roa da Et.eranca, a cisa o e ermacao 4
ao*a, tem eommodee para familia, o tamben aa
pode alager em ceperade, garenta-se o alagaal da
cace pelo prego a lampo qao o lnqel iao qiiiar:
e tratar no in-aroo.
Venda-aa por proco commodo orne ermecao
Qverciiade, propria para loja de feeadts oa oa-
tro qaelqter eatabeleclmeoto ; a Water na ras da
Oras, armazem n. n. 86,
J chegiram
na bem conhecida loja Uniao
Commercial de Leandro &
Miranda successores de Anto-
nio Francisco Pereira, ra do
Crespo n. 8 A.
Chapese ceootlor, moiraeotiqae reto
de coree o brenco, capia o maoteletee,
do groidenaple, preto, aanti-embarqee
o igaelmeote am completo o variado eor-
ti anelo de (eieodn fiaas para am a oa -
tro eazo.
Meadem-se en qailqeer parte pare ei-
celaer-ee, promotteniio-ae carado o
alncariiado.
mmmmmmm
Veoda da escravo.
Veado-se ams criollohs de 14 snnos de idsde
e qasl | eoza eofrlrelmoilo, o aerro bem a ama
cesa : aje) principio da rea do Uoapiclo lobrado
do am and ir a, 82, com porlde de ferro ao lado.
celen
e.
e oatr
polo da arara de &S e
4|500.
neceada madepolio fnntez anfea-
roin f.lta. neletota pretoa do
.corea a 6*100 e 7*. dltoa do b-im a
\; ceroalia de bramente de linho a 1*600,
emlra da carea a oretia a 5*500 a
raniazte fioaa a lfiSOO, 2| a 2|5C0,
Has fneodss o roapaa folie*, q.e ae
veode todo por preco biretieeimo pero eias fre-
geezes : ns roa da Imperatrlz, leja e armazem
da arere n. 56.
(finita pechincha
NA
LOJA De PAYAO'.
Organdys a 240 rs. o covade
Vende-so orgmdys de cores cem ni 'ron mai-
to deiicadoo a 240 o can Jo, oa a 400 ra. a vara,
poreer granta pechincha : na raa da Imperatrlz
n. 60, loje ermezem do pari de Gama 4 Silra.
Para mascaras.
A 1$ o corado.
Vendo so rollado cor de ci maito eaperior,
qae aimpreie renden a 5*, torr<-ie a 1* o co-
rado por ter am principio d* mofo, beaqaiaaa
graodea de faitio branen bordadaa a 8*. gaacae-
llm pira veitidoc oa trig*a de tadea aa aoiea a
300 n. o corado; na raa da Impertirle a. 60,
lojadopirio.
b'ortesde casimira preia.
Vende o pavao.
Veodem-ee cortee de caaemlra prata aofestade,
faieode qaa o fregaos venia na defz*ri de com-
prar palo barato praco de 3j500 o4*500 o c6 te,
panno preto Ooo prore do l ovalo : a aa laja o armazem do pavio do Ga-
ma A Silva da rae de I-noeretriz n. 60.
Grftnde s- rtimeoto d*s fzea-
dts prettis par* a quires -
ma, na rm da Imperatriz n
60, loja do Pavo
Vndete groadeneplee preto rrn'to eneerpido
peloa baratieatenoa preco de l*8(J0, 2*, 2*500 e
matto largo a *800 a dito ma;lo aaperior a 39*100,
manteletea piaioa rlcanaote bordadoa o eo le la-
do* eom bicoa lergoe qaa ae van em por precoa
bar.tiealmoe, aollm de china Uzeada toda do la*
aemleetre,com cala palmee de 1.riera proprio
para reilidoi. por aer maito loro a 2*400 o 3* o
condo. alpace prate de tadea aa qaalidadaa por
precoa matto raioirele, eofeltee preloe e toree
oa meito goit, lavee pretia de trecel e 640 re.
o par, e oetree rxaltae feseodaa qae ae roodem
ne roe da Icoperatris o. 60, leja do Pari de
Gama Si Silra.
hilei pretos do Pavo.
Veod*-i* ch'lee pretoa da fil bordados pelo
barellssimo prego d* 4*000, dltoa da lia, eendo
mallo greada a 41000, oltoa de marin mallo fi-
aos, sido romos e proles a 5*, manteletas de
groadanaplea matto bem eofettedos, qae ao ren-
den] meia beretoe qae em oitn qaelqaor parte,
na raa da Imparelriz d. 60, loja do Paria de Ga-
ma <5 Silra.
R upa prett, vende o Pavo.
Clcei de cecemire prat. mallo bem faitea,
pala barelin'mo trece de 61, 6*500 7|, ri.ii-
ote de peono preto maito aopailores a 7*000 a
7J500, ditea de peono cor de caf e 6j. cortea
de ceeemire preta para calca, palo barato preco
da 4*. 4$5O0 a 5* : na roa da Imperatrls n. 60,
loja do Pea) de Gime & Silva.
metas moendas.
ferro batido
Moendas *>
Taixas de
coado.
Machinasde vapor.
Bodas d'agua.
Bodas, dentadas etc., etc.
Ba do Brum n. 38, fundieao
de D. W. Bouman.
linho cim 10 pilmoe de laa*
Bnmeote de
vare a 2*.
Panno de naba do Porto cem 9 calmea de larga-
ra, rara e 2*. *
Pe"^V">brala de Hpicos com 8 1,2 ven*
Atonta jo de lir.no adtmaacado un 8 salsee de
2*500* Mn,i P*" '*'lkM ** """ ?,r* '
Toamea de ltbo edimncedo pera meca a :*
E ovina maitaa fazencaa par moaee pr.ei do
qae m oatra qailqr p-rte.
FiriDha, sacecs com dous 1-
queires a 5 $
Vende- na toa de Medra de Deoo a. 12 ir
mtzem da Henoel B.iboe Rinlr*.
."" V254t *Saa do Aree.y, asalto riere
alea a 80 re. a libre, e e 2*5l a arroba : aa
roe daa Crazea, o. 24, eeqaioa da Iranne e
Oavldor.
Vende-ae en permita ae per predioe cnti
pnc o engenho M-gaablpe de Biizo ; qaem o
pretender r Intir no metmo ingeabo eosr *
rroprieterlo, oa eoleoder-ee com Bertholemea
Frencte Vende te e libara, ae roe do Rieie pro
orle para qailqner pracipienu par ter poce*
fende : qaem pretender taaaacie.
Vndese^
9 onllelw i rldraceiri
Grande e nova oficina.
Trt trtai.
ll~RuaDireiU8i.
eeta rica h*m mastado astabalesimeate oa
oatrario oa frogaezes o maia perfil te, bem a aa
*d* berat* ao cea gaaer*.
URSAS do todas a* qailldides.
8AHT0ARI0S qae ririUcam com ojseeraa
BAHHRIBOS de tedos oa tamaabos.
SRstlCPUa tdom dem.
BALDES dem dem.
BAGUS dem tajar.-- .
BAHUi tdom dem. ~------^,
FOLHA em calxe* do t**s gr*s*aiasl
TRATOS imitanda em perfelfio a boa porcoi
Taae.
CHALBIRAS da tedas as faalldades.
PAHBLLAS dem dem.
IOCOS. BARDIIIKOt a laadres para aaa),
qaar lortiment.
VIDBOS em alies a a ictilhe do todos os ta-
mandaado-ee maahai, betas deaire da cldade
em teda a parte.
Rccebom-ee oaeommoadas de .ail^aer aata-
ran coacartaa, qae tado aar i deeempoahade .
eoataate._________ ________
Estojos p*r sentiorsj.
S no vigilante.
Al qaa ehegaram oa lindo barriainhae com
eetojoe cem:etaate para ama lenhon, pola nao
hiroii leobora qaa delta da aomprar am lindo
eitojo palo barato proco de 4* : Uto 4 a no rigi-
lanie, rae do Crea, o n. 7.
AGENCIA
DA
aTaorjicio Lew-loor.
Bam da Senzalla LoTa n. 42.
Neste estabelecimento continua a havsr um
completo sortimento da moendas e meias moen-
das pera engenho, machinas de vspor taizes
de ferro batido o coado de todos os UBanhos
para ditos.
a tejado miedezea da raa da Irporit
com ee mladazea qae contm deairo, o
aa rende ir)
loje o. 11.
z n. B\
lamaos
a ermco ; a retir na na Nave,
Livros.
Achimie venda na linaria oaivelopedice aa
raa da Cras do Reeife n 52, direma ebrn ie
dirallo cbagadee pelo olttmo reper, o entre cite*
o maoaal doa prometaree.
Veode-ee ama armaeio propria or qael-
qaor ectebalecimeoto: a tratar na rea Diralta to-
rnero 85.
.njecco foro w
-Remedio infallivel.contra as agnor
rbeas antigs.e recentes, nico deposito
na botica francezV rt da Crux n. 21,
preco 3#. "~----------- """
Escrayus fgidos
cal de Lisboa
am basris grande* o ahogada altimamento
raido Trapicha, armazem n, 9.
na
VellS de composit;o
Vende -re rolles de compoiicio a 11*000 a ar-
roba : ae trareeae doe Ezoostea, taberoe, n, 18.
Luvas de Jouvin
detodat ts cores.
Chigirsm pira a loja da agaia branca raa de
Qaeimado n. 16.
Violtos da ova sea coiu-
posico.
Lagrimee do Doaro a 1* a garrafa o 10* a dasla
Daqae do Porto a 950 a garrafa o 9|50O a dozia
Oeneina H Chamiaao Filbe o Silra a 960 a garrafa o 9|600
e dada.
Carcavel.ca a 900 rs. a gerrsfa a 9* a dnzii.
Me-ieire ia D. Lola a 1* a garrete e 10* a dasla.
Gamea a 900 ra. a garraii a 9| a dazia.
Paitarla a 800 rs. a garrete a 8*500 a dazia.
Vende-ee no armazem Prognato largo di Pe-
cha n. 10.
50J000.
Poglo o malito R'irmoode, do abiizo asiigaa-
do, com oa etgoaaa aegelntea : ctale/. realer
lflade 18 clooi, abeca chata, cabelles cartea!
roslo oval, com sn filala na faie eiqaerda
denles limidoi ponledoe, o priaeialo de beeo"
ende aom cbapd do mnaa ralo, aalc kraLce*
jiqaeti pule e sepetos eareralaed** : aaam
epprehender, lerend* i ra da Cdela do R-ufe
o. 21, ou o> Eetaoiia, eitlo caofrool* ao do let-
zeira, reciberi a gratlflcicio ciaa.
,___________Lalsda HoraeaGomae Pencas*.
Yendem-se eaxoes vazi^s
pro^rios para bahuleiros oa
funileiros 1 %000: nestt
typoprrapaia fe ir.
Lencos de seda al ,$000 n
Arara
Vandem-ie ler-en de sede decores, a 1, tar-
latine de corea i 500 rs. i rsrb, fl 6 de lioho de
ors e 160 r. o condo, carmn de lioho a
1*600, o arpia i a freocesac e llPOO e 2* : no raa
da Imperalria loja da Arara n. 56.
Gtsemiras a 2J500 o corte na
Arara.
Vendem-te cortea da eaaamira para ci'jis en-
rollada a 2*500. da meema em corado pera pall-
i*i, cele** colietea 1*600 : na raa da Impara-
trii. loja da Arara n. 56.
Cortes de riscado a 3 s na
Arara.
Vendim-ie cortea deriieido escessez de qai-
droa maito Uno com 14 covedoe e 3* <6rtee de
chita freoeeze liria com 10condoaa 2J500, ahe-
lea da marico eetempadoe e 3*, dltoe e liazlohi
a 1*800: na loja e srmszem d* fizendas na ra
ds Imperstrlsn. 56.
Cachimbos de eipuma.
Chegoa aora remane dos aope-tons cichim-
boi d* eepoma, legttimei, ifier(edee, ee qaaea
ae toroam raiommeodavate por aerem peqoeooe:
aa ra* da Cadete do Realfe o. 15, raa do Ga-
a|i d. 11, leja de Boargard.
Ceailada a'eetar fagieo doedo o di. 19 de
jeoeircproxiao pmado o preto Lie-entino ert-
oalo, de idade de 25 annoi, poacosila *''*-
noi, om oe algoias segalLtn : eelitora ili.
eorpo rocalir, eor pete, roato" redonda o picad*
de bexlne, com fa>ta de deotee aa froat* fiBa
gego. 4 bstente amelgado, tem a canalla de eme
da oaroee maia groeae ; laraa cale, de algoca
nal e semlaa do ae mo lutrido, leve* l.mb*m
am gancho a* paaeoco, e de eappar qaa o lo-
nhe tirado, e lem offide de pedralro rege ee
poitanlo; ii aatorii.dn poli lace o* qoelqiei
peeeca qae o enootre, o favor de a.r rebeode-'o
e levar padaiia do pateo da Smu C'as a. 6,
qae serio teoeroiameoto reaompeoearoi; esetei
como proleet-ie contra qaem o tirar acoattde.
lW e gr*fic*car.
Fagio de borde de p.lh.oote cAlberle, a*>
rxolaque crloalo dCBome Niaeel, de 2t aaaoe
da Idade, ierx dcLt.a oe frite, com peone* aa
rollo, n eipintido, 4 n.tcrel de Gotarn **
onde velo por mioda lo de aaa senhor Mal
Joaqalm Cmr, do ingaoho Sarlgi, eoa 8re. Me-
noel Igoicio do Olinlra & Puho, qoe o acode-
re ao Sr. U.i oel Beatae de Abroa o Lime, sjaj
ge-so sitar tcoatido nes Apip****, cada tea
parentiB : qaem o pacer la-o i raa do Vita-
rlo ao eeeriptorio de Maia & Eipir to Santo, ea
i roa do Pilar o. 2J, iigoooo andar, qao rece-
beri grellflcicio acta..__________
NodieSdo comat* (te*er-tro) f*g<* da
engenhe co Mio t'*ctia a Verte., o eacrev*
criovio i.'e riom Goocilo, eititere biixe. tar
preta, corto retorcauo, olfcoe greorea o vtrrca-
iboe, neriz p'oporcfooal, poaea barbe, Um fe.la
de ama anha em e dado greode de p4 diroito.
iiede 25 e 30 muoa poico mete o, kobo* : re-
gona a qaem o ceptarar de o larer eo pnd.te
eogeoho do Meto oa neete pri(i a Maooal Tai
xaira Baito na raa do Trapieb* n. 13, qaa etri
geoeroeemente recompereado.
Es^ra va frfgid
Garmaoa, lala, alte, magra, ji de idade, ^.
ama pinhe da c belloe fcreoaoa je ato a leal, aa-
da tan ama cicelris ; qaem pesar lero-a 4 io*
nnhora ca rae de S. 11 gael doe Alagado*.
Aviso
Gritifjca-se rom
prelo Benedicto,
sm.
l00<9 qaem preeatar
que f-gio no dio 12 di
crreme, om ossignees leguinies cor bstan-
le prea, bastante barbado, alio, sueco do eorp>,
ten os ps malleilos, un sed a < denles, oes
bastanU cheia vista alguna rousa partea-
da ; natural do Ico, provincia do Cena, da
trala anuos de idade ; foi erar* all *>
Senhor Jos Guedes de Albuquerqa* a ka
endido neste cdsde pelo Senh r FrsnciKO Aa-
lonio da Roza, por procuraeao do mesrro sa-
nhor, levou pouca ronpa sendo de alodio da
listras chapeo de pslha da cirnsuba descoaba-M
ter elle seguido pa a e*se lugar por uso recoca-
raenda-ie is autoridades a ca pitaes de campa,
caso o app'ehenJam, leva-lo aoR* ife em casa
ds Adriano & Castro, tua da Crespo a. 2*
ser a va fugi
Ha qaetrodiea aaeantoa-ao da ea de m* m-
nhor prata Thereze, belxe, pee areee*e. eoa
talla d**m dente ne freole, elgumee ciutrlaa*
provanleote da gleod*la oo reetoc* 1
pegar leve-e a raa eetralta do Roeert* a.
melr* andar, a Na seah*r, qa* agrde-
la.
4.


8
DIARIO DE PERNAMBUCO i SEXTA FE1RA 27 DE F^/EREIRO DE 1803.
Literatura
>
4
CANTO DE Gl i;BRA.
S ARMAS!
Ni qsidra im qee eilamoa dercraoi ligar-nos
A m pentsments, miro 6 mliUr ;
Neohum Br.tileiro it]i| A'saraee I... ia armaal. a hora o requer.
E iqiella d'eotre nt qae aa torna sorord,
A trina oio queira ao ioimigo apoolar,
Diente da tropa, para aiampld da todoi;
Urna bala no crasa* da Tamos calar.
Somoa fracos, Tardada, a par do ioimigo :
Ella farla, poderoso ; giganta lelo t
Mas qae Importe ? aa ooiao dtrer pnoir
A aaaa vil poto chamado bratio. I
Jmala notan armaa forana Tcoaida;
Portanto, predio na lata ranear I
Ao aera do combste, da Irona erguida,
Nem am id, Brailleiro, teme morrer.
Qaindo a patria te acha aitim aggredida,
Por im poto coberbo, am pero aem fl:
P'ra aaatlgar o ioaalto deato aWeTido
Qaal o Braaileiro gaerreir* nao T
Corrimos it armaa, moatremoaaar tortea,
Jmiit rctrocodamoa i nataa carralra
Moalremoa ao mani, qae naa Teiaa noa corre
O unga do grande, Inrmcirel Titira I
DeTemea,por tanto, imitar o gnerrelro,
Qie dtiiou-noa na hiatoria tio grita ligio ;
Notilrrtm timbera d'axemplo agora :
Ot grandea, alto* (aitoa de Carnario I
Eia, poia, Bratileiroa, ergaei-roa arante 1
A patria nos rel, leiamoa bont gala* :
?or ella daTemoa ventor, ai morrer I
Sejimoi intrpidos, conforma tai Diai I
Ainda outro nomo oeto traxer...
A' Totta lembranc, oh I Brasileiroi 1
Qa*m o'enlre t* qae eiquetldoji tenha
O nome do tablo, imoio Negreirot I
X, pola, cao tamrooi aa notaaa cabera*
A enea Imptridoi, aoberboa brttoec ;
Oeacendante* de aabioa, geerralraa relentes,
BlaTaa Tono* falto* tnt* ai caltaa oaedea !
Noaio aymbolo trmala pendautea ertz,
Por iaaa deremoe lar fe rerdadelre,
">e rictorioea apreieotirmoi ao mando
> Idpo do maatro a nona baadeira I
tarifa fenrelro da 1863.
^Sabino Josk d'Almeida.
O CRUCIFICADO.
I
catarla ama repiracae para o delicio do
loab, aapplica ao .Dirlno Paa al* a puolcl
para oa aaaa inimfgoa, maa o pardi* para ellee
porqae ella* nao afiliara a qia baria faite.
Tamala molham-lbe oa labioa com a eapeoj*
embebida am rioigre ; procura oa qae oatt'ora
o cerccTam, e T8-ae id toffrtndo oa mait
craeoloo morlyrlos.
Eoclinando a tibeca, complatoa a grande
obra da reparacao I
IV
Vedete ha ddr, por mala acerba qae saja qae
giala a d6r qae strozmoote, tortora o corceo
D'iqaelle qae, abrigada aa laoho da Cre, aeote
cahir aobre o chao o aangie de aea fllh* t
O Patriarcha de Beihel nao le., neigoicso
battinta Tendo o cidaTar de Jotd ; Iiaie oio ci-
minharia ao ascrifltto te a erdem do aaprem
lona ratabida por sis mi*.
-
n* deten expiar, em holocaiitro ao-
a qae maculira a obra mala perfei-
ia de aer tremenda, porqaa Ire-
aiieicao am qae cabira aqaille
^arro, fra animado por ami
Miria, taotindo o toncio rota'.hide por ddrea
asssz pangeotes, aoffre, raaigaada, oa tormentas
dea aea Albo porqae aabe qae Jeiui morro
por amor doa horneo*.
Aliogaagam por miis terna, por mala ala-
quila qae aeja, nio poderi dsscririr tanta dt-
dcicio, aacriOcio tamanhe.
Ha dores tio ntimas qae o coracSa e* aecte,
mis que oa labiot a explicar nio podem.
as lagrima dix maitia Teat oa daros pedt-
cimentae danoaaa almadabalda e nraeao baaqaa
oceulta-loa.....
Hara chora.
Contempla stu fllho tutiioio na madeiro da
Crax eomo si fdra am criminoso, e Hara, por
amor da atiricio doa hemena, procara minorar
aa ddrea qae puogem aea peito I....
Dizei-me enrielaos:
Em presenil de am quadro tocaste qae se de-
senlia a noacoa olbot deaajsremoa aar aamo
aaaa popalece Insolenta q,, manchara aa mioa
no congas do jseto, qae por noaao amar, padece-
r tio craeia martyrloa f
Se aa glorias daata rlda aio eomo aa illasoee
de am eooho; se na otarmidade qae noa eapera
am da, 6 qae pojaremos goxar a Terdadsira fe-
iicldade, aa, para altaace-le campre-noe obstr
T*r o* proaaitoa da lei artna, porqae, deixiodo
o eaminhe qae noa [4 dado aegair, atraTiaaamea
ama Tarada eapinboaa, cajo termo 4 a nona de-
gradado ?
abrigar e Braail praiicsr ame ostra qae o chafe
do polica, o agente do ooeeo gorerno qae rece-
berim na caaa da polica da cidade, aoa offleiaea
e aapello da (raala Fortt, eejem admoettidoi
pablicsmente. Nio aal aa na Inglaterra ae coa-
tama admoeatar Iqaelieo fooMlonerios pablisoa
qoe campnm com reneiecio la lela do oati, o
qaaodo aiaim aconleoce entre oda. o Sr. Christle
rer lmiota eatia idmoettsesi pela filta do
camprimeoto dea lele do pali.
B o nosao gorerno aa negiri a lodos eetee actoa
de cobarda qae qaer o gorerno britannico qae
ello eomatn.
Com que Era oh
horneas.
Unta rlttl
lemae, a ulp
ta da cnicio.
O itcrlfico te.
monda era a pre\
qae targiuue do
centelh* oiras.
Oa prrahetn tinha. ^J&M* regeneracio do
tVlbjL do gastado.__S"
Aa trersa de erro em trra. reprettutar.m a !m,*,m d -
n'uma hora aeriam diaa. ,pIQ*, De,< "* -
trebrilhtnte para qae oL ,om.-qee teti-
qaecera da leisaprema, nio "nafardM-
do-s* no llo de pilxoes t, Tlam aa olboa
do mani qaa o ssdatia o arre '"' ,0 *by"Bo
da sea degenerlo, e coot-icto k "SMe ama
tupplica ao Eterno por o ter ai lTal Mnl
perlgoaa em qaa pisar I...
Cago elle nao Ta a Tarada torta '* Dor on
de msrchsTa ; orgalhoto elle nio J,Wa -
nbacer a aua frsqaexs.
Tinha o mando pira thaatro da tea*> '0Qquii-
tn e ambiaioio qaarit tornete sDg rur
gloriaa lerrenta, porqat, no mundo, cootia er*T*
*odo o ata triamplio, e com elle, a Tentara 4B*
anhelara 1
Hala am puso a degradarlo aeiia com *
plata.
A hora da reparacio nie tardos maito.
II
Conslderamoa o aacriflcie no momento o mtia
aigrado. *
Deixamoi o misertrel pretepe de Belblem, e o
recem-nittido qae tirita da fro tobre am leito de
palia ; admiremoa por am ia.Unte i como ae
carram dlanle 'Elle oa reiedo Oriente ; roapei-
temoa esss menino qaa (alia miriTllbotimente
dltnte dot sabloi.i ramos adorar aaaa homem qae
aa dirige, aprorttando a noate, em companhla
da oatroa horneo* a qae chama aeaa diacipaloc
da torrante do Cedrn ao Hoit* das Ol-
Tetra*.
O grande drama da nona reiempcie la co-
meter.
A Tictima prettra-ae e ora.
Hamllde quando podia aer altiva pira com
ai teat algtxet, exbtaaia, qaando, argaida a
fronte, a ama pbrate protarida, enterarlaaba
tldoa oa qae tioham da ser aeae jiixee, ella a
Tictima recebe, retigaada, o calix da amarga-
ra, o mtia raaigaada ainda o traga at a allt-
ma gaita.
O Dea* de florab e do Sinai caba na mioi da
sen detrsctore : Jeiut Ghritto ia encelar a
obra da nosaa rapan $io.
A-ieeUe a qaem Ella tinha entinido oa pre-
ceitoc ot miii tantot e tablimea o entrega, tra-
hlndo-o i tarta de ama detentreidi cohorte 1
Ot qae, oatr'ora, otiudaram coma o Bemdic-
do do Saohor janeando ai ruis da Jeraailem
da florea e palmas, alo enea meamoa qae, agora,
o sonalderam am impostor I
B o fllho de Deas, sajelto ao eicirneo de ama
tarba interno, leradocomo am delinqaeDle, em
pretinea do chale da Syaagoga.
Ahi, no tribaoal da iva condemoicio, Ella
aastaata a dirlndade de aeaa dogmas.
O jaix reconhece a innocencia de Homem
Deae ; maa a popalaea exige a a cendomna-
qio, e elle o entrega para qae a sentoDQa taje
camprida.
Veatlram-no do parpara, depoaerim em aaa
Iionta ama corda de eiplnhot, em tasa mioa
ami IrigU eiaae, o depoit, tobre oa sea hom-
v brea, o madeiro da crax.
A hora da reilifuipao i ama hora terriral para
oa qaa darante a parigrlnacio no mando, ama-
ram aa paixea, e ae eiqaeceram de Daaa; maa
para oa que, com oa olbot ergaidos so cs, ca-
mioharem firmes, doariandoss da maltidio qae
ot conridiTa a goxir os prixeret di terrs s
hers da rtnituisSo a hora a miis billa da axla-
lencia I
A Iraqaexa do nono corpa noi conrid, rer-
dade, maie de ama rar, a proceder de am medo
canjrajio-*o-camprim*nto da noasos dereres;
ma ae tirermoe eempre dianle de oi Daaa,
origem do todoa oa bena, o forte por excellen-
cia, teremoi felices, e serenos ferias.
O arrependimenta nunca Tem tarde ; e o loa-
tanta o mait proprlo para o perdi de noaeta
ceibas.
Corramee ao temple, e, ihl, contrictoa, o prot-
tradoa anta a imagem do Cracificado aappli
quemoi ao ca, a sos Gnri, s i ai infinita Miis
ricordis.
(De Jgricuhor.)
O Brasil e a Inglaterra.
A agliacio e o moTlmento prodsztdo neiia
provincia, aatim como nst msia do Imperio, orn
houri adigaiijida nacional, me flteram eiererer
aigamaa Habas a rene to daa qaaaloae altima-
manta aaecitaiiaa na cflne do imperto entre o mi-
nistro plenipotenciario de S. M. Brltanntce o Sr.
Wiilu o Duugil Chriitle e o necio ministro dos
negocios estranaeiros o Exm. 9r. Hirqaex de
Abriniie I pro ponto do saalregio da barca ln-
slaxe Prinee of Vfale no lagar denominado Bi
meiro do Aloardo na proTlncia do Rio Grande
do Sul, o da prieto jeele felta pelo oficial do cor-
pe da gaaria ni Tijaca i algana offltiaea o
ctpeliao da fragata Inglesa Fortt, qae embiige-
doe pe.-traesai -a orlom pablita niqcwllo ar-
.balde, insultando aoa qae por all tron.taram
aem nennam reepeito o* metmo differencia ao
corpa da gaartra i qaem altlmsmeate ae diri-
gir m.
II
ojaitat T Com qae direlto qar o Sr. Chrietio
qae hija ama admoeaiecio ao abafa de pelleta,
e aoa mala agentes policiacaf O naufragio do
Princt ofVfala tare lugar em diaa de jaoho de
1861 na mmeueo aoatt do Albardi, praiea deaar-
tee, InhoapHaa no extremo do aal do imperio,
tendo por limite a Repblica Oriental e teodo oa
otcapando urna extentao de mata de 40 legaae
freqaenteda por peaeoae de mi ndole e eoomcio
tora domicilio aaito a.reUeioaa Jai com es Hon-
tonelee do E lado Oriaotal.
Tolos ettee sdlTsgent logo qaa tam aerteta de
algam naufragio, correm i pilhegem da qae fa-
lsa prodeeo.e lerem lado qaanto podem altan-
car eapalhando-ae por eqaalla grande cottt qao
pela exlentio, trtntite e dlfflieldade da rlda nio
podem com fecilldado aer aomerTidoi ot sgaatta
polictiei.
O naafregio lol borrando nao tendo apparetldo
at agora am i doa aaafragadaa qae ae tirana
sil nio; o mar arrojoa aa pniaa grande porta
do aarragemento eujo raler 4 ioialcelerol e al-
gana cidararea aem q*e n'elle hoiresie stgntl
algam da riolaneia oa de eappoato lesaasiola.
Algaoe calxee lorem oncanlradea abertoa da-
nolmdo taram aido rtol anta doa o roabadat, a al-
gaoe deterioradee pila mar.
Oa ageotea polleiaee a aenaal de S. M. Br-
tanDca, correrem ao lagar do oaatragio logo que
d'ella lTeramcoohatimeato e irocararsm deseo-
brir ee eetorea para eere>n panidoa.
Gome qaer pote o Sr. Chtistie que o notio go-
rerno se|s responsarol par am acto todo partl-
aalar a tido por urna forc.< aobreoeteralf
Por Tentara nie fol teetemanhe des esferc.oi
(ailoa pala polica do Ria Grande do Sal em dea-
cebrlr os criminosos? E' qao a mi 14 do Sr.
Cbiiette oie o delxa raelocionar am i momelo,
e almirar-ae do papel qaa aati lxenlo. Urna
lgica a digna da inteligencia do Sr. Cbriatia
abegirle a coaclalr qaa o nio apparecimaoto da
igaos aadara:-" a praia ora motlrado pala rio-
laacla aobre ellee nereida d'am aapapato >i tioio. Qaa intelligencla eeta ma "nasMI. ..
At txigenciac da ministro britsnnio m por flm
reeponesbllietr o go-amo braaileiro o qaaoto
naafregio baja naa coataa do Braail o o fete-lo
aompiar a cucta da iodemniea;5aa tade qaanto 4
caara de notea qaa hoaTor eos logleterra.
Nie 4 mia o achedo. Em nenham pala
eiriiisido ama tal raapooaabilideda 4 admittide,
a aegando me parece a loglaterra qaer dar am
golpe d'estado jaitlc,i oal'eriil. E qaer o
gorarno ingltx abetar de treqaaxa do Braail. Da
corto qae o eeohoinglax tremera proper tel tn-
damnteacao eae Eilidos-Oades oa ai
tencis da Euopa.
III
Lancemoe agoft o olnoi sobro es sclos do go-
Torno braaileiro, cabree medida por olletomede,
e se a remesss dos patsaportes sos sgaotas ds
S. H. Britaanlaa ae-ia proforrel ao entre mel
emprogado pelo illaetredo geblnete.
O Braell loteiro tem dado preaaa aridantea de
qne approra todos oa aatoa da noaeo gorerno,.
todas as eorpor36es a todaa aa alaises tem dlri-1,om Mt* e,mPl. 'O comprorincims,
gido eo goreno do S. H. aa mab Hcengeirea le- ? tos repita orna impoitinte rerdada, de
liclte^oea palo aea modo de proceder. E nem se .nos todoi eonheclda, a de fitaec coDiiaaanclat
aaperar outro procedirueato do illaairalo'
mlaeionario qae llladlrs a carioaldada do aeCta
compatriotea, aoaaaaiaolo-lhaa como prora a
msls coohetida das rerdades, elle, mostraodo-s*
indignado a qaaai ameacidor, axelimoa :c Se
tio grande Tardada eenhecelt, nem rosta coodaa
ta, nem rosso erro* teem prorado.aParmiltl
derla esperar oatro
gabinete qae prese as mi intensos da Inglaterra
sabr o Brasil, e qae tem proearado deeriar do
* Sr. Cbrlttia fosar preralecer ee aaaa exlgeoeioa logleterra tedoa oa melca poialrala de atacaren)
oa maie. Algaoe indlriduoe por4n>, e mtsme
algaoe joroaea tem ootedo no noaao goreroo ama
pradeocle dimulada, nm ctrte temor em tan
naiae, qeende o Sr. Cirietle empraga pilama
ai jeras, termos imparatiroa para fexer Taier o
direlto i tan exigeociaa, ju*gem qaa meiaecer-
tedo teria procedido o gorerno ae tlreaae rametti-
do aoa agaolec de S H. Brltenoica ot cempe-
ttntaa paaeaportet. Cean iIiidi doro aer
dirigida aa noato gorerao por ter abracado eme
medido maie prodante e rateatal, o iii confor-
me ao direito que dore preoldir ia nacoie antro
ai, mxime no estado laaeotaral em qae eali o
pas. Simelhaole reaeaaa do patsaporta sos
agentea de S. M. B itannita teria por conaaqaen-
- ama dealarecie de gaerra e para a qaal e
eii
O gorerno francei oio teme fexer pr
cea direilo 4 logleterrt, perim mili
qae ella nio exiga do gore
aleecio elgsma palo oiafr _
a Neuvielt FAiin ido eaTooTembro de 185
nao coelaa da Iotjloterra parto de Neataiter.
O naafriglo fot madoabo.e a tripula^ao aucam-
bln Ticilza da riolanaie dos onlat, eetapando
ajenie o eapitio e o marlobeiro.
O mor arrojoa-oa a p alla^tjsjp^odozo carra
gmenlo, c com oa de nasam Bp* om-
penhairot.
Toado o capllio conoetimeato do lagar do
oiafragle o aebendo qae ot pero* ritinho* t-
Titm da pllhsgem, o jolgirdo improfia*a qaal-
qaer raalalencia prafaria floglr-ao morto aaaim
como o oatro aea companheiro entra) o mtit
corpos, o itiim eicepir a ama mortfltio to-
lenta. PreaanclaTam a pilhegem no Jaj meior
eiaandalo o a6 polaram com feror jPejnoite ir
ter i algamaa milbea diataote do la* f aem o
cooaal fr.ncu e expor o occonido^ gorerno
frincex jalgoa a com molla jaattta ^t nenha-
me Indemnieeeio derera aer exigida.ljisto qut
a Inglaterra oio podio e nem delarrar o aaa
sxarsito eepolhodo am aaaa costta tf apera de
pait nao oatara preparado.
E para qae temoa a eolia diplomacia ssoao
para faiar Talar o nono direito ? Nio 4, poia, a
diplomacia a qaam compete de ama menatre
honrosa aatittr a datidir aa qaattooi qae ee te-
nhim da tateiter entre aa necooe t B qeando
ama necio como a Breailalra poacae era aea talo
estadistae Intelllgentea a energicoc qae com lasa-
ra e digoldada aabem aaitaotar o detore naale
nal nie tamo fexer preralecer o cea direlto poli
lgica o por ama llogeegem para a deaptda de
toda a mi f.
Qaa qaerem maie aqaellea qae cantaram o go-
rerno do a a modo tio benroio de proceder, pro-
firldo por elle ? Por Tentare oio a* Te da parte
do ooaao mioiatro eqaalla energa aefflcteme na.
euaa notea ? Nio aa r nellaa a llogaagam da
parexa a da laallada, acompanhada de orna po-
lldex exempler para faser aorar o Sr. Chrlatie da
maoeire poaca delleoda do eea procedtmento
Por renten nio ee s em todaa aa notas o ooa-
ao diitioeto mloietro prorer a iojaetlea climoro-
ai aaampanhade de todo o aaa eeriejo de iofa-
mlee eomo qae preaade o mioiatro de S. H. Br-
tioica ? C jm effeito oea notaa trocedoa entro a
legico britnica o o nono mioiatro doa oegoeioo
eatrengelroa, remoa a digoldada oaclooal maotl-
de, nio remoa nallaa aeaa lioaaegem toesa
iotaltaote erspregeda palo Sr. Corletle, porqae
ama iotalllgentia eomo a do oosso mirqeei ferie
honra a qaoiqoer psis qae o liresee eomo Olho
a omprega termoa qae eorraepoodam a aaa lliaa-
traoa iotalllgeocia.
O meio, poia, empregado palo noci mioii-
tro pira fexsr rilar o noass direlto, fol am mui
justo o honroso e nenhsmi ceniori lhe pode itr
dirijida por taao.
O Sr. Cbrittie ooa amaaca com o eaohao in-
gles, exige ama indemniescio pelo naufragio
do Prinee of Waltt a ama sotufec peia pritao
doi otlicuee da mariaba briteoniea ; dar-lhe doV
ramos taao qaanto exigir i qaa a forca brata
aapplanta a nto, maa oio tari o goato do rer a
arn brit.n N. E0,U nB8,"" sdmoettsds publicameote por
:$:uutf d?poS.?S a-'.d..eupo-......lo
narloa qaa naafraietstm. E aa a
socio derera atr exigida, de eerto q
oo deliirli da fizar preraleeer o
rleto qae oeobami necio tem oes
prorocar laoto a Inglaterra como a
riogtr it clozn do pileioneiro d
lena.
iodemni-
i,a Franco
direlto,
idi"
jrelisio
hs si-
do naa-
o Brasil
pepalicio.
III
O Golgotha ara o thestro declinado pira a ra-
retents5io do grande drama de nona rademp-
cio ; am lnstramento de sappHcio ignomioioeo
tinha de aer bamadecido pelo eangue que derra-
mado aebre a tarra, prodaxlria aa gra;aa neceara
lili i nona tslnco.
Como am cordeiro mcoco a rlclims ic entrega
ae ticriflcio.
Rlls oio chors como Job os daros tormento!
qae a dilaaeram, aem como Darid, qaa implora-
?a a Salomas i riogioei contra ea altentades de
Cam a laliare cfas notea trocadaa entre e mi-
niatro de S. M. Brltnoicc e o noato ministro dot
nego de Osar inaigaodo da msneira seaeo daltcada
com qaa procede o Sr,Cbrietle qaoodo exlg* am
todamnteocio pelo naaiVagtoda Prmet of Waltt-,
O ama aattofecie ao aapposto asalte i meriobo
ingleza. E 4 pera lamentar que o mioiatro de
m pait cirllieedo e poderoa* como 4 a loglater-
ro exija da manelra a mala ridiaala a desoros
ama tndemntsacio por nm ficto todo- pirtlcalir
e fon di aecie ao goreroo, e qaa perianto, ne-
nhami reepoaaabilidade podem ter ot eeaa agan-
tea. B qaando aa proraaee negligencia e meam
conairanala de parta do Braell, 4 arlltent* e igoo-
rhialosa exigir ame ladomnieicio de todo- O cir-
regemento de Princtof W/aet dipei* de ter o
coaeal de S. H. Britoooica coataeeedo qae ama
grande porte delle Ida aocontrada na praia de-
teriorado pelo mtr II..
Atnda nao aattefelto com essa exigencia por to-
doa ot matirot Injaata, o Sr. Cbrioiie dirige coa
Broalleiroa am insulto noa soppostos asseaslnlo*
de qae falla em saas notss ssm nenhama prora
pare lato.
De altane corpoi trtoiportidas ao Rio Grande
do Sal, pars aerem en mioa los, proroa-sa ne-
nham signa1 harer de riolencia a lar aido a mor -
te occadonoda poraaphitia por aabmersio. Po-
ra ai era neceaeario qae rlasae o Sr. Christle cor-
rido de Monteloo trocir o nomo de heopltileiro
de qae iota todoa ea Braeilairea, palo de a aniel
no ; entes o tosaerooe, porqaa de corto qaa o Sr.
Chrietio |4 teria dalxodo de reeptrar aeae bailo ar
de Petropolla a de smesgsr so Brosll cem o o-
nhao tnglex. Ms, nao 4 de admirar qae a Sr.
Chrlatie oase iosaltsr a ama necio de asiniloa,
alie ainda fas mata, loaa|tando-se s el proprlo,
qear trocar, qaer rendar o aongae brileonito pe-
lo dinboiro braelleiro qaaodo exige ama lodam-
nleigo eos pereatea doo morios pela parda qae
aoffrarombodieaatrippad ani plandereda nem
ea qaer tere a fellt ieu.braoc.a de pedir como
ponto C'pttal de ceaa exlganciac a paaicio dos
qae eabtrobirsm algaoa pacotec do naafreglolll ..
Teri o Sr. Uoagal Christle faodemeotedo aa aaaa
exigeociaa? teri epretentido raxdta d'am tie
raprorado procodlmanto ? De corto que nao.
O mioiatro de S. M. Brliannica a tam exigido
do nono gorerne ame lndemnlaac,ao, com ums
llngusgem espera, tam faiido dar aa raxdae pelae
qaeee jmtiqee aea proeedlmento,contentando ae
em reiponder ao nono illaitrido marques, qee,
jalga neceasirio nio coollnasr na diacacao da
cartoa pontoe qae qaoliflca depeacoimportanlee.
Ptnelmente o Sr. Chrlatie qaer qaa se d crdito
a tedo quooto a legsc.io britsoolca din-r em
prejuixo doa depoimeoioa doa ageotti do oosso
goreroo, riilo qaa elle 4 miilitro de S. H. Brl-
taooici e tem oa eaohdaa ioglexec para abafar o
direlto e jastiri da parta do Braail.
Diballe o nono mloltlerlo o qaer chamar a ra-
tao, nebilde procura coareoca-lo do erro oa an-
tee do mi 14 eom qae procede em prejuio da
dignliade nacional o Sr. Coriste s qaer ami
Indemniticio, atrerendo-se at a marear o prato
em qaa deraai responder 4s sais nolis e nono
ministro 111....
Em qae arte do mando sirllindo, am minis-
tro plenipotenciario o'ma natjae eatrenha tem
am egeel procedtmento? E' com effeito maito
ebuzer da Infancia do Brasil, 4 daridar do bro a
honra nactonel.
Mo poroa aqat ainda oa prodigios d'ams intal-
iigancla como a de S-. Cbrietle, para ecobertor
ama lojaetn, ama Infamia 4t oi parte qaarn
Cooflemoi malte oo nono goreroo, na iaa
probldada e hooradez. Espantos do oosso mi-
nistro em Leodree toda a energa em honra o
dlgoidode de urna naci a qaa pertance. A naaea
poiteridade lera em latine de ouro so grande
proteeto as lojuatic.ia do gabioete ingles, para
qaa a lodo o tempo prore qaanto am ministre
britannlco se oiforc em patenteer o eetedo de
piral.na am qao qaer permanecer o prore aluda
mala ame aserpaedo falta pelo canho ingles eos
cofres do Braell.
Alvkbdo Serbio Ferbeira.
Agricultura
Ss s Inglaterra nm paix peqaen
ao Braail, e tendo am exerclto *
triordioorto, Dioiodemaiioe afro
frogio da Nouvielt Sleiite mallo mea
raeto eomo 4 o tonda ama dlmioat
dar sitisfater so do Prinee of Waltt'. O Sr
Chrlatie qaer ama iodemnioeceo, qaer render o
aangie ioglex pelo diohoiro do Breell I* 11
Nao fax corar ao Sr. Cb'iatle a meoaira por-
qae o ooaoo goreroo regettou in litmm a in-
demnliarai pacaoiarla offereelda pelo aea go-
rerno pelo horreodo aaeaaaiaalo commettido na'
paaeoa de nm marlnbeiro da nosaa esqasdra por
am gvarda merlnhi de tsqssdrt ioglsse os praia
da Nrtboroy? Nio ierre o Sr. Chrlatie a licao
qae o Braell dea s logleterra reapoadeodo-lhe
qae o ees seogasoio se roadla e qaeepeoas ae
qaaria ama explacio d'am arima commettido na
pisso d'um oitlioil ? A mala eoargicia reta-
miQoae foram feitee pelo noci goreroo pera a
pumigio aira crlmlooio, ee goreroo inglez coo-
tegaia tubtnbir da aeco da jaatlea do psix o
sator d'am abomlnsrel e horrendo crlme. No
entretanto apezar de todas eatea pontos ds honra
* decoro necionol, o Sr. Cbrietle e6 exige sus
in iexninca-o, iite rendo O cea eangae.o ean-
gae proteatiLte palo diohaire do eitbohco.
Qaanto a priae doa ctzrciaee da fragata Fortt-
em qoe, e de qae maoeira foi monoacabado o
parlibao ingles ? Aende eeti eese grande ioaal-
to 4 mariaba britaonita ? E' conbecldo por to-
doi ot oicionaai o at metmo peloa ettrangeiroe
a maneira brata lamentarel com qaa ee em-
briagara o mirioheiro a oCQ.iiei da eiqaadra
inglexi qaoodo equi chegem ; a ae eetedo de-
purare! a qae cbegan, pertarbam a tranqaiili-
dade pab'.iaa. Os offleiaea da fregita Forte acom-
paohadoa do aea c pedio, obleado pormieoio
pera direm am paeaai, dirigirom-ae a paisana
psrs Tiju-sa, aonde ioftaenciadoe pela cana, nao
podaram reelelir, a ponto da promorerem ame
re com o prop'io corpo da gaarda. Ora, oeata
tetado Ismeotirel e embriegoex, o qae derla
proceder a gurda aooio prendera eatet eitran-
geiroc qae desacreditaram 4-aacio a qaem ellos
pertenctem, qatlqaer qae ella.tone ?
Nao fol por rentara am meio de prerenlr maior
mal qae alee podeeeem commetter ? O gorarno
brltanolco longo da eoneidenr eeaai prieoee cerno
ama oflaaea 4 aaa muiaha, darera torca le
como am obtiqsto, preitoodo mili eiriii at-
tencdti reepeito doi of&siies para tqai caria-
doe, e do capello, qaa com digoldade aaila
eaatODlar a digaldaleucerdotal prolestaate. E
nem o offictl da giar.ia do Tijaea eappoxqie
officlaee da moriohe britannlco ae collecaesem am
am ottelo tio lameotarel I I tomou-oa antes
como miaararelt.
O Sr. Chriitie miniando om ripreaalia faxar
appraheotao 4 aarioa oatieoaec broallairos, dea
am eacandalo ao mando inteiro, praticoa ama
rioleocia contra a digoldade e decoro nocional
brasileiro. O sea proesdimente 4 de tal aorle
que nia encontr jaetiflcc,] poselrel.
O Sr. Chrietio com lseo dea prona do qae e
aeeao btilaonics fax garbo de aar ama nacao pi-
rata.
At Ttlacrs amigareis (ambn appsrsotet) qae
existem entre o Brtsil o a Inglaterra nio luto-
riaaram ao mioiatro de S. H. Brtiioolca a pro-
ceder desea maneira. A appreheneio de oerios
nstiontss como nm molo di iaiemoita;ao dos
prejaixos caeaadot]pelo naufragio Prinee of Vale
a de eatiifacao pela prlaio dot ufflclm loglexet
00 T jaca, foi a mi offeoia 4 digoidide nacional,
e a achirla echo nt deuommedlda ambl;ao do
canbao ioglei. S a mim o Sr. Chrietio feria
preraleeer o direito it sais cxigencin : fol am
atto tal geoerit de sai intelligencti.
Rette-noi a itlifac.lo da Termos todoi ot Bri-
eilei'os com am s pedimento ditpor janlo ao
aea eoberano de tata panoli e beot em boore e
dignidada oicionai.
O esnhio inglat oio feri o Braell loteire re-
caer o deixir de protecter pela patarra a pela
forc.i eontrt ama atarpicio qae o gorerno inglez
quar fuer ao con throoo
Ainda eorre oaa raiaa doi Bmlleiroa e ssogae
e bro qae Ihes lsgaram o seas sntepassadoi e i
cortgem preciaa para repelllr ai offeosas dirigi-
das por qaslqaar mtciosg eitraagelro ao iaa
piTllbio,
Imperial Instituto Bahiano de
Agrrlcultnra.
Rtlaorio aprettntado pelo itu prndente, tm 18
de novtmbro paitado.
Senhor preeidente, di recio ron, conselheiros Us-
is socios do Ioitilato Imperisl de Agri-
callara da Beba.Complete-aa boje o periodo
de treaennoa, a partir do mamorarel dle em qaa
o Imperador, noaio aagaito fandidor, no pinit-
meoto de beneficiar a detadoate agrie.Itera da
prorincio, not raania neitti alea, pers coaflir-
ooc nobre o eoperancoea tarafe de dirigir e des-
enrelrer a marcha da ii imperial obra.
Nia toi pergaaterei, aeaarara*. o qao ae tem
falto oo deaempenho de te> honrosa minio, por-
qae coaheco e eprecio ronoi deeejoi o inteaedee
e tambam me co conhetlde* es inferanlos de
prorlocie, qoa todos, maie oa menos, tem iffet-
tado, esds qoalobrigido a psnstr not not pro-
priot milis. A neoham oatro aoeio aliii petiri
maii lemolhiarte lodietrtta pergantt, come a ea-
taqae;tmplora oeate momento raast beocTtleo-
cle, hoorado cem mereciaenlo aerreepandente
com a eseolhs Imperial pera am dot mili impor-
taotei cirgoi da ioititaisio.
Jmala poderemei deixir de corresponder i
conflanri do aagaito moaartba, qae nada mala
exige de nos al4m de notn propris felicidade ;
repelando tarrife relcTinlenao noc deixemoo
morrer, e qae oThemoc eerismente para neaioi
miii argnteo c ritiei interclu I
nnlo desprendes, cajos effeitoi oa nos aniquile-
rio por diletedoe iddoi, e aebe Deaa at oode fe-
rio reeaar oeece cUllingio o detcer o Braail di
tai brllhiotc policio da mcao qae comeea s st-
tiahir a alteoco doa oatroa poros, oa prareoi-
doe, co n aabedorla dario prineloio i nona rege-
oeracio aocla), eombreando embore a actaaltdode,
qaal, cerregeda oarem paesogelre, para, como
o aol dapeie docta, apperater mtlibrilhinte e po-
deroso o nosio joren Imperio.
Ost, portento, minba Tardado : tEm aa pe
riodo de lempo, qae bem ss pode esUslir, o
nio mallo loogo, ceaasri a estraratora cofre oda;
e st qae ieto ao complete, a progrenlra ostartl
dlminai;Io nos hs de melestsr em extremo, e
pan maitei ha de cor ji fatal. Terrirel heraon
de am peecado lmpredente, preieote do aromo,
oie ae retirar da ni tem produxir o ettampid
cem qae, ngaade e creon ralgir, abandona ral-
toio o diabo a preea de qaa ee apondr, qaaodo
a eeta retirad! 4 toreada pelo Poder Dirino, com-
manesdo a asas escolhldoc oa ssotos.
Pela ofdem oataral daa coates o aorta do Im-
perio dore primeiro aoffrar o effeltoe deiti amei-
caddra trioiformacao aotitl, a eom maie iotemi-
dido aioda aa loiiltdidii qae ealtlram a canoa e
(ibricam o auatir. Aqat naa prorioclai so or
le do imperio, a cometer da nos, por malta tem-
po a eabatitalcae ha de eehirda noaaa meeme po-
palejao, ao paaee qae o aal a teri fsailmente a 1-
rantieia. Campre, poii, oilodar refiectidimente
materia do lints importancia, o com ergoncie,
porqae a crise nio marcha, corre, oa antes sa
eprexims preripitidimente.
A mortalidad! regalar dos eicrarot ex sede s
dos nssclmentoc qse riogsm, sslros saaes ex-
cepciooiei, qae por oatroi torio logo eompenn-
dee ; silro am oa oatro exemplo de fisiadn n-
rees, qae mili ic poderla diser de reprodcelo
do qae do trabalbo. A moema compareci de
oaicimeotoe o bitos deroier apaoac oamerici;
porqae aqaslies oio podem compesssr estoc, om
relico ioi interesen de ssohor, sendo doicgeil s
trota de nm aicrirode lerrico por ana menioo
ceja erisci, tti prodaxir om ioieresic, caiti si-
crlfitioi qeedifflcilmentepoderio ser retribuidos,
o nio o o em tas generalidad*.
O iotarlor deite proriocia re tidos o* diaa dr-
mlneir lenrTiimece o HeTr/eTotlos eecraroa por-
que felismeote neeta crise pera aeaa hablleolaa o
Irabalho ali, limitado 4 criacio do godo o i poa-
ca callara do producto* alimenticios pin o con-
cerne local, oidi enriando i grandea poroecdei
de littoril ptltidiitioiiie, e i falta deeaminhea,
4 poeco paooao, e a elle oojeitam-oe os bracee II-
rres. Esta emigracio, per4m, qsatl nada apro-
reita a nossos proprletarios ranea, qaa a rm ae-
gair ptra o aal do imperio; o o poeco* qae dal-
la, porrenian ooi fleim pequea dlilidide prn-
ttm pile qini nenham hebito de trebelho qae
Irazem, aatcambiado aluda perla deete 4 febre
amarilla o a oatrai aofarmldedec qae acempa-
nhim taee madmcae ; perde, portanto, o Inte-
rior, cem qae o littoral de proriocia ganhe.
A tondeocli do bondoio ccrictcr hialino mal-
tiplita mili do qae aio ae pansa o namaro de 11-
btrloi; a nem 4 rara aontir-te 4i dexeasc eeoe
eentoc oc te eraros que obtem e liberdide por In-
tmenlo, el4m dss alforrlis liolidn, qaer gra-
taltac por amor do criacio oa recompeoee de bono
eerricoc, qaer aompradea peloe lieertandoe.que
hoja, com eapaclalldade naa grandee poreaedea
ea oaac viilnhancsi, ftcilmcota ectomulam a
qaantla de aea relor.
O qae, porm, eenhores, perece precipitar mala
a sriar da prorincio, o taires em todo o norte, 4
a emigrecie pana eel, qae nestee altimocquinte
ennoe tem aido lio creeci jo a (atar araltar naa co-
la nana da nona recolta proriocial a cifra (de nm
imposto de tbida, a ponto de lapprir em certot-
tnnot o dficit de outrn rerbis, ostolteado-osi
com semelhsnte resollido doisi dotgri;i
real, porqae a reala oio repranntoa a prodac-
c,ao, antee a decadencia e a miseria, qae obrigi-
ram a popalsco a daidier-te dos anltot ladra-
melo* de trtbilbo, pira nlnr debltot itnxtdoi
oa laUtfaxer nscenldidei de momento. A mili
rict callara do cito o oalras cixamitantlta ran-
tajoni io sal, nos r 6em ssmpro fra da concar-
reoeso para acqaieiqao da taee eicriroi, s pez ir
de tormos abtolati oacetiidade dalles.
Ssote-ie, aenhore, qae ami gnnde erite te
aproximido psix; eatiarancada tem molestado
ji maitoa dentre oa ; e tobar lie oa estapldex
aeria etpera-la da brac. craxidot.
Se a Prorldeocia Dlrioa nio aparta do homem
oe flegelloe. maitoa doa qaaec ci palo moimo
prorotodoe, dotoa-o comiedo do razio o de o-
tellgencii pan o poder affronlar, sombalar com
raotagem o ot vencer t
Faxe qae ea ta ajadaraia, dix a ssbsdoris I
o homem maito pode qaando qoer a trabilht :
domina, quaal eober.no, detde qoe, pelt intelli-
gencla centrada, penetrou oc stgredoc da mia-
reis, de cajaa for;aa se eproprioa. Em compon-
Sao, ten horco, oio dorilo clinldcir eese ana-
mo homem tao fertt o tio poderoso, pelsrasao a
pela intelligencla, como ama dea maia fracaa abraa
do Creador, qaando parado, de tace raaigaot,
oa nio aa calcinado, ce entrego ao denrimo e i
estapida inercia.
Ka qaaro dispertar roisi ittenQio sobre ens
erice emeictdOri, cobre o perlgo imminente de
notn tttaicio, tem me impartir cem o detdem
qui ittrihcm oc nrucmoc, qae reeolbem qant
nmpre aqaellea qaerepatem Tcrdadee, qee todos
algara tonheier. Reeigoer-me-bei 4 corte do
miiiijunio qae, depoie de ter lirado a laz do
Erangelho i todoi o cintos di terrs, da rolla i
pttrla aonaociara a cea nameroco aaditorio a
denobeiti de ums impoittnte rerdada, qaa Iba
pedia toda attencio para ar onrlr, porqae dalla
certcmeotc dependa a felicidade de todoi.
Qail cao corla a carioaldtda do aaditorio ? oio
seria ioferlor i qaa preattrim ot qss oarirsm ao
capllio Eooaa, qaando i raioha Ddo nirrara ae
deigriQic dosTreysnosintentique orattnthanU
Qeereic, poii, eicatir, cxclcmoa o orador iTgra-
do, a rerdedo qae recelhi de miohaa loogaa o
trtbslhoin paregrioicon, Titltindo -mil poroc,
cirlliiedoi, bsrbarot, creotea de todaa ac reli-
gloea, depoie do adorador do rerdadclro Daaa at
sos i i os tras que ee prostraram diante doi objes-
tot mtit rls lotettot di terri ? oerl-me, pola, e
migte-tos ;cTodea morreremoi, nenham de
ni, bomam ilgam escspsrl a eeta formllere le
ds itarexs, i eitt ioexorsrsl eindicao qae ree-
ttbelecea a cgetldida oa eipecle hemtoi Is Um
susurro imtnedWlo fsxendo comprohinler ao
Eitn e oatrai cecial, ceje existencia 4 indetli-
nari!, aproximara a crin e lhe dio urna martht
regular qaa pode aer calculada com mait 10 oa
menee de 10 iodos. Gtaeei, pora a, extraordina-
rias, fra do alcaoce de nossis preriioes, apenes
objactoc de jastlficadoa reeaiot de ama pradeotio
aem exogerajio podem aioda precipitar oa acon-
tecimentoi qae noi encoatnm nette caco moooe
preptridoi: a rolts do terrirel chalen, qaa no
roaboa tantos-milharee de. rittlmaa, o detfecbo
maie oo menos prorsrsl.mn eempre ameaca Jor
da lat fratricida de nostot contorrtneos ae oer-
te, qatei toaroi iadomarelc cajo dadlo co noa
tornai fatal, derem crear recaloa qae deeperlem
aona prudente prerisae. ProaToraaoi c4aa qee
mtohaa apprihenioee eiolttrai fettem o perto de
ama imsgimcao tlmersta I
O qae temos nos feite, e o qee prstsnlomos
fuer pira recebar ecte nerita ral t re ns forme cao
em ooen existencia social ? Gororaoc o poros,
rlcoe e pebrec, cebioc e igooraatet, dormimoi to-
doi at bordas qunl do ssysmo, pin onde m pre-
cipita a barca ea ibindina 1 I Etpsrsnvoi por-
rn tare qaa bn;os estronhos reoham cal ti rar a
hauoga de nossos pie*, a trece de am mdico
slsrio ? impossirel, em qitnto terna qaui aem
v-alor lhe proporcionaren} o trabalbo por coota
proprie 1 o pera eete meemoo oorte recebar co-
loooc carnete qeando o cal oa rejeitar. Contra-
taremoe Iodioa oa Chine. 4 imitacio daa celooiss
iogleas e freocette? Nem temoe capitaea a dio-
pende, nem protenoi aperfei;otdoa qaa com-
pensem tees iscriflcloe, nem mee patria poderosa
qae ioterronba, nem ratocea commcrclaea qae
aaxtliem, nem crdito emflm qae a tent no* ha-
bilita. Com oe recaraoa que temos, baldados oa
em para parda aeriem qeaesqaer tentotlTsa Dee-
te propocito. Podemos obter permlssio pin con-
trtttr os rsres Atricenoi, cajo prettimo mclhor
coDhtcemot? mi loecera aipera-lo, qaaodo
oem fol lito permittido aa podaron do saclo II
O qaa noi resia, pola, lenbortt ? O deicipero?
certcmeotc oio. Homeoo de iotelligeocli e do
eptidio, como qeaaaqaer ostros poros, lio o bn-
lileiroi; e i Bihii dar racotdir-se alodi da ter
por mallo ttmpo o com nntigcm te tollo lo o pre -
gretie da prorintla irmin. Porqae, poli, ci-
hir ai inarcit, deixar-ee loolqailer aem reiorrer
a eeaa propriot meioi de nlricao ? Sa cada am
da nos preitir na centiogeote, ce todoi coope-
rtrmoa pera o bem commem decididemente aa-
blramoa da lat, aenio com immeditta raotegem
oo preiente aem hemtlhicia a aem miseriai, a
com e fulero mala esperenecaa.
Tariedoa aio oa gneros de oosss tiporliQo,
csjt prqdat(io dore soOroi Qnj i progressira
dlmlaalcle o Octl ixtiaeci e do* I
c celturo, porem, de todoa elle*,
da cuna, *o maateri mete em
o hs de posteriormente iesoarolrer-m, sobeci-
leids a grande liroara le tea prode
lee pele aeqaena, ceja melUplitaclo emaT
compenaari.
A Uroara da canoa, ala, ameaca aer teir at-
jente prejadleada ; 4 de recetor
dopoli de corte eipi;o de tea pe. <
figare em nonti eiporticdei pire a Karefe, i-
mltido seo ceaaaao ae de Imperio e a aljame
aereados dos poroa risohes ae aal,a trae de
eco* chorqoet. O a aaa serio, pona, se aeess
qacocles, pera nosbahlaase KlsdptlaeaU, eee
te reriremente em ooeeo ioduitria egrsela?' Qae
serle etperim tantas familias ornear;aot ele eea-
aar daa aommodldedee, o da eptemela
ia princoei taires i miear.o.T O ajee
desss sreltsdo capital oa metlate o eeeaaaaWa, e
a qaa proco d cacarlo acaece tarree siseasteis ti 1*
A insolrabiliJede 4 prisa!re mal qae
esperar e* no not lar rilara*. Estaa
tio grataltoi oa iatgintrioe i peies
ola dea malas qae ee tea er.isdo ale
qaa oe repatcmee nanos ea cectellee tm pcsae-
11 silos terroree ; formldarobi cecelaee em freate
da nsssi nsritsrel derrota, oe a batea ea qee
noTogemoi he de qaebrer-ee nellee, ee aerar eea
meii oa mcooi sriria, cogen le a boMUdeie t e
tortaoa dei pilotoc qae a diri iirem.
No meio de miohaa approheoeeee,
mil cooei lenco ea trietee o lOieliroe, a
deecoberto aa remedio, qee ee i
tirio eomo eme atipla maie, ee
citrie como em pailitire, e ee nBeettsea o ee-
tadlnet s mente o peiete a altar aeme ami-
eo molo do a al r i c'so, eea tao .e qee set
Co ceje comiente e llleelrad*.
E na hypotheee alada da obrar
penes, oa como ptUitiro, qaal e desate i
adopta aemelheote remedio om freate de
e 4 falla de oatro T
Em noaaas clrcamataociai a s demora
alto do mal, qao felismeat* pede e
passageiro, 4 am natijeeo prieclpla de
O primeiro o mala tffitas remedie,
doTomoe encontrar ae laotruecao agrleela, ajase
eostoa a diminuir a redan de Iroberbe eeta aaes-
plicidtde dos pjocinos, poli sppUesca de mo-
thinss e iotlraaeoloe speifelceadee, ataatlaia
do com e-reode o ear*\TaaUgea e terca de he-
mem de qae ttntj-' falta, pela aecie ase leta -
rldaa mochioee,^ *-il acialaieio. e
t bratoe inimeeO1*^1 aoliteiitacede^emee de
nos, e taa aptidio drsnoiiei pnariae
A fertllldede nataral dst\ tsrrh
maltiplictr; o por tiee mete* e predoxasjfi
Ibor 0 mala abandaote. Basado
dlote, compettri eom ee predactae
ioi. B come enteremos ests isetr
saje filis alada com eseraree ce
che decadente de no eea laroera V
importe ama grare ecceosfie coi
tam tido o ptis e a nfti mcernea Poro
ramele agrcola, qaaodo eeti receobetada a
collera come ama acirtete, emeecedea de
prexlms saalqoilseio, quinde aeree t geraaee
por toda parte fasea inriOcios t sn
a collocar te alcance de ledee aeae
qae temec feite t
Ai nacose earopeee, aa pee**
breen lirree, qae ce ilageas a biixe prece, eaje
abnodaocia em eertoe legaree tea prodasido se-
rl*s oppreheBcdei i falta ta ottep>cie, e
a emigracio forjada oa oseeateeo*, rica* i
plteoe a jaro barato, e fortee aro eetedeern
alee e artes saxVliar eo, estieselsoe a tmara r oa -
legeoe e experleotie do oecaloe. cecee perae ele
ee jalgenm diipeaudoi do lasillar eom
ildide a primeiro iodeetrta de bene
a agricaltara. Namereaaa eseolai tea ride
das para o encino dea tbeorias eteie e ea*
renienta applicacio. Cada toae Borra
cimeatoi de Inttraccso e de praaica
icio dot ricoa pirUaalarea ee de*
qae maitaarezet oc comprte i {Bellee, para tor-
nar msis peblieo e saeteo o mate ceas aletea ee
eiperienslia, deitorol'aodo daeta eerte. e ama-
rando a croacio do genio oa da dedlctce iaei-
ridoal.
A Priog, leobores, este pait de pregreeoe ia-
tellttiusl, alem de eeaa trae anadee taran sajsrl-
colss, onde o theorte dealaa a pnkca, pemsase
em todoe o departameatos ama enca pesetea
osFsrmei Etolet ;e|lecartim*etec ka eee
tem mili de ame. Ea elgeae eetrip+oree li cas
qae, ji no tempo om qae eecroTena, coatara
aqaelle imperio t39-a.Praee Eeeleoolea de
malioi eittbelecimentoade eepecialidadee
colaa de aelimiticao. Alada alliaemeae
Brtttnhi o gorerne imperiel cea pro i ai
partlcalir ama grande faxeade raral pera l
otpecltl do aeo dec egaes para aa raga dea plea-
tss.
Til protecejo, ceohoree, nie 4 aetqelebe, e
oem pon 4 aeeao oa a eea gororae a Ite* de
qae poess o psrtlcelsr lacrar 4 cete et* tbeaeera
peblieo : recelo a qee entre oda oeberdiee-ee
todo, per eee o solo fletil 4 boje e ititeee qee
parece predominar ae pala, e s tloetceaeaqa sos
tm darlda a maie prorsda deiieecao.
4
>
*
0
i
wz *
No deptrtameoto-doLoloreIetarieere er-
blgra'la a-abaodaram aa torree i jlele ae
rale, que apeoee ae preetarea a aetrir
poseo gtdo em ene extoniaa o ceta paa
O gorarno imparlil arredoa ama desase Meerle-
dadee, qaecoarartOB na Impertite titile
Gnn i-Joranonde eetuda ees libe mee e bala
tal fazeodaescolaa aeree da modele o cearer
tea-ae em rtei propriidade, eom rategem daa
proprWierioe rlalohoa: 4 actaelmeate em I
taote deparlamento agrleela I A reade asi
tratado por 30 anaoa, findoa oa qaaee fideo
bomteiteriaa pertennm ae eoaaerie : a perae de
thesoaro Qss exhaberentemonle eo
colee praticoa de qae rea faltei j4, ee fi
Ecolestio lambam todea em propnaeeeae
ticis reo, moliente coaire te. rarerleada ae irt"
priatari* todoa oo raatoe. Nellaa aa d
mata oa manee reoaciUaa eatre e ferori
trel doe departemeolea, o aasu
com a parte do cetico, qee fin a eee
ozpeoeee doa gonroos, elem de oatroa
Oca a doa ealarloa do peeaoal, ele aUtt\
chore pratleo, do relerloario, de eaeerraaal- -
tambam meetre da eoalabtUdod'a de iac
popioteriata, etc. iwaaBama
A ente caeolai pratlcae toasorraaa de emasaae.
rio mullos olumnae, qae (reqaaaiea aateee.
depoie oe canoa tbeoricae; parda tambam asa
toe dalles ae cooteoiomeem o peece eaetea tZl
rico qae ebl te fu, eipttialmeale aobre bal
ea, agricaltara o a seoteebl*. q M ^.^
cretcee do aoimtte atete, testado-oa mJwiJZ
todtt ti necestales domnlictc on
komem.
A Europ, icoboree, aio tea rete i
peoia tintoi o tio iliattridot eeaereei
gorernoa e de su papolacio : a proeeceee ee*
cola tem ecompachede a marcho proaraeeiraeae
oatrae lodoetriae hameoaa, eeetrerieaseaie i
creoee commim qaellmltidi i faree r
da trra. *
Noa terrenoido primelra erdem, ji
mente rieoe, a fertllldede tem qaedreer
noa abendooedee por etterlea a
a.raeentido prodigioel a prodeccie ah
plicou, oa do nada ae chegop a am eetaee i
fetto ae callara.
(Ceeti
E i
0
OJ
I
lea
PES.N4MBUC0.-TYP. 11M F. DB1.1 fUflO,
te
^ar--.
B 1 II >


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ENBQVP0UD_ZIDEEI INGEST_TIME 2013-04-30T21:16:24Z PACKAGE AA00011611_09679
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES